Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.98 MB
2010-03-12 09:24:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
558
6382
Rövid leírás | Teljes leírás (730.19 KB)

Zalai Közlöny 1945. 026-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
85. évfolyam

A teljes évfolyam fényképezése nagyon rossz minőségű xerox másolatról készült.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Jo.w,
^t^m^ árakor kezdődik és réggel 6 óráig tart!
D -mm—*
• *V»., 88. »«. W.aylMnliM.ma. ^bfutf a p«nt.tv> Ára 30 KUér;
KÖZLÖM^
PcIHfls szerkeszti): Baned.k RazsA
Csapataink védekezésre kényszeritették az ellenséget
■udapaat hcly«ra«Ca caodálatr.máltó yH«za«Ual állja . vártát
Mafrarorizágon " \'"enséget I tűntek lel ét lajtaOUtlek i azovjet .......
■adlsok > Drávt és a Balatan ko- I ttállllmányokon, tőt » OPu állomá-
... . _______ _ n ... I tokon la MlpmAlu/.HILL.I ».nii
t v» -a >>||>|. •
iit-(0\'rdi»re <1 p«n((6 v
Jeruzsálemben megjelenő héber\' nyelvi! u|ság felszólilja • palesztinai uidókat, hogy aionnal kétzüljenek Ml > Ltngyelortzágba való vlssza-térésre. Ai újság valóságat aranyhegyeket Igér a palesztinai zlldók-
HtiK a zzrava cs a uaiaian «u- i »»«iiliiiíhjuwjii, iw a uru altoma-16II lovábbá a Balaton ét a Dun. *°|KW,\'«\'» 1i»emélyzetükkel együtt 1.....dményleientk maradlak. ^^Mlik^,^
Budapest nyugid részén a ma- .....—---------- • ■■ \'
Ijar némfl helyörsig csodálatra-nílió bátorsággal, níki .leszOl az ellenlég minden támadásának. A balieviitik tutyi* rohamainak kö-viikezlében a /áros északi résié-ktn ÜIAsalkaLr megrövidített arcvonalra vettél^ viasza.
(Berlin)^ bolsevlstik kevés tá-madl»ok/t intéztek • magyar-német csapatuk legutóbbi támadásai alkalmával szerzett arcvonal klszöge-léark ellen. A legutóbbi hirom napon\'több témadint vertek vissza és ezekben a harcokban kétssiznál több páncélost ptilzltlottak cl, vagy aikmiiiyoltak.
A lovibbl harcok lórin Ismét védekezésre kényszerítelek az ellenségei. Ehhez a sikerhez Buda-peat helyőrsége Is ht|zlijárult eröl ellenséges csapatok lekötésével.
Csata- és vtdátzrcpQIÖ kötelékeink Magykrortzágon, valamint a Kárpálok és a Keleti-tenger közti szakaszon a roa«i ldő|irit ellenért k M páncélolt és 44 löveget lellek haicképlelenné és elpuszllltllsk M jármüvet és s izovjetnek nagy véres veszteségeket oktztak.
Brttalau máaodpolgármaat** rét agyonlőtták
Könlgtberg kOlvirosal lángokban illának, mivel ta ellenség grinilal (állát nélkot csapódnak be.\' A la-isssig a Keleti-tenger iiinyiban vonul el. Tízezer ét tízezer gyermek és asszony menekül t vad hideg-kén és hóviharban. A fértlak mind U arcvonalon küzdenek ét tltaia-Uk arra. hogy megvédik basájukat ét ttlhtnukat. Breaalaa másod pol-tirmeslerél l várat katonai parancsnoka tgy gyivatágl rthara •alt elkövetett ctelekede léért agyo»-•vette A palgármestee u^janil tl •kárta hagyni áVlraet, hogy mif w t|ibb lugiilkoaátt keressen A ka!á.o« a<letet taztl t megokolással ki|KKUk végre, kagy akt »él • kecat etet kakiltál. »a bectteleaíl
kai m i ^
A kv*tevtgzik áltat asag"11" Wráiat ajat*an ai arnág ta« "febe* Mar aerazeU m*f*>**
nak. Azt Írja, minden zsidó számithal Iá, hogy .eddigi birtokainak lökszarolát* fogja ajándékba kapni.
(Tokió) Luzon szigetét az észak-amerikaiak már 4 hsdoszlályt szát-litollak partra, ezekből 2 páncélos\' hádoezlily. Az ellenség m*sl ujabb erösiléseket kezdett partraezállltanl t Mindenau öböltől észskra. Ezenkívül nagy ellenséges hs|óklsérelek Is cirkálnak III.
Vörös repülőgépekből pépfegyverrel vadásztalt Nagybajom békés polgári lakosságára
A tulyottn itbtlűlttktt bttaállllották t kanlzttl kórházba
Az atszony ét gyermekgyilkosok ujabb áldozatairól kell ma beszámolnunk. Nagybajom somogymepti községben á- vSrM-tflPÜWfíszlerek gépfegyverre! végicpiszzáziáJ a kőe-téget ét vadásstak a békéi, dolgozó magyarságra. A bolsevista .hös-tettrtek" polgári áhlazslal a következik : .
Otrt Mihály 40 éves földműves jtbb felsó karján, Oyócil Józiefné 38 éves háztartásbeli aknaszllánktól
hátán, kétéves Mária nevü kislánya fe|én, Ibacska litván 36 éves ács-■egéd aknauilánklót bsl vállán ét lábán/ Mesler Dávid 24 évet löld-rnavet ak«aszilai)klól mellén él bal lábán, Spacsek Erzsébet 14 éves böhönyei lakos aknaszilánklól jobb aldalán és karjin szenvedeti súlyos sérüléseket.
Beiz.HUIollik ökel a nagykanizsai kOzkl* izba, ahot-^aionnal mOlélel Végez tk rajluk.
Igen kívánatos ■ (
az, hogy minden magyar tulvéz«ak>y< jól vésse emlékezetébe a némef bliadtUaa Vezérének tegnap mondott beszédének következő léteiéit .Ezen. élet-halál karcunkban csak egy szempont vezérel bennOnkelt aki kecsolellel harcol, az a\' saját ét szerelleiuek életét menti meg".
Testvérek 1 tudjátok-e, mit jeleni ; ei a szó: szeretteink7 Ereztétek-t már ennek a szónak mélyebb ét kzltzlrqiifk értelmét? Atérezlétek-t már az édltapím és anyám meg-uenlelt fogalmát ? Minden léha -gondolattól távol felmértétek-e. t speciálisan magyar logalomnak, a ftfetégnek értelmét? Erezlllak-e 116-
Székesfehérvár visszafoglalása után egy tömegsírra bukkantak 76 legyűrt magyar áldozattal
A boltavikl Pátkányh.- ny.l, ntp. „áb.d,.WáM.
KzíkoaM^rviron
vonulAat után . Ii"^*,^ jnakiutk • mrtneanok 8 napi »"•>\'""
Ollk-O... .. - - -
mura ....... .......... —
9 nap rlu-lto uUn két-lrnron; \' LX\'j«-k.nt ta üttetek elótt ko-kme«rtkbik é" " árut
IQÚfr>saá>rUrmkat ki-
___hó^ a li^sur^sobb
SJhen \' ia"°íaak a kutiagyohb I*-
(Vntr. azi \' alKtillitották. wíhi
Illák, ug> • nen w ci—* - - . , ,
] ái-jal tudnak orvo««got és kul-
aa>eob\'t aaeittni. ,
, riuloé SaÉkflt(fh6rv4rt riv,z.log-U, Jr, a magatok ^ tornryiirra hu £>«ak, aa»l>beo legyilkolt fi! Zk i.tókb aaazony «»oc-m4-Jj, a volt eiteznetva.

^\'a\'í.atJíLH valá tta itkíc* t k ,m »a
£**
.ibb talu l^o-ágiz.
Ixwlla mag.\'
Saarrtatfázd áa Vártokos kozKigck Uk\'ort a tonpkxn aUtti térr. h»JK.t-^ „ gé^púkikkal balomra Uttik. A .tikuroagjt naan mu\'^uitza al
lek bizsergető melegét----
gyönyörű szónak: Ham vagy leányom? Ha Igen, akkor keveset kell róla írnunk. De ezen lulmenáen, ma csak arra kívánunk kitérni, hogy a szerelteink szörnyű veszélyben vannak. Drága hazánk szentelt rögein, a világ söpredékeivel vegyesen azok a hordák járnak, puazlllanl életet él javakat, akiknek éleiéből és ér-teímébói hiányzik ez a fogalom, hogy a szüleim. Akik nem tudnak arról, hogy mit jeleni a feleség éa halvány fogalmuk sincsen arról, hogy mily nagy tzenltégi állapol olyan tértinek lenni, akljek apró góglctélá emberpalánták mondogatják a világnak legszebb sasvát: apukám. Ul pusztítanak leányokat él asazo-nvokM vandál módon megbecstele-nltvQ szeretteik előtt olyanok, akiknek ,míg soha sem mondta egyetlen szerelő szívű leány a fölébe, hogy szerellek édesem Törnek-zuz-nak értelmetlenül velőkig rontott emberátlaltá vált lérllak, akik a nőben csak testet és vért szagoltak, akik soha sem szóltek mesés szép álmokat a család azentségéröl, akik nem álmodlak forró vágyakozással apró Tőhötőmökről, Jóskákról és litos orrú Pannikákról. Lélek nélkttl szakítanak széjjel boldog ctaládl életet, dúlnak fel nemes élettel megszentelt családi fészkekel és barem ryódjára hajlanak értelmes embet-testvéreket
Még álomnak is szörnyű dolog volna, amit ezek tz ember-állalok müveinek. Szinte ugy látszik, hogy a vaderdők fenevadjai lettek úrrá a világ uralmára |ószágkészletelnek birtoklására litenlöl rendeli embereken. Hallja meg hál minden magyar testvérönk a magasabb emberibb életre vágjó emberiség a Oorvt-viseló áltat rendelt Vezérének szjvra-bató Intelmét, mely szetlnl; .tkl becsülettel harcol, az a saját és szeretteinek éleiét menti meg . Oon-datjon arra, hogy szeretteinkéi megvédelmezi s siömyO bestiális puai-tuláslól. csak ml H kizárólag olyan báli talvvel tudjuk, melyben benne lüktet ennek a tzóntk tzivet-lelktt lorrótttó értelzae, hogyi szerettei m
Hilvfciy megioniott • U,B, aki Wlytl melegítő boldoggal nem bírja níznl ■ nyíri Mu lombok ali leli homok dombokon vinkal (pllő, kical vödreikben homokul laplloló apró migyar bimfcóctkikal Njava hrU (i uk Önmaga kapzaiaigtnak ember az. aki nemM; hadstzír «\'i«|ível kIKil Ilii az elemi likola tltó otlUlytbt. aki nem Napóleon gógjí»«l adja a>. tltó jathpenn ,e-nKnyle:|»a CMm«l<|í«ek Nyommult k«cs ax. aki nem lelkinek motoly-góa derűjével aiemlíll, roifcéat lií-ailll dele pírja leinyJl iW bili mul.liJjlu Kerge birka ai a lírli, aki nem tálja meg aktionéinak tóldflnlull motolpí.1 tilve magzatiban való gjftnyOrkOdétekor. Moll nem it eiekhei a lulló oldalra lar-toió lélek ntlkOII Iriierokhoi írunk, hanem aiokhoi, akiben a ctalid l/inll ueretel «t aggódit Ifinyllja • Mkeldókben a vere|lékel okoió aitratimokal, akinek a vérit hibo-rukban ItMIignt it elpusztító akarat szorong ailvében aierellelnek v<-delraéírl.
Lehel, hogy a Klek kOliiinín a hrtóiótltíg, a hllvinjr ctak Onma-\' gának illa Igen tok magyar tett-vlfQnket eddig mir megronlftll, de ■I nem hltaiQk el atl, hogy egy olyan tutim -amber talta, mini a magyar, amely egy eierev d|ctól4-gtvfll a multllban, olyan milyen •öllyedl volna ali a magaaabbrendQ 4l«t lilnl|«ról. hogy elekben a vír-■Afit napokban, a tiórnyQ vetié-lyek lde|én nem érteni tet. hogy raml Igenli a helytilliaunk xyomin kövelktihttlk cl ai a bnldCg nap,
ÍMAI KÖZLÖNY
amikor lilcntöl ucntelt életűnk tel-ildoiitiv«l, megmentve magunkat éi iiereltelnkel, beillhalunk a béke-galambok éa békeharangok Aróut-ujjongita ittál vigadozó gyöiteaek diadalmat menetét)*.
Még a magvai told védelmében böal halill- halt lavagkereailea HOr-Dlcke SS Arnagy mondla előliünk egy klvincaltkodó magyarnak, arra a kérdétére, hogy mikor ér véget ez a liArnyO hiboru ? „Akkor, ha minden tzOvettéjettlnk. közóiie OnSk la magyarok aiimlterfl arinvban a birodalmunkhoz az anyagi éa ember anyaginak hiboruba vetett rét.éhez annyi ildozalot hoz, mint ml. De akkor még atl it merném jóaolnl, hogy a vöröt hordit egy hóaapon betli lérd-rtkényizeilthetnénk." — Ezek a kijelentések a tavalyi lavattzal hangzottak cl, azóta azonban a romin, bolgár éa finn, de nem ulolló torban a magyar vezetők hllviny irulita kAvetkczell, a harcban való komoly léizvétele helyeit. Ez azonban ncin a hiboru elvetz-létél, hanem annak végének Idejét tolla kl, a tzenvedA qqberllég legnagyobb kirira. Ma sem lehet mit klvintiga a harcoló bal\'iraaknak, mint az az egy, hogy a béke éa a győzelem mielőbbi eljövetele érdekében szilárduljon meg a fegyver kelünkben ét törjOnk bátran az ellenre, hogy miénk lehessen a gyóiekm, mely magában hordozza minden szeretteiért aggódó léleknek boldog Jövendőiét.
(L. J.)
Szerelmi bánatában szivenlötte tpagót édesanyja lakásán
KórháaIs* aiéllltéaa után órák mtfVfCTfféghalt
>luidö»*xo \'2 4 évi* volt Néuutth Karonc ■alalvraenooi Htületóni. Nagy kon"*án lakó fiatalemtar «« annyi* ra alkeaeredro, Itugv azt vélte, li<<v Utfv gttl,m»val végvtwt Imin ék\'tóliek. 1ivi>»l\'\'délután étk-wamia Zrinvi Mikit\'* uU« (V mám alatti l&kiu<iut «KX (aiv»tUu pillonallivn iiinm lőtte fnatfát. A liamtók a aulxtmait nórult f«l*kml»<it heazállitotiák a kani-Mai közkórházi*. A gvlvó olvan ron-
raol**t vitt véghez, hogy itecn lobogott már rajta aegiWtni. Kórházhar azállitána utan néhány óra múlva ki-•i*>nmk*tt. %
Tettét a jelek szerint — aao-n>lnii tmimtihiin körutk> ol.
i\'miitf nuMUiviro n»«v •iükm\'yi> Vftil lUiMtt inilMlon fim tol in«<)arr» •4or\\>nc*tott éik««j)yánknAk, a Main ar llaaáiutk.

Az 0lUnsóg rövidosen érezni fogja, mlra képes a német nép
^ A némalak lelki *r«j* tóratlan — A kalatl trónt lagujabb aa»mény«l
Dtllitt.ir, kntoii.il holvKtma-
tl arilo txsr.lt u ntili.sh.in • rleU (ront i-MinOim-lntt Kfj-trurtéwllHM a kAviíkriA img iUaiUtivikot rují.híjuk- kl
kektt troiilriM éricrA hun-íi\'ii lu l^-llá^\'V mlml.\'n k."< aígtt klriri\\.in MtJrjUk -azt a rrixlkjxlli wvzi\'tvt amely ané nx-t k< I. U frontot XTWi\'lyozUHt
A in>>)>-« rfndVivűIi en\'jrt U BM<liva rmil ért Wwulrtk nitt bínnunkv*. rm-rt n^ilvinvjló wtl ho<v a loilvnliták lim.itli tn a/i\'kon a hrlivini folytaUV-ittk nv<)*t. ahol az ftu fotvaniin aMyírk\'^lt. tehit muuk\'ivok rti^lt • \\l<itula hi.K.Vi rlKn Kz 1 r«l ■dlivtk.\'i <<J.l..tin i.yriiia.liM.k t<M vM*tt O\'lraitKil rrmtiKút aok h».lian,> i^í-i Aau|»-ntovl-lort li.\'fi rl! >•■;> irtott rétiét * MHI lrv>nl éti r tWi >yvw Ifi1 riKtul
kn\'liMli itilK\' M"g V-
^ < J* erAkl. a roh
kn nint\'i réOelvm
érje
• el
V kurtamti
3. hiitalmni útkózet, ahol a izovjt\'t ugyaluljon im\'rvtú ti madisanl púrólvózte álláiainkat — é« imVii felfogtuk erőit — Igazolja, hog>- nrily illókéjwa
apég u legsúlyosabb órikban\'ts II német hndv«ict4a. A keJfti tér iégbín zajló osaU UzonyTtja, bogy a ruw-t \\f«lel«n erkölcsi ereje töretlen Még nsokon, a tfvujtójMiilnkon is, uhol a esu-Uk kimenetele szerencsétlenül nlakult, sehol sezn tArl ki pánik, vagy árulás A bolsevisták nnk scnol sem sikerűit a nép erkóles erejét megtArnl Budapest is |)él(ln. hogy nem elég uz ellenfél számbeli túlereje, amikor a sikeres védekezés lehetősége minden esetben fennáll, mikor a védAk lelki ereje, harci készsége tórellen
A eél nyilvánvalóan nemcsak az, hogy a bolsevistákat a keleti térségben megállitrn kény-
I9é.1 fel ruár 2
szentsük, hanem az Is, hogy
Jvos vosztejiégckel okozva ttm, ló erejét felőröljük A n„11(. elleiúnfézkedések ezérl bizoiivi» időt követelnek még s ,„f(|j nyilvánvalóan sok keserű j* fájó hirre készúlhctiuik fd is tormésretes, hogy a német e|. |cnintézke<lések olyan (t>\'orxan történm\'k-mrtjd meg, aminnyir^ cialc czi n német \'nép ellenállj ereje engedi A liómelík mintlig mesterien pldoitrtk nn-a lognehe/cbl> helyzeteket m Ezt .1 liiillámvöfgx-t\'t is rövidf »en rtt vészel j fik s clfenlVIriuk u/hól (apnszlnljrtk majd. niirf képes cpy Alyun nép. aim-tv hazájáért, rsnhldi lüzhelyéért töretlen lelki egységgel harcol ( ) \'
Nagykanizsán felirattal Jelölik meg a jó Ivóvizü kutakat
Vitéx dr. Slmonfay Lajoa polgármaatar körültaklntö Intékkadéael
N\'ay\\on komoly ófl fontos torvvol foglalkozik N\'mnkanu.wv tátvh ír-dtmuM potgériiMMtoro, *itó» ő^ Hi-monfsv Lajoa. ruAanin pondon és körültekinti olörolútÁ-súhon a vároa UkooHÁ^ának viizol vnló 7,avsrtalnn oll&tAHnt liiztoHitandó nz u torro, Iwnrv (\'(Mzoiratja a viroa tonUoióu mindazon hiúnkat, amchcluiok ud-jrar»u» jó ivóvizü kut van. Eaoknck a
liÁ/nknak n kapujára fclimtol futnak kifüvrir»w.ioni n krzmih«V Vikjé-koztaUksáht : Jó ivóvizü kut. Klilcn az ücyhcn a )Kil^árn\\é\\nlor \\\'íxm>j llarnn ntüar.aki tauiu-anokkul tanárt-kozik n»é; »\'•* azután nvonihan iih-c-kwzi iuU\'zkixkW\'it. ,
A váron lakoasi\'ura na^\'v uuwnuj!-rnahul vi^zi lailifáriiHwtont puiult« olún»látA5át.
A Budapestre vezető országúton Iván pánoélkoosiai felborultak
.Mik(>zU>n liudi^H-aton, a* óffó, roininálútt, ii»h»<Umitniz«itl liulváruM Iwn •xüiK.\'t itóikul folyik a harc, miaUtt a hi\'wM\'S ikút « t uiatonr nolyóraét; tiirtSaait nVdraeitk a azAm Jaclt fö\'énjU\'n k\'-vó olk\'nmHruol
niiktV)li<Mi a hol «>vikiok m Hk»n-áláiti fúizlji\'kkó Vu\'pitott lu\'utiinlxVk |iin«V < <«llon .ogymÓNután tiznz -r ím intózil: ^nídmónvtok\'ii, a v.tt k úJ-tal nuíjdiMHii niindon . -m < iM»ott>on viaMzavort tiünadáaaikat, ainolyck tul on«]uk rtNóu rnak néha-néha vozot-ik\'Í ervtlmónyro, offx\'-oKV házté\'uuh olfou\'lalanira. mialatt Bttdapcalon tuiiuk-aol: történitek — azalatt a bolwvikiik trvürüjót ^zakiAupat C-a inu^oi fiílól néuiot kötelóUk tániml-iak nv*. Komárom, Ktjztoruom, ltiv-akiiiPlór, ozok r.^ak rgy-kót liely-immKí, amol^xíkot állaiult\'ian cm-kvui\' a Italaton éa a Duna kózt lefoM. harcokkal kapcaolatonaiy A» N\\iia»lrMAir>arorazáfon lefolyt iiuu hanéW\'wyik pzakaazár/il Kurachat ditudóaitú a kóvetkozólu>t
intól keletiv 10 km.-nyi ott, ahol a Oerocáe loi\\kii maidnmi a Hu . ott húzódik el az omia i Mi né(Qf napfial aaoJótt még

:>1 J
■JtQ i
i
l H|\'|i«fin» aarti* • W**a*rs
a nvuifiiti iránvlKi kt^xülfVIő |miii*A-loMi\'k álltak rajta. Kői axéllótt. kiégett, kormod I\' MI «<m .onwz |t.i oél«» fekszik köt olilult az oh/iWut árkailwn. Mintea.v út járó kaput ul kotvu a»Ni terül.-tek közotl, mit" Iveken nen^nV/ már máHudh/iii kit a/ált vó.\'Íl\' a liálMirun iMirfrilniitk u tóz.atrn lelMiletej Klllitt <v\\ fi\'lh.li luoitolt Intl. ,\\ nthlNiiiits túl< !H\'»r«\'<l UtÓM/ek íin\'ir itV.» liet*Miit^\'k, nin«« akudálva a lnVítltlti elűii\\oniiiiru«ivik.
Ax.elaó vi«-»zafoíliill köxNi\'ig :i/ orax&inn mentén huiiaiilmá*, » |Mtn-
célod harcok kuTelke/üilatM lakolni-zainak kirna_\'\\ol>lt rYs/e romokl«n ItoTor, az épuleb-k W\'tózoUH Ow\'-t-\' romltolut az nr\'w/ |Nuicólonok fel rahbutténéaál lánunlt naar* MÜt Mg< nyomán. Védelmi harcaiklian a Ik»I-•t\'-vikiok m«\'v a lempkmMit ««m ki-mehek mec. amitr n\'t az 88 alakulatok imüu^Io* trránátí»a» el nc*n foglaltak.
A páncéloa fóöy veriM-münknek «a a |Nineóloe gránátjaink hatica írVV ZitUm Az or*(i\'urutat jnindenutt a feliamerlM^\'tlonaóffig niótlött, ^z\'-t roncaolt oroaz jHuicéloeok tomi<fo azetcél\\x>zi. Ssanaaaét ropüllrtk a i lyoa jtánoéltornvok (a tzorto Itervrnok az acélhói k«\'*iült va\'Uj
C\'ncéllemezek. Anvott eg> jpánréka rekoi heverr*»k ■zétazóíVidVa. Ktj ltel>xu» meg né^y pánoí-loa ronc* mrrodezik az óg fe«! egy ismeretlen katona krí-tóral irta ni rlm/« mec>e<f> zóoét:
l\'tra alkalmatlan ! Ivánt letartóztatták.I A Duna óa az orizágút k\'»fH pártcleiok teruInuk cl. Itt (taf»irt t* eniMtntet gyártottak. Amott vaautt kocaikhftn rakott sé(jek ÍM moU.n* láthatók éa négy-ét orosz ki»T*n eéloa, molrek aJt ulolaó pillanatlaA órkwtek mrf a raauton, de idó a kirakáoukra már n«« volt. Majd ojj hói naíQohb rohbonáa BzokitotU az onia^uUt, de ez ««n akad^y A jarmürak lefutottak a L>una f>P* partjáig, annak mentén futnak íirf pár mr lép/anyirv éa újra futnak a« omiágutra. Ki az ut tóee vwt, a^U a aincljf
agy déiíxarj D a\'<*hadoaztáJy P
(.Kntar i r ,-nh al meri.1 rajt*.
v Tuieii lik«l\'"ik mtiWtt-a k«nylcUncl> voltak \' urmOvelk viMzihigyiíávil
,„ól megindult SS kötelékek ; giiik nyomán eHSr -: at ,„,.«>t viiiiivonulnl.
>* (-) AZ
ItliiibidiUi" polgfr-isófut hozott a lanjyal nápndk
H^In) A lubllni knayel fcl-,.,!„ bizottság fcnnnatóaá-j ,ll áll" területekről érkező V ,lJinló hírek szerint ■ bizottság tevékenysége n kivül a |aolgárnábo-fJ irtíl
11 an«"l <»jtó szerint a Uw f.,1 .liitli hadsereg tagjait
,,,.,! lakosság^Idóii én lm
irv k. riiliiV\'k.. a lakosság Id-•1 „kit
tl„,la a lulilini U iinvrl L4-■ ; Miwrtr a fájdalmas Iiogv a földalultl ixilitika (állál nílkúl folyik to-,l mindért az angol imiIIU-btrlózésének mondják,-<Há-r/t Aiifjliii nmgn idézte Hó -Uw-lorMág kiszolgáltató aá-[politikai magat irtásával.
rt •
Pélar .király" deferált Tito ktimánya al6tt r
I Vr jugoszláv király inog\' r.|l Tito kívánsága előtt és ii avilalkozatiit Irt ulá, I" i) jogait a kormányzó* úisrj ruházza át Angliának n engedékenysége iizt blro-IV li"gy gállitsiielkül elejti -•iM\'gi\'siil, liogv Tito kiviin-.1 bjjesitsz\'
A m«|«iillt holland tomtnyokban kataizlróftlla • helyist
\'•otcidamí Az ingat megszállni illó holland Uitományak-kzIMiliólálii az élelmeié ai «. mely u).ihb •itrijkakn w * ,t>dhuvenben wiollHuM1 \'"\'Rk wllak. Sok holland dll Itlartóitaltak. (N I I)
* «0\'¥*fl kormányainak Hularnél
I \'»> Hitler veiét él kincellár
tagadta a norvég\' "y tInUét. ihat megvilágltot-N\'«<UM»lágol ll Norvégtál ** rtJ.klJ kérdéseket. A meg-\' ""kit ámult izivélyeaiéf és
II "txwti,, |,ntme„, A FOh-l>n tyj<tfntttif elhaliioiálát.
" 1 az eun\'pal ton-
f\'«*i«t bef<,ei<»e útin tel-tatnál helyi*-

, r WO iMtfi ascsoaia r»*tW
» X\'J "2* «»«"•• •**«"
, á<»U« UIHI) -
. " r • >■•\'.« . ■< «
I M ___—- .
— I---nvy
•nsssdr^S.....
i irodájában tart^koTf,
*l»ult és a lóvéd ék dr. Tamá, «D0. jobb tenyéré,
^"^•h\'toft 4 atemócaét-
lenul járt ügyvédet mlyoa állapotban uüKoiták be a klo!-f"\' k4f,k(if,híl sebészeti outá-2" Mellkazából a jisztoly ^^\'gyHöre még\' ^ •ikerult eltávolítani
A népszerű her/-egi jogtaná-MO« súlyos szerencsétlensége mindenütt nagy együltérzö réai-vétet váltott ff
Amí.eH2^Mae.tÖ ell,n t8tt 8értö klf.jezés gyanúja miatt dnzetbe vettek eg/nyug. áilomáselöljirét
TAíK _____ z.i _____ . *
USrí« nmm>M< a lwki>|iw kir. ÖKjé.zaíyitek áuduTTÍ (.^.íknnr,
•ainnt folli 1 étert azzal inu,^,!-
iák hogy .<óAliy \'kö,bon.-Win-dulHHalian «érW kltojnzést hanznilt a NenizotvozotAvol kaiimolathan
Dr. Knauiz törvényazéki
Uiiác-aulm*, vizagál6hiKt a ([yinu.i-tott ololjárút olózutzM viiagáiati fag-
•V* holvozto,\' ami clkm T«h M-tolvaznodá»a! élt. -
Most foglalkozott a kir. törvány-aiák a ipiuiuiitott lisjig. vasúti olíl-laró IclroKamodá«i»ü1 és tekintettől Tóth vagyoni holyzoláno, valamint, hoio cnoboknién>e kúzkogyolom alá o»ik, szabadlábra hohozto. \'(éth Péter azonnal clhaíryU a fogházat,\' az oljárás azonban tovább folyik ellene.
• a- s isTTzi T«"z« W>ssziai|Zi. ti aimi «\'»<""•\' joioUx^
^\'^.rl oimJ w\'ír^íil, ™.I.H6 nUsi IHAzossI ■
• clt«oi Mrcukban.
A miskolci zsinagógában örömtUzik gyúlnak.
zaldók moat mindent me»teh<it««k. amit akarnak
kozotl, Ipogs .nőit a zsidók mlil-(K iit ntégiilietnek, "uinlt akarnak. nflrt nags hittestvérüket, Kugamttícs Uzárt Sztálin he-lyzitesOTé nevették ki
f.l s-Minak még \'mindig, akik vakok S nem nvillk ki a az«-mük ^H.\'32—10)
Mindenütt, uhov* e»ak a
bolsevisták bevonulnak, elérke-dk a zsidóság nagy pillanata is A miskoM zsinagógában za-),„ órómúnlKPélyt\\.| milk\'i-f k és a rabbi felszólította a
hitközségi tagoWt, hogy « g-vj. lóit gojokkar szeviüx\'n senia ae tunuJtson részvétet
Mortwton. -hof U\'lmo\' ^ n-sztény magyar nón kósrtUk el a zsűók er.wakot a városi
azo\'K* "P "•"\'•"
M>ak, rrixalf 1 PanZtfc. kaL
Orvs II -/US>~T fíowua. Ksreli.
rrfxUl M 1 5i°"kal. ««-■ as\'tn r\' - Ptoimmrs BsUza
ZNÍ Ml]
VÁROSI MCjfaÓ IS FCAGnANTI >
(Sefrtsi K*e*)
ori vl lapura"0__
Tegit) Lajos:
/Ve/77 adom fel a harcom
cimü verskötete. 10 pengőért kapható,
a Zalai H6z!6ny nyomdájában.
Hozzátartozóit kere.l:
Pálul Károly éa teleságe kérik Beth Benedek sziradoa éa Komzslk Sándor zászlói urakat, hogy dmoket áa hogylétcket kózóljék a kóvetkezl dmre: Haáa Oéza ur Orór, Ore«-u. 10. tzám. # (:)
Kunucntmdrtonlük I lózaa István (lendóialhdgy Nagykanizsa (( sznd-óraég) kéri, hogy aki Bozilk János,
tózsa QyuU kunszentmártont és \'erich Béla <s Perlchné Józsa Jih
liaka holléléról tud, azt vele kózBljék.

Hetmanek Perenc rk. kántortanító, aki Sárospataktól meneküli, keresi fiait dr. Hetmanek Ferenc s. tazi-felOgyelót, akt Sátotaljaujhelyrfil bevonult él Ismeretlen helyen kito-náikkodlk éa ugyancsak Sátoraljaújhelyről menekült Hetmanek János rk. káplánt, a Szolnokról menekalt Tózsér Antal alhadnagyot és családját, akik DObrókóibcn laktak, a Kolozsvárról menekalt Kránilz Árpád gyárt Irodatisztet és családját. Aki tud valamit róluk vagy lartázkodáil helyikről, azonnal értesítse Hetmanek Ferencet, Zalaegerszeg, Pelól S.-u. 31. iz. J. em. 3. ajtó, Lányi ErnÓ címén.

Csondor István Kxejichicki szüMé^iT honvéflllzudesl, aki legutóbb XagytéténvlM\'ll és\' u II 391. sz láborijKista alatt \' volt és deeember 2-tiit nem adolt életjelt magáról; kérik szillei. adjoll életjell magáról Bajtársid, akik tudna^f valamit róla, szíveskedjenek szüleit értesíteni : Csondor István földműves Szc|R\'tni;k, (Zalamegve)
52 házszám alatt
»
Partmann Antalt a llof-herr és Sehrantz-féle gépgvár művezetőiét | aki valószínükül ivestszenllőrincröl menekült keresi "leánya, Partmann i\'iroska, továbbá Buksányi Lajos bdp. őrmestert, 91,11\' zlj . oki december 1-én Nagyatádról lá-vozott és\' valószínűleg Zalaapátiba ment Aki tud valamit tartózkodási helyűkről, értesítsen : Nagykanizsa, Fö-ut 9 sz alalt Ctvetkó Mátyás dmén Partmann Piroska.

Gyórgs Albert keresi ódes-anvját, órv CSvörgy Albertnét, testvéréi Kádár Akosnét F.rte-litést kér Nagvátanizsa. Király utca 23 sz ajá Nagv Sándomé-Itsv- mert neki is be kell vonulnia

Csap Ijesente hadnagy hoz- " zááartozói Írjanak táboriposta P 901 címre
a
Tamás Károly rep szkv. 102 1 szál szd. és Taznás Ferenc honvéd X. 134 az hoi-zátartozóikat keresik Aki tud róluk, értesítse Tamás Józsefet P 901 íz tiboripostára
ZALAI IC ÖKLÖN Y
1945
Az OTI és MABI járadék kiutalása
, p- T I naifykaniMaí karü-toii lAtíUn közli u I -itűaeitól • aaottak Uiatoai-
ió lmózutútől i/nnptví, rokkanUáíp, OZfl^pl^H arVftjáradukOt, avagybal-nw.\'t j wiuU\'kot már ólvi-zó jaradé-
k\'a»«k*l, Ikj^ aa íntéooiek álul nvu du a liadmiivolo-
W.k Koi(vlk4Mlóiwii clautradt, illot^lug kéil*<t 11.411 volt laru* lakokat az ol-mar*4t i.Jóro ujal.h mtéikodóaiir a in^ niukjni^k/\'i uU;ti igj
a uHOkaiii«»a» i«én/Ur m, fu^a a náluk i*/ad6k lolvútolo ?úft>U k>-
kNitW* U. i. I. MAlii jár&di-koaokiuik kiutalni. ^
A. j»raik>kok íaUétolujrt jtfVjnttoió janulokimiiknuk a koruktti pl-ru tárnái i^a/4ilttnkó|«i/i fel kuli mutatniuk » jttiuiUik uu^.illaj\'itámira vonatkozó U. T. I. va«j MAUi alul kiállított cradoli határostul te az lntóiotok nllal Mitfutoljáru küldött te a junk-tlákoa aitaj totfu tolj ura fölvett j»ra-dteüMM^ ptí»taUkarvkp.iuturi kifi-Mittei aiolvúnjut (cm>kk-MZolvúliy).
A valókon lakó jarufJékuaok aa igtaolonul axol^álo Imt^m/utot te ky utolao l«*luUkar<>kpi:iizttuy kifi*oU»|-(iJMikk; ftzolvánjt |<ut.Un i* hokuld-íMHik, aintily umiUwii a koruk-ti i4ns tar a*ok»t liotukuitte után cirnukm vuaiaakuUii.
N)oiiMfcUtki*uji fölhívjuk az ólma radt juriuUikokat tgnnjló járadékosuk figyolrnót arra, liugy a koruloti
CiaUr a iiM^kivuiit határozat <» Uloiao |«»ilitUikaiák|ft<ii*luri kifi-•"ttei (i-iH-kk; aiolvi\'uy vu^ ezok baruiul)ikoimk hnuiya omoIoü a ja-radákol ltom fogja kmt^kii.
U. T. 1. nagy kaniniai koruloti pénatai.
KUkMiAAÜAMb
A aiükaéglatan felüli kui*^, •t roxft atadaaa
A Hivatalos Közlöny Junuilr 28 1 axázuiUtuu u kozcllúlási ini-ni>/ti-r rendeletéi közli u ke-nyír- és tengeri inagvukru vonatkozó váiuorlú**el ku|Ksolul bun.
A kiadott rendelet 1 azuku azáb-ui közli, hogy minden gn/ du, ukJ kenyérgabonát tern*.\'lt\' éh minden olyan »zeuuvly, aki kenyérgabonáim* jutott, kötele* u hí/tartási KiüWgletén felüli búzát, rozsot, azonnal, de, |egk« >ol>l> február 15. uupjáíg • gnbonuxásátlásru io^>Mlott kenrikcdónek átadni te a l»lr-tokukb.in ItWó galni na kész letet kgkt^ibb 1Ü4Í február fluámolnl.
M«s6^azdatafl osalédak ax«rt6a«»áln«it maghoax*
álabbtUM
A föUlunis* l^.su^xi miniszter írndrktet iuV>tt kt. mely szerint mi nH\'xó^azda&á^i
ktlek axt
I9ltl ntántus 31 nn^hoAz ujhUnUttt Aa ^>ra gx/das c*lWek helyü-
kén kiMele^ck maradiú. KivV^ Kiesen indokolt cartben a urer-frlbontáváTa a Tártruv^-ei
Ixid4%áJ munkahiratal adhat \'toMottet
TMtvérl Mit ér m kfjobb ut, ha aa a r»«4y havazás kóratkaxt«b«n )árhatatlanná válik ém a had aar«f aaa itásalt hátráltatja? Tartauk ka\'ban u utakat!
h i r e k
A Zltol Közlöny regfel jelenik meg
Cif lelettel értmtltjűk nb. *tf-fhetőmket és olydlnhal, hogy a ZmImI Hőilőny napilap a mai naplói kaidvt — továbbiakig — raggal Jelenik mag. A háború ohoata körülmények él nehézségek kényszerítenek bennünket a reggeli magjelenéire, hogy közőnséginket még Jobban kitudjuk szolgálni. Ezentúl újság nem kapható a nyomdánkban, csakis az árusítóhelyeken és trafikokban, ahol mindenki átveheti a lappéldányt. Az előfizetők aam vehetik áf újságjukat a nyomdában, mert a lappéldányt az újságkihordók a házakhoz kl-kézbentlk.__
Lapunk tfgköirlebbt\'izáma a pénteki ünnep folylón vasárnap reggel Jelenik meg.
- (Qy*rtyati*nt«ló Boldogasszony ünnepe)
A katolikus ínylsztnlegyhli hol-\' nip, lebruar 2-án, pínlekcn Oyer-gyamnlell Boldofassiony ünnepit 011. A templomokban a szokásos Onntpl istentiszteleti torrend. Ugyancsak akkor van Jlztt Szive elié péntekje l».
— (Hungarista házasság)
A zalamegycl Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom egyik r<gi uttörö harcosa, aki a legnehezebb körülmények kflzOtt il hitet tett a nemzetiszocialista eszmény mellett és áldozatos lelkesedéssel szslgálta a hungarista gondolatst, mig az győzelemre Jutóit: Lengyel János ■jejtV^1 sajtá- és propagandavezetA. Lengyel testvérnek most pagy napja van. Február 3-án, izomhaton déli 2 órakor Orfik hűséget esküszik a városházán Pap. Irma kézdivásár-helvl, városi tisztviselőnőnek, aki Erdélyből meneküli az oláh-szovjet horda előretörése kapcsán és mint menekült Nagykanizsan nyert otthont. A polgári kötési dr. Paizs Ferenc első városi aljegyző, anya-kányvvezető végzi, míg az egyházi esküvá február 4-én vasárnap, a muraszsmbali rőm. kath. templomban történik. A zalamegyei hunga-nsta-család és mindazok, akik az uj világrendnek törhetetlen hívd, a Szeretet melegével üdvözlik az uj hungarlata-párt és legjobb szertnest-kiváltainkat tolmácsoljak nekik.
- (Szociális Missziótársulat)
nagykanizsai szervezetének havi
konferenciája péntekeu elmarad.
— (Orvosok flfyal.néba)
A magy. klr. közegészségügyi Intézet (Szombathely) figyelmezteti sz orvssokat, ha az illetékes vizsgáld állomás a fertőző betegségek tör/-vényszerlntl laboratóriumi vizsgálatát áímenelileg nem tudni elvégezni, ugy a vizsgálati anyagokat a b«-kt.dátt tartálysk elmeinek kijavításával közvetlenül Szombathelyre, az sttanl vizsgáld államásra irányítsák.
- {A FOhrw kltüntstta Buda-psst höaét)
A Führer Fri«Wch Klrchner tá-bornoknak, a német véderá 127. katonájának, a pudapestl német-magyar védőőrtég bői parancsnokának a vaskereszt lovagkereszljé-hez s lAljoifalombol adományzota a kardokkal.\'* n
— (Kinevezések) \' \'
A Nemzetvezető a magyar királyi külügyminílzler eUteijesztésére Vajta Ferenc hírlapiról elsóosztalyu

1617/1945.
Hirdetmény,k
Közhírré teszem, hotv kulatok 1945. évi
kezdve polgári szemíK csíkra nem velznek lei w
Éppen ezért, lelhivom , lakosságát, bogy a jAvóbm gépkocsikat ne állítson mt, Nagykanizsa, 1945, tz„^ £
»\' _Polgáim,
Felhívom s vaaáro>|.| nioo,
Ml, ,1 n I ni, A -• . ..______ 1
konzullá kinevezte. A Nemzelvezet* nlutzi doi«oid •ancmuolií,\'!. ( kolügyminlizter előterjesztésére . ■»•< srrs. hagy lasxuTteyaikn,^
Kovarc Dezsőnek a m. klr. miniszteri tanácsosi elmeit adományozta. —. (Meghosszabbították a Szálasl-kormány randalatalt) Magyarországon az országgyűlés 1945. év végéig meghosszabbította a Szálail-kormány rendeleteit. A kormány tagjai törvény erejo rendeleteket libocsáthatnak kl.
Felhívta I
Felhívom mindazoh katonai ize-mélyeket — rendiokozatra való tekintet nélkül.—, akik Nagykanizsa város területén tartózkodnak (egész-MgUgyi szabadság, szabadság, átvonulás, vagy bármely címen), de alakulatuk nem Nagykanizsán állomásozik. 1945. évi február hó 2-án 8 órakor a honvéd állomásparancs-nukságon (Törvényház, I. emelet, 29. sz. szoba) jelentkezzenek.
Atlomilsperancsnok
Levontak Jelentkezése honvédsági szaifalatra
Mindazon 1927. évlolyambell és ennél idősebb évfolyamú leventék önként jelentkethelnvk a leventékből alakúit vasutbiztosiló él parM-zánvadász zlj-ba.
Jelentkezni lehel a m. kir. nagykanizsai járási és városi levente parancsnokság irodajában kivétel nélkül mindennap reggel 8—18 óráig, ahol az önként jelentkezők a további tájékoztatási is megkapják Jár. és mv. tev. wmm^mmm t aaam^amm
AhilirMtafc tajdlIomlSI mwIOitulv »«l ludaíjlk Iwsr » lele|lh«lclsn |ó »">«. letuír, aayúa, nafy epri. er<lan>a tl
özv. Kozincky Józsefné
u. BMOI litiini
á)«léneb/r8 ik i«(Wn \'aaeAr 3l *n á « 9 Ór»kóf ■« Úrban elluayt
PeJcjlh«f«tlcn balinunk földi marad ványait Itkfuáf 2 áa 4. a. « »3 óra kor kia^nQk a itmtlö balanaaMUMI • róm. kai. valtii ntrtarUaa «ierinl árOfe nyu«Téh<i)|fe
Ai engwttalá uanlreiaa áldoiai Nfcmár bé Ma 118 árakor volt a Jtiua S«lv« p íá*nu»«rplarrban ax kitek Vráoak bemutatva Nafykarúiaa, \\9Al fabraár l-te. % .áláatt latTM aaláka! •ya|»<J4k kékakaa Ij
b«uá éa MarUka gyrroykd. ft«a<« OvaU H Tarrlái Lajoaaé teamére, Fáifi J.k.b .ó|a. Kotlfc.r D«xaáaá ta. Ká«x Márta m«nyt, a a akii, 444. aaokál áa aa áaaxaa gyáaxalá rakiaaáf.
Férfi ét női
felveszünk
TARJÁN PAJ.CSICS
c*éa Kv&m- mJrnm ML
, marukkal a muokahalyrV a,\' 1 oéllából • J
Boban ártaaliem MvaceuHtti I a Január hó 21-ín vaaarnap U laán aancmuokál TáK»alt boc>^ muokaaaoiK«latoaak bfrflieiteri tao, febroár hó 3 án deiutéa • ^ 10rtanik a va/o«tiáza koamá óiéban
Aki a Jalaoit napon ti Idóf.-táaé«rt naia jalanlk n«|. ainit ae a raunka«iolt*la(oaak lltlon Javara ia«i beflzmt *
A tlaatte^rt a bozzálarloiúk * Jelanbeinek
Natykaulzaa, 1W5 Január y H Mi Polgára*
Felhiviuk mindazokai a m\'. kaszolgalxtasakAt, akik alkalmazásában vannak, mint^ szertsz, ápolá. azakacsnó, ua nö, mosónk slb és a itinnkabc is a nemetekül kapják, nyih tás végett igazolványaikkal tj február hó 6-án ü. c. 12 M városi inémoki hivatalhan jt. meg.
Nagykanizsa, 194.S (rbru; m Paigé\'frr
IPROfiIRDEííJ
kiieaaeí va«map raU a
Ahl tud 101a, értriltaa A/v Mn««il> n«l Mait.var-a l\'^M alatt | iialonl t
V«a§n«>a M aa, W ai fa mi,»\' linarvliniéi, J.^éllapotban <)la|i
■MMMléaiinBI Vid<k* aomban .i/anval irivrirak. C p atfakan.
>a*«*«a kiniépyom mtllé jaüvt-t vldéxa k-.»tk Cini « kladlb.i
F6iémladone«4 kcra»aK II
kap i*i|*t ei<aiéit t* (italén - \' at Ifi
JmhmrH*mSt taaanalra
Ponfiere Butoallá, tw^wf*\'1 1
B«4Aréna« kttaaté. - ( uica fi «»
■ talualgal vt^v ctéi k.lj: vaaiüak. Üf«rrf»ék é»Tana*l, lú «
aa a»«« .parot hű 1
karaa. Cnl -omol; aain<l«ku > nák ajáruatál kérem Qa a klánén
l«f par kJ lértl 41 <a ctpá t-m 37 aa »ét áa Si et (tarmek \'K* Blaiaal u 45 3á a. aál >»aaiM«aa
rélhatá Havfáib ctpéaa, IM^fc
2 va«t 3 hvt^waM
flra4«ao6a- éa ftovvhaknraé (tu MlatrW____
. ajaagoaié: «"" :
aarca maiadm a« i* •
Icaatvtl Mn
bn, Pé-.t 4
JaabMatte, 2-1 nH^.\' U4ii vannék KM^l kWai IX__B
■éMpaa bakatoaan \'
kia4é Zrtayl MiMO-atta »
2M.M l#7» "
Kiadja\' Jt»p.g,ia0 a T j F«ieJfla kiad A li« ^ I K)omafii
vagy halál I
ára 40 fillér.
;

N
,1

Nem sikerült az oroszoknak a német előretörést Budapest felé megállítani
órit.1 pánoélotQMf . V.U.no.l-16161 C,.p.l.,|flB,|fl t6,4ny.s n4mM „„,„,,
* Balaton délk.l.tl c.uc.án «z •lőr.nyomuló uovjetél.k.t csapataink szétugrasztották •
(Berlin) A Balaton és • Duna iiíit (i mindenek elöli Székes-tínirtól ísiikkcletre a bcljevls-ik tovább lolylalták nagy támajjá-ilil, melyeket lényegében ilkerOII ibínüni, mig egyes betörést he-iiltl eltelesifllM, Illetve ittehlá-ujisbin megtisztítottak a német-jgyar kötelékek.
A.Balaton délkeleti csúcsán a jK.iltl" előretörések hevet <1-oilliiba otköitek és li elflrenye-u!ú éteket kötelékeink síétugrasi-
Jlil.
Nímet-magyar kötelékek a Ba-mj!4I délre számbeli fölényben trovjet csapatokat tartóitattak
Nem •Ikerül! az alleneé»nek a német acéllatat áttörni
(A >Zalai Közlöny* eredeti
101 ét súlyos veszteséget okoltak ai ellenségnek.
A Balaton é> a Duna köiött elvágott német eröcsoport 17 szov-|et páncélost szélltlt, majd álkOz-dötte magái ■ fö arcvonalra.
A hadljelentés kolön megemlé-\'kezik Schuster Károly Hzedesröl, aki néhány emberévet a támadó 7 szovjet páncélét közül 5 páncélost kilőtt, 7 tehergépkocsit a hozzákapcsolt lövegekkel együtt megsemmisített és az ellenséges\' klsérö gyalogság lömét agyonlőtte. A megmaradt 21 belsevlsta katonát foglyul ejtette a bátor egyént harcos.
ny-
Mvilásn Walter Kalwelt SS iditudósltótól)
A magyarországi nagy csata j nuypontjáhoí érkizett. Miu-ín rvy nánct páncéloa linrlsc-n lirn.Kló hadosztályainak si-Túlt négy heti kemény küz kin után a szovjctfroiitot a ■latnn északi, iiartjltn mox-linzni, a Dunát Duna \'"Ménéi elérni, és a Csepel-« l és Velencei-tó kAzAltl szü-«k1et állörrú u szovjet ffl-irancsmtkság ujubb Iccsupás-1 lé-sr.all, mwly n ji&net pái^-l»> Tök mogsemmislté-sít tor-, \'rte
Ai ellenség egy ellentáma l*ra Poisony elftlt készen álló Jlév-n felszerelt páncólotbad-Met a It\'KnrifO\'oblr Kyor.-üisía \'I Varnál a Hullán átszállított, a Velcnm lótól északra ^keskenyebb fronton n tá r*>" SS pAni ílos hadosztályod « oldalba kapja A szovjet-i el tói rendkJvOl
ówerű eredményt vári. módjában volt lii kilo-
"J nelíség
1 j\'^-A\'
. fl "\'»» mó

szélességben
le(fti«-túaitrirét
\'"M\' p.incOlosok lífrt>a vetni
T»madnll bekerltenll m»«-
temmltilanl I * a j, amelyet ezek-• Pán, I,pesteknek a hadszinlt\'rNi ulra nd-
\'^\'kerr rgy jéjttaieai hóvihar
" 1 sötétség srertefosrlott, * ész.iki túszén Wma-Y>_plnefl<ishadtett parara-,Jf1 PtnAlovnl nesn mertek "Mknek hmnl, «n»HÍdi<z a
bóboritotta messzeségbe Idilli
lehetett, ---
T. 34.-T. 34, egyik a másik után, beláthatatlan sokaságban tört elére Köztük más nehéz páncélosok körvonalai. A bolsevista pánré-los hadosztályok 40-rs falkában — egy-egy falka t i aagj * Ml páncélossal — gördültek a; SS-lAtelékeV és véderő szárnyába JCép, amihez a mieink a nagy debreceni csata óta nom voltuk már szokva Azonban uz ellenség rendkívül csalódott, rniknr ízt hitte hogy hatnlmas nnyiig-fölényével győzelmet fog tudni kicsikarni
Mert nlig hogy befutott a jelentés eró? szovleterök közele-déséröl - n^ részröl lázas tevékenység indult. A tárandó SVhudosztllvok é. .
lókés vonalában lépó pánaél.
hnilos/lályaliik ikto _
K\'rohunnl. Ami iíehéz
hagyták magukul U\'rohannl Ami n<" frgvvirekkel elérhelö volt, as első vonalba került felállításra Páncélosokból, királytlgri\'ek-böl, ostromlövegekböl páncél-falas caapatok alakultak, amelyik a csatu gyujtó|K>ntján feltűntek és a pánoélAkóllel védekező gyalogságunkat tehermentesítették. Sokszor száz méternyire a támadó eltenségtAI Hitték a német tüzérség ütegei a közeledő szovjet páncélosokat, vádekesásbél támadásba átmenve. A harc a déti órákbnn még ide-oda hullám/ott A műszaki tiíwf teaU kötelékeivel megerősített ellenség újból éti újból megkísérelte a nemet\'eMlaptok elválasz-tásál és körülzárását. De lilába volt minden A német fegyverek kiválóságán, a llAnet katonák keménységén és állhataloeságán mcghiusuil a hatalmas erejű
szovjellókés
Az ellenség kétségbeesett kísérlete Hudu|H$ltől délre egy óriási győzelem kiküzdésére — meg a német lánukló előretörést Budapest Kelé a továbbiakig M-betclkliné lenni —\' /\'\'/«>\'n nlrglruiutt.
Több mint 1»0 kilóit sz/ívjei náricélkorii füslólóg a Velénni lótól északra. Periig alig mult 48 órájn, hogy a nagy . csata
megkezdődött v
•Miiven szellőm uralja a német páncélosok őrségél éa mt-• ; német fegyverek
IVen a nésntet fegyveren it>u képessége - bizonyítják a fen
7 \'"\' ." „.lok .zatsadon garízdálir\'odnak • mafezált( Szavletcaapatok ! ff| ■ -
kerillnli
(Pozsony) A msgysrors.ágl m\'g-Siállt területekről étkező menekül
.fellátták ■ •; J
falvakból az összet fértllakesiagoi \'"a\'azof Jet "csapatok* Sztálin egyik
Jelentése tzerint Székes\'" i vörös katonák mint a
„telték magrt.1 « » yoH ét leányokra. A .íiw " « rt
íusr v"w"
,y és ti 5WÍt i
megbecstejenltsék. 50Í leány másállapotba ke-vérbajjal lertdztek meg
asszeny
bo11tyiíIák. Síinte elképiethelet-1«B hoöfí megszállás ideje alatt míl\'ven Srörnyű károkat okozUk. A
SST® ét tisztek «lte.taé-
közöltük. .... ,..
A Székisfehérváron Ulált néhány íletben láaradt orvost klzárélsg ,,,k a .érbajot katonák vették Igénybe. mKel azonban a vároebaa lévé B gyógyszertárat esztelenül el-puszt^oUák, lehetetlen volt t ttdk-Kr, orvosságai megye\'"\'"-
Lélegzet visszafojtva
fifrvoljük a hadi tórténtaikot. Ven-nak. akik naivot rometftot/) tomnuU. mnnak, akik tonyorot ▼»«»-kotitó kéjfintornil l<«ik az momé-nyok továl.bfoilóckW\'t. Vannuk, akik axt roméiik, fogy nsutin ism^-t 6k kövoUooxnok. i)o vannak itt, idtbon a RKomoruvú lett magyar ŰírhCKlion olyanok, akik ojywtlon egy otnhor utmutati\'«4ra fijorolvo, a lo«iiaíoobb k)lkinyui;alomiuiil nézik a iíi.\'k h^ ^(MlaliniuialJinuk láléi/.ó cHcniónyokot \' m. f>< os az utóbbi cttoport maffa-tartájta H/ul»ja mo«ji uj él\'-t iri-
ny4t -éa oaorríWS^it.
Ova intünk mindönkit, polgárt éa köxtiaeteÓKtxm álló üzcm\'-lyt attól, liojry a * oKunényok mostani alaku-láHálMil ol^an hangot adni, vagy in-tózkod/«t hoxni mor^Bioljon, amoly ollonkoxik ai aj vilA^unk szollcm^-v«»l. Ort állunk b\\ fiuyoljük ai ilyon« ostolta mogmozd ti lakokat. Kül^nö-Hon gondolnnk azokra, akik az ol-lon»óg győzőimért gihicolnok. Rsok az órültuk no higyjók mrcno ««n, hogy aijaa esolokmén>«iK olót-tünk titokl*n vannak. Nom bizony. Mort könnyön ugy járhatnak, hogy alias, gyáva raoltikrrWmYÜk íolfadé-Hckor a követkozmén^ÖKtöl való fé-lolmükbon ópficm ugy szivszúlhüdé«i Inpliatnak, mint az a közszolgálati alkalmazott, aki meró gyáva ér»-lemböl iniinlont, do mindont olkö-votott azért, móg a hazaárulástól som riadt vistiza - csak hogy ostoba elgondolásaival korenztcsso aa uj állam parancsait.
Tisztelt ohtobái az uj élotnok, Van ogy jó tanáraunk a számotokra. liA^yjatok fel minden oíyan elkóp-aelSaol, lioffy sumákoló somniittiD-vósbon kiU-CoM-iló Hzabotázs-CHolok-\' mónyoitekkol mognohozititok az uj világ valóra váltását. Kóztiuztaógek-bon tnég a Vezérünk kog)tj» jóvoltából benno üld hitványak w, hiába sí kuIáitok azon, hocy hi»a-talos tekintélyetekkel itt galiliát «i-nálhattok, m<yt joín-eziétok azt lói meg, hoyy mi órtálliink éi ** oM mogínoadulásra olyan népitólotot »u-d itunk rátok, amilyon még ez a sok dic*ót4«et gyalázatot átpaon**-dott nemzet som látott. Higyjétek el ▼égre azt is, hogy nem fogunk utánatok •ivalkudókat sem megtűrni ebben a nehózké vált magyar ÓIM-bon. Akarjátok ? Nokünk sommi lu-fóvásunk ellene. Ite most már leszögezzük azt, hogy senki a nép-közöaségünk tagjai közül barbana-mussal nem vádolhat bennuiwl Nom ijedünk meg attól, hogy hivatali méltóságotok a katonai *agr polgári vonalon van. Erónk 6s halalmunk van ah boa, hogy a liocatekm itol, bárhol álljon is, könyörtelenül leszámoljunk.
Aki hisz, az üdvözül, aki nom, aa elkárhozik. Bit aa igét közel kót-esor esztendő óta tanitják a saobb sorsra érdomo® omlwriségnek. Bit aa örök igazságot mi mo#t uiból a maga piedosztájára emoljük. Hinni kell a mai mag)~araágnak abban, hogy al>ogy eddig volt, ugy aa nem mehet tovább. Tudomábul kell venni, hogy a hazaárulás hoz vezetó méaw máxaa álnokaág, amit mi hungizria-ták egjazóval ugy aaoktunk kifajea-
LALM KÖZLÖNY
ItHö.
^Ifüér
ni, fwgy »liberalitmua«, ogyftaor-amimlofikorrft vógvt őri. Hogy u ram tór vuiéik iKil\\a tóbbó. HigyMfc •I. »>ogy »**n türjük nwg *w>h* tobUS. hogy milliók torojtókórtok ogy kút nílvanv htsirdór U*{)iWnA haMOIV élwiójo. Rw vÍH»ik jól fmttknarv-
tukho »rt ia, Ikjj*v » Aruk fuiidainontumat, M |»raa«tot •Ma ongpdjuk löbtó ó<»ka trükk),. ikM rt¥MitoV>nn> votkóitotni Do ol k\'itlúlluiik múidon olyan Uimkvóa-imk in. aubily a magyar órtolmimW g»»uiw/>n,»k tnogt/>r.W*i akarja. •«>llumiU«g. finkailag <*6aM6fp»
i*>um>U>t akarunk. Olyant, aki iwnt a j>u»sU a jogtalan
kriliz&J^Uit tölti tíi&ga idoiót. lt*~ immii aki 6U»tföladatainak Vtlj<«it«MÓ-hon az nlkot ómunka hivo óh ax ólo-lunk, ttorutank nagy problémáira min dig lipiuiul faiul; aJkj a noki Jutta tolt íoladittl*n »>han*n axt lumwi, hogy valamit uiHjrt nom U>lu>t tol j®HiU»iu, hanoia a pn>hlóm&k»t imaf oLlja, uutrt iW^tkoiuHiH^ink órdcao wl ugy kívánja.
Aki magyar lóU\'tno faj idevon «\'w \' USthIu^hi .r.lolu«k kiasolgálója akar Wwuii, aa iipwi ostolta mnbor múg okkor ih. Iia aat állítják, hogy a IpatMiinlainik inon okcw omborok. Aki • aaját fajtáját, auiolyhun atyja, anyja 6* UwUt roi ia belotartos^ák, amolyUiit maga óh gyoromlu* ólnok, kéjoni iduson célok <rdokóhon hüt-Ion ül olbagyni óa olkinm\'igMi sáaalók alatt a haját óh ncmaoto ollon fordulni, annak raak a hitványaágáii ki-VÜLa. Wgiuttoliál\'b jolzót lobot adományozni. Mmt miyol CMinál a> i^yan umU»r bulcáohb dolgut, mint aimui as osto) a, aki Maját miiga alatt *á{na az ágat.
Judáa, aki olárulta aa iga*it. Aki nos tor ónok bocatolon árusa lőtt aaórt
a hitvány harminc oaüatért, vájjon hol tóml holott ? Nom-o ott, amikor a \'mentor órók igaw$gamak ma-
e» világroitdoió tor vontok tudatá-n, m^gia ugy spekulált, aa órók zhiiló xvuulolkodáAával hogy hátha a moatort i« valami fftldi hatalom birtoklási vágya ipótri, amolynok toljowlholteo etfbton A. a nagy Ju-.dáa, a kriaxtuai birodalom kincstárnoka leltet, mivol Józua köaolsó-
f6bon»ó «M*llo (^aaM aa adományodat óh aáfárkodott a földi javakkal ? Is- amikor rádöhhont arra, laary >az Ri\\ rilátfom nom o világról való*, akkor u>(y óroato, hogy hitvány vá-g)akoaááai a moutor mollott valóra aolta ia«m \' válU\'idnak, ogy noruig \'ltom tó í»tt ói kÍHEol|£áltat!it ollonmv-
KinoU, az örök gyűlölőt kúpviaoldi-k, a hitvány, caak ónmagiuiak óló zaidótiágiiak. Jönni kollott a golgo-ti\'uiak Jönni kollott a komaatro-foaziUVtnok ahhos, Ixigy rádöbbon
ion a maga aljaa oaolekmónyóro. Jönni kolkAt annak, hogy 6 hitvány hogy ol -
kollott annak, liogy ö hitváiv áruló rádöhbonjon arra, \' árulta a világ igarságát.
Vajion hánv áruló magyar air azóUt KOHorvoa*könyoklu>l, amióta ol-folfjlkoA\'tt magyar fajtájának tör-tóiudmi hivuUiaaról óa aljaaan a magyar nép loigázúsáia utrakolt ol-l<NLsoL\'i,t<l cimborált. Mindönki olól ol lolatt bújni, móg a logügyoaobb koiKi olól ia, <la nom ugy a aaját lolKÜHnvorotünk elól. Igon bizony. A aaját lolkiianuutHünk olól olbujni nom loliot, inort az ott fog meg IxMinünkot, ahol aonki aom lát.
A mai nolióa napjaink aulyoa fo-lolóaaóuo olól aom bujhatunk ol. Ilolyt Loll állnipk magunkórt, azo-rottoinkórt a vi.gaó gyÓBoktmig.
(L. 1)
Katonai rfigtönitélöbiróság halálra itilt hat szökevény honvédet, akiket azonnal kivégeztek
Aki magyar hazája allan vét.
Ai t-gyik huülost rói(tAnllélö btróiágu lkir^oun An&J chá •lártólló* Porkoláb GvArgy lő-linrfnlvl, l\'anyik István meza-tuii, Horváth István ocroornl-0*1, l\'app Gyórjjy nyárádjob-bágyíam 6» Orlxrt Sándor ho-
*z nam árdamli mag a golyót 1
KáGnlndszt\'nll ftzülctásű honvA-(.h-kcl, akik annakidején • m^ri fi«ul(niJ>jíyávdn elhagyták beosztásukat ó> átmentek az ellen-•éghez. kótátáltnU halálra Itólte.
Az Íteletet nyombun végrohaj-Uillák rajtuk
Nyilaskeresztes Párt és Ipartestület a feketepiac letörése érdekében
\' A natykanUial várast áa jártai Ipiroatábor ptalagailvO itdozatkéax-aá«a A borbély- éa aUlAlparl árak lélamaléaa — Szappangytrat állítanak lat Nagyk<nlzaán
A nagykanlzaal Ipartaatűlat tabruár havi atöljáróaégl Oléaa ruat«n temnott aunpangyár mea-koad i müködóaét.
Aa olndk urután ma»on]léknzott aa l|n.rxkwA^nak a hadl*avunulUkluű, m> t«.uluiU,l Aa kit»mbú<i(Ukkal aaembcítí A] így
aa avEtaUMUMMtomk UiljoaoQ lijtalaiiul kéMzitvtl«k ouiikókat (m "VwVi tyt\'viiMSgugyi eaikAiókot a ha-diktSrliáa rúaaAm. IxvnitAbb iyv iparul 600 pentfAt küldött rrfrWonOI. hogy aa olnókaóff tM,látAna auirint n Al a ráMtoniU iparoaUntvénA kOiötl. A pénzt a hadbavonultak támo-galí slia loidit) Jk. Ai cIO] |lröilg kéli •Ígfiíl Urull honi, hogy a IcltQlet piiwHilból ujabb 2000 pengőt bo csissanak a hadbavonultak rendel-knís<re. A klbombiuttakat eddig 1430 pengővel tlmogattik, de m«g tObb mint 4600 pengő áll erre a célra rendelkezne. Lezimlt a rnha Juttatll ia. Ennek totán 120 rísio-rull iparost icgitctteli rubihoi.
Az egyik elöljirósi(tl tag a aotő-Iparl árik lelemcKsít kérte. At elől-litíílg rn.ijAívi lette az Ogyet éa Illetékes helyen eljárnak Ölés után a derík ílő\'jirésjg 1032 pengői gjOjlStt 6js:e — percek alatt — a hadbavonultak hozziUttozői-nik.
A kaniiaai váruni éa j4ráj«i I|»i Saatdkit lio«rabh aiüia>t után niowl tartott^ nwv havi .\'lőllúréaáfrí öllWit. Aa.ipaiImlót^jt aa uUmtm dr. l\'aita Karvrw t\'lnó víiomi alrogyiA, ipar-biatoa képvimilu- MajiKovi,:H IVlvmi aiivk nu^n t.tiijid\'Ui rtéliiuiv ntokx aaéval k<-w[.i,it lU) a ruiVJ,tl"iiUJi"t éa Máikul JóawM. aa l|urt«itUlot uj )earv ai\'ilírt, aki t.ilv-i.nlu.il knrpaol-twi a*a.nVkal Uitt i^ux\'tot, tv<y aa inanvM\'W, d" kulölKvwn a IumIIavo- • null itivix\'-n-k luimiUutoiín-nak éidiikuit Ulindig aaivtiu f«vja wrlnl
klajik.itioa elnök oauUu iAiiIvUi •mi Ltim-i UitUi aa olniuU ki\'tl liAi\\ap ipartw. ..-viWSn.oit, |K\'» Uwriniolt aa an>-N^kiutAlhariM. A K v iliv-kuntnU^. Wi-t Ntn^tlHui nuyk.\'nwto aa l|>ar-áaatuk\'to\'t. Ikv-v M.Akiiia aturint t>> rn«l }»..i a 1, ki\'Uli,« Dkyp.aiUl-tuWn. Ka lihyf ia U\'irU\'ut a "Hin\'4-Iwi \'U-í h» tro .ói uiutal oaik a íu-laiU i w k ; u l.-n aa .m.liit,\'iny u.
A tislr.k.f ^j.lí i.iUiIv a polgár-IbfwU\'tt.M ké.! » a Kinw, ,!.v*i t» m- t i > éi álta: -a . aéwivwi\\ t->7 i í ncv é. »IM 1 Imi árait uitol —piiaiwl\'aUa *
wK\'nét l tU. >ai.k-l l b mint t kiuol„-a-k r A
ya.u.aa f ^ baaliaui. mil»>l;l a fa
„Nemzetiszocializmus az élet, bolsevizmus a haláig.."
A aalaazantmlhályl n«(f nylláékéréiltél tájékoztat,)
{Kiküldött munkatdrsüflktól) Ünnepi napja volt tegnap Zalaszent-mlhály községnek. A Nyllaskeresz-te» Párt helyi Izervezete a megyei vezetőséggel karöltve nagyszabású tájékoztató gyűlést rendezed, amelyen nemcsak a nagyközönség, hanem a környékbeli véderő Is részivel!. A gyűlésen megjelentek száma meghaladta az ezer fői, ugy hogy
Akadt »gy Igazi (érti — Örökéleionek hllt eszmények, megdönthetetlennek gondolt orsiágak egyik napról a másikra omlottak össze a háború fergetegében — mondta. Számunkra Is elkövetkezett a nagy történelmi számonkérési állnak-e a ml bástyáink? Ezer éven at mindig harcolnunk kelleti, hogy megvédjük énmagunkat s egyben megvédjük Európát Is kelet ellen. Ezt a magyar életszemléletei tagadta meg az október 15-lki rendszer. És mégis azokban a gyászos emlékű napokban a halálosan sebzett nemzet rrjagához téri. Akad egy Igazi férli, Szálasl Ferenc (éljenzés), aki kiémelte a nemzetei a pusztulás hínárjából.
Tisztáznunk kall azarapünkat
irtu,
voll kénytelen megtartani. ^
Elsőnek Vajda Kárai, , emelkedett szélásra és lelket k* gon Ismertette a Párt célkiiiJj Utána VőrOs Gábor lümír, ^ mondatban széli az esvhtt.iií hez, majd dr. Horvlih Ji,," " pagandavezető emelkedcit
srtita,
- Szálasl Faranc Ezután a zsidók és
bomlaszté munkájáról emlílta-meg. Vázolta a Hungariimut következésének azUksí|{siero»J majd Így folytatta besiédti 1
— Számunkra csak egy válauu leheti
élat, vagy halál. Hősnek, bátornak lenni; merni A Hungarlzmus elkdvdktitus, sem volt elég az eszme liirdtltv hanem az kellelt. liogy a Sill» ferencek merjék is azt megvadítani. —
Ezután Bárány István m<B, vezető-helyettes lépeti ai t|(,bt()S hatalmas tömeg elé.
— Megvagyok győződve, hogy az III lévék közéit Is akadnak olyanok, akik még mindig idegenkedve néznek a nyilat Jelvényre és a zöld Ingre. Ok nam lehetnek erről, meri a múltban a sajtó és a bennünket becsmérlő propaganda elvakította tisztánlátásukat. Most tehát lisztáznunk kell szeze°>űnkel az u| Hungarista állam megteremtésében.
— Nézzfa hit, melyek voltak azok az ozok, amiért az ország nagyobbik része az októberi árulás alkalmával fellázadt? Bizonyára láttatok testvéreim hadirokkant árusokat, akik bőröndben, vagy kis táskában cipelték háztól-házra a cipőfűzői, hogy ezeken szerzett lllléres jövedelemből tengessék szerertcsét-ien életűket. Láttatok a pesti utcák sarkán hadiiakkant cipópucQlókat ülni, akik zsidók és kegyelmes urak
Vállaltuk
Bárány meg\'yevezető helyettes ulin Lengyel János megyei aajló- és pro-pagandavezető mondott nagyhatású beszédei. • ,
Az irás ugy mondja — kezdte beaiéiiit - . hogy kmelv fa Jó gyümölcsöt nem terem, klvágatlk A mull tendszer megtűrte a vakondak munkát és a nemzeti öntudatot annyira lesiállltotta, hogy a veszély
fiillanatában a nemzet nem ismerte el a közeledő vészi. Az akkori urak gondoskodtak arról Is, hogy ezl a bátor katona népet megsemmisítsék, igoijék; belőle a harc szereielél
— Ak októberi árulást nem a ■éptől kérjük számon. Az akkori vezetők akarták elhltelpl, hogy a magyarság ereje nem elég az ország megvédéséhez, tehát gyáván le kell lenni! ik a fegyvert. Ez a magyar történelemben még nem fordult eddig t\'4. Az akkori vezetők kiélték * ma;p r katonából a helytállásnak mí; a ondolatát Is, másrészt gon-d : ( tji k. hogy antiszociális Intéz-\' ■ It elvegyék a kedvét a harctól. Mii dat azért lörtént Igy, hogy a uei izil ellenálló ereiéi megtérjék
— Ml vállaltuk a harcol. Hogy az el: ö érákbaa nem voll lehelő a helytállás éa az eltentég fellartózta-tása, az nea a nainzetltzocltlitmus
lábbelijét tisztitolták lényesrt. Miit nagyon lájt nekünk. Ezek i vuia helyzetek pedig atérl voltak Itfe ségeset, mert lélekben idetíen n saság vezette az országot Itt kelleti uj társadalmi és til6; rend. Ezért kellelt a Jelvény, mi lyel az uj világot hirdellllk mtt — Ha harcolni akarunk, if. katona kell. A katonának pcd\'t lágnézeti látást kell -adni. A «t teljesebb mértékig gondoskodni ii családtagjai megélhetésétől l|i laszloltuk ml a hungarista ib eszményt, a netifzell azocialiic magyar gyakorlatát. Most már Iv nia kell mindenkinek, hogy Szálasl Ferenc nemzetvezető i-\' |elölt ut az egyetlen helyes, inHif sélunkat, a győzelmet és l: bőidig Hungarista Allamol « nyerhetjük.
a harcot -,.
hibája, hiszen pillanatok alatt \' lehel évtizedek bdnös mulasiia helyreállítani.
-- Most arról van szó, kivánjé a békés portákat, akarunk-e m« családi otthonokat, vagy kot rendszerben rabszolga módrj # runk élni ? Választani kell. Nea« szocializmus az élet, i bolseviia a halál. Ha az eszményibb M választjuk, nagy feladalok >lm reánk, mert csak harc árán lixM megmaradni. Nehéz napok de minden áron gyóznűnk tf klUönbtn megsemmisülünk fW jűnk hát feí és mutassuk «t hogy lértl módra tudunk hp«*
A nagy lelkesedéssel beszéd után a megyei vezelW páithelyl(égben tájékoztatta • >" szervezetet éa az ott n"®"* összes hatóságokat. Örömmel JJ plthatjuk meg, hogy Zalaszenl«» községben az összhtlósá|ok » párt a legteljesebb Oiu"** működik. Meghaló voll a bm*" amikor Is dr. Horválh Józsefe" * kislány a Jól alkerűll beazéd r makénl megcsókolta. A zetőség kocsija a lakóul! r. Éljen Szálasl I lelkláltásti ^ gördült kl a községből.
í»\'bru,tr 4____
Font** f*lhlvá» , hitötiflok rétiére
. mV„ rádió a 245 éi M2-«é kuilimhoM\'on felhívja az Outi ll, polRirme.teri, |»ri.l 14-
S.bírtil h\'vat.lok.l, kBz.égí éa
"ogy február hó
1 >i 7 30 órakor, 15 órakor, 17 \'\' , í, 21 órakor fUytl]ék a 1|«1 adlvát. mert fontot közléstk Minek ízimukra.
A megbízottak papír és ceruiival Itluerelve Viijik a közléseket, a ,1,011 M roeRyei székhelyeken fel-uiltnDI nyursiró Is jegyeize a kói-kraínjfekel. - ~
Hozzátartozóit ksrail:
Kunutnlmilrtonlak I Józta István atmJíiílMíCy Nagykanizsa (Ctend-fotf) kéri. hogy aki Bozslk Jánot, Misi Gyula kunszentmártoni ét p,nch Béla és Perichné Józta Jukka hollétéről tud, azt vele közOI|ék. •
f.ynidor István szi\'petnekl aúietésú honvédlizeilcst, akt IcTjulóbb Nagytétényben és u H 391 sz tiboriposta alatt wll és december 2-tdl nom idolt életjelt magától, kérik uúhl adjon életjelt magáról. Rjjlársai, akik tudnak valamit róla, íziveskedjenek szüleit ór-kiitcni ("sölldor István földműves Szepctnek, (Zalamegye)
.52 házszám alatt.

.Partmami Antalt — a Hof-ber - és Schrantz-féle gépgyár nüvezelóiét — aki valószínűleg IVitszeiillflrincről menekült, keresi leánya, I\'artmann Piroska, továbbá Itaksáuyi I.ajos hdp íiwslert, 91/11. zlj , aki de-ormber l-én Nagyatádról tá-roiott és valószúiúleg Zalttapá-Ub« ment. Aki tud valamit tir-tózMási helyükről, értesitten : Nagykanizsa, F8-ut 0. sz ulatt Ctvetkó Mátyás rímén Part *inn Piroska

tyórgy Albert keresi édet-•oyjál, ózv György Albertnél, teslu-rét Kádár Akosnét. Erte-élfct kér Nagykanizsa, Király illca 28 »z alá Nagy Sándorné-t". mert neki is be kell vonulna I
i* • (\'.kap I/eveute hadnagy hftr-Ularlozól írjanak táboripott* P tOl tinire

Tamás Károly rep Kkr. 10n szál szd és Tamás Permi- honvéd X 134 az hoz-"tarlozóikat keresik Aki tud értesítse Tamás Józaef.t
r 901 «. táboripostára •
\' T. honvéd (?) nem Irt* meg
wl« elmét.
• v
Wtrtz Józiel hdgy. kereti hozzi-~,0\'<ilt. Ismerőseit. Clm: Altó-•Wboru. Zalamegye.
x •
j.J*0^ István azakatzvezetlt P. lli, ■*• "boripolliról, aki még w; ol,íbe\' Irt latjára,
""•ntvére. adjon élel|elt magá-™ «rem bajtirtait, akik vele vol-mi van vele. hol van.
J^Pttenc Lttenye, Pelótl-utc*
_ ___
kÍ**; F«>t»á. < Vnliun M.
\'""\'■•p giiai.
-—- ""1.1.IINY
"-Ság figy,,^ JJ* » £
SSMaá
jMvetebb emberéletben eaaem
<t<W ifl,V6bSn " u,cal kó\'leke-OéJt , kgtAiorubban ellenőrzik
tartusát is.
jiuuji ciien-» Ixjntos be
\\
való gyűjtéséről -
i..A ,n>l),lIlnl1"1 L««t« Egye.ll-et elr.Sk.ige most .dia ki rfszle-t«be.zimoJ<5]it „ ,del ttu Xt
reté.l cikkeknek, Illetve .zok be-»zerzé»ére történt tár«adalm! utón való gyűjtéséről. A g^ojlést dr. Tholway Zsigmond e. iziiidoi, az egyesület elnökének vezetése alalt egy három tagu blzotttág végezte, amelynek dr. Tholwayon klvfll Németh Jepő é. Kovács Mlkló. le-venleparanc.nok voltak tagjai.
Harctéren kOzdő katonáink ré-tzére a téli lel.zerelétl cikkek be-tzerzé.ére történt gyQ|tésnek eredménye a következő volt:
Nitykini\'ial levernék iiajliM KlikiniiMl Imilék i»«iléx KerMkcdelmisti l«* ayaitéM
Jáiai leventék gyUlléu __
öwaaaai 24WÍ 1U P
OlranázItU l^wnték a gyQjtött pénzadományokból \' téli holmikat vásároltak.
A gyűjtésnél nagyobb pénzadományokkal hozzájárultak: Magyar Nemzeti Bank nagykanlztal fiókintézete 2000 P, Zalamegyel Qu-daságl Takarékpénitár, Njgykani-i.al Takarékpénztár,"^Nagykanizsai BankegyesQlet é. Délzalal Takarékpénztár, Magyar Bank é. Kereskedelmi rt, Néptakarékpénztár egyen-
MU\'X P
S090 50 r 6S3VM P 70Z2 42 P
ként 1000-1000 pengőt. Dunántúli Qazdaságl Siesigyirosok ét Szesillnomltó rt. 500 pengő.
A befolyt 24 998 10 pengőből bizottságilag vásároltak helybeli kereskedőknél 1 következő téli felszerelési cikkeket: 109 pár érme-legitőt, 130 pár rövid gy.pjuharis-nyál, 186 pár libsiárvédől. 93 darab hósapkit, 27 drb. polgári sapkát, 44 drb. kötött ujjast, 342 pár siőrmés és kötött ketztyDt, 167 drb gyaplu sált, 8 drb. kötölt inget, 23 pár gyapjú falvédőt, 116 pár egy-azero folvédőt, 2 pár cslimál, 9 rend polgári ruhát, 63 drb. kolön-börő fehérneműt, 9 drb. takarót, 12 drb. hósiemQveget, 1 drb. paplant, 3 drb. párnát, 27 drb. bőrövet éa 36 egyéb tárgyat.
A begyűjtött téli felsierelél összértéke kb. 40.000 pengő. A felszerelési tárgyak az elvonuló honvédé alakulatok köiött osztottak kl, az illetékes felsőbb szervek rendelkezései alapján.
A Levente Egyesület elnöksége ezúton hálás köszönetit fe|ezl ki mindazon magyar testvéreknek, akik bármi adományukkal It hozzájárultak a felszereléshez. Illetve annak beszerzéséhez.
A tábla felemelte a szécs iszigeti békebiró merénylőjének fegyháliUntetését
A fellebbviteli blrótág magáévá tett* * vádhttáaág állá.pontját
Anniik idején foglalkoztunk azzal az esettel, arai a Szécsiszi, gethez tartozó Csokinai szőlő-hegyen tórtént Egy este a begyről hazafelé tartott Nyakat\'Károly szécsiMigcti lakos, amikor Horváth Vinoc! körhintás hegyi-
^"a közében — ^ íródva nézte a jeen.eté.
■ békitftleg beavatkozó LRá«ólt
llorváüira, miért bántja a esa Hdiát A válasz az vólt, hogy
belehall
Horváth Vincét szándékol imilicrölés miatt helyezték vád alá A nagykanizsai törvényszék azonban eltérőleg a vádtól csak haliUtokozo súlyos testisértés-ben mondotta ki fit bűnösnek és <»ért három évi feuyliázra Ítélte. Dr Vargha.László kir. ügyész megfellebbezte az Ítéletet liz eltérő minősités és a büntetés súlyosbítása miatt.
,\\íust foglalkozott ezjzcl at úgcJei a tábla Ifiu-tanácsa ét tclWvcn a vádhalóság állás|>ont-Járií helyezkedett, aimkör njeg-snnmislíette az elsőfokú Ítéletet és Hon áth Vinoét szándékos .nilxrólés Dürrtettében mondotta ki bftnősnek.és őt ezért ót \'.sztpndei fegyházra Kélte
flbwir 3—
"^ŐSfMŐZGÓ S\'rtfSk
rrnxiVS \'
j\\j P MOZGÓ csau c\' -
Tcqzcs Lajta:
Nem adom feL a harcom
című verskötete
10 pengOírt kapható
, " 4- -a Zalai Közlöny nyomdájában.
Az ÜTI és MABI járadék kiutalása
Ai O. T. I. nagykanizvai Itorú-toti pénztára közli az Intézettől TagY a Ma^únalkaloiaróttak üiztoai-ió Intézotétúl örcgaúi\'i, rokka/tUátfi, ózrogyi én árvajáradokot, ara^v bal-oeeti járadékpt már élvező luraílé-koaokkal, hogy az Intézetek által már megállapított, do a hadmürelo tok kóretkoztólion elmaradt, illctólo^ kózftos nom vott iáradékokut az elmaradt idöro ujaob intézkedésig a mág működő kerületi jiéiutárak, i^y a nagykanizHai liénztur ím, fo^ja a náluk iáradék lolvétolo vt\':>rttt )o-iontkozo ü. T. I. és MABI járadé-koaokiuk kiutalni.
A járadékok felvételéért joleutkezó járadékosoknak a korüloti |»:nztárnál igazoláakójttn fol kell mutatmok a járadék mogállapitásárm vonatkozó O. T. I. vagy MABI álul kiállított orodeti liatározatol én &z Intézetek állal leeutoliára küldött & a járadékos által legutoljára feltett júxa-déköasxeg ixwUUkarékpénztári kífi-sotési szolvényét (csoltk-szolvény).
A vidéken lakó járadékosok tu igazolásul szolgáló határozatot éa lug utolsó postaL-ikarékpénztári kif(zctéai (csekk) szolvényt postán is hokúld-Iwtik, amely Motbon a korüloti pint-tár azokut uotekintés után cimukr* visazaküldi.
Nyomatékosan folhiviuk az elmaradt járadékokat igénylő járadékosok figyolmét arra, hogy a korüloti pénztár a megkívánt natározat éa legutolsó postatakarékpénztári kiM-zetéai (csokk) szelvény vagy ezek bái melyikéi tok hiánya osot*Sn a járadékot nem fogja kiutalni.
O. T. 1. nagykanizsai kerületi pénztár. (:)
ŰZEN A FRONT
llunvndi gránátosaink üzenete Fcldpost 39 933. &z. alól Nngykanlrsár.i: Kedves szüleinknek, testvéreinknek ós it-merflseüiknek üzenjük, hogy jól Vngytrnk, egészségesek, anut mi is szívből kívánunk szeretett hozzátartozóinknak és ismerőseinknek a 39 933. sz. tábort-postáról, kérjük leveleikkel minél előbb keressenek fel Kitartás ! F.ljen Szálasi I Futó István, Andri József, Molnár Ist ván, Solymár Andor és Kulcsár Pál gránátosok. A zárt levlap kelte január 11-ről szól.
m
Hegyi István honvéd ós Nó-imblh István honvéd a P 805. sz. táboriposláról üzenik szüleiknek, testvéreiknek, Hegyi István honvéd külön feleségének, Németh István honvéd e^y kanizsai leánynak — hogy egészségesek, jól vannak, vo\'áa! gondolunk szeretteikre ős az összes ismerőseikre. Irjanik sokat Alii van még Írva Szávát karp. szakaszvezető.
A QŐZPÜR\'KJ aF«tv» nnpooU r_____
1 Arától 6 órát* (Kaddsa affésa
nap «a p <n«kaa délatáa sókaak ) -Taíatoa: Bét.
ZALAI KÖZLÖNY
hírek
Kain hazamenne...
Szfl/li íiny,ik. ílkok khétnt t. izerencaer.\'en, mit j Ittttm /a!
Niki már no/llk, mtly ht/ogodna k/i, mily n/ha mrgiinwgalha, M\'koldatat-tt nálam a fflldtek/nl
Stürkt árnyak, Ollók tüétDtt itM U Abtl őtum tttt hull. htonyalot a haldlhOrg/i mtoa alóla na/ ctoK minn>Mrg/a, étx Jtjtm //Hált ríhat tug vadul I
Nlnci fítóla nap, clak i/H/1*tg^ A —1 Itiiyrk ? .. Mrghulnt ui titm kbrt Vllággi menni?. Balga álom hímt iihol tgrtiltn barúlom, ne* /tuk mát nyaral, c$ak nagy trktl
Világgá mtnnl? .. Balga alom. hiút hünOm tlkii/r mindtnhava. homlokomon al átokb/.ytg m/gnyugvátl, b/k/t mm itm/ltk. ktlrg a klktm, Mg) ojt, l/lova .
Mlgnyugvdil /n már ntm rtm/ltk t H/ha m/git a lírát joltogat .
Otí/mtt l.itom a Juhokkal, anyánkat ftlrlű karokkal, I apám arcán látóin a lántokal Sttriln/k tgytttr hocomtnnl Anyám HUbt hajlani ftjrrut Tudom:
Kain bociánnlol ntm kaphat ét ktiM ctákalnám mtg annak, mkt Akti ilrjándt álfit migr... Ax d<l /Oldbtn ilpihtnnl: Sitrtln/k egysttr hatamtnnl I. .
Taglal La/M
— (Földöt kapott agy zalai honvéd)
A honvédelmi miniszter és a hon védtég főparancsnokának közlése Szerint az egyik páncélremboló osz tagnál szolgálatot leliesitő Hóbor lózsef larl. honvéd egy ellenséges harckocsi leküzdésééit Becsehely kOztég terolelén 5 kát. hold fflld-Jottatásban részesült.
— (Az Országos Úgyvédi Gyám- éa Nyugdíjintézet)
szombathelyi kirendeltsége (Oróf Széchenyi u. I.) az Intézettől ellátásban részesüli és >z ellenség által megszállt területről elmenekült avagy korábbi lakhelyükről elköltözőit rokkant ügyvédeket, ügyvédek Özvegyeit és árváit felkéri, hogy Jelenlegi tartózkodást helyüket és dfoükben jövőben beálló változást á kjrend Itségnek haladéktalanul Jelehtsék he, hogy az ellátási 6st-azegek folyósításának ne legyen akadálya. Azok az ellátottak, akik a Központtól még nem kapták kéz-hez a Folyó év elsfl negyedére esedékes Összeget, ezt a körülményt Is Jelentsék be. hogy a kirendeltség annak kiutalása Iránt intézkedhessen. Dr. Törék Árpád Intézeti ügyész, a kirendeltség vezetője. (:)
— (A nyilas vezstőtég a közmunkáknál)
Hagy mennyire nincs Igazuk azek-ask, akik azt mondották, hogy a ayllasok és löleg vezetőségük nem treezl kl részét a közmunkákból. Ásásból, slb. mutatja, hogy veit Hódúnkban most meggyőződni, hogy nemcsak a .nyilasok", hanem a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom leglóbb zslamegyei és nagykanizsai vezetői Is mind kivették részüket csakúgy, mind a többi magyar testvér. Mert a hungarista Államban nincs kivétel, nincs hátsó ajtó. Itt mindenki egyenlő. Itt csak egy elv vezel, csak egy a mérvadó: a magyar Ifaza, a Nen-zet, az ország éa annak érdeke De eieV \'fi azutin minden, de minden áldozatot meg kell hozni. És ez alól azután va\'A-bari nincs kivétel. Ahogy a polgármester, a lliegyző és a tőbN vezetők veszik kl rétjükéi a közmun-
kából, ugy ai egész pirtvezet<>ét< Jó len ezl megjegyezni a tőiéiben meglapuló Icslpuskásoknak.
- (Esküvfi)
Dr. Sörlel Józtel ervotfőhadnagy ét Tihanyi Ella oki. tanlténö |anuár 20-án tartották etküvójoket Fettő-szentmiklóson. (:)
— (Orvotl hlr)
Dr. I\'ócsik Béla orvot, szülétz-nőgyógyász, Magyar-utca M. alatt (légi Schmldt féle rendelőben) er vosl rendelést tart d. *. 9—12-lg, d. u. 3—5-lg. Rendel mindenféle betegeknek. (:)
- (Házasság)
Scholcz János és Simon Mária házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— (Jelentkezzenek a földművelésügyi minisztérium alá tartozók I)
A tőW\'müvelésOgyi miniszter felhívja az összes gazdasági felügyelőségeket, állatorvosokat és a földművelésügyi minisztérium kötelékébe tartozó kisérleli állomásokhoz beosztott gazdasági tanárakat és okleveles gazdákat és mezőgazdasági Igazgalókat, hogy fegyelmi felelősség terhe mellett táviratilag azonnal Jelentsék Sopron posta II. postafiók 21. szám ci nre nevüket, életkorukat, állásukat, Jelenlegi tartózkodási helyüket, pontos lakcímüket, hol teljesítenek szolgálalot jelenleg és ml volt utolsó szolgálati beosztásuk. A felhívás nem vonatkozik a nyugállományú lisztviselőkre.
- (A közellátásügyi miniszter rendelete)
A közellátási miniszter utasította az összes községi elöljáróságokat, hogy a felügyeleti hatáskörükben állá mezőgazdasági munkások tulajdonában levő ||f váltott ruha éa lábbeli "Tnütvünyokal 48 órán belül irlák össze és az eredményt ai illetéket alispáni hivatalhoz Jelentsék be. A közellátási miniszter utasította tz ötszes alispáni hivatalokat, hogy a beküldött eredményekel azonnal t közellátási bizottság futárja utján elmére haladéktalanul továbbítsák.
— (Zsldóbutor árverések sorrendje)
Február 5-én Magyar ulca 10. sz. alatt, 6-án, 7-én ét 8-án kefegyárban, 9-én zsinagógában, 10-én. Erzsébet-tér 4 szám alatt.
MirtHiiMt aySfTMMii*! M«Ik*um
>|I •• .IgirMg". .Megváltó*, .Mifia" ^iingyil\' gyugtiiirUrik Ullák
....."ár
n»PP|l
éa .eiangyal\' gyoLjiienirik ládák el — Sul)oi (teleknél érjet a dr Mekly-Beta nécytár (telefon 326, nelleg »59 aUtl) áll Iilvtmé,b6l rendatkeiéire.

— (Hadbavonultak hozzátartozóinak nem kéli (otbaállnl)
A belügyminiszter a henvédelml miniszter kérésére utasította a hatóságokat, Intézkedjenek aziránt, hogy a hadbavonullak Igazolt családiig jal ott, ahol WószOWglell cikkekéri sóiba kell állni, járandóságaikat soronklvQI r- a sorbtnállát mellőzésével kapják meg. A rendészel: szerveket ennek megfelelően ula •itatták.
Taatvér I Mit ér a legjobb ut h, 1 nagy havazás kövelke,u." Járhatatlanná válik és , h " ••"» "Állításait hátrált,
Tartsuk kaiban ai
utakat!
Nagjkmnisaa megvei város polgármesterétől.
I0I/M l»«>v
Tajutilvlnyok kloizlása.
A telnek bálhoz szállítására lofoeltó lalnlalványok kloazláaa Kbruár 5-én kei-ifMIk Moll a jiouir, Mruár ét Bárdta hónapokra szAlt utifványakat idjil kl. Ai érdekeltek cialádl Igaielviaoyal. a dcccnkeii teJulalvAnytik 1 es aieliényé-vel, a sztlvényre tintával irt wnnikm sre-rlnt a. alábbi napokon jelenlketzeiMk a kSzellltáal hivatalban:
HÓI 210 straiámif kbrsár 5 én 311 (01 <20 6-án
421-101 (10* . . 7-én
631-101 M0 . . Ián
141 161 (050 . 9 <9
I05I I6I 1160 . 1 10 én
1101-(Ot 1370 . . 12 én
I3T1-I0I IS10 . Uán
tsao-eo telid . 14 én
As atiiványekért darabonklat :o fillért kell ftielnl Akinek orvoal bliontitvlnya már érvényét vcslleUc, honon mt|áva(
I ........ b(ionyitvány(
Nagykanizsa, I94i |a>nár 3a
Ha Pelgármester.
Nagyknnisaa ZMarei váron polgánzua tezétói.
2600/1945 Tény : Vlilamoa áraniazollál-tatáa levábM koMátozáia
Hirdetmény.
Érlellt.ni a város ktiSni«tél. bvjy az licnanyaftklsnyra való (tklnUllel a vtt-lamoaáramiiolgallstásban a kOvetkeiö további korlllnáiokat vezettem be a mii nanlrtl kodédáen
Vlllim.i áramaiolgállaláa r>|(el 6 » á-161 tél S 6,11, 4, d4Mln 16 4ra 50 perc 161 T áfáig lét. Na ymm ím, 1945 kbruár I.
m>: Polgármester.
l(4/k 1 1545,
Felhívás a 10 iri (.tskhaz és pékakhez I
felblvi i a llsilámaltáiaal íoelalkaiá Itiicrku 4rd6kel éa pékekei, begy llul elaiánn1 nihil 5éa és 6án a stokall lorrernlL-n «|ák ba a KOaclláláal Hlva-tllba, k ilóa-ktllta (elragaatlva a december I( SI| dec. Jl-I, él a Jannár 1 (61 tmalr 31.1, bivillott lenekel (• aaekal ■ tl6n hüi6n ktliliuk tlazámolal.
A cé|!l bél)tgz6jét as cluimoláihoi mindenki borza mlgával.
Nigykipim, IM5. jannár 31.
Pslflármeater.
Férfi és női
imumlr.díGéZtctt
felveszünk.
TARJÁN-PÁLCSICS
Mm^ii uh. 86.
nnAnAÖÍ]!GUI VILLAMOS ARAM-i dL^1 SZOLGÁLTATÓ RT.
A>.Maá«lék Iketéts, reklsmiJok. hlbalelwtátak, usk«r0 felvlkageeitás minden kérdésben
rarsal 8-12-1, c rri 2-C-l*.
CfMi(«ry-ut Cl, k: \'?>n2D4.
Tes/oér /
A magyar Siabldlághano-sok példájára, sok magyarnik az a kívánsága, hogy önkén! ielentkeihessen honvéd kalon/i stalgá/alra Jelen/kein/ lehtl:
1. Minden nattyobb helyiig ben, mint pl. tiagykaniisin ti Zalaegerszegen /évű ,,K,tgt szitő parancsnokságnál".
2. ,,Járás! levente parancsnokságoknál". (-)
ÉRTESÍTÉS.
Tudomására hoiom a tiutelt közönségnek, h»gy
kifőzdémet
újból megnyitottam Cstn-gery-ut 21. szám alatt
Reggeli, ebéd, vscsors kaphsto.
Tisztelettel Ká„U,né.
0P£lÓ£3ia0Eí^Si:E
ALL AS
Mea««e*aeo4dat ás kacslat lilrunl Kapóit Fezear, V.r.idl ., é
•eatdnt éi kltntét letveaiek.
Binlriit es
nasaraeraakidó
Tannlélaáail tetvauek Araay Jénai atla 2/a.
Kipill 26S
SM-liilie 266
•alelllsen ktny álláil kim fyn nekik mellé. Clm: Király Aaaa, Nur •kaaiaaa. Migyar .lei \'30. 2)7
S4M
iica tl. aa.
Clm: Zind-245
AD,
\'Aá-vCTTy
__eev pár gj lártl 41 ea dpé ilaMrlKi" 37-ea nát ás 21 el zjirmek rtpákért -
L
Különíti/^
!■ I- _l_
j
USmal.a maaán- éa bérbáuM ■aavHlt: Papp TetekTat «., (akloa:
Mladaitéla klilhBliil vél alot \' ruUl Jdaufaé, VSidimirly itca ti »
jIS valévaap eatc in aiyilé* AH tud lóli, erleiltaa Oav. Horvéik Hné» Bél Magyal128. alalt j.(alom .Iliié**
ZALAI HéZLOKV
POLIVIMAI NIPIIII
Kiadja: a r. SHrk*""*\'
Felelői kiadd: Idd Z4e*r Nyomatott a .Uiulul,! a T. SatyS"""\'
Nyomdáért letel: 2aW un* ,

Jaaifokostt;
Tibori poiU:.
JüggjgiLr ciak n <«gyv«r I
®9.évf,S8.w. -- _
Ara 30 fillér.
^«g>K«nliM,|846. I.bruár 8. kedd
OO
fciiÉii^"\'T *e kladókivataj: Ft «4 a. ---
Urt—kW.
telelfls szerkesztő: B.n.d.k R,„a
Q«HulM ára: »kj hónapra • pangó. Mfyedévza tt pangé.
Hétfan AáMm a nagykanizsai piactéren nyilvánosan luuesezteEi három Iiatonasziievéiiyl .
Dicira a szigorú rendelkezések-nik, még mindig akadnak, akik kivonják magukat a magyar Haza iránti legszentebb kötelességteljesítés alól és katonanemzethei nem 1116 gyáva módon elhagyj.it zászlójukat Pedig ezekre a gyászvilézekre halálos bünlelés vár. l#y-járt most károm katona, akik otthagyták szolgálati helyüket, bujkáltak, mig csend-órkézre kerültek, akik beszállították \' ökot Nagykanizsára, Kihallgatásuk során beismerték bünOkel. A rög-1 lönilélő tábori bíróság szombaton 011 össze Nagykanizsán és mindhárom szökevényt halálra Ítélte.
»B» JAr mindan baaatalcn aru|6|
Hétfőn délelőtt törlőt nyilvános kivégzésük a piaciéren. Regtel nyolc órakor hirdették ki előttük a halálos ítéletei. Tíz órakor az Erzsébet-téren óriási kö-.zönség, az összes kalonai alakulatok, slb. jelenlétében történt kivégzésük. Először Milkó András kisegítő munkaszolgálatosra került sor, akii P. Szokolay Bernardln ferences-lelkész kisért utolsó útjára. Az ítélet felolvasása ulán odavezették a a golyófogóhoz, letérdeltették, szemét bekötötték. Egy intés és a kivégző szakasz eléje • állóit, célba vette fejét és szívéi. Egy dlrrenés
a magyar aáazlót oaerbenhagyja
és a katonaszökevény holtan bukott előre. Miután a beállott halált kon-slatálták, gyalulatlan koporsóba telték és kiszállították a temelőbe. Utána Cslbrlk Ferenc honvédőrmesterre került sor, ak\'ll Labanc Medárd ferences atya késziletl elő ulolsó útjára. A harmadik Rózsahegyi György csendőrörmester, akii P. Szabó Czlrjék ffrenceslelkész kiséri és nyújtotta neki az utolsó lelkivigaszt. Csakhamar sorlüz hangzóit el és a katonaszökevény holtan bukóit a homokba
Ima. P. Labanc Medárd megrázó erejű beszédet intézett a ka-
tonákhoz éa közönséghez, rámutatván arra, hogy ma a nemzet életéről van szó, minden férfinek a zászlók alatt a helye. Aki ez alól kivonja magát,halálos büntetés vár. Tisztelgés.
Aki a nemzet legválságosabb perceiben otthagyja alakulatát, gyáván megfutamodik, nem akarja a szent lö\'det és a kedves hajlékot védeni, prédának hagyja a magyar asszonyokat, gyermekeket és mindazt, ami nekünk szent: annak a számára csak egy lehet á vége — a legcsutosabb halál. A kirtglés.
Rét hGÍáO©s élldgisptet CsöügügöG q ogcoOóo robbcwcs o CIG&uÜSSQS roKcl^cCiapliGQG^oac©^
Klegyeai Józaaf éa Kökényeai Mntnl ran^jrtiazthelyattaaak boranlmnonn őatieonvt a hslyazinen kiazanwadtak | Uomet Jézaaf fötörzoörmentort éa Barna 3. lalwin randőrt aulyoa aarilléaakkol kórházba azéllitotték
Vasárnap délelőtt fél 10 óra\' tájban történi, hogy hatalmas robbant! rázta meg a Kirily-ulca és környékének házalt. A nagykanizsai rendőrkapitányság egyik földylntl •lobijában, ahol a telefonközpont »olt elhelyezve, hirtelen robbanás történt, mely az oldalfalat benyomta, •> ablakokat és az ajtót kivetette, mi|d a következő plllanalban hatalmit lángoszlop és füstfelhő tört kl. A tzoblban épp akkor tartózkodik Megycsl József és Kökényes! Anlal rendőrliszhelyettesek. Nemes Ji>«íl lólörzsörniesler és Barna 3. István rendőr, gépkocsivezető. A lln| és ftist betódult a szárnyon többi Irodahelyiségbe Is, Igy "dá la. aliol Oláh főfelügyelő tar-■lilikodoll lelcségével. A robbanás borzalmasan összeégelle Megyesl Józiefei és Kökényesl Antall, akik • helyszínen kiszenvedlek. Nagy "trencse voll a azerencséllenség-«n. hogy a többi irodalielyisé-«|t lévők, Igy Oláh földügyeid és 2\'Je. nein sérültek meg. Az egész "pllányság személyzete egy ptlft-"I álati összelutolt és mivel ujabb "bbanáiokiól tartottak, lezlrlák tz "teát.
Megérkeztek a\'tűzoltók, a men-• Nyrlaskereazlea Párt rend-^"\'lil. akik mind azonnal hozzá-"lu|t tz oltási és mentési munká-"wkhok Nem.s főtörzsőrmestert és
Barna rendőrt beszállították a kórházba, ahol rögtön orvosi kezelés alá vélték őket. Mindkettőt sikerül megmenteni az életnek. Megérkezett dr. Újházi Sándor m. kir. tisztiorvos aki a hatósági hullassemlét
ejtette meg. A kél halálos áldozatot Horváth Oéza furgonján kiszállították a temető hidtfházába. Valószínűleg felboncolják őket Későbben kíméletesen értesítették a halálos áldozatok családját, a csa-
Egyre. elszántabbá válik a véres tusa Budapestért
Námtt-magyar etipatok tzlvót tjlanálláttál h.rcolnák
A német véderő."S^l \' j „ok terül.tér. kttzarllvt,
. PlV„o« ulánptllással ellenáll a bolseviklek ostromának. <-)
a- légluton kapott utánpállttt^ . roh>moió ,10<],t ollp.,.k allan
Budapest védőin" " é pokolho. hasonlít. A rormjk
„yra .l.xánt.bbá v-im. Avtr„ „,„„„.„. U-
között ntmtl át «t«tr Mtp^ A .aovj.t mindan támedáatr.
d." hiatt . .á«t«k\'Q /", 7 a pánoálkVOlM Mimttltn tll.n.tgt.
ar«tat|as tllenltm dáe a va J M t hlrok„ , ml|,,r át
«odikAa. művei - (B-37 omrd)
némát bajtirtlassa, , , ,or, kjvív« Buda-
(Berlin) Az elmúlt 24 órában ,« ......t ,h„, , hílnr helvórsée hő-
"^.^\'n\'Uak helyi |.ll.««
ura RCIU\'l a tut, nr.vv. ----
pestet.\' ahol a bálor helyöraég hő-aies harcokban egymásután veri vissza a bolsevisták heves támadásalt.\'
A harcok a Várban, valamint a dél és délnyugatra lekvö városrészekért dúlnak, azonban az erősen rohamozó ellenség minden próbálkozást meghlusolt a védők makacs elleniili sin. A helyőrségkötelékei löbb sikeres ellentámadást Izalézlek a bolsevista nyomát ellen.
lidfő borzalmas tragikumáról. Ugy Megyesl, mini Kökényesi a legjobban minösitett tiszthelyettesek közé tartoztak. Azonnal megindult a nyomozás, a megrázó szerencsétlenség oka ak kiderítésére. Az a leltevés, hogy gazolin okozta a robbanást. Ugyanis - ahogy beszélik — ga-zolintarftly volt a telefonszobában, a gépkocsi számára. A túllőjön szobában azután felrobbant a gazolin és ez okozhatta a végzetes tragédiái. A folyamaiban lévő nyomozás fogja a való tényállási kideríteni. Az cselről értesítették a törvényszék vizsgálóblráját, dr. Knausz László törvényszéki tanácselnököt. A kapitányság mindkét, kötelességteljesítés közben hősi ha-lált halt tiszthelyettest a maga halottjának tekinti- Temetésük hol1 nap, kedden délután történik az egész város osztatlan részvéte mellett.
Lapzártakor kapjuk a hírt, hagy Megyesl tiszlhelyelles temetése kedden délután 2 órakor történik a nagykanizsai rk. temető szertartás-lerméböi, ahonnan a hősi temetőbe kísérik pihentre. Utána visszalövet Kökényesl tiszthelyettes löldl maradványait Klskanlzsira kísérik, ahol az oltani sírkertben helyezik nyugalomra. A temetésen a rendőrség, honvédség, az egész várót magyarsága ott fesz.
ZALAI KÖZLÖNY
OMimy Mikiét ulti léltpán • aaákaatahárvárl bontlmak n.p|«lról:
A meggyilkolt magyar áldozatok és meggyalázott nök és gyermekek bosszúért kiáltanak az ég felé
Saáaaaorta rattanetaaabb volt • valóság, mint • hlresitaléaek: Satalln OrdOgalről - Moat mlndan fárll éa IIJu f*gyvtrt kSvatal. hogy haraolhaaton a boliavlata btttlák allan
Magyarok, caak agy ut van aiámunkra: utolaó léha-létünkig légyvétrél harcolni a vftrfta paatla allénI
Caomay Miklós, Zala vármegye Mlspánja a minap érkezett vlssra a német katonák által felszabadítóit Székesfehérvárról. Amikor környe-ute érdeklődött nála ai .olt szerzett benyomásai felöi,\'a"tövetkezó-ket jelentette kl:
— Ai átélt borzalmak után Székesfehérvár és kornyékének lakosaága ugy érzi magát, mintha egy Irtózatos lidérc nyomása alól szabadul! vclna lel. Ezek a szegény-emberek leírhatatlan szenvedéseik napjai után uj életre ébledtek. A német felszabadítóikkal szemben lelkesedésük és hálájuk határtalan. Leírhatatlan az a szenvedés, melynek a lakosság kl volt téve.
— A szovjet katonaság bevonulásával azonnal megkezdődött a bolsevikl rémuralom. Emellett a magyir Himnuszt és a Rákóczi Indulót |á-azó hangszór(Pkocslt Járatták a város utcáin át. Éa mialatt a szovje-tlslák arra szólították lel a város lakosságál, hogy „nyugodtan folytassa rendes életmódiát\', azatalt a bolseviklek behatoltak az üzletekbe éa azokat lel|esen kifosztották. Ezek után a lakások kifosztására kelült a sor. Amit magukkal vinni nem tudlak, azt Összezúzták. Jellemző, hogy az ablakokból még az ablaktáblákat Is klszedegették és ezzel a védtelen lakosságot kitelték a dermesztő hideg hatásának. Ennek következtében — az egyéb épületkároktól eltekintve — a város utcái szinte kísérteties arculatot öltöttek
— Bolsevikl szokás szerint sánc munkálatokra kényszerltették az ösz-azes 8-60 év közötti gyermkeket és férfiakat. Ezeknek ellalás ék pihenés nélkül 5 napon \'ál kellett szakadatlanul dolgoznlok. Aki elerőtlenedve, vagy a hidegtől meg-
témbeiedve összeroskadt, azt meg-orbácsolták és munkája lolylatá-aára kényszerltették. . — Barmok módjára terelték össze a város asszony-tt, az átvonuló bol-acvlklek visszataszító kicsapongásai
Erédájáut dobva őket. Ennek követ-eztében Székeslehéivár assmnyíl-nak 40 száraiékán eröszakot követlek el. a legundoillóbb nemi betegségekkel leilözve ineg őket. Ezen cmbeitclen Orelnielket minden alkalommal megismételték, amikor a vámson kereszIDI u|abb bolsevikl kötelékek vonullak át és ezek hoidák mindig újból elővették váios asszonyait. E/en bűntények* bőt srlate Icköiölhclctli-n lésrletek kerüllek napvilágra Még 8-9 éves gyeunekek bántalmazásától sem riadtak vlssra ezek a bolstvísls bestiák.
— Srékeslebéivár lakossága szemére bánija a sajtónak azt, hogy eme Iszonyatos borialnukat nem oly mértékben holla nyilvánossága mintsem at s magyar közönség keltő felvilágosítására szükséges lenne A lekőiSHeknél srázsroita tartalmasabb volt a valóság
— Felszabadulása után Síékes-lehérvlr Izkoss\' .< a meígylláiolt asszo.iyat és gver.uekel és a meg
• csúkott pc ti; sai után bosszúért kiállt az ég lile,
— A bevonulási kOiponl előtt
türelmetlenül várakozó léi fiak és Ifjak hosszú sorban sorakoznak (a legyverekel követelnek, .hogy ók la bevonulhassanak az embertelen bolsevizmus elleni harc arcvonalára.
(nene)
A felszabadított Székesfehérvár lakói a bolsevikl rémuralom Idejében élelmiszerekkel nem vollik kellően ellátva, mert a bolseviklek mindent saját céljukra foglallak le. A polgárok egy küldöttségét, amely arfa Irérle a bolsevlkleket, hogy juttassa kenyérhez az éhező lakos ságol, az oroszok nyilvános helyen felakasztották.
A német katonák a város környékén egy nagy tömegsírra bukkantak, amely tömve voll tarkólövéasel meggyilkolt gyermekek, anyák és csecsemők holttestével. (A 196)
Hozzátartozóit karaal:
WOrtz József hdgy. leresl hozzátartozón, Ismerőseit. Clm: Alsó-domboru. Zalamegye.
Skoda István szakaszvezelöt P. 918. sz. táboripostáról, aki még 1944 október 22-én Irt utoljára, kéri testvére, adjon élel|elt magáról. Kérem bajtáraalt. akik vele voltak, tudassák, mi van vele, hol van. Skoda Ferenc Letenye, Petöll-ulca 58. sz.

