Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.33 MB
2006-08-15 09:36:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
715
7710
Rövid leírás | Teljes leírás (598 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1877. március 17-25.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

VAGT-KAMZ8A, 1877. márcrius 4-én.

18 1K

Tizenhatodik évfolyam.OHntnlir
fjgy stám 10 kr Hlrtetetek
- nuiiiiHUstor fi s minden MváMii iiorert & kr
NYILTTKRBEN ,,.r.,»fcint lDkrért fi
tétnek fel.
tiiof «t*n illeték mirtdea I ,eyC5 hirdetí-aertknlö: a :í(l kr. fiiet«n»J5

ZALAI KÖZLŐIT
elíbb: ,ZALA-SOMOGTI KOZLONT.'

A lap lullaai illet! klj
Taka-
ríkpíniúri ép«let Old. Mint, — asyagi rtaét Illeti katica énrik pedig i kLdólioi bér-mentre ibtÁftendSk : NAGYKANIZSA
BínnoDleU.D levelek csak iámért mnnkataT' saktit fogadtattak el
Kexiratok ria»a nen kttM.to«k.

V-Kanizsavai-o* helyhatóságának, nemkülönben a -u.-kanlzsal kereskedelmi s Ipai-bank", a „íL-kanizgai takarékpénztár", a jalaniegyet általános tanítótestület", a „n.-kaalzgai klsdecV neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 Iparkamara n.-kanlxsai UlTálasitmánya" 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiní kéíszei% vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

A községi orvosok rendezése.
^Folytatás.) IV.
A közegészségügyi intézmény foganatosításában első és minden feletti lé pésa helyes szervezkedés, helytelen szervezkedés melleit helytelen marad az egész ügy vezetése és erre első helyen a törvényhatóságoknak kell erélyes befolyást gyakorolni. Hogy mi módjával biztositható a he-lyes szervezkedés, eló van az irva a közegészségügyi törvényben.
Az annyiszorszóba hozott közegészségügyi törvény 142 — 146-ik SS kitételei szerint minden U -10.0')0 lélekszámlxil álló kúzség egy orvost; minden lőOU leiekre egy szülésznőt tartani köteles. Ebból kifolyólag oly község, mely saját körében ennyi lélekszámmal bir, maga kötele* egy hivatal-orvost és tartozik egy hivatai-bábát felfogadni ; és ha esetleg a közigazgatási terflle-tra ily népes község nem volna, akkor annyi ■•gyes községnek kell csatlakoznia, csoporto -nlnia, hogy az által legkevésbé (i, legfel-iebb 10,000 lélekszámmal birjon. A községeket, egészségi köröket a törvényhatóságok .il lapítják meg, ezek szabják meg a községi • s körorvosok évi fizetését, a bábák jaran-.lúságát pedig jóváhagyják mindenkor a legközelebb érdeklett felek meghallgatásával. (1/.4. 15i). e, $.) Pályázatot hirdetnek, a pályázók szakképzettségét megbírálják, ezután a választást a községekre bizzák.
Elég téve lévén azon intézkedésnek, kö-itkezik a belsú szervezkedés és pedig a közegészségügyi községi szolgalat 139. 1 to. 11. esctltga 145-ikSg-kitételei értelmében, mely községi, bizottsági, orvosi és szülésznői.

/' A közséti Mszervezkeéés csak azon
esetben foganatosítható, ha a községek és körök/ megválasztott orvossal és bábával bírna*;. Megtörténtével a választásnak, a községek képviselő értekezletet tartanak, tudomásul veszik a közegészségagyi törvényeket, megalakítják a közegészségi bizottságot, halottkémet választanak, egyhangúlag elfogadják az intézményt és fogadást tesznek, hogy ezt a maga érvében foganatosítani, fejleszteni és megőrizni fogják, a foganatosításban, fejlesztésben akadályt el nem tűrnek, ezek után folyamba teszik az ügy kezelését. Tehát:
1. a község végrehajtja jelen törvény
nek, a kormánynak és a törvényhatóságnak
a közegészségre vonatkozó, a törvények ér
telmében kiadott rendeleteit.
2. Gondoskodik a községében, köré
ben létező vagyontalan és tébolydai ápo
lásra nem minősített, tehát a közönségre
nem veszélyes elmebetegek, továbbá: a va
gyontalan hülyék, siketnémák, vakok, nyo
morékok, lelenczek és ...