Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.87 MB
2010-05-25 14:34:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
965
5956
Zala 1882 november

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati lap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanízsa. 1881 s;:erdán, november 1-én.
szerkesztői Iroda. Hova alap soei azét illeti közlemények, kflldei íároehás-ttUaa 513. sz.! HArmanteUon lovalok osak ismeri I fogadtatnak oK:
£ Átíratok vlassa nem küldetm
KRDEKU Mii lelt rs i
NKIMT KÉTSZER
pöuirriKÁi
inat; a zárdák stünfélőit s a rabló-gyil koiokat: a szülés árfRtlani»ot és a ledérség netovábbjait cgyárant kobelébo lobadjja és hat lábnyi llj^oii mindannyi ngyehlőoin pihen, ninaaon küliinbség Mijk, békén luegf^Hnek egymás mellett lés nyugton tUrilo az egyenlő felosztást I
Itt vAn a mlódi küztáraaniff.
Vágy lehetjn nagyobb ti}l|enié-tet képzelni, mint a városok nyüasgó zajában"1^* emberek taika vegyületét teli fényűzés, önzés, kajánlág, dőzsölés, nyomor, örönirivalgf)a Óm jajveszékléaeivel s a/tán a temitőt mély OBÖndjévell melyet osak a* átvonuló őszi Mellőnek a fák <|lf&r-gult lombjaival enyelgő suttégáaa szakit meg percsekré, suttogván az enyészet mélabús dalát!
Halottak estéjén.
, I — (Jondolut tiredókbk.
A bölcsőtől a sírig vezető ut az i\'loli£i]caIoi»mal egyrttt, jmig onnét i«le érünk: „élet* nevet viavl.
Tehát az élet előkészület a halálra!
Tutijuk ezt mindannyian és még ía a gopdolat,\' bogy váitdorpályánk minden napon kOxelebb jj)it végeiél-jáhoí : az anya fold roéhéhefe mi kinzó, gytttrő érzelmeket kelt kebelünkben, —1 pedig anyag és oró Mncgmarad, <*»itk alakilag váltokik\'át az ttrOkké munkás természet nj»gy műhelyében, honnét nem veszhet el semmi! . .
Em >er | ne feleddj egyformák vágyun) e helyi n, «sak tz ti t k Illőn b0»5, melyen idejutunk 1
ffaUlét. I
Elvei és eszmék a városi kör megalakitasáhoi
(VI L.) Már Auév elején felhoz* 11 tuk l ívnunk [agyit számában, Öbgyva Városi érdekek rl ^mozdítására, az .Önkormányzat kuréue eső kérdéseknek megvitatása és a közgyűlésekre leendő í^lőkészitéie acéljából egy városi kjü\'r létesik tessék. Magán körbe*\' alóla is fátylon hangoztattuk;\' ezt az nszmét s irömmel érteaQl.Unk, hogy ijz irányadó egyéniségek !a m^i viszonyok tart hat) Auságát belátva, a polgármester eluüklote alatt a napok-I ban mar egy szűkebb értekezletet tartottak s hz általunk hangsúlyozott kérdést jelőzptes tárgyalás alá yették I és legközelebb egy nagyobb értekez-let elhatárorásA tlé\'bocsátják.
Azt hiszsitikl hogy a város kö | vönsége osztatlan örömmel fogja Qd-yömölni ezen! mozgalmat, mély] a vá-irosi képviselők kölzött az eddigi lany-jl iháság fik közöny helyett a közügyek\' liránt fel keltendő érdeklődés fujlpsz-j té&ét, M i városi közjövedelmek Inö^e-. lését, a terhek csökkentését, a fió ad-i ministibtio megh|)hOBÍtását, képzett,; tevékeny, kötelesség ismerő tisztviselő kar a lkjai marását, az Ugykeze-1 lés ébtr ellenőrzését, az eddigi bi-j; zottságj és klikk uralom helyett a| város ésszes képviselőinek, sői mégj] a íuvllfi álló,\'de a városi ügyek iránti!! érdeklld <3 polgároknak nyújtandó | befolyta óh hoz/iszólás biztosi tilsát szóval a város szellemi és anyagi érdekeltiek előmozdítását lenne hi-vatva megtettem ténj.
Ezen az alapon és ily feladatok j mellet! gondoltuk mi a váróéi kör; megalakiiását. Azt halljak azonban,) hogy aj fentebb ér|U(^tt> szűkebb ta-j nácskokmánynak a kör czél fairaJnézvej Vnás a szándéka á az éti tekézők ín-1 kább egy koimánypárti politikai klubbet akarnak alakítani, melyj klubb azonbsn a városi érdekek elő-mnzdilásán való munkálkodást azin-J „.tótt feladatni közé soirol jiá.
A kivitelre nézye tehát eltérők^ iHiméii» terveink]; mert habár jjt mi j nézetűi ik\\szerint lépeBÍteiidŐ kör seui zárná ki a jjoliti^át és politizálást, j sőt az áltaI% hogy a körnek életerős j funotimától városi üjgiyeihkhen éa vi-1 szonyajinkban közmegelégedés! sze- j rinti ájllakotok létesülhetnek, Mllitás j leheti árrá, Ljogy megszűnik a pártok j közöjti versengés s Az ellenzék, melynek sollc kiváló egyénisége, külpnben íb sz őkét megillető térről való le-szorilák és | indokcilátlan mellőzés miatt sodortatott i az elleniek táborába,^ éppen az UdvffB irány s A vá- 1 1 rosi érjíekeklczéljlból a szabadelvű járttal jegy kalap alá hozható lenhe.
Azpn nézet kn^Hett kell [tehát küzdenünk, hogy esak egy olV kör lehet a városi érdekek tárgyalásának*! és érvényeainséneik czéliavezelo té 1 nyezfljel melz pártasiinezet nélkül alsi-kulvinl a különböző pártok kOzötta a "kölcsönös megértés eszközeit, iá sze- | mélyes jérintzezés éi élőszó eleven hatása által eíőmpzdltj^.
rAötklubb; akabádelvQ köt alakuljon a megyébon, ue egy yároij-ban, mely önálló iválajsztókednletet még ^snk nem ia képes, az elérendő ozélt Ukintve — meghiusult jrálla-UtnAK iekinlendői n)ár Oaak azért ia, mert nsan korben caak ázok egveaül-nénekj li avo t lépnének, kik aa aUp irány tbkintefében már jeleve fgyoV
Csöndesen ringó bölcsője fölött i\')jV*U egyeaitve a nsppal virnszt, i^eudoBkodik magzatjáról ia gyöngédet. szerető anya, viraszl, hogy az (iJadályokat elbáiitsa kicsinyének >ittából,* melyek eléje gördülnek a sir Hé közeledtébeu; s miért történik mind ez? hogy minél hosáiabb,iJeig liijl adhasson az uÍoii, uiely előbb agy utj&bípQftak egy végpontra ér.
Mennyi keserv, mennyi búbánat kíséri pedig az emíbert ez utján és vnjégis mily édes gyönyör az élet!
A koldus, ki házról házra járva, mindennapi falat kenyerét a könyö r ttlet kétes jóvoljfcpól Bzerzi meg és a gyomor sajtolta ttönyekKel áztatva kélti el, éppen ugjy ragaazkodik nz Jethez, mint a dúsjgazda^, ki Íjibor "n selyembe göngisölkőzve, pénzzel hálrit el útjából leliető sok akadályt, mi az életet tűrhetetlenné teszi. | Koldus és király élni szereti I \'Míg él, — egyik lángeszével imjmulátra ragadja a világot éa luit hatni oki éa jollét nyújtani képes, megszerti mind azt, hogy, létele minél kellfftietesebb ,legyen J a másik IVN\'ticvQ ljárgyuságábanj ha rózsa !if:|n nyal is, mit a 4sznbjad termé-szilt mindenki részére bőségesen ter-uv«6%t, tövisbe u^Piijját és nem ismer «ei|imit, fsak a nyomort, mely he%tÁ vuji: tapadva: de azért élni kiván!
1 A bős kardjával ver|le minden nkedélyr, hogy útjában a dicsőség ténjypootja felé köunyebben haladjon éa klrvend a tudjatfak, hpgy annyi laiiiulójáunk bírja tiszteletét!
í A félénk, a gyjáva, aaját árnyé-kilic rejtr magát és örüli ha buj-flkerttli a vizsga éternek te-kintetAt, neki ez nyújt gyönyört és *;ní kiváj), <bár éíefe folyionos me-
Az élők egi napot szenteljek a megholtak emiépének: ,a halottak napját." E napnak legszebb Tésiel az est, midőn lenvugodva a nap, Mtét fátyolát szétterjraizti az alkony lép a kegyelet, aj megemlékezés* gyujt( tta mécs világ ok áthatnak a sötét fjjityo-lon, mint egy világitó torony n i»a-lottak birodalmiban, hogy azjéí^k megbarátkozzanak az eszmével;! ni-szerint: „itt kell, egyesülnünk 14
ÍIh mert élők lepik el a hol :ak birodalmát: mi tarka képet iM ez este a temetői
Itt nehéz gránit emlék mngaira nyúlva égfelé fényárban1 úszik és körülveszik a hátrahagyott csal(idt|i( ok Ünnepi arczcznl mosolygvaj tüntető kegyeletük fölött.
Ott jgy korhadó fonytt kejtf szt mellett egyetlen lámpafény és it ellette térdelve siró árva leány, kiji tek minden földi táinaszát ama dl m-bocaka födi 1
Itt mély gyá^bii öltözött özj^t gy kulcaoljA át kétségbeeBetten egyét ien szerelme: férje sirkövét; ott egy világfi sugdossa : mellette álló hölgye\' fülébe szerelmet (-\'Bábitó szavait 1 •.
Egyik gazdagságának bllei ke tudatéban csillogni kiván; a máiik mély bánatának szabad kifölyftat enged I
Az egyik sir. a másító nevel s mindenik azt hiszi, hogyi lerótta kegyelete adóját!
Ott alant a pórhadás néma mnn-kájá egyformán folyik; porrá lpsz ez és porrá amaz l
Az alkony mindösszébb vojija fátyolát, az Aj mindinkább sötét, lü-alutfznak a felgyújtott lámpák lángjai, a laj mindig kevesebb. Él vénül a tarka sereg b a néma éjben az őszi szél zizegő suttogását csak e| 7-egy mély sóhaj múlja felüt: át vja kii fiút feledtek ott a temető, 1\'g-végső zugában, hol nem égett lin pa csak könyök áziaták a leéülyedtj ti-cai halmokat, a részvét, a kegyelet nem jutott idáig; de itt vijroaíi a legmélyebb fájdalom; anyji föJiUt keaerg a kolduiai le|t gyerek !| Itt csak a lefolyó kdnyek árján tön ék meg\' a távoli lámpák sugarai. g> szebben mégis • str volt kíviiágtb
Oly különböző az élet minden kinek, de azt megrövidíteni még is <*tk kereteknek js( ea/<ébe 1 *A« él*t álom! $ azyalódi bölcs, Ki ébren >1 éa mégia álmodik I* Mindenkinek máat, máét nyitjt az áiet, de, a halál: et igaz bíró I 1 w is|itftld minden kinl egyaránt
A magaera térő ifjit viharos •a*ovf<Í*|yeit éppen ugy elfödi, mint aa alagfvttaak téUen közönyét; — A dkaféayayel övezett bőit, a saját émjrüiátél megfedd gyávái j á pénz-M»«a>jpi faliíl { a Ukotlá kőonyel-
m Ali
■ II I * i II m r ■ ■ \'ű 1 1 i l 11 r i í
l\'^ölitfsui: (M|WI Kvta* kea^vkuM knlAw (!|vlirtNpAi m«t Ml «4w
.fit tM} arak Kgéu H irt Kát - <• 4 tH. N*(|y«|á*r« t fri
H • 5 kuiUi M(iiwri|jiMi
T ktt < tbk«aa<V Kirtl«»A>n4l 5 ke tU
tf^tdil m kt f
a 87. BXAIII.
| (X. jévío yani-
1
11 ...
! Azpnkiyül egy nrOnoncirozott páiitklupbj hasonló actiiőra és még intensiijebb szervH^edéére iimtígájná az ellenzéket; a| versengjáa a pártok közptt még élesebbé vélnják, az egye-áuljfea iéúiénye Négkéjpi kij|ludfijék. Míg ellenben a mi íiézetürik szerinti váifcai kőiben az ellenféz láiaanként megszokná aztj hogy ne mindent DárUaempontból ítéljen; megJ
I Véutil egy városi nártklubb nem szájniitliat ina állandóaigra sem, az eazköaÖK elégtelenségeiéi az anyag hiányánál! fogva, tndvaSevq dolog llevéiu az,[hogy az ily pártklubbok-nalc leginkább caák a választási mozgalmak] idejében levén! alkalma az íactSóra.|
A i kérdés további tárgyalását fenhagyjuk arra az időre, midőn mi is Izereuelsések lesziínkl ajzon meghívottak közé tartozni, kik a kérdéssel foglalkoznak.
A magyar jelzájldg hitelbank. j I
A magyar jelsálog liitalbank plogleve-Iri mindinkább előnyben rénesflltiék és ke-rMfíttftkki lasKoek, ugy a pagyar mint a kltlúvldi takarékosság rénérBL Éne vonat-koKÖlag 11 „CoiTühpndnntío dk re^tl u követ-kezjíket irja: A bank (IgyeÍDék Uiteiji*4é«e folyton nOvekedik. Mid\'ui sl\' ipagykr állam egy nagy szareftdétt kUtÓtt a aagrnámu te-lupilvényok kOst sséto*ztan(M folotBralet eladására, a magyar jelsálog anejbanic vállalta el esen pénzügyi művelet fiaaaeiíraaását, jel-I aálog-liitelekat engedélyezvén aúáortisati&val a | vevőknek éti telepitványeflekUjokL Több hasonló mŰTeletnél, állami földek és uradalmak eladásánál, a telepitvény esek által*vitt földek fise|ésénél a imagyar jnlxálor hiiélÜank elfi-nyOaen rendest* a finamsiroaást á bankra I. nézve, nem! kevésbé a lelopittényqaekre és vevfikre nésve, kik liottiu aatáriave jeltá-logVoleaünüket kapnak amoritialióvsu és oagy küiinyUaéget nyújtott a mMyar kortaány* nak, mely pénzügyi mBvelejfin^l ugy velieti igéaybe a magyar, jelsálog hiielbailc ssolgá-latail, mint egy állami banltérél.
A bank dgyeinjsk nüvlkldö kiterjedése nagyobb DasaegQ talogleveiek kilooaátását togja msga utáu vonni.
A loftéjar kormány atámba vsvén eten banknak jemtékenylssolgálltaitafpldbiiiok-kOlesOn t«-jlwiiét8 kfrlll, azon bfoles szabadalmat adta1 a magyar jelzálog hitelbanknak, hogy lix kamatokkal ét eltf hlMgekkpl bocsát-| linasou ki. sálogleveldkst. Ki Itehát oly érték í len, mely qgy jelsálogk01 Vényl tökllotea biz tosnágát a n\'qrajegy értékek nlonyéiriil folyton a kOzOnieg KQlöáOs kedyBzéaénpk örvendenek. Tudjuk, bogy a belga, lioalands, svájcai, .németországiistb. pisesok fol nton jofentékeny ÜB^gekben vásároljak lia- dmó értékeket, kdlönösen pedig apijébb ér ékjeksti melyek a kisebb sorsjegyek Üw égy em8 l)Laagyét képviaelnekj
A magyar jelaáljog hitl|baak legköse-lebbjegy ni^y kiboes^iványkj |caa M0 millió frlnyi elsőbbségi jelzálog kötvényekben. Ez alkalommal a nCorre<pandanja ne Fpath" egy ajánlattal szjtjlgál, inelyl e|Siiverto leliet ágy a | bank, — nsnt egyiIli.IábanIái orlág gas-dasági érdekeinek. |
| ÁjMIink, liogy éáen k Mosátis olykép J lOiténlék, ljogy 50 fbiintos áleAUbségt zá j| logleyelek képezaékL a kiboaaáuL egysé-jjgét. Ha egy bizonyoá öastefM 10(1 fopntcs jlelsóbbségi\' jt\'lzálogkkitnrénycjk fcjen ak árnak kibdésátani, aakor aáaLeék l$<m kötvényekének ecysserQeu két s»t|n agyjmBsoq sorszámmal A kiboosátvány íingyobb rétiének 50 foiiatoe [kötyfnyekbe^i jkeu tpjrténníe, melyek két íb frtoa vénből UljanakL Ezeif 25 frtoai IkOltfnyek ktbocsáláaállaii a Ualik joly\'elSnyt fog lajfarni, Ugy valóa^inaied céélsMrflbbaek Ifogja találni ttOÓ friosj kötréafakat ki nem boe^átam ■
\'feieü jánáosunk oka-, igán) pgjrszertl.
JU ttaMeliasonlitják ajktllBnböaé sart-ieg}<kÖle«öuU árfolyamút, ail^akUiévértéke [10, 20, 80 irtot képvisel, kobstl áthatjuk, lliogy a kösbáaég 20- BC^-Mai UUbet fitet Ipzeil sorsjegyekért, BBat anA Irtákakért, melyek névértéke 100 frtot Wj többet kép-{IrisKM. Láttak, hogy a VöMs|K&Mt íbg-Utóbbz; 10 ÍHés sonjW klbo^jtvttoya byi roppant |iyrraasét|al iák 12 i ttál adatván el eaeu Soi^jegyek^ HSfliaa semmi fiz kamatot nem ndnak, lísnBin[jciak| eUfibbséJ gtkei. Quadasági ■BÉ^IátMB eltlufil állani jragyaak in ndennemtl ÍorsjáUl|naM miatáa jmaahaa a sorsjátékok leudeMiájalmindenait Utsaik. aat ibadlk, bogy a fiz áradékkal ta JaAbs^i fcsváltAsaj mik jéraOmk a
legkisebb roszj mert ezen értékek biztosítják a jtOkét valamint fiz járadékot ugyan akkor aa etsObpségat is; I
Ha teliát a magyar i jelzálog hitelbank 50 friós kötvényekben — kél 25 Irtos réez ben nyomatva l— eeaközölné es^n kibocsáj-tástj legalább is 15f-k*I j jobb kiboeaájtási árt biütonít macának iiiíncir-n ic4s inOdocat-uál.: ElOsegiii továbbá a himi ó«ekély laka réko«*ág (ejlOdfcüét és HÍk<*N állal egy«»er«-minil gyOzedelinea hadat ízen a sorajáték gazdasági pusztitáaának általáliNh, de külü-nOsen a kUlfüldi aorajátékuák. Több alkalommal jolezlllk már elSbb a thamburgi, fi asász, a brunswicki lottók jegyei! folyton emelkedő forgalmának aagy veezíayt\'l, melyeknek harsogó reklámját napon I-n\' olvaaliatjnk a magyar lapokban.
Oly baj Os, melyet ka egész világ ismer, s mely ejlen e«ak . gvakorlali rendnaa-balyokkal, mioSkst mi ia ajánlottunk, lehet küzdeni.
A boni magyar takirékoaaágnak kö lönöeoo szüksége van esrn iatápoláara gyakorlati eszközökkel, aőt még atiál aem szabadna viaezariaaui, hogy Is 6(1 frtoa jelzá logkötvények fal* mégegy>«er feimeaaék I2& f^tnyi értékre. Megakadályoztatnék es állal millióknak kivándorláaa évenként r külföldre, melyek ott a sorsjáték •irvény^ben otveas* . nek. Senkiaeml viiásbstja lel, hogy es elvi-táshatlan tény w asabadslom, mely as or aság jövedelemforrásainak romjain gyjtrap-szik
]^ondliatn|, bogy muguk a sorsjegy értékok által ébr*aieit-imu> bv«k is immorálisak, de gyarló lévén as emberi természet, n közönaéguek jakithailan ií^ae a kiinnj U nyeremények iráni, t. i. a aor«jegyek iránt, a hol a töke jó járadékét ad, dácsám annak, bogy; élsSbbaégekkel váltainak be, ezen ízlés képviseli még fs- egydüli gyakorlati easköst a lottó ellen éaj a uemaeii | laknrékowág fejlesztésére. |
Az értéktőzsde.
As 0 tanban 1negje(ent aT0s«de-apoonlacsijó és Börze játék, osimtt közleményem végén igér«t»!t teltem bogy ia mertalni fogom a tőzsde (•jlenlegi állapotát, éa azon ért ék oki némely ik<!(, melyeket a vidéki tOssdeapecalacsióni a fog kevesebb kocs-kásattál azoknak tartok. ÍA mai asátnban megjelenő tőzNileludóaiiákoaiban ezen igére-temuek megtele|ek éa e e-lm alatt továbbra is fegobi e lap liastelt olvai^it a tőzsdei üzlet állapotáról .á\'tapiteiii.
A vidéki] közönsÜ\'g nagy réaze elölt azonban ugy á I tőzsde mint as olt folytatott Uslet eaak hiáhioaau ismeitle*, ét latánvul-gálatOt leások. azzal, lm i<gjy lioaasabb csikk -•orosátban a reudaseroa ii|d0«iláaok mellett foglaljtosom a^lpsade és a jh>s«dei öslet részletes leirásávaH
Közleményeimet iparkodni fogok oly " alakba ölteni, >%ogy ások; olvasáan Által a laikuti is tiskta {fógalma< -VTeneti mafának a köatesdaaágbafi mai n.-jpiág igen fon|os ss**repmt játazó érték papii* (iilHirol fa «síamiét divó ilsléti azoaáaokrol. Qtik\'keim a követ-keaő (sorFeudben fognak ! megieleAni. A a értéktraade. A Itőzsdei íjiékek árjegyzéke. A pramium és jttellage öaipt. A contremine Üzlet)
! a) A J é rté k t ia * d 0.
V j
ÁZ értéktosade aa érjék papifok vétele és eladására szánt liolyiségjmiolvWi asetvol foglalkozó egyéook e oséll4\' OaaarjöveteleKel Isrtankk, — sséval értékpapír vásár. &ték> tőzsdék oly vámokban riuinak, melyekben igen aok értékpkpir létesik, j— a hol as ezekkel folytatott kereskedés naponta nagy mérvö iorgal&iat idés frnfi, — leliktl rund«seriiit t agy fővárosok, vagy egy ébti. igen nagy k«*reake delmi iiblontőségU várwaokbán. — Aa oastrák magyar moniűphiában négy nevezeteeebb tőzsde! van, t. 1 Béoaben, ItndapeKteu, Prágában é« Triontben*. Eaekj Itbkött nernset-köai }s[entŐaéggj}l osak a Mfaai tőxfcde bir a monarchia egyépb tősadeiio mint nem ritkán a klllwldi tOsvdfkre is iráiirodó, noha utóbbi idöbeá sokasor kénytelen aj Berlin Aa Páriából diltRált iránynak enged|>i. A tőke inter uationajis tevméssotQ is e rtw •ajiioe, hogy a Lajlian lul tUMárnyallak lmrinttnk«t, ma gyaroltatf a mi fii is addig inig budapesti értéktlaaiéak tálán évek maliáu liaaönló fon-tosaágól érendő el, mint as! osztrák fővárosé, kényUMmok vagyunk ea utóbbinak fölényét beisoMmui éo asTértékpspir ks\'oinél ktválló j kép Aibéosi tOfídétol foglalkozni.
A béosi \'éjiéktőasde k Sokoltemiagen lévő ||)6é tél 876 ig 4 Jtüfió forint költ | aéggol jépflh glönyőrü pilótában vagyon\', melymjk filomaaton levő IB7 láb bossati és 1Í7 láb sséles baailika alaín folaő és oldal-világot WÉpl, gátolt kiint ő vomiláiiéja fH üalottéiva ft«-4M0 embert kínyelmeaen bo
fogai , . \' I I (íaiyt k|v.) I
Slífelf \' ^Élt/\'/l
MLUYLI Jrl tLi-j I I UnULlV U, rVJUljl. 1 IV/\\ I I^iu&^jj^v/Kpj* VJl JUMin.
\\ /iHUniogyei Uazdaftági Kiíycsulel rs á Zalamcgj eí |(J;jKy;vJéd<>gyfel hivaíalos kfl/Joiiyc.
MC0JELCNIK HETÍemkiNT KÉTSZER SZERoÍn (ML|IVEN L SZOMBATOM (E8ÉSZ IVpIm! | I I j-^ \'^ffi I . ; íj . [.[■
j$»«retíie honját a ír i v lbM j luiádtá it tanét.
A legjzeljili pa\'gáreréi iyl$l Hevülj njöinoi mire 3 De iMgéiny volt ói nőst átéri Nem gondolnak vele.
.De iiéad anyánH ciák nátt oda A lánjpt fényinél! A* azjegy, ki ott térael, mondd Miért tir ugy ategéni ? ■
L 1
Hús áiuott h fényei utoál, | Hol tpóyi térfapel, I
Nem játtaui én olt kbnnytket Egyik nemében sem 1?
ó kiJ fiam m a sok ott Nem ontja könnyeit, Mert Itgyik tein taivMI, liauein Bérért imádkozik, |
üe aa, kio síron zoltog Dúe usvegj és anyaj Hű férje n.yugizik olt alkut 8 egyetlen kit 611.
Ennek imája gyei-iht keni Igaz azivhfil éred, Átérti látta halvány írcsitin Ktgyégni könnyeket!
40 millió áőrtjejj1 láloglevél kibocsájtáaára\' j nyert engedélyt, me y (lslolfbgauafoeitásá a közel jövőben jc lén éjteóy árfolyam emelko-I détro «ng<id kövi tk zlotnfc
Egy tárlat Mi drb ily részvény vélo-i léhez vzÜktégoH ed zot 750 frt készpénzben vagy értékpapirl aá
. A n ag y I ejt «t01 a vi dé k i t be-OuUtionál « 11 0 r II1 li ellen ti I ízlik-téga* a ipák 11 loi érdekében,Ismert a t 011 t • »é g kooakátaiot ptük kon1 ti. I
Etailegki árfolyam otőkftn-néteintébeií i| g j a 11 i ■ az, h ki n h g y fedezet- mell; ill dol-goai\'c nyugodtan k i v á r l a\'t j a ajavoláijés kevesebb ininnyitéggel biatpárabban éri elj a nyereiégel. A
kii fedezel tel nagy mennyi* t ég re jáuzófl, -«■ li a 1 a r d j á t é k-k é n t -f]o |y t a jakatőzademiv ele-lek e t,\'m j11 d i giji0 k at k 00ak^t tWt. nuk, iá ért •oftat akarnak eg|y-tterro nyet 01. Végtortuk rnín-ileiaii at, h 1 gfy a csekély belté tat teljie 1 e 11 laIvotailtik.
■— Jer boruljunk ml E fiira, majd imáin Elmondom zépen 0] Jér raet jó anyáiu.H
A balatou 1 felt elején, boldo )k megOtdkhátf «g a niagymor* átküldött 1024 robor hó 8Í0 >g üresen, 85 | pe» 1 ftiiteg a veit- 1 1 elhelyezte. At 1 kimutatását t j Lapja" volt azi- | ivül közelre vol-,Veeaprém" cz. •ágához képeit | •zzkltpbao. Mi-léuyáiöl a nagy i, ngyszeriáiiuu
Wur d a Adolf vei zprémi banküzletének tőzsdetudósítása
V( itpréiu, lokí. 24 én.
At M882. év bankftalejekre eddig igen rota Ualejévnek nevetendő. Egy kii krach al kőnöntytl be, melj a piiiii értékek devalj vallójának volt a kfivMk^iiuénVe, Annyi osatrák-njtgytr értékp-iuir ivau FiaueriaorH •tágban élbelyeave, boga at ouaiji válság er£ vimáahatáit gyak< hjlt ja mi; pupirjaiuk árfolyaméira it a meuitvibajn aliancziák ré4 ttárőli uágy kínálatot tőzsdéink non voltai képetek felvenni.
j Sxorefioaáukre nálumk tulinekjilátio é« taődelgéfl alig jlétetett és papírjai na rnálit bel* érfkQkafl fogva kiállót LAkí az eipe ostromol éi uiegaJokkant árfolyamoknál u OagykuJ tötiég mint vésáiló léavéji lel, luegakatti, totta a tbvábljl devalvá]iót|
Aajel.fi félév nzoijbaU elmúlt anélklll, hoky a aagv bankok jtleutékeuvebb; Qaletof kot kUlliptlolc! volna é« a félévijmlrltgek á inult éviét k|p«it noviioléH otfljkauáit niu!-lallzk. K ifljude mind tolj elfire mokolt oa> oopplálijl, ennek tu ajaoiiitható, hogy az i iréuytdd inthetek ailán 1 félévi inéi legei nem! idmtek; elfi négyobb ái I ilyauj oidkkeuéeekei, anuálketé»bW mert m kiithiS nmiá^ ludalfl-1 b jn a Il ik fóiévboui éléijk |a\'*.létre lehetőit k helkezlelni, a mely Mz olif féiévj hiányait duinii k Irpójolaudja. aévezftrión bitolt a tfikide a magyar arznjjjáradék oonveraiójá-uak foj tat áfában, al mély bizonyára apij egétt Q delei felvillauyjozandaná. A tftaade réményc ben cazlatkóaojt éi mát* caak 2 hó válttzt el at év végltOl, a innly évlieu a bankok majdnem kizáiplay a lolyó Ötlolifej valtak 1 tzlva. Aa angolok egyiptuil di«dala,j -i a á ily az egyedüli nyugtalmiitó politikai kér haOutelie be, — at lem todolt] az ilzlei >e éleiét Outeni, éi h várva-váM lUttiae nég mindig uelu állt ba Elh\'ukeié-les, tt natel nngy gabaadiei|Dywé|e| importáló Au erlkk mint miiiuoii évbenjmegtáiuid|a at arau nval flteifi hu 1 kok arany kétaleteit éé etek vjdtlmére miudrkiUlt íelouiellék a kjamalll bal. Nem at áutuiielkedái, hanem « kamat Uh i«louieléi foljytán, — a hanyatló\' lijáiiy |i pok a liOMaaií iar(ó^»lagnatio héj
E gi; Itlajdoinéga a tfizniUiiok, hogy ja IMikiivel keleti lénM\'k uinunMiok oly liatáMHl irá, mi ita jiráláíban fvök. A külföldi uujij \' kjok mi id iélemel\'ék á knmnlláboi. A Inpók jéliuletiéld hogy aa oáatr. intgS\'tr bauk ÍM l^épyazt rUlve leond a p4utt óirtgdrégiliu)ij mert ai ároüilet_ m»gy igényekkel kezd Iák lépni éi a Ijaukjegy forgálom lifittün nfi. ,
Aj tOrtde lolyton I líúiyba irányt kiivoi tjitl. Aj mint aaouuan bokOvotkacolt a téiyrj: é|i aa enati j magvnrbjuik at E<ooiupta-ban
3% nf % Louibara-han Ö5fc ra 4mal(e f> kjájj mlláÍK t, í-4 a tfiaido mtányugodott-át ia<ijg ■kiláráii It.
T ilán et évbbtt iromj vár tűbb oialódáa tj tOatd Ire & at olfiitUnk álló 2 lió karáUá-aot |iai gúlát inollott fog iMÍolynl. A aplku latiéi írléli^khen nagv emelkedő\' váleiiié ijyem 1 toriirt nem vártató, — íiaoiák á IUljj aobild loútóitiuin iiomlfdjytjtlj\'n jámlék kon* venoiió 1 -r moly aaetueu a liiieltéatvénjfbk dacára imái maga* ái^lyamnknak, — amely malinál -g mondva épén íioiii iiido (Ólliiitó 4
kitlou ttlitOknek 16 20 Ittiah
/ vidéki ■ueoulatiórt agy né-juely érfoljamukoan iiiilokoltlltUnl alánt illó, v igv olhniiyágoll értik et ajánlok, 4-melyei nél Igen oiekély a kooikáaatj Például; *
Ít) Magyar 4s-o« arabvjáradék * 61 |iapii járadék ojl, $7f 88. A jé adék koiiyotiojáiiak IBBÖ. végMg iaar«4> délit?] Qlog bo kell fejntMii). A 11 ttohíld (aO pori já la) liuioaiiirotob joUp aláirMuál a ljá> Jadék lO ttaer tuljegveatotatt jéi krfiflyaMa n-f tOkiilt fel. A Hál 10 li l 1) (iioJoH Még lataltnaa arra, Imgy á li|églÍoa|<i]it Ualetet hiuonlé lényei éiedménvnyel f<j«atn ua. A jáiajlékok éitid kodéUt m0 to«|a nWok mumi at jtlel kadftM Olidgét üj iMlynál
Peleifii! ateike* Tárataérkeazlfi
ülj < egéiaeuMij, i minden] egjf adó. Bővebb
;áiia botor |araltu,a w kanapé 4 kia karezáakel T fzüvetbfil! 76 lorinlén j el-liléét ad FÍioliol FUlüpjI
Rzéniot1 adhaiuBunk. Gyll dig nivaeen itolgáluiil
parányi Feronoi 1 ur fiuagyiágala 1 ak egy 6000 fi tos lomot | kifoMluUe, il és hárangKial ízaéjj f. hó IV éu
tagjai: raar látván, Béiít lyev Ernő oréa. képvitélóL Forintot Káliuái, Kardot Lázár, Tóth Laiot, Danez Aildrá F01 intői Imre, Sélyey Hódi éi Ohidi Pál A «aép lett Ooma gában lalá\'ja legnelib juia mái.
- Kfl»ágóOrar« iuják nekünk: A tzOrot ibovágtodOü. pUtiiyliégre ii tübL — minöaégrn 11 jobb ■ ta< alináT, mert 3 - <1 héttol korábban lejlotk d a; 610 mint máikor Nemet rótliadái volt f*: ok aetitval I — Tavai j!7—10, moit 23—21 fok amuitotu koriartaltna, Uhát 0 fokiéi jobb. Jól járnak a vevók aa idei rouiti^v
„Anyám, anyám I [kin irja aa ? Q iiéized (Mik hú » p | Baji több h lámpá mi it fegen Amennyi odllag ég.
B; oiak nézd kOrUtto 1 li\'y nagy Aa jajtatoa oaoport; Ugy-o anyám ki jot( iíieti Jámbor, nagy leikQ vp t ?a
0 nem fiain I nagy ki nik volt. Ittentelen inig éli! Moáoialta ombori^rtái H Uldüale a iáégVijiyl:
Ue hagyott bálra;iit(g |r vagyoi En (lúi l)i Ok Üli H köttka, féiijeeltirt axért rEltieiloiék neki.
Ö70 \\m. itám,
Arvcrrsti hirdetnionk
Álijiirl Uir bir. végrehajtó aa Ittll. é. IX li oz. 102, 108. |*a értőimében eininel kOihlrrá ie«ai,] mgy á oiál^tornyti klr. látáa-bli\'óaág 6144.! t B8. ttámu vógaéiö által FülJi Mária végtehtjtó javára TMIorioe Iván éi ipu.l #ll**ii 82 frt 871 kr tOko én önnek járulék 1 erőjéig IH79. ávl novambor hó 4 én ibivei leltár alkalmávtl é« 415 irt
.Mondd jó anyám I B kisded •iikaloiá H miért ninoi ezöli liiiit olt a máJlkou
•okor
Talán nagyon roez a ilm vo Ki itten laeoderng; $ azért kerülik aioit tigy el Sírját aa emberek V*
0 nem fiam I nem Mt rnnyeaá Folt munkáé élplát,
rostákat,
liorgauybói, va
KUlönféléh.
Wta|*waw»j\', ör^mmol értééit j«f a kdaióKág-v hogy Gulyát Giaeila k, a., a Wftai Maeervaioriumkto 8okmitt U. eOM[xMae*aéti>áiiak tanti ványa^, ki mflváaai kiké|>OaiOI^M wttyi bia aló kilátáaial kea H«ag V •> y t^tidkivah itkorral lolylatja, tehl. i,v)xháii müHedselő Mivat kUaremfikti-" -\'leli f. ért aoveml»er IS-án a Szarva* •aál i\'U d^B erináb\'Mi liaugvereanvt rondea, mai)"• a •< koi«tii>é|| rtgyelmát olfiie it fel-Mvjuk A\' H itul mflváazufi aaorgtlmáról ét en*ek tnlyUit bAaiu\'aiot kehfi haladáaáról ooteprteife uJdehóI oly *ok uépet hallottunk, höüy kUHifaégünu nagy érdokeltiéggel nét-l»i elölie ó kaugvare^nynek.
Náluéiixet. Rendea aaíni tudóaitá aaiakat lapuuk szombati aaámaiban fogjuk kiuleui Jelenleg o«uk általában emlékezünk meg a »áiinunkban időzó aaiutánulatról, ei Hlhulonimul első itben mutatta be uiagát ki>iOiiaágü<iknek. Hogy iparkodó igaz gmó uiait áll o tMr«ulai, bironyiija aton di-neáreireméltó iliiekvée,, miazerint eddig it uj,k éjidig _ móg vértnmnkhan elfi nem •dott ?*zíi)dLu-aiK>i vbli zikaliua kUtÜn«égUnk> nek tátlmtjii. A iMfrgalmat éa ipaikouáxi a ffzintártulai t«KÍaiiól aem iebei olvilalui, kik állva mindig (<legei loiz-kOv«\'eimény»ek, mely aunan au, 1 nogy a ezinéaa "lofi küteloeeége, mitáeriul aaer*<pái tudja. Ehbea a tekintetben it lörekvff atiniártula\' egyik tagja aem eahetik kingá* ulá; A miniáraulat egyei tagjainak játékáról rendéi tudóiitáeeiukhau fogunk bfivqhlM\'ii uóllani. A Utrokvfi iitiulár-•ulatot p«|íg ajánljuk kü/.üuiég(liik pártoló
vau á« legküzolobb á k •\'< f a 11 t i s e-é* inu URvleléefll rét Sí—0 iv ciinoa 00 kr ElőlegOe megrende-iutéaeudfik Nagy Kanitaára. Játékreud : Sz-rdán I éu "Ifiatfir „Miatyánk la-N pizininű dalokkal, tánozozal 4 lolv. F. Niván, t\'aüiiti ükün novem-„Ifjabb Fromont át bb k i e I e r" .Sziumű > telv. irta : it Alfonz. Fordítni la Huitár Imre.
november 4-én B< M i v »11 1 a-I ni a." Vtg l\\agy operetté 3 felv. Ir-Olfivut ée A. Ltiuu. Foi^iioUa Evva
azortelte Audián Ödön. Mzombiill napon mínm kertllS mely a hudápeati: eaiiiháaban lela/ÓMHcl adatik — azaile-zenéje által azon nM\'lyou legliireeebb harangok11 éa ,üor ; *6l iok lekiotályee aeno ét ttoknál aokkal-tObbr* beoafllto-látkZfk igazolni aaou körülmény h iiApMinházkau, ieu> a legeifi •\' inpadokon egy operette aem >1 é* uly nikeuol, miul nOIN
Ina w*r i d íf a Uande Mt\'
kod a Iák 11. Uj.
tfúttért" toti —
Malnlgiaagalönk felkéréie folytán városunk \'i^yik kedven hölgye (Jaray Fayer I^wiko kituwnony fog legközelebb van-dég«/.^;i*|»j»iiií •ztupadunkon, mely alkalommal t\'«e|Aeghy r8árgu oúkó*-j» kerül ezinre.
14 zHlaiii«gy«l m. kir. adófel-ngyelfi*é(áiek kör rendelői e valamennyi köa-•Agi éa kjtrjegyző úrhoz, tu. kir. \'adóhivatal-h»7 éi Nkgy-Kanizta vároa tokintetea poi* gármeaieii íiivatalálioz : A telekkönyvi rend-lariái int ir.kedéae aroiiut a?. elárvar*lt ingat* hiit v.fvüjí a megvett ingatlan tuhormeutee birtokéhr lép, illőire aa árveréeen általa ifM\'Kvett ngailan nevére tulajdonjogilag be-kehlaztet k, a mint a vételért lefizelle, At elárverezett ingutlaul aa árveréa napjáig terhein kinti-téri éa egyéb jeltálogilag biztoei-tód ItÖvi teléiok a vételárra vtnuak uta\'va. Keticfioinek oy.on köveielieelt annyiban, a mei)tiyiMii a vélaláiból kín\'égiléi! nverhet-nek M\'liderröl oziiunek hivatali áltálánál h\'gva tu|lomá>iának kell lennie. Mégit la-jm^tiilí«|tili, hogy birói árveréaon eladóit ni(;aibiiiijkal lerhelfi át árvorái napja olSit ••edek-njé váll kínottári követelétok vovfitfilJ illetve aa uj birtokoaoktól kllvoteltohiek, efit ezen taiitez/uoknak kényizeroiüköz/ol való iajtá*a ki ujbirtokoioktól meg ia kitérol-teirlt* Eten löivéuTellenei állapot megizün-íotéxe víjgett rendelem, mint követkatik : At élár*«r«*l| ingatlanokat at árveréi napjáig terheló jneit eaedékeeté vált kiuoilári köve* leléaek bejflentétéro vonatkovó LX. lozj IÖ9, 1>9. éi 190 f. évi •vjeptember hó 18-án 16037. et. a. kelt körrendeleten érielmében aa elárverelt ingatlanok terhére kimutatandók azon ktnoa-lái\'i kü\' pt\';lé«ek, melyek aa árverét napja olfitt otMwékagfé válták és azon zárót batáridőig,. téely. aa eeotról etelro kiadott ronda-léiben ^egbetárostaiik. A mennyiben ezen követelMi«k réltben vtgv egáetben a vétel áa ífiekályitégo miatt ki nem elégíttetnek, azoknak behaj\'áta vémbailáit eaenvedett egyéb éag>onából ktiérleiiofi meg, illetve rnnek leljen vagyontalaniága eeetén, mint t«*battM\'*au larlotáaolr leimtáia iránti az l**0. éh január hó 16-én 470. iaám alait kel? körrendeletem értelmében hozzám javae-iatba lapodfi, Birói árveréaon eladott ifigatla-nofc voföt oaakii aa árveráe napja utáni idfi-kan oe^Öákeeaé vált ée aa ingatlant terhoIS kmoitárt laitozáiok fizotétáre köteleahelfik, a hátralékokért aa njbirtokoe oiák ii akkor UMt», ha aa ingat lant magán káabfil vette, avagy í»» bírói árveráean laőlfidáaemaváluág* gal terMl oly birtokot vett, melyre néavo aa ár»e«*ei hírdniményhez oeetolt, érvérééi Mté<|i4 közé et, hogy vevő aa agáét aefi-Ifi4áaa<*iavátiaág hátralékot fizetni tartozik. M*éve tol\'. - Egyél iránt ha ea utóbbi oeot előfordulna, a teendfik iránt a* hátralék bobajtéjárn l»i valóit köteg, eeetrfil etet re 0 helyrőí- readatart veend. Zala Kgei-aag, 1889. október hó l-Mn. lia^ulovlia űerfi\'t k,, m. kir. adáMigyeifi.
é« aa 1881. aira alapított
A ueaikatk«l;l pQipök kinő* veoáeáiál móló legfelifibb kóiratot a „Bu-! dapeetí Kötlöny" kivatalot iaf keddi taáma következettig hozza 1 nValiéi- U köaoktatát* Ügy| magyár minitttarem elálérjeiitátáro Hi-daty Kornél trobiajei válaiziotj pUipököl, vállát- ée köaoktatáátoi ininUdleri flaatályta náoioet, eeaUrgom-foegvkáamonei kaiouokot t a boldogéágot Szilt MáriáíójnévepeUtzép-laki eaimaetee apátot tkombathelvi megyét püspökké nevetem ki. Kell iSohonbrunban 1882. évi október bó 8-án Ferenci Jóttaf •a. k. Trefort Ágoalou 1. k.M |
- November hó 1. ht életbe lépni a poita-inkaabó ugy Magyarorttvon mint Au^t* tríában. Aa öeeaei poiták átvkendik t. i. ál* íogadváuyoknak, ja magáuoaok itámlaköve-tefétoinek behajtálát. Míg eddig aa elfogadv|á* nyaknak idegen helyei! való beváltásánál valamely bank kÖateiitéUl kellett a magán-egyéneknek igéqybe venni I k küzvelitééiért aránylag nem csekély juovizijit fitelni, ezentúl elág lem aa elfogautáuytj vagy eaámiát a levéllel együtt egyiaertleu Moriiékba lenini. A oaimaéoal ellátott ntilt: lovoloi, yovőiíy| melleit^ a noita ^tveszi t a; nohajláat hivitaiból fára. Ha á izámja j|«ky elfogadvábiy kilizeltntikj poetautal ványnyifl férioaillotik ijóla a küldött éi oiekiály prévi^llavonáta uláu megkapja pénzét.
- Vérlázító gyIBtnanáy. Siólo-kou a falui koroimájábán Uj aeataloál (ültek egy kánáiz áe egy félUl koldut. Rövid >Jo múlva a kanátí «tóí néJkül ivott a koldui borából. A koldut kudfiro vonta ezért, miből aaóváltái kiereiiidell. A katláiz e kötbtn úgy fejbe vágta k kóldual, lwgy annak aa agyveléjo kiloMomjit, de a briitá* lit ember még oazel uein ejég^dett meg, ha-uem egyik Alléi u levágta aTkolduiaakJ — A koro*mában lévő emberek Jjedlökben miud elszaladtak.
- Jelentén én felhlváa n .Moh
nár Aladár omlók* Ügyi bei. vidéki iiéntanitó ogjrlet C éi gull Molnár Aladár émtékfi otéljából, kvtljiéit indított m taági tanítók körében. A 1 drb gyüjtdiyből f. évi izept 96 érkezett be ée pedig 31 dig 676 fijt 58 krrtl, mejy,; préini takarékpéntlái baa adományok rendea, réizlete 1 nyugtázását a „Néptanítók vea idfinként közölni; atool tak a „Zaüai Unügyu-beti lapban a a gyűjtök klivái egyik máak vidéki tanOgyí dön gyűjtésünk eddigi eredi közöneéguiok jelentéit leoo^k liaateletteljeaen felkérem tmndaaokat. kik nél gyfijto iv van, izivaakodjenek, 01 kegye-leiee ozéLj érdekében, a Igyijjtéá körül minél nagyobb liutcalmat. kifojtetii t aa adoniunyo-kui a gybjtŐivekkol egvUUJlegkétfibb jbíyó év deezember végéig á|kttl4eni. A nelalApi üreaen maradt iveket is kórom beküldeni, hogy a gyüitéa befejeztével minden aibo
A imlatoá-felvidéki uéplaiúi & egylet aoilébnn B. Füred; 1882. októbül áfén. Nagjf Átdn egyleti elnök.
- Itép itii. (-veezprámj piéjioit-kniuiimk aala iniliálytti katli. egy|i/tti birtokot jvátárolt, a mm| ujiti feldítzitette, orgqnávjil látta el. A kalh. egyhájE k tartott küzgyüléséu egyliaááulag elhatározlak hogy a derék áldozatkész; |unonok iiánt há Iáját jegyzőkönyvileg ktleje átadáiáxa\'egy bizottság vál íztatott, melynlk tagjai: Ejnar látván, fié# képviaelő. Forintot Kéj mái Tóth Lajíoi, Danoz Aiidrái Sélyey Bódi ét Ohidi Fát I gában találja legizobb jjula
HŐiáKóArirl A tzOrot\'bovágzodött. Honi — minőeégre it jobb ■ ita< héttől korábban fejlett W u Nemet rótliadái volt 14- •\'
jt rendet Madáaofti^lla laváli 21 millió 4* I
flojt ibolyák omk[|j millió mutatkoaik ét övő évre-! a* ecyaééatf teljes helyre állitápa jván kílálásbu hel}U A tőtedo Gróf Saa jpárruak lm ormtégíiimitn tett eme nvilaiim* aatát árfolyam emlljodémel Üdvözölte; Indokolja MtAbbá i Uriidékok árfolyama emel-kedáeét g}(|f -4aa»á|i4uak a takarék betétbk lOt jövedklmí ad{vfl| leendő megadóztaláiát ezéltó törvény javaMaja is.
Ha a kÖtötMg MÖ^Őbao i\\ os lakarét-\'betétei tálkát 10| itiveneljni adót lesz kénvU* jlen fizetni-bíaonyva Inkább állami járadékpa fekteti megtakarított pénzét, mely neki1 a mai árfolyam azicijij 100 frttól 6 trt 40 kr. Iét 6 frt tOj kr. aaiuatot hoz adómenteeén.
Egy tfizidJi tárlat 5000 lorjat n ó v é r tlé jc ü \'|áíád ék. vétaláb^a |75l) frt Jedezjet szükséges kétápé u-s bd 11 v aJé r té k p-z pi r b a IX.
b) Miagy á!r jelzálog bitéi* bank r» t a v é 1] Me k e.t. Névérték lOOjfrt aranyban! vagyis 1 ín frt papírban, árfolyam 129 frt. Ezpn in ettfl nagy aikerrel folylntja a jelzáloKÜzlotot éti pltőraugu bittoaaágu na-piruak mkjntenf fi.j |A kilátásban lévő ottta* Iák kötél 7j jOvUtalmet bitióiitand. E búnk
00 krra neműn itonaomor, ga közölt, kukorioztfkaiok, pajta, lovak, tartvét át malaoaból álló iacéaágjokoak; nyllvánot árveréa utján leoiidŐ el%daUUa elréndeUetvéo, ennek a belyiaínéii vtgyit s\'peretek lakáaáo Hodoaánban leetidó etnköaiétéra {I88tik évi november hó 10>ik napjának dálu^n 2 órája batáridőül ki tüzelik ái ehhua a ronni szán dékozók ezennel oly magjegyaéet^l hivatnak meg, hogy aa átintett ingóeágok ezen érve réten, az 1881. jévi LX. I. oa 07. § a ér-telmóben a legtöbbet ígérőnek bfeiáron álul it kéezpéoz fizotéi mellett eladatni fognak.
Mindaaok. kik eltőbbeé^i jogokat télnek érvényeiiihétni, kerotetoiket vagy taó-beli {elentéeaikot aa árverét magkezdéeeig %lulirt bir. végreba|ióhoa adják fce.
Aa elárverezendő ingótácók vételára aa 1881. évi IX loz. 100. g-ábán megállapító tt feltételek eaorínt lem kifiaétondő.
Kelt Caáktoroyán, 1882 ik jévi október hó 99*lk napján.
IIIRKA DOMONKOS
15127 1~1 ük kir. |«Jrahsj|ó ;
Nyqjtnunk kezett KÍs«reiic»éuek!
400 000 márka
fényiVeiiiMijt nnijt kedvezA ssitksa ugy péeikliertoroléi, mslj s magsá tel jéválngyv* h biztuiitvs vm.
- Kmii aj ^r*Mit el\'\'-«yi abbto üli, begy aéhtNj bánáti lsá>l;ása aUtt 7 wrsola*b-» 47,600
W akísllsM LisorsoU* iliUell kerűlale.
ayi fiztak rlazl«R
1 tyir. t [nyer t iiyér. llajer.
nyer. ayar.
Hjfflr
nyer. nyer. nyár. aytr, nyor nyer.
találkozik 400.000
Mdlf:
, a Tér é&0/)00 á. 111. JiU00° a 111. 1 notoon a 111 OvAJOO
a. mi fto.UOü a. 111. 40.000 á. in. 3Ü000 s. ni. tl.000 80,000\'
frtnji ftajertsam;
• 111.
111,
3 eyw.j*. in. liÜOO 61 aysr-ja. 111.* 6000 • fi R,«v. la. ni 4000 IttH nyer. U iu dOÜÖ MÍ nyár. L m f. \'JÜOUÍ 10 n\\«?r U m \'í i500 9 a jer. la. m. ^ÍIO"! IŐI) ii)cr. In. 111. 1000 J07H nyer.la. 111. . fcOtjl RÖnÖÖR.W 113-r. a. m. IJ (XK) Oss<\' 18.436 atsrsaiénysk
lo,nQO>(yadktaU 9)0. 200. i&o.j 8 000124. 10O. I4| 67. 60, 40, M ro.
Eten ny<ttaényék kfis41 als4t sorban 4000 kisorsolásra! I16.00U m. Oasiituikbsn | A iijör«Bl<ay htikiael sxerlnt bUaUlnaa tlUpittatik meg.
A l^knálabM »M, m kIUiÍi alul klite Ui njereinényliusiii a kiiainl Msxegbs kerll: \'*4si i-red. «vr«i. firacul tí iu ?. S (rt 60 kr. o. éJ I íl . J „ [ Í\\. | L 71 . „ yrg/ltl ,. ,j .. 1 fél 80 kr. ■ ZZlVaUiuenjiji instbltM at fcfMtff el^tegus UifkQtdeae »s(jj| |i<i»tautal«.iiiy mellijtl ueteal fi lagaafjekb ^•■udtlalj aaiMiütltlk. iiiinilunki tgal ai AlUiii altoiiéf»l sllAUU) mdMi aurs-j^jel kapfdO Uliluk l<»iéb|s,
A luegrsiiilatesikhax iiiOK;i*áüUl.\'liiVíi*los léimtot (UJ atlkll ihelUkeltütnnlj. niindcn ka*
lil Utuil feliióliUi íliltlll klWjH #Mlll
ininek a kimúlva Unsisi kfjiltli- *
A nyiréiiisnjik ktlitvuss mntdiukur poe ■aa aa élllB jóutlAaa uisillatt Mfrtfalk s «ki Kitlee wsgitl4aiik|T»gy kittaktta értsks\'t-jrfuiiK-k "Aimt(i» nludjtii nagyebk pucisin tsaa-n|lú4asisk6tlelM*ÍHk ájlal Uibnittstlittik
VallaHlifnkiiak leladéaker kád isiéit» rsncit, sok néu ütliiUljbs eisi»«a40/ kOiSIt giabnia stö ItnjinanijiMi Ii*si<itv4a iillul «•#.••«. IOOOOO NUOOO 0O.OOO, 4(|,000 ilb (iiatUitok ki.
A» Ily m IsgiiiUntabt slspeb u;af«^ vtl« l^lstesl. alórz)ktb«t4lag m|iiilaiiittl| blib>as4gfal Itfileaksbb ytsstéiivsi iMBltíuOaa kmtikiua* ktwli bttáiiaiUtt >» mibilsii McMuai uilu
•llbk, d» uiiadsnsflsiis
lő-lkt
6ivifaa|t ajtliruU mekkaalna iéUsiil,
Kauímanu & Síiimhi,
lank- ét vállé>fttiot Hamburgban, bovásarlsfi 4i ilsdáaii niadaeaaatl álUmkfitfé* ayik, irMli vésívmyek m ki iala\'anjuyekaak
Ü. i. kOeaOnaiOukot fejezve ki eateiinoi irániunk eddig tanuiitoit Uaalomárt, fel kérjük át uj kitoreoláenáli néttvéttlro, — fÜttlrakvéiilnK eaantul it oda irányujaud, mindtnkor pontot éa aailárd molgáíat állal ti-ato|t érdekeltjeink ttljae mefeNfedá^t kiárdemtlni. Fentebbiek.
I«01 S—1»
Átvételi jegyek
i VttrŐi-kfrrtil
SORSJEGYEKRE
kanén IMNB. jMiaUr I4lt KM t-í Vttysnalv
200.000 f o r I n I*
kdzapettleM Miniinait én^ettlM l fvt. M tarakaal ö frt. • igy tjiitbb.
ttCHRKlHfcli K
b^ukiniikBiáU]<MUt7K >Ui-ittf\' 141
BROGLE JÓZSEF
gdp- ót rosUbin^pjyAíii Hutlap^tm.
Idj\'ár x híicj üt ai o»7.tr. államvttpnlyz kAlrlóbnit IfaktÁr t\'vfól ItAlil <18 ifjául J iwiuden gtadatági kiáliitáton kitllnteteit, javilbtt gyáiiaiátiy^il mint i
Trionroket váltotó rostával.
ri8/iti{t4-^peki 1 taolelővel klIlOulc K^iégtk 01 r Int ok nná> ■tára ^ 1846(1. aaáni alatt aaaba
daiaitioli hArnias «»kökK
lyukasztott 68 ImMitott limiozokot
alnint mindennema gaadziági gépek át marokét
Arjtiyiák ilvéittlrt ingytn ét kérrntnlvt. -
lülh H-íJQ
wwm+w*
88. szám.
Kiadóhivatal: >«eWl FtUBp köeyvkev^s kedéee. Ujitáreekáe «<«» Ml Mán
fttógaaMat árak ! Kgáae é*y a trt Kát 4 ifct. Negyedévre Jrfrt,
M\'r»»«»me>if ak I I Huáboi i»etit*i>V egyaaer 1 kr. mU^aOn hirdetésnél h kr. Itt (yegáij K> kr.
Nagy-Kaniba, 1882, szombaton, november 4-én.
MEGYEI HELYI
Szarlteeztöt Iroda. Hm a lap aaclleeei ré-tsét ilUI kfateMéayok kOláeattk UJ táreehée-uua* £13. ss. Hít«J|i|«(Im linlik isnwrt kesékből (•péíftiuk el: Kéziratuk ti—a mm küld«ln*k.
jwjr 1) ttér :• Petíisor» 10 kr.
LAH
BDEKÜ, POL^TIIÍAI ület é<s a Zalamogyei Cgyv^lpjgjnlet hivatajlos kft/lőnye.
ii "\' i i ír í\' i ti m . • i ni 11• ni \'
A szabadság kinövései.
(T.) Ott\'áll unk, miszerint kesd-jijk nem tudni, hogy mi a társadalmi b mi fiit a poliiíksi kérdés ? A ezo-V-ialiatliuat, koniinunizmust, nihilizmust, éppen ugy tekintjük táraaduimi, mint politikai kérdésnek, meri lét4j jp\'jövéMo nejfo csakl a puliiikai, ha-\' neui a társadalmi helyzetet is megváltoztatná, illetőleg (elforgatná, A . liilajd&uképeni lŐkérdéa pedig az, » hogy t Itt i t akaró atk hát az e m • berek ?
A hol. aj társadalom politikailag még h régi kerékvágásban zötyög ét luuirtt mohdani psokáa „a taarnoki uralom aiatt sinltJdik*, mint Oross-országban, egy cseppet sem elégo-Jetlenrbb; mint n hol mindent megnyert, mint például Franoziaorsr ágban. Egyik helyt in éppen ugy gyártják a bombákat, mint a másik hülyén a ott a hol szájkosárt visel a sajtó a a vélemény szabad nyilvá-.nulásáért Szibér áUa viszik az embert, nem sürUftb i az össaceskllvés ^m"int|4>tt, ahol á sajtó a féktelenség szabad s a vélemények szóbeli nyilván uUsíH sem korlátozz* semmi.
Éa itt a politizáló ugy filozofi-ráló an-tiik minden okoskodása füstbe megy * az a feltevés, .hogy : ott a hol a vélemény kimondása szabad, <z öeaaesküvésré nincsen tulaj, — •i franeziaorazngulcgiijabb események • Ital ii>eg van a^m\'miaitve. Sut ugy Utazik, hogy az ja végtelen a/abad-- ig, wly a \'vélpjnény kimondásának ieféii nyilvánul, az őrjöngőket fel-\' í-./.iure hozza, az Őrjöngés terjedésé-ifk tóit nyit: pa riidrt kel ló hig-l iradtság s tiszta ibaláléa nélkül sem I elyeten bölcselkedni, aern helyesen
politizálni nem lehűlt,raz a hogy a legórQltebb fszmék te téae is, szabad, a társadalomnál eléggé higgadt, tiszta belátáaaal pdr
|esz-nem
díg nem biró nagy ^jtöbbaégét
azen kihozhatja sodrából, végletekre vezetheti- és kétségbeejtő helyzetet teremthet;
A Francziaországbau muta kozó zűrzavarok a pplitikái, ugy a ! társadalmi bOlcéelkedőkpe nézve tfiletto
érdekeaeknek mutatkoznak, ol
dekeaeknek, mini ha például, két ég teat homlok egyeneat egymásnál tana és a természetbúvárokat, lagáeznkat Iákba hotná.
Eaen legújabb eeeményekn \\\\ ia két véglettel találkozunk: az iroaz Önkény uralommal éa\' a franci iaor-azági korlátlan | szabadaággsl i bizony sok gondolkozó ember qem tudjtf most, Jiogy as eaelben, na a lor választáara kerülne, melyik it választaná ? mert hogy a franci iaor-•zági helyzet az oroszországinál veszélyesebb, — az tagadhatatlan.
Tehát nagyon érdekes jelens fgek!
Hogy az abszolutizmus leírónként forradalomra vezet, azt már tudja a történelem; hogy a.vélenény azabad«ág elnyomása Oaazeeak(l vésőket idézettelő, — azt, is; ámde liogy a köztársaság, az ilyen szabad kOz-társaiig mini a franozia nioatjazin-tén forradalomra vezethessen, liogy a szabad vélemény nyilvánulák netovábbja mellett ia OsazeeskU iések jöjjenek l«iie: azt még nem tudta. Francziaorsxágban\' tioiu ez az első köztársaság, de az, hogy a kiztár-aaaAg etten kéazüljOn a forradiilom, igy a mint moat kétzOl, még nem tOrtént meg. |£bben az irány In n ez
.. t j ■ B ;
lődéae éa I :imenetele| momlom, minj don theon tjzálást (ligába dOntb\'eti Itt meg líhat |figyelni a azóláa éa iráa szabalag ál tar! okozott egész paroxismu t éii a gytögyagerek hatá-i aát, a mi Ív gyógyuerek as állain által alku mutatni fognak. Ez a po litikával oirlyeL t eMforduló társa-l díjlmi lázi s jalllpotnak egy rjiég ell nem fordult Icórtünete, a ml a tulJ adgos azab idUg túlságos élvezetétől ered. Hát hogv miként és mily isii kerrel járiak majd itt el az orvosok ? Azoi egy égéas nj gyögyinetho-duanak ej y egész uj korssakot alkotható kJraéee fordulhat meg: hoí meopathik ia {avagy alopatliikua modorban, el lenazénvileg avagy liason-szenvileg l,ell-e a kúrát alkalmazni?
Megmukdnat e a moat uralkodó sajtó és vilei|iény szabadság; tartói és uormalui állapotot lehet-e élvezn^ mellette, avagy e tekintetben bizo4 nyoa diétát, rendszeres életmódod kell behozni ?
Hát a mi az én szjoren\'y vélej ményemet ]il éti a termléaaet kOveJ telménye éa na eddigi tapantalatolc után indul /aL- a szabad szólásra éa irásra nézve {som mondaatjtk mást, miut azt, íjo^y mint minjleuben, ügyi bosxulja meg magát a túlzás és mér-j lékletlenség* ebben ia, hógy rá fogj jOnni az emperipég ima! tévedésére, mintha a lélek nem kivinuk meg a| kellő óvátpsaágét a társadalom nevelésében, I megleli vánja, s hogy a fej-J. lődő társadalom előtt n^inden rosz-rói, kicsapnagáaok éa őrjOngésekről, szabad\' eloadásokat lehe*seu tartani. Válumint rfl fog jOnni arra is, hogy
kdVjdral^ mint ákiir a tknári pálya a bogtf u hívat amik mxjaűd^ie eaen a l-óreá aem más mint k|íruzsoláa.
Fel fog futtatni az irodalmi pályára készüjldk iakdlftja, a hbl ta-nittiijni fog ájZj irbodn|j (i lélektan, erkoloai hatás minden,la mire egy,a társúdalom elölt! előadásokat I tartó
óek szüksége v^rj i a mi nél-hallgntóságra Mgve nem °táa, veszedelem.
Je fogja látni u társadalom, hogy ahirlap irodalmi jpályáhox nem kevéibbé kívántatik
a képesi
tettaéig, mint u most tlétecő pályák bármelyikéhez és hovy az dk levél fel hajiul utazása nélkül itt sem engedhető meg a inllküd^sl jFognak alakulni hirlapiroaailmi kalurák, melyek aaját tagjaik felett fcjg^elmi bíróságot képeznek és a társadalom elleni jszellomi merény|etekét| a lélek rontásul !és elkoréieailáMl bem fogják megchgedni.
| ffirre vagy éhez; itfasonlőj intéz-ikedéi nek léteailéiére f|g| rájöüni az |állsx) és társadalom, mjpiy ezt, hogy a bzs pad sajtónak\' lenni kell,, a mint n hli lapirodalom nagjobb szabású jmfljrjlftsét megkezdtí tmde a vélemény szabad l||irásábki — Belátta, jhósjy axonp I badság mily kjezjekben
Nyilt kérdés.
gátol ya) volt, n a sajtó sza-legyeit létévé,
a trtjpiíBztalasbtíl m.égj áem tudhatta,
az ész és társadalmit,
ugy yójitiki egészséges I felfogások iejlesztéso és] terjesztése | éppen oly hivatottBágot
i
ámde jtuostj már tud előbbi Azon je|ensége{k melyek ma ésüpédig Bág következtében vil ^ nek, mielőbb megfog pulzust arra nezve, I nagy hlutulbm ílii vallja nokra éppéhlAggel n|
v.eszed< >1 <íh tud it in leh( t
fogja minél éa észleletek, aajtószabad-szerte tOrtén-eladni az ím-ojgy a hatodik aiea fegyverét ánokfa bizni
Zalssirxfr Isklalctcs alia^áal hl-valaláksa,
f Van-e ladooáaa a iskinletss alispéa srréK liogy Tkslosiea Elek hodsáéai i jűlloiiet s k5sigasf»tá»i bísollság lia-itávsl visnahsl) rslstoi rendeltet*!!, néx spig sincü bivslalábs viisssbelyeavs ? Vsu-e ludomAsa arról, hogy Ksls jy koUorí helyettes jegysS, a kOsjgác-bizottság feirtlgge«é(0 listáaosala ds-— még mindig működik ? ZalsmegyéUo kotslesaége e ss slstlas köáegeknok a (eU6bb liaiósig rendeleteit teljpeitflui ?
Több murak<)ti fyűóttMgí tag.
Politikai szemle.
D uf f e r i n lord, konstantinááolji bn t nsgykOvet— sp angol kormány Ir.tg-hiiUából Küiróhft ni^ir-v, h\'-g) rimt vegyéu ujjA scflrvex«:« iniúikAjfiliiiii. K^Uí\'gMt] *éni scfjnved, hojjy s lo«L ki |g<«n krítíkas vi-iw* nyak kífzl nioidi^ ugy megállta helvái á iíi-r-Öll -f5városli«u, < g^steu as fgyiplonii. kttljle téie lerm\'ll férliu.\' £« a kfl de r* (f>hix «l-. kuuisnint a liad>at«g ujjárznvwé»áneic icl-lei|r>rEésében iog óiinní, mén mint Dilku n)i Isikozslsiból is kii\'etssik,. Iaindoubiui éppen niso^euek mígelígo<lyi<\' íi*k-r pasa ««rvH<»l, inelytiek slsp)áii p^y i\'ltftpii iioldo«hsd íte-remiélnék; s a kQltlgyi M állanitítkár as a nnlatkosnU. hogy u egvptJmi konainy hsjd*eregaserves^i< iH^ijáhsu .Angüálót fug taáác<ot kérni, Dufferin kflldolém! által jm-gtjon is értheti koméieetáV! ntjer.
[ A küldetés íelftl egjj&bk^ilt ~ mint ss magától értlielő n UiGobOzőbb trr-si>ik kerflUek iorgslombs. Azt U inonil)sk, bog)- Irrvbeti tan olj HJk ormánjsói álfá*l léfesitní Egyptomban, a j minő Indiában láll fenn, mely ecetben a kltedire. állása cjak olj sUrendelt lees, mint. as indiai FajetW mekéj fi fog nrníkodni a Anglia koimányositi, Ast ia mondják, hogy idriglensaen diktátora less Egtptonuml\'. A *ok ,ast mond;Akbilb. pevaae ma még nem lehet kitalálni a valót.
[ Franc*ÍNora*ágben nrtnotak az aijai ehtslák, de a ro)sli<iták á* «socsislis>áÍE ia élénk leTékenjrs^et lejténok ki. Bn<m| o* pArisi kOrOkbea tudni vélik, liogy a rujulu-ták már egéasen káaseu itartják m»Kuksk a fojkelflsro • sáaslókkal in! ellátrák; Mes^rd-Deri(|i| iképyiselfi a kormányt; interpollálui lioj ja a loyaliela b^ukett miatt]! exnttal |bi-■y{lé|okat hos fel srra, hogy a legutóbbi a iHlh zavargá«ok alkalmával Arleábeé a
„Zala" tározója
Sok év uiáa ■.
Sok év után alsolrs asessálje -4 Kikor beioBrajmár a seb — lia ösaaelioa e asemedbe nézek, £ peres, vagy ja lepergett évek Eaűéka less keservesebb ?
Kusinj kesed ha majd kezemben, É# látom ajkad mosolyát; Aa angyslarezoL mélyen álmom Kscasgó gúnyját Írva látom: — [Is kOnnyezam; óh ne osodáld.
A kööy ia jól áais: nekem már, Hím saít hsgyoju meg a jelen ? Takart sírját aá épes malinak, Melyen emlékeim priruloak, Caoyayel most; esi OntOsgetem.
Bímoftdsbám néked, de lángja Szftmetlaek hálna megvakí t t
2ftl«fnék éa ja jnint te, mindent: lmot, wereímef, SekBt, istent, jpedig hajh, drága! kíaea a hit
Hit mendsaál ka Forró ajkkal Miat rágat, ff lionék veled; \' 9 aug aat hinnéd: hogy a) sterelmét fssefit, sMannái] ImwwiIi IMe eiveeaté!t | Ütemei ? I
Kssaagaál, aaai, nett: saáiiakosnál, Hígj áa még oúairfíg álmodom, U«fy SMet ia mág ugy fáj aa mbüi t HJrtt álom s emlék faledvék Taafclsd már rég isfyslsa.
H4U.
Hifi leu
He«é laaa eainyi 4rágs emlék, luml eséeeá i4v^ vágya t Ma ki ék • feíáön egykar, Ümáeefciaefc meg vét** ágya ?
Ha odakinn a temetóben Pihennek ltoaasu bosesn álmot, Kik ugy ürültek, ugy eserettek Toi méizetet, embert, világol.
Ha ninosea 615 senki többé, E szép világ hideg s halott lees; 8 a vérfagyasztó némaságot, Meg nem Zavarja aemmi kis aeaa A min miitjók\'munkáltak egykor, A végtelen idők viharja A fényt ée csillogást, a pompái: Porrá Crli e porral takarja.
A fű kivéss, a fa kiesárad, Virág; nem lees, s nem lees madi rdal; Orkán as, simj á magasban Sikongva, aagvk tovaasárnyal; A nap Btigára is kialszik, Dermesztő éjj borul a iöldre; Szeretet, áldás, bőn, kajáaság: Elnémul s meghal laindOrOkra.
Lenyugszunk, óh de már nem kggssst Hová, e kivet Olelkesünk majd;\' A vikesatérl éj)l árnyak Nem hallatnak többé nehés jajt. J Örök álmunkat, örök éjjben, Szunnyadni fogjuk igy pihenve: Nem vágyva többé Ujrs élni, Ea nem gytÜÖlve, nem szeret vei.
Búuy Btla.
A szabadság is a költészet
Különös tekintettel Petőfi saabadi köliáasetfre.
JL
(Befsjefel k fii lemén/.)
Petéd Hándor prsedeetináil dalnoka a sssbsdaági ak. Sokban hasonlít I aa ■raeli iák régi próféláiltös, kiket as isten ank.M-volt meg, hotr a ailyedő nemzetet, ksslv tétlensége sseflatt a mel|«m ée eaiv Mföbb javait hideg köalaynye) veeaai hsgvja.Tefla saavaMial, a nssilillii melegével átufiolt wássKsí, ■iMáiljgilióI tsHtnwi, koiejeaaá
geire emlékektasse tani éa lelkeaiteni
s meg ne Mdd|ön buzdi*| gées as utélsólpillsnslig.
Petőfi ép akk »r lépett (el kö téesetének
gftddiVsráissva), mikor a l)ait .már áthatotta volt b*ot a; 80ras ftvek nagy vöröarnartyj otk mutatva mulfjáre, jönnék merev
tOneménysseiáJ elr népóriás merev ts| saon melegséjgJ í m« emberei, kösötjök a nsmsetnek nagy testére áraeajoilak. Régi diosóeégttnk, liol késel aa\'éji homályban Ssássdok Ultmiák el i tea^ttok t>éJyj«enyéeső jFénynyel jáass iegj edttl
A nemzet jmekérteita Vlröaáiai ty ssó-satát i jótékonvj hw felvtS át dermedt tagjait e as aj Isop 6Í>ijed5 hajnala élőfa vetette derengő sugajáli melyuok küzépot e, azután Petőfi dalai mjee | »aikrákat llvejtek szerte széjjel, gyujiráj éa lelkesítve! olt s bová érték. ,1
Költői pályájámak efiB éveiben inkább eserelmel, á tjará aágötj a »Ulei ház örömeit, bájait, aj ván iertlel fárádatasit, sie-rény egyszerű, |kób r életáaek egyp eeemé nyeit énekgjté neg ssivkéa snóló \'Jsntjánsk húrjain, tíöslje köz >e, mmt sa^AInld11- esi möben felosillámlll a úabad*ág ) eszméje,
(18M.)
t< ngeralk vidékén Ilont, ott as én világom bia lult Í4s! lelkem | alenaégét látottá saokbsn már megiadul ess hat Imss árja. Kemonyen oda (öl l mag y!s r j «{iu- hos ifit t; nem |saUlettem !)k tu aimöben pedig saioálja, illétt >t mikor Á r p já d d a • aát tariemíő hfMresok luít volns; vsgy iltenj volna áiádalt
Lenn aa Ott vsgyo Börtönéből Ha Ea év badaág dalaina ssól• a „Ka (PeetVA p es e r év el hogy akkor liái, hol hi V i h arába Beli éne V|lés4Í Midőn
fk p ifduQihŐrije dőlva, Itki aetasoraj kihalt 1 S ss áfdUttás meugáse feMt helyébe Yi^j\'ók Iptyl I saássrf gvermake kiáll foj, mé| mei aafouii vjjTó tárgya sin-eéea éa\'ia afi t»sH ss ralHífci^eaa sjoylődik.
NeoMOki rts ss úán megesállje a hasa átapafta* I álaejl Ime; kap teá-
sanként, lelké s mintha e
ő •« sejtené, hogy
mik ingnek kOvedkemnl, s stj mondj ; Felhős HZ -éjj has món j Aligha nsni\'lMi "éés j 0"skl hada jegyei lírai-bánom Lelkem rMjja kén l] (Lenti és kard.) ss „Risbbásáhsk fi a" oximubén | X)el aa itélét nsnja
Eljétl talán | SJekám . Biljnpéit lerontja j I Akker jsebem bfgrógyu Isnd S j uUibon nyugMÖm i tl alanti
OjoBfsabb id^igj ismé a sseliuebbj érzel inek |fogli|lják el jfeliéi] i mát énekli a sse-relmej, ia barálságiet. sljr Uak ai jé öreg kore«nároe"-ban e| Sem é rl)ő em ékek állit, jbe tflopdik a haza sorfái, érzi a nemzet hátramaradt voltát! s a .^magyar ne m e sT-beui maró g|inynyal i kjeolja sat, a ts Iftló feareképst igy n»|eav» lé:
Dpi joggal, ősi [básbt n . EÍlemet ha ielp aásts aj Mennybe vinnék en gjjjslok fen magyar j öejnes vi fflfók. Rlkjt) a ha káról tlíklkedjk; öaeas haaonliin s jeleni a | multt íjjl a múlt dieeő-sfgétJ á úlen komblv eaei djével 1 Kötet si távolban kemmi llhy sínos iCeak m|^o*viUgomj s )ioímerelmem 6g. — I piai Bzerelep édes- >tis vagy sekmor pajzán naagjaí kösá vágytuk mint a .H a
V*
^llesltye seag^enek s «fosak okááyai, a (Tojnhitál IH
ék s aá léé iüvj halálé* vérv
a H»1 aat kifáaja,
.JTpavlii legyen vsaaa, liol róaa^k] teremnek ák
bői ssialai i imról,
Ilié; l«
bs dság, te
De ennél gyOnyörflbb, s nagy bűnéin\'*, ihó uiagyarásatát adja a sssbsdsáknnk l cSára\'a romjai\'-hata j ..i Itt szeretnék élni a puszták kösepin Mjnt Árábifban a puaata beduin.
■zla, pusata, te vagy a esabadaág képe ezabadtág le vagy lelkem istensége I ibáíság, i»teaem, uiég eeak azért élek Qiak azért, hogy egykor érted háljak én meg.
Hogy a wabpílságért meg log hkfni; a szabadságért magát le) íf>gi\'{ álduai.i kq-lelbiuMGialeg él lelkében. S kftaőhU költs-mlnyeihen mindinkább előtérbe lén es • gondola!, jtébbnjire erű-i kifejesést sdv^ a».bad-ság sseietstének, Inelj nemes er*-Iwu lelké-beh mindinkább tiazíid, felkélj iiiiniJjf»Í»Ímn
átlaiti
1 fiA „Szereié k*-én osimőben «s ér séanek is jly kifejező*! ed:
I Saerelek én egy istenssasónyt [p E^y aaámkiOtUil istennőtJ I A Szabadságot, fájdalom hogy IC*ak álmáimban látom őt
jl)e álmaimban igen gyakran ! Majd minden éjjel mágjolbn; Műit éjnzakán is egy. virágos Mesében együtt volt veleiu.
[Letérdepeltem s elmondék egy | figő szerelmi vallomást
8 földhöz hajoltam, hogy virágot SiakiÚsk s.neki adjam át.
I Ekkor hátam mögött termett a; [Hóliér e lesújtja fejemet;, Éppen kesémbe hulla, ée én Azt adtam ál virág helyett. Ugyews a gondolat más módon vsa íelloigotva A .bilincs" oaimlbeá. Í645 bei már erőaebk benne s reflexió. A kasa áiupata jobban bántja. Smig a „D a il ai m41 csámtlbes, mely IBéfi elején termett agy eaól véé oLzegeái eddig termékeit kölllmstlesk vágy is inkább költoményeiaek tárgysil, a
vSiigárdii 1 JTT
I De mit Ulr a seolgaeágnak néneV Mé< t nem kél tml, hogy láncáét Méf|a V
slA\'IM
MhAjrXHa KH tlhjUri Ü-nUllilVU, WLfl JUJ^Al i^/M-y.
A K^Uiiiegyei Gazdasági B^yefiület és a Znlumogyei ll^yvédpgylet hivatalos krt/lőnye.
\' i L I T 4\'I i [ 111 r IrlFir 111 r MESIELENIK Hl TENKINT KÉTSZER SZERDÁN (fft. MM) É8 SZOMBATOM (EGE8Z IVEM.) 1
\\
prefektnr* épületébe bombákat hajítottak, eeetleg nem robbantok Mi A párta tieenegyedik kert lel bee agy m kftnságtanáee Itea telei éra buhmii rend*-tek.melyoa vagy 600 aasmély, köztük több tadikájti k*ptie«* veti ré«{. A kerület mai-. tlhaffee ll)4 köat lttOndott lOMtot I ttO-c\'elée kalodáare, mely a koalái aaság ezélja; kljeit. ?ü>, hogy r kerület képviéeete iiH-iát\\«(*U«i< kwnmíiIi, lloyssel, a képviselő-ktwit alelnök n, a liberális áa szocialista il«ni*k (iTNülMr* kHntatdtti\' poharát i wl mondta, Iimj sem a vidék, som Pária u»*ui akar ludui egy bár még oly ékeeszóló léiaadelaiaineotSröl, hanem azt kívánják, hogy a képviselők tanulmányozzák a szociális kérdéeeket. j Még I«anosaan áa Révillón szól tan réazben Clámenoeeu minap tett njí*< Utkoáataí fll\'eu. Clémencesu éa egykét elvtársa, a kiket aj bankettre azintán meghívtak, nimi jelenték meg, ugy hogy a bankett teljeasé tart te a szakadást Clémenceau pártja a a Ffey<jioet-vál tartó radikálisok köat.
A rrkele hnniüi FranalabruAgbaa
Míg a szocialisták kongreasauseikoo iuár elég [zajt csináltak, hz anarchista moz-gálom jodtligolé pák különböző merényleiekben nyilvánult. |A mai viszonyok köat bizonyára /<rdjokes Ibea, e párt saerveaete ée ozél-jai (elől ogyelmpat megtudni.
Mint már nevük mutatja, »tz anarchistáknak tujiudon tekintély eltörlése a teljes kormánytélkttliL/\'g képezi ideálját; Ők oljr áUspotrólj álmodoznék, melyben mindenki azt teazi, a mi jneki tetszik ; dolgozik orejé-hoz kepeit a óljvezi a mennyit bír, mindenki minden }éteeŐ javakat aaját aaUkaégletére fordít liatj éa ijlhaesnálhat, ha az egyei érdeke íuc^kivúiijn, átiueueteaen viaaonvna léphet a ínálikkaí] de e vinzony önkényteaen innét ÍDlIirtntliiiUW ái -^gyéni akarat egy perozig ijetu tchéíu függivé máa akaratától.
Elveik ellen vétenének ea anarchisták, ha vozetőjik lennének. Daía Lyonban elfogott Gauiier Emil a Michel Luiaa legkiválóbb állást foglalnak a (pártban. Gauiier jelenleg 30 éves, egyetemet végeett a ép oly ügyea írói a mily )ó szónok ; 9600 frank évi , jövedelme van, mely azeréoy életmódja mel-" f lett anyagi függetlenségét teljesen biztoaitjá. í líogy milyeu logyon aa uj anarehiata emberiség, erről neki magának ia aligha van tiaz{a logalma ; legalább beszédeiből éa ozikkeibŐl unni vehető ki, mint gondolja Ó azt megva-lú\\iitliatnij hogy a „szabad éa íÜgyetlen" egyének (munkára legyenek kényszeríthetők a ibinf vili megakadályozhatni, hogy egyesek aLiáeglevő küzüa javakból1 többet ne lagndjaiiák magukhoz, mint a mennyi épen t azüka«;geé uekik. Anuál inkább tisztában van nz An azl eszközökkel, melyekkel ezt aa esa-uiúny i álfapotot előidézhetnek gondolja. Nézel «i o tf kin lei ben ebbe az egy aaóba foglalhatók ösfeze: „rombolás.*
Az anarchisták perhorreakálják a régi módú fi\'j-tadalmat, utcaai zavargásokat, tor-laazliarczot atb., fik titkon éa egyeaévél ki-, tánnak tuűködni, egéazen mint a nihiliaták.
Azl auarchiata mozgalom ktapontja Lyon, hói a párt akkreditált orgaooma is pgéaa azj utóbbi időkig megjelent, mígnem lendörikjg betiltották Lyonból a közel fekvő iparos kerületekre terjed ki a mozgalom: Breuzot,] 8t. Eticuue atb. vidékekre, ezekben a muukfa-cenlrumokban anarehiata párteao* poi tok állnak fenn igen jellemző nevek altt Egjka Franeziaoraaágban 800 ilt aaer-vezett Moport áll ieo; egynek-egynek alig van Ugyan negyven-ütvennél több tagja, de hát ez inogta nyolcz-tiz ezer bűntényre, bomlk-éa djnaéiit-merényletre kéz embert teea ki. Az egyet csoportok egy máa tói teljesen függetlenek! éa semmiféle központi, vagy felaftbb hatőaágojt maguk közt el nem ismernek; hanem leveleznek egymással, kOzOs erővel tart-
iáit lenir. a hivatalos lapdt • gyakorta w* oecnek meetingat, bel ) bárt vánderaaónokai tartanak baeeéSal, fízelc a vándor apoalqlok képezik aa Bi—akfltf kaooaoi az anarehiata aaOvetkaaetbea. A kormány épen azért ! rájuk irányozza most fófigjwlmétj
Mint agy tegnapi iti
itóbb is hét anarchistát
InyBnk jelii, Lyonban legutóbb ia hét aokrektatát fogtak el gyilkoeaág vádja, i kettőt ütk*a dyijájnit-gyártáa miatt. Elfogatása! alkalmával dala-kodai keadtok a rendőíöllkel; a dulakodáa oaak akkor ért véget, aaikor a rendőrök ol-daHegyvereíkei használták. Mikor aa elfogottakat bekiaérték, hevbavérü iljoaoaok aa tttoaán megéljenezték uet a aat kiálták: -Le a kormányéval! tya a tőkétekkel I" T „Peati Hírlap."
A, bécsi nemzetközi mükiál-litásról altalában. 4
Elhalt, mint aa öbayilkoa | A pap megtagadtal; a beaaenteléal, a harangok uem kongtak lemetésén; oaak a haldokláskor szólt aa aa loternatiónális lélekharang a bóoai mfivéeaela rovására.
üktober l én keltéit volna eltemetni} db a temetkezési kültaég Inon) gjttlt összo, — tebát oktober lö ig hataJetották.
... Most már nyogaaik aaegényl Emlék-osalopot sem kap; uinea la ki airaasa, oa«k egy elválhttlan a testi lelki jó barátja volt; —f a d efi czit 1
A nemzetközi kiállításnak oaupánaaon ozélia volt, hogy Béoaet a világi mflniaoaok egyikévé emelje; azonban a terv oaak a papíron marad éa ugv hiaéaük, kogv eaen ki-állitáa volt aa elaó és utdsó mOkiáUitás liéca-ben. Mert aa ilyeb mflkiállltáa nemegyébh mint világ kiállitáa en miniatűr. Hogy aaoehan egy ilyent létrehoaoi lehuaen, két f9tényező szükséges: 1) kitűnő erflk bírása a liaaa határain oelül; 2) egy olyj bizottág saervezéae, melynek meg vau .a maga oonseqaentiája. Saiveaen hiaaaaQk, hogy kuiatriának vannak tehetaégee fettéaaoi, aaoaban azok még korántsem jutottak annyira,[hogy ilyen — aemmi eaetre aem könnyQ — feladatnak megfelel-lieaaenek. A bukáa föoka volt a oonaequen-tia hiánya; már pedig anélkül a legjobb akarat ia a legkiaebo átélnél ia hajótöréat aaen* ved. Mindjárt a megnyiliáanál hiányzottak a kataloguaok éa eaek eaaljia egy héttel a meg-nyitáa után kéaaQ!tek el; igaa hogy ennek okai a francaié éa belga kiállitáaok voltak, mik gOffiaiell* megnvháa után is uuyon gyakran változtatták képeik helyeit; de ez nem történt volna aohaaém meg, ha a kiállít áaf bizottaága kellő etjélylyel kezébe vette volna az ügyet.
Azon terem, melybnn a tournai dögvéez volt kiállítva, oaak akkor nyittatott meg, mikor a trónörököa nejévé] meglátogatta a ki-Üllitáat. A látogatás u«án iámét beakariák tárni is a nép azátnára osupán a trónörökös köabenlénte folytán nviuatott meg. Peraae a belépti dijakat beaaedtéa;. de aat aenkivel aem tudatták hogy egnw képek elvannak aárva.
Ilyenformán a nép kedve a látogatástól elveszett éa aaért látoaaltatott a kiállítás oly gyéren. Dr. Ilg, a katalógus szerkeaztője gyakran meglett a bizottság által támadva, meft a katalogua eleintén nem kéaaQlt el. De| midőn a béo«i anitÓ ia dolog nyitjára jött, a bizottságot oandaruí lehordta; mert Dr. Ilg osupán a bizottság kanjrjagságá folytán nem késeitlietle el a már nagyon ia szükséges volt ataklogusL
A skandalumok napról napra QŐtteU ée Dr. Ilg nemosak, hogy beadta a kulcsot, hanem mint merválaaatott tiazteletbeli tag álláaáról ie lemondott.
jfagt derflUéget! idézett élt aMejdj kö-j rftlaéi|y, hogy pr. Ilg,ki éjjeli napaál dolj ia kiámi|W1sttmára éa mitaem kíakéU elérése érdakéien, tisztbletbjjli uán vélafatvk -ainiu megia érdomle|l[ T ogy áaoiioao a bizottság henyjroga t éa á dpjog a bizottság körmére éget t, tüntetett léi fiúra akart ililndrat | wíttj fls igvl kígyót békát hányt raiá; .pfiaiwQgy Dr. Ilg okosabb volt mint Ok á* ott hagyta (kot 4 „szószban.M
kiállitáat magát véve;1 csak keyé^ tehetség volt ott képviselve ée oly mOvéaiie|( mint |Defregger előbbre tet* országokban kiállitani inűfeikjet, A atra," „l^aiah Uernhard," „Tegethoff-yancsak nevetség tárgyai voltak. Kép-k a! 4nv<|si olvaaó, Ital az pszürlk saját hönbell művészek tjautjkUl jijsz-ie. íjjjjr j töptóut meg aa, hogy aa ókztj-íáilitás afraaíeaia, belga, spanyol, o|aac, orvég itb, kiállitáa mellett öj-öf^s [hoj-volt borítva. . bogy a magyar kiál iUUrdl! tiéfsi\' Hlui Kz paziiik sajló [érdemesnek nem jKatidé megvagyunk arról avöaMve, Jha tossz juunkát lelt volná közte, akkórjbía^Dy-pyal Léinek erosztetid volna nyélvjétl
páttujc q magykr kiál iúkfct; | w|kl-pslnylvolt, de kedvei] Hasonlított Mjl kis kiooawezekrétivbea. Ezt nem aaért| laooajuk inert un agyarok vagyuuk, liaujim aMajtaftaii-aaor tolt aíkaknuoK idegenektői hallkni. | !A kiállitMt, miit már émlit^tjuk, Igyon keveaeu látogatták a rendezők] naddet-\'lenséj e miatt. Hisz képaelhe^QH oaak menyei li togatója Jleliotbtt a nagy psarnpltokkál t kiállítftsiiftb, mikor egj It ftt matt átógattaojeg annyi egyéu, ebáoy egy alatt látpgatth a nyáron á béai1 blaior
állitáa aHnylag [nagyon kicsiny helyi § nBlumen»Ulebfn.ü ; | .] I
ellátó nem nap iparK sépét ^ __
" legeredetilib az voltjaa e4óea||db logban, hogy a kiállítási végefelé — miapria legtöbb dolga van a kiállitáa bizotuágnak, Makart a bizottaági klnök az |ülée«kröj[ él-marapt és követkarld tartalmú ilevé lel igazolta elmaradását: „Sajnálom, jhogyj ea íÜléseken nem vehetek rését; megnősülvén, * kéjataaáata kell menbeiu.11
Erre persze a hizotlaág nemj ia volt elkéaaülve; minthogy a mennyegaöi előkészületek a legnagyobb Htokban türtéatek. Maga ez eaküvS Hieiaingben, Uécs mellett volLDe még Mekart ós menyasszonyi rokonai ia csak aa eskUvó után tudták meg ea sgéaz ügyet. Makart bueeutttlan-ott I hagy fa a kiállítást éa nejével (Linda Bertlia] a oéóai cs. kir. udvari operaszínház első lánpzosaöja) külföjdré utazott
A bizottság fő nélkül maradi és ugy gazdálkodott ltovább, jmig az idő mpgkönyjq-rflU Izegénynkep éa bezárta a kíáll táztj | VosmÍIiiU iiji isrgy merők fóldetisirmra!1 Ilisa ezt megéruemli; j
1 Oarad A|>t(iér,
A magyar képviselőház Vm munkálatai.
A magyar emberre aat aaokták nion-dauij hogy született politikus; a le£többr6l aat iL lehetne állítani.-hogy nem ósjak Ipoli-tikua. hanem köcgazdáaz is. Csáki legközelebb ji«, midőn a budapesti kereskedelmi éa ipara a m ara tiaztelgott Trefort köaoktkfáéügfi miniszternél, eunek tlz éVes jubileuma álkal-mából, a kullusz-miuíszter kijeleutfl, I bár rea sortjatói messze eaikj hogy tnint magyar ember kiváló előszeretettel foglalkozik a kOZgaa-dasági kérdésekkel. Fia.mégis, ha mámjigyl^e veeazük aa (iurópai Államokat,.aztl találjuk, hogy] Magyarország politikailag haladt agyán éa igén szép niveaun áll, de ItítegezdlMáajlag a legtöbb állam mögött maradtunk. Fddnuvelia-
mm
yoq ia teeped • felteszi magábanJ hoiy ad-ogja ostorozni, míg a eomaetlsaifé fel
v«|)í a ktiltó saive megaaNkkdl A feleségéhea pedig: Drága | áru a nabadság, j Nem iogyeu, ído pénzen adjákJ I Drága pónaen piroe váron Varrdl meg eal a záaalót felségem. I A politikai monanatok mindjobban át-szivárogják. „A rab oroeelánf allegorizálja azon gondolatot, mely lelkét ihioqjobMo eltölti éa aokkzor keserű kifejeaéet ad aj^kiK vagjülve ágúnynyál. Réményeiaek vágya •v i, saebedság aa égyetien, mely lyel á aze-re le n mellett foglaj^oaik ■ mely lyel nem azlq meg gynjtaoT éa ostorozni iaj
Míg aa „0 I a s z o r s z é g" czlieüben izavakban ad kifejeaéat lanéayéielit EljÖ, eljő a najgy szép ieő, I A mely felé reményeim aaéllanak, Mlnt daaael a OerÜltebb lég [alá[ ; Hoestn torban a vándormadarak; A1 zsárnokaág ki fog puHtalnif á| Megint virító leaa a földi azive.... A te. dicső aae&t katonám Ők, öegit^d Őket szabadság |sUme.|
Ml foéláikeaik aemeetünk több, mijjt 0QOeae* teodeTelás e ukintetbeo ja pár trtied álatt 1 híhewtlén méUbon iulnrixy#iu Amjujka>! AlíÖldü tk, £hk5páaak ékjtn egykoif Jléákjam- I rája, jmig mindig nem (etetett ke(lffleg delmezflvé, elöl! kizeáktnAoyolatlau Levintaek egy Ímm évhdla .. - Iijren ás ekaphaepoló gondéWtok nj^(alnek U>l önkénytelenül, ha újra Hémtlgfjhs veeazük fa pénaügyminisator 1888 iki költ* ég vetését.
Ezúttal I a kéftvieelőbáa köz^aadasági toendpiyel aaimiákuok foglalkozni Ilyen teendő jván saávies, köatük olyanok, nielyek már kuegkezuettek ,6s belejezéare várnak.
IlifM mindenekelőtt az uzaorátörvény, melyl beható és gondos tárgyaiált | igjéayel. Mi jel tudjul; ee usm egvsaer irttjk, hogy aa Uffdrát i.p iiqUbiUv-reiMMabályéBkal telje* zen megakad ftlyozni nem leheteé|eé, mert a törvésiyt rom isaeriat\' khálszák, aa UMoráeko-dás álé görd telt akadályokat ravaéul kikerülik, mtndai által kívánatosnak fariunk egy, góndosan sí erkeaz^ett uzaoralörványt. Né-mstorsságbai i |s Aitsatrtában ia jétjniiek ily _ törvények ói !bár eps államokben wm sikerült jezl uaao Mj gyökeroeen kiirtaua a tör^á* nyek áldáad ia hatása mégis érezhető. Aat hiaazflki hog r jly törvénv nálunk iem fogja hatását láva ámni \'ás különösen ajkálmas (esz arrra, hogy M azoazjálja kérdépnek, mely épen moet b ináneett el Megyaroiiadtgiín, élét
^flgyk |
Igen I ödtpsr j kérdés a kivándorlások megakadátyi ztua. Politiiiai lapok kizárólag a nagy adóinak Ulajdopilják a kivándorlási aaám rendkirüi emelkedését azj ulolaó esz-. tendŐkben. i ia adó azonban oaak részben oka és talál Ft lég |iakáb^> a munkaerő roaz fizetésében I ;e I keraaQÜ(ik a kivándorlások okát. hémel ui laágbán a napszám! átlag 2. 40 márka, > 0 oezorzzágba más tél | rubel éa nálunk 60- ©\' kr. Természetes, hogy ily körUlméiiyeltj ;ösött a munkás, (llltőlag napszámos osztály fÖn nem tarthatja I magát éa ügynökök láb ee ígéretei által ejvakiUatva kezökbo i«aa( ják a váádorbolot, hogy Amerikában uj ÍHá wt kereaaisnek. A kormánynak tehát munkási sraés éa ltielégitS fizétéaeel Leli meg akadály bz ii a khrándorláet, aa adót lil-leiőleg már megtette kliteleaaégét,, amennyiben a napazámoaokat fölmenté e jövedelmi edóaás alóli I
8zakiÍMqlánk igen. kjsvéa vaa ée eme-Ivek látéznwJJazok ellen is sok a panasz. A láagyar-óvári gazdasági iskola Ugye pl. egása tollhajpwjt idézett! elő éa sok igazságot tartálmazMkj az iakola ellen irt tájviratok. A baj oka osAéy dotao^ióban réjlijc. A gazdasági sealusUoláknál azonbab iWláhb a kormány jpnkjáratát látjuk, ellenben teljéaen mostoha gye^m\'eke 4 kereskedelmi szakok-taták, Álliföjag a bpbstj kereetMelmi I akadémiát állámmá akarják tenni Eawllen ninos kifogáattokLIde az üdvösségre még vajmi ke* vésj SzUkaágea, hogy minden nagyobb városban állkUaeék fel egy kereékedelml kö-zépiskola kbliffi dotáoziófral.
A munka programmjába fölvette a kormány a vidáeaati törvény, vadáét- ás \'fegyveradó revízióját. Ezenkívül munkáié^ alá XÓtetett egf törvényjavaslat a I bór hamisítás megakánAllyoaáiára ée törvé^yja-vaslat főg I előterjeazteini azon vasotokról, me li-ek élvezik aa állami segélyezést.
A tui á regaleadó reformját illeti, mló-szinti, hogyIjerró vonatkozó\'ag fz jog a kép-viselőház elé törvényjavaslat teijeaatetni. Tekintve! azotjl körülményt, hogy a ^énziqtéze-tek ea idő! Umrint abaaelute tudni som akarnak egy regél e- külcaön finanezlroaáaáril és a pánaviaacjéyok akadályozzák ie aa oly péne-opejiaió keresztülviteléi, minden esetni ta-náosowbb moet még pihenni he^yni aauyet és ésmi akkor terjeeateoi a képviselőház elé, ha pajjrenesfie keresetül vitelére mpg leeznek a atüfaégei el 5 lel lé telek.
. i I n
A köliaégvetésael agyidejlileg a pU Ügy miniszter még hat törvén v javaslatot uj
jesatett a ház elé. A mi » aávéfogyantái adó megssQetetáeét illeti, ennek már korá&. ban kellett volna megazOnute. A ezakor^ •Or fogyaaatáai adónak fölemeléae ép annyi,* ! sajnálatos, mint a takarékbetétek magadét^. ; táaa, mely nem egyéb, mint takarékpéJ. tári adó ás csak arra fog szolgálni, Hogy aa ugy ia greoge takarék oeaági hajlam ki fejlódásét akadályozza. E súlyos uj adók mellett egéezen káli érbe ezorul azon kedrm. mány, melyben a pénzügyminiszter a aae azámoaokat; az elpusztult szőlőket és a had. mentességi adóra néave, a szegényebb o* tályt réezasiti.
IA fontos*bb törvényjavaslatokat, u|„ no», ezúttal ia nélkülözik. A Duna, Tiau, ás Kőrös szabályozási, a szükséges megia-karfláaok az államháztartásban és máa fon-tosabb szükségletek iáméi ed ealendas gnie-cas halasatattak. Magyarország, mely oly gezdeg természeti kmosekboo, birtokában van kimeritketkpi eó-, fas-, rée-r ezűsU, afatty-óe szénkinesekpek, melyek még mindig parlagon he^sruekV Magyarorezág, mely g4b netermeléaében termékenyaég ás minőség tekintetében páratlan, ínég ma is az efőbln évek pénzügyi, hibái miatt aaenved. Egy nagy modern állam alapjáns van berendezve, jde ainea adóképea, orőa ipara, mely roaz ternjés j eaa tán egyedül is képes volna aooak kö- j vetkeaményeit kiwyenliteni. Népünk jó, j szorgalmaa ás minőén máa nemzetnél\' liaza jianabb, de a természet adta kincaeit npiu j képes jövédolmézőlngi kihasználni. Hozzájá- ! rulnak aa előbbi években meggondolatlanul jett kiadások által é|őállott finanezlAlia ka-1 lamitások magas kamatok fizetése, nem jövedelmező vasutaknak könnyelműen átvett j garantirozáea atb. így követkeaeti be ezután, hogy Magrarorsaág a legtöbbet adózó államok köaé emelkedett éa hogy Magvar-ezágou hajtják |ie legszigorúbban az adókat, mert a kexmüvea áe nepazámos ezerazáma\' sincsenek biatoéitva aa adóvégrebajtáe ellen.
llagyarohseágnák,4 hogy regenerálód-, haaaék, mindénekelátt azükaége ven egy\', amerikai mintaazerioti raczionalis mezőgaz daeágra, e^éazságea köagazdaaágra, jobb éej fcyoraabb igaziágazolgáltatásra, a1 kovóabbéj mivelt területek gyarmatoaitáaára,\' helyi va-j mtliálóaat\'kiépitáaére, haazn álható közlek ej déai utak előállításéra! ée mindenekfelett a. liajó/bató folyamok, Nevezetesen: a Diniül azabályoaáaáre. Ezzel eaemben terméazetfteon redukálni kellene a luxus kiadásokat. A ierj; 1 nagyobb figyelmet kellene forditanp áa baj! fnilesztéséije éa ánoláeáre, mert ba {asz legH alább oly iparink, uiint Ausztriának; az edl; digi Altékenykedósek meg fognak •züpnil sőt biaonros érdekközösség fog kifejlődlietia1 és ez rdd\'gielinél kedvezőbb kereakedélm szerződőket fogunk köthetni a kü|földi\' ét-j lamokkal. Szén teljen a maryar képviaelSÍiák1 több figyelmet; a gazfinságí kérdésekre Kél rövid Idő alatt j elérhetjük Magyarország kös-gazdasági lendületét f^agy or Péuzllgy;
Az értéktőzsde.
í^Folytaláil)
Aa épület nagy kiterjedésű ni|4|\'
lékholyiségeiben vannak emelyezve a tőasüe tanáos termei ós irodái, s| Oiro éa Kasmint\' verein oaímü banknak -4 amely az összes tőzsdei ügylotejc legotnbolvitását a tfizsdeU-togatók között köavetiti, 4- üzlet és pénalái termei, a tőzsdei nyomda, sz étkező toriunk a távírda éa poata atb,\'
A poata !belseiébe 2 (S áa S oldal {lejárás vezet. A iőbejáráa aj Sehotterlngen vau impoaans azabadon álló lepoaősetiál, a mily aa üzleti órák előtt, álatt és után mindig\' telve van jövfi, menő jtőzodelátogatókkal; üz j I t- fipa i i - .i__----------i— t
Aira vár, hogy Isten kegyelméből Aat a rozada régja le kezéről ? Dalaim, mik ilyenkor teremnek Yfllámlá+i haragos lelkemnek, addig a palota ée kunyhóban a gaadagok ós e nép közötti ellentétet rejzolja erős vonásokban, mert azerinte a nép kunyhóiban .J Születnek a nagyok, aa ég A megváltókat ide küldi be. Kunyhóból jő mind, a ki a Vi ágnak azenteli magát, S| a nép mégia mindenfelől esak Megvetést e\'inaógel lát így a azabadaág ás saolgaaág ellenté-teiie vonatkozik „ A kutyák dala* » .A 1 arkneok dala."
