Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.44 MB
2010-05-25 14:26:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1205
6394
Rövid leírás | Teljes leírás (562.9 KB)

Zala 1882 június

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati lap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

tauiófciTtt** rvMfei rvüf
koéáot l Vároetás itM. Ml Mám.
!BOIlitM ánl Egéét ím 8 tat Fái íw 4 frt Negyed árra | (j-t
jGtirdolményak; 5 hasából patitsoragyeaor 1 kr. löbbttvi i WMteél 5 kr. 1U 10 kr.
Nagy-Kanizsa, 1882. szombaton, junius 3-án.
^MEGYEI fia HELYI ÉRDEKŰ, POLITI A Zalamegyei Gazdasági Egyesület és a Zalamc
IX. óVrolvam.
flr.orlceanől Iroda, j DMnUi tnkarákpéaa-[tái ápület 10. ak kaatrhalviaág. llovn a lap asel lecei rilWtS kflal«néoyek
kaiipdék.
ftán^anUtla* l«v«NpC eaak inoarl keoekkSl fogadtatnak «1: jKáairatok Timi o«u küldetnek.
| Hyllttér: Petluore 10 kr.
j . 1 • -I I • /. I
MEGJELENIK HCTENKINT KÉTSZER SZEADAN (FÉL M31) É8 SZOMBATOM (EGÉSZ IVEM.)
I
3M19 i|T. 1882. "* \'5
£a l amegyel gazdasági egyesülettől

A zalamegyei teaadatági egye-•j let\' igazgató válajejtmánya tagjai ti íztelettel Elkéretnek, hogy f. 1882 ik fcri Juniui hő 12-én azaz tizenkettedikén délelőtti 9 órakor Zalá-Egrr-• tegen ax egyesület saját háza ter-n lében Urtandó
választmányi ülésre -
iiinél nagyobb számban magjelenni i ti vaskód jenek: i
a tanácskozás kiválóbb tárgyát 1 épezi k;
a) az egyesület milködési ter-i etető megállapítására kiküldött bi-i ojitság munkálatának a f. é. Május
-én "ártott közgyűlés 672-4882. i z. a. hozott határozata folytán tár-
(íjralása, • - :
b) as egyesületi tagoknak a lakosztályokba beosztása.
Kelt Zala-Egerszegen 1882. május 8-án.
Háaky Kálmánom, k. f elnök.
Egy Kis helyreigazítás és gyszirsmind felvilágosítás
(V. L.) Némejy közlemények tán sokan akként ítélik meg iapVtn-:at, mintha aa egyenesen Ellenzéki rányUj sőt ultra orgánum Jenna. Szén vélekedés onnan magyarázta-ik, bogy a városunk községi illetve hatósági ügyeibon, építkezési és as ij utcza nyitási kérdésében állítólag többség elhatározásával él felfo-fásával merőben ellentétet ét a tár-yilagos valóságnak meg Bem feleUJ álláspontot védelmeztünk, a kerület rtzággyüléti; képviselőjének idejö-ttele illetve fogadtatásáról való ué-etünk szellőztetésével szélső ellen-éki pártállást manlfettáltunk, és ogy beszámoló beszédjének meg tar ása ét ezzel kapcsolatos tényekről zott tudósításnak minden megjegyzi nélkül történt közlésével az ott 1 mondottaknak magunk is helyeslés-tét deciarái tuk.
A feliünk illetve lapunk irá-yáról magán körben nyilvánított zen vélekedés vagy fel fogásnak mind . i lep ját mind magyarázatát lielyte-ennek kell kijelentenünk; mert a városi ügyek körüli közieménjeink távol-minden politikai jelleg és ellenzéki pártállás hátterétőlt többnyire azaké/tő férfiak által szolgáltatott adatok és fal világositások alapján a helyzet tisztázása, a megnyugvást e?m találó közvélemény tájékozása, a közérdek követelményeinek! figyelembe vétele ezéljából iratuk, és ha talán egyik-másik tekintetben té-[védést is kellene conttatálnuak sz illeték* helyekről jövendett jóakaratú í fel világofítáfok ér helyreigazítások eaetén, (a mi azonban nem történt) ti ktll Ismerni, bogy legtöbb fel-szóllaUtuok trkölcti jogosul taággal bírt azon irány ét moaopolium el-| len, mely szériát nálunk a közügyek néháay meghitt bizalmat tmber közrehatásával egépz areopagtatrüleg elintéztetnek,
á képviselő fogadtatásé körüli | nézetat lárgyaaó közlemény sem nyújt jtgstei ü feltevést a lap ellentéki saal-leaaéfe, sőt thbtli kIjelenlétünk foly-
ÍA1 KÖZGAZDASAGI LAP.
gyei llgyyédogylei hivatalos közlönye.
tán, hogy programmunkihoi ühíven, a képviselőnek politikai ellenfelei vagyunk, aa egyeneten kizártak tekintendő. Ha mindaaonáltaL amellett buzgólkodtunk, bogy a megválasztott\' képvilelőnek az őt megillető tisztelet pártkülömbtég ...