Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.94 MB
2010-05-25 14:32:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1238
7058
Zala 1882 szeptember

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati lap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. *>hiii
Nagykanizsa, 1882. siombaton,
leHabtvaU) l\'aeUi kiapUn MwtiUi tf^i tVl-3 mám
IWMl^í lltl KgOsa Ím ti irt Ké< étv* 4 frt N«|y«4iin I Irt
-1 tafA&é* petitsor egyaaev 1 kr Költésnél h kr. l4
•taadtl Í,.
llllil
szeptember 2-ár
MEGYEI ÉM HELYI ÉRIDE&Ü, P A \'/ialamcgyci Gazdasági IDgyesüleit <fs a Z
3LITILKA1 ajlamegyf
■EtlELENIK HETENKUT KÉTSZER SZERDÁN (FÉL IVÉN ES SZOMBATON E6ESZ IVEIÍ)
IX. évfolyam.
Özerkesztál Iroda. Hova a lap szellemi rémét illető kislsmlnyok kskáoadők IT» tároakáa otane SIS. Ilérmaetedon levelek csak iaaort kaa\'kbSl fogadtaiaak «l t
K Ácralok viesaa mm kul<lete*k
10 kr.
éh KÓZGAZjDAfeAttl LA#. j i Ugyvédegylet hivatalos kö\'/lónye.
Iljli
Meghívó.
A zaldinc^jei gazd. égyesölet |
i$82-»k 6vtj repítem bor U 10-éit d. «>. 9 órakori a ai aatiknégbea képest luUutúlag 1882 szeptember 11-én de*tuiája 4 jórakor Zala-Egersaeg*n 9Ujját háza termében
rendes közgyűlési
tart, melynek kiválóbb tárgyát az igaztfatévnlkeatiaáiij által b**terjeaa-tett módosított alapszabályainak tár-giyaláaa,
as I88|i-ik évi pénatárnoki a az l#81-ik évi májas 1- 3 gépkiállitáai tsimadáaok] vizsgálatával megbízott tjifottaág jelentése, továbbá
folyó Ügyek ki pexíkv mily rendes közgyűlésre az fteyeaOlet ti. tagjai minél, nagyobb ni/.imbttn megjelenni kéretnek.
ZaJa-£gerssng*n, 1882; jul. 16. Bódky Ktilmpn, m. k. elnök.
Itt 10*2.
Meghívó,
A; aalátiifjty<?i gazdasági egye-»|liet a f. jl82 ik\\i szeptember hó lÜ-fke kitűzött rendes közgyűlést yíi ^elősőleg f. 1882-ik évi axrptem-Uer U 104n d. c 8\'/, órakor Zala-K^erstegen aa "egyesület saját háza lai\'tatldó igazgató választ-máo» i illaté az Igazgató választmány t ifjai tűinél nagyobb szárpban megjelenni k«r«a«ki .
Zala-E***r«afgen( 1882. )ul. 16.
ífácxky Ktfimán, m. k.
Ml
Pessim\'smus.
(íj. M.l Általános tspaaztslás, bogy bizonyos tzansdsághkksl felruházott népeknél gyakran találkozunk a pessimis-inwláaou nemével, mely mindent sötéteu tát, semmivel meg nem elégítik, a vi* suttyókba seínmiképen bele nem nyugod-
hatik, az állapotokat, az egészen tenné- | szetes helyzetet teljesen í tarthatatlannak véli és inindtínáruD szabadulni akar. tála. Kz a peasimisinus annál hagyobb, minél nagyobb a szabadságnak mértéke, rnely-lyel egyénileg rendelkezünk. Igaz, hogy nép és álfemélstben azl elégedetlenség szükséges dolog, mert a fény melleit okvetlenül árnyéknak kell lenni, de csak addig, a meddig az elégedetlenség olj sötét (x-ssinmmossá nem fcjul, hogy ma* gára az áltaméletre nézre is veszedelmessé válik* Mert ha jiiiouyus is as, hogy az elégedetlenség Jbiionyoi mérté kig a baladni akarásnak legbiztosabb jele, ép oly bisnpyos más t égin tot beji, hogy az elégedetlenség a rcudto mértéken félti ép oly vsstedelmes és oem a.hala* dás, hanem egyenesen a hátrameués okozója.
Ennek az állilámskjeclatáns magja rázatát és egyszersmind qixonyitékát szol* gáltatja a mi azélsóbalpáitunk legszélsőbb töredéke.
A kik nem a felszínről ítélnek, azok előtt napuál tisztábban áll az, hogy exen töredék a legvészesebb resetio kesére dolgozik. így érintkeznek a végletek. Ugy látszik, hogy ai igaz szabadság ezen sötét ellenségei, kik mérges kifakudás&ik* kai nem színnek meg piszkolni éa gyalázni a tisztát, maguk sincsenek tisztában cxéljaikkal,\' azaz nem tuják x hogy ml ezél (elé evesnek. Osak az a baj, hogy veszedelmes működésüket a legtisztább honszeretet leplébe burkolják (állításaik szerint) a. vannak, a kik nekik hisznek és igazságtalanságra ragadtatják magukat a térvény es rend és szabadság igaz órei iránt, kiknek tiszta honazcjrelmőt sem átal-kodnak gyanositani
Nem csalódunk, ha azt állítjuk, hogy a szabadosság és törvénytelenség szolgálatában álló czeu fékevesztett tö-
redék oka aniak, a folyton fpolS
qogy drága hazáukÜsn
I
tizálás és polemizá miatt, a m u k a mint a nép jólétédek egyetlen glapj i, i iám bjr diadalra v< f gódui Mért i ki eju az áldott orszajét csak némíképi n iimerí, az tudja, ho jy menuji kiakn ,zatl iá kincs hever ez (r sságban jártéi ssit etlenfií s mily jél ét üthetné fél ti nyáj át e hazában minqe nOU, ha a slhanBálatlan munkaerő
haza jófytr i legt
tétetnék. Mer rat mondhat anyagi alap csak > inunl megindulni a
lehet szerezni
vrdt ssidálomi s á
ífemtésének eszközé ré — és csal a rosszal^ llen Icezöt, — a szellemi hpvso meg vsn, ho éázs igéjs alatt k •gnek, hogy az anydgi forrása megii>it\'a
iU
a
töm
Jóllét ezer és \\ zer
üaoem ] ara sjl Olcsóbb dl4ósé| bi
asz l)L ha, ajkuuk folyt m
lf, a aelylyel á szui y
óbbl elria z-
nyadó szinvec filyf tét felkelteni jíépe^k vagyunk | iialgys ázunk, a hol il lyén volna aldidisószó ; ba tunk, a lol oazdiujni, — hol elkolye^z-tünk a ||)1 láemélii kellene— t pes ii mismus bgészaégtmm légkörében önzé válik a wgnemen Ím ösztön, H szeli* telenségg^ s Ifegtijzjább szándék lum adó buzáalom megfizetett bémunká\'á. De még|itöbb|: a peasiiuista a saját ma^ beesés SEemáyénj kivfll niindei it 151 lettetueM tartla na agyában OssxtállitiU rendszer jkzerint szeretné a világi] t igi gatnl.
Néaelylle ciejides, msgábsl zárljp-zott, deirannlk (flianok, kik a világ o-lyásának meiv ál matatásában miguk is tevéken?| részi annak venni és a zérszerep betöltéseié szükséges ieré y helyett ; je r ó(s s ^ l| o t alkalmazlak <|és rendszerek ben l a I est inegtrmroliitó
Jaj annak a ilyen ciijbert jkllit
„Zala44 tározója
KOltői levél.
9UM Í9B% juliut hé 17-én.
Jé Oábor barátkan! dboiqua a nénat Lil^ar, Im>kj jegéMM boboddá tett téged; "Nftá alég, lingy iltboo bugyogós magjrar ragj, A »t*k A((mpÍ{fioáoei még aludni «em liagy..> MAg c*ak a« kellett, hogy StyríAnak ormán Zuluiét liftiitpffgj bisoit sértvén formán, 8 aktán ha Jtaonjutol, idd a német rixot... •s «tyél tamíyét akár eaponia vagj lisotl KljaifoCn barátom én aa iiyon kacatot; Akkor ifik£bj> itthon r+am tollat fomtok. Ko, roeg tclüj ivá | aa meg a*\'ái» véfak JlíT^f érák fiámra a napon adtkéioslek \'l^ii pon|a ólában fnkUtén lo haaia, JM\'pft ^H <m*tt as aali Itavatra... U**in, hogy [ fiai Arpéd, Boiidcguxmik A fmlmég retmíott pocsolyáján unnak... S U}, éclyérl egykor Tnttonbad»on beaani \'álltak a gráfiai vérpadon ; ^ o^ojk f«n: Nádaady. Fiáogapán, 4 táaliéfll jár a hegyek ltálán.
* * lat}** kardot hordott Zríuyi Péter Mttt a aitgypr liéaboa forog — tefaa caéier, ■ *• i-éí HfÁhMiiűir* l»*!y a l aru földjén,
•\'\' y aa*>ir» Jtaptok silány tojó* snöalyén. Ít\'íí«i» \' i ítég honi Midé, l\'idog. molog? Ut4*>;i4 fÉéf kél noophninád a mw,., A > tá« tya* koá»él tán «gy kit inonvaeakét... íh émk aaikinknn Inaad a sok nonakét.. 8 a 4 afi t* fá«i mt két Kdaárd — Küstguada a MrndM «ag« aa 8ád>gandba! IW «nM> •ftáát tmM 4sWb vbana
Má as mW mnwMtw ínm i*| nimii borát io «áro« Odnjaak, tó ka WiáímW íM agyoUrtneei...
* anm éánok ugy mint tt, óla sovány abrakon. V\'flki Um n lénián, avagy vakon
tngy k>k annak n kél nynttiéko... H;/ ái vagt nam lái,*ng| ■agri»ük iákat ■a Uj^ok ani, mér éM iII^m | á a mm s—plia U n«sm I Ín mm *mm a pmhm
Hogy baoina toraid konnimlm vattam, A mnkaoMágot már akkor olfOrOltenr. A perirat — mikor teheted - hát ráér Aai bíaaam eivégxi holyattáned — Kázmér. Esaknláo latan legyen volnd Oabi I Hal de nabteen vár ittbnn már vn\'nkil.. De eaak képzeletben Írom jent mint piktor Vagyok jó barátod mindig
1 Tuboty Vidor.
Rima etnographiai viszonyai az ókorlan.
I \' Twnjlöjáayj Ina. KOZÁKY jj ÓZHKF.
(FoiyUM^jl
Koroak edalom nélkfll\'u niegnáuiláUiat laii idagen nemzetséggel volt tele Ráma, ogtannyira, hogy Monté quíufnszerint jjTeiv rniutn dea, Oenúnvqtte jaoma" méltán kö-aöt liuíii.ak momlaioit. islOnben k oiak akkor liassnot a kaieakednleai^ midőn n kiviteli oxikkái nagy böaégken vaunak, ártal-du prdig. La aa államot fiuu^éiól, aranyától « minden javaitél kifom\'i*.
Hogy fogftJmuok iegyuD a birodalom népe*végéről, elég leea a Rőiaában tartott öeaseirálara bivatkoanunk. Ifintbogy ntonbna aa elSbbi eaáaadok e*n«UMÍ káSM íiitnlttekéa (uUágocaii nagyitva láteeabak,!*1) aa Au* guatua alatt történt fö«aaairks emliténén kívsl l^j elég H a Clnudhia ]o4aáár által rai-daH enaait jfbllioani, a mikor a római pnl* gárnk aaáma 6.946.000*0 éugott. Easámhoa adra a nőket éa gynruekeket, aa öaeieg 20 mi\'íót adna. A néjteáeég Öwses aaáan pedig a tartományok lakóival eín rabaaolgákkal agyöu ISO millióra tehető.!14)
EgyedUI i>áÖiban 16Ö gyarmatnál iübb vélt. A római Uradalom a IngmUveltnbb tar* inmánynknt loglaita magánan n Konépt«m-gor partjai kötll Minénn jartomáoy ban vnV
tnk jelen; népéi vAio (Mini Alasaioria ségat áogjaltak ma| tóiban.\'")
Miért kiJái.lák atámánaá nüVélóió
könnyen| volt [jiálu^ |aeaköa0lbat6 a vároa
aláa átbJ nffélé tikot ni agukhoz áideaJal á >b ia jötáör oaamgni Dtt kik ajándékot lUpi
\'2 gfaSaftr I "í Maenni a
m
it
t lTr. U
nyn, a jAtékoU éa aége, a |gabijáoa«t melyekkel a nama ték. Anguatns jlaga pénat. Ajzok kéáms, 150 nnairo ment, ii-|9 miliői •nonyi mmomlljiyok kat Öa ntfutelAioke éda«gott<ílÍok ót ind í raaatoraj A ijóluai jea érvényU liána réearöl á jngMyso leimében a HOjgárí gok rómninklw in l int wvény toloWek kok javára a polgár mára; aj pat|l meg.\'*®)
az
r v é n y helyett r v é n y uy il lépnek, bs valamity>r a| véletlen vagy a*
ok a Rómán kii Kartlingó egé
volna tékát a n a kereakedést ?
igjr«\' U élj ál al,;
igazgatásába. \' jPesátofemusa a leg-irtózatoiabb zsarnoksággá l ájul, a ely nem tér meg sbmrni .véleményt a! magád mel lett.
:Iiyed zsarnok j az ó
botor
észjárá-
sánál má|bová való erÓs takolá ában az a ft^lsóbsl M^tdéf, mely 4 r\'8 Iní lene-
atis - még; kormány kép skék ja magá4 Hajd ba fagy | T<
4 bu
i tart-pe mo>
>nonáj t ja fel g{ soh i sem si-
á drcla-t,
ja sz ilsó töre
gyor^cserjji nem hbjtja k liúkbe; s a suaiániak m< került magát sz áriatok lfrjtlyá ráitatni, fa oroszláabóibe \' Az aj szerencsi?, bog] dékm>k,m«ly ha/ánkban a S ubaddftg legve ssed^lmesfpb ellensége, ntert tqdatlamá ga fel nem ! éri észszel, hadság, kevés józas cmb<jr| ád ez aj kevéá |s, belátva e önzö turptnágát napról-nsWa ítJgy ; mert
megunta már (Isötni a
min ipn
a sza-itelt, és liabalsághósök
;t go-idában

ronhuságod melyet ingyen is jnallhat. 1 1 De cnrakodjékj is ez! a jó| msgyar nép j ezekül az\' jesztelen apostoloktól, kiknek ajakuk csakj átokraj tyililt mindig, s kiknek | Rzivébeij csak > rid íg önzés, és ennek is csak a legdurvább n
A törvény titoteleUUek alatti gyarapszik as anyagi & júlót,a néjjek igaz szabadnga.
Politikai hiifek.
Aa ejyi iveletokr
ine lakik, vldpaizsa szellemi
rplomi tábora Jfply. J As angol Iiadmivelett^ről a kévetkeza | jártatokat re* produkáljuk :
L o n (I o n, augu«?uu S(X Vlolaeley tábornok ■flrjpöny si KnaraariuM: Tegnap eatn (héttőn) Graham tábornokot\' I? .áitynral éa nyolca sáaaÓal)jal megtámadiák. UMpataink kilfinőon vualték magukat k aa klleoaégnek inlyée-voasileégel okották.Q^abainuek eleinte esak; b égy|i|a éa 91 táasléflja, továbbá kin esámu lovMiágn éa mváliinj R7aKtgaága volt. Ilidén aroaban agv sáaaléaqjaljmeMröebö-döti, asentMn lámaafn mag né elMaegat, mi< alatt aa el« lova- dandár 9u Béker Rnaeai vnsé^laln nlklt oldalt korfláia ángy aaámn U 1 > ■
•fy^Homi katonát iekaaóbolt. A lovaaaágo Lowe tábornok jól vezényelte i Graham tábornok I rendeletei ia .teljeteé megfeidtek a kitUzOtc eaélnak. Arabi [pan a «Mla alatt a liavcamnőn volt. Lova^ágnnk holdvilágnál támadott!; de nem voillképéo elfoglalni a lö-vjwokerf, [melyeket aa njlnúnég éj idején kia-toitaága helyeselt. Hunifiójukat ellenben hátra hatytá\'J
ií ali aaa m e állnmáa, aoguaatna 28. lla; meleg nap roll, kflfDnöeen Lovre tábornok! lovaeaégárn uéive. Már reggeli 1 órákor agyudürgéat lialíoftnnk Kaaayoin fe-iőt A c«patok aaannal feUagyver kát«k. A lofn* gárda ée a dragonyosok lovaikat kandién nyéfgeini. A gyalogjáig teljesen elkéaaSlt, hagy Ondiamnak aegitnégáre aieeaen. Graham ano«ban oly érteinU jelentéit küldött, hogy a tllxeléa aa ellenaéj^a táborban folyik • ut eaakia ugy Ind ja u egmagyaráani, hogy aa egyptouiiak cgymáa kfiefttt viaakodnak. De 11; ómkor a jelaQaáelók Kaaaaaninben mágia .megmozdultak hxenet érkenatt, hogy a« elleuuég közeledik. A lovamág orré Ka-anMÚntáalé hatolt. Aa eljenaég közelediekor Qrah*iA tábornok két ágyújával elkezdte a tweléeí mire na egyptomi tBaéraág axonnal válaaaolt. Aa ellenaég é«m lámadott, hanem jslentéknny távolságban megállott a eréé kartács lUftfot kendet t, da[aa angolok lŐtárolon klrUl állottak. Aa eUefeaég magatartása lö-j«ntn trlbelellen volt. .Á lovasság egéaa éjen á| kUon maradt a a gyalogság ia teljeeen íel-•nerelvé állott Ugy, nanr bármely pillanat -bán olqrir hatolhatott Miután aaonhna aa el* \'nnaég mb nyomult előre, a gy alogaágot nem mud<dtáá n front elé. }Bgénn nap oly rend-kívüli- nlaég volt, hogy. a lovak éa alsgény-aég sokat szenvedtek. Beltoleem lehetett árnyékot jnlálni a a tnehjg uil nagy portalliö-knt kavart fal, ugy hsgy létegseni w alig lahetettl jE táborban a lovsnságon kívftl még aaer leógeráan katona ia volt. Aa ellenség, moly fett gyalog, egy lovánenrudből ée egy ttteg tjüéraégből áUotl, vieaaahanódotL Aa egyedüjii vnwtnaég mit nokflnk okoztak aa roll, hogy csapatainknak agán nap a forró nppon mellett állaniuk.
Ik;mailiaból távárják Londonon át; Álig nyergelt le a lovadig és alig kezdett aj l^nwég unni, midőn Knazaaam ielől újra leülhető :l8n as ágyudOfgézi Minden jel arra láutatoiti hocy as ellefUg most komolyan idcar támadni, Aa eloskámttt katonák tehát inból tj-íuvergeliék lovaikai a oasklinmar in-\' (mlásrai Jkóazen voltak. A nap azonban még n déltféUsi érákban is oly áfetőon sQtött a a •kél oly porfelhőket kavart föl, mikép lokn-tkllou volt kivonni, hogy tulajdon képen mi tpi ténik j Csak a vaktag ÍQstoszlopokat Inko-tkt kivenni a etrö potfilljiksn.
a!z! ágyak dorgáne nrőeokb len és a
m*m npu
a kioanloít pénz p^ lig Atjj ik enephéa a ményann-kedvekéseit, a jutalma\' mnlyvjt állul tOrvibyleg attak [a rémniaM a há (rvényék jertelménio lel-a ig mltétnleate mindkét V égőt, n les onnu[e{a Vr-i| o<. A vegyes bnnmá* I euek kősött lörvényako\' rplink éa Nm n gv^rtne-ogot, sem na sljfa a iá pejji sina t nem alamtoipk
XIV, A réasap nép rrkélral vA
Éij Cioerj) be i ideit Olvassuk, uem ai nyira u- \'nbnél ki I ró romlpttság. unut kább tumn ttemielt u lég iölöit esodálkbiuák mely 1^011ezen romi i tság mintegy dmda! napiénm kozátik hogy oly eoká nUnt lenül nifúadlSniott. I napák snnretik I ve ni-ket s MágmérMaik l^ányalkat\'*Ma rokon k, hogy ni öröksfgat rgásísn mngnahon jrag d-haaaák,: agy máit g; ifíiolják, vacy elitélteti i j semmi wa közünaJ psebbia vérfartőv t ir* mészét éllends vi«< nyokn
ál. Még ál alá^ sabb a Mrák áésar ItajláW n a ilsatf iseÉk
hűtlenség* PipiáMi
volt. Mnlőn knl kitt nyira n tényt m ságél iparkodolt
á
f1 p
OanjauT. 4 itt
f
bönöe viattjnyb lu otí. Gioiro néi mint annnk bökteléo yifensit azt álltvá \\ t
éaa lala XX. ál
.An.srköleMk aaigoruaéga leliolitt a Cauii-Inaok, FabHcituok és Gniiiisnkoál, de mai napság mán kiment In divalbél n még oly kdnyjvek sém igen (dvaataiuak jeliuleg, mint\' hogy a papiros is, melyre annn ménvnk Írattak elavult. Jelenleg, kik aki hijdoiik, hogy rgyenee utón \' kelt llörekamii a dicsőségre, ifatnkra hmpratoak aa iakélfbaá. MellŐsvn inliá| o kopár a Uivjitw utat nncedjQnk valamit a kodnak ia; moangjoü mnnndsbbnn aa iQuság | be tagaojuk m«i tője aa nlvn-antnt. Ne kívánjuk, íiogy nundia omk a jó san éaa nmlkodiék, UneL engedjük nat néha legyőnjlni a vagyiík í* pvenntnk állni is, oaakhMW n dolog, mér ték nn jul no mon-Jen. n niidőa as. ifíiuAg kilomkolta magát s aa | életkori íhiu kivánaágaimk [ii áldozott, azután foglalkozzék I a házi goat okkal, a ío» lummal, kötllgvgyel s ekkor nuiasaa mag, hogyj análmibél eltassitot^ s a mpasatalas uián itio^voinl tanulta antj mit óaan ése«se) előbbi boTtájn nem akart.1"\'
j Ha as erkölosii alvót unríyire kl lehetett áyuiUim, képsmhotjttkj jmllv ruganyos lolielltl innánk nlkálmnaáMj] padig Cioero még pzofánv és ildomos azmijokuak tartnilk.
jBalkora nrkölMniről s korUan lagnovoi znie4bb{vHs Brutuk Caesimkj gyilkosa s éppeé 6 iaáitl a keléti kirÁnjokoak s Róma fonnlalŐMmá alatt llevŐ ifcésdknak pénzt 48 nkroiálm s o jégéit ismnaiM Soapüas uevUel lalmrósott, aioek|1olknUnnnége enon Qn\'nttien ilíöl volt.
De nqm le csoda oljf n|»{bán aa erköl ősök iasaeága, midőn agyi Siueullus asztala mindig kéeíon állottj a ledtlbhjrwiabb vendé gek nllngnaánárn, hql reoMen jt ezer sne< tercinsba khrölt ágyiebédi m|dau pedig aa Anollo mmnbn paráaosoljn á vloeorái, aaa káesn rtjáí ündta, hégv 4fl aaer frtot lesa izsbad kiaCuia TmImJÍ M a lobaék ki* rályánalt Hottenaiaakak m álk jnláo is 10 snor bnedóllbinm bor máikét\' hol Maron* Antoalnk ajtéssogeéé diotér létú megéneklé. VA finnyás] Ízlésűek] így a* >1 « j régi be-snéd1*9) sjl mynak ewsdk a pkemát, ka
61 m u
«•< á-laa OahNMI Xt a
akkor, midfin épen leginbban izlik az em-Uernak: ^alami, azt el jwm veeaik és más is-Uitseabbot nem teesnok slájs. Sok költség tb Ijűtorlielés divatanertlaek Urtatik. Aai ál l|l|áli, iouk a, filgo madarat agya m*g aa mber egésaen a uyomóíult lakoma az, ba rnj(M llllt ninoa oly nagy mennyiség-Ugy a vsodégak {óllakhaeaanak asaal, mit a] osontok kegyeiről osipkedank k 0 madarak melléoŐi «eaik, annak niaw
Á11 ómaiak a gyengédebb aaerabnol m iamriék valami nagy mértékben\'**) a elem nélkül hásasodtak. Mottelnss Mwai ous fkar a nép eUtt moadá t „Ha oly egyen: jatt volna irántunk a terméssel, hogy <>k nélkül is életet arerbeil&ak volea, icen iknbanilaa társaságtői laanéak memmana-iiva, loSt még aat il knaná tnvf, Imv a á«.»»sátj -agy tekintendő, míüt a ansmiufni V áltál an állam bááU kötelssnégnek bolt áldani.")
ttágy Ily vélemények mellett a nők or* lolnaén is könnien volt osorha QtlietŐ mngá-fU értnÓdik. Mén Tnllla, Cieeto leánvn is
Jvanukan állott és pedig faját atyiávah Olo* ius pitiig vérfertőaásl köynIMt el nÖtérévnl danák még seengo korában. Utóbb CUdinz nővérére a lOrvényszéknél aiécas le táderSH, logf Miért készítette a Monet a kert|él$n logy Snj Uasás végett oda sera%lő iflak kSaöl aénve knUve aaennt válogathassa ai a lag> izebbekjtt,
Márkus Antonius pndig diadnlkeoein hotdozíaita végig a váréiban a kéjkáabél élőránfen)) Lythemt.Gom<*>hm liibunAle ember |áaát>na Metellua ooaeol a a üibunok meg-tvnáégMietvéa hipanaiU minden gynlásalne-éágni ölőforduitak, sőt egy Salai ninui aevS (iatal petrioiui a többinek aaome láttára köt-fségywiiiek lön Iáréval
A lyukas költőkbe nem volna nagy
testőrség összeállítani a tntsnolgés tdríéuetét, iben n római aasnoniok valódi mostnmk 1..1
i
•ÍM Dteeja LXt, 1 a, Cktlhn t; s fsUviev Huta ki k tik II.
lev^nég jöttre Mult, i lovas Mtsétség kö-«*MtS es síkosig es gyolefdig saárnye el-Ili ; M «BSh. ||jr iMIiIkm él lovak 1001
(é«é akkora pert »orL hogy oeek általános t^eelet* telelett alkotni a kiadilamről, •wil t IwMlmkiéi mögött vkm udvarral liánAilé uep világított meg A lovasság «lí>Ubr» evemelt jm Mi, végre iIimhij Utttk^MNk ItnnliU t|I»mM)i el u attsfoÉgtH. Ükkor oly gtrua kordáit ligelui a U«aaség. i tiiti ntntu a táradt lovak a mély haamkbon tudlak Világot volt,\' hogj* a tábornok ismételni akarja a« előbbi kar-Mákban alkalmazott taktikáját és aa sllen-iég háta mögé akar jutni. Nyilván biaoU ceapetjaibee, mert fáradt lovakkal éa alkonyatkor hajtatta végro aat h mozdulatot olj "llcusvg etlco* h kinek uem lehetett ismerni erejét éa a ki pihent lovakkal reudolkezett. Mi, elleniéggéí szentben vekmerő (ott volna no a vállelat, de a éjkor bebizonyította, hogy l)rury Low tábort i>k iioui becsülte tol katonái uak képességéi
A vürök világos-ág, a mely aat jelen-lőtte, kogy lenyugodolla nap, eltűnt éa hamar sötétedett. A mpogá* éc dörgée folyton tartott bak>ldalonk<>n éa világot volt, hogy a Kua*M«ain-t»ilipinU axorongaiják 2000 gye* logkatdNánkat A hold végre homályos világot vetett a szürke homokra, de a porfelhők miatt nem lehetett látni, — A lovattág hol lépve, hol ügetve haladt. Körülbelül 7 érakor a (Qivonalba jutót tank ét arra felé fordultunk, hogy könnyebben követhessen a tüzérség A láthatáron kivehettük aa ágyuk fellobbanását. Lessen köseledtüok a harcz-térre. — Már sötét lett, de aaarenotét lenié-gflnkre • » .
1 óra. Itt végaődlk a sürgöny. I Berlin* bfil jelenti a távíróin vatal, hogy Berlin ét London köet savai van.
Konstantinápolyban a katonai agyeeiuény tárgyában tzakadaUuiiul folynak a tanáoe-kuiátok. Egy láviiati hír szerint a porta elfogadja Leid Duflei in amaz indítványát, hogy a törlik oiapalok partraszállitása Abukirben történjék, fentartván azonban, hogy ha ked-votőllen időjárás a pertreseállitást megnehezítené, eziránt ka angol éa a török vezérkar kdeöa raegáUapodAt alapján intéakedheite nak. — Lord Dufferin, mondja egy másik távirat, aa egye/tnónyi inott cták ideiglenes aláírással kivánjn ellátni. A nagykövet, ha aa Arahií lázadónak nyilvánító kiáltvány kérdése taabályoztaCik éa a toborzott munkátok miatt származott viszály elintéztetik, oak akkor fogja a jelzett okmányt végleg aláírni. Valóaaiofl, íiogy a szerződésnek ideigle-nea aláírástól ellátott példányai még ma ki-oseféltetnok. A minisztertanács a palotában úeaseQli ét ujra mogkezdé a katonai egyez* ■ég táigyaláaáU A többség aa Abukirben, Roáatlábato éa Danüettában esikőzlendő part-rowállitáé ellen nyilatkozol!. Hobart pasa tengernagy osztozik e véleményben, A törökök valószínűleg aa Alexandriában való partraiaállást fogják indítványozni, honnan a törölt osapetok saáraaou Abukírba, Roset-lába át Damietlebe juthatnak. Ha aa angolok e javaslatot elfogadják, 0 törökök aat fogják kívánni, hogy Alexandriában a portra szállás három osztályban történjék és a már pertaieállüott Osztály minden ujebbi partra-saállitée előtt indnl)on útnak a jelzett pontok leié.
Berlini irányadó körökben, mint onnan iclentik. iaz egyezmény meg kötését már legközelebbim biaonjósnak tartják. Mihelyt ez mvgtörtéáik, a konferenoaia Öiizelll, hogy tudom ásol vegye a konvenoziót ■ azután for-imaaserüeo elnapolja magát. Később o kon-perenezía ismét Ötsze fog ttlni, hogy megvizt-gálja, mennyire van megvalósítva aa egyiptomi reod helyreállitáiára .kiitly.Ölt prograaiu a mennyiben van esetleg szükség a szersC délek megválteataláiáro.
London, aeg 31. Egy ujabb távirat szőriül* Méltán nem lekor együtt működni Angliáié), noha nagypn is saoretné Egyiptomba küldeni csapatait.} A katonai kooveneaiéról való nésetei nea iváltoatek meg.
Kom tanti a áp oly, aog 81. A minisztertanács inja reggelig folytatta a tár-i gyalást Híre járj kogy a török osnpatok; parancsnokát a szultán kél hadeégédje fogja Egyiptomba kisérbi, kik kBafll aa egyik álli-tótag aa angol származású Bekor pasa letzj
London nng. 81. A tartalék-hajóhad parancsol kapott, hogy készüljön a tényleges szolgálatra.
London aog. 81. A woolvrichi fegyver* gyár parancsot kapott, hogy 86 különféle öblű ágrút állítson Oaoe, melyek 1186 tüzér kíséretében haladéktalanul Egyiptomba fog* nak küldetni.
i L o u d o n, iaug. 81 Ai angolok folyt talaák Katalin Jtürtll a csapatok Üiizevoná-sát. Arabi mégrMiti pozioalóját • Tel Elkabir e|6U, hol komoly ellenáláit akar kifejteni.
London aog. 81. Az Alexandriát érkezőit legujnbb jelentétek mageróiitik est o bírt, hogy Wolseley tábornok ifirgós segit-•éget kér. Egy angol kiont, ki saomtonnjo vmt a kattasini (Mtáuak, aat moodotto a Bljimesa lev.elezSjönek, hogy esért volt szükség a lovasság wérségbeeielt támedásárO, mért aa engol tüMrség Ifissere nsgyon fogytáé volt,
Al ex an diri a, aug. 81. Háromeakr egjyiptomí megszállotta két hegyi üteggel >a ll^kattam-hegysé* magaslatait; a hegységen átkeled a Szuezből Kairóba vezető ut. Kai ; róból 21,000 ken vér és hui-adagoi szálliiot-tak a heliopolissi táborba. A kairói ciilsdoUa legénysége, mely hűséget fogsdett e kedivé-1 ni, 800 fVre rag.
Kesseiin sug 81. As eJl^iMg uj sán-esőket emel. Saámos angol sebseültet saör nyü módon megosonkítottek. Eddig még oom tepeaatalták, hogy aa egyiptomiak ily kegyetlenül bántak a megsérült liarczesokkel. A „Daily Newi" távirata iserint tis halottjuk és nyoleavan sebesfiltjök vo|t as angoloknak. ,
London a>g. 81. E^r ismailiai távirat seerint egyiptomi köveink érkestek ea angol táborbo s megkezdték az. alkudozást. Részletek hiányonek.
London, aug. 81. „DailiiCbronjels*-! Oak Port-Saaídból mai kelettel t^yirják, Arabi i peso nyolcanapi fegyvcrssüncjtjit kér. Wol-I | se)ey tábornok tnogtsgsdia e kérést és egy j nsjpi fegy vertzünöttel kínálta mpg Arakit.
A török-görög öeeaeütliöaée.
KjonstanlinápoIy, aug.:: 91. A löfök-gprög viszály valósziuüleg békés uton fog kiegyenlittetni. A két kormány utasitottá esápalpíirenQBnoksíít, hogy aa ellenségeskedéseket szüntessék meg.
Pjé t e r v á r, aug. 81. A,szibériai pestiéi terjedéséről sxóíó tudósítások íUgyón nyutf-tajanitohig hangzanak. A Novoie Vreipjans^ jeljpntik!, hogy ea a beteglég ujabban \'Litvánig némely atkwégében éa Iverij korn^ánysoH ságban |is kitört j
Péter vár, eug. 31. Mift a „Péter*, btírgskle Vjedomostí" jelenti, a| moi/tenegijraj koinOáuy itt diplomaosiaí tlgynökséget nán-dékozik felállítani.
Küzérdekü.
r !j - ■• ;,3f.
A kataszteri munkálatok aunvlra haladtak , hogy aog. hó végével e ftililelc bejss-j léte niár teljeten befejezettnek tekinthel|6, saixptember elsfi oepjeibsn aa ösaaes kerülsU káiasster bizoltságoa. szánra nésve mintegy 2fi0-an, egybe fognak hivatni, hogy a ben\' eredményeket megvizsgálják. \'A munkálaton] nak ssepteinber Ité véftéro be kell fejfnlietnivkt m pnikor eaeknek eisaméuye a raásodjlk beps« lési fornm: a kdsbizotiaágok alé fog fsNl»
Mmlnt jubjlsól fon \'leto autt \'megvjztgf mény
fökMókut
k^
P«liá
ilgymimtsi megvjtatái tálára, aa E^dré, Api

liivatSsk
elnök Ss<
Ifiano lövi
Aklolf kir.
Üuszl áv,
Hodosty
véss Gyii
Zkdoi Oj
nbjate ri la
B, nk
söv tibkró) levő itálj a Cátvalt, mt g elönt la magyar liitelbauk félévi Aiérlc ge, k eddeni az osztrák hllelintéaeté. E nomoswk a két hit ilintézet, haném llaiikUslotUnk elsó[féU?i működé-mtffi. As össabi nyomás, melyet
llétföi
jnérk |ok oenf
fltalá
!ét v
i m<
csak
méni
tek
millii
azátn kezdi legre
án tarjeas\'stni. Á m lakálatoket lében ki pénzügy min ii iter elnök-központi becu8 bizc ttság foyje, . Aa cHÓppeu nyort b leeléoi ered-| viielóuáz elé foc U rjészlelni a| megáuspiláia vágetl rl ujrvénykönyr — aa igaaaág, személyei 1 elnöklői» alatt fog JA kertllui. A. ispraijat megvíiéj es ratzek szerk észtoi: Halmot)] latrán,Teletzay István, Gydj mé|a következő S7^k férfiak fiáhk Béla kif táblai lanács-gyOrs|ri Imre, Psordn Bódog, Emil] curiai barákj Oberséhíl bftró, Hoffmsán Bál, Wenczel
ty|
jhy
t blai Vpcsey re,
y
jTamái egjjstemi, Bjadnyánssky Fnrenea,
Ügjr védek, K a, BMcsel\'y Jeot
táctOIOK.
tanárok Kó.
Ováék Kábúáh, ígi •OgflÖni-
ívben.
\\ Mt bteUNak méi
első fóh
W-
lágííik
rné rlig gyakorol, nem glef SÍ oiorjjkedvezőbbe nzojc Icsalóutak, kik
roettesj de Ütőkbe\' itt | ill hajrar a hitelbank reaoégml fog sáru így jártak, mint iT de k józan sp^ku
slatt 14 bevégzett
spekfláeziót aa
ny
szelei en
o«odJ kba
cedyozS, de nem aug vártak és iltsfn rósz eréd* ü otlát remiéi* mérlege égy Ezek termé-még hintlek uszió lisisar ynyel és sl-
osát tanúik bitelleni nyeitt k tulnjfohi gána hsgyiái mell _ ez ered dókljel bet vrdh alávaló
i"
Uh Ifilt al Hét mérleg r zn4nk. vjaliunit még ÍVnyl hogy kÜlöiJöHc lontbtia el némelj kl est jnoit nem k, jlianem a hiteflmi Qa| csak Bé»ben tétté ^U(|h petlcn is k ijz ligazgaiótágot azzkl dádolják, hegy lyt előre közölf e|;yes Uzérks pu»zta szavak e ni, de ha aka njmaknak lielyel
sg< sa évi mér*
sl 011
II
krj Költségik 20ÍÖO lott.vMateMg 20,690 /e delsan 21B.W6 írt M k r
1 Bankái és án mi«ok 176,13 írt Sf k frt| 18\'/, ír. Nyéteé |
16,2-19
29
és nénsnonvüek nt reséf áriiw nláo 21\'L kr. Hevétől Uv teUbskböl 10.071 tt 471 firt [87 kr.jKiadásf jTii ft 1B kr. íöltaégek, re (rtjlft kr/ Adóazámla 1231243 (é( 98 krjiTis frt |B9 kr. (Ebből m, rák kereskodelrni of I 460 firt 361 kr., —Hwa": noifjhitelbánknák tt66 íiista jövédelem án 181 sltyö féléVlien 3Ő4jGlí>2 I Fentebbi kiúftilkt ti/JbtekbSl bsak a töly számolt nypreség vétet
|rt 75 kr. Malfmüs 17 kr. TtsaU jÖv*
y. Jörfedelem i Ka-, Jutalékok 100.926 értékpapírok után krJNyfeség éreapénsfáltók 11 J49 fit 29 kr, Nye-] fiúméban 60,3(0 frt tettnek tartott Jkövo-kr. Őszesen 3Sj9f369 iü fizetések 40.248 .tárbérek etb. 52,49S
f9^500 frU összeses t jövedelem 276,125 os. kir. szab.\' otzl-HTtelintézetnen 110, a magyar nltalá* frt 83 kr. Összes junius 36 áií vég* 18 kr. >ati a konzomaiálio ví jnnius 80 ig el] fel. A 6*|#-os tnsgyj
arSuyjára dék i koiiv«rtálá«áljól
¥7
eddíi
nyáreeégoek intésktün teÜbi kimutatásban noi E mérjeg hq. jel! banktisleténsk. ViakaalO pátiM válUágtól jpidl olt oró, na le ^plt aratási kilátások Aa; eredmény t maradt, sót a pes^ítuisdk is j maradtJ ujivo|||je; sse:
fiiért fen.
ei6 réwzo á foglaltatik." flpe as ebuull félétf i ösi a stágnádziói a mulatja, hogy bár láiczolva és caak az pattikéadett felaaabádulnii mult évi mögött iis yárakozásob alul jut a nyoreséguek legslább 400,000 írlbtj kjullott volne kitűnni,
dej a párl eser jobbá iem[ rosti g}iobb osönk énéi é<ti tár«aa(blHi nterelj sr idén 4{).(97 fiitól Iü
külömbösei sem i bá ke n tehette. A jegnef mu^t^ozik a Jutalékok ek" tételénél] mely ltot fel a mell évi
Iesésébe po* kell
a magyar
üsIri^edA r^mé | hibájpkáak k igasgaiésá-volna, qiég ak hengnk,
ni\'in Igrn ln-meíy ily kell, hbgy

aa LksoiilóTi^ódon vísizatorjulti Bhék. Csodái-jak, hoi y Ián igasgatóság mag i a reudejkc* aéséie á ló) Ihpokbnn nem gát4 ja az Ily: rá-galn»k levMMtéaét, de, mortjtal in nsm todja, figyelme s^TjesssBk esőn somiii ik«l ét ibás kor üeg( etj gondja arra, liégy az ily lágal-mak ter onroinek torkára mrr tizsza a ssót. A mag; sn Litolbank első nén intézetünk U ennek limevét jogosulslluiu megtámadni bünlptéi uplikUl nem lenne saa «d. Ilegnyug tatádul cUjölubon megemlítjük hogy az out litettj gj anupitás közlésére uém akadt magyar, de még budapesti Isp sem 4 ■ l éoei újság vál* \'alkazot sl kígyó iserepéit s msgysr hitel banlka sssmben Üti
leg
188! as l
sle
yaríhitelbank á Uövkfkeeft tételeket ti . la [ alspsanbályok 61.
jftniU aOján felállított erMtnéuy-ssámláber
aaleii értés pi delekn 1 kr. Ki
mut4ijs|jklt
Klsnénli jwstály, Jö ségáibo »tjn 881 irüi 30,636 tok 191,7áá frt 24 kr. Jut
yejéségs^ 40,077 fr
ir|jk után 4!Olt fitt frt 66 ki . össsosei Tjisti fizeté
(al
kössétott mér* tklmaassi:! -|>a érteimében Ifiloges mérleg követkoSÖket
elem: Ny ere-12 kr.íKána-ok ésjtársas-1 kr. Nyetoség
i. ilásjátflövo* 288,304 fi f B2 16,605 fii 66
3-73,137 Írthoz kékest, lem ssabsd aioubaa
féMni, hogy .a tj\'lett 16 uilíió: I UNpirjáredékl*ól. ideibe r«ak n biz fltettstett tol. Aili sa ndk talán lehet ka Ham e i ész vénye nsk fjvben tapairtalt dsgj
Jrmésietes okoki ál S már ejsüuó fqber jfereiéget1 nem | jriszony itj4 elleni én Wsrvénytökét vei élj mjuos 7 p ssán sálé mjsgfelelólég pedi ; al Nem\' érezaü c| mi Irep, de a bécsi 4pol !vádolják il hitelb ibk Mivel, uiietetlei pg
félévi mérlegbe | felvég I rijegy ét 261 (nillió > nyereség fa aS I b t átvett papirjáradék I Isérkedést illeti, anr égülellenségr^, de mert, be a megrlfi»6 \\ d t ez idén ttagyont 9| va apály kövnttB m As üzérkedés ej r^^vény árfolyálnáhonl avényes csák js a li pul és e szerint kií-[ of, es árfolyáuu ak
i százalékotj gjinknt hivatva e saa-l oly egvliangpiággál gjisgstóiágál ignorsn*
üzleti raijon lólklj-!
iHóggel, hogy szó még semiltjth\'liab
|u!k. %y|zorÜon\' IfAtiolt borítanak In liíultl pvek fényei eredi ién>ri e, feledik, nfényovi dicsérottol halmos ák ftl ugyanezt as fgasgiL lóságot gondoesá| s A« 1 uzgóságaért, ftleidik,| hogy ea ijlén is I | mail év.i igazgatóság v aeite as intézet\' | ibyejt és osak aaétitt meHj egyes Üzérek ipfl ípládziói fiasskoí érték, kf Ivetelik as igsagi4i lgyökeres refonéjáit tudja a jó. isten mé Jmi miudunt. L«gyeo
sőtlent vértek a hitelintésetét6i ál így Ur téet, hogy a\' hitelintézetnek aránybg alig kedvezőbb mjbrlege-a tőzsde által majdnétn bauise-szsf fogadtatott. EbbCI a magyar íú. telbenk részvényeinek Is megvolt as az oyük, hogy J szintén emelkedtek, mert » üzérkedés Lelátta, hogy inlajdof képen omc ii ok e heíssf r*. A nitelintézet ^oérlegn a kedvezőséget illetőleg méltán mondható ||a. zépszerünek ée ha bozaávenaOk még a B|é sodik félévhez kötött fényes reményeket, talán jónak is nevezhetjük; A közzétett mfr lege a mult ■lévibos nyereségre nésve álja-Iában 1.203.000 frtnyi hiáavt tüntet Ml n tiszta nyerempnr f.163 000 írttal kevesell), Különben\' Ht[ közöljük a hitelintézet áfe«l közzétett mérUget:
Ji aUpmUijok ftl. f «|te m imáéi »L. mémy és tmh >4| uLnliia >* I6SB. Jm Ma kfnwmuí Mftttmimf ] Imi IMI.. %U\\málúí imMkok mm muoo -
Ksmitok í IJSOOSI USI77S f Slni
fjum ■ soi an amoo* i i(*w> RtMnsaMr té lirr
tM&teti oyrruéfti IDSSU ÍJHXBO - IjűHm:
00% bdWyt \' ftjOOf r %
Ldrtsok I j I4IS
Kstiaiik ss.1-11 uisti — akn
A iniirjrsr liÜaltoÉM
ImbS és tlOéftO 177081 -
L TBPraPfrr\' (JHÍL
Terhsk ét TMMsségék:
MhIé»Üi | | éúOTU 4I0J0I ftjitl-
AdÓh és MMéMí KiiUtuféle
tltttt 300417 IUI1 BaíÖM
sftOOSjl t . 14 MSI
SSMST - MŰ*
ISJTft I H4
nrsrrr
—-----.lMllftl
TUböi njrtremeiW I04SJM 1101033 — I ISStm A UnuflxjtliekUI eétk Mok «éMtt«k M, MMi f • éri imtm J04f kitjtsuusk éa s C\'.-oa aauj kanT^ti saánuutf nytr«míuy még átocs fairére • mMm ban Ha.1
Tánasüklot jóformán alig volt aa el>.r. félévben, netn jt voltak olyanok a viszonyok hogy nagyobb emiiesiÓkba lehetett volna bV otátkoani és innen van, hogy az érték-I é« társüsleti oysromény a mult félévihez képest felényire saáljpit alá. A mérleg egyedüli fény. pontja, hogy ja banküslnt n<m haejatlotlJs/\'! inkább kisaé ólfikalsdt. A jannáríuai vámág tok bárt tett; aa emitsaio*Üaletbao, de ritx* ben lielyrebMiatott ez a banküzlet állni < . ugy látszik e hitelintézet est előrelátta é« irr*\' fektette legfőbb erejét A hílelintótet nirrlj g. is* alkalmst fynjt a perczen uáczio ar^ii.iLa miiáara, Uielyet tettünk a hitelbankénál; j A részvénytőkét véve alapul a kitüntetutt n»« remény, megfelel 9.7 ög-oi magyar fóldhiteliuténét
(éroaalapjliu) AliUid*fiumeij vasat Nonberg-\'márafjcsell i bánya O^atran-friedkiudi vasút Megyar-gáothrsz. vasút (f) j Voralbarai vetül Oialrák államvasiit 3§-os (régi háló)
márka frt 4üst
0*866 005G 0040 OOíft 0.030 0-009
2*201 frank 4*599 Irt pkpw; 2*795 frt eáüat 15-795 Irsnlí OTSO márka\' szerint iaap Ik
»«g
kbad ezeknek Itejbank félévi m^rlegi kédvozStletiül, m általában | nem Isi mort a hitelb4ék t
irt Urt
isi és sat oraoág mok esidén résai nivel, de [így is tijk. Nehugy aam laki nag^oub flalkozi
sem foglalkozunk rendre tért már fjével, játssik a
Es luost \\i i A hitelbank mér •
yesnünk, kogy a hi-j nemosak átért;sárult| élévbon a banküalet j > talajjal, luuiem asért l b malom tu\'ajéoooeaj illáá tudja, hogv á mai ■ osi léi* vagy liármadU i lak vi isateaéggel dolgozhat-bai is agiiáoaiókoak vm átoe i (ot tulajdonitaen, ml I vei 1 tovább, a mint napi töpüe is, feledve as elraj év erodtuényére. bileliutéset ujérU\'g\'jtJI án már osak ked»e
—r-r
Foriutokbau kifejeavo teniber l én 1- 3 millió áxinlre van siül ■ég, mely ömasgböl 12 6 millió forint a|be váltandó sae) vények re, 2?7 mtllto forint a tökevwsaatízotésekre esik. (M. Pénsfigy.)
Különfélék.
f — (Máimét alám.) Két havi vadáti* után nmét iá Tannak a mé máik, Aa utbl«Q napokbon. tpk idegen siosot lehetett jjáiní váKoiunkbaij. A bei rátátok msfiudultak a. flgdsz soronIs n szülök köaöl talán ^y sinei. kl nagy remééynyel na hozta volha be gyermekét, hogv vagy egy ontálylyal lelíebli adja vagy pbdig most kepéje el tanulmány alt itt a váróiban. A kii mussafiaknak agy ré sse most hagyjta oda Itgeltaör a ssUloij há-
tm*-
voltak. Éjjelre kenesatejben áztatott ke nyérbéflel tepesstot\'ák be arezukat Sok időbe került, uiij( as ezzel foglalkoaó rabszolgák fehériték, piroeiták aa arnöneá srsét: lögsit beraktak, asemö\'deit a divat sserjot feketére vagy vörösre \'festott ék, ugy szintén héját it. Vagy fejére illecztetlék a Rajnán túlról küldött s valamely aícambriaí nőnek fejéről levágott Jut bajiatot; mert Ovídioa erre eaélos, midőn monjija: „Nnoc tibi eeptivus míttet Oermá* nie ennas" \'*)
Properctes Is: „Ilit használ saalaggel ékesített.hajjal járni s a lágy kebleket vékony ruháben feszegetni, vagy mit hasatiái hajadat aairiai myrrhával leönteni s megadat idegen ejándékokkal árulnod i váaárlotl oíoomával a tormásáét soépeégét töakre tenned 7
Ovidias még többet moad egyik ejegi-r íjában, melyből mellöave a fajtalaniágoket osak ast a résat tekintsük, mely átkezés kőében as akkori szokásokét osgyon is jsllemsi. O kedvssét tanítja, hogyan yiülje aa magát oly alkalommal, midőn férje is jelen van az ebédeo. „MtdŐn már nyomja a vánkost, te ekkor Hatodé areieaal társul mégytz hogy |ö*{ feküdjél; aztán titkon érintsd mag lábainat ... kis teusik neked csillogom, a mit mondok ée te*aek, ekkor forotjon meg a gyürü ajjed^e éa ne engedd meg nogy ö reád tevén kórját, nyakadét asoritta, t se 6 aord keblén ne nyogiaid eselld fejecskédet. I10) etb.
Begy se elválás Uy vissonyok között iMi előiordulliaiott, nem ía tartható kfllö-oöaaek, ka még Wsneoet is maghellgatjok: „Mem oo*d jam nlla repadio ernbesmt, post-suo Mtestres ^aedom et eobflss feminsl non űoe«nlnm onmore, sed varítorom aonossnos oeaipntaot ei inst matrimonll eense, nubnnt r*ped<i.M - Vagyis biaeoyos nők aa éveket nem o eoeselek, haaem férjeiktől laátuUof
tát n
He kámnlnak aaoa, hogy es sthenoiek
(Mt ta. I ? lé. MK I I üm Aa iá

