Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.66 MB
2006-08-15 09:53:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
877
8127
Rövid leírás | Teljes leírás (630.61 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. május 35-43.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


V , 1877. május 3-ta.

Tlienbatodlk évfolyam.


A lap iseUeni restit
ZALAI IOZLOHY
elíbb: .Z AL A-BOMOOTI KÖZLÖNY.1
UNatétlir:
j p«dif a kiaddhoi bénaaatTS
4 fal i
a haaabot petitaorbaa
NAGY-KaMZSa
7, aiaaodMor 6 a minden
totabbi tor irt 6 kr
Bérmeatetleii laralek eiak >>mtrt mankatar-■aktái fogadtatnak a!.
Kesiratok visra uam tudatnék.
KTILTTÉRBEN soroniint 10 krért ti
tatnak fal.
Klaestari ilUUk aúadeo II tfjaa kirdatasart kalOn í
30 ki. fiaeuiidS. l
N.-KanlzMVár«s helyhatóságának, nemkülönben a „ii.-aa.lMaJ kereskedelsml a lz*rbank", a „n.-kanJisai Ukarékp^nitár", a „xalameryel általános tanítótestület'1, a ,n.-kanlra*l kintal-neveló eg-yestlrt", > „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsai kilválasrtmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap. "

Meghívás.
A .nagy-kanizsai kisdedaeveli egyesi-let' éri rendes köigyfllését 1877. é v i májns 10-én délután 4 órakor tartja a uidor-ntczaí aj óvoda helyiségében.
T a r g }• a k:
a) A választmány éri jelentése.
b) Az alapszabályok 1 á-ik §-sa sze
rint kisorsolt következő 10 választmányi
tag helyett uj választás, vagy a 17-ik §.
szerint újbóli megválasztása: Schreyer La-
josné, Darás Gusztáváé, Gyfirffy Jánosné,
Csizmadia Imréné, Eisinger Henrikné, Man-
tuano Józsefné, Hirschel Edéné, Hegedűs
Józsefné, Cbinorinyí Gézáné és Berecz
Imréné.
c) Alapszabályok módosítására kikül
dött bizottság jelentése.
d) A pénztárt felülvizsgáló bizottság
jelentése.
e) Netáni indítványok tárgyalása.
Van szerencsém az egyesület alapító,
rendes és pártoló tagjait a szives megjelenésre tisztelettel felhívni, megjegyezvén, hogy a választmány külön egyes meghívók kibocsátását nem rendelé el.
Nagy-Kanizsán, 1877.évi april 14-én tartott választmányi ülésből.
MAETINKOVICS KAROLYNÉ,
Bli lk
Kanizsai jarte kör Jegyeitől.
Tekintetes megyei bizottsági közgyűlés!
az fedez-
Hazánk alkotmányos fejlődésénél fogva a közigazgatás különböző ágaiban beállt viszonyok rendezése, ezzel kapcsolatosan állam pénztárára nehezedő kiadások

hetáae tárgyában hozott törvények legnehezebb része az adókivetés elkönyvelés- és szükség esetén annak végrehajtása a jegyzőkre, mint a községek jogai végrehajtójának ügynökére bízattak; ezt igazolja az 1876. XV. L ez., melynek 11. §-saazadó-kivetést, 35. §-sa az adónak elkönyvelését, 40. §-sa az adónak esedékességét, 42. *$-sa az adónak végrehajtását és beszedését rendeli el.
Tekintetes bizottság!
Midőn a múltban a községi- és körjegyző csak az adókivetés előállításira volt utalva, midőn annak kivetését és végrehajtás utjáni behajtását az állam közegei teljesítették, akkor a jegyző csak egyesek adó-elirására, a történt befizetések elkönyvelésére volt utalva, most azonban a hivatkozott törvény s ennek alapján kibocsátott miniszteri rendeletek, királyi adófelügyelói és számos községi végzések által az adóügy kezelése körül előforduló minden teendők teljesítésén felül a közigazgatás, igazságszolgáltatás, illetékszabási hivatal, adó- és katonanyilvántartási eljárás körüli teendők ezer és ezer teendőivel van elhalmozva.
Nem kétli a kanizsai járás testülete, hogy a tek. megye bizottsága ezen teendők teljesítéséből jegyzőkre nehezedő súlyos teendőket figyelembe n...