SlkltsjajLjig^el\'m I Lutz Adám Hz. kerelímeségét, kis fiát, Szmo-lenszky György apósát. Aki tud róluk sürgősen értesítsen. Címem Kercaszamor, (Vaamegye) Batthyány-tér, Bálar Mihály cipésznél.
HÍREK
N tatár.
Dórodra
rebrair «. Kedd Róni. kai. Prottilána Dorottya.
_ (Olvasóink flgyelmibti)
Tudomásunkra Jutott, hogy egyes ulságáraiok lelkiismeretlenül visszaélve az tdolt helyzettel, a .ZalaI Közlöny* példányonkénti árát nem a lap/fjen feltüntetett őrön. hadem tekéién, »fillérért és I pengőéri árusítják. Kérjük példinyoMnl vásárló olvasóinkat, hogy minden lyen esetet JelentM kiadóhivatalunknál hogy ezen árusítóinkat a rendőrségen azonnal feljelenthessük.
. A .ZALÁI KOZLÖNY-kladóhlvatala.
Az utazók8zftnaé| flgyalméba
Az állomástőnökség értesül az utazóközönséget, hogy a Nagykanizsa— Vízvár—Somogyszob közöt közlekedő izemélyvonalpár ezentúl naponta közlekedik. A vonat Nagykanizsáról reggel 6 órakor Induj.-
- (Házaaaág)
Bognár István repülő s;kv él Kiss Ida, pékmester leánya, lebruár 3-án délután 5 órakor a Szent Jó-zsel plébánia-templomban házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyeit.) W
- (Eljegyzés)
Pihler Máriái eljegyezte Horváth László. (Minden külön érleslléa helyeit.) (i)
- (Az Orazágoa Ügyvédi Gyám- éa Nyugdljlntézat)
szombathelyi kirendeltsége (Óról Széchenyi u. \'..) az Intézettől ellá-tásban részesülő és az ellenség állal megs-.alll területről elmeneküli avagy korábbi lakhelyükról elköltözött rokkant ügyvédeket, ügyvédek özvegyei! és árváit felkéri, hogy jelenlegi tartózkodási helyük?! és elmükben lövőben beálló változást a kirendeltségnek haladéktalanul jelentsék be, hogy az ellálásl ös--szegek folyósításának ne legyen
jelruárg
VÁROSI MOZGO •
Februir 6-8-lf — HeddtSI-aütörtökig
A sas visszatér
.\' Óriási Sikert íratott film. Előadások kezdete $ is 7 órakor
Férfi éa női \' |\' ■
mm wnJfc&b&Izoí
felveszünk. 1
Tj I RJÁN-PÁL CSICS
crfjfc ■Mosycr-mtce S6.
VILLAMOS ARAM-l ■ \' SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák
Itzetása, raklamáctih, hlbajelantásak, ftlvllá|atitái minden s mos kirdásban raciél B-12-1, déjutén 2-«.|g. Csongery-yt 81, telefoiv294.
szakzierO
akadálya. Azok az ellátottak ,u a Közponllól még nem kapták [ hez a folyó év első negyedére !!í dékes Összeget, ezt a köroiméníít! l«l««Wk be hogy a klrenOei^ annak kiutalása Iránt InlézkedhMÜ? Dr. Török Árpád Intézel! aj?* klrendeinég vezetője. " \'
0
— (Magánszemélyektől n«m vállalhatnak magrandalin zalai nyomdák)
Zala vármegye fóispán|a, hadműveleti kormánybiztos, ,|„" delle, hogy a Zala vármegye |(l. leién lévő nyomdák megrendeld csak a német és magyar katonai\' parancsnokságoktól, illetve kön,., galásl hatóságoktól vállalhaií," magánszemélyekiöl nem.
Bulgár otapalok a magyir hadszíntéren ?
\' Szófiából érkező hír werinl Biá gáilában az 1923. évi korosztályi behfvták katonai szolgálatra és ig mintegy 11 korostlályl morpáiíioi. lak. A behívások szovjet kívánságra történnek, mivel az uj Yulgár cu->ategységfkre a magyatnrsii|, larctéren van szükség
Az uj csapatok mellé heoszlolt politikai biztoíok minden erelyérc szükség van ? rend fenntartása céljából.
Nagykanizsa ni»*«i iAna polgárinva tarétót
3673/1945. Tárgy : Zsidó lukjaiban volt gard felszere-lé s e k értékesítése
Árverési hirdetés
A zsidók tulajdonát képezett < drb lovat, 6 pár lószerszámot tt különféle kocsikat (10 clrh lapot kocsi, 3 drb gazdasági kocsi, 2 drb séblis-kocsi. 3 drb gazd.sas\' uul f. hó 7-én délelőtt 9 ér«i ácenleltel a Zrínyi Miklós-utca 2(1. sr alát istállónál, majd folytatva a F>tikul 22. sr. alatti telepen n)ilv.i« árverésen a városi garií hivaizl líe remükédésével eladom Nagykanizsa, 1945, lebr 3.
Polgármailtr.
Egy iMaalé* íi «íl attuultat)! tclveu latunk nyomdiia.
Mély gy«rm«hh00ti \' >W
Horthy Mlvló. ut I) L em
H.nl..-..g.d.l ét kOOÍll lrl«"J Kapóit l-treue, Varaadí u. 6 ■
a.gad.l él Mítutát íelvcirrk. lttztrken»adó
■•láréaél ktftttk. - Cl»: "\'í ■ica a. az
tkariatulgat vagr tlil ><\'•\'•",t
vtttaaá. Uy«itj4k éaTan^t. ro-« 1
Elatfa 6 d.b. 3 hí.apoa tuaat, AtaAUmclb tt I. ii
• raa noba aatcanyot o*"* X
idö Zriayt utca lé.
abitaau ■ monyi v>iy u»r ayciaickta mellé. ltl,»a t ttcsti r. ■Ucléat kap. rtléll Ul SÍ,
■•léraaé) elkiaaaal •■■>""" 1
uak HMlby MlkW> u tT.
aiaéa lökalbta lévé •■»" CMvOtltr M. udrtfbtt.
zat ai KCZLtKY
eokiviaai N»eii»e Kltdja: a. r «»\'"\'
_ Flklót kiadó
Nyomtloll .
■ .Ktiiaiéaaitl " * ««\'" a)«tt|éka>
Nyomdaart 1*1*1: It*
^LVagy>jlitjjtf azonnal. fegyverre I
t <ni —r M kUMUvtzal: Pt-w a. <
...... \'
Felelas szerkesztő: Benedek Razad Béfixetáet t,. .„ e p.„a«
^----negyedévre la pengd.
Európa csodálattal tekint Budapest hös védőire
A h.rook a magyar lövéro.^,, r.ndkl<(J| ^ \\ ^ <4|(ak
Ntmat vadászok As
(Berlin) A Vtlencel-ld déli rémén ■ téttel-magyar csapatok kisebb betöréstől eltekintve, visszaverték a Unudó bolsevistákat. Székesfehérvártól északra, valamint a Vértes-befység északi részén a szovjet cupaltkat visszavetették keletre. Budapest bátor helyőrsérét a német ridJsiok és csatarepülők érezhe-Ites tehermentesítenék.
A Balaton és a Vekucel tó kö-rétt a siovjet vozetflség sok pán-télos Itarcluve lésével megkísérelte i mafyar-níinel arcvonal benyomd lil. mtly súlyos karcok utan ai ellenség visszavetésével végzfldött. Ar áronnál megindított ellentámadások arra kényszeritették a bolse-•islakat. hoi:y a Síékeslehér vártól tirakra lekvó vidéken beszüntessék támadásaikat.
Budapest védő-lrtége a legna-irabb hóslesiéggel a vár környé-"s egy ellensége* helörét vlssza-mése alkalmából közelliaró eszkö-ilkkel 5 páncélost elpuszlitotlak. Szlovákia deli részén és a nyugati Bctzkidekuél és az Oderánál súlyos támadások hiúsulták meg.
(Berlin) Magyarország terOlelétl lezallolt rendkívül elkeseredett har tokban a bolsevisták ujabb erős kárccsopnrlok harcbavetésévtl némi l\'Hlel nytretégte lellek aserl a Velencei-tó és a Balaton" között, \'M a német- magyar ellentámadás "It megindult és nrra kénytierl-a szovjet csapatokat, hogy a aiékeslehérvártdl északra lekvő te-Hl\'ien abba hagy|ák támadásaikat.
hadműveletek Budapesten lo-vábbra Is i V.ir kórnyékén lolynak, \'tol a védósereg továbbra it On-liláldozóan védekezett.
*« óttteomló házak éa palo-\'omjti között folyik a harc
(Berlin) Az égó Budapett, a du-"T\'ttl milliós nagyváros lölött a Pmitülái és a botzalom árnyéka A harc\'a nyupali virosréizt W\'ititó tüivésj ellenére ai össze-házak és paloták romjai és ""\'tolhatatlan dróltámeRek között "\'(\'It. ahol a védők utat tőrnek ""iuknik, hogy blrt.isabb állásokba •wuljanak.
A hadsereg katonái ét SSgtAnl-J>v,« sok helyen a csaternanyilás-foglalnák el uj állásukat A J\'lUtlIttslg tzellemcbcn az összes ■°iUlok lehullanak. Budapest rom-J™ Ultit egyetlen könyörtelen tör-pitánctol: elpusztitsnl az elljek kaiönBen ml halunk mec-\' l\'ánálosok egy csaton\' l n)i-
■k..... {tik, ép-
kölélc^\'S
OsalarepUlúk érezhntflen l.h.rm.nt„U.i4 Büd,pe,. helyőrségé.
1 bolsevista páncélosok,ellen
elkesari ntetlek
cok leírhatatlanul elkeseredettekké válítak, de a harcok heveltege még Igy IS napról-napra lokozódik. A város keleti részéi elképzelhetetlenül nehéz harcok után fel kellett adni ét most a nyugati részen dul a harc.
Buda romjain még Integetnek a honvédek lobogói. Innen látják cl a védőket lőszerrel és a Itibbl szükséges dolgokkal.
Budapest egy hónjpi körülzarása óla a védőőrségben harcolt mindenki, aki csak fegyvert tudott Ingni. A védők az elszánt küzdelemben a kapott parancsok legnehezebb körülmények közölt való végrehajlátával napról-napra vÍvják ki a parancsnokok clragadlatását.
A város lakossága és a harcolók
közült Is eltűnt minden rangkülönbség. Az őrnagy olt lekszik a varost védelmező polgár melleit a pincelyukban és a sebesült közlegény ezredesének nyújtja\' át a pán-célőkőlt A sebesülteket az arcvonalon kötözik be és olt Is fekszenek a harcolók közölt, senki scin goifdol arra, hogy elszállítsák őkel. A helyérség tagjai katonák, hungaristák, polg\'rok. az égő romoknál melengetik tagjaikat. A bolsevisták löbb mint egy hónap|á (állják körülzárva Budapestet és ez idő alatt borzalmas veszteségeket szenvedtek a harcokban.
Budapest védőinek példátlan hősiessége már egész Európát csodálattal tölti el és hősiességük megérdemli, hogy feljegyezzék tetteikel az örökkévalóság számára. (NTI)
A Hungarizmus egyenlő elbánást hoz a magyar
állameszmélifl,* ragaszkodó Muraköz népének
A Nyilaakereszfeb Párt nagysikerű tájékoztató gyűlés
Csáktornyán ét Perlaken
)f Kiküldött
:
SS.
U^l. ahol edjíg kupo "» támadiára Indultak
munkuUirsiiiit.ttUI A Nyilaskeresztes l\'átf vasáru,ip delelőn nagysikerű gyűlést rendeseit Csáktornyán a moiihelyltégben. Mivel á mozlterembe a közönség nem lért be, Jgy a klnl szorongó 1\'inieg részére hangszórókkal közvelilellék a cyűlést.
Dobot Józsd járási propa^anda-vezető lelkes beszédben vázolta az október 15 ikl esemutiyek halasát Muraköz népére. Utál a dr. Dobot Rudolf, a Párt ügyésze fe|tegctle a horogkereszt ét nyilaskereszl cre-delét, megállapítva, hogy a magyar történelemben a "> ízben már Szent László és Nagy Lajos királyainknál fordult elő
br. Horváth Józtel kanizsai pro-págandavrzetC mondoll ezután ha- |
rét koivát népvezer
évenáVS.egrüuhycol.tő\'ök
tatár és mát veszedelem ellen, c V. nép véréi annyiszor m.gctap^ Ták Iáival lelett annyitzor kongod vészharang é, Ime: a \'Jg^g
világörvénylét közép le ké. a
11 mv fásunkra \' aS
morkci \'\'•"";f";íre,mduihátunk
,lve,:vc V-, hí.ik uijin. "Wlí"*"
UK
Soltész József munkásvezető beszédében hangsúlyozta, hogy ezt az országot fel fogjuk támasztani. De nem a zsidók, hercegek, iparkapita-llsták, hanem a dolgozó^ Magyarországát. Eddig senki nem törődött a m*<yar néppel. Most eljött a Vezéri aki leiismerte bajainkat, aki gyógyító olajat tud önteni sebeinkre, alti tel tudja támasztani a nemzetet.
Bauman Oyula rohamvezetö mondoll ezután gyújtó beszédet.
— Há azt kérditek, miért harcolunk, Szálas! Ferenc szavaival válaszolhatok : a harc boldogságunkért, jebb sorsunkért folyik. Fejtegette a történetem három boldogságrend-(zerél. lA legtökéletesebb a nemzeti szocializmus, amely tulajdenképpen szociális idealizmust
- Bbben az országban Horttiy ellenloltádalma Idején már egyszer le akartak számofoi a zsidósággal, azonbítt jöttek a grólok és a Házi zsidók »hlgy ném sikerült a számonként. Nagy tragédia ez szá-ipunV 3J Bűnhődünk is érte, de ht most roégegywer összefogunk, ki-verjül. a szovjetet és ákkor a magyar föld nem a magyarság, hanem a bolievlrmus lemetóje letz.
Véíül Muzerán Péter, a-^árt hor-válori zági vezetője eleven tzlnekkel ectetilte a horvátországi magyartág helyzetét, megemlékezvén a partizánokkal vivőit súlyos harcokról r
A - -7, sikerű gyűlést dé ulán Perlak n is, meglsmétellék, ahol Medvéd Imre. a fővezérség WkOldötle muraközi nyelven mondott beszédet.
Kenyeres pajtásom,
most bizony szerelnéd le is megtolni az idő mutatóját: legalább is két hónappal. Szeretnél belelátni a sejtelmes jövendőnkbe megludnl azt a sorsol, melyet számunkra tartogat a Gondviselés. Az utcán, hivatalokban és egyéb munkahelyeken, akár kettesben, akár többesben találkoznak mágyarok, mindegyiknek csak egy gondolat ttlli be értelmét: mi lesz holnap?
Magyar testvéreink! A holnap minden ember ét nép számára olyan, mint amilyent akár az egyes ember, akár az egész nemzet magának épil. Mindig olyan, mint amilyenre az Isten bennünket érdemesnek tart. Tegyünk számadást és vizsgáljuk meg a nehéz időkhöz méltó komolysággal, hogy vájjon méltók vagyunk-e arra, hogy a vétkes és könnyelmű mulasztásaink ulán, csak ugy minden nagyobb szenvedés nélkül ránk köszöntsőn a minden fájdalmat, nélkülözést felejtető béke?A békél is az érdemli meg, aki érte az épitő nemzetek vas akaratával legtöbbet harcolt. Boldogságot is az, aki érte fáradozott és verejtékezett. Nem volna a Mindenható igazságos, hogy azokat
Kalmazná meg a béke Oiömteti
Idogságával, akik arra méltatlanok. Álmodozunk szebb és boldo\' gabb uj ezer esztendőről és szeretne minden magyar tesvérűnk részese is lenni a régóta sóvárgott idének. De álljunk csak meg kenyeres pajtásam és,kérdezzük meg önmagunkat, barátot, testvéri és rokont egyaránt. Kérdezzük csak meg, hogy hordtunk-e malteit, téglát, gerendát vagy hemokot az uj ezerév épületének monumentális fundamentumához? Helytálltunk e ott, ahova minket a véres vadidók állítottak ? Nem futottunk-e el, vagy szöktünk meg \\ kötelességteljesítés elől? Volt-e és van-e bennünk elazánt győzelmi akarat? Akarjuk-e hordan< dicsőséges történelmünk követelte keresztjeinket? Akarunk-e testvérek lenni? Van-é szándék bennünk ahhoz, hogy az islenlluság magassá ban vérrel és verejtékkel felküzdjűk magunkat ?
Kérdések ezek kenveres pajtásom, amelyre neked, nekem és édes mindannyiunknak őszintén és be-csüleltel kell megfelelni. Ma mtg kell Itgnunk egymás kezét, szerosan fel kell zárkóznunk a harcosok vonalába, mert a holnap, melyben a ml életünk és halálunk is benn van, csak ugy süt fel reánk boldogsággal és élettel, ha mindannyian egyet akarunk és egyformán vesszük kl részünket a holnap feladataiban.
Kövér rendet vág tllkuló torainkból it még a vérei halál. Egyre löbb kedvet arc hiányzik maid kit váresunk megszokott tétánvatn. Talán egétz utcasorok lettnek a föld-
ZALAI KÖZLÖNY,
dcl egyenlők, de akkor Is, sőt minden elszántsággal ét készséggel kell beledobni magunkat a véres vl»dalba, mert csak a kemény áldozatot győzelmi akaratunk teljesíti kl számunkra a rügyfakasztó tavasz minden boldogságát. Ne Szövögessünk ma mit terveket, mint a győ-zelemét. Viharozzon lel vérünkben az ázsiai puszták könyörtelen harcot tzellemé. hogy bátor él dicső katona elődeink Jő hírnevéhez mél-tőan verekedhessek kl magunknak ■ boldog holnapokat.
(L. /.)
Hungarltta Ifjutágl Légió.
XI robsnuJJ J. kopja.
Taatvérakl \'
Folyó évi február hó 7-én 18 órakor a Hungarista Ifjúság szOlól tájékoztató gyűlést tart a városháza közgyűlési termében.
Mindenki, akit érdekel a gyermekei jövője. ott lesz. j K.UrU»» Elj.n Bzálaail I Baumann. rohamvezelö.
Hozzátartozóit kerotl:
Ináml Bolgár Teri (Ozv. Szalayné) v tartózkodási helyét keretem Silvea értesítést Pongrácz Béla Siombaf-\\ hely, Ueák Ferenc-u. 12. szám alá 1 ■ kérek »

Siklósiak, figyelem I Lutz Adám . tlz. keresi feletégét, kit fiái, Szmo-lentzky Qyörgy apósál. Aki tud ró luk sürgősen értesítsen. Cimem Kercaszomor, (Vasmegye) Batthyánytér, Bátor Mihály cipésznél.
Kasztheiyen nyilvánosan kivégezték Frank Miklés zsidó építészmérnököt,
•kl munkaazolgálatl halyécöl magazökfttt
Frank Mlklót keszthelyi szDIetésD, zsidó építészmérnök, aki munka-ezolgálatol teljesített. — még október 15-e után munkahelyéről megszökött ét OyiirQs Anna ketzthelyl fajgyalázó magyar leány, akinek frank Miklóstól törvénytelen gyermeke Is tzQlelett, cterizegtomali rokonaágánál bujtatta el. Onhan két héttel ezelőtt nól ruhába öltözve Keszthelyre OyOrDt Anna lakátára csempészték.
— (Az Oraztgoa Ügyvédi Gyám- «• Nyugdljlntézat)
tzombathelyl kirendeltsége (Orót Széchenyi u. I ) az Intézettől elli-táaban részesülő és az ellenség által megszállt területről elmenekült avagy korábbi lakhelyükről elköltő lőtt rokkant ügyvédeket, ügyvédek özvegyeit ét árváit lelkérl, hogy Jelenlegi tartózkodátl helyüket él elmükben |ővóben beálló változált a klrendeltiégnek jialadéklalanul Jelentsék be, hogy az etlálásl ös.-•zegek folyósliatának ne legyen akadálya Azok az ellátottak, akik a Központtól még nem kapták kézhez a folyó év első negyedére eie-dékes összeget, ezt a körülményt la \'Jelentsék be, hogy a kirendeltség annak kiutalása Iránt Intézkedhessen.
, Dr. Török Árpád intézell ügyész, a kirendeltség vezetője. (:)
\' — (Mázattág)
* Jási Oyula m. klr. zászlót és Horváth Kt.tra házasságul kötöttek (Sitiben) (Minden külön értesítés helyeit).
~ (Szív kQldl azlvnak)
Hét aranyoa kis lány Miháldon ötsiedugta kis fejét, hogyan tudnának ók is segíteni a beteg katonákon. Hosszú heteken ál tanulgatlak és egy kedves kit tilndara-bol adtak elő. A befolyt hatvan pengői elvitlék a plébánosukhoz, hogy Jullassa el a beleg katona bácsikhoz. Kadai Deitö miháldi plébános a kit segiteni akarók kérésének örömmel telt elegei és eljuttatta sieikesttóségünkbe a hat van pengni. — Oráblr Magda 40 pengőt küldölt be szerkesztőségünkbe koiioru-mrgvillis címén öiv. Horváth Firencné si Kacskó Anni elhunyta alkalmiból a mere kőitek lelsegélyeiéséie. AVjntikíi adu » n-JnJt azonnal rendeltetési helyire juttattuk.
A Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom keszthelyi szervezetének pártszolgálata most elfogta és a csendőröknek adta át\'. Klhallgaláaa után a keszthelyi gimnázium flőltl főtéren agyonlőnék.
A fajgyalázó OyürBa Annit és csertzeglomajl rokonságit, akik három hónapon át rejtegették, ugyancsak letartóztatták él a hadblróság-nak adták át. Valamennyiükre ha-lálbüntetés vár.
Jii.
Zsidó nS végazta kl a magyar férfiakat Alpér kőziégban
(Székesfehérvár) Egy menekült kézn.üves beszélte el, hogy amikor a bolsevisták benyomultak Alpár községbe, sikerült elmenekülnie egy tisiaujfatuai tanyára, ahol tlz asz-
azony és II férfi voll. Másnap 100
Hylliskemitie FáH luprtili ■•■geU—
. Moigalml hírek Falhlváa.
A nagykanizsai munkásérdekvi-delml szervek, mint: Nemzeti Munkaközpont, Szakszervezetek, Hivatás-szervezet, EMSzO stb. vezetősége, titkárai, gondnokai jelentkezzenek február 1 én a Nyllaskereaztes Párt Munkásszékházában, Deák tér 2. I.
Megyei Munkásvezétő. VároavazatO falhlviaal I
Dr. Oera József országos pártszervező vezető f. év febiuár 11 én 9 órai kezdettel a városháza nagy-ürmében megyei és járási tisztségviselőt értekezletet tart, m-lyen a nem tisztségviselő párttagok is megjelenhetnek. Az értekezleten csak tagsági Igazolvánnyal ellátottak vehetnek részt. A megjelenők 8 óra 50 perckor loglalják el helyüket.
Felhívom li vZroi területén Ide menekütflJyíwlíéreazles Párti Tisztségviselőket, hogy a városi szervezetnél (Csengery-ut II.) február 7-én 16—20 óra között Jelenjenek meg.
bolsevista felfedezte őket. A vörösök megparancsolták, hogy ássanak tömegsírt. Ezután egy 35 40 év körüli zsidónő a férfiakat tarkólövéssel kivégezte és az asszonyoknak kellelt őket elföldelni a sirba.
Hirdetmény.
elrendelem, hogy mlndtn hát lakéji ko telei 1 h.vil i lakóhita elő I ■■ ullelliti eltávolítani, Illetve ■■ uliiílen halomba rakni A hőn.. Ie .l,ltl! kóieróvel logum végezlelnt. i lakóhazikti csak ■ hó illi-
EHOlllánik kateleieltiíie marad Minden il taká|a caak 1 hétTelé eil Kl alléit ttutnaiai katelei tégeinl
Aki eien felhWtinik Bem Int eleget, ■ i ellen a rendőriig lag il|artat lódítani.
Nagykanizaa, ISM5 ltbrulr.3 én.
no Polgármostar.
Nagykanisaa monyéi polgármeeteratól
vároa
Hirdetmény.
Közblrré lenem, hagy 1945 4vl teb már hó a, Illetve 7 állapottal Oeete kell Irol minden etemélyl a tényleges katonai éa muokiaiolgalatot teljeallflk kivételével. - lebál nokat a polgári ■zemélyeket, akik Állandóan Nagykn Dlzaén laknak, még akkor la, ha Ideig léoeafn nem tartózkodnak • véroa térülőién.
As ÓMselrái folyó hó Bén éa 9 én tőrléUk éi hivatalból kiküldőit 6aeze irólt végzik hSxról hasra Iázva.
At őwzolró lapoknak a kővetkező adatokat kell larlalraamlok: Kerület, utca. hStazAm, IbelyrajU aitm) emelet éa ajtó As baizrlrolt neve, anyjának leányneve, cailédl állsputa, as ellir-tolt cialádiagok izAma. as Omelrott izQleléil éve. izakképzettaége, foglal-kozéaa. Jelenlegi eltoglalliégi. eieila-gea munktidóJAnik neve éa elme, telit éa egémégl éllapila, kilnnil állományiéit!, hl muokaaiolgálalo*. — Igénybevételének belye. ba menekült: bvnnin meneküli, ba kitelepüli: mely kliiégból, ónkentei kitelepülő, vagy blvitalból kltelepllell-e?.Siakktpreit-aég alatt a polgSrl képzélllég értendő. Okmányokat kívánatra tel kell mulatót.
Felblvom a vároa lakoeaágát: az ttuzelrái kél nipján lehetée/g izirlol tiitnskodjék ollboo aa eatt órákban la, bogy II óaazelráa a ]elsett Idő alalt elvégezhelé legyed él felkérem a várai polgáriadat, bogy aa ÖMzelrók munka ját a lehelő legnagyobb .mértékben mof dilit elő. Nngjtkenlsea, inét tebruár 5 Ad.
Palflármaitar.
Februir 7. Szerda Róm kii Proleiláni Tódor. )RtlO nyitva napoaU reggel Jte « óráit (Kedden egén .ileken délután Dóknak!) — t
VAROSÍ MOZGO
Februir 6~8 if —, Keddtöl-csütőrtökig
A sas vHcc;r:atér -
y óriási sikert aratott film. Elűadások kezdete. 5 és. 7 órakor
Férfi éa női
mmm
felveszünk.
rmvumlkt:
Z&mí
/ TARJAN-PALCSICS
Mcl\'yar utca -€6.
ujat vagy régit, szabó él cipész részére azonnal m «ok megvételre
Batthyány-utca 3.
124/ké 1945,
Felhívás a petróleum-sókereskedőkhóz!
Felhívom a p«troleumáru<.iáMI| u.,. koxó ÖMzet hcrenkedokei, hn»v ,!.;?* látalkat f. hó 7-én é> 8 in «d,áí bt VÍZ ellátá.l hivatalhoF. A Mlma.livjn , adáa atcinll maradvi»y alatt nal tel kell tüntetni a feim«rt lín.uü készletet la. n\'lí»"
A sékereakedök aiámadijt^ikit| hóit kOteleaek beadni
Nagykanizta, 1945, február 5-tn
Polgírmaiti,
125 ké 1945 Tirgy: Cuhorje^yek
Mé»a ; terhes <» iiopUii anyák adayilnik leltm,^
Hirdetmény.
A Január havi cukorjeeyeknik mirdi négy azelvényét a a februári aukotjtnM nek két első (kél alsó) sielvényét bt w-bid vállam cukorra Sielvtnver.ktnl I2u dkg. ot kell kiszolgálljlni
Felhívom mindazokat « icihes mjt-e akiknek az állapotossá^ a 4 ik hOm^ már meghaladt^, továbbt r ndiiaui i a/op a ó anyákat, akiknek c m. mó|t nq nem inu l el 9 lm apos. hw^v rt tg t ke folyamán lelenikenenck a közei Ititikift tal cukorosilályán, ahol mc* tiik a korjenyel fognak kapni. «kd k«:i bot-niuk c»aládi éielmexest ig4/>Mványukn. tavibba a c<cc*cmó*íd > mit/ei oívoíHH orvesi bu- nyil#Anyi
Kérem a kAzCn^^ei. nn: «te ki a ir.ag azokott cukorkereskcJOiehe; m« >|in i « korín é* nc lolon^|on tdc;cn ui ctdkti mert 41 órán belül rmndeg>ik lulnlt fc atlllitiatom a cukra\', amaly n :r ir\'^t mennyisegben Nagykanizsán tti ! Art i cukerkereskcdók, akiknek i.inc^ l>ci-tnU: váalrlási l<a/olájuk, azon tal a/ini.>!ji:W el és rOglén kapnak u| v.islrlán íjiioM
Nagykanizsa. 1945 február 5. i/i Polglrmáiltr
Egy tanú d- Ci thy Mfuui«á«»» fc.vcaa lapu i* nyomJa|4.
H«nlatt-a«yadal ti k«>lst lclrtU<L Kapoll feiaor, Varasdi u. 6 »*
és klfutut UlvMMk. Kap fSeacirfercskeOÓ __
HéalaiolHái vagy Cióa ItlIaKlisl W-vcszllak. OyeiK>«H e» Parragl, 1 £l
6umidip6i vagy oaiimácaU*
keict«< megvíitira e^y J ttcs fj«\'* reaiárc. hacneg tKie ellcnéMn Ajá>» toaal a kiadóba kink.
lalatllf •«•, g:p és l)«»J« 1Jí Ictaacn énó, Uacncauil tiaiivlaelö\'w *\'"[ ul akár lio4ai, akár maa mcffsKtó « Taljea clUtás c.atín fiacláat nc« Cm a ktaddbee._
M«n*kUll fiatal asiiony ^ * Irodai nyakul tattal, alllst scr«a. M""\'^ a tea 7. _
Juharban ie»fl U ta |yci»«« *
cipó. 27 ca, 28-aa és II" ír"1*\',, cipéa, *>is^ycrmck haitfnjik és f . cladak. Nagykaolua. Feldn-af 21.__^
ael Vicréay l^ínyi fáili slb*^ bál luica, aho. koaatot U k\'P1"1"",! Uoi: d. « 8 isi d. a. .2 lg CfFlp 31, advaibaa |ot>bia. I ___
UfMiSlt Bcrcczky Imre jJ élclmlizeilegyak Kérem a ^
tatáiét ad|a It a kladéhlvaialMa^,
zatm ki ztnHi
POLITIKA* MfllS\'
Kiadja : .m>q;<)„í,i K T W\'" l-ileiia kiadó: 2a<al
Nyomafoll .
• „KBrsaidaiael * T. Ka nyomdajaban Hafl)krB\'M*»
Nyomdllrl felel: t*U>
^-^--ÍH^aríiílflíöflii^H^a^ » fegyverre számithatunk!
Szöllösy lene
^ Binilzlerelnükhelyellcs tegnap a Kjiliskeresites 1 "Art nagytanácsa Iliién KápuváM nagymabásu be-uídtt mendotl. amelyben beszámolt u elmúlt esztendőről, amely a Nyl-uskeietztcs l\'árt részéről az Igaz-ságtiolgállatás esztendeje volt. — A mull rendszernek pedig a puszlu-lii rendszere Ma már keid tisztán ülni az ország. A mull emberei csak ejjben voltak „nagyok" — a hata-kxnléltésben. Keresztes - Flscherék ugjr tarmálták át a társadalmat, hogy Dllnoki-Molnáiykat és társaikat térnek ki. Majd végig ment a Darányi-. Killiy, Lakatos-kormányok ftvé-kenységén. Beszélt arról, hogy saját törvényeiket rugták tel és arra* törettetlek, hogy nii \'él kevesebben szói -hmanakbele.it ország ügyelnek Inté-résébe. Mindent egy szükkörO klikk végzeit.* A kormányzónak nem volt jogi a parlament nélktlt „fegyverletételről" határozni. Majd rámutatott u oktöbei ho 161 beavatkozásra, amely megakadályozta az ország-Iwlilt. Utalt arra, hegy a Nyllas-keieszies Pártnak bele kell kapcsolnia a nemzet életébe, az ország kill|Mgatásába. Részese kell, hogy legyen at órstágépltés munkájának, ár U| Éiiiópáírt a győzelmet a iMclimusnak, a nemietlsioclallz-marnak, a llungarlimusnak kl kell <i«nli. Vigyáztunk, hogy oktalan ellentéteket ne szítsunk. A hadse-«t megállta a helyét az áruló kl-iltvinjr dacára. A budapesti har-tokbél egy uj katonalipus alakul s 17 éves Hungarista Hösök. A lugylanáca taglal felállva tiszteleglek Mijd beszéli a hös csepeli mun\'\' kásokról. akik kalapáccsal mentek ■<U «i ellenségnek, erek pedig ?s ív etilt míg a bunkózó ember jelvényét Viselték gomblyukukban, fiiunk gyötclme pártunk fegyelmezettségén és a hadihelyzetről "«• De Azsla sosem fogja le-U\'inl Euiápát t Végtll foglalkozat! • 4ebiecenl bábkormány ugyneve-1,11 .egyennényével", amelyről sió Km tehet, meit fegyverszüneti •Bttményt csak kél egyenlő jogi azemíty köthet. Mlklósék megtehe-de a magyar nép sohasem. ™|J lini\'itelte a .debreceni egyez-pontjait, amelyek Magyar-"•■>« sírásói lennének, Magyaror-jHWt a Hungarlimus mentette meg " lo«ta megmenteni, fejelte be £".<11 Szöllösy mlniszterelnlk-
T®ulS?l. eaabaéón balápbalnak \' Nyllaskeraiztea Pártba
* Hivitaio, Kailóoyben megjelent •• ki\', vallás- és köioktatásDfO.1, "«ter rendelete, amely szerint ar » kí"P-. középfviku és náp-J*01" tanulók is srabadon belép-.Ti\'\'* Nyüaiker tsiles Párt Hun-
4al0\'n iljuságsrervezetébe •"""iiikádcsében resiUetietnek.
Felel0s "erktMtü: Benedek Rexeó
Csapataink elérték a zámolyl műutat
A Várt kArnyazö városrészben a vádőőrség továbbra la hősiesen ellenáll
Előfizetett ára: «gy hónapra a penir4. negyedévre la pengő.
ítéltek. Amikor a kivégzéshez vezettek, az útra német gránátok csa-1 pódtak be elénk. A bekövetkeiett zavart felhasználva, sikerült a Dunán át megmenekülnöm.\'\' 0 (—)
(Berlin) Magyar-német csapalok Székesfehérvártól ésiakra ellenséges csapatok leküzdése után elérték a Székesfehérvár—zárnolyl niüátal
A Vértes-hegység észskl részén a német-magyar támadás teret nyert.
A váll szakaszon a páncélosok támogatásával támadó szovjet csapatokat a védelem fellogla.
A Balatontól délre elterülő vidéken is folytak harcok. Az eternit 24 órában a magyar arcvonal többi részén csak helyi jelentőségű támadásokat Intéztek a bolsevisták, melyek éredménytelenek maradtak.
Budapesten a Várt ktrnyezö városrészt védő őrség továbbra is hősies ellenállást fejt kl a túlerővel támadó ellenséggel szemben. A fö ellenállási vonal a németek kezén maradt. Magyar-német repülöhadiea-tek a Budapesttőt nyugatra leza|lott harcokban az elmúlt hónapban 244 páncélkocsit pusztítottak el. Egy másik hadleat csatarepülői ugyancsak január hónapban 98 páncélost, 28 lövegei, 19 páncéltirö ^gxat ,és többszáz jármavet semmlstfette* meg.
(Berlin) A német birodalmi kormány a magyarországi katonai parancsnokok előterjesztésére hajlandó
voll a budapesti polgári lakosságot a háború borialmailól megkímélni és erre vonatkozólag a Vöröskeresztet megfelelő felvilágosításokkal ellátta. A Vöröskíresit arra kérle a Wllhelmstrasset, hogy foglaljon állást a budapesti nunciua kérésévet kapcsolatban. A nuncius ugyanis a német parancsnoksághoz lordult, rámutatott a budapesti lakosság súlyos helyidére és kérte, hogy talál|anak mádot a lakosság eltávolítására. A Wllhelmstrasse válaszában megállapította, hogy a Vöröskereszt 4 héttel ezelőtt azial a kéréssel fordult a német parancsnoksághoz hogy a budapesti pelgárl lakosságot telepítsék ki a tóváros területéről. Német résiröl erre pozitív értelemben vállalkottak és hajlandónak mutatkoztak a kitelepítésre, sőt megígérték, hegy atl támogatni fog|ák. A Vöröskeresit Moszkvához Is ferdült, hogy hajlandó-e hottájárulni a budapesti lakosság biztonságba helyetéséhet. Erre a kérdésre a Stovjelunló kormánya nem adott választ. Német k.itonai részről ■ ezek után kijelentették, hogy a követkeiaiényekért kizárólag Moszkva a felelős.
Budapesten a lámpavasak és utszéli fák tele vannak akasztott magyarokkal
8iamu.HI. á Vörös véreb utóda Lewln.ky Samu z.id(S lómáaiároa
önkényuralom alatt. Számos volt gettó-zsldő és .szovjetblitos osttozlk a véresj plunkában. Különös megbízatást- kapóit a Budapesten jól ismert! lewlnsky Samu lóméstáros. Egyelte fi siava elég ahhoz, hogy valakit elítéljenek. Minden nem zsidót. ,mint .államellenest" leijelent, akiül! t bolsevisták azulá-, könyörtelenül\'kivégeznek. At asstonyek
A német-magyar csapatok számi,, - az átmenetileg szovjet mag
lefkéire került városrés.ekben vég-A MOV élvonaloná n 6sI?n.
heti, hogy az első vllágnii 0,0H !ű8Mfnd rt j n\'k«zU egy
Mág "^"^ \'u vi,„.része,ben
foglalták! nFU tttt0r|a a
Moteltól részben ^negszállt lóvá-
Az utazó közönség különös figyelmébe
Értesítjük a t. utazóközönséget, Nagykanizsáról naponta 8 óra 14 perckor Szombathelyre Induló sia-badságos^íltonavonatiiál polgári utasok réstére csak 300 térőhely áll rendelketésre, ennél löbb menetjegye! semmi körülmények költ nem adunk ki. Elsősorban szolgálati jeggyel és nyílt paranccsal rendelkezik részére adunk ki menetjegyet. Szolgálati jegy és nyilt parancs magában nem utazó igazolvány, ahhoz még menetjegy, Illetve menetlevél is szükséges.
Saját érdekében kérjük a t. utazóközönséget, hogy menetjegyről idejében gondoskodjon, meri menetjegy nélkül a vonatba nem lehet beszállni és aki mégis megkísérli enélkul valé b\'.szálláet — kellemetlenségnek teszt ki magát.
Sremélykocsikba csak annyi kéii-podgyászt lehet bevtnni, amennyi az ülőhely felett és alatt eltér; aki többet vist be, a meg nem engedett mennyiséget a halóságnak átadjuk. Fenti vonat kalauzkocsijába a léröhelyhet képest legfeljebb 50 kgr. élelmiszert felveszünk.
Felkérjük fenti vonattal már a Muraközből jövő utasokat, hogy csak a legindokoltabb ügyben ve gyék igénybe e vonatot és csak a megengedeti mennyiségű kézipod-gyászt vigyék be a vonatba , ameny-nyiben az eddig lapasilalt szabálytalan utazásuk nem síünik meg, kénytelenek lestünk bítonyos résiü-ket az utalásból kitárni.
Altomisjönöktfg.
Kivegezncn. /i« —\'--
és leáíyok bántalmazásában nem ismernek halárt. Elhurcolták a há-ikbórés kiszolgáltatják őket a féktelen, elvadult szovjet katonáknak A terrorizált lakosság körében Levvlnskyl «sk mini .„vérengző zsidót" .emlegetik. Budapeal fénye, utlát, az -Andrássy-utat most mln-deíki „Akasilottak utjának" nevezi. Mindezen at uton, mind pedig a m nká""gyedek utcáin felakasztják ahilálraitelteket a lámpavasra, vagy írtig a tikra. At Ollől-ulon. ahol Ebb mini 30 akasitoitat Wiatn, a hóhérok á távíró asz opokat l. Injnvhe vették akastlólának. Utie-temet a bolsevisták kifosztották, STládomat elhurcolták ÍV"!™, olnt tíljelentetl áru-rejtegrfőt halálra
A Vöröskereszt kafsgápaló-nöl tanfolyamának záróvizsgája Nagykanizsán
A nagykanizsai Vöröskereszt állal rendezett háti betegápolási tanfolyam záróvizsgája mott voll a városhá-tán. A vizsgát vitéz dr. Slmonlay Lajos polgármester nyitotta meg, néhány keresetlen sióban Ismertetve a tanfolyam célkitűzéséi. Ezután Oyántl Erisébet glmnáiiumi tanárnő, oktató-testvér és dr. Ujháil Sándor m. klr. Ilsittorvos vezetése mellett a tanfolyam hallgalól megmutatták alapos felkészültségüket a komoly feladatra. Azután Ofcnbeck Mána. a Vöröskereszt betegápoló siakosi-tályának h. veielóje Intézed lelkes stavakal at uj ápolónőkhöz A íá-róvltsga Slmonlay polgármester záró-szavjival ért véget.
Hamarosan ujabb tanfolyam nyílik, amelyre máris lehet jelenlkeml a városházán a tisztiorvosi hivatalban.
ZA1.AI KÖZLÖNY
im la.
ŰZEN A FRONT
Plrti linói honvéd III. leld. «l|. irk. sz. írja tlborl lapon: Üienem leleségemnekPinaJinosnénakNagy-klnlzia, Petílfl-ul 3fi/«. szim ali, hogy nincs semmi ba|om, jól ériem magamat, 9 én tovább utazom Innen, ii|anak nekem, mióta bevonultam, meg egyetlen irist sem kaptam balulríj! Fn mindennap Irok. Ir|anak tokát él kQld|enek újságot, ami egy kis luiaf levegőt hoz Ide Idegei he. Kisleányaimat Magduskit él Rózslllit csókoltatom, vigyázzanak rijuk, nehogy ba|uk löilén|ék. Éljen Srilati! Omem: Llni, Burgenland.
Németh Zoliin karp. honvéd P. 805 tábori postáról ltja: „Szülelm-nek, nagysiUieiinnek, ismerőseimnek és minden jóbaiitaimnak béké-•ebb és boldogabb magyar életet klvinok. Jól vagyok, nincs semmi bs|om, Jelenleg gyengélkedem. Egy kanizsai linynak szerető üdvözletem küldőm és virom tőle azt a néhány sort.
Készei Ferenc karp. honv. L. 703. német levlapon írja: . elvelett a aois, nagyon messze kerültünk édes Hazinklól. F.ddlg nem tudtuk ml az a honvágy, most tudjuk. Alig várjuk a pillanatot, hogy bármi ildo-zallal, de végre édes Hazink megszenteli tóidlére léphessünk. És mi Itt künn: bízzunk abban, hogy ez a vigyünk teljesülni il log. Csak ehher--aí otthoniak, segítségére is pzükség van. Ha ók nem csügged ntk el — és kitartanak, amig mi Jővttnk — akkor biztos a győzelem I S k vihart kiálltunk ezer év alatt, de ennyire lélünk még nem forgott kockán, És csak tőlünk Wgg, hogy fennmaradunk-e vagy elvesszünk. Ml Itt bizunk abban, hogy a Jó Isten segítségével győzni lógunk. Kitartás I Éljeji Szálast t Innen a m*sszl Idegenből üdvözlik a kanizsai kislányokat és bajlirsakrt: Varga Jóisel MAOKT tllzlv.. Kőbán Oyula, Varga Eroó, Korcsmár, Jakab László hdp. őrm., Láng Fe-. renc postatiszt, Keszel Ferenc posta lóig gyakornok, karp. honvédek.
Hozzátartozóit ksreil:
Iniml Dolgát Teri (őzv. Szalayné) UitózkodáM Jielyél keresem. Szíves értesítési Pongtácz Béla Szombat-hely. Deák Ferenc-u. 12. szim alá kérek.
• •
Simon Irén Becsehely 2. hizsiám keresi vőlegényét, Gergely István tzdt F. 844 sz. tábori postáról, ákl október II-én Irt utoljára. Kedves bajtársai -tudassák hollóiét aggódó menyasszonyival.
Farkas Józsel Oalambok 238. házszám kéil a.-okal, akik tudnak valami! Faikas László sikv. hollétéről, értesítsék ót.
Bolsoviil.i flolyó soboiltolls
m«g a kolovlil (jjzdut Baeglllllották a kinizsit kórhísba
Kelcviz I 1.11 i..„sl s 1 itták he a I Mll >1 \' Viivhi a lu ,o-san Itt . lil S il i 1 t >i wi
INM>nl A iMKncMllettW jáil
em\'-er I .-v. i ,lv i i n. .1 ki.
amikor a k.^í . ; I ni 1 \' i \\ bol-aevlitik r e i \'ii A ,. > j il b old\'lábi luuv It A ■ ul) s «, ültet c < r. k. i
kttott Nagykinlrsira kór) ázba kJ!-
Mtsi.L — A *t a i- t ■
A két hősi halott nagykanizsai rendőr-tiszthelyettes utolsó utja
- Megtört izlvvel illünk meg koporsótok előtt - mondotta. Az együtt töltött hosszú évek alalt sok közös munkában, küzdelemben vettünk részt. Bátran ÍJ hőslesen vállaltátok a harcot a belső arcvonalon a boldogabb Magyarországért. Bajtirsakl Mosl azt kérjük lőletek, ha utolsó utatok során Isten színe elé érkeztek, |ár)atik közbe, hogy védje és oltalmazza .meg szereled hazánkat, Magyarországot a ritörö ellenséggel izemben.
Ezután a temetkezési villalat emberei vállukra emelték Megyesl Józsel tiszthelyettes koporsó|il és megindullak vele a sir felé. A kötelességteljesítés közben hősi halált hall liszlhetyettea suja olt domborodik a magya* éa német hősi lulottaL siihanlja mellett.
Kökényes! Antal rendőrllizthrlyel-tes koporsóba zirt földi maradványait gyászkocsira helyeztek és ugy szállilollik kl magyar-német rendőrök diszszakaszitól kisérve Kis-kanizsira, ahol ujabb beizenteléi helyezték.
Beszámoltunk arról a halálos kimenetelű szerencsétlenségről, amely vasárnap délelőtt történt a nagy-kanizsai rendőrség épületében. Barna 3. István lendflr, gépkocsivezető az egyik földszinti helyiségben gazolt; nos kannál helyeiéit cl. A közben felnyitott tartályból kiáramló gazolin a helyiség levegőjével keveredve a kályha tüzétől telrobbant és felgyújtotta a szobát, ahol Megyesl Józsel és Kökényül Antal rendőrtlszt-helyellesek bennégtek, mlg Nemes Ferenc lőlörzsőrmesternek és Barna 3. Ishin rendőrnek sikerült a lángokból kimenekülni.
A két. lierenciétlenül Jirt liszt" helyettes temetése kedden délutin 2 óiakur volt a nagykanizsai temető halottasházából. .Már két óra alalt nagy tömeg gyűlt össze a ravatalozó elölt. Mijd megérkezett a rendőrség diszszakasza. Képviseltette magát a temetésen a szövetségesek rendőrsége, a tűzoltóság, olt volt a tisztelők sokasága, a gyászoló magyarság. A halotlal-hizban katonásan feküdt egymia melleit a két koporsó, rajtuk a tiszthelyetlesek diszsisak|a és ke-resztbefektetell kardja A koporsók melleit dlszőrség.
Megkezdődöli a temelésl szet-tartis. A gyászzsoiozsmikba bele-csukllk egy-egy fájdalmasan (eltörő zokogás. ~
A rendőr tisztikar nevébeá Fodor Frigyes dr. rendői fogalmazó búcsúztatja az elhunytakat.
— Amikor utoljára Indultatok el hazulról, kl gondolta volna, hogy sohalöbbé nem tértek meg a családi körbe. A véletlen kifürkészhetetlen szándékára sem tl, sem mások nem gondolhattak és Igy nem volt Idő az elbúcsúzásra. A tisztikar nevében mosl, utolsó utatok elölt veszUnk tőletek bucsul. Kötelességüket. mindig híven, odaadással Idjeslleltélek. de ml sem teled-kezünk meg kötelességünkről háka-hagyott családallokkal szemben.
Majd Lengyel István rendőrtőtörzs-örmester mondott búcsúbeszédet:
Nagykanizsa nu-g,v»i viroa polgarmantoiatőt.
126,ké. 1143
Tárgy. Zairjegyik beválnia étolajra
Hirdetmény.
A ziirjegyek Jiauir havi 3 il él 4-ei
tilzéiQ iielvényeiro eiyenkint 31 dkg., a Iliire tchit Otaieaen 10 IHltvlnl dkg étolajai kell kladnl^-A koilaaég ai olajil I tukorkereakcdökníl váilrolkalll mlg Nyomatékosan .ligyelmertelem a aenteae kft, hogy i Jnuirl 3 il él 4 el lelaéiU iieltényekre i.lrt, vagy margarint loha él lennil köiülmények kőit lem mbid kliiolgállilnl, a tebrulrl él kéaí.bbl havi atelvényakel pedig tlvibbl inlézkedéaeaig le lalrir. eo margarinra, ac ólaira nem irabal bevl\'tarl I A koiéoiéget ytl| irri tigyetmertelem a legnyomitlkoilb. bap, ho;y a leáll oli|mennyllég hit heti I-Jkléclel ledetéién izolgll, avval titlll oilndenkl taklrékoun gailllkodjék i at oll|i! itoiMl él okvetlen vliárolii míg. mert erre a 0 hétre aeea áll mddombin zilrt, T.i> margarint bejzciernf éa a<ni.
A nk.ilierelkidik silnnal Jilenlkez-ilnek cli, ilalvinyilkér! a kliellltlil hlva-lll xitr- .1 ilyln a azulln ali|oiedényükel. (miullj I I ollboa lemérték, nlvciduli-
VÁROSI MOZGÓ Februír 6-8-ig — KcdJtíl-csütörtöklg Jl sas oüGsrzatér Óriisi sikert aratói! film. If\'-I
Előadások kezelte 5 \' 7 órakor
Férfi és női mzzmiZ:: \' : Iztuifi
felveszü^k.^ w - r-PÁLcsics i 86.
I \' ~ | A r.i.-rt\'treinlak Fizetőse, rekle felvüéiov tás mlnö ^1,0-12.1(5 S ARAM- | -TATO RT. J iléiek, szakszeri | disban

val elintik s ezen a lati aul.t u , lelték) t hó 10én, uomb I ,\'„ 1\' 1 óra kőiőt iilllllaák , V "Jk Si ss I. Dodi tél* ptncészeib^ ^
kai .Ivén ai nlal.ln.i I. . \'\' i,J
1 \'étrUi,
kii vlvén 11 utalványt li. oi, ami 3 F 20 lillér. vagyla ,„ nagybani árival, kflielik , , ,
ligí hivatal izonpkl kimén Mll ."\'1\' |at. Amelyik keiSkedőnek ,,„ J II oll|kélllc>e, az mindig „,,. .". "tl irombilon délután I éi 2 éri kluj\'1 kérhetik ola|én a l,„t,bb iM ."w kg-nál kevesetbet t,y„e„e "\'»«"■ lu keitfl lem vihet I Ai olaj to,U-,iÍ.K.Tl 5 P 60 fillér. \'^""\'léik,
A Hlr|ejyek jmuár havi |.„ ,,.
í"!\'.\'"\'ui \'l!\'""."1\' 1 M l«"l"o " \' ..........
Kiivenyeu • nemetek I ||4 |oén ., \' balon ealig kivételeim még í,,!,.."" tllrra, vagy margarinra Nigykanlzii, ISM3. lebiulr 7
Potgármiii,,
Hirdetmény.
KOiblrri lenzem, hogy n ,,,,. rulr hó II., Illetve 7 all.JJ,\'„ "> keit Irnl mlndeo azenllyt a 1Í..22!
knlonsl él munkaizolgatktoi i-i,.\'?,\'!
Ivllellvel. - tehát „ok,, l"™\'.\' izemílyekel, iklk áliiMte C" nlzaán laknak, még akkor l. b, fi.\'! leoeaen nem tartózkodnak -torületén.
A« öiizelrla tolyr, ho láoí,.,. Mrlénlk é. hivatali,41 kiküldőit Jí Irók végzik bázrdlhlrr. j»,v, \' Al Oiazelró lapoknia a kotrtk.r\' ad.lokal kell larlalmmalok Kert utca, házazaín. |be:yra|il >iaw éa ajtó As dlaieirott neve, aaiHcu Iráoynove. caalldl stkp.t.,. tolt eaalsdtagok Hzánia, m (,->i.|f-■zUleléal éve. .í«kl f-fii-ii-.^. j.-L kozAau. Jolen\'egl ellog\'nllbS|. e(C>
gea muokiadojanak nivc li cis-Italt éa eglarségt lllapat, liiia,n tomáoyteile. ha murikai/u gi tl^ Igény bevételének helve him.QiKii boDoan meneküli. ktkll\'.\';..i c-t klrilgliől, bak4n:ii klie!* | ,.fl Jifj hlvnlalból kltnlepllelt-e \' kiekitpti lég nlatl h pa gAil kepr»l\' ég ifl-:i OkniAnyokat klvanalra It, ke.! rtuu.\': Felklvoin a .ftro. Avnífál. t: őiizvIrAa két naujan I*-1,. -la.g «« :: UrtOzkodKk oution n ■ e.-l eulku li. hocy az ö..izeliaa a ]- . | li: elvígezh\'tl tegyen ea le líram polgAraSgai, bogy ur »*ez«lrók itccli jil a leheld le|-nag)obb mentibe! inozdllas eló.
»i Palflármllla
Hanloa-aeoéil*! la ... Ilt UK
Kipali felei e, V.rud, u 6,
>«U*d«t él kifutót UbHMI, Kt:
lüiztiktietkedó _1
MenohOII litial ?1irony lort Irodai kyakorliltii. Illír kent. Hu.\' ulci 7.
I 1
I Hóatlaolgil Vlgy eitl KIlMW 1 vénünk. Oyergylk él 1\'air.gl. ré-.l I -
FakaU borth.or keadl Sít utcában elvllil 1. Megla l\'A |«lal«"e e lében izlvnkcdjék leidm Pottyiwjí roit tanlcaiioknak varo.hliln, "0 m«n ulca 12.___í
Eltraaaoll a Pa nlon k...kánkv4UJ eiomö. BtCtUlllei mcgllllld ad|l hl\' adOklvalllbaal
Q.I.IU.n vigy fber httoa-\'l niegbljti.il káay állllt kll« adllan._______-
fcayaaaa Igyn ...........fn\'
deneiltlnyl vlgy aanoayl \', tlaelélaal. Varaadi ()\'
riigUfiiiiiHi
|l krc.évei, Onoldöval, lép ellllllllalil II alkalma. Ibleg Zclai Icám kncté.el S|a . Horilth Jdi.et Sziiulil ul" 11
Eta»ra<»4m |ckarsaa lW 1 téill héilpámal Bóviblti IW« elpéaanél, Dllk lét. ____"
UatardnAl kertiek ItiM"\'"1
Hoilhy M. »l 3 l aa.____
Jlkaiba i l«vb lilin l«" eUll. Clm a klid^hia______•
ZALAI HtZI®*\'
roLtviaai aaf"\'"\'
Kiadja i ..kiiíi.lim1 • \' Feleida kiadd: ItW
N>v>mal"U ^ a „Magáidéinál « \'
nyo.da|IMn j
Nyomdiézt telel
Zwilakaial:
Tikod Kit*:.
85.
31.
^^ számíthatunk)
Apa 3^)fj|Up
-J y —Hitr taWírtfitt^------1 \'
KtMUInW: j. " MWUI
Felelői
szerkeszti:
Édes anyám
ne lit(on, legyen büszke rám, Br-■tndezzen non, hogy a nemzetünk nimel llrt reám. Miért lennék én kivitel li miért sir amiatt, hogy tlilunek 1 Tudja axl. hogy a Japán anyák mennyire szeretik gyermekiket? Is mégis a hö» anyai azl-,rk elszomorodnak akkor, ha • Ima és nemielszolgáUl kötelezettsége elkerüli gyermekeiket. Nem mtje az édesanyám, hogy ai egyik Ilyen híi anya, akinek négy lla állli a kemény harcát olt a távol keleti harctereken, azt írja llalnak, lop Örvendezik ugyan a tzivem, boey mindannyian hősök és kato-3lk vagytok, de alkeseril az a ludat. bogy még eddig négyttök korai egyik sem kerDlr~a házi oltárunkra. Lássa édesanyám ez az a bósl lélek, amely ma nekünk ezekben a vészterhes időkben nagyon de nagyon hiányzik és ami nélkül birqny könnyen elveszhetünk mlnd-Innylan.
Pedig édesanyám a régi világháborúban, amelyről édesapánk annyi minden szép hősi virtusról el-el mesélgetett nekünk, Ilyen fiatal emberkéket, mint ma ml vagyunk hal beles kiképzés után a hires dober-sziklára vittek harcolni. Edes-iwm sem voll akkor idősebb, mint "•» fagyok, nagyanyámnak is birom lla volt katona és látja holu "Pilis mindig büszkén emlegette.
Ha a hungarista államnak szOk-*«< van ránk, akkor bizonyos, ««y gondoskodik Is rólunk, akkor "W állit be bennünket a nemzet •\'Oijálaiá^a. mint .hogy azt a legcélszerűbbnek találja. Még nem voll IK\'di arra, hogy az államvezetés •ínyi szeretetlel és annyi megbe-abiéuel fordult volna a fiatalság *». mint éppen a hungarista ál-v \'wvezeiés. Nem flres, olcsó poll-n»i Irárls az, amikor a legfeliőbb-\'"•ia szálából, a Vezér szájából ""balták sokan azl a komoly és ■étreéithelctfen kijelentést, hogy ml |J»u«k az uj állam felépltél. Ne-™k kell az uj birodalmai rom-leléplitnl. Mondja meg édes "yám, jobban tetszene maginak ™8r Ellenségben, a lemtnile-\'•wn talái szoknyája cstcskéjén ■\'*« lékelhetném v/glg a kábo-™5\')T énem, magáén éa á\'tlfl-™Ubb uj világéit folyik? Nem I; ai rnagál soha, ha nem r^dbatz!! aai, ^ b!lunr „ én 11 rtsit vett az uj állam leltnek roppant nagy mu„ká|á Mondja csak meg. hogy most vili " * \'<\'«». pókban
Jr* egyeden egy csmdes\'*zug r*"1 \' megveszett világban, ahél u \' szenl aayal ággódlai élhetnék? Hát ki biztosítja ^"lyám arrél, hvgvha maga maradnék, nem élhetne veji" <-\'i>e aenkl és senki? El-"""•n" mégis cwk valamivel
B«n«<Uk Rezső
" «»«n*ÉB támadásait
raflttwtéd ára: nj hónapra • padgé.\' aacyadévza la p,D|«
(Berlini u * h*rCl,r,k \'*«u|abb híréi
ai arcvonal azokban époly szilárd\' mini voll. Budapest védMrséle, ,ertll«l<" <« » nyugid vároa-
réuben ellenség minden t»ma. dásál azétverte, Hartmann SS-líhtd-"gy Budapest fölött • 337 Ik légl-győzelmét aratta. Délkelel-Szlovákla határétól éi a nyugati Beizkldektól • Keleti-tengerig szünet nélkül tartanak a harcok.
tóboru föbünösei ujabb, átféslilt, megadási felszólitáit intéznek Németországhoz
De « német népet nem lahat többé falhoz állítani
. (Berlin) Churchill, Reoieveit éa Szlalln, a három háborús lőbünós most lezajló értekezletével kapcsolatban az ellenséges hírverés újból utalt arra, hogy ujabb átfésült megadási lelszóliusl Intéznek Némel-orizághoz. Még az 1918. évi Wil-•on-féle csalási is felülmúló megtévesztő fogások készülnek. A .New Yark Times" erre vonatkozó fejte-
Íetétében kissé lulmesszlre merészedet! és egész nyíltan kijelentette, hogy Ilyen megfésüli megadást kell é német néphez-MCBf^\'Jéllehet
Németország ellenségeinek tábora még» távolról sem egyeztek meg ezekben a kérdésekben, az ellensé? ges sajtó azl kívánja, előizőr porion be Németország a csalásnak akkor azlán védtelenül kl Vaji szol-\' gállltva ellenségei gyülélelének- és megsemmisítheti akkor, amikor akar-|a. Bárhogyan fésülik Is át a Wll-son- féle csalási. Németországol többé nem lehel falhoz állilanl, a német nép Immúnissá váll az Ilyen kísérletekkel szemben.
Siófok rémnapjai a vörös megszállás alatt
A magyarországi aaldók a bolaavlata fajtaatvérak védőszárnyai alatt
(Siófok) Siófok, amely a Budapestről Balatonra ulazé zsidók el darádója voll, később a vidéki kl-bombázottak menedékhelye, szintén átélte a szov|et megszállás borzaimalt. A bolsevisták kél heles uralmáról az egyik szemtanú a kővetkezőkben számol be:
A hél napi megszállás alatt Siófok egész lakosságát kifosztották, házalkat szétdúlták, az asszonyokat és leányokat éjaek Idején elhurcol-
Legutóbb tervbe vették a 12 évei gyermekek elhurcolását la, de ezen tervüket keresztül huzlák a felsza-
egy zsidó „százatlos" voll, aki szorosan együttműködött az úgynevezett zsidó-tanáccsal Az odakerült magyarországi zsidókat sem kl sem rabolták, sem kényszermunkára Igénybe nem vették, A zsidó nők is teljes szabadságot élveztek. A szav-let halóságoktól külön Igszelványo kat kapnak, mely nemcsak teljes szabadságot, hanem különféle ked-vaaményt. biztosított részükre.
kadiló csapatok megérkezése.
A lakosság a házukból kl nem mozdulhátoil, az ajtókat azonban sem éjjel, sem nappal nem volt szabad bezárni. Minden férfit la-merellen helyre elhurcollak. Mini-
Akik a fogy vert kiadták ka. lükből ét bedűltek a maszlagoknak
(London) A romániai parasztság vezére sürgősen segítséget kért Londonban a Szovjet túlkapásai ellen. A londoni angol közvéleményben "íny nyugtalanságot kellett Roosevelt ét Churchill magatartása Sztálinnál szemben és így nem vehető biztosra, hogy Manlu kérelme valami eredménnyel járna a románok számára. Az ország teljes kifosztása miatt egész Románia a bolsevisták ellen fordult és még a demokraták és a többi pártok is belátják, hogy sohssem lelt volna szabad árulásra gondolni. A közállapotok agy készülő vihar jalelt mulatják. Romániában az összes zsidókat felmentették az adófizetési kttelezetiség alól, mivel a kommunista uralom előkészítésében alaposan kivették* részüket, ugy hogy az állam kötelessége Ilyen kedvezményt nyu|tani \' részükre.
Öngyilkos hafykaniztai rendőr
™ ...... . Vágvölgyl József 32 éves m. klr.\'
egy 300 nól 12-"-70 éves kprlg ren<lAr tegnap délatán fél 4 órakor, meggyaláztak, ezek közül-lgen sok Rákóczi-utca- 3/c. szám alatti laká-
fertózó betegséget kapott a bolsevistáktól. A szovjet hadsereg tisztjel és katonái mindenütt ellopták az értéktárgyakat. Egy négytagú családot azért lőitek agyon, meri vo-nakodalt értéktárgyait kiadni. Aki bármilyen kívánságnak ellenszegült, OPU
agyonlőnék. A
parancsnoka
elönyősebb a számomra az, hogy a hazai tétlenség helyet! "■efUnünlatom a gyakorlatban Is a koreszme Tyogf gondolalát. Képességeim zH kaphatok feladatot t>: uT il-"m felépítésének szsnl Biankájában. Édesanyám, még nem mondtam
„gyan ho\'gy mennyire .,—..
•■-■ítrr^h-::
kl„ , heti kereste. j|>JÍUI
Láttam ám én a ""8\' H Mtg talán mosl
iggadalmában
nem gondol arra, hogy mennyire sivár, mennyire rem{pytelen voll az az élet, melyei a hungarista \'gondolái a legveszedelmesebb órában lasülott le a hatalom ormairól ín édesanyám dolgozni, Harcolni éi áldozni tkarok tz uj világért, amely a ml világunk lesz, amelyben boldogan gondolhatok arra, hogy nekem It lesz egykor egy édet feleségem, letzatk gyermekeim, letz puhi, meleg léizkem. Nem ktll mint maguknak velem egyült állandóan fílárnyékban élni él örökké reménykedni abban, hogy - talán majd ctak Jabb világ lesz. A Jébb világot ugy kell kiverekedni az éleitől magától nü letz \'tóba lemml /
3/c. szám alatti lakásán, szolgálati fegyverével szivén lőtte magit. A fiatat, nós rendér tettét < lószinüleg betegsége miatt követte el. A szerencsétlen embert a mentők szállították ke ^kórházba, azonban súlyos sérüléseibe néhány perc múlva beszállítása uun belehalt.
sem. Én nem akarok verejtékes viunkám mellett sem magam, sem a családommal nyomorogni. Én dolgozni, ludnl és harcolni akarok. Ne sírjon miattam édesanyám, legyen büszke rám és ne szomorítson azzal a tudattal el, hogy maga nem érti meg a ml világunkat és nem akarja, hogy én boldogabb legyek, mint maga a dolgos életén át.
Áldozat éa uolgilit, es tz uj világ tzavt éa érlten meg bennünket, hlgyje tl nekünk, hogy Inkább letzek — hl kell egy pillanatra hói, mint rabszolga egy életen át.
(X. 1.)
ZALAI KÖZLÖNY

Baranyai nyilatok!
Felazólltom • Nyilaskeresztes Piri bsrenyémegyel axenrezetel-nek azon taglalt, aVIk leientkezéal kötelezettségűknek még nem tat-lak eloget, \'e|lalk«záaukat éa je-lenle.l pontoé elmüket naladékta-linul közöljék velem Zalaegerszeg, FAIspánl Hivatal olmre. Dr. bébién OySrgy megyevezetö
A •zovjsttdzórtég a Balatonba aUilyasztetta a menekülő magyarokkal toll csónakokat T8»b mint 300 magyar a 8ala tonba fulladt -(Siófok) ERy bolwvhia tüzérüteg még a rengeteg gaztett között is kimagasló kegyetlenséget hajlott végre. Fonyód melleit ércg emberek, aaazonyok éa gyermekek megkísérelték, hogy hat csónakon a Balaton tulaó oldalára átkeljenek éa Igy a bolseviaták elöl biztonságba meneküljenek. Ezt a kísérletet a szovjet tüzérség észrevette, a csónakokai igyulOz alá fogta és legnagyobb részét alkerült elsüllyeszteni. Csak egészen kisszámú menekültnek sikerült a közeli partokat elérni. Ez a gaztett legalább 300 magyar életébe került.
(Esztergom) Perbetén a megszállás hat napja alalt szinte kivétel nélkül valamennyi asszonyt és leányt elhurcolták, mig a férfiakat, akik a nők-védelmére akartak kein\', puskatussal leütö\'.ték, összc-vlssta rugdalták őket éa asszonyaikat szemük láttára megerőszakolták. Ebben nemcsak egyszerű közkatonák, hanem magasahbrangu szovjet tisztek Is résztveitek. A lepsényi te.nplomban bordélyt rendezlek be.
Internált somogymegye* arfsztofcratólí
A sopronkőhidai táborba azAllltották flkaí
A Illetékes hatóságok öt Ismert nevü ariaztokratát internállak, mivel személyük a hadműveleti területen az arcvonal közelében „nem kívánatos\'. A somagymegyei hatóságok intézkedésére gróf Kendeffy Ádám,
gróf Kendeffy Adámi* pofl/ryix«nt pétetl, báró Inkey Patoé, bárd bikef István és báró Rohonczy ibaroabe-rényl nagybirtokosokat «\' sopronkőhidai internálótábor** szállították el. V
Naptár. Pebiuir 9 Pintek Róm. lat Ale*, Clr - Proleilána Ablgall.
A OÖZFÜRDÖ nyitva Daponta reRK«l 7 órától Mte 6 örAlf (Kedden e«A« aap Aa p*ntrk»a dMutáo nőknek.) — Taletoo: Mx)
— (A hős randórök tometéséh)
képviseltelte magit a honvédtisztikar, a testületek, a Nyilaskeresztes Párt vezetősége Is, akik a rendőr-hósók véglisztességén megjelentek.
— (Az Országos Magyar Sajtókamara felhívása)
Az Országos Mjgyar Sajlókamara kéri tagjait, hogy megváltozott cimO-ket saját érdekükben haladéktalanul Jelentsek be Sopron, Ciklámen szálló címre. Tagsági dijak,valamint egyéb Jutalékok nem postatakarékpénztár ut|án, hanem postautalványon küldendők be erre a cimre.
I0it>;i»4\\
Hirdetmény.
A nfmet véderő foUÓ$Á> u fm <1 a. I ArAl.M 12 óráig >.X«j<*tr>t tart a Nagftéoaa te 6 vei*tl állami altéi 4«<*tra
btn Idd aUtt a k(\\»:ekrd#«t I* tárom Na«;r+ca«. Wrháoo áa Ctt\'tó talá va aa(.> ttakon.
% Na^ykanliaa. liM tatrutr h
Polfiirmastar.
A Hungarista Ifjúsági Légió tájékoztató jyttlésa a nagykanizsai városházán
Nagysikerű tájékoztató gyűlést rendezett többszéz főnyi hallgatóság ] előtt a szülök részére szetdán este . > városháza közgyűlési lermében a, { Hungarista Ifjúsági Légió. A gyűlés . íésztvevöl egy perces néma tlizte-{ leladással emlékezlek meg az ifju-, ilg h?st halottairól. Majd Szabó ; józset légiós ismertelte azokat az okokat, amiért ennek a gyűlésnek megtartása szükségessé vált. Ezután Baumann Oyula rohamvezetö lépeti az emelvényre. Nagyobb beszéd keretében fejtegette a "Hungarista Mozgalom elkQvetkezéSének szükségességét. Vázolta az ezt megelőző világnézeti rendszereket, rámutatva azok hibáira és tarthatatlanságára.
— A lélekmérgezés ebben az országbán hosszú évtizedeken ál folyt — mondotta. Ez alól egyedül az ifjúság mentes és az igazi erő Is az ifjak kezében van, mert ök tudnak legjobban lelkesedni. Az ellenségnek érdekében áll az ifjúság harcbavetését megakadályozni. Erre kihasználják a szülők aggódó, léltő szeretetét. A legegyenesebb ul tehát, ha megmondjuk, miért megyünk
Hozzátartozóit keresi :
Ináml Bolgár Teri (özv. Szalayné) tartózkodási helyét keresem. Szíves értesítést Pongrácz Béla Szombathely, Deák Ferenc-u. 12. szám alá kérek.
Kele János őrvezető D. 147. sz. táboripostán október 31-én Irt utoljára. Aki tud róla legyen olyan szíves, értesítse aggódó édesanyját. Kele Jánosné Szepetnek, (Zalamegye) Apponyl-ut 17. SZ.
ml el a klképzöláborokba és miért megyünk majd el a harc mezejére is, Azért, hogy megvédjük a bolse-vlzmuslól szüleinket, testvéreinket, szerelteinket, hogy megvédjük szerelelt hazánkat. De ez csak egyik cél. A másik az, hogy felszabadítsuk országunkét a szovjet csórd* megszállása alól. Hogy megakédá-lyozzuk a magyar nok , tízezreinek megbecstelenltését, megakadályozzuk testvéreink százezreinek Szibériába hurcolását. Az egyén élete nem számíthat ebben a harcban, mert most nemzetünk örök életéről van szó.
— De mosollyá változik majd a szülők könnye, ha ezek az illák győztesen, mellükön kllünletésekkel visszajönnek a szülői házba. Az itt-honmaradotlakat addig Is arra kérjük, ne bennünket sirassanak, hanem a vörös járom alatt görnyedő, megalázóit magyar testvéreinkre gondoljanak.
A nagyhatású beszéd után a szülök kérdésekkel ostromolták meg az Ifjúsági vezetőket, akik mindenre részletes válaszban adtak megnyugtató feleletet.
Nagykanizsa megvei viroa polgármesterétől.
299W1945. Tárgy: Vízdíjak beluetíae.
Hirdetmény.
P.rlealtem a város köxónlégét, hogy ti eMdétrcrttttflpkat a víz- éa csatornamű üiemveielóiágnál Horthy M ut 1. sz. II. kapu II. cm 46 az kall befizetni nipbnla deleiéit 10 éa 13 (ra kóiótl
A vízdíjak eiedákeuége ugya az, mint eddi,\', azaz átalány eaetán minden negyedévi vízdíjat aa évnégyed máaodik henip-lánik 15 lg kall befizetni. Czentul kéie-delmi kamatot uámli fel az Oiem
Vlimáré .irérloil tlzéiMI a legutóbbi leolrnáikor megállapított vízdíjat minden hé 5 lg kell befizetni, eilenkeió eaelben az tlrem a vintolgálliiáii megvonja,
Nigykanliaa. 1945. február hó 7. no Polgármester.
Nagykanizsa megyei polgármesternél
vároe
Hirdetmény.
Kóikliié leaiem, hogy a m. klr honvé-delmi mlniailer elrendrfteai orazágoa káee-leiben lévA kerékpáranyeg Iclkutatáiál éa ■ honvedaég r<aiéie eeló Igénybevételéi.
felhívom letilt rftindaiokat, akiknek tu ta|donábin, birtokában vagy keieléiében ketíkvlr van, cal leleutlák 1943. tebiuár 13 én, hétlón reggel 8 órakor az átlomii-naiancsnokaág anyag«0| óhetyén a Károly-laktanyában tSiáp alhadnag.t It) ál ugyao akkor a kerékpárt be kell mulatni
Nem vehetft Igénybe, de be kell mulatni a gyeimekkerékpltajtal, a rokkantak éa az •lyan munkások, vllamlnt alkalmazottak (orvotok, állatorvosok, azOléunók, poala éa kózlgazaatáil aialgitalban állókl keték Párjait, melyek a munkahely megkOielllé-aéhex feltéllen aaSktégeaek
A kerékpárokat nyugta ellenében vaazlk ál, melynek tartalmazrila kell a lulajdonoa nevét, a kerékpár gyártmányát él haazaál hatóaágl fokát A szabvány felszerelésen kívüli szerelvényt, tléayazéió," dinamó, cao-magtailó atb.j az átadási okmányon külén feltűntetik.
Az átvett kerékpárefcat a honvédklncalár véglegesen magváaárblja, az értéket éa a dl|kltrz.l4,l kétókbl rendelet aiabátyozza.
Nagykanizsa, t«éS február 7. •ti Polgármester.
Az alsötélltéi ma \'/i6 órakor kazdédik éa 8 óráig tarl.
mt
ujat vagy régit, szabó áa cipási ráazára azonnal kara-n> 1 aek megvételre
Batthyány-utca 6.
VÁROSI MOZGÓ
Február 9-ére — pintekre prolongálva •
A. sas vfc-ssa/ér
Óriás! sikert aratott film.
Előadások kezdetf 5 és 7 britkor

fOtkéazketetlen ikariiiiÍTK nyugváasaj
anya, MtttmtH 1
özViHolerVlktoft
•iM. Schrlcksr
(let. 65 I* évében ti.*.,,, után I9é5 február 7 ín «w> órakor vévatlanul \'
lelkét Teremfóltn.k """""S Az elhunyt lelkltld.áfri,,,^ azenlmlse áldozatot hó 9 é>, pénteken dlleliit ) J* tartjuk, a told, maudváit,! Sí azon a napon dtlulán 1 J„i™ lyezzdk órók nyugalom,, , ^ nlzsal rím kai. temeléb,.,
Nagykaniiia, I9« tebiuár Ul Az érék vltágklaig féaysikiija^ Minden külón érleiílát kelya
Nagykanisna mo»yei rii, polRármoaltiélil,
Mell. 3864/1945. sz. hor
Tárgy E,ódnál, euu,
Hirdetmény,
A m, klr honvédelmi miniute, X emegtk 1945 aiámv readelele .Uw terleailem a honvádelmt » lé—15 évea férfiakra (t a 16-lt. továbbá a 40 -50 <>ei nókre ftk tehát az IfcO áa 31. árkén itálew fiakat éa I92é. él 29. ávben, itoeka 1895, 96, 97, 98, 99, 1901, 901 Ut 904 él 005. évben aiUlelell nók* nyilvántartás cél ából honvádelet r-iiolgálatra Jelenlkez.enek póllúlie kanlriai városháza I. emeleti ÍW termében lolyó hó 9 én, 10Ion; (pénlcken, itombaion él híllóe) í órakor.
lelentkezéa kótelezó ugy a ni|ylae mint a kilkinliuiakra
Aki jelentkezáil kaieleietiiázM teáz eleget íz ellen szigorú e\'|li!i le éalnl.
Nagykaniiia. 1945. február 6. sn Polgárme
nPRÚUinOETÉSE
L
kOlOnkélík
Jékairkan Iává gyetmel IW" veanfk. Dr. Tardoj, Sugár ul 13.1 es
Takepllanél aionnll lilrtlt \'" Blatoaltó, Ciengery-ut 1.
rövid márkái zongorát.. Bérebbel kéarvkareikeéáiben
■aalHWéal él kociUt Kipnll reien,. V.
a«aéáek éi kltutót feltnaa* u fSaicrkereikedó
M.n.kOli tiaul IMionr "J, Irodai gyikoelattil, állán kerei ■tea 7.____
féeikéeMlaéeel *
tó krelével, önoídúvil, 4\'/l-é"T kép clAáidláaáta ti alkalmaa kgr"\' tólca Zella tenái leacláret Horrálh Jozael Siemeie utca l\'l l«"
■aeeaah égyea, tiaati\'l"^,\' deMltcáayt vagy aaaioayt \'J hzetáiict. Varaadl 07.___
iákarbaa kvé lekele térit i*"" elaéé. Cin a ktadóbaa.
Ma.l...l,ai vagy tfi> "\'•l*J vaaztlok. Uyergyák él Pariigl.C""" alaa II,
ZALAI KÚZLef
roLiTiKat mén" Ktedjé : .alzgaiéaiH\' « \' """ felelóe kiadó Ial»
Nyomat\'1" . a JUeHilaiá,! a. T «aer»" ■yialájékaa Na,)"""" Nyomdáért telel:
m
* , «tlokoiat
torti: 1 Tikod póttá
uila
\'•íSi;
"\'lVu, \' A \'
■i^SSSjftlBfwrt minden manvarftrtl
BM8. Itbruér 10. ázomb.f Ar. 30 flIWr.
\'PP __ nn
r~\\ nn
Tina
. Pelel*8 "Vesztő: B.n.d.k R.Ma
Budapesten a Déll-pé|yaudirilr kfir0I sulyow harciak dúlnak
• háromhitilml érlekezlal dönti kérdése
A .némát prabltma*
>l« X\' •Jani,
l*IIOt(l
n-it.,7 Patt. H«
iooIIK, t:
m..
(r.r.
Ilf ■ u ka h I).
■H i

lytlzlri
lUh,
(Berlin) A Balaton és > Duna iitlt t helytel lénytgében válté :i[!aa maradi A hősiesen karcaié birsig Budapesten a legnagyobb artiasal küzd a túlerővel lámadd :iM{gel és elkeseredett kOadeleie kénytelen veit l Sasksgyet iM ti szűkebb lerületre vlssia-édol A déli pályaudvar ktmyé ■ilyes hareek Indultak meg. (Berlin) A Wllhelmstrassen Ríb Kp kOIOgymlnlsiter azóvlvö|e njrlrnlelte, hegy a háború folyamin Bljl alkalmaiéit gyakorlattal siem-e háremhalalml értekezletről annak tartalma alatl Ideiglenes iileményl adlak kl. As ingei— jiawláil klzvélemény lűrelnietlen->\'!\' ts a francia aa|ténak de Oaulle jMttgytiétével elkövetett Indleikré alji ti blzenyári ai a tény Is, kp nem aikerolt lllokbah tartani Jwtlill és munkatársainak repBIfi-untntiiilenségét, lette szükségessé lkfl ii értekezletről Ideiglenes hl *ik>i lijékailatól adlak kl. * némrt szóvivő lierlnt ebbll a •tealísMI 11 lOnlk kl, hogy hosa-uaMi Idíre van míg szükség M^IH kérdések megvltalisára "rr pedig nehétségek merüllek Ml. üilonal megegyeiés lélrehoiisa ér-^tttien nlnes liükség arra, hagy •"""•II éi Churchill mlnlsiter-iörülulazza a félvlligol, Igy " é\'tekealel sui)ponl|a politikai \'in A Wilhelmslrasse lelfo-I\'m itennt Amerika valószínűleg klrrtoija a lengyel és a jitgoszliv tért Koosevellnek nem ér-fc\'r. h^, rmiJ1| tjmj(j|on
\'"* \'» a szovjet közölt, igy • •"•H kérdés a hitemhatalmi érte-döntő kérdése. A némel •Vt mar is erélyesen áll szembe "t\'Jlsi felszólítással. mely tz \'"\'»*iielnN váthaid. A Deutsche tevnme /enung a következő !"*1 iJia cikkének A háború "ens hozhzlnak békít A
Viw, I
"""tlil szemben elkövetni \'r\'e csalás helyett most ai
Vsz
akarjak megcíalni.
1\'karát ellnfi-• I
tnadd ellenségei, keidet! sikerei útin visszavertük. Slelnau, Alagau és Oderttk melleit ellentímadá-salnk a szovjetet IDbb szakaszon visszaverték. Az ellenségnek az Odera mentén Wittenberg és Küst-rlrt között lévő, ttbb kisebb bldíő-állásérl hevet harcak *ilynak. — SehneldemOhl ét Poten helyőrsége a folytatálagaa tztvjtl támadásoknak tlltAtlI. Csapataink Pyrlla ét Armtwaldt térségében lelttrtózlat-lák t lámádő balsevlalákat és lendületes ellentámadásukkal IDbb- elvfezlelt községet visszafoglallak, kkzben 3* ellenséges párleélosl pusztllollak el. Gránátosaink Orau-denzlöl délkeletre az ellenséget egy ketirésl helyről kiverték ét ar.nak nagy. vesalcaégeket okoztak. A Ne-, gal arcvonalunk és ilblng ellen az
ellenség rtfgy erőkkel támadóit. Az Elblng Városáéit folytatott súlyos védelmi harcainkat légierőnk és tengeri haderőnk egyaégel hatásosan támegatták.
Kelel-Poroszországban a caata súlypontja Wormditt Hollsberg között, valSmlnt Kreuzburg mellett volt. Az ellenségnek arcvonalunk szélszakllására Irányuld ujabk kísérletei meghiúsultak esapalaink szívós ellenállásán. Samland-ban egy Thierenkurg melleit állt ellenséges csoportot körülzári ank ét megsemmisítenünk Tegnap a bol-seviklek a Kelel-Poroszországban dulö súlyos küzdelmekben 52 páncélost és 72 löveget vesztettek. Csapataink Kurlandban, Ubautól délkeletre egy a Barfan ál kiépített iFoiylaláa a 1 oldalon)
A „tömeigyilkusok hadosztálya" Nagybopárd és Vártokos magyarságát a templomtéren gyilkolta le
Mallnavatky marsall a tiavinlunló .hdetnak" ts Batattn kadvanat. nak .dittőtéftt hadiurtnl" a vtdtatan magyar lakóaatggal .
Hogyan kínozták mag ín méazárolták la • vacaátl magyar mártír nikát . •
M.ovar térlll ta Ta hekoznll aaonnal lagyvart fogni át ulolad ■ \' lahaletadlg vtdanl a .lant m.^ar^tld.l, a magyar nőt a magyar
A Balaton és a Duna körött fekvő magyat községek lakosságán . len W.éfhadoszllly vörös ka-
tnnil parancsnokuk pararesára borzalmas kegyetlenkedésekel követtek el A Kiewből szármtzl Fthpenká Sándor trakasavrzelő álszőkése után kivetkezőket vallotta: _ az a hadosztály, melynek kötelékébe tz-.....in-. • M\'""0""\'
marsall 2. ukrán arc.onaláná a
.tömewllkosok hadosztálya^
ve-.\'! kapta » Pa-,nc.noku . m
Romániában ecé„ községek ta
""" . !■ ■ eVtl Sztálin s.Jit-
~ " . .1 inl.\'rett elismerő
. , i (-.ct SS kW*
*Vrs vereié-
vltéz több közéég védtelen lakosságán illj bosszul. Nagybogáid éa Várfokot, községek lakosságál a temploijdétre lerellék össze és olt őket gépfegyvertüzzel gyilkolták le. A .tábprnok\' nem mulasztotta el, hogy egynéhány sorozatot- saját kezűleg le jpe aJjon a magyar lakosságra. A Jizdseregéhez Intézett jelentésében tettél azzal Indokolta, hogy a zofgyarok megbízhatatlanok és iok\'JWUr\'Vdir.r? az ellenséggel.
(C dhnd) (Oyőr) Vícsési menekültek közlik, hogy a szovjet kalonák a községben maradi ftsizfs asszonyokat ét leányokat egy "piaiba lerellék toize, abol azokat borzalmasan megkínozták Allatok mődjira a.leg-löbhjín eröszakot követlek el. keb-IDkel lerágtak es ezek után egyen-kéni agyonlőnék őket. tC dhnd)
SMIiaettx ára: tj ktoapra • paágt. eecyedévre 1* peagt
A Qiagyar nőkhöz!
. Hazánk lerflletén vétet glgitzi küzdelem folyik a bolsevizmus legyőzéséért. A háború kegyetlen llaa végig sepn falvalnkat, városainkai, felperzseli otthonunkat a terrer-bornbázáa eier és ezer véres áldo-zatpl kövelel Oyermekek panasaa, ,UBák jajszava kiált bele a vak éjszakába. Ártatlanul kiontott vér bosszúért kiáll I Testvérem I Hallod ? I ébredj I Hazád, fajtád veszélyben I Legyen szent kötelességed mi minden magyarnak kötelessége, oda állni a vártára, mini egykor a végek vitézei és ulolsd leheletig küzdeal Magyarország felszabadításáért. Maal mulasd meg^hogy évezredes történelmünkhöz hü tudsz maradni, most a sorsdöntő nehéi. napokban, mikor minden fegyverloghalő férfire szik-sége van hazánknak. Most álld meg a helyedet ott, hova Vezéred vagy a Gondviselés állltotl. Érezd ázt, hogy egyedül tőled, munkádtői lOgg hazánk sorsa. Az eredmény nem maradhat el, felragyog hazánk felelt a győzelem csillaga és hirdeti a Hungarista Munkaállamot.
Testvérem meg kell érezned, hogy a tettek ideje elkövetkezeti I Mosl kövei kezelt el. Nem nézheted tétlenül, hogy magyar véreinket végeláthatatlan oszlopokban minden ételem nélkül hajtják Szibéria felé. Nem nézheted téllenQI, hogy az orosz csorda mindig mélyebbre ássa Magyarország sirját. Nem alhatsz nyugodtan, mig asszonyaink meggyalázása napról-napra megismétlődik és mig füledbe cseng vádlón a borzalmaktól velőkig haló halálsikoly. Hogyan állsz majd meg az Isten ítélőszéke elölt, ha közönyösen nézed az istentelen horda állati vészuralmát. Tetvérem kiálltad bele a kishliöek, csnpgedők fülébe, hogy a magyar nép magasabb, szentebb hivatásra rendelteleti .visszatekintve ezredévet múltjára" — mintsem elpusztuljon az orosz hóhéroké hullarablók, aaszonygyaiázók véres ocsmány keze alalt.
Magyar nő I Te is vedd kl részedet a harcból Mutasd megv hogy a sokszor gunymcsollyal lekicsinylő munkáddal ts ludod szolgálni hazádat. Hf vtm Is legyverre! kinnt a fronton, mi fizikai erődet felülmúlná, bár jöhet Idő, mikor még puszta ököllel is birokra mégy ta oroaz csorda állataival, csskhrgy meg-menlhesd becsületedet. Megértő szeretettel áU| oda sebesült kalonálnk ágya mellé, töröld le tájdalomtól eltorzult arcukról a verejtéket, avagy megértő szívvel slmilld el homlokukról a mély barázdál, mit otthon maradi szeretteikért való léltés, aggodalom mélyített kl. AllJ oda menekült testvéreink mellé, szolgálatkészséggé) segítsd át ókéi a megpróbáltatás nehéz gondterhes napjain. Állj oda a sátcmunkák árkaiba.
ZALAI KÖZLÖNY
IU45.
Mutasd meg. hogy a kényes, mula-Uzás. szórakozásnak élÓ nőt fcl-vAltoiUk Zrínyi Honik, kik vérük bu\'Usával ismét beliják nevüket • történelem nagy könyvébe, hogy balhal <tlan nevel szerezzenek ismét a,Magyar tyemsetnet.
Mj^ysr nők, magyar anyák, se-fltsctek férjeteket, futókat, hogy az elkfzdrtt munkát győzelmese* befedhessék.
Anyák, töröljétek k könnyeiteket, mos >ltjral Indítsátok harcba azeret-teátc«ei, ha s látszólagos mosoly mfgölt a rátok mért kereszttől roskadunk is vállatok és ha a befelé hallatott könny mély fájd sebet Qt aeJvcieken Legyetik erősek, viset-
Iétek bátran e szörnyű idők súlyos ;ernitlé», h<<gyt»« majd a győzelem napja felragyog hazánk felett, bflsz* kén tekinthess hős katona fiadra, mert csak az a nemzet gyézhet, amely nem firad el a harcban és amelynek harci siellemét ftldi hatalom mén nem törheti.
Jo4 Ibna
Magyar Katolikus Testvérek \\
A mai nehéz megpróbáltatásokban csak Krisztusban van remé-ayOnk NcmrelQnk jövf.jí a gyermek. Mikor etek első szeniáldozásra készülnek, a srDlők és felnőttek fl késrüffrnek a |ővő: a gyermek megmentésére. MIr honvédelnk a harctereken, ml llthon \'az ima frontján küldjünk engeszteljünk. Azért kérünk minden katolikus szülőt és telnőiiel. |ő|jcnek minél nagyobb számban fjrs-mg hátom ulolső napján a ferences plébániatemplomba, ahol háromnapos engesztelési tar-twnk. Eien a szentségi Jézusról, mint a gyermekek barátjáról, a kö-. vetkező beszédek hangzanak el i február 11-én .Segítőnk a nevelésben", tartja Stokolay P. Bernardin Wtsiónok. február 12 én .Velünk van a szenvedésben", tartja Labancz P Medárd hitszónok, február 13-án .Nevelőnk a szeretetben", tartja Sáha P. Angelus hitszónok Mind a három nap este 3 órakor kezdődik az ájtatosság és utána szent* ségcs litánia A gyermekek első azentáldotáta lcbiu.tr 18 án rfggel tél 9 óui szentmise keretében lesi. Végzi Üulyis P. Gellért ferences klltflnll plíbtnos \'
Minden Testvéri sieretettel vár: Szabó P. Cirjék ferences hitoktató.
ÜZENT A FRONT
Caanády AnUI SS szkv Fp. 41.777 alól üzeni édestny|ának, teatvérel-nek, hogy Jól van, lavclet vir. üdvözli mindnyájukat ét a Nyllatke-retztea Pártol Egyúttal Botdog UJ-etztendőt kíván Nagykanizsa htza-iai kázönségének. A viszontlátásig I (A levlap írója levlapját még 1944. dec. 291 kelettel adta lel, imlnt azt keltezése bizonyltja éa tegnapelőtt érkezett hozzánk. Megnyugtatásul szolgáljon ez sok ezer kedvet hozzátartozónak, akik aggódva várják szeretteik írását, a körülmények ugyanis olyanok, hogy hosszabb HÓI vesz igénybe — mlg a tábori levlap Ideérkezik. Szerk)
Párta János boav. (eld. alj. árk. átakt\'január 18.-1 kelet alalt értesíti családját Nagykanizsa. Petófi-ut 30/a.\' altit, hogy írjanak, mert mióla bevonult, egyetlen levlapot sem kapott még. noha ó naponta irt haza Jöjjön el a feleségem utánam mielőbb. (Feleségének tendelkezésére áll a levelezőlap, amelynek további tartalmát és térje tartózkodási helyét érthető okokból itt nem köztl-heljük. Szerk.)

Szollár Józsel honv. F. 102. sz. tábori postáról Ozeni feleségének és kis fiának. Vörös László honv. szőleinek és menyyszonyának, a P.
>iV*.....— --fífj\'"----
iftí
a V --+—-W
L-.
A Balttón át t Duna között érdtklódásstl nézi s ntmtl pánaálot katona t kilőtt tUtntéget htrctioctll
Két bfldfin zsírért:
tcgy&t1*
Megittuk, hogy Illet István ml-hltji lakat e \'fn ilh árnak mlnó-tdtő lopái b: Merte miatl emelt vágat a kir Heveit. I. éa január 14-én Inkeileple.lputrttn Vöeót ]\'ilíf és Wrlsi-ier Antal két IsVl\' i zsrjanak aCoplsa S kai-ával f.-gjverl lv>jott a sé.1:;:ek « .\' I h. t rs.it r-eg-tarnnt- A rij.k\' «n gáveií-aszs A 11111 I i.va rt.-Ít fiaikat n at * ivet és at kV rt •■••..« \'. r-u ,( • |"ft lantit J é i l . i i ét S én fcnsia:- és h i\'-v. í.-e t :e
Kovács Sándoz árm. V. 799. sz. tábort postáról és levlapján .Kovács őrmester harctéri ctaládja" üzenik haza azeietteiknek i Kovács őrmester Oélyére srOlcinek, testvéreirek. -ídJSnifrták, Nagykaniiss és környékbeli Ismerőseinek, hogy Jól van, aggodalomra nincs ok, postát már nagyon régen kapott. Kéri t kanizsai tiszthelyettes bajtársakat, hogy miaél löbbsrör kéressék lel lóriikkal. ő Is sok lapot küldött, de csak kevés választ kapott, Horváth Emő szkv. üzeni feleségének, kél kisleányának, szüleinek, testvéreinek, anyósának Bak köitégbe, hogy |ól van, aggodatomra nincs ok, a jó Isten órlrzen tteg benneteket minden bajtól, hogy a háború befejeztével boldogan csókolhassuk meg egymást. Továbbá a Kovács-család. Bodor János liz. (?). Helyes OÍza őrv. Owmbosszeg. Péterfi Sándor Zalaegerszeg.
Stoll István Pusztaszentlászló, Takács István Pvlsetaszentlászló, Kovács Menyhért Sirhjda. Takács István Réde. Suszter) Ferenc TOrje; OvsJna József Na^ kámzsa, Holícai Üjsztáv Jolsva. Cifber Jánoa ó:d. Hercjeg Elek Caóde, thassi László Jisupáli, Zavv>áK^ido/f Bak. Pájer JJv.-s KjtZt-.lioa. CÍt-^bot Lajot Pacsa. Sala t.jű Lajot Ketztbelj, e- vd fwvé^ek. (Ezt a lev jpot íevre-íea liVéa Itták, det 2S án be v-ifeitt le a tátvn p«:a ét tegez? e.kaztt sztrketjtSég^jkbel
805. tt. láboripostárót Némelh Zoltán honv. szüleinek és lestvéreinel és Sclultar Józstf honv. szüleinek, \'togy jót vannak és ttkal gondolnak haza. Kérik hozzátartozóikai,
hogy Írjanak gyakran.
• .
Németh János őrvezető üzeni Nagykanizsára édesanyjának és testvéreinek. hogy jól van és semmi baja ni.ica, sokai gondól rájuk, ir-Jannk minél elötb — Beke Lajo} őrv. üzeni feleségének és ismerőseitek, hogy jól van, sokat gondol rájflk, sok csókot küld. írjanak mi-élőpb. — Lekl: \'Simon honv. Ozeni nqleinck és teltvéreinek Bocskára, hogy Jól van, semmi baja nincsen, cilk az otthoni leveleik várja. — D«li József honv. Ozeni teleségének Stéilgyörgyvárra, hogy jól van, éftszséges és jól érzi magát. Irja-clk minél elóbb. — Balárs Itiván Ciei. testvérének Zalasztntbalázira. h«gy |ól van. egészséget és jól én) magát. — Pömött.r Oyula honvéd Oreni édesanyjának TOrJére, hogy |ót van.\'jót érzi magái, levelei! várja. — Ocrács György Ozeni az^leilek Nagykanizsára, hogy jól van és egészséges. - OmOk; Bt( in-Spandau. Seekt-Kaierne 89 I. Urg. Btl. kdtv.
A -rr*"h«ii rr\'ii—urf tar* az .\'(uslr-, .Magvilló\'. .Hárta-
é» ■ p It.wri^l u^i «L —
Ser.na ctalct-véi é_á a ii X.i, ha tr>fr-M ma ú&.tut^t rri • «-r) 41 tc^tvatbü r«AtInMn

A vasárnapi pí értek.gi,,
Dr. Oera József. a pJ() szágos Vezetőié által. előli 9 órakor f„„nd6 ^ letre - a nagy érdeklíd,,., ^ lellel - a városhir, lermébe-csak számmon b, gyei tehet belépni. A pjni—
\'oioli beiéjj . - A pin I, szére a belépőjegyek,, ,„
délután a párthelyisegben (Cu at II ) 6-7 óráit M,i„
VdMr
rmj)
HozzAlarlozóil kar«n:
Inámi Holgár Tén (,!;, tartózkodási helyei k,-lesem s-érlesilésl l\'ongrjcr H l., hely, Deák Fereuc-u 1\' kérek
mai
Kele János őrvezető |) 141 láboripostán oklóbet .11 , 1 „. 1
jára. Aki tud róla lc<yci ,„ srives, étlesitse .^ : Kele jánosné Szep. i:, . (/ mjo7| Apponyi-ul 17 s 1
Értesítés érker, 11 Ivisavvioaáii nos polgári iski-l t tanán.. kényes) szerkiszt M\'gOakhár,k( vitéz S.tss Alad.tnif -.iilrun v. Pitoska édi-sauyj.i N.iiiv.il.-Jn 1 tózkodik Bántudi ■ .-^ii.,:. Férje viliié: S.uv.ir. ht-QFkla
Nagyobbik li.lf\'.l ........ I ^
mit.