BL M.
nsjsikat éi fiaikat A*pa*ia házához küldőt lék, tőle ildomosságot lenulnl, nsmíosekiély bámulatot kelthet beinünk ennek látása, liégy a római matrónák kjljbölgyeket vsttpk párú fogásuk alá a férjeik és fiaik esélitóit jká síikben tartották. Égy ily ssorencsétlen i le-njmtéi Ploutatnál ígjr kiált ftlj: „IC hölgyök aat akarják, -hogy mi tőlük függjünk, hpífy mindig rájttk asörníunk. Ha egysa^r lioizá-juk megy az ember, megbánja tettét- Mosok előtt hizelgnek nekünk, titokkas pedig marnak, mort mi iqabad nSk vagyunk.^ "")
A kéjhölgyskl többnyire ily Issabádos nőkből állottak, m( kővetkeaményo volt a házi isolgaiágnak ;. inert ily nő föllaabedul\' vén, mindent elkövetett, hogy élete fOnnjtar-táii végett minél több if|ut elmábithasfon. ily méoon vándorolt a fiatal emberek \'vagyona t a katonák által nyert zsákmány a kéjhölgyek aoobjábej kiknek aa volj megkü-lönböslétő jelük, hoky rövidebb öltönyt hord-lak| mint a tisstesaégei nŐk.,w)
Sejáliágui, hogy e kéihölgyek igen ^n doi nevsléaben réisesüliea, minden nehéz munkától meg valáaek kímélvo, hogy sséjjbié-k -e miatt ne csökkenjen. Tánosban, étiek*
C
n s irodalmi pktatáshen le részesüllek. E képen értékük pövkkedett i a ssabadségot valamely gazdag udvarló könnyen kieiakö* sülhette izámukri. De köztük ésazaljassbb kéjleányok köaltt knégis volt bitonyos ku-lömbség s a társalgás, mefynek bizonyos fi oom (W) samatot adtak, nomoaak.aa ifjak* nak, bansm még a komolyabb Üregeinek sem vált beosteleoségUkri.\'")
Aa a körülmény, hogy a gyalázatot ké* jelgéere egén népooetály késastf áljott, ielio-Avé telt mindeti u^leloiéágot. A férfialt kÖ< töt ti sserslem Udaünségös volt, késwb aj sia-bedoiak köaöttjls. \'*\')
Ha a liyMsbu költök is, :mlnt Ilo-reeius, aaigrlt jresáődnek Herae é4 Lyi sféle
T. Msaelw Plsilsit iiMlsm j, ÍW «♦»•,!lator, |. I. UK Bk S)M »i IfL I ét
**) Qsofts 1. V. na.
_*S J. foikm, MM. Ml kMte is^ mi.
.j ii.
éels
tseméh « »fK> között | Homo jálsíol fiullbtt doki b megrö
melk oi igó liaiiju. j
Pa honi n|n tarthatta léskei
t m i seméssm oly nép nél;
leáiiyc k i egyeit tátink ai
hol a
nyalt ti koq, hol a városok
m
val bet tasá
XX
k tel vensikben.d, löi keg mit osliiáít Utt sastyor vsgy s mégis izépusk Jdogáítz néniéi k, rázod össseráocs< b ritja.1 Te vén Mg ek oilntalárinl,. Vala haloai
kis
t
tolhatjuk, hogv ogyan gokidol-
Íooj — (mondja
arat látásain ;
. Fotfáld kl-sojdoti, fejedét un* aj\'jli I kit ifjaink nipl oly fájt lyát, moit kiiuísölt
tijtii msgát a tarból fiak ét
mlemi
leánykák príspu xjkst
iskolába, viseltek a
ás Lázak fajtalan M|t?e, li|) lUr-;ok, asisonyok és
áMadlaldkkal jvaiénak ék dőltbe i örogok éa gyermeli
dJnol köaöien moiakcdiak.141 1 1 ányoaat ion ki h n{ gátolta a koiáik uso i nemtelen felt sásábi n/4 ) a wperoaliák nsnmi s \\ tánosokon. rnslv Flóta titi oletém^rendeelek ej ) ül T jeléét meg: ssiií jl i, hol a miuének a (löfét ItlsLágát ábrá ii laOttá arnméi mellen n I több Patiphuo men >t|ti valósáflábm léi)
. lunelam Faslplisou di< ikoo,\'ót«odite,leuro
aooepit fabula prfx Eonek mt lehetett m midtkogv a hákcsságtOrése nyíri eíioapor^dtak, bog) mójl kezdett tői-Vényeinek aoiThoh
ettna ?
jjm decim « ha tin It, yigylllj Juven^illst oolo uinrjti quínqus A hők klsárva min il, k|u fén|üsésben löt
") llorsi. Odtr. IV. lí ")| Martiálb III. «tl III. II \'••l Cle ds srai I)L U •") o»i»i nisu II. Mo,
régi
aiiságain|ik| nlva* sasnérmétUu Un» iljela kéjhélgysk i jsa sAyf léáiiyá-ttigy a Hsiii lázuk-ceslelendégUs há* Itali,\'4®)\' i Danaé jalt mutogatták, ekaOjél aj maga tlisial létetilet-
»a lidottt.\'f) Jldh\'ilMhiény^ IstMOSkán any-némilst már js jklntetnt. Lfit nu^ Mondja Mamuté üagyltásnak ki Így
r autunutisi",4]i th kotnolvaiib gonj ék üapjMkjftt vagy
17, l\'Hii. bUl s
saavasatgyuitési 4 os lék unalmukat
A a«á«aárt% a&l aj romlottság. Al j vc It ItiaasségJ Taoitt arenara Saállotta i a k \'
fondorlatokkal flh
guik a matrónák beoatsleniték me;
t tetőpontjára iiágátl egyetlen moctokinlaij mondja, hogy! a dÍSh diatorokkal vatyojaj jhölgyekkel vstélkedpé m|Sj ^ikat1^1) vagy a rabf
szolgákkal ölslki hm oly nagy önodainge djéttel, Itpgy 4 Mnot unak kellett gottdésl. kodni a potránjyjlmsci tüntetéséről oly .essltöj zök általi metyen iáit tkoduak ugyan a botf rényról, ÜQ s»«mj mwa váltostattak.IM);
Fedig l\'tópm euor volt mflvslttégejlsj\' ÜpoütjánJ, de ^p jaa v ill a baj, hogy aa elpuhult AzHláltHM tnillden kópés itilt^ir1"
Ha Apulia
nája aligliá it elpnhültl
■ ■ ! ^agflHpanyolonaág gyabjk aiil)00 vdlt. Indiá ésHsrioo küldéaa átláléM •blrenao tdőksjl | haj ja római lábbal usliéé ¥oli, aa aiadáá losgi kadályosására kriNlálv-golyói h<jrdostiW ks ifikben. Saáa meg mtt rabisójgM mindmega myi értehnes gép gondolkodott urának mit tloi) ssükségéről e koáy» l álól ftsfldfa a ycrlo ilg imaguya rómaíaB a kényelem páréáin tpllhették élotllkoi. As éUsrmsk [ gősoibjvek altul maisgitteltek, ak ablskok lüköi kii vek 1 il állitlaitak ösase; aa amphitewi umban nái luiillatu harmat perma-teteti a pépre; s oí jousnak arenfja ámbra M aranyporral Unte étt bo.,M)
Hogy e kéjéig ebe annvlra belemerültek, réesbeo toi kossi kuk is oka volt; mert napoakint üiiisÖnwUek j ha pedig nagyon Mkat lujregettek gy jmrukba, pávatollar ki ciiklandaaták torkukon egy\' külÖa helyiség Un, az ugynévééett fomitoriumben, de cím; Mért, htty taré i oh< asanék.
Bilfustius, kir«l majd minden rótnei írónál táláluák tal iml inagasstalnl valót. Cstilitiéjában kajaléa elŐakbe tárja aaeklon krltöljM ikltaeíiwkat Quiatiiianiunál set oí-jvasiM üLBt1 veitba lutiqui" múltúm tufa te Oatoais:I Orsapmf Jug igurthine Oonditor his
áJaj ki M II.
I
ü 1 fj . TTIT I
toriae." "\'l Auguatinuanál pedig: ,8iilue Um nohilitate veri tat is bistonous, ,1, SmIus tiui nobilisainMu historictts.*\'^) stb,
; Sallu»thiji tehát miadeu tekintetben jilhe tőt beszél jOaUlinái\'ól, midőn aat monidje .Bjgjp ily nácy és aiagroélott városbai; & ki á^emtelenÍMttel, háaafiáftöréssel^ tivoiaiyá aáasal atyai örökségét eltékooelto s ki £agy adósságba verte rnyát, egy szóval miodaauk kültat a furdaló lálkíiimerai kábemáoti, Oalilina táráéi és hívei valának. Ka lolég as IfjaKat e|letfetntg, kiknsk seiuvedélyaik asv ríat vagy téslptt laomélyaket, vagy kutyákat, vagy pedig | ltoakkt váiárolt. jöaiUlna : mi IQáságban föl gyaláaalos mnglertőetetéat kü vetett el nstn egy nemes letteOb, sőt v+«t* lison Is, végre Aorella Orestillájval élt iáe» kos visaonybau, kiben a becsületes eiokti
Soíáia fornmsitéieátj kívül solia isgvebet netn ideért. >M) ía 15*ik QabtUbah pedig leírj. Sslnproniáu ki saiotén Utltlina ttártján életi „SóiKpionial több, férfi i^eréseségü tettel kV velett el. Baéu esssonyság gftög és :lei> nyelvbeu lárljts tolt, éoskeliu és tátMkolt pedig fokkát jobban tudott, Irigy mm hte letes jellemű hőnek saükségos volne: geije dslme pedig aanyire neki gy^ladt, hegy önmaga töíjbttür kínálta magét eférüaknik. mint a háok •kor aaoktól ing sültetett, jde n gyllkotságbján Ügyés, bujatág éé saükség álta. véniDiégro futott, de elméje niégis vaáeket költő."
Aaonkao véstünk fátyolj oikülomlei •égeikrOj niolyoknok leírása hiveo és jmnto-san úgyis ostpt tsélseebb keretű vlaSgdlód^. sokksl volqa saaküaÖlhotő : kérdeesiik uvkábh aat, v^joo: mit vállak Ők aa igasi ernőloi alatt V
BknéMjlec M erény-ea arany és\'Uvsk tMgvotéséam állott,\' midőn a haae U^vbfni goti kérdéibm, továbbá a asabadság Mlvá-nyofásákoÉ, mely annyi belítábórgás után e törvények alégodetlensége s aa esek! pút lékául haianált törvénytelen módok njeilitt képaelliotójsam vala. Uy ecényokkel taiának
VIII:
\'•\'1 ttúaUlka I fiiM
setaL ltT,
W 41 <ivl1 L 1 6
»<, * b«hsá\'attlmi, Imi kényelmesen fríy. i aajwfc « UI n M71 k«ak; m^rát
|ll wEM!"! á Wl* M Ilijvi lUí ttu^y
>«t«te, Ka a a|éj élet, élet iMtilia wti A üM ■rtgilifcAfwjíik 1 kony-eilá*iá* * t lat, iqég
el? péir tatámat aduak ée*kee«ira tlHtvk, lágy Itat tw*»)*noh ÜJ a luaak balyaeia.
tmoit, lamerstlen twno&yqk, • á m tálfá, kegy még dfei trééa dolog ám is . é»ákooko4es. Nu d« «« bej, Mihályién nem .>4ii iffiHwi, 1A1 lyuuiiiiii mi, 1 a ki l««ai Uir, nmiak a aztllőj ház ké-»j4eem oiihout if oda kell hagyni, hogy •«*íwn«i taaulkeasen. Eíég aaép bis atj hogy a t»űl3fc gyakran tehetségükön, vagyoni ál-íspátukea felül aa kimúlik 11 áldozatot. Kit a kíe mnjwafiuak is ba keH látnia ée jó aídk\'it minden karinadban meg kall Orvén-daetetni jó bito nyit vény nyal, melyben «atör-kvlosi viselet b\'eli oeatály i* jopb legyen a aiabály szerűnél. így exuliu még■ wtte a magáin » a karácsonyi I* húsvéti •zUnidQk valamiül a nagy két kavi asünot a vajódi inegölégedéa élveset napjai reá és asttleire nésvej. A gyermek én ifjúkor a mát-gyUjlés kora. Akik ebben a korban biven tel jetitik kötéléttégeikot, azoknak nem len okuk kéeébb bánkódni. Óhajtjuk, hogy a Kanitsáre jüit ifjak jól éressék magukat uá-luuk, de ne feledjék al, hogy 6k Miliőik re-
• niúnyei 1 a basa egykor követelni fogja munkájuk gyümüloeeit, a\' melyek egy rémére számot tarthat- Stereooae fel!
\' — Msepteaabrr l én nyílik meg iámét aa ovodá. Figyelmezhetjük a miliőket, hogy k u gyermekeiket ne mulaszsták el eaeu K^peh vezotqtl intézetbe küldeui, hol gondos felügyelet ulait vannak. As ovodábau Ültetett tak gyönyöreién neki indultak, I igen saép c-i ketlemei ^artdakodáai helyttk; lem a ki» lyennokekoak még 0 hóno^bnn a nap né* mely óráiban
— A balaion-nirrUl fttrdfi rendé-gek név torit tartalipazó 12. és\'13. aaámu kimutatást vettük. Etek ateiiut augusatus 22 ig 1893 fürdővendég \'fordult .inog e kies tmdúlieiyUnkön.
— Trelort Ágoalosa vallás és köt-ukiajásügyi n ini»zter atept. 4-én flunepli ti-t<dik évfordulóját. £ nap megűnueplésére^ mint a „P. •N." értesül, a magvar közoktatásügy miádeu körében nagy eíOkéaaflUtek
• (életnek. A miniastarium kebelbeli tisati kara c ospon a ÍNohner saállodában bankettet rendet s kűlUn tisztelegni fog a minisaternéL \'\'Tisztelegni fognak továbbá és pedig testttie-ulfg a középiskolai tankerületi fBigasgtlók, a bír. tanfelügyelők s vtlóatinilleg aa öaezoa ttymnasiumi és kepeadei igazgatók. A nap a« ónban, melyen a miniszter a tisttelgöket fogadja, még ninoe véglegeseit megállapítva. A kir. tanfelügyelők aietképeikbOl Oaeteálli-tott diatalbumat ny ojtanak át a miniszternek.
(Fütyül naaél aa ld« már éasre
\' Jár.) Auguíaius «ége felé is el lehetett dú* dúlni a kültWel. A mult havi tok esdaés, melj sok belyQU romboló viharral és jégtáporral jért, anayira meghatotta a levegőt, Logy egéas ("«í időjárásánk van már, kfilOnOsen hideg 1 uu 1 éggel és eete. A saélO pedig ott van a tiKOn éretlenül navanyuan. na eoben a hó-bwpUau mindvégig jé meleg idO járna, akkor valamit! javilnalna még talán a saOIOn, d« a ^kilá\'ááok ossk nsgyon kOtepe* sttt-retra mutatask. Denique 1 valamiben mindig keli. hiány nap lepui, pedig jé termée után hő stUrat igen »^ép lett volna aa idén; azt
p*4ig seaki w»w tnandijt, lágy1 rá nem fért volna a gasdákra.
— UarAaa .11 la kár AJ i* saoakarárél.
LjUpank aayik mult wA4áhaa huttunk lti\'>/|«.
^Tméayi srrét, kogy mily MnieMés kOtOU j^tj
mik Bettik urunk a Kmwájwuu naveaétoéea
! Berubew, • hogy mintkAiiM\'t a ma;.íyc»r tana, Aaóta ufuéeaeénk márrarláikaa vonónk ; já; lékük ró! egyik lagalterjetttallb lal « T am p s a körit knaAket irja DaramiMixIrtrél aúguitt tus 26-iki dátum alatt; Ii\'wchwtie haágf 0(4 eowposé d«t artistea lton jque cou iuit sí admiiablement leur e^obro lehel Daifos Miska et qua IVdministvátimi dc^a Folmfc Ber-gére a piété á 1\'aspoaiÜoiM des! iirtsjdbcornr lífa, a áóbu é hier 27. á B)i magyarul any nyit jelent hogy.: \' < ! *
A kiiftao és hiijoa mdriUa Darái Miska csodálatraméltó feaetése alatt, kiváló iuŰ vestekbOl álló mégvar jtenekar, mely a Folie Bargére sainháakan aratja habárait, etán stinhái igaigatója í áltál átenged tetet as iparmflkiállitáinak és 17-éii itt lát«t«ttak.
— A ásom bal helyi pttap*lcl aték betöltése. Saékmiehér^ári Inpok utíiu at .Egyelértét" aat njdonaigólja, hogy Miakl Ja> kab as^kmí«béiTári kánpnoínak atombatkelyi pdapokké való kinevettetés már határeaott tény. Nem tudjuk, hegv eihirbén mentyi a valódi tény. ] r
— Ai ermá|<|« llpétMCMl té* bolydában ápolt elmebeteglBk atatialikájából kOtOljQk aat, hogy megnyitásakor osak alig baladták meg a 800-atj; i ma pedig oraaágos Osaaeiráa aa érint 14000! vad, melynek legnagyobb eontingenaét a pOrajjánereK 6a mzÍ (Igy-védek mutatják.
— A „Hon éa Elltnflr*4 auguattua 31 éu jelent meg utoliaer. iteptemboi Í-Aji már a fentebbiek Oasaeolvipáiá tolylin megala pitott „Nüintot" eaimü uiimint a stabadelrO párt agyaéges orgánuma KtUdetatt nét F0-sterkeaaiO Jókai Mór, mWw aserJieeslG Láng Lajos. Hosstu életet kijánunk aa uj lapnak.
— A ketiréaek rí 1 ároaiiulibán ntpróUutpia saapoi\'Odáak 1 • a betOrOk pá-ratlau ♦ki«ei Őséggel vBágoa uappal\' ürítik ki a gaadagabb urak lakurmeit. Alig történt meg a ibetOrés aa Aádrássy palotában, Saéll Kálmánnál garáittálljodtak, sok értékes\'tárgyat jvivén el, moet iámét J£itleko-vits Sándor államtitkárt rabolták ki Ugy-látaaik egy bandának a kete játsaik itt qiin-denOtt starepet. *\'
— A variáaaatl törvény mödö-allAaa tárgyában f. hjó 31-én Prónay Jótsef államtitkár elnöklete alatt, a belUgyi-, 1 pénzügyi- és fbldtnivelés- jpur- és kereekedolini ügyi miniesterek kikflmOttei résávétele mellett megtartott elaO taoáOakoxmány a czélba vett módosítások felelt elvi megállapodásokra jutott Módoeitást saenved a vadánat jogról stóló I. íojeeet annyiban, hogy na Ónálló va-dástali jog gyakorlására okvetlen 1 megkirán-tató legkisebb saját mldterUlet piannyinége legalább 200 holdra Ueltetik. A legalább 50—50 holdnyi, egy tágban lévS földbirtokok tulajdonosainak aa egyesülés a vadászati jog gyakorlására — ha aa egvesitett terűiét KX) (oldat kitest — megengeutetik. A közbégek köteleztetni lógnak at olyan ingatlanokon, melyek kűlOn-attlOo a vaidástali jog Ónálló gyakoriéiért nem jogoaitanak, e jogol vagy abot értő atakegvén állal gyekoroltate^ vagy att a fOÍdtulajdoapeok javára bórboadni. A fovad lelOhetésérOl móló 8-dik §. tekinteU tel a 7-ikben bitloiitoit kárpótlásra, mellOt-tetni fog. A vadáaaav tilalomról J szóló ráat több pontban a vadfistaii! tilalom tartamára nétve módosittalik. A tiltott vadak elejtése, a vad minOsége és értekéhez képest kÜlOn-bOtO fokozat birsággal büutettetik. Oly vidéken, hol aa orv vadászat elharapózott, vadat csak elfogadható igazolvánnyal lehet eladni. A tanáoikosáa folytattak.
Muukáeay Mi mai lestméuy
ill^lüü I
éa mdgt
alyaaék kikII iUláU é. |iid< voaoti hug) aj váló Nlmtság r| aiáli* alkeló te| égikor a basa aak. At tlakol áóen líd rajta ijgéitaek inegli bagydak kéteé] gének) kifáló mik, [hogy a U nyiijék lolidtíéj tése álattkimfi vérévél LíeliUu mint nnom tonj aeakwlémia nOi bérokiu, váron assza jel senki & oly! annyira si
köajgjuléae lte( Bak j| magvait aett fl deiueiért
fm buaditásaul iikbla állami ii inaitól 0 év éti nos inert pau
rilaius
yaak) KnUtua FiUU lek j Utaluiik töbhatl 4»M Liohteijátmn |űyörgyike k. aj[ |ésa*t|nt másolja uKat ujértki vau Mját tollo n néi munkáoay k\' pének (yikllK atoí lianyomá^ tiatalj mfiléasitfiben a, < liogy ináfolala dh ge-nlsédrfol lahuakodik, lieiyat ia«aa«i vullani itgáé-lak át eri|4éil után megles: 14 pifipás stinetéee ps aa óanj játénlo benyomátm nem t a htUl jnllréstnó ttthetiiéi Ita uknt m klváttatopá te>
m
mt)
jeelűtt
áítál pitra iái meg, eredetijét Inal tá-fr ^
»as*tonynak elébb It rilághiru mestere jiltii. |A aisaieaony jelen lein $ÍáraM. s.-nyal oj jraiiiű vészilfl a a buda ndéke Skóctiában ara bkban tartózkodik N inkácay ri ághirO rem rfllti másolatát megto
Mk tanító. V
Fofoncz uarálmajori iodá# elómdtdiiáiakOi BOO. Irt jutalmat
íjiog. E taailón|pkodésérOI ilijen itt ml köjretketp: A tola; hol HedI Fe működik. (Elődo egy alávi egitálor volt,
liafalpmmal kel jlUzjgatásaj miatt mi tani |ilikolá)álöl nentqikk mint I
mm Feréncz jővén iválá tanférfiü tttnt ki ugv u,. mint a mngyárságnak: a eödáfnak valót i tpoatola. Működéi atebb icredmén nyel járt, I mert Ba u| osmtedéke 1 magyar nyelvet ug; titotU. hogy a it anjyspy elv ként beei a tsniló butge mában még odább a lemotlek azé nára is reudetett be nyelvi tanfolra not mely már is bott mén Veket. Tel ei joggal teszi eliez a öokfily tanilói t vtb mükségünk,
-.4 c aorbal Iáról Ispij „Csarnok" -ábat) kOzlOtt atép kÖlunOien tji
és 1882 évi d
uljuk olvasóink limBlmébf
k mai ctikkét
Mini több Itnbaa djvaéauk Jdttel got pegköseleb 1 \\ árják a csorbái ajSMntivánvi csalid vendége lea^ napét (Olt el < adássaton. A lőhercw alikpr megteu i at inlftkedésaket tópil tervetett villájánák fOlénitéié herozeg a vi»l t kefljéaí és vadászat\' több »táa holt erdeséget akart v cakk néhány I öld iolt jeladó.
— Kai tsavjárl: nemzeti azii
fietiKéuek fedezésére fofaégo tt udv irtar áei javadalmaz it szi pzélokra a ént rémébOl 10—I0|)l ÜBízjosoi 2000J frti l engedélyezett.
léilelh A utal is+ei, fő nag; ságit — írja a ensé f érte : ugyan
-t Dr. igáagatá ur 0 —I Szerencséi
kifebeu Kit C sellei 1 kécaija feldü
azéijonciiétlenU rutla á moat — Kia-Crellb. gajjói teendOk igmtgafo, fOtii helyettA
"T B01 ményeim 184 aodik kötete i detett azerkei-
élénken éa ért skest
I herete I os,. hol néliány ugyan-caorbai A 18-zélokra olui, de
I|ázl881 irály 0 művé-0 Irtot.
ker Ht as alá, hogv I h- c int MÍnálaltal t n fe catik potfgen. I etlidO jalátt a.gyó at Fastáry Kolos
ÉUlíály veterán 11(61-ii czimű mű gyta a aajtót
ell
tOsééünklök A köt
pMÍiiÍRból i teríti tt adatokat üo -< aa ik
idlmen történi m( zitnátektt kivé i
el a atj égést könj mányt képet.
folruhátva a; Calo és Brutus s még nehány| máa egyén, jűknek léleknagyaága a rémitO aUlyedée közepeit miudeneeetre elismerést érdemel ; babér túlzásaikkal inkább etek is ártottak a haténak, mintsem baeanáltak; mert as élei legfőbb feladatának kezdték te-| k inteni, ha attól béi mikor megvá\'hatnak. £ tan terjes*!® egyrészt a stociusok voltak, máftréts- pedig elviselhetlen dolognak tartatott túlélni H levöretéat, s akkor kezdődött at üugyiikomágok fcorv melyek most már borsaarié tqwiou ataporodlak- Még a törvény ia megeugeájd a váulotti^ik, kogy önmagát iit?gölliessk\\A gyakori Oagykosságok végre vonzó katásáal biiikk, mint minden, áram-i*tban levO jtvatos mama a at i\'letOk meg-tyugváeára ázolgá\'t tetssés taerínt bármely periuben lerázni- nyakukról at életet inkább, >\'>£v aera ajmenredéseket tűrjék.\'M) IV. Tudomány éa nfrésteL A rómaiak tudományosaágáról aulában m aagyoaj k ed vető fogaimat nyújt nekünk k \' *j f»ik olraaéíM. Livim, ki hazáját diesOi-marati, IPolybiost követi a gyakran le-ler-i^iat még esak annyi fáradtságot a«m ■v* a ágának, ltogy Rómának templomait \'• r kuaiva, á légi sxersOdéaeket és ernléke-aMfTnx^áiná, melyek Polybioa és Díe ismeretesek voltak; még ik ■ » *M«fe kOail e»ak kevaaen látták Aris-»It«*i, ámbár másolatai meg voltak ttA*ába<t« Cfesiöy ki mindont tudoti, oaak \'tuv^aá* att* iMamiaUtiuakfti,kik őelőtte írtak.
A tadés Uránia ie oaak kevés taait-Mt *sá«ii|i komák. A csilla^vizsgálás tu •maáa|af m<^yet a pásttori élet ayagalam* •meéw aaáit, sem volt valé a iábe#eaás sraáféke, eem aa ely, soklcU iadaUioktél Váayaiáil ugy város tOrgéeébf, ukt Bé-■a vaft. r. \' • " \' |
A rá—iak a Meébb
aataui a aaiyá*
1 ■ »V a amit* aa aleébb seámvRtéaakm gya-lyWwáat aagyakk sttmsi\'g »«, kai annyi usanráa ée
» «*m ely *ái«a«NM
gasdag emim vaö( aist Bómában.
Cl M
8zámvetéseikuél ok abc liét betűjét baáa-náliák : IV.XLf, D. M. Ettél mid-
deu egységűt ki\'tudtaa frjetni fgért atát-eterig; lm pedig még nagyobb mennyiséget akarlak kifejezni, aldipr 0 számok (Ölé csak egy hutást, tettek s eaeu vonás aaáteseraaer nagyobb értéket adott eaeo belüknek, mint mennyivel at elOtt bírtak pl. H. S. X. 10 sesterciusi jelenteti, ha pedig fölöttük egy vonáe volt, már egy miliőt jelentett. Quater sestercium, annyi, mint négyseer 100 eaer sestellíua; deeies sestercíum pedig egy miliő volt atb. *
Néha a rómaiak talentumban esámol-tak. Egy talentumban vqlt 00 font esilat, egy fontra pedig 18 linóiét vették. A miua szó ia Ágy toutnyi nehézséget íejeaett ki.
A többi tudományok, melyek uUUutt az emberi uemnek vigtmfiláaára vagy gyönyör ködletéeére szolgáltak, ^pmáhttU alig vélet tok figyelembe. As orvoei ludomáúVl nom-caák nem gyakorolták. Imnem meg is j tetették. A tanét ie csak istentieatolelre vagy katonai oaélokra használták.
A gymnastioa ie eua annyiban volt ie-meretea, amennyiben a JiLdakosáá jmeetareé-gével OeMelOg^éebeu állott.
A bölcselkedés seui virágoahstott oly nép között, melynek nagyjravégyálM aaegósz világot káborgaUa mely. Lem ismert magasabb jogét aa erOeaaknái:
A taidomáuyok, melyeket mégis auvjel tek, nem] nagy saémmal [voltak. Hadi mesterség, fényes ékesszólás, mély polküta ; eny-nyibŐl ál aa rgjUt. Habái\' Auguatua caátlár, iparkodott ie öettönötui aj lebetséÉtket aaiál-tal, hogyj egy képtárt á (iktatott Ibi a abba minden felesebb munkát liovitetett, kjít a röppeni palotában a saertöauek araeképest is mlfflggamieni vagy pedil fOlállösui perán-osoita-\'Hj
Magák a (yriou kímáfe sem «j|ndmi]lU etWefiák Manáp már Virgilnek: ttéin talaj dooiiuok eredetiségei, mért a némrtek Undok 10 aalllaga Lem ing, Hemarosnek fenségét kiemelvén, keeaá képest Uak igfla törpédek találta aaayna magemtáll Virgilllakei, ki ,ml n<a km estTlt K^skr. lui Yia ié.
. iií líi •fi irií:
Homei
mssteib
atdrúl
1 oaból, jfln bOl tziftol •Móra ál foi
csdpén iotimvj ltoti Empsdakles éviét
oH ott rdlti
ntáddr és Apj olloc or játékait fóma
n tudja előadni
v valdban é|flel A kiét kütot ára \\ f
ritoaMI é< Luc^i luerimli, «Őt ani. ITerentiu
Ital láialta (öl. Horsciui Arel
I atánk" utazás
1, oly át meg-Hsaülünk főigaz-Ogymn. végti
sem volt fogé keveaebb mi göragOaet aol ;i Ladui
niua consuloWbak
onyfalan teljeaenlleg nosével pártolta, 1 ja utói .nem] érte.* uritjs Camjl\'usnak (
460-ben pedi Caivilius száijiára at sl lenség s naky stobrot Aflba hegyeit alátt volt Ci
atuhrot Athei >bŐI
lláaok tdUlbaÉ\' tarlt kmjülmény is
aéipkat a a Jftit 0^|k|t|egyol > di illet
indc
vbijak. I Pau tatására PerJá rálj vitette átf «w51 fcjosi stfÜeU I rond||e.
tájit hamnáls mégengedte asoií í lihető; ralatla le a
fflÉI
I
eg^ etruée mfivée 1 ki a mámnitákét akj iból és pánctél eme tek Jupiternek, tii atán mfglehetett villipsuak nitobre,
ogait a róinaiak nem ták ináét 8zAr1na7.l1 lio| y airójnai írók
gnináal mag séta ják a lorditások il
lóhátán szobi ok
stereslek a
görtgli
ilagiuinnak nevefn saőeégnrk tekint Kómában kOhj
Ae feiliua ghrermekeii e 1 mulat.-!
író ,ÉI-éjiek tuá belül-tleníta-
i jeltett beatéli ek olvas-
tiui re a c ak lig Me-ayelren iiicrelitfli kuanak nek ol-
ribullua
rettetik
epesztő keserttaégét, Catallua Sap viisztó iaaéti hooy Propertius és egtéb görögi t édes nyájasségait yejjlnkJnyiTv u tapaaztaliuk.1**)
Vannak 1 yanrómaiirókiakiknil minden érdemük gOrar mdnkáknák szóról- ■ Sra való AtforáitaaAbartf Állott. így jCaeffr G u uianicua leférditqtta AJfaibo|i PhoénomeneitJ (Pliedru Aepipui mesd t:
A$ itálili néfc a s^épmUfv
lik iránt ájbb több-nban ai
a mákedomai király Bél iába; domelius £ u Ipé likonét, .maivet [* lég fikgyohbsBe: II
fjwppa |kedv((jS L icullul könyviár^, ál I korabeli tudó LUi< is sttnlén jkbny g c ámos rabsaolgái kOn mM.,lt) (I olyu kOv
»« MártOr ;yl OeUárt OakaMd* "ioáTa r. m| i.
aius Me-nneltettek Spurius legyőzte ból oly ogy tzt Iflni, a es legtöbb kiöl. *gy itbsí tl )tt tton rpdet] mű; éa utánuk, azt éki. áiik ik
Onyvtáfj t Athehj rannion Volt k ki anH cknak ik irt azeiv.
Ital miÜ
tktr 601.
A Iráuöráköa 3rdl|ben. OOr
gmriü k»4( urjik „6 p.f-jt akj A uónörO-
Rpeíiásá méjitamkar nó Uj^jra j iljsetl medve-i adkstaiára |úéere ima fMmg mő wiőjaiek nm atketnall, a«iett»ibéfl íl ÉHMasélleioáaf Hagv «aáiaa ag ardevédjkl m||mjaialáaébol llllte aikrrés vadástati snedUái(yfie nyújt ki-latija\'. Kfii»nö.ee a k^^!é|tf|Iákéri, lelső-oiü|zí, gűrmu^-ádokmi él gHtianáiií rokím mu atkuznnk a kiMtéU |u|t>dvák MMMaláfti jlm í magy áréi (Ujáf smivét faláiiaafc aa epd^Kerfll |bu/|a teráléa mj><gvédélie (e|fiijtt kellő őrizotéÍ0l; geadoikddiaa. Mdlk fekébpii már pij-./tiini Ik
jgérk AigmónyfMtgnhij gmft íult lalkáed Tttlea, aOoriéiyfi. Ikflt gOMuyl járáisi mdgMw
jpáuamt teát, hogy a medvék mU flMkkmm\' tarméaét ipéoaékollák. A mojgkbiréá íiirjit áttette á magyei a^sbátii jhivá njull évben, ugy ak |idéd|ia 4 rék káirpoioltalni fognak a Mtuy 11U mólgAbird 6 |F laéolgebiré jta utak íjokIlma li ídpinak. Ppusingcrj k káam\' a; trónö^köi által plfogadoit niaU: ézojlllt I
At te tObb török-bM a lakosok uausatua átélték a tea* j aem \'egye-\' l-umrén sté-hivatalhoz iategy két ómen mét-a panaeat tóz. Mint a yjnémtt ká-i^nOfőkős által káé Albert s.| lyjti\'ésen lára-reodsséeét érméset értei-MlÜhérkOt jtcz\'ijugolták a jeétiée tétetett boai GOrgéay mffk a mtos-legy aa od-i a jt liivatalo*
méhen. [Pár napp sfg hatiráa 1 ökjrót jikél uéedvékjjmelyrOl itívataios a» illotékea azolgatliijói [llivi Üvegesül határán ím |araadá)j kók. s káért ugyan pliájlatdi *sri vaflámatak mMUdáaaja hajlóVnjláázat i« elrvndetteaMl
Aa arás. magy. mi r. I teueakada Qia lBéíflki tanévro ajbUtások f. é. szeptember 4-én vemik. ke«4 töaet és bezárólag aMp. 9-éig tmjtapfk.r I tea batáiidőn túl n lairttkozóá csak\' küiöi vitagála ti dijj melleit bocsáttatnak a feledi Uitegára. A beirafjŰ. a titkári irédábanj (lugárut 79. az. II. ernélet) miodenkér délélí t 12 órám töriéuia, 0 forint bmratik nu lepsetéae mel lett. Tandijak : a f&anásasoi háti (beleértve a kömeté mrllékisíiaztkdka 1 jaj kOvetke tők : 4) \'Zeneetartésiiéi doi léuautakok tongdnt, á III ée lY. oazlál bán lenetörté net, tóvábbá a magyar ayiIv Us prosodié\' — 60 frt b) Magán éneki|é| (uj. t as ton gorr,|tene elmélet, 1 II. oLzklilmian teuetör téaetj vázlata, továbbá aisij ;yir nyelv ée prcodLi, végül olut Qyelv Tii 5 frt ej Zongoránál (m t. it, tede- (nmet) — 70 ífrt .dj Orgonánál (m. I.\' sá Unáielmélet) — áO inti A karének egv évi l inmtyama minden randés nOvéndékre iléa re [kötelező és tandijmenjee. Reudaivüll fanijHic (hospitan-«ok ka zánéeteü hmlámalJ h! ógiegy-iamorot-lel éálnémt találáai képojaO ;gdl birnak, a kárének Unsaakábal I Irt! j| íirátási és előre fizetonlló 10 irt tandíj j nje sttj felvételnek, u. ul| la (elvételkor |(t*aeszfmésj, msgánének ée omonájuál 18 frl] zonebránál 25 frt) to-j vábbáldedtember 15-én (zeueszj magáénak, orgona 10 frl, zongbra j 2»| ri)Jvégül \' 1883. ápriliá I5fén (zenesi. macáinak, orgona 61 Irt, zjmgora 20 frt.i As dőidáiok látogatására makis at illeti taudS I ifitéléeét igatoló, hivalmos j igazgatósági j éljit érvény jogosit Tandíjmentesség iránti kéryé jelt rendszerint csak már féléven aerentpl folytatott tanul-jinány aldpján vétetlek teiii tétle.Oly jelentkezők Iki a az országos stinisi >ti tanoda operai
osztályába kívánnak felvétet
enged a pas Itemk hbgt
11, a magánének tányaiból (tandíj [mellett) vitt-yiom azt siker-
en ek. A\' féltését ú iránt a lil-
tájékoiáat. Ugyau-ilanmabályai\'
NIát,
du
tanszak II. omtályának [lárgyabkénl 2 frt magála|i Igára bociáttatniik i a intim rel lemstik, bitonv tvápyt i vételi viwgák ícjejü és |m< kéri irodában uyerliüUiek \'ott megtekinthetők at iniéá ée tanterve. Budapést, au^ufztt^ 2B-án 1882 At igáigátóság.
-I- i l/.mnil p jegy Km i tliedívjérj kíálái országban teli pedetu It, komikus \'eset ótlfl Párti b; jaive még fénúoijábán iftlln csigyároánál 95,0001 íii ul [rendéit meg. —\'|A gyárija lette j a | szebbnél} sirbb pénzt csffk részleléjvjbe\'i -p j |gy;eltijeztpi6s után kapL áej részlettel — 620bjfrái kl áll— azonban a pasa adós markai. 2 [it dci felszólítás és fenyegetés füsjtbi m tu 1, így hogy a kocaicyáros már le » 1110 iao|j ex ősszegről, uiidpn a sors tze: khrqivct a fraii-ctiá ffiviroibá vitte. Alii; 1 ijllojta ezt meg Ehlbik roglöná Ullti; s McHea méntsott ilyfc cszközönkyé 1 ti, Ipfoglaltattu
riodgyászajl a Ül Ir ml jz allén óvást e ni II
<*s
Khtber éjtál
yek nem u használatra ko iii gyárosnak a ej egyiptomi; fordnlola,
ke
kOzorc olyanok is volták pnei \'ti mpkin, hanem liVij á«és voltilt nánvá, isart t 620C fiánk kOiewléfl e] pénrl gy juinirilerflQmkoi A tfc nrenysiék Ianmlio ik b a lirai zárt e(y lor! iblti m ósiWe u a kéndépps | ö|fztfl nye» >e jután
bpn. Jelátinbzon f |U l-é U\' ipari < a MeraskedelaiWfi n. kir. renae elével a murtHvid ki ín& [ njréit ée emelásérei ubkéi 10 f ji lálötn dijak omtkt akj ki: t-aS áijUt v kg Is 4 lik. aranyra éj-ddn esijek kítélto éU Bá lu\' iá II irké adriéa cfti la Pjulló illitti n Iplff aaármasott ofikp al\' bemutatklü1 I in iája 2-ik díjra vkgvl 1 8 drb traiO \' di man ek. ítélteiéit Ordít kornyék MátyijU i ils íbisz rictei lakos Saufl Uleatt mént A már in m\\ 1 tikéval elö-verél »tt jkawnája. h 8-1 ; c ijla 1 sgyia 8 drb. araajra érdemesijek| ilQtiw Páál Jáaaa
Egyptuiu a Franeria-; nrég" tragi-Az ez-kbe-páriái ko-éljék Q kocsit el is készi-lottál, de á Obbszöri fi-At utolsó
í tál itott kocsik
Hotelu-bén. azt mondja,
Igaat is adoli llióiüi, lerí] letétemé*
ijiyqijaléa érdaké-lOldmiveléa, tninistteríum faja léte-
ll_t
pUmMái lakaeHyurk ájllami méntA márna zott Gsijkjivel eleveaotett kanotája. — 4 ik díjra VMyie 2 irb aranyra érdemesnek ítéltetett tfáké Ibbály itfakocsr lakos Platla állami Uéntfl mánnasoti etikával eiévmatett kanczáial — ö|k díjra Vagyis V drb araayra érdsmymk itéUetett Kiiapeée András istak-vizi lakos Plulfió állami méntfil szármasott esikéráJ elővezéleti kammáia. — Ö-ík díjra vegyis H drb aranyra érdemeinek itéltetetl UsfdiOt Iván | febfi-bimtriczeí lakos Saan állami mén utáni oeikéjjU bemutatott kan-ctáfA HÍ-ik díjra vagyis i db araayra érdemes-nek-iíáteteti Qrasanovip János lanaelsteri lakoa jáaaa állami mén tatául csikóval bemu-iHtoti kanctája, — 8-ik dijra 1 drb aranyra érdemmnek íléSeteU Dojüján Iván hellalincti lakos, Bariig állami mka utáni etikával ka-mulalptt kanetája, — 9ik idijra 1 drb arayra érdemesnek ítéltetett Morics Ferenci adríánca lakó« lícaeoetiált magád mén utáni csikóval bemulálou kaitezája. 4 A fentebbieken ki-Vijl ajMUatiucai uradalünj réssérél két drb Reáliái állami [és egy nrbj lietaoctiáit magán mén i|lán osíkénkal benmútott 8 anyakaacea kitanmtéars érdenieansk iiéllétett, átokért a nevezőit uradalom réazwe mind három kitűnő uiúi^séglio\'/i képest ál».\'í rendű dieséré ok-lovél - Itiadás* egyhanginag elbatárottalot
4 1TJ efjforlatossk jOanek forgalomba | ok ló bek lén Aj mnataniaknál vem-mivel kisebbe* lesznek éa kékes színnel leninek ttrkiíra. — Iliként Orágebb testvérük m .aj ápsdk,* at egyesek is megyar azOveget hordanakmajd egyik oldalakon e estei muél egy lépés tiiHém a dnalismus terén, mely lassankint kifejezést nyer miaden papírok pénzjegyünkül,
Irodalom
Ai ke>m D^tvek ■Uiaiiijhítak «• kaptalak Pi*cl» KilSji kCupkM».krfWLii. Hagy" "
Legnagy obb éa legaleaább inágyár da|gylit-méi^ I Megjelent a „Magyar Dal Álliunr XIl-ik kötetének :10 ik füzete ia az 58l4-öo0. izáinti dallamokkal, mellyel e kötet be van fejezve. Eszerint a gyűjteményi melyet! Limbty ÍElemér gyűjt és sser-ke«zt U Meomsovita Antal zongorái a alkalmat, ; máris 600 dallamot tartalmaz, tehát többel, mint u eddigi jöctet haeonnemű vállalatok. Ugyancsak Iltik kötete jelent meg at ehet tártotó möregkGpyvuek a „Magyar Daliádnak n, moly pddigelé kdtel másfélezer dnlazövegot közölt [daliáinszerinti sorrendben. Magjy fáradwéggal és sok áldotattal saerkemtett g#űjteménypár e|, melynél csak a t, közönségí pártolásé ^jjliatáfoz, hogy a to vábbi kötetekben 100Q vagy több £llam is jelenlmmen meg szövegeikkel együtt Magyar zöngoráróknak g dalkedreléknek nem íebet kedvesebb kiáesflk, nmit e mű, melynek kü-lltuösen IU-ik kötetemiiden vidéknek, valamint a régf, ujabb (>ée legújabb idéknek gyönyörű dalait tartalgtsÉaa. HendlúrOli Olcsóságánál fogva ott lehetne e mu minden magyar einber könyvükrában i Minden kötet kűlömkOJön ia kapbátd A ^Dal-Album8 Illik kötetének ára (200 dallam-tart alommal) fttzve; ! frt 80 kr., dimkötésben 2 iírt 80 kr. A , Dal tár,* mint megfeblO asövsgklayTnek ára f|ltv| 80 kr., diedtöt^aben I frt 60 kr. Megrendelések legczéljzej űbben péitaptalvá-nyon a „Magyar DaMáibum" kiadóhivatalához Győrbe intézendflk.
U „Aa Oraxág.VlláT4 XXV. füzete .megjelent igen érdekes ée váltoaatos tarlatommal. Étfilizetésj ára: évnegyedre 2 frt 00 k|, félévre 5 frl, ejrém évre 10 frt Ajánljuk olvasóink figyelmében.
j— BémtiéliVl 4a lárm nemzeti zenemű kereskedéaébeei Budapesten megjelent: 38 „eredeti magyar népdal" Lányi fir-nőtől Tartalmu: 1. Megtagadtad lű «aerel-uied \'1 2. Csak atenvfsdei jöttem éá e világon..} \' 3. Seép vagy \' angyalom...\' 4. Osti. időn álig jöhet fel á pep... 6. Hkllod a, te kis lány.., & Jaj de éuea aa igaai marelem... 7. Sírt a baka... 8. Jaj istenem trauntSm... 9. Ne sir] kis íány.J lé. Édes kUves Pia-tokám .. II. Elátkáaott engem aa édm enyám^.. 12. Hogy ha vjeled élhetném... 18. Tavaat elmúlt a róisának;.. 14. Hegy is van as hogy a Sajó... Iá. HacmegHaíok nem repűlák aa égbe... 16, Peng a ke ma miker fenik... 17. Katángk&ó jtévedeagéd. 18. A réssáiól ma kaptam.]. 19. Nem íratlak... 20. Jaj de kár... 21 Hej de rongyos a oai-pfim.J. 22. Elmegyek lén utánad... K3. Elrepült a derű madár... [24i Csepereg at esd... 25. Oondolkodom drága* kincsem. 1 26. Édes anyád aat goodolja...] 17. Veije átég aa le-leu. "28. Bdsáist rótiám hiába ársavam... 29. 6én Balogh kufuiot veaér <aiatáron,.. 80. Sjcrlia, sofan nem sMroUél... 8(. Bort ide et ütegbe... 32. Mejn airek én cáiért is... 38. Ajngyalom, ne himy engoid ell.l
CSAENjOK Vázlatok kóborlásaimból.
Nyaralás s saetWI tá iiaHaÉL\'
Irta : X AGY ADÓN.
: Magyarország legétagasabb nyaraló-helyéHII irom e sarakat, á regéntrés\' csorbái té méltói, melynél mastfsubb, [érdekesebb vidéUet még Scnvájcaban ie hamjütianul ke-reanéjtk. Itt ugyan éaegfűrik a ,nap ereje j diderégvé olvastuk á budapesti lapokban a nagy hf^ágröl, a nkpsturásrol itiólé kirakat ;Tl37l r. megasmgbáa, a TjUta béresei kötött, iuliua éa atjtíumlusban is! már«Hlig ayavélni, a» itteni wióekodáa inkább tele léeuek lenne ji^ondhinó; de a l|i|eg aaért majdJiem jé) eák, abban a tudatban, hogy a kánikula idején vau liozzk atereniosénk. Egy idS ma asoaUn folytán löd és félték közölt járúm j e magns pmaomé fiosSsMe is kesd már f inf IkilaMlmniá iálri; irigy saemek-
• J Iliii; ff . f_ I I\'i H\' II; i
•ekktaar édflk, ttUfta oeendee tikvit | kiiftfi tytm a lUrit egém tidékH1 | r*7T KI L ♦--k CBNBBMHHBHHH
nyugalmából hatalma* ferfeteg NorU*olfcj itílttli t ét tanulmánya nU hegyet vOlgyat. f s ||ON JHIJIISZ J
Ui. A Tátra bároai in íolyiouot válioattot- [I M t kernele ily* Wjokio n umfynr j BKÍ J\'nlil^1 $ \' I I \'
tágokat mulatunk. NéU tt *géta helytég .ijiág M mL Add» Uh nem tartanak, TJUL ■ i^.í í Hi-HufmÁntr 1/irntio
egy tawnyutaiét, lökete Utaikeleg, mely ctak Bm»toiakolt, díoci «i|4nj, ni$o# kár- 7JF f**lMMm Bj ArvTP I IIíríl^íraeil> KI >011/1
változatot iM|4jyá?o» ttinik ki a Vilá^otab tjJ ÍOc pántul ninceenelf mépen eg^etigcteitt i IftL, űSí^ZTui ■ A%eák,«#n*«í kit iáráz birútá* -n
hátiérből; Hí WWk ammkednak teája,| pU okj W^be. dif el ^pM^val . JATÍE l JnJ^.
néha Ctak Hjn? rM boitn ki líomá3 Url ao •étáli.i lehetne,? falhWjuk/ «a)d ! 1 WL íníSg l#Ukköny* kalátáf MU kOnkirré tát*
lyéból, másker hirtelen {oltárra u ogéM Iá- mál cénl lett J Ut ín, ká bmnnr a Olivili- 1,1, .SiLi n\'/ffiV^-B Hwgár latrán imoí máriai piéfcánt
tományt, a felhők jOnuak, mennek, WbUTirti U ^ áidáae e Myet |t kivetkeateti ere WíSfiíTi^ 51 nak mint áa otUaj templom |4txlár kaa
* • ^rfl H tfWF i VvS^^^m m m, juuun I^.íkv
oly nobenen tudnak megválui. A vmar it oly tiLiu-.-L™ • i^tá.i^ui. |f f1- I H rí .. . t i » . , «. - . .
uihík to^ .odúba utou «jokr. . j jr^ Lu asn ll4. mmhbi TK ÍT ?Uk * ^ j*
.^^lll* IJ,b*k T- t"1*1^, doH uEkwioU Til.méüy »dm. A. .tó tgj-1 -1 f I P I----7T Urtwí eáktonjti kir, jiiiMU
kék« i legteebb ...ntegyühiben pompá..k l|lr Lt8 ?oU, ulI^L l^öjéSek A| jedLkl^m lltr. járáebinleág mini íMft Í7Í0, 1S36, 1916, 1928, 2062, 2797
m,« L Jk,3rül ira** t0J.| )>0i £át egvenlel(»«é te«» ^vize,m.ly^wkról lelekkíhiUi l.át&áj\'régről etemül k9tl.lrré 2921 539Í 3*98, 4661, é*\'5223. lém t
lí, láltánjoklmn gjönyürküdnl bö »!k*lj J ló fis^k létiU uileae. közel- kipfUel ímveU IEollcfiu Ágnesek, Dm . TT\'
afeA"1® eWtálgatunk J vö|LLn> méJ)l0rut id5bea i.telí jJíU t# Ferenci c«irkoví;é • V \'*}^ ^
(eny^erdSk kjnkeny, nofelelejU étbafiingj )es IxélLnd üíalkodik. E etép napok mos- Oji Ukf clIU 12f> ift t6ke « jár. iránti lék»" ^ M •^Wiber W 14 ckpji,
mMnI ■MgflfMU Mftmbl « babiA fin | ^ Wkhamari eluinltakj julítu W«e feláaa végrdiaj iUi flkfébiL k nagj-ktninai kir. dél lelőtt 10 órkkorSuttt márie kfaiég káxá
JffWyJ idö \\imm UegrállOMt; a tfertuometer tnn^k UrflUffli Mfi Uirkoljáni 96 titkr- náJmegt«rtandK ariiráooe árreréteo eladni
k?lTr,nUrnnnv í \'&lélTP í álli ndókn 7— lö fokotniuii (ott, «5t egy itben ben Ar 1.; 1 —fej 7Ujl2 dalait { ré«lieD 1
i lálTbTank01 ÜurCie|{ ű 4° Malá»ák de igy>Bit n a 369 má- végrehajt ^cUednt tulajdonául t^ á.
ge«l kareeiflkj fagy lova eveaünk cioloakj < ior g IUt|Ubb fükv5 lrgfttre<ji0> BÖt R w adó illapjáij (446>t 60 kr becsit ingat \' Az árremni kifásök larloaoak a. «»-
IV? ^iv^i-JTk I i^*1 meliebb lapály » Poprádon ». Á Un birtck; ugtrfaflal iMieg kikiálláei ár é* gatlanok kikiáltási árának lOt U ragifie 84
í Ulik »• 17 ^ 7 !fífL. ! fc* időmár itfrhál enné Vált. A coh «nnek ifefelö ÍOjTbá lalpéna letétele kWe- frt 75 krfc kWuibeu fNCf aa 1881 éri
íi^EFf-^rd* iá®r&^fe^? xrJSfLí:
t . ... r.vT r __. \' \' ,, t\' .i doiihbti de moktam ceemy bofoka abnor* nwánai «|v;i. tfltÓMr lió 4-ik napiáad . , i „ .
b.o u UUlT. . t»rmé»M tudóurnk é ,„. r&„? , J ttt,Hjdoil(\' I uUou csi 0, 10 firiljor Slarnfó i rvorí.en .W.toTfog, ?áBlrb,ln » fclkUldau bzél»» Ittoiu, « U*U,
l».ku.B.k .gjiránt . MÍ|).IMi *r, k4, LTJJ^ ^ ^ J , A rí^SeblJár reré., UUt«l.k e«, W«Mt » » ^ul-.ók.
TSfcT riíJliilj, « iofijáráa I ontui ksuJlbl kir. {birf^ tfkk.lm ,j o.«.ilyánil h . iU t^kkönjri Ut<M(.
• , ( i! n í OMrW ló már fl dikk.l i. A rjs A kir. jlrá<l«(J. le raml t.lekkúnvvi . 1146 i—I
^Wte^rSrH Itt > i Modtjki kivül X ■ tulunj* é. mi- b.«Wt« Mfnj*4 I Mi. joliu. U \\Zik __
apró éneklő ooetereg: a tó fiáét néhány , ■__a. u- v L . lÍj l jTT , TI f 1 ..o- , , gsuPftMk" *mvc- g^mx—r
rVd ktoAk k«r««ik föl; d. . Ul.t . & l#« " Jfeí Kííí?*\'^!* 1137
.iUui,>di| már tdkU.Hr b»iálot..7 m4« " A
S&^lh^® £ SttraigAS; | t* H o»tályozasra T
tetkealeln.. TÍrielák Igyirnn találkoznak ^ fa 1 1 ^a ol\'toT U « L "T| "K JT -ü- , • £
velUk kiráadulUaikbai1 A Tátra (annajárél ^ fez6sfik TV^^ 0 klvlána!0i H* I) E3r<kdet I Sl TT © T ÍTIC Ur d
flórájáról ét geológiái vitaonyairól mii\' ii * I \' "Hy1 JS^"1SSSSTJC S \' Ti ^__g
•aép tájékoxást nyu)t a felkai muaenm. A 1-1ÍÍ! Íj; fe l Fí^fe^l D O^ hKtTI WÉT 1 \' I 1717^ C
oiorbai té bérlői i kl»o átférek, kik 1 * H^1 JÍK"*; A 1> ^\'MP0 JP^ A ^ *
nyaralóknak ugy, mint a lorittáknak aa a í ^Tl i. 1M i MMT téoJ }f
oii UrtoikodUl minden tekintetben kella- KCft SW lliiílkáUtkiL I klfántioék. I
m^é tenni igyek-nek. Hárman vannak. ^fefcT, ^If tj^gpáUibl . J, • IIWK^^ ^ 1__f
Egyikük a mkác, ki e ktekedvelteégtt elfH>\'an. «v, i aUnul élve^w 1l ! LJL g r--—/ | f
k mflLvétaelá* aBVadá.Uürf bire. konyhájá- W * i M [Twl § filBlHfe^l \' I
t ban, Bodapeateu tükébteeitette, egyów,! va- ^ (WDAIlííl) /^lS^*-*- í Í (KOAIIÍÖ) f
lóban alapot tanulmánynyal: aa eredmény 1 j I \' .» a j I Aj L/ iea\'^hil"r\' ^ L
legalább arra\'mutat. Aat mondják hogy A VBSIltl mjenBtreílfl 3 ^T |_^ __T
r TátraFttreden kiúhozett vendégek ide j\'dnuek 1 l_ | í ___- 2 L \' I \' L !•\'\'!\' f I L
m ió lakni. Nem kutatóin hogy eaeh állitátom* \\ l ! e i J | Jj ^^^ JT^ ^^ ^^ ft HT A TWT A f" T
í ha4-4 , 5 üKUoülVlAJ\\ JN J ií ,
^ dik a (6 várót bármelyik hotalje konyhájával!; A ^ lUflSLJÍU- "V 4 - T ^ 1 ^ J • ff a a legkányetebb gounnand it kielégitétt tá- ,J, cl [ I I | cj -M4-i--!-1-U
ek lélhat t a molett még olotó it. Sokkfd ju *-WV | i. ktfie P . • • - 5 VáP7| kfirul ítí IIDD4PE^T Vinl kfírui 7é ff
5 tányotabb a teljee ellátát 8—10 napi tartói- [ J fcfM - • ^\'J, T L R F I faC" *°rul
1 kodá. mellel Itt idóaOlt haaamOMibW Bu- 1 f°t . L * ft^jpjfTffpf.m^^
.„. dápetíról : Horváth Alaiot. aa állami vara- j | LMfíP Í 1.1 L
M tS aligaagatója, nejével továbbá SemeeyAá- | TÍH1 i 1f .-—fj---- I { .. - l, > ;------—.....--^i- j j
a dor, égésaiéi\'e helyre ellitáiával ét ealoeiái bi aárt».Bfc»-
,i- u.«u»i0,.kwi.iwk«^8ckw.rJM£,i1 f Milwj.j ft íf A fe^S OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOüOOOO
; a Qrott Simon, ét KJager Jóatet orvotnöven- WT- «t- l T Ti! IIH __ - ■
dékek a termátaet tanulmányolátára, ide . ÍTÍÍl\'.JI 4 I LL 2-á ATT1! .T ATTR • Ae TVTTTTmT.PYTI
fc! toltak utókárira Thaita Elek tÓkapitány ét \' ^ [t " ? VUiliaflA ŰAU LmLmX*M\\
0Ta Stern Jóttel teruié«ettudó«; iU van Lat^- IMj "jjjjk- i I 1 I A . Í^mbl^i 1021 VrHÍ BUDAPESTEN
, Tfn eIh(s builnpe^p Trienr, ro§t»lcmez én enzila».ácl cépcjár
•L^. | kik mott kdltOatek be ni villá nkba : itt volt i. «f.itr 4i r^i mr ^ II I T , - . ,
Ji. JomovíU Károly tanár Seln.ec.r61, égj porota | tf •> I ] II («elótt BR06LE l.et MŰLLEB
u A hivatalnok; a pár torok irója, gyakran van IWwlLí ■ ÍJ1 a MarglthlO közaMber, ajánlják Reolid mkeseta fce javított gyártmányukat mint:
ipe* iU a-o^^ a tuUjdocot. E tö^ .MP U } t» f íí U TilJ JI> ^ . 1 —,TrlearOfc,ai^»i8azi
feny- v««»dégek képwték aa állandó láraatágoL A (L^Hil-* ■p. kr n«i fl "yf ^aa^L^ngWt*-—B aar.i
téva, owrbai tavat mott már igen tok taritta lá- 1 | ijU V iop.1 | j |1 íT wi J^^tL \\j*rg*m ■ Gép\'lgívtk
lyek Örök aftldje a eainoa vitákkal a folyton látogatja; éven kint két három eatr kereti -4 , j-p- ^fetgjfoffjfl, A^fit\' k ! ^T\'-\'/\'T\'a |M t*Uk T
»gUU ladikokkal oly kedvet, idilli jelleget f«l « rtgénvat neéket, innen indulnak továb- „erk^ztS : VARGA LAJOH. OT-vyíQ l f» fölM , *%f O- ^ Kuhoiictn mortmiók,
lotOnúa. De a tónak cak kOavetlan kör- bi kirándnUta»kra: a Tengertaem ciucra, JJ j , I Híil, t I T Í \' \' \'{Sg**knJfO.
eaetét lehetne idillnek nevetni, mert a a Krivánra. a Zerge-a Poprád-vagy Békát- *8aeiW$ : HOfjFMAIVIS MOH. J®^ f \' 1:- j : ^ í Bvrsajtók
ivány nagytaerfl, fentég^ jelleget Olt a Jéboa, a Báttyára, a Fátyol viaetáthea, a ----- 1 ■ , \' r fjAM-lP* Kúlőnleoeatéiiek mai
klra oQtake ormai által, me
lyek tantaaatikua 1 L^ngyelnyeregre vagy á a Jarorina-vOlgybe. I I | rtl<MT?"!Í^T j ^
iiltoaatoe»ágban torakoanak a tó kOrttl. Ott, Mepoakint \\ 1 órakor 60—<0 vtndég érk«- HpHpiHHÍII^^HHHHHHI itmw.^ ÍN^ Jhr3, j 3 r, / t^ i
gy kiwé távolba Tátra 5r*teme; a hátával aik, kiknek egyrótae már aa etü vonattal J ! _ ^L . \' j í > . 1 |T? i °m0\\
tóig leuvuló karc«u K<iván, a Stoljitakv, távozik, ette fél nyelet órakor jOn egy mi- (2(1(1 ARANYAT WtM\\ ^ - St /^tl n
taálee Bástya, a Csorba ctáca, a azét- sik, kUebb caapat,\' kik itt tőlük a. éjet, - OÜU MnMnTMI f j^fll [Q ffff U^H
rakadöaoti, a legnemesebb alp««i formtetiót többnyire korib reggel kirándnlátokra indul- i fiL.W .nn.lt . ki U- ffOHi • . • hH I
untató Tatraesttea, hálál csillogó mélyedése-- va. A vendégek folytonos jörét-nenéte T T Í VM-J^ Í^ ^t \'^ ^T
vei, a Túra t távolabbra gerlacbtalvi csúcs élénk változatosságot td aa itteni tartóake- |Ko| he f OR V ÍSwE^* t" " "iiHf\'B
irma. Ssebb képeket alig találliatni. a ter- I dáanak 1 kOaUtk nem agy ismerősre akadunk , {I .,1 I . , Q... .. il\'"; .rTIr ff&fffcH; " \' " = Ti "í-^ÍSS® *aloai alkatréMBk
mésieti fenséges batalmát liy meglepően egy vagy gyorsan kötünk uj ismereltséget, s igy l,RffnW1U ul4tl nJ®,Re J ogfft|áat t W «ár ; ; ! jj| t—jsiSSKÍr\' 8 Trnntmi-tOu
vidék sem njujtja. érdekességét; fokozzák a szüntelen vendégeket fogadunk is buetuaU bUzl kap. a,i 01 "£ 1 _ t j J j Sirjktrtiek.
teiméaaef^jüoyörködtetí tüneményei, mint- tunk.A turisták legnagyobb résae külföldi [Egy flveg á 4 86 Ktl J| i eiMfc^áwW^w >\'\'T**\'1" , f|, I ffutalf mit
egy WytönotJ.v««rtr61 gondfeá. W leginkáb német^L; a magyar talán ctak e^y ioT^lE J. O. kiS^. udv^H «áll.tó | r^jTr tS^T^SSt WL OMM^ML
r • kt\' > ^ Uprv \' T wanií\' I Módt.RQ bIcs mellel Solho HlUban. p^a^fc^Hf • U.ItkJZ, J^i
A tó vne folyton l\'^saebb színeket ját*za. gjar tanuló itjuság nem keresi fel e kirák- II I T -A (..i-jX, ^^ \'
A part sudár fenyőinek eöt^t töldb-, majd duló hegeket s általában neiu indul kitté Vál&di áiinOségben kupi ató Nagy KaniaMán WMfc^y-j!^í \' fl- i ] \' ^áti^ÉmŰUjéíoSÉ^M j,\'*? .
lékedbe játwó árnyai »zizazoros na^yitáaaal fáradUágo«abb; tanulságos utraj\'anuál többbt Pjágír B«la ur | 4ógy laertárában és httpolir\'fi***** «
tv^nek M beunr ; a ti <ima tükrét maid a találni belölök i a kényelme* lOrdöbdyekén mi den nagyol b gyógyi ^rtárban. Macyaror | J Ak"jeR>zefcek kivánatra laáyea ée bermentve.
a nap sugarai Aranyozzák be, majd a hold lánea, kártya, kugli, t más mulatsággal fo^- *ti ;ltaumindt<n nagyobbratzerkerésfceSUben.- Gyári! raktár |m képviselőség ]ft(] •Ktalisáa li\'eulusnn O. urnái.
?^dik° vU^ róta",\' khakin*a^iukuy fokból u ^Ske^k\'hatTnkít^jsjnfü B^^EagSHWMMMI OOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOC
lükolal^ kézi I ém tainkOnyi ok
• t-1 .1 \\; 1 \' j \\ .1 I \' I. I f I i 1 ! r I \' U 1 | I I ; I | fl^Bai.Bv.J •. j I • *
a fögymnáxium. polgári iskola, jzrl elélni i-s kereskedelmi tanoda tanulók részére ;iz
igazgatóságok által megallapitva kaphatók áron
FISCHEL FÜLÖP könyvkereskedésében.
jffetfr* \'Mliidtiiinr.mil raji és Írószerek a legolcsóbban Upbatók.
Vjomatott Küiöf iapmU d<«na«Ai( Ksaiuá. 18«l f ~
ili\';; lí \'l!1lI íi i l~í Mi■ li:■ í ■[■ I • I : :
ffiuNlarlii IlMlnjini
Legjobban j osztályozásra__alkalmap? g
EreiLíi <rieur"c
A gyári jelvény
bi?áotA«ék.
A vasúti m
OI/DAPE^T
OOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOoOOOO
GU i JAHR ÓS MÜLLER
BUDAPESTEN I Trienr, rosfaMcuiez éft eazdaNá^l gép^y/tr
(ezelőtt BROGLE J. és MÚLLER ibér, ajánlják trolid szerkezetű és javított gyártmányukat mint :
\' \' Trleurök lu^iigui
J ffl J/: S^L ...............— J.J\'ir^/ny - C$évJigh^k
téfW mr n La i irTwM í!8fMÓ rortdJ; <
i^rf^ V /:.]\' tntL jJj^.^LJBr i ©döricecs mortmiok, S^H^mS^ Kölónlefeaaéfek mai
a Márgitttkl köb
gjmmit
FeleltaerkéaatS : VJkBGA LAJOH. liirteaerkatate: .HOIjFIIAN1V Mólt
500 ARÁNYAT
Árjegyzékek Mvápátra Inéyen ét bérmentve. léJ k^pvitelóség Xskj-Ktniinin Seuniaun O. urnái.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÍ
raktár
IrésKcrek a legolcsábliau káphalók
Küiöf iaptuU doiHMaál, Ksaiuáa 18tt
W i Váf líiUe r^nátn, n lé
|MI|M Hiétwl t
liuk i Vvknvék
derüli Hm
MeklMéeeel taebb napé-nlé4aetf t vd^jelaé «eáaé<. Mindenek dactára
ttatfctá tó lötUeti. UtítHt ulóbea kedvei tafc ItWVlttek melyak maradandó eatli látnak ac waW Ulkébe. Hsaeaoetkk ivt«eka4áaiiii a%«a volt e^rt tnrg állapi\' kalünfii vjíü eaél lélktli kéborUaaimbau áílite^ klvte ekjével fogva Iártott t lyM vidék, | Urmitaet megható pom-k Kern otak éo \\4rtam igy ; mátokat ( orvotuk kAktott ide t igy tOdánt aa l tláaaCrt ltogy egéta kit kolnnia köletteti állandó tbrwvendégekb&l, kik a eeorbai at klnnaiikat |yó|iű*4ynek tattftk inef digeié ctak igen érdeket kiránduló Itely k tartoi-ák, a ma|(ai Tátra egyik megta-ttéara legérderae«<<bb ponljának, nem it jtva, ltögy Imaatnotabb tartóakodáara kaimat. Eieu Utóbbi aaeuinontbél kivénom csorbái tavat aaivee olvatótmnak bemu
E maglepóen jtaén, kiee (ekvétfi tóhoa idtgalé ctak kivauoai turitták látogattak \\ agy agy napra t etek it ctak «a utóbbi tluoiu négy évben kapták fut. Evearedet ^rmésaet-állapotából nem régen boatakoaott ki; mindüteie it c-ak UaenUt éra, hogy lé-teaétéról jelenlegi birtokosa, Saentiványi Jó a^ai liptó-megyei földbirtokot lufemátt vett. A tó kOrttli begyek kteOtt lageltató pátato-rak már tokát emli*gaUék, tuidSn e«ytaer a vidék birtok okr vtdátaat alkalmával, legna g\\obb meglapetétére, rábukkant. Kultur története itt keadódik. Saeuiivány\'t otakbamar villát épitetett partjánák laguebb, aa egéaa kUrnyéket domináló réáiért: a RJoattMakM ojH tát kOvette a Kárpát egylet háta, aa ugyneveaett vedáaslak, mely a turitták Márnára épQlt a mott már taintén Saentiványi táUjdouát képeai. A táj erre esnkhamar nápetedui keaaett, uiost mér kilei ca épttlei áll a tó partjto. Ott van a fOlamlitettekap kivtll, dr. Tnury orvos villája, a iuo«t mér fedél alá kertit uj vendégbáa, a Naaállodt,H at t^j turista laVát, a nagy HlrdÓliáa, a „Miklósiak" e távolabb, de taintén a tó partján, Latakáry Gyula nógradmegyet bír tekos taép villája. Ctak múlt év óta négy épülettől tObb. A tó partjaiu szépen éptllt válták kellemeten lepik meg a turutát, n^ég kellemeeebben a tó partját1 található meigalmat élet ét aa igen gondot, kitUnó ellátát.
A tólioa Csorba vatuti állumátlói tud vjalavGleg kocsin juthatni kürülbalöl egy óra alatt. Aa ut jó legalább már a mult év óta tq sokat javítottak rajta, mi által a kOale-kedétt nagyon megkOnyítették. Saép íenyve-%ék közütt, zubogó viaetétek mellett hala-dimk folyton emelkedve föllelé, a Tálra béreaei közé. A meredek ut egétaeu elfödi a\'( kilátást, még nem it engedi sejtetni a fentéget kénét, mely utoltó mintegy varáat-ütésre elénk tárul. Itt vagyunk a tolón, i bötel előtt. Fehér nyakkendőt pincaérek szaladnak koettnk elé, de nem tokát töró dilnk aa altaállátoláttal; a hirtelen kibontakozott panoráma ugy megragadja figyelműn-kitt, bogy alig vagyunk képesek szemeinket a meglepő képek torán végig járatni A vistandárol széttekintünk a lábaink alatt elterülő hatalmat völgyre, mely felöleli t . Stepeaa^g egyrittii Liptómegyit, szegélyezve egyfelől Qömör megye hegytáneaa, mát felit a Tátra béreaei által. Itt buzodik tova a| Vág völgye, a metszi távolból it taépen kiemelkedő falovai, erdőivel,, uralva a hatalmas Király begy által; de, minő haton-iMkatattanul pompátabb látványt nyújt a vterenda másik oldala, mely a legaaebb alpesi Kí\'pet mulatja. A gyönyörű nagy tó feny-vesekkel borított dombokktl vankörllviva, melyek örök zöldje a etinot vilikkai a folyton • foglalt ladikokkal oly kedvet, idilli jelleget köteaönöz. De a tónak osak köavetlau környezetét lehetne idilUnek nevezni, mert a látvánv nagyszerű, fenséges jelleget ölt a Tátra büszke ormai által, melyek fantatatikus váltoaatoaságban torakoanak a tó körül. Ott. egy kistó távolba Tátra örsaeme; a hátával a lóig ieuvutó karc>u Kúván, a Saoljitakv, a szélea Bástya, a Csorba otáos, a szétszakadozott, a legnemesebb alpesi formaeaíót 4 mutató Tátraesues, bától csillogó mélyedése-ivei, aTura t távolabbra gerlacbtalvi csúcs orma. .Szebb képeket alig találhatni, a I természeti fenséges batalmát liy meglepően egy vidék sem nyújtja. Érdekességét; fokozzák a termésaet^gyönyörködtető tüneményei, mintegy folytonos élvezetről gondoskova. Heteken ft »em\'vagyunk képesek eltelni velük. A tó vize folyton legszebb színeket jáUza. A part sudár fenyőinak eötét aöldb*\', majd feketébe játszó árnyai százszoros nagyítással tűnnek W beuuc; a tó sima tökrát maid a a nap sugarai "áranyózzák be, majd a hold ezüst fénye retg r»)tat vágy aa ég azúrkékje verődik vissza róla; koroukini a látvány
wrb,^ : **á»áija :
b^M^ ! Duj lomahmok.
Muom trifurheno^r>-
Qabona osítdlyjú^--gtrmk. Roptatófépik Bttru Vtilatxii-gtpek, I TVmftaá, DetacAeri-k. ■ Malom alfcatréazek. Trnr.tmüttiik.
tjkrrckil,
Ratlalemareá CWptfyéprMfóL
Lüsthtuger ttitqk. Knpitríó ifswasL Rtupelif \'mini1 \'• $tK
Iskolai, kéii ós (anioiiyiok
fógymnáztum. polgári iskola, izr.
igazgatóságok által megallapitva
FISCHEL FÜLÖP
Miiidennemö roji é
eletni i\'S kereskedelmi tanoda tanulók | részére ;tz
kapháte q te dl©ti éjrozi.
szeptember 6-án
Nagy-Kanizsa
szerdái
tnk, ;Somogyi Jleifil óik, tnk, Woiw H. I. uik, Wolf •Stcmmer Kálmán tűk; Maa< Jaok Frigyob Imk, I bjllpp
Noiiitfiincli Ignéten*, kor. Ka tvn Lauatlh JáuMtn ÍWew Miksa n k Ueutic luk, ntrptn Vilmoa m c, nik, jj. P. Blitji liilc, •] (Imi Nánt o Miksa, Bliiaquithr HAroly nk Miksa mk, Fiéoljol fllöp mk, ti
mk. Jtahnica V lmok mk, Fi m ?l aíól mk, Moi ijz Üeia mk, D r I nik, Kaíser aándorj mk, Eb ;ll a uik, HoUchild\' Albert nk,BfM M if mk, Di. Etigai mk, Kosenfo d S
Végül áz | ereileli 5 t ipu javallatának pzon i éne, n e y iii\'Kl) itntt ulczákal illeti g i A fSutaia ésr.al i réazén e, I czy ttcaáig jelenleg. gy terj d li | IAm* minden u\'etAtó eltárva, o it ét ti ántófüldaknek li lazqAlva ; n ré»z a vAroa a ö* pont Alioa lej k< t e a»< • int pi« terült ; uiu\'atl o il kain Mabbnm a váf >a nngyo jL i j rend reit uj tojcaa , iii ilAaAra. -natr, a biioiimAev a uiegú ii u czAt a lak arák pérttljl ri utezái al a HibochayMe hiáUa lelkei II I t\'ni.j jll tíoiiU bfivebi !)ucgion ol U i bnu Ja l»izo| tliiAiiv {l1 (ofvliou rí j uio\'jivoniilut. i\'jMjW t?lfogn<lá iri, u\'caftróí a pWKariKáyM Au(l lo t nyilai dó. —jj [Igeij líjrytin, Ijo jj pétjatáii uicJámilci, iAnyAbai n ul«ii, a szópUgujthi lalAn iol A ib éa nnemiig ternyi lennc a/oti anyagi Áldozat it, mely o{ y lev\'u t\'ti értékpa oly}\', ;mo?etes I íi vootiá maga ulAty I idly még ki l< is iieini disrijósHel i lég egy k< t iv u}egállhat n néjkt I; hogy a i nakj hAtrAnyára *AI .ék ; — I) azaliályotAst k bizot niáuy n n
Kl enbeji ar \'gylet «o il nyitandó uteainál a isitora d Aj közül egy aem aai«él; A\'dozatil e léktileaai Aa udvaii^ (Miietek < u el éi ftrglehetfiétii » ói* >u«k asAn ( mely inllenleá otlt 14 oaik.
£a«*n font ler wi I. ai. egymagában nag)nii em^li iiei 10 k^réoitutoxAljMii trbA Ulkek, In Juidhil érlékAt in, t^Hvoii korr ti 1 aodui; — Injgy <*gé abeil r«nc <« | löll\'tAio»réfi jujjnii ni léire, n^
nymA j .na iiló\'n uu Alván a I Anyok kOafi) n ig egy koliji biit amu lula donnAggal, a moly mindoiiukrolott toJlMégot itandoliroaAa* boa i — bAloiüAgga\'. , \\
Aa^AnnabAI el í^üiliek bű nmradt fény • e(Ak*IC«t g dolgAbai . de UWal illiAgra néeve oly jerSa ban|allA«t mt\'atotl, i mely ijowlö: oaakj liaenegl- pAr vijtt Matt a IUtértiméi-ban.
Négy liangv^iMny, ikivi h a RAtb Zaigmoiid A fal rw d4i«uí|t > kei Ilitek )Ó)L pár ikirAiidulia, két* ilromji\'iigi iniült „tAnotf kflltomoá saóiakoxAn nyuRotla t a ré»itvit vfik^ek/A aainliAnlliegaiAa tien tolt divat; i igy Qerlfv A atwr, lll*AI *n aaei retell lAraiiUia nem jó nl^ Iwt-kel fAl meg aa idén Filrbdtfll.
I L i 0 II I e II $ t y i| |I Leio Itialt, érdem» duaj egykori polhiki i ^tenekUII mknak, nag^ -ivlioUégU loAuya, Györgyi te, aa iil küis ijiéii AllilAlla kl Sl tn 0 u ! nigmoird apAt ur |(d»0kaégo alat Műnk io• i IlibAly Krikaiua kApiról fee ell iuA*elilAt Aa egy mélar iffagea Aa mAifól inA^er loaatu kép Af* lalAnoa Aa iíJdokoli! éjjllmVát I ellett. A mA \'»6Im annriraj bfi, Iii gy *t er< Joii kép rd-róliti ItibAi mind «l{ S»nlnlnak buiuiK Neíia L i 0 II t o n aj t o i n OjUrgyila .kÍMMtoi>y KrliatuiAnak f<roakj ejoaé«« ki iWMigoiU Aa Uomor, aa olftiérl uoiaikja úléleann (tinik atdallitkbo. a kÓléu< aöiiet lap ai nagyon ia vilAgoaaaUrkAÍt a. a. t. aa egy< a alakok kiía-Jjeajme ^kerüli ( kll ÜtlOae^i I lálAn vannak aaeji liAlniaó éiemélf ik kürtön Jaikidolgoara, kik at eradali feeia Anyun kii - olfimoaódol* tuk í MittiAn o kép a kitaaai my rlaA fe*t-inét ye (addig oaak -a^.pt^; valóban U\'|j«« ^kujnk vaii duiMlKk " Qfkr, I niom baaAnk-aak| i« aaanijiaAt kirAa|tTK In gy egy biva-lotl i luli< Uégdűl tdbb Ilik Tiu. K<llüi<OavU U gVeleairemAIHÓ a I ieaeaavii) U\'lioléégénok Íiuiu|lÁ|éat|kor aaon Ul^Uh^n , hugy aala)>* Ma? nólliljl kéaii Blw i ki i
l • \' I A leli Imldj a| iiiyiaiuü bldat v«( t B«* Ulgli fodroeliakj-Ah a gamá il par«ok;lél aa itteni i«rpUnAdi|. Cmbor a Altat uiAr
I vl l
lyujtani vendéglőinek, mint A ■té| |veraenyek aiker lltéu kivUljinég
41! • i* iOftf | vai fUred évk Inyvébr, hogy
Ur^űévad HohogysiMn alrart iigyunu ;k»»r Jaktill me^ itt i nOalnioupgv-
t vem.i; a lélngalók j,ni»*uyr- loi.f E ! imto axorop •« luvatol egy la^t\'«ak>
kerésbA kiplégnellAI^ ugyan oazlAlyi — kirAm lulAsi, ap irtj" ^IkdiiUgi,
eoaban . niíuí}«égilégfl a aao- gyógyít ni A i iiodal ni -i élo i oly aaép fbl-j
ekj aeio tudtak mvgii\'leliii, adatok niwg > iláaa i II, liogy i iker • eaeléli n
lei ia. amakyir; liijgór" gyUnyUiü vid«\'k«« tia Av
Uu rorae nyek a átok alkal- nUtltü \'bot mg uyirni, iuitil aa ügylet imű-i
lulkuAgolc ujj élateifit varA- kfidlaA léik l ogy évaaiaad (olyÍAu ijvert
laoti. Iianyailó idfnjbe. A yolim. Roanruk- I öltőnk, l ókiti M:ó;r|
etjenűl m<*gelflafi ÍUO|ArAa Aliul aj iilol l a ílröi unel ulfoj adotf jubajiva:
Sllpn volt ugyan, do mintba ljóked\' ,Ibí i lg* pcmpAaáo i illőm il aa «gy-
U volua.a rendesség a kt álla kit liötl c* II. Igen! jóktdv h^nol
il, aliAiom Tl\'rauoy.eHp oly jou a I alat ii kioa lAjékliira klrAtdulók *o
«i|i.íi\'ő kivAnatoa vjilt; ita taibau; éa uffaég lan) Attól aui ak lakói<
iaijonylag aiina tukii) vi»«n |tUai}tl. . I ,
örmveraeti veknél balalmaa K it ót jóta oikkra cikkel irok ily
n a vitorlákat j a* uaaAa egyik »rdo lébeu; tiaatiet lirAtcm PAa-
mnleg, v^rÓtényca nÁp ked* m A n d y I > n ne a oo/ij/gy Uléai képvlae\'ó\'
; nagyon liid;\'<g v«||. per* Ai Mii k ól i g I d ó r, o [até| teliwt égll lialalj
I ^Iggellén] liiingvcriony Aa írónk,- i tniótulvo bofaAaaaliak e I érdéabea ;!
én jól aikoriiltak; aajnoi, í tííilat luviűik birljipjoi NÖbl <jtllr pongellók
KyAnett a liftf\'ii •ríuielQ* ilir égylalaKulAaAnak erony ál; i oünég pe-
rulogó ea^S oly k ogy eljön d|g ; B 11 kjljit y JAlioa, o a orgnlmaa,.
ótílict a letéten, liogy a Mtzgó, ainaii^taOllS birlapiró meligitalté föl
alig lebetalt liullani. j—- a ddlgo , T itwkvéeeiukol vég "ó ó tnftölti »!•
remet nA gyé«nAiitgyUrU,,\'t kar t ko onA íja. Aa alapitab ily ók U linEtclt
ai Ö o r olt lAiaulalil(il bai\'^on mai, BalklayJAnoaial, < két:
ó éikeriol. ^Paraael o llii- óta itlal l kii lolgoaiuk; rijgiOi aaé| atAiiiiiiAl\'
ISadAaa aokkal aaebb ba* iratkoal ik l« ingok j a jgv »uAr i jOró év-
I; I oaakbogy aa elomokKél adott Cd fog jbaogaani ajliaaton regénvaa
, I í pkrljititi a ailiak óriAai tflkrói aa egyíot jo)--
; álandóaitAia bivalya tan a: Jóki év, böaég 1 loijtaní; liogy ok AllandÁai- Ej ;yík fonó óbajtAiom tabAt l«ljoaÜlt.
N >ba áa idónr vajmi „gyí ngo volt, nÁb4*né ia íjégia akadii k i tép lapjai, K t Aticos, i aeo kttfoi ug) na mo t tmi lataAg, Ay» raMvra itt ■ veaait hatni\' utb 1; li jnoa,^ hottyj aa ovet«Aa, a pompAa, igAa MÓge toaicyA-korial, iimu ialAlt aa id< n o y aai illón ko|H vMi^ro ui il ]mulatóit bt Igyak kitiOII, Minit jóMtl a«g i rbaló voll. Ké( Av elAU éáf bitqr I Aily 11 babitouvii »ila, bog liülg^ek-i uftk; wit kall a a«ndofiuiaAalól lé qí; tavajf aaAp aa mi Uvallca Ullk abAtoi kaadeniA
MEGYEI ^ Ht LYI ÉRDEKŰ, POLITIKAI íH KOZGAZIpASW GI LAP \\ XaUiiiegyei Gazdasági Egyesület <s a Zalam ^yei védnaylej( hivata
MEGJELENIK HETENKINT KÉTSZIER i i EROAH (FÉL WÍM) E8 SZOMBATO* (E6ES2 IVEN.)
„Zala44 tárczéjae
Balatonfüredi tárczalevél t
4 .ZiU** «Mlnti tsAMUaa.
iiugnaalua vége ion hanyatlásban VMJ
ra a fürdőidény már tbl-jMAa évekbpn--ily\'*n-*t»r uiAg *zásAval volt a gyóg} vendég a J3u-leteli mgeIGkelőbb IQi d"j\' b-n j míg moat másfél laaA/nAl lObb uflliezeu volna kimutat-iuifó, A iérméé hazAnk lagtebb megyéjében kiriliift | még mindig kirAlóbtg fóldoiveló a Allattvnpr^atéaael toglaikotó nép vegyünk: fiHttdMxpnAllal f^lyó Avpdunkbfln a birtokoe* ifsiti\'y viiaonyla^ kia *aAmban kfrpmlo fól „ItatAuk Ak\' ét, e bta^Igó jeítőt adla ugyan-n í)« -jogtilt J ó a a e f oAuor a n8avanyu-\'ia* »«it. AaótH Avtia^dek rnulluk «l a FUred t agyban at^plli\', gyeriip\'jdóíi; —- Aa még-r-efti roft\' aa idén hőnyi vendége, meniiyiro i-ifgai ^aAini\'batott. £ ki«aA bnjoa«u Annetfi o!i*gnak nyílja e ásóban rejlik : vieAotiyla-M^m\'elAgsAgea, begy hArom év alatt "rftfdí bergd igazgatója Ee»y LAaeló, ÍA-\'Mtliaialtiett kezei közOlt aa európai vUCiangu ){fal\'>k «n«ga^IatAra Rin»lkedelt} • nem elégné-ijrV, fe4?y tfj tAoetUrme a iognágyobü Aa "^V^tijialmttaAbb, barAuk Daatea fürdőit la k ki j r;wi\' elégéig**, bngy aa*planAdjAnAI a»i»>M e|yeÍAda vonalú lópatli-eélAny
a.bi^(^ia\'\'-(oliai<; a viaa<rnylago*aAg, amely e«4ig 4 l"gíAbb em«IMrA a fllrdflk 10 nAave, k • v r i • h, bogy táraadalmi téren, kirAwta-lAawk döígábao, zenei -Ai vezetek brn, »pnri-mu-IJíitAííoliban a*\'. 10 b b • t Kyujiar>of míut a iív(e baleliaaaaa r*mnnÓ fürdik ajánlani |éaatali, Napjainkban ttfaaer ia megfontolja »í idalfei Aa azórakotoí akaró, mol) ík für-iwli* ulaarAk \\ a régi idík, mikor még a kaa* Wiend»a>-alt Fflrrdn^k ia bőven [■• t^H veidig, mAr elmultak Ae minden való\' *r g iaari|l aatf lArnek iímu,
Mt*<l mii davval reniiflkatik^ a mi lé-Aj. a fiifl bi"\'0aitl»et réegAie; ba ifitek#dai iíg aai eaefcteUeei aaéiakoaáai dolgokban leg-
alább ia annyit i kttlfóld liirtíi lllrd
Aa IdAn a I_
nagyobb lendületi t vbniii; a l/t Ingalók |,meiiy> oytaégi\'eg11 ifibbé aa érdekelteket, i rónyaub igények Persze! voll kiv4
ivéebé kirlégnetlAk ugyan ipoíjban . miuAaégilfg? ■ aae-ek aem tudtak megTelelui. lel ia.
A uatyarabjáau veraenyék a azok alkal-mAból rendozott mulkt»Agok ujj iéleteifit varázsollak a már erpsoh. banyailó idénybe. A veraenyaket kfisretwnül toegelósfi idi\'Sjárás rendkívüli kedvetfilljm volt ugyAn, de jminlba azrrt\'lilvabeii Állott volua. a rendez(aég a fel«r>bb Imtu\'iiihkkal, a liArom v|\'ravuy.nap oly idónek nrvondwH, aiáii-ő kivAnátoa vjilt; aa evedzfivera»4iyek viaijouylag ainü tuluil viann lOrlAiitek; a vi|ormv« raanvekliél balalmaa déliaaAI dagaa/.iotla á vilorlAkál | a»| uazAa veraenynek pedid mnleg, verAtéHyea nap ke4* ve/ett, noliA a víz nagyon bid^g volt. Per* aaw| ez időjAiítotiit t^ggetlén] liángveréuny Aa tAueavigalum aziulAn jól átkerültek; leajnoi, neiu ínondlmt\'ui ugyanott a liflfői aiínielÓ-adAaról: inert a jrulogó ea/S oly kegyeden dfirfimbfilAat vitt véghez a tet4a<*teii, hogy a azinénzek hangját álig lebetelt hullani, j-Egyik \'népnzimuűvoiiiot „A gyéniAutgyürU**! adtAk, még pediu aj- Garfifj|j> lAratilalfllól méllAn megvArhajó Aikarral. ■ l?er«zo I o pá* rabnak mAakori AISadAaa aokkal aaebb ha* tAat ercdmAuyeaejl j j oaakbogy aa elomekkél bajoa meaklladeni.
A v\'eMenyaf AlUndóaitAa^ bivalva van FUr^d jOvfijét blztoaitáni: hogy\'ea Állandó*!* tAa ••lérbetÖ legyéu. mindeneulótt tiaaialet* dijakra van azUkkégl Aa egAafc művelt vllA* goii a „legfelafibb tiaezer" ItOlgnlal kedveajkÓ toleaaégOknbk tiiiíijAa a m>inea ;apor( fejtaaa* lAaérq liaBlélaidij^k blajánlAaJ Állal i« hatni; nAIiitikf fAjdaloiul ngyedttl Z) 4 hy JÁnoa gróluAüak, •aülaiait K r a y Irma baróuonek jutott aaaAbe, hogy a MgyklbaiAeu virae* nyekre tiaateleldijal kllldjfiii. Altpqe rraiA-uyttúk vaa, hogy a i)OvA eafite|>d*i ^agyjvar* aanyakra a királyné 6 lalaégo ia log Uaale-Utadat ajándékoaiií | kfiveeaAk majdan\' bfil* gye*uk aa vakl magyar nő" példáját
Szorknaztöl Iroda. Hova a lap aaeliemi ré j jasfét illetfi kfialenAnyák küldendők I7j ; vAroahAz utcza $13. aa. ttérjnentetlen levelek eaajc iamert keaekbíl \' Ibgadtataa^ al: Kéziratok viaaaá nem küldetnek.
Ny littér : Pétitaora 10 kr.
Eidiberg Adolf mk, Miilip Sclforr. mk, 8om-mer Miksa mkU "NVtiia aayar Mér mk, Albert Zerkdvila mk, Zetkovita Vilmoi mk, Wol lieim Bódog uiM. Qá pAr Feren z mk, Val-lijoojr |ilór mk.iMer. Djagyek F ir neané, ker.
mPt, Eiainger Klein lliéa mk, Dauer Küraehner Uayer Jóaef FijaJsIhoíTer Jó Ditriolwtein llnder Lajoe 10 iteld Ignucz SAodor mk.
tiido bizottság
lisch József nalock mk,
a inoFt hangzik: ész aRAkó-terj di Imea téraég 0 tupán kerljok miután ezeu kftelabb vén, k legalkal* t^iAaAra, eU5 ElaO pilla-indó u) ut> AtellenAban ibajiolta l^e* olAa uláii aaoo-rajtolt evon 1 maly a ifi--mellet tolna\' a lakai ók-nyitandó uj A ib megfelelne de tekintve | r jó karban IfbonlAiAt le»hira nézve ^vazAzadig aaahA\'yoaáa-Ily kOllaAgea ajAnlbatoti. íazédaAgAbati Aga épületei oaupAn mell ek a vonalba, Hélaa aaaglei
111 eza mAr enieji neAicaak a kia>-hanem avoo kero tlül fog hu aJaotl rom eaen azabály• itt léire, )uég két ke*
feaat julcza torveztetikj; — egyik a Koaaá-ijfiféln leieknek utetAVá \'alakiiAaa Altat, mely 1 jíolért köti fiaasé a Hnnyady ntczAval II. uAmaial van jejOlve; 1 a másik padig a I1L hl a alti a Kinizay-ulcta közepe táján kes-IMnék, mely azintén a) HunyaAy utcsAvaljüo MvekftttalAabe. A azabályoaaadó terület 9 • llcia állal 6 négyazügra oealAlik Aa a ktf-liipéii agy sétatér terveztetik,! mely 100 01. I j{uszít Aa 33 01 azélelj, vagyie 3300 Q Öl. j Mrllloi aétaténiek. elégjiégea volna.
(Ízen terület aaabAlyozAaá legelaSben Aa j nialRbb voloa foganatba veendff tSkAp aaon ||tból, liogy a vároa Ifüzpoutjlhoz kfizel «e- i, tjén, Ifibb épitéai telkek lennének mindjárt f pplutlók. a hogy végre a vAroa egy aAta-(ért mentül elóbb nyefjon beim a vAroabaq.
Politikai szemle
Franc*iaorstAg Aa Egyptoiu. A fl-üuezia érdekek ügye nagyon roaatul A\'lbat Egyptoiaban, ba megtelel a ténylegea liely-aelnek aaon leirAa, melyet a Timea kairói _ iudóaitója aa eförptoini víazönyokról kfiafi\'. $ :evelez6 jeloutéaébul kéiaégtöleuül kiderül jUon körülmény, bogj aa angplok egyedund-pat kívánnak ttiagukuuk biztoaitam, Fratt* jtziaorazAg teljaa kiráiáaával, Egyptombau a ■ crélból már egyengetik aa ideveaatfi utat. I ti Évre mutat aa, hogy a levelezi agy j (gyplomi botolyásos embernek nyilatkozatait | lOáii lapjával, melyeket a kOvetkaaókben f foglal fiaaaa: Annyit \'mi egyptomiak — igf laóle a levelező áltál nyilatkozatra leikért Agyptomi — a háború bevAgaáae utAn U joggal követelhetünk, liogy nemoaak mAaok finekei, hanem a mi érdekeink ia nAiui A* yeleuire méllatlaaaaaak. Ast mindenki be* , Albatja, hogy egy öt milliót aaAmláló bAkAa ép miuden ok nélkll uem lAaad fel.
Ketaéglulen, hogy a luorgalutai Arabi ketdte Aa nnodanki* talán\' Tevliket Aa Siy-jil pasát aem vAve ki, bAtorjtottn AL — E«
Íuiéi t ?.l Azért, mert\'aa ugyiievezeti koado-niiiium íejllnk fejelt^ érdekeinkre való ta* tintet nélkül, intézte el aaját ügyeinket Aa a Éui érdekeink raodeaaiu lelAlUoztattak azon k\'ia/Alyok kiegyenHtéaeül, melyek Franeaia-bniAg éa Anglia köKMt felinörüllek. Nekünk rgyp\'°miakaak végre nyugníouira van aaük-kAgUnk. MAr pedig nyugalomban oaak akkor lehetünk,\' ba bittoailva vagyunk ugy >aját uraink, ulint * külföldiek deazpotia innaa ellen. Eliamarjük, bogy kÜltAuiogaiáaia -hran eaükaégUuk; De épen ezért oaak egy lialalombak \'proiAkctitójAt tagadhatjuk el, r-kuert akkor nem vagyunk kitéve azon ve nélynek, hogy kAt halalom folyton veeae kedik egymAaaal Aeáii vagyunk kAnyielauek p\' viszály kfiltaógait megfitetni.
sodni (ért, a lég enylta; a virAgillal máino jroailó, a világáé éj nyugodt; miudaji, de imindeu álmodozásra á*Abiija aa arra fogékouy keblet. JOvOm Uam igAr boldogságot, a jelennel uem tfirödOtt, annál Orömaatebh foglal botom bübAioa multammal Mily fenaégea e Vidék I mily ooldog váltam e gyönyörű helyen I fcnily édoafAjó arra vkaaa tmileketnem I Va> Igyon, befölyAa, dioaAflAg, ünnepellatAa, hirnév 1 Uuik vagytok ti aemai^i ? 1 eernmik, — aem-jiujk. Aa.e|aÓ| ^iva«en aldobjuk magunktól, jk mAaodUtról fiiömeat lemondunk, a karuia [likat ttein k<*reaatlk, a negyediket kAaaaéggel eiigiHljlik At mAanak, aa Olöutk uiAn pedig jnimi ifirak«aünk, KftQ akarja. A legrövidebb aaóoaka mily pAratíanul nagy halalommal bii ra\\)löl |Un(t j hltsaí tok Ili tek belát
jliaiailaii >ó síkján; jiUaén aaon mulaaatottakni 4vn.it (enni javalltak helyzet, vitaonyok, tVirÜlmény ek. Ah 1 jfniAt l (ttfuu volt akkor liiaaliuam finmagaiblioa a 0 bozzA l Ha mAg ekkor c«alódiaui volna, tálAt lenne ntAg já-jv\'dm; de ig)* vallóban vége mindennek.
Jókedv, hflaég í e lUlkiAllAa log tnlhaug káiil a viiorlAawkrol, avval IbgjAk a tihativi viaahangot feleletre aaólliianl; ast tnáltjAk íinajdaii a balallntviüéki regényéé vAioeokrAI ja oaöndea völgy ékbe alA, aaaal üdvöalik a [voi\'ii<«nyokb«n gyAalea«<kel: laVég | arra ntuea éa jnMt\\ leaa aaüaeégeu^; jókedv 1 ata végle-•eeu kerül.
Hirtelen lAuiadt vihar Ölea hullAmokat lierliáoeol a »magyar leugar* AriAei nagy Ukjáu j aa agymAat kergeifi lajtAkoa hnltá> :mok mAly idmpn ftioiaja aAgva hirdeti, hogy aki 1 megunta]á fAradsAgoe vándorlási * aira-jhim völgyén,; evedaen kOnA|ök, majd gondos lkodnak ek i^la. —• Igaaatok van, aadt foga-klukj nektek Kia eaanuolinoiAat aloldAm Ae beevedwk a bombölA vihar által feliúdiluli taván a aötét éjbe.
Ah igaa I hiába 1 biaa aaereddéeem van la imagyar tengeráréi, hogy engem nem |ny« al. Mily kAr 1
j] mm I ifi TL lío|y 1
(tiadófctvfttftl ei*o.h<-i rálöp könytkeres
|«^i<>ee IljTAvitahás uteaa aaAm > j!
KtARártA<at Amk t||Aai Awe H Irj- rAl i irt Negyedévre S t\'ru
M*v t»iitaiények ^ haaáboe petilaoregysei | Tkr. i ibl>«aöH biidelAanAI r> kr, H*
M e (j h 1 v 0.
A zalttmoí-\'yei w<!* epyesölt\'t ik évi ázeptiMnbér hó ÍO^mi |v.
9 ólakor b a .«ziik*Aglirz ks\'pifl fttlyUttlilng 1882. HzeptiMnher 11 éit í(^Íii&I 4 órakor ZaU-lCgftí/.egcii vaját H.iyá termében
rtiHíles ko/gyüh;st
t»it. ttolyiiok kiválóbb tAigyAt «/. ign//í(i;úvAlft|»tmáMy 4lUl Iv torjwi-tett 1115rt«>tíit0tt al.»p«t\'/.iibáI) ainuk tAr-
gyuláiftti - j
>« 1881-ik h\\ pAn/tArnoki § nz 1^1-ik A\\i inAjiia 1- 3 gépkiállitóái számú láa»k viz^íVlfttávttl mogbizóf t bízott ág jelentéén, továbbá 1 » fi ly.ó tigytjk\'
k", nifly rentlee kö/gyülésroiuU /•uryeöi Irt t. tngjftl minól nagyobb fcvtiuid an megjelenni kéretnek. L yalit-Egerözt\'gmt, 1882. jul. Í6.
lldcsky Kálmán, m. k. elnök.
1531b1 2.
Meghívó.
^ zalniiov.vei ga/dnaAgi »«)\'<*• ( 1. f. 18H2 ik évi *v» pi ntbor hó
lü-éil kitazött rendes lö^gyUlént. inpg.-l )zolej{ f. 1882-lk Avi- ezopteiu-bor hi 1(1 én ,tí, y 8 V| órakor Zala-Lgcrn tegoii <ix «^ye*<Ul6t inját háza h-rm*\'»<*tt tartaiKló igazgatóválaazt-riiiinví iilAaro uz igazgatóvúIaeztmAny t K)(> minél nagyöbű «&mbái) mi\'jg ijf|i*nu> kprélnt\'k.
> nla•ÍCgeiS7<»u»\'\'u. 18H2 jul> 16.
Hauky Kálmán, m. k. elnök.
| Adatok
m ufé/nuyltítHl ügy uiultJáMI. i" Y\' T J
Midőn az uj utcza \'megnyitása és :öhb vele ö*z< fQgg<3, Ügy élénken foglal-, k\'^tafjt vA\'.íisi kftzftniégfluk figyelmét: hiaznk m\'in lesz érdektelen vivza toéinl uz utézait} iíilsi két d- s kflcikcr.A-sötV1 <■■. iiétui\'ly auatokot, .melyek nlapjAn
uz Dgy jelen állásó jobbku ijiegértbeiő| a ffleáékenpég borftályábfil felidézni.
Még 1875. évben | inditvái^yozta KpJrjesy Sándor,un egy Jvárqst kftggyüi léstjn, hogy mát olőre lialadó városok péllája után indnlfla nálniik is a város KZipályuxás plvA éa az u^ozák szabályba votjiilái a fáros ljérlépóirii|egáilapil|iass{t-r nak. -Ezen jczélbtíl llzotlság küldet ott. ki,] ineíyuek munkálata kinyoiA&tTán, 1870. í\\i úpiil, 3 áii liöngyllésilj^g tárgyaltij-tntf. Az illetd jegjjzokőiiytl kivonat kö \\e»kezó :
A városi tanAoi beleijiwii az AnilAfi atahAlyok tervezetéi, \'éa a »znpAlyozAai bízott-»Ag által kéaaülL aaabAlyitaAai térképet aa ea ellen benyújtott magán kitrrénynyel abbqn javkalatlal, hogy a 12 tagra hlfuielemlö hitoii-sAgniik iámét aiadaakék aa éÉi(A»i atabály ok kiao\'gozaaAra éa a aaabAlyezáai lerv ollen beadóit kérvény vélfméuyeaéeAre.
Véig a A a.
A vAroa tanács\' elSterjewtAao elfogadtatván, a atabályomai bitoltaAg 12 tagra emeltetik éa gedig Ep«*rj*eay Sándor kép viselő ur kllepéao fulylAu a bizatlaág ko vet ke jő leend:
PlAaaer lgnáoz. VAgner Károly. Hrna Antal. Oullmaun Heurik. Koch Mihály. Trraauczky jJózsef. Qejzl Alólr.\'i .. Tandor Férbiicz. Ebénapanger iLipótJ Dai\'ázn Zsigmond. • Piil\'ál Feieiicz. Herieleiidj H&Ih.
Az elkészült kzabAlyozást térkép és éllénkérvény fűl(lmizugAlat végett éa aa éjji* tAaS szabályok keijrekete javauat tétel végett a bizottságnak kiadkjui retidbltotik|
Kelt N«gy KajiizaAu a képviUlS toatfl-J«t. 1876 évi aprij 3 An tartott üléiéhOI, : Mut Jöztef If^lgtiruitsrur. {
A végzésbi n ifnílitett két vény pedig így SZpl í j • : J ; 496,7$.
\'1 Tekiuteta 1 küzg) illAa I
A városi azibályoirátiól kéazfilt hit ott aAgi javaslat elle lélfen, mi liaztel -Uel\' alÓl iioftak bátorkodi nk magunk róenérrll ellen javaslattal \' éa t- vófttcl MU-pui, kérve 1
leklnte otea vAro> 1 kfpvíael8aégi>i,\'[ui6liótlaa sék ati, felhozol üouokaiuk éa a kfiaügj
helyeaen felfo ; itt érteke aaei pont Abój el-ifogndni. •
A I iaotl 1 ig aal* véli, b0| y a foutcza nibgötti I rea 11 kek uiegnyilAaa állal alkalom Invitálvái a áros jkfizepéu >z 4 litkeaAai •kedv e 10 nozd i AaAfa | ilt valésainü eg mAr <rö|fid id mu ra egy egAezen ujiAroarész fogjna ali kuli i atoiiban .a biiotlaA; f^lazeg gudálko láai izempintból fé fogót [ icrvo aavint e en nél neiji volna dérbe ö, meri minőn 1 vár01 központját ki\' ánja megnyi-tani, eln pgy 1 kütponllól éa egy félreeső zugra al ar|a Itenui aa ily di «ea ároaréaa I bojáraíAt — ilhelyezi a polgái i égy let mögé a iözpoi ti v 1 talon tul, !é|ro a: egy ineakóa-lekpdént/1 Aa í jy % kívánt dii tea 1 teza ho* lyflll — mol; a\'ISulozAnak nilflegr fob\'te-jAaat ké >ezui — egy mAaodri udü uellókut* ealt akar léia itleini.
I Ily ute; i ban, melynek to kóla a a polgár egyl )t éj 11 léte mögé terv atetil , ott az épijkeaéi ek 1 ilvpo^iija a 11 rnyat v uieaei kenek f ilé t eíletiiék, hol a telki k Aa hA* r<k maj 1 ért \\ tteletlek Aa a lul íjdon >aok nem ellggA v igyt E oaok, arra nAav ho [y a\'kül* caint ili< l8le| némi Áldozattal Apitl esneaek ; I ai: állal ped 1, hogy ezen vc ital 1 tökl-tlo-| kodW i Any < I oldalt eldugva eané t,. k va-tgyjoiosa »b 1 i ajdondaok aem l< Inák maglikai indítva liuor bb éalköltaégea. épitl etésfkre, ;mert ez< u v n al miadig caak mellé toe vagy iimaadre tdü 11 teza leaue, mig 1 llenl ezól«jg hl a \'MJbe<aato t lerv azeriut a Hal\' chay léit lliás lert mbo í aA\\al á Takarél péna ár Alejle uébctia L\'aet gíry-utiaa minte|V m<KÍioaátab biilftlik éa a lejái\'Af a város kelifi ItUztipjta jhelyézte nék ezeu ulcta Állal uinlr y sugár !ut Itgni te: (uitoluil| mely e (yaxeraiuiiidj 1 IIfittlc /a i\'agjiDOt hiibiitokox k telkeit jöljin |lenA és az ériékekjazaporodiaa mollott[jé leuié ioi yen 1 yerno. [
M ntho j f a biaottaági t trvetéf az<|riut a vároa *tin 1 kényljuleti Téenű némi Aldoaa ftot li.uv. li, i! általunk ajátjlolt [terv | t|iái jazérj ae n fo 5 ia a vm-oara néanre köktaégtiaebl jlcnna- u ivei 11 ekként megnyit outi 6 utcáavo ;n ál liiiu >só < c kek jnlajdonoali a jw. ük "jégéi .terel di talai 1 I ajáitíják fel éai azoi<kivül!mét ikészpén iben a nevcaaetea öeerpagel fogniual [hozzAjAi ului 1 vállajitl kivitelihez.
I Si Imit 1 ik lelaát a ttau vái oai. képvipo lOeéglbllca I elAtAaiéa unnál inkább, mive kz Alul tnk 1 iánloll terv alfolndáaa Állal -ately Wi roan t knak minden leainietben oaal aÖuy^r vA t ék —| ép ugy [a jelei netuze dák jog muI követe \'ményeinnk fogna o^ge tount, T uint 1 k<e< bbi uoinaedékÁk kfiazfi nitére \\ a az 1 oot tarthatna\'. Nagy Kain tea, 1 a fO. nireziui lió 81 éri. Knorizer1 Fri gyea dk, L\' vingor IgnAcz mk, J. Monl Steiu tik, eiaer 1.0. mk, Milhefer J$an mk, R>senis d Aio\'f mk, Weiaztuayat! M
Kft a^Éa kijelentem eton meggyőző Mmn ás fti H UHmí iíuIm egypj MÁÉI,! ki ő*eittfön n^lt^aiik, k«|)f K|ip tan tNhh akke< kft diniül ée <mm iutr teg viiág«á»*ek tiWufhaiuí* lift egyedftl és kizárólag. Anglia teee e íui protektoreuk. YeJie ép eftayW* meg leouéuk elégedve, h* gyakorolna lftl^Uönk kieáró Upw pttUftitilír, de • tekintetben aa oewaáuyek elzárták ti lehetőséget. —• Az etteft pedig határozottan Ultakosnunk koll, ImrM b«uilüiuiitÍBtnik essenek érdt1 keúftfc áldoeftlul. Anglia itt vau terUlcMlltiUüwj teiáhfoaaa pAuzét éa vérét a jogunk van Kinj üí, tag) érdek mt teljesen azonosítani fogja ft nninkktL 1) van hivatva arra, hogy ezen v**»ág felvirágzását olóiuozdilaa. >
Zalamegye törvényhatósági bizottságának
folyt < pi nzfpUmbér //•/* $Johltthm tcr-tnndil rtndri kfagt/kViélun ftlv&tndu tárgyak *oro:nl<\\:
I. Alispáni jelenté* -a lörvfaiyl»»tóftág . állapotáról.
12. /A lemondá* áUel Üresedébe jött zala<{Bgeiaz>*gi jártai Kzolgabirói, és a uin. belügy minisztérium Altftl engedélyezett novai járási orvosi állomásnak vála«atá« utjáni MiiMK
3- A niu. m. kir. belügyminisztériumnak f. évi. juliu* lió 28 áii 42466 a. kelt rendelete tárgyiban, ez*«l kapcsaiban fi
ik é*i köllségveiás ler.vezolo 6b aa ál-^audjí válaaalmány vélemény oh előterjesztése.
4. A niu. w. kie. belügyminisztérium-•ak 44450 n. I. kelt rendelete a zala-eger-szegl kir. iörvú»y>zék olliplynzéaéro szolgáló napi iiegiehás körül szükségelt átalakítási muwkálalolí engedély ezése tárgyában.
5. A balatoe-fDredi kir. járásbírósághoz tpH420 küzségek kérvénjei Balnton-Füredftn saolcabirói állomás rendszeresítése iránt
C. A megyei küznégi bizottságnak a Kis-Rouj érőin ban felállítandó nyilvános gyógy-saei járrHwVonfttkotó véleménye* jelentése.
7. a novai járás szolgabiráia Szilvágy köz» éguek a baksai körjegyzőségből a novai hür kozJ
liok pül< Uh
uek véül
Kjü lilád
ma ztjdj
bírt
gyzőnégltez leendő átoaatoláaáia vonat-tárgyaláai iratot beterjeszti.
8. Goricaán Küaiég képria- lő-testüleló-a küzségi fuvarok megváltására és tole-F díj meghatározására vonatkozó sza-Féádelolo jóváhagyás végett bemutattalak.
9. Qorieaán község képvi-\'ő testületé-a hátralék oe legelováltság torlentétére tkuzó haláloaala a foljó éti május közéé 2324 1.8 jk. számú végzéssel elrendelt y , pót ás után bemutattatik.
10. Nagy-Kanizsa város képviselő-testületének a 6ik és 7-ik kerQletbeli kOztjégi ntfp •kóláknál felillitandó pái huzamos osztá-
részére szükséges telek -vételének érne-mébsn lioáott batároaata jávábagyá* végett bftqMtai\'^ík. — .
11. Saoboiieza községnek egy uj korcs-épüh-t építésére vonatkosólag kötött uer-se jéváliegjás végett beiuutattatik.
12. Páka köüégnek kősségi tngallaii k el«dá*a tárgyában l.o/.ott batároaata
jóftjjiegyás végett bemutatitaik.
14. Cserszeg-Tomej községnek iskolai
eálrk eng« d<Myezett államsegély bckeblezéijére jWáliaKváa vééi
mutkttatík.
roiik<ko<6 bfttároiala jóvábagyás végett bo-
14. Csesznák József *z6lg«luió jelentes*J rí e U) el a juroseveozi köaségTkorosma béjrbe . ^tájiAia vomtlközó képvuelófWiQleti liaJám] aatdt, törvény hatósági jóválmgyáe végei t be | mutatja. —
-15, A Kerka folyó folytonos áradásai okainak megviasgálása cséljából törvaij-Latwágilag kirendelt küldöttség eljárásáról ^elvéit jegyzőkönyv bemutattaiik.
16. Miznor Dávid szt. grótbi lakóéi fo-lyai todtj&nya s* osztrák központi hitelbkok álla léténtett és a s»t.-giótlii határban lév.ő kisfái i ma om vizének tfriuészutes lefolyását gátié építmény eltávolításának elremniése
,i»énu —
17. Kűldöttségi jelentés a kié-őrsi hegyi foui némely részeinek megszéle»bilóse tár-
18. Balog Mihály volt gyulákeast i néj>-tani tó nyugdíj folyamodványa.
, 19. Vank Antal volt örvényest tanító tfsrég) én«-k nyugdíjaztatása tárgyában meg-tariloU )>ÓUárgyaláara vonatkozó iralok be-iftrjMBteinok.
j 20. Soatogyiuegyge közönsége a disanó í lopéaok meggátláaa eaéijából alkotott saaoAly-rtn|alet«t hason intézkedés élctbelépMtése fégptt megküldi.
; 21. Torontálmegyo köcönségn a Magyar-vrsaágban alkalniaae\'t néptanítók magyar nywv tudásának lörvényhoaásilag kimondandó kiuinrf volta iránt ft képvíselöháahoz ínté-aett feliratát pártolás végett mfgkQ\'di.
22 Haaiioármegye közönsége görög* «*rt\'a<t&*u katb. Bagfar pn^piikseg lelálli-Ümi tárgyában a kepviselöházlioz lutáaott álM<rfát pírtoiáa vége t aagkBldi.
23. Öömtír ée KisJtottlmogy* átirata, ftftjlid a kvnvédségi lény leges szolgálati id^MÉ wagáli*piiA*a iránt, a kép-esaeKl áshna íhiézctt letíra\'át OMgkS\'d*.
24. lbriii|j« kösöftsáftéa«k átirata, mdf MiHstt m emágfyOlés MaÖháaának reaMaáae tárgfáWn a sa. a. kir. niaífttsr eMkk#e intmtt feliratát pártolás v*g»U a^fcldi -f
21 Kr»«é Szörény megye kösöneégé mAi átkaié, méf tool\'etl aa Ámmiktím való kivásaáerlás megakadá yzoaása tárgyában a ss ín léseit íWi/atát pártá ét féjfM fMfklML
-4-------..........
20. Dr. Mangiu Károly megyei (Öorvos Dr. (eriésa (QHnnér) Líd-W aala lötrKi körorvos orvaaiudori (^kievelál kihitilMtés végett fiplt«i)eosti.
27. Dr. Man^n Károly megyei ffiorvos Trebltser Eizaébet, szUlésznó, tllijei lakós esQléezoói oklovolét kihirdetés vékett felter-Jeaati,
28. Ceeeauák i Jóasef perlaki iáráai szol-sbiró Kolvai Jai mi AntöniaazU|éazuö, peraki lakós szülésznői oklevelét kihirdetés vé -tt foltorjeazti.
Különfélék.
- VylIráMN küsziínrl. Herozrg Uatlhány Ousziáv kar Skegyelmeségeanagy-kanizsai ktsdednevH^ egyeMliót wrajAtóki bi-zotUágának egy sorsjegyért 200 formtöt küldött, mely kegyes ;adományért liszteletteljes köszönoietiet nyilváuitoiu
K.-Kauisaa, akqpt, I. 1881
Soimsaloh Ló rin.cz, jiij. slsöl i) jKíiiKtuinok, .
Huakácftl niliAly nak nKrisatos Pilátü" elolt" czimil festményének Ljoliten-stein Qeorgette - kiinjsRzoiiy, állal készített másolata, szombat reggoltöl hútfGn délig volt kiállitva a városlUU lerinébeu. A kép aaép látogatásnak jjrvxwdett. Müénák álliiésa aaeriot a másolat genlálik fiatal feetönöjében határozott: és min(&Q köl«»lyt kizáró négyre* méuyB (eliotséggol állunk wmközt, ki 4 téren hivatva van! a lOpély magas fokára emelkedni s hazánk! bUsaltcségÓvé válni. Oesiu-téu óliajljük, liopy a művésa-kisasasonynak minél olÖbb alkaltfa nyíljék s»ép tehetségének kiművelésére. A rnksolftl hatásának il-lustraiiójánl ehnonjlom a«t, a, mit siemtanú ként láttam. Egy helybeli vagy uomsz\'slfalubeli (n*eu kérd^klem meg, Imvá való?) pórasraon) tekintene meg véjsániap a képet és elmeitllve andak nézésébe könnyezve imádkozott, klegkérdeavén, li«gy mi íiatotu rá anuyira, az ujiestam- ntitm után olmondla Itrisalua elitéltotéeére vonatkozó lörténe-tet, a melybSI 6: magáuak la képen levö| egyee főbb személteket összeóotnbinálla. Józan éltelemre méltatott aaon leleleto is, m*\' lyet eg? mellelte jklfó póreuibernek ^ valószínűleg férje) adott, ki aat kérdezte, hogv hol; volt akkor Mária.1 Aat aa egyet uem birta magának megmagyaráani, hogy ki aaon falhoz támaszkodó aasaony, karján gyermekével a kép hátterében,
— Klufvnéa. Fehér József aflmegí plébános a vmzprfmi székesegyház tisalelet-beli kanonokává neveztetett ki őfelsége álla\'.
— Eljfgytés. Szentgyörgyi Dez«5, Nagy-Kaol/aán pénzügyi fogalmazó, ijogyet váltott Csorbica Vilma kisaaszonynyal C«o-konyán.
— Ügjvédjl kftmnrn. A zalaeger-aaegi Ügyvédi kamara részéről ezennel küz-kirrá tétetik, hogyl diJ. Árvay István a.* egeráaegi ügyvéd,hui.nl Arvav Lajos ügyvéd társa, o ksmara ügyvédi lajstromába íolyUtólag felvételeit.
— Hdkeslrelol elfladás. A zalabéri mindkét nembeli fiatalaágnak a szép, jó- és nemesért lelkesülni tudó kiválóbb tagjai, a legközelebbi napokban egy, a község részire aéeraendÓ jlüziteoskendö költségei javára mfiliedvelöi ^ISadást rend^zendnek. —-£IÖádandó darabul, legkedveltebb népszínmű-. veink egyikéi a 4Falu rosszát" választották.-. Mint sikerült megtudnunk, a vidék figyelme
legmelegebb éraek\'Ödéasel flgg a derék műkedvelők sser«ezkedéirin. Ila tekqitetbe vessaük, hogy mily vitális érdnkn akár köa-művftlődési, akár {humanitás alapján nyugvó társadalmi életünknek, a hneznosnak, a stó-rakóztaió kellemessel ilye\'én való egyesilése, uem hihetjük, hogy akadjon a „művelt" ne Vftzetre jogcaimelTforméló cinb^r, ki a leg öniáiébb örömmel ne üdvözölné és tőle tol-hetőleg támogatni illetve.diadalra juttatni ne igvelceanék a műkedvelők némea irányú lö-rekVéseit, annál is inkább, mert e színi tehetségeket igényllj darabnak főbb sserepeit olyajn kezekben ládjuk, kiknek szellemi qun-lifioatioja egvréaatfOl, — a szerep, rekie a darab á»tanulmányozására fordított szot^galom másrészről, elég garantiát nyújt arra nézve, hogy aa előadás, mint műkedvelői előadás, a finomabb műízlést is kielégítve* mi kivántii valót sem hagytnö maga után. Annak idejében tisztéhez képéét referálni fog a
I Pattogatott kukoricza
— Tűrjél) • IfgklMlebb mull napokban egy bofrl szállító vigyázatlan ko-esies lóvéival aa uiezán játszó gyermekek közli egy ff éveej fiüt flgáímltalott. A teherrel ■ograkott az^cérnek kereke a szegény fiúnak eg^ik karját eltörte, egyéb nemeeebb leit részem pedig élet veszélyes zúzód ásókat okozott. A szülőn aa élet halál között íebégé gyermek fájdalom dija (ns o 11 og böre I rft) Miben SOTfrtlal egvozlek ki aa illető kocsiasal. Bát a rendőrség közege mit szól bozaá ? Hitvány 30 íoríiilot egy életért oda dobni l! I valóban ázsiai Őa állapotok nagy Magyarországon.
— (KlrAmlnláa Hzlgllgrtbe.) Kedélyes k íráudljlásról teii omliiést mull hó tGáröl aj ,P. N.f melyet miiit megyénket érdeklőt a köveikezőkben reprodukálunk: Zalam*gye értelmiségéből mintegy 60 en aug. hó 20 áu a Balaton\'ó partján lek vő re-gényea Szigligeiro tettek sikerült kirándu Iáit. Ha valaki a Tátra fenyveseit vagy Mármaroanak sttrü rengeteg erdőségekkel borított hegyiÖm<goit vélné iit ioltálMni, nz laerfelelt -osalalkoauék. 8em moréeaen felnyúló bdgyeket, sem báraulftlos aaiklaeso-portokat, s\'hii pe4ig elragadó ssépe^gü viz-éft\'lHot ne*n Iái Iit a turista. A hegyek i\'l fel a Hgaieié z«\'bli itezelő os>uo«okii minta* soer04n lakolásftlt szőlőkkel boritvál. a hol a terméssel nyújtotta, könnyen ájléiható, i gasdag sftépeégnk közt ngvedtll altalaj vau mesterségesen kikéesftve, hová a fjiild népe aa! féras verejtékkel hóid ja fel. A\' kálaieni pertle)lesetéaről, a b^yekaek gyakeri
j A vadíazatróf ás a v <lá«r. a fagy verj adéból i szóló ||nrvéiij «kj niód isílá>a felett taj náwk(|aásra Bssaalií éti éne aieptembef l-éb Piónay .lóz>*-| Mil/J lijiiszleri állam jiitNpLr íelnöklete s n «ásó tagjuk részvéte mell il meg
aéd a követ^ezőbec ömUló vadáiftterülfj .k^pvzö béfjbe nem adatnak smjkezarü vaietésévcpiuiBgb liutáóziója íjészletw sziramind jiytSlai! á { hogy kisebiM terjrjt glmö
fl évben jelen voll atott második 01^-ál|sp>\'i ott meg: A nem
vadászterületeket (l etflleg igazgatási liisottaii; turjg\' vkliátzat szakéiért |mí kflhség egyesülhess\'o. A. blyrásokra rott péa dbia^gc táját illő i, ezek ft \'|rtót tőf fogják kapni,- dááili n törvénr érleli téljeii erdészeti alap jav| a fgrd pU« 1,-czjUkuek i ma vsdávzati Ijegyad ira jfnlta\'ik hagy a v iltiáw lláiáainál aat j forüic
tu ájdonos a kadáazj {oj gyal vi ilatba hozatoir il árúm f -I ő (okozat |)|Vt bé ycgiilci la nolj a vndA«aii j <
H
iránvadól a uitfl
Hletéu ; a másOC jk fok zére. a kik valginely >r
ó városok lerlÜt jténj
ítékkel ank ré| lllotóu leéznek boiőleg af illoif
iérej k i ■foljögo i
aai kinyerése mi lleti
>gállapodákoklioá [képest a*let szöregezté tkja ei Álból ö«-zehiveuí ij ujab i rá iit alá vét út ni.
A v
I it.MoaJMj -j-Barca. I.
asuti
ErMi
lilltam*
IWcé-1, t
1
II a; lt|«il— RhmW t.
Ii) Pni|frtioí— I I. I.
t>< u
(HoMSat
10 »•; Wi p.
II éá »•», »7 en". y. kásilU
en aa
birtokou, melyek \'a vad; tzat kezelésének i íztó egyének qua-me|i állapi Itatott, egyék a konuáaynd, ■érték Q köaéééi iz! illetékei köz-gedlieti, hogy ja ebek tartására tönb _|vadászati laknak hova\'forai-az illető wj^leíi-alorészc pedig az isilendő orszégfi\'s ttátik. Aa 1775. Hdzére nézve, ndy azon m^difsii&s
l«K7 bt\'lytíjrgel U
lerjetlolmtíiegypo tő vadászati HnT; orolni kívánja. Ja kózat és pedig kr kkel, kik öeak gn<ivez4t^közMg zat -2 írttal, ezek gye és aldinz tar-^ül 24 írt. bélyegez egéét orzzfg va. — magától
vJdás (területek tatai
vadászni. Estn most a törvény-szövegzée egy] e ül«» által fog bi
menetrend
;
« <t;!ft lOA\'ia 4 .5III HffJ.
i <», i a.
f\'Mi
II 4.|10
Felelős szfrkosz(< Társfzerkeszio:
. délutniij v«gy I> «t« »*ZJ
IS p- Mán. 1
I
ÍM
S p Ajjc) NMm-JS. |». r»ZIC*l W-
&5 |> >1 U. Vayj.
43 p; 4 n. I tw«m.
BO |> Hl* ! tj |> r*zz*\' M«ni\'
8i|>. rncctl j Kyiir« Ijpt (L\'u. j Ma W V- UH
■Ól
ima i.ajon.
F.HA1VÜ .11 Ölt.
3852 tkv. IB8Í
Arvtnwl
A nag)kau Uönyvi oaatálya I i»gy Zalkilegye useletébnn Dr. 1 vágtuluijiaipi ak i .JuliAium- vé; reliaj yioít ollei i: lM ítjt 3Í>
Ili líeln^ri).
4-a
M , ÍB7
iranti ▼égréhaitási jhtjkvben A 1 I-jliö fit, ugyanaatn j^jk váltnágköteTes 8b) I ukvi A f 1. sora A ff* 2. sori 740 "
vegro az orosrtoii\' O. hriz. 1)6 ftirp ||l októbeii hó 7jíi 1 ;or Orosrtpnybao Undó nyilváttOH é ív* meljr alkalomnial > \\ Ibiink a jentí btoák mifténafll á kiküí|ö) Az áiverési **
Kp • héJkpf
Mr
tMW) 4#
AsUz
iák i
lek-
téti lik.
_Jürvény Il kö/hiiU
leli árvapénziár Kép-Gyula tb. t. Ílf6é«t LAnzló ée nejeBota mvedő orssziOHfi la ■ tőke a járulékai ion aa orosalonj|i 83. dorsaárn alatti ralvelt A t 739i luy. a. orosstonji 84 »z. fri, ugyauaronjjkvi
rekj > állságkölel s< (Ki ti,
i BB7, szt|Kvi A + K)3 o.
s éiltl
V -1
Aa átverést; leSít« Mtjtt a nnf y-kanii «ai k köijyvi osz ál)áni 4 0 iét;ói>égnál m giek Dll pl
jl83,ik. 1882 \'
Arwcréifj |Hi
A nakykani ial fe t elek kötiy fi haiós i|H
1 ■ i í\'Tll I í .
II ii ■1
íriPi
! I Gyár i [ráol ItlLz * Ajénllft iái iden
a
|| \'\' vaalJoaél ia horgai , h^KMÁimám 1811
(ián délelőtti 10 óra-uég házánál mitttnr-é4rii eladntnt fognak,! stándékot(>M tar*\' 10. százalékéi hátraérő letenni, ék a hivatalos jórák r. törvénysiék |cb»k-oastony Kü|t«/»g elől-k. 1)40 1-1
\'drtmrtrty,
törvéuyazékj miiit köahirrá iőtfttik,
I
hogy Zalamegye ösazesített árvaiára végre-Itafiaiónak Oombm Vend<| dióekáií Iskos végrebajláat az-nv-id ?*t elleni 203 Irt 62 kr tőke a járulékai irjfcati végrehajtási Ogyében a díóekáli 629, asijkvbeu A f 1. soraz. a. Tállaágkötele* s JOO frlia beésttlt ingatlan aa 1882. évi október l-ó 6 ik napján délulutij 10 órakor a diétskáti köaeégbiró házánál megtartandó nviHánóa árveréeen eladatni fog, mely alkaíomjmaf a veumi azándékoaók tartoznak ft fenti becaárnftk 10 százalékát bátifttpéiizOl a kíUflldött kezére letenni
Az árverési fel tételek a hivatalos órái alatt a nagy-kanizsai kir. (örvénytzék telek könyvi osztályánál a Diósjcál község clőljn. \' róságánál megtekintl<etők. 1138 1—1
2430 tkv. 1882:
1. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. t|)rvénvacék telekkönyvi ; öiziálya részéről j közhírré tétetik, hagy a Zaismegyp ,öeazesitett árvátár nevé-| bon Dr. Tuboly G^ula tb. t Ogyéez végre-? ih«j,tAtóuak .Vas Verona Klemen József va ■ k-aolője \\ écr-hajtást szenvedő dióikáli
l"lakos elleni ;»22 ti 08 krífŐke s jér. iránti ! régrelmjtatási (Igéében ar ! úngjakabfai 256. szljk^b\'n A f "or SOS. hrsz. a. felvett v«lut; k<ile1ee Kdletnen Jőz«of és neje Vas Veroir tulajdonát képező töl frjrn beesflTr; ;íbj{a*n W82J ét;i öktóbeij hó Il ik napján lü órakor Dióskálban a köz«égliá zánkl megtartandó nyilvánoe árverésén el adatni fog, — tpely alkalommal a vemt szándékozók tartoznak a fenti becaár 10 azA-zalékát bánatpénrjül a kijcütdüu keaére le tenni.
A% árverési i feltélelek a hivatftlos órák \\alatt la nagykanizsai kir. iorvényszék telek könyvi osztályánál a Diórfál község ház/t\' nál megtekinthetők. 1189 I—1
5249 fzám tk: 881
Árverési hirdetményi
A esákiornjai kir. j4ráabiróság, mint | lelekkjiiiyvi háló tg tMiaéről; közhírré tétetik, miként\' Sárosi László és neje Uré*z Gizella Csáktornyái lakén végrehajlatónak Kozják Mi hál p jurqsaveczi íakóa végieliajtást ezeu vedő ellen 100 fi t. tőkd s járul, iránii .vég rehajljUi Ogyében a ns^y^kjinivaai kir. tri-székliea tarlmtó (jiáktornyaií kir. jáiáabiró>ag térülőjén levő brtikoveé\'-jiirOaavrea kö/^\'-gi 52 aáJ tjkvben Aj 1 2-411, 13—14 sor 99a. 146 4, 120 a, 191L íSDk 104 a. Sál a, 253;a) 279 a, 291 a, iJOiJJít, S2 i|, JÍ és 303 a, I. tó. \' 1394 VOO kp ö.:é. bepiériilkbeii, a perlaki 16:l |a|. íjkvbni A t I «pr "23H.". 1-rtrJ -a nlaffi ueveÍMlt végrehajjláai átonUdétt nevén álló a 96 trtra becjtülijiiigaljau tartozékai folyó ávi ojlióber hó 6 ik napjéju; a henkoveea-jur otaveevi ingatlanakra pedig f. évi jok<ot\'*r Ö-ik napjáu mindenkor dél előtt 10 ótakor novezijtt községek házánál megtartandó nyilvános árverésen t a megállapított kíkiáhftai áron alul is eladatni fognák.—
jp árvereaái kívánók tartóinak aaiii-\'
gn\'lfli 189 f vagy előirt I ea h mngte
ok kik|állMÍ árának 10^-át vagyis t 45 krt ék 9 íri 60 krt kószpénzben az 1881 éjri LX t, csikk 42 §ábau dvedekképba papirUaii kiküldött kezé lenui a töljbi leitétbhk a bitóiágöál ínl hot ők. 4- j kir. ielekkünyví )iáiói%. • {•áktoroyáh 1882 <vj juüuirhó 14. 4 IMI l4l
RÚSER MIKLÓS
"j^kolii órtesitéstí."
m váuos ptivári ét kortiktdfilml !• koU* a -nevolöiritéxeiembsó Budapesi, Ká
lolyrKÖriit 22. szám aa tij iskolai ée f. évi aaepitjuiber 1-én vesai kfadetéU A nőven-dékeW felvétele dogueetna! SO ikátnl napoi ta d^lelttt 9- 12-ig é% délután 3 5 óráig ftu työzöliető.
autéaotemetj 29 év óla altját erfimlxlt tÁrtóm fenn, éa már. 9000 növendéke volt wdlgi
N«árl llkelArnbin a kereskedelnu pályája képeaittebiek aa ftjiik. Köroak«tl«imi IlkÖlM egyenj(|Éu a ktNokidölnt gkadé pláral a növeiMákei jogosullak a katonai tjgyé^i önképtesiliiaolgálalrf.
A oeyelői^téaet ea ItkoUi épQlllW) Van. Prograoiuiojt kívánatra ingyen.
VW 17-10 • KAficr niklAn
0 GLE JÓZSEF
ép- rosta^moz-gyArit Boditpc«ítrn.
>sxtr. álUmvaapáiya Ifi^lóbrn llnklár t vád kf»rdt 68. (aadaaágl kiálli)láaon kitüntetett, jarított gyárlmántait mint i
Trieim>kot vétózó roMávah TÍSZtÍtj(Vfré|>ekf\'taeeleÍőve| /J
iHllönlegek^gek Malmok aaft-Mára | H9486. aaáqi Máit a^aba-daimaaotj Í|iVf|mas jpkékot,
oplákat, lyukasztott 08 hu$itott íemexaket
tyból, valamiut miádennetuü gazdaaági gépek ék merőket. Ar fogy iák khráaitra üiyea ái kertnealvo —
v4L. i
1 - • ■< r-.\'-.^to
t*lrinth féné ri alkallnassl tétéláről aaA sfntjii A juliu ; Ki falutly Rámlbr talál\'a a rullk^ti gg r vi p a: nnost ia. s uem p«oda hogy Ijaj--lal m-l Drec un kívül a parlok le Mebtf sz< it ii osa kJ a szoluszéüos megy<C k lakói láj-íó) atjá i jlátogaiások czélponij Uadacsoo és Cet bán sión aikül az őrokö en vidám, enrhe eve ;ejfi Szí gligel, Vepdég ő, a hová a aj ula be ét-hetne ctak pás óri nyi iávo|-sebben vai.j A ki tehát élvezni kívánja; a tájék t iép égéit, i nudlii al vei dégszet eí«jt kéuyte en^ Mnybe venni. Nőkkel vegyes tár-sapág aeg éppen I orré van uts va. Mi ia tgv tol üul.jA Kjafaludy-villába t fogadtak b\'jnuUi ket hol Kojváos Oyöjgy i ram nittbió bálétel ikkt 1 szolgi t. Mivel ez psasejövtftel ftllftvai a» sikrjrü mulatajígna i iemétlé^O ivolt, a jel nfovők gyöntyörfl Imai roiotlíiaD-nía k szil mü ezUoL buruót szoléi czáveí ked* Ivjjked :ek aj jó öreguor, a ki a nem tárt fuícgtoj elét l lmegliMottaju foglidtai A -szolon* jelén, me yét Gzmánv (Öldbiriakos meleg jszavak kj é etében uyjijiottját, la kövelke-jzek Vtnnik bevétto : Kovács y/örgy ur-luak c iiíé ci I 1881. éti aiguaatoa lióban iSáíglig itei Bulató háma ti ■telfli: Czigfejy lluároly G m fizegh |eg}eL jo jtuiiir, Qombáa jlrásbi ó, P doa orvos,] Dnn ( plébános, Ju-jlips mi lisz e i fogaljnuzo, Sói \'oiuii Saaghváry M Oy rfiy Pongrác/, li WbirUíiiik, Az rdiéd uján s nyfai aló elé vonult a táesaaág s ft saabad ian> ;yopoa painuoiien loegkezdŐdött jnnnteg f d i. il órakor a :aucz,lmely a kel-laues hol lt i\'ágos < *tén éjjéluUní 3 óráig tartott. A h Ügyek közjil jelénvoltak: Oom-Ibis / nta n í, Hercieih Hiháltné, Lippe -inilma bát &té, Ö^zo Flóra, SaagltVáry lika, I flfelyoi i írna, KirályiI Lujzh,\' löteki Ilka.. Az est óiá! ban löbbeti a 8sigl|g<!i tetején [ulegim rzd [ várromokat s ak oJész tájékot: [tokinU llél\' n-g, másol UaJaoaoliy felé oaó-nákáat ik. £ ite 9 óta volt, •iáikor a vaciorá [alhölg -aki i Ital hozott vále|(eto|t éto\'ekből lÁ\'gke dől ö t s a toaizlok IhoaiBU sotáiwk ! iámét Mai: « tánoz vemtt veget J A léi fiak a t l|alitio i-F 111 deo kcadtjuiéiiyraetj nBalátoni «fjlftf iue| alakulását olyafei sáÜkségszerU, hézag} ót lt \'gy lelnek iamerték fll, hogy egv sziv ve lé el kel megígérték támbgaiááál. A ! jékedv 1 I ír aság <j«ak habnálbaq indult haza..
• | r.gy iiftgy foiitoaaAdii kérdéa. ! A val áa- é \' közöktatisüg)i miaiszler ft kö-1 Ivnlkeii lt vi let intézte dr. fodar JózsefliOz,] ft bud jpe ti tudonjánypa egi elelueu a köz-\' evés/s jgti n nyilv. r. jsnáránozi A uépese-| (íóai i |o> lom a a népesaég I növekedése vjigv j iitnjatláptt a jeleubeu ésl a mint asj i dezh-lf jtö vi njek nerint alakultat, a sjíto-i ben i| a h ijfontoáabu |áraadalmi kéidéaeki | Qgiyikj!; me I át\'ól vam f"\'(éleI4fve a nein-zetok |»oí itj nui éa közgazdasági Isu\'ya. £s |lia| ijgaz, i logy )tven ív jiitjlvu, vagy is 1932\' ben, az éaaj ika izs< rikai 1 lg)e*tjli-Áliaumk uéptH«4g«>í 190 | illiS, Oroizt rszágé 158, J Nérnot bl| roda\'ji mó 81, Maof Ilriílanláé 63, Fraeodía-; ország j < le iben (jaala 34 iliillidt fog len^í I rnenuft iru fo j változuu saÜkségUép a nanijio-
tk rebeía világtörliueHéráu?! Szemmel rlvá aa a latokat, azomoru benyomást tész a nép !»ei ét i mozgalom Mjtgyifrországrai a mi t«mé ízi lesen Mágymorsrág lakoaai ha-andii Igi vi í, a Uöz«jgószaéj;ÜgjJgyol a Iflg-pzorof <bl l iszefüggéaben áll. Al beriíui kuz-legésw égt g< i hivNal ílegutóhbi ftrteMtésn •int á 1. é. 3I U Ifién éhanlorott 1000 lg)éa »<* 1 P iríabftn 2<6, -] L-ldoi,Imn20.1, | — Ük int ur ;bun 19.öt — Bt Ősien 25>(, j— j Prégf bai i 14.7. A h} girAiai tanléknek cgjtH feladita lé" én, ilj r.rmü ké déeekkrl ia fog\' leikor iir fe kérem a tisztelt taiitr urst, hogy mellp ve e (jréb idalokal, enJeiu aa iráut felvitt {Oi ila ik »zi\\Vskfdjék int okolhat ja a pngy (ül )u iséget, a felsor lt vlro«ok*i k<] löíiöJo i i h izzánkj ijözol f kv/j Uéoa és
Práoa e n. elől, 4- jnénfoj/1 Uddapoit közi,
in el ji ek I alai.dóeága ugj auaaon a liétpu I6.2|\'olt ?• I \' * f .JÍ
I - A ladiuall l lrvfiay ek róvi-[ziója Vg itt br. Pránay Jésadf. államtitkár jeinltjcl steial itt OssJpüli i\'itqin te ifgnápi tanác^-jkozáBÍ iról I ozott judőaitáaii lkad\' iiiogbizható jérteeü éslto ylán azzjil egé»sitjtjk ki, hogy a bizojliág ai égési 1p72 ik Ivi VI. I. czikket Iqtáife alla, aa „dm. mag -« vidáazaii véd- i legylhi1 |sn»reloa jnyatilalA legjiagtobh résziben rl ouad \'áu. Ajvauáseáti töreénybŐlosakia ja köz égi ti rületek kölelea tt brrbeedásáóak íkérák a na adt eluönll oilet.. -[■ A ma foly* jtatóit ér ek ffalel é kérdés fuUjtt haiároaótt, | itováulá v egy ver-siló tör\'étm vette táf-|gyaiát< a á. A bizottjág egj ik Ijiválóaii szak* f képijo t ag s, a mai érteknlemn oly inuij-Ivánat te t,l ogy a n ennyiliin nlkÖMÓgi ierli* 11 letek I öt ilet ett körei ázott b< rbeJdáaának Kéf* j dásel jel éa égek be Joiköantk :| k kOzségo|t I egymigukb n V|gy tfnbb k( \'séagel egyeatiife i I, ; len tár hajasé k maguk részéi e aj vadásziili je { [got. jk Italoz oisonok atonba i alvadáaaterfiét íziik»«orli I eoelésére. Az ily lerületek lel- 11 IVgyöUlétel megbbojt egyét aiakképzetUá* I géhfta aii na t IgazoíáM szül aégpltelik, héftjy | \' aa aa ill IŐ legalább ii 6 i vig már ily UHft^ I ;l [dŐval ízt ka ;ert|leg figlalko oltJ vagy okliiiVe-* \' | les eri őt aa , vagy I aló«ági agjelesKelrti.lof\' . időőr, va jy régül ajradá<zi ti «feakyizsgá|lé- i (etlev II) vi isga a földiu. i liitilz\'eriuiii áitjil |M fog Im sr ea eini, i| nu vadáé ati ligyeink ju|r(ti ] íásáM m ir gyiunuátian is li nyűgei biztoijlék i (flMtllji ii/ hoj y "a \'alittg énei a Izakértők iíiá^ j áijiya ol i a ion pőiélhatlan bll, mojveij m \' legnni yo bb áldoMiHéiaiég é« pggnntl^ [lijbi | 1 kíméli« i I álba VűmOÍI. Cukin)t körejaitii I ajk ái oi bái, liouv a köa égit valemjnN volt |u b tre éknek\'aa adálfl \'véliy érieliiiUmtí ü j kóaÖs< u köt léndő oridőbirtol ai.j ea esetlleh U I a ítöu léi olt bérbNidAe kritiji lujita alá eieék. I A ieai e idi «t (lláeről m ;(,). ^ köjlijt. H kenőkét oh Hí. I ; Hll íl
s ________________Nagy Kanizsa. 1882.| szombaton, szlaptember 9 ^ j jí IX. évfolyam, ;
■■■■V ^YHT i I " vjfi I ; I I I I SzarkMfctfl Iroda. Hova a lap aMltapi ri* !
r m #m ■ ■■ ■ 1 í \' I 4MMÍ közlemények Httl^odők ü|
ttoU Kft* *«» » t« K W l #M- I1 #mí várpebáz ajaM <11. ex.
S S ^u ^M m I^B 1 Hl \' m . IWrnww.r#tl«n lavelek aaak ímhmí k«MkW|
M i gmk | i mmm i 1. tr^5!
«n%«ir m \' ^^ I H [ , A M | KAáirtlok viMia nem küldetnek
^ \' : ■ ! i I 1 | • I WI|tl«*Jf«(jfpr4 Hl kf.
MEGYEI fc* HELYI ÉRDEKO. PQUT1KA1 i * KÓZGÍAZDÁS; Q LAP.; j| ^ { N \' i \'/**taiit«gy<a Gazdásági E\'ycsühjii <s a nifcgyri UgyveVo-gJfeí IlivaUíos kftísloiive.
y \' i \' \' 1 j IJ \' í t? 1 j • • m p n
, ft MEGJELENIK HETENKiNT KETSZER SZERDÁN ( ÉL IVEN ÉS 8 iíMBATOH (E6ÉSZ IVEM.)
ÉH—\'—v ■ \' i".\' :T}{ H• i ; IIH-\' \'f ii t , 1
yletek a sajtó terén. **** 1 u ri iH»*dU.Mien wtót^iái oféiem?- „Adria 4 és Triésal. deBi p .w? d !» Wt a< ii
BlLtív i i é íttk ; l ^n^.iij.! művelt ember,\' kD/uii- ^ényhifkjia rab $tá nádasok jobb in 1 | \' f |>! I letékéa !i» U|e, í kon sjtri»cs<íi\'got<jo
küilu »L i i i k ■ MV* M van i habár a ,i mznakj ai konyít ; ia, Uejötag jobb u ölaszor zágban, ÍTspc^i top.; f ban, körül kulianá, bíjgy {pgo)-üsztjr*fc
, \\ 1 1 I uiflvftwt nini HUétonvíiii tunyát i> itólilik «.MMif l6fi , n int \\\\ui*m A. A^liiban, íták iihír »lás kUtó, ixen (ncmUie^t) júfcéyel At«t[ia »ót itót
\'TI? T » i T vu». k inöü 4 f 1 lUt ^ iy t^ulat |, fi«ii»Uljn (niglnv tót W f,* WHff^ Jr
\\ \\nUn«t|»k uh»v\\ j\\ hicJVü | f i I (1 J I i - leh^k. inchj« o^zág leig< ri keri^ke- piUailak. ^ JVéulria »itial
A knltö mavülll^K^\' weiü birö ni»uA*.i> |o£a ^nkinot: ,lu,| ,a7í | ^ e ui egy ihiliiú >:anv %rii»t ^h^ncziót bt-
a urunk I.yvrui, mt\'rt \\*azk i knxbniíg i«! akar mulatnia a -ihüv/v 0 ifaoi int i-ril» Wfurfáaa a/, a ai j p^n \'mcsjst psl Fiti\'iic mint izjourák- toaiuiwsk, | á AogrsoL el«6 poittt
FÖ^ui Mtíiimk b«»ay a nyilvá* h\'x n^pi bíró bul»|óc>/. iam^g lóa^ilíjulí^iiak, ha tféldául\' art J s i»aH)jjr m«í artbiáüik tói rőtebb afalfrfíák aj mkgjar Adrfa
i ficm h. Uíétbi*li ttttvok tár" \' ak,ir MiM toglalkníik. tob.U a •\'abid.;/iot arn| v» (Lak bUaxfli UÜÖtdU c?n) Mik cl a lurseíildi\' i iav-. fctlálJt
;4lAi V u^ttJL,/, . \' művelt kö/WK olyan Urgy^yal a V o| y . ont iAt f índnn az a ™> kK\'^í, >erp<»ll ni ki fics^i! .^zétól nemi v^ttnk ug^n
..im, a UMhttl.\' 11 » L ; í -i. báiíl llL,..i mLU tkfil,/.ií szeiíbni, » catk e kéttu nem mindet készpénz gvai.úut, de ugy lát-
neth via. I ^ ^ éft eM,mlt rffi UJ" " rg:H 8/a b>gl4a. iUiM az Adr a\' tér J jp: r jáin szik, íhugy OM^^tLíU
(>fUrKy\'iiu\\ (lenyAi ki»Av^ mi a j KwimaSándor kir, iúrtgy^a ur ua^y WKjR iogalna Is olt wovh minden rooz[aL, oely mma^kozlk a rállklatot Títéogaliii. Öc
Utol Mrti.^rn^t íufg mélyebben *>öliót rgy olyan d .iogból, uielyről b\'g»öbb 4avart, k|>ql| a láubadaig j t kiklU) érdekfbi\'rt tftr énik, IVjei il- rniotán a monarcl iának LA ily\' villa
wti itt\'mtmaMa a rAjialom molv a M^1 Iwönafg tudumtat |r|M»fÍboé^a4a|, almAfck tuíajdonán i) tal rg\\ cll«\'»e mté/dt Imditervkéi t te- latra jépenHí\'iígel a :Ok«ége|nitjcst azt\'tyl-
• üfvt cvfri * 1 £11 t v^U vuli: nrm bibaem? Mubnd megtáum tliajáiúva.1, a $ttn kintoljik. Aiwztriának rikémr/He t len- lene liiin.Quk. Iiopv az égéjz dolognak
u \\ « .íiiaiTi \'\' KffTébiUá afaöK^aUk itfaw w.|Mv«Ík korlat inaUva ^ ^ ^láíynfcjc, mely ez« €ik h yei csak egyes nagas allá^u ^oek érdeWei
IV, mert a be<MU. bo/y min- r-«yeui|raw > ugy^m * i^ai tm é< a^ soh i y k kHndalóétüliáii
m. \\ a i . . : , v .iii A művriletiiin kíV/uti»< ti élőit »\'JJY<,») njütelenke lesekkel levea/ll»í( a • , I 1 r L
stílül sttLadüa bantalmuzt^t- Vrtn A niti>weM«i aozt^S\'R oh»u j r »4ru al ai»|f de mcIK a m« n iic hnak Kittgáljuk kasé \'kfizeUbr6l ttiy
. .. g^ lrei- tk^g .. l«b«t*a *** v»az. dH.prl,bar i y.M, Krxanu> W*. ttofoli a • ^btóaig iéppej. ,,akl^n loll a |..g«ít,bb .4^tl u sig. Ausztriáiéi mint Magjainrylgnak
ít n .ajlé Úúüáguk inján tiytti Uanén a magvai törla|iirói W >tll^yrai4mtot aV azjabtj iklózik, képu.)en iiamá- éldelni, gerészeti ^ekjeid\\ |l [
a lyuUnw tárgyaLa körnek aa M \\t<>Uhu\\ be^ámiiba. « »«• ^talmik kintien >zu bog, egy ii.ákik csöitóoa ársa bla.i^ikzág Iigr«\'gc4!c:jü«a mé^ia
ének Whuéfcüe«,^ae Ineaára a ^Uname^í a^mben nem az lenne l>ad, a u.i baabnda. I un,.,4/\'clli:iU zegy keURt|a É öhfe ^ J.|k J ^Jégfo gaUa ikft^pten^.
M,uouu " \' a nntwira a © m . r ,, , nLrll.tuUL.nL lr« 1 nielyiH Kyak a« Oly érátuitcl \'nlÜ k srft • ]. i 1 , , ,_. if . . .i,T
£&M»Vf*tbea kieí^ítetlonül a/i>kU W»dataf- bpg| foglalkV/z6k, banem | ** p«nek a Ühg» atalo nnnk k. 1 • ] | JA .njjutot és északWnkai -kikp-
•Mii » »*ru*|l f,l..| K&i íme az a/, boay ne ftgta iW/^k \'vksle,i Lpf» «<>dW a ahjtttíabadaak terén a «f L [ I . »6kbiB érkWo min iro. bajpnhk meg kell
I • \' . J x ..T; , I Mwda..a k? ela/er éaniindlkorrJl\' se ailbdl a n, irti^imi f«\'•» vagyunk abk,k k I!n uttel e o^.t Ufllnfe Iiogy jáz adriai tó,
ÉÉ* bí " g a\\< vé; írÍVileir iXiSS li\'iiiilen azabad ! m ba.zLo, fea L, ff1 1 f\' rf Ht ^^ 41"
nem»mi\'k o^-j mnaik utjai a \'hT^V\'-T1! . i; ■ .. I Ll4 L . T- tűk, Míg mi njult crovtel. vi Ina i fog- állanak n Mirazti h a éuiéei kikfitok.
1 .|« aWlt íegeití ?ör ia az iga/.- S va«|Vgok|k|il nem.I a nioralia tula|d« nokktt n int becsli Fjl|lue f^virág ÍU* koz, g fűid rajií | f\'-kv/Uől s|rilazó bájr*.
1 ./ -lg.ilti|táau|k .yik Kv.zma í"ulalloz»k. Ez leune ii»egöb5 betnje j6|fiirnevel, bibit, tOztiazl«-lö czulalí lúliúl j»jkiál!is»k b hbz« tik a nyokit azjéztrákíiiiagyari ijloyd táhii-
L L kir Mr^v^/ \'vt\'aazit U imnda^n u.l^odáanakL uielki-t a% |4et sut dzokkal ;. a/.« inekl el mvzl í biro«|á|«m másik felénél szék Vm l J, az jat ciak bkiiiar ííjl^mőrlé, a mennyiben
I t * ,1 il 1 iruJmlmi H/mvonaláki az anyagi [iilaílono ent? leli i IrredAtizmiw szédelgés* pedl \' pgy mm DzleUMMH \\k^ IjCianlebek iníiidinkktb
I irssirjs^sr dufe^-^at
I . • I.\' N H... , t Ml minden- ».-daU>m ki)a|| elkliivetjuk. | Uüng aa,e^n tuiajdohoa Ilin l > ,^ Mik/.,« h imb tic \'J, 1 r rszt, alütt a Ugaii forgnUun j íegnagjpib
■llfcMU^iw;.injinn^ ^ di- a Mrrt bjkz"ft jól ván: a jnirgéU i nirerenyloU ktM16a-nirr6i.yli»k • liogylEiumil.au i«4 ejrj twi|j ri li >j SzAaí részbin aij Ingói. ii*bb [jiiknyban \\lh
1 .aiui-.i kor.- touiuitl.ojy mt^nxlija bftíabe/ .inlbd™ eniberJek joriA van, 4kr|dlenem I ^o^áletenkért rnbJ > tát suliit léte illetik, .mély bi r I A fe ztria ,lig ak oli|z| és fi mezia, líajfckra és hk-
I V: .«/ ulUun .iiviW i\'b\'itl ^ «lvan megMbéiéabz UÍvL joga, fPP4\'11 o15 "cm ""kvuczif.ni, s józá>2 vállkl(itokra is esq [j bely e&
V k,U (1N-;ilU U,l,l\'u lmUAr4 «n»ely rtem U^j Liiit a ov.it, mintb pdizemjrt intéz,niHyk Magja, ^aág i U.I r fg l^t l)él.Éurv|*T.I ö?íkfttteiéU t lévén, be-
*T \\ * i - i 1 L \\ azt iJöiiOu a.-irit4fféife a ikíQlelniI á^lW\' íarsi latnak nefa jeti eihz- irsa hoztak\' i»b i k vfl lek futa árukat I Bs
1 u i,. h e . érint UebelM>eri ^a.nk im^lbeté.eUllébi meifn?let. | p a f™1™1 - nAndamelletl (Aöállfés I) él rakniániilJ kleXiitése,géljéből f
l ir*íxtv ^Uuníjó mrVényazékal ál- Azért ttbátv mert á/. éijetlén Jkli Ön | R érvény, jianeia a larst ul nyjujna. njtkJ iiogy kalmi ag* jlViébíel, s né|^ ( Fiumét! is
Kennek sok olyan dkdogl v\'aji, dal°m "át a|ko 1 igeil is magi Magjjiiország ncmchak tojjglren mu ériniatiék.l í
1 t.itá .i a/ irói h^ibíúlságr amilyentől az (rtrleoiéaa ^z fog, térni Muinlen rágalönvv.5 tátja ijimiuáij khz^da4gl |ijóbisíget, psnpin! ncmie^azdaU^ f^jlódéiá*,
la v ^/ u ló és a auitó azHbadaáffá^ftifcti érzék elfordul? Wtéii bogv ("Mnesakja társadklonbankm a saj < dc eli van bálároxva,||Mgy évt\\ í* tn- ,ámu,k»va|ak iMrete* nMt vámpofi.
amaayarV »ok me^ondolatUu etiber lárörfsN i. fa a.Wkjáól m gesztitől ^tpLl^ * r^ff I {^wtite^ JPHt
i U íi 1 11 isai^szalLlsátf A dán i ciak akki «*ercp«lnl. .1 uozvd rgy i nto fO fisjázM élrtbeWp-
\'"-A niet frr/, ba a na ámJl Hiaáaaabfti \' J " f\' K \\ 2 ^ IL fetéuUliOgy!U fé Miatti tetfcit. mii u kgi K-lis bajúzás
lí.Vi^ «Ant ♦T/<kk|l biró lelek azinvenalnnlál^ka^rrkl dnblltat^a V* Al«*l^>san mehető és élves , J?> L fA , % ^jA^a tólWtHf fölvákáii ívolt Avatva.. \'
I tie\'\'u tV.vdtil él i"ilnk. Ui- ét beeaméH\'^t^r IMj»f Aaért ii e 11 n""! . \' . „.I . i takólUk\' n»abii|cttt rj^}\' ni jajii kUl- Mnke/fit az Alria-társiljit
\\V- ■ - ^ ■ - t -• -- ■-—--1—i---H-----1--—r h""1 f\' r" H «
I t I i \' \' • Ali de m túlí.ltQit I • r"«»k<Mlt»ik \'liéfabtr\' Állni k ; j»y rtnj II nu ; • i^\'-rík ; ké|)< i volnék éretted Ulr uU • ki- »>ired«iln«M n««j j klildj agy Olldnr
larcza la. fcbprulnvlng. l i kAkwy^i.if^t ilu ltoiupil úk /\'kn\'ii. I , | «-/ki.^li.i, o uklio^y inf^^) H.|l«k • u*r«l ti«itirubát .\'»<» uiiilt m<li>axy A\'Rok ii„|jjaun.
» 8 i«Hn iiMi*jtuek i ám Utok « orr* i lén ipor a mai itlőki j I inbifin\'il!" T ! Á\'tgT jpédig falfton mfl\'tUd lelMMa*|k
Féihea CMilnKok ; ! j lien $>Ongy»or lugel Nnt# tvk eli, mig hjre (i , * JlAt c akugr^n éeíjlwr ■ j 6a Urc/oiU.»»k, vféy niflg/jdk^z icgftlu**-
II „ Uúr u.tthé itt »»[.*.\' 1 xtlt i Ijk^rtífi"felié* gyjjngyf tét linelDkitt; • • kb te raég kénl«-d ?«I ; i t«lnek!a
AUfc. r I ti U. i -mAi.y, kól.k) jj jj JUrik Rrctái i tg ^piléj ftzon r6%é i I UHa lg worohzJ «kjk r W ) >»it»d JU»d; Roaiililadel njlgy retiél/aak
ÍJ iíir n.áW- \\4 Miout-c e»t» vérbe. M\'ijd ui^.l lta»*UI»ii:l j ^r, molyiit n lorméw ot • pillái miben leli f ; utón i>g)*tl"i kivAn«*gdmál,! libi y leuxUlj ki ^íiígmikM é« ro:c*»k « te Allé
I N í a hi. lWy díeM\'Wek: R\'tllK*!f,u ÍM,ÖV5<"r,X J i L\\ \\ PrHf\' ^\'í l»er étltk Mondráki- , ;No» ? I.«ig> I dért »linrg^kt-] ] J;T Tf il A ün «• méj u| iÜgyet bot, gyekren Urt*n|.:Ue c»R. Wvtf)/ fíftvftu gyOngtükl mfly.|ki4 fájdi imaétit lői.viri j í.|Hbgy vigyél Vfilíjdii 81*1 s^or< <lmée Jllot Vnn ketobnwiredtI
•» • k még h haivedt levefek. I I i I ■snnsiWjilioc.ái«oit( ti. . Plevíii üli; liSrctolni aknreRl Upin < rl , JA» Mgvii, kigyololn. [de U léged *
61 • I c lilik a Fejéi InliUjára Aine f tf», jibent n k i • «-.é«tt-0iníri liarcaolni aki rok a élMt< i {olyan legyei •xanUék, n« {edd r>«n néeea,
I; b« -trk*d .I.n«kem, t Q y 0T08Z II 0 8 no. ráveteti, >Semei kéuj (b<M! ive id> • lovn e I • jí«d vMeni, i rbaidni ápolni vaj yj pfd|| »eN lm miUad. anédeik; kértek jeliét állj jrf
II A « örülik, k«i a nep, BfettfL • 1 KMtak, mljd . kidűli] est< j * t eineíidOrb i, fg) üti etetni j eknrok I" j I uándékodtél ?r I .j i i -e il\\"iu\'i> v.ikgJiu^y lm «:virág»oU, óíWtvÍvo k^ble\'uyokieUnnl pi egr oim* kedetr; jel i A fíata leány oly elkéiiéwl wéll, ,Neio j Atloki el Loke t ML hogy veléd yj^.c* tótertöi ^Inuat lűeft íftaj BZOMUBB sa^DOH. (ifi. 4-. f 1 j ),0gy k» 5ru gt megdöbUIilijfl• ll.il >« el- menjek; mondj igent, háj jkeretia vaajr
I ! I* \' A fdntidéxtttt I aavi kat Idéntégkivttí í »sántMg wé t belfile, gytin fftíII I «em« wik- «olm »ém íq«t* ittíibí tálni « #.ilnkn !■
If™«e», nem ogj, miként L -i , \\ 15 1 mondé. T r&katUrórU é. eg«»a vi\'éMt! (V iliOi I lányi Aj b\'% wemei Vadul\' IfliiMak, jai^a
1 I u inibd^nwp í ^.toi, l^d laani-iV! m ég »erö. Báró Dü.igetid Wl ilimir fin.agy, • «aoieiil íorn lángja árau\'á ül j. | | knmotjj wijjt ölt. me^ra ée fty UVagO» tob,
riíy Wm p,,^ K)u,i,a lingM Óva, r^N dkjeff ^ A^ T.i ÜT\'Í uXT. kil.,r. , bdc«u^nr»U nté, ee vol ak, - 1 ]Huvá K.»ndol.«" WUffl tbU 1 uda I »••«) «.HKgyuek ftoll «4g oka ro^l
ü , • i>. «é/ fi^Taaztin >ii»eni"i l tabué nem ftttii koIui éa h Uihl OU . , T , .1 . ,, ... a" • g«»nuui»a t«»« \'TT: . { I I T"
I V y U|C/ VLU |M,t/tu.i koatoiuaettaiT tér*s tiaxa "^T4"\' ,wír 1 fcl fl^elt, de 1.. f«|«„, H e-ai ba Onn ? bétnéio iádét, b»gy , ji A. , J[ L
1 ■■ -\'r"....m .nMfcáSfm . . » !á,Lió eX áK Ortk fia-laíurdall. [ .fik,;! *** barcU jm uli é 1 egy , ,K.té .á|ed t^ailretóailUanrande,
I % W, bét I egyto S *\'önumln-k«|rvi;s» ráiU f,^.. \\ kW ti í- I H TI ^\'fg^ * p# miál Xftd
I f| gondolj t»«ám, |Ux»on Iiogy Konar 1 T - >1 , u I «n«ne«l K«?re teiűpl r [ ti^i..,., I , }
it: . fej fSl y . * • • k< éi kiiiioédbailaa fáSalm» oko^, lm <udo . 6 ""\'J«f ^ "rf 1 Mf ^MlnÖm !k,Jv«a Wlldinfi, f- nlomU
1 4 A u\' ílM"6 \\_) Odtwa, n tcngMparti r^yai oro» l.oty izerdtlok\', furróí.to Itlek, I amint ni. r WI . ? Ptr 2 \'O Z. K^an.nxd.,! ú feimgyot átíárelva, • forró
I váron taríl el ellőnünk. X w,kL m (ha lidom, ho, i L t^Urt miádk aná.n, ^ mbbf- vriaM: n fo- 0^kjalvWl ] J -i
I A IciküiStyeu roppanl hajóik} terül ké<a Volnék (retled Uloléinot ic Háldoti , L \'Kii , » \' ^lalen relrd Roeoronnda !" mondá aa
I . s I iknm Ihtltél tnolyen éa;<-»r tgyvcr4 krtona .vúllit kéae tolnék bármit ttette li elkOVatiii, l.o, r J , 1N1W T,0" "3SÍS 1°S 3* 6rn,l©r •*r®kf» T efcU,A,í P^-
j \' Ülik a toipartiW, hogy a Imielina. ó^.mk ineigy^almMaUk tiJa . ^r.lmetnrfil éa . iflfl M Ir Tio.»«otuir hadnagy urf
1 aa/riUN L Merotan Plotiiü k«le^t ,mt>gner«aaék. A kéataletek igy bdolMa. 1 ?- ^ || | f "SÍ Í S\'áhL iS . veled a ♦i.wnllfá^ f otoodá
1 1 t ban folynak í. a mint birKk, nebá.,y >Élel.et Croeüf, li >ky a»rrel« 1 .1. WV tt?!? M n^ ptítbmi a> Irf.
1 a I a iléftaaeHeeva imp mulvn eUmgyják akiktitot. A •ürgÖlMo mii ér nt jk •urelcmljlm uTno«
lienna OrOiák J «ki nem aao^ví|v«»« miy h„ ^^ b.Vptakkel lávoaoé.
1 rv - .V" \' ^.apaiból -gy áaial, ..lig 20j » »«Uó tnlrlrU liiTes, lm ü gyí ífclom aen.tni; i| WnTW n*® ! fj A1 KbeMnünda Ordmnijoniia ngrándowlt
őrnagy bfi.MkOaik ki, iaiéggé kardját kar|a mit ér>a^Wui, ba ofcik i Uuzt\'ft «xA K*a t lökemW Pf" W ^oUjalOin. ...Ky kwlt^él etkUérlali é« «aék
r.nu...^ a!á tmi gyor« l^piekQ .iul a Ongr.- roilekHUétPk, d« 4 ?va óUKgni aolm m i W bbém in-ralrnem !t M afg a-^ién dy^gAtl Ve»«ival Kbogftihaija.
v a, 7 f Oaiton m.g h|y 4roe áieaába kanya- i vo3i éttlalJm nem ial Uf f j \\ f^W «\'i"\'bog* igyjél I lal« fan l T keli tetfnem még ma minden«IQ
1 K \'.V .:TuL« rodva agy éuulo «n -f mvlynrk komor f»Ui >1Uo-ftÍnin(lft ni I W\'l vjllí »S «}ié|od, Mfi\'y *me|lak J ti| Ifi «M ¥ •«»«- kuniéul, ié«Mi WtéÉmir aa mó»dá, !.<«»
1 fíh "Ki •a^adéVi (enaálUUáKmUiáH \'- ^IIUmI. gokabbitn lf, T T | í tfmreVklfahm J- I , j holuatroién il ke\'l .indulmmk j i — inondá
1 Ovmne .aiiogáa llaiolt MOiról HU«U í .0>na4y I lm a *"«• «4iioWe«ak paik> - JHát tigyW vajad iké lom „m^jft,j - M irhát;a régt Mlj«» a
1? , Uí •Lí HU kia b *l«n<eet>"b*»n4. mM.ai#tt hallani: é>) ftftiltrájH|v<m báni óit, m OM^ugyau Hl M«\'n»áy W* W p 1 haaa é« Vwéaee aa nll-a t Hén*M hintem
4a kMbb a uái Wft&í UgOmbh lön. lUnt teíia, nky UljeeM i ;» k itelél? If . , UfUr ^ f>f lógunk aeUi m eroeeofc I f^yterein^
* „kér- i Uiborlíi^nr my alig IH | J\\ ÍkW#W «»«;■ I kl iéL| télem bárm I, M^jMreabaii ié«at ronn, «ék. I UN ml | p^ jgyiíl e|).g c|o.( F - végéé
-tóW f 1 éeea nő urkli el, WU iürtoi bf léinek ban eü leü|eégejaben éti uiiiii w|t elére ie tiej ^ Orttag^ vagy éa ^ á«u4 latkedUUu. .
Szerke^ztAl Iroda. Hova a láp éeltapi ri* aséj illelfi k<>alemények küldeodök U| városbáa aleaa Slf. n. Ittrmwntétlen lavelek esak mmrl kesékből íégadtataak. el :F
Káéiralok vieeta nem köldrtnek.
IKflIttér: Fsjtíisore| 10 kr.
fe^ARi SHip
■■ lhII vía (aIos k6%Ión Ve.
■ t . í i\\ ri! i.. ^ hi y i P 11 li H II ■ 1 ® 1 ; m
MEGJELENIK HETENKiNT KETSZER SZER3M ( ÉL IVEH ÉS 3 tCMBATOH (E6ÉSZ IVÉN.)
l>ó\'l«Vk darab é életit a becaljleé jellen Mki vettf\'ti eféle mr-tnűveU embt*r,\' ku/on- i fényletek, is rab ^ta nadaaok jobbin lég ia ynn a habár a iiu/.nnk al aonyb in, 11 előleg jobb m n alaesonyitja magát t> ^e<jdili)t i aiKltffi/ néfi , n int liazteaié-médiáé az«*rt liiég ia vau. g«\'a inttkí ?\' Ibit iz |ilv mtpélle líKlVellaéjfuel1 nem biró jpib^aJaiW nini ijeu jop ai-nkiner akar m .látni a a -Mvéj- 0 \'"I l-\'fd» felfotfáaa az a si } ntm QÍr«^ boliócfc iameg 16az.iJ>sulj ágnak, ba aéldAul* azt U 1 foglalkozik, tebút a •\'ablkds./iot arri ví ífiimk bUa\'/tti ^nség tílyan lárgynyal a f1 f| I y |» o s t in A r f í n d e n a z a tzá. vaU 6a miért csinált Hiszen nz Pg;él| pilgárl aia
lor kirjíüllgjéaz ur na^y .baaaig^kj fogalna la, ott a/envü olyan dologból, melyről b\'glöbb ^avart, L iqll a nmbadság i fivelt UröiiBég ludomást rendboqtáaáai, a Uiáíok tulajdonán il : nem bibaem? mbnd megtáinn |liauááva3, a szcn
iiráiíjt aíoilgyéazniik ignsa wWy«jkj korlát ins|gáva| és mi ibvéletldn kiV/i.i,a. L\' előtt « fektelenke lesekkel óvea/ibf t(
ücni • < idié, mely el jts jutott ai il letőkéá liftfíi:re.j s jíznn s^rtíicaés\'goado lat Itpriíl kjiliéinéj\', (itígy abgó)-ű^(r|k (nem tfie-ztj) jóköyel Atisztria név slatt egy új tetóq bijózási |ta|eaIatot ik-piUaijak. s jio^rJéuére | A Isztria átial egy milíití isjfaáy loriiit; dabVcneziót bíz-tosiuáiiak, 11 á pro^ranim elaó poatna ayanint\' nmi áraAítták a magyar Adria baláliit piokjaiéálnL
1\'riestt; i^zétől nem vaszünk ugvan mindéit készpénz gyanátá, le agy látszik, bog) i bícij kormájoy jbajlandóiiák mutatk*07ik a vállalatot látángitui. De miotán a monarcl Iának egy ily\' vápftt-latra épe,inggel «ük«ége nincs, azt\' kel-lene liinnQnk. hopv az égéjz dolognak csak egves magas allá^u egynek érdeléei k«\'p \'/ák kiinÜnló p< nt játj \'
Vizsgáljak k rn.\'í j köze ebbrél ncy Ausztriának; mint Magyarnr-jzágnak len-gerészeti «i>jekeit .
U\'a-z n|szág le gvégcso!i elúoa méhen bein ülik aj Hlágfo galuin Iknpptciigerlje.
iA .njUgot és észak-amerikai • kíko-tókbül ;érkp,ó min len bajpnhk meg kéli e e^uesiit Ui ölnie bogy iáz adriai lengéi bn jn -si.ij Knn legéiaaiibb réázén állanak n Mieszti és a Miiiei kikfitÁ. 6 fdldtajzi! fekv/hból s^rijiazó bájrá-nyokat az nkztrákunagyar Iiloyd táhn-lat ciak baipar (2 lísnaertqj a meunyibeti Qzleül^rét a IiCiantebeti, jmíndinkatb erósite s a |szuezi esatorjía | iiiegnyítiáfa után jiz ázliéi iize be is utc^eaaté. {Bi-aliltt a n}jngúii forgaUjni legnagrjoDb részben én ingói, ii«ebb jnányban inadig ak olaW és fi mrzia, hajukra és íba-józá^il yáll|il|ttokra is csenj mely em Déi-Eui«,»t>pyal Ösi íkAUeiéM) D lévén,lbk-hoztak iiii j kivittek In^t árukatI fis rakiiraányaU kipgpzitése ietéijából ;al kalmiiag jlViéktol, s néha Fiumét! ;is érintatiek.l
psiipiiii nenu ctgazdaUgi fejlódés1, támogatvajar ismeretes néniét vámpofi-tika jáiialL lette s/ükséáe.^ó Fiumére iiézva egv lUdhze esH-liajízáí| ólí^tbeléptetését, mnil az idüigi .\\jii<»llás bajózás ffilváltáféra jvölk Hívatva. í
le|etkczc«t az Alria-társalkt
niorálU tulajdi nokat, njint becsli letet, jói Ilimével, iiiu\'lt, (Oztiaztelo tot sat azokkal ;. a/.i|iuekl el nŐ/zl I mi:i| hz nnyagi liilalüono tat? leli i épptín azokkal a Bzeaiekkil kel) n»\'z nllnk az őzen tnléjdomok rllen elk > voteit níerénvleti kei | jéa-jn er6nyl<"»k •
dalom ia, bát ojkko: igen ia magi uoz fog}\' térni púin len rágalünav.i iieineBak ja társadklor , hanem a saj < terén in 6a a s>\\ldk]á ól inegtisztiloi sajtAnnláidság áldási, caak akki leaz álláláiiwtan I ere dietó éa élve \\
llliitŐi I \' 1 1
l dnbáliatva 1 Azért ti e t
szinvi nalonjállfikat /-B beenn^raleiv e !
« i "»*kfMll\'ik \'bótehér \' állni \'a ; gy fin) Hl Hm.;\' < ] kék átemeli Ii<hh,||.i ilu ikoi|ipil ák ékb?iií 11 I jl ^4>rögin<\'t«|«^a orra i láll »pei ajkai idékh ] i iben gyünayeortogal Ctnte tek ele, inig liya 11 I Mirill fehSr gyOngyf) xéi liaKotmitt.\'
Jtai iiR mc/.át ii ég laépiléi azon róa« i I |>ír, rtielys a inrrnéa et i pillanatban lebé t* réá, tnelyxn végig per ettek azon drág t • gyÖngTtikl melyiiket i\'ájd Ima jo étll lónvira; I meiböl boc\'áj\'oii, ti. j,
Fejéi jobbjára Ráma n v», - libeiit a k i • I ráveteti, ■seiuoi kétaéebo^tve id<i a tovn c i ^ kállak, mkjd . kidUlié ezii | m emgüdOrb •, kfble nyngialéiial pi] egv i oine kedétij töj i
alá. 4~ 1
A fiintidézuU | tavikat kkuégkivdl i
lUOtidé.
Báré] Dongetim AVI ulimir\'i f»i nagy, kiben bdc«u*zavak I atéi ire votjak, — I • vozni akaaván, már la aj éhozéit, do in ■ vakra viedmtordnli. I •
nR(laamtindal" I — a ólt a |eáiiybOz ■ - | nmit j<-li>njni;ui-k e un vak i Dem^égy rUgi » WfgKjOAoave ti«aia Hi igéi »ei^lmumiői\' \' \' JBe<Stnttn3a^-kj»i rvei dn rázta f«*)Ai. örnagyTj em í — uioi.4á.
.Ncta? nem ellBate I mu\'tfiant sxon • 1 meiu bianiiyitékát ? tted &ominn»da ez n , kcéi kimojdlmtlan fájlalni a okok, lm ludo » | hogy luietUk\', forrón «o étiek, amint m> ; mo&i, aeiiki. tetn aaeMetl, íha tadbm, boj \' í ké«--toliiéV\' éreiledllélelMnat ii illáidon , I kéta volnék bármit iratle 1 elkOVotni, ho| i íneggwzliMielek tiuia a oralmemr&l éa ;» * igy bántnta* 1 " jj 1 n&l^alehet Srnaiw, ti »tty aa>*reln 1 e \\
& mii ér» nz a aserelcmLVIm iiTnoa lienna örör ; 6 mlt*^rla Iikres, lm al gyt télem aenuni; l| |n mat ér LazorUÍnr, ba eb rk i nuazta *ii „ia r i- regiek11 léi(Uk, da ai t va Hággm aolm «c i
\\ V(Ht 6«itallili nem ial *"*Jrl ai .(t\'iM^uoda nck t éíMok, keeeéi) vjllí
it gohabban Hll i
it jjOtni|g| 1 lm a ftkijeW e*ak paijk>
; S)V aaiáréjinVan b«ui ód, ia|oMikugyau Hl int roíifi ujjy l4ljoei\'ad « ;y k trnaeiivl r t,"\' 1H l Mlniéd(ilt angya í kl réki|\'t«em bárm I, an aü leket eégakbm éti mbn eit elére u ma J
igéréa; ká|i<« volnék éretted .li irmit « ki-n</klMlliii, o akhogy in^ggh <lxli|a inllck • torel-mbifiníl lfl
* LI,bU e ak ugyan MetfclazPj" j .
* „Ki m még kénloe-d VM I i
LHa ig i7.án aierelaxi akad in tojieitad ázou iigyetl" kivánaégomat/lmyLi;
\'.LNoa? l»OM.f.> ; I
> Hogy v igyél vplt)d i i SlpÜ Mtort i ba éa Plevíiá alá ; hsrccolni .aknron > •axán < rt e-iénaáremérl liarcxolni aki rok a Siett • | *é ged védeni, i éboíülf»i ápolni vaf y pjidjg ve|i?d fgyUtj eteani j akarok r
A liflta leány olv elli >é| íoaabl aaólt, .hogy nz fim gt <mogaÖubü ii { ||hoi ia al-aeántaág ató , lielfile, gy Un s.«ir|t iaem« eaik-rákat (arórta éa egéaz vadját! a Iliéi I lányi aieieiél íorn lángja áraaa\'á <á. 11
illóvá gondola*\' em I to|«aii i uda I T«lemla e«ai ba jOnnj ? há t iiaiaj tűdét, hogy ii6Í.i>vk tüitti urakad karcai a jmjnei éi egy-áwáléé a ka ouai vaolgálaU tátif élljl i telt? H Iii-r. ok ( gé» I Ku.ópéMui igy va i r
JKu vii tad akarok meliin M Imiin i r t no 1 aileueiu kéré lempt
illoe«ái i meg aagyalémi ti lj黫ji Inhe-I ik.áloii jvuloiii ioanod jraníjd meg hogy 1 aiennji gont ot okotitél nnkem 11 bar 11 kö-I Se|>e(íé, mid\' u iníndeü peikaboii ecél i éle-i tfdért limádk tízuáni, a mely velaélmn fe* rngno l"
JMem 1 iiioh moar mondád, liodj mindent mogietlilél ér^ttam* oaakhof} ^od rfilj mekgy^^mb»t*an ? mwl íatov i W| inir,\' Iiogy fabdtam liénnca; (jljulm iwob iiám el Rzeati^iomet, aki nbm aaort|i; valld meg tirántAi ugyje, hogy nem éaereu i r";
,|Riieaiifnn4al tekatMnyipé béiá ivél, lmll mén birém ár^ralmem ít néJ mén) ani; 4- néioly tgae. mimho|Mr így él I lai« van V világon, hdgy iieere|leK ; i\'m th itl IH
. - ;|Hát vigyél vaiadtf* H tUjéí lom-m«mi^ kWit aai Itnaáy nyi kn ki rdl h i vén.
^illár mempmí Im^y n^la* ■ jnei i «aar-batl ajlbajraalMii !té«at jtrolin rékj I Itraj in I* JTe Oraagy VNgy éa |Ur htík | á.od
Ab de liji i>z ég faíUltti K borulni íng. H imm tifabi[inek\'rám Fémea oaiílngok ;
UiZO.I
Akk-r Mi-\'g, i<-méi.y, aólm) Mitid, uijanl liaatlálaii: I Halyége<>t|\'>iu a tai(g.*iuak i Öreéi>)« lio eaíl. Iföwy Ifiofin.
Naqy-Kanizsa, 1882. sz^mpaton, ázeptember 9 én
ylatek a sajtó terén.
) Utki\'uy megérjük a mi elvű tNkUdt\'i7."kí miezmáiixüitk [f bi*gy mnaik biróaág.\'t 1 .i»,Ui<ink N>tt, abt*\\ a sajtó ^iiV^tettlbeCnUlel^rté^iU\'lég. I A Í^M birö
ít nTUiiki nyerni, mert igázár lólui M^riiak, bngy a nyilvá* g Rém WeaiOétbeli\' Ügyek tár* laára yaíiVj A bee.sftlet »ziui<a-nain tőiben, bt^^ átalknoa vi/a-
i *<*}<+ a/Att imég ia ynn a habár a mAvéazet n^m alaésonyitjá magát e \\ deatkákí^j komédiái azért liieg ia vau. ,A knVlő i
kiUbnaeg ia\' akar áiolatui\'a a -ihúv/v */i lélekkel ntm liiró bul^óctr. ia meg akar élni. Miá|t .foglalkozik, tebút a művelt kOzbnség ülyan tárgy^yal a mi nem botzá vaU 6a miért cainált í Urg^a>tl fegyéi. kit A ve, mi a , ^.amaSántlor kir. íüllgjéaz ur na«y illet «eiMénn^t még mélyebben, j 1,uhó1 d«»l«gb6Íf melyrtJl
tieti, mint maga a rágalom,.mely , ft ludomáat
re^let gvép»..ui lapból l^J. v»U Vnlna : nem liUaem ?
De, mert a beéattH. bogy min-1 Kgyébiráut a Tt3ögyéa^m>k ignai kk\\ aftul sz^aJon bántalmazna- Vrtn A Mfcöbaég előtt
B i gel-iVei\' se leltet éa lué* veaz- d^i ^ael^b ar liiyen gyanúi
tbnd megtáinn
vedéi y.*k korliit
i-gyéb fektelenke «>HH\'e, holott n i aitáa. llanHni la magvai birlapirói
| ban áll Jjogy : a
1 a nyilV noa UrgyaU ezen . kiirmfk a/ JM irmaim be^ámitba-
M)IÍÍ daczára a <aii;tn»aL.gal akimben i^em az lenm
íVtt ki-legitetlrnill a/t»ku HÚ ífgláU^yafk,. hanem | ** r,inek a |>gi atalo nnak li
li, i letett Met, bát íme az ^ hogy . ne |g!a \'Wék vW. - I ftra kodhj a ei-jtttzabads^ ter^n
M»nda-a ki eftszejr éa minden korra, I ! ; ! «« iSJj T R \'"f ktt*}lut
irodalom lazinvo- »nin!den azabad i mi baszhos. És
. álnn»ii« Y\'f/^w ezilka^g aa elérté*
a^l/.a nemének 0,55 mnaík utjai I hogy a \\\\*%
Il kl. un it legelő ia az igaz- ***** «« V*\' pony va«jVgo%|il nem. | tulajdj
lg.tliaiáaufk e-yík ||« Kozma | CwgUlkuiik. K M«« Ihegöb5j betftje kir|ltuVgyé«./ v.i\'aaztott \\ nündaann Dolakodfcmakj, uielket az Í6t >Ht \'
Ke \'e/ a ^Ida b bet h^y i irodalmi tiiszteíaég jnzmvonaláki alól 1 ^anyagi vetőkre fí.g\'taUlni, mert az él-\' »Vló fírrczkiadványok a tíaztvségea I ÍWf" 1 ; . .v 1. . , tiil minden* if"dal»>m »«cf*«t közt elkj}ivotÍu{k.
"HBá-raHtf; n int.m le dí^ a h»Z\'\'n jól v«n: a ^negéU . , , ■P * ., T^
1 • 1 5 Iá.. Áki\'Tellenem llfOH^leteiá^rt rald
támadaai intéz?
.iiiégrov.>!lt, inintb
leai^ ít\'u \' bet*»Ue% .niipdeú éutbcTijek joffla van, I
11 > C I 4 > I KiH*^ ÜÜllHMIVjt. III\' 111
■1 .«/ allaut • jjvik\' ^Itíarn rli\'ltl V megMbétéabiz Aiintja joga,
in«g Ml n\\i|uia máVik polgára j ft*»ely u*«yíÍh.\'tAa aeui |máa, kttinl a
ü ia. a e a érint aaiát kebelMn-n »ni.g^lbet6ae! ellebi mt ij&nylet. ----r-
ir^v töi vény ezeket át- Azért ttbái, mert áz éijetlen jkiVÖu | be eaak a törvé,^y, (mneiá a grsk
f\'-i. | aggnék tok Olyan d(i»logl ínyére vnijtl
l., ) witá it a/ irói hz*bíúlg{tgv ^milyentől áz ^rtrlem éa ai íiakteaáég v és ti aajU> a/.abadaiigXt\' \'Itáíiti ér/.í-k\' <Kordul? tVuiiéil bogryl
iV\'-ri.\'. «111 va^a Miksai a magyar t»l- aok meggnudolatláii elnbér (jarbrí-I r^11 s in.ir it v iktg a-i a a met fre/, la a ná|ánn|l nia^aBaUjl*,\'
^iia^rf iránt fr/ékk"l .•rf^téaató íotdul el
,Za\\au tórciaja<
Uár ftiáaé la...
máaé 14 uKMt\'e ivít tcréee, i4<i. a\'árt. &*gy elfoled\'fciek : n <1 n.«\'ly uj 1 Ügyet boa, gyakran í£%!t.ui k még a b^vadt levetek.
bt\'Vlviiaai rni\'ék#d •niiekeiii, K\'jv n idón kel a nap,
-iu 0 ) Vuági iu*jiy lm virágzót\', .\'éi t5ve»iöi Miláuat aU(t
1*iü úgy 4Z^ielt>a én, nem ugy, miként
a aagy mibd^nnapi tOttH>g: W., Vfy kia g) ujtja lángú óvá, 4 )« \'tf pf^n tatcyaaztja tiiiem").
\'U naaliaMalwtiaRi, ine N-w.\'í/áiiHs i)!t.t vglrpel tet% * Zagyva nmei* ezéit tynkig: t • •> k, bé^ é\'ZVnvétlel&i.
t^Ái fí 14 May
v lmn*e wyka :
\' tél* e naiil neved le*z.
K ^ al4«fia tffVtaé Miáaxa. \\
] ka ni l»mét
<i iaa^á. W eeeraéeNi íf.efe «aánl
ü *■ tfténaáaava xaM-. 1
*ííí « reaséayaég,
a Mke^g, na^tyet
f t^piiwíia. v,
H ) lét tgS INllMg^
Egy orosz hösnö.
— • IV II } \'
Iftai 8Z0MMEE 8ÁND0H.
I
fiatén hdzzéd W\'ladín ír V in* ég vexé* I ral|#n diéeZ, d- «éaz*<4i^e jitaduu j, engem I ti<bbé ii«a fucn \'áiqi aolm\' é* láa a1 kiálloU 1 Imic- u\'éji 1.1 kort\'-iuzotlae iér»t ba#a Eií\'Vna aái.czai nlét, ngy Ulzg rgBT áial örök • ra éklll k\'-töngytU ürofpra ée lun igf^án
— mit tin et okojii líinili 4 ugy az<m-tolj nébu cfgy jfgy pii|anan>i ; ti»ik"ui ia ée ! gondolj l^ám, jufHon e»z^dl|e, Iiogy Roaar 1 li mutida t^ged kámendlmttan imgyim H/.er«t»*tt 1 ie •zci\'wItuétVl vieagtalébél. ■ l«lpu velad lú j
Odceaa, á tenget parti ri^ényaa oroaz vároa torll el eU>itUuk.
A kíküifiUeu roppanl hajóraj terttl et, melyen ozer éalrzer l- g) vrr»-a k^tonii a/úlltt intik a lolpartiW, hogy a hatalma* ösávnak Plovna knic»át .mfgMBeréazék. A kéaeaietek nagyban toiynak éa a tuint Ihirttk, áebánV nap múlva elhagyják akiktitot. A •arKéllklo e*a|mtbéi agy lalal, .alig 20i évpí aaámlálé őrnagy hentakáaik ki, léiéggó kaadját karjai a\'á VfNwi é* gyvH léptekkol I aíut a ti\'úgor-perton *égty, m>K i-g) »áioe tileaába kánya rodva agy épulo\'en *f Inolynek komor falai í egy ezá*adévi (euoáltá«át >U<1 alják — éltBnt Oy a >aiingáa líaloll jMlUirül i(U«in l klg ée *>kaiine eg) «b*li n#}» ia lébetétt naltani,) | da kée6bt> a uaibfitéd haitgambb lőn.i llenÁ | .iél<M UiÍK»rbéré*Mf ke^evai^. ary abc UH í éeee aC nsrüll el, iíallé ian«i tailámekban
Kezdetben fcflifökii j\'ilí^p\'i, jelenleg pe-4% mint ii 41Uw által aiubveoetiouált magyar tAísuiát teljesíti föladatát uuy mint itt i legneheiebb viszonyok kü tdU éi kladelemr* késiitett ifjú vállalat teljesíteni képe* lehet é* púdig ép ogy Trieszt Miiiii Fiiiuíü javára, Itend-Hiti*járatokat létesített, tót havonkénti kéts/eies íikököttotést létesített Glasgow, Liverpool, Hullás Löu-donnil Angliában, Bordöaux, Rouen, líav-re\\il Franciaországban, legújabban pedig hajói érintik az Antwerpeni és ams-tvi tiaoii kikötőket s üzleti tevékenységét, leginkább dicséri azon kftrülmény, hogy Tit\'af a magyar tá\'Hu lat Irgy őzése ciél jálfől hasonló vállalat let ejtésére • |. rekaai*.
A he\'yett, hogy miudmek előtt II kututtiók, vájton á társulat létesítése szükM|get>-e Triesztnek jól fül fogott, fii défeeüjö, előre oooátjuk, hogy a magyar társulat is bár emelkedik és fejlődik, akadályok Icai kény telén kftzdeii\'. Ezt azon hazai körök iráüti tekintetből említjük fol, melyek\'az "Adria teljest ménjeivel és faladatával uiég egészen tisztában nincsenek: | flís í j
Kezdetben elégtelen tőkével, s en* fick feli tán korlátolt számú hajúkkal, egy ínég nz irányadó köiiV. állási is nyomasztónak hunéit államszerződéssel szemmn, s &l<g 150000 frtnyi állami yególylyvl. esak idegen hajók bérbefogadása játtal volt képfs a^ hozzákötött ígé-. ny ekt|ek megfelelni.
Hogy ily viszonyok itietlett a Kzál-lilisij hatéi idő körfll néhnnapjnn szabály-laiaji{ágok fordultok elő, könnyei ért-hető.l Kg}eb éidemleges váddal « íHe-tékesl kölök az Adriát nem is illették. \'Jücgwghfltatlan ikonban, hogy ugyátiezek | oly szolgálatokról, melyeket az Adria a m. kir. jülain vasutak által jól \'hwzuI támogatva, teljesített — nem akatnak to-don,lassul bit fii. Uogy csak egy - példát idézifünk, e tlrsnlatnak róható föj^érdn-infiiJ hogy az Klbevonul a koineubuii keiftjlő dae/áta liszt kivi tejünk re jiéfe nrin j kedvez*s hogy n liszt az Adria . általi Fiúmén át az olcsóbb tengeri: -títat f. választhatja Az Adria érdeme, íhogy uemjesak uj kiköt\'k uj ittak meg kiviteli, {Imink előtt, hanem hogy a Triesztbe és Fiumébe történő nagyujbb nieny-nyiségü árubehozatal folytán1 miujlanvA * északi kikötők alól napra-napra jobban emaoczípálhaijuk umputJínf, nie\'yei kevéssé! \'ezelőtt nyugati keriskedriiiünli-lük rsaUem kizárólagos közvetítői valtak.
Annál is inkább nem fogható föl tovaihbá , Ngy több , nagyobb --hírlap oly könnyen nyitja meg hatábjait az Adtíu ellen irányzott és sokszor avatatlan |í ezek bél kei ült czikkek előtti\'sőt csaknem hazafias tényt vélnek cselekedni egy ily vállalata* kisebbíteni, s tatán ép azért mért az állam réméről\' szubvenczi-őbati részedül. E im \'lctt azoubon jenkinek sem jut es^b^, hogy az Adriai nem csak \'Nyngot-tU\'ópa ugé*z kereskedelmi flottájával, hanem a közelbe e&ó "északi
placíokka), de scii NdmeloiKzág és Áji»zt ria vaiutroualaivaj jj>, 1 ény(e)jjü veise* nyerni!
E* ép azért ^drtaj; Adriai taraaság e íölattatit az iráéykdió körök! ismerték, elhatároznák\' annak részvénytfijójét megelégíteni, [s ezen a magyar\' hvkereske-del\' iu j érdekében álló elhat£ÍP«isuK csak étderiQl íóható föl. hazafias sz^iipont-^ Ud mindenesetre méItAnyland({[ Hjigy e nélleá az állaiui szú^venoziój fölemelése is czéloz^atik, nágyjou terméKétes. Az álliuiji s\'/ubveiiczió a bizalom ikifeiezéSe, tóölyth cl | kor«*ái»y a társulatttjlj szpiben i^seltjitik|s.<>ly ve^t^g\'v kieadnlrésére ^ikolgá, melyek a íkbniü\'iny dlÉil] n hazai kttlktMW>k|.di>lein érilekóben egyifs;kiiötóbe eJiendL\'lt jjáiatohiál jaj hajónak;\'fél I vagy még UÍHcub rakl)mj\\i \\ja [olytáij a {társulltot pri.l Az ij| tfr|n|és2fittt\'bila|loiii által támadi siubveucziót1 a jőkepépes \' világ iá beesflmi fogjja | ftjdni, a aelvoaebben ajánljti fal tőktiét| tóelyrc! vérre ás\' az Adriáiak hogyp,,f|&ilopAnyái legalább liuszoi uégvre • ejiiléhjcsse! fóJ, |)jae)tlénül sziíbqge jván, njeijt ez escibeij a tárni l|t a magyar \'lie^Écdiijem i|pnyeit a legolcsóbb uton klejégitjeni kéjp p-nd. Nem a kamatok! s a részvénynek osztalékai Fedeztetnelo {az állainj sáubvqiiczió által, j eiekről njaáa a vállalall gdiulos-kodikj s a ki a; dolgot fi Íj\' *zran pont bői ítéli |meg, az dia|( jártasságái ak adja
bitaodő <jzáuiQ b > szeiezni, miután öpjeköt Ütéseknél teljés raknmáonya [ Ha izoubm tuindezek diczári
lajtj már jelóre e f glalva találja, s ba
tanujraét|j\' s hogy általa esak ltnvotf Imények fontán elő álc téríttetned meg, azt mipdén el
állami Hárok ogulaila-
hul gondolkodó bb| is fogja ismerni.1
Ti iészti jó hnms/(^iuiuk imíii I evt m ItbeC mint »gy ] míli o feniilol kírnek az Aá>ztria Stcaliiiship-Companl föutar tásáraj Nem is áagy összeg..slcgy ne héti) sikertelen amerikai ut köi|nyei el-nveíheti.
II<ig\\ azonban a már létezi Loyd-tfimiiat miként ing összeférni a sziib A,ei,i7ioi áandó vkjis« i.y vállalatti 1, annak meglti\'llsét teljesen ieá|izzuk; a r. osztrák kőz]el|cd(!si tenijajeibeül mindiiú setrq sa-j&tíügns képet iolj nyuj|siii, mkuoa Kor-mány j egyiésziúí i lilo|d táiisú at\'spb venc/iójáiiak uiegvnvaziiíát cz.ÖAzb, arás< lé zról peilig egy jlilami segélynél jéte-s|telidp oly haj()zui tájjsnlat HiOkseges-sOgét híingoztaijai mely az A lliá\'val a szükség: által jogqi vénycson ucuiúindokolt vjersenffé kél. j f
Mily előnyök\' éretnének cl e pár-mas verseny által aiinott megitQléséG is az illető vállalat lotésitÓiie és pártfogjíira bízzuk!
Alimlcnel.elö t íi niagyaj; A|i)ria lem fog tőíi|(t|c menni itnett i az | efaészsijges alapőköj] JiiyugHzij. s miután i[(nyu|cati kjkötóbf induló iiu/|ynmrizágil aftilc ifez; plán Fiúméban f ejiiak öázpnn (isnlnijj azf jAusztijia4\' urai lörheiiki majldj fejüket a hajóknak szüks ígés áruszállitiuány élő terenitése kőiül. K|;V: j !|.
llésrünkrtd, j-p bála a magyar ál-lamvavutak s mi iqbb a déli yáfiit ii))li-tii ájáuak, csak nWiigeiltan uéziák a jövő elé, s képesek lestünk a még\' nirjáiagj ob
élesre-halálra mei hikerttl is majd ncfi részére hőditáni, l ereskedolmét Sz^i magához tagadái, Fiúméba fektetett menni Ijncjni enged i Áz juj társu! csupán, egy alapig hozpi t i, hogy senv áltál elért vi mönarelijiia- kttlke: linzni. í Azonban ei Ugyanis Tricajs tengeriek egy kf* hol ja világ öss/jl\'s mindennapi kényé Sem az Ausztria nagyobbítandó Ad 8 ba végre a ké nyelken az- utofsö
israjét csak a kfll ö d lép kdzbd, »
a líönni\'üj zsákmá gaani, jíiíiesztiiek kesprü megbánás részül. I
;M|lj egéaie
vi>ionyil|, ha n IjCpeWinös éidekek lmi|gip|tg egyeulí Ha la magyal
lyar; L\'.oyd\' szí ineléjiéhez ho> jtott iamei ikail-j
pnjgramjába veh(t
bá a Huyd társi li t a mobatch|a\' ipar• ..-ii.i.^ui - -t.-i-ii( kökvetjtciió,! f;zalait.
i\\ drini iigyjanczi\'t | tenné
rczikkeit n jneget\' nvfigat 1
m
neih \'inv gátolják Oricé
sul itok, uti k mii, o lét tál sédát tuf
TA
áldozata
az ily Ivál mag ezt a C ál-Omif
«s küiöni \'likőrei illat a ne lépj rdéa\' te nélkül.
kii légiiét ével nt(
uz os; iil an, ni, r ua| ygyá
káj ili:in.
Még ftx nap luegkiiptn ruháját éi lmr-uiHdmtp n cüBpátial «gyUH el hagy ú Udeciát, hogy a 8<|»kw»souiiiiot lietlmntuck élt éf Piövnáuái hirntívet sztrzendö az oroca f«gy-veruyk.
11.
A • Fekffq i\'-ng\'T lüriikdrszági részén már m«>gérkfs«ti h dicMxnmjas orotK e«a-p»r b ítiíiii py ör>a?ággftl •ict«-n a Ba kánon át a hipkatsoro" k«>xelél>p,: hol le is lel^ledeú.
A már regen ott erö é« Imikad) e«a-psltal egyedivé, uj támadták] liióg a
•torait védő tíirnkökrt ALtot czöHet pó-n«« (elj««tei» k-áfsririiák.
. A lioiiukar v-dr, tOrttkük i» es^bfo a l*g«litr«er*d<!lehbc!n k(ir<lüUr\'k, d«V
kfi40nbeo gyíiiéi fe^yvei iJk ** J
V\'rd^l is el<«Aiii cno*tok haretipiiisil alaiű A mazulmáiiok » noroni r<dflin\'zvc nzhwrfi-síikéit ffcni bírták «lli*gyni éi a c*ue«okoii t«l<jköit küzdő orozok forait egyró rítkii-iák m \' ágyuc^vifk irgajniailao mxgvai; a harer. tétet é* «l*>záiit, d" Pg^fczei-mind vég-Mfeí^flVblI mindkál félre n^stvö.
iiitd^ii a Imror. mindkét fáhÖi/a edelnmben tolyt vala, -- naionlts 6r*|>atbúl ogy ftiitíil hadnagy [élén ogy tzak-•niAlf h. uúkoaott ki, mely Jcsnpat lankad-\' IrtMntiati rrőmf* nvomuH élífrö és egfii«|ir •s ailepiw\'g jobb oldalán fr-Iálliiott tUsérarg* »<fk r«i r«» Irtóztalé golyórájtorral. tnlAI* kotott^ fttriv OKpalának |>a|d tnlél letorilé) ás méáii* "ikorlilt a iU/.ér*éget oldalrél inefi^ támadni; miiltal a lurOkök ligyelméi magája vof)ia éá ái\'alak ai"gráma\'tUiotl; ezáltal siketül! jM oro*aolii»k Ifjabb <T\',»itk,,dni a no* ro»ba a (OrOktokk*! k\' aelabhi éyinlkwénbt* fwai. A* oitomm e«ap*t még csak mo«t felte éffte a «*«it agy o«apat gyÁlngaáa Áintett aa fi<*nj*ífani. Mínibogy <a
állal tói irt "I jléti mauave, b»gy I fwitídA* wtl fiiil l*adiia|fy •aioiára aa oio«fok rá méiN kijldfíibüMék, m illáivá lielf-guiét, kár rá* li kén)tol«niHolcH, indiugy egékz «np*tl #{Vftw«*nij -» *a alkAlommal aa öro« aaoaal VHMUMMfilá-lorek g) iilcg»átí, a 141-riió mm* haJügy 4* mbuím áilal birulrót wigtÉwa^rr, kk U^ km moriiUtoii, atiéi
lat n iüií.küket safjvrba. ájiik ; in\'alkinlbm inal felliMtoáliák íj lúi íWtöl< Ütizülagoil zavarát és kemény (Épíelé* kt}<elkeatéMn nke-ililt íikfti kiUzni a iKOronból.
Az orot/ok a iBipkaízoios iirai|éa áj\'fia-lal hadnagy a nap jjiCso voír. i
nlladuagy ur, — axétitá tt meg n| tábornoki ("ivélys jiapgoti Oul xixr a jiks^-nak é| O (el»égón|k nagy »zélgáUatot i é* a kellőnél tlíbbet taii j" |
^Béc*inai láwiinok url ,\'én nak |ion-áui kiíjélesuégpii nejjt r«tiem elegei, raidSitjlóg-kegyel|n«Habb iirui||nak tett e|k<iihet \'liövAI iám ; legyen megmuizS-dvo lóli^ bpgy ajmít tettem,; act tiszta njvból jÓU Kkaíiibél k**e lekvéiii é| engedje jmefó hogf a i.épok i hatalma- uriln.z Mzair h6 imámat kájdh^t^m, liogy kegyelme* eaátrár fegyyere ijlágnertfl a t^nyés gyfaelem UíqpA bbnéváu«| örrend-l.m«H«jirif ^Kogftifji ja keg)ébae« ur nevében hazaííu)\' kÜizÍ5net»\'iiiét eddigi) *telgámtáétt addig i«, míg ilialatú j kapítifyjiya Kinevette-fi; M\'égo l«-gaegyelm^aebben ílicjjyben-hagy ja a eít lde|én ím, riw|i <)n ql| atulgá latol tett moat a Mráoakj liogy e Rilliliíotés otélió {rdeméhes. Qraiulálilík lf
„Kdazünet iá|>í)i jiOK üt { a mi íölera basáin jatáca telleoí iog, ezaiitijl ia ^aolgilat* kéazeu loc»m ad |e<ietekedm|u
E beatéd íolVanta alaljí felt Hol a táboritoknak a fiatal c^inoa, iukábbinöiJ roini fér tínrez éa na vi-gyii a tiaitteli olvaap ide nem tjiitozé déloguaV, i|n a táliojrliok éa liatiU kapitány közli rttvid! bárbeazéÜet ideikijlitjUK.
.Ha megengedné kapitány un— tjzól-litá est aieg a táHérnok. — ; még ujibátiy kér-d\' -t- intéznék üo|iM?!m f
nKéicm, iiiélló\'/.ln^ék\'lu\'tboruok Ur ja alla a/ahaá Kérdén^in\' hol VÓgozUj la* inilm/inyufi V"
nB/\'(Ílf>váraio;ii|biin Odna-iábaui ^égj|oaA-tályl végettemtitazonsálátaa^laÉpa aajrar »ll a knpilány 4- kiyám tjtt akaita, [ I ogy mind a nvoletat v%^aa«n|. mait l<i dvij [voll eng"ot a jogi pályján kik4|Miietli.! íMinl lioay wonban i-uljdiii a Mloiiai «lulgá|allio nagyobb hajlaméin | voJt, livám aeiitaégjévHl •ikerUlt öl ribirni, hogj augodja uk^ niae
rin tel
i ben ti.; inak
Av •t éke ilok, igért ií vn
vol át
liai lapiéi! íce \' ""
j r\'jknak iij fakományt hajék áj ftélescaövfl ogva már jelénleg ts érk\'ezneU | hozzánk., j z új -ositrák-ijársulát i letlje.\' lép1, jtigy! a t»a
versentkuzdéiém mel uiy rakományt Trieszt lagyarorazájg iengeri ban képtoler! lecod mert ai kornány a míljlófiai ^es^udAbe ti. f J I 4\' luegalakiUsa mellett ímlokoty Ifibe ne föl jitcgszapírí)dol| ver-qllíór h*ffiil)it||ból | a csk«delmd fog H iiszúot mddk is niegdaathető. mljht Fmme a^közép-szifó rezébe esnek, triigerij\' hata 4rt kéine( küzdljlcmre.
ft meglellek.
verse ymást tMbion
10 milliója sem i nem kimer itiid küzködőlfél zig lölinltá
t msgánoz fog a ra7 Fiúménak prdig a kjöimyei jutnak o irtáty-
á ikC-nl alakiilliia\'k a
ÖSHZ
i Illik ki
kiirniánn az n faicndKioutiis tói
4iáriú, úgy az,inny/ia iratikat rends eieseii
é fal. Mialatt továb-
a kelet rödött lé.
^iiiUziríniop(AN)tiumot. ipiltl, ti-l lilészi tvs; ulog-ii ai di Siltjíanu] iflui ío, ty sth. I lujijzá-i tárni (uijtiiien nlis tas-isüljozhtt ják i|9it| hogy telbér iwiideá\' magasiát, a mimaríjliia nagy nz áiialanosj jénlijkek goldható.] ptjzeni. fog dákoknál, )rj?m tiidjilk.j Xént hogv a uagyn: jAdfíia fí<n fog akár 1cm ve^enypéjeakái nem, fog lenn és yiíágézní!, mert e te. rejlík Magyarország ál\'pm-finiudat|ojj kéreslinlelihi poiiti-
1 P.Iil-
>olitlk a i
>xyp .
téléan j ibelyek nlkegió ell UaOk eli nkáaráaitről
ejy
ilgálaton t ián kéiéo ( kOvelk kólába
iakolái esiettem ny évea j kit érde i
tt.
én rwJö , IlOB" mim
ppw
Hleténl L\'vk kínéi
■M
nem gyönyljrtl teim ate/lon.
M
„Mi
•„Oifc^ából agy uii legédi\'iti duarapoolaifo • „Kéken i-mei
•*l V* [
„Mi>r nagypn
In
euuyoles a asolg
Ti^
II í I
rol (
.Tehát as ön iláuból jssái mai „Szólgálatára rNo OHudálkcjz rdéaekdn, de a ni lynél; fogva\' eit Oá [Iáddal én ds rt imiuel lidvü/Jtiiu A kjnpitány I egy k
■in tudja mipi\'t i bíjiói etitéát ?tt Jklert nópKsft IhrsoU n fiatál I A libornok i
nRérom, moafl gy méj mielőtt ogtia<on meg 1®
Rima
iirlk i Kidji!
etnoy
az
KCÁ M
kai uz
Ztiák-
éjéui k
i szemle
| | Rzijnt. 6.
í i jb a 10/ tó rl liely -ItUizik n n.nlt ftjjeli lá &átröl n napok óta yári «ti*át, ris aujtkd átál g i\'ini é« iiypuieru^ágoa Ijrábi papit biiuí unk
M H
as állaiüniili j •\'injául\' lián utájl óit p leejcye-éb<>n S/»MjipéiMi \'ároit a rUlt^m, tűig a báboiu i at végetpd — /la idiiagy- Inal léi
k éti dé jtdváhi íuléhBol jártiitya u éa aS egéitzdi
ea vagy ökKálioti
^bkai \'tf4H
i ni Dongoii IV i V l oiátoslfiij eljdó y Yin í\'olgálaimat Un pi^ge,1 ifT
égen ; |l litiíáí j
í liyja itia lJongc iffl\'áró

