Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



 
3.66 MB
2006-08-15 10:09:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
818
7700
Rövid leírás | Teljes leírás (603.71 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. augusztus 61-69.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGY-KAMZ8A, 1877. angugtns 2-án.

OSBÉLXXX.

Tizenhatodik érftlyam.



j eglaz évrr . 8 in. •
, „r,«A -"<■ . t 1 I gptt fixám 1O kr
; HMstések
\ 7 váaodazor 6 a minden
I további aorirt fi kr.
KT1LTTÉRBEX
aoronkint 1" krírt ví
' ietn"« fol.
Kiacatiri illeték mindeu
' i birdetiaért küloo í
. gMteodő. i
ZALAI I0ZL0HT
eióbb: .ZALA-SOMOGTI K: O Z L. O JXT "X".'
S.-KanlMa.aro8 helyhatóságának, nemkülönken a »n.-kaniisal kereskedelmi s iparbank", a „n.-kanixsai takarékpénítai-% a .lalamegyei általános taaitótestOlet*, a .n^kanlísal Usded-■ereló egyesllet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsal k&lTálaaztmánya" s több megyei és városi egyeaOlet hivatalon értMHoje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

ilpróféták.
(Netry.-.lik kr.nleroriiy.)
Nincs tiszta fogalom abban: meddig terjed a rendőri hatáskör és felelősség, valamin! mik azok, melyekben a rendőrség vagyon nem csak hivatva, de kötelezve is a proprio motn eljárni, intér.kedniés felügyelni.
Általánossá vált: az administratió minden hiányát (nem is mondjuk: hibáját) a rendörségre tolni és azokért is, melyek-DCD oly ártatlan, mint a ma született bárány, neki róni fel bündl. ót szidni ezekért.
E támadási készség meg van és fel -talilhat'i lakosságún!; minden rétegében, de vájjon arányos-ee mindenre .feszítsd meg* et kiáltozó hajlammal a rendőri működések polgári támogatása és vájjon épen azok nem támogatják, kik leghosszabban Sitik nyelvö-ket a rendőrségre és nem-e ók akadékosko-dói minden működésének ?
Sógor, ip, koma és képviselő igen-igen nagy szerepet játraanak arra, hogy a rend-(irség tehetetlenné váljék; ott, hol polgárjogit mindenki abba helyezi, hogy a rendetlenségek védelmében szava, mint tekintélyes £Sgárc döntsön a latban és a rendőrség szemet hunyni legyen kénytelen ott, hol de-pntatióval kérelmezik az elodázhatlanná vált rendőri szigor vagy tilalom felfüggesztését, hol a kihágó ellen hozott eluuraszta lás visszavonására egész ntcza vénei jelennek meg — kevesebb az ok a szidalomra.
Ments Isten, hogy a rendőrséget olybá vegyük, mely előtt a körülmények méltányos latbavetúse ne szerepeljen, de hogy quasi testületi allegatiuk történjenek általános itndöri intézkedések személyek tekintetében való elnézésére, beteges állapotra mutat és valamint nem hiszem, hogy bárki is a poli-

czáj basaidóket óhajtaná, ép oly lehetetlen sikeres működés akkor is, ha egyesek részére külön sütelek kívántainak.
Az értelem, vagyon és socialis befolyás nem mentik fel az egyént a rendőri hatáskör alól és míg mulasztásaikért kellőleg megróva a közegen töltik ki neheztelésöket, a rendőrség sem erélyt, sem gyorsaságot ki nem fejthet, igen természetesen akként fog eljárni, hogy a káposzta is megmaradjon.
Igen nagyszámú, különböző hivatalnok lakja városunkat és mert mindnvájakülön-külön állami kötelék alatt áll." többé-kevésbé mindnyája abban él. hogy neki a rendőrség nem hatósága és mert a politikai és így az éhez tartozó rendőrhatóság tiszte és erénye a hivatali illem és becsülittudás, hivatali barátságból és hason tekintetekből a rendőrség vonul vissza, semhogy a tisztviselői kár neheztelését, pelengérezó és keserű, bár nem jogosult megrovását vonja magára.
K helyeken szenved a korcsmái, kávéházi és cselédrend legtöbbet és ilyenek elle nében bármely kismérvű rendőri megfenyi-tést alkalmazna is a kapitányság, bizonyos, hogy elítéltetnék, neki zúdul...