Keresem fcleségvin. Krisi h lánné, ttal. PoéCUltlII I o!l (> Kárál lloillála), .i«i S .. irl* 1914 XII 14 "ii Itudipi v: Itlé zott és Pápától 111 1. lapot t l§. kelettel Aki t.irró/k .dasi k:< ról valamit lud. kv-K\'in k\'náf láboriposta P m i 11 jlait k rász Z illán tart M;> \' ifün
Debreceni l ij-.s n I 1 r-j incnekil.t kAliegyiók k.r vvcll jukat fi Tohni Mikiit Debreceni Lijos /ii.ici.rv t;, t,
kácsi Mihály-utca t sr •
Keiv-scin Ru|hácí 1\'ánn*\'
gyet, aki Pécseit lak-.tt lei|t«5 elveszeti és igv szervi: k zésbe lépni Cinu-nl NUS r-MAV moidonyvezei\'j s-c-1\'4 fpályamesten irridi)
Felhívás a levenlékl"1
Mindazon 1923 1929 »■\'>*" kall lavtrvták, ak k bl""\'r*\'\' man btvonuiit Hón ItliM\' "" vtgy vissaslartásbai ríir"-"\'
f. hó 13 án 14 arára
ntk t \'gimnázium \'I »\' "
1 lav. cttp. pk -ni1 " ^
aásSt almutiiztji. **j.
vtatttatam tlí »• »• • "\' , da tzú íjával, vagr .
tztmbtn I. t ..........
álló Itgiaigorubb mtjtt"" gok álnl. .
Nagyksnltsa, 1945 !•»\'
ti. kir. ji\' éi"\'"**
Az alsötátités ma •• 5
kazdSdik at 6 «\'») \'\'
Felhívási
Ztii sármegye ffllipánje mint ,stzi kermlnybiztoslnak 1458/11.
izánu rendelete értelmiben I. ,o.ti • Klrálj-utgl és Sugtr-ut . (j,»l oldalért. Magrsr., Slkitar-li-hof". Kinlami-, Arany János , t pld, Kazlnoiy-uloák, valsmjnt Mit Ikl-. Rákóczi, Vörös-trif-, Sugár-utiól nyugatra esö tibin lakó lárfilakosságot, hogy 14 II in 14 órára a< E\'zsibet-tfr 14—1*. stimu hál udvarán rjtrták m«g. Ezen fathlváa a il <.Tunká\'a kirendelt Váfoahá-liiira jelen esetben nem vonat 1 toz\'k. • »-*
Najyksnlzss, 1945 t«br 8
1. kír. fér. és mr. /ev. pk
Anyakönyvi hírek:
Alr|<\'4bH kimutatásunk óla Nagykanizsán a m klr. anyakönyvi hl vililban a következő bejegyzések IJiléntek:
Sill\'lMk . Sólymost István MAV mtalkilérő és liles Katalinnak r. k. kinyi, V\'lrös Oyörgy poslaaltlsrt és Zibti M iratnak r. k. fia, Kovács IáulJ cl|K-sz és Andrást k Máriáik r k ha, l.őrlncá Ernő honvéd itm slcr és Kiss AnnánalP r. k. Ic-á rJ. Acs Nándor MAV segédtiszt (i Kiss J illannának halva szltlclclt leánya, Sólymusl Qyul.t MAv Segéd -Mit éi Mates I onának r. k. leánya, ár.etcs Lajos napszámos és lirdódi íaill.i r k leánya, O .roma József váuis aki főtiszt es Sztlcs Ilonának
i k. fis. Ziska Oszkár MAORT Iitltil kiadó és Mirkó Zjuzranni-eH r k. leánya, Migyarmli István llrjaságl co led és Kautek Máriánk halva született fia. Makkal Fe-iene HFSZKART kalauz és Pál
As\'áaak i k leánya. Ifakó .István
larrkassrgéil és S/élig I.......... ág.
> ev li.i Cserjés Inuc várusl adó-\'wl és Heiud. k Jiiliaunánfk r. k. kánya Oeiencsél Vendel fuvaros és JWá Margitnak r. k fia, dr. Il.lba (■"lel vaiosi aljegyző és Vaskuli I \'Hihetnek i k. leánya, Bánfalvi \' eiene I.Hrerkereskedö és Tóth I l\'lwk r k li i. Dávldovlcs József utt^ván fitIA ís lótli Annának 1 » Wnvá. Ilollnunii László ke-\' J\' és\'lltgö 1 dilitek r. k fia, K \'li Andor MAORT hegesztő itt \'\'(•várt Anninak r. k. Ila, Szaki-1 |I\'| \'< s- .lialestő és Vaica Vá-l1,k r k. fit, dr. vitéz Slmoit-\' ikalos Lisrló áll. gimn tanár \'\' s "iliy Ibolyának r k. .Iia.
!,-\'ky János m.igánttsrtviselő és
v 1 I\' Iremek z. k In Or.Stfv Jó-
" \' J \'»es és Alttll Kóttánák n2 eteti leáiya. IV|W l.-sel " »:• II Jtzli t s:l és i>! \'!.!-I\'k.l.a.k k. leánya, l\'ál s et k-t .\'rmcáter és kiássai "»\'lk lef leányi
~ ... I fednek Heaiik ; ;ril s.-t.ise A{ h. ev és \' \' •< M.I\'H ik , II irs.iv Sándor •.•!> ríf es Há i I oná rk .
Já"s r-,\' Vjk. s.-uí nestei
v " S n Mária rk. We (I « M»ü«T t .11. rk es I Sít á tk. Te á- B :sár le J-M k II Ki\':e-lr l i.-j.-íet rk \'V\'1 Fl\'énc s:e\', " S (íd \'k. K-:i l rk. Il.-rvá 3 M-* " i \'s ie<íj rk és H, .ál Stáíá\' lis. ■ c-i-k vs.-
x l It t - i «i i il,
Pi-Mc Hto<T tsjtv Ik és
\' \'t U Klu liark Ti0"
^CAffi^srös
Szlles Oyuli re/ 2\\ a 1 alP\'». Mária rk Q év. d Erdldl
h. ev. 4Jéve, L " ÍPí\'"é
éves, Bogdán\' n. í ,Bél» 3i)
Beldlcs László rk\' 55 »». Józselné k ú z" <V"\' Mih,l«z Tl.nn. ,k 4 „ti Ju-
4 napost, Horváth József
24 év« f"\' í\'émt,h F»»c rk. rk 7.?\' 6,v< Ko\'litczky Józsefné
éves Vil"\' \'" w
•»«». Csizmadia Sándor rk. 50 éves. Qrícsi Józsefné rk. 31 évss, Dömő-
í. h <*"\'.0"\' Haevith Ferencié ■It- h. ev. 89 éves
mérnök nhi r "« J*«\' kÍVég"tt keszthe|yi mérnök no. rej egetöit a nagykanizsai kir. ügyész
9 atadta ^ illetékes bíróságnak
Megírtuk, hogy »- .............9
keszthelyi
F\'snk Miklós zsidó munkaszolgálatos mérnököt a keszthelyi Fő-téren kl-végezték, mert október 15-án mün-kahelyétől megszökölt. A zsidó mérnök Október közepétől |anuár 20-ig Balogh Irén és Balogh Anna \'cser-szegtoma|l lakosoknál bujkált, ma|d január 20 án női ruhában b.-csem-pészték\' Keszll.elyze, ahol ellogatá-sáig Oyürüs A^gia fajgyalázó ma-
gyar leány rejtegette. A- bujkáló zsidó mérnök már. elnyerte megérdemelt blnlctését, rejlegetöll pedig most szállították be a nagykanizsai ügyészségre. Mivel az ügyész meg-áilapitotta, hogy az ügyten nem polgírl bíróság Illetékes, a három női Vjdlollat átadták a honvéd vezérkar bíróságának.
S inukról léhát katonai bitóság határoz.
ÍV\';\'
h
! í
1
i
4
A
: íi.\':. -íi. ____________________
Eudap«*t téraégébtn l«fl»ndlt hirook köiban
,* ii . •> \\ - . v\' _.
■V.
Felhívás a I. Ilszlek, llszll-Iskolat végzell ktrpesi \'-nyosokhozI
Kérem a
1. Király-, Vár-. Sugár ul mindkét oldalán. Magyar-, Báthory-. Kinizsi-, Aran, János-, Árpád-, Sikátor- Kazlnczy-ulcák, valamint Józset lőherceg-, Rákóczi-. Vórösmarty-ul-cák is Su^ár-uttól nyugatra eső utcákban lakó tartalékos liszteket és tisztjelölteket, hegy lolyó hó
2. PilsüJszky-,József Ihg-. Vorös-niatty-. Rákóczi-,Rozgonyi-i S:nirutt.M keletre esJ Kii I itunyadr. Kó\'.-sey-. Petőfi-. ..
oniéd uu-ik. sálamint a >ut *s F.M.-M.tér északi oUzláin I ur Ul\'kos lisztek és ttssl,..ai«m hocy folyó hó 12-é".
J Teleki, ^""fol*
vasz, Sá,.i, Szeket.s h Ört~fj Lási ó Itg-. Mlrtá-u\'.ák,
Bátthyány. t>
nzk a Csengeri-uttól kelelre eső M;ákban lakó tartalékos tiszteket és tisztjelölteket, - hogy folyó hé 13-án,
f4. Csengeri-ul mindkét oldalán, Kort Ily Miklós-ut, Zárda-utca, Csányi Usiló-. Szemere-, Szt. Imre-, Tlr-hájz-JSó^utcák, valamint Zrinyl M-, Kisliáludl- és Hajcsár-utcáknak Csen-\',\'r.íuttól nyugatra eső utcákban lf!:i{ tartalékos tiszteket és tisztjelei: \'\'.cl, hogy folyó hó !4-én
U\'z<s■ccsiiu\'t utcik.»\' 1
ÍÍtr \' cink s CMR»\'íJr ÍJ .
f» K
áívjrosl iktatóban IB óráig a i^erfilyitket és a várost érdeklő fc-tlós ügyben jelenjvnek meg. j M kir.Jár. és mv. Uv. pk.
Ttqrts Lajos:
Merit adom fe/ a harcom
cimü verskötete fÖ f/ingóért kapható
a Za!aiHiiUiy n/cmUiiai
PotytaMa na L oldalról
szovjet kldfőállásf semmisítettek meg.
Nyugaton az ellenság a Hfeer arcvonalán lovibb folytatja tina-dásrelőkészQletelt. Az ellenség előre tapogatódzó rohamcsapatait meg-semmisiletKljc. csapatösszevonásilt hatisos tüzérségi IQzünkkel szétvertük. Az Uil völgyi gállól északra páncélos gránátosunk ellentámadása az amerikaiak helyi betörését visszafoglalta. Schneefeli tájékán az ellenség betörési helyéi heves 01-közet után kiszélesítene. A harmadik amerikai hadseregnek a német luxemburgi határmentén intézett támadásai összes fegyvereink issz-gonlosltott tüzében elakadtak. Az ellenségnek az Url-on kérésziül kiépített egyes hídfőállásait csapataink ellentámadási szélverte. Csapataink Echtornach melleit és attól északkeletre Is\'az ellenségei magas veszteségek mellel! álverlék á S.ar déli partjaira és közben egy gyengébb ellenséges harccsoportot körülzártak.
A Mosel mentén Romlch mellett a támadó ellenséges zászlóalj ik ellen, újból heves harcok folynak. A .Forb^ch és SaargemOnd közöli lév< Saar hidfö állásunkat jelentéktelen résztelek kivételével az egész arcvonalon szívósan tartjuk. A SL Na-zairelől északkeletre az arcvonalunk ellen megindított erőteljes, éjszakai flletiségel támadás elhárító tüzOiik-ben megakadt.
Baranyai nyilasok I
Felszólítom a Nyilaskeresztes Párt "baranyamogyei szervezeteinak azon tagjait, aki* jelentkezési kötelezettségüknek meg nem tettek eleget, foglalkozásukat ás Jelenlegi pontos cimüket haladéktalanul közölják velem Zalaegerszeg,* Főispáni Hivatal címre. Dr. Fábián Qyörgy megyevezető.
Naptar. Fcbiuár 10 Siombat Rdm. tat Skolaailika, — Protésiáni Elvira
A GÖZt-\'CltDÖ nyitva aip.,nta regaet 7 órálúl e.ln 6 úrátr tKnlden eiráaa bnp éa Pénteked délután Dóknak.) — Telefon: S6i
Testvérek 1 Mit,ór a legjobb ut, ha ai a nagy \'lavazás következtében jirhatatlanné vilik és a hadsereg szállitasait hátráltatja T Tartsuk karban az ut-katl
- Testvér I Többet Írnek e lövtszárkok, a síroknál t Ne zúgolódj ha igénybe, vesznek sáncmunkák-hoz, vagy lövészárkok ásásáhol, go-dolj arra, hogy nemet es magyar katonák ezekben a lövészárkokban védelmezik meg a városodat es a faludat a szovjet oroia rabló es gyilkosok e\'lsn. Na.is segitest, ha állásokat ép tass Jobb, ha csapataink részére lóvászár.osat ásol, mintsem, hogy ha a szevjet kstonák által meggyi költ hozzátartozóid ezamára sírósat ásoll (—)

ÜALXI UHMI
februi.,
Hirdetmény.
Aiok ■ Kukanlnén fogialksxta-l»ti kereskedók és Iparosok stb., •kik •atámap én ünnepnapokon KithanUaén teljesítettek munka-Molgaatot, tartótnak folyó hó 11-4n vasárnap regtjel a klskanljsel vár»tháxa tUSít ix«isxámmal (asó, lapét .agy csákány) honvédílml munkára megjelenni.
hoyykaruxas. 1945 február 9.
Polgármester.
NafOkerttsee m/wei város
poljrárm*»k>xátál.
3164/lftO az hoz
Tárgy Pródiféel rruakáatok
Hirdetmény.
A m kir h.«-védelmi mínluter e»«|>k számú rendelete alaMu ki-i«\')•-«\'i«ai a »*<itifni muokaaiaigálatal 14 IA Hn Itifukra éa a 10 1/ évea, lOfStai a 40-M> íves nfikra ftihivam Uhli at I \' 0 (a 31 í.Ui aiflltirll fér-Rakat fa 1*7.• ta n *.txn, aionkivOl aa l»\'A "7, «* W. 1 ■>. Sül. W)2, Hl. •04 éa t<k<n . j U «irtl a4k«i, hogy ■yiWá ilaiiás Cíi ái«M honvédelmi munka eaeigélatra leleMkez enek petlóleg a nagy-feaouaai vároahtia I en|eleti kOzgyuitsl toiye kó t»«.i. 10 éf» 12 ín (panlcbro. aa»mba\'t>n éa Mlfón) dall a«ak*f,
WWolbftía kfttrleió u|y a nagykaniiaal, ■ii»4 a ktahanwaaiakra „
Akt |elenlkea<sl kAltleietiséirínek aem teaa «\'egel At eHra aiigem «i|iié< k>x In éeial
Naeykan ia*. február 1 mi —. — Polgármester.
Nagybanisa* rnefjel vám polfáxuke* tarelél.
laai/iwa Tárgy: Vlidijak behaetéae.
Hirdetmény.
filaailam a váioa kOiOnséfcél, kegy ai eeedéka* viidtjakal a vla- éa caatomamS Sae«*oaelAstgn<l llorlhy M ut I Sí. II. ias« II. ca 4d aa kall beflielal napcnla 4«M6lt 10 Aa 13 óra kOiótl
A viidijak rsed.-keatége Mgvanar, mint •ddlv, aiai átalány aacUn nurdan rofyad • »l vladiiai aa évnegyed máaaOik hA<<ap-|A*ak 15 ig kell twfiiatnl t\'.rni.l kéae-a»»ml kamatot aiá.nit fal aa Siem
Vltaaf>A airrtnii «<id | iái a legutóbbi ketlvatiak t mtgáiiepiiHI vudijal mlaóee M óig k« I betudni. ellcnkeié tagban a* ftae>M a viia.olgAHaiáai anegvonje.
Mag, kani in. IMA. február ko 7. a«e Pe\'gármeater.
Nagybanlae* im^i M4IM9.
Hirdetmény.
MAaSmé Ntiim h«<g> a « |i» K><i»é-m r a*ie< i\'if»l( t aa .M«ii|oa kéta-MNH Mi\'i IkM^iik.II »» i-ia i<«i la e bw*««WAg \'•*«•#>♦ va A i|,4
P« «• h <át duókat, ak 4-<k iá tea. NK \'tim t*iy ktír mkrn »••. in I-4V f -< j4r
llé«\\ k- \'4i rt*|«i á iNi. i ai a n«-
. a
Ua\'»«ia>m »\'• t? . .1 •» » I •»
aa»•■» a » -e» r»■ i va ai»i
ku ••••ki
i r »
Ma^k&al
pt^^lármeekai
vároa ■ karvSél
214, ké 1»4Ó.
Tárgy: Zorjrtyeh be-vál\'JUe Atol. )>a
Hirdetmény.
A «aiiKgy«k Jar.uár bavl 3 SS ét
trli\'SÍi kiclvéaynrs eiytnk nt 3é dkg.. a Htérs tehát csen 60 iHitvsn) ékg. étolajat l«ll kiadni. A kóaAnaég ax olajat a «ukorktieaked6knél váaroinstjs meg Nyomatékosan figye>meetete» a Mnleseket. Ix-yv a Januári 3 ss és 4 es JeliésO ssel<ényekra sairi, van margariat soha és ttminl köfOlmínyek kóit sem awbad kls</jl|általnl, a februári éa kesébb! havi aielvényeket pedig korábbi Intéi* cdéscaalg sa ssirra. a« mar«a/ nra, se olajra nem sisbad bevá lai 11 • A kOiénaéget pedig arra figyelmeitetem a legnyümalékosab-be«, h"«y a let ti o\'ajmennyiség hat hell siQktégial fedeiéaere aiolgal. avval tehát mindenki lakaréketan gaidáUodJék a as olajat azonral éa okvetlen fásáralja meg, mert e.TS s • hitre aem áll módomban
tslrl vagy aargariat besaereiai éa aáoL A cakerkereakaéék eaennai Jelaolkex-tenek oUJuialvásjailéfl a kéiellátási áiva-tal lairoaitá.yán a ainUn alaJosedíniOkeC (miután ad ollhíB lemírték, névcédula-val ellátták s\'aea a tara-aalyt Is telltn-lették) f hó lt éa, stembetoa i u. 1 éa 2 óra kóiöit uáliitsák a Herthy M. ut U u i. Bc4a-félé ^incéssetbej msiuk kai vlvén ai utalványt Is; eU a Vitelárat, ami 5 P 20 fillér. *siyls ssoses a sslr nag>bsol áréval, lenicuk a a váresi gatda-sági hivatal azeonal kiméri nékik ax els-Jst. Amelyik kereskedőnek aiitáa eilegy ax olsjkészle r, as mindta szerdán, vagy sxocrbJlon déiulén I és 2 éra közi Jelent-keiheuk alajért a lentebb Irt belyea TU kg-nál keveaekbet egysietie egyik kereskedő sem vihet I As elaj fogyasztói éra 9PM fillér
A zsirjegyek Január havi 1-es és 2-es szelvényeit a henteMk I hé 10 én. szombaton astig kivételesen Bég beválthatták ssirra, vagy antrgarinra Nafykaníita, IMI február 7.
Polgármester.

nVial« j
b nl>l k
M«lji«<ea lijá.lomntl, I, • Uln<eik»l4 wil •k^rilibn B\'.IDJDII\'áwftl ]el«Qi|tk. bü|7 éri,a Urjau. ■ lag.tlcgabb édeaapa, apáa h aagyapa, lll.lv. r.k.D •
BERKE LÁSZLÓ
ny. MAV. k.l.a. ,
1. bt II, dtlulti • Arakor, tlltlmk 7»lk. b.lg.g háaualgáoak U Ik éTÍW.8 rtvltf afftvrdéa sUá aa .l.la« ktaal aMalaigéval B.frrd-allva. vlHMagl. l(*ág— lalktl Tara.tdjíaak.
>r*f« haloll.ok IMI traragttuyál I ki 10 tn tai.mbal.nl il. I irakar kgjak • kl.kanlwl t.m.lA balolUabisiltl a ríoa katb. •gybia atartarliia aaarlat ftrOk nyagvöbalylr. Ilairal. 4 Aa tagfaat.lA aiaolmlaa-aidoialot f. bA lAAa (azoobatoa) rágat] • órak.r >aUIUI]ab b. a kl.kaala.al r*m kaik plibinla umplanbaa i Kagykaaliu. IMA. UbraAr Ik ■ ah. .1 MM aaulé M.r.t.tl.1 Arlaaak .rá.. .MlAhAil
Oiv. Barka Uailiai aa. h«H JollaaM lalaaiga, <r. Barka Masat Itiv. I.aica.a, Barka Lajoa fial, B.rb. Lajaaai aa. ■aa.bardt Kiialta ITMyt, .
Barka LiiilS sa.li|a Sa a gygaialA rakaaaS^. ^
VÁROSI MOZGÓ ! F»kmt{JO-lU, siomáattól — A UjttkiM—kb silntí filmi Forgósáéi (immenstt) Fisieitpbtn: Krlstina SCdtrbMiim
ElOtdtsok kezdete 5 to 7 őrskor
f
^ 1 Férfi é» női munlcC falvetzilnh. ■TÁRJ e^e. A.\' . ; ]fiV-/JA L C$ICS B6.
|
tóiiuSwsi vá JijfilÓS. ÁRAMOLTATÓ RT. ! 1 éMk. It.liu.rd \'k U >.n \'» Í;- \'-ia-Ji J4.
AramuamaS ftieieia. realimacj , %\'v\'af.aiiás nndm\'i r.jf.l 8-12.1( 4 Caenjery ut at, --v-:---
... ,

M «
a
Köazön.tnyllvéniu,
Mindai a ^barátaink «, ,„ .
..Ink, kQIAnoicn a ,„tt, ét attlaillbaia, a aé-,„i „\', \' Aa a I0.oii6.ig lagiai ,, \'"I aiok, kik ltlc|lbcttllin o„ " "
"P wi". in. J vilink, lógorunk IbHvi ,oic.™
M.gy.a JAaaaf
a. klr randAnliithtlyt, tlncliilln rnegltlerlmkkil
ml n.ll mddon milyKgti Un.ia.,,, kan oailornl lilvcirk ii .i.i
I" SÜI* \'* """"
* oyAszoió emu
KöszOnalnyilvlnlits
Mlndaron Idbirilaink fi Mink, külanSien a rcndAntg i)ul| ii allilillkira. a némrl rvodóriíg h miadiiok, klkdrlgi |o líi|tm,«^ apink, vöak, leiivtiunk. .,1 lllelv. rokaaunk
» KSkiny.. gnl.l
■ klr. ranAlrlliilbaly.ua. ^ailtéaén mrg|e\'laiiOkkcl vagy Ur ml mii mégoa milyiéici IJ;AiE.Unk ban onloinl nlvaick valllk, Inpi-llk eialon ll bilil kilira.lal ki le)aiését.
A lyAsi.lA .lilái
APRÓHIRDETÉSEI
c
Állás
H..t..-...aa.l éi koc-lil lalmnl Kapóit fuser, Vataidl a S II
IsgUiI is kllulól lal.rmk. ISnatkcrcikidd
T.fc.rlBA.AI lllnall kl>m loria ■liliiilé, Clingiry-it I >X
HA.I.a.l.AI »»|ry dél kllitiliit » v.liBak, Oyarjylk AaFa.r-al. Caiayi Ual alaa >1. ~
BAaa.l.l ll |il bllil\'é lllilvlitlA (kanyvild) AI\'A.l Imi McV U . K.njaAI-alaa 4
Haaiaalra kirtiak aiy\'4*\' vagy lilnyl gytrmak.k n-allé Ki, aliillit ti llntéil Pe-\'b al » »
I APÁS-VSTAL 1
JAbavhaa Uvé giemo ir»n"J vlaalk. Dr. Tardol, Sagli-u\' ll I <• ■
luiilk kllogllll\'in l\'li^lb\'liJ ra.líailikái icngorll. Bi«t»l kontvkareik\'dl.baa "
LAII vari.t n.lndaa im.b. t\'r^1-,
iiiidStib\' In al Te ul ti.aa a| l:i I.fii-,|> Pvirtal
a.l,k.a irgonlKU, ul>" " w hald Júliai libirug-il 31.
CI.AA iCrgíiai 7 évii Tgimé \'* BZvibbil Ol\'ly-ilca 23
BÚTOROZOTT l»0aí
sa.aA.,.. ar b.loronli \'
lea, kivi ISO pcngdg. ........
kéirm liidnl Trm n»v\'(.
KÜLÖNFÉLÉK
[lv.aa.li ■ horvlib btUK^/í •t 12. illírig Sti.ia •allé i^lntuujlgylk Kl/t. I k**^ at|iilui ad,, iá a \' 1.-. bi*
ZALAI KOZlOa*
aoLiiian naeikae Kiadja jLit,aiaa.H\' * 1 leteli, kiadó ti.\' Nvonu-i
• .rinuui. a r ur1*^
.)!■.! jaaa Bafyaa* ""
NjccUért leiel
Hud^alM
P * wrkeszifi: B.n.dak Razaő
Ara egy hónapra • pengA negyedévre II pengd **
Budapest wédőéraéffa « wáros af| róazón témadéab. ment át
A boliaviklak s,*k..fah*,vér,ai 13.000 *«. hurc.M.k .1 flr6k rab.l8r., a Siov].lun|6b.
Paaan éa Elblng halyftraéga h.mény.n .édako.ik t*aaad*aa allan
a vBrBaSk havaa
(Berlin) A Velencei-lóié! áilre tfl hsttrésl helyből a magyar-né-nct nyílok páncélosoktól táffla-|il» kivették • srevjel kötelékeket ei eirgsemailalletlek 10 bolsevista yiiteéloit. A Halatoe és a Duna tMH csak kelyl jellegi harsakta íetllt a ser A tlhbl magyar harci kiílelen ai elmúlt 34 óra alftt a kellel nem váltezott.__.
Budapest magyar-német védöőr-sége elkeseredetten védekezett a telrtujlagoa srovjet támadálekkal nemben íi ai elmúlt éjjel láma dltbi ment ál a város nyugati résién, akol a siavjet szívós ellen-
állása dacára, előbbre helyezte állásait. A Vár előtt elterüld városrészekben ativásan védekezett tovább a bolsevisták mind erösebbé váló támadáaalval azemben..
(Berlin) puna és a tataion közölt egy II páncélosbál állá szovjet hareeeoperl megtámadott egy SS-tüiérezredet. A tüaérek hidegvérrel megvárták, mig a srev|et pán-eélosok tulhatadaak rajtuk, azután megfordultak és egjik gránátét a másik után lőnék ki rájuk Ar ellenséges táaadásl igy az SS-IÜ-lérek visszaverték, mivel rövid Időn belül mind a II barekecslt kilőtték.
Ahol Sztálin hordéja járt.
Mrgillapilásl nyert, hegy a szov K< Székeslthéivár városából 13.000 brtlliknsj kurcolt el. A mcgbeasle-baltell nők siáma MXI» en tetőt •u (« Ml)
A szovjet állal megszállt Magyarország leittleleln nagy élelmisiei-hiány mutatkezik, mell a bolseviklek az isszes készleUJjtí-ajadsze-resen elrabollák, a magánlakásokat pedig mind kifositellaii (A 2S3)
áiOders arcvonalán a námatak több allanaágae hidfflálláet
elfoglaltak
Csapataink Katibortól éstakra és
B<"| teiDIclén srlvés ellenállásukkal sirgikadályották ai ellenségnek kallélllisai kisiéletltéséte Irányuld i\'nk.éieii és \'kőiben 3« szevjet Párréieit pusititottak cl. Stelnau amieieiál a bolseviklek ujabb lá-•idtiekjt mjitoitak. A Llegntli "ni Iliiéig jutott súlyos haraek Iliben M ellenséges páncélest leiiunk el. Ai Odeia aicvena-•"t forsteeberg és OJerbrucb kö-
Pyrltz—Arnswalde és a Dtulsch-Krone klittti kemény elkáriló csa Iák tovább tartanak. SchneidemOhl. Pesen és Elbing helyírsége lovább védekerik a bolsevlslák heves támadásai ellen.
Klbing hősiséén harcelá helyőrségét február l-án a „Lüiiow- ne-héi elrkálá éa a T 20 éa t S s.á-mu terpedó hajók eredményes to-zérségl türOkáel támogatták. Ez a kilelek a Eris öböl mentén szevjet állásokra éa aiek felvonulási jalra Is eredményesen tOielt-
ut-
ükeid l i.vbb ellenséges hidfó «»<niiiM,Urunkkal elleg\'alnl
Kalal-Pűrosaorazágban
pesltett vagy logstolt Jármüvet nf tifoltunk el
Nyugaton
taoiiberg és Kreuiburg mellett el-\'•"TJell kOi.lr\'mek körllt meg *»Mt»k aa ellenség áitirésl ki-és 57 pieeelosát e\'pusi-\'**\'\'< S;i eiiabaa és a Nau-nark-*>\'s kötelékek It-uJták < aanjn
*"f»\'4s, kegamát. Ai eJJ^t Eleien /, ,-^tnk siennl 40 el-MKtWl és 71 üveget Un té^nieui H «0
tegmp délelőtt kanadai kötelek.
6<Vás tmérségi előkészilésetán
.. N)m«égenl\'l curscunerju l <• elleatárnaJásra in^izkS^^^
»,j .k Ai ellenség Wssenac*
hogy terflletnyereségre lett volna szert, 13 páncélost veszilelt A Schoo-Eifelben a 3. amerikai hadsereg folytatta erős támadásait. Amíg az ellenségnek Piüm iöl északra sikerült -egy kis eredményt elérnie, addig • ezen várostól nyugatra és délnyugatra ellentámadásukkal visz-szavertük, vagy legyűrtük Az Oure és a Sauer mentén egy-két kisebb ellenséges hídfőállás körül lolyik a lurc
Csapataink
Felsfi-Elszászban heves Otköielck folyamán számos fiancia-ameiikai hadosztály súlyos támadásaival szemben sikeresen védekeznek és minden nagyebb ember és anyagvesileség nélkül Nauerburglól nyugatra egy kisebb hidf\'\'állásba vonullak visSra.
Otaez-krcvonalon
csapataink a Liguriai lengerpaiton Maisaim délre ai amerikalakat kisebb b.\'törési helyeikből kiverték. A Sergiő siaüaszon az ellenség megujult lamadásai tőrünkben elakadlak.
fletcigovinában \\losláiló nyugatra eiás\' ellenséges erőkkel védelmi harcokat vívunk. Caapala-inknak Éstak Stlavoniában a Drávától délre eső területek megtisztításán. Irányuló támadása további sikertljit ért el.
Kstikaraeriksl mély/épülők és bombázó kötelékek támadásai Nyu-gal-Nfmelorsrágban ésafelső Ra|na vldékca tőleg a polgiri lakoaaágot,
sújtották Éaiakamerikal tenor repülők bombákat ilodtak le Dél, yu-gal Németortrág városaira Az el-.mutt «1|<I a« északnyugati ní.-net terület a birodalmi,főváros és a Ruhrvtdék voltik at aogot bombá-tók célpontjai Lágterőek 39 angol-anenkal repfllőgépel, nagyobb részben négymotoros bombázót lőuek k Londonra tfáayuló negtoetd t»-ant lovább tan - (~)
Jól értesült
urak és hölgyek II vétkes könnyelműséggel tértek napirendro aklter, amikor az álmenctileg megszüli területekről hozzánk jutott rHíentfl hirek a fületekhez jutr.ak Eh. ugy mondjátok, ez mind nem igaz. Ez esupái^ a propaganda ügyes beállítási. Mondjátok azt is, hogy egy ember nem tud — a li szép lelkitek fílfogása szerint — annyira ál-lalian alá süllyedni/hogy ilyen bof-zalmas cselekményekre képes vőlna.
Jöl De édes naivak volna egy igen liszlelelreméltö ajánlatunk. jSjLpcdi^ az, hogy méltóztassatok Decsts hozzátarlozőitokkal egyitl engedelyt kérni ^rra. Iiogy rzt az általunk ismerletctl szörnyű horda ^ó indulatát közelchhröl nagybicsQ bőrötökön tapasztalhassátok Ünnepélyesen kijelentjük, hogy minden halalmunka! latba vetjük kl-vánságlok frdekében és frjvcszléa mellett garantáljuk, hogy /itsegitOnk benneteket a bolsevista felszabadtuk területére. Megengedjük nektek is, h"gy mcgkdttoljálok a fe|s?aba-ditíi^ léKkcnielö ér^ési it. Dc tovább megyünk ajánlatunkkal megengedjük azt is nektek, hogy ha a felszabadítók nektek módot adnak arra, hogy visszatérhesse ti k. akkor tárt karokkal fogadunk benneteket. Csak egyJesz a kikötésünk, hogy a nagy nyilvánosság elöli kell számot adnotok a kirándulástokról. Ott kell bevallanotok, hogy miképpen ízlett a szovjetparadicsfin Nem leszünk könnyelműek akkor sem, ha azt már most kijelenijtik. Imgy ti valami örvendetes dologról tudtok beszámolni a szomorú sorsra jutott, megszállt magyar tcrOK-tekröl. akkor ünnepélyesen bocsánatot kérünk ki-vánságtok szerint, még a vörtis hóhérok atyamesterétől, a postarabló Sztaün atyuskAtól is.
De addig, ainig ti magatok ostobaságával tagadjátok meg azokat a szomorú értesüléseinket, melyet a fényképek és megbízható testvé relnk életvaszedelmek között szerzett értesülései bizonyítanak egyetlen egy kérésünk van hozzátok. Higyjetek amit akartok, de ha a tagadástok destruktív megnyilatko zasaival tovább merészelnek a magyar közvéleményt fertőzni, akkor az Isten legyen nektek irgalmas, mert bizony kiirtunk benneteket, mint hitvány kutyákat
Lehel, -hogy aljas lelketeknek, koncfeitó hitvar.y anya.ns szemléleteteknek borzalmas do-og a nemzetiszocializmus kérlelhektlen á\'do-zatosságof követelő szemlélete. Ezt mi mind elhisszük nektek, de higy-iétek el nekünk, hogy az egyes ember tragédiája nekünk eppen ugy fáj, mint a oemztt pusztulása. Bennünk magasabb és emberibb lélek lakozik, mini bennetek, mert mi eufunkát szizszur es ha kell ezer-
ezer ti odadobjuk a nemid éa a
kaza oltárára, csak azért. hogy ea-áJtai biztosíthassuk a nemzet hal hat.,i:ans*gát. Nézzétek csak meg tl h\'váuyak a hungarista légiók tüzes ssernQ harcosait. Nézzétek meg a mK).* ifjúságot és szégyeijétek •tényen magatokat. Harcra feszülnek a gyó/ni akaró magyar erők," ■te^arjak il|u életük árán is men lem, meg .1 ii hltvánv bórölöket is. Meg is fogják menteni, de a gyö-lelm ink nagy torén meg fogjuk kérd zm t^letrk is. hogy vaj|on mit tetjeiek és init áldottatok a pó/r|fm érdckébeii? Ne csodál--kantok természetes azután, hogy érd- mellek szerint kapjátok meg a lövünk boldog idejében a jutalmatok t
L^yet v^yetek aionban. tudomásai hogy a/ok a s^gówf\' icslvé-rdnk, akik ha rflvld napokig la. dt étéliék a 11 felSMhrfditóitok látogatását. azok a m.igysrok. >«a olyan alja* «k voltak is mint It. akkor >s Ma frgyveit követelnek. hogy a ne Uni ujabb megszállás eseién An-élcmkkrl mentsék meg rit a sze fény elárult hazát és meggyötöri •cm/etet. Nem gondolnak már ók aem arra. ho^y miként mentsek meg állvány életüket, hanem csak egy ken hisznek, hogy a hungarista lelek nélklil elves/link mindannyian, kegy a hungarist 1 áldozatkész-ég helyett nein lehet ma semmi f^le erói alkalmazni, hogy meg meneküljön n z egyén és élhessan a nem* ict
Tl voHalué és vagytok, akik rendsioHM öreg péld.is/ókkal akai lái.-k véli igazságaitokat ,lefedezni. Tl vagytok aiok, akik legtöbb-azér bestéitek arról, hogy min ká rán tanul ai okos és nem veszitek éazte. hogy a szenvedéseken átesett szegény magyar testvéreink tragedlájibói éppen ll nem akarlak tanulságot menteni. Ti vagytok azok. akik Tamás módján hlkztek a szomorú valóságukba Menjetek és asártaátok anyagiasán piszioa ke saiteket a vértó magyar Invek sebeibe Ne higyjeiek li a csillag-SiemQ hívó m\'gvarokkal. hogy nem ta olyan aok.ira íelsOt a beké öröm-tell napja, tigadjátok továbbra is aa uj magyar éveiredeket. de ai aiért mégis el |ón Oiómet homl a tissta. áldezitoa magyar piilliókuak, a sienvedó magyar munkásnak, paraailnak éa harcaa genneev ér-telmiaégn<-v
Ma a döntések előestéin sion-ban egyet az^inyü kem»aly sággai megparancsolunk nektek gyáva vén-* assionyak, csend legyen, rend le-jnrea. meri mi ugyan nem vagyunk Kainak, tl még kevésbbé vágyták Ábelok, de elpuaititunk benneteket, hogy hitvány v*lóságt«kkal ne tárt-haasátak viasia aa ütésre lendüli •laiánt Nrfllh karjatt Mi gyémi akarunk éa fogunk. mert ai igéiéig la ai Isten velünk van Stáiasi Ferenc veié\'Onk bftkS Irányiláia atait egv egészen uj világ épül itt a romok lelett, melyben ti hálátlan bitangok is csak ölével ta\'Khattok a mil.diyl ma«yar szív rgyültdob-banáslban Fai Hunganka leaa toég akkor is, ha aiásaiof * leadjátok a bolsevista borzalmakat
_(* n
A OOirCSPrt aytiva aapraia rttrti t érthU m<» S árála tK*M*e i+m •aa áa é+\'aséa i^m* ) —
TW^fc* vi
^ALAA, &OZLO.NV
- lebryar
A magyar országgyűlés bizalma Szálasi nemzetvezetövel szemben
A MfTk
---\' II ......
N , % HMI , \' 1 » .»- \\a*
\'a"*** * p owifiiií U ai — > t M a 4r
UTV m* *t W alaaO
A magyar omággyOlés a Siálasi kormánynak adott meghatalmazását 1945. december 31ig meghosszabbította. Ennek kóvetkeilében a kormánynak mód|ában Ali, hogy továbbra is a lórvény ereiével bíró
rendelkezéseket hoihauon.
Jaross nyugalmazott miniszter a magyar orsziggyQlés határozatában a Szálasi nerózetvezetóvel szemben
megnyilvánuló bizalmat látja. 0 (—)
A Nagykanizsai Közjóléti Szövetkezet a sokgyermekes családok megsegítése érdekében
A szaciális segités leghatásosabb m^dja. ha nem alamizsnát, hanem munkát adunk az arra rászorultaknak. K/t ismerte fel a nagykanizsai Közjóléti Szövetkezet, amelynek elén Tóke Jenó. a szövetkezel igazga tója áll Kérdésünkre elmondja, hogy a haz-, állat-, kisipari kö\'csön juttatásokon kívül a szövetke/et hált-iparral is foglalkoitk. A nyáron stalmafonatok bizlovilfllik sztp keresetet a sokgyermekes családoknak, rnosl pedig az angóranyul tenyésztés kezdődött meg
— A* ereűeli tervünk az v M. hogy a termelt angóra fonalat v -lameiyik p< \\ti gyárban kész anyag a cseréljük be l;z azonbtn a közbe Jóit ^események miatt leheleilcnné vall Igy mt»st a kész fonalai érlc-kesiljük ált helyben
Kiftzeló-e a 1 angóralenyésr-tése? kérdezzük
Igen. mert ej:y n; ul évente
25 dekágram gyapjút ad és 20-25 I utódot szapo it Ha most azt számoljuk ki, hogy a szövetkezet jelenlegi 80 nyula egy év múlva mennyi jövedelmei ad, igazán szép eredmenyt kapunk Ugyanis egy ev múlva már ^MO nyúltál lehet dol-gozi\'i £<ek evt ho ama l">0 kilo* gr,un gyapjú, anunek érteke 100 000 pcftg\'V Kz/fl szemben a kiadasalig jön s/ántasba. íppen ezért a j<i-vőben igyekezni fogunk minden sokgyermekes cs. I idot ellátni an-\' gor.ivál \'
A háziipari munka egy misik I vonalún most indul meg Szappant < ak.irunk gy.utáni, iiogy rcszbetr a nat\'y családosokon, rcszben a város iakoNS\'agagán n segilsünk. I gy kilógtam zsiradékéit mindenkinek ugyanolyan su\'yu szapp.int adiliik Ezzel az újítással az ak;.rjuk elérni, hogy a Inzl.irlasok legkisebb zsiradéka se vcss/en kárba.
A felrobbant kézigránát halálra sebzett egy nagykanizsai fiatalembert
Fivérét, agy 10 éves tanulót, aulyoa iebeaüléssei azáliitották b® a rférharba
Végzetes arerenCselknség történt síomb^|UUiíjí,lílóU a József Mher-ceg-ut egyilT házának udvarán. Mo gyorós-ty látván 21 eves fiatalember, Mtgyar utca 88 a/ alatti lakos, fivérével Mogyoróssy József 10 éves tanulóval az udvar szenu idombján kaparászott, amikor hirteUn robbanás rázta meg a levegőt és Mogyo-rósay István borzalmasan ftssze-roncsolva véresen elterült, míg tanuló fivére fején, mellén, végtagjain sérült meg súlyosan. A ház-beliek adafutottak, hogy segitsé-gtkre legyenek, azonba^ a fiatal-
ember percek alatt kiszenvedett, inig a 10 éves tanulót az első seutseg u\'án beszállítónak a n.igv . kanitsai kórházba.
A jelek szerint valószínűleg kézigránát U-h- tett a szetáét közölt es ez lobbant lel. a fiuk piszkálása
kézben
Dr. SzekÁcs Sándor hatósági orvos es Kovács Rezsó rendörsegi detektív jelentek mfg a helyszínen a balóság részéről.
A súlyos szerencsétlenség ügyé ben .megindult a nyomazás.
i ! _ .
A debreceni Jvdás Iskáriot magyar emberanyagot szállít a szovjetnek
Mllyan hdhérmunkár® vállalkozott ar áruló vörös báb kormány"
art a \'birt közlik, hogy áni \\t Hfrárország |akos-
(Moszkva) A Moszkvában Molo-tew és a magyar báb-.^órmány* között megkötött ,feWvers«lneti egyezmény*-ben figyelemé méltó az4 a körü\'mény, hogy ábban Dálnoki Miklós kötel«iettséger\\áUaiy arra nézve. ho<uF a hábom céljaira szá-■kmi magyar hadosztályt állit a szovjet rendeUe^aere ^ terü\'eti átengedések és a^gaadasági jóvátételek kérdését ebben a szerződésben aem érintettek.
A szövetségesek lájtótudósitóik
Moszkvából á háború utáni ságé csík 5 millióra fog rugm A Románia javára átadandó területek máeyarsaga jem vándoralhat ki. hanem, azokat a magfeleló ro-nan mu iká«<K>poriok levanása céljából, mnt .TunkáíSZazadokat* fofjik a Szovjetunió újraépítése ce.jairá alkalmazni. (F efnd)
m**. Ptftraar II yaaém.^ *<■<* kn
^ — Pro««U.i» B«n»m r«fcnur |} Hft\\ kat 7 wrrr
•l - fr itmtm U*a
táify: Á h»dköt«ifi\\,(>lbl. , poig fo«u:ko/4it«n 3 >
féilllta \' té; .1. j.. , . \' \'l
Felhívás I Zala vármegye főispánja mÍM a hdm karmánybizioaának I850 « IÍ4Ő. számú randalata érlalmabaii falhivom s Király-utoa és SuQ|r „, mindkét oldalán Mag.ar , S,kntr Bálhory, Kinizsi Arany j,no Árpád , Kszinozy-uloák, valamint Oózaaf fhg-, Rákóczi , v0rö|. márty-, Sugár-uttól nyugatra 01A utoákban lakó férfilakoaságot h0a, f. hó II én 14 órára az Efz»«b»". tér 14-15 számú ház ud»«rért Jalanjanáv meg Ezen talh.vi, , • ánomunktra kirapdélt V.iroshá-ziékra jalan aaetbon nam y0nit. kőzik.
Nagykanizsa. 1945 labr 8
M kir. /Jr. t»s mv \'ev -t
Hoizátarfozoil keresi
InáinTBolgár Teri (••■< SmI.mu) téftőzkodási helyit keresem S-ivm értesítést I\'ongr.tcz M \' t S\'oiihn-Itcly. Deák Ferenc-u i_\' szám a^ kerek
a
Keresem feleségem, Kárá*/ /. .1-tanné. s/ül. Porcs.itmi Ilonái HUN Ká/ár M irhála), il 1 SiamlvitIjrJ 1944 XII. 14 t-n liudjpvsl lele ma-
zoll t s l\'áparól irt lev l.qxii XII Iá kelettel Aki tafiózkoilávi lie ye-r^l vilin.it tud, kérem k •\'«i;a t.iburiti i-ia P lük s/ám .il.ni Ka r.is/ /. .IÜ11 lail Itdp őimesleul
Keres, n Rujháci Pannik 1 ut .1 t\'yel. aki Peckeli lakolt |Vi| il»es/<n es i^v v/ereiiiek etuiike zexbe lépni Címem: Nai-v J-mvs MAV mo/iliifiyve/elás. N.ig)kini/aa, tpátyameslcn iroda)
Nagykanizsaiak, Halaloitleiiyve siek ! Kitud szilleimrfll Iharos (Mu-valHs) Istvánékról, .1 beiéresksi eljött-k e, vauy ottmaradtak egyált.ilan I enyvesen voltaké) trtasitést Bárándy Imréne. Vasvar. Szenc/y-u. 7 sz alá kerek
Felhívás.
Nyilaskeresztes Pari Mungánst* Mazgálom /.jiav<r megyei Vezei4-ségeifelhívja mmdaaokat a szt lyeket, akik l-.lyé h<\\ H án rc-őrizetből clbocs jjtanak, hogy I. vett értéktárgyaik a>vétele v^rti héifön (f hó 12-én) éél< léit 1 lói délután 14 éráig jclanlkezz- ^ a Nyilaskeresztes Pari Hangárai Mozgalom Nagykanizsai Szerviziének székházában. C<engery - " sz.mtv a!at»
Felhívás a levsnték hfl<\'
Mindnon 1923 1929 e«W* bali lavanték", ak k bi"-^ y " man bavonu as a\'dh te vagy viasza\'artáabs" retz f. hó 13 án U ér» a jé t nak é gimnázium I sz ■ lav csép. pk -ná\' Ak ,* lését almulaaitia |
vazattatam aló éa ve a z*4-\'1\' da azű ójavél, vagy rr j^.a\'í* izemben ia a ranáa ••z«»*""1 álló legszigorúbb magta* • gok élni
Negykartasa, 1945 8 /i kir /ér éi
• azie
I 11 _
If^M • •• tl«t#llt tiszti-\' )IJ| véfliett karpurómi-nyosohhoil
| mi •
pxmfcity■. MmcI fhg-. Vörö»~
1 \' kjVAcií-, ft >iíC*>nyí Utcákban
ke\'ejfe Király P||.§ Kóicsey.. Petőfi Attila-,
j J\'Ci*. vahmmt a PA-ut / r r^/aWi oldalain lakó tar
, I*/I.lc *<• tisztjelölteket,
\' \', , hó 12 én. í 2 f kj , Rómi tevente . Ta-\' S/ekeret J OrnA^, I Min4 utcák, M^ofai
I ti-.- Bjiihyány-, Véi>ey., V , \\ G,j\'.i utvak, va\'ainiii! Haj \' j <k a C eiigeri utlól keletre t.-»kcfl. hoábbá Kitolna-, l.i|M uicak, Széchenyi tfr f Otú M valamint F.ót»{>s-tér
| J, V, 1,1 (Mao lakó, továbbá
W•., « Ki«fj|»i(Jiutcik-
I , ,
i« i--.il.kos li /irkct . y k-t, hogy folyó hó
I
|) • yi mindkét oldstán, kty Mk-A ui. Zárda-, C«ányi , Sicnitfe S/l. Imre . Tar . V« uK-\'k, v.ii»mi\'t Zrinvi M.-, ú th i*flt|cOr utcáknak C.\'sen--i/i\'l nvugalra <S\'\\ utcákban Kit U\'iilfk\'ig tiszt. ket és tisit-
eC h". y I tlyó lló 14 élt 11városi iktatóban in
"\'; .iket é» a v A rost vrdeMő t -M jelenjinek m- \' kii. /ül f* inv h-v. pk
Uilnijiókás n üyyarok a bal-
I uviimus ollftnl hifoowb\'in
| A H\'Ui.rn környékén tiarcolA né-HU les kitunák k"/iiit ugyan* lin iuhákb.1 oHó/Ötl mgj.iuk is . jkik a |5>or* fegyvernem Jm kj|iiMt.tjj| vitel.k. Sok kftztit-l\'a a (iti-g kr/elA é* nlánpét-jl < f»k» \'•V W .-I I) sok.it virk |i ii,jiiink ve/i\'tnvk. Sokan visel U.iiiiu V^k.rcmivl é» egyéb |,v\'. mri,it a szovjet elleni • -kivin ud .uJtck k| Kgy ilyen I> 1\' >.. m n, v atonáit i"Vkl
II \'ül*.! « Uu.ilW.iA némel Mt\\ Mott sietniflották A
víh v* » lli\'Ato.i koiini ha/ « siokat\'an körülmények .»■• hi;p.| (i-tt lik 111 lelkit " "Mi a kén)rImi ncbvi^é-•< n u> u»ak In»ny har
\'»\'* a M»evi»mu« ollen. Né» irAnt a |^na|yobb \'••■"Ml van-iak \' i:|ák, I\' »<iftf4 hauoliuk. mintha
\' íi.\'l|ukat tMenek Keaitvet [rt \'"\'M \'ífti . ok leUiaJ.iáiában. I"- i 1 ..<< , men»iál-
\'• ,!«ak A *>ar\\:o» stellew-| \' 1 P< Ji.ai \'Vut.itta r^n-\' 1 •«» i.u; urtoAN M-
11 .vi. n hu.Lyv.már leUál-\'1 * t » -j A:onhan a 1 ct.: .%oi«a ü| á"á*okat " fi i:( Ijftoltak mind-* 5t.it harck.s;*!*
• • <\\ M««: ívv\'ru iíra
\' mi >8 órako/
-----KOZLftMT
" om \'-nv.hr. hovtfíwiu _ / ■.
h«lyi termeli, cuk t *
"tttll. amely hl,,,,\' ,u lJ» » Milanái.k ilesnl-
\'ÍW.Iitok, nel7n,r7edra7nye" * \'«ín«gyobb sietiéggel hor-kálegltk Nagylcaníita k\'Síbtn o lelallitiaihor, A uakértAk ""int elörelilhatóiag három hét mulv\' k^dMkelik meg ai élesrtS torgalombaboiáta. Ai újonnan léte-•ittll gyár olyan mennyíséuben termel éteszlAt, hegy ar égési kBr-ny(k ellátásit - pontot ét artny., \'-.silas alapján - tedoani tudja.
Halálra gázolta a vonat a pályatesten
íiaza gyalogló fóltlrnüvest
Hali! kimen»tel4 srerencsét. . lég lOrient ai U<k ét DaT.„c kó-,w" »«ul»0"..loit, Sebestyén Islvii\' dühroncai I ;dinO»et kissé ,11.1. állapotban a piiyatesten gyalog.,ii hazafelé A l„\'.,t sUrkülelbtn .11 Ukkrdl Zala. . r„eg irányáb.i haladt vasúti 1 1 1 szerelvény elkapl. a könnyelini o és *abalylalani(l
kAzVetlen a sínek menli ösvényen hjiaM cinoerl és minlegy 2(1 méteren magával vonsiolia. Mire a m.,10 Hiyvezelőnek sikerüli megálll-lini ■ szerelvényt, S \'helyén Islván niir iliníleitenM. v.ires testtel tekint , síneken. Hír aionnal be-sn Mák .1 sümegi krtrhá/ba, nem sík. \' ii elemek megmentem
Fegyveres mirénylit az országútim egy nagykanizsai szereli) ellen
Sajnl Ferenc J2 éves StMIHt géps/erolA tegnap délután I ,ira tájliat. .1 Kámáncspu^Ma es l*a In kftr^e ; k.i-Ciitl után li \'dl, a\'i k.ir eddt^ ismeretlen lelti-s ^ < ,t> logy-vt-rrel rálőtt. A l»ved-k a sreie\'t lOlénel hatolt be és .1 M|jn 1 •t
ki. A szerencsétlen embert elsl-segélynyujtis ulán a nagykanizsai kiirházba száililntták. A cscndArsig erélyes nyomozást Indított annak niegál .pilásara, hogy ki adla le a könnyen halált okozó lövést.
Börtönre itélták a kiürítés tolvajait
Hantit Jkrsel nagyaifi ... l|-,argató a kittiités alatt KA « JAzsel gyan m sasia Szeipk I nie Isko\'asia A k.t e nb-r kiha.znilva r • -mai .1 .ajak bizait h\'i\'m gynliti laeni.uscgll raUl\'i\' nJI tu a|ik\'nitoll. A nígyatad v.lris
Hlr^otmény
Felkivam a Nagyka-isa • zsid.Maiu és zndílain.al "
ha" stemelvjkfi. •■»
tar\'isbavetel vételi lebtu 1 1
í, I4endélal - Í Arako ■ • » „ndáihabísAgial \' "
a|lt) |elentkr::enek
Akik » entkfieit ■
A, ll.ik. .J" hai4st< vezetAje.
Dr. M|ty t-tjaa tk „ ,, „ntna^-oa
•sztes kórház elktltüzése ulán a neg <111 inartdi ruhafélékből is je-vnék.\'ny mennyiséget elloplak. A 1 lagvk.nizsal lörvéiiyszék most tái-\' gwalta ai llgyet és Kánig JAzsalet n.slel évi, míg Szerják Imrét 1 év és - hónapi bártönblintetésre sújtotta. Az ítélet j"garős.
| \' ÉrL.lté. "
t)r. Oer«: Józsel. a Pártépilés Or-szágas Vn\'Zetöie állal, ma tartandó parlérteklttet résztvevíi helyeikel íbO-ig t-rtaljik el. mert az időponttól * érembe tenki be nem lephet. Antit < a párttagok, akik rész.. e sziítalitl belépAt biztosítani nem ludla\'tij a karzaton helyezkedhetnek el 1 i .
pölhN I
a rokiavtiei.\' i á , | laristá l**\'4
Biunat ü „átJ.al a Hj \'g«n»" • -
SSLSS&gsi
teszed <>rd « "
\'Yorttvtieíá
.-néi
ít-zea Lajos-
rient adom fel a harcom
c t*.. ^e-s^.\'t.\'e 10 pengőért kiphitö « Zt \' ^ií JV n/OTirf^iatn.
Mül
( ftE
4-1 .(VatArnap k«zdödik\' n hár. romnapot antatzlalö-*jiato«-SiC a ?«renceaeknél)
Vasárnap délután 5 órakor kex-dAdik a \' három-nap«$ enf{esztelA ájtatosság a ferencesek templomá •ban, egyhixszó.ioklattal és szent ségj áldással. Legyünk olt minél többen: a magyar fegyvertfk győzelméért imádkozni. ^4agya*k-l Hazánk megaientésérál v^n s^éT
(Pártértékezlot vasárnap délelőtt)
Vasárnap délelAtt 9 órakor a nagykanizsai városháza napylermében a" nagykanizsai Nyilaskeresztes 1\'áH* Hungarista M«\'/galt>m pártértekez-Ictet tart, amelyen dr. Geia jézsef •rszágos v.-zetA beszél. Csak szá-mo/srt bclepAjcggyel lehet belépni.
- (Házasság)
Snnon Erz&i\'bet és Molnár Tihor -szakaszvezető folyó liA Il on délután 4 órakor tutjak esküvőjüket a nagykanizsai rcfarmatus templam-ban. (:)
(A nagykanizsai Keresztény Jót Nőegylet munkássága)
A nagykaniisai Keresitény J«Sté-kony N >egylet lelkes gárdaja Fai kas Vilma ü^yviVetA clnöknő klkcs vc-zck\'sével, mini minden évbfii, ugy most is tevékenyen vette ki retzét a hábarus nehézségek dacai a a szegénye- ftlscgitésében. A szegény iskolás gyermekek közölt kiosztott 49 pár cipót, 28 drb nadrágot 20 d»b leányka fuhát. 12 dib kV.iAII kibatbt, ii>l»k aiint 6500 pengő értékben A hiilbavonulé katonak körött pát\'ólag még 12 par érmele-git \'i (i^y összesen 02 part) oszlóit ki. Aki figyelemmel-kiserle a nagykanizsai Ki/es/tány Jótekeny NA-egylel hosszu, évtizedes áldásos tevékenységét, főleg a legsúlyosabb időkben, esik a le^nagyabb elismeréssel kell hogy legyen rumes cm berbar.iti munkásságává! szemben.
- (Gimnáziata cserkészek szinelóadása a Missziós Házban)
A gunnázista thcrkéazek lebruár II-én. vasárnap délutáni 4 Arakora Missziás Házban szinelAadást rendelnek, melyre a k szüléket és az ifjúság baraiait szeretettel meghívják. Al előadásból: I. .Mindnyájunknak el kell meirtu .." Klóadják az V-ösék, 2 SaAr«nk: .Nem akartam lopni*. Eláadja a IF-«*ek őrse. — (FehérAeroü rózsafüzér találtatott)
Erzsébet-tér 18. számú há* első emeletén, a - tulajdonosa ugyanott átveheti.
- (Egy hónapra ítélték a hűtlen mosónőt)
Megírtuk, hogy özv. Turi József- • nét a rendórseg letartóitatta, mivel ellene ax a vád merült fel. hogy a Korona-sxálió rábízott feAcmemQi kézCl több énékts darabé ellopott. Ax üggyel, most fogla kozott a törvényszék es özv. Turinét jogerősen egy hónapi fogházra itéíte.
- (Zsidobutor árverések)
12-én a kefegyifban. 13. és 14-én
Erzsébet-tér 4 sz. alatt. Uén Magyar-utca 30 és 14 iz alatt. 1« án a zsinagógában, lT-én Erisétet tér 15 stánalatt. (:)
V
N«Oki
Mii/1945.
Hirdetmény.
A ktzvágóhidcn l$45 febr. 5-töl azopl 30-ir AászfgyOift trágyát febr. 13;én d. c 9 Arikor * vágóhlden nyilvártoa árverésen eladom Nagykanizsa, 1945 február 7.
Polgármoátor.
I)flt/i»# Tárgy Széné éaMalma 14 teltzé beazolgáiuiáaa
Hirdetmény..
r«Jfci»»m minda/okafa gazdAal akik nai réljOk tan, hegr \'"itt* aflnéta kataai-lerí helt1|n -uitn IW>-*g liftnél ) S4 ,4, 15, Ift 4. 17 ín I\'t nunik a 3/2 (lel\' *tez4ei liftkrwtftiba • barakteicpre, mert
ellankr ,ft ftc.bíB k,hígat eijárá* adt.1 elleni* Vigyek maKukkal « éianl«>irByTÜ bet It hogy a katenatag • beszolgáltatást bej«|»tibee-e
A 11340011*4 ft M n reedelel érlel ■•éOea •énáazál. ikikntk A) kai h Idníl láhb aiftnift.uk tan. hftleleeek u lv<« ftp tea learatott kro\\<f^»t>»-a*»r\'í«lfrfliet minden hat. beléja uiftnafanlt helyen ti léében IWj kg luhiill bee* tgállalnl Jtegykanlzaa, l\'MS febi 1»
Polgárnnooter.
ZALAI IQlLéMi

Mafvkaiiiaan m vkrua MK>f>iv»t*tól
Oy /ItO. Tárgy: llfttralftkbin lévft Illet-mír., icgytékek kri4l-i.
/elhívás
FellHVO faiakat a kerenkcdé- éa ipari* ■Mnkaa4<>kal akik a vátifi\'tl vlfiaa>ek ■lati alkalsatailalp ntm tartanak, > v •ileiükel, Ütemüket ailiiclcllctik. vagy aaafc eienádeie. lanoeeekkal dolgainak, eirn véltiiáal alkalmamnak kereted adó|a smh Mnl|ából Itlcnlaék lic a viroil adóhivatal )l II. Iiedft|éba
A Kft. ft (I) ul 20.10 31. I?42. IXHI t-c, J0. | imria rl aU, i*», u\'vilé ubeé lalhi»*in a \'okai a munkaadók*!, akik al kalmAiat nk aUn I1»I4 éibati. vatarm I lolfé évbe . ar Illetm0uy|r|{y/ékek beaaft • ftval Mtialekban vannak, ainftal Myo hó »l* ekveiltn adj>k ba ét a kCaedilem •két |alrnt»/k
t\'tn határldó letelje alán a me\'aailó mumdidá etUa a II. 0 44 % «I» 2 aa A p*n 1042 XXHI t-c |l< i (i alapi m 1/ftntlekot ii)4a-aláe ómén eljá-réel indlliaiek.
Nagykaaliea, I94S letiteár hó iu ai« Polgármoator.
polg
it»45 Tárgv: Vl>4\'|ak befuetéea.
Hirdetmény.
frtei.tiai • tárna kóié elégét, heg».ai eeadéken *irdi jékai a >ii tt caalarraal •»•»»•• §l^«4|aél ll -Mhv M al I ai. II.
II. rai «i »i kvll tflitclal nap«nU tféUiétl 10 éa .13 Cra kOiftt
A vlarf lak Mr4Ufiii(« agvanar. mini •44^4. aifti fttiliny c»«ifn m i Jan naayaU 4*» *ia4<jal ai é»nayyi\'J ■•tfelik h4 ap-^iaak 151« krli Mnim rimikl kéaa
Mml kamatot aiftmit ffl »> la«at J VUa^iO ait itft «ti4 |nft| a kgatóbbl l*vU««a(l <« irrgi a^UMt filé iát mlr4í« b4 3ig ka I bafirifM. a <nkai4 ft«tb«n aa OaM a *Uai«l0ftliaUel ma^fonja \' Nipli\' iH Ifbfuftr hó 7.
a»a P*l0árm«t(«r.
Hirdetmény.
é Kiikanmén fo^\'a kaits »•(« lieresketiók ét Iparotok jtb. •k.k taaft\'nap ét Onnepnapokea Kk»kéi"a«4n te.,e»-t«it«K tnunka-ufi|i atot. tartoznak folyó h* 11 ♦o. vaté^nap • kitkanizaal
»4f»tf"ftia c itt tzeiuámmol (aa«!>. Up4t ta^y cKSány) honvtdeiml Wg -kért e tnnt. ^
^ tSs^ySin jís, 1945 febrvár
Poitátmittor
•tárp: A ktajér éa h-TareAaytabooo W-noifAIUiifn • (ladik e.\'azfta.nlUIAaa.
Hirdetmény.
A k«arlláUaO|jrl mlaUttar ar XVIII\' IM« aa. reodelaia ai«rlnt mloéeo |i> déikodó, aki kfnyérirahanM teraalí éa mlDdoc alvan atrnéiy, aki mukabér »»*y aiJéb J*r»nd^a*f elmén kenyér* tafrooéltos futott, létalea a tttstartáai 4« gaadkaégí atOkaégletén la 01 birtokéban léTfl kenyérKftbonameooylaéfat bnzAt. roiaai, kélatoreat) aiaonal. éa | lankéribb IW45.évl február hó 16. nap-; >ála gabonavAaárlftara logoalioll karé* kelfiaak njadot ét. kéulea 1044 évi keityérirabnoa tcrrséaérél, lilatrtlfg a bl\'iaiftben I*tö rg««a kenyérgabona kéaaletrél nyllvéotorló hatóaága elélt Uakéaébb 104& 4t1 lebruér bó 21 nap lAlf elaiámolol Hftzlarlfthl aaOkaéglet ként at |9t» jan i tél Jul. Sl lg ter ledé léére a ca&IAd]ához lartoió mlo éeo vaaórléare ]og<»ult azfmély után 120 kR gabonát mcRlartbat a ga4t. továbbA vlaarauUlhetJa a koavenelóra, a a eommáaok réezére pzdkrégea meaj nylaéget.
A rrnéelet aieilnl iovábbé mlnéaa aa\'éAlkedé kótPlea at 1*44 évi árpa
tTTée/>ek V•/» At, 1S44 év| zabtermée nek kVaát. ve«Ui at 1IH4 évben ka korlcftval bevetett terl!etén< k mindea kat he\'d)a uiAn HKJ kg mAjual náraa aAgu >aarxaalt kukorlcénak mdfcMelé kakor len menny laéi;«t lejikéaébb 194.5 evi M.riiér bó Ift nap)élg t^aáelk\'áUalnl. A t>aea«:gftliatan4ó menn) l*é(. bn aa 1944 jul 8 lka utAe jegofltnti kerea-kadAknek. veay váaArUal engt-di-iiyel rejidrlkerék nek Hadéit Árpa, /»b. éa nfkorie* mennyle\'gek beax4p lian-.k. » 0 kg mAjual a«l(aaa4i;u «or. «o t k» kerleAeak. Iebiu4r0en \'214 kg nnr/.nll, vagv 171 kg cai.vea kukorlee felel meg. A lantebb MPghaUroratt ken\\\'r éa lAkar<aAnygabonn beaj«>lgAI(atn>l kb-t^\'aaaéanek n gnada ekkor la kfllelea ela^el t\'i\'ol, ba niá. n beeielrCItaUal koto>aaég teljeelléaéle be»tAmltbató taraiénv, vagy termek flndáaával na 1044,4. evi beaaolgAttAláM kóteleaa* gének mar teljea eifr-iében eleget lett.
I akariiiányiahnnK beaialvállatAal kfl teleaa^get aaaooa menpyiaégben bftr-melylk takarmftnyKabenával le j.rhhetl a taida, tekét Arm /» zab helyett kukoricát, aab 4a kukorica helyett érpftl, árpa re kukorlen belyett rabot la atal gáltaihat be
A kóiellátAal hlvelel moat mlodea pnié^-njtM -tog tééml elarámoiAara Peihl\'oaa n gardákat hory n Idézéare pon anan ée aa eléírt léében jelenjenek
Mac. ntft aki alatéBMUal éa beaaoigél tatéal kéloleeeéiénak aeae tolt eleget, ettél véznArlée! fDgréélyét «eg kell vonnoB a egóea Keayérgahoaa kftealetét karhataiem alkalmatáaéval Igényhe kell vennem, évaJééjéoak llarjegyel adván; all pedig takareénygebena b»aroigAltatáal hó-eleaaégének nem kaaa élegat. attól a hátrolékoe menaylaég kétazerea^t kall karhma om alkalma zAaéval Igénybe venaen
Aa elazAmaltatnaboz minden gardif h>>iia magával /idei éa tavaKI gaié-t könyvéi éa rnlndazen okményalt. ame lyek Igazalják joaoe eladáaalt. as ara térfez. • k« ii*enc!é,ta mmmaa tér. a kaazeubér klaio\'gAltMAaAt Akiiéi t magyar v német baderé n »rf benb rg termén)ekból vn\'amK ig>sc)be> vett hz Igénybevételre vontikozo Iráaál. Hyi n nem IWCbea alaé ta Itt ké aiema/édj-t egylttee Igazo\'áaAi bojre magával réI, bogv melyik hadevreg, mikor mit ée ■< havit »e(t tó|a Kénybe ar ott-bea meglrendé ayllatkcatol ai eia^k moléat megelézé aapekbaa a klakaol saalak Qeaééa Jánoa váreahlaloa alélt, a nagykanlualak paéJc a kéMlléUal hivatal palroleun eaztélyéo kételaeek al4Jrnltebr.lt éh lé-lka kéaélt, Ila kanlaaán negaata 4 r. 11 órétól IS éráig. Nagykanizsán I éráiéi .lé éréig at éréekeiy garéa e a két azenaiéd egyltteaen/jelenken an \'
Magyka/lzaa, I94& febr *. ]>• Polférmoator.
Baranyai nyilasok! Folai6litom a Nyilaakaraaata* Párt baranyamegyei ezerveietel-nek aion tagjait, akik jalontkáséai kötalaxatlaégOknak még iim tat-tak aleget, feglalkozáeukat éa lenlagi pontoe cimOkat haladéktalanul kOaOljék velem Zalaegereaeg, Féiapéni Hivatal címre Dr. Féklén György magyavaxaté.
Kösiönelnyilvánilós.
Miráaaen jéberélotnak 4a iimri4> iftlaek, klIftníH^a a laoHéi karnak, kik árftga jé Itijrm, «dee*pánk, nagyapánk
■•grfán Dixaó
ayag. au. iaalU
temetélte réeitvellek, exulae men-áunk hálás kóaiánetel.
i \\ tyéazol* Máléd.
VÁROSI MOZGO
Fibiuir 10-től, síombittó! — A l9§tékéleU$%bk szines filmi
Foro ősszel
(Immensee) F6sieiepbtn: KrUtint Stütrtium
Eliidisok ktzdcie 5 éí 7 ínkor
JÜUfi...
A néma) é. mi. nak cuk m.l,a ,., \'""4, •züktégűk A .«, .\' " -tonik p.di„ namowk át *
............ V>\'
.1 attzonyiiiolikil 4I i.it.kk.l ,„mb, , \' kit padig felgyújtják , don kopogó 25* * 1 katonát soha ,0 ul„„?\'d>« Dúdolj arra, ho y \'J,\'^ namüaroolnanak, akkor,,?* let-orosaok holnap mt, hazadat is l.lgyujtanak I
Ujat vagy régn, s(ill6 k cipész rőszére azonnal kin. m s.k madvaleirv
Battkyány-utca 3,
űPKOhlKQEHSii
L~
A I.LAs
A
Isti:

gadt
H\'
H a nl • a - a a óé a* I (« .<-MI, Kagoli retenr, Vnaidi u 4
l.gid.t 4* kllut/t (elveszek Niitiidiitiét
■ áaaetBI li iái be^.M llaalfiMlé Iklnyve\'é) lnltt :aca. B . fftaryrti-alaa 4
Háalaaolflál MII c í« HM veaalak. Uyaiioák éaPiifrl.CtiitiUd
ataa II
IOrV»al4»t vállal mé \'\'g»ép*a való. t art ker a k «d« •
Viatkrt tjoflea i leépura um
átáaul IU«i4a>el » 4(-fit Clm a H\'dóhAn
ajáré Ikaharllénét aionnal la\'vrt/t - Sflrlfi f\'iu léi I. ftrim. a
ADÁák-Vfim
iakarkati .. va i r vcaark. Ír, laréo\', 5it -
■ e> ••<»\' t focira • iltid attikái i. ageiél. I kén vkaieik\'b»a
n I ven \\ < ;iya .

Férfi és női t
m unl£ác(o>1l£at
felveszünk.
TARJÁN-PÁL CSICS
<Ví. Mtgymrmlcm ti. *
DBMr.70LfllV,LLAM0S aram-
SZOLGÁLTATÓ RT.
Ara.aa.miik fualéM, rakUmMók. hlbal^^tMk, Wvlidjavtás mindan vtüdmos kérdáaéan t.M.1 e-12-lg délután 2-a.la-Caanj.iy.u, g,, talaTon 294.
Itaév J ■>»• >a> in ti
Ul.aéh.a.r uh alad\'i \'" II. u.___ \'
T—uih.r^onlk" •>
clido. Cla,ik<l l ljl n kf ra
iik.rkaa lt». .it"\' :\' f. méh koc.n vi.it. f.iZ )
bo rér I
ui:y gjttnit
IlAz rs lst,\\TU>
a..M«.ti.
kAiv.ni: Pipp r.lf.
ZALAI \' ■
POLiriK*

,,.«r, .11* sí-Nyomda.rt Ir H *

MII ■Kai kmir csak rotno tiyrr aki f Mrthi dtli Sered Wrlhi delmi .torai
\' A hzdo
Ircvo liok tohar IJrfl Nt
tél
vtjíí ciopt It in
■ Szi rlig marat
(W mit t várorl
>RC| it
erökti limai mtt i (■tan
atl\'K
■ síi
A
el\',ii t Itjt\'in ncikDl d1k t hyoml vonali
A klsóház szombaton ........- ........... J^J™*"
volt küzdelemben érdímekel ,«,. "" pá"ol< *> alakulatok nek elismerését, valamim a lellia-talmarásl törvényjavallatot A felsőház gyüléie után
tar
Ige melytn a képviselőház szőve Ijiévllen vállorl.ilás nélkül ello-Ipjtik három törvényjavaslatot és a tsliMk és nemzsldók há-lawttrél rendelkező törvényeikkel.
kép-
ülését
♦is-iőhát tartott ölést, melyen rórz. T,h.„ bemutatta \'a lelsőház a tal i\'llok , ,11 három törvényjavas-
latot.
A képviselőház legközelebbi sél február tS-én tartja
üté-
jAG.IIérth.gy é.*.k| lejtőjén elkeseredett
harfcek dúlnak
P4"céU"él,k\' ......... —-
(Itilin) A magyar fővárosért vi-
Jrti harcunk *tir pincciugi.kért és larii k\'ilaseakérl lolyt.Hott küzde-Imerné tállnrall. téomlotl pincéken, |m>»»I nyilasokon és tllslös ház-keiesziül közelink meg |iii»I\'| a knidiik Minden fétí, léi fegyvert foghat, harcol. A Oel-lumriiy északi lejtőjén elkesere-lén hurok Inriiholnak. éplgy elke-■ terrdcilen hallóinak a Vár- és Oel-|<>%r Klréttl szakaszon. A vé-RyOilt többi szakaszán vál-|builjn a helyzet
» nilalonlól délre egy német |W»/lály támadást Intézett egy
séget. -
A város északi es nyugall arcvonala ellen intézeti támadásokat szintén szétverték. Néme\'.-magyar
repülőgépek ulra és újra beleavatkoztak a fó\'ditn folyó téleglelelál-lltó kOzdelemhe, cllalva élelemmel éa lőszerrel katonáinkat.
A nématak az ailenség hldfóélléiait még jobban összeszorították
Vezéri főhadiszállás, leliruár 1*2 Szlovákiában Losonc és Zólyom közötti országul mindkét oldalán, ■valamint a nyugati Bestkulek és ar Odera között Ranbrnnil niegfnitliífr\' bolsevik! támadások eredménytelenek voltak, helyi betöréseiket elreteszelték. A Hug aienli hídfőállás déli részén ellenlámadásaink a hol-
<" 1 lek.
Mii. a-elyek kii.ériben tovább >*i\'n)»itil felé. A né-* katonák álihaotoa ma-
J*\'"na megadta a német hadve-t i V<"\'< " rd\'t, hogy megtegye
ellenintézkedéseket Mli> luUpool|a mindenek
, 1 v" és Gellérthegy kOtftl! ■f\'-M. a borza\'mjs
*"<k a ul elgyengitetl vé-„ * \' fi yajd.arnál vissis-, " "éryt-rajéir védelmi * *«jik ián, i,v«k»a elleis-
►i: «< .
szoiitollák. A Boroszló Liegr itt— Oiogau térségében sikeillll az ellenségnek Boroszlőlól nyugatra és égést a Bobor szakaszáig előny ön ulnia Llcgnil/et az ellenség elkeseredett harcok után elloglalla.
«»muMsi bezárásáért. - Az oro- 1 sevikieke! Oróltkau mellili vissta-«•\'» IMI halottat^ It páncélost és Ww,Hegel, valamint Iti páncél
Ijynl veszítettek N\'"i<t páncélos elek a Balaton " \'•\'•he előretörést hajlottak *I\'< <1 érései* bolsevisia hatc-®t«tol tárlak körül, melyet Meg • »"Hintenek.
Szlovákiában Losenctól as Ode-** Kanhang eredménytelenek a szovjet támadások. <"> HuJapesl védőőrsége m»sl 1 ha-.-d.k hete áll szoniben a " I tohaniotó s.-ovjel hadseregbe tartanak tekintélyes
\' j
Csapataink FünienberR és Oder-hruch közrttt ellentámadásaikkal az ellenség hídfőállásait míg jobban összeszorították. Pomeránia déli részén a bolsevikeknek p4n-célosaik által támogatott támadóit Stargardtól délre felfogtulc. Dcuisch-Krone mindkét oldalán ée Schwetz-töl északnyugatra a bolsevisták betöréseket értek cl, mig támadásaik Grandéitól délnyugatra meghhisul-tak. SchneidemOhl és Posen hely Crsége. hősiesen védekezett erfls, csatarepülőkkel támogatott ellensé ges limadások eljen
Wormditt mellett é» aUdl keletre a bolsevikiek ujab* támadásalt ver-tak vissia Az ellenséges nyomát • HaH országútja ellen tovább tart
A^ ellenség csata- és vadász re|>ű|f jépeinkfrtl, valamint a földi harctí ba bevetett légvédelmi lOzér-léjjfln révén tegnap 98 páncélost, jami
Samland han kolseviki harccsopof! Mflő éget és 500 nál több tok -hátsó éiszek.Wlesi vonalail |el|«. Bitetl es 28 repOlíig.pél le-elvágtuk és ...k kitérési kisérleteít fetojj meghitisitottuk. f
A Kalatl-aitvonjlon
tOtytimnl-
legnjp a szovjet összesen 223 pan. ceiost vesritelt. Nemet torpedóvető repJi gépek a. Északi len;ere:i egy Leien trányba haladó hajók.,aváa-kélszen ümadá.uk révén négy kereskede ml hajót. «>"•<" ^"ó tartalommal, és 5 rombolt solyesjtetiek el Uj
UM o», s»!yos
j Csapataink il Alaó-Rajna ét a Mm kft-*öttl
wedekn< csatiban az ellenseg mln-ícn áttörési kisérktét meghiuíitot-tik. A iámadó angol\' H kanadai kflelékekliek n»gyK véres veszteségei voltak és C6 páncélost, valamint
(Fo#rUtá« a 4 akUlot)
Debrecen romjai
között s/ékelö patkányok, aljason és pimaszul a magyar nemzet nevében és helyett, túllicitálták az egykor híres kisamántot is, abnan a szörnyű munkában, mely egy nem let éK-krejtiick elfojtására vizet. Most jöjjenek elö aZ),k a hitvány „hazaMyak", akik mtndh; tüzesre tapsolták kezeiket, ha ezek a nyavalyás bitangok, az ört-R Horthy árnyékában lalre. igein Irázr-.kat dörögte>^ nemzet fülébe. I^en. Álljanak most oda a nemzet közvéleménye elé és vallják meg becsülettel, hogy egyet értenek az egykor n.Tjjyra tartott .ve/érvgyéni-ségekkel". Most mondják mg, hogy kik azok. .tkik a b.iz.iariilásra készen állnak ? Must mondjájt meg ezek a jámbor szon.irak hogy a kommunista .melyik po\'inkai ír.my-zalhoz állott közelebb. Alihoz-e, aamelyet u»<y hivt.ik, hogy .zöld bolsevizmus*? Avagy az-e, amelyre a s.^töjuk és egyéb pi<>piganda szmeiken egyre j».bb.n» ig>eketek rákenni a ,.houincn|ö" jelz- t? Kérdezzék meg botor önmaguk löl, hogy kik ir tulajdonképpin bolsevizmus igazi szállás csitulói V Mi hinni akarjuk. Jiogy erre .1 magyar dolgozók közvéleménye m«g csak választ sem vár kegyedvktót, mert nem olyan buta ám .1 magyar paraszt, a munkás es a hideg terrorral elnémított magyat értclmisrg, h«»gy ne lássa tisztán az esemeii)ek forr dulásából a való igazs.igot. a maga pucér valóságában
Ma még a legegysz- rhob magyar is látja, hopy it.y olyan \'«<i! politikai fregoli, mii.l a, 1111 \'ok.t is vi-azonylatunkban H ij.ln (jyul.i, az egykor károlyimih.ilyp.ini, majd k<iz-társa*ági p,.ri ••!. i.djuk u «(a zes lelkű - tórkt.\'je, ma is egyformán csókolná homlokon a bevonuló bolsikai, mint ahogy <lör-zsölflzködik az itt állomásozó nemet alakulatok tisztjeihez Ez tfr mészetes jelenség is. őkegyelme éppen ugy ludta par évekkel ezelőtt is, - hogy nincs igaza akkor, amikor a doh .s leveg\'jti öreg megyeházán „veszedt n\'ies bc!s<" el-l -nségntk", .zö\'d • i\'tákr.ik" nevezte a hutganst,»kíi cs rgy Sórbn állította a Pet\'i Újságot a vörösek Népszavájávétl. I) • dicséretet érdemel atekinteiben, hogy legalább volt kurázsija ost .hl véleményét még az újságban is leho-tatni, csak azért, hogy az akkori politikai rezsim fele a |ó (i.m meg-jMszhassa. És vjjjon ^"y \'\'yen ktsfiusodott poiiiikai iug>sag sustorog városunk falai Jó zott, v;gy öreg Zalaorszig határain belül ? Nó de mindegy, mi kiD rjj< eztket a foghíjas oroszlánokat, r ert tudjuk ró\'uk, hogy a v^rös
á"\'t it csak nt a i.rdorral l«W őket tarkón, mini olyanokat, akikre
ZJ\\LA1 KÖZLÖNY
11iL^.
kár a golyó. Mi pediglen derűs mosollyal f gye\'jük aggódó ábrázo-latjukat ét latjuk napról-napra, ho^y hervad el reményaépük pince viraga. melytől reméllek. hogy tgy-srtr az éleiben rtekik Is ig-<iuk leli i annyi báigyn tdrtetésQkct I ü i\'. Ii4<ug«águk ulaa.
A legmagyarabb varosban, az Or«g civ\' • k olih\'iit.ihan ma Dal nuki Mik\'.\'.uk és egyéb hadip-in-lár Ii.lv.ij harátaik .magyar korma nyosdil" jtts/adozn.ik és b.yla\'jtk aM a fl/fxnyO munkát, melyei az t n ak iió nemzet u bungarizm<!S"ii kereszKb a/on a gyaszot okiói.-r ti/enOtódikén mrg.ik.vlályoiott. II« zaaru\'ó bitangok, ,:ius/ka b .ls« vitá\'a\' vént**-*"".! magyar vercik elien, amn a térségen, ahol hajdan Uákóc/i dicső kurucai harcol-I k a császári önkény magyar t«»j-lógató árinádiái ellen. Onnan adnak magyai s/árrmket kenys/er* r«»* botra. ahol minden családban a katona hősök dicsősi ge pirosítja a késó unokák\'naptól barnított arent össrecaókolóztak e/ek a hilvany.sk ar áruló utáltukkal, írókkal, akik-ról a Ultid dics \' véggel \'Holt uralmuk al.it! annyi iircduita dall wöltek a magyar dicsőségről álmodd/ó verMaragómk és muzsikosaink II »•!
játok r II bltt\'igok? ()I» *sung-t még füleitekben a regősök én ke, mellyel annyis/or felforiósitották a Nagy Msgyarors/áuról álmodom testvérink s/ivel t N m felejictk-Tek VI e n^t.il? „Édesanyáin .«l»la kára ráicálloii .i Itanat. édesanyam udv.ii.Sban móc katonák jánnk" Tudjalak r a/t ti becstelenek. hogy husi keserven esztendőn ál vágyó doll a magyarság kincses Erdély után V l.s II un a/t, csak ugy rgy sierüeo S/lalin aiyuskátok .tanácsira" átengeditek újra a hitvány oláhoknak?
Csituljon el minden raj. Legyen csend a vajudásunk nehéz óráiban. Sirassuk meg még eiekel a hitványakat is. akik Önmagukat taszították ki a nemzet lettéből,. forduljunk önmagunk lelkiismerete fele és kérjük míg igu és tlsitult ariv-vei az £g\' Atyánkat, hogy vegye el már l<Mllnk is a keserűségek poharát. adjon szivünknek erót, értel-mQnknek világosságot, karjainkba az acél s/ii irdságát, hogy Sí eljövendő Idókben meglogvatko/va ugyan, de lelve élei akarattal telje-stthcssnk kötelességeinket, mely után a gvAielem órájában utoljára elénekelhessük, ho^y .inegbünh Vlte már t tép, a multai és jövendőt".
(L J.)
Dr.-. Gera József, a Pártépités Országos Vtzetöje tájékoztatót adott a vasárnapi pártértekezleten
,A pokol kapui nam fognak arát venni rajtunk...!"
rom lartó pillérét; háborubm. I honvédség, 2 pán. 3. államhatalom; békében u 1. pirt. 2 honvéd-
Vasárnap délelótt pártértekezlet vo\'t a nagykanizsai városházád, amelyen nagyierem, mint karial teljesen megteli a város és a vidék vehetőivel, tisztségviselőivel és egyéb tényezőivel. Az értekezleten s/öba-került minden időszerű probléma. Dr Oera József, a Pártépités Országos Vezetője «negbecsülhttell*n tanácsokat adott a partvletre és annak kiépítésére vonatkozólag. Fog-lalkozott az általános helyzettel és ftszinte képel adott minder.rfll, hogy az igehirdetők- továbbíthassák az eszme hivóinck és harcosainak. Mosi tudhatták meg a résztvevők, milyen óriási különbség vau a régi rendszer és a> uj hungarista rend kólóit Itt stóba került minden: a zsidóvagyon mikénti felhasználásáról a nemzet |o\\.ira. a .-sidótüivény végrehajtásától, a meneküllek clhv-lyezéséról, égésien a inez\'gardasági munkák elvégzéséig. A/ őszi szántásig Akinek még nem nyilloit ki a szeme, annak otl kinyílhatott l «l-becsülhetetlen egy ilyen párerlc-kezlct, amely voltaképpen r.cm más, mint a hungarista család nagylanacs-közása. amelyen mindenki felszólal-h tt és elöadhátja ami a snvéVi fekszik. L)r. Oera testvér ezután fejtegette a (lungaiiüla Munkua.i.mi lia-
Al Odaránal némát aoélfal áll
(London) Egy szovjet haditudósító a keleti frontról kijelentette, hogy at Oderánál küidó német keleti védővonal erósebb, mint bármely más védővonal a keleti htdszmté rtn. thol még súlyos csapásokra ktll stámitani Moszkvában a hzdi-helyietel Mtttőeh ai orvosa jelentét la elismeri a szovjet támadásik él-lanyhulását és ho£y ai egyik arc-venaloo küuóbói áll ai átcsopar-tetitás t nacy veszteségek kjeet-ktatében
A pokol gyQlölata
Tboma*>« aoserkai ii toNoiraitan azt javasoiiKhvYJ u ^taars aénKt a*er-r»ekek<? hur-CoíjU H a Szoijei 1\'sk>Nl (—)
seg, 3. államhatalom. Nehci fátyolt t borítani a múltra, hangortilia, K rcs.les Fischer - közigazgatásán, de fátyolt kell borítani, most Vajna testvér b. lügymií.iszler kongazr.aiá-sát éljük. N-künk segíteni kell 0! az átállításban. Egyéni bossiu ne vezessen senkit. Fátyolt a inultra börtönre, üldózesekre. ahogy Siálasi Ferenc fityoli borított és fehér lapol adolt mindenki számára, hogy he-bizonyíthassa belckapc olódását ai uj életbe l;r mindannyiunkat kötelei.
Majd beszélt a honvédségről Bcrcgly testvér minden erejével aioit van. hogy ai uj hadsereget a hun-g.ui<i. s/ellem hassa ál A honvédség -Vs a pár! megtalálja egymás keié! és a pokol kapui nem fognak erö| venni raj unk. Majd ismertette a közeli jövó teei.dón.
A íésüvovó vezetők t\'s lisitség-viselők, síb meged/ve és felvértezve a jövó feladataira, hagyták el az érlekeilel s/hihelyét.
Utána dr. Oera a honvédségnek, líarliu ilomn.ik.\'SIb. tailoU i*rtv»kvz
letet. D.-lulán járási páriérlekeikt voll. n( 0
\'lik.
A rendőrségi gazolinrobbanás harmadik halalos áldozata Nemes Ferenc fötörzsermesier
Kadden délután 3 órakor tamatik
a/ e^és* város közönségének mélységes r s/véle mellen.
Bandita lett a 12 OCX) meg Szökött USA-katonéból
A sVéd .Alionbladef éimü ujsá^ loudojll levelezője közli, ho*y a nyu^iléurópai li ids/iniérról eddig meHdMit USA kst >rvák száma kp l2.0Í«Xre tehftó. Erek a kilónak a és Ciikágóban m\'eg-itndíu életitódjukai folytat (-) t
A" nagykanizsai Rendőrkapitányság lóldszinljén történt gaiö\'iurob^ banásnak megvan a harmadik n ilá los áldozata. A kötelességteljesítés hósi tulolija Nemes Ferenc rendtr-föiörzsftrmesler, akit súlyosan ölsze -égve szállítottak a tragédia napján a kinizsai kórhiz sebészéti osztályára. vasánup reggel kisicnvedell. Annyira össze voll é^ve. hogy nem lehetett már rajla segíteni. lend-örkapitánys\\g — mikén a kél elóbbi halálos rc^dAráldozatot — Nemes Ferencel a miga halottjának tekinti és kedden délulán 3 érakor nagy gyászpompával (emelikWi
M < > V. |
Olyan szép íiimoi lyen \'lioss/u esz-end k tf(\' is csak ritkán akid \\\\ Jt. siil benne, hogy v , li; . t retünket kivívja s n. szereplők, tékéi, sugárzó .1 költik sulyas cs f. teiiu- ■> g ^lapozás, iMéscs v\\ a-kenyi s ::m|uii talpraescii, ^-hLiU • i a kise lő muzsika, szinte csodalatosak a v, lelek, egyszóval, au nagys.\'i-iíi mlivA/vm csak varhalunk, un ,i . FsrgóMcl-löl S i. .i CSérol egy CM-pp, i s»u i. . ámuló, könuyeo • i, , ragyogó arcok, n •>.»• ,
végéit fcjgyu\'ő \\ kodik. :■ ii- s/eb\' .; i „ i i í/z.ik. N.in :i!.\'
v .in. dr jóm i X"1 1 « nem mindig \\ •ír. . ► Meri ha p.i-i|«.i> !
lönös lálv.íiui vi. i ii r i, mindig kt-iii i «\'|. ■-.■•. és megel-g\'.! m I ,-. ,■ t meri a kuls> c».l >>. m> 1 • mindig voll •!11ii\\ ii .i ■ ..y ;
d MIIV !\'• jllk, llll\'V . I ... \'h-l
A\'/ «.:.,•." •••• \',» - a • liHidirabb. ii. |iocy vti i ro n.\'lltika lom.lMika : ■ u. i| benn* ostoba szeiívdei:*-- y nagv rs kom* iv nm\' «t • ■\'• ■■■•; /.oló ini\'.n.issa \\\'j \\ j i ii -wlri vannak s/éles i ivtaiai. nm>: bog a |..iléiu>t\'b.-n Mi Ai in ig i helyén \\. *i"-n kiai
vi sosen iios/iv i * ■••ut ii\'.:^ pás s/inés/fk k vW ■ «!•\' A" rok naf,v - i* b.ij.N Kiiotin.i Sódéit-, n -i •» • • , mi\'gcrdi mellen kijiit in -av ^ lönVk 4
USA rottr.g a V-fe§y»*" baveteseiol
A szövetségibe*s i* hogy a neme\'ek k megkezdik NAv) rekkel való vetcsei A kíköió területe inát\'* megtelelő fendszabHyuk ^ tásál, mivel rendkívüli tói és tüzektól taiiaoak»
A Mr««*ct»ok batsí harcosai kötött, piheföbtn
épitetl területek Ingram, az U>A . hadának lőpa? -lakosságot a
a kfts«lf-vM>v • a kijelentedre pan^khan^u J\' \' Habfax k.< > tek arra a leh«-\'* met tavo!«áe. \'
rs l <3\'l«4\'
•t e\'ér ( )
A u||li*riMi «»•*»
• r»»i n .4

.i«»i *<•
ft)\' \' « Mít«- í
nr !»«\'
f bfuW 13.
„alékfí •
fronS htfyxtWrdl
A keleti t\'nht fejlődése it utóbbi ipkbM ellentéíM képe mutaj, ^ , 11 mftr »i utulsó kél hél óta
,vn«rhci>\' v«»>». Kedvező hirclc egyn* kcdveiAllon hírek* kft Cgyf\'/rontsíákasiok rrfelJért, jflfiyfkf" 3 H nv)k\' • messze €\'(finrlfk, "H vannak ,olyan arc-ik, jM egyetlen lép st m iidott megindulni. Sőt a harctér fg,t» résino * harcok német Ük «idis jegyében Alinak. Az ilyen ellenietek * kibontakozásban a W/legei, li.\'y/elnck megfeleljen ftndciM< szorulnak, amikor la az tlv\\ nap \'k ul.Ti az orosz nagyt*-oidji enje még elég erős ahhoz, my " egye* állasukban hirtelen Htjc d\'ihnit erőket lekü/dje. A né-mei ve/\'Més felad Ua oda irányút, ft.jfy a/ egyet arcvonalakon már diri helyzetet nc-gvilárditani és in i Klipetektől a^ Keleti-tengerig Uf|,d • hirdóriMi megtartsa.\'
K uovjet rohnnéleinek Ibkflereje nip-.il napra nehézkesebbé válik, ti krgi-kább a srAiftyakYm észlelhet pedig f;első-Szilé/Iában a díP^i délnyugAlj részeken, az (TJera melletti O Aet és Steinau Wir.it \'és KeM-l\'orouorsiághan. Ezret »r -mWn a keleti front kö-líptó srakasz.ni 4 s ovjet támadás előrv-h.ilA«l.i5t mutat. A had-müffUirk i*l legyez^ form.il öltenek A i»émii hidvozelés Icgfonto-»aht> lei idai • a hadműveleti tartalékol he\'v.-s flusrt.isa. Feltehető, kot;)r egyik részét beveti azért, hogy i smvjet további eiőnyoinu\'asat Wtm.Wlassa és lulnrss/ire érőre * eng»d e. A második es minden ttMulnk-\'g s/ei^nt a nagyobbik m-iidadJh\' vlsszat.irij.t, mig i k\'lvonnJ.Ht befejelte, vagyis míg kom «ly li.iduUvcIcll terv kivitelére aik.tlmi* hadsereget össze-pOjloltek. (1 (—)
Sv\'S
irarfeftf. minden erejével a szovjet-terror ellen fordul
B\'"! -"•«*»)• >Hrtr« ásátsagltl . m.ly,r.n.. « bomlmat Időkön
Taa«»4rl 5lli,4l „ndül.tl.nül « m.gy.r feltámadásban I
Palhlyáa ■ lavantékhazl
"\'nd„.B 1923-1030. év\'lolyam-leventék, akik bármilyen al-*•> bavenulée alóli felmentésben \'ti visszatartásban részesültek, 1 ka l| 14 4r(r, j.i.nlk.aia-a gímnéilum H aa. udvarén 1oaap. pk -nál. Aki |elentk»-•*•*< elmulassza. kerbelelemmel •szettat.m elA éa vele rse«bee, »\'• Ajéval, vagy munkaadé|éval Wmbén I, a rendelkeaéeamre
"4 Isgsaigorubb megtartáaeel fá-
H» é,al.
"Sr.amia., I»43 lébr. » . | fia H ái/-. Jár ét «r /»V r*.
i«i»rio«6il karali:
ViUiiulrk. Balaloflltnyvr-
•*>\' Ki i\\«l uaiélnuM Ibaroa (Mar " iiKHéknU, a bílliéakx *\' \'«« oilnaradlak. »aű
^"\'ív Fvnyvcua voltaké? BieJ Jy Vaavií,
* a T „ ,\'j , i«k
Ai »lih udvari körök ama ir» lisa, aflirly í aaovjéi moRyaror-aiigl belöréiéí éa maek klvelkei-lében ai "rsiígrbhiromnejyed részének rat\'KSzilláill \'tette lehelövé, — önkénylclenül is azt a kérdést veti fel lelklszemeink előtt, hogy hegyan lehetséges az, hogy mig Románia és később Bulgária Is, — ez a két szomszédos állam minden ellenállás nélkal roppant össze a szovjet csapása! alatt, — addig Magyarország a betörő ellenséggel szemben azzal az eltökéltséggel vette lel a harcát, hegy azt a végső győzelemig végig is-harcolja.
Az a szovjet kjpiijjta - \'mely Magyarországgal határos, két, nem la annyira kla államét mohón fellátta, hirtelen lecsapva, megkísérelte, hogy ugyanazokkal az eszközökkel Magyarországol is leigázza. Az erdélyi belérés, mini az ország szivére Irányított. — és ped g nagyon Is jól Irányitól! durva Ökölcsapás, — Magyarországot egy pillanatra elkábította éa a teljea összeomlás veszélye leié sodorta. Ezt a sersdöntö pillanatét Magyar-erszág átvészelte
A veszélyben lorgó haza felemell tővel, - teljea elejével a szovjet ellen fordalt. Ez ai erő nem egy elére megszervezett erő voll, h|-nem ez a léiében veszélyezlelell magyarság, öli ereje volt. amely a nemrég álélt koiae.uni.maa tanul-,igéin okulva, többé már nem vá-gyakorolt a szovjet\' .áldásaiban
\'\'As\'tldáiybea-a betóró síuvjel apátok által elkbvelett kegyetlen-,
kedések, min, például N^alc--
• -^rr.
nősített véilttrdék,\' r """ \'
^ Nagyváradaa.
Tószegen
rendeltek.
,Hték a magyarságnak még
.V akik a. elleeséges P<®-"Tl. AI..I bdlíd .kőzett *ék."
P,£" íJl a kW"
reaiényébea - ,
dőlni..
Az Erdélyből beérkezett fenti hi-rekbíi tudjx, hpgy ezen terület lakossága a szov|et áradattal szemben kemény ellenállást fejtelt ki. Jobb legyverek hiányában kaszák-la>, tejszékkel\' és hasonló azerszá-mikkal felfegyverezve szembeszáll-lák\'az elórenyomulá ellenséggel és igy védelmezték házukat, családjukat, bár tudatában voltak annals, hogy rájuk ezért halál vagy\' a Szibériába való száműzetés vár.
Ezen e lenállásuk után a szovjet a védtelen hajlékokai szélremlJolla, az ellenállókat elhurcolta, vagy pedig legyilkolta. A harcoló férfiak sorsánál [lem kevésbé volt borzal-maa az aaazonyok. a gyermekek és aggek sorsa. Ismerünk cseleket, hogy a ciecaemőket a kerítések oszlopaira, vagjKa villamos -vezetékekre akasztották\' lel. M.\'gbecstele-nilcll agizonyok és kiskotu leányok, fölmetszett állapotos ti Hal anyák esetei jutatlak tudomásunkra.
A szovjet véréi ökle vágott Ma-gyarorszjág. arculatába, de el kibírja é, rakoncátlan üléseket: és mindem • erejével a szovjet lerrer ellen Icádul. A haicoló magyarság nem clígged. bár at ország há-remnegWd réaze a szovjet megszállás a|att nyög, a nagyarság hitéi ntig sem veszif el. Tudja, hogy ij Itforialmak ulán a leitámadás |öo.,
Af I9l8-as évek véres kommunista terrorja végig ^lágeldoit Mj-gyarorszljon Is és azt habár cs.k rövid lfó|e Is. h.talmába kert-tette [
A magyar nép egészséges etlenál Usán azonban kajólörésl azenvedett minién id.-gen tirekvéa. A magyar nép*w« mélyén gyökerelik igazi lajszerelete s ezért van (Okonságbsn é aémet nacionéliimuisal Et a faj-saeietet már évszázadok tHiptóbá-iit kiáloita és most is megaltja bet) él éé átlegiü a giagyarságot >(txW ezea súlyos idökin. (C eund)
Felhívás a I. fIszlak, tisztiiskolát végzalt karpaszemt-nyotokhoz I
Kérem a
1. Teleki-, Rózsa-, leverne-. Tavasz-, Sánd-, Szekeres J -, Örhiz-, Lászl0 hg-, Mária-utcák, Dagolal sor, Bajza-, Batthyány-, \' Vécsey-, Wiassics Qyula-ulcák, valamint Hajcsár-utcának a Csengeri ullól keletre eső részében, továbbá Kápolna-, Kossuth Lajos-utcák. Széchenyi tér és Deák-tér, valamint Eölvfls-tér déli és mu^aii oldalán lakó, továbbá Zrínyi Miklós- és Kisfaludi-ulcák-»ak a Csengén-úttól kelelre eső utcákban lakó tartalékos tiszteket és tisztjelöltekéi, hogy folyó hó 13 án,
2. Csengeri-ul mindkét oldalán, Horthy Miktój-ul, Zárda , Csányl László-, Szemere , Szl. Imre-, Tártláz-, Só-utcák, valamint Zrínyi M.-, Kisfalud!- és Hajciáf-ulcáknak Csen-geri-ultól nyugatra eső utcákban lakó tartalékos tiszteket és -liszt\' jelöltekel, hogy folyó hó 14 én
a városi iktatóban 18 óráig a személyüket és a várost érdeklő lenlos ügyben jelenjenek unj
Af. kir. jiir. i\'s mv. lev. pk.
— (Engesztelő ájtatosság a ferancieknal)
Vasárnap délután 5 órakor kezdődőit a háromnapos engesztelő- . ájtatosság az első szentáldozók jegyében, a ferencitik templomában, mely zsúfolásig megteli .ájtatos hívőkkel. Ott láttuk a lars,idalom minden rétegét egybeforrva egy széni esziliekbzíisségb.\'n: a veszé-lyeztelitl édes iragyar Hirácil. V. Szokolay Hertalan ferences hitszónok gondosan ^-lépitetl szenlbeszé-dében fejlegtille az engcszli-tés szükségességet és rámutatott arukra a teendőkre, amiket nitndi-n becsületes katolikus magyarnak ina. hazája* érdekében lennie kell. Ulánna t>. Szabó Cirjék szenbniisét celebrált kitelt Oltáriszentség élőn,. mely alatt P- Gulyád Gellert leiencea plébános-liázlónlik megkapó tneg-kérlelő könyürgésekel mondnlt. Hétfőn \'délután vott a második ineg-kérletö ájtatesság, mig ma, kedden délután 5 diakor a harmadik, befejező ájtatosság. Gyerünk el minél többera akiknek még médjában van azabad magyar tétdön zengzetes magyar nyelven imádkozni a magyarok Urához.
Ujabb letarlóztatáal hullám < Romániában
Anglia nem vesai fel e kaposela-tekft ea önállóságukat vesztett
RominiávaLés Bulflériéva! A bukaresti rádió közötte, hogy Romámáöan ujabb lelartózlatási hullám vonul végig. Lelailáztallák ubek kézölt Antoirscu l.-leségét is, vataminl több román lisztet és ismert ujságirót. Az angol alsóházban történt kijelentés szerinl Anglia nem hajlandó t5lven-i a kapcsolatokat Romániával áe Bj glriaval. mivel eieo országok szlwjit ur»lora alait állnak *t elvesiieiuk énailó-sigukaL
Tegzes Lajos
Nem adom fel a harcom
mmmm^mr. atu. m
ctmü vt. sKolctc 10 pertgöért kapható
a ZaL Közlöny nyomdájában

A diplomát* látkájlnak IHka
(Bern) Romániából ar egyik Is-■MII politikai in niélyifcégev.*\' slke-llll Svájeha menekülni és sikerOlt Ml lantos okmányt magával vinni, ■elyel a kelló Időben nyHpános Ságra hóinak.
A román politikus egy beszélge-Ma alkatmával ail mondotta: Ha most elmondanám, hogy milyen tral van a táskámban, a kormány taglalt és Mihály herciget kiverné a kldeg veritek
KatarU Iróniája a torsnak...
Kiélte sió a pusztíts
A ntwyoikl .KFL" sp.ijiynl hlr-ssolgálall áacynóVség tudösiiója, Lti-denles, si egyjk cikkében » kftv.-t-keióket írja:
KeseiO Uóniája a sorsnak, hogy Wtsevlsta holdakat kapitalista nem-sclek fegyverzik fel, hogy eleknek a fegyvereknek a segítségével árasz. tiák el Kurópál Kiek a kapitalista ofsi.^gok Jtsinek ai elsó áldozatai a vtVróü áradatnak, miután képtelenek tesznek arra, hogy megállítsák azt a kóvel. amelyet maguk -lölé gftrdl\' Tek (B 37 omnd)
Naioknnlsae m vároe adóhivatalitól
Oy/ISr. Táiav i Mátraiéi kan lívfl Illet-nieJy|*tvies<h keiéin.
Folhlváa.
f«lh »txti •(•Ital a keteikedó- <a Iparúi »aa«nkaadókat. akik * véltoioll «lmon)Ok *l«ii ai*ai*aioHakal ntm Ijrianak, vajv tekintet. u 11ifUkrl (ilnclfllrlik. vagy ca»k Él\'i(dfi(l lano- ««kk*| dobóinak, aien véli\' laal alkalmit,>il»k kaitaeii ado|a «icm
rl|éb»M |elenl«ík t* a v arcai
•«. Ir*44|«b4
A H 0 ) il> U W30 Jl IWJ XXIII t c . Xk rvndalel a\'ai-Un. uie>iá liWn Wltiam aikkat • munkaadékal. akik al kal«>»i«l\'»k ilin IW4 é»han. valamint t«Wti ai lll»iriénT|ífTiíktk beaéá aéval hiiral«kt>«n vannak, aicéal MvO hó 26-lg •kffdfa aO]»k b« éa a kéttdalem ••41 feknia**
fim lutéilitt l*el«e Mién a maiaulé ■aiiuU tu«« a H. 0 U »\\l| 2 h 3 p—l 1942 K X Hl I c (II lét X pool aUf|4a aiéril«ko« ad*aaaláa (Inén altéra* 1 ind<ltaik*
NagykaaiiM. \\<HS Hbeoér M 10 M« • PolgériHfater.
T **ii>4rt
A magyar uabadsJg harcotok pélsé/á\'a, sok rragya\'rak ét a é<vJ*sJjrs. Aoyr ónktnt falár tuthtlitn hatenai
UoJjitatra Jalanttitini tthat: t. rt ■»•3tn na.ycbb bt^ytég-fcv. mi+t ^ .1aty*anit\\an ét
tMtó
2 m}jriu buta parancs-a+MtáfOknái". (-}
Ptfytarta 1\'
löveget voastetkk. EJkeíeredilt küzdelmek után tikerUlt egy ellentéte® pincék* köteléknek Klove nyugati rttxeibe bt hatolni. Cupa-talnk a Rcxj, U\\t6 folyása mentén, ezen lolyó keleti pariján uj állásokba vonuljak. A Prflm sz|kaszia újból táirsdó trrerikai kfitekkekei — csekély térnyf.-eségOk után — megállásra kénjszrriiettOk.
Magában fi várorban utcai, harcolódénak. Az ellrnségntk a legerősebb tüzérségi ellkésiités után sikfrOlt a Sauer menti hidtAállásait kiszélriileni és mesterséges köd védelme alalt, E«íTterna«hlól északra a folyón tul févt> magaslatokat elfoglalni. % Ósízponlo«iloit tüzérségi tQzOnk meghiu^itotta az ellenségnek a Saueron keresziBI mettkiBérelt hidverését. Romlch szakaszon páncélosaink az álmentlileg behatolt
amerikai xászléaljakal ajbél viasza verték. Ato^-Elazáaxban Blsahweiler területén lf axétvertik aa alleaségea támadásokat. (-)
ikani— maarsi 1 p n I já rm >üé>awál.
3231/1949. Tárgy: Zsillé tulajdonkan volt gazdasági f«l-a2er«l4s ártékasités*.
Árverési hirdetés
( A zsldétulajdonban voll 1 darab gazdaaágl (iócaóa\\ 4 darap lapos. 3 darab séblls kvcait, kocsi alkatrészeket ás 2 darab nyarget f. hé 15 én d e. 9 órai keidcttel a Zárda-uteai köztiéitaségi tel«pan nyilván®* árverésen a v. gazdasági hivatal kéibanjöttéval eladom. . / fiagykanissa. ,1945. fakruár 12. 4 P«lférmaatar.
*
•■--.r,\\. —p.\'t\'U.Aif
4ÍSÓ. . ú- -tíSÜi- \'iJr ^
■ y .
Utoáról utóéra ... házról héira folyik a har*
VÁROSI MOZGÓ
Február 10-161, szombatiéi — A legtéMletesebk szirtes filmi
ForQóémél
(Immensee) Főszetepben: Kristin* Sódeibaum Előadások kezdete 5 is 7 órakor
Férfi ét női •
munlciífoRai
TARJÁN-PÁL csics
felvettünk
cit, Matyr-mtcm ti.
Áramszámlák flzetása. reklamációk, hiba;elentés«k, uakaxch] feivilágositas minden villamos kertjéeben
r«u«l «-12-lS rf^után 2-ft.lg. \' C»«ng«ry-ut 61, flmton 294.
CírídiKB o ZGIZI IÉZEjíÍÍB
.leknii^
poksármea
197/ké- I§45. Tárgy : hé beszolgáltat®,, Hirdetmény.
Felhivom mindazoka; „ Ull tartó gazdákat, akik te(hesi0lqata tási kölelessegüknek 1^44 ty gélg maradéktalanul nem eleget, hogy a hátralékot > 1945 evi március 3.„ r|, * inkább szolgáltassak be,H pm,|u. kezó fesettSkn a közeilátaMi, yi m niszter ur 54 19447 IN/. re/.^ érteimebe.• rOgttnitálá birotég »i« karúinak I Ugyanez a sors vai az«k ra is. akik az idei kes;ol<je taia,, kötelességüket nem *tei esti k au nyosan es folyama osan ann n» ponta kb n»ásfél liter te| fáitatását jelenti tehenei kint f u foru rendelkezés kiadáSAr.i m d ifl ^ kényszeritella a közelláiasi it n^ ter urat. meri megállapítom hojj agyra löbb gazda nem. v.i., (sak részb^h tesz eleget te|be^/o (ja\'la-tási kötelessegenek\' s az e vem irwi uzsoraároa hazzak forga omba Nagykanizsa, 1945. február 9 1. Polgármestar
A n>ltvi h»|i iiin rf/re!
7 úrái.^ eat.- rt árAU iKnl t\'n . nap C-a ji^nleknii dMutAn 1-
Tflelti M.
APRÚHIRDEIESEft
c
AllAs
]
NéM*»<Oi U l\'l hrA é^ KV l HaitvIulA rténvvfi/) ll\'ésl i|tfv Mtn« b . Hu.i\\adi ulra 4
Vltf*kr» aiO1 na\'l bf\'í->\' ie l« »L éu>t l tn llxe>e<*ACl ni\'ndff«» k»"i«» Clm a W\'dih\'ii
M*« la»o\'p«l vrpv *\'f * \'•"« veijSnk ()\\trnífc ét Patifpl.íiin,• I» ■taa 31 m
éi hllutút f«|v»a?\'k léaitlktcikcdA 3*\'
■ •iAré t»ka< l«*aiai fy 1/
• ionnal tc vfiiík SA«lci Gyu\'-. S/\'C-i
lé\' I atám
Pa>lakl némcituid t I k\'rcifk N\'4 « 6 \\b«r. Cin fk.1 a ál\'tl híva * t. it • "> leadni , ^
ADÁS-VÉTEL

Be. «a«« i , \'ala\'.an é lap. ib n ifiklu markit Zt n,-oilt. Bókffbci; Hifk" kOn> v .ftíikídí\'Un
Lan vaJal minden mínnynW\' >\'u éa elad Siabó An al Fó ul 3 v
Elaéa rb«dlékrréenc. BiH»< «•\' kör. edényrk, »ib. JH«*lekliiihfiA kft^^ lér 3 u\'
■Ica láJ. «lalt
| BÚTOROZOTT SZ0ÜA
• ll\'Vél t UI>.
QIn a lid^it | KÜLONFl-LEk
C<ca*ré Mén* fv aaély kccaltil O . ö . » »»
> Z«L»l |r
ÍOt\'iTHíi Klndja .f\'ii$i(tn: *
Ftle.-.fc l\'** I
\' V)«»i, • a .lltfurarajl * 1 «MHi<f|M
Nyoand«ert Mti l
11 l • V
gjgtownlcjj magyar tegyvérban I
ammm
"■\'♦••ál >

felelSs sierkMitrt Benedek Rezafi
KMflietftal ára: egy hónapra • □egyedévr® It peagó
II Nemzetvezető hűséges magyarjai között, Zalában
30:in ís\' és mindenül, hittel, éröve! telítette a lelkeket -
H magyarság határtalan lelkesedéssel, szeretette! és ragaszkodással fogadta a Hungarista tlunkaiHam megteremtőiét
Szorotan •■yOII haladunk a német néppal a győzelemre vezető harcban \'
Szálasi: „Rendíthetetlenül hiszek a nemzetiszocializmus és, Hungarizmus végső győzelmében!"
iKMJ\'ill munkatár sanktM)
Szálasi Ferenc nemzetvezető or-iitljárása során Zala vármegyébe liiegalolt cl. A Nemzetvezelől kOr-mjin Henri y Arp.\'id altábornagy, a Nemzetvezető személye törüli mi-^ alulcr, vitéz Fnilrc l.ászló. a had-nlxlcll lAliU\'lek pelgárl közígaz-gilK.rtak vrzrl\'je, (laky Ujzlé. > Ntmzelblzlons.\'igl Iroda vezetője, dr. Jannuskó üibor pártveielől meg-bituii. Meizáros IftvArt ezredes. a lenfltstg piraiif noka Csonka Emil, a Niuizetvereló lréileák|a, a PártiljuságOiszJgos Vrzelő|e kitérte tl.A Ncmzeiveicló kíséretében volt míg Iviiuly baranyai, Csomay Mlkíós lalii llli|>in, dr. Kerner Oéya ve-létítnagf, megyei kaionai parancs-P»k. <I|«1 Hunyadi l.ásilé allspSn A megyevrzetéKég részéiül Sierci\'z láttlé megnevezető, dt Kemenes Brla m. miinkarendverctő, Lengyel
Allam/ől u magyar nemzet l\'llti/1 még soha nem zárt annyira szivébe, mint SzJInsI Ferencet. A történelem tanúsága siefült Mátyás király, ui Igazságos mit iu, aki hli.ijolt a néphet meghallgatta a panaszokat i\'.-í iga. súgót i0<>lt mindenkinek, at.it jogtalan sérelem ért. Évszázadok kvscrfies rabigájúhun a magyarság gyakorta etsohajiozta az ö neyét. Mcfílwll Mátyás király, oda ut igazulg... Szállt a keserves pamut az uralkodik, a nemzet vezetői ftlé. Ám síiket fiilre. kőkemény szívre talált minden estiben. Most Zala vármegye népének n/>raja-nagyja megismerte a Hungarista Magyarország uj vezéréi: Szólni t-creiKCl s a magyar államfő\', ktizlll Önkénytelenül is Mátyás kltállyal, az Igazságossal hasonlítja ósszt. /I régtől fogw vári Vezér eljött haz^ zdnk. megliltitg.Ulu a \'.ieuey falast portákat, rm-geirógatla gyermekeink uralt, siretrnri Irr. ha mM volt rá - a Myszinen megadta az orniskl ■ i up. a. annyiszor kisemmizett nép pedig szivébe zárta. •• .t-ie\'i /.\'V idla a nemzet igazi vezetőjét.
Játtól megyei Mi1\'\' l"#l »eiciő, J"ó Jáno! iKg)c gnndaveiető, K.iy M-.*n, • rc« n"fflielS7oleil.il vciei l.endvai Miklós, a ntgyei hivatal lónBke
l md -
,,nra*
\'rgyvo-L. " lí-
Slélaal Ferenc .lift utja Ir.il.leUdá. n híeóknek
hátat is. bui:y W"\' |ón meg ai egyei vlsionyalrdl. A 8 j
Szálasi Fereito Neimetvei\'-lő zalai •ulHlilu sniin /al.ibrlf\'iyA, Bwigid, N»v». H«c«j, /ílaapill. Krtilhel), S\'.lmn, 1\'s.iblrndck ís 2illlitnl|iél kljtt^vkbe líli>R»IOlt A NemielveitlA elsO ui|a niln-drnott a viligliAboru hitelnek em-kkmtts^hex >eielell, ahol ejty per-tts n<ma littieleladassal ad4i«n a •emitl h.\'*tinek, ma|d ílhelyeile « tn-.kkeiía koaiwiüi: ,Mrgenlf•
az.\'knj». akik kMelestégiktt
M\' ttl,esitetttK a/oknak neueben. ":< kHeluaegüket meg nem tfljt-Jr teljesíteni jkar/JÁ ts />*-■K>\' EiuUn mlndenOII a le»hena^-"r«bb hanton elbestélfetell a e« trO.etlíjea kalonikkal. WwiUvt cult^uk te elalkörfll* ■^T\'-k l«WI Mt(iii««aiMI aábiny
(nritiln volt t ka»*-w n«tj< rttaán Ott v^tak • a W>ukn Hictíl < Hcr * • a Mk.- A matJi
<.d. ■ -lel-..........
vlruM tfjtablmboja • ilfflíM • i«-lóll mithJcn alkalom. ra«l»|. "*. Cirkálás. F.reile mlr.dc-k\'. t»H» nem letr lne» |el»»>V ! tlónyk* kall réMan\'Mi a s»k-„.rrna.aa Nm „ lehel
Sialatl Ccr. \'
r»e«.nek ikara.auAI a nemre, Z emel. ve.e-í ba|ol. ^ ^.ui-
* JX lel emelő volUt
nemiell Hl11\' y>ei<\' tt.te mlídenkl. "««T cgy a aecuid (W"*^
A |4ri»l M^ktMly*"*0

hisien a NemzetveictS orsiáRlírá-sának íppen ai voll a c«(a, hoRy a legkisebb végrehajló siervck leli it köivellenné legye a IcglelsSbb veretes kapcfolalit.
Magyar-német élei, véd- és dacazövetaeg
Ai írlekeileten V Nemietveiel« lílreíríhetelknlll limáita a hunga-nslo neij.relvtietes legfontosabb aliftélelíl: a magyar nemielveietts a t:)i legsiorotabb értelmiben - • irtiliiellsiocialisla níielet valló es l.nngatisl.1 gyakorlaton alapuló ma-gyar?«tmti élei", lirs- és torjkO-
Három fontoa faladat
A .itwőgaiaasigi munki#al kap-ctolatűn a jelenlegi helyiéiben hi-raoi nakj\'"i lel,dl1 iM tl4t"
tnnk:7Rcn»é<tlml. meiógaidasigi és miírtíliogy*- A honvédelmi lel-adal »,Fegyveres Eróre tartónk. A n-Lií\'tulailgi feladat aionban an-jlil séífwsabbail érint plndnyijun-
lösséget épili és nHinkííjJS Feltétlenül együtt akarunk haladni a német néppel a győzelemre veieK harcban. Ehhez azonban nem kacsintunk. mini ezt a múltban tették, Eil ai együtt haladást- a legkomolyabban vesszük, meri ebben ai orsiágban évsiáiadokra biztosítani akarjuk a rendet és fegyelmet.
A Nemietveietó részletesen kifejtette a nemzet ésszelételének helyes megszervezését. A termelést ugy kéli biztosítani, hogy azoknak jusson, akik megdolgoznak érte. Aki nem lud szolgalatét lelje altenl nemzetinknél, annak szémtra nlnes hely ebben aa
országban. Majd a jegyiók és köiségi birók részére adott részletes utasításokat, hangsul)oiva, hogy a vezetójegyzók munkáját mindenkor a legteljesebb mérlékbfn méltányolja. Ha valamiben kétség merülne "fel elültük, a Ncmietvezetóhöz mindig a legteljesebb Wzalorr. íjai forqlulhalnak. Foglalkozott ezután a Párt szerepével, megállapítva, hogy inlézkedésekel, rendeletekét nem ad kl, mert feladata elsósorban ai ellenőrzés. Est a munkájú maradéktalanul kell, hogy teljesítse
kai. A mezőgazdasági munkát minden körülmények közölt el kell vé-geinl, gtert ebben ai évben nemcsak a hadszíntereket, nemcsak önmagunkat, hanem a (elszabadított területeket la el kell látnunk élelemmel.
UIIIIMUUI^ ...... I.....—t-t
í termáléi ma éppen olyan fontoa, mint a hadianyaggyárba
Bitingül hagjett föld nem lehel. Ai Ilyen földeket i községeknek kO-tóie^kill megművelni. Eit I leg-ulgeTubbin megtlwt.il KMOnk a nemzet, érdeke.
A hama«k legle»sakb leiadat «e«ktlt kértéi őrti|uk ugy kta tekinteni. nln( jkik mindeaO-
ket elvesztették. Eljöttek ide, a nyugati országrészekbe csupasz él«-tokkel (a nagy hliokkel, hogy vissza lógnak menni. Ai itteniek segítsék a menekülteket minden tőlük telhető erteel. ,
A menekültek pedig serkentsék, Mrtitt"- Ut élő teetvéleiket, kafjr


