Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.9 MB
2006-08-15 10:19:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
736
8385
Rövid leírás | Teljes leírás (570.76 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. szeptember 70-78.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


MGY-KAMZSA, 1877. september S-áiL, -,

.(■'!

7O1H

Tizenhatodik éríoljtm.
■SerkeMt£flOS,
7»fi rásaet íUeií koxiemáDytk p*díf * kidÓDo* bémentvt ínteseados :
. WlssstSSSsx
BénnetiteÜeti |er l: csak iamertaai I, saktol fogadtatnak sL
* Kéziratok Tisssa ess
ZALAI ROZLONY
•lófab: .ZALA-SOMOOTI KÖZLÖNY.'
h»lj-h»tóiiártn«k. nemktlönlen • .n.-kanixwi k«rn>kf4«lnii « Ipar-baak*. a „n.-kaniml takarékpéniUr", i ,ialam<ME7*1 általáno* tanltótMtaief, » „n.-kanlisai tíniei-neieló dgjpsHIrt*, a „so[>ronl kprenkedrlmf s ip»rl»mara n.-Uniiiuű ktlTalasutmánya" a több megj-pl én táróul egjeaMrt htratatee értesjtóje.
Hetenfelut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

önfeláldozás.
Régente voltak lérfiak.kik egy eszmének élre, éltüket ennek szentelték, eszméjüket vérükkel pecsételték-, ezt régente önfeláldozásnak nevezték.
Voltak emberek, kik hazajokat szeretve, érette SnvérOket ontottak, családju-kat feláldozák, többet tettek, mint tenniök kcllett volna, ezt régente önfeláldozásnak nevezték.
Voltak régente emberek, kik egész éltüket, vagyonukat a közjónak, emberiségnek szentelték, kiknek örömök abból állott, hoíry a szegényt segítsék,élvüketaz képeié, hogy a sttlyedóket pvámolitsák. felebarát) szeretetnek éltek s azt önfeláldozásnak nevezték. Igen, önfeláldozásnak is lehetett nevezni; mert saját énjök hattérbe szorítása mellett történt azon jó s nemes, melyet tettek, melyért küzdöttek.
Időnk az Önfeláldozást egészen más értelembe veszi.
Lássak csak néhány gyönyörűséges gyümölcsét.
Ki akarná tagadni, hogy az ember már születésénél bizonyos kötelmeket vállal el: e kötelességek, eltekintve azoktól, melyek teremtője iránt visel, terjídnek: ha zájá. embertársai s családja iránti kötelességekre.
Nincs természetesb, de nincs is nehezebb a hazaszeretetnél. Könnyű ugyan mondani:, A haza mindenekelólt," de vajmi kevés ember képes sajet énjét háttérbe szo-ritni s a közjónak élni! Ámbátor a régi bölcs szerint az egyesek jóléte a közjóléti ól függ.
Eötvösünk maga is látta már, hngy a valódi hazaszeretet csak kevésnél van, de mondja ó, mig a kitüntetési vágy. mi né-

zete szerint a Ugnagyobb tettekre serkenti az embert, a halandókban lesz; addig sem Leonidások, sem Herostratusok nem fognak htányzani.
Nem akarjak hinni s nem is tehetjük fel, bogy azokat, kik oly fennen ragyognik a hazaszeretetben, kik az emberiség mintaképéül állnak előttünk, ez aljas érzelem vezette volna. Ki tagadja egy Zrínyi, Széchenyi, Deáktól a valódi hazaszeretetet ?
Eötvös egy helyütt mondja, hogy a juravaló ember mindent eltűr; de nem min dent tesz hazájáért s hogy azon kötelességek közül, melyek teljesítésétől az állam jóléte függ, a legfontosabbak az egyesek kötelessége családjuk iránt.
Ha tehát a hazáért mindent tenni (és e minden alatt nyilván az goodoltatik, hogy az erkölcsiséget még a hazáért sem szabad átlépni), nem szabad; könnyű a ki bnvó. csak egy kissé burkoljuk magunkat az erkölcsiség köpenyébe s bátrán nézhetjük a haza sülyedését. Éhez járul még a családi kötelesség; mily szépen lehet ezt is arra használni, hogy hazánkat, annak érdekeit elhanyagoltuk! Családunk iránti kötelesse-'-günk nem tilija-e, bog}' vérünket ontsuk ; hazánk pedig kívánja, hogy érte éitünket áldozzuk; nem lehet earraeset, hogy a haza kívánja, miszerint minden honpolgár vagyonát a haza oltárára tegye: családunk pedig ép az ellenkezőt kívánja.
S a mi itt épen vezércsillagunk lehetne, mi megmondaná, hogy...