A|el*-gebb hengot talál a hazaszeretet kilejezéaéie is ,A magyar ifjakhoa* ozimÜ szép dalában. Még inkább vegyül gtiny éa keaerüáég, amikor WA nép nevében^ ezóL a kioek nevében saólna 0, ki saíaiéé a aóp fia volt, kinek bölcsője nem fényez palota iermeiben ringott e ki ezenvedéeetvei váltotU meg a dicsőséget mely reá áradott.
Jfgot a népnek, az emberieág nagy szent nevében édjátok jogot, 3 j a hon nevében egysaeremind, a mely JŰdr>l, ha nem nyer uj védoaalopot As alkotmány rózsája a tiétek, l^viaeit a nép köaé vet étek : II* e rózsa néhány levíelét, $ vegyétek viasza a töVie felét
FtHíí költői kifejezést ad annak agon-dcAainaéi, n*ahr Koésttth lelkében mint politikai eáflkaágiet érett meg. A aoohódság aem ejfíjoga egyes rétegeknek, hogjf a töb-Wt ae^tga^ége, rabaáge eafeál kirívóbb le* gy*a. A mii a politikáé, miat aa idő áekor megéreti gyflmt>le*ét a meggyőaée saavaival kíván íívéuyeaiteni ea iléja tervyeen\'á, aa afyéM érdekek szülte akadályok daoeára, aat a köN5, aa éraalsm iiaaéa tüaában meg-tmtitja sakkjától s aolrat íiérő fftnvee am-lag gyeaéit i agyagi el ja, melynek világa al-asieletd ee«é I hömáiyt, meíy egyse idá iMknlAma MÉwrid ft
Munkácson a mupkácai vár Oettöoai egy szép dal megírására.
Itt tüaá fel niros áásalaját a Skabadaáguak hfi jZrmji Ilona ? A azabadság hőséáek taflyája Ima, íme, most rabok hona. Érti a kornak jellemét, e „Kard lánezban* a szabadság |éa saolgaaág Imngált énekli és végdi azt monUja:
Várjunk, váijonk egy kiosit Megtudjuk mári nemsokára Melyik léeeen Úr a földön Melyiké leaa aj világ. Ebben ea eseteodŐben báaaaodik meg. Elveazi Juliskáját, ki ázllei haragját vonja magára, hogy csak ezej-etott költőjéé lehea-een, a Petőfi natj boldogaágában óriáa-aak mondja magát, ai a mennyorpaágot tartja ölében. A boldogság közepette egy ideig V szelídebb érzelmeket énekig de esakhamir Petőfinél a szerelem ikertestvére a taahadtiá; ie követeli jocát, s mivel a következések már előre vetik árnyáknlat i ea évben míir tagadhatatlan a kedélyek forrongása, oaak-hamar iáméi a szabada%rót ia wekel,
Ámde Petőfi 8ándor a sefibadeágnU valódi daboka eeak 1817 ben letL Valamint ina aa, hogy a költő sejtelméé lelkében előre árai a bekövetkezhető eseményeket és própt tai lélekkel mutathat a véeathoaó fellegekre, melyek villlámot áe dörkáet rejtenek méhők-beo, ugy igaa an ia, hégj a kér, hogy] a korban felmerülő egyea mozzanatok kelik fel a költőben ie a szjinnyedó éraelmeket, vagy a vsaeély előéizete ragadtatja meg limU iát velő, melynek búrjain vépg tombol |ti-nara a saanvedálynek.
A Hereiem áe aj«alm|bág áMebUi nak saját se artl vegyül ék a vaa klayefl^e lóé 48-tki költeményeiben^ Ott vaa Aataj fé-Mge* kU új neneaen mokdhetott magáénak, ott vannak a keaéhee •an MM4 mmémj*, wMk aeja verje a költőnek aséaas Watt.
Van-e egy merek Md 4 haaáhan| kiáltja elkeaeredve, melyet magyar vár mm éMKMÍIi«É4im
obdg,
do
addig sorrendben legközelebbi költeotánvében nem elégsaik meg ea országgvülis tevékenységével, laasu neki jea, a a aép(viselők nem
gW
eléjd demokraták néki. Minő irtózatos mutatkozik ezekben a sorokbán e
«0nk bekötve, fogva nfalljjnünk a égbe Mállnánk i nem ijönillheiaak szellem rab a a ronda légim fát I ely dögvéaaea éz önnön átkítil. I seellem rab: mint a hitváitt kajlái háa régára lánnzba norjttl láncáét baraova tördeli . melv lyel TÓaei tudná e szellem jrab s mi fentertlik nyakakat szabadi •esaaethek csúfoltok magnókat 1 ;ék vagyunk, rabsaolgánól sao%ábbak Rátára a kérek világaak. ^ |7 I A ^MemaeU dal\'-ban, mely aiMma\' 15-in a feubadeágHeretók ii nádeéga\'lati a
íir^rSlr,
k:
4
hl JlN
s^bádságÓRelem ennél erőtelieeebb banlnyilataozik. felszabadult a sajtó, azapiaa pPj költeménynyel e ujánnsl saa-badtujk érektie magát a szellem, mely addig méBailan b|ljnosaket kénytelen; vnlaMrdanT, Az utóbbMn egyszeramind önérzetes | büszkeséggel vtabljaía szelepet, melyét máranüz 15-én^aa ifjuáAgléién 6 játszott, a némzeli dal sfavatllsávall lelkesedést ébrásztvé, fal-1 gyújtva a Unmrelmei.
: 8 te, sziveié, ha hozzád férhe j IHoct kevéw légy, lehetnél E hők ífjuaíg vezére I Vokakn e nágy tetteknél. 8 mcbt\'egviaásután kövelkeanek a ma-gazervtl lélek meréaa, magasztos nyilat-" íjKemóoy szél fkK íj wHl Ajkirálrpklina*1 cziniüek —smég iKéazOÍlliaaám" czinjlU, a.jfelkaaba-a nagy eaaniék hatása ilatt lángra ihágy érzelmeinek nyilatkozásai, o nejn; aaün 1 meg inteni ée flgjnbnea-vM«tt boMálSok" CBinti vebében maip gúnynyal naltaukodik, Kogy a „nyelv motog, a m piuep ■ j
Aat akarják, hogy Magyeroijsaág Inkább kofa, Lmt hőa legyen. | 8 «iÉ(áa valóban elérkezett < | tettek
nájíi 11][
] A kérné kaiuárilláya jóságos] Fendinán-j dór ptikettji tette á magyar nép kívánságai iránti JeHwicjh rafiabijálbatotá a si nemzet |íJUelke|a)ve Kjissvih gyujtft éeavil által aa pnvé4el|\'ili laréte (finett. A nemaetl aka-rat, a hazlfíaís lelkeatUtaég csodákat | mivelt aj iápokbfBi, osodákáij minők e viUjgtörtá-nMém folytában áeak titkán saoklakT vim-sáa érni. xMofi a lkat MM a karflojtji bm|-rágaata. A Wére« bantukról, molyakWM előbb álmopojt, MMÖvetljeiítek, költészete ejtt járt nyómákaaU gyŐziieteUen féjiatnofjk i eoraí-i barija maja Hménjteljée, maidk»d [gMI lelka, olv hangokat ottflki kobeáhól minÓkW még addig náci Ütteti A magyar.
I 1 De a barhariamuat, aa* .volt
képk vimMrtaal határaiaküW 4a 1 lenije
badaá
korákai. A
?ml!
inkább a I, dult lélek,
tetn.
S a költő, ki aanyija rajongott a azent aaabadságért, .az ég azon kedveáménybeu ráezceité, hogy álma, jeágka trlje*ü}<:
Ott essem el án[
A harca meaejétt.
Éa Petéfi mégoly tán lelkeait)! aaabeu ság dalaiból szól hoeaánl aa Ő ItaíáUaerké lelké, ez a tiszta hónneiplem, mely miedes önérdektől menti. jLelkeeiaea ia bennünket, s ha sötét napok jönnek I iámét a nemaene. merítsünk hnzduláat, lelkesülést aj helhatat laa költő Rzabadságdajlaibjól.
, fhfmrtn Jtib
Milyen Tolna h miit. k . i
Milyen volna a föld, Ha nem volna napja? Örököi aetétaág S ej borulna rajjá. S ragyoghatna kjére Hold, eeillag aa Jégen, Nem élhetne ja virág Itt a földön még aem.
Milyen vón\' a aaiv ha Kern volna nereime f Fekete gyüMeég Uralkodnék penae ? £e e gyűlölség a Rokon goooéaaággal Vezetné aa 4mbkrt An életen által.
IMey khii
lM»—l\'aiHwl, ngy nevettet gtiépiftokkal, kik k« »*«M*t koréinak, No)|iiitri ki« „Hu-&r«IMI ké <0 ti« imjHim iitiítiw atteteü. k«*nség<r*i hívják ki & lerembAl akár §l|il )UÍMtiiw .yl) auukkai luk elélt éilatéé jegj biábyában II uuj Wftt. * Nwytoüt iám vágyta. á téMdti fetettertMb* llfiH mk WÍépú Jegy uiul-nimii, nelyük egy évi dij* 76 irt
E- «MU MWI olvtséinak azonban ^itjmlW M engedői tnet^ hogy jegy nélkUl ic |)ttM*i)M ékot ée miután * aaállaa éi da-iii mnAi mllm elhaladva a már omiíImii m amiím (Üomiilibi léptünk mindenek , r ,M átadjuk MoUSnkot éi bo íjunkat az egyike , «i*tá*%okttk. Ki már magéba!) ia uovoze-, m wlír, Mrt dictin kotft bennünket aolia flip latolt, él vagy 300 kttléoféli íelöltö, bot, «*Mtjré van lel Ügy de térő bízva, mily r 61 Koa éd, niégii Ili két óra múlva ki-;n-wuk a tareuibftl, leliimor mindéit ba: W«á« nélkül vögiUu előadja felBltóinket ka* liuaukát ét botunkat. — Mindezt mi IÖ krral háláljuk meg. Ilynemű nevetilei im-k\'rokbSl (vagy 2 tuczat áll a tfindelátoga-lék nnaiiklaéiéra.
A tágaa elíesarnokból nagy ki él hitelé nyitó itárnyijiókon egv.art folyosón keresztül egyenesen a ÍÖÜzieUefieqibeJépUuk melyünk bejáralánéi »i ailéaUO rög-
iiju faltomeri bennülik a> tdegjeut, n|ít)éiik lép. ét udvariasan nev Uukéi te kártyánkat tibtf Mindenik be iáráet agv ilv ajtónálló, m it tor.fldo kOrtllbelül 3U0Ö r«üd<?a látogatója annyira ianterfíii ulöttük Itogy tt idegent rend* ■serint nwgMélliiják.
10 óra előtt van, a tarám még firea; fta (oi kényelmesen megaMmlélhet}llk. Két oldaléi) azélca boltívei folyóio vouul el, molyok ii udvarokról nyomok világot, a te-lom közepe pedig baiilikaiaprQlig emelkedik ki aa épületből éa mioiogy három emelet magasságban fekvő tomplo^azorU ablakok által vau megvilágítva.
A balépőre a börzeteretö igen kedvező i\'í iiKgy liatáit gyakoro\', világol márvány Ularvnl, nagy kiterjedése minaáiga éi ialéeea dwi.tményeivel. A tetem ubttsirt nyomó né^yazög, melynek kfaepén (loanukái tojáa-J;.il iüa van elkorlátolva. Ea a „Sclijiuiken." A korlát ugyanit egy lábnyi mélee pultot képez mely előtt aa Qaliti órákbau Béoa eliérangu benkuiietmnek képviselői "kia ilmoadithatlan ki éi be tolható ülőkéken fialnak helyet. Miiden ülfike előtt a korlátba kii tábláéi-két látuuk, melybe aranyozolt betűkkel ol-- miauk a milliók boldog t^a|donoeaiuak neveit,- S. M. v. BoUeluld, Kóoigavarter, Lie-ben, Todeeeo, Sobiy. Erlauger, Tonob, D\'UUohka éi még Uibb oly nevekkel Utálkozunk itt melyeknek emlitéeéuél nem iaa-bad a millió fogaimén alti maradni. Ugyanitt látjuk a legtekintélyeiobb bécai bankok.kép-> viaetéit ia, mint aa oaatr. hitiliniéielét unióbank, lknkveréiu, Anglobank atb. képviae-léi tv Vannak avouban a .Solirankrn firmák" ktizött kiaebb kapaoitátok i» melyik ónak nagyobb dicsőség okáért fiaétik a 100 fit taikaladé dijat, ineij aa OJSleékért a téaadé-uck éienkint jár. ] (tolyf. köv.)
K 01 fi n f é I é k.
- Kéve(kei< meghívó bocaájta-(ott ki: Nagy Kanizia vároa képviielS tea tUleléiM\'k tobb tngjujiltal a városi Ügyeknek ée érdekeknek annpra óliajlandó eiftmoadi* táta éi a táraadalmi élei ^(énkltéie végett egy aalbadlívO váioii küriiek léteiitéie ho->atott jivaalaiha; mély kérjiéinik bővebb mégvitlitáia cxéljából l é. noirember hó ő-é»| délután 3 órakor a DéUalai itakarékpénstár helyilégében értekezlet turtalik. Kelt Nagy-Kai>ii»án, 1882. okt. 31-én. [Eperjeiy Sándor, WiUa Manó, Plibál Ferenc*, Garay Benfi, Kováti Jánoi, Ebenip^qger Lipót, Dr. Bentaik Fireeca.
~ Váróul kéigjéléa. McghivóJ Nngy-Kania»a képviselő teitUlete f. évi uovJ één délután 3 órakor • loly tátva a vérotháa| e«i;ytermébeB rendet küzgvliléat tart Kelt Kagy Kunizsán 1882. évi okí. hó 2Ü én Ua[ boehay po\'gánBéater. Tárgyuk : 1) A kép-▼iteló (eatoTit aaánavicagáló bizottságának az 1681 évi vároai aáraaáma<)áaokra vonatkozó jelentéie. 2) lakolai caéJokru megváiárolt ingatlanra vonatkozó adáavevéti azeraódéa jó váhagjáaa. 3) A nmgu m. kir. bclügyminiaa tóriumnak a katonabaaiálláaoiáii pótadó ki| vetéai kulcaát megállapitó rendelet. 4} A béoai migyar önképző segély egyletnek segélyezés iránti kérvénye. 6) Zánkay Zsigmond pol gári iskolai tanárnak kölcaBn iránti kérelme. Ö) nmgu m. kir. beiügyminíizterinmnak a Ksgy Kanizsán JéleiitendS «| épiimónyok ideigenea kösaégi adó menti aa ige tárgyában kelt rej^elete. 7) A lemondás folytán Üresedésbe jltt várost (SjegyzÓi álláa bitDltése. P) A raiondás folytán Ureaedésbe jött városi kwüyvreéfeíffi állát betOlléoa. &)A itOamunka ée kőzlekedéai m. kir. minisztériumnak le-"»u a (i é» királyutezaí utcaasMkusaak éiadésé kánt. 10) Taaáoti értnités aa or-\'«w kertietek fel osztása ugy a megye tör-Rt) katáiégi msottaégáuak rendelete, a vá-i9H hv«í fisetés megáiiajhiáaa iránt. 11) "fakld Péter sánmíi téglagyár Üdőjének kiriH>y# a bérlemény u^gszüntetéie, illeté-lif ig}«aaégí ajánlata eltogadása tárgyában.
Uéf)lut«lltlMn álM Bokányi Uyérgy mmmmUi kanonok, aiepeineki plé-kéaioi é a letmyef kerQlel he—bm évek aoráo át kiici etyensi mm tiMtiégrlI Ónként lo-Mdrif, kőtyoVo a MfMtt kerfllet eape-n«eé L#ske«rta r.o»a MMi-etéki Ulndk — * Maatti ytékAaoi niMiiatt ki. Laákoriol Főim ItdMiöta 1H42. évi julrus f 1 éa NQkMt j tanúimén) an elvécMvén Mii pá-i IM7. évi jttliui 21 \'éi* áldö*j ■érré mitillilitt; — • mini éléMér Kftsaegri kéídeifé*, kJ is || évig MgédlolkéMÍ mi-mékWMt. íimen a ptlipökl
•ImHni SMMWlMyro Imaioti, kol áia boh m^MmmiI AmŐmj firMO. ép Szabó mm jptiiihth ai#« 9 évíg wfet mirinpap
*oU \\ egy évig pipnüveldei taniolOfVill liét évig hlttanár Szoiobawilyen I -f míg j$70.\' évi június 7 én JLetenyére plébánotaá ams* tetaU ki. llagomlitMdl, hogy a ínevo*e{t lelkész 1H11. évben izo^ibathelyi bdapékj me-gye 100 évet Jubileumé nlkalitjával iiU. Imre itugyée pjipflk által szMt-iaéki Hiipfcké MVMtetott ki. Liakovioa Pereocf hnagóUlp, tudomáoyoi éo aaorgalmu egyházi fvfiu; i miért is ezon kitttntetéire valóban méltó volt.
| — NlnhAxl Játékrand: .Szombaton november 4-éa eléeaör: ,0! i v o t ti | a-k o d a I m a flyig nagy operette 8 fetv i.\'írták II. CLivót és A. Duru, forditdtta Éva Lajos. Zenéjét isetné Audrán Ödön. V iaár-nap november 5-én: Oérny Payer L mko kisassaony vendégfellápteUl : .A a á g a c> i k ÓM Eredeti népiaiamfi dalokkal át t ncz-ozal 3 filv. Irta őiepregby Ferenea. \\ ené-jét inerté Erkel Elek. Hétfőn Ü-áu kOa :ivá-natra máadazor i „O • z o k a: I é r (11 k lu klulaitató társalgási vígjáték 4 filé. rta: íloten Qyuln, .Fordította : Folii^ui J .poa. Kedden november 7-én előazUr: .0 é>< k • n 6 klu Társaigáli vígjáték 0 felv. rUt Rneiiel ltudolí. Fordítottat Deréki Ajntal Szerdán november 8-ln „Bokáeaió" Látvá* nyoa víg nagy [operette 3 felv. SzOvegilt írták Kell és Qquoé. Fordított*: Éva L«joa, Zenéjét Merté í Snppé Feren^t. ,
— elek •ftrflak!1 emuU Homo Gyula némpái; vígjátékának, melyét aziutársulatuiik 3-ik kimutató olfiadálul választott, azonban aa azon nan folyvást jiza-kadd MŐben igen j kii kOzOniég filvezle Itt jelei darab jó ollMáaát; hétfőn f. hó 6 An U-métlilc a darabét, ajánljuk, hogy a ki elvezetei estét óha|t azerezni magának, ne mfc-laMM il m illádéit. —- Ma ujdooiágat látunk a MÍnpadfenkoo, .Olivett lakouMmt\'1 o p e r e 11 e t, i ha a hir való, mely m operettet megnőtte, ugy iziuhát látdgató kOaOniégtlnk MllemM óráknak néahit ilébo.
— Jéiwf A|iatin Ifllirrezeg Jóaiei főhet cteg legidőib fia beiratkozott üyo* rütt a beocésrehddek tőgymnáiiumának eliő Matályába magántanulónak. Hnldbáay J ánoa apát éi győri kauouok, nevelője kitérte m főhereteget Győrbe, hol Zalka pllipök vendégei voltak, a ki or. Saely kanonokot Stő-nyig küldte eléjük. A győri pálvaudvi rbau a győri főgymnácium iok tanulója tldyőtlé az uj tanulóláraat. A fölvételi vitagálaiot a kii főheroaeg kitűnően tette I* Eate 6 értkor a főgymná«ium éa kii atemiuáiium 48 tagú kttidüttaége tintelgitt a pUipOkbaibn t kii főbireaegaél.
— Hornná fa*. Tavaly ógydtalá-ban nem volt telünk, cask néha riasztott ránk egy kii hideg, aa ii rögtön mégijedt magától i melegbe oivtdt. At idén ii hoaitu ősz kecsegteti ztokM, t kik t negények fájánál t napnál melegednek. A azázeiztendői kalendáriumnál ii jobb jOvéndölők, at állítok jó-tolják Szegeden egy kerQleti gazda móhei a napokban tőb]b rajt booaíptott ki. Ebből a tapasztat méhéii gazda azt jövendöli, Itogy aa idén at őat nagyon boiMU lett, a tél pedig rendkívül enyhe éi rövidi — Ea ■ jóslat a méhek azon ŐMtOnére van alapítva, hogy t hideg időjéréit jó előre megérjék, i ilv énkor soha nem booiájtanak ki rajokat. Kevéibé megbízható a tormészet donna mobi-leje, a növényvilág, mert ez bét mikor I változik at időjárái változata mrint Erzsébet véroaon t gyümőlcifák nem csak máapdvi-régiéiben volttk, hanem a másodtermé| leg szebb példányai teremtek, kUlUiitiiqh a mafékon. A körtefák szintén másodtei tdntk. P<<selbő| prdig ttl jelenük, hol 2-Mor éjrtt t málna.
- A képvlneltfhás igknágOgji bi-| zotuága Apáthy látván elnöklete altit Pkulerj igazságügymlnuater <a Berczely min. tanácsos jeienlétében t fenyítő (Igvekben való „füliebbczéi korlátozáséról" axóló törvéhyjt-vMÍat mlötégetését hiteleiitelto i tzuum a .pótbírák szaporításáról" azóló ti rvényjávna-iatot tárgyalta Teleszky előadó staüaitikai adatokkal mutatja ki, hogy mi t kir. C úriénál 1872 ben 810, t kir. láb\'ánál pedi^407 Ugy darab jutott egy-egy bitóra, tddig a {mostani forgalmi kimutatáiok szerint mi itám egy negyed rémiét megszaporodott. Aj törvényjavaslatot elfogadásra ajánlja. Hóaósity Imre u igaziéglgyi politikái, mily tolioaá-sokból áll, megtámidjt éi t törvényjttmilt-tot visfizautisitji. Erre bosstaiabb vitai ke* lotkézetl, melynen tz mtaiágOgyi mintatér ii részt vett. VégOl t bizotuág a jtvaíatot elfogadta.
— FltcteM váltat tévirttokhot jUvő november l-töl t ctimzett mindig kikéi-itinQ utalvány t ia fog ktpni, melynek biti apjára aválaiat megírhatja éiiat az utalvánvtlki-állító tt állomásnál leladliatja. A távifít feladó jövőre a fiaeiett válaszhoz meg&Mti blöre még t lap árát ii j i így t czimzettnek aammi pénzbe sem keiül. Ha pedig válaatolni nem tkír, hanem t váltszdijl feladónak vtiétá kívánja fizettetni, o szándékét valósithatjn ai utalványon elŐrt nyomott nyilatkozat a^tirá iával, a t teladó ugyanott nyugtátktl vá\'utdijt.
Irodalom.
Aa *titb kőíöll tnflttk ■ifftOlt&Hk It kasUUk IWM
riMf kMqrtktBMkaléslUa lip liiliai 1 j
— A pFiume" czimtl magyar lop, mily Mócs Zsigmond aterkeiktéie molett eddig havonkint kétszor jelent meg, t [jdjVŐ év január eUtfétŐI kezdve heten kint híg tz eddiginél bigyobb alakban nngjelpttL {A „Fiume" mely t magyar tengerészeti él ke-rMkedelmi érdékekueic egy évi beállásé Ata olv kiváltó eJŐmotdi\'ójt voll, hir azeriui ][o-liltkti lappá \'változik, i • melleit „Oian vő*, dal mi Mttole<,Mim »la:( egy uj rovtt njvi|jk meg benne, melyben na oltat irodalmi viszonyok éi kiválóbb termékek (btMéiytk, kfllte mények, ttnulmáóyok Mk.) lettüek állandóin magyar nytivaa ismertetve. A fontos Itimit* tot loljtaélé réllalsira agy elére w föihivjjoit • kii—1% figyelmét."
+ A timdaMkt H|émttk legutóbbi t kövelkeaőj föTöito igen érflekei éa gttdtd tartalommal jelept meg: Ojróf Saé-l e b e n y i P á l (ám> ,éi; jeUemrajz, kitdnően íjkeHlH arozKeppell) — A szállítáai viitooyok btfolyáitai lujjerikli metőgtadaiágik 8*atb-m érjr ©yöegytfil, I— K magyar mezflgttda : •ág át ti tméríktil veraeny. «■> US aaerke-\' zetü ÉMllŐtUU (énrávtL) — 8tétMsdbeifi VM-féMir (ábrával.-) [4 A Bessemér aczél gyártása Rwiéaáo. — As erdőiitéJ Fsanczitj omágbau. —\' A kondér termeiéi kérdéséhez, j -r A La Manche eMtomt tltgitíti — Amejj ríkat itvél t Möndéi tenger ptrtjárél (Ami| rikt idei buM terméM.) nÓMnipili Bándorji tél Auattrálit malomipara. —I Műtziki ák dzleti jelentéi litncbutevből. — Vegyi\' ««k :\'Vasúti lelaő lámpák fényerőiéről. Lokomotív fútéti] ntftávtl. Bum kivitn} Indiáij ból. At Egyeaolt államok malmai, ü^akodáij toeémSgApekuél. Uazó telefon állomás atb. atu. -f. A Ondtiági Mérnök megjelenik minden héfenJ igen disteaen kiállítva, rajzokkal Uum* tfálvflj Saerkeizté éa kiádja GondnBélt míl-j ulazterj főmérnök, ; muegyitimi mtgátúanár.j 4- JjlŐfitiltéil árt nogyedévíja czik 2 Irt. Előfizetéseket ugy t f o I v ó évnegyedré,| mitt már a j i v ő évre U elfogad á tiado-t líiviatáj (Budaáoat csillag utcza 8. jm.)
í — Ri0iriniá| ra||itliniéft birdi 1848-49bon. Irta: Gelioft Ríkhátkl tábornok. Két kötejt, színes képokldil, térkép ijeL ElőfiMtéi ára 6 frt Emu ^k évi tá-j /nnjmMyotái li kiadatlan forráapk.gondót VoliJo gotátábó eredt munkának fKíltdtttiá migjjir ftlggotlonaégi btrai történetét az ak-j kori konvédelém önálló éi kimerítő leiráiá-val MaktzerlUn át aoktzor uj MMipontbol •lőidoi. \'At idpig megielint JiImimí katonai munkák többnyin ioitk t fUggetlenaégi btret hadműveleti réazével íoglalko&tak éa a hon-védőiem MirvézéiM ctak fslUlitnU érintették. I A lörtéuelemre azonbau még nagyobb érdind birntk tton módok éiJiMköiök, melwk t magyar uemret otodaazerll ellent-áljáét képeaaénét 1848-49 bin fejleaztették, mind ti ttokuól itármtté nemzeti badnrqg« tik t btretmétőni történt\'fŐIbusnáláM.. +4 Éten hidsereg harczképeaaégét a ftlggeffen* légi liarcz vaílmennyi atádiumában, valamint 4 htdmfivelotMet éa tzokntk tényezőit csák • honvédelem íazervezéaéuek tükéíetea italé* rett tltojén lihet megítélni t azerínt, t mint ttoU t hadműveletekre gátló vagy előmozdító Ibefolyáaail bírtak. Mindtitknél lógva l munka ellő, aj honvédelem iMrvetMérSI azóló réazé nem kjrekiMtőlig katonai tartalma hantin t legfcntoiább politikai mtwtnatoktl éa nppi eaeméjiyelcet ia kronológiai rendbeo fogltlja magában. jEzekhet iorózv|kk minden tzokjrt vonatkozó okmányok, u. m. királyi leirt ok, kiállyányjojr, miniaiterí rendeletek, polgári éa kttonti httóiások i mái társüiij-tok liirdetéiei, orézággvUléai tárgyalások á védnndMerről éa nonvédelemről, líontos mií-gánlpvelozéaeki i Knáa okiratok. Magyaron-izág akkori haderejének tokozatoi izorvozéstj, t| akt befolyásoló eteméuyek ectetuléte melleit, oly módon fin e munkában előadva, bogyi m olvató a laaaankint fejlődő bonvéd|> hadsereg megteremtéeének tifttt kjépét lássa, t mélynek egyei alkatréeeei fölajorolása tff-zéteil ItélethoMtiIré képesitik tt plvtiót. — Nemkülönben jtárgyaltátik kimeritőon mind-Mon; katonai telepek (fegyvergyiárak atb.) laármiaáM, fejlődése és tevékenyaégo is, melyek t hadsereg minden izökiégl^teit fedették éji lebetővjl tették, hogy t téli btdjárií tartama alatt t legkedvetőtlenebb viazonyok közt jó htdáittli mfiködéaí báziat lehetett ilipitáni t feliő titzánál. A munkábot caaj-tolváll némely lidkitönŐbb katonai légek UtivonitofatnItötlölt életleii áati, kiknil méroziui előtti múltjáról t aztlkaégia adatok a legkiteleaebb forrásokból vtnnut meritve. A mutakt máiodikréaze kirekeaztően a hadműveletekről izóléa mágában fomljt: 1-ör. Mag) srorazágeak mint háború l»ínterének katonai nemoontbiól való méltányláit; 2 or. A litdviaelŐ ndek ludseregeinek egyuiástil vtló tárbuMmoailtiát { 3-or. A [ftpíirezott i-er. A téli bidjámtot: 6-ör. At áprilisi had-járatot; 6 or.I A hyári hadjáratot; 7-er. A magytr htdiifeg végveroiégét ét| föloazláiáti. E terjodolmes munka azerzőjo annak meg)-Írásánál ltját Jfólje^yzéíoit, több nagy hiri ntvö barátai lameiőaei által rendélkezéie ált bocsátott adatokat, hivatalos ét joMládi okmányokat, az akkori liivitilM ^Közlönyt*1 él t j Jegneveielesébb t tárgyra vonatkozó könyveket éji.p-üpiratoktt haaznéjtt forrásul, melyek mind á migyarföggetlenaégi hafczcít tárgyalják. Mindegekből láthatd, hogy nefli váiáij munkától van itt hó, mély 4— 5 mái munkából szedve, oiak iamereielt dolgokéit táirgyjűnt vagy, Mikori iratok Jtwt egybti-UlMttnéti képétnél — hanem valóeágM hézagot pótló munnról, melyben rendkívüli Morgálommnljkitdnő csoportoaítMÍ tehetiég-gél óríáii, nagy rjéizben éddig iimeretlen fidhtixnálttltn tdljthalmti van mldolgotv M|g MjréMt k nemzeti htdioreg baodát mii Vmm it — mely épdígelé |megfogl|átatlan télyt képezett [a kjulfbldt tekintéjybk, lőt ö tnágu ilk tlőtt ii -~t| Világóian feltüntetni,, ei nme fonalán ujáaHbat érthetőbbé tati diadjj-Itlnkál, bukájntkkt. A Ihtdjártiok pontéit izákajtiarü leiritát kdvát, indok\'oljt a gyakran uj azompantbffl fogja fel i Ítéli meg m eseményeket. J8 <j tekilitblben éielioh mfl^e egyutltl nélkalOihpttÜeu kiegénijésél képesti M edjqígolé megjelent Öiezei onejnü mfivejj* nek. I As egéta nlutjka két VMRéi küto.tHo terjed (igy-egV 82-35 i^, nagjyf 8 rétbéb diliej kiállitMbin jfog megjelennmi 17 tíégtí-zetben ti kibocsáttatni. A hlokzáosa(j|t ti térkép, yaltmlnl t nenjzeti hadi
M9 fÜMtat, ug v, bog v a mnika pgv év li feíyáM tltU teljsMt tefejMM lná A 4 Ívm főzet árt 40 kr. A flbetM \'kisdáit mfgrin-détők a főzet árát wask IMiwMiUlérti fi-intik ki, tehát néa keli #lőrJ Atéttiök, itonbia kStslMÍk migulnt tt] igéM ml ttigvéltlért. Tiz tWÍttUl »ÍMy iLgratdelőt gyftjt/itiek tiszteletpéldáey Jár. Al ilÓflzetéai iveket k kllöt msgrsodattseket i é. november bó 20 >g kéijtk bekttkUai, liogy t nyo mttantló példányok itá\'nm iránt tájékozód-haásuo|. A uerazet dioiőaégét hirjlető munka torsát \'bjzvást tehétjílk ái neméit kezébe I tíudapMt 1881 október 1|6 végén Aigntr Lajoa utdéhivtttkw
Jllönbözl ttl ani) t mptjkán^ frt\', melret
Ivei n
htdáMt
Hg I
(eltUuM fognak ára fj
L i. ttébtt i kötet \'átvételt! második kötőt Mft UAtttni. Si A fMatM kii
fel* rJ: ,.Já
Felel
s
MM áraséer
•aerkoMtőt VáRttá IL4JON. kiMtő: UOFFHANI* VIÓK.
pvernomoinek égyenruhálf joportok kivá|óí érdekljt jc tÖl<MoÖtni.i Előfizet tOabM akár két résaí -iráskoír. felében aa tl ikár ulánvéttel aa oliŐ kildéitkor 8-48 Irtu) II |tiár jóval mtgtMbblmÉ. ál B ksiMbiat tdtnk k>
4641 tk 881 m.
^rverési hirdetményi
Aj ongJ-kanitMi kirí; tryazek tlkvi osztálya részéről közhírré téjeiik, líogy Huaaár László végrehaítatóuak, Tékáéi János végre-btjtáit fienvedő pölöiketői jítiée elleni 65 Irt tők< (1878 évi juniui 1-föl jfró|6§ kamatok 17 frt |0 kr porköltiég iimét lB frt 50 kr követeiéi 10 frt 50 kr jéliníegí • még fel-merUlentfő költségek kie^égitáeé caéljából a lent navMett kir. trvizék! területiéhez tartozó itt. btlámi 391 at. tjkvbto f JUlOjÁ hnz. é. Tikáói János tultjdodéul fetvett és 113 (rtra beosült ingatlannak Wy liarmad része Kováoi Jánoi javára haizf b élvezeti jog épen higyásávtl 1882 évi deciamber hó 6-án délelölt 10 órakor St. Bélámon a küztég hátánál nyilvános árvtréMO eladatni fog.
£)tiáltáai ár t fennebb |itott becsár. verezni kívánók túrfofnék t bectár 10|-át készpénzben vagy ovkd^kképM pt-pirotn á kiküldött ItttéliM letetni.
Aé érvérééi féltéttlmc a hivatalos órák tlttl t ttgy-ktniati kir. trviaék tlkvi om-tályánál éa a tz. Ualátai|Itötké^ elöljáróaá-gánál megtekinthetők.
Nagy Kaoizaán a kir. trviték tlkvi om-tályántk 1883. évi tsiptí 18\' napján ttrtott uléaébdl. 1236 l-l
Árverési hirdetmény, t
.A nagj-kanizsai kir. trysnáktlkvi om* lályt réazéről közhíré tétitik, bogy Oyőrffy Jánoi végrehaítatónak, Árkos tRóai végrt-bájtéit itenvedő elleni 16 Irt 30 kr tőke, 1870. okt 6. járó kitett; fl frt 81 kr peri, 3 frt 80 kr vjégrchtjtáaj S frt jelenlegi • még felmerülendő köluégek kielégitéM czéljéból, tt ngfan ezon j trvazlék területén levő bnoratai 64 Mijkvben I lj-4 iont. t. 200 frt beciült mégji ugyánazon azámu tjkv-bon f 1—3 iont, t. 177 frtra becsült végrehajtást azenvedő tultjdonénl leivott ingatltn 1888 évi deottmbe^hó 6 én ^élklöU lp órakor t küzségbiró házánál megtartandó nyil-váuoa árverésen elidatik.
Kikiáltási ár n fennebb kitett beciár, melynek 10^-át ttl árverezni kivánék kéaz-nénzben vigy ovaűékképes ptWbtt t kiküldött kezéhez letenni tartoznak,
Vevő kötelea á vétolárt birom egyenlő rénlotbeo éa pedig tt ellő rWletet. u ár-voréi jogerőre emelkedésitől izámiUndó 15 ntp ilatt t mááodiktt 1 jhónap^alatt t harmadikat 2 bóntp alatt át érvéréi napjától •zámitot 6{ kamatokkal lefitotnl
At árvtréai föltételek t tagy-kaniziai kir. trVéték tlkvi ^Mlályjánál éa t buoiuttl közaégbiró hátánálI t bmtalok órák altU megtekint bel ők.
Nigy Kinizaán t kir. tTvaék tlkvi om-tályánál 1888 évi kinti90 okpján ttrtott üléiéb^l\' | 1236 l-l
232081 Mám.
Aryerési hirdetmény.
Alulirt b. végrehajtó a* 1881. évi 6a t. at. JlOS. §-a érteímébon: eteánel köihirré tetzi, jiógv t litinyei kir.ljbiróség fmti Mámu vágtáié áittl Btutr! Ferenci végrehajtató ja* vára qiőkt Ferenci ventepuittai lakós ellen 478 tít 86 kr. tőke és épnek jár. erejéig el-rendelt kielég. végrehajtáalalkalmával bíróilag lefogldt éi SOOftra becsült 1 fpketo tarka, 1 fekete jllojéreoőrtt tehénből ál\'ó .ingóságoknak nyilvánoi árverés ntján joenáőí elzdatása elrendeltetvén, ennek t hewuínén vegyit Ven-tepuMtán alperes ltkáián leendő eszközlésére 1B82. évi november hé 16-mki mpjá-nak délelőtti 9 éráit httlridMl kitüzeük ée thot a j venni atándékozók Mintel oly meg-jegytémtl bivttnak. meg | —j [hogy az érit-titt iűgŐaágok ezen árvedNMt m 1881. 80. t m. jl07. § t értelmében a I legtöbbet Ígérőnek Ibeosáron tini ii euidtun fogotk.
A elárverezendő ingóiágok vételára tt 1881. Jévi 60. tcz. 108. I bit megájltpUott [feltétoWk sseriut lösz fizetendő
fjeit Letonyén, 188j2. nbhremb. hó íát. E 0 Y lt.D JÓZSEF, kirjni vftcrehtjté.\'
Andrik Jtli fWj- 8mW Jóuefné végrthtj-táil MMvs^lő slleai 88 irt tőke, 11%. évi norftí* 18 tői járó 6f kamatok, 18 ft 46 kr t Irt tt kr végrtUjtási, 8 it 80 kr jttkiap • mi fslmerülsndő kcitiégik ki OMglNPt oáljibél as ngyanoMn tArvi byMék tsrfüUtén levő t baksMiáai 3. MtjkvbM L 3. IhrM. 37ib Iinz. 747 [>1, 601b brM- 841 □tolj 77 b Wm. 667 pa, 118 b brM. 693 □pl területű i 185 brM. alatt foglalt 399 frtirá becsült Ivégrehtjtáal azenvedő talajdo-tálal fejvett iágttlan 1888. évi decttmbor bó Kírko délelótti 10 -órakor t küzségbiró háiá-tiál nyilvános árverésen eladatik.
Kikiáháti ár t fennebb kitett becsár, melynek I0|^t vagyis 39 frt 86 kft az ár-vtírazní kívánók kéaapéntben vtgy óvadék-képéé ptpirMn t kiküldött kezeihez letenni > tartoznak.
Vevő kbtelM t vételért három egyenlő réizletben és j pedig u első réstletet tt ^r-vérái jogerőre emelkedéjiélől számítandó 30 ntp alatt,, a másodikat 90 ntp alatt, t kir-mjidiktt 150 [nap alatt az érvéréé napjátéi MMÜlott\' 8t kamatokkal lefiaotni.
r
At árvéréii feltételek t nkenÍMti bír. törvtzék telelkvi osztályánál ée t btktthéti köMégbitó házánál t hivatalos érák tlttt megtekinthetők.
Nagy Kámzsán t kir. (rvizék telekkvi OMlályáóak 1882. évi izeptember 30. napján tartott OMoébel. 1234 1—1
í
AB ttvAmdolmAg it a kiányot
métrtéét krpnitfg M aranyér, sírni
mnU a ligtducmk kérőt állapotúi köhügét, mllfdjdt, a UHt fyöngttfg- vhrtttgénytiq csodálatot győgyufátt Uktk a Hojf Jdnot-féU maláta fénüménytk felváltott kan-náLtapal.
Ritka nemű
gybgj ültei jelentés
1888. | szeptember l-től obu-dálatQB eíedményü gyógyo-Iftaról éa
ptdig hojf Jánot\'file maláta kivonat tgifisiégi tör (at tun ma* létatOrben rejlő, tápláló ét gyá-gyitó iulmdtnok által már több ireren, kikről már tt\'jtttn Itmpnd-tak, iámét felgyirjyu\'tafc) • Bef JátM-Wt maJátakiDvnaf esoJboldtfs ét a mUicoukorkák kék\'papirotban hattntUala által, mtly ctáttárok ét királyok által jtlettégtíérf 68-ttor kitüntetett.
Hoff JÁumm urntk r». |ir udvtri assllitáj ca] kir. teáyawt, s karosat avaky wésmkiisszt tlMHaaaai. i HM poron st német rssd tovttláoak a Hoff Jánoi Mis roaUU kivonatsgjNŰlt gyé* rosansk \' aIrgtóbbturőpaialUmudv i
1237 ÍH-l
Niéjs. Bécs, fiyárhtlyioéf firzteMsf 2. O. Byárirsktsrhstyiiég: Italt, frabcí. | Brlnaer-Strstsi 8. u.
Tsklntitsa &r.
As lluai( éittklkts Roff Jlnot HU Mlils-sÓrt gy^Kjfnjlt IMItg *rt»ril«« ■AnyimJkl inkItt iltpmilsWi Ma vssttl sraawrlt sMlttMaf ratt I Is H bóatp!z,|(iur«nklnt ktfaiaair huxaUtt sa ön maliin iSrtt Is asfssktst fogsl 4t tsM tO rltat nuUtacMiktUultt «■ moat ssy«m sl7 agástiif ii, bofnr nilut 78 Itat utmmy s ftaduéfo4 tcjcÍI Küliljfln klrnsM úv«g maUu-kfrontt tglaat^l aúit- I Is W kilo sislltn etokoliJit Nrft 1 10 Üv*( málils kivssslst-ItlO neakii mI*is nnkcvkSL Itten «st m • s»tevsH unbwiaái is* vim. Örökké hálsltlts Hslslinstkl 8. Kprtm Mtft t. ltet
Intés.
llséta maláta pjartmánj vW-Jegjrvsl vsa altatn. (Biff Janotnak a lattstálinak éa slt6 -^jart/ntk mrllké-pévflt ujátdkd alakban alatU Bel Jsass teljtt fetvslsirásáva].)! A kel s valédiaif stsa Myt hUnysik Is gyártmlaj aital htmltitjtt viaauiUahaadó.
A vtlédl Hot iáMt-fáte mtlála kivont iBéiziétjl tér érti:
lwl. kr.
l [I Í |x m .
Árverési hiraetynény.
Ál nkanizsai kir. tíjviaéU telekkvi oet* tál/t Hiszéröl közhírré télailkj bogy Böotögö János fis neje Di* Bom véirehijUtóknik
68 kr. (M Ivat 2ö]írt 48 kr. — fl if»jíW tearfre. MraiMftt Mtte. — B4m-Ml fSfim MMW.- tltvw 7 írt, 16; 28 évsé II frt 60 kr. H Ivat V frt. 10 kr. U kW maUtt etsUtéii I 2 frt 40 kr. II. 1 frt. 60 kr HL 1 trt. (Ka-gyobk I mtonjia<vntfj uabott) klsüla enkorUa 1 sacakó M kr. (V, éa % taetkl fa) I frma «M n* Mitek. At llltel Hat itass m •slá\'sklsalt-P\'ayik eteaikrsk királyik átttl 58-I ia«r tSelittlttsek lű.
ylfsktár: Pltsslbofftr Jéssst SUra é Klein; Isin Ifaraatais. Bs-WinaakV Adolf; Ifilliiilas; BltUr P.; Kiutkí^n WMtM f»rtsn; Ktpmé-ron: ikjpctif Cj.- Kakaón. Btkr It-J Ksrsalés: Kity. Hiehritfsr |r*iui-rétiek ijZ^yrtéi Kalttr A Lii; Inslil tely: Kjeletueii H. J.j tomswtet: Um-vs» fyéfy.; w«i Spltitr Sándort Krmu:Ttssa jak T h St. teirsMflsi:
CssUmi Tincse r/égyls.
j 1184
3 14
Eloktro-ho^nőopathla.
At eieklr minnen, még gyóg kéifc jálul kéMitet U Íí*|gjole)nt jétt mi
B u\'dttp Dr. D. Wagner. G Ab Jltkt;
fim CWPt
>)iomOopi(bi» biréi ét bótrhedflmQ tankönyve, moly rítbálUn betegiígcíc kecel étjéről ii t«ölt i Bérard lel-|-á|k frascBia kiadáé után {tptn moitl magyar nyelten tM kteyvkereakfdéebeB lapbatö. Ara M Irt.
As tlekiroob^mOopaiblkua oalllagiterek főraktára
m
íüfl
f-^g4tsertár a MAdpIhoa. rp-iliptn&opaUiia conáuitalő | orvoia r#Bákétmegye.
t
Pr FIol«kt» 1167 4—IS
FÉNYKÉPÉSZETI IÍTEBEI
"j»Ut\'\'Wfc Iwl • nmi»éi«t
4HOOOO marka
*a§» UHUmmém aai| » aaga MHafca k •
NimI «|I»H «IW aM, kta ++ W^ÍM Í.M17 wwlwfce 47 JB BWB8BBB4BS i k\'k i«U i-f/öl
i*ÖUk.» 4NIH ítU\'jí Owjii^Ét.
. ftlUMI \' I aya. Vfe \' Ml*
| t mmii a hi ai a. üt*
1 i • » l»« •» Bv*r- ». ■ tM
I I 4 ft «-\'"!.»\' W* •;•» a. * 3000j
1 »!«» i. w M<>« M djcí. » dj 2Qööj
t :„ li 8JW í ■ IMT
1 •■} & !>.. ) IJV, i au JÍO"
4 \' m. 4. tioat Mii Bf«. a. a. |«eo
1 vj s * ■ 2MQP 102) c. MI. Ü0
I k^/ 4- a- I5NU|I 0|| ajtr & a. MA
I eya. á-\'- ib lHmQ*m 18.436 I
<4 mjm 4. a M, ÜŰO, IM.
3 H;«f *«<:* 114. 100, 81. Í7, 50, 40,
Íim ifetAl iW MTWI M0
jst tiwwiwn IK4M iaMMiMa,
k ijiiwitiy lwiii»t Hifiat UiitkliM j
A IibUi^\'M ti>4, M tlUa alkkl Mtfet tit -rt iiiffwmi) Imiim i iétMlftl ImMkt irrüí; I •#r-«i wfcf : ..\' {. t\'-.ísfcíjm. ?.J frl áj kr. « l[.l , , 1 71
,.f „ IM - Mir. V<ltU u^fWíM al *if| k Klafa . ») f -»tí«Ul»»rij\' »M«4I k>wul é* * 0ra<$4dj mbWMMtt, MMmíí
Bn|4 á i*<* r.iU*i*«#t*t »1UWU «r*4«Ü nn> i«fj*t k«4fe*k
A we«UiÍsUI* hitelei*
>t>r i wrt» k 4ii m;.öi aaiMt<4w>taak, mímm n* Mi uUt w«li( leltiiUMi Mikii kM4j4k iMtii-
k klxUlal IlMMi l*f Jl*kkt.
A oftmMRiA kiluláN aiaéaetar fN> I •\'.«■•:» m fc l.» )ét»ll4M mIIhI MrtÉnlk • iktr MM(k|S<i«4Ík ii(7 kirakatra ái4>i*l4-y a <■ b*-v A<oiCi* m*ím pucuia toa-
<4W^\'>iM(*Miik ■11*1 lipiiHrtillt.
fJliUMUik i.iiiutat k»4>»Mlt » •»•-n*<*r. tél toktatéba »fnmtmf kMU
gl .k• •" tft »!»■\' HlJfMMJIll hwrffél M.
uiíe* eea.aaa •••\'••a. huooo
4i JH «<»,•••• »ti» fllktkrt&k kl.
Al Ut 4 I\' .\'•ríUfd»W> <hMR BJlfl \' III-l<Uto«l. f»-l»tt"t+i«ff ai«44«lt4 klibinffil , fíüiMn maiUi«Uá kavUkaár
kwikj kmU it aia4*e aMgUutt alaki
•\'íkk. ár niu4ruM«tf« H*MMr tS-lk* aUU
flttfVMI á<B»r>«lt knkhuiM hlkai,
kauímaim de Simon,
kuk é« villl-liiM Hamburgban,
]> A kereskedelmi én iparbaní részxvny-. társulat Naffy-kaiii/jsáu
r esennel az érdekeltel becM todomáián Juttatja, hogr a fol;o *! hó én (irtott Ígfixga(|ós4gí filéUJn hozott határo
M, jzattál a (tó napí tatéti\' tótaríam 6$ 30 j napi felmondáMMŰ
* Iegybekötött brlvtrkre nftve a kamatlát *\'t%ról 5%-ra W
"i j emeltetett.
M\' Kmo intézkedéfi már rrl norrmktr l-rtö! katáre
h j további remielkezésig leendj értéoyeg.
K jNagy kanizpaj 1882, október 2l4n.
c! 1119í Kl ílékzOATÚSAG
Vm Biftiái a ^
eNeégeek tória todoaásáft hs^í, u, a 7arga félt UmjkipéiMi méí iVI-Zaiai takarékp^Dztár épky bCZántba Wj baa itraU«aé>txoe bttté bofj éf «ke#8lt a a kfímméi kivíuífl UmjkéftkH aaalg^tMMi, m* ittk Isdapeati féaftépétzHi ben kéasíttrtack.
K/ttilek
látogató-J^Kj aaf/aá^tél «j
filetna^ry^ru arezképig
■gyaaiaféa. « /íitó? lejoltsibb érik* olaj- agaareíl ét abroM-ÜMtctt kleket a íEÍKt aaokat fes-hiieli t reitim Bmm rői B íimerik.
Mintán képei* s^r a kel- «iat i külföldi fcfliöítöí frtaétl fogröaftak 4 befrbeli h défgé isseretesefc tartózk^ÖM azoknak fcldioérMti és lUlX€\\H{r\\
nexblToiD a nagyérdeitifi kozSu
8aitfíinew mva iáiofiiáeán, i liol öiíndeijiii s lt^brlrtrdib él l«ffioo kiriíelíól :»,eggíózöáhetik
eimtzteUaA], h ^; », aiáu Varga urtói az egész matiiz-g|tjt« ■éaft is átvettew, aindszok, kik *ajp k#t Varga arsál krtvtetUk, at* ajígretóe léseiét lehetnek, ■éflyek azenaal eszkó-cAlteínek.
A\' A\'anuwt ] 8*2. októbrt bavákn. Mély titz(rJeU«\'i v
Déewj E4e
1217 »-* Budi p • • T r 11,
Tynltsxe mehet
a a %4k arr Mfeaililni •4MIMM**
Léhf7/#ft<Ift«
HftNKvény én fMOi
mbmI tkkfoiiuaiih 4 adkiv laU iwtai 4 • ■4mH ■Mm MÉaákü kiflii a Jlaha aUafttr fii-
km U+ektn
Fomtá\\á*t
[Böiürt SduwM pijaia aMr r • aw kgekel « M
H i piaftaiMiaiHftr
<»yomorbeleff-nézvlt
a i>«6( a<a«i; wám dka a aai gyaMiaai bftt, MMvnaaMu gywaa
aManáltaig, aaa fA4MMaaaMha rW4l4s Kk(»á«t*u«(fitfc Hal n)«artw ÜBiia» - *1Iíw ■ *» Mai I Morflw 60 kr I Ti «(•« I flvag I fri Mfcr pí«t»i HHIiid » kr afí
HARLANDI
Kötőfönáli orsóczéroa
500 (ARANYAT
iflatek uáli, a ki
(agvlie
liBiftáUi« Atiil ajelaf f«gfijáát rigj ttij [j Ust kap. 911 46—61
EJ«>\' jifH\'ei? /ka-a 36 ks*.
KOTIIE G. kiérd. »4v»n náiihó M6d)\'ogjBffc ra-II-u Koihc tiiiáUu.
■?aJódi aiinlMCMn kkpbAtó NlfJ K»lii»*áu Prikar Pfla ur gj6fjmtt\\hráb*a ét BÍndan nagtajba fjófjmmiirimn. lls^jvar nádbann>iu4»o aagjabb toeeriwaakeiíeiao.
^y A becii ♦»! ^^^ párisi kié) ^SBQ^k
JjBff,^. iiiéí
JWLÍV -^a y
nKnplr "íyaká Vvaff
" érnakkil »«!/».
iililáokadrait kilBpó midóiégiért k»pb»t6 Oiztrák\'Nagyarorizág Tlíndeír nagy éa uevexeiea kerea-ked kiében.
* kxerrti nya iMuftJt «gy Ml M |kl l (»ljt«n taáa Mi tawi Vnia gjlgyewi Mar UfHkt* % M i *1 M kr
Ttfidöbeletf Mézeli
rla^jlijiii. éfUr. MfJ kaaaic, fkaMla • ckika k éki-««Hlr>r hír fi" álal pljjMk^Hw Maj
nimfa ki«a«ikiit i am ml m Hlkr fMtfato
baTakk.
Favji^i liiigolL |
fhm UM a nrr, hWM fink Mkk k ImMlkkk W kUU 4/*c|laWk ÜC. Ueénkbjr uaAr kmakkMM kitel »fj fiílaékf Ti te , agm mttá I4ttti al kii 4mm1 m kmlt4kk.
■kJírHik, Ilka Mikik mi. hfcieilikk iái kktt gj • -gjkki Dr. BMi tMár im-kwtwi ilteij^j Atotef I fn, pd I Irt M ki. poaal kftl<lwilJ nk—ifillml «J kii
»*4k
Mtmdntm $urtk 4 faWNf ii rikkr kilalj miUtii kmfkmttK a Irwáwl tkáll; /lf«ikrk« JÁ ktlíftm Oktrr\' Wa» F WimmLrfUt üJ írJ
Wk nyrwUártkká tmiiumSL [
IwrnaliM ai«MMyu/i4k uirnrmá kimém| kltkmlkttik
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOuOOOO
GUTJAHR és MŰLLER
b021 26-BO f \' BübAPESTHN!
i»k, n jfii\' r>»<Tti>a IIMmi ■]\'uikiak I. i. kij«iineMli»kel fcjaaro ki eaaaaoal iniuuk Ilidig Uüu»íioh biaalooirt, fal-• íjuk aa aj kiaoraoliaoáii Haavétaira, —; >lürvkvé«aiik i\'Z^íitul ia oda IrÍDVuiaodJ Mitiiirnkor uoi loa »\'•« azíiáid woigiWt állal «slelt /idckfltjtink telje* meeel^eááaél iérdituiolui. Fanlcbbiak.
1202 4-6
Blfjtf budapenfl Trieur. rohtah niez éh ^aKdaKá^l g^payár (ezelőtt BR06LE J. ét MÖL^EBjj a Margithid közelében, ajánlják éanlid aserkaaelfl éj jaaiiatt gjártaáajakat mint:
BÍ^bB Bi^H ^^^ ^^fejB^yjsg-^fcj Pctcjk-tV\'íqól.
Af^^^fcJ jcH^BBia^ C+éplógrjirotfék, I KmHoió-ltmétiR ■ -1
Mh Árjegyzékek klváaatra lapyan ei kerir.pntvp Ojári rakiár falB\'egj*lá«altaAM l^inaanu O. uraál.
Figyelmeztetés.
Miután nfrarly ca%anroaaaiiával iakfdatt naTemat in áfának aajáli kíny\\agvok vaiódi nevem-i it) ííviuokaág dé lépni ét kéne \'■U n a iui»urandaléaekat agjasaaie
A a én raiédi gjártmánjom aoba- W l*«a ff>ka<<lvé c*. kir aranynjra- % n uicKaranvoara. A legújabb éa I úc>i»»-í.k. Öl évig tarló iráa • j•!)\'»\'Klár u*i>\'>k : Uri\'óraláueto- ^ 3 Crtérf, klilg) éraléneiokal, igen I tna 4 Irt; OjQiftk valódiívnalra* m autókkal 2—4 litig igen tinóm; 7 3—4 inig; Garnita- » > I - e fitig ; fűibevalékat 2- 6 fUg. ( ifiiiiifr-t\'k utánví-t mellatl aaakO^É tut-k. Ügyuükük minden baljaa ka- J
V. BOI1HIBAII
la 4ar Kij»-rt IpaorUn fl
1 2 f> Preg, Veiüberg. | «iwevevteeevaei
MyoeaeMtt Heokel filOp Upt«lajdoeoaeA], Nagy K^a-^a II
® M KG KÜLDÖTT KÖNYVI
aakaa 4*<T M4t<alkt»kat Utt. m**% I fcfrff aimaak 4a. » ki wr laliaaa t*at4ay» iH "iStilik •«Í4k. laaka *UMC <•»>\' \'• H u « Lewk fjjjf.ít\'Jt t*aac*\'kiuk Mull iW Wtik kfÍMk4t*k baljvaailÜMaL Ix*- M ka ín* m nftaKkaaaa bMk a „Df-OÍDM^m.\' B 414 byn tnjrél iiu4 ■ aNMiaVka Mmtaak m WucMpt liirau fog- H
UiuÜ.. Immw -fj«J*r.iwim4 vlj <;u»r» ftá is Ml»k fttiM»|f), |wl|«t tMjltf jkinü I MtMtjelai, aer ^tl * a fcakikg— M
liaüwkiai B*ktN tik. Üfjík niyfln>M at a IaiWiif ittuk Het ietmi * kjtjw a«f*iB ittr^fi. wrdj Kkklr* at-i-t*kcB 1.V- ■
fMkn 9*mt ta+c K ilnr 75 kr. Vékí4t«i- S in*> eit Bariiekfk a kC)aa«l Uayvkré? {Bkoa, I Intfdh\'tír 6 •« ) Hteuatú Unalw H ki!4t<ik a<f.
i^a I-T i jp
Átvételi je^ryt\'k
m VSrfii*Kereizl
SORSJEGYEKRE
kaaáa l§M. JiafeiM S-áa i IM b - 8. Kkijiiiiéat
SOO.OOO Tor í ni.
I nyalMi rwlillikííiw danUktitt I frtl \'iafkkakl 6 frt, k irt tC\'Tuiib
SCHHCfiiEK U. Ej
kktka iU^fat. k>|(|-!iWr <1 •
JDAS BJK5TJE
LE HOUBLON
rnmbstíChes! r áb likát
Vüfl HACHAHMUHG WIRlI GEWARHT111
n Nuj kcbtist dio« Gj irctten-Paoici, A Ia wnm Wa B|att < a Scempd hk dx LE HOUBLON ctihált und jcder XJ it Canon mit tlcr unt aistehcndcn ti y Sdwtmarfcc und Stgn tar vemben üt. y
Prot Brevet*^) OAWLCY aMSHflY.a M|ir«eaaia.PiRU mák hértmrtk émm11 tm *m<** -
•ijmiiáiA J***1 unoij
a^Mvakü aamai
-----P--C--i-BB-f-. i
3MT* A hosszú ószi és téli estékre!!
••}- ]j • I \'j j { ; 10 " ! P j ! Íí FJt 1 \'I [ i K •
A föltétlenül legolcsóbb és aol tekintetben legkelle^iesebb időtöltés ajhopzu téli estéken a jó éa mulattató olvainiány. \' á
Erre nézve eW sorban ajánlom a most uj évfolyamba Iépö folyóiratokat és divatlapokat; minpk:
Canládl l«apok árenkint 52 füzet, egy fQzat ára l!r kr. Dilhclfm /vaukiat 18 fftjjetj cJi füzil ári 30 krj l, ffdH, Mluslrirt* éfaok. 26 füzet, egr fűzet Ara 18 kr.
kofc/4ru n 12 fűzet 4 ára 8 ( kr. FomlllefiblftM, J i ! I Weaierraann Mo-
Ör^ŐgrVllég „ 26 fAzet, egy fizet ára 4 ) kr. i deákhes T f 26 flizfet, rakr fOzet |ára 18 krJ iiat^befto * w íj) /özet, m 80 kr.
Magyar liegéay- Fela vora.ium jMeer , 12 fü4ü rnzet ára 60 kr.\' KellaDc neae. r..j
oamok . 1 52 fBzet, egy fá\'zet ára II kr. Uartáolaube . 26 flláctj e»jy ÍAwI áia 18 kr. Hlualrlrtc [ i 26 füzet, főzet áia 30 lr.
Xanyar Regétlf- i Oder i J . n i 14 főzet,jeky flie< ára 30 kr. baiár ijegyedávre . . . |. . 2 frt 50 kr.
TlIM . 52 fflaet, egy flzel ára 1 i kr. j HelJll „ \' 26 foiet.reJy fiij ára 20 kr. T 1 \' \' \' !\' • • 2 f kS\'
Blbllothfk d. ÜDterhalfang und d« WlBie«. 13 • 2 fö ei 4 ira 80 kr.i ögg^^) • \'! [ 3 kr
k&tet, minden kötet dfozesen kötve á & kr. ! Bomálblbllflilhek . 26 fflzet, egy ftbet ára 2r!kr. f^^j^g i I\' . ] \\\\ , f" 60 kr.
llBfh för Alle érenkiat 26 füzet, egy fttzet ára 1| kr. i BomáHiíillu^trlrle, 26 föaet.jegj Azef ára 12 kr. II W ^cseAusg .1 1 ... K 2 frt 56 kr
ChroRlk der Zeit . 26 ÍJUet, egy %et ára U kr. RomjOlMKug | „ 02 fitóet, e& füziet ára 18 kr. *)lo4enwolt I J - ... ]. •. 75 kr.
CrlmlnahflIaiMC „ 24 főzet, egy fazet ára 1 i kr. ÜberLttndajlleér„ 26 n^eiJegy meel ára 30 kr.Ml • (Posia^öldtol ^m^vi^onkint 30 krml iftbb)
Minden folyóiratokból —.vagy máii kívánalom szerint — íra eUó Át) 2 el eket I megtekintse végett fezivesen köldöni Itázha. Másodsorban sok jíj ípftvel sgyarapított í .
U ii I c h a n k ö vi y > I a r a m a I
ajánlom, mely magyar ée német könyveket Szolgáltjai — Mipdénnap lehet kezdeni az előfizetést, mely liavjmkjjnfc §0 krra vaj szabva.
Legújabb: Kantachokbólyej^paszta, plomdobozban minden színiben a 40 és 70 kr, Ükén paszta Ipótjiija a tintát ée iánkjoakdt t^osen és 2—3 eezten muiiöihotSvA t««n a j tintát. \' ] IW1L ! 11; J | [ F1SCHEL FÜLÖP könyvkereskedése
1 I Xafjr-lUalaeáa ée CMkktaragrAa. \'
ü. l&ri&i # Ék BAI - ^ » ■ i IkdA a iiioL^k - ^ m^M iLfk^aJt ».it.kL ntl^a álaalL I k. i» A • L J hi «a»i • • Lfi^a*. ^. tL^jű LlT^\'
Szeirajröwl irodai. Hova alap aeelUmi rá* ! saét illető köztelo\'-oyek küldendők Uj tfÉntflij Mtoll S13. M.\'l , ÍIÍiéhIhU leTeiek esak ismert kezakből fogadtatnak flj;
\'Kéziratok viuu b«r ifaldeinek.
tiaAöfcivaiai Kaekal t\'utop klayrker íVlrmUi utaaa. 513 aaáa
HM4H«4ii)i«k & hasábos |»«tU«ör «fyi I kr. <4Mii Ijnéeukiál 5 kr.
KÖZGAZD/fjSAGi
k Q11 n g o k . Vidéken Uk 6 uon egyiéj Mi ét a helyiben lakó tisztviselők, tanárok] és tanítók, kik magukat rendem tagul felijét] telni nein akarják ;
p á r 11 a g, ki a kört reodea»n látbgathatjx, liánom c-ak a lollwadt érte* keeieiefa és gyjltésekre. h{v|tik meg.
A j kor <ífja foltot minden fed hetlen leratl egjfén, ki akár,az országgyűlési, akli a ráraq. képviselők vAh. ,a:tá-áua.{ a törvény! értelmében választási j"ggal bír és a szabad-elvll pártlioz tartozik.
lándó t a aároa oly nagyi okuélkUli áldoza-tilt hóihi t t mi u utczaj HÍnjiU^fcuÁk kér* dfiiét iifloli, aaóló mogjejglzi, jiogyj aa atcza apnyiU megnyittatott, aa éidek allékkal a a meg jegy zéa egynek kjvétfeléyel teljesei} létrejött,; ugy hogy ott teljeaen jogitrtrülegjépit-kazoi lehetett, aunjival ia ínkáM«, merthiea ár. épitkeaéa különben ia a liomlqKzalra ■ tör-(4iu.—Iludilványowi teliét, hogy a közgyű-í Ms ojüp el aa iuditjráuyjpkak es raarndjifn aa | u nlota mostani széleuégóljen>
Miután Eperjessy pándor, Ebenepan-jglr Li-iót, Hirachl Ede s többen még Plihál ÍFWenos áilásponljárol snóloílak, a közgyűlés PJiliáj Farereucz injitvá jyát íógaditá el.|
I . Ul I [M
I A városi szabadelvű kör megalakulása.
Lapunk utolsó stAinában már UmlitettQk, hogy) a városi képviselő teMQlet több tagja i Váróit ügvek-iuek éa érdekek íjak előmozdítása és a társadalmi élet (lénkítéee czéljá ból, létesíteni s/lndakolt egy szabadiéivá vártai kör medaUkitása végett tnult vasárnapra! a Uéhlam takarék-Ipénfctár hely iaégfebe égj tiagyobn ér-fcekizletet hivott\' ÖiSze^ Minthogy i | [városi Icépviselok igen jelentékeny jszáitiban— 75 pn jWeniék meg J — h miutín i(z alakiUndd \'Köif alapél Ivei éa caéljaira néxvé fjjlvilágcaittat-tak és aj kür et*méjnt általános,be* lypflléaspl naagaaéváj íették, a kdi niegalakiilása nvomuii kimondníott. Ezután a már niegautkbli kór idfeig-leiifls | elnökül: 1 Gpwjeasy Sándort, WyzŐill) pedig Pr* |B«nwik Feren-qzet kikiálfotta, | tárgyáláa alá vjettc a?. a)apizahályokatJ inHlyéknek « KÖr créljai éa a tairdk Ijogait és kö ieleMégejt tárgjazó j rehdel kezééeil Itövt tkozokben iamertetju)^:
EImzo. jnm
A kOr alapiláaá: A Tárói k fl s g a »■ d R a á g i, t á r in d a I ma k politikai érdekei mik* hoaasabb idd óta kellő támogatást nem nyernek, á6t í aprói napra Ulbfa o»orbát axenveduek, mely Iwioljábba iir»u-US hiányának éa aaon kO alméeynek lUjaj-donitliaió, Hogy aa egy esaraj törekrő elemak a iáf»adaliai téren nem \'aultiak elv gyOlhe-lvei,| hol é réaabeni uéintaikei kioaerélre, hÜiOb mégiulapodáara juihümrtakl
A külügyek minden ágára; kiható eme Uaioknak jmeg^aotetéee Végett alakitiaiík téliitta kür a kOretkexfi alaiiőalíályokkal:
lA kUi;nek megaUkuI^ttliq^ 15 kéoeai. tétt tág hoÉaájáruláaa fcsUkjatgeij aa ekként történt iiiegMákttláa után á kür azonnal íkkte-gvdlMileg niegválaazljn imé^até válnaaiijiá* nvát éa pattig aa elnUkOt lliitlánoa. — a.jrá-lliaatmauyi tagoltai aaoobaq Tiaaaoylagoaaaó-tabbaéggél. I
\' 1
ÍA kör! czéijá:
a) líiiidaion k/rrdiaolje|l meryek a rá-t kaigaxdáaági, népne?«m U táraadklmi íntMMii érdeklik, ewmíqw\'wc éa litttjl* irol tAtelé folytán mogtitaiiii a ároknak ároé jól jfejfogott érdelélen Ijeohdö eh Izóhi t jóléjiioni, ugv kOaiMBliu reformok érf intéamiayék életbwfptetéftéi lajBiáoidiUni: lij a Taréll, megyei jéaj oraiággyttléti klpvisM^ flMaiáaokeál bsmyjii éa al* Uáíonrmal a kük- által képria>lj Mtoj érvéityre
tÍJ! i í
A kKr | oviiue éa\'peeaétlei A kör caime:
„Nagv-k a n isaai \'iijátoai ajsja-b * d e I V jtt] k ö -- lazékheJrojs Nagy Ka/ oisaa és i liaéenoevQ körirata pecaétet baasiaíh
[I
A kor hiráUloa ás ér» kékési nyeflve. A Itíp lijvktalos és énU|Íeáé|í nyelve kii érébkgjj a i magvar.
5.B.
A kör; lagjki t f
a||Í aÍ| l . 1 ! I
■ ím 4- !
1 \' I
. Alfpitó taglalt ai Ukmteiikl ki á í endes éri tagsági dnon fá t I a megalaku-láa alkalnáral egyaaerTs miodtokarra ÜÖ fo-HaM a Höapéoaíárba béfiaéki \'
rend aa tag. ki a 6 f aeakaaaban magbatáretoU éri díjnak a^l^Mre »a
A mult városi közgyűlés
1Í4 a köz8/j**n«n» ébredésének vdső joljéül tekíntliötjuk ^taon látoga-t\'iite*ig«i»t\' éa érdeklddéet, melynek a ni ült i\'kröai kö/gyüléa színtere volt, k^pcaoliatban\' a vjtroái knmek má<-uap végbeimMit in^galakuláaával ; alikor bixváet • líuom)hatjuk, bogy autoíntimieus 611*t egy szebb jövőjének Jiújnnia f<»g városunkra felde*
A ik0r tágjanak jogai éa köteieaaégei 5
A kör alapító rendéi jéa kültagjai )e| goiultak a kör iiiinden e^zmeeieréiben, i(i[ taÜieaáaaibaii, értekaalateibon, közgyQléaei| ben éa li*atrálaaatáaaiban réazt fonni a ez allcalommnl ónál ó íuditráiiyokat lenni; 4-t áltálán az egylet minden előnyét auláidon élvbzhetiic.
A jpirttagok cak azon értekaalatokéii jeldnbetijek meg, melyaki a megkiratttail ezeken- a többi tagokkal agy tonna jogéi gyákörpUiatnak, kOfelaank továbbá a köf taglal a kör eaéljait lehetőleg elűmozditami ngr a tagaági dijat é« ,p«dig aa alapité Ú renpés tágok erenként legfíilebb 20 Irtot -H a ItOltagok leglölobb 10 ínbt — a negyedí éri réez etokbaii előre a köl* pénztárába bei fiiotm, jmely fizetéto elmttaartáaa után a Nagy-Kaiiizaán azékolű illetéke* bíróság ut-j jáfipág a Üátratékoiaág Ubajtatní; — pártH tagpk tagsági dijat nem ftáetnak. — A fizetni kptoleielleég a felvétel negyedében kerjdÖdik! arra, ki a negyed, e\'aő f»iébau vei teleit felj ellenben — aki n"gyed máaodik (elnbén lepett b», az eaak a következő ne-gyedtől iogTa tizet.
Az alapszabályok teljesen rocg|l állapi itittván, meg^rtüeítéaQk végettj leaniló ífel ter jészt^sUÍc eljliatátioztato ti a a ia^eft^i dijak 12 fotifitban állapitjj láttak tneg » kimondatott, liogyazokJ a kik két hét alutt a kOrbn beiraU koztmkj a beirási díj alól felmenteti nelc.! Az eIÓ7.tit< a intézkedések hatás|j . kOrq1 minők : a kOltaég vetés megálla| pitaia, lielyiaég szerzése stb. azon héU taifu bizottságra ruliár.tatbt^ mely a llór •ropgalftkitésa végett az érte-: kezlftet Összehívta. Az ügyrend, bán és KÖityivlárij azabalyok:\' aa alapsza-] bályok i)itdyb#nliagyása uláh nyom] ban (ssiejiivandó kiijígy hléBre bagya] tvti fenti, mely nlkalomttial fog ha igazgatóvjiInszfmányj ie megválasa-j
laT\' 1 i . . f . 1
A j-iryzi íkönyv hitebaitéeéra Gutmanln Henrik és Varga . Lajos! kiküldetvén, a gyűlés bezáratott.
1 j i ;
„]*Ot<wipla traibunt* -— a példa bizonyara hatni f«»g nemcsak a me-írvéheo,, de a>t hiszszdk országszerte U; ^zükségduk it van erre a ú^os-, tani iipáthicna világban, mikor min* •ieniltt arról psaaii/.kodnak s ajpfól írnak ax újságok, hjogy a küzasellem hanyatlóban ^an Magyarortzá^ban é* hogy al küzdolgok iránti érdeklő* déa kivész aa euibtrekbjSIi
A ruult városi közgyhléseo\\ tapasztalt nagyobb érdeklodés é^nt/eeit-pán a tárgvalaís a)átt volt Qgyek nagyobb fontossága [és érdekességének roU tulajdonilliuló, hanem a már ekkor készülőben levtj azon tu«>zgálofunak, mely a lapunk más Ihelyén rAcolt városi kör megalaku-llására vezetett;
A gvülés lefolyását röviden ko* | rrtkeztfVbett\' isin érte tjllk :
A közgyülévt Babocbny György polgármester megnyitván, mindenekelőtt Arany ^lánoa a nemzet nagy költőjének elhalálozása fiaüttelftl folr mifefolt a vároa közöluége jegyzőkönyvileg Ör(|kiti meg a fájdahnaa k. "•ateeAget, egyaseramind aa elbaujt öire kyének. réezr ét iratot intéeiii, Arany Jánoa miliráia p*díg 100 irtot azaras meg.
£*útán. napi rendre kar ölt a rendre táigy*ort>iat, u. ni :
<■ Ő iíHpsztrtik Hagy-Kaui/aa vároa 1881. f i zái>7^nadá»áiiak iodokláaa éa a aaáui* tisnráió láaotiaág |e|^itéí»e.
A kézgyilléa a] bizottaági jelentéé alap* -j|«i> a >z°>diadáairkat diely«Mmknek elfogadván, » p^natántoknak a folmantrényt megadta ; S;t-s«>r«niínd — miijtáe. a kimutatott hátra-íróknál dly öa zegejk ia lordalaak elő, ma-jek réaxben vágyoátalan>ég éa kT—etkép-\'SWuaég, réazben a liátralékoenak a vároa Ktlvtérul. lett távoaá«a folytan bevehetle-"réoek bifony ultak, elhatároatálott, hogy a t<t>áe« aa ply hátralékokimk nérazeiiuti ki-aa|a<á*át •mfg a jÖviS évi költségv-etéxi el3-irnjliyzat i>a*a«ailiiá«a ételt végblrálái végett a közgyöl^a elé lerjeema, hogy jgy alkalbm aywjlaMék ana, mirzarint az inint prték\'te-itu tétel náiuitán<*Q |urQJ hagyható legyen, tégiil a ozámadáa kp.eléaévei uiegbizott vá-ia«i tiaztvifelőkiiek (fey buzgalmukért á« lel-ki-auvra-\'ea ke«oié«nkért ;egyz-"kpuy vileg el-ap^ri* itiriiUtot\'.
MintMogy pedig lohó évbea azon ano suiia éa b/ily t«}«tjeig fordalti elő, hogy i-ieft zAmámndá»ok a (urvéiiyb*m elojrt ta-va«si k"-gysi és he:y«tt, mely kftrgyüléa nem a tariat^tti meg, ily kéa(iu kerölbek tárgyári alá. Varga Lajoe képviselő indítványára aUMttatatt. a po\'gárnteatrr, hogy! jövőben a
* <n adá\'oköf k»3|& időben riaegáitaMta meg a ixv.^ai k ygj.ilé* eté t«reat»s*.
Kiőr\'^j-wiet^i az i*kolaicsé okra meg* iiáy ^l M- kó féle káz megváaái láaára vo* a*ikn>\'á tiérc\'aéi févái>agy áaa.
M a magyar n e/ia lére pár
i^iofáaak ei^lyeréeéra aaolgáit ed • éyiekrt a» lakiáaeeék é« egé«aaégBgyi bi-*aM<4g áliap a ainkeéjfe eaélra meg nem fa
* Vk á« sgé«^g etiaeaaeek találtatott és ■ ■\' a Mtéiérok lalekkel kapcsolatban
á csáról a Kí«Í/m ntesára tarra-ti) *>«&*>wagny ítáaa ia ktb\'Oj I ttar-. • .*s-;<ué rá lik ; egén HfíOO forimoa vitelt
* MfiViAe lealytwakegyls.
K a m. kit. belögymíniai-
" esibak á ka»oaale*tailá«»lAai pétadó ki-^ k«Mt ttjvgálhvpjió r tid^M".
T<4»ná*al *étWati, n^r nwriul aa .. ik évi\' m»v amker U 24 áa tpitait köw
\'\'....... k a*\'»> kpiáioaaia, Itagy aa lUbi
•*> ké-m jUwiltiUeiáw jpétaáé kivatéeések í1* atéflya-ttAaa, aUinat a ká— d$r» I ad, I 1 ^ tysaaa állam adóra, ped g | ad vet-
ki, — afckép midefiuiiu, hogy a többi éüestadéra f JTvet
Politikai szemle
I Francaiaoreság,, viaeaauiaaitéaa riaea magét Augliánák az Bgyiptomi pfinz-Ugy i ellenői zéaré vonatkozó javnalayival eaam* bea. Bonok kiegé*aitéaeOl .jeleníti ma agy kairói távinál, bqgy Brédif fnmexia ellenőr tagnap | levéM in(éieit Senf patához, melyben tel- ] világofitáit kér arra nésre, hogy miért nem hivalik m«|g a ntiliixter tanács illéseire, mart I a pépiflgyl ollenőrzéi a kediré által még ran-1 de\'etillg brm sstlptettetett be. Diploniácaiai kOrOftnea b levélét bisonyságal tekintik aa-nakr hogy Francziaorazág a pénzügyi eUen-őrzéa kérdéaét halad ék talanul megakarja oldani j a rjélkOl, hogy beváruá aa ^gyptomi kérdéa általános mego\'dáaál, a mint aat Aa* golomég ioditvényosta. Londonban as ügy ilyen á láaj mellett teguap jreukivttli miniia-tertaeáes tartatott. A kabinet megmaradt aaon | |araa|aia mellalt, mely izermt aa egyp-tonvi pénzügyök ellonőraéara egy (bri>) hivatalnok! novqz telnék ki; de minden lehotöt meg akar tannii arra nézve hogy francziaorazág érsékfsoységét kímélje. A kérdée addigi lefo-lyáaAWl egv londoni magántávirat a köret-keafiltét jelenti: Lord Qraavilla, a párisi oagyktvet jáhal aat a iaveilátet tétette a franoiia kalinettook, adja bal nagy esését akbee hogy aa egjyptoiüi pénzttgyi eUaaöraéa eddigi dualiMikua íonnája megszilnjék a helyébe egy angol ellenőr naraztasaék ki. A franoiia kormány ellenvetéseket tett, mi által — minthogy a dualiazlikui forma már alraltetett a ujabb torr niég nem togadlaiott el f* érzékeny Ijésagj támadt. Hogy ea állapotnak vágat vmionek loij helyzetet teremtsenek, Loid DuflehntEgyutomba küldték Kim ujabban > Msserfllt aahéMég lahatetlsaaé teszi aa aagol osapajak lerábfy vis»zavoi|áaáti padig már el veit yaéroiva.
üjsbb dfiplomaéziai okhasdeat tett köeaé ksgasS aa ániytiai ttgynkről aa angol kor-mad eu aArgAayUa, «4y akt 5 éa
oly aagy a pótlók, haj g*
\\ ároa állal kádiaraíétt felebbez^S köve késiében iiirgváltoR^tiaiván, tlwzaiillittaU Lt sa as előbbi arányoaitárf kulcs; mely á áioa ^időkében annyira féntoa kérdés, beígy mjg a törvény katóagi hntároaal szerint a b axál-láaoláci pót Kilónak 9*/,, ed krajeká^a eaett rolna a háásdó utÁh; lii"t"lt minden < gyea forintra, addig a mini«teri rende\'el «érint csupán 4*jl?-ed krajoaár.
Elótarjaactatfit ia béo»i magyar Öi kép* tő aegélyegyléiaek eegélyezéa iránti kérvénye
MegeravnalalotJ: 80 Át. J
Előtérjaeatetett Inmgu kn. kir, belU( rmi-niatariumnak a liagy Kauiaaáu létoiifen Ifi uj építmények ideiglenes közaégt adó toentMé-g« tárgyában kelt rendelete.
Tudomásul rétetatt, me\'y aaorint is uj épitményeV nok ideiglenaa pótadó ineetei aége tárgyában hoaott ráioai közgytIUsi éi as ezt iit*garftsil6jU)rvéQybató«ági hatán>a*t ellőni Ivlobbaaéa viaarauttaaiiatott és igj ai nf építmények esea haiároaat hoaali Iától saámitott nÁgy évig pótadó mentesek ia estnek.
Követkeaett a lemondáa lolyián 0 eae-désbe jött vároai fÜjegykői ék könsve tetői áJ\'áaoknak válaniáa nt*n való betöltés .
A válsaztáet megelőzőleg Győrifi J knos vároii képria«*l8 interpellatiótinlézett apo gár* maiterhea, hagy miért nem teijeeztettd a volt főjegysőnfk louiondáaát a lemondás elfog adá-aára cempHens vároai közgyölés elé, éa miért m-m teasi folyóvá a Volt fSjeg^a uek megnavázott 200 fr». fizetési tőbbleAet 1 — Ezután inditványozzs, hogy W lamonilol (5-jegyzőnek lémondW aajnÚatlal vételét: tu-domáaul. éa hogy neki hat évi Ügyblizg5 és le|aii«m*reiee mttködéaéért jegysőköoy ilag kötaönet azavaztaasék
A polgármoater aa interpellatióra idott feleletében kijelenti, hogy a löjegyzö |ei ion-dáaátaz alispánhoz rerjaaatetta elfogadás végett a aa aliapán nyilatkozott aa elfogkdé I ée inlázkedett na ál\'omáa be\'Oltéa iránt; a 200 iorint fiaetéai többlet folyóvá tételét pedig aa Ügynek még az aüapáni intézkedés hiánya kéaleltntí, mely késedelemnek tátabeli oka aa, hogy az ttgy hiány pót láa végeit ögypzer mér viBwnkü\'detetr, de újból felterjeSzteictt. Aa indítványokra vonatkozólag pedig a polgármester maga ia hozikíáruláaát f»-jeái ki és azokat a köagyttlés ia wfogadta; ezen inter mozaó fkkép íaefeje/tetvén, mintán mind a főjegyzői, mind a könyvezótSi álláara d«ak egy • ny egyén njánltatott, közfelljiál-táa*al éa oeatatlan leíkosedéaol f\'"jegyzőn|.»k \' Lengyel Lajos Ügyvéd, — könyvvezetőink prdig LHik Agoilon vároki adótiaat válása-latotI íjjj\'t s az ujonuau mrgválaaziott fő-jegyaő aniratati eskUt lyoiuban lete\'te ás lielyét elfoglalia.
ElfiierienKtetik a közmunka és kOde-kedési m. kir. miiiiateriumnnk leirata a lő* és király u\'caai útszakasznak átadása in nt.
Miután a polgármester a tárgyi láa aUtt levő kérdésnek történeti olőzményc vei a képviselő teatUlatet megismoi Ibtte, daly szerint a közmunka és közlekedési min\'s\'i m* uu a piárísiák*ól egésa a piacaíg a véjoa* b ut kerentttl ronuló fiíutiiak műutiá lee| dő átálakilását és a váies keselése slá leei dő átadá»át elfogadta é* az épitéai költsége cet aa mx\'dnti előirányzat aaeriuti 291 &9. irt. 27 .kíjról, 19484 frt. 78 krrs redncáltaaz uti fé-leeeégéuek arányában s az épitéai költs ig-nek \'jj-ad részét a munka eljShaladásál oz képost engedélyezni fogja a 2évig 1000—1(00 frtot, azon\'al pedig évenként 2662 fartőt og Vizelni fentartásl költségül — a ministori leirat tudoiuá ul Vétetett és a kormány aján a-U elfogadtatott J egyszer«mind azonban je-ki|i teli el arra, hogy a király utezai utr az nagy mérvű holreállitást igényei, a miuii íe-r iimhos leiirat inléetatni határozhatott, he \\J azon lOi O Irtot, melyei az e^ész útnak I i-épltése utáuj kél évia éránként engedély1 a ni kiiáiá-ba hely eseti, már ezeu évre folj ó-rá| tenni mé tónaesók.
Előtei jesztelett a taoáca érte«ité«e ia orvon kerületek felo»aiása, ugy a m«g r\'e tÖrvéuyliatéáágl bizot\'iAgnak rendelnie, a i á-loai orvdai fizetés megállapítása iránt.
Tudvalevő do\'og, hogy a váioei orváé állás abból aa indokból, hogy eddig eaél tefáidSkot a vároai kórházi orroa látta 1918 ik évben nem leit betOltre ; miothoi j azonban a tötrényhatóaág a tOrrénybeö el 54 irt orvosi állásnak a maghatározott javadi 1-maaáa melletti betöltését sUrgette, aj tané» most szon javaslatot terjesztette elő, ho( y niiatán Hagy Kaniasa város lakásainak szá a aránya legalább ia t Vérosi-orvoe alkálin i-sá«át igénvll, hsgyja jóvá a törrénjrbaióii g a ráreetiaa o y inteákédését, mely sseriut a réra*t két oivoai kerlls re ontja ás ujsni a( y orvost alkalmas 3M Irt fiaeiéaael, hase s mindegyik ko« Alben egyet 160 írttal, után a városi JlSeekaak agyáb javadalra •« sása .»* bistoeltm raa. Kaee javaslatul a kö -gy illés ftifegarffl
CMurjaieaetí fstAss PéUr sáae l
téglsgyár Itermjéuek kérvénye a wrleméaiy megasdüté éae —• illetőleg egyezségi ájáuláta elfogadáia támjábaá.
A p olg^rmsster kn«Ölvlln aa okokat\', melyek fo yamodéaak a bérlet alóli falaién* télét indol öljék, többek felsj.ólalás|i után a közgyűlés eUm\'ároat", hogy folyamodú? a [szerződés dói felold je ; egyszersmind utstoi-tolta a lanácMii, hogy a eáneai téglaszinnnk a jövőbet) vnlÓ haaauoaitésa éa jövedélmoző-aége tárgybban a legközelebbi küzgjyülésnpk javaalatot ;erjésaaaen elő. j
Kötelkoztek s i i n t e r p e 11 s-tiók éa indítványok.
Hotici Antal interpellatiója: igazié, hogy a kö ikótház tervei közgyUléaj határozat uélkll a niiniaztSriuiolios felkű|dettek: s ha igssi m jogon és mi eaélból ? í
A ] nlgárioeaior rálaasáben előadja, hogy iges ugyan, miiseriot ■ a tervek a mi-niaateriumllos l^Mei jeszteltek, a régleges el-fogadé* él az épilés logánstoaitáas elfitt asonben ujliól • a közgyűlés elé kertnek éa Így »l kai nja }eaa a kép viselőt esi öletnek e tárgyban dyilsikoiuis.
Tudoiiáanl rétitett.
Kíöfejk esett Qrőiffy Jánoi és társai ip-ditvánva. I
lleadjlk ( Oyőiny Jáooi, Babon László Szálat Károly, Fisclfir Józael, Sebeatéuy Lajos, Lskr Józi\' f, Dirid János, Toésies József és Albanicb József városi képriselfik.
IntUtwny: takmistlel arrs, hogy Nsgy• Kan inén al Ciengeril utczával szemközt ter* vi\'zptu uj ulczá megnyitása a kaazáruya építés tlgyérel is\'kaposóliitban van, igy a rá-ros aayagi léidekét közelről érinti^ — tekintve, hogjr a tervezett ujjuteza mludeddig nouicsnk vj%leg inogliyilvu,! de még: teljeaen kereéatűltÖrFe sinos a a megkezdett rez iránti munkalatok] már hosszabb |idő óta kzQnetel-nék, ijú iniátt a kaszárnya,ppitéa is ja város világos anyagi kárárá és veszteségére folyton tovább hazódikt — jjjkintvoj liogy aa álkotdiáiiyo kjonáánv állal helybenhagyott igy a jvárot minden egyes lakosára [törvény erejű Kötélé téeéel Ibire építkezési szabályrendelet [7. § naik VUl-ik pontja szerint: „a tervezétt uj u\'csák bármelyikében Jaa építkezés ;c-ak nz leseiben kezdhető meg, ba az \'illett uteaa tolfoscn Uinyittalott."
A Ceengeri uteááral símben k annak I mn.t gy foljjtatásaként tervezett uj utoza s j Oaengéri utésáiiak megtelelő egyenek vonalban és szélfWkgbeu kinyujísljk, azon épiti | \'kéréseiért seoiiban. melyek jas uicza kereszt tü lőrékének Imrgkezdllae u\'áu eddig eazkö\' aöltottek vaay le jes inegnyitáa előtt I ezután eszközöltetni [foguak, lia aajutcsa ter (Hetébe bele cinek, rniot jogpiulat\'in és törvényes alappal neiji Ibaó vaj youért káipótlást adniI a vírus magátTjogosi va vajíy kötelezve nem Unja** azok:eliávoli ását a városi arabály-rendelet alapjatl a U i vény ; rendes ^tján is \' eszközölteti. .
l(intbogy e kén ésben maga a {polgár* mester volt émekelvs as ellöki széket Vág* nor Károly tapjUssosn >k engedte át wyőrlty János indít vámját kii jti ás jindokolju.
| ueután Varga L jos \'emel skót éa el^- j adja, hj)gy<halMr az. inditványbau emsoroH i kőztekiiitetfk api kité \'ui nem akar éa azok aa 2~hé!ye*lé«öjel U lalálkoanak, tbvábbá az e kérdés iis lt háborgó közvélemény megny ugtatásájlis kiv .nja, mindasonllta1 asT indítvány nyal- ojentéls i állást kell foglalnia, mert az épíikealai ataiutum áthágáaának jogszerű követknaméiiyeál aa építmények nok kárpótlás nélktil; való Lltávol\'ása, a mi képtelenség lenne, hanem | a szabályok áthágására előirt bűnt tő határosatok alkalmksáaa; ha teliát a pólg irútestór engedély nélaül épített, tartozik vi< l\'ni a bün ető határozatok bau meghatároa 4t következményeket) s ha aa uteza nincs 1 iljosenj kinyitva s aa lépitéai epgedély mégis úadatétt: vissgálat alá kell kerlluie as ougt uélyi kiadó hatéságnák, in-ditvány t i mrjeal elő fóliát Szóló, mÍMerint e|ósaDr ís ooNaMállaapék ason körülmény, hogy sa ujj ulczá teljéjén valóban kim Utalóit e, és ka nenfc iudiltasaéji viáigálat mily alapou adatott ki ennek dao^ára aa épilke-. zéai engedély? II| f
Most Plihál Feijeucz kövei kezet t éa előadjs, hogy miután a kaszárnya bizottság as uteaa eyitáaán4a teljes jog és határőrrel nlliéztatóU jíel, al mint aat jhyombau aaon közgyűlési wgyzőHünyv|b51 oénsutálltfja is, nésete szepnt aalaj utpáuak sem iranyro* nála, sem iizélesWtte nem képesheti rita tárgyát, ItaesaJk a kj£gyűfta ujoól el nem ha tározza, hogy uejú eléassik meg ezen ut* czával, liabpm illéseimre sksrja. j&ajazon-ban netui ailsgy dgy, inlnt Qyőrffy és társainak indiWjtoya -c jélnzikj moijt ea a uJstáu-tulajdonjM^aeeotki gél sé-nm^ hanem] bele kellene tffirit a vérojniak ssebébo as\' kidobnia ÖO-p W00 forintot, liolyltai nlt om igy á fcosnal; egr. krlábá sem tyerdlt, a eaélnak pedig íjiégis tökéletesen megfelel. Kéidi taliái, hogy akkár, mkifia a várteea oly asgy a leker i * ol| aagy • pétlék, hsj
- i W Ml I ! I I
1 • 1 iíiollH Mii \':•\'I m .M
Nagykanizsa 1882. szerdán, november 8-án, (
M
MEGYEI HELYI ERDEKm.í PQL,iTIKAl.f* IK.UZ.UAZiU^öA.UI L,Air. lauiojry^i (wa/dasági R^ycsüleí ts k Zalamr^yei l|)gy véilo^y|eí liíjvaíálos kft/lői
i | • r\' i \' I y I |j; [■»., arra y 1 n -f j
ME8JELCNIK HETEHKIHT KÉTSZER 3ZER0AH (FÉL IVÉN) É8 SZOMBATON (EBESZ IVEH.) ! \' - ■_ttf___U_I____1 \' I \' ■ - ..........................I 1 1 I
hxhiiis
övft.^vitk\' i konstantinápolyi nagy-köretek Www * (i*in «semé«vefcet **pak t»ia*my ikaéi a, «laaígf>t»lt aseeié,
A<Mtb« bcuiani-rAll, egyáltalában uem V#tl MAtitUkibvtt.hu , Anglia Ulliu* i*Ulét«lt kijahMdásrtt tnaU.-k m "iit|i, )m Ktfypioipbau • **«>«) Mvraállil öióbtttaloúi atflkséges ft bstaltuat a ssuliáiHiak, mint iwiMriM\' n«k Wfell tl«UUii»uií(. l)„ m jhm (a mindig k*»\'.*W*tt Mvg aticuaaiua l?*ái» in, Iliikor I .•> -.1 pitíiriu M volt l*HtiiluiH7.v» i konvan-.tfííé kUir«*iii>, u H.\'-ultAn IVig halogatta »»«» n»u« aalán K7. Anglia állal elfogadhat-lauu^k nyilváui\'ott n.úijoM\'áeok isméi javas-la\'ba bosattak. Qraurille fölemlíti esután a •atillán ereduiényteloii IVUxiUlitáaokat, melyo-k«t (Fraacxiaoruáglioz éa Olassofsságltos in-t é*eu a kösroműküdéa végeit, ■ viégül Anglia csélját igy bálái oua meg: a kédiva tok in-tálja erÖ» a\'apon állíttassák helyre • gondolkodjanak Egyptom Osssee népéaslálysinsk löfálíoli lóil^tArfll. - A k Usaétet t máaik 2 BÜi-giiny Arabi uuMft kisdatáaára 6a porára vouhtktíxik. JE»\'«neli|ng Wnlaeley aat javasolta . -liogy axolgá\'taNoák ki Arabit a kodivének/n tűit korfnány bolyáéit ín, tn<*g púdig a kii-vetkeafl feliéinlJU uiollctl: A lásadó badae ratf telosslsttassók, as Oasaea fegyverek áa ötödük .átadassanak.
Bijy kairói távirat jelenti, jiogy Alison tábornok ni hatóságok aiiKedélyével elhatározta, hogy Studúnba báróm apgol Uaatat fug küldeni, kik a katonai helysbtrfil jelentést fognak tenni. K linzU\'k aaunkiiül adatokat m fognak gyűjteni a Sr.uak {inból fchar-tumba Vfíoto lilákról áa Khartiiin védelmi állapotba helyoaésének lah«trtségéről, *
As uj tuniszi bej miatt viasály készül kittirni Franesisorsság éa a pofii küat. A portán ugjania aat küretelik, jiogy aa aj bej a atullániól, mint nouveritiiietSl rr/Mttes-aék uu\'g a hely lur lói trónon, Ellpnhen Fran-eiiaora/ág határosoltan tiltakoaík aa ellen, ho^y Ali biij a szultántól kérje éa kapja meg aa iuvessti|urát. Ennek kOtíretkestében aa bitlik, hogy a saullán tiltakoani fog Afi tiónralépéaw ellen.
Az értéktőzsde.
(Folytaiáe.)
A bt;o*it értéktftssde „Schrankenja * Öa*z*vév» igen nagy pénserflt képvisel áa minden nsgyitás nélkül 2—3000 millió frtról tondtflk^ik. A korlátoki belül a leiesketett alknatok süiilgnek forogunk saáuisaeriot 42 eu kik a tíebrankeufirmák éa egyéb tfiaadeláto-gaiók réasére értékpapírokat veesnek áa eladnak.
As e?A\'.l< által esxküilütt mfrelelek teljes bilolUttk éa a l«le«ketett elkuaxnak min-I ib\'ti íígíSoB tárlat papir vétele vitgy eladásáéit 2 frft 60 kr jutalük, — as úgynevezett kÜ\'«*diji(Coiilra|!e) jár. Eeen al|uasok igen tekintrlyea juvtjdelammel rondalkesnek, a tuely állag vév» mondbatui, egy- egy uii-uiésitH* Üiet^aéTcÜ f«lér.
Tis óra kübifledvén, a terem egysserrs ii/peattdni kérd, — éa a hat hejjáráson 10-|i»ogea^u jiinu"k b« a t^s«>delátogatók. Caak-katpar el vanoak foglalva a korlát űlftkéi, komoly t^kinietQ íértiuk nagy portefeuilleok* (>al 11. kjnk t>-le ia pultokat, mely tárcsákat jtvreéa awl^ák boalák utánnuk
A korláton levő iénében á teremnek , , fel éa alá hullámzik a nép élénken beaséi* gotv* éa guotikilláivá. Ezek képezik a Caa-ülte ot. j, ■
Az óra (izijl Qt hosesan tartó bara^g c,f)iig«» jelzi hogy kezdetét vette as ] Ü m I e f.
t" \\ A Coulixaa-ban e«oportpk képsÓdnlk, linkek mind kUlöufé\'.e értékmc felett Qzér> ködnek. A leguMyobb oaoport a .Oradii* ciopuri, — tCsanei nyelven „Credit Krfttsal" Itt vagy 100 -200 ember áH egymáa Dellolt kfizlliük isüntelrn kiválnak egyesek hogy újonnan érkexetaekoek helyet adjanak. As i\'í\'jbbi majd tómba moraj — ujajU erőa zu» gif«, majd Ííliíá lármának ad helye\', A ki U a fülaziig^totó itiósaios lánuát el&sxfir hallja H>;iüt|> elkábittatix éa alig bírja olképzelni, miként johef e pokoli znj kösOtt llzlet létre líogy ludnak emborok ily éklelau neaxnek -xUzopotto higgadt uiegfontoiáaaalr tissta gon-~ dnlkoy-áaaal vétel vagy eladáa felstt határosni. A rendes jSzadelátogató Iliiének e saj mpgar.t>ko\'t valsuii, — éa nem caakliogy egy o*tí]>pet aeiuj savarja, — de a lárma mi-uő«égél>ól Hsonnál kiismeri sa uralkodó han* gnlaiot
• Így a IIkumo — ha a pnpirok árfo* lyam\'a eiuilkedihj, — éle* lármát a „Uaisse* — ha cwlkkeniU — er5a sugáat, as Űaletel-leua>g tompa mfrsjt idés elo. — A Credit ki&tsel mellett ja Oouliaaabau még vau á Staatabalui (oaat| állsmvaaut r^sv.) Oslioiier (Rároly Lajoa vaauti rész vények) Angolbank Unionbauk, Banikvorein, Tramway és iánk dál^ iosoportja. Á csoportok a lel alá hullámzó tömegből mindig nyernek kiegészítést ások helyett, kik belőlük kiváltak. Nem épen kellemes a vevó vagy óladénak élénkebb úb-letí napon például • Credit krfttselbe hatolni öj\'M\'t a to »»gáa, loködés, geaiikulálás, kia-bálás retinntft és as illetó Örülhet ha Üzlete tttt\'gkftlé** után aikorQl neki esen említett kibontakosnis.
KUlöntélék.
Adssiilajek s A l^gnsgyobb tfiöiftMtrtf r^atráljnk ft ItOvo koM". itagyMkfl •dMnáayeka*. - Clelsei Uttlmann Henrik nr frtirf adomán) oiott a ftíwgjar errl > i»s pk éa erdé«sali alti-ít^k fgély^gj |«.
tiijflíc ala^dk^jékes. (Íe|f«Í OütaiaBa Vi1mh># kiv. taftác>o* ur I0U Irtot ado«náiyo« titi Araoj Jáaeouak en«iendé szoborra, tttéf HkaMgH asip sorok ki-érwében így Up ívtlK^rtlWjt^ln küMfliffi A tiraH \'M|iAÍiH«a«tikli *i*mífii p»<% 190 frtot
d«MiáMyeM*l. ifr nífrbM Uaa<«^fiti ali*mán ur Mm fcflMvéft. mm a dományokl rs-
giitráljuk, a (Uoséretre nán sssmló hyíUs adományokért a legmelsg bb elismerés} vaaauk a minden népért és nemedért lelke-eOlá adakoaáknak
Bslnhásl JAt^kremd; Sssrdáo november 8 ián itt elfiszOr: yek, vagy milyeook vc itak a adk 2000 kvel ea elölt éi milyeue t I felv. Írták: Barriere áa Csepreghy. Csütörtökön nojyember 9 én I „B o c a c i o" Regényes vig na ff operette 3 fair. írták: Zell éa Qeneé, fo "
joe. Zenéjét sseraá Suppé Ion November <1 én -Fi vígjáték 3 feiv. Irta Bsif^thy Jósaef
ZArJ«lenléa. ^slamegye tortlletéa uralgott lerméazetes hím évi január ló tól oklober
kOsbon. Kanissai járás. köis^. Népesség 9127. Napja a betegaág január 16, megszűntének járvány agán tartama ala t magbetegüjt férfi 10, nS 12, gyermek 136, i aneaeii 168, meg gyógyult férli 9, níí II, lyermek 112, öaz 132, meghalt (ét fi
kiütésének 1882. 1882. ssepL 99. A
ii5 I, gyermek
24, öeneson 26. 1) As Itlatbeléptetvo volt
most?* Skínmű
riboost, fordította:
ditotta Evva La Perencs. 8somba-I u s i a ka eredeti
^járványról 11883, 16-áig tartó idö)
yokuak tapáaztalt
. ssükaéges seb\'kö-•érültnek azonban kellett s e tóéiból másnap, e hó 2-án dr. Sz^ndcffy éa Wer
óvó és elfojtó rendasabá Itatása. Legtöbb ójtáa. Történtek visesaoséjiek a legenyhébb mérvben. 2) A forifiilenuésnek miként tör-, tént foganatoailása. A kibpoiátott megye tör yéuyhatósági körrendelet [ értelmében a legnagyobb nehézaéggél, inert a közönségnek legnagyobb réaae ismeretlen, hhetleo, elfogult, tehát a rendeleteknek kfonyen nem ongedelmeaked^, mi a tartóz éa meggátlásá-ban kéeadelmes eredményt okozott minden kösségb^n. B) As alkalmaava volt gyógysae* mélysetnek • járvány tartama alatt tanoai-tott maga\'ariása reiideauek jnlezheiő. T«r-aáucz y Jógaef, járásoi voé.
— Berzssitá ez*rrnraétlrnaétf. A kaezihelyi vasuii állomáaiiál o hó l-én borzasztó azereuoaétlonaég történt. A mondott napon, délután 2 ómkor |t vaauti munkáaok a kocáik ösasetolásánál voltak elfoglalva. — Közlök volt Przibil Sándlr Bódog kalaus ia ki es év aieptember I -tói! van csak vasúti ssolgálatban s élóbb, piint dragonyos őrmester hesassbb ideig városulkbau tartózkodott A nerenosétlen kalaus caumájának sarka a vaauti ainek kOsé szorult k lábát onnét uem tudta kihusui. Egy kóeaitlép arra toltak; a aaereooaétlen ember meneUttlui aksui, de nem tudott. A kocsi kereesiül inent rajta aimind-két lábát öassesusla. A (vaauti igasgStóaág azonnal Tutézkedett s a lulyoaan sérült ka* lauat a legelaó vonattal Néhárvárru küldték. El&zóieg távirati uton értLitették dr. Szen-dfffy József urat, ki azonnal as indóljáalioz aieteit s mire a sserenoalllcn ide érkezett, azt dr. Neumann . sióioki I vasuii orvon úrtól átvette és kit ülőpadon fekve, 6 munkás által vállon vitetve a városi kórházba kjsArte, hol ruháit levsgdoata s léseket alkalmazta. — A mindkét lábát amputálni
\'" Weruor
János váróai főorvos tObbl kartársaik, jneve seteeen : dr. Szeuigyörgyi,! dr. Leiehtner hon véd törzsorvos, dr. Lázárt honvéd fSói vos, dr. Rávy és dr. Rieder oijros urak !;isiérelében megjelentek a kórliá/.pun. A jobb lábat • az alsó lábszár felsó hsriijadában, a bal lár bat a\'térd fölött osombbJn kellett levágni A heroikus műtétet 8sei|deffy és Werner orvos u/ak egy id&ben hajiották végre, egyik a jobb, másik a ballábon i s es kitüu<(eu!BÍi> került ia. A szerencsétlen ember, daczára aá óriási iájdalomoak, k\'tállotia a mfitéletj életé veszélyen kivttl van, láza ninoa.
[ — KnatalUrlonulla ebédet > adott mu(t vasárnap, oktober 29 én nagoa éa fóti Ambrus Mihály kenlhelyi japát-plébánoé ur. melyre hivataloeak voltak k kenlhelyi preml láraház összes tagjai, a városi tkuáos, í |biróf ság, asbiróság, adóhivatal, ftir. közjogysöség, takarékpénztár, as ursd. lints^g, a gasu, taninUuo\', a polgári* éa elkmi iskolák veser tói, képviselni, fSnökei, iltátóleg igazgatói. A kitliió magyaros ebéd felnit a letkOszOolSk sorit a házigazda oyilá meg: éltetvén\'ela( sorban gróf Featetica Tasáilót ás osaládját, miiit kegyurat, azután éll^té ngos Caessnák Lássjó uro<L kormányzó urat, kit — sajnálatára — betegsége tart táVol as ebédtól, élteti a prém. tárahás tagjait, a város tauá-csát, aa urad. tintaéget és a jelenlevő | vendegeket egyonkiut és öaéseaeu. Dr. Lipp Vilmos, Soós Mihály, Bslás Árpád. Saanyi Józaet a házigazdát, Dr. Lipp Lénárd ina-
Ijtért, Saáry V., Stookerj Antal jbirá\'tJ Dr. pp Qaray Sándoit, miit leeodfi tűzolló-ffipuraíicsnokot stb. — Au ebéd vidám líari-gulktUl, kedélyea társalgié közt költötjlók el. A fáraaság egéaz estig egfflit maradt a |sz|-vee báaigaadánál, ki barájságával és ellsé-keoységávei mindenkit egvaránt lekötelezőit. Isten éltesse 8 nagyságát a Itass, az egySiáa ás városunk javáru 1
! . — Tördeuslezen elhalt Qerssó János végrendeletében következő tanintézetekről emlékezett meg: A sUmegi reáltanodának 200 irtot, a tapoleaui gazdasági Maó népiskolának 200 frtot, a galaai evang, elemi iskolának 200 frtot, a tMUmicki róm kkilu iskolának 100 irtot liagyomáuyosott, kiköt*, vén, hogy a sümegi reálhdtolának hagyott alaptőke a aümegi [lákarmpénztárbaj a- ta» polczai gazd. fetaŐ népiskála részére hagyott alap pedig a lapolcSat takarék pénztárba he-lyeaendŐ el és aa évi kuniatok yalamslyl jóravaló szegény rzorgalma4 >anulÓ daslíttiijar sáaára íordtttaasana^. A galsai és töideiuiczi iskoláknak hagyott alapok a asegéoyi tanúr lóknak köuyvekkal valóielláláitt v4ei(i -íj a« iakn\'ák gondnokiéi á|i« less gyüniD\'mös-totre. I
-Kennüi máaks. Nek^a ereklye vau a ftváree bktokábéu|Ko<eiilh Mjwtál* Egy igen fgywerfl, sÁrtflÉ méuolt álló fa-n^zjal m, fi melyet ea ISm ki vea^i h»»cyt»r Of«UggV<liáa a\'aU Kteakfti jliMunáítj Négy kaaáekliaUgyanis, ki twlvtubyMN| a Ih |«Ím.w. aalt volt áépvie«Wie, ^ egj iH^eatlmal
SÉiimisiuct
pec Líd