4-

Mid« óuze^tduuí rluiaizerenak hatöntal
MlndanakaUtt a honvéd I
Ai ellátás Inén első torban mindent a honvédségnek kell adnunk
Ha arról tenna aió, hoc > V6\'*-lem érdekébea rolnéenkt caupén egjrtll ételt egyen, a legfelsőbb v«-ielélnek gond|a leli arra, hogy kivétet nélkttl mindenkinek caak ei Il egy táj étái kertll betsen ttzialára.
-A magyar Csetádtt condrtuácn ..
Szálait Ferenc rénleteien érdeklődön ai értekei let réiztvevőltől a helyt villanyokról Kétiaéggei meghallgatta a panatiokat, a közösség kivánságatf ét ha lehetett, a hely silnen megadta a magaubb tóru-moknak a megteleló utailtáil. Megtörtént ax egyik köiségban,- hogy a \' |egyió ettan lulyol íifogál merOil Jel. A Nemaetvexetó nyomban In-téikedeit at llteló leváltásáról ét ktlyetletllétérftl. Ai értékelteteken résztvevők tűrt) egymásutánban ad
Szálast:
tak lel két déleket a Neiaxetvew-tőnek amelyekre minden eietben a legklmtritdbb réixltlettéggel meg tt kaptak a megnyugtató leleletet Ax etimecaere jorán lehulltak ax egybegyttllek leikéről a gátlátok, tokoiatoun feloldódtak a kedélyek él a betrélgetél meghitt, ctlládlii hangon folyt. Megoldhatatlannak láttió iéidévek pillanatok alatt tintán állottak él há nDkségei voli i megfeleld inléikedétek megléteit végeit it Honnal Intéz-kedett a Nemietvezető.
..Magalkuvét nélküli hltii kivatalak namzatünk mlndan agyaa \'agjátóll"
Al érlekeilet végen a Nemzetve-
letfl révld betiédct Intézett 11 egy kegyttltekhei
— Rendületlenül hiszeV - jelentette kl — t nemietl szoclillz-tput ét a hungarizmul végió gyó leimében. Megalkuvás nélküli cie-lekvó hitet kóvetetek meg nemze-Mnk mindéit egyei lagjátél
Végül kitért a lóvéról Mii helyt állására. A bUnós lludapeit most •tik él aion a lüikereszlségen. mely utén meitó leu atíu, hogy a magyar aemzet fővárosa, ai vrsiág uivt Ügyen ^
A Nemzetvezető három . napot salai országjárását hétlón este telezte be. A Párt és.a közigazgatás megyei vezetői a vármegye haláráig elkísérték a Pártáiétól.
Zalamegye népe aital a, hittel bucjyzlk el sierelett veiérétöt, Szálas! Ferenc Nemzetvezetőtöl, hogy hamarosan eljön Ismét hozzánk, meglátogatja újra klcll portáinkat, megcirógatja gyermekeink arcát él hitel, törhetetlen \'enU hitet Ont mind# annyiunkba
A gyűlölet ós bosszú ujabb tervei Németország ellen
(Stockholm) A Tasi izovjet hlr-tzolgálall Iroda a Némeloruég ellen trényutó gyülöleltöl tugalmazoll ujabb liovjet terveklöt ad hírt. Némeltrtiág legyöiéte után a kö-velkerékel követelt:
Németország hosstu lejáratú meg-
szállását, a német ipar teljes meg-temmfsdíSini\'lf hiunkaerök és anyagi javak végeláthatatlan elhurcoláséi, továbbá Németortiág kulturtlll éle; tének tilgotu etlenönélét.
Mindéi csak megeréiitt Némel-orltág harcának iiükségességét.
(Hetim) Nénjelotltág gatdaság-poltllkai tényelöl vizsgálat alá vették ai állam által irányítóit gaida-tágok él a iiabadelvü gaidálkodát •redményelt. IVt.U tót IW8 lg ter-f—n, |edó Időkén 4VÓ milliárd mátkáról \' Tí.7 millláid márkáta emelkedtek ax állantt\'ag vételéit gardalá^otí állal termeli |ávak. A külkereskedelem állal forgalmazott, énekekben a kivitet 14 mitliáid mátkával mulli felül a btioiatiit At uja>b időben betzeitetl aJ.iltk sierint a szabad elvé rendszer államátbán veietett gaidasátfv ,i ka melleit munkanet-káúség. itooálu ínség, valamint
Nagykanizsa polgárságának edóli^c készsége
Több folyt ba másfél h*nap óta, mint az agétz ószl idényt),„
Akik | váriul adóhivatal helylié-tell látogatják, ölömmel Állapítják meg. hogy nap-nap mellett a vároli pénztárol irodája lelve van jdófi-zető polgárokká! És pedig nemcsak a jobb módú, tehetősebb réteg képviselőivel, hanem a kkoizlály ré-prezenlánsalvai. Mindenki Igyekszik körülményeihez képesl adózási kötelezettségeinek elegei lenni. Ugy, hogy Kerecsényi Józief városi péni-
tároi kijelentése tutim máilél kö-| h nap alatt - mióta ■ polgárig,^ fizetési felhívása megjeleni — s.\',, i ! k\'alla \'több folyt be a váioii pé„ ] \' tárba, mint amennyi az óm idényÉ alatt. Nagykanlna polgáifága\' min j \' denkor a legjobb adófizetők t(i,j. \'j larldzoll. jle mosl különösen kitti:, H magaéil. Véli i»," therl a váiusnit szüksége van mott minden lilleire
*
A szovjet Stockholmban meghiusult békekisérleteig indította Sztálint a nagy támadásra Lengyelországban
Elakadt a nagy garral megindított nagy azovjattámadás
„Berlin elfoglalása" halyatt a vörőa hadaarag egy zöma elvérzetig
Kincseket adna Sztálin annak, >kl neki máról holnapra Krakkóban,
A szabadelvű rendszer államaiban munkanélküliség. szociális inség, éhbérek
Németország nemzetiszocialista gazdálkodásának eredménye: a termelt Javak a kétazaraare emelkedtek
számtalan más ba) mutatható kf, amely gazdaságpolitikai téren Németországban már teljesen kiküszöbölnek mortdható. .
vlgy Varsóban nagy hadfelszerelési. ipartelepeket tudna elővarázsolni.
A bolsevikiek ama taktikája, hogy Ipartelepeiket az Ural mögött Szibériában létesítették a béke idejében, — azon szemszög elbírálásából, hogy azek ett megkézelithe-tetlenek legyenek, - állandósult. Sztálin eme sakkhuzásának hátrányai — szovjet erőttljes nyugati irányba vezetette előnyom1 lásával kapcsolatban, — teljes méretűkben még csak most muta\'.-keznak. A németek az 1943. és 1944-ben kiürített orosz területeket annyid elpusztították, hogy azoknak helyreállítása egy kielégítő hadfelszerelési ipar szempontjából széba sem jöhet. A vasul! berendezések teljes elpusztítása után, az oroszok azokat ^utánpótlások lebonyolítására, csak g legnagyobb erőfeszítések árán tudták helyreállítani. A német határ, átlépése után pedig nagy hátrányt jelentett a bolsevikiek szá máraj.a vasuti\\á^ányok különböző jiyoattAa\'olsága ÍTiMert itt utánpótlási jfbeherára-forgalmat csak átrakásul tudják lebonyolítani, ami viszont nagy Időveszteséget jelent és hagy munkaerőt igényel. Aki tudatában van annak, hogy csak
Niylér. Frfeniir 14. Sierda Róni kai. HimtuA uarda — PttXmUm Bálint
A OOZFÜRDÖ ayttva aapooU r**««l 7 «r«i.M este Sáriit iteddas ***** ■ap <• p^biAm délatáa iHatk.) -. TWetoa:
A HnWwl nég|w.»AH mmiiáU**
MTpíl ai .Mr^táJuJ*. .Mlrta"
Aa .ér«r<Y»l* pOf>-u«nárak Hi^ák «L —
Sv\'tOS «Mt<kn« t a ál Mf<khr tWi■« Cye©iAz (tet«f MI *n*f »Un) |J mtrt\'t^ l r*nd(4Nieú«. ,0
Hirdessen n Zalai Közlönyöen
egyetlen egy hadesztály utánpótlás^ mily nagyarányú szállító oszlop md- * ködését veszi igénybe, — az tiszta ~ képet alkothat magának a bolsevi- a kiek. előtt feltornyosuló ama nehézségekről, amelyek tább száz\' ha*\' " osztály állandó utánpótlásánál ke-J " letkeznek. F.z az utánpétlás véRj \' célját, a vasúti kocsihiány köveM keztében többnyire csak hetek el\' " multával éri el. Ha a fentieket latkij " vetjük, akkor különleges loiriossi-\'1 got kell tulajdonitanunk a portu^ár \' sajtó alábbi közleményének: I 1
.Néhány nappal a németek nyu-i gati offenzivájának megindítása niám Kollontay asszony stockholmi szov4 jet követ utján a belsevikiek Stock-4 hóimban békckiscrleteket kezdemé-a nyeztek Ezek meghiúsulása ti tárai Sztálin Lengyelországban megkeztitd nagy offenzíváját, liogf ezzel gyaM koroljon nyemást a németekre, bolseviki hadvezérek egy cseporljii Sapesnikow marsall vezetése alati| azt követelte, hegy a bolseviki oMentj tiva sttertelensége esetén, lebriiá(( végén uj béketárgyalásekat kezdje nek, mert a Szovjet-kémszerve/ci >. népieteknek Guderia alapján egészen megindítandó nagyarányú madásáról szerzett
Ez a jelentés január i mi történt azóta? január

\'■Ük A..:^
ti
■ .J
léT___

A sJyoa\'irtaai karcok uUn agyaiért mlndan otandis
iSUi-
,,jyi i Swvjet lengyelországi jajdlM. oly ^"xM. h°gJ ,ilotlal|a\' és hogy egész „Íjul ilifiUU. Amíg azan-
, ttflKiiklík eme limadin \' Iiijtatn lenrszerflen lolyl r4| hadosztályaik támadó ertje toup H\'orgiM alall mlr lé-[.„ti csíkként, Iramuk legyen-(/„ I m»l n\'pon mir bevall-I , -.0 >\' arcvonalukén T i. pen meglndull támadásuk — Li Alulfelt, hogy Berlini el\' r.jl volna, a tolievlkl hadsereg I,\'0t tlvíriell és a német el-Jj-jdii — Damokles-kardja — |,jjglnél is vészesebben lóg , MHI
IfrlüUn beteljesedett a (enll elli liok elírt le|ezete Nyugod-1 .írhatjuk a lovibbi tejleménye-L A ncpek eme nagy küzdelmé-fflir nem ai a lontos, hogy •nlef erl, vagy ail a városi, p inutl >• Németországban Je-Kk&vélkezetl, egy egy egész Jnyl ki kellelt Üríteni. 50 év vi rair egyetlen egy ember sem . uiaemlékcznl arokra a nél-| Klekre és erőfeszítésekre, me art rr a háhoru rótt reájuk \'De i hídelem politikai kílvetkez-[■\'•I frtiletnl lógják halálukat (tjrtndok el nullával, ia. ís fll htlOnk, hogy Európa jflvő (iitil Nímelnt\'iág és annak j.ilv|t«l lógják megadni.
(-) S

kele,re *> Szlovikla déli ftutn egymástól függe,itn ,4mi<Ul,
a*r6M.mtv HIOaymMrir-
"Efly Piilattiö lehetünk kétségben aziránt
. ^gy a győzelem a mienk ®
.......—
nlsíjM-ílíaíisi tartod
HÍREK
iMIvis)
■::Njuk mlndaiokat, akik Nagy-í»i vagy környékére menekül-I TOgliillt terlltelekról, liogy j-Jeknkbeit nyilvántartás vé-
I <»|tntk meg a Nyllaskeresz-
II Hungarista Morgalom me-Oipojil|lb\'an (Nagykanliss,
\' 5 H.) . MtffltW10t/f Ktiiv kúldl szívnak)
Lajos vámsrakl tanácsos < i hjdbawnultak segélyére idolt P. Uulyás Uellért \' * kezeihez. I » fonctér. biztosító fal-f •» s kózönséghax) I) f \'"viere Altalános llirtoslló " Jép-ositityi telhlvja L t. 1\' 12wl.net arra. hogy a rend-\' usoyokra való tekintettel a "IáU. di|ik besiedésére \' ,J\'t a t. Ogytelekhes kl-~*m III módunkban és elért \' \'\'vr l nep k.Mlénydijjkal [ • cijtililnnyal küldje tx. ^ r\' <r>fn a Konciére Álla-- ^"Mó Inliiti veiérügynök-\' h.> italos helylsv-gében 1 L emelet) fwesse b«
" «1 l t kél vény lula|vK>a^
\' Oti-.et i k^lvényt{lJ*«ííek \\><t,~\\jrfi kst-* - * -klBJpan belől nem ! a harmitv
"el aa intéist koc-
r^xtt maiijs! r-.egszflnik. \' u < l Cg}fe.\'ckal. ho«v ii.vaskedisnek a *»» ae.\'cb a ii.il ér
"" l
----• •»iwi s győri vir-
megyeház közgyűlési termében. Mlnd-ünácsos bevezető elóadása útin nagy érdeklődés kOzóll a k»-velkezóket mondotta:
Először Is az Ismert külpolitikai gyakorlat alapelveit. hangoztatta hogy a Hungarizmus a nemzeti szocializmushoz való élelkézóssé-géhez ónként akarja megteremteni az ehhez szükséges életteret. Magyarország ezen a főidőn 1000 esztendeje őrt áll, nemzetet tart fenn, igy Magyarország "vezetése alatt kell kialakulni a délkeleteuiópal élellér-•nek. A következőkbén Aiámutatott, hogy a Duna mellett illó\'népek élettársi, sorsközössége kényszerítene egymás mellé Németországot és a már 1000 év óta fennálló magyar nemzetei. Magyarország és a\' Németblrodalom egymásra volt atalva és a Hungarlimus elhatározó szerepe leginkább október 15 óta mutatkozik
Magyarországon megtorpant kelet lerrothulláma. melynek a magyarság most Is- Ismét ellene szegült és bástyát emelt £u^pa vM*t Németoiszágba Is belöil a Szovjet, de egy háború sem veszeti el akkor, ha annak a saját országban kell eldőlnie. Va||on Magyarorszá-
ga nem
dőlt e el
mindig ezen a földön háború, melynek döntse n^a kizárólag a Német Birodalom és annak linglelkü vezére kezében van. Az ő zsenialitása biztosíték arra, hogy a Német BlrtH dalom tudni fogja, mikor és >nl-képen üssön vlsszá és ez az Otés halálos lesz.
Egy pillanatig sem lehetünk kétségben az Iránt, hogy a győzelem a mienk. A legnagyobb gondol fordítjuk a Szeiltszék megnyilatkozása leié. A bolsevizmus elveti, a nemzetiszocializmus vallja a kereszténységet. A bolsevizmus elveti a vallási, feleslegesnek tartja családot és lilja a magántulajdont. A Szentszéknek tudnia kell, történelmi éa erkilcsi kötelezettséget ró a Vatikánra és XII. Pius páps le Is fektette ennek az életnek alapelveit, amelyeket ssakls a nemzeti szocallz-mus tud biztosítani. A Hungarista Állam két alappillére a hadsereg és a párt. A nemzet kiteUssége, hogy honvédségünk harcát elősegítse, melyet a hungarista párt, illetve a magyar történelem nem log elfelejteni. Ha a hungarista október 15. nem lett volna,# ma e helyen az árulás eredményeként a pusztulás megsemmisülés lenne.
HalAfos áldozatot követelt a felrobbant petróleumlámpa
Zatassentmlhály községben történt. Aa Ódor-portán aa égő lám piba petróleumot akartak beönteni. A müvelet alall - eddig meg nem illapllott módon - a lámpa (elrobbant és az égő folyadék lángra-gyújtotta a közelben lévők ruháit. Odor Lászlóné 35 éves anzony ■hrtylra összeégett, hogyrövrde-,.„ kiszenvedett. A család többi
táplál, igy a 71 éves Ódor Qyörgyné, a * éves Ódor É*a, a 3 éves Ódor LiszU fi r 9 hónapos Mariska életveszélyes égési sebekel szenvedlek, fllndnyáluks\' beszállították a zalaegerszegi kórházba, ahol azonnal orvosi kezelés alá vették őket.11
H izé mcsétlenség ügyében szl-goryjvli igá\'at Indult._£_
\'r

i • —
1 (
Vfll--
: a .
>11
fg|é ftNtkO" k*^*1^1
■ucsu m f«rsant«ól — bucsu az Iskolától
Mo»t, hogy az egyetQleli élet a helyiet tzQlte nehézségek miatt általában szünetel, nagy lelki és szellemi feladóiéit jelent kzámunkra a gimnáziumi cserkésicsapat serozs-tqs {zlnlelőadása. Vasárnap délután i« Ilyen előadásban gyönyörködhetett vitéz Slmonfay polgármester, Lsurentzy állomástiszt, dr. Th&way léventeelnökkel az élén az érdeklődők és szülök serege a missziósházban. Az\'előadáson két gondolat vonult végig: a nemzeti érzés és a szociális megértés. Az előbbit az V.-esek „búcsúelőadása" képviselte: a 3 itthonmaradt cserkész (Joó, Kovács, Sz«ntirmai) clhatároza, hogy bevonult társaik után mennek, mert most .mindnyájunknak ei kell mennünk*. Az őrsi zászlót, a drága klenódiumot, átadják a fiatalabb generációnak megőrzésre. Szem nem maradt szárazon,mikor akis zás/lót e szavakkal adja át kis öccsének: .Ha az utolsó Vérbulcsu-cserkész is elesik a hazáért, tedd bele a koporsójába, amint a nemesi elmert is megfordítják a siron, ha a család utolsó tagja is meghal." De mi üzt kívánjuk, amit a kis lestvér válaszolt: „Nem ugy bátyám, hanem majd bOszkén meplengeljük, mikor mindnyájan dicsőséggel visszatér-tek.* A Szűcs Imre parancsnoktól )lrt kis jelenet után a IV.-esek 3 felvonásos darabja következett. Bárdos : Nem akartam lopni. Sok megható jelenet volt e darabban is, melyben egy" szegény, de becsületes és jószivO fiu lelki vívódásait jelenítette meg Vass György nagy átérzéssel, mig az őt valóságos tortával megvendégelő és sok ajándékkal ellátó gazdag cserkésztársa Szentirmai József volt. De a tftbbi ügyes szereplő is tudása javát mutatta be. A nőszerepekeé Igen kedvesen adták elő a fiuk lícista leánytestvérei.
Ha igy nevelődik ifjuságunk, akkor — az egyik darab szavai szerint — nefnesak a játék színpadon, hanem az élet- és történelem színpadán is mJg fogják állni helyüket s a befejező cserkészinduló szavai szerint; amerre járnak megterem a győzelem, a beldog, erős. nemzeti és szociális lelkületü Magyarország.
Testvér I
Többet érnek a lövéazárkek, ■ aireknáll Ne lugeládj ka Ifónybe vetxnek sánewunkák-hox, v»qy lövészárkok ésásáhoi, ondolj arra, hogy námet ét katenék ezekben i lö-véaxárkokban vádelmeeik mag a városodat áa e faludat a etev-jet eroaz rabló áa gyilkesők ellen. Nekik aegiteei. Kg állásokat ápHeez Jobb, ht oaapataint ré-aaáre láváéiért eket éaoi, mint-aem, hofr • aeovjet katenék átkai mefftllkoft hoa^tarteaáM exáaaára airelat áaof I (—)
SALAI EMLONY
ÜZEN A FRONT
Saahaiml Lajot konv. P 500 tz. lábotipatlárél Ozenl Mfégy Sta-htlm| Istvánnt Nagykanizsa Vtrői-mtrty-ulct «. tz alatti Itktsntk. hogy fittben vin, mezt aktóber il-t óta nem tudott Imi éa Igy csaltdt kőrolmériy étről nem tud semmit. (Szinte üzenetemet knid»m minden btjlártamnak, a végtő killrtátlg, gyéielemlgl

Vitt Jtnos szakaszvezető V <*A sz. tábanpnstáról Oienl, bogy olyan körülmények közéit voll, hogy tnár régen nem kapott éa nem is írhatott levelet. ÉrtcsltHJarátalt és ismeréseit, hagy Jól van, egészséget. Minden remény megvan arra, hogy r&videstn tzabadságra mehet Va-lahannét Szlovákiából a nagyon hüvöt éjszakák tábortüze mellől Igaz magyar testvért szeretettel kivin mindenkinek boldogabb újesztendő. Illgyjelek velőnk egylltt fanatikus hittel a nemzeti szoslalista Magyarország győzelmében. A romakan sosem látott szép és boldog Magyar Halál éplttlnk Pzért haicol éa dolgozik minden btcsüleles magyar. Üzenem Perlakza, Muraklzbe éa egész Zalamegyébe: Kitarláa! Él|azz Svaim I
Zalai fiuk szelelnének levelezni nagykanizsai leányokkal, Morpak Vendel fin.. Major György örv. és Márllalvl taj* örv. az R/| Dáka clmü táborlpeslárél, aki- vli|»k a aáskaieányok leveleit. Alá van még
írva l\'laschll Lásilő hsnv \' •
Kasia Géza llz Ozenl aH. III aa lAborlpastáröl édssapjának, tealvé-relnek, hogy Jól van, sajnos édesanyját éa feleségét elveszítene h\'Pl őket, adjanak magukról élet|elt. Sakszor csókolja őket.
Hozzálartozóll korall:
Caomar La|aa karp. örv. a szegedi híradó II. szd. állományában szolgál. Legutoljára október bábán Irt édesanyjának Pécsiől Bárkába. Akt tud róla, értesítse aggódó édesapját a követkeiő címre: Csomor Alsjoa csendörtönsőrmesler Neaies-vld, Somogyniegve.
a
Takáca Jánas tizedesről, a fiáról aztretne valamit tudni édessnyja. Takács lliedes legutoljára szeptember 2J án Irt V. 188. sa. táboripas-táról. Szülei kérik adjan életjelt magárét, vagy a bajtársak közül, aki tud valamit rőia. értesítse Takács Jánoa pályamutikásL Fityeháza, 146. házszám, u. p. Murakeresitur a
SaabJ Oyérgy galamboki születést kaaved, akinek tlbaripoau szím C IMI. aa. voét éa aovetnber Vén Irt trtX|án. aagym kért m* ayssazonys Magyar Annuska, hagy adj*a életjelt magiról, •ajtáztai. akik kadaak aurtskK.eack «r-taaásaaá. Cftaerc. Magyar Aana OdaabA "i»ato<
Vertf Ferenc rep. szakaszvezetőt, aki a kooztviri rtpiléfífw szolgáit. értesíti Németh Zoltán honvéd, hogy öccséről Verea Láizló őrvezetöről, aki Belhlenfalván lakalt, tőle kaphat felvilágosítási. Címe. Németh-lesléküzlet Nagykanizsa, Knsébel-tér 1. Sl. alatt, a
Kerfteni testvéremet. Szabó Gyula székeslehérvárl könyv- ét papir-kereskedöt és cttlád|it, aki tud valamit róla, tzlvetkedjék értetlienl Lendvti Miklésnét Nagykanizsa, Fő-ut 14. sz. vlgy Ctengery-u 46. sz. alá. ,
Elsötétítés
%3-6
óráig
Ftlhlvá*
• t t)Mt<

lek, litill-
hkolil vtgtatl kirp»»i*mí-
nyotokhozI
Kérem l Ctengeri - at mindkét oldllán, Horthy Miklót-ul, Zárdt-, Ctinyl Látzlo-, Szemere , Szt. Imre-, Tár-Ső-ulcák, valamim Zrínyi M.-, Kltfaluti- és Htjcsár-utcáknak Csen-
f\'erl-úttól nyugatra eső utcákban tkó tartalékot tiszteket\' él tisztjelölteket. hogy folyó hó 14-én
a városi iktatéban 18 óráig a személyüket és a várost írdekiő lantos ügyben jelenjenek meg.
M. klr. jár. és mv. lev. pk.
Tegzes Lajos
Nem adom fel a harcom
cimü verskötele 10 pengőért kapható a Zalai Hóilö.iy nyomdájában.
■ . ■ -ír"\'-\'
. I
1?

- ■\'\'. •,. ; Vfti.v;
\'f -f-\'\'
<,rtM»|at6an amalkadlk t légalbtrltó agyú oséva a k*<alad« allanaéfaa fltpek falé.
VÁROSI MOZGO
Fttru.fr to-től, yomkttt*\' A lfHkél*t—H színei I\'Hifii
Foro*>M*él
\'Imwensee) fősierepbeti:LHristjnt Söderbtum
E/őidások keidet<t
Ifijei 7 órakor
151
okai
Férfi éw női
műnkéi
felvettünk,
TAMAN.PALCSICS
c\'g. ré\'ticrvmlcm M
DRAPr/jjLqyi
AnMzám4k Kzttéa*. zaklat .;,cík, \'■\'-n|iln lliil. , , | W.M«Mtáa mlndan v>Umoa kkM. r*«aat s-ia^a étt,Um . C«*nc*ry-ut (1, toJafen 204.
Nacykani
rtaniua n:oe,«
ad 124/ké I94S . Falhlyét . p.lroi.,
•♦kereskedökhi,
F. hó 5-én felhívtam . leum- és sóáiuslttssal il\' kereskedőket iiamsdíu,^\' strs. flz elszámoláiokat \' lőtt ősszeirási munkalatéi elvégezni r.em leheteti .. bél felhívom a kereskedik,, elszámolásaikat I t,9 |4 \' ad|ák be a kőieliálai, h,J?
elébbi hiidalményeinbm
szeimt
Nojvkanizsa. 1945. lak, ^_ p»\'»tr«„
APROKIRDETEs
1
Állas
Parfélit néni» I .\'ti i i •Iflnyb*". Ciircktl t Mfd.hl»ilik« Uadnl
N*«Ua*l«4l v.íy fii, UliVI;
vtiilnb Oytf»>\'k éit\'«n*tl,Citii\'
■tM 21
ti kllutól idmirk lltittkf f f ik<üó
■ Ult.iMMt 4 ll
aiunnal Itlvruck ST.-io (i*u\'», Sitrt léi I ná i-.
AB«(ti»a\'rn kfir * r,\\t(l v«»y Uányi *»»
f iláUll f t )A ll/rlt-l 11

7 3 lín pia j»,.iMi
rAáU KölvtV iír 2H u
Irtáii.p-im.\' •ladd PctAn uir« 1
KÜLONFJkA
Etmma,*Inim I >1
iow«i uH>»n-) ti;na H4»fbt"? már Jú»icín.\\ Kmiui>- wr I
llmiitin i\' I
•iy «ieién» fcartí \'i.itkU\' *tl ■ bMalllctci ii cfi.i\'á 4V<H \'t - falban.
Elv«aa«tt t hé 12 é i
■4vre»áíó ktn>«r 4* hmMM vagv a KlrélfiiUa Km» " ■aflalálla, »«lvaakc«l;<* \'od*1 "" §. Ti|y a Wi4-\'.hi».«ialbia
. léi pár lavimn l»nlH Wj gaidai4|bt HhtlM/\'í titiAfl^ dlaban 4a *|y*i li|«l Jaifok ken aagádlcir.ék wlkt4k kttfiih*! tákível l» ho»a4)4it\' \' „Manahllt (áitfair-cko^*
K)5
ÍwkUíímI
tmj
BHDMVM
ir
ZALAI
MtlTiaai «»\'"" Uadja JUaiaataur « \' ktadú KytM»i< tl
Wjl.lllrt M
----^gyarokj^zzatokt Ve|Qnk az )>ten|
^•Qyltanuta, mi. ,.bru4r 15. o.QIOrtOk ár. 30 iitlér.
M
Magyaré-német fámádé «rők a Balatontól
keletre elé^télí ar Sárwiz-csatoriiát,
| fl|d folytatták «IOny»mul*,yk«t éa «ok aMenaéqea eröcsoporbt mafla.mmiaitetfk
Szövataégeaaink :*rnét nagy tartftaat „indítottak fal a paríizán\'bandáktól
A bola«v»í<3 hóhérok etírflg fjüspököt végeztek kl
* megszállt magyar termeten
(Berlin) Magyarországon it et-iiitt 24 Arában a helyzet a kövef-| IHA
Magyar-népiét frAk a Balatontól I Irltiif támadásba mentek tt és Höttk a Sarviz csatornát Az ellen-i>;cn Jelent/is veszteségekei ucnvi iltii és kötelékeink nagymeny-tyiségn hadianyagot és lőszert zsák ninynluk es náncéloM kilőttek Nímti-rfiagyar oapatok a Sárvíz csatorna elérése ul.in folytatták si-keies vállalkozásaikat és sok bol-temta trfcsoporiof elpusztítottak Nín.ei kötelekek a Dráva vidékén upok (Mi tisztogató hadmüvelete-krl hajtőitjk végre bolsevista ban-ellen, melyek hónapok óla tartották megszállva az Estik es
Verőce közötti Dráva-torkolatot, a mely területet hídfő állássa igyekeztek kiepiteni. F.^zel allandóan fenyegetlek a nénftt balkáni hadsereg összekötő utvonalát. A vállalkozások eredméhyekcppen A nemesek néhány nap alatt a Diávátói délre kiűzték és megsemmisítenék ezeket a bandák;! és 70 kilométer szélességi! és 80 kilométer mélységű területet szabadítottak fel Azonkívül felszámoltak egy drávai htdlót 35 kilométer szélességben és a bandákat teljesen szétszórták. Ezekkel a hadműveleteivel sikerült elérni, hogy a Drava Eszektől keletre levó torkolatától a Balaton déli részéig a balkáni hadseieg kötelékei /Art arcvonalat képeinek. v
Négy ui hun^ariata hsooéztályt állítanak fol
szágban kiképzés alatt álló honvé
A m kir honvédelmi miniszter t» a honvédség főparancsnoka el-twdelle négy uj hungarista had-Mitaiy felállását. melyek Kossuth, ÖVgejr, Petőfi és Klapka neveil Njak tiiselnl — A hadosztály t revek al.dt . irdu nak u) laubi mag) ar hazank felszabadi-U\'J\'i A hadosiMlyokba máris tö-*e$t»e« jelentkernek a Németor-
Gróat kalocaal érookot éo V.rág pécal púapókdt
! a boiaavíaták kivógozték
HfT.a mag .Onn.paty.aan\' aa effele* \' v4r"Ök
(Ujukkal együtt elhurcoltak a Szov-
Eperjesen a bolsevisták iegelő-szór is az élelmiszeiekel gyűjtötték össze és a borkereskedeseket lösz tolták ki. Sok bolsevista katona annyira leitta magát, hogy azonnal meghalt, sokan részegen az utcán lagylak meg.
Németorezag taljaa tönkretétele, a nők 6a gyermekek éhhalálra itéiva a férfiak kipusztitéaa az USA zsidók bosszútól lihegő terve Magyarok éa TI még mindig vakok lanntlak I? ...
(Berlin) Steitiiiius az EgycsUlt Államok kQlOgyministlere kijelen tette, hogy az úgynevezett Mi-rgen-lau fele terv a hivatalos északame rikai politika alkotó részévé váll. A terv, mint isiner.tcs, az egész Né-\'fnctorsiág gazdasagl életének szel-rombolásál lüzle ki célul es ennek az a célja, hogy valamennyi asz-
hadösztályok tagja, meg- szony és gyermek ellenhaljon
■ c. i , I fl -iLil v.icv
deink. E
klIIAnböllelA fclvenyl .visell ek, baloldalon p.ljllol a Sie. l K.urnával es a nyilas keiesulíl. A e.-aiud-,aKok síinlín vise\'hctnek ilye" jelvényeket ti eilOl igaiolvjnyl k.ip-nak X hadiwilíly katonái m»ii.i«..bl> isoldban ii\'sii\'sa^iek
l!Vr>) A seev|el csapatok illal \'fpDír líilHítekrn a bolsevisták 4 pe.pAk^l .íveitek ki. k^i
a> Gi.\'h ),>:.el kai
" V"K 1,\'K i, l^csi pOSpOkfll. • «"st,*i k^iMaai tt at enyetemi
\'"«« <<(»i hererdeilMI Or>>si-"t+I béliedbe vaMsal.\'.flt«| KI-"«e ua. inak ís sok oivu»t csj-
.,m.k.l •« édesanyától
"V\'.-s.-,) A m«,.JIIl. a\'i k« \'"\'"\'"^.xi! ú.lt * lS 60
•«■• >at teiü\'etekea vai^sijoa ^\'"" ^„ („(.k.l Íssjel^doítak
líVt kl al assionyok <> !\\r.„ IC ^ \'
«i.,t a sao.jal k5i,i»r|ai» *» » n 4 „.^Ijanit
re Juemes etvesa k a. se.uta.
ielnrrw btlsejebe. A. ecetem, Iflu-í„cl.el i onnepílyesvn meín,.t.\'tta« ■ ,)
,íra „j tanívet. W ,;k "
aiKtáal beiJttak, a \'kleket
l^rl.t.Uttik «s - ***>»*»
elhur.vltlk.
szerint a l.rliakal v.isy aion-n.il „ilkvidálnV kell, vagy ktny-Hermunka laborokba Hurcolják Aket, hogy oll elpusituljanak.
L«gb|abb newyorki jelenles sie-rlni SteUinius Mollkviba erkfietl i»\'rij(;erkeii;se u!á:i a sáji^ lé-tlére gyomban nyilalkoialon ad..11, melyiellemiítlínyl veteti ar előkeli politikusnak a siovjeltíl s/. mben való mejaláikodó ma«alaitá»iról.
Sléttlnlus kijelentene, ho|ty -min-dis virta eil a pillanatot- ís mosi-kval Ulogatása .életinek egyik leg-jellí<ietesebb eserrínye" f
Anglia ajtaján az «hs«g kopogtat
Angol ujslg.iók ai uiObH idík-h«n Mlat loglalkoinak a mar SaRy Bntan^abin is egyre lobban mu-UtkoxJ elelmsaer és e<yeb hia nyokkat. Al angol r<p ellalill be.y-Kle iyre eiegén,esebb es sm-
k6Kbb
A -Daily ^r""\' kft-
i»tt tjj it: Lercng.o:! vékony ro-Mkban ís fdletten siobakban elnek ma a> anio\'ok. \'
Kipirult arcú
magyarok könnytől csillogó szemmel, örömmel nézték airokal a fc lejthetetlenül kedves jeleneleket, amelyekkel az irgalmas Isten megajándékozta őket. SzemlM-sremben -a nemzet elhivatod Vezérével <>tt álltak sorf^at a magyarság jövő reménységet, pici kis szajacskájuk pöszén kiabálta cérna hangocskái* jukkái a hungarista üdvö/lésffeléje. A kíséretében levó kemény ka.ona, kemény hungarista harcosoknak is, valami ismeretlen fttirósaj^jjrta ál szivet es bizony -»- ha iTí iTí^gyen-geségnek, anyátnasszonyságn.,k nézné a magyar nép a könnyes szemö férfit talán bizony löbbbnek dolga is akadt volin a zsebkendó-jevel
Országjárása Során látln* mi mái a Vezérünket .izelóit is. Akkt.i tudtuk, hogy áldozatait ezert a sze gei.y Sokat szenvedett ruperl és nemzeléri hozta és vállalta AI;kor is láttuk, hogy mennyire aggódott a nemze! apró virágaiért, hogy mennyi szeretettel haj\' \'l !e hozzá-« juk. Dó I.Vnia kellelt volna ezeket a gyön>örü jeleneteket mii denkl-nek most, amikor a hatalma teljességében és felelősségében, mennyi atyai szerető aggődással ciiőgatta meg a lalvak apró reménységeit, hogy mennyire örvemlezeti a/t»kon az apró szajicskakk.il eln>.ndoll feleleteken, an.n a k c«i J-^kák is Juliskák adtuk ketdeseire.
A falvak egys/etü nep • \'ictn a hivatalos utjat jaró állami-\'\'t. a Nt>m-zttvezet-\'t látta beniiv ban ni a Vezérét, aki egy férfi Síiv iga; melegével és szeretet. m I jön k< z< |ük, hogy a falu b.-jr»ii es j.-.p •»! aggodalmait s/ein. ívesen .1 Jenvedő nép szájából. «i\'-k \\eacf"n.\'k jelentéseiből m«gh..rgas$a. Ai \'ta a magyar nép a i-.bb.^sác lnheit levethette, ar 1 .11 fe\'e\'ós numszie-rium igazgatta a nemzti s.\'.rsát. még a liberális és ferei.cjózstfi td\'.k aranyidejében sém akadt egyetlen egy államférfiú sím, aki ann>ira egybeforrott volna a djlg zó nem-zettcl. mint Szálast Ferenc
Még r.em volt példa arra sem. houv a IjIu egywer.1 vezetője, a mir.dk Aon h;.ta--m onké.-.yének nyomá«a alail el-\'- jegyrók, egyszerű paraszti sorsbői kikerült bírák, iparos. munkás cs paras-zthól Ittt politikát vezetik, srerr.tőt s-c-ren az államfővel, tlheszrlgethent* -olna a falujuk bajaitól <s » ir.ságatról.
Ne*n fordult elő n.tg z sem, hogy panaszukra azo-al r-rvos\'ást tálaltak volna. Ez ma va\'ólág Es ebben") a va óíi^f n n-ertek lel először a vezetésre hivatottak, hogy a nép és Vezér egy es elválaszthatatlan. Ma miaderk. c«a\'« egyet akar: a r.emzet bo\'dog«a2a! ts há.hatai\'ansagát Nem kell k\'.-séges istánciákat, r.err. k«.l tres rr.isi-
Uri ígéreteket tenni és hallgatni. Nem kell kilincselni a nép Jogos Igényei es kívánságaiért, mert a Veiér, a nemzet feje eteket az •vult éa sok Jogos keserűséget fa kasztó Jelenségekéi megszüntette
$zemtfl|.tiemben az államhatalom végrehajtó szerveivel kijelen-tette, hogy ar én srcmem és lelki-Ismeretem a Párt. melyen keresztel a hibákat és mulasztásokat figyelemmel ki«értetem és megszüntet tetem. Bármilyen baj vagy kívánság merni f«| a kötósseK életében, én rájuk hallgatva azokat megszün feltetem Megjelölte a szerepkörét az államigazgatási szerveknek, el kni.-i.tein- Akft egymástól, hogy azok egymás köreit, akkor ne zavarj .k, ÍM mindegyik teljesiti a ma^a hiv;.|^satw A
Megjelölte a győzelem ulj/t és kívánságait Is rs abban a szent hit ben és meggyőződésben bocsálotta utjái* a nemzet apió napszámosait. } hogy á\'do/alos munkájuk, testvéri egvbef.gó/kodáauk egészen bizto san meghozza mielőbb a sóvárgott békességet, melynek 3ranysugarás | napjaiban megvalósulhat a pa.aszti népünk ló\'di békéje, a munkásunk munka békéje Is Összesen a P*k Hung.irlca. a dolgoz* milliók uj kazája. a Hungarista Magyar Birodalom
__(L
Nemes F«reno rendörfótörza-örq>esler utolsó utja
A rendőrségi garoljnrobhanás har-mad\'k halálos áldozatát Nemes Fe-, renc reridőifötörzsörmesleit kedden déluián 3 órakor teinetiék el nagy részvét mellett a nagykanizsai temető halottasházából A temetésen megjelent a honvédség képviselete, a rendőrség tisztikara, a legénység dltzarakanra és a gyászoló magyar-tág sokasága
A hősi halált hall fötörisőrmes terl dr. Kdilay Miklős rendőrfó^d-nagy bucsu/latta el. meleg szavakkal
— Nemes főtörzsőrmesterben — .momlotta — a Jó rendőr, a jő családapa és a Jó magyar ember tulajdonságait Ismertük meg, aki feladatit niind.g a legnagyobb odaadással látta tI. Most. amikor mint a kötelességteljesítés hősi halottját utolsó uljara bocsájtjuk, kérJOk a Mindenhatót, sorozza lelkét a magyar hősök hossiu sorába.
HÜÍ-L\'J.S t
Több millió embert borzalmas éhhalál fenyeget /
Akik fegyver nélkül klazoifáiíatták megukat az ellenségnek
(Róma) A brii megszállás Katii országokban .öbb millió ember áll éhhalál élői; és sokkal rosatabb a helyzet, mim volt a megszállás előtt. A Bor.omi-kormány közlése szerint ujabt? olasz köldöfség ulazl Moszkvába, hogy ujabb utasításokat kapjon Olaszország szétbomlasztására
(Beilln) Francláónzág északi részében az életkörülmények éppen olyan borzalmasak, mint a deli részben. Le Havreher például lOt.OOO ember lakik istállóban és összetikolt kunyhókban, fűtőanyag és élelem nélkül De Gaulle mosz kvai képviselője utján felhívással fordult a szovjet megbízottakhoz,
azoknak a franciáknak érdekében, akiket á bolsevisták német táborokból hurcoltak el. Ezeket a foglyokat o\'yan embertelen körülmények között alkalmazzák kénysze/-munkára, hogy ebben fez ügyben hivatalos közbelépésre volt Szükség. Franciaországbah napról napra erősödik a fehér marki-mozgalom, amelynek az irányitói azok a franciák, akiknek. sikerült megmenekülni a degaullista itelkezések alól, mely most már a franciaországi különféle szervezeteket támadta meg. A mozgalom tagjai jól meg vannak Szervezve és megfelelő szállító eszközökkel-rendelkeznek.
A magyar mezőgazdaság érdekében
Ai egész ország totális mozgósításával megbírod tárcanétküli ml-nisiter felhívja minden járás főszol-gabiráját. hogy február 22 én kez-dédá mei.^aidasígl traktorvezető tanfolyamra Jelöltessen ki Vet olyan személyt Járásonként, akik müsiaki Ismereteikkel reményi nyújtanak ana, hogy egyes járásokban a tanfolyam ehrégiése után mint oktatók Is mOkMnt tudnak.
A tatsmecei Jelűtek Mihátyfaha •i^.jár\\*,J.»ál jelentkezzenek (MTI)
a ŰóyfHftS »ytt»S M[\\<«li rwcevl
T m*» S <WSt« d*fci>«
M# *• MM> ) -
Amig a fémetek benn voltak Franciaországban és Romániában,
mindenkinek\'volt munkája, mindenütt rend és jólét uralkodott
A németek eltávozásával úrrá lett az anarchia
(Berlin) Funk bir. dalmi miniszter a német mezőg.i^daság és ipar munkájáról a megszállt országokban a kivetkezőket mondotta:
A német megszállás allatt Franciaország és Belgium ipara nem ismerte a munkanélküliségei, mivel Németországtól megrendeléseket ka pott, melyért mindenkor Németország nyersanyagot is szállított, így módjukban voll ipari és mezőgazdasági üzemeiket fenntartani. Azonkívül , t^éipetorszáe ezrével küldte FTÍ»«Cíáor*zágba és Belgiumba a mezőgazdasági gépeket és varóság gal újjáépítette az egész belga es francia mezőgazdaságot Igy például Franciaországba 62.000 f\\er-metezö gépet szállítóit ki, azonkívül a szükséges vegyszereket is. Romániából például sokkal több árul
\' küldtek Nemetországba, inint ameny-nyit onnan kapott, t bbe a \'fegyverszállítás nincs bele számítva. I\\ maniáh.1 1939-től 1943 ig > >.(XH) mezőgazdáság* gép- i és több mint 5000 traktort sz.iintoii Németország, u^v, hogy Roináiii.i gazdasagi termelőét fokozni tudta A román vivuv\'.k s-.rnára rendkívül sok epi-löioiyagol es mozdonyt szállítóit. A német támogatás kbvclke/lében Romania annykészlcte „ I9J9-IÖI 1941 ig h.nomszon sára einelkidett Németország a hulgariai terménye ket rendkívül magas áron vásárolta fel, melyek a vil gpiaci ára kat messze felülmúlok. Bulgáriából búzát nem hoztak ki, ellenb.ii Né metország 1176 nulló birodalmi márkn értekben szállított árut Bulgáriának Amíg a németek bent

; M-j. J
\\J _ l . "V (J
<7-- .-: ví. *

voltak etekben az „„„ mindenkinek volt rt-u ik i|, \' nQtl rend és jólét „,,;,k; ** németek ellávoiisi.al 1
elégedetlenscg anarchi .M ""*
Haza várlak Urdm!
Wli.\'ll Vlíí.\'ll* ( I ;,.,
el a, tvhjjiat, i. Stdtttat rltul A."if, i,i|
ÍIÍ*.M
H.Uít niilaI nmj
mffti/n,\' Aií.-ii / i t
Al maliim \'i
— Ati A/tii ki. n „k
hil< í t iiim. nj:n,li, hj ll\'UJ HHlak t: Hit.
iwityiui /.«..: H,. ,,,„, ít .\'/.Keli »u. »
híijíim /.».) ,, . ,, II Í.7I11 ft. ni .. (,.,, mi i>- .1.. Í Uyin I hu hiUniilí 1 \\ 1 11
ÜJn »./..,év.,,,, ,„„„ *" ttmrt 1 r ■ e< 1 .• \'•/\'"• \' K a i\'
álkor . t) lukul
Oi^pwakaK\'éa • aetanyon
li.lt, hu,, I ,r
Felhívás.
Hil.ny.1 .11 \'UV. • es I\' kir v.n.í I u p ríj I i\' kéri .1\' .. \' ^ I. rim.it invnelvi:iek.\'t, ti .^y ,, taik.\\t. > il.sil.lnl . I 1 1 ennél, 1 j 11 l.ii\'ii/t,., 11
pontos :>•.• |vli1 ■!■
vArnieuve I ^i\' 1 • li al 1 . I itli-ktjl.ii\'11I k.. • ■ .
Munkaban a V-assow-nié-osz>ay
(Berlini Ar (llv-i i-mv 11 te* ban a Viasrn\\v-li.itit.^/i\'ilyek)tir redese hai.n iiM(i.iiaita..ival n®* kivOl kitOntelte 1 .;•:.! Al egyik katetéke li.litivr r teW \' a bolsevt.iair.il, v i- "wk (l fegyvett, mn- / • \' résre Ik-i/IIii!*\'II0 1 \' - - \' (ültek a némeli-klu-r K lial t>\'«J\' kor elmondtak. Ii o - - í v"\' löbben letetlek \' i.t)1,r-"
tudtak vslna, li\'.iiy nag|®t* * kttetékek altnak ve u< wetrM
A japának körülzártai nlla ellan •lőretört «!\'•
(Tokiói Arak a f dasok, melyei.I a I-r
környéken indilollak. > len dei teli, elítél -n k6rQtrirasára vele* szövetséges c<» > -veszteségeket ok-délnyugan részei » geri gya\'.ísj..! r. kn«l kküniclte n; keseredeit harc >\' \' * ■ UMI d.-re I avit a sz.-,vet..tíc. 11 toltak es emtité- . ériek el

■itf
, ,-|1 , yf\'

HoiiílurlortU taresJ: 5„, Putkis Oyulánét Xaposvár-torsi fia. aki valamit tudna
, rigóit kéri a fia, hogy írte-íV , kCvetknő címre. I utkát Jj-x, tzikutvezejft Vásárosmike
^ iWwa -
hírek
I^tfc. Ftbtulr 15. Citltflrl. H6;n. In u Koto* - Prolettánt Pauittin
KP.l ii .!«•■•»!\'. .Ue«vátl<J\', .Má\'V a,4ii«Oll*«il!t«ertirik lii|ák ,1. _ J,,.. Wltknél élei a 6r Merkly-fttlvt píeitlí itelelm léit. ezetle, d ont* lift I tetidelkitéari
- (Hamvaró szerda)
Fibniái ^M-ivel, izerdáva a* AtjlUfnle<yház a nagyböjt iza-tifti lepeM, a Melyet Krisztus urunk Mueaeedese emlékezetének szenti A nagyböjt klisíóhel hamva iHiiH-pl At: .E njéxezlél meg li< , h-igy porból leltél és pozrá kíieu" Meg solia nem markolt uftyiu a lelkekbe, mint ina, aml-l< i llijlnap megiató kérdőjele «tir| Irlelllfnk. Áronban rendithe-terlen hillink, ho,jy a kereszt ul után fm táruk a lellámadáir ICy;\'Ma gir«rsrá|( vérlanuvága* \'s véget ér n ian»t a Ucke szivárványa sitt kl niif-a iVigarista Munk lallain ég-ktii\'atán Ki a inl haiuvazó-urrdai lelkiségünk. (Megszűnt a nemzetőrség) A minhrtéilum a honvédelemről IWA IW.\' II. ic. ben loglalt lel-kiulm ira.va al.ipiáh a nemzctóiség-i4 tiAtó rendeletét hatályon kivűl kl/rrle: A\' erre vonatkoró rende-<i ■ hivatalos kőrlőoy legközelebbi ttlmáhan j, C> ik ineg.
- (A Fonciara biztoaltó fal-Mis a közönséghez)
A Foncieie Általános BiitoélM nép nvzt ilya (elhívja I. I. W lei ligyclmet aira, hogy a rend-",J" viiiüi ynki.i való tekintettel a \'■P^iliiaiiio dijik beszedésére ►■•Ihesred i a I Uiíytelekhez kl-\' nem all módunkban és ezért \' lJi. h. <« a uep kötvénydijakat ">> Mutatvánnyal küldje be, "<! Iieaéjtrwn a Fonciére Alla-" < Brrlavih) Intézel vezétUgynök-hival.ihis helyiségében \'""íervu. | | emelel) fizesse be. ",M,Jk az i l kótvénytiilajrio I l\'iielat.i a kötvényleltéleiek Itn.-ly szerint ha a köl-. \' J\'ia 3U napan beiOl nem kiegyenlítést, ugy a hannin-"\'» lelellével at Intézet koc-" "xVié magátél megsibnlk. , I l .ügyfeleket. hogy
, \' " \'ekjében stiveskedienek a ••tl|tk,i m.el\'bl) a sálit ér-
ember. Egyéniség*.,, ^ " az Államfő, \' határtalin
I Elsötétítés
örAig
az Ember Is naiariaitn. szeretettél csQng a gyerkévé\' \'7\' ^
«* tő, r^trt vele kzpcsol„b,n m4r »Jtw»,k,dés Kifejezését I, hely. . hlSín*t"í- Nem K^ukJk,
ner" "OHM* emel a„a a polcra aha! 0/ Igaii, ialpig ftrfi in
^la vármegyei országjárásával xapcsoiaiban talán nem lesz érdektelen néhány ap,ó jelenetet megemlíteni. I„k a ki, epizódok re-mélhelólef Wzájárulnai, hogy azok Is helyesen Ítéljék meg őbenne az Embert, akik meg személyesen nem ismerik rendkívüli egyéniségét.
Látogatás « siákalyaknál
Az egyik községben történt. A Nemielvetélú a tlósjjemiékmo megkoszorúzása után hatalmas, lelkesen éljenző tömegtől kísérve haladt a párthetyiség felé. Ul|ában egy kis flu lelkesen kiáltotta feléje Kllar-láai Éljen Szálasit A Nemzetvezető odargent a karlendiléssel tisztelgő 9 -10 éves gyermekhez. Kezet fogott vele, megkérdezte a\'nevéi.
— Mi az édnapja foglalkozása? - telte lel a Nemzetvezető a kérdési.
— Földműves — vojt a válasz.
— Mennyi löldjtlk vag?
— Nekünk #megx"nmcrseínm i, mert elmenekültünk. Istenseglts bácskai székely telepes kötségben kaptunk löldet, amikor lukovtnából hazatelepítettek bennünket.
A Nemzetvezető blztalá mosollyal fordult oda a kisfiúhoz
-- Mondja meg édeaapjának.édes-
O® íhJUx
múlva elmegyek
\'»y|»nak, félóra magukhoz.
B« is válton, szavát. A jelzett időben meglátogatta a sokgyerme kél székely csángó családot. Mindenki Izámára volt egy-egy biztató »"»a, megnyugtató moiolya. meneküli szegény székelyek a megilletődöttség alól felszabadulva elgondolták küzdelmes éielllk sorát.
•Mikor a Nemzelverető már mesz-•« iArt a szegényes kis háttól, összejöttek a szomszédok és iega-tptlan beszélték meg a történteket.
Vajh mindég ilyen ember álll vóna az élen — hallatszott ttt is, ott Is a, sokatmondó kljeienlés az öreg székelyek ajkáról.
A honvéd hadikórházban ..
Az országjárás másik kedves epizódja voli a Nemzetvezető látogatása az egyik községben, a Marosvásárhelyről menekült honvéd hadi-kór. ázban. A kórház parancsnoka vezvtlé végig a permekén a Nem-zelvezetőt, aki a lálollak felelt megelégedéséi fejezte ki. Ezután a kórtermekben felkereste a sebesüli katonákat. Mint édesapa gyermekeivel, ugy beszélgeted el velük. Megkérdezte mindegyiktrl hová való, hol sebesüli meg, sulyos-e a sérülés, hogyan van megelégedve az ellátással?
Az ul á ii az egyik sebesülthöz lépett, aki Székcslchérvár kötelében szilánksérülísl szenveded. Melegen érdeklődöd sebesülésének körülményeiről, majd kezét ráhelyezte a seb felett lévő kötélre.
Megfényesedett a kórterem sebe-, sültjeinek szeme. A csillogó tekintetek hűséggel, ragaszkodással tekintenek a Nemzet Vezére felé. Mintha csak iliondlák volna:
— Mi nem hagyunk el Téged soha Hűségesen kitartunk mellet

ik óvató""
I ted, mert tudjuk: ez a háború a mi és családunk jövőjéért folyik. Megéreztük most, hogy a nemzet vezére velünk van, törődik fájdál-munkkaf, segit rajtunk.
A könnyek ott csillogtak a jelenlevők szemében is. Mi idenkl érezte a „milliók egyért és egy milliókért" jelszavának örök igazságáí. „ .
Egytál étalaa ebéd a falusi Olvaaókörben
Egyszerű, falusi olvasókör, vagy mozi terem a színhely, ahol Sz.ilasi Ferenc és kísérete az rgytálétdes ebédet elfogyasztja.
AjNemzetvezctől a terembe való\' megérkezésekor két kis gyermek fogadja magyar dallal és*-tánccal. Az alig öt-hat éves csöpségek cérnavékony hangja megbizsergett a sziveket, táncuk gyermekesen kecses bájossága derüs mosolyt varázsol az arcokra. A Nemzelvezető megsimogatja az ének és tánc végeztével a sjöszke fejeket. Megkéri a csöpségeket, írják, vagy írassák le a dal Kzöveuct és küldték el számára. Majd megkérdi a kisgyermekektől: ebédellek-e már? A tágadó válaszra asztalához nvilálja. kétoldalt maga mellé ülteti őket. Segit nekik az étkezésben és kedvesen elbeszélget velük. *
" A helyiség ajtajában most idős asszony jelenik meg. Bátortalanul benéz. Észreveszi a két csöpséget a Nemzetvezető mellett. Az elérzé-kenyedésjől síróssá válik a hangja, mikor mondja:
Az én unokáim, az én unokáim és\'most a Vezér melleit ülnek — dadogja büszke örömtől elcsukló hangon.
.A pszihológíai tünet..." Az egyik értekezleten felállt a helyi vezető. Idö# öreg testvér. Régi harcos. Elfogódott hdngon szólott. Elmondatta, milyen lehetetlen és kíméletlen eszközökst használt bomJasz7fr~~prop»R*éula a Nemzetvezető személyével szembeíT-H^^
— Minderről tudomásom van — mondotta *a Nemzetvezető. Tudok arról is, hogy egyesek azt terjesztették rólam, hegy nem vagyok épelméjű. Ezzel kapcsolatkan elmesélek egy esetet. Teleki Pál miniszterelnöksége idején, amikor sürgettem a magyarság karcbaállását német szövetségeseink oldalán, a miniszterelnök azt a kijelentést lette : Stálasl Ferenc pszihelögiai tünet, orvosi kezelesre szerül. Azián bekövetkezett a jugaszláviai esemény. Teleki öngyilkos lett. A katolikus egyház tudvalevőleg öngyilkost nem temethet el. Olyan több«záz éves egyházi intézkedést ástak tehát elé. amely megengedi az öngyilkos bolon-dek egyházi eltemetését. A sors kegyetlen iróniája, hegy aki rngemtartett .bolondnak" ugy temeltetett el. mint

1915 | .
•kl .pillanata;! elraeianarttao* víg-
MM éleiével.
El i iiéhlnj apióug leijet egí •Kbrn nem tudja megmutatni Villan Ferencet, mini l\'.nbert De lalJn alkalmat ,esi arra, hogy mev -villgma ii ft lendkua.i egyénisé. gel, aki lehajol • a gyermekekhez, megvlgatitalja atehe-iüiti-ket 5 mrg tud viUgilanl minden lelvtlell kii de.i Valiban a nenwel veiriAjr Cl, akierl tOibe VtA/vk merni hívei <* Wvei leu mirdenki. aki egyMtr is lalilkomlt vele M megismerhette
Iliit tlrH
Ito.-es í "/°\'<
Nem adom fel a harcom
imu vfikctclc 10 pengőért kapható
a Zéldi Hojlony nyomdájában
NftfvLainiM m. fttri>K adóhíVfcUlutól
lárgT Hátralékban lévfl illáiméi y itkek bi-adáia. \'
Felhívás
Felbivam a»akat $ kerclkrdó éa Ipáin* Munkaadók al^akjji a vAUoiolt vla/ainak ailalt aUába>e/aMatAl nem tartanak,.tagy tiklUkrl. U fn bket ei Aneteltelilt. vagy «*>k ait->6d*«e« termaakkal dolgainak. eien vAH\'«á«! alkalmaidnak kertiéit adó|a aica-•ooilltMM jeleni i/k be a vlfoil adAhivatai 11. Iiadájtha A II C % (I) ut »30 31 1042 XXIII i c K> S kaiIi\'iI ai*, ián. ulo (4 librn kihívom atokat a mu"kaad4kat. akik at halmaid *k l\'.MA. évben, falamu l
folyó nkci at \'ille\'mín>|r|(>i<kek beadé-• al hAlfal. feltan vannak, a lukat lolyii hó J5 lx aktrtUn aü|tk bc (i a késedelem Ott\' Jelentek
F-.nt halál MA IflfHe Mién a mulat/tö . mnv iailA rllf a II 0 44 * (I) 2 ét 3 p> «.| l*M2 XXII le |l ■ l éa 3. ponl •i»pi»n i/A\'-iiekca ad^caalA* nmén d|4-rAai lodniaiok h«iyhanli«a. t\'»4S február hó II)
Polgérmaatar
KösxönalnyHvánltás
Mlndaion | >h.«fát>«l»h A*l«merA •fink kniAmWeo a renil.\\fa<|J Uartl f .tünetikért. a Nyllaakfiftftea I «r t hUHóu*- u*. * nAn-ei rendőr • •„ A* tulnl• -I-k. k k ilrAü« Jó fw )nn Adr««|<A. k. ie»U*il\'nk. aófO-luuk l\'le|»» MiTUlk
N >|» - | r»»rfO m. kir. rtndflrt4l4rnór«tt»lef leaelétAa ■\'•iileleaAaOkkel vagy t Armt mAa aradon mAtyiA*\'** tA| dalainkban pattom! tsl*»*ek tollak. fo«ad|Ak eauton la hAI4a Irt aiöneltak kltejt«e#At
A gy énoló ctaléd
Tottvér I
A «4ir#t At magvar ktlorék nak cttk ma\'ag »*A\'A»r« »in
tiüktA^úk A »io»|ai oroii ki-lo-lk ptd\'g rametak ♦ktwal-tfat 4a 4\'t4álérgya.dAI r«bo |Ak •«, h«n«m •rötaakcl kO«atnak •4 aationy* tokkal 4a gyarma-a\'takkal aa«m,ban, iakoKAja
t paJij fatgyujljék. A hAjldo-él* feopo«ó n«m»t vagy magyAr halott aohA ta utan:»d iIimi. O^-do\'i arra, hoif ha azok Ka<~co «4A4l, afefeor a aaov-jatbrotaoA lt«l«ap a Ta
ta fatgyui\'aríAl ( )
Munkában a némát fen§er-aláttjárók
Mac Naughten kanadai nemzetvédelmi miniszlei egy Shal\'os Lakeben lartoil beszéde alkalmával a kivetkezőket mondotta .Az Atlanti Óceán északi lésze ugy tele van német iengera<ati|ar(*kkil. mint hosszú hónapok óla még sohu. Napról-napra uja^b hajénV sQllyed e!."
(->
Mlaliratlab aiélvi\'RM lA|4alamaial, 4a lalaa aiaratataa a.\'éiaioa lélak-kel aiagBTay dra jtlaaNk, kw^y 4rAg«
|4 liak. IttlféiSk, unokám, aó|;or, illetve iákon
Steinauer Lászlé
karatkiéé a. *
AleUrek 23-lk évíhaa a betegek azent-légévci megaröaitve, »la«iM<Jia K»a lelkét teremiA|éaek.
Drága halaltunk lAldi maradvénvAI ■tal)A >i4 I.Véa, oHOrlAkAn d. u 3 4rakar fag|uk a lcn>elö halollathArA hV A rAm kai tgyhát aierlarlAfa nxeiinl a<aienielletni és Crftk n>u.^6-heiyére kiiérnl.
Ai «iue»itrt6 a»ínlniaf-A:4e/>l a megboldogult lelkiUdvéért l«l\\ó hé IVén d e. i,»A Arakci log a J ■ u» Süve pltbénia templomban a Mindenhatónak he rr utaltatni
Nairykan i»a, IV4V ItbmAr 1.1 A Ta |A UlkaA «iadig kSiöllíak V I
Srf^naiaf r Jáao* él •♦]« •• Ralf a»r Wa\'dl IIOUI Sltlitm\' M*r(ll Irt) Hor.tih
La«o«a«, Jáaoa mumi, 4i». b«i/ner liaalyn* ».,,..ri.. lUr.éih Jaaoi «4-!•<• 4> • irá«ioi» rok*aa<g.
169/14. 1845 T4r|ty : Sertéaek kötalfii bajeitatée*.
Hirdetmény.
A 340 X 1444 K U az rendelat er leim4fern as^k.aklkork hlrlrkAkna 110 kp oAI Dftatfbb iul>u n r imangalhn tagy maüKallcAval kermteietS aertí-* vagy 94 kg nAi nebatebb aulto baaacr tfa tan, kötelfaek r«l a d«raba«A« ía fajta mea)ri4l4«(-val 4»am4l)reaaD. eifl • lóval a kAzabAtAtl bivaulhao Naayal utca 1H) lagkéaóbh t bA 14 én hétlAn d u 3 trAlg tejeemenl A bejalffcteii aertéa (aarléeek) J4rtatlrvelé|l fgyidaJU leg ba kall •aaltfaltatnl a kArallAlsal hivatalhoz, ast ükét a brjHe»i4aiiez mlDdroki kőim maiiAval A aa]AI nev»-lAaQ M\'tAara. ka tónak JArlatlrtfle r,(n Dlptaro. a brjalt Bléa elölt JArlatluv. ,rt kall váll. nl A bajairoielt aariénaket a kftaellAtáal hivatal nyll**n(artAaba vaavi a a DylIvAalartAaba veltaertbarkat caak \'a vAaArléara Jagaaliatl kerrakrdflnak vagy a7 Allaitnrgalst Kfiapant nacbliatlJA oak a«ahad rladrl. eirk vAaAriAal na pokal tartanak a a aj HvAatartAabti vrtt afrléf* a tuiajdanaa Iri\'kéaóth a kltn Tfttl vAaArlAxI na^on alhti-l kótplaa Akt eladandó at-rtéiAl lagkéif.\'h a ki|to t vArArlAki n^pan rl nem tdja. ai aaJAI léaiérn vAgftfl angfdAlyt naM kapkal, ba pedig aaJAt bAilarlAal arUkiéKinéra ii Ar öli arrtfsl, de aeég van bejelentet dó aertéaa. a hajalanteal aiothan eimu laaitjn vagy az l\'yen «ert4»é( a kijelh t vAcArléal napaa el nem ad|a. in Ily- n liaidAUii leijét lalrkrt-ilelAI aa 414 aer lAkAnamAn) At el kelt kobartl B«|a i n terdék de n« aa véttlaek ayllvAnarlAt ba (tehát eiekra tam ^anatkcilk at «i fcitA«l katelrceAg) a aaJAt hA/tnilAain Uk aéglet trdaiéaéra a tal>ó n le vAtthalA aerlAaek (4 a*f aié yenklnt I »er té« ölhetfll a gtíd\' AAgt\'en aikaimaron Avea tarlAdek Aa ami aaAaok réü/Ate tierzídóteel biitoaltoil larniAa.i b^al jArandAaég vagy 4laloietéa c^iJAból a
VÁROSI MOZGO
Ftbru ír 10161, szombatiéi — A laftékéltUsttb , színes film /
Foroésaál
JUsW^osee) FOszetepben: Hríshna Södeibaum Előadások kezdete 5 is 7 órakor
Férfi és női
. munlcáccZzcit
felveszünk. I
TARJAI^\'- PA LCSICS
cifg, Monyát-n\'ca 86.
—--J-\'
DRAVAVOLGVI
1
VILLAMOS ARAM-___SZOLhALTATÓ RT.
AramuAmiak fuetesA reklamációk, hiba Hentésak, szakszerű fel>»:afositas minden vilieit-jm ke déaben ragtal •-12-lg déiután 2-S*lg.
•••niary-ut öl, t®i»lon 294.
lel)A gaidatAgi Aíhen n,\'o aerlAaek végül a ka/ienxfo,
f4\'4 lörr»k«n>tereli khr.k \' veialt anyakocák, a v, ., aoyakoeAk A rendé,M m,,\' napig terjedhető e.iArá.-n « Nagykant/an IA45 |.|Ér , \'
10
S\'agvkamtaa ,á
pal|»aiaaaata AW
IGI l<>4ft tArey •• .
ovitá-,
Hlrdetmeny.
r bó 14 UMI ke A v ,„ | JanoanA \'/jlnti M uim 44 > , tárában 11.11 d»n ia-iad » , areH lojAhi Sn-ine >11,». , t adta ki a kereck.riá a • • ei kell tinid a enaládi • . « zolvAnyt. nudyri- a \\. -. Az Arul h k"feáktdó r , , IliclAa (in xi 1 a la Ai | • 1 fr. tea kta/.iljá I1l.1l \'laiili-A\'-rl. * , véneit |4 <<n a/ok J«- en nek n c-aládl ►or»/ám h> , vsn, IS 11 dltf h/nk ni r/ániá irx»i no 1/«./t \\ A ke/ó H7.AI It\'iiAn v I- . ,
blideltiií n\\l»« n ka/hur- I ,, , hogy kik (h mikor JHn lojAHfrl. Aklki «-k i-.dikon «,. ezt ti niák ukknl k . 1 . Ilik « lAabor. hogy meg teli*»»< • » van v t.aro ijiiik nr 1 .-t/a a-1 nlr.ra Akii \'-k h gn/dfikn . . . oaák egy d-ifnh !• .ro 1 ll b « letvi-. nem k • phnl to\'n-t
Nngyktlii/Hl. .\'\'4. 1 I fiiár 1
Polga maiHr
APKOHIRBEíESt
L
ÁLLÁ8
HA» l» * oly VfgV t vrutnk Oyei>\'\\\'k é»\' ••!» r\' \' utca ?l . \'
S«y4d»l ts kifutót \'M \' tSa/eike telkedé
BcjAró tfckaiiKn\'i ai< nnal lf vi.ek SóiV\' «i>J lé< I AfáMI.
Klilaiudy u\'f•
Mri\'ckfllt \'n»i veoi V\' v t«M«n<k lo Mr <a. . 1« ruhéiMért N»t)Mi\'i«J 10 »/ \'
ADÁ&-VÍ1CL
l\'adi> . t. ím d-/<"» Kirát\\ re 34 !
I
UL I • »l«« )ZO T I >ZübA
\' Rlarta b I t.
pálnik LAtilíi bua 7 1

KlaaarAlném I w
[yano\'vania BawU«« \'5
ttv*aa*ll « ho ti í \'
tévie aiA ó «ervtr t-,
a Ki i ; .1 \' ■cgti i a. ii•»\'» • tér * va y a i-l»d
A1 •liőlé\'ites m.

; o\'t\'1
kezdodtv as 6 o Jj u

a
K>co»r

Ttterltoiti:
ÍJ^íiatokjVaiQnk az lat0n

1" un .mi - ■ |
3Q WMér.
W

Ciapotaink több he^iéget foglaltok vissza a Balaton ét tfatoncel-tó között
KMIIirtfcil 4m nty HOaspri • nrimA ~~ argyedftvra te pengrl
Nagy német elhárító alkorok\'
in :;n) a Hilaii » . Velen-ui 16 km u , i c\'ii in ir.V tUzvr-Velőkészítés ut. - t.imld iir.i .\'il\' melyet i tiipiilniii.\'. sulyiis hat*
i.í\'un frl/i\'i>tuk. rumit a b fi\'n\'i
Ir/jrl ll\'rh 1-i/íi\'t C\'lin\'Ani ,Ilink-li )< vllriiüi\'i\'tiek -11.11. vi-s7|. •
ii.\'l okozlak i\'s i .ifi\'Xliitlak I« htly«;:t l
l.íjk l\'lintt\'i \' i c.ii i k.i cl k«k eU\'tt i .i s"TTií"
I\' _Mi.il A Ufi\'P\' I |!tr.>||* \'H.iit k i 1 Iin^l.T--^ It klliiltltii i.
Komony hegyi harcok Sllovákiaban
M»«» öt Alsó-Rajna vonalán
"ős ellenállási fészkeket. A hsi cokhan 8 szovjet páncélost meg-seminiiitelieli Xisvárda községet viss/at..g|altak. A magyarországi arcvonal többi részéről csak holyi jelentően iiarcnkat Jeleimnek. A Illírt! Itvi\'kcnyiígli Drliva \\onátúli( Mr, lovtlhb hírt. A tisztogató har-\' cok során wbb hadizsákmányt e|-jlellck. Szlovákia\' an kemény és el keseredett harcokban erösebb támadásokat verlek vissza e; nchány betörést elreteszellek.
s>-
kiálr
kc \':ény In-pyl har
seb. Ilolll vll. ll
fii:\' •s/i,
lii n)l
irt eri
-/i Iliik. Kik-
i "i\'i.iiy n.-\'cy A/ ell<\' • • ira iii *-r\' k. i , imiilyi\'k
llin.ili.i-.j
i\'Hlégl l\'k , I J/.lk-
il.un
••>•«■». iiiiiyn \'kii livcS.1. Cs.ij
\' \' " .....\'felkel.
(■■ ii kd/il-iu-ií, . t i 1 ll - Wrilll \' \'b.\'..- i\' ., „, ".\' s\'l l.li leiiiyvr ■.j;CI i . r i ,\\t
\' dl :i i\' rcok (ulv nn.i-, itimz J \' ve./tciiiiií, Svi. ■\' .1- \'rci\'!-u"í\'" vár.i v\'l.ii intO/i-tt ; el\'.n«.^is liiii\'iUsl a v ir \' -\'\'l\'wgen- .iveilc. I) i p.uiinní-\' \'fran a no»,ct nkertvlen tánj. mdiloll. Ari.-w iMii. Sohnel-
A neTie\'ok n<-(jy
"•riliiiik leguap az alsó Rajna "*"•» . It, Ui\'nnept.M dílke-\' V\'y elhjriió sikert arattak. ! 1 \'injdások tömegét szét-
\'Jv> pedig^ ellentámadásuk-" \'"•<» J.\'fl ai ellenséget. Az \' \' " Ik I k\\Mi menll áradások k.v \'MiVn ai.Vporiosulásra kény-
■\' «.l-:íl)eketlOzérségDnklOie
"^K\'i. P[Om utcáiban, hová az | "\'I v|N1 betöri, heves harcok A izj,, mtrltl kötelékeink * ►eirs védelmi harcokat " 1 »i i Js\'it és EcMomach \' -"\'|íN\' iá—ad.\' ellensegge1 ,
deinühl és Posen fslvds.in li:iigolö vedöl li \'lyt állottak az ellc iieg heves l.intad.is.iiiTak Nyiiiial-Pnrosz-oVszág ilcli részén a tmlsevlkiek sa| t-ruk bevonásával l.ilyt,itl.ik k\'c-nitz és Tuchel lertflvicln áiiöiési kísérleteikét. Ili
it.ik lol>\'iim.ill)an. Az ellcnst\'g kisér-letel, hogy arcvonaluukal az Eltiing— Klii\'lgsbergi gépkocsiul miiníket oldalán nyliuat (elöl és Zimen mellen kelet tel. I .benyomja, ép ugy meghiiisullak. mint a Vormditt és L.imübeig közötti átkarold láma-llásal.
A kflrlaudi arcvonalon eredménytelen maradt számos század vagy zászlóaljnyi eróvel Iníitoit szovjet támadás.
» b

yugai. arcvonal ^Je-fci\'t Saar\'aalern me. ett
olhárltó tIKara
cokat és az elsiász-lotharingiai arc vonalakon\' erősbödő tüzérségi lilzel jelentenek. Ilagenau szakaszán meghiúsult több ellens<gts támadás - Horvátországban, Moslár környékén ai ellenséges nyomás megerő-södötl A töbM arcvonalon a tisztogató harcok tovább folynak.
Bécaat bombAitAk al an»^l-• záaz larrorlaták
Angol amerikai o^lyrepOlók fs
„M,ők tev-n.p a <<<•> "
Münsler-vtdek
támadlak Északamenkal
l jt lelet Nemeiorsiágra
kulturéplllelekben nagy károk keletkeztek. Az angolok az elmull éj folyamán terrortámadást intézlek Drezda váios területére. Légelhárító erőink révén az angol amerikaiak legnap 37 repUlígépel, közöltük 15 négymotoros. tvnibáziil veszteitek Megtorló 1DiUrikclv Londonra luly-laljuk. Antworpen térsége is állandóan távolsági Hírünk alatl áll
Tengeralattjáróink,
atneljek hosszabb Idö óta légiár hőccal vannak felszerelve, ízen ujítás révén Anglia parlmenti vizem és a messze óceánban, farad-hatallnn. kemény bevetéslllikei, 8lta-jót, 5!.000 bruttó tartalommal rü-lyvszlettek el.
A ■ vydcn\'i paraiicsiit<l<ság pótló-
l.\'g k.iZlil
_ Pi\'jcnban az . 50t) rohamlöveg pót és kiképző zászlóalj, valamint a Loiizer-fék\' SS.-harccsoport a város véde\'mébco példáladö bevetéseivel tüntette ki magái. . A scmlandi harcukban,. amelyek kft szovjet gárdalövesz hadosztály részeinek elpusztításán vezettek, killöhüsen bevált a SiewgrMábor-iiok jfcíelése alall álló északnémel 58. gyaloghadosztály. (—)
58 ty.
bombázók tegnip
Rajna lehlet és
községen
"m""rfl\'--tubákat.
Ijk.\'-egyedekben és a
; d.-MA B.-csf-e
A japánok folytatják előnyomulásuk*!
(f-ókio) A japánok folytatják elö-nyoriu|ásukal Csungking-Kina felé és tdtlb helységet elfoglallak mi-köztyfil a kinai csapatok súlyos vesziesegekei szenvedlek. Luzon gelád\' tovább tzrtanak az elke^re-delt1 harcok.\' Különösen a sziget középső faszén\' folytatnak eróa küzdeimet a benyomuló amerikilak-kal. \'
A halai nagyüaanje a v^rOs vasitorvénysiak
(Szófii) A Bulgáriában felállított bolsevista veszlörvenyszek isméi 50 bu\'gárt "gycrsrlolt eljárással halálra ítélt es az eliteteket néhány órával a tirgva\'as beH^ezése után agyon-k\'itek." Ugyanez" a soes vár a leg-köze\'ebbi jövőben arra a 7000 szabadság harcosra, akiket. .Moszkva parancsára" lógva tartanak.

Vihar előtti csend
miiidiij lekötuiie ligyelmcmet. Ilye koi* a gomolygó sötét K-llegck szemlélésekor arra gonílollam, huyy a K\'lledt melegben szinte ápoMdoüá vált csendhop, valami vajttdí, valami születni akar. És lénjleg a vihar után a soks/inU rtivárvány, az uj eróro kapott határ. S milliónyi pyénrifTWepptól ragyogó ré-lek. kertek, a kitisztult kvcgó bizonyságot is .idolt, hogy a vihar, ha ki is tépett egy kéi fát gyöke-icstól, ha meg ib cibálta a fák koronáit dc magával horia a fc\'fn3-sülést, a megújhodást.
Az Ist\' n természettörvényei ránk emberekre, a lárs.tdalomr. is egyformán vonatko2i:.ik. A társadalom, ha incgöregsiik,, ha avult szemlélete élei üdeséget megfojtja is lur-vadiá tes/i, szüks.gs/etüen egy tisztító viharnak kell jönnie, hagy újra éledjen minden f/vp, jó és ami a/ embernek kedve?. A liberalizmus^ éleiszemlélelc felszabadi\'.aiia az egy«?s emberekben levA alj.-»s indu-lafok.it, az öiuéíf az irigységet és elhomályosította az Isten s/it-muiikra adott ^ö*öss^gi li^ivényti. Megfeledkeztünk mindenről, Isien-ról, nemzetről éj hazáról egyaránt. Az v leiadta előnyöket cs.-.k magunknak, Hátrányait pedig nnsok-nak szereltük \\0ln4 Jutlifti... Már-már ddái;^ julottunk. Itogy a iipadt trigy<ég kelleti raj mik erőt venni, ha má*ik emberl.irsun!:on egy s ebb vagy jóhb minőségű ruhát láttunk, aljasan la án mindenre készek is It ünk volna, hogy irigységünk ki-ilégülési nyerjen. Táisad 1I/111 törvénnyé akartuk tenni azt a botor szemléletei, hogy „ruha teszi az embert". Hazudtr.k. loplak, csallak, csak aiert. hocy jobb ruhában, cifra rongyokban másnap látszódjanak. Leányok és asszonyok dl>h-ták od.1 magukal a lélekkufátoknak, hogy hiuságukat kiolégifliessék. Családi fészkek jHisztultak el, mlr-tuszkoszoruknt piszkítottak he csak azéri, hogy teljesedhessék cz a becstelen társadalmi szemlélet, hogy ruha teszi az embert.
Életem őrök élménye mar; dl az a kis epizód, mely közvetlen az előző világégés, majd az a/t követő forradalmi idők utáni években egy alkalommal a konjukturát elvező Iparosságunk cg>ik s»aktestü-letének házi balján történt meg velünk. az akkor bizony igen silány an javadalmazott kis tisztsise-lőcskékk* I. Aki még emlékszik ezekre a savanyu\'Z^u időkre, az nagyon jól tudja, hogy a társadalomnak ez a rétege nem tudott lépést tartani az egyre magasabbra szókő árakkal, meri nem volt módiában áN megdrágult életlehetőség többletét elhárítani ugy. mint azt az iparos, kereskedő, vagy paraszt testvéreink tehettek Hát btzony ko-
ÍALÜI iMZUOWl
poltak voltunk innsk mód|a ét rend|e szerint a hsrcterekről. vlsz-szskerűlt kollégák, uniformisukról lelejlell cslllagu zubbonybl, katona-nadrágokban. mások egyszer-két-«er oda é> visszafordított gúnyákban jártunk. Nem volt közöiségl •zemlélet. ezt megállapítom él éppen azért ntm szemrehányáskép pen említem meg, hogy aa akkori konjuklurát élveid Iparai lestvéreink a mulatiágukon megleleni tisztviselő testvéreinket a belépésOk ulán emez örökké fel.-jthetellen szavakkal logadták, .na megütlek ezek a kopolt éhenkórászok IC. Hogy a nemzetiszocialista életszem léiéinek, hogy a Szátasl Ferenc által megindított hungarista életszem léiéinek, minden }lderalra kést harcosa leltem, talán a sok ok kOzOtt legelőször ennek a botor megjegyzésnek kOszílnhelem. Igen. mert fel-Isjdult szivemben az a lájdalmas \'ludat, hogy a társ?d.ilomban lehel nek kitaszítottak és a kitaszítottak csoportja állandóan a dolgozó társadalom legértékesebb rétegeiből\' ádódik. Akkor a kistisztviselők, azután a parasztok, majd utána az Iparosok vállak azzá. És azalatt, amíg a dolgozó társadalom a szegénységet, a nyomon, mini valami stafétabotot kézről-kézre adogatták, azalatt az Idő alatt egyre-.másra gazdagodon a zsidóság és "mind-szok a hitvány testvérek, akik alias kiszolgálóikká vállak a világuralomra törő zsidóságnak.
Vniar" előtti csend van újra. A lelkek mélyén áporodott csend honol. Az egyre jobban tornyosuló fellegek a sóiét bizonytalanság rémét vetik bele a vajúdó, lelkekbe Ml hungaristák, Ismerve az élet törvényét, a bizakodás nyugalmá val nézllnk a vihar elé, mert lud-|uk azt, amit vezérünk mondott és
gérlellük ót. .Vagy megtalálja át nemzetünk, vagy Örökre civilül."
Igen. Vagy megtaláljuk egymás testvéri kezét és összefogózva egy győzelmi akarattal törünk hitvány elleneinkre, vagy jöjjön a dlcsó halál, mely velünk együtt eltemeti azt a nemzetei, mely nem érlelte meg az Idflk szavát és hiányzott Helóle a megújhodás, a megfiatalodás feltétele. Ml hiszünk az Isten szándékaiban, hiszünk nemzetünk ttrlénelml hivatásában és Igy tudjuk azl Is,\'hogyha a most készülő ylhar sok gyönyörű magyar életei gyökerestől ki is tép, de a vihar után a győzelem gyümölcsét : a békél, milliónyi magyar szemben ragyogó öröm könnycseppjéből szót szivárvány vezeti be arra az útra, melyet ml\'a nemzet halhatatlanságának nevezünk.
(L 1)
A nagykanizsai osondörség ünnepa
Tegnap\' a nagykanizsai csendőrség Is meleg bensőséggel ünnepelte meg a csendőrség fennállásának M ik évfordulóját. Heggel 8 órakor a felekezetek templomaiban Istentisztelet volt, majd a csendőr laktanyába jölt össze a tisztikar és s legénység, ahol dr. Baskay Antal cstndórtlszt Ismertette s csendőrség történetét.
A jelenlegi helyzetnek meglele-léen a máskor szokásos díszebéd elmaradt.
A nagykanizsai Ipartestület a h?dbp»cnult iparosok hozzátartozóiért
teljesítő iparos hozzátartozói segé-,\' lyezett, apielynek végösszege löbb ezer pengí. A segélyezési Iparosaink megértő áldozatossága és sio-Udarltása letle lehetővé.
Minden dicséretnél szebben beszél — a tetll \'
Több ízben adtunk hírt s nagykanizsai városi és járási Ipartestület áldozatkészségéről a harciéren küzdő vsgy bevonult Iparoslársalk felsegé-tyezése érdekében. Mankovlls István elnök most Ismét löbb mint 200 bevonult A hsrctérl szolgálatot
Ruhaneműt- lopott a zsidólakásból —
nyolc hónapi börtönre Ítélték
Jónás Lajosné Marosvásárhelyről Csáktornyára meneküli szülésznő bQnügyét tárgyalta á nagykanizsai klr. törvényszék bOnletótanácsa. Jónás Lajosné, ptlnl annak Idején pieglrtuk, a inult év decemberében Csáktornyán a csendőrkézre került Spitzer Pálné zsidó lakásából na-
gyobb mennyiségű ruhaneműt tulajdonított el. A bizony ilási eljátás befejezése után a törvényizék lopás bűntettében\' mondta kl bűnösnek Jónás Lajosnét és ezért őt nyolc hónapi böitönre Ítélte V ítélet jogVrös.
Anyakönyvi hirek
Nagykanizsán a legutóbbi kimutatás óta a következő bejegyzések történtek »z anyakönyvi hivatalban :
SzilttUstk Tóth Lajos hentes-mester és Adám Annának rk. leánya. Aatyus László esztergályos-mester és Máté Annának ref. fia, Bagonyai István földműves és Tislér Máriá nak rk Ha, Zábó József MÁV pályamunkás és Domonkos Erzsébetnek rk. fia. Hermán József MAV- moz-donyvezet\'tanonc és Ivánkovils Máriának rk. fia. Major Ferenc napszámos és Varga Rozáliának rk. fia, Weisl Qyuia kovácssegéd és Horváth Máriának rk. leánya, Rajcs József MÁV lakatos és Uenklcs E.-isébetnek rk. fia. Matyók Pál \'jör-kereskedó és Bedekovics Annának rk. fia, Hegyeshalmi Józsel es Bognár Máriának rk. \'fia, Bolf János flIMftWM \'is Borovlcs Katalinnak rk. fia, Jágcr Ernő asztalos-mester és Snelf Annának rk. leánya Oodi-nek Peter MÁ.V lllló és Málék Rozáliának rk. ha, Kiss Ferenc napszámos és Olvös Katalinnak rk. lia, Hegedűs Gyula MAORT munkás és Mester Ilonának rk. leánya. Házasságon kívül született 3 gyermek.
Háwssiigkdtések: Dr. Seldl Tibor magántisztviselő rk. és Székelyhídi Mária Oabrlella mngánllsztvlselö rk., Szabó István MÁV segédelienfr rk. és Gödinek Katalin rk., Bognár József magántisztviselő tel. és Tánczos Ilona magántisztviselő rk., Strimpl Ferenc Józsel kereskedő rk. és Újlaki Ilona rk.. Mlsko :zi Oolllrld hivatásos őrmester tk. és Qerócs Anna rk, Máral János Ágoston MAORT tisztviselő rk. és Morva Erzsébet Mária Szidónia MAORT tisztviselő zk„ Oíémesl Mihály MÁV lülő rk és Németh Ilona rk , Béli István MÁV fékező zk, és Qerócs Margit rk., Kniusz Józsel Isz. szakaszvezető rk. ét Horváth Mária rk., Juhász László földműves tk. és Térök Katalin rkj Szérl András földműves ref. és Soós Anns <k„ Szabó István szabó-mester ref. és Wlnkier Oyörgyike Stefánia rk., landráslcs Lajos sírásó rk. és Juhász Margit rk., Molnár Tibor tsz szakaszvezető rk. és Simon Erzsébet ref.
HüUbrtsok. Szuknay Károlyné Hoiválh Anna rk 76 éves, Herval Józsel földműves rk. 30 éves. Mllkó András magántisztviselő rk 30 éves.
Cslbrik Ferenc földműves rk. 31 éves, Rózsahegyi György löldmQves rk 30 éves, Kökényes Anial m. kir. rendőrtiszthelyettes rk. 51 éves, Medgyes Józsel m. klr. rendi>tlszt-helyelles ik. 51 éves, Pénlck József rk. II hónapos, Mátyus Miklós ref. 4 napos, Malolcsy Irán rk. 7 éves, IIIcs József lakatos mester rk. 56 éves, Lutár József tanuló ág. It. ev. 10 éves, özv. Holfer Vlkiorne Schrlcher I aula rk. 66 éves. dr. Báron Pálné Trojkő Erzsébet rk. 35 éves, özv. Bedenek Jánosné Poszo-vecz Anna rk. 73 éves. Báron András, rk. 8 hónapos, Oláh Károlyné Ju-i\'isi Margit tk. 51 éves, Szabó Imre ny. cscndöralhadnagy rk. 60 éves, Erdélyi József rk. 4 éves, Szmodics József löldműves rk. 35 éves, Berke László ny. MÁV kalauz rk, 76 éves, •enkö Józsefné Horváth Terézia rk. 51 éves, Mogyorosi István tanuló rk. 13 éves, Salamon Lsjos löldműves rk 53 éves, Mogyorosi József tanuló rk 10 éves, Tizedes
Íózsel uradalmi cseléd rk 17 évos, [ocsiczki Antal kovács-mester rk. 75 éves, Lakatos Péter napszámos rk. 65 éves, Nemes Ferenc m kir. rendőrfölörzsőrmesler rk." 52 éves.
A OOZPORDÖ nyltve naponta renerl 7 órától Mto 8 órál( (Ke.ld. n >|tn nap «• pénteken délután nókne* ) -Tetetni :,MO. \'
•3V-:
-iSSjjtrui,
Felhívás!
Isis vár...agy, lí|lp|
hdm. kormányblztoján.k w,:1\'
1848. eaámu rendel.\'. A^l felhívom: ",lr"\'tv
a Pllludszky , J4ll„ rösmarthy-, Bákóozi-utoásV " Sugár*úttól K-re eső, Klrátaí 1 Hunyadi-, Köloeey-, » Honvád-utoák valamint a fÍT! Eélvö. tér É l oldalán lakó h férfi lakosságot (t. «,„„, \' tölték, tl-l Iskolát vSgtetl v ok, rokkentak, e honvéd,é. ,,? lékéből elbeosájtottak i,, \'« í
áveeig, I. tisztek ezen l.lu J" e Petőfi—Rákóczi 6, H, oák éltei képezett tárán * e Teleki-, Róasa , Leiem,. 7l vssa-, Sánol , Szakér.,, flj\' László hog . Má\'ii-ulclk Bisii sor, Bajza-, Batthyány v,c" " Wlessics- vslsmint Hsioiá, vtí nak e Csengery.úttól K rí „1 izében, további KápsIna-.Kotim \'Széchenyi es Deák tar ,i|,„.,j Eötvös Ur D-i és Ny i 0idll|, további Zrinyi M ás.Kislilm,\' utoáknik • Csengery u\'lél\'l ,, eső utoák férfitikos, igl\' hoj,, Vároil Strandtól EK r. e,« !.,„ I Ciengory. ut mindkét ofditi^ Horthy M. ut, Zirdi Cslnyi, Sri mere-, Sat Imre heg Ttrhij. Só- vilimint Kisfaludy l, Hi osár-ulcá* Csengery úttól Sf \'| eső utcákban lakó lerliliáosslfls\' hogy a K rl\'y SOrtózd. R T {„• telepének udvarén folyó hé\'8r 14 órlra kivétel nel-ul |l rumig
Lágiriidó esetén, smei>n).btM légiriadó 14 órlnál tovltb \'l\'ll-i • nnik megszűnte után 30 pireet Az llipoi ok nélkül tlvotitri dókit i rendelkezésemre á lé «;■ ■ zlgorubb fenyítéssel logoffl t.-tani.
Nlgykmiztv, 1945 Itbr 13
fi. kir. /dr él mv /ev p
Felhívás.
Birany.i v.irméivc és I1.\' l i\' klr. város főispánja ismételt\'-, I\' kéri az összes I. r in> n .\'« pí>n menekültekei, h.\'gy s/eitkl" z> taik.il, valamint eredeti .xV-\'.h ej it elmét, .1 Jelenlétit lá.l"/k.iil,tsih. jít pontos ntv.\'i lötése mi-Heti, vármegye főispáni Iti.ál.il enze M-lldéktalaniil közöljek
\'glkenridiU\' haicók toly \'nak ■ romokért. Nlmat móizikl ilikulitok iknl kai h«tylznek .1 I lOrmi-Ukek kólóit Kellemetlen mcglipitlsbin rimiui majd a^iilinilg. hl n iknirnizékri ilmegy, -mirt i távolból ilsktro-moi utón Itliobbynlou ■ knlk ir.tgtiisdtlu> lóriit
p V
í i
Í
Csendörök
I „ftátu Ihot
j rik) akad, mnt •* » hl»»-\' ml lókért éljenek. Otk J tárt ki U| talirjárit kll-^ ^in, iminl végigkísérték kétiH ét erősítő tióval » [\'<,41 kivert nemietet a ejenve-„t ortllí"1!1"\' lélhetlad ,, uraizeretet lángjában égve iiorotok védelmében, a HÍ irtín, mlndenl eliőprí roharo-i nJ|7 magyar folyók hldlfil. j,KiiMuegníl. DunasientgyOlgy-, Orrjtnnél, l\'aktnál, t Ciepel-,.tn a nörnyű túlerővel vlat-ét ott vannak Buda falai t imlnl hit honvéd, rendőr it t bijtl\'tiik I a várói védel-i itlok vetekedő polgárok ol-klomló vérükkel pectélellk l migyír élniakarásl. J jUiiftová néiel a haiában, oll I, j fkei, amim nyugodt, maga-I, . kpiokkel járják a szunnyadó |i,ib,i.akáclái tanyákat éa a lel-Bj..íjj ról álmodó földeket, hogy 1,, ne támadhasson ezwek \'a eretnek hitére, éleiére, |avalra. Ili zpoiiMok hitével erAslllK népa-l^l itell^lélekkel állják a ne-■vi magyar sors minden megpró-llriuiil.
I Eri a csokrot nyu|ljuk át a vitéz I bátor magyar csendőrnek, el leietl mondanunk ezeket róla, meri 1*1 emlék11k meg kemény rnun-lirjn hőseiről, vértanúiról éa név-Ikizi nagyjairól. Tegnap Ulle meg Imiid liljkhtn Illó szerény kere-Irt kftzAlt l magyar csendőrség 64 |mi Itnnállásál. Nagykanizsán li.
I nemzet meghajtja az elismerés, lllsrlelet é»- becsulé* lászlójál t Inán iiendór előli, hálá|a él lie-I"\'!! kllétl nehéz utjain, meri Illja egyik leghűségesebb |u.\'(t|il és az eljövendő boldeg |k-;ii\'iii MágyaVoiázig egyik leg-le\'libh zálogát.
Hoiiiiarlozólt kereti: ■
<"•1 IHián honvéd keresi édel-I"\'." Jtv KaM.j l elencnél él h\'\'.yi Kovács Annát. Aki lud l\'H-i r.ilult, ugy értesítse: tábori *>IJ5. iz alá. e
S hullt honv. F. 6la ál | *Vn Miiről atra. kérem, adjon \'■ " migtről és nyugtassa meg VAl sztleit és rokonait, ikik l;* -Jimberóla nem ludnak rtla \'\'\'■w akik tudnak rOla, értetíl-\'\'\' <iél utan címemre; Varga I ^kámzsa, Hunyadi-u. J. u.
F.
JJnel Galambok ÍJ& hái-
l\'Mr,si «|| Farkas Lásiló iikv.-t,
* 1 ü kegii,iJiu ,|j pj,d.énál «ar ii ltot él aki novem-• »< été nem Irt Aki bajtársa • uamit. értet*ttt tiülelt. e
\'>\';ief ueik<et keresi Lf C\'éaiy Pánit. Líteoyért
<rtT« Ur. uep,™,^-
ü,°l|éré* Ubori oZ^Í lrt
KerMm Dln M
«
Őzen az otthon . \'1 J*««< te.1 az M.
u P®"* "\'""é lOodlna
K«mI honvédnek Nagyka|ilttlról, lói vannak mindnyájan. Laká-éttk megváltozott, dm Király-ulca "éra. Kétik, ha U, ene\'admre Ilon. Siémtalanaior csókolják a távolból.
MMsaái,
Forrongó katlan a „ovjet had,ép,e,o,.,.„.„ mlnd,n(.14
•l üzemek tar-. . - .minden a miénk" a Szovjetunióba vándorol
re lem keltik a barátságos hátország képéi, Jianem mindjobban forrongó katlanhoz hasonlítanak, amely ezen a harci izakaizon legyőzhetetlen akadályt képei éa sem-mlkíppen.iem alkalmas a szev|et katonai hadmüveftleinek kibontakozásához.
A cikk írójának megállapítása szerint a szovjetnek lehál nem sikerült a Balkánon Európa erőlza-kos átalakításához az alapot megteremtenie. ÍC ehnd)
elvénél fogva — a ff— \'
Az .Informaclones* clmü újság balkáni munkatárta ^gylk legu|abb cikkében beizámql« balkáni uov-Jet-polllikáról. .Allalánoi tünet* — mondji ai újságcikk \'írója, .hogy a bolsevisták íz általuk megszállott balkáni államokban nemcsak ai élelmiszereket viszik eO hanetn — keidve a nagy gyáraktól a legkisebb Iptrl műhelyig — minden Iparüiemből rendsieresen elszállítják az Ipartermékeket. A lzov|et teherszállító-vonatokon nemcsak a ploesli olajüzemhei szükséges technikai felszereléseket lehele|t látni, hanem varró- és írógépeket It, amelyeket a magyar él román állampolgároktól veitek el, Vagy foglallak le. Ebben a nagyarányú .kiviteli folyamatában még a legegyszerűbb házlartásl^siköT^lj ja,«aa-repeinek.
Köilimerl dolog az, hogy a nov-Jet minden polgári egyéni besorol a hadseregébe és a megszálló területekről minden emberi erőtlgényke vesi világforradalmi céljaikét. Éltől eltekintve — eien felül még minden munkaerői kihurcoltat a Siov-Jelunióba Is. Eme .önkéntes" rak-siolgáknak vége-lilhalallan hossiu torai kísérik az elrabolt izállllmá-nyokal.
A mégtiállott területeken a kol-levlsla-barát vezetők hűségesen kezére látszanak a Siov|elnek. — Moszkva parancsára - szo.jej felügyelet alall - rendszeresen elpusztítják\' orttáguk legértékesebb
népi rétegét és Igy előkészítik eien
országoknak a Siovjelunióhoz való csatolási!. Még egy dolog lellemil manapság a balklnl államokat él pedig: népeinek küzdelme a boIse-virmus ellen. Rominiibin. Bulgi-rlában. S.etblib.n és Magyaror-síigon a népi erő kön,ölte e„ü harcol a. Idegen rendszer és a. ellenség önkényuralma ellen. ,
"„ Jelentenek, melyeket «m « es terronii"
k KÖZÖNSÉG ROVATI
Az illetéketek figyelmébe.
Ilmélellen előfordult, hogy asi-lionyalnk órákon álllak a mészáros bolt előli, várva annak megnyílását. Most. Is Alltak, várlak nagy türelemmel és tiagy fegyelmezettséggel, amikor véletlenül arra ment egy „Jobban értesült" polgártársunk, aki odáaióll, hogy ne várjanak, mert ml nem lesi huskimérés, mert nem kaplak husit Szegény asszonyok, akikel otthon gyermekük, háztartási munkájuk vár, erre hosszú arccal távozlak. Miután alaposan «slzi:fagytak. Persze olt, ahol hust mértek,\' akkorra már hossiu kígyóié embeilánc verődéit össze. A hiába nagy türelemmel váró asszo-
nyok persze onnan It lemaradtak.
Nem lenne egtizertbb, hogyha a mésiituék tulajdonon Ilyen etet-ben . már elölő délután Ötletének ajtajára kl|Oggeiztl u \'étleti\'étt, \' hogy holnap nem fog hual klméinl él (gy megkíméli a aok negeny édesanyát éa h\'ázlaaHonyt a hosszú, klnteljea, belegaégazenő — ís tel-Jeaen Indokolatlan — hiábavaló vi-"~ rakozáitól ?! Azonnali Intéikedélt kérünk I _ Aláírások.
Migytr ember arotz (zekéit nOveizt7!
Kaptuk ai alábbi sorokai:
Igen tisztelt Sierkesitőiég I Már régebben történt, hogy a Zalai Köilöny hasábjain, lelsiélaláa történi ai ellen, hogy ttbb hölgy k kaniisal korión oláh silnekben pompázó díszítésekkel, Illetve ruhában sétálgat — A közönség nagy visszatetszéssel nézte ai oláh színekben korzózé hölgyekel. Tud-|uk. hogy nem szándékosan történt, a ruhakészítő sem gondolt bizonyára arra, hogy ezekkel a izlnek-kel a hazafias érzületet sérti, hiszen valószínűleg nem is Ismerte az oláh tzli]eket. és ez a nyomatékot enyhítő körülmény a dologban. A Hóban lorgó oláh díszítésű ruhát viselő hölgyek belátták, hogy nem szabad a hazafias ériéit megsérteni és levonták ,1 konzekvenciát. Eltüntették a bántó színeket
Most hasonló eselet kell Itmét Hóvá lennünk, bár rnág kiadásban. Egy Idő óla löbb férfit tálunk a nagykanizsai utcákon orosz módra nlvesztell, III. kiborotvált szakállal. Naponta találkozunk velük. Hál kérdjük, lehel-e magyar embernek a mai körülmények közöli csak egy percre is orosz szakált viselni,\' ami nemcsak bántó, de e^Venesen felháborodást váll ki. És nagyon sokakat kemény megjegyzésre készlet.
Pérfiak. a mai Időiben orosi szakáit viselni: Ízléstelen, sót tlbb ; nem magyar férfiúhoz Illó. Ne sértsük magyarságunk érzékenységét

iéf J
4
■i-
O"-
UsOtttt f«iJ«l halednrt U amerikai heéifofl!)«k a n*m«« arcvonal jr>b%*. *4MÜkr*l már b«ftj«i6-4£tt a Mböíu, mai* mukrt »a»nil célt nam jt\'»..-thetatt. \'Amerikában 4,6 1 howál^totórti Umél falt* hat *
karáét: m árt la harcoí-t.k ajak a katonák £ur*-
nCXÍrSl
m . I
■mm
f
•■■"év. \'
r-\'A
L- jr\'-V-
\'■ i.jVw\'át\' . -.
IALA1 MB.MH
n llyetralvel tea, M akadjoo ma-
P" borbély, aki Ilyen munkára Tilltlkoiik. Nem akarjuk 16bbt látni tz oroti urtniitu térti szakáit — magyar főidőn I
Sortlnk közzétételét kérve, vt-punk előre It kőtzflnelet mondvt \' • hungarista üdvözlettel alélrdsok. .
M«{hlvó. .
Tetlvérek I
A Nyilaskeresztes Párt — Hun-(tritla Mozgalom Nagy Itt niital Mun-káttzervtzele 1945. évi február hó 18-én, vatérnap
munkásnapot rendez,
-10 órtkor t városházi közgyO-létl leimében tz értelmiség ét i Szakmunkások, ugytnctak
10 órtkor a városi mozgó "helyl-tégebcn a segédmunkások és a nők fiáméra
a Nagykanizsai, a Zalamegyei és ti OTszágos Munkisszeivezet kl-klkaldotlel tartanak felvilágosító ér-ttkeiletet.
15 ónkor t városi sffrgyátban mQttroa délután kerelében az Uzeml-tanács tagjai éa a várbs munkás lága Ismerkedői tart.
Minden becsületes mag) art lesl véri tzereltllel vár a
Nagykanizsai Munktltaarvattl.
Kllailásl Éljen Szálasl 1
356(1 U45.
I
Hirdetmény
Tudam.is.tra adom a vtriu lerll lakosságinak, hogy a vasár- és Quiupiupi hauvedelmi munkatzol-gtlal rddlgl ^eiiszt.tst megváltónk, tatz 18 tu nem hivatal es tizem, hanem lakóhely srerint kötelesek megjelenni .i kaluntl tiolgáiai alól oiciucmuh losti.sk.
III án, vasárnap reggil 8 órakor átóvji, l,i|ijttai vagy csákánnyal a aagyk.iulisaimutluia udvarán meg-jelenni tartóinak árok a városi es állami tlsitvisclók, hadiUreinl munkások, mérnökök et tlsilviselók, ke-reskit.V Iparosok, ezek segédei és Itnoiicai, futaiosok, tikaiékpénilárt ét biztosítási hivatalok nsztsiselól tlb, akik ai alább feltörölt utcák\' ben és leieken laknak: . Vár -ul, kii ily-utca, Ezzséber tér, Báttioiy-uKa, Magyar, uua, Arany játtos utca, Kinizsi utca, Árpid-utca, Sikátor-utca, üaiiy-utoa, Vágóhídiul, Munkács.utc i. tosábbá a Suíár-nftol nyugalta eső réaie Fő-ut, Roz-$wyi utca. kaiinciy ulca. Rakódtuk.!, Vírősmtrty-uKt ét JOisel tó-hfictg-utcá, végül t Sugár ul mindkét oldalt.
Nigjkaitizia, l»45 lebruár It
• Poltftrasaatar.

i it«it—u.t
■■M u .Ituaas* ,«<«...»)•. .uta-a-és .áa^ytf* g^t\'-iaaruiu Ui.za aL — Wrj. aMM i .al a ér ItelIrtM
HÍREK
N*sér. rataaér 11 Péaltt Ma. taL Jallaaaa. - PloHaltaa jatlaaaa
— (Házaltátok)
Oerenctér Erzsébet ét Nagy András Máv segédliszt f. hő 17-én -ÍI5 órtkor házasságot kötnek a Jéiut Szive plébánlt-lemplombtn. (Minden külön értesítés helyed). (:) .
Wlnkler Oyőrgylke ét Szabó Ittvin házasságot kötőitek. (Minden külön értesítés helyeit)? (:)
— (Ablaküveg utalvány a Ipar-tattületban Igényelhető)
Az ipartettület elnöksége felhívja tz érdekellek ügyeiméi, hogy . Igazolt ét nélkiUöihelellen ablaküveg szükségletükre utalvány tz Iptrtes-lülel hivatalában beszerezhető.
— (A tftrgyár falhiváta az ItalmérAkhöz)
A nagy paltckhiányn való tekintenél az Italméröket It^csak korlátozóit mértékben tudjuk palacksör\\ rel kiszolgálni, miért Is privátokat, dlm viszonteladókat, egyáltalán nem szolgálhatunk kl türrel. Kiritty-Sör-Jözde Részvénytársaság, Nagykanizsa. \' (:)
— (A Foncléra biztosító falhiváta a közönséghez)
A Fonciért- Allalanus Biztosító Intézet, nép-oszti\'lyt leihívja i. t. Ugylelei figyelmet arra, hogy a rendkívüli viszanyokra való tekintettel a népblitssltásl Oiják beszedésere pénzbeszedót a t. ügyleiekhez kiküldeni nem áll módunkban és ezért kérjük, hogy a - nép-kbtvénydijakat vag^éUnlniltlvánnyal küldje be, vagylzemelyesen a l\'onciére Általános Biztosító Intczet vezérügynitk-ségenek hivatalos helyiségében (Cseugery-u. I. 1. eintlct) fizesse be.
Felhívjuk az i, LkOtunvtulajdo-nosok figyelmét a kötvenyleileielck 6. §-ára, amely szerint ha n kötvény havi dija 30 napan belül nem nyeri kiegyenlítési, ugy á haimin-cadik nap lelcliével az inlézet kockázat viselése ntagátél megszűnik.
Kérjük az I t. ügyfeleket, hogy\'" saját érdekükben szíveskedjenek a kötvénydijakal mielőbb a saját érdekükben belizetni. * i;)
y Tegzes Ltjai:
Nem adom fel a harcom
a/mü verskötete _ 10 pengőért kapható a Zalai Közlöny nyomdájában.
•yvlttt
Mt(y kan Itat m.

fálhlvá., Ptlklvam szakai a !„„;„, ■ unkaatökal. akik iu5í»k, miatt alkal«a.«u\'.r
AH.&IJhal Mjoj,
Nagykanizsa megyei vároa polgármoataiátél.
54T3/I9I5 Tírgy: A. éves |a.dasá|l cselédek szolgaian Idrjmck rendkívüli me|hoiszabtiilasa.
Hirdetmény.^
A m. klr. minisztérium 245,1945, M. E sz. rendelete alapján közzéteszem, hogy a gazda- és gazdasági cseléd közt fennállt 1945. évi március 31. óapjén végződő éves\' szolgálati szeiződés halalya a hivatkozott rendelet alapján a lejáraitól számítolt egy évvel, azaz 1946. évi március 31 lg meg van hosszabbítva.
fl gazda vagy a cseléd az éves szolgálati szerződést bármely okból csak a m. klr Gazdasági Felügyelőség mint váimegyei gazdasági munkaközvetítő hivatal engedelyé-vet szüntetheti meg.
hagykanirsa, 1945. február 7.
Jli Polgármester
Ull » t. -réidelíi ."„"„" H
Itlhivoni a,„k.| , „,„, JSmS" >, kalmszoiiak -után IÍII4 wl
■ > IIUi—l. . ■
munknj^T^s
loly« évben azTlelméJiií!^\'^ stval hálrilektiin van, ,í , ^»» 2Mg okvrllcn .-dili, b,\',, . okai jeleni-ék
Ezen hatáildi, Itut\'c mi, . munkaad.s ellni a II ti ,, , ponl 1912. XX,II 1,1
alipjln nintlí.,.. ....... . J >\'
rásl intlitlalok. Naiykanizsa, l
^\'■e-üii ove-, liliraii 1, foglr»B|i
Tátiért
A magyar szabadságharcotok píidjjir.í. sok magyarnak az a kívánsága, hogy önként Jelentkezhessen honvéd katonai szolgálatra Jelentkezni lehet; \' I. Minden na/yobb helység-\' bért, mint pl. rtagykanizs.in és Zalaegerszegen lévő ,, Kiegészítő paranc^nokiágrji\'.
„J.irJsi levente parancs--o*-.d$oknál". ( )
Olvassa
Zflios KöíJöíiih
flPRŰHiKiitlí^,\'
I------ t,
H,k>i . < ,
vet?Ink Cv tetc* \'it
yéd r 1 t>
fUmcrkdtik\'i\'i
■ loniml lí\'v -r tir I. *r«n
HfatéliMl •y*k é« t\'v ti LlMin uIca i\'
c
daite
dfií„ K r
r.«.

Az alsöUlilét ma \' iB órakor |
Q
UL I OltO/in .
kojtdódik 63 6 óráig tart.
Ktt MCT.Ilyri I <■•!! ftitkíl kttfr 1 iio\'npi J\'< r, Kd)|>ttr.i
,-J

• VÁROSI MQZGO
FebruSr 10-től, ucmbatHI — fi legtökéletesebb színes fi/rrll
Forgó&xél
(Immeniee) Főszerepben:\'Hristina Söderbaum
--—4Í-:-
Előadások kezdete 5 és 7 órakor
T
Férfi ét női
m unktfi3c>lc£ií
f* Ivtaxünk. .
TARJÁN-PÁL CSICS
<**. M.
Hoarrflium I loaat ur,.\'re <ana H\' r « mér Jóiitli f. Kmiji\' wr •
liVMlMl 13 -1 regi • • léte lnnciü:HIIÍI R»k<>«f\' u\'frt* aa níl p4»>itlica bíntií\\/; M»-\'. n4»i« siOlé élclmcxtil f
Urta.\'oramal Ker«in .a bre-ú «!»• ri» ; lót, adja l« a . adcnlvaii
14 ín Cllr 1OU Eniíbtl lír, /torthy MIj \' * u
léi-atca. Sagir-Blon ít I aicdfll txvélcll kiattil ,l, <f To
Mikiéi
kertaicdől txvOdl Biioan >«\'.•«."-; ^ Megtalál* |alalom clUa4»n ««•1 , iry uica 2, mái T6th Bét e lUktdétéhen.
9 ráauftaár dmieii <-9*"\'%
urcábtb. btuoklct mfi\'*\'*!^ lombú ráaicaüi, na ludji »
2ALM utolOhl
politikai nl^lu\' Kiadja Jt>rgtrtaii(> » *
¥tklót kiadó Itt itr*> N)oaa:»i A. t.

