Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.47 MB
2010-05-25 14:29:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1357
4602
Rövid leírás | Teljes leírás (537.34 KB)

Zala 1882 augusztus
Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati lap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61. S7JHII
* \' fl I • I I \' \' • . | i [Hl
Nagy-Kanizsa, 1882. szerdán, augusztus 2-án.
I í I , .1 ■ I ■ • I J T I 11 l 1 \'
IX. évfolyam.
( i 1" V
•ioktvatal íUd Faiap könyvig k»rfea. Ujvimhl* utasa. Ali mim.
•sew*t trnk Ef4ü érre • irt FA! 4 Art. Negyed**™ I ifi
<Mmény*k 6 hasábos pstiUorogy.aui t kf. t\'VUson hi«j«té*nél 5 kr. B4-l««rili flH fcr.
Z Ilii

MEGYEI éh H^LYI ÉRDEKŰ, A Zalainegyei Gazdasági Egyesület és a
p
i MEGJELENIK HETEMKINT két8zer
IZERDAN (FÉL IVEN) Él
161 1882.
Meghívó.
Az országos magyar gazdasági egye-sülét az általa f. 1882 ik évi fleptember 25, 26, 27-ik napján „Agárdon" rendezendő nemittközi gÓi és fogalos eke verseny alább i olvaaható .terv.ezetiH azon szíves nyilatkozatával küldvén meg, miszerint Örvendaue, ha a Zalamegyei gazdasági egyesülőt a verseny iránti érdeklődésének úgy adna kifejezést, hogy 1—2 tagja állal magát a versenybíráló bízott* ságban képviseltetné, a kiknek jnevei f.; ó. Augusztus hó tO-lg a megkereső országos gazdasági\' eg) eaülettel a végett kO^lcndok lennének, hogy további részletek iránt a kellő intézkedések még annak időjén i jnegtétethessenek.
Tekiutve hogy hazai talajuiivelé-süuk szem pontjából e verseny a hasznos megfigyelésekre bő anyagot fog szolgáltató, reményiem hogy a Zuluim gyei . gazdasági egyesület örömmel bnsználja az alkalmat az érdekes és tanulságos veiseny megtekintésére és teljes készséggel enged á megtisztelő becses felhívásnak, miéi t h az ez Ogybeni tanácskozás és a kikflldendók választása végett r 1882-ik évi AukukkIun hó$-<11-kftu d. a. 5 órakor Zala-Eger-H\'íSt^eil uját háza termében tartandó
\'rendkívüli közgyűlésre
az egyesület t tagjait — a közgj Ülést megelőzőleg pedig ugyanott 1882-ik évi Ajigusztus hó 8-dikán d. u. 41\', órakor tartandó
igazgató választmányi illésre
az igazgató választmány t tagjait a minél nagyobb számban megjelenésre tisztelettel meghivom ép felkérem.
Kelt Zala-Egerszegen 1882 évi Jtühi\'i jbó.\'
Hdctky Kálmán mk elnök.
Í5?I8«. /
Meghívó.
A zalam egyei gazd. egyesület 1882-ik évi szeptember hó tO-én d. e. 9 órakor s a szükséghez képest
folytatólag 1882. széptember 11-én | lauiegyei g délután 4 órakor Zala-Egerszegen talos köslüi raját háza termében
rendes közgyűlést
tart, melynek kiválóbb tárgyát az igazgatóválasztmány által beterjesztett módosított ftJapBpbátyainak tár-gyaláaa,
az 1881-ik évi pénztára oki a az 1881-ik évi május 1- 3 gépkiállítás! számadások vizsgálatával megbízott bizottság jelentése, továbbá
folyó Ügyek képezik, mely rendel közgyűlésre az egyesület t. tagjai Iminél nagyolib sxámbun megjelenni kéretnek.
Zala-Égerszögen 1882. juL 16. BdciKU Kálmán, m. k. I elnök.
153! 1882.^
í Meghi
A ssalamegyei sülét a f. 1882-ik é<
vo.
gazdasági eglyo-szeptember hó 10-ére kitűzött renjdes közgyűlést megelőzőleg f.,1882 ber hó 10-én d. e. í
\'Egerszegen az egye ittlét saját háza
termében tartandó
mányi ölésié az igazgató választmány
t*pjai minél nagy obi jelenni keretnek. 1 Zalg-Egerrtegen Htiai
Zala-Egerszeg 1882. jul. 28.
Tekinteies Seer f. é,
• Á .Zala Kovácsij János ur czimtt ezikkében a dasági egyesttlet el kép kiemeli, hogy s|
ik évi szeptem-/, órakor ]£a)a-
igazgalóválaszt-
számbah még-
1882. jul. 16. Kálmán, tq. k. elnök.
miféle n nak hol m e g ta r t n o m kap* nem volt,
küldöttje által
A mi
esnék,\' hah hatősávgal nak elhár megjegyzt ín
kefstő «r?
59-ik számában Fii luxéra ügy" alamegyei {gaz enébe mulas...