IU| begy ploce egy antai ruud^k^ séi 4ré,|ja melyen aa akkori vigadékan orézággyüléa Idaje slatt dolgasltatu |ráH«i gazdái ínléskedltse folytán étre a rosij lisraUlokbél ety asztalt vilitek át gadisbls azt liassuáltaiKosutli aa AUeek fatt Ea au untai raosi is nag vad ar a fővjkros Lábpáistár Uvitalábsk áll. mi Adj nrtaloní -4t jk- nalyen egy izóió •jnmáket irt! le fagy K\'ossut| aa omutg UMséifi, 4- mn tis éves tandthátraMknk Caéieá|i\'áaánN^ veszekedett munuáját udni a tajanldiiasj— e|y lorint éa SOfkrértJ^s éaajaí ftülöuUn teljesen ép és iianuáluíló Iqajpbtwan van.
11 A vetéeek Alláaa aaegyé ke|resaed gazdasági tu alapján: A
^ffi járásban a korsj vetések túlságos a i legkésőlibil veléáek ia kikelek ét i sKeraaegi ésjmmegi járások ki t őhzi vét éji mjig befejesellen;
fii vetéeek állAai bétt. A ibldmivens ÍMr- éa Ügyi mininteriumi állandó ga lójSóI keérkerett jjeleotéaek i megi jiráábdn a korai vetéoei
haladó Itaágánál flgVai aok raot; j léndvai éL letftnyei járásokban
bit-(só-
11
köjretU^alében s aá i^ő előre föld vetetlen Ihiik-
w
szjüret meuri*fgre jó közém, min^ispg< termést ndo\'tl; a perlaki, cet jlsó-lendvsi éei kanissai jlrásokl minden lekin atben ronjfaredn
KOZGlZIIASilil
A Foncziéic\\ patti bÍMtmitó íJiMjtd/j |{|asga|ó*ága, mint éirleaülüuk, legkö/elébb agy ülést hi vén eg^be, melynak \'iaiitVá-rozni lógja, miszerint az &.000,000 lU arijny ^tékblm belizeiftt részvénytőke napirértékre onvejtáltasaék oly io|rmán, • hogy az 50 (sázs\'ékkal beliaetett egy egy lénvényreeaő ió ps ásaió-lartalékalapnak mlirleg a serint ||ieffle|8 állományából minden réauvényesaek itísettMaék. Ezen intézkedés kélaégkivül lllaláDau igen kedtaaBleg fog.! fogadtaini, |meni|yibeu megszünteti aa aranyiftrtékü rnz énytöke kezelésével járó snia nehésaáge et, melyek árfolysro ingadotáaai folytán eletknnok; Ezen indítvány ellogadáaa wán igskgatóaág egy tfljvábbi indítványt szán lékozjk előler|enteni, mely abban:állna, hpgy frtuyi papi| értékű rénvény után frt kánpénzbeu viss sfizetietnék, ugy hogy észjvénylőke as imtsár csak ,30 frtról szóló leigl^ues rénvéuyjegkisk összefoglalása után drb, 100 írtról ssóló teljeseu befizetett iszvéllyből álló 3.000,000 o. é. frtUl, vdlna lakit T]». A Fonciére, Pesti biztósitó intézet átségkivQl még ezoii irsnsskcsló után ia >gnitgrobb tokével rendelkező biztosító tár-laaágok egyike maraj). minthogy a fennálló &raaaagok az elvállalt kötelezettségeik pontos I iljOaiUseért elsó sorbnn tudvajevőleg as pn isogyü tött megfelelő dijUrtalékaikkal iiyiijt-j ik a|megkiváutaló llesesaéget, i mely uij. I írlslfllok a neveseit tárnságnál készpénz->on meglevő mintegy; két millió forintra
Ugnai
A vasúti menetrend
raramj
Kanltsa
Érkezik Indul 8
1.1*114. is p.
t!\'10
(Sopronb.)
J «0 p
I S ón il k 1 p ss«s
végy. vodsl »sfjr. enoat
íj I j kinjrlf I
sj 4 4.111 p. 5 < 1& p r*Sfl i *a*(n
Wes-\'t
1.. II óra 11 ó 6 p. *JJfl ass m. eoost
kfl 5 4 17 p. fa 4. 16 p. rAsl .»sjy.éi«|
fis*, i SXj j
k káaybdl.) !
kll 1 4. 41 pJ Jl 6. M p. d. á. I va|
1.(11 4, 6 p. Fik. 45 p-i ló 10 A. 10 p IP f 50 p. »■ 4 ó. SÍ pí S 6, 47 pJ
lt á, I SStia. SBMt wit | lyfrs tollal Mi

6 6, H p. reggel j fj| 1 A. 8 it d. ó. | sssm. lt S5K I v.ifY. vnn»t
Felelős sserkeaatő: VAIUM LáJOk jTáraiaerkeniő: 1IOFFJIANN WÓK.
Ípt(bJ 82. szám.
|i vor$si liirdétiikén)
Xlulirt kiküldölt végrehajtja 881. tja.lÖ|. §-tt érljBlmébflin ezennel közhir é | Hogy az alsó*l4ndva} Jku*. járáshiiósA ; I
t82 j azámu I végiéae által iMjaacli utsskfar ipót llobiii lakói ellén. Vortirtann Hjeti6|Sl Peudjai lakós ré»séU 21J fn fi ki jielés vKgeU] elrendelt kielégítési! vég ilplytáa bíróilag |i| s 9fi0 fVtras.l nobabbli bátorok foO akó lt)8l-ik iji- koljoa Mordóki — néna, j klll ,ási éji gázda ági tárgyak, {alamír -Uflv»l^Aw.k|bhl álló iugóaágok jjlos ásreiét iii|áu eludandókj litiftek
Ís
r
er
ninéajl vagyis Másoliatísr.ker L>uót I)obrinan leendő eszközlésére Kaliirtdt évi uojrambar hó 14- k nspjánaU dél Órája IQaeiett ki. melyliez a j venni Rozókj ezejínel óíy megjegyzMBel nlégh^itj uak, Mgy as érdekléit ingóságok imea Ari
, kl ve.
ohájlás beeáült &vi iorj ömbflzőj t k éw-j nyiWáJ a bilW Inkánál ül p elCttj 1Q azátidéj
iverés azüki
fogná,
Hhik ián i|
a 881. 60. I. cs 107. «g a sséijiátL ebében beeMu-pn alul ieHeladajnt
Lelt I Al\'ólwdvAn 1882. óvj ólitóbü hl aapján. TRESjTB^ELB^
1 II | I kik. bir. TéÉrehí]
4 3 p. 18H2.
ArjvcrrsSi hirdetmény.
ilulwf Ur. bir.i Jégreíiajró áf ;1881 tfivt bX t| OL 101. 103. f-a értelméllun ez^Hi IWÖshltjU tksal, .Irogy hi ii.\'kaaiaMal ah " i44J)a aaáuw 8W| aUt i<«|

uluMÍornuaáí, H
fj. H/an-luu ésauS okl\'U ksf Inlmával
Hetven, ennei
lakáikii Gt>ri-
K82 ik! év oo> ii 3 óiéja Halár
láveca Qyflrgy [irégrekajtó javára gect György felien 18 frt 20 kr. U uek járulékai erejéig [elrendelt bír lyezM éa l|ie|^|téai {égmhajtA biróilng léibg|au és 3p0 frtra becittlf kan csalóból áljó IkÉáeágolKnak nyilvánd* érvérét •utján leendő madatásij elrendeltefvépj ennek a lielyniitéji, I Ivjhgyis leiperes I ciánban leftijjí íícazkökléaére 1H82 vember hóilu.jii|ipjáuák délután időül kiiOsátUBÓfa ahhoz a vonni szándékozók ezennel oly mmsfysépeel hivatnak még, hogy as érintett ingf#gok jesen árverései), az 1881 évi LX. t. ÍbsIu07 g a értelmében allsgtőbbet Ígérőnek bedmrou alul ia kéaapéna fizeléa mellett eladaui fognak.
Miudázókijkik elsőbbségi jogokat vélnek érvény esi jltéttti, kereseteiket vagy nó-beli jelentéesaujt aa ár.verés megLézdéseig alulirt bir. vimb^jlóhos adják beJ -
Az ^áivarezendő ingóságok] vételára az 1881 évi LX. t. cz. 108 § ábaji megállapított feltételek szerint len kifizeodő.
Kelt C|ák\'«ornyáu J882 évi Uvember hó 2, napjául
lUR&A DOMONKOS 1239 1—1 kiküldótt bir. vá^eliajió.
245. p. 82. stjjji.
Árverési ,hirdetni
énv
i a oolg. közhirré
Alulirt kiküldött kir. végreháji tk. rdit. 403. fj* értelmében ezenuel teszi, {liogy ul Csáktornyái kir. jáiftsbiróeág 2913. p. 82. kUmu végsén álul K a r l i k János Ügyvéd ellen, Neuwirth llórTés fia ré-nére 103 írt követelés végett elreMelt • kielégítési végij»|iajtás folytán biróilafTlefoglalt s 694 frt 6 Kira becsült uobahutirok, képek, ^ra, boitak és pálinkából áUÓ itigóaágok minekj a Mlkninén víagyis Csájktornyén lÍAeéro lialárídöül 1882 ik évi
leendő enkfij november hó| órája, d. aeteti^ mei
oly «i*gj®l.
deklett ingós
Kdik nanjának dálalőtti 10 Órakor pedig Mártonbao kitü-venni Szándékozóit; ezennol il meghivatUHk, hogy az ér-imk emez árverésen,[ a pólg. tk. rdlU 406J fa szerint, azükség esetében becsáron alul ta eladatni fognak.
)£elt Cdáklornyán, 1882. 4vi november bó 4. napján) I
MOLNÁRJ 1244 1—1 i . kik. bir. végi
IÓZSEP, gjébajió.
5l79jtkvi 1812. aug. 4.
lArveivsi hirdetmény.
A nagyi-kanizsai kir. trvasék lljcvi osztálya részéről {[közhírré lételik, hagy Nngy György gelsei[lskós végroluijtatóinik Horváth Péter jvégrelikiiáat neovedő gulsesafceti lakós elleni 20 M 20 kr. tőke, 7 fi s 22 kr. per, 10 irt ajkj. végrehajiási, 7 fit 10 kr. jelenlegi s mm felmerülendő költségek iránti végrehajtási pgyébeu a fentnevezettj i kir. ívnék területé ig tartozó gelsei 295. Lstikvben •f- 8981 brsz.[vfltságköteles 369;frtik becsült ingatlau 1882;! jévi n o v e m b é r Hé 23-dik napján délelőtt 10 órakor Oelséu 1 község-bíró bázánálj jmlpereei ügyvéd Fiaejil Pál v. helyettese közbejöttével megtartandó nyiltá-nos árverésén eladatni log.
kikiáltási ár a fennebb kitett! becaár.
Árvereiui kivánóU tartoznék a becs ár lfl| át kénpénsben vagy óvaoékképes papírban a kiküldött keséhea letenni. 9
Vevő Höiein a vételárt bárout egyenlő rénletben, még pedig aa elsőt aa i árverés jogerőre emelkadéaétól ssámitva 15 iiap alatt, a l ikat flgykaatiól I hónap alatt, a 8 ikat ugyanattól 40 nap alatt minden* egyea rénlet után Lrárvfliréa napjától suámitandó 6g kamatok kall együtt az árverési feltételekben megns|ározotl helyen éa niédosatok saerint lefisetni.
Ezen lli^detmény kibocsátásival egyidejűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos Órákláíatt a nagy-kanizsai |kir. (rv-
nék tlkvi oi jái óságénál Az el leijegy sendő.
Aaárvi nál kifüggesi
stályánál a a Oelse kükség elöl-ifjetekínthetők.
idlalt áryeréa a leniirt tjkvbeu
mí liiíjdetmény a Ijkvil hatóaág-ils ugy Qeln s a nomné-doa községekbmkürtkés éa as egyikj helybeli hírlapban egy lisbeii beiktatás áltál közzé-(étel ik.
Ár véréi tel jeailéaére Barts György kir. végreliájló klUMkki.
Nagy-N«niksátt kir.| trvsaék tScvi on-"■■I1 . ílhó Ö.én Urtott Ilié-1x47, l-l
tályának 18 séból.
evi ang. \'hó 9-án
0393. tkv. 8BD.
Arveiie$i
hirdet mén v
tlkvi o«a-y Zala-
A nagvl kniiani kir, trvssék tálja réatáiöl kAzhiiró iélellk, hol megyéi önasntetl árva tára képvise elében Or. Tuboljf Gyiilla ur. tb. t. ügyéén vltreliajta-tónak jSzHgleJeji Boldiaaár végrehejláat szenvedő dióakáli IftHÓs elleni 103 frt frfkr. tÓke
óskáii 215
| a járulékai {ráüli végrehajtási üg íjkfevkan áj I ti n líriz. a.
ügyében a di-, , aur 423 brst.
a, 46 frt. — 2 sor 517. bra*. a. iö6 frt -.g sor 776 hr-f ■ 22 írt - ft sor 954. hm ai 10 frt.—j 5 eor 1060 hita. a. 7 Irt g sor 1426 lirw. R. 37 frt, 7 eor Í622 krsz a 06 Irt t 81 sor 3»»2S. hrwl 1Ö9 fira b* cfülf ingalUpok |KH2 daoacraber Itó iOnn. délelőtti 9 éfakor Dióskálbán a község h^ó házánál meg tartandó nyilvános \'árverésen eladatni foglak helyrajzi számonként.
Arverauei kívánók tarjtóznak ez alkalommal a fenti becsárak j,*át kéeapétiz ben .vagy óvadék képes papiruan a kiküldött kezéhez bánatpénz lejében letenni.
Az árfjerésí hirdetm.a pkantsssí kir. |y. szék mint tljvi hatóságnál a fcivataloa órák alatt, s Dióukál község bájánál megtekint, hétők. 12431~j
BUDAPESTI BUfOH íiTiÁBI K VKTAk
BBl 1 m c; II
. utóda B. Ía. figj-gviizs&a a sianrat szálloda mellett.
Ajánlja duaJn felszerelt, a legjobb és ujabb ■lata nrrlnt kénltett baterall ebédlők és QIAszobák («eloa)ba való fa és aranykerelQ íÖkrökel (jCon^oloukai) a leg JiHAiiyoaabb gyári Arak aaellett, agyszintén ajánlja jól \\kénttttt is ízléssel
ötsztillitotí ülóbaíoratt (gorniiniákat) elfogad bárminemű kárpiitou és* aszta-lou munkák telj«*Mláa4t avult botorak, nemkülönben kárpitau aaankák kija-
vltáaál é< guriiltiirák.átlui/áaát Vidéki megrendeljek éírmAy lóvoOdyra \'elfogadtatnak ét pontosan ttljeiiittélnék.
Szilárd jklszülKÚIíiH.lés bútorok
I jÓUliUÖftégeiTt 1245 t- T jótállá« vállaltatik. -^g
NyujtKuhk/íi ezeta szirénednek!
4CMKOOO mariul
Knyeifiiifnri nyújt kédfezó (Wtbsa s hamburgi aSfy péázkisbrsorslis, aialj * kiapt* kormány ji-tál jótiksgjfs és bi\'.t isitva rin. >
Itn aj. termet ak\'ftys tbUi <111. Im|i néhány liAma Isfel/au aj <tt 7 tonKilMbiB 47.600 syéreaényaeK okveiiMi ü».«<,|l* ali kelu«rrftlaie. kSitflk taUlkotiL. 400.000 rrjfiji fS^jar«a>«iy. réwlsg : . .
I ajar. a V. ■ i ayer. a. ai. .ajer. a. ni. I u«rr s. iu 1 iljrer.ja. ái
1 nyer a. m.
3 nyer. a. w,
4 nyer. á. ai. - 2 nyer. :s. jn.
2 uy«r,;á. a, J nyer. a. m.
24 nyar. á hi.
3 nyer, ii iiu
230/rso I50.0o<» IIMMÜNt G»M*KÍ fjU.ÜÍHÍ\' •10,000 9000(1 25.0Ü0 20.11(10
3 a jer. a. m. \'iOOS f>» hysr. A., iíi. &OM
& ai*r. a. a 4000 100 nyar. a. ni. 3it(Í6 Kt ppr. a iu SKiO 10 jijer. il mm IM 3 Hyer. S. m. ItOtl (31) nyer. a. iu. 1000 1078 lijer. a. iii. MM) 16 0U027 009 lijrar. a. m. I li liJWOltW IMI4 avranSv/rt IOjU0Qacy«al|kt,\'80O. 200. 150. 8.000,114, lflji. Üi. 67. 50, 4«). 20 m. ,
Bien nyeremények köafj alsé aocbsa 4U0Ö jnt kisuraelám IHj.tHW m. Muártékben.
A myfereniény bauaot izerlnt kifatalassa alls|>itutit asy.
á if«^k6cel»1)bi «lal, ai | állani -altnl blíto aitott ojwraa^aybuua a kératf mí iassartt9>arsl: 1 íténand^iaorsi. éra taak 6a |r.3 ut fiöbr. *. iw „}■;•» J n, 71
laefysd |f„ »• . 1 U - 90 kr.
Vnlaiubniiji aSfUsaa jjx <^anaf alUsfas paktldka T-igy |»>«taaU(%iuiy jiipllett a.<eaaal raj IsanafyoUb il-uddhl esskéaNlatik^ inindvnU if^t ax állátti etiiaeiésel etlkUiU aradati sora-jegyat kapína titlnk kaaébes.
A wacrandstáaakbsii matálréiiUt\' hiTetelaaj tcrvaietab dll nélkül aa|Mkal>éta*t. ntiniini; hu» >aa uUa padv fala*<*iibu leHkil kthijak rásatrt* vélalaab a kavaUles liqaasi iacyiékat.
A ii]ei^iiienrek kiliateeJ miuéankor s^e-> ass á\'lifn |Atallé« walian tArtsnik s akarl kii/vetlru nmMeik fsgy kiaaaatra ériek*!t« jalaknek Aoaaitria minden iisgyabb piariwi Ims> lld iranakbUaUaaink aitsl t^aljseitlatbaUk.
Tállaletaekaak nla4cavér*lad<eMtt» ate-reeeaa. aOt juas teViatéljes jnjereniénr k Sí Ott KjikM «t m ligjoiraeiym btaeadféa ai.
mint t&nnoo inouoo sooeo
fiO ono |Ot«IOS akb. fjattattek ii. .
Ai Ili a\' la^siilardabb sl»|x>« ayeatA raj. lalataal. alóralath«télaf taindenltt bűluaaafrfal • leg\'laakabb réai»4tatre asamjUuttaa kttlUiu> a l&iali hnr-ás miatt a áilmléh ,»afbiaa»i alaéi elAbb, 4* mfadaaaeatra novómbtr tS-lks s^ött löivetipufll lüraiirutt bankkasijpi Hitesei.
Kauímann A Simon*
ksnk- éa válté-fitlat HamburQban, bfVásarUsa éa eladása niiaáskaéal? áll*iybétié» nyak, tiitnli röWTíjti^ék él l|é>ceftnior«)e^Teli»ek
0. i. küesOuetüukét fqeara ki esaenne) irániunk fddig tauuailolt biaalnmrrl, fölkérjük as u] ktsonioUsnllli résaTételre, — (QlÜreltTéaQnk esentul ia oda iiinyálsnd, mindenkor pontos és stilanl ssol|(ál*t állal tisalelt érdekeltjeink telje* meg<4*£^<l«»éi kiérdemelni. Fentvbbifk
\\m i-6

BROGLE JÓZSEF
tóp- rdstiilcmt\'fcgyira Bmlnpestd. G^Arj: jr&tt útu (j».tr.áÍlatHTa^pálya késeiében, linktár: t|cí Utót 68. u. ki niinden áaadasági kiállításon kitüntetett, javitott gyártmábyait mint:
\'riquröket váltósé roalával.
\'ÍSíititÓ-fr^pokrt Kfeíelövel ktllOal sgeaaégek aaalsaek siá. már | { 28468. saám alatt saaka-
aiajakoa bármas ekéket,
ijiAciisztott és hasított lemezeket
reket
M