ítUJO-
-MÍlokoial: Tuburl Jnsla:
Kitartás!
85- ♦*♦, 38. „
Válaszod: Éljen Szálasi! "\'gyk.mz.., 19^, ,<brutr q tzombt| krm 3Q fiiUr
feleié, szerkesztő: B.n.d.k R.x.6
ElAftietéel ere: egy hónapra « pengd negyedévre 18 p«o«6
Buda^SVíaát^LhelJ[örsé9e áttört az ostromlók gyűrűjén es csatlakozott a nyugatra fekvő arcvonalhoz
u.......... m,B, ,,,u mj**. m.iy„ fav4ro.ért. nyll„kpr.„t„ k6t.lék.hb.n
Nyugatmagyarorsiágon m.glM . bot>.vlk, „Matr , e||ené|l4f4n
A balkáni arcvonalon a néma. caapaloV rátörték a* éllenaé, all.n*ll*aé«
hitii tthadluállás. 1945. február 16.
Budapest teljes körűi,írást után, a városi védői r+jdnem 50 Uftn keresitűl á leghevesebb, ellenséges támadásokkal szemben iHltk, nagy túlsúlyban ttvf siov/eterőket kötve te. A bátor német "ti" helyőrség, miután lisier- is ellátbinyuk teljesen ettegyott, - putncsra - áttört ti ostromlók gyűrűjén. Egyrétiük mária csat-Mwo/f t budapesttői nyugatra fekvő arcvonalukhoz. (—)
IKJsirg) Magyarországon a buda- köz Ai áttört kntrlekck súlyos har-Itsti magyar-német védöórség egy cokat vívlak a siovjtl csapatokkal és ezeknek isméülten rendkívül súlyos veszteséget oktlzlak. M gyar-német repülőerők eredményesen járullak a hősies vállalkozás sikeres keresztülviteléhez. \'»
Levsnteitjamk mint hungarletá iégiónárlusrt* hartfbTtsfc\'\' hősiesen Budapestnél
honvédelmi miniszter elismerje ka lon.ll érdemeiket éa elrendclle, hogy hozzátartozóik is megkaphatják leventéknek adományozott katonai kitüntetéseket
rfsze Itlörle a bolsevisták zárógyü rt|rt ti aehéz harcok után elérte a Budapesttől nyugatra húzódó ma-fjzr nfirel aicvonalat és csatlako-»tt íz olt átlő magyar-némel ezok-
(Kflsreg) A magyar hadszíntéren tjM harcukban, a magyar levente \';j>J| Is resrl veit az önkéntesen HüiloH nyilaskeresztes kftlelékek-t<*. ahol nttitl hungarista ■ légiónk* harcollak Budapestnél A A magyar Alkazár legendáa történelmi hősei
zeiunkbe lel kell idéznünk a november végén uralkodó balkáni hely-letet. A szovjet páncélosai Rorná-
Budapesf hős védtl^rségc, atncly h)«ip.n ál a túlerőben levő szov-I" rtJk támadásainak ellentálll. -katonai 1,1,(iat.iin.ik megöl-t\'w után parancsszón mc^kcidic \'•>V«ei nytig.it felé és a budai vár 1 triQlriéről utal tört magának 1 írtabb térségek leié, ahal harci *t|« taktikailag |obban érvénye-f-it
\' német és magyar helyőrség n« idő lefolyása alau 20 szovjet woiztályi ei a nehez legyventcm J""!! kó e\'.kel vonla magára. \'*t arc>«niti-,i (Aiiénl hó>i beve-a kjtr.v, európai ügy érde-hrrvadt-atallan érdemeket A n«ju( es magyar kattf-"* "-«l<e. halárnegvciessel áll-51 "1 helyüket, amelyre a maga-\'\'dvezeh-seg állította íket és "\'•« a követelményeknek kilo-"el eug ii leleltek. Em\'ékr
SaiKkrtan éli a nyugátmagyái
t»z
» St
nln és Bulgária árulása ulau. a K.\'.rpitok s.-oru.ain ál láiszólag lílljtlózialhalallaitul hömpölyöglek Nyugat leié. Eláraszlollák a nagy magyar Aipidcl és kezdelben csak
összefüggés..... ellenállásba 0,köziek. meri • magyar nép csak etekben a napokban kezdte megsz £ vtznl honvédelmét. A szovjet cílja
KtSSsSg
védómek érdeme, - ak""1"
srör^HH
.. ellenségét kelet l«« szoriibassuk.
rorazégi arcvonal
megtört a ^
bogy vissza l«

\'^♦-Ma^aa.mág t.rO\'.tén\'l \'^hetetW ellenállásán és
^wcal iitiirtl A botso\'kt | tHjok kl0\'
ennek rév\'Ai ez \\a magyar nemzeti forradalom kormánya szempontjából nagy jelentőségre telt szeri. Épnek mosl módjában állon összefofeni és rendezni a megmaradt erőket.
A Budapest utvonalain folytatott elkeseredett küzdelemben, de mindenek elöli a Várban vivőit hősies harcban, az a némcl-inagyar legyvetbarálság, — amely az első világháborúban is már kitűnően bevált, most megujull és megszi lárduN. - Ea a közöa harc Közép-Európa elválaszthatatlan sorsközösségbe egyéforrt két népének közös záloga, hogy 4 továbbiakban is
ajqg^célból, hogy szabadságukat és életterületüket kiharcolják. Budapest hőseinek dicsősége nem merül feledésbe. Vérükkel letlek tanúbizonyságot az uj Európa etiméje m \'Heti és önfeláldozó harcuk csak egy mérlöldköve annak a hoss. u fáradságos utuak. amely végill is a bolsevik i szökőár elapadására tk eliszaposodására vezet. () (ly.rír
Sikereink a balatoni arovonalon
v
A Balaton és a \\Sarviz csatorna kblölt több ellenséges belörést kiküszöböltek,-sok loglyol és hadizsákmány! ejtettek. A Balatoniéi keletre duló harcokban ujabb sikereket érlek el.
sikeresen fognak együllmüködni
A Dtava alsó szakaszán a német csapatok előnyomulnak
A balkáni arcvonalon a Drlna alsó szakaszín meglőnék a némel csapatok az ellenség ellenállásál és KSbb napos harcok ulá;i folyamalos előnyomásban vannak észak felé.
Poaan vároa falai között súlyos háztömb harcok folynak
rült még jobban inVg/zlikileni és
A Dráva szakaszán is lovább tartanak a sikeres harcok a bolsevista bandák elten. A hadianyag és a foglyok számbavétele még tart.
fisé
I j ^leszállásaiban, í \'if Ologau mel|e
Sziléziában újonnan valamint mellett is ke-
A nyugati Beszkideklöl él jkra a szovjet Sálbukch és Schwarzwasser közöli élker ftélklll lámadt. Csapa Iáink p>
kMpw
Borosa . ( mény Ét (Jókban visszaverték a bol-támadásait. Sfrlegau-I zjlutól északnyugatra és fiakra az ellenséget el-.ainkkal veriok vissza. Az ijlaHban - -novjet Orün-ídmill elő. Fürslenberg és
oir \'y5ll< kö\'0"\'" Wíe""
bilid -ndorf melleit lévő eJ-|(| I hídfőállásokat aike-
ellől északra a szovjet támarlásait löbb szakaszon visszaverni I\'om-meránia déli Vszén heves bolseviki lámadálokkal szemben az arcvonalunk előterében tekvő Arnswalde és Márkisch-Friedland támaszpontjaink erősen tartják álláiálkat. Posen város területén súlyos háztömb-harcok folynak. Nyugat- Poroszországban a bolsevlkiek Konilz és Grau-denz közölt lolytalják áttörési kísérleteiket.
Eezekel elkeseredett harcok árán, 40 páncélosuk kilövése után meg hiusitoltuk
\'a at- Poroazorazágban az ellenség támadásai \'eredménytelenek voltak
t zországban Bruans-Ijire és Ztnlon mindkél ol-■iénytelenek voltak az idásal. A tegnap el-i|\'.0 páncélos betudásával ól i9a(elet- Poros zorszig-/nti-.1 2600 páncélost pusi-
litotlunk el. Csata- és vadászrepülőgép kötelékeink a izovjel kötelekéit és utánpélláti oszlopok ellen irányuló támadásaikkal hadseregünk csapatait tehermentesítették és a légvédelmi tüzérség s légilegyver-nemüokkel egyzltinben 59 páncélost
..AIAI ttO/L\'j.N I
\\
24 lOvegel ét 400 gépkocsit putz. fMoltak tl. Csapataink aa alsó Ra|aa (a a
Maas közötti .arcvonalunkon tef-aap la > visszavártak aa angolok nagy enyegbavetéttel végbevitt támadásait birodalmi erdőségtől délre egykét belyl betOiéStket elretetzéliok. Ezen harcok területén az ellenség qtánpótláal támaszpontjait és készenléti átláialt harci- tf-\'ctatare-pül\'gépelnk megélőit jd eredménnyel tamadtik. PrOm utcaiban bevés harcok folynak. Az amerikaiaknak ai alsó Sauer menti hldlő-illasukból ai északt Irányba megismételi elónyomufáli kísérletüket, meghiuiitoliuk. A harcok még lolynak Saailaulern és a Rajna kólóit
Halálos kimenetein szeiencséller>> ség tórtént ijzepelnek községben. Egy 17 éves tialalkoiu flu leikereste meghiusult tóbb ellenségei elóreló- Unokahugát, Srantner Gizellát Be-
rta
A Nyugati-Alpok területén hegyi* vidaniink egy eredményes vállalkozás során a lianua-olasz hatá roa sok eltenseges loglyot ejtetlek. A Bolognától délre lekvó hegyekben egyik ruhamcsapatunk egy .el-lcnsáu«e-tattiasrponlot pusztított el és sriiltén n.igyiibbsrái(iu fogollyal tért yissra. Faeiuaiót északnyugatra töbhMürbs angol támadások elhárító ttliUnkben vércM-n óssieomlot-
SzovJaitlsztek mulatozása • pU»pök»ég borplncójsbon
A vcszpr»\'mi püspökség Siófoki nagy borpincéjeben s szovjet lisztek nagy mulatozást rendeztek, amcly^, nek során patakmódjára lolyt a misebor A vörös katonák által erőszakkal elhurcolt siófoki asszonyok n*k kellett á vórös tiszteket szóra-kozlatniok ts azok rendelkezésére
államok
Felszabadulásuk után a siófoki lakosság hálája határtalan volt a telszabjditó német csapatokkal szemben (A 277)
A larlalókos tiszti utánpótlás biztosítása
A honvédelmi mlnisiter rendelete értelmében lúitaUkot tiuli és liut-áW)Wfrsi kihfpsésrt fnkt\'n/ jritnt-Iifi fut mtaJtn 17 íUUWt htiltttt, Ue 19 tieti\'\\Y1 mf( tul nrm Ajfu-
dott aui\'wir tjju. aki a leltételéknek megtelel. A tenii korhatárok . közétt jelentkezhetnek aiok a Honvédek is.aakik Önkéntes |elentkeiés folytán Jelenleg már a haderón be-IQI teljesítenek szolgálatot A jelentkelők kepessegxusgálö bizottság elé kerülnek, amely dönt a rátér* ■lenség kéidésérM A felvétel u:án aa t\'nkit kiképp oiapit >kh.>z osztják be A gjiksV\'ati és elme e.i ki* lépies után a Jetitek arvwnif-SAS^\'eJiW Vfc.\'í vá. r%4/J eivi nt^r» tib.\'.\'UAi á..\\ia jűi.\'Jb>ü Un-/aNvwvi árr A tanfslyas
•revl*>enys a\'apján iá»i\'.v«i kinevezést kanták és vtuú«a,uk csa*
A kiürítés alkalmával elhagyott lakásból tízezer pengd értékű fehérneműt lopott egy kanizsai leány
A rendóredg flrliatba vatta a Halai tolvajt
lést tett a leány ellen. A rendőrlég megindította a vizsgálatot, .melynek során őrizetbe vetle a tia\'alkoiu tolvajt, aki részbep beismerte a
\' Bécs Jdzsefné ószerei. Magyar-utca 3P. Ilim alatti lakos a kiöntés alkalmával lakálál és al abban lévő Ingóságokai egy liatalkoru leányra bízta. Bécs Józselné elmene-kotéee ulán * liatalkoru a lakásból mintegy tízezer peogó értéko fettrr-nemOl ellopoll él azt részben érté kesitette. A károsult most leljelen-
terhére rótt bűncselekményt, miután ai ellopott ruhanemű elenyésző kis hányadát megtalált.\'k nála. A vizsgálat az ügyben tovább
lolyik. •
Halálos -tragédia Szepetnek községben
A véletlenül alaOlt fegyver haléira aebeeltatt agy fiatal laényl
luródott, aki véresen elterüli. A sebesülés oly súlyos voll, hogy a fiatal leány líivldeseit kiszenvedett. A lialalkoiu látván a történteket,
szélgelés kózben elóvelle újonnan slerzelt fegyverét es megmutatta a leár.ynak, aki kezéte vetle i rt és a blztositózárl kinyitotta. A tiu ert látva a fegyvert vlssiávctte a leánytól, hogy ismét ksrtelenilse. Ekt^z-bYn a csóré töltőn pisztoly. cl-tllt és a folyó Srantner Gizella mells-.be
ijedtében elmeneküli a telt színhelyéről, a csendőrök azonban hamarosan ettog\'ák és besrállíloiták a nagyVanizsai ügyészségre, alKil őri-retbe v.llék. \'
További torsáról a (iilalkoiuak tanacia dtlnl.
Nádasokban és erdőkben bujdosva várja a megszállott területek magyarsága a felszabadító hadsereget
. A szégyenletes debreceni hazaárulók eorozáet rándultok el a magazéllott magyar területen
(Debiecen) A megsrallutt magyar területeken sorozást rendeltek el a debreceni árulók, liogy- i-legel tehessenek a fegyvurs/jlneli feltété-
lekba«r?=»*«l kBi> . zeln^tOkn.
melyb-.-n eltogadlák 8 magyar gyalogos hadoszytly lelállitáfál teljes felszereléssel.
Ugyanakkor fölhívták a nu-gnia radt magyaiságot, hogy *Hne tekintsék a arovjelet ellensegnek*. .hanem mindenki támogassa a fetsia-badlió hadsereget
Ennek a felhívásnak árért kell.lt megjelenni — mert a matrynraáy: igenis ellenségnek tekinti a bolsevistákat és a Miklóséi felhívásának i-..k a legki.ebb mértékben lellek illeget él Inkább nádasokban t* erd\'kben t-lrrj.fírve várják 1.1 rd.\'l, aniikiir Csatlakozhatnak a felszabadító magyarsághoz.
Viló.ri.Illeg a 8 megígért magvar hadosrlályt nem tudják fel-áltit.ibi.
--ÜÜJ!^,
Iánktól ulnlén bal iibin meg. A nagykanirsai vették ápolás alá.
káflil,^
Orosz aknaszilánktól megsebesült nagyatádi lakosokat szállítottak be a nagykanizsai kórházba
Orv. Marton Sándorné 40 éves nagyatádi lakisi oroat aknamlánk-lól bal lábán ^syl/osan Imegséiült. A srerencsétlen assronyt\' tegnap liállitatták be a nagykaniiiai kdr-
Itarba. altot n>omban müiétet haj-1<>|lak rajta végre éa térüli lábát amputálták.
Itfóth György 21 évet nagyatádi
gazdasági cseléd llovjet aknasrt--;--
^"Vfí •—.Jd I
ii.\'.í^iL—
{ <r j.Í.1. «, ! . \'
v- m
u r
M
Ci, S t• í»«u •• kü\' • fti)^ • 3tt j asadila
----- ^ . t 3 « •4f«l>éV«
Fqlhivás!
, Zala vér.xejye >6i.p,, -bdm. kormányblztoiinik ito.\'
1845. aaámu rendelet, 4rt,u. \' felhívom:
a Pllsudszky-, Józsai , róemarthy-, Rákóczi-utoáhh. Sugár-ultólT(.re e>6, KkSIl Hunyadi-, Kölcsey, PetJt,. Honvéd-utoák valamint , f\'j Jr Eötvóa tár E l oldalin l.kó 6lu. I4rll takosslgot <t. ti„|,k , ** lóltek, tt-i Iskolát „gl,t, ok, rokkantak, a honvedság ijl lékéből eloocsajtotlik ti) tg . évesig, t. tlsatek ezen leMI ii hoe a Petőfi—Rákóczi- é. Hon,\'** oák által képezett terén,
e Teleki-, ROiss , Leviale-T, van-, Sánci , fiiakért-!., Ör% Látató heg . Má< ia-ulclk. e tor, Bajia-, Balthyary v-c Wlasslot- valamint H.jc.|fui^ nak a CSenua\'y-ultúl K t, „ síében, további KIpo1;., Kos-.ts Széchenyi és 0. i*k tor .iiin,.\' Eötvös tér O t 0. Ny-i olS.lH, továbbá Zrin.i M r--. r.jt1, utclknik a C-«ingory-u\'l6l Kn etó utóik lérli ,it-\'i..íg|! hPíf Városi Strandtól EK re sitim a C.engery ul mindkét o Jiltt Horthy M. ut, Zjtda Ciln.i.Su mere-, Sít. Imro hCQ . Tulifr, Só v..\'amint Kisfaludy <i He csár ut£ák C-enne\'y utlol 1, etó utcákban I ko larltl.>o. igr. hO\',.y.a K rá\'y Sorlérde R T tolepénok udiarjn lolyo l.c 18a 14 órára kivétel ne\' ul jfiiria meg
Leoiriadó esolön, ama n.ibM légiriadó 14 ourll tovl\'tb liius annak meg.zUnlo ulan-30 p-recé Ai alapos ok no .ul la.otim dókat a rendt-lkezaifl<..re áló le^ ailgorubb fenyiteyjl
tani.
Nagykanlat\', 1945 labr 13
n hr /ti éi rm lt• l>
A partizán vezérksr tilkM parancsa
, (Zágráb) Kelel1i..ivát"i«i«w 1 pzrasrtiik tegyvell l.^\'.--dlak i" u coliak a kriminuiiisii. h.rnl" 1
\'A lecutói.hi livi.^-ii\' »"<"* rán a pailiián ve/ -ik..i >• "" parancsára bukkanlak, .neljbea ti telezték a parancsnoknál. mindenütt összefogdossak i M rhOveseket és nmnkasekal. i""" sorsa a deportálás lett volni
A német tongofalalliá\'®*
alkarénak Ilik" .News Week" cnnO >\'( folyóirat kiizli. h"gy a geraiapjáiók ujabb.. \' i-l r\'

vívmányokkal amelyek lényegé ar kaiak eló\'li m.-g - rei\'«* titka a haj\'i.elsulytsnf\'\'\'f ^rt nemet sikeic^\'-ek
áwilkltlu.1 IT*I1"\' \' aapp* ar af,az*á|#. ." - \' ás .öran.ya -tvv..- ■«\'"\' SeJyoi eéeti\'.rét e ■«\' i c"
oénar írd l 1 \' \' ul ut.MietS\'l rrsj,...
H\'

. *\'
L- \'•■
I I!k trjahbsn Isaiét nagy rajok-\'
I , iiíiiléznak a míjjyar égből-
I *".■ Tatr. Ujhót halált és pusitu-I . srrfk nioden leié, hirdetvén
I -,>ufiku nyu/all kulluráf. , |\'V^ I.«k C.V,. síéin léhát lel ketl
I „, ■-, minden nnytyar Ktlinek, I" jl nyliilk és anyának arra, I \'. Irltiltf ei\'stn lelvértceve áll-I i p-jjruió roham idején. Nem L ;it tflf pt\'cre sem csügged-I | mert meg kell érlenUuk art, ■;\' i j.i»ínkri\'.l, az élelmikről, \'-rlrink boldogságáról van sió |j mit nekünk, minden rendű és I magyaroknak minden áldo-|y,jhit|; kell hinnünk. Soha sem l„. jkiiiálisabo. ez a gondolat, l.\'(( .ciak egy perccel tovább". I ., u ..I | itt el ennek a siónak I, mkutlatl értelme. Csak egy I viccei i\'ieahh hircolva. vérezve, L.i, Ima, nélkülözve állni a vár-I -JS azért, Iwgy kitartásunkkal, hósl I |j..Hiúikkal kleerekcdjllk a sors-:ií<iV ujuk az ellcmégcink-I 0 l ry\'relinel
A.11 h i;:yan is alakuljanak a ka-I vii liclyietek akár inilycu fájdal-I iii c-jpavl is mérjenek ínég ránk, I a r > k liii"\' ell\'. iiségelrtk, -ejtyet Ilii; ■> el és pedig atl, liogy miit aNtt"\'ii"iil magyar farsangnak i. jr Ikli, ugy ennek \'a háihár » I wH in vége lest. A hun-I (uimi hJil\'tMl.ilyok, az eddig tar--.\' in levi\'i n| harci cszkőiökkel Uuerell siővets ges IWMi bajiár-lut. "||( Ni vi a harci kés/s g-| l\'i. i.li|ik art .1 pillanatot, hogy I v.el - l elieiulelje\' a magas veti-/ lll in.g csoda lellvé-I ií«. i hilji nem vá,;ott a mi meg-I iifeil % 7 unt hau sem még olyan \' l hím 1 amilyen kövér h .rokat | li\'iil m.tid nr ipió katonai sike-■ I ",\'reliiil inámotlian he\'vod-I ii .il i.igy vi-kutii ellenség: ink | mii ni Usr ni meg a fogaknak :t>k,irgasa, .niuH etil még t.ein et a.\' oi.g, vértől megrósz*-I I l.n li J. Vt\'ni lesr, ntely Ivlfor-t««i \',| || .v romit.Ihurtá vát-> mit a i h n De a haicgsok
I *..... g» .-el i.i akai.it.tbiM cre-
l;1 i v.\'ies nau.\'kon kivirul majd
I r.ll.\\nyi meggyötöri embeii snv >i.i Imi, a s.Vityoll béke is
úik egv perccel topább tesívé-
II Cm; egy íviccd jobban b|tnl s,\' et .1* Hallat a harcot és
\'■".Jet:, erl kelt must mlnjen "\' \'V le ,khe beleplántálni. hogy i: r v .. ik eintJ nehéi napjaink ln <■\'< leiekkel lelvértérve III-iti\'.rk helyt a nagy viharban Ne * - k m.\'jt aptá-cseprö dolgokiá, \'* líMren meg bennünket semml-\'\'rié»(;ye i n.ipi történések-"t legyü\'k otl.\'bán optimisták " " •>. aki\\ <uéákban biiva U\'rlKnk a véipaiat Időket atvé-l\'o\'k batáio.-.\'itak at át-•\'■I 1 lO.m es győltlml aka-«•; I husiinkká es véiO.ikké > riucéi tovakb, végső \' \'•\' " e i.,ö gondolata * ■ \' t ■ mtrknki-a a siekely 11 i t es sóhajtsunk egy "t t\'t le .- es ibég el is „ !\'i i» vele, h-gv .bil l.\'ram , \'« se jobbra se balra. 1 -"•tk in neneJ. ha^v ho-á -vjn.it-, Ta.-aJ|a-\'* v \' <1 Pl k. 5 -.\'-iyt obesté-r"\' "ex -\\-i--vi h\'es h.\'se i-i -:-k-ek Ne ker-
ni - .k a repcét hat-
VH<r in a ti:i fe\'vi- I "*\'Jr < :i j niiKssátf il, reíjr- |
l«lt ezer évei uiz-<PPt» azok "ünink
hiányzanak a hő.i I »WkM| \'» h\'rasíe\'tif*1\'Tyck\' « «\'l\'
Mié^\' pp-STe^nkIU"ld0,!-
runk A b T^ """ >ka-
r ^^rvs^
akartuk. Csak ... ml »\'•
bősünk \'hÍT" éntke""» min<J«
nvilik h» ** ■<"""■ lcht\' rózsa
Xk iá"11\'0\'0 ,oldb". baza jói
összei í.d7",\'1T; jövünk
ősszel... H„a jövünk győz-
"ünk "\'"\'"ide haza
övünk, h ldíplls0k , fom
do.a;,h \'!?T,»lu,\'k !«bb ís bot. dogabb világát, a dolgozók hazáját.
lésedéshc Pt\'C?\' ,0,ább\' h0« kiván.l mu,,,|cn a m^nak forró kívánsága a Hungarista Munkaállam.
(L. J.)
A jövő háborúja a mostani" szövetségesek egyike
ellen fog irányulni
* Kraml agáaz Európ, m.ghódi.ásár. tór.k.aik
A szovjet-agitáció ama áililásál. nemcsak a Balká, hanem Retteg
egész Európa meghódítására is törekszik
Éhből azt következtetik, hogy a jövő. háborúja a mostani szövetségesek egyike ellen fog ifányulni.
Már tok helyen oly vélemény van kialakulóban,-hogy Anglia ezen bekövetkezendő nézeteltérés idejére tartogatja eróil. Eteket m elgondolásokat nem szabad nyillan kimon-dani,-de annál gyakrabban einlege-lik azokat a vörös katonák magán-be i \'IgeléMIk közben. (A 282)
- ----- ama .„naaai
\' Szovjet-Unió államformájánál\' ét halárainak védelmében a .hazájáérT folytalja háborujlt, most mit nagyon sok, sót talán má, a legtöbb vörös katona sem hisii el. Az a tény, fiogy például Migyaror-siágon a megsfálló vörös hilóság szovjetcsillaggal eliátAl pengőbank-jegyeket adott kl, hogy Bulgáriában a rendőrség és a köiponli halóság a bolsevikiek kezelésébe kerüli és ereken leiül még számos egyéb jelenség Is arr.i vall, hogy a Kreml

t

r
-2i*>\' i ■
s- t •■ Hl;
^\'^-ttf-vV. i\'-1\'
M&y^C - ■
le
L.-
; m
.iviiu
■Wá
eiore I ci vot. ■ jrllky. ■» ......^ -\'.-■■------
pánoslosok alsónak hatalnsk ba a kiavároibs
PánoHoso alör.l El vol; a jelszó, és ann.k magfalaWan a námat
A nlovák n«p agyúll mü:
ködik ■ néma! nappal A tótok <llásfo|laláta a balsa-vlamusaal siaméan
A katonai helyiéire voialkorólag a .Slovák- fimO napilap körit i ,
A srlovák nép mélyen emlékezetébe Véste, a bolseviki felsnbadl-,ás aéldáit. mint a »alli Államok. Ramánla, Finaország. Boig-tna és , magyar megsrálioii terílelék^sor-»ái Bzen feltrabádiiás nesitő|éül „olgál a Si\'ovákiában mult évben megkísérelt V-Keviki puccs, aser-nek so\'án l\'MI ember, P^o l k mfí Emel\'eti a bolsevt.iek ádél
l\' ,sálit kelet-szlovákiai ,, eleken Is megke.dVIVI má, a előtt
„„ik es \'
lésa. - ,
A silo-ák . ep egvait m"k , * „eme, néppel « •«•>
,.v.,, „n „«:a.-áJ |>. 0( )
A megszállt Siklóé sorsa
A bolsevikiek állal megsiállt Siklós ptagyai köiség össies létfila-\'kokságat felsiólilollák, hogy (ehér-netndvel. téliruhával és,.8 napra sióid élelemmel ellátva, álljanak kéfién a Szibériába térténö elszái-lilási]kfa. A köiség élére egy ismeretlen sraimazásu polgármestert nevezlek \'Jel, az összet tisztviselőket peJig Uvaliották. A caeniőrséget tonö<>« tro\\ fetegyenrtiháha aitöi-ten.\'k, a lakosság éle\'.mlsrerkéstle-lét pedi4 elkobozták. (A 2S6)
_ (A sörgyár felhívása az italmérékhóz)
A nigy palackhiányra való lekói-Ktiel az TtilintrJket is csak koiiá-tezett ménéiben taJjak pi\'acksJr-re! kiszóliiW. nlért ts prl.iiokat, nem r.si. -;e .♦kát, egyáltaJfci nera lia\'íá ítsía\'k ki síivel. AVj.\'y-i\'r-f:<t rtmrnywmlf S
(:)
Párttzékhárat awahnt
» letenyel járás
Nagy napja volt\' J.etenye járási stékhelynek. Simon Oyörgy járás-vezetö testi ér megfelelő kei elek kölöii avatta tel a Nyilaskeresztes Pált Hungarista Mnrgaiom [átási székházát. A bensőséges ünnepeit . részt vetlek a járási katonai, köz-Igaigatásl vezetők, a szövetségesek parancsnoksága és nagyszámban a hungarista testvérek. - A szépen lefolyt ünnepség után egytUlleles bajtársi vacsora volt, amelyen a hatóság képviselői, mint a Párt tisztségviselői néhány bensőséges családi óiál töltőitek egyült.
- A német sllenállás
megszilárdulása
(Berlin) Ditmar altábornagy az egyik néniét sajlóiudósitó elölt a kövelkerökel utót,dotla:
— A keleti arc \'onVon a németek állal incgseinniisii. ti páncélosok számának emelkedve már kezdi éreztetni hatá-.il, melyben a német ellenállás megszilárdulásának egyik fokmérőjét kell látni.
Hozzátartozóit keresi:
KMIIu István honvéd keresi edes-anyj.il özv. K.iffea fe-reucnét és feleségét Kovács Annát. Akt lud valamit róluk, ugy éilesilse tábori posta A. 175. sz. alá.
Nunkovics István Imiiv. F. tilü ai, láboii posláről, aria kérem, adjon élei jelt magáról és nyugtassa meg aggódó szüleit és rokonáit, akik már november óta nem hídnak róla. Bajiáis.il, akik tudnak róla. éilcsil-Senek levél ulj.in ciniemre: \'Varga Nusi. Nagykanizsa, ll«ny,-iill-u. sz. \\ i
Faikas József Galambok 2 hái-siám keresi fi it Farkas László szkv.-t, aki a 12. hegyivadász zlj. ps/d-ánál teljesjictl yilgálalut és aki november 27-ike óla nem in. Aki bajtársa
lud róla v^latnil, értesítse szüleit. •
Pálinkás József zástlóst keresi: telesége Ciigány Panni, Letenyére értesítést kér, .szeptemberben irt utoljára, tábori pos\'asiáma F. 104.
si. volt Pálinkás Jőisefné, Letenye. •
Keresem Dán Mancikát, aki Ko-tozsv^rról menekült. Felkérem az összes ismerősökéi, aki tud róla .valamit, értesítse édesanyját Dán Jánosnet, aki Nagykanizsára menekült, Deák tir 8. szám alalt.
Te7/és Lajos
Nem adom fe! a harcom
omj itrsl^örete 10 pengőiii kapható a Zt!■ y rí\'.
ZAIA1 II
— (Házasság)
•• Gerencsér Erzsébet és Nagy András Miv segyjilszt f hó 17 tn 4 30 dts-. kor háziitágrit kőinek a Jézus Sztvs pléhán- i templomban (Minden kolőn
étiesltti helyeit).
aiiwi.»ui« p.h lutubu ■nliiii i.
Mi|hl«4.
Testvérek I.
A Nyilaskerems»«CT»átl - Hungarista Mozgalom Nagykanizsai Mun-kásszetvtzcle 1045. évi lebrulr hé IB-án, vasárnap
munkáinapol rendéi.
\' 10 órakor a városháza közgyűlési termében ai értelmiség és a szakmunkások, ugyancsak
10 órakor a városi mozgó helyiségében a segédmunkások és s nók Számára
a Nagykanizsai, s Zalamegyéi és sí Országos Munkásszervezet kl-klUlldóitel tartanak felvilágosító ér-teftz letelj 3
15 órakor a városig sörgyárban műsoros délután keretében az Ozemi-UnacS tagjai és a város munkássága Ismerkedőt tart.
Minden becsületes magyart testvét! saeretettel vár a
Nagykanizsai Munkásszervezet.
Kltsrfásl Éljen Szálasl I
356H 945.
Hirdetmény —<
Tudomására adom s város férfi lakosságának, hogy a vasár- és ünnepnapi honvédelmi mdnk.stűl-gálel e.tdlgl beosztása megváltozik, az.iz Ib an nem hivatal és . üzem, hanem lakó\'ely szerint kötelesek mi y jelenni a katonai szolgálat alól ■ne. esttel! l^rliak.
Ih án, vasárnap reggel 8 órakor átó. ul, lapáttal vngy csákánnyal s sztag) saiilzsaiv.tiosháza udvarán meg |Slennl tartoznak azok a városi és állaim tisztviselők, hadlQzemi munkásak. mérnOkOk és tlsztvlsdók, kereskedik, ipatusok. ezek segédei es támmcal. luvarosok, takarékpénztár és b\'\'itt<*iusi hivatalok liszívlselól sttv, akik az alább feltöröli utcákban és leteken laknak i
Vár ul. Király-utca, Erzsébet tér, Rálhoiy-utca, Magyar-utca, Arany János utea, Klnlzsi-ulcs, Arpád-utca, Sikátor utca,. Garay utca. VJgéhidt-ut. Monkács-utcs, továbbá a Sueár-■110 nyugaha tu\\ réve Fő ut Koz-gonyt-utez, Kazinczy-utca. RakiVtl-tstca, VóiOshlally-uica \\s Józsel ló-herteg-utea, végttl a Sugár ut mindkél oldala Nagykanizsa, 1945 február 14.
Polgármester.
Elsötétítés
XG-G
Ónmiq
—T
ss. város edóhirsáeliáól
•yVtttl Tárgyi Hauatékhin lévó IM-■éeyjegyseset bs.da.a.
. ~ Felhívás.
Ftlhivom a/okat a kareakadó- éa Iperoe eiunkiadókai, akik a váltoiotl riatonyok xlatt ai4*Jmaio4lakat nem lartanak, vagy Illatukéi, Oiemükel aiOnatellalik, vagy caak aié>iAdé«e» tanofcokkal dolgotnak. eten váltót* a< alkalma toltak kereacti ad^a iiera-•onijáböi |«leni»ak be a vároal adóhlvaial U irodájába
A H ö ». (I> at. 39 30-JI. 1942 X*IIL l « 3U. % icndelet alapján, uio tó ubea lelhivom a.ckal a munkaadékil, akik alkalmatol ak után HM4. évben, valamint yö évben ai llleiménv)etyi«*efc Wadá-séval hámi. koan vannak, aiotal loiyó hó »lg akvailvn adják be éa a kesedclam okét lelealaek.
Crcvi HaléikM letelte ulán a mulaailé munkaadó eiUn a M.Ö. 4é S d) 2 éa 3 pori 1942 XXHI. tc tll i éa 3. ponl aiapjin t/á\'ilékoa addcialéa nmén el|á-réat Indmaiok.
Nagykanliaa, 1945 |«bfuér hó 10. ita Polgérmaatar.
- Naptér. Pcbiuár 17. 6»ombat Hóm. kai. IX nél"pk. — Protcaléna Donit
A QÓZFORDÖ nyílva uapouln reggel t ó/ától eeta 0 óráig. (Kedden egéw nap éa péalekea déluUn adknek ) — Telefon: flflU
-A_;_l_i__
170/ké 1815.
Tárgy: Cukorjegyek bevaitaaa.
Hlrdalmány.
A t.krnár kavl eukorjeeyek két ule\'sé (kei l.lae) le n március kavl eukorjetyek Jisrom elaó |klt ntotM le » Inon o S.il Iweé) .zelvliyCt be >ze b.d TSIt.nl azelvenytnkem II le III dkg. eukorr. .
A kereakréék .l«j4inolái.lk.t a kl-v.taesóklp tOleleeek megejteni: KB-IDe k.ii eiMáinoiDl s febiuazl »nl tll-b.vl (k.t .Mi ...Itlnyekel és klils . máM\'dlk tetb.vl tkli letsó) nalvé ny.s.t, ksiln kelt vesui .lazlaolsl . uiárclu.1 har.m .isó .(..vényt. A már rlutl ute\'U .Mlveny .LiSmnlásáz. kl-lon luguk z.Dl.lki zé.t séol. .mtkez majd eon.k bevtiUast lot.tn .ogV Süt «eaL
Nagykaalzae. IMI lebrtár II m Polgármester.
Testvér I
Ha ai arxvonalon htinyuk a lősier, akkor a kttonik mam tudnak tűzatní. Tt^trér, $on-doikod/ arrót, hogy <ir.országutak a hifuvástk ellenére it használhatók legyenek, hogy az arcvonalhoz juthasson a lő szer és az ellátás (—)
iVJl 9>\\
A flgy.lé t.ii i p.Otlsben a aárhlnyón . . .
VÁROSI MOZGÓ
Február 10-161, siomiattél f\\ legttktletaaebb síines film/\'
Forgószél
(Irrmensee) F6iietepbtn: tfrlstina Söderbaum Előadások keidf te j!,ii 7 órakbr

s
Férfi é$ női .! > ■\'
munká&olcat
felvn\'zünh.
TARJÁN. PÁL CSICS
__ cég, Mmirvr-wtpé t
Kö»*t,nainyilv4nil
Miiduon lóbjfáu.«L
Kink.ki.ieieíh,
t.sIvrlUnk. unokán. \'* \'I. rokonunk > \' \'»• , ^
Slalaa.., U
keriikede,,^,,
temetéséé «e8|elm(,ü. .
ml más módon ■el\\it,.. \'t\' Mt
* lyiszoie Ujj
.Nn*vkanii
\'i \'!«,
P\'Nll\'Mert.réMl
III kl .945 lárty M..„,l0ikk MitUi •\'"k
Hlrdatmeny
• zv. Krdé\'yl JanMuf. v.i,.i u
« .. . -akt.rab.0 rn\'i.\',"\'f
ntza.t e»iád eteméi)i-nku,| ,rh •ne.se. t..jást vtumlb.i „,.„ izon r h.i i7 én, .n.,0b,i,rÍJ; esek jelentkersenrk. «ki.u,i ,V* ■nr.sani. ISSC en nlul . .n, dduiíí 4t« .tok. .kiké IIUI ». aieinii Butin . »Kki 3000. k„|,„ (OH) ,0r»7.,musk >. atar^rnrk t ládl élelmeeésl lg,,„lv, |„ * l.tnt Kén m x kósftn.éirr!. ht.vy u.I Irt rendet t.itiin he. ne itire míiinb, jek * ne tnluniiloM. m.ri 10 i.i, ifc
minden ra.is^...... lo^j^ s.p.t . uiM
dón.vi I
N.nyk.nirat, 1945 l.l ruSr l«
«\' Polgármsskl
6PRÜIUR0£ítStt
^_AtLAs
3ru> e.i t% Lilid. 1 \'l.<
IBorrikrn ,1 \'dó
SlfMlrt.ut .a.y I, lin-\'l. vmi 0.* iyt. él l\'si.l(.| cép I ■ l.eír- C-f Ll.zló u rs 21.
Hn.v.. nS.nfln. I. I il
l.het^ire r-IMA\', I I\' * h ■ I in. At * Heiroln. Sn.er.s J/mcl u\'e. "i
tlful. I.énr« le VI .. I\'im l\'JÍ* E\'i.éni éi I.
| ADÁS-VfejTEl. J
EI.ne kon^leti i. .. ..\'i\'T;
dníi Király aiei 34 izlm . in kW**
Dlót.p.,lé>. J\'llllk. h-rcn l éll * •en, e.e\'ie.- ...............
l.-l hetó. Kéiló ó.yhör vili l\'í \'
II\' rdnIK Cl « llid\'l.\'i
ST-lá-oe SÍI lel l<t I""" *J vételit. Ci^Klut • klli.bi \' <>
KCLÖNríUK
V.d.flal >| 43*11 bilíin\'Kl aém 44*«i je llliMlv W"?\' ráftactéeaer. Clm : Einlael^tér. H^
■él pér Uvii.il IsuliA """ gaséaaá.U klhtlyssRém. \'" «\'H"rZ diibaa (i Siyn tljM d.\'l-« Ixn Kgldkct kuliból télivel ,M..ek.lt lóidon o«o»
ii.....it i,i
Kolompár Mlrli -ivii •«»! 1 \' , éklmlllir;<[.iks.l vt« ■ /\'- -ji ■ UUláCt. ÍJ|i ..akivr rl^MI
yil tsjM ite\'l* ■ iíék, liHil("\'«" , lv«l ti hoiil.l\'1\'i" * .
Zál/tt Kt /I \' lev.t ... !.*\'•.\'\' Kiadja „sussrsi\'i.1 r 1 I rl.li.l kUC" " "
Níi.n-sl. .
. „tiztuiiugi « r sir\'"
ntxuu. «!;>■•• ftyomdSert «let í"
íiUio:
Vaíleaaul:
Tábori t*U:
—- Éljen Szálasi!
1 38. ii
Nagykanizsa, BMS. |.bfutf ,8. y.,irn,p irm 4Q fill4p.
fc^i-ssr^^rFT * 1 —-—■ -
JrL-""— -•..........fem* wertteMIfl: B.n.d.k R.a.ö
ellenintézkedések végrehajtását
A fóvároebdl kitört höa védők balaevl.t. ,
t.tt.k ma, - Az .H.n.é,.. Hadmüva.ít.k^
z-nkra korlátnrzSHtab > . "unapeatnel elhárító har-
cokr. korl*toi6dt.k Al uJonn.n át16rt Wtalékak faLorakozáa. a \'\'arcvonalba a(karaaan tovább folyik
(Berlin) Budapest hös védóflnége brácioiiy ette óta a legsúlyosabb Hídelemben 20 izovjel hadosztály, <0 lüzírségl és páncélos ~aándár, :«« rsalarepüló rohamával szállt urrnhe. A \\tlnlelen tüzérségi lüle-Ui * afDncWlkUII légitámadások ililt Budapest egyik utcája > mint alán dőlt Qsste. A hós védők a ramnk körmi Is u|ra és újra feltették az ellenséges túlerővel a harcai ti lépésről lépésre szűkítették önre a vcdelml gyűrűt, mely végre i VJr és a Gellérthegy közölll tértimé korlátozódon. Még nehezebbé ■III a helyzet, amikor a királyi vár ||urzii pinséjében elhelyezett ló-tzerraktáe a levegőbe irpUlt és így kktleilenné váll a lőszerutánpótlás. A hős védők nem adlák lel a küz-trimet s mivel a várban és az
előtte elterülő terepen az ellenállás leheletlenné vált, kllölfck az ellenséges zárógyűrűböl és a szembe kerüli és meglepett bolsevlsla. me-neloszlopokal megsemmisítették. A hősi védőórség Váratlan állörésével arra kényszerítene a bolsevista had-vezelóiéget. hogy ellenkező Irányban épllsék kl arcvonalukat, Budapest védőőrsége állhatatos kltártí-sával lehetővé telte a német hadvezetőség saámára a szükséges ellenintézkedések végrehajtását. A.ki;, tört vedóörség a várpstól nyugatra véres csatákat vivőit a h«^nigykzO áttöréséért. A" vécfőírsíg kitörése u\'lán az ellenséges hadműveletek Budapestnél elhárító harcokra korlátozódlak A Balaton és a Sárviz közöli Is kedvezően alakulnak harcok. (NTI)
A némát páncéloa arők Kálózd alá értak
(Kénes) A Budapestről kitört keiydrségnck u|.ibh kötelékei érlék <• "titrz harcok ulafc. a magyar-nmet KVircVoralat. A Budapesttől, imáira kitört kötelékek rendkívül tors harcukba bonyolódtak a zár<V I< \'Cl alkölA szovjet alakulatokkal, •i\'-hjn a páratlan etövel és len-^rltel meglepetésszerűen támadó \'f\'í\'rs.gnek stkeiUil keieszlOllörnl "itt ír ellenséges záiögyUrtln. Az •í\' -tn áuőn kötelékek lelsorako-u" a tő arcvöujlba luetéMá ló-\'W luiy.k. Magyar-német «n-*k
nak a szovjtt betöréseknek lelszá-molása ulán, melyei a bolsevistát néhány nappal elóbb a Italaion és a Sárvíz közölt érlek el.
A Balatontól kclclre\'álló némel páncélos eiók tovább kilyiaiták hadműveleteiket ét egészen Kálóid elé értek.
Salováklában
1 Losonc és zólyomi Útvonal mindkét oldalán végrehajtóit lamadások hely, jc legüek rtfták Horvátország-ba.i a Papuk-hegyseg megtudása , bajtdácsjpáloktól sikerrel k.lytk
tovább. (MTI)
W|<|< \'lás Siverekei aratlak árok-* testek alkaras allértamadása átcaoportoaitáará kény ezeiitette az éllenaegel
meneu\'ea elveszlell ölliekölielé-
likerClt az emséinek ko ,u.
_ Tu.-,l-b« fehaio.nL
* -<l véd.-rő para\'KSn.\'kíág közli: \'"S.- lelnél erállátunkmeg-
< •>!;<!■ h.\'tcv az étlerseg
* hc,(i t.gnz.v e».ik kts-* -J:« k"Vli-i S ^eres \'-i.\'iii -k atv-sjvrtvattásokra " \'" <• .•» B- rosrl.\' vM delnyu-I :i Jjv
"^i <r\'( u-taJásat ,
*"<-tJ\'á »\'e t reueó B ■"•iü. itraszrvvt.i
" az-t.\'l ri jnra és Siieo .\'>iiii reg*-u-iak ai
B\'i-tXt
kecre"
li-.-.ta rnei\'etk
— cseke.y
irtülelnyereség ulán, — inc#t#!lsi-tolluk ae ellenség átlöiési ktse-rletelt Itt súlyos harcok közben 51 páncélost pusrillollunk el.
Hollandiában ellenséges erők Scheweu szigetén megkísérelték a partraszállást. A helyőrség ezeket a tengerbe szorilolta vissza.
Ujabb elhárító atkerek
Csapataink az alsó Rajna és\'a Maas küzölti csatában ujabb elhárító. sikcil arattak. Az összes súlypontjukkal a Klowo— Kaikat ütmemen inegilldilull támadásokat visszaverlek. Ettől delre, — a nyolc ízben eredménytelenül tainadó ellenség súlyos veszteségekéi szenvedeti. A Birodalmi erdőség deli részén is visszavertük az ellcnsegct.
A Wallendoifi és Echiernachi hídfőikből támadó amerikaiak támadásai* nem érlek el eirriitésre méltó eredményekvt és azok nagy zészél már leilejlódésűk közben szétverlek. A Mosel mentén Re-uliehlől délkeletre a belli harci tevékenység útból magerőstül. Saját ellentámadasaink az erődítményeinkbe iálnienetileg . halott ellenségei újból kiverték.
Tighap déMólt a XV. amerikai hidrcM kötelékei Saargemünd és az Alsi Vitkézck közöli erósebb tüzér-segi Íldkészliéi Után támadásra in-du la), B terbiiicklól delre ellenlá-nud.Htunkkal visMaverlük őket. A h.fCii aiu\'l keletre még lolpmat-ban vannak.
HcfVátországban a Papuk-hegy-légttelj a izétugraizloll bandáktól való Btegl\'izlitásál lolytalfuk__
Étííksmtrikal bombázók i tegnapi lolyimán folytatták Közép- U Délkelet Semeiors\'zág ler»-letene irányult bombatámadasaikat. Karok keletkeztek tileg Magde-burgbap, Coliasban ét Bécsben.
LonAn tovabbra is megtorló 10-zOnk alatt áll. <-)
A V-tegyvarek haláaa Angliában a\' lakásínség roérf.etet-len arányokat öt. A V-lejyverek tüzenek halasa következtében 4 és fél BÚJÓ lakór-áz éa tek gyártelep te jesea e pusztu\'t. ^
öítUaté.1 áza. etry Uupr. • p«0|(« neayedévra la panfá
A kivénhedt
bOnö» Angiig nem kedHi el megérdemeli suisál. Lelkisége, lello^Asa és világszemlélete leljesen a zsidó mohrt*apiól él aljassagió! iMKSdoll At. Belső líyengeuégéi. népi s/ét-eseilségél olyan allatN/rt, li^yctlen propagandával igyekszik oltakarni, ameljs maholnap még a icg.ingol-mánikusabh egyénekluM is kiAII a hódolatot. Men vájjon egy olyan *>ü?zke vil.Vbirodalom, amely egykor Anglia volt. milyen melyre kellett hogy süllyedjen li.it.ilmában, főleg világbirodalmi bllszkes.gében, ha m.i olt tart, hotfv n/ egykor hitóra kívánt postarabló ^/lalin aiyus-kat Uova tovább vi jurának lesz kénytelen elismerni. J-zni iing az az egy kcj ódivatú angol genilrman duzzogása sem segit, akik liiha napján a demokrácia lennállas.liiak
bljonyitfiatására niegUag>olt ujsá-gok hasábjain néha i.apján meg-dádázzálc a saját kormányzatukat, nó meg óvatos duhaj módjára rápéldáznak a való i|;.izságra is, mely minden esetben abban az aggodalomban mertll ki, hoj-y vájj .n ml lórtenne egy olyan esetben, ha véletlenül mégis a piuiokrata és bol-seviki-zsidó szövetség liune ennek a nany mérkőzésnek a győztese. Mi történne akkor a vilanbirodalonr gőgös uraival? A mostani milliomos szalonkommuniM ikkal? Vörös lobogót oltárra lerilő .mglikán fó-papoifkal? Vájjon nem öiileue-e ki a tőkések kapzsiságéi (otyl.111 évszázadok óta zavailalanul Ozött. munkás nyuzást, szenved\'"\' s/egt-nységel bujtató munkásnc(>\\edek (nlyainmá d^adt keserűsége V
Vájjon ikad e ol). n omiba hazánkfia, aki eltudj\'« hinni «tzl, hogy odaát, a.wiskiK\'l állandó bódulatban élő „Cs..lc<il" mestereknél, ma is minden a regiben vanV l i ludja hinni valaki azt, hogy a főváros több milliós lakosa nem egy olyan szörnyű tehertétel, — az egyébként szociális érzelmekről kevesbbé ismert angol nép számára — melyet talán ma is fütyörészve lehet elviselni? Óh dehogy Van oM ezer jaj és baj. van ott milliónyi nlegoldat-lan kérdés. De a legfájóbb minden kérdés Iközött, hogy a szefény dol-gfzó társadclom nem tudja miért kell neki azt a íok «.\'s -nerhetellen szenvedést elviselni. Ntkürk is volt okunk igynémely bedohovtdoit in-tézmén)Onk antiszociá is felfogása miatt keseregni Nekíirk ü fájt az a störnyQ .alkotmanyvcdelem*, amely csak egyet isrr.cri: mephagy-ni a nyomort es sztnvedest a dolgozók saárr.ara, h< á lándó napfényben, gondta\'ianu1 járha\'«anak a kiválasztott keve«ek. A szegtny angol nep éppen u^y á\'dozata az ősi tzad ciókrak, nir.t ahogy az tolt a mi arva nemzerCr.k. Ott »s éppen ugy^mint ninálu k volt, csak any-
Mi M
n>1t jelent az flat tradíció, hogy maradjon mindtn a régiben. A aze-gény dolgozónak maradjon vigasztalást aa evangéliumi Ige, mely aze int „legényeké a mennyek or-tii."*-, Igen a\'mennyek oraiiga, de a földi orrtág at maradjon a keverek mennyországa, ahol verejték. hradsig éa véráldozat nélkpl élhmk dol\'.gtdaft, renyhe, semmit érő eleinket. Megvédeni görcsösen ax ÓM hagyományokat, olt még ma la olyan divatos, mini nálunk volt, dics teg nimbuszától önmagát meg-loa/iutt öreg Horthy tata idején. A kaftános néppeslis ma oft még kataima teljességébe* aww.^de any-. nvlra, ho^y bizony az uralkodó\' társadalmi rétegek kflz{ lassan be-aaiv irgott honi zsidóság nem egy-aze. figyelmeztetni kénytelen, a bó-rOkben nem féró, beszivárgott hit-aorsosokat arra, h >gy hátrább az agarakkal, mert nem Jó ám jiz ör-dögöi a falra festeni, mert nyugtalan mohóságuk hálha felébreszti a ategény dolgozók figyelmét éa egy-azer csa\'< azon vesnfc észre magukat. hogy felvetődik a nagy kérdés, kogy: bolsevizmus vagy nemzeti aiociáll/mus? Igen, dönteni kell ma minden élni akaró népnek és nyn-setnek: Nemzetiszocializmussal a »azehb és megújhodott emberibb ^életet, avagy a bolsevlrrnuss.il a tegnapnál eterszer szörrryObb el-nyomarttt?" "Mit akar a nemzet? Egyre Jobban csökkenő* mindennapi kenyerei, v.\'gy az egyre nagyobb számmal snporodó méltóságos és kegyelmes cimeket azoknak az uraknak a számára, akik (ezért rnindtn igyekezetükkel csak egy célt trolg.Mi.ik: meghálálni a legle söhb kegyet és kiszolgálni mindenben azt.a politikai rendszert, mely számukra a megkülönböztető • magas kitüntetési" megszerezte.
Hiiony baj van Alblunban. Bizonyság gyengeségére, hogy a ter-rorleKényeivel a pusztító bombák melleit röpcédulákat szór a bombázott területekre, melyben bárgyú naivsággal arra klvanja rábírni az önm.igára ébredi birodalom liait, hogy hagyják ott Vezérüket, aki értük minden á\'dot.dut meghozóit és nem szűnik meg harcolni mindaz-Ideig. amíg népének a s\'ehb és boldogabb ld.}k eljöveteléi kl nem harcolu Vájjon akad-e egy olya.i ostoba féift ezen a meggyötört földtekén. aki elhiszi, hogy az angol (kimbáiók csupán csak a/ért pusztítják el k mény verejték árán szertelt kis családi otthonait a dolgos embereknek éa ölik aljasan és hitványai a család aprajái nagyját,hogy nekünk vagy szövetségeseinknek Jót akarnak f Dehogy. Ez már a végelgvengülés Jele.
Anglia urai is nagyon jél tudják, hogy a döntéshez nemcsak fegyverek. nemcsak katentk, de egy etós-hlta hátország is kell. Átéri akarja ■Inden áron megtömi egyrést a pimasz teiTorbombáiásaitai. mas-résti ped<g ostoba röpcéduláival at ellenáHé néphak hitét <s gvózelml akaratát A nemei nép év hQ szövetségeseik tud|ák azt, hogy ninct aaánvjkra mát, mint tyójni, vagy tneg^tlni és éppen eiert a kJiel-^év.\'hen me^keid\'dS nigv dssze-caaptsra nrnxsak korswnl fegvve-reiket. hanem a megingatástáttan gyóiei\'ni akaratukat >t ma,:*\'\\ksl viazik. bebtioayitj-it a aagyvi á^rak, fcogy aa élni é* boKl>>gu^. akjtuaiu (C. J )
Bitófán végzett Odescalchi Miklós herceg, aki repülőgépen átakart szökni az ellenséghez
A honvédség Ifparsnctnokántk bírósága\', mini rOglönllílfl bíróiig Odetcalchl Miklós herceg tart. /«-püló hadnagyol hűtlenség büntette miatt kötéllel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte.
Ai ítéletet végrehajtották.
Odetcalchl Miklós herceg tsrt. repülő hadnagy repülőgépen át sksrl siOknl az ellenséghez. Célja az volt, hógy kivonja magát a hadrakelt seregnél való szolgalat ieljesiiése_a[ól.
Kivégeztek egy katonaszökevényt, aki harmadszor szökött meg szolgálati helyéről
NHvh IS V»♦ ir— jp llv<«. ut
L — k jnrad
u I* fW-M fi a. UL twtl
Mini ismeretes, caendőreink ismételt razziák aorán katonaszökevények ^uián kutatnak. £nnek során egy járőr Csurica Iván 32 évea zsizsekszeri lakoat Kapca községben elfogta Csurica kihallgatása aorán beismerte, hogy háromszor szökött meg a katonaságtól. Legutóbb aNnuraszombati fogdából kereket oldott és otthon bujdosod. Mivel tartott attól, hogy a razziák
során kézre kerül, elhatározta, hogy Alsólcndva felé folytatja utjit. de ulkOzben egy közeledő járőr elől beugrult Kapca községben egy házba, A csendőrök azonban észrevették, utána -velellék magukat és elfogiák.
Zsltsekszerre kisérték, lakóhelyére, ahol a fennálló háborús rendelkezések értelmeben bizalmi egyenek lekiilétéheii a - tüzoltóizertár elólt kivégezték.
„Keresztesvitéz honvédfiaink, egy a-szent kötelességtek: az, hogy visszaszerezzétek 0 ezeréves szent földeteket I..."
Dr Hász táboripüspök böjti szózata a magyar honvédséghez
.Valahányszor ■ ml Jó édesanyánk\' — Hazánk — veszélyben forgott, papjaink és szerzeteseink voltak a legeisók a csatasorban 1"
A Nagybojt alkalmából dr. Hász István tábori pOspók főpász-lorl szózatot Intézed honvédéihez, valamint a Németországban kiképzésen levő honvédalakulatok-hoz. Ai első • szózalában a hon védség fópásztora úlal az ország tragikus helyzetére és rár.útal, hog^UBtyért\' soma jutni Magyarország. Etek után megráió szavakkal ligyelmezleli I öieles-ségQkre a honvédeket, majd Igy lolylalja: .
— Igen, felséges - Anyaszentegyházak, a Te katonáid Is vs-. gyünk. Te pedig nem nyafogó! Egyház, nem k<*érgö Egyház vagy és nem mlhden gonoszságot és gazságot blrkstOrelemmel néző és vlseló gyülekezet vagyl Te HJidó Egyház vagyl Te harcos Egyház vagyl Te diadalmas Egyház V I A Te pápáid keresztlel a kezűkben hadaik élére álltak és ugy.-htr£oltak IstenéH ét Krisztusért I A Te értekeld, püspökeid. szerzeteseid és világi papjaid egymással versenyezve vitlék a harci zászlói, villogtatták a csatabárdot és harcoltak a csatamezekén szerteszéjjel, mindenütt sí egéu világon, valahányszor at Istent ét a hazát gonosz kezek, fenyegették I Itt, s tul magyar szent lőldűnkóa Is valafaVnyszor\' édesanyánk veszedelemb s forgott. flpvj\'lnk, papjaink Is szerzeteseink voltak a lege sók a ctatasartsol ÉJ tudjuk, h\'tséget Egj-iázu ik. ttájuk ét hi\'-át basz-kese {gel hi-detjJk. bogy a tatár-jlrás és a tlr^kvéu arowim és i rs\'s^et har.lereia mindenen, de i: , f,
a mohácsi síkon főpapjainknak, mini zászlós uraknak és papjainknak és szerzeteseinknek, mint harcos vitézeknek, annyi sok szép csillaga hullott le a csalásikra I De nem, nem hullott le s csillagjuk! Ellenkezőleg, hősi halált I) ilt fi\'papjaink és papjaink lelkei, mini örök csillagok ragyognak égboltozatunkon I És Szent Ist vánnal. Szent Lászlóval, Szent Imre herceggel, Szent Margit api cával. Szent Erzsébet asszonnyal, a Hunyadiakkal, Kapiszlrán Szent JViossal^és a többi sokmillió npgyar hőseinkkel együtt, ók, a y»i dicsőség örök babérjával lQnd3kló lőpapjaink és papjaink Nl», azt kiállják 1^, az egekbi\'l hol iánk : Boldogasszony Anyánk, égi Vágy Palronáfikkal és gond-vls..\'l0 Isfenüakkel együtt ^zt vélik az idei Nagyböjtön t testvérek! Bajtársak! Drága tletviléz llonvédfiaink, egy lelestéglek, de tienttéges essetek I Az, hogy ezeréves földeteket visszaszezezzélek! Nz, hogy meggyalázott édesanyá-tökat megszabadítsátok I Az. hogy jt várösark és lucileri vezéreiknek\' nfiieken. ^nreimekeiuken, lesné/eiteken, \' ííldjeiteken, fal-vaitakon, városaitokon és fává-rostok ellen elkövetett és ai eg.kbe b*sszuért kiálló gazságait megfaroljátok I
Ezért harc. harc ét harc — kit irtással, rendületlen kitartással!
Másik ffpászttri szózatában a Németországban kiképzés alatt á\'.ló honvédalakulatok számára kS dótt Ozenétel dr Hász István tábori püspök, a lá^\'i^o magyar Kpap. ^
" * - - —■ - - I^i---—— _i——i_i—_i _
•Wy

l\'oiiizi ,,
Hog*ÉI«rloz6il karai,
Kaffka István honvéd keres anyját özv. Kaffka Herencri(, \' leletégél Kovács Annái Ul * valamil róluk, ugy értesitt, llkÜ posta A. 173. sr. alá. **
Nunkovics István honv p, 6,a tábori postáról arra kérem, éleljell magáról és nyugtain «! aggódó JzWeit és rok.maii, ^ már november ittj\'neiii ludnak róti Bajtársai, akik tudnak róla, e,1(w. senek levél utján elmemre: Vi,,,
Nusl, Nagykanizsa, Hunyadr-u 5 u •
Farkas Józsel Galambok 238. in,, szám keresi fi il Farkas Lászlóm, ^ aki a 12. hegyivadisr r)J. |Rzd aui teljesitell szolgái..tol és aki ber 27-ike óla nem irt. Aki |.j|nrti
^tud róla valamit, értesítse szüi.li, \' •
Pálinkás Józsel zászlóst keresi lelesége Czigány l\'.m . Lctellfén értesítést kér, srepleuihcibei n utoljára, tábori pusl iszáina F. 8W.
sz. volt. Pálinkás Józsefié, Leknje •
Keresem Dán \\\\ iiicikát, aki Kt luzsvárról rneiiekiill I\', Ikórem u összes ismerősi\',kel, aki tud róu vnlamil. éllesitse cdesanyjat Dm Jánosiul, nki N.icykaiiirs,\'ra tntae kiált. Dvák-tvr 8. s/ani .11
Almást Pál honvéd, kec^kewt lakos, aki l( 735. sz. láhunpjsizsiái alall harcol, Kec •keméli,\',l nienekká Szüleit, AlmáM Istvánt és mj.l ke resi, valatu nt s.nj.it feleséit Ak mási Pálnél cs gyermekeit. Aki «■ lamil lud róluk, cilesit^e z Ziin Kózleiny sieikesili\'ségvt.
• i
Scliónslein iriire honvéd 2)1. sz. tiboripostáról keresi cszládjil aki szeptember 12 én nicnvkltll Sb-lág^somlyóról. Aki valamit ind róluk, értesítse sürgősen liunnedblj-társunkat hollétüktől 16 231 u táburiposta alá
\' Tóth Oyóigy órv F 102 « * boripostáról keresi fele«,\'i.el- 11 fiát és hozzálailiizi II. akiket t«\'» nulásakor Suksión (AI>ju| T«u\' megye) hagyott. Kér mindenkit lud valamil családjáiíl, ertesítst" azonnal „F 102 " tibonposia m mon.

Baranyai Oéia I hdp Jt* ,r resi menyassztnyat, aki ról menekült. Írja meg cimtl k *
táboriposta számra.

Keresem Tóth Rátkt akinek férje voll MALEHi » f és szülei kanizsaiak, aki címét és tartózkodási helyei. »«* a szerkesztőléggel, amelj tt»5\'
Dr. Agg Zoltán tr.os ili.!\' ^ és anyósa (Kapitány Fer<"<«> datja rokonaival es «««" ( hogy jól vannak. Sokai t01*
• hazaiakra. Leveleket
• kiadáhivttalban.
i .8.
, 0.;:ini Vcgh Johanna aza-
, i\'jhi Ijn.nlnft,\' aki |(. y.j/adn\'.l B . hál községbe lynogy m.) kisleányával . ,1 Illln»«l,\' tereli leljél d,. 11, iki körülbelül decetn-Rmhidán voll és Január vn|,,llirament. Legutóbb ,r vígvi kapott löle levelet jiricii tudnak \'dia, tiives
, (iieiiienl i"i|- • •
imz: siotekI Dr. Márk Kid,, , i mi .darukat, akik Szási-> r mer eklnt családjáról tUd-, .jlfik Kisuliely, Kussuth-
I Hám.
Felhívás!
[ii ilr.r.agva \'óltpánja mint a kormiiyblaloaának 1859 II. j ntisg rsndalsta ártalmában
fc; ii"\'
, pu<udiikv-, József fhg., VS ^.irthf-, Rivóczl ulcakban a ..11,1101 K-ra e>ö, Királyi Pál-, ,\',r1 , Kótciey-, Potól-, Attila , italost valamint a Fö ut és L".:i tar E I oldalin lakó Ossaas M iioulgot (l tlsatak, tlsatj
, |i I i.kólát végaett kerp.. I. iMklulak, a honvédiég kötettél ll ociéjlottik Is) 18—44 I lilllak ezen Isiül la, hogy
V6l\'.Hllócal- ál Honvéd-ut-. Ili kégliéit tarán, l Ti isi , Kína , Levente- Ta-u. Sinc , Sioharaa-, Órháa-, u 6 heg Ml la-utcák, B golal li n Ritlliytny . Vaoaay., punéi vilim.nt Híjosár-utoé-a i Cunga-y uttól K.ra étó ré-s4*VI0*lbba Kápolna.Koiauth-, r kéaft éa Onlk lér valamint í.tillr Dl és Ny-l oldalán, Zrln.l M ■ és Klefaludy-fMWI i Ciéngery ultól K-ra \'•l.lk férlrakoiiégit hogy a ■ «*• Slm-dlól EK ré aló térén, ll Cnigary ul mindkét oldalán,
"v«,M ui.Zt\'da- Csányl , Saa-*l. Sll Imré hcg-.i TárhSa-, ■ eini.ni Kisfaludy és HaJ-► e\'ilk Clangary úttól Ny-ra \'"\'alibin lakó farlitikosaégot, iMSri, SlMóldé R T gyér. £-»-ik vd.ann lolyó hó IB én * ""< kilétéi \' nélaOI jelenjén
l\'K\'itá Italén, ernennylben a t\'WJ 14 őrinél tovább tartana, , * *\'«\'lO»té ulén 30 pérooél. I " i\'ia^s ok nsikol tévoimara-\' ["I■ ri»Jiik,léfémre álló tag-fényltéssel fogom auj-
| Sltmusa, 1943 febr. 13
í/r. jir él mr Itr.
!8mét súlyos Ítél la -----..
Hírom honv4d cttkeleket howtt a hadbíróság
*Rylk katonai t " ^SS^SST........ . .
\'Oklónlléló blróiiJ k, 481\' l4». MthUCZ Sánrl ? \'8\'Mik-
s«Svelk..a. . "t-kéue. való
/
Mik rV* u\'on Nagy eseish Mihucz Sándor honvédé
u "H r10\' mi< Bu<«"k
4 honv« esetében 8 évi bör-
10 m a Vi"minl ......<s
Al ítélet jogéról.
és Budacslk k> büruisnek é, „a! mon<!o"«
. ^ Okosság nyomora
Del Olaszorsiágban a szovjet-biz-
•-»"< korlátlan hatalmit él e n
C:!\',\' \'el. -hog, ,
w , ............ iei, -t
de m Pa"VC"" "\'""H"". Min-di-űtl a rémuralom nyomaira aka-
dónk. Ezekben a, eselekben ,„ár \' "m lthel demokráciáról. A B-MO.nl rendiség együtt lart , kommunista bandákkal Az alvilág "•iva egyre h tngosabb-A lakosság nyomora ^léld.tilan. Ez?et kapcso-l-ilban az aii^,.lszászok elleni hangul \'t "öltön nö. A bolsevizmus megkísérli, hogy ezt a néphangu-\' latot a maga számára hisznosilsa
<» a nyilvánosságot elárassza kommunista propagandával, boisevisla könyvekkel él filmekkel (B-37omnd) Mialatt Dél Olaszországban éhe-
"k. a nep, addig a D\'1-olas, lario-mánybk m.egkinzotl lakosságának rab zolgalarlól háborús nyereségükéi-svájci bankok páncélszekrényeiben órzik.\' Az egyik svájci banknál Vtkij, Emánuel exkirálynak 20 millió lírás számlája van. Badoglioa pe\'.li^ 208 millió, Togli Alii kommunista vezér fiinak pedig t.ibb mii i 10 millió Inas I .lyószamlaja van (B -37 omnd)
A debreceni szovjetzsoHos már szállítja a magyar vértanukat a vörös vágóhidra, a becsületes magyar munkásokat örök szovjetrabságba
A Kreml lámája Magyarorsaígnak\'s Wvjelűnióbs való békabaleaését lérveal — A mag.zlll.lt .területek meggyé ört likoisiga féld alatti \' _ p k4£é*£«aénta el magit
Taetvérl Csak agy ut van ezámodra — a magyar fegyver - harcoa utjai
A szovjet hátországban, különö-
Elifl •zenitIdoiók ...
*..Körülöltünk lomból az ádáz A lenyugvó nap haldoklókai búcsúztál. Borzalmas jaj-ialcat sodor felénk a szél És ebben a .Világrengető drámában a nagy Bíkekiraly hálában első szenláldo zájra gyülriek össre a-ttugyj, huk
űi\'a a\' !\'ín\'ok- V"S"I3P \'éggel féf 9 órakor a nagykanizsai leren-ctek \' templomában fehérruhás kis menyasszonyok és tlnneplórutlás hucskák sorakoznak, hogy ílsf.iz-ben járuljanak a lehér-rácslloz, ineg--helollsagtól könnyes szemű s;Ulíik-löl kisérve. Valami megkapó, szl-vetgyönyörködlelö, végtelenül felemelő és vigasztaló ez a lehér lelkű kis gyermeksereg, aki elsőizben fogadja magához az Egek Urál. Nagyon szerencsés gondolái voll; a kicsinyeket n.osl az Ur asilaiá-hoz engedni hogy rajtuk keresz-IUI kérjük a felséges Úristen irgalmat és kegyességét, ezer sebből szenvedő Haunkia, áldási, győzelmet legyvereinkre és bátor kiállást, kitartást a végsőkig a mi vitéz ka-fona-fliinkra. l-.s meglelik a len-p-loin, a sient erze-li II ii.-s/elorzt mígyarság egyíinheii- ..I küldi ali-zalos fohászát az IJgek Urához: tartsa védóleg szent kezeit kicsi országunk leié, kinek teslél oldások és hullarablók lépik és lehelje az irgalom es béke csókjai niárlir-netmelünkre, szenvedő orszagunkra, jajjbarázdás népére. Lj-gyen ez az első szenlá\'dozás a magyar lellá-tuadás, a hnctéri helyzet jobhra-lordulásának, a jóság.-s Isién segítségének biztos záloga
ÜZEN
-A FRONT
|T ■■
kar-)., t,ol„. a. Jrt. si \'-01 les\'zpiáe az alant 1 k hozzátartozóikat, \' * \'«\'-4k is sak szeretettel Kecsek Karoly \'\' <« Jatief j, , , Keváca W". BM,to« Jáaset tii, ■á 1,1\' Ferenc
i!.^\'-* kegy e
., e .\'■• 1\' sz.-éna drceaa-
«eg Swi.)
6„k(x
ee • óz-i^ tart
A magyar munkásságnak a Szovjetunióba v|\'ó kiszállításai most már az úgynevezett debreceni" vö-röa kormány is megkezdte, amely ezzel a román és a bolgár kormányok példáját követi. Amint tudomásunkra Jutott, a .debreceni kormány* miniszterelnöke, Miklós Béla az országnak a szovjet csipitok által megszállt városaihoz rendeletet Intézett, hogy azok enne* értelmében a szovjetnek első részlet gyanánt 250** munkást szolgáltassanak kl.\' akiket munkára a Szovjet-uniófa szállítanak el. (-) óhne
Megbízható fogely-vallen\'ásokból vesszük, h,\'gjr a Szovjetunió a magyaroméi helyzet végleges ösziá-zását\'egy későbbi Időpontra halasztja-és az edJij hozott összes intézkedései csak ideiglenesek. Ennek folviá. kétségtelenül Wilmk » , „ándekek. hegj , 1 „Je k 1111 ra l
seq Magyarorsragon és Bulgáriában, az ixóbbi időhen a szabolázs^cse-lekmények efősen megszaporodtak. Ebből kitűnik, hogy eme lerűletek űemzeli érféfQ lakosságának széles rétege a ittjl elnyomói1 ellen irányuló lóldalani harcra száma el magat. A . álUkirizotl lakossággal kegyetlenjlj Itiábó vörös ördögök közül már[i|in egyel Kritett le 1 lakosság geM|a. Ezen felül a szállító beresÍjl)leket is igen gyakran megnjUpik. (A 287)
{„ifjmmU* ««al|ilalal
l". .Maf»|lld\\ .Mária-
. e.iicrtlril r.H a — Ijll a dr. Mirkly-Beloa J». aact>y lH_alml lalieie»r«
Sio«)etoiiába
hekekeleuék
rös iatonák ^\'^\'VVa1^) 1 Vfw fokaiéinak teki.nfc (A ÍW)
A Sic
de^ezéie.re l,.rl le\'éegekbee
Ht-v* k*r^yekéa
idea le-af Vai"e-«r<


A legszébb ajándék
l-<clK sictftny koldusa-smny Alamiisnatrt könyörög. .Melle a v>k %irn*edttlAI t jJulmas, but iöhaji h^rög Mit ujjuk ntki Is\'enem. .Mivel sorún ugilhelntk ? At é!eI sivár, titmtru, Ahhoz pii/ filltr nem e tg Húláio-lam. Szivem dohlom ■ Alamizsnái kosarába Ne legyen 6 e vilúgon
Mindig dgrúlstakadl áiva
*
Felhívás a kiskanizsai leventékhez!
A II. és III. korcsoportba tartozó ös/zes levenlék, tehát 1923-1929. évfolyambeliek folyó hó 20-án, az •1. korcsoporlba tartozók 1930 — 1032. évfolyambeliek^pediK folyó" hó 23-án M órára kivétel nélkQI jelenjenek meg a Templom-téri iskola udvarán.
Légiriadó esetén, amennyiben a légiriadó 14 óránál tevább tartaaa, annak megszűnte után 3t perccel.
A távolmaradók és azok szOld, munkaadóival szemben a mulasztást szigorúan megtorlom.
M. kir. jár. ét mv lev. pk.
\' VÁROSI MOZGÓ
tO-t6l, sjomhittól — A leflikéleteieii siínes filmi
- Forgójáéi «
, mee) Főszerepben: Kristin* Sóder bum il&idisok+hmdete 5 és 7 ónkor
Felhlváa.
s Fslhlvjuk azokat * menekült teswáreket, akik bolsevista megszállás alatt voltak, hogy • Párt tnegyevezetóségán a eejió- at propaganda osztályon Jelentkezzenek.
Mtgytvtulisig
Zalai
hírek
A bel0gymlnitzler\'\'7elaegertieg megyei várót polgármesler-helyeitei ló|egyzf.|évé dr. Lendvay Lajoi ta-náciott nevezte ki. Az u] íójegyiő ősrégi zalai ctalád tarja.
— (Eljegyzée)
Lengyel litván m. klr. rendőr fft-töruőrmeiler Irányát, Magdát eljegyezte M\'idor János, ai Itmerl il|u-aágl boaold, aki |elenleg a llun-zárlata lljuságl Légid kötelékében kiképzés alatt van.
— (A Sajtókamara lelhiváia)
Ai Országot Magyar Sajtókamara
lelhlv|a ai Gssies meg nem szállt Magyarországon megjelenő Időszaki sajtótermeiteknek, napilapoknak, folyóiratoknak tulajdonosait: haladéktalanul jelentsék Ir.\'sban a Sajló-kamapáiuk, — Sopron, Ciklámen tiil|4 - a kővetkező adatokat: I. A lap elme. 2. Meg|elen\'éll helye, posfal elme 3 A megjelenés ldi|e é.. Pelrlót tzeikcszfójr. 5. Felelős ktádója. 0. A lapnál dolgozó munkáiknak neve, beositása, lakáscíme. j
— (Védekezzünk a klúláte* r tllusz elten) 1
A pnzkor, valósággal állati sorban élő t\'ovjel katonák . magyar lerqivten Is elterjesztették a (elveket. amelyek a hadműveleti .terftit-lekt.-l álkeinllek a hátországba fi. A Mirek a terjesztői a kiQlétet li-luszoak. árért a közönségnek foko-zoltan kell ügyelni és a lelveket , Irtani A legt.Mvh védeketét a llli-Fevt,; Jó, ha mindenki gyakran ál-Vlfsga\'ja ruháit IS ha akár i-gy letilt talal, a iuli,vlat.>bol, aihvlyben leia pelét rakhatott, lorió vassal ál«asil|a Ezzel lehel r legci-ysit-mt\'b módon Irtani a l.tiekel. A Itlvjlhin a: egélrrégOgyi vizsgáin telvellentló kemencéket állit lel.
— (Ze\\iObutor árverétek) .
Február IS. .V. .1 én Migyir-
uki 1 .\'u. J.1 e i Magyar-u l?ri. és ón. \'JJán ll.nlhy M ut 3J. é< Király u 9. Iáén Magyar u. IH ét Erzsibe! tér 13
— (A tőrgtar (elhívása ez Nslniérókhóz)
A nagy pi\'li kbilnyea való tekintettel ai iljlTíf.\'ift is csak kozlá Ksiv-tt mertekben tuj,uk pij.u\'r rtl kilz.-\'.l tl. r- trl is pzlvátckn, ■em v sicrte zj-»at. egya.ialáa rem SiiSgá Mu-k ki I.V-ek A -JViV. /.\'.-var AVtuvttiM -s-\'t .V^nL-. «i-«z l)
l)llii>iii.liiH<t liapilili l^ilaa
* * z t L —1...1 gnkihiimhl.
Meghívó.
Tettvérek I
A Nyilaskeresztes Párt — Hungarista Mozgalom NagykanlittlMun-káttzervezete 1943. évi február hé 18-án, vasárnap
munkásnapot
rendez.
10 órakor a várotháza köigyl-létl\' termében at értelmiség ét • szakmunkások, ugyancsak
10 órakor a városi mozgó hel^i-tégében a segédmunkások ét a nők azámára
a Nagykanizsai, a Zalamegyel ét az Országot Munjtiilierveiet kl-klkoidöttei tartanak Jelvllágotitó értekezletei.
13 órakor a vároal sörgyárban mOioros délután keretében ai Oieml-lanáca \'tagjai ét a vároa munkássága Ismerkedőt tart. )
Minden becsOlelet magyart telivér! tiereletlel vár a
Nagykanizsai Munkásszervezet. jjíllailás! Éljen Szálasi I
Taatvér I
Többet érnek a lövészárkok, a síroknál I Ne lugolódj ha Igénybe vettnek sánomunkák. hoz, vzgy lövészárkok éstiához, gordolj arra, hogy német és magyar katonák etekben e lövészárkokban védelmaalk meg a varosodat éa a faludat a szovjet orosz rabló éi gyilkosok ell-n. Nekl« legltesz, haáiléiokat építesz. Jobb, ha csapataink részére lóvészlr. ekat ásol, mint-seeartIBf ^ -ha a szovjet katinák által megiylikólt hozzátartoaéid számára sírokat ésoll (—)
He»huka Hass
polaérmosWUél.
liliké. Ilié Táifj: Beronultek.elkól Uitttek, sikálták élelmi \' ssarjefrelnek keeiolgal-tetáae.
^Hirdetmény.
Felhívom a lakeaaég ügyeimét. bogy a beveault, elkéltöséll elkeltleeett eaa ládUiok teaiea élelmleierlegyett a be vonulat, elköltötte, elheléleiéa etán uiud be kell aiolgáltetnl e kösellt-téal kl.suikoi A moaltefolytetotl nép esámléláa eiedmáayekél sejnálaiul élte-pltottam mag. begy eien kölelaeeéfoek tébbeier esetié n«« tett eleget Falbl vem e lakeeeécot, hogy mulaaitésát f. hé II-ÍS lka kilőtt pélolje, mert eiutéo aaéperáBlálái eredménye alapját] min-den mulaailót fe\'jelenlek éa eien (elDI e jeetaleaul lelvett élelaileeeradagokat elkebiom. ha pedig eit nem találnám meg, e legktaelebbl jegyosztáiDál levő-sásba Ingón koial
Nagykenliaa. IMé lebmár IT m Polgármesteri
pel^—Wil
163/lé. IUS Tárgy: Seitéaek ktleleié bejeleatéae.
Hirdetmény.
A 1W X IMI K M. •> rendelet ér lelmaten eink. aklkr.rk Hrlekakaa 11(1 kg. nal nekezvkb aul) u za r (marigsllia VI gy mangnllrtvul Irzrazteselg aerléa Mkg ral oeheiabti aulya ksaaer-léa vao, ktleiraek rit R-darakeeeia éa l.ju niealr élésével pzemélyetan. i lö-a. órai a keieliáiásl hlvaislhaa ilsajal .siet 16.) itikésoiik I ha It in beilén d u 3 Orsiit beje-enteal. A bejtlrairil aerléa litrlétek) jarlatlevelét egvldtju-
leg be keli tielKellaloi t kéiW\'lelAtl hlvmtlkvl. air tl hát a brjrlraieatiez mlkái nkl kotla materei A ttját netr Itali earlétre*. ka triónk jailttlpreie eiérz olntten. • ktjtlralSa eltilt jázialltv. lel kell váltani A titjavulett zertfitket n kkarilaiaat klraltl oyliraotaziatht *t*.I a a nyllraaurutbt veit térietek tlcat kit vátArlltrt jtit.liali ktrrtkedlotk »i»y at éllttkiritlail ROaptnt attttilitnjii otk ttakté ele ént; ezek eltárlaal u poksl UrltDtk a a eylIfáaltrlStba reil aertétt a luitjdtiet lezkltSIb a ktlü lön ■».«|,1.I n-ttn ele dal llltltt Akt eltdti.dó tertétét iaeketébk a kijt:o l vAearláet oapan el nem téja. ai ttjai rétiér* vlgaet engedi l>t o.ia kaptat, ba pedtn ttját bkztariaal tiQktéKleiére

v+
Alulírottak mély fajdalommal ><lcntjük, hogy »ieretett sógornőnk es lokonunk
Szve Moger Ignácné
ezfll. Boros* Teróa
folyo évi febiuar hó 17-én rővld.nienvedéi vtán váratlanul elhunyt. i - * •
fl megbo\'do^ollat f. cvl fsbjpár l»én d. u. \'„5 órakor kliériúk uto só utjére e mm. kat.\' temetó ha\'ottaiházából.
flz engesztelő lzentmlie.á\'f!fczeiot , izenllerencrendl plebania templomben február áh d.\'í. ■ ,8,órakor fogjuk a Mindenhaionek bemulertetni. !l tiagykanizia, ISM5. február )[?én.
Nyugodják békében I
•il \' — Móger ás SUmpt csslád.
I-----
Férfi él női
inunK<úiD&lcai
felvtsxanh.
TARJÁNPÁLCS1CS
<*t, Alaj^rB,, W
lajkr öli eertáel, de nZ dé aertéae, t^lefeaitei í* ^ke laailja va|> aa 1 v.n . véaérl.al "\'"\'Hí
geidatM leilM „f k;*» \'His J ■ Meállealayál il keiül! teadík. de nem ráieit.L 81 C" b« (tehál etekre aem í,1!>"C adétlkételme,),,,\'f, •\'•"•ítí*
vágkstúérnélek II „, °\'u,« i, léa etbetét e «*té a,.í
---a
írea eae|(d«k
azerzl déttrl "lil.Votk,!", \'i\'..\'*:
veietl eavekoaakíe vei! . W\'H. eeyakocák A rendé el r?e . "\'•t*
Nagykar,l.aa. u,| ,
flPKŰHIRDEitS
1\' Allín
lékelt leg puliiéig urlhVkv\'cir Herala, Sirktrti >s,»,i 0ila
■ lfnt«l»áaft la\'vtpirli pIM Eritébti léi I.
• •«4rfe( él kifutót Iclvcsjck Km, iBainkcictkcdA m
Fiatal i Mcklll oH éto\'éní vi^y ffyarmflkCk mell* a|inltenb áHa. ol:bontkci«ió. .Fiutíi niiodki.w |ellKée a Haékba ^ ,
>• évaa 4 polKáill »í<un i«i,,k a»poi eiloglall»J|cl kerca Umiii ed«b a
Aiiéat keira uu> t* wwc t-i,, 4poian6, 41 trc», ta-ito Ig. ^i |,|M metóvátlihrlyiAI mcaelüt fi rttli* ful>oi»bk korllm(nv«k Wc>«*u vm úi Török K«Milina, klD«hl!v ^ Pino Sulit"
Cl
fakÜLÖNí I.LflK
ST- SS- aa nil Kk | ti Un a vételit. Ctaicktl a kiad\'h« Vétek
Trágya 11 An*t>i« kc«ikr j iil. (i Ul IH
KUfbb naiO\'i\' b ba<-e. kor*mlu (■ öaadok, csrllr.\' a\'itUli P< M-.l 0
Adóminlté ini.if t\'iUsk köívctil: P.tpp Teleki u K u!tb>: "
K0jp*nlhan Itvó c|)é/ .i *a>Ü** friioniftl •l. aarélné rn éllJ0vl1 hái Itkttia, iclirt\'.;etc M«»«i\'»«•\' Ll»n: Qyéilly Jé»»el. Hl \'■i-t\'!** i )*r utca IA
lltssasU l Kt ! il\'ktl , \'t<
ulca I3é ti mt« t|> M\'itili Kéieut a bee-1 «ie» oi\'r\'i i <k aJi h va\'a\'Ui"
tiwan.au »iIsiéi •• < I aétmenu i, ,)«( \' pif.jlnc- a I\' \'itii tt It. ye éppel, nt ta t »«t : mh léié*, ad.a la Juiaiom tlltKéUa •
Clvaaaall Zm»I Mi.I:»«« alól tgy lehtméil cirka Mt|U latalomban itneul.
Elsötétítés
X6 -6
o r o
Zr Li
FOLirea
. ZIlH\'
Mt-"
Kiadja \' Ilzt.iíz M a \'
íelelnt I . - I\'
e .Uziiiiin;1 \' \' \'\'
IZMIJMI V: -
kyocdeer le.ei lt4
^iJLtfllmárc. 31-ig elaatétités d. u. 6 árától reggel 6 éráig
Felelői sierkesitfl: Benedek Rezső
RöflMtéal árt: e*y hónapm • pen*C> negyedévre 19 perm A
Magyar-német kötelékek meglepetésszerű tém»déaban éttörték . Dunapart én Gar.m-part koxoit. szevjet h.dfftt és több mint tizkilsméteres szakaszon elfirstörtek
A Vértes-hegységerdéségelben eO.QOO-bolsevIkl holtteste hever
At ellenség a többi magyar frontszakaszon már
(Berlin) Német-magyar csapatok i Dunilől északra lévő térségken aratott sikereiről az alábbiakat Je-kslik:
MaRyar-német kötelékek szombaton reggel a Duna éstakl partját) ét a Garam nyugati partja kőzött levA szovjet h\'dlől lelszámoliák. "A aémti támadást a bolsevisták nem várták, igy ez meglepetésszerDen érte őket. A német gyalogos klte-lekek állöilek a hldlö északi Iront-|il és 10 kilométeres szakaszon iKreiérlek. A hátulról bevetett pám célos ki,leiekek ezl az eredményi ■tg jobban kiszélesítették\' és vasárnap reggel még lovább nyomullak előre. A- légi haderő és a \'légvédelmi tüzérség egész napon át
A fővárosból kltSrt védötareg randklvül hevet harcot folytatott a boliaviita oslromgyürüval
timegalta ezeket a hadműveleteket. A szovjet garami hidlöje annak az előretörésnek a maradványa, melyei a Dunától észaljra Komárom és Érsekújvár iráayában a 7 tjolsevísla lövészkadoszlály hajlott végre.
Ez a támadás annak idején a felslmagyarországi síkság elérését eélezla, azonban Komárom és\' Ér-, iekujvár köztit elakadt. Január 20-a éta ez a front a német-magyar elhárítás következtében helyhez kölölt •vall és most 4 heti nyugalom ulán a német csapatok aieghezdlek a kidlót még jobban össz.eszükHcnL mely i bolsevisták nyugalra kiinduló hadmüveielei szándékaihoz leli volna értékes.
(Kőszeg) A Budapesttől nyugalra kun\'dó magyar-némel arcvonalhoz már becsiillakoztik a budapesti ktlyírség kilötl részelnek legtöbb llakulila. A lóvárosból előretöri aigyar német helyCiségl csapatok igen heves küzdelmei vívlak a fővárost i kiirillzárva laztó bolsevista mlromgyürll alakulataival és ezek-nek rendkívül súlyos veszteségei Okoztak. Ezekben a harcokban sok tzovjel páncélul, repülőgépei, löve-«tl. Rép- és lógatott jármüvet zsák-
aátyolltk.
A bolsevisták garami hidlójébe beton magyar-némel csapalok a Umid.tsokal folylallák és egyre jobban kiszélesítenék az előnyomultuk Irontjit, a liolsevlsláknak su-!»os seszteségikel okozva
valamint a Balalon és a Velencei-lé közöli összeomlottak a belsevista támadások. A bolsevislák veszteségei a I ilis- és a Vértes-hegységben ,\'lvoll hareokban rendkívül súlyosak voltak. Magyar-némel repülők és a légvédelmi tüzérség 427 repMIÖgépet lőtt le A halottak száma a foglyok elbeszélése szerint kb. 80.000 re helő, melyek szerte hevernek a havas erdőségekben levő harci terO-leleken.
Az ellenlég Magyarországon a többi frontszakaszon már napok óta nem folytatta támadásait.
HorvátországbanMostárlói északra
a heves némei tüzérségi tűzben elakadlak a bolsevista bandák Ums-dásal A Losonc-zólyomi ulvon.-tói két oldal, meghiúsították t bolsevisták előretöréseit.
napok óta nem támad*!)
A Tucheli pusztán és Oraudenztöl nyugatra csapataink ujabb csapaterősítések bevonásával megkíséreli ellenséges áltörési kísérletekkel szemben elkeseredett ellenállást lejtenek ki. Kelet-PorosiQrszág területén a harcitevékenység kissé slább hagyott. Az ellenség azon kísérleteit, hogy arcvonalunkat az eddigi harcok gócpontjain felszakítsa, tegnap is, —- 38 ellenséges páncélos elpusztítása ukán, — meghiúsítottak.
Libautó! délkeletre és Doblenlól északkeletre niegbitisultak\'az ellenség erős támadásai. Az\' ellenaég több belörését elrele6zellük, vagy ellentámadással kiküszöbtltuk.
Az I. kanadai hadsereg a Clcve— Salcarl országul mindkét oldalin indítóit támadásainak megakadása után az alsó. Rajna és a Maas közötti védelmi csatánk tizedik napján timadisainak lósulyil a birodalmi erdő -déli r -zébe helyezte at. A legerősebb lüz védelme alatt Umadó gyalogsági és páncélos kötelékek, a több ízben kapóit meg-
A Pilis- és a Vérles hegységben,
...............^srsr^i
Vezéri lóbadiszáliis, február 19. A bolsevikiek erőt nyomisa RaH-kxtól északra, vtlamlnl Slrehlen Kantit közöli tovább tart.- Cnp« \'•"ik áronban mcgaktdilyc«l*k azt, az ellentég nag)obb tikerekel fessen el. A bolsevikiek limt-^\'i tz Odera \'ín a l-tu-ban
:;tn"bb"m.:A Boroszló várán.; déli és délnyugati arcvonala
tgsüxsjsr
erősítés ellenére is Gochtól északkeletre
leayverelnk tüztban össaaom lottak.
Fttől nyugalra az ellenség kemény bafcok árán elérte a város szélét.
A csatatér a Saucr mentén az tmerikai támadásokkal szemben csapataink ke*én maradi Tegnap a 7. amerikai hadsereg vészel a Saar-brtickenlól délre lekvó Tildlónkel támadták. A harcok súlypontjaikkal Forbach . mindkét oldalán még tartanak.
Csapataink La Kochelle előli kiverték az ellenségei illisalnak egyik szakaszából. Dél-Olronde helyőrsége egy ellenséges rohamcsapat-válialkolisl vert .vissza és foglyokat ejtett.
Horvátországban, Moslarlól északra
erósebb banda támadások tüzelésünkben elakadlak A Dráván ke-(Folytaiis a <■ oldaloi)
.agyböjt
első napjaiban, minden keresztény magyarnak, aki lelkében hordozza l gondos szütói ház istenfélő nevelését, iinmagába fordulva el kell gondolkodni a Migvaltőnk \'talál felelt is diadalma>kudó éleién Mélyen él kell merülni at.ban . szemléletben, melyei kitszlusi életideál-nak nevezünk Mctt kell ÜPiatkoa-nunk Nagypéntek gondolatival, hogy örömünk lehessen az atleiti-jás lellámadasban Icer. Tud..másul kell venni ma minden UMvyarnak, — aki élni akar — Impy ni.gy periek nélkül nincs lettánia \',,1S A időznünk kell mindannyiunknak eer\'jiikct és vért, de az eleiünket i*, n eit így kívánj* löllltik, halhatatlan i . mze-tünk és ezer éees haz.ink
Az elköviIkiztnuö napi-k. Ite-lck sőt i bizonytalansagába keli, Imgy belevilágítsanak az cl-.\', kcr\'szte-nyek gyantába mirtolt égő testei. Ott kell, nrtuy lángoljon bei.ntink is az őskeresztények eget ostromló és halhatatlanai,ot kiéidemíő héroszi hite Imádságos Haltai. anyag- és ételáldozattal kc-il ntennilttk a ]úvó elé, bármit is tartogasson <>/ szá-ntunkta. A hillink begyekéi *cpes kimozdítani helyéből, a semmiből uj világot alkotni tud. Es ilyenkor a nagyböjtben jó elgondolkodni ale-lett, hogy vájjon a/ egyszeiil halászok hile és fjőíiti ikarása nélkül illna-e meg mi Róma? Zúgnának e ünnepre es cyaszza harangok ? Várnák-e a csillagszemű apróságaink a Jézuskát és lisrck-e a piros lojist cipelő uyiiszik.il? A renaissance halili,.(.illan mlivci, kőben és képekben vájj >n ntcgszdlet-hellek volna-e? Az Assisi S/t. Ferenc énekelte volna-e a - .ip himnuszát? Minden szenvedésünk közölt mindig ene kell gondolnunk. Minden békés spárgásunkban benne kell hogy legyen a nagypéntek ludala. Olt kell. hogy világllton elöltünk a szenvedő Kiiszlus, aki egymagában szállt szembe a világgal, hogy u| életet, u| erkólctít és uj igazságot adjon a megeyötöit emberiségnek. Mosl is ill jár kilőnünk. olt jár a lövészárkok sáros, vizes gödreiben, olt jir a véi-rel önlözöll (jsaiatcii ken. 0 csukja le a véres csaták hőseinek szeméi. Ö ösztönzi uj diadalok telé a hősiket. Itt jár közöttünk hitet lenni az uj világy melleit. In |ar, hogy ri-dóbbcnlseti mindenkit arra, hogy a sitin rirfk szabádiliit llai ellen minden épkézláb embernek lel kell sorakozni. Harcba kell szállni, mert különben elönt bennünket a szeny-nyes vörös zsidó .ítadat, mely elpusztítja oltárainkat, feldúlja meleg családi fészkeinkei és rablincra fQzl gyermekeinket. Itt |ir közöttünk, hogy a lekele nagypénlekek utinl alielujis feltámadást elhintse vágyódó szivünkben. Itt jár, hogy
minden épeszű magyar értelmét betöltse az 0 világosságával Hogy lásson halljon minden magyar, hogy meghallja mindenki a megszállt területekről Ide izálló testvéri k8 törgésekel.
Nem szokásunk t túlzás, sem ai Ördögnek falra festése, de nincs elég áróklncsűnk shhoi, hogy azo-kat a szörnyQ borzalmakat leírhassuk, melyekei az emberbörbe buj-Istolt ordasok követnek el a víd-telen magyar nők is férfiak ellen. Itt áll előliünk egyik magyar tesl-vérUnk, aki élve tudott Átjutni a Banle puklit messze felftlmuló vö rös poklon. Itt áll és mutat|a kékre-löldie vert Jestél, kifordította bensőiét és a WBri\'yűségek újbóli ál-élesével arcán elmondta, hogy miképpen becstelenitették meg előlle forr ön szeretell if|u hitveséi. Elmondta. hogy micsoda szörnyQ kin volt számára az a bortalm.is jelenet. amikor az emberállattá süllyedt vadak neki rontottak feleséginek nem hlrídve annak sikoltozásával, ellenállásával és undorával, vad kegyetlenséggel leteperték és vad réhögéssel még nevetésre akarták biztatni. Elmondta meggyötört testvérünk azt is, hogy még nem talált olyan sajtóterméket, amely legalább megkörelitőteg is letudta volna festeni a.okat a szörnyűségekéi, melyeket a m.gsxátli területek magyarságának álszenv.dni kell. Mi el Is hissrük tesivérünkuek, meri althoz személyes élmény szükséges, hogy valrmit megráió erővel s valósághoz híven papíron vissza lehessen adni. De aat is állítjuk, hogy nem ember az már, aki az eddig ismertetett borzalmakból nem tud következtetni azokra a becste-lenségekre, melyekel a megvadult vöróshord.i elkövetni képes.
Nagyböjtben merüljön mindenki el a fá|dalmas élményekben és vegyen erőt magának ai elkövetkezendő Idők kemény nipjaihoi, hogy megtisztult lélekkel, erfls srivvel vívhassuk meg élet-halál harcunkat, hogy annak diadalával a fekete böjti napok uián ránk köszöntlies-sen a vtiáglakasrió magyar húsvét, \' az áldozatunkkal kiérdemelt feltámadta. . (L. JJ
Milliziliot - ladnpnlirt!
Beregfy honvédelmi miniszter ridlébeszéd*
Beregly Károly vezérezredes, honvédelmi miniszter rádióbeszédben emlékezett meg Budapest hös védóiröl.
— Budapesti — mondstta lib->ek közill — fegyverrel kezükben elhullott flaid slrhanljánál teszek hitet, hegy hazugság volt az a propaganda, hogy nem vagy magyar, hegy zsidó város vagy. Az utcáidén patakekban folyó magyar vér egekig emelt Téged, aki az utolsó érákban önmagadra találtál. Most e hatalmas nyitott sirnál fogadjuk neked Bedapesl, a halhatatlan Ma-
Syarország fővárosa, hogy — meg-
telink 111 Megfizetünk a jajokért, amely anyáink, leányaink, asszonyaink meggyötört ajkát hagyta el, ra•fizetünk a kínokén, amiket ök átéllek, megfizetünk a könnyekért és klomló vérért, a meggyalázott tűzhelyekért.
— Budapesti A halotti zsolozsma mfgül már feléd csendül az u| magyar fegyverek acélos pengése A ml gyézelmüflk a Te győzelmed ts lesz Ugy hiszek ebben, mint shsgy hiszek Magyarország félti-.madlsiban, Hungarista magyar il-
amsnk örökkévalóságában 1

,\'u a
T
KerheSaim! szemle Nagykanizsán
Flnta JAxaa/ oraiií«oa MfalOgyatí lemét Na|yiutnlt*in„/
Nagy napja volt siombiton a nagykanizsai csendőrségnek és rendőrségnek. Akkor végezte hivatalos siengléjét a nagykanizsai karhatalom felelt Pinta Józseí országos főfelügyelő. Fints józset a világháború után mini házleiredűnk kiválóan vlléz \'és hós katonája\' innen Iveit szép pályáján felfélé. Pima József Nagykanizsán mint a nemzeti sport és a keresztény nemzeti gondolat úttörő harcoss és a magyar közélet nielegsrlvO; Igazi küzd*, tér-fia — elévülhetetlen érdemeivel örökre beírta nevét a város annale-selbe. Ünnepe volt tehát N igy-kanizsának, amikor Isinél vis/onl-láthalla Finta Jó sétól, akt most a
m. klr. csendőrségnél rtndőftflf\' országos főfelügyelője- A szeml»« -városháza nagy közgyűlési termében történt, amikór Flnta orsiágas főfelügyelő gyújtó beszédei inlézett a megjelentekhez, amelyben vázolta a régi rendszer bűneit, rámutatott a hazaárulók égbeklálló bűneire,, amit a magyarsággal elkövetlek, mikor kiakarták szolgáltatni a vörös .hóhéroknak és Saálasl Ferenc Nem-zelvezelő éa mtMkalársainak ország\'\' mentéiét. Kit.irláira buzdította a\' karhatalom tagjait. Szemle után díszei von utás volt, amelyben\' igazk pompás birmájnkban láthattuk mél a mi derék cseiidóriéglinkct és rendőrségünket.
Egy 12 éves yasutas-fiu lélekjelenlétével meg-aJwnJályozott egy vasúti szerencsétlenséget .
Minap történt. Xemesvlta átló-másán este 9 órak>r odaérkern tehervonat-szerelvény üres kocsi .1 adolt le éa veit fel. Általait ezt v gezték, tolatás közben, add\'g egy in^ás szerelvényt menesztetlek erre a vonalszerelvenyte. A helyréi kii-tikussá váll. A legrosszabbtól lehetett tartani. Csák János körségb.li kiadóór 12 éves Z-.tiJm lia — egészséges Tlsziénével — meglátta a ve-
. Útban Nagy
Kttünó fogást csiná.i a zalai cst-ti\'l-örség. Ugyanis Lesencetoii < kr. -ségben hosszabb idő óla .iiegl -gyell Török László nemzetit roc . -lista testvérünk egy gyanús . lak- t, akiről rövidesen kiderült, liogy \'. in más mint egy bujkáló budipusii rsidó, névtzerlnt Roska Sándor, aki
I ,,001) olt és ,
lajdonosa voll és a zat^l községben egy kies erdészlkkhaa jnegbujt Hogy ne unja magát, magával lieit* teleségét, sót két — j»g"é und scbrelbe: két feleségél Ar egyik s hamisítatlan zsldé Neuinayer Jó-zselné Semmer Qlxa, a másik pedig egy magáról megfeledkezett fajgya táró nő — Tornyos Huris. A .szép" Koska fii. salai bu|kálásának fedezésére és két feleségének eltartá Sára több mint 1*0 000 P kész-
VÁROSI MOZGÓ
Február 19-étűl, hétfőül minden náp
Bécsi v£r
Előadások keidete 5 ét 7 őrskor
szély\', diirranl) ukal rakoll le a
síi \'.-kre, kért jel/ ■ ámpával mej-.állj jel/ Sl idiill le es sikerüli Is neki magát éwrew\'teti\'i es a vonalot ntegu\'iii .ni. amily jttiniegy s/áz méternyi távolságra a strrel.ény elölt megállott.
A 12 éves Csák Zulláu lélek-jeleu\'étévct és-vasutas-fin üiztöne vet egy su\'yos szerencsétlenségét akadályozott meg, illetve hárított el.
A csendőrök elfogták a Zaláhan bujkáló gazd&g budapesti zsidót — háremével együtt
Sok pénzt éa rengeteg felhalmozott élelmiszert foglaltak le néla
\' I
kanlzeéra...
pénzt és sok egyebet hozott magával. A házkutatás során ar ezreseken kívül nagy lételekben lisztet, biizát, rsirl, . egy zsák cigarettát, szalonnát, sonkái, finom libuskákat és sok egyéb „IrélM" talállak nála. Mikor a csendőrök előállították, ka- i bálja hajtókáján egy Luther-rózsát talállak feltűzve.
Rolks Sándort kél felelégével egyült őrizetbe vették.
Valószínűleg mindhármukat útnak indítják — Nagykaiilziára.
Február J0 Kcal Róni kat. Aladár pkj — Protcsiana Almn, A B\'^rk.n\'o\'l ,ya,TNMta.l n*ltAI.I*4 nappal aa ^tgasaág\', .Megvált**, .Márta-
I. .ÖHrHy.l- lyóiyiiertl.lk llljlk ,1. -
Jialyos eseteknél i||el • d M.tkly-Rcli\'a
tyOgyill :(telelőn Jia. ea-nrj 1W .1,11)
.111 iilfeaMibAt rerulelke.aeie
---^tíijíbtw;^
Hoigálarloiéif k,,,,,
Almási Pál tfoi&ct k "
lakói, aHI^,7»«. Irt,\',,,1
alall harcol, Ki csleanrénnr J * írüléll, Almási ialvánl é, w rési, \' Vlílnfiil s.-ijat |t|«> ^ mást Páfnéfés gyermek™ u, lamH Ilid zóluk, éil«i|,t , j"
Közlöny stcrkca/fi\'isi\'gv) "* •
./.Scllönslein linre linnvid Vij), jiz. téSoriposiáiól ke. sí . . < ÍJfliepTemfier lü , ,, uieniűje: I
\'l^ysottilyóról. A-.i ............
lik, érlesiise Miig.-,.,n i,.,n. lársnnkal liollélükr\'.l M| KI tton posta alá
tólh «»,\'.• i örv I ina horipostari. kel.-si I liál és iitiz/afifii./.. ■ , .
mlMakw Sriks/i\'ii i , 7^1 megy) liany" Ker I . lud valamit c.n. \'; -azuiinal ..I Ifi.\' • ,VJ inon.
Baranyai tic/a l I — I, ,, | rési iiieny.is.7 /1..;, .<i \\ / , ról menekült, ltja ti.t K w] lab iiip.ist.\'t s. -.\'■»».i
lévres. ii l i\'itli l< : akin-\'k lérje volt M\\U r és srll ei ^nii/.ai la;,i i
cinui .s tattó/kiidas
• lielks-nt\'téggel,. /\'... |
Ül. A}>4 Zoli in .ar. - \' iif | és .ínyr\'-sa t\'K tja i iPvl\',: datja rokonaival és < | hogy jól v.i\' nak S it , a hazaiakra Le..löket .unikCal a kiadóliivat Itia
Nidnr B.\'l.li.e Ve;\': Jil.mnllíl mosujvaii állaim laiiii-"\'.\' a. -1 lenleg Nagy.ita.lii. It. n i. ^ ■\' I nicnekllli (S unngy in 1 kili.a\' és férjének szüleivel, keresi Nádoi Bélái, akt kiltltlbé a *»» lier hóban Itiulii.l.iii >• i » t\',r I 7-én Neineskoltái.i ment. t.f.a\'^1 iiovembei vegén k ipo 11 -te Ifi\' I Akik .alImii ludi .s tű i. 5 \'"I
kedjék értesíteni öl.

