Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.47 MB
2006-08-15 09:58:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
771
10286
Rövid leírás | Teljes leírás (556.92 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. június 44-51.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


á d Bematak7 A. g7&aT* •• *í ° •" r (xf) Kokn J (x) SdirSdar Sándor 17*17. Kaproaeea (xf) Warli bt (70(7. Ki ■■•( (x", Ciaaaiooriei In. t7»t7. (<*) K«rM bt. U*tj. íti.lb.l, (1) gehleifer A. (1) WOnaak t. K^raaad (xt) EáU Já& Bt oabalbel7 (x) Pillich Perenca (7og;. liin>|il M.te, And. (74(7. (x) Holnir L. al„. V e r 5 c >« (»•) Beca J. I. (76(7. Bli>I-Si..l>;lr|;(i) Pibir (76(7. Z i (r á b (i • MlUback I s- (7°(7 (x) Irgalnatboa (76(7. .1) HagvdOj Q7. (76(7. (■) Perklet íján, (70(7. Saaloaak (x) Scbwara Qaactár (jO(yuertárábaa.
e(7«aaaan FlorstMabfll boga-tott, vartiMtito batáaa mi»ü . ... - 1 Udácaka H <Ta((al 10
frtaak postavtahránTajal ralo beksldéae melleit, bérmwtr* ktldatik nat.
CIROP PAGLIAKO,
HOLLA.
cs. k. udvari szállító, Bécs,
Tuclilaubeii 9.
(261 27-52)
UáltaUbao ismert, 1 6T»( 1 frt. -írtnak ix>.ta«alTÍn»—.1 -.14 >
, 187J. Jnains 3-án.

Tlsenhalodtk évfolyam.

ár:
. • I
. 4 . * 1O fa
■téas évrs. Hl hu
6 bwáboft petitsorban
7, náaodnor 6 ■ BimdeD
lo'tbbi sorért r. kr
RY1I-TTÉRBE!; \ ■oronkiot 10 írért fi
t.to.k í«l.
KiQCItári illetik minden !| « kirdetitirt kílan [ 30 kr. 6uUndS. fc

ZALAI KÖZLŐIT
elóbb: ,ZAL A-SOMOOTI KÖZI.ON "SV

A lap im«U«i
kSc!eai4ii7«k pedig a klariófaw bementre
KANIZSA
B4nneat«Ü«t.
cssk iiotart mankatár-
wktól fogadtatnak «L
| Kisiratok TÍJIU asm

helyhatóságinak, nemkülönben a „n-Uaizasi ke r esküéi ml a lpmk*nk~, a „m.-k**isa*i UkirfkpéBttár", a „Ti.Mfgyg. álUláw* tanítótestület", a ^.-kanizsai kisded-■eveié egymilef, a ^soproal kereskedelmi a Iparkamara n.-kasliMaJ kt!fa]amtmáB7au s több megyei éi táróul egyesllet hlrataloe értesítője.
Heteokiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A modern nevetés hibái.
IV.
Nem tartozunk azok közé, kik aztvall-ják, bog}- az állami élet vagy az állam egy oly institotió volna, melyet csupán a szükség s kényszer hozott létre s melynek egyéb rendeltetése nincs, mint az egymásközti viszony szabályozása s annak rendben tartása. Nem hisszük s nem hihetjük ezt, a történelem minden egyes lapja határozottan protestál ez ellen; hanem igen is legbensőbb meggyőződésünknek adunk kifejezést, midőn valljuk, hogy minden egyes népnek vagyon bizonyos, a gondviselés, (melynek működését, létét legjobban a történelem matatja) által elószabott rendeltetése ; s ha a láthat-lan kéz által elészabott rendeltetésnek eleget nem tesz; az illeti nemzet elvész a világ színvonaláról, elenyészik s semmivé lesz. Hassunk csak a világtörténelem rejtélyeibe — a múlt elénk van fektetve s szellemi szemmel a jövőbe, ennek titkos fátyola daczára is olvashatnnk ; ha a múltról a jövőre következtetünk.
1 A mólt azt bizonyítja, kogy kfllellen
még soha sem árthatott egy nemzetnek, míg a nemzetben szilárd akarat, egyetértés volt,
i avagy mig önnőnmaga vesztének magvát
' el sem hinté.
Nemzetünk agyszólva tönkre volt téve a tatárjárás után; a városok, falvak kihalva s elpusztítva valának, de az akarat s egyetértés, mely egészséges nemzetnél mindig nagyobb s erósb lesz — a vész idejében — i-s.kh.m.r felépité a városokat, falvakat s virágzás válta fel a pusztulást.
De tekintsük csak a 18. század elejét s nem akadunk abban magyar nemzeti életre,

mert nagyon helyesen mondja egy jeles írónk: ,e g y nemzet csak nyel...