Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.27 MB
2010-05-25 14:17:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1467
4762
Rövid leírás | Teljes leírás (661.09 KB)

Zala 1882 március

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

17. 8/am.
Nagy-Kanizsa, 1882. szerdán, márczius l-én.
IX. évfolyam.
tlaéOhlratal Kalap kteyrkena-
kedéee. Ujrároekát utasa. 518,
EtöftaatSal áHOt; Fgéac é*r« 8 trt Fél ♦vrt 4 fri Negyadé»re t frt
Hini^tméDTttk: I íjatáboa petítsor egytaer 1 kr. tübbtaOn jhirdetétoél 6 kr, B4 iy*ifdij 80 kr.
lillil
Szerkesztő) Iroda* Hor* a lép taellemijré-taét illeti kftalemények küldendők Uj városkáé ataJa 615. aa. Bérmentetlen lévaiak esak ismert keeekbSl fogadtatnak el í Kéairatok rurna nem kőidéinek.
ffflltttr! Petittora 10 kr.
MEGYEI ÉRDEKÖ,
POLITIKAI, KÖZM 0 V ELŐDÉSJ, TÁRSÁDALWI ps GAZDA
SZATI LAP
A ZAUMIOT GAZD. EGYIjSÖLIfT ÉS TÖBB m EGYLHTI IIIVITAL0S KÖZLÓSYE.
Megjelenik hetenbint kétezer, wertin (egész
en) és Bzombato
Takarékpénztáraink.
Takarékpénztáraink, a ami a keséink közt levő fóraérlegékbÖl latjuk, a takarékpénztárak, mint letéti ütietek követelményeinek egészben meg netn (eleid kezeléet vis/.nek, a mennyiben a reájuk bízott és rövid idő alatt viasaakö vetel-héttf idegen pénz nagy részét ingatlanokra kölcsönzik uú; addig, mig az alaptőke a 20- 80 ezer közt, az ingatlanokra kiadott bárom, négyszer nagyobb Ossaeg körül forog. I .Azonban reményünk van, hogy ke-reakedelmttnk, forgalmunk éa neni-zetgazdáazati fejlődésünkkel ez meg-I változik a takarékpénztáraink való-Jággal takarékpénztárak leesnek, ezé-lul tQavén ki a népben takarékosságra való hajlamot obreazteni, éa alkalmat adni, hogy egyrészt megtakarított filléreit biztosan elhelyezhesse, másrészt a legnagyobb réazt kaparós éa földmivejlő népből álló | közönségünk o l o s ó lkamat mellett 1 k ti n n y tt módon \' visszafizethető kölcsönöket kaphasson,. Qe fájdalom ez .csak reményünk, mert tényleg ngy van, hogy egyes takarékpénztárak oly magas kamat mellett adnak I ki annak a szegény, jeleim csapásokkal, a divatos osztozkodással s közel mait 10 évben | rosz terméssel sújtott földmivelő népnek köl-jcsönt, hogy az teljesén \'képtelen el* J Válalt kötelezettségének eleget tenni. 1 ueüi ez iái lilás mellett bi-
jzonyit némely takarékpénztár mérlegében díszelgőkövetkező adat: Bevé-\\ ml a késedelmi kamatokb ó 1 2000 frt, mond kétezérjforint. Hert hát I Uol is fordul elő késedelmi kamat ?
A jelzálogos kölcsönöknél, a bekebelezett és keaesség melletti kötele-stőknél* & kik veeaik ezt leginkább igénybe ? Legnagyobb részt a föld-mi velők és egy csekély része a\'kisiparosoknak. V ■
Tebát épen azok, a kiken a takarékpénztáraknak anyagilag lenji* tenl, nem pedig a magas kamatokkal tönkre tenni — volna hivatásuk. S midőn takarékpénztáraink azt ttl-aik ki oaélul, hogy a takarékpénztárnak a munkásságra s takarékos* ságra serkentés által uemelik az erkölcsi érzületet .és kö^jólétet, ha a kölcsön kérőnek olcsón adhatnak pénzt és ezáltal az uzsorás-kodás polyp karmai közül a pénz-szükségben levőkkel megmentik, akkor kérdem, hogyan egyeztethető Össze, hogy vannak takarékpénztárak, melyek 2— 8 évig bentmaradó ezer forintoa betétek után 7—is fizetnek. Ijgyan hány százalékra adnak ezek kölcsönt ?
Vagy nézzünk egy másik mérleget, hol a i észvény-alaptőke és betét számlája kürülbelül TO.OOO frtot teáz, éa réaz vény alaptőke kamat és jutalék számlája 4000frtot; hói marad itt az ,álapszabályszerü tiszti fizetés, lakbér éa -a tisata nyeremények ^L-kai az igazgatóságok részére, a részvény-tőke ^kiegészítésére, a tartalékalapra stb. stb. Ezt tessék hozzáadni és akkor utánna számítani, hogy hát hány %-ra dolgozhatnak az ily takarékpénztárak.
Épen midőn e mérlegek fölött tűnődtem, kaptam kézhez egy, né* hány lap piros papirosból álló füzetecskét, melyet a Csáktornyán szé-
kcjlő*) „Murak&zi takarékján ttár rész- | vény-tá...