ok url"
ladimir iiz uton teasnk. őrnagy
ugybá-
ék barátbih e Hídádi Mttöiiy aaeiu; k ponge naághiiij Vagy<d^ qnt lokmiaimiaoij ;l>íl(;i\'tt.j
i jíimu van k\'hpilí m via«i at ömi
iQlöuüi at óka, iífrtitrt.
így hit l"
jellemp tutin tado*. | kába Itartpélí
ny ur I agy üi\'
fí-iply
meg atjÖititgy ui|nak ^ipknaMtpaj elsngy|uk, ) Fblylj klIV.)
phiai viszonyai (orNuia
iiiniiy.k I . \\<Y il tbsbll
iliikép Írták ók i kllny-
i^nlJ er^gál oonatatálják. jKörtHb«jtII játlxl ANxandria bombátáaa [után is >odajutott liogyj b|zouy(i-..u T», \'AH aseiukOat az pllennol, mely Uj jya iason a napon illéseit wllpne ig\'w» jkompl^ tár iidásfi mikor emei „dettomlisáll"-\' nak kii [tolta Ml Ma egy gösmosdoúft, Iipl4 nap eg ^ 0 eget, holnapután egy akpt dandárt Lv tr" \\V(jl|oley tábornok t Oyen vára; kózÁjol |ta tel^k| al as idÖ, mely lú\'tt Arabi
pala ,fo
rv i k ár
otak\' ktjviéi aéuci ok ntál A kiii^i tatai libeiil^K-iiM l| lék i s gy jiíoij tzoni sti k al ll okos ak vi lijnj aág trakolik. uéat ke $ bjr kato iái Int íöhiu
bon )léné(«Hd déáol alj
afli hadáíláStai. Loádonban
is kijimi íyan ke, (lik már venni a dolgot a ujubllai |ÍMi lét 51 Ut) embert idditalak iAlexan-driá», á I il le i hét ahtit liruek oda, -lia Ugyaji 1 :é« ibb ií ora, ugy hogy egywSre fis aogq al jeti &t! m!< (fenekíntlnek leltei tékintijni. Ma A jé:: il u Iriábél követkéaéket ie-lenti \'gjjtá rij-ati lik : Tagnap R a m l|o h bo ( ogy jtomíl Iveitek észre, a ftfjdf azonban folyvást tart. — mentén ka-
gnap gránátokká\' Ipv0ldps< tábori. Az.. egyptPuiak ví-. réteket, anélkül, (lijpgy kárt lát európaiak kéit ligatoit* \'eguap ette min< ojifllo feliü-iringett virosbai. As angol ; ik iniudsn othelói^gel as«m-lek tállják
telt Tinléske-
A i t rlü k • g\'ö r i) g k a t o|u;aji <q{yez. mén;\' lami ni lm ^ de mégis ko*>ledik n megs való; lilául pillát; alájhoz. Egy mai koaslaul tiuáf oljji 11 iv|i|ai inl[ ugyauis: uzt jdejili, hogy) 1 a Angoloiaság aulai javaalaf •ők oipatpk Ppii-$/aidbad (rlua. As .Arabit lázadónak nyil^uité k ÍMái\'0\' tárgy ában ia iiegjegy kiáltvány l tilrük daajiaiok-di á való part^nszálliiáen o\'őtt Un J Bemélik, lipgy » katonai egy jzs/^ii i «1g o Illát iolyapiáu ujálrjúk\'. | L íj i .( íj i; Bzepi. I>. Mint a LTíihoh" íjkoruiáoy i birtokába iutotl tbi pasa küzt folyt levél vál. atj a nullái é« Aiabi küzt eiyetértés teljét t|iegeröti-
a hzullán\' tásnak,\' m uialltotjÁ táti ny«i j
AÍH
alaiéij
áljllH ] jji,
A ]>a\'réln bizc Itságo
térd A!D»Í
lipgy ^||á||i |jiu «J Ka-asin köré gy lj\'ieg\'
k II?,
Inid eg)
bog
pnejf ^lciu||
tt o hiaii, lic arn Joljl fij aúf l-l((kui seti
lldiiíp wtt, F:
J r i ii, asept. 4..Ai il* piiaai jki iijii khmiánysé e|6 aapget vállallmt,: i Hogy | viaativonulá föl a főv&rött a öckodé európaikk liottak érdekeik. ]kénvi*elo
ivat
Mén Seligminn Ad< liiok áll.,As angol vd at egyiploml
lf ogy ip katonáid szembe
0 ti jiazept. 6. Aj bedujt ok nagi ktirnyé áiát
v látásik
végbe Kassa-m rnük tilbb kato iiK\'Psonkitptták. Uj
Faiiri bej, nz Hhive, Kaifnibo h lakoaaágot felliWiifca AiaL
azeui; 6. Itt máriienkiaan k íioiiHi egyesség létrejön. A inek eliiuják i iniirháikat a mindenért aéaeppprsel ti
pu
Újad
kl
1. in njl. vt,
III 0 tutim K kélei lOsan tfis na) vé (éi
onimól ( J véfatl r
fei
ktlie iii|i 1 1et lek\': llO isi ak tdilyd niá
ro veket a ntaák isi krány ké (sitim
löntélék.
uk Jelen uáaiat asenl eity !i*p|Ml aurákéi
tovfieM aágrábl i<i»ek p tyea /Inin\'pélyesrégek .kOzölt ruiáláa arentafg^t n vpi kii n.\' Fogadiatála tttijiepólyéajj [QlUnüaen Kotloiibaí, bot loy-
éii aok ssátra n/buő kiizönaég - .-
Ksotf Antali Ddrgii gjo isr
Udrórillo kilÖrfi le|k«wdéss«l. A kedvet* f pap ak éa oly ilivélyat mint lányai f<,ö tatáiéit iioudoit ktteönetet.
— Ulocvrséa. A iiagy-kaaitiai trvszéa jiblyotiea elnöke, Vlatíct S&ndor 1. polezai lakói Ügyvédjelöltet, a keszthelyi ^ járáíb lóiághoz dija-* joggyakornokká te kiJ
r l\'J p«»tAk. Fotyé évi asept 7.alam|igy|ií Szent Antallu községben k»*C u^ tahivajtaf jl^p életbé, mely levél fa öl graiuio\'áélyt meg oem haladó koeiipoiu ^í. deméuyek, valamint 209 írtig terje<Jí utaivájujejk ét piáuvélalek felvéteiévd, i«tíi bilátáral és késbetitéaéval, ilíotŐJeg aévej lógj foglalkozni ét a nagy váasóurj jp, posiaiíívaialiul napon kiol köslekad^ gyalog d\'iiicz lostájárátok állal le»z Üflwkütiert^ j p^italiivatal kézbesitfi k er|l leiéi üi,x Bj Szt.-Jakabia, Caieié, Ö-Kainr^,^ ítoJ Alié-Oörgicie, Fdlso-Döigi^ jj., ét Zánka községek fogják képnui.
j- Petőfi Anaaepély. SelunetkÍLj^ hazafiúi [éi magyar érzelmit íaköai^lgi. l suluieczb^uyaí Jiiradó uzorko.-ztejének Í14.. ványara elbatárosla, hogy est a házal, méjj beit uj korán elhunyt költő bóazabb ideigi4: kot*, builpktábiávai látja al. £ czélra 1 Iliradp megnyitván a pénsgyUjlétl, a vidobb *d*» alatt al&leremtotto a köht%ukei. Miután A aiker anyagi r^ bizto4lva volt; as Ünnepély Ügyét ogy a i<». előköiobb polgárokbél éa aa akadémiai ^ •ág mlaSsioilíaibél alakult bisotiaág kta^ levé( ja. Azóta a munka terényén folyik ;« a pnjgrapmot is legalább fubb vonálaiúi\' megalapították. Es bizottság el»& (eladsu, ponlMNiti 11 eghatármtui a megjelöltön!} liiiaii onliogy az emléktábla elhelyezésében tévedj fordtujonl elö. £ osé\'bé^ nem is késett (ár solt valélci llap lelkei iserke3st>\'je levéli felkeminii Petőfinek mindun még ismeretes. meczil kir- éa lanulétárnait. A\'már eddi]| 3 beéiutsett vála>sok iilnpj&i. caekély tár. aágbiJ ípg kerülni a\' költő régi lakólá.i megbklájozni, Mihelyt at megtörténik .1 ákada|u|Hi itjuaág víatzaitr, rögtön nak apin^iam rétsleteinek megál|a|\'i.á»ál .A bi/ióliUg, mint .lapunkoak írják,, mik.-kiielljétfll elköv.ei liogy a telmeetbáuyui u gyaraágjes el»o uagyobb ttabáau ünuep ; a költő wmlékéhes [méllé legyen. £ "végű megl&véltal küld maid\' a köíiő régi lám lm/, m élaö sóiban Jókai Mórhoz, at omi.-gy illat, ot nz iréilkOr. több lakjaihoz. kéjiv stíll. és fi ló már kölelazű ígt retet ís,r-a tuegji|enésie. ^
j- A trAnvrököa pAr Krdélj keni Iíudolt íí\'lipiicieg éi Siepbáiua. Rüj
czegnfi rrndet kiséjelttkkel ►zepu-uiber |(\' 1 indnliiaV el ÜOrgény be. O J\'ens« gcik Jako tályá in I hutormtát ttelöirás asih\'nt rendé i PjÍuh iiBBT, Waguer ét tSckobel kiuqjilári f* goufi lügyolök uniil a göigény-ftent-in -eidéi wu hivalat fiíbb liasrví*elr>í mimtetil w köve new\'fc stilkaégea rendcréi éidekéb\' A k( ra Sasi inei|veradástá\'JiOí »sép sikri jésoli nkj.
-i Irányok f II Anfas*. A „Buú peatT 2p6. tsámi a köveikeaő ujdonsá; liőstii; LMint Labilisáról irják, Benes Jt 1 utkaisrv 20 éve<i juliika nevű leánya éjit. A Irány;több évi elölt Budapeelre lueut gáluil loniuni üzrglédro, majd Ssolm>K. kerüli. Ult vonzótI nyoma két övvel es V jmidiiji. aioljira nitjiriá hata tsüleinek, Lryr kórháziján feksaia.; Feleltek neki, de a váít> már liem találta W. ft?óta mindenlelá sik likprte\'euill.\'f Ene a hirro uésve IV J£rao? D. tsolnbki városi tQörvoa a i votkesökot írja « p>St. Il.-nak: WA tünivll! hirt plmvaaván ratlll ló ?8 án eaie7 éiak. líliégjve rohant bp f ho<zám a helybeli itt. Crtw\'eralyet kajnfánya, llatíta Kálmán s
ím llett rendesen egy itégyt<ög| 1; ebben volt as oljó, uiely[ egyenlőre metRse||e; egy >el a aorokat kimérieI] a vol jlylyel a vékony nádntálbél Asrngoit magának 3 egy ón •y" ItlUtoiükS és ejty t|k, moly* Hü (jéaiitett tollakat\', látjioita.\' j kötök is, lüke\' (||u}ii{kfo|\' . Esek.az eayea jjeveleket ílék t azokat jg^^höni vvé volumen) oainlltiákj: |
I roa melyre iriakj Egjíptombai
II rű i ádnak v|étóói|y |Íé|a{voll| ágy tigyeleiiRid im?gk|illot|
Vol ^m gdOrsKÖlni, [lepgfri csigái \'Mi jiiejy állat fbgival jm*gj\'iuiij eos liboi éi igén Íiúoi%. |iskbtf| »(d inegkeunl. pM pMfga-t f 1 jyaiátiak hsaoijtiíjvür vjtr^á* A könyvMliÖk h ktve^kot prlak t cgj)\' uálétá&akj (baj ik esimétJa rnjásiu végéra .. >a) csinállak Kjözutáíi eladás |l Iák. Miudon löiy^nek; egy tusnak nevetlétell. |
tpda ufvü igen ■ gyantás bö késaittateit, de kévéitek r Korniot Is, atutái\\j qutnmij I1O1 y ijiétfutáaát 4 papíron meg 1 \' v«K)Ulei«t uápféuynek let tinla | (Ön belőle, imdy iitátadok pllentillott. llogyia köny Jnaa rovarök Iiatiaátdl meg uai Innal kenték meg a küuyv-i éljrók többnyire oi^rti»0kbé|
rjmctkfsécek.
jniudiMi figyoleimíamáltóön illünk, a mi a r4mai népi t ti, még esik teoleljiosésötk-j l|ány asoval niegojnlfkezni. tűk a törvényt,\' h|gy ^Ho> i| urbe humaro vol arere
T ak tttetl luskv
jua tje Í\'»tft.M IM\')| Kbbri aat la megtudjá;| hogv náluk kétbjlq lemet kesét volt divtiüi, vágyj egysteiilrn Wjenietiék" a hullát pedig máglyán ijingéguiVék; Aliatottak út 2k ropk\'ant ke^k Hetiel vi*eliettrk| n>«fl< ImláUsMlái való Milapot vallásot teUogáK; tterjlít jene köteleíte is őket. A tenn-tk** •nél ■Ü|tiget dómokat mind a Libiiiaatff plotiÁl4l kapták);A 1 iiHlái megmoslak-»* latot! olájokiat otki\'ipék, atlán gyioeb4 < lőtte ve kösfh>sleie|re kiteritottik*
i A jgyásxuie(ité| \'- seneksr indiioiu fogadott aaiaony^lmalt kik gyáatdalt éi lek á Mvola aaoiimiu hangjai köté. VáV^ miiuélélHiiij kik á] naíott asnkásait, meauuliítii) után|oiiik. oöt\'éideaieit t^H iivalviiték Uláná.; A loiutnon laiták s, lőtt (jele|t dioil|ti|i«édet.u,>)
Rteidéeeu ajijauk mellett (Via aj^* rakták paáglyii Vijogut husium. pürö) a M|íáa ruhákai,|\'tömfétti éa más jé i>t-füaaérekjet raklajtJ Aa vlég«Mett woptok \'•»\' vait vedrekbe a\\ftjtötték t vagy á wW vagy, mkuioleuiubl helyesték.
A jtemetkrMMket némelyker bal> " játékok,! gladiatm kütdelmek « mit gfc kövotték. A lulhícsedik, napon voU n*^ la ugyrjevoteU ndvendiala laei iüctms.
A itliiél vifakatért tukonpk « b*t»\' meg^tstkiláa pgáat lealttkei i
tik Van megOlhjdi<k. Ka után a Oftk legkötelebbí jokoba megvendégelik ^ mig (végre ea alatt a halottas liáaat is aen kisöpörték.
i Mindéit haléttí pompa köadtt gyowb volt 1 eaiikárok iitenné avktá>t. don l njegiialt caáttir viaitkstobrál a mif lyáoj finiy eerimbaiák kösöli elégették • tt^ oal i odáaaárt iiiidui is kesdetiék. neki f* plonit éiueltek Jtjltárt asenteltek, tiatlelet^-tlauien név alatt külön papit tartetuk, éf ugy,Imiit Jupitjujiek, a legfBbb iitoea^k.-
I Ck de I. u ) Llt. BO.!
, i irtrs * XpiM
\' 4 * MW I
akSjk ilftilSliW á|
* ■ » b»p4áay«
ntihÉM(i »
Xu JW\'O M » MVf>
Jj mAoe vmsai
3b*f#á a klrhÉi j«v
Já M,
f ... t\'s^ ^ a M\'H haraf 1 éve* hfv*t va
! tf^i ii I .Mtlitfál
V


fit
mu hf*. ,Ea I kéé t$ta* —
>a, ki esüv^u két ít*WI f* mi ^fvtibMná1 , |i|| U koros-Annak Ita Máin ki. • p*rc*ig várba*, utig »»\' t*k, atoueal meg «v v nlköoyvet Lapoz a ktvetkesökro bak Mmímíií **■; no-Juli-
lléaa, |i«ínó, laez-a\'.aki bujakój uü lekélr, illan aovutpboe 13-án Atyja asivei János, u\'-Udia. Eiit\'k olvasta i\' .\'it\'A 4 kapitány liögy kö»
x—u—lyjHfeíl\'fl^ •
^kn fo« iüiuui faétum! Aa el\' é* követi erkölcstelen meeter-
teipnSE
1 beqtu tajoi. I)
t
— Iluhá<
!* által f< «p«
gijt nevtaett bili elkcv\': B o * z ii á 1 w<ló i f. ifbrt
la LAaalá börtöáír a kir. teleti. 01 valóink emlékez-luehrhfdc története
é (b ö r I fia 6 r. Horváth 26 áu az e«li órákban tért
a a városból i folyosóra érve, f»\'gy vorét I
gálgafa, m ii| n«t lét^Un 1 4 á büítöhifblg 1 rabok, kik » íjnak c már cár •Vrt aa Gr-k fatfl ajtón é\'t.lffl

böri njri
mt
ieg
rooyua íüiiódö Ez Hávkl a a*
•■HOroíl zatn kiuiAW á\'dozatkéMaégről, mellet ki*4A imáét h ama mrfltaMpa való ítáj mely szerkesztés körébgjj érváuiira jut A fllaiMben, láoty a „íártilWi4* raikk«4ó-val k«ad -Uik. «-• a fagyat\' Térni*" e-i kik aaóig terjed kiváló eiéekíl--ká ar|r! eságot éa auuak jelewbh termékeit esikkek, a melyek bőven éa kjiui"ii»i>n Ma magyar iroda om uj aaeuipoDtok nlujijá , a uiagyar láttén«l<\'m Migorum I ti lur-«tí« alapon) oyuj tanuk Mviiáguti\'A t ^nitak, ki |«a iránt érdeklődik. A beow1 --it alám jn amit lelkiiimeiete« türnkvéet, a vá IftO fQzettel véget érjen, niíliea képest Ai anyag lebonyolítása örvendeteeeu Imtad. AjánljUk olvasóinknak, ezen:érdemes vália\'i.\'ut, méí> a 11. kötetnek tíefrjeztévol most már aiiy-nyira teljesnek moffóliat<>f bogy a füiüté-»b<«n való iárlasfág mrllott at etliiíg m»gí«lent rokontarialmu csikkekre, cíak ritkán fogja a kerosöt cserbea bagyni, roiué>l<>gva ní% ásóknak is bátran ajánlhatjuk, a kik c-jiik akkorra batároz\'ák el a 0M. L." meg^zei •él, lm idjes és befojosett egéanként állaud reudo^keaésra
SPORT.
Xegklsán. A oagy kanizsai felső-erdei vadásslársulat t. hó 14-én csdlörtökün d.
II, 6 órakor a „Korona* rendégló éttermében

Ídfl.tí egyik társa ezérl rá iudakutódon az iráni, vaj-nS önben rnn-e mái » a ppal kinn J^doigoztak, be a t A hyájt l^lcjetek után iájába s a félig nyit va ba-J \'ikfdi\'lt. A lúiui észrevftto Iciö a ólai büHünük. foléj -rtariólos meui, fülknpt»
Vérét, egydairuuá*. * • n golyó .mintegy
b-irtolelűgyolőtöl\' a ÍmI-^•iv^tvtott többi börtőnörök-
ir| a luidié wpei e s a fegyvert kecébfil ki*
Marta. Al
börti
itotta^-bogy 0, ki akarta v ijíV az vésellent
■trk
öur
éjjeli eaolgálafbau nem lenni fegyveréből a töltési sillt el. A Irvezók, min-
Irodalom.
* c.t-a ly\'fótkwtrvn>l»nMtia4>kSftálík Fbcfctl l Weyfksfl^keisseli* !•(} \'Kuiuin
Vftjekal éa bekftMefett kuiek l F^iá\'ozai válogatott paodago »- aiikáí. jpwmíotta 4e magyarázatokkal \'■* Z+ufjut Üamn. XIV. íita^L Ara \'~< C taa<átt«ea kesd^dik egysnesniind a jk# \'. 5l*gr«?nd*!b*-t<i •zeraűuél: pfá^i V. luf, fon\'. 30. az. II. emelet fj\'-\'j.
* A Ussflatk l«ajaa nagy haaánk " -ti * ím ^(i ik éelordu\'éja alkalma é^zöJ« e^mlé k AI biai* átaynjiási "4-t* a |au4wo áll e még «ámtalan é-i i* kaé luft a köjftnaég körében, — I f/ ped^t m Albans e bé 15 éa már *z felkérem m itfar^éka*, ssívos-aaaÚúráei iveko*,l«smily ^rodmény-\' Cké 12 ig Iksárélag b»azám bekfll t SMÉdts^y e Mtándén m a legjobb a ka fe^sm jetveWnl «z Allmmba. saspt. $ éa W IU>U István, a i^^a-ksii mrirsnéjp é> kémaöie
é l^;ar Uifkoa\' Mk, VV.i-4 N \'VmÍ o norsaakiM alkftém^ésHtb, t HO.k Ito+to ka^yia el a gagót és\' Mai ayta Uinan; Ságot tané ama
ntelttgyalS állítása szerint kérdésbe* 1 egy kint lött, nzt válaszol-, aa: a burtü nlelllgyoi«\'re, azoubau «*zt nem Iii illót,ták. Megindittatván a ■g»in>, tagadta, hogy ö a börtönfe\'ttgye-jfakatt tire kdlöpbeu egy ellene
t legyeimi :y miatt haragudott, hanoin
lagadáka dasáia, Horvátit Lászlót a
2l8. t -ába ttikösG s ezeu vala| fíftf a \'tö- § on 1 lapuló gyilkossági kizérlet] ri>ég*rbeu mondisj ki bUntküek s b évi fegy -ura s S Övi.1 hivatalie»a ésie iléUe. A kii* r>U azonban, hb) ez tlgyet RáUay Adoll ííiSiia :.zt, ho|* szokatlan időben kereste gjreivj, Iwgy löltvo lariolta. hegy ellene gydűii vizagáldt volt, hogy a börtön-fie l««v^ikedet\', oogy.a i-zakértok vniemé-je szerint K jöltM kihnxá*>m ellenkezG irány-•si kellett vf na fordulnia, u<m találta ter-J * .lat mk aaaj, hogy a, gyilkowági ki-tbbtvt » áiidt\'koÁn kü.vfettií volna el s nem iá ta tí< g bizoníitékuak tagadáaával szem-u, szért ax eilebe euielt vád alól fvlmen s nxom.aii snahadfíbia helvezététolt^n-
Ré«M hírek : A tyúk is kikaparja, mráit egy tynk tálml jötu-k legközelebb |y gjilkoűág pyotnára. A tvúk ugyauis K^ult egy iiaftnoálalon kivUli kútba, on íl szután egy liullát ia huaiak ki, m»ly-Hi koponyán* febzeqsapások nyomai p vol-u láthatóki. -r |Az alsó-anszliiai hatóság eni *r<gom t*ndé!etet adotl ki kóborló czi-piaják \'ell^o \'abból az alkalomból, hogy a ! mrul «igi keröfeibeu egy 60 főből álló a^ráo) I>an4a U«atÍuigolj — Ordódy Pé Ivolt dé.-<i niiiiizzici! Fiumo város k pvim»-í: st<l|rie dr .Gejk\'tieh Mikié* indítványára Lyi ai gnUg Fiunw díszpolgárává választotta. 1 Pe ón-íznbor leleplezésére Reményi Ede fiü>> é«>lssuAnkfiAl(j ki jelen leg Chicagóban tar-• zkodik szintén\'steghivták. -- A kis Ilon-yégro lejedslm^ ki jelenleg Oroszországba 4sik, nagy nradókkai fogadják útjában, A fracczia köztársaság kikiáltázának pját az<pt 4-ét. nem. nagy zzajjal Qnne-^íltek meg Eáriis^an : csak a párisi választó-\' tt«ág rendezet lakomát Tloquet ti*ztelo a ifi/ido rag» termében. Alexandriát <1 fzoios uíc-\'b\' w-n kilrQlfugva tartják jUal/i- qvapatíai. -r- Az idei bée*i gabcua és Klgvá>ár va2ú-«iijQ.ieg\' ak utolsó volt; aa g*tz Tásár Ken lanyhán\'fdlyt é4 majdnem g*»*en eied(B>-iiyleien vo!t. — A francziák si Emelek kí-zull; nagy ismét a gyö\'ölkcd^s; a»l£bt.icknÁ ifies ia okuk az n\'óbbiakat ikaaii nagyőri a/éretui.
I kG/gyUlést tart, melyre a társulati tagok tisztelettel meghívatnak.
Magy-Kaujsaán 11*8?. vs^ptouiber hó ö.
ITtn/a • ÍJij\'ok J llr•0,•,,
Folyó vadászatok. A felső erdei vadáiztásulat által bírt nagy-kanizsai mozd-ség legnzgyobb része fSIsg a vadásztársiilat indokából octobeiig tilossá tétatvén, a ssabed vadáazai eddig csupán a sáncai ut»ól )ob|ira a szenliHiklósi utig terjedfl lerllleten voll gy asorolható; ea a lerület eionban küliaiö sen na tigyelembo vétetik aaon körlllmwy, hogy* a sz»ii(miklóei orvvndáazoktól soha sem lehet eléggé -megőrizni és a vad ii srllré\'ig L leginkább a kürQt zároló szÓIÖl#gyekben iar-tóakodik nrm elégítene ki a kmgyobb számú társulat igényeit, miért is több oldalról jtelhangzott az óhaj, hogy a nánczí úttól balra a récsei utig lírjedó terület is nyomban ifel-•aabadittassék, különben s< m levén semmi értelme anoak, iiogy a foglyokra miéit á^m lehetne az egész lerüleleu vadászni: Ez okból len a legköseh\'bbi gyülc«.
A vadállományt illet&leg neui osak Ka-nizi\'ári fnpusztuljuk, de a »zom»zédterUleteken is ugy van, hogy a -ÍUij kevés, ínég a »sepoineki küss>\'gi halárban van legtöbb,Ihol eddig 50— 60 drb lövetett. Fogoly szép számmal van mindenöti, az óriási knkoritíták miatt azonban a vizslával való vadászat íkevés eredmény nyel jár.
lliároe-Uerénybeu Inkey István nr$ ad 4-ed magávalJiajtókkal már több mjiit |i()0 | drbot lőtt, Surdon ós Belesnáu grf. Zichy Ödön urnái; is volt haitóvadászai, deiitfnár I kevesebb kérillt oggalokra.
Uóiicíbelyen Dezsényi bérlönrnál íné-| hánv puskás 33 drb foglyot lötl, Verllén SzaUevy Faikas úrnál pedig nem találtak s I foglyokra s így mintegy üurb nyulat lőttek, a hol as egész vidéken a kisebb uradalinak között legtöbb nynl van.
A kanizsaiak által bérben bírt *zbra-szédos helységek liHiáraibnn kevés n nyúl; nem csuda, az Orvvadászok megfékftrliet-lenek.
Jövő héten Pálfy Elek füldbii tokoa urnái lesz őzvadássat, melyre a fővárosból Egerváry Qyula nr az országos vadászati védegylet Iii kárai s talán többen is lerándulnak.
Leitek Öüün ftbéilö intól LondvAiól pedig éppen most érkezett a tolmácsi or-duklx-u szept. 113-án laitandó szarvas vádá-dászatra a szivee.meghívás.
A Jipert\'Efyrsfilel" á lal reade-sett fs a monostori szigeten 1S82 szeptember 3 án megtartott vizzlaverseny eredménye. A viz*lászati sport ügye bözszas vsjúdás, sok polemizálás és sok lOtlharcz után végre^j azon sladinmba jutott,, bogy liagyaroiszágon az első TÍzflaversenyt meg lehetőit tar tálai. — Hogy az ige tevtfé váll, éhben a legfubb- ér-deiiiö van a „^port-Egyesület" nagyéidemfl elnökének |Br. Fodmaaiczky Qéza urnák, ki nek k jó t|gy iránti buzgalmát éa sokszoros áldoijatkésáség^t nem leltet eléggé m^lli-nyolal Kivöíc utiOrők és a jó ügynek nlö-segitCi . voltak: ltároay István tr mint isnie rt\'tes Lleweilin-sei er teuyé>z ö és a viádá-szatij szakbizottság érdemin elnöke, Hanjvay Zoltán ur legkitűnőbb Kynologosunk ésjpo iuter-tenyéaztö, Keleti Károy míiuVzt, táná csos nr, Sárkány J. Ferenci ur a „Vadász-Lap* sSerkesatfje, mint oly anok, kik résnint j>énsbeli áldozattál, réeziot saakiimeretuk ter-jesztésével lettek rendkívüli szolgálatot a jó Ögyniek. Ezek mellé aoroljuk a verseny I feo-doaö i bizottsági tag nrakát s mindazon L L. urakat, kik köi^l éa lárol Vidékről é\'jöjtek a jó ügy támo^ilár^ra.
Hogy mily » yry volt aa érdeklődés a ver*c|iy iiént, kílömk a jelen Volt urak ssá mából A nevezetteken kívül jelon voltak: Pobl jGyÖrgy, a sziléziai „Nimród Egyesület titkána és versenybíró^ mint veraenyUró: Világhi János, Kazv Lázár, Páraiczkj Kde, Eisen llanó i^eg dl, Ksrsay Vilmos, Inaak Isiváé, Wagner Vilmák, Aebly Adolf, Tö möry Oíörgr, Sehoasb^rger Rezső, Szá^ciy Sáydör, Világ).i Nándor, flekkó Ábi i«. Drn> veezky Anre, Evk Oauláv, Vanc«ó Oytila, Bomrieder Jóaaef íSomogym.j, Blúzaik Gtula, Vargö Lajes (Zalmn.) 8chmerkovazky Jááos. A röédoiő biaoitlági tagok szept. 3 áu la náoskbzá* ée a irondék mogbanéléso csajából a smgoten öusagyglvén Pohl Oyörgjí nr jóakarata vepMtásv mellült némi c«ekély jnó-doeítáh ütín megállapodtak • pontmeá^ elveiben, bogy a már fény kg fennálló verseLy-szabályokkal a pontozási eljárás egvbeyágŐ Isbeeáii. A pontosáéban való jnegátiapadáa atán n bírák ér\' as kséaé választattak meg.
ilsek
Szarazái Utján renájs b urak válaaátatidt: ró| raly ás ibnvzy 2( ián Adolf é« \'lanl|ó Íál lag Br. Fi^diuaiuczk íalotl nkflj.r
. Sreptj "3 áti < vételtok a krevWv*\' cuk M0M.J 2 áu H\' (még ^ombstik d. novmcní), U BV[«dáa bau közc^tjilt sievi Z««S"I szanpiOf|lnk I »z-álli«ásála\'»l kitum
vi^yérr\' neveztél jt*:
1. Froitangöl-14) (L. Jy.liS
2. Rsnivs, if-sett UickJ gondon
é. Dasfibg Kitti, fi, Flíiyj ir seti" 6. Mai fi, pojnte Ezekjköstd bá és Dickri
rákká n kövelkMK l| Györgyi Keleti
pÓtbirftkká Ae Intézővé egyhan ) (i Iza elnqk ur válj
(í>, órakor száréi ilafgy a nevez \'■koi{ cáréltak b viraiilag is lehe sug. 25 ki számi még aéhany nc lafsjromnak tel vérű víztii
lap 0 II
Imi y
|!ttC! 8ZI
Hta en, ée
I
ato
A haisoálali eb (k v rseoyére nevezteti
Azofl kan.
2. Holló, szuka.
3.; Rauisi, Szuka
4. DiekJ kan.
5. jFülyj kan.
tl. .tíoy, kan.
7. Hlojf,! kan. (8. (Uóral szuka, Fáy {Béla ?PéezélrS
Ű. rl\'yraf, kan Pedn|anic4ky Gézi
10. Ozmán, kan, 1
11. Lady*, azuka

Bánat jdeut tett
Dickfe, Fütyre, I) iKivorsoltatvá óra ij\'Éi kesletét
T
Ruthweii Fred\' Füty Matcli. Rutháren Füty | • Füty Fred \' Az
Rulhwijá Föty Ruih
iwvez ur
évez
Kar
Ura
kan mát.)
(V-
Lkwellin-settor. clitíkálá* után.
jelentettek Rani
a V. L 24. szán á ).
pevi zie a tulajdonos, tu ajdonoB,
Wagner Vilmot ai A. tulajdona.
Azorjra, Rauú |éa Tvmsra. a yissláa*J yalamiv lelte la versény.
>vérürk futam.
Rnthwei 1. díj
Füty II díj
első p(r I versenyre bocsáttat \'án, Fred igen kedveső körülmény dk közt r itid idő alatt szép állá lés jé keieáé^ért\'a brák állal 14 jó ponttá |utatm»zat>Jmig ellei bgn Ruthwen olyan h ilyen I kenesVén hol vjád nem voli,, lámával nzcmlben csak 5 jó po íjra vihette fél mondl iitni iegyeufe időközin. A néző közönség talán a bitlák is rnz 1 löz-mények titán abbs I a meggyőudésben nn-gathatiék maguk* i hogjy aligjha Fred >em lész a gy Tztos, mi Ion rövid por perez s iátt, a külpiiben ssépen j kereső vizsla a beu
és fuiás nüne mia tettetett. Pontbk h az első par keresi
Ruthwenl gyDztesi ik nj ilvánítblták. A
sodik pár időt adott
Iben Füty nek nem Iray ivadéka; a jó Matcli 5 ja pontya a alvad kiíreréae éa bont rossai, minek relkeztéB^n I^aiy s jerénvon gzenzott 4 jó palltjával győztesnek ilsradf. I
A harmadik pár versenyében a n feszült tigy elemmef kiaérték a két győzi
eivenj hires tok össaegyüjtésén esakhatuM megkaj nak korg^tés^ért 4 v
Ininden lópéiét. Rt
vei, biztos, l«táró: btt álláaával engedeli ipi ségével 61 lövések után commajádóra vék n-tt fekvéseivd, oly e< jatánaan bepizonyiioi legnemesebb vérbő vala leszármazását, I a legteljesebb jbán llaira ragadia a néiől p»niol jd pontra I Élmozott s igen rövid slatt 24i! pontot ketulelt kr, Füty
ind Azt
Ogyazeraa cink a m fi vottfq éidemiek, I patt -rofaa <aép mqí
A lipgyedik gjőztdz Á jó pontt| I voikeatéhdn Füty ea alkalodimal bel
wterek-n >1 Kasy
pontot bilikom
Hasai
r
Böy )! Lády j Oktnam ) üt»p p
Lady (et^r
Boy k-
Ozmui • íii
■T«
Ozmán
BaMft,-l)h-?níjlsti
Hoy 4lég| ó nytngo I
ríja állal naiatijabd hsszniflat is Stép
olyt ml M dicsé. (
és Udy ó k magút,ik.
k

IP
össsinsen. lö ponttal tzáadá»ával bevégezi* bírák 3 jó poi
ír
iá-
dén tfal mának in-] itán
11
nők
Ibweá gy ünyörü koréi élé
miro a
bitiák
popt jávai [szembeö
nyertesének d\'-clarélták. I — A ki enn setternekimnnkájá Isiu s nem elfoádll. megtonuillatta, niil_ ennek kell lenni és ttfvé lehet egyl ki Ml nő jfajbal származott vi:
hatálman as a lemperamenM mely azt |k kitünH erői muukájálian < k ragadta IjjVégai mi krél,jnitít villáiul Ha akarta [vaflnki me^ sidui, mi aa angol eipium jjl tenyéái ésbet, az megtanult bízvást Spth^ren 1 mnki jából. Említsem két ífaűL e|£tt v jgzeti mnnkáját! ? iiiegemiiMm azt, ogy commei dóra dropnoldimiközbei kétzer lüvés történt m^;be<>(Hiolet|eo IHafi iák éáyoilen s*m incizifutt.JEzze jebi; saruja a\'jegtöiébl sebb
— Említ iraek |rben ejgyik sem A iaztalemij egy ro\'t.
iár v
Fi II.
lett II a luft
1 ta
onyilotú, hogy d • s-de kehizoiiyil) \' libgy ilyen drees 1 stéri i nyújthat olt ne t Láz r
12 el la
don
^raeiiyébeii Filly d állon, minek iij .nyerője lett i r jd már ismert hibája
i ebek
Boy
»
+- 9 rdiBella)
1 Idi Irt Ozifan -H| 2 bék
versenjrében ki dat íp kerasée ée de amit, mewek egy h nz-tét < rdemelnek. igei ebn^k fatyony It Ozluan és B >j|a I ontoksjt nom í HM k fokrél fokra jc >b
& 15-
ta la
r k-
dn
t
b«ráj az tnáz
s
nak mu^atkösó poyumk ité\'ilil elsfi dijai s |ét iu< - m meg la éfd kezdotbda több roinénjokre mg MÚ nak be Ml^tt frai íjtéuk MMMt két-hármadéival. |
Déli 2 óra tájban alveraei y |Té tátott s la Üjrsfttág u erdei fi lász szobái bal gjjdlekeMii üsste im, évai fo\'jftHiOs járás keléal után falst g«k« i iz le t. Ebfd Isözlssn a sport egyls: eln *f; béré Pódinanjezki Géza twbárkiwntÖt tnelybenj kídiiieíte, m|ty néhézpl kai küzdött e sport megionopi áaa kVma min te jy fáradozásai jalsll mán
dijat elnyeri 1 vizslái,Val, a ki (mint aapoi i-egylot visslá ssaklúzo elaOke.) ez deig a legtöbbet; t tt jak a\' v|z«lá»satí sport emelésé d shása áfdekibsst mozgalém iuoujt országol kii b alakítása, jmetyimk; köskedvek«4gü fiatalabb jfÖun s retnéljök,
tatkatjuk a
a spoit teréb nem magv vannak.
mei lott, aánmk tok-as, ■ (kél-, kmt! ;l vén
iogy málr a
tinóidnak • b<
jövő L JBH
ttendől J.
:lcz és tréfa, i
i?
aathi\'
Egy éflámi vizlgá^ kit|lesé a [tai$r •lyek az
UúH
Tanári: M Jelölt 1 Tanár) _ Jelölt | ,Hogy nié
emberi táraaflalom{alapp«fopi a csoda és |nz ad Mi az aklóE A min me „Es mi ia
n etoaájki aodatT bírjuk i
Egy párul borbéjy
mával felemeltein díjatj E napp*
"KJ\'k pt-lh-lj
(I)-
besárla mán aw>udá liebi „Most meg életbe! szabályt".
-Lehelellen", feleU a bori ély „» Si|-kiosztás után agy megoynlian I ia arca k, hogy tuég egyizer annyi dolgom; ran fe ö
lére
ír|fé
IU. ik|t| Jiy ^
Éjssa
taginak IitaT iall-néek »no-
41 egy llére egy
flegpn-on
élMUóiak ífé)
Z l
»k1 S ddót
»világ
iéllítáfalk il-kiálii áa mráíjtt :
régi
Tlieodosias görög ésászár ge^dett, felállt és eliaent e^ helyre ott as fgéas abojt lassan harsgja leoillapult. •

i
A vasúti menetrend
dili
I .-vV Wfíllj\'fly
1. |*|k II p. SVonbj
90* U
k 11 > 5
b) iUrrs-Ittrs- \'
■JHr 1. IIUra IS
t- \'»,•- S7 | « \' ini v. Zé-
UÉW.) \'
3. ti 41 f. t
IL 1} HpcM—
Pwgtriwr 1. J 1 5 p. 2 < S- tok 30 P 1" •
3 4 ; 31 P *
V(t-v).
ia megmer-
magán; elmondá
in L. -ijkitin v«r-v<
r.% r ;Tr ^küj , 15 p rt |g«llsáSKT

fU\'l
li [\'. rt jfil V«j-.v
Up
4S b. c MÉ 57 b r
a. SMk r ét* gfjn •pl|ÍMS
b) Prsgtffeoí
nMíi : 11 s k. ss a. S S b| ránc\' zyirt* l\\ t
ISJ (ét. V.) II íij 35 P fS-l *S<y. P
a ao p. » v 0 w A I klip. f. fl •ifi l| (kr.) Il- Sl^.
uiiep.\'
Feleina zz^rklnlő: VAKU. k 1.4JOI
11 * nói
Tár*saerk
ni
IIOFFMA
4342. Érk. jtujius 28. 1B82.
(rverrsi hirdeti néniy.
annsai kir. részéről kÖz&itraÓ tétetik,
galamboki Kaialió ösv kk. Tóth (
József gye
elleni 64 fit rebajtáa kérelmi még felmer
lakó* v-gr TÓtb Györ yörgy Feren retfiének t
I rvpnék »ogyS íhajta U > Fe a Ka s. í
uyjukgak mbpki lakos
kr löki
9 frt
t*g
lletidö köl áéi ügyébe n sl.fentnevak rüléféhéz Iirtofó galam AJ/ I sor 2J4.hrsz. a 3S2 hitBz. a. |185 frt, 6S frr,|7. {or jll05 lír 2377 lirsz ja. Í5 frlokri 15Í-S2. október bó 24 01 kar Galambokon a köa ÜgVvéd Mefkly| Anlal v tével jmeglkrlandé nyi kdkini fogunk (külön l|n rá lyi táekUönyiíri hatójá 5 bitjáinál oivasbkté teliélé
Nl-kanis>iki osztályának 18B2. hlésébŐI
kir. évi
tajtoljí I . hi i
86B
ikr- 188S|
Arv» lési
égre hi ji
kii i
» Irt 6S k
;elc ir
ptir
Hoki; 1 felijeit 6 sor K. a. becsli pjáá d égbirő
váiló.11 nézs!
411
lek
kvi otttálT\' j ódbr Jánoi lé nlíak Farl|as rrOanéj m liu, Jflno
elinti ígyim
áll SMI)V< 1
45 krl v j jelenlegi iiti vMrehfj tiv«3k ia \'jkvh » 24|) fiilSi or 508 bfsz. fii; B 1
ingatlan
Itflott 10 ó káaánél fejp. lesn kösbej »C-; ártéréjáofi -ftf-Heábeq a ető köMégkk
lyo |
rvflny
U
jl lius
. A nagy-kaniaaai r hn ősági részérijl eatnnél ssirint DillegejJános t rejajiatónak Hala Ist«á | reliajtá^t szenvlidetl ellen \\ írulíjk iránti végrobi \\ gvMsi 67 ik ittijkvboa Kmelslráo tUlsidonéütífi 36B iriifa becsült iugatl d. fa. 10 órakor Rigyáa^ nn|t[Vauos
mi
r. IMI közhír
Ppl rifeá
1
m< lett
1 ték tejek! vi 5lik flapj il
kléa l- l
ír
tejnyJj
k hrninti küjv
niaiotiL.B
wyáaj v «i jftkti j r 20 kr tó
Wjyíben á[_
\'•sorsa.. all Íai]tozéáait)U Bejobsn 7-SsteMaái •ladaim f«»,;
mely alkalommal a vjsnní saánd4ioaók tar tóznak a ftfnnU beosémak át a kiküldőt* kezéhez Irtsnai.
As áiveréfi fsltátolek a fádatálos éiák alatt a nagy kanizsai kir. i^vszék tlkvi oas-tályáuál, ugy Itfeyátó község elöljáróságánál
megtekiotbatók. 1 1155 1t~1
2046 ss. jumas 16. lAtt.
Árverési birdelmlny.
A nagv-kanissái kirj trvjeéfc tklrvi
osztálya ri^r^ bWhirré pteljk, bsM a pötrétei laaós Kiss látván | végnbajlaSaak Saíjártó Jdzsef ké^rebajtást 1 szenvedő astnta pötrétei Íukó« dIM í\'l frfjtőkei IfflOj éri május iió u -ik naajáfÖt járó S kacatok 37 frt 20 kr. »r, 21) Irt X kr. régrehajtás kérelmi 9 írt 11 kr. Jelenlegi, s [még fplme-rfitendő kmt*égák iránfi végrehajtási agyében a femjtnrr«|zHl kir. l#széM:fertll([téhes tartozó pölréteÍ! Ki2 |r||ljkfben A f h-1 hr. sz. l3| frára bóctftlt jrlgatkniíak Jiaaói.fele I8Ö2. évi ^septembor bó 20 ik lypjának délelőtti 10 árakor a pötrétei [közetöiré basánál a fekd rajk\'i 248 ea. tjkki A f 486 hrza. váltság l\'tfelos íekvőWjcnelj szinlo baaOn féle 36H frtsa becsit |SH2 ovi szeptember bó 20 ik naMitak d^után 2 órákor felső Rajkón a köcaégiibk áásnudl1 felp|te»i í ögyvéd Si-! mon GálU v. belyalese köxbej Htárei raégtar • tandé antsánoe áperésen áladatpi fog.
Kikiáltási ár a founeijtj kitf-tt be©»ár, a pötréteinél! 131 frt a felső [mjk^iál ÍM frt.
Arvsl-ezni kiváinók tartozijak a Ixtsár «10"|B át lkézpénzben vagy ovadékképes pa pírban a kik Oldott kezéhez jletnnjii.
V«ir8 kötele* a vételárt három egyenlő nWeíbejfj még pedig; az eUpt az ái verés jog. erőre ereeik«dr«ét5l srámitándó 30 napalatl, a másodikját ugyanattól 6u nap alatt, a harmadikat tiU nap alatt, — minden egyes réaa-let után. az árverés aapjálóp nimitandó 6|. kamalokikál egyött az árvbrési jfeJtételekben megbatározott helyen és nydpsaiok szerint lefizetni.}
Ezru I irdelmény kíUeesájtáJienf egy-idvjaleg m*gál|apitofit ánrérési [ feltételek a hivatalos érák alatt a nkamzsaj kir. tvszék lelekkvi 0M<ályáuál a a pétrétej s felső-rajkí község élqljáró*égánál megtekinthetők..
Az Elrendelt árverésin fOutirt lelökj-kvben féljrgyzfndő.
Az irveifei hirdetmény a jtelekkví hatóságnál kifüggesztés, ugyl a bötrétei éa a felső fajki s a szomszédos {községekben köröséé éíi kifüggesztés a a iMymIíZala czimfi hírlapban !egy ízben beíktafás által kOasé-tétetia kí;
As árverés reljeaitéeéjo Bpis György végrebn tój küldetik kL
tNi Kaiiizsáu a kir. inrozéá mint tkkvi ■hatóság; tS82i* >\'vi junias lm Zii napján tartott aiéiéből. j í 11491—1
2438 lk, 1)993.
Aiwfsi hirdjetinény.
A nSgykanizaai kir; körvény szék mint telokköáyvi IdMÓság részéről ezennel közhírré tétetik, liogy Zalamegye Össsoeitott ár vatárk végreliajulónak Bakonyi Verona ha-hóti lakói; elleni 213 fii II b- tőke a jár. "iránti vk\'Ctehajlási Ügyébe ti a j habó|i 156. FztjlfvUn |A I I. 2. sor M7 1290. brsz. a. Bakony) Verona férj. Uorráth Lásziéné tulajdonául felvett s fnm liebülf ingatla-nok I8p2| évi október hd.l7-éo d. a 10 órakor Qjfbólon a község j házánál tai taadó nyilvános iái verésen eiadami fijgeak; mey alkalommal a venni azándlkosék tartoznak a lei ti ibectfrnak lOf-At bánalpénzffl a ki küldött kenéhez letenni.
As árveiiési ieltélelekj a hivatalos órák alatt a i.-kauizaai kir. Irvizék ftelekvj osztályánál Hahót község oliiljá jósánál mogtekint-betők. 7 -.»>\' 4 11311-1.
4308 azj r8£| janius 26-án.
Árverési hirdetmény
A nögy-kantuai kir. lUrvsnék lelekkvi oznlályaj rmMI kwbirré rateifK, hegy Ön-ráki Jáaué frisű-rajki 4akoi v^reiiajütónak Csiraki Imfo végrehajtást szenmól ■ Meő rajki lakós elfciii 62 frt tőke 1878. wlember l^től járó. 65 kamatok, II firl 40 kii por, 4 frt 4ő kr el»d iz^eni végi eh^tá* " kérelmi, 13 fii 80 kr.jelSÖ végrehajtási fuganatoaitást, 6 fit 9& k^.!ingatlan vlgvdugtáa kérelmi 12 frt 50 kr.) b«B*iésí, 12 Ért p kn jililni a még\' feltn*<rttleiidő költs égalj iráati végnltaf-táai Ogy^bff), a feotnevezett kir, trreaék W rtlléfébi** Oiriózó főMrajki S|| sktkvben A I. 1 o>< 23S Í Und a. 26 frt, 2i sor 460 4 hm. a 104 tr . - 3 lor 7372 kfn.> 29 Irt, — 4 nőt 6fir|Í hnj^e. u. | ) frtí —fő sor Inv. a. JGfrtra: becsült — jCanjáki Imrének tulajdonát kép^tű egéoa indatlaa — a M-rajki 23 ntkvákn A L 7, p sas 32 a, ttd,
hm. a. foglalt tekvőaégekiiek Oairáki Imrét illelő 206 Atra beasüf basánMe tíjS2. évi október b4 Sij napjfm dfileőtti 9 érakor Feiső-ItrjkOu a klaá%bifó házénál, - agy az nngjaftabtí 87. aatk«bonÍA f 160a kna. a. felveti fáltsák köteles Bt Inra beesilt Ozíráki lmje tlíajdonához tartozó ingatlan 1882. évi október ké 3l. napján ik t érakor aa uMjakakéii kö iségbiró házánál fp|M égyvéd Ittfkly Antal v.MyeUoseiköa-bejöttévei [asrtlitaaéé nyi váuojs árverésen oUdainL fogaak kllöo-külö i, a ja kir. tMtvi liatéság éa az lielő község bíróknál aegte kiatboiŐ árMm fdiéiolek kneUstL
Kir. jirvsoék mint Utm . k#éság Nagy Kanibán Íe82Ü július bé l| n pjáa.
| 1147 1-4
4404 aa I08& ju IMI 1,
Irver^sl liinlHmniv.

