Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.24 MB
2010-05-21 15:49:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1029
2092
Rövid leírás | Teljes leírás (338.97 KB)

Zala 1880 október

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

41. szám.
Nagy-Kanizsa, 1880. bzerdán, október 6-án.
Ti^ÉAtWtit. Tmhd T&f kttyvker*. • bÜN. UjHnáái tfai 511 saám.
H^taláat ára: Égése évre 6 fa. Fél [4m I ét tlyijiw I K $0 kr.
Btrjletaéajrefc ft hssébm p*ttUuregy«Mr ft kr liúM hiiédiiaél 5 kr. Bé-
IU
ME(|5Y
KOZMÜ VjJELÓDÉSI, TÁRSAD
Cl ÉRDÉK 0. AtMl toGAZDASZATl HETILAP
VII. évfolyam.
Szerkeeztól iroda. Hon »lap szellemi ré-azét ölető közlemények küldendők Uj városház uteza 513. n.
Bérmentetipn levélek csak Mm art kezekből fogadtatnak alt Kéziratok vissza nem küldetnek.
\' Holttér: Potitaora 10 kr.
A ZALAMK6YKI 6AZÍ). KGYESÖLhT í S TÖBB MÁS! EGYLET HIVATALOS KOZLÖJÍÍE.
A munkás osztályról.
(VffM
(2) De miképpen Jehet segiteju ? Erre azt felelem, hogy minden eeetre segíteni kell, mert itimnk és mii" liók szenvednek e társadalmi kérdée alatt, — lassú de biztos lépéseikkel kell 4 kérdés helyes megfejtését akarói, mert ez folyton fenyegeti Európa társadalmi rendjét. De hogy valóban segítve is legyen, e czéfra mindra oldalról kell közreműködni magukfnak a munkásoknak, de ugyan sxt kejU tenni a csalidnak és köz-eégnek, ax államnak és a felekezeteknek, egyenkint és összesen, elméletileg M gyakorlatilag, a különféle munkásosztályok szüksége szerint és azon segédeszközökkel, melyek a ne-, vezett tényezők természetével meg* •gyesnek.* Ke ha nem is vagyunk lépesek a modern nemzetgazdáfczat téves elveit vagy elveinek téves ma* gyaráaását érvényen kívül helyezni, Illetőleg ellensúlyozni és uj jogviszonyokat alkotni, arra mégia képesek vagyuak, hogy ennek útját egyen-gessuk és másképpen is tehetünk valamit, hogy a táraadalmi bajt vagy clháriiauk vagy legalább enyhítsük.
Nem lehet tagadni, hogy nap* jainkban a népnek mind testi, mind anyagi ereje túlságosan igénybe van véve, ás pedig nemcsak at ugyneve> zett tökének hírvágya, hanem a kll-lönfél" nyomasztó terhek által is, melyek, nélkül a jelen korban az állami háztartás el nem lehet Ez ellenében kötelességük a népképviselőknek és a sajtónak szavukat szüntelen felemelni, mig meg nem hallgattatnak és a törvényhozás utján ac óhajtott segély nem nyujtatik. Hasonlóképpen oda kell törekednünk, hjogy (|dv$s rendszabályok által at liksora garázdálkodásai korlátoltassa-link. Kzenfelul óhaj tan dók lennének oly törvények, melyek a vasárnapi, éjjeli, ünnepi éa más egyéb munkát •jubályoazák és a munkásokat az
egészség lés élet veszélyei ellen biztosítják.
Továbbá elő kell készíteni az utat az álllami segélyre, mely aa állam polgárainak minden\' osztályát átkarolja;
Valamint a tőkepénzesek állam-biztosi tékot nyernek gyakran kétes vállalátojknálj épen ágy lehetne a középosztály t a munkások részére állami előleget, vagy kamztbiztoii-tékot nyújtani nagyobb vállalatoknál p. e.j kösOs építkezések kivitelénél, vagy pedig drága gépek megszerzésénél.
Sokkjai könnyebb elérni azonban a másik, czélt, t. i. hogy a létező ipartörvépyek hiányai elbárittaaaa-nak, amire pétit a legközelebb megtartott enuuet, figyelemre méltó ijió-don iparkodott ia ezeknek- felderítésére és Üdvös intézkedések! életbeléptetésem. Munkásuknak, iparosoknak egyesüMiök, egyetérteniük és együttart^niok kell. Renttaaeftkcll hozni a íjanoaczok, segédek és mesterek egymásközti munka viszonyába. S miután senki sem ismerheti fel jobban aj létező bajokat, mint méga aa iparosi senkisem ajánlhat is llat-hatósabb gyógyszert e bajok orvoslására mint ők maguk, hacsak Képesek asját javukat felfogni. Azért igenis sztlkségük van az iparosok-iuik az egyesQléarej mert az egyet-«tée kölclsönöz nekik erőt; csakhogy ez egyesülést ée az egyesülésből származó erőt, ne semmihez sem vezető mellékozélokra használják fel, hsnom egyedü...