Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.41 MB
2010-05-25 14:15:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1531
4929
Rövid leírás | Teljes leírás (548.68 KB)

Zala 1882 február

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

RteAófclftta). FWaM
Mén*. Ujvátashá*
ifllaetlnl évre 4
Nagy-Kanizsa,
1882. szerdán,
nilf könyvkeros uDm. 611. aaim.
S^eflces: \'.töl Iroda- Hová alaö mllomi rfc-\'\' illeti közlemények kllldondfik Uj
>sház a tat* 513. sx. i
i«ftzet*e| árek: Kgém évre B irt. Kél évre 4 fri Negyedévre 9 H
Htrililaéuftk 5 hasábos petitsor agyemr 7 ki tObbiOn hu^etéenél 6 kr. HA lf«*lti kr.
MEG Y fel fcllbKK POLITIKAI, KOZMÜ VKLÖbÉSI, TÁR^AD^ A ZALAMIiGYIÍI pl). KG^OW ÍS TÓIllt HAS I5G
Megjelenik hetenhint leótszer, szerdán (égést ivén),

A polgári-egylet és tírek-vése.
V fíugY-jKaiiizaa városát azerenoaéé, földrajzi fekvéae olyan forgalmi kttz* ponttá tölte, melyben kereskedelemi ipar 6a |gy u műVelUég kell, hogy a haladó [korral lépést tartson éa elfújasson a társadalmi lét aion maga* Útára, melyen a műveltség jellegét megadó minden intézménynek léteznie kell 1
I Éa hbgy polgárságunk et iránt hcQyes értékkel bir, — azt a polgári-egyletnek megindult mozgalmát féireismetbetlenül igazolja, moly oda frányul, Jtogy a napi munka fáradalmai bójl e/.rtbudiilva | egy olyan jteaflemí központba akar szórakozáu-iilüléa és a lélek művelődése czél-vi|ából menekülni, a melyben a uio->lok és eszközük ozélszertten egyesítve (\' vannak, i
E óiéiból a már évek óta tény-$ tag műkf)d<5 egylet a caélszerüt a kényeledtuel, a szükségest a jóval k kar vári egyesíteni: meglévő telkén ^ iíz egylet a szellemi fejlődésnek > uiéltó, díszes és az egészség szük-Mtlateiaak m megfeleld épületet akar umelui, oly módon pedig, hogy a* e városban nagyban érzett hiány: ugy, » téli hossau estéket kellemessé tevő és a közönség igényeinek is megfeleli tágas szinbási teremmel kívánja egyesíteni egyleti helyiségéit.
Ha meggondoljuk, hogy eddig a közönség csak is tavaazszal, már meleg hónapokban, midén az ujuló, virágzó természet Ólén is kedves szórakozást találhatni, élvezhette a színíelőadasokat sokasor sjz ftsszezsu-foltság ítilytán kiállhatatlan hőség-
ben, valóbau örömmel kell üdvözölnünk az eszmét, melynek megvalósulta azzal kecsegtet bennünket, hogy télen, midőn osak is falak közt érzi jól magát az ember, az unalmas, hossau estéket kellemesen tölthetjük el Thalia templomában, hol a művészeteknek áldozva lelki művelődésünket kellemesei) azórakosva eszközölhetjük I
Ilyen nagyobb . vállalat 40-60 ezer forintnyi befektetén igényel. Ezen öaazegtiek legnagyobb réaze az egyletnek ikétzlet^en van, ugy hogy puaetán a saját szükségleteit kielégítő tágas, diazra egyleti központot létesíteni képes, de be működése körét odáig akarja bővíteni, ho y az ösasea lakoaaág gyúpontját léteaitBe: ugy az összea lakoaaág közreműködését óhajtja igénybe Venni egy bi-zonyos irányban, abban tudniillik, hogy az egész terv keresztülviteléhez még hiányzó 10—15 szer fo-f rintnyi összeget 20 forintos és az egylet által 5 azáztóli kamattal biztosított részvényekben a nagyközön-Bég adja össze, e őzéiből meg is ke/.* dődött a részvények aláírása.
Nagy-Kanizsa város Oesaes lakossága 16 — 16 ezer és a mellett, hogy eme létszámnak oaak egy csekély töredéke veszi igénybe a társas helyiségek használását és járul azok fontartásához: még is három önmű-velődési és társalgási központot tartanak fönt: a .társsa-kör", .polgári egylet* éa „kereskedelmi kaszinó* elnevezérek mellett. Igaz, hogy mind a három föntartja maigát és becsületesen tartja fönt; de mindenesetre a tagoknak jelentékenyebb áldoza-i tával !
Héntyeiil^tlen levelek nsak ismert k«w»kl»fil fogad tárónk el: Kii iratok vissza nem kdldotnek.
Nj Uttér- Péíit sorsi 10 kr.
T
IUMI ÉS üjÁ\'AV^ ijíj HIVATALOS K07J,
Bzombáton (fél
SZA 11 liA
lm.)
...