KMUéi kéitat
- roaWjfat,
és horgán
mb
i laibinl mindennemű gi«d»aági gépeli éa we kWáaalrs iBfysn és Mraattva. t=Sr
i
szerit eaztöt iroda. Bora * lep pIMií-Uaét illsté köaleméoyek klUeedfk |tJ| Ivéroebáe-Btasa III. aa. HéretwUdee levelek caak íamect km*ktl legadtatnak eli
Kiíratok vhbaa mm klUséash
00* sxám*
Nagy-Kanizsa 1882a szombaton, november ll-éri.
ItiéöUvtlfei: Flsafcel klayvkaras
kedéea. IVáreskáa atssa. III. mám
ta«éat árak: éne I irt Fél
ém 4 H W egyed* re t H
r I hasábéi pétibmr egyszer 1 la takfcertri kisdaitsaél ft kr. Bé-fyeriN 10 fe
MEGYEI HELYI ÍRDEK#J PÖlj-ITII^AI ^ jKŐ^GAZjD^SAQI \\ Zalautcgyci Gazdasági Egyesület és á Zálamogyei Ügmjédo
ME6J ELEMIK HETENKINT KÉT82EH 8ZERQAN (FÉL IVÓI) Él 8Z0HBAT0I1
(CBÉIZ IVEI.)
A szabadelvű fcörröl.
Hogyha még egyszer asólitnk a v4r.>aii«kbatt megalakult %aabadelvQ páirtkttrrril, tesszük art két okból. Kfőazür aaét\'t, hogy saját nézetünket mondjuk el na iránt, bogy valóban »?jlksé£ volt-6 városunkban e körre éa hogy miért volt ssükaéges ? és rná-isntlezof : less-e ennek a körnek alapszabályai értelmében oly hatásköre, mély álul csak üdvöset lehet, várni tőle?
Korunknak sukan bókot vélnek ■ aióndani, mikor elnvvewik a társadalmi egyesülés korának. Igazság vsn Iwane, de bók nincs. Maholnap az erdőtől már nem lehotmajd látni[ \' a fát. &* a mélyebben ügyelőnek le-belet fríj hogy fel ne tűnjék áron j*-\' Iftta\'Y, hogy a busásan virágzdegye- \' ttt\'leti élet dacára éppen korunlsban I oli a7.umofU képét látjuk a társa- J dalini évet el/dl lésének, kuasálteágá-ón 11, h«*gy méltán lehet kérdezni,, hoiinan ven az, hogy a sok egye* sülét mellett miért nincsen egyesülés ia? Hia«en a tulaágig vitt jysüUti éMo«k még inkább kit keljene fejtenie az élénk társadalmi! éleset. S hogy ez éppen nincs s hogy\' UrsÉsdaltnunk talán aobna^m volfc*| elyan zilált mint éppen most, ezt I sokan észre nem veszik, sokan pedig. I megfejthetetlen talánynak tartják.
! Vao ennek Írét mélyen fekvő oka. Sokján iVmerik. Az első az, hogy né-meÚ egy Irt belső ■ szükségesség nél-fctkl a divatos»áramlatnak^ mely aa egyesületi életet irta zástlíójára, kö--s/öiiji létesülését A hol pedig nem • bdslT szükségesség hozta létre aa •Y}é*üléat, ott az egyletnek csak tmg«»!>-ie lelirt. Tagjait neiin aVelv
szentsége, mely alatt a közéri .küldeni akarnak, hoaza öaaze a igy gyakran megesik, bogy aa egylei ve-1 zér- és iiánjwlv nélkül lejtőre ia jut\' a \\nem hogy közelebb honná egymáshoz a tagokat, hanem azokat inkább egymástól elidegeníti; áldozatokat róván mindegyikre, anélkül, hpgy akármit nyújthatna ia ea áldoratok árán. Az ily egyeaületek ülései ürea aaalmacaépeléaek, minden gyakorlati eredmény éa haaron nélkül; bahassá vpeaaük még ast, hogy a hétköznapi munka egy pár ambitiosus emjber vállára neheaedik, akkor elefceadő-képpen jellemeztük aa ilyen mihaasna egyeaü letet, iu« ly sokszor aallangós oaifra cxim alá rejtezik, melyen több a látszat, mint a valóság.
A másik az, hogy némely\' egy* let létesítését és fennállását pusztán a hiúságnak köszöni: s a meddig a hiúság, melynek lételét köasöni, kielégi tést talál,* kisebb-nagyobb mértékben virágzik ii és indirekte égy kis jót is tehet; az érdekeltség jitt sem tartós s a hiúság szülte öaspe-koczczanások, nem ritkán magasabb érdekeket ia sértenek.
Pedig, aki caak némiképpen ia-meri a közélet kívánalmait, aa tudni fogja, hogy a közéletért müködiai, benne szerepelni, nem kis önmegtagéfr dáat igénye). A nyilvános szereplpa, különösen korunkban, a hol ,oly sokán próbálkoznak vele, sok keaenü-léget okoz a ritkán hozza meg las elismerésnek azon mértékét, ihelvet a lelkiismeretes szereplés valóban megérdemel. Az embert gyarlóság pedig természetszerűleg magával hoéza a feltűnési vágyat oly korban, mfkor éppen az egyesülési élet oly buja tenyészete erre nézve annyi al-
kalmat nyújt, A sajtó ritkán Ítéli meg az Ily asemélyeket elfogulatlanul a a tárgyilagos bírálat még mindig a ritkaságok közá tartofeik. Innen itélhmjiik Iileg társadalmunk bau eal a nagymérvű bercse-hurczát, aat a mélyre menő elkeseredést a társadalom egyea osztályai között, Mindegyik ast blatt, hogy egylet léteai-téaével aegit a pajob, de tfjbbnyire nem hogy segítene rajta, aŐt táton-góbbá teszi aa Irt.
Mikor a szabadéi»ü kör megalakításáról volt) azé, aokan aat vél-ték, hogy az cxeluiivitáa helyett, jobb volna a \\ ártókat egy kalap alá égyeiiteni. Van ebben meggondolni vaió! De vájjon a tapasztalás nem bisoniyitja-e, hogy még aaokat is,
akik mflr egy azétugraekjtotta a
(alap alatt voltak, pártkérdés ?!
Perste, mikor azt mondjuk, iza* badel vü (párt, aaélaőba^ az első pillanatban; politika pártot értünk
alatty, látunk hinni, hogy várt 1 y ek m i ndn y áj un k köze a oolitikai p zeleljbiől tekintv
>enne a szeretnők ai doIgoknakt me-édea érdeke, semmi ártálláshoa; de kö-> a dolgot azt lát-
juk, Ihogy a pántállás mai napság
ilpnánuB mozgalum atplgálatába állott, mely még j )btian megkavarja a Uraalalpmban a nékét jéa egyet* értést, melyre kQBügya|nk érdekében Oly nagy azükaéj [üok Volna
Hiszik o téh it azcjkj hogy városunkban as ogyesUlt atitok képesek lettek volna oly kört alakítani, mely i város dolgaibi n csajt Üdvpiet hozhatott Ivóba létie? Ék nem hiszem. A compromiaaio mindkét féltől mindig ázt kívánja meg, liogy Lm egyik
fól a köz érdeké) azer-lmásssor adjon Ml képzel
ben .mpndjoa lle jigy-rev áll ás pon íjáról a víjgyj\'iyalóui jogai-
már társadalmi vál, társadalmi él szivárogja mjár a gáról a asélslő bs jük árpolitikai ni denkinek, deipol
szabad magának len bbloéeaség, a
bitvsllást is invol-etünket annyira át-politikai élet. Marói! szólva, tisztel-eggyéződésék min-likai meggyőződés-
nek, legyen az al ármelyik, sohasem
nndicálni, a feltét-izárólagoa szabad-
ságérzet, BŐt a oaalatkozhatlanaág jogát. 4- Pedig jól aseme közé nézve a dologuak a szélsőbal zászlóvivői ezt tartják magukról, sőt mi több egy töredéke egy azégyenletea reac*
ból egy-egy kiérni. Megtette volna e a szélaő bal ezt<k Azt M»m híizem, a mennyire a viszonyokat.ismerem, Ez as ép szerény meggyŐ^Ődésejn.
Azért hát helyesnek és cxélsze-rünek tartom, hogy a szabadelvű párt városunkban tOanörüll,\' hogy kprt alakított, | mely áttöJhetetlen phalanxkéntj küldeni fog azért, a mire woaunkbán oly nagv szükség van.
As a 76 városi kéwviaelp, kik e kjör megalakuljUáhos hozzájárultak, akkor mikor a tisztviselők wLlaastá-sáról lesz szó, tudni fogják, hogy a kör éléft, erélyei, tettrekész éa munkálkodni akaró férfiul kel|| választani, a férfiú mellé nejdig oly választmányt fog adni, P mely köréje osoportopul ra őt támógatnji késs, érélylyel, buzgalommal éa őiasínte igaz akarattal. Ne ambitionálhnsson senki olft álláara, a ki; asivján nem hordja a város Ügyeinek felvirágoa-tatáaát. Ezt a szabadelvű kört meg kell óvni attól nj. elsüppedéstol, mely az egyleteket oly könnyén fenyegeti. 8 reméljük, hogy meg ;|is lesz tíva. Nem phrásisok g) Artilsára való as
„Zala14 tározója^
Hidasy Kornél
volt (s aárom és igs sgátém. 1}
nA tsniivényok lagwaaahbJtiráléiasok-\'ak l4nni tanáraiknak." Igy ssélt Simor Jéna* bíboros keiosagprimáa, a midőn slltts egy derék lapaBSrksastő roll tanárát dicaé-ratskksl halmoata »L
Aa iró dr. Ompolyi Mátrai Erné, a Volt (soér ílidaly Kornél*)
MkUs aa utóbbi-kitűnő ftris tribuni-ai masatM püspökké lott kinevssve, fen-tsnifilt deták iró agj fővárosi lap haaábjaia •ty islá\'ó és bű jsliemsését adta nemosak aél taeéréaak, hansm as iatéastook is, a ss wfikodöit, bogy éa mint H»d»«y ^éíés isnittéoys msg nem állkatoio, ltogy mM pda^ftkaokask, est a hfi kApét ím ns miUmmmi asokoak, akik sat talán asm ja-•vrtfc*
ÍM a kép oly acép, oly ISkéistea, hogy fk*dM togok sónak egésa kon taréjét er6a rsprodukáJni éa legfólobb agy-két -véMkai élénkebbé Umbí s asiasastsi. M«g-\'*t/vk agyas•> gjMdf, bogy sa la-Ária sn«myHB»ilvÁayai telam sgrltt ••iss assSronéal bolysssiaéstk a rajában.
„As Mvsawe éfak alaysiaaiésí koraaa ^ksa sa isketékbél írliaakkal kitiltatott a wáat Utslsi nyaív. Mint a magyar-fcéstt saiigais a gsrajaabsile áradata ka-Sít ád*U ■ a*cyaaowbati érseki fft-smi és sssitt^aa. a müy esaades, r*/ isias rsl m4kldéss.
As sbaafatiaini i4«jls ag/sais a mi-éia InMaéaak vsnaiéas akit léré ^ «sMaaeflmaM gjmmtMtm, a 14* ^nNQes^K a aasaeakslmi Isfél 2 sáraa MmS Ütrejett wsrsíiis
Wgyssasséammá mmktmu, a
■aHIsy* t<i Viéasy 4s sm MIm^mA ifja «
olyan kör, hanem életrevaló iatéake-déáék megtételére, kersaztülVitalért; nem egjes személyek ambitiójáaak kiélágltéaére, hanem a kötérdekaak azol gálatára.
In hoc algno viaeeal A mily mértékben fogja a kör emefaú (és biaonyoaaa emelendi) a köxszellemet, oly mértékbén leas es majd állnia a körnek. |
• A ki az ilyen aa^ndékot »a roas asijl takart tűnJ nyilaival megsérteni véli, annak komoly dolgokról tréfás felfogjUa lehet ugykn, de 6 msgH nem vehelő komolyain.
Rofmom Már.
Közegészségügyi tzirvuk* dése Nagy-Kanizsának.
Az 188llik évi záreaá|nadáa 10. pontja azerlni Nagy-Kaniiaának két községi orvosa leas egyénenként 160 írt évi fizetései: As 188t-dik évi ,ízabál yrendeleti terv* XIII. fejaatté körlvonalozaa a t közaégi orvos teendőit, melyiek a) pontja alatt a képviselőség a városnak orvosi kertV* let iszerinti felosztását további határosa tnsk fenntartja, i
Ezen éa Ja folyó hó 4«éo megejtett képviselői gyűléa határosata által megazünt kérdéanek lenni: vajjoa foganatosittassék e azon batároaat, vagy még tokábbra jk elodástasaék, mert kimondatott, hogy sc« rvesksdai azonnal szükséges. Fenmnradt azonban azon kérdés megoldáaa, mikép aserjveskedjünk, hogy haasnát vehessük, mert as nem elég, hogy orvoat vála\'aszunk, kell ahoz máa ia.
19 I: ■ ■
A ki iameri a város külsegges-aégagyi viasoioyait éa messze belát azon ^munkakörbe, mely a 3 hivatal orvosra évek során át várva várakesik, Imásrészt { becsülni, méltáaynlai tudja az ügyet, az orvesi sseméiyaat !■ in ni ii ii -memm—mm
rosly sa érssk-prímás kcaAbs uisnt át; Em-targoiiibaa padig a panobalmí bsaeséask tar lauak iSnu Rtgymnaaiamot.
A boldogalt hsrossg-priméa, Soitovnzkjy biboriiok érseki sg)básmsgyéje papságánn|k Isgjslsashbjsit válogat Is ki a nsgyusombsfi főgymuasimn aaáuiára tanároknak j többnyien olyanokat, a kik hadi lábon állottak a „dek dió, das" nak mélységaa grammalikai todé-máoyávai.*/
A posvonji és bssatsresebáuyai u. m. máa tol vidéki kfiaépUkoiát mér sUséalOtték a iajtiiáuia\'i eiriitsaiorok. Hissan Possonm ia ssért íingyta el akadémiájával és iSgym-nasiumával együtt a kasafiaa pannonhalam benesés rend, mert a bécsi kormány ktlfokfi erőkkel keadstte meg oU a németeeitéat as ok Is lés terén. Nem egy deák, mire Poasmm ban as iskolákst végig járta, snysuyel*énei! msgysros kiejtését is aserenesésen elfeledtet Szerencséje, ha idejekorán Magyesomj hatba aieaekűit. Itt aaláa alkalma nyiUoti kivetklaai a magsaraiieaea érselemUI, a melyat in* „eivUiiatorok" Öl5 méregként csepegtetlek ea ifjúság sstvébs.
A bécsi konaáoj k ősegei sslsmébed Ssálka is volt mindig a magyarság é létra\' tslene, melynek fslain belli magyar szó sséll a láraalgáaban, melynek nttrendékei magyar egyenruhában rakkolisk ki ünnepélyes alKal-j makkor, magrár aaíndarabokkai jéa tlaj lokkaJ rontották meg a loyalis kOaBaMg ér-süietét és a aagj kOsInség által látogatott! majális mulaUágaikon a basa sas hadaágára,! Deákra, Soéehanyira mondott tossstokkal de-| monatrlJgattsk.
Osskliamar kire ia ment tal aa eraaág határain és nemssak Mármsros, Ssepea, iAbauj,! Biiiar a a mesase Baranya ée Vssessámms 1 tyékböi*) de BéeskH, Morva és Csehinsság-! Wi is gyűllek sa (atéaetnek ndveod^kei, si kik ép ely megy erekké formálódtak esak-j Umér, begy a Isgiaaaraatasahb esek esa-1
j Is lUéamrél It áll, aki esr ésiét aissiar Mainel Keslnselé la Stíl. laÉL
*) As s^aké Hamanl sasvlal II MSgyéUl, mtg s M|0vaMÍBlM la i^ya\'fesáa ésaitKáMé mr $ ^ * *
lédnek nem egy fial aslletstt magyarnak diotálta magái aj tanulók nemzetiségi táblá sstábs. j
Aaért as iiüéset j elSIjiróaága nem egy jóekarata msgintéet rakott illetékes ihslyrSI ssebre s a jé német m-sk érsstették; lépten nyomon diffraliájokat tanárainkkal.
As ihtésst |18ftf, évi\' értssitlj^ben**) egrebek kdsltt égy értőket ée jelent meg .Ds sttlo bsns latinof egyfik tanárnak tollánól. Hidaay Knrnél Irta, aa intézetnek kösel
nogyedssáúdon (Ü2 évig) vesérssellsme. Egy jé neveié tsnár ssellemi és erkOlosi kellékei a legssersnoaéasbb arányban egyesültek benne.
Eles.jitáilleláitség slapos emberismerettel, rendllatlsn igSaságéraat Idrelmes aseretet-tel, higgadt komofoeág meleg kedélyasaéggel. Ast lehel toandam tannimáoyorta eövsndé-kei tehetségeit, jd és ross tulajdonait A ki megkísérte 8t kijálssani, mali hamar rajta vssaletl. As Issiota tlrslelemnek jkészea ayéj-tott segédkiecet a javu ásboa A ki dáesessl jött hosaá, legylave tájrosott tőle. A Iti félre köseledett hoaaá sléssIK utóbb bisalimé barátjaként ksrestoiAll {bajaiban. — Tanári pályája eU6 évben a j harmadik oaatályon kenve as agésa f|gym|Qa»iíimbi»n a magyar nyelvst ás Irodaimktj továbbá a latint ás p«y eüelogiát aj VII éé VIII bau adu ell] Hy dasyaak ssLiuméJ tamnlata által ktoayen a Isgatároasbb logika » élveeeteeaé letL — Kéaobb a kissemiuatiam ipirítuslisává, majjd eonvijstusi kprmányzóváj utoljára f8-gymnamaml icasgslóvá tették és mist ilyen | •tokái seerlnl eshaaetes kanonok lett As idfifeen a mlgyar nyelv és irodalom a. mi s phílosopliisl propedeutika lelkes tanára volt a Alsóbb pMáivoklban. I
A bédti pliilojoguioknsk saemet ssnrt as értekéeéa csomót kej-eatek s kákán, hogy belekHbéesissÉt és1 sajtd atjáa eiviliaa\'ori go
••) Kllttim fakesik as U6S|l4kt aagyiiliritwtl
.Profruaai*, a atljMk obUgat néjnit étMstáM maff*r táins} wTÍlfmnif Mlháljr ésr va|*r« ii>kil«fwliaÜléH i és m NáaMtk kát mwyar Kitart ét áwksir líwittiHdil tmsniM WIsMi ts* u HWmj már miét ní*J tasár, a HeW-
Mkk mwmmtasiW4.| Meia.
rembaaággal eatek neki asi értekaaéssnk, lipgy Hitfemidlisasák a inaiyar nsmsstst, tsnársinak: inolassicitását ée |ieaadjpnék róluk tninden tulajdon\'. Ilidsan a nnut lénye magávsl liosts, higgadt, tárgyilagos eaáiolat-baa varia Viassa a derék németekst, ügyet sán| ivjstvénj általa feleletre nféltatlsnaak talált pisakmédásaikra. Hansmjakadtj akise-sil sem nisirsdt adósuk.
Aa iatéaet egy volt teáéra dr. Bamssss, Eker tudós éneke megmutatta nekik, hogy a [magyar \' minden mcwdóra italéi alkalmsa tflrlIkOsóL Névtelen fllaelkét tett kfissá ella-npk j tDe stultitia quorundam, qol ss eios-ronisnos vocant." — A mit abbén kapott gvengéd visaoaaást a béosi ci?iliatio, as tlbb ▼O\'t nekik, mint bo^ megfelelhettek rolni. A! kormányboa fordullak paassaakkal, Be-nédsk konnáoyaó kutitáit rendelt el s vStul-tijiaf anonym saerséjs után. & ögvau nem vssétstt nkerher, de s megtsláh példányokat elkoboáták, miután már sserta elolvksták as onaásban.
Ily lelkes férfiak ksseibi lettel le Sesi-tojvsfiky saeréteU intéaete vesetését. Lányi ás Kiiajús irodalmi érdemeinek, | drl psáiaám nagy tudományának, Lollok | Jósséf fiaam niűreltaégéuek, Oaáaeka aaelidsérénék, atyai asivjéságáttak kiváló tanári tulajdonainak, Pár,Antal egyetemi etylQ etóadáieiaak sok bámulója akadt,
j nA bassfisa tOntetések baMtjéiJPér Antalt jsBaratték. legjobban, aki éltf öltött magára magyar rnbát és igy vsistitt [bénáinkét jnsjáTtsbk^sj s a nemzeti máefcslmiit as iniéttt falai köaül a vám táraUabu kOesiba ia áthUettej j I
Aiohüisrt, a phisika tolla tanárát . a termjáaseti gyüi(oményeki ked^eKi, Uráeffeit —j as :éisépj:Ío^ymnasitan, oomkUM és gyor-inék seminsrinm jelenlegi érdaniei igsagató-lát 4- k saaéafsk és alialegttetUT á^fjai, Bodnár Ziigmondot, a .Páamény\' rtil jpava* sajt bnkéjrfkör alapitóját és ppiftktoél »e-se fijit mtadsaok, kik iréí mérfts! wébé%atf-sdkát, a .Keeroru\'-bas akarták kiin ernatei, OtUh Károlyt a 1 -fpipák kjü janik liá malsiukkal; Hida-yTTöffiSKiT
Hidsay kttlüoben ia (Skagyaaoee, tekietélye Vmí és iíjuaágaak. Jél tudtuk, bogy aa 1 bölea tanácsa hangadó a tanárok oou/areatt-áis s ss egéac intését veaetéaéb*a.
Balolyását sa ifíaaágra caak alvellejms hogy {áradott is tanaiék Miai Igysaaégéaek fepesstéaébeo is, a meanyiben 8 wiveskvdeH tsendli bslmaaánsk dsosára sSeharabask János tánár tárosáaa ekoata Irt kitllteei. B két Uiaár mfiaidése é téren mintegy islyt*. táas Volt ssoa latkea elMflk maakéwáféaak. mely a XVI ssááad kteepe éta és IVIIL folyamán a magyar ssialgyst kWárélag kép-visali.; E korbaa, a midén bsjlékulaa be lymfétt a magyar ThaUa, egy-két lelksa saersetea, irodalmi névvel biré Jésm Uksa-sági pip tsnár fogsdts be a nsgysaenbaá soüsdam falai kOeé. Falady. .CooOaaiiaaa PoipTirrogenituii,,-a, Kuniéi Fsrenee aTake-niáa* a, ea irodalmi basgalom ssölö\'ljei ia a nsgyiéombstí oallsginm Blvendékai általja-rüllek lainre. 1691 hsitmf Eseisrkáay Pál aádor ssmhásat teilaleit ss egyetem sssÜé Nagyszombatban és aat 1696. Vsleaeaél$l bontott érlékes rahaiárral gaadagitotle. 8<ies slésdáSokat tartottak i\'t a növendékek ka sönaégaien fsraang végén llpaa vsgy más flur hjgsdtstáaa, brlktaUUs, a király keve-náataiáia alkalmával éa aa sa lakola év vé* gén. |tt baata mag magát a kaeai nm masss, melynek amiéke tftbb iikoki érámékaa a. fűnk Rmeralltás" baa ssállatt aa a lék arra.
Mátray Oábor a m. Ini\' eksdsssis 1851. ksopt. 20 ki ttléaen több ilyen aatam|-vet aoilolt tol. a mire s RUtkár, Toldy Va-renéa ^iég többel mutatott baj agy kegy ébre metjt a seámok. Jeleaila adatok aa aeet* hetikai és ericöleű aevalée lörtéaelméhea.
&birnbeok ia ilyasml morális és Ub-lieni drámákat irt, tanított bs s |álssatoU elás ijjttNggal. Borgois, Martinas ét Valasnaea, Saeet (jleíjgely drámái Trebelliaa, a nagy vértané, a nolaiek Kartkegéban, aa eléfe deüsn Esvéffé, a }é la alh. aajui alul Is fi. káráltak. Valami elragadó vált e törpe, ki-nön termeid féri királé saallsmélma, bMfté "Hl**** meggyW ékes^áaa ere)érsl.
(Telyt kév )
I I i *l! \' : i : 11 I i I l—T i !r I i I \' 1" I • II II \' . I
máltóeAgát, aa bizonyára nem fog megelég nlui a f*utid*zett eldinté/ke déMiáiM, miu eeerveakodéai feltété* lakkel, eót eaiváMl fogja khánui, bogy Hokoi lényege* tuóilositá* lör térjék
B *te»mpontból kiindulva jónak ét utikaégetnek tartottam egyéni nézettel eaulgálfrl aa ügyért, bogj a niikép aia szervezkedésben, ugy ebben U nagy szolgálatot tehet a tíiog-vitatás
Kívánatos:
1. Mondani ki a képviiielőgyU-léa, hogy a túegvá 1 asztandó községi orvosok egyik „községi ftforvoa14, másika •„ községi alorvöawj miuősóg-ben.fog alkalmazást nyerni,
2. Mondaná ki a képvillőség, bogy a köreégi orvosok eg jen ként 350 ft évi fiaetéesel fognak dijattatni.
3. Mondji** ki a képviselőség, bogj a ^özségi főorvos hivatalos munkaköre aa fog lenni, mely aa 1876. évi 14. közegészségügyi t. ez. 166. §-a a járásorvoaokat kötelezi; a községi orvosé pedig a községi orvo-eokftt kötelező teendők fognak lenni aa idékett t ct. 145. § a értelmében.
4. Mondaná ki a képvleelfoég, kogy aa orvosak bivatalkörét nem fogja határozni városnak orvosi kerületekre leendő felosztása, hanem áll&auk, hivataluk minőségeób végre
6. Mondaná ki a képviselőség, bogy a pályázat el bő sorban szaklapokban ej teásé k meg, névleg az \'„Orvosi hetilapban*, a , Közegészség -Ugyi kalauzban.\'
Caikkiró azon meggyőződésben van, bogy ha a szervezkedésnek e feltételek vétetnek alapul", 4igy kedvező sikerre számithatni, ellenkező eaetben törvénytelen nehézségekkel kel Ivén küzdeni, kétes .fog lenni a •iker.
Az Ügy fontosságához képest hajlandók vagyunk az Agyért részletezésekbe bocsátkozni.*)
Politikai hirek
"A k ö a s é g j p é u a ü g y ek rendezé-■a tárgyában Takátay Jéaaaf terjedelmen tervezetet nyújtott ( át ma Tiaaa Kálmán mMszUrelnÖknek, ki aat aaivaaeo fogadta. A miniszterelnök a községi pénzügyi viszonyokat figyelemmel fogja kisérni és maga is •ok jevitaui valét lát benne.
A k ó p v iV e I ő h á z igasaágttgyi bízottsága ApAthy látván elnöklete aUtt tartott ülésében folytatta aa uzsoréról éa a káros hitel Ügyletekről szélé törvényjavaslat részletes tárgyalásit
podoasy hosszasan érvel Literáty indít* vénye ellen a vádi a miniszteri javaslat álláspontját. Komjáthy indítvány ózza, hogy tekintet nélkül arra, hogy a kö\'osöe biztosiiv* van a vagy uines, a kamatmaximuia meghat ározliat»ék,de az 8 százaléknál több ne legyen. Mert a |ceie#kedelmi forgalmat fi nap akarja megbénítani t indítvány ózza, hogy aa< ennek érdekében szükséges intézkedések mint kivételek vétessenek fel a törvényjavaslatba, mert nem a tfasérek, hanem a nép némára akar téi vényt alkotni. Literáty hosnasari fejtegeti. különvéleményének indokait a ujabban elfogadásra ajánlja azt. E\'uök konstatálja, hofy a fwlaiélatök többsége a miniaalerí javaslat elve mellett nyilatkozott, azért azt elfogadottnak jelenti ki. £ szerint a különvélemények elvettettek.) Horváth indítvány oua, hogy aa 1. szakaszból hagyaaeék ki aa a réeaf mely a más azoi ultságának, tapasztalatlanságának éa könnyelműségének kizsákmányolása mellett állapítja meg az unora vétségét és a helyett vétessék*fel az, hogy uzior* vétséget követ el aa, ki oly magaa kamatra kölcsönöz, mely másnak vagyoni romlását képes előidézni. fiz indítvány tárágyaié** á legközelebbi Ölésre halaazta\'ött, mely november !0-k€n délután 6 érakor tart** tik meg.
• A hivatalnokok korrupciója bizo nyára sehol sem barapéaott még el annyira, mint Oroszországban. Alig múlik al nap ujább gaztettek kiderítése uélkal. A finnországi\' katonai anyagkezelésénél felmerült esatások után érdekea világot vet aa orom hivatalnoki kar gaadálkodáaára azon körül-■náay, bogy a Skopiníj-bank bukáaa folytán a betérők legnagyobb része, kik orosz had btaVaasági hivatalnokok, nem mei i bejelenteni a betetéteket A könyvek aat mutatják, hogy a betétek aa u\'évbi orosz-török háború után történlek ás a betevők oly emberek, kikaa-éléit semmi vagyonnál nem rendelkeztek. A tSzéHgaiga\'é«ág körében aaon felfedezést (ették, hogy a soeatvai lőport aktár kezeiéi tíz évea át felt te* éa köveikaaeteaen lopták ás eialták a kincstárt. Hogy menny ire ment e hivatalnokok kapzsisága éa er0z*tl*u*ágn, kiderül abból, egy iabee egyetlen tégla-•aállitmáuyárt ms)d két mii)tó rubelt saámi-tettak fal. t meneti kiderOH, hogy ugyan a hivatalnak aaoa fát, melyet a kincstáriéi ingyen kantafc, drága pénzen némították fal. í» a; laíü! vizsgálattal tmwbhotl hivatalnokok egyszerűen utalványozták a (elszámított ösz-*? egeket Odesszában a loadlreég körébe* íattak értén sA kasát ások nyomára. A vár rekormányfé egy biaoiiségot küldött ki •a Ngy kas elás mefviasgáláaáte k a biasttság

máris reedkivftli sikkasztásokat (edeLu fw! Elderült, hogy * könyvek, melyekbeu a|aj mla asámadáaok voltak, eltialek\' ée maMn aaemélyak által léteaéaysstti értéklárgjjrii Ik hiányoznak. !{ ( I
D u ff e r i n leid, míot egy táviratim* jelzi, már Alexandriábe érljeeeU. Ufesitájikjl valamint aa angol kormány] által Égypmm uijásserveoésére vonat koaéfag kidolgozott lejít vetótet már Kairóban fogjai találni, Aa Uaj gojl részről tervezett reformok felölelik a któjjj aaélgálat minden ágé*, miu| a pénfcUgyUfjj vasutak, államjavak etb. jgázgatAsát; MmM rónai tisztviselők számát csjjjkkeuteni fogják a helyükbe részben hensáOlölteket alkalnme< n a k ; — aa A 11 a m j a v a k lá pj aalése részben franoei* kezekben maradj a pénzügyek és államadéasáfcok ollenSrzSuj azonban kizárólag Anglia tartja maa. Védtjl, mint a Pol. Cor. ártesOJ, aa angol aormmiv már az egyptömi okkupáoiö időtartamát I is megszabu és pedig „egyelőM" hat hóuapbáp. Ea a fölöttébb óvatos megszabás persze akin zárja ki annak a lehetőséget, hogy az án-gel csapatok végleges vissafvonása a végtelenig elhalssztsseék.
Köveskálla, november 10
Vahunely bátor éa lovagias férfiú ló-nak látta a Kapoaváirott megjelenő .Népjog" lapi4l-ikiszámában névtelen01 caiklpt közlll ni ellenem, melyre elélégesen osak atjjjfi nyit mondok, hogy mivel uaikkirÓ a néme-lenség lenle alul olyaa megvetendő fegyvml, piszkálódást éa rút személyeskedést haaználjnz igazjiuaggyőzŐdéa tárgvilagoslés lelkes érvelése helyett aa elvek kOzdelmébia eazkösQl: én nem Ő neki, hanem az igeu tisztelt olvaw-kösOnségnck heaaélem el mondani valéumi.
A „Zala* aug. 16. és| 20-diki stámái-baa a aaabadaág és a közvélemény helflM kéasődése érdekében a zsidókérdésben kö söft csík keimért támadtattam meg I« (i * t e 11 e u s é g aaülte dühvel jéa méreggel : Aa azokban nylIvánuU eazméim igaz-•ágát megdönteni nem tudpra, dühében a névtelenség alá blujt gyöngeség és gyávaság nevemet, szóval saej mé|yemet támadta meg.
Én caikkeim alatt megneveztem magamai és hesaéltem táigyilagoaan éa higgadtat. Ellenfelem nem irta ki a nevét s érvelés hi-*tyetl személyeskedett. Lehel neki,*gondolta, nem ítélheti el érte senki lem, mert nem tudják. kicsoda.
És est bölcsen gondolta.
! A gyávák soksaor bölések is A mennyiben azonban a gyávaságban nyi|vánu\'ó böloaeaéget inkább ravaszságnak bejvegaik, mondjuk ravaazoa.
! Én ezikkitót uem ítélem el aaidóellenea elveiért, hanem elítélem ! azért, hogy közleményében nem elveimet, Dianem személyőrnek támadja meg.
Egyébiránt eaikkiró támadásában semma éppen semmi érdemleges [ válása aiucsen, ugy annyira, bogy én arra nem >is felelnék kü[ lönban semmit sem, ha személyemet nem tá madta voln* meg, mit! hallgatáasal mellőz nöm nem lehet
i Ugyanis aat mondja a caikkiró, hogy két Ízben találkozott velem,] midőn a jegy cői vizsga letétele végett; időztem Zala-Eger azegen. Ha ngy érti, hogy agy napon talál koaott velem két ízben,1 ugyj igazaága lehótj de kOlOnben nem.
Azt is mondj*, liogy Izidor vagyok. A nagy költ kat nem ismer Zalában.
Én azzal nem is dicseit hogy a nagy költőnek roko ha aa volnék is, aa éu rám get sem hozhatna, valasaio^ 1 gyok, homályt én rám ;as uem hát furcsa ésrjárásá v ha ián aat hiaai, hogy ha nagy embereknek, mint K01
én Vörösmarty pedig rokono
ed lom sohasem la vagyok. Di semmi diosősé* ogy nem az va-era vethet. Ha tn etikkirónak alaki az olyaiil •uthnak, Deák-;on* nem lehet,! " aki
nak vagy Vöröamartynek ro hát akkor aa talán nem is ámber ? No! kor ugyan ín essze ozikkiré ism méhet/
llibelídik még caikkira családom ere-j deté\\cl is. $
I i Hát elmondom, hógy a* én őseim több stázidokkal ezelőtt Baiinyamt>gyébAI Vöröa-i martiról származtak Zalába a már Több aaás aszteiideje annak, liögy KövUskállán Vöröa-martjak laknak. Meg lehet hát ap is. hogy aa én oa*ládom régibb, mint ésikkiró eseládja
De igaz, czikkiró arraps kivinesi vojí, jjiwro aa én nevem jbern-e magya\'roeitott | névl Hát most megtudhatja aat is, hogy nem az. Teljék benne gyönyörOsége, ! I Igazán megvallva,\\ jóízűen mosolyogtam midőn caikkiió támadásában nehéz vergődését áaarevettem.
[Fölemlíti, bogy czikkeim zavartak, be azonban eat nem biaonyitjaj Ea tehát osák olyan saé, mi biaonyitva mivel sem levélj értéke aaért egyenlő a jiemihivoll Szót sem érdemel.
De meglátaaík óiikk rón magán ii| hogy erősen érzi Ő maga is,] hogy még eddig semmi olyan érdemleges dolgot nem moéjj dott, mivel a műveltebb aOaonsfg élőik czikkeim iránya ellen bmouyjthatna, neki megy hát mégis esikkeim láncának is, , de csak azon helyeknek, miket Vp<ty*y Ander urm vonatkozóknak lenni vélt.
-Ea mindjárt előeadr jís isakis a puszta tagadással tud segíteni maááii. Tagadja, hogr aa aatissémiták szóvivői, ;az < HenvéUményOf j kot ttrea lejüeknek mondani k. Saeríate. raj uines benne Vadnay Andór ur beeaédjében sem. Pedig hát benne íján liz aa abban iii Haasin bét czikkemnek ss idevonatkozó ré-j szét megesáfolni nem Hídi án, tagadássá! vélte elütni a dolgot érajkír ur,
De mintha esek mika a pewia laaadáa is ka^és véve, gondol ki hát témák állítást, a tüll én nem imiad de ae^m^méfalkstéa^jjvéi, aat aatáo per
is éretné, hogn még magábau paermtl olyan rttam leobssent,
tidői eat basaélem, még most is MNi-soiygoa czíkki^ó vectfdésén. j .
Nevedet«éen azt állítja czkkiijó, hégf eat mondottam véhja i „a naauMiigaa4e-;Í: asjunpenibél \'fbnijttgó iut^Ueuésak seuib-eaa%e a saabadság iogalm^l solksem sérti, cent is sértheti." |r- Éu pédlg eat nétt ff hanem igy monnöttain j Ja u ö á jy éli el li ár it Ade tekinletében föjiforffió iuléakadések szükség sas égsj ajmW-\' iág] fogaltul sohaiem sértjbelli, ds nemi is
séhi-^ ; TI! 1 (\' ]■ , : rpí 1
Ifiérdfai aztán mjikkiró, Ihobv hát nem e ik aa- összes véd vámok a kereskedés ÍM\\ bajlságát ?
Í 01 vasa*. al kérem c»i ikstaet az igen alti olvasóköaOuség közl i bájkiJ abbjM találhatja ka akaífjjí, * 4l*^|t.
Osak röviden, de szóss< ríut iűézák caljkf ibm erre veaatkoáélag:
tak pelltlbi\'és gaussigi si tbséHg wliat jagJf il jptm sikekssbstask, mla; au kioiuí»ttak, n Jakákb tnitadiz Miks utns h«U#usli/ 1 Nsmdwk eluiéleli nkoskod 4 ntjjwi, Isnsm s WfténeleuiWI Is bsláik^UssMt al ÍUiiak vsnküa^rk,
l^ysnli s politikai sisbutyif kjaasIsaV kaéUvsrscyMsjslsr körték uttt sdíbsd ksisOs-draói Uaos, suksd rauÁln és alksIálM a emlpá mifaks mssays. \'A subáit bírtuk Isiesjtstté uji«f] «> snopsljls tssesdslnl stsrvtistat
Mo»t a aénist nemzet presitijféje éta általaás leik * védváín Iránj feé vsf|é tk/Ukvés. á«M-b«4,lp«i sciksd uisaks stfenl leakalő vaa folrjj-Hüi gy^^jL^jigiii
UiNbban > tiir«NÜ"lorn mékéksnJ—^(Bsijl sffjidejel tttmadoijk tflkbsa.\'skik érlskezletsk. fyt||ásSksB dóéiuuiKuipaczjó sltArlését pnHÍ|ks|i«k.
eti
W
Ujrjsnss a stellsn,! aiasty llirehlnsaa feUla*
sásp rsejeziéiis, sliidési Hát ha ozikkírd
psljttkal Makeiiét fai nem ia, do * tisztelt oUaséljöBÖBség bofogjk látat, hogy ozikkólpl-ben éppen aat is előadtam ,] hogy a véd vám irny aérti a aaabadaág estimáját.\' Tehát W szlkségtelen volt én tőlem kérdeani, mert ennek tu ellenkezőjét nem\' mondhattam éo-hasem.
Nem-e sérti az-uzsora törvé®y, melyet én Is isükségesé.ek látok, a pénzforgalom szabadságát ? kéidezi czikkiró.
Igenis sérti. Csakhogy én azt nem mop-dotlam ám, hogy nem aérti. Da még csak aat sem mondottam, Irngy aa uzsora törvényt salkségesnek látom, meg ast sem, hogy nem létem. [Egyáltalában erre nésve mii sem moin> doltam — különösen.
| EShetŐleg abban téved czikkiró, bogy én aaf Állítottam, hogy a köz veszély elhiri\'. tása tekintetében bárminő, de czélravezslő intézkedést is szükségesnek látok.
Feledte azoubau azt, hogy én ezt ml-tételesen mondottam, ha t. i, az tntéakedeat osjélsaerünek látom, pedig én nélm szabadelvű intézkedfie nem tartok czélsae-rQaek.j
Mondja még czikkiró, hogy én a ra-jonjgó np fogalmát nem értem. \'Bzeriote mjn-d^ifrajéiigó üres feiü. — i Mán engedjed meg nelcéin névtelen czikkiró] ur, ba ezesi álltása való vohia, ugy Petőfi||s több más 1 á ii g e s z m om e d in t osak aa Ords fejűek glédájábá soroa-tatnék ennek valódisága által, miután JD ugv hiszem, hogy bizonyos tekintetben Be* tőn, Musset Alfred s saámtalan lángelme m rajongó volt, akik nem „zúgva k*ppantak. nagyot a falon — mint Arany János éji be-g*naH lisnom tárogatóba fújtak s jtulharsogták] a vihart, avagy a szerelőm ideálja lelke-sitwettél őket annyira, i hogy kölnileg finp-mult lakok megható érzelmeinek remek nyflvánltásáért maguztalja, őket L világ. Ugjrsnis én rajongás alatt\' aa etaberekniUt aadn lelki állapotát értem, amidig a lélek tulkajtoit lelkesedéssel csOog aa ideálon, ab-ban egmaen el van merülve, Ő maki aa aa egms világa, kedvesebb, mint magé, aaért oüak is lérte küzd, de ezért aa ilyén rajongó még nem éppeu üres fejű. Antonius a nagy hadveaér dioiosége magaslatán meglátu KleO-pajrát, niosőségét. kardját, jövójét vetette kl érte, m^rt ő ideáljában találta ftl egész v!i-
utgtt;
0,
, o\'ngott é /t e., D elaía ér t ki 0 m. Névtelen támadóm rámutat arra, » jegyző vagytok, — kegyeskéqk I engádni uzyan, bogy mint ilyen józan kiássál bírok,, de aaért mégis «azel üello-indokoltnak véli aaou áilit^HátJ hogy én általkm tárgyalt foáalmaknakl liiáuyos is-etévél birok. Nq 8 hát azlán ugyancsak ismeri aa rgjeit fogalmakat, állasára uem tudok Ugyan rámjt-rt nem isméi eui, de rámutatok. azon ., hogy tu innen r a jojitgó ürea bhől az\'áu megláthatja aa ^gen tisz-oívi sékOzönség, hogy Ő iu^nijyfie iamsfi általa tárgyalt fogalmakat, * n t 0 u i u s t, * hafalihi res fsj ünek állit udja czikkiró pég ast ié, hogy mi|y lása lett köveéknményelhdn - a rlekealetu^k. Tudja isten jédes caikl-ur. Többet vártunki tőle. fKolluben ée osa^ tréjfu, ne vegye komolyanV j [* \' a majd névtelen támadó iöhÜetUatt-ha m«jd a szabadság fogalmából is vert kovácsolni e\'ve^\'e lotr, i»em|i helyett a tárgy hó merített al |l jlarloró érveléfsel is fog (pdni iáié mindaddig, migerne nem lesa ka*-
lefl
m
ho^y me bel
leg
az me
áltála if t
tatái, m Alii fe teli az m I vi
R A Irt -U Mi
nagy I11
»ai
H
mábyoz,

ly< iket tár tvra ma lni,
amidőn La tríum-a vele
í
pei, ha( yjoiij fel a hírlapi polémiával.
Méjg csfck annyit akarok mondani, liogr "tömj! czikkiró [etikktum bémely
^adjiaj Andor úrra vonskkozé ja&U vél iálni, kijelentem azéut,Ihogi ra ezikkeimben nem I ceéloalemi
I l| l\' I.■ |
Egy kfttmozdás váriutlója.
„Olosk liitjhai U a levek 1 őetégi közmondás m legtöbb j esetben jól ik jilkal-mazható, Azob^i menetre eibamulde a jős-gyökeras uu^yar köziooudás szenzőjtj, ha ma ÍÖlébredne ffy>ndás|át ilyformin ; hallaná vénáiéit ^oleMjíháseek híg a jlevj, drága hAsnek víz á léve; 4rága hús éi( sokéig tőt, elég sós, déjmáz |a UveTijstbi. síéi. fedig ea a esifra varialio , mind pjimpásaij illik a!mi eléggé drágsj I huiu, tulsájgosan sós, eókaig lőaött katasztirjmíkre, tuel^oek ruándén ezijfra tulajdonság* méllett esak iaetleulviaj élvjsa-hetleo kotyvaMk lett a lelve l.:;..i
Azoubauji Imgy a í jogicai eeaq ezeijiiit haladjak, áliimMmat eorrend szerint be Ifo-
f;om hiaonvitijS j á aztán néhány I mtjgcz\'áfol-tetlan példAvJjl| i üuaztrálaudom s| káiaszieri munkálatok kalédi értékát. A kiválasztott községeket uárt vettem föl e kisjmutátjrány-ba, (nár tudom, hogy legnagyobb I résznél volnának haeopó Ivisiásségok biz^nyithatók), minthogy ezea küaségek CalárAt már 8 éjen tul ismerem i igjy lűlitásaimért í mindenkor felelőe lehetem Aaon ban moet ígéretem szerint a aorreeint követem.
Hogy a* kaiaeeteri munkálatok költségei mennyiben! j lettek megállepiavaJ aat a tisstelt aözöumg legnagyobb résZe tudja, j A törvény értelmébjín tehát 8 millió forint volt aa egész munkálat költsége. Ea Igy magába véve neon letti volna sok, azonban |nmdeu-féle véletlen ikadályok folytán [majmát\' e munkálatok 2pU{íl millióba kerültek!; tehát a hús elég drágu l
Síkig is jjizték bizony I moijt 3 év helyett Isten aegyes segedelmével már hetedik élet évét iáj betöltötte a tudonj, hogy elegen faunaU e szép magyar héaábjan, kik aa adózó polgárok nem nagy Őrömére aat Saán Léföld
Int IÜ ben zásbkat Vaináy
ezt kehéi léveéen hiszi,! hanem há annyibábi amannvmen mindenkit értettem, kilik olvai» kifejezés iket használtuk, amikét csikkeitébimi he\'ilóloi itettui. j , I
| Né rteleei támadómnak ppdig esek ánm\'j nyit moi dok illetve aa [igentisztelt jélvasöka-j zönaégue k, mert czikkijróval esea peszelaeJ bogy a zenjéiyeskedéal nem káén dolog, -j-Vagy isi ier<e volna ei eéze^siml |g*saáii» vagy ea foltét jvolna mw; aéokiet vágy pedaU hallgaiot rrfna, jobbaiTtette jvolla, melrtJE aaemélye 1 séttégetés owfej a néki Medult IM leltjo ne ivedplyeaeég ééa megromloit fokeUM vénéét Olejüonfága.
hwwerw;lwJ j
kiváhnák, hagy bár még bét évet élne! Dg lájdalom I már nem lebsá tovább csűrni, osa-\'f varai —; ne kellett a kedves drága dolgot akafke — nem akarva fejűm I Igy bizony hál elég soká főu!
I Hogyj azlán milye^ lelt a levs? tessék megölelni; l| Szolgálok egy kis kóstolóval:
A például fölvett \'három község határét Itövetkeaőleg jellemezhetem: 80rmás ba-UrAaaa a iilajviszony\' |Altbjeó; részben ho-mekie; ogy harmadAval tdbb, kösépminő-ségll fekete iagyag televjényayel vegyest. Az esztregnyei jbatár fele pedig legnagyobbrészt sárgá agyag; eeekély t^kvénynyel s ugyan-aaoa részen {néhány darab vizenyős kévéséé használható föld is találkozik-
A esepetnoki határ félóráséban boofc kos, felerészben azonban kötött fekete ás hárga agyag elégséges (televény nyel. Ekét közeég hatáínában mindsiiféle gabona jól j^. rem, * legelők azonban csekély rénlet ki. vételével v^gy túlságos vizenyősek vagy | aszályosak.- i
Kollátsaeg—keresz)un határban az apát* sági birtok mag*s fekvesO miutegy hacnjadr [részben bomnkkal vegjjes fekete agyag, a többi sárga agyag; kedvező időjárás mellett! aj\' gBbonanémeket lürhetBen megtermi, kuko- i rieae azonban ritkán tetrem benne. A köz-sági birtokok igen mély fesk vésflek, ugy, hogy legnagyobb jászát a legesekéi) ebb áradás m elOdli, esek egyedül kukorictát lehet művebij *— ne aa ia esak oly ibiztos,, miut a lutri\' játék I
Az egész határban semmiféle gabonái sem lehet teírmeezteni I {Legelőjét" liora Ka-! nissa patak, hol pedig ia Mura önti el, ugv hogy közép íszámítással három hónapig csak a békák mulatnak rajta; Most már tessék a jellemzett klrom határ jbeoalési kimutatását komoly arosjesaí nevetés nélkül Ossaebason-litani\':
m i veié si á g
Sormás .1
Saepetnek
Keresatur—
f. Il.j ni. IV. V. VI. Vil VIII üuzeg jövedelmi átlag
— Í701(291 505 217 102 -- — 1449 í 1 7 frt 86
— 481 585 973 862 88 116 — I 260$ 7 frt 85
Bujl|Atsa. 1478 190i|lM (127 | | U j i4 i — | 90Ö __Keyt v m i v á I é s j ág.i_!
11 frt 60! I
SormM
Szepet nek KoreiJztur—
Sormás
Saepetnek
Keresztúr—
Sormlb
Szepetnek
Kerosztur-
KiBáUzt
|1. 11. .Ilii. IV. V. VL j VJIiVlll! összeg jövedelmi átlag
2 N;B M fefl-CB -rj nm, 1088
U - f-ÍB I P > — ! — I — 27 — 18.18 L ljUpp! Í8 I f |>- j j - I 77 - .12.68
R & 11 ro i v | II é a í ág. | _.1
II. H. m. IV. V. ; VI. ViLVIII1 összeg fövedelmi átleg
!;; •• U - 3& 21 21 jlŰO 226 - 4041 6.48 r
I U u — If 22 22 68 ; 92 105 38 337 6.46
Ktláti*. p I — 1| 2 i h ! -f |U5 m 0 | 231) 6.36
Legielőimivelés i á g.__
Sormás ■ .
Szeputnek
Keresztúr—
I. II.EllI. IV. V. VI. VIL VIII, összeg jövedelmi átlag
. . 106 \'6 : í 1 1\' 2B \' I- ! - 144 , 3.47
. . 82 | 52 52 44 4 \' - -H/l— I 1B0 2.69
>lláttt. 245 | - ]i -f i | rj- i r- i 1-245 4 25 íi •
Erdő mivalési ág. _
L \' II. III. IV. V. VI. VII.!\'VIA ösaaOff jövedelmi átlag
J L 460 4&7 ; 4 ; - • fl - 96J \'3-44
, . U 1— 1353] U 4\'750 r-\' — 2103 2.14?
Kbllátsz. í\'U |[- 4 4 |IB4-1 -4- ^ — ; — Í — 184 2.2Ö
Sormás Szepetnek
| ILerentur4-l
A lölmu tóvá teesi, mii vetés, hogyha
Osea lerOlet 30181 •
j?71
[éiiátsaagi. 1 hmi ■ ,■
)lt kia uiinta eléggé, láíha-Igazságtalan lenne aa adéki* gyOnydiüséges katmteri Jjján történne l[ Szepoth)ek|iek íi|ld! birtok után 28?62 frt jö-téréseiért- Koilátezegnbk i po-ftán 1477 j frt ll Aa moud-aáepetneknrk 210:) hold] erdeje van, Kei bnturnak pedig csak 184 hold. De erre néavi miveléai ágnál míg Szépéinél nőségd szántó
tiszt* jöved.
1 17768 frt 28262 tt.? B4771 ft.ll
fölvett fiátai. 5.99 5.38! 8.34
valódi fSAtlag 5:89 5.361 8.6011
munkálatok például 5271 vödelme van, dig 1717 bolc hatják: igen I
áa alapos adatok, a j szántóföld igjeu furcsát bizonyioiak, mert nák 2605 hold közéd jó mi (lÍBjo 20449 frt tisata! jövede lemmel ven kiüiiiiatva s igy * .jövedelmi
kiijt 7 frt 85 krajcUAr leone,
íkjta gabona ée kajpés nö-addigi keresztúr— kojlátezegi Hol semmi kalászos kaheua, páá növény,i kukoricáé!kivjéte-
átalány holdéi 1 bár ott mindé 1 vény termeibe I szántóföldek, sem ptdig $
lével nem teijeai, kivéve a kördlbblől 40 holdnyi ifelaő iéz5t és aa apátsági nirlekot, 900 hold utál 10548 fit linta jövédáleimnel van terhelve 1 ifjy aa átalány holdá&fcin^ 11 frt 60 kr. 11 Supáanak pedig 1449 hold után, mely nnl| jó gabonatermő (öld 11889 forint jfvedeli 10 IVan fölvéve a így jholdan-kint ott sem < sÓ| több, mint 7 frt- 86 kr jövedelmi ételéi y I
Aj mi a olyan földek lajdonkép ina Mura ifgen
egmulaUágonbb a dologban, fül lettek véve, mélyek j tu-mar oem ik léteznék, [mert a hóid (a s igy a szegény adózó polgárok li sáloijjv és köves halmdkért, melyeket ^ tflpi i toii földjeik helyetti nyernek, gabnalermŐ földért |3 frt 50 Jelem után! üaefaék aJ adót ? rates dolog I
mind kr ti
Nemde Mliiiáib
itá Vaef
Un keli kí nait ia iriondbatnál Ily eee . . |i| Jp ~
lekben 101 kel do arra!azj le Írásban 1 kell It sértett fél en
ene stóláleil\' PróbálthU
\'dia nm
a Iblnélalást sj.mUlőn a is j^BOgtqtte, egyaaoruea rá Ír-
ták a folyamot váikr bétára: BTekiulojbo nem
jvétetik, mert
VigüT m
jüeeeterOlet M Llölvett fŐékelf {rikák láthakók e bemuUtokt igen ia napik bátor viltai van eonrigélai
Hí pontosan si
igyéb,\' luin
bunkálát lifk)
cséhn I I
a beoslő biztos un
azt is,
i\'°gy
Ukfentt IfL
g íöleinlitem, hogy al étntabbi isiik jövedelem kimutatásnál nyljj ée ^valódi ftálelty* rub-ikLek aaié lörtéoetey bogy I ám n esatbén két belytM vaa ieba a\' számadásban a igy .valódi főáÜag* íjihriká*
kaikataeii munlmJlk oly tt|»m, agy nem aUUme hátra hét eeatenáőt engedni a ! Gratulálok 4 Wen-ürfMtMsr.
|u isi a
ttíH1
^áta td
íftWj
itas irs i \' 1
Különfélék.
— JíjrIIvAnee késséaet és éHe-
(lilén* A nagy-kaniasai kisdednevelő egyesit-Ot eorajátékot rendező hizóttságAIinZ folytatólag ujabban következő fejolfizetések illetőleg íjáudékozások folytali be: Ueraay Elek kr; ház főnök Nagy KaniasAu 1 frtl FOlÖp Ferer.cz Ludason 50 kr. Pénzek Mihály Nagy Tanyon 50 kr. Novai *xdlgebíró{50 kr. Köves János Prépost Feleó Örtt 1 frt. Vas-megye alispánja 50 kr. Beán Mihály né £D. Bogdány 1 frt ErdŐdy Lejosné Kaposvárott 60 kr. Beöthy Lajos ajisnán Eger 60 kr. Talián Gyula nolgabiró Magy-Aládon 4 frv Dr. Preiseeh Lipót KenJíalyen 50 kr. Abrudán Lákaló gr.; lelkész Élesden 50 kr. Beolirueb Gyula ügyvéd\' Bpeaien 10 kr. Bobmidi Irma gelyeelfca 2 frt. Polgár Ignács plébános Szaharban 1 bt Pateky Sándor L frt 60 kr. Komárommegye főispánja I frt Dr. Qráoer Mihály Zal* Egerszegen I frt. flaáry Lajos J Ogy véd PánAu 1 frt Fehérmegye alispánja 60 kr. Beiemegys alispánja 60 kr. PKhl| Fereneané Nagy Kanizsa 60 kr. Plihál Fereacz körjegyző 50 kr Békés Ferenoz Ogyvéd fípeetea A) kr. öaaaesen 12 frt. 20 kr. Előbbivel 589 frt W kr. melyért a bizottság nevében káláa könöaetát .nyilvánítom. Egysaeremind érteaitem azigeij,/ tiniéit, érdeklődő közönségét, hogy a nvers«< mény lArgyak előAllitAsára nézve Milhofer testvér ékaterén urakkal a bizottság a ner-södéet megkötötte; a főbb nyeremények C
november ^közepétől kend ve Deceeeiher j.ig Budapesten Benedek Gábor ée Társa Hatvau uteasri éksaeréneti kirakatukban, sdeeaomber tjső napjától keedve Nagy Kani-ásán köznamlére leaanek kitéve. Alkalmilag tSéateletta^eaen, felkérem mindazokat kiknél mé^ sorsjegyek vannak, hogy azok árát bekaldeni tíiiveskedjenek { ennek mielöh\\>i^ beküldési eiökyére, ugy annak kéeése kisded-ovddánknak íját r A nyára nolgálna. Nagy-Ksul-aaa nos. 8.1882. Somasitii Lőriaoe. Bizottsági olnök ée pé4iiárnok.
— Uellási Kra4 altábornagy ar ^e hó 7-én és Bán városunkban időaöU, —•
megszemlélte aa eiancaokat lénleteeee meg* viasgAlta a laktanyát és tovább folytatta saasuentjAt Körmend felé.
— dmlyáe CIlMlbk^kieessaonvaek * bécsi oonservátnrium Sohmitt H. tanár MsŐbb BoagorftontáJiráiiak tanítványa, OUop\' Eibő ék Banscber JJéle ur*k asives közremflködé-aftk melleit Hagy Kanizsán, 1882. november
a JWnw* atíMi fatmttn mt
i«Orai I. flehu
^ítórt > U * 6 ft Y e f ».» B J MUlll
yirt\'i ftantta 1 iW Qpyéi Q, kMMMT> í Untt TmiUikt PiyniWtw QtiljiiQ, k*MWMéjr> 9 Ciwu**41 |Bm>nk*) Nw «i\'i«ii« Ifraailw üéía m. 4. i) QM1 pi N 4uut« V) íichmiUt Cuturtíi i-Ettttíó Outi á» Ü h. * •! HtA . | moll MÍ\'1 d} Oho-r » ke«l- thityáe Ok. a. 6 Humutel v Cnietmi K t***.*: kit aoMgofán előadva <;ru -|f4a ti tuaesesouy ia O-lop Ernő ur Aha\', ilí VivMac\'<ew|M j hegedűn elő-
R Béta 7. Liset: Vili. Rlurp-a*>be tfe\'yA* 11. ki«au«iy. I lelj árak: kör-* t I ,]£ aor 1 írt 00 kr. i a többig ,.:»•« kMttii Ul&bely 1 írt.; belépti <lij 60 h . Jeakjegv 40 kr. Jegyek előre válthatók gy ógy tárában. Kezdete -pontban 8
j ( Re k ftIdetalf*)\' A „Z. K." ezini-ki»\',<kam fagyott Uelá ^találta mártani tollát aa upábéj utidöu a .Há^ga otikó\'-ról igeu ie i\'-b\'*üi-aeii referál éa jónak látja az ebben »<!• udégképen fnllépeit kiiaaszonytól nem e itighjzel^bbuii inegmujékeeni I Az igteság ér-(i«fkél>*u tehát kijelentjük, hogy* „utouu< felen* o*sze*z«dett véleménye nem a közvélemény, niivol a vendég kiaeaazuny Ügyes, játéka éa jól iskolázott — kiaeé bár gyönge — hangja osztatlan tetázésben réaa««ttlt 1 A küa-véleményt nem ügy eaioáljuk, hogy „útónul leien" szedjük öaazé. aem ugy Imgy a küzttiiaógj m*ggyóaődéeének alh-ukezAjét állítsuk 1! — A eziuház látogatók egyrésee.
— MaliaiiAal JAtékromd t Szómba ion novetuber Ilién „Falusiak" Vigjá-étk 3 t«ív. Irta : Szigethy József. Vaaáruep i.ovembor 12-én azUnet. llét fűn novéirtber <l5-án „Egyik olyan, uiint urálik." [Vigjá\'ík il Wv. Fiaucziából fordította : Páa-ímdndí Dénes „Melinda" Bolióaat I felv, [Irta: S<fl»v«ita«r J. B. Fordította: Zádor jZéliAn. „Elkényeztetett fórju Tréfa |1 folv. Üi\'anoziábúl fordította: Saordahelyi I jKAliuao. Kedden november 14-én közkivá-eatia mAaodszo\': „01 ivott lakodé Ima" |Vig nagy operette 3 felv. írták: II. Chiyot | A. pijru. Fordította: frva Lajos. Zenéjét i«xazö : Andiéu Odüu. Saerdáu november [tSáo .Aj iteíviiloi borbély." Claaai Uti víg ját ók 4 felv. Irta: Beettmarobaiv. jFVdítói\'á: Pajalay Ede.
— KlJfuj tés Örömmel jalaazOk, }«gv megyénk attaséét etelben AHó l««jogy zöjo li-.ion László 1. barátunk tuult vasárnap cl-Ugyeale .ijzeutíiniliályi István onriai biró ur kedvpa ét niüví-lilelkíi leányát Budapestről.
— Aazlilr. Sclieiz Teréz a maga és g)ei inakéi tatamiul a rokonok nevében inéi yen leaujUitit aeivvel tudatja feledhetetlen kedvez férjénoz, illetőleg a legjobb atyának, jpfcnak, nuvétVénák áa teát vérnek Scherz k pó\' üt itek 1882 óvi uovemlieí 9 én délután >j2..ótakojv ólelújíefi )6-ik évében liOHizas azen-9rdéa utáln törlléril gyáazos elhúnytát. Azel-|úny inak holt tet-mei e hó 12 ón, déle\'ŐU í-órakor ;fogn >k a helybeli iar. sírkertben é>ók nvuualo nrjt tétetni Nagy-Kauizaáu 1882. ia Vem bor 9 én.!
— ftellálsseirél ii ják uektliik : uov. tMtró\'. Cleák jOyere eurdi lakást zaját n>nozéjében folvó hó 5-én meggyilkolva ta ifllák, 4-3tén délután Krompacher Pál ka-kornyai vío^dAgiSk, boraiea «lkudoti, azon-Sjiit: a eá*árbólj tni«e*i \' It tt, meil luáeiiap \'egtfl c-ak hökteeiéi találták." A gyi»koaaág i\'.tszuhól tíli lénhefett. (,\'sák Öyi\'lra k\'ilikiben rovott élejtl smbpx volt, gyújtogatás gyanú ;ában ia ^y akraii állott, a igy aj vidékbelíek tákAhh u>blitek V* int sajnálkoznak veeztéo. ■ Az idei űeai 3-ikS árvizünk ia leapadt, már slr- íih\'U uty megszoktuk a VizH, hogy fúl-féio- Vf-aezTtk ha a pi arban láijók üblOgetni a rihét ! |gy hát aa idei Aazezaf> penunn^ns etapAsá^ól I bóvebnetn írni nem ie tartom Ór-(lki«r>»ii«i\'il cialc auiiyit említek! meg róla,
t«lj«Hi 9 neriig bontotta iel aa egész lia téii ée av aléltabb lek VŐ uloxákat k víz. A mint ar idAjáiáe mutatkozik itj-Unk bajoaan leez, iu^\'i ne ii caak a kígyók ée békák vannak \' luinds elő, hanem aa utóbbi napokban 4 HJiriiek jia kijátfak! a azunVogok pedig (lj;t >aeuiteieuek, inint akáioeak augusztue kacepén ! ,Ná\'unk:a láelezua-, legiád- éa ti-M bor^ttiak semmi ára sincs, inert nem is }>(acfj* viíióls eli^iibcíi a surdi éa biksi hegyi li^Potí lítj-iji" 6 - 8 krajczaréit kel.
• / \' j litKHiier.
— Felhívjuk apunk olva*ói figyel• Aii*t inai ^zámunkl irodalmi rovatában iUzölt b-lhicásra. Tábori Róbert tebeteógv fatál iró ety kö\'riüyi beaaélyeket ée rajzokat ad ki. mely i-k hői riivid»»en mutatványt for K\'<ak koiulíii. Tábori Róbert néve már e
Hm i.t>p • és „Uagy aiország ás Megy-\' Ag" kiiz|)lt munkáiról eJŐnyóeeu ismeretea; a fiüu.\'kftt mérgen4 ajánljuk olvaaóink j»ér<-%záaába
Utadijjekra ttéavá, c) a duuáninnehi: ka Illet vjbol való faloeaiáaa. A pozsonyi ágeatf \'ev. tbeológiei tt^fe, bianttaági javaelai. 11. Ife mel vények a „Kár»>4»ny» Noviay" lót iee-ból. b. Kémeiak eUaaporodása. 9. A r< ináu vig ope^ejU k
Irodalom
*» m-4-k a^puJsiastet és kst»halAk FiMbd
eaNe a^HmasOsékft ttin-iisbiis
Irgjeleat m Lexl
eaale8 Ml (I) 114 fíl/íU<Í. A 111 füzet %« "klfiü és éptimátiyi r»gíaégek^
a|l.t itiisi H»«l>ékM«: &svíiAgt nOVi-nyek; • I \'4 I eH» begefak. Egy egy füzet ára " kr. a^áWjak alT|«éiak ngyetiáéba.
1rgjrlr»l m aRa|yzreraiA|\' ■ *1 f í • íirat (aiüaodik) novembeu aeáma 4, -ár-. i<<«iiaMt sírt iten, U hst haaebo et i*p sUal*« niae* borítékba Itíave. •^sni A(dényí *JUea*6. — Tertaleaijegy-1 Alakitaiaiik oraaágoe magyar IC llmi|« aMgyar egylet, máso-^e^y • faliéi, rom. kaib, a j pro-Mekee«t»k, a aüd«, ájmp. e# a iméefi ^^btiket. Bolgár Kmil tevén anÜeiütáill. 4\' tterválh pa ekrév páéam g. Prtteeientiemne i paneeltvmamwaal t A nógrádi l«atá* ^hmAÍ iadN^énya, aa egyateaaea Thdw indítványai i a) mid h) MWMdla levő .
mm € k Ottan
U
git (Marii banya eaeré
aait eágábjzn m i tln
előad áa «* jyol b klít -UMtöria Ml
Ur-
(jlott
jM\\\\ MM-
!
liróli bonj! faék telj t eud-
az rroi
memoienduia. 11, fv. „A Oott erhalie" pór története. Ka leghosszabb küJauiáíiy e si áui-bao. Aa.egy egéez, sQrfta nyoiiíott] tv re jedŐ AOzieiuéoyben el van mondva a a erlialte" keletkezése, a Magyaróra *ágon érvényitóaére voiiaíkozó elaő kis- rlet ból, ok\'nyomaad mrténeti búvárlatok ala uagy adathalmazra támaaak »dva. Eiu\'i a második kísóflet 1881 májna 18 Moet a unpOrOlt ozik jő egéez toijadelmi erre e pdr folyam, a védlevél aa calsUd alakulása, a váilboMd, a Védeléut | * mentő itéjkt kOveckazuek mind történeti ben, egéan terjedelmükben E«utáu |ft « hívás magyar hymuua alakitáaára tjézve évegből ikiiüzenuő pálvadijjakra Itt} I adoményákkal gyQjtée vau uyiU\'áj IAdkako záaok a magyar himuus pályadijrá edt ig n folyóiratnál. 314 egyéntől, 31 Irt. 40 folyt be, ezen kirUl még öl lep Mezdbtt lapunk utáe bolyén mi le kezdünk ij) Ijrroa gyttjtást. i III. iv. Nemzetségi helyzet jrid aaerint. I. A felvidéki oroszok, OÍeavkzkv Lajostól ? Zemoláiibői. 3. Braaaó mMyjtböl i. Aa aradi „Magyar nyelvterjesztő Jeg létről, h. A veazur\'eni avábpkt ói. 0. M»Jy lót-t««tvéríség Qaian.-Sat.-Benedokejii. Báu&lból, 8. Kontra Nagy-lzelien. jll. közlőmén l ók, IV. iv. Szépfrodaluii: re* Arany áa Petőfi, Bevieaky Gyulától^ 2 Iáimhoz, Lévay Sándor vorae. 3. Ot karozolat Branaovila Györgytől. 4 i mondások Arany Jénöatól. 5. Leiány Kuhunyeváczon, |néprajzi vázlat, Irta Elek. 0 A azegeiiy gróf, raja, Qozedu tői. 7. Qezdag saeglnyek, népi<>a elbo^úlés Roaegger Után irta Zatnplóni P. U)ul Saellemi akikrák Előtíaetáai ára fél év negyedévre t Irt. Lelkéeaek, néptanítók, eógi előjárók, aeegénjebb aorau földuifl éa lOtiO Irmái nem negyobb fizetésű hivatal uokok fiMdljért rendelhetik meg a kiadóhiv nál, mely Budapeeten, SAndor uicza 12. alatt létoaik. Aa első azámot, mutatvány pen, díjtalan ie.meg kllldi a kiadóbit - KI6 ftzetéal felhív Aa ! Netu deu ember bír Góttaohcd, llpoaei tanár eágáuál, ki haláloa ágyán ia naouj töpr dett, hogy mit csinál majd a szegény 5 nélküle? A történet megadta a megtjyug-tató feleletet. A v\\IAg nem eaett Iá m beli aserkeaatő papírkosárba, mint akái céltévesztett kézirat, mely^csak befQtéei demes. Aa irodalomtörténet folytalta futását, mint folytat uá moet ia, ha ón ie szaporítnám egy kötetlel, meg egy Mitőren ismeretlen uóvvel. A mngn\'atj közönség, hallgatva Helikou ligetének uokait, ugy sem veazi- éazre, egy gyei vagy keve«ebb-e a zöngioaólők száma «a viráguak megtiltani nem lehet4 Különben ia megmondta már a bölcs aa 6 keserű humorával, hogy három dolog ven a vi|ágbn ós ezek közttl áll azon uehéaság, miszerint „ifjulirót
hiaazük
mibdánnimor.
KtiUy Htel m ügyea .Rémeid volt káli
|áu dicaőft lőli ie kell
i ifcg-
akadályoazunk m6veköaléeében.H A tOre mez
közönség, m*-ly már oly sokszor találk e neliézaeggel szemben és míndenkoe
■H B.
kr. délelőtt UH
esti-ar-A tpró 1. Dalion, nny
áaár $
8. a.
közösek
atal-zám kó-atal. min-hiúnké-1^8
inny* lány Qór-pflya-nem aeg-vaeó dal-Obli, De
vifft nhhéz
lég ielal
mutaikoa^ ben. A
ia, a Bemseayiné aa ek kL — A jáí eikenlli Hnefget érdomélt volaaj köih nov. 9. „Poccaolófi inro. I— A darák •— ívn (gé iijueretes s époly pinlaftáló
ndeo |vájtozatában igeni i s fijdey B. Fiameuá ;| llemeájfihiekdkkel lóbbszOr tapsvihart arattak. — jKáves y AllUrt L. szetóc* Unittal is lényoseuTIcaso ta, hogy saületeU jeom\'ieas 8ikarttlt| ^iei^porial|láaa^ aajoe^ d|rülúé|jréj ragadta-a berezeg) |
ÖzÖ laégetl — Bárdv Lej* (Píotro, Art ay Ida íljiótorínghi ijlejej sztű-tlel játszojtak. ágy a lobbi azerep üss ihaugkan tartották aai előadhat, i em nágy Mámban. <
K
OZGAZIhSili.
óaett Ijee
elegat ciával huzlá ki magét az affiüri bői, nem fogja tőlem sem jóakaratát megtági dni-Mert a mit kérek, némi bizalom: Azt hi szem, hogy ki fogom érdemelni e biza ma. «*a t előhzetőimnek olyaamit nyújthatok Be-szélyek áa rajyok" ejntü gyűjteményem len, mi legalább ie felár a 1 frt 50 krt ki evő elófizeléai t^ezeggel. A n Beszély ek ál Uj-zok" 14 nyomattill ívnyi tartalomi^al jelennek meg. Leaa köztük olyan, mely már a „Peeti Hírlap" Magvat ország és Meg) világ" ós egyéb azépirodaimi közlönyökbui Iá tolt napvilágot, iámét másik kiaárólág o gyűj tömény szméra irdtetl, Aa elŐfizetéai pét zek címemre küldendik, Gyűjtőknek mii den nyoloa példáu után ^y tiazlolelp&ldény, 213-fizotéai ar I frt 00 kr. Kiváló tilztol{ttel Táboii Róbert Béos, Wieuatraee 37.
Nemzeti színészet.
—i Kedden, nov.7.előezöv adalfii
lók an. ve-
bbé
,0 eaek a n^kt" mulattató v|gji Kneiael Rudolftól, Deréky Antal fordítását — A darab sikerült vígjáték. Ügyea mzI vénye, a fordulataival lejétől végig megte álénk derültségét. J. Az előedás uemkevéa aikerüit Leghálásabb azerep jutott azon Kövesay Albert és; Arday Idának. Előbbi
iatl a
a bárgyú férjet síakiloUa kitOn|Sen,; i< bér kiaeé lbízóit komikumával; utóbbi ped fnrfangoe női, jól uelánUlt szerepével. Miiíd-ketten megéidrmolj lapaban réazosjiltok. "®ég ügyesen jálsiátt még Bárdy Lajos nftgyüUtíÓk elhökej ée Arenyoesr Jé BartheTs ervos) is. Melllákeaerenlóa
trvöa) is.! Melllékzzerepli iparkodiák a szabatos, ösaahangzó elŐadáe nak megfelelői. — jKövönség középjszátnn al.
— ázerdán, n\'pv. 8. „Márvány |hülgy< k" v. milyenek vo^iek\'a nők 2000 é\'vVel éze Bit Bairiere éa Tkib i
ée milyenek uioat?
kitűnő franozia aaiiímflve került óIŐaHádra. Fordította : Carpregby. ~ A domb ásjátaáj vegyüléke ea élet komikumának aj szerel legmélyebb íregionnjával. Igaa,meghatom den jclonetéboti, s egyáltalán megéli átültetést.
Az eh.játékiól uiaee több moiMant vs ló, mint hogy Bárdy ti (Phidias,) K0veaay (Díoganee) jó alekok t ollak} de Ctyrg
r.
Ah
e\'őedáea fc*m folyt biztosan maa szobor *léggá eikeiüll.
A mi a darab előadáaál illeti, fcileJábkp gí^érelfie válik a ásereplőkaek. -4 Bái ly fcejea Rapl.ee ) aa elragadott ezerelmea\', A J ftrday Ida (Meioá) a könnyelmű, ledér tiU g-M\'gy svai epében mendhatai remekeltek. > Kövesey A. (Deagetmia) heaealá rouliiie t ftl Mea mag faladatnak- Tóth Béta |(Fiiaa é) grófot boyeeen alski\'oHa, — Bmwbyi {Mj r-
fcí|%jfmittí«/jn:t«w6űii f. hói 4 én j bórái tauioskeaás tartatóit P^ónjsy i József emökletete alatL a Fölső
Magyarol\'l eágcól az (utolsó években jepaástalt I kivándorló | oTinu hatkat óinak és saQliégeanek íntéakedéiek migállapitásk lájgyá-belUgyminiizter i által üíjszeliívplt i engueteJ|melyBeu ez érdekelt manlezterpk kiktlldönjaépvieelőí I vetlek részt, má jénak iájókbzújál|szerzett éz Iliben. Knpvwelve vojtak: l«|bellgymuliszteijum, Ribájry Józaef miuiszleri |anáo«os uíiiit olőadó éa Jekolfeluaay Lajos miátszteri tanaeaoi által; az igakiág-ügy minist n iiun llÜMzkr Bála oanáiyiauá-a.pónaflgjyminiizterium Buaetzky ii által; a kereikedelminioiizte-Róbert miniszter titkár áitjd. a bol ügy iái u iazterium rántéról il fogalmazó működött. Ribáry anio\'toa aa onq|io(o- elé teneeálette
ceoi áltál Pál (•náéb
rutin SiM| Mint jegmdB Siabó, Attt miuiszleri
mindama \\ imétalásokal, melyek a kivándor*
--*--
Felelőa eaárkéaat^: VARIJA LáJON, Társaaerkdsfll: HOFmAlVN MÓH. r .1 . ! i
Iái mai állapdtát tüntetik\' fél; ezek közt kulüuüsdm Báiio megyei jelentése és a lehívott takarékpéimlárak jelentéeei keltették nagy Ügyeimet.! lka (utóbbi.idCben nagyon peökkent ugyan a kiyándoi lá», deinóltaroeaa burgonyáéi aablerinBi kövoilíeztében attól mrthatai, hogy iiméj emelkedni fog, he az állani hátimtól ellenÉmrekröl nem fog gondóekodái, Felolvaatatlak j ezenkívül mindaaon orvoslási javaelatolü mélyek több ráezrŐI, hivatalos m magánúton | jutottak a belügy mi uiiatejrium tudomásán. Eaek köat kölönöaen az jórazágpa gazdazági egy fi let javaslata, Zemplánmegyó előterjesztés IBujuuovica Sándor javaslata atb. emelendők ki. A aaaktauáeeaozinááy elhatároztál hogy ezen bő anyagból! készüljön egy áljekmlhetŐ, bő kivonat, pnelyuék tanulmányétála után az eáquete tagjai ujbó( öaaze fogtiak (jönni, a részletes intézkedések inegállapitAeénak további megvitstáajz végei\'.
A etjáriu tervezete tárgyéban
tartandó enquaete aa igaaságügymiu|azteriuni — már saMükdla a meghívókat. Az Bnpttclo 20 tagból fog láJlaoi és dcMQzembcr Iiór hivatott össze. (I^i\'es minisateri hivatalnokok^ tulnyomuló többaégénok bírák éa 41 ügyvéd hivatott naeg, I jelesül Hodoasy, Teleoakbi Oborin és ^riedmann. A meghívott ügyvédek között ket Ó, Hogonv éa Friedtnann aa eahüdlazéki ek deklarált lifvei.
aU a Itt frtra heeeült; ^Ubá a ti! agyatjmi 27Ö. sztjkvbed ftl já-J-Ö. iprtw. 4 f Ivett aj(806 frtra beciülj |ijgAt|an.
KlUiáltáii ár a be«M„s ak ingát Unok a lütlaotk egy hatátnapoá iíj bejáron alul ia e fogaijjkl adatni.
2j|Árverezni lcivááóícltáijtoknak jzbeci-lOJni kéaapéasben I vj|iikiékkéfei pá-akrhan aikjküldölt kezfre jleUttii.
3j|ij Vevjő kötelei! al Ivétklárt bárom e [yenlői Ipéeeletben, még pedyj az elaőt aa veráe! \'jogerote\' emelfiedéeátől I azámilva 8 ap alájn a 2 at ugyacjattál 60 nap alatt, a at ugTjánattói 9ü uap alatt minden egyez iteláiir|réazlet uián\'aa\'árvfiée napiétól j/ró gli jtamatul együtt a, bírói letétek tár-gyábun §912581 az] a kjbéeMWBt: ig. jmin. rendeletMn uteghatározett JmÓdmérfotl a o.-biniaaaá kir. adó- mint létdU péhztáruál le-dketoi. 4
A bánatpénz áa atoN^j uénletbe fog bBazéuj|t|ktnU
4. Vevő kötelbs ka Wadlekctkel ja! birtokba lépée napjával tfiikári nkleii biatnallMÍ.
EjjlAz árverée jogirőrw iénielked^ekór vevő a negyeit ingntlaá laitaktUm lép. — inegjegyáatetvén, begy ja vevőnek vételi bi-áonvitviay az 1881] évi LL; . n. intézke-déaéhea képeit csak az Uiemea mg kiadatni, ha az járrerói napjatói lunatoit lo nap alatt az idéae|t t. oz. 187. § a intézkednének megfő lelőlog utóejánlat nem témlik. I
A birtokba lépés napjától.i a megvett ingatlatu liaeana ós terhei ecetről illetik.
flj) |A tulajdonjog pellnbleaéae csjak a vételár áa kamatainak ieljui loljzotéae után fog a vevó javára livatalból eeawböltéitii. A kiucalári illeték a ivevőt lterbal(J j\' 7) A mennyibéo vcv{ az Arvexáai fel-téfelpk bármolyikéuek eleget nem tenne, a megvett ingatlan azj érdekeltek bárufelyíká-uek kérelmére a azj 18801 Jéhri fid t eaflBÖ. §-a érlelmében vevő veazélyéro éa költsógére bánat pénzének el vesztéié mélleUnjabb árve-zés alá bocsáttatik a csupánjegy jia táridő kitűzése melleit aa elebbi Wss- illetőleg vétel-árou alul ia eladat ik a a umlamttó vevő a vételér külöub\'izetet lieittritem tartozik, melybe afonban elvnaztKt bánatpénze boezé-mitlatik.!
Ila, aa ingatlaa ea ujl^bhi árverésen aa elŐbbiitél nagyobb áron analinék pl, a vételár tttbblet a mulasztó vev^t nem illeti. \\
Nngy-Kaniasáu kiJ. liVaaék tlkvi oaz-Ulyánák 1882. évi ápril lító ra-án tortolt Ólé-
léből, ll li I > I I Imi 1241 ái—1
798 Érk. 1B82februári.
I. Árverési hirdctinéiíy.
A naf y- kanizsai kir.törvénfizék telekk. oiztálva ré zérbl közhírré tétetik, hdgy Kii-leta János itieiyei liaili ügyész, mint az államkinoiluf | képviselője végrehajtatÓua ( Ádám Jósat í éa lelvén végrehajtáit izenvedő k etleoi éi bedig Ádám JÓzeef elleu {22 ír i. 66 kr.ed(kinjlák,ennek 1878nevem, létül járó törv.i kemálai, 6 ft 7-^ kr végrehajláak.-relmi, Ádán i Ihjváu ellen 64 frt 27 kr. adól.á relék, ennek 1819. nov. 14 lől járótörvl kaiul • lai, Ü Irt 7 kr végrehajláa kérelmi U niina kettő ellen! I fit. 20 kr. beeslóai • 3 frl. 15 kí. eszményi b" jyeggol egyű\'t Öaszeson 01 frl. 49 kr. érj4! és jkérelmi e még fölmekulendp költségek mi inti végrehajtási Ügyébeij a fetu-neyezett ajk tilrváiiyazék területéhez[tarloaö s a puszlmji igyjarodi 272 sz. tkvben f p hrsi. a. Ádám lávái és Ádám JózsefInlaSdonául. felvett I8]?j ^l\'rk bccsült — továbbá aípuszta-magyarod} ! 70 "Z. tkvben LA 8 sbr>sáiá. a. Ádám lé véií tulajdonáéi felveit i£Ö6 flrá becsüli inge íaijok 1882 éiri. deozemller hó 30. napján í léWőit 10 órakor P. Magyarod köaeég házi »ál niegtartaudó nvilvánoa érvei-réeen eladi lui \'fognak éa pedie Kroseta Jánoé t. ügyész Vij itílyettOBO közlteeiOttével. I
Kilríkil mi ár a fennebb kilett Ibeoskij Árvéili mi kívánók tertoanak a becs ár 10|-étf I batpánaben vagy óvadékképes paplrbkn- a úktlldölt kezéhez letenni.
Vevő jl iöteloa a vételért bárom égyeuló réazleibeo,! ii ég pedig Isz elsőt az érverés jogerőre eme kedéeétdl izé fujtva 8 nan alatti a 2 ikat ukhaaáliól 2 hónap alatt, alo-jkat ugyanattóll| )0 J nap -alatt minden egyei réizlál után ta árváiéi napjától izámuando 61 kamattja ia|! együtt aa érvérééi Ifeltéte] lekben menn(i|léprotl heljfen éa módozatok aaerint léfiaf ni.
Eeea j lirdetmény kib\'óesátásávíjlj egy* idejüjeg m^á iílapilolt árveij&ii fellálelek\' a |aa4 vataloa órák alatt a nagv-kánizeai kir] trvj izék tlkvi joi itájyáuál i r.-|lagyarod Község eléljél óaágkk ti airátekinthetŐk.
Az eiíjfidrft érvéréi <a leni irt tjkvbot{ ialjegyaendpi
Aa árri fjíiíj hifdetmény a Ijkvi hiióeég-j nál tipiM íw P$J P- Magyired b a lamnenH doakBziégek MDÍkörOaée él az egyik iMybeíi liírlawban egy sben beikfüée állal N0aaé1 létaiik.
I) Ali magyerodl ttSL
II. j^irM fbllélelek.
•lé booaáttalik a |>m zijktben f 76. hm. a.
M
3(|92,tkVi 1882. máj. 4.1
Árverési hirjdeíméhy,
! A tiagy-kanizsni kir. Drviaák tlkviloaa-részéről közhírré (étetik, hogy Kani-i (Közép) Jánói liagyaiMta elleni Ónkén-árverési Ügyben a nkauizzai tkptán jel-ogoi liltelezö 250 frt tőke, etloek 1872. jaltuár il-iől iáró Hv klimajlai, I frt 50 kr feasámitáki díj és sorrendi |kvi bélyeg 9 ft eolegi költségekből állA követelése kíteló-
vwl a megvett iagatlan birtokába láp, mf-jegviatetvéi}. hogy a vevének vátaü bizonyit-váiy az 1861 évi 80 t. ez. lotéakedáeébee kééeet esek aa sasikia fog kiadatni, ka aa ánterée napjától izámítoU 16 nap alatt aa idMtf! t. ez. 187 f a iotéakedáeének mag* bjf utóejánlat nem tétetik.
. A birtokba lépáa napjától a megvett ingjatlan haszna ás terhel a vnvét Illetik.
V 6.) A tulajdonjog bekeblezése esek a vájmár áe a kamatainak teljee lelaetése után fof a vevő jarára hivatalból eeakftzOUatni. A kincstári illeték a vevőt terheli 1 7.) A mennyiben vevő aa érvérééi feltételek bármelyikének elegei nem lenne, a metevett ingatlfii aa érdekellek bármelyikénél kérelmére ea 1881 éri 60 t. cz. 186 |. értelmében vevő veszélyére éa költeégáre iááatpénzéoek; elveiztéei mellett fjabb érve réa| zlá bociállatík a csupán agy határit kitüaéae meltelf aa előbbi beoe illetőleg válni áran alól is Adatik, • a mulaaztó vevő a vételár külOnp&aetát megtéríteni tartozik, na|jbe azonMn elveeztett bánatpénze beezSl-mittatik. ff; j \'\\r \\
kHa az úmatlan aa ajábbi árverésen aa ilnél nagybbb áron adatnék ej, a vételár et a mulasztó vevő\' bem illeti. | Kir trvsxuk,yminí tlkvi hatd*ág Nagy-Kaaizián 1882. Ari szeptember lió 30. nap ján[;tartandó üjéiéből. ]f248 I— 1
4.ft s*. p. 18H2.
Árverési hirdetmény."
J Alulirt kir. bir. végfeliajtó aa 1881 évi LX t. ez. I09L 103. § a értelmében^ nzeonel . kömnrré teszii hogy a ciáktornyai kir. jé; ráajiiróság npj 80. azÁinu végzáo állal aa állámkincMár iégreh^tató javára Korlik Jár noi ellen 25 ft tőke és ennek jármiékai erejéig | elrendelt kielégítési {régrehajtás alkat-mévjzl biróiliig le áe felviteleit éa 670 frt 54 ptrra bedstUt Izobabutorok, borok . ée pá. linaából álló iágóeágoknak nyilvános árvsrés utján leendő llsdstása etrendeítetvéq, ennek a helyazinén, yugy is alpeires lakásán Csáktornyán leendőt eézkbztéséra 1882-ik év november hó 12. napjának délelőtt 8 órája éa M ijr t o n b aín a helvfzioéa 1889. 4vi n o v e m b e r hó 17-én d. e. II óré|a hátér-időül kitüzetik éa ahhoz a venni szándákozék ezennel oly megiegyzéesel hivatnak meg, hogy az jérintett ingdaágok ezen!árverésen, aa 1881 évi LXt.cz. jOÍ g-a értelmében e legtöbbet Ígérőnek beeaaroh alul ii kéezpénz fizeiéa mellátt eladatni fognak;
Mindazok; kik oliőbbiégi jogokat válnak jérvényeailhotni, kereasteiket vagy aaé-beli jeleoláaeiMet az árveréa megkezdéséig aluíik bir. végrehajtóhoz adják be.
| } Az eiárvwrezendő ingóságok vételára aa IjBpl évi LK. U cz. :108 § ében megél-lápitbtt feltételek aaerint lkat kifizendŐ.
Kelt CaUcroruyán 1^82 évi november hÓ 8. napján.
MIRK A "DOMONKOS kiküldött bir. végreliajió.
ése végett a fentnevetett kir. tirezék erűéhez tartozó e a tót iaenlábelyij26. sz jkv-I. 1—7. sorsz. a. fipptt ingatlanol ós ng az I 1 —12. sora. j ingatlanok 144 frt;
sorsa ingatlan 166 fijtjl a 4. som io* jtlau 119 frt, az eoraL ingatlan -97 frt, ■orir. ingatlan 105Ifijt [ét a 7. aorau. a. io^atlan 41 frt éilékben 1882. évi dec em-hó 6>dikoapján délelőá 10 óljakor Tót-Síjerdalielyen a küzaég liáiéáál felperesi lgv-véll Garay Benő közbejöllkvel megtartandó nmlvánoi árverésen Kanizsai Mihály, Elilich lgiéoz éi Réoiei Ignáczkorábbi vevőkéit-■óge éi veazélyéro eladatni log
Kikiáltási ár a feunébb kitett beóeár. I Árverezni kívánók; mitoanak a beca-ár! lO^Mt kéazpénaben, t.j óvadék képei ipa-pitban a kiküldOtt kezéljei ieleDiif.
. , V^vQ köteles a vételára három egyen-lő részletben még pedig:] aa oliőt az árveréa jogerőre ámelkeuéiétől számítva 8 nap alatt, a^. at ugyanatlól 30 uap alatt, a&at ugyan atilól 60 nap alatt, ~ nntiuau egyes vételár résjalet után pedig ügy m Arveráá napjától számítandó ö« kamatokkal együtt aa árve-réji\' feltételekben meghatároiott bolyon ée módozatok szerint lefizetni. [
; Kzen hirdetúiény kil|opsátá«iáyal egyidejűi ^g inegállepHottl árverési feltételek ajTi-vatalos órák alatt a nagykanmsai kar. trvskék tlkvi oaatélyénál a ; Tót szerdahely köaség elő\'járóeágaál inegtekinihitőkl
. Aa elrendelt árverés I a fentirt tejek-jkvbeo daljegyzendő. j
\\ Az árverési hirdetrolcnr i a telskkvi Hatóságnál klfdggeaatésl ugy Ténaerdahelv a a szomszédos kOtségekpen kbitizéi ée kifjBg-ges*lós s a helybeli fgyik hírlapban egy ia ben beiktaláa által kKuiélétkÜk.
At árverés teljesitéiéiie a letenya aír. jbiróaág megkerestetik.
II. Árveréa! feltételek
1): Árverés alA bocsáttatnak a fenlirt ingallaook.
Kikiáltási ár a ibeoaár a aa itigallaáok-e kitüaött egy határiUpón al booáéron alul is el fognak adatni.
2) Árverezni kiváuók iarfcpani k a beca jár lO^át tíóazpénzboji vagyjóradékképds na-jplrhan <j; kiküldött -kézért íeteimi>
3)Vevő köteles a vételért Urom egyeUd réssiet ben és pedig az elsőt az álfvme napjától! sjmmiUndÓ 8 nap alatt,: a májaikul tigianneoh liántól akéjmitándö 1 hóijAp lajatt, ni fttoUó részleteti txidtg ugyaiiaaon naptól sáékUtandó 2 honén ajeit minuen egyes Utelári Kóékiet után az tivtirk nádiétól itt-hmiéndó Ojll kamattal f egvll t a Ilirói kM-jtek táigyában 3975,881. |zl| U, kibooakfftt ígl fnin.l^odaletben ^e^UekáMnoltimód üw-rtM a nagy kanizaai km a|m[ mint ileW\'ii Mmttériál llefizotni.
A Juánaipéhz utolsó MWIéibj fog W lakmiuajáil —
Vevő kötelet aáédjtlMUela birtokká lépM napjáig lüzkár eleé bíztoeileni. : 6.) ják átverés pigerÓte OÉNlkedéeelier
si liird\'-fmiMiv.
ILUi
1258 I—1 59é8. ikv.
Arv
A negy-knniaaai kir. Irveaék tlkvi oaz* télyn részéről kOahirró tétetik, hogy Zala-megyje ös^sesiimt árvaiára képviseletében Dr, Tuholy Gyula ur. tb. t.!llgyéae Végraíiájla| tónak Hajdú Józaef vág(ohajiáit szenvedő balntpii magyeipdi lakó* elleui tt>7 frt 50 kr« s járulókpí iráijii vés?hfliajlk«i ügyében a baj iaton-magyarodi 33. sa jkDayvben A t 1 aor sa. a. felveit ingatlan \'liászal együtt 249 let 50 kr, a I. 2-413. som. i 839 ÍM 60 kr, a f t. lor íz a] 87 frt, a rf 2 som. a. Zt frtra beoaült fekvőaág Hajttn Józsefet illető feleráee mint jelaerolva van, kfllón külön 1882 évi deeaember hó 27. napján délelőtti 9 órakor Balatoo-Magyaredoit a község biró háaánál meg tirUndó nyilvános Árveréséé eladatni fog, mely alkalomaial tartóénak a vénái szándékozók a fenti hioaárnak|0\\-ál kólapénzben Vagy évadákképei pepirbau a kiktjidált kezéhéz báoaipáaz tejében jeikoiii
| Az ánreréii hirdotm.a nkanizsai kir. Iv* szék mini tkvi hatóságiiéi a hivatalos óráiig alatti, | s Balaton-Ma&yarod község; U/»nál megtekintlietők.1 1242 I—t
367 í tk. szám. 11882.
Árverési hirdetméjiv kivonat
A csáktore/ai kir. járás biréség mint telekkönyvi hatóság réazánii kOahirró tétetik, mikónt Ozr. Retaober Endréná jogutódjm Reieálier Aufel j és Vilmoe^bedapesii lakét végrkhajtntónak, Bösa Játaoa vukánoveoai\' lakét J végrehu iáit saenvedd ellen tOO] frt ipaflf a játul.\' iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizia^\' kir. törvná^hez tartozó oiákiárnyai kir.j járáibiróság területén levő aa V[ hkerületi 66se. íjkbon83 hrsa. ingatlanból IBóaz Jáaoet illető a é$6 ffira becsült fele ram ée tartozékai folyó évi deeaember hó 20. napján dél előtt 10 érakor V. hkeri-let köáség házánál megtartandó nyilvános árve^éeen a megállapított kikiáltási árou alai is elinalni fognák.
I At árvo czni kívánók\' tartoanek aa ingatok kik léltási árának 10|-át vegyit 48 fiH 6D kr. kétzpénzbeu vagy aa 1881 évi LX . tkikk 4t § óban előirt óvadék kápee
fi a pírban kiküldött kezéhez letenni, a többi > •Itémtak a biróaágnál megtekinthetők.
! Á kir. telekkönyvi hatéaág,Csáktornyán I88» óyj engumius hó 22. ,_ 1846 1—1
6248 mim. 1889.
Arverrsi hirdolméiiy.
Áíálírott"kiküldőit végrehajtó aa 1881. LX. |t.[ ijz. 102. f a értelmében eaennel köz-hírré leeai, hogy a nagy-kamatai kir. járás-biróaág Ué8 náiuu végaée^ által TreUaoh ZMgtNai béeai ezág v^\'rekájlnlé javára Én* ningér\'2}aigmond fwiő hfhojí lakos ellen 3|0 frt 511 kr. tőke a járulékai [erejéig elrendeli biztoiilWi végrelajláa alkalmával biióilag lefoglalt éa 7«*frt. — krral beoaült kűlomb féle t^ ruha kelmák batipá 4a petgnUn,