I is
I115.
IJrMmölAgUi jeleu\'egi,
\' törvaaák lelek kvi létetik, hegt Ben kft .<■,% végrebajtatónalf, női, 4 Aiany Juli
api hikótók ellem
Í-t6| jió H| kW-6 In 0Í> br. vé$-30 kr. bacalési, Ó egn-hujtái kérelmi, még felmerülendő jtáai ügyében, $
toHtefc U tvWíáa k<
A kr.
t w) k ,
káttaá^ek nemi végibe |e»» tieVáatU kir. törvény«cék térületéhez! iMioaó 422. «z. tjkvben A jj* 1 sor »t. Hagam* János éi ndfli Arany Juli tulajdouáol falvait 253 Irt 50 kr a — f pi 17 et< kvjten A III; 1—15 tornáit diait .foglalt Tóth JAiioh tuhíjdonAij képeao 217 fiira ugy a csapi 17. ssljkti A flL 2 tor a. tain\'e Tóth J/mos lu\'ajdonáliojs tartozó váltáig ko\'oltM 8li0 htaar baetfllt inj-givllnuok ISb\'í. jjsví novettib*/ l.ó 30 napját] délelAt\'i 9 ói likőr (\'napiban/ii köza -gbhó háj ránal megtartandó uyilváttáa át verfaen elf-adatni lógnak Oroszváfy Gyula Ugy véd küzj-beiö.ttóvel — k illón ■—■ künn, atou megjegyr zéiix\'i^, hogy a csapi 560 leaijkvi I I — la •oi\'Kt., ii. ingatlanok ár vedben már oladatlakL
Kikiábéai Ar. a fennebb kitelt beetáii
Át vét ózni kívánók \\tar\'etiiak a beeaár I0£ át.kéaap« utb-tf v. óeadékkópt* pipiri ban a kiküldött kcaéhea letenni.
Vev6 kiiteiaa a vételár! hároiu legyenle részletben, méc .p\'-dig at eleftt\' at árváról Íog*i<Vn emelkedtaálól tzAiniiva 15 nap alatti a 2 ikat ug} anattól 80 nap alatt, |i 3 ikal ugyanattól OH nap alatt miiiduni egyel rAazlet útin at árverés napjától szájuitaudu.. | 62 kantáinkkal együtt aa árveiéei le|téte| lökheti maghatározott helyen éa módozatok aaerint leiizet ni.
\'Ív.oh hirdetmény kibocaáj<á*ával egy 4 idejüleg m«gál|npitolt árverési föltételek a hivatalos órák alatt a nagy-kattitaai kirí tivazék lőlekk. osztályán Al a- c«api község •-h\'djáiuaágánál megtekinthetők*
Az alrendéit árverés a leniirt lelekjj kiben t»ljagy rend".
Az át Verési hirdetmény a lelekkvi bal hatóságnál WU\'lygeatléa, ugy csapi ■ a atomi *y>daa kötaé^ukbeu köritaa éa kifllggeetté< • a helybeni egyik hírlapban egy.izben bej iktaláa által közzétététik.
Az ái v< i és# teljeaiieaéie Fábián Feieua; inr. végrehajts küldetik ki.
II. ártrréal fellételrk
-I) Arvrréa alá bocsát atnak a caapi 42a •ztjkví A f I aor 35 *hraz. a. liagarud János éa nej* Arany Juli tulajdonát képeta Ö\' lit M) kr. — a csapi 11. aaijkvi A 111. 1—16 aimáuiu Tóth Jánoe tulajdonához tar-j lo/ó trt, — ugyanaaon íjkvi A f I, 2ll aotfcZ. .váUaág kólelea basou\'óul ani^ak tulajdonát JtAppzö 860 fira bec«íllt iegatlai ok kii -lOn — i külön.
ILikiálláai ái a bec*ár • az ingatlanok n kiilitOii egy báláii\'Mpou a becsálon alul i* el ingnak .adatni.
2) Árverezni kívánok tartoznak a becs i ár 10| át k-»zptn tl-rn vagy óvadékképeal papiibán a kiküldőit kt-séhez letenni.
f 3) Vevő kotelea a vételárt három] egy elj részletben ét pedig aa ei«Ctas árva-i rfo» napjától aaámiiandó 15 nap alatt, a luá-J aodikat ugyanazon naptól ezáinilni\'dó 30 nap] %)alt, aa utolaó réealetei pedig ugyanazon naptól elámítandó 60 nap alatt minden egyee vétfllári réealet után at álVcréa napjától, aaá-miiandó ö* kiimalokkal egy üti a bírói letá j lek tárgyiban 39725HI. ia. a. kiUoaájtoU] íg..min, rendeletben meglia\'árittott mód aze- II litit a nagy kanizsai kir. adó- mint letéti I pénzlábnál letízetni.
A bánatpénz az utoUó részletbe log! beazénntiaini.
4, VövS kOleiea at épületeket a bír-tokba |ép*a napjával Ifizkár ellen bizloaitani. I Aa árvetéa jogopfire emelkedéeekorj vevff a megvett ingatlan birtokába Mp, — niegjrfeyeatetvén, hogy a vevQnek vételi bn zonyiivjánv aa fMK|. évi LX. I. cz. intátká-l déaáhéa kepeal csak az esetben log kiadatni, ha at árveiáa napjától aaámitott lo nap alatt at idéaetl t. ex. Ibi. §-ainiétkedéfének meg* t f« elá\'eg utóajánlai uem tétetik.
A bbtokba lépé* napjától a megvett I ingatlan haszna éa terliei a vevOt illetik.
6) A tulajdonjog bekebleaáae ceak a vételár éa kamatainak telje* lefizetése után j fog a vevó javára hivatalból eaakOadlfatni. , A \'kincstári illeték vevSl Itrheli.
^ Amennyiben vevó aa árveiéai feltá* I i:jp|ik bái mely ikének eleget nem tenne, a í megvett ingatlan at érdekelt lelek bármelyi i ^kánok kérelmére az ISOl.áti LX. l. cr. 165 ■a értelmi Ik n vevő veszélyére 4a költségére tnr|pAnzán*\'k elveazlése n el a-t | ujabb árveiáa\' alá boc állatik a csupán egy batáiidó kiiüz^ae mellett az előbbi becs*- illető/ég y&j leiáron alel ia eladatik a a mulaazló vall a válelár kflliíobozetet megtéríteni lartoaik, melybe aroubao elveaztelt bánatpénze be-Mámittatik.
Ha aa ingatlan aa ujabbi árverésen aa. előbbinél nagyabb áron adalnék el, a vétel ár többlét a mulasztó vevtt nem illeti.
V.\'ILauuaán, a kir. Irvsaék, mint tkvi hatóság HsM2. évi jtuiiut hó 28. iiapián tartón altoáUh 1143 1— I
42»> at. 1161. jutóm 13 án.
Arverfni hirdetményi
A nagy kanizsai kir. trvaták lélekkvi eefálya r+n-rty kOtl*nrá tét** ik, hogy Jb at4a*ia* Jáoaef, aagy kaoiraaí lakos vágre IwjlBláetk, Vaááaa Taréa ifj Tulwly, Játaelná váfrekejiáet ateevedO nagy kantiwáí lakáé eí.t».fi 60 frt. láke 1916 jaenár I é<r.| já4 6% kunttttok, 10 frt. 96 kr. p-r, 7 InMkr. tlgrsiaií\'ta kérelmi, 6 frt 66 kr |slaek|i f ntég Ialmaa6lanil küiaáfak iránti v%<#-
hajtási ügyében a ftat aev^fmlt kir,;jrvazék larUleléhet tartotó a1 nagykanitaai 11)60 ia* Ivkbmt A f 9ül3 hrft. 41 fvl; 46U7[ hrakl a 69 frt: a aagyráesri 360 aztjkvben A\'t iKX»4 — SOOti In as váltaágj kütoU\'s ftOlvtlajbecillt ingatlan 1682 évi novemberi hó )2rla najp jáa délelőtt 9 órakor,4a pociig a najtv kaui-aaai ingat Unok ezen kir. trvaaék lati h«»Ui-aétébnn a nagy-iócsel fekvSiég P<edil| 1Ht2 óvj november hó 22 ik uapján délutái 3 órakor a nagy téc>ei kOuégbiró báaáná felp, ügyv. Oro*áváry Oy »|a v, hely. közk ujúri-sával megtár|audó nyilvánoa \' ár* ói éa n wl|»-dalni fognak külOn-kflön.
Kikiáltási ár a fenneb kilelt jcccaár. Arveriatni kivánbk tartoznak a boc»|r 10% át kétznénzben v.ovad^kképee jpapírban a kikllldtill keaéhea Utoníii.
Vevfi ;kOtelea a vétől Art Wiom egyen-10 részletben, még pedig aa elaCt az mrverfla jógerSro euíelkedéaét6Í aaámilándó . ív> nap alatt a V.-al ugyanattól 80 uáp tlat^i-^- n 8,-nt ugyanattól CO nap alatt, initjdenícgyw részlet uláiii at árv-réa napjátül - ttálHlandp kantátokkal együU aa árvéróai talUtclekj ben meghatározott: liolyjeu éa módouonk st\'> liot lotizelni.
! Kaen- hirdetmóny] kiboefálá«pval| egy| idejüleg me^áliapitplt árvoiási foaéiélek, ii bivntnloa árák alatt a nagy-kailia<«a kiri trvéiák ilkn oaaiályánAl a a uagp\' Uakia^aii Vátnai iauáos, uagviécaái kOtlég {élóljáróvá ■\' gánál tnegtekiulburfik. j
\'At elrendelt árvevfa a ilontlrt tl|jzŐ- \' könyvben léljegyeteudó.
Az árveiéai hirdetmény* a iuivi Itató !| aágnál kiHlggeaztéa, ugy a uugrt-kanl/tiii városban, récsei a a aa^matádoi jküzaeguk • ben koroaéa éa kilflggesái^a r helybeli egyik biriapbau egy izbeu beiktatás által kOzvté-letik. Aa áivoréa teljesitéauro liailk Uytkgy bir. vé£iehajtú küldetik )ci» \' I II. Ar%eré*l fell<|(el«k. Ai <-iéa alA b.tc«Ailátoa!> a tiagy kani-I tahi IM.il aalkvi f 2H1J hisz. 41; Irt 46U7 hr%z. í>lj bt. — a nagy lőcsei! 129 írtra be-caü|i Vadast Teréaiu tulajdonát képező ingatlanok ktlUiu-kÜhiu.\'
Kikiáltási ár a beoaár, s1 az Ingatlanok a Ittiüaillti egy baiárnapoii á becaáron alul ia elfoguak adatni,
2.1 A.veivzni kívánók tafioziiak a beás-ár lOv át kéa/péiiabeu, ti lóvad^kképea ua pnban a kiküluútt ker.ébtsí lolenuL
3. V. vó kütelaa a véti-Ián bárom egyifi-ló ivatleibuii meg pedig: U\' olst\'a az árveijáa jogéi "-re em«f kedéaetrd azámitta 15 nap alaki,, a at ugy^nNliól 30 uap platt,a3<at ugy aii-atiAI uad afatl, — iniateu egyies véieljú* réaálet azután pedig úgy az á^vevfa napjáéót járó 6Í kamattal együtt ai bírói .letélok tüúr-gyábau 3042o61 aa. a kibocsátott ig. ml), renleietbau luegliatáiozot: módszeiioi a kaiúasai kiri adó- mint lemí pénztárnál lo-üztlni. —-
Aj báuátpénz nlölsó [tóaáleibe log 1|)-aaámittatiii.
; 4:) Vevó küleleaj az ébületeket a birtok-\' ba lépés naájáiól lütljár ijlldn\' biztosíiáni. ■ • - j oi) Az (árverés jőgerjy-ö tmálkedétekilr vev( a, megvett ingntljin birtokába lép,!m(jr-jegyeztelvun,! hogy a ve vőnek vételi bizouyu.-vAny az 661 évi GO^U cz. intézkedéSéhna képeat ceak az oaotbcli log kiadatni, na liz árvéréal uépjatól aaámitott\' uap alatt a/, idááeit |t> ictj 187 § a inléttb\'déaóuek ;iuci|-felelO uióiijAolat ueui iételik.l ;
Ai bprtákba lépéa\' napjától a megvolt ingatlan haatna éa terl^oi a tovót illetik. ;.
ö.) A tulajdonjog btatlilatéae csuk a vételár éa a kamatainak jeljoplefizelésejU<ált fog a vevO javára hiy&talüó\' eaaközOlieiili. A kincatáriilleték a vevöl terheli ] 7-) A mennyiben ;váví az árveiéai fél-tételek bármelyikének eleget nem, tdiitje, a megvett ingatlan aa érdekűitek bárwelvikének kéielniét« aa I8HI évi 6<l t. cz In5 § érielinébeij fevO veszélyére 4a kOlieuórliJ báoaipéni£nék elveaziéao melléjt ujabb prvo résattá boct-ati.a\' ik a e*upán ii-gy batiri^M kittoéa" mi llett az elubbi lá\'Oa illelOltg iétel. áron alul \'ia \'olndntík, a » nmlaatlp vovfi a vétulár UUlOubOzelél meglénUmi tailotik, melybe azonban elveazttll bánatpénze beazá-witia\'ik.
H az ingatlan aa njapbi ártjer/veli az elóbjbinél nagyobb áron adatnék ej, a vélolAr tübblot a ;mula»zló vetOt u^tn illáit
\'^ir. tryazék mint lik Vi halóaág Mngy-jtanizaán 18)12 jiiuiiis 30án. 1144 l-l
1303 szám tk. 1662 ; j < i I. Árverési Iiir^lelvnjéiiy.
A uégy«kaniaaai kir. taaék lelekkfnyvi osztálya rfrsz^r«)l kCizhbrA téietik] hegy * n. kanizaai (akafókpénziár végrehMjIalóuak Híj* ki Zsiguiojudívégrebajláat azenvudfi felad jajn lakás elleá -kiül) irt teke éa ját: lilék uj IjliVi 60 kr. jelfulegi kOllaégak iráni) yógrehiíjtáili ügyiben t( hint uevezeii kir tank. térülőmhez tai lozo fálsó tajki 3^ «*. ljkvin»n 45 (traii alatt felvejt ingatlannak llajki Z^iginoiidift illető 65(1 lYlfri hecalílt } rész- IHHÍ évi ok) tóhar hó t| napján délolfirt 10 órakor F«lst Raikou a kotaéghiiú hátánál f^lpeiési -ilgyr véd fl\'óth jLnjos aiitbenjfiti4val | megiartándi nyilfánoa iárVeréaeá->tjMalui í\'oM
Kikiáltási ár a feunebb kitett betsáii Árverezni kitánók tartoatikk a hiic.-Ar 10%-át kálzpánzben vagy ovad4> képea paj pírban, a \'kifÜldOU kezéhez letenni. Vtv Hülolea a vételárt háiom egyenH réaaletbe títég pedig az elsőt aa árveréa jdgerfiro eme kedéaétOl ázábSitandó 1 hónap alatt, a máai dikat ugyanatlól 8 hónap alatt,! a harmad lat ligyiiiikltdl 6 hónap álalt{ tnind\'ür égy réatltt U\'áji át. árvei-\'-a napjától atámitand %\\ kam. i r-táj\'tut at áreeréai fal tételek boi meghatárniotí helyen éa niódtaaiek aaeriu , lefizetni.
Ka*n lijtdelinény klimtkAttaával égy ideüleg mMíjliapita\'l ái v«r4| ifnltáielái hivataloa arák alatt a uagy-lniilaaei kir] ti vaték ikví tiiáltánál, a a F»l ó Hajk küi aági elöljáróságnál megtekinihttOk.
Aa e\'rtodelt árjr< iiteudö.
At árveréai bir I i^iósi gt)ál jiifügg\'táat V tód k Ótaégek be
Za\'a" czimü által Üözzé léte Barea üyörgy
a 142 i-i
felleg
szdm U t atka ósére
786
tkv; 882\'
Arvert\'v
ilya re|td akba
\\ nagn--kanizsa részé j-l\' köt Iii I éa tjejeCsizm végrehajiatónali Vincz i Rozi végrebaj hkoatk ellehi 105 fr végre! a jtáai ügyében outi A f 6 sor 43 lir.j peofeüt, ingatlan, mely 1)00 fi l erejéig terjed; jféti) o: Oknekl alzálogj ivi oklober hó
1682 árak oi arlai
M
Ipzüal i kik
Intt
tiyán
üL\'2b
Lá\'s iaok
fal ó*% Ül illet III
jnijjitAr h Uif-
Vljl" 14
|ÍM| he
Ili-
fi I. b
ili\' ISt/
Antal \'C tónak [Hegedűit ,\'églühujlAfil ax«i üti 66 Irt jlöke, ól járó\' tís| kun végi ebe jtáei, n%: fi Imerüleuuö köl yéhen a fent hex inrlo/.Ó 11
fiu
Liutk ok id ió 23 K) kr
áai III rjlllei 619
N fumalott fi
niány a le|«kk biylfi 10 ó -akf j ugy FeUO Rajáfa iperei i üt;
li t^Bii ogyizheji li-ik\'a 1 l Az átferifia t " 1 jgruhrijhi kUÍdot
Fnlan Kajkon ló nyilvánoa i ilkalotamal a 1 k fonti\' becsá lldött kezére le tl árveréai félti nag\'v4(anizHBÍ II a 1\'jCiafí Hajk gtujtinthefnk.
Ití»2
jVrvtJrjfsí
tlnlirl kjiküldött I ek 102. §\' n-sii, hogy 1 0224 számú
j-éa a fent ijt Ijkhím e Sl i í)|l n íbée»lll| ol^obtr hó llkljó\'ni a évtt Méftiy
köröfá»r ki függ >azt£a megl irtain Jó\' riyilkttnn« |ölfiigylij4l|»ni \' Dséa jlit laqáw nt jllei
í lialóiáguái eJekiutJIéifi
linl\'lrUt\'llV
telek köti] rákn mell
ir. trvaták ifkvi llóletik,: lixJgy KotáHé (eiao alogli JA\'iiob óa szeuvbdh ihláfi éke f járiiléjctü. elaStaiki\'3Q at.
alatt l«lveit 2ÍÖ
neje Viiidzoi Kui)iit^jc álogjo\'ga- ja \'brro1 s b<» van kob apjátl déjn kwaségi h|záiiát\' iréaen ■ eliulii\'ni ni- atáuiléktetók 10. J át! bánat pi nzji mni.
lek *a Ijivalaloa Órl Mir.\'irvBáék tlkvijos •öíség e|őljáiró<iá^án
! 1| ll>4 i —
akt
háy
ló óa noj ellep 2ÍÁ]
IV\' nii| |a d lig l össze jéíg elrei bír
liátllOH. I
ILI) ak 2 db. gt , sknnu,
alkalijjávnl
ÍHllll í
o-rtvéi tordó, azalm il álló daiua »0
11«.\\ á rvenésuek
vt-gzla tply Iái ek Iá táaanál é
saköy •jának li
-tuet bit i iiott i í. t.íx k bed
Lo\'.t N •apján —I
Irve
oszttilya; 1 ész^-rű
inguságu
iicdelhiiílrty.
•phaftóljt 1881. értoliiijrbitii! ezenow; l;nuÍMiiiikir. járál Z\' S*\' ájiallCsele-jl->iiak végreluijiió ja váll IJolíi JUlid i (orosz
IÁkeJ ettuék ut nádtilMaló 7°kÉ &C Ili WkOltsél t kiel-\'jgiieai végi Silág lcf«jgjá|Í
(különm\'t ángytaga ds prék gal-na n4 ;ya . 2 d h. üat K i|y i\'áiio|i A1 voré« ujf
11 az, kik Ilidé jt
lyaiuíill
u
ésétjo Ibl2ild év
dé jülött i >hbo|i a 1 jegytéaau góaágok wi
§ 1
sáron ai
10. tórája
4 >z árv ereznndö évi .L C l. cz. ételei. s/.éiHnt
•Kaiiijfá
5. H/. 16)2. juniui
r« si
kanízsni
I ir
•ali pusztai lakos v
lirst. 11. váliaáj kii
allli 1 igatlnn IH^2.
Jdélolfiti 10 Jiitó kásánál lujp. »ui klubejOilével; meg ■.,Jaa.j, oledntni l|og. 1 ikiáltáai áj- a f iirtf.ni kívánóit iar ízben vngy óv illüld^it ketéhet letelni
evő kOjelcá a éa\'ot i\'en, még \'pedij; emnlkodásótöl 2-al ugyanattól
ilkíl
§
létzpé
d \\
ogeröi t |lÉ,
igyam llól 90 nap nbiit
ulá) az árveréa napjától t-zámiiiiudó nniMti kkal egytljt az| áíjverási fe|iéle|ekl
\'f
liii In
árosolt hegyet 1. • Bzen hirdetmény
ivUal eblkvi
l BBl
L >1
V»P P
H|. m aiíy hbgyeii\'.hj > pleinber l»1
Klúrid/íül l(|
[mii ákmqk
Ial

attli foguak véie\'ára aj|
^ -1-. u
liiegálli^uj teildó,
i aúguart IItu\'
legitibl>.|
JoítM tagol §-áb|t kilit 82 é
JÜAN FlÜtKNCZJ |)ii\\ |tégr|tliajió|
deliii^iiy.
lllrvéliyazék teUk\'< közhinéi tóiet k.
lián éa inijo ny indógalamhoki lahót 2. évi atepieml\'or , l4;frl per, 9|íí Idt 90 kr jeleuieg1 éj ek iránti végreh o/.ett kir. t1>rv<M
i*l i 3>r
j attkvben eles 3f»2 Iriia
llKI\'|(tl|Ulhl\'| lló \'
k|rn .Qidniubokon Ugy véd iSiijjou C dó Nyilvános
iiijehb % kiinti: bee ozi ak a ijecnár HÍJ cképoai papirbat
Mi lártbálom egy 1 z elaiíi at árvo áínitaiidá. 30
trnap iilatl, a d al niudenj •\'gyea réka-
pri
|éa| módnéalok azerfnt
ten uiru«*iBi-ny a ; a megállLpilojt í iá-órák nlatl a nlti osztályánál \'a á ci ál meglök ntbáiók.
A|z elrendelti árvpréi
k h\' í-\'iíjíii-ával
íj verési teliéi elek njvaai kíj\'. iUrVaz «! api kOrs^g ebll|á
etidl. [Av. járvetjéti nál kijrilggesalóa, ijgy Hia Koiliároíit éi
kipiggpéttáa Bp
(lljipb 11 egylabiul beiktaü a általjüba^étéjei ir. wryaték, niiui 1 j c jzajin 1 Ivi jiifgui 11IH l-l
Írj
i. u
híniirj tkb lirdeiujény it lik
n n
Caápl, II Qalnn aroa ktízségekb ti a Ii4v bcH egy
köny
napi n tl
2439 tk. 3 )jB L
íltságkfllelea itigatlan il ik napján; dflelötti li ütaágbiro IiAvAÍiAI íjvl-Auial kösMOttáj-el árverésen J l|orválh •aitáaának laká*, ru-ál e«e(ábei) ellakari|á-t eladatni l-ig,j a kir. a at illelfl árverési1 ueliéiefrk
ni\'kán, a tóidnak lí w íokiüléeá|iöl
trveték j nijni tahik-2. évi jü itus 121-ijik
I 46 14-1
twi li rfctóffliéiiv
á inda jiMni kir, ya rfl-izii\'jíl lUnhii
(jy|í W y u I a i |alaui|>gyo ntajlMÓu tpn védő h 1 a jlniláj
(ífí 197. Hvk ajntt [Dnkiti; írtra \'bee* fcöj 18 ik i> al kötwg
I éréseit | tenni at \' |Ó akáz4l
lutt keJérijí letjmu Ak járVi rilii leltet*
törvényszék ielekk ié tétetik, ho|y l)r ZalauM«f|y«| itb. t, öaateeitéit| i\'jrvaijár k Itükom i l|4i*\'ir*t ilióti lakói elli 11 407 l iái iránti yégrqh.-ijtilfli aa\'jkvbeu AjJI 1—{?. Wvett e kft\'plfi Fotenet Iplajilonkt llt ingatlatiiik JjlHH^ 1 pján íh\'lelölw \'Jj) ói; ^lázánál iioNjnanaii idatúi lognalk, j mely mdékotók aarjátnak át báiiáii>i\'\'ii|zlll a
OOOOOOOOOOOOOOQo
Finyelmeztetés.
A7. ow/iifjop magyar gozdiináeif^, efllH |hj liftig a IH fHllgYlb.-
iilalt AII6 /emuént/blzotnányi üzle\\ ..... \\
$r%sigót terwlajfek lagcftlaze\'iibb rtrXradft | . aiaaet. >tnsi» [aa^y lanMBtiB iuiawy^ dsj.j J(. ;
\'t\'kfén. a»JÍ*l. B-^kíU^-M MiuÖ/fe-ihnt-t .ti kivláura iitleimenet.érteallél uii .;-] ■ k"\' i\'l-ijyr- .J.«i»l:
legf. jpépolaj, jjAríFlii-htiiioc.a, Wiáp/ik, pouy vafélCíkcl Búzapajoaolnahoa I. pattályu r&ioilleut n
Mt^ átjogyok aaorint. Kékkő sC-loJto iilá, (LímyralaaWa iue líw,^ í i forintdiá-^bb. \\
Hzáwoni.t T^nlv^h
OODÖÜOOOOOOOOCC\'
lek a hivatuloij órák trvaták loh klj|)fiyl/i ita^g elÓljánú-i^áná\' 115."j l-l
2441
iv. m
Arveto
,nI;,, -,,
lllitüb: g jl\'-Jn
vm.
I l -llló
faliéit
M\'é\'le ki in^
\'detméii\'y
örvaték, mint ItÖ/hirrá tétetik rVa\'nra végtyli ihvöI Jáaoaóé
mb. h
ÍM i
ilaki
jar.liráwi |
II:—1(7 H\'i/.i| írt | U
aiU íi< pL_ ^ liátját. Il I lijriAinl ni l(|gjbtt|e|y\'Mka
Óki Iwlv.liak a t
t Fártatfaáttijal I
4 iA\'-|áry \'rési
(14ti\' k ifcl^aij
^Vbtlll I
■tő áj S8?.
rá ki:
Itál m j Uj iilf itjjkf.
Újlaki 63. s^c kivolt ingnilaa \'öl Jánoiqiéi|| i fele réa*\'i á* e. 10 órákor lljlak I nyilvánoa áf< v|\'rca>|n (i 111 inal a voiiuj kzáá< uli beciámak <) szá-kikültlölt kot ie lé-nlleielek á hv 1 talos if. lazák toh\'kl tlny ri taég eldltárióa igánál Lite [Hl
900 ARANYAT
|i:-.eiok araak, a ki . \\ Iá o t lif logvlse
baasnálata után ujolaig| fogfájást .vagy au bllzj kap. 911
IFi^y Uvi\'jj} j\'na fl5 ki .
MOTÍIF. J. la. kiérd.\' udvari #xáiii< MMinu fléca melléil Konrc vHlálwu.
Valódi min;i-(\'\'\'gh(Mi kapható Nagy Kauít>i P r á g« r. B é I a uj\'; gyógy azertáiában niinden mágynbb gyógyftíertáiban.-Megytu,i .aságbai»niiiid^u nagy óbb fiiazei.kepr«kiNléali\'
OOOODOOüOOCOOOOOOOOOOOO^OOOwOOO
GUIJAHR és MÜLLER
1021 mM ! Í| lifOA PKSTKN
KI Kjji 1mm1»im!sI|I TritMir.jrust:t h iiit^A iriixdaságl grpgy (•itlOlj BI06LE J. éa M)LLER<
a Műjr^íti kel IcüÉó; öbon, ajánl|álJ^trolid izerkecetil éa javított gyártmányukat mii 1 r4HHr" ! j*™\' ■>- " \' 1 hTitiurck tnzdnsfm^
H mára:
t-n, :f ^pr tyg., ,.
. |VM I Ul • -\'juJ-\'Spt-! r/ffCM\'ne \'ydá.
» • " I Ifaríiijték,
\' = HtKtilúiiltiQmiÖQek m
lili^í 1 . 1 mok i;lniirii
liHjfomnhmk. p/ft;om bmnleiif>ri< (iul\'OHH 0§Jtfímf§i\'v^-
jtfareJb.
jiorM nUm\'i\'y^t i llHttfhrét
81? L Malom kikatnttvi IT\' fiuanttatidA\', 1
Roalnletneji l : piíp/ó^e/ifosíná,
í.lUthnHiftf Xitivl
ái\'jtfatii Umtttk. íúispoltf >1
Arjogyxákok kívánatra la^yat ái bórmentva éa képviaelóaég ^fagy-Kan(ta|Mi JVeaaaaBN O, urnái
űooooooöooooooojooooooooooooooo
Oyá
i halósáik \'Na, lló li., iiMiján
£rk. jiiniiia 13. IIW esi h rik\'lméflY
11
MhI
ie<| 10 ti lliil dó a . w alatt
rvc
nagy
m
a4Í4t
Hit
wari |i rtj
im
t trb
irolini greba rváih
kan|zsai
ténárOl kOtlii
k oll mi 220 1
hó I M kr 9 fi
i\'n® hal Uak
ÍOlAp
férj. Z jutónak Kati hal
Irvazók kelek kyl iótetiL liogy4 Hi< luik $átidortw Imháti lla lonyi Í.Cjel\'gn y éti kos Vógkihajlált kn iWO.lévi no.
k If l||
$ I^SB I m I a ?
v HÍ! ■! ff 11 J^Pl > ^
V 1 llfN/nál nfni— ® flyr-35 kivárnánk. U
t ,rm : I ; Q
ItóOSSMANN jTf
Iktlllll lljt! ;
ra~il.h r II I

sO napja
mi
90 kr
l\'ölta ge\'s! irán
ón t ifl lói H 5 ki Ián i
amit, kii óii 100. )uyi Uer|
1 a (itala
járó Üfc
i» inalok, liajiákj
egi eim4( lélmiwi »-gi eháj(á4 tlgyj^l vs-\'k lói lllali |hU
vb. 11 f IRliO, liH lulajdenául felveri
íoanil, Nacy
mTrrrrTTTir>rrrrfT» . I I: i \' li
- (Isiuosj l),ljlNZ: H
^ fi«r Stljlri<:,:-\'i\'\' S.
IV # >»ai.lul. »»l» wm-
Uréu RiMtikat "awm, «\'va!jui nin > ] Wt .anlicwi f. >,h.HÍ) BF--
- , . • a«UM StotM .
Mnntaiil — tn ni tiapiiH
1 n. se ar. j y
,1 (IBÍ7 5—52) b
\'^sstwmmm ■
,1.....\\ ?M [ m :
Rdbkddd:±±*±±*±±±*±± x
Lepjo I iii .0 3 Z tiá I y 0 Z á i r a all.nlroax? t,
» ^mij&jliT Meur |
m* ^ asjo.j.- í
k g4| I te Jk&!$ xir!
4 llll»ntl|l|l\'|tT J, FWl\'"fS^wM Uvíniiiifvíl;. k
v .rME1 I niamm^Vl /\' 401 h j (m . .i viu^u) (5JJUÍ ff,
Imossmann
I ■41\' ^-h-a-i-T-— 1
B \\[m»/i I l^íl>4PEvjT j viuvi knrm íö. U
73. H\'«HI.
St"l talap t keres
W llinSftiMáe HAH m4W
II Iroji Kgéae éit* d tft l»*«M 4 irt ;K*t\\edévrn I írt
( || ^ >J,. \'\' U .\'I - j|.| | I • I I ; j : Ii
Nagy-Kanizsa, 1882. szerdán, szeptember 13-án
>MUM pidiMf IHIIIW M«uá*uál fi kr IU
»\' ki
WRUM
fi \' U L :II ... « 1 1 1 I IKa ( l.\'H
MEGYEI íw HELYI ÉRDEKŰ, POLITIKAI pw KÖZGAZDASÁGI
A Zalamegyei tiazdasji^i Egyesület «s a Zala
V\'j ll 1 i a Ii \'\' [* 1 I *J *j*
MEGJELENIK HETENKINT KÉTSZER SZERDÁN (Fii
negyei Dgytvéilegyíetl hi
IVEN) É8 SZOMBATON (EGESZ IVÉN.)
IX. évfolyam.
SsorketstÓl Iroda. Hova a lip nellimi rétiéi illető köelemények küldendők Uj vérosltás-utcsa 118. h. Itérmenteüen levelek eiek ismsrt kseekkftl fogadtatnak 4 : i
Kéziratok iíini aem küldetnek Wy1ltté;r: Pititieri 10 ty
LAP.
vatalos k0/1 önye.
A polgári iskoláról.
o y t a z dg: i • ,ú ieuiert közmondás i iskolára it, mely-i \'
is tulajdonképp mely intéainény épen tuk a tanügyi poli-uiproniieaum utjáu
iiivf oálnuk. .N
jliitól .ai Uj
AQ,IU>1 iuumUÍIV ava, ktionpn
(I.) „Aj 8 7. I
i zarK* Mz i iillik a polgár \\ b K jr á£j a I «• ll b é i! f > s . cf t, iWft I nál i.i»rÜ«Wi j i iató íjt Oj«íg, i tég néni bírt telje-.>4i gt<jíkt>roi vi\'tfti, a inert aehol aem iiuyjiA saokás hangzatos jelszavak i\\n ítélni ínog valamely Intézményt, •mcaalr a polgári is-Alkotmányos államkinek mindenhez van hozzászokik aa em->»r titon viMtíujény hoz, kogy biao-iiv m dolgok me f Ítéléséi"\'* nem szllk-..j\'jt\'ö a szakért lein, vagy ti dolgokéi; öntudatos ít tekintése, a viezo-»ijk <•■» kdtQlt tények helyes isme-•>\'<-. Kp aaért boldog boldogtalan I jogosítva iér/.i magát bizonyos dol-t król, a mélye ebez annyit ért, mint . hajUn 4 íjnra u^utóahca, nemcsak •li-ct inuuüan , hanem azokat ól is ••Itii, piiHzUln tsak átért, mert vagy íját iu\'K\'ke ki\' iiuja ext ugy, vagy fiiíd\'ifí a létesített intézmény nem /.íja ixe »«eriu i, vagy \'i pedig egy-elIoiv/> ci viszketeg bántja.
Ue ilyen lelki.iimeretlen el v*lént, magit 1z intézmény szokta i\' ^oinleni a k ízélet fa közügy nagy * érára, a ag oly dolgokat, a melyeit lilik us csal igen ritka esetben ^Ihi\'t meg helyoeen, mert megiié-*iri>or viiliuuíkfl tovább kell te-kioteeí tiuini, mint orra begyénél, í"gjobb bn írókra bízzák, kik arok-mtk n qgitólé^Av eompoteniek. Az min ^ti)Wdáaí erénye aehol aem szebb, nini ily alkalomkor.
Minden juj intézménynek idő kell arra, hogy élénvvsilóságát, eaéleae-iQxAgét bebizónk\'ilaa, mert eltekintve attól, lio^y többnyire kótkedőleg fogadják, sok előítélettel, ank olleu-saenvvel, eokizpr indokolatlan vas-kalapoi>a4ggal kell kOzdetAök, inig tanúságot tesznek életrevalóságukról. Még bajosabb ott, a hol kiirthatatlan előítélet fogadja aa intézmény létesítését, a hol ép ez előítélet folytán felfogni nem képesek a k«*sde-méqye/.ők és intézők nemes »zándé-kat, a hol a réui aohlendrian korlátolt Jálköre ny(Igében tudomást aeiu akarnak venni a létesítendő intézményről, s a/, elitélo szó készen van, m^* előtt annak helyes voltáról meg is győződtek volnlt. !
Ezzel kellét éa kell .nagyrészt megküzdeni a polgári iskolának ma is, s csak cfodálkozáaunkat fejezhetjük ki a fölOtt, hogy oly emberük, kik Magyarország sebeit Ijmmi jól Ismerik, azon sebeket, melyekét a múltból hozott át az uj aoMba, hogy oly emberek is mondom, nem képjo-, sek a hely\'/.et fülé emelkedni, Mfni "bírnak tárgyilagosan itéliiji, s ktiwoí I dobnak egy inlézményre, [mely ssje-I rintük fölösleges ugyan, I de mely I minden ellenszenv, minden el Ői tó let | daczára, ki fagja magának vivioi I művelődési intézeteink sorában azt I a helyet; a mely méltán memlleii, Ha mag^l a szülők nem volnának annyira tájékozatlanok a polgári iskola hivntáoa és czéljjára nézte a nálunk is non mindenáijon tudóst
akaróénak newlni fiukból; ha mi-I i/ «■
előtt valami tanodába adnák, megfontolnák jól és egybevetnék a tanulás költségeit es a nagy fáradtak-got azon esetben, ha Hullt gyönge
és kevosobp telielséggiil -bin; ha\\iem\' vetnék lutjg a jkflzipűi )aí>t, pint azt mai napság igen so tan egyenosen dehonestálu foulLlKomsnak tartják, a mint egyálitalkn nem becsülik; a kézimunkint, l a iüejekirán mglalkii/-náijalc g)urmekUM I jövőjévjjl, számot vetve sajdjt arjyagi és fiuknak szellemi tehetségével.\'! álakor |iamara|)h jutna a uolgiári iakola alton helyzetbe, hogy ézámokkul tujlná bebi-zonyitani uzélssicIrUBégét éji hasznos-ságát.
mbrqv I rsgassko
A nmkaii dás valamely bizonyitáfi DélkUl filre
y\'
a kOzvéltjuién
mihdenkdrra.iA j
liíte azonban, kik
Ti | gyarországon a
Virágzó jíH-ójjéntl
ként másiokra is
Ki akarom
ilkola ellen felh
jzott étv
nOm e ellei\\s^goi, nlyoH előjtéletbei
íj ék meggy pjr.Őd letenném; a ! tó 11a kei vágyj mi&siki gasra oirbmj és polgári iskola
A poslames
It ítélethez be-vezetheti ugyinn
\'gy dőre. de njm dib meggyőződések ttnjá r, hogy hol Ala »slj, iol b^ztosith^tó k föltétel fpg ptszá mutatni
I, lassan-tnazni. k polgári k alap
^nságát I Nem t; domlhog] r meggjőq iJen i elfogult juífe megty\'űz<5(| íJro Ibirn , ráim teljes Iias2 0iiialausá|(áról vlol
ohéz bizo lemberelot s ha so
tí, ílkábl J Dej taté t mégis eávrpzem llenéuen
azonnal n azeglyi-gondoico-l hogy »-! elfogad i>tv ez!
lUprev álláspontját elhlagyjii, s már isjélég. |
De majd eri dl egy második k leimén y belli.
v
írek kérvényé.
)r.A
A magyar^ liowét-iilavoDbrraági tmoesterek ogyfittl^énok1 véluetott kéévi
solfíi,
>, eten egyeiUlel riséból e itmgysr koron
terei nevébsn egy kérvénvt fognak, in énoi a képvisflfiliisnoa.
\'Ttlpvft vkn\' ugyaniiJ hogy az oraág-ben ininWy 2200 poit\'eméito\'r fsp i lkaiméivá, (leiknek körülbelül Isle réiio nem több, miat 120—150 frt Évi fiirtéjiel tea-gMik; tudva van, hogy 1869. évben kelt ÖyOö.j iuqiii miainteri reeéslet éllapitji meg a fiiOtéil\'— és pedig a ront kink Imi imu-mon Isléli lisetéseket negrobb fóigélm poi taliivstaíoknél a postejüvadelnü bktélel erénye Mut poitaliivstel tjsö éi Bjlk 1000 frt évi fevedolme után\' wt-kal, U 3 k éa 4 ik |LQ0 frt után 1& kalljö ik 4 fik 1000 frt után lOfi-kal, ■ lovébfai jjjveojateni után pedig bt kel; ámda es ilfen naHobl forgalma poitahjvatnloknél már\' 2-4o| s több sgyéii slkalmskéia kiváufnilí, kiköt i pos-teineitei^psk kell fiaetnie,! jtefaát e poit imci-teroek magának eten •xktelékoi fin éibCl oiak ritkán marid vsleiul [ei^kélyiég. Ninoi\' lobét arénybsa a forgalom nagya^áVi \\ járó mauUsmennyiiéggil esen icáseléljoa f tiléai mód. P^dig tám es, boM.k dobtak sseléa többéi nem tekinthető mettékfoglálioa inek, a luiéöi^ ugyenié e poiteiüBitérnif; [reg jeli 8 óráiéi déli 19 lg é« délután 2 tő| á-ig a Iti-vetalliaa kell jeauie, hogf e kösöpfég« L mindenkor nolgájliaise i a (arsUlbin tej többnyire ikreSEtó munkát véretnie, L .így mel-lékfoglalkosáipi ideje uenj inemd, I aoem egyedül tMti naetésrá van úialfa>1
jHogy pralg a moit ifeiinállp iize étekből b moitaui viszonyok között [> k llönö-len njs élelmi pikkok érének fojvtonoi emelkedése éi es adók izapJroqáiaj mell »lt, a tiiiiesaége* mégélbetée a legsaegényeb korlátok kUst sem | loliötiégou) aa kéjiégK eu.
Pda iiJái|vul teliét sL ériotvát kó ^éoy, hogy a jövfij Hvi költséglretéibel a posta-meilorek BibtMnek általános enieléié e egy megleleljl mpliápyoi Uiawgei nulvasnS meg a képviielöl áa p- éa pcoigj —| es volne legigaaségoakbb^ hogy aj klaebb for eelmu poatahívateléU réesére niégájlspiiott 110 frt - 1 r, ,,1il8leg
almu
iiiininium e\'jelen viszonyoknak megles inéltányo»an| emeltessék, a nagyobbToi r
poitaliivatalék
3ylllé«éuek megbH önses poata^ei] I
vZalau tárczája.
Egy orssz hösnö.
. ] Bwwlj. • -Irtat .jlZO 4MEB SÁNDOR, j (I Vt|jrt»Ul )\' •
A kspitáiiy i évjegyét edá a tábornok ak él tilZtolgHt.
n latna .öanol kapitány ur lö — moudá táltbmok a kepi ánjtiak azivélyoian keset jojtva. mit ea iwréiijfrn elfogadott. — Blé-nieg töbeszöiönkiut, ha ideje en-
Ez/«l a kapilény tárosotu A leborítok sátrától miatrg) kétszáz lé-1 •ávoMé^l»an egy ferébély«s f« alatt i tilt báró Doegetiff Wladimir
js M^ir gondolatok bn iperülvo aülyesxté s*-\' f, eresa [komoly volt és határosolt * V «-•» *«e ; keilje mcllojte hevert e ctfld
ié-\'se4eava ésdré fekete kii bajuisát, f* íí;;- v geodolalaibél gyors léptek kö-****e le. fíasa4ottsJ
U>v>*ei« k6Ítltf»kintett, örömmgerak - >(> a*es)«ébél, |fqlkelt és as érkesS fia-1 k«|Kíiöy eH síjtelti
vériét már Rosemuade I isólt r i*jf) — aaíérf vá/itie ennyit msgadri, r*« ;J k-^y olyjsn türelmellsn vsgyok V" -H^tMíit belátom I a tábornoknál vol-« M|« <44. Mváimr/ •m »<t ^katj tSUá ?# »N«f«ttáta b4 tettemet*, í."
yerestől fogva megssüutem kedoagy
,U"fj értseiq est Rojwmanda ? mondá •<Mvs M őrnagy *— e« Istenért tilágo-
Mj Wlaéitsír, a tied msiadok ; de "■ »t»k< |ti«#»Laaéi atvemei msgksll|a, i bmm4 hsrátedaafc l* twéiasÉy mrmk.a
„Mondám már, e nsroalöl kezdve inog saüotem hadnagy lennii I" „Hogy-hogy ?J
.A tábornok ur kapitánynyá nevesett ki és kínevsatetésemel O telségénél jóvá fogja hagyatni."
„Lsheteilen Roiamunda I"
mégii ügy van." „ BoázóIj kének tovább ;?lM „Cisládi viÁonyalm után kérdeiöikö-dött, tudtára sdtam, hogy négy oistályt végestem ; etyám a jogi pályára szánt és anyám legitségével rábírtuk venni, hegy megengedje, miaserínt ssplgálaiomat as államnak fölajánl-jam és igy a ízt. pétérvári hadapród iikolát végesve a háború elején badnagygyá kine-vestettem. —\' Légy ügyei Wladimir, mert mint megtudtem, a tábornok rokonod lH
„Igaa I de, liogy jutottatok e lelfode-zéihes \' #
„Míulán a táboraokf megtudte, hogy aegédtíisted ▼egyék, kéidette télem, vájjon régen iimerlek-e ? mire sst válaseoltem, hogy aoyai nsgybátyám vsgy. Ez meglépni lát-ásott a tábornokot éi luftomra adá, hogy veled rokoni viizonyban vsn és ha találkozom veled, ugy iidjem tudlodra, miszerint látogssd meg iiiielóbb.11
„Vájjon mit akarliat tőlem ?• „Aa nfajd k| fog derülni I de egyelőre figyelmeztetni akarlak, hogy miudent így adj a tábornok tudtára, mert ellenkeeö esetben tervünk dugába «5l.a
„Megyek assnnel hozzá, liogy kíváncsiságomat kielégíthessem; — vsjjoii miat akarhat ?"
„Megállj I még egy szóra. Kérlek ma ne ,meaj a táboriiékhoa 1 ?" „Miért?" y\'
„Tudod, Is\'lünket neki könnyen a dolog, hegy nála létem alán eeonnal te is nála vagy I*
„Fuross I kát nem mondta, hogy küldj hozaáV
„De igen moadta.* „MA/
„Még sem akarom, hegy ma nála js-Isvtkaaaélr
s olranf lihetetlen etl inz\'l IhIái kosunk éi tq
„Miéit TI Mt volutt, hogy mi IssáH
nékem átsdod a tálánnok1 Üsen^tét. — l^tcn v^led. megrek hbzzs |u
A kapitány msriSin és Őrnagy ssemt ily nézőt!,- karújára] és] lábával egyiaerre tiop: psntott. intindvátj: 1
„Moat\' psraaosolsm, hogy pa no men a tébornokhos lu
Ás őrnagy végig mérte isemeivel a len-pitényt mondván1|
„PeraDosolod ? Itudodje, liogyp én &rnág)j vsgyok és így aSksm nem naraaosolhales ?!
iÖrnimy 1 nem mintt kapi ány, hatien mint Roiamunda^ ssérbluiünkro i iODaom,-pe ranoidlom jniradj Ujl — jeasreműnkre,fér. led ? izerelfuünkro 11 mondá lévvel a ka-l\'i\'ány.
„C-íttil — kiá lá aa 0ros|r — valaki meghaklheijk"
\' tk aíktt kémlaodve tekint itt kürüU é« folytaid: j T] I ■ I
„Rosamun^k I jeliát miért k vánod, liégy ma ne jelebjek meg a tábornoki át? adj sia pos indokot éi én s^iyeietj eng dek parjtn oiodpak I"
„Egyedüli Inddkom lm. al Ml tartok,Imi szerint a tábornok qyaDal^oooi fog kesd^ni, gysqoját kilatáa Iol tudja milyi n végét kunk kituq éi meglásd ben elheu Isiik.1
As Sénaga kíné elgopdelkt dott. asulbi a kapilánvl karjánállegtaJnétli iiul hagyl ikj el a oiondtji magányt Mai élénkebb tábor ilettek. \'1 I \' llj
Másnap délslSt i lOira löketett is ii mldOii bárft Deagel iff Wledii lir orosz I r nagy Ourkft láb írnoh íjéi béboosá tatáit nyel
A táljonio c uio iplyogva ili lett elébe U báijátaágoimi uy íjtá I Uét sa 6r lagynak, lét plésssl megaivá ila.
„Lovág Di glovijji 8it »mif ér liosta taamra a liirt. - - ke tdé s i éra így — ke|y tábornok U kii la vileei Uwélaií\'
Is kévetői és aa lilén rjük á dolo [nak. ha it ódikp óvktoisUnsk teli fennünk mégj áldsjni foged ja f iroset, mely-arkojlolt ] jéptofdtÖl vissaatertlrt
százalékoi fisstéée pc dig a
ettél dalig
bruttó jüvedéli m után egyetlen Ifekoi 26|-ben — |á Ispitauék meg. £sén m fogná oiökke iteni a poiitajövedfk n óitanl feleelegét, njii el as együtt járaui a l (vételek saaporodá iával, i csakis a isaporc lés \'|« réaét venné génybe.
A poéia nnterek lakbérben vpdó tetése ii kivé iatos továbbit, mert jeledben a poitameéterek lemminemü lakbér |l|et nény-ben nem réis »Hlnok, ifitilköiöttűk |4s as állam kösUtt s lekintetben oly aiMfo-ditott vissony létaki t, hogy steiMdésüH Lsei ut fik tartósnak sáji t lekáaukbél egy iLim betörésjUontfs sfóbát iroáp-helyiagfil
í
fis-és tadni,
>sá e Iá-t u ek fel |i londja tu r élet-öV) íi\'öl ?u aoyai
műket UÜItlvdltfá j egyetleu «y lése éejskkpri li leány gyei i ttokét légre. Legyen;, meggyőzőt re róli, sonyoyál tUdam. mert s t alédde iionyuna vkg|ok lu
,Mogfohw tábornok r rl las.ii
Mvéltn lefeelkS gyeraalv
sügy Ivin barátom ll — viiaon boruok — Jel iltk ismorfts vonások t eléltem a Rat ü kapitány árosán ;|-H kodves Imrátcm. mit tud k fiatalje a rajzából vagy tán nem Umeri klisel<
* „De idei tábornok ur iiuiorojn) ét nagybátyja jvi glek I
„Ugy ? annáljoljUl nemde.nbin ne hns|el keavés báró ur, lragy a liüal smber oieládUgyeio« ívstkosom jT— mqrll m Önnel rokoni ▼iitéqk\'beu vau,In I
„SiorouMmiiok tarti m tábofnok árnak felvilágonitáiskl [taolgálhai Kérném a»okst I
„A dalul jjjnbet Odéssábenl iskoláit sikerre végeim iéi Sseot Pétervárptt lépett •SüIÖi dngotjoloújinol a hw apródUltolál l, liol tisalté jfiképflp\'l magát, IMsáa oeijta liesds tén kjiiieyea|e|sli|a
yTüd bii valamit ió ózta táléitól „Ugy |ui|iu|j mindsn telsue,[ p id beso-roatetott."
A lábéráoli ajakába ksrepijU és kesével homlokát duraiölie
Molyik e&edbe lettl beeoroéiie ? „As éh okijedeiube I" [Taláa kötjvetitése tel ?j LÉs jolöjjÍÉeinbsn I
„Tudja, nikem feltdnt, hotrf fiatal ombernbk ajroavenissi luk tbb nfi Ism |eeon< litanalc [iuiui itméhes és hogy I JnŐ arra gyaniiokDt |ui;jsiplgállatoll, mlsseiiot éH soha sem haNott^mt Ijogy a ssá «dos ai )|já
év lOaoi liotty rok
később illillálosott és osá isülte! áimMteal kapilánj i,tíiuos Wl}bmáaOIU | LBa mint nag)báiyéj egyébiránt teáiék sseiuéhr róla, kLvissse ijte a kapuit iáját i^jáMl U valót".
(Folyt k
áitnak k
]W
jiaony
leány
volt,
háláik
¥ m.
éjit)
rt Kii .1 I a
•IÜ
a %i-bilit vi-
logy • 01 Után
tíl
um: ödní meg
Eeea eljárái igen ezélszerü és érthető volt régen, a njid^n kevés helyiigben volt postahivatal ; a paatahivatalok ikkpr nagyobb-részt hás-léa földbirtokosnak adomáeyostet-tak, a ijiidSn a lakák-szükaégét nem ismerték, mert minden helyen ak^dt Ogy Üres blsj. a melyqec tulejdeuese aaeráioaéinek érezte magát, liala postahlvalalna\'i\\ ingyen szállást adhatott, le s mai lakás istíklégben, a mai vissonyök kösöti, aiftikor oiaknem minden köz-sségbon postahivataléin, bésSel pedig a posta mester nem bir: már nem Imgyhetók többé a poitninoiUnok lakbér nélkül ; különben is minden élami hivatalnok élvez lakbért, eeek között es állami portatiiztvlielfik is, akik pedig uenj tarlósnak j saját költségükön e^y külön hivatuloi helyiséget t|lr|siii a kösön-■ég s hivatalos működésük teáméra.
Nem kovésbé izflkaéges asonkivlll, hogy a postamesteri isera^déi megváltoztaisék, e mennyibes eaen szersödésok c«ak a postamesterek i terhes kÖtUességmket határossák m*g> ds jogaikat aep, külmtiVsen a 12 ik pont, — melynek érlelnie storiot e poita.-meiter InU havi felmondás mellett, Oohibá-jáu ki vili éa minden | indokdlá* nélkül elbocsátható a izolgjálatllól, — lügg Damoklei kardjaként a poitainéiterek lelett, — megnyerik ugyaaii állásukat, alapítanak családot és ha nebeeen isi ds álláiuk útin tartják feun magukat, w egyszer ciak |öhet a felmentési a nélkül, hogy qelami hiba követte tett ko\'ae e| álteluk j 4* ozj sem a joggal, sem iaz igeseággkl meg j n>Hii egy esik.
.Vfátll egy állémi gétiesojüukbeo tátongó héleg boiöltésa i« mielőbb szükséges leend. Vagy is a nálnnk még mindig luánysó „poi\'atöit\\ényu-t kelll létesiuoi. j RP Lapok."
Politikái hirek;
Ai egyptOmif klksra.
London, iae*C 10. pVolleley tábornoknak iKaisaisinfóu nyugatra |j mérföldnyi távolban délbea aelt távjrata\'.jelenti: Aa ellenség {ue hajnalban jeleatékenythaderAt küldött kémazemlére elofirieiuk felé. Willij tbk. elfinyouijilván megtámedte a viseisnyomta ae ellenség!t. négy ágint vévén el tfile. Vesz-teségüuk jelentéktoíoli, As jelleeség veuté-■éggel a löldnúvslfik mügé vonult visisa i onnan mintegy 5000 méternyi lévaiból folytatta a*í ágyúséit.
Wolieley tbk. a oispátokjiel a kasza-isini télíorba vonul viiisa p ott fogja lisdi nállésát! felitül.
KaiVessio, ssept.j 10 A Reuter-ügynökség jxlentése: Arabi piapatai isimét, melyekkel a mai ossjtébaa résst j vett, 130011 Ifire és 1\'.\' ágyura beeiülik, nmlvek kösül ea angolok]|6>öi foglallalc el. Bsenkivül seámos foglyot bjtoltuk as angol oiapalok és Tel-£l Ksbirheii ágyiilövésntl távolfeágnj közeledlek.
! .fpd Különfélék.
H A helybeli feled leénvwkolábea az iikolsseék legújabb határozaté értelmében ea évink a ruhassábaizat ii elS fog adatni. A sok iarke kéeimupka mellett dióséreedfi kesdemányeiés, melynek a leányok nagy hasznát vihetik.
-4 Hexklsérlrtt b|sSlglÉi A mult nspokbah a Zrinyiutpsa egvijt hfiénál ismeretien Iplteiék kísérletet izMiÜélwztak tenni, hogy néei e képesek as eljlakep él a aso bákua ÍiHtolüi» Es ptaig nejű fikerült a kó-
t^éknakj mert aa apadtok (riiMososata egy (iné erasebb, mintaem hou)\' aesel minden aa| aéUül megblrkoákoskajíak [Volaa. Igy hát mege|ég«dtek avvil.liogy jbsupán as ablak-párnát vitték el maglikkal, a melyen kétaé genklvdl jól ssett sS alvás, mert hát ninos jobb a [t ssta lelkiieimretnél f Kbbfil a ta-nuliág Imi, hogy a földisiuti ablakokét nem árt ea Ilyen veirtieséaettel! ellátai, nehogy adandó! alkalommal [aa ablakpárnáa klvU még más valaminek Is lámedjon lába. é 4; Uivils lalimsad taegyéi pü» pök ut 0 imgymél(ófága a [keszthelyi öak-. Misolló jog) let ulapitéílegjávl Ifih 50 írttal. Éljen II
4> Nynvnládrdl irlák, l.ocV még a mult hé éleién msgiSS^t egy feeeeU kulya egy dieziiéu melten 8 aabre kitüil k dtthödtiég i a veszeli állat íim hároin társát harap dália Össie Kiek i a roppsjnt gbndatlaoiág követHeelében f. Ité Mii 131 sertáeen ütött ki n védettség s ei«k| neki pnente aa egéia osordálask tuiutegy Öl) lerlélt megmertek ■ a kádasat ii íiiánún helyen mwlianinták. Krre ss egéis ktlaiég llkóieéga iknongokkal, vas villéslsl löllegy««rkMive íjiiaeit i agyon verte a veamlt állatokat. RWiketfi, hogy a kaaásé sikerüli a borzawió betyéget, mert sebeit ajmnnal kiégették.
Ma«miély válUaáMk a vesapréai if> liáimegyéken. - Amhrka Mihály reaH
piéááaeo UMü v, epét ée kmaibeiyi pttbá •MMÍi, Baevátk Hál nAMfe fljMfci káplán nlum piélitiimlt, h^ Inr« psoasi káp-Iá* ImU4|m MkáNM^ Hirwi Jéeeef k«wV
mü kéntái
I léseink kiasvsalifU.
KÖZGtZIimG.
— At araítitról. A földinivelée-j ipar éa koretkcdclmügyi min. Iitaáuk néhány fobtt terményeinek maliiéról jeleiitéaét a „Köz[ gazdasági ÉrtesitC" legutóbbi Mtémébee letté eörzé. A jelentéi mindenek eljött megjegsi[ hogy caek bonlTiiSIrgn képét ii) ujtja at aratásnak, t mennyiben annak befpjeefe elüli eaak brealéeekre kell szorítkoznia. Bomláséi! a bevetett ée learatott terfllet nagyságának az áilsgos terraéaael való atoreáia utján éri ♦•I. A bevetett tei Ulot nsgyeága közeégenkint a közigazgatási liatóeégok fal ügyelete alatt gyűjtetvén, aa országos statisztikai hivatalban Állíttatott össze. A tennél bektolitorekbén mulattatott ki, kOnoyebb étiekintéa végett azonben méterméaeékre azémittaiott át akö-veikezŐ arány aaerint: minden bektaliter butára 0.80 mm., rozsra 0.71 mm., árpára 0.04 mm., repcééi e 065 mm., zabra 0.89 mm., tdnkülyré 0430 min., kétszeresre 0.74 mm., A termést \'jelző aterrókal az állandé gazdasági tudóéit ók jelentették\' be a minisztériumnak. A megejtett aaámitáa eredményt* a következő: Volt a terméa a szorosabb értelemben vett \'\'Magyarországon (Horváth fcjla von ország kivételével.)
terület kit bold boldUntént
tersi\'tt Ifribitl méter máaee buta 4.335,130 837 37.144,497
roza 24146491 6.92 15.037,000
árpa 1.687,190 7.60 12.982,91!
lepcse 161),752 8.93 351,861
zabos liinküly 1.741,652 5.3 00.328,324 i Összesen 10.176,2*4 76.645,463
Hogy mennyi inarudhat a búzatermelésből kivitelre, azt a ltftvetkeső aprosimsúv azámi-tás mutatja: Magtarnraxág Ilorvátli Szlavón ország kivételével 13Í5 milliónyi lakossága közül 2.5 mUlió, mély tengerivel táplálkozik, eaeafeUU 3 mttbéiosább rozsot éa kétszerest fogy asz< éa még a fennmaradó ré*s ia inkább elad|a aa énékm búzát, semhogy elfogyassza. A kivitelre eső búzamennyiség ki tudására lekét a kdvetkaeŐ számítás ejtheti! meg: — Buaábél szükségeltetik: vetőmagnak ItVtJÜOO heldra mintegy 2.000,000 mm-, kenyérnek H millió lakos á 3 075 hekt. k 80 kgr 19.6H0/XJ0 mm. bttzaszUktégM ösazesen tlAOÜfiOÜ min. A baeaisimelée 87.184 49; mm. lávéa, maradna (Möelegse buta mintegy 11460,090 mm. Hess é* kitökeebOJ s/lik •kejmtik : vetőemgnak IJétyWU holdba mintegy IIOWJÖO mm., kenyérnek 8 millió lakó. a 3- 076 hekt. á 7t kgr. 6.642,000 mm. rsas ée kétezerm szükséglet Omesaee 7.742,000 mm- A rosetenaaiée 1^.837,800 aa tévén, maradna fölöslegee roae kétese 7.7*4000 mm Míatán a ram
Uotválk Jéassf Maalakéftll SiegvárnL Márkás IgaAea Ssegráirál Seelabérre, Kozma Léseié Ta*aéréi tt»élláaQyör*kie. lm Bánás* N«e*k>prA| Doveeesrbe, Seijáitó Károly IkwasiUI Kamthelyre. eef*dWkéezi minő aégbeu éikelyeatattek. Raáa látván Pápára, Ktufli QyOrgy ujuiisés Teeaárra. Farkas Ufiirgy Tapsonybe, Ballek András Moszlopra rendeltetett káplánnak.
— A dekitfieelek Flumébau. Kiütne. Hn«"pi. 10. (O. E.) Debrecseai ven-j dégepk IH kocsiból álló külön vonaton mer érkestek. A várost zeneker, a tűzoltók toe-J Ittlété s eaerekre menő néptömeg gyűlt Beá-J sse\'fogadásukra as állomáson. A podssts, i] taaáea és a kamara képviselői s a vendéglő* 1 gadó bizottság élén üdvöalé aa érkezetteket, A női vendégeknek virágcsokrokat oaatogat-j tak. Simonfy polgármester megindult hangon\' köaaOné meg as ép oly iifjinnril aüat»á«4 ratlanui\' meg\'fMzfrlö fogadtatáankat« átuyfcttn a podm\'a aoj* ezámáia hoaolt gyönyörű fo4 bér virágosokrot A bevonulás gyalog történi] a Ingaaebb időben az Európa asállodáig, a hová Simonly a többen vannak elszállásolva. Délután aépOunep a kertben, aatán fényes estély a nemzeti easlaóbaa
Fiume, mept. 10. (holta polgármester fényes ebédeli adott, melyen vendégeink ki-IlinŐbbjei résat vettek. A népűnnep élénk ée rendkívül látogatott voÍL A casino estélya fényes bállá vált éa most éjfél után még ja-vában fely a csárdás és mon terma
— A gazdák hlaackegyje. A Somogy hosszasabban elmélkedve az ide| aratásról, követkeftJLhhoekegyot ajánl a ma4 gyar^gardákr.ak: „Hiszek a mántófóldhenj mindenható barázdájában, jólét, oaaládi boldogság, függetlenség teremtőjében és a jő vasaké a boronában. ő egy fiában a tiszta bokában, mely fogantatik a verejték s munkául. SzOleték a fold Árpád apánktól, kin< iftt-\'-k a roaas gazdák alatt, kioaigástaték, ere| iéhől kifogyva, elhagyaték, azá<la ro*a béri lAk keze alá a pokolra, de 1882 ik évben halottaiból feltámadva, kilós busát teremve ■ lile a mindenható \'európai piacnak jobbja fel&l, onnan lésseu eljövendő itélni európai éa amerikai basákat. Hímek a saán\'ófbkdbeo a keresztyén és nem keremtyéa népeknek szent hazájában, hiszem a polgárságnak egyaej aégét, restségeink, mulasztásaink bocsánaijátj aa acaéioe búzának feltámadását és az örök életet. Ámen."
— Ab agárdi g6a- éa fegilm elicveraeny-, me\'yet aa ormágoa gazdasági egyesület e hó 26^—27-éa rendes, napról] napra gaadagabb programmal lép f«l. így] ujabban a villámvilágitáa mellett való gözl szántás, továbbá egy egész telefonhálózat felállításán kívül gondoskodott as egyesület arról ia, hogy a veraenyre meaű gazdák aa alagesOveaés módját teljesen megismerjék. Be leiknek mutatva aa alsgcaöveeéare vonatkozó Uasaes munkálatok, kezdve az alagaiOvek mjtoláaától, egészen annak végiegei leraj kásáig.
ái kétmerm fölöslege valémíaűleg nágyohb résat as orsfUtgbaa fog elfegyaaalatai éa fmy uyival kovmebb búzára lem mlkségj a mm rendbeli fölösleg nigyobb rémében miiit láma fog kivitetai. Eel a kivitelre kerűlé msny nyiaéget némileg esökkenútaii aa, ho lefolyt hárem héten át tartott nedvei, időjárás e gl.Urnákban kárt*lett. De más ha a burgonya jé tenaéet fog esolgáltatoij va lamint más nagyban fogyaaatou élelmi esnek jól sikerűinek, eaek innál emelhetik a kivi tel re fen maradó kenyértsrvény ineuriyi-aá#t.
Feleiéi nerkemté: VáBUA LAJOM. Táraeeerkeaaió: HOFFSAMM MÓR.
4153 aa. Erk. június 12. 1882.
Árverési hirdetményi
A nagy-kaníami kir. trvseék tolokkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogrj Lukét a Jánoa gelseí lakos végrehajtatóijak Meuhold Imre és neje Balog Juli vég-relmjtáit nzouvédff geleei lakói elleni u63 Irt töke, 1880. január 1-tOl járó 6| kacatok, 18 frt 95 kr. perbeli, 7 frl beiáblázK 4 frt 80 kr. iagó végrehajtási kérelmi, [13 frt megkísérlési, 6 ft 35 kr végteliailás kérelmi, II firt 90 kr. jelenlegi i még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében, ia foot nevesett kir. trvizék területéhas tart sei 568. mtkvben Af 1232ebrm. a köteles 608 forintokra becsült iagatla évi október hé? ik napján d órakor O e 1 a 4 n a köziegbiró li lein. ügyvéd Fémek László v. helyett bejöttével megtartandó nyilvái eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett heosár. Árverezni kivánék tartóénak a bec«áij 10|át kémpénaben vagy óvadékképm papirbaa a kiküldött keaéhea letenni.
Vevő köteles a vételárt liárom agyenlő részletben még pedig : aa eleőt az wferés jogerőre emelkenéaétől számítandó [5 nap nap alatt, a másodikat ugyanattól 45 nap alatt, a liarmadikat ugyanattól 90nan alatt, miudeii egyes réaalet titáu ss árverw nap-jáiél járó 6| kamatokkal «gyűlt aa Arver^i feltételekben mekliatározotl líalyen éli módozatok meriut lefleelni.
Eaen hirddtmény kiboebátáiávm egy-idetfleg megállapított árveijéei|foltételw a hivat aloa órák ala(t a n.-kaaizeai kir. irvizék tkkvi oaatá\'yáu*) • a geliei község elöljáróságánál megtekinthetők.
Az elrendelt érvéréi a fentirt Üajkben fel jegyzendő.
As érvéréit hirdetmény a tkvi hiilóság-nál kifűggeatés,; ugy a gélsel ■ a saómezé-dos községekben! körözés (éa | kiAlggrjíztéa s a hely beli „Zulaf1 -cxiniü liiilapbnu egy izbeu beiktatás által közzétéietiij T
Az árverés teljesitéeére Fábián Ferenci végrehajtó küldetik ki.
II. irveréil feltételek. Árverés alá bocsáttatik a gélül 568. mtkvi A f 1232. hrszJ 608 ftU beoaBllvált, ságkötelm Meuhold Imre js neje tuíjijdenát képező ingatlanok.
Kikiáltási ár a becsár, ts as ingatlan a kitfiaOU egy határnapon a becaáron alul is elfog adatni]
2.) ÁiVereani kívánók tartósnak a bece-ár 10%-át készpénzben, v. óvadék kétes papírban a- kiküldött kezéhez letenni, i]
8.) Vevő köteles a vételárt hárem egyenlő részletben mék pedig: az elsőt az Árverés jogerőre emelkedéaéiM azámitra 15 nea alatt, I a 2. at ugyanattiól 45 nap alatt, a3-atlágyan• ettél 90 nep alatt, — minden egyes tételár ré^alet után pedig úgy af árveréa ninjától járó 6i kaaiettil együtt a bírói letméK tár gyábau 89425Hl sa. a kibomlott iiJ min.
fizetni, — [
A bánaipétu utolsó rémleibe jigj be-Mámitletni. W
4.) Vevő kötélén aa épületeket 4 jártok-ba lénéi napjától tűfkár ellen hiztoáiiani.
O.) As árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett ingatlan birtokába lép, inog-jegymtetvén, hogy a vevőbek vételi bfto^yit-vény as 1881 évi 60 t. cs. intézkeftéJéhcz képest csak as esetben log kiadatni, ha as árverés napjátéi; aaámitott 15 nap áátj az idézett t. «. Lh7 §-a intéskedéiénel megfelelő utóajánlat [nem tétetik,
A birtokba lépés) napjától a ino^vett ingatlan bamaa ée terljri a vevői Illetik.
6.) A tulajdonjog\' bekebleséee csak a vételár és a kamatainak teljes lefizetése után fog a vevő jeváre hivatalból emkoáöltetni.
A kincitáriillcték á vevőt terlidl
7.J A mennviben vevő, a* árverési föltételek bármelyikének eleget nem fenne, a megvett ingatlan ac érdekeltek bármelyikének kérelmére * 1881 évi 00 t. cz.l 185 §. értelmében vevffi veisélyére éa köluégére, bánatpénzének elv oszlásé mellett ujabb árverés alá boe*átteiik s osupán egy latláridő kitUsése mellett ás előbbi bcci illölőlég yétd áron alul ii.eladatikt • a mulantó vovő a Vételár külOoböéetét megtérit<*ni Mrtozjk, melybe asonlian elveittett bánatpénzo bcazá-mittatik.
Ha aa ingatlan m alábbi érver< ien as előbbinél nagyobb áron aaatnék el, a r^telár többlet a mulaazló vevOt nem illeti
Kir. trvseék mlat tlkvi hatóság Nagy-
Kanosán 1882 janiul tl-én. 110( l-l
266i. SS. Érk. april 24! 1881
I. Arrcré.*i hirdelmén)
A nagy katltaaj kir. trteeék tiki tálya résééről köáJiirré tétetik hogy % gye Osseesitett áitatár végrahajtaiónál meth Katalin éi Qtieauiér végrehajtást sseofedők polai lakosok 57 frt 48 kr tőke 1881. évi jtilíui hó 12 jáiól Járó TI kaijmtok 10 frl 70 kr
readeletbeu megliatái ozot: módmeriiii a kanizsai kir. adó- mint litéti pépatánjál
íami )» hajtási
kérelmi jejaalM e még felmeri ma4l
i opu laino-Né-
työrgy elleni íjrnp régro-
kpltséfcek iránti vágrdiijtáei Ogylbéa aifpiit MVfBÉtt kir. trvszék tár Hetéhez térimé poUi M az.i tjkvbea A f Ih 8 edrm f felveit in gátlannkból N é m e 111 LaCalta féri. Ö e fje if qbérjOylrgyaét illejő tartozékkal erd(6. m Ifgelő joggaf 438 frt rá ImosűIi^ része ugyan o(t t 1 aoiaz. a. felveit rájtaág kftmás uígaf-Imtnal Németh Utalimt ilMl 116 frtrk Uoaűlt { résae, — • fr 2 lorsz.a. Oereu-Már György tnlajdonldl felvett váltság kötőim 177. írtra beoaűlt I hgatlanok 1882 évi mteÉBbar hó 28. ns^aln délelőtt] 10 órakoé-Polán a köaaégbiró házinál felpereli űgjrvéd Máiite; János vegy hélkettese közbejöttével nWtartaadé nyilvánoslmverésen eladatni fog.
L *
M\'-ái ián a I V
maeb kilelt becsár. tartosuaa a béeaár ovadékképes papír-lelenni. | lel árt háibm egyen* as elsőt aa árteréé
ó s z Igdáöe örököl dí:. O r é sk Anna ka-koiu, 4-O rléss Mái én, Kati, yytirgy, lg áá» végiehajtáat |ze|^vedő légrádi lakosok
éli
ka nattik, 14 forint


tálya résattről köahii ; Ferenc* perlaki
kir. trvfzék tkkvi jé tétetik, logy Li saj-kkóa végijeliajtafónak
mi 950 Irt tőke. II
kr végnehajtási
tási ügyében a fent k lerülettbea tarlt i 1 2IM hm.. élt l^liáczot lllo <j leifésae -iigys|ttott 3449| tannak agyauaat i réme, 4- ugyanő ju] allannak, ugyanazt része, 1882 é v i pj án d é I oI ö ti lözség házánál folp tefor. v. helyeltme köi Ivánon áiiveréicu el Kiki&liáii ár
Árverezni kiván ia tartóznák
It \\ át készpénzben be£ a kiküldött keaét
Vevő kötél ré zletben, még pedij oj erőre emelkedéeétill 2 ikst ugyanattól 2 Ug) inaitól 3 hónap részlet után az áiverék kametokkal egyű lel bon megbatározott izérint leüaetni.
E/.on hirdetmény pdéjűleg megállapított hivatáloi órák alatt lr; mik telelik, omlály elt)ljá|óságánál mrgteljjnthatók
v(»rée a féntirt
1 april 4jt« járó flj* kr peri .18 loriat forint jelenlegi, |i
g felmerülendő kétségek iránti végre-nevezett llir. töryrniy* ó légrádi j 233 akt|lV felvett mntlaáuálL 184 frtrá becalít fe-
Ílirsz. alatti felvett i lé-lelő 98 írtra UcelÜt 8872 hrm. a. Hilratt llető 121 jfrtra W«u)i aóveuilier hp 17 1 9 érikor LégHidn ügyvéd LimiáU Fé-bejöttével niegtarianuó
Ílat ni fogj
nnohb kitett béoiá^.
óvadékkipae éa leiennii
nételárt háfom egjféulő eleőt I az ájnrlr^a Izánjíiva 1 liónaplaiati, liónap alatt, a $ ikat jalati miidan pgyei napjától leámiwtttlé as árvdréei filtéto-jtelyeu 6al módoimtok
kibocaájtásával Pgy-árverési leltételUk a a íjagy kanisisi kir. étái i a létráéi kllzség
Ili
jás elrandoh ár kf|boi| foljogjyzondő.
|Az árVeráii liird ojlmény a fcelukktji lik-jói ágeál kifbggesstésJ Ljgy Légiid • a fcoé-éz idoji köziégekben kUrözéi éi\'kiftlgg^alBs
I V
láalybeli egyik lájlapban egy izlíen aUU által; közzététijtlk.
ke érvéréi teljeáiéiére Fábián Folonp . végrehajtó kűldeik ki.
űréaz Jgnáos m -g netán l»eeő üjökp-lej rémiére tjgygondnoanak Dr Tjaboly (jlyula jufgypf lb. f. űgyéai neveztetik |)ti. |
árveréal fel léte lek
U.
Ibntirl
1) Árverés álé liocsátiálnák jnéatlftnok ]
iKikiáliáii ár a Iwcsár ■ ak ipgiiliánok ji jkitÖíöit egy határnapon a IjécaéiOD alul el fognak adatni.
2) Árvorozni kieáÉiók tartolnak 4 [bem ári ld|át aémpénabn vagy Óvadékképp pmiirban a kiküldött kesében leenni.
3) Vivő kölelm á rémiért ;l|áro| eg fenJo réaelethen és pedig aa éliőt azjárv fé nápjátóli mámilan lé 1 hónap alatt, a ml-áo likát ugyanason na] tói nrimitiíniló 2 hónap áli 11, aa utolaó rési létet pedig ugyanason in ptói számítandó 3 íi liiáu watt minden egyie Vóiolári rémlel után tá árverés bapjátdl sak-
tandó Of kamatokiiAl együtt jé blré letl-Ifik tárgyában 89425 81.. m. a. kibnaéájuttt lg min. reijdeletben ongliaiárosnlt ttiM izh-jlil a nigy kanlawl kir. adó^imint leteti p^iztárnál Ibtizolui.
A bánat pénz ai utolsó ttmlettte fég Nkeámltlftlm.
4. Vmh~i kötele laei épülUeket a bir-Ío iW lépéaI napjával\' iflakár ülltat-biztosi tani.
jf») Az árvoréi j Dgoröro emelkeamekáir K-ojvö a megjrelt inga lén bjitoMábá iMl, -jf |h gj\'lgytrtolvéii, hoj íj a vovöufik vételi lii-ko ívilvány ka I8HI. Mi LX. t.||oel l*íáska-
U/j léli iz kénmt oaak III ae árvorös napját ki idézőit tio*, 187. fe slOjeg utéajánlat n il IA birokba léf él
esetben jfog kamatOl, aámitott: [la uap alall iutéeke4ésének|meg-tétetik] i napjától j ai mi^vntt a vevli iÍMÉU
JLTTIl—.
Kikiáltási ár a Árverezni kiván kézpénzben kiküldött keaéli Vető kötelei a ICj részletbon, még pedii jpMw emblkedésétői kzámiland^ 1 hónai: alatt s l at ngyanattéj 2 hónap alau, — a 8>at Ugyanéitól 3 bénán alatt, nupden egyee »»el után! az árveréejnapjától iszámitandj^ fS kamatokkal egvűtl laz érvéré^ feltételek-Mn méghatározott heljfn és módozatok izrji cint lűtízotui.
Ezon hirdelmén; kibocsátásával egyj-mpjűlag megállapított\' Irveréd feltételek, a Urateme órák alatt á i agy-kaaiasai kir. trvj-mftk tlkvi osztályánál á a polai köitiég elő • mroiátánál imegtekint étők,
Az elrendolt érv irts a fentirt llkybeh fc[jegykendő,
\' Aa árverési hird Imény a Uvi hatóságéul kiulggoiztés ugy F la i a szomszédos köd-jégokljeu kjlrüzés ét ifaggemtée s helybeli é»ik [hirlapban egy laben beilutái állal fctjzzétételik]
I.-Kaaiesán akt. trvsaék mint
Mi
Móaákánald 1882 évi juniaa 21 papján tar-t oisébőll | í 1156 1-4
ffifX) és. juliua 6. 188t
Arveijési hirdelmöny.
nagy-kan ima
megveij ingatlan az kének kérelmére i e § a értelmében va ő
verés eíá boósáiti lik kiiaiésé mellett 11
6) A Ittlajd^tj^f bekebleeése oaek a vételár lés kanad Imi k leljm leéa^éae után fog a eevő jáván karajaiból eaaköaolucai.
A kincstári Ilmák vevőt tarbak.
7] A mennr >eá vevő aa á|reréaí íehé telaluUrmeljíkM A| eleget nem tenne, a
bánatpénzének eh aa Aém mel\'ett ujabb ár
vélelár | különböz tel melybej azonban lelt számílUtik.
Hu aa mgutlao előbbinél nagfybbt ár lObmet a mulaszt Kir. trvUék Ni-Kaafcán
érdekelt leltéi bérmelyi 1881. évi Lt I- cs. 185 vessél) ére ée költségére
s csapén agy batáridő lőbbi bem uletőleg vé-
teláron alul * alt da ik e a mulaezió Vevő a
megtéríteni taiteaík, esz tett báa^tpéaae beás ujabbi árverésen aa on adatnék el, a [vétel-I vevőt néni illelL int tkvi hafóaág. ■ 82. évi június W 26-án 1157 1-lf
1921 saám tk. 851
in| utkm kaána
Mymrnám VWri Üli UyO JjlniiH,
ífll ii : l;i \'J-jjv^\' \' i\' lt
Árverés
A Mák tara: telekkönyvi Imtói miként |K a rU 11 végrehmtatónkk f Nóvák Imre pök rehsj?émj azeirredí
hirdetmény.!
kir. járásbSróság mint réméről közhírré létetik, ecz Mátyás és társa ik Flórián mini ielhalt lupkoveczi I lakés végellen 197 Irt 13 kr tőke
s jftruléáca iráfati v igáehajtási ügyében a*ttagy-kanikiaj [kir. KOrv nyaaékbm tartozó Csáktornyái tó\'r. jánabii ősftg területénTlevŐ a IV. hpgyjkerflletí W7 iz. tjkvbeo 238 brsz. alatt N o y Ajk 1 mr o a nevezett -végrehajláit •zonyedntt nettén illó a 747 frtrk becsült ingatlan m tsruttél ail folyó évi oatober hó 7-napjín Uél előtt 1) árakkor IV (tégy kerület község fcátánkl d tgjtarUndó nyívánoa árveréses a m\'■gállap Imt kikiáltási áron 4lul eladatni fognak.
Al árvérezn aivánók tartósnak aa ingatlanok kikjáliái I Ikrának 10$ át vagyis 74 frt 70 irt Itéssf bjzben vagy sa 1881 évi LX. t. ez. 42 g a Mn előirt óvadékképee pa pirben a kikp|d0t; keaéhes leteani, a többi toltételok a uirósi gpál megtekiuihetók.
A kir mek onyvi hatóság.
| Ctiáktomváq Ié82 évi július hó 15-én.
I II JMÜ 3651 tk. 1882.\' \'
Árverés
A In.-kanizsái
m. tjkvj aslllőbírtok váltság kötolea 760 peeeAlt ingatlanok 1882 évi oftteber T 16-ik nspján déWötu 10 érakor Oeiemket a község héténél, 1882 évi ok tebsr U 16-ik napjás} déldián 2 árakor Csapiba* t község fiáaáaél megtarUndé ayilváa«s árr résen eáadalai fognak hdyrejsi száei rám* ben, máj alkalmakkor a venni aaáadckm,. tartósnak a f«nti becsárak 10 ásásaiig, aáaspénfksa vagy óvadékképm papirkm , kiküldet\', keaébas Istaaai
As énrsrési feiiéulsk a kivataim v M alatt A nagy kaeásai kir. tezék tkvi —^ lyáoál | a galamboki s Cmpi községek ty. Iáróság^uál megtekinthetők. 11S2
B440|tkt. 1881
Árverési hirdefmén
14-1
liirdetményj
kir. trvszék ikvi\' omtiálya rémérőlltöahá4é ti l síik, hogy -Zalumcgye öea-aeaitelt árvatára égrohajtatónuk Fehér Aiinn, btvámTJá pa, Katalin, Qyőfgyí éa Mári kéávim ilében K o v á cie Vendel végrehijláit Te^eimeéŐ magán gy|m foliő-raj k i lakóé Uleni 106 frt 17 kt tőke • jár. iránti tjégrelmjtáan ügyében\' a fojsörajkli 156. aetjkvbéta A|f l.lio? 471. hria. a. kelvett 397 frl fa beéaült rálHágkötelm mőlő [,1881 évi o kjt ó b pjr h • 26. nspján d. é. ID óra-a község házátiái tartandó n eladatni fognak jj mely ■■■tartotuek lOJ-At bánatpénzül a kitenni. ; L i\' feltételek e hivataloi órái kir. trvaaék tolekvi osztá-község olŐljárósánál meg-1163 t-1
kor Felfő-KatUon nyiliránés árvdréei alkalommal 4 Ne: ni saándékoaók
a far ti 1 becfárnak küldött jkeáttm j Aa árveréii alall a k.-kanina íjánál Felaő-Rajl tekTnthotŐk
Í437. tlv. 16-Í2.
Airvtjrési
Al nagv-lma hatósági rémértl| hogy as öaaMSile rehajtaiiónak, Z a szenvedő gslaaiúfi
tőke a járulékai a galamboki 119 407! frt[beemr|ék 285 frira 2671 b 60 ilsizlóienL 710
I A Tf 5-gj re itiei-
öuljra rzlii^
A
inyliihni tjjliór i Izétéau ódtj
r \'irt
rr
i m(
A ko)l31og folmr«U okmánydk f évi\' szeptember 80-ig alulirt
olijokUgliéi Ntór
hirdftmény
mai kir. trvszék mini Ukvi eceunel küzhicré t.éi.otik, t Zalaniegyoi i^fjalé* Ivég-■vár Feroncz végrcluij\'ást Í lakos elleni 1Í8 frí Ifltr i *áiiti végrehajtáei ügyében is tjkvben A f 100 hraz. mégis 2384 hraz. alatti n. váltság kOlelés 65ÍJ ée frt., valamint a osebij 320
A nagy-kanizsai kir. tflrvaaék lalakln omtálya réméről közhírré tétetik, bsgy a 2+ Umegyeí összesített árvatár végrehajtaié**, Kumáinó:víci Kitelin férj. Herv||^ Jánoiné végrehajtást mmivedő babét m, Wleoi 53 frt 58{ kr. tőke i járulékai irt:. Végrehajtási ügyében a.habéti 100. m lik:, ben A f 10694, 1069Í, hraz. a. felvett ptra becstilt ingatlanok 1882. én ok tót. r hé 16 ik napján délelőtt 10 órakor Hebé* p község kásánál megtartandó nyilvános u. verésen ! eladatni fog, mely alkslommat , arsem szándékozók tartoznak a fenti bee-v-10 százslékét készpénzben Vagy évatNkU jpes papírban a kiküldött kaeébos leleufi.
As árverési feltételek a bivalsfoi ért< platt a hagy-kaniziai kir. trvsaék tlkvi a« jtályánáli i Hahót község elöljáróságánál a*, tekinthetők; t 1 IddM-l
[\' - | [II ; : j \' \'^t.
!2416|tkv 1882.
írverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvény*aék IIIt, osztályai részéről közhírré tétetik, l«egj Z, lamegyé ödmasített ái vatára végrehajuiér . Szabó agnéee végrehajtást naenvedö ||nl «*t. Uakós ellőni Ilii frt 80 kr. tőke s járuWc.,. iránti vmcrMiajtási ügyében a bahótl 28G ti tjkvben, A f f. 2. sorszám alatt felvett \\L> •ág köteles 412 firtra becsült ingstla-1882. évi |okt ó bar hó 20-ik napján <kl előtti 1Q órakor Hahóton a község háaáai megtartandó nyilvános árverésen eladatni i . inak egyűitMbu, mely alkalommal a jvei.fj azAndékpzók tartósnak a leanti becsár 10 kéazpénttbeti vagy óvadékképm papirinü i kiküldőit kméhes letenni.
A^ árverési feltételek a hivatalik ét alatt mu [kir. trveaák tlkvi omtályánál, Hallót közéig előljáráságánál migiekinütet.
1160 l—I
RŰSER MIKLÓS
; iskolai értesítése-.
Nyilvánoi polgári él ktratkedáisl t kolám-e Mvelöintézelemben Budapmt, Ki nlf férni 22. mám as uj iakelai ée f. szeptember l-ée veszi kezdetét A ilta dékek lelviitele augumtus 20-ikátol uapo t délelőtti 9-12-ig éá délután 3-5 óráig r*i közölhető.
Inténtemét 29 év éta saját erOnb" tartom ferjn, éa már. 9000 növendéke u eddig |
PÖluári iskolambin a kereskedni, pályáraj kébesittetnek as Ujak. Kereikede\'ir iskoiáitj egyenjogú a kareikedelmt akadt piával s jnOveadékei jogosultak a katow egy évi jOnlténtesi szolgálatra.
A: oévelőintéaei taa likolel épŰIelbu van. Prognunmok kívánatra ingyen.
1003 8Hé ItAuer Mikié*
OOOOOOOOOa>OOOOOC»CiOOCXXM
IP áJl^áLSí act.
-knni\'/aai VI éa Vll-ik kejrlllatboli kö/.s. oépiekolánál éó egy BOgiiliamjiÓt Allomáe IbMoltondd, mely állorná-(l! pálv&tut !nyiljiv;iik, I
ea tanító jftv| fítetéae öÓO Irt |t jlakle v*ny ennek, hiá-frt lakbér,.a wlgédtunítd év( p.óté«o 825 frt ée 6U irt gjf»gytend<3, jiogy mindkét áltouiáaaal 6—5 évi 60 fit ék van Oeeiakötvo.
küldendők be. iJUllM&D, 1882. «xept. 10, ÖU l-l • 1 i
i
Btbéfkgl Oyfirg
yaiviki pelyanassUr, Uk«ts*sl4

tTo etÉ y m E F ]
gép- éa roatlilemra-gyárft Bodipeolen. )
tíyár: ráci ut az ontr.állámvafepálya kiielébef. llnLtár: vééi kflrüt G9. ^ | Ajáilljil m ndeu gasdeeégl kiállításon knOntetatj, jávitott gy ártmányail mint t |
T^ou^oket Uto^ ^vd. ^^^^^^^ | (MípliV^P - rostákat, lyukasztott és hasított lemezeket I
káa, kokéi ki horganyból, valimint mindennemű gazdasági gépek és maréket, i
= Árjafyiék klváastrs H|yaa éa bérmaalvt. \' I
41 l . ! i i . 1 I • IM& Ir-51
™mwww*wwmwmmm+4w9www9wwwmm
I
71 sr.nin.
Nagy-Kanizsa, 1882.! szombaton, s
ZALA
MEGYEI HELYI ÉRDEK(J \\ %&lani<*gyei Gazdasági Egyesület
«s a
MEGJELENIK HETENKlNT KÉTSZER
Miért vannak a gazdasági / . előadók ?
I «•) w
Lirt\'i s/> )ao{ ak fifillll^ Lí»bb
IS pinkái | i Imugi ve e
I.
Bui politikai kérdd* a arok; dc nioit kormány lap rdssótul, miut vaj-énj kedói lelt elitéivé lapok szei kwztőséjiónek ebajtotlán iduzság-zeretctéf, úiegj va-tvm -gj\'Uí\' dve, hogy ami helyes ami jy^azt ,1 ehesel ni bármely Lídu 4 meit mk ugy lehet rirt aat a ■ rzé t, melyet a nemzet lia-iiauak <éa saját magúnak boldogi tűsára elé tozöttj Egyébiránt mindijf meg i tzerke»zU*égnek az a joga, hogy lt TC» emény^vel megegyezőnek nem metfcdiia^vhutja\' és észrevételeit
A Mt< év guu k ir c
pirit jelei t meg tóiéin, a ha abbiíl
ftjezetét kft; dák* initfzra
tisztában le*z az olvasó. Kérdés
•jfiet tehát ig;
mA kürti > •
„K** jfrz«l zkedl&B estik a* ugy mehet
tzfifyinak min támoga rp 14 közÓnié; a íatéjúted^í b \'let, elóktyzit 4. még jncu fá? tv 7e|it pontoknak m-ilia\'t«>in, 1 t:i
W K beiegn ■ árvotka, köz ÉÉ illtetett
hangzik: ímjt köh lesst\'y. * mos. * A kormány itt-igy válhatik üdvössé, a át a közönség minden nett erébe, ba ezen áslia/ft *njtú ia sikra kedélyért? hatva, azt fogadására, mint eke a A mi ugyan fájishim, szokás, mert itt minden van alávetves
rruilt p.iig i elit

♦ • KM
Ai hi mz élet j> az przefcm Amaz i »ug árit Ejoéc 6gy ki- li
áz.éeének;«ng Ur aa] e»
II
Ezt sgoioib én
lilor Me 11
ff&er mm a
yftrtWÍWO itrfpSC
m neetlyAt ce A tev*mbu|ny
énjén: „Mezei gaz-fo rmjáról* ezimnu 1
ölni fogok ,a gazdasági nvének ezé íjával a/on-
el hitetik vele, bogi\' az orvos líilkjisme--retien, a gyógyszer, pedig roaz, hát még betegebbé lesz lóle 4
„Na 1 hanem a jelei etetnél mégis merjük remélni! hogy a sajtó félre! teszi a púitszcuiponio^at, s egkcdH tk ország javát taitváli szem élőit, ■ a ikoijmúiry intézkedéseit fivynlemmel és tánjogijtátáv val kivéti, a úttörő leend a [konnáiiiy előtt. — Nagyon jámbor óhajtás az [igáz, de talán csak nem váli még egjtazen epévé a magyar vér?!*
,A kormány kAleleaége lennel tehát, és tniudjárt ekó sorban, lót véti\\ javaslat készítése, a „foldinivelósl minis-teiium* haladéktalan felállítását illeióf leg. A nélkül nem tudunk e tóreu még csak morzrranni hcii). Meit ugjun Ihogp képvise!ik most a magyar gazdiközthsőg étdekvit az ipar, kereskedelmi lés fÓ)i|* mivelési niinisteriumbau ?"
„Vau a íüldmivelóbi osztályban: egy oaztál)lanáts«»s ipgy tiszteletbeli osztály tanácsos, egy tilkár, bánim nigll-mazó, egy fogalmazó gyakornok | (éa |m|rt a borászat is ide tartozik, tehát ujabb időben) egy borásza|i ktu mánv biztw lés cg) kultar mérnők. ■
.Ez a személyzet talán dlég Volkija egy kisebb mezővátós éidekcinelí a képviseletére, de egy főldmivelő és bqrter-mclő ország ||oldu»ívélési és bor^zail
addig, njig minÍNZíejiin falra borsói mulatság,
PO
SZERDAi
tnlalil ml
eptemher I6 án.
; mi -—j-- -
1DASAG let III
LjlTIiKAl KÖZGÁZ limj»gy
I
(FÉL ÍVEN ES
fetai bán)ni így olya
a melyek még nojn nirlyctac tulajdk bati (tiostaul ?i íioij kenydr t.
a teendők, szfluk, már uiiniszletimi niert ez a is édes kev érdemelj! á
aKéze|em sze
tehát
A
tld k é trje k kedv ii j
gazdaközOnség
/öld emu óli
I orrásm szi
egJ
szél
érdtkeint k képviseletébe valóságos saiytjti. Olyan mint kártya íjOzí a hat szem. |!s valamelyik épulebzárny<Q) egy kiugtits vag\\ vakablak, m«-ly azt Jch-ati, az épülethez lehet majd épiteni; a vaj*-ablakon, ha az épfilftet consci váljak, «\'k esik áldozatául a kőz- leltet majd nézni, de a jelenben egyik M, il is azt tartják, bog> j máfik is, tőkéletchen haszouvebetétlen. etve tehát a gyógyszc- ~ Csak ott van, hogy épen megadja a lira\'otn gyakran többet symmetfiáta l w ingának a gyógyszerek | . Ila leliáft izorwun vennők a r.oly nkezőcn, \'ha már clóte got, a kormántnval >z^ba sem állhitti^uk
azon segél) jlessé tt tiokán^ k
III á h i k Ti
fié I s z q r u Kz altul a vén, aj ijczel iliéi t terület rk\'kos;, fokoz iduék nék a jplét
|i e s 6 QÍt tonjtl
ís arán \\ en gk
s on t
állam bevei íle is
■ Akt.] lok bpes seálltoit, s 2 á n d|é k jt
c Bi
sze;
kezd h| nézetem
•torral ny j«
edrt kéf
mutat hyolczti ré zétjel vagy si más, állalái betegség vo De m«1 »«.. í\'ljy i tásnak:
ic d i ért, mi Iző k jék int t
| 3t
l\'liog jzéÚ«: 4*111 0 riini
[|»i t okd g má tat ítazili
tározója.
éfi érzelem
iek V«sárezbvátn«di0, 1 gy kis picn lámpája csak. «oeo herdja büszkén, bí\'ii. gr^rénjon megnurad.
ra (>ár vakitó (ínyei,. á:»?i>r Ivlttá fagyna benne; ipa ez oly szolid/meleg: hát, teljes életembe.\'.
1 hölgyet teremlé
ftigyet lár^mté, ralyódotá
tk mig lUfeuéavU j neglopá l<*got>, |
ifim mm akka r mily l#mie veit a nő í
». !» M\'-wii a ji)vS|e jálotl: j^i1*, l^r/ e 1 ioiöíyíy4 f°gj* majd ká^bb a világét.
Jirdtji !uhuin.
Egy orosz hösntí.
trtá. mtOmUKH &Á0DOH.
f (.IV áoal f én «««t kátelkeds^i czarai | •*!* ás a« l"g) «*> Méváim állal ia-^ItMgS a »*n fhAi
>-\'. t*% ren|y om*k i — d« tudja —» \'T+\'á sato^gva h tákiraek. egá-
r bm*>i — Titattii látbaiian
\' " pat*l i«U be< j ugy bvxa * -g<r li«yage<aá, ea^i Mma
p*1 ft^ff w **aelp* KudjAi á<* Imim itt ea ih»e (Imi fialni *aib«r*k » MÉlwifes H ea feadeean éjeiakbe Ugj m e»ive> nya gysk-
raa meglátogat ui é« n iutp eseményééiül, a hircket velem KfttOlni."
ttICé»wéggel megtetzem!" AIo«t rgyei tizztolgpli, Iliit a tábornok vi«ensott és elhsgyá a fáiról, mig a tábornok még utána kiáltá: i PA nivére kOtüm If ,8njáUágosl -r- mendá njngábnn á mn-gára meredt tábornok 4- én juekem mégis agy telezik, mintha a0t látnék a kapitány areiából kinézni.
De ez lehetetlen! a iwjntaiíi vilájgbso már ilyecnd nem adhatja mzgát elő, hogyan ii lehetne é« raégiií—. tudja Ifteu 1 talán caek arczvonáia olyan ? —j Hisz min den lette oly férfia*, — eh! ez még «em le* liet nflf
E* még azt is hitsem, hogv \'az írjiBgy tud valamit es ügyről; esek titkolódzik.
De, bissen faj. Insi neki, ha azemkelen hasug«ágot mondó*t asomerabe, akkor mi-keMen lisrngom elfilt. As egáw Égy IpMor-kodó oeeluzOvénynek tűnik tel élőtleim de hi«a ennek a csatatéren ninci hely«....ii^sgy oak lalán nem akarnak hazaárulók\'Isfioi ? Ahl ea lelieietl#p» | A kapitány arezán a^ion-•z<ir«*tel lorrá lAngja Uikrü«^dik ruaj(Sjí mig az őrnsgyot már rép-bbről ianterenl, jmint bee>ül«*tM embert.\'
Bt mégia gynuuinak tiluik fel sa rké§z. nem fog ár tant, ha izemmel tárlóm kivié (kei."
A tábornok egy katonát azólliiött be magálmz.
„Az ezredes ur jojjüu hozzám I" maodá a katonáhoa. 1 ,i
A katona távozott és uáháuy [inasod-peres mnlvaegy fiatal szőke earsdee Élpetta sátorba, ki a tábornok egyik l+gbenaSbu bá-rál|a volt,
„Uarátotm { isAIMá tueg pl a liilio{ii(ik — egy felette gyauuz tlgvro fatukknnlsm éi nem mu ai^tem el est vtílod küSOlni i „Mit f»gok helUniV al4met\'d bálé l)"iigoiiríl Wlixllmá őr-aagye4 ?*
„Izmerem 1 jó vif*on) ban r«öy»k Vnie/M fMit ladea gyanmal ea íuititil r
.Hátá\'o n I éi
ez emberfői beeaüle\'fi en En ia mered *z Dsgldviei .síi tábau eme te „Iliiét mutatta be n
L Ét mi *8teretJ
lén ize fterue liézelí j pdébi ömir r ott ki
Igén kom
iránti1 «iKzéki nyaég
tűnő ÍBodvri,
dicséretére vi lik.
illeti
vekmfrrrtség/\' Utóbbi ouiiábkn, íj oly retete ii kitfli ik.M <[ y£Sjf mii „Baráto tette vnlua meg bátorság mtOzkOdOtt n
a nők U birtatnal
|n val zegt eznek t ejsoirolandők
kéfen a fthez osztálH"
int
bi
i
dsak ■»
r I ró ím o.
>pcpi
fŐldmiVe nincs, raeit imi épQl tez beszátli, : mert a rák
első
r tol f és idé: ez m o I a, h| szét
földmivc I tartoznánk, még
ját m tgáuak ii ug dolog
becs a vét és e
által ju l ét ogy l ela d v gmenthess De ném csak I löbl kézre i í:
•t el lenti

tóilnú|, és ere kod váli a fölt ljudactnm, emel tói emelkednél
Ittd ki úja
IIKl K tj
nt1 ndi iifierism len
ledé é|
IreuW
mely
ogy a földi annjyira h( rinlt a ve Z v Iá e t m ás 4 r1áso k hrtjoló^ni: b tik a 11 a g t dqigi hany ?;4áné jkilencz t ízáijiUás,; könny elniii és| uem va tniánivzásbaii
ÍV lilá
vugv t) doh tiá k
iyi raiibra ? I
Utam Urnegy
hsi szii
kéi#got ny fi rn
d el
vei, int nom de, a bátoriáj , valamint vlig uer6* >g luk. Dd így hógy a Icnpitji
0Ek tuí i«Ija még in -i- liif csalótlom j —[ tány — inS !f Miikór vi»ionzá az iiiidőn kínét srónsá, |— .m{iitlia át tei>téiMl;
itká féi Sas lio:
rzém
merően [zonic nbe tlil i»árai láti tolt. villámokl czift ízisk
fél 11 II
X Őr tjtg) reda légii driii
V
JJIOÍ li/í liasBi UrOm meglj
ilbon
egéisen "I vo inul
lias namse tá
lias, liátpr Ijfngoi Mttujij^ á\'lok,