Szászrégemekl III. Mátk I :il Ihdgy kéri míndarokal, akik Si» I régenból elmeneküli daláátW"! nak, írjanak Kes/tliety. Kus«» | utca 62. szám.
• _
Pelsí-Mocsoladiöl keresi v^J I Papp józsel csend.\'ilöt"»x,|"<f* I Akt lud róla, érlesiise ""•\'j" I postaaltisztet\' Nagykaniria,|
15. szám.
• |
\' Keresem, Dán Mancikát, >" I loilvárról meneklill. Blues limerősöket aki J" . I valamit, értesítse éd. uw I Jánosnét, aki NagykJ\'""11\' kOII, Deák-tér 2sráinJ^_
A aönKünii" iyti»»\'^U«l
7 órától eate 6
nap «e páelekeo dítutae «•
Telefee i téu
A Hungarista munkaáiii^TT*^^^ ében minden dolgoíéníl ^■"•randlaé-
9 ( becsöUs^jér °riWa me°\'
Amu„b.n . műnké,« <Jr.g.é,ér. |obb.n h.^ migtr.(
Az
VisV\'P
pitimében tartotta Nagykanizsa yuiit munkátságt nagygyűlését.
Megvalésitjuk a
-\'A munkás elölt — mondotta - aty tllllotllk bc a katou.iruhát, sül 11 rptlA. alkuirt munka hali.-W Hk">fi ít. Ei az. életszcn lélel kiunbuiiii a nemzet lelkében -a unt és magasztos eszmé yek iránt lap 11 hitet t> szembeállította a tjnudet ^.mutllussal. Majd kifej-utii, hogy Németországban miért littuil a nemzetiszocializmusnak
......
városa A, ülésen elsőnek ö,um,n Qyu„ fohttnveietfl emelk\'-Uetl szólásra általános ügyelem közepette.
hivatás rendiséget
• kiöregedett háziállatot
• ™9SÍ«r édesanya lesz...
kljetait számunkra
uralomra jutni. - Mi sem vagyunk e«y nemzetnél sem alábbvalók — loly. latla. Mi is megvalósítjuk a magyar nemzeti iiodsllzmuit, melyen bellii kiépítjük a inagitnáéTBWtffis-rendiségéit Mindemellett Honban nem mondunk le a Kárpál—Duna medence egy.ten daribka területéről sem.
.1
A nőknek * férfiak helyére kell állni a munkahelyeken
Zuti Emúke, a Hungarista NŐI | Ma mindenkinek dolgezkiá kell. .ürlplom megfei vezetője beszé-
ícb:n rámutatott arra, hogy a llun-linsu* Munkáállamtian a béke évei-áen eltűnnek majd a mosóteknö •eltett agyondolgozott asszonyok, rjtnnek az irodában gUrcölö hők, l munkaadó kenye-kedvéré kiszól-gáh•tevás háztartási alkalmazottak-A krtgarizmut uj. egészséges nö-ipusl akar kt;ilákl|ánl. Enoek minla-kepe ai édesanya lesz.
- Must ^azonban háború .van.
Különösen áll ez ránk, rtijkrc. Nekünk ál kell vennünk á férfiak munkáját. Ha ezl teszik a migyar nők és édesanyák, aVkor a győzelem nem maradhat el és bennünket sem puszlilliat el semmi idegen erő. Vetélünk, Szálasl Ferenc is erre az uj "magyar női tipusra épit. Készüljön hál lel minden Toagy.ir nő a munka nagy Wrcára, mert ennek a harcnak Juipenetelétől a bsidogtá-gunk lligg.
A ztidó aknamunka ezülte az oeztályharcat
totta mog a dolgozók megszervezé-, tét. Sromoru, hqgy a zsidóságnak egy-kettőre sikerüli ezl a szervezkedést saját érdekvonalába beállítani s egyúttal szembehelyezni s munkást a fa|l és tiepl eszményekkel és szembehelyezni egymással a különböző társadalmi rétegeket Is A „idő aknamunka eredményekén kifejlődőit/áz oszlályhatc, miáltal a tártsdalmat teljesen
egyirányb. valé munkáról szó sem leheletl.
á gyülis harmadik szónoka Lengyel János megyei sajtó- és ptoplgandavezetö voll.
- A mull\' an a dolgozó lársada-fiiom sierepe nem volt más, mint kilkulációs telel, amelyet cserélni kitelelt, mint a gépekben az alkat-•mekel A mull szociális inlézke-éotiaek hiánya tnialt még ma is (Iiulsank kell. A munkást ötegsé-t\'re lobban magáráhagylák, mini \' kisregeilelt háziállatot A munkás-
»< « múlt Házadban maga Indl-
Nemzetközi**! - • Emlék>l0nk
tartásuk miall «"•<« M*-"""
angyalcsinálásra * ^^
- Alkalmam vell — folytatta
\'■•"fíet Sájló- és propagandavezető
tat az életszemléletei közeliéi
"mi B.cshen s szakszervezetek
\'t« engedlek meg, hogy magyar ""kas kenyérhez |usson. Ugyan-"I itpaszlaliam Belgiumban, Hel-u,J«bin ts. Azt mondták, minden ■\'P munkása dolgozzon tajál ormiban. Éppen a nemzetköziség
\'\'lew. ha kellett, fztrájv állal la """•k a másik nep liálól a •teret
*
* díjtalan orvot Wnyezef-helyzete...
- * liberális éleltzemlelelben l """"Uj és az értelmiség hel
.....
látát etedtnénrezle.
Mindenki lu<
. . ez s hünö. rendszer Most, hogf " • 4mu„tnl kz
„„a. amelyen s » ha-
utat már 10 évvel ezelőtt kijelölte siárhunkrz. A Hltng/írista Munkaállam a dolgozó neszel hazája és a rend, melyen állrjunk. kell, a hi-vatásrendiség. Ebben a rendszerbe A mindenkinek\' lehetősége l.\'sz, hógy tehetségének magfelelően ér\' véiiycaflljün és ne kallódjon el, mini a múltban. Az uj re-\'dszerben
neiii függőlegesen, hanem egymás | és a bolsevizmus között
Hitzünk\'a Hungarista Munkaállam megvalosula >ábari
mellett, vízszintesen tagozódva helyezkedik el a társadalom, mert minden dolgosónak egyforma megbeoaQlée jár.
Bizonyosak vagyunk, hogy igy olyan országot építünk majd fel, amely méltó lesz. a XX századhoz.
— A hlvatásrendlségben a munka tulajdonképpen a nemzet tőkéje Természetes tehát, hogy a munkát meg is becsülik, természetes, hogy a munkásnak hozzá kell jutni a kulturális Igényekhez. A munkás szociális helyzete lényegiben megváltozik. Oondunk l»- i rá, hogy munkaerőt ne • yszobás odúkban pihentessék, a >1 tizenketten is szívják a levegői. A hivatásrendnek gondja lesz arra is, hogy az „Én-kiélhcsfte magát és a szerzési vágy is kielégltődhessen. flpp- n iit v. ii különbség a nemzetiszociáiizmus
Lengyel Síijtó- és propaganda-vezető ezután vázolta a Németbiro-dalom helyzetéi Hitler elótl. Utalt arra, hogy Németországban azokban az itl kben 7 millió munkanélküli volt. A hatalmas gyárak közül alig néhány dolgozod. Fiatal lányok a mindennapi kenyérért testüket voltak kénytelenek feláldozni. Hitler uralomra jutása ulán mindez egy-csapásra megváltozott\'. Mindenkinek julott munka és emberi megélhetés-Visszatért az emberekbe a hit és életöröm.
Es a nemzetlsxooiallzmua ha« tslmas ereje
ka-
tonának a kyózelembe .vetett rendíthetetlen hitet.
— Mi az Igehirdetés első sz«-kában vagyunk fo\'ytaüa A
múltban nem jutliaioti d a mi eszménk a magyar lelkckher. Mrf\'l gondoskodtak a üata\'om akkori urai. Október 15-én r?->nban a r.em-\'zet kimondta\' a nagy döntést és felsorakozott Szálán Kerenc mögött. Rendíthetetlen hittel hisszük, hogy Öt rt Isten azért állította a nemzet élére, hogy a boldog, Hungarista Államot megvalósítsa
Az egybegyűltek hosszasan éltették Szálasi Ferenc Nemzetvezető, majd a Hungarista Induló clének-lésével ért véget az ülés.
és ez adja ma minden német
Máafélezer hallgató a sörgyári műsoros délutánon
Vasárnap délután a sörgyárban műsoros délután keretében ismerkedőt tartottak\' az üzemi tanács tagjai és a munkásság. A hatalmas teremben mintegy 1500 ember, köztük közéi 1000 nó gyűlt össre.
A mlior keretében Huzek Dénes Idöszerí verset szavalt, majd páros jelenetéit után Baumann Oyula ro-hamve^ó Ady Endre .Márciusi Nap\' című versét adta elő páratlan sikerrel. Ezután Zob Emőke emelkedett szólásra.
Miélrt kall »nól a*arvaz«t?
— ffcmarosan eljön az idő, amikor Utáni hárcok árán uj hadsere-
•űpkkel visszafoglalhatjuk Magyar-or«zág>it. Dé hiába, lesz bármilyen erős fegyverekben e» a hadsereg, nem győzhetünk, há a szabadságos katona idehaza feldúlt otthonokat, elzüllött fiat-1 Mnyokal lát. Vájjon milyen győzelmi akarattal harcolna a« Ilyen családi tűzhelyekért, as Uyen flatal leányokért? Tartsunk tehát mértéket szórakozásunkban, ne felejtsük el, t>ogy tőlünk 70-W kllaméterre talán meggyalázott magyar nők százait indítják ulba Szibériába. , .
- Ha majd eloémul a fegyverek
zaja. — folytatta — a nők számára akkor kezdődik a döntő csata. A harctereken eldurvult féifit vissza ke4l adni az otthonnak. Az ifjúságot vissza kell ültetni az iskolapadokba. Mindezt pedig csak a női dinamizmuson és gyengédségen keresztül egységesen összefogott nőkkel lehet megvalósítani. Ezért van szükség szervezett Hungarista nőkre.
Felhívás.
Falhivjuk azokat a menekült testvéreket, akik bolsevleta megszállás alatt voltak, hogy a Párt megyevezetoség\'ért a sajtó- és propaganda osztályon jelentkezzenek.
Megyevezetőség
Tegzes Lajos
Nerrh adom fel a harcom
cimü verskötete 10 pengőéri kaphifó a Zalai Közlöny nyomdájában.
HÍREK
(Dr. Tamáe János hercogi Joftanácsos)
egészségi állapota annyira javult, hogy már elhapyta a kórházat ét otthen "lékeidéiben várja leijet lelgyépyulását.
— (Halélozáe)
. Péter Ferenc, a gózlürdó gépéize •elyó hó 18 án elhunyt. Temetéje februAi-bó 20 án délután léi 4 óra-kor lesz a temetó szfrtartáttermé-bél. v (:
— (Eljegyzés)
Kovács Magdolna és Szlklay Jetiö Jegyelek. (Minden külön értesilés helyeti). .(:)
— (Változások á rádió műsorában)
A magyar rádió eddig este 22 20 érakar és 23.45 órakor közölt magyar híreket. Ezt a két hírközlést összevonják és február 19-től..a kit híradás helyett egy időpontban; 23 érakor mondanak magyar híreket A 20 óra 40 perces magyar hírközlés időpontja változatlan maiad. Ugyancsak változik a . magyar katonarádió mQsera Isi rtapenta kétszer, délelőtt 11.30-től 12 40-ig és este 19.40-tői 20.40-ig sugározzák .Itt a műsort. EzenkivOl minden va-aárnap est\'" 17-Hl 18 óráig ad ka-lanamilsott a magyar ráéié.
— (Tiloa egyenruhában vadászni).
A honvédelmi miniszter rendeletileg megtiltotta a honvédtiszteknek, henvédtiszlviselöknek és a legényéégnek, hogy egyenruhában vadász-saanak, vadászatokon részlvegyenek. A tilalom a nyugállományú lis^ekre Is vonatkozik.
— (A bombatámadás áldozata)
Óv\'renesér Jözselné \'55 T.es alsóki lakos ellenséges bombatámadás alkalmával jobb kezén es mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett. A szerencsétlenül járt idős asszonyt súlyos állapotban száliilolták be a nagykanizsai közkótházba.
Testvér I
A nómet es magyar katonáknak csak meleg szállásra van szükségük A saovjet-oroai katonák padig nemosak ékszereidet és értéktárgyaidat rabelják el, hanem erőszakot követnek el aasaonyaitokkal és gyermekeltekkai saemben, lakóházaitokat pedig leigyujlják. A hajlékodén kopogó német vagy magyar katonlt soha se utasítsd vissza.* Qendoij arra, houy ha aaok nem haroolnanak, akkor a szovjet-oroszok holnap már e Te háaadat la telgyujlanak I (-)
Elsötétítés
Q—(3
óráig

1ALAI KélU
Mjtatéa aa
résztől Verőeélöl ésttkra az ellenség átkelési kísérletei szétvertük.
Angolszász légi terrortámadás némst terület felett
, Az angol-amerikai terrorkölelékck támadásainak célpontja tegnap a Rajtja-Majna-lerQlet és Délkelet-Németonzá* voltak. A bombázások következtében különösen\'a majnamenti Frankfurt lakónegyedeiben
1 oldalról
keletkeltek károk.
London megtorló lOzOnk alatt állt.
Törpe iengeralatt|lrélnk a Themte ét a Schelde lorkolaté köiött lekvő ellenséget utánpótlási vonalon el-sQllyeiztettek egy 3*0 bruttó lonna tartalmú ufánpólláal teherhajót, egy máslkat pedig meglorpedózlak, számíthat unk at utébbl elsüllyedésével Is. (-)
A Németországba való átmeneti kitelepitás a belügyminiszter hatásköribe tartozik
A kormány rendeletet adott kl, melynek értelmében a hadi események következtében átmenetileg Németországba kitelepülő hatóságok, hivatalok, intézetek, Intézmények, kéz- és magánüzemek, vállalatok, továbbá a kitelepülő személyek ki-si^^g^iyU,-elhelyezésével, gondo-
zásával, nyilvántartásával, valamint későbbi visszatelepítésével kapcsolatot leladalok ellátásáról a m. klr. belügyminiszter gondolkodik.
A kitelepüléssel krpcselalban a belügyminiszter elrendelheti a szükséges dologi honvédéin i szolgáin-
18 „í iíX itöK I a
fi í\'3"
&:h Sj

.......i- \' - -
Angolszász repülőgépek ereket a békés családi házakat rombolták össze Minden szó helyett ékesebben beszél ez a kép, hogyan választják meg a Tomyk hadicélpontjaikat


Mélységes féjdalcmmel, de Isfen akaraléban alázatos leiekkel megnyugodva jelentjük, hog^ egyetlen kicsi fiunk
Virág Ferike
i * -ártatlan életének h\'éthelej kprában, jóságos Teremtőjéhez vilte leikél.
Drága kicsink.földi mardc ványét f. hó 20-án, kedden . dvu. 3 órakor fogjuk a léjUető halottasházából a ref\' egyház szertartásai szerint flr >k nyugovóra kisérni. Nagykanizsa, 1945. febrji ír 18-án. ■\' I\' L ii í1
Soha el nem múló szeretettel dr ülik kicsink drága emlékéti Dr. Virág Faranc
enroe-taiilés neje: az daial Sára
LZ3E
3ES
Férfi i» női
m innlz&solcat
felvettünk. "\\\'
TARJÁN-PÁLCS1CS
c4g, Magyar-atem 80.
--ÍSIL!^
láSék Igénybevételéi.
A belügyminiszter a hld nyékkel kapcsolatba,, a, mélyekre kimondhatja j ví"\'" l szágba valé átmeneti kötelezettségéi és dté^Sa1! telepítés kényszer uija„ vlU\',\'1\'| nalosllásál. V |
Nagybani.. m. Uro, uflkl, í
•y/l»45 Tár,,. Hlliatén \' . "áayiegyunk t
Felhívás
Felhívom azekai a Mtr^„M aiunkaadokal, akik i .a i,,,,,, 1 HI miatt al.al».,.nal.t n,m m,..,\'""\'
ézleiUket. üzemüket színeit...... . \'
■zeizódésea tanoi takk.i t \'Onv változni alkalmaz.,it.lli,,, „,\', „ ,
renllából |ele,.t.ek bt , .....•!
ii az. uodájaba
A H Ö. | (I) ,.1 » :r, j ,,, | l e ao. t .-.\'deiti J. |„ „,;., tethivom azokal a munkaae*. i , \' kalma/<>t .-k után \'M4 t., , fclyó evhi-i, ar illem,e, . ■
sával I,itta], lahan var.av a,.,.it . I J5 lK okvetlen .d|Zk k, I. , "I okai KlemsCk.
üzen haiárid., letelte min i munkaadó ellen a II ö 14 | ; pont l<llí XX,II la | .<M„| ataptzn uAndéans 1
rlM tnéiliatnk.
Naeykasi, ■ I\'>1S lilrulr kl i síi Polgirmittrl
APKÓliiRiHESlil
L
A L A s
Sapérfal /I kltuUl \'t It ulti •!) I
kia/cikcicikcdó ll
Fiatal <jrw4fiáll> r \' K" i li t[ I a»ezouy bain.l > c.ltf - f;>n-ni-| ,Si«iín>* jc \'véic a kiaJ \' v FL
Aionitált a krillta r . rí: Ilii I vazy leáiyt ^vtimfkrk mt f \'»\'■ chilist la li t i IVtl i
kolomfélék
II
41-• a léiII lécp\'i. Iitllrftix Válant a kudtiha ktick.
Klicbb n(»!\\o b btj. nor<é»»«»l.| aaöMóok,CfettifK < ada p< r
VaaaaU VS4it (S *U • n\'| niA háti ipyii t on I uJii |
kanta a
KJ5
(LdetiMtlí
rmy

I ^
- etfíl
7*1 «l Kl 71
rOLii■ «»"\'" f.m
Klndla ita\'«>M>" \' """ I
teu ha kimtn !>■" ■
„\\iiiaiMimv . a Hl»,»<a>a,i « t l,>"\' .(^ailaMaasC\'"\'"* Kynmdaért lelet


^ByMniiM, I04Ő február 91 u,rd. ^ 3Q ^

• « » . a
» » i L » i
Felel.\'

Bu-p.st bát.r védőinek hö.| eí^Z a Hungarizmua erkilc., d|ada"a
I n4m«lek lendület*. tim«dá»a elhárította u
* B",ml h,d\'6 •U,n| ®»«P0...e...0., Um.dósurk ^ .r.drrt„nyfl hi|;d ,|4r>
SMtlzvesi, tri e»> -íotpri e p.n,rt .
IS p^nk\'ő
kl\',1) S.mcsak h. d. szatl ap, n trkóCái kzen porti,kl ól |s • .« volt Buil.ipi«l ti-Ij-fik A s/i vfet Mtgyaioisz.\'g |, MM kiTlftt k. dinüve ell cd ,i n.i|i]i Ituithrslcn N|U,;at leír, k\'i «i íp tijf meghiúsult a . /luk 111 kánon (i üiiifig \'.Ilin <ih«l)v/rll nélret erők |.,j,orut»l uijának elvágásán |a-i/\'ó Mfikvese l».
l/J/pest h\'sus küidelméból véglet **r.)kíppen sít a tanulságot "\'\'/\'luk le, h,.gy helyőrségének »<K\'I kifejlett ellenállasa a » 11 II, (liliiiiiiis Cl a llunga-l\'-\'.i II i<nem nek lelagadhalal-\' "Ucti diadalát Jdrntl. ( Jipest, _ a magyar oldalról l\'MI velenény sierloi nem (dia I1* ""<11. hanem a nemietl esi-
h a S)u|all müyellség bás- I |""aá Irrséges aieiepét tóltötle » 8*lapetni«k a hungarista et« l*» HM l» ujjl„fl|,tís« I IfFusrntltoíl menteit, meg i \'1\'tr nevűiét és megakadiiyaila ["«• srrvonal déh.siakasiántk ir* \'"•"tetten kialakulását
\' német «s s magyar iwpnek I® •"«*»« történelmi alapokon I «.t Se,,,,^, ^ ^
\' S*Jtpeitert Mytatoét k.Vles I* \' «<hetelles kj,llvt< I \'«• - és amely a aéwl L**"* katonás Wiénl sieMe-
Koniái.ttv Irlé küídöiték magukat rlőie, mlg a Ounálól delre a Vcr-les leié vert, k vlslia ai éllénicgel. I Ai Igy kialakult aicvsnai:klui;ras még e/után Is VeS/élyt jelenléti, j miután Itt a bolsevisták tril, lelyes I etótkil rende/Kk be tiagukál, így
midásban. Ezért n.gy sietve és lehetőleg csendben német támadó kötelékeket helyeitek kcsienlíihe. Al így ve.\'jehljtott előkészületek után a hidM nyugaii rés/én támadásit indultak es mindjárt ai első támadással mélyen belőnek ai el-
tehát meg ke,leli elótnl őket a ti- 1 lenség vonalaiba
A nemei vádásaok és osttsrspulók namosak sa előrenyomuló gyakoas.g raaiaii kUtotUollák a Uenpet, hanem súlyos assplso-kat mértek a szovjet tuitralgre Ss utsnpótissrs
A baltevlsláktl ai első pillanattól keidv* mélyen mégleple a németek lendületes támadása, akik non,balon mar sí esll órákban átléptek a Beiec csatornái és délfelé lőifek elóre, ugy hogy V Esztergomba veictó uiavia maguk mögött hagyták. ■« A hldlö ésiakl réstéa s roham-
csónakokat ai egyik dunai szigeten már 11 esti órákban késienlétbe he,yenek, hogy a sötétség leple alatt a hid\'ö ellen irányuló átkaroló mozdulatokat végrehajtsák. Al rró-sen kiepite.t partvédelirl állások nialt sok akadályra kellelt számítani. Miu.il a német kölelékek ki-jelólt ál\'isaikat elfoglalták,
msflndell a roham a botneelilsk ellen\' \'
••« a két
>«*t Ü (.1
I fairen UtArMi
U e«<s«UitMk
I *« c.n
I éra a kotamttk
■ ^ km Csmr|«i «
1 at mvM ea.Vee*r*-
Syugatnsa^yar-* • a w«si Mej.in-stx
Hhmkh^I ,l,nt,n, Jeec aa a ke»\'v
német csapatok csekély veszte-
melleit még ugyanazon éjszaka az etensf yenek és lámadáiukkal «z EH) kt
"ikr «l13" klu*\' kelep.iHx
4 óra atail a felére a terep. it.l.V\\
febmáiS ^virradó éjjel b» gáhoa
lárA a gjüílk- ^íllenaég löme idejük* «|i
kó<«nlvel a DjOVu,J omitol tok ^ Esztcrgenn I,
A nóm."Vt»l|*« •íhArlM<
nakm \'aljIbt nk és eizel elzárták
A
kóaJI
A Oal sikít tál halad t [CkNN
^JeróparancsnS
bidU elleni Osaiponi! LSásunk M ered^xnnye. Szk«ákiában az ere-,„ etkenségev ivertflk.
délrót és ségjel sir
bCMSátál u , Tisszarerl kit él
Sck<arr«a
kólóll
északra vsivakaaó e
kes sa,Z" eSke^á-
K/yret
rWSf\'fc"\'
Mlállt
sert éne* H
I pv^i


, Hl—*
! slzsvinulást útját, egyre kisebb lelt s lt bolsevisták körül pás olyan gyorsan enség nem tért ma-pástól, mely egy-Ita a Nyugatmagyaz-etó veszélyt
gátról támadó etlcn-PáncékoaainL Lau atra a botsesikieket Csapataink Laubejplól Ibentól kekeére heves ÜTllá. PoBtaerá
kizkri Modkei Alt vetettek karcba, izok keressége I irtot) ára alati egyik tk légieríak kózre-|[d» ekweges pá*é-
i a
pnriirák— és Ora>-
Hll MM
Ökölbe szorul
kezünk, a jogos felháborodástól re-mi* s/ívünk, valahányszor ártatlan magyar véteink stenvediteiiöl h. I-tunk. Nem tud mr.-nyu^talnf bennünket mé^ az a tudat sem, hogy mnde.eker a siürnyüségekél uli» emjer.k kl,verik el, .\'kik a ,ueg-sz oie\'t csi\'ádi lészk, k melrge\'uél-kti\', .imádságra tanító forró anyai »/iv i c.kül kerü lik bele a világ lorgiligáb^S..w,ukra sím la\' . unk tocsáialflTmeit rr.ij.in csak, ha hensöleg nem is. de klilsó tormáikban emberik Irózé száiniilatnak. N,m találjuk elfogadhalói.ak ail az okm. hiTjjr eieket .\'i állailá lealja-Sltol\' embercsordák kegye*, n bosi-Síut Vennék a réslOkn\'l elmaradóit gondtalan, pijkos sy.iniekéveikért, li elmaradt bajos és örökre felejt-herejjen. száis.inü ^ycrniekvilágu-kérl. Ugy mondjuk, hoify ai Irgalmas Istennél nyerhetnek csak bo-csánaioV Nincs jogunk, sefn erónk számukra eil yirgbocsajlinl, mert ufty érei/ök, hogy ennyivel Is Ur-toiunk meggyalaiott asszonyaink, leányaink és kénysiermunkára mesi-sze elhurcolt magyar testvéreinknek, ugy érezzük, elért keményen meg kell torolni mindaiokat, akik eló-idéiték véreink si&inyü szenvedéséi.
De vájjon mit érdemelnek ások a magyar leveg\'l. magvar kenyerei és életet, rangot, elmei, hivatali és tekintélyi nyert hi|vány bitangok, akik ennyi szenvedés és keserűség ellenére a magyar érzó sziveknek, férjeknek, feleségeknek, apállan és anyátlanná leli árva ma-«yar apróságoknak és öreg nspjg-i ,ra támaszukat veszilell dolgos magyar síülókntk és még mosl Is síivesen látnák a megmaradt ma-
Ear térségben is a vSröshordá-
t. mini az uj világ kiteljesedésére minden áldozatra késx hungarista testvéreinket. Mit érdemelhetnek ai Ilyen fajta emberek? Magyarnak nem nevezhetjük ókét az bizonyos, ilyen aljas lélekkel magyarnak lenni nem lehel Al a férfi, aki ennyire eltávolodott nemzeti eszményeink-lót, a sokat szenvedett magyar laj-Iától, az nem érdemli meg többé tolva, kogy magyarnak oévezteuék. Erezzük és tudjuk, hogy nincs s meggyötört hazában egyetlen épeszű magyar lesttérGnk, aki súlyos Wietet nem mrmdant sa ilyes bso-teien ztivinyok lelett A hullarablás vagy becsleienités soha sem roll a klasszikus szépségek közé sorokká ló. a kősókból sem Ukfl soka a gyáva megfutamodás, még knliU illik S magyar tértihez at tlhnaég
ka ra<ó nmródás.
lUba ásatja magát és mksoUt az ifyes ^yrutóves PvmpiB, kon kát kérem mafd sa asfe^siiarsoii, Híz nlóöes ál/p fagnat kaikat a
kormány mégis talál megoldást • békéi együttműködésre. Hál Igen. talál ■ magyar .komtiny\' megoldást. Eil, amely ulán ugy sóvárogni lelnélek ti nytmvtdl botolok, ugy hívják, hogy .debreceni* kormány él mi éil nlgyon jól lud-juk, de ait li ám. hogy i békefel-tételeket eilogadó tolvaj banda a magyar teilvéiek éneit idja caak ugy tpontán, mondjuk ugy. hogy kölcsön képpen nagyra bectOlh-boill kollégái rendelkeiélére. Hogy Hután a aiegény .felajánlott" magyar leilvérelnk hálára, képére vagy tarkójára iiovjet |egyet leioviinak, IgenTluinánus módon, caak ujy meleg vassal, az sierlnlelek nyilván síért vaVhogy annak Idején, amikor a kölcsön Idő körülbelül lejárni log, hit módja legyen a kormányzatotoknak kiválogatni ai egyénien vilig proletárjai körül II elcipeli magyar véreinkel. Ilii vegyétek tudomisul II becstelenek, hogy még egyetlen egy áruló magyar kor-mlnynak sem sikerült megvédelmezni a magyar érdekeket. A .nagy Károlyi Mihály" éppen ugy, mini ai utána kővetkező .magyar tanács köztársaság" hírhedt utal bizony tanácstalanul illtak az ellenség túlkapásaival szemben. De törvény ként lehel megállapilanl, hogy minden Időben és országban tehetetlen volt a korminyiat, amely mögött nem állottak minden áldozatra és feladatra kész embermllllók. Te-heletlen voll az a politikai Irinyzal Is, nnely Intézkedéseit, megvalósítóit Intézményeit nem tudla minden kényszerítő eszköz és módszer nélkül ugy tudatosllinl a nemzet közvéleményében, hogy iz aiokat i magiénak, sajátjának vallotta volna. A nemzetlsioclalisinus miz bebizonyította életrevaklsigit, megmutatta, mll jeleni egy nemzet életében, ha felludnak a népliak emelkedni a ■zent közösség magaslatira, b^ egyel akarnak i nemzettagok.
Ilungazlzmul célja szent, utja tisitl, elérése a halhatatlan nemzet életét jelenti, aiérl ezutlal még.atol-jára ligyelmezteljtlk a pézsmabun-dás hölgyeket, városi bundában didergő urakat, hogy első cselekményünk velük szemben ai lesz, hogy elvesszük világlogó zidló készülékeiket, melyek valószínű egy kis helyepetye következtében még ma sincs leblombilva Budapestié. Mi todtk menet egy kis levegő vilto-lál, mely egyúttal égési komoly környezet viltozissal Is jir. s hlvl-tal vezetés mir csak ráadás lest, mini a kalendizium iiulásnil .na még ezt l noteszt l papinak". De nincs ai sem kitárva, hogy magukat kedvet dezetórjel a hálorsiigl életnek oda hígjuk illitani ahhoz a városi villamoshii mellé lelépdelt kis síükség lalhoi, mert II sem érdemellek palkiny munkátokéit ke-vesebbet, mint t Irontsiókevények.
Hat azért testvéri szívvel |zval kik, hogy legyen vége a becsleien locsegástoknak. még mielőtt névea nevelte lel nem hívjuk rálok az lllletéke* btlutető hltóslgok nagybecsű. de leélte értékes ligyelmét (L J )
Akan«velek nem akarnak vitszsténd a v« ós urtlam alt karolt hazájukba
(Londoni Az Angliában éA miniét, S4»» lengyel meneküli kijelentette. n,-m is gondénak visszatérésre a bolses.ki uralom alá ktti.t Ltigstjocszigba Ai a^gol hadseregbe betsMOlxMI lengyel katonát- ts kitiroiottin megticaJjik klzl|v^\' a vissaférétt i" I ozt I bo>\'at*ista k-1tí-v lara\'kó-\' k.
-V
Í.AÍ M C.U/.L J* í
Htrtkts államtitkár:
„Vagy győzünk — vagy kiirtanak bennünket!"
Nam hadaaragak küxdanak agvmáaaal, moit már a népak
caatája folyik
A namiatlaioclallimua magdintfitta a itldóaág hatalmát
Dr. Kereket Béla nemzetvédelmi ét propaganda minisztériumi államtitkár megjeleni a MAV által rendeseit nemietvédelml akadémia ellő tanfolyamin él olt előtdást tartott. Előadisiban többek közölt a kővetkezőket mondotta:
— A munkisság szervezettségében rejlő tömegerőt eddij; nemzetellenes célokrt használták fel. Különösen ügyeltek irrt, hogy l mun-kissig síjil foplotsigál soht Itl ne ismerje. A munkásság szefvezett erejét eddig t ziidók használták lel világuralmi céljaik elérétében. A nemzeti tzocializmuS életrendjének uj világnézete a izervezett munkis-sá^e^^g^a zsidók hitalmát meg-dönttlíTíllelillllottt tz uj világ uj életrendjét.
— A dolgozó Migyirorizág kikében ujji éledő életvágyakai Szálul körvonalazd t ezzel a magyar mun-káisignak it utat él célt nyert, hogy ellndulhititn a feltámadás felé. Htrcunk utolsó izikaszibi érkezeit. Nem htdseregek küzdenek egymással, mosl mir I népek csalija folyik. Vagy győzünk, vagy kiirtanak bennünket. Kétségtelen, hogy a hungarizmus erkölcsi ereje él tnyaggazdilkodisi tevékenytégt győzedelmeskedik. A magytr munkisság a végsőkig elszántan vállalta a forradalmi nagy főlkelétl ét bár fokozottabb munkateljesilménnyel, ujji épiljük a rommá lőtl városainkat és falvainkal és magyar élet lőlti be Ismét a boldog magyar jövő-felé induló Kirpil-medencét.
A talált kézigránát ismét két halálos áldozatot követelt
Két falaflaánci fiuctka végzttei játéka a kézigránáttal
Haliloi kimenetelű izerenciéllen-ségről kell betiimolnunk.
Farkas János 10 éves él Takács Károly 4 éves lellólincl kisgyermekek jilék közben kézigránátot találtak. Az előttük Ismeretlen holminál gyanutlanul játszadozni kezdtek. A kézigránát közben hllaimas dörrenéssel lelrobbant él mindkét gyermekei súlyosan megsebesítette. Az eszméletlen, véres kis telteket\' nyomban beszállították l nagykanizsai közkórliizbt. Flrkts Jánoson
trónban már nem lehelen segíteni, mert lején, mellkasán ét mindkél kezén szenvedeti\' borzalmas sérüléseibe néhány óta múlva belehalt. A négy éves kis Takácj. Károly éleiének megmentéséit mindtől elkövettek kz orvosok, azonban kisér-lelezé\'ük III It hiábavalónak bizonyul,. Takics Károly reggel tulyol s\'iule-e-\' kövelktzlében kisienve-detl.
A csendőrség szigorú nyomozást folytat.
Ellenséges gránát- és aknaszilánktól megsebesült somogyiak a nagykanizsai kórházban
Ihász Ferenc 4] éves gtidatigl cseléd, marcali lakot, oroiz akna-tzllinktól bal karján, hálán és |obb libin térüli még. Kovács Erztékel 9 évet, ttlntén marcali lakoa ellenséges kéilgrinitlól arcán és kél kezén sienvedett szilánk sérülést Táctll Jinos I) éves bliel lakos
szovjet aknaszilánktól két kezén és arcfm sebesüli meg. Mindhizom sérültei a nagykanl ál köikórhiiba siálliloiiák be.
I
A GŐZFÜRDŐ nyílva aapoola raaial J érSUM au 6 órtlj (Kaddan «(ta
Pp ta ptnlakaa dtlgtta attaak.) -
l.toa: M0

n>i
r \'

■Nt >
I
—a
Látogatás Ot.p.r^
M Zalai Ktiluny ,„J Ad,„ék lisztelel é. tzoknak, akik a ti.ru-r eiemT* írták nevüket Erírt JilíiOrt S?" egyházra. A kicsiny muraközi\'," ban leveti kalappal 4||unk Q 1 rlct Márk ulllőháii eir.tt , "

Ht»t aknakereső hajók a osatofM Mntén
libla hirdeti, hogy n,,, életei áldozol! a nt.1Mi, leslvériség és egyenlőségé^ 0! dolatalnk mctizcriippen,,,!, , künkheg ismétlódn, k t „,.. 1 mények. (Inparici MetieUiP," honvédéivel kardd.ti ctiiázm ,.\' val és kereszttel huzdtlolt A,, mas nagy is szent esz ne t;.. küzdésre. Azok ál elli.:i.i,,„„ serkentenék, melyek in.i is épilésre. hivntk minden A pozsonyi vesztőhelyen clv,»,-élelél, de .i ncm-ctleilnlaitú melyer hirdetett, élnek imásy
Láttuk a 11 usi kis s.*„h,, \\ jr. kot, ahol a \\ >-ii ti M \'cs.\'jírn\' a pincéi, almi li iI.i/i\'.i ,n i.j,; O.indolü iinkát a IA/ . ,di]i varja meg. Az titols-l tij\'pii,-, egyike panas,..:j i, ln,,y ,jju i meg két cgycnis l.-/,irmirt u \\t egyik pap, ., másik ks|,„ meg tzinló-vct • emher. Velők IA ágún kihal ii íjagy Uispittíl ,u ládja. Fájón eci ■ l\'/ik n\'la «i,v dig olvasunk ;:i.ttj .tii.-thjT -,r. meri Otspáticsokr.i nnnJi-i szüksége var. a ticinzettirk v,., vlgaszlaljuk aki nevel a t-l.\'t lent lapjára irta. annak cu49 ötAkkőn éli
Lelkünk fellrlsslill, Itillijtk i lelt: amelyik ors/.ig vérlittukllz^i mcl, azon a pokol kppiii -«e -hetnek erőt! it!f-t
Hoziáttrlozoil keresi
Sziszrégeniek! Dl Máik Elt Ihdgy kéri mindiinkal. akik régen hői elmeneküli családja\'* \' nak, Írjanak Keszthely. K""-* ulca 62 szám

Keresem Dán Mancikát. « \' loztvirról meneküli. Felkérea i összes itmerősökel. aki v> " valamit, érlesitse édesanj|Zt. W Jánosnét, aki Nagykanizsi\'i \'<* kait. Deák tér 2. szám alatt a
Fellő-Moctoíidról keieli ^ Papp Jóllel csend\'rlőlőrzs\'17^ Aki tud róla, értesítse IVk\'1 v potlaallisitet NagykimzM. 15. tzám.

f Dr. Agg Zoltán or.. s" 11 ^ ét anyóla (Kapitan, f*"s",\' dalja rokonaival él \'1T\'\' t hogy jól vanmk. Sokat t\'-\'"\' a hazaiakra Uveleket
a kiadóhivatalban f
Oergely litván tiiei»e« f táboripasu izáma F S4\' \' lóber II-én Irt utoljáik ataytsuanya, adjon éWP
I 21.
plánéi,
akik tudnak róla,
\' ^,\'^enek értesíteni. Cimetn ( *", i,(fl Beciehely, hittant 2.
i
(Jj< • > . „ -nos merőizentgyOr0l .\'„,(141, tart. ziizlólt, a Keleti "itdtlml Főiskola hallgatóját rt, Németh Zoliin honv. Kért. , •itiitk toraival P 805. tábori ^■iuirtioh- ^
K-otm Dnmokoi Zakariás édet-,kl Ba|mok-Ha"tJikúJlalun 15lakolt. Kérem aki tud „j-ti róla. érleíiuen erre ifimre:
5,- kot György honv., tábori poilá py.f iiáts.
Muciink! Benyik Jenfl él lelé-„,\'kéii, aki tud életjelt adni II). Urtdi Jórsel él családjáról, to-anydsárúl 8iv. III Pálnérói, u,,esked{élr lartórkodáil helyükről „ r ,;yirtOkrói éiteslléit küldeni Irjjk Jinőnek Nigyatldu (u. p. frioitiinM.
Frrenc órm. kereil ségorát luo István írmciterl. aki legutóbb i trcskemétl ciapllkórháinil telje-mii iitiigálatol mint izámvivő és snyitsinnyil Srabó F.rilikét Hód-eei\'iislihelyről, valamint kéri aro-bi i bi|rtrtakal. ttklk vele együtt ultoil posta B 701. arám alatt ujnitriltk iiolgálatol, hollétükről M-iifiek Körmend 206. dd. plág, UUal-il. I. sr
a
tliher Ernő honv. a B. »I5. tir hu iHisla stámról kéri mlndazo-tn. akik öiv. Lalber Dénesné, Imfl ottpárné, Lalber Dénes ótv. n i<iUJ|M,ir. vagy esetleg Lalber tn\'ií és kisleányáról. Lalber Ju-káról. Tini 11 Jenődéről valamit tud-ui illetv*. Ismerik tartólkodáli k tükel, ait Laiber Ernő honvéd, I >n tábori posta Hámra lr|ák meg. a
IVciiek, hgyelcin I Keresem Mlha-» Albert öiinettert. hát Mlhallk ^nl. Irleségét Mlhallk Alblnné *"\'kettsiles ápalénót Kl lud tó-** - értesítsen. Címem: Horváth k"" \'Zilaegersieg, Madách 1mre-
«l 1 H.
a
Esetnek! Feienc őrveietőt t. p. A. teret,k iiüiel és teitvérel és *"H Máris Cietnekl 1944. IX. >"< íJult Csáktornyáról at M II. I • unidbáL Kéljük aiokat a Vlnkit akik vele »«ol(iltik. ha \'"-t fjJnak rála, értesilsék stfl-^\'Oklauu. Kitllluájr-u 36. a
\'•\'k-ny, (,!„,( honvédőrveietó,
\'\'■} li\'nrt hó 19-én saületett ^CUnnis. tábonposta illata ^ IM< sav ember » tki ke n ••»|lfl ts iiáu nem adatt najir.\'i. kérik saülei, adton \'">1 eu^jrx Ba;tiraal. akik hid-•t-uin MJ. ttivetklvíieirek siO-Í1.">T"1U\' ,;ln, Siaájari Üy\\VO ^^ --u. lau-a U a 4

aai\'kj ____Hi V ^^
Háromévi fegyház™ himal. • dráma
, «•.« "^tt1::. ........»
P^ibotlil Mljrouii Otlegel.le, majd kidobta a kötát lakásból. 4 leán,| a stomtiédok találták késífcb rae, .vették ipalát „á. U0Z be másnap kii,envedett .András
• Vint , csendőrség ánhtkidején letartóitatta él bekliérte a nagy-
kanizsai Ogyé.ztégre, A bQnctelek-ratny röjtönltélí bíróság elé tartozott volna éi csak a hadműveleti kormánybiztos engedélyével került rendet blrótág elé. A törvényiiék mosl foglalkozott az üggyel és a teljéi beismerésben lévő vádtolUt a bizonyítási eljárás belejerété ulán 3 évi fegyház, büntetésre ítélte. A védi enyhlléséri|tellebbeietL —
a

Manilában tovább tartanak az utcai harcok
Japánok •liQllyétilatlak tóbb ellsniégai hadihajói
(Tokió) tyinilábin toyább tártának az elkeseredett utcai htreok. A várói lő utvonalai lin;tengerré villák. A luion-tiigetl htrcokbtn at amerikaiaknak- eddiij\'WF\'fanyl veszteségük volt. A Luron-szlgetén harcoló emerlkil érők 9 gyalojot, J páncélol és egy lé<i uton szállított hadosztályból állnak. Eiekbtl
eddig mintegy hárott hidotzlilyl a | apánok megte\'mmliltettek.
(Tokié) Japán erők megtámadták 4 manilai öbölben lévő Corldegor-•tigelénél levő hadműveleteket le-dező ellenségét hádihajékal él I cirkálót, 2 ismeretlen mintá|u hadihajót és egy siátiitóhajói eitüllyetz-teltek.
ÜZaRNT A FRONT
Németh Zoltán honv. tp. P. 8»5. sl tiborlpotliról üzeni összes szereltelnek, hogy jól van, egétitéget, mindenkit csókoltaL Egy kanlisai leánytól kéri, ne letedkenék meg róla és ugyanolyan szerelettel gondoljon rá. mint ahogyan 0. Türelmesen vir és várva toralt, írerető Odvöiletél küldi.
a
Hegyi ItWán honv. a P. 805 sí
táborlpottáróf értetill leleségét. liű-leil, testvéreit, rokonalt, minden |ó Ismerősét, hogy egéstséges. |ól érzi magát. Nagyon kévéi levelét kap. nem tud|á nlncs-t vilaml báj. írjanak tokát él mielőbb.

Várfalvi Oyula tlc Hamburg — Kahlttedt. Oraf Ooll.-Kateme alól írja Hűiéinek, rokonainak, a MAOKT lltzlvlielói karnak él minden lime-rőtének, hogy Jót érzi magát, hála I,lennek már nem is lurcsa ai uj környeiet és elláiát. S,Öleimnek kéicsókjaimat küldöm. IrJ-nak. Ué-vőllőm ar NVTE fotballltUlt It Kitart is .
P Iüj sz. tiborpostáról O.enl Kécikey üyula ti,- dr. Wellher Kitol,nak Stombalhelyte, Kiss Fe
Jené úrnőnek Berkt, P ^
, i. d<Jt| ismerőseinek, fzlXvéduö,„n.k.,rt-
véreinek, egy kislánynak és ismerőseinek Nagykanizsára, Roszlcska István honv. szüleinek, testvéreinek Marcelkeszlre és egv kis leánynak Budára. Bangó Sándor honv stű-leinek, testvéreinek Surdra és roi konalnak Zálavégre, M\'lor Sándor honvéd a krasinahorvátl sebesül-\' leknek (Siliágy vm.) - hogy jól vannak, egészségesek, e»akiabhl levélírást várnak és kérnek és szerető csókjalkat küldik.
Oian az. otthon
" Boll János őrvezetőnek K 6fi0 láborlposta srám alá Otenl lelesége. hogy hushagvó kedden megsiüle-tett ai etső liugyermrk. Máma ét gyermeke Jól vannak és egésrsége-sek írjon él löll\'ön minél előbb megaérnl a kisllát. Sok sreretettel csókolják az olthonlakat.
Lahatellamég nlnoi,
ctsk lahalallaniég Magyar ltjul
Akarod, hogy nsmaatünk tovább álján > Akkor kétaül| a tegyvaraa harsra. Vár a Hunsarlita H|utégl Légé. Jalantksani tahat a labor, táti Iradábaa. Magzat Irada: Zala-H„uig. Mérté u. S. a Jéréat ttjuséfI kodákan-
Kitartés I íi^n Stélasll
HJulifl m»ty*r*l*t6
Férfi és női
munKásoteat^
felvittünk
tarján-palcsics
cM. **
mim Mv
TOtérségl msgligyaló
M o \'A t
Tüzördö?
Ezzel a cimmcl mutatott be filmet a Nyilaskeresztes Párt z.ilame gyei szervezete a nagykanizsai Népmoziban. A film Napoleon korát eleveníti meg. Rendkívüli érdekes események keretében mulatja bc a német nép harcát, amellyel a korzikai világhódító rabigájának bilincseit igyekezett széttörni. Néhány elszánt, egyzerü ember halált meg-vetó bátorsággal felvette a harcot az akkori idók legjobb hadseregével. Ha le is verték Aket, ha gyermekeiket Janicsár módra el is hurcolták, ha fel is perzselték kicsiny há zaikal, ezek a fértük megmutatták, hogy a> igazi férfiasság és igazi hazaszeretet csodákra képes. Elpusztítani azonban nem lehetett a szabadság szeretetei, mert eljött az idó, amikor a népek összefogtak N^oleon ellen és sikerült a hires hadvezér csapatait megsemmisíteni.
A hősies életszemlélet, a bátor, kitartó harc himnusza ez a film. Ennek a szemléletnek ápolására ma nagyobb szükség van, mint volt jármikor. Éppen ezért a megye közönsége szívesen venné, ha a Párt minél gyakrabban rendezne hasonló keskenyfilmelóadásokat. (-ót
NMlár. Február 2l.Sier4a Hóm. bal. Eieofltra — Prolcitáni Eltooora A un^uluél iytfTM«H4/t n*J|éUM4 otppft] ti .IfitUg* .Megváltó*, .MiiU* h .örtnfyíl" fyó^jrtienárik látják el. — Sotyo* eMtekr* a dr. Mvkly-Betw Cydfytár deleton etel.ei i59 alatt) áll wrvméfbM rende\'kejétr*.
^ tegzes Lajos
fiem adom fel a harcom
rnmü verskötete 10 f>t*g6ér1 k*ph*tó
S>2*1*1 Hói/Őny nyom4éják*n.
■V
1945. l,i,-„
Qyáaetmee légltiero után
l*«thlvás.
A Prlnelpills osatornilál Hyre lakó (klakentaeal) Ossaee tart tilt-t*k. tlsat|elftftek, aHastek alhid >i|rg beairóiag éi Vaatesek l. hós «<Hn 18 árára a klakinlssel váraekáaán fontéi, aaemályüket la árdeklö ügyben értekezletre jelenjeitek meg ,
ti. klr. Jár ét mV /•?. fk.
A gOrög hadsereg\\ — • ezOvetaágeaek; oldalén Exchange Telegraph |elerll: Al Mnl politikai kötökben aa ai óba] Jutott kllejezéire, hogy ■ görög hadseregei nem sokira a aiövtlié-gtsek oldalin szerelnék látni. Ai angolok • ktvinsigra mindent meg-. tesinek. hogy a görög hadaereg ujjii^rveiésél a közeljöváben m-g-valósítsák Eiírt Oörögorszájba angol katonai sierveiök Jönnek, * akik ueiveiéal tevékenységüket rö-. fid l$Mn belül negkeidik
Szökési Járvány • kanadai
ceapeloknál (Ottsva) A kaaadal ba4flgyn> nta>-Milua költése sierlnt a tengeita-tutra Irány.lelt csapatoktól r-rfxiö-kört ka tonik kőiül MŰD at kerítenek Mara 11 még töt* nini kétaitr taayl bujdokol a luiOeágok eklL
USA-ban la romlik • gazdasági helyzet
<Leedoa) A Daily Mail htredáea leenni as Egyesüli Államokban ll twnhk a gazdasági hetyset, amety kllánóeee New-V.xiban éa Cllká-giMxa érettel* A JUfbal* |nl arleósege k ev^ere .roslik.
Olvass* •
Zöld KözJűny-t!
deazt« észak oyofaüa ebeteszeltflk u eUcnséf kisebb támadási sik ereit.
KeleVPocoroSgben
Braunsbergtál déiie és Mehlsatktál északkeletre a bolsoikiek nagyobb crCkkel léptek lel. Eickten a súlyos elháritó csatákban, az eddig, beérkezett Jelentések szerint 41 szovjet páncé\'esf pusititotlunk el
Kurlandban Dobiénál északnyugatra meghiúsultak a pince\'tsokés csatarepüiógépekkel tamtgatott el-Itnseges lövészhadotzt. l>ok áttt ési kísérletei. A libául ler.geip;rtck e!flll egy szovjet gyorinaszaiíot t\'süllyesztenünk, egy másikat pedig jjlyosan megrongáltunk.
Vadász- és csatarepfl.Vgip kötelékek ellenséges páncéosekat. lü-zéiségi állásokat pusztítotok el és meuetoszlepokat tredmenymn támadtak. Több, mint 30 p/nicio*f számos Üteget és löbb szúz gtpe-sitetl jármüvet pusztítottak cl. vagy rorgjnTHr Legihareokbjn. vagy légvédelmi tüzérségünk altai •< szov» |ct 45 repülőgépet veszített
Nyugatén a tegnapi nap folyamán csapataink elszánt ellenállásán meghúztak a Clove-tál keletre eső tcrUklrkcn is a Maas mentén az I. kanadai hadsereg tájnadásai. Az ellenrígnek csak üoen tcflégében nktrüli kiisé előrejutnia.
Ai amerikaiaknak, az esti órákban Linnlch mente i a K> or folyón
T etilért
ha at arcvoraior hiányuk a lói jer, akkor c hatot ik nem tudnak íüteln/. Testvér, gondoskodj arról, hogy ai ors/Jg utak a héfovátek ellenére /s hűsjnáihaték legyenek, hogy at arcvnalhoi juthasson a ló sier es ai el/Jtás. j (—)
AAiwXw.
NacyboiU
polgfárwwiatti
4035/1945. M.
Hirdetmény.
Közhírré teizen t og> • kannal célra Igénybe vett aioka: r <e-ek> párokat, melyeknek t i r • osai munkahelyűktói lesjaie.-\'- km. tavolségra laknak, •! keresni kenyérkeresettik foJy\'atasanji ^asz-néi>ék, valamint a nói ke rkparo-Vat vtsszaed>ák.
Igazolt tulajdono* v t ho iJ-án. pénteken \'eggel 5 crától kerekpárjalkat « Karoly - akLaryáli«ri átvehetik
Nagykanizsa, 19^ február 20 «u ^otgármaalar.
Na^k.-MiitaA ni. rároa adóhkuleiakö fi> li\'i.S Táti.) ttairaUkban lévA i.let-
_ -ritr* 11nk b.\'«as-a.
Falhlváa
Ftlh > . a. a Icrrtkréé- ét ipirot nuri.«. iav ikik i vátoion «if;en>ck rnj\'i a.>a maienakai nem unarak, vag* 0: « tifc«i. aiertkct nlrrc i«t:k. vjd col iétj<«r« larorcekkal io seirak, nrn v.t.ii tífi aitai-nazooak krreMii aé-\'ia »nm-itK\' icler. Mk bt a »«ro»l U*\'i\\»» .1 »\' i*noi,»ta
*H,0 i (I) wi 29 3i> Jt. IÍ42 XXII le Jl. i rtr Je.«i a\'arjln, \'uio »ó iikaa leih «oan aitkai a sunkaalakai, akik al la rr 4t<4 ik u\'kn IW4 »*t>«n, ra«miPt
otvn aa Di«imer))r(>takea »a«al ka rtkkbaa »»rruk, aickii loJyt) be ö\'l eévdlta rdjik bt «* a keMöcl«m oUl *)«rt>*«
ha IrtOÓ klel\'a uUn • ara\'aaiie rwkfaa.^ n«n a K é. 44 f (I) 2 M 3
xx;a. i<. (i. j «• i poet
J^Í-SK "*r4Séic» KMCUÍI ob»*«I tija^paaiiM. WbnOr kó 10
— \' \' Polgarmastar.

Rlrdcuen o Zoloimyku
" 1 11 IV1\'! . ■■
VÁROSI MÖZGÓ
f**ruir fr-étól, hittiHt m,ndn nm,
Bécsi vér
£fSadU»k ktzótt* 5\'is r Ónkor
keretalfil megkísérelt ltkelése elhárító tüiOnk révén megblusult
A Luiemkuig I hallron 1 3- amerikai hadsereg kötelékei tegnap óta a Schooe Éllel déli oldalin déllelé.^J a Sauer hidlítíl pedig egyidejűleg ésiak leié lámidlak. A limadiso-kal hevis helyi és illisckiil loly-tátott harcokban, résiben ellenti-madisainkkal. rövideien aiok meg-indulisa utin lelfcgluk.
Romich v*kaü*n a Mosel r.en-ten újra lellirgaliak a harcok. A Síuer hidlften a Farbach-lól keletre levő arcveral srakasiunk illámban lilytk a harc. Saai^inOrd téiiigéten tijit tl eniirraías: ir k elsesititt teiDieti kel aic -eitck visf.-a Köaep 0;«zoi€-íigt£n a I arcok lovitb szünete i tk.
USA terroristák Linz lakónegyedeit bombázták Afke^in.trtkai lerrorton bazók Nyugai Nérr.elor«zlR területéreJtyén-grtb iiir.aa.vt-ksi Hiteink. I szak-arienkal kétc ekek Ltr r likóregye-üi it.. doblak brmbákat
t.r.i di.n lli.r;.|i is távolsági tü-zUnk alall iln I-)
Hirdetmény
Azoknak az 1930 « ken született összes íBv-honvédelmi munkas.-r lenlkeztek. kivéte ne . jelennitk aiósal vaj. ... •hó 22 érv ciutc órakor a ragvk.-- ■ udvarán
Csak a bet-\'u-• -a olthorv
Ez a kő-\' e.-e\'i-azokra az it a! -a -dig for; alkoztd*\\a MafijKar zs\' \'

"S ♦
M«k\\wr hA ikAn 24- v. dH tf ifa t* w lllAál I t»!Sl t ll- .
HircMmu
Ut.Ai tar ,
IjfM.O • r
II. III , n»-%K\' illái m f ji ertfMn (■\', | li-mk*
kni*4»k Mf i-hzo\'o tiljn N-Í)kanl;«
Elsőt r

APKüiiiKLLt
A i. L \\ -
•ea««e« *i ktfu\'.i \'»\'.» • I Otícikci\'ikrdA
FSaS iTtlndfreo k»-»f •• \' piphor Ca«rjfiy j\' 71 *i l •
| ADAE-VfiTEi
41-aa férfi < p/i \'« • »•■ Vé\'aaal a kiaddta Imi.
Ecr H^arkaa ttré llrtilpi • dpé H hátai tlad\' J«imI .
IBÚTOROZOTT 6Z0BA
Saartay SalareaeM •*--»" ilTMttl il li Mttirjt* r\' \'Hifi \'
QaUdilaúUxa H<t- té(f.
lVlöN¥ZL£Í
J
elt l aliipvi:i.| ---\'""JL
a|y aktalSili bia\'ieví lril-.ll « * ■ . ténMml. klr.a I Mull a k ■ lua^.iti U>
ZALAI *tzio»r leeirii.. ii"^\' Kled le Jl^euf S \' "-l "*1
ImZ. Uf u"
Ujtautr. a jiipie^ a T ur>«\'
fjmm>t Mai w
MlM;-r
- február 19 töl
Jiyijielsötctités d. u. 6 órától reggel 6 óráig lyluni!
Csapataink visszafoglalták Párkányt
A garami hldfét Ulleaen ..........................
V-f|r(<t+«i \\tn <*c> tiónnpra • pt\'nirA nt\'trytdfvrf |ionf{ó.
teljesen megtlntltottUl< aZ ell.naóe«ől
A Nemwtvezetö mindent elkövet, hogy Moszkva gyalázatos terveit meghiúsítsa
iBe,:in) A iiovjcl R.ir.nnii hldló|e illáinkat.
i\\___lati x..\' I___ ... . : • 1. >1 h\'.\\rviki. I nn 11 uiUnt
1 Dun.it.M étzakra megindult M :vrkltk jó eredménnyel lo-uss munak. I nnck a lildlő JIIAs-rí, Moabb lészíl m első roham-pj* K.\'lugí isrlolltlk, vagy rnrg-v , . lelll\'k. A lAm.id isi.k ii.vllibl
k na - t.idll ujabb részelt la u . sv, . ellenség wlyot vesz-k.-,:v.i •< t.védeil A hídi\'. többi it U\'k.\'./hcn tilje rn meg-1 voltuk •■\'■ ellenségtől. r.szter-ta\'.i elé ei\'> ciapalalnk .1 üima -.. 1 i.Malai vi»<J..loi;l rílak Pál-
A 611 1 is a Dn-ia közön lé-.\'.o I in 1I1 kni.nyic nem ■ k.,11-1 a s 1 A/, rll.i s.\'g t>N r.ih!••: 11 n,g .t Velencéi-\'< éitakia leit1! nemet-magyar
A zólyomi ulvonal mindkét oldalin ai ellenséges áttörési kisír elek kudarcba fulladlak
Néni! Nem I Soha !
SaBll.íiy J.iiil itijnisrierclnok\'hc-lyeties*.1/ egyik legncres SS kön-lék hadim,ló«iiö|,Wák ,1 Mvstkcr\'.
kijelentéit lelte:
— Mindi-r. j«-l arra niulvt, hogy a bulsi\'i-isn^ini\'gi.ialliíok alatt álló magyar tyrliliti-kcl a srovjet kúttársaságba he akarják kebelezni.
A niiruv/iiri\'litok\'lielyctles kihang-sulyOJIJS hogy Szálasi li-rerc Magyarország er-jés a vi!gs<)kig meg-fesiili, hogy
.......... „, nagy német szövets
gésevel egyllll Mostkva megsemmisít\'] terveit siélferjc.
Boreailó helyőrsége visszavette az ellentég támsdásál
Vilin MliadiliéllAl, lebruár 21 a némát tengeri hadaró It ha-Imriwjsfer harci térségében bee.etkozotl
Kurlandban Dobleniél étiaknyu-galra a bolseviklek áttörési kísérletei, - bér atokal egyéb, siaka-siokra Is kilerjtsitellék — csapataink .ellenálló etejen tegnap is meghiúsullak
Ai ellenséges csapalok, páncélos oailopok ét utánpótlási timatzpon-lok ellen bevetett erót ctíta- él vidásirepülógép kötelékeink révén
a h\'ilifvikli-k, nai y véres veszteié-gokel, sz linos pAr,cili.it, if,véget ís járintlvet v,-itettek. K\'gi h-,Kukban és légvi-deln-l t.lz.rie.\'lirik rév-.n -IC ellensvii, .s r
■ipn
■:ik le.
A kanadai haris reg ta-n^dasa
De sokan voltak
azok, akik ilyi-11 tájban a keresztúti ájlctostágok szlvbci:iarko(ó i-.- >zs- t piáit tengve, a Ifi- p\'untnr misztikus h ni^iilitából íz u\'ca v s.iri illába kikeinii-i, gyorsan rll.\'ntvi-lek a /so\'tviiiiák szilM-plrrk mély és i|íázl érti-\'nn-t. De Irh.r .1.1 1 , hogy ájlafossá^árk I. vip.ile, sem jutottak i-l oü.\'ig, Ito. v 111 ntCKviis \'k.
I^i-n sokan voll k .izek a\' állították |A 1! 1... l-.illar • i\',ig>ti:ik, n-"71-1> t.\'ii lem 11
..lia A\'ii
■ ze\'imlolt
i I
•1.: öl órjl utol :i- nap d v f-ly-lilik *\'l fl IH\'H ntig*. isz.ín -zek.l - , .:CKn nti-g-. A i\'szak-11 l.-vó Alin, 1 a .1 . 1 ii ..,, t. ."l l.
1 kAtviklrk K.ilibottél északra és B sz él M délre az ulóbbi napek-t éli illniitó sikereink követ-l":.5tn csak gyengébb erőkkel 11-iaJuk Kzeket mind visszavortdk.
>i\'é Seljóriígc a délnyugati éa litíl iicionaloii viiszaverte az el-• H UmjJItalt. A Sorau—Wuben, \'mtao ItlOIrleken lefolyt kemény Rl-r:m<k Kirn tlkerüll ai ellén-"<"\'k egyes szakaszokon léinye-■"•»» tírrl tenni .
P. 1 \'léiánráííii Pyrlla él T,t \' aá.M i (állotalos harcok kO-•\' iiutatcitQk a támadsi belie-\'"«« es .tl ellenséges pincclotl \'•"-•i l.Kunk Csapataink a Tucholl \'fan es a Vitiluiától nyugatra fele nyomuló ellentíggel elkesertdell ellenállill tet-U Oráudeni helyőrsége " Uiidáiokal vert vittta. kaJosztályaznk a
k elet- Poroszországban
ifkártó csauban t rügyet**-* •\'Aav-JÓ ellentéggel uembrt. ^••Uné Sikert értek el és 6é
^■"l" páicélott pusztítottak eL k.\'nj.bergtiM ryugzíra \'áeuiiá, és llbénló barrok
ixi.ytkb*
Az I k. hev -a 1"-\' 1,1 ■ ll.-\'ul a.- R lattá r i^> lant J i- -pontos t :l i-l.\' 111 1 11 Uiu>u l\'k. C- 111 1 ■ I\'iiirciniez*: 1 *■ k • .1\'1,1\'M ken>sr ill.\'t\'i Itix.\'tii\' .ir.i li .: .: 1 laink tv.: ki.\' .1 a a kai hartsenw ri- - n. .... tan . Cs\'P i. n 11 :-.ei > ■ ■ o .1 -rtiel Iti yt ir .1\' i-ej. roll i-mának cs CSi-l 1 y liii.l luszt- srg utált a csálátcr iiulysti non i:..g-hiusiiotlak az elleniig allori-s; szán-dekát. ,,
A Sl. Nazaiií északi és keleli arcvonala ellen támadó amerikaiakat helyőrségünk közelharcban, vagy ellentámadással visszaveile. Csekély saját veszteségünk rnellell az ellen-\'seg súlyos vesltéségel tzemedelt. Az etrúlk Appenninek közepén Monle Clmone-tót keletre az ellenlég ettgilélre mélló eredmény nél-kOI egész napén keresztül számos helyi előretörést intézett
Mégiorló IdzOnk Londonra csekély megná^liéi után tovább larl. (—)
i lá\'lí ; : sík 1.
/ ivll* hogy
li
1 l.\'r. 111
ke-
u-no,iiinM macvar területen a szovjet összefog-?ossa a férfiakat és marhakocsikon el.zállitja őket
Egymillió -^.H^H^na^ elbur^l —
Ai an.01 zeldó I^Uotl. ^^ \'
ui „lr. I követtük asszonyokil él gyerme-^^\'e^r\'^n\'r. kekf Ift beleértve ^
maid magyai leiemét
megszállt Magyarország " p„ lerüietéiói kö.aib« a,i.oca«)
U, e, oarkr uonoeoe-,1 rfétl ^
Ai arcvonalsukyzról at
egyik beit haditudósító ait Jelenti *ion kC^ígekból. melyeke! ai an-|ol»M»í rtapalok megsiilliak. hogy Eisenbower tiborooh Wh«di*xiHi-»ix<M sxigom pa ránctól kapuk, hogy ax ébeió polgári Ukottáftj*k -o« adjanak ki élelmiuert éa máa-ként ae M«it»ék óket
Cx u utuitia ivoaatkozik a gyermekekre éa aaaxooyokn la.
b-tC-.^K, r.H". 1 • .r
ru j- .1 ilrti 1. in \' . \':
jc^l Vk\'.t ul . I > 1 ; ,
I tk .1/ clí«\'!c iik 1; \'.\'i1 11 . kai. Pcdi^ iil\'iiliniju1. .1. \'•« >•>■ : si iMf»y mni;) .r i^its -cln\'t »i»»* t ! 11 mi-j: ivy i\'c\')\'«.l» Itt * 1 i ii\' , 1 . ll\'l\'\\t ip;".ll a mi \\ .\'lillik, S 1 akt Fct i\'C NalA .1 V.il!á0<*:>..t: : cm ki "» l »niis. íi vili loiré, l>:ls"i lni- mcny. Ncitt is lein I m.V , t«:: ani vi iücIIk s/crflti-.i, > i \\i-V.yóUast a ni-mici nju>y ".\',» t\'^ l»«ji-do^ulásj után senki sí- ti »"»iilóll men lnr.nákba, s/avakh.t cs ktüia-vezc»A, állóért rendszerbe, rini éppen (). Lélekben üssze kelteit Mel-kczni az Éjiekkel, hopy olyan l\'itró hile lániádjon, mely ntra osztCrOz-helle. bO)íy a reményte\'cnlli, a pusz-_ lulá< felé terelt ncm/ctünkcl a vég-\' romlástól megmentbe*se. Isten . karaténak hordozója koll, ho^v legyen, mert kO\'önhen a iCrienelmi órat futni hagyta volna De nuuéig nulla, hogy mii lesz és «mit tesz tiieri és hogyan leszi. Nem is ki-\\ant tólQnk soha többet, mint amit ó adott a nemzetnek: hitel és hűséget. Hittel és hűséggel viseltetett irániunk a csillagbörtin magános cellájában. A durva darócba, melyet szövögetett — a rabok számára — beltszótte a nemzet szabadságának és boldogulásának forró kívánságait is. EgyOtt dobogott liive akkor is a szenvedő magyarsággal, mert a bójli énekek zsolozsmát lelke mélyén erótadó élménnyé alakultak át. .A keresztfából megyek, mert máshol nem nyerhetek, nyugodalmat lelkemnek\' .. h» felcsen-dQlt lelkében, bizonyára vidámabban pergett a rokkáji, vagy gy«r-aabban csuszkáit orsója a szövőszékében. Igen. Vidámabb lett a hangulata, meri érezte és tudta, hogy az isteni mesterhet képeat rabiágával alig valamicskét áldozott Erezte és tudta, hogy ai élet-áldotatnál nincs nagyobb és neki a hitéért és meggyőződésért, még van és lesz módja többet la áldozni a thrár rabaágon tul. Azért vándorolt el lelkének nyugtatására a keretit-fához, hogy ott mentten uj erót. bitet éa meggyőződé*!, ahhoz a
}
nagy munkához, melyre clkOtelcil, magát. Oda jár a ktrmi tövéhez, hogy megvilágliiasia értelmét a kéretnie fetillelt Kuniul világosságával Oda meni. meri megértette *z Igét >Jöjjetek hryfztm mlndany-nyian. akik láradlák et terhelve vagytok". .
Megértettétek-e vájjon ti te >,
Istent mestert, II nllárKpciőn ctulz-káló. larneusok? Ai luenl magveló Igéi nem kőstlklara-e, vagy gat köré hullnll telketekbe ? Kilsttus-tetlvériiég tokröiódíll-e aicodon. mikor gőgösen odadobtad girhet garasaidat a nyomorgó koldusnak? Vagy toviny bfret munká-odak?
Ar élni akaió magyar nemrelnek etekben a. történelmi órákban a VeiérrcTegyüll, annak lurtó hitével t keresiltahoi kell |árulnia, hogy onnan mei%xn erőt e nagy meg-próháltalásnkhor. On.ian kell a Jó-vóbevetetl hilDnkel táplálni, ahol a halál feleli li gye-telein aratiarotl. Olt rajonon fel értelmünkben ar ei( Mig/lluml tanítás, melyei oly nagy sietve .is .rlak ellelejlelnl ai emberekkel De erekben a vésiterhes órákban éledjen ujjá ét legyen testié bennülik ai ige. hogy le-
Eyőibetellen erejével győtedelines-edhesstlnk önmagunk gyarlóságai feleli, hogy gyórelmet atalhassuuk e\'lenségelnk lelett.
A barbárság és tslenleleniég tört haránkra, hogy lelperiselje békés ollhenauikal, Imgy hontalanná tegye milliónyi leslvérnnket. Ml ina-ayaiek a keicsttéilys.g véd\'liás-tyá|a voltunk, a letUnt évsrár.idok viharaiban. Olt másítottunk a ke-resiles vitézek auraiban, ott iagyo-golt melttlnkön ar elsó nyilaake-resti. Most Is a nyilaskcresrllel mellünkön sráll|unk kemény gyúrni akarással stembe\' a vöiöshoidá-vsl. liogy miliők legyünk ÓIK hírnevünkre. hogy megtarthassuk a kereszténység védői litlsrke elméi.
A keiestt tövében pedt^ Naponkint többstór Is inond|uk cl forrd hittel nenuelt Imánkat és kéi|llk at Egek Igatságos urát, hogy Isten éldd meg f magyail.
(L. /.)
Felhlvée
A Prtnolpátle otaforoálél Ny.re laké (kliktnliti.) öttzee terl. llsa tek, lltatJelOltek, elHsstek. alhad nagy g bezárólag *e tleatetek I. kó DO-án 18 értre e klekanlaael véroaháaln fontat, tzemélyüket le ^edekté Ogyban ériekealetre (elán-lenek meg
M. hír. Hr és ntr ftv pk.
MaeMr. tttMMlr 31. i .eta.t W kai Pete. aifel — P*u*aiana Uc.ta.-i.
Taetvér I Többet érnek e lövátalrkok, e elr^knlil Ne tugoledi ha Igénybe" vettnek elnonunkák-aoa, vagy lövétaérkok átáithoz, g^dolj erre. kogy nemet ét mtgvar káténak erekben e 16-v a aa a. kokba* vedeJ^eaik meg a atrotodat aa e fsadat a taev-jel erosa rabló at gy ketok e aa« Nekla seg.ieea, Sa t aaokat a.- leaj J.-»» ka ctaeata «k re-ueee éillrtriaaat tlX aiet tat, kogv Ne e eaev.et late/ilk arai *-*it\' ut soznia/tete-i UMMri areaal teűt 1 (—)
A Nyilaskeresztes Párt ideológiai tanfolyama a nagykanizsai járás községvezetöi részére
BArány megyevezető h.: .A cél a nemzet talpraéllésa"
A magyar parasal és munkás gyermeke elétl oaak Szélesl Fereno forredtlmt nyitotta meg ea utat a kézépotztály felé
Az uj magyar kőzépoeztály most van kialakulóban
A Nyilaskerestles art Hungarista Mozgatom Zalj varmegyei vezetősége járásunk, nt négy napos Id.-o-JógJal tanfolyamot rendez a községi vezetők részére. Az első ilyen tan-
folyam most kezdődött meg a nagykanizsai jáiás réstére a városháza kistanácstermében. A lanlolyamot Uáiány irtván megyeveiető helyettes nyitotta meg.
Minden teatvérúnkhöz jusson al a hungarista eazmerendszer
nyomán uj élet fakad. M-tsl a ha-
— A vezetésre hivatottak jöttek össte ebből a járásból és városból, — inondulla megnyitójában. A t elmúlt rendster alall nem voll lehet-légct, hogy minden kis kótségbe ét minden egyes lesIvéiOnkhöz el-|ussoiv a hungarista estmerendszer. Ezeket a hiányosságokai akaijuk most pótolni. Amit itt hallotok, at vllágnéietclek stámára blitonságos talaj lett, amelyen szilátdan áll-hallok ^^
EtülJn "S törsígek vetelőlnek feladatát vázolta, kihangsúlyozta; hogy a l\'árl szerepe elsősorban at ellenőrzés.
— A hatalmon kívüli állapot óriási lemondást kivánt tőlünk. Sok sebet kaptunk, de mégis vállalluk a Harcol, meil tudluk, hogy ennek
Szúkaég volt a
— Az emberek ősidők óla közösségben Igyekettek élni. Először a család, majd a törzs, aitán a nép él végül a legmagasabb lejlődésl fokon a nenuel kötössége alakult kl. Eiutóbbl kötösiég (oinitban már különféle módtterek tterint izabályotnl kelteit a rendet. Először a nemzet kkél c.oportra oltló-dotl: itabadok éa rabltolgák rendjére. Ez a lelottlódái tulajdonképpen végig kíséri át embeii fejlődést. ctupán elneverésben változik. A népvándórláa után egyre nagyobb lelt a vágy at emberekben a |obb élei után. Jójl a liabad^eretkede-lem. amely tulajdonképpen szabadosságot holott. A gépek leltalálá-sával a városba otöniet mind ha-Ulmaiabb méretet öltött él lattan kialakult a városi proletárság. A liberalizmus következeti etulán a
-fjy ■_J....
tatom átvitele után minden erőnkkel aron kell lent t, li.tgy beteg nemzeti! ket latpraállilMitt. E cél. elérett isméi csak lemondási és nagyon sok munkát követel. Meg kell lalál.ti at embertársainkhoz vetető utat. A veretesben ne a magunk hiusagál lássuk, hanem a kötösség érdekéi. A Pált vezetői senkit előnyben nem részesíthetnek, mert .1 cél, a hungari/iniis maga elé lürölt óriási feladatának yalóraváliása.
Urtilán dr. Kemenes lt.li megyei munkarendvvzető vmelkedeit sió-lásra. Etóad.vs.it a lliiiigarirmiist megelőző időkből nieiitelte,\' törté-nelmi visszapillantást vetve a kii* iösségiendszerek kialakulásái.1.
mozgalmi harcra ipaga tőke rendszerével. Halaimat tterep jututt Hl a zsidóságnak nemcsak gardisági. hanem politikai vonalkoiásban is. A lóké uti^tna csucs.it ai államkapitalizmusban élte al.
- Termésreles lehal, hogy uj .rányratnO kelleti elkövelkeini. Ei előstöi homályosan jelentkezeti, majd mindjobban kikiistályesodoll. Erek at uj nacionalista eszmék niindenOlt anegJelentek. Olastoilzag-ban gyenge mntgalini harc után ellőnek julolt uralomra Németor-ttág már sterencsésebb voll, meit ott a Ibiit Sro inotgalmi Virc során l verétö Jgbe csupa kipróbált har-telelt. Étert nein dőlhel meg aemreiltiocialitmut. Ná-aegvoll a nagy motgalmi -[--,- - i Ebből a váróiból sok
testyétftr [ tienvedte végig at inler-
-..... . ..............
cotlíert
a néia ti
lünk ti küidrléll
•~TT .í-f!l.
ri\'ji

náló tábort
Ezután a fclaü itnkt... , hangsúlyozva, h..gy „ , tr;{!. \' cialista vezetéknek \'
társadalmi élet minden \\r> . , kell tartaniuk ke/Qkci.
Ui magyar középosztály,, van szűkség
Délután 3 órakor S.\\m; j, országos kiküldűti u!fp
ség helyidéről l»os/c!». \\\\Vt Vi toltJ, hogy az ertclmlsé« K fájóbb problémája r
- Magy.ir értelmiem I i.on, lehet bwbzelni, meil iiw i ; li;;| tulajdonképpen nem \\ iii \\ u, a hét vezer Arp.idnt i: i. emelte, a wnr minden t..: , . , vezetőket Allitoii, s .^y k., akkoii magy.ir ifi/vpus.i (^ - , István elfogadva p.ip, nát, elh.iiáro t i ../ i .• ; i„;, tény h.tre lentésn I kUr .. \\ idejeben ki.il ikn t 1:1 ; osztály vé/vtó ^/eiiKlyisivi i, rlllt (iss/eütki .. sin- K r; . , Valta l.i/iid isa 11■ ■ |«i< kt;.
az uj lm, ii i(lein .i ^ »•!»* ,s.
gel bióziiiili.ii iih^i ,k ,
nyúlt. A mag).1.
Miadai i ii - ,1 * e/ a/ idegen ke • p. s/t., » 1 mindig ki a it. >i.> < -ha 1 >.»/s.\'i, W.ikóc.1 Iv. iii: t v lésesie utalunk
A/ uj n. \'»:>.\'! k. / 11 v/;j, most van kial.ikn - t i \\ paraszt és munkás \'eyuiiKk-csak S.\'álasi l-cienc l..na.1 tutin m»g .1/ 11i.1t 1 > ; felé. Ai uj kw p. >/t.i \\• a gari/mus s/<- niu, \\>i«- v pilléren kell x lm Aki m \' mas .ilaptiM lyteved . / r I • elveszett
Ezután Neiiut\' J . tl . la központi s«|tó• is pr• j 1. t:.i tályának mu\'ik.itaéf^ iMVif\'t: . \' propaganda cs/k tih > \\< lv«i/va, luigy .1 pr< ; t, \' > k r •• dig s/ázft/á/alekhan Kd- m • vilóságot
Az vrtekeilvt resitve. i t( elöjdá^\'ik uian ,1 leint ; mákat egymáski.rsit ■>\' 1 előadókkal mindig rc5.i tJe*-i■•• beszélték.
Kelt ti vihar üvölt
H\'g)**. uikLh *1tok(, ht\'.
élt** mtr,Jók To\\iikl tfi£< ttunk, *>\\t. / 1\'
a hjbrtdJk, Al/flidtk.pui tn\'gok • • \' <u fiúühomoi
HAt ttnynurdik ul%r. i
z&U utor.ik. Halaiét / /> u m yA\'.t
a 1 ui. ErJtmktHH 0 ir::j / . n a.W*
C* mou rnt/jsU - ii t . •
a Stmrt,
« kii tt4nú. ».».; k.t.
él ur hu *i trdi, a Jtny wi. n;. .
1 tn+tJkitm kAtria k:rb4/tlt*l !C l s. éfXJrt, tj meg): - BV.hh
0 •»*// ■
Ilijfluimi iijrtöini kirtl
,\' ((;jóbbi kiinutati* a ntgy-anyjkónyvi hivatalban a •í«ií bejegyzések történtek: ../Jtrk Meződy Jánet m. kir. < ui és Brónyai Anninak rk. j Siakíciits Sándor tzobá-"..,„rd és IMmölür Rozáliának
* 11 II .gonyii Lásiló tipészsegéd
* I Jno. n Anninak rk. Iia, Szabó \\ , c MAV Ilit* it Dómján Karo-\' , ,\'i rk leányi, Orsót József ,\'.,1,1010 *s Horváth Máriának " i H-\'-f G/őtgy hangyaiounkás k f, ,n Máriának rk. leányt, Hranke í„.». gépkoclivezető és Slcltovlls ...j-ak ik. lia. Takács Ferenc tlAV segédtiszt és KálovIcTMíriá-u, rk. iránya. Kád Gergely MAV „ ni lllim 1\'áPP Márián*.gk. 1, Ar t%y János nyug. csendőrőr-
és Horváth Annának rk. „in. Házasságon kivBI siűlelell
rp twjyeimek.
MtW\'Mwi Slelnauer Llszló j,; itnsegéd rk. 22 éves, özv. •t; > Janniné Farkas Fusébet ik. áévn, tiv. Hetválh LáSilóné Ku-I méhet tk. 85 éves, Silgeli :,,, Mi\'j;lásbell tk. 2] évet, Vág-(p jrtrsel m klr. rendőr tk. 31 r,tv Btilntl Cugénla tk. 71 évet, Sr» terhei Oyörgyné Horváth Terim rk 114 évet. Bem János taiiuló it III éves. Árnyék Jénes léldmü-irt rk 73 évet, Mikö Sándor ta-iuIó tk III éves, özv. Sebestyén Feienciié Salátlcs Julianna rk. 78 ti« Jónás (Oyörgyné\' Kránlti Vrr-na rk. til \'éves. Oyulal János rltiuull rk. 80 éves, Farkas (Jregor Ferenc Iftldinüvek rk.. 5» évet.
/íi.jvtVUűíéJv*; Wtoblewtky Ve.andtr .napszámos rk. ét Turl Piroska tel , Nagy András MAV át-♦nivtelvirívAró rel és Oerencsér ír.vhetOTI listlviselöné rk., Kampl U*"S eeplakalossegéd rk. és Il.ikos kun Julianna rk, Sándor Dezső njt\'lnh.rlvIselA és Keiesiti Valéria • lítiti-ilvlseló rk.
. Hoixálarlozólt keresi:
Mtivaliákf Benyák Jenő éa lele-«l< kéri. aki tud étel|elt adni ll|. fid.il Jóisel és családjától, lo-"Ibb anyósáról Öiv. III l\'álnétól, H\'.skedjik latlóikodásl helyükről " hogy létektől éttesitésl koidenl fcnák Jenőnek Nagyatádta (u. p. Sv-r-oszoh).
e
PWs Ferenc őrm. ketetl tógorál litván őrmestert, akt legutóbb \' kecskeméti csapiikótháinál lel|e-•leii si ^llalol mint tiámvivő ét ar\'tjssionyát SiáW Erinkét Hód-*\',\'J*JthelyrM. valamtnl kétl aio-I battácsakát. akik vele együtt ttlVri posta B—701. siám alatt *."lenek táolgilát.vl. h.dlétűkról ■sek Körmend dd. psig. *U\\Ü u. I U

l-l Kiset hJ*v keresi tvkw " sner.\'seit Cin: Fityehái^7Z a ? M irikerrsjtur \'
\'•t\'U««d ,1 IH...U.I —\'«• "es
gusae* .0*. ,sta va*
\' pol„érm*„,r: \\ -
Betegségek veszedelmétől
A Z^T" .11. emelkedett
vollák. Napjainkban néhány \' kényszerítve volt, hogy ,Ieknek , betegségeknek megelőzésére lelelő előzetes
raeg-
intézkedéseket le-ty«n- Igy töt^ Városkán bezárták ralneen olyan helyiséget, ahol nagyobb tömegű ember |ön össze.
Elzel kapcsolatban lelkerestok vltíz dl. Slmonlay U|ot polgár-metlert, aki kérdésOnkze Nagykt-nltta egészségügyi viszonyairól t következéket mondlt:
— Csupán lelhivátokal tartottam eddig szükségesnek a lakossághoz Intézni, melyek a lisztasfgrk figyelmeztetnek. Ugyanis s kiütéses tífusz lerjesztéje a telO, melynek irtása gyakoil fehérnemű váltással, s fehérnemű kifőiésével és a feltöruha forró álvasalásával történik. A lei-ll\'.lenltéshez nálnnk mlnTftTÍSCöz adva van és ezl az Illetékes egészségügyi szervek minden esetben a
beléítéíek • 1 "ís"80,ul,bln slk,lmaz«ák Is. -
belegtégek melegágytl , Amig fertőző beteg,égnek komoly
gyanúja nem merül fel, addig a nyilvánot helyek bezáráu tlükség-telen.
- A város egyébként tzerenctét helyzetben van, mert amig a legtöbb, városnak és községnek a lakossága\' a mai helyzetben három-négyszeresére duzzadt, addig Nagy-ksnlzta lakossága a néhány nappal ezelőtti összeirás adatai szerint sllg emelkedett. Al összeirás 22 ezer egyéni mutst kl, ehhez hozzájön még 31*0 menekült, akik sz eltávozett zsidók számarányát körülbelül pótolják. Természetesen ebben a számban nincs benne a katonaság és a munkaszolgálat Mivel a város lakossága nem tza-perodotl, nem is lehel tartani a ragályos betegségek veszedelmétől
Az orvot ét gyógytzertár kérdés lerén egyébként a helyzet kielégítenek mondható.
Megfelelő magyar országhatárokat csak a Németországgal kötött szövetség tud biztosítani

\' »\'C%* I\' osa^sa-i
»M a Jv "vlvéen
*\'• »»»«■« ua «—m< ttd
* ^•"s.-ieui
A Hungarista-moigalom Kapuvárolt nagygyűlést tartott, amelyen Slóllőtty helyetles minitlterelnök kijelentette, hogy Budapest hőslet védelmébeh egy uj magyar kalona-tiellem alakult kl: a Hungarista-harcos.
Hangsúlyozta, hogy a magyarság
életkörülményeinek megfelelő országhatárokat csak a Németországgal kötött szövetség tudja bizmsi-tani.
Magyarország akkor lesz botdeg, ha kialakul az oszlályküllnbséget nem ismerő hungarista népjog. (—) dgne.
A német arcvonal ma egészen a Birodalom fővárosának kapujáig ér
Berlin bízik mai
Aa sssaonyek gyermekeikkel alt merté
(Betlin) Berlin ma tel|esen hasonló | nal ef helyiettíen vin, mint annak idején, mlker ai ellő sulyes légitámadások igyekeztek megrendíteni a Birodalom lővárotának etkölctl erejét. Berlint löbb mint 300 leirorlámadás érte anélkül, hogy meglendítette volna a lakosság blztlmát. Ma tz trevo-
A
al szilárdságában
haroojó férjeik mallatt Izen a főváros kapujáig ér. Ikozásn^kQli nőknek és az szabad választást enged-elhagyhatják a fővárost. ten gyermekeikkel ott mailjeik mellett. Berlin bízik és az\' arcvónal azt-1 n. Az emberek melegen

r"

2»aa»nanyo«
öltözködnek, mert as irodák, laki sok és közlekedési eszközök gyakran hidegek és huzatosak. Milliók osztozkodnak ugyanebben a sorsban és arra gondolnak, hogy a fronton kQzdö katenák még nagyobb hideget szenvednek el. A legszükségesebbek azonban nem hiányzanak Berlin lakosságának. A közellátás teljes rendben folyik, minden egyes berlini megkapja élelmiszerjegyeire a neki |áró kenyér részét és hus adagját épugy, mint az elmúlt esztendőben. Berlin lakossága a menekültek és katanaság által lavinaszerűen megnövekedett. A munka zavartalanul folyik tovább és Berlinben többet dolgoznak, mint valaha. A hivatalok szintén teljes erővel dolgoznak, elsősarban a városi kizigazgatás, mert különben teljesen megbénulna a város szervezete. Melyükön vannak a birodalmi hatóságpk is és egy közintézmény sem hagyta el helyét. Berlin e\'lháritó ereje közben állandóan növekszik. A város óriási területét egyetlen erőddé építik ki. Felállították a berlini Volksturmot és minden Berlinben lakó német fétfi hozzájárul a Birodalom megvédéséhez. A bizalom rendíthetetlen, mindenki bizík a fenyegető veszély elhárításában. Pánikról szó sincs. A birodalmi főváradban uralkodó helyzet és hangulat keserves csalódást okoz az ellenség vérmes reményeinek.
r Lehetetlenség, nlnos,
csak tehetetlenség
Magyar Ifjul
Akarod, ltogy nemzetünk tovább éljen? Akkor kéatOlj a fegyveres harora. Vár a Hungarieta Ifjúsági Légió. Jelontkexnl tehet a toborzási Iredában. Megyei iroda : Zala. egerazeg, Mária u. 2. éa a járáal ifjúsági irodákon.
Kitartás I Éljen Szálasl I
Ifjúsági megycvozctO
Hirdetmény
Azoknak az 1930. és 1931. év-ben született Összes ifjaknak, akik honvédelmi munkaszolgálatra jelentkeztek, kivétel nélkül meg kell jelenniék ásóval vagy lapáttal folyó hó 2% én, csütörtökön reggel t órakor a nagykanizsai városháza udvarán.
Csa betegek maradhatnak otthon.
Ez a kötelezettség vonatkertk azokra az ifjakra is. akik még eddig foglalkoztatva nem .ettek.
Nagykanizsa, 1945. február 19.
Polgármeater.
Tegzes Lajos
Nem adom fel a harcom
cimű verskötete 10 petgőé/i kapható a Zalai Köm lön y n/oméájáhan.
Az utazóközönség ficy«to***« i
Értoíltj&k ■ t utazókézönaéget. Nagykőn IzaAról • éra 14 p.-
kat Induló azabadtágoi katonavonathoz Zalawentifáakan 11 éra 10 p.-kor csatlakozás van Zalaeger-aieg falé.
Szombathelyről 12 óra 46 p.-kor érkaiő katcravo*at
.hoz ZolaszentivAnbon csatlakozás van Za\'acgerueg felői, ahonnan a vonat & 6ra 20 perckor irdu
Allomu fúnt kytg
•|Ü.ttMin\'M NIHWUII
_ r_ — H«|fkMllMl iMWMIIIttiH.
Mozgalmi hlr
Fe.t\\juk a Teit<ereket. hogy a ti vérosi munkanztk kar ei a *k< jv propagendo c-szta\'y DaAk ter 2 wé\'Ti alatt, oi r-\'.elelen múkódik Mr.jyci vonatka/asu ker-dearkban dr a at: • 12 tg. városi vor.atko/avu ü\'jyrkban ei t b fl kó/ÖII a lanak rendekezeire
31 O\'/ I
■ écai vér
T0nd4kl>1 kiil »i.»>, s/ínes forgj tag I 1> totondó, l.ipnS h\'<riéie ci lótidi\'ft a ..II c*l \\éi* liiirjmi Ilin* mM.ilm Vjn egykéi nagy a*« ríl. I.\\is r» .x J • enefe A htunorj nem vjtimi véil V S\'t, eiötteteii. ket eteti humor A hárem r<*íeg .virrasitisa* m.-gia eléggé mulat aágos Kiemelni különösebben egyik aierrplét aein lehel. Allatában j<>| megllrak Belyükct. de ki*a!.\\/aia kiüti •cukitól acm tiltunk. nem ti voll rA alka\'mtik. A bevii muisiki éa at Ulemere tebeaen aodr-idö ro-mant »*«, ngycgó jelenetek végi még i magukkal vtaaik a n^iói Kér. hjgy fcoriasitó k opott a film taalag iM\'ait szinte élveihétíilen Dr hit «i neu a Mm ht.VAja yo-végre egytier ca.ik még ai nisjguf la elválta
( •• -4,
HIRKK
^Baross blr)
Fe sere-n « \'3*trisiik.>sitityt t*-§i>»i*. (!•<> M iJíku jij sürgés toSItuest 3.1 jelertkeiltnek Moni>y M k «\'■» cl .\'» n i un ece< pkMi 5lakositilyi etrM (:) — (CrtM.tM)
* S i<vki"\'i*al Kerrwterv Tkr-M. remet. e tesi r» ! ti el:t*kse*e lle » Uv i es i\'OvI, lkjait. k^C* a \'V-J. ,-M Sr-Ttt\'-*. \'j4-
■1.1 •wtaaerd I|T| 11.1 sr**l as ee^Jekes te-TeitiKsa
fiakat rv-flli \' "vU \' I "at.
S*ui I\' 11 I li. I 1(1 ><\'» V-4.3tk.-fl
*t r .<.( » -1» < - Mj
•mam..-y t.\'-ia-.-.ía - wrírtMik\'-í II
|U« II OM.IM 1 » ..-
o
Ellenséges repülőgép gyújtotta fel a zalai gazda épületét
Z*l«»«*rw*« ipni»»k*f« bombík.t dobtak !• a lagi g.nj.it.r.k
iTudiutínk JtUnli) A m jiakfiii Diivaaikldi kluif lágiterlbw et-Itnségn repQI4gépck rtpu tik 1\'. A róluk aláltulll nyujtóa.i/ajtól meggyulladt Mihócii G/\'fgy li Mi-hócii Mátyál kr.;s«gbí i gjjük khi\'A tu ajd.nai ktj-tií gardaiiu\' épülete. A tOi hit.imas arg\'..0ii terjedt ti leló vei\' It\'gy a r\'.Mi épületre is ktkrj-:\' --g ..e ligetvaii ei dia.a ■ • i i ; fembelteletli #lóv l -,,el-i . i visít elu.tlni Ai ... ^ s
vetctctel (jyu\'ay Isi. ■ .>.-\'
vegeite A luiet tia.<.. • \' 1 * utan liketQII eloltai.i i \' .1. jedilct mcg*k«dal)e/ 1
leneket y. Siere-.nere »e.n ember-é\'.etbér.. sémii atokbairer; esett kar. A kirosu\'t ket kisgatda katonr siolgá-atot teljesít
A ki/ói«!g ebból ai esetb\'l is c.u lat. S.hse tngyja figyelmen ki.a. hogy a c\'eiseges repa.J-g-pek g\\ • g»t jv t-c>ei résen m líe-.kl r.r-. e\'íl.-.ek. J< sí-
/ . . ■ ■ • \' ■ ■ ■
e e" \'5vs repj\'\'gtp \' ! vi 1 var - t.\'í\'t II :> V ■ : Ctp
• - i . • 1 " ■ - \'
. d es K «pa \' C\'.rtle S
Mry: rt. 1 ■ • : ■ , „rí
íiny. \' ™
■ ■ \\yí


\\
Ha
s Filk-e
b . . 1\'
fi* • -Sí |

40J 5 194^ 11
Hirá«tmény.
»\\ólh tti.it0 >■ • .••ona
<e ra >^ei \\be -»e »i. »a: * parikat meyek t . >.iUi uokahe\'>üktói «.;«a:t- kr" Uvolu^-r .akrak j «e a- ae-ryerke ««elük tc ina-a 1 ^a»z• naoak. >ala\'rifit t ■ < kert+?4t&-kat v:ji :aa«*p»k.
^•MiikK\'^oi.-* f h.j 23-an. periek »r s ora\'ci kerek.
p4r;a-kat a ^ar.■\'n • ikiarya^on at vahoti\'*
-aaa IM.V fet^Ar w • >*o^armaat»r

fii\'-i\' T»«4> Y"\'«<iar4At t iMZf.l « » »«c>0» bifkíatíar
Hirdetmény.
■ Mia» «r 4ttao «<rrai a ka ^%rott f I > Jé iM3 a «r cts-aa r.iaallrt:
t.\'v-áe darab fau:a:»4r>l tlr t* ♦wfk f* »é:a i« ki.itAVkat l^i ara.
tarea l!iít*i f^a: ca a r.*g t»ll|li a*4-kal a«a/Ml *r.i«k\'«a \' \'kan ».l,a •!!( B>f«ta A éra er.tk "1\' flaslayokat
4 i kart*\'.i erdW-r aa a;»f«»i#tt yckra il tfa azoft.tai u\'at c*kl
c-a azokat a »«íl»t. I\'.kcrk
klataJi. <a» b«« a na »;-k »a« fa u cu.»acyt aar e. iaod\'^a. »»aa k:»au cA. v-rral l ta.»Aey a^kl. ilat!Aan V9 B^a:*a»k. a:*rt axi kt ctu . lat;a a larA»<t ara.Vr
IHi trtruAr 14
«• Ildi Pol#arw#atae.

VÁROSI MOZGÓ
t9-*tSl, k*MIS) mndtn nap
BécsJ uér
Níi- u ,„ .
\',«._.-»•Vf
i=4Í I.- ~
K!í- -e aa" •
fer-_a ;;
H irattmín)
e e1 : i F gyí •
Mnatflittcn,
E(jy \' .t
IPROfllUCrlh
L
raiB
•iákaa»aaM
ria-\'- * i
klLÖNf
4t>aa \' t ■ •■\' Vl a»r • • ».v \' i
cu^taa t. !»•.\'
Kriii a»z I* <•" *
aAr.-aa«i ii\' »•\' i »i \'un- <•••
Hr....M - » • \' \' •
i:-« mű "ül" • . i aaroisa- ___
zatat r» r
• Cl t li
r.aí.1 .« r^tu-
f* * 4 t é
r MT\'*\'
PTiwair ^
Felelős szerkesztő: Bened«:. Rezaó
RIAflzotftsl &ra: *«y bonnpr* • ponRrt oeiTyedévr* IS non^d.
Csapataink a Garam pariján a „ovj.t. hado.rtaly.kat k«rUI*ért.k és kissbb \' katlanokra szakiteiték
KoméremlélSeletre kötelékeink orősen
IHil.n) A fiztam folyótól ésr.lk-t;.jttii elkeseredr It hatcok loin-k,-ik ar ellensége* hiélö marad-ií f/xil Budapest hős védői lebírt II Is 15-vn a (óvárost kiirlll-tz i Mlrnmgytlrllb .1 kiilirtrk és k«tb részletekben Icbruai Ifi. és TtmtlrMi-k saját vonalunkat. Ev-trl l l\'vsr.i.érl vívott 5U n;ipos IStérltiii lezárult
(ft.\'ilin) A <),iramtól nyugatra kl* Mull ellcilséfi s hull ók ellen csalin k mc(lep"itssrer|l lám.idaso-U1 indilett.ik, melynek folyamán simli .11 eljvi.ség ló \'ellenállási s i II áttörni és több kllemélcr ■*Kn ar flltiiVf;cs vonalakba be-1-nuliii A li.ucok oll még tar-kuk .
A siluvákiai aicvonaleii ar ellen-l"\')i.ui.i iíssicluggéslclen láma-Isi. i. melyekben helyi betöréseket etil I ickel cs.ipalaink elkesetc-kii koieliiaicokban clietelzcllék. Ip.kktn! támadó kötelékeink Pár* " )»il történi rgyeaiilásével ál biJimk a bolsevisták hidfőállá-»\' <«a maradványuk megtisztítása W|ik
«t\'alal -o és a Vélencei-tó kö-t csziák egyelőre leiáruilak.
• tavuk ezen a eenaluu Iccsék k»:ik, nuvel ai ellenség Igen *\'•* vMilcségekel sxenvedelt. Íkí« Ithiuár It és ll-én HOO u*-\'\'t- 5 lurckocsil, löveget, " H\'vtltéiő ágyul, lehergépko-•• \'(Intelt
l?<\'\'111 A üaian hldlOknél Komá-v - kdeire német magyar kötc-"\'■ «\'t<n weton|alJák a szovjet helyzetei. mely óráról-\' \' •■utaíNHlik Német csapa-
• \'I ir\'ian folytatják előtető-
« k ,0 nyugati pattja felé. 4 1 feiscvmáknak nen vu\'l ( • \'ts ik-g) erősítéseket vigye-1 úaran parijára Ai olt | " t»«|ei nad.-stiá yokal a
• n;ei me-.e ne.kill körCtzár-a s\'i.-bb katlanra szaki*
l(* » :-■ •(. >ták *V> kJ.eget. , *» \'egyveil sesj^ettek f : i.\'reesei sok c:e-
szorongalják az ellenséget
»et. kí»ic*.Mli állásilés tlllib garami ; gócponijatu trós Mlzéiségi es csaia-
pusziimnak el és lel-lonlos kemerdi
átjáró helyet robbantották hidal.
Ptisen védőrségc .1 vár közpnni-jábaii clkcseredelt ellenállási lejt ki. A szovjetnek Qrauden vára ellen indiloil támadásait let PóroszorSiág\'h\'an
repOlö\',ep kötelékek bevetése mellen tovább fari. Támadásaink Sám-landb^t tengeri hadi tónk támogatás, i mellen ujilbb sikereket értek cl.
(Tokió) A Mindan:.ii öbölnél vívóit harcok a Uomey- iioda jelentése sierinl ai ázsiai Itábo.nt legvéresebb Tiarc eddigi | küzdelmei közj tailojn ,k. A palira
szállt .00 amerikai páncélos közül, a |*pái»>k február !0 án százai rueg-scuiniisiletlck. A Alit danao-sziget parQát szántlalau Osz.ik/oneiik..i katona holtteste boti ja. Az .itueiikaiak uj partraszállást kísérelnek meg. Luion-ttzigetén eddis 12 ótu amerikai eseti élés IOOOH ttiegseb.sli:i. M .nilánál ái amerikaiak a legnehezebb tarackok bevetésével nem tudlak a Japánok további ellei\'.ill.isát megrendíteni. A Ivi.rriilepar-s/rgcl
el\'i%^eves ellcii.illáshn lllk,>/.lek
■t/ók az vlU\'tlSéges csapat 1.. melyek ói.\'gkisérellck ;i \'fifugi.ii.ís.\'M
A bukavinai székelység tragikus ssraa
A Bukovinában élő magyarságnak nem kell idegen fehér kalács, csak feketo migyer konyer Nemzelnevolé előadások katonák részéra a sümegi kórházban
Az \'átszervezett hungarista hadsereg napról-napra ismételt tanújelét adj.i a hlsi helytállásnak a nemzet-épitó munkájának az étel minden megnyilalkezá^ában.
A Sümegen állomásozó katonakórház, a gyógykezelésen kivlll se-kat törődik a megmételyezel! lelkek megmentésével ér felvilágosításával. Igy helenle remteznek a kórház nagyterniébeh nemzetnevelő előadásokat. At a körülmény, hogy kis községben és környékén sok orszá-goshirnevü menekült tartózkodik, a nemzetnevelö előadások színvonalát erősen emelik. Legulóbb Némel Kálmán, a bukovinai székelyek apostoli lelkű vezetője és. plébárosa ismertette a bukovinai magyarság tragikus torsát.
A legutóbbi nemzetnevelő előadási df. Molnár Károly ezredes nyitotta
meg. ,ikr méltatta az előadások jelentőségét és melyen ; \'ántA gondolatokkal világított rá ,i .testvér" és .h.tjlárt\' szavak JelentAségere.
Köröst-Csorna ivazgató — a nagy Székely világjáró leszármazott].! elóadasáb.in leglalkozolt a most dúló háború jelentőségével Klóndá-sában támutalolt. Itogy ^ anya, mikor uj il\'ellel ajándékozza meg nemzetét, milyen mérhetetlen lájdal-makal szented. Mosl, mikor az emberiség nei csak uj világszemléletért, de .jncgtiszlitll emberiséiért is küzd, snittén nagy vérveszteségek közepette szenvedi el a szülő anya lá|tt.\'.|mail Vajúdik, vérzik az eaibetiség.f hogy a háború uláni lársadaton^ktegyensulyezotl környezetben a rórobolás helyeit épllésben valamennylfioemzet tisjtességes életjogot kapált.
A nemzetnevelö előadásnak nagy érdeklődéssel várt vendége lépett végül at előadó emelvényre: Nh
meth Kálmátv Aa apoa,. -J-
cao Ihtetlen lesiette » a
r;:„ó, már
sorsát na.a. magyar
halinak
k^ ,é!,t é\' \'.avak.t A tiazá-
"í\': ,„ útlevél nélkül -saennt ..egál.
Német Kálmán mográzó erajú.^öadésá
az intemáldiátorok ván\'zk. Otthagytak földjükét, házukat, minden kis ingóságukat, mert még az évszázadok sem rvdrák kiölni lelkűkből az Itt élned. halnod kell* tragikus inagyar igazságot. A haaJtéml vá-gyó székelységel nem szere lettel, hanem nd.g paragnhisokkal éa nyakig brftombo Votva tofadták. MajJrem másléltiazezeisyl magyar könnyeket lasasztó harcot vivőit nyelvéért, fl\'kal megmaradlláén A gyt öleles oláh urakxa kegyeUe-„01 (dözre és mlüi/rdokal költött.
hogy .n fajtájához, házijaihoz r.v ^aszkudó szckclyscxcl t Int iii/t llc-nilse A rik^szí kOzdd^ui vi\'f\'UI egCRztn részleges vs jcKnlfklclen sikcncl v^^düll. meri I I $(*) iaa-tiy.ir li.izalérhcUII. [)o Muku\\inéban él mé# I2().üüt l\'iiyi magyar 5áR. kinek nem kell idegen fehér puha kalác?, cs.ilt fekete magyar kenyér es akik minden mcvprólMl-latás ellenére hites hiytl hisznek a hazatérésben. ik minden áldozatot és lemondást vállalnak, csak magyar fftldön élhessenek
Németh Kálmán clóadás«i, az előadóval egyetemben végigkimnyezte a Kallgatúság ts és megtanulta: Szép — de nehíz magyarnak lenni.
A prózai előadásokat néiiány szér\'akoztató szám egészítette ki, melyekből kiemelkedett az egészségügyi szakasz drámai hatású szavaló-kórusa és hangulatos énekszáma. Halmos Jáisel lirai tenorja megé;-demelt sikert aratott, nemkQlónben Osváth Edit mOvészi zongorakisé-rete. A legénység két kacagtató je* lenettel járult hozzá a nem/elvé-dr\'.mi előadás tikeréhez. (D. L.t
A német aotlfal
A rravd* «(7tk kálónál haijMUé^ bH Miairt, kofjr i léatt katonai Bk: Mbaatai barooluk 11}•• eaiv«*«a éa tiltatr*4««ie« atot ac«t amikor a B.reda a teter/l »»ir MaieUrát vsa
MO A a leaéélé* aaprétsspre
tJT% aacjotA «ao«r éa aayairáJdou m Untai •
Felhívás.
A Principálisomtornától Ny-ra lakó (klskanlxeal) óttxea tart tlta-tek, tltatjelöitak^ al\'iettek alhadnagyig beaár^lag és tlazleaek f. hó M-án 18 órára a kltkanliaal" várotháxán fontot, aaemélyOket ia érdeklé Qgyban értakaalatra jelen-jenak mag.
M. klr. jár és mv lev pk.
A Nyilatkeresztes Rend terv-pAlyAzafénak eredménye
Szöllősy miniszterclnökhelyetles pályázatot hirdetett a fegyveres nemiét számira alapítandó Nyilaskeresztes Rend és a dolgozó nemzet számára alapítandó Hungarista Csillag-[tűd.. Jelvényeinek tervezésére. A pályázat határideje ez év február 2-ár^|árl le. A Nemzetvezető a kul-turlrod.it bízta meg a beérkezett pályaművek elbírálásával. A biráló bizottság tagjai Hubay Kálmán országgyűlési képviselő elnökletével az első dijat Mosdósy Imre tervének adományozta. A második dijat Diósgyőri Sándor és. Péntek István nyerte el. Többen nyertek a pályaművel harmadik dijat. A díjnyertes művészeket á kullurlroda vezetője lebruár 16-án vezette a Nemzetve-sető elé. aki a dijakat átnyújtotta a nyerteseknek, .ikiket igy órás megbeszélésen fogadott \'es közölte a jelvények kivitelezésére vonatkozó kívánságait
A legnagyobb szénipari •ztréjk Svédországban
%exov|at kóvetaégan
(Otrló) Svédországban 1029 óta most dul a legnagyobb izénipari sztrájk. A svéd munkásszervezetek kényszerítve vannak sztrájk cimén segélyeket kifizetni, Lddig 3 millió •yéd koronát liléitek ki segély elmén, amely összeg az eddig kifizetett vgélyeket messze felnimulta. A svédországi szovjet követséghez beosztották Feige zsidó népbiztost, akinek az a feladata, hogy a balti Államokból érkezett menekültek kérdésével foglalkozzék.\' Feige több Cier esttel lövetett agyon, amikor Észtország szovjet megszállás alatt volt
Teetvér I A néma! at magyar katonáknak ottk maleg taáUltra vtr> aaúkaftgűk A tiovjat-orota ka-tarák ptd g Ptmcttk ektzarcl-d«t at aritktérgyaiJtt rabolják el, ha«am arőtatkot kóv«tn*k el attionytitokktl ét gyerm« k*\'t*kktl Iiirnbin, lakóhaza to«
kát g falgvu.tjth A ha,lakodéi kooogó nam«t vigy m#gyar kate*it to*a aa utat>t«d Viiut. <Se**oJ| arra, hogy ha ások Mm harce««e*ak, akkor • aaov-jeto\'otjo* hoi\'as már a Ta ia fagy.,«antkl (-)
Hungarista Államban nem élhet meg munkaképes ember, aki nem dolgozik
A Nyllaakaraaztaa Mrt ld.ol«gi»l tanfolyamának mátodlk napja
A Nylltskereíilei Párt megy\'1 tzervezete álul lendeietl Ideológiai tinlolyim második napjának előadója Urmán^zy Anlal ai Oislágos Páilszervezés kiküldöllje a Pírt szervezetének, lelépilésének inbb Irányelvei! Ismertette.
— A Hungarlzmus célja — mon-doiia — mindenki síintára blitosi-lani a megélhetést Ezt l liociills feladatot csak becsületes embeiek oldhatják mei;. Éppen eiérl a Pártnak Is csak ilyen ember lehet a tagja Kiiivó példa. <- mivé válik a párt, ha nem becsületes emberek irányítják — a siov|el. A bolsevistáknak minden adva vall, hogy orizágukban a legnagyobbfoku szociális jólétet megteremtsék, de eil mégis elmulasztották A kommunizmus nem is alkalmas a szocializmus megvalósítására, mc/t nem ismeri ei a családot és igy igazi kózósségl ludat nem alakulhat kl.
— Nagyon szigorúan meg kell válogatnunk azokal, akik Pártunk sorfllfta Igyekeznek. A vezetőkét és
Tágótal nem szabad, hogy hatalomvágy hoiza Ide. Jogokban 1s/ cszk annyival élvezhetünk ifibbel, ameny-nyivel tóbbel dolgozunk. Papjai és nem haszonélvezói kell, Itogv legyünk az eszmének. Totális szezve-zéssel, vagyis a munkaállam letépi -lésével a hungarista eszme szolgá-lalába kell állilani minden leslvé-
A legtöbbet dolgozó
Délután Vaskó Islvin a parasztság helyzetét ismertette a Hungarista államban. Történelmi visszapillantás során vázolta az ősmagyar ság faji összetételét, megállapilva, hogy a kelét-balti voll a dolgozó, mig a törökös- ugor a hazeos laj és ez utóbbiból kerüli kl a vezetőiéiig. Szent István Ideiében 0000 Idegen lovag Jött az\'országba, akik valamennyien hatalmas blrtakokat kaplak és egyúttal a vezetési is átvették. V / \\
— Ettől ai Időtől kezdódáen —) mondotta —. egyre nagyobb teTT az Idegen urak részéről a paraszti el-
rlinket. Ebben az államban nem élhet meg munkaképel ember, hl nem dolgozik. A dolgozó nemiéi hivatásrendje 14 osztályának keretében minden dolgozó helyei kap, számára\'munkál és jogvédelmei biztosit a Hungarlzmus.
Az elő idő ezután belső páliszervezési felvilágosításokat adott, majd kijelentette, hogy hamarosan lilmör kiadvány alakjában közigazgatási ismerelekcl adnak ki, ihelynek ál-tanulmányozása ulán könnyebben betekintést nyeilieluek a kiizség-vezelék a közigazgatásba és igy az ellcnőzzést is könnyebben végezhetik.
Ezután Cziiner László, a Párt országos gazdálkodás ellenőre, a Párt belső gazdasági lelépilellségél ismertette, részletes utasításokat adva annak vc/ctvsére. Előadása során megemlítette,, hogy mindenkinek a birtokában lévő zsidó vagyontárgyat a legsürgősebben be kell jelenteni a k_ftrségi szervéteteken kérésziül Azokat az értékekel is, amelyeket esetleg árverésen vásároltak meg Aki .íztán lelsőhb helyről értesítési kap, annak a birtokában lévő tárgyat he kell szolgáltatni, mig aki ilyen é/tesitést nem kap, az azt megtaithalja. Úgyszintén hc \'.\'elt Illetni aá zsidó értékek > lárveiezéséhől belolyl pénzt it-
rand a paraaztaág
nyomás. Az első paraszt \'orradafom alkalmával 10000 magyar parasztot végezlek ki Dózsa lorriyialma idején ujabb 60*00 paraszt leje hullott a porba. Igy voll ez végig egész történelmünk alatt. A negyvennyolcas. szahadsagharc sem hoiplt e tekintetben javulási A 67-es kieseiéi, habár szabaddá lelte a. földét, de nem a parasztság, ha-nei i a zsidóság számira. A mult Ali gháboru alatt is ígértek a ma-Sy < katonának lóidét, azonban a Nu las években ha valaki ennek az igi élnek beváltksál merte köve-Mi i, ait legjobb esetben lekommu-
nistázták.
^Előadásiban ewtau ríndszea. hlbiira világ,,„„ |(
színekkel, ma|d a, trltl parasztság viszonyéi lejt,,,,,,,
- A paratitságii.-ik tía az érlelmiségre van szkkté,, Jó példával jár Hői, .„,, mellé áll.
Előadása toián s-aiits,„j w tok alapján bizonyítóit., ,., \' legtöbbel dolgozó iiiMj.,:tn"^ l parasztság, azi.nl ,-,n f jövedelme ennek a iát tálynak van Majd t, y t,,-,,
— Ml ntin oszt tyh..rcot. lünk, pem az cliei i- u k, i u-.., hanem azt íz ni t. . mely-". Kii hiztasitlialjiik jogaink.i\' -t- | és a parasztság- megt\'i ... , Hungaiizmiis a pat
nemcsak a munkáid\'\'! v rövidíteni, li.ntcin az , Kis is tel akarja és lel I... |a ,
\'» uri-
A vallástanítás helyeit
„Lonin"
Svájci l.\'p jeli-mi. in i \\l országnak a t>e\'s--, ist-k ,-
I, ,k\' ,
szállt lés/i-m i tatást és .ni .a Maix tanait hazz.\'tfil/ték, -„világné/, li zak valalos lel -/,\'iflt magyal templun leli. (II 4t 2.
Hozzátartozott knresit-r *
jr
Oyuiic/i Antl"int N/i.- • o "t nrkUdnvk U\\ JI iiki/vti Ségünkbc.
Aki Tóili lí.t|ki |vi\\.iiiii T\'" MALI-K t ftoff\'r I. . ; • I kérte forduljon k../v«in\'i « * \' jához, idb l.nug J>J I Hosszúvölgy
j Keresem H.it..s fenne , csendór siakasivi-zet«*l. ki Saá I tarj&nból »• esendőii«k !.i\\al rfft I kOlt, aki tud rólá, legye:\' w.vcif-I lesitse Mcrsits Ri>zsit. Ni£>«ir\' i zsa, Fó-ut X. vítgy II .\' s v< ,: ! Somogyszab 215-
Balogh Istvánne keresi Kaposvárról menekii i \' ^ Jolánkával es Gittával bathely, I alace S/J\'
Marcalok\' Ben>.ik )\'■■• sége kéri. aki tud víelje i Légradi J\'iz^ef vábbá an\\V.*áf\' szíveskedjek és ho^létilkf "i Benyák Jen\'nek .N Somogy szob).
— s
Lijtlbáritó tjyu;
h\'
Wüni Jőzsel tir) mit. ismerőseiL C • ^ \' biz. u. p. Muriké\'-- \'___
Magtár. Fibruli l< \'\' \'
D Péter « - Protes JM 1

