Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.82 MB
2010-05-21 15:42:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
451
3496
Rövid leírás | Teljes leírás (388.37 KB)

Zala 1880 július

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27. szám.
Nagy-Kanizsa, 1880. julius l-én.
VII. évfolyam-
Kiadóhivatal: Fiaskói Fitty könyvkereskedő. Üjrjunt«his irtesa. fi 13. asám.
KMAaetáat árak évte 6 írt. Fél-
öi* I írt- Htgyedévi* 1 írt. 60 kr.
BlrteUMayek 3 k»ék<x petitsor egyszer « kr. ttbhatn hirüei&mél & kr. Be-IjViÜ 10 kr.
ZALA
MtiGYEI .ÉRDEK G
Szerkesztői iroda. Hóra alap az^llemirészét ijifito közlemények küldendők U) yároaház utasa 513. sz. Rérmentetlen levelek csak ismert kaaskW fogadtatnak el: Kéziratok rima MO küldetnek.
Nyilttér: Petitsora 10 kr.
KÖZ M Ü V ELÓOÉSI, T Á R|S|A D A A ZALAMKGÍlil GAZD.
M I rtH *G Á Z D Á S Z A T I j H ET I L A1 P MÁÍ5 ÜGYLET HIVATALOS KÖZLÖSKÉ.
Előfizetési felhívás
„Z A L A" •
c»im li
mégyei érdekű,- társadalmi, ismeretterjesztő éi gazdasági hetilap; a Zalatne-gyei Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye
IBhi y-dík évi 7-dfk évi folyaminak harmadik negyedére
Klöflietésl feltételek:
Negyed évre FAJ évre . Égést évre
1 frt. 60 kr. 3 frt.— 5 frt. —
A 9Zal amegyei Gazdasági Egyesül el*
hidjai r \'utre:
Negyed évre ... 1 frt.
Fél évre.....2 frt.
Egész évre .... 4 frt.
Tisztelettel (elkérjük azon t. olvasóinkat, kik roult negyedévi eltf-tfzetéseifckel hátralékban vannak, azt mielőbb kiegyenlithék, nehogy a lap Mzétküldése akadályoztassék.
SterkfBitó^q és kiadóhivatal.
Az iskolai év végén.
(H Al.) A múzsafíalí elszéledtek, az iskolaév véget ért. Kicsi tanulók, kik még a gyermekkor rózsás idejét élik, nagyobbak, ki az arany ifjúkor már kissé komoly, de még mindég friss és élvezetes világában a jövendőre nézve arany álmokat sídnek, 10 havi fáradozás után, kezűkben a megérdemlett bizonyítvány* nyal repülnek szüleik, szeretteik körébe, hogy a szünnapokban kipihen c a/. isiueretgyUjtés fáradalmait, uj erűt szerezzenek és gyűjtsenek, hogy a azfln napok elmultával ismét • issaatétjouek a mázsák csarnokába,
— hogy tovább haladjanak szép és neme* rendeltetésük czélja felé
Hány auyának keble dobog reményteljesen, várva kedves fia megérkeztét, hogy anyai karjaiba zárhassa, dobogó keblére szoríthassa, hogy örömkönnyeket sírjon kedves fia láttára; s mint ragyognak szemei a büszkeségtől, mikor á fiúi bizonyítványát veszi elő és önérzetesen nyújtja át, bebizonyításául annak, hogy a szorgalmi időt nem haszontalanul töltötte, hogy időtrabló, fölösleges séták, egészséget rontó mulatságok nem vonták el figyelmét a tanulástól; hogy gyarapodott ismeretekben, nemesbült lelkében és szivében, hogy nőtt hajlama a jó iránt, hogy kötelességeit duzzogás nélkül szíves örömest teljesítette, mert tudta, hogy szüleit megörvendezteti és Szorgalma, jó magaviselete, saját ma gáuak hasznára válik.
De fájdalom, eouek az éremnek is két oldala van.
Hány anyának örömkönnye változik át fájdalom könnyévé; mikor az örömmel várt és fogadott fiu habozva- nyujtja át bizonyítványát, melyből az örömest áldozó szülők a maguk részére bánatos keserűséget^\' olvasnak ki. Azokból a gyenge vagy éppen rossz osztályzatokból olvassák ki a liaszontalanságokkal töltött órá- j kai, a könnyelműen elfecsérlett drága I időt, a gyermeki meggondolatlanságot s talán a rossz magaviseletet is.
Mily keserű ürömcsepp ez a jó szülők áldozatkészségeért. •— Valóban, az életben a legnagyobb há-ladatlansággal a rossz gyermekek fizetnek. i—
Minő kétes, komor szinben látják a fáradozó szülők az ily meg*
gondolatiul! gyemnek jövendőjét maguk előtt
I Mint halvánkul el a reménynek ama fényes osilliga, mely az éven át, magukat ama csalóka álombau ringatva, hogy fiuk jól tanul, előt-tfiU oly ragyogóit tündöklött 1
Mozga...