•f
táiát
ahi
IZ éf) [
bé I
álla határa is 1-k a i k i m u f ákjanfs
ig M(\'|l|l|lit RUUI I I\'ddig I
Kérlel hadm iz utóbbi
tl H
el be«i • ?"
i.óüí got,
eg^iiülán ol
ban a pedig
Hatni izá bálnriági
bebizt iiyilotia tői ire> lolötti lm
tudsj féi|le<iég4ól ?H n I Ili e aatábs] ki nem igát, U ha nem t mlnltn it é* h veji merőiéi |étf iikk nek
árli ttáin; • -
ái I nde* seui
■mi a giem
neki n
lánghuj
ho| y fülig
eki7
Sze
tett éí
llfrb\'i\'li
iiu lyek c« k egy
ct kázhsti
iláni\'
napoj mint ui
téllel
mert -za iránit lokonn cfev ■zeroldtti l[ ouáe kt\'i hiány «il< zenvedlK!
nat ii; - -M «ngjs rli, a
emutato rzém iiin ée kst, forrói lám OzOjil ilpirulliai •zzal k< ilyen tul
nk, ha i«. te\'
bOV lvi»,—. [Do midé
evettMi, roidŐd ni hallottam,
Dsekj A} a i férfi |)i katoea Mit J\'uídfii gyanúi gondok1
Uft y vé(1rg;y
OMBATOR (EBESZ IVÉN.)
rira\'
ive
r-
\\r
rt at é-r-
én
itn-ez
i ii i
J t
t j
4 il tfái -4 í
íu
k
f )
IS-gkt)l
aló kilo^ éi
k" Ráf*
és 9B3\'
vi-
iné p;
a*
u
val liii* fér-i lön ólt OIU
IX. víolvani.
SaerkMXt^l hDda. Hova a lap nellemi rávét illat! k"zl*ioények küldeodők Uj vároiház u\'eza 513. ez. ; i \'^fmén latién jtavriek «iak íen^vt keanbbál > fogadtatnak e| x ■ 11 Kásiratok ••>***» nem klddHnek.
Mylltiér: F\'ftiti«»«| ^ kr.
: lap. !
t í é ■ i | j halat o s k ft vA ő u v e.
intézett lániadázs. Tel-el K?bir ^foglaltatott\'; neg}ven égyé z-ákmányal jöiHt. Az ingóink náinoi (^tjptomi katonát etoc\'kk. Angol le-váiság Uldezi a megfatoti leUdmüget. Hint IáUzik, Arábi pasa empátni j IQkéleteien azéi-s^éiaWak. I .
L (i uíd b n. szép*. 13. WüUeley tábornok Umeiaából láriratileg imái kelettel jelem\'; T«H-Kebirlevét*léij éi j&rábí. esapa-tijiimk vprénégéi éf tcljoi fíjlb\'iniláiAt. Arabi wjffffef I7.őtj(| rotidpi gyalog, 2&0U lovas ka-lonáből éi tKKX) l<eduiiibó) Jálloti; lüaénége 7j) ágynt asuim\'ált ft Wotsejry lisdieregáMk ■láma\' pedig: 11/100 gyalog, 9000 IoVes katona ái 60 ágya volt. Minthogy aa Vn-gohik I kevesebben vohak,: Welseley tábornok elhatározta, Imgy napfelksite etSttkonli meg n láieedáit re az aig)! tábor ée Tel-el-Kebir lüízii hat mértföídkyi utal éjjel fona inrgi\'-niii.\' F--I 2 órakor a badaereg odahagy tá a tálioit é« aa oUdoS\'\'-g álláaaí leié nyomult «őre. A Ivvacság; aanUtt oda igye-ke/ett, hogy az «; )\'<n«ég vonalait mcglcörül-je. Virradókor a támedáf* d;enállhaiavan erével niegkezdetoit. A ceápatok e-odáltttra méltón yitulték magukat íá* ellenség tábora é« raUmejinyi m<gérüsifetc hadállása • elfog-Ultalot\'. Mzámoi koesi roppant mennyiségű ^le,mi«sériji l >"ákmáiiyul l^st-tt. Az elléiúig megfutott m mi helyt az üluözii lovas ksto-náU rjénck, eKlobta-tegyypreit. Az oilemég vevztew\'gol >gnu súlyos. Willin táboriak kfuiityü •fi»«* kapott, As lángol lovasiág Bel-bei\', mi indiai csapatuk pedig Zegaiigj fölé k»3ointiliiikj n\'Cte; a »ké( UHodjár este követi öltét, Arbii lóháton Zagaug\'itjünyában n$eg-la\'oi\'. A etatonm több ijelyt aláá*alottj; a va«ut nzuijban sértetlen tapad.
A lojxandtia, szept. 13. Esté 6érakor. A ha^cz az e\'lenség j ágyasáéval kez dőilött. A jskót dandár éa jifc ir királyi jnied núnonyt tó-goivo nyomalt ellre és Májam •áue/oi foklalt el. A bongfliaíak ée skótok dél felé •ÜtdiHftték az ellsnéégiá \\ éizakj jtelé ol v»n tágv« a yimavmiuliiti uij^kf j Az nngolok i2t>»D egjrjpiumit mgtik el.
Lifiiden, szept. dj-o. ÍU óra 0U |m>.ci. Ti\'ljüi-Kiibirtn\'l jelentih. A idlos-lá-borbiíl vnijj elindulás hajiifli | ócakorj kez-dódüii. Az Üiközei foly toiifM 6s nagymérvB ágyuú\'taal 5 órakor kea/őJott éa azután udnKé. réisrűl gyalogsági iáinadáiba jment át, mely nek asinhelye as e|sö earasvonal iolt Lzeukivíl aa angolok agy éizak, miat dél f" é saárntmozdulatokat tetiék, hogy Arabi pA»N raiaiji közlekedését ne^akadályOzéAk. lei «*l Iy4ir fUnglalása alkalmával az pÖog-lalt 40 ágyuu kivül azáuiCH ipgiyot ia magukkal boaiak. Aa angolok vúzzteeségá 3ÍI0
in\'vv. A lüvaluág üluözi aaegyipmmia-ki.l, Dó után 2 óta 90 pedeakor a m-g [hiány us hirék -sehnt köiülbdül köretkf^fi ki-
vetkező üMpra tolj kitOava, -j- A káaettlSdé »tk negjlian tolynik ée s1 vörszam.ja»;orosz owpat kimmel npzett e\'ebe azojí időszak-nak, a midőn a dnezos viiparaneiiiuk vagy et tog e^ni vágy j pedíjf bnk-éul föladja » váint." j i U aj
IleHtéledett. [» -
Az firtilsnk dijei eaMogtak az mben, melyek miudmt>gaf nyi láu^Bsillag tflntek fel, o*u c uéhn-liél4 leheléit egy éizrovenuí és ba es on-iiiy ire távozott i* él, a ko-látbntatlauuá teVéj alt egy .latOrzsün; ülve udjára támankodvá egy •ittnk ^áre, ki rang
niclyck közül <-{yenrul|ái a\'aknt •fiii lt cink egy fépi toiu»etét^éfe szjiuui i|
A I zabad ég érléP^J«^tévfd i lUtal daliái aisknt jára nézyt} kapi\'ái
f. Ifjú lekintote és nemes
krecvonéáá elalielő •sármasást fful eli mif^ ág)(;b"k l)ijl) g) (mgMaágel {a&ttSQ.
B -lttb á|lva ás job$ $jé~k|el kardjára t^maazkédVn U alánk lléijiuotü tiiit áll, ki ÜsoitdU és iHistl be«sédftr mit iukábjb sut-togámak lahetne -luevzuí, u átelleliéban ülő kapftáhyl<qz hám rá. .
Lz kéiségkiv il Döngetii^T Őrnagjl. mig bajtársa Paglovits kap-
[tőle á\'el|eab4oí Uls jtány.
f! ■ pVk mim) m J— naltjak ui <li « ós íogsdd érte a lúbuníökiiál t«it yel egybahangftél hogy a tábornok
o on jöled Wládimir jllatnl kupiiáuyt IxÉeélui forró ktuzi^iciemul, \'begy\' allomá|«Mkt aa enyáiaiá->a| tetted í -f bár lument, úrik gyanúja iirániam feléb-
redt és htwy tulkon áfánk jnSijiu-ol kSiéreudi Ininden leitemjd én nyomomat, — de nem liiizem, bog) élotaluben erodményhea tudjon |iUn[
b BsratKN I*> ti\'iii a Mtal meiteillei el
•Atttaoll l\'letíiuí #>ded oKlalról véve és a in«#lámi déa it «> a kO- éa egy (épóatvjki
„Itoaanmhds, izélt aaiöhuiin, S vnit ketérgő leingt jftlontsonvU káílnk „A tálá* ide plluHiiiiiuhda | ejts kéltitahef1
9j|ljj késeié)fe J világot, lltigsdé utt
Aa "rnngy ké d^lpg pillantott a leányra b]au lnUsá
mit jelentenek e szavak r kapitájiyjtU utóbbi ezn-a kiejteni tallváa mit eaau eaavawt*
megérkeáMt 1" szerelijiünkre kél-óit ne
,, miélőttj elhagynám a w saavaitamt I*
0s4|klt4Bl | nihf kiay vkeraa
lilikéi a*eea- Ml saáan
arák ||én éoi a ttrt K\'é. , e^s 4 tít- | fit
ftml^SKNiyalt n kuAlm peitiear et) saei t fc> kit4«t«Hiél f* kr IM
| Libiik Jeplezééének -zen ponijál ól. és .a \'
3ölid birtok becfli nlctk
\'pára n;ejn | biljbatnáji tk á ko: má^y
páti inegéj haneín a ví ósám a ó mez-
keicWégóben [előadattótjf i | ralti Ijá t le-
ránlqná aakdaiBági helya tflijlirő: a tiíok-
kalés fátröltjs gazd^iiik |snját libáik
Siei\'jmcréserc kénytelenitji L\'tvlé i, i o b b I \' tl | \' I i •
hí t \' a 1 é\'j) ni moi*litmr kény-
jszt Htvp lennének:
;|)| " il! Í 3 I cl f\' \'
| • j-. •_;; BM \\
Politikai h rek J
ái rgyptoa Q(y
iioveii»tc» i Stádiumba |éé>it i * Ar ibit az I andolok itttovcjrték, aa ort ül ié Sió tl tiratokat az alábliiakbiin közölj Ik. ;
! A t s I - dl - ke biiil atU 0|ke . Lon d o n, azept. 13. Az1 egy|| tofia : Telel* UCellirilM 8wK) emliertl resd \'ti«t, uz an gólba veizlciságét p-digj 200] eiobé re lie-ciülik. Arabi ljad«<\'rege ti jcsee dojno ali/áli. Az egypioijó gyalogság a pulital lile me-ueljui. Az jmgpl loviiKságifcréljjJhU i (időzi a • mog|atótt\'je|lei|^éget.
f i Lonal"o ii, izept. -íj.\'.(Aj „1 gy félték" távfiratá-) íWoljeley teguaj eli ig; la h«flse -rejiével lánorál s Knsszafj; intó ki t ui irtftild-nVire állsi>pdo)i meg. Aj lová bi elő lynniu lásj Tel eUKebir leié .ma regy h< Ina iv ve*zi keidelét. As a ti;rve, hol y A ra) i | inának mcKSrőeitett állásait lelie őlegi u; lg. hajnal liaMdta elqtt támadja ma . \\V ils jle^ tárna-dá i tervéről a következő cet | illibi: Az in dir i ha4oratály egyéb c*f patol i Ital iámé
Í;u va, aa edepviz csaton a dili |pai Íján, a ia Ucrig MOmW pedig ész ki J in ján voni)l. A lámadiM aigyalogaáp és a tüiŐrs^ »fogja kr idem. Jn nehéz lovas ág ?e el I nhiilől ét a^Motm |«g állást fi glali i, bngy onnét a Ittíllö pillanat buti vrgji n t. n\\ lege ré.-zi a DMitábáa] A kfínnyü íjivAa-i g ■■ a lova« tü lőnég fnag lógják kiwrten Irab pasa cs ipatautál, bil^záriiyát jjin\'gk >r llni i ezen ai uton jZigaaiggal való |löísz* ki tteté ét el vi guí. Hi|iíeg*ik katona! három tiapi l Való él ami kasr • éd sxáx lötéá-ó vajé leae« 1 vi«z ui igával l gy [ezred gyalogo>, ej ;v ez ed hu szára msgt dele lüz<W\'g naazama an l Miza-sziubael h<gy|i<s Arabi upsa alt tl]Sa lahieb ti\'Jé előiptc lt drtacln\'m"iidikat | u aelig "eljo a anra ügyét eu,| hogy ez ptmu akat tátltau ne lámailjik meg az Inimilokfé.
Lindojn, szept. ljl...A ltou \' r-ügy-nekség lel ntiu Ila n-gg<l l- l ő iiWk< r k« z • dijdölt áie [ as angolok Tol - il- íjbii. elleu
■ I í H\' iíi t \' j --—--
é« hittiiro i jéhiiibnn As kénl in, lia Jln-lye-1 8(|r0 Vl\'|
i Az aSretjfta e izavi it ne lá iV p roán)i | i}z)(lii)i követé. \'• .11
!; A tánoriiok mély g< ndoli tolttia i tissott 1 imüjvjo •lenni, u>ig, ai ezr« lloa • og forma } lijivcl i njéreáeté a iáto heh Mflt| i „Tuti »il mit ? - lt. go dlátál él fel vtívé la [lábphiok , a dt loitiau .tuégíi vdii valijinj ; i- mci I n mea |t pi| jr pun » niegiyÓMiídiáirá. hogy a k ipitái i n|y ha-uomfte ii és így mindi eften I ft||«Vi ioi et > ttmle. \'^j- aliuUiogy azon u.u ki Uié«i tábor as én • |ffii!atiainókpá\'goiii alnlt láp < • igy
iiíjíijotiéit1 feljtSi vzcyo <i 4- mpk miben\' fwásik ss iarmiytiiztu igi zfágt | wguh ifelni; -|\' |da pUn»M mindeiio* t\'r" néjj^nii | .Ml mpg|öiiEé|ini. 4- Kérlnk ti>|iát sMvei \'bará-to|ii,j l^gr fsinji io ái fo [| hói ik a ki ut.ás-lifjx és a itüülani ered int nyi t|| jngtfin ilglün
éiM\'«»!Í Ji \' I
„íttivai kéeziégg>d nicgf Isek: m nd \'ut Hl] tehti/iógempon áll j i i Ist\'t fi atta, i hogy siaero U»g)*n r
\' nKéilek Inti* mind uit } iiidftiki előtt I
tijoljbáh I"!
; ^)iitbiaá izáinithe is re ll^ j j tyaivélyei bttcsu u\'<i n az jekr< les lávo-sait,| a tábnrupk magári marr jvn i lor logá: i 1|Moh njégtudok ii ii\'dei tlj I» I irruea j6 bóratom ésj a császár luk ojjytli cg ivobb kátMa; \' johát- a m inkáfN fel !M
IV.
jl^Ovk néhány nap [aliiu|jgj*u ia| f vál-tozA^ iftllott bo az orosz iáborftán.
I Á kipit^uy hőateltlröl invirai >la( értééül t; Másáé r al tábornok klneNMAai t kvlra-tiisgj jhulyb\'» liagyta á« ovag|ü|ag ovi is Hl-tömbi Itapi ánjr és rgy kllloij Sokat II) «apat psraiaainol a Ifin.
IjEsalitt a dioüzomms MÍpkt aa slfog-IdIi Hipkai tóidból gondfllalgwHen ha tódott ki M tWlsíi >b Dsranos t<l) tani U hői éa dio«1 Üniji J hu ajfütal moiteilloi el ttitea II I levna kül lji Intel-pedák.
Az e -éitézolt l\'lejlnn I llnilei ol Iáiról köili] iraa véve és a mt|jw|m d*íii« cje akO-
lt i .1\' i .11 iH . II ! II
fit Mid eláálhteiv » lefolyt d(kna«*«41: m májjJá* 8 étaker keadAdeu, A hadsereg, mi: Utéa Kimimi i i»ai|eti már néhány UMil elébb k^iM^il a etatoruáa, a m
UNnsatneetéa a ekeval haldi. A karcavoual ktfaitáditeore kairól jobbra kdvetkeeő roll j A taitodik kádottftáiy aa iadiai dandárból *e a lkát dandárból j aa első hadnsatály.a gáfcla dandárból áa Qraham dandáréból; a Itf tk hetaáraared Aa agy aásalóalj a táborban maradt. A tüzérség a gyalogság előtt vemlt. A kivonulás jó rendben minden akadály nélkül aeot végbe. Négy óra &0 percekor saár aa egyptomi hadállások lőtáv ólában roltak áa a támadásra kiadták a parancsot K*adeibeu a hwca csak a hadosztály ágyúi-, nak, tüsalósére saoritkozot\', cifek később kezdett támadást a hadtest tüzérsége is. 5 óra 80 pereskor már általános volt a tüzérharcz. A& egyptomiak a barcavonal minden pontján viiieononák a-tüaet, azonban minden j**>n-tékeuyebb hatás nélkül. Lassankint kifűjiő-fú\'dött a. gyalogsági liaroa ós pedig l<*gclőtzÖr is a középponton; A nap diowV-g* a sk\'ót dandárt illeti meg, mely a fő rohamot intézte. Aa egyiptomiak nem birtak rohamuknak ellentállni. 12 órakor a feloaalás áe a me-nekalée már általánossá vált. Aa egyiptomiak Otszet tüzérn-ge és podgyáaza aa angolok keeébe jutott. — A lovasság uj meg uj foglyokat ltot. A veaztateégekról, tekintettel a harezmező nagy terjedelmére, mág nem lehet biztosat mondani Aa angolok veta-leseégét 2—300 emberre becsülik, aa,egyiptomiak ét mintegjr két ezerre. A esata le folyásáról a szárnyakon, melyek dOotŐleg folytak be a harea kimene\'olébe, még hiányoznak a tudósítások. Mind a két szárny nagy kOrivben lehette meg mozdulatait, a ha aa egyptoioi hadsereg Önmagától uem züllött volna saéjjel ugy aa olső délutáni órákban kijrül lett volna kerülve s aa angolok\'fegyverletételre kényszert tették volna.
London saept. 13. 3 óra 45 perez. Az ellenség 1200 ha tollat és sebesültet hagyott a csatatéren, aok sebosQltrt magával vitt; aa összes legénység a szélrózsa minden iránya felé menekült. Aa angolok két vasúti vona\' o»; ezek között egy páncaéloaottat elfoglaltak.
Hamburg, tzopt. 13. Lady WoUelry táviratot kapott férjétől, mely bén Tel et Ke-bir bevételét is aa egyptomiakoo kivivőit teljea győzelmét tudatja vele.
Alexandria, tzept IS. Tel-el Ke-bir bevételének híre itt nagy OrOmria^allal fogadtatott. Aa európai gyarmat ma este tömeges felvonulással és zenével szándékszik . a feletti OrOmenek kifejezést adni.
Közérdekű.
Enquele a dohánymonopolium jövedelmének emelése érdekeken. A dobánymono-polium jövedelméut-k emelése végett életbe léptetendő reformok tárgyalása czéljából f.. hó 18-ára egybehívott ezakbiaott»ág tanács-koaásaira — értesülésünk szciint a kO-vetkwŐ tzakférSak hivattak meg: gróf De-wwffy Aurél, Saent Mihályon ; báró Was-ner Adolf. Dombegyháaán; Lonovics József főispán, Makón; Göndöca Benedek, apát, Békés Gyulán; Nagy Lajos, földbirtokos, Vértesen; Mandl Lipót, földbirtokos, Kotajon; Schossberger Zaigmond, nagykereskedő, Budapesten j Bchossberger Henrik, nagykereskedő, Budapesten ; líérzog Péter nagykereskedő, Budapesten; a Oomperca és társa czég főnöke Budapesten; Domabidy látván ország* gyűlési képviaelO és földbirtokos Domahidán; JSeimesty Gyula, pénzügyi tanácsos, Budapesten *, Zuna Ferenez, pénzügyi tanáotos, Szegeden; Ilein Vilmos, dohánygyári igaz gató, Szolnokon,
A magyar királyi pénzügyminiszter a í következő körrendeletet bocsátotta ki-az Osa
taee pénzügyi ha|i«ágnkhoz ée hirataldkh KgyetártőUg aa oexUikea k. pénzügy íján tarral, tttátikczífe, begy ln$zk$dji misaeriut a klslvett ásványolaj-, sör óe ózu k or fogy asz tá» í adó biztositékául a; évi .Pénzügyi Közlöny" 81 számába sorolt magyar és osztrák vasúti elé kötvények, a budapesti, illetőleg béesi déti legutóbb jegyjaett. de tiassnégy Qapn^| nem régibb napi árfolyam szerinti ért kne kétharmadáig, aa idézett körrendeletbe i fe sorolt egyébb értékpapírok pedig a telji tőa»dei á\'folyara szeriül ugyan, de a névéi -léken felül sohasem fogadtassanak el. Éhbe; haaontólag, aa osztrák ct. kírJ pénzügyim nitzter, folyó évi julios hó II 21.117. si alatt kelt átírala szerint már intézkedett, bog\' aa emiitett magyar vaeutf elsűbtégi itólvé nyek a fent jelaett1 árfolyam szerinti érf%nel kétharmadáig, a faitűéaett I^OrrendéMt I pontjában felsorolíl magyar\' állampapirók pe oig arintán teljeajtőzsdei árfolyam szerint értékben, azonban ja névértéken ielfll solweuq fogadtassanak el, áa osztrák pénzügy i lialó ságok és hivatalok részérOl is, a hitáleaat ásványolaj-, sOr-, Izesz és czukorfogjaJatás adó hiatositékául. kélt Budapesten 1881 év augusztus hó 29-ée.
Köveskálla szept. 12-ér
Midőn mindufrtalan ouk aa \'ura^lvé lemány hangoztatjk, aa elleplétee j \'éle méity pedtg egésásn einyotnatjk, legy inek bár az Uralgó vélemény szóvivői bármily md-volt egyének isj aqnak rosz hatása et nem maradliat soha aeni
Uiában tagadtjt a „Zaln" hasábjain í1 idé küukrOli egyik tudesitó ur a zsidókérdf iben is a JkOzváleméay rnni képaődését (hiMl 5lef maga it k«*lleueilvUtli látta eat a valódi got s i*aabndvélomébyt I nyilvánítani nem uKrve, ugy tOn, mint (aaoni kis gyermek, aki, 9 ne lásaák, hát a szsiuét hunyta be, azt Ú hogy miutáu 0 nem lát senkit aem, 5 uéave a külvilág »ötét egészen, hát máa látja Ot, mások n teljesen setátaéaben nak) JtOavetlen tanasztalaiból tudom, vidékünkön is ea álúil fejlődött ki nagrp fokú iagatottság, eijuek aj Itatása alatt léitek egyes fanatikusok is düliöngók urai a helyzetin U. j
liiában I a valóságot puszta tagadással nem léteaővé tenni non lehet.
°gy
én rá sem an-
ny 6k, my ion* á-
Kell azonban, hogy a* uralgó véleiá venélyes terrorizmusának véga jv-ollesi hogy a vélemény sáabadaég s n váleia nyilváuuláaának szabadsága folizajmdu hugy szabadon teheisen Véleméiiyf | nyílj nitani a zaidókúrdispen in,- mint aiiuden I ár mely más ügy bee, myetlau kell, bogy eli a hazában, ahol niár azán kartól kezdve, uh rSl méltán (bljegyfztefteú, hogy: „Magyjaioni gon akkoron az éjsaakák ba legalább vol olyan világosak, jniiiít Németországban a o ip paloka nyoma tolt bóIir a türelmet) ínségnek s aa elfogulatlanság, mint tOi&< ve lal^ húzódik keresattu\'a nemzőt történelmén gig egéaz a mai kong, tant a alidékérd is! beu is megtOrea«ék az elfogultság, mély uj y látszik egy pillánafra elfogta^ nemaeet, hogy saabadon merjt^véli\'uiépyét nyilvánít iií mindeuki, hogy így ka ellentétes véleményjalc kifejezésre jutván, aa iMzuiék tisztázlasssrölk, mert, mint minden bármely más kérdésben, ugy ebbeu is csak igy képzelhető a helylee! közvélemény képrődese.
Ugyanis miután alig van aa jonibőrnek ritkábban jelentkeaő felietsége aaon ítélő né* peaségénél, mely érte kilo* hirókép jképet áttekinteni valamely k«4és mihdkó^ Oldalát í midőn csak aa egyik bir vádelmezOvál —)iá\' igaaaág Ciak ugyjsm^rbető föl valóban, Ha minden résae, minddn vélemény, nfoly vala* mely tOredóéét tartalmazta kifejezésre juthát s! figyelembe véteúk.
Tekintve pedig, hogy ipidfo ea aralgó vlMemény asaraolu^got Ül s minden más el-laetétos véleményt | elrémít, á tdmeg közül válnak ki sokan tofy szűk Mjtkbifl agyénak, a kik vWőíktőlj a kérdéánot i éaek mind-unlalao aa egyik j oldalát tanilják megérteni, utóbb ez oly mélj| meggyőaó^é^lkké, mondhatnám irakhitükkn válik, ho^y, mintha nem is [volna más igaikág, minden más véleménynek okvetlen oktalan \'vagy még roasaabb, nepitel«anek kellene lenaitermészetesen. mcjdorulfl egyébként is durvább levén, dttfiöu gSaké válnak a aemesakbeg| az .eítenvéli moiyt ideg nem otrík, hadem vak hit ük éri deáében aljasabb jetzkOzöktől sem HatjnaJr vhuaa -J a közaaéllem megromlására leginkább ecj vezet.
A közszellem emelkedésinek ie|0mozdi-tój:| ciaklis a vélemény szavaJsága lehet ! Az jellenkezO annak mlgiiertriáeáraveaet.
Mem épen aa antisaeiaitátmtu géuiaaza, mint inkább aa «ra>l ellepték et véleménynek á tanea elnémitása látsalk \'nekem tehát; veszélyesnek.
Ment midőn valamely vjálemény elnémulni kényszerOl, |e vélemény H lehet igaz, eat tagadva mlbalatiantágot kövpiélnóuk magunknak.
Máwdtaor lelet aa ia,| hagy aa ellénté-tea vélmneny sem egészen helyjea, de meg a köa vélemény aem egészen, ha asm mindkettő tartalmazza csak áa igazaágnak egy réaaót ba aa ellenkező vélemény megliallgalatnék, aa ignzság egészen fÍKedeatetoftk.
Harmadszor nékj ha a tOibtég vélemé-nye egészen az igi wágot tartalmazza it jnág ekkor itt szükségéé <4 vitatkolás, liogyj az azon benaő valódi ééggyőződéasé válhasimn, mely aa erielembet. gyökereaiH. 1 J -- I
Okvktleu szük véges aaér>, (begy, aa jrók szivük ■ ásattk tttaé rm szabadon, bátran nyúljanak elvégre már » zsidó kérnéabeb it tollúkhoz. I ,
Aa aétitaemitia nkis szóvivői, kíkfáltálán mivolt egyjéneWnek laondhatókl nemVvetaik tokiutetbe,! hogy i t mily imtenetos erős uralgó vélémény éU a; állanak áa elnémított ellenvéleményen le őjkkel eaeuben, mégi« ezeket vagy nemtől nőknek vagy pedig Ore* tőknek neveaik, pe< ig saeríntem akkor, midőn etak az egjik felnek van megeogedve aa ilyen kifejeaések használata, míg fi má
síktól el van tiltva mus- mint általában
más uralgó vélei lény Vidékében mbndntt
ily gúnyos; és megb széat, éijenzést idézi svbbség véleméuyét nzeU nvhány egyénig ben a nsgy töbj>aég közvélemény megveti
jző saavak \'csak telnek fül, addig a kis qiak , kereten oeUvjfcii, a helye4ésévéha^m-kárhoztató itéloiében a se lenne a határozó, j .
Tehát aa igazt érdekében is, 1 hogy lentétps vélemét yj el no némiuaseék, idíj
aa jellenU
meg lovagiasrági »a gyen ueke|n aa ilye DL*k kjrtnnOm.
Vannak, kik lonából lájtui vétik
Ugy tudjuk, ho)t 0 millió lengyel k eliát kcvdf egyén vél
nemzet zöme, jogti alán jött áa iovásió lángot vetett hon ékóit taéllépni aka roHzl&n ezivü lengy lelkesülten aa ágyuk a szabadtalan, a jogi nadiága előbb sem midőn a muiaka fülk dijai tűzött j(i, aaok Lengyelornáhai (dycl nemesea be uosak
ám; nem isnfcertette m |
\'4
„Beszélj !-
.Wladimir! egy belső érzet art angja, hogy holnap utoljára fogom a napot feltűnni látni; — magam sem tudom, hogyan vagyok. Máskor ha osata közeledtét tudtam, már alig birtem várni a roham és megütközés petca^t és most olyan megmngyaráahat-Ián elfogultság fog körül, hogy szinte érzem, ma látjuk utoljára egy mást (H
Aa őrnagy meg volt lepve a kttiOnben lelkesült leány eme nyilatkozatán és önkénytelenül kérdeaé: 4
„Bosamunda, báf a hazaszeretet ((Ize már kialadt kebledből hagy már nem l/tk-szik szíveden a haza *o|sa?M
ffKe legyen ezáltal mondva, kedvet Wle-dimirytitfgy^ a haaasaereletiUae kialudt kab-lembfl; eltinkeaóleg aa kiol\'hatlan lánggftl ég beknem •« édes OrOmmel gondolok haiá< loinra.N^if.ak ea jáltal hazámnak parányi hasanot is nynjthatolr. —- De aaon gondólat, hogy liaaámat, szülőföldemet nem láthatom soha és azon tudat, hogy téged kedvei Wla-d>mír elvesritlek örökre, v/gpercaeimben gyiMrést okoz nekem. Bár idővel találkosui fogunk a hatalmas Ur Jíjne előtt és ott vi-eeooilátjuk egymást,idegen gOrön-
cjOs fOtdhan foküdnií (áeol Jházámtól 1......
hacsak narányi porsaemat^iioatam is volna ve<u, hogy nyugodtabban meghalhatnék....
* »gy
Méma eaend követé a kapitány eme eaavait. Mindketten néma gondolatokba va-láaak eknerülve, gondolkodtak a inuliiöl, a jaieeWH ét a jOvőről.
.fl/iha mégsem leta bsj\'od Rosamunda, tavé fel a szót aa Őrnagy — hanem én eseu el kaaáoféit \\ aa^rt még te boldogan élhette
Étpii , ; #
pi4t*«a Wladiaúr, hogv áe fogok meg halni) kllOabea ia elég boldogtalan leenék, ke te eltalálnál vesoaí,— akkor lakább vasa-,aeek el áe, mert la aiég heaaaára leheita a kaaáakaak, míg én esak egy gyámoltalsa •0 vegyek I*
vB<eláka>eál vissza aeoe kOaelmalt Ülte, midőn Odsasábaa kérve kérlelek, ma radj otlkaa, — da vetem dk«tfJ fied éa
■ , ,i--<Tf--i -r t r -n-rtü midőn kérésedet eleinte vi>izaulasiiotism, szerelmemet kétségbe vontad és i$yáltaláá mit ae akartál tudni tŐla. Nem volna e jobb. í ha a-helyett, hogy itt ki vagy téve a legv nagyobb veaaélyeanek^ otthon kedvet reméj nyekkel telve gondo!n/M téged hőit szer«t<) Wladimirodra, fonnál márnára ogy kosaorul és a hazatérd hadfinak szerelmi öttókothlnj tűznéd aat Jiömlokára í?g \'
nMe félj VVladimi^, a koizorut megkapod : —■ ha évek hotssu során át allmgyoil e földi létet és utánam egy szebb! j hazábnj kö\'tOzOl, akkor fehér virágokból font koszorúval fogok elibéd jönni és aat bfisékeui jeléül fogom neked áMíydjlani I*
£ pillanatban liaraány kürtszó \'.hangaáj át aa egéaa -tábort.
0A kürt\' eaól Boéamuhda é* k lábor-han osond fog mindiárt hotiolni; >— miit-denki pihenésre Imjtpi, ifejét: ée Isten ludjal hányau utoljára! ? & ||íszó jnekünk is szól, menjünk sátrainkba, hogy holnap tnult erő-Vei támadhassuk meg na el fául í — aí tudja, vájjon holnap ilyenkor iui it nem meuved-; tünkm iéár ai ? és kt tudja^aem aluiasauk-e í itt öfpk álmainkat?!4\' |
Kit k^tlien állának itt ^ébáoy peresig, fiémii veit körülöttük mlndee; ők ágy atójt sem váltának egyiuáseal| de elegnt beszéltek aaon kOayc«eppek, motyek saemeikbtn } pillanatban csiltogtak.
,Ki dves Wladimir l ~ keadé végré\' iBosamunda — .aa idő itt van, hogy |amé| elváljunk egymástól éa otak k jó latén fudjij hogy látjuk-e még valalm egymás^?j ;Fo| gaod tehát Utoljába ia aaon vallomáaémati *nogy éo téged forrón, kimondhatatlan for-rón saereflek j — talán e gyjakbrí vallomáa ilyen üuuepélyee ismétlése uj reményt osal ativedbe áe elég erősítési nyereudttt, liofty főt itat feladatóJat sikerrel megoldhasd Légy bátort geudelj haaánkta, saerelmftokrf és végi a reám I [ia engem hblaeitt ér. ugy hidd el utol*ó gondolatom te vagy. uleleó saavam ^Wladimlr" leea ás utolsó lóhtlomat ía hos-aád küldOm. Aa (dó it<rk}f tiöMÜtik á tá> borba, hogy rendes tdlbán etthoa lehettünk afmtradátaak aavart idáasM eli
ét, nemeit volt kéj hatem.
mert aa antiszemita-világou. iniiideii liár-
I VI UU U«IUI»MNB, n -
apouthól ia kcahád m-fejezeteket hemelon-
^<figye|or<zág tzoinof u i^ienkének jövő; icpif\'t> Lengyelortaág^an a I csak a németség, jogos, szabad, aj többi
tő, izabadialáo.iMikjor tvagy mikor rautén aereleut a ziarnéksjig Inában rohant aa liomes ádáa* kéetájrével aébo, a nemzet aöme, an paratetj kiuok tza tétlen maradott, sőt véaéreinék a lejeire elfogta. • \\.
tévét politika a len-f^nokolfaÜaHotla né-ezzel a szabadtág be érte Mketülni Iáért
g mit éa igy a vár f d jjiil; mit tt liMauált
ágy pedig ^ármi gy ura okotjsaolgájltas*
éul" ■■■■ VPP
Két sziirető kelx pihent legymátoh ét fy forró (kékben < ndánalt tfttae aa aj*, [Tik ; tíz őrnagy fel v 1 -indulta,] ugy tyogy aóhoa jutni nem bírt, la többet juit>»ulutt ama ijiotuoaókok láltal, meypket luátkiájáuak! aj ra lehelt, 4- mint n falvo képet i hitt volnni.
Aa Istén .védjen ipeg lu ezÜ moudá jinyuak, töllbot szóin Lent biijl,
£lváltali és ellen (éaő iráiiyhjnn tieitek táborba, kíki táját I MOtatályjáhpz
Másnap korán re»el a fiadót harto k a kürtök ás rövid Uő múltja eltompiták k bar lány hangjait at Agyuk bömbölő, rajit, Aa ápróbb fej yjvorok ró|o|di koa-k és a haroi otak liamar kifejlődött, Benn a Ivárban ak eleség telteaeu elfő
Ídátái (un a ( rtliattál
kellett gon-
aes? legfol-i volna laat
Ímég egy napig , de akitor It aa élitég Mbyszoritflté a őket e várat (alt lui.
A harca kOzepettf rohant ki n msrok-tOrOk csapat aa oi aszókra; nem elmert Ijott győzelmet aratni hanem edakdtal Hrt inagánaa ctinální, Ibogy aa elHmtáget iloroú saereijotéten k< rpaatUI jpthamon,| A kirohanó (OrOkl a egy résae Telkén Itatott, tőt maga Ot nati patn it mente Ülve bukott lo lován I át aa órosaek ÍM-1 tlOo. i
Ezalatt ogy kiróht ti 3 török hadtetlink írüU a várat láucxtilít; I an körillaárp oróta at egyik Jrétaén ki r itztül törni lét my nyitott magának a t iohek IIlétre. Már jó élőre hala il atoll fi fienekulö török csapat, midőn tiórotzok otapatki-egy Otatáljíréta kib n takoiott éa vijk-| veaénylőh álén a mBneküjSkef tllüü-jeejijlŐ, uláouk ructniott,
Nem akarjuk a hal; t tt a oMBetparaat i no 1 Isirátát ráéaleteani, t égedjünk meg [hogy fl Dagloviot ka} tény \'volt éeminp ikltnk tudni fogja, h jy kl 0, , Amint a törökök rávették,; ho^y at auk üldOaő etafaj iramodik.
téri bamjt el Lsngyehwsaáf Tehát mart aem terjeaatetia ki a jogo* •igot ítéie agétp rétegére.
Ebfeő| aztán etak arra a kOvetkaatetáar^ eé«a lehet jutaua i, hogy már meg adott jej gpkai vtraak i taaaa, baaem épen aaallea k«őjéve;| (j
Ujrpl de azllM mondják, hogy a fenj
Srél föUkrloket Matály az utóbbi évtizedeij jut a aiadók ált i annyira kiíotztatott, hogyi *tagyéntaianná trá van, lelke ia aenyira aaol-j gatvá váll bogr zabád tágról t nemzeni ön-í áliátról tljbbé Mto >dní sem képet.
F Ámbár éti a t hisaem, -bogy ka eat ad inyásíó a jp veeéte t csaták aajai nem előaték; mte, a Jaagyel int eaet jelleme, aa általáneel vagyoni ftmláeikö íepette, jobban vitaaa pat tant volna. |
^e j|ok tnae g van azért minden ételre] bepne, ezk tagaani sem fehet.
[ £leiendő arr hogy föUtmerjük a ve-j «tlyt[ mely a áea setí vagyon puaatulátábéli minket ítjOrváiÉiyi I fenyeget, hogy elleae aa árkot mfcgtiuzhaptu i időbén.
i fcn át ónban b aom abban,4 hogy a némáét megifmsodvá i g ki kelni ezen közgazdasági küzdelemből melyet mott folytat, sőt mflr it lálézik U ne nzet ctelek véti czéljának a Viteta paltaniira mely abban nyilvánul legjmkább,ibogy mi, nzelött egyniátt értók azlárveróeék, most már majdnem egészen mcjpzflntea azok.
I Vannak ialiét, kik állítják, bogy a taa-badaág elvivel, uah srzália frázissal a zsidó emanczipáteiót véde meani nem lehet, hogy leglnk\'ább laxon .tire ■ ifjak védelmezik aal, killat egy Hugó tag \' Petőfi költeményei tetteid rajongóvá. {
1 Nagy isteni! H it a *zabad*ág fogalma az iaz etzute, mclyér a világtörténelem kezr detji óta attnyi taaba Ivághőa halt meg, melynek szentségé*. Iiazát kban it annnyi vértana peaiátlé mqg vérévei, nem egyébb, dint üret t ráiís ? I
i Ung lelkű költi ti Hogó éa Petőfi, k
nemzetek büeakeaágei nemzeteitek lüktető
sziljére tettétek ejjai okát, hát ctak Dret if<
jakra lébetuk hat ássa íejf^eki vágatokéi?
j £1 pétiig mpgis fontolva mt|g kOkAIla a^élfft,\' mely a nemzet a kp*;>rdekát Örvényé r —d h különben eaélra doni éaak a szabádtá
!? Hát akkor U it üret
ggadt észaael, józanon lOtunkaf, látva a ve-vagyon puaatujátában I fenyegeti, M tálon vezetőnek lát«só kor-;ra hivn(tkozáttál vagy
Petőfi át Hogó külten ínyeinek a haláta alatt
magj nem merné luan badiág fogélmának tebák ily hivatkozfttsai ztsuak tüiiiK föl
•Mert f jog ^pén Oinmffmikj ífiogy | a
mm
hát a meg^árte^vél
A néjiék állátun nitjff|!—\' azért Jt^mtill egyen egyének agvtnái valasoinlhogy az el^éiz
aaon iátok
értétjcj nélkm ií udent megtelni j m mmit.
—- mintaa étzjogjla-ek, hogy bentae az ellen magvéda^Mtiék, nemaet fooáUáta biz-
tosit
ássák.
Minden téleldi t
Iból lehlet nmi áani
Mott már há pont tól forog fönn a tokii (etében valamhly téga, ea a taabadiág aat tpha temj tértliMi^ Máskép| ningyaVá t setbadság \' éa imiii galma tehugjitem leli inak,} mert a éaabadtág átt, vitzáut róeb xzthetí 4 nzab^diá £zen fogalmakua metetro Holtát azo\'
oosod kifeji
mindi muta
Elfogadóul tehát
óráig,
igy nithattak midőn aat vélték
laindenetelra * tza-nem értétére mulat, aa, valóban Qtak fra-
tzahadtdga ax szal*adé4gá^ak ■Me-
1 vény alkotátáli tehát
laetgasdaaági taerii-íisveszély olbáritása téakedéa szükaégee-f galmát\'— igy* értve s bem is sért{J va it meg a. 1 dolgot ií vagyonotumt főiek ellentétee,Íogai-dőmoaditja a vagy o-vagyonotodát jébban ol. ,]]
aa ellentétbe ájlitáta 1 tiijk a nom értá*cre
s a tekiutatbeu föl-
| merflIC javaslatot lánaiaő, caak asáért legy ea az, ka mind járt polgári pg ^ veváet látszik is saakaégetnek.
TJiát nem ia oly mattat áJ;* nUUtóf, m^gia aa antieemititmut terror^ nálunk még aa éa véleményemé „ nyoarta.
Csakhogy én hazámat aaeyira rsaa hogy ka a kOavataéfy el hántása tekimn^ mutatkozik aa ietáekedíeaek szakawy. aék aa meg minden körülmények mindig éé minden ki ellen minden ksívS;. vagy favéteí nélkül agyarául, akik e^ közérdeket venélyaxiatketík, mert w*^ a saabaiság nevében kellene tütai^. aHene. !
hogy » tekintetben kfieáiáfri zsidók döbbentik meg a nemzetei, \' rohamot aaaporodásuk és meggaadegsdi»t. kai, miiít Ok akaratunkból elkalOemt « J. luánizató, kfllOn e\'lentégee náenó ttsL tétnek. ; %
De aaért ezek kOsOtt ia lohrfteá. ^ vannak ia mindenesetre olyanok, kik W; tik polgári Invatáankat, kik megérdeat&t polgári jég élvezeiét, ezektől aatáp nem ám visesa venni polgári jogukat, mert etg J nyöri aaebedaág érzetre mutatna.
A szidó emanczípáczió eltOriéee te., a tzabadaág nevében nem kefyetelíiető sumert más egyéb vallátu egyének ia kég nak, akik épen ugy, mint\'a zsidók uagya része nem érdemlik meg polgári jogaka már pedíg akkor ezektől ia elkellene venni.
Másodszor nem hélyeaelbető.azár?, ■ mig a z«iflók tObiégét ugyan taariatm méltón sújtaná, de lehetnek olyanok ia aü Ok, kittet méltatlan euj<ana az.
Hogy mily intézkedést kellene tsifcj életbe léptetni, hogy az caak az etkl és germaeizáió\' zsidót, valamint agyéti vallású, de nemzet - eltaiee egyént h mig elleqb^n mindenki mátt Jiem: ia tz| uralgó vékueény íerroriamutk megaiüaiá az ellentétet vélemények szabadon kiiejetm juthatnak t mag ie baligállatnak, bbz«ur begi a balyasen képzeúdett közvélemény ett is taláÜandjaJ
, A nemzet vádja a zsidók nagyobb ellen í n djo k o 11.
Mert élelmességük, vagyoni gyand dáauk ét tícanoraaágukkal elkflldnflUeégtlkU rejlik a gyttlDÍtág magva, mig e nélkül kö á nyOeeu szdmlébénk a tort váltoaandó^í hogy mint lépnek egyesek a mátok helyét*.
EmejloU a asidók nagyobb féaxe p-.r maniaái; Imlott épén a germánizácaió ícviep a legaagyébb. veazillyal bonnüuket. Kénti költőket, német írókat olvas amellett a ia* gyar hírlap irodalom rová»ára német lapokt: járat. Pedig a magyar houtaerrtet, <a bwn. kápa eeak ja magyar írók ée küllők munka bau vaa oly hivea, oly aafpen hdettve. kivált aa ifjabb korbaa1 olvasva, et Óvhatta szívben \'ióegmarad, megbűvöl, — esak t magyar irodalom lehethet magyar azaiUwi ja német caak német géniuszt füzeket elit* Isák a némát ^lémaalnek mindig otak a f*i<y la magyar hemaetnek mindig aa árny old^ii: fátjuk, l^etetlea nekik jó magyarokus\' lenniük. 04 mé^ éttől eltekintve már am körülmény,! hog¥ a magyar irodalom n váaárar német írókat pártolnak, utagáUt véve ia neinaetellaiiee dolog.
t tekintetben az UdvOe javulást a m dók jobbjai reformműkodéaaikkel legtikan Ubbon ^lómoadithalnák. *
VörUwktrty JjhÍŰ \' (folyt. kOv.)
* Minlhogi azonban taeiény vélem^ ayünk aaermt cmkkiró nem mindenütt ud at egyedül lielyeatárgyilagos állátpootróltltg közelebb mtgteeézük felvett ótzrevátrleiukfi
íurrk.
—*
gyorsasággá! littlleli to^j, ctak hogy utol ue éieltowenek.
menekülők n\'éhán\'y ótare, hogy még jó tnoHMzn levő üldOaŐi|c sz ma körülbelül aa ó lét\'zá inuk kai egyénié l« lejti
liogtön megájlotta j, felálk»tak csatarendbe és szt aa időt, n ig az üldöaők közelebb érifok pikenésül ha análák tel.
Az orotaok hábaé bajipákon teáftuld-tanaklide éa álig ízáz épétnyi távoltágiól tortOam adtak a tülköl re; a törökök ütg-lOn vuitaatüteűtk ée mi ithogy egy negyed órai tlaeléa utia mjiidkt t rétsről a lőtter elfogyott, kénytklak jrtííta karddal vívni.
A haroa ulkeaéredi t volt; egyik lét tant Ujgitoit dleaáiáanni k, hogy az urétaok léttzátk létmulag fj>gyoi,
A törökoll éinbertll I Oadőtlek ée aimeg* fogyóit orosaoi rövidese bekerítve éa foglyokká téve valtak, i
A fegyverek tŐllk il vétettek ét k iö,i rökük jáltal elkísértetlek.
DtglovioN kapitányt ak előénete volt,\' hogy uja el fog veszni ét haULr nem it vei atetl el de mint fogoly I iténeleti el Stam-bulba, r- elválvaJtunától
, A, törOknk^joaák latján, de óvatotaa haladtak előre,;foglyaikat mindig éber Agya-lemmel] kitérve. f
Néhány nap elltltéf d Drin&pplyba értek, hol a foglyokat egy egyháaban a tObbi orota (Ulycik abiié aártál i
Itt volt fogva Dagh viot kapitány vagy egy hév, mig p.orotaok joitének hirére — a foglyokat ibiubittágba I elyeaendő —■ tártaival ütaaeyettM;,ét miu egy dédOvt loara-vén vonat, égy káladett i eok fogoly a Halkén féléaigeien Mgig kie rve kaloeaaágtól, paig egjl taéta napbn a F ikele tenger tinta lük rón látták (((HUnia ti Mily- ée meotatek kópiáit is ekkor tudták neg, hogy.eeattal renaelteUai htlyikre Kot stanliuápolyba ér* késtek, hol méli börtönül bee várhatják ja-
» váróéba indultak « [yaaer kioéeett a at küldött
tSultó rétaén fekvő bakájába át egy egy köty q^eppeí szemébea ét vérző szirtet lépet; t|Vrök főváriéba, — míg hazájának »l»\'e> ; líótaádl-lol meaMt. y \' ..
(FolyU kov.t
Bölcs Salamon opálja.
Psttrsbja ueary ^wiMÖtii pútaj• u>iviri
£gy t»p taeptemböfi reggelen — taá. busa éve auaak — vlgaa lovagelék u\'tu*,; oaélja, Kiaoklokytól délkeikre fokvő M. kit város ledé. Héltány órával; előbb tameiets^^\'. kötöttem egy máeik utaaóiial, ki aróta V-vetett. figjr^ontban liaaoblitotl lioaaám, ai ifjutágbán, mátkóp egáven elütöttünk «yy tuáttól. Még nem lovagláak óráig egy mát meUeti,\' midőn tnar nevét, sinietétl^ Ivót és állátál tudám. Aat it elbeaa^lte, hogy látogató!}* megy Morgan earedetékhea, k< M..,tŐl kit mérföldnyire lakott.
Stén, oémea ábráaata volt, kék aicta mel( mi éaajiki, barna arreborwl h itt
kajáattal, mii déleeaki ótére kOvetkm talm engedett. 8eép pó>dán>a vélt a áieeni amerikaiaknak. A gallé — roatáu — aaáes vagy akándjnáviai véniake vagytlléke -melyből a régi moraiannok it saármaatak képezi aa a) >ilág legaaebb, legnem««ebb ttját e világon.
Alberten Lajos — igy fogom aa elbe-méléeemben nevetni — uem volt óriátialak, Émt a milyetlek Artbur király aaetala ki> [ rül taoktak taui. Bőt eeak közép uagytá^u volt, de eleven, fürge, erőé, elatMout ét ügye*. Inkább Séladpi) kOnnyQ kardjáhoe* leheti .volne haíonlltkin, miut U. Hieliaid pallo«a \' hoz. De a ki [jól fcnagnéate, annak e| keliett iemerníe, hogy — haragra gerjesetve - nem megvetendő el|eoftl lehet,
Ctekóly dolgokról beeeélgetve, tíj^i egy M várókon kivül levő, kOeOatégea, fa lutt knreemábéa érkeátünk. Aa idő meleg, aa tel porét vált, tehát elbátároetak, begy it« letáálluakt lévaiakat kifavatai éa magunkat m valami lila itallal felfldlieai. Bgy e^>poit aetker a mCvelaUenek oealályából, letougeü
Nn
M
1
K}<|
« I a
ív
Különfélék
4 ptlgAH UkolArAI M \\ 4*4} t*tá»* aSáttMUlkke J4S.
— % <>NHl«i<l ef » boasSnbb
tti^lri) ilMMkt-a»v\\tb*« Mtitte dtes&ik foíickiSttiöVat ÁkwflBkél pV$ MiMitaklMui (fhl t«r> lüke* iv|»« -dukálni.
.1 lültMrifri 4i«MlM*)[t tibeti « hé llTikéu é» folytatva H lnif«tl jegy svköayv koa
hm a*ámi|nkb*u keadjük roí<g-. Miután l .! -■§«* (»oa^kal tarta*m*s felhívjuk reá tigyeluKt.
•* % küsöuaég figyel*
jg^lHS t esdíböl, hogy a lövelesf* közön -ti <u*trák foatateriMotre yaló llevéljey y<skft
.*ci>-bb 8 éi 5 kfi># ossiráylcv
a i\'^ii\'-iU 2 krpa Okatiaa [evöbiiVia-X baaouló újéiból tiásout aa oasrák kin**-|*atakivatalbk je\'zelt msrysr pbíMfónl-I oMtrik p(jklalcriil\\4re a&ló fevelezé#k
aaéió leveleibe levelező-la-
a kine-itiri poatMjWtalok
utaaitéséro nem basziiáHiWól^ a
enre
i unni edtbn rtaupáu a magyar noelam / iitaJ kiadott postai 6rtéa)*gyek alkal »ák í kivételt oson -subák alul c*ak a tij f . ijrott v»\\l;»sB|al ellátott levelezőlapok ,vála» k * pi* k p-z, mely a feladási ui*záitbk vájó f\'iirtsiadiUiH llmaáuáUtató.
I— A naogy í\'iikl»eu AllouiAaoaoll oejj ( ík.ii\'álly jiu»MkretieU íokíkiUolebb végbe if iisei[dó i\'bi\'iye séée általános eajuálkaeifct Különösen Kaeztlnlyrö a vuaaveeég a jeips é* ba> ■ztikáTnak távoz.wu folytán stbett támadt Ur < a váróat iilás miatt KftUdy több ét építtetett, mélyek 70—80 Hméet üresen. marad-

tu:i4*fdl dktküli I
li4jtía*|érs--)um ii >i 1 I iilipi UrUsél tt|£| anyagi kámal
i:aj »^»yát éa i»ta
iáSMHÉÉliÉ
?>J
bj iriba kardit
L:*[-y tnü\'g iv<
ídotiuei otK\'it\' k lesznek, nsoukivül wtöntk a fogyaaztá*, melyet as Aliidig KdostbeJvati elhaasuált. Mint zéa vUasa vonása tárgyában viOl kiütiittaég menesztetett a kor-
Lykvz.■ }Mu
pkkr qpy iésj
iUgkérittnné I MPP vM
5 Jbiiiij" ív ejváll tóit. A dail KjL.ek az u^>i*o r-Kf.iuj^s áiüU i rtflJüiái magával Folyó 4Ő d$K k>i üé* kn! k) á
. Mi i» t|
lakolt hg
|b«4> on.k i« |os4n*ég a > R! ig}el b méi
Iwiia k psPy esed ut ragra uj 12 1 bUooytoa, UNMrtteéggel
t vasárnap buctusott el\'a ee Caesinák Lássló urod. ur ól ás; éppeu tsép esáni-endégei^\'il a e*em*gi gárda • telette értékei!) éa uieg-U é» dd&\'tt biidliak kö-l kézasorná\'iíál kitejeséxm (éjdafuiaa érset, mit a
5c.
Iáé !íü*áM avátOáunkbao esred egyik záaz\'óalja \'siu-iomáaáaa Znaimra Morvább derék biuafía« érselmfl Msabb «tóru elvetsleui. A századba H Uaueüteu fé-távosók kösötl teauek, í legénység rekouxsenvét lékben bírták. Talán ai-s;bi(4tatot mondani a badUgyi áxkedénu forduláiu tolctl, ermdet feláUitja, annyi ogy** nagy abtioraiitái éa jár. A távozókat kiaérj**
« aHe
pÉ Mtreueae Livánatttujc
*4 EaküvO. Mólt vásárnap, sreptem--eskUdtca ürök bűséget ogyuiásnék Jk^én Magyaradpn Sebeslyény Lajoe bely-I ügy véd ur éa a bájos Hatttoy Uariska 4^\'isny. Zarartálan boldogságot kívánunk i- jF^ialai )>áruik.
H Kljeim A várotuukban idősé a li. gjfti lü ; jike kiiaaezonyt Négrád-Ht^vay Qáüulkir. tlgyées Ur éa nejé íjanöMaítu^M etttyesto Lexa Zené urá-4i .íq^íőuk :Doiü«ovárról.
i^retma ajtafa[ ik (tsllalNÍOtla i
L Uiu^áu
« pS íb.tatieuUl sat
\\
— lltlyrrlfftaltA*. Lapunk 73. «á mábaa „ttakkisérlett betörés* ősimen kOsÖlt Ui<, miai •\'■iteékHÖok o^akte anutribél áll, bftgv v b t \'tieuaeín fér* suliancs, oatjM a}N<plilxlaai ál. aa ablakváukoHt kíbusta 4a|s f ;íl ^\'ttieí >l>áa |j k*pui&ba i eldobta, bpl as ntá^nap teuguljnteg ] is. laláliaiptt. Jiisaattk Kogy a képé] — j| kinyouiotb^tAaa eaetéjn ittegéedoiutail sbante-\' táaét elnseiWdt.
— (■já^litr. PékaylUyOsfi a cfák-Hirnyaí állami tanuó^éptkde | gyakoriéi*!ola; t%niió,a, Uárány iiyala éj uraus^\' Há»áuy lika mály lajdaioinmal ideotik, bogy iioja, it j letve nővérük Bárány Vilma hosssas sseávo- ] désós a haldoklók szontségoindkfóltétPÍG^Utáu, iseptembcr U-én, délutáni 2 érakor, ólotépek 20 ik. boldog háítasságának; 3-ik évébeu \\ elhunyt. Balt teteme Gíütürlokíín, ascipteiébor láéu délelőtt 10 érakor Coa örök uya^a-lomra kieértietui, as engatstblo «sout mise áldozat pedig péntekéit, azeptóplb^r lft-isém ra^geü. 10 Őrakor fog Nemáek, boiuu:attatuij Caálitoruyánl 1:882 ss^ptetubér l^.\'ltéko hkm| vaiial1 I 1 i H
— FcllsIvlU a Balijton-figylút érde-kébftii I Auiuastus 33-án jelentékeny ÍM| történt llaláou-Faredeu,. hazjüuk e rwíl leruiéasoti kiuoeokbon gnzdag \'vidékénok) étr j dekeben. Ekjtor alakult meg a Balaton-^gyj b-t, melvnok ideigb-iiS* jbizpijkági tagiai, u. m. gr. Lli-t\'-rfíázy Lákslój dr| Nádsady IPeí roncs, hg. Odeaealeli^ Artj»4K Jékai llóri Ssatay Imre, Fackb Oedő, Fouyvea-y |oy renoa, Cwtpó Kálmán, Ktisy |L|szlé, dr. )|eri czegb Mihály, Nagy Sátidpr, Lévay Iurei Bárczy Lássló, Gzígány Károly, Ca.-péíyi-Karoly, ICáiJay Gyula. dr. | ílogel GjJla, S4ekréayeaay Kálmán, alibálkevúü Tiviltjar,1 Kemlódy Uyula, Jalsovie« A ládái-, GyéitTy
\'Imre, Trazl\\ ána^ky itajos,,Keui|ebauor St|«Ba,|l LOeonczy isivün, Béaáasy Ivárolv, Ántoa Tivadar, Áldiai Ignác.\', BcnyáK Ottó, Szikla) János urak aa aug^»síu|i 24 én tuiott alakúié kösgyiléscn ujabb jelentkezőkkel gyarapodva, az rg) let meqaijlkuláaát pieg-l crCsitettik vaunak idoigjenéa \'Jveaotéeére az aiulirt tÍMiviécIűket ~ na al:j|>4»«bályok iíim*] eréaitéavig ideiglenes minosécbtiu -- vál«4zt-j ván, megvot^ték nz egy letúrj! azitárd alip-küvrt. Hasái<k miudeu neme*, jié, lldvöa csé-l Ipkórt lelkeiitlui ludé fiaibéz jés leány ailjoz lerdulunk, bogy e szilárd alupkőre emeleiuő épjUet megnlkotáaábsn beoiiitaket támegM sanak. Szejt, meeasehaté, erUöleaileg ésnnsa-gilag Udviid ósélok ások, melykket nz egylet alapításakor kitüztUuk, melyek leiéiésére minden erőnkből]törekedni. togu ik] E czéluknak-pnasta megei^liléao ia biztos t bennUnket ar-rét, imgy igytokvéatluket azrgjylet tol iogja\'j karolni Az egylet cséya: alailában a íja [ latón-vidék f^tvirágoilatáaa oa líépaserüsituao a bot- éa kb\'l\'.\'ldün, nc\'-g pétiig m által, hogy tülekedni fog a Balaton TÍdekftre jövő gné-gy uláat éi\' ttaöléat kereső velidégek kény euní ngéetaégügyi igényeinek menjőlleljeaehb ut«r-lékben vajé kielégiiését elémoziiiiutí, mama-mertetni c« áJiaJánókitnni a -z<Mö-g) <Jgy ijó dal; állantfé kiiáuduláai oai|eköitetéaeki>t toiamt a Űuiaton-vidék tcilm^izetíleg »séjp, történelmileg nevrs< tes pontjai kfsött, melyek-her. edüig a ^Irdővcndegek vagy nem, vagy csak nagy fáradsággal éa koltaeggel juthattak } kényehnes vendéglátó hplyíaégekot (vryt-détilúket, menlásakali épitjet o pontokon, mi által nemcsak a kirándulóki kényelméről goi doskodik, baneui eaxkOxi ttkujt a Bwla-IpH;vidék tnunkáa népénük jaj fte^oaeiroiiáa-ra ; gondoskodik uj lelepok, luf i kikötők építéséről, megmenti a ti\'itéiu ti emlékeket, varromokai, temp^omokut stb. aj p|as|ulá»tél; a kitándalásokkal pái Lusamopnj a] nagy kü-süntéggel megi\'ineiieti-i és | mfgaedveltetni igyekisik a Balaton Vidékit ja Ivisi aport fpjleastéso által, mely esélbél] éleiiliint tObV
—,—-- .,.1 J .1..--
as9r ppríenydktj káré jár i az \'ej|>ilef |v«lá [agiainsl ,b«lnUmviil\'.-iu jbujj li-\'íltepyéiztéaí tállilásai fiU (u^lMkiéiiitáa lugfa[a Balati w kllíöldi Inj Uiuei*elterj"«\'i^ e/1 dig t\\
jásktHitv állat
readasni, esőnk ívtl ■\'ássál éa Vinbi^ia rirág(^lstu( törekaslc isatot/éa gvQmölc«é«| qéinűyéléat, foráiu eaakt
IfifL. ái<td
ijimi
t \'V
i re* magva |u(fi idéaét Öl, fogja v«s\'

E esélok geit az egylet getlep saakuttjiál Feadéa vagy a ap Egyaránt lobetj uak éveiikiut iaíuthmkerra $ gok,|a niollett,\\liC tékoáy ^ÍMseggál moa esélját, aáju^\' tataá^aibau "vetüli kel ti-hc^puk r^a vényét éá as egy léért rűiiaélbpfjk tagdijak iííit. Jiilc tárnok Urhos B
!sisl|olák izéüs *tb. ál oékot irodai •kljan koronkiui kék,]képeli
knlmával k adandó <1 a
ilapitá<a, al; in(u"i ni iéreu, kösséie éréuk in
ia*
Ml-
a
ok tt-idtuí et-
n{-
BO*
II
gymődtól itifi. A tagék. Tág férfi éd igiágí dij rendes ta (< alapító tagoknak egj c er Az -alapit i és rendc r cs arány ag nem j ?inósjlitják az egyli ot JtirAiith látaiban in uíér«ék< it ámjeg viselhetik is egylet ivljöuvvi t bolti ár ig. A jöli utkeséaoli viCa Aladái egy Jeli | é itou Füreilio küldőn 1
TÍlágosii^it késség Ifeti titkár, kihez ijfék éa i^ttvéssfk (íKemseti uinhits I bisnlommal tóidul
Egyleti llgyokbfu ;i indoáueiuU érteailéat.
kösöuaégkez. klog h Balatomegylot i tpljesitésépott\' basf d ko*. A csél olürésf igazán, ha á párt erkúlcii [íégyvaré olői ss kitunkpai koresstUl | as iflé tiagy köujnkég b líáturiléul, veslíő
li-zivist-U Éiuilk : ílt. É-teiházy LáasK i 1 elupk : Op*. Nádni ]| Fcrcucz Titkár : \'í zi íj lav Janin\' Péuzéruoki: Jaliovila Alulír
|ay| Júnón\' renz Ügyéaa; Cbepe yi oh/.tálv;. Etnökj: Dr. jEngél Oy uli Elnök i nbuyytksy
Agái,
tíyula í>)ipit szkk sztaiymuok: ,ur. r.»i házyj Mihály Thki r Nétdeth Eruő Qa/du i
inon AOapi Tilká
arakbaatály £laöV
K< i/d Jéajlef ltod Jókai Mór Titkár
At niibii küür.it mör
; uraiap ksajivii
|yegt|r<i voáatlpDté > z*b a lcw<9ik\'«d»hii Ugy 1- 0 kera*kpd><« 1 kWOibOz-i i dőííwi j— a\' kp .»keddii
mitjlwk as Ajak, a ™ ----1
tékpkjjirok éí\'iiiel, —Jjsmj*rtetf ^ remiké deli tg)l^fef éa .. gmg
kell! iflny«aé ttltaM
Jyokat, iiifst é\'
íjWá
a 1 ereiked
s ezsel áttér saWfUlé a
4 kere*k-||. oju láigyaíti Mtiiá ías éti
j ái; 3sjkl iy Jáaos^\'My levoliak 1! iidapaatre; Iraaaágána t helyisé háza!) íntézendők, T k téhát aj\' DSgyérdbikU lágyunk gw^Ődve, I o y
gy berderelö foldati n a fpg! Umogatni ben r Jctakyt akuo\'r lebeti^^t |k nagy tömegének «1 fv aserolvo Uh he ;|lló azámlalsu akudá y U fólifiéip. [Bisalmun afías Uilkeatduégvbcn iflzoailopunk-í Az < gy
H
áruokc Jaliovila Al Károlr Gyógyászcii a ta \'t. Uuray látván Til
IKirájnduláví hzakon fen ács Társelnök 2 1: Heiy József Kom iály Elnök : Gr. E
tliogkai latrán ii aiakpaztály: iiérily Imre.
Titl Eliöl
kermkbdelipi logi;^ajm\',g|at letAi luegköt keAjnii, Ügy i tékw Uzélj á ti\'i lolea|\\\\ íiinfcrt áv^i a dúiHsrtaimu fii
JgyleCek^ pi jogot ifénék lek teli
bil 0
PMP iléií wylelel
batsrei libkat\' — a voMtapaélH a sáv a krreaked\' lmi ügy-ódjátJ — a [ kem-fl^tétléa ~ ca kr^e imáuyi 30 kr.
Iiélv^t illf kHobl\'i Ogy-Igylot-Jt Iwon
SPORT;
VSIISS IWI1 A TSUSSH
ves«ll s párára alatt]i caa,l{2 rucsa » 4 buv
á;i
rOdalem
iá ál
I i
ki-réakedw\'kiádi víd^ 3>ik[kiaaá a »» rző a yfdt merteti: a iráltóUai váltó képkáget a fe|rgalm|inyt, pa mutatást. {- as|elá ~ a válojból ri-ed\'í a válté é« viasker zetéai viiz|ieresbe - a viill
é« oseté niá^odlatol baniis éa évöjést, a és a gasdi telefé jogi ti\'rVányhoi áat, jeftiié«euek| IdejéL a váltói iálog fff válté kellékeit 4
at éal tyakolal
íBl)lÍM!Ol
válté lipdásji \'I il a Há
tet, m kea
lőtt, bpl íj hangol, dühös
dttttitk éa köselebÜ lép-»*rt lát\'uok köaepottaky keredkedr.uak kellett tsr-sj>k.|Ue asjíp ék értelmes fejit alak volt. L kisel-bb l.-átUnk/ tuogstólitá as ösz-kiulifket áJtaiátjao, ktüiiji^^u pedig egy W, vpakoa,; teiij trestalpMt, kibiróan ott rabléiiorf, télig gentfe-1
kjt hogy én vagyok* a >a^a í/gitott baugodt (ké bolygó vándor ép
p^uert, k£ téiil
| iáWÓMwM\'-LAst i í^id\'i \'tÁ it il^\'Mi, ért Qiü | vasyok ti |jp\'ír«e,ű jiauk •íiívi .alávaló
unái
á őt Mlio a veletsem-ué\'.é iSsiduk vagytok ti. *f»fi»\'r-\' 1-íSziJelJiétck — biasen ludjátok, •t^iteiekl k- r aztie! És eaak aarVl ia
Égi titeket u|iádan (íaste«*ég«s ember tiié% n> m%as
n>:ekel ta utálja." ur iltiaatuli a n* v 11?"
*z«mtelau koidti*! feleié as óriáa. 4kt lt%y mindnyájáé pogá-^Wia&k, miol ti? IjEí keroizlények
P !
Gjijr, fi i k*r*4ztlnyek vsgylofc Kriaa-
jp t«4 i(ok-* ki voft 57* *s ]pk^\' 0afbraii)<a*k hitiak és ki pr^ínia kifejasésekkal axidta ^ la üéikftl,\' hogy kérdésére feWt \'s k^^^tt-rAM (in ssakáJe* öreg
^ppipl pliiikí- M volt a U Krits-? ^ fcMfttáef/,, lé\'asík, itasi Ilid-| fhipia íuotidaai la, Maaarathi rH* «• S«4é I volt, — aa én ft*tfiset-W t* mw*
rf&ü áflabár t«*«ta igas*ág é«
\'ph iísgf*!! bánóul) iyal kisítva, ^Me QatUaiib dib láagjá/a. roi-rVm i-^bjátíés a iyónge, Prag am Apuén rké(á»lt áa a satdé
H« -fciátei ftémmi. ~ ti* mit
\' á".j«%ianüak( ilibMrtfil megragsJá ^SfMi Wiáfá ttnért ée MrMl*. IWI áa MMiMkyali akartak ti laa*í»" m • áataüttikkai téa n/agkátaa né*
hetítok, mily gasul bánnak e|y öreg om* barrelf
„Uegsérlett benuUnkHl*1 egyikük kedretlen lianggal, inig Galbrajihj pisztolyt vont elő. A ssidó ia telkeit éa jeturillto tor hér hajáról éa iuteUigeua hOmloaárol a piro* vércaeppeket. A dolog ve*an*imnafoidalafot kezdett venni, mert máiok ia cilpvpvék püa-lolyaikai, mig Alberton éa én rwwvérrel k<j sünkbeii axaidé mellé áll\'upk. íJizonyéra la lőll rolba piiudhármunkat legtvvidebb id( ■aíait a tuinijrotné többség, bá éppaj kellőkor egy lovagié táraaság nem éarkraik hotzáukj. Mid\'\'U a lofagok valami i-euukjvdlil. éesrtf-vevéoeH, m^gálliiák lovaikat éa ja! legtekini icJye*ebb Usűttiik kiáliá: j
aAiböllon, t* vagy-e! Mi á Laj T" V 9Nem nagy,* feleié a fiatal ember.: entkltogy nedtem leliogy *eiu utazik a i| kcaioekyi médotokf mélyen ti pnűg embel lekkel bántok.
„Kutya egv saídé,0 l— kiá táegybaaa a. tömegből „a ai bennttnkot kerefstényoke! megséflett" — »en állítás twitiészfltesöi* hsmis volt A békeasereiő. tíreg pitibbr neni| ía uésett ugy ki, mintha valakit Untalmasnl tudott rolna. Est Morgan esrdd\'é be ía látá azonnal. KöoáyQ hangon mondá n*.on embernek, h ki beazétV ^Néhánynak kösQlelek nem volna ártalmára^ bugy gyakrabban menne a templomba éa ritkábban a aorcaiiálba. Gyera Lajoa, (Hj fel lovadra éa mondd harátodnab, hogy 6 ia felüljön. Hasa kell mennem. j Minduyájap örülni. fognak, (iögy Iáit*] balnak. tégedt aunál ia iokább meri oaakhol* napra vártak,^ , |
„Morgan earedea I" kiáltott közbe Gal-brai\'.h éiíás, mialatt ígyekesett bistoéau lábán állni. „Földhös vágtam * síidét, mert asenj\'o\'M Vall és akárkit ia fbldl&á vágnék, lagyen |ms stidé vagy knrantlur, l^i; irányomban f#*tt0 udvariaaan Din viaelná magái.* Aa esr«4e* lial|§al*a magluijtilt előli*. Aautáa Atliertenhoa foidult^ holaám As a tabbmkho^, kik vei* jöttei t LInduljank araMM I"
„Morgan asred«a I11 kiállá moll aa áríáa átlböaan k^y saéii,akarok aa ön Haial ba-lil ímiiiI áa ifja
hciCk t* ksj lát 4 FfK ísiJbi a Ksfjr-Ksulss&n.
Ot 4 budspeeti kft
íjelent az -Öut|g 0Ü| Hlsele. EtUze|b<
eket tárgyalja vi Hói ssemélyekc idff eíf
D váltók kotle gádáa végei ti i ndái i( lejájratoi, tize kerfsetekét- különi i bisloaitáni éa bcoiüjési elfoga

esaégdt, - t ti az elveaset 1 a válta
kat,
| órácska kisém éa rpierűssked t|. Kez ! utaia aará ia dobot [tói való éá bisoiyí jtiúnk mij koutiicl asczáilanaágot tiiltl neki tudtára adni, büntetlenül; égy keái riig egy gentlemant )>raitltoi ? Követe lei bléglőlelt aujoo.r
nOatoliaiág | ti Irgy észákitiój, lwgv nek, ningaalkjan wU akiu asáudfeabanj 1 pefáatrevovemr. Ijpg izífvel móddá. Méf fátok, még fiatal [éa Lirlrl<»iikMl\'Éok.<(
nMóraan ősre Atberlon, l]á|adaipi engedi, hogy as ia véljem 1 Igen, én c \\ fett dunaaágol piy gátoltam, a mit Has Dii^ial teoeák.*
As óiriái ka, majd bem kiabál !iiy tőSOra
Atbertbo megv
pjg
délssaki vo)t, moadá[ habá hog; Iái ni.
vált^ kat. válW jogi niulnamláaaki t eaet it, —] a válté 11 vonatkozó ktlMpli Ctelckvények ányoi aláiráiol Isi jo| ;of, i n váltók
qkrá vál-t a I
Hs)fej rb
kiiiá tplak iegra| adott
valálivel, ki 3/aball cuk
ÚtM.jll Pl tlH
Us
, bogy ésip ja, bogy
e kém sem sért itc leg kevévbé g ho li|
sá egy C ■ eljáiáaálá;
tel Uw
In i;
nak j p
kr
icky m tőle
irait i, nem -várbai| icoti ekyaij művottsé jé ltf in f wón aa ezrei e
as óriást!kiengea esi iem {geu könnjjr tozzt tette
atal ooibejtik gyakíjfti
i s lM |>attaét moat fr i *a*k Ön ír M, ha iu I lecíitl itemo én magi m *nber;által atküi hét* len őa i ellsti im nlé epet be n| bizonyon
i ml. J isngc ián, k
nevelőit- Doln |
dvoi éaaa <
isettr iá; ttAtyá észikon lag jobl> mogbali
azatéf velem így jretett végi árgyaláanak. 4-t. Kevée ssüuet kedély o egyen lőttnek, mint uti
íjra • Okéa e? méi yiől
ebéi sábi asélt hely ursti
tonitni urpc. Qgy áss iái U a tele
Ilernlandy Imre, H
z^ef jroini 23 jáTáS. oazkö
Máslis ban jfoganal »^áullékoltai> ssnkkdó e»í léaSlViLDi
ándéÜosók merlj cssk l iUll^atvu 1
Az Abéd Pt dégaprető I »zül. KocziAn nüuljet asot ket sjs iupe nem] sikerű]
| Ezen a tűérdéas napon egy Petbp kiiüu nyürk példá
foglyok »f tínens idő; a ktmyhái
lelyékpt
As o i miuiUijondji ink [tűm? a (^glffaeleli gt óféli í
■A tuia
vadájlut «z£-a nKiitfcsői egéstfai^ ki tia vei {meget\' meg R]iöt\'» lereneH tári
V i r. i v \'a d & s z\'al t. A kt» Balatonnak k\'^jtU yi, ikebl.ildi U fei téi^oiit szeptember IS ót Ii 4u H tíiőn.i&ícal: aKáttaaUadáasak turutvln, tptdken fií<i) Ödön uiad.Wllómoi-ter^lMíjdo ,Lájoa isolálbiré, mgy^pr Odrni kir.|lgyéasi Mjjrga L& o lajjok n srkcM lőjolá as ufsiISlmi tissaégi^\'s 1 sriak< i erd*-azi\'tíj s gasdatiasti sMBtiysflfel 6Í iBfcánysa vetíjla rőssl A vadáasJlnak kit U6 jdp -kedf piutegy ÍO drb ssáij-ar löve olt. josárcsa uagl I raennj ingben tál loskodil; oua visej-kenlrttczu asöabpo hvlsüsn kc iéa Maii, ugy .iát-ak [az idei] kulién- e( éaaon el \'^zefi, ipett a fo UiaoubanL juliue ií i angai |tbslian ik a und éviekhez [képest alig volt n t^dákpUnak vsia ái éh dmfnye. Aj vndáazi ti | vcgpstévei fe\'n lái\'aíág a buli ton bids ári jnján hál \'tért, Üoi a liagy-A aniz>ai lifi. | oirVényj \' i Miklós Károlyj törvény bité k iitM e^aiik eljárá«a dali Cse ><Ji4k||Láas^ jész^gkonnátiyzO, Molnári Eb li| c^ák-
■énviioSt
Kálmán a Büjci Jó;
kéi t^k jele ilétébcn Uvandos eb llptett.
as oljárái a teM-z«iili
ailiatelt a u. rcndeai
miatt m<gl arihaté:mám volt; a
Lajoa « ázán/ü volt
? caapaf áigo uai ípefd|p» kinek
írnia aski alslón
ir
a uáut naga pár é
as idcu fú erős fo .várják
iu
WÍl fl
moU\'i skoi psit
liátárj »dáasat
nem kié fáj dal mát a,
4
nrvcai bájjoa neje
lánÓi kük
i eyulal níati náktínU
a szolgAtaj
>ll.béri" , melyei e liaá
mi
vjidnteu jajany i a porolj, hégy mesőb uőito ví»|4
alait K7ntlMl lfitij lövőj szob »i (elv* ralinak gyöj éá Őa j^aoKHukkalJ
i) u aaarvaa gaj cjtoití j | jvíÍm je a ariM rvaaokiijdc
300
jaiiyájaj d^áitH ÓlvaH i {«-U erős pUdlnyokI jé«lfllCttekJ ilju Fcttnicjb; Tnuiló
•sámu íi ely válogatott vadá Wtársaság miat ,kt. Jelen toltak a házi urpa Júfw : Saabé Imre, HáVfy K -k. B«a«édf Klek fóldbirto-kMk, Ztégl-r Ku nán, Skullica Imre ktr. kbrj-iryslk, Rlifdea Jáiaoaé* íftinkovioa Sándor jáfi»Mrák, flertaleody Béls, Caeasnák Sándor, A^bamcU Jézaei^ Varga Lajoa éa laOO Fw roscc jlgyfédek, Epe* Káaoly j*gy-f\\ llorrádi Lássló, Trettsr Mihály, Uajóa Gyula, as uradalmi erd8m*eteréa ioerdfcsek Vislendvay J6aka, Petricb Lajoa stb. Dttse-aen 26 poékáá.
A ajkadé eao miatt a| társaság már .{4 órakor d. $L «éto«Iott.
j I | |\'
— In* ss t é r Imre országgyűlési kép-- viselő url ki pár Ibétig városunkban időzött a vsdászgMOU Ssájbefyí (lyula orasággyö-léii képvitólT\'i birtokára .1 utasött Hobonesra vadáasatnu i í - K v*
iR I !* * ii ! • *
—• okov ies Sándor leteoyei al-járáabiró |ur VasiAegyébeq régin sikerűit fogoly vadMutdn vett récst, neveseteeen Au-guast Zsieáaál Bánbalmán és Boda Jenőnél Vönöcskttil t>oi és pedig cflőbbípéHdO, utáb-liipál H0 narao fogoly lövetett.\'
!
Jegyzököny e
a sttlsmeiylei gfadaaági egyesület Zala-Egér-szegen l# ik ví bzopiomber [hé U-én tar-tqttíkösgyüláaének;
Jelenlevők:
Ilácsky lÍÁImán éiuük, Árvay latrán, Ne dt^sky J*i Ő, báró Puth<*aui Gjéza, SŰiblils
Saiblils JenŐ, Dervnri i Akoa, CSaer-lán KArolkl— a a délutáni! folytatélagoa gyü- t léaben Kbjler látván, Tlroky Aladár, Bogy ay Istváli, lii-rielendy Perencs, Szily De-z«Ő, KOnikínsy^r Jáuoa egyesületi tag nrak ia, — mint Jegyső. ^zjfflQthy Antal titkár 11 \' egyesületi |ag.
EId» nr agyillcit incíOiyitván, énv luk lefolna a kövcikezji volt:
60180. Il
E\'.iipk ur olőterjes^ti, bogy a jelen közgyűlés kitálóbb tárgya azon mnuká-lat, méljvK 96í t^8l-ik j|ívi szeptember hó & éh tartat közgyűlés £51342 szám alatt, keli végzésével az egyesület működési terr^eto kidolgozásra kiküldött bi-zotUág f. | márczius 22-én 72)1882. Mám alaH beteljesített a if. évi mijiis 1-én tai tijti fiőz^yülés ffiw sz. a. hozott Tégaúséficl ilóh-gcs jfáx^yaiáh végett as igazgajuvteztniátn hijz uta^itráa, ez a i. \'évi iinÍQS 12-én takott fi|éscben,át-vizsgáltt ]aegá|UpitoU szövegében 5f?3. ig, r. *z.;<. jíjgyzttköpyvépc bevezettetett k mély munkálat az rcgjfsfitót közlönyé-
már jeles{Uk,!a toliaUiijMMirrad ddpt arepttij béi í3-ft\'|i tárlátotlj tapi eaC«. aicsárs,. ||iogl| tjjohej itnlt, már il ora reggtil pjpóí ptW itt bennüti\' ef, a (bi jp, áráraí eltfntva a isép »sápmsl i)aaso-i scág egé»s i api muluaágf4 tucly d igen azéji nek igéfktuTjtt •Nem ia e«ett - mi ii, asarsai íjchi jött u pu||(^>ok elé, rabok*! rá torlluiek golyó lbierít\\|í?.i -I
fjeít Öilönítir
tico\'i, do a \\|ol#l jöv&l oly szép
1? jítliopótal igen azéj
luvéíjb, de rgy ami lát
A vtidáoyai lulajtk miaa Ia*Éel nemeink kitűnő vriláss tVd«i rzükH^u fogaiokkal i<| ellátta II veudéciiit. Már rég vja I j ejjy 111 |t
lőtt
L J * Il { \' ^ iH
váré ] idaesára. . —. 2t! níás ttsuvuctclét nem I rátjali\'Btoa halálát éa (siliev, arról aronn UOallirailli, mom! kik miaduyájii guak»l£redetileg jé c<als tárraiagbau élők, melijl iivontnüpiák. Kötekedő pöfTeaj|ii*dő boivenkeiléaf iiúaau|léueit)teaek. Gseil lémUlate, leitek, mert ma
D
veiuak,
I* éa 9 tankolt atra
rintsem, gyalázatban nAtbű|tón ué t i&«l I btt akár motor JiuUll álja.4 Hofgan anéá*É mi m*n VéfÉe lovibb | lova nltaa múlva víaasánycrto / skerto pulyát éa eqgAuietj a I ezret jársái, boantatéitj < ayazei imind közbouja* rás*mért k(Mönjii*t J lesi li.
Aa esflado* skol &*oi öleti vondégasá-r*t*it*l iiiejiivoiijb e)\' n hány uapot tölt vek caládjásiál. * !!<•«■ ppülik még mindig ]i löl-|éne<ak;ő|| fol) i. i el iiyagtal»aágák n/jlsikOaollllvolaa g den tovább) köfe átka aa *sMe*
ezr<d*s nem * ílUpaá Atberlon kéaafajt állal sniij* uiegmen* dáli
JegjobH-fiatal emberét, ^itlia miát oáibljba
nlék. lm; inui let-jennokl kiitotkea-sfnélslülitNc, ngy b alos ikjlMt jelen* i^éloaáf | irai bis* Ugy bi jí [öllönfp* vdilak, ftiMitti Ők
voliih kioaanougék léi m Ietu mindig urai |o i
kevciipk\' éa astán agy ő tek tébe
pgy péibsj veink mindig tett rtgna. pj> krittk toatágw^l áólat v«ssit*(t leik itlb* néiiii előny bet
pli, unr | áy m
bé> vaú< as i
okból
M
bin a ju {agokiiakj
- Ezeá
,lCrte&itöbehf kőxzé téve, a negkftldvc leUÜ iniiiiikálat s illetőleg ipődbá-
luit alap^abályok főkép; két intéske-déí-t tárta masnak u. m.;
a) aiividéki körök: alakiíásaJs IÍ) a titkainak s amtárpokimk, kik az eddigi\'ultpszabályok szertat az igaz-gatóvárajnány által nerczteUek ki, t kőzgy illési alti)! 3 érre illasstása.
A vjeéki körök saérveteae jelfoga-dábávai i^j e^espletnck ilzok snyiigl tá* mogatása j jvtfjett ujabb eddig elé, nem foiduii kimáiii lesznek, melyek a k(Ut* «égveté*b<| felmndő k Imndeiek; éppen
I ii M
dolognak fiatal ba-te ál-Í:ite*.a|l|in kelleti, egyi to liat teát* ly őrbUi i*i|g) sá-ki HÖ roias tyhkV\'i át-
tnjigavlf fleiLkri\'l éa kiid vofiak áltaiá-kOrnyák árai téld>.
is kevlabbé ibemieleneki letlok fe
Imttkb
roiudele4etra wsbnban cá«lk igen IvvUié.
Az esrcloai lak kapbjkttát JjeiLábuok a többi erakiBI. Mindnyljnij áiéo { íUáyéHt-ket fejtsék kí \'éa legilWc ll^et aji iilMták tal, ha viu|lj}l nllkiegn lenái teája, tla\' párbaj kolatktsáik míiidnyájaul »ti aksftájt lonui és őrkolai, bogy miodaj gataágo |áu történjék.. Ji..lben felett* fonjoi Dsoméíyljek tar látott {gy párbaj és a kii Itiaégne i riemotak ■ \' hutni,d i öpg vári iliau ré kt ycgyen.
siéla > n-aoroo
hogy nir^euratoiatt jolen Iák is lője, heg)- leijei síi
álig a lá»hos veiét fellovaglluk,\' [udakokódpil járlaaatt^al Mr Atbertofti sében. Jut válasifolá, bog
nagy uvolsáera uam taftl, vlloub n jtisonöt
an wrc l*a.\' mily a fisait |y keséié-rlrOvid!U|l tehát
busa lébüanyiije már g yia bot Is laHMb ,as earodostj brait gfljéja.1 moudá apo péar* mindig Ölfi," I
k\'r a u trgk\' gom-éWjtőslki| „Hal. nkrnaa, Ijpa |é>
£
mdftp-i
PtjO h
általL
iano\'rbelNuül ^irt ejRj\' régi, 8tn*.ji 4 Halai! ulav
hásba léptiD leáiiyáboai \'
la \'A gyeiig nÁtherlour líogy gíakraá egésa naff
iám
a i
ttodéit
átírni, 4 bogy 4 hang | rtü44 k liilf^t
esreilos
tuk. félre ákmios taelyiyul nu é* k La

bogy Mérgén Bésa kiaassssfiy ad*l*j, maly\' új baráionat ide K*at«*kyba vonssa. Ebad után elbea^lé ás *arede* naje á* l*áayáaak a törtéi.te)a|ti Villámként bítoU « bir míbd-keitfT*. Nijiyoa i* iél tudtak, mily*n aa-f bályok döonk el a déli! állainokbafi as ötféle iiMsert^zeaéeeket Hhogyj párbaj ki nem ki rftll.etú v*gy viiasautaailhaió. Egyiküket aem leheteti a gyáva bálrálta gondolatával ia gyanúsítani. De Hésa nia^afiaélata a sut | tal ember ^ányában sokai VeasilHt fáiénk>-ségébŐl, máaimiől ketdv* mindeiflqinok ké-taiálut eugodó, W/ Atfort^i aá $ J*gy*Mw Ilimen egy | párbaj ej,y réiptó Qáibraitá*! niHjdnem bi|d«a . balált jelent.1 — ftthirtpa átérlé helysiááu*k voasélyoa^fgii, alt a*kent agy leUMtil mintha aaéreixisé*\' kii^aootairs I nem ia goadálaa, Galbratlli tyaHrlptt pár> | bajvívó é* Usto* cfátsé volt u> «mUi* sem | volt o katttyek. AaoukivOl as «smle« aka> ratlanul olálűjiá, hogy Jim Uaibtaitb haU> Iával AüiorWíira- oéevo még nem Urna* vége a voasélyneli Egy UuUik láslvévo asoanal kihivná Jun. győstea ellent^liL mart, es téfi ; a a«okáaa o! Udtf családnak. Ezenfelül nett |ia volt látható, *aeuíél*lm*t nem iimer^,vt^ asedaliuca oalakoatáraak mi mktdear* nem ki-Ipjsek. Máa ismb^r kialussaa Íi»r«gíát ás vat* j geire éasro jár, a*m így a Gnlbrailhok, kik* l nél az td6 oknk növelte a gyűlöletet. Addig j rágtak egy ;*ár*tau k***rfl jnrökeráa, mlgj |as iizsaet ke**nlbb lati aldíg baaUlték róla, mig e0 eérté*. mely eaak *gy«kök*t ill*t*tt volna, tatnanyájakaak m Ugy ;látasott| mhijka é|*igk feniaríására okvoUca •sükaégóa vplt tiisleseégee emberek*! m*f-j sérteni, hu4> astán m*ttelbo«*ék
Athertpa miud*s*kr* gondolt, és astánj ía mollaUa üij bá|oa Aatal höjgm v*tá ta-ikintetét, ho^l bittel*u meginj idtorditaa réla.| Ügy látasottj mnttha élete sohsem öly kivi*! inatoaaak leilásőt^alua, miöj esoii pillánál-; ban, mikor |jíi talán elhafyai kallatL
Míg a 1nr*iabea ültünk, agy aaolgaegy i löröff lanbert veeateit b*, kib*n saannal a | aiidóra Ismertjük. Árasának seb*i áa asifá-öy*a i a! ásala dacsára, volt valami uetnea lat lásábau, a miut aseráuyen MéMtt á* meg hallása után, melyU miudayáiuukat foglalt, jáisfinljsljnikfc . (ralytkiv.)
Jenő ; Gtertán Károk ; Szlgethy Anlftfü iUciky Kálmán; - a Kedfezkjj JenÓsf módasitfáays mgy is , Ketztbdy * szép hely mellett; Nedeczky Janó ur móipf ti Iránya nagy is „Keszthely* székhely mellett i Nedeczky J.-uó; — gróf Fest p-tits Taasjló alapító Itag. Nedeczky Jtjlp mint iréibdí meghatalmazott által; ||+ B. Pathcani Oézav Polgár Ignácz alajti | tó tag B rnlhealil Géza írásbeli mek-| hatalmazott által; Gtóf Deym Nándor Vi-iius Viaeze irásbef meghatalmazol t IU lal; ekkép az igazgató választmány, áll il beterjesztett javaslat 1 § a a megáll i pított szövegben két! tzavszattöbbségel el-íogadtatott.
a 14-ik §. b \'pontja következő módosított szöveghűn állapíttatott meg:
,b, a rendet • tagokra a 7-lk §-bfjn megállapított tagt>áfcnk tartamáig; azért a rendes tagok tagsági ídejök letelte előtt hat hónappal fclszóliiandók, j váljon kivánnak-e továbbra is egyesületi tagilk maradni ? — Ha ffl\'.ctj felszólításra három hónap múlva sem ad a rendJw tag tagadó fáiaszt, akkor ij hat évre raa-des (agai: beírat ik, f> előbb I aláirt dijjat ővimkint Rzelni körolesj
A tagsági idóizak nzii\'n év patuiijr 1-tó napjától számit iii<|ó, a mellben In egyesülepe belépés itöiténik, - lia csm a felvételérti irásbeji jelen tkea&beu bU-lépő idóDI a következő ér kezdeté \\ila-gosau ki nem jelöltetik,"
(Folytatása kOv.)
fás >* árverésen dsdaliii f«g RmM* Oéza Qg) réd vsgy helyettesi küsbeijiwérol.
Kikiáltási ár a íennrb kitett b«-csái. Árrerssni kívánók tartósnak a beö»Ar 101 át készpénzben J. óvadékképes pepir tan a kiküldött ketébis leten ái.
Verfi köteles a vételárt károm egyen-i észlettwn, még pedi{ az olifi| as árfrer«\'-« jogi rfre émelkedésétél •sáraitimfló 15 nap slst i s 2-at ugyanaitó 1 Woápj,alatt, j— • 3,-« - ugyanattól 2 hóim i alatt, mjndsn ég) es rési let után az ártjerés nspjál^l ssámituidú 0* kamatokkal egtrfltt as árrej-áji leiiétfelek I fen meghatárosott Tiak m éi nMo«at»k »z • \\ rint lefisotoh \' T
Ezen hirdetmény kíbtOsatjásávsl [egy-idej lleg megállapított irverésij feltételi*, a kivi talos Órák alatt a n gy-kanizsai kir.] trv-tjsél ilkvi o*ztályá{iál i as oróéztonyi község elöl érésűénél meglöki ithetíkJ ij
As kirendelt érve és a fcniirt tíkjvben fc\'ji gyseíjdé.
As jlrverésl hirdet nény a! tkvi hatéság-nái nftigawités ugy] orc íztonyíi s szomszédos ItOzj ég^knen köröséé éi kiiUgg^ittés a jiely-oeli „Zala" csitnfl eirla ibau rgj;ízben beik-
Iktái áltiU közzétéjetik
Az irverée iaje*i é«éru ltot* Qiörgy vég eíiajw kUldelild
Kirltelekkvi ható ág N. Kanizsán 882. jitl. 12. > i< I16ŰI l-l
G0új*9t0009*00(&
500 ARANYAT
ueiiv
As alsó-lendvki k r, jbiróság mint tlkvi hald iág rwsérűl kdsliii é tétetik, hogt Vns sala ii* gjei első takard (pénztár végre) ajlu-tkiimk Uugu EngollM-rl éa neji Fausit |l Van úzisl a buiiHtinc/i lekos végrehajláat sp uv««-dftk ellen 11179 frt B0 ,r Mőke kCvetelé i is jláru ékei (ráüti véorelu jtási ügyében a tals eger izégi kir. törvoiy-fj ék és ss alsó-Isi dtai kir jbiróság torillolén I (vS bellztinos lo5 eég-ben a bellalinesi 9e as ijkvl.cn A f sor Jzáo i elett (elvett Hás i dvarral l«l I [j ibiyi ftite jedcvbeii és alsere ek nevén! állóié • a* adó alspján as IKH1 é i 60 tr. Os. 148\' fi a értelmében 1542 frjra lecsdH ingatlan 1542 4rt I "kiállási árbanIas \'1*82 év| nof h ű Il-i t alapján délelőtti 10 óra i«r Be latinesohja Ozaégbíré há-sétál megtartandó I yilvsoí krww n n sieg illapitott kikiáltási áron alnlj is e e lelni
fizetek annak,\' a ki ;
H •(he (egvlze
ijiuálata uláa njolag fogfájást jvagv .
bUst kap. 91139
E ry Mlvflg hm k»-.i
líOTIIi: J. <a. iiéiií. udvari ssálütó Módi mi Bécs mellélt Kot he villában.
Vi.lwi min (séghen kapható Na^v Kanis«áa I\' i n g o r né I a ur 1 gyógyszertárában és mliillén i|p( ffbb gyógysi \'rtárban. .Magyaror *xásljann^i dén nagyobb tüsze^kertnkedésbeo.
A vasúti menetrend
gasitsa j
fajiii tii - , |{ ; I I
; Értsiik | Iádul
I »ilW.«uj» «ty | L
-H«ir» i ii ó ic p J ■\'ts iMmmtm. vosal (Snpraak.j I r
.1 IUÚ. XO p II Ú. tj>. e»l» («r- V.WI \'w r. Ak |
-ktoyk)
a 4ó. II p. I ó. B f r«|f«l j nm. ro*|
Hmm -Bé«a. , 4 :
SpMty 1. 11 ón 11 fi p - nrm. «i>aa
S S A 17 u. t A. Ifi p. rrggtl 1 ■ rn*tf
isi. v. Zi- \'
kinvWI) ;
3. ló. 41 p t á. U> p |. u- | (k *omI
II a) ll|w*j— [ . Itt Pr»KMli..f 111 *j| A 5. p. fi A. 45 p. 4 u nfm. vaiwl
l\'i fO A 3U p 10 50 p MU ,icjf..r« VDIM S S A. 31 p. 4 0. 67 p isfgsl m rmjai ij ](*• v>- f
1)1 PnpdiM j Isi\'
Tlpeal Ili.\' k-ö. p, I A. 8 p reggel KJori á
ló. 14 p. I A. | p, il. q| tcLin. voi a
ja. IK, v.) 11 i. SS P- «\'jj«l . imTiN pS
jj_I rip A. 10 p. j
Felelís saerke»zt^ : VáltÜá LAJün} Tár>szerke*zt8: IIOITJIAÜX nólt.
-1—-4-- T T T
. :>*®toooo9»eoc
Árverezni ssindé cozók taijtozoak, iliga Isn kikiáltási áLáu k 1Ö|* taL\')i. I i 20 I rt kée/néi>zl>efi vi gy az IWI LX . Í2§ ibiin ielzHt ár (oly mmal ■é\'i^nitoií i ítlSkl ép^nepiibaii a I ikílldúÚ (cczélle •NQl. i\\
AlsóvLondra |88! évi juniiis hó\' «apj in. |
As alsó. lendvai \' ir jbiróság miet >J llntó ág. j NÁBItÁCXHI
aljuáalei
1170 l-l
554 ss. £rkj janiiAr 20 1882.
Árverési hirdetményJ
A eagy-ksnisaaj kir trvssék tlkvi osz> tálpn i é^épil közl.irr.\' létetik, hogy a Di -salai taksrékpénztár jvégmha|lalaiiak] Var ;jt Niván, elmek neje, iWévJalváu éa Bak I I-ván polst lekos végrelia]tá«l nenvi dük elli lii 200 frt trke 1878 étji april hé 10 aspjá él jáió 8J kamatok ngy a már lejárt kernel >lc késrdelmi kamatai 3) frt 60 kr. i>er 10 irt Oí^kf végrehajtási, jelenlegi s még fii-merlllkndö kéltségek iráulí végrehajtási Ogijé-ben e fent nevezett kir. trvssék terdlotérni tariozó a pelei 441 ts. tjkvi f 131 l.r-z. in-gatUnnak Varga latfán éa Dsk Istvánt iltraB aí64 írtN becMlU f i^sae — ugy a polái 4j)Ö ss. jjkvbeoi f {017 lirss. iugat\'annkli lisgó IstVAn illető a 176 Ir\'ra becsalt vili-ség köteles feler^wej— a po\'ai 4lf»ss. tjllri I I —7 Korsz. ala\'tt fH*ftl | (eleknek ISngó Istvánt i|le<5 a 250 jr\'ra b-otlllt feloijé «se h-aj polai 4íi7 n. tjklifni Ilak Jslván Inl/ijoli nául I lj-,7 >007. alatt foglalt á 808 Mt* brcsilll | urbéri t»l<4 1882 évi »SHpi.Mtiblr hó 30 ik napján délflntl 10 érakor Poláiífa kOzségbifó házánál (elperesi Ügyvéd Alim-nich Jówef közbejöttével megtartandó nyilvános árterés»ii x\'lndatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett heoaár.
Aryeri\'iní kívánók tartoznak a bevár iOJ át kéatpéozben r. ótsdékképe* piijbir-ban a kjk OldOtt kiaéhes letrnni.
Eksh hirdetmény kibocKájtá-Avnl oey* ilejaleg lioegéibipilolt ArVerési folléwlsld a hivatalos érák «lsá a nsgy-kauizéii kir. trvszék tH«<kk. ossláltánál s a polaij kllzafg •40liáróságánál m^gtekintli- l\'-k.
Nfjjy-Kanizsái) a kii\', trvssék mint tlkvi ltaió»ág |h82 évi ju(iiiiH hó 14 Ik na|iján jár-lett UléaébŐI. 11(58 I <— 1
|r. Nhlletnsk egyrilu\' vatcih i/binvue Elír k\'irdt TraUtOtlOl, Gro* ibrei\'onbachbari ThO T alriRgiibap, mo\'y 1)22. oU sii^jhijH. Úgylnez ávegokboij ki pható h {t\'rl rfla^er > Béla Qyjtaytrsrt.ir. b in Megy-Kamz-fr.
I Csakis Dr. Whin valódi je^mvísd ké teaslk. Má« nem.
1 1 íT J\' L\'tl
LevWkivnna\'oV : ] ili r Irnir d I te iifneik. IliuVtn álialáuosan Jisii irt valódi Ur mjlilit* jé lé sz em v i set mi r tübbesör jé fel hssfjiáltam . átért (kOv. .megrétwfáe) Ranénburgö. 8. ÖüJ (Jl ih Fer. Uésa. Aeufo . Továbbá :|Miután ss üii valódi Dr Whlie jéle ssemviseigon jó ^rölgálsiot l\'-tt jeliéi kérem (k0v. Hifg ciidolé^} Ifohlpei f Öö. Ó, 80 I^(i|>p. továb iá : A nekálii, kAjdO tk»-lórii íD r W (i i t o féle ss eun, v |L sr011 is«iirlyeMek, kik h tsz éljék, i g e ujj ó szol-gálátokat kell, (Kii . iipgrendél/é Omisvu. 30. é. bO. Wsiseuhécn
i^ÖMvn Ol tjgpo Hj3H[
butOrraktár
ea akból, jrtíttthngi m/\'g k a vidéki körök réaaére ntkaéges flytzegck a körök Mteatoe elélt a kftlt»égb* fel aem vehe fók% a körök pedig elébb miat a móilo sitott slapasabályek elfogadistaak s a a aga foídmhelés- Ipar- és kereskedelmi kii, miubztrrium által jóváhagyatnak nem aaervettrŰietiH\'k, ezen nsszefUggés tuM hkgva a költségvetés tárg} alása a jel len közgi üléfte ki nem tűzetett s atnn kflzgjglétre ksl|tztatui czéls4erűoek lát sztitt, a uiely a megeníaitetti olaps/.abá lyuk beérkezése qtáu alkön\'ik szerveztéie iráulí intézkedések meg&tele! ugy a jit-1 kár ét péuztámok világítása j végett Öw szeli ivandó leend
Minthogy pedig a költségvetés csak it a folyó 1882Mk övi decze^nber 31-ig terjrdó idóre állspitlatott jneg, pedig történhetik, hogy az alapszabályok vissza nem érkezéte miatt a folyó évbdn köz-\'gyűlés táuöetzesem hivatliatík, az egyesület Ögjvezetó elaöke felhátalmazandó lenne, hogy a költségvetésbe! az 1882. évre megállapított giadásokak ha a folyó évben az 18B3-ik évre! a költségvetés meg nem áliapiltatnatnék, az 1883-ik év első negyedére folyóvá te-hease t utal ványózhassa,
Az indokolt oloterjesztés s az ab ban\' jelzett követendő eljárás elfogadtatván, Háczkv Kálmán Qgyvezető élnök ur felhsts msztstik, hogy ha a folyó év-brli az 1883 tk ivtje. a költségvetés mí g nem állapíttathatnék, sz dik évi költségvetés kiadásit sz 1880-ik év első negyedére folyóvá tehesse s a pénztárból utalványozlisssa, mi végeu jelen vég-yés neki s az egyesületi pénztárnok nak kiadatni batároztstoti.
81,181 és 169—1882.
F.lnök ur elúterj^zti, hogy sz - , Agárdon** 1882. szepi. 25. 26. 27 én I azorhzágos gazdasági cgye>Qlet által reu-dezeudó „ Nemzetközi ekevertenyeu" sz egyesület a f: évi augusztus 8-án tartott rendkivfilí közgyűlése 77{151. sz. a. hozott végzése értelmében magát küldöttségileg képviseltetni ej határozván, de a rendező országos gszdssági egyesület meghívása fül)tán az egyesület két küldött tsgja íütal a biráló bizottságban is részt, vévén, -r— nem látja-e a közgyűlés alkalomszerűnek, hogy a verseny reu desésével kitQzöU czélra egy magán iij . — tán száz arany ftank vsgy is t|z darab tlz frankos arany kitűzésével közreműködjék ?
A közgyfilét tekintve azon hazafias czéit, melyet az or-zágo* gazdasági egyesület az Agáidon tendezeudó nemzelkó/i góz és fog. ti* el.everaeny által földtni-j veié-ünk s hazánk suysgi érdekei eme-, lése végett kitü/Ött, hogy érdekeltségének tvhjtlegcs bizony itékát sdja tíz tla-lab liz fraukoa arany magán dijt Iü/. ki s a fv évi augusztus 8 iki közgyűlés 77|löl. szán) alatt bozott végzésétel megválasztott biráló bízot\'rtgi s kű\'dött-ségi tagok u. m.: lláczky Kálmán, ? kublns Jenő, Besseoyey JErtió, Szűcs István, Koller István, Szily Dezíő, Kö nigmayer János utak\'megbízatnák, hogy azon czélt, a mely re, ezen díj ftlbssznál-A lassék a köi&lmények tretint a verseny alkalmával tüzetesen ineghutárarbssták mii öl a versenyt rendező országos gszds-sági egyesület t a küldöttség tagjgi érte sitetaek egyesületi pénztárnok un utasi-Utváa, hogy a dij összeget lláczky Kél mán kűldőtségi elnök útnak adja ár, a küldöttség pedig eljárátáról jelentés tételre felkérelvéo.
82.72. \'
Tárgyalásra kitüzetven sz egyesület működéi tervezete kidolgozására kiküldött bizottság muakálatajs felöl vssistván sz igszgstó válatznáuyusk s fe\'ctt adod, sz 1882-ik évi Juuius 12 ü igazgató válssztmányi ülésről felvett jegyzőkönyvbe V7t szám alatt iktatott véleménye s ezzel kapcsolat ban a második slspnsbá-íyok teljes szövege, s miután sz a tárgyalás alapjául elfogadtatott, a szakaszon-kinti tárgyalásnál és pedig:
az I-só §-nál ennek 3-ik bekezdé téaél melly igy szól: a Zalamegyei gazdasági egyesület .székhelye Zala egerszeg" Ncdeczky Jenő ur szon módosítást sjánlván, hogy a Zalamegyei gszdssági egyesület székhelyéül Keszthely határoz tassék, tehát a szövegbe „Zala Egerszeg" helyett „Keszthely" iktattassék, Koller István ar ellenben st egyesület székhelyéül Zala-Eger szeget, ekkép s javaslat szövegét megtartat ni kívánván, miután a módoáitás mellett és ellene lelt felszólalások alán a kérdésnek szavazással eláöftUae kiváatatott, as igazgató rá-laaiiaiéay által mrgáilspitoU alapszabály javaslat régj ís ,Zait Egarsseg4 székhely mellett sravsstakt Hknbllls László; Ar-tay István{ Dervarfts Ákasj Skublíis
4621 tk. 1892. jul. S.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanisssi kii\', trvszék miet jlkv1 hatóság réesérél raennel kOshirré jtéiplik, hogy Schmál Víncze eiontonyilallóspfég* reliajtatónsk, Pelkó István végtmisjlást szenvedő oroszlonyi lakók elleni 45 sörint 24 kr tőke, 1880. évi október 19-ul járó 6| kamatok, — 11 forint tiO I rijjézAr psr. 6 ftl 95 kr végrekajiáskérelmií 81 fit W kr. jeleólegi és még felmerülendő ! íült-ség*-k iránti végrehajtási nevében a jent nevezett kir. tOrvszék lerUlelélia lertostt moss tou) i 378 ss. ijkyben A f I. 1 e«f I jM • II és IU6,a 12 bss. e. (elvett vállsiÉklité-les inga!fianokaskj Palkó lélvánt llleáfl [ 218 fiira LesUlt haaeofele l8Hl éti aomber U 29. napján délelőtti |Q Oégakor m
VjVSMMtt
Csinos baju^/
Haatarbr Bakos
Ltjjfbb:tn [ osztályozásra alkalmas? R
EMeü | a,3T e"r tricnr j
{^5,000 "fR A gyári jrfTjí
jtasz. ájlath:.• j j nh^rMÉ l M J
\'l\' i\' ./ r$. j|
(l omiiíi) " & ■ t i-TJ &
| : |\'_____i- -- idl \'\' \' jj
GROSSlVIANiM JJ
j VáoaTknrnl 70. | BIJOAPEAT | Váezl k«1rai 76 C
uj puTorrauts^Y
Vam 8/creuc ói i KtíH/«jivbl}j es Vidéke jnsgjéidcinü közönségét ttwe Icleitel értesíteni, Itt gy folyó évi pljlo-per íhó eji\'jiln K« t/ belyen s jfóuicun B ö Ii m féle házbeli dttMUI j felmerő It butorraktirl nUtok. Km>K pártfogásért előre ea\'dezem Il66{l^l[ It »sielettel
II.1 ll % o KM .1 I M III.
OOOOOÜOO 0 090CM30
Figyelmi íztetés.
prattos di&i yi r gíizdnHilpi egytv; silei pftrtfogíhft és felügyeleti nitt t Álló | lírménybho, nánui üxlrt-
1 atK* |to4u|w*i, V. f\'-nt 1.1 i.tAk»<lfaii»-i^rli» "99 WsrSéss íermények lege tél zeiObb ^tekssltw* allé Ikáieit alms THicy Bsa pe Isa jutáaj<Aidii.ik i leOetíi IteljstlU. KóssieeSlaeái ar ihat MlaíeasMBet\' Mepm jf): Krtrt lulféT, nmekt rn «rs féí«H^ds}té t>) Iji^g-lüiiitát\'l, !Uvéo»tra Üite M slértélltét kaid.
M-i i/t i ajánl:
legfi gópolaj, |i(t ITIn-keiife, KU-[bonuy.Hitk, no lyvafélAkef.
luózapáesoláshoa I. bs tátyu réZpláliOZUt\' sjb
Mh arjecjfiril aaortnt. ^fcg ! ItékM s-lo- ?r» kilét {*•» mfoiN*t>sa ll>U V feHsiLl liéfsbb.
Uios i -a Waáf o I«t Tfslvért\'li.
lAMMAAin 1AAOAMO
GUTJAHR és MÜIaLER
I(li L I [ { l»ri»An5STENs
I-illíi bijlftpcKll Tf iiur, raHtklemea^s suziUsáel (szelöll BROGLEj I. ée Mttkci a ÍMnníkliM közoléb^r. njánlíék •«elid Lerkeastü fs javitotl g) áiimánj akat tm
....... mi in, iiéiií inJ«*«BeBMéi i |TrleurcktszSsti
I •nitóJ^H ^\'terffefci I Riára ;
"SP^J^ jfjTW Jfr-) I Jilrarme . Céií .
\'mw^Jfft jiaP A-/\' 5 "\'tT, 1 íe»#Ht
M if^SSNSF\'\'
j í - L ^^^Of^L^^^UÍp^ 1 1 Kül*alegessé|sá
^-^.^ s^^^r ^ i^i. ( ... . ■ laek uimt\'
H f i tf ^l w-n
r- - - -P- - Mmutairw
TVsmswMM^ _
BS^ Ar|ao>zékek kivsastrs ln«)se ée béfealve. L Oikrl raktár és kébviielősétf Nrav-lKaiilaaáti Nfunaun O. árnál.
7b. Stsánti
Nagy-Kanizsa, 1882. szerdán, szeptember 20-áíi.
CteéOfctrstsi r«asfcal FiMp liipkiw UitlmUi atüi bll
ialHIi
IX; évfolyam.
BtOftsetéal árat é*t* 8 Ift. Fél
leve 4 tn Kegyedé** 9 H
tHrlttalcf tk b Inaiba* petíteor agy aaer ? la. nMman knénásoél I kr. Hé tftfdti IQ kr
Szerkeaztöt Iroda. Hava alap seelUou ri-•tél illaté k /tUc-njek küldendők Uj : városhéa-utosa 113, m, HérBmniMio® ieie.sk m§k ismert kaeekUI logsdtataak él :T Kéiirsltik «i«4U nein kfl|detaek.
MEGYEI es HELYI ÉRDEKŰ, POLITIKAI éh KÖZGAZDASÁGI LAP
HytlttOf: iPetíisovat 10 kr.
k Zalamegyei Gazdasági Egyesület <vs a Kalamrgy
ME&JELENlK HETENKlNT KÉTSZER SZtytOAN (FÉL IVÉN) tl
ei llgytvjédegjyIpt hivatalos ko/Jönye,
SZOMBATON EGÉSZ iVE«.) ; J \' M \' í j
Szeptember 19-én.
Kossuth Lajos nyolczvansdik szftle-tésaapja van. A megemlékezés néhány meleg, szivból fakadó saavával áldozunk ma basánk egyik legnagyobb élé fia emlékének, kl nagy szivének minden szálaival fűződik ma ia a boahpa,*! nemzethez. a melyért egész életén át lelkeaQlten dobogót nemes keble. Az itten megáldotta hazánk e dicső fiát, kinek ragyogó nevéhez f&zódik a nemzet szabadságharca, az évek nagy számával i babér ó nem akará felcserélni ónkénytes száműzetését, mivel a viszonyokba bele nem nyugodhatott éa elveivel ellenkezett a 67 iki kiegyezés, — nincs magyar ember, a kf tisztelettel és szeretettel nem említené Koainth Lajos nevét, ki nevének varázséval Is képes lángra gynjtani a magyarok szivét, ki jellemének integritása és tisztasága, nagy fér fitthoz méltó szerénysége által tiszteletre szólit fel mindenkit, ki a valódi nagyság elóttmég meghajolni képes.
Koetutb nevéhez füzódnek szabad-tágharezunk törtenetének fényei napjai. Az ö szabadságszeretete, a lelkesítő szó-isi, molylyel milliók szive fölött uralkodni képes volt a nemzete iránt való forró ragaszkodás, szép és nemes tettei melyekért ót a magyar a nemzet legmagasabb pólezra emelte, Örökké ragyogó hitükkel vannak feljegyezve a nemzet térténetkényvében és nem lesz idó, nem less kor, melyben Kossuth Lajos neve a feledékenység homályos leplébe burkol-tsf&atnék.
A politikai szabadság, a jogegyeo-szép Ösvényére Kossuth Lajos vezette a magyar népet s nagy alkotásai-ask atelleme jelenlegi alkotmányos térvényeit félreismerbetleoQl átlengi-
Midén most születésének 8<Mk ér-Mttiójás megemlékezünk róla, nem te hetjük azt a hazafias fájdalom sajnálkozó érzéae nélkül, bogy nincs Ó itthon, hogy s magyar nép idehaza matathatná be neki osztatlan szeretetének adóját és ál-dúiatit. Mert a kegyeletnek nincs kftze s politikai pártálláshoz, a hol a politikai és emberi erények oly nagymértékben meg vsnnak, mint Kossuthban, ott ilyen alkalmakkor elhallgat a pártszempont, mely önkény t hódol meg a valódi nagyság eiétt. így csak néhány szóval UdrözölbetjQk az évek számára agg, de fiatal lelki nagy boufiát.
Az itteni gondviselés virrasszon még tok éveken át a drága élet fölött, hagyja uegérnio az általa oly forrón szeretett hszánsk és nemzetnek szebb éa boldogabb napjait, a mikor majd a nemzeti érzOlctaek a haza különféle oépfajait őaz-uckótó boldogító kapcsának erós köteteké; mellett virulni fog a haza aayagi viJéte, ^zellerei gyarapodása i az egyet\' értés mellett fogja elérni legmagaaabb és tpemetebb ezélját — a béke eszközei siul biztosított isabadságát i az ennek syomáa elérendő nagyságát.
Miéi vannak a gazdasági előadók? a.
(?) Kgy Ih ititlitlkti ki-
satuéi pedig, t izoígablrák ét kőz-% eljárót kétremikódéeévsl igen lé«*y«t sMtne :
A) Hány birtokol van mindéi késségbea?
&) Mily tráaybtt áll t gy* apaiéi t ka t ya tlássál?
Q V* otoita tg egyik gya-f*p#4áaát ét « Bátlk htnyat-
u»it
í| Uéay birtokol faidál* ftHftji «iy(érat f«|;llékfl ló-
it jon és k i ki milyen ere dmény-íyolf
E) Mi okpztt tt eredmény emelkedését gy benyit-lilát?
izekre t kérdéeekre minden élőijáróság tud feleletei tdn), t mi aztán éaz-szegeztetvén, óntehitopllttatván ét egymástól elválasztatván, joly kölcsönadna a kormány kezébe, molylyel gazdasági viszonyaink tárházába benyitván, jrend-beszedve állana előtte aa áttekintésre minden; fölismerhetnél t betegség valódi uemét; belátná t bajok k ut-forrásábt, ami aztán óriáii-Itg megkOn nyil e a e minden intéskedést é is ikerei §é tehetné t gyógykezelést.
Másodior pedig, meg vtgyok róla gyózódve, kogy gazdasági helyzetDnket egészen mé| színben tftntetné föl, mint a milyenben1 látszik nioat s m i n d a külföldi, mínd aj belföldi ve-?ók correct Ítéletet h o zh at-nántk magoknak a felól: vájjon belem ebeinek-e hát birtok vételbe ezen, a viszonyokat egészen másként fellOutetó uj körülmények között?
„Miután pedig a hanyatlás nemcsak egyei g a zd á k nál tagy egy e i kő zsíé gek be n mutat kozik, han em egéfljt vidékeketmartalékává kezd már tenni, tehát nemiesak egyesek msgángszdálkodáii modorát kell átkutatni és áttanul m á-nyoztatni, hanem ezt kell j tenni az egész kérdései vidék bél ét területi, ugy Ultji, szorgalmij értelmi itb. Viszonyától á-tól z-éig, bogy ekként t helyzet, tökéletes ismeretével bírván, meglehessen tenni sz általános Intézkedésekét is és bt szükséges, még oly rendszabály is életbelépletendó, mely bizonyos, fajnál vtgy osztálynál, hol s sülyedés már nsgybio mutatkozik, nemileg ta egyéni szabadakaratot is korlátozza "
,Dz utóbbi ikűlönben oly no^i, lélektani H bölcsészeti ikérdés, ndlynek bővebb fejtegetésébe bocsátkozni\' itt nem szándékunk, csupán azt; akartuk j jdlezni, hogy a föld mi vei ési nfinistleriijm még ezen irány ban is adhat I a tórvétiykeséinek ntmutaláit."
Eddig a röpirat.
Amint tehát látni jraéltóztáÉnisk- \' ez nem körtei inlézméuy, még csak liem is a kormány fejében fogán t meg, hanem csekélységem volt az, ak| ezen intézményhez az eszmét adta. És uigyan Pák én voltam az, a ki t fennt Írtaknak;telje-sitésére, a törvényhatóságokat ét elóljá-róiágoktt minden réts|ebtjláitól ment kózegeknek nem tslálváb, tmennyiben ók ltját magok ii érdekelt felek lehettek volna, — lapok utján azt indifrényoz-tam, bogy a kormjiny^biztosokat klldjón ki; mig végre u eszme odt módWnlt; bogy megyénkéntállandó gazdtiágl elóadÓk legyeinek kiieresve.
íme • gazdaaági előadók intézményének életbeléptetés! tértésete $ ti mint megértéül méltóztattak, azon cnélból, bogy: a magyarországi gszdssági tiszo-S)ok leljél limerstébes jmson mind t kormány, mlsd pedig ttok t kll* u bel* földiek, kik birtokváaárlásokbs iMjá-stk boeaátkoni, ét. az elhírhedi ross ffc—ysk m tilt it osi
oek. iTndnit k 11 teiát njind a koj nak iiind a ki; Önságnekj bogy ezen, állitáaból és mí nem ? hog egyik, ahoz tar t lassá magát, a mit dig a izerint \'$ tózkedbessék.
| íondom : sz én sismém nem daságj előadók kinevezés^, bane mányi liztosok I kQldése volt, elli azonban, hogy i gazdasági előadó vezésá kik a I negyei közgazd zottaág ellenóri dése mellett m és annak rtfJrkluak sokkal bei mert josáltal biélességében nyerne fogadMt előterjesztéseik igszsigábki kételledhetik sUki. A kormány de a megye el énór$ése alá rendi Sajnos, Initív aj földmivelési terium szervezőjére,\' mig a jelenli tasztéti kíadámk \'meg \'nem sa semmi] remény, hiiizdk azonban, egy dlkmn orsaág, mely legklyáli iglalkozikj auélkdl
föld ml lesz, 4
n nísz-
éléssel nem b
Poli
flegklualt 11 erény lel TrlesSt ben.
Tvievat, jroptembeijl7. Tegilsbdél alán Rnndiibao két I állomással Nnbfesina után Qéfs felé, is olabhstár közeléUoi ké|t bombát magával I idrdé egyén
takj el Tegnap ; i eaetet ez volaa bjdlgaini! de kéeöbb táeok történlek, |tiive( egy
megro\'ntial s hoj voll kein oly ezét körébba még mg logról s a mai
lehet.
kai hirek.
•gy. i°g
időre oljí ollóit liiva\'aloa I erőszakkal
r^ikilot j elfogatí ri ueni volt eltilkollmi i. — MagbtelMté magi a ludé«tá«qk jelentik, bogy egy tiasiLségesei il OltéMlt * Ar6 tegnap Ron-cluban et7 oarot At (kis kocsi) akart Tfiéastbe ÍOlfÓgáda| S; a m tgjagjísésrei hogy (gy óra muíva a vasnllal kényjelmesén s oloapiu mehet Tríektbo, kr dlenldtte, íjogy koc^iij kell moouie.
Ez fel (Unt. bsoonérékirt mentelc,\' kik aS Illeti a Mor fto veudéglogadóbai i meg-.találták. Es védtbímagát, dérOvid kCidélem után két esendl r elfogta. Iliválaloi at lenben ast állitjá a hogy a uendftr»é( i tíbe veti egy, k U gyanua dgyénnel ron á\')Ov|ó kooail a Bonehilnn, a ho gyanua ember ko all eskrélt, ineg akar gálái a Hét embiiiiek bgy Mis kési li $01 \'álló lodgyási ét. A kélj utató re ÍOvéaekkM fogadt J a oUodósöket, kik aa egyik belkos A enr golVó állal ^oltatott ia. AI esendórlk woek id genekre vetették
k <mnsk ldaotára ás| ide-Mgukat aaa egyike
delem knáben m< \\ aeboiitve, elfogták, a náaíkoák aikei í It megmenekülni. ■ A kU bfirt i dben ténweg két l feltserelt koeglOln 11 bdmha lalállaloit denik 15 pisatoui i J. Ma éjjel egy ón elfogott egyént f< < eset] meílptt ide ki Roasíoak Ineyezi Iríaezti ilIkMgtf.
agáU a aki álliljn, A megnilpit nyom \\ky látesikj bog] fogódat! gondolkozó nak I el azon nézt drult I azáiidékoaan
alnpjAii nionbau valótlanok. Tárgj rek nem áárkózli hogy e két ínyon
el magát ásón (lilbél liogly a hauj i
jbombákkal nei i k. itt a [nagy kö aemj luduák az eg^ n
t IkesÉlt (fogkdtatán V i^«si-oüleg ralnÚen agj ;i lyt al fogj euyéuilel u
Tri eaxt isept, 17. |A bomba lálására néare jb enti a .N. Ir. P Négy fiatal emb\'ti EtOnáiitiói kóosm Tri akart menbi, a w udé^áj a kilél a k kibérelni ákaflákl mf3|egye$l«, hogy nem meoopk vasa On H a kdesi drág Erre a asigényeaji i olmailtt subanozol lentotték| hegy aa al nem tltfdnek. Efe légíöi [ oígttl
ouaaak lOpt fel 6rlket figyelmeae|i
ooall. i liéi t\' less. ű|e-
M*
»>nd-
inditotlák b viásái lalotl
tátto rálak, min
boml
találáaára ^etetett kor clIenwtágUlteW ketté ásoabao,
A aáhaooxok elfoga kettő kOrdlök megi gj\'Oti, Üelletj iravolvorlOvé <
védték magukat. ít Ifogsétdti. Tamatini ér kezén »oogén maJsebeaQlt. A álfélj u|n ■ órak r kL \'
be hozattak „Notintkl
A ráko
Na
Nem asdom, diki állott kaalené kik baááokUermtl
XHt S áearo
1 astfti kilj
vészedelme.
4n-isKa, smp. 8.
i saretatlék o a folyó Iboa aaek a |é béoi ei lmot aoba nem Htékle aáluak is fclatakhfli
yok
1 >89-
RH
bogy as ijln agy élelmi esfldkel I keresebbj kértlt sjconfiteurbos izokottj iny^ncs a*zta lókra s hogy kivált a Ujti „ment^ egy ha-! talmsa mk%a nfogá«ts a .mBo rákot* vágyj egésson pélkalözni kényteMn vagy nagyon ia| mérem dságán oaeane nisidt szerepel at moatjmar awtaiatolsou. J
Niées abban kélSig, benr as idén ezt \'már; minden jóravaló gpurnumo obsaerváltaj válamintj észrevettük aii ia —j é« pedig elég érzékeny eu! itt Zalában |a „gpjo rtkok", l.e-ineaebbeli ^Sza\'a rákoljf liaiijáasn, — ato! morttan lapsastalván aji, liogjjr a rákok Ia«; sankint régkép elpuaztjiloak toegyénk íolya-maiból. H
Aspojian ba oaslj cadkély kis étlapi bíátyr fetogna is asfaywen, les jeaetben Ián mi sem ragadnánk loíÍJ^kestlukbe ezen mélj i^árteljéaea hátra feléi igyekvő állatfaj éri dskébeul dS arról van wó, Irnry egy fontos kereskedelmi eaikkel nvMcbbjvan az or\' a^ágiian s íltogv eceo kerw egé« váLitlaoul, senki Utal n mintegy vilíámQtéare ttinik\' la I A rák nem kevéssé fon a [halnál a ba ennek éa a aai aabb mezei -vagy erdei] vada aági emeléaét s veesenpSaégd külön törvéby ntabályoraa:
(Bak hívja
aión keletébe eeó ráko laa< szükaég, bogy fe gyeimét.
A Baajla folyam, Tjornovaj Kjsnisaa patai
■iában ezren ezren___
élslmtket á rákáaaalts ij Or hfn, wzggoa asámra aa>kták lájdákbau cfilánj köaé hkva nagyobb; városaiba asálíijani.
llár a mait 1881 lik évb tolt Tenni, bogy a rákolc azon keveeediek,jaőt Znlamegy ben tavaly már megaatnt a ozani faja Idézni \'a a aalti pi ki«áÓ belyrin, hol ez aa áfía liérdjiyi mesnyiiégbon nrodu t<|mqgekben| vetette ki Moki \'váll ia malmtokoál — dseötloi Ezen hirtelen jüttl megl idén1 már annyira kiirt/1 ja rá bel, hogy a (folyó évben már
kadelmt cxikk •m is gyanítva a kontineoaről, »•]élelmi cxikk otb nem foillo* kijak szapora-kj] korlálosáaát iprvéoyaek én riuélyei elhald a kormány
a VáiUa, Kerka, ók pattjainak Itass\' keresi 1( keoyerflketi mennyiségi ion állátokáf inét Európd
érne lehei lkitlób>g még-e délnyugati réskéi rhi állatokimk kok azon rá] elélt iául Italott, najgji víz — juj partra. $ dögv6«.az kai a viták-\' Bsala folyam
ia jénen aemmit, vagy ígen> gvélen produká\'f
bél, udy, b ia ez uln
bog
j még a nagv bachból wo áju a nem ii yajier-máaazor
rákek meiilfl e palak)ail^ó| ■C oagy meny-
aá ízletes falatokból, ui kuiiSaai piuczot sdálljlou kélbldl apróbb oly jóizit rákokkal látiili el « a|keieaked6k.
Tagadbatlan léhát,Miogyl ewkosOk liiá|iyában Zauameg, teljnéeo, a S»>a lo yauilMl p^d nuaégbeo kiyoaatek a aj inout ribou még iitl o|t ngy kellé j lalálbaió mne i: meotbatloJ ulti a végleg ktvoszni (stasana c.
Ily kuMlmóiiyok lézOti ■ laó aorban Mz; iddokok megbaláiotáaai jaaut! i pndíg ázókj orvoaláaa, esetleg a ssatfóriláa éli goudoaldo j dáa vagy aaon \'iaeknéÍJ ihol i rákok toljn aeu kiveaste^ a teoyésMt ajb Mi eazküzléaoj Idúie atlrgóa föladata ak erro (lívatolt küz-gásdaaágí kdsegoknok, j , Megvagyunk arról $jM dvej mjtninrint magyéuk Owdaaági Egyesület a rniul er-rijl tuiloiuMl szerzetI, aspnual wható tárgyk-j la. alá vennél as es nraeinb íní loondűkot,: aásál inkább mert egyléerons sem kélka-; dik nálunk falában senki asc íj hogy a rák; egyik "Hjsnefti élelmi, Mreski Jllmi esikkin i^gyénkooki j- a mintilast m ir a „ICia T(l-, kyjp ia\'nt^Kiria, midőn Zala lorá\'t) Zala r ajk:} álí Zala ui c n y pc i k 4 j 6 t italiaa tiése kiemelllű , il r
Hogy H zalamegvsi pat Iji-rákok át a lábau miud ízre, iitinil liagyaigra nóave a nágyobb fioly^ vizok rákjaitól m ly nagy mérvben külfJiíUlSii\'ek, as koaiamfr tll dolog, ugy héMl nálliiw! a murai rákók haasuálatára atmkl nem Ji*j gondol a oaokne ; már a kltl-\' smBk Is kuldnbOsik amnokló! meri a ma rn éa egj tjb uagyobh julyan )k rákjaínak sfSiieleliérjraigellenbeula mi óasü rákjaink; kálkéje komáilekete a há meg qtt élénk vé-i rdssé válik ! f- T |p
|jllssáaln| a oaapáiok a iitteu asokták: lálOMtth Tolt; idfi, m\'U a «á Mák irtéstató sasrége lenti híj ilna mezdí^két] ij volt is ellő-udk a»lgori JÖTviny alkotva, ipgy megmo-nékQijoii jaid|| a gasdaki MaallJ majd iámét a jiutyágoaap íf^lazaporodi tt ílrJ éa éa egerek < kf>uaatltá44<4 alakultak lagéssl lÁrauíaiök,
mag most Is Ifoly Ion oaai iéakodé«ok jn\'en korunk timk jegyin flérdekét k lattal, ki kejl terleasko aaon ágára ifi molylyel ol|a Ikaa klpanatolaodó dt a bogy [kiirtandó a tS^krÖl flli fj puastitó r; fe libgy; es meglő
ndkiidgy fléntMo kOagasdáaági d^dukUima7 m oI j| l^jkösölí Mi éj^baa már a
l\'ékera kiírtjaira ifave telt éa
i^aíld bxélszérü in
nikiaelgaadássa-, ipklae la, elodáaliai^ luünk gasdaaágunk a rállok voástéuek ia kiir ktidó, ép ugy, ppyll lmra a aaólé-vár i busafefckröj, ténkeikéka basánk-
Imí
jeö éa hogy rospeklíve kereskedelmi piaezamk-otk egy kapóa esíkke efélies iotézkedéaek mfgtélele által megmentee<^k :• oem kétko-• dtínk azoa, hogy a keroAedelmi míoísster 1 ur a fennebb fejliozotUk mfrlegba vetésére! j azpnnal inegteendí a balaé-tkat nem azenvod-bcíő iotéskndúaoket.*) (\' t*boiy Viktor.
Köveskálla szept. 12-én.
ifoly L\'és tU),
A bölitíkaí ée gaadáaégi szabadság tokát egymisial ue-m ellenkwietaok, juim már kimutattpa, hanem inkább] mindig küzd* nton hsladaa|t.l \'* \'.11- . M
N-nic«ak elméleti okskkodás utján, ha-ném a UMéu«leu.bíl is béUlbstó emet álli-táauak valódisága. ]
Uimsnia a politikai\' ázabadság bajoa-láaak pintadtáaal egy ideloíeg tűrlek utat a azábad kerakodelml taaókl szabad munka é*. állatában a szabad muka versenye. A szabad birtok t^romtotta! [újjá aa európai állaiai ós társadalmi saervesetet
Moat a, né.inei uem&át proeztígéíe éta áltolánod lett" a\'rédvám -Irány felé való tt- -rek vés. A szabiid ipar, sSabad munka eüeui reakesíólvan folyamatbaaj ja társadalom méhében. iWel egy idejűleg jtámadoak tnbbao, skik fértékezleti, gy ttléaá^so a zstdó emau-
czípáczi& eiiörlépét- pmiik^íják\'.
L\'gjyanaa m a saelleni^auioly létre bossa a gasdiMági reákeziót, elfidézi a politikai reákezióf
A |ib«ráliÁuusra róam id5k járnak ál-talabau aa\' egé«i konUugeiibeu. Most ismét korhadt n falban kiséri j
Magyar«>rmég türiéoeiméts a saabad-aágra tiirekvéstsa alapülő! i eaeményekaek \' a láncsb\'atji krpoki.
Eata lúreMvéat a koa9»adt é sseUem és as abasolut hatáloiu aokwar ^vérbe fojjtoita ugyan; ué ui vaj jog é« »zsb*ü»ág érsota folytán a -magyar pépet fejléjlceébea eloyamni még aonj ludta.f t
Aa Uj Maryarorazágjimmár a1 aépnek miAden sél^gét nsbaddá, jogossá tette áftami iui-üuéi.yeit a saabad elvUsé^ alábján kifej le az tette annyira, hogy t\'népek élőiét aza-badaégfejlédé»re építő lürtéoslét bislosoak és -uagynaki íaatha ja a jöveadól: ha éj még a magyar éaabad* g érzete.
„Három ai áaadok vfirsivatarfa k&aölt1 a esatamisaóu vi gy a vérpadon elhalt óaaéak-nek utolsó lehel ele is a assbsdaág volt..
A magyar liberálizmasoak nagy évaaép > Jruilieziója1 vau. Uát o tradiosíó nem volaa o már vartsshaláaiái mindea magyarra? j Ku\' bízom a magyar nemzet józanságé-I baa és a^bsdaé { aaeretetében.
A msgyai kivált valláaí tokinietbon I fölvilágoauluág » türelmesség dolgában fölülmúlta mindet dig a világ bármely más ntpél.
A kdsépke rbsn, tuídéu Európa népoi I valláooa rajongá ukban karo«ates badjáratok-I báii ser*>glétisk KMae,.eaak egyedül a magyar tartotta riu gát távol attól, nnndtiwao is oaak második Endre lámgatta meg a esont sirt kénySaiarttaé) bél keveaeu magával, Kálmán király inqg a kiotajpoaigó keresztseoket kanljával Utasilc tta rendre.
Modaíra keoastea bábura inául ugy látásik, most \'ia, jel isava! le ial zsidókkal,
A magyar némzet vallási tekiutatbaO most is jéaanság inak fogja jólét adui — kivetkezik jelien lébél. Moatrsetp fog elibe* a mod*rn ||teró« tea báborshna osatlakeooi . tübaégévdk
Ssabadaág aaeretolo seüi;"lialliatoÍt ki rui\'tf a mkgyaroli aak, ba as égása koatin-genstui betmruluí fog a stebbdság ogo, Magyar nrtság tog « sOlilaégbsa egy kis lényt vetni,
A magyar liboraliamtaa tradioaiéjából eo folyik.!
A rbakealó elére tflréaének mag ia kell a magyar aomáel aaabadság érveién tDraio ha állami íutéam Ínyeinket a leegkeadett ala-.pon tovább fejlosi leni, ha a asabadségot meg* valóaitani toml j ftn akarjuki
Mrrt as aa beamék mélyébe hatol, tiíi nak nem épen .a isaidóemabesipáaaió eltűrtósc magában vivo" báaoa inkább klvetkaöété* nyeiben láissík ai .vesaályeauok ; mert ugVaa aa a aaellsm, amely, a ssabadságnak est a vívmányáf ha, vyaoer olabdOrto, elsöpörni fogjai a tuá«ik*ti»t almi aa egyik vallása népim a asabadalgot el lebo^ veuni, ott ké-Ssttl s bi|inos a másik aaáotara.
Hát mikor még a asidók emaaoaipálva nem Vollak, miérij nem vsaaolt el a saabad-aág ügye P\'elóro) ia tudom, mondani fogjuk aoaaa.
E« onaan vai, mert aa a szellem, amely asaabsdságra idrettvéaeo abkpdlt ktsdelmttak-ben veaéiuli, osakl fokról MÍKra koiadhamti ollro, ilo iuíndig WObbra, llébbrs haladott. Egyik vívmányt nvotto a |uá»ik, as egyik-
^TlomkaMnlBÉMk s MtkmíméÉ^mf* mm MSM y^lH «MkhM mii m^akat Tasakét MaUS Mi- \'
■am^oOda \' | tMi.
# * méáf sasráje mint i tlmeaaem. ugy í%i*k egyméabél a miM elet ifciitwl, t| végm i seabadfágot mm i mvimín, amtjsa mk Itt, a^nléiiM tel.
He MM i M|]ftr eép mll>i<h> keayailáa fiaf baltiam, ba a korhadt é ml Imi leelgllalába Ittuk, m a —altom, takl vitaáijwáti •Úfftk, magfugja ki-sérteni a eaásift magdéatéeét w,
ü aa Marnék logikája.
Ugy de arra megiut azt fogják mondani, áa eaak a tudókat vééolmasem, mert nem tg*s aa, kegy aaabadaág eiienea törekvések kifolyása lenne a aeidéemaoctipácaió eltörlése, kenem eaak a nemzeti vagyon puaatri-Iái öf vénye elé kordont akaraak húzni áztat m antiszemiták.
Hát ba igy van, akkor miért nem bóznak erős kordont, hiszen eaabadelvfl alapon leket e tekintetben is a legerősebb kordont meghúzni — mint máj- a mult számunkban kimutattuk — mert a \'zabadság ás nemzeti vagyonosodás karöltve járnak, miért nem akarja m sntisaemitiunus a nemzeti érdeket megvédeni mindenki ellen egy tormán ? hisz ekkor sokkel jobban megleune ea védve a* szabadságot sem sértené, sőt épen eaért nem sértené.
Eu a mint tanít számunkban a közvélemény bélyeg képződése illetve a vélemény nyilvánalásáaak szabadság*, agy moat m*g a szabadság r a nemzeti vagyoaosodás érdekében besaélek tébát, nem padig a saidók mellett, mart a zsidók nagyobb része ellen a nemzet vádja jogos, nincs, nem lehet magyar ember, ski est tagadhatná.
As uzsoi\'a sok áldosatot kívánt magénak, emellett a zsidók elkülönültek s germa-nizálaak, amit meg kell szűntetni okvetlen, tovább m nem le tet igy.
Törvényben határostasaék meg, hogy mely cselekmények tekintetnek a közérdek ellen intézett oly merényleteknek, melyeknek az elkövetői polgári joguk elvemtéeére ítéltetnek, saeknek as elkövetői azláa ám sújtassanak polgári joguk elvemtésével (ha j már más móídot nem találunk ftih ba esidé, ba kálvinista, akár pedig kathoükus, ennek van értelme.
De, hogy oly állapotot hossuuk be, hogy páriának ssOlemen, mág aúelltt vétkezhetnék, erről szabadé vü embernek be-mélni sem leket, mm asabed.
VÓrömartj Isidor.
Különfélék.
— Király f frlaége Kanlzaán. Mint lapunk olvasói már értesültek, "király ő felsége e hó 20-án fog Triaeatből jövet városunkon keresztül utazni. Ily* ukor a megyék miudig hódolatukat mokták kifejezni aa or«zág fejedelmének keresztül utazása alkalmából, aaért a legutóbbi megyei közgyűlésen Zalamegye közönsége is küldöttséget választott, mely Ő felsége előtt a megye hódolatát kifejezze. A küldöttség Qlavina Lajos főispán nr • ő méltósága vezetése alatt a küvelkezŐ tagokból áll: 8 vas tits Benó, alispán, Baoóekay György, polgármester, S v a s t i t a Károly, kanizsai járási szolgabíró, Modrovits Gergely, zalavári apát, Et 1 István murakeressturi apát, Bogyay Máté, Bogyay istván,Erdélyi llibály, Jok ey Lásaló, Pálffy Elek, Scbmidt Emil, Szabó Imre, Saalacay Farkas, Skublits Gyula, Talabér Zsigmond és To I n a y Károly urak.Utólag értesülünk hogy a fogad tatáé elmarad,
— Megkíván. A nagy-kanizsai tár-aaekör a jövő évi rendes köegy ülését f. é. október hó 1-én d. u. 3 órakor saját helyi-Bégében tartja, melyre a kör tagjait tisztelettel meghívni van szerencsém. Tárgysorozat: 1) Titkári jelentés a társaskör mult évi állapotálé) és működéséről. 2) A szám viza-Káló bizottság jelei}lése a pénztár megvizsgálásától. 8) A jövő évi költség vetés megállapítása. 4) A délzalai takarékpénztár igazgatóságának ajánlata a jelenleg épitkeaés alatt álló uj épületben félbasználható uj körhelyiségre néave. 5) A választmány lemondása és újnak megválasztása. 6) Aa alapseabályok értelmében esetleg bejelentendő önálló*.indit-▼áayek tárgyalása. Jegyzet. A kik a köz-gyftlésea valamely önánó indítványt t4£gyaltatni, illetőleg eldöntetni kívánnak, m alapszabályok értelmében tartósnak abbeli szándékukat a tárgy megjelölése és rövid indokolása mellett a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal az elnökségnek bejelenteni. Nagy-Kanizsán, 1882. meptember 19-én.
Varga Lajot Gályái Jenő
titkár. aftaO.
— Kelaer lárteet a 48-ik t. j7. ezred puskását 6 felsége hfi aaolgálaüuért ezUst érdemkereszttel tünleté ki. A koroszt átadása e hó l&éffipvtánt még katonai pont-
{iával. Reiner J344-ben lett a mostani Ernő lerezeg, akkoí átég a bá^ó Galloer nevét vísalŐ ezredbe* sorozva. \\
— As itt illialLlil 48. t. gy. earod ötödik zászlósija e hé! 23 án fog ionét elataaai Klomterbraekba, bél a 19 ik, éé-ik éa 62-ik ezredek egy-egy zászlóaljával a 99 ik seredet fögják képesni.
— Váltósáé a gőzfürdő használatára néave, Vasárnap vagyis saepésmber bó 24 tW fogva, leginkább a foganatba vett renóvatíó tadokábéí, további rfcndelkesés.g - csak is ■iedsa membet, Vásárnap és Ünnepnapokon leee nyitva.
— Aa 14*1 aaárot aligha fog már jé bort skfní, babér aámsly helyen meanyi-séf teáiaUeUben aam paoaeskodoak. Ennek a kéaapmk eaak eieé 6—7 napja volt aaép meleg aaá/aa, azóta m esi megint majdnem atiaasf y járja, a aaőli pedig a sok eséaée alatt rotksdáeuak tódul
— A asogyol hliyllfcilll A /.slesgaraaagiin, miat a megyeszékhelyén legelébb tanon rendes köegyllée Imtéreoataibéf a klistkealbsi —lüjlk A kl^jllli aaal-
jelentést nagy figyelemmel tágig kai galfáa, legelsőben Salabán Horváth Mór ki meiámsk, ki £ é. jaflius 17 én hunyt el, ki tevékeny részt w|t a közügyekben ée köeigaegatási bisottaágaak annak életbeláp éta tevékeny tagja vwt, ennek elhunyta lett sajnáltának jegyzőkönyvileg ad kije sást. — A közmunkaváluágból átég frt 98 kr. nincs behintve, erre nézve a kft gyűlés ugy a járási #olgabiró urakat, n Nagy Jtamzea város ík^áicsát felhívja, k a hátralékok erélyee beha j táeát esakOaölj I— A még be nem tarteeatett községi k ségtervek-és ezámadéboael illetőleg elreod tetik, hogy m 1882. ÍM 1883. évektől bátrt Iákban levő községi költségtervek a folyó végéig Mnál inkább beleássál essenek, mei ellenkező josetben a hátralékos kdmégek pótadó ss^déstől asigeruan eliilutnak. — I Iraeedéabea levő magyei hivatali áBáeok k afil betöltendő volt a aaleegerszegi jár szolgabírói és a novai járási orvosi állom Zalaegerszegi járási szolgabírónak magválasl tátott. Zarka Miklós 71 mavasatt Farkae J ó a a e f 8$ szavazataelleuébei A novai járási orvosi állomásra Fark F\'e r e n c z választatott ateg közfel kiáltásai Novai szolgabiróyá Botka Férjen0
remi járási segédsaolgabirói állomás ped
í t o s M á r t on aeliiegerszegt hely. sa gehéró által t öl letett be. — Horváth Mer helyébe kösigatási bizottsági tagnak; titkés szsvaaás utján Csértán Károly vá lasztafctt. — A balatoo füredi kir. jánásbirf sághoz tmtosó .köaéegek aat két^éeyesir hogy Balatonfüreden melgabirói álloÉnas rcn mereaitteasék, melyre nézve a kössyllée miután e helyen egyj szolgabírói áVoinás fi állítását a megyei kflsdgasgstás elodázhatli érdekének tekinti *4 a beltlgymiuiszteriu hoz kérvényt fog felíevjessteni, hogy • f li\'aadó siolgabiróság költségeit már a jö^el évre engedélyesM
— A király Trleeattxn. A lf ségm királyi omládL s a tróuörökös |«ér, mely jelMleg Triisartbeo időzik rendkivtli Onoápélyekséggel ée lolkeoedéssel fogadtatott. Ő felségeik, a trónörökös pár a a kméret jéI hé 11-én Át tia órakor, a miramaréi kas-tély.ból VMUton Triesztbe mentek. Aj vonál
1 órakor érkesett a aaépen diaaitett pályá-pvarba, a hol lelkes ovátiókkal feganlatiak a legmagasabb uraságok. Ó felségeik és a tiónöfökös pár az átlomáai téren feiálliuát disam pavilonba lépve, emelkedett boazéddel lldvéeölte Baasoni triaanti polgármmUr (nf eégetket.^0 felsége olaas nyelven válsszok. Szép triesati leányok juntán virágcsokrokat nyújtottak át a királynénak és úónöfököeéf nek. Azután lelkee ovstiókkal kísérve hea| lotlak a kiállításhoz, j Itt a kiállítási bisotií eágok által űdvösöliettek.
A magyar oeátály kiállítási ^isottságL nak Üdvözletére a kiiily kQvetkeaŐleg váj leszólt: iKöszönettjei fogadom szíves üdvös* lelöket. UmsŐségére Válik a magyar üzlcjti mozgékonyságnak, hogy ezen a téren is nept késiek eleget tenuii a \' felhiváanak és el gadták a -békéa hajcaot számos ée ^alóbi nem kiosmylendő vefednytársaikkal, mi Ügy Bégükét és baladásakit bisoqyitja és Ti az e versenyben, -4-1 mint megelégedéssel elégtétellel értesülök f- k.\'»pviselCi feláido: szorgalma és tapiutájos eljárása által támogatva, eiismeréeru méltó helyett kifőtt ki magának. Saivesen fogok erről osztályuk látogatása és megszemlélése által személyesen meggyóaŐdni." Eióuk éljenzés köwtte a király e szavait. Aa uralkodó valamennyi vá-lasw lelkesedéssel fogadtatott.
— A asoMbatkely! megttrűlt püs pökaég — mint u .Egy ekértéa" közli 4* elvégie valaliára ba itog töltetni. Mint eg házi oldalról érteeűlűék, Szabó Inre utód dr. Steiner Fülöp nagy váradi kMonok, ( kir., udvari káplán less, kinek m alcaut udvari kápolna lelasénteléMkor már gndjt-láltak m egybegyűlt igy báli méltóságok. Steiner élte java knrfban levő férfi, miaű össze 40 évm. Gy őregy házuiegyei áldozár é> a mi. Agastourél áevmett bécsi felsőbb pép* növelde igazgatója vmt, mely á lá.tái ól agy év eltflt nevezték jti) a nagy várédil káptalannál üresedésben ileVő egyik „atallufn littp-rarium\'-be. Mint thenlogiui iró a „Magyár Stou\'-baa megjelent értokezéaeiról ism^relm.
— ElJegyjiaí Fiatal kereekedőújk egyik legtevékenyebb]és buzgó tagja G hat Henrik uo vitsárnsp j^gyezté dor Samu urnák leányát, a szép én mű lelkű Vidor Sebina kisasszonyt. Ez eljeg| séshes őazintén gratulálunk l
— Calgányalnb Páriában. Mult számunkban említettük, hogy e „G a u lo i a" osimű fránczia lap csikket szentel asigányji inkaak. Egy áltaiátioi bevezetés utáá, Utei ben P De Treillerj Anondja, hogy taiképeo ismerkedett meg kgélósaúr magyar esig nyokkal) Darás Miska zenekarára a kö keaőket mondja: LJelenleg 17 sn van PáriebM| kiknek nmgyár szabású nadrágjai és ezüst sujtásos dilutányuk van. Aa Ő p másuk Daréss Miska élő képmáM Andrái Gyula grófnak, ki ifjabb korában igy n\' iietett kij; bajusza ée erakále sötétTbarn Vonásai ideális sakbályowáguak, esémpill a I v é ae 11 e g görbültek, szemei n vemsek és fényesek. Szükséges e még bei aáténnem, hogy oxén msgyar csigápyprim miadenűá a hol játaalk, oséltábláje a ssi hölgyek | fzemeinek ée moeolyának ? Ká hogy agy szól franeaiául nem érti,
A Btrauss, Gunkel. és Fabrbich-fó é valczereken kivűl, a melynek ők |«ajaUág(U zamatot képesek adoip eaeo művéseea, iuua| lóikkal, lengyelkeikkel mulattattak ée végű csárdásokkal, melyekbe lelkűkkel sÉyflll a hasa leikét ie belelehelik. - fcs in oe baliám tébbé a söröe kancsók saját M lalekon, nem hallátu többé a sé^emrul zúgását, aam többé a jeUevoltak tetei áltásak, mart a bal aaék a maperák ji sasnak« M egész ágyelem oaak őMéjlk dal Ugy kieeaék, begy ilyM-dieskalak lett sek fraaos is leg oaigányamk
Tuviiin
el W-lűveljt\'
íjynij «t (szintén itiránjuk is aektk, s llánij, kagt a franézják közöli kivívják ffákáak u egri aajai.
4 Megjeleni a nngy-knnlaanl vmaiyarositó iái sasáéjévköny te. Tartalom; ISssó.j I. A táraáeif ja|apaaabé|yaí. - Üt* a névamgyarontáskosi —1 A társaság alikara és ia válasslmánynak névsors. — űgyjniniuteri rendélet a névmagyaroiatás-Illejőeági töijv íny. - (1876. V. t. <L 187930 ) — A nevek .\'marékj— PéldáWy ár, nevek jegyaéke^ rek a seolgabirm lg vagy lanáesbov ée ibez. — A tátinkig tagjainak név,-A Baetke áh 15 kr. Ajánljuk a [ysrontás barátai it|k figyelmébe. 1 L Vettük s ,Hsgysr Xépbe* ftfl IV ik lévfolyamái s| I. szárnál, mely telis lestvéiek kisdlin bjm valóban rodkt* Ili dimes kiállitásbaa jelenik meg, fi min* n tekintetben kitűnő és aránvlag legjutá^ b ?osabj> képes hetilan taegyeaik évfojljam-b in isi az eddigi gaad tá válmaatés tirta-li mmal s ügyes beosafá látat folytatja pályá-f táaátlés ahogy mink Lj-t\'az élső mámmal k \'zdi, hizvás\'t a legem u jövőt jósolhatjuk 1 ski. ÉéaeűaKről a legi mlegebben ajám I at-j k e szépirodalmi [I fti közlönyt, j mely <1 tczárl anuák, hogy Ja iőlepboa mindra hé-t n, rehdes gaadaságj 1 mlléklelet, fülötkébb é dekei regény melléitl< lel ée I minden I hó-pbau| egész ivnyi ijh iz\'rált ^ivatmfjljkle-■■■■■lÉlÉttÉíif ba-
tpnau
t ád, csak olesó, jumi tfapuái. Előfizetési ári \' re 3|frt negyedévre
1 és ugyananpyi egy összes l nőt eddig még jegy a gyűjtők i rámme m rek bi^loskeák. Fi-mvaeóiukat 1 j hogyha lemi elvesetet nkar-
i, tizeesenek elő a
f tetési pénzek Fuohs III slvéreks kiadófai\' ata-ifba, I udupest, VI. Na ;y-Mesői uteM/ll. aa.
kOÍt endők. Aa elli tetők kapoald ula-, ltokéi okét, résat vohbi jek 25 db Úo -vá-r >si, Z > db azeged-váao i és ugkananpyi mali far syeremény-sorsierv ösaaee hezákain, ( y k< dveamény ez, l isdó lem adott. Vé[ j lenié teuy kedveam ( yeluit KetjUk tehát c tökél; pénaen aok 1 ak ■ aguknak eaaflp^l , Mag j ir Népbarát raH 1 nem I elteiéi len, logy sors] sgyek valamelvil ével még aaerencsé-jpket 11 tnegállapithsljá c
- Köt l«l bIrt í : Erzsébet királyné felsálé szeptember II án déislőlt II Óra-I or ér iezett\' Miramasl a. — Szegeden Urak\' t ik mi r m állandó mii háa falait. cser-iában kedélyes böabh onaági állapotokkaii-1 ak. I gy rsblóbandaj ényes asppsl mfgtá 1 adta Kovila polgárms lert. a j védiezaij or 1 ágún n és {darabokrá subdalta. — Budán lár a; eptember 21-éij züreieleek. — Sslávy ózsef véglegeaen Bud pesienlfofe lakni, -r Pet íli táikaság áltál kiiűzöu dijai a [leg j ihb í etőfi Idára Knli 3dy Sándor nyerté el öltem ínyével. — F. U 3-án i petendi puaá-t n (P ipa njellett) íecitc ellen tettesek eJrak t ,rt fs törték a ounauj! 0—35 fcsák buaátel i M\\» k. — jSieptemie1 \\ 1 éu. 7 ember Mit {ieg í ludapmten. —\'Jé kínos jár barmod fél
Jiilliór 1 mámilja a kár , melyet as állam a ohán; csempészői miit szenvedi — Auaa-jliábai uj eljárást lállÜ ak lel p hue copsef-lláeái a. Aá állatot UÜ isel elkábítják, izláit ) orsav tt feckkendenci be ereibe, ugy begy
Jt a Int mluden réakibo oljüt| Loudpnba Ilid le í ie már olyan N usl, a méy okéjj volt raepc álva [a az mén igy hóésp aiulvp is i oly frias lés izleteej rolt, mint mikor m fiatot levágták.
aalanegytk gazdi ^tegi\'nj 1882iik évi . tott k
(Fol)
Á 16|ik §-oáll másoAik benhkez I ontrai mely jgr uóll .Évenként szor, ÍUvabozai ÓmzcI Zalntlger-tegei), á nyár folylá 1 JCcsithelyen rcu izgyülés tartnji ;.u — 1 Kpllcr j Iát-űzoji módosít ,st ojnlotU, logy köicyOléi ú^c ikint (iák kettő és
IcitB árott tegei cs k án t i mám
iedig egyik a nyári ioly tán jKésttltehon, máaík ősszel vagv télen Í&alá-Egcnze-gen t irtossek. Miutjá 1 u modositás él len lőbbei felszólaltak,] 1 kérdés eldftijtésé 1 tavi) ásra íbocsájtatk u, s ez aegeitet-lén, 11 igazgató viUiitmáoy munkálata térin i szfWeg meut rtásárá savazUk ; Skublti László, [üOuigmsyér János, kubl cs Jtnó, Csont .u Károly, Dorva* fta ijkoa, Bxily Szigetby Aiul,
a íg1: ^án, itfái ] [ollet gnáe leli Nfintic
eliSi
\'erem tván 1 ttvát
I llapil latolt meg: , BvCnkint kétskei
X irtat i
» IMei T
iJl késére
ujj ^
MyoMUoH M IMI
1 tl H 1 !
vagy télen Zi 1 Keszthelyei
lr H
28-ik S-oil, István nr aséi
Íogy Határozottan 0 Uilágosan kiieteéék, te int a vidéki kot i\\k k0z|)ál^ai jégy-j vei 1 Altaljába u a körök inékű vonatkozó Ogytk az igaiiifó vá-lay elólegti m gyslásé i \' vélijin^ alá ne terjyfMiiiieé, aút ex u
yezá^o