>MMa keedft, fc** kéU kelmék
srt
ákl k , NbW
hmm Imt iá • keráéfcae afcé hm toaéiaill ülé haéikik • tiUi-aee árvaréa a»|4a e\'adataak. Maltáifarlaaak • U>riata v«*yt» IWI Hakútaa alpare* iiakHiilie tl&Mk
tokáaáeái Mté
év
••nmV U Il ik napiénak Allvii I érák kdáriilll lÉHühk éa abbfta * venni aaáudá-k«a|k aaaaail öíjr MfjaayeáiaeJ kivaiaak Un m ímüu iagwifafc mm ártéré" •M, M INI. évi LX U M. 10? I ábftü ■ftMhpimi Mlátalak aaerint leea kifteataadé.
Kefe Nagy Kan\'taaáti 1882 ik évi oovam-Uf U 10 napUa.
BART8 GYÖRGY 1154. I—I kir. biréaági vágrebajté.
BU&IFB8T1 BÚTOR GYÁB1 RAKTÁR.
ALDASI IGNACZ
■t«4» H. L |i|y firtitdl « j*a/vai ixilloda miUitL
Ajáa|j* duian Mmrili, a legjobb é« ujabb ■lllft Ufrltl ktaallelt bátorait •Milék él ftHeieték (aalo«,)U vall fa ti arasykeritQ tWréket (Cooaoloukai) a leg JaláajffMka íj Ari árak Melleit, BtfXMMtéa ifiMlfi Jól kértittt ét Itléutl
dtsnmm Mtotomt (garnitúrákat) elfogad bároíinetuU kárpitos éa íwIb* lea aackák teljeaitéaét a volt ka terek, Makfllöabn kár^ltee aankák klje-
vlüteát éa geralf arák álkaiáiát Pidifc *iegr*nd*li*«k bármily iáwhágra tU
fogadtatnak h ponlotan t*lj$$iti*imk.
StIIArd klatolgáláa és bátorok Jónlnftalgelrt 1 t J*tAl!á» vállallatlk.
# j ajuaak kezftaiaerenoaéuck
400,000 márka
(kiwwiAil arait kaéraál «Hákaa ikriM karatéval-
IkftMAil Myajfc kMlml Mkl ikM mm péMtiiawM, welyt a eafaa karmám teTjáiákagyra k UiM vea.
laaa aj tenmt Üfcya abban áU. ho« mUd»j Uh* lafofyáa* afctt 7 aotaalfcfcaa 47101 HMp olrrMlfn kleafMáa alá ftetl karSlnfa,
Ift.tfih- kalaJiaaik iMBM fttul **-----\'--
UitÖk találtaik 400,000 ip% |Hwt|g: | ajar. i a. f ajar. i. n. 1 a/ar, i. m. 1 nj«r. L aa í ajar. a. a. I a/ar á. aa. 8 a far «. m, 4 ajar. L m. t iftr. á. n. 8 a/ar. á. m. i a/ar. L m. S4 ajar. 1 b. I ajar. á. a.
ke ajrrataáavak k im 116,000 m.
frtajl HijimAi,
mm
Bt*>o
Dj.r
lkjooo
6000
uj.r
(JO.OOO
njv
60.000

"7tr
2000
50,000
nr*r
ío.oou
80 000
II0O0

15.000*7
n;.r
18,009,öu< 18.436 avarataiéaMk lajUJOavvelkiat. 800, 200, IM.
10,IXJO;W aagoiti
M, 40,
•I aU6 aarbaa 4000 aártékka*. asarial kJfalalaaaa
jajt klaaraaláni
A a/amaiej katáa» alUpiltatík
A IftjfkdieUbbí ala«. ia állam által kltto állott Bjtftatajbdiat a káfauaal éaaaagka kerül; 1 Mén arad, «or«i. áraeaak 6a. v.t írt 60 kr. a. A. i Ui . . a L t „ 76 „í
la«f;ad ,. „ „ 1 fél — . 80 kr. T Valaaaaajl aiagbisáa I at \'•meg al&WfH aakliáéM tt|j pattaataltaai niellatt asaaaal *» {afaai/obb gonddal aaaknftitatlk. ailadaiikl ■af*l aa éllaai atkiaréval WtatoU aradat! aara-jagyat kaprán Iliink kaiáhaa
A Mafraalaiáaakkat »MklráataMklvatal«a tanaaatak dli aélkll aaíMki jtataak, mlndan bu» im ataa |>#4\'R íalaaálitaa a4tl|l kaMjlk ráaatva-fÜakaak a Ymtaloa kaaáal Ufjfiékat.
A a)ar«aiénj«k kifliateii aialaakor poa ta»a aa állam játailáaa aiallKt HrMalk a akár kAiveklen mafkUdatlk v«y|J Iklvaaatra árlakaltr jeíókii«k AnastrU elalaa jBaawbk ylaaula laM* 114 AaaaaklttataMlak által k«á^alltatUük.
VallaUtaakaak Btlaáaakar kadvaaatk a aaa r*aia«, aal aiaa tokiatái/aal araraa»4ay kftdtt gjakran •• al«6 lkjlfialMwli Ai randién a>, wlai taeoee laiiaa. aaoati •oaeo i« «oo «tb ftátiattak ki,
Ai II* a lafnlUrdabb klapon aragvá »al« talakaál, alaralakkalálaf mladkaltt biitoaaáffal a lagalMikabb ráaatétalra aaaaNthalváa kératikmar a NNali basáa alail ia nladan aagbitaat atlaél •Hkk. 4a mladanaaalra —aMla 15-A a »Wit kNvatlMlI alallrott bankkaalm tatiaai.
Kauímaiin a Simon,
kaik- él válté-BzIit Hiroburflban, ba.aáaárláaa 4a aladáaa uáadajiaaatl állnaiklli^ njak, vaaatl réaivóoyak 4a íRleaöRwjaf/aknal
U. i. kOaaüneiUuket fajaive ki oaMUtiel irániunk eddig tanuaitolt| biaalomért, felkérjük aa aj kieoraoláaoáli rénvételre, fStörekváaünk eaeotul is]oda iránvuland, miodenkor pontoa éa aailird-nolgálat áila) tinatelt érdekeltjeink taljee meaelégedéaé kiérdemelni. [ Fentebbiek
6-6
A kereskedelmi és Iparbank részvény-társulat Nagy-Kanizsán
ezennel al érdekeltek peciee todomására juttatja, hogy a folyó hó 21 én tartott iga lg ajtó sági öléiben hozott határozattal a 60 napi betéti időtartam éa >30 napi islmondáwial egybekötött be tv lekre nézve a kamatláb 4l,°0ról 5%-ra fel emeltetett.
Ezen intézkedéé már /• éz>l november t-éiúl kezdve további rendelkezélig leend érvényéé.
Nagy-Kanizsa, 1882. október 21-én.
AZ
1219 a~9
HARIhANDI
kötőfonálé, orsóczéma i < ip
A bécii ée páriii kiálltlát*] alkal mával a leg
aamM érmekkel kVtíffia Wtttljtotv.
íllalánkedvelt kllönö minőlégeért kapható öwIrák\'Magjnromftg "Diliden uagj éa ajBreaetee kerea-k rimák na
lyárl Ja vény ari4-ai4ralra
8888S88S8S88888
500 ARANYAT
i fiioick annak, a ki
Kothé logvlze
haaanálata uién njolag fbgftjáat vagy aaáj-bo*t kap. 9U 47-62
K«y tXveg ftra 35 kir.
KOTIXE J. G, kiérd, udvari nállit^ MAdlIag Uéce mellett Kotke villában.
Valódi uiinőnégben kapb|lé Nagjr Kanisaán Práger Béla ur gjógyatertárában éa mindao nagjnbb gyógjeaartárban. Ilagyaror-aaágbaummden nagyobb fUaierkereakedéabeu.
FÉNYKÉPÉSZETI líTEREI.
Van warincaéra a nagjérdemfl k& lOnaégnik sdv« tudomáiára boai, kogj A Varga féli fénjképéazeti müter-mét Dél-Zalai takarékpénztár épttlet bazárjába keljbeo átvettem éi azon lenek, bogj ép éljr tikerQlt a a legfiooroibb kivitelű féifképekit izolgálUiaak, mioi azok bodapeati féayképéueti mútermeo beo kéizi Itelnek.
Kéazitck
látigaté-Jii; aaijiágtél az
Bletu^yBága arczképig
•gjaziatés, a lehető Ugolcsóbl ár ab* olaj- aqoarall ét elírom-festeti képeket, a inint azokat Mlybelí í, vevőim Bpeat-rőt is ismerik. |
Mialán képeim tigjr a bel* níat i külföldi kfllOaöi tetszéssel fogadtattak é< lieljbeli is eléggé ismeretnek tartéakodoai azoknak frldica^réaéLól és tlaztelettel uieghfrom aj nagyérdemű kDzOo-
Aéget műtermem szíves látogatására, a hol miiidenki aj leghelyesebb és legtiüo-nabb kiviteli öl meggj6z6dbetik.
Szivei figvelmeztetésfll, bogj mi utái Varga nrtől az egéiz matriz-gyfljte-jnéjiyt is átvettem, míodaWk, kik\'magokat! Varga árnál levetettél^ nto megreod*. lései ét tehetnek, melyek azonnal eazké-zöltetnek. j »
X.-Kanitso, 1882. októbf-rljavábm. Mély tisztelettel ,
Déeiey Ede
: Umjkifim
1211 4-* B u dipeitríl,
Figyelmeztetés.
arrogani iával agának aajáti valódi nevem* ipiii éa kérem
arftaen megaranyoava dieaeaebb faoona- ok. öt
Miután némely caé maréaakedett nevemet » tani, Jiénytelen vagyok mai a nyilvánoaaág elé a jjöv&ben a megrendeléabket egyeneaen bozeám intéani.
Aa én valódi gyári uáuyotu aolia-aam laaa feketévé oa. l|ir aranynya- ( legújabb éa ■ vig larló iráa- i be!i jótálláa. Eláruaitok : Jüri éraláneao- | kat 8 frtérj, bUgjérallnoMikal, igen | elegana 4 irt; OjltUk vjalódiaumatra- g briliianaokkal 2—4 Írtig igen tinóm; 5 karpereeaaket 8—4 írtig; Qarnitu- P rákat 1-2 frtig; fülbevalókat 2- 6 flig. | Megrendeljek utánvét kelleti aatkO- 1 alltetnek. ÜgynOkUk minflen belyen ke- |
V. B08IMKRANZ I
la áar Expart ac*aa< ehaft ■
reetetnek.
CCCOCOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOoOOOO
GUTJAHR és MÜLLER
1021 Í7-90 ÜUWAPBbTEN. t j
£Uo builnpehtM Triour, roctiiUniez éH |gazdaH&gl gépgyár {azalatt 8K0GLE 1. éa NÚLUR) a Margitbl.l közelében, ajánlják nolid aaerkexeta éeíarkoU gyártmányokat mint :
TrilurAk Qiitfaiág izá mára:
Járgány • CéM^gn^ik jSzcUIö róttál;\' füukoricin THofcta(ó1c\\ fifectknv rigók. Borfajták.
KDIÓnlegineijek mii
■Ok izánári i Duplamalmol, Mofpm trirutheugntk. Gabona otttályzá hen gtrek. Roptatvgrptk, Daru vátnniógépfk, Tarárok, Ddocktrik. Malom alkatréniR: Ti a*mitnók. XtíjlUrtkik. \'
Raatalaaazak: Gképtögéproaldk,
Littihéngtr uhuk I ■
Kishitű lemecrk
Ihiipoly-\'emti\'k tíb.
fiyanM
| 1210 3—& Pmg, Vilnberg.
Árjegyzékek kívánatra lagyia él binHatvi. Oyiri raktár el képviielfaég !Mi|7»BaaluAa Knnaanjn O.
urnái.
f megkCldOttkönyv\'
nak«a aa(7| n«lfalaie|a tatt, ateri feftg saaieaak éa, k kl már teliaaaa wroény-M» telen elét, j haaaai aútapa Inwlm KC í*°a baaaa figjait tunacKAnsk »6»«5u-I batlk egéíiiíffük kalyraaililaaat^ - Kukét írja ary waitncaéaaa kiépllt a .Or. áiry IjfógjmMjaról." tí 411 lapra tédadl kitfinl mjmkaban aameaak a WUfaéfak lalniaa\' foglaltatik-, hanem tjjíieritüiná olj gjáfjamak la vaaaak falaerolra, aaljak tafiylaf jékaak biaoajaltak, agy bogy a baug a Mariagaa klMáaoklá) aaatra raa. Egyik ataeaadlaafc aap keltene tokai alaalaaaUael ia klayr oi*g-nanétét, m*\\j Bkbter kia4é-ia|éaatéBin Lip-ertton ielent m*f F kdnyv 75 kr. bek&ldéae méllatt BarlaHafc K. agyaMai kleyvarw által (Mae, I. IaH«i-tár 6 aa ) kivaaatra Mraéatva kadatik meg.
9239 8-7 \'
Átvételi jegyek
a Vörön-Kereizl
SORSJEGYEKRE
kaaáa IMiS. Jaaaár Ma. W16 S-Sj F"ayamaéay
200.000 rorlni.
)i<\'i|iAiouliiítí rwlttlulim dankaUrt 1 Irt K j il»mbaal 6 frt, i igy lévabk.
SCHKEIBER G. E
:baakka> hiptlA, Irkieltér 6 u
wrntmtíbrnmm
Fischel Fülöpi könyvkereskedése
ajánlja magát bármely
KániláK 1SM. ÉVBE: litván bácsi naptára 60 kr. Protütaai aj képei naptár 60 kr. Falaai gazda naptára 80 kr. -Lidércz naptár 60 kr. Honvéd naptár 60 kr. KépiAizlénaptár 40 kr. Kossuth naptár 40 kr. Hemzeti nagy képes naptár 1 fri Hók naptára 60 kr. BerAazati naptár 80 kr. ^ lotvla naptár 60 kr. Hifinink ij hnmorisükni naptár 40 kr.
agy-Kanizsait és Csáktornjári
nyelveni irodalmi művek rtiegrcndélésére és bjeszeraésére eredeti árakon.
egujabban megjelent könyvek.
Közhaszon képes aáptir 40 kr. Képes családi naptár flO kr. Budapesti képes aiplári 60 kr. Kis képes naptám 20 kr. ▲tbeninm nagy képes naptára 1 frt. I Kösigugatási nittsati kalindariam 80 kr. Caaládi naptár 80 kr.
liegbévitltt kfzbauna Inemzeti kalendárium 80 kr, Magyar képes néppaptlű\' 80 kr. Képes Kossuth naptár 80 kr. Kodolányi gazdasági n ibnibtár 2 frt Fali naptár nagy & ljr. kisebb 16 k
szabálvar LQl6n6s te-
Hiffmánn Mór a német ayevtan fóbl
kintátettel a helyesírásra, 60 kr. A nagy-kanizsai névmagyata*it6 társasig évkönyve 15 kr. Véikary Béla kftltemények 1 frt Í0 !;r/ Jókai Mór: Égy ját^koa aki [ityer; BtgényN 2 kötet 2 50 kr. Kciiit A. Sándor a Irg^eszedfllmnrbo »zédelgé8 40 kr. Mariit* E. Az ispán rielé^je, Regény lsfrt 60 kr. 8zat|iiaáry IV Károly: ifadá^ók Itarcfa. Történelmi regény llkllet 2 frt
Szajpmiry íj. Károly: Az amerikai verseny\'él a mag} ar
nwzteazdaiág í frt 40 kr. I Ab áertjlcm szótára éa a kalavi7.ii 2 frl Vaaaa M. A társadalom bogarai. Rsiizok az életből 1 frt
Miaáiiaml nyoi
Nagy raktér iró éa rajsazerekbAI, irópapir, linla, levélpapírok monográmmal jés anélkül, lénta^ailók, mósolókftnyvek, jniásotógépek, üxleli
könyvekből eftt.
itatványok raktára Ügyvédek éa Jcgyaftk aaámiára.
mtreh, plakátok es egyeb Hf/oéntatnUiyok gyomon t+iköióUetnek.
Könyvkötészetem köi)vek, müvek
ialélea es tiszta bekötéséi esiköxli.
Di8zmfl*mQUfcák íb a legjobban ktoeilfotoek el.

jnyoaietoM liei-ill rlllOp lap«|iia|u<>t<oaalj Keauata lHHa
! i . I , I i iBtt^^M
mm

Is - * *t I
|1 JlH I
■s sa sl I
mm c n sí 1
J 11 I3, I
3* 25 « 1
|1 9 í
* í \'X 1
2 :i UM I
gi U*i I
0 S-H í • w fl *
^ j • 1 S
iM il I
| I Jtfi-l I
W í í " B B i. aá ■
g üi W * 1
í B *lbf;ií 1
•5 fi ^ íl f
■ A a i| I
m %
91.
Nagy-Kanizsa 1882
CteMjMvattl FImM Fülöp ktayvkare* ksdsas XlftiwkéB itan. AJI ni*.
$St*Mt*i AnUt. ém 8 m Kél
i ém i H Negy«áévr* t fri
I Hasábos peütapr tgjaaar t ki. ttthiUtAr* ktrMwél 6 kr 84-ij««<ty 10 kr.
sirerdán, november !5-én.
wmw
\' H.»" • • •l«i,l-.lv-í-\'. .• •: 1 L Itlhi^il ! l.^ffíHi \' 1 Í8m\\ V • lr • I mlrv-l*- ■. \'I
HL éyíoljftm.
SterköBltöl Iroda. Hova a lep aaellemi részét iM Mekáayek küldendők üj •árosbéz-uteaa $13 ml : Bérmeitteüan lev*i«k eeak ismert kaaekltfl logadtataak el i
Késur atok vimm bmb kttidetask.
wytittér : Pstitsors 10 kr.
MEGYEI aa HELtl ÖRD EKÜj |PÓIm IT1 KA l .*» KÖZGAZDA SÁGI LAP. A Zmlainegyei Gazdasági Egyesület és a Zalamegyei tgyvédegylet hivatalos kd^lőaye,
.\\ .v /•. rí I i I 1 h 1 l Uli M\'!\' 11!■ M\'j u • I i ■11\'. t «ir j
MEGJELENIK HETENKINT KÉTSZER SZERD/W\'(Ftl. >VCN> ÉS SZOMBATON (ESE8Z IVEM;)
A nemzet nem politizál.
fl\\) Nagy tehát a panasz a magyar közönségre. Nem politizál az istenadta. Mikor u igen tisztelt politizálj sajtónak máa dolga ninci, különösein pedig az Ellenzéki •ajtónak, akkor előveszi azt a theniát, hogy.t j borzasztó az a közönyösség, mely ly él a magyar közönség a politika iránt viseltetik éa hogy a dolog ezetiiépen nem ia megyen jól, inert a magyar nemzet mindig po-lilUáfö-j(?) nemzet volt, ezen ősi szo-I kásával) tehát ne hagyjon ÍM « Hált bizony politizáló nemaet K volt a magyar nemaet. az tagadha-I tdtlan valami, de hogy oka is volt rá, s* is tagadhatatlan j hanem hogy fr a politizáló nemzet miért kezd a politizálással alább hagyni és miért kezd inkább saját dolga után látni, at nem fér a mi ellenzéki kollegáink fejébe. [
És ez csakugyan furcsa dolog skkor, mikor olyan rettenetesen rosz ennek a nemzetnek a kormánya, holott bebizonyított tény: hogy miután a politizálás lényege nem egyéb, mint kritika és panasz, ami pedig a legtflbb anyagot mindig a rosz kormányzás keretében találja .föl, hát kogy ez a magyar nemzet még sem tkar politizálni mai napság. — Padig ugyancsak politizált a provi-torium és a Bach kormány alku Három nadrágos ember nem jöhetett taté ugy, hogy ne politizáljon. Most ••szejöhdt harminczhárom és har-raincz háromszor, de ha csak Valami különös eset nem adja magát elő, nem
Í j a oszébé a politika. .
\'j^zzz^i
r ff*
nya I Mondja erre az élleniéki sajtó j és mert tudja a magyar ember, hogy ugy is biába politizál, azért nem politizál. Pedig ha jól emlékszünk, miitor olyan nagy tolt hennánk a po* Hitiaálási véna. talán éppen akkor hallgattak ránk legkeféabbé és mégis akkor politizáltunk legtöbbet.
Erre avonban a mi igen tisztelt ellenzéki sajtónk nem akar már visz-szaemlékezni és csakugyan nem akadja elhinni, hogy ott, ahol a panaiira, kritikára, tanácskozásra at embeiek erősen érzik az okot, hát hogy ott kitör bel ólok a politizálás, habár erőszakkal akarnák is elfojtani és ho rosz helyzetébe, pláne most, va! mely nemzet némán nyugodnék bele? Arra a mai világban nincs eset. Ejfao ott, hol az emberek érzik, hogy haladásuknak, gyarapodásuknak hátml-tatóját a politikai helyzetben kell keresniük ? hát nem kell ott biiU ni őket, megy ott a politizálás maf á-tói; ámde a hol meg azt érzik * ho, íj ki-ki dolga után lásson, mert a litika ma már senkinek nem ál útját, hanem hogy a tér minden nek és minden felé nyitva áll: zony bizony nem is vesztegelnek ajkkor tovább a szükségtelen diskurz nál, hanem minden igyekező era azt nézi, hogy a drága időt hogy lehessen a legozélszerOebben felben nálnia.
Voltak idők bezzeg, inikor e get intettük, figyelmeztettük a zönséget, hogy ne mindent a polili kától várjon, hanem lásson dolgtf\' után, a\' mit a politikától várni lehet, megjön az ufry is. De bezze hiába volt akkor minden beszéd, szentek szavának sem hitt tolna, bk-
nem poUtizállt egjjlre i politizált mindaddig, amíg az mőftnek járási érzé-
keinek húfjftira bogy „ne
azonképen hatolt, n n németnek" éa mint az idő>i jelzé barát, a világért sem hagyta jyolw. el az ő váiját addig, inig az|\' ér/é tnék ama bizonyos húrja ki néini visii (H onnan j hanem
amint egyszer k olyan nem lesz aj
megfeledkeznünk, mert osskii taMuk a terme
jVÍtW? amig] ismét s ídŐj4rAs, Ijt\'ií\'y a
politizálás bástyái közé vissza i\'Tjen, addig beszélhet sajtó és Cfita^lhak gést quantum sat nem fogja.
Az a téUy te ország közönségé
neki az elljsnzéki szinházt meüydör-s, de vissza terelni
iát, hogy Magyar-ma m&r aajáti dolga
fo-j»
i-bi-
után kezd láfni, t salhatatlan j^le an nak, hogy unindlnkább bele kezd nyugodni . a) politikai hcly/^ljho és aonak, hogy ina ss olyan nagylun politizáljon, ,amint azt tőle az ellenzéki lapok kivárnák, kényszerítő szükségét nem érni
A bor értékesítésének kérdéséhez.
örömmel! jtanaanUlva a kfarasdaiági kérdések iránti jftraeklpdést és a gaad. iagye-sOlet körébon kifejtett [erÓI éi QdvOi mo\'gftl\' mat, talán naos less fslO jegas a bor jértéke lilééinek kérdését is.oppon ez idSbeo minél többet sseHóstétsi. Ssirény véleményem szerint a helysetet ngy kell; elfogadni, a mint van. Ha a magjfar nsólómivelést éa ta általa képviselt faapya^ásnak indult IkOava gyónt megmooUni altatjuk, ugy meg kell barátkoznunk aaon ebemével, nogy j osakis gyors oaelekvésiel móntbéljUk meg |ast. A termelés saaksserd reférmjiáoak keresstUl vi
Sem jppw wbb aralc
mknnk a reá>riaok liréuti |áliUáao< érdek-édéséLji
Hogy boruuk jól és bai ipitlanul kosalva iladluuójMt <ény»k kizooyij Úc: est a minta ptnoaAfn keiudi borok kelei aBfége a.triasati kiállitás álksimával u b< bki< iWitolta, és eaeo lényben nyilvánult 0gy*zerkíiind a magyar Ijor értékjfeiléttéuek akadíilvi is: eaen aga-dály Jonj teljesen megbizns ló kösvetitÓ té-nyeaój liia^ n! Nevossflk e t iiiyoaSt bár minek, aa r^yro megy, de tanait létesítése ijgotó Hzt It-iég. Ezen köavi lilíí tényezőnek jií^gtaremtí^e o\'y arányokbs d, hogv áa elég eV5s Imái borunknak h vili gfOrgalmat mag-•zerf^Sui, plt\'K aaon izén ved kajótőrést, ÜOCT a t5kipénznek ninos |a magyar bor iránt bt-calmsi éslinem akarja oly lűMreskedalmi árunak cifagidtü, melynek keleodóségét lebotoe Idztoaltainl i
DissdmAilsnsága okadaQolt, d-i erre nem Nwyij\'a s| magyar bor termwsáttől nyert ál-lagH K\'oatj, fel, miét inkálb snjnos kOrdl-méoyjiek jokozói, kik a magrar bort eddig eijárUuktyd épen a kalföld elrttt diszkre-dí tál tik. |
(VftU iák még más nebéaen leküzdhető aaadilyok í>, dt mivel exekjet úgyis bÓven iímerjük, folOslegasnek tartcan itt e!5sorolni esak annj it iegyozvéu meg, pogy eaen akadályok jó résaét, mint p. o. a többi közt bo ruok egyt utetQségének biány|át osak is ngy
sitfk, mer n bk Mm pénzerejé kürMlmén)
hárítliatju ilel leggyorsabban 1 ha a borkeze-lóat a termelik kezűből mihamarf>bb kiviess
ÍOldbiteliotézot. Az sasme Jétesiiésénél a ma£at kormánynak! ha lebet anyagi, de mo* raliz támogatása nudeneeetre kéralmsascdé volna, mint p. uj bogy egyet említsek, a gyártott borok törvéuv áltat "megszorítja.
Talán vannak még elégj ssámmsl a honinak dly lelkes fiai, kik aráoylag esekály áldozattal néhány sz&kezer forinttal megvetheti-néki alánját egy oljí intézménynek, moly or-saágnpknan a kösvagyonosodás hatalmas emoltyUjírré nöbeti Mi macát. A mellett, hogv az illetik egy ily; intézmény létrehozása által oszlopot «melütnek nevOaknek, mint Széchényi a tudományos akadémia aegalko-táu által mentette mg a bont szellemileg;! ép ugy volnának 6k hazánk anyagi hanyat-láaának regenerátorai, meg vagyok g^6a8dve, hogy biztos kezekbe té»e le a vezetést és felDgyeletet, szép kamatjövedelmét is hoznák befektette tóké)Qknek, — bár akadna abo-rássatcak is egy Széchenyijei 1
: Végül még egy meggyfc£dáfeemet kall, hogy kilejezzem, a WlmotatoU siker ki iogja vivui a tlke biwümM, minek bakövetkeatével ezen egészséges elvekre fektateU kisded in-téaméoy kifejlődve és nagyra n&ve éltető for< ráaává vállaod a kösvagyonosodásnak, és igy ismét a kedvezményezöknek marad aa érdem hogy nemsetffaadááutnBk egyik fontos feladatát megoldották.
| Báró PuUany Ödön.
tele több* fk*vé»b\'
telét be nemivlrhatjak é» feltéve, iiogy a a neiji m< vidéki szUretOlp \'szövetkezetek létesillmlfk, a mi nagyon kwáoatoe volná, ínég akkor is a kaSlötermelés í Bzfiret él mustterjesatés] refor-málása volna! Isáarintem inkább feladatunk, mint a bornak pinczabeni kezelése. A ter-melée és muillei^esstée átiűakulása okvetlen saOkséges, de é mollett a bor értékesitésérGl
____- ......i !L...uLJ. i. -luj_
iRzdlőbirtokoaaínk (nagy többségé-Szakértelme, sem , ehhez megf*)lelS liocsen, s ex isméd egy oly létesfi
melylyel száinolnl HeIK 1 aivel balomra jtorhyöiiijtak a ma g^ar I bori oxportjánuk |akadályai és unvel oly nagy mráuyu intézményt legysaerre létre lifaui képUek nem vagyunk! — bogy a, történt mulMstáMik — mint egy varáae-tKéere lu\'lvre liovis«auiiak, — nbböíiaég nem kö-vétkéuk ác. Iiogy feltéi|enQl|] elszalasszuk a jelen jlutdvj\'r.ö pillanatotl mery pillanat ked-tOáó |volt4{ főleg a francaia librtormelésneik a lali tönkretétejébeu rejlik, iilitett közvo itö téiyezÖ állittassék arányokban m esés közvetítő té-e át a borkezklést | ie puhatolja ki acz^ Á j úajgyar bor lii-tönkre !yan jtéve, és e
tiíoxera á nyéaa v»«g;
gyar bort meg a mo jól {felfogo ogw közv utján, miiéi
gfelelő pia bé
nos köiillméuv kire liat vi
rmelŐre. 1118 lekét, bogy 6 indítsa agaimat és tegyer meg mindent li táját érdekéi jen; I edvsxményeste JütC ténye*.- étrebbaását alapítás alapiitatott J iö.dlirtokosok álul
—.ama-
Különfélék.
4- GulyAa Gizella k. a. hang* veraenye. A nagyreményű fiatal művésznőnek hangversenye, molyrdl a mult azá-mudkban említést] testünk, vasárnap este die-tiognált közönség {jelenlétében végbe is ment A kisasszonynak haladása valóban meglepő e a hozzákötött remények bizonyára teljeaadésbe fognak menni.. A aeljenvolt közönség a prog* ramin minden egres darabját fokozódó ér* deklődéMel hailgaita j és örömmel tapasztal te asoa biztonságot, mejylyel a £a]lődí mdvésanő meglepő technikávUj finom érsésael, szabatos intoaátióval a prögrimm nem könnyQ darabjait játszotta, A ansraasm Ifenypontja gyanánt! kiemelhetjük]: Chopin xfolcturn-jét, melynek elandaliló zenéjét! a t losasazony ritkít értelemmel ^s finom érzéssel adta visa-sza dk a iprograomi minden darabja matatta a szörgalommal ^nárpsult kiváló tehetséget, mely! a kiirasszonyibap ritka mértékben egye-sQl. Mindazok érzelmének adunk kifojeiést,; kik a liangversonsna jelenvoitak, ha a kis-ssszdny szülei nek őszintén gratulálunk. Felesleges talán mooflaaunk, bogy a fiatal mű-vészilői a jelen voltak részéről jíelke4 ovitiók tárgya volt s Üogv gyönyörű virágosokrokat
I ».« if £ t i állandó városi sainháaában béosi vagy
tT&.CJ. I flj 10 PCZ aj 8 « i®1** kQlföldi vendégsaereplők előadását sso
Hidasy Kornél
volt tanárom éoigaagatóm.
(Folyt, és vége.)
Sehsroibeck távozta után Hidaay-oak ju-wt a aain igazgatói szerep, a ki aa ifjúságot atgjeleaáaéáek azépségévél ás • aónoki líkatával » vissonaotU ugyanezen Üdvös mlékJIsgUlkoaásokra s mint általában ngy haisnoe szórakoztatás körfll is -szorgos ne-*slőoek bizonyult.
Nem tálálluUtak volna arra alkalma-*l>b embert aa egéna tanári karban, aki job-ao képechétte volna a növendékeket a nyil-énoa follépAare, mint 8.
Saíai próbáink azok voltak csak a fal* ifeaS esti náilattágok. Hidasy ilyenkor egéss »waédalu»ágába" ragyogtatta gazdag eaalla-aé» Végig (át^aott atoUttnk minden szerepet, rt Ugyaa at a bősi, 1yraf, drámai, ko-sskai, g«ereképi szakmába. Hőssé qualiö-sita fi a Inaséinpásaqb deákot ée színpadi ♦Ayeewágol, fürge Ügyességet a öntött lag-«eái>í» fittbí, Varaeayeavo kapkodtak akiit asarepak tttáh és eség bámultuk ag/ik-táravak színi talentumát. Dr/"Euitter leraéét fjHrtrŰ fellépésével a Tarasindban swdíaan#k néztük, miat ma 8alvi-Ml A préka alMtsit ezután aamstos ado-térr^ hasiak dífiaő múltjáról szóló el-**éUe»iral ttfUdtl* ki asiai vezérünk.
Uy tiSlZ eí bo*eao téli estéink szabad-^ lí> ^disM* malataáf kösi folytak a asiaiarébák tJtáauk vagy haíyetfük \' Oraaásl tanár oivaaafidAtl órákon át a mféaek taaitáeával ée a saoo ^skirlásával üss- és éaekkait saav ée avifváaae % m. aeoe akadémiákat "••áeesSt, T^étváayai kJstl van mér akár a kik esiitafak gyanánt tOndökOinek • *HJ*t saaéeaat sgéa, a kik miadayájaa ^•a htartok OsslAef a MkélatsaedSsra.
itt saiéBsf a Csraaagi kwekagyó aapok-^ vagf a liaroaag psimáa látogatásai ass-^ s»|át uKéaati seiasadaakea aléadáera ka-** s ssr, Magy saembst aagy résabsa aé-•• *j«» ar» Msansigi, a aaly 1132 éta
ta hallgatni, saufolásig tölté meg a különbén tágas intézeti aaiubáaat és magyar sSÓt hallott a deákoktól^ ée magyar dalt, a mint jelen férfiú nemzedéke e fŐgymnasiumban sajátította el e hazafias érzületét. Szinjátéksorp-zatuukon a dráma mindig vallásos és loy> lia volt, mely aa egyházi ée hazafias efczm I-ket tőkrözte vissza és csepegtette a sseo| e szivekbe, a vígjáték erkölcsöt és ialéat n mesitő kedvderités forrása volt. A saerele n ée minden veszedelmes szenvedély mindig-Ui volt zárva, női szerepek nem fordulok al I, A convictusnak mágnási és főúri nörendp-kei a tatStOl talpig finom ilesslényibei (k sŐbb komáromi apátplebáno*, inon! oszt. k nonok) vouzódtak. Zajnay Jánoe-nak (moét n. váród i kanonek) dr. Lassúnak, dr. ICki é Istvánnak is megvoltak a maga hívei uto.
Később a közönség nagy rénvéto lesi -kélynek tüntette fel aa intweti mdas
Nem, inert mélve Hidasy tanáiiiuk emlék
a szivünkbe van vésve megjelenésének egétz
tély helyiségét, a minek következményé loi bogy Hidassy Kornél 1873. a ÍŐgymn iSiai i igazgatója letti; átalakíttatta egyns jótevők önkénytós adományoaá<ia segélyével a saii báaat. Jelen terjedelmében aa két emeletit karzataival IS páholyt 260 ü\'Shelyet íogli I magában s általábaa 000 nézőt fogad kéoyeimeeeo. A zenebélyen 60 zenéim m ködik; beszereztettek a megkivántató aao eszközök, melyek köaött nemoeak a vom szerek minden faja, dj.a fia-t és ércs fuvi szerek aa öesaes verőkéaslettel együtt keadv a gyermek dobtól a nagy dobig képvieelvéld Aa erkélyek falaaatáo ott díszelegnek aa if| juságot serkentő például Simor János, bibol ros bareseg-prímás körül nemzetünk írói 64 aeneköltői a világnovaaatasi égekkal kevetlrs hü arozképfestésboo. E helyen képződtkj foglalkozik aa agéaa iakolaéveo át szabadj időjében szórakozva aa iljuaág, a helyen szedik a karáoeonyfáról örömkönnyek közi a aoaviotus tssjsi ajándékaikat; a helyen lépj nek fel komolyabb esiomÖveik vagy szöku^ oeéiaak enyelegve v%abb bobósataik előadá eaiaál ás képzelhető s, bogy a romlatlan itji szív ennyi slvsaat kézöU megfed késnék jó lavéirH, kikaayagi és sneUsmi áldozatuk Akai nuudaaX számukra lehetővé tették, msgfalsd keakotaék a Oaotofrél, Hidasy K«raál-rti ?
méltóságával, a ; kinek higgadt férfiassága, •zeretettel párwult szigora, előadásinak tudományos saiofonala ée érdakeasége tnaga-aabb nimbuat löíceönöfltok neki aa Ömáeli-atal«ág eaeiuóbUi. Nem vall titok alottüiik, hogy kritikus ügyekbdn aa ő tanéc-.át hallgatták meg és követték társai. Szouvndély-felen itéletébáoL igazság-eaéreintébvn, | aa. if-jua&g szeretetében, az jif}uság iránt jápUtt nemes hajlamaiban feltétlenül megbiztank. Féltünk egy fdddő lokintetétól, melyet sötét asemöldöko még félolmwebbó iott éa még is előtte tártuk tö legtöbs bizalommal ífju keblünk titkait. Al hol megjelent, oeendre; verődött a zajongó ifjúság, kiknek lármájá| néha mások dorgáló fenyegetése^ sem bírta leásni* tani. Aa Ő nag}arny előadásait várra-Vártali
félévbea, későUb negyed twn, aki olmolaáitotta
volna a leoakéf megtau vetéssel sújtotta aa dáris volt tissUletében
lebbent el ajkairól, gor imba dorgálás isoba
sem. Mikor ealő órája getés előjtt .kellett a várnunk, kdlÖabeO már ratikus elegáns alakját ai gató látogatóba! jővén, aa utolsó padiban leete,
Ivili ée pbilosopliiai Aaí nllg akadj egy
ilni, mert ezt Imeg-ifjúság, oly! soli-Pedlg feddő saé alig
közelgett, már eeefc-tgnagyobb csendben ojt találtuk ariéatok-iskolában Jlint[igsa-i lecelőate a tanárt és znjkór jön; ez utóbbi
olykor kéuaiááil illóbb I érkezvén be\', {képe aa igaagató vüroe eingn ásának sainét | tük-röztette viseza. Az igái jató ott maradt aa óra végéig ée mb nélkü hagyta oda osatá-lyunkat Ggyáljalában I idasy inkább a tett, mint a szó emljere.
Nagyobb tanulók l \\ kerssték fel bajaik; ban és aa ösaasa inuságb SÍ aa őgyóotatóatyai. székéhez vitt lenöbbet a bizalom, egéaa ligát alkottak gvéabfiaL ! favenspját Qnneppé emelte onltusiulk. pLidőn||Kornel napja közeledett, gyűjtést rsodeatttiA, hogy valami ajándékkal tanusithassák ragésakódásunkat. Egy saer Vörösmarty müveivial ás képével tisstel-a magyar trodSiom ki* évben védőeaeotie képét tkettlaii üdvözléssel.
tük meg tűnő tanárát, vettük meg n
Akii dismték fal a
uenne
m nöf eodékei virágokkal ItiMá* éltárát s örvend-
tek, Ha aa áltaia bemuu tott áagy-misén as-aidtáll attak szeretett IsU iatyiijknak
Az okoskodó\' kis|»fl pok láendő püspökin sejtettek lieune. Igaz, lu gy Mkintélyee _ eae-mélyiségelés magas erényei arra mintegy praedeslinsiiák.
En minőig a pan ée (anu1 megieetesük \'Oesméiivell láium benuel
; Kik Naareitük ásí liem ilcladiak, rígi ta-nitvÁilyaijtóig vártuk emmkeoéééti Türeloiünk hoésstt prqlfáiia volt kitéve, kug végre 1876. a midőn Trésort minisktor az érseki inloaeta-kot meglá|i)gatta\'u. nu a |tlgymn;<ai.tinót, conTÍcluati kisszemináráamotj (i \'jtanitó^épiző mté\'z»i Nnty-\'jzoiubatbijul meg ím- rte Ejidasy személyisdeltj és nroarló ijútU kiszemelte os^álytaolésoseá, dr I)alánnl y\' helyéh*.
Ekknr azt moodta jSi túi>r . prímáé í .Bajos lesz] ej kitűnő fém l«él ét Na»rj ».om-| bathaá báültSni" I £. isit a bírt ÖKvm> tad Usal fogadtak éreaágeserte bálás t mUványainak ezrei. Meanvikel inkább! örülte i azonban, a midőn trmúnlosi püspökké i I itt kinevezve
jHinssy. j]
j Hablr! «nk czimzetes ipi nnökség volt,\' a mely nem Járt feleaeoleléáie (és igy nem I ie tofffájiMlá ki a bérjnálásj srisotségét, miat egyibuaepMii Isn tévesen irta, niabban mégis teljéeeüéanek inuul tisatMŐi régi(|óélása, szeré-tető eagalita jóslása azoknak;, kiknek cultnea egyusorü íáüári katedimjától lapkan-nyomon kiamí má yilán . . . . JJ, . az apostoloknak jogszerű utódjainak msjgas saéké^g I
[ 1 lídiafi tanilványsa közül akárhányra annál NHasabbon tekinthet, mipél nagyobb aa d I énUi mélyet ezek! mint a jtársadalom minüa ínyt csillagai, maguk köjöti hintenek!. Ott ki a ism korban a pkpsá^kjtüintiégei kö aött d \'. Pr^Jksói Vilmok nsavvárs^di spáU kaootiok. m^rodományoé akaniemiei Étítkára, |elenk| Uasáok legkitűnőbb lúmoricitsa. Dr. Ziobv Ferenci gróf, apálkanoadk ée &UL Leo b ipsjlő UénteigéneU valóaágpe kamjíráéai a \'kii. jkiNnp eredményáyel taft Uídiuynál éretáségí jviWálalot, éeímost tanárának ve. télytminárja saomba helyi pp&öki saék slnytíM-kM; dr, Hornig Károly báré, a prítnas olmksnoeokjátj kiémj! ttneto^ű ta-j aár W a ^suígió volt tudoa SrksselAje | dr. BsrgéT fj|||$i volt bndsfeái egyetemi
rector, most egyetemi hittanári; doolorBres-nay Béla egyetemi tanár, a nReligi4a derék szerkesztője ; Masslsghy Fereooz budavári lelkéas, kitűnő író j Lkzttly Imije jeles egyháai jogi és történetírói stbw i Világi taaitványai közül kitüáik: Dr. Emraér Koméi, vélt nagy szombati orsaágos j kepvíielő, | jelenjeg kir. táblai; bíró, emágsaerte hires jogtudós; Ssájboly QyuU, kiMég járási orsa. képviselői és mánok. FŐ un tanítványai és ináaok. Főurií tanítványai :|giL Pongráfia Arnót, gr. Pongráea Frigyéé, krl PesgTáea D4oi, gr. Oaáky Gyula, gr. Zkiiy József, gri ZTichy $ándor, gr. Zichy Ágost, gr. 2|ohy Tivadar, gr. PÍlffy János, gr. | Desawfy Imre, gr. Wenkbeim Fereocz, gr, Iíeutriim KeizsŐ stb.
jÜeuuyíre örülliejtétt a szive, mi|őn nem rég a pfimás oldalán meglátogatván a nagy -saombatt intézetet, helyet íogQván 4 f^fjm-■uasiumi iezialiázban végig bsígitta ajdíaZelŐ-adást, a mwyet es ukalomw} aa j intézet niÖiíaui vesjetéi (majdnem kivétel ntik ül aa 8 tanítványai) taaitottlek be aa uiabti nemzedékkel. [ | [a
Látliatta és tapaiatalhatta, bogy a tudomány, melyet aa 6 ézélleme gyuiiett i tovább világit, és aemsedékre szállott 0 Emineuti-ája a prímák tisataletére rendezett díszebéd alkalmával jneg ott lápatiá a város | intéHe
5iáját, a melyet nagyijéézt szintén 6 nevelt, ól möodta ott Bolttsár Jóaset aagyseombati vicárius generális ée Slsaenu püepök M-köBzöntjőjébw: „Hidasr közel \' egy toa^ed ssáaadoo át Nagyaaoiapat városának lelko-aa itteni intézetek veastőie volt kinek bölcs, •tapintatos ikaagatása ] alatt o|y sok ifjú került Id, a [kik akii már mint Nagyszombat városának ügyvivői , hasznos, munkás, polgárai ntökbdnek,**)
Kívánjak tehát, ftogj Hidasy mint volt a régi eadm^athehr (aj XU sdázadnan igy aeveatat|stt ék US8. mint Zunibotbeiy Iott szabad kit« tárossá) aaaa a későbbi Nagyszombati léiké, legyen toég egy negyed saá-aáduál tbfjább is a—sak a sokkal ujabb kelta Síjombátbely városnak, 4a aa egfea egy kázmegyéusk Is vssjirlő saeueme. Sabaria nem osak Örömmel, hanem büszkeséggel mondhatná a magáénak.
*)Tj|. Dr. M«sh s aagymeaketi tégra aaataai ayilVáassr. tanarok tstrasat a^MIoroas* Í8i
ilL
kapott Mw asakad még ■felettesetek a i fc kedvez k fswj\'éíi) As gjm—hiwl ín
MkiiM, (Mly^i) yma >i*uy»i< a MÍM rekwiwwtr^. Mml.
esáhne <i t»iiHi%ftü tehát a kftbtp meg W i MÉI^ il fámí | Ma kall (ml M|)f i< t«**N<hg afcoa, M I k, mŰvétaí jö* * • jataa t teffvérmee»bb reményeket kötjük i as** íy-^gK v-aAiit-íiSukíiifk adunk kifejezést b«f * a netuaet *KJkor bttsskén msgáénsk
vsának — Uauseher Béla nr k&t derekút jáuso^f a hegedűn, figyelemreméltó •séf tehetségének kétségtelen jelét tulvft, 0 ]• i) lep Ernő ar pedig ujabban i» a köaöntég elhüaerésAre teito magát érdemessé szívós ktiarsimdküdéso által. 0 kitörte ^zongorán Ka aaokar urat aszal a finom dlsere-tióval, mely annyira ötijáija Aa játszotta 0 u-1 y 4 • Gizella kitasasquynyal Iliimmel Oon* eert jének 1. rétzéU
— HAboru a nrtk ellen. Nem Uurtjuk sem Ildomosunk, seui a sajtó felada* Urai m«gagyozőnek, kegy 4 nőkuek privát magaviselete vagy egyos cselekményei hírlapi közlutnények [tárgyává tétoaseuok, Annáiké-vésl>b^ holysaolhetjuk japtársuok a n/.aíai Köaiöuyunok|mult^vaiáruapi teáméban meg: jelent G. P. fL. ftlisi^\'ouyra vonatkoió feh síólslátf, mely az^orü«"bbuek a gyöngébbel szem ben való állásáról küuuyeu a lenláaás ép
■ rendszeres uklöséa magyarázatává vezet.
— Vlgyántl kell. Auapokban Ss. Miklóson iiagy részvét mellett temették el 8a. J. fdldmives kis i» évos leányát, ki teljesen öttáeégeit. A dolog pedig ugy történt Atyja a saabadbeu barmait\'őrizvén tüzet rakott s a kis -leánykát hagyta ott, kinek ruhájába kapott a pattogó láug s ki, mielőtt megmentésére siethetett volna atyja, teljesoo Dsssoégott.
A n-kaulzaal fialalsAg körében alakult rendezőbisottság által a „Saarvat ven-|lgl8 kis termében (olyó hó 18 án tartandó zártkörű jáuczvigalmst ajánljuk a meghívottak figyelmébe.; A iiatnliágnak a társas életi szórakoztatás előmozdítása és a csalá-dokuak aai ily öyssejövntolfk által elérni ciól-, zott közeledésére, irányzott ttlrekvesét a log-\' melegebben kell felkarolnánk. A hölgyeknek az egyszerű öltözékei — mint a, házias — és kedélyes otthon létesítésének első festményét a férfi tösunségnek a tömogos megjelenést s a vigalom körüli élénk érdeklődést kötjük \' saivére.
— Felni vaaAe. Dr.LippVihuos koszt helyi gynin. igazgató az országosan ismert jeles régéssüuk f. hó 25-én a társaskör által rendezendő szombsti o s t AI y alkalmával I PKe«zthoIy és viíWkónek régé-i s a e 11 j e I e n t Ő s ó g é r Ó Itt felolvasást fog j tartani, melyre már elSxetetrn is felhívjuk a I .társasköri tagok tigyolmét.
— HalAlozAz Egy derék, rokonszenvesen ismert uő luüúlozott el tekköseleob
\'\'Tupolczán: LöwoutrUt Lipólué, Lüwonltftt ; Lij6t orvos urnák neje. Fogadja a t orvos ur ósainte részvétünk kifejezését
JArAakérl Mléa. A nagy-kani-nsi járáskör e hó IC án csütörtökön tartja meg\'gyűléséi, melyben tübb érdekes tárgy körül megvitatás alá.
«— Kaluk&al JAtékrend: Hzordán november 15-én n8 z e v i 11 a i borbély" Classicus vígjáték 4 (elv. Irta Beaumaithais Fordította Pau\'ay Ede. Csütörtökön noivem-bor 16-án „Járvány*. Vigiáték 5 felv. Irt* Dr. Schreitacr J. B. FoHutotta Bercsényi 13öla. Pénteken november 17-éu BSae-felmos leválu. Vigjáték 1 %fely. Irta< . Tritkovics Szilárd. — aSzép G a\'ÍVt^i e^/1 Mythologiai operette 1 felv.. Zenéjét sztRaé Suppé Fereocz. Szombaton szünet. »
— A keeathelj! m.k kir. gazdasági tanintézet kebelében fannál ó egyletek, mu*j ködésük megkexdbetézo végett, sa{át kebe-1 .lökből elnökeiket, valamiat a bizotUágokat
• megválasstoUák. Aa első választás a segély? egyleti e\'nök és a bizottság m^választáia volt, msíy október 20-án ment végbe. As egylet elnökének Iloné dyuia Ili-ad éves gazdasági tanulót választotta meg egyhangúlag, E rálasztásuál as Össtes éqdlgatóság értelme nyilvánul, mintliogy unudqu egyes hallgató egy\'azcrsmind a segé;yegyieíuek tagja is tartozik lenni A hallgatóság, aa emiitett elnök megválasztása által, mintegy viszonozni látásik azon szeretetet, tiszteletot, melyben részesült mindenkor a már megválasztott elnök részéről. Ezután jött biaottmány megválasztása : Hl. évről Szilvásy Ödön, Sjuibó
Arnold. K
T
j LH
eTro^^^easuSrgcr Jáno Miháy. Oy. I. évről L* sxái ot, Óiubor. Póttá Molnár Géza. Ezzel! a g Október 2é*én volt ako tás. A könyvtári tagok választatott meg Seabó bizottmány i tzgok l» Gyula. Wiakr istvár
Jakabör
liure, II. i, Kórpely, Köncsey, itner, \'Hetden, M.é-;ok: Kovalovszky, lijl-is véget ér^ — tyrlári elnök válasz-ál\'al egyhangúlag Arnold. Könyvtéri ek i dl! ad évről Bóué (Suopek Jenő, Jakabf Póttag: Andráaovic*. U. érrűl Hoiváth írig Ernő. Uomanovtakv, Jalaoviesky J., K<?rp»ly. I-ső érről Ilayden, Uarav, 8slaar. -4- Novamber 6-án tötiént a „Ueorgieoó* gitadiuági kör megalakulása j s elnökének anyálsisstása boata hullámzásba a becsenge-•Qit kadrlyekat. Egyeafl^t bizalommal Jakab-IdisT Üéla .iU-ad érős gaads rálaSatatoU meg.
I
A kertt
III. évrŐ kaasavi T\'vadar,

Mkey ! Wt
iH
Kum 4
níai
kltvetkoa\'Vkéy öl\'
mera J. 1. é
\\ ssáraspl Ia seal iáo< k

káráees

alakult meg f zaoo Atnold, Roűi-. 11. évről Bohintzky vrül Boserédy.
anaksszAart há\'yozáf* tárgyában l>tgy a | köztorvény-oltvrjssátések, a kép\'
\'rban ajjilváuult gya-<9 a hasai kaihotikus aUás-éil köaoktatás-MttwijűNlioi intéaatt ytán, Melyek miad-uangsof/esaák saon s»ltklég»saéaétf un-pftapok ItttgÉMnak ItgyeieMmselté val-
iáHH-kOlesl, köarendénaeti: és társadalea litjkai indokból maga a Vlrványa^sás meg, a beltlgyminisat^rinn vee«té*ával mi biaott magyar királyi! MÜstsztáréinak ez damban törréuyjavas at benyújtását bal roata el és a szoikesa^ési alőmunkiUtokii|li
mielőbb lehető megindítása
évben megkeresi* a pcöjsö i kttiUgjrminitau \'i
aa iránt, hogy az osztrák kttlképv)selete ntján eeaktW
szabályok, statútumok, sz bályzatok, Cőr| nyek éa külön idováoó re idelátok Össz gyij\' lését, mélyek Európái töbl. i államaibai> a 11
aár- és ünnepnapok msgü kéui a kötelező munkaszO l)ályozzák. — A közOs külllgyminlizter a lijl Ügymisaterittm ezen j magi ereséséaek tel késaséggel megfelelt, s a rosták e már Óssasgytljt mindazon érdekee adatoks ban forgó kérdés liejy masan használhatok. -nyeH értesűlósttnk úerint tok iössaegyújtósérel a belli Jetékos; űgyontálya jaaou
bogt elkés lieti i ruvid 116 alatt
torelnök ol terjesztheti ssüuetoé tárgyszó törjrényj Arrá jnwve, vájjon eaen tl Vüziile YÖglegeseo «gi o cl vegées bizottság által; szö" psdig a | törrányhatóiagók gok,* rawmintia külObösoijJ
^hatóságok a- minisztoriuu osatéljrában lié
ssült torivei taöslése moll
loményesésére szóllittassau ik-e fül ? — m
oaijáUl
nagyar jnnuaicn lje,mii»daaon reii
éséusk s lielytjp letnek módját
I ;öretségek besde e át is küldi ilü í, melyek a sq|ó Jegoldásánál alk I|Ösrellen torrásl eaen bécses • at ^yiuinisztortum helyzetbo juti
rasárnapi inunk u ivaslat torveset rrényjaraslat h álból Össaohiran geatessek e, vsi és egyéb hatói á^ érdekelt ogybí
tt küHJu\'.külüu A
rosott. A uöv ii ódoaata tuiudo

ib
mlniwzUn\' -Injik nőin] háti gozéji eaen utóbb jolse\'t esetiio kiváuatosRbbnak mt tatkoaik. mert vasár- és Unuépnapolt mog Iniisplésének «i bályoaása oly\' sokléle s nlnii részben elU 1 tétesi érdeket ériut, bugyi vouatkuzó tljr-vényjHvaslat előzetes tárgyalásának minél tÖ oldalú kitorjosstésót meTlŐzli alig tauácsi ]
JegyvAl liialallaUA. Kis 1 ^ ván ^nagy kanizsai kir. trrmjki jegyig léj}-ujabban türtéut kiuereztel«o alkalmából ae-délyéa ostély t k-emjozett f. ttov. hó 4-én hasi-gazda társa: lleuea Antal, TŐUŐssy Bu|a, ét Webei Károly urak vendégs&orotő kösro-uiifködésév-\'t, — oz utóbbinak névnapi! ünnepe is ökssekapcsolódváu aljegyzői staiutióvá). A meghívottak szélet kedvvel elköltött vacsoráját a tintái jegyző urnák 1848-iki si ját termésű balatonmelléki kitűnő borai tOasé-ozték,\' — s a vig .pohurozáHközben hinióu Gábor, Tuboly Viktor, (jjrosaváry [Gviüs, GyGrffy János sth. lelkes tpaiztjai állal felvillanyozott táraaságot cua az éjiéi utáa\'2 óra \'Iretettp haza.
j ~ Á^keaxilieljl öhk. tűzoltó egttét hó: 5-én táját pénztára jtnára tartott tdm-bola-iostélyen ismét jelét adta annak, Infgy tűzeti nem esak oltani, de otfla hol kell, éh lent ia képes, mindkettőt pedig kitartássá sikerrel. A kedélyét mulatság 8 órakor u kezdetét ifí. Reisohl bácsi ufonnau épült mébeq, mely e osélra igen bsinotan vjoli ditzijvo, és tartott ípsstolea jó kedvben világom .... azaz csák tartott Ivói ii; mert: ogyszorre halk | moraj, isavar, tdlonUás ét — tűz van-l —| lüz van 1 kiáltásoknál fonra eltűnik a sok egyenruhát lllzoltó ét tieiVe indul a véu színhelyére, [a \'visssamaijaat közönséget Jakabli Imre, ki a rendeaősegre felkésetott, szíves volt vissalartaui, szóraam-tatni, ét in kedélyeten tovább folyt a minat-ság. Két ót aí erőt\' küzdelem után tikerü t a Ulzojtoknak a vé«szel Bzemboszállva, azt elnyomni, ó elfelejtve fáradalmukat oda vijnk a mpatságot hol csák a hnjnnlpir iuoi <Jja azt, hogy: nMegállj\'l" — A tombola Mm sikerült roh, tárgy elég vólt, és igy pak nyorő. Nem akarjuk fólemllés nélkül naytni hogy Boné Qyu\'a >111. éves gaadást p | ||n tzellémdús beszédben poharat emelt tk i }k tÜzoUóiukra, éltetve őkotf inint as amíg-védőit, má1* t. i. azon anyagnak, moly si< ile-niűukct t >]< álja (•* íéntartjá Vissout Fái tol Ferenci köszönetet mond Jakabbfi Imréaék, hogyfi a tűzoltók távolléte alatt a köfuisérot szivek Volt tzórs^oztatnir^VégUl nem muÜíftt-hutjuk el a jó itult é/jó ékelt megdfoMliiJ meln utóbbi — "mint hulljujt — Qyariiiatlii hely mü vendéglős éridome. Pluj
Nemzeti szinuszét
j — Saombajlon, november!], ihatott LA falusiak" |5zigelb| József miii-g szépl mindig jó vigjátéka. Kár, kogyj ija-gyolib közönsége neui volt | az ily eréfeHi magyar jellemdarabból sokat tanulhatnának nyc»o kotmopoliláink.... Különben az etjőf adási kitűnő tikere is megérdemelte {voím, moly egybovágó, gtftdülékpny volt |íle||tőí végié s oly kedvet hatású, | a miuti a dú|áb omiéjkét feledhetlonné szoktk tenni lelkűik-betívi A szereplők mindegyikéről csak ditlié-rettel nólhatunk; gyöngye volt mégis i»|r-dajt Ida k. a. Kedvesebb naivSággal ilig lehtno bemutatni a tejledezf, ártatlan szdi símet,! mint neki sikerttlt Irtáa szeropépen: a költi) (maga sem képzelh#é nA virágé tk
megtiltani......? kezdetű rednek dalának 1 a-
lóján Kováes Mér tői&l metszett, igaái jó nkgybáwit alakított, míg Ardsyné Idaiftp oiy hív anyát. Hasonló ügjyességgol játsmt* iák i Tóth Béla\'(gróf ErdejjZoltán) ét Bályl
Lsjcjs (Ualmay, festő) ntttpét: csakhocy utóUbinak koslttmeje (míg a sídoniaSsal Isi nemi váltotta) inkább inalj! volt, mint Ntt, festd-mfivétst megillető.
| A ki pedig azt gondjriná, bogy osum haaaüasaágból tán tulozunM tlieíérctüiikbtíit, ne sajnálja néhány fillérét Tbalia oltárától ma — győaödjék még róla; 4) csak gratulállak tana *, derék társulatnak.
Vasárnap, noT. 12-énassinl iagyjközbejtttt hangretsenyjvégett) sárVa relt
I — líétffln, aor. J34u a magtj t)tin4as»gy<Mület nyugdiislápja jjavára lyl tlgyán (ulott rolna reá í] adatolt LEgl olyan mit]1 a máaik*i 1 Mr. fratiosia rí fordj Páasaándi D. Szereplsk Ardsjy Ida. ssen^i Uaigil és Birly Ljdoe lehető siket
Eták a darab ssseeélyes baagéatát. |ri lii| zafo>aá megtaptoltatott LA káaát* i|tg pilUkjjja^ basonlé taódon aUUrOlc. Tfltk Hl (lám) s Ardsy Ula (pejitj (olrtcéoS dértülséjgbea tárták a ^ös^nségoi ftemiailjln-íjéit Csenáaeay K. P. [(Gyuri bújizár) ljterj 4»enyí Margit (komornáx al.)
WgOl „Elkénjyozjlelett férj8 1 feiroká* bon tréfát Bárdy Lajos ét Ardayl Ida a |tő| lük megtsekoti t\'oulipo-ntű jáUnjbtták. -j KözönMg csekély szádban. Tessék már most meghskáromi: ja pénz kéresobnfe vagy ^ haaafis%?l... II
SPORT. r\';||
Fb vó vadászatok. — A múlt heti kedf-reaő ijlpjárát l(jbetŐvé,ltstte, hogy a uof|>n»-bor havi sSokáéos yanisaatok a város lintél rában 14- ós a vidéken mogtartatbassaiisk.
Fblyó hój 6-án 10 tagból álló vadU társaság Gfyrurgyácsonltartbtt hajtó vadáw tpt, mTlynek ieredménye |. tizennégy dÜijáb tlyul yplt, I |
Nb vem bér, 9-én a kis • Balatonon volt szárcsa | vadászat, táelrao körülbelül 28 puskái vett riszt. | I . •
Mlreiettti 180 arb szárcsái; 1 páiilhi-caa és |1 vidra. J :IIM
Hi>vember) 10-én Clement Lipót palpni tfrodalmi bérlő\' tartott mezői körradászatot; résstvettek a házi urofa kívül: Gróf Hitgo-nay Kálmán, Varga liajoti SebeStény Lftjöi, Ifanny | Elek és osartóri Pszkár, Esett 16 dí-b nvah j ] [\' , • \'
Nprember i iUrm a oagykanifetai feí|i$ erdei rsuátatársula^ tartott a fölső erdőn bajtó vadásaskot. A vadászaton résztvjett 25 puskás, az eredmény pelig:]l7 drb nynl éa 2 isalonkjt. A mult éviekhez képést aa eredmény eiBokélytégo onnan van, hagy a nyulak nagyobbrészt még a mfiokOn ta-uyázuak. \'
Egyébii ánt Ózok és rókák Is voltak a hajtásokban asonban.elmenekültek.
November 13 án vette krzdjotót az iliá-ret berényi urodalomban egy ttibli napig tartó VMátaat, az első nap eredményé: 47 dstjsp nk ul, 28 drb fáczán, |& drb ss^lonka és ö dj\'b fogoly,
Felelői tzerketálő: jPAIItiAl LAJOM. | jPárssyfassatg: IIOfFMA^ TIÓK.
2896. sL t. k. 1882. ; 11249 iJIÍ
[ Árverési hirdetmény.
ÍA otáktornyai kir. jbiróaági mint tkvi. Htósád ezennel közhírré tetzi, miként Hiás átyáa csehoveczi. lakót végreliajtatónok, Ukávlelt Antal esehovemi lakót jrégrehajlátt laeuvedjutt elleni végreliajtáti ügjyébou 20 frt. 9 kr. tőko ét járulékai nielégittoe végeit a C*ebov*ezi 12 tz. tjkvben 674 ék 681 hrta nljatt Céávlek Antal julsjdonátu felvett | b östzesen 300 frtra bociült ingatlanok Csehó-vi cz kMg házánál 11882. évij deczembor h< 1-ső napjának reggeli 10 órakbrm ilvánoi át verésen az alábbi feltételek melleit eladatnak.
1-szÖr Kikiáltási ár a betaár, melyen al tl ia I az árverép> alá bocsátott ingatlan el (dalia. /
2-hzor Venni saándékosók kötoleaek az áieeréti feltételeket tálát kezülqg aláírni et a kitölti becsárnak 10a vagyis 10 fr/ot kész-punzben vagy óvadék [képes papírban a ki-ki Idolt kezébea letenni.
Egyébb feltételoki alulírott tkv. hatóság é* Cselrovecz község házánál a hivatalos órák al itt mindenkor megtekinthetők,
A kir. ibiróság mint tkv. ba:óság Csák-toniyánj 1882^0vi jul ut hó 80-ik napján
3089 tz. tTk. 1882.
Alrverési Wirdetméiiy.
A! csáji tornyai kir járásbíróság mint tlcr. haió«ág részéről közhírré tétetik, miként Ösrosi László ciáktornvai lakót végrehajtónak Gpleuk ^ Forenczné srtll.l Prolog Mária ter-mivcsáli i lakót rég\\;ehaitást szenredő ollon 116 frt 21 kr. tőke s jár. iránti végrshajtáti ügyében a nagy kanizsai kir.; törvszékhez tartozó {Csáktornyái kfir. jbiróság tnnlhtién loyö rMcsicsai 8 ». tkbdu t 181. 220 és 22ü|b. hrsz. a. foglalt ingatlanokból t s hozzá tartozó legelő sí erdő illetményből al-pérest illető fele réez s fele részben 1258 frtra Ucstlll — mégis as K. begy kerületi 140 la. tkívben f 186 és 207 lírás. a. felvett, ingat-laiiokbí I ugyan alperest illető fble részt \' t Wo rétiben 599 frtra bepsdlt ingatlanok 11 tivrlozél ai a pedig a veaotiosai ingatlabok j f. 6yi decaember bó 4. nepjáu d. e. \' I0i ódakor Vespiicta köaségl házánál; —j jl hkorttloii ingatlsnok padig f. évi d e c s o m~ bar hp Ö.{napján d|e.|10 órakor aa jl.
liázámU megtartandó nyiiVá-megállapitott kikiáltási ájípj salkii is cladatui fognakJ
Az árirestii kívánók tartóknak as ingit-lsbok kikiáltási áránkk 10jb\'-át vagyis a vsscsieasi ingatlanok iktán 125 frt 80 kr. a* I h^erUlet ingatlanok uján 59 frt ]90 kr. készpénzbeli vagy aa 1881 évi LX. \' t. cz. 41 § iában előirt óvadékképes pspirUan a kiküldőn kelében letenni. A többi feltétalak ! a blréságnál megtekinthetők/
A kiríj tkv. hatóság Csákttfnyán 18B8 éji juliüs hó 29-én. H
71. tk. ip 1882. r .1
^rverési Hirdetmény.
Csáktornyái kir, járás bíróság minit tcjlokköbyvl hatóság résaéről közlrré tétetik,
hierUlei község liáaáu|U nos árvwrésén a
iként jtatói végreki ü ;yébei v gett 1193, György d illefn) g Alaao
Hy omattjH;
Stöger AlbertDodtureui Iák ós vém-ak, Dnnyké György podlureni lakióe jtást szenvedőit elleni fégrebajtjui 56 frt téke és járulŐks kielégítése
pddtureni 128. eztjkbeiij A I. 1904 s f 131 ll hrsz. alkit Dun| talmdoaául felvett s leralo és es i énynyel összesén 7)0 Irtrá beosült i k Pndturen köUg hásátill I882.J
d csemUer uq l^ik napjának 10 éraasr n \'llván ts árverésen aa alábbi famtelek Ah ii lt ela latnak.
achfll Falöp laptalaj
doBOpl,
TwBTT.
ÍJk. KlkíállM ár a beetár, ij^yea álttl is tk arvens jalá bocsátott ingatiéá el« fdatik.
2.Veíni ÉMnnikoaék kötelesek as j&irve-jrési feltételaktt sajátkezülag aláírni ésjU kitett bocsárnaki |lUg vagyis 71 frtot kletténa-ben vagy Araiwkapes papírban a kiküldőit kezéhez leuinmj
Égj4 fdttftáek alulírott tkvi h^tótág ét PodtuUn kbsaég házánál a bíratalok érák [alatt miodaakjé|- nasgtekmthstők.
A jiv.jUBság mint tkyi hatóság Cták tornyán 1 $82.[éri juliui 27-ik napján!i
:... J; \\
5237. jtkrJ 88t[ aug. 7.
Árverési hirdetmény.
A Inilfai Inai kir. trvsaék telekkvi osztálya |éázér&l közhírré tétetik, hogy Merkly Autal Jügyvéd naaniztai laltós végrehajtató-nak KjoüiArouii ilános végnehajtást ssánredő pacsaij lakot clltjui 50 frt 60 kr tőke, 12 ft por, 5 bt 95 kr régrohajtáakérelmi, u ft 55 ar jelenlegi s ínég felmerülendő költségek iránti jvánthijtási ügyében a fentnijvézett kir. tíjvM: flárjlletéhes tartozó naessi 504. tsljkvben |A | 2376. hrsz. váltságkötsUs egészen Kp uáromi János tulajdonát képelő 172 frtra beosült egéjis ingatlak, mégis a bacaai 505. iZtjkVbetTA t 194. hrsz. a. felvett in-jgatlaníiól Komáromi Jáuoat illető 218 frtra Ibtsctülf halonfple Ij882 évi november pó 24. napján délelőtti 101.órakor Paosán a loösség-biró hibánál megtartandó i nyilváoos árverésen eladatni fognsp Merkly Antal Ügyvéd közbejöttével.
ÍjkiMtáii ára fennebb kitett beosár. rverezni kiváuók tartoznak a peotár 10%-át kéaxjpépsboii vagy óvadékképas papírban ja kiktlldött[kezéhez letenni
Vevő köteles a vételárt három eéyenlő részlotbeii még jiedjig as ellőt\' tz árverés jogerőre omolkedlsétől számítva 15 napi alatt, a másodikat ujgyanáttói 45 nap alatt, ,á harmadikat ugyao^ttó 90 nap alatt, minden egyes vételári réiszlét után az érvérét bapjá-tól számítandó! 6g kamatokkal együtt |as érvérééi feltételedben Weghatárpaott helyen ét módozatok izsrínt lefizetni
Ezen, hirdetmény lubobsájtátáva^ egyidejűleg megállapított árver-m feltétolek a hivatalos óráin ajatt a nkanissai kir. ivtaék telekkvi awatályábál a a pactai község elől járóságánál mpgtekintlietőz.
Az árvenés al feutirt telekjkvbén ftl-jegyzendő. :
Kir. tvsnk,miat telekkvi hatótág jNzgy-Kapizsáu, 188a. aug. 30. 12ÖL l-l
4307 tkv. sz. Í882. Erk. jániui 26 1881
(. Árverési hirdetmén)!.
A nagy kanizsai kir.töhrényszék telekvi. osztálya rétaéiől köJhirré tétetik, hogy f\'ried-feld Miksa végrehajtatónak Jandrios [István és neje Lobiéi Mána végrehajtást szenvedők légrádi lakosok ellobi 800 frt tőke, 1877 évi decs. hó 18 napjától járó %% kamatok 30 íVt 80 kr peri 10 frt 85 kr vágrehaltási 9 i&t jelenlegi I- még felmerülendő köftségek iránti végrehajtási jílgyóbeu a lent nivezett kír: trvszék Mrtlfotéjhez tartozó légrádi 1126 tzijkvbon. f 1031 lirsz a. Jandrios [István tulajdonául felkett 83 frt 50 krra becjUlt ét mégit a légrádi 290 tzárn tjkvben 1. 1 8.9. sorszám a. JaadrlesUstván j tulajdonául felvett 217 frtra beeWlt iagatlanok 1882jédi de-czember Ifi 15papján délelőtt |Úprakor Légiádon |a k Merkly Ajntal mogtartanfló n
Kikiáltó
Árvóroziii ár 10§ át| kék pitpirbon a ki
tzs£g i házánál felperesi ügyvéd Ifagy holyetiese közbejpitével íílváijos árverésen eladatni fogl ár h fennebb kitett n^öíéi-. Kívánók [tartóznak d^beos vpéiiabon ragy órapéáképer lüldutt keséhez letenni^L VevC köteles U vétulárt három egyenlő részlet bon, még bedig as elsőt az Mrrerés jogerőre elnelkadéiéMl tzámilva 15 panalstt^ a 2\'ilüa iigyii|mtiÖI| 45 hónap alatt, a|8-ikat ugyanáitói W, jasup alatt mindeji egyot rétzlel íjután-;alj árverés\' napjától- saiuitaudó 6§ kamatokkal jtgnrtttt aa árverési Mléte-lek hentm|«ghnmr|)zott helyen és njódpsstok szerint! lefizetni. I
ükén hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megálaptútt árverési feltétélelt a hi-vatalosjórák Alatt a nagy-kanizsai] kir. trvszék tlkü o^alályjánál sLé g r áld. község
elől ját óaágánál! megtekiniketők. A[z elrendelt járvorós a fenti
(aliaffvaanflA I
leljegysendő, Aiz ftrverlsi
irt t kv
hirdetmény a tjkvi hatóSM-nál kifjűggosstiés ugy Légrád s aj sspm^aé-dot köiaégekb iii klim\'-* és az egyik hMy^eli birlunbau I ég) ikutui beiktatás áljai köaiá-tétotik. í
Aia ádvet és! tel jetitétére Fábián Ftaejioa
^égrehá)U kü
deli As árverés I feltételek
a tkv. jmeftekintLdtŐk. A légrádi xOOj adám tjkvben lj stjrsaám a. felrótt ingatlanra eken követefiéet mtfel^aőlcg tulajdoni por] létén
MM+mUmétm mmmm^ékM
feljegyseve, erre M árrsrés el nem rm-dÜiefo.
Nagy-Kanizsán a kir. trv«ák Ükvi o^ tályának 1882 évi saeptenber bó SOdik napján. ____ 1256 t—|
4877 jal 21 1889.
Árverési hirdetmény,
A nagy-kanizsai kir. trvaaék tikvi osztálya részéről közhírré tétetik, hoay Farkat Hoaálía aalaaztmíltáiyi lakót végrenajtatóask Csordát Gyérgyoá szül. MargaHot Magdolna, mint Csordát József, Fsraoea, Eoai éa György kk. gvermekei term. és törv. szerinti gyámja végrehajtást sseoredő meranyjei lakót elleni 96 frt tőke, 1872. jsnuár 1-tŐl járó kamatok, 57 frt 39 kr mint a 2814)79. sa. a. kelt árrejrést elrendelő végzésben részletezett s már megállapított korákéi, 12 ft a250if79. ss. a. végzés seerínt msgállspitott becslési, 10 frt 74 kr árverés teljesitéé, 13 frt 87 kr mint a d) searínti hivatalos nyugiárai jgasolt II-od| árverési: 9 frt 45 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási flgyében a fent neveseit kir. trvszék taraié-léhez tartozó a merenyei 164. satkvi A f 1 sor 787. hraz. 2. sor 789. hraa. 3 sor 791*«-felvett kaszálóknak; 4aot 794jbrsz. 5 sor 796. hrsza. foglalt vál^ágköteles sa^őknek Csordás. Györgyöt illető hasonfelébeni 270. írtra becsli K része 1082 évi norembfr hó 83. napién délelőtti 9 órakor Horonyén aj köztég-hiró házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb k\' tt beesár.
Árverezni kívánók tartóz*: k a becs-ár 10\\-át készpénzben, v. óVsd< k\'képeS papírban a kiküldött kezéhez léten l\' ^
Vpvő köteles a rétéiért! hV m\' egyen-10 részletben még pedig: az flsil sz árverés jogerőre emolkedésétő:, számítva 15 sáe alatt, a 2.-st ugyanattól 45 nsp alslt, a 3-at ttffyan-attól [90 rtap alatt, —i minden egyes vételár részlet után pedig úgy az ékrerés napjától számítandó 0* kamatokkal együtt áa árverési isii ételek lien megbatározott helyen és mé-dozatpk szerint lefizetni
JEzon hirdetmény kibojssátásával egy-idejüleg megállapított árverési feltételek a hi-vatalös órák alatt a nagykanizsai kir. trvsaék tlkvi J otstályénál s UereoM közaég elöljáróságnál megtekinthetők.
As elrendelt árverée a fentirt telek-javbeo feljegyzendő.
Az árverési hírdetményj a telekkvi hatóságnál kifüggesztés, ugy] Merenye s a szomszédos községekben köröaés és kifüggesztés a a helybeli egyik lprlapbae egy ia ben beiktatás által közzététetik.
[Aa árverésuek Merkly Antal ügyvéd v. helyeatese közbejöttével leendő fogaimtositá-sára Fábián Ferenoa bir. végreh. ktlldetik ki
Kir. trvsaék mint tlkvi hatót% Nagy-Kanikaán 1882 jul. 26-án. 1^7 l-l
65321 tkv. 882. szepL 22. 1Í58 l-l
Árverési liirdetménív.
A nágy-kanizsái kir. trvtaék \\ telekkvi osztálya rfenéről közhírré tétetik, hogy Varga Lajof UgyjvŐd n.-kauissai lak ós végrehatató-nak poklos Gy örgy ét neje Kováes Anna ivégrehajtást szenvedő kia-radai lakisok elleni 56 fri 85 kr. töke, 13 irt 95 kr. per, 6 frt 95 Itr. végrehajtás kérelmi, 9 frt 65 kr. jelenlegi a még felmarfllandő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent neveeetl kir. trvszék térületéhez tartozó kisradai 120. tzl jtjkvllen Poklot Györgyné taüL Kovács Anna tulajdonául felvett váltságköteles 409 frtra becsüli ingatlan 1883. évi január hó 5-ik •napján délelőtt 10 érakor KiaBadán a köz-ségbró házánál felperesi Ügyvéd Varga La* "Jós .vtogy helyettese köabenjóttével megtar-tandó. nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beosár! [ Árverezni} kívánók tartozunk a beesár 10| kézzpénztíen vagy évadékk^>es papírban a kiküldött kesébes letenni.
Vevő köteles a vételért bárom egyeul* résziéiben még pedig: az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 3 hónap alatt, a harmadinat ugyanattól 6 hónap alatt, minden egyeS részlet után az árverés napjától aaá-mitaadó kamatokkal együtt aa árverési teltéljtlekbeu meghatározott helyen ás médoaa-tok saeriat lefizetni
Eaen hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított árverési ieltételak, a hivamios érák alatt a nagy-kaniafai kir. trvsaék J tikvi osztályánál s a kit-radai közaég előljáróaágánál megtekinthetik.
Aa elrendelt árverée a feutirt tlkvben feljsgyaendő. .
i Az árverési hirdetmény a tkvi haté»ág nál Icifílggeiztés ugy kis-radat a a aanrn aaédós köaéégekben köröaaa Aa kilUggesstes helybeli hírlapban egy iaben baiktaUM által kösaététetik.
Aa árverés teljesítését* Fábián Ferenoa végrehajtó küldetik ki.
J Kir trvsaék, mint tlkvi hatéság Nagy* | Kaniksán 1882. évi saaptambar hó 30.__
GfárStlui
Ajápltam
cséplöféi
▼as,

BRQ6LE JÓZSEF
gép- és rpstplejmez-gyán Budapesten, út; tz oiattr. állaatTupilya közeliben. Raktár: váci kőrút 68. nden gisdasAgi kiállításon kitüntdtott, }avitoU gyártmányait mint:
Triénrö ket váitoLó rostával.
Tisktiltó gépekit seelelSvel
külöllegjsss. gok malMak aaA-nuá a 46ö. ssám alatt mába-
dainWtMrmas ekéket

1881
Mllin
- rostákat,! iWkaffitolt és hasított lemezeket
és ■horganyból, ralsmiiii miodenn imü gazdasági gépek éa wmaket. = Arjagyzék kíkáutra lnyii és kérmat*. =r
uits sa—so
J
ri
SZAtlI
Nagy-Kanizsa l882.szombaton, november 18-án.
«li*<M)tf at«l FiseM Fülöp könyvkötés k*d*ee l^lmbii ub
k\'tftflteUM : Kftnk éne 8 irt Pét *v*» 4 ftt Kegyodévf* S fri
H \'>\'»ímét.vek fi haeáboa petilsot egvvzu^ í k». tiiideféanéj^ít kr.\' Ité
íiífeíi ÍÍO kr. AX <
V