A felrobbant akna súlyosan összeroncsolt öt kanizsai gyermeket
Beállították Akat « nagykanizs,! kAzkórházba
zalai
Köz
jits/Jil
t<,eles kimenetelű szerencsét . miént tegnap a Csengery ut , A lévő úgynevezett .Négyhá \'..„41 Ot kis gyermek a tégla
, y.-,relében a lóidőn aknát ta-iilnzni kezdtek vele, csa-jobhra balra, közben le-.,., -k és ar élesített akna lelrob-a hatalmas dörrenésre elősiető v, és tiázbeliek a robbanás ,,, ,iek eloszlása ulán öt vonagló , siet \'talállak a helyszínen. A "fnian megérkező mentők va-r„->\'l brsiillitotlák a kórházba Serit/,* lslván*9 éve«, CsenRery-, )) s/ám alalti lakos bál lábán
■ m\'í Állapot, súlyos, de nem
e.v,.,é,yMNémtlh
\' ToMá, István 6 éves Csengery-ut
\' »3 szám alatti lako.ok
egésztestét összeroncsolta a, akna uKyhogy életbenmaradjtukho, kevés a remény. Varga jó.set és Kurver-ger János M éves Csengery-ut 95 szám alalti lakosok kezükön ét lábukon tzenvedtek sérüléleket. állapotuk nem életveszélyes.
El az esel is intő figyel,nezletés minden srüló fefc. hogy gyermekeikre fokozottabban ügyeljenek fel és ma-gyaiázzák meg nekik, hogy idegen holmikhez ne nyúljanak.
flird Kemény mlnlliter 4
• ..Hlszllnk a világ naeionalizálásában és uocializátásában az uj eurépai életközösségben.
Külpolitikai faladatunkat a déikalalaurépal élettar\' ét aorskAzAtséf realizálódása szabja rrag"
1)1 báró Kemény Qábor külUgy-rvmiltef nyilatkozol^ „Az Ország" 0-11J lip munkatársának. Az újságainak arra a kérdésére, hogy miliői ízerepet látszott a magyar dpom.tcia eddig Délkelct-Európá-n. a kövelkezöket válaszolta: Diplomatáinknak éppen ugy, mint 1 nem/et verető rétegeinek életlor-nip és magaiarlása, internacionális A diplomata élete alkalmas mi. b\'vcy az egyén elveszítse a WiSsséget a néppel é» a népi élet-vl Diplomatáink eddig polilikál já w.,s,.k voltak, akikben nein élt az tirréves mull és könnyen áldozlá\'V -0zetl törekvéseinket a politikai sikktablán
Mtgy itorsiág volt leudáiis dlp-kx-u. iji nem tudta megnyerni Oí kelét l\'uiőpa rokonsienvét. A Kp mindenhol veielést várt, vira-l jussal nértek Hintapest leié, Is-riék a huitgatiimus évlliedet Woál és rokontienvvel kitérték ui V hungarista dlplemáda tzám-tiiriie Délkelet-Európában a népi i\'mal
Mii ert ministter tettvér a «i.^diplomácia alatt? - A nemléttől lOggetlen diplo-K\'il A tialan diplomata mun-Uiásak nem a nemiet érdekeinek us<t\'ita ad éltelmet ét lOal ki 11 hinem a mindenek lölölt «\'•! »K-J»k. amely nlncten ügyek—e1 a: á\'lamveietét külpolitikai in KTpalitikai téien leladá-v*>\' a J; keleteurőpai élettér és \' siég^ realnáls^dása szabja - < a\'hábsvru Dini"" be-<• e. a béke elnyerésére, er-\' nel\'enl leládataink meg-1 lányu\' A hungansta «u-• \' li\'o-i áltat veietetl Dél-1 ■ p\'i sem lesz imperialista
v crvnitztef «f fejelte be
« .Hát
— HittUnk a világ naclonallzá-lásáhan és szocializálásában, az uj európai életközösségben. Hűség a szocialista eurépal-közössipírpAP dozatos hűség Szilali Ferenchez, aki mlndezl a magyar nemzetnek akár életüitk áráír ii valéra fogja váltani.
ÜZEN A FRONT
Király Antal tzkv. Feldpott No. 39 881. D. alól Oreni Nagykanizsára és Zalasientmihályra feleségének, hogy jól vannak és sok nagykanizsai bajtársaival alig várják a pillanatot, hogy vi^szaliressék minden barbárságot az ellenségnek. Mi .Hunyadiak* bízunk és hiszünk benne — hogy u|ra nagy és boldog lesz a mi síép haiánk. Od-vlilelemel küldöm testvéremnek Csengery-ut 103 alá ét Kilctey-u 9 él. alá édesapámnak. Jól vagyok, ne aggódjanak. Sok udvötlet.
sáppal az .Itassál", .MefváluS*. .Má.la* és .Óiantyaí* tvútysatftárak lll|ák el -VUv» «»tl«knél éuet ■ Markly-Balw gyítyllr «lakion al.H)
ül Ui.w\'iMI rendelkeiem.
tzSr*:
Lógelháritóink Zalában lelőttek egy négymotoros Liberatort
Szamélyzatébil kattó szénné égatt, kettő megsebesült, hét ajtőarnyóst átfogtunk
Az kngolszász zsidók légi terro-
ristái\'minap bombát oldottak és doblak le Sümeg úgynevezett .Sar-Vály--nak nevejetl erdő részére, a bomba lelrobbant, de a tölcséren kivül sem emberéletben, sem anyagban kárt nem okozott.
Ugyancsak Jelenlik. hogy az ellenséget gépek elhuzáta alkalmával Zalaszántó községben légelháritóínk tüz alá vették Al Capone társait és e.inek eredményeként sikerült erőink-
nek egy négymotoros Liberátor bombázót leszedniük. Az ellenséges gép lángolva és lüslélögve zuhant le él a szőlőhegyen ért földel Zu hanás kőiben a gép személyzetéből hét ejtéernyóvel menekült a biztos haláltól, azokat sikerült trlfagni. két repülő szénné égett a gépben, másik kettő is boriaiinasan össieégve emeltek ki ktízegeink. Az angolszász ejtőernyős gengsztereket illetékes helyre siillita\'lák
Válasz a Jaltai értekezletre:
.Harcolunk, saját erőnkben és fegyvereinkben bizva I"
.A háborua ér|ak«zlat okmányai a korlátoltság bizonyítékai"
Sztálint, a vörőt vérobet szemelték kl Európa helytartójává
f u JW-fil
tuawt vsa,
A lírtroni liAborus főbűnön tanácskozása befejeződött. A berlini diplomáciái kiírok véleménye scerlnt ez u német nép részére nem hozott meglepetést. Sőt ellenkezőleg. uz iisszes kórok most már világosan\' hitjiik. hogv mit\' akar a7 olleoséu éa mi a szándékai A gyülölköd" és egy egész neynzet elpusztításét célzó szón dékávni szemben csak cgv |1-láaponlot foglal halit nk cl: Harcolunk. wtjilt erőnkben éf Icp.v-verclnkbon I1I7.V11
Mert a német né|i dlcm-égcl niost Is. mint mér a múltban Is olyan gyakran tették, annuk a incdvénivk a "Wén osztozkodnak. amelyet Ínég el sem ejtettek Terveik keresztülvitelében — amelyek Morgenllial. az l\'SA zsidó pénzügyminiszterének el-gondol|W^ln alapulnak nem
vették pMiniláslia. hiigj\' c/rt-l a német jtléii ellenálló erejét a vég telen^in lokozzák Jlialatt a iborus eseményei a Ke-aogol—amerikalaké és Olaszországban ifea csapatok éa ezzel liick iá erkölcsi stllye-Jík cló. addig a tiáf-öreocia batrtrozatai^ a
1 \' \'. R
liiil
vwuti irtááiok
német ní\'|> ve/.otőinek lehetővé U\'K/.ik. hóffv a nóinet nép hálMi-rus orkólcsi r/.InvohRlát nemesük hogy fonnturtK^k. hanem nxt még tökéletesíthetek ír Iv/.en szempontok clhirálánu nlntt a húrnius értekezlet okmányai tulnjdonkép-p»n a korlátoltság bizonyítékai A tanáenkozápoknnk nemcsak le folyása. Iinnem azok határozatai ír világosiin mutatják hogy a hárinns • tanácDkozáM szóvivője Sztálin volt. () Annlia* és Amerika beleegyezései Kurópa hely-tarifának lett kiszemelve. A bolsevisták kezeskednek a szárazföld összes államailion a nyugalom. a rend és a béke fenntartásáért.
Fzen bárgtusápiral határos el gondolások csak örültek szüleményei lehetnek
Kzzel a hármas tanácskozás még az utolsó kétségeket is el oszlatta. A német nóp ellenségei felé. — megsemmisítésére irányuló szándékaikkal szemben. — kérlelhetetlenül veti oda a Kem — Nem — Sohát1 fis a végsókig elszántan kész arra. hogy min-denó^ feláldozva harcoljon és -gyózzön! (—) dhne
RjÜuktnnlM Piri BmagafUla M*igaUai Nagyb«ai«MÍ ■aakáanarvMal.
Moi^alml hlr.
Felhívjuk a Testvéreket, hogy • vérmegyei- és városi munkásszék-ház és a városi propaganda osztély Deák tér 2. szám alatt, az «rr«!«t«n ipCVödik Megyei von»tk«zásu kérdésekben dé\'e dtt 8—12-ig. vár»sl voratkozásu ügyekben es\'e 5—1 ■között állanak rende\'kezésre.
A GÖZPCROO oylira napoou t+tfl 7 órától aita 6 órái* |K*dd«o »!*• a*p éa páaulM 4*tatAs nókif• ) — TiWm: S60
Sxövat»*ge» tábornokot adnak, — oserébe élelmi azerekórt
A megszállt Olaszország legnagyobb rádió tái -aaágánzk hírközlője Talber, egy Londonban, megtartott -áolá clóadáaában azóba&flzta, hogy »an egynéhány olyan \'delog, amit a nagyvilág elótt elhallgatni nem akar. Olaszország egy lzlu|ában a parasztok egy szövetséges tábornokát lógtak el abban a reményben, hogy sikerülni log nekik ót élelml-•zerek ellenében kicserélni. Rómában pedig egy JólöllázGtt Idósebb Ml izóllilotla meg Talbert az utcán, aki neki bútorait ajánlotta lel megvételre, vagy pedig olasz ótákal akart adni élelmiszerek, vagy egy kis ennivaló ellenében. Olaszorszag lakoasaga a szövetségesekből már kiábrándult, éhezik, a feketepiacának árai pedig hallatlan magasak. De meg -a\' rendes piaci árak is szinte hihetetlenek, meit egy-egy étkezes, egy Alag olasz tézli, lelheti keresetébe kerUI. (—) dine
A bolasyikl „paradicsomból"
ZALAI KÖZLÖNY
ó iy leik.
A Szovjet-Unióban uralkodó élj Inaég beszédes bizonyítéka az azoióloldjéról ez.tiitazó táboii amelyei egy hadifogságba esett vö-lOs kálónknál talál.lak meg. libben t ók bek közöli ez álli
— Jelenleg egyáltalában nem tudok dolgozni, mert ha dolgozom, még Jubban megsoványodom/ ha pedig csreai, akkor erósen Izzadok. A népbiztosaink adagjai már nagyon •légidének- Bizony mindez nagyon -nehéz. Minthogy Te megszoktad a hadseregnél az eiósebb táplálkozást. t háború elmultával mindezeket nagyon nehezen fogod megszokni. Csak minél elótib végződne ez a háború. Életemet Is kész lennék •léit feláldozni. (A Ilié)
A ÍM. lövészhadosztály 9«0 10-vészeziedének elsó századában, épp agy, mint a többi századokban is, a legénység és azok fellcbbvalóik közötti vlszany elég rossz. A legénység többnyiie nem rég beso-. roiott bcsszaiábial férfiakból áll, a tisztek és altisztek ellenben Kom-somolz tartományheliek és tagjai a bolie.ik, pártalakulatoknak.
l\'gy szökevény Ukrán alhadnagy kAlll :
A lisztek magatartására Jellemző a kővetkező eset A láizlóalj segédtisztje a katonák poatáiál hozta magával és egéinégOgyl papír hiányában egyszerűen egy tábort lenlet használt fel. El a levél egy olyan katona címére sróll, aki már aégy hónzpja-nem kapott hazulról levelet éa azt később egész véletle-adt a szemétdombon találta aieg.
(A. ITT)
Ax aisAiátitéa ma 0
kezoAdia. as ■ O\'áig
— (A betegé poláel tanfolyam hallgatóihoz)
A Vöröskereszt álul rendeiett házi betegápolási tanlolyam hallgatói bizanyilványalkat átvehetik szombaton d. u. 5 órakor a városháza kistanácstermében.
— (Értesítés)
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egyesület elnöksége értesíti helybeli és vidéki tagjait, hogy a rendkivQli helyzetre, valamint munkaerő hiányra való tekintettel az esedékes havi temetkezési dijakat postán vagy Irodánkban, Sugár-u! I. sz. alatt hétköznapokon délelőtt 8—12-ig lehel belizelnl Ha valamely hónapban pénzbeszedónk nem jelenne meg. sz esetben kérjük az esedékes dijai a saját érdekében Irodánkba fizesse be. Elnök-«ég- (0
Nagykaniiea dimí váruá polfármortanVKl.
ad. 161.ké 1945.
Tárgy: Meszes tojás kiosztása.
Hirdetmény
özv. Erdélyi Jánosné Zrinyi M.-utca 44. sz. a. raktárában minden nagykanizsai család személyenként 4 darab meszes tojást vásárolhat maximális áron. F. hó 23 án (pénteken) a 4#*>-5000 sorszámig, 24-én (szombaton) a 6000, 26-án (helfón) a 70#0, 27-én (kedden) a \\8Ü0<), 28-án (szerdán) a 9000, m.ir-\'cius l-én (csütörtökön) a 10.000 sers*ámifr.» mfraexra 2-fltt és 3-ánr (pénteken és szombaton) az aa»n leiüli és elmaradt sorszámnak jelentkezzenek.
Kérem a közönséget, hogy a rendet a torlódás elkerülese végett sajat érdekében tartsa be.
Nagykanizsa, 1945. február 22. *« Polgármester.
■■ssisss
várof\'
X&ySfíSíZt"*"
Hirdetmény.
Matyar látván városi elkalmasolf l ká ifíkáe e MagyaMiloáo e,veast.lt »_5 dareb lauúlványl tástfe- éa aserfa felvételi okmányokai és kél isai llláal bároa tízelet. Felhívom a meg
Hr^\'le\'mía\'t\'Í.Vl\'.iSr\'éÍla.
^VMTerdM, .. elveszte,, utalványokra kl nem szolgáltat ujabb IgaMláa oélk\'81. . V.I...I,
Fetblvom azokat a vevőket, kiknek még felaéerdfll kiutalt, de még elssál-Ittatlan ftjuk van fte as VUlváfljjM erdőénél leediák. Wntl hivatalnál Jelentkezzenek. Utalták* nélkül löalíáért kocáik ne menjenek, mert azt kl nem atolgáltatja a kerOietl erdöór.
Nagykanliaa, 1045! február 19. M Polgármestor.
Hirdetmény.
A vároavedelem honvédelmi azem pontból «7lk«enMeé taaal, bofy réaz-Den a raairvnr honvédaég. ráaiben a oOmet vAdarő etryea alkalma* házakat vAdömínek kléplr. fákai klváf. karttö-aeket lebont A bvnvádelml torvény alapján minden báitulajdeooa éa lakó kötelei* lörni féknek a niuukáknak a vág rehajtáaát. ellaae semmiféle ellen állán nem inoiiatthat. aöt azt eifluegl tacl én a munkához. Menuámnkat axetleg koicaAnadnl hbovédelmt kdte leeeége
. Ez a hirdetmény vonatkozik u|y köt Mint magánápul^tkre A aaóbao-forgó munka a haaa Ah a vSroa \\ádelme ■aempaut;ábó| fontoa <■* azflkaAgea
Az okozott kán a honvédelmi tör vóuvhan taglaltak alapján a honvédelmi kint elár magtérül, mlArl Ik lel b^on a7. érdekeli há/tuleldoooaofcai gondnokokat tS. Apülvtkv/.eMket. hogy a fen ll laaakával e»alleg okozod kár Igényeket IráMbna rímemre |elaittxók be a> okozott kár pontea korUilfráaA val óa a kársaiét feltlntetéaCvel
Nagykar.Irsa. t\'.U.V február »i. \'„„ Polgármester
Alulírottak fájdalomtól magiért fslvvel tudatják, kegy a felejt ketellea drága Jé feleeég. anya, anyóa, nagyanya e* reken
id. Bojtor Kálmánná
a*«l. Cmápmk Taréjt
• I -f
életének SS-lk. beldef básaMágánek Ilik ávékea felyó bó 21 én d u IT éreker aa Űrben e.buayl
A ■ agbaUagull kllt telamát f. bó flárt d u 19 érakor klaárjlk a tamatá aMrtertáakaraákél e róm. katk 4c7bᣠnertart*M aserínt örCk Djugvókaiyére.
At aagaeatalé aientmlae- áldozat rífcá Mái d e. i *S érakor lees | a Jétua Stive plébinla lamp\'aaikan es %ek l ráoak beoautattatve.
Nagykanlua. tWi tekruár bé tt, i ■
Áldott lefysn emieke ! — ltyu|odjak bekaben! ^
I lé S«Jtw Sálat Aa, férje; SAlaUa, JiW, Lálu. Gyérgy, ■wiaka. Tanú éa Baagll. gyermekei. mmjiA, rajai, DaayniAmu (mUI t* m laaa gyáaMlá tál»«4|
Nsgvkauizsa tne0e. Doltfármcettffétói
4035/1945. sz.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a ka-célra igénybe vett e.-okot a ^ párokat, melyeknek tUö. munkahelyüktói leyaiá1,^ ^ távolságra laknak, o letik nyérkeresetűk fo\'ytai.1 ,;,-,< nálják, valamint .i nói ke:. ^ kat visszaadlak.
Igazolt tulajdonosok I pénteken reacie\' P cuv\\ . páijaikat a Korol\\ di lan^ct vehetik.
Nagykaniz>j. 1945 l»>:>i «t» poigftrmefir
Nag>kauusa m. f«U<i> -uJiihii
Qy./IUtS Tárgy lUidivrii mén>)C)\',).\'ek(k 1
Felhivgis.
f-elhivon: aiol:.il j liu-m;. munkaadókat, .iklk .yi, miau alkainia/ouakai n n« MzletUkci, bjeinüket *tw/fC ii aicrródf i ■ un-inc kkal «•■ c vilin/AM alkalma/" nak \\ ci« -fit po:ii|ábiil jr.eniH-k !>•\' u v •
»/. If. «!.i|.\'ha
A II \'
i c \'.AJ: i remié\' lelhivt.tit .i.-\'i.;.! ka\'n i/oii.\'k ni;., • l«>lyo cvben a/ t ^ával hairaiektv
JM|S oku-ll. II ||
okai icieniMk
L.en h.itarluo r un! aail\'\'< el!e»
pulii l\'.N.\' \\.\\!l aUp).,tt k/a:tilt-k. rast irdiiiai.it. Naj:ykari.«.i. I
jPROHIROEíE^I
ALLAt
8»0*d«t H kltuti\'t tÜM«ikrif »kedft
UJ AJ- V f f
tgy Igin kié» l-i.M; »••<•
tladá. Cini • k\'a l"hiMi.t
Uméé ( \'km*. ,- lá JI\'- M» Király-utca 34 Viaf/é-
NllaMHiálétitntt
R0k rladák r«anpcy ui
ILCLÜlfFJ

I I Ktaabb bulor«i«<t
I-érc poeial UailviK\'ín\' C > | \' hlvaM kM.
Cfy 6 U\' r i - j órldrólr: •!\'!»•« «\'
angol szövetet Cim«t a •ntJ<,K-kérem
VÁROSI MÓZGÓ
Ftbrvir hitfűtS) mindm naf
Bécsi vér
íliadisok kttdele 5 és 7 órakor

Elleptek tgy iie^li. \'** (meatkuli) iái\'1 ■<" n.dr.e»\' fo.nl n.m lad - » I •■!•» lordul i««UM«lrt Tltrrlui\'ler .<l>;
■ domlny.lli.l llrt I tlf »" \'\' adni fli.<.lfdl«n.h
Petela tü«léi.....
■ kscrZInlm .Cl ..Sll-il Hl.r " ""l/t twló VárA.mllthy a til Lal-I
Ueeerei>e_ ,rnT.«. -P \' mély Soeilvil Clirn 8<z«<
zaiat
easiTie* h»ar.i# Ktutl. .UiiizsaMi «\' eipar* \' teklóa kiadr, J.s " 1
• JtlwKuql \' I >•[ \'" iiM.bi Ur»-"" gjomtun 1«M
!_k egy ment mea hwnnnnk«,« _ a. fegyver I
, Felelős syerkesztö: Benedek Rezsó
KIAflzettol *r« eity bóimpra • pentfrt aeffy«d**r* IS p
Csapataink páncélos kötelékek segítségével egy egész bolsevista ezredet morzsoltak fel
Szlovákiában a magyar-német témadások egyre nagyobb erővel bontakoznak Ki
Esztergom városában .n|il.«é., léglb.tyároíc terrortámadás, súlyos veszteségeket okozott
(Bcilir.) A magyaror<zá{^ harc-léftn • az elmúlt 24 órában nem l<Vtén« lényegesebb változás. A szov pl garami htdfómar.idványainak hely<ete óráról-órára rosszabhodik. A magyar-német csapatok gyors (UrcJAitsc következtében a szovjet pjuncsnokságnak nem volt Ideje, bejty erősilésekel vigyen a Garam oyugsll padjára. Tóni) szovjet had-OSzLily a kimenté* minden reménye r,*lk(ii kisebb nagyobb katlanba szo-niva tehetetlenné vált.
Szlovákiában kisebb előretöréseid hantoltak el. A Zólyomtól dél-kelctrr hu/ódó arcvonal mentén a mmy.ir námet kötelékek, támadását i bolsevisták nem tudják kiküszöbölni, mivel először a teljesen meg-inngilt ulak.it kellene helyreállita-■Kik Szlovákiában a magyar-német timjd.isuk egyre nagyobb erővel bontakoznak kr. a
Az ellenség lerohanása tökéletesen elkerült ,
I O nemet katonai szakértő hang-inl).\'ii ltan kiemeli, hogy a Dbn.V Wl északra lévő h.irciiersrgben a MstuMAk g iraml hídfőállása ellen \'-J\'Mt t.im.whs nem minősíthető njtodungu hadműveletnek.
A io.net hadvezetés ez/eI egy untijhhi célokra Irányított szovjet \' r«-i -rest előzött me* A bolsevis-kr:Jetben mintegy 4U km. fcers hull.Vill.i*a a támadás követ-•f.\'teben nősen öeszesiükült és ■< N>i! \\\\ban van Itt a harcok a \' ""etekie ne/ve kedvezően. lŐvid beiül bif« je.\'őjiiek.
V h^ij.isiól a kővetkező részié-v • .n i«meictesse : A német P».\\<tg k.Mekkei a kora reggeli mcglepetesszerQen tama-\'"•i nduttak Az ellenség lerohadj i.\'ke\'etesen nkerülf. Níhány \'r| \' -Ml kit lendületes előretöréssel ^ »n benyomultak a bolsevista 1 " »N A meglepetésre jellemző, \\t» J? eo"k. községben páncélos J \'<»*» timogitiUvil egv egész 1 Je> na ezredet morzsoltak fel
* ke\'eh arcvonal »őbN szakaszain 1 eüenállJt megsjilifduliMI V •« angol biiifl*
l - szttai kér^seiöjenek <•*. ismernie. akt többek k^*
; «»t rjj
* •tutseregf*
e reheicbíy • I a
sevista arcvonal hálában lévő német sündisznóállásokat, amelyek — mini pl. Posen — a szovjet csapatok hátsó összeköttetései számára súlyos akadályt jelentenek. •
A dunaparti magyar Rómát ellenséges terrorhombázók pusztították
Esztergomot az utóbbi napokban
súlyos bombatámadás ért? A várost, mely csak nemrégiben élte át a bolsevisták kegyetlen megszállá sát, most az angolszász terorrepü-lók bombái pusztították A pólyán lakosság rendkívül súlyos veszti regeket szenvedett A varos minden építészeti emléke elpusztult. A székesegyház lángokban áll és egész utcasorok dőltek romba. A meg-
maradt* lakosság a kcnagyohh nélkülözésnek néz elébe \' a
A német főparancsnokság jelentess
szerint a Schwsrzwasser irellett és Ratibortöl északra megkiseiell ellenséges áttörések mrghinsnlasa után az ellenség rzrn harci térségben tegnap fiak tielyi és siktile-len támadásokat intézett. Csapa taink 4Pfffetámadá«okkal állásaikat megerősitelték
Alsó -Sziléziában i liánok saly-poiitjai m«i*i is •.ir.Ht/lótöl defie, N/Sepieii lóíM\'géhi ii, \\ .i .?•-•»! I.au-brn (iiit»on s/akas/an v.li.ik Csa-p.it.imk egyes /.k.W"ii Ulcntl-
I «l)UUi » :t ni
A munkásságnak, parasztságnak és értelmiségnek egymást kiegészítve kell a Hungarista Államot felépíteni
Ei a haro nem az anyagiság — hanem az eszményiség gyózelme kell hogy Ugyan A Nyilaskeresztes Párt ideologiai tanfolyamának harmadik napja
A Nyilaskeresztes Párt ideológiai tanfolyamának harmadik napján Jíh) János megyei propaganda vezető volt ICtóadásában világos és éles okfejtéssel vezetett végig a magyar történelmen, kimutatva, hogy a magyarság- az európai nagy küzdelmekben mindig szerencsétlenül vá-
akartunk a hazudók oldalán elhelyezkedni
ffí | sál lehetetlenné legye Ugyaniak megteltek, hogy az alt\'-dl magyar katonaságot ntm állították hmba.
Ilf/lulfl meg a helyéi fr<t)iti l .«r coló fel oldal.Vra álljon. TörUreim nagy Ir.gidiáik, hogy min«l«|\' a \\eszles fel oldalán sorát óztunk fe\' Igy volt (/ Thökölv. Hak.czi, a negyvennyolcas *z.ibad«aghárt es a mull vilaghaborii idejin i<
Rosszul
Ma pedig
i K-\'ef « eej it r ii^tt iesf.
\' "! • *» ,-tf
dp ű őnő a
monü«1la — Altunk véil& i<»H\'l. nnk.libtn a bolsevizmus húsúnkba mai. Mosl I. akaduk flkik <1 akailik vílcni a helyei, ihol harcballl|unk biilasi Ferenc es hívei azonban m.g ide-lehen ló liánybi letellek a nemmel es rnúst az egyszei * gyójelmQnk ;„„ m.ifJil el. A, ut. só ívrth "
AlaizvatorszJcon minden .1 s.m.jci
Z nk hadmOvelelíhei ilányuli ut n-potUst |ltol|«. csap...! ÜWW-M-
A munkáéi »!..» \' n•m\'•,\' U"\'
.........- L.!l ....... ■
meit ert az etil neipet baparsaink ellen akarlík adott esetben lelhasz-nálni Tehal mosl is rosszul akartunk .1 harcolók olda\'an elhelyezkedni
__Mosl — folytatta — minderki
.1J1 varja, hogy elnyei|tik azi a (.Jőielmet. amelyeit oly sok magyar hullaija veret A cíl érd kében azt kJt|Ck, mindenki sorakozzon lel Ízálaíi Fererc Nemzelvezetó és a jlunganzmus mógótl s akkor a gyó-zslen sem marad el.
Ililna Versegl Károly kMpon\'l . Vmeikedell sz<"l»" ,A
n á áíTzrtv.iési kérdéseit vá niunkáss-ig " , mun.
■ hí\'C ; ir^f "
Lírp......
"kl"ni munkásság.!
,é.él «m l««.- " hi-éi" »
, ktrl \' _
#zer>eik<dé->(k vezették.
V «b fcu<ufá\'s 10-a munlás»á|
om a rem-
ntunkast viasza kell vezetni a nem-2el, helyes útra Ezzel olyan erő birtok.\'ba juftirk. amellyel biztosan felepti^jCk a Hurgansta áüamor A munkásság Budapest utcám egyeb-. kent bebizonyította, t-cgy tud és ikar a Hungansia Magy-rorszigérl harco.m. A Hurgansta Állam iako»a
rendszere Szered Jerő rer-zetp< f» ka. fe adatclat rsnerieteti cjut:r a ha p-ífzg fesrf\'t érdek ^drte kfze-
pelle
— ,Ma már mméenki tudj >. hogy iskolaiendszeiiirik iessz volt. Hiányzott belőle 4 hóeíes ékts/emléietre valö\'ncveles Újra nteg kell ulálni tehát a/ Ázsiából iéevezető utat és azi ujra tf kell épilei i
Nemzetpolitikai s/errp"i.tból az országol 14 tájegys\'gft észtjük lel. A népiskolái minéei i.\'t ny»tc osztályossá tesszük I / háremfék ksz hegyvideki, alföldi és leány népiskola. A taniiist egysegis tankönyvek és lanmeisel szerint irinyit|ek A polgári iskola, nlelve a gimnázium négy alsó roztaiya megszüeik A nyolc elemi elvégzése utan minden tanuV.nak kötelessége lesz képességvizsgálatnak alávetni magá( és ha azon megfelelt, az állam te v%hb tanittat|a a nt^y évfolyamos .gimnázium"-tan Ha az ifjú elérte a tizennyolcadik életevét, szakképzettségének megfeklóen egy é»es munkaszolgálatra köteles bevonulni majd katonai szo\'gálatinak kell. hogy elegei legyen A iegteisébb államvezetést a Hungar sia egyetemen Tíajitnják el az arra tmalott legkiválóbbak.
A rendkívül nagy érdek\'^déssel hai\'gaiott előadás utár Jcó Járos emelkedetl isméi szó\'asra
— Évrrilhíkkal eze\'ítl. amikor mozgáifcajöit a fcc i ar>ag. rreg-leieal a földón ai treter Az ör\'k élet lehet^iéjtt az\'fbar. csakhamar t ja sfciia L»e Teri r \'\'y fttbió akaritet kif\'" AT«f«r\'\', r.m szított szvit \' \'
rím i.I ffcrdt u r.*«. i k •e jísi \'i? kíts.tsiéfítftl li rrrel t
hazáddal etemben.
— Most • szovjet hordák már kertjeink alatt iUpak. Teljeelleük. tehái kételességünket hazánkkal és Istenünkkel ízemben. Ne felejtsük el Vezérünk szavát: Inkább hós e«y pillanatig, mint raoszolga egy éjeién át. Ragaszkodjunk ehhez a földhöz, amelybe belegvökereztünk. A nagy küzdelemben pedig érezzük, hogy valaki mellettünk áll. Ez a hitves, a feleség. A zsidóság sokszor el akarta szakítani tőlünk, meg akart fosztani bennünket az igazi szeretet érzetétől és érzékiséggé, illan isztónné akarta azt alacsonyítani. Ez azonban szerencsére nem sikerült neki.
— Dolgozzunk tehát lélekkel és ne rabszolga módra s akkor rájévünk; ez a harc nem a materializmus, az anyagisán, hanem az idealizmus győzelme kell, hogy legyen.
A izAvsttégnek
„felszabadítanak"
Munkanélküliség éhség, feketoplao
(Róma) Az északamerikai megszálló karhatalom folytatta Délolaszország kiosztását. Az ellenséges Ctszről származó hivatalos adatok szerint eddig tőbb mint 20000 tonna élelmiszert és különféle árut szállítottak az Egyesült Allamekba. Ilyen nyomás melblt nem kell csodálkozni azon, hogy ;u éhinseg Olaszországban napról napra növekszik. Mivel az olasz hajóhadat lefoglalták, a/ OlaszországbaIrányuló szállítmányok számára semmiféle hajótér nem Ali rendelkezésre.
(Kéma) Szicíliában 100.000 munkanélküli van jelenleg és ezek száma a leszerelt katonák számával egyre növekszik. Azok, akik nem találnak munkát, a feketepiacon kísérletezitek. Ai éhínség a munkanélküliség következtében óriást arányokat ölt. Franciaországban Is naprél napra fokozódik az éhség s lakosság körében. Franciaországban állandó és élénk titkos tevékenység figyelhető meg a hatóságok ellen. Firenze legnagyobb szállodája ellen dlnamltos merényletet hajtottak végre, mely alkalommal .V) magas-rangú angolszász tiszt veszítette «l életét.
Mltöl szabadítsuk fal őket?
Egy szovjetkatona őszinte
vallomása
Egy foglyul ejtett bolsevista, a következőkben számolt be azokról « benyomásairól, amelyeket a szov-
tel által megszállt .területre való levonulása alkalmával szerzett.
Amint menelszáiadunk megindult, már fáradtak és törődöttek voltunk. Mindannyiunkat a közeledő haláltól való félelem kerített hatalmába és u a g» nd.\'lat. hogy otthonunktól távol halunk meg. De ■vilren célból f Európa népeinek „felszabadításáért" talán? Mitól szabadítsuk fel őket?
Magyarországon minden vórös-katona Utta a szép városokat, a aiep falusi taká»ükx és a sok fölösleget a gazdiknál. Talán jó kedvre hangolta a katonákat ? Nemi M\'"»deg>»k otthonlévő szegényes és oyomoruságoa vtskejára gondolt, a gondozatlan udvarra és az ebezó esaládjára *
Az •IsötétitéB ma • órakor saidódrk és • őréig tart
I számol
A pécsi helyzetről szárhol be az oroszok vtnalán , átszökött magyar vasúti tiszt -
A bolssvlkisk az összes családoktól alszadték a paplanokat, párnákat, ágyhuzatot, lapadőkat
Egy baaugás olég, hogy valakit kommunlstaallanaa magatartás gyanúja alatt klvégazzanak
A* földműveseket ^ kommunista kisgazda vagy szooláldsmoknta pártba kényszerítik*,l mig a kolohoesok rsboao^éivé bstörlk ökst
tartóztassák és kivégezzék. Az egyetlen amit a bolsevikiek Pécsnek és egész Baranya vármegyének .nyuj-
Rongyosan és elcsigázva, sovány, sápadt, borostás arccal sikerült V*. János pécsi illetőségű vasúti tiszt-nek átszöknie a bolsevikiek arcvonalán, mire Hőbb a német katonaság, majd utána a magyar katonaság vette szeretetteljes gondozásába!
V. Jánost a bolsevikiek le akarták tartóztatni, mert mint jó magyart azzal vádolták, hogy a l>»l-seviki betolakodók ellen szabotázs cselekményekre készült Jóha.rtai figyelmeztetésére még kellő időben Sikerüli elmenekülnie és kimondhatatlan fáradalmak és nélkü,ózesck árán sikerült átszöknie az orosz arcvonalon. Arcán a bolseviki üldözöl elél való menekülésének nap jaiban átélt rémület és félelem nyomai még jól láthatók A környék tökéletes ismerelében, csak az ej sötétjének leple alatt mert bujkalva menekülni, náppal odúkba bujt vagy ismerősemet rejtőzött el i á radalmainak kipihenése után, pár nap elmultával tudott csak össze függő vallomást adni és a baranyamegyei állapotokról sok érdekes, említésre méltó részletel mondott el.
Amifc-rrfcrtsevliiák állal megszállt magyar területekről szárm tz<^ menekültek is már bemondottak a/t V. Jlnos mind helybe ihagyta. Hogy a bolsevikiek sáskák módjára lepték eka magyar városokat és falvakat és hogy
minden élelmi ;< r i > e\'rt de főleg a szekrénye \'v fiókokban lévő ékszerekre ,/ elm bolhik. a haiti\'\'\' \' tévő gyűrűket x, tt> , n Az asszonyokon es U , not pe-dig sok esetben eró«.z iV.e- t iek el.
A pécsi helyzetről ktivr.i ;e kel aitia elő:
A bolsevikiek beve-i i\'.tsu< \'i az össics családoktól ■ Isn- • a paplanokat, párnákat. ágylnu lepedfket Er utébblíkst v< iy i n kokra tepuu szét é< k használták fel, mert a I !stv i né< kölsi erekben és orv »ssag«*t in Hagy a hiány
A magánlak (sokban .1 bolse.ki katonákat 9 es csoport, khan s. il-lásel\'.Ak el \\ legjobb *.-okikat l.-g-lalták le, m.i a lakastiii.t.dmesok családtag jaikka\' cgyüit s: ikés körülmények k i.-.Vt a ka::»» Vski. vagy a konyhákba izorultak és onnan nézhették vígig mik piszkítják el lakJsa-k.\'t a bolté* »i-k es ho-gyj-i tü <• k el buu\'rda\'abjaikat. Az üzletei ugy^n nyitva vannak, de azokba- serr élelmiszereket, sem ruhaneműt vásiroiri nem lehet, meri
u Mseui U\'k f\\\\si bewnaliisuk uhLr az iUí.ví üzl/tekrt azonnal li/jsrtofíJk. Az utcák kihaltak. akinek halaszthatatlan utja akad, az félénken a házak fzlai mellett meglapulva jár viglg az utcán. Lakásai senki sem hagyja el. mert a besúgók feljelentése. vagy akár csak a leghalványabb gyanú, hogy valaki bolse-nsi el\'eres rSk^déSt fejten kz, eíegeodó arra, hogy aj iiletSt k-
tanak" az
a kommunista propaganda. amely azonban visszhangra nem talil, mert a bolsevik! katonák viselkedése a legélesebb ellentétben áll a propaganda által beígért szabadsággal.
Megemlitesre méltó, hogy a földművesek között erős propagandái fejtenek kl, hegy azokat a kommunista kisgazda és szociáldemokrata pártba való belépésre birjak. Ez a kommunista kisgazda és szociáldemokrata párt kolhosz rendszer eiőfutacja. Saját birtokaik kisajátítása után a magyar gazdákat össze terelve kényszerueiték arra, hogy mini a kolhosz-Uzernek bérest! műveljek sajőt szántójukat és fuldjeik t.
liogy pedig a bolsevikieknek az a szándékuk, h >ey lultegyenek még a szégyenteljes trianoni békén is. az kitűnik azon intézkedésükből, hogy at egykori jugoszláv határokon már is jugoszláv bambikból oltó hatúrparamsnokulgokat óllitot-ták fel. •
I fcizcfviuttftl MMvA tapotl i mw IH
A HlOSZ-t 1945 junius
fel kell állítani
Az .Ijusági niegyevezetóség nem regen tartotta munkatörzsi értekezletét Zalaegerszegen. A munkatörzs tagjai foglalkoztak n megye ifjúsági kérdéseivel. Megállapították, hogy a megye terüleiéiól a fiatalság nagyrétül kimentették Nlmttonjágba. Az ifjúság fegyverrel harcolni aláíró része Németországban, részben Ma-gyarorszag.n kiképzés alatt áU. 14 Ui éves korig légvédelmi kiképzésbe í reszesiiik őket. Az idő-•ebb mim fiatalabb korosztálytik
— első f .\'álhtmánnyal kivin iljuság
— az alap kiképzésen átesett és felyikja jelentkezés a tetszés szerinti fegyvernemhez. Az ifjúság ki-képzéfét \'szellemiekben Hungarista ll|usági vehetők végzik, gyakorlati alap- ésT szakkiképzést magyar és német fllépzák adják. Megállapították, hoj^\'az együtt mt^ődés magyar éá jilr^ei részről teljes egyetértésben ] folyik Ruházat, élelem, felszerelte és lakás lehelőség szerint a I^Hbb
A iljústyi megyevezetó vázo\'la a HIOSZ eHil Utasával kapcsolatos
teendőket. Hosszas .
után a Neinzelvezotő Testxo, , \' tölt az ifjúság OgyAen Flrení?\' a Hungarista Ifjak Ors/ár -
vezetének felállítását.
Szer-
mind kéT nemijeik ifjúság ha\'1?®* kortól kezdve tagja lesz Az ösvlÜ Ifjúsági egyesüleleket magába i,» hogy foglalta a HIOSZ A HloS Birodalmi Ifjúsági Szervezet T«, A Nemzetvezető közvetlen rUpi alá rendelte az ifiuiágot. ,<//e| állóságot adott l-pp ezért M,^. nünk kell, hogy minél lókélne^ alapot tudjunk adni. hogy , ,m I én teljesen átállítás alá tuö,J ifjúsági szervezeteket a HIOSZ maciba tudja foglalni. Az ífim.w . HIOSZ felállításával nehéz fel dv tokát kapott, de fiatal. rr.*,icljf, munkájával ennek meg is fo-lelni. A HIOSZ feladata a/ beállítása n nemzet, politikai, dasági és társadalmi \'élelrhe N\\n. zet felelős vezetőinek utánpói Av nak biztosítása, iskolán kiviiii nf. veiés, ifjusAoi testnevilés s5(,c,i|is gondozás.!, ifjúságra vonatU/ \\ i li;. szabályok előkészítése, iljusá^i i»c. csliletbiráskodás katonai clők«p. * Nemzetiszocialista világnéze: és Hungarista ideulogia nevetés i Pv raszt.. a Munkáf és ;iz ír\'i .\'misvjj összhangjának biztosítása :/ !|.i Ság réven. Együtt munk.ilk. d s Európa nemzetiszocialisi.i n ; és ifjúsági szervezeteivel l\'.nfig munkálkodás ;•/ tiirópNnkiviiln :;v. terek nacionalista álla" \\ l Az ifjúsági szervezetek vagyoni i ■ «ik és átvett tiszta vágyom - in- ne jéig kötefr/etMégélK .V.IIlnV\'i szállnak át Továbbá a levente és a pártifjuság közti vi</onvr*\'i tvt;-koztatta munkatörzsét. Az ifju ui vezetők és heyenti* iparai in-közt a/ átállításig lehetőire 1 nikus együttműködésnek ki M \' Az ifjusáe érdekében, ameiinvihei az együtt működés az iliiisági ve-7etői< rt-s/é\'ől :iem lesz le\'iri-oda lógok hatni, hogy a/ i\'wi ságvezetők leváltásra keiliii""k K levente foglalkozások i..váb\'"t k meg lesznek tartva, n Párt iijv0-gának azon részt kell vem i. t mik-szelesen a levente foglalkozásuk Hungarista szellemben történnek
Tájékoztatót adott a Him pimsIJ Iljuság Légióba való lohar/i-V.v Ifjúságot toborozni csak a II I rista Kjusági Légiéba szabad. rendeletileg intézkedtek Végül utv vitást adott munkatörzsének az iljuság <isszeirására.
Ifjúsági vezeték hiányában makink nehéz lesz. de Vezérflnk bizalmával vissza nsm bilink ban az ifjúság áfállilását. mee*.\'e\'«-zését és munkába állítását tökéletesen meg fogjuk oldani, fejezte tájékoztatóját az ifjusáe vezető.
<
A OflZFf Rí)0 nyílva ntn^ois •".•«" 7 Árétól Mt« 6 órSlg tKed\'fen nap ée pénteken déluUo oAln*- I -Telefon: M>)

VÁROSI MOZGÓ
Fetvutr-19-ttai, hétfőtől minden ntp
Bécsi vér
Előtdisek kezdete 5 és 7 ónkor
LIMHll»"«*<! nlnoi, c(tk tsnatelleniég
M* W " • ■
„rroé, bosr nsmzslOnk tovább „I *Hor kéizOl) • fegyvere* Vár ■ Hungáriát! Iljuságl
0 Jtlinlkeinl lobot • tobor-* ,\'jjíki« Megyei Iroala : Zala-,„, Mária u. 2. a. • Járésl
. „;i irodákon.
ittrtátl tl|on Száiaall
ugy USA veszteségek i Fulöp-Jiigetsken
I, iiierikái csapalok a l ülöp-■ laforlhoi tartozó Luzon szl-\',.\' y, imcokban egy ^hónap , íjtjt) embert veszhettek ha-ii *i-licsli|rekhen, ami kb. •ti| er\'k 1. részéi leszi ki. , un nlő alatt a japánok el-Ilik 2t)0 amerikai páncélost, cs lelőttek 71 amerikai
Fri\'CO Spanyolorsiéga — i vóröiók Indexén.
í»m) A ,Pravda- Ismét erét .-■\'nt indított a spanyol nép és ailamK\'je Kranco tábornok Ir amerikai hírszolgálat ki • liillalji, liocy erek a tá ■ k 1 ram Spanyolországa •uddel .i lilul érlekczlél után i\'t imy Ugyl.ilsuk líensewelt i.\' ichll Spmvelnrizágra vonat-. i\' is cgedinényeket tett
-i-k Andrltizla spanyol tarló-. >h a rendőrség letartóztatott r \'s.-sisii bandát, akiknél rész . kiiliilgorolt bolsevista ter-Hlalták A liandák 181(111 <C)[ ítélkezik.
Kivégezték • Iiicty-Ztlllntzky Endrét
uW sorsi beleljesedell. Bal nrkv I lidre képviselői bl rl.irulisban. lázadlshan bO \' > m >né.itták ki és halálra t
I >tltU ítéletet a legyveres
" \'.ervei Sjen végrehajtották.
■>»g éi erköloti tertö \'•JlUllt oiaiz. lerUUlsn
1 1 ;a! amerikaiak által meg "i lertllelíken a nélkolőié-■ \' k hátasáia a lakosság " k betellén mély fokra in-
• A: .isvsnyok meg Rómá-
* é\'elnilrerek ellenében é \'ii\'MVnik kínálják lel ma-
(értiiSk a vörös kilőnék
1 ki \'i.tk körében ellllá-1 1 -tál és a kellő orvosi
\' Vs l. (1yJ VStiktzté-
\'" "\'"is.\'iík óriási irér-\'•"\'••<Ste«. S .",\'koi a sírj* 1 \' egv nigy tvro* pm-\' ei íj ..k érv\'SJjWI tti: -r es leány nvnd
, Veget kjp.M:. a POlMri-
\'"■"s k. de k^\'-\'ien i J* »ái ItkstiqU tl Ml-\' Cvzr-z aitr „ (I a u-~ le eset k \'eszt.ák. *
veiséggel lolvík rko,olubb he-
áSsÜWfig
í WlinJ-Weallállial tértM
•Wéb vámsainak lakónegyedei\' Qyors ,„„„, csalarepnlÖKépek a \'« megtámadták
•ml l\' 1\' trSmk rívín " angol-düiöJÍ \' nap ,ol"mán \' 17 re» EK ■ »««ré».t négymotoros bombázót vesztetlek. .
Halállal bűnhődik az a Németországba kitelepített katona, személy, aki önkényesen visszatér
A katonai szolgálatra igénybeveti Németországba kilelepilelt, lile-löleg uthaindilandó személyek közül £\'bben, különösen leventék önkényesen visszatértek azzal az ürügy-gyei. hogy a magyar* hadseregben akarnak szolgálni.
A HM és Htp tájékoztatásul közli, hogy Németországban magyar parancsnokság alatt lolyHc a magyar hadsereg tovább szervezése és kiképzése, tehát mindenki az időleges
kitelepítése alatt is a magyar hadsereg tag|a és a magyar katonai büntetőtörvények hatálya alalt áll Aki tehát a Németországba való kitelepülés előtt a katonai bebivé-parancsnak nem tesz elegei, vagy aki a bevonulás után, akái szállítás kézben, vagy Némelarsiagban beosztási, rendeltetési helyét önkényesen elhagyja, onnan megszökik, rögíbnilélő eljárás alá kerül és halállal büntetik.
Angol hadifogoly re|WpM bolsevizmus ellen akarnak harcolni a németek oldalán
.Inkább hsdifoglyok s németeknél, mint szabadon
* bolsevistáknál!" ^
(Berlin) A szov|et előnyomulás a | szemben előnyben részesilik a to-, - i - németországi hadifogságokat,
sől azt is kérték, hogy továhhra ne hagyják őket a veszélyes zónáhan.
Amikor kérésüket teljesilették a hadifoglyok becsllelszavukat adták aira, hogy a Nyugat felé irányuló menetelésük közh/n szökési kísérletekei nem lesznek.
William Thomson őrnagy vezetése alatt pedig 30 liszt és a legénység nagvrésze önként jelentkezett. — |\'német véderő kötelékein belül — a bolsevizmus -elleni fegyveres szolgálatra. •
A bolsevíkiek gránálokktTdarabokra tépették a 80 éves nagybajomi papot
Kutyaélban ........
A Bálatontól délre fekvő Nagybajom lomogy megyei mázó I-\' éves Mezey Ml " \'1 bolsevista martalócok kezel^ iőr iod.tl.ltos megmenekilléhrél a r hadrtudóiitó a következőkéi mondjJ : — A
Keleti arcvonalon a Glogau-i kerti leibon a Segan környéken lévő hadifogoly táborokban megcmlitcire méltó helyzetet teremtet. Az összes közlekedési eszközök túlterhelése következtében, a német véderő in tézőkörel kénytelenek vollak az 011 őizölt angol liadiloglyrepülőkel a kiürítés1) Intézkedésekből kizárni. Amikor a fogolytábor parancsnoka a német inlézókörök ezen határozatát a hadifogoly angolokkal közölle, ezek ez ellen hevelen tiltakoztak, és kijelentenék, hogy a bolsevíkiek által \'visszanyeli szabadságukkal
Márta azulán, hogy
,.„,.„ , bolsevisták elhurcolták,
magyar feiJent.\'csapat «r \'"
Vr\'s,„_ „áakidl. Amint a gyer-"kaV-i tért. elmeséité
a bols>-IHita szilkozódotf és kény-szeritelte az aggastyánt, hegy egy lőszers.-Jllliló vonalból a gránátok kirakásihal velünk együtt dolgozzék. Amikor ll 90 éven lelüli pap tgy lövedékéi akarván kiemelni, összeesett. a \'bolsevista kigúnyolta őt és megparancsolta, hogy kössenek két kézigránátot a derekára. A bekövetkezel! robbanás a papot darabokra lépte A ir.unka befejeiése után szüléiméi -r a helység más lakóival ai, 4. oies kocsikba tereltek, amelyekét arután lezártak. A vons-„I neirtfcikira Pécs felé irányították. ÉJeur.vl-nak a búcsúzáskor sí kertit odasúgnia: kíséreljem rr.eg a mindig csak nyugati
izJkeit
irányba tartva
... . csak . _ — az erd.\'kön ál
Halmáid » r.énet katonáknál me-neiéktt ulálum, mondjak él mindent 10 >• te""1
Holló János, a nagykanizsai ké-zépkereskedelml Iskola kitűnő tanára, a közbecsülésnek örvendő jeles sportférfiu, mini hadnagy vonult be csapatlesléhez a szent magyar Haza védelmére. A becsület mezelén ii kitűnt bátor vitézségével, ka-tonai erényeivel. Mosl érkezeti meg fsapaltesléneka tábori lelkészétől a hivatalos éltelitéi Holló fiatal feleiégéhez, hogy Holló Jánol hadnagy a harctéren a hésők halálával hunyt el Bajiárlai a fehérmegyei rornyó-puszlai temetőben helyezték piheaóre.
Nagykanizsa magyarsága husiké hős testvérére. Emlékét szivébe zár|a és kegycleltcljes szeretettel orzl.
ÜZEN A FRONT
Juhász A^llás honv. K 600. tá-boripo^táfarin levelezőlapján üzenik : Szüleinket Sokszor csókoljuk, ismerőseinknek sok üdvözlelel küldünk: Köves Kálmán Itonv., Juhász András honv., Szónyi litván bonv., Rendek Géza honv.
Üzon az otthon Váilalvi Gyula Inedes (24) Ham-burg- Rahlstedl, GrafGoltz Kaseme alá üzenik szülei, hogy lápját megkaptuk, jól vagyunk. Sokat gondolunk rád. Matyika is Égerben van. Adja a |ó Isten, hogy meg találkozhassunk. Áldja meg az Isten a magyar. némel fegyvereket, hogy minél előbb meg legyen a boldog Nagymagyarország. írj gyakran. Szere-tetlel csókolunk szüleid és Marfeika.
Hozzátartozóit keresi :
Gyuricza Andiimé szenlosi menekültnek levél érkezeit szerkesztőségünkbe.
Aki Tóth Kajki fslvánné bpesli MALER-I sollór Ideségének eimél kérte, forduljon közvetlen édesap-
ihoz, idb Láng József gazdákoz, Hosszúvölgy.

Keresem Hatos Ferenc próba-csendőr szakaszvezető!, áki Salgótarjánból a csi\'ndóriskolával menekült, aki lud róla. tegyen szíves értesítse Mersits Rózsit, Nagykanizsa, Fő-ul 3.. vagy Hatos Vedeli, Somogyszob 215. sz.
o
Balogh Is^ánné keresi férjél, aki KaposvárrólN menekült leányaival, Jolánkával és Gittával. Címük Szombathely, faléce Szálló.
Hertelendy Saiidorné Vágóhídi ól-ház 113. IZ. alatt Nagykanizsárél keresi 4 gyermekéi. Herlelendv Máriát. Margitot, Erzsébetet és Györgyöt, akik Budapesten illetve Pestújhelyen laklak. Allilólejf^epolcára meneküllek. Ha valaki lud róluk hírt adni. sörgfsen értesítse édesanyju-kat lenti cimre A gyermekek bárhol tanézkodnak. adjanak életjelt magukról
Tököhri Lajes bonvéd keresi feleségét és rokonait. Cime Kitkani-zsa, Alsótemctfr-utca Z izázn
ZALAIKOZDONY
Fslhlvás.
A Prlnolpális-oaa tómétól Ny-ra üké (kltkaaiztat) óanaa tart tisa-Uk, tisxtjelöltek, adatlak alhad nagyig baaárólag «■ Uaatesek f. kó 26-án 18 órára a klskaniasal városházén fontos, személyüket la érdeklő ügyben értekezletre jelen-Jenek mag
M. klr. Jár\\ és mv lev. pk.
Francia foglyok és munkások ■ közös bolsevik! ellenség ellen.
Nagyszámú francia hadifogoly és munkát jelentkezett már önkénl a közös holseviki ellenség elleni harcra. Knel kézzelfogható bl/onyilékat adták ama nézetüknek, hogy Csak a német győzelem fogja az Összes európai népek bekejet és szabadságát biztosítani *
A németek mellé állstt tol|V katonák felvették • harcot a kolsaviamua
ellen
Bulgária pénzűit katasatrófa elAtt
(Szófia) Néhány nappal ezelőtt Siófiábarr a fasizmus oldalán harcolók ellen tftrvényt hozlak, mely ai egész országban teljesen más hatást viliwlt ki. mint azt a szófiai kommunisták elképzelték. Akik nnné-eziéeig ingadozók voltak, mest a tórvény értelmében döntés efólt állnak, mely csak letartéztatássai vég-lódhet, vagy pedig a ftiggeflen életért harcolnak tovább.
A német oldalra átállott bolgár katenák máris felvettek a küzdelmet a bolsevizmus ellen és ez a harc az egész Bulgáriára kiterjedt. A lel-kelék egy alagutat teljesén szétromboltak.
A szovjet rádióban a szociáldemokrata párt fótilkára beismerte, iHigy Bulgária pénzügyi katasztrófa •lőtt áll, .1 pénzrendszer Bulgáriában teljesen elveszítette értékél. A
Katasztrófálls éhínség BeszaráfclAban
Al éhezó lakotaág magtámadott agy élelmiszer vonatot
(Seprőn) NchAiiy nappal a tna-gyaraisragt arcvonalon ejtett foglyok elmondottak, hogy Bészarabuban kaiasitrólalis éhínség iiulkodik. Néhány fogely tanuja volt. hogy ai éhező lakosság egy vonatot ineg-Jám.idott es kifosztott, amely élei misterül volt megrakva, s amelyet a Szovjetunióba akartak elsiálhtani. a
- (Értesites)
A Nagykanizsa* Keresztény Társas remetkeresi Egyesület elnöksége értesíti helybeli es vidéki tagjait, hogy a rendkívüli helyzetre, valamint munk.terö hányra való tekintettet az esedekes havi temetkezési dijakat postán vagy irodánkban. Sng.tr ut I sz. alatt hétköznapokon deuiótt 8 I. ig lehet bebtetni Ma valamely hónapban penxbesxedónk nem |elenne meg. az esetben kérjük az esedékes dijat a saját erdekeben trvdankba fizesse be F.lnők-ség_U
••••tar. r»<«c»»» .*4 Rom. ml
Ka . is ||S - nvíMUiw Mzi.il
áMfftMml «Y+% 1 ..»• 14a I n»i,.Uw
it „Vi^tí .0* V
és ,vN a t>* ( (tutririi 4 A* t> — rt yi « 1 1 Hí.t « ;»«,., C**"^ m e*-i*«| fW »jrt)
— (Szerkesztői üzenet)
Ai utóbbi apókban több levelet kaptunk, amelyben magyar testvéreink bizonyos panaszokkal fordulnak hozzánk. Intézkedés végett illetékes helyre jullattuk őket.
1833/1945. sí.
Hirdetmény
Folyó hó 25 én vasárnaplaz alant felsorolt utcákban lakó férfiak tartoznak honvédelmi munkaszolgálatra megjelenni :
Sugár utlól keletre József főherceg-utca, Vörösmarthy utca, Rákócziutca, Rozgonyi-utca, Pilsudszky-ulca, Királyi Pál utca. Hunyadi-utca, Köl-csey-ulca, Petőfi-utca, Honvéd-utca, Attila-utca, Gábor Aron-utca, Virág Benedek és Merkly Belu»-utca.
Megjelenni tartoznak az összes városi és állami tisztviselők, Hadi üzemi munkások, mérnökök és tisztviselők, kereskedők, iparosok, eiek segédei és tanoncai, fuvarosok,- takarékpénztári és biztosítási hivatalok tisztviselő* naieihmk. akik a hétköznapi sáncomat* .aéét mentesítve vannak.
Kivételt k/pesoek azok. akiknek vasárnapi fogiaitaelatéeuk igazolva van, azonkívül a tisztiorvos által igazolt betegek.
Fent felsorolt utcákban lakók tartoznak a városkája udvarán vasárnap reggel 8 órakor ásóval, vagy lapáttal megjeleníti.
Nagykanizsa. IM&. február 22. m Polgármester.
A nagykanizsai m. kir. I. fokú rendőrhatóság, Nagyksiizss
HlrttoÉsiény.
Felhívom mlndaze* Nagykanizsán lartó/kodó szemclyckci, illetve férfiakat és nőket, kik a múltban bármely időben is a nagykanizsai in-teriiálötáborok barnurlyikcbcn is internálva voltak, a nagykanizsai I fokú rendőrhatóságnál II. emelet 5J. szám alatt folyó évi február hó 28 án delelőn 9 órakor személyesen Jelentkezzenek. >
Nágykanizsa, 19-15 február 23-án. Az I. fokú rendőrhatóság vezetője: Dr. Ksjdy Lsjos m.\\ir. rendőr tanácsos
Tc*tvétt /
A magyar siabadságharco-sok példájára, sok mjgyárnak at a kívánsága, hogy önként Jelentkezhessen honvéd katonai sielgálatra Jelentkezni lehet:
I. Minden na&obb helységben. mint pl. ttjgykaniisán és Zalaegerszegen /evő „Hiegé-síi tő parancsnokságnál".
2 ..Járási levente parancs• nokságoknál". (—)
Tegzes Lajos
tiem adom fel a harcom
Kl ptngír \'Ajfd t Zn hit - , ■ \\t*tn.
OZLQ ^893/1
13/1945. tz.
Hirdetmény.
Ismételten lelhivom a város lakosságának figyelmét arra, hogy ai elsötétítés) utasítást a legszigorub-ban tartsa be, mert azt ugy a rendőrség, mini a légo-század, valannnl a házcsoport- és háztömb-parancsnokok állal fogom ellenórizielni. Azokat, akik az elsfllélilés ezen szabályai! nem tarlják be. a legszigorúbb büntetéssel logom sujlanl és azonkívül a villanyáramot a lakásából ki fogom kapcsoltatni.
Tájékozódásul közlOm a város lakosságával, hogy sí alsölttitts Idaja alatt a zavarórepülést is kö-iSIni logom szirénajelzcssel, a. kisriadó jelzésével azonos módon, mivel az esti órakban a lapasztalatok szerint a zavaróreplllés éppen annyi^ veszélyt jelenthet szórványos bombázás tekintetében, mini a kisriadót lelenló ellenséges berepülés.
Nagykanizsa, 1945. február 22. ui Légoltalmi parancsnok.
Nagykantiaa magyvn réroa polfézziiaaéerétól.
4231\'1945. Tárgy : Kiütéses tilusz elleni védekezés.
Kiitéscs tifisz ilbitiu!
A háborús ncpmozgalom lehetővé telte a ruha- és fejtetü elterjedését. A ruha- és lejlelü pedig kiütéses tífuszt terjeszthet. F/crt nyomaté* kosán figyelmeztetem a lakosságot a fokozott tisztálkodásra, a teher nemű kifóiésére és a felsőruha időnkénti átvasalására. -A tetvességet fokozott tis/taság-gal kérülhetjük ol, a már meglévő tetveket -és serkeket forró kezeléssel ölhetjük meg. (Kifőzés. vasal.A sth ) Fejt* ívek, serkék esetében különleges kezelésre van szükség, tárnicsot a tisztiorvosi hivatal ad. Minden tetvessegi esetet be kell jelenteni A tisitiorvosl hivatalhoz. (Városháza)
Újból figyelmeztetem a lakossá got a kiütéie* tífusz yaszélyér*, ezért különösen kerüljük az utazást, általában a csoportosulásokat, cl szállásolásoknál pedig legyünk elővigyázatosak !
Nagykanizsa, 1945. febr. 21 "t Polgármeater.
Na*\\karuz^a moL\'\\oi riiroa po!|;,krmz>9tcrét>\'>l.
ad. 3163 1945.
Tárgy: Széna és szalma kötelező beszolgáltatása.
Hirdetmény.
, (métellen felhívom mindyokat a gi dákat, akiknek rétjük van, hogy tél 3k minden kat. holdja után 150 kg szénát f hó 26-án vagy 27-én d.f. 8 és 12, vagy d. u. 2 es 4 óra kŐlÖtt szállítsák be a 3 2 élelme-zcsf hókraktárba a baraktelepre, mert ellenkező esetben kihágási el-lárás indul ellenük. Vigyek maguk-kai a- gazdikönyveket is. hogy a katorasag a beszolgáltatást beje-gjezhesse
A 1I3.4M 1944.-K. M. sz. rendelet érielmében mindazok, akiknek 20 kat holdnál több szántójuk van, kőtelelek az 1944. évben learatott kenjéfgabonavetésterOlet minden kat
holdja után m fenti helyen és időben 100 kg. sulmát beszolgáltatni. Nagykanizsa, 1945 febr. 23.
Polgármester.
J2ÍlJeh1uá,
Hirdetmény.
A vároavrdi«irm h„nv*a-, pootból ..Bk^geT,*Vt ^ m„ ben • ninjo itr houvM„-német véderő myet álkSi\'*,! t védBmQoek k|á|>u, f4k "ftí>««i aekH lebont a l^vr^im, ,\' \' * nIn|>Jan mloilfn hfk7iu ni,|... :I köielra türul e/eknek „ „,„...\'• f véKrebaJláMi eueno pemn,- u\' Alláft nem laDuaUhnt tfii \' tenl n inunkAlif.z „„ \' l ••etleu kölcsönadni hoii»r,un 1,1
leMége *
Ez « hirdetmény \\nnaiti.,-, köz mint mnvA«ié|iii fi«>krr ^ »\' forgö niiliikn n tm/n n •zemponljahoi ft nu.-.« I \'
A7 okozott kArt n In infdp*\',\' vény l.en fctfiaünk -i»|tin„ n delinl kintKUr lii"|tliVlii.\' o.l.-rt blvurn MZ érdeke l liA/luiat.|(.r. fondnokoknt í-h epnieikf/o|A|r| a fenti inunkáVAi „i,,,, .
Igénjeket li«Hhnn elini-mre he ni okozott kAr poiitt * iorc u., ral éa a kárttfu/eit Miuuif Nagyknnlun. HM.V lelnuir
Polgá\'itit$t|f
Nag>-kanizss m. üy I0if» Tán
IbiiaK »l euwhil. I
Felhívás
Kcltuvoni azokat a ■ niUnka.ult\'V.ii akii. ,i miau m>a ina/oiu1-..! ti/Icitikel, urvniukvt s/i-1/ódet.i\'s laiioiii\'l víltn/.Vsl an.flni.i/.i:i \'i ponliáhii
IflH
■l\'.K
Alid (ti t.i l e .U* % iritde«1
fvlhtvt III .1/nls.it .1
kainia/ofak »t.\\i<
lol>0 vvtien .1/ i , ••axai batialtktv: >
;»f» ii| ............
ok,11 jvlem-ek
11/VII lljl.1ll.ti niui^aailO cint ,t pont l"l-.\' X X Hl •lapján wáiulék< rási imlniatok NapykanO\'.t. l
Po garrrí»!(
flPROHIRDEIESti
L
A 1.1. A s
Hn II«iiiIU»I ».
v«t< a Zalai Ki./ •> r» a\'alt.
S«g4d«t t\\ kllutn Ifi. lUarcrkrmktdA
FAa Amlndtnrittak i
biron\\li\\in). hrixten
Arany Jir<.* útra ? j\'-
Vi géa olt tép\'"\' Ü
km l«l\\r»» a (íAilutc"
KÜLÖNF^LÜ
Fek«te homu ff • ♦1;^■ tlcíc^ ním nőt ka"J\' * f ható Vöröamulhy u • I I 1
Taléttnki cn K/v\'Mt*1 4 Igaioli fu\'ajdcn\' n át1 Ulban.
Telétlek <.
ulaidonon á\'vtrcM • ••
lirnint alt II »•«\' \' \' " [ a • 11«r>cI ,«|nn>ai r.» \'.a \' 13 ii i if I i» •»»■»\' \' jöoril honin\' Bét.\'
iissiirtlaéli 4
39 «a t6i la\'t ?<t C -
Zatéi K0ZLü»*
*0C\'T K* "»*
i .llnaieau; \'
•rvatt ara* •»»;•••" Kyonsfiárr •*« 4
frlif:-

Irlilx. Tákirtlélla-
hazájáért halni nem mer!"
85.4¥f.; 45. .1
ÍJY
Fe\'cWW E,.0»d\'k
" """ MIM—■llllll..........
Támadásaink tovább haladnak olőro
A bolsevista csapat.k súlyos ambar- és anya,vbsztesé«et szenvedtek
I árn e-x hí> i i «
Ifi
I n r 11< \'
I Ili
. It
:>t»
I k •
I 4"1"\' * \' \' 1"
rij.i umiiuU- r-b
I- ,. \'aki iMllllk
f.!. t»rU*k i-li\'l | rr.A »«M»" it\'ik\'ko/*
ni */<itjet Lili--in i lliiufuir t.i |i. n Il.imll,
,11 li iliwliutk i\'lón-.
Ullj. 1. -lla- k .Iltllillll ,/i>|t« *. I: • ié Mk.l.
iini|i|.»i ir.tritmi
r\'s ki-< liiartulv.iii\\ //ít terhi a »»/.<»? jet 11,1 •• IÍM I
U td»|.4f IHták átka imliilluk a nii\'fviir !•//• I klija -*>lat<.- III kfiOMÍV «•* li/ l|ailv Mii r II. lift -ll.-Btt.ft-
tvt
I im\'liiii Itolt kl. a vi> UÍ • ••\'! K/.il»iU\'*kiit A t*i|«lii| - - ti I |,v re\' |a.||,í l«»k"t\'itfc* a
t,\'a tuiii\'l\'i >|Mit"k t4\'kiiiti\'l\\i<H
\' i, • t . I. IIU a \'••.\'íuntif.i\'ili 111 ii ii *t «\'». i,tiü>]x t\'.i fi\'Uiitiiilii «t,
».» ...mii i Mi i ivar h/Uiv.iI. \' lilitar-141.111 .1/ in/nki n/urityun i-> »ei«/e-Ivv/ti-tU- fv Mwti-la érék telje* , ért meiia-. t.
! K Ilink i i\'i-ih\'t- a i/4i?j.»t elűretú-i«k .1 -ta |m .M ii nlúiV u (iur.un fuM ••■ M\'k li«\'!\\«*u korxv./.tul. ÍH jnii\'.l rajtit. Il/ek-t u koteleki-kot iiuv.\'v.u iiiMiiot er. k ?if•/afeletti k a
k i.ii |.:ytm inuk IVtrkán>i»ál
i . • »e.l.tt i»ll.\\ 4\'kl\'U r.-iule/-ki»l- U U- I mit n január Huni iiz cl . .i a. fnkf* livuiMt felé irativult k-m trtiui t* f.r^eknjfár fa*li* itt-w- u , tiui miaunkat u.ir a nm^uif-\'ftinH h.i l»i>. fti .nek HÍWa*rntt iyel-f ./llf,mim kele^íelé. in. L\'io lUiU-n.tik it lltmm nioiitén \'2M> Ifto ftkiloliit tornvl területet tftrt.it-li..- s. ,11?.,. Wvól.h u huiinii V«f> iiutitftiiilú oUSivtereiú ki-« r-ku « , iin,«m K« it «% i/ufM lu.lf.\'\' •,lk*t» »r lA- ui ik\'ltii\'t miu:\\»r tii/" r •ft .■.»!.• k i*iUtvl««f «l«\'k t.\\
nivU \', ir.luiuk ffl-ruur 17 «•»
• f»\'ln iii |\\«<ii IfturU\'k iu or.v
• •\'i k.^m-tt j. (i?, r- vii tíll.\'u ivl-
k » \\ IW.\'nv t.< it«>riiA .m \' » kmtt útnak f«\' «»t iiu\'iti\'tU k. V\' ls hili.inb\'»uiiiÜkt>U tl«\'l »**\'" x M.|0 | luiutii, hrttka tié M «ilVt\\*<v»l Ift\'l.^vl t»» •wntii-,.k • 14\'lttNi l,.T»v»\'k C+ fíVJ\' h kniArft.
■\'\'\' ru IV /m k \'te\'lfk.Mnk
• * I*.♦tik t* o^i^k-1 • « h\'.. n».VtA k^«U\'k»xl«>»i uU " i\\v>vW\'b ciU\'QV^i e*v-
k.TuliArUt m i.»hI. «t«)
• " I nxlU.i ftty* mmiMte»i% V
• "«\\\'a,;%«tt Ivai\'tiatik tft»<>» tu.ltftk
» alwaiii t nta^ k\'ivtuk\'tu\'l nit^tr nikiu\'t »»n^k»%t
\'\'•^vték hi.tíA nWv n-.
11%
^ «» •Vnvt^tr Krímii"\' "V 4* ft ^
17 »» iv.^
r. ^vrftitftTftkti
^ \'"\'•A t\' *
* ^"Mtlpt\'t\'Ctfldtftftf kftlH
* —\'------
i.x lllíllt ■
éli-wn «k|f. l.. iniiniil. I.\'iulrih liu\'llott <•! ,||
tAniadiVwiktl %c»ai k lmlM.vikii-1; azon ki.\'rl. t \\IIIH.«I ini.||ii iá?v«>ti.ilimf
iriiiivliii útturii.. >.,|wm . -
U\'MVM\'l lin ll. lt IIW.\'lllllMlh N ,\\.„ Ni.\'.l n\\uhuira nli ijnw ti ttj t<<riiU>tftkot <<1l(.|it.iiii.ul.ivinikkal UjImiI TÍ»M/Af«Kf|lllttlk. i K<Il.it/ ii Vinxtulu uii\'iiti Mnwui ft.H /Ilit ii/ t r.-n külőn ■ u\\<Mliati kkui í«<l>titti tam;vl„Hail (\'•SilMtuiiik aroonnluiik .-/.n«»s ku/iI«\'I
liick úr án finntarioitiik.
A kok-ti Túrákért lolvl.itutt hat •
anyán veszteséget szenvedtek
C-a|Kil\'iink j ciiikli.in InMor tv?lvMr*\',TÍnk „wv puiir | « tTiV.\'-t kotnok li>.
ii. A lk r«»/.|i\'i ilőli nn vuiialáliii\'hikt-♦ ult a/ t ll..|iM\'..\'iifk ki- lih in rt \'k i \'i U-liatiilni. I\'okmi Im-Ii ruli tt\'-n r.-. li imlfHZ tléli riWV-lM.it - iK . I ... ...k f. 1.1.-i..
Iliwltt>/1,il\\ lilik Ke\'ef mii-,\'nr-/ i" l>an Mfliharktól It - /intőn tői .ii a hil t xiki\' \' lllill\'l .it ti.n -.i ki .Tli i. it nifjliiiMiiiittni. i -l.lkillt\'il Tuiktilllltnl tlrllr a/. »>|-
leii c.\'l.\'.l állll. ili ti1 if..\'l ih t III
k-i ikct iij>H»r viss/a(o..\'lnltak.
A/. S.s ft«(\\venii\'iiiiink iMiPamliai ötikúiiiUM i Ki\'i/t\'.|i-ll«irii\'.tliáltay iiui^
ki.
U-I-wrü \'-lói •»"! -,ik kaj .-.III vj. t l\'fi-c-.^ II Íosílaltak I a Ml iiKtil i»x a\'.i-\'liailtts/f.ilvlitil /.\\ mOH Imjlvot t\'jlottek. I mH\'Ii lian-i tC-r-
i-lltMitáma/ln-mik • ■••/ rontUHÍUitt fióixel iijalilt i iii.ul.1 * jnduló f\'l •iirtC\'4«\'t ik-nlr.\' k- n.xsAv. ritfttók.
\\ \'MÚnH\'i -Mai\'viir •r.\'.k liiiiliiuix I IIU-llUjII ^ lt"» ai\'. xtii|.|!t»ll a I.\' - llvo >a\'i\'. tli I I i\'lnk.• /il- > 1.1 III a l). ú> a. I iillHMikui lta.K -r.--4 * >.•* ixV/i\'i iiiivko/ilti\'-k a innr v-n t i i^\'.x l..il,atlu-\'ikat. fv,|.at:iiiik elk.-i\'if-i\'ott ell.Mállaat f.-jt-m-k ki.
|-\'t)il.a. Iilian tia.ilili fulxuak «/. iittai hantik. A >|\'iln-ii ln.i-Aj<lali»-k< m i\'ih iivii.ati il .faliui!. -í.\'iti r-M-.vliil k.\'k\'tru inrv.". klu\'Mlwjni\'
t< k I i\'t\'il ..-It fttl.v Í-. a kii/tl. :-MI. i . t\\i .tas J :i .t t „• i.
„Zalameflye mutassa meg az országnak, hogy a nagy történelmi ~~=»parancsot maradéktalanul teljesiti"
A maatanl háború a\'zsldó vlláeuralom ellen Irányul ^
1 Part ide.lógiai lanlalyama kfiziégv.ze.ök részére
Béla)ez6dűtt a zéla.-nogyal Nyila
• Nylhiski\'it\'s/lis l\'.irl illitl a Nár.is »■•> it júrAs M./M^.unk vivili.i ló/iVi- ri\'iidi\'/.ll idm.-
Inpi.Ü t.nit.\'l>..... iiI.iIm > . löittlii
i.,l nin^l hiiii|!«>ltnk \'I X t\'k\' II.,III l,.\'l|KUI ,\'lMllK\'k I"" J:in"s ni.\'íív, I |iriip.l^:llld:iv,7i\'l.» l^ ni.-iii III i \'Mil"sil|l -.\'i-ri\'IKl .1 li, in k ,\'1,\'liln ii
l.viikraii InilUitilliik. It"\'
uyui, b.i Miurlik\' .i Z!.lil,isn«i\'l 3c vcgcnilniciivliiii ketten
tuiltilk. m.lvck .i vil.íc\'sld"-^ litiri n.iio Ininii nw\'lvt\'kcrl i-l iTolUII túnid,\' K/n\' \'V
m.t. igttjd a >llkl\'
tll..CN.it
Mindig volt ba| » z.lddkkal
TArti\'twUw rMs\' ",u"
h,m,4l.vib.iit A tudótok nict!-,rck voltuk rs.dok A
i^r^jss-r-a
dót k i, rnili
r,b<r,.l^k.t iv.k kiváltót
U ^^ n Jv "dl Uí»n
. ,o.KVsiv belátta- nvtlt
iil.illi okniimunkú. k.vdoll ivy llirg ici^vn.i.l álom :l vlldfi-uiMliun i li\'TÓM\'rr Kól.\'/ci; ,\'vi->
s/i itnvo • I,li/ll.it ni iil:in. :i/ rlsii vihiclúlMiru Itll.lv> óviilu-i:
(li\'iis/nrH/i.L\'b.ilt siki-rüll ín ur:i-
lonfiii Jlllniii ós a IioIm\'vblllésl
i.i ii viiií^urilml írl.ik sz,i|i*:iln-I.\'iIm lillitillli
A nagy világnézati aa.za-|. caapáa\'
Kü ij(, mnstnnl liíboni lulnj-,liiiik.\'t|il" 11 non, a lu\'ixk clkii. li.iinvé ,[•\' zsidi\'i vtligiuvit n rsi.l.l aiiiiliir.il""> .H.\'li Inlvik
i, vilAnnr\'t-ti nniff "s/-\'
>iin ktfgs\'i\'Zi\'s nem le-ircvilzlc. a\' Icaa. nkl liirj.1 a hari-ot Kiliirlás . utolsó leheletig. Ma lik .i Kitartás clon :|en iZüksój-Mséttét. n -,\'vin marad cl de lia lik inon. akkor sorsunk > inrnrtrléi lesz Szl-
.stvan bafaiazó beszéde
Háránv István me-
helvelte> emelkedőit-1T.VS rv kesrtette b>\' a min-iilko;á~b.in kitűnően si-f„l, giai tanfolyamot
lindénhaló testi és lelki t .vrvmtett az ember ,sl, m.\'pndult ennt-k iórt a na«y v.rseny-, k.rc.íve Me-
1K|,.i n»>idi« ínjuk ke-j.i.iliban mo vadunk már mikor uio i\'rvr-üícv BK-^találtdk é. elér ktiivlik a kezúnkb..! Min-
Barát
SoUi d- n v k.\'ríil
ili-ii korban máskópprn I >11 ik .i.iin I, 11. t-i\'v-i, I\'i-iIík ,\'.|i|»-n >c
. min t\' atliillsá^Aliiil kovi.lviv.ik. Ini-v ultin áli.ia iv köznssrui i\'-|>.|i-l >1 I .-t ift.\'v/i-li-s li\'llt\'ll, linyv iilliuauálixl a/ >.|uli|.rl>i>l krll kiiniltiHii \\ viliit vezcliil i-rriil i nnillbaii ini-^li-lotikív li-k \\ k>.r..ss>\'\'}li yiitidnlaliil i-vik kis k.n i. klii\'ii látták « S/;iiimki-.i rsak ryvi\'-ni i\'li\'tuk bi/.nsllás.i vnll Inul... X l.-.i ló tn-li-m f.ilv imán a koruk .\'uy-■lil kóviitik \\ i ii s. ilnlml f.\'i-I,.ili\'s mintl.\'pv ikrr riíiivoinla a ifi iga bt lvi-frl Koruiikra « k..-7i\'>ss>;«i .joiifliil .1 i Imjrllrm zöbl)
Megmozdult a megyarlóld la
Az emberi tár-artnloinnak is mrq varrnak a inat\'a ri-nifi\'si\'i — folytatta MrffMMNhlll a magyar föld is N.iuyott Urmrszn les. hogy miiu.i-n jH.lilik.ii változásnál lóbli irúnyl>ól összi-gyülnek az erók Talán vannnk itt kózóttünk. .ikik :>z >-lnuilt politikai irányzatot is km . Ili k Gondoljunk azonban arra liogy JZ jsten megbocsájt Ita ..v/inte s^ivvel meRnyónont :t buni imi-t Ha Istentől megkérem ezl » bünbocsánatol. <zi,Vrlársain> ló. is inggal ms-izköveielhclcm azt F./ITI aki bünborsánalot nyert azt visszafogadjuk a nngs\' kózóssé\'p\'bv
Nem egy.nl célokért harcolunk
- Most hogy ve-.\' ^n .-nn. k a tanfolvamnjk. .i/l k rvm rrui; deiikklöl\'. ..nvzt itt ka.iotl ízt

adja li>\\ áhh Nc legyen önző, nr tartogass:! a maga stAhiha, hanem juttasú>n belőle minden nngvar testvérinek Tegye ezl meg azért iv hogy bebizonyítsuk . nem egyéni célokért harcolunk. hanem a közért Gon dojjunk arra, m • ínyivet kisebb az a bán..*, umelyet . közösen osztunk meg és nionnyivd na-
Cvobb az az öröm, afnelvnek ó/ösen örülünk A mi **iffc7bh viszonylatunkban azl szerelném, hogy Zala vármegye mutassa meg az. országnak, hogv a nagy törléni\'lmi paranesot |i közösségi gondol.it jegyéhen maradéktalanul teljesítjük ^ helyt-állunk minden erőnkkel
Figyelmeztetett czuljín minden vezetőt a parancsokat, az intézkedéseket ugy adják ki, hogy gondoljanak arrij. vájjon ha m-kik kellene azt luljeslleni, meg ludnának-e kötelességüknek felelni
A végső győzelem nem lahat vitáa
> A végső győzelem nem le-
het vitás um»ihII:i Annakidején a lluiigari/iitlis gyó/.c|n»é-ben is rendulell^iiül híztunk. Nem lörödlünk nZ/.al. hogv Ic-
• mosolyogták a zöld iilget, a nyilaskereszlii Vállaltuk az anyUgi és rrkölesl áldo/alol is, meri tisztában vollunk azzal, hogv a linrenak áldozatai is kell. legyenek Miinek lehetőségével mindig is számoltunk A győzelmei pitiig azérl értük el, mert nicgvull a rendilhelellen liilüuk Xéinel bajtársaink oldalán tízért nyerjük meg ezt a nagy küzdelmet, meri v?lük egyitll tudunk hinni lla pedig eljön a győzelem és béke napja és lio/4áfoghaltink nz uj világ
kiépítéséin/ .t mi kis kőruiik-ben. bár jól iMiet nem ininden magyar testvérünk esaládjáhan lesznek hadiárvák. rokkantak és hősi halónak. az ö áldozatukra mégis s/üule|eutil gondol ni fogunk Xem lörlénhet meg . mégegyszer, mini a mull világháború lilán hogy a legnagyobb áldozatokat hoz -k n.vmitorogj.iuak t»yi"d .\'»IHc* len m ha errol ukár csak c$y \\c
• ze|ő is megfeledkezne
Mikor elhiiesuzom (ölelek emléke/lellek benneteket a nyolc évvvel e/elólli kapcsolatokra Kniléko/zclck. hogy hogx.tu hujiutik akkor lilkolnz-va Oss/f og\\ egy kis vendéglői szobában es.ik azérl. hogy Xoni-reluttk nagy problémái! megbeszéljük Tanlekez/ctik. milyen lingy \\o|l a hitünk nem
• vállo/h.illünk meg ma >em llost cselekedeteink nyomán kell. hogv reánk ismeri mcK Hint odaht/.i ,t \\irágcsokrot -mondta végül a szoba legszebb. legszembetűnőbb helyérc. tigy tégyélek az ilt szerzeit tapasztalatokat a lelketek let-azebh. legféltettebb rucába es ert a s/,lp élnténvt osszátok meg mindéit arra érdemes testvéretekkel
\\ n.ig\\ sikerű zárobi^z.SI Után a h.illgdóvtg «lelkesült ti.ingulatban nn\'kelte el a Hunit «h*t» Indulót M.ijd megindul-t.ik ni egyszerű falusi embftvk. h*»a a kicsiny falvakba. hogy arerte vigyék Páránv me^i4-
veretó hr!> ette« Sjiv.ü s-\'.-rint
— a llungarszraus diadalmas
Megnyílt az első „Honvédőit1 Nagykanizsán, a Központ-szálloda1 épületében
Ujaágok, könyvek, oivaeóozoba, rádióüzanet, gramofon- -lemez, atb.
A nagykanizsai Központi-szálloda épületi l»en két nagy kirakat vonja
magára a i magyarság figyelműt. Kgy ikéhon a i.N\'emxotvcuAÓ szépen sikerült dilisek képe. a másikban hungarista jelmondatok, magyar uj-sá^ok, róprajMtk köxszemlén.VNagv aokaság nézi nézi az uj alakulást, amclv ívom máa, mint az első Kagy-kanizaai »llonvéd-bolt<. Ahogy belépünk, mijuíjárt magvar levegő kö-aiönl licnnuiikct. Itthon vagyunk. Az uj vilAcr szelleme csendül ki mindoiiDiineti. Műt,\' a díszítések i^ -U»lil<--lioii \\aiuuik tartra. A pulton a kulőnfó\'o katouuujH/i^ok, nopiiu-i»)k, haz.ifiaa röpiratok, nun^aiista íalruraHtok, ratzok, sth. Az eirvik lioovéd éppen hónu alá szoritia a kórt ujníiiíoluit. Mit fizetek erto? j rsvati, l»on»6dtoatvér. Csak olfas.ia ki az újításokat és adta toválih baj-tírhaiiiuk, feleli- a fóhodno^y, ilonvéd-lmlt vo/etójo. Iloneédt -»tTérünk lioldo^an krmxőni. l)o ilt a niiink. Huiliuúzenot közvetítődét kéri óvéilu)/. IVdikliilja a azöroA.\'t. Az ol\'v ik hailiuiirs-lent vér jegyzi. Mrif a/iiigi közvetítik, illetve tovúhbiiják ruiliolrailiwiru. A könyv|iulc elótt tnhlien ttezik fi^wlemuu-l a felso-rakozott könyveket, anutlyek golido-\' nam ki vumiak valuiratru. Nemzeti
irányú, lieeaületoa magsar könyvök. Ep ("v német a<\'»«or nvitja az aitót. ö motf német könyveVot kér. Van ory pár. Néai, válogatja óket. K«v* civil férfi törött (rramofonlomezokot ad le térítés cl lenéhem Mert a Honvéd-holt ozzol ia fb>?lalkozik. Minél tölib gramofonlemez kollonc, fóleg masryar dalbon. Óriási a for-galom most. A aaroklian egy euúaa oltiun\'Hzolia, fotőjökkol. Mórt itt az is van. Kölcuönkönyvtár. Két hölgy cv\'\\ esomö könyvet lioz be »a k»HÍ-vom mairsar honvédek részére<>. Hálásan mocköszönik. Köhadnoyx é» hadnagy urak maguk azoUfáíják ki a feleket, mint ahogy ók maguk vé.\'oztvk az egéaz l«olt<; bomnd.\'zé-tk-.[ éa a lieléje való nnyag összegvüj-té>ét. ürül u hzivünk. amikor látjuk azt a nagy érdek knlértt, amit a Honród-liolt már az olaő napon keltett. *A mi holtunk«. A »|ionvéd-bolt<.
Kedven magyaz lestvéivim, látogassuk mog minél többen és júrul-jutik mi is hozzá könyvök adományozásával, grumofonlemezek térítés cllonélioii való liexxolgáltatásával, atb. annak fejlcaztést\'liez.
Mau\'var sziv és magvat\' lélek sii-gározik ki a lli>iivé<l-bult -Im\'iI ...
A felszabadult pokol rémuralma tombol
a némot határvidéken, ahová Sztálin pribékei benyomultak
A német halárvidéken, ahová a bolsevisták henvomriltak. le-irlialalbn rémuralom lunüml A fehizttbmMtóTFtvíyReliendorfhaii amely átnienelileg szovjet kézre kerüli a bolsevista vadállatok majdnem az összes nő-kel meggv.ilázlák. a német hadifoglyokat pedig agyonlölték Amikor a felszabadító né-
I mit esapalok bevonultak, a falu | ideáin iiiiiidenült a polgári la-. kosság hullái heverlek hezuzotl I koponyával, szétronesolt kezekkel és összeszabdalt areeul I Ivgy fiatal leány mellét és ■ egyéb testrészeit szuronnyal szurkálták össze, miulán előzőleg eröszakot köveitek el rajta, kesöbh pedig agNonverték *
Rendkívül nagy a szovjet ember- és anyagvesztesége a magyar hadszintéren
A magyarországi 1i a relére ii a bolsevisták a véderő főparancsnokság jelentésében etnli-telt 20 lö páncéloson és 2727 lövegen kívül még 170 repülőgépei is veszilcltck a január 1-élöl február Iáig terjedő időszakban l\'gyanezen itlö alatl a bolsevisták emberveszteségeit halottakban és si-hcsülleklvii 80 e/eV főre becsülik Még a Moszkvai rádió is kénytelen beismerni. hogy a német ellenállás a keleti arexoualon napról-napra nő. ezért a bolsevisták ember és anyagvcszlcségci igen
nagyok A ncunct katonák olv
szivós.in és ni;i»kae<ul harcolnak. mini n»ég soha * k A Wiking SS hadosztály páncélos ezrede ít magyanirszági harctéren piír nappal ezelőtt puszlilolta e| azH-zredik szovjet páncélost. A keleti német le-rülctekcn lámadó bolsevisták rendkjvül nagy> ember\\ eszlesé-geket j szenvednek \\ foglvok vallnnjása ,szerinl ;iz Oijern nyugati parljáw-nió boUevnü kölé ^ "• 00 I Si f»0 I
hartjn f
i\'kok fnificrálloin invil; 50 iz.iK\'kál WMlcllék t-i k olyan zí^lóalj vnn. mily bül álló lii|sz:lmmnl Imlu\'l
Hat hónapi börtönt hozol tj\' a „biztonságba helyezett\'\' ruhanemű
K«l pestvidéki menekült fietilerrber kalandos tolvsilá-.
es bünhődéeji ^
ték a,sokezer pengi irtéko nihs-lílél. Polyik Ferenc és Gelencsér Jen( erutin ellivorott Hévíjsienl-sndtilrdL Migykkal titték aionbin ai értéit es ruhikat is s azokat értékesítették — Feljelentés lolylln a csendőrség nyón;ozást indított ellenük és el ts fogta óket. Ogyoket m.nl tirgyalta a nagykanizsai törvényszék büntetatanlcsa és mindkét vádlottat lejenként »-6 bínapi
PolyJk Ferenc 19 éves motor-srerelj és Gelencsér Jenő 22 éves lenykérést ijdapeít kírnyíkéríl eliTienekQlve Hé.usrentandrason rokoninál, JjJgi Ferencnél talilt otthonra. Mikor ai orosrok Keszthely leié közeledtek, a hl::ja:da me;. kérte ket vendégét, seg Ken értékes mhlnetrCit elisni. A ket lutaleriber kesiiígcel vll alkeiotl erre és hi-rom llda^a^ biztonságba is belyei-
bArtnnre, három évi hivai likai jogvesztésre mini „ telésre Ítélte.
Az Ítélet jogeifa.
HosxAtartotóit keresi:
Hertelendy Sándorní Vigóhidu \' hlz 115. sz. alatt NagykanS keresi 4 gyermekéi, Hertelendy M, rlit, Margitot. Erisébelet és q,l gyöt, akik Budipesten illetve Pei ujhelyen laktak. Allitóleg Tapol-w menekültek. Ha valaki tud ntluk\'S adni. sürgősen értesítse édesany,\' kai lenti címre. A gyermekek hírl tartérkodnak, adjanak életjelt n, gukrdl.
Tökftlyl Lajes honvéd keresi J leségél és rokonait. Cime Kiskas zsa. AMtemetA-utca 2. siám
ÍH\'liUtztMiliofrr Kassal
i
lfj. ÍH\'bÜtzenlKJÍi i Kmil Kai«» ,Tárról keresi le>|vér. t i s , ,|..v| ját. Kiront, aki tud felölük i nwt, 6rU>sitsen..( ím Ifj s,|h,i( liofer Kmil Na^\\k>iui/Ni. S/i. Jözsef-utra ő a. Shiio-_\'\\uh lYirluzoL\'á\'iit.
I Vaitlr-n > Jrllö ;!•_» érés volt da|n>t. f ánvi útra |n -zúiii ,i;,ii lakos, \'éjo s/ol_\'iilalos| ki-r. - in. .4 valamil lud röln. érli -ilx- Ki.v . \' eló/wíiir Xa.\'vkalii/sa. S/.\'i-h n t.l 1. sz. nl.itli lakosi.
• IVdffv (ivoa\'V Imhiv. M..mmi^.. |
nokrti Óxcni a aziTkcczl W«j <r*> !
levelét áltwlbi a eiiílZi tlin l,.
I>r. Kan.sz laá-zlo M \\ |t| f„t l ,
Illa/11 éilc-it 1 lioz/filiiilozöjl . Im i
talál\'. ImxiX lakeiim- Ilon - CvAg
m.\'. 11. p \\lnl.i lOI "/.Üli. I 1I.T1 test hol lói ükről ide vnr \' |
Kii>l»ó- Jó/s f 1 ~ órnii\'oi 1 jnillda/okal, akii. KiiIiiiu-mi-n JiiiiL^ F "lói liidiiak. Ki Iliii-»k.il*>\' un u.iiili li\'gllfőbb S/ok.s 1 Tolna 111 Ki í iMilnu 11. 11. szalu alall lakon, i-ip . . Közölyék Niillovid 1 Ssilii". kinrn eseodórörs.
Nem.- Józx\'t es.iildói>/ak.i-. > xelő kéli 111i111luzok.il. akik tudnál Knkhtailtei Kató volt I*. \'.i/VM (/.Himlya idea */ nlutli ■ kik«Mi». eiiiiít s/ive-kixljí\'ii-k v 1 I.../..I111 Cilit: /.*|a«-«i-rszev\'. k.o bmalni esendőt.
Keri*>.-ni .\'I k.iloi. i .. -. 1 • |
dig Ik\'iinilliM......- 1 / d t I - - "
Fenne és Ik tu.illi l\'« la IhuivM* 1 \' Aki tud ^áriuehikn\'.l. kuiilc n érv Mtést illlleiin \': Ik\'riiiltb IüH-h1 -\'rv. tálioriposta I*.
Vitéz Varga Juiio* 1. lu I. »JT
Ht ri: Aki val.iiin kozeli bbil/lud < fele*4".i,liiró| t » ki-l.\'iiivoiuml! I< a/íves a fi-iit irt tálmri *záliloii k" zöljr wlein. Ks-I. -óaiii ritii\'\' k<i |K»-v.o, (ír. l\'e*l. lii !. l\'.ilné 1" l\'tvr István lioiiv. ken-.-i "•k"
nnii, akik elmeiii\'kiilU\'k a/ ....../ "t
elöl Ó-. I\'ívr Main ik.il. K-n \'U* hogv a ll 6\'Ji t ,1- np-t .«/uiirs Írjanak.
Virá.\'o< Sándort, aki tnu-zak -/i-zadnál szolgál, kí-n-.-i i»;i_*\\ »-(L\'nokám neve Kditke. lakit; I\'-h-Iv post, Hékc-11. 33.i Aki tud vala :nt róla. értr»kiUit n Horváth I- ».*•-• Nagykanizsa, lVtófi-ut \'2í» s/
TeL\'ki /olt.ni tuzéizá«*|ó-\' »e- •• atyja, \'lejek 1 Xoltán nt. • -fötörzsórmestoi. Cr o-- n\' -\' k-\' Nagykanizsa, esí-ndör?/árn. i*""-\'
Lehetetlenség ninos,
osak tonelollanség
Magyar Ifjú I
Akarod, hogy nemzetünk toviW éljan? Akkor kéaiOlj a fegyvere* harcra. Vér a Hungarista Ifjwt1 Légió. Jelentkezni lehat • »o*>®r* «áal Irodában. Megyei iroda: Zalaegerszeg, Mén. u 2. aa a léri* Ifjúsági Irodákon.
Kilartéa I tljen Szálasil
HJuiigi mt§yw
f/t*
p,|hlvá».
H»yfilflbt klképzéira kl. \', cioport agy réaia Miittrl. Hazatérésük \\ Mii" bogy .««» ,izi ékét". E» nem igaz kihillgstésa folyamit. ■\' f!i»núk I legszigorúbb *„t«t|0k folyimiiba. ÉI|M Siíla.l I ) MegyefeielSség
(j2«n az otthon
IjjM honvédnek C 329. . ,u Oienik Nagybakónak-\'„ n\'.vére. hogy lói van-,,„l(rsek. amit neki is tilv-Ktnk, ujon lóbbct és , ir.igáta. imádkolunk ér-,ii SiOianyát. liogy minél ^utn-haia gyóielcinmet a . iisinlital. Sokszor csó-
hírek
„ ftn»U 2\'j Vj\'ánap. Kdm. kai. r _ Malin* (ié/a t ?> lltiló Horn kai. Marfil
«)1< Slnü\'tr
-ős iül ftégyirfárl tielRálal*!
, AIMI,\'1 .MrnvAllA\'. .Mária* kwrnif4k lál|ák el. -
vtifid ti|«t t J\' Mctklv-Balua / VTl n l.ti cv IIck ÍM alalt)
*.fM ifi\'dr\'fcr«re
.áPkltA nt-ltve niponta rrggel ■ Mi* ti Ar«lf |K"Mro "u^n • ^«l*|art dA uláo oAknek ) —
•umág)
. Mim! , t Nu«v KAroly ■■ k Iimí Í"Im« laó $6 Alt \' i\'i.tkm .i J. /.un H/no i \'.miiIi.ui ( Mimii n kü-
• «li. Ui-tl.i
i.\' \'Oátaitulet felhlváea)
• xt l|»ul.*tul,t ultul a kfii »i-.» ilmltitt i|«ntt> 1 m uj i rit/oUmvnikul >l\'. I arr.i, lut^v u réi»i
•s-t : \' V.>\'l»,»li\\..k élVt\'llv tf-
It\'k.i iKt \'iá t,\'.! t%r l|mr
\'\'"l».iti*ii tUf«\'lr(ik. Kl \' (:) •nirnapi honvedelml u.ol«)
»-•\' II\'. lUIUtU Iló 1 .\'It ............... inul ilol
■ \' ... I INTI Vl\'tt.\'k (fi »"\' \'«<<.k ii li.>nri.i.-liili
- ii. W f.-lj.mt.kutrtt
\'\'\' l ...! .1 lU\'tmvt y,-.**-
l»\'.: isi (óién u.l,»-i* » is-nuv. n lm. Munkai
«• .11 I. -/. I . wtt\' : -»ny)
* * "M* ,» IIU\'IU\'kultlM\'k. \' * \' - \' . .1, tltéU Nv-
\'"•• bv \\ \\ 3,1 ,,.„.;,M r.. t ^runktv. lioll-\' < n> jutuituk. ■"-•Sutor árverések)
\' y, i n í-vnt tnin»
4 ^ > ni Sionl liuiv \' > .v- i> ii... . .„a I vii
>1 e< K it a.
ii.
"Lsislói tanfolyam
"ia.i)
■*« ..ii # k i->v*a
T «» \' tt i -»: yiai
\' ut.\'i .1,\' r. . ,.:,\'n»
W-. vmk t.v> * \' - \\ N I; w.. :I«IU
***\' • i\\. ir- jip
\' \'-* a.-. I lnll.\'r-
» k isV^ .-.\'V\'l k \' \' - k \' •-* i a i. \'v >•
N4 \'Qi»lau« u L iotdalrtL
. ">0\'.n«Ii<Umk * Wor«"««*dok\' ujabb alkarai
teliorliiót1további 2 J\'ilik tLoutaXiuk\'
10ltok vÍHitia hnmytalanul
£
^nap u clienséito, lírrortumvtk-
kn ómmal 38 anRol vwiriUi TOpó-vél«t (óitok le. .
S»en Htdln
A jaltai terv torié rosszabb, mint a versaillesi békediktátum
A "m, ^^SSft^ k, a Karcoló
I,,Wlin a vilÖKhirü sv«l kut.itu ii In,borús (öbünósök jaltai huHroziilíval knpisolatbon II következőket mondta
í1""!\'\' Ut» tízszer rosszabb mint a viTsnillesI békopnranes\' Un * <lkirülln\'tellenné lette a maiiiilik vilógliúhonit, n jaltai terv bizonyossá teszi a liiirm:,-iliknt A m-moick inost hazájuk fíililjón linriolnnk ós ez ;i har-i\'uknt keménnyé és kérlcltieli-t-Irnné teszi.
Az OlasziirszóHbmt ImreolA II\'IIKM\'I kötelékek kúlAlt ii ungy fi lhálioroiliist kellett a jaltai ha-tárnzat, amely a lenuycieket ki-szolKiilt:i|ju n szovjetnek (>.".-
rancsnokuk, Andcrt tábornok últnl nyllvánosságno hozott tiltakozó jegyzékben a kAvelkező-ki\'t monifiák
A szovjet által megszállt len-Rvi-l lerAleleken nlni-s szabnd-sóa. sem nedie Igazság Ezért n laltiii értokczlct hnlározafcilt egy lengyel sem ismerheti el
A Mnnehesler Guardfa« rl-mú angol lap beisqicri. hogv a hílioni ugyan a I.engyetorszóu-nnk adott biztosíték miatt tőrt ki lemlatt nzomban Anglia és Ámeiika nem veszhet ősszé a Szovjetunióval .Inlláhnn ezek a a kérdésen végleges megoldást
KÖZGAZDASÁG
\'Munkában a kereskedelem, közlekedés és hitelélet hlvatésrendle
Mlndan karasksdAnak jelentkeznie kall
A Viinzetvo/elíV mint ismereti\'a, olioiKlelU- n etol\'j\'/ó llentzet hie.it,ei-
rrildléilek folállitamet. A tiiiatasn\'n-k.\'/ill a konwkislők, továhltá a k..rli\'kisléi>trn >* Inu-l.\'lelUii dotunv->.A tiival,w.fi>nilki Sopninhan ni.v-ko/ilUi muk.«k\'~\'l. A mai lieKiollvn fonUvi érilokok lur.Vtiu k ahhoz, luvy hliluloivAolőtt s ok n liivnUllrn «\'«■ .K-k k.u.ljék miv iuuk.sl,»ülu\'t. » nuh.-k ir»/.la»iwi tén-n U\'heln.-k mineoti ko/.aiH.Vúnkn<-k joaíolia-Wuit.
A ki.n»k«*lók luvatiwreiulK. » siíikMVkK.-k. valnminl ».-oknak » „at-> horderejű kérd, «\'k ómer. »-Ml; aiu. le.-k a keo-sk.sl.-len,he . dol v. .\'km\'vnni.sk. eln"nd.-ls- »• or-lrv nnv ívn, ..-ikllott u-raVien lakó kenvkok-UmNn
» k. .mcii/cími bat.»-oA a » ; ke » nie.lon h,.,.d. (el iu é^ke^-A kzinvkislók hi«al.»wndj»\' n.««va
tóko-an fi\\í\\plmcztoti az értlckoltf-ki«t, kntrlo/i\'ttV\'íiiknok unnál
Inlfiilil* toirxeivk eli\'u\'ft. mort a ki-|iu>.ijl«< ••lőtt .illó ívmlelot órU\'lmó-Ihmi /ok. akik n koroktnlók liivat/us-\' riMitljcnck i^a/olvtinvüral nem rt-n tlflkf/iu\'k. M»ni iniinkavall.ilói. t^m mtinkikuloi rnyiüsél\'lton liivat.w»uLat mó,\' akkor mmii i!>akon)lluitják, ha tnlanioly ■zorrezot rc»<zóről külön kijoli"i!ó«t n.wrtok.
A jolcntkczóai kötrlrzcttfc\'v íoplaJ ko/.mrn ▼:»!*> U-kintt^t nélkül, vala-nuMin\\i a ki\'rrnkodeU\'nihon dolpwzó a vniéhn* viHiatkozik. Tehát nt-m-c-ak a\'.vLnak a kűMekodókiM-k kell jt\'U\'ntkü.-iji"\'^, akik olánisitó üz!rtu>I wiuU\'lk^t*?k. hanem jelentkctftiök k.-ll i.v|laul a ha/ak4juik. piaoi ucu-wknak. niJUSr ká>n^Mé.rt folvta-toknaL a 1-óráJlat. terWnv atb. a mintlen! (jnilíJ \\orwkod«.nel: munkaral alonak. ido^rtroi a doh uiy-Ári.fokat l^. A jelontke/^i kt.telo-\'aMt.^c wnatkozik azokra a azemé-
iUrr ak k u^ók;
ijurxM\'AslóU a!apjan fejtii k. tereken) mi ot.
- VÁROSIMOZCO-
ftbrvir 19-ttá\'. »<«ő>61 wm(,tn "\'P
Bécsi vér
CISadtitk Kid* SisTJr^
Ahol c szövatségasak .lalszabádllanak* Bslglum 10 milliárdot flaslatt addig a msgszállóknak
A Reuter ügynökség jelenti Párisból, hogy nincs mit tagail ni azon, hogy a francia főváros 6 hónappal a szövetségesek megszállása után éhezik, mig a német megszállás alatt mindig volt mit ennie Az élelmezési helyzet javulására a jóvőben sincs kilátás
A londoni munkaügyi kongresszuson Belgium képviselője azl mondta, hogy a HooMrelt illat nagyképűen lélcsiteM ll.NRA-szervezet wldig v.amit sím telt Belgiumért
Belgium eddig 10, milliárd frankot rizclelt a megszálló csapatok fenntartási költsi\'gcire •
özAnlanak a ztldék a mag-szátlatt magyar tarlllalra,
ahol most bolsevista szarvszál
taváksny^el Isltsnak kl
Mngyaror.szágnak a liolsi-vis-ták áttal\'mcgszállt részeire nap ról-naitra egyre több zsidó özönlik, akik Bulgárián és Ito-mániált keresztül iparkiMtnak .\'lérni az országot Eltekintve az általuk folytatott gyanús üzleti tevékenységiéi, a városokban és falvakban mindenütt liolsevlsta SzcrvezkedésJ fejlciii\'k ki,
A kommunista gvúfések klő-pontját. — amelyekor a lakosság eiltlin figyelemre senn méltatott mosf vasárnaiiokra lie-Ivezték ál ós azok látogatását liölolézfivé tették •
Mit kall oselekedni, ha megszakad az áramszolgáltatás?
Illetékes helyről felhívják a la-\' kosság figyelmét arra. hogy ha az áramszolgáltatás megszakad, az áramot fogyasztó gépeket és lámpákat nyomban kapqsolják ki. Ha ezt nem tesszük meg, esetleg hossza órákat vesz igénybe a túlterhelés következtében keletkezett hiba kijavilása, mig ha az áramfogyaszlik testeket m -denkl kikapcsolja, ugy 10-15 perc alatt ismét megindulhat az áramszolgáltatás.
A lakosság tehát saját érdeke ellen cselekszik, ha ezt nem szívleli meg.
Hungarista m\'unkahádsereg falállltésa
A kormAn\\ olrí-ndeltc, hotry a háhorulan az o^eU-mus hoiiTÓíio-lem, békében az ornzác ujjáépité\'<»o érde^éhen minda^íknak a munkáknak tenszerü olv/wrIie/. limrly-h«z a Jíolcr.zö Nemzetnek külön a/erroi nincfonek, va^ azok olv^-iér* nom cl-\'vjv\' k, hum.\'*riata raunkAhadvrc.\'cket kell felállítani. A hun-Tk-i-tA munk-ál»»il% re.\' kitU>-nai ft-.\'M iem > >nu t \'» bir»»rkí*ÍAa aJatt .t I. >/onr/-;W katonai. Tagjai mr.-kril\'nb.\'ztet1 le^pcn t vi.*lnéjk. A hu:._-ari>ta munkaha^scmírot a u>-tali* rr.oiz<*rt*i én harrbaállitá.\' mi-n.«-/:ene állit a fe\'.. Niki \\íoí aláron-dclvc t» íe a.dáU/crü f<v!alko*t»tá»4-ról ,-ondoekodik. A. hun^anrte munkaha«ií«roe jew»nc«nokai a u»U-1l< it.o/.\'\'«-iUj« é» harc\'■aállitá.* _mi-ns»zterének c!f.w-r.*ízlf\'*->> a S«-«n-icwcutá nevezi ki
Az ebétetités ma S ónkor «• • értig un.
ealai közlöny
(Ob\'4/1945. légó
Hirdetmény.
Felhívom a város lakosságát, hogy légi-riadó elhangzása ulán aa utcán •enki n\'j közlekedjen, hanem a ionnal menjen a legközelebbi Óvóhelyre.
A tarlót légo-század Jáiőrei felszólításának mindenki engedelmeskedjen, mert akit a légó kihágás miau, akár a légo-sz»zad járőrei, akár a rendórök, vagy h^jkímb-, vagy ház-parancsnokok—fel|e!enle-nek, a legszigorúbb büntetésben részesülnek
Óvóhelyre menni magyar kötelesség!
Nagykanizsa, 1945. lebiuáz 24. •si Lago parancsnok
Nagykanizsa megyei város VI. Ügyosztályától.
54/V1. 1945. szám.
, Tárgy: Vasárnapi sáncmun-kasok bélének kifizetése. „
Hirdetmény
Kázhlrré teszem, hogy azok a nagykanizsai iako. vasamapl sáncmun-kások, akik leliiuár hó 11 - esz a III kerületben (KiskanirsanJ dolgozlak eródiusi mumcan, fizelvsilkcrt leb-ruár hó 2)-eit 10 órakor a v. mérnöki hivatalban jelenjenek meg
A Bicicsi megiiatalinaioll hozzátartozó ts átveheti, csak az illclö Jelentkezési igj/olvanyanak azámál hozza inag.ivai.
Aki .i fizetést ál nem veszi, annak bére a bunvéllelmi munkások etke-cink leljaviiasara lesz fordítva.
Véofoy Barnabás
I M< V Unlvslluk. I
Naqpkaniaaa utagvai ráraa po Ifár i uee la rétéi.
Ili ké I9*V Tárgy Mevonultak.elkoi lö/óltek « haliak o.rluil-xrr jegyeinek beetoljféitAtáii*
Mlrdetmeny.
Felkl\'-m a lak«»»i»áh\' flgye\'mé\'. bogy S tMXMIU I. elkbllOIUll. \'llialA OI tl CM-
ladtag«h éieiui-aieijegyelc a
beva»yi4*. eikaiioi^a. e.oa amiaa tiiAu aiaantl i* k»u violgailMi.l a k,u anaital lihaiailia A (iiin irft \'»lanilt aepa.aiuiaiáa eredményétől anjnis anal Altapitiiai iueg, lw> e.en krieie«*éir nek 100b tlér e»% Ali uem fi e \'Kai\' K»ihl*ein a lak>-«»*got. tn>») uio a.i uuai f k.v S»t .-3 lka kiSmli |h>io Ja. -aert uuun a m\'i^iam a o ereJuterye a a|»-jaa uilnd*a o>uiA«iiA*i f«- J»leulek «>i «i\'n I\' ll. a Jogtalaout feivrit o iliai •armdftgokfti eikobioui Ma pedig e:t a»m lalaina\'x meg. a i*gsöieiebbl Jt?) uMUanii .•»i»oa«aa Jog.\'ai o.-ini\'
Nagy kant.\'«a. |tá.\\ fei ruár .A ut - Polgármester
Nackaouaa m«v*®< várva iv érékéi
a*; ISO Tárgy Mai^gaidaaágt tal aarrf <•• beje rotéae.
Hirdetmény.
Ff\'k.wti retoáarokat. akik-iek btrw> kábaa \'p. g-^iete. traktor. iraé
wtMá grut^r. lá/vaáutvrvfla. borosa. •4a. iai*rfáay. ve.s\'gep. gatvoatleiUto van kv-»» eiel étamei > »ay kar!ia«n a t.Sa aiaei Ml»aa fao (Hunyadi a..-a Iá. lankaiao insta bMuu .4 éa J7 éo é*e.éu • l! «%ra fcO.ölt, a kiaka-i aaaiaá t lVltl»t Janoe vSrvaSli IkiaaU M<i< *ál lekruaéa r: aa a ki\'au -j\'.^o enL*k t>« Kk *« K»ai*« Maiad ériéábM uV taa k aaért mii aAau*! «i ao klta^aal «4Hi kéa;ta.«« ai#g oJ/jtai X^kaafa. IM^ H
Mtar.
Naffjkanina
poljfirmeaáoriíóf
m iae*T®i várpa rm«»tor^f L
rárgy: Zairbaaiolgá^U a vagon eerteatk aiátu
173 kl 1M&. Tárgy
• táa a vagon
i
Hirdetmény.
Felhívom vároauok boalparoaalt éa a lakeaaágnak azt a réaaét. aki aartéal öli. hagy a levágoii aartéaak után be-aaalgállatanéó aalrt f. évi február bó 2A UM aaAmltott 8 nap alatl a zalrgyOJ tökböa annál la Inkább eiolgáifaaak be. mert aki maat elmulaaiija a be asolffáltatást. ai ell»n kénytelen lessek a klbájfáal faljaleotéai megtenni..ami oek « hámpig lerjedberű eizárái a bflntetéae Iven felül azoUtól, akik a beesolffáltaláanak eleget in>m teamek, a 5» 5 X. IHV K. M ez rendelet éttel Eében a begyljiéa eiierftr*é»ével innr bízott katonai alakult a bairai^koa talrmennylái g kétazrreaél kötele* ltf<-ny beyeonl «
A ralrgySJlök ezen Idrt ai«:t h\'HÓD. caQlortókdn éa péci<*keo ilfiulan I -5 óráig tartoznak a zalr át-\'-tele vftfetl nyílva lartanl
A zalrnak klfogáalalaiz aiuióaégüuek krll léunle Ar átvételi ár > 1\' if ll.iér. kg kéül átvételkor firetendf ZalrgvUJtók
Rabka éa Fogaraíl. D\'tk tér l. Sklenarky haranr. M«g>ar u ti Raj Káraly. <)miá« ut a Zlegler György, üst. Hór«r. if-t- ii NagykaLl/aa. I94G februAr 21. «• , Polo^moster
. Cseresnyés Sándor testvér, sz országos psreszt-szervazés propsgandlltájs nyilvános gyűlést t«rt .yssár-nsp dólulán 18 Órakor a varosház tanácstermében.
JSSjíh,
teni a lllitiozvosi k; rosháza). "\'"Uh,,
UJból hgyelniertltfm " got . kiüt.,,,
ezérl különösen ktl " "•n, általában a cs, S1 -
UáHásn\'áloki U ^
ova.ai... -.1. i 1 s (ll/,
gyazaiosak Nagyk.-ntlz!
• JPtó. le-Polgj.
Na^vkaiiiz^M niae/t po:gitrniaa>aae
ad. 3163/1045.
Tarjjy: S/en.i és Szalma kötelező beszolgáltatása.
Hirdetmény.
Ismételten f\'ihivotTi mindazokat i gaidákirtrítne^ Vuiii.k x.,. . tio^v retjük minden k n h. idj.i ut.in 150 kg. szénát I hi\' an . i^y 27-én d. e. 8 es» IJ. vir. d u. 2 es 4 óra kfizölt siélliiká* >e a 3 í vlvlme* zési firtkrakt.m i a b.tr.ikulepre,
beit llX) kg Xz iiiiut 1* Nayykanizsj.N^i1
Polrj^mester.