yosabb bármely egész évre 6 ki fél-
1 Irt 50 kr. As
elő-
|legyzqljonyve
egyesület Zala Egertember hé 114b tar-y ilésének.

Kollor István ir niödositósáraj pe-3&ró Putheaui 3éza, Bogyay Ist* isán Kálmánja apitú tag Bogyay Írásbeli megkitalmazoti áltnlc — István, Törli y Aladár, Pűígár alapító tag, |í öreky Aladár, liás-
4eghataJmazotl{ Utal; Gróf Ujsyta alapító tag Viriua Vineso irás-Qghat&lmazolt által; Hertolándy z; ekkép Kall ir István or mjido-a egy szavazát öbbséggel eltnéad-a 16. § mást dik poo^a clfkép
•egerszegen, a ayá^ rendes kftzgyfilés
nnek a) pontjánál q inódositáat ajáalja,
alapszabályob . szerint kizáramék, mely jmédoaijás eátfadiaiván. a 2« dik g aak a) posjja eiiép állspH taiou meg:
9é) a Méki körök közgyűlési jegy-z-Aönytcén lg esakbeuj foglalt lanárs-kozáaai, IntAladéeak ilrgyzit képeseit a áluluipui U körök mdkádéa haUlykó-rébez Uftooj Bgyekeu livfll, - melyek igazgató féwtmirfyi eióleges tárgyalás nélkAl (kŐzvatlanttí ai egyesület ki\\ígyO-jléMTtt tmitteodók, j — minden az Wyesaiethezj érkezett beadványt, jelentést, u egyesület) hatály körére s érdekeire vowkpzá IJgyet-a közgyűlési tanáako-lásnhíídkés\'Jtőlng járgyal 5 véleményé-\' ▼el, a fteeudok vázlatával a közgyűlésnek !elóterjészti.| !
Áj 4\'>ili |-jiái ugyan Koller István iur azoa iudnváuyozott módosítása, kogy ne héá baujrm csak két kör alakíttassák u { m : Izala-Eigersvgeu éa Keszthelyen, s^ehbü Sümeg, tapoleza, Keszthely, Kznizsá, Parsa siolgabirói járások községm -a I [megye többi járásai, községei 1 pedisj a ula-rgertzegi körkez osztassanak I Be á községek beosztásának az alá pazaaaly okba fél vétele mellőzésével s ifogddtatván, a í 40-ík §. ekkép állapit tátott Jneg : ,401§. Hogy a gazda sági eg\\esukít folyton js közvetlenéi a gazdakü/önsp |gel érint kőzhessék, vele ösz-
jszekűtUttí-be 1 álljon; földinii\'ds né tre oktatóin
kisbirtokosra s g bnzditólag hat
has>ou a uiej ;ye vidéké ikiut kfllöinbéxú gazdásutí éli iákéiról és szükségleteiről a I viszonyokat tlzeteseu ismerő területek által érteslh <t jiyerkes sn s ezek állal is azon érdebek elómozditá ára sikeresebben | működhessen a megyének gazdászaü ló-jérdekoire, ifi zrayaita és féldrajst fekvésére való tel uteiMkét Jridéki kört alakit, i melyek szelll ely e Zala Bgerazeg és Kernt-hejy. lés aj n egyei községek ezen körökbe a körék alaA iiáisker, illetőleg a vidék bHi gpzdasáíi egyesületi taeok többsége kiváoáta sznint osztatnak be.*
Azonban. határozottan fenntartatik és kiftöttetla hogy a gazdasági egyesü-ilet a jmutatkozó szüléi vagy czélsaerfl-ség (ekiűteUlml, -7 jawgy pedig á me-igye falár mellik vidéke (gazdasági egyesületi tagjU kiváuata j folytán a jjelen i alapstábéhozli.111 foglalj szervezettel; még több Itört m élakiUiassdu.*
i\\z igkfgató válaszulÁny által be-terjesztett módosított alapszabályok többi axakaásai a minden egyifibb pontjai fái tozatlanul elfogadtatván la jelen közgyűlés éta) métállapiloU szakaszoknak be ikta Urnával ii! be te ijesztett inódositottjahip-sz.»bá|yok miut\' a ,ZtlU megyei gusda sági egyespiet elfogadóit "alapszabályáí a iimdu nt. Ht -jfüldtuivejp ipár s krteáke-delmaklt mmmtetinmhíjz jófábagyn vé gett i köaat^Iéa jelen Jjegyozkönyjének e czára katljcudó ctrdeli inásodlátival egyűCt "fürt«iet/.tatii h^tároiutott, elnök ur mBgbizauái, hogy a jótahagy 0ti/lap szabályok vjntaérkezéséftel a körök\'kia pitásá. iránti ialézkedéstk megtétele ugy a titaár és péaztáiitok megválasztása, az 1883-fU jéti költségvetés megál^i-tátt végett la Itöqsyfllésl összehívni szi-veskédjék.J ; \\Folyt köv.^
Felelős saJrimftő t 1AIMJA LAJOW. TársÉeerksHŐ i MOFrMáWlf UÓVL
Takiu
Nyilttér*).
.etes Saerkesstő Url
Kérian) jalsat közleményt a legközelebbi számban a nyilttérbeu kösséleoni.
Felhlváa. Felszítom azon előttem ismeretién 8 egyént, a lik engem folyó bó 14 éa este l^gyr^resen orvul megtámadtak, hogy magokat ti^tétdledá* végett azonnal neveeaék meg, mert IqUiönben általam eoannel hitváay, rongy; gazemljereknek uyjlvániitatnak.
Nagj-Kániása, 1881 saeptember Í6 án.
D*t*t ÍMuió, a. k.%
1 | . Hr**-
H ás s j-ovkt alatt If&siattekért asat vállal ilugárliifsl^ŐSMtstU Saart,
431 l ik. 18S1 jen. 28.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanmai kir. trvsaék miat dfc/ hatóság réméről saeaaal ködúrré tátmdL begy Be k 8 József gelesi lak ós végrebajta tónak P i r b u s Jósad (huszár) végrekajiér. OfeavedŐ gelsei lakáé slisai 26 ft 67 kr p^ 4 frt 90 kr végrabsjtáskérelmí, 9 Ért 20 kr jelenlegi és mág felmeráMő költségek iránt, végrehajtási Ügyéb-n a fentneveseu kir. trv. eeék terilsiéhae tartoaá geless 101. m. t)kv-bft A f I 2-6 sor ez. a. felvett frtn beosOlt ecéaa — t 8. eoraa. a. válteégköie lm 184 frtra beeefllt egám ingatlanok, — t gelsei 639. aztjkvben A f llf. kraa. a.kg. Iáit 88 frt 5; krra becsült ingatlannak Pj,.\' b a s Józsefét illető hasooíeje, végre a gat sei 540. aatjkbea A fi—1 seres. a. váltságkötelm 100 frtm becsült fekvőégaaá Pirbus Jóésef tuleiéaoál képeaőhaaaakU 1882. évi november hó 21. dkpjáa éáWáui y órakor Qeleén a kö«aég bíró házánál ki pereeí Ügyvéd T r 0 j k 6 Lajos vagy helyettese közbgöitével meg tartandó nyilvános lr rerésen eladat ni fognak Icűlőn-kfllön.
Kikiáltási ár a fenneb kitett becsár
Árverezni kiváaék tartósnak a beotár 10<|f át készpéozben v. óvadékképm papír ben a kiküldölt keséhea letenni.
Vevő köteles a rálel árt károm egyes-lő részletben, még pedig as eleőt as árverés Werőre emdkedéeétől számítandó 15-nsy alatt a 2-at ugyanattól 1 hónap alaU, — a p,-at agyansllóT2 hónap alatt, minden egr»s véealet után as árverés napjától aaáaniaadé JBfK kamatokkal együtt as árverési tekéleieL ben meghatározott hely én és módosatok az-rint lefizetni. ,\'i , V
Ezen hirdetmény kibocsátásával egy. idejúleg megáiiapiloU árverési feltételek, a kivataloe érák alatt a nagy-kanizsai kir. tfa aaék tlkvi osztályánál a aa eroaateoyi köséég efőljáióságáaál megtskietketŐk.
Az elrendelt árverés a feolirt tlkvbm fe\'jegyzeodŐ.
As árverési kirdetmény a tkvi baié^ nál kifüggeastée ugy oroeatonyis a aaomseédu* kfiseégekbea körüzés ée kilftggemtée s helybeli „Zala" eaimO Itirlapbaq egy iaben beiktatás által kősaététetik.
Az árverés tdjmitésére Barts György végrehajtó küldetik.
Kir teiekkvi hatóság N.-Kanizsán 1881 jul. 6. 1171 l-l
1638 tk
Árverési hirdetmény,
A ceáktornyai kir. jbiróság mint tlkvi jiaióeág részéről kOahirré tétetik, hogy X e-v á k Iván és neje vukánocecsi lakos rég-rehajtalókasdk N o v á k Imre ée neje taiaadi lakos végrehajtást saanvedő ellen 200 frt tőke ée járulékai iránti végrehajtási Ügyében a nagykanizsai kir. törvényszékhez tartósé osáktornyai kir. jbiróság területén levő a IV. hkerűleti 371. as. tjkvben A f 6P9 krea.a. nevezett végrehajtást ezenvedelt nevén állée II14 frtra becsült ingatlan és larteaékai t. évi október hé Mik napján dél elöl 11 10 óra kor IV hkertUet késarg hátánál megtartandó nyilvánOf árverésen s megállapított kikiáltási áron alul ie eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartósnak, as ingatlaa kikiáltási árának 10) vagyis 111 irt 40 krt kéerpéazbea, vagy aa 1981 IJit.ee. 42§-ában jmaett árfolyammal számított ova dékképm. papírban a kiküldött keséhez felenni, a- többi feltételek a bíróságnál megtr kinlhetŐk.
A kir. telekkönyvi batéség. Csákig tíyán, 1882. évi juuiua bó 17.
im 1-1
RÖSER MIKLÓS
iskolai értesítése*
Nyilvános polgári él kereskedelmi is kóláin a nevelólntéxetambta Budepest^ Ká roly Körút 22. saám aa uj lakóim ée f. évt meptember 1-éa v«aí kezdetét -A növendékek felvétele augusztus 20*ikátoi napoou délelőtt 9—12% és délután 3- 5 óráig ea» közölhető.
Intézetemet 29 év éta saját erőmbe tartom fean, ée mér. 9000 aóvmwUkr vet eddig.
PMgárl lakelámbap a kereak^l.....
[pályára képeatttétnek aa i^jak. Kamkeée m Iskolán egyenjogú a kereskedelmi aksét , miével e növendékei jogosultak a katoes egyévi Inkánteaí aaolgálalra.
A- navelőintéiat aa kakolal épAetksi vau. Pregrammok kívánatra iagymt.
1008 lá-r-10 Rőaer 91 Ili lé*.
t
-fr
BROGLE-J ÓZSEF

gép- éd rostáleves-cyára Bvdipwten. Gyár k jvátji ét u osztr. államvaspálya közelében. Raklárs véd kftrtli 68 I Ajánlja minden gudaeégi kiállitáaon k|latetetl, javított gyártmányait mint:
Trieuröket whoaó ros<ával>
I
Tiszti t6-fr^P|Bket maki őval
különlegességek aslaek asá. ■aára \\ 28466J saám alatt siaba*
éaimaaott hArnjas ekéket, _
c$épl(WéB • rostákat, lyukasztott ós hasi tott lemezeket \\
I vas, ajaéíj és borgaaykól, valamiül mMeeaema guadasági gépek éa aoeraket. I = Árjaiyiék kívánatra l»iyaa ée bérmeatve =s=r f

m
mm:
a
iom u
76. szám.
Nagy-Kanizsa, 1882. s tombaton, szeptember 23-án
IX. évfolyam.
Ktadóblvaut ftokú Ktiíop kSnyvkerea kséása Uiviiiéái ilm 618 aaám
K)**a#té« árak Kfáea 4tre 8 irt . Fé» év* a §t Negyedévre t frt.
WlrA«»lmOnyek: ft haaábos peti\'aor egyazer ? kr mbbsaori H«rd«tée»>ál ft kr. Bá tyajdtt K> kr
Szerkesztői Iroda- Hova a lap seolUmi ri-ezát illatí közlemények küldendők 0} városkáe-utez* 118. aa. Rérmentetlen lövetek eaak ismert kosekbfil fogadtatnak el; (
Kéziratok vissza néni küldetnek-
ifjrtlttér: Pstlisors 10 kr.
MEGYEI éh HELYI ÉRDEKu, POLITIKAI ÉH KCJZGAZÍDA^AGI LAP.
A Zalamegyei Gazdasági Gügye,sülét ós a
MEGJELENIK HETENKINT KÉTSZER t
alamegjjei ÍJgyvédogylét hiVatalos kflzlőnye.
OAN (FÉl IVEK) tt SZOMBATON (E6É8Z IVEM.)
I
en ea a zsivány politika ujaág i nitro glyeaerin,
Az olasz nemzetnek nyilatkoznia kellene.
ft— az.) Tették moet már feje-Mt««t szeretni, óvni éa vigyázni rei, uiutt a két szemünkre, a kit bálványos minden alattvalója, kinek talán még a legelvetemültebb rablógyilkos ae görbítené meg egy haja azálát, ki btliake népére éa kire ; büszke a nép: arra rá leanek ide-"gen zsiványok a mert irigylik tőlünk,\'1 megakarnának fosztani tölo 1 Ott ft birodalom határán a legműveltebb zsivány telepek „brigandaggió\'-jához
I közel. _____:__í__
KiDön 1 megint egj ui^jí a dynamit bombák vívmánya,1" amely vívmány némely helyen nem i i árthat, miiit például: a hol önvéde- i Üeiuből alkjai mázott fegyver, de a Ihol ritblóg filkosságnak az eszköre, I Ott jóleune magukat aa illető rabló Igyilkoe un kat, kik fogaikat Trien-Itiuora fájtatjik, ráültetni. Hogy pedig ez a n bló-zaivány politika ujaág, jazért mondom, mert az emberek még iaddig nem voltak oly szemtelenek, {hogy aajátjazakál lukra gazdálkodni lés hatalmaskodni, máa államok terü-létére menjenek át, mig íme az jOiaezorvaáflban annyira mennyire el-Invumott , nrigundag*", „irridenfa* \'jrzég alatt ki felé kerea nyiláat ée lyjvékeny léget magának.
Ezt mig eddig nem értők meg! Hogy k legftlább való gyilkos-Olaszország: annyit dtuk,\' hogy van ott a ^Opredéknek ergy faja, mely senkivel ae mer nyíltan szembeszállni, hanem knnál! jobban hátánál ja az orv-gyíl* kot éa pedig leginkább azok ellen,
""gy p »
uágok hazája tudtunk. Tudl aOpredéknea
kiket tjiáekolönben retteg. Hát hogy tulajdonképen a söpredéknek ez a faja legyen az, mely jjelenleg „irrf-denta* czim alatt aa élaazok (I) nemzeti politikáját csinálja: azt csak moet kezdjük éazre venni. Azonban e gyávk gyilok képű legyen arra, hogy Triesztet tőlünk elgyilkolja.— Nyilt baroz kell ahoz, még pedig az ia nagy és nein „brigana" banda mely az olasz-magyar legio huszárjaitól apnyira saaladt, amennyire belátta őket.
Az olasz nemzettől pedig, mely hogy mftgát a rablógyilkosokkal nem azonosítja, felteoázOk, 4- megvárnánk, hogy eme piiiasz, a mások hazájába áttörő, nyomorult orvgyil-kolás ellen tiltakozzak és jelentse kiY hogy a féle emberekkel éa politikusokkal, kik ily eszközökkel akarják megszerezni Olaszország számára nem Triesztet, hanem Európa megvetését, lolidaritást ném vállal, ha-, nem épen ugy, mint inás nemzetbelivel tenné, ba az olasz területre menne át orvgyilkolniL át adja; őket a közmegvetésnek.
De bigyjék is még az olaszok, hogy eáep az uton nein lesz aalövék Trientinó1 soha, a németek bezzeg nem orvgyilkoltak Elflkász Lotbarin-I giáért, az Övék lett még is. Lombard-Velenczb sem orvgyilkolás révén ment átj olasz kézre, hanem dajczara annak, hogy Custozzonál az olasz hadsereg lett megverve, még ia övék lett a nyereség. Meitt ,ugy hozták magukkal a körülmények. Hanem az ilyen körülményekét bizony nem a „brigandágiok" teremtik, hanem azt megteremthetik, hogy t i. fel ingerlik Európát, mely ba mindjárt hajlandó lett volna ia eddig,j hogy
az olasz iöreftvéseket per mopp nógassa, [az A féle gyilkoa felit\' ntán nem m iádba! mást, min hogy: ftiéil se m öat má De meg aztán minket se nagyon bjyer: ek meg az ily njy rult eljárásai , se meg nem i|< nek: hanem ha egy nemesén nemzet gylll|i) i gyűlölettel via< a mi nyomorult — ki akarják
Ikd
o
len
és gondc mely íg< tuinden e met árul I el mjriaif Hát séire semmi i útit azt mfgJ
iogy annak kiériémlé-
biztosabb mintj^z az igédéin!
I Ámde ni mdom, amennyire hogy nem teesztök el a művelt és loirágias olasz nemzett01, hogy söpredákjének politikai asi^ányloodását helyeselje, aijnál. inkjább nemi tehetjük feli pogy azjonositaní [ívánaá magát elöpre-
gyoraaaákhoz, caakliogy eaeni gyota eljárás-boa is jigen sok komoly szó in, Mindenek- I előtt a törvény renflelkezéa|nek [figyelmen kívül ^agyasa miatt |u, hogyi a törvényt nem azért alkotják, Ihogy [az írott maiasat maradjon ; másodkor a novai láráa som érdemelte mpg, liogy atatárialiteV bánjanak el vele, hanem joggal igényellette, Ifaiogy ha már üiepéd^ábe jött ott a szolgabírói hivatal, adjanak j neki légaláUb annyil időt, hogy aaját gnstliaa szerinti ázolgabirpról gondotkod-uuaék. Azon 4 gy ülbaen ezinban aenkioek eeze Agában aem vol. l»ogy jnovai I taolgahi-rét ia fagnik válaai tani éa nogy mégis választotta-e, remfnvlju i, hogy aaen maglepe-Uy miatt a4 érdekelt ik sem aésne|t a szük-ségea jororvoslatot i| ;énybe venni. |
Politika
szednie
dókkel Eáro dig, ha ntsim lázatos mnré teülletén »gj lat czége alai gatáasal meljl demli azj mely az evéi i ki ifog neki
hatósági kljzgyjl
talván, ez lliai rülu A vártat világban azon na betű megöl,1 •—• tultevén\'mi ozikk 42. §[ám
színe előtt. Miié pe-lyilátkozík, ba < gya-yletet, mély máa áplam olasz politikai társa-t követtekett el, halI-Szenai: akkor I [j ér-lenézést ea megi óvást, művelt világ rétiéről tni, de bőven I
■•raj palrle. A legutóbbi tiijrény-
léaeu ia novai ssolg
bité a
zalaegerszegi jai ü azcílgabit ájává mei vjálusz
innak nelyn üresedéjil moly a pandúr éi uralma afatt nőtt fii
rendelkezésén, 1 Dolyszeiintía kOzgjtléa ha
táakörébe utalt felveendők a á pal, szabálymei macát és hágy déaben a apva megválaaztoita segádsBolgaUiró lemegy ének a
i,Zala" tározója
Egy brosz hösnö. — -
lírta: BZOUMSB SÍHDOB. (Folyttláa)
Mély ée Mri oaend tölté be Plevna vidékét a fényes győzelmet követi éjjelen. A saapat egy réme a várat foglalta el, mig a nagyobb rész l— egy óriási éa beiéibetlen tábor — a szabad ég alatt OlAtte fel la-
Daczára a roppant veszteségnek, — BÜ fi oroszok emberekben szenvedtek — iád— aroaról a megelégedés ée a fényes ryfoiem felei(i öröm sagáryoti. Csak egy terén Olt sátoraiban kinek egéea valója láaa-see remegett, i areaát vad félelom borilá ol bidalodÍHive meredlek egy elŐUe álló r»-\'ra, feíagrdtt tábori ágyáról, koséit üaz-•sekuioaelva klkeégbeeeve tördelá, — árosán a Ümm?Ü> fájdalom kifsjeaáee ült, egy köny-sopjrp fOrdait jrégig káéaben tisztességes ar-^•ée, végre eret tett rajta ae ieeooyu ^ájéslsm, mely asivét mardosá és saagánki-
fsfkúiiatf\' i
.OV! Koéemande, Bessmundal Hol ké-* éf eekáig f — — — esakeémd volt fte-*sd im • »eas maradhattál volna
t**«s otíbonoában, bol számomra agy 14a anivat msgériiM volna t — Komé-•fm etveasatt) A béke beivreáUett és Ő aéaee »U\' — minden btaonynyal el> \'*se*t?
Isagáej Sesmmaalat" lüilaa nem sesnved, bogy e féri \'**Henef Wldáimfcr béré vélt, ki a esete %ias alma akmradaasé k2ftevee*e lett.
UMj psarfalaiakba merült áe agy da-m alaiéléasit, midin ismét felébredve
M karáéess; asag-
igérte, bogy mindent al fog követni kutatására; osak eredménye légyen,!" |
„Egy 54-ik earedbeli hadnagy kiváa alezredaa úrral bawéloi 1" »— jelenté egy altiaat.
MBögtöa bocsássa be !* viaaonzá az alr ezredes.
„Ob bár osak )ó hírt hozna ju fnlytatá magában.
A hadnagy belépett „Az ezredes ur parancsából jövök alezredes ni — ki egy levelet is külJötf; tiszteletét áltábun jelenteti ki éa egyaaersmind kivánja, bog v válását találjon a veeateségeért kineveztetáeéneo és aa earedae ar bjuátaá-gának kic^yilitkoztatáaábao."
A hadnagy tiaatelgett és mielőtt\' aa al* earedae észrevette volna, eltávozott
Dönget ieff báró móbon kapott a levél ntán, gy óiban lelboatá és kftvstkeaő aorokat olvasá:
.Kedves barátom 1 t | i Nagyon fáj baráti szivsá>nek*hofl(y szőj moru bírt kell tudtodra adnom. — Lágány* séfem nagyréaae a ba|ottak és sebezitek köat kereate Lovag Daglpvita Siiomir kapitányt, — |le —. izjooi — itadményiqlántUl — Leginkább én énem a nagy vesáteijégot j mert a fiatkl bős kapitány eltűnése által eze> redem sokat veaaitett, málmok 6 disaó ás éke voIt.-4 Fogadd baráti nsavátaljimk de reméli j mert meglehet, hogy uook^öoaéd még él ea valamelyia tábori kórházban tartózkodik
De miodamollett légy ia legvégsőre el kéfltülve; — légy férfi éa elég erős le^dsa a netán i nastesség (k)dalmát elviselni.
Megültél, bogy aa üldöző sereggal 4 Is távozott és vakmerőséggel párosait ovátaá-gáért a bslálban vagy a fogságban Islto jutalmát.
Katonáim folyton kutatnak és nem fogom flntalassteni tág# Időre Időre as eredményről éiitesiteoi. J
Bissál Istenben, aa bmM megségit I Ödvököl ss«r«tyfsrát<4
^róf Damios Miklós stredae."
Don^et^eff futott végig | sj
he ke-deres bogy
lélek aa mely mego avenit
t 18?0. éki LIL 8. bókesdásben fogli
liiviny-lt azon
tárgvak a tárgyaoi y ülést megelőzőleg I eg kihirdstendők -gy jierozig se álljoi szolgabirólág, stant novai saolgabirót s emélkben Gratulál
>áró areaán halál aáf aőtság isi idegzetolen vona^lditak.B
— Leült imarot í iáit asgtalához, reme kö-
zébe tollat rágadbtt ás Ourkó tábori levelet irt -4 s
-Tisztoit t pornok ur I, Személyest | akartam tiiztoletemoi de fájdalmam e||iaelbetetlen | éa attól
Sitomir lovak
nyomtalanul eltl
zalban nap fogta tlreae pede bacaat Lük Za
Isigssgstás I ezen os n várt
bocv látogatásoi imal w kább nagyobpito n. Memoaakl mert lóm, hanemJ n art roaonom is, aujté tíidóiitáaoij kai, Uogy Öoaám Daklbvita
11 mai eaata folyama
át —IA holtak ée s< lisaUl
tok köat eddig i illtalálnató nem volt Sel so kan aat állítják, hogy. aa ttldösőkkel B is eltávowtt éa na n téri víasaa. — I 4rsm, tisaládtlgyünld ét tokébeii kövessen el 1 érmit ea ügyben fmtal Jáaára vonatkozólag ia ön iránt örökké lilás fog maradni t|satolÓ rokona,
KairóImegsaálliea Lowá tábornok sze riut igy történt megp Mikor IKairé közelébe érkezettje tábornok, két asásad arab lovas ment elébe a kik faltér kendőket lobogtattak kárebiujukon és fdluánlottáfi a Myőraég nwówltakaát, ámbár 10,000 katona van a városban, a kik diaaamléra kivonulaak. Lowe tábornok elfogadta as ajánlatot és kilnvatta al kormánysót, bora Arabi kiadását köve-leljo. A kormányzó jiamarjállaB elvitte hozzá Arabit éa Tulbát. Arabi méljóságul viselte n^agát és aat mondta Lowe táltosoknak, bogy őt nem akart küzdeni aa ai|gplokl| ójlonj a kiket becsül, hanem hogy aá aikiráljf kény-aáeritette őt háborúra. Mint ftatonápjuk foly lijtnia kellktt a medkozdettt harciét. Mosl, nnulánj vágs vau a láborunaac, aa árabok éa apgolok iámét testvérek. 0 aa angjolok |be-csjületeaségére biaaa magát, mini oly ab katona, a kinek badaerege legyőzetett Low« sajnálkozva felelte, hogy «Ct a föltételt nom foldhatja el, mart ő aat aa utasilást kapja caak, begy elfogassa öt Arabi ismétélve jálsutke-aett WoUeleynál oniuik megélkeaése után, de Wolaeley nem akartajfogdnilőii. Aa angolok I bevonulásuk előtt feUóbtoltik! a várai, hogy | adja meg magát A [két fél megájlapodplt, hogy as egyptomiak láz egyik kapuu kimennek a várból, aa angolok peflig betjeímlnM. Mindenütt nvugalomTáralkodkti; dé fi00|fe-gtenca megkísértetis a kisabkéei, j azonban siker nélkül. As elfogbtt liaztek azt. fllilikk, hogy az egjyptomi kátonaaág tovább ia bar-nzolni akart, de aa jamgol lovaaaég g\\oraa-aága meghiguaitotta eat a tervjs^ uiert ktllün-ben Alexandria soraáBa jutott volná Kairó. Arabi éa lulba nemlludlák elhat áruim ele-1 int©, vájjon a pusztáim meneküljenek e, de | a svájozi Minet taDuaáia izéfia Kairóban i maradtak. Ez a avájimi amb»v, a kit aaiptéo , elfoglak, akt brazélti, hogy Messya gyalá-
zatosan elárulta a nemzeti pártot Laaseps biztosította ugyapis, hogy a Suez eaaloroa mentén ném fognak partra saállni aa angolok. \'Arabi niaott Leseepe szavában ée Izmaijía megszállását! ia aogol matnéatól tudta meg élofsor. Araki különben más ttt-dóaitáaókat is ktváléképen azon hajóséktó-hallotj, a kik lÁbukirban a Lloyd társaság szolgálatában flottak. A francziákat azóta jobban gyűlöli íj nemzeti párt mint az angolokat. Á^on áereg, a melyet Izmailia éa Alexandria (közt; küldöagetett Arabi, isovány tudóaiUsokkal látta el őt, ugy bogy a Ram leh környékén vívott folytonos osatároaáaból és abból, bogy Izmailia falói oly líáeőn támadták aa angqlok, azt következtette Arabi, hogy az északi támadást Alexandriából kall ván|aJ|
A görög-török batár reséeaése.
{Athénből firják szept. 10-iki kelettel: j A görög kormány a réndeljcezésére álló csapatokat a batári fenyegetett pontjaira küldte. Az ormág hangulata uem Ijarcsias ugyan, a koruiáoy azonban aggódik, bogy az eleinte jelentéktelen kéraéaből koraoly ösazeütkőzéa I lehet. A két félj által öaazegyüítött Oiapatok ugyanis elkeserítve aa előbbi harozok által, könnyeó vérennőbb iiarozlía elegyedhetnek, mint a; minők aSa eddigiek valtak, ba valami véletlen | okot sspIgáltM reál
Az eddigi haroaokban a görögök közül | öt katona vssstktts éleiét, két tiezt éa bárom kaUma UagsebaiQlt. Most sokkal komolyabb követkéaménye lenne az Öaazeütk a •] V mert íKaraliDovven éa Zoihától kezdve Ae-zeroig mindenféle fegyvernemet ösazejvéve 12.ÓÍK) jjiirög kktona van elbalyeave, a íkiknek azámát a Uürnyél^ fegyveres lakói jelen-tékenyen szapoiithatriák.
Görögország, mint moet kitűnik, alvees-tette s\' k arai i-(lei veoi hadállást, a mélyet aug. iG án megszállóit, de alfoalalta helyette Zorbát, Most ffdig sst követeli, hogy aa al-kudoaáat meg ijell előzni £arali-Tamber át-adásának, a minek tulajdonképen oaek a batár gyakoriali randeaéso után kellene megtörténnie. Törökorazág ellenben azt kivánja, hogy ajliatár vég\'egee rendezése előtt adja át Qörfgofsság iNosorot éa la szept. 6 án kötött fegyvernünk érlelmébéu vonakodik ki-üriten) Guniozál, Karaji-Tamburt éa Kritirit, mielőbb a görögök ál nem adják neki Merőről. j
ICtjtiok azonban iitjáljan áU. bogy a görögök már kat hónap éta tényleg bírják Neeeret,! sőt aa a vidék képviselőt is válaaa-tott a t görög parliamjmtbe, Karali Tambur pedig. a melyet a törökök inegazállva tartanak éa görögök köveiéinek, a« ellenségeskedés kaaoete előtt ssiatán a görögök birtokában Volt.
dkln
inni, tok, sebét n i idin-
bva . le-
miatt
Vongotieff ftlsmUss.\'
Es után 0( f hsdnsgyot hjvatot gáboa, kit mqgk it, bogy e levelet vi^jle el a tábornokboi
A taboráol jo levél vétele után e irktlos barátjával égaüt felhagyott titkos kjujalá sávul él as ááyi ak komoly laodületet parano\'ót adott iii a fiátaí eltűnt ka felksreeéeére.
adva iltáuy
. Uácyjak a tábort keaergő és busl aseaaélyaivel aj o atatérao és sissstlnk néza| mi történi t |8tambuHban,
Égy gyöfaylrft virágoskert terül élő előtt, te
szemlél
lkodé W
el a sáindus
uitslTji alokgyönyörUbb,« és il^tos eurótai és ásaiai virágokkal.
jl Már msaki \'Ől éroani a kellemes i Hatot, melr aa eoboii i riába Ütődik és anná la in-kább siet a moh imi kart msgásemlél taáre, hdgv annak bm Hl és héjáról magának pi allbb msggyőaőf isi ssereaseu.
! A IsUUratol mindjárt egy róaaaéákból alkotott alagút I ttjaik, mely Telftl ugy vaa nár novo, ogy aj farra napok idajs alatt valódi sayh djll asolgál aa enyb t ke aerékaeá /TV ^ ^
a


1 . 1
Mi E®
Blt^El
Mintogy tiz poréanyi idfl után az ala gut egy gyüuiölosösba veaet, inelyiiok elején óriási szUkőjtut diazelég.
Ettől jobbra egy nyár lik tsrttl al, melynek fetMét as óiiási pálmák ágai teljesen elbotitáit. — Egy oaigaléposŐ vaest fel rajta as első emeletrei honuan a ktirt legtávolabb eső éésaére is [ellátbalai éa valóban ánposaos kilátást nyu t.
As épületet gyöayörfl karsat vsssi kürtit, melynek i túlsó oldaláról a dolgoaó ud» Hsrbs látni é. hol a -abok k llöufftlb munkát tejjaitensli.
Easp aa oldalon as ajtó knárjbmál ala-oaony bll|orwi>öa bársony kértéin egy 36—40 évet •sámlálé török dl; napbár|iwt|a aro«a mlndamaQetl előkelő jazármaaasra mulatott és aaabályoal arosvonáaai nsm éslégntj árultak o) -f" ifokfite szolid szemei] gyémántként ttt\'iidökltit pkbarátság éa emMrsasiietet sugárzott k) béiőlük.
ö Ali Kffsndi várparanoánek.
Meiietts balról égy kis ásamblyón egy al% 10 éVssUaŐke lájiyka UllMél.\'ki Ali K&tidi oainlkjának magtaltiafrel foglal kjwott.
]}\' Ajkái korai plroMk .és npngjjsot fo* gat takarnak; len virág assmsqsIbjMölők ás szktjdék ; armtv haja vállára vati orUsstve és m^olygásk valamint kroskilojMM Saeretet-rstoéltó«á|iot jés galambsselidsÍg|t ianusltoit I „De\'láád kodveel atyám Mit a leády —| uiw ő is olyan cmpermlotlmi vagyunk j ~t ároaa Ily ! barátságos éa [olyl iabályos vpi Dósokkal liirU, nemeai eredáte kataéget aem ssmvm. 4- íkézd, nén osak ijLálod, bogy dOlgoáik faUrwnilag, 4- ts |jó ember vagy kdnvos sljjám és segitujetaa njMJ 4-1 , As amllU\' saivo msgsiik,jsa fitkr nsmea vodoi Iái: - tubit faágad ii ijeaéd kj falolle | van ksdtes lUavpm I magam mert m ifjú iiiagam Irtának
tefomtést; aaluálatodift
Jsíi
is isamálom láfssfjc lenni iljleii hábo
De időkben
lásd Mas; Olgám, aa laom m|M olyan ba
mar|rabtmillMani Vspkléril tj^rt nsm tuá> jaa rabén m| rsjlik.*
.Qyí
meg
ked
esa al
m
bivaad Ida a nsmes ifjút, 4- hisz már két hava, hngy itt van, tokát kérdezősköd-he tsz utánns, mert már régen feltűnik
„El mit dkaree tflle megtudni ?M
„Eredetét Itedves atyám, ki és miiélét: azutá kér vek kérlek aaéretett kedvea atyám I aegita rájta amint ludas és amit tudaa. — Bmlékeael e még reá, mily gyakrea nyilat* kottái, kogy én tőlem még pón£ aem hallattál semmi kivánáétot; {— most kérlek tel-jeaitad as egjr kéréaemat lu
„Legyen klvánatod szerint kedves gyermekem I"
Ali Effendi egv őrt inbtt magához, kiírna néhány azét íróit.
Ajig néhátly peroanyi Idő után a len> dolgos^ f abok köaül egy, egyaosssa a nyárt lek léjjciőjéhez tartott, melyen lassan wkai ladotu
Fiatal, nagjyon fiatal volt.
Teste nyalánk mint egy nemes pálma, kdlöuben tüzes aaemeibll most a bágyadtáéi olvasható ki]; — arosa bosaett és gyóngéd keaei al nebéa munkáiéi fel voltak törve,
Ds a magas homlok, álaaellemült te kiutat éi a nemes arezvnnáaok mindig a ré-
Jiek ; aaokaá nem tudták a börtön és ae let visaon tagságai lemosni, kabár msgisroa gáliák.
A basa előtt rendes katonai btinake iarlásea! és ayilt tokintettel ssagállott és fe ját kissé mejgiiajtá «— i
.Legalázatosabb s a o l g á | a 1" mondá halkan.
„He félj fiam semmitől I nem less balod* —rj mondá a basa tisata orosa nyelven — „légy bátor és ne r«itt«gít — Hogy biv aak fiam ;
Nevem most 128 aram I*
,Msm a bártön ssámot kérem tőled 1 — ba most nom Ionnál fogoly éa agy kéiaea-aélek. hogy ki éa mi vagy, akkor mit: felelnél?" \'
„likkor aat letelném Uram, hogy éa Lpvag Dsgktvlos Bltomlr orosa kapitány vagyok I*
HMHy fiatal kapitány ( - inéit Olga a psrssák nyelvén — atylm köeyOrtll rajta I
^■liiii
Minthogy aiad a kM ÍM rsgatzkjtdik kOvetatéeeWea ét «gjf»k m ailM hajlahdó tágat aa eafadákaayaégra, attól lakat ftlui, hogy aa álltáéigawk«dló«a aialkatlaaal ia nem tokira tanét tör De anért aa ellenkkaőt t» lakat rataélai A gürög kenaáay el watt ugyant* katáveeva, hogy nem fogja megaea daei a allmeégeekedétf. Miathagy Earópá^ak it érvtekében. van, hogy a keleti kérőét no jSjjnn seŐuyagra, Törökország ia fé\'ni far a tyut* magkeadéeétéL Csak attól lehet léhát fartaui, hegy aa egymással szentben kiló pia-patak Oeeae fognak tüani.
A görög kormány1 bizonyára nem ragja elejteni eat a kérdétt. Minthogy pedig alleg utóbhi tudótitáaok taeribl meghiusult a aöz vei len a\'kudoaá*, a görög kormány körjegy\' aékkal fogja a nagyhatalmak figyelmét ^rre a kérdésre irányozni\' éa közneiijárásUkat kérni.
épen szenek raló
Brennus kardja.
>. Jts itten érékké teremt 4-t A vési Srékká tiul I"
Hiányéi.
Szegény — szép Qalatonmellékl., I Neked ii megszánt Iái vák — ba nemi it napjaid, de szóllótermésed Őrei l — Fejed felett lóg a végzetet hu ü kard j nem Is élce vas — esak egy egy rosz élősdi féreg — a pliyluxéra alakjában I
Nem is igazi féreg ez, — caak égy nyomorult „puhány* oly vékony szipolya szervekkel, miket olcsó Qveglencaén látni se lebet — csak egy kis gömbölyű test -j~ nemis test, csak egy ■— zöldes sárga — zsiros lével telített hóltagecsks, ! mely csekély érintésre Is ssétbugygyau mint egy ronda pók és utálatos mint egy jóllakott poloska I
De inponál miliArdnyi s s á-mával — kéthetes nemzés! gyors ssaporodásával — éa — csupán tconfectel éló" természetével.
Mert nem eszi meg ám a szőlőtőnek még csak gyökerét sem, — csak a gyökér külső héját, még ezt se, —: caak kiszívja e kfllkéreg n e d y é t, — azután tovább húzódik mint a sáskahad — másik gyökérre és ismét másikra, — de az elhagyta gyökér elszárad, elhal mint a jégvei te mező, —sőt méginkább, mert örökre!. . Nagy a Tere ml ti n e k hatalma i Ily parány ok ban is 1 . . .
De Itt nem a teremtő erő, hanem a „Romszelleme* érezteti ha-I talmit I..
A ttma. foldmiv^. miniszter in m 22365/82. sz. rendeletével most azept. 10*re pbylozera tanfolyamra 8olyba Vesfepiimmegyftbe lévén Idézve m. e. 10. közbstfaági plillozcrabiztos kollega (köz-tjik több plébéttos, körjegyző, bíró és . birtokos a bordús Fertó mellékről ií) jelentünk meg e szomotu helyen — fontos aggódó képekkel ~ mint Jeruzsa-lem pusztulása delegált profetái 1..
A vésat —r a pbylozera rombolását — nem nagyón kellett mutogatni. Al utalja ez — fájdalom r- öomsgát.
A Öolyl szóllóhegy egy kii domb lejtője, -r- erdókátvéddel — murvás de
fokele htnhusoi jó talajjal,;
Körül a szélekén idég zöldéinek a kisebb birtokosok szoléi |ó bakai fiija rr most is temérdek ■ máris; jó ééaare érett szóléfttrtökkel nograkótytisn.
De a hegy közepe már Idolról ko párlik mint egy hervadt sziget vagy mint zöld lucernás közepéit egy nagy! .arany-ka folt.4! — Ez a ZircziApátságnsk m. e. 20 [nöldnyíj szép, fle haldokló iz ó II e j|\'l
Megkopó jelesét 1 — iötikéijyteleti ül megáll! az ember, mint egy elhervadt szépség romjánál! .[,
K ed rés tájt Uenéeseu beosztott szöllőulak Jr- viafolyök 4- bástyák sat. Gandos művelet M bÓiesQ ds isléses ipar U bótrágyázás I.. Mjhtl nem ér semmit 1 .,
Nagyrésze már k I vágva — felszántva. — Közepén még ott| figurái njadát iíesztfl szélkelep; pedig czAltaláunl már, mert ba idevetődnék a torkos soregemadár: intik már Sgazán csáki a saját. 1. I fejét és 2. szemoj; vihetnél «1,| de j|om a s 61-I ó i z e m ejt 1
Alább még állanak é Hólbrínd{vnijt-hodusszerfi. karfák d r ót h tt z alja ilikul. Ezek mutatják az egyenes vjdt szőllóeorokat, de caak is jezekT jj- in ef-flgie — mert az alattuk\' senyvedó tőkék csimpi\'sll hajtásai nem birnak (már fölkapaszkodni a Inásfélláb, magas drótig.
Szomorú irónia I mintegy pesti váiQ-sirkónék felirata bngy ,f u i t .▼alti\' J
tuiii •
És még máig in fannak bit tokos társaink kAzt, kik nem hiszik 0 észt
— sokan aik hiszik\'bár, dé nem félig,
— mondván w bogy máskor 1| veit ily élősdi szólórovar majd elpusztul magátél — mint a mezei egérsejreg sat. vagy ellenmérge (férge) jtámkd, inelr fjtl* falja ezt ée megment ibennflnket f tf..
Jött Is e tájra bizonyos apró szpcéke rovarsereg. FOrgc ugránfcsí bogárgfk — 1
— ugynevezjetfr .atkák.\' Örömestlbilte a népi hogy] ezek lesznek a megváltók v a pjhyjoxorw felemésztő) ?Vl iánípor|Mhaj-tás volt. Ott ugrálnak !e Mis |ioy|rkák fönt a szóló ágain — vigan —esznek ii persze valimit. de nem pbklozorál 1;. A vastatriXj faj csak dul -í halad lent a gyökereken, mint a né in a eiyjé-i z é 11
Az ellen féreg késik —j „as éji Homályban 1*
Magunknak kell tenni válamid -tninden lehetőt önvídelműnkre.
Kormánynok — amennyire rá őr — mozog etárgyban.Szakombqre-kei nevel — fizet U ntazUt küllői: dön i la — ezen ott már régebben kiütött pbylozera vész elbárittása és orvoslása ezéljából. (Persze ba külön fóldmlvfelési miníszteriuniuok volna: még töpboi te-beUte^)
É szakembereknek vannak kísér-
A kép aeph jelenetet ábráaolja, mldlAi aa elpsielő ét elővezetett nép a hárem tonnát megtölti ée a királyi egy r^gtOnaOU trónon allv** tiemtao^ja eaeo jeleaetnak.
jNordgren Astl egy pompáa tengeri k^* pet mutatott péj knaetta távéiban trdekái perspaciivábsé látni a világító tornyot a aimn, titala taamrtákOrlml .felny úlni.
Gróf Kosén György fattménye -Lager-berg (gróf áréiképp ábrázolja, kitttnŐ alaki-
/^uernbesg Agést ^oéendélete11 gyönyörű nép;ja aöltMfj, inrümOlOt-, bor , hu*-, Ital-virágjajok ttljppf Ülőn féle1 {nemei kitűnően táláivá i és íalésasán ptaaerakva, kedvet egészet
kébeiL
] ^"gbo^g Agoal „frtiiczia vizbordóuők jo erraziirU, deTkéjleáiee kep. ~ Pillmuittiyira igény elonu\'ok iktsdik, de szoroasbb viatgá-latuál éatra léhát Venni ia művészi munkát, j , Norvégia. Uudei Uána Fredrik w magányos haláta a viharban" psimü képe nem-kit séniátipt kelt. Blénkna van eetetelve a tengeri yibsr ét a kiláss [ erőlködése.
ÜA találkozás" Werenskjold Eriktől. £iválp kép. ErrŐ! ugy- látjuk, hogy egy muukis a jnekau két leánykával találkozik ét aal ifjabbikjcll |ártalo|, mig aa idöabik-kel „lácbééploint látsziklenni. Azonban ugy a lögjiny, vUamint a ntgyohbilcj h ány ka arczárói aa earmáa iránti szoielem látspik sugároz ii ; lájpÉjid: mily édes kiu lebej a tae-relmejwk Bmb|ilú-|e,
plorteti Mulljer egy norvég erdei tavat mutalbe klttjupeá ábrázolva.
reletie humbroa kép Malii Haha „női vonzalma.u ladikhaií hover egy legény, nyakán kötél van, eunéa végét a tó partján leányék fogtá i lét Igy heszát a fiul esolna-koaiól a parii oí, ki azonban libát a tópart-jáhoa fesaita nlntegy a I uzást ellensúlyozva. A gy irmekaa moeoly, mely a leányka üde areaái i üJ, val illan vonzó.
„Egy pjáH éj Lofotenb«nu Néráiann Adélt éutől. Lafoieu tzi^etvárot és] igy a nyári éj feléégtLjége természetes valami; a inüvéi a kiténnáa oldá meg faladatát, -f- A képet Lajoa lYiflor főíieipeg m^gvetjeJ
Ugyantjyl remek kép Sinding pitéiéi ttegy tem^ték Xalotenbenl. — Sinding jlt ia loegnutattaj illokpr geniálit fetlŐ.*
„Kölni jkéretma! aifraneaia bepupátto alatt" 8».-L> rdhé! VmczétŐI. Originális pojosz-franci ia tipt ilieveráket léjtni itt; ezeld a boros ét kártyá aaktalúál vidáman mulatnak. Látsz k a képonj hogy a franeaiák éaiprusa-taiák a koretmánan tök kai jobban öjaaef érnek, : nini a Ijarezmeaőn.
jtvéd- naMorvégjirtaég oly gyérén volt képví elVe a aiálliiáson, {hogy a kót oimzág számérk ottataeé oauuáu jegy kis ssobáioska lelt b írendeavé. No», mi pzek közül Is lotak a johl lakat jmJlitbetjUk m-g.
3lé|m»tbl r od a lo m.
/" ■ T |ÍA(ásouszér.) áauáréll ét gáfphiout művésze^ j— \'
llendeiaann Eduárd egy aouaréllje eaea művéiadti ág reineke. j-Tá^-gya: egy a putz--táhan eliávedl jiaraván;; a vezetőkj nje ut iránya miaítjj)erl|Qkednuk.\' Kést döfneU u ho uiokbi ás aa i riipéfchajlátról oivaaták Ih aa ut irái yát; ék rweheiő rajtuk aa izgatioiiság, — beétéueiket élénk getllouiátió kiaéti,Inug as utapok köri ej fogják őket ét figyeluijlat saanaM.
rik reutai ^eroaeg (ifjabblág; nagykövei! Béoaheu) flfsy krá he. Caiinea .torrenli omlek,<i
, tll. Heti jelenleg német tarajtól mutait A fenséget inüvéaa itt fényét bizoimtékfh\'
adá mflvétTt t elég bamuló|a. nek „Zergék* HchlUtor
hetségének ; akad is\' képének Kp ily gypnyOrd á n^ovéta* oaimll krétara|aa. Károly egy! pompáa faiiagvá<
nyt válóban < rdetnet a eiegtekinlétrp ea
egy római |páaatorflut ábrázol, kU$n6«n H került kivitelbea. At egén maukaj lisetafs. bár mérváeyból kéaaOI; aa idomitát nsgy^ jó és a pláotikia kivitel impoeans.
A német birodalomban ugyancsak stfc mfiváaa kiállító akadt; de nagyon kevttts birnak eenéatióe munkákat. Berlin, ICdaekta da különösén Dflaae\'dorf van axépjtelietségfl egyének munkál által képvitel ve de ettfc nagyon keváa vaa ettek között ia, kiknek munkál a eaó legszorosabb értelmében véti művészieknek nevezhető,
De nemoaak Nérnetortzágr£Mlehet állítani; bapein aa ötaaet kíáffitó ijemxeiii^ gekről Kár aa, hogy a kiállításba felvet^ oly képeket it, melyele,a köaOoségét guayt* mosolyra indíték, mint a milyenek vo/fafc Makart Saraií Bernhardja, Claopatréja k R*. mako Tegntthoff-ja, (01 v. ezeo UáJlitásrál irt enkkak kön Auettriát 1)! Elgondeiksiídk I hogy a dijak odaítélésénél Initr gondolhatott • magában a jurjr ezen képek látétánéí! A ki- \' állító hiaottaág nagy llibát követett el akkor, midőn aa ilyen munkák kiállitáaát egyáltalán megengedte. Bár tudnánk mott már s kiállitávól egy "általános czikket írói, asea-ban fen tartjuk eat azon időig, mig a kiállítást be néni zárják. Tudjuk, hogy addig nézetünk nem változik, nem változhat meg; mindamellett előre neia akarunk íréi.
Tehát a kiállításul általában majd csak akkor emlékezünk mtg, ba aa befog záratni.!
6\'romnier Sándor.
Különfélék.,
|| I t
— Aa atolaé lietl folytonos eaő^é-1 tek folytán^ a luínt ér\'o»ilhliik a Dráva aoy. nyira megáradt,, hogyí ki ia ontott,! a vi.lsk egy részét tiz alá horiiván. Az időíárás n.ég mindig eaó.. Ma (22.) reggel gyflnyOrü ni.p-migái os időre virradtunk t azt hitiflk. roest már egv ideig meg tea marad ez igy. DedM.j utáu már iámét Ossaegyüllek a fellegek • most borult aa ég. Aa aső tehát ismét töU mint bmonyiot. 4r- E líirre vonalkosólag Mii rakeresUturi levelezőnk a következőket jt\\a*.| E porokat .víz közölt íroml éppen moat ifrtl ba a Mura Keresztur!és Kollátázegba. Midin; a jó gabna termésről írtain tudóaiiásómat »| reményünket a jó boí éa kukoricaa term|* i hpz, mbttegy bajsejtelemmel jegyeatem illegj „ha Itten megtartja" 8 Íme ma minden salpi remény roda van, kukorictáink teljesen tizl alait vannak, táőlőink elrothadnak a mtgl reményünk aem {lehet, hogy a viz tgyhatrjar; apadna,. mert a Dráva ít kiáradt *t Légrad] legnagyobb rátáét vit borítja, mikop-a o io-j rokai olraasuk (áll már.köatégünk it vizbeti áll. Itten megiuutá|ta ájdáaát, de el jt vetti!
— Érieaütf a keszthelyi magy. kir, gazdasági tanintéaet felől. A kesalhelyi n.! kír gaadasági tanintéaet oaélja: a mezŐgiu datági pályára kátaülő ifjakat, mini leeui&j füldbirtokoidkai, bérlőket vagy gaadatiszta- j ket jövő hivatásukra korszerű tudományos valamint gVsikorfaü saakképaéttel it, a gsn daság minden ágában lehetőleg alapeean ero kés/iteni.! A tanfolyam három évre t-*rjeü. Aa első tanévben a tanulók kiválókig gyji-j. korlatilag foglaikoaUtnak a különféle kifogások elsajátítása-végett, e mellett azoii-i ban nebány élőkáezitflnantárgy it adatik elo. A második ét harmadik tauévbona aaaktaa-i tárgyak foglalják el a legtöbb időt. eaekktlj párhuzamottau mindaaáltal a gyakorlat S«j lolytonotan kalló méltatásban résaesül. At első tanév tanulói, a második félévi viasgak befejezése után. — eltérőleg a követkozo taé | éVekre megállapitott oeosatáatól, •— augu«»-tua hó végoig aa intéaelbeu iparadni tartóé-; nak, mely liauúp alatt aaonban ooupán gya kurlali wendeket végétnek. Tanév kOaben aal oltŐ janév j tanulói a karáeeonyi, húsvéti
"l\'l 1 i I ■ ■ . \'
„lladd óétaein meg! éli I moadá 6 hitetlenál mosolyogva és mi mnrevevők, ~hogy a a*icjl őt figyanaeten szemléié, Egysaerre Artlütí ton aromúfe|eaéea komoly lett.
.Lptok Valamit," moudá halkan, „bis* toaan Iáink valamit — agy fárfl kenet, m«ty lángkardot fog."
„Dietórteeeél Istenem a magasban I ki;-áltá a stidó ea^nvedályeeen. keaeit fblemelvtj. Te megkallraiM a kéiaé^baeeett imáját éa Qabiiel kar|á| küldéd megvédeni aa ártatlant 1 Fijtlal ember, eaea jelben győani fogsi Kevés ttilnjdoaoaa a kőnek látta még ra gyogó mályéégeiben aat, a mit te láttál, éé aohMSn látám, De aki látá, annak ember nett árthat, Die*9aég, gazdagság ée hosesu élet auaak {atalnMi éa mínéan ember bo\'dognak fogja hirdetni, Me félj többé alleuMeidtéí uem árthatnak neked. Porba fogod Őket sur tani, gyfiaui fogsa, mitit Dávid és táiítt Sa> lamoe.
„Da igaatágtalantág volna tőlem, M Ont eaea értéket tárgytól us«gfetaianáia| mondá Atherton, mialatt a kOvet aaafdéesk odauyuilá.
„Nem merném ismét magamhoe vetítíjl még ha akarnám la," mo«>dá a ssidó.
Aa ég határoeott, midőn ajehMmeglátj nod engedé. Ojrülj esaranetédeék ái ne tel ledkeaeél mag eeha a negényekrűt ét ayef tnorultakról. oegita rajtok, mint rajiam w-! gitattél, Go nyugodtan válok meg tőled, twrt| tudom, hogy Öauriel kinyújtott kardja alsUH véd ve, vagy I*
Ét ismét mélyen meghatván magk\'i Bálámon Ben Juda el hagy á a* szobit.
„Na, a rendkívüli dolgoknak, raelyeksij átéltem, ^áoudá aa aaredet, aa a iegvendkil kivttlekmka. Be kall issaainam, hogy é etid<S DtegigáaeU. Magamnak it ugy teUaik. Iiegy minden a legstetenasésobboii fog lefolya), hogy a vetaélypok réga és miuden akadály k győzve vén."
,Ea aa én véleményem K* moudá M o rgen asaao ny ság.
éa határozottan biatos vagyok baaaa," (tevé hozzá Béaa reményteljesen, .Lajoa sértetieeUl tog a párbajból
— nézd a daliát termetet áe a nemet vonásokat : — aaonkivűl, hogy kapitány, még lovag isi*
„Miféle nyelveken betaé! ?u — kérdé aaután a fogolytól.
„Beszélem az orotz, tötök éa Iraneaia nyelvet továbbá egy kistó a németet lM
„Mebetaa fiam! te nem fogsz többé ne-ház munkát teljeeitent; gondomat fogom reád fordítani, hogy sortod könoyebült legyen!"
„KőszönOm aram izivetségedet; az ég áldjon meg érte 1 Én sohasem könyörögtem volna kegyelemért, mert eat büszkeségem nem engedte volna, — da így kOsaOnettel fo-gedom."
A fiatal ember aóvár arcaa feléledni látaaott aa Orűmtől éa kOtaOnŐ pil\'antátl ve tett a hasára ée leányára és a következő pillanatban aa épület lépetójéa eltűnt.
. „Adjatok külön taobát ezen fiatal fogolynak — mondá a basa as őrnek — gondoskodjatok illedelmes ápolásról ét élelmezésére. — A börtön ezentúl tárva leta előtte 1 itt fent réndezaetek külön taobát számára ét aMgtiltom, hogy bármi munkát tetjeeilteeee-tek velat*
„Amint paraneeolva 1" — mondá a | hajdú meghajtva magát ét távozott.
„Begy van velem megelégedve kedvet leányom r - kérdé a basa leányától.
„lgee jól, kedvee atyám 1 segíteni embertársunkon főköteletségUnk. Caak még arra bériek, — minthogy most lovászom oiaee — [fedd meg aat a nemet Ifjú* lováaaomnak, ibogy terae még könnyebb legyen í"
„ier leányom! vonuljunk szobáinkba, jOtt imáfd taaghtaaétjSk aa egáta dolgot I"
Apa ét leánya felkeltek és tnobáikba vonultaa viasaa
VL
Daglovtat a baaa leányának lovásza patt. A derék váraaraaetnek első teklat< ire átlátta, hagy a nalal iíma areau kapitányiban egy Möveh szellem(i ífju rejtŐalk, Bátor 4a lovadat fallépése ás tártalgáaa telette lat jatti ssU ét ayetviNaareta, valamint németi a leMamá átég bkibb (afcaaták
k leéajka
aa t§d +
t ■ P" w w 1 i
kakról a hírt, hogy a vidéki ífju eaonlnl lo* vátaa fog lenni; — a gyermek kérő sáavai éa etdeklétei győtlak a lorróu szerető apán ét et taivetsn it engedett egyetlen gyermeke e kívánságának, a kin valóul apai aáerelettel OtÜB^Ott.
A tzerelel át szerelem mégis eltudja ugy vakítani aa embsrtl hogy nem tudja, sőt nem ié sejti, mit rajt a közel jűyő táílya mögött.
A azejrető apa a feletti örömében, liogy leányának egy kivántááát teljeelté és jmsal neki roppant örömet tatvnetf,— nem it (vatta észre, hogy leánya ;a vidéki ifjút aaon pillanattól kezdve, a midőn plőtaOr látta, —j for-róe, kimondhatatlan fonón verette. Szereluio az őrűléseal volt határost Olgának — a tOrük szokások elllnére — atyja megengedte, hogy atabadoii lel é« bejárhat, a hol teUaik kíséreltél vagy puéU kül ia ntegjejenhol«
Egy i gyOnyOrü nyári nap volt. A nap [épen lehajtóban vala és érany stiiiael dtszité tz égen lavÓ netfáay folbácsik széleit; — aa ég kűlOnheo tisiiia vélt. |
A rekkenő bőséget aeylúté aa oaü lan í gyöt, aephlr, mely a gyOnyOrü láp levelei közt törgedeáelt át a cuandet légvonalnak egy kia lendttletet adott.
Olca "köreveién hevert, előtte egy néma | ouoUeh kereteibe telt keaekkel állott éé mélyen megbajtá magát.
.Mondd, hegy lovátaom jöjjön ide r — I SBélvO*^S. j \'íl £ [
A szolga ismét megbajtá magát éa sM élve távoaott.
Néhány n^sodpercá elteltével \'az ajtó iámét kinyílt, rajta egy nyílt tekintetű nyúlánk ifjú lápéit be.
„raraneeolse valamit úrnőm fr kérdé illemmel.
„Nem barátom I" — viseouaá Olga — „paianeeelni aem akarok semmit, de arra.\' kérlek, lágy éaívaa taámomra ée wániödra lovai ayercalei, ki foguuk lo«ágolai|lfl
„Amint paranotolod !■ ssondá Dsglo-víos éa láveatáL
A% agy asgyed óra elteltével Olgáét
JEjo 8klaiuou, a átidó — böld* 8a> latnon sarjadék én mondom neked, hogy nem fog legyŐi ni Old meg, mint Dávid Qó< liáthot jölé meg,
Nem leb« lett bíaonyoa benyomáttél, melyet a asitíó ez tt|M ránk gyakoroltakji szabadulni. .Többé aem mint közönsége* eiubi-r, hsnem lialnt «yj Dávid király hátából saár-maaó l eráteg tim fel előltűna.
Skavninal Morgan etttonytág látaaott a legnágyobb inelt adni. Kérdeai Őt j „Ei valŐl njn Salamon ulódla-e Oa?" „na vagyon,* mondá a astdómékóaág-gal, Eij Salam >ii Ben Juda vagyok, Dávid király Uéládjlt »ó|. Nésaélek meg eat, eat bOlos Sn\'ámotj aéae érinléj ea aa ő fejedelmi keblénjnyugod >M I"
fia rejteti [asabből jelentékeny éptékü drágakövet vd| alŐ, egy ttép, ti agy, jvOrO* opált ódon, llíi, Táuiierü Aiglaiványbau. Bi borealiitt taalagiit ftlgött,
„Esen ditwako ,u mondá ünnepélyét hangonl molyíj a komolyságát miodnyájuuk-nak otátaoi ét saótlan figyelemmel hallgat\' nunk Melleit, L eaou drágakő mindig etalá-dunk kprookás j jflluökeé. |E Ulratnek ék va-leli(egi i w öke, da eáytSertmlnd tltplsó Ki cl flij drágakövet keblén bárdja, em szí nm hirtelen halállal, tem em-, sem \' lédig Isten ! büntető keaé ál< híja, 1 tlau adooiátjyoaá aeküna. En vagy oki tfraaűi i] utolaója 4- neked, lovagiat barátom, ajáad lanaom ereklyémet, mint Ina* gyományll ;Ent i>U birlokánan nem ártl^l el-lenaéged golyój
Allierlou Kezébe veVé a drágakit*et. Oda tolpngtnnl^ | jiat magtakintani.
mondá a asidó, áldott aa, a ki
frtdéki
annak bari ki tal kiui
léésétak kkeg jót, „mélyébaa rejt It valami t meglátja.
Ajharton mindentji figyel de ha m^doy^ nünk, Ikff nak, a jee)ebb luuk képetek laol
Ík adá nekünk a kövhl ét Man néaett világot tüaébe, jikuak el is ktülelt ismer-tssrU példánya u \'opálok-karatuok mellett tem vol iorsaluű mélységeiben va Mtedeáni. Mintán mind visas ailék. Atkertoanak.
yte<|esMi
Utasá.\'
3iüg-ai8i»i
| j ití á jl o másaik BpostepL Mtzö-^fyesea sát. Pro U IgatUjk itt lés
Í, calamltii orvosi íg sít k ék ai 0 I n «k jövóré! — Plátlálják [itt már !iz 11 éi terlkal ^zólőmagol at ós vesskóket, b )gy | li O\'eu mit szétoszt jií az \' elpusztult Tv. él )assinlandó azóllól 1 ii tokosainak, n tjrl s: amerikai aznlló „(jy ikere elleni állj le m varnak. Adnak is m ir aine|ikpí sz4 M* migvst ingyen — ne [küldik postán +• tll uilissal bárinuly »< llósgazimak, dal , oitegyszeifl folyami dujsul kori a nns. fj) dinivel, juiuiszteri in tói. Carljély di, éjt j <1 ld gyökeres vessz ik< t is oléó gépi c»-í< kkel1, mert ezeket b -oltanunk kell já-»i uóllóvosszóinkki I lárositva, mint a \' mQmölcs galyst. Eks éziollóls) v. oltó-a ppel egy nap ezer si itat it briiltba + \' akár a szobában -- de. áxijáh if (illtetve hogy fölt öt felül Ijegyeu mii vessző.
Kezdje hát ak t shell mielőbb, 4 11 írt szóicink kipusz ul imi ugyMtszil i iar : i tk itjókénlés, de n TI» e g e \\ t. e t e 11" i sors könyvébon I
De aki időt n; er: sokat nyer! A >háti ál látási .ví deki sói pedig j|j| i \'ténlk: Első-alsó {n dicson volnánk níii í< i \'ási-törvényhatósáj ;l phyllox inibizlo jok Í sztéléiből szolgáló t). Teend nnk : i |i| iázni, k e ír o s i i hogy lom fit e 4 a ppyllozeraf a r ,nl bizolt letfllete en a ket . ezért, kiírónk nt beuta Imink 1 pÉ rf eg június elején, l^elisperní a 1 [g ép szó\'ŐDen a gyanús pontol a t bejelenteni aj g ranus v |gy ész ejt V ylloxerás poulMkaL G á t n I u i e ek e jedosél addig is pni % felsói pj intéz Ui \'történik. Oá toll i I a saólóvtÜé i tnMlge sát. átlrit\'lt — bsempéskn - - inficiált helyt óli m inkAzokat stb. [
űtfinl Károly, (FolytJ k ív.)
A bécsi nemztttkifzi mükiál-litásril.
I ■ Hrsdt ttitkdésf tas. I-
! HvMaUttác.
]t|t rögtön tzeullliik »o Ötlik I <?gy, Hel| a at Háro e Qlitzláv á|l tal fesiell kén, mbl| a öasze*. kiállítási kéhel leffki<(|npboj«ne| jtt rike.1 Áa Ulétik fosiU, a kittlilő atakijáa ea a liiuvészi egéar, alti János dicnéret ihi> () it képeaik. A otinie k küvolkező: \\Vjal-lenár Atterfiag dán király 1361-Un ai^éá »V tbv Ivároaban (Gotlilánd aalgetlij) betaka áj ladi Itarespl." A törtékeim! k|a lllutltá| lulul itt lóirjúk a történeti adatot és ez
< U {aégáa, hégy a kéjJ ld legyen Wta:
„IV. Waldomar üád király 1361 lka I le ihland nigetét haj ival ét ni gy csaéat I ic yverette! [megszálló itji], hogy a gaaua| 1 V bhy károt meghódi sa Két < óree ü»|ö-i it >en megverte a got ilandokat, 4 főváros-. I oi kNélsdaü, ennek falai előtt rij másik
< m pttof — mely polg tit kból állott — sntij \\ pi t és erőhatalommal v > nut bé Wi-hy
ií király eautáu a viaá téren három nsjgy t >i nát jillittalon fel, D e) ^ket a bennlakók í j ra alatt aranynyal ás eattsttellmegtOlléiil I 0 elesek vo lak, bogjba városukat lovábbi i ii kmányolátiól mega ts ták óvni. ;E* még. tlitént de a várót « J lőtől keadve unod i il ább anyagilag tűly id U éa má mér otak 1 ii helység áll helyén.1
- . ■ ■•--■*—H--
8 t< mir kombéló ménoi te i lovagoltak ki a v it lerilmbőlij
Szpllantjl Haladtai: k gymA* mellett ét e ) \' fékmrhu hátraha|fé
ia utáu I egy ken- I
19 tét .értek.
Olga leugrott 16\' ár II aal mváaaán M á tdtn, egy kuloiot Vi tt ki aaehjlből, a l e-ri 11 ajtaját felovitá és a ind Hot téti belépti k. „Rötd e fához á I jvakat á jOjj ú á-;
n «11 -4- taóll Olga,
D^gloviet ugy esel tkodét t et otekt ly ti v illájára követte urnojé . ,
„Sa látod barátén a bárén kerté, n é y be Makit atyámnak 11- nokenjjvan m< g-e fedve! a bemenet; 4- de ne fejj aemirit, c a i jój), mosi ugy tinpt livülünkjaenki it As ifjtt válasz nélkl I kövttlrf a leáu t,
- talán nem is\' ügyelt t avaira, éeaméi I a-zi ji ba tévelyegtek,
(Folyt, kí) v.) ,
Bi|lct Salaikon opálja.
.Piartla II tnir jr atjtrl tal parbáj • tértárn w. (Fbly^iát.)
| „flüvökl, mbndá (, midőn Albert m ki nini valódi guulleu at a zsidó előli! I >l-ál t és Uezét nyujtá, tait »a gyengén mi r-: tt | ítotu „jövök fiatal\' n egmentŐm, Onn ik mh;kűefuni nagvlelkű i illót. Del eaeitati;, • ! ta p esebtnn feküdnék Ittál a ama liaá kabti ja! : eb it, elesve a gónyolódók kezei áakl mii t-Isi K f Onuekj bántalma i.li gyen a Wgélyé t, mfll .-ei nolwnn ön előtti t üjosen llkgenbe t, nllu tot|. Aat mondják i városblm hogy Gal irait t Out holnap Jdeg Ili, és bogk; aeméíi s<tm meilhetl Ont meg. K pott máf tőle tu
dépláitLl"
„1 an", mondá A bertou kevélyek, „n uar vagyok én oly kdnnyaii | mégdl. m /. mii it Q gondolja. Já lk ea, vM^ kit-Ur játaainak I* í
„H isoulóan saólt I évid", meodá a ndl Un mpéfyeten, „ml^Ml kivooiHá!OéliM^ | Itt agy MitaL Ne At lam, na^.ágál ól ti | r tal rqyl MúateléálL. lem lég lj|gyBB
J^ Wil\'^ "\' *m igényt
0 éMfl Wk a gnaéaaán HOiHÜ felagy • ^JiLUjtieit—I, avjaéhrtautl "titr és ün-..iiiim"**™1 ti kHikwi »(|iwi. A tanév ok gL|ii| lk> ksaéédik éi juiw 14 3t-é»g i^, «ihI (Hé« pa4t, aaiat latnabb ea
mI MlMk m ««ni lerjaaataMk ki g Waiáa ok téka* U Ui UMtt • qpaa • hé H-* tart. Félév ktebea felvétel
rtrténtk A iteialénot tanulói rnfank,
abek Vagy vossdágnk lofeotaok. — Ki
1 mmíimAii mén tuu óképon WtéMii
tartósak iumt«iai: i) 1 jé tikárral eiga\'t legalább kai gyamaaiiuai, Ut rtáJ^ eketai kai polgári bkolai oeatályt 2 ^ iti**m atafeviaaloié i; 6 hogy életkorának 1» évéi bet&löttt ée n>«it|«i lentalkaltal " mt . é a Mvételre jelentkező a szülék vagy
anoa utabei* uyilaUoaalát ia tartozik kagy «Mk neki aa intézet\' lálo-^.■eaei mogeagedik aa ittléte alatt a szüksé-feasáktt eUitjik. Kende* tanulók ul aa tleó tiü\'.\'v otbagy áaával közvetlenül a második uw*etre kivátoloaeu olyanok ia vitatnak fel, wk a gyniuMÍuaui vagy rtáliakolai tanfo-tysa stkeree bet\'eiezese után legalább egy a |atdaaági gyakorlatban Aöliött évről mulattatnak fel hitele* bizonyítványt, Utóbbi bi-áauyitvány melleti azonban ax iatézetbe lé-péeök eiöit aa ümim gaadaaágí gyakorlatból vmaga tételére kötelezettnek, b)Réndki\\üli tanulók uJ azok tekiatetuak, kik a rendes la-unióknak előirt alőképaettaégnél kevaeebb ia-koiai előképzettséggel bírnak. Ezek a mony-i \\ i»rgiaii, tormészelianj vegytau éa termé* ■teirajz tállatUu, növény tau és áaványtau) alapvonalaiból fölvételi v izagál lenni a ez iránt kellőleg Mas ereit kertlmökei aa igazgatóiágnál idojekorán benyújtani lartoaeak. A reiidee tanulókra vonatkozó fölvételi feltétéit* 2., 3. éa 4. pontja a rendkívüli tanulókra iK-ave iá kütelezó. c) A vendéghallgatók ia koai előképzettsége nem vétetik aaoroe bírálat alá. L*e*k vizsgákat uem teeanek áe rabdtM bizonyít vám ra igényt nem taitbiattnak, utáakU önben aaonbaa a laointénet egyébb aabáíy aibot alkalmazkodni köteletek. d. Miu-áéii oly esetben, melyre nézve itt felsorolt pöiuoialokyau haiáruaolt szabály nem fog-uittuk, a tanári azek határos. Minden félév «égéu viiagák tartatnak, melyek eredrné-aiarál aa iáiétól lanaiója télévenkint bizo-eritvánft nyer Az "gáza tanfolyam aikerea kavfgiáae után a rendes tanulónak mindeu larabbi akadály nélkül, a rendkívüliek pe-iig a lent említeti módosatok alatt végbiao-ayitvény adatik ki aa öaazea a tauíntéaeten régtett tanulmányokból. Tau- áa ösztöndíjak. A tanintézet minden\' tannlóia évenkint 40 A ürudijl fizet. Ezen Összegből S0( fit legott a tokásnál, 80 frt pádig legkésőbb aa o^ő téiévl vitagák előtt ÍÍaet«nd5. — Ezenkívül u eiaá áa második ttanérbeu évebkint 6 frt laboratóriumi dlj, minden telérban pedig 2 frt*oivaaótermi járuléjk ázeteodí. Szegényebb ao;aa tana lók uak )ó ei&meuetei, kitüoő aaor galom ée példáé magavinalet- alapján a tanári karnak a um. földmtveláai-, ijwr ás keras-k#iekked»ioiUgyi minisztériumnál tett ajánlatira aa emiitett taaídij egészben, vagy réaz-kaa eiengedtetik. Oiwágoe alapból 6 öaztön-díj ria egyenkint 150 faijával renüaasreaitse. Vegén alapitvány ok tptján szintén több száz frt adatik ki; esek kflaOtt a JVUé»B-féle sztötid\'j aa.alapító megltagyáaa folytán csu-các erre érdemesnek nyilvánitott helvét hit-ikiiáMi tanuló állal nyerhető el. Eaenkivfll at öeaaee m. kir gat jaaági tanintinetek hall-ga ói at évenkínt 3Q0 frtnyi Oaáky Petro-aviia giófnO által alapított 0atl0ndi|ra folya-dhatnak, melyről ja pályásat [üresedések eselidoríl-időre közhírré tétetik. Minden tanévbro szükség szerint tartandó nagyobb tanulmányi kirándulásaikban a tanulók kiviét nélkül réezt venni kötelezve lévén, aa sete! járó költaégeketl melyek éaétröi-eaetre
tMrt msgAllapUutaak, aa illt^k viaalk. $V tp alatt rendaaabályek aa btátatbe felvett íja-nulónak ktnaiáa alkalmával káabeaittetaák, miáltal aa • rendestbályok aaigoryt megtar-láaárt kötélmagíl Aa iátézeú Utalók átállás és ellátásnak aa ületO! igéareákat ké-ptat havi költaáge mintegy 26+36 frt atn* kott lenni. — Aa elkelyetésrenfxre a »«ijl k vagy gyámok aataélyaa megjelenése s in-tétktáéee fölötte kívánatos. Aa el«5 évet la-nulók Muuka-egyetruba viselésére kölaita* vék. A keaatkalyi u). kir. gttdakági taait-tétet igeagalóaága.
— A tágráll értek éa Temesvár várotau Mibálovits J. zágrábi bi^or-nokérsektől Ormós f&ispáo a centennánum alkalmából a követkteO táviratot vette: Zágráb, 1882 évi ateptomber hé 18 án. Bérpá-láai körntamat belejetvén. aietek Temesvár vár oai szerelve tiazteŰ összes polgár társaimnak
| a jelen saáatdévee Ünnepély alkalmára Iégeti vélyesb üdvöalel mellett legbeuaöbb <ate-reucaekivánattmat általad ezennel kifejteni, éljen t király I éljent ktaaée mindkettőnek védstárnyti alatt állja ás oltalmazza a jé latén e uemea vároel í Mibálovits Jóasef.
— át álltad klvstslaeksk, altisttek és hivttaíazolgák nyugdijaxáaáról •tó ló törvényjavaslatot aa egyee aaakmiaiat-teriumok most tárgyalják. A nyugdíjasáét nem aa Állam bevételeiből, hanem a hivatalnokok tiesti járulékaiból alakítandó nyugdíjalapból fogják tedeani; a nyflgdijtlepntk a moat azolgálatban levő állami tisstvieelók oly képen leaznek réaaesai, hogy ta állam aa eaek által a nyugdíjra bentetett összegből at alkotandó nyugdijalapba bizonyos évi százalék befizetéseketItefcnd. Különösen kedvező határosmányökat tartalmaz t javaslat at 0a-vegyi nyugdijakra e aa árvák tlláláaára néave, valamint abban a nagy előnyben ia réeaeeiti t tisztviselőket, hogy a nyugdíj kiszabásánál a nyugdíj képességhez megkívántató tia éven felül minden év asámitani log.
— A Péwett aaaegJelenO „Népta-noda" cximü nevalás*oklttáaügyi hetilap most lápatt 16. évfolytmábt. £zet laoflgyi lap Schntidtr István pécsi tanító satrkeaaláae alatt kitünOtn tölti be hivatáaát éa teljteen megérdemli aa<|p meleg pártoláat, melyben a tanitóvilág részéről réatesül. Tu hónapon jelen meg saept—juDÍnaíg. EJŐfizetéai ára 4 fi Ajánljuk a tanítók figyalmébe.
Egy pj mappa. Hogy t pán aalávok minő ábrándokat táplálnak s keleti kérdés megoldáaa \'tárgyában, iarról jalltmaő felvilágosítást ad a üovoje Wrtmja konaltn-tinápolyi levelezője, ki aa ottani oroaa nagy-kOve\'aégnek is rendes hivatalnoka. Levelező a keleti kérdés megoldására következő torvet boa javealatba : Ausztria Magy arország megkapja Boaznia Herczegovinát, Maczedó-niát, Thrácziát és Konatantiuápolyt; Albánia önálló fejedelemség lesz, ólán valamelyik olaea kir. bercteggel; Bulgária, Keletrumé-Ha, Szerbia áe Monttnegro külön államot al-kútnak ama saláv Bjalkán-fejedelem alatt, t ki et állásra a legméltóbb, -t esetleg é délszláv állam koronáját egy osztrák Í5herta*g-nek ajánlják fal Ezért Auaztria-Magyaror-aaág Erdély éa Bukovina tartományokat Romániának engedi át. így t Hohentollerek ifjabb ágt alatt nagy terjedelmű román királyság log alakulni, msly a német befolyás körébe ősik. Anglia megkapja Egyplomot, Francaiaország Sziriát. Tunisz francuá, Tri-polisz olast tartomány lest. Ortstorazágnak\' jut Arméuia, Görögországnak pedig t Szigettenger. A törökök megtartják Antloliátt t asnltán tetszésére hagyatík, hogy Komát, Brossát vagy Saairnát válaasta székhelyévé. E fellengzős osztozkodási terv, t mint mondják, Nelidow nagykövettől származik. — Ea azonban alig hihető, mert e tervben Orost-
traaáa yéitáai kák] mértékben nyeri k <
T;a kf
Odeatából irják Tegnap óta aa itjen totUágba® van. ját .Blszászj ctimá lerábau .ball még ennek konstaiáiiajli oda törekedett ng r tonaság elzárja és leHőtleltniUe, ut rába esett és nátg aa ia nOvelte, uqgj gönyök tat a liir koleraesét forutlt hogy Chkrkow yi tok fótdaltok elő.
leaőnk : Pécaft Íeáoyrab|ás kijér nő, ki tton oaélb^l
J na M*k aránylag aaM jy (légiiáat
aompoly|ott Péca rüít is neki liáródi
faaStoal
szerű jflvöt csakhamar „igéntl1 szülői házakat.
trwiiiMágM a. iptoiáber II iki keleti I: tkoeság legnagyobb ia| a-; imeatakakatesábeá k ró idégjőben egy perta lo-, kösegésiaégi rendőri ég ta ttáo minden érővel ko, liogy a vendéglőt I halott ruhaoesaflít) nt nap más öt agyén!kc dt. Aa iSgatottságotj ■ Dtboesanból érkező
lr-
hotlák, hogy ott | U kb elő. j Végre mecemftjl k, isában színién kolerte le
— lalá Éi i ^ Bal A maréi írja , le
ttáokbta háromizo ott meg. Egy ismereti ÍOttjla a fővárosból] hqgy
néhány azép aerdu ő leányt megazOktaat
iitczálu ide a tova. jSi 14 évea leányi rábiiloi,
hogy vals a iovátc ibt utaznnak, hol ka j
azámukra. A leáni ok mondtak és odaliagy ák
Másnap
Aa ezredes ngy náaott ki, mintha mondani akaita volna : „így vélekedtek iti nők mindig,tt de könnyen magérthető okból el-oyomá ezen megjegyzést Histoa mindeut helyben kellett hagyni, mi a hangulatit ezeo itomorn érákban emaílé.
„Hadd kiaértsnm meg még egymar aa opálbt nézni!" mondá Morgan teetonyság Atherloo átadá neki a .drágakövet. Sokáig nézett bele, de sóhajtva álíitá, hogy aammi, de épen aemai sem látható benoe. Mindnyájan megtekintettük még egyaaer a rsrátskövei, de legjobb akaratunk .daczára saa (áthatánk benne valaflút ;
h(j»tobaság 1" mo&dá aa ozrtdta, .kép-tatot játéka Lajta! A kőnek eaodálttra-•éitá féuye van, dt imélytágtábtn minden isaaefolv éa semmi hátárototl aem látható ketatr \' i > ;.
„Vem aztbad el felejtenie, etredes, togj tu láttáik benne, Mintha óság most is <r*4t MÜ volna. Tejfehér két, biborasinQ sarúdei, görbe bailástt| mint keleti kard, tytoem mint t damaSkusi hirte kardok.
az különös, hogy moel nem látok sem-** w.\' mondá tsüggedten .\'
„Taláá jobb, ba nem látja miodig," ***4a M«rgáo aasaooyséf. „Igen minden-**9*ee Maae ét elvtstteaá rejtelmes hatalmát ttóut\'r\'ttvé bottá a tik könny I kieaékeay-
glh ima tág van I kiáliá Alberton. Tu-^ mmmm nem aaaládiak, épen most iát-ftt mM }"
A ttéMMaáabta valé hito ssiadta perez-^\'sked^j látoaott Majd oly bétakodé Wma. ki most at epált vtvé és „Hadd akasoeaam én a nyakadra, ne j *eg iéie aolia seea, Ltját.* bpirsK, mtdőn a vörüa malagtt tyaka Maé e-te. — Eeta pdtanaikat látoga-^ liftetai — egy ar és a» Uigy, a jénigaak birtokosai kis leányak-^ A MIM atmmé k«Ma benyomást nem r aavteiab rtám, dt a ^armtk oly aa f *< toNMUs vöít, aeág a% láütm. Bajt ^ ***** Mé SMMé - at a kadvea b » abaia AésémImI
Miután egy ideig tnyjt Ölében Olt, engedelmet kért t kis Cseczil, (ez volt neve) hogy a azobábán járkálbaaaon. mindnyájan kitártuk elébt karunkat, „fcn hozzám jöjj. Nem — én boaaám I - hangzott mindenfelől. — De mindenkitől elszaladt, mig Atherton-boa érkezett, kinek ntvetve karjaiba vtté magát Aa térdére omolta, hol aaŐkt fejecskéjét keblére htjtá, melyen már akkor a zsidó opálja nyugodott
„Mindig ugy vaa," nevetett Morgan ezredes, „gyermekek t férfiakat jobban aaere-tik, mint a hölgyeket I Mindig igy táptaa-toltam.\'
,Okt igen egyatrü," jegyaé meg Ta-liaferro assaooság ; mi tők egész nap t gyermekek kOrfll vagyunk, rendre utaaitfuk Okét, t miért ia kerülni aaeretnek néha miot a korlátot A férfiak oaak akkor látják, ha idejOk van rélök játszani, vagy kis a|ándé-kokat boaoi számukra. Biaotyoetn aa lesz oka aa olOezeretotaok.
, Van e msgyarátalbau lögioa,■ mondá aa eartdesL ade ttért még sem aktnwliák, • bogy minden ellenvelée nélkül elfogadjuk Hittan csak a férfiak nagyobb dslejseségét kellene feltmlitonünk."
„Parsne" mondá Talifarro asmopyság nevetve. Ooök férfiak elég hiúk, önmaguk-ról ilyaa képtelenséget etbiuni."
A kis Geeail most iámét a földön állt agy tattal mtllttt, melyen több könyv feküdt. QOmbOlB ktrojkájába vett egyet, At htrtonhoa czipelé ée mintán fOlnyitá picti aljaival, egy mtonyoekelyre mulatva, mondá, ngy mint tőle leheteti: „Ohraani, olvasni t* ffOh Ceoail, nem azabad aa urtt {ártatlanod I figyelmeatoté áayjt. „Minői ideje no-ked előolvásni."
„Olvasni I0 isméié mégis t gyermek eaelé hangon ét Lajtos ntvtlve vtvé a Oayvti ás a mtgjelnt helyre lakisit. tfTu-dományos mf ta, ab hsrotsfalm. Nem let-aatnék aeked ■
De aratvonáaai toyaamri megváltoauk. Folytoaoean néztem ma ée aammi ssan kaki figyslmsast. Valami a klayvksa As igy simái és hflilhuiül a«é« lé-
fflgen !u felett
ülők aggódi
lo-
kerea
gyermekeiket,| de ii tind \' hasztalan voll. egyik saOkevény I átyja, végre tton goo latra jöti,;hogy a megy at álltmáahoa k ér dezŐskö^ui/ hdgy ■ am láttak-e ott bazopló ultsokat. Nsgv ba nulalára, bit látja huf •egy áitee némber tarjáin, kijsemmikép i akarja elereszteni nagn mellől a leányok Sőt «b elcaábitott nreráwkalj ia saidalmakni ketdték megtoeBf jükel, hogy miért a hagyják őket a jé nénéjvel elmenni A oost nő, ki náiljá elérve gondolta, már gyst is váltott álét zatsí asámára, de mit láda, hogy aljas n alekfdeto napfényre ia rült, hirtelen ngyj eltűnt, bágy senki i ai tudtt hovt. A leu yok mindén kérés dacsára nem mondják meg hogy hol [voltak egy akp.
I— A tej-tr ram el éti: áe értékeaijáai vistonyok ttnulmá lyozást végett Egén Kde borostyánkői hirtqkoa a földmiveiési mininter raegbitáaából beutai u aa oraaág felső megyui, Erdélyt éa t Iduol ituli kerületet — Tanul mányi útiénak céi Ija, hogy a létező viano-nyok felől slajpos t íjékoaáat nyervén, réeSle-tea fSltntást Pgyii srra nécve, hogy a tejtermelés, illetőleg i tej feldolgozása lekinte-tében,mily intéakep aekre volta szükség, hqgy ezen fontos gázdát ági Iparág jdenlálíaégé nek meglelelö Ital lleteÜ nymjtn. — Gramméi Qdvötölváo al 1 o. máoy eaen intéakedéáét, ta érdekeltek figy< ImAbe ajánljuk.
Magy u- FÓfd tug. 19-iki sz
j f- Rötld klrek. A ctári eeilálot nagy lelkesédéaakl fogadták Moszkvában. Tálát minden nak obb baj jáélkül fog meg-történhetni t koréi ázás jünnepélye. — Oróf Károlyt Sánjdor [Romániába utatik al br-atág gazdasági h iszony tiaak tanulumttro-sásáét. 4-1 If|> Oici I Rádty Gadtonntlj bén védelmi nunjatem való kmtvsstotéss a lég-köt elebbi íntpokUa i várhaló.! — A Somogyi könyvtárt most ia állítják BadaneatrŐII fiko-gedrt. Henszél nann Imre kitűnő jrégé azünk felügyelete áh tt Székesféhérvárott megkezdték kz ája ásókat. 4- Némei pjasdió játékosok taManat előadásokat aa obérán-tnergaui ptssiójáUlt ik mintájára Devecaerb >n — Aradon-egy khi pilon orvul megiámau ta Caiky Károly vár>ei tanáemokot a iör megsturtai A me|é iylet indoltául, mini szelik valámi adóu ;y snolgáli. — A brakl; ni hitsaénok KOOOé dollár jöiledelmet stei évenkínt; Dnn céeélne egy péesi ni miatt reL — Egnretem elállítása érdekében settek Posspaybtn — A kivándorlás ilg
ben, mely a kedvező évjÉMaánjU fslvidékrll nagé mérvjjkeí olt, ei qnéket mi tartatni t
TI"
ilalentabat. —|
Irodaiam
Aa iMb k*am ntvak apfi nlill ialfc ! »sr> liijrtinaillallf
pe vadé azt li toeai közzé:
. I _ Aa arnágw védegylet t jkOvttktzÓ pQfátal A fíévi afépleaber 6-áií megtárt ott igtaga-tóaági Ólét halározalálíÖj aa alá|ibi pályásat téleik köoé. — Kívántatik egy á vadáantt köráboo előfordulj\' tárgrak, aUavak, va-dásiati kiqméatá corriet megitotározáaáhöz alkamaa jVadáatmáeaójar11, Mfar nyelvet azerjtesztvei a meptlflÁHott kmyéa magyar tuMÓ uláft a meghatáioaáa atkbaíoa körül-ii ásóval sját egyes vid^ekeai h^anaált ki-fejtáéeek helyes vagy belylelái láanálttá nak; indokolt fejtegetésével. A régész műhöz tüggplékul a megállapilott mteavak áa a sorob belől azoknak nétaet nysmtn (való meg-haŰrotáaaiiíeaalolandók.lA legjobbnak itélt éa absdttt btéiostl bíró mű M artamjrtli aa utána viszenylag legjobb 20 arannyaliutalmaziatik. A nleunyifajan a bíráló jiirotteég agy találná, hogt a két legjobbnak kaiéit U egymást kiegMzithMtió: az«rtők! kölelnek Jműveiket eggyé olvsaztani. A pályanyerms munka tn lajdaijogá jaa egyéaü[etr marad; a tiszta jövedelem fSajeréazo a szerzőt illsiL A pályaműnek fölött a magyar mdomáaraa kktdemia a aa aOiwgoa m. vadászati TOdegylet" tágjaiból alakulandó vegyek bizottság log ítélni A páty Stefi vek sz egriéi i£ntgatóaágáltf>t (Buiápeal natvani ulcta nemtéai Cannó II. emeíei) ckimttndOk. Beküldési ihttáfidő 1883
SPORT.
et tr* Ulé-
nyslsi látmoM, mig ás homlokát ösaaeiiu tgolkt érezvén liiag
Alberton nem vsvé éti re
tyét Miadia szót havason előas nyúlt i A jgyermeW elíiap; viaszaiért atyjálioa. és tovább aívtsoti
nIgan érdekéi 1 találhatott a könyvLei mondá Mornn ka asaoay koztá lépve] j 0 ia mint én figydmtstn stemléjá
6. de sebeeoo botjvé
köqyvet és tt a sál Jra visssatelte, mirojni kor oly mozgókat j arczkifejezéae azjlá majdiiom njsgkOvft l lett Mihelyt t Ifiloj;a tók a hátai elhaga Ik, kérte Lajos sa ez dáel, hogy knuttMa meg neki piatlolyajt
Ámbár még i em valt bizonyos, jho^ párbaj láeaj Morgai ezredes mégis tg} hajjal boaáitlő pia: tolysii Még mindig volt a félelem, Uc jy vér nélkül el Int malik j
Hégi aímtcath Ü párbajpiastolyok jerdá-ntk, saéntn ozüstn I kirakvs; még aa |»|-t-des aty jáéi vollakl Elhagyók a \'
Dadának, IB82. évi, Nádaely Hartnci a. da a. li titkár.
Ilág1 ciinü kiváló újsnbtnaB—25-ík áilalaüiál megszokott Bór, ki állandóan I* réatére, betejezés-tékoa, t ki nyer11 et. ke J^fkifi legjelesebb k német éeTutnaia ia folymntlBtn van. ismeri
év, iNbsmhsr 31-iko. szeptember 6-án. Ifj gr k, elnök.1 Egerváry Oyj
, I - JA »Hegé ii y etépfirodmmi folyóiratbt füiet jelent meg aa e | jelef iardalommalj Jók döl^ózikj t „Regényvili hez közel vissi ^Egy regényét E liiunka egj ujaim mfiveiuék, mtlyi nyeltre át Qltttéeá mi
„F. pé Gyújtó IstbtlljL isuiérá és kedvtlt „A múllak árnyal" ct regénye, bcfejetéeét ia vessaflk t fQtátekben Pieraoioaüllantini Öra-zía, jbirueves olasz irstiő „Lima" ct. anép léleitani regénye, befHettével (Msrlit E. a btzankban ia köikodvnltaégnel^ Örvendő né-nietj|.regényiró lágnjaap . D»űf«aL „4a ispán ostlMje" ci. regényt lAsli t í Jft^;ékyviIágM gyors egymásutánban j nagy folytatásokban. Roségget egy pikerültj rajza : dilikor Jancsi a Mfcsánalt levelet i-j)ré» .Jpálitly" cz. fraupzia humoré ák még vailozajoáábbá tasak e faiatok tartalmát iBat, midmi a kötöDség az uti idéjiy bejillával olvaamlny után néa melffol télit Miéit i^tgipviditoa.E- aSgaiáál-hátunk jobbat máltohljat éa jaimbbetl mint a „Regényvilag*-ot^ mely; valóbait! mégérdemli, uogv minden magyar ásalád omtsé jasztalát distilse. Stembea avval a atélnámos ajéál-gat fissal, mailjei házalók és libittéetk t kO aöneégrt oéht e legs^tblmeaébbi tartalmú lapokát rá erőazaltol)ák j— | valólmn jó szolgálatot vélünk a Honi szépirodájoip. érdekében leljmitoni, áiidőri kOsOuaégüük fegyelmét ismételve t derék; folyóiratra iránjjrozxük, mely a legkiválóbb haaai irak műveit köah. L-g-kötelebb input meg e Itp QI évlelyauia. melynek réazletaaebb előrajsát legkdtelebb fogiák t kiadók kparebooaálani. Egy elf re csak any-nyit jegytlUik meg, hogy Jraa Már most írja „A poklon keresttül" éf. págynbb re- | gényét e lap néstére. Muiatvétivazámot éa i réaaletOs elénjjtát kiváoslrt háj kinek küld t kiadóhivatal:) Révai Testvérik könyvke rtskedése Budapesten IV. Váafiutotk IL sa. ,
. íjr ~m lnihi i il li m lm
A tagy-kanaaai taliBardsi vadásasáita lat bértoééket tartozó vártai amOségnak a sáncai és rémei al kátOU el tertlő réate t hó 10-án t tilalom alél laUaabodiHatváa, anon egy-két nap, nug an di kedvenett, többpns kés próbált itt szerencsét A várt siker attn-ban kimar adott; ezen a területen, a hol más években oly aok volt anyui, moat alig egy-kettő találtatott; foglyot \'ia többet vártai* ; as egéaabto mintegy 3 ompttot vartok fol, eaek is nagyot rebbenŐeek voltak. Fflrj, daczára a íköliözködéti időetnkntk, még legtöbb mutatkozott: valóban kár aoeo terület miatt a két tárattlnt kfleti veraengéantk. Nézetem aSerint leg&dvösebb ieat a területet (elosztani, Így legalább mindegyik vadásétárm-Itt nOvaltt fogja t maga vadállományát ás I nem ke l egymásra limitáltak a oly áJdo-aatoktl bennünk, melyek legkevésbé seaáll-ntk arányban a nyújtott vndám álvtattokkal.
| . Kárcatg testvérek béHstábm tartóté ! láriczi nnatiáa t főbérlő urak szívességéből I a napokban Téth Lajos Ügyvéd és dr. Szőkére* József urak vadámiakj borrendum dictu! som számyaa, sem futó uem került a caélgomhra.
■ e
Mily máakép áll a vadállomány Vts-megyébtn I Veszter Imre nrsaággyOláti képviselő a, kiről mnlitottflk, hogy a mult napok ban • Roboocaa rándult colfogájt Szájbélyi Gy ulához, egy tápon a Hángazdávzl 64 darab foglyot lőttek.\' Ast irja.s képviselő ar, hogy ott annyi a jfogoly, mint nálunk t veréb a taoyi a nyu\', hogy egy Magnyttot-ván, fótiéban felriaszt még hármat-négyet áe hogy egy nap több nyal tgrik ott fel/ mint a hány fiskália van óéinak a kamara tart• tetáo (pedig et ngytotank aok vas.) íj n
Pálfy Elek urnái a napokban tartatott meg a már jekett vadé ast ; 2 őabak teriltetett le, t vtdáaaatot megrontstla aa eső, ezen kárielbttlen és kiasáaiUiaUta elieaságt nemosak a sport l^edvtléanek, de aegölO betűje a szőlőterméshez kötött reménymnkntk is. Tossák t kormánynak tzaquálni mllő-váltságot 1
Élez és tréfa.
Mond csak Károly, hogy tn lehet t nagynéninek űzi mondani hogy ő ostoba ? tant-na! menj éa moad toki hogy sajnálod l Károly a nagynénihez: Kedves nagynéni, nt haragudjál, én nagyon sajnálom hogy ostoba , rHJ 1 l l
Bankár: Én nem lobotok róla da agy találom, kogy ezen W. ar festménye nem aás uyomuiult, másolásnál.
S-gjr ar: Ea sok I r- Tudja-e On aram hogy éu vagyok mLt W.... .
Btn kár: 0 akkor ezer boosénalet kérek/ de hiszen én a legkevesebbet sem ér-tok a festétzelhei áe ostk nt beetélea ait clubban ás kávéhátakban hallottam éa hallok másoktól; v ITí
Biztosítlak kedves férjem, hogy leg-otflsóbhaa főz at ember, na magát aaigoraan a Mtkáoakolyvhot tartja.! A könyvben mit-deki. megvan mit ée mennyit kell valamely aüjeuiényliez atb. venni.
£h utooj a kOny vaddal, aa parana benn vana mit áa mtntyit keli hoazá venni de hogy h o*n n é t, as sohasem áll ott
Tanárt Éppen most mondá aa egyik bojtárja, liogy a fekete juhok eokkaJ keve.
mentünk,
kis háloB Mjáhot
golyóitat ftffogjs. j^z ezredes ktdvtuot^ol
hátat és mj mely( majdlt
f;á|a köveldlt bem Uuket { máat meglő agyvartken — .1 irtdea," ffOgy kisérlMot slarok len lásik piaztályt ás barátunk
teásik
„egy, kettőJ
"K *
smtn, 0* .
ptmna könyv
ar
kiáltá Alin lenni.. Vegye itt olvassonl
árotJ.n
Midőil a „hármat" Imomjja, mindke Ion ama fáhoa jlÖvünkl ae kértm JÍŐjjOn oly ím-beeeo, mini lehel, imprt s mit tudni sktmk, tt, hogy eébtaobblm lövök-e {én, mint dn\\B ,A kéllő szóra késien Iseatk — a -ról bialoa lelied; monuá aa strtdka, oly álláibt vetvt magM, mipll a Bonaparte bőaeijiek egyike lenne.
Kéazok valárjakj. Mögéjük álltam. o|ert már gyakrán halldtti m, hogy golyók oh ialt röpülnek, apt pisütdlyi tövék repednek ia. De pdrttajaál miégr aoljaei i vállam jolon. — E gy, kdltC, három I „Hárt mnál" kél lö«éa dtÜl el, dt irlhatődn kivehető voll, hogy egyik tlObH mint ^ 4A*ik §
„BisaU előre előbb fogói
lőni
re Alkerinn
mi gmóndtam önnek, b fy In nem k>g vigyátin,"
A hat láb magas, aéloa vállú jetredss, moaolyogval nézett le t; kit Ailrrtenrt.
„Ön jói lOtt Alberton! Éé igákén laaau voltam egy] kicíit. De kűlOtbeá npin vehell JLel velem.
„Fogtdjttak, kogy t tárgytl iánleke-aabbé tegyék, jagy anipy dollárbt.] kiáká Alberton .Fogadok, hogy tiaater kdtül ki-letosater fagek hamarább lőti, mintj ön."
„Áll Iv kiáltá az etrtdás. pfiljr Lnvssán elvet^iteaétn) t tagadást de Iáiéi fogja, hogy épenaéggtl pabetslían." |
Megkezdték t prélbát Aa mnadseatk részben Oripnére, részbtti mtgaaég^eiitáeárt
— azerelte fiatal barátját éa büjzke tolt reá, dt bOsaks poll saját lövésére il 4-1 Atkaion uem omk kilaaotaaér, 4a niiim a tiastar hamarább lőtt, mini ver»en)jtánja.; jsjemlálo* más| eebaesbbmi lőtt, miat aaj fvwles ~ mindig hibillaanl ás bajaarább.
„Így, aar^dss, ha mo4k tat meg akarja vizájfrálni, ugy miod«*yik íjűvmQjww lógja betme találni l| — „TéaliáetM^ «ítávdh ságnál nem lelet a löjéil elhó»ázni, Igob, itt vannak goljróink — egy e^éak j^yűjta-méuy.M
„E»redea, l igaaaág saarint I volna la, ba ezen Qalbrailh<|t megölném } TafánmLtOlOm, ha kéayaaerit, jiogy itlálkottaam vébfi"
4Hogy igjízaágoi vplnátk I Hát mit gondol Ont*
INem barátkoaliatom meg atonj gondolattal, hogy igwáágoa legyen, |egy embert megölni, babérUárbajban ia Hfa-t 4fVaa tiak-e gytrmeka? Szükaége^e hogy I éleiben | maradjon f4 j
„Peraie, (iógy jó polaa I jHaj át néni Oalbrkithot, haaom aa jgéitaj goneea ivadékot kiirtaná, tiatl nagi éa foujios aáolgálá* lot íáijne a kObyéknek 3j^yik»kiaém ala
— agéaa kOlOfOs ftjt embereknek i- atk-kai ,t5ab leendőjük van aa, ivás^l, látásáé-aalt ;\'véaaakadémal ssmmini még beáaületos k Ulelaaeéget la ^lalkatauHl magukra. Mindnyájan együtt llaak a MMtkÉsbk módon. Hs jjgjbs^ a mit besaélakk, agy (átdvbrnyáa-aák ad egéaa ájet orgiákban, af
valakSro öétvje,
tény országokban nineaenfk mogengadva. A legöregebbik, Bob, pár árral aaalőtt balt mag egy csörgő kígyó marása következtében llal lotiák-e róla taoa adomái V"
„Nerá. még nevét sem hallottam soha!"
„Tehát Bob agy oaörtŐ kigyó állal megmaratatt áe mÚőn éné, hogy mag kell halnia, elhivatta ei jóadvö, jámbor aetbt-dista-papot, ffBroolow taalrért." ooha a Oal-braitliok eddig nem igta alkalmatlaakodiak a lelkéaanak éa aa egy hátnak.
j Aa ietaafUő ielkéta al b ■aathoaaá.a oly élénk aainakkel ecseteié a pokol bortalmait s oly bahaléáa s ■agrraaőlag tudott baeaélni, begy Bob homlokMI már alőbga-aen b leesnrgoit a pokoli baadaág ás igérá — mintán meggyónt — javntaaát, akár életben marad akár nem.
Nem maradt életben \'már aáeaap eltemettél^ A metkodisták tagy kópék éa Broalow taatvár" csak\' abban kápmatt kivételt, hogy* 0 valamennj\'i kbaOtt a legnagyobb kópé volt ók a ravatal jfalStl a következő imát mondá cl:
„Örökkévalói jóaégne Isteni Makad köszönünk mindenit s a mit gyakran bajnak tekintünk, végre Űavhoiónak ntaonyal. Te, )(indanheté,oaörgő kígyót khldtél Bobra, htfy marja mag halálosán épen akkor, mid Őt ké saOlt lelki üdvét elveeateni mindörökre, Taeto tönkre jutott ugyan, da lelke megmenteiét!. És moat asedaatekl hoaaád, életnek és hálálnák ára, hogy kOlÖj mindénhaló jóságodban még égy kígyót, mely Jim>t marja meg ée mpg egyet, tóely Jaha-t akarja mag, aztán a||yotlé nagyot, niely Ned-et marja meg, továbbá *gyv(, me|y Bttl-I marja aeg éa megint egyel, malyj Tamt tarjk aeg, da na-godd.ob meaybeli atyáa^ líogyf aa atoleé ki gyó vals mennyi kntött a hgaafcyokb éa k|g-méigfaobb legyen, lamrt Tea is vakunttnyi testvére köaOtt ^a leggöaomaabb Igv még aagjavulhatoak ésj ta még örömet erbetaa mlodeyáfttkkaa, jóÉgos I.tanam I"
öl (Folyiatása kJOv.l
jjll
sekket esmaafc mtat a lekérek. 0 bitonyoieu Mii iliri véa ara.
Máa: 0 Ma* NMi MHII | Tanár: IMát hegyaa f|| aa ? fciiáaa i Hál léeaa aa ár, tueri tekete birka «okk«i kivsaakfc van mint Már.
kr,
Jegyitíkönyve
i uiimitii gazdasági «|jHtk( Zali B^er easgan lHfcJhk évi sseatsmkrr hó 1 l-én tar ? tett köagyüléséuek.
(Faljt ét végo).
Egyszersmind a bizottságnak i igazgató választmánynak, javaslata folytán is a titkár évi fizetése tekintve, hogy leendői valamint az irodai innukák is tetemesen isaporodnifognak évi uyolfczszáz forintban, a pénztárnoké mindén egyébb mellék dijasás nélkül éri kétszáz forintban megállapított, s arról pénztárnok ur is a költségvetés tervezeténél leendő figyelembe vétel végett értesíttetni határoztatott.
83jl82,
Elnök ur ilóterjefztetvén, hogy a fennálló kormány rendeletek szerint szó-lőtelepeken, vagy ezek közelében levő területekről a fscsemeték elvitele a phi-loxera vész elhurcaolása akadályozása tekintetéből tiltva van, utasitást kér, hogy miután az egyesöleti gyümölcsfákért egy részében szóló iskola telepíttetett s különösen a jelenben létező szóllóvessző ültetvényekre zala egerszegi városi szőlőbirtokosok által már jelentkezések is történtek — mit teendő legyen?
Elhatároztatott, hogy a szőlővenyige ültetvények az őszig — mikor t t azok már kiszedethetnek, a\'z iskolában benn bagyattasansk, akkor pedig egyedül a zala-egerszegj határban! fölhasználásra a lehetőség szerint értékesíttessenek, ennek netán nem eszközölhetése esetében is azonban agy az ültetvények, valamiét a lúgos — és termő tőkék is meg-semisitteasenek i s ezen eset a nmgu a. kir. ÍÖIdmivélés, ipar és kereskedelem I Ügyi minisztériumnak bejelentetvén, annak engedélye a facsemeték akadálytalan eladhatáaára és szétkQldbu tésére kiké* r essék.
. 841183
Elnök nr előterjesztvén* hogy mintán Tassy Lajos egyesületi pénztárnok I ur 128)1882 számmal iktatott Írásbeli nyilatkozatában; de a száttoadásai megvizsgálásában eljárt bizottságnak a leg* közelebbi napokban ia szóval kijelentette hogy ezen hivatalát tovább folytatni nem akarja, addig is mig a jóváhagyandó -módosított alapszabályok értelmében a pénztárnok a köagy ülés által megválasztatha-tik, a jelenleg még érvényben levő alapszabályok 22§ b. d. pontja érteimében az igazgató Válaszmány által f. 1882 szept. 10-én tartott ülése 18,188 szám alatt hozott végzése szerint az egyesület pénz tárnokául Hanty Károly ur zalaegerszegi lakos az eddigi megállapított egyszáz forint évi fizetéssel kineveztetett mit ia további intézkedés végett bejelent
Az igazgató választmány eljárása jóváhagyatik s Hanty Károly ur — mint az igazgató választmány által kinevezett pénztárnok, az alapszabályok 18§ e) értelmében közgytllésíleg megerősíttetik, s részére az évi ogy&zázforint pénztárnok i fizetésből működése megkezdésétől járó illetőség utalványozására ügyvezető elnök nr megbizatik.
Egyszersmind az egyesület pénzeinek 8 érték pspirsinak s egyébb értékei aik i vonatkozó iratoknak Tassy Lajos lelépett pénztárnok ártól átvételével s Eaaty Károly pénztárnok urnák leendő Átadásával Gáczky Kálmán elnök, Szilly /Dezső, Königmayer Jáno% Nagy Károly egyesületi tag urak, és Bzigethy Antal titkár bízatnak meg, eljárásukról jelentés váratván.
8$ 172
Thasay Lajos egyesületi pénztárnok nr 1881-lk évi számadásai megvizsgálá sára kiküldött bizpUtfenak az 1881 májas t-ik közgyfttés 6496 száma végzésére Ipadott jelen lése folytán mely szerlat pénztárnok ur számadásai helyesnek találtattak, • !|z összes ^kötelezvénybe!! I államkötvénybe!! n takárékpénztári betétekről: könyvek tényleg a pénztárban találtattak, at igazgató választmány véleménye folytál is
Thasay Lajos pénztárnok ur az 1881 évi pénztári srámadájaira nézve a további felelet tarba alól felmentetik ami, hogy aa 1882\'ik évi Január I én keié* maradt értékről mely k ivetkező: 6 darab aaAat két loriatos, IS darab ezüst egy forintos, 6 darab ezüai hass krajesárot továbbá: \'
készpénz. \' J[\' | ; , 616 írt 01 kr. UkarékpéaaUd ^él 5999 frt 88 kr. iiipitó téka kötelezvény JftUO frt— kr.
tjfe iw. II
alapító tkövetelés kötvény nélkül [J .1100 frt átvállalt gépek áráréll kötvények ... 829 frt jHkr. saálóváJtságl kötvények 11:600. frt JJ kr. feldtebenacntesiiéii
kötvények . . 1995 frt Mkr. egységes éllamadósági kötvény . . [3 I 800 frt Jjjkr. összeses . 80648 frt tjsj kr.
továbbá:
kamatbátralék IJ. J 8700 frt tagsági dij hátralék 2565 frt együtt . 6266 frt számolni tarozik.
Minthogy pedig a bizottság Mentése szerint is több már is kétes | értéktelenek mutatkozó kötelezvények, pé régibb időben kölcsön adott tőkék is ljtnn vannak; ezenkívül nevezetes karnak és tagsági dij hátralékok léteznek, elnök j ur esek behajtása iránti intézkedések níeg-tételére felkéretik.
Végre a tagsági dij hátralékok ját* viasgálása s a netán mutatkozó behajt hatlanságnk esetében azok leíratása jvf gotti jelentés és javaslattételre egyl bizottság kiküldetik s annak tanaiul Gally Dozsó, Königmayer János, Olertán Károly urak választatnsk s erről aa illetők végzéa kiadásával értesíttetnek. Az idő előre haladván, a közgyűlés folytatása a holnapi d. U. 4 órára kitűzött közgyűlésre lialaastatott. A jegyzőkönyv azon kiigazítással bitelesittetÉti, hogy a 20 ik lapon azon szótól -kezdve • .és a megyének Zala-Egcrszeg" vála mint a 21 ik |apoo folytatása egész\'addig .oszlatnak be* — kihagy atván, ezek helyett a 40. § vége- következőkép pug hangzani: vkét Vidéki kört alanti, iije lyek székhelye Zala Egerszeg éa Keixt-bély és a megyei községok ezen körötbe körök alakításakor, illetőleg a vidék beli gazdasági egyesületi tagok többsége kivánata \'szerint osztatnak be. Ktnf.
Szerkesztői üzenetek.
A.Goldmaa njurdjak beji jtb A nyomdában találtam, ursságodnak a rault kori nyílttéri közleményre aaént jvájaskát; Minthogy azonban bármiiéle koaláméul a nyilttérbon is ctak ákkjor jejeubotík meg ha annak közzététele \'iránt akár szetaéiydken akár fevélileg én kefesietem meg^ más rfta-r61 nem értek egylet [a klizloménynék J nz Ügyet csak elmérgeaitp tartalmával, eribél fogva sziveekedjék ocutlal megelégedni iáznál, hogy B. L. ur ezen fudóiiláiból láihe|ja, hogy ■ kihez forduljon, j íiacimk rá néaveí az nem fög nehézséget képezni, hogy flp asm egéüz nevét nem jelelte még, sem polgári állását éa lakását kl ném tette. özérk.
Nyilttér*).
Nyllváaaa kéaséaet
Istenben boldogult kedvég nöm Bter-beozky Smettana Ferenczné aa. Dnrey Karolin elhunyta alkalmával tanúéitól! vigasztaló réazvétéri, a végilazloatég téléinél megielent városi éa állami halóiig, cgvli-lek éa teetaletek képviselői, nem kuldnbm a ci. kir. 48 gyalogearkd kin. klr. 77 éa 78 bonvéd aáialóali i tiaatikara részéri 1 jelen voltak, ugy a nagynáéiban megfelel hölgyek éa a haléból! ugy vidéki pélgárol a vidékről ia beláradt ti^telt barátaink,ít konaink, ismerőseink tOgadfak a magam Ai kiakoru Józaaf fiam,gvéigélkedéeemtait (á-j vollevö atyám Bangent>eilgila»v«g8terb4ozkj Józsefca. kir. nyugi slecrodek, ugy aéíeeaj Ilit teetrére ■ nevelt leánya Imroy Kalaliji férj. Talabéjr Láazlóné juógórnCm netébek tiaateletteliea kUaz^iélemol: há\'áa éizplonl j mel fogjuk megőrizni ■ pótolliatlan Jvew»] tesség felelt érseit fájdaloim elviaefftaérlj •solgáló eme nagy mértben nyilvánult ke gyee részvétet.
Mély tiesteleltél Magy-Kaniaia 1882 szeptember 21-én
S(erbecsky Smettann Fere^cz, |
l.aillM^tial -naraa
MS6 sí, 18Ö2, apr. 0.|
I. Árireréfii h rdelmény,
A nagy-kaniaea lóság részéről eaeVu ^J Odor Rozália . jtatójaak, Odor Láwl kónaki 1 oltón elleni 74 apní 22-től járó per. 16 m 40 vég jelenlegi\'éa még te ráüti végnihajláai Ugy iF«ék terülnléhef taH tjkrbeu A f 1,2,3, 4 6 frtra baoaült ingat r hó 13 nap|án délelőtti közaég házánál Sim (Jjüttével )megtar(Bndó idalni fognak külÖD* Kikiáltási ár Árverezni kívánók jg*át készpénzben 4u a kiküldött keaéh^i Vevő kötelea a réealetben, még padi rerŐrS emelkedéaétfil dlátt a 2-at ugyanattó at ugyanattól 45 nab Mizlet után az érvéréi j)» kamatokkal együtt n megbatározott hely it lenzetnl
KSzon hirdetmény ijüleg megállapított atales órak alatt a n llkvi OMtályánál ijárőeágáijál megteki Az elrendelt érre jegyzendőd
Az árverési birde kifilggeaátéa ugy a 1 kOzaégekben kUrü:
o|ény a tkyi hatóiágj kónaki aaszomizéj
éa kÍMgefstás,S: l|( ybuli nZwaH ezimtl li n apbau egy iaben bejj atáa állal; közzétételi
Az árverés foganale litáaávali Fábián Fe-
\'Jriukk mint tlkvi il . közhírré tététik lauizsai lakói v égrohajtáií aaenfedé 4 frt 83! kr ti 8|l kumatokj 1 frt lajtéii —15 frl erülendő kölUi b^n a fontuorezett >zó bakónaki 1,6,7 lOrszl a. lel abok 1882 évi o|
0 órakor Bakóm
1 Gábor ögyvéd köz nyilvános árverésen
kfilöu.
ébuub kitett becaári tartósnak a bociéi avadékképea pwirj I lelenni.
vtyfelárt hárem egylen-j; az ela^t aa érvéréi tátnilandó 16 nau 30 nap alatt, 4- «| alatt, minden egyea apjától (saámita ida t árverési ielléle ekj éa módozatok ze<
(iboosátásával voréai féltételek y-kanizsaí kir. fll a bakónak! község iiotők. a fentlrt tlkvpeu1
<57
rv-
ne ica kir. Tpgrehajtó Kir tryazék tlkkv NL-Kaiizaán 188^ 1174 1-
aifeö az. npril 6-
Árverési
A o.-lsanizaai kir izéről kOalirré tétetik
lakónak! la cos végre írenqa C s U u d ö r dő. bakóm ki lakonok e É7jö jan.- í-től kr per. D frt 56 frt| 55 kir jelenlegi taégek irnuti végr iveaelt kirí törvényeié kónaki 61 487 satjk i I 86 b 19 hisz. a. fel dók tulajdonát képeit Ult ingetliaok 1882. pjánj délelőtti 10 ór4k w gnek házánál megta ijlsen éladallú fognak Kikiáljási ár a
ÍÁrvoreosiii kíván • 10^-át kéavpénabe 1-ban a kiküldött ke
Vevő kotelee a réazletben még ped g:
Sgerőre emélkedéaétől 2. at ugyknattól 60 (ól 90 nap alatt, — azlet utáni pedig úgy ámítandó 61 kamen rftai feltételekben megli qpaatok azerint lefizeti Kzon birdetmén ed|eg megállapitott i i r 4atalos órák alatt a ni g i kvi oaatáljtánál a a króaágnál megtekiuthi Az elrendeli ár ;vben! feljegyzendO.
Aa árverési liird téságnál kifUggaastéa, ujgár édoa kOzaégokben lt a helybeli egyik liijr tatásKáltaí kUaaététe Áz árverésnek Sin ( I eltese közbenjöltévei 1 < Bébién\' Ferenoa bitói Kir. trveaék min Hegy-Kaniasán daplán.
2 398 aa. 1882 mártius !0.
Arv
\'érési h