.MEGYEI fts HELYI ÉRDEK^j \\ /iíUaiiijlgyoij Ga\'adaságU E^yeslfilet és k
MEGJELENIK HETEIIKINT KÉTSZER
. POLITIKAI ÉH K0ZGAZÖAS
Hirdetmény .
2|\'4aii}egyo törvéuyliatóaági k^ptaága tslyé .jlBSShiit évi november lió 27*6n dl o. 10 4oftor ÍJger4Í<*g«n a liiegyehás nagy-♦i i&eqen rtondkivüli küzgyijléul tart, undynek Ozetat tárgyait kópzendi:
Íj. Áij 1876. t. cs. 4-ift § n értelmében a küzjgazgutáti bisotteégból as ér végével 5 tag uévazerint Háuky Kélinén, jJloluA\'q Elek, Nagy Károly, Sóilvoy László, tJaalacw Farkat urak helyett uj tagok válást\'éta.
\'4 A [központi választmányban Horváth Mór ijagy*{kauia>ai választó kerületbeli tag *|balál|>zása által által Üresedésbb jött tagaági ksly Iwtülláso.
4 Aá igazoló. választmány jelentéie, jtslyljjal a törvényhatósági biaoüíág legtöbb •jiétisstG tagjainak 1883. évré öuzeállitott \' ijóiríiífat niegerösités végett, bemutatja.
gazolj kabosoiatban az igaaoló választ-aüij megalakítása 1883, évre,
4 Aa] 1883. évi kösmunjta beosztás ét I uiépitéfereti!\'ervoaet megállapítása.
& A katona besaálláaolás terhének ará-Firye* tu«-gaestása ozéljábó) alkotott megyei naháijjioudelet 1. ée 4-|k szakaszai értelmé-bm I8q3. évre szükséges megyei katona f:^s&íl}U\'oÍá*i pétadó üaasmfének tu az esen alapból fizetendő tiilpi kártalanításunk meg-éUspit^s*.
ti. Per|ak közéég folyamodványa, mely urrinlj tartozásainak törlesztése, illetőleg egy* tég»z kdóasággáá. változtatása czéljából 32000 írt ktiKawni felvehetése tárgyában f. évi aug. bó C-án boéott határozatát tör véuy hatóságilag jóváhagyatni\'kéri.
Bsirfiija törvényhatósági bizottság tagjai (ítzieloltel értetiltetuek éa snivoe UKgjeienésro Mlkérej neki
Zala Eg«rss»»g»n, 1882. november hó ISAw j ,, ... \'
Ghvin u Lujot». \'<■ rfiu^u.
Közegészségügyi szervezkedése Nagy-Kanizsának.
IC (í|í«fi alatt hozott in litván vont a-4/ (mi•■/éjiét leirtván szükségesnek,} b"/\\«ia a 1 következőket u, ni. i Az XI. pont alatti indítványra; A/\'\'iÍ iiiditTÚnyoztnm, a megvá-iíifi/\'al\'i\'ló! 2 liöztjA^t orvos \'gyíkénok íj)-, ta,igÍKátiftk Morvoai minőségben > leetidj? a|knl marását { azétt inditvá-tivoztkm,] Ifify jn küzségi fóorvos a. tn^gye já|rásiot)vprt, az alorvos pitiig •\'kOroriosok\' jteendőívol ttizaasék m-g k 1876 ||i 14-ík kb7.fgAsr.i1Ag. ugyi\'iti\'*.! 156. 145. §§-ai ArielmébtMi, tu^tt r/UknAg\' u, hogy a két orvoi irér dly I öiezeköttetós j<3jött
léfre, minó-iéfeiik a megyei f(5- éi á jár/n- rroaok, n járdat- Aa körorvo-Mik kpzt így njyerbel csak a tanács jogügyi előadót, ki a közegóaz-%i llüiyet a Uoácaalékb5l vezetheti, inté^krdik alárendeltjeivel (aíorvoB-tal. új iHtprvöseívi, bábákkal) ber/é ffié|f Invrásiatokit teBZ, felelős inarad pe>iigiffa|áf mAfga és alárendeltjei fii-■ at*í.|s aVblgálíjtaíért. De a teendők ítföWoní bfoaKtásávai igen mng-kénnylu) ,vz orirosok k&tsxolgálata, vrfiit fez ^rcdtnény is kielégítőbb le-*»d a tti^Ilőzliclp fog lenni az orrotok kttet felineiiulhetŐ surlódásr sat. A 2. pont klatti Indítványra. kt/Ati inditványozitam a megvfU saftartdó két k0z*Agi j t»irotna/k évi \'\'fctój&ll egy élteik int 3501 forintban twtfáilapítani aj 160 frt helyett, mert * képviselőgyttlésnek ki« ta^igétiirtást elfoglalni a m^gje % i*ntíittóeá^A azon katArozNfával m^lyljrpl a tnpgfo k5zsAgiy-^ár^rvpesttnAk petéiét 360 forintlmn tíU^itjjtfs kiég De ax Ugy« az or* v«si r«\'nd \' fhélMságáoil fogva is A*g>liétí, faogy k men«4lAMtAndó 2 aii*k fl/.rtéoé egyénsnkénl pár\' Huniiit itattassak a Járás uvbbt a0z> *tyt-, 4í>forvoeok fizetésével
AlJitáootii i(as^>|á*árat inditvá* •^om tuélfe4A]r«lnAtá«ArA bwzom A to elkéső kÍMUtélást.
L|grá4 mint Öniliö egéstségi ^seAg§#k vaa kihtétgi orvoti 40ö
forint évi fizotAaiel. Polllgycloto |h It 2753 lélek van;. Melléki!)vedolo ét képezik: a halottkémlet, (z állaitlms szemle, a védhijulő ojtás, a bet«»g )k gyógyit&sáért okpghatározott dijí
Szopetnjjk 14 kGzségbőiá!ló egéexuégi küineli van ^Örovosa [8 )0 fí\'l\' évi fizetéisejh Lélekszáma 8070 Mellékjövedelmet, képezik a védliUlő ojtás, a botege tó gyógyításáért meg-állapitott dij.
Sv. t.-B a I á z b U knzségből ál ló egészségi körnek van kürorvomi 8 )0 fori nt évi Hzrtéssel. Lélekszáma 6234. Mellékjövedelme rószben a pallóit-kémlet, részben az állathtis-Bzém e, a vé^hlmlő ojtáé és a betegek jgjó-gyitásáért tnegá!lapított díj.
Kis-Komár o m 13 kOpvég-ből álló eg^szségikOrnek van kOn r-vosa 360 ít évi Hzetés»el. L61ekskái ia 10.108. MellétíO vedel mét ké L» i k részben a halotikémlet, az álla^ltis-szetnle, a védhimlő ojtás, a betegeknek győgyitásáért meghatározóit d ij.
Kanizsai járás áll a!fenti 4 egészségi kOruői. Van járásohtisa 850 forint évi tízetéssel. Lélekspána 27.165. Mellékjö vedelme ntner. v A 4 egészségi kOrben a\\ kbr< r-vosok szolgálati; teendőit ni idéz itt köaegéízsógUgyijtez; 145. §• a, Ima-talos teendőit pedig ugyanazon 1 \\t. l.r>6 §-a határozzák
Midőn a mtijgye törvény luitUú fa a mrgyo tnindeti járásábitn ily sz í^-vezkedést rendelt el, legyen ejjabid kifogásolnom Kknizsa képviselOgj ü-lésének idézett] azon határozatit, mely szerint a köftségi orvosok fi: ;e-téliét 150 forintfan állapította míg, As legyen szabad reményt kötni |th >z, hogy esetleg a i megye tOrvényma ó-sági kövgyülése élni fog hatósági jogával s n 160 forint évi jizej&sl a maga idejében ijzinte 850 fori itban f> gja megáll api te ni ns idézett k )/,• egAs/sAgQg^i Mez. 169. g-dni k e) bellije értelmében, mely világosi n ti-mondja, hogy a jközegészségUg\\ i ! ,0-röket, nemklllOmien a községi] (k Jr) orvotok fizelésétj csak is a töt rAi y. htiltWigi közgyU^s állnpitju m g.
Oly melléljövedelem élne/.ie-tAaére uialui a Íiivaiftlí orvosi,! int ly n közegészség! jjUét biztouságáll n n-ditheYi meg alapjában, — - J+- — nem tanácsos, nein jogos, mert inn ik .eltörlesztéséhez <elég egy tollionl«, elég érvre emelni az 1876. évi 14 jk közegészségügyi; t. cz, 146, §-iu § ik pontját, moly határozottan kiitinnd [:*, líogy a községi (kOr) orvosok tz »r-vosrendőri szolgálatokat dij éspli Ili tartoznak foljesitani. És, ha ez! inig-iörlénnék, antikép kívánni le|»« i, u \\y éppen nem tartható móltányprosk a 150 forint évi fizetés és kell, hojy előbb utóbb nz kiegyenlődjék.
A többi kitételek külön része-tezAst nem kívánnak, szért is (be;iá-rólag inoiidanómT kell, hogy indil á-nyom ozélszeruségéről meggyt5/< d-vén, ahoz rendithetlen ragaszkod( m részben az Ugy-] részben az O^visi rend méltósága megvédése czéljábtl,
G tárgyban még tDbbs?6r fog>k felszólalni, feltüntetendő az Ugy — és az ügyért működő orvosolt.mi l-(óságát, hogy ez által allátln at nyojthassak, a megillető méltóéig méltáoyelhalására N. Kanizsán.
Tfftánciky, járás drVés.
Egy Jgea Aditts gondolat
teiiipiak láfadk ísérn napr gy f okk Inti
•] Tohát bor I Ét qgy nak beismert vünk, s6t bfl
Íralinkéra itá
omija jiolltik
ki iáéi volnu a világ lom I
Ezen iáaatiégnak mét felkarol1 s ilakqlt naiabadeKU v&roai
Kai
SZERDÁN
lton
van ige i linzit
Ám |fóí
tóstuaál ta jjolit zélni ék kelni, óraiéul do gával
Orsiágitei^e, Imák a lapék várost körről s gratulálnak Kanizsának a szerencsés gondolathoz, lii ditásttl szolgáljon a ujtóusk <z elli mérésé a kör féladatsln loendo lil-kes munkálkodásra. A vDebretizekí ^llen^r* IU)vetkfaőket írja:
ünzrtleu azóluali a Tisza Káljiiáu a saj|át magnnk ha azt teeaijat den várba, la oda fog tüijek mosüiisa ellrl.jt ditja elő, fUnán sokból. A k| un takarákoa. lát, Lz\'a karéjiosko ueuizet eg Ha. | mit ItUlUn hogf l.i.I a<fküsazell tqiiilJ a uii i dolgaival lenUéii aMosecgi kodén. Ali létt
koriie porié do|j»ál den t ih Inden
o«iU, lemzd lik. a
oki él.
r
tek tn
Bf? brtdt
Mákul y
;ndá!sl ország álnnák } olitiíá
n au i Ugyei|i(|rj s^agblt Vólii iraiijt valóié néu\'küzváli itiuíc, a tnaj
niollütt elncktu
Anaji tehát azt il iiemzeti kéz 10 t t, li ft g diíklfkU\'Ho (a hanem hony jferdo irányt kQlOnOsenjjn midoen otnbtr gátéi még i ig jQnni ezalatt a politizáló csak Budiip tat ját iárosáni dottJ as Badapt közti ti, mert alatt a vidé igoaj laNHiiji gáraluuk (-jr. rotlejl: lidg, sség dolgttfi ját rárota
th It It I u>
rásál, líldC log elbat
jfcyífv ssllk élAggé dietééni I Nég} oaa azabi delvtt pártjáuak ézon igeji tapiatatos és hásstias eljá ozáaát éa biziosithat evó^otiya|géuölt esen hstásküré gyengíteni, sét érdebi-
juk, hogy
vei éppen ti sm [fogj leni1 fogja f olíifkai befolyását mert I leend váiwi naU donQtl oaak
állal fogja I Őrébe
polgárait as
vároe érdek iive| tftszi
Figyol köröket; a \'
tehát a pártik
nostetjük Hol pedig
magya fdl
A ja.
Minden rsfii jóléte ki] a tiemsel kirhostatja monyt, mivi I neim loliolno mjinkánnk tartása osak gazdálkodás nál és nem dás tOkéletei
cet egyénin Angliábsn államokban kossága teli lőtté nemiéi ság snokáiAl Saellémét asi ban kisebh munkásoknak saa, miudui ti
tátn
niod^ ponlBá)/l felvirágostat \' di\'a\'ni.
Nőm, Kanissa vé igeii Qgyes,
Badaréit, nov "1U.
pólitikávai élju em gf. ednek az igazság-ií-nánra jobban rá jö-itjkáub lehet iiatni a toé, mint a táriada-t lérv&iaaoa én Ittoimm , íré. miut • a titiada-
kir
bddolva ét eapu esz-meg Nngy-Kanissáti mely azt niondja: It ollfnaék. Ceak mól miut a prUosflkéne-tÖrOdiii és a budapesti ltokat mulattatni, meg
h aa o az ur Kának aki ne|c nemze
os látunk hottá. Ei u és Jia azt teszi niiu-falu és minden vároa lugy saját jobli voltát saág i jobb voltat mos-zig falukból ós váro-Ifiores, a ki magáiiak tjét gyarapodása után •rés, a nemzetnek ta-et gyarapítja, állván a
dolgc tohát
gésabb tóuue, uiig óikkal t ütődni kiétinyos* nlégtObb ember, bogy orrft as qrt ság| yltlési \\ emnlte, saját jvárosá-még osak Itor-ká sem myatlott a kOallg^rek Ország dolgába, mely-nem érezitlk,! nolo un-tói pedig, orsság dolga
otíbai Ú l» lédés atásál dóig ik.
ussai m-g em ma Mgí\'óh isk lálHo
nték ssk [M
ko^s olév g)\'ór5l st vét arról árosol
hé ki
Iialádt el batleliid ui int
után
Vaui
Intik
»7,r
i 1 v «zátui
mind as(
I be tsl,
mer
r tilt Ji lott
IretUuéaii
ki, I kinek SÍ vén fok pisaálkod
i Idtlóf, I
j a tfik.e mák, mint i íjodmórtyo oaqélyés által leh IHobi^ i tin lei vas «a mái\' fruijozlitOi nindieii 1 l ójíá\'li\' pfL
ás na rt\' njntiák
Ifiképiti iiknsh nem
folyt i
amogyoi tlgylvjédotfyI
(FÉL IVEM, ÉS SZOMBATON (EGÉSZ IVÉN.)\'
kérssnek, megkíméltetnek osábitátaiuáK kUzvotleu ét áll ta. c-xen hnzard játék uak mindenféle I ijondszores I egyosdt
dájá által történik a legyees Iteeebb a-nép
nagy lümegre nézve, mortj íotalalkoaáiT leginkább bal
elétt tüprügftnij mi
an tgaa volna az, á vontam és vouok|. ba^i baíiyatlóban lenno uqin volna más oka,
saabaklelvU városi kOrM uutatni, hogy a tnagyar ia nem ha|n y |at-g y a r n om zje t ór-iránt uem vessétti el, politisáló korssákban lott vesettetvij, iáért ssjtó kívánta azt, hogy pblitisáljon, a U)nbi Ina-De mert éppen, amíg ssk slatt minden stem It fordulva, s i ki. salaián semmit, éem! tu-osáuak ügyével foglal-Írtak az ujiágok,) a* euielkodése aránylag re, Négy Ksnh sa pol *sse azou tudi Ira! áb ÜsgyKsaiztáró iy sem lobot, élére \\áll és
idejét vA fon éji lak srspltátára fórja Ifor
I aa ór-
)llál HU-ddig tt
pi ssrolt
asznál a I lódi népazerüséf re min
lint, s mi hass ios. Ez ni a város .j^sapabb kat, kiknek érloaei « kUttetéaben álliak.
példára a esa isdelvtl lyenek uem vo nának, ez UdvUs essn c.
e kivitele ik Javára
« Patib* tWíi/l
kül-
a nép snyagi és mo-sik, minden juHlikui, ts Aj B, 0-jét ismeri, nint intmérális intés-sohsiem más, Vagyis egy egysser eMgsett ée mivel a télue iueg takarékosság « bOloi IségeS. Azon államok-, jalyoknél a gajtdálko-\' fejlödvo, a hol] a liud vek éta fonált, mint ségban, aa ekyesüU tlé. Eeon állfemok Iá-ssseget takarít meg\'a
[ésseégee gtujdalkiUlés meg noou oriságok-idsoki iwiilló), m Iliéi a felfogása eléggé jó-ilokeniel, amit meg
phantMiájása ái sokaknál a t ritarékoseág és okol liártartás alantogalinai megmérgeu-lílétsógon; I.SvUl áll, liogy a Uirn esatija do-kákbál lth| isaágot, küaOuyt ét kona^elmfisé. K»t iidés el I, hogy a lottóval való foglakozás j\'oly .esi memeuetet teremt, nwly azerin\'t as em ijedek m l|iói vak véjetlfmtfil rsménylik azt, a I uiit ctak |>sosületes munka és okos gas dálkodáa áItal lehet elérni. 1 agyarorttágou ia louáll a lottójáték bajé mirM
lottójáték baja mi zslgazdasági gyermekbetegséj <l|üloltUk.]Ksen lottó jelente jiiklioz taitmtjk és még sok aj bisdget i||élkUlözlieti azon ii
isit mely as éllamkinostárbs folyik a lol-
tSkból. Esién baj ellen le|alál gkszúuk, t| fi. aaon kOrülméu
IX. éviolvam.
Szerkasziől Iroda. Hdva a lap szellemi ré-sáét illeté koeleméáyek kftldeodfik Uj viro^liás-uteBa SÍ81 aa. Hármeátflllen 1 levelek osak iamsrt keo»kbS|
AGl LA Pl Miivátalos kft\'/,
i togsdtatnkk el: Kéarátok fisaza íjtm
T*
Ifjlv-iíf^iíí,
küldetnek.
It UrP«t \'tora io kr.
I ő ii ye.
lottók osalfa udó befolyásé-ápitása, mely (ék propagan-
lottóval való miveletlennek
m ezen nem el Ausztriádéi kösOs ba-iifl eltelik, mig nmoialit bevé-
b vau egy vi-hogy a lottó
kJswIésébóV származó folyó ny ijemény dirnote. aa nllamoa és ig)( indireotn i, lidófisetfikOn segít. De os azért semmiosotr > setu argumen-tatn a lottók betiltása slleo, es • nem más, miijt egy kis iolvilágositás ss< a körülmények ejjyjikéröl, a miért a lottót sd Eg még be nem llllét(ák és hogy miért nem liilietett ínég tö-íjOlni eddig a budgetbdl ezen immorális bo-vtetolt. Eaop enybitfi kürUlnién; jazonbaú. mely létesik a gaadusági erkülos á laipqntjin, tel-jssiéggel elenyészik a külföld Uottókra nésvs lép-ason igó|\'vóny ssédelgésrM nézve, mely Uüjpldi váljálkozók által üzi tik. Az igérvé-ijytjkkel |vklé Uférkedés tény légi kulfüldiek, az úgynevezett bauká\'rokj egr kttlOntte fajá-i*s|| kesoipou vsn. Ezen igéi vényekkel járó lottjeria, moly matliematikiu izámítás szerint sj ktbüuségjuek még ksvesebb nyerési valéssi-uttijéget ijy,uit, mint a többi h iiardjáték, még nagvobbitjá a megtakaiitott uía^yar\' fillérek látmoldre: wló kivitelét. ^Itednive a lottók aaou uagy aaáiná\'ól, mellek iótékonyozélra, Ijiillitáaok Itavára, eta ouged noatetnek, oon-atatálliató, ílogv esőn soknsi iB Utékbankok és: lottók, .j il bolytfs fslfogá iP kábító essn mlytonos réolamok a hasari játék .ssámára, az ország érkOlesi ét gazdái Agi jóléiérs\'komoly vosAélyt képesnek. As<nltiv,ül ezon ki-ldások egkf a ktlIIOldnek érbnkéut fizetett áránytalan nagy adéinenyny ségel képviselnek. ÍCpugy n mini ^negizUtl a; küzüny a Syilváuos egótsségügy kéidétN iránt, saüasé-ges, hogy légeiább valamit igylnk a gaa-saságiegéiMégflgy »\'i bekében ik.Nagyon ssük* •égős, hogy djottó vész éa iz Ígérvényekkel Való tzódeUéax Conlágiutua i HU lobb egéss> áég(lgyl Oijdon vonassák és á lotíó reolamok jagályoi uakierluinail legklául) nemileg f"r-AstelenltlfLisnok. SafuiitáHolUl MikÜtUllUnk, nelyelt nNnet halóségok at th«ii|icua félen-iéaoiit sUpnltalf és ltodig a lókéin, tuelyek llaiubm g [ IBraunaoliWelgi 8iászoraság Ibltó-játékait iUnt türvénvelleées dolgot megaztto-lotik. .\\|i ljt«n azámi ásollat klewssi\'ottBk a jnennyiU I liOiisáadtuk éh . Isaseget, mélyet jiyeiünk, |a az igérvényékéit fíaotoj^ hályogot vesisOk kiinduléal pointu { 8 okkór azou, Mugyaruijttág gasdaiági í jólétére néfve kedvezőtlen ijiedméuviij intünk líogjf Hatn-btírg, Braat»ol>weig, aswoíjízáft ssóval a
ktlIlOldisUj által MagyaroUaá|o Uáöt^ loltó és
Ígérvén/ Usérkedét legkevosíbb 4 millió tékát elvon, Vagyon termjtasjes, Utogy ason adóíistzeg, melyet a nagvon jw hlikékeny ma-gynr kOsühiég a ltlllftJldi ok Bset,! nem batá-tosha\'ó mjig maihemalikjü ppntosággal, mert á killlDMi loitógytljt/Uéksek bssk, propsgan-(\'Uja lIsstiK tiyilyáiitiUu ! as nsesde lürlspok hlivlolésl mvslábsn, slleiibe a lottésoraje-gyjikkol vájó házaiét és llslé fortálom titkon lisjtslik régre. MindeneJelre joilsmsé ason iéilyálláet Unstatálni. hogy lét Harmada as |itiliiolt:i^|]t|>jogyéki|olt ijűtoiorsssghan, Ke-isten. Mitswarorsfág és ÁuálHáljan adstik •I. Magu pjümetorsság ijigoMiélywbb réssét i\'sjai, ni)M Néiuetorsaág ás Bor njoroáf légiül b á\'lanm oi-imiualis blfnkéslo ijldüsi esen lotlójálókM. — A Iténlaj avoisménv i otlójáUkUiuál as naasea Uti fíjldt játákbsu-kok azámára 20 millióra! rug. Atiól kell te-hái tartanunk, hogy a Magjaroniságban el adott Ígérvények által Ms^vaiországnak saok-ben ínég |iagyobh réeae UÍlioj, mint a nieay-nyjt ooniujtálui képesek vofeuok.l Ausstriá-haji toni jobbak o lekiutojbpu « (visaonyok, haiein pé|ize es uekOnk - iigasijtalásuskra úefi azólgjállmt. Essn évenklnti 4 milliónyi I éaskeguek j ^égnagyubb ré^se ak orssAgra néavs irajódt veJáletség, mert a kü«|ldi sorsjegysk ét jgér véd vek revfii állal slMUJHt&lények |el|ntéktoi|éiiek aa űaiaas t|offp«J évonki«ti trsMtsss^lass vissooyitia, kla egy saénve-sélvet jlwaos mak|tÖillgÁrW a folytonos «Jbdáso)s|lblv(áu sem ^iadliak i*iseaa, lia-itsm elletiUspAleg syakraé Masilotás blaaiom-jnsa oly IfMket lolytálnskJifislTÍiw majdnem miodsn müm kárba véss; k é»a mely éltéi wMleg kiirUtlk > takarékosság
eonservjitiV szelleme és s hasznot, eredmény-dűt mnpkásség eszméje..
J Abban teliét ak egész világ\' egyet fog veldnk | éikenL hogy k kUlfoídT lottók és aa idoaBiie|i által Magyarországon Űzött Ígérvény mint kesOs elleotég t llen hurézoljutik. Esen a kplfold alul tlzött áajátságos kizsákmányol < lés elleni tározót gyuorlati, ia nép jogos és jogtklsij ía íjátnégftiliuJ inér.t t—n
vi6fo|,i-Jui ümii pubiieistikus barosban\' nekjlnkíifiég van már Fáson elégtételünk, bogy\' a magysir saitó egy része csikkünk átvétele által fenti nézetünknek igaaat adott. De ha Magyariomág és Ansstrja össees lapjai naponta Innának czikkleket a lottók imnsorali-tásaí elíeíi — oly dolpg, mely\' a képtelsnté-gekisprába tartozik 4- még ettél sem lehetne sikort várni. Es ctak akkor less lehetségss ha k theijiléleti oktMátt alkalmazzuk a nép gazdasági j nevelésénél Mi as essfcösöket sm-Illettük n^idón a magyar je>aálog hitelbank, az |>szilák vörös-kereszt egylet és a magyar vöros-kler^sat sdrsjegieinek kibocsátásáról be-széküulí, A kü fOjdi lottók elinni harctól oly praéticéi e^zkösökkel kell végről ajUui, hogy azok ukjr| a műveletlen, mint a iáiig mflveíta úHzjályrá is liassaoak és oly rendaaabályok ^által, melyek megengedik használatát mindazon értjeimé* és nelnzelgazdasági fegyverek-nekj, mévpkkel a lották viaaxaélnek. A legjobb
liarneakuat a nveietééuytortolással egybekötött! értékpapírokban! az úgynevezett sorsjegyekben; találjuk (bi. Ezek önvédelmi fegyvert pyújtnnak a játékszenvedély ellen. Minthogy as emberE ferméssetnek meg vannak tökzletlenségei is a hajlam a kOnnjü nyers-mééyeki iránt sohasem iitható ki egészen, emiéifqgvjá ezó|szert|ék az úgynevezett eors-jegvekl jtj i. .szón jártéknapirok, melyeknél a toké s jkamat egy részével viaezafifőttotik és azonkmll n yeron|ény-.k iioraojásojk is tör-léueek, mert így aígazdálkodási pbantasia, a nnerMi| hajlam aránylag a legártatlanabb módon nyer aieléffitéet, rsjitdig mindegy ezen é^ékpapirjoknls, bogy a kamat éven-kénl íijseltetík a yiásza. vagy pedig a töke a íélhiuinozódoljt kamatokkal és biaonyoe saá-tuuj nypióiiióny legyekkel együtt, melyek ea eselboii jaj kamat másik részét képviselik.
Ejaen értékflngylk népsaorüsitéao és nrae-tikija cnuibinatwk. melyek a kis tékepénse-sekliek li-j lehetőre kennék kisebb össaegért aa kralftj ^jsgviek kirtokába iatnl, volna a legjphli propaganda a kültöldL lottók ée a tttliblyrn papMt uérvénysaédelgés ellen. Ezon HOntjegyelt egyesilik msgükoao miad^ aaop okéira azüKséMe tulaidonségokat, mint-Itospr a ^jikól é| a ^atuatokai ajvevfinek biz-totiíják é* egy " \'
liánok fiiul a tdkarllkősségnek még egy kü-
lönös jonzerét oktllvw ezeu lyea diakis sy
mhjdeilütt és m értékpapírokat\' a joiiAjáték ál igy ioÉj |iüÓÍIá|t! as ablakon aa szotn, jhUsen I és ha je kis ti gytnauitom, vetetek értskps|pirt is. így katnalot is Üsesnek
nyújtanak. Ha a kOsÖnség fttlvllágoailások által, me-iteinalikut rendésabályok és
orgfnif.áll, toll l (Iz etek által terjeszthetök, ndetj idfiben mójlot uver oseu íeredeiibetO tn<*gvólietni, akkor tal alagáhos otébltott tömeg Rqliért dobjamI ki pénzemet általi hogy külfWdi lottón ját-10, vagy Ifi frt om van további takarékossággal magamunk egv magyar ideg maradt tökéin még reá és a mi lagíUbb mint egy, ily értékpajpir Urtokoaa. inipdon további kiadá\'sjik mVkul oly lőttén jé\'átom, melyen 10,00(1 fitol, 100.100 irtot, aSt n00,000 Irtot ia uy^riietek, teiiáj töljliol, miut bármely más lőttén." Ilv soiljegVek egááaa 30, 20,15 (radk ÍMékig. Belgittinbau, lftollaudbaa és a neUlaotgazdaaáguan 1 slhaladottHbb orsságok-ban! i> ég) ón oldani Jak t«\'i jtíifstve.
A mig a lottókat véglegeoan be nem lelid «isüuletiii,[midig 0 sorsjegyek kisebbik roan gyanánt mÍoiejjelnek. A lékének és arányos kaiuütnak vlsssatíaelése a kisebb léke-pénSetoknél ie mKélleiihó less. Eseu ériékok iiépkttt*iüaitéso ^Ital meg vau akadályozva as igeitvéáyekkel való szédalgét túlsúlyra jutása a mWly Ígérvények terjeasir«ee i)om kevéebbé áriajinkH mint t[ külföldi lottó.
\' H«ltyarorsiiág<jn ée AussfHéban a kö-sönségl gyakran 8 tk söt tHbbet ii üaet elv igértáiiyékért, mély valóban o«ak minimális nyeséti lehetóaéget tyajt. Ka t»hát a köaön lég nwly oson] Ígérvényeket étf a kU\'fÜldS sorsiegiekrtt párteljJ. körülbelöl 6 tt. 10 frt 15 írtért eredet)] hasat sorsjegyeket jutalom-kisots<4ásokkksl váaArolkat, akkor a tóke-gyantniáf bolyU tatjára van terelve. Így aokltal alkalmMabb[módon, minthogy arása-latjegyekket váló isérkedée neheaon ellen-firulletö — vMűinék el a lottégyüjtédék ha-táaklN, ekkor fztáji mindig kevesebb ás ke-vesepbl ember NJa\'álkoenék, ki elég etalnleu volná nekéa nuakk áítül sasraett pénzét a iotona fooeketlou örvényébe hajítani. Kaen ok Ért bonuüidiet airá, hagy a mellett ssáU-junk síkra, hogy a magyar kormány állal a mágfer jelaRoguuiknsk engedményeaett 40 láillió zálsf lé vél jegynek legalább 1 résas ugy aoaasék ki, bogy bO irt névlsgos élték
■MM ft
sálat jegyaél, éaabaa á&ittassák
Vétáaaáé W MfJ Ml értéksapir 4 v ngj k>. «íí«ti fomáiag\'kátvéáy, m által a Iméi; Imi iaknr*h«ek kaéiaeág i« képes Int k •*%-«> U, (0 »sg% IS| Irinyi ImaM Ily éiéi ak papunkat ^niiirtilii Magában v^ve se »ég Mm általános eeakOa a lotari* ea. h masa d»«k ImIm védeaer M e\'len k* } apróiéiban más reformok kii alkalmasunk o. u a .nó*tatakarékaáaetáfek bebo-
>H|M
•ÍM
sU>
\'■kifagyok kel való űalat aaabá (Folyt kör.)
A Balaton mellékéről.
k Mraáwti azapsigfi. - ivfékCjM éa h l«t*«. • - Bakioaftnii tanai — Kjjsli eeofai ús « UaUt>Ji\'.n. - ifeUtenvidékl aatret
Mte as itten a nőt, a magyar geográfus o>ag| igjr\'mondheijn, a terméeaati alkotó erők
Azt tartja,a költő, jókedvében terem ikou
a iad összo ~zó vetkeztek á magyar baaa te r» mijéére. Mert nincsen szebb ország Közép-fcurópában a miénknél. 01? déli bábes ró-uájájniáes, Nédjis|lionnak, Romániának, mint a m| c-illogó nádasokkal behintett alföldi ró nán Iának .A Káraátok hegy koszorúja nem Ga-liesiában^nem Hoinaniában de náluk a legszebb a Iqgitnpoaáasbb. Hát még a rajta el-aaórti gránit getinczébe vájt tómedénoeák ! avamsuna, a luj-anak tAkApaÖdáeei
vannak, de a mi kárpátvidéki teugersaomek-hee aaeoaló tavak füzéreit u«m bírják fel-mul Ani. Ott a fagyoa magasságban, ahol ma-<lái dal neiu halik, de még a szúnyog dönfi gioáéjéae sem, a hová osak a zerge meg 4 parlagi sas tud felhatolni, kii tavaoakáknak csCmbo tükrét találjuk. Azt mondják a tar-mósaéttudósok m néhai jegesnek olt felejt, tett maradványai] azok. Ha pedig a büaaka Duuáju átkelünk,j bámulatunkra édesviatl tengert öillaut mag tévedsaő szemünk. Ez a Balaton.] Dísze, szemefénye, aa sgésa Dunántúlnak. |A mi a felvidékre néave a Kárpátok, azajlialaion a j dunántúliaknak. Amott a Kárpát egyesület alakult és tesai lehetővé a tpulistákuak Kjárpátjsinknak megbámulta-tásátjs élvezhetŐségét, itt a Balaton-egy let jött leire, mely ugyanaat akarja a Balatonnal áj vidékével, f
p a jó dunántuiiak ugyanosak aürög-nek fprornak, hogy egyeeületüket virágaásra emeljék. Fog ie I Fényes nevek keseekednek aáért A asellemi és --a saületési aristokratia karóim íei Balajon tavunkat, a állott\' aa egylet Ügy éléro. Azután Jókai aaereti a Beletónt. E név jpedigi külföldön ismertebb, nálunk népszerűbb, semhogy peresig kétkednünk kellene a magiaditotl mozgalom ai-kerttnin.
fcgv előnnjal minden eeatre fülülmulia fa Kárpát egyesületet ás más hason csálu társulatot s aa á vízi sport vonzó ereje. A szórakoztató ás a tudományos kirándulásokon láivül alkalom nyílik az úszási, a lialáaa sportra, a regattára, régi dolog pedig, hogy as eujberek mindig aaeretlék a basanoat a kelleiáes társaaágáoau, mai nepaág pedig fokozottabb mérté a an szeretik a sportot, mely sokszór, a legkomolyabb politikai és társa-dalmifkérdéseket is háttérire lógja ssorítani.
Á Balaton-egyletnek tollát vidékünkön nagy jövője van, a öyülnéuk is, aaivből Drill nénk ;oeki, ha UiielőLb oly népaserüségre vergődnék, hogy oly azámos taggal birpa, mint i Kárpát-egylet Kizak-Magyaiországon. Eltekintve a hasnotitól, melyet a magyar tudomány a magyar társadalmi élet vele nyerítő íok jot hosna vidékünknek, ide csalogatná a bel] és k 111földi touristákal, ide a sport kedvem nemesaéget. Vaspályáink ösak ugy# örülnéuek unnak, mint/ a szálloda tulajdono sai és népünk,mÁ melynek ilyetén százféle kcrosetniód- kínálkoznék.
Dy gondolatok akaretlaa lámadnak, la ■MM^ késó ősasel is látogatjuk mag Bált tonftlredet. Támadnak iádig annál inkább, mart a fürdőnek leni kápa komolykodáara bangűlla lalkOnket.
Balatoahtred meat néma éa Mlgaw Aa e^lanadeja flrea. A park kibalt. Ások a aaép virágágyak ÜBBTadtkn bevernek Csw itt-ott üti fel fejeosltá)át egy merész flox,atf elkésett verbínia vagy bártonv képű árváoská-Egy-két rósaa bokrán bimbókat Iái ni, de iá virulhatnak, ninos a napnak többé erajk hogy kibontsa gyöngéd I szirmaikat. Ha aa. utaaéii aaterféléknek caillfgvirágai nem ma> solyognának felénk, azt hinnftk minden pfi-henni kénül. A lombos! fiák (annyi titkok néma hallgatót 1) egy mis után eaendoson hullatják aárga-piros eörgé {leveleiket, a lugasok; lombjából meatelan ijidák maradtak, aa árnyókadó lomb ott |ievér a lugas lábánál, s benn s padokon aa ásatalkán. elaaórvk Nem rág hamiskás lánjjok beszélték meg benne a tombola, a tánmjeatély apróságait,Is most egy kát estakón és kendeliasén klvftl senki aem keresi (Ül tSbbé aa elhervadt lugast Öres a Balaton melletti fasor, elhagyóit\' a porond. Senki sem nán a himbálózó ssán* dolínokat, ninos ki várja j ja Kísfáludi-gízös megérkeztét, ninos, ki í elmerengjen Tibsav-nak a távolban, kék 18 romjain. Aaok a fái nyea toilettek, a mikst itj a nyári évadbap óránként lehetett más éa más tormában, vi toaatban látni, eltűntek f boudoir selyei kárpitjai moge. A kandalló, a szalol jött most divatba, lelejme van á fürdői aaison.
Ősapán a Bsíaton maradt mag el] gyottaágáoan is aaáének, joéltóságosnak I
MidÖn a buoluzó nap arany sugarai bíbort vetnek felületére, á a peremát kápap vértes — bakonyi magaslatok ormai aranyok bálóval fodik — oly elragadóan aaép aa k termásnsti soeneriájs, hogy|be nem taAtetÜna nézésével, Őrükké aioretnkik a Balaioa Im-san rangé felületén himbálózni. Észrevétlen beastalsdik. Hüa letegé oaóko\'gátja homlol kunkat lülfriaaili látó érsáaeioket.Apráukipt feltünedeznek a csillagok lenn (as égen és lenn kdrOtiünk. Íme itt as Andromede mo solyog le\'énk, ott a Syrliaa kandikál a Bal-; latoa mélyéből. JobbióT L Oaaeiopeja Wt alakja küti la figyelmükatJ balról a Uattydj alakja reneg a via tükür felület én Fenu és lenn osillagostonger. Ugy képzeljtlk, hogy nem tartozunk többé a tökiliöz, fslemelksd tünk asphirákba, mert mibdentttt osillagfény, környes.
Merengésünkból hirtelen kiaavar egy szétpuffant odllag. Hulló (killag volt-e, ▼ngvi máa ? A feleletet meghasal nekünk a láváiból hallalszó tilinkó kanna. Csinált csillag, rakéta volt bia es, mofoetTdávaikodó szűre-tolók felröpítettek. A kJöluiségbSl visssaes-tünk a prózába; Eveaósünket a partra iga* aitjuk. A víznek sajátos locsogásából a a mind jobban kivehető zenéből tudjuk meg, hogy a Balaton aséléhes küzeledühk. Még egy kát erő* lökés és esolnakunkjaa almádi partra árt Ott már mag vígan | \'laogaik sz almádi nóta;
As almádi ürng begynek sL alján, es állán I Kaosingat rám egy kis | leány, de csalfán, ds csalfán
Béssag ragyok, de nem a hegy borától, bo
rától
Hanem aouak a kis lánynák csókjától, osók-
jától.
Csókjától... Iiapgsilc vissza tiasaareaen. Amire mi szintén elkorekwlünlt a szüretelik közé, hogy megtudjuk,réssagitőbb-e aa almádi tüaea aaemü kis leánykákloeókja aa aíikádi mustnál.
Ctirbuit Ofta.
„Zala" tározója.
Az öreg Hászánbóg meséiből*)
RÜI-BÜI.
Nyugst egyik pompád ás kertjében Iá loti bépvilágot a rósaa, illatos lajának disse.
Ilindeiiki szerette: a nap sugaraival üfüoléj körül, a harmat gyöngyeivel disaitélte, a szellő regéket bessélt neki, a madarak legszebb dalaik ben aengték el szépségének diosárjtót
í)o ő senkit? som sseretett. Nem a napol, np a herma\'ol, aem a szellőt, nem a I medarikat. Lelko mélyében még aluvék -a sztírnhjm, mini\' kelyhe mélyében aa illat |
Eljött kelet (felől, azingeadag tájaktól egy vándor cjtalogftny. Titkoe vágy Osatünsé, hogy Mgyja ott a boni jasmin berkeket és járja ne a világot Egyedüli kísérője altoas szu ulban a v^sekang volt; olyannyira vonzódtak egymáehoa, hogy amint hajnalkor a oealogMV rázendít^ bövös-bájos dalát, a visszhang ur is késséégeéen feleli, midőn pedig eatónkittt a vitások leikérték a iUlemilót, LjezMt ki ( ; napnak hálájukat, megint h «v«»iíiraitg volt<jás, mely a hajlottakat a róa*a«4<«fl klh^katsk almondlf, kik pedig — é« ea k v irágek ársságákan tudvalevő dolog ~ a éoetai összeköttetést képezik a fold éa a «ap íközt.
fUy szép nap estéién elérkezett a csa-logányj eaan aerlma, hof a rósaa lakott} el volt /áradva a homnu úttól ás ogy| hársfa ta* tajéfe szállít pthenal. A lelkébah lakó Ut* kos vágy ma klilöáösen zaklatta, íjam hagyta nyúgoníí — a aáslogány aa esljhi nagyon Sásmifi vált
A mint ott II), a szeszélyes áselló, saelv aa agásá kertet be szokta járni, bpasá is ál-
»m Matairáay merséesk wjlé alá rsaásiett f r*j»«k» ml«l lőuwwi Msavapásl-Ml N«áka IV. ITisesda *e fT Am I
frt fitt sst kaáSi* iM aiHNt
Fővárosi levél.
j-» B p s a t, oov. lt.
fal) Kemsokárá ismét aféesea beess íassüMt a saison-életban. Lassacskán Bbslá melegadOnk* a t é Ili idény be. Hiányzanak még higyaa aa lles Ibirdetméaysk bálokra, kangweanyakra stb. hiván msg a Í5 város élv kedvelő lakosságáti Dekead már.psasigni a társadalmi élet mipdanfelá, mely meüeit a politikai mozgalmak seita maradnak Á
A parlament, amely köeel 3hétigmü-netelt a delegatíonalis Oléaek miatt, ispát megnyitja kapóit a jaópkópvisalők előtt A jelen ülésanak tekintve a munkahalmaat, igen fonton s egyúttal érdékas is lem. Fájdalom, előrelitliatmag ismét be fog elegyülni n komoly I törvény boáéi tárgyalások ünnepélyes hangjiba egyesek mindent préfanizáló lár imája; | BŐ alkalmat fog ezen elemekoek abiol-(áltatni aa izraeliták és keresztények között kütendő törvényjavaslat De már ezen niács mit csodálnunk ; ha faáltal eléaradnának a lurbumna jelenetek, 4- azt csoüálnók I
ugyané forrásból eredtek a legutóbbi papold botrányai. Bolözáaok, kölcsönös gaa-emberazések oly argumentumok, amelyeknek liaszn Jata jellemzi legjobban a viszonyok el-nórge ledéant és elfejulását. E aajuoa esemé-nyekb m sulvos kompromiltálását látiúU a aorazi Ilemnek ; snsál megszégyeaitóbbak a körtén ek, minél jobban fontolják meg, hegy pp a lemaet vezetéséin," felvilágositáaára hl-raioiti k hősei azoknsk. I. Az idény beálltát éreaik előnyös mér-ék bei a ssiahiaak, siinalyek esténként nagy átogá otiságnak\' örvjendnok. \'tyema\'áti isin báaunk es idény első újdonsága a iSeom ay család" volt 8serzőjá Csiky Oar-(oly, inek ostora már nem egysser érte fo-aák v saonyaink ferdeeégét. Kár, hogy erős Salirál i tehetségét a „Btomfay családban" ely jsrmól ellen talajra vsimté, mint amilyen egy érkObilég megromlott családi élet a mely-aak dt rgáláeára alkalánas tragikua elemet aa* Rogy iem bírja e szerző. Kiesipyéssé válik « térni, holott a humor hatalmas fegy vesét j ktszi lönnyedaéggel asgili mindig Czéljs felé. I lindai nellett érdekes helyet foglal e aziamfl 0*iky művei között, amelyek ágy egéea iskola klpét tárnak \'aléJr, auuak kslatka^, mjlődó s talán mouAkaljuk (Alerátt fázisaival.
i s opera körébeq jelentéksoy reformok-kai lép az igaagaióeág a közöaség alá. Ea ujiiáao i as állandó operaháasal\' msgkesdődő asrába való átmeneti stadiumoi [képvissbk. Ferotti ur, llartoluoei I k. a. megválnak aa aperáti I, mert ea talosigáaott igécyaiknfk nem akar megfelelni. Bkief k. s. lett Banaa Ipa óta megürült príiáadoQpai helyre saei^
Íltetne, miután ugy k kOzönség mint a aajtA yhaijgU tetszése kísériO felléplét.
uópssinhás kijsOnságe a görög rsge-n tuulatoz. —. LO\'rfeus a pukolbsn", íolsna" uaveltető ó-görüg alakjaikkal, ffenbaehi dallsiusikkal mindig nagy t gyakorolnak ia közönségre. As si* ámorából drasztikus ébredés várta a get. A népsssnáju dalnok Orlsus kapott a — „Tőt I o á n|y 1M Almáéi log) Tihamér\' irta ja népszínművet; int ilyen semmikép setá emelkedik tóbbi évek hainnirányú .termékol kO-.Tót leány" fótosan beszélő Rózsi, Juczi, Panni, josupán Hlaháná nagy ta tartja fal ás ily fajtájú népszin
diláfh JSsép éjde vjonzer filé* i| ItOsöm llébe (Pr.
rJ
Mi aa
P*l
Krzai, mflvéai
fal ^a
ijiGvekbl. A ,Tót leány\' érdemes szerzőjétől ok jems munkát bir ] irodal&unk; s annál kevésbfe ssaratnők a | .Clarissa\'1, .Kát ÓT mullánP aseraőjének renommeját ily silánysá-ok állal megoaorbitvs látni. Ealitásre méltó tkiudailesetre a budapeati lót egyetemi ball-■atók pompát riotlamusk moly Hlahánéuak a driinaaárap kitűnő birtokoaának, gyönyörű ;ko»zoiaval kedveskadétt. ö megérdemli a>t ÜA tót leány" aligha.
Különfélék.
-\'iClMftMa.) Egy kát bau snáp időjárás után most magint folytonosáé esik aa eső. Betát még nem, láttunk, pedig as ersság Hjm vidékein ilyen ia volt. Locspocs időjárásunk nem igeu kedves aa egészségnek, |a ui nines jobb, ilyennel ia paeg kell elégedni. -ÍÍA oorüalet némi lendületet lát-snott tetmi as ítnlsó . időben; a miről tudomásunk vall, természetesen osak á helyi ssflkaéglatr« {saoriikozik.
likelysaéssk. A sonroai m. k. pénzügyiga^atóaág ilj. Horváth Jóssel n.-kainzsái Rí. oaat. ellenőrt Kie-Martonbe; Sai ta Oyaa aJeóleadvai 11L oszt. ellenőrt HagyKsáisaáre ;Collognáth Ferenc Ül. osat adóellenőrt hasonló minőságben Le tenyéről Alsó Lendvára helyette át.
— Arnay azok rám. A mint értesülünk á Helybeli kegyear. fŐgynuiásium nagybuzgalmu irodalmi tanára, főt Hám Jéasaf kezdeményezésére a főgymnázium tanulói kBaOlt saáp sikerű gyűjtés indult msg aa Arany Jánosnak ememndő snoborra. — Szükségéének tartják, kegy ezt a hazafias példát a tolni iakolák ia kOvessók; as ifjúság tanuljoú kegyelettel csüngni a nemzet halhatatlanjáénak dicső emlék ki.
-- ftáiakázl JáWkrend : Vasárnap nov. I9jái -A s á t á a leánya* Népszínmű dalokkal éa táoescaai 4 lelv. Iria Knei-sel Rudolf, lugyar színre alkalmazta J*. Bor sody Lajáa. Hétfőn nov. ÍO in Laky jLOwy) Eugénia Í(. 4|vsqdégfelléptévei „Bokicsió" Víg nagyj JW«ratte 3 felr. Irták Zsil éa Oeueé Fordította Erna Lsjos, zenéjét ssersattaSuppé Ferenoz. Keddoli 21 éu ,C s ó k" A magyar tudományjoa | akadémia által 100 drkTarany pályadíjjá jMtalmszott klaaaikua vígjáték 3 lelv. IrtajDáky (Dus) Lajos. Bnsrdáá nov. W-ón .Figjaró básaasága.* .Ssillemss elaaaikua vigjáták 6 felv. Jrta Beaums^cliais. Fordította PWilay Ede. „msd é a ii o i d" L^eoq legújabb s egyssersmioa lagraaUkabb operetteje találkoztál ja jelenleg amuiársule-tunkat A sUapadi i próbák már kedde^ meg-kezdődnek i í, Ló 25 ánkerfll először salára. Jó saei-epeke} kaptak benne Kohav Eltel, Erday Berta, KOveUv,; Ar^nyoaay, Szabó éa Bárdy. Szioéaai köreikben nagy elragadtatással!beesál nek ea oppmwtáről\' s fényes sikert tárnak as előadásié.!
— Tólüi Bfla asioigssgató megaze-rezte Vidor Pál jelea népssinmfivét ,A vörös S | p kjá t" melynek szerepei konrelker sőleg osct^tuak ki: Ámbrás gazdaeúibér Kovács Mór, ÖSaae feleeége Berzsenyinéj János
fiuk Bárdy, asanyi Maré
Teréz Arday Ida, Jucáika Crdsy
Anikq Berti
Ber-Szél
Matyi Szabó, FásűsArany oasy. KánidrCao báncsy, Cskaadia Kövsssy.
:___ lulyralcaillái Lapunk íjovem-
ber U-iki sáámábaá Vörösmarty Izidornak KOvaskállát^l megjelent közleményébát lObb lényagea ód ffldám savaró sailóhiba fordult elő, minők l|lra|ongó nő* .rajongó saéH he Ijátt; „Petfi, Mtmsei A tréd a több más lángseams" t Lm tBbli más lángelme11 helyett; „de aaárt kkaondom.kimondaná" kiíyeti.
UgyatlMak a,november II iki saámban megjeleni JKüzegáimségügyi uerves|tedése N a gy K á u iasán a k* osimü csikkünk vége felé „törvénytelen nehézségekbe" for dul alŐ ntöm4ny.U>14n nehézségek11 baly«tu
A novambar 1^-iki számban pádig « különfélék |ijovátá|mi) megjslsut szombati táncavigalónéra vonatkozó közleménytttkben „felléteményét" kilnjesía helvstt .festményéi" értalemaavaro| sajtóhiba fordul elő.
Üocaáijatot kélünk a t ulvaaókösünaég-tői eseu ás mjámtakn máa aajtóhibák miatt; igyekeatűnk) jóakaratulag a nvomdában oda hatni, hogy]ál lap szellemi saiuvoualái any-nyira alááaÓ hibák elő ne fordu\'jan^k; a
eertsetie áa rtvisío terjedeims ós vaaaldsig« insÉTsknlámal fwyegette a oorrectort, enaéi-fogrs radikális intóakadásekbas folyamodtunk. bogy a nyomda miatt a ssarkaaaiőeé| minduntalan oompromittálva na iegyea.
] — A kslybell fsskásaak msg. TiiWáláin t kó 17 ón eaakOaAltetett a löm. pán ur jelenlétében A vizsgáló bisottsánt Képezték a megyei főorvos Dr. Maagm Ká-rolr, a közigazgatási bizottság 2 tagja Sta-laoay Farkas ás Epariessy Sándor, Bogyay Ödön kir. Bgvása ás Űr. Scbrayer Lajos M^. tOnérvos A biaottság beható vizsgálat utáa á fégháznsk mind tiastaeági, mind sgéeaség ügyi berendezését ás állapotát, ugy a rakok éleljnát teljesen kielégítőnek találta.
[ — Folyó hó 18-án d. «. 10 órsksr eakfldtek örök hűséget aa oltár előtt sgy-másnak Semetke öéaa budapesti törvényi szélfi jegyző és Kovács Irán k. á- Kovám Jánba ügyvád ur kedves leánya. Zavartalan boldogságot kiváannk a szép fiatal párnak.
J — (Tia a ezlakázbaa.) Te«es vártól vett sürgöny azerint a nagyksmke-rekí színházban láz fllOtt ki. Egy petráhuim-lámbának a földszinten történt fóldüléee ki vetltaatáben a kiömlött petróleum lángra gyúlt áe aüH| Füstfelleg keletkezeti. Néhányak, kik eat észrevették, teljes erejükből kiabáltp kezdtek : „Tfis, tfts!" ás kiMá mí-nekplUa. Erre iszonyú tolongás támadt, mia-denki uienekűlni akart áa a karzaton ülők, kik legnagyobb veeaályban voltak, j-jvészé keltje ugráltak a kifelé türekvő löldamnti kO-aöniég lejére. Sokan osonttOrést szeúvodiek ás megaérűltek A tűz a eainháaat egészen megróngálta. A karzatot támogatni kell s a ssiopad is oda van.
| — (Aramj iáass easléka Nsa lontAu.) Nagy-Szalon tán £ hó 11 -\'én né pes \'közgyűlés tartatott, melyen kimondatott Logy a aizobornál hasznosabb, agy humaniati-kus jótúkonyczélu emlék álliltaaák fel Arany Jánés emlékére; kimondatott, hogy a várna, mint testület, aa orsnágos szoborra külön bizonyos Ossisget a helybeli emlékre is külön kitelhető összeget adományoz, tizenkéttagu em-léklázottmány neveztetett ki, molyuek elnöké Fónagy László képviselő, alelnöke 8án-tha István ügyvéd, jegyzője Balogh Elek orvos ás pénztárnoka Podráaaky Ferencz gyógyszerész lett. A lakosok köaül többen vállalkoztak, a helybeli emlékre a« áláiráai ivekkel a váróéba tizedenkiot eljárni Az emlákhalyiaágről a vélemény megoszol ván, kérdáasé váll, hogy a czélrs azon értákae ház,\' melynek udvarán a oson ka torony áll — mit as elkOltOaOtt költő oly szépen meg Ínakéit i— véteseák-e még a város által, vagy aa Arany ősi ház — melyqst osak pussía lelke van már -4- vétet vén meg kis dedovódának, felépíttessék s ott egy árceiábia felirattal jelölje as utódoknak Arany János bölcsőjének helyét, vagy aa elhunyt által végmndeletileg a szalontai gymnasiuninak nagy leik llen Tiagyomá^yoaott 1000 Irtbaa a várna jelentékeny ösmeggel járulván, abból, mint, a Aranya lapból" marjise a tauulój ifjúság a tudomány forrásvizét Még magamüt-jük,[hogy Araay János gyermekkori 4s későbbi életidején vonatkozólag heljU>li laké*, a boldogulnál rokon Ercsey Sáador Ügyvéd müvet állított Oeeae, mely legközelebb;sajté alá kerül.
— Kivid hírek: K/jMlná* áa Láá-lófalrán a hol az adóvégrehajtót néhány háttel ejzelőu meggyilkolták, a rendes nyugálem ismét teljesen helyreállott, aa adót behajtották a a kirendelt katonaság is elvonult. — |A po ro-a trónbeaaéd, melyet aa Őea twáavármaga olvaiott le, nem valami nagy Itatást (Áako . rolü —• Eiohy Mihály tesiőmllvéaa l»aaát)ktia Zsólj leáiiyál tegnap vezette oltárhoz Frlady Tivadar ||saiéea. As eaküvő Zalán ment végbe s aa} ifk pár onnan Velenctébe ntaaotl. — • A Iraeosáa klstársaság elnökének, Grávynek
látogatott, hogy mint vendkát OdvOaOlje. A saellő odasuhantábsa insgériatatta a rózsát ssárnyaivel áe e saáriiyaakak oly gyOnyOr-kellő jőn as Ulaljs, hogy a csalogány szive elrésaagÜ\'t.
Dalra nyitottal asőrát áe énekelt.
Panaszos hangok rsMglsták meg a fák lombozatát; aa elliárvadt jvlrááok llelke bessélt a kis madárból. Caeitues fajdalom hangján kendé rá ás vilisros kitaégbassés hullám aott végszavaiban. I ( »
Falszállott a dallainoa éraáUm a csillag-honig ás lebukott a má»ik jpil\'anatban pokolig, aokogott áa kacaaguit lombolt lájdal* mában ugy miint örömében.
A vissshang a felhőinek vitte a hangokat, a felhők pedig a csillagoknál*:. És valamennyi esillag, még a sokat tepaseialt vén ÜaiökOs ja, msgegyesstt alwau, bogy ily saá-peu még uem dalolt a aaalogááy.
A eselogány saarctte a ró-asát
Es tnár aludt, midőnl a fŰlémilú dalolni keadetl; a róaáa korán faassik la, bogy el ne mulassza a [bájtjai ébredését mert a hajnalpír jó barátin, lőle nysri osadás színéit, Azt hieei, hogy engedett karálja rábeszélésének ás elment vele világot látni. Most a napsugártól osókolt tenger looeögáaát hallja, majd pedig a áapot eltakaló felifikre féltékeny tenger blmbóláeát imoat a gyöngybe saarálmas kagylók njjongását, mely ugy hsng-sik a tenger iqályépenj mint a széltől mozgatott nádas sttiogáea. — I Hallotta astán a gerle bugását, amint aa párját (csalogatja, a liliom sóhaját, ha a hold felhők mögé búvik, a lotoszvirág enyslgéaét a ^ebiére temetkeső kolibrival.
Pedig debogy hallotta mindezeket 1 Mem Iml\'dtt ágyabei, mint a ételogány énekét; ebb<*n vált meg mindaa, mirül a rózsa ál-modáit
Eközben aljOtt a hajnal, sárba asókalto a virágokat, aire mindsnilyisn álmosan pia* lantoltak rá. A hajnal OlttilalaB árfi : bele-■árkait aaan lelhőbe, meljf a barmalet Órai óa Wdrf liimililli iartilialegla rkdfekaá.
■ i. ■ a i l, I >ii
11 Csak a rózsát áein bántotta. Aa aly éáép vélt álomban hevülő kalybável, átlátsaó leveleivel, félig kíurilott bimbói meaéiől kör-ayezvel hogy a hajnal elmerült uénáaábe ás qom alarta felkelteni. És l egyen meg volt pve. hogy a róasa nam kacérkodik vele, im kér tőle ■Issinárpyalatokat, nem tuda ozódik azon ŐBstisju, Hl »
azon öaanaju, nóbaboruít tüaháflyó n, kiről osak Ugnap maaélt neki.
gieaaiai
57
ért; a d
áll lerméaseteeea néhi tudhatta a hai i il, hegy a lóass még ébrenlétben is továjbv övi Amsit és ksrssiia hallott bangók oko fit, te különösen a kolibri baugját, ki a itoszv rág keblére leinelkeaik. |
n Te zengtél oly jtzépen ?" kérdé a báj illót
n rlias ludod, hogy nem érték a dalhoá" alláont á ea mosolyogva. I Ij saáo furosa kéidéal Miatlia a baj* ualnak nem volua uiáf dolga, mint a han-mwélá
rs zengtél oly Szépen ?" Vérdá a tó sbeaő •aellőtol.j Oda séin néastt már ilnak, mióta megliallotls, hogy aa aesi tl alhos,
I »Wár éa ennél nkoeabbat is tudbák ténoi n falait es betykién, sokatmoudó pillao* lést váltva a saegfüvel. 1 JTe zengtél oly saépen ?" kérdé a ró *|á pataktól. Saomoril vált már, mart mt ki a ketlőa oaalódáa. .
„A vOlgvban a malom, azt kall hajta-nl, aí völgyben a gyár, rág habjaimra tár" filé t ea éa odább azOkdéoselt
nÜb, ki mond|a meg nakam. ki Tolta láok.?\' sóhajtott a fózsa — tob, ki adja tudtomra, hol lelbeiemj?j|
1 B pillanatban újra rákaadó a csalogány éuekát Magiul telve volt sa álomképekkel i féritt Vágygyal, lihegő Kebellel, égő epedés sál |Olalksaatt benne hátm hanggal. Csók ás okai eéók volt benne tnlnden aallsm —Ján-ló eeék, kielégitbetleá Csók ; kislégithailsn, i Inén t a sivatag saoa(j4.
A rósse hat ült, a rósaa pirált. itesgő ha kinyílott — bal marad a kolibri, hogy
ta skjksr megláits a oalogányt,jamint aa Issaálltá háíVfaj ágáról és oda jOttíhoaaá julalmat ktrm,
pKi vagy ietf kérdé megvatásaeí, mert nem tatsaav önki a osalogány egytaertt öllö-aéke.í
„BüUBtij vagjok a daluok* —i felelt ea — i nszerelmt]rl asdsk Imádom a rozsát éa ujjong lelkem, 1 ba rágondolok. Iiáttam, hogy Itínyl ik IkelyM és; ide siettem,! hogy harmatjával ntó ssámjaniát eny hitsoftti;
,Nem uéksd nyill e keh aly u — mondá duroaáun a vpsaa,: „banyai a bájoi kolibri-usk, ki imént oly\' szépen dalolt áa| ágak kOai."
nA kl ott dalolt, as ón valák ^Lehitajlaa l Hiss te csúnya vagy lfl .De Üalom szép h saerees taMát dalomért!"
„tm ié^ad sserássolakft* kiálti meg vélésssl a rcmlb j,é«| kl a hajnalt lillem, a polMbt elulafllolism, a tswÍQí kl-kosarastaml téged sseressálek ? Soha IP
nBát|ts|iefok én rója, ba nam wép a külsőm ?" :mondá panasaM hangon aj osalogány tikalak éin róla, (hogy inig eaer satn van lelkem ininden lápjára leetva. Issiem osak ssomeru ssürkébe vau burkotvnf De sieratlsk, szóbelink I"
„Hát aseress. ha neked ugy tátink — éa bia nam éásrétlok 1" I
Es aáaal odafordult a hsjnsIhoaJ \'kevés festéket kart tők a osalogány ssemajláltára piperéagattá magát, enyelgett a hlsálip hajnallal — a kicáár 1
A osálo|ány elhall|alolt, sokáig Itali-gátolt,. Válta, aem bái^ meg kemény saa V*lt a iósm, nem (yóa-a nála a jobb tudu lat a himig mláttr
Nem tOftéat olyasmi. A róaaa Mieaér kodott, a <fcá|0fiöy szive pedig jM\\jt á mag vetett saerdlam oánatábaá.
Visaaiaklt a bán lombozata íjtná és alkeadett diUitl: U mart a oaalogány ka Or vend la dálw — ka kS^tm k dalnt
icüii
I aEá *a|yok B Q I * B ü I aa erdő ssivet éu vagyak a oaeadee ó) aengő gyermekei Ta fagv a Qll aa erdő tündére, (a csábiló hajnal aaeaér kedvese I Aa eidŐ szive Jníssó-v\'ai Iale, aa erdő tündére Csalfasággal telve 1 Mosolyogsz, meri édes nákad a hajnal ceékja; airni fogva, mart a ha mai mábébeu safllew-Hk áa égő napsugár ás csókja íalog|á pet* zsalui tündéri zománpandat. El iogsa bwadui miként aa idők táján\'as óvok levele."
Sokáig dHolt még a madár. Zokogni I, reszketeti még a konuylmtl asalló is r- ka akaita volna, akárkány ssivei let aaan agj helyéit, mely aa övét vtsssautasitotta*
Ds a csalogáuv, aa asd^ aaiva osak mar szeret áa ilytor magosalatva, soka-Moua tibbé tv
Blrapűli. Hiába eedett sakl a kivs, hegyi maradjon nála, lakják ágai kOei.Rtába marasztalta a saallŐ, benaűletsosvával fogadvs. kogy Ily álvanetlal még a naikidák dalát ssm hallgatta végig, kiána Ígérte neki a^ó iya, hogv sgy béka ismerősét további kikáp aéaéra wlmzaudja a osalogány alssálli
Soha sem látták tübbé azon vitákén. Vele ment klsáróje a visszhang.
Da vele meni a rózsa nivs is. Amint a oaalogány baasudalát áfngá, lassankint le osttggeseteite lejét, nsm k|cáérkodolt lObbé a hajnallal. namtObbó a patakkal és aaallQM
Várt sokáig, nem jcn*e visena lUll lklk bogy aat mondba*ea neki t „Qjtt 1 aa stdia tüodára immár aseretl BttI Bült aa erdf isi Vét."
Da hiába várt l A sok várakaafaben* | étsdásbsn halványabb ás halványabb léu» Mert a kolibri sem akart eljönni, a ki kakiéra temesse magái.
K«! rágget nlidőii a hajnál ismét bakandikált a kanba, osak aat Vatta ósara, begy a róaaa levelei kófskáiek-
Es volt B11 B Q1 átka. Beteljesedett.
Elektro-homöopathia
,At elektroliton Dopatltia hiréa és wltM, ui/p gyógy i|l[»ii Inn betegségek k iz ftílnl kémlelt fl-liU IVonrzia kiadás t mflMMfcnt ée minjMn liöny vko>< skfdéa IB ii d n p a & l Az eliktrolioinö II. ■ Wagner. Öy|ayi zbrlár a Nádoiln Az olektrujljoioftopathia ooiimi aiu A. (\'iorv4wf Békéamegye |
Vevl köteles a vételért hávjtya egyen-II rémlethea még pedig í la iUi u árverés ioMrlrt emelkedéaétll ssáiuitva D uaé alatt, a I.-at ag) aaauél 00 nap watt, a &at agyain-■aiiól 10 nap alatt, — minden egvei fcétolár ráadat után pedig Igy aa árverés napjától némítandó II kamatokkal együtt. as | árváién feltételekben meghatározott helyen éa módosatok aieríut letieetni.
Ezen hirdetmény kibociétAiAval egyidejűleg megállapított árverési {eltátélel( a híva ialoa órák alatt a nagy keniaaai kir. trvazék tlkvi oaatályánál • Leteéye kUaségj elül* láróeágaá) megtekinthetők.
As elrendeli árverés a fentírt telek-jkvben fel jegy aendó.
As árverési hirdetmény a telekkvi ha-I lóságnál kifüggesztés, (ugy Lelenyei s a •somssédos községekben körösés és ai8lg* geestés a. a helybeli egyik hírlapban egy is ben beiktatás által kössétJjtetlk,
As árverés teljesilésére a j letonyi i kir. járásbíróság kerestetik meg.
Kir. trvssék mint tlkjri hatóság itsgy-Ksniasán 1889 asept. 13 ál, Hö6 l-l
876 ssám tk. 1882.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. bír. végrehajtó aa 1881. jévi LX. t. cs III. 108. § a értelmében esen-nel kösliirré teasi, hogy a eaáktornyi kir. )bíróság 5144 és 6457 tk.l 882 saámu vég-aéae által Füles Máris végrehajtó jtváre Tialeries Iván és tárni ellpn 82 frt Ö| kr. töke s ennek járulékai oröjéig as 1813 dik jéví név. hó 4-én]felvett\' leltár alkalmával bi-róilag lefoglalt és 446 írt 66 krra becsült tnobabu\'or, gssdssági eesktysök, kukoriosa-kasok, pajta, lovak, isertés |és malaesbdl éllé ingóiágoknak nyilvános ármrés utján léeiádö
tlsdaláaa elrendeltetvén, ennek a helyikinén agy is alperesek lakásán Hadocsánbau léendö e«skö»léiére 1882 ik éri notreuiber hó Bl ik nspjáusk délelőtt B érája íjaláridöUl klttlse-lik éi abhos a venni asáotdékosók esbuuel ly msg jegy sással hivatnak meg, kogr ss irintett ingóságok eseu árvjtréson, as j$81.
i 60 I. cz. 107 § a értelmében a legtöbbet ígérőnek beeaáron alul á kélspéna fuetés ellett elsdatni fognak.
Mindasok, kik eliAbbkégi jogokst vétkek érvényeaiibetni, kereseteiket vágyj ssó-wii jelen léseiket as árverés megkesdnseig ilulirt bir. végrehajtóboa adják be.
As elárverezendő ingaságok vételára ss 1881. évi 60 U os. 108. § álban uiegállanitott joltételek iserint jleas kifise endö.
Kelt Ciáktornyáu 18B2 ik évi nokem-I hó 16 nspján.
[26i l-l ! M1RKA |DOMONK(l$l kikttidfltt üfróiugi v<tf rebnlp.
----ári—rr—r* -rf
111. as. ikv. 882. Érk. julius 1. 18821
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. Itrvssék telekkvi fálya részéről köshirré jételik, hogy Za-liuegye ösaseaitott árvatára végi\'ühaj talpnak Ifóbor látván végrehajtást saenved& béosi la-\' os elleni 150 frtj töke l87Í. évi dseaejoiber 18. napjától járó 7 ssjáaalékos kamatok al félévenként loj&rt kamat dk 7 ssásrfikos kiásod, kamatai, 15 frt 5|) Ikr. per, 15 irt 08 kr. végrohsjtáai jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrjshsjtási Ügyjébon a fenti.evesett kir. tfviaék I területébes tar-totó béesi 22. astjkvben + 1 sorssi slsti Hó-bor litván tulajdonául felvitt tartosékokkal erdő éa legelő joggal 686 írtra beeeOli ingatlan, továbbá s bécsi 24B. sstkvben I 2. 5, 6. 7. sor szám alatt felvett ingatlanok nak llóbor I st vá n t illető s 170 írtra becsült feleréize 1882. évi qsesember líd 14. nspjáii délelőtt 10 órakor pées kösaéibiró liásáuál fel|>eresi Igy véd Ifllies János yagy balyetteso közbeniöltével pegtsrlsndó! nyit-vinos árverésen eladatni loa.
I Kikiáltási ár a fennebb kitelt benár. Arveresní kivánók tartóinak a beeaár I0| kasspénsben vagy óvadékképes papirbau a liikaldött keséhes letenni.
Vevő köteles a vételéit hárem egVsulő reazlolben még pedig: as árverés jogéróre emelkedésétől uámitandó 15 hónap ujÜtj, s másodikst ugyanattól I hónap slail, a harmadikat ugyanattól 2 hónap alatt, minden egyes réeslet után; aa árverés napjától isá-initaudó 6£ kamatokkal együtt ss áryníÓHÍ feltételekben meghatározott Helyen és módozatok szerint lefizetni.
Ezen hirdetmény kibéosátásáVsl kgy-idojUleg megállspilott árveijéai feltétolek, a hivatalos órák alalt s nsgy-kpniaasi kir. j írv-ssék tlkvi osstályánál s aí fi é o s ktlsiég előljálóságánál m^glekintlietpk.
As elrendeltj árverés sl fsnlhl tlkybeii fe\'jegysendő.
As árverési hirdetméoyl a tkví hatóságnál kifüggesztés ugy B é i a s a sáom-ssédos községekben körözés és kifUggeistés helybeli hírlapban egy ieben beiktatás által közzététetik. L 3. 4. sorsa. a. ingatlanokra as árverés slfendslhető nem volt, meijt a végrohsjtáit megelőzőleg Ktirucs Ádám tulajdonjog előjegyzést nyert.
Az árverés teljesitáséré a lelenyei fair. járásbíróság megkérseUtik. j
Kir trvssék, mint tlkvi hstóság Njigy-Kanissán 1881 évi szepteulber hó 20.
1264 1—1
4413. tkv. 882. ss. Érk. julius 1. 1882.
Árverési hirdelmény. |
A nagy kanisaai kir. jrvssék telekkvi esslálvs résééről közbirré tttetik, hogy Oá-ger Méri végrehajts lónak Pintér Juli jösv. Horváth Pálné végrsbajiist lesenvedő báaok-went-gförgvl lekós elleni 100 irt töke ÍB7Ö. évi juilus bó 26. aanjéiól 1877. évi {Alias l-ig 20|, ssonlul || (amaidk, 12 frt Wkr. per, 7 irt 86 kr. végrebajUmí, 9 irt jelaálegi a még ieimerUlendl llitaágak iránti végre-hajtásé Igy ében a fent jlaVaUsU. kir. Utjaéét
jilait|i t4sssa laáyraáUett —■ A budapest f^rei vasat msaajMaa nagy laaep^yeaeé-geikWi Msat végW — üsreevásárbaiy kép-iiaa>IJi>< öyfofy eUenaéki válaeaiateii ibm — Aiany Jáfsos emlékét salllMys AwWta |«s seép aéáts fogja magOrOkilaai-A imM ké végé* agy nihilistát végestek kí Kherkewtaa gyilkeeaág miatt — Pásmán Péter sedrét Kastergomba saállitották. — frt. uiaveetatott elé a kisdedóváslgy amMi« — Kavee Kde pbyüezera bisloa «H0 Irinyi bmtaai ái|át a balstos füredi aae-rstetbáuiak ajándék oa la. — A tiroli érv is 16 nuUskeái tlbb kárt okaaott. —
(IUkttl4«l«Ul Oaélasertt éa gye-fceilaii karieaonyi ajándékok kétaégenkivUl U Sslkan Brittaaia esttet gyári főraktár hit-eavea oa^giétöl (Béo^ I. Mária Thereaia ut-via A\'i aa! birdetejt garnitúrák mériékelt aakoa OiTaaóinknak annál asiveaebben hos-sak em^ékeaetlkbe ezeu cségel, mivel ss án-ask ideién közzétett elismerő iratok emléke-cetben lednek még.
A többiire uézvei lapunk hirdetésére utal-í jak a t.] olvasót. )
Irodalo\'ii.
I il ittUi ko«fill mDvák ■luufclWta Sl kApbal>>k Fitcht)
VSlép kűiijrv.k«reakctMtálxb K«0.lt*elie*«i
— Xegjteleist es . „Önögyvéd" III. j kisdéséi^sk 13-tk fasetif íirts Kuorr Alajea I kiadja ifi. Nagal Ottó Budapeaten a Nemződ i iiiuuáa [bérhásaban. £ ftlzetbou folytat ja a
aaerző al bisonyttáa uiódjai iamertotéeél, érte-
I késik aj tanukról .birói azemlérŐI, kösli ss |\' alőlegea bisbnyitáa simbályait, tárgyuljs a
II bírót határozatuk béljjegilletékérs vouatkoaó izshályokat; ess«l^á|tier s aaersŐ s peror-voslslokfs. külön öieii ismerteti a felébb vitel,
I illetőleg la fellebbeséé, folyamodéi, igasolás i! 1 éi perujjltás ssabályai^. Ezek uláu ériekesik a íttgyifikÖny vi eljárástól, ismerteti s sommás «i|árai szsbálysit éi niagkesdi aa eljárás né-tittly eltprő módjai iémerloléséf. Ktllöuösen _ , tárgyaljál a váaárbiráakodáat ée válsaztolt bi-
I ré»égi elláráaU £ dúlj tsrtalmu ftlzot árs 30 \'! kr As első 10 fttset jkülön félkötetbe fttive
II kapba\'ó. Ára 8 frt. j
Nemzeti színészet.
— Kedden, november 14. Köakivá-I j nalra in&uod«zor „Olivbtl lakodalma" operette I 1 telvou^bán. tlrták 0. Chivot éa A. Duriú
1 tord. Eará Lsjan. Zenéje Audrán Ödöntől. — j Ugylátizik nagyobb tkínpadra szánt darab ; ds azért a kerekded jslósdás a mienkeu is eléggé uiégtettej listását Zenéje több helyűit j kiváló s fnoudbitni meglepően uj. *— Kohei Etel {Úliretl) éá Eidefe Berts (grófnő) esut-[ taJ is méltó elismerést arattak mind aaaba-lioi játékak mi^d pedig kedveeen eaengő-| bongó éáekUkkel. Sáabó Dani (Valentin) hangja eljön/üH ugyan\'a férfi aaereplők közt, Me még aoiu pótolja éléggé a színpadi ott-ilionoaaág "gyéb hiányait.... S mit mondjunk ! Cöveaay Albertről ? ej mit eddig, bogy ss j/iten fó kedvében teremtette komikuauak. J Aranyossy, Bárdy, Ujerzeenyiné sat. útiad-arájan dicséretei gyakjorlottsággal játszottak, j ktaönség! oaekély száátbsn.
— Szerdán, uov. 16. A nszevillái l borbély" Beaumarsbala kitűnő vígjátékára ktrüll a -ior. Ford. Páulay Ede. A mi ss * ísdáet illeti, kíaió meglátszott rajta, hogy U\'im próbs-bemulatáa; nem volt oly gördölé-Ikny, mint a hogy tnrekvő színészeinktől eddig" uMmasoktuk. Másodszor msjd e hiányonaegitve leni- Kohai Elei (Rosius) léi Kováea llér (Bartlioló orvon) kiváltak | wrepttkkel éa mélió ovatióban réasesttltek semegy mer Előbbi kulönöi\'en Bárdy La-I j\'iMsl (Aijnaviva gróf) adott laerelmi duett-ben. * Mit I—ugy bíeualk — B. saiveevn ismételt.... Kövessy A. (Figarót kellő komiku-lioávai játíasotta. Aranyossy József (Rozina
•-iiektanitpja) szintén említést érdemel. Kö-téosóg ném nagy saámban.
— CatttörtOltön, noy. 16. „A jár-váay" Dr. SchweitarrJJ. fi. inkább unalmas sust muláttató vígjátéka. Ford. Bsrosénji B, A/, egészben* nincs fgjy kiválóbb alak. As
|előadás unndsmeilett éiég jói ment. Bárdy |Lr Ardsy lds, Berzsenyi lf., Kováci II., j Arsnyom} J. éa Köwesiy A. mindsnuyisn liparjtodtöTc a kösöUMget doi Ultiégben tar* laui, néni különben Szontgyögyi Elek és ;Ciobáneai| P. síkeiült alakításukkal. Ugy Ihiasssük :[már elég ia jvolna as ily vígjátékokból, hisz van s mii közönségünknek más dsrsbboriis érzéke.
Felelős aserkeasrő: f 4 114JA I.AJOM Társiser keiatő : IIOVFHAHIV NÓIt.
MOl. tk.j 882. julius 29.
Aiveiéei hirdetmény.
A űáanizsai kir. törvszék telekkvi oas-áíya résééről kfobirrá tétetik, hogy Zsla-feagye öárzerrtatt árvatárs végrehsjlslónak ^átita Ifttéa vég/ebsjdást szenvedő lelenyei Ak^e eiieli 72 frt 66 kr tőke, 1881. éviia-M*\' l-t ói járó 7| kamatok, |0 irt 27 kr.
18 írt 66 kr végrehajtási, 29 frt 64 kr jávukp i még fftlmerttieoaő kölleégek iránti T*|f*heítá*i ügyében a fenlneveaelt kir. tör-^ayaséa jkruísiébez tartósé lelenyei 81. as. :;<íWn li |«»7. eorss. s. (elveit tartozékkal hü* iftfm beosűlf, agysossoo tjkvben f 1. *vn s. Mveit váitságköteles lartesékkal frtra l^eelit, — a letrnyai 801. sslikv-♦ 1. Sorsa. s. felvett váfteágköteJee, tar* ■■ írtra beásnit ingstlsn 1882. évi [bé 15-ik napján A a 10 érékor késség básánál Mperesi ügyvéd helyettese klsbejöttével ITJ ár vet éasn eladatn i log ár a fennebb ki eti beesár. kiváaék tartósnak a beás--— ■ m.mm.^9. v évadékképas pe-
tarüla\'ékaa sor 71, lirssj lannak Pintér Jul tett most Nóvák
848 frtta
béral 88. sa. tjkvben f. 1, foglalt vállaágköisloa iugst özy. Horváth Pálnét íll» János tulsjdoniU képesé*
t i slerésseí 1882. évi deesemr
bsr hó 18. tjadján sán s kÖiiég_l)Az llos Jánoa vag tartandó ayiivi Kikiáltói ár Arvérstni ki
délelel^tU lü érakor Bá^ nál felperesi Ügyvéd Mát ktjlyetteio közbejöttével meg» árverésen eladstai wg< i fennsbb kitett beesár. ránók tartoznak s bee\'ár
10«-át kéaapmmb< a vagy óvadékképes ps*
pírba
»an a krköldOtt VevŐ kötllea résaletben még ne erőre einelkeüéiétti I a másodikst nigwai madikat ugjat^u egyes vételári tél számitaud\'ö ^ vsrési feltételek módosatok Esen idojUleg meg|Ullu>i hivatalos Órák niá telekkvi oitzlályujudl
járóaágánál me||dl inthetik.
kezéhea letenni, a vételért három ágyenlí íg ss elsőt ss árverés iog« számitvs 15 psp alatt] attól 80 nap alatt, a hsr • l 60 nsp alatt, minden el után hm árvetés napjá-k a mátokkal együtt aa ár msgbstárosoit lialyén és lefisetni.
kibocsájtáaával egy-árverési föltételek a nksnisssi kii). tvisék s s házai kŐsség elől
As árverés] jegyzendő.
Aa árvééki (óságnál kiülitek ssédos köwéi»ljkei s egy helyi lérkpl tal kössétŐtet kJ As árverés jbiróság as rátok raststik.
Kny IvaMh m Kanisaáu, 1882 ss>.
Blle Zviti nejni éégr késők elleni 3|(l ft évi julius
fentirt telekjkyben fel-j
irdetmény a telwkvi ha-ugy Báss hI s ssom-köröxés és kiiüggeszlés sn Vgyisben benctatás ál-
t iljesitésáre a lelenyei kir.\' áttétele mellsti megkent telekkvi batóiág Nagy-p. 20. 1265 l-l
848. tkv. -882 jauII.
Arvéresi hirdetmény-
\' A uagy|kja«ii «M kir, trvaaék telekkvi oastálys réssértőlikÖ illírré tételik, hogy Stiugly Károly mint Hnll i Uroly végrendeleti végre-bajtsiója végréljsjta óuak Qöncsy JJános éi
bajost szsuvedŐ gelasi l őke, 1877. jeni bó 1. as iunét s végkielégítésig 8% kr. per, 8 frt 95 kr. kjérelmi, 14 frt 60 kr. fo-95 kr. folytatólagos vég-2 frt 75 kr. újSbbi loly-kérelmi. 10 frt 90 kr.
kamstok, 23 ingó • végrehajliU I gsuutojjláii, a frt rehsjtás kérel ili. Utólagos végiidiajlái
jelenlegi a méLj feluierUleudő "köllaéiek iránti végrehajtási Igyébpn a fent neveseit kir. írvazék területéhez tartozó geliei 72. ztjkv ben A 1 1—5) soris. a. felvett egyharmad réazben Qönczj János és neje BölejZfófi tu lajdonát képeM. ugyanazon egybarmadréss ban 87 frtban ijeesflt ingatlan 1882. évi de ozember hó tl: napján délelőtt 10 órakor házánál felpereii Ügyvéd bősben jötté vei I megtsr ; eséien elsdslni lug.
feuuebb kitett beeaár. állók lurtozuaki a beca. pón iben vagy óvapkképoi öldö t keséhes letenni. 1 1 iles vételárt liároni ígyenlő lig ss elaőt az árverés ól asámitva 15 ao)| nluU, 30 nsp alatt, a |3-ikat alatt miudea legyes
ns >
Qelsén a kö Dr. Férnek tandó ayilváno Kikiállá«i! Árverezi ár 10(át k papírban a kii Vevő kö] részlolbon, méj jogerőre emelk a 2 ikat ugysttisllól ugysnsttÓI 45 részlet után ss 6} kuniatokkal lökben meghat szerint lefizetni.
Ezen hii idejüleg megáll vataloa órák á ssék tlkvi osf elöljáróságánál As elront lel jegyzendő,
Aa árveré pál kiiflggessté dos községekbe hirlspbsn egy
árvmét
t íróit
napjától számitsndó Utt ss árverési fej lótott helyen -és módozatok
letm íny ki bocsátására! sgy-t árverési feltétmell a hí nsgy-kanissai kir. tr\\* tályáuál ■ Qelsd község g ekinihetők.
árverés a fenlirl tjkvben
il hii detmény a tjkvi hatóság-; U|yGelses a ezontisé-köi ütés éi as egyik helybeli izlxjn beiktatás álfái kössá
8) Vevi
egyenlő ré*slet|>ei^ árveré<* íjogerf imp nlatl, s 2 8 nt ugyauaitó vétoléri részit járó 6% ksuis g)ábsu 89425
45
megjt\'gyoztotvé | sonyitvány ss déaéhea képesj ha as árverés as idéaeit t ofi felelőleg utóé A birtok iagatlan haasm 0) A ti vátellr éé k fog a veid j A kinoa T) A mi tételek bárm< megvett inga Ikn
utján as árverés insnjától tal • jyfllt a bírói letétek tár )1 si a kibocsátott v. min. rendeletben ni ghsi roaott módaseript a n. kanizsai kir. üzotni.
A bánat | bessémittatni. JH
kötél )s sa épületeket a birtokba lépés ntj ||jáyi l tűskár ellen biitositani 6) As áíjvieréa jogerőre emelkedésekor vevő a megyeik ing illan birtokába [lé^,. —
dó- i^ii)t letéti pénstájruál le-Ans 4< utolsó réaalatbe log
nek kérelmére s és mi ééri 60. t. ea. 186.
Lárjeliuébeh vejrŐ véssalyfreés kJMUégére stpjéijzének eleeastése méiletl ujsfib árve-céa alá boeaáítatii| a oraoátolsgy liafAridŐ ki-(Űséss|malléil ss előbbi Mbj- UletHag vételáron dlul is ejsdsjik s á maissaM vsvl a vételár különbözetet mktlriteni tsrtozik, melybé asonban el vesztet j béns«péuse beesá-
-iua.tr
Ba ss jsgstlan ss aja|bi árverésen ss előbbinél nagyobb áron adatnék el, a vételár többlet a mulasztó vetít! nem il^U.
Nagy-Kanizsán a kit jrvasék tlkvi oss-tályánák 1882 évi aug. hó 20dik napján.
1262 1-411,
tétetik.
As érverás tel jeiilésére Fábián Fei enos végrehajtó külJLelik ki.
IL Arveréal felételek.
(1 Arveiés i lé boosáttalik a gelsei 72. ss. tjkben j| 1- 5. soris, s. foglalt egy-hsrmsd i.észbon Oöicz János és ndjoj fiölo Zsófi lubijdonák kéj eső iugstl|n.
Kikiáltáss ár , beesár, s aa iokstlanok a kitűzőit egy határnapon a beosárou alul is el fognék adatni.
2) ArverMni I ivánók tsriosnali a becs-ár 10jj-*j; kémi>éiii beu v. óvsdékkppei papírban sj kikű|ii)tt kezére lotenui,
eles a vélelárV párom még pedig as pUőt ss
p itiaelkedéiétól tsáiuitvs IA St U| [yanattól 80 nu(í aluli, nap alalt miudou oc
a
?vea
In gy a vevőnek vételi bi-1 i 881 évi LX. t. os. intéake-j oiak aa eaetben fos kiadatni, uapiáiól asámitott 15 aaó slslt IH7 iutéskedáaénea meg-ánlst nem tételik. la lejtés napjától a jmegvett| ée arbei a vevőt iluiik. jdoii og bekebleeése I osak aj lataíiak leljes lefisellie után ára h valslból easkősöltotni. ri iíl lék a vevőt terheli, ínyib n vevő ss érvéré*\' /sl-l i léének eleget nem jéa ne. a érdekeltek bártael/iké-
FÉÍMYHKI\'ÉSZtTI MÍTEREI.
"Vjap szireocaém al oÉgyérdenfll kö-zöi)8Ógnek szíves tudomására hozni, hogy a V|jrga féle féojkipóazetj műtermét pl-Zalai takarék pénztár épület bazárjába helyben átvettem és azöii leszek, hogy ép oly sikerült s a legfinomabb kivitebi fényképeket széluHasaik, mint azok fi dl pesti fényképészeti műtermem-ben líöszitteínek.
Kéazitek\' Iátoj(iló>Jegy iift^yaéRtól as
É ötiiapságii arczképifr
úgyszintén, b lehetó legolcsóbb árakon olaj- éqjiareíl és. ohrom-festett {képeket, a mint azokat holylieli t. jvevóim Bpest-rÓl is ihinerik. \'
Miután képeim agy ja bel- mint a külföldi különös tetszéssel ifogadtatUk és belybü| is eléggé ismeretekek tartózkodom azoknak felóicsóréaétól A fIn/,(eletleI meghlyom a nagyérdem fi kttzftu-lég6( műtermem szivea \'látogatására, a ■hol mindenki a legbelTOffijbb és legfino-miibb- kivitelről meggyózoiketikl
figyelmeztfetUül, hogy miután Varga [úrtól az egépn inatriz-gyQjte-ményt is átvettem, míndíjzok, kik magukat Vaigaornál levetettek, utó megrendelésekét tchetuek, me^yel {áronnál eszközöltetnek*
N.-Kunitaa, 1882. október havában. AÍóiv tisztelettel 1
i^mvy Kde j Mojképte
\'1217 5|-j* Badspestról.
TttJS m iiíiüia
Si> obert irwkiinia mid diiriili Ul/e Búcl.h »nd-Inngw in ktiiébjái:
Theodor KÖRNER\'s
Werke.
Illuitrirte ?:aeht-Ausgaba
j U | bpr*mi»iffllien |«ib i
fitiirUlt &ttbe.
1DU kllcaiiiein* ll«Ú«bUMÍt. mm 11611Sla Wnál (1Im«« br*t»ttri«ii 8lft|((i föl] ImImUimU Vwl-
h»l| anl jlrOéa b«| all»i, n*blkUHi iHmm, lurt üli VdrligtbáMllaaf vinabuM, Uh déaXMcblin 4a*gat>« tu TtraMUllUI IIIRINUICI1 Ut \'Uh. — *k|Nun«, é« «r *b Mliat iprlchl. — rwlifiM <l«n T»»i wáHr«od «Sm K*ih< «nl»r >VUo«r KOnMltr U Ihcbivn bUf
fuMM, illtuirlrttu ~ hu WinntMlMtlI la dw 85 r tmampi\' 1 lillsii|Hh|iitlik rasl.
0- ial Utipum tibiiuobi|Uk|ii«r fiMeM.
Prfls stner tieferung nur 50 PfTj- 30 kr. 0. W.
SSSNatpitosifl nlmmt •eiMMt umt vwiseéH lUflVirtungcii IloA l-l tar MMiI
PMuti Huchmul/unj étj Grr Katim a. . . J i ICMJkaAvm | || 1I6C l-l,
vqa
At élváffi/talantdg U a Awfnyei tmUttUi Itipt\'tég m aranyár, j
mihIí <-u légefjtmvek k4ro$ WU- I poiili kahltbéiy wutifdját, a terít pyfingeiéa- nirmyénytítj cioddlatoi gyÓgt/ulaH leiaalt a Hof Járnom filé maírta Mttüménytk ftUélítU áaas-ndlnUivat.
Ritka seml
gyógyulási jelentés
1882. szeptember 1-161 oan-\' dálatoa eredményű gyógya-láaról la
| fiáig Hojf Janpt\'féle malóla ki-; vonat egétiiégi 4dr (at tun m<t-| bitaiorbai rejlői twdlí és gytf-I gyító tulajdonok áttol már több [ éxertn, kikről már UtféWi Umond-I iáky innét ftlgyáguwak) * Hoff , | [lánot-fék nífllátakmonat csokoládé és a msllctitkorkák kék papirtíiban ; haimalata altul, nuly esásiárok és kúúlyok által jsUtségtiért 58-stor kUünttUU. „
Hii Jáae* ambr«. kir. gdnri I sialllté, oi, fcfr, frnlMM, a koronáig H arasy éidaakfienl tiiMtmon. i íZbb" j poroit és nénit reád lov*iri-Mi*fc « Hoff ji )soM We ma)áik kÍTonfet«íf/Ml!t gyá* { rosiaik, al#fÁbb«Mréfiiállaaudr.SSál« [\' lilújn Bécs. lysrhrlyaéf BrsSsshaf 2. isi. Gyári raktárhelyiség: Itsdt. IraSSs IIÉi Stritie I. s>.
Tifclatetsaér.
át lÉMftf\' éfMébw IUff Jkaos f tiiBliin-iöreí gVúfjrwtjtt Uletőlfc IrtMÜM I AayS«. ki élt wtlpmwiliw ma* M »<Mt ftommt.it MllWt|( t«H il te 0 i Umplg, jMpotáűol UniMitf httináJit a> I Sa mtl«U mét te Maón ki irt frrg|»l te «l* y mn rteu »tMit«tnlfiiaiél te ■otf aojia H oly tgcuérf*. | bivy mint 78 4vm ftioy I gaídMifot T|M(T BSMjfla kimU Sf«|
| BtUii-kifuMi Iwltigl ifit 6 te al kee I wűált O\'koiMÜt Kro 1 IO Svag auláu L\' kWuMl<>t te IQ urakó mttiU ciukorklt.
& Ildi uita H* i uhiikII uabtiliÉe Ja* Urán. ftfSiÉi [aálnlSlaa SaSaliaStki U a Ef trtan teaM. I. 1191
Intés.
Iliodta mSlsta rrártmiaj *M» I iegygyíl vta aftaiva. (Ilvff Jtmmtk a l|iittaTéi<»q»k n etaő gysitrsak\' Biliké-| perel t"Viii(|td!atiilitÁii alitta ffofl Jasea i teliuruévalliiriiávkU) A bet a laléáiiéf j lila hetye liiiujiik ■ (tártnAay sünt i kanUitott yiaUiataaitaJMé.
ií A valódi HoV Jánea-félé maláta kivonat ügéazaéfl sir árai:
I 13 Öreg 0 fijt. 0»; kr. Orrg 12 irt I 68 kr. bS iüvi-p 25 irt 4K kr. — I< I) §$t$lit liftért íirmintit kútba. — Itea-I U1 omlón Uidiutl: ISIrif 7 írt. Híj 28 övrg 1« Irt 60 kr. iifen 26 frt 110 kr. \\ tíllo maláta ctoMJi 1.2 frt j] 40 kr. 11.1 írt. 60 kr. Ili 1 frt. (Va-I gyobh BfSayiiéraH Kabett) VaMta Ssskerka- 1 aietko CO Ir. (\'/. és tncikó Is) [Mn alul ntm kulittik.
A* Ississ Hsl János féle malátakéatlt-I inlnyek csésrkrdlt. királyok által 68-s\'^r UfiateUetéanfc kf.
VftrnkUtr; fratalboffir Jénsf, Í6Um k Klj\'líl; &4/a-2tymt«MA; Ilu-I liiuitly Adulf; giaNalni: BUUr P.; | Kmuktlpm r| Vks><n F»rinct; Xapaaad-Irea.- l.ajffcria Gj.; KmUetm*: Ilábr lf.;
I riniáa: Bw>y. Ubckrias^r gyf/ne* Iréaiiki limi Itlat A Lat; SmmnAbI
J Ar/y: Kitsú#a K. J|! Kérmtmém\', San-
II teiii gyÍKj. | /\'í«í bpiliar Sindar; h\'i#«í: Botnysk T te 6», tturmnUl.
II PtaOnas Viiicii fjfyju.
1184 4—7
H! I
adjatok és bámuljatok.
3 ff^yfVi-Mfyl SMM Wrlnl a»fjrtadtH-HÍM */tjrt hkmténk, imtitelri trtütm mmgmmtH epy kid\' *>a Inllmii wiüjI \'gfértiU maradik nmÜMi waá^y HntoS MSHÍ* imutkii mrf vtmP tel kitiltl ain^wi iram. tagyjMatt Műét
míjdiem Ingyen
aéaiil (f.
As Öaaseg ibeklldése vagy 8 irt 60 kr, mánvéielu Bssxegérl mindenki kövei-Kesp 53 táigyslj kspja a valódi érték egy nsgkedié»seérl: j.
i> I4flii..intbk kte vllöill Alig\' t |;i\'u
#rii
S Itefinnmtlfb .>1tl» I S tfanlv «>-5ka. Al L ja t,*fy kávAa|él| % ilUlrt vtgy f}*im kte F-f . I ,[ wjla |teSii>mtbbaátelMld t aáwi <UMI IMI
1 T, : l\'JtHit
I M m. Iiililctl
t iauMbir> ^ kte\'te MII* ,
<5TJ g • a
Plil
.» síi
(Iliit a* IS ^tent* SJílfi;t\'ítyf|t»l ltv-r«\\jUí |V»Wiii ujt«ii*ii J»» tifti t»rtnantob .■ W Ivgfinotnabti IrnUI. mdy sltll\'l Htiitltl Sitet»♦«« kt lüniSűM\'ihiii\'i a*| lijaiSutit káteSailM, "TlriiHW jállMl b»M*k«M|i J
ML J 01 A1141 KHüMn. bagy * utUm i
SEm aaiaiieraftt , l Iillal4rl«b»l Rittlin. ba at In ISI 4* US nll (ekelé«4 ba tljrm n\\f||r»Jiitíl^*k la*4aa*Mk,
/i. n,
Brhtsnln Silbsr br\'ck H,upldepót Mba 1, Mária Thereslr-ntosa ,V\\ Sl al L á kinek a i|mkm m faluik tank tl
tllb. T [ | \'S
tiiijllté ser t*sy tkanlySUe IS kr.
Dopathitk híres és btílerjetleliiiü tankönyve, mely lnn belegaégek k ívelésért\') ik »»ól, n Rérard leí-rrinrala kiadáa titán éppen moat magyar nyrlvra hOnyvkei<»lredéspeD jtajihajó. Ara 9 flrt.
Át rloltlrn-homObplthikuicéillagazerek főraktára
ottupathia uonmillaló otvosa Or. Flrlrht-
; 1187 6—18
PAS BESTE
ügareUenPap,^
LE HOUBLON
fUltllttrtw rmbrikMt m MQMAMMUttQ WIRO GEWARNTHI
N« 4»hi
i In ábmm CImiinbMv, I Ma Rm ucn Stcmpcl
LI HOUBLON enihált und jeder IP Cinoa mit Ser umenstehcndcn P Schuunutke und Signatur »BMhM i»i.
OAWUY A NOMY,«li«tíf* t+fmm, PARIS ftiwiw toimi «M lefM ■\'
ONtarM 1 IUMMHUI