NafcjkAnuaa rie«vei \'afoa poljáríuealB rátái
4231/1945. Tárgy: Kiütesés lilu^z elleni védekezé/.
Kiütéses tilisz etbarifása"
A háborús népmoggalom leik tövé i tette a ruha- és fejtető cMerjedvset. | A ruha-* rs fíjlelü pedig kiiitj\'us . tiluszt térjeszihet. biéft iiyoiiiatv-kosan figyelme/telim a hkoss.igol a loknzo\'.t tisztalkcdásra, a khér- ! nemb kif.zéscre és a felsőruha idAii* kkiiii atvasnlássir^.
A tctvessegvl lokoiott fr /t..sag gal kerQliu\'tjük el. <i, mar u eglev."> tetveket cs serkiket forró kcz/.iessel
TeBtvér t
Há at arcvona.on h j, íőiter, akkor kj(of tudnak tüteini. Tt s. doskodj arró\'. ncSy ;
utak d hófi.
,noí< tlltr
iilhetjük uug. (Kifőzés, va:
^ kcyiesse \'flfalftv sth
lejieivtk", berkek Cjfléhen kiihm-leges kcieUsrv van s/ükseg, ;.\'racsot a tisztiorvosi hivatal ad Minden tetvmégi esetet be kell je\'cn-
A nagykanizsai városi kores-ktidbimt koaép.skc\'a tanári tev* tülote *r. taru óifju%éná mely ségf* fajdalom.."ni ;».• • ni>. iioyy szeretet\' es nagyrabect^ilt kai Kir\'iik, illetve teiláruk
hastnalhatok ev>-ew at arcvo.ialt.o: / ,rAlls
ster j/ tí, fJS
aPHOiffRíFjfe;
i
Hé .h./r.lgnt e „ , vri/ a l*la K•>, a\'etl
Sa ii* d • I
ne<u I Intelig *KJban le hiva\'n .
A r

testnevalesi tanár
f ev január 20 an magyar nevelőhöz rnéité módon elhunyt. .
Haldiával nagy veszteség erte o magyar nevelcsugyet, amelynek het éven keresztül farad hatatlan munkasa volt.
Áldott emlékét szeretettel őrizzük!
tt ;lK«<!i»/ t
vetuk i m , It mrnlel iu
I riae\'e\' .\'»•>. t
Sas»eaa» >
f.)eie»t
L
Aüáa-vím
te:
álu.lro.tsk a.\'\'tr..iie. taiéai.taoaaL Je tnej mfu»aiioztiih.nll.ii .k irniai.u a Szaia. e .tl.l roetníllgo,!.. |r;enllt. h.cy „ draaa In ^uya. anya. a.iy.oy., dM>o>£ l».iv.r, M,om4. illetse rolos
6zv.
Turek Gyuláné
ax. Barka jkatalln
k «.<b.n Mk,ld;f„,l .|„|, bdMui .z.u.ror. . Wrr.-.S IIUMIIOI tanerMlie to\'yó há zá áa vlaasasdla iir.r. Ifikét VervBiijeetl ,, m
t>rsa. t.lolRzsk 10.dl inir.J.iUil »/.ior !.«<zk a trrs.lá bateiiutiUtt>\'l . záa k.t e,ybs.
i foi.o bó :6so. ..•ars., d. l
K-. . . -~ ___r
ISav »it it * r..:..[ alzhotitika ír. At ení«»leá n.o
W!™.1" "«"■ \'leniteretereadiek plasssis-
leBp-^raaein . UlndMk.W.aS p.tttnnalD\' \' - - —-
->.(yk..lw imj. Itfrear :a--
• ^J\'jcvcbelyare h.iye au^a e.u; a csegbo dega.i leiktoéiéén fo\'.j..
A Ta jó lalked mindig kó«óttünk|ál I
«"t\'1 "■rr-v Tz.n_ uLu1 f-JTe...\'., HjLutZl
luik. Imvr, U. M|kt a , ^^

3CZ
•tiftd I </■(*«• sl
ft> <1 - - . Cl •■»* « »-•> Ci|»ö, pke:i:ie\'..*knek • adék Ce>«" •• lrl:"\'f» • nvul.il » • .if ler luh\'.r o»e • l.ap-ee ...........
KurduumUrí, , \' a kiad*-
Jrbboi iü. h#\'«v, >
megveteiie k*-.^ r» \'i -kedö
Je inlnöaauO u\' n\'
hatmiit nagv .. \'
tetlkt.it k.iciek. - Cim««t! bérc*
L
üt ruiiu/.i\'i i
K .tbb buio o*at\' 1 -ere |K>»-é) llaaivae >\' hlvala ban
áiémantaa
tfliveili: Pipp Tt\'
áieearélnafe M «\'
» «• i»ól Itic-pírt t \' 5
Bagtnaknli
aoaao tererJ\'ií" aomca. Cira a W "\'
ZáLál
ao-\'T
Klad\'n
r«<i- » »■
i „Magazctt.;
wyi atca -a ■ ■
HycmOar


r.ladA:—.—-
. inilokoial Tálwirl poila
JgjüjKtflbb katonát I
*v\'-. 48. i, T
- Nagytant^, ^ ,6bfutf 27 k<dd ( krm 30 fi|Mr<
...............M-m S. .Mm.
j\'IWíti, M kiadóhivatalt l.l.ínn Tg. „
Felelős szerkesztő:
.H. egy népközflsség lly.„ lns4(.„ ,„.... B*®*®™®! JÓSOl
akkor a Gondviselés n.*l^V.*^ ""»«.\' »*-« "ép,
, MuMilifii. A !■> «\';» «,|."»ui ihirt-
|i:y.\'raiiiin kiliiiili\'tt\'^.\'iu-k\' onllt-kéro ifiott um^ jiM-u\' alkalmával Khwr U\'iii.miii államtitkár fölolvasta a hilin«ViH«k .1 lmrt tíitrjalU\'-ju-l t ;ini \'lvU\'ii kifejtett.•, Imvj
• u«i/flko/i z-id»Wuf a ki/Wikiná-i.u+i kapitalizmust óm a/. <^|h\'iirtú Í«(!-4\'«i/iiiii"t inúr rúgnia a iti\'-lick
• A»Jl-.».\'ának óm szociális Imi|iIo_mi-...wak i !|>ii.H/.iiiiÍHÚn» használja fi»|. ai ll>j". vk lim. »\' v í ni llll-t -
«»«»,\' U/.ilti fiatalinas hiil..nlt.-1\'.\'ro •vnstko/olag a Knluvr kijelent Ki v akkori XéllMtOIHZlig, II IIIUM-
uia Németország ellenálló orrejó-irk isik tw km Unotlékóvol is ren-AIm/.\'íI volna, tikkor nem követ-kv-u volna az ií-hzi-omlás. Klleu-twi Németország in.tr r«g ltom !.\'■-k/m, lm int\'ií ina is magáliail fior-iiiii.1 akkori gyongi\'Módónok esnk k^\'iar.tii.x ilili M-s/i-t in.
\\ német lólfeniiliinrudáht egAcdúl t l^fuli:, rs / áldozatot luraú kósz-► ií.i/v>ag:i biztosítja. Az 4-\'»i Ull«4\'V|/.llll^l IW*M» OgY genfi l\'\'\'ivkalN»l6l»mi, "vagy egy luiihfi\'lo •V.\'<"iin\'-nv róvrn!fogjuk visszaverni, Uhui egvislul.- rsakin ellenálló "■\'"k. -v,.;..i;ik.UáiMiink « ftn>v«— niiiL rn.je által.; 1
nohlári 1,ftlM>\'-\'>1\'M ókoron a gyáva IKílATuri o.\'vozmC\'llV op pártokat a Im>U M\'Viznjiis hullámai tWTimklM-HZOrMottak utólili pedig olíSk
"*> V,n,K>k.1Vl mindazok
v |-»lirur. all.unok, amelynek korlátolt kepvisiloi u>ív vélik, lioey
»\'» Kin ii roiitfrtvtK.il szövetk %zliot-iM\'k az ördöggel. Ikw •nutid a *á-tannál ih ruviis/al.Ui. Irhetnolí. Azok a m |iokv amelyek államfórfiai U-lkü-ket eladtak II dcmokrutikus niurv-tok \' rs zniiló IwlMnizniUH ordonpw kúzdi\'lnióni\'k. olűhh vac.v utóhli ál-(lozataul I^nok nzoknak » h/1«||».|iK\'k-m-k, anu\'lvoki\'t totonno, hivliik.
A iicinzotiszoí ialinta NcinotorKzág udilijr hunul ja liarrát, omiií vviíül ilt in, VS nuHr ohlx\'ii iiz t-vh mi
a lortónolini íorihilatl^^Jij-kó-vctkozik. VinCM uz a náfrrfoín a vi-liju\'on, umoly moglátrvitHa H/ivunkot. ^.Ilrti^i\'iiik annvi milidont jmi--.*-tilotti/k cl, ami oióttüijk nzóp, fon-Knji\'s rs szont volt, Iwhíy < sak azon cííwM l«\'ii felállnának MZ.MiU\'llk\'tjük óli\'tiiukot, hogv .olyan állomot *to-rrmtuunk, amely i-mól fok-oivi azt, i aiiiit a/ok <>lmj»stifa>ttak. lla cgjf jMipkozoshi\'^ ilyon inni\'iri s id«\'»kl>rn ujrv vÍM>lkodik,\' mint a iMjinot ncp,
lől® az élethez való jogát"
akkor\' az intőni (Ioo»Ivín\'K\'h vi\'^ül ltom.tagadhatja imV az ólotho* való jotn\'it, liaiK»ni ininl a tortrno-lom Horán mindenkor az illha-tatos kitarti\'int a földi tót ir.ival jut.dnuizy.a inou.
Moinnarudt\' rlotünk folv tatta ;k Kiihrvr i nak <vv ««l sZOlpdiitá-han állhat: jxnrv je\'irátr^o mindazt,
ftinit n noinzotközi xaidó ironos/to-vók isatloHuik ni\'pünkki\'l hz«iii-hen ol követ tok.
Töri irtot Ion itóntot akarat k.dl ah-Iwx, Ikiu\'.v utolsó loholotülikk.\'l Nr-niotorxüáu\'ra „gondolva fórfi f. rfi mellett, nő nó mollétt vállvotv. h városokban ó* viilt\'-kpn ím a fiatalságot in Jiojovonva rnak azon cói Hzolgiilatúlian álljunk. lK»gv i^in-dpnt h;<vc*wünk, liog> népunk-t .v -n nvoinoriiságlu\'d J^ÍQjmcntsük ás azt a hálmru után kultiinijiihiuí, váro-snihaii. a v illókon i\'-s ncm/otinzo-riiilisztikiiH kozÖH*SfólH>n hjIhiI talp-la i\'d\'itMik. Üö óv olött nii-\'.\'jövc\'ii-döltfin ozrn inozgaloiu gyóz.-linút ós ma. miivt mindig, a iu|>unkl>o votott Intőmtől áthatva, iiif\'gjiMolom a áNOiuot Hirodalom gvózohin\'-t. *


I német paraszt nőst mutatta qeg, Itoov mire képes.
Szépen sikerüli a vasárnapi paraszlgyülés a nagykanlzsa városházán
ágbeklállé borzal-
Cisresnyés ilestvAr
\\
mint élő szemtanú — a bolsevlkl horda mas kegyetlenkedéseiről
\' fc .in iy j,),; i.lp«\' f.\'-n,*k n "" ki\'lló """ \' «\'s rluLi -/nxcti • Iit"-.., - ult ii
,\'\'.\'i\'ihiti ..ttVw.liu/u k"/irMtlO»i "\'l».:.» HHV|M|l.ri»Mt \'» !«\'■
■ i-u.^ urf /ui.M^ kiknlilotU\'-1 -■H\'.IH,^ Síunkír U^U\' riK\'k , lh Siimlur
In.iin
h 1 1 S.uitlur viv.\'Ióm\'u\'i Uiu\' ki-
\' \'"l irkiwlt » (Ouli" nnill-1 álnt| iu U--yiilU\'k Iiniry . \' " 1 "-\'l f»vn.it.ik. A i*/»ikiii»i* tii.l.. Mi^-mltkcí.^ ut\'Ut t\'r.\'-, i< -lit r b bli mi.it »yy órap , ■ ;.HiVelitniUm n nuuDárwf ,.•»" li:.\\olm,.t..| kiHtnv niintlt\'iwi>
i i llí"l""tnl..t mlott n ln\'l)/.i\'tnM.
Peremi állam ve«yunk, 4
1i\'iíirvfzi\'t uikuli t\'IU\'ii^ií nwv ,v Bw,t ii,,11,0
, ;■■? i.lq tiblio a „nk hTUk-lbo
i,.\' <«• »>ic milliók N. m.\'tor-„ \'\'il.>«\'ivt.\'t. I vlnvtk. A , » liinnULitn i,kM|(li\'tK« <>ti\' •én-iitkin-l. I>a.\'»r». I»VÍ 1 \' *. rzik n Nemet llmvln t.\'l>b millió mn^vark
ékilmozni, olliitni, Jlert NC-nn-V)r»a4ir jr.miliw <•!"rc\'hitr.HMlI |«niMl«lKn-nak wn-ildUi inunk,imial l.ilk, «tllt „ír,, luituliiiiu tnrlalcKiitviil. A uu: liicl |«inn/t mint in\'liiii\'lfi\'lilltiirto ntmt mutatta mec, Ikmv tniro kti|»"<. N4nii-tun«ú\'.-l»n liiimli\'n in<p*ni|?« I,. >u,i wlK\'. I>" "tt urtortilct »vi-V»C\'||. OH ininili\'it ki vun li«aiiu,|«», ál,-; vall iiiunkulm-Heey e N*mel Birodalom 80»V Önellátó állam, alt kitüné M"
ra.attágának kéeaónbetl.
1U|, „ Fulm-r
-"Vffl h,J3e arolpilatáUn.
munkát n» \' utonaja.
ban u nfkövotkczó gvóz. lBu-t. Majd foglalk<«jiott a magyar fazdaaégi vitaággal
és a mjllt liülM\'ivol: aki torm. lt annak ^em volt. aki ilolgozott annak tje-m volt, do volt, do volt a zfiitl"|5i.\'\'k és Hzokórtolóinak »\'f« a frlsó tii^vrriM-k. Ha Szálai Fo-ronc ói munkatársai olóhb vctU-k volna .j a tataimat, akkor ina ()«ik Óm. Hái<»i**\'\'k, Szlovákiait a többi n»z mftí nindig "ingvar loiutc. Kranp.iiW náídon ocsotclt:*, liogyan caapt\'ik Ih> i múltban a niu^yaratt-a ncm;otct, a munkiuísagot, tt oarasztol. mint az vrtclmwégot egyaránt Ha ii^azer fölszámolunk a •multat ,jhn mindazokat a hung,,-rist» l.i.i-.i.r elú idlitanak, akik 25 ér alatt elók^zilotn k lassan, fokozatosan á nag> uernzetiiruliiat, akkor ezer éa e*.-r foro rugiia a >/ániuk. Nemzetve/ tónk oly „agvlelkű volt exekkol, liogy fehér lu|>ot» oíhut ki számukra.
Majd éles, kemény szavakkal r»-mutátott Horthyék nunoMt botot len
orszai\'érulttséra.
(FalyUtát a 2 oMitan)
Háború van
Ezt tessék egyszer s mindenkorra mindenkinek tudomásul venni, ;:ki ebben a térségben él, ahol a háhoru szele közel ért. A háborúnak azóta, hogy egyáltalán ez a szó és fogalom megszületett, egy és ugyanazon törvénye van. mindent a győzelem érdekében beállítani, ugy az erkölcsi, mint anyagi és szellemi yonalon.
Erkölcsi vonalon, ma mindenkinek tudnia kell, hogy beestclcn doleg az ellenség törekvéseit szimpátiává! kisérni, — lett légyen az bármilyen vonatkozású. a szellemi eldalon, bűnös vétséget követ el, az a személy, aki az ellenség hírverését — legyen az bármiiyen csábos is — a nemzettagek között tovább adja. Anyagi vonalon hitvány bitang az, aki az ellenség szolgálatában egyetlen fillért áldozni mer.
Mégis azoknak a szörnyű híreknek ellenére, amelyek a megszállott terület szenvedéseiről szólnak, akadnak maguké magyarnak nevezni merő bitangok, akik a feketén tejet szállító asszonyt. - a legfrissebb bolsevista, vagy angolszísz, esetleg azok együttes szelgálatában álló magyar hiradásu emigráns rádié os-teba híreivel — traktálja- És a legszörnyűbb az, hogy ezek a ina^uk-rél megfeledkczettek, miedig azoknak a soraiból kerülnek ki, akinek legtöbb veszteni valójuk van. Értetlenül állnánk ezek a jelenségek előtt, ha nem ismernénk a magyar — úgynevezett — középosztály lelki beállítottságát.
A maf^ar társadalomnak ez az értékes rétege teljesen az előző politikai rendszer estoba és bűnös mentalitását vette fel és azt hiszi, hogy mi hungaristák mindent, de mindent fel akarunk perzselni, amely a szebb élet kiteljesedéséi jelenti. Pedig milyen nagy a tévedésük. Mi nem akarunk mást, mint azt, hogy tanulja meg a magyar társadalomnak ez a rétege is azt, hogy nincs többé „bűdBs paraszt", hogy megszűnt örökre a „kommunista" munkás. Ma csak magyar delgozók vannak, |c- . gyen azok helye a paraszti, munkás, vagy értelmiségi vonalon. Tudemá-sul kell venniök, hogy nálunk min-deaki munkásaak számit, aki akár szellemi, vagy fizikai munkával keresi is meg a mindennapi kenyeret, a maga vagy családja számára. És parasztnak számit mindazon széles néptömeg, aki a drága magyar föld megművelése árán teljesiti kötelességét a haza és a nemsetközöiség javára. Tudomásul kell vennie, hogy minden magyar annyit ér, ameny-nyit a munkája ér. de senunivel sem többel, mert számunkra éppen olyan értéktelen a dolegtalan lusta miniszteri osztálytanácsos, mint a köldök szemlk\'-lö paraszt. Azt Is tudomásul
kell vennlök. hogy a liungarlata életszemlélet nem lOr meg semmi •lyan megnyilván»lá«t, amely eiiel a szemlélettel izemben ált.
Tudomásul adjuk mindenkinek kendőzetlenül, hogy elvesszük rádió készülékeiket, ha aioii keresztül a nemzetközi isidóság hitvány hirvé-lís\' . merik tovább adni él munkatáborba keiül rangra való tekintet nélkül minden olyan személy, aki a háborús erőfeszítésünk és győzelmi akaratunk útjában áll. . \'
A magyarság élelküzdelmében a győzclemrevivő döntő harcok előestéjén állunk, aki ebben a nehéz történelmi laladalainkban bármilyen tormában is ellenünk szegül, az számolján azzal ia, hogy könyörtelenül leszámolunk vele, nini olyannal, aki az uj magyar élet kiteljesedését akadályozni akarja.
Zalaország a Hungarista életszemléletet az ország többi megyéitől függetlenül lógta tel Ebtll lolyő-lag teljesíteni Is Ingja a kötelességeit. Jaj lesz annak, aki a megpró-pállatások nehéz napjaiban velünk\' szembe mer helyezkedni. Annak számolnia kell azzal is, hogy nem éppen a legkellemesebb körülmények között tejczl ke — áldásosnak nem mondhat* — hitvány életét.
A hátországnak éppen ugy, mint >i első vonalbeli harcosoknak, itt Is meg kell állniok a helyüket, aki erre nem képes, az számoljon azzal, hogy a becses irháj* semmivel sem drágább, mint a többi áldazatkész férfiaké. Tudamásul kell venni azt a hungarista igazságot, hogy vagy megsemmisítünk, vagy megsemmisülünk.
Nem kérünk egyebet az Egek bölcs Urálöl, mint azt, hagy világosítsa meg most minden magyar testvérünk értelmét azért, hogy rátalálhasson a történelmünk útjára, mely bármily véres és nyomorúságosnak is látszik, de az uj évezredekbe vezet.
(L Í.Í
A Ház Ql^se
. Yitóz Thmi.mI.v András elnöklósó-fel h kópv isi-lóbáz tegnaii iiló.st tartott inolxeii 11/ elei-ik V-jol»ntolte n /~iilók ó« iii-iii/-iilók házasságáról |i/iiló tunőiixjnvaslat inoghirdet\'-si\'-t. {árt :./ Itatálvlm i. i«h. Kjryhoii uj törvónv javaslatot jvleiilolt/»k l*« ltn-<l.i Ix si íi«*»s védőinek óm :i hungarista mozgalomban érdemeket t»z "izett-k liiegjutalina/áMiröl. A k ó p vj se I ó h á x
Wk../i ii i»i.i ükV-t Ndcn !0 Ara*
kor tartja. x
Wlassow testőrsége kiválóan kitüntette magát
F.gy német hadosztály keretében az Odera mentén Sacharow orosz ezredes vezetése alatt Wlassow tábornok vezérkarának testőrsége harcközben kiváléan kitüntette magát. több ellenséges támaszpontot elfoglalt és csekély saját veszteség mellett a bolsevikieknek sulyes veszteségeket okozott.
A harc folyamán, felszólításra sok vörös katsna megadta magát. A feglyok vallomása szerint még többen is megadták y#lpa magukat, ha nem tartották volna csalásnak-a hozzájuk Intézett felszólítást. A vö-rés katonák nemsoRára meggyőzéd-hetnek arról, b « Wlassow hadsereg nem s> ság és nem csalás. •
Febu OA6oe p. - Prxx
iá. Róm. kai.
t pmjiaiaéks
Ahova a pokol szabadul fai
Cftorotmró*, Aki mugn in r.\'nm. vett a szönt^ magyar főidőit vivőtt harcokban, sxivlieiniirkoló kó|v\'«t ndt I ónnak, mint H/emtanu, rnily.-n Un-, xnlmiikat végzett a IioIhovíkí |n>koli had, ahova bovonult, f »lakasxtptták a |M>lgánnoHtort. mórt köxigjvxgi-tott. folakasxtották a hentest, nwrt nem volt huné, folakas/totti\'ik a jh\'--kot. mert nem volt k•nyoro, t.-l-nkasztották i kitgazdát, inert nem volt Mziv.< ittliagvili apáitól öröklött-ki 4 foliíjót. \\
Zsidók voltak, akik a plinoékbe menekült magyar nókatfalkutatták és a bolseviki herdák elé hur-oották
lleviélt a HÓI, miként mártották ln« a Itolxeviki lk»tvárok bajon -ttjük -t "itt magvai\'. szülés olőtt álló magyar iszonyba .\'-4 kiszelték k\'lóliik i magzatot. Felakasztottuk pip.,k.«, felakasztottak n)iácákat. Miut.iii ni-i{ lvalázták, agyonverték óh csizmáit-ka- lia\'álra ta|Nwtiik a gv ennek l.iiv k.ikat. Iteexúlt iix anuli diadnlK t »it lt .állító nógy ácsról, nkik;>t a/. o\'á-
r.ok ós Irolnik elfogtak. nAluk.it -fel hl, hí tolták é< sót szórtak ih.ji.i arlftiklMN mi* ímmnivii kínok k,»f. tt elpusztultak. A rli uliilknpiinal ünneplő magv;M-oknt b-ásták a földbe, öpsxotiporták, innjd ott hatf.vták* okyt olpiiHxtulni. A fiiilil nwsonvokjit íor jiik olőtt tix.\'ii-liUKxán moKKvalnxtak ős a/után ö.\'hXí\'I a |<ost Ak őket. majd fórjoikot tiirkonlöttók. Kmnóm hxii-vakkal Hxólt"ii/.okii>1, akik a /i-Imh-|ii|*i( lK»sxt\'nvi\'*ik. akik il.»struálniik. a fiatalságot s/.okósio inu.-ilik. akik lázítanak, fokHőnm\'k. omlKMtáisai kat kiii/Noiázzák ozrkro k■•m.\'iix mogtorláx vár. .Majil utalt ana. Im»«v amikor nivirlm\'il itt les* a/ ulolno ImxámolHH,
ez utoleó ösaieo«*nás
u\'vóuh»"» kil/.dclrm. \\<n0"O ki U\'lólo mindönki k-Vnülotl >1 a iwl, lla a Küluvr látni fogja. Iiogv imníbi^zuk kötolosHÓir.\'ink -t. akkor Uvz miiiil -n. aiui^i* K/.ükY».\'ünk v-m. liii\'-ivlo ríni. Ilixxunk Kxi\'iltwi PiMTitH\'hnii. íu/.Kiink a l\'arthaii bizziink , ,* mairunklian. foj«</.li- b-\'gvujló. izzó liüxafiuMsá\'.\'u. nu\'gka|K» U\'szúiir-t l\'x1-ivmivós tostvC-r.
Zilahy Moszkvában
Rövid újsághír számol be > u I. hogy Zilahy í.ajos i,rt . ,7;
ajos irrt,
■PH ppsp MoÉ| kezett és előadást tartóit
V9H :\'ö«erkesztójc" Mosi\'k\'vábJ[ld
Gobbels: Sztálin lövészhadosztályaival az egész világot a Kreml diktatúrája alá akarja hajtani
Azután leereszkedik a vasfQgföny, mely mögött megkezdődik a népek leméazárlása é« elhurooláea a zsidósajtó tapsai mellett
A vörös szikra meggyújtja Angliát és megindul a nagy roham USA ellen is.
lliorliiO Dr. (IóI)Im>Ih hiiiMlalmi minisxter >l>a.< Hoieh« cimü li.ti-Inpbau iri eikkólMil közöljük:
Kxtulin tóhhaxáx lövószlia<lo>\'.l,t l.vának wnrítw\'-j.i\'ivol nnir akarja valósítani lóiri álmát, lioifv ax nyi-\'X »i-láuot a Kn ini díkt itúrája al i k.>-4-wljmi. olőtt < ikl:.\':l» vi
inoirviláiíitja az oiirópai konti\'hNo-fpjliHlósi I.\'níióit ax olmult \'tvok ta-•l\'iisztalalai a\'apján, majd a/t írja. Iioiív Sztálin C\'.\'váltalában rvm hajlik arra, lunrv torvoit nvilváiMMtriáirra Itox/.n. de hajtlintathinul n/.i-iiio olőtt lolnv a köx.»l jóvt\'i. ni-IxU-n ut intornarionáló diktatúrája* alatt a iH\'iunt n.\'p lot Mim\'- a fiMrvvort óm a nzovjrt loh-vizálná Oirósx \\ dói ós dólko\'ct Kurópát a Nóoiot Birodalom Jognacvolih núe*ót.
Kxután IfH-n^xkodno ar. a hatalmas vasfüirgönv, molv möuótt m.ir-kozdiHlno.n n,\'|Kík lonu-szárlása >\'s el\'iureolása a londpni ós »\'-wzakomi\'-ríkni zsidó sajtó b-tszósm ilviinilása molk\'lt. A iK-|iok tömouöii kiirtása után ami inoinnarndnu — ax a tivorMinvug <>ml«r k<nno, ax a tájékozatlan tömeff, molv axt tudná zru-v\' a világlK>l, amit a Ki.miiI a saját n\'-ljiiira lM>lvoem>k látna.
lt){N-|>nn Ho»>sovelt valószinülojí nu\'-^bukim ón ujabb válas/.táH alkalmával már Amorika roitubli-kánus olnókót választana ós Annlia llw\'ií jobban oIv«*h/.íUmh- b/folvását ax «Mirópni kontiiu-iinro. Ax uj olnök-nok hivatalos tónvluxk\'-so az volna, liogv Kurópáltől kivonja r8.i|^itait
f-n n kfiiiliiion.-.-n iu-iii iiiaiailuii itiát-hatalom, mint i Cam m/.o\\ ji-t lt.nl osxtálv, iiIi\'IIm-I ihi brit liadov.liil> \'állan i szorillf-li.
Ilvon .-.\'viUlinuk.Hli s -l az in.\'\\
líPVoVott liitilii illik \\ .......................
idoitf lai Liu i i\'m •/. :i t.il n\\ k 1 ^ • tol.-niil L\'Míjlo síiki.ikt\'-nl íratna iiáia, láilhalNiril-niá ó- a/ a bizuino-. vas fiiéiról iv nió -imI-xih is h--n-s/k sl-IM» ax ruróp\'i liauó lia f.iloll.
.Akkor inouindMlna a iiiiiíx loliain az Kirxrsiilt Mlaniok -11.-n ?•* ikkm . koj^m\'v.;- mi lii.-uálkoxIllik azt. a iiioz lnillii.it, amit i-u\'.x Itixomoh lum-iikii .elnök a jaltai koiiforcnriáról kiadott nx ilnrkoxatá\\alnioi;inditott.
Kxokot a fojl.-uMmxoki-t oií.v amerikai nxooátor nyilatkozatával Ii-Ik-I lo-jjoblian inouvilá-,\'itani, aki kijck\'ii-Ióhi\'-Ih-ii Angliát Kii rój>a kuniiix vakln-li\'-nokx nov «xkv
(íóIiIm\'Ih iiiini^xtor a továbbiaklian hivatkozott azokra a kfji-l.-nti\'s<\'kr>>, nrolvokól. a Küliix-r lett nóliánx hi ttel oxolótt az aiiirol-iH-m >t ojxvütte miik\'HlÓMiill, Most már a ImlMovisták nz Ottoránál állanak ós ojr\\.sliil a nőnK-tj katonák Ir-IxtállÚMitól függ, Imi^ Kixs/.ntakanxhiak-o uira Kelőt felr. itur.v yudig tovább rolytutjnk a i*< lűiinot Xviignt foló.
-Rilösi\'it; ax a szörnvü tóiiv, hogy Ifi konferencia zárónyilatkozata, az angolok alltak ki, ezt el-ltja ós mú|( az oinlM-risóg tolib préljléináját w, uw>ly<-t szintón Né-jtnjotoijkzá^nak kell megolduni. x
A szovjet bekebelezi Lengyelországot\'
Roosevelt — a zsidóbérenc
az Egyesült
(lxmdon) Kgy énuol laptmli\'mitó JaltáUil való visszeérkeziSte után ozt jelentett?, liogy u szovjet kulüuyi tW\'jilji^toea, Anglia az Kgvesült .UUni\'ok kúlugAfninisztoro titk\'as ór-\'Yiltok r»$sxo és jpgvxő-kohwhnn kőtclezt^ magát Aiigliu ós fSizakanierika. hogx- nemmifólo kifogást nem emel, Lengxolorsziiff-nak a szovjetbo váló bokebelezóao ellen. x
(Ik-rlin) A jaltai órtfckezbtról több rósz let válik ÍMnerotoMÓ. Küwewlt « í>ztalin kőzótt aa angol
a bolsevizmus szálláameatere f Homokban
líjságók liirmlása sxorint nutíegvr\'-féa jött lótre, molv szerint KoohcvoI) hil\'ig/\'ite a Kremlnek, -liogv ax h/gvi^ült Allarnok lakoasagát á Ik>I-s.-visto érdokoknok megfelel,u<-foU\'iisolü. Az a rendelkocóe, liogv liolsevisfák is folvelietók ax nmerikai lisztikarbu (!), ennek a megogvo-fúanok egyik követkexmónyo. \' x
rádióban. Alig akad mm^^ aki nem ismeri ezt a nevet k emlékezne jSilahyra. aki villájá,,?! a szovjet állal lö.tém r,*s,,iSt zása után minden vagyonát , 1 tünötfk iskolájáé nak i, u s*nCs hagyta. Ezt a vagyont a,„„i,an fogadta cl a magyar állam V, ki ne emléke/ne a ..ILiái,^ vasz- ra, melyben bold..g„;t .,„1^\' Karádi Kala vonagloiia vé^ig jeleneteket, súgta bugi i ói/, i,, l|)(;)4 csolással a giccs dalokat Ki emlékezne a „Hatornyok"-r.\'. i^.; nél lélekrombolóbb s/iriniüxet \' Németország old iláu háhoruhai- /, Magyarországon nem nmiau.k
Már akkor sejtetlük. hi.i-y . . lami nincs rendjén" Zilahy \\ len „humani/musa" k<.r(ii Ai» azonban gondolni sem ii.utun. hogy eljön az idő, onnkur a/ ! elmegy Moszkvába és i lászóvai ; köszönetet ino: d .S/lalm r r /. nak". amiért v-oli i.l.;,i kidv«. bombái dobatni vil\'áj u.i (i¥ a nagy „Irö" uj élet .-s vt ag^cmlt-léthez jusson.
Must mindé/ beköveike?cn A magynr kö/véb-iiu nv wgtvl« n \' borodással es limlom vcs/i ezt tudomásul, mert fe\'l:ab\'.: • \\ undok ez az árulás Os „ sem kisebb Dáln-.ki W.fc h .. Vágó, magyar-irtó pniiukaja- . Z lahy regényeire viss/ ignndo\'.., tr j lékszünk egyik alkotására. I ben a főszerep!\', mu\'t xíiav\'.i\'""*
magyar tisztet, mim b i» 1 állította be. Ám regény.--^ v nója mégis az volt. hogv i r\' tisztben, amikor a Knhr^"\' bevonult oláh tis/u-k :> c<i:icr-: a magyarságot. feléhréVlt h;:a szeretet szent tüze e* kard--: az oláhokra rontott s a kii/.! *• ben életét áldozta magy.irsV" nemzetééit.
Mindez most kesenl uiói/zel kt veredik a szánkban, inert embr ennyire még soha nem, állott igye-dül és kizárólag a hazugság ^ gálatában. Zilahy megjátszotta > |A magyar hazafit, csak azért. lioc» ezáltal igazi . terveiről eltereli\'\' » ■gyeimet. Megindilolla a ..ll«l* cimü folyóiratát, mely az értelmiség és parasztság, a munkás és t*kés. magyar és magyar között volt hivatva hidatfépiteni. Ez a .Ilid* áronban egyedül Zilahy számára «ioi gált. hogy a Budapest Moszkva távolságot hidalja ál rajia.
Hisszük, mert hinni akarjuk, hofy a kitűnőek iskolájának tetvevd visszautasított. Önérzetéken sertcir s hazaárulóvá lelt Zilahy Lnj-^ könyveit máglyára hányják s n\'"\'\'-egyik megsemmisül az utolsó szJ»t az utolsó lapig. Máglya lysz. ha"1* mas, egekig lángoló máglya, amelyben minden áruló bitang .szellem\' terméke" örökre hamuvá válik-
A német repülőbombák
óriási robbanéaraje
Egy angol hadifogoly közli, MB Londonban egy a V. I. lövedék
A OOZFORDÓ uyhv» d.dodU roeaol 7 órától mik 6 órálf. (Keddsa oeéoo Mp éo pAntekeo dAluUo nőknek ) -Telefon: A6n. \'
csapódása állal előidézel! homW tölcsért látott. Átmérője 70 <»< volt. Ebből következtetést vonW\'» arra. hogy ezen repOIÖbonib^" milyen óriási nagy robbané ffri ,
\' c)ak len«t«ll»n»ég
"•j \'Jo^ nemzetünk tovább \'\',iktíV ká»iOI| • fegyveres
V,r i Hungarlsts lljuságl \'jji.nUsinl lobot a tobor-:,j(1ip Megyei Irodo; Zala. \',. Mária u- 2. és a járási
.\' „\'ódákon.
%l Eljön Saála.ll
lliusái/l metyeveiela
hidal üzeni Németországnak
i . ......... ViiíIm Imi.
I .1 l.i\'t .. .i.: iiiiiilnjitiit .... lilltt lllulllt 1I7.I-II, n „ni ik. Knnpl.........
KII idill\'I -lll.ltill,,/,!
utón ii pniiiiu >ntj
... ..il.\'.llvk.
Ko-iáUrlozóit keresi: {
Iradv Sánd.itní Vágóhídi Ar->i .ilall Nagykanizsáról . 1 jjeimekél. Ilertelendy Má-\'i\'jijilm. Erzsébeté,\' és üyör-ilk Budapesten illetve Pesl-... laklak Allilóleg Tapolcára ... itk. Ha valaki lud róluk hirl iiijifsrii éricsille édesanyju -ii címre. A gyermekek bárhol ra.ii<lna£, adjanak életjelt maii,. .1 -.1 . Kritil Knjinu ... i i ...... t ■- i\'tlinanv-
I. .1,. ;ii.i i ni f.-ir.lilk ralis
■ ■iK i i III S-luitzon
*tl Nu: kan./su. SZi\'krrva i. :i \'i., Suttieitviiieiiiei
.... Ji\'ti :li rvi^ vult Hu - i-ni.i .,i.i III. ./.\'un uletti
■.. í/.Ji.\'itl.it<iMt k.Tix\'in, aki
i- tini ri.lu, i\'-rti-ilm. Kovára
■ . Wik:iin/»i, S/irlirnvi-köe \' HU IlkiFt
\' iiv.,njy lu.iiv M.kuhwzoI-i . in a */i-rkiw./I.Wn:, Iwtí.v .\'•ulti a .. im/i.lliit-k. kir.». I..WI.. MAIII íogal-
■ h-,1, I..... .Lírl.i/i\'nt én liiva-
liik.iiiHi Ik.ri\'s - (Ivór V M«li Int h/íuii. tfrtóei I.lukról kk< vrir.
J../«-f óriiieefcr kéri nkik kiiliilri\'iiiea Juciké-.1 l.i II.M\'i«kiiliól ninnrkült, s.uki-h iTuliui rn.) Kéli i*. .un amit lukutt, Ciliiét \'■ i.iiumí.1 isthiutiri\'megv\'o)
* -\'"J.-I r-«<,Ml«*>,>./il|iaASVO-*•• \'\'""iMéuit. Iikik tudnék • •• kai,, it.lI l\'.vti.rzn\'tKt
* > -I -z nlnlti i lakúéról, \' \'"» k.ilj,.|„-k, v,.|,. közölni.
r-alIewiniA-n, karhatalmi
. .1 katlllui IKVHUIll\'t lw \' \'.111 J.m.J n/i-div-l. ilt\'rnitlh . Ikrn.illi 11,1,1 iH.nvixIrluvt.
vtniii ikről. kiildji.il érk>-, .\'j? ""rriiith Int run Arv.
" J,ui.» l, ti/ I,. 4i!7. ."\'mii ki./t<k.|.l.it tud e »■* ki-liiiiiiiiiirul. logsev, t "I ,r1 t.ilmrj miiiiiuI) kli-, 1111 lika^i-m i\'lnlo Ke-1\'wU lii li l\'alnó u. 10. \' lak,m I,
Tüzérségünk tÖIT^TT"---—
jlkirliiiI A azov,, * okozol,
nini adók n V, "•\'\'IP""1 húH-n ■ ■
••■".■-IN-ii.k r^Si \'í1*"...... k\'i
......ni. jiiruiü ^""""-" a;
Vj:
Ikiiiv. kon*, roki> 7 V I \'nu iK\'kültL\'k ursierok
, Meih-ikát. Ki rí ókaí. I.W. tdHiri|swtnaiMwnne
^idurt, aki ntlki/ai|jl asé-\' \'I. krnv i luirviipis. I Kititki\'. lakik Hud»-,;\'" Mi Aki tud .aLmilt llnrvi.Hi laijue \' Ktfll-ut oa \\ ^li1^ rnol
7\' AilUn \' r-
Fi r:
"». <»indór,
l"kí-.-kk„M.J\' ¥"\' \'"dl ■vl. -.1 l\'l/lll i-, \'««<\'f...,\'..tl ti,
Isil-i\'iistiiknuj, ííot ^u/uíi n
A kcletpuroszországi naey csatáJ.
haIi,,,„á?Ínyu küzdelmekben álíó hadosztályaink, hal hét on. ~
szakítás nélkül\'8 szovjet hadseree
rohaminiik állanak ellelit. Sam" ^
Séóet m nadásaink az ellen-
Ségei messze északkeletre vetették vtssra. Haditengerészeik egységeink legnap ,, hatásosan avatkoztak b" ezekbe a harcokba
A Roor-menti elhárító csata «0 kilométer szélességben lomból. Koormond és a üelsenkirchen-Er-kejen t vasulvonal kOzöll sikerült a nsnmerikai hadsereg kólelékeioek előőrseinket egy kél helyen a lolyó
"ikn^\'l 4,""0,ilíni Unnich
fesayss
dalán a Neuenbnrg mlndkél „I-
lolvnaW r\' k,,C"k \'"V^b
m!?nli C"Tlinl< " alsó Saar-TOntén meeaUidályozták az ellen-
hídlöiiií«^PI ■ Lés Ser,ich melletti s\' án^LáV\'a8" kiliKi,á5á\'a üinyuló c ,Al ""etikaiak elórelB-"sei baarlaulern lérsénében meir-^sutiak Csapa,aiek "a Spicheri aJ.IÍ\'1\'0\'1 ai \'"\'nségtai további
ktserödokel foglaltak ,iss,a baargemündlói északkelelre fekvő szakaszon a támadó ellenséget egy kis betörési hely kivételével ellenlökéssel visszavették.
Közép-Olaszországban egyik kisebb rohamcsapalunk sajál elhatározásából egy erős ellenséges lá maszponlol támadott meg a Monté della Torrazzán, azt védöörségével egyült elpusztította. Porellálól északra csapataink vállozatos harcok kézben már főharcimezönyünkben megállásra kényszeritelték az ellenséget. .
Az adózás négyszerese falyt be eddig: a múlt év hasonló időszakához viszonyítva
A Hungarista Munkaállam adéerk$lcse
Fényes tanujelét adta hazalias és magyar soraközösségi érzésnek egy
nagykanizsai Erzsébet-téri ketes- 0lyan cselekmény ez, amely loll-kedő, akt megjeleni a városi adá*> kívánkozik és a mai hely>
hivatalban Fogarassy hlvatalfónök-nét és kifogásolta, hogy őreá 30000 pengő jövedelmi alap ulán vetették ki az adót, holotf 340.000 pengő tiszta jövedelme folyt be. Azért kérte az adéhivataltz hogy Ilyen értelemben helyesbítse kirovását és 240.000 pengő után vessék kl adóját éa 1945. tyre azonnal le telizett adóját.
Fogarassy adóhivatali főnök azonnal teljesítene koreskedőnk kérését, aki nyomban lelizelle a kivelett, illelve helyesbített adót — 142.000
mai helyzetben példának állilandi}.
Ebből az alkalomból kérdési intéztünk Fogarassy adóhivatali főnökhöz, milyen az adófizetési késziég Nagykanizsán?
— Örvendetes .jelenség, felelte, hogy a magyarság annyira eleget tesz ebbeli kötelességének, hogy január l-lól február 20-ig a négy-azeresét fizette be, mint az előző év hasonló Időszakában.
A Hungailila Munkaállam adóerkölcse ez
Szovjet-konszolidáció i megszállott magyar területei)
Gajdeazbo kerülnek a hüségee mai
A megsjá1 jet lóparai
i nr hazafiak
A azovjel lóparancsnokság egyik véletlenül megtalált pa/ancsának értelmében a megszállt Magyarország összes nemzeti érzésű lakosságáj .liiiuldálnl" kell,
megkezdi^ rajna felé és disznói
Magyarország izov-nokságának rendeletére Magyarországból Uk-lovak, marhák, juhok ilaállilásál. *
A Szovjetunió annyira legyengültnhö^náT^^
üzenhet hadat Japái
angol hiradó meg
ísi&SS\'Í.\'Í\'^
fíí* Í HW Nyugat-Európában
lelállitandó második arcvonal en szolgáltatáséul - Japánnak ha«t
O.en De minthogy semmi jel sem
mulat arraj tiley Sztálin eirevonat-kozó igére(| be i» váltaná, ebbó zrra köveftiltilhelünk, hogy időkízben a Skévjetiipió annyira legyengült. Iiogy ujabb hábotua ler-heket mái seen vállalhat el.
í"
Sztálin sürgősen hadianyagot kér
S2WI - nehéz kilalálN-Aszovjet éhétslajt
iégd Adiü a Szovjetunió Mjál erejéből képtelen pótolni.
Nagy kérdés, hogy ennek a aOr-
. , „övetségesek fópa
„ncsnokságához éle.hsngu fi
csak
"r/krideg^kokálnem
Retö felszólilásnak lesz e valami eredménye, mert az angolszászok, nak éppen elég gondot «kez saját súlyos veszteségeik pótlása
Ezt a gondol még johhan súlyos bilja az, hogy az újításokkal fels/t-rell német Ungeralatljárrtk fKyfr több szállítóhajót süllyesztenek el és ezáltal az amu^y is szükr.s haió tér napról-napra csökken. •
A német katona harci azellama
Egy spanyol haditudósító, akinek alkalma nyitott, ho^y meeismrrji- a keleti arcvonal néntel katonainak harci szelleméi, a legnajjyt.hh csr> dálko/ás hangján nyilatkozott rrról Megállapitja. hopy mindannyiukat, a tábornoktól kezdve az utolsó köz katonáig, ugyan az a szelleai hat|a át. Az erkölcsi lényezók sorsd^n-töek, különösen ; hhan az eselben, ha azok mögött, mint ez a jelen eselben Németországban adva van, az összes szükséges anyagi tartalékok is rendelkezésre állnak •
Mindenfalé anarchia a vörös Remaniaban
í|J..knn-h ffitY ,|U.H> Kritljt-voI\'jiii ós llr;i>sé\'»lMiii Niiu\'vtilil. /.iiviii "linók «\'ts nnilfi.M\'k voltak. Iin-K I. HOIÚII M IC, • k i.lt ,
>h>i. ItiikariMlwii li\'itti\'k a l.ii.tlu
IKikttál. ;i i finlt\'ii sf.\'.-t t-s 1.1.1. II,;,. kr./t\'|iiili |é f. l(iuk>M ii iiiim /t i -liink fhiiiik\'kiilt Itiikm -siIn\'iI, \\ \'.riti,,n ifiitlMiH-jiifk u/t ti iNinri, ,t.t „it ,1. ki. Im»-_\'\\ ,tili.lt i-h.-tU.il l,,-/it.tlith it fltí.WlMt. I(,.111.11111,l.i.n l.ihii-l. it k il/ táS|MM||,|||i,|Ml|ol. A \\Mfki • liv .
m-iii Itiikiinwtliu, - r»» i., - \\i
dí\'ki Minrvl.a m-m t,-|„-ii I. I..I..i az iiti-iikon a jiu-ókrlt\'tk k*\'-n\\t I. -iwk iillMiitlutii) i_\'ii/nlni ma.\'ukut. A kortiiáiiv «-lii\'inlt-ll a/ . állat-álloiliáiiv ^/úmluivóU\'lfl. H/ a h/.ov-jrllN- ii,iii\\itamló iijnl.lt lillaliitUi-
iminx u-s/.,-.\'* ujt«>,- miatt >ztik> -•jr-v. a uhu.in hailsf.v- liaiiu\'iihiU ni>-.z u/. i-,\'i\'-if| t-lloiu\'-r a ni ■.•ti/ -• lilt liniliwxtiilxokal nt\'tn váltulU\'ik !•>. hiiui\'in állá III li\'wtii ft\'lfri>»>ilik r> iim\'ií iniiiili-.\' U\'vct,>l»«\'n tannak. I. • Vrlváltás niiie-é, di* t-,p i\'_r\\ nin«*«* h/aliail-»,i.r(ilás v-m. A |i"_\'tiihli ioiii.ni katona u/t miii tinlju, In hív mi van lioz/áturto/.ójával. r
Szülői értekezlet
A vallfr- >\'■< kozoktatiiíiiiu\'vi ini-nis/.lci- ur iniifcnift^ltr1, ho>/\\ ax MM I iskolai t\'vic n m\'-piskohths hoinitKo/ott tamilúk «»niifk uz iskolai t\'-VIM\'k llOfí\'ié\'Zt\'-s.\' t jljalMil a tftHt\'-V Vl\'u\'tMI VHlíV a k"Vl-tkt\'Zt> tüll v ••)••-jón, az álialuk x -u\'Zftt o>/tal\\ lan-an\\a-_\'álMi| dijtn\'an os/lál>>»/«\'» viz--cát tohctiM-k. A i ndflfttrl ka|Nmi latosan szük^j-.\'t\'i* tinlnivalók in.\'<_\' im»iiotóxóro a li-l\\l».»li nt\'pÍHkolak iir»*t:atói uz (\'iik\'ki\'ll sznlök if«/.-ii-a váttisliáza kttziívtilt\'-i Icniti\'lkH 10l"». évi fölírnál\' \'2H „ii iH/t-rdaiii drliitán 6 órai ki\'ztlflté\'l tüji\'-koztaU\'i Hxiilúi órti-kc/.k u t tartanak. nt.-l\\rt> az órilek«*h nzülőkot tÍH*ta>k»tt4»t nitní-hivják.
- (Eljegyzé.)
• Mnsitz Jó*srf ((ivón ós Für kas Marianna i Kotor i ji>u\'\\(f«i\'k. (Minden külön úrU-il.\'-t Im>Ivott.) (:)
- (Halálozás)
Siilvou rrsaiHLM órU» l.i\'ndvív Mikiiét, h Nvil:i»krr«>t4/.U» l\'árt in • pvoi u\'axdaaatn hivutalánuk . •/. t.-jót. \'1\'tMiiaHÍtrt István, a ka
nuaviiri viziniivt\'k n.v. muvt-zotój" iO «0v(*s koiáltun \\air>kaniz.M(n tuinvt. A UH\'ut\'ohkn.ndt nit-«\'n-inht Iwlctk nül Inti a ImntfiirixniiiH l»-t -I h az. rt. ha k II tt. ál dezní ib tudott. I>\'inlva\\ .Mik kin nit-.\'vei u\'h vt-z.-tó irviu»zúUn u nairv kunizaai hunu\'arinlúk ,\'m/inu-•zivvol i^ztozuuk. A* 1-lhun.vl U> ntctÓM" koéhirn dclután i orukoi k-"í.
zalai koelonv
Felhívás.
A NtmatonaágbAI hazaérkezett lljualg agyéban at érdtktltak t Nyllaokareoztet Pírt Patk-tér fi •Jtm alatti htlyiségtben koddan Mardin ét oaOISrtOkOn 4 a. tl / Aritól 12 írtig ta d. u 3 órttól 8 érti, trdak Iddhatnak dr Hor vllh Józsefnél, ta Ifjúság vezott-atval It megbízott aajld tt pro-pagandaosattly vezetőjénél Ugyanakkor •Idadhatjék tsiravttetelket ttjualgl vezetőiig.
Nacykmnioaa mugmi várna
polgtrnuatuüÍMI.
3406/194.. Tárgy; Zala vármegye alispánjának rendelete.
Hirdetmény.
Kézhtrré teszem a m. kir. bel-fllyminiszter ur elrendelte, hogy a hadbavonultak kózus háztartásban élő igazolt családtagjai ott. ahol Mszükségleti cikkekért sorba kell állni, járandóságaikat soronklvül, torbaállás nélkül kapják meg
Nagykanizsa, 1945. lebr 24. . m Polgérmaatar.
3018/1*45. ^ ;
"Felhívás I
Félhivom gtíndazokal, akik a német birodalomba tenyészállatokat akarnak átszállilanl, hogy megtelelő eligazítás végeit jelenjenek meg a városi kózlgazgaiasi ügyosztályon (Városháza, II em. 17 ).
Nagykanizsa, 1945 iebruár 21. m Polgármttter.
3905/1945.
Felhívás.
A htlybell Mérlékhilclesilési Hl-vlltl lelhlvja aa érdekeltek ligyel mél arra hogy biielesités coljából t postán megküldüti értesités szerint jelenjenek meg a hivatal Csányi-Mtci 8. tz. alatli helyiségében.
Nagykanizsa, 1945. Iebruár 23. «ai \' Polglrmc.lrr megbiráilból: Somogyi s. k tanácsnok.
389Í/I945.
Hirdetmény.
Kivételes esetekben német katonai auttk is szállítanak polgári személyeket. Ehhez szükséges igazolványokat a német, illetve magyar állomásparancsnokságok állítják ki. Nagykanizsa, 1945. Iebruár 23.
«ae Polgárme.lei megbízásából:
Somogyi s- k. v. tanácsnok.
t47t/ltMá es Ttrgj: A burgimjebe-■zuifálioiáa gyozolltaa.
Hirdetmény.
Mlbéo.ek a |.idii akiknek burfo tjo.eieoll .olt, akar elO|el toltok mar a IV a.atiat*tla«itaau beásol.állattal ktloleeoeglkaok, akár evm. kbi.ieeek turgeu)ltt>ee.elf lllaluto ast etTTURA a.SZ keolMel tlreadel letgénél U.Q «*ry at 4. N4pt.k.r4aéiJÍll.lt megtételt,, aawooot I.tajaai.nl saját LS.taru.l eolkeé|l.lre ..ouieijeolint &0kg. |.1 taatfl ..ilkettllelre velénoiguma tat betilaatloi 12 zaéiaroitua. uaorailayo-atara peétg aa Imim teealel 12*,. a (a legapróbb! ..b.id flg 70 leiute a tóba lotot ta kall oaoiglltaial Njomaléknaaa lllr.imootelea a gutákat, k.gr az. kii. "M.|»i oem IvÜMIII ennél a Neer ItMl larUáloétk.io.ld astiavitait\' Uree k.lyaelal vta«tlatat ta •oiiouei tag tazuai Nwtutas Itat. lebnitr >4.
Ntgykanisaa zneroi vároa [Kilgtrmzv í«tól.
I6l/ké. 1945. _ f ^
Tárgy: Meazea lojáa áz^slltsa.
Hirdetmény ^
Mivel t lojás kiosztása a reméltnél gyortabb ütemben folyik, érteti-lem t várót lakottágál, hofjt f. ho 27-én ét 28-án sortzámra vtló tekintet nélkül Jelentkezhetnek még l hátralévők. Febr. 28 án a klotztátl befejezzük. Nagykanizta, 1945. február 26 * Polgármttltr h.
Polgárt
• tar
Hirdetmény.
Felhívom aa Oeeoea 1990-tt. élku aatleletl ta ettlg munkái. be om oeslotl Ifjakat, akik keavédelml mun ksaaolgtlalra JeleuUe.tek, bogy folyt kó !«án reggel t arakor jelenjenek meg a nagykanizsai vareebaaa udva-rta tat.ai vagy lopattál
Nem vonalkoelk es a felhívta aaakra aa ifjakra, akik valáuielj inanktre máz be vaonak eetrvn Fsek a muakahatyao tartoznak megjelenni Kivételt esen-klvti r.ak a betegek és a munkaszolgálat alól telmenlellek képeinek.
A meg nem Jelent Ujakat a rondér eéggel tolom eiéveaeltelnl.
Nagykazilsas, IWű Iebruár 24
m Polgtrmastar.
3011,1946 l\'trgy : A selté ..gyónnál aoeazben támasztott lakbér-kövolelleok bejelenti.*
Hirdetmény.
A m. klr. Péaslgylgeotálöeái • uldö vagyonnal .lemben tamoanott laktér kévelelooek reedeiéeét haUrosU el. Foitlvom tohét asokal a keroexléoy btatuiajiJonoookat, akiknek blslban aeldek lektak. vagy akiknek valamely
ozaatrttte. », A lakttr ■eddig voU klnzeiva t Lakbér elazéa mll|e« íaa ..ee tiseloadS 7. A lekletulajdonoe EEtl o blsban. ka Itta. méltói-medélg .\' I A. olóeó beeébban (7) em iTleit olmeo léte |éró ItkhértaMeie
I A béslulejdoooeook jlfó l«. Jttt»l lílotvo lólo követelhető |B baoltj lek bér ttlOnbésetl teezot
Ameanylboo a tentjolselt btstulajdo-noook a htiuk mogrongaltea olrnéai le ttvoioltoekot ttmoestanlnek a saldó vaayeooal esemben, Ily Iránya kérni műkkel ktlOaktlto a uiéé voHon Koratayblsfootbei forduljanak. ILim: Ktrmtnyblstoo a saidók anvegl éa va-tyaajogl nyelnek megoldáotro. Jop-roaktvoaé).
Nafykaniiaa. 1W6 lebrutz 24.
a1 Polglrmttltr.
IW\'kt. 1949. Ttrgy : A ktsollttlal btva-tal tltal tolmentoitok uj vlaesa tárttal ifooelvloytaok ttvttelo
Hirdetmény.
átlátások o booteook, pékek. lUase-reaok, molnlrok, tttormt éo uratalsal alkalmasénak alb. okik a Késolléttai Hivatal utjta lettek a koienal bevonulta alól Vloeiatartva, I bt V éa 1-14 és tb—-Ití óra krtol .zetnélyoooa Jeleni lessenek uj Igazolványaikért a *t\'roo bízta. 1. emelet |U ojtóeslm alatt. A régi liosolvlnyok tr.éoylkol voottet-ttk. teakla e asemdlyoooD jelontkezók kopjék meg uj Igasolvtnyolkal
Nagykanlsao. IIMJ Iebruár L1 m Ptlglrmttltr.
keiyloégél o toléó IniOotaok Uralt otro, vagy o gotté eél)aro riaejbevot-
lék, 5 nop alott o vérool Tktoltkiva-
talka jolent.sk be a ktvelkesé adatokat :
1. A jilaUűaüAluioo lak kelje tutea, báu«anflFk<iT>en eélra volt o loklo vagy aaaok agy réeee Igéoybovévo (gettó, vagy raktér, ka nem as otzéos lakta volt Igéoytevéve, kéay oxobo, vagy egyéb belyloég) 3. Az leényte vétel koidete, vége. 4. A bérlet ba-
4231/1945. Tárgy : Kiütéses tífusz ellen! védekezés.
Kiitta íiíisz tltiitísi!
A háborús népmozgalom lehetővé lette a ruha- ét fejtetü elterjedéséi. A ruha- és lejtetü pedig kiütéses tiluszl terjeszthet. Lzért nyomatékosan figyelmeztetem a lakosságot t lokozolt tisztálkodásra, a fehérnemű kllózésére és t felsőruha időnkénti átvasatásár-.
A telvességet lokozoll tisztaság gal kerülhetjük el, a már meglévő tetveket és serkéket forró kezeléssel ölhetjük rieg. (Kifőzés, vasalis sth.) Fejtetvek, serkék esetében küliin-leges kezelésre van szűkség, tan.V
Alullrotlak mélyaégea ttjdalommal. de latén mo<vtl>oslatbolollan okiratiban való allioloo megnyugvleoal Jelentik, begy a drtga jó térj, apa, apéa. nagyapa
to:jasito istvnn
éleiének «Mk. boldog blzoostgloak m ik évtben rtvid azenvedtouUn lolyó bó ít éa vlaozaadta iéotgoo, nomeo leikéi Teremléjének
Urál. halottunk földi m.r.dváoTál lolyó hó 27 én. kedden d u < érakor toljuk o lezaeté balelloJtiáilDÓI > ,6w kot efybtz oaezloz tloa szerint teozonlelielnl ée örök nyugvéjielyére kiaérnt.
As engooilolt oiontmloetltpaal a megboliloiult IMklOdvtérl lolyó bó Í7 éa, koééon t.l órokor a osMlleienareédlek pléklnlalempla-mlban fog a UtndookoUtaok bemolotlolnl.
Noiykoalaoo, 1K46. fobrulr 26
A Te Jó Islkad mindig kóiAttűnk éli
To_^t. tn.tooé szil. Kováoo ■>,!. Lé ., luU Gyota, Aaa. Itrj t^é.ol ülkU—4 ly.rm.k.i, luU G,.lá.4U:lll IÜUITI «„,i, m„„ Uoé..t lltu. veje, Leóéval Cimlo unokája la a ITá...u >okoa.4g.

VÁROSI MOZGÓ
Február 26-tól március 2-ig ZARAH LEAHQER gyönyörű Hímje
Asszonyszív
(Die grosse Liete)
(JFA. világhíredé
E!6mtl»ek kezdete 5 és 7 őzekor
c»o! a Hun I.vr.\'j |llv>Ill. den tetvest.e M(|
teni a tisillo, „.„...J\'" ^ roaháza). auih<" IV
Újból finyclnitzn u.n, \' roI a kiütését fifütl / ciért különüsen kerüljük v, 1%\'
*ll>IAK>n a -------- 1 " a* Ul.,,-
általában a csoporli.sulaú.L , szállásolásoknál pedig iJ ^ gyázalosak I K kyl,nk\'
Polgárr
173/ka. 1MV Tény t.,rl
,áH»véWl, „tiz\'n* Hirdetmény.
Félhivom vár»HUDk bu«lWro^.. lakoMágnak azt M
ölt; hogy a lAVélotl ^fr|(^h.k u..\' .aaelfléliaundft inirt i ,, « Kft-Ml asémltott H ni|i nmu l , tókhdx annál In Inkáltl* mo|u4"!\' be. mert aki moni clrou;%«itu \' aaolRálUlAat. a* allan kfn»ié|p„ \' a klhéRáal ftljelemLlh , oek H hénapig i*r|et||„,í hlntnoar I i«n (elül azokig beazolaáltatáNoak\' alnrit nam ,\', \' a 3®& X IM& K. M a/ méhen a b*tfjl]<*« ellfnífK.M.^ blsott kalttnai alakulat a
*alrm«nnylné| kMHzerwf irrip,,. bevéonl
A iKlrsyBjtftk ezen n|f, alac •• fafltofiMnii í-h p^nivken Oé iu\' rtrál| lartoxnak h talr au. ». nyitva tartani.
A zelruak kitugAbialan inaA. kall lennie. A* Aiw-iaii *r h \' bg-kéut AtviHa\'.kor tizeipnd^ ZalrgytlJtAk Bahka <■» l oKaranl |imk Ut Skleoaskv Knraric Mac ar g ■ na) Károly. <>r»»ey m : . Zleglar «iy(«rg» S»l lif.-*; Nag>kanla«a. |Wf» le rtér . 449 Polg|rm-;v.|
B. 27#9 IJU4.J 1.04 •: a Árverési hirdetmeny
a klilartoiáeok f.jrbeu ltf.|it i i, ■•gokaih ai 1927 ex Illír I a Hlvalelei 6eareállilá« <>7 14 11 .
méb»D való nyílveeot <la/v«-r\'- . A vag/eliajlAni azf . et|é|i »>» -Dutorhéi, Zwlltiiger >*tn\'.n» ! IkuAc nag>nalz.-a. MaaéK • • Inmerallrn hmyeu fiaéloí A* érvérén helye N*iru*bir>*
bet tér tü « A# érvérén Ideje I. ► r. t
d. e. 10 óra Bia-itt eae\'/n * \'
után axArverem ti. érn"i 1 »a.n*r-A, lefoglalt .aga^afloV ii\'jrWI\'1 aanim.ttaa Aanlii-.biilorwa tur\'. tim.l • • pengft itanzaa bnr-é.Tta*. .*l Arteréai teltételek.
1 Az arveiéaen .1/ év*\'* "f-i caak akkor lobnak r .t.iiin 1 léknek kgallMt > t 1 -
2 Ka az arvereaen iei; fieí|^ ajánlat ai ingéiig ien\\>|f» \' áíl arányban, at mgéii« •«•»*« tog értékesilielm
3 A véklár hesir1 ••.-heii n* tenéé 10(10 P fclü ér. «\' \' hlnaipénzi kell a/ nn\'ii\'.\'\'»
Nagykanlina i"4!. iei>rü4.
Patti Páti J»\'
Köszönetnyilva.ii «
Mindazon Jöbaiátaink *• <-",r aclnk, kik tele llie\'etlcn diJk* I* anyánk, anyóaunk. nif;.J"JÍok J anyánk, te»lv»rünk. illetve f ^ \'
6iv.Tarek6jilaoen BerkalaU"
temetéiín eie^elén!«ek»el »»< 9 \' ml máa mód"n m4i»\'e<e» ben oaziozni aiiée^ek ..-nfc, . eiuion ia háiai k0»z0\'»«taak ki»K •*« A gyászoló cM\'»d
zmlmí
politikai wa^ita\' Klaojn .Hi»ia»««t\' " T Kklóa kiadd " Njt.mau.li a MRlifaz4ata|l H 1 tiyaaiéáiékae Nyomdáén telei

vagy — halál t
!W»«ti".«*< " kl.d»hlv«t«l F».U| J „4m jjnfct-í\'álN1 b\'adöhlvalatl telrlon 7B. „
\'Ol|,
I K » I N
K1V
Felelfts szerkeszti •
Rezső
Kl4t«»t*a| 4rn: e-;y bónnnra • pentfA negyedévre 11 pen^A.
nacionalista románok le fogják törölni \' árulás gyalázatát
Sforza herceg szózata „Várjatok ránk -
áz oláh
(Bukarest) A román „kapítulációs kormány" szigoru utasítást ádoll a liluiiSknak, hogy kerüljenek mindi n összetűzést -i bolsevista cső-otlíkkcl. Evvel az inléalMKfé-SSel rendkivDI kiszolgáltatják a román kzloiusiROt a bolsevistáknak.-
A bukaresti árulás 6 ltónapr;ju-Weuina" -alkalmával Sforza herceg Szózatot intézett a román néphez, aelyben a következőket mondotta: Várjatok ránk, mert visszajövünk
hazaliaá román néphez-: mert vlaazaJivOnk I"
• velünk eeytftt u|ból lelóiWhetltek augusztus 23. gyalázatát.
Ravtcscu miniszterelnök, aki meg-gyózádált a bolsevistáknak a románokkal szemben tanusitott baibár viselkedéséről, az oroszokat istentelen és hazátlan csőcseléknek nevezte egyik rádiébeszédében, akik demokráciák leple alall valóságos vírorgiákat Ülnek.
Komániában — miután ■ a had-
sereg eWégezie stratégiai és taktikai feladatait, — utána a UHU végzi a ■ tisztogatási" munkálatokat. Az első héten 57.000 romám I,irtóztattak le. kikból 30,000-el keletre szállítottak,. 20.000 románt pediK Szavjetoroszországban helyeztek el közmunkákhoz, melyekhez a OPU szállítja az embereket, amely a rábízod feladatokat a legnagyobb kíméletlenséggel hajtja végre. x
Végiét ért * magsfareraz&gi téli csata
A bolsevisták Ifibb mint 100.000 embert veáztettek ezekben a harcokban - 6000 vörös katona ás nagymennyiségű hadizsákmány kt^úU^as--magyar honvéslek kezére .\'
Lagujabb jelantáaelz a harctéri áltaslánoa helyzatrftl
(Hrícs) A m.-igyiu-német erűk szél-"ilek az ellenséges garami hídfők •lolsó maradványait, ezzel véget ért i majyarurszági téli csati, mely á fcols.vislák számára sulyos eniber-fs lnyagveszlc«é|gcl |»it. A bolse-nsilk a hetekig tartó harcokban tthb mint 100 000 embert veszilel-l\'k A szovjet hadvezetáség a csalikban 70 gy.iloges és páncélos hadosztályt. 30 gyars dandárt és
lövész hsdosztályt. 100 lOzérezredel vetett be A legyengüli liadnsztalyok-bél \'6000 fogoly került magyar kézre. Klllénésen jelentós zsáflnányt ejtetlek katonáink legyverekböl és lő-szerekhól. Zsákmányollak és megsemmisítenek 2á00 páncélos és lo-hainlOvegcl, 3500 klllttnböző lévc-gel, 4000 aknavetőt, sok gyalogsági és automata legyvert és 50.000 jármüvet. *
Csapataink az ellenséget átvetették a Garam keleti partjára
(Berlin) A hadsereg és a legy.c-\'« SS kötelekel szétverlek a Ganzon tul clArcnyemtilé ellenséget. "If Visszavetették a lolyó kelell P\'njsrz. A bolsevisták ezekben a W\'rskban 4000 halottat, 200 log-W. IU páncélost és 304 különböző ■ovegel veszítettek.
A szlavák érchegységbeit a bolsevisták uj támadásokat indítottak. Aa első nekiioh.inással néhásy b»-tórést értek el. A német oaapalok
ellenlőkéssel Ismét visszavetették
őket a folyó Jalsó parijára. A németek tavábbl ellenlámad. sai lolya-malban vannak.
"tel veszítenek. \' matDan vanuas.
A németek lamét helyreállítottákaz áea.ekötteté.t Pilau éa Könlgeberg között
llerlin) A katonai helyzet tegnáp tokon fokozták rohamuk eti V" > kővetkezőkben foglalható °!"e Keleten a haicok súlypontja kis mértékben változat!. A Mnetitu csaaatok asokon a he-
, -- ■\'» niencKDen vauozau. " "iJenni csapatok asokon a he-"«n Umadlak, mint tegnap, de a f! 1111 céljukat nem ecték el. A
rUSIeliin.iAl .U-i i-.i.,.,>(ii ned\'
K ---i-aai nem eties ct. n "\'"telimnél elért bolsevista eredtekkel szemben a németeknek \' "i\'-nnnál elért sikerei állnak. jjr;ls-dón és Közé|>-Sziléziában .• "f" ssapaiok támadó szellenle \'\'-Oíatlanul leovtirte az ellenség
""liánul legyűrte az ellenség í «n eiórerőró kísérletét. Kelet-Jsisrszagban és a Kurlöldön "et kji,t»e.L .......i h.tvisitása
r*<l kótelekek szilárd helytállása rsn\'nsiiotta a bolsevisták áttörö h7"«»«. A nyugati haidéren as \'""menkatak az eddgl sulypen-
[■u«ia "—
tokon lakozták rohamuk erejét A
a xA-\'C^
a Maás ssakásaon a nemett csapa-tok nagyon súlyos harcókban ál
a iin°deii<r\'észVn*a német
Poroazorsrág déli részen
csapatok a ktalgsáygló « zédó arcvonal Ívben isme egy
elhárító .ike-ekel é-.ek\' K\'\' u
berfif" a némelek a
során isméi helyreállították a Pilau és Königsberg khzölt a tengeri és vasúti összeköttetést ós nagy hadizsákmányt ejtetlek. x
Törpetengeralaltjárók az angol partok elótt a Themsé—Schelcle\' utvonalán egy ellenséges csapatokkal megrakott 500Q bruttó tonna tartalmú hajót, egy nagy rombolót és két kisíró hajót sOllyesztellek\' el.
Köaáp-Olaazorazégban
tegnap is Perezi.iiól északnyugatra a Monté della To\'razzó birtokáért felyik a hare. A O.nio szakaszán az angolok lelderitó előretöréseit tü-zeléisllnk vagy ellenlÖl;tseir»lí következében meghiúsullak.
Horvátországban az ellenség támadási tevékenysége az utóbbi na-pokífolyamán Szerajevo nagy térségében tekintélyesen megélénkült. Több szakaszon nagy banda erőkkel szemben heves harcek vannak folyamatban.
Aneel-amerikai terrorreplMflk a tegnapi nap folyamán München, AichoHenburg és Linz városát, valamint Nyugat-Németország es a Bndeni tó melletti községelet bombázták Különöeen Mönchenben a kuJturemlekrrÖvekben ujabb sulyos károk keletkwlek. Az elmúlt ej(el Jr gnfolok Közép-Németország te-rülele lóié repültek. A Birodalom piugati területei lelett elke.eredett hvcokbsn 23 e lenséges mély-reeülőt IfliOrk le L^védolinl tQ-JiséffOnk éséjiC v,d^r?írfe revén íí ellenség további 28 rrpü.Agéptt. majdnem kizáíálag négymotoros bombázói vesziiett.
Az egészséges
emberi szervezet nem engedi sohasem, hogy egyes részei magtikrál életjelt adjanak, sem jóban, sem a közérzetben nem veszünk egyes részekről tudomást. A harmonikus együttműködése az emberi szervezetnek adja az életerőt is biiiositja az egészséget
Az emberi társarialemh.nn sincs addig haj. amig a társadalom egyes részeiben bajok nem kelcikeznek, amig a társadilom élctösszh.iiigja valamely okn.il lógva fel nem hem-li>. Az ember szervei, U". yen az a legjelentéktelenebb vagy legfontosabb, egyformán fájtf.ilmat okoznak az egészségnek. Aki gyomorbajos, az leteszi a föesklit ;um, hogy annál kínzóbb lájdalom nincs. Akinek a tyúkszeme fáj vipy epéje, veséje, | feje, melle, hata, ? /ive i-s !fM je. az i is azt erősíti vállig, hogy .iiinál kin-, zóbb f.íjd.iiom nincs. Az emberi t;»r-| sadaloin organizmusa éppen igy fáj-dalni.ts tüneteket eredményez, li.Jn:;-nak sol^szinü rétegeződéiben valami nincs rendben és az (>sszlung r.i egészhez valamely oknál fogva meg lelt bolygatva. Az elmúlt hatalmi és politikai rendSíorJk tudták azt, hogy a társadalom szervezetében hiányzik az élctösszh.ing. mégis ahelyett, hogy .íz egész organizmus clctösszliaiigj.it ig)elu-zt(k tolna visszaállítani, vaj.ikos nsst« ny r ód-jára tüneti kezelés alá vettek ;t t-ir-sadalom hajait. Ma az iparo-si^rak baja vall. annak gyógykezelését a föbbi értékes dolgoíó üteg terhei köze serakoztatlák és ugyanezt tették akkor is, amikor a paraszt, a kereskedő, ^ tisztviselő életében, munkájában jelentkeztek zavarok. Szálasl .Ferenc, a nemzet hivatott vezére nagyon bölcsen meglátta harcának kezdetén, hogy nem a rendszerben van a krizis, hanem maga az egész rendszer krízisben van. ami annyit jelent, hegy le kell váltani azt a rendszert, amely képtelen a maga erejével a meguju-dásra, a bajok gyékeres kiorvoslá-sára.
Fájdalmas tünet tapasztalni e sulyos napekban azt, hogy a magyar szülők egy nagy része ostoba majomszereiéitől veaényeltetve nem látja meg azt, hogy a népek eme nagy, vad véres disputájában a nemzet fennmaradásához minden ember szellemi,anyagi, erkilcsi erejére szüksége van az államnak. Majom módjára nyafognak kölykeik után. es toba rémhíreket terjesztve azok sorsáról csak azért, hegy aggódó szülői szeretetüknek bizenypsságát adják. Vegyék tudomásul az anyák és apák, hogy a Hungarizmus sehol és semmivel tréfát nem Ismer, ném ismeri el a szülői szeretetnek a ma Jomszeretelet sem. Ha Valamjkor Is egy államhalalom szeretettel és megértéssel fordul » jövő generáció
t
minden élclmegnyitvánulása leli. az éppen a nemzetiszocialista Itunga-titla életszemlélet, Ml nem akarunk kéldökszemlélő hitvány él csak Ón-maginak éld nemzedékei, átmenteni tiatiullahb és . boldogabb magyar éleibe. Ml a hőst életszemlélet amai lgé|él akartuk kilörtlIheteltenOI bele vésni ai .Ifjú magyal .nemzedék szivébe és éltelmébe, hogy Inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen il Az az Itjuság, amelynek lövőjééit ma a véres áldoialainki) komik, annak testben és kiekttrn fel kell készülnie a llunftliisla Al lam v.-zeiésére. Mi nem aksijuk azt, hoyiy ez ifjak ott folytassák, ahol atyáik abba hagyták, mi nem akarunk alkudozó, gyava és kötelesség alól kibuji.i akaró nemzedéket látni, még kevésbbé akarunk ilyeneket a lövi számára átmenteni Pusztuljon a hitványa, hogy e pusztulásával (áldozatkészek számira ar életjava-kat megtakaríthassuk. Mélységes hálával tartozunk hatalmas szövetségesünknek azért, hogy lehetőségei aduit arra. Inpv ifjúság neve lése terén bevált jó módszerével a magyar iljusáe lelkületét átformálni nekllnk segédkeret nyújtott. Azokat a hitvány Ujakat, akik c nemes és I jévő századok vámára fontos tel\' áéat váll.ilásjilóJ. önkényesen sző késükkel maguk.it kivonni akarják, keményen megtoroljuk és ha más mód nem márndSn számunkra, őket a nemzet testéből kitaszítva, veszett kulya módjára kiirtjuk. A nemrcli-Slocialisla életszemlélet nem lür meg hitványakat, gyávákat, azokat megsemmisíti, meit azok számára életlehetőséget nyújtani nem kíván Vessen magárá minden magyar szülő és sa|át bűnös mulasztásait lássi akkor, ha gyávának nevelt, lustának és áldoralkészség nélküli ■ gyermekét az u| élet kitasziija a tár iádalom közönségéből. Ne is járjanak, ne Is sírjanak oltalmat, ne keressenek ezek az uj államhatalomnál, meit a gyávaságra, a hősi életszemlélet megragadására ezekben a vérző napokban nincs bocsánat Az a szülő, aki gyáva gyermekének ostoba harudo/ásait valóságként teljes/ti. azokkal szentben pedig a legszigorúbb eszközökkei lógunk el |árnl. mert a va|udó magyar élet nem engedheti meg magáttak azt a luxust, hogy a gyávák és szökevények oltalmat nyerhessenek.
Ml hiszünk hivő lélekkel a magyar nemzet örökkévaló-ágában és harcolunk az ulotsó magyar vétlg az örök nemzet halhatatlanságáért, ebhen minket a szülői szeretet ma |om utánzása, ostoba aggódása meg nem állíthat, mert Vezérünkkel együtt valljuk, hogy ebben a vétel zivatarban vagy megsemmisítünk, vagy megsemmisülünk.
• . (L
\' iű.MJAl .vOz.i;ú.\\Y
194.1 ferruá. *
Testvér I Többet érnek a lövészárkok, • síroknál I Ne zúgolódj hs Igányba vsssnek llnomunkék-hot, vigy lövészárkok ásl\'áhot, gondolj arri, hogy namet és magyar katonék ezekben a lövészárkokban védelmezik meg l városodat és s faludat a saov-|et orosz rabló és gyilkosok tllsn. Nekl< ssgllasa, h» 11 ásókat éaitasa Jobb, ha osapalslnk részére lövészárkokat ásol, mint asm, hogv ha a ssoWet katonák tltai meggyilkolt hozzátartozóid száméra sírokat ásol 1 <—)
Kassal Fereno íjropagandaminlszter Nagykanizsára érkezik
Nagy napja lesz vasárnap Najky-kanlzsának. Vf|na Qábor belügy\'-mlnlizter után moit Kassal Ferenc a magyar kormány propaganda ml nlszlere látogat el Nagykanizsára. Kassal Ferenc kitűnő szónok, aki kanizsai látogatása alkalmával is nagygyűlés keretében mond nagy beszédet a helyzelröl. A nagykani
zsai magyarság nagy várakozással tekint a miniszter látogatása elt, akinek szeretelleljel togadáiira már felkészült.
A nagygyűlés részletes programjáról és Időpontjáról később tájékoztatjuk közönségünket
Kötéllel végeztek ki tegnap egy hazaáruló katonaszökevényt
/.u< it\'grrsieg {Munkatársunk teli\'-fünjclentiíse)
Sági Oytirgv vqit somogyi kat ma Nagyatíd és Somogyszob kiizóil át aklut szökni az alienségliez és . dalokat akart klszolgállatni a s/ ívjtl-nek. Szökése azonban nem sikeiült, bajtársai\' ellogták és átadták ar illetékes magasabb paiáncsnokl.ig nak. Ogye a (katonai bíróság elé Verdit. Az Illetékes tábori birós.ip,
mint rögtöniléió biróság most tárgyalta az ügyet és Sági Oyörgy honvédet hazaárulás és szökés bűntettében mondottá ki bűnösnek s t ezert ót kötél álla! végrehajtandó ■ halálbüntetésre Ítélte. A halálos ilé I tetet az állami ítélet vegieha|ló \' Zalaegerszegen hétlöu délelőtt 10\' órakor a varmegyeházával szemben Isiállitolt akasztófán nyilvánosan t hajlóin végre
ÜZEN A FRONT
Ktcyer Márton Imnv. I,. le. , l<oti H/ámrói ii/oni Tób-, fote-őgőnok ós kinfíáipdf, l
Hxor csókolja őket. it. ....... . ,"
jól van, aKésuMnn-s. Il),<éi:,|„it,„, nnk üdvözlőid kíilil.
Pécsi Vouiloi örv. f, ne/ u
ÍM,I IJMIHtA H/.itinról iin\'ih foUwétfónok óm ki-sfuiuitk. |,i,/v ^
*/!»♦• t\'KÚkoljll Ókl-I, IIP .1" •<»! Alijt
jótl vail, Mik |hik(iiI v.ir Ii;i/.i ,],\'
Koliér h\'iciif Im/iiv. i. 4.. „, tiilK»ri|«>sUiól üzeni íiiit,,,\'. , ,
f«>ll*-<V_\'élW»k. v jói. Vilii. 1 .,
jon, M»k csókot küld.
Úzen az otthor
IttK-nkei f\'iM.riíx ImhivmIii
MZ. ti\'iltuijnn-i.tni ii/i-mk , t<-lu\'r. i. \'itr_\'- Imit i : ,
Wlllllilk, IIíIIkIiIIIII)Miit i- \'r ./% .
j\\6u\\ •|"iuijij.i • i«ié k.t|>ia adjon sflrifiiH<>n i\'lflji\'li in t ., . ka»« iiiimlkéizHak > i. It., a . „
U jó hjí\'M Ilii Kit íí\\ \'/ «|- |||, • ,
VT- lilljliil\'HJiivtil i\'Mlll. I ,„
t«/tjli\'i. i -n.\'n-i, ( un \\a • k ti I\'. lt\'ifi ii- I. xy.úin
Páncélököl és kézigránát sérültjeit szállították be a nagykanizsai kórházba

Jcz:.1 k%ra si :
•tinit
Nem múlik el nap, hogy talált kézigránát, vagy akna, gyakran h i-lálos kimenetelű szerencséllcnscgit ne okozna. Többnyire kisgyermekek esnek áldozatul, akik nem is tudják, hogy a játéknak gondolt szerkezet milyen veszedelmes. Mosi ismét két súlyos kimenetein szerencsétlenség áldozatát szállították be a nagykanizsai korházba.
Kalmár Jó/sef 8 éves kisfiú Nagybakónak kt\'iTS^-hüii ijrsával az ut mellrtt JálsITOormf Játék közben
páncélököl részét találták me^ A veszedelmes robbanó legyvni rádobták egy közelben lévó nuló-vá-zr;.. A páncélököl felrobbant és Kalmár Józsefet bal kezén, lábán "és szemén sulyosart megsebesítene.
Kib.tr J.inoj 41 éves murake-rcszturi lakod n vasárnapi nap folyamán kézi^ránálot tal.\'li. Kezébe vette, próbálta szétszedni, eközben a kézigránát felrobbant és fej^n. k<zén, derekán* súlyos sérüléseket ejtett. Kórházba szállították.
Ii
tla.lt
Vf-k ili«\\. ■ I II 8ztHllllll\'li"l\\ *»
Itaiai^i <"•/
Uli>IIVii>-/ti||\\iil. Imi." vilii l i! i.i
K.\'iifinl, l\'iii

. i,,
A talált gránátok ujabb halálos áldozatai
y.alaefierueg (MunkaLnimk tilc-/onjrleah\'se)
Kiss Ferenc 14. éve% bacsk u r.-.c-\\ nekQlt Hahóton kézigi »< tii. .! iit s azt a lakásb.i bsvitle A k. nátdt 3 éves huga kilit-itle a v ívből és igy ar felrobban; A robo. nás ereje Kiss Ferencet szcls«H-gatta
Kovács Imre 14 éves csatari fiúnak a véletlenül felrobbant l.t\'Ht"
kézigránát 3 ujját leszakította
Kósi János 14 éves cSáki kisfiúnak a felrobbant gránát repeszei egész testét összeroncsolták. Állapota életveszélyes.
Gellénhazán Császár Lajos 14 éves kisfiú .Sándor nevü öccsével szintén kézigránáttal játszadozott. A felrobbant gránát Császár Sándort halálra sebesítette, mig Lajos lábát tőből leszakította.
Aik.ti.1 Tllmi I li...;..i ni\\.ím1 z-.nt l«\'iu/kirlik. I» kt-n-s-*\' fel S/,mv..;. naií> Lii\'ii^Hti fű|i<>« ni
Ktf-M-lll f l\'^.tt,
l(»l\'»M> Ivtllll II. I: »ll\'ttl»l -jun.ik l\\\'itai.:i .|imh»-S/it/il\'l / lit. .:< i >/f
Ifowi, Mtiitl... s/i.1 Ifhi f.\'lt •• .1\' l». ICii , Aki in I rúlu v.tiainr
a7 iiht -lii t iiuif" ll« Vuc. I IJ. Ii*/. !nmh
Hosszú, ezres finyi oszlopokban hajtják a bolseviki zsiványok a magyar vértanukat Szibéria felé
Aki a klmeiültiagtól vayy ah ,«gtól őistMilk. az utszélan lelövik
A vórbti bstyárok azt tehetik a polgári lakossággal
,— amit akarna*|i|\'
Ilyen rótttul és önkényesen Unjanak? A l4bornok erre igy válaszolt.- .Katénáimnak engedélyt adtam arrjt, hogy a községeibe való bevdnulái\'btán 24 óráig azl 4ehet-nek a liknis.iggál. amit akarnak." Arra a kérdésre azonban, miként Micüéptiiz. hogy a kegyellenségek 24 órán lul is folytatódnak, a bolsevista tábornok nem adott vá-laizt.
A tábornok izállásadéja Időközben áüzökOtt a német álláioklg. * Magyar leitvér — csak a fegyver — a vilaizunkl Oyözelem, vagy — halál I
Kgy budapesi. Iparoknak — aki 3000 szenvedő társával együtt menetelt egy oszlopban Ra.a Irányá* ban, hogv i.nnan Szlbéi.a felé ulba-indítsák Őket -- sikeiült Baján meg-, szökő/ Vallomása szerint a szerencsétlenek csapatában — tisztek és honvédek közöli — rengeteg budapesti polgári lakos Is van. Aki az ulon a fáradtságtői vágy éhiég-tól össze esett, azl lz útszélen egyszerűen lelőtték. Hogy azonban az átadásnál meglegyen a teljes létszám, az útvonalon talált polgárokat elfogták él belökték a szerencsétlen tovább vánszorgók közé.
Magyarországnak a boiseviiták által megszállt részén az egyik szovjet láborno\' -1 megkérdezte Izállál-adója, hogy parancsnokság miért engedi meg, hogy a lakossággal
.Mán. i .lúzse-f /ai/t... . aki ../ .\'ej. itnileólo- . ■ r \' 1\' t ovxliUy ll-ik ménénél \'"I-\' hwflliio II.\'hNiV kor-.L\'l. . sili-tt nzoL\'i.laUit, -/1-ia.snl. >"• irt l.\'.tilolntril. aki tini vi.\'an ,ÍI.U -it~ ...-S.k-. .I.-.IP)..\' M«-l\'óu-e i -oiulórfi\'l..err.*.niie \'
ettti, f;i"> isslií e-\'ii.t*\'-\'.ri|.|ar siifi Niijekiiuiszn.
I\'vrnik t\'ercnené. »•- k. i V".
I tnokévcl októllorbon niemkull » honié.1 férjéíól uommit II. n «l» kúri bajtársait, vs|(y ok. talainii tini róla, érCuHltV\'k MÚripVeu s K votkexó einm-: t\'sermk I .-.. u. nv-
morwkolt 1\'aMii, Ilon.\' .|hI> •
Mát vés /.»usss, aki rnéir ukt^sT; bon nionokült ltée»kíd«\'.l é- srukit elveszitotu- mewiükw. k."l" »I\'J\' nőve Múlván \'tamás, aki lu.1 róluk, sz\'ireskesljék ót érk\'il™. Ikwv e/ük\'l cinu-t n«irtudli*-i hun Zsuzsa meneküli I\'ilM™ tótéiul) -major.
A OÖZFÜRDÖ nyitva aspooU rsccsl I óráiól sala t óráit (Kaddea aaéa aap M pinteken éétltáa oóknsk.) -TSÍsloa: 660

26.
j jjnos emlékének
1 ujíjjiI leventék ■ va$4n ulán xárl sorokban "1 , kttíyesrcndi glrtini-
ii)M, aho1 dr Tholw,y
■■\'. |(renlc-égyesDletl elnök . mélyenjáró hesiédben i hősi hliállal halt ^ kir. hadnagy, test-*unírr<il. a nemieti sporl .„.Mírltiról, aki a bolse-\'\',„ vivőit harcokban 41-\' httal életét a magyar „in IKillö János testne-„,„, mint a nagykanirsai (1|. és uszó-szakositily .irányítása alá tartozó 1 «n majdnem egy évllie-\', j-ytelt letétié\' kimagasló igaz magyar mun-kikepzesével kapcsolatuk minden egyes esel-. .■kálómmal dicsi\'iséf11 és . holtak ha.-.i. MolltS jános rliiai«fel leklcttc bc a .j.ieveleshc Elzcl a szép ílkisti\'gel indult a bccsQ-e-e. I| \'gy példái adjon az . pjrság\'iak. hogyan kell i aagyar Hazái. Hulló jártas hu a szent löhJOrl. Holla -:i„t 1943—1943. ilvekbeii i Clurkov Kurszk—Vo-\' ■ rt a üon-lolyó kürbll nagy ahol szintén hftsicscn, ü. liléiül Ij.ircell. Hu\'w.iy Zsigmond Zrínyi i Uiástáv.il fejezte be crn-tMÍI: .Adassék tisztelet a
kltisénynck. a hazáért nieg-
. \\ stellente tülisiin \' el, i ízrok Istene segítsen meg
r..iile Izáiadok karlendités-. un ti\'rteleglek a hós em-
Ikilwjy élnék a LE neví-íi.flíl es együttérzéséi ln|-i u elhunyt hós tanár Oz-rk
\' i dek-IAit rekviem voll Holló \'tlkiddvéérl a kcgycsrendi nplumahan, amelyen tészl-i növendékek, tanáraik ve-A gyászistentiszteletet i; Ftienc kegyesrendi giinn. \'\' literié.
TT ---—^^Lümlwy\'
^r.-.?okrermunkát
* Kft"r. í\'v »>>ZlTik:
Ho»y«n fait .
nem boosijt mag


. \'»eik«l ...........
Olí.voiliiralofli l»"i Kiiruisi
» . Ixilwiviki
vkyliMiúnt\'
. UJJ,
X\'Klik szovjet pánoAlot
\'"ilnk Magyararszágról mln-s\'iintu Hpusztilntl ellensé-\'•\'r .\'sakri l sréló jelenlét\',el^el ».Wiking- páncélas had-V; lanuzó D.ngcs alezredes " "ni álló páncéles erred "\'Ulíleii a kőtelmullban az \' "oviét páncélest puszll-* -Theodor Eicke" pán-"rákászán,pedl| Szé-•>ln,U északkeletre a\' bel-1 t|> négy órás küidelem páncélost, t>» páncél-"*<i és számos tcher-"•zlellek. Ezen siker el-, Minisen egy népfelkelő J\' Oltge tüntette kl mi-..\'ftk lOzelése révén sok támadás akadt meg; a \' "onilai előtt. *
\'Wlilml, köil.mény
• lakóhál tulajdonoso-„ \'"toll gondnokokat, hogy padlásán homokot és ^U\'olnl tűzoltási célokra. \' *s hírcsoport parancs-"\'•élyokbea Is felelőssé _ fendelkerés azonnali "kért
l\'droji Ugóparjncsnok
\'"\'! r-».n>i«i moduli A iioltnkrok, itmn\'inok
Hi\'klvri sa-mlAlo ík ifi „ i
.1 iKíltM\'flznuiM (k ....
.■Ik\'i.ii Miott inkidl tL^rt
Tulasztjúk. A/ok.irtk aa
""k pl,,, akik a,. mníiik \'Cv
J ......... • korliáe*r<i,i|K.sait ol
<>tí|«k korülni „,í,. „ i
lm ;| ImiI-...ik lek Némotorszi\'wul kt (.\'Viiznék, tuoknak .mkww,. ks-ll vt\'.iurnk n Sm.jot I niiilmn ,|ü|„,n.
par.uii\'suralom tiiriiiaiUnek ívvee U\'tni;iullialatlaii tsi>méiiyót.
A lotseifistidk l\'lknifi\'li\'iklkk inmá-tiilcn n/l iiMliteáii.unták. I««v ail-
- M Illí r Illatukul én ,•« irá tlvri
\'«• U k laut ii axovjet i-lnk Jf\'riiit •\'Ik.ni-K\'tt irmiioa liün.\'ik\'O l»:".inalol nirrnok . V liozz.ij rtiiuk ii f"lili |Nirailii\'Mimliox Ha «.\'> smi-H\'iK\'^tlin és liÍM/.i-luin\\ emU\'r fé-lro Ii.i.-vUi inasát vo/i\'tti\'tni i\'-n li.ult mii:, s/ii.aikilnk. kin/ailiráltnltil nitt-liát m-kik, akkor :i liultu-vikiuk nűn-ilon I.. ri\'tiik siltba^UVi\';.vi\'l r. >* i lli\'-rii lu\'uituk i\'l Ti lr. lu\'.v roll i . Illái\' a Szovj.H-1 iliíi-|«llizarliiilK)riijii i\'ll\'jún is, uniikor n Hwivii\'t ollmfi-li i M>rililmr .MI.IIWI tihet ú< knkaia a lll\'JM\'k k -Ó lllllliokillt, II UlU-viki iiépni/hi-uW hinlotniin.it fütf-
....,.- , ■,-,-!!\'" éSzk(Sjókkel gyengítsék le a holse-(a-.Mtok kl. ana\'l.v ascrii)t>«h»«-*«-, ,„v,a„„i.m ,||e„ harcaié
cnáiitillinil njASmiií mTmlütlki, uk fi-tri aoivit inikéiit lorakju i\'n lioisnu-ri
rótli". vult.it. Ik> uliir lioirv kii\'-rlrk a lltviokliűl a folitír liailia-n\'lf lii/a lurniiinl ulU\'ll Imriswai éjs aliií. Ibüív lerakták fisjirro\'iki\'t, majiliuln ki-vólol lli\'lkúl kli/liliik rninkryj 40
o/,\'rot n ks|k.,a«,lk-i»\'lil......... ki-
ilkulink. Kuk ii vi rfiinlút lUJO-luirl a\'itingiarlm uitol t Kun Ik la wau-lé-i\' alatt nimluat\' k.
Uirvan líry jártuk e». tirons HiiM-ráii\'ok i-. ikiliiM-k k.lW Hl.\'.lK\'ii m került II lolm\'vikii\'k ólul 1\'lnU\'iii): kulriink. A Iwlaonkiok u« Kfcíí. ovi foliír ollonforrudnlum rueitvi-»..ii|.ik xlolnn közlMrsánatoU liolui^K\'k ki-lánislia, h» ii Ssuviot I nii»» v»s«»-tAriK\'k. Sok.il oroil korú , n -(„liljúk ir.uitl l»illv.il-->tol lloaskva f„h.olil.n.uiiak ok^vt tot-
»««™>m volt: Kgvmá. íak hi i/ 7 NKW" >*irt<>n" soniuk A "W11*" TOlt »
la.ía30"\'! étk clcié". \' Sztálin h u ..ye.<S\'J"nc" aljPl4" végre-hajlol tssies lalusi blrtakok állami kisslálitása Ideién fentiek megismét-
L. ii!\' . *nkkal n,f»iobh méretek kózut Amikor a kétségbe esett földművesek a kisajátítás elrendelése után általánes lázadásban tőitek ki, akker a balsevikiek a felkelőkkel azemhen isinél a közkegyelem aaalélkének alkalmazásáhor.nyiil-lak és megígérték a kelhonzok lel-oszlalásál.
Mihelyt sikerült a parasztok lefegyverzése, javarészüket máris a cseka golyója gyilkolta lé. vagy legjobb esetben is kénvszrrmunkatá-berokha kerültek A. megmaradótokat pedig kivétel nélkül az előttük annvlra gyűlöletes kolhoszokha küldlék
Az 1930. évi északkatikázusl felkelés Idejében a bolsevikek a szabadságszerető hecvl lakosságét teljes közkegyelem kilátásba helyezésével és a kollektív gazdálkedás megszüntetésének jelszavával tudták csak arra bírni, hogy a magas hegységben lévő menhelyelkel elhagyják.
Jelenleg, amikor a bolsevisták arra törekednek, hegy ugyanezen
artsía egyeduralem ellen harcaló európai népek gvőzniakarását, fenti eseményeket u|ból fel kell Idéznünk emlékezetünkben.
A bolsevikl Izgatás mindenkit, aki Sztallnnak behódol, szabadságai, egyenlőséget és könnyű élelet Igér. Mindez szemenszedett hazugság: A szovjet Izgatás eme elszánt szsval mögött a plszlolv szörnyen véres valósága, az akasztófa és á kényszermunka réme leselkedik.
A balsevikiek semmit sem felejtenék és semmll sem hacsájlanak m« és nagyen jél lud|ák, hogy uralmukat fenntartani és az\'európai népekel leigázni csak a nemzethO érzésű, hazafias lakosság kiirtásával tudják.
Csendörök fejkoncoltak egy katonaszökevényt
• ... ,_, .„„ Dávid Qábor nemcsal
Csendőreink és l^bl karhalalrm szervcink szigorú utasítást kaptak
^náf^akí1 Dávid ^álKirnak inondla
magit * továbbiak folyamán kide-
rült hogy Dávid Qábor nemcsak katonaszökevény, "c fosztogatott .. A csendlrjirür erre a fennálló szitui rendelkezések értelmében Dá-5fd Oáborl blralri személyek |elen-
tékes halóságnr
F«lhlvá» Nagykanizsai férfl-
iakoaságthoz Félreértések elkerülése vé|alt
mindenkinek tudomására heiom, hogy minden vaaérnap 14 órára tartoakk megjelenni a beosztásának megtelelő század gyülekeiS helyén l Kivételt képez mindig aa a száiad, amelyik munkéra van rendelve A munkára rendelt század nem kiképzésre jelenik meg, hanem a vároe atl.l megjelölt Idd ben és helyen gyülekezik műnkére.
.. M. kir. jár ós mv. lev. ph.
Szlalin — ■ vörös véreb retteg
.Robaspierre, kavetni fegsz I..."
Csak még most váll ismeretessé, hogy a Szovjet Unió katonai í-s belső pelitikai helyzete — a vérös hadseregnek a némel területeken elszenvedett nagy érvágása után annyira rosszabbodott, hogy Szlalin sajál országát már egy-két napra sem meri elhagyni F.zenkivül kéz-ismert tény az, hegy Sztálin léi eiry esetleges merénylet eshetőségét/1!, amely félelme, ellenségeinek folyton növekvő szárnál véve tekintetbe, nem is alaptalan és ez a lételem öl ulazásai alkalmával a legklllönlélébb biztonsági rendszabályok leganatositására készteti. *
bgikiiiisai ay^ni M
\\n:\\k:miz»iüi ii li-jntiMilti kiiiiu-Uli\'i-unk ót a hz iiinak<\'tii\\vi Invat,il-<t:..| kóvi\'lk.vő U\'i«".\'\\ /A*fk 1 n i Illek : Szüleli\'-M\'k: Tiaji-r Júiio- int «i vallalkozó 6* \'I tiUtlv Viktóriának rk. leánva, Kollár (ív.ii-.\'y t.ivinhiniili-kás i\'«í llorviitli Miirii\'itink rk. Ir.nivn, IWilf János ft.lilniiivf ós Kluniliort IróniH\'k rk. fin. Kállliáii .Jó/s.-f L\'a/-(IiisiWí cselé<l ós l.iknto Ki/s.\'1\'. t-nek rk. leánva. (íomlrns (\'.V\'l^y nnios/iUiM^ ós Horváth lloz.iliának rk. fia. (umIiiwk l.ászlo folihiiut.*
Varu\'U Kr/Ht\'lielllek rk. fi i. Jkhlrik Koront\' /vári niunká* «\'••» so<»> .lu-liaiilláitak.rk. leánva. I\'itif/ó< Jiunm \'ewildőrőiilii\'sler és I>t r .liiUanná-nak rk. leánva. Muzok IH\'ih-h fónv-l;élN\'\'Hy.ni<>s|(>r i\'-h Zitli Kaliilinnak rk. fia. Krosrhl Mván M W kalauz t* Szén•nrm\',s Annának • rk. \'.»án\\:i, Szénien hlfán MAV óraU\'res (iotlinu Máriának rk. leánvn. Ilalálo/ások 0*v. Miáíer L\'iiácnó I toros Terézia, rk. üi) óve>. l-arkas ^J.iiH\'H tanul., ik. tt \'ve«. IVl. r IV-reni\' ué|ik««zeló rk. óvih. Visnies Katalin liázlartanlieli rk. I"_ éfos, l\'nió Vendel na|mzi\'uno»i rk. 77 ótes, Vii.VJi Keronc ref. I hónii|«w, \'IV-ki\'ws Kárólv rk. 4 6»es. Hujtor Kál-niánné (V.á|iek Terézia rk. «\'»t) .Wea, Kárólv (ívula rk. fi hóna|iOH. Szíva Katalin hVumeMter rk. 4.S éves. aoi-lámvics Józ-i\'f i-iin\'-vzn u\'ód rk. tn r.zv. Turek (ivuláué Hcrk> •Ki\'lalin rk. >•» éves. Ha/.*\'iHi(-koté-rk: l\'ávitl Jozhi-f ci|H-Hzwnjéd rk Molnár Mio-il rk.. Major Km ■ MAV •_\'é|ilakal(W IX\'Í. • > Járfaa Mária rk.. N;i\'_\'v Kamlv MAV futó r||. I.aki Margit Maria rk.. Ha-nv ii Jhiio-h MAV soi:6dtis/t rk. >■* Lénáit Kva MAV kc/.olónó rk szl-getlo Cixula MAV allom.iHfelvit\'Vá-zó ref. t* Krakovazky Mária MAV kez.-lónó -rk.. Ilell.-k Sándor Jor|ó nuuantiHztviwdő rk. ésKi*
rk, Czór Viktor MAOHT tiaatn-boIÓ rk. és Simon Irma varmű«>t)í usztvirfolénó rk.
Raenán. - Prototáiu Clt**\'
ZALAI KÖZLÖNY
Szülői értekezlet
A vallás ^ közoktatásügyi mi-
»»44/46. iskola. é?n> a nópiakolAa boirmtko/.ott tanulók nnnok u itk>-lai étuok b«r*jozú<o coljából a tanév ivgtrn Titírx a kOvutk«-xú tanóv ck> • Jtn, aa Általuk Tiltott OHztúlv tan-»iivh".Um>| díjtalan oAxttdvozó vize-K»t k-liotnuk. A ninli-U-tlül kupiwo-UUwan .srúk5é,iw tiftlnivalók mi^-
IsiumeUhérc * hdjbett népiskolait
ijfazijutói a/ érdekelt bz.ülők rvM^ro a fumahaza köxijyúlÓM tcrmólioii 1Ö4.V ér. fcliruúr \'JH-ún (a/erdán) «wlután 6 órai kuzdottol tájókozUté atculői órk>ktt/loö-t tartanak, melvro »/. érdokclt axulókjut-ti^/tolüttcl oüv-hifják.
Magyar Anyák!
•Vagy ezzel, vagy ezen!" — mondotta a spártai nő gyermekének Utolsó üdvözletként, s e pár szót hallva — lelkünket mintha lang-hullám ragadná a múltba. Látjuk a hós spártai csapatot, melynek fiaiba erőt és bátorságot édesanyjuk biztató szava Ontott és sóhajtva gondolunk arra, hogy hova lett a magyar nőből az a hősi szellem, férfias erö és büszke nemzeti "Öntudat, amely világhírrel keszoruzto egyker elfdeinket. Példájuk átragyog idón, enyeszeten, mert nagy nevük örök betűit -mindnyájan beírtak a történelem aranykönyvébe. S annál is inkáb.kérdezhetjük, vájjon i XX. azázaírmagyjr asszonya mién nem tud honszerelinct, bátorságot és nemzeti becsületért halni Iksz én-faláldoiást lehelni fiai lelkébe? A gyermekét télid anya, a férjet sirató hitves kwnnyes szeme kiséri a magyar katonát mindenüvé, s csak mint clenyészó hangfoszlány cseng fülébe a régi bucsuszó: — ..Vagy ezzel, vagy ezen!" Egy tzemeru kornak minden cm-\' léke elvenni elóttünk. A btlstvu-mus kegyetlen hordái marcangolják basánkat. A háború tüze felperzseli egykor virágzó és békés varosainkat, feldúlja az otthonekat, s népek milliói nyomorognak és éheznek. He nem lehel, liogy az ősi vitézség emléke kihalljon £ magyar daliák szivéből I
Változzan mosollyá a szülök könnyel Csengjen állandóan a\'magyar katona Miébe anyja bátorító, busdité szaval Hz hatványezza eréiket, acélozza izmaikat, s akkor a megprébállatásek kohójábél erő-sebben log felkelni nemzetünk.
Az egyén élete nem számíthat ebben a küzdelemben, hiszen nemzettük örök életéről van szó! Legyenek acéljellemek, erős szivek, hálájuk swreán\'és nemzetük szenvedéséi busulé hősi lelkek, akik nem tudnak /éa nem akarnak belenyugodni a nemzat letörpülésíbe. s akikar sem maguk, sem családjuk, remlása nem ktthet belé az idegen uralem jármába. Anyák, hitvesek I Mutassátok meg a világnak, hogy ha regi vitézségünket jes dicsőségünket meg is tépte egy kisse az elmúlt rendszer, de azt megsemmisíteni nem tudta. Buzdító, bátoiitő szavatok kisérje harceló fiaitokat, t azok azt az ág>uk dörgésénél. csatazaj meraiánál sem fogják elfelejteni. Kéalkben erősebben fogják a fegyvert, mert measiüről hallani vélik anyjik butitü szavát: vagy ezzel. vagy e»«n 1
A nemzet háléja pedig szerelete résaéival éveci a diesók homlokát.
Jka*> II* na
Lehetetlenség ninos,
caak tenetetlenaég ,
Magyar Ifjú I
Akarod, hogy nemietünk tovább éljen? Akkor keeaülj a fegyverei harora. Vár i Huhgirnti Ifjuiági Légió. Jelentkezni lehet a tobor aéil Irodában, Megyei Iroda : Zale egerszeg, Mária u. 2. es e járási ifjúsági irodákon.
Kitartás I Éljen Száiaiil
Ifjúsági megyevetetö
H I R Q K
— (S/entóra sMerencieknél)
Március l-én, csütörtökön délután 5 órakor a kanizsai ferences plébániatemplomban szenióra, kitelt Oltáriszentség előtt. Délután A órától kezdve gyénási alkalom első péntekre.
A meginduló nagy összecsapások előtt lévén, menjünk el tömegesen Jézus Szive elsó péntekere es könyörögjünk bőséges áldást hós ka-tanainkra, győzelmet fegyvereikre, felszabadítást a vörös hordák taposta magyar területekre.
Testvérek, magyarak I Hazánk létéről. kicsi meleg otthanunk fennmaradásáról, szeretteink életéről van szó — jöjjetek el imádkozni, engesztelni!
— (Kineve2esek es elólepte-tések a rendőrségen)
Szélest István rendórőnneMert a belügyminiszter a XI. fizetési osztályba m. kir. deteknvve kinevezte
V,örös József tiszthelyettes ie*d-fokozatának II. fokozatabói az I. fokozatba, viléi lukas János tiszthelyettes ,i III fokozatból a II. ío-kezatba, Karanvölgyi Alajos rtttdőr őrmester tiszthelyettessé a III.*fokozatba, Cserjés József rendőr, ürmös-
Sándor, 1-aik.is /sipnund, Juhász 2. Imre, Békést 2 JAztcl, Varga 18. János, Kéki Józsel,\' Natfy 3. András. Harnádt Islvan, Puszttíi Ferdinánd,\' Fekete Imre, Kalásrt Lajos, Takács 8. Ferenc es Imre Qyula pióbarendóröket m. kir. rendőrré lépteitek elő.
(A letenyei ipartostülot hadbavonult iparotok csalad-ttMaitrl)
A letenyei járási ipatlesllliél a legutóbbi elöljáróság! Ülésen 260Q pengői szawzotl meg a hadhavonull iparotok családtagjainak leltjegclje-\' zesére. Galácz József elnük, a letenyei közélet lelkes harcosa mindenütt ott van, altul segíteni kell. — (Halalozat)
Slcger Janosné, nagykanizsai sza-bómesivr feleségé, — aki december elejeit a varos kiürítésekor Mura-szombattá távozott. — otl must elhunyt. Temelesén a Muraszombaton tartózkodó nagykanizsai menekültek teljes tzamban megjelentek.
A u||hukHl H*nae*il raetiáUtet nafPfl ■■ .liraiaag", .Medált)- .Mtaa*. .Oiainral* gyc^í.ertaiak laijék cL--
Set>t>i emeknél euet a dr Mci.ik-Btfaa Vóerllr nceton J-\'D. tmlen i.19 Ifi «iv«et|ti4 (a.lUlrW..
at.tt>
Tea!véri
Ht ái arcvonalon htinjuk a lőszer, akkor a katOQák nem tudnak tüzelni. Testtir, gondoskodj arról, hogy az enzég utak a hétaraiak ellenéra Is hrszntthlték tegyenek, hogy az anvanathoz juthasson a H izér iá az allatát. (—,
ManekUII Mzklkalmazottak «s nyugdijatok illetmtnyé-nek kifizetése
(MTI) A minisi keiő hatázozalol lennhatósig alalt
teztanács a kővel-hozla: A román maradi Erdélyből.
keletmagyarowzági lerOlélekről, Bánátból éa a vissza nem csatolt területekről, valamint a megszállás alalt levő magyarországi terlllelek-röl menekült polgári személyek közül a lényleges szolgálalban levő közszolgálati alkalmazónak iilelékes tárcák részéről ugyanolyan ellátmányban részesülnek, mint amilyenben menekülésük előtt róMIk volt.
A minisztertanács 1944 nktóher hó 4-én hozott határozata szerint a Dél-Erdélyből meneküli nyugdíjasok, lizvegyek és árvák tészere az őket megillető nyugdijat továbbra is ki kell fizetni. Bánátból es Felvidékről, valamint az ellenséges megszállás alalt levő magyarországi terlllelekről menekült nyugdíjas özvegyeknek és árváknak az\' őket megillető járandóságai az i\'lctékcs ta\'rca terhére ki kell fizetni. A menekült nyugdíjas özvegyek és árvák részére az esetheti, ha szabad pályán helyezkednek el, lehetőségét kell adnj, Itztgy az ország munkájába heleka|KSólódjaral:. x
-J2ÍÜW,
kifliéivé. 6. |.,kNtl siet /Iseti n.lí , . "\'" N\'i„ lakott-e z,ld«,l,a,b.,, meddla \' k A> ,-l«,í,\' l \'"*• t llt.lt elmen ,5,a <%
Illetve tflle küvelelh.ta \'ÍL1.1\' »> bér kOlflnWizetl 6.,,\' ""U
Amennyllifn , pi«ok a Fisink mearniu. 1 fi.ateie.ek., IS,,,.".,™1:: vagyonnal ménben <
mükknl klltiin kttlu, ,"u"ii
KerniSn> t.inn........... \' , \'
K Jeajegl tz* élnek »,.,,, ,\'i.\'/ roalriive.il) »"i.\'t:.
NagykanV-zi. lm., !. „„,,
F0llán
3018 l*14:i.
Felhívás I
Fellil nitt nii1 u.i/\'.k ,i , inét liiiodiiliiinli., i, ."ikiirn. k i eliga/iiiiv i
ván,sí ..-/.,.,.,
(Vám>lut/,i, ii , 7
• Na;yk..nl/ii pn
••• Pol;ar»
Hl\'-de\'/n
i..
L.kl.ayaa.r..M..kMs
kk.ll/4.\'.. Tti|j I Trtlyaeiatái
Hirdetmény.
A Gábor Áron-. Kam\'v lákianyá-ban es a vtlt heiyőrségi korházban iévó trágyára árverési hirdetek
üáboi Áron laktany.tliai..........
lió 3-an d. v. 8 órától II
Káloly lakiányahin iiiárcms lió 3-án II órái ól 13 óráig
és a voll helyőrségi kiiih.tzbtll márciüb hó 3 án ^ órától 17 óráig A lénli lakltnjákhan eladott, illet ve megvett trágya elhurdása azonnal megkezdendő és mielőbb elhot-dandt\'-.
«z l.uktiinyüpsüfí \'
-\'I
\'Sí..
34*3/104.
Tárgy: Zala vármegye alispánjának rendelete.
Hirdetmény..
Kézhitre leszem: a m. kir. beí-llgyininiszler ur elrendelle, hagy o hádk.ivontillak közös házlailásban élő igazolt családtagjai Stt, ahol (faíükségleli cikkekéri sorba kell állni, járandóságaikat soronkivitl, tdrbíáliás nélkül kapják meg. ,
iNgTkanizta. 1945. lehz 24. m Polgtrmasttr.
1M6.
ItrtJ A ,
kóvetellaek be|eWoié.e
Hirdetmény.
A a>. klr. I\'éaattylgaaiatóata a zetdó vi%-yeonai .lemben itmaeilott lakbér teveleittek reaéee4aél haltrozia el. Mblvom latiéi asetai a kezneaiénv hUulaMMeaotai. akiknek titatban ■"d.k l.ktek, vagy eklkuet valamely tel Wgél • saldó IngóMgok tazeU atr . «agy . gallO eél|tra Igénybevet-ték nap alalt a vtroal IkltUklva-IMa jelttlatk be a kévéik,™
i.^4!\'\'^0"* lakhelye lulca, i Milyen eélra volt ■ takto \'UKa ™°\'>k T. \'Rénybtvtve
tetté, vagy raklár. ta nem as
tacaa vo.l Igénybevéva, téay n.i. r«! r«* hely1e4f) t. As Ifényte\' vélel kezdete, vége é. A bízTil b. ezaaértéke t A, Takkér aUdlg
ve\'ki,- t\\
betoit| . sr M O t.e.oi. ö-uo c: r iievoek ! <> vjtoxlM/ ■ t.zol\'iibati
H,i o I
<"-»•• -
vayy in „«• imncí\'et ,
\'V. - -
F-t •)!!•.
A Nem-jlc • -agi.-if|uséf \'j^yaben ■-, Nyilaskerc .zles Fart U«l szén-, alttti hely •.<»-• szerdán es csutorii*j- -\' órttól 12 óráig ts \' i. 3 •\'\' S óráig érdeklódlieti.k :
vélh Józstfnci, az i\'jt\'S.j séval is maybizoll saj\'o \'\' pagendaosztálv vezetó|«-\'»t w akkor elóadhat|ák «<zr.\'í\'\'! la. Iljus.gi vez"1\'
> -,-. .-n. -- i - . Xk-nWit
KóslOnelnyilvJ"\'lsí
Minila/.m i.ni.i\'— \' \'\' hetetlen diaa* tu ti -anyánk, anyueunk. iiajil".111" Ionunk
té Bojlor ttawtélén aiegietene-iKti\' ml ma. módon meh».ti> W ban o.ilnzni .n.t-r» i \' " ezúton i. MIM k.isiOeW" •él A gyászoló ti"
- imjm
eoLitieo Kladln " \'
telrlóe ktluli\'. \'•\' "\' ,Nye»e»e;\' . .ti„.\'<»é. » \'
N,.—avt — <" ""