n
A nagy kanizaai lya néazérfll közhírré és Mátyás végrőlii ilván jvégrohaitábt a» likos állani 70 frt t ró 8| kamatok, 12 krl ingé j végrehai gatlaa vémbajtási rb\'mi a még íoltnorUl égruhajlási Ügyében ék ^térületéhez tartoki kvbea f 688 brss. a ott véltaág [!köteles, ti illlt espllősilótesmárl lati adós tulajdonéul gatlanok még pedig 882 évi október hó írakorl a bepaahalyi b entmjtrtonij ingatlan apiáni délután klMgb ró házánál ~áaoe vagy andő nyilvám|i
ikiéljáai ár rveVeaal klváÉ át késapén ii a<JkikUldOtt evő atftelea a
iSb il
gbizatikj halóiágj
aprilia ijó 19-én
delnilény.
rvazék tlkvi oeatl lyfj logy Balogh Iiqvá i jlatónakl B aga li vég4eBaj|Mt S illeni 4ij íi( 39
réazltíben é< péáig ia elsőt aa árverés aapiálói | aaái liiandó 11 hónap alatt, a má-soflikat: agfat utat) naptm azámitaodó 2 hónap alatt, i ez ut< Isőj réezléfet nedig ugyaaaaon naptól «fámit tntló 3 hótiap aUftt minden egyes vételári réizh t után aa árverés nap játéi aaá-6| kamatokki I ijgyUU aa árvisrén fellélelek ben táegbatái nuju helyeu éa módozatok e*e-rint léfisjatai.
Kzen h rdátmény ( kiboeaásáaával egy ideuleg megál amtott árVeréai fallételék aki vatalaa érák klatt a nagy-kanizsai kir. írv szék tlkvi ot tálkánéji * a tóUxeutinártoni éa becaéljelyi kö Mg elöljáróságánál megtekiut-haiíH" •
/ Az elreijieit árvsréa a fentirt tjkvbeu íiljeg|zendö. !
\\ Aa árverléai lurdeiréény a tjkví katéaág-nál kífUggoszljés ugy Béeaetiely Tótsamárton a a raotnázédqs községekben körözés ée az egyik Ihelyben I liírlapban egy ízben beiktatée áhal köSMtéUlik. Aa érvéréi teljesítésére 30 nap elteltével laj jetenyeí kir. |bg. megkeres telik. J_
Klr trvakék, mint tlkvi hatóaág Nagy-Kanizééá 1881 Xaájos hó 24. 1175 l-l
OOOHlOOOOMtOOO Cqfps bajuNz*
Ib. A»«I) nunm Hnntaehea-Balsan
fVNf AltM-M, Krsnkfurt tM.it \'B*hSl«nlrMN 12 ■ yrafaaaás á «aui.[ Md*taUk«c>|
* Uililiiirtiln I ■!»♦!» » r»lttnaan;( e m frl Ülnél
Ma.. Blmnyítiáii)»k| AfS «V7 MafaekJ
oooaaaooooaaaooo
0000000000000000
1 Figyelmeztetés.
[ M orlzáftoi magyar gaxdaRágl e^ afllet párlfogása éfl felflgy^lete
I | alatt jálló termény bizomány i Üzlet
mT llaéf^S, V. í\'-ut li i(.(Aba<i*aiU-!i*rU)^i eruáfse leréiéaysfc is«c/eia<erSM ^lrkeillM»i JJ
slfété VSCJ MasaMa jaláajoa dhik
Itfljeiiti, .K\'^i»íg»3lupdj iiipliWí fcélcaéeiSUH 7aikL IL krért iMKél. in^fc-i^re ft|»flsfú»iM aauiét, |ki«Sastn Bziel««»tértesltlt isid c»*jFl iééafip sjáal;\'
legf. ^épolajs páríTln-kenooi n. bonazaák, pwiyvafélékéí.
Búzapáozoláahoz 1 osatályu rézpáí/ázaf t\'t,
MV^ ""jefyok szerint Kékké 5-ff(l~25 kilét c*o<B*felasbafl INpMakt 8 forintul drafsLb.
ji(w vfi-a HttávesztlVstvérek
oooooooooooooooo
kamátok, 2 égrehanési kér még fulmoiUh ási Ugjlébeu a torüloiehez |.taHo/.b uu A f löüti, 666)1 t végrenaitást smh-Oisaen 426 frírj b(-évi oktobba hó ipijcj or Bakóna\\con a aOZ-l udó nyilvános wrvu-! llöu-kUldn, [, j | j iinobb kitott beéeár.! tartoznak a beci-; v. óvadékképea pa éi letenni. élelUrl\' bérem egreu-az elsőt as érvérét ámítva 90 napalet ,;l p alatt, u3-ut ugyan lindan egyea véjeláír az árvefM napjától al egytllt as árvn-ározott ljelyen éa mó<
kiboeaálásával agy* érési feltételek k hí-
500 ARANYAT
i fizetek annak, a ki
Kethé togvlze
Ipinszuálaiu mán uiolag fogfájátt vagv .ésij bűzt kap. 9MT40 j*
\' I I
ÍEkry (i vi«g ára 35 kr.;
: KOTHe J. «. .kiérd, udvari kéjjiti Módiink Bécs mailéit Kotbe villábaii.
i Valódi miáöeégben kapható Nagy Haná^s | Prágeír Béla ur gyógyetertárébaa\' k ! minden nagyobb gyógyszertárban. Msgyinv azágbauaiinden nagyobb fliazei kereikedétL^

osztályozásra

alkalmaa j.
trieur
A gy ári jelvény kivántassékL

r
GROSSMANN J.
I I 1__ÍM\' _I • \'f ■_i _______m
I
V»;6il kjlfrut- 76.
IIUI)AFE*T

Vácxl kOru! 96
kaniasai kir. trv konuki közaég k.i
és a féntíri t<
mény a jtelekkvi Bakónak s aa rüaés éa jkiftlgge pban egy is ben
n Gábor Égy véd ndő fogaéatositái ávijl igrohttjtó\' megbíz itill tlkvi hntőjiág. d82. évi\' attrilia hi 19 1 1176
cle(n|iénYa
ir. trvaaék tlkvi ésd* ételik, hogy M í h nj illónak ptpiiro 1 íj OS i v«dó tótisentmánuui 1874 {april SH-tél
jtLi
izék
Mm
4
l JÁ 101
iziés
T bé|
f^l M
i-t 9C kr per, 2U tft \' — 20j frt 86| kh frt 20 ki-érvéréé kf )dŐ költségok üinii fent nevezett kirí try* bnosolmlyi B6a sa dóá tulklaonául f«3L [ lozékkailbé li lm b v. (|niH4 atljkbon I I — 10 ~ Ivett 35tti írtra Moaiat booitihélyi ingatlan ik napján délolillll 0 & házánál, - i tél-1882 iévi okiobér órakor ■ tóUaent>aár> ielpereei Qgvvéd Bl* yettaae KUteu^jUltávÉil árverésen elaaatid
fennebb JjM béoaáir. k tartottak a jbpen -vagy wiraidékképés I eaébea létbunij V Italért hár|)m egyenlő
Elektro-homÖopathia.
. Mj. Az viJ ülekírolioiiiŐopathlkus gyógyszerek miidjen
f^/j\\ \'betegség gyógyitásására haUs tekintetében felülmúlják aa éjidig LxpKM jismert gyógyrendsze^eket. !
iIMÍL taokojiyv 2 frt. "M
HAITKK A. hoinöopatblkus központi gyéészertár, tiK.MBKSÍ. ; Főraik tár ;m ínBen or azjág r a. j * jí Nnm ói azágí j fOlraktár-: Budapest Oií I Wagner tí. Gyógyszertár s NállorbozTüonsultald orvov. Dr. Feiehtisiaiiii A. t sorváa. Uékésmegjf
tT
ooooooooooooooooooooooonooouoooo GUTJAHR és MÜIiIiER
1021 ioi-80 I! BUDAPpTKN. |
EIm4 budapesU Trlenr, roatálemea éa gazdasági gépgyár
(ezelőtt BB06LE I. ét MŰULER)
a Mafóltnki közelében, ajánlják szolid iserkeaetQ éa javított gyártmányukat mint:
Trlaurök yaidsfcéy sM Kára:
Jérgéim • Ofjrfff^ fiaeWé rwídA Kukorica ewréseiw. otHtktnnhék, mnojttik,
KÜlönleiieaséQsk siet aak utatn
f^daMekneé. I Jtía\'om |r«mtáw^ef Daéene eartd/iia^st* haeVel. ÁvpM(Uff^i
jfWiireá, IhfaimA | Maion alkatrész**1; ■Vaasaifriuft.
Rastaleaisíek: i h\'ytnló ltmtltk\\,
HWspe^HiaMMi péási,
MT Árjegyzékek
kívánatra Intyea és bénatalve, Üyáii raktár éa képviaelőeég Blag7*)KasilgaAtt Nenasann O. urnái. |
A vasúti menetrend
Kftijfju* il ; I • t
Ftrjils; íriij | ; I M 1
Érlteiik 1 í Indul V || j I
ml! • ilf "1 r\'f^r\'11 - i
«>IMc*oJI)eW í
- »tr«. 1. fS ó. IS a. 3 Ara Mintán vegy- voikt J
KSopronb.) | [jj . T \'Jl ;
• 8.\' lp ó. 20 p II Sj>. Mis vifty. re«l |
(Sa. r. SM [ .
1 kMif)T . í r
S 4 é. 11 p. S é. 11 |J\' rtgg»l h|iiii. voiki 1
HU«»•-!#«- J
iJMIj t.\'i II Sn | IS ó. 6 pl\\ íjjol mim. tm ú t
S.|j 6 A 17 p 4 ó. II p.\'j rvggal »or u ^ il* v. S*. || \'
I kfcnyWL)! i 1
* ló. 41 f. 14. U p. a. u. vify.ros* i
[. ■) Hpaat— 1 Crtgnhof I. | 4, 6 p. í 4. 45 p.1 í] u. n»in. Tön il
S.||10 ó. 10 a. 10 é. 10 p. tata zjort von il .
• 4 ó ll p 4 4 17 pi nggél aaaui «on il
- I! 1 1 ! \' i I
i PnmwW- -Bpatl I ft 4. 4A p. a 4 Sp r«cz*l ffvn ím J 1 |.|1 li 6. 14 ó. Né. | aktm.von t | ■•fí, ««• v<) Í!M\' 85 P- éllat V«ejr. »aa I , _a\'sé. IQy.l , 4\\
Feíelöa aaerkeseié r VAuibU LÁJO*. • Táreaaerkeaatő: HOrrHálH
^ éa e revsi slMS fcSatéMakSrl $m rtíú I aagéta fclaáli i | « Haerk.
Nagy-Kanizsa,
MEGJELENIK HETENKlNT KÍTBZOI
De azo J, I ik a ,De itscho f c ml-vertjin^-nel lap k fel á magyarok o Ion, azplLl kik be un I okot i gy k utál vizli 3 bzo-refctek volna mi (falls isteni, azok n ti ttnlj csakis j u d i s sió [ o t irthattak jctt volna a cot gr szus Sclr vcizbau ) agy bártól máau ;L lokkil jol b lott n Ina^ semhogy öiii ta| uik v gyük oda ha: a őr? dekéiukeí, it dl roánl csa It irigys ij és keserű barai; virl
Carad Sdt d >h
! . (V lyt é végi.)
\' A véem a I ilyokt u ort u pbyloxi r > uis tusok vjannal i I andó u. b ilybsn is akik agyi Esvoset siséikocogesi 4 a t
t a j é r i U a l
Aa i r t á 1 as, a idSu 11 ssőllő m n 1 ki-vágklik, elég tt» ik a a lalij stón Ringgel hoüu tutik 2 1 tt< idők isben 2-scc 0;; mái uláé, mert a ro 1 mVn ik hé rámeredi a ó po tője (tojáa om iri | e) 2 lét m ilva kiké 12 ik UoUntésre ulv as — E csólr i van q y vas-(ttb — mint a mt lu. 6 őssel bei x ikon-doaielik e b idt — talott asagu - vagy rauk bllsll fi Ivi lék a lö 1,1 In, ugy hot\' ettől jelljal a fú dg > ükéi It fai ii a kivág í után földben mars U) — a »Ibal 1 philöxoi a is.
Agy éri ésn&l pidig inegngyat-áak el tőkék, 01 k nacJöttül a toldb fúrva ftaskíaideslet k skeveslssénliueg akoli rjomévytou Jiogjr es ui gOli mvírunk a u I rolói) -11 ásik l tlévsl púdig 111. g tirko-sik ián u tők 1 . és J ij trág áaás uib\'le t tan-gpdik I — tori m a ogj időig.
jjTehát I a tak a jyké k UI ö 1 á 11 ó pi 0 nlon l|> I I 0 nver: i>tt torrné s itoseu jobb tfyorsao U 5 k é 11 j r t. k n 116 k é s t 81 Ui vagniJIoj orrő tot- bb ne tv adjon 4* ja raegmw ta ék a, többi
Poliajiiát uok liBsolllggí pon-t js k jj a v. ge nagi tori; leien dul: ott a végkilrtás le iot :1ou 1 oséllalan is h v in, ott n|ár Utak gy »rí isaol i ibet álőt uyon 1 — a uiég jSáróvi jj 011 ést u 9gmealeui.
j [Mimiké 1 Sdot | yakonilja korni l yui.k ■ok helyütt • - e boj y utóbb nem >. y *i —j és inakra 1 I rlokoiekraíinsrad: 11 bito-
mr
imtHén y
gtMMkttatal IWtsl falap ktnyvkore* k«déee. M|v4n*ltáe eteea, hll, Mám
Aftitetéal árait í K^éaa évre | irt. rét etre 4 Irt. NegyMÉévre S M.
iiu<i*ivaiénye|i 6 Hasábos patilser eg\\ wsor 5 kV. tahkiaeii hnd«»(éenéi ö kr. Ilé IU kn
MEGYEI éw HELYI) ÉRDEKŰ, V /jalauiegyel Gozdasugi Egyesület es a
IX. évfolyam.
Szerkesztői iroda. Hova a San taellemi réséét illető kOalápények j küldendők U) városháa-atoaa 518. as. Bérmentetlen levolek osak ismsH kesekltól fogadhatnak alpi
Kéuratok vissna nem attldetnek, Nyllttér : Petitsors 10 kr.
Oli-ITlKAll És|KC5ZGAÍZlj)Aa4.GI LAP. aljAniegyei Cgyvédog.yltl hivatalos küzlöniye.
A zsidókérdésről.
Possony, saept\'hóban.
Alig ran lap széles e hazátfkn, mely a; xsiáókérdé8ról ue hozott volna somi-tjkUH vagy kntiseinitlkus caikkokot. La* nank, politikai ée társadalmi programúja Értint függetlenül áll itt, egyik pártbos Ím tartozik ét igy azon helyzetben va-Jvunk, hoky minden pártnak, atagy frac-Hótisk nyíltan szentébe mondhatjuk az igazat, t nem kell félottak attól, hogy a tiásik fél bármlnó uemrehátiyásssl állna tiibéak.
Nem fogunk ismétlésekbe böcsájt-1 j 07IÍÍ: a kérönség ismeri ss antissemi-I ikusok program inját, ar programút hot d-trejéi. Minthogy azonban alulírottat o ikpiik tiszteli stcrkesstóje megbízta, hogy I j\\t/.t«»nyban a drezdai antiscmiticus con-\' éü -.Misról visszatérő, Simonyi Iván or-kággyQl^si képviselő úrral ez ügy beit be-ítéljen és erről referáljon, —■ azon hely-Itt be jutottunk, hogy a zsidókérdésről — .áompetrns személytől nyerve az adatokat f pártkftlőmbség nélkül referálhatunk.
K hó 18-án bessélt alólirott Sitno-áyi nrral; de mielőtt a couvoraátio tár-Éti át a | áttérnénk, —- a congresszus né-sány pontját veszszük kritika alá.
Mindazok, akik a neutralitás utján ialadnak *és a fenti kérdéssel egyáltalán |»glslkoznak, saon tapasztalatra jutliattak, kog) a saidóUbsk csakugyan \\ unnak nagy éAlonyegca hibái. —rf Az egyik fóoka,\' fetígj^\' a keresztény világ által ferde széliekkel .nézetnek az, hogy Összetartásuk Irnsroa, sőt skkor Is, ba az érdekkel van {Maiekótve avagy ainca 1
Van itt is kivétel, azonban csak jiagyou kevesen vaunak olyanok, akik ke-r» ^tényekkel többé kevésbé szorosabb éuzeköttatésben lennének. És épen ezen tUzigételtiégak által vonják magukra az antiszemiták fo 11 gyeimét. Egy másik, lé-i)egta hibája a magyar zsidónak - mi tsakis magyar tsidókról beszélünk itt — kz, hogy nincs nemzetisége, alert mi előttünk az még nem uemzetl-lég,\'ha fslski bármt/ly osztály bau meg izéli keresteti aduját és azon ország pol-vallja magát; hanem az olyan p. o. Magyarorszagbaii fizeti él és polgár, azt mi akkor, —■ a magyar nyeltét nem beszéli — isiuerbetjük el magyar ember-Aki aminő nyel ven beszél, lyan emberi Már pedig a ujngyiwj íilók urm moiidbalják azt, hogy kény német üli jjeszéíni, minthogy { nem bírják; biiiem mondjuk ki illsn: a magyar nyeltet ,igno-á I j á k 1 Fájt eat kimondauuuk j de arról győződve, hogy egy Ismerőseink jól tudják rólnnk, >g} zsidófalók nem vagyunk; másrész-il tán inkább használunk e nyilatko-asliit a hallgatással. A lól Írottnak iljimÁ\'tt volt alkaliaa Kanizsán ét más városokban lenni, volt alkslms Mlókst egymással társalogni látni; de basttm hallott más conversátlónyclvut, s németet I Kz it az egyik ok, < miau a zridókv keresztény polgáriunk állal megutáltatják magukst.
f<áA, a zsidók panaszkodnsk, hogy p keresztények kerülik őket s társada-Mthaa.
Kzm sem lehet csodálkozni. — nág whssem láttam zsidói, aki pAjí jelibe által nem tüntetné ki azt, jW} ó caak magyar ttidőí Áz a bor-ittmetó elszigeteltség, mintha magukat ki-pi isHal vették volna kürül, ~ épen\' PRgfl el v i te I b e 11 en.
Pedig ma a lfl. század végén már pékotiyan hatna sx egész társadslomra, Mi - még ss aaüscemltiknsok által U <4oe ét azoknak allémért — vidék pneiemélt, kogy csakis egy szoros ka-f** a polgártársakkal biztosítja e sokat Há<atMt knea politikai és társadalmi jő i*. ka esan elszigetelt és egyél-ttíik rwuráfl/n áiláefoaialiééi aem tá-

gítanak, akkor sajátítsák egykor iraaguk* nak, ha ók lesznek e hon politikai és társsdalmi provokáltjsi. -
Stöcker néhány pontjaira ldlváeunk még valami megjegyzést tenni Osztjuk sz sntiszemltlknsok jőtékonyjnn ható nézetét, de elvetjük az absurdoakit r
A V. pont a zsidók emsueipafiőjs ellen Szól; tiltakozik az elloo, hogy zsidók elöljárók és keresztény iskolákban tanítók legyenek. Az emancipátió azonban ma már olyau meggy ökeredkett vaj-lami, mely ellen küzdeni igazán neVet| ségetl A Vl-dik pont, hogy a zsi>-dók a puszta pénzhslom képviselői és mások szorgalmának kisknázói (jt ek álltai a társadalmi rend megdőntőj, Ij- ezi már a jelen viszonyok is mutatják. l)e .hogy a zsidók a keresztény állkmklad íjai elles támadó forradalmi cejtmnuck kiváló elókarrsosaf,* — ezt knckcu tagadni merjük ; mert töuyck bizonyítják, hogy speciell nálunk a zsidók mindig hiven ragszkodtak sz 41 faunhoz. —
A VII. pont, nho|gy| kerejsz^énye osak keretűt tények tói vegyenek* legstüekerebb értőimében vett, dolatlan és éretlen felhívás. I tudják jől az antisomiták,: hogy kedelem és a commuuicátió msjdi orftt ntiil-den országban ssidókézben van egyrészről nehéz lenne i cs u p i zsidótól venni és hs ezt ki is akkor elérték volns a Mit; d re^kedelein és kőzlekedéto megssldnék egy kis orosz jelenet Idpnn fol.
A V(ÍI. pont. SÁ IcoríTióJiti\'ok: törvényhozó testületek iviitét\'cm ják fel a népeket, hogy a k szellem ápoláss által niegvédj^kl dóság ellea a sajtóban, jrodalomb inj jattá vészetben, az állami és községi éléibt minden nemzetnek szükséges iilátlégi kat és szabadságot I
A sajtóra vonatkozólag jélj t;udj| hogy az 4- ha iparnak) nevezhetnénk szabad ipar lenne ét igy bárki IlUff t hát keresztények által épngy* maik k által kezelhető. j " I r..J
Símoayi maga mondá iiok jlnk, hof. a magyar! antisemiták progruiniiijábitlu tsldóüldózletétről sző slncit
yNem bocsájtani az uralojii}iop; a Sejtót kezéből kivenni, nehogy ea által a zsidók vétkeit sgyouhsjlgassák; Őt sz agrár kérőét reformálása, —• ez az én ))rogiaininem röviden 1
sKzt| nekünk szőrt mondá képvt-jieló urt mert szoii kérdésünkre j „váljon a rasgtar sutisemiták ls má(|okliá bttlók e fttöcker azon pontját,; hogy ja gfiidók előtt a tudomány, múvétzet én Irodaloái etai i\'el legyenek zárva?* azt vitzonzá, | o £ y e r r Ő1 n e m llijosi ó|l-betl Krgö, ez még titok I .A bor kelne Antwort Ét a^icb eiue Antwori jw
Az ernsnelpatió megfotztása miatt feletleges volt kérdeznünk; mert Ő saját nyllatkozsta sxorlnt — a séMőkf nsk nem ellonsége, ő csak nékány tártadalmi éa politikai pontot skár jtfor* málnl. Hogy esakngysn nom ellensége\'a zsidóknak, aat azzal látszott blsonyi\' ^Uni, hogy neki uldó barátai ll vaniísk* SŐt as a kosza hir sem valő, mintha ő lapjának egykori tám terítesz tőjét Dr. Deutschet (jelenleg a „ Pozsony vidéki Hiriap" Hzcrkeaztóje) szért piszkálta volna ki a „Westungaritcber Grenzbole*-bő), hogy ebből antlfemltlkut lapot, csináljon, htuem Dr. Deutacb «4 ssjnálatára önkényt vált giég a laptól, .
liestelljük, hogy egyik fenti kérdésünkre pozitív választ nem nyertünk. Á képviselő ur msga is hírlapíró\'és igy kp-vétbé bocsátható meg, ha abból titkot dinál ami ssivén fekullt, s smlt egykor mégis ayllt fegyverül akar használni I A congVMnt meatartáiát Illetőleg, romaijuk, hogy Némstországbsu tartatott meg \\ bárhol másutt Inkább atat ott, Magykr képviselőink oda siet-
folállitáskt, mely dgéts odaadussl loglijlkoz-nék fó!(|mivslési, gesdássatí ujainkkal,\' mert igaae van a ;Zalaf 74. ss. vetmaikkjénisk — liogy t valódi ietirL nlíd/5n.íly psre-míiioiitifjtn fóldmivjolés orspági iák nines plllttn Mdm, tuiniiiteríupa! —:I i iressllk It. De megérsí tuaga a kormány is — mégjbljban nom öukárk t —
j CS igdnu Káfoiy Ijirsi pbjwifrs bjslos.
Vasúti szerencsétlenség az eszéki jdrávaí hídon.
ii\'
■ Ezen- végsasts szerencsétlenségről i annak okairól a „Nolnzot" tudósítója a kővetkezőket irja isopj, 24-ről: [
na már kójsógteleu tény,i hogy saiisao-nyu ksiasstrófs, amelynek ljussonuat ember esett áldozatul, L amely még végsetosebb mérveknt Oltbotett volna, kivméan aa altUldi vasút toohnikai jtUaogoiuok a lőhető legnagyobb pOnnyelmdségére veaeihsifi visssa Már két nan óta ama támasstó geroiidák, melyek a korhadt Lidiostot erfoithetjék, a roudkivül sobes Mis által olksakíttaitakl soólkal, hogy ujakkaL heljrettosltették volna, ami különben a viz iwndklvOU Wra miatt akkor már le-beteüea is voltv
A kataastfűfa napján IJ ést2ó?akÖat a liatojlilti hlduyiiás végkStosj ISjármáo véssos resgésvk voltak jóaalelhelők,la melyek még a seousséd J«nöfalvs lakosainak, kikj a.parton áoi munkálatokkal foglalkoztak, is feltűntek, « s molyok aggasztó nwijeaésselj s es idéküz »on sülyedjS mdtest rqpog£Uve| kísér tsttek. A falu kirája abbéin as idŐbeu a Dráva piutjAu állott a hidn köseléhen, s megjöjjyetlo lértáinak, hogi* a hidotj bizonyára aem íog többé vonat végig menai. Uo Idllislegeaiirtk tartotta éolelsteit aa illető köaogckkel tudatni, mert elitta vsló nap >e kataes rófa ^délelőttjén U mérpÖkflket látott a hid vibigálutával iogUlkoaiü, habár, taiat a hiró megiiigyeatt, mindig oiak a hid | leiső taarkeselét vissgálták meg, míg a vaasélyse tetett hidlábst mellftték, viigy legalább iá a aaükséges sondiroxásokat nem teljesilsUék. yV mint asután, besswi a teljesen meg-ibirő, a. kitttoött.UŐljsn a vonatot mt-látlem haladul^ hidou, inegréakó-dolt bknnom a lélek, mtrl Étilárdui meg voltam uyőtösve. hogy |i|t Uoraasstó saereo-osétleuségnok kell törtéuie, |h mi lájdalom, b* is kOvetkesetl.\' £pen igy ayilalkoanak sokan, mások is, a kik a viszonyokkal osak némiképeu ismerősek.
Aa aliüldi vasul terhnikai köasgei kO-slll a katasslréfa időjében tjgyik sem volt a balveafuán, jóllohot Htoebl MstálymérnOkan ki vili as eligasgaié és még sgy iohiraialuok idöSÖH itten. At urak a ttenasalé hirt S katsiqpbau hallották. Hogves a veuélytate-tett l4llábou a kellő sonulroaást ts\\|ssitették volna,! ami. lik a ssbst ár iniatt a ssokásos mérő 6unni nem sikerült vilaa, sikerülhetett volna íaulyot \'bombával, mebret aa ér biaooy-nval t ont ragadhatott volna megával, akkoi alaépiialbetetlea. hogy aá i iirak komolyabb renasSabályokaV nem ^Ikálmaatak voias; akár át által, bogy>a hi4on a lotgahuat egyiséiüon besaüutstik, \'á már egysser meg történt, akár nedig aa által,: hogy megerősítik kflliáuyásokal a hidlábst, smint tat a bidffi nök a Maonségtos ut küaliksilétKniésvs, amely salaién nyomorult állapelbán van, mintegy 200 métornyira á vasúti Időtől, már négy aap|a\'slrendolta ét végre is hajtatta.
|)e mindebből semmi sem történi áa alföldit vasul megbiaott teeh||iUei koetgeieek Makéneliuébeo és köieleségérsetábeu és bitót! talán Jé tsereno«é|éheu Is, a mely épen a hidoM hU maradt (hokaá. Amint aésöbb nioggy^sÓdlem, a mosdouym^ és e saerkoesiu klvQl ésm négy, hauern Üst koosl ssett a folyamim, inig egy te\\jsteu Osssesasva, *a biaroutisa kO^ölt, a via saina lölöti lebsg. Kgy másik kdpsl. slökertle|tel erősen mtg-rongálva a rosos teáién áll! a sérteltalll maradt albakau.
A tteronoséUenségsslohelyén teanap éta ml sem váltósait, £ tokiuíeljben eddig sem mifélo Intéekedék nem tOrtéíil, jéllsbet a Ta» tuti l^nlligyolő^g küldOtlit Ualogh tnluiss tori lanáesos mér Itt tartóik odlk és a med dig a jelsnlegi framlás tart, alighs (ea
... ÍA bishaté bi
«i« véáig
lami sa eltakar testül eddig nefn eonslalilva vau n(ll járlak sgy jensa.
A viabe IjwkoU katonák illlekj
idegen tégélyly sodik kooti sm aban, a msnskülétl lobt teUeuuó
lásra néeve toriéuhetai. Holt-lógtak Mi |él lebsV már hogv as üsstes aserenesétle> koeSuea kell hogy feküd
slsB második
kooiít, melybeo laiutéu katonák*
•kai megtolt kpi «i Ossseauale, ue laerenosére oly képen, hogy Itt tammlléle súlyos sérülés aem történt, ury, hogy a: kiseabeősit és a via által felérni U kaloaáMa nésve lehelévé vélij hogy rés int saját jtrelakből, réesmt megBÍOti^kai)otiek. A mé mely esése éltal a tsjlte, leesése után
JVgtti Wíerdak • abbéi «f y em- |
bart mm lehetett kkMlaki.
A amatáe maakájáaál rendkívüli Menetek ímtiiítak elé. N«m agyaeer m »aWi lélek & mé saores értelmében Iii|nA1m f*it\'
Kgy homár DH*a*kdié«ét sai kan ty ujának IMdiMti, iai(t\'l)\'i| a hídon addig iái-n4t orftgura. a ai|( kiaeebadilották kiuos Wjfüriww. Kgy aiiik lábujjaival addig sso-ritetta maját a geteudáqel közé, inig eegélyt köp<??f. 8itt különösen a góaita jósáéi társai.j eég egyik kormányosa Qupariea János tűntette al tnagát, sefát álole vesaélyestetésAvel mentette aa; aa unni aam tudó gépészt ée egy bueairt.
A legnagyobb érdem azonban a katona saáUiUaáuy paraaeeaokél Puakáa hadnagyot illoti, a ki ép oly olliatáraaottaággal. iuittl lyugalommal szervezte a mentést, melyben maga il élénk rémt vett. A derék tisztén még máig ie éearevohetŐ a rendkívüli lelki ingerültség, mihelyt legény cége rettentő sírjáról besaéL ■
As elaő orvosi segélyt as itteni boly-Őrség törzsorvosa Woll nyújtotta, akinek ki-próbált és gyengéd ápolása mellett a í7 sebesült és zúzódások álul mogsérfllt katonák néhány nap mulya isméi hclyreállithatók loee-nek. Aa ogyik buszéi nál jelzett bordatörés csak erői boraeoláausk bisonyult utólag.
Amidőn a betegeket a délután folyamában meglátogattam, hármat kivéve, akik leveleket írtak, a többit mind kimerülve találtam, Legtöbbnyire aa ijedelem aa, ami őket as ágyhos szegz*, s nem a sérülés. A szerencsétlenül járt vonat 11 személykocsiból, a pq\'a-takomiból, 6 teherkocsiból állott, és belessé-mitva a 74 katonái, mindöesae 160 utijegyet i vél lőttek rá.
|tt, £ssé!:en a részvét mellett általános a lűlhiborodás, a melynek as itteni lep „Drnu" hatásút! kifejezést ad. A kötelességéraet teljes * hiánya vagy a tudatlanság úgymond, aa, mely a i émitő szerencsétlenséget fölidéste. Egy harmadik ok képzelhető, hacsak nom aa, hogy mindakettő közreműködött a eseten-CséUflneég előidézésében.
Hogy a vasút hidja belop volt s hogy szorgalmas gyógyítás kellett mos, hogy lel-adatattak eleget toheseen, aat ilt nemcsak a fártiuk, de tudta mioden gyermek. S hogy 4sl a szorgalmas gyógyítást, aa utolsó idő-bek. italjesen elmulantották, bizonyítják a rothadás nyomai a főgerondákoo, -.a támasztó ömlopokon s hogy aa egyik hidlAb. teljeseu alá vnlt mosva, nhélkül, hogy\' nzt a felfigyelő ljözogok észrevették volna; ez pedig néhány peres alatt megtörténni nem ssokolt s azért árra annyival is jobban kellett volna vigyázni épen most,\' mert a foly am vizének nagy tömege rendkívül gyorsan vágtatott ágyában, ifagával ragadva cs löpöket, falörsseket, min-(fent. Óö az alföldi vaaut legfőbb teebnikai vezetősége alig pár órái töltött a mogron-^gúll hiti megvizsgálásával s aat teljeeen bksa-njlllialóoak\'jelentette ki.
Itt tagadhatatlan könnyelmű játékot ültek as ember legdrágább kmesével. — Az ui-akujak kötelességük vnlt, hogy a híd állapetát ellenőrizzék a joguk lett volna bdezün-tqtni a közlekedést bármikor, de nem teljesítették kötelességüket, azért kímélet nélkül fejoiőaságre kell őket vonni.. Négyszer oly uágygyá válhatott volna a ssereucsétlensAg, hu a saemélykoesikat is ugyanazon sors éri, mint érte a teherkocsikat s hogy ea nem löfléni, timtán a szerencsés véletlennek tulajdonítható.
Kollátszeg, szept. 21-én,
Községünkbe junius havában, \'a teke-nyjŐs cxigányok egy borzasató vendégel holtak jbo: a Ijimjöt. A mindeo iránt közömbös! tudatlan lakosság eleinte föl sem vette a bajt a iiiskor figyelmessé lettem s a tek. .szolga-bíróságnak jelentést tettem, már több gyér? mekélet cselt áldoaatul s a ragály msgvai túlságosan szét lettek hordva. Juliuabau a járvány látsaólsg szűnni kezdett, azonban augusztusban újra oly erével tört .ki, hogy naponta 3—4 betegülés fordult elő.
Augusztus 11-én a tek. szolgabíró ée a körorvos urak megjelentek a hely aziuén s látva a • veszély nagyságát, engem biztak meg az ervosrendőri szabályok végrehajtásával a a betegek felügyeletével, a mi nem éppea kellemes dolog kösségünk makacs népével szemben. A járvány aug. 23-ika1 táján érte el tetőpontját, egyetlen napon 6 betegülés történt s 23 tói 3U ikáig a beteg létszám napbuta 20.—2Ü küat változott.
Hogy a carboleev mily hathatós desin-liciáló saar, tapasztaltam abból, hogy bár házunknál is volt btmlőbeteg, szért mégis sikerűit 2 évm kis leányomat, ki be sincs oltva, carbo!aa/Ge mártott zsinór viselése által megóvnia borzasató betegségtől, raigegv másik leányka, kinek szülei ellenezték a kellemetlen mag miatt a carbofos zsinór viselését, megkapta a bimlőt. Igen akadályozta működésemet aaon makacs belliit, hogy .a himlő nem ragályos, a a mi m*g sajnosahb, még ely gyének is iparkodtak e balvéle-méay t támogatni, kiknél aa ember már ki-Oaít több észt tételezne fül.
Közel 3 havi megfigyelés alatt eat ta-pa*e<altam, hogy a rsgáiyosás a betegség aeon sladttamábaa törtémk leginkább, midőn a himlő kui\'tgf-k aaáradoi kezdetiek és 1* kopnak. Ekkor ugyanié a kóranyag parány Sí dfstáffaftek s ri*asben taléleksés, de leg-fsfkáhk a pórusokba beesivádás által pláatál* jék tovább a ragályt. Ae*rt legeeéleeerűhb a betag laelér ilyenkor vajjal vagy faolaj jel kend, mely által a kórsnyag parány ah iák ehmátláaa gátolta\'ik meg s a ttsetulás is elő-S"g4t*^á. Aat ia tapaer\'alUra, hogy mig aaon belsgekaét, kik rendesen kenettek, a himlő Mk rsekély, múlékony foltokat hagyott Mire, kH| aam lettek kenve, tefjeeee^mmlé\' batyasek maradtak.
A re^lyoaás atáa a Uisgeég oem mia-4o*k»nél h*f^4ik ki egyfoma alakéabee, — Ifirésebb véralkata 4a eaváay (estieknél már
hérom-aé|v nap lei, fieii\'

y
lueaep
aW kíd]i
után natatko^ak a előjelei, EleinteT a betea étvágyát vesati, rakát és végtagjait fájditjá, ewjn állapot 5 napig tart. Eaután renéseen lés köveik és 8 agám 6 papig tartó ionóságj de olj vételes eset iatffarattlt elő, hogy a forróa kg napig tartott a a lasteg teljes Önkivflle volt. Es idő alattié beteg nem*esak sem o«ak tejet vagy visel élveabet, máat nmii kiván. Ea idő alatt kitlüaöseo kell vigy hogy e beteg meg ne hűljön, mert megh 11 esetén vsgy menthetleufil meghaL vag] legritkább őseiben, ba meg if m^irad, évekig tartható serofulesus bsjpk, megvák lés vagy sí kot illés következik belfile. As et kütegea rendesen az ároson,! fdlkarón ágyékon mututlUsnak. Ha a ktUegok* rit és igen omolkodotten jönnek élő, az jó jel, mert as olyan beteg hamarosan ImqggyóguUlj; mig ellenben, ha a k(Hegek mint apró vonásos hólyagok mutatkoznak, ágy rend^f igen sűrűen borítják el asegém lesiet eőbb egéssen egybo forrnak, ugy, (iogv tegnek alig van emberi lornlája- Akid himlő vörűe vagy kékei pontokkal v^gyUak jelenik meg, annak meggyógyulásáhoa Bércé" reményt leltet kötni, mert as ak ngyueveaet patics himlő i a kiverődéa uláp harmnd-tae gyodnapra vismaliuaódik s olrvetlen hajai okos. llá a betegnél as arca éá fej földagad aa annak [ele, hogy a kóranyag teljesen {ki fejlődölt, okkor tanácsos a forróság ée vtea kelés enynitéséro vagy IsngyosieaVÓ boróka táat alkalmaani vagy pedig aa (arcsol tejjelj lel kenni.
Ai előssör leirt két kórjelenntnél a lia Iái csakis a belső szervek rothadása i né melykor vérrothadás állal kövelkeahelik nej mely as Állal idéaletik elő, ha a beteg aki-j verődés stadiumában. meghűl. A belső rotaa-dás meggátlására igen hathalóal mornok hí-sonvult a salicin sav (ac. |alícini) mély kéehegyenkiut viaben beadva a oolaaervek éa a vér gonyedóeét megakadályozza. Felnlttak és erőaeUi gyormekeknél 24 órában 4-~S-ea0r lehet beadni, csecsemőknek elég kétsser. j— Uogy a szegény beleguél nem valami kellemes éráéit szülhet á miiéin sáv, |apaiatallj>m abbéi, hogy még nagyobb gyermekek is sina fakadtak, na be kellatt venni, á csecsemők pedig majdnem a bölcsőből vetették -ki magukat a por bevétele után. A sáliéin mvip-tékony hatását Bisbnyitja aaon tény, hagy mióta betegjeinknél használtuk, egyetlen lik-láleset aem fordult elő, aőt egy kétnetos kik-dedbeu is csak a mlioin tartattá meg la gyönge élelet. rj ] .11 |
Midőn e sorokat írom, már{ hála .leien-nek, a járvány megláttatnék lokiútlielő, mert csak 5 reconvaloaceioi macáit \'méjf felűgyo let alatt s azok is pár, nép múlva szabadón bocsáthatók lentiek. Ujaob bctjogűlés mát két hete nem fordult elő, esek ja mult hm folytán Murakereszturbauikét kanyaró esei as is említést sóin érdemlp kis piértékbeel ugy, hogyaa illető gyoriuekek ma ihár. megj gyógyultak.
Aug. 11-től imept. 21-ig következő stá tistikai kimutatási! állitotujm össsi: j
Augusztus 19 -lől bezárólag nept. 21-ig volt 39 béteg, s nődig: férfi 1, fő 2, gyerj mek 3d, öaaaeaeu 39 Ezek küzdi meghalt; gyermek 6, ölssesnti 6. meggyófmmt: mfl ldnŐ\'S, gyermek 30, öaadiesen 33.
llizony ajánlatoe volna, hai al községi elöljáróságok a kjSborló Czigányoknt kism több figyelmei fordítanának e ha már vada hol hasonló veszélyea járvány fordopna elő. a legízigoi ubb rendszabályokhos folyamod-uáuak annak terjedésének gátat vetendő.
vrwmer,
Különfélék.
— Tttitfigyl jclciitéN. Á n.ksnizsai kalit, főgymnasiumban pótló érmtségi viza gálát f. hó 80 án fog megtartatni, miről as erre jogosítottak aaon hozzáadással fí^yelmesletH nek, hogy alulirt ígazgatóiágnál mept. 29-ig okvetlenül (e\'entkesaeuok. N.Kanizsán, 1882 szept sin bor 23. 1 A fŐgymn. igazgatóság.\'
, — XVaiigi\'créoiAy. A vi)-osuukban előnyösen ismert zongoraművész G rün fe Id! Alfréd ur, ki ás idén lemondott Amerikai utjárólj vároaubkba jöir legköaelobb számos barátjái látogatására ée többi mint másfélévi ssünet után j október első napjaiban nyilvános hsngversenyt ssándékojtik tartani. A kitűnő oencertist^t üdvözöljük városunkban és kOzönségűuk ligyolinéi előre if^lhlvjnk a kínálkozó muólvezcitré.
— AlkalmmaAal keres egy alerdém, igeo jó képesitvény és jelei szolgálati bizonyítványok alapján^ As ajánlkozó nemcsak az erdő culturában teljesen esskatatott, de a vadtenyémlés éa a viúlaidomitáspan ia teljed jártassággal bír. —; Bővebb tudósításokat a lap szerkesztője ad. Timtelettel kéretnek ai vidéki lapok t. merkmztőségei e kősleméuy-nek átvételéré.
, - Murakcrciuturl levelezőnk asept. 23-ról a kövelkelőket irjtttj As áradéi pénteken reggel 4 órakor íérte tetőpont-ját as 1879-ki árnál cssk 7 hévolykkel volt alacsonyabb a vízállás, béutoken Reggel 8 érakor lassú apadáenak indáit. Eite T óráig Ö hüvelyket ssálloti a v|x. Péntekeo meg akartam nésui LAgríádot, azonban! nem mehettem át á vízen. Hitele^ egyéimalől hal-lottum, hogy a viz a töltéstoket majdnem teljesen elssakgatia, as egém város (télfŐ óta via alatt vott a főtér kivételével 1 á liárom vsgy négy háa össaédőlt, ouloerélet nem ve-szett Kollataaegben caik ű^y liánba ment be a vié, Keremturban aeon bán 0 hftzba behatolt a via, ucy, hogy a lakótok kényteléuek voltak a padlásra ménekülsi. A vik apadása bén lek éta % láb, 8 hüvelyk. Bár M ár aem érte al asoa magamáget mini 79-lml, aaon*; bán liaeonlitUtlaaul lübb kák ökosott. mert a határ lagnsgyekh\'réese Már samlktól vii alatt van a éslttörlök, péniek ée mOmbelon aa öamee kukoriosák .fia alatK voltak, lipgy marad-e hettta hessaélhetó, aitél umf .Mm mé>bálok. Tákaratáayfc is eottal eMrdoUi a via s a mi néiaely helyett mqgmaiíult, as is
mondhata, rakr a Muraköz ieehsgyobi a as egéim és OráVMnel(áMuea-
tt általa. A me re a szem látnlt,
tel volt boritv^, óriási tó volt szárason mar
egém borvál s csak itt-ott láleáot^egy ad; folt
— Tét-Majei it-HArtombél
átalábaa meéayi kárt még magkMjté
(IM mtiigiekk) á ák mwjsgysk myW
a a iSMaiLiaaa anUmaak ktSnimialeirMt-láu Ifc ihalislM tsMk klem a Kudoirlé
minden
Ml
ukUast a k
inák : klislká-Ugyfuia i kormány Bkk|kűa-/
r.wf
UommalV
L Irdé-^
P írttal, Eliík ur
idonfiány-
mmel fogok tdlh it, hogy tltevém it híveim legfM U megírja^,
Erdélyi MibáJ] julján a magas ithi István igen limlell képviseli bééiárám folytán 11K) Irtot aioszU küidoni kegymkeuo i, ngyaneaeu alki Erlélyi Mihály urj i jonnan IQ Írttal Ifi György ur 5 ifi Ital, Oluoi ur bcHmidt Emil ur 1(1 frttal, lieronyi 3 Írttal miveskedtel járulni e kogyi hod. Ssalacsy Farki I uV 180 (Hot íjtál^óata-tolj személyesen Isit izlani; Bíritz Simon né-mei-azont-grólhi pjel ánoi ur 10fr(ot{k(odO(t e ssavakkal: nSu dahelyienlíbus ieoéndio damnatis mitto 10 !frlos,u Kodvm jonjlék0 pantársam bizonyos in kegyejetee vjiszáom-lékecésű, hogy 4SI < v előtt oldalam mNlett első merített káplán km volt, kfiídle jmegény híveimnek megvigás jtslására eeen olt becsei kegyadományt. T.II jónk a.-lendvai bérlő ur a közellevő erdőben ínéltányosj ártm oaak-nonji ingyen 49 égpt inok épületfát kejgymke-detl eduu Végre ne h hallgathatom el aa a.-domborui| jóléteméi rékről mosszo ndékan iámért nagy Hirscttli j-testvért, kik 49 ékelt-nekj 49 saekér épUldffát a Drájrán. tiz szegénynek, I kiknek ne o volt ssekerök,; 10 fuvart ingyiM adni és bég hozzá miud a 49 et együttesett — igazi magyar vebd&gsaeratettel — megvendégel fi zivesok voltak ! — Tudora jól, hogy ap nesssivü adakonók jnem moijulnalc\'dicséretre, •— mert a jó lett, ma-ipagát dioiéri 4- Ide becsánanaa meg, iogy Őket, mint a f< lebarátj szeretőt minu-képét, e becses lap- . olvasóinak beáiujatni szerencsés lehettem! iten áldása logyeu mindig » nagylelkű jóU tőkkel 1 Isteu voltlnk 1 Nóvák Jóluef, pléüá os. uKf«
fapoIcxA fél írják ne^unkl: A szolőgazdák állítása i zeriut, e hét fo|yajnán volt.éerőfényee, szép jiapok o*y ánnyjira nely-rehosták a mult hav mulasztást, hogy Ima már osak elvétve leb t a nevezetesebb seőlő-hegyekben éretlen is jiőt találni — A eáfig-gedés tehát, mely aa lugusslui havi Mőamek folytán, a nőIlÖgasdáK valóját jbegnállótta, lolkeeitő reménynyé \\ áltozoit, a mennytbeu a beállott kedveaŐ i lőjáráv követloeltéMn, ugy tnonujrieég niino oinőségro nésve igen jó isűrqt várhaló.
— Aa Ipár h kólák merviiéie,
■Lírtit Biiolr
soroseyat
(É oasfubli
USdoir ée K«l
|a muáasm iut.-ivii, aés Aa ttsó éTb
tsaaa «AU II viaeip,
tals. ím
ijeííiaiiji ti
aoMssy tan e4l kMrsiasaatds
aaigB
r o^nui ti
ikj A brgslotskea !a
IscktesisU fUiftsk s Vlila Kwassl aSvtwsa Mfiksie » H Ser kis líiiaiiyl taesae u Síik. luktairi spr fcaaéaék mU m.
s«r ésjwe
lomo 10 u íl íj ii^-jmm is be : S «i *> Moqdű tiLkkmééee S i 1U0 ioődm SD Ml Maisa lemtli
acdop sarivammal s 1
Ssi wtisscallijU ksltssélee tSetsO M a. «4cAe-kav. \' ifarsJt
a Lfaűsyft}s. raiae eeaa táoj, ttogr a\'
11 iasÍM iijawÉaisK SMfsaaw Is a basl\'j
IwfaM as^is/sfcaélji kfsfashkle; aaal aeeabsa léO Bkt LlO irt n
*! lyweüay
Mnafl alnesj Uaftar. —\' Asa kaeteéé a íukws
s-rúrM aassast XBsjdo|itn sisllirlal ftllg- f j*skm*shr|ay értéke a tskéalsAs IgérréejMk TChctó 111 hatés a ksrasst hSBséjifc akkor kéxbsriiutlk, hs. a lamdMk IJktaaést ki lasa s|ewpéev>ap adatéa s 4féiila»k értáéOt kiai^J -Kp élj itadreiifi Jiíhet.toirni, ba a BeSotf,á« KsrfsVfek sots-e ksesait lonjo^j-ek slürúi dljlivsi sg^bs
Felelős Társsáért
rkeéstő: VABOA LáJOM. IIOFFHAJÍ1I léB.
— A kösnktatási min móvel foglá(koaik,hog
rosaiban, melyekben]i iáznál több ipmoslta-
nuló Van, állandó alsói í Evégre ez ipariskolai
sxtor ujabban azon ees-az ország mindaion vá-
lariakolákat azervezzen. szervezet már meg jlott
állapítva, sőt a neve s (t minisztérium aa [or-gannácsióval -Jagóci teri biztost megbízta tatást készíttetett azoi ben az iparos-tanulólj i E kimutatás igen éru
Péterffy Jóssef minin-A minisztérium kimu-várasokról, melyek-várna százon foiál vjau. kei, mert nemcsak) az
alsó iparoktstás jövő góczpontjaij: jeleli | ki haliéra egyaaeramind i legiparosabb liásai városokat kellő fokosait on tünteti fel.
— Bejutón F llretl. \' A bálaton-füredi fUrdöreodégelo lévaorának 14. ízáma szerint szepL 8-ig v Ilak Balaton-Füreden 1031 en.
\'r- Elhint gyic rmek. — PsállSamu kemthelyi iparos, Bén ior nevű 5 Öd fél évea teli képű barna, fékét > nemű fia altiját. A [iu bal artsáp ogy sél hely, a jobb térae haj* Iáiénál pediÉ egy fdl; ó aeb látható. ! Heasél nagyárul. OTtözete féli ettí kalap, fekelk ka aáttaí éi egy kopott] i adrág volt! A ,cyanu vásáron v»lt vándo1 koldusokra eátk. A >ánaloa atya felkéri a n. é. közönaéget szi enkedjék fe Uláláa éa ilében a tiutji fcgkl) elebbi hatóságnak áll Ini s csotjog errpl őt értesíteni. ..
1874. n. Bt
Felhiv&g
a talajdooi igttayek érvényesítésé iránt.
| Alulit kik. bír. végrehajtó ezennel kothirré téiái, bogy a letonyei kir. jbiróaág 18B2. évi 1874. szárad vépése követkeáté-bejt Honlár János léepei lakos ellen V a-sdl Simon leimtvei lakos réeaére 540 frt követelés kielégítésére 2 píron ló szerszámodtól 1 db ji éves ménoeikó, 1 vastengelyes köbei, 1 fehér eaőrfl üsző, I árián sertés, szí Ima, azeoiá kémlet, gabonanemek, bordók gazdasági szerekből; álló ingóságok 1882 augusztus hd 24 ik napján bíróilag lefog-ttak a \'636 ^t 40 krra becsülteitek. Ennek köVetkeatében as 1881. 80. L okJ 89. g áhoa képest Elhivatnak mindazok, kik a lefoglalt mgóságokboa igényt vélnek érvényesíthetni, miszerint tulajdom igényko-reaptűket eaeu hirdetmény keltétől számított nap alatt a íelenyei kir. járásbíróságból a kUlümbeui Ibrréuyee következmények terhe alatt benyújtani el ne mulasseák.
Kelt Letenyén, 1882. evi sugéaatus hó S6jém EGYED JU^SEF,
1180 l-l ■ kikül. bír. végrehajtó.
a*
1922. szám tk. 882.
Arvpréai liirdetméay.
A csiktoráyai kir. járásbíróság mint toldkkönyvij hatóság részéről közhírré tétetik, miként Neumamn Mór esáktornyai lakóé végk-ehajlatmtaknéhai Verbáneoa István felső I pusatakovecs volt lakós hagyatéka véffirohajlá^ saiovedő ellen 112 frt 98 kr tőke i járul iránti végrehejtási ügyében a nagy-kanizsai kir. trvmékhee tartozó osák* torayái kir. járásbíróság területén levő felső-puttUÍkoveoii 7. mtjkvben A l. 7, 188,233 és 27ó. hrssám alatt neveaett végrehajtást meuvédett névén álló s 1626 frtra becsült
ingetlan és tadooéksl folyó évi ákléU II ik napján Á a, 10 órakor a felsős^ kovecai kflaság káaáaál megunandó JJJ nos árverésen a megállapított kikiáltáa^L alul is eladatni fogoak.
Aa árrereani kívánók tartóénak n gat anok kikiáltási árának !0f-át íl#l 162 irt 00 krt készpénzben vagy sa {S évi UL;I. es. 42. ^ában előirt óvsá^L pea papírban a kiküldött ksséhaa többi feltótelek a bíróságnál megUkiaUem
A kir. telkkönyvi hatéság Csákto* 1882. évi juh\'us 7-éa. 1177 u
2Í8 tk. 1882. aaám.
Árverési hirdetmény,
A esáktornyai kir. járásbíróság ^ Lelekköoyvi hatóság réeaéről közhírré ifceó! miként Zeeleeenyák Fsrenmné acűL Pe«a kájeee fsiső-pusatákovecar lakós végrehajt lónak Pocsekájeoz Mária nedelíczi lakátv| rehajtáet szenvedő ellen 200 frt tőke i rul. iránit végrehajtási Űgyébea a ní^y-i? nissai kir. törvaakbes tartozó csáktornysi fej járásbíróság -területén lévő nedeliosi 70, tjkvben A L 23, 818( 980, 1546, ttfj 2307 él 2466. hraaám alatt neveseit vigj hajtást ssanvedett nevén álló 11678frtnb mfllt ingatl. ée tartoeékai folyó évi nőit, ber bó 2^ik napján délelőtt 10 órakor X délies kösség náaánál magtartandó ny3r, oos irvenásen a megállapított kikiáltási kt alul is eládatni fognak.
Aa árverezni kívánók tartónak az Katlanok kikiáltási árának 10 { át vsgyá írt 80 krt készpénzben vagy aa 1881. LX.lt czlkk.42. |-ában előirt ókulékkéji papírban kiküldött kezéhez letenuS, a tftk feltételek la biréságnál megtekinthetők.
A kir. telekkönyvi hatóeág Csáki, nyári 1882. évi juüu/bó 19 én. 1178 l-.j
RŰSER MIKLÓ
iskolai értesítése.
Nyilvános polyárl éa kereskedelmi * kolám-i nevelőlntézelerabsn Budapest, Ki{ roly, KOrut 22. aaám aa uj iikolu éa, t ^ szeptember 1-én veszi keadetét A nlv^s dékek felvétele augusztus 20-ikálol nspee délelőtt 9- 12-ig és délután 3-5 óráig közölhető.,!
Intézetemet 29 év óta iáját erőmét tartokn lenn, ée már. 9000 növendéke eddig.
Pélgárl Iskolámban a keAskedet* pályára kápeeittetuek as ifjak. KsrsskedeWj Iskolám egyenjocu a kereskedelmi akadt-ralávál s növendékei jogosultak a kata J egyéjri önkénteai szolgálatra.
IA aevelőintéaet aa likalal épűlilkss van. Programmok kívánatra iogyeni
1093 10-10
Rőser Hlklés.