ni*
J1VI 4-14
TyahM7.emeltel
riate éa % Candrn* agy I kr (MMtoMért
M MT *MH I
,Ker»Jrn* agy fái A ára 10 kr
J AjdAlom nélkül alávolit a
1 agéa* 1 írt, portán 10
Lábfx/adái
valamint a teatnvk ijili,.|. nnemü triailéaél eltávolítja B) ff%|aiMéa i|7|t*Bii i a a a d a á c p o r a I tuljra ára 1 f»t, poa*l killiml SO kmű Ifibb.
Hiinwény én cxn/.
•ml* ti. zaam SvhmM gyryntrtémí
littaiik i «nk é» óta orroaöklól éa a Biqni I írt . n
áltól ki|»n»l»Alt éa ajénlott Klqnaar bal-MM1 MHÉlflli
aea i^tUii 1 irt SO] kr. poatáa IS krimi tfibb
Fosf^íiáMl
a\'aaiaaJ Magaattiilal ScIumU ajéfjraaaréaa íabár hn^i a aé&fcl. htfj a t\'kw r.igikaak ártana. *%j léi Sváfcaa 10 kr. agéaa Stag I írt ^aául ran«agi»léaér< 10 kr MkL
gyomor beteg-
ra paaij ihmmn ; aw akut éa aS. _ ___
gyaaiifftévia, kulik*. ktMnkfiitk, majta, "gyeweeéeée, —««(iliel<-n*-g, tanéa falklftgéa jólállia mailalt rörldUS •latn nicg»iunt»ttaUi«k WmU aj tgjiaréaa Egralcmaa-í/aaanc - rlixir * ra által 1 Mgywfttm SS kr 1 ftl fivag 1 frt l i-gón üveg 1 ét W kr poatai hSHtaaal SO kr tfibb.
fpalanilférev
a iiwi l agySti eltáviAiya agy léi év* alatt a teljtaaa lm41 kttll kirnmyu Im\'m In ti. gyógya«ar Siker litafaitra Egy ilay ara <> írt 10 kr
TiiiIölieifKNéKek
vám^tc/njá**. aápkór. af»il Wugaég, rhatliitia. a C bina k á a « • v a a-a i r u |> liaamálata állal gyógyíthat Un Madi lyégjmrm kaaakaéaya, 1 urag ara 1 frt SS kr portán SO knaliMk.
Fairjét*! btiiok
piroa arc* éa orr, nkuaiat plroa kaaak a lagrővklabb idA alatt Kji\'igyiiattuak L»r. Daankbw tanár hgybaiaaaaaa al-taJ »k jr li i adag ?S kr ; agéaa adag 1 frt SS kr. poaUi kfiJ-déaaal SU krrml több.
Uörlkiüléeeli
tn»j£ lt\'-k. bibircaékuk aal. legrüvhitbb tél alatt gyipkkltl l»r* Uá4t iai.af ana ktümn alul agy Itladag 1 Irt, egéax a«fr I II Ijr pf-atai kftJdaanal, rai »agatéaaal SU krrml
SmJmm aarrrá a f/adu dg it tűm liHmdtl mtlltll kmpktnw m bfidiM eaaaifai; Apolkrkt .J/m kili<jrn líivrg\' Wir* V Wimmtr^uut 2J Lth mtji tédtlittk watéamdlá.
Saarraaa4t*n i>|yi|)ia/lal kálmrmlmi Iwjiaiín btUkttfik tlúk.
lm
Nyujtsnnk kiMtumBMéiek I tOO OOO IIIII r Iá a
rSnyaraoiéttyS ajál kadraifi Mtba a SaatSaral Mfly 8éa*mrNMláe. inaly atnjagaa kanaáay al>
UI jfiféhagyra éa biatoaUra t*h.
Eaan uj tarraiat al^ny* tbbau "l iíi
.11. , bt
nébány bótmp 1 afalyiaa alatt 7 »ora«la.bnii 47 M aywaílayMá ohvatUa klimilái alá kell karSloia,
kSatSk ulalkaiik 400.000 fnáyl riuyaremény, réaalag padig:
fá&Oul " IfSfaf*
llOOoO f»l ny.r 000.-"—
__ > A. oj*r.
JOOO 1M» ajar. ,000; .000>
Wá Utar. Ifl ilir. | nVar. S8Q Bfar
I07| ihr. a. a.
16.000 517 OBS
:
0Ü00 1000 4000 •000 9000 1500
Itat! 1000 600 ■&4S|
19.000 öaai. 18.436 niaraaaéuyak |0,uu0agymMn}, SoO. 200, ISO, aotiOlSé, 100 91. 67. 80, 40
Kua ijiiklawl kS|SI *UA »>rUa 4000 jut kláorfoláara } 16.000 n. Öaaiértékbxti,
A nyaramény liutiiaok ritrlat liiratuloaao lálUpitUtik luag.
A lagkSaalabbi t»U«. aa jilluui a>UI buto •(Ulti uyaraménj liuiu* a klvt|lt|l Saaaagba jkerfll: I agéai arai. auraj. ér.< ca«k 6 lu ll 8 frt 60 kr. o. é 1 fél L. r 1 . I I .. 74 .
lnagyad j, V „ I\' ., I Al I- 90 kr.
TUdNaajl uiagblsáa u í>mag al&lagaa oaknidéaa vagy poataoUlvauy luallatt aionual éa a lagnagyobb génddal aaalMlallk. mlndankl ■agai as állatit ealiuaréfal ellabitt arvdetl iora-j*SJ«l kaprán tSlluk kasélies.
A tnagTanqaléafkhax inegklráiiUt >hif4tiloa tarraratók díj lAklI uiailék«lt*Uiek, míiidan hu
xaa uUn padig félaiólitaa nélkbl kflldjQv réaatrf vilahaak a Unldoi kaaaal Iag4aéka(.
A nyaraniáiyak kÜiatéaa mind-iikor pon toaan aa állam )4tél|4aa mellett tSrlialk a akár közvetlen magkfi^detik vagy klaaaalra árdaLalfc-jainknek Auaakrlai minden nagyobb piacxain leun--lló Aaataksttotóaaink állal kéiba^ittetbctik.
Vállalatunknak inlndankorj kadvaaatt a ata ranena, auk máa laklulélyaa ntaianéoy kSaBU gyakkaa aa alaó l&iiyrnuuauyaek Sirandvéa aa
mlai taa.aaa i4S».»éa, asuoo
SO.OOO, 40,000 atb laaélrttók k|.
Aa II* a lagaii\'ardabb alanoa ayagvü *al* lalalaél. aloralatbatéi <g mlndaallt biitónaáfgat I legdléWkakk réé» tétel ra aanwIÜmtraw k-rotikmai a kfiaali baiáa miatt a mladaa Jmégbiiáal mluél elébb, 4a ralndanaaetr* aavamkar 30-lka alóli ISsiSHawI alalltwtt baakkaakad InUaní.
Kauímann A Simon,
link- te válla Qzlst Hsmburuban,
beráaarlaaa ét al»d«> Btlndaanktiil alUmkötvé ajak, txacti rétavfayek aa klwa>or»j«g)tlíNl
U* i. köaaünotIliiket fejeave ki esMona tráolutik oddk taauaitott biaalomért, fel kéijftk as uj jfciooreoláaoáli | ráatvételre, — fötürekvéalluk eaeutul □iiudenkor pontoa óa eailár tiaxtel^érdekoltjpink tolj
kiáráetaolai. | I Fontebbiak.
1201 1—4
DlMOklarál
SS
aafahénrár IB70J
[ Pteáoklarái Tri—t lSM
NEUSCHLOSZ ÖDÖN és MARCEL
euldtt
Neuiohloii J> flssl
gö^lürész, faftrttf és pndkétg\'yárn
Bodhpssi, Üjpsstl rakpart 10.
ajánlU nagy vátaatldka LnMall, My|..|i niy IkéaktaU ran -Mi.mx éa ltibailak lifarfSS tayifa amártkal padlkatkél
Parkétrakáat rldékan jfl éa jaUaflUan afakSaSttat Klráaalra ialntara|>4kat lagnagjrobb Ikéaáaégtll bérntentóaLn kttld.
Három lé▼ ll (arantlát ayujl. Elrállal uaraiám M épülétíaarállltáit. áot ba aiitaloi Mókákat ige<\\ uéraékett faltétó-1843 1-19 1 Uk lUellati.
Arany-
Partaa 1818.
H7
*»4
l\'elblTáa
| a lianltunp állam áMol btsloaitott nag pémlott^ria nyeremény a4ljaibati r& iélta, mal)l»«n nál.ány liónap inalva
8 millió 940,275 márkát\'
biatoaftn ti) érni kall — A 1 oaatálvUi I. joaxtott uj iátáktarv tU.SOO aurajegy küat 47.000 uyaromáujt tar aimar., «a«ileg
400.000 márkával
áa pedig
t ny«r, \'250,000 m I nyer. 150,000 m.
I nyet. 100,000 m
II uyi. 60,01)0 ui 1 nj«r.
bOOOm 4000 in[ 9000 ra. 2000 u 1600 ii1 1200 :t 1000 in
Ti i8 7p« II
HARLÁNDI
Kötőfonáh. orsóczérna
A bécsi párisi jtlál* Iliit sikál iiiárnl ^lOQ* nauyobb órmokkel
kltüntétve «yán ii\'véijy ns J. • oraó erirskrs
lltalAo kedvelt kl iQnö Mis6ség»#l l|,tplUtó
I Oaátrák*Hagyaronixk|C
Minden nagy te ncVtutei kfrea-
kalfaéiien.
Vári Ilivé . II fsts
B88?o88S888o88o
900 aranyat)
tizetek annak, a ki Koinci logvlit* liaastiáku után >kiio
54 ny 5 »y.
108 uy. 264 uy. 50,00 ) uj. 10 uy 12 nyer. 40,000 m 3 ny.
nyer. 80,000 m. S30 ny. 14 nyer. 25,000 m. Í073 ny]
2 nyer. 20,000 in. 27069 ny. |2 nyer. 15,000 i^. . , 30
1 nyer. l ^OQO ui \\ 150,124
|24nyor. I" 0-M) ,u. 1 436 ny. . 10", \'»1 m
3 nvW. 8000 tn ; i 61, mU [3 tiv.jr. 6\'iwir ,„. I 411 frft-,
500 ra 146... I
),200in,|
A nyerrroényhuiáiwik ttrviierólag tó Ir
madál lapítva Ida aagy pénakla iraotóa lagköariekbí i><
ft^Tkjáat vagy laaái kap. 911 él-52
II up
| Egy lilyelr ánt k»
mii lelt Kothe villábsb
Möd\'inQ B
Valódi Prág mindeti
ReágÜLa a a pl 1 aló Nagy Kaiiaaáti
er Bó nagyobbl iy
lyógyvsertárábdn te
gyazertárban. Magtaror
küán agk
aságlrajimitiden jlsgyobb OlsaoikereakedlaboD.
0000000000000000 oco*»#cooo®»«ooo
4U
uau j reaiTuieire, — ia (Ht iiáuvuland, űlára axolgálat által iljea moaelégodteót

j Figyelmeztetés.
Mintán némely ezógj artogauiiával meréaakedeLt nevemet magának aajáti tani, kénytelen vagyok valódi nevetu* I ma] a nyilvánoaaág eló láaoi 4a kérem | a jövőben a megróadaláaéaot ogyenoaen B Itoaaáio inléani.
As 4n valódi gyártmányom soha- R | aem leas feketévé ca. kii* arany ny a- ■ g erSaon megaranyoav«. A, lognjabb te ■ " disaeaebb facona-ok. Öl itíg tartó iráa* K | beli jótálláa. Elártiaitok : jtJri ói aláucto- H | kat 3 frt Art, Ulgyóral^caolul, igen fi ^ elfgana 4 Irt; Oylrtlk valódi aumaira-
\\ brillran.okkal 8—4 írtia igen finom; 13
1 — karporeeieket 3-4 írtig; Gamitu- f | rákai I- 2frtig; fttlbovalÓkat 2-8 ftig.\\% ( Megrendeljek utánvét Welletl eaakO* fi | aöllelnek. Ogyuökök miiMoD lielyen ke* jf S reatelnek.
V. ROSEIf KBálfZ !
P { jj * Ja (tór Kxporf SgaoaaeltaA | fl
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOuOOOO
GUTJAHR és MÜLLER
1021 28- 80 ] BUDAPESTIÉ. |
EIhü butlnpehll Trieun roBtali mer én jen^I
(azelőtt BROGLE 1. ét HOjLLEB) i a Marglthiil közeiéber, ajáalják aaelld aorkeaku te javitltt gyártmányukat mmt :
Trieurök uaztlasilgszá
márn: Járgány ■ atp*k
St* frlö tvWár\'\'
Kuhfiric:it/-nKi\' n tM^ ^téftkttfofUr.
Moráii/MÜ L
KQIónlouességoki mai
wok számára : •DnftUtmalmú^. j hlwom trieHrhikmyrk Gabona autHlu*ú-heu-g*r*k. kópiátnMprk. I)<tl\'i kIIoii/iÍMVI-, Tanít ok, Httaclm k Mslom aikairéliak: Tr<\'HtmÍMtnlk. i Sujkrrtkék. Rualala
aay agéaa mi md. ára Mk I ■ «, tat tót agy (Ü arad aa>«. ára aaak 8 m v. I (t f| tó. ♦gy aagy- crad. #<»r»j ára faak 1 éa (el m. v SO iu i atrn éllaadlag btalaaHntt aradtól auraje. y-kmt uW ■g.bákSldéaa vaur paatal badaatóa* ■iB>n-a l^tá olabb vkdékra ia btim>li|>« alkStdém Caakelj [axagek poatajacyakbaa ia bakfidkatSk.
A Staludecker kkt rdvit IdS alatt I2SI00. 180 000 40000. tóbl. 30 MQ.2000Q 10 OOO^i^kaal
Inary nyaramény eket ftxetatt kl iwtbtk a ai által aok] jcaalád axermcarjének mccalapltáaábnt járult
A betétiek a nagy nyerrjnénykilátáioklxn ará^jtag] igen caakéljek éa a axereneaeki<érlctet aaak ajkalaal Ijauat .
Mbidan réaaiTtvS megkapja « migteadáltó alkal-
| mával a Uvaialaa tervet tó baaia alán a ayarwéti klmmot
. A*yanaUnyek kkbatóne nbáiakw f tilama állam jétllléaa ma latt tlrtéaik a akár kéavattae m«g-kQldíaa vagv klvánaita érdrkeltjritikt>ek Au«Mru mii | 4«a nagyabb ftomli faamállé C*«*/kvtteUtxi»k
kéSbeewalk-
MegUtáaok sú.draaaaUe még
november hö 30 a elötl
Mmlmama lnttóan44k aa alullrt ktbréiáh regi a
STEINLECKEE JÓZSEF,.
I I
ba&k ét váltói

; U. 1.; A Steiailccker• báx — éa Matcd hitelű hmaiataa — t lati ra ; \'Uiilrt la aa ncUőztelik, gjalücitctlk.
miudctiüu iránt milurdl m menüt klUatTnk-mire a t kSaSaálg S ISIS 1. Ij-l I
BUDAPK8T1 BÚTOR GYÁRI RAKTAK
tiak
l>>\'ii/ói//i\'roWiíili Li»glk*Mtj4r tril&k. Koptató letnr£rk\\ liakpolff-\'tmtt-Ü a
Ar)sQ>zés0kHlvsiislra lagysn ót bér meni vt.
I \'*
0>7*ti rakiárlés képviitoiO^g Kagy^XáaitlxHAu Nrun ami O.
urnái
OOCXXXXSOOOCOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOO ap^iWia
olóda B. L. gagy-JRaaixsin a dívni ssiUoia afUstt.
Ajánlja dutan felsaarolt, a legjobb teiaiabb\' sulis (a isetlat kéaallall lantaratt ebédlők éa Ülöszobák (aalou)ba való fa és aranykeritO íDkrókel (Conaoloukai) a leg Jutáuyoaabb gyári Arak mellett.
n^jstlMtik ajánlja jól kéuúttt és alisstl őssjítílUott ülőbútorait garaiturakat)
elfogad bárminőiül! kárpiton éa aoatu-laa munkák teljeaitóaéi asnlt liutárok. n-iiikllliJnbun kárpiton munkák klja-
% IIAaát te garnitúrák áthuaá^át Vidéki Mtkgrtnéilirtk bihmíly tdvoitdgra r fogadtatunk 4$ pontosén f«J/e«ttfehitA\'.
S/Jlftrd MhKolxMÉH én huiorok UóuilufiHégeért OKA s a vAllftlUÜk.^fel
A hosszú őszi és téli estékre !j!
k föltétlenül legolcsóbb és sok tekintetben! legkellemesebb idStfttyés a lipsszu téli estéken, a jó és (mulattató Olvasmány. iErr.e nézve efcft sorban ajánlom a most évfolyamba lépő folyóiratokat és divatlapokat!; minők :
52 fflzet, egy ÍBirt irt IS kr.
Cwalíidl Lapok érenkint 62 füzet, egy ffleet ára 15 Ir. Kos/.oru L, 12 füzet ára 80 kr.
0rtiz6ie;-VUág | „ 26 főzet; égy főzet ára 40 jkr. laxjir Kemény
CMarnok Maxyar Regény-vlláf Í „ 52 fQset, egy fűzet ára 16 jkr.
BIMIothek d. Cnlerbaltmig und des Wlssens 18
knlet, minden kötjet dia/tatti kötve | á 46 kr.
Rudi fOr A He éjenkíol 26 föxet, eg) füzet ára 18 kr.
Clironlk drr Zeit . 28 ÍQzct, egy ffltrt ára 1 * kr.
CrllttllialfdltlIIK W 24 fdzet, egy főzet ára 18 kr.
Duh^llll j évenkint 18| füzet, c|gy füzei áia 80 kii. FttiiillleiiHait,
26 füzet, c IS füzet, r
deutekea ,
Pelri vom, zuoi Meer f (jlartenlatibe • oder , 1 ,
llelinal ,
llelnigitrieii Boiaanblblloihek , Bonsaueijlustrirte, Konitnaeilung üter Lanti a. Meer
liy füze) ára 18 kr. gyíüzot íra 60 kr.
26 füzét; így lüzel áia 18 kr.
14 füzot, égj füzet ára 80 lih
26 füzet; égj füzot ára 20
12 füzot, igy füzet ira 80 kr.
26 füzet, ágy füzet át a 21 kf.
26 füzet, égy füzet áis 12 ki.
6^ füzet, égy füzet ára 18 kf.
Veit, uiustflrté Avenk. 26 füzet, egy füztt ára 18 kr. Vettlermann Mo-1
luatüheité \' K 11 iüzetvegy flftzet árt 80 kr. SK^Iriiik neue,
11 UHtiiríe L 28 tüzet, egy füzet ára 80 kr. *H**bar baiár uegleMvre 1 H ,. . . 2 írt 50
\'BaáipeMI bazár L i .... 2 Irt 50 kr.
^Brair (deutacber) , t , . . , 1 frt 60 kr.
40órkllft L \\ í . j . . I frt 20 kr.
♦Frauenzcltilwg • i l j! » . t vírt 60 kr.
grosse Auag L .; , . . 2 frt 55 kr.
^nodenwelt k i . . . 75 kt. ]♦ (Postákaldéisel Aviiegyeilenkini 80 kVm\\ iftUb)

26 füzet, i gy füzet át a 80 kr. \'
J914**de$i folyóiratokból — vagy más kívánalom axérint +- ml rhú /i^zfitkel megtekikitéa végett sriVesen küldöm házba. Másodsorban sok ty mttvel gyarapított
h ö I o h o ii k 0 n j y l A p a in m tl I • i MI ^
ajánlom, mely mágA\'ar és német könyveket szolgáltat. — laindennap tehet kezdem az előfizetést^ mely hávonkint &O krra van szabva.
Legújabb: Kautschokbélyeg-p&Wta, ólomdobozbati minjleú axinben a 40 és 70 kr. Eten paszta pótoQa k tjntát éa váakoskát t*>ye»en éa 2—1) esxten dftm meiiözbetfivé testi a tintát, T . A A h fia i | FISCHEL FÜLÖP könyvkereskedése
4—# ^ > Na|)4aaltaáa te Uáklsra)Aa.

NTO»^OU rwui raae i>>aiiHmfii,
\' !i l|: . \'I " í . BBW I 111 I\' i ] fii H . ]i ■
Nagy-Kanizsa 1882. szerdán, november 22-én.
itaeebt vatal Píaekel FaKJp köay» keres kodéet. Ujvároekáa utasa. M3.
Kioezetéat Arak: Kgéaa évre 8 Irt. Fél *vre 4 Irt. Negyedévre 9 frt.

ményekt ft hasábos petitsor egyezer kr. ttlbbaatjri birdetéeaél f> kr Bé-lyegdij 30 kr
Szerkesztői

folyam:
t a a lap seellomi i
illető k^ewlnyak klildendfik Uj vátósbáz-uiiza U13. es.
rT*
ntptl
HánnentMlen levelek eeak ismert keaekWl logadtataak al i
Kéziratok vjsaaa neut küldetnek. Hrllttér: Petitiore 10 kr.
MEGYEI éh IJELYI ÉRDEKŰ, POLITIKAI 4 KÖZGAZDASÁGI LAP.
A Zalaiucgyei Gazdasági Egyesület ési a Zalamegyei ÜgyjvédogyIrit hivatalos közlönye.
íj. -1 i i ,1.• u
MEGJELENIK HETENKINT KÉTSZER SZERDÁN (FÉL IVÉN) ÉS SZOMBATON (EBÉ8Z IVEN.
M6g egyszer a szabadelvű körről!
A u Zalai Közlöny" szerkesztője ma* gára VdUe az ugyané tárgyról irt ve lérczikküuknek végpasausát, mely külön* ben nem is reá vonatkozott; felveszi t tollat éá ir a szabadd vg körről oly mfri dórban os oly hangon, z mely ennél 4 lapnál egy idó óta szokásossá vált.
A j szólsóbali érzelműek némely iké-j nek minden második szavi gyanúsítás. A Z. K, 92-dik számának .vezérczikké niudjárj gyanúsítással kezdődik. Jele annak, hogy a Z. Ií. szerkesztője már eltanulta mesterei tői a terrorizálás fogásait,j ó csak —- elég meggondolatlan bi). kimondja, hogy valami felsőbb, titkos íBgílom|a alakult meg Nagy-Kanizsán a szabadelvű kör. 0 jól tudja, bogy i mir-tnár tarthatatlanná lett viszony* nak. jszánirozása kellett, s hogy ennek lehetségessé tételére semmiféle felsőbb hatalomnak titkol sugalmazása nem volt, nfluégis de mi neki Hekuba! ismeri ol« vasóieafcj Ízlését i nagyot akar mondani, bogy ba e nagy mondás alatt képtelen-lég rejlik is.
Es ilyen képtelenségekkel teljes az o egész czikke elejétől végig. Kétségtelenül igaz, bogy a destructiv tendenczl-áknak faagy hódítási képességűk van, sokszor jigetyj értelmes féifiak is hódolnak jjekik, ae veszedelmes ily irányzzt azok kezében} a kiknek igen sokat kell meg Irniök, inig a polémiára egyáltalában érdemesekké. tehetik magukat. Mert mindén nem illik mindenkihez; társadalmi és politikai kérdések fölött a helyes ítéletet \' utm szopja az ember az ujjából, oda taptaztalat, elfogulatlanság, saját értékének nem túlbecsülő s e igényeltetik és egy kis tapintat is.
Ml a magunk részéről nem irnók a lap élért , Nagy-Kanizsa város helyható-; ságának; ele. hivatalos értesítője, mikor ennek a helyhatóságnak tagjaival folyj Ionosán jpaczkáznnk, (nem értelmes krii tikát fizjünk) s mikor ezzel a működéssel azok katzagó dicséretét akarjuk kiér de-
melni, kik osak a zavarnak, a bajnak örülnek.
Si, 6. hiába farag éleseket az lúdvári irőra" — a mit ez monnott eddig, azt lelke meggyőződéséből mondottá mindig, és senkisem, de renkisem mondhatja, hogy elismerő szót vagy bármily jutalmat kért vagy várt volna azért.
Igen könnyű vezérczikkeket irui áázél-BŐbali gondolatmenet mintájára. S jó vnlna ha Őz. 8, ipatkodnék megszabadulni a phrásis gyártás mániájától. Utolsó czikke a szabadelvű kórról is nz isinért rernipe titán készült.
NoUndum} Végy 8 rési kétségbeesést ; 16 rész eladósodott népet\',] 10 rész\' elárult polgárságot; 8 keverék anyagi és erkölcsi romlást, legyen binne áramlat, | reactló, r— tégy néziiá pégj egy {ó adag ráfogást. keverd mez oz ijesztegetés kaná\'ával s dobd bie|e mint fazékba a képzeleted elé rajzult ö r-vénybe s meg lesz sz aj tép,\' mely ngyzn nem sokat ér, de melyl izgatja a gyomor beleit, $ azoknak okozhat! kellemetlenséget, kik azt nem vetiék be.
Nem féltjük ugyzn a városi (síkosságot ettől a {nZalai Közlöny4* boszorkány konyhájában főtt péptől! joda [még nem nőttek.laptársunk érdemes munkásai, hogy a közvélemény egy része hódolatteljesen .közeledjék feléjük\'s átkqjar utokik városmentő feláldozó Mtcikérj az elismerés polgári koronáját, aejjo vjolna talán nekik meggondolniuk, Iiogy a sajtó emberének első sorban ollogula|ÜannaUíkoll lenni és igazságot I kell szolgáltatujia luin-den oldalnak s bogy különösényroéki sajtó uem arra! való, bogy wTifl felfogással zavarólag hasson azon intézmények létesűlésére, melyeket a városi képviselet jelentékeny része szűkiegejniek tart. Az meg már valóban megfoghatatlan, hogy miért kell mindenben és mindenütt gyanúsítani; almiért, dem Mehetnek cl e néíkál azok, a ;K i k - önmaguknak vindikálják a líifogáiulaai szabadság éf fűggetlenségij érzetet. IA múlhatatlan Deák fetencz mondta egyill1 beszédében, bosyj a gyanu^itáü ugy az
irta i zá tzlajár i /nagy tehetsége van e, bűn
ására mű li* sem
kultivá és jellc hivuak szólsób ő más dókérdi tisztelő meróbb l|gfp egyszó\\
Ságot.
Sájátság
hogyha
obb b In. Pedig annak a szélső* ötióna c, me y az antisemitizmuit
a nemzetek életében a
Hisz nzon tisztalelkű
shfi, Ijit Kossulli Lajosnak kimé letett mpg jo derék Üí hnz vfiak Inémelyikótól s mivel nézetben bátorkodott lenni a zsi-tben mint ők, az ó! határtalan Ok egy szerre átcsapott a legvak-tiszt iletlensógbe, s a ,80 éves áut e nevezték tudj isten minek, al felmondották neki J barát-
conclusióra lehetne jutni, bben kutatnók a törvény
iránti lisztele: hiányának forrásait. Az az éret en, d > systematikus izgatlás egyes felkapó t jels nvakkal Európa szerte megmutatta veszt lycs következményeit. Nem ailott-u u liát >e flzűksége annak, hegy megmentsél a tarvénytjs rendet ? Nob mondjuk ezt éppen tárosunkra vonatkozólag ; itt a mi uélzMilnk H/erint rendszerető, békés polgárok]lakna|f, de mint már múltkor cin itettflK, pártélotflok olyan, hogy a küiöt pác|uelioket nehéz volna egy kalap | ilá ^vdjteni, bármennyire szeretnők | ízt mi. is; kárhoztatandó tehát áz, ha 1 szabadelvű körbe lépőket mindjárt gyjinasitjáki Ám tömörüljön a másik pára is vlirosuupan, ha szűkkégesuck tlartja, jliztos! leltefi benne,, logr innen á fZ. K" módjára uem fogj gyanúsít-tjatni. jl : j .
Nem ^zűkBÓges tehát, Iiogy a szabadelvű kör Szalily Sándornaij Ínyére légyen,:!ae ha nincs is ifayércjmki, azért még niiiesen neki jpga[ ha máa pártué-zelet váll Ü, hogy ő magas porondról árulja politikai bölcsességét, a mely ez ideig rnflg senkinek sem kell. A lapunk mult számában megjelent vezércikk nem Íratott senkinek kugalmazására s mig az meg;uem jelent a]szabadelvű kQi- tagjai közül bizonyáraIsenkiiem tudott Yóla. Az irodáim) ildom pedig luitározottan megUiváiijn, Iiogy csak olyanr állítsunk, | a miit szlknég őseién indokolllalunk h,
mert végre is az a 75 vftnosi képviselő sem olyui, a kit ok uélklLl fitymáló lenézéssel Sértegetni lobel ne vaky szabadna; mert azok közül nem egynek van annyi érdeme a város emelése kwl [I, hogy nen\\ gúnyt, hanem elismerést «lemcl, a mit a vidéki szerkesztői bölcstsóg sokszor felfogui aem bir. Nem ju senkinek smu azou nézetet táplálnia, bogy a népboldo-gitás eszközének esik ő va birtokában. £z egy ikissé szerénytelen ji. Háiadütlau dolog a |jósolás ébnen sem követjük tehát A L laptárs mpdorátl hanem ismételjük, a mit már más su vakkal mondottunk j! hogy ~ ha a az ibadelvű kör valóban felfogja hivatását és oly tisztikart fogj választani, melyi á közérdeket önzetlenül szolgálni kész, j ikkor a szabadelvű kör minden | reactio daczára fenn fog állani és yirágzkui.
T. laptársinkait pedig arra kérjük, hogy pajíadjon tovább „reideítetése pá-lyafutáaáin" s ne kpttön 1 elénk, mikor alkalmat nem szolgUtatuijl reá. Mi po-leniizálni annál keipbbél vagyunk hajlandók! Qtert: inter duos lik gantes tertius gaudet.
Hogy lesz a munkás
tu csinálj anak nagy lelkű (I)
számból
kérdés?
lotlemtéK azuleményo. inirúI;|i|ioHt akarok sz<i láImánhanem altért szlllúmoilye.
A.! | Lirlapirók\' ugyl roaiakalj értem,) Öaazeg a naját éa a nyomdai ni dekébenli tanáesko^zana Ugyanis nagy lelkű (I) i!
it ugyan a ini, nom ta-
i véletlenség *
nis, (a lovául tok, hogy unkások 6r-i; akadván adók, kik A
küzönségetj a liétfói kjhdáatól meg-.fosztani nem ukarjnk; I nem pedig Innál inkább, tuerí luoJt loaben áll ván u/4t várják, ho^y Iliikor ko/di meg a sObhi tag a peszptelésl, hogy nztán ejUból a tónyuiől <lk a tunguk

H
ezjik a
i uraic, ezen bazanui-ea emoen-(I) szompontUol kiindulva a hír-6k végzésé ti számba venni nem ák, (már cikk azért is jó lenne uaplrói kamara,) rgyik hirlap-az a gondolata támadt hogy i felKrat nyujtasséík be az orskágg y Ulés hez az általános munkaidő rendezése
j. ií |
ea a vasárnapi munka be-,
szüntetése iránt.
imo a véletlenség ! Az a körülmény t i hogy a hírlapok hétfdi iciadlsá beszűnt(|theU3 legyen, az ál-taláiíoa munkaidő rendezését éa a niunkn vaeárnapá beszüntetését hozta s/óniogre. & ezt egyenesen azon Inngjjlelku kiadd uraknak lehet kö-.azönpi, kik az írók és szedők vasárnapi pihenését megengedni nem akarták: ami válóaágos embertelenaég ée meri kapzaiaágt^ól származó szivte-lensugj tehát gyalázat ia. Mert ahoz, hogv yalftki lölibj kollegáit az által játsiszja ki, bogy mig azok az em-berilégi szempontnak hódolva a vasárnapi munkát | beszüntetni hajlandók — adílig lUpzek a hétfői ki-ár uaitás hasznára lés ve zsebre rakni akalfják aztl Ahoz igazán ábráaat kell I; A máaok emberségét igy akami l^ízaAkiuányolni, iálán még arra ia számítván, hogt a hétfői számokat nem adó lapokul a közönség majd hoajájok pártol t iMég egyszer mondom: ábrásat kell hozzá. , f
i Ks én igazAn Aagyobb lelkűnek m a közönséget, mintsem hogy a hétfői isámért, ami különben kokat ér, azoktól a szegéiny em-ttől, kik egész héten át, ugysaól*
bis i
„Zala14 tározója,
8uress a míg tudsz. •.
~ Kómetböl. —
Saereea amig eboretni tudea! Szerem amig lehet I Aa óra jő a aokogva állas Egy néma hant feletti
Satreee tehát, - de annak add Ceiik lángoló szived, Ki liűo vinoDua mindenütt Igaz szerelmedet I
S ki néked tárja fel szivét, Óíj] teljesíted szavát I M iiiden peroaát tedd édenné, TOatteed el bánatát I
Vigyáaa a n/alvro, mely beaaél I Ha nem akartad is, Egy rossz szavad megsérti ót Éa 0 panaszkodik I
Maereee amig szeretni tudsz I Saerese amig leltet I Az ára jl, § zokogva állsz Egf néma kast lelett I
H akker (óhajtod őea fejed A íirbalom felé: Köayárt kallajua fövére — ée Mem látod It többé I
ttaHUsB kitárva két karod: Oh Jer kedves felém | Saáadékom ssindig bö vala, ftzafasi volt osak kemény.
De 5 aem lát, aem ball immár. Me* érti bánatod I A* ajk, inaív annyíetor csókolt Vem mond bocsánatot I
. Hrgsd\'a azt I könnyezve bár A bflaéea Mfta.... Da eeead...J Aa ídmöit tdben Igf esebb, agy jobb hazán!
•Szeress amig szerelni tudsz I, Iker ess amig leltet 1 ; \'Aa óra jő s aokogva állat Egy néma bánt feletti |. n.
Velencze.*)
Ma Olaazorizágol, e minden M, szép és hasznossal megáldod fbldi paraaiosomot Európa kertjének neveazUk, akkor Véleojcaét, e gyünyürU kertben, — bová álja lijbuupár-jaink mézet izlélni, botegeink gyógyulni, műrészeink pedig tanulni1 járnak,\'— méltán nevezhetjük elafi állomásnak. V\\
Ezutlal rasjiton köaelilett^m meg avi-aen nszó s a bon)éri tündér regék ezigiatvi-lágáboz hasonló oeoda-vároet.
A vonat gyioraan aakatolt át a t?2) boltozaton nyugvó ■ 3001 meier bosestt lagu-nabidon s a tenger, a vonat által minlegy két résare látszott basiltatni, mint aa iameíi-Ipk vándorlásának idejében a vOtűs toilger.
Velorote már ismerés képet aytntolt deklink.
Négy év előtt ijju oBmntel néhány feledhetetlen jó nepot töltöttem benne.
A visszaemlékezés eme tén usnokm, moet mig gyOnyfrtlbbé varázsolá elém a liaitgyabolyaaerű károst, mely küldőben ;kű ionoz bisairságáoál fogva tOnbesOr is kfpes ak utazót magához vonzani.
Aa iadóTiáaig osak eljutunk szokoltjmó-d»n. szárazon, ezulán már gondola lea a bérkocsi, ja Canái-Grandé pedig aa uraa, bnva a gondolíere behajt a mélabúé „afih I aph I* hangoalatásávai a megannyi ásMnaOtt
*) Vlrtar Károly sombori fiatal Ügyvéd aj Seliiraiei ntiképeknek boldogult l&rtolko-vlos Hailárd által iUan láagismertelelt Ssel-lemdás Írója, kivel a nyjáron megiamerked töm, azivea voll ojaazorssági utazásáról taab-baa kíádolf rajaekat nekem megküldeni s fkyoa eseaaelvéoyék kCaléeáre felhatalmizni. Egy. fiatal kadvee jiáaasp|r éppen a napok-bkn vette kéjaliát Olaszország felé 4-* ajkai liimwerilnek találtam toUi aa ntirajaok| né melyikét moet Wbasenálw.
s oldalváal könnyedén ussó vízi l^intó mellett páratli u (Igyoaaéggel elsurran.
Ilyen tor én maidig a llalifttk koioao lyák J Ugye i keaelOiré, vagy lal/|n (óbban monnva lá ialóira gondolok.
INap| ilnkban már törvényt anm\' kell hozni, mio Valenoaejfénykoiában, Iiogy pa> tar ki ál Ült é liplyetl, l egyszerűre o dnálják a gondolákatij Ap idl m viszonyai ugy Is egy-szerUaitetti | a ab kai edy forma feketére.
jViijjjc ií mikor lön el at a boldog idő* midőn aa imbrrek ip egyformákká fognák válni ? Lei a-e majd áa, bogy egyesek, a\'va* lóságnak i ieg nem felelő aépzelédésükben. maglikat 1 lllün anyagból gyurtaknak vélui nem lógjál ?
Ceem ISsan halai viai-járműnk 1 — Nem hailaitszik tooii zöroji aam a lovak |patáinak dobogása. Utczai por [som emelkedik, a merre járnak.. Osmdes miiwen s oly killamesen tlínill fel a gyprs váltoaáe
I faébl jtéllaeebb. de idébarnitoita már vánj|paloiái, mbbróí palrél maradoánsk el a sebes gondi la niUgOtt. 1 •
j A lai ónak zöld vlsében lürdik árnyuk ( hajdani lat óinak árnya pedig, a falakon belül kisért.
Neptiarnlfolte ovesfak szókott saives-séggol, renlben neveli meg a bajdani no bilik osaládi féeákét, pontos megielolaeéVel a etáaadnsk is, melybef épültek, hogv egynó-melyike a lalatáknaU most miféle jköinasz nálalra sül >edl alá. j
\' Saérvinypaan bár, magyar fdurl palotákra ia aHadaa ittj l{ogy még bizonyoaaoban togy mágnásaink min*
meggy6i6d élprtóí, den időben éa mind pénaeikel.
Hal a kiaáAosiiák egyik-másik Ódon pa
m helyen keltögallék
már eeak a régi nagy-Elköltözött bdlftlUk az |as enyéeaot lasáu, da
lólába ba i i vm, ott aág romiad ikitj látod, éle^ s ina adj áaak biatos mlki déde.
A ne\' ek estttlall nem érdekeljek még. BáérUnk mi akar. A ptjsela névon kivtll gyakran ugy is alig maradt fenu egyéb bár a palaaaók uralja vil% folyását igkagatták akkor, jjaij or Adria királynője mpg teljes ifjú ssé^é|[éNa rausgott
Aíert minden máikép|i| volt akkor, njikor a j atalniae kOmiáfaaaAa i hajói, bUnkéo ablték a ftldkűxi tenger a U ooscán \'^lár mait,- hiinuun máaképen voll akkor, mikor ssélrésia mioden irá^yábóh I looa éa gaadag-megrakodva tértek U «a.
Máipéjpen volt u akkj »t, mikor Velen-eke p^nspmberei, a világ kő emberéinek •vtoltek Unkái ni a VolencxM uk fia idők [óta li roa aié(i aaazonyai fejedol&nazerU uürSro kat tartatlak maguk körtll, bogy egetö |ae-n|eikko),|j ánói termetükkel, lólló fllrtiükkel, bavee laAltvedély ükkel, eyre tek médiái a el-bajoljanájt bűvkörükben mi dónkat. Nem ia oioda, bogy egyizbon a jő ii léssel bíró ti ies-tipk, a safbini nők történeti nak módjára elrabolni iUjegyokeslok Őket.
Mánképen volt u akk ir, niiiMn Velmt ezo fél Utropával daeaolni meri, megverte a német lijaásgárt a megkel Mbult lakóinak eaynugyojle, nem volt oly (I) dbua ragadt aao-gény miik ma»
Akl||(abon mig a mnllla néatUnk, gon délánk alpiialto márvánh hldlma ért.
N) ( zsg fblOttünk a köt ilötttlnk na élei.
A Úluiár egész tiboi é|6 lehotaégével idsaa nyiiaadba áruit, [a liahauoa éktelen Mijipolo, ^pole" (hagyma) e kslpucl, oepaoi" laápoaata^roiditoaáaávalj tul ármáani igyek-saik a vautl ée limonádét ár tÚ öreg embei\'v útik „tié^na, fresoa, acquo" kiabálásait, jlnl-kijbll meglővén győződve, logy az ő árui eeln aa utelaó helyet foglal jé zjsl — aa élés Iáiban. ;
A Ajalio*bid körül vad Voleneae leg* népeaebb ||ielye, aa állat és aötéuyoraaá^lml Hármetó i:, élelmiazereknék latlta\'lHirka j a Iblytouoiejpőgéa, mekrgéé, oaLpk oalpogás ^s gágogáaldjl zajos piaota\'.
, l| 11 madár t<ij«n mlntmut árulnak, kell, ea sem
V álwágoa zaibváaai a ŰHetlenj!gombon klvO eaak tyŐMi felelgelui: kall. ü
A idflM kösel
bolyt.
Ktbkl aa emberek meateraépkre, mint bárli partján.
Telit Bal. Péterre tlbb bak| taiálaak fogni.
lízok foglaltak
llloly rátérték \\ buna, IWsa
t
mikéi
m KW
A balplaoB kpUlban Vele nősében ér-dokup látványt uyult.!,
Látbataa itt miadanléla fogas ée lógat* lant liosesu és gömuöltű, ráspolyoé és pák-keKrjia, bajuavoa éelsaárnyae halat. Sainoeée sziaetlen kagylót. Tőim ée Óriáei békát. OI< -lés] és ollétlapi rákot. Héjaa ée béjatlaa oaj* Kát! Kisebb uagypbp tengeri pékot ée egyéb ormaiiyos h nagmáju tengeri aaOrayet.
I Mindeat uedin oly tarza ée élénk asia boil |^od^itlj nogyllehetetlen meg nom álla-poimtid ojiy kisné, hu nent is eeeéati orrod törf a< tesqn a hjűenaÉot.
| il,-i »• « ii l oJizabban is meg nem bá» uni|i-pd » \'i| ijMte meieaaeHI |kűlOn)t* geeafbeinf J lálaeaiékát, amlyaktll caal[iyv-i . | ifdger,
1)-|< ; íwrint: Ha mi eroeiak , |
i<em lej.\'ii- U\' • állakit magukban, mint aa l\'wtáu • \' p«v6 izgiéi, hol iaaalag, bowilil é* « . > luk lágy lombjaikai aaát-teil\'eaiik h lu-l a í-gjek mélyaégéu sötétlő é))dlte, a \\ iiégo-ségnaa alip hatol ba agyai* Ionja igára.M
! A vllenoaet lialpiaoa képe ea miniatűré (a tulyvást nytlaagfi viai életueki (londoláuk a plkása 8 Maraó kőpart* ját éii el.
j Ité/aut átelleáben mkredt ja Paata delL Szluie, a fóváinliáa tornyáuakj aranytól rnntjg^ gnlyójAu tlnoroló aranyos Fortaaá-
jáviir
villog eja arany a nan DinyétŐl, Múl li n;mk |a tju • wftieljee. Dlaseoreeát-m<l| il -ut ií volii&iinjc a iiOetnkliee hasonló p«i mí:|vi mwiniái, a mintlia aatis nem klaér tou ••|rtnnoi>au a i vtltil Orököe átka.
Távolabb ut«< a«iin|t el a nagyaikr(len i Clm^a i«lnt i alu\'e, a nem líavaeobb mii t gv, mi\'íló |-|tí\' ífti, fHi évig makadatla* i ull \' «záaadfkta! kettőe kupoláé ée It.tl juur,)u \'.ii• • • liát, melyet aa 1695. (:\\ij oiUiiuyü (te s euilvk^te emelt a város.
! mindtől aa^tilan moet, inájiodaaorra, elé| Inc csak foiól^o»an megtekintenünk, ugv aj mint utunk meuettttk elvezet.
1 pzt. Márk toré, .melyet a velenosei a vili g legszebb teréiwk szeret aevenai, ki* ael itiisgyobb változatokkal ezred éve AU már Ipaltf* ! Folyt kov.
i
váe ^jet*nsppal dolgoznak, a Y&tárJ napi .jtfbeeést* é* eaórakoaáat mcgU-ge<HeJ merem hitei, hogy nem azoktól » derék kiadóktól pártolna eK kik maguk is emberek levén ez emberi méltányoeeág óhaja előtt meg hajohiak, hanem azoktól, lyik eaen butuajiua tény bólémbertársajkon embertelen haszHul akarnának íze árulni.
Ágóazen mla rendkívüli ée izgatott iá ők ben, mely renflkivtli ée ia-gato tl időknek köszönheti meg jele-néeétja hétfői kiadás; ámd» mikor lkok laa idők régen megszUnlek, a hétfóij kiadás érzett satlkségit semmi esetre sem képezhet; mert líogy Sai-lágyt Dezső a delegácziókban mit beszélt es hogy Tisza Kálmán mit vá« laazolft rá ? lía kedden ftUgiüdom sincs elkésve.
Egyébiránt, amiut mondom, ha ama embereéges (!) kiadó urak az 6 ragadozó\' természetű Önzésük tel, mely egy kis haszonért más élő \' mbcrnek a rérét is kiszívná, — elő nem áll* nak, más munkás kolleg4 ikról az iró és1 szedő urak is megle odkezték volttá. Saját czéljükat elé\'vén ,ob ura fáké" mit gondoltak v >lna más* aal. De mert az emberséges kiadó
urak l)ábaikat megvetették,
arra a meggyőződésre jött ik, bogy ezeket ia kapzsi hazafiakat csakis a törvények erejével lehet megdolgozni, És most, ennek koizttnve remélhetjük, bogy a munkaidő csakugyan általi nosságban fog rendeztetni.
Különben ie, ami a munkás kér dést illeti, annak létrejöveti lét és el* mérgesedését is ama budapi sti kiadó urakhoz basohló embersége i munkaadóknak lehet köszönni, kii a rájuk szorult szegény embernek lehúznák ,még a, bőrét is. Mert ugyai gondol* juk meg: ba attól a szégf ny munkástól azt az egy vaafcnapjt ii eU veazszUik, bát miért él az ist >n adta ? Ha egy héten* egy napi pi íenést és szórakozást sem engedQuk laegneki, hát ugyan mi gyönyörűsége talál az életben ? Ha a Dunának ne ti megy, egy cséppet sem lehet cet dálkőzni rajta.
Hat az a hivatalnok,) a ki egész héten at ül és körmöl, számol, fogalmaz! töri a fejét és e, \\y hétig folyton a szobai poshadt levegői szid ja: hát annák nem kel) egy napi üdülés és pihenés? ElkiváJjuk tőle venni ezt az egészségkövetelte kiás szünidőt, hogy ne csak megrövidít* sük, hanem rabsággá nyomorítsak életét? Hiszen mind olyan emberi szempontok beszélnek a vasárnapi izllnidd mellett, miszerint barnulnunk kell, hegy akkor, mikor a bumanizf musra oly nagy suly ven fektetve a
írók
raboknál, a szabad és b
munkás ée szorgalmas emb< rek rabi*
ca II leire,
aágábóli senkisem csinál lel tiismere tet magának.
A pétfői íapok beszüntetésének ezen themája igen kapóra . ött tehát és sokat fog lendíteni azon, hogy ha bár niqca még nálunk elliarapóz.v a-á munkás kérdés, Hiát hogy ne is legyen, annak mellőzésén* s/. első lépés ineg tétessék, munkásét k számi-tatváa ezen kérdésnél mindaz, a ki munkával? (legyen az szélit mi vagy ázikai)] keresi kenyerét.
A munkaidő rendezése ke szabályozása] a munkások programmjánák egyik fontja, melyen ba tul estünk, elővehetjük e máeikat: és ami le-b e t s é g e e, hasznos, méltányos és ezűteégpe, miért ne nyújtanánk annak kiviteléhez segédkezet ?
„Társas-körünk."
itaky mennyire saOkségeeek a* olyan kieeoeNp, melyekben aa öeeptartesás érseU áltál Ujjott egysaek, végzett napi teendőik után Seeáegyűlve eáaalsik. tapasztalataik ki* eaerélésej köefcee saallemi adoléet nyerjenek a JM hasasban" vaíó levábbkflaéfare, aal e küls|lsl kajálnék, korok, sgylslséreak
eme Műksécesrig paranosssfva alatti léteed-lése eléggé hangosan bisonyma, aaért a salk-ségeseég biaonyilására kár Tplna egy ásót is veeategetni j csupán „társas-körünk" nagyobb? eaabéen föladatára vonatkozólag mondunk el némelyeket
Egy társas-kör a társadalmi élet fej* less lésére nésve olyan, mint; egy üveghás as éraékanyabb nOvények meghonosítására I
Aa euyhe légkért és gondos ápolást igényié nOvényeket as üeegbáai gondoaás mellett életképessé fejleszthetjük srra nézve, hogy kíOltetve a nagy, kozils díszkertbe, az odasaakott növényekkel együtt kiírhassák aa idd viszontagságait, a kedvezőtlen időjárás hideg fuvalmait és aztán képesén legyenek együtt disaleni, együtt! virágozni a tál* honos növényekkel, melyek sokat kibirvji dacsolnak a fel-felmerülő viharral I í
A társadalomnak is van egy érzéken)\' növénye: a saivélyeseég, a barátság;
E növényt föladata a
tirsnsköi\'i összejöveteleknek a külélel, a társadalomba leendő
átültetlietésro erőssé növelai, Mull évben a .szóm
életképessé tennj. jeti" eetélyek és
as átokkal összekötött felöl vasások ssép lendületet is adtak ugy a „társ iá-kör* tágjainak saaporulatára, mint [a társ idabniréletben elért kÖaeledéaére egyik elemnek a másikhoz.
, Ezen művelet eeaköal isére ngy a ker* tésaetnek, múlt körünknek éppen á téli éi* saak kedvező időpontja.\'
Ossaejöveteleinket a h Dssau, téli-estéksh tartjuk.
A (felolvasások, melyek az ismereteit teiiesatésére legkönnyebb eaakÖaUl kínálkoznak, a kör programaijába ismét [föl vannak véve I
Legközelebb érdekes I helyrajs-régésaefti értekeaést lesa alkalmunk elveani Dr. Linp ismert ttudés tanár ur ajkairól, egyszersmind a táncs és társM-mulatságmiban sem loend hiány J — osak aztán a sávélv ősség, a ba-rétség iérzote, mely a „társas-kűri" összejö* vetel siűk körében kiterj< esti gyökereinek tinóm hálózatát: kunt, a nagyobb társadálomban erősödjék életképei törssasé, melyéi as egyétértés virágai képe ek legyenek tej-jea aieijükben kifeilonil •
De e fölült kételyünk alig leheti Az a kis kör, aa a t Iraasköri barátságos he|yiség, jaa érteimiié (nek már is o|y nagy siámát fogadja magába, hogy a társadalmi teendők körében okszerűnek kínálkozó ssivéjyea közeledést eiáalahi ezen kör tagjainak finomult érzéseit eértS merénylelnmt tzrtaiiók és azért csupán annak megállapítására |áz4>ritkoz|iuk, hogy „társas-körünk1 tat jai annyira megszaporodtuk és megszaporod tak az értelmiség oszjlály&ból, hogy azok teljes saáina befogadásáról ide stova nagyobb helyiségről ko I gondoskodáuu^ 1 |
Ks hogy,> egy ilyen uagystámu tagokkal. jbiró társaság milyen erköletS befolyást képes gvakorolni az erésu tánmdklmi. éleUre városunkban, ha magában a tál saskörliea eltalálják a kölesönöei savélycs közeledés irányát,! aat elftre uiegÜ»4at||iii | alig IHiOtne | j llogy nMoiiik én Irétenink. léidet vesznek j körünk Szombati j OsakejOvetéleiben, az társaidalmi életünkre kjiÉáaiitl^ailan baason* uál jár, mert jiz összotartokás\'én^léuek ha* tása\'alatt kifejlődik kettjelUnkben a szivélyes-ség a rokonszenv érzet|e éa cá a társadalmi élet leWirágozfziására jjétéljony harmat gya-náutlazelgái I [
| Kívánjuk, hogy a ^Uusaiyköif megkezdett j irányáoaa haladva: [Nagy Kanizsának kaszt*rendesere — ugy is ingatag — falait ledöuUe és legyen uralkopóvá olyan köz* ezellám, mely a műveltség és ftlvilágoaodott-ság Issdvétnekp mellett a kicsinyes külön-tartosóság átkos előítéleteit megsemmisitae, a kozUs jogot egyesítsél Btui\'tu.
Politikai szemle
Konstantinápolyból ismét miniislereáltságot jelezuok. Said pasa, miat a Daily Newsnek jelentik, [állását a kabinetben e*aköalendő módoaitáaok által igyekr/ik meg^rősitui, mert jelenleg égyetlen támaszát Osman bey, a szultán kedvencze és első ka marása képeaí( aki aélkül pár rég mégha kott ;vo!ha, m<rt a szultán [nagyon isönállé-nak ialálja. A Staudard pedig azt liallja, hogy Sáid pasa egyj mull keudeil tartoU minisztsr tanácsban a belloruiok kérdjéséuék táigyalása alkalmával eg) etlen. eszUznek jeleate a költségvetés egyensúlyának helyreállítására engedmények adását küiönibüző vállalatokra s a kuliüldi téke beédesgelését és előadott érvei| álitlólag nsgy benyomást gyakoroltak mini^ateitársaira.
Arabi perére vooajkoaólag meglepő hir érkezik. E szerint Arabinál QranviUe lord által írott leveleket is találtak. Ha es igaz, s a levelek n« k politiklaí jeleatŐségOk Is van, kétségteleu, hogy a pbr lolyamán nyilvánosaágra kerülnek, mert A rabi védői nem nagy barátai a Ulanditou^ kabinetnek. Sokan lazí hiszik azonbuii, hogy az Arabinál talált irétok nem egyebek n Qrauville áltatt a kairói vsgy Ulezaodriai angol diplomáciai képviselőkhöz küldött sargfuyök másolatai-\' uál. Arabi pöre egyébiránt,! mint látsaik, sóskái iöbbe fog ketülni, seujmint Arabi gyintést rendező narátai hihették. A három ve* dfiügj véd mindegyike Ot fontot (ülvén forint) kap imisdrn napra. Igen sbkba keiül a tanuk egy résaéoek Londonból vagy Konstantinápolyból való előállítása. Hogy utoljára ai fogja fedeaui e jelentékeny Oesaegaket, aat senki sem tudja.
Meglehet ktt önbdb, j hogy a pört fel-fOggesstm, nehogy még utóbb valami nagy botrány\' fejlődjék: belőle 4 ea esetben, aat hiesik, Arahit száműzöl sj valamely aagnl gyarmata internálni fogják.
Ai oIas■ narlaineotet a hó 22|iu megnyitó trénbeaaéd, mini már egy róaaü sürgöny jeleá, a kabinet hatéiozatáhea kénest hárusa lé pontéi fog tartálmaanl t 1) Aa őrlss] adé áa Mayaae«ái folyam tVljel eltörlése; t) biateeités aa hráat. kegy a korona a pép*
ti kérelmiről soha meg nem fejedkedetl, de|aat sem fogja engedai, hogy ai Vatiuin arancia tÖrvény keratéa tul minő jogo-vindikáljOn magának, 3) bistositás sa t, hogy a kormány minden erejével iiye-ni fog a békét biztosítani, de aáprt snOk> saárasfoldi és tengeri erejének tökjéle*! tételét asm tévesaUietí\' szem elől. j 0 r é v y köztársasági elnök mmspi röse* j lléto még mindig elég jünyagot iszotgajjta] ancsia eatlónsk, rémint további éshnilS* ek feletti elmélkedéeré: A Temps egy hasat |l)b jelentésébőf kivesássOk még a lövet*.
saombakoo, a rossztil*! Iáiét megelőző napon, Qrévy többi más nja-j i s ismerSsői közt éindrieuzt is íogaiita! s nemsokára | Aodriuznak a vallásügyi btid* gdtl felett előtte való nép tartott jbessédKíra vitte át a társalgást s ugy nyilatkozott, bdgy csak helveéháti, mit Andneux a papsággalj éa a [katliolikusokkal szemben köetendő oéltüj léftoDyebb megtartás szlksége felől mondutL meri ez a b^lea politikii azükiégeasé is tesp] Hozzátette a^onbin az emök, hogy nem mpod-hatjá ugyanezt Andrieranek a diecréttunsk végrphnjtása ellen tett] kifakadásairól: f-inprtl láimitit Ítéljék is meg a 7| czikkély | oenonunitását, nem tagadható, hogy a „rep- j déletek végrehajtása asaerzetesreiwekmaga*; tsjrtáéára mellett okvetlénül szükséges voltr llsgwnlitjUk még, hogy Orévy gyöngéikéi j diee Ulatt\' elnök jelöl tek gyanánt .Öauibetlát! iisent, Ghaozi tábornokot és Aumale bet* egei emlegették.
|A franozia képvi lelőkamra kebelében ui part alakult, es u t emokrstikue unió. A| párt ÜnOkévé választolj Mepiéres az elnöki Bjjék .elfoglalása alkalmával hosszU beszédetj tartón, melyben hengsulyosta, hogy az ortl saág -a kiengesztelést,! jó pénzügyeket, jé hadseregeket,"^ú igazságsaolgáltatást, szabadr: olvü törvényt a társulati ÍQgyekről, szigorú törvényt a büntetések ellen v as ipar, kap reskedelem és földmivelés fejlesztését kf vlojsl _I
A magyar tökl kivitele kilil | földi lottók javára
(Folytátás.)
A magyar jelsáloebanknak, mint hazai intézetnek kellene ehjies segédkeaet nyujtaijji és akkor Itt álagysror^zággn ugyanazon nemes tatéiért küldene aimit a .Credit Foncier Praneaiaorsságon már elért. A „Credit foncier" aa által tette kedvisltté a zálogjegyeket, hogy ö-szor tűzött ki jutalomsoriolást egy évpee a hasai hitelalap javára.
Ezen példát — a még nálunk nem elégm kifejlett nemzefgssdssági viszonyoknál fogva I — minéktlnk is utánozni kellene. A gazdálkodásra vonatkozó erkölcsi elvek íiirn aetésH csak akkor haásnál a haurdjátékoti diOsőim reelamok ellen, ha a közönségodt egysaársminu hehetővél teszik, hogy kényei-mesett és kÚuyen hozzáférhető módra köVeá-*enek jó és eszélyes gazdálkodást.-
jInnét laztán ki sog tOnni, hogy a jó példa ép ugy ragad, mint a ross. Rendőri intézmények magukban véve sem használnak-A törvény Magyarországon is megtiltja a kt|I-ftildi jl\'ottókoü való játsjtást, de e törvénynek1 practicusabb módon kellene alkalmaztatni^ m indamelle ti hogy a bazard játék e külfÖlm játékokban hatóságilag el van tiltva, mégis olt szerepelnek évről-évre napról-napra Magyarország éa Ausztria lapjkiaak hirdetési rovk-: tábau z leglánnáaabb reelamok attörvény Által eltiltott külföldi játék javára. A sokák álul ílzött részletfizetésre kibocsátott jegyekj eláruaitását is törvényesen el kellene tiltató éé a közönséget szigorú jogi fogások segélyjé-vel aa ily ssédelgéeieklől meg kellene »édni. Hasmos volna, ha ss állam a mennyire lb-heiséges mindennemű msgánsorsjáték engt dblvesését megvonná jés ha eegtdélyeaijis osak oly feltételek mellett legye, hogy áa értékpapirok kevés értékűek legyenek tőke-j vissaztísetéssel és nyeremény aisorsolássm, nline a mily iöltételek | mellett az a •Vöree-j kereast"-egyletnek engedélyesben. Miudun máa Ilynemű engedakétjy, jótékciny alap já-váijsL ha már ej nem |kertt)liet( a magyjsjtj vfiba-kereest egyiet hatásköre alá össaponlóv sikliafó volná, szem elölt tartva azonban min dig! ks elvei, hogy a töke a kamat egy ré*j aséval nyeremény-kisorsolások alapján v»i-ssamuteüdő.
I Aa említett 8(0,000 magyar sopjegr; kibocsátása a vöiös kereszt egy lét részéfm] kifli 5 = 4^000,000 frt azon reodsaeren uál-puU melyet mi már régen ajánlottuuk imtitj vedesskOat a külföldi korsjáték\' és ígérvény saéeelgés ójlofi. Epenjugy a magyar jeM-lag hitelbank 40 millmnyi nyeroményzálpgij ienébÓI egy léesnekjoly kis réaslalekbeé kellene kiadatni, hogy I nyeregéuyjátélija-gHl Sp frUiyi értékbeli fiketáuaő 10 frtos ered kbwlesuéoek, mint ban népfaeHlsitvey
delhiét, mely csak ue&zeii intézmény ált|l blslosilhaló indin-ct utón szaporítják és kO* vkjkezetesen megakadájj ózzák,hogy a nagjyau kpjinyen hivő magyal] közönség a lottó és
kint ilyei re, a m»
kiállítva mint B*mOr ili részlet kötvéntek k aa egéss ortmág-gyar hitel zlapjövé
idár\'ényjutalékért külfll Időn oly óriási Bea* stéget körfllbelől 4 mlUió Irtot ne fise^eo* Hu Belgium és Hollanttia kűlömbösö hatiM-golknak és intésetekneM megengedték ily kis ér|ékQ papírok kibocsátását ée es értékpa-piíok a fakóaeág takarékoesán hajlamaira bjmsnosnak mutatkoztak, ugy Magyarorséá-gan sines legkisebb okttnk Mm tslén aíkj^-másött aiudorieből vagy doetrinalis lelmaé-nmsségbŐl elmellőzni eten önvédelmi belyssá-ban megragadható a külföldi loterlál iv. igjér véuysaédelkések ellen i|aa ál-kalmaa tegyvort.
Egy hazai pénzügyi iatéemény njore síéoyséléglevelei, miat ja magyarjattálqg te|haaké|| Még ha aaok mint 10 frtos tétb* letaötvéayek kaphatók, ia, épen ugy mint « vöiös kereest egyleei lOftos eorsjegya* ké-
pesek leeaaek már magává a létesőkkai is más szabályekka\' kapcsolatbao a takarékoe-sági széliem ápolása mellett oda hatai^kegy Magyarország mégtaOnjék továbbra is kolfalai játékbanknak éa ígérvényekkel háaalókoak több millió évi ipveijeJmet biztosítani. Mivel ilynemű magasabb értékpapíroknak magasabb folyó árakoa való élárusitáee lehetséges, ee a magyar hjtelalapeak még köevetett jeton is használna as 4ltal. hogy több belföldi!meg-takarított Összeg heíyezletúék el} as erszáj| nemzet gazdaság Mubritasának ép ogy nyerUi kellene áltak, mint a hogy a lakosság uka-rékossági hajlamának erősíttetnie s M*gvé* detnie ily egyeserü eszköz által as ártalmas befolyásoktól. | _
A szövőipar terjesztése érdemében.
(Felhívó* a hatMgokhot, köuégikhtxÁipar-
dr fülötökhöz, ipiirQiokhoc, magánvállalkozók-ho§ m a nagy Ukömégkti.)
Az orsaágee oSiparkiállitás alkalmából feleégee királynénk és Coberg Lujza henaegnő ő fensége kezdeményezésére a szövőipar Bei less-tése, rendszeresítése, illetőleg szöv őszéeea "beszerzése ée kiesat ása érdekében hazafias mozgalom indáit ímeg, melynek érvényesílé-séré feleégee kieálfnénk ée Coburg Mrczeg-nő Ő fensége bucmtó példájára haaai! hatóságaink, főuraink,\' fiipapiaink, pénzintézeteink és egyes lelkes basafiak több ezer forintnyi alapot- teremtettek, melyhez z nőiparloállítás tiszta jövÖdelmébŐl aa orsz. nŐparegylet egy n^ga 3000 írttal járult, fiz Üdvök mozgalom\' rendáaeresitése esÜljából aa oiaaágos ipaitogyesdlst és1 aa országos nőiparsgylet kebeléből állandó bizottság alakult, mely föladatait és tevékenységének irányát a következőkben állápitotla meg : \' I
Szükségesnek találja a biaottság hogy 1. a gép- ímeoiíania)\' szövés, 2. a sima (vásaonsaerű) szövetek iparsserű kési eaövése; 3. z mintáé ssövetek iparsserű kési szövése megbonosittassék, illetőleg feileasteesék ée 4. hogy a bási szövőipar (a saját szükségletűk fedezésére dolgozók ipara) fejlesaléée slÖ-mozdíttassék.
E ozélból jaj biaottság 1. mechanikai saövőszékeket óbajt kiosztani, ba ugyan vállalkozók akadnak, kik a motort éa a segédgépeket sserzendik ée kötelezettséget vállalnak árra néave, hogy a szövőszéket ül éven át jó karban s| folytonos működésben tarják, mely idő uián a szövőgépek tulajdonukba mennek iát!; megjegyaátetvéo, hogy a munkások betanításra a szükséges tanerő a kellő időre váhukésókuak rendelkezésére bo-esájtatnék
2. A sima fvássoasaerű) szövetek ipar-szerű kéri szövésének fejlesstése eséljából fa biaottság negydbbesámu javított szerkezetű (regulatoros) kiéi szövőszékeket óhajt kiontani, de csakis |oly föltétel mellett, ba tállal* koaók akadnak| kik kötéleaettságat váttalnak arra nézve, hogy a székeket 6 éven át folytonosan működésben tartják, illetőleg aa idő alatt állsndpan bérért szövetnek. £ székek a vállalkozó rendelkezésére (és nem tulajdonéba) fognak bocsáttatni, ki eseket asoo egyéneknme engedi át hassaálat végett kik esámára dolgoznak. Aa öt év elteltével azonban e székek azon munkáaok tulajdonává válnak, kik ealidŐ alatta vállaikoaóasámára kellő buzgalommal ée szorgalommal dolgoztak A vállalkozó gtmdoakodni köteles ariróT, hogy a székek állandóan jé karban tartassanak A munkások (muoeDk) betanítására asaűk-séges tanerő a [kellő időre a vállalkozók rendelkezésére boesájtztnék.
3. A min jés szövetek iparszerd kézi ssöváeének fejlesztése (sáljából a bisottaág ny üstgépeket, Jaquardgépeket, saabályozókat (regulatorokat^ óhajt egyes vállalkoej&knak, ipartársulalnknák vagy iparosaknak oly Iöltételek alatt Mioestaai, ha kötaleaettséeet vállalnak aa iráat, bogy a aaövősaékjaviló részeket öt éven át működésben ésjéíűrbaa tartják és hogy) saak alkalmaaását, illetőleg keaelését foganatba veszik, és elsajátítják, melv utóbbi SM|ra| a saűkségee tanerők rendelkezésűkre boosájtatnak.
4. Oly viMkeu, hol a földművesek stb. saját saűkséglétbk fedezése oséljából szövéssel foglalkoznak, al bizottság hajlandó a seflk-eéghes képest ] a fonslfelvetéshea eaolgáló eszközöket, vem gyorsvetélövel ellátóit bordaládákat és gfnrsvetélőket kivételes belekben egéss Bzövpizéket is kioeatani, ka as illetők maguksi [arra kötelsaik, hogy eaeket öt éven át a téli idény alatt működéiben és jékarban tartják. A javítások asaköal4séra és z javított szövtasekkel való bánásmód lelsa|4-titására aa illetfk részére tanfolyamok fenak berendeatetni sjáa eaeken való láaspétalre mindazok kötelmek, kik a bizottságtól "bár mily irányú tánsagatásban, illetőleg adományban részesültek!
Mindeeek alapján felhívjuk a haaai közönséget, hatpeágeaat, községeket, ipar társulatok, iparosékat és magánvállalkozókat, bogy a fentebajréealetceett uégy ponti egyikére vagy máslkára vonatkozónélyegmentes folyamodványalta! legkésőbb ^1882. éiri de eaember hó 20% bezárólag aa oraaégei ipar-egyeeűlethes (Bérenoaiek Basára, Bujúpeat) alulirt elnök mevére eaimsave beküldeni szíveskedjenek, j A folyamodványokban a következőkre MSve kér a bisottaág felvilágosítást, illetőleg féssleteaést: a) a folyamodó által kéj viselt jnlytágéban vagy vidékén a szövőipar jeletiRg minő mértékben Oáitik és mily czikkeket iállitanak elő? b) milyen a lakosságok anvngi holyzete ? e) mily &kket óhajt folyamodé kéesiteni V d) mily teriedelmü vállalatot óhajt a vállalkozó létesitenlj |é« e) mily hjatodtékj t ayejt folyamodé arra) awva, hogy a fönehbi négy nontban érinteti kote-leaetMégeknek aeg tea feíelui (Hatósájgi fel* Ügyelet stb.)
AmeeayU se a biaottság MiaHttiójái esakis aa ktoe fcoU> begy a munkára utalt és képes erfk ebetőleg juulmeaéen fogkl
kestessenek és a szövésaeti ipar Cslé tarel\' lessenek, kijálenti a biaottság, bogy a ren de|kseé«ére á|ó anyagi eszközökhöz képest así 1. 1 8. pintben foglalt iféoyek kiden tfiiéi első sorban, a 4-ik pontban feglaltakat pedig másodsorban fogja figyelembe veeai. A vállaikozúk és (blyamodóbek figyelmébe ajénltatik továbbá, bogy amennyiben a bizottság álUl OVert székeket és géprészeket kellőleg nem érvényesítenék, illetve felbasa ualásukról ném gondoskodnának, ezeknek fslhsesnálhsllise iránt a bisottaág föatartja magának aa intézkedési jogot
Amennyiben e fölhívásunk agyas vidékeken as áltels leginkább érdekelték kösé nem juthatna, íslbivjuk mindaaon ügy bari tokát, kik erről ea utoo tudomást eseresoek, Irijgy annak léoyen iránt a légi* kább érdekelt Iskoeségnl tájékozni, — a vidéki lapokát hogy a felhivást közölni és beenűnket oaéljaink mejgköseiitéaébon ea eton is tá* mpgatni szíveskedjenek.
Végre e haaafias ügyet az egész kö-cönség jóindulatába és pártfogásába ajánlván, még egyszer felkériűk hazánk lelkes fiait és leánvsit, bogj s vésőit oaélustk minél hathatósabb előmozdítása érdekében áldozataikat éi adományaikat, akár termésaetben (néhány szövőszék fsmjáaJása), akár késspénsheu e hó végéig ast alólirt biaottaáf elnökének nevére aa őrse. iperegyeeülethes iuté«i ke gveekedjen^
Hazafiúi tiaatelettel Budapeateo, 1881 nov. 8-án. aa orsa. ipaiégyesűlet és az oraz. nőiparegy-let kebeléből alakult szövőipar terjesztő bisottaág nevében:
Qréf Zichy i Jtnő, tinöí.
Felhívás.
ii. 4*
Országszerte ismeretes azon nsgy ess-pks, s mely idéli Tirol nagy íjéeaét as elmúlt Létekben éHe, midőn a kiáradt folyók ss egész vidéket eláraaatva, a városokat ée fal-vákat romba döntötték, a tennékeny földet résaint elsodorták, réeaint kőgörgetegekkel betemették ée így a ssegény népet a meg émetée lehetőségétől évek sorára megfősz jötték.
A nyomor véghetetlen nagy, mari ss emberek, miét a naponta érkeed hiiek tudat-jak, élelmüket tökéleteeen elvesztenék, a nép most a tél keadatén már éhséggel kűsködik.
Miután a vörös kereszt egyletek alap* Siabályrinski egyik pontja akként hangzik, hegy a Vörös-keresst feladatai köz<é nagy ínségek alkalmával a hathatós közremiködés szinte tartozik, a tiroli hazafias országos se* gfclysőegylet bizalomtaljeaeu ljozsáuk ia for-dliH és fölköt, hogy elasersncsétlenedett honfitárséi fel segélyezésére gabonát lisztet, liüver jyesveteményeket/ burgonyát, füstölt hőst stb. gjrűjlsjlnk. i
ügy se áitaiáooa kuiaanismus, mely akkor nyilalkoaik legerőteljesebben, midőn a! szerencsétlenség legnagyobb, valamint aaon ssoioeabb baráti kötwékek, melyek a magyar v&röe-kereeat egy letet a Isjtbáetuli hséon egy-letekbe* fűsik, kötelességünkké teszik, hogy eéen felhivásnak tőlünk telhetőleg megle-leljünk.
Meg vagyunk győződve, hogy, midőn egéss vidékek lakoaaíaak áiet fen tartásáról van saó, a magyar nemzet nagylelkűsége, a mely mindenkor, a midőn s nyomor könnyűit Idtöiölni kall, a legkéaaségeeebben segített, a
t\'elen eeetbeu sem fogja megtagadai éldoaát-lészségét, ba a tisztelt váiaaatmáuyok minket törekvésünkben hathatósan támogatai foguak.
A tiroli vörös kereest egylet élelmi oiik keket kér, aaon ban pénat is elfogad, miért óhajtandó vqlua, bogy egyleteink a gyűjtést ugy romlásnak alá nem vetett élelmi eeik-kékre, miat késapénsre terjesztenék ki, suti nem aáija Iá azt, bogy azon egyletek, a melyek már nagyobb alaptőkével rendelkeznek 15, I6|ft-ai értelmé bee saiatén kaséira fordíthassák.
Tisztelt válasatmány I
Ismerve hölgyeinknek áldozatkészségét és ismerve a t. válasatmány nak erélyét ée ügybuagalmát. a siker bíatos reményében bocsátjuk falblváaenkat a t választmány eli. 8 osak arra kérjük még különösen föl a t. választmányt, hecy intéekedéeeit a gyűjtések megindítására haladéktalanul megteuur esi* veskedjék, mert a nyomor moet a legnagyobb s kétsaer ad, ki gyorean ad.
A gyűjtött könyöradományokat esee es. alatt .Fatrietisober Landae*liufs-Vereia tűr Tirol" Innsbruckba közvetlen kérjük feladatai a vasutak asfcn adománvok díjtalan eísiállítását fölajánlották, de Logy aa adományok eme kedvezményben részesüljenek, ssOksé ges, bogy e fuvarlevél aa iuető ftékegylel teljee oaimével és pecsétjével el legyen iát ve ée a fuvarlevél belsejében ki tegven tüntetve{ .Lisbeegaben fUr díe Verunglüektéu Süd* Tirols.*
Mihelyt a t. válasatmány a gyűjtést befejéste kéljük aa adakozók névsorát ée as adományok jegyzékét boaaáak bektldeai, bogy aa adoiűányozók nevest nyilvántarthassuk ée a nyilvános slsslmoláet meglehessük.
- s A midőn kérelmünket a t válasaimáuy figyelmébe ismételve a legmelegebben; ajánlanék,! maradunk hazafias üdvözlettel i
Budapásteu, 18SS okt. hó 28-én.r As igazgatóság női osztálya nevébea : Ot. Zkkff üándomé a. k. •sül, Zichy Livia grófnő, ttrsatslt
l ; Ot* /Weeseeká Látdimi s. ki «Űl. Déri Gabriella bárónő, li tklsIkUn
itl. Teleky Joeeáee gtóteő, I. aWaSkUse