jki

a»a
BROGLE JÓZSEF
gép- és roatalemezígyáru Budapesten, wár | Tátiút az osztr. állam vaspálya kfizelébeo. Raktér: váci körút 68. si, | Aláftlja minden gazdasági kiállításon kttüntefett, jkvitiott gyártmányait mint: |
Triearoket káiiosó rostával. ^em ^ i Tisztitö-gépeket méieiővoi
különlegességek jmalimok a«A-■sára; 28466. mám alatt maba-
daimaaott hármas ekéket, oséplpgép - rostákat, lyukasztott és hasított lemezeket )|
I vssi koséi éa horganyból, valámiut minkeunemű gazdasági gépek ée merőket [\'
1 Árjegyzék kívánatra ^|yaa és kéraaatv*.
2 1 ..[_;_I_J_1_____ UU6 19 >1
Az psfctrflk r^erejsi-kereszt-egylet lotto^ölcsSnei
a/ o*/lral£ Teres - kere«%l - eiry lel lollo-fcOIOMinriielt
290,000 darab sorsjegyére 10 frt névértékben
j 18 frt BO kr napiárfolyam mellett.
A osáü kir. isabyátiihsieo|t om)ráU Lloderbank as omtrák veres-kereeat-egyjleltől vétel! utján átvett sorsjegyek egy rémét, 230,000 dirkb sorsjegyet aa álftbhi feltéielek nmllett booaájt ki nyilváaoe\'aláírás végett l
I . Az aláirási Üssztóg 12 frt 50 kr. Óeetr. Iíénl jdarabonkint, melyből darabookiat 4 frt oist ért.azonnal aa alátréai ba
és pedig;
Jelentésnél kémpt napán leiaeiáidő. Aa eaen bslárna amellett js legkéiBlib 1882. október 3L-ig mag ftdl t 2. aa Máiráiok 1
18
iiíéu teljesített befisetéeektél aa alftrék 6| ot kötelesek fizetni, de miad
IHUuí
leplfnbfr SO-áss
Béotbea a oaáéi. kir. máni Itu<lu])caien i magyart ora PrmgakMlH á aéeh uuiopbinkl Brl^ütikea a morva I ^rAcabnn a steimsrki
léi. osztrák Lénderbank toámfojtőllivatalánál. ei bánk rémvéi^f-táriasá|nál
il^£ank váltéüzletében, itbfóUak rállóűzletében,
1179 l-l
IJnsMtt a fsllő ausstríal és mÚaburgi banknál, l<e«b«r|beB a csásl. Itir. gslUaiac réesváey jelzálog-banknál, C,aevn*,rita«li; a bukovinai raléniM-intéaeCnél, a Kendős lievalalost ói kkbaUi fognak ntog|örténni. I
Aaonfejűl még Uéca legtöbb, vállóüaletében, s al osztrák-magyar monarchia vajamanyi netmstmsbb helyteégeiben, ahel cssk as bmTrák váró korosé egylet fiók egyleti ágainak; oíjseágos vagy női segély-egyletek léteauek, a bécsi aláirási hely réesére való köiymaés véget elfotkdt£mk dlalHUi b^éUntáoiK. > I
pa.) Az aláírási kitüzütl Dmaeg felöl jégyséséiek esetében a jegyééit darabok (eegfelelő Omaevouása fog msgejtetni, i a asász. kir.) esabspalmaaott omtrák Lsqderbank I inntarlja ttaaának a felomtási tnédoaat m egál lepráiét. f\\ 41) Aa aláirt öss^egdk öesmionásánakl eeetábéb ei (elssabadult • as alUrée 1 bkjaiméval teliesitett beéaetéeek. aa Siető afáHera leeől sorsjegy ik teljni befimtéeénB fognak forditmljii. Aa arra meg netán eatlsátalt hátralék-Össaegek aa l-eő pontban möghatáröiÓK hatákid 1 lefolktálái beRaétéádők. Másiidszt jledlk a netalán Mmarfileudő ftféfegek aaoaUal kéeapéosben viasza fog-náfi fisetletttT. 1 | m I | % ] \\\\
b\\ Aa iűái< ásí jélentkeaimkáék as aéru kiloéaiélt S sa aláírási .helységek által iegven kieaolgáltataadó mintákon kell megUIrtélinie. Mii éan alálmk jhlohlKetésénéK MajnMtjp aa 1 aő pontban megbatávbeott 4 frt jélőlsgnek a lefiaatése aUtal-mávai egyj aalilletőlall iró almráái kólyiUk; által kiállitoti mélfáei igaaolváuyt log kapni, mélyre ásottá a megtörtént kOabirré tétel LiűJ a valódi) sorijjag) ék aa IMksa tygaak abhéáHainL \'
MyoiaatoU
Fülöp laptola

kis*
mztrák Láaéerkaak.
1882.
ül l!
78. ssápi.
Nagy-Kanizsa, 1882
w 30-án.
KtaéOMvatal: IW rUif klnyvkarw Min. Ujvárusbéa utosa. Ml
CtAfttotO* Irak t %Á*t éne t M. Fél •m 4 frt Nsgyséévro 1 hi
ft Síébi petit sor egy um I kr. tabbssSn Iwrdetéwiél 5 kr, llé-
_.szombaton, szeptemb
mmH
IX. évfolyam.
szerkesztőt iroda. llo*s alap seelUmi részét illotfi kfteleméijyekj küldeod5k Uj váfoeháa-tttssa S18. n. Béraientetlen levelek esnk iiwert kssskböl íogsdCatuak el;
Kéziratok vissza neui küldetnek-
Oyllttér: PetstsoÉs 10 kr. 9
MEGYEI ÉH HÍSLYI ÉRDEKŰ, | ^LITIlKLM ÉS KÖfcGAaDAk^GI LAP. \\ fcalaiiiegyei Gazdasági Egyesület és a QiJlameg^ei tgyvéde^yllet hivatalos közlönye
MEGJELENIK HETENKlNT KÉT1ZEX SIERBAH (FÉL IVEM) tl SZOMBATON (EGÉSZ IVÉN.)
A polgári iskoláról/)
(U) Pár szóval reprodukálva az első közlemény foglalatját, hogy ugyanis a polgári iskolák el lenségel-nek "véleménye szerint, ezeknek nincs czéljuk, minden indokolás éa észszerű érv helyett aaon kérdésre, hogy miért, azt mondják: Proletárokat nevel, llram isten I oaek közül akik ezt mondják, hány van tisztában az-sal, bogy mi az a proletár. Talán lálta Csiky Gergelynek Proletárjait a szinpadon fs a proletár j definitió-ját Caiky szerint állítja össze magának. Pedig nagyon téves dolog a proletárt raffinirosott gazembernek tartani. A proletár egéezojn más, éa aeveli ezeket az élet éa 4 társadalom, de sohasem az iskola. As mind proletár, kiknek a társadalom tehetségükhöz mért foglalkozást nem adhat, habár akarna dolgozni, még pedig becsületesen dolgozni a ilyen szerencsétlen ember lehet minden téren az orvoei éa jogi, a mérnöki éa egyéb tudományom szakmákban, a kézmii-ipar éa kereskedelem, a gazdáazat terén ia. És tudomásom aaer int as emberi társadalom esen szerencsétlen speciese, már t. i, a proletár, létezett már skkor is, mielőtt Ma* gyaroraságon a polgári iskoláról szó lett volna. A felfogás tehát téves.
Proletárrá csak az as ember lehet (s ennek sem azakségee, ba még ideje Korán vigyáznak rá) ki sem tehetségének sem szorgalmának meg nem felelő olyan iakolába küldeti^ éveken át addig, mig azután késő az éazretéréa s nehéz munkára nem lehet pár fogni, mert as inna évekből kinőtt. De rendes körülmények kö-
•) As I-k Miiliéajt Itei Upunk 73. n.
zött a polgári iakolat tanulónak 15 legfeljebb IS évee kólában kell elvégeznie a 6 osztályt és e* az a kor, melyben elég testi jerővel és lélki értelemmel %e*dheti Meg azon polgári foglalkozás tanulását (a gazdá-asatot, as ipart, a kereskedelmet), mely neki később kenyeret adjon.
A polgári iskola szervezete korántsem olyan, bogy a tanuló ne tudja, hogy es iskola valamely polgári pályának előkészítő iekolájs, mely iakola a munkát nem meg?sé-gyeni tőnek, hanem nemesi tőnek dec-1 arái ja.
Jól kellene ast tudnia a ldjragy-aserübb uülőnek la, hogy a polgári iakola magyar köiépoastilyt van hivatva teremteni, melynek Ma-gyaroreaág hiányában van, nem a kormány tehet róla, ha kösoktatáa-Agyi intentiói nehéz felfogásra találnak a éppen ások nem értik meg, kiknek java, érdeke, jövője van yelé osélosva.
Ast mondják, mit csináljon á fin ha kikerül a polgári iskolából, hiszen a szegény inasnak csak nem mehet, mikor annyit tud, (ba tud.)
Perese, hogy nálunk még egéi-azen általános azon felfogáa, hogy az inaa ne tudjon semmit. — \'Négy esztendeig van a mesternek valakije, meg a legényeknek, a kit naphoaz-azat ide, meg oda lehet küldeni. É négy év alatt némelykor valamit dolgoznia is kell s\'igjj apránként jól rosszul eltanulja mealeisége primi-tiv fogásait.
Éppen es az, mi nem elegendő az üdvösségre.
A kormány éppen most rendezi az alsó iparoktatást, mert azokat az iparoatanonezokat, kiknek semmi
ikolai oktatásuk tolt, áldásiban akarja réLnesi-
kevéa
miveltségne adni, mely mezőgasdasá kereskedés i vényééül hot
ennek
teű>- ... .. %áU4
De ipavjmalaK láthatnák nár,
bogy az ipar1 erteilmeslmunkást követel, ba azt akarjuk, hogy a külföldi ipar el no nyomjon benndnket de jértelmes jpnrod éa mezed gazuk az eddjigi mód szerint nem képsojljető, azt nevelni, teremteni kell.
A polgári iskola as általános zon fokát vHn hivatva •olgári élet|ben ugy a mind az ipar, mind a m gyakorlatilag lik ér-ÖiszesógéVel as emberi tevékenjrjég ézen ágajt enualje. Emelje, azaz értelmileg ana jutiaaea, hogy láteaaul (legyen a gazdaság, az ipar és a keijeskedés terén.
A művelt magyar középosztály, mely a nemzjat jobbjainak ábrándját, óhaját és mis len jó hazafiúnak! verejtékére érdatíes ozélját képezi, nem frázis, nem cttyan!] agyrém, mell fölött napirendre térést kell indítványozni, barién feltétlenül szükséges tényezője a nemzet jólétének, gyarapodásának J iőt iennmaradasá-n a ki As ür» nejek, ások), kisnek könnyű gonqc ikoani, mert nem kon-dolkodnalc, n ogmpsolyogjhatják 11 azt, ki művelt mit yar középosztály megteremtéséről Ubrémdozik, pedig ez Ipari és gazdU ági hátramaradásunkra való azempoD ból oly komoly ép lényeges követelménk\' mai napeág pár, hogy caak á\' gondatlanság vafry a semmivel séia törődés , nem (ttja, hogy magyar kéz éa magyar fej nélkül Wl ló
w versenyképes magyar iparról még álmodni sem leheti!
Már pjdig k polgári iskola, minj a magyar középosztály alap-■I\' " | ■ ■ I ■ T ■■ |
miveltségót megadni hivatott intését egéaz szervezetében annyira összefügg a fnotobb ksegutotott MTOkil»6 nyekkel, bogy nem lesz érdektelen o dologra egy kijaé bővebben kiterjeszkedni.
Mire volna akukaégu Magyarországnak ?
Első korban műveli gázdákra és iharosokra. Azt mezem, bogy ost a factumot tulaágoN terjedelemmel bizonyítani felesleges. Ország, hol as Önreodelkesési jog oly! széles alapokra tan fektetve, mint Magyaror-szádon, hol a politikai és polgári jogokat gyakorolni mindenkinek szabad, kell hogy gondoskodjék arról, hogy lakosai ezen jogok gyakorlására, a széles alapira fektetett autonómiával való élésije elegendő értelemmel Is bírjanak. Szükségéé egyszóval, bogy a nép elég értelemmel bírjon, miszerint saját lábán járjon.
Magyarországon igén sok köaép vagy kisebb birtokú vagyonosabb mezei parasztgazda vaoL esek apáik módja szerint miyelik tovább is a földet, észszerűbb mivaléséhez nem értonekl azonkivül j minjt befolyásosabb emberek van azavnkl községükben mindennemű poIHíwm noioárí | változókhoz. Az ily gazaflk gyermekéi haszonnal látojgathatjjélk a polgári iajcolát 8 babár egjysserü föld-jmivesec maradnak, azpni nagyobb Iközségekben, melyekben élnek és földjüket mi vélni akarják, az az ismeret, melyet Ők a polgári iskola jnéhány ^ osztályábsio szereznek, ezernyi áldjla kutforrásává válbatik, tanulván (valamit aj közjóiból, a nemzetgazdaságból, a itáti.ti kából, as |ipartan()ől 1 az alkotmanytanból, jmind olyao dolgok, mélyek idővel
■éIÉÍÉK i<Pi i
népünk műveltségi állapotát maga-sab^olveaura emelnék éa képesí tenék, jrfulHIkal él Lp^gáii jogairól Önmagának legyein kellő fogalma, aszal élni \\is biíjon és ne legyen könnyen tévútra \' vezethetővé önző handabandátók állal.
Minden jobb meghonosítandó -intézményben a nép általánoi műveltségének hiányát tapasztaljuk.— Csak két dologra tkivlnom felhívni a t. olvasó figyelmét. A kőzegész-ségi áll^potóikra éa ax annyi fáradtsággal megbonositani szándékolt népkönyvtárakra. Az egyik a testi ogéasség fenntartására és megóvására czéloz, a másik a szellemi és erkölcsi ^életet akarja jó és üde forrással táaplálni. M indakettőről igen ]sokat; írtak már össze. Sok jó tanáat hangzott el áj — pusztában. Mindkettőnek -I— az elsőt a kormány is nagy figyeilme tárgyává teszi -4 nagy hatása volna a nép anyági éa szollemi<orkdlcei életének előmozdítására. És mit látunk ? Vajmi silány eredményt , vagy semmit. Né-" pünknek fogalma sincv vágy nem látszik lenni, minő beífolyáassl van
a tiszta friss, levégóoek, á száraz -jíj- i- —— testi életére nézve a igy nem foghatja fel a máaikat is. oőt van példa rá, hőgy egy-egy buzgó lelkész vagy tanító az utóbbit bej akárá rendesni, be is rendezte, de olyan volt, mint a terméketlen talijba vetélt mag, nem fogott csirát, i Beleuntak csakhamar. Az elsőre nésve pedig mondhatjuk, hogy a nép jbiai napig ia többet hisz a kuruzsolólban és )árványoa betegaégo^ alkalmával nemcsak nagy reaensussal fogadja az orvoa által j ajánlott óvszóreketJ hanem bámula-
„Zala" tározója
\' Virág és lepke
.Hősi tfilem kdonyolmtl lepke, Hom télem, el, mome, domm. Ssoreltned álnok ée hamis, Tóttotés o hfteáged i«, Stárayod csmk lárva, semmi más, Molytél ha lekopik a más Nem Ion egyéb mint óeska rongy. Minden saavad ámítás voltí Hasadtál, ba keltett, ha nem Erén bizelkedéseden, . Mint halacska maié habos, Elmulattam egén napon. De megcsaltál s án már neked Könoyelmtt többé, nem hisaik, Bár keblem osak érted ége: Szerelmemnek végo, vége,* /1
In wÓl a kis bobé virág 8 ItaetOggessti kicsi s»rmál Olysn eaeodéa, olyao bésaa, Mist a kis madár, moly ottan (,\'issersg a bokor alján, Pícw ffcsske omladékin. D* vigas odább ssékellvo \' leNgy rtlissnl s lopks i
vái bnstt bogy elbsgytalidj ? ^k\'as sosétao asért sasgad 1 bd s éM aagyen rövid,; B«lgák a kik nem élvasikj Mig |y»fnltál^ssorettelek, J tied rntma swk a tied || Ul éKsJl érted Ultam, Ksélséss vők osak syegsIéseSB | De bsgy ssinssidsak végre Ténthseásas, adsségs: T Hmmbmmmk nőnie vége, I sa ss élet balosseiifs.
Hád^ IsfMb.
IVOlUklMIk
Ml is saafstsal ft| áa miglsgkslsHie neked T
Tán sst bissod, bogy feledoi A seiroek oly kOonyen lehet?
A suv nem ia, mslynsk Sssssel Ha lepereg a levele, Kikeletig gyászol s skkor ismét ujat hoc helyette.
S s ssiv nem vándor madár, moly Ha föl nevelte msgsstit Kis fésskétSl bifteleoUl Msssse, messss el táv ősik.
A ssiv nsp és a szerelem Esen ospnsk s sagsra: Nem vessbet s sugár addig, Mig sl nem véss a nap msgs.
_ Rédty Itlván.
Egy orosz hösnö. M
• Bméty. -Irts: BZOMMKR BáWDOR. (fnlyUtís.)
A leány egy séld pfcwtuál megállott, egy gySnyéri faragott padon helyet tokialt és kiséréjébss ssólti
„Kedves lovag I mond, miért vsgy oly | szomorú, mi bánt annyira ? hiss mikor idejöttél nem néztél ki ily rosssul I
„És sst még kérdezheted ? persze te nem bírod úrnőm kilőni, mit tees hónapokig a börtönbe sialMni távol a hazától, hol..."
.Ds hiss [most sssbsd vsgy, kod vas lovsgir*
JMe lessék engem többé lovagnak árij-mosni, mert ftjdabsimst a i czimzéssel tnegj-s|itod; lovsa voltam, de most már msgszflo-tsm ss IsnM) — mit bsaaoáJ s madárnak, ka a kalitkán jél tartfák és aisss meg bsdségs ? — De es HHodasas\'lstt nem érek olyat) vssstsséget mbt ss ember ( faiárt j aa sssbsdségáa kivit!, érte otthon aggódé övéit is slvsssitsUs, kik epews térjék [éi Issatat, melyben a haisssi sasién! klrébe
,\'FsletU saJnáQak barálom I te *ééam >
gy on fiatal vsgi és kir igy olnorvadnoá | — de snrám minsspt sl (fog éretted köretni és smi tshatségéUsá áll, jast amvésen teljoéiteni is fogja); •— bírom erre nézve ígéretét)\'
|„Qh. kisssÉBony 1 ts valódi angyal vagy hisz peked köisonhelan sorsóm ujabb! fordulatát, mely lllal a setét és mélv börjöbtél megsaabaduftami fogadd értő hálás küafcljne-temet I*
j nNem érdemes as köszönetre, amstem1 bertársaink séntségéje tessUék^ — h^)ár más vsllást isIGövetOák, mini ti, mégii van smberzssretÖ ssúrflok r
Dsglovick pom felelt, csalt\' a bála jtö* nys gördült vlÉur sinjs arczáp.
„Maradj nálunk barátom, itt ■örsod jobbra fog foraalni; (érj hitünkre ée atyám sqjitoni fog, p beiolvásos ember a nagyúr-
.KOtsÖBÖtá szívességedet, de nem maradhatok ittll I „Ugvan miért „Otthon várnak mám envéim 1 márjmBg< tudták, kogy k Hpksaorosi |nrösslsmná kapitány lettem m Örveddeni fognak bfis tbltfem lelett!; -4- dsinmr régen ndm adtam éetelt msgsmrél és pisonnyal holtaak hisznek |f l.Tkliát Vak családod, áéd és gykráie-
ksdK T T fr
A fiatal ember élpirnlt e kérdésrf, bit ajeény is ésdrekstt.
„CsalAdim még iincs; mint látod, n|iég fiatal vagyok, d i..."
„Takn Jefyesedí?" késráá a leádylfe-aatüt vámkosiss J.
„On, asm
Vsgy nmn I Li ram imm saapad, merÜ drös lánesokksl eán wsretstt, kodres b esstolvaj ötlhpn ksssM anyám vár rsQ Ía
k ib-
lét
A fiatal len ber dross sl komorult, viharék látssák tépni.
láthatom lakai"
kisassaonj 1 szivem sz ibsd
.Tehát ben ssseslmi vissony T"
álstsAm fflét Jás£2én V mel íalétMaMveSk; Q esMwettsmtÖ] a külfálaöo, óriási tér t köatápk é Hun kef, hoiyj\'jöt
elsÖ BzerfUm-ok ol
távol va r |lr tóti többé
„Szabad imádottisd nevét megtudnom ?u „Miért nem ? 4isa büszkén hirdetem bárki elölj is, hogy 6t szeretém; — szégyen nélkül mondom baírkif szemébe > és bárki kérdésére, begy öt imádom és kisslelem, mert szeretettem szent neve: „s hkaal"
A Ipáuyka — si valsmi\' szerelmi vallomást vélt aa ifjutél hallani l-f- bámulva ts-| kiatott si hsaafiM nyilatkozatokra as ifja szemébe.
I jTehát te nem n&be vagy éterelmos ?■ „Nem kisasszony 1 nöbsmég soha sem voltám szerelmes és nem is [fujtom, hogy mi as a szerelem; osak mások által hsllám néhs jónak, ds gyskras rossznak jeCseteini.\'1 *
I „Bomog ilju 1 mily sMsnesés vagy, hogy isi ved sssbsd, Bogy szí még nem kötötted le Ajmor rÓMaijsb|áti^taiv«| | tudod mi as s SBsroljsm? egy titkos f^reg, mely magát a saiv méliféig bevésil!éf| ast marja, sméssti, mely a alsbíekot és idegzetet a log-| nagyobb nyugtalanságban tsraki; mely as ember arésáka ssékteíi svéri kogy sz majd ssétreped, jnUlatt a ssiv j oly Isngosai) dobog és ver, bogyj as stulxjr ast V{!|hél liogy ast minden empsr meghajtja, — Ha a szerbiem, kedfestoj lesik ki, ükkor eu niiiid, mint s boonját kaöltött orkáu^j Isssi (spál, a test és sziv va\'amint s lélek Ivissasn (sri nyugalmát és akiádea inasét a regi; essnfci |hangulatba esik! visssal; — ds hala isserejetn aajkája ke mény asÍBtbs tttödvs baióiör^Á szenved, akkor | a fomaborgstott iöegzetjak; mindinkább tánsakllttél|, a ssiv keserveklsl, (ellik meg és a tiikqr napról napra rodsiabbul matat, aa irns bálkváayiJbb msá, a mló loáay vsgy iQú Ihérvíjdtol kezd éslrfvid sin alatt a zöld gyen ékíti a göröogyéahantM, lial as ember pihdnést ji Iái, mit aa élet zakó és hullámzó tengnnu n egtalálbi npEi némisiksralt í"
I Usfliivies némin msga| leié bámulva hallfeafta M bsssédot
De
ifjan tusás étkétől, Mti feletti édes Mgy bátor és
mért ne riadj
Pl*
aa, H erédmteyrk vskst férfi a llsa és \'ssénveijj mtfl
mini mind n más amlMnek-W gondolj ina, bog* egyjt wr a kabécékoo le mj pihenni í—
nemes ina a
hivstáséd,
vagy talán nem is méltatnál senkit aserel-medre?\'
A leány kérdő pillantást vststt a mellette 018 ifja sresárs. |
„Nsm ugy kisasszony I meglehet, bogy én méltatnék valakit sserekseuire —• bár nem ssándékom a szerelemmel valóm minden poreaíkáját felizgatni — de megtörténhetik az is, hogy akit én oareloék, as nem méltatna engem sserelmére!"
jBarátom l ssavsia kfllösösoo hangzanak előttem; te mindepfttt bekopogtathatsz szerelmeddel, mert lovag és kspitány vagy ; bér a szerelem rangot és bitet semmibs sem ssámit és igy ssende, melid»arcaod, bolyok mint egy gyengéd kisaémoayé, ■— kellemes társalgásod/ műveltséged és egyssóvai ssép-séged elég arra, hogy^valakinok szivét lein-ÜMssIjék.^
„Kisaassony 1 te |onyt Qsow bolé\'sm j — kének ne büntess oly kéményen, biaa est nsm érdemlettem m£g- llendj ssemombo mást, egészen mást, a sioodotiak ellenkezőjét ás sat sokkal ssi^esebben fogom hallgatni, mint s gúnyos assvakát I*
„Meglátszik fiatal barátom, bogy eddig még soha som voltál éaerslms*: na Oedig ast bisSed, bogy én gúi(yt Ssaék bsléiM, skkor felölte csalódul; —| szavaim komolyak voltak és aa őszinte éíjseiom hangján szól lottak. Lásd, mily iagatbtt vagyok i — as» hiszed táa, bogy atyám j Önkény illeg eresztett ki a mély börtönből ? Sst hiszed, hogy neki eszébe itatott volaa tégeji lovászomul tenni, hs én lt arra nsm kértsm volna ? Nsm ki-rom tovább magamban lel rejteni, ami esivo-men fekszik, ki keÜ neki torai I Te kegyet Isa vsgy; — bogy saévaimból már Jsget kiveliettél volaa és nem liotss vallomásödJal megelö^ui I — Vedd ksttvos barátom Baüata vallomásomat, mit már hetek óta tanní akartam, osák alkalomra váltam, f— hogy éa te-gsd.ksdvss Sitoair kimondhatatlan nagyon sasrstlek I*
A\'fiatal ember fejagrotl Slö heltéböl és as slébs siető leáajjkát forrón kmilére saoritá.
tQiek ast nwad SfUtmin bogy seecefea,
tea fatélisasössa! Ü»fi4|i i kiült A Mfjr kilniMfinl, i Mrtl-lenti kálruiiMAla4( • | köajólAt-mí waak fo^Ui nem |tinpo<li* annak iit vMitk (•rfiiii,
Must még u Iparoeokrdl kell szólanom ée ft tatán következtetést
ymioh ft mondottakból.
Est majd a joré isánabaa.
A körjegyzői intézmény reformjáról, t
(t— n.) Ki noodía azt, hogy „népnevelésiek" vau? Mert liogy népnevelésOnk volna, én azt nem hilzem el. Gyermek-tanitáat? Azt létek. Népnevelési? Azt nem látok. Mért ba i népneveiéi any* nyibél áll, bon a gyermek Imi, olvasni ée számolni, aztán egjyrol-máaról fogalmat szerezni tanuljon ? Akkor ez a szó, hogy „népnevelés,* ~ szédelgés. Nagy-záp. Világbolonalrái. Önnön magunk ámítása, mert azt! himtflk, bogy népűnk most már nevelve vaft éa üdvözölni akarunk e bitben, rl\'jiig amit most cltná lunk, az gyermek tanításnál nem eg)éb és a tulajdonképpeni népneveiéinek, csak ezután kellene [következnie, mart: bét az erkölcsiség n A takarékosságra, -szorgalomra, tisztaságra, józanságra való ok-tatár, póldaadékok éa M»áa serbeütések által, amire a templom, uelynrk végi e-lmjtó hatalmai és tettleges befolyása uiuca, még nem elég ? Éi épen szértMa-paaztaljuk, hogy a köierkölcsiaég terén, nem elére, bsnem hátra megyünk és bogy a azorgalom ki lej télére, a józan élet iitápoláiáik az a tanulás, melyet az lakóiéban nyertünk, ha azután nem gondolnak velőnk, még nem elegendó.
De bát ki! gondodon velünk ugy c bár ? Ki legyei az aki figyelemmel kisérje tettünket, cselekedeteinket és oktasson bennünket as iakoláa kivül ia, épen akkor, mikor a jóra vagy roszra raió hajlamok erótedni kezdenek bennünk ? Mikor épen akkor nem gondol velünk senki mert szülőink arra többnyire képtelenek, vagy néha rosz indulatunk ok maguk is,
El Vájjon ki az, ki óket is figyelemmel kíséri, tanácsosi, utbaigazgatáa-lal elláasa.
Szóval hol bát az a népnevelés, mely a ucp ei auusfi eieurre gondot vt*et, a az
ügyet ott tegye magáévá, ahol a tulaj-donképen nevelés kezdődik, amit a tanuláaaaI öaazetéveszteni nem helyes dolog? Kire van bízva az, bogy a nép erkölcsi életére gondja legyen ésj eszköz* is bozzá?
En ilyen közeget nem Ismerek. Ahol pedig még közeg; ainea ilyen, hegy lehelen utt rendszeres népenveléaról be-izálni V Ki keli menni Németországba. Ott majd meg fogják látni mi a népnevelés. Hogy az elöljáróságnak épen annji,
lót pláne több köse rán hozzá, mint ft pápnak, avagy tanítóknak, illetóuji pedig a tulajdonképenl népneveiéi,! a kö»-ségskben, ezen bárom közegeknek lesz* ftftködéiében foglaltatik. J)e hát [persze, ahhoz elóljáróság, embur kell, a ml pedig, ami községi rendszerünkben aincn meg.!
Mert ugyan mi lálaak a községi[ elóljáróság ?
Kgy rosz, alig hssaaavebetá gépe-; ict, melynek a rendeletek Téfrs^agtáaáii í a a községe egy némely anyagi erdekén| klvkl semmi gondja; aa erkölpfaégrej meg épen niucs. Pedig ez aI fiiadat egy hajszállal sem áll a másik után éa a népneveiéi tulajdonképenl lényege az erkölcsiség gondozásában fekszik.!
Hol tehát ez a gondozás ?.
" Sehol?
Hol van tehát az * népnevelés, mely lyeloly nagy bangón izoktai dicsekedni ?
Dédelgetjük, ámitgitjnk mágnnkati azon hittel, bogy most már így meg ugy neveljük a népet, pedig mindössze il any«|
nyit (Mienk, b*gy a gyoijoiebekát meg«
Unitjuk irni, olvani\'éa aztán nem tö-j ródik velük fcnli. — jEI o I járóságain knskj sem kötelessége, de nem ia ugy jrannak azervezve, mert a mi elöljáróságunk régi azázadoi szervezeti alakjáti nézve any nyira ae alkalmai a népneveiéire, mini egy nagy dob. — A faluul blrát több nyire • még magnk ia ^eveléaie azn rnlnának, a jegyzőknek pedig kiiebbgond jnk ii nagyobb annál, bogy népneve léssel törődjenek. De utasításukban sincs meg ha volna ae érne semmit. Szóval i mi könégi rendszerünk a oépneveiéit il leg nem asámitbat és hogy azáinitaon gyökeresen reformálni kellene.
. - íl ) t \' 1 I I
Politikai szemle.
As ogyptomij kérdés vitatásából nem fogynak ki aa angol lapok. A „StsudardH folyton aaomoriije a franeziákát. A többi kost felaaélitja őket, nevezetesen Gambella kapjál, bogy Egyptomra nézve ho álmodoaaának. A „République Frangaisé" pedig elsorolja bogkr mit telt t raocaiaország Lgyptomért, így libát jogos as „álmádnál.* A "Reroub iqíje Frangaíse\' azzal vigasztalja magár trégifl, hogy a „Standard" nézőiéit nem oaatja agéas Anglia; a „StandardH képes lönne öríik jeileá-ségekké tenni Angliát és FraoesiaorsSágoL A .1 yaie«u legutóbbi nyilatkozata aat bizoeyitjk bogy a chauvinista érzelmek, a melyek be-ditaai keadiek Angliában, jósauabb jufoíoii? tolásnak adnak helyet. A „UépuUiqqe IFraji-gaise" eaaal a reménpyel végzi czikkétj bogy
-0.- „II. Ív — - >.<lb»l«.4>ul <!■! I.«2j
a kél orsaág, saját érdekűkben, ki fogiegyesta egymásaal.
„Bea ti posaidentáa"czimü csikkel válaszol a „Pali Hall (frjmetto" jajra j ji kérdésre, vájjon az angoloknak helyrelkelj-p állilanjok Egypíomban a status. quoL E Ijtp, a«erint a status quo anto bellim most j is az angol-franczia ellenőrzésből, a jiquidáló fizott-■ágból, a nemzetközi bíróságoktól é« a ca-pitnlátiókból áll. Az angol korjmáoy arra gondolhat, bogy szerződést kössön as alkií\'álylysl és kormányformál is olyat léptet éleibe, a a mily mollatt jdegin beavatkozás j nélkül boldogulhatnak as ogyptomjsk; de eddig érintetlen a régi szereódéi; aa alkirály tn-
lt és
létéével ágyfltt felél iomatía árulatébeo maligyaaáa, a MZ naí lázadás előu velil Erre- áat kket ft Imi] boát! possidméi Aadk ftaóní k lasmarlti szavai val V tek, npm 4flik, jjtigr saavUi aam ozáfoljáki bánom sMeerénjuk llítá*4kat. Katonai tek(i tetbeámMM acr yUHB, de oiplomatíai\\í rteledben és tényleg om ke angolok bírják ígyptamö^ hanajn a talalnjak, UetlIbolOi tiái —éíyka, ja nsljjak-ait elv aaeraödáéi k bizjositják, a fso-ba som sztlntek i Mg. „Vkl tairo"ij rtoatlJ bogr aj Ur pett az egvpioflá kérdw éjbogy lla-ol ftkonsal magi apodqsra jatolt lyaljk mely beit iWlorlságnali. ropeJ A „Voltaira1 raaziakodik uto i«ia nlienCrzés é\'|< égében láraaságálioz képezi a siaiust uo alápjét A Xpa-ia djplomáö\'ának ia arfi kell mrditaaia min éan figyelmét, bogy aa llenéráéa aigolHÍika-ésia maradjon. A aVw lire" rsmjjp végül, hogy ámbárj Anglia saefc ódéat BUMlU ai ial-kjrHlyíyal, l||gy aa ango lapoz állítású} da pára plég Ullos leaa OÍi dstonq éa nsm jfagja Monkilam győzelmét a p g áa nraacaiao^éág érdekelnek íjiegértésévejl,
As egyptomii esendtjrség szánjára Oeuibén tofawroznak enn sreket] éaja toborzás élég jdl msA. A csendé ség 0000 embeijböl fog á(lani. jrolvéletnek s ájezisk, fémetek éa velgákh a franezták éa »la«aoa ki vannak lárva. |A jelenlkaaók né i leheénak 20 éves
m
lisba lé
k éh
klkiráw van sJa kol-fri Inert 4*
fia
alebUak ás 40 {
Ikalupuaknpk kell lenni Ura. tapni uiko
A ki^Iegényok lavoiiiíuL
továbbá 2\'|, ér
lelmeaia fejében bánnák jmiadeu egyes
i tol liavonkint pedig tónek iulájdona ma
SOO I ankou Aa lonkin. \\\'L frankot lo^li jiuber fiaetééébSI, 2 fra jubáaa ra, a mely aa il jad* A oseapőrOk liáiciiisaor kspnak epni áaponliint éj Ókmagukl kéeaitla ételük* a }a«eárftyábau. Aa utaaii költakrál as tap kprmáuy viseli. A vajtuuk esen kívül bbau * keevezménybeji ré«zeaülaek, bégy iintéai«a agyplomi kon ány költségén aapn ialbasa mehsuiek^ialiát|i ruba lilái keveredni lazájuk.
polgári eyylét tisztikara
étnél lidfsabbeld ée k a katonai szojgá-16(1 irgiikpi fogdák rang tan Ie^k;\'i00-$00
mulvk 360, ,6 év
iálaaat:
El
►Igán
A polgári egylet tanua tiazlíkara éa
edik, lelni i fülés
aanya lemondoUL zen i aaokallan jt I egyleti kösgyüli »i
euség a lagatéjbbi tortént asemápy-yet vén kapcsolatban, jjbban senkiaem aét-ognak! partom ael-ocáiia-e a;inu}t közigazolva; ván-cl ea ütésen történt
iiiÓk
kfgy
azért időízertl ion kérdést: pro| ezt a lemondást i lemondás a mull köagf |aaás éredményével ?
A mull kOagyüJés^ fölmerült heves discu |ék élénk omlékaaetébej jylet tagjainak egy rés il\'ejezta aa egylet jövftjj lou esetre^ na az egyjl st w<ir mmU« . Mgptuuuűf Ijsjozto abbeli óhaját, it továbbra ia fenntartyni .nyosta, bogy lott ogy lati liáz árverés i jk egyleti tagok másik s| kik működésüknél !o| mozgalom által érintve fejezett aggodalmakat sjaáa s az építkezés kbr •bket alakitekiütetben vé liogy ók |s egylet m«| Uogy jogo^tvaj voltak aze al maadig elmentek ■ a aet az egyleti kérdéaael dptták nekünk, bogy mi,
4-
lefo\'yt eaenlénrok még jujiddéuki* vannak* jA polgári nyiltuuj óasintéu irántij aggodalmait vagyona az epi-b«l« (úliA^UUK,|M-a polgári j egrle-kivánja- a nmit-ilós eséljából Uif ne bagyaasék jéla. ae, k0|0nöeea aaok, ia jaa ellanaéki oliak s a kik aki-oazlotlák art bt-kifejteit működé-lalmazlák, lilhoaiák, ;bizásá|ól jártaid el, lm tárokig elmopni, liuház épijíéi kétdé zouoiitva, aat mon-kik as árverés hsly.
ksa nem bagjáeét óh^hár, ami fkel rágaJ-mssziik, gyaaaslljak a basaáaüanek vagy unk mert ja osmif »yalf, amagya«ág ipalásá-fiak atjália «ösák é» a mfivéaaot iránt aem t^ruojk iérzékhjM Ali itá«om igazolásánI lovat koaosa míaljád a gyűlés ele)á« Mesólalt Pti 141 Pptoocá tar b—a*dének tartalmára, a ki aj kinálál IdMélt a becsület kérdésével aao snattallá a peoveeáitaak jelezle magát bevés M|slséliesk iQat eonatatftlni aat, begy hisz ék bcpUleiea emberek, léhát aa I beestile-letaké ne bántsa senki Hivatkozom Kovács BéU naféftedfcbnéilaláaára, aki még tovább atffivá a kérdést a hazafiság, möveflaég és mabsjség kérdésével aaonoailotu s megha-mtt Hanggal kért benőinket, bogy ne té-sinisJok saiulnk éjül a magyar nemseti aaellMMM, a bazsi művészet ápolását, a saa-badafiot i né akadályozzuk a megtörtént árver« belytíehhagyá^át.
Mi mflgjdjrttve a felfogások ez nj irányárai szemU»i aietlónk több ízben tilta-kozui leten fajátaágcs felfogás elleay kije-lintvá bogy Imi»eenldt nem rágalmazunk, Uem gyanoáiUék senkinek jóakaratát, neme* ioteetloját kéUéfbe nim vonjuk, s&t a működő pisottaékl ninnkllkodáaa iránt inkább élismwéssel ykoUstOnk, hazánkat, Magyar nenmjtiségftaUt is szereljük, ugy m|ot mások ajak árviréat c«upán azért nem akarjuk belybénbagyn(, mprt az egylet vagyonának a smahéd -vagyónába való beosztásával mind-egyik, inlásmtey pegsemmístUését látják a ea tölnnk nem rágftlmazáa, gyann«tia eagy müvelulenaég | ned U basafiatlanság, hanem felfogás éa m^ggy^édéa, mely még ba téves volna lis, a rimakalratot kizárja.
Mondja nag n volt közgyűlés bármelyik jélen volljtagjá, melyik volt aa a kifejezés, moly a tabbeég által haaiaálva a bi-aottaác ellen yágalikaaást vag? gyanúsítást lartalinaa a miért háaa és mfiveTtságellenes dolog a polgári egylet fennálláaát védelmezni vagy k kj«el4»ég hezavazáaa, mert addig benoükkei mindezekkel cuk vádoluk, a vádakat | o«ak általánosaágban szórták reánk, de as \'erre vooatkozé Ulceie* adatokat senki sem tadta meéjeleini s én nagyon lektiteieave fogom magamat érenai, ba valaki aávei leaa nekem asoafttj kijelelni.
A kiizg\'ytllét asntán az árverést nagy többséj^gel nom bagVta jóvá a ne teledjék uraim, liogy Mzet csak hatáskörében mos-gott, mert. nkmc«ak| az a kOleleaaége volt, bogy ul.\'j^véliagjfjaJ hanem meg volt aa a joga lé, hogyj aat, na neki nem tetszik, ne jbagyjd jóvá si ezzel Valakinek legfelsbb baak hiúságát aértkkti, de lázért semmiféle sértett hiúságnak ninpi joga azt gyamuitásnak vagy rágalmazáana.H qualiflkálm éa aoaki sincs jo-gositvá est a jtéíiyt a műveltség, hazafiság és aaabaaság kéméseiveí az ellennéastOlk Mrá-•ára ala kisonbkég ejóoyérekapcsolatba hozni, habár ároktól, a kik a figyelmei a a vita folyamát esen reájuk nézve bálás iráayba terelték bizonyos ügtewéget éo kitftoó taktikát nem lolaít megtagadni.
MOy do U apmvásás megtörténvén, aat hitlüki bogy as Ügy befejeztetett mert biaa alkotiuányos világban minden kisebbségnek m • Jhm wImIbo ujren, Uogy leesavaatae-aák, de azért még aem forda! ki a Világ kereke; kenem itt ai következmény megmutatta, hogy mi,| mid5n a kedélyek leeaendo-aüléséljen hutünk,. roppantul csalódtunk.
ai irány, melybe a vita foljama már kUagytléaon aj kíaebuség által nagyon ügyesen tejelletett [áa ott hangoztatott hangzatos jelazavkk alatt folytátáat nyert a helyi lapokban.
A gy Óléi lefolyása után a „Z. K * ea. helyi mpban my névtelen czikk jaisnt .meg, me\'yiiák tartaímát, akt liilaem, mindanki ismeri. Ebben a csikkben a kisebb«ég egekig magasátalva, a j honfiai erény és nomea sas-mák martyrjakéut sirattatik el, melyet „a
(eketjo képi skeptlelsaiaa, b«s
kot vétve a aealeea ambt
esȎf
nyakába a aat mogfe|tta a tg meg (a likba tg) aaeg lesei tett* kim.
leien intantiébéTesak aaért, hegy ^aík^ caélt ért, markába aoveSee^T Aat én srélyaaaa víewaaúuwtotiam, ds i^. sa nem volt elég. Ugyanezen lapban lent agy másik névtelen csikk, a már a többeág (Betegnek és esfaaalékaak t*. veatoUk; a megbukóu kiaelhaén padig fim méltóságos aaobofhöí haaeabttatik, előtt „If borulnak a lángelmék\'/ £m ia UUUam.
. Maliékwen megjegyezve agy s a sasa ty, nak „Hlgy-Kaniasa aaégyene" esim sisttk. aett flrvsaneaé idézeté bél ladtaas meg m ■ hogy egy eléttam íataeretiec nímitmi W engem aa uiókot számára megtett Liufafr
No aat zsebre raktam. Ekkor azonban etóáil <gy éatai ar a I aat mondja, bogy ac flaesos névtelen csikkeket saját agyetUUi «aíiiatiójából 8 irta már neat feléltem, résút azért, mert eft« már a vita kezdett a személyeskedés lerfcí átcsapni, rémiat padig aaért, mart azt bstfe* és kieaem, bogy a támadó cákkékal egy kéz irta, mert végül aat hittem és szem. bogy a névtelen csikkek egyikét *a as irta,^ aaok írását magára vállalta ( éa aa ilyen dolgot omayáftak tartom. Ana padig loKogositottnak tartom magsimat, ko^. sst uigy)em, a mit akarok, mert valamm maggySsödéat ugy bitet sem lehet aenkiri raá disputálni. Ennyi történt a kieebbaég ér-de kei mállott s a zaj el csendült, « íelkorfci cso-t szonvedélyak hullámai agyidóva pktud- j lak, de a kieobbségpfth még ez sdm j
elég-
Reánk fogták, hogy mi rágalmanrak és gyaniMilunk, reánk kenték a bazafiai u-■ág, műveletlenség, obscurMiiismua béiysgtt, positiónkat nemtelen czébaltal identiőcattik; tömegnek, o*Öc«eléknek neveztek benuiinkit a a kisebbségnek ea mind nem volt elég.~-Szttkaég roll még arra is, bogy az árvatk helyben bem hagyásából az elnSk és a választmány aa tmnéoy után hetek múlva kabinet kgrdéat csináljon, aaflkaég volt még a mostani ksaern démonát ralióra ia. Szükssg tolt arra^is, hogy az elnök és válaaaiméay lemond á tol val álljunk szemben, el nem tndvi képzelni,, hogy aa elnököt a a lemondó vt-lasztmányl ki, mikor és mivel sértett meg. \'Hát nem. lettünk mi aaért, mert meggy&c6> dásünk mellett fejünkét felemelni a nézetűnk mellett Üarcnolai merészkedtünk, különtüs téren éa alakban merknresolva, mt^aárhaa magtörve éa fekete lében feleresztve, mif szükség Volt arra is, hogy az elnök és avá-lasatmány lemondása • mi rovásukra tAké-ainaaék a eazel a szabad vélemény nyüviaí-lás a jövfire váló iuló például ssegflUea<it lessék. Mi küvetelí ezt? Aa ügy érdekes vagy a sértőn biaség boazaja ? Ect leMék nekem megmondani.
Habár .az sgylHi váía*ztmáuyt ás s szinházépitö bizottságot egymástól ép ugy elválasztom, mint a seiebásápitéa kárdéeéi ss egylet lételéDek kérdésátél, babér enaéiíogn nem tudóm felfogni, hogy as épiiö bizottság működése felett a jog határai között myílvá-null kritika mennyiben érintheti az egyleti elnököt 4* Választmányt, még ia jelleaszé, Ós szomorúan jellemző jelenségnek tartom s*-cziális álétflokre, bogy aaok, kiket tiszteleti állásukká! a közbizalom ajándékozott meg, azonnal elhagyják állásokat, mihelyt cselek-vényök fjj/ett a kritika nyilvánuláaát és a nézélökkei ellenkező meggyözödes kifejezését észreveszik, Akkor teszik esi, mikor as Ügy érdeke \'melleid Önzetlen lelkoaeilésökat a aa ügy szentségének aa egyéni hiúság íbís való heljjeaesét proklamálják, szem 0l8( té vesztve, hogy ebbeb cselekvésük aa ügy ár*
\\bogy lázasan verő szivem kissé megnyagod-hasson; — ktflek^na4#aslta el magadtól, az égre kérlek wroos, mkrt különben szivein reped megf*
„ímáflott Qlgám 1 talán már régeo nyilatkoztam volna váötted, de i— habár lovag ée kapitány ia vagyok — mpsi mint rab nem mertem ajánlatomat hozzád\' felemelni j de az Isten nagy, kegyes és halkkna*, 0 összeve-aérlendi as egymásért dobogó szíveket, babér azok távol külföldön is létesnek 1" ■x „Nemde, igazán saérelsz Sitomir és e
jelenet nem álom ?
„Nem angyalom, aa tiszta való és az Isten adja, liogy aaereJmlfok boldog és bosa-saanlartó legyen f
Forró csókba olvidoU a két korál! ajak, kát szerető kebel pihent egymáson;— esek hogy mindskeb&jjoőé volt.
„Jöjj most haza i* — mondá Olga — -csak arra kérlek, hogy izáirelmünk mindenki előtt titok lágyon ítf
„Ráaaemről a legnagyobb kallgatagaá-gót igörem 1\' — visaeusá as ifja.
Mindketten lovaikra ültek és miután a kert sfiaját ismét bezárták, -4 vig társalgás kázt vágtatlak végig Konstantinápoly utcáéin, mígnem a várban megérkeaiek»
VIL * |
Dagleviaa asebájakösveOeo Olgáé menteti veM bereedesVr, c>ak külön bejárat volt kossá a felyosérél.
Oyakraa, aagyoa gyakran megtörtént aa, begy IMga Dagtoviesot meglátogatta, de seak abker, ba aa neki lehetséges vett.
Dagiovies gyakran akart Dongetieff béfónak h<»lléi« lóiét imif de atiél tartott, kegy as kárára u^iénaék, U felMeztetnék «• tgy jebbeah lá€a a Várást, mert bilt mi-atébta ssebeds\'ésáWa.
kim ás O\'gs kaeött a merelsm nap-rét-aapsa aagyobb knértel éktk^ aapeata ter-téptek u$abh sasra!ad vallomások, aapeaie lagadttk eg*másoak Ujabban Mi^at ás igy aHtt{ffti sn tdé. j \'.... 1
Egy an D^isvia dtsaesaa bsreedi aett mi¥i)lkea alt aa esetei —llati pamia•
gon éi előtte egy as orosz és török háborút ábrázoló msppa foküdt.
Honsk tanulinányosáaábnn mélyen [el volt merülve, midén tanulásából aa (ajiajáji történt halk kopogás felébreszti Mindjárt reá as ajió felnyílt és egy liosasu jkőpaeype burkolt női alak azoo belépeti. ■ I
„Jó estét drága Hiiomirmal -— mondá a belépő, kiben aaonnai Olgáia ismerénk,
A lovag felkelt ülőhelyéből albelébÓ elé sietett • és aat magcsókolvs usatelotUljesN üdvOalé.
„Hány óra van Sitomir r" „Tis óra." d
„Aa idő már kéaőre jár; — pa, Ue mitaem-teas! biss nem követet m béat, na hozzád jövök. Nem tehetek ró a, hogy anjf • nyira szeretlek 1"
„Imádott aogyalom I mial am vsSsályla-tatod magad annyira. Nem ti Ina jobb, ba gyengéd teeledet kipihenni a álomnak adnád át?"
„Nem barátom I most ibran akarok lenni, mert ma dőlni kell a k icakánék. az éj osendes és ez sógUbégtlnkre fog Iepai J r moet nem fog bennünk aavara senki, [semmi. Figyelj reám 1 választanod k >U és ulsaom, bogy engem fogss választani. Saerelmllnkre kéflek vedd fal bitünket éa m boldogok ITo-gank lennij"
„Nem tehetem angyalon I1 bitómét és basámat wbaiem fogom elki gynt, iakéjbb buosat vsszek\'ie visaontagságU jes él^tlílj— Nekem mo>t sutr-nűndegy 1 v tgy sasbad^ág vagy a halál j de rál rabiágc t továilj nim tőrük, nem térhetek I Kérlek tehát Ikledfes Olgám, ha igaaán szeretsz ^ nem In^ánom Kegy bsgyd el bi\'edst — baaeki hsgyjuk el Töfökorrtágol és kövess bssálábá !M
Olga merően néaett M if|u asemébel
komoly elkatárésésM ?•
gyermekét és én őt itt sieunyeazem? nemi soh „Pedig választanod ztája és az s^si ssorote Válassz rögtön I vagy am dal szivemet töröd mng és bi trai
i jdá
v «
kéére
„Kómolyj és. mignMidithMloo tc i i „Jé I tehát iámét UfogUn bikdnkit iái irántsdi haléi tn\'an aaerelnieloim k.övejni I g-lak. 0* begyen lávozzönk, hfijjy atyám ■ «g ne tudja? vagy aea, nem lahit drácft|tf<>o mirom atyámat itt Mg) aom, Itise ő| blisa fvrróa saerst, mint agy apa stm asonKbsU
dpm, bogy soha aem az< „Ne további —m 4. „te elég kegyetlen gednem kell, mert azerei löm tervcdjpt mikor mon
„Erre násve legalkjal; -f künn aotét van és isiéikor nyergelek ás a > „jÜSs nem engedsa
mit 9*
„Nem llhet szereldei zafi ágoin kivánja" „Jó, lábát Várj éa itotlegel, mintha „Éa\'boííól s vágy szokva j ilyen keldodi héazá ftjgsk ibkui lu
„Hi«l vallomásaid amreboed 11"! 1 PM vkn és én . Olga 1 aa hamar megy j nébogy lelkészünk I"
„á| visaontlátásig • -Az jég áldjon meg Lenko könny üaéggil ki a aBonábéll
Diiglnviés gyorsan dáséliea.,mely|yel gyorsa^ tálban két paripát nyeri \' reá, — midőn a báréi i vette —j g két aaökeván
udvar nyltka levő gdorsan tovastettak. As Orőkat szerem a váipl kapuja előtt „Owklc U- moo<U| klkötabe siessünk és
lagytam, nevét be-soha I* kell a > szerelőm ró-kőzött kedvesém. iU hsgyod v^gy trsu flzómodbe ntqn-eketlél.!"
ingerlllton Olga z, de mégis ion-fok 1 — Tudasd vo-ünk ?" maaabb a mai [éj; osond uralkodik, sietve távosuna lu liatározalodból sem-
m I jővfm és ba-
n éjfélkor\'; — da valimitől ftlnék \\k átlói van, márt nem okbos, j do majjd
szeriül es logpllő
ni&r bele is ssoktám, killönben most
Isten veled lH i
lebegett, ft lányka
losaáfogou kéazjllŐ-végaett is. Ejlál-fel és rövidi tdfire óm a tiwnkellŐt lassan lépM ki kabuján ée aa niopáa
cs aen
gdi
uti aunk t — légy elég vsini, h(at saybet fogsz ban I"
„Imin veled drága kébln sieratstt atyám l
elhagvták inegéllapoít^j a lovag -tj pn|ost
odessai bájna rős haaádiél budsul találni aaádslmi
•i r
basám I maradi joosáss mig,
tettemmel bűnt követtem volna él és ha szégyent hoztam volua nemes fejedre, As ág áldása mindig | legyen rajtad ée Allah ne bagyjop ol\'-solJa, keaéit mindig áldéíág terjessze ki feíéttbd lu j !
Ivünnyes szcmojl kendőjébe; tötülé és a boldog pár a mok ftatárait átlépve] aeboaen vágtatja haladott a kikötő felé. 1
A béke geniúsa terjeseié szárnyait aa egésa vidék éa lakóira 1 ,-r messae, messze síri osond honolt, éa csakis a lódobogás szakáé luft félbei j"
JiodenfaU aürll Mtétaég Uralg, ugy- j ■ hogy |a lovaglók egymást b alig k. I
(Folytatása tor.) \'
i i j TI :
Bölcs Salamon opálja.
Pslsrles H»ry laaisrtksi párbaj * Urtbitr i
I I Y\\ I j — I ; \' Neveltilnki aa ágása bslyaet komolyaága daczára. AzJ emjedosí mondá, eaOn \'együgyű történőiből köditksahotjak, mily kektatél)|ben állottajv a íesiijőralc.
& meg jegy aém: Nokem ugy tetsaik, mintha le t^rtéaWetj jmár hallottam VÓInaJ mikor míg kis fin voltam. Yalansaly m.. I al-méoea ugy találhatta, mintha ej toMvérekre illenék jnunt kjealyU és Bronlow taetvérnek tuUjdonitotia.
„Igén Valössiiiü,0 mondá aa esredes; .nem keasikedm a történet vajósájgáról de hogy k\'eríni U kit itt, aa aat I nsatatja, bog; lágyan ye eksdik a kornyék a 0al> braUbokrét, Hm i» képzelhetik, mily rém-alakok jőki éi ném akarom ajkaipíat msg-ssaotségtelaniieai aaaal, hogy mindkat ismé teljem, a jajt rükik vétkeik — ésjbQfiejkül rónak fk Még] jniam kiderítve, bégy kláay fiatal stebert Itényszoritettek aérlta miatt bárbajri, hogy aaián megölhessék. Bogy halyseen mttuefl Oseiekedva, lkot megélni ? Jótétemény leoka an, Athartoa I Már Osak eaodálk^eniftk ia ég s osodálatraasáNé vágaése
lölöit, Uogy il] oly beséea élet
ártalmas taremlaNftyeki^
„Agyoalövöm Őt, ha párbajra kerti s dolog," mondá Alberton; agyonlövöm Ől oly biztosan, mint ahogy élve sgyatt jragyuisk itt\'
„Szilárdul liisa Ön feUőbbségébec kérdá aggodalmasan aa aaredaa.
AiUnton ábrázata moadnlatlanal maradt, mint kósftoböré. „Szilárd bizalmam vak, hsg| megölötnJ haj virank. ismeri talizmááutn — bblca Salamon opálja — erejét.8
Alig léptlak a házba, midőn as ónások legnagyobbika -y Tom -— megérkoaékJ Bátyja káhiváeát bősé, de as éeaaki iránti éesrsvikstl níegvetéaml tevá boeaá: ha Alberten ur sa ejső amvákodás helyén — alázatosan UWelw 4- bosaásatat kérne, ugy még kikeetBiOtaá s párbajt Tom nagy csodáikoeására a jkibfrll akonnál i elfogadtatoU éo Morgan knodai Alberten ;aoMdéoak ajánlkozott. T Nekmnk — a kibirattaknak ál jqgnakbaa fegyvert, távalaágot s a tol megbatártani [ „Otllémsl" kiáltá Tom, mig sasmet k daledtek Itrsgeiből. „Hiszen ugy lájstik s fiatal oniber igen siet a világot ellagyaw Bkmélew. gendtoekodott arról) begy végroodeMét alkéastaeéa bogy Istaiaasl kibéküljön."
í Aa dsreáes és Tom a szoba másik régte (Utak, de mi mégtamiádea szót, mit bsa^lén^t mkgballáák. *
„Ezredes," kiá\'tá most Aáherton „toedje. mbg neki,ihogy bátyjának aaoo ieenbiei *<ys,j hogy én botnap agy gonosa omkertől|f^m\' a [világot ímegsaabaditaiii."
I „Tttílja b ama fi«u earedea, bogy j mégsért, midőo merészkedik általam "J* QSenni ?" kiáltá fel Tom ingerfljlea, ÉnalsU átnsa btberauatt lott,
„Tadesa és nem bánom, ba a; sértés vklamennti testvérének szób; lentartam alt* Atblrtoa nyugodtan, de nUhieaksilaa elasániságkal bemtflu Egyik jellemvonása voft bngy minél iégattttabb lettf^látsaólagj aaaál asKohb nyakaimat nvart, szavai oly l«*siák tsjának, mlntbá estist aeraag hangját ojrsriék volna.
„A éaltjraitkok holnap illendően ligoak
u öa sértéeéve MeŰ,11 mondá Tom ás kan|ja
jjjkm valá mli^iaih éppea na ta MM mkabb it ea egyéa lutfr tMa tnagtiamaláaéi ktpriwlT ~ jpattMtal tekiotom m vtia, mi ptnilfceh eaá U|r aiMk Mm M>
aam Nna, a ué«töhk«l etkuikeaő vá-hm*J M w0ÁaMéi seab«d »yüvánulk«4-jegeealmigái el aamkaurik i» koaoa-ii^\'i még a nagyobb aaahésa nikotinok iiaikMí*!)••" ajdtáault ellauaéeetet ia
opartlyee ik»m>> oualitUálják Ea uem
M eikebaéayea wshsdtéf, kanom as abao-lnavaaa pektikáje, mert szabad vélemény ^ taeuás nélkül ainoa alkotmányos élet t fctvnka e&MlU atooa igaaaég, aa padig a eo-tfr* élet minden alakiéra, annak minden ^tsaaaalábaa nagyon bátráuyos a a közle-vti^ayeég organikna Oeaam&kOdéeére nagyon g^baaeia.
Bátorkodom tieatelettel űgyelmeatetni aa ^k urat ée a lemondó vilaastmányi tag uraiéi, kegy igaz, bogy a közönség akkor,* mi-t*r a tiszteletbeli állásokra emeli, a blaalmá-*aí ajándékozza meg ókat, de ezz<jl, még sem sksolat Hatalmat nem ad kezfrkbc sem pádig a vélemény szabad nyilvánulna jogáról aem mond le, azért midőn ebbeli jogát tény ■ lég gyakorolja, eat tőle sértésnek lokioteifi s abból sérelmi politikát oanálni, A magának as ügynek hátránya nélkül nem lehet.
En bátároaoUan. nyíltan éa őaaintéo kijelentem, hogy a műit gyűlés többségének magatartását nézetemmel, meggy Öaődéiemmel imegegyezőnek s az egylet feunál\'áaa érdekéhen \'helyesnek tat tom, de aaért agy aa építő bizottság, mint a válasatmánjy miudeu agyas .tagjáuak jóakaratáról, nomea intoiitiójáról szentül meg vagyok győződve, est kifejeztem a gyillésen i kifejezem moit is, \'táraaaéle-lünkre azonban lemondását hátráuyoanak és káiosnak tartom, mert ea, as elvek harcza helyett a aaeuiélyek haioaára vezet, ami hig-gr,gondolkozású szenvedély nélküli euiber vek uem leltet osélja.
Kekünk nem aa a kiválásunk/ hogy a kanizsai társaaéletben a szemelvek közti sarlédások alapjait veseük meg, na uem aa, kegy egymást kihallgassuk, aa eszméket tisa-lássuk, egymás véleményét uem a aaemélyek, hanem aa élvek zsurlódásáuak tekintsük » s vélemények elágaaása dacaára is a íőezél tóé összetartva erős phalkuzot képezzünk. Aa elvek, a vélemények- súrlódása ónak as ugy iránti melegséget neveli, a saemélfek harcsa aa Ugy iránt lelkeaédést üli meg.
A revanche politikának ezen már nagyon is tulvjtt alsŐsége rondiót provoeal s a teirlŐMég terhe azért azokra sulyosodik, kik sat kicsinyéé hiúságból előidézték. Qiförfy.
Különfélék.
Klfitizetéfti felhiván október—-deeaemberi évnegyedre.
Lapunk legközelebbi szápa uj évnegyedbe lépvén, bizalommal fordulunk olva fiúinkhoz,) hogy előfizetéseiket megújítani t a lapnak elterjedwét szellemi támogatásukkal ia előmozdítani szíveskedjenek.
A reelam készítés nem meateraégüok, nem haszonra dolgozunk, osupáo a közjó stluioulitáséra irányzott törekvésünket óhajt jak tapuuk által megvalósítani.
A ki [figyelemmel .kíséri működésünket tapasztalhatja, V>gy• lapuokuak mind tartalma, miud iránya aaon a színvonalon áll, hogy megérdemli, miszerint megyénk, közönsége pártfogolja, miért újból ia esedezünk.
Előfiaetéai ár:
Október—deczemberi évnegyedre 2 fi t. Aa előfizetési péuzak a kiadóhivatalhoz küldendők.-
N.-K a n 1 a a á n, 1892. aaept. 28 átu A „ZALA" ezorkeeitótéfo és kiadóhivatala.
- A ,«/M Ulalény1 H, évi jttbflenneia. Igy blaoltság, melyei élén, Ur. Kováea Pál veterán Írónk, Cseóy Pál a „Kásánk* eaarkeaatője, 8aávav Gyula a .Öa-labaneaiáe* saerkesatŐje, Bierbauer Lipót beaaaéa ea Saéphegyi Jakab Igy véd állanak, a -Győri KOalOnv" 25. évi jubileumé alkalmából f. évi október hó 1-én d. e. (l érakor Qyőrőtt a flMyeliáa nagytermében Irodalmi üaaepélyt renden, melynek programmja a következő: 1) Szózat. Előadja 4 győri ének- éa zene-egylet. 1) Megnyitó, Tartja dr. Kovács Pál. 8) -A hatodik nagyhatalom." Alkalmi költemény, irta: Saávay Gvula, é) „Erdei kia virág.4 Előadja a győri ének-és zene-egylet 6. Alkalmi felolvaaák Tártja: ft. Busóban Antal. 6) „özabadságdálf (Hubertéi.) Előadja a győri ének- és aeniegylet. Este a „Fehér bárány" vendéglőben tárna-vacsora, melynek keadete — tekintettel a aaini előadásokra — 9 órakor leend.
— (Vásár.) A fOldmiveléa, jnar- ée kereak. m. kir. miuieater, folyó évii o8.673. aa. a. kelt rendeletével megengedik hogy Zalamegye területéhez tartozó Tűrje köziégben a szeptember bó 29-ére aaŐ országos vásár ea évben kivételesen október |hé ft-án tartassák meg.
— Poata. DíAakál aalamegyel köatég-ben október bó 1-én uj postahivatal nyítta-tik meg.
— An eaaékl vaaetl eatamtre* plia alkalmával elveaaett huszárok névsora aa „Egyetértés** közlése saerint következő f Balog Péter káplár saatmármegyei komorói, Belezik János kOahuaaár zempléni, Bovke Károly közh. beregszászi, Balog Károly kOab. uugmegyei aalamonköti. Jakab Károly saatmármegyei oselekOai, Jobák rounkáoei, Knsct munkácsi Kováoi Jjuiot •aabolcsmegyoi, Kovács Mihály ugoooamegyei keresetűd, Kupor Mihály ugyanottí, Varga Mihály ugyanotti, Molnár Jósaef beregszászi, Orbán Joasaf be-reg megyei boraovaí, Oootri aaabolasmegyei, Osnipky János nagymihályi, l\'ruraa Sándor saaboloamegyei gy ulaházi, Szarka Jéooa wat-mármegyei komorói, Skiba János t^yanOlti, Bulla Antal aempléai, Oalí András bereg-saászi, Tóth András ugvanotti, Veres János szabolcsmegyei romooaauází, Nagy János fehérgyarmati, Saabó Antal saatmármegyei, Borbély Antal ugyanotti, Takács Jánoa ugyanottí,valamenyieu köahusaárok és Sziley látván aemplámmegyei earedbeli kovács-káplár. A sebesült katonák névsora következő : Per-jás József aemplénmegyei caigánydi] Koldus Ferenöz bereginegyei, Kerekes Öyötóy zeni- j plénmegyei szerdahelyi, Eoker Herniánn mia-kolczi, Kiiari Antal aároamegyeí, Thót l«t-ván béregmegyei, Szilágyi Sándor ugyanotti, Miiáth András szatmármegyei, oaaloruik Gyula ungraegvei, Barjek Mihály ungtaegyei, Göncz Jánoa neregmegyei, Daku Gergely, .8aabolc«megyei, Obsitos Jénoe mármarosme-gyeí. Ezek valameunyieo kisebb-nagyobb sérülést szenvedteklegnagyobb aérüjést aaen-vedett Gynrieeka Jánoa beregmegyei eulyi illetőségű köaliuaaár. Ea, midőn a | koctjiból kiugrott, t a viz egy Örvény alá sodorta, a midőn ujfla felsziutre került, agy nagy gerenda esett a mellére s a teher ujrat alámerítette, dm aztán mégis kifogták.
» ú kedvelői elund áa. Zalabérről irja t.)levelezőnk : Zalabéri uiOlcedvelők által a helybeli nagyvendéglő helyiségében, szop. 24 én jótékony csélra adatott Tóth Edének „A falu roaaza" czimü népszínműve. — A siker szellemileg ugy anyagilag a várakozásnak teljesen magfelelt. A műkedvelők fényes eikerreí oldák meg feladatukat. — Ve-notiáner Hedvig k. a. teljesen betaljUva magát nehéz szerepébe, valóban osókolhi való Finum Rózsi volt. A kaezér menyeoakének kitűnő játéka éa gyOnyOrü éneke, tObaaör vi> haroa tapsra inditá a dal éa fjáték, egy (Idea benyomásának jótékony hatása alajtt állott
kMMget l- Jeang Oiaella k. a. Bot aka azerenét a megindításig átéraavs, aaereetre méltó azinpkdl alákjával éa dtaí minden tant tahetaégről tkaaaUedó 1átékái|él valódi [ ted-veatae voltj le megbódftntt közönségnek A naiv [ártátlanaággp Gojkdörért titkon a iedő szereamea Igerlicfének szép turbékol taalt vajmi jól ekbtt hkllantik. -f- Bátki T >roai szermét Singer Reginaik, a. adta, megle tőén azépjsikerréj, A bajaán duztógáít élet ifién alakító;játéka mellett k k\'faazony k váló szép]alakjával méltó lett vOlnk a mfivéeá «se-tére.j 4- A férfi >aereblök kOMl külüutisen kitűnt a kiváló sziui| tehetséggel péu arai mégáldbtt Iker Sándor tui [Gonosz bi kler szerepében,1 kí a lámpaláztól teljesen j ment ■ok oldahtéágáVal a kqzönaég aokizoroaltap aára éa külpnfélettép nyllváoi(oU elismerésére méltó volt. — Hérovital Gyiilá ur Felsdi Gás-pár — Vene.tiáner Iaider ar, pedig Göndör Sándor saeéapében, — Iki mellesleg mpndva a népdalokat igán aaéppn énekelte t— nokon saenvee; alakjukkal, a helyzet ée kojttmé nyékhez kénest szépen átérzett prteoiajjété-kukkal maradanjló jó; benyjomáat hwtak hátra a jelenvoltnk emlékébe. — Ajjöbbi műkadreíő la derékaaan megállta helyétJ mit a színpadra hullott koaaorUjée csókot pzön eléggé biaOnyit. IA izeBemi siker mel anyagij ia alép eredményt tübtet fel. eaea bevétel 70 frt -tbelkből a kiadáeol násával 60 frt tiiata jövedelem adatot tékea kézbe a bdybeti tilai feoakendő
lége]. gyarapítására, r- Folü fiaették ler fi. 1 frt Holi J. 50 Icr Kijopf J. tij 2 frt 40 kr[ Laokeubeéberjá. 2 frt Parányi A. káplán 40 kr Rliodl bérli 50 kr Saaleááai-nft 1 frt Béiébár 1 .fi káoa Jóaaej jplébános 40 ké Tatarek kr. |r- A uém kávés fáradtsággal és séggel járó féoatérnoki irisstai a helyi
öaa evo-111a Olt ioh rtó kr frt Ta 10 tiéa lllpo
tamester Tobp Béla urjvolt szíves elvlálalni ki odeadó mugalmával aa abyagi ereümény ilyetén valói siketjében k azép érdemekétkzer aett magánJk, toiadia tehát a műkedvdlfflikel együtt, eliaraeréátjnkael kapcsolatot Uévjözle tünket l EtBadáal után tájiéa követkéaett máim befejiMaeUi a kéllemaa és álvezitdüa estének. | Vógedi GyW
- A iveUaat\'Jhea ÖaőnlŐ előfiástfik tökéletesen megoaáfoljék aa ellenaéki aajtó aaon állításit, négy aleaabadelvü nánlkös-lönyjét nem jolvaaaa eouKi. Olvassa bio dat és olvaata volna eddig ía qénk kielégítették1 olna as igényekel, de I mert annyira tulsaár iyal-tatták magukat de ellenaéki lapok által, mint aa tapasztalható t-olt, tjaliát semmi kjü tinöa ben tje, jha miudepki a jobbhoz ígyeki aett.
taky KriatÓf 9 frt, Brknl\'éa Wát^r 5 frt, ftatadio János 60 kr, Ljpmaíin M kf, Fueba O ikl. Lugraf Gábor B0 kr, lan^urg Ur os 20 kr, Ernát Jakab I frt, íjaUhurg Ká-rollü 10 l(r, Osaaeeea irt. A 700 ík számú yüjtpivéi) Vítakler István ut I tidr^den gyflj-Ott i2 írt.; A 3887-ik számú g) dj^en Váró jpéhl inr Sdmorján gyűjtött i rt. A 935-ík azáma gytljtŐivan Herrmanb j ^é ar B-Kfl-feaerí gyűjtő^ í HanJp Giyu a 1 Jfrt, Pre-mím Pál j frt, Kao Györjgyi f frt, Blum ÁdbJÉ 1 írt, Boroakay 1 frt. Bárdzjy László t frt; Cedlaoky iUazló 1 frt. Osfaesen 8 frt, l\'ŐOetaeg 946: frt kr, Bgéez iisalelettel ma-tadöH tek. eaérkerttfLlmr alááatoa aaolgája SvébiLajófl, egyleti péhatárnoaj
i U Taalté*vá^ant4 Bánok-azu-pyflrgyOu aaept 23-án megejt\' itetf tanitó-vá-kaatáa alkalmával, a azép ad ihlijál megjelent nályáaók kOaül kántortai íjénak Poaao-gár Lajos alsó-landval tanító vá aaatktott meg. Gritúlálubk ugy a aOaOaaéj tíok] mint a megválaaato\'t fiatat tanítónak 1 (Lislje legnagyobb boldogságát uj állomi h, a teljea mogolégedéaben áa válaaatóiiák aaeretet tal pároault beasüléaébéo.
! j 1— Petéflaek aa an iUaátiemueról pállott néaeteit! ismeruitta a m pogban Gya-laíjrál egyik égyetemi előad bán. Melyek toltak e néaetek, legidbban fdtüjiteti a költőnek következő levelei Peat, mátjczíusi 80. 1848. j^zi egyetértéa, mely ede ig kivétet nél kul uralkodott a fővárbaban, Omlani kead. Nómot polgárok, bevádoltak bennünket, i notnzbt ée utókór előtt] bogy iád ti bootnt tátok föl I E kettő ttéljen i ölöttetek. ók oyilatkoaiak elSsaör, ftogy a léipeeiőrségbe msgok kösé zsidót nem vesan >k ós igy dob tak Ők elŐször aarat nmroaius 5-ikének szűz zászlajára 1.,. avagy {nem ál -e azon e jel azó a nem kiáltottátok e veit ok : Subád
Mióta fzonbán nKomzek" mint a liaaaí
lajtó.
kitüuőaége a aaaUadelvI párt látl|atáráh mag jelent, előfizetőinek azáma naprót\'oapnz aza-porodik; rooat prdig « előfizetés idéji ben; amiét halljuk, aa| el pártol tak at aeregeatiW bódítja vissza
4- Balatom-FflredrOl írjak \\ Molnár Aladár emlék szobrára következői t jabb adakozások érkeMek hozzám: A 11611 sz. gyüjtőiven Szilágy megye kir. tanfelügy ilője gyUjtltt a Zilabdn readeaett magyani relvi póttanfolyamou résal vett román tanitw közt 12 f^t 60 kr A 670-Aik számú gyüjtliven Ohrenboffer Ede ur a vasi közép egylt. megyei evang tauité-egylat részéről küm tt 3 frt. A 69S-ik szimu gyüjtöiren a kje- ske-métu ref. egybáztóegyeí tanitóteetület 1)0 dött 5 frj. A 936-ik alámu Igyüjtőiven tek. I ana-burg Leopoldina úrnő 6 nagysága gyjlj Ott t Banéburg Leopoldina 1 frt, nartmann Jze csitia 50 kr, N. K. 1 frt, Blau Dávid frt, Fodor Gyula 00 kr, Béhuoioeky Ödönf frt, Sehwarta Láaár i frt, |Fiscli Jakab 6( kr, Keiekardt Mér l] frt, Steinar Lipót[J frt, Ziraén Miksa 1 frt, Weiaa Dávid H kr, Maukner Albert 60 kr, X. 50 kr, Neuu ann Róaa 40 kr, Kjraasa Adolf I frt, Fradk Be aső |50 kr,, )Eh|je|iber|j Kártjly 50 kai Dr.
«ág, egyenlőség, testvériség? Igen, ti velünk |iá)toltáték est, de — most dér látjuk — nem ígaaMgeaeratetbőlJ hanem félelemből I.. Meegszüojtetek már félni ? Me átlztjétek meg mert eljött ée még nem mult el a jutalma aáinak és büntetésnek ideje Várhattok-e igazságoti a magatok réaaére, lajnem vagy tok igazaágosak máaok iránt\' S miért ül dözitek ti a zsidókat, hogy mentek üldözni iu minálunk? Hullott egy cispa véretek e midre, midin a hazát aaereatéL Vagy midőn oltalmaaták ? nem, ti iltUment amperek vagytok, alig jvan kOatetek olyan, Ulti be tudná qíaouyitaai osák aat isi hogy lalsŐ nagyapja itt halt ideg, annál kdvéabő, héry itt aaü-letett. Olyanok voltatoa, mint u I. midőn bejöttetek, moat olyanok vagytiok, mint áz y ff legyen (bennetek annyi [ Moaületérzéa, locy ba már nem aaeretitea la le nemaetet, melynek i földjén megljujtatokJ legalább ue
S iszkol játok aat bel De Iflgaemorubb az, ogy nincs olyan gyaláeatoe hgjr, melynek pártfogói, apoatolai ne támad nádik. Ezen ég-^kiáltóhík igazságtalan zai jó | üldözésnek apostola lett néhány kegpróaákor, — kik moet azéltire prédikálnak, a aéidnk ellen a a ki aa igaeaág mellett ail emél, arra a megvetendő bamia próféták elég aaejmtelenék aat kiabálni, bogy a zsidók által ma| van veszlegelve. A nyomorultak! nemítifij&k, vagy áem akarnák, hinni, hogy 6 náluk becsületo-aebb emberek \'ia vannaic, akilc aam szeny-ayes önérdek rabszolgái, hanem k tiszti igaa-aágnak él homanumusnak bajátái.
1 — klV. LaJoa halála ( aenben. XIV. Labs lovag nwlMnak a ckeni főtérről eltávolítását a következő módén ladia tudtul a „Figaro" levelezője: Ma reggd hajtották vég^e a Caeu városa tloáosa WtW aaámüae-tósre kimbndott ítéletet! biaonkoJ XIV, Lajtosok, a felárea. Daoaára a legnagyobb mérvű élökéaaUlatekoek, villátWoraio lierjedt híre márt a kora reggeli\'órákban, liogy aa elitéltet a váré a hivatalnokai végre pojnák hajtani. ^ötAérdelt ember volt már egy^t a téren,
ott a polgármester nivataloé kíaéiiőjvel manelenti A koaeítornydc órai 6 ot Üt ét tek, midőn a polgármester a térre érkezeit, a oda lépett aa elitéit elé. Ea tejjesob nyugodtnak látmett, a Valósaíallag aejteloM eem volt jar--réti bogy \'Utolsó óeája alérkaailt. l)e a iáidon meglátta a polgármeater ránowasavdett liom-lölwt, Boarnoo Lajoa brottzhouiloka elsápadt a vaodkivűl gvoraaju ezidmódott! A maira kiegyenesedett i Lajoshoz következő beaaédet haflatá: jMebéz köjtelessAgbt kéli télifeiteMm-Bemélem, hogy ön ugy fögja jmagáí vipélni, mint egy férbu, elég erői lsez i ellenáüást tanúsítani nem fogjÉn azért vágyok i itt, hogy tudtára adjam önnek éJilátaUMLf j- Ujoa jeges csu4_álkoaásaal mérté végig ^naigaálatá-ról a polgármestert: „Ki (merészel, luáftá fel olvmpusi nangjával, igy b|wwni relém r Tu-raáne, Vltlarl, Canitat,.!) ide mellém" — « Ne hivja öd bűntársait! {felelt a ptilgártties. tejj. Azok. már régen eltüntakj 8 me"t fáléaó-Utam Önt] jvaÜjoq be minaeut l"\'-4 Lílu Valtjai ? kiáltott a nagy kirily. Mioéeda vdllo-mait kivénsa te én tőlem ?" 4- JkUl ,tud ón a rasájartzoaról ?s kérdé a pnlgán^eeiw4. A Bourbon lebaj tolta fejét és nem válaszolt. Ekkor a [polginneater intett kísérőinek. QEizelf fölmáaalak a szobor talapzatárii, e megkezdték rettenetet munkájukat. Daczára a. kifály bSúea ellonfllláiának, A léjtváijy savtépő Volt Végre a npleármaiter parapcsárarázendílették a iMaraeiflaiaet a) ennek hangjainál a király teste fiöldre züliaut. A holttestet koeiira tették ét P^rrsba vitték. Itt ésaze fogják olvau-tahi éa kraioaárolut vernék lielőlé. 6 óra 25 percakór az ítélet végre yolt)iajÚa a ^néptömeg lassan széledt el.
„Koaautli nlt>naau átadása, mint aat a fővaroti lapok kOatjlték^ — "ázon okból, hogy Kossuth Lajoa nagy horderejű levele, boeazaaaibb időre a ktköniiégtől el ne vanaaaék,\' —- f. hó 30 án lényleg m^történik ugyan, mie^oaonáltal aa aUlrásí lapok bezárására, már előbb kitűzött réghatáridő,,október 5fike, meg fog tartatni, hogy az addig jejentkeaő aláiráaok ia fetvétethessenek.
A bizottság.
— Rövlil hírek: Boroszlóban tnto-virozott embert mutatnak! most R?ncz éair-i kuaában, kinek teetén több | mint 400 különféle alak vau beeaurvé, előállítására több millió tüszuráa volt azűkaégea. -»■ Emlékira-\' tojt nyújt át egy szeredi küldöttség a közök-tatáaügyi minissternek a Szegeden Mállitaudó egyetem Ugvében. A küldöttség Pálfi pokál-meater elnöklete alatt e hó 28-án íuduj Bu-dapestre, aa átadás szombatén délután történik. — Egy részeg ember elfogatása miatt Lémbergben utcaai zavargás történt, -r- 111. Sándor eaár koronáaása egyszerűbb lesz, mint II. Sándoré ^rolt, mely az államkines-tárnak 8 millió frtíába került. Egy stjtouisi kisasszony Trengel Pbílippina nevezetű három hónap óta semmitsem evett. Gyomor-eaükűléaben szenved a bele ia fog halni\' Tápláléka viá ás kávé.
Irodalom.
áz stibb us9tt aflvsk tssgrsaWblit ét ksptuUk jPücUi
KülOji köDjrkorsskídísibefa Nifj-Kaaimán.
— Megjelent aa „Ónűgyvád^ caimü munka 10«ik tüzéte. (Irta Knorr Alajos, kiadja ifj Najjol Ottó Budápoltenj a nemaeti azlnház bérházában.) E füaetben a szer tő folytatja as egyea kereskedelmi ügyletek ismertetését, nevezetesen a azállitmányoaási, fuvarozási ügyleteiül, a kár\' éi életbiztöailáai ügyleteket, a viaaonbiatoiitáit, a kiadót éa alkusai ügyletet ^tárgyalja á tőzsdei Ügyleteket; közli a budapesti arr-j éa értéktőzsde jogszokásait, végre megkezdi a bánya Ügyek ismertetéeét éa tárgyal|a a bánya aaabadaá-got. Ezen érdekeé tüzet ára 30 kr.
- „A aankazerfi azflllrtiuüve-léa" ozímÜ munka jeleni) még Kecakesnétou
rekedi lett aa elfojtott dühtől Éo aa egész ctalád nevében kihívom Ont ölni, ha belehalunk k On. —a
De aa ezredes megsaakitá beasédét: „Hallgasson. Fölösleges minden további sértés.
Oo át adá a kihívást, mi elfogadtuk Holnap a megjelölt helyen taiálkozui fognak.
Moat vau szerenoaém Önnek jónapot kívánni.
És minden további eaó nélkül kikomplimdntálte aa ónáat aa ajtón.
„Moat szépen benne vagyunk a hínárban kiáltá az ezredes, midőn viasaatért
„Atherlon, hány ördög bajt beieje, bogy iíy vakmerőséget követett el ?" Alberton naaoiygott. Nem tudom, barátom. De mintha agy hóseuló szelletté, szállt ?ólna meg egy ytüanatta éa beaaéit volna helyettem. Nem éataiem máskép. De ne féljao, Uem vagyok e negvédvt, mint a aaidó mondá, Gábriel Üa|kaidja által
Sem ismerek többé félelmet Tudom, kegy győaal fogok. Ceak egy kételyem vaa, za, bogy igazságos-e tőlem vei Ok •twit^saá tan*, miatáa biaton tudom, hogy érnénk.
(Jiy erősnek éa oly biztos czálaóknak és énaaokoak képzelik magukat I Et épen ana erejakbaa fekszik gyOageaégttk. Le fogom fc* őai aúatba fegyvertelenül lennének.
Jiáát 0a a tüzelésében való gyoraa-égára *eáant, d# eaea emberek jé lOvéaaek, m Mléc ©;ég eelnkbaa Manók."
Athilan mosolygott „Nem biazem mi* Mm t*4ew/ hogy mAskép van. De nem aka-Né tvbbst mondani. Ha el esem, agy tudja begy egy aagy tévadée áf-***ata tat lem. De éraaai, hogy aem ■fé féeeai és ba majd a párbajról vlseea aMgaaagyaréaaai önnek biialmaei
A kaveakaef nap gyeayéri ée aem *a»ea fané vala. Aibertaa ayagadtan aludt ^ Megvértae éa ammélatiiw je<t hozzánk Ino éa ayagtalaaaé^m miatt ^■kaiwt saaa kaayuMn ka A reggeli alán *«a, kegy a báaet «íhagyjuk, lav-í«Miüüü vártam,mely aaeakaa eem
kOvetkeaett be. Róza éa Atherton félre vonultak buoaut venni, azulán az anyaboa lé-
Eett, ki őt megáldá éa megcaókolá, LTudom iatoaan, hogy aértetleuüt fogsz hozzánk viaaaatérni," mondá könnyekkel aaemében. Hiszen Izrael Istene ami Istenüuk la, megmentőd és O\'talmad leaa ől*
Ha senkiuek aem, de neki vójt erői hite a talizmán otodaerejébea.
M..1... férfiéinak fele a találkozás helyén volt összegyűlve. Sok környékbeli ur volt közlök, kik oaak azért jOttea, hogy vigyázzanak, hogy minden igaaeágoean menjen végbe, mert a Galbraitbok becallletessé-gében nem hízott aeuki. Máaok megint ki-váooaiaágból aiettek elő. A Galbrailbok már ott valáoak — a sokakágból már íeltüoően kimagaslók — valódi törzse aa óriásoknak erőben ée gonosa tettekben. Midőn Alberton, kisded ás kareao mint egy fiu, lováról leugrott, mindnyájan odato-lo ngának, hogy csodál kosra megteli intbeeeék. Ea a törpe akar megmérkőzni a Gal^j*aithok óriási fajával ?l De osakhamar lebílineielé őket aaép, bátor aroaa, baliák • f ^ s idkj n t i k a v é a szavait éa egéez szivükkel héasá-torduláaak áa néhány pillanat mulya ked-venoae lett a közönségnek, énen aaéjrt,! mert oly fiatal — oly gyengéd — éa oljf ártatlannak tataaatt Egyike aaoknak, kik juÜn M .. város véleményét idomiiá, így uy\'ilat-koaék : „Pompáa legényke la és nemsokára aaájról-aaájra ment a azó.
Eaen emberek kOat aa aokat ielöntött. Midőn aaonban tud tokra jött, hogy a kihívott ót lépéenyi távolságba beleégyan^i határtalan lett oeodálkoaásuk.
„Becsületemre I1* mondá egy magáé férfi, ki alakra Gaibraitbea hasonlott, ^Vapaile-lemre, kedvem volna e kia embert ittnia-aertanl éa magam oda állaai."
Jim-t megölni. Meg ia teszem, ha a ki-eaikét eltalálja r
A Galbraltbfk tudták, bogy a köala-aég nem jót tort felőlük. Féllre álltkíj 4y asapertbaa agy Ott, még aébáay velőa Mypa* lőee véfeUtedo aalmhniával, míg qMbraiik Jim oeodáléé k4t§U oktat.
.Tehát
ön Jlnj Galbraitbot váná,«,kérdé imá azáka ember, ki má ia bérnél t ée lu fegyverével] ja vállá nézett ki, mijatj a közöl fekvfl begyekből vadto „igazán, ön vitán egjr fíoikó I
„Jőjjenekj uraim fltt kiánflA moat ki redea. „Minden aéeaen van 4- engefj azámuukra mábid tért I"
A tömeg Ibiyt adott, bogy a golj azabad utja legyet és jaa ellenfelek bel állottak aaon jmághagyáaaal, llogy a „hárnmM tlaelLék, de egy másod aem hamarábbJ JEskübOm Galbraltbl" áltá a vadáaa, jkil Atherton védőjének\' föl magát, edtÜMOm, hbgy ha e aaónái ogy im^aodpereloml ia bamargfb tüzel lőlek olt, a ho állaa."
„Ctsnd 1"! páranoiolá egyj katonai Aztán égy porcáig aggodalmai neealeleu állott be j \' í
.Egy, kettő bérem I" Két lován dJrdült el, az egyik e^y lámgyort gondóla tal hamarább a máai éa Ualbrafíh Jim mini egy kirágott fi a földre. Mindinl 1 od ifuloltl 4- halót Azonmu moghialt midén lálta. Aa ő golyó a hertonnak. A ívi dáaa karjaiba vavéJ m at gt „Oh te k|a kóal2
llbda (lőbb
ugy való
j mák
fi nak ri ikra klónál palotai ki-I olta »ik a le-
meg,
aaivén borzlolá Atheijtinhoz rpl a rmokéi, kiáltá. Méaaétél
h Jim-t tövé ag;
emberek, Gklbrait A GalbratlL >k él Jénai Míg agy) : ássOk vaaaállitá, a Ulbláek Kell, bbgy, egyiköknek is ke lene ugy it jmegsérté i a egéaa családot és egyik Olt a kilújrá t eli gadá.
I A körülálól. kü önösen á mfivell^ tiltakonáuak sa in. itvái r ellen. [Nem ak hogy a bátor fiat d ember nak lényé ki életet
barátjuk dühöt I a aaerencsétlei bdiauért orditogá bdeaulji k magokat, ha vele vívni. Atk
rtééeUkel illetni Őt, hsgy Atbertoonap egyéb lát ra, ■ ml iamételt kik
akarjak
maraidt, kat élfégadoi, jAieaaa) aégakaf ia tol
il I Ní
eégiuit aioni
a aelyó vállát hi
a uiétf egy f a Qatoraithol
el IMk volta i
k nyilat koaoU |1 ut laoodá,
bing. ciend
vilinél aett rolt ta-Alánt,
ót nl" vető-^
nind-4 rton s ind-
bek
idtáS, fiy-
aem
rt-
aem vkau-
áu-dínot
éemmi ellenvetéae, egytíkkel a ojáaika utáu , megvivnL
Ily liőai elszántságra ad Okg vadáaa ^ak ia el| kellett végre hallga »il[ Egy fa iörairé kellett ülnie, hogy reolhéíaaedjema gáti ée nyílt modálkozáLeal mprejjplé aaemeit a náiml emberre.
| Az álőkéaaületek hoz meglétettok. Még áimdig a Éenéj de bálbatóaabb elle Alberton viasaatért elől moat Galbmitk Bili va éagyebb volt elesett bi^áeá
As ezredes épen I úiidőn OJlbraftli Tom : ] ilgaaaágot kOvete mindlib igazságosan
egy második párbaj-■ mlódtak el*
ecssegűlés
\'fal bel;
ki
ri j ismét adai,

ejkiá\'lti
i| I lítpvjilelein, hogy uraim, Dó
tpiténjé
é folytatja;
mig aa Oneg zsidó ott I tnváhl éddig nincs igaaaág a dologban.
I; Mindnyájan odataamtéai c,f hová ujját yal mutatptt. és Salamon atldi t I iták, amint á fübpn térdetalve áhitltesa|, biigón imád-koaék, —J blatoaau Atbeitonéi
: |iEaJigaiaáglaUaaiJ la .1UI ék a Gal] braitbok mind. A tömeg, mel r ut aa itélŐ bírd hivatalát vitelé, oCollálva nfiate a jele] letét. Néhányan név étikül, máiJÚ meg ká lomlcédtaa.
íj jüBiuoaiualak\'l Tola lM lu obxlá az öreg vadáají, „éa tiilhalad miijdeat, üt eddig ta nasstaltam. Ojak nem félen \' t Jfkn egy vén aaidó lámájától ? Nem ae|rea|le^| ta magad aoguijf j aátkéeffaefc togtjapij azért veré még Jim.* I A kbzOuség neve tén zaidó eredeti
látdtatását rt.

moutta Tt
hPW
•lék, ug
1
teU Holta
idtha Bfl nem o il|
aa £83 il
jól van, aaredés. ko Q, ámbár nemi tiely a QalbtaUl|ok a vfft
j«eéja U. mély utéave mérne bab el ŐkMJ — áakea
rrrf
kettő, Három |fl kii m, éaengfl ha igonJ fi Qalbraith i — Módba i
aem tétetett é«; ellenfele
rá amivel még
Ijüfaen éppen
lónet, mint a óit, legoapl
ládiroaaon lé lém.
í laeidót mar-ükért volt a féle!eu»-j tetsaatt, taott veluá
Urnát Mon! magiét ki ■mi bal a*
| laiau megaebeiitye. ÁtheHoo lértétlenűl maradt. Ea ízben hktáttMftttan előbb lőtt ellenfelénél.
„Aa OrdOgbe I De gyorjum lő On ki-I áltá Tom, ki fólfodöaé, begy miben fekaaik Atherton előnye. [Éa iámét egy másik Gál-bráitb — John 4- foglalii el a eebeiült be-( Ivét Athertoo én ugy követelte a párbaj j íolytatáiát, mint maguk áa óriáéék, A tömeg lámánként arra ajmeggyőkődéere jutott, hogy Alberton magasabb lény. j
I „Mindnyájukat inegj akarja ölni.*1 E jvakat mormogják áluűánoaan. Mint lát-aaott, maguk a walbfaitm>klja oaatoltájk e véleményt. Sémtmbek \'liutii epau oly hatásé, mint a sikernek. | Nem akarom aa olvasót további réazletokkpl fáraaatkuij Galbraitb iolta ia jsleaett Aljiertoa gyors ikeio által, lá^gte-besitve miut bátyja.
Azután OaÜraitbNéd vitatott el a kUád-térről nyögve a jáidalommlj— jobb kat ja aaétaaaatott Otak Satu é|i TVm voltak még hájra, kik bátyjáfc aegédkí voltak.
Minden ujatjb párbfjnái aa öreg midé 4smét tértire borult ée isuiétle buzgó imáját A gyülekezet, mély elfib\'b lármázott, tombolt, komoly, eőtl majdnem áliitatoa haagu-latbau volt u uolá uem k vallottá be maga 7-1 magának, uny a v|n aaidó folytonos imádkozájsa éa Auierton györelmi biztossága mély benyomást gyakorolt rája. Magpenéita* tett nála mind a T vallásott uíind a babeuás hut. Aa Öreg vadáaa ueia iderte többé At hertont téegéeinteni, távoltól imádé. As egéaa nagy tömeg ejőu eaep gyOegéé alak agyiáarre a Vilózt% éa hőejeaUg u^gljiatüliéiévé1 lOu.
Totó ée •megéekaéSIt bét;
nem jötték viasza! éa végéé űdláttáaott, hogy nem ié témák többé viasaa. | j t
Végre m«gj\' dönt lujrátáik agyikei kf mindenki előtt, nint megjav|iüia|láu játákoe vett iameUtea ée j< lanté, bogy k teát érek haza
Sam elkagják! a helret, bogy bátyjáikat ejvigyék. pe inkáig
mentek.
(l\'olyt kév.)
á\'kaltnaaást jé képset! vény ée
■oka)
MIimUMI nyéaztée
2Ap mád 1882 ta il 1-fa. jí
Ívéfési iiirdetynépy*.
k AW-kanűL i kir hiiá tlkvi oat-UM1 küthijr I tétetik J&aeU ifál |gy-lul képviseli! I «idteofeldt ignáos nagy-mi: kkót Tágít ia j latónak <*v. UrQiíeld >á mBI. Scböi ftld Rozi végrehajtási dl Mi Ult i ellent Itf frt tölte 1880 1-tői [járó öfl kenutok, «)|frt]40 kr i Kr [96 ki M greUjiáai, 9 M 1Q kr *i< fnég leli ríÜend« M!)k«gejt iránti »ajtM Qgyébea] a tant aeWett |ir. írv-W&léi&ljea taron 6 • haWtiMi wljkTÍjen 10S krsa. alatti( litnfeld Leápold nejére IIM Írtra iit »Ult ii>g*$4 1H82 évi ir lift 14 naj>(& i délelőtt jfOjórakor Ua-a mikaég háiáiál FiiebljPál íolb Ogyr jöttével megtnr audó ny il iránet \'ráadatni fog- 1 I i áikiUUei árh ftnnéb kitolt becjiir. Arvémtni kim iók tartoaáak a btaiár 10*-át kjtapénabth t. ovadékképea i pabir-Unj a kiMOlaOit kokí btt lalemt.
1 Vara {kitelte k vé talárt bánom egjjen-19 dlaalelmn, még j» dig aa tbfeti as árverés jogerőre cfmelkedéaét 1 ••Amitinié 30 nap aljat a 2 at ugyant ól 60 nab i alatt, -j- a S.fal ugyajokttól 9011 ap alatt, pniodsá egyes résajlei utJju aa érvétj« napjától némítandó 6i (kamatokkal egét u as ánre[é« talléulek-beo meghatározott lle yen ée npdpfatök szerint Jituemi.
Kaon birdetmli y kiboosálá«ával egy idá % megáilapiujii érvérééi] bitétélek, a kivi taioe érik alatt á nagy-kenun kir. |rv-aaélj tlkvi] oeatályák J s a babóti Tköaati etllláréeéáábál mert< kiathetfik. \'
Aa alltadéit ár trés a fantirt ukvbeo felj^jyzendfl.
i Az ájrVerési hipetméay ajtkvi bjuéség-nál kifüggtmtés ug» a Ilahét k a sJümazé dus (községekben WiÖaés és kil(tggéztée a helyjbeli .Zala" cziujU hírlap banjsgytapto be-iktajáa által közzétit lik.
j Az érverés 1 iganaloaitáaáral Barts Oyé-gy bir. vógrebáj ú megbiiatik. Kir trvssék tik .vi hatóair ; \' N.-Kentssáu !B 2. ertiiisjÜ 19-én
ionvo et Mioo iuih orr
oooooooooooooooo 500 AfiANYAT\'
fizetek ainak, a ki j
Kolhé Kogvlie
, baaználkta dián oiolag Tugfájáal vágy aaáj-büaíkap. 911^ 1—52
Etfv Üveg Ara 35 kr. K#T1I £ J. Gf kiérd, udvari nkllité iédlloi Bécs mellett Kothej viláUsu.
Valódi minéeégben kapható Nagy Knniifán P r I g e r Béla ur| gyógyszertárában ée miuoen nagvobb gj égyueriárban. Magyaror •aágbanminaen nagyoUb niaaerkéreskedésben.
InMMMielM\'Me*
Gsíjios
|uatnrlie< Itnlaaui
f*MÍ ti,
NftMurt ■ M«|r Mllwitrtw 11
HÍoartlrABii
Mnjtjflvník nnponta
<0 OOO példány Imi m.
-:3 • (11 h naponta
íooj^o pőIUtíuybá:
eiUü lf golcaóUb, legelterjedtebb, legkedveltebb képei politikai napilapra
yT. éTTfolyam, | Felelős gfrarikovics György.
A .RUmrK^T\' nJ ajlecoleaélib kéifea no[itikél nnpllnprn Mrjah M a iftjáali küsSeaM Ügyelmft I lap fetlnden IrésíjMin flmrcileai éa sMhidrlrl. Jplaural -JfeaiétM éa flggetlea lacyarsrajál l< Irányinál; fog*» djr a^Msertf^eel la sHerWlaégw^CrWad míris na pr&táglian, mini U/f ewfar ^ej\'<"th*i» saagynr lap aeaa! A Eassi é* kf)lf5ldi cienjényekrot nannnkíni bosatt •fffapa képe* lápWa Vsnsajrasket ■§# lerelcievel Urvais. a legtöbb\'eredaii in«lon»Ahni j vannak as mi( kU0«kM
UéékaMU R lap Ijájmn rifll a ám. fpjfcre, 4wsi«tl «M|L a kairaU. («ÜIó|éaTjával aaar íl alt a pikáh- dnlgokr<il kasa riad vi-wa ! foaaisljal kinörMukoi, Utraaírteat*! a ncmaelt teoiltiKávat ellesilieatf knhlnct pnUltkárn, s kormány kfíhnjHmíí, [ a nemidet elerMalilte gsidél^lééaérs, a politách kosinsgetéa teltén élfiakftéé rókÍHi\'-rc,» ifaMdalliwaléi 1 - A JaJ«p>ar éaatait la igaa j 4- Jtcgíntwiiket agy wlijrkljdk, Hogy saok ktl\'t mirjqcn tértadalml eastily aiadeakor inrftsUUa at IgfaTatask. mvgfiiMíj.
J A .Batapast\'-kts áilnttán ^aaáraap JU BUDáPnT4 cini alatt egy igen árdaéae tartalonmal Mr6 élrlnp e^isHaik.l^f p«4if ImttmiI aanaic éiideii stáaáksWegy iképtalány lülenik ibeg, nélynek megfojtöi ancaktiis a«j4n Aindic rainoníkónyrokct kipitk latalsiel ikl atakynreikáág flgf»t|eBaé|él aalrén kaim aktsaé^ólét^i lalksatl, aa a ,«l;DAPEST-^t nem nMfeheü, « okúval Uj fog 1\'uptni sa dmé és mlndtlp Jkdbeij sugyar eéell—>t aapüspra í
MT A >BwNtt< mindig 2| sőt nómelyior 3, Is {gy Íven kint 8—10 rendkWül érdekfeszítő regényt közöl- "VI
EI6flz§tw árak: fW évre JMrt] fél éyre 6 frtf negyed évre 3 frt, egy hóra 1 frt
ntta NNkat a kéiL[|énady aapjáa oirpteáaálcl—J. Aki ö sláássut t-yöjt: saeak én ÜasMlKpféáayayal astl|álaak. - Aki I
II aHCéswt gyijt ét a ,Bs<1jÉaél* aégy képes Napom (1891. ént) kapja jutalmul. A ki 8 n| aliésstk gytlt,* a .BaéspasiVUi képsa nap-rét (H8B. érre) 1 ama iulalsiutj I j J 1
I Aki e íu étks ellMai éas[slljsstési \'liankil (Ml frt) ükefw I a Hlél ke, se a Jtusapaat* a^y káp*a aantlaéi Ing:vért, ti< B Int eMtot a as atféaMti, kMt (« fofiít) eglyazerr^ HMi K as a .lilipatf kk képea aétta ingyért Ipas napiárt 40 Wért, aki atgyaMrid éstt all s as ééim/U IhailgH (1 frt) Cgymite k&ldi |t: aa a asgV naptári 50 kiéri ragr a luí ipUri M$ kr. k« rjtmínyes árj mfcljed fogja kapai. I T T
SI if MegrenijelfctekjieflcólMéfDbbfin u Mftiatéai pám befcOldéitkor éflyöítewn tétatlatMk. m Hgjfea ez im Ara bél£beb a, vidőwan 4 krtjqái- Iliftnthotnl mtnáon m- klpotUMvatalnAl I lajalvéaiHaaklal Mrklaek lagyea ntl|kl«ak. árjflk tehát l hazafiftb Mtiyar oiyálókipjRsééei lépjen- be a .BUDAPEST6 ilélztáftinak aovába
ZaWk
Eártly taUAkél A m3 magában f< kgkitttaftbb ealUémCTtUi ált
t
Iveléaél ír< ■Ivakbta, praknkaa ala
f*m kileheli tkeoriék aaiaél-javát, asatlytk aamiwyiaérél aaarzl tl évi gyakorlati ki |érteu4 atéa aaeraatt tapasztalai alapján aasadja el aéaatMt e egy éaáilé, általános reaéwprt állít tél, amely kesénk bármely beeieraitll vidékéit aikaltnázbaté. KfllOeöe ItkinteUel van a bemokialafa bortermelS vi dákra, aa agy nevezeit kerti saéllékrt, aaaa íyekbttű a nataasgs aaflff termelést fölibe ke lyeei a berianatléaimk éta kertemtléat saa* a vidéken eaak nNkaoértadéntk, esak mtUé ktaatk tartja, Kijcíöii azon tatmegtesélé fa jókat, amelyek a kereskedelmi largaletiia %a1k.ahtiHMibl.sk, a asáÜíláat tüifidés nél;
köí kíáttjék, korén érsek, e«a rotbadnnk nodkíritl MttraOk ée a keaaoktalajt kiváléen badrtiik. Valamiat kijtléti azon utakat ée inédokat, Iiogy mikéül lakat ezen fajokat oíj tás és Ültetés által leggyorsabban alsaaperi tani. Htáaiokban Unteii ki a caesnaga sstfiő termelés elSayeít a bertenntlés felett. Letrja Ctylriú Antal országot borászati szaktanár legaa randasarét e annak bámulatos aléayeit mostam tagas-rtodsaarfluk felett Saéval raa gában foglalja a ml a kor és a tudomány nak a mét&sairtléa terén tett mindtn ujabb vívmány át éa anekat kaaéak ogyea balyi víl •aonyaikos idaczilva, a saQkeég saeriut mm dtaitva, mikénti alkalmasá*uk soédjat ytlágval néfaeari ny^van leírja. A hat ívre (UsdadöJ nannkn ára 00 kr Magmndelbatfl míudtnl kényvktreskedétbtn, ügy a anarzénél K kemétsn.
SPORT.
Aa erdei ezalcokák már mutatkoznak vidékünkön; az alté darabot Csáktornyán lőtték.
A mocsár szalonka vadászat az Szeszei igen aikeittaek ígérkezik, ha a réteket és aatmbékns helyekot elbontott vizek valabogy laéolybataak; már » nagy mennyiségben tanyáznak mecaérae belyttnksn.
Sok btlyről azon snomort tndétitáat vtntzilk, bogy a nyulak koat nagyban pnaa-tit * métely,
e
A csaknem mindsn nap raliogó aa6 a nedree talaj miatt tervezett vadászatainkkal faikagyaaak kellett, az okból ezen rovatunk
kénytelen néikíütímí a aaokott tudósitásokai ■
A pVadáMlap* eport ügyünk ezen kiutal ée egyetlen kéa\'éayéntk aa uj évnegyed alkalmából, kikecsájtott elótizetéai tel-biráaát «jánf|uk n eport férfiak figyelmébe. Aa eilfiaetési ár agán évre 6 frt, a eport-tgy> let vagy az országé* m vadászati védegylet tagjainak 4 frt
_J1H éa IM Majer Ab« Jt u l#8lj4vi tnájös 1—3-áo Zala*fgeréngM tarjofit ;géfel)i« állítás kéttaégei jól biterjexirteU uáaaa^ aegvissgáiáaáv|i ai lH82-ik éH \'mjíj
S-ki kóxgyüíéá 13S5 éa 20 \'^zálni vf fel megblxntt ijisoiaág éatrevittélei all ján az igasgauj kál^aztmáay \\ H8í-ik U jaaiaa bó éij H 127 aaáia élikt boa végzése foly táa a teát iieh^néayéí felvilágoaitááait\' Imrjeiiti éa pMlg; I azon pontra, hogy a kiáll tási ki tiaztogátáaára, »a»mét kihordáuá.továb! homok, kavics ta galy szállításra az b éajG szám alatti, jegvattdt neriut feazámiti kézi éa ttckereé napszámokért 1 kiad feji telt 86 fit 40 kr éa 115 frt tó: teaagek felvételiről} az illőtök elimi vényét mntaaaabf, j— áron nyilatkozatit adva, bogy aebal aéga jwgiiigorübb vitelnél aioca atnkáiman aa, bógr a! níi számok kifizetőije ajfegtával, eli«aarvw-l nyel Igaa^taMi,! éi tekintve, hogyjjjaj napszámosok legaa0obb réaae j irii vásni aem tad alig ia lebetaégeé és M tekét venne igpaybe, egyébként a ki: zetelt ösaiegck |u 6-6 szátnu jegy* keken olvaabata atalványok szerint el kihg utalvány oá va voltak;
azoa |)ontpa: hogy a diszkaóuhm á egyébb épitaéayÁbez felbasknájt 4 [7 Frt 35 kr deazka, lécz a egyébb fané-B&ekkel ai törjéal? mikép. értókesittej-tek a a lefolyt a*zeg kinek kézpro a rott? ma teása ki: ázon feleletet ad bogy azoa épitkuM) anyagok oollét
koros tgj1 aitrdéea igen jeles szolgálati tnaonyitvá-eyek alapján. Aa ajánlkozó nemoaak az ti dl culturábau teijcuen szakavatott, de a Tad te* nyéeetéa éa a Vizalaidomiiáiban it teljes jár-tasággal bir. — Bértkk tndóaitáaokat t lap aaeritsttlHs ad. TiaatettUtl kéretnek a vidéki iapek t eaerkeeatOtégti t kOalaméoyntk Sir ételért.
flMvilágositást é$! nájnot nem adhat] aem is tartozik .szátiéot adni, mart m< bízása egyedül fe csejpin a pénzkézolésj^ terjedt;
azoa pontra: begy a kiadás 18. tele alatt gép kijavításáért fizetett 9 ftjl mioó gépen, kinek a rendelkezéséből ten jcsi te ttja vitásért fizettetett? kitiyjlvániljjt bogy a szóban forgó gép járgányát csépig gép volt, melyet boák József és Horvátb Jéuos urak vettek meg, és melynek vontató kapcsa voltletórve, de bogy a tőréi kiló), 8 mikor származott arról bíucí tudomása, minthogy neonban az e^yetíUet. csak ép gépet adhatott át, midőn ezelT gép kiszolgutatá^a iránt a megbízást vette kijavításra nézve áagát annál inkább jogosítva érezte| mert javítás nélkOi 1 gép el sem szállittat^tott volnv:
a kózgylllés\' a járgányod cséplő gén vontató kapcsa kijavítására felsiáiniiott 2 frt kiadáat igézoltnak eiíogadvla, —j, a szóban forgó építkezési faanyagokra nézve sajnálattal tudomásul veszij hogy azok a számot adó ur felügyelete alatt1 állott, bekerített beljiségból olhordattak üüélkül, bogy azok holléte felól határozott nyilatkozatot adott volna; — a oapj számokra, > fuvarokra kiadásba tett 86 fm 50- kr éa 115 frt 951 krra kijelenti, mij szerint várta, réméllette a követelhette | ia, bogy számadó ur nem ijy ÓukéntesJ. hantul igazolt kiadÚBÍ tételen abtpalo számadást térj tiszteiül elÓ, minthogy azooi ban mind ezt, mint pedig a uayagok
felől az igazolást megtagadta, a közgjtL r jaradek, yakmiut az ^^\'^ik-ínn ^ dj fl: m whéménJti érvéJ aau eienu éa balteet btttuMt^társaságok nt- { r , J, . . , *,
vében dr. Ntuda Miksa által tett laijelantét "Intése végett az ügyet a törvény reaU feiytán ae .Aattenranz Bütttr* kiadója Un- | dei uijára adui nem akarja, ezenazomon!
kényteleusógbói liajer Ákos ur szárnádáH iáit a bizottságilag helyesnek talált 21981 frt 15 kr bevétellel ázémben a 2180 .Frt 90 kr kiadással ós a titkárnak et állal Thassy Lajos pénztárnok urnák kezére átadott 17 frt kr készpénz marad-váanyal tadomásul veui, 1 errról líayer | Ákos arat értesíttetni1 határozza.
A 17 (irt 25 kr a pénztárba bell utaltaiik, 1 errói pénztárnok ar a végzés kiadásával érteaittetüí.
(Edlytj kör.)
A vasúti menetrend
átvételért.
KÖZGAZDASÁG.
Aa t£gjttértéa<l saapt. 24-diki bél Vetaatik a kevwktaút: A legelőkelőbb béosl napilapok, hoztok • a ,Nt?uo Fr«aa Pretst", „Dtutackt Zaitaag", Br rtatdsnblaU* Mb. f. tv szeptember lü-iki számuknak „tör-vénytaéki esarntkábau0 alábbi kovtÜMtl kOaltniáuyt boaaák: t Elkobzás ée letart ózta-táa). Aa .Aaivnáa" taatrák-tranctia élet ét
ft 882. . 1181 l-l iji\'erfei hirdetmény.
A i áklarayaí kir. járáabiráaág mintjj taUkkWi bwMg részéről kétkirré tétetik, mitéjjt N taMkan Mér eaUuorayat lakét j TéJsAajtáénnk: Ballnviet latfán buza-j r«L laké \'Végráhajiá^t aaaoTtdl ellen F2 Irt \'tikfa 0 Ur il, Iránti végrehajtási flgyében a II ue^jkam; •ai \'kir. trraaékbta tartané caák*jj torfijni kii. \'|árá*btré4« teröletén Itvl eaák-\'Itvbtn A L 874. 167. 371, Irt agy n Csáktornyái ötölj kybe jk fagyntU 875 hrss. alatti rélblt fül I bteaW koen nevezett végrnhajtáat anaa-1 éti nff o állé a laaztatn írtra bttaah ingkijau éi tartozékai folyó évi október hé
aaáika 4. t. (0 érakor alnlirt tlkkv Btegtartnadé nyilvénoa árverésen iUijjinjfl kikiáltási áron alul is eladatni
Az uirvéreini kívánók {Uitoanak aa in* abok I [kikiáltási árának 10 § át vagyis Ut 40 art éa 10 frt 10 |krt készpénzben vsjjyi as iqSIL évi LX. t. ez. át fában ellirt évi dékkíipjen nauirbaa a kiküldött keaébea nni a tfibbi léltáttlek a bíróságnál meg* inthetik. /\' A tik leli/könyvi hatóság. CaákjornjáultfW. évi juUua 6 én. 1
Elcktro-homöopathia.
j>%°í*\\ Az aj elektrohomóopalhlkue gydgytxerek mindéi l^JLi betegség gyógyitásására hatás tekintetében felQlmolják az eddig Ü lf\\ • ismert gyó^reodnereket.,
j Kimerítő tankönyv % frt 1168 ~11
HllTKH A. homóopathikas kötponti gyógyszertár, GE9TFBEH. Flraktár minjden országra, igyirországi főraktár: B uda pest. Dr. Wagner I). Gyógyszertár 1
$|ádorh )z. Cuasaltaló orvos: Dr. Feiebtnaun A. Ciorrás. Békésmegje.
GUT JAHR és MÜLLER
loáUíiio BUDAPESTEN.
Eled !>u<I^peftti>TrJear, roetplemes és gazdasági gépgyár (ezelőtt BROGLE J. él ÉOLLER) , a Mapg|thkt közelében, ajánlják azolid szerkezetű éa javított gyártmányukat mist:
Trlsurlk gazdaság tti aára
J«írp«ny \'- Ctrp\'byfd jéífiiteló rótták , || Kvkoricsu morsiolík J betctkawígók, nBoTinjtók ] Különlegességek ntl
aek tiáasra |AnÍMsÍBaá \' Halótn iriettrfiengtrú. Gabona out&t/tó-ke* gerek. Roptatógépd. \\JJáru vdlantógtpd-, Tarárok, Dtíackerbi Halom slkatréstik: \\Tranmi$níkt. | Sstjürtká.
Roilalensrek: iQrplügiprották, \\Liitth*ug*r tsiUiL. iKopfaió-lmtttk. Uiiupoly-ltmtuk db.\'
Árjegyzékek kívánatra Ingyen ée bénaintve. Gjkrí raktár ét képvíaellség NngyKpulzaán ÍVeiimann O. urnái.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXK)
tovee Henrik Gyula által tarjwatatt „a két Aaienda osztrák Iraticsta társatág* oaitnQ répMU elkoboztatott ée Batoveo fogaágba vettetett Batovee ellen a vizagálal taarelás által elkövetett nVÜvántt trétaak bOnoaaiek-teény eatmén inditUMtt meg. Eatn közlemény magyáiázatára meg kell jegyezni, bogy an „Aaiawla" ketnabb idő éta jökirét károstul módon támad tátott meg Inrlapcaikkak ét röpiratokbao, a feuyitl bíróság által moet ftlaMttlfrt vont éa letartóztatott Batoveo éltei, auc végre Önvédelmi ttakflaőkköa nyúlt j halyaetbbtn tette volna, tatai nem késni addig. Egyáltalában aa eátrák kdaönaég, kil-lOnéata bankok ée biztosító intézetek csakis zaját közönyös tngtdéktnytégtkntk ée — aajaoa, de igaz —■ az ílyntmO sajtótermékek vtrtttiyttékilua irányzott falbaaanálátának tulajduaithatják, a páratlan bétái rvvvlvtr-sajtó atan taaroláai vakmerltlfét a annak oly aiagy fokú tliajuláaát bogy aatn baj már oaak a Itegylktratebb módon ervtetllialé ; ét bécta kshrnélpk kénytelenek a savanyu almába harapni, ásan wvoa eredményi ebi aar«( malylytl a magyar hírlapíró egylet a ksatf ami irány ellen küzd, annak ntánaá •ét eaaagnkank ajánlva.
iegyztíkönyve
y a Zakitgyti gazdasági egyesület Zala-Kgeiatagte lM2-ill évi ateptember 11-én Myiatta térted kéagySléaéeak.
Maelevlk 1 Héeakv Kálmán élnék, flaüy W, Baaaa* ay« Óyófgi, Oarvanlt Akté, Dsrvarito .lawty jttré ratkténi (Mai, Btgyny látván, Háakttat J«á IMgM/ar Jánttv Mevált IWtnea, flugaby Aaml igyeiliti tegafc, tt att aé kalytn ntvwtit agy üs mint jigyal.
Etnök tr a it&it aegailtváa a a jegyedéityv hitilaaitétével íleigaayer Jáaai éa StMij lkai arak megbízattak
a kavetkeaé tá/gyM latestettekei
PTiaéMnikaf
J elMt«M gyajt tét (ISSS. ént) I
I ákttr
a ént tMésat ipr« Mpiárt 40 afOrtlÉ kr. W
MUatk. — Aki 4 töapasi , kié kéaaa nap-
MD ak/ael>ia kÍMl ka, aa z .Btéaneat4 nagr- kéw4 nsptinli Ingyért, fyacerrf %lJili be, az a .aaéafwa^ Ma képaa iránti ingyért n(< a nagr lnu|ii (I frt) egyaoeerrc kSldí le: aa a asfj aaptárt 50 krért, r^j s kú
Atoetáel pám beküldőiékor egyöíteson tatetlataek. -fm rajoái. Ilüflztthatnl mlnun m. kJ postahivatalnál al Mrklaek Ingyen ntl(|l«ak. Wtfyar olviaók&aönséöet, lépjen- be i .BUDAPEST6 előfizetnek. i^ába
A JgDAptST" kiadóliivatala, Buáapest, urkantyűs-titca la.
Fülöp laptnia
Nafy Kaaiieáa i
Katiaia | c • r frjix itj \' [J.\'. ||\\ 1J
fc\'rtéiíli j i|néal i
UyiaifWIrf
•Harca. t:|a4 té f fta lllmÉa rtgj <itm* ti sriakp , I "101- ai a II <H » f aala vqp.Vaaat
alilfll L; ll\'llr rifpl IM.>«Ml
bvfléftt léai I I . I m
HjlMiy li\' 11 ém • / t» 4 I p. 40al j*jea.íjaetlj S. 5 ó. f7 b. 6 6. I> f-. r»ss»l flfl. Vct»t
MtiujrUil). kj. 14. 41 r IflHMiz JvUf.^aaal
II a) BM-\' í 1 | il
L W4 loáttf aá{ m* jfjwVwMU I « * II é * á|n r. wsrl aJÍBB
I (\'■ \')• ; I I \' I
alttal It 1
kfaai i lí utuif ng|.i
I liiit lfH. il. &Ms.fkaat
li flai f.)*jll 4<|aw éiw fo.*aal
fti wpl f
falnMt szerkeszti j VAMA iáltC. Tárataarktatté: HOllHA.KH ,