o*«fvv»*vtv«i* l]|J0«
* .Ttepkwí a «róin|k«ft)t l Hajlékot a jamli hártifrt !• Ima&nott mn rágö«m Ka^y Kwi^íA", beajma szél rósaa min ém ttifevílfean * ttseakémoatatik a ImIjÍ 1 >k i V—dalt ki Ml akkora sej, aséMe a haaáhaa miideoki Ml Kivi: j(iM K*uia*e i M|yir niiiniliik Kldo--i-i-Sfí. ! P»ÍÍg Lát M a tMrtQQt*, bogy .^jök * muaaik nem mimji ét így mse nm eheaask | de képviselik; akár éhen kai karnak ente dórában I
Bölcs, a^rawó vált a uiytUología. ab-a, kcM tubát nem adott a múzsákra, ?5öí kiaatty-hisony a mostani esői, hűvös uáluuk tmkuosak megfáznának I H*«!*k dolgában aem nagyon váloga-> olyau jél meg ia férnének a „Ssacvss" vtedfeil nagytermében, ba nem volnának n»> kaeaérok éa nem kiváunák magokat ^.Uatui utiuöi több aaeia által 1 — Da már ti? aam Ijirják elviaelui, bogy hjuságuknak Imii «*«u érzékeny oldala van megtámadva.
Uát ki tebet róla, bogy ilyen terraé-«wto van jennek a Tbaliának. Nem kell en-■ek aem kenyér,\' »*m • ruha- éa betér akár-íiioly csárda falai közé, caak 8 mutogathassa magát éa jpapjai, (AapnŐi ne ébeaaenek.
N"j,U" mi aem tagadhatjuk meg ma* i|aukat fflalia kedvéért. Mi magyarok vagy un.k ^J?éa lelkesedésünk ssalmalűa, mely lis\'í\'gjfsser föllobbant, meaaaire el világi t, pa-•rásaot nöm hagy vísasa, oaupán a fUalje liűsrád 1
Mire ia uáluuk templom a muaaák saá-•mára?!! Hajlékul réaaflkre ugy aem aaolgálna |ül mert templomban, hol a nártfogáa töm \'jéáfltatje ijeni párolog, nem jól éráik magulkát éa axijreat\'U veséik kezükbe a vándoruo-itot, hogy addig menjenek mig pártfogásra,
[találnák- I I k
fii mitőlünk vándorolhat nagyon-ua ! gyón soká, mart aunyi> vándorbotunk ven
kémletberu bogy aaoknak \' megérjttk (
elfogytál alig ha
Különfélék.
— Dr. Bencslk Fereaei aa ügy védi kar jéa közéletünk egyik derék éa roj koaaaenváa tagja f. hó Í8-án d. u. 3 órakor vésette ojjtárhoz a városi lelső templomban\'. Eperjeasyi Giaella kiaaaazonyt, £perjeesy Sán dor ügy.ví*d áe takarékpénztári igazgató kod rea és mftveltlelkü leányát. Aa eeketéatBer my Elek kegyearendi házfőnök ur teljeei lette. Násznagyok vollak : Virava József budapesti ügyvéd és Erdélyi Mihály fbldbirto kos. 6 órakor a menyaasaony sztlleiuél azfl kebb családi körben lakoma volt, melynek » égésiével a fiatul pár Olaszország felé hoas-|zabb utázásra^indult. Boldogság siséfje frt
■ r gyüket éé aaerenoee ulaaásuksC | . —\' A vároei pénzügyi biaottság a | Jpvő évi költeégveléai előirányzattal elkéezült é$ a terteaat a vároei taoáealeremben 16 sápig küsazamlare kitétetett. Ezen batáridő lejáriával\' aa előirányzat kinyomatni éa a képviselő^ között kioszlat ni tag, mely után s Mzgy illés lüvid idő alatt öseaobivntik
— A várnai tanács t hó fl-iki Ulé-aében a iZelni Közlönytől" megvonta a helyhatósági hivatalos közlöny jfellegét. Mint Itali Áuk ázom küiülméiiy indította a tauácxot ezen ri halálozásra, hogy a „Z. K " már hosszabb ídŐ ótsa jvároa érdekeivel üassd nem egyeztet heiS irtani képvisel, a váreai.ügyek kösléee körül valótlan tudósításoknak jMlért és hogy is lanáea \'ellen határozottan ellenséges maga | tartást taiiuait, ugy hogy a tanács, saját köz í lényében i sérteget leteti.
llajtósadáezat. As alsó-erdei jtadásstáissség folyó hó 15-én sz alsó*erdŐn Lsjtóvsdissatot tartott. A mi a vadásnat eredményét ál * * la — tekintve, hogy osak & u\\ul éé 2 szalonka esett — osekálynek mond | Wő, figkelembe véve asonban, hogy két \' fisyksban Őaekre történtek lüvéeek és hogy
aspán
•én 4
_|őr. lett elhibásva, azon-
síül töbS szalonka, a vadászst igen érdekesnek mondható. A vadászatot aa ottani | vadászlap ben kedélyes ebéd követte, mely july kilUnjSen éa derülten folyt le, hogy ensp l itokáig etjilékezctljen fog maradni. ■
— |A anamskatl láncsvigalom kitü-l nőán sikérült. — A láneaoló hölgyvilág olyl nép számmal rukkolt be, hogy a liasieil fia-|fa)éág i|twt igeu >rt rá komolizáini. Elisme-Iréa a \'seádeafknék a vigalom sikerülésére irányzóit \'fáradságukért s a belépti díj nél-ikOl valójrsndezés sánlteanysgi áldozatokért. Kem is ami mondanunk, hogy mindenkor Ulás iiŐinÖzOnaégünk axívesen revanoltiroz a lamál fgt jó napot a fiatalságnak. A jelenvolt hölgyek névtárát kOvelkezŐkfp állítót-\' ik <ia»ze ; Beranvayné (Hahói), Bogyay >dOi>i.é, Bonc* Enan ué, Blau Simonná, (Jle-•msi Lipó<ná, 0BU»dl)a Olt óné, Darázs Zsig* aandrá, Iiávidné, Ifi Fesselhoffer Jósaefné, Öfütmán, Vilmotaé, uaanvnó. Horváth Fa* ftaecné, Horváiliné Zók Lenke, Horváth Ist-»ée*4, Kérnb< ffW ióasi-fné, Knsuszné, Kolin-té| Komttesyné, Makay Diiyőnó, Kynliné, Kikéi Fareneznó, Kies Antalná, Habasf] kmaitii Lőrinesnó, Svasiite Mrreyei Ijéunué. 8cl usiertíf (T>»á;os m*ét) ), T« rsáeena r Oy ulánáe Tripaminkr - r Varga lmréné Varga\' Lajoané, VI Man án^, Végnvr Károly né, Weli»ohnl, Zaifcororáky Z*«fmondáé. — B«lás nővérdk, baráas llargit, Dávid ^olán, Dobija Jlefiae, Hanay Kaüria, ílanny l ka (BxMagyarod), ttsivn»a«»á kisaes«ony, ftomlósay ^oiánj Khou Eltein Vilma, Iteikiy OpUieilg, Káos aa, l4ry>r Berta, Sei esetf Flóra* Bem •f Ma^Wfn, »H\'-/o.t*icl\' Katinka, gvaal^f nő*
T4<k Jelén (öyür), Tripammer Betli, ^atga Mügda, Viakar rővérek. Vidor Haa V"égte?t Aranka, Welisab Ida, Wáhsab l*saay, W^as nóvéiek, Werfy VHgyaske. iálnalmná mpllvémHAn* áMrt káto\'aaaégeasaeé tartósa U Fották Ar-
Moo-uaiet lulajdönot urtuk sn utáni ia Őesiate kosaonatamot ayüvánijani aaán \'am-vaa flgfalmnárt, melyben a helyi ftgymaá* siamet rásnasitatte aa által, bágy annak nágy alert osztálya miádagvikéből sgy egy ,jó. jvi-viseleti sasgénv tanulót uj téli felsÜPültöny-ival megajándékosalt. — A aaán lett öama gábaa kardja bár jutalmát, ds boaaá aa jattal a jutajmazott ifjak őssinm hálája ia Bárul. M.-Kaniaaán, 1882 nov. 22.
Aa igazgatósága
— Wzlnházl játékrrad l 8aavdán november 82*én „Figaró uázasság áu CHaasiaut vígjáték 6 ialv. Irtai Béaumarcnáis. Fordította Paulay lífle, A darabban előforduló .Spanyol roináupzu-ot énekli Kobay Etel. OaütörlökOn november 23-kán .Saö-k011 katona." Népszínmű .dalokkkljés tincaosal 3 falv. Irta Szigligeti Éda. Zenéiét saerzá Erkel Elek. A darabba beszőtt uj la- I lok szövegét irta BátorlTy Lajos, zenéjét *nsr-sctte^Ollop Ernő. Éneklik : Erdey Berta éa Szabó Dani. Pénteken szilijét, flfaombeton , november 26 én nM a p ás hj> 1 d" Legújabb vig nagy opere^te 3 felv. szövegét írlak i Vauloo ás Seterríef. Fordította Ewa Lajos. Zsnéjét aasrzette Charlea Laáoq.
— (Nzobrot Arany Jáuoanak.) A nagykanizsai kasaino deoember 2-án tádez koszorúi rendez, melynek bruttó jövedelme (miután a költségeket | a reudezőség fddozi) az Arany Jánosnak emeUnoő szobor alapjának javára fog ádathi. Üdvösöljük a Morék readenőséget eaen a térén s kivánjaik, hogy a asép czélra mentül tObb jussonJ— Vivát asquens.
— OugylIkonaAg Íala-Egerszegről értesítenek bennünket, hogy aa elszánaág legborzaaztóbb példáját kOvetft él f. hó 19j-én esti 7 órakor, Eisensiidtsr pák; 16 éves pe, kereskedő tanonc, kl Kanmsáról azUleines haza jőve a kocáiról leszállt k a nélkül, hégy azUlainek osak egy Jó estét inoodotl volnn — agyonlőtte magái. Tettének \'nka eddig még ismeretlen
|r- Elrabolt leáuy. A szerb t.liik ban arokáa, hogy mindsn Ünnep és vaaáijnB-pou valamely ház vagy koréeraa alőtt dudaszó mellett a kóló-tánczol jáitják s ily a|lalmákkor legkevésbbé sem tUaik fel, aá fgy-egy fiatal,\'a lánca tűsében felhevült páMel* eltűnik egyidőre. Igy tűnt ej a múlt hó\' Közepén Szilváson a tömegbőliPitrániaky Alyim jobbmódu sserb gasdánkk tizenhat évtla Doka leánya is. Sokáig visaaa nem térvén, a jsatl^l JŐk aggódni kezdtek U kérdezősködni. Kár* dássikre aztán azt felelték íjéhányanl hogy a leányt Jzét ismaratlen legény kiaéretMren látták eltávokni. A szülők jélonlást jöttek a ssolgabtróságnak, a vizagálsil megindulk L de agy ideig eredmény néllkUl. Bár nap olőlt aztán a leányt megtalálták Priyanic köasénen, hová msgát szeretője által eíraboltzlm.
— Tűn. Sümeghenf. évi nov. ld-jcén délután J2-kor (alfélre vert harangok tizet jeleztek ; annak daczára, hogy fecakendő élég későn érkezett, a aaahnáa ] házsorból ckak keltő hamvadt el. A rögtöni segély, áe féleg a asálosandnek kOsaöubetőj, hogy ns egés* ufcza martalékul nem eieti.J Korcsolya-qgy-let ven, tüaoltóegyletnek mdg sz esaméja is szendereg Sümegben I
— Aa elaé magyar, téli éjá) fj hely* UjTátra Füred flírtlöintézek, i uut magaslati gyógyhely, a jejeii idénSnieí a léli klimatikus ryógybelyék kaába íéMtL ha sonló -berendezéssel éo kweléai mödók ml, mint as Dewoaban éa OOnwrsdorban dirik, de ennél határozottan nagnobb égálji ilő nyOkkel éa terméssHeaen kedvezőbb gyí gy eredményekkel is, Mint as elaő ilynemű in tézet az oftzágbsn a agy általában, piát az első msgysr -téli gyógyhely, boly nagy gond dal és költséggel lett a ezélra berendezve, megérdemli, hogy a magyar sajtó s kölou ség is vele foglslko*sék s\'wrlolja. Eddm a télen bajba eaeit beleg, a jki hónapokíáa éveken át kiterjedő klimatikus, életrend és [ visgyógyássali kezelési igénVel, a küpldre
ment segélyt keresni. Ms [már msgfaluja Uj-Tálra Fürsden ia msgyaij láraaságbanJ As intését tulgjdonoaa a ne legelt helyes g)\'ógy-
másnak, a ki a válláiná nebaaadő orseágos gondok kOaepotas is lavéknny réssl t(*is as s^vkáai Ugyok kSndes^eébén. A (örrénysk kiuirdetáea után|osüo« Sándor inditvjánváre kOsnönetet saavlstak u epéss zaiuattmk ás as egyházkerttlaf | képviselőinek. Begedy Iit-ván, -a tOrvényal saentositésoért a magyar királyi kormányhí | inténendü hálafeliratot hoz javaalatba* Ugy áaen mint a fentebbi indit-vány zsjos éljen idssel slfoásdtstik. Aj felirat snerkeaatásévsl liolnáij Béla; bízatott meg. Végül hat tagu hiaottság küldetett kj a zai-natt törvények i akénti élejtboléntetésara vonatkozó javaslat jkidolgozáiára. Gyltlés után Tiszs Kálmán t mioletére 10Ü terítékű diss* ebéd volt. As e só toaaslot Beöthy Zvigmond mondotta [Tisza (álmán főgondnokráij Utáiia Boáé Géza alis án Papp Gábor páspököt éltette. 4 Hol yáth Józébf aa egybázko-rület kormányai it. Kürmondy Sándot a lelkészeket Végbe! |ii Dezső ss esporofeKet. — As obéd folyam i|u Kopácsi Árpád üdvözlő Ijávfcratot indit vá tyoaott gr. Vay Mik lóihoz, átint a zsinat e uOkéhaz. Aa iaditváiiv általános lolkoscdó sel fogadtatván, a [távirat rögtön el ijs kü letett, l\'issa KálmánIminisz-toljiök, aa esteljl vonattal visssautasojt a f3-ároslm.
közigazgatást blznttaág 14-én tartott rendes üléséről lián közöljük a követktaőket f I biaottság ülését Glavuoa La bejelenti a Ijizolt
Ikdi
* savi
fyán Ká-
A \\
évi nov. hó „Zulainogye" A közigazgatás jos főispán úr ságnsk, hogy ta közí|zagatási bizottsághoi nmlgu ÍÖldímlyelés-, ipar* és keieszadelmi miuiiateriutn ál bal közgazdaaági uakelőadó vá nlios Jenő ur a msi ülésen tyflyét elfoglalta. A bisottság
kinevezett Ski
insgjalannán, _I
élénlt éljtmsésst) üdvözölte uj tagját,] kinek
ismert jellein mindig tanusitt ége kezesség*
gyénk gazdasági érdskeinek képvÍMlete a
legjobb kezek L sel fogadott falaaóilált Cser említve, hogy a fennálló tör let dacsára
le tétetett le. A közhélvesléa-liapáni havi jelentési tnlytán 4u Károly biaottsági tag, fel* ápasstalás szsrínt a koldulás ény éa megyei asabílyrendé nagy bah ÜSetik, s ktjlOuöaen
hálni szekeres letein fetreng osen fnlazólla koldulás megi^üutetéso roegyei ssabá y kihirdettessék végrehajláaári megy ei foglár sittessék reinek a kobsására. A hóról beterjes: yéksnységi l< lefolyt nónnpli drb, s ligy 1 töknél. A ki
érdemlett j 1*11
zilárdaágH, a köaügyelt iráut ijt buzgalma, éé alapos művelt \' nyújtanak arra, bogy
vásárok alkaliplivai lépten nyomou laláikos-koldusokkal, s ss utcsák aaeg-nyomorékokkal. A íjisotuág ás folytán \'elrendeli, liogy e tárgyában t lénnálló reudelet niogyeszvri«; ujolag t a járási jizolgabirák ! annak ntaaittiiasanak a küllmöaou a ág ia a lőoiendbiztoa utján ula* a az «kfros koldulok lovai u széke-sialátyrendelet értelmében vqjó el-taegyoi árvaszékuek f. évi okt. (élt ügyforgalmi, s egyéni ie-üu utalása sserint beérkezett a aji 1614 dr] elintáatotatt 1093 Sij darabbal.; több a bdérkeret-mutatás álul feltüntetett erod-méuy tudomáknl véletett A folyó kösignsga ügyek olintéaése után kiváló, éa meg-jjelemben résaonült a áiuraközí néálskolák állapotának itiegviz* báláiéra kiküldött bizotliágnak, msly tii|-jrak idejí\'ii Molnár Elek, ia kir. tanfelügyelő és aa iilatő. amáai szolgabírákból állott, — lerjedelmes, ééla fárgvaf alaposan kimerítő jelentései, bolyét lapunk bájt közölni fogunk, a HÜkségfs javsilatok elő(vr|eastésc végett a kir. tanlalügvélpnek adatott ki, a biiterjess-fendő iaVasTajloz sSőseles megbirálásá ra pedig pgj slbizpUságf küldetett ki. A kir. sdófel Ügyelőnek október hóról lisóló jeleni ése sze rint f. évi saápfsmber hó vegével si ösasea adótartozás tjoll s megyeiteiületén 1,464,030 frt 87 lii^i erN befolyt okt. havában 152,796 frt 57 Hr ; 1P1P& frt\' II krral keveasLb, mint a mult év háacánló havában. Továbbá bélyeg és kOzvatlen jllpték, s egtébb lártozások le lében a mull íjéban befolyt 17éjOtJ7 frt 881 kr; saiütén I1B04 Irt 0U krral lieveaohb mint a mull W okl. havában, Ezen la mull évinél krdve^Btlensbb eredmény oiiulan asár tuuuni t. lungi h foly Iont) suDVMrebsjláj
Ilii ugy\'á kereikadők, mint a pk segédeinek egyiuásiosl vissunyáhau szigort rendnek meg h<|uositl|aáf A testület előd tU if)- ííerty Aulait s álblMökké ZiUrila 1 Üjyáit választolta, azonkívül pedig 16 váls íslmányi éi 8 izámvizWáló bizottsági tágo. Figyelembe véve, bogy Győrnek, ámbár;f iképen keres kfdő város, uinoeen k ereik ed 4 Imi iskolája, a kereskedő segédeknek és tál (mcsoknak tehát alkjüoiuk sinoi önképsésrt, • minthogy a testület [ezen is kíván segíteni, az egy olt is elegendő srrs, hogy munkást kgának sikert k)vánjopk.! j i . »
—| A vaaárnapl nsaakaazünet iránt ft Ikeílett érdeklődés a vuákenis nagy hódítási kai tesa. t- A péojl kereskedelmi kámars legutóbbi Illésen tárgyalván as ügyet, a^dig Jb,í mig ez á kérdés sj Úolyi hatóság vágy a törvényhozás által megoldta less, sattkségesoák tartja odahatni, Ipogy as ottani kpreskédŐlt jöókénieeen ssóvei Lázaenek bolt WknaM vasárnap délelOlt 10 órától leendő lezárására; I Továbbá takintái a) arra, hogy a vasárnapi újúukaszünot kést mo addig meg nem binhátó, mig a kiucatáril loliánr* és szí var elirusitó kereskedők bárn i módon kOte-leztelnlk ennék a vasárnapi |í iánuilására is a kntnjira | fel fog irui a minlintarbea él ja-váiolni fogja, hogy vasárnanakon a dohány éf szivar eladási jog a renubtí ár mellett a korcsmároe^knak, vendégiősoniiek és kávé-liáztulajdohOsCkuak adassék. ||4 A miikolczi kamara nem tartja caálsssranak as ügvet törvény hzlóiági szabály rend élUtek kel szabá lyoznilhanemTegyöntelü orssUtcs intézkedéssel óbkjtaná a kérdést eldöntouí. Kimondta eaen KívűlJlipgy miulán a vwarnspi munka-szünetről már orsságos törvopy intézkedik, elég fo|ns,! lU a miniszter |alip;oruan utasítaná á törvényhstóságokst á jprvéuy végfő-hajtásárs, a keroskodolmi kamarák pe^ig a . rsndslet betartását ellenőriznék.
L Rftvld blrek Fsjrsgó Ödön obiJ nai ciássári tnngeri vániigazgsló, e hó f C-án a rosgyar fOldrajzi társulat nélyiiégében felolvasást log tartani a chínaj viszonyokról. 1 A lói^árosbsn ugy a felolvasel \' mint a felöl-; vasandó tárgy iránt széles körben élénk ár-\' dáklőtiée mutatkozik. — A.lRavsi kávé ez évben a szokottnál nagyobb mttvben termett. Az idei Isrméf 830.00U picre ; tehető. — Biharvármegye é hó 16-én nágy ünnepet ült^ Deáki Farenoa és Beöthy Ölön arcsképeit leplezték 1 la a vármegye dluterméban. — Preysiidtlar Vilmos a kapotvári uradalom fébénőjs p osurgói prot gymnsaium alaptőkéjének gyarapítására I0Q0liijtot adott. — Mult\' kedden nemzetközi sgilrverssny. volt Qsinkota. határában. A versenyben német és angol agátok is vettek ráeatJJ-— A aaaszadó ráforbija Itárgyában aa osstiak pénzügyiui-uiazter szakértői értekezletét dncaembor 4 éra
Ami a ssiiMőadást illeti, mind a ,,sse-relmee levél" Trifkovlestól ferdilott vigjáUk, mibd padig „fisén Gilatkaa" iamart vig ona-rette kitűnően sfterült. Előbbiben Bárdy Lajos, Arday k Barassayi M, Aranyossy Jn Tóth Béls, Kovács U ás Kaosár Hina, tokát miadnyájau ssjos elismerésre ragadták a kOabáségat. gördülékeny a minden tekia-tetbea megfelsíő játékukkal. Utóbbiban Ko* hai Etel\' (Gslatliea) szerepével remekalt, miat a gyskori viharos ovátio elég fáoyesan iga-aoíá; de alig kehesebb érdeme Erdoy B. (Oanyméd) és Kövefar A:v (Mydas) élénk, derűit\', játékának\' is. Szabó Pániról ezúttal is osak kit, a mit legközelebb mondottunk.
U- Ssombatbni nov. 18. Táaoavi* galom végett a isinház aárta volt
— V a s á Nja p, nov. 19. Erasébet királyné uépnapuf. alkalmából disaeiőadáara í .A sátán leánpr1 éneksa vígjáték Kneisd B.-tól| lord. Borsodi r. Lajos. Ugves com* positie, jól kiszijinitotL malatságos jelenetekkel. U Kovács M. az Bra| Tordayt, miat\' általában aa ilynemű jmerepekel, kifogástalan modojial játssotta, Arday tda padig a tőle megasokott kedresaéágel P. K. ssinéaanőt. Kövssayuek esujtsl nem sok jutott a jóból; Bárdy [Lajos a skentehkedő lelkÓsat, mint később laa egyenes jellemet, hiven asemélyesité, inig Berssenyiuéj A. ét Arsliyoiay József az inlrígpfl. — Erasv Herla kellemes népdalaival aj-atott tapBbkaÜ Közönség nom nagy asáutMn.
U- Hétfőn, nov. 20. Laky (Lőwy) Eugénia kiaaaaaény (s pesti népszínház tagja) vendig fÖlléptévél tele háa előtt. — vajha Arany asobra javára As est mondhaltuk\' volnál másodszor kerül) sainra: aBoecamo<| hirne-operettaJ — As előadás aauttai is oly kitűnően sikerült, Ügy aj saereplőá mind egyjitónék osak ! méltó elismeréssel adózhatunk. — .\'Laky | Eugénia kisasszonynak ta* kintve^ mkzerint az nlső önálló föllépte volt, szintén a JlegőszSntébl) buzdítással gratulál-j hatunk.
A.-mennyiben tán : meglátszott szerep* léféU\'á aaiup«di |t outi(ue aémi kezdetlegessége, a kedveaségig pótolta est keresetleoűl szerény magatartása, tüelylyel megnyerő mo* dósába^.
Mint a virág, oly aaalidaji lejtett.
Oh, i be kár, kégy Rózsafán nem termett l...| Ami pedig] í.hangját iÜeti, nem valami erős ugysn, ds annál iakolásoltabb; kelle* rnessn csengő, osállo^ó, msjd olvsdékony, s lelket | üdítő a himgájjbvalat mindsn változatában. Hangjának ltovnboi gvakorlattal ugyancsak szép jövőt Hósolhatank, A kösönaég, jos tapsai melle t két gyönyörű virágcsokorral tuptetlo ki.! Ü pedig aat mondjuk boaaá : Csökj jzssal
lüvtd ogj banása eaer ^ daijab dohépiyn aat írja t dive elnt maglarlo
be. —- A brilannica szivarok rob-Bfciatt a lemesvárí doHánrgyárbsn 35 brilannica ssiyan lógnak pipa* á Összeaprítani. 4» Arabi paaa
Íy levélben, hogy á felkelést akhe-ilete alatt Dervis pasa jelenlétében lt- értekealelen há|aroi|tálc el.
Irodalom
ról lágan gondoskodott. Miniden folyosó, tornáca, ét-terem, olvasój billiánd és j&tjikszoba, úgymint a fürdőhelyiségek is fűtve t| jó ven-tiláló készülékkel vannak elátva. Azon fa-■lől bőven van arról gondoskodva, hogy a beteg sokat lehessen a szabadban. E ezélra szolgál több napfülke, félig üvegezett najpos tornász, fedélt sétány a különösen a téliktort,! mely páratlan a maga nemében, iriintj a minővel egy gyógy lielv sem dicsekedbaük. Es egy nagy caaráok délnek üvegerelt fallal, melyben egy valóságos erdq vsn elhelyaive a tfiler^lük miud«m fájából, jmílf egy osoport erdei fenyő, smn\'i egy fisiallucz ligel,mélynek alja illatos lOrpe-fenyŐboarokkel van\'bo-szegályeaye, mig másfelől fflld lügosókj ás fülkék láthatók sálét fenyői által boltozva, s kényelmes padék és aaatklokkal ellájva Itt-OU fehérlő szo|irok> kő- jáe mohacéopor-tozatok rgéaailik jki an \' asibangvást, mely alait a beteg könnyebben ftlojti a szomorú valót s valóságos erdőben Veji mSgái. Aitáli kori bőmérséke lÖbbnyirs nyári aa, oly in len* aiv fenyőszággal, hogy a bejrgek közül sokan ínhelláeatónak Tassnálják. Egy másik fedett sétány lejtős, jebbrs I balra nttld | fe-nyőfallal bfrakva. Ec arra Szolgál, hopy a mellbelegek-lelfelf menve tüdejüket lágilaák Mindezen sélák a a téli kertltel egy Üt] s ilakó-, ét* a társalgó helyiségek kel OssselOt teléében állnak. Dr, Szontagli.
— A duaáafall rdform. egyhááke-ír^let f. hó IV én Baákasfebwvárbit üUst ártott a zamat i töt vények kihkdeléao lárná-Ibao. Aa ülésen Tiasa Kálmáá uiiuisatsrel^Ok, púiul as rgyháskerülel ffigonunoka ós Pépp jöáhor tsupetiitlei deol eUiOkOll. Tiszj* Kál* iluán\' asg) hstásn bvssáddel Éyilotla Ineg a IkOrgvOlést. A iniíiii\'ZtM«lnöl| és lŐgónaaok rbeaetde uUn, Papp Gábor dilapök ss^oeka-lyeeléa közölt mondott klmPpelst Tnialtál-
kellőleg n}m volt
tébeu at eazkösülhető.\'
— HmimA alkalom a nnarvan-sszarba % áaArUkaára. A nagy kivomér," melybe áa áradatok Tirol lakoeaágáunk nagy réaaét eodoriakJ lokoztalik uiég aa álul, hogy aa idén a takarmány termés igen kiídvezíl-len volt e iflf a marhalcnyésslők, kélöiiösáu a Pusster«v0lkybto kéuvtelensk szarvásinarha állományukaíj fflbb mint egy-harmádlésssel osökksntani.IA közlekedés fennakadása folytán asonban a asokásoi tisgy őssi marhavásárok nem voltak megtarthatók, i észben pedig, a hol nlegjai ihatok vollak, vetnk imíuj jelentkeztek. A liécsi hivatalos lap snaélfogva felhívja a vinni száudékozó közönség ligyfl-mit, hogy sssjrvssmsiha-ssükségletdt mqit Tirol hun igla jutányosán fedezheti lm külO-nősen hangaulyézza a puazlrr völgyi hzsrvas-maVhafaj kUüitő voltál, mely ép ugM alkalmas a l^gindaaágra, mint a hialatásrs. A brunecki, *W\' Ubprgi, sllliani éa lisuzl] gssdá>> sági iárásij i tOvátaeaetak elöljárói kéoséggsl adnak miild iiiféleMelvllágOlílást áz^kóaa, a
viszonyokat nsm ismssik.
reaék-drával vasull hiti alkalmával a Dráva folyóban sleil huaaárok hossálsrlosólnsk, fiumei vaauttársulat miltánvoa ótláat fog nyújtani. Mcgbista
kik az oltat
- Ai slssaksdáas élstűkst Vei az alföld anysgi kár
fel ét ss íllflíő jogosítottak\' klnuhsfolásíval s a kárpótlás liráálT rgyébb eljárás fogkoalosi tásával a láriulM jogtanácsosát és wmk. lit kárát s egvsaórsmind megkereséat intéz a belügy minisátfrlies, hogy megbiaoti al oly avítt randelátial Iái lássanak el, mel ben ss ilíelő hat4amrokaa Iránt hiva«ianak i él. hosy 9 mngbiííjiIákat a ezélbavell elláiáslan min tleu lehelő ttmógatásbaa résaasitlessé i,
— (jtlrlll kereektdslmi téslület alakult. GaUja „a nyílt üslstiel bírt Sarsr-fédŐk kOiöa irdukeinok kéuv ae\'áae a segédek áe taiiaacaek aaellami kikéneali Mkónek előmosditáaá ás sa ipatlOrvény korié Iáin be
Aís áabb kssSil nAvsk msfraadsKiaiéik kaphatók Flselisl FüWfl klayvkamkadla4bso| Nsai Kaáhaku..
I — UJ nememitlvek : Kózsavölgyi éa Tnréa némzeti .zenomfikereakMésébsn Qnda* perteii megjelentek : „18 eredeti magysr dal" énoftluingra \'aougorakisereltell szerzé Volny Kilmoa. ÁrB 1 Irt B0 kr. fTdrábbá. .Ugrás a n ásvi égbs" Nagy-KőrOsí | euilék, Polks-M stich irongorárs szrrzó : Hé vay Rvt»chia Arilold. Ara 60 kr Ajáuljua! olvasóink fi-gy^lmébOi
I — „IpaHáraulall lapunk" ősim alali a lötát óiban, sgy havaaaént kétezer inedjelmiö ip.aillgyl ssskkpslwv indult meg, melynek c/tlja asaktaerOeial képviselni aa ipamársulatok jiÖzOs érdsksit|M szellemi kap
osot kös ván
képesíti Magysrorsseg Iparos testületei . Aa ni Up köré bssl skoslak a íő-•i és-vidéki iparosság ismertebb bisalmi az addig meüieloul számok
lOnjÍMOat
tk as itányoaíkkokra Héa érdekesebb
saallérfiai éa] uuiiie-iftk! aa
ipaaűgyl hírekre nézve, |isi|sm a saorosau veu gyakorlati szakközleményekre nézve is igei változalos tartalommái, lirnak. E hézag* notlp saáklap tulajdonosai Hátit Károly, te Islejős sserkeszlőjo pedig: wénds .Soma. — A most megieláut máaqajlk ssém tartalma a kövelkeaő\'. Aa iharfprvitay revízió kéi lásébáa. — Két pauask slállitási Ügy l»eu. — ki iparügyi államkUlUégáetés. - Uj gépek ée esskösök. (Uj aiáerinai palaek- és bor lótisfeijló kószülék. —lUwreiiális bádog muIiltáio gép. Tábori liaslmuiyü tüzholy. Abiákkkl|)i— |A villamos ord a kis iparban.
IpatjáiiuUll ügyek. 4- Iparügyi ujdou* ságia. |í| A iiiflhsYyböl.(Fai|mr. - Fémipar, -i [BSrikláii —\' Vegysa.) — |iliideié»ek. A Isp elOlfifié\'i ára: Egész érije (84 ssAiu) 3 frt, féléiről(12 szám) 1 fjt f\'j) kr. Ssetkess-tőság éa kikdóMvatal: Bnuapait oaillsg uioaa 16. ssádL
Nemzeti színészet.
P á n thi k a o, nov. Arany Já-nos aso i a javára. — Sxloésaeliik ugyancsak kitettek * magukért, mondhatni j remekeltek; csnk blrjaa injporfineus idő no vonta volna el n kiisünééget sa előadjts negtekiniéséről. A\'/- slőíjdiil .Kjöveaay Alberti I nvitotla inog Airany (Iéiiiu« NBaMias" eaimll víg bűltemé-
■giKiB^

A termő
A levelek boa 1\'dgui.\'
4 évenkén: den termőfának
lesleges, ssárss zünkj OyaUs m téeére.
Vásárlunk
rágof.
Easn elők dologlíoz,
A felpattágott kérgeket,
la
duiOleofák gondvto-sej a télire.
bervadáeaksr legjobb dologadunk a fa tOve kézül min* egy talicska érett trágyát,
belekánáljuk a Iföldbío.
Szerzünk avakarót a felrepedsaett ká* reg, moha levs karhatáaár^ jó fürésst a fa* gályák eltávoríláeára. Szer-löket a fák besmssaslte-
oltatlan meenet, bÜdOskÓ ví* leaület uláá hozzáfogunk a
_______r_ mohát a va-
karófál levakai juk, hegyes ormaival behatolunk a repedés kbe, vajulatokba és kikotor* juk lielséíé\'t. a másgát ■ eltávolít juk. E munka által r agazábaditjnk a fát, ennek bőrét a koastól gyűmölcspautiló rovarokat fésskáikbpli Oseaarcncsoljuk a jövő évi ter-mésiri
A lékérgeáett, lomohisott fáról leszed* jllk a ssárss gályákat, le a hernyofésnkeket |éa bémesaaljüa I felülről lefelé. Mely oaálra megolijuk a mt sv.et, elkészítjük a meszelésre, homok hélyett > dunk kossá büdöekővirágat. A lUMaellanak igy kell törtéunie, hogy a fát meglápadja, rét geit, sebeit befödje. Méreg a aaer a rovarok,n Mt, yádsnySga a fáknak. Ha egy\'p^r marpkiyi agyag toldfeLvagy fa, kötetik íiorzá| jobban- tápadjT i lágy rasrlialrigya. i aaer a fal még a nyulak
széubainu keve tapaémsá | teasi llfgévjs ellen n. jf
Hs ÓaBrevénnfk, (fakákaow piu*z gal éa t^r^siiu aselui.\'jnmt a
ny
elsaavaláaávall Kár, üogy osak el-
Melle, é éat ao könyv tis is iblm helyütt At Isy I lia sárasavá
asi iten aík Kiül
Arány Jánosi , ptwk a! hangi neáalla^b j(éaiaásai), vá m< ms
ás s ka Irályai! insgo igfdnáktlA mélysu
sla
né(küli|gy a Iversiéi-ifgypn kimímtt belőle.
(Mákel éfralma" M) Jmár Mekkai; jobban tornaaáimolt iU olt sai int, a Hmnnyit a ssa*
ghál olt köspnaég
HiépteheiaégU tedtencáél
vilmroej lappal jotal-
l\'Og.v a fát fardánes ilatiá l^jolil! büdOekő virág* i lajjnl ksvtst mssssel beme-lirpetin a fán ksiasattl ie megéli azt a fknusatiió rovart.
ia llykópjellátott lávkftavasskorntnesj dolgáuk, ta osak alját nsm akarnók u|ból IclknJpjjlbM
, A gyümülcének legnagpiobb riaaedalms a luosernsj meri [ee fnlélelmeal ások tápanya* gát sislrjá, a földet melyen mpeskedai szokott gyökerei OltümlM a IU gyomrait.
Élez és tréfa.
j .jL fohév mjnt a hattyú, piros miat a viruló tóeta Sok a ránca; ingadozók, romlottak á Ibgak; hanoit a test aa egéss alkat kord véá j
J Ea ihit tehetett a eaegéáy ? — festalte\' hajét hol Mténal hol karúira, mikép volt é»a járássJ i keaMste árosát, mikép vart a aaive, i amikét iüátetatt, asaakép vesztett éa vaasttt, njig végre hal, sain,\' snépság ós ása nélklll iltttTl sirljs a holtakkal áseaoeltandó festett bftánségét.\'
| A mii élt kies], tréfa- Iá közbeszéd tár-
lopf.\'jk
váll.
kent
val». Hol aattysanir tejáata bécst-plroa \' öt ércaáa éa ajkaia; kai baiálsainia •ott,-1 midőn [élei éa koálgyslmet keltett 8 a halál korán árkmott, mart
áron alul u kéwpénz láttát mellett ^adatai fognak.
Aa elárverieeadfijingózágok vételára ez 1881. iéví 60 i 01. 10a § -áben megállapított feltételek aaerint laaa kffiaeiendó. |
Kelt N.rKanittfiij 1882-ik évi boveoi-bor ké lé nádján. BAKT8 Q YüEOY IMI t*-1 • ftr. bix6aafi vMiajw.
Moly árvtréanak á lulyazinén,] ftttit alperea üalot bol/ioédéoél leendő mkgjMri 18824k évi nopnber bő 00-ik nepjábakj&l* jután 8 áréit baláridóul kitüzétik éji ablloe a voooi laándékozóe ezeunel oly flMfÚgy-zéaéol hivatnak tnegj hogy aa éríntqtl lejgó-aágok eeen árveréaenl aa 1881. évi OO U>a. 108 I a értelmében a | legtöbbet ígérőnek MN
jia d. t. 10 érájára Mat-Klrélvql éa fjedig aa ingóaágok alpaneek tékánk aa ingatlanok pedig Saeut-airályon a jtöeeégbiíé hsáénál megtartandó nvilváaoe árvkrétté érvéréé alá booaéttalik mindenek tlőtt a 283 fiira becsült laárvaimarhék a gatdaaági eaz-kÓsOkbŐl álló ingóaágor ennek méglOrtéatávéi a aaent-királyi lO.jaz. tjkvbe\'n A f 1,5, 91 12, 14, ib, 21, 83, (15—31. aores. a. felvau áe. | ad rémben PW György la Pájl Jó-aéaf nevén álló ée aa adó alapját a tartozót kokkal egydtteaan 2150 frtra bettOU ingatlan réti 2159 frt kikiáltáai árban eeen árverésen a lent körülírj ingatlan a kikiáltóéi áron alul is elzdatui fög.
2-or. Mindenekelőtt az ingwágok lio( otálafuek árverés alá. melyek liésspéosben fiaetés mellett a legtöl bet igárŐ lávára lejltj-tétni lognek. Ennek luegtörtfnlével aa jn-
Sillanok, melyekre né iVe as árvqresui sxan^ ékoaók tar fosnék azl ingatlau becsárának lb { vagjis 210 frt 90 krt késapáhaben vagy ak 1881. LX. t. es. 4V §-ában jéltett árfolyamnak saámitotl óvi dákképei papirbad a kiküldött kezéluz letenni.
3 or. Vevő köttli e a vételit 3 egyeilO rjtealetben ie pedig ai latiját ke árverM napjától némítandó 1 hónap alatt a niáaoj-dia | át ugyanazon ni plól izámitjandó 2 bój-nap a att aa ulobó rá illet pedig! ugyanaatoa naptól asiiiniiandó 3 hé nap alett itiudeu egyes vételéii ifiéin! után ai árverés napjától siá-mitandó kametokk ilj együtt <]jz IBÖl.du;-osember ti én 394 25|J. M. lH81si. a. Idill reudeletben i élőirt mód >n ez nlvóHjóndvaí kir. adóhivatal mint birói pénztárnál lelizétni a báuatpénz az ulolaó r iezletekbo .fog beetár wíttatui.
4. Vevő kötelei a vétóiért j|ró kiues-, téri Illetéket viselni. \'
8. Velő köteles ea épüle(4ket a bir tokba lépés napjával t Itkár ellen biztosi Ilin.
, 6) Az árverés jogerőro emelkedésekor vevő a megvett ingailia biitokába léjv M-i miuéllogva a megvett ingatlan haszna éa tan-hei es időtől őt illetik. •
1 A vevőnek e vételi hizooyitvány az 1881. évi LX. t. oz. intézkedéseiértelmébeü, esek az esetben log kiadatni,há az árverée napjától azámitott 16 n ip alatt ezlidózett t ez.| 187.^-a intózkedéaóueli megfelelőiig utóaján Iái uem tétetik.
8)\'A tulajdoujof bekebleiéae oaak a vételár éa kaiuetaiuai teljes le iaetéee után fog a vevő javára hivi tálból eaa tOzölteluh
9) A mennyiben vevő aa árveréai feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingetleu az é dekeltokJ bármelyikének kéi elmére s es 1181. évi tik t. cz. lHÖ. § a értelmében vevő i etaélyére ie költségére bánatpénaéuek elveszti se melleié ujabb árverezés alá booiáttalni 41 eladatni iog.
., Alsó-léudvai kir jbirólágj mint tkvi l^alófág 1882. juuius 17.
Nyujttiouk kezet a szerencsének!
40(),000 márka
ft^jerva^aft nyújt kadveté isétben a haséargi tagy péazklaonoroláa ihelj »| magsa kormány sl-Wjéráhsgyia «• Visfcjeitva *un. |T Fsen aj Urtezet alAejrf abbsa J|l, uebaiij i>ón*u Ufuljm ut.iti íjsOrsulssbsu 47«0QQ aytrtMqiata oum-n UsorsoiM sU ball kárnál?) ktsttt ulslkoiik 400,000 ítteyl í6uyereajínv| rasjlsyf i-adlg i |
TjíyJÍTa m.!it&OiOOt\' ! itaysr. L u»T ÜSW 1 |ay«t. A m. lSOOo« 6l!nysr. á aa. BOM 1 ujtt, a ni. H*m»oo 6 ayer. a. iu tOOffl 1 \'nyér, a. m. tí(i.üOj)| ltelnysr. ii, m. ÜUOOj
1 aysi. a. ui. 0(1,000 IW nyer. á u 20W}
2 ajstf. in. 40,000, 10 uysr. A. ia léM S!ii)r««. s. ui, JHJ.tltíó] 3 n\'yoi-. á. ui. ItM 4 aysr. á. m. ti.oon! 5Hu uyor. a. |n. | tóéi IjaM IU. 20.ÜÖÖ 1073 arer. a. n. 6M 2 bvr, a. in. i5.0üp:Í7.Qtí9 nyer. n. ni. léi 1 iíjcí. a. ni tsiOODO\'Si. t[4M HyarsméayjJ
S4 nyer. a.!in. 10;AJU^y«óUi«, 00 I. 200.; ISOl
81nyer. ILkJ H.uim J2I. lb»». 04,117. fid, , V- \' i ifO in. j Ezea nyí raménrók kés II sl«A sorbsa 40i jut) klaemiUaíi llO.Upli m. í uUriéklNn; \'
á nyérauiéaj InjzMÍak steriatl hrvstalusu allsplUaUk iii"|r.
á laitléislebbl e|sé, a, álláin! ^ltsl bfáte sltett eyeremeáybazii alörat írté is»»«Rbs ttri|| ;| I iféai éred. sohj. iraicsek •» uj. j. 3 fi f kri o. {( !
ÍM:. I J »I I - « •» i. Jaégysá . a I - I l lp>f - Oo U j
Vali :neit<iyi aikebiias Uj éssklg alfUne oeá&ldV* "Kyj pMUa&Uaaij netleH a/oata) jé i " lefiiáiyabb jguudJil: eukataltetlkj. loinflsial I tnWg.it nz állhiii cilmmvsl e láiutl óMétl stlji • jeátet kapván Ultuk Wfitbea I
A ineifri^Nla\'essiNs i»i«ttivéutti| •HivaUlsi > termetek dii uilkOl Uo.Utiei lekaelt. Mladea lap -zsá ut«li i\'i\'l r! ffl»» ztbltf kttbjlik léaatrr -lóliikuck ahlíjsUU\'B Misasi j *|jyi4ket.
A nyerfipéajekj liSteti *] nilodanVor | poa ■ t< ( \'ii aa Hbuv jötallM uialfc tj t4rtMlk s akjl r kAi«etiea ni\'gittWstlI kivausúií éréekeli -ji-.ii-uhÍ áiiaztns aiiiijUn asff\'dbb olsdsshi lenti* „11), i>ss«»kett«M«ahik i|tnl kéibs«it|eíli»tik. * ! Valiul<litnknsk|a<iii4ao >ar, kadkftttt f ié» n>ic*e. sok inka te.jatsljes fyvi<si4éa)r ÜAMH gtskrita .i* slíf\' Kiimrnirnynik Airamlvée s , iiiöit fte.etio iciti.moo, mo.ooo
«• «>••. *tli IbiílU\'tlejki ki, !
áz Ily al IsKidlantsbb Utabon uvugri v|k Isbtnsl, elorttlltliHilliig lulnwkfitt biztonaigf 1 s legslfiikabb iémét|líe a*.»BiltJbat»án kérstiknn r s U.\'oli hazás limult |á miinl-1| mrcbűást min 4 elflbit. d« mind.-..-. tiH aeviamer ,30-lkn «!>\'• t küsu\'ik\'uUl iiIU\'iiott bjnütijijz iiit\'ijiiii.: ||
kauímauQ aj Simon.
bank- ét v.illó-üzlei Hamburuban, tmssatfbaa éa il J >«a miud4sjietnl allsauétt l> \'ay\'el, fssati" if nv<,lLj4l <a la|e^n>|>r*jegmo< i
U. i. köezönetlinket fejezve ki eaééunijl iráütünk eddig taeuaitoiül bizalomért, felkérjük aa uj kisoraolábuáli rés/vólolro, — főtörekvéaönkjezentúl ia oda iinnvnljnijl, mindenkor popiloa ée szilanl aioígálat által tiazfeljt érdekeltjeink teljoi ntegolé^iüósjij kiérdemelni. j Feni"bbieai
Dieaoklevál Trieet IBÖ2
mmnun ezelőtt Bíeuneltloai J, fijil
pzlOrész, faára- és parkéig) Ara Jp^
Budipett, Ujpttll rakpart 10. ijRjj^.
\\/PrnBK( ajánlja nagy válaaát4ki perijeit. íolylon a agy béeslata\' KBBm vsa aziraz 4a hlbatlaa tllfy- él ftayffli UMHkal ptiláltÉél
Parkétrakált vldékia jól é» jnUayosko eszközöltet Kívánatra nlntirijrékat i árjeiylékek legnngyomi készséggel WrraeuUsen kjüd. |
lfárom éri garantlét mjajll. l-jl vállal tnniiB ét épüíétraizáll Iáit. éoi éi asztalos ■netíket igei mérsékelt felteu-1253 2~lá I r lók mellett.
Arafjf-
9026 s/ám; tk. 1882.
j | i | 1 ]
Arvirési liirdntoviny.\'
Alulírott kiküldő ir végrehajló az 1881. évi LX. I. cz. 102. §-a órloljnóbon ezeU-nol közhírré toezi, hoj y a n. Ijanizuii kir. ibiróaág 9026 1882 tk. atámu tégzéae áltál Figdor Oyula éa fiai leoai ezóg végrehaj talp javan Hortiebetzky Q nla n.-kaniziaí lakén ellen 295 frt 15 kr. II ke a ennek járulékéi erejéig elreudelt kieléi itéii végrpbzjtái alkalmával bíróilag lefoglal éa 873 frtra beoaüjt UUlOiabféle arany ée e iUst tárgyakból álló in-oóaágok nyílvánoi árvi rés utján eladatnak\'. ;
Galenár Uor.áiia aUö IJjndyni lakÓa «4g-rehajlátónak Pál G|Ö»gy| < z Pál Jóaief i zt. királyi lakóa vé|réha]táait| szenvedűk e |eu 27l> Irt 89 kr. hátralék iőke köreteiéi éa já-ru ékai iránti végrehejiáéi Igyében. I
1 öi. Az 1882 óvi djttzomber 30. ntp-
ífischel Fülöp könyvkereskedése
Legújabban me
yvé | táblába I kötött, nagy uegyi
zji- S oelyelt & frt 20 kr.
(k|l ( M o 1 n d i\'j A n (, IVaktióni
í)81 C . ijiuku mtgjtriliogB jttlkt
( ÍS81. Al. I«p. 60 kr. 11.
Ibp, / K z p r e l ié i I c v 6 I 01 ő (
isdl; Ml lilj). Alt 86 kr.
éily ) T c r s á u |c i k y J. A uAp
) dilek ti rgówtég elómord
) a báloiEBloft t\'gészc^giiek
Ivft \\ . tk orVoa-rcodékzef és a U
( lip» Kötvo 2 frt 60 kr.
ólfe ( ,Tetiétijeiky J. Népizrr
/ vál tiflkiégmé válindott i
ji4M ) Mik liüzrgi\'fzt/gOg}I t. c
é.jy ) fon átáU6l^ 1881. 23 láp *
ent könyvek,
ortoM. Egóit|égOg)l Intézlje-iióMin és iiioríiz^io, tutlfg
bciyirállliáklrg, at egééuég, f)óg}l«or izerioL ljtíBl. 46!).
II okfttii a bilentelr alkalmi-<gé))D]ujlásbtD az 1876-ik éti i. oltó i?|2ének V, fejezető kiV 0 kr.
mk^mUl, MnffT
máregattvek gyokzao eméee-
t íruJó életéi a taMAk.
A méreg Utékek, ha jál Italéltak, l«a venné «ŐI kttlöl««k ia k«»deib«|a, utóbb áa mahliamai iuA«ra fajai lak.
IMk i
aaegbéi
iittt lotiak a mátag kem
lOstall féuvi
tül katváa u agy velőní
iieili
a sa*ui«
ktt, eWeti<
éket ée vakaáget idéaeit\'ilő.
Aa íreT l\'ehiritő ás pirosít I szinti re éékbe szedte ée megaeáritotta a különben atata bőrt homlokon áa aroaoi j kareaetül hatván aa izomzaton, megingat ti. a különben
•nép éa erős fogakat; megrendít teeli áe lelki éTetrévalé«ágot e lette a fiatal kort
Meghagyta pedig végóráilx o, h<$y air jéra iraaaék :
lit nyugszik a hiuiág keze áldozeta, Ki éleién át lmját, arozát má olgatia.
A vasúti menetnnd
forjibi )rii]
Érkezik Indul
.a)HMa|M*
-Bana |1 It4.lt a" t«f» 44lét (8»prou b,)
(ss. v. ZA
I r ■
II p. I 4. la i> r«K|{
hajak i be
eaek látké
>tte a szilárd végre ab be
vsgy voosi rsl stsn Tduat
b) Baies Béc«-
AJbsIy I. IIM l« 144 VT a 4 ta* r. Zá-; , kkiiyból.) SJ I A. 41 f. «
IL a) Dpsst— í
rngsrbor I. I 4. ft p, I 4, 41 p <1 l-l; 104. |Q p.!jO 4. ISO |
HW V>Vlt»|
vagy- vonat
tsgy. Taaal
I n«iii, voiisl . | gjors volutt S.II 4 ó II sj 4 6. 07 |t- ragjpl sssm voaal (V. »).
b) rr»f«rbo(-
Hpssl tJ ft 4. ftft p. 4 4. I p. rs| S. I 1 4. 14 p.J t * 4 |>. 4 1.1 (sa. r) |U 4. Ift p- ♦ót*1 Íj IIA 10 p. |
[at | gyors T^aat i 1 n.m vnaat
Felelős aaerkeaatő: Vtltta LáJON. {Társszerkesztő: UOFFfláSIN JIÓIl.
Felhívás.
Alulírt b. vegrehejtó köahirrr teazi, líogy a letenyei kir. jbiróaág 1882 évi p45 82 vég-zéae folytán Lénk Sámuel részére Csere-myós Imre ée neje Steiter Mária merálőí lakoaok ellen 1176 frt 31 kr tőke a járulékai ki*lé-
1 I
gítáaére 2 teliéit 3 drb. ü öreg, 9 süldő2 árpa, rozs, szalma 40 mórő tusás kukorioza, 2 ló, bet kocsi, vas eke, taliga, brár hák, és liéai bútorok 1882 évi t lé-én 1131 frt booeértákben bi leitatlak.
Kanok köveik ez? ében aa I
hiaó aortáé, i zóna, sai ju, 60 ni érő kevert gabone, 1 veatenge-{ia, ákyi ru-oveinuer hó óílag lefog-
381 évi CO.
t. et- 89 g-hoz képeat felliivalnal mii.dazok
kik a lefoglalt ingókhoz igényt véoyesitlielui, miszerint t\'ulejdooi tetflket eeen bírdetméuy keltétől nap a. a letenyei kir. jbiróaágboa térvényei kövbtkozméuyek tarb ayujiani elae juulasizák.
Kelt Lotenyáo 1882 é»i nol 1269 l-l EÜYlCÓf
bir. y
véluek ér igény kére-izámitott t& a különbeni alatt be-
2690,1. 882. »
Arverófi fel
Gyár: váci Ajánlja tu
BROGLE JÓZSEF
gép- éa rosíjilemez-gyárit BudapeBteii. útaaotztr.államtfBpályakfizelébou. Raktári fácikörül 68 i indeQ gazdasági kiillitáton kitűntetett, javított gyártmányait mint: i
Trieuröket ^itozó imtávai. Tisztpfgépeket tteioiőiréi
kulönle^eaaégek nnlmok asá-márajt 28466. azám alatt azaba
dalmaattt hármas ekéket cséplögéi) - rostákat, lyukasztott ós hasitjott lemezeket
ivat, ac|á éi horganyból, valipnint mindennemű gazdasági géjpek áe aaqreket. i | = Árjtgyiék ktvániitra Ingytn ét hármaival csr
1US& ÍT—tű
HraBBBH
Nagy-Kanizsán
ajiinljn magát bármely nyelveni irodalmi irfivek
és Csáktornyán
megrendelésére és beszertésére eredeli arakon.
r v a y litván: btoei ö ós litnnos borleroielét kózi kfibvVc Köíöiiös figuls-nunui Zalüiiiigyu helyi viszonyaiia., A zji-lamrgyei ^tzdaiági egynOUi állal 500 trany frinkkkl dljtzoU páljntüú 1 Cioiet arlO táblával. JI. kiidét 1881 78. lap. Ára 60 k[
ImotkOeyv Mij&bb ^ li^biztoiabb A lügrÓglbb, mostanig iHui\'tt-\'ilen khtldius, pciba i\'gyplonti ctilltgjóték kéziratai uciiiit ííéucá ltipfa, ho/zA mellékelt iiyeremóijy 40 kr.
tlven. An 50 tó
A nemzetUóg ét t nemzeti; nyelvf
II kiádit /Ira 80 kr „Két gyermek a népből." El ben/él ós Ara 40 kW
VA magyar jfjütég la |i j itp kiadás az ifjueág tzáutára. A koínéijj\'
Hámokban. 166 lsj
l\'giaoei német o f m a tkto M o t: Haztflta eUmMl\'fdé o f I m a n n Mór a nép éa ifjúság o. I f m t n n M 1870—1871.
Tertiucsky ló;iiof:aA jobb liÓldnttvolés, botké izliéi ét pinciei at4álkodát koraiéiQ kttnyti* Ára a 11\' ábiával IlluaitrJft 1600 nagy 8 iéiü laprá terjedó küu«; uek 3 frt. Ttra&ncikjr gyűjteménye." Teriánczky J réiiatbao. Ár* Teriénctky elvei utuiütatái
JOaiafi „SzóIénzoU éa toráaatl tllkik 1D ábrával. Ajn 60 kr. óíaaf: Utyoíetó a axóléMotben éa b<» calno8in kiállított füzetntjk 80 kr. ] 6! a a ef: . A jó gudaaaa$o&ykodái alap a kOzép hutartii vezoiWie. Nép- n polgári leányiskolák, iskolán Iklfflll leányok számára ^at
7. ábrául, keményt boritokba kOtve 11 r.
í 6 a a o f; 9A gaidáaut álapglvti/ Ut-)\\ gatdatág metétéhen a tanuló ifjniég olvaiókényv ibrikkal. II kiadás- Att 80,
agy raktár író és rajmcieltböl, irópapir, linla, levélpapírok monogrammal és anélkül, -lónlatarMk, másolOkttnyvek, másológépek, üilel
könyvekből sat.
liiileiinemll iiytmlalványok raktára ügy védek éa Jegyiéli azámára. •ECoXla^y X1.37-C3^d.á.rri"ba-XL múvrk, pluMtoh e» egyéb iiyomtalwlnyoh gynmn enkéiMtelnch
Könyvkötészetein könyvek, mAvek wlcles ^s liszta bekötését esskösli|
DiéniÉ-ii.unkák in a lcwjobbaji készitjtetnek el
3& % ö J |s| íi i
S cS UH\\ tMÍ Mohija 1-j
St=» ■Í«1J fl "3Í W 08 Pnioi qqQlflJí Jtí \' Mkt
C SítJt;^ a\'O-S ata • 1 81 r
p firi íífn^l li P
^ Ili i s IJí fu tfil {
L rr-yiiiirit í Il-^ÍUÍÍ-Í
0 JljtlT jl||] IlZfe flli* sMiH-"] s
1 il\'\' ll í f9» Ij j J ii 1 :j|W!í! Ü! \'ÍM I1!
S!H. szám.
Nagy-Kanizsa 1882. szombaton, november 25-én.
évfolyam.
kkdás* (V «<«akes Utasa áll uiiii
KI*a«kt#<M árak . fe**aa évre 8 itt KA, Átm i M N«fjodévr« í ím
Ht< \'••ume,«v*k a kaaAkea payi«w> w^yuei »\'ki. laMnaton laid«i4«Mát á kr IU W\'i ** kr
ZALA
SzerkeattÖl Iroda. Hm a lap «al)a*i rései illető kOalemények ktlidsodfik üj váfosbáa-utsaa 11$, m. BArmentptlen lovolek aaak ismert kaaekbfl fogadtatnak el:
Kéniratok vima Mas kSldetaek. MflIUérr Petltsere 10 kr.
MEGYEI a* HELYI ÉRDEKŰ, POLITIKÁI KÖZGAZDASÁGI LAP. 4 Zalam egyei Gazdasági Egyesület <;n a f6alamegyei Ugy védegylet hivatalos Mfllőuye.
MEftJELEilK HrriNKlKT KÉTtU SKROAi (Iftl IVEM) El 8Z0M8AT0N (EflÉSZ IVEM.)
Kossuth, a szélsőbal és a hírlapírók.
J (T.)\'! A dejlagácsiókról ia jó lenne táléin m|r valamit irni, Ufc éti ast btanom, hogy ez a dolog ma tuár csak ís a pr^íoezionátus politikusa* Itat érdekli, aztán meg oaakugyan int ia érdekelné? A költségvetée ? Aaoak elég a numerusáét tudni. Vagy talán a*, hogy mit beszélnek ollono meg mellette ? Bizony eemmi ujat. Amit tavaly beszéltek. Kállay közös pénzügy tuinisatar éa ba tokáig él, Bit kiesem, hogy Magyarország leeudő minissterelnöke, —- mondott ygyan érdekee dolgokat, de ások ug>y vol-tsk éideíesok, a mint ő^ítoondla s tiéui ug$ amint a lapok chablon-sierQleg reprodukálni szokták. Nekem kOlpnben az egész Ulésstak alatt legjobbak tetszett ar, mikor Kállay Béni köaös pénzügy ér azt mondta Ssilágyi-I Dezsőnek ^ Lesz még idő majd La minisstjsr lesz az ur) mi-kor aa ojkkupácziót I, bizottsági tag \\J is be(jfielni fogja. Mire Szilágyi ssi felel U*, bogy: Nein mondom, bogy aem lehat olyan idő (mert én bizony skarok miniskter lenni), hanem as C%sk akkor les/, ba megfogok győsőttniiróla. (Altalános és ronikua mosoly), mig ellenben a t, miniszter úrra néive is lehetnek még oly| idők, bogy as okkupáesió tényét hilytelenileni fogja. $rre Kállay megcsóválta fejét, bofy abból sebesen less valami; mert nem igen less ok, iami őt arra kénysseritse, aig Szilágyira nézve —» lehet.
Hanem mind ennél; érdekesebb u a heeck, ami most Kosauth Lajos éi Verbovay,\' függetlenségi párt éa Wrltovay, irói kör és Verhovay közt
felmerült. Ez a szál legény vsjla-mennyinek frontot csinál, mert előtte valamennyi nem numerái-pr^, már podig ő reá nézve osak as határos.
Hol fi Ignácz urnák ped|g (tár vjolt a Kossuth nagy alakját fehbj a nyelvet öltögető ppcsék herdze-hjur-c&ába bele vonni, mert hát |ntt segíthet a dolgon Kossuth Lajos ott, ahol egy olyan párttal van I dol {a, mint a szél bal t melynek egész e] íb tentiájs attól fOgg, hogy a! tön i ■ad va szerint járja a táaozot a át hpgy Verhovay ait a tömeget el mljá tőle sánzsirpzni, jobbam mint pt kárhozattól s mai napság marabb merne sskkitni Kossuth\' mint megsérteni VerbovaytJ ki ssélbali elemek qualifikáezioját jhb-ban kitudja zaákmányolni, miét sz >k, kik magas politikát akarnának ssani, ha volna kivel.
As országgyűlésen lisozoseltek a zaidók ellen ; azt hivéo, hogji mindjárt tapsolni fog nekik a közv< mény, de mert a taps nem igen gott föl, hanem a helyett a rs szavazókat maguk ellea lázitottjik, hát mentek Koeiuthhoz segítségért A segítség a Kossuth részéről ím jött és éppen kapóra egy levél 0r Adolftól, bogy na most már, ha ak játok, aa alkalom ime itt vaus Hanem bizony a ssélbali Tttkr Nllik a Kossuth levele után épen ott nak, mint a hol a Kossuth levfele előtt voltak, hogy se ki, se ie. Határozatlanok és gyávák, kik Alikat foglalni nem mernek, 4 m e r t soha sem azt tették még, amit sslvQk sugallt vagy k a r a k-teres do I o g n ak láttak, hanem mindig azt, a mit a korit* fogás parancsolt Most azokban nem
át-
HP
>sz ar-
„Zala" tározója
Itt a természetnek • .j
Itt a terméaailaak Kebelére dűlve, £da» álmok jftaek Merengő asívemre. 8 méláira saáll laikata
A hervadó tájra, Maijai elém tár aa Oaai panoráma
.Olyan kedvoo aa aa Oaai világ nékam; Annál jobban\' tataaík, Mmuél tkbbat aéaaa : Olyan míatha fáradt Or«g ember volna, A metv íaaült fajét Mjrugaiomra hajtja.
V;s|»ÍMSra hajtja — íkloia vétanMátai A ariat Ipsak ódnak Fáraói sésmpilláL 0 még aa álmokat is Laiflsoa titkon Balvéa/aa ía aly saép, Saefcl affaafcél. —
AMk a í Viaas a mí asvsrja, Mássá a ssalagáay, A fMáris ajks. i a méskar oly sajes
U hallgat, ^Pél mt^ékmkm Bal a sssat ayagalnal.
a patas na éim sajjai A Máéa estofl Bscvail Wiálahkal, J éjm. a miai su « yiaátafc kaa Mkál Mébí miálo gyinssÉhís
óse IQrtököo babrál. Aa alkeayuléba Hajié aap sáfárt Rasakalra leheli Véfaaékját a Újra, Melynek bíborában A lengÖ 5k6ravál, Olyan mint hajnalban, Ha fehér haltja saáll
BóasafslUk uaanak A légen kevoaaial, — Talán onnan jéaak Saaralaaa asivembtfl ?
Annak is oly Minden goaaolalja, Mart aÚMegjikét a Saerelem sngalja.
Diiak i falbők
Laasaa síaajésaaek,
flaívam éeaemtaji
Minikké élnek,
Hotry a te éltedet
Lelkem drága gyOngye 1
Belefoglalják egy
Aranyos keretbe. Réd$y Mn.
Velencze,
(FolyUUi)
As épUésaet ramsksi vannak e\'tra fethalssoava s as épiléaaetl rsmskskkesj s seépBlvésaatek aség nagyobb remeksi viss-nak elbelyeave. HaVellett, a félvílágrólhdrd-lék Oasas.
De lartsaak rendet Mániánk fal mindenek elSU a Csorna-nilís\'rs. Veleneae lecmagaaabb tomyáraj only aa 14 sapeláa bssUíkárél agy maradt lé, s jöioü mellé.
Varaeafre látásik kelni a lareaVarai, Libanon eoeómeaibél faragot! aáon háíom érláaí aéaslétarté, melynek agykar aa volt rsedslleiéaére. bogy magasra tartsák a njsg> kéóUeM (JaMUa, ferea. és Oyfras aáaa\'ail
Viilaalak aa idlk: lebegett már tsjfak traaesm As esaUák aásalé k
■ ■■■ 1 1
tudják, bbgy melyik lenne joUb, hát két két kulcsosai köszöntgetnek Kobbra is, meg Maira is. És ezek merik magukat Tisla mellé állítani, kink férfias nyíltsága és határozott j»ll<»me melleit valóságos nyomorékoki
Hát ahlloa, a mit VerboLay a hírlapírói LInipaktanács*-nak irt, mit méltóstatoakj mondani? Eszembojut az a katonai kinek lőfegyver tielyett kardot adlak a kesébe és felállították egy háram öl msgss bástyára, hogy a bkslya mellett ne hkgyjon járni senkit. Egysserre csak jte sgy ember és k katona rá kiállt; ÁlljI Ki vagy? Az eoáber látván, hogy a katonának csak] kardja van, oda se, néz nelji csak megy továbbj- Állj! KI vagy ? kiáltja á katona má^odssor ée még harmadssor is. Miután pedig az illető fjá sem fittyentett, hát bogy a katona mégis megmutassa, bogy csak is as engedelmével lehet ott járni, oda kiáltotta; vPaazértl*
Hát ilyen hatalom aa a hírlapírói kör is. Ámde változnék ciak át iirói kamaravá, majd nem verné előtte Verliotay olyan nagyon az ő független mellét, hanem beadná a derekát és vay parírozna, mint a parancsolat. jHnnem ahol minden to-váibbi köjetjkozmériy nélkül lehet beacs*gnir Hát mikor nem hencae* gott Verhitviv ?
tJ —
— tíró! Széchenyi Pál az uj íbldmi vetél-J ipar- ée kereekedelmi miniszternek egyik alsó fontos intés* kedése azojn törvényjavaslat, mely aa állam- és mmih értékpapírok irészfi* setés mrllsttf eladásáról késaíttetett el, mely ikgkoaalebb egy biaottság által tásgyaltatni és ezután á kép-viselőházhpz beterjesatetni fog] A javaslat főbb ni vei következők:
A moslánj olasa sásaié aaonban Ugks-véebé sem tysoit aranyesfit Veteosaéée (s.
Nagyon Mlányaanak a magvar; bakák, As olaae sajoal nagyon fakar. Tsbbst el* költött akkoHblan sej hadnagyoosu vaoso-réra, mint njesl egy (art fsjQ generálit ebédre Markas iap|án.1
De kissé sltértem a tárgytél.
A Oamsanilltra akartunknlmenn, agy-e ulitáraam, kadvas felsségsm I ?
Tsgvlk msg lakát Ismét a vagy negyven .forieljM\'a menedékss feljárjon, aa egjenkaelen esásikedS falak köaölt, bár érésen meg Vagjoz gyénédve, begy most sem látnak majd többet, mint alsó itliétSnkkor, de aa ssér ssokae, kegy a Velsnoeébén meg forduló idegen, i — s ilyen vaa \'évenként 90,000 4 elOsattr ide nyergaljoa fel.
A nvanalás aem aaért futott esaembe, mert gyalog jártnak, hanoin onnét gondoltam rá, hogy L Napoleon egyiabetT csakugyan lóháton ment lel a toronyba, de es még akkor voli, mikor még aa saropai dip-lomseais aa eflsle mnlslségoktél asm vette el a kedvét.
De Íme fél Is értttnk már, pedig lép eséket sem kellett hágnunk.
Ugyanaa a bf vésai panorsms ! íaksaik alOUOnk, mslyst többsaör Is sdvsae^i mag néednk.
As Ide IsIkedvasS. Olasa utón randa sen kedvss as |ld8. Ebben mi is seersposésok voltunk.
Látssik sgéss Velenase madártávlatbél. Baépen látásik.
A toronvár mutat és beaeél, bdrBg s nyelvén aa ftse saé, de osak baáyjkk, ftl lakknak agy ié boaaá kél) saokni k gyors besaédhea, ml osak aa ebé pár állomáson saokatlao. ttsméasssn mutat meg imioAen látni valót aa ímberkó, künn és beol\'
Most négy éve Is igv tóa. Mintka osak ssávsi is UgysAsaok volnának.
Kérdaatem ; msgisnwrt-e benuttnket V mire haboave\' kérdés tmgy neki Is ágy tat ssikf miatba .... de erre már saavlba vlg um: nem Igsk atyai, bajossá isberhst-tél msg beanaakft Régan veit aa és sek
* As iparszsrU elárué(tással csak egy törvényszékileg bejegyzőit czég foglalkoshatik, mely ejáon törvényhatóság pénztáránál, hol főtelepe bejegyezve van as érdekéitek biztosítására 20,000 frtnyi lóyludékot letéte-ményezett. Az eladó a lijószletügylétről külön és pedig |as| iparhatóság álul hitelesített könnyeket tartosik vezetni. A részletfizetés mellett eladott értékpapiroknikj as Ügylet megkötésekor és anhslk agéss tartama alatt as eladd tulajdonában, ha pedig a névérték 4|0yi-bjan be van fizetne, tényleges birtokipaá kell len-niök. As utasó ügynököknek kellő meghatalmazásssl kell jbirniok. As Ipsrhatósága könyvökéi mindig megtekintheti. A törvény] rendeletének áthágói 800 forint MAbjtntetAssel, visszaesés esetében pedig, ha as utolsó bUntetésQk óta két avjjieib telt el, egy bóaapig terjedUeiőj elzárás és háromszáz forintnyi [ppozbüutetéssel lehet bdntetni.
Ha a javaslat tör réayiarőra fog emelkedni, ugy ssámoa visasaéléanek less eleje véve.
Köztudomásu Jolpg, bogy az utolsó krach óta is 4ápy obi bort rászedtek ily részletfizejtés | mallatti kereskedéssel lelketlen; ügynökök és pénztőisérók.
ígértek aranyhegyUketj a jóhiszemű vidéki népnekTéé olj előnyös föllételeket szablak n^ee persze osak látszólag, hogy éppen ném lehet oso-dálkosnl ason, miképepj ígpn sokan lébre menták.
| A törvényjavaslit bisomyáragá-tot vet aa alaptalan éa tnár a priori a rászedésro fektetett üzérkedésnek
Giers — Varzinban.
Bismarck berezeg iaoat könnyen a csnosssi ar helyzetében képzelheti magái kit oly gyakran voü kénytelen meglátogatni egy-egy politikai barátságos .Tratsch\'-ra. Mióta ól kerekedett felöl,
azótaia politikai cotrcert halandó prímá-\' aal ai ó személyében keresik fel ; a karmestert. Bismarck he rezeg, a német birodalmi ksnczellár, most a pomsránisi betczsgségbeo levó Barziaban tártózko- < dott kaját birtokánj hol ir mult napok • | bsn fogadta Oiers orosz minisztert.
Felette karakterisztikus esemény ez most reánk sírnál is iakább, mert sz of-lieiell\'hírek szerint Giers ar előbb Kál-noky grófot akarta meglátogatni Bécsben, csakhogy a gróf Pesten volt s de-legstióbao. Elment Giers ur Bipmsrck-hoz, persze azon édes reményben,! hogyha a herazeg majd mond nejei valaafit, az Bécsben is ép \'oy szentnek tsrtatik, mintka csak a bibliából olvasták volns ki. Estik különben ezek sz orosiok embereiket felkeresni, bs szQkségQk van reájall; máskor pedig, de külöhösen a kötél\'!mult idóben, Oroiz és Németország jkóst a barátságról szó sem lehetett.
Lehet, hogy Oieisoek sikerQloi fog valamit kivivni, mert ó a diplomaták közt jjokksl jobb Amévnsk örvend, mint a misdenkor ferde politikái elvet vallott Ignatieff.
Kem is otasbat jnost sz orösz miniszter mái Dgyben, mint sz* egyptoml kérdők Dgyébeo. Tudjs szt, hogy nsgy fába irágja a fejszéjét; do hát cikk próbál. Oroszország déli részén most ess ■ közlik sz eróditésekef, ami európai nyílt titok a Oroszonság szerelj mindig a zavarosban halászni és ezért mostj is as egyiptomi kérdésben; mert tudja, hogy sz ellftnÓrsés\' felett most Frsodsla* és Angolomig tanekednsk cgymásssl. — Szerelne Ó. egy csapással két jegyet vágni — de ml attól tartsak, hogy ó éppen ja ketté közé vág és markát más-hovs éti. . ..
Hogy Oroszorsságask csskugysn érdekéhen fekszik egy nemzettel háborúba kapoiii ast már SkobelefT megmondta ; de an^tatta maga Oroszország akkor is, Bllóo Asgolorsság Wolssley tábornok utal Alezsndriát liiogbomljástatta éi aaptkor u európai nagyhatalmak képvisel A\' Konstsalinápolybsn nemsetktei confeHadára gyülekeztek. — Ekkor is
asef amber ssóía.
Lássak aaonban
fordult laag saemad alélt
vaa még hátira, ki sodránál; ess latja, hogy 194 satgeteoskévej bir
] Usy látaaikr nem jQ^ ki sodrából; esek baiáar loly |.
a hláaak kéaé saoritott 160 esatorna, s bogy
867 hid tartja fönn s kMsksdést a jelenlsg 116.000 lakóul saámláló városban.
A lakásokról osak tfidom, hogy aaok napontta váltóénak s ma aem lese msg a ke-rakssám, de aaért már njsm állhattam mag, bogy mag ne jegyseaem, miszerint a sslge-lak és osatoraák snámát, kb eltéréssel bár. de mindig máskép ballom és olvssoss, le s osek válug bbooyügatá,\' hogy sa Igaa, a mit I mond, s igy aakssa sem maradt fgyéb bátra, miat esen ssássokat Imi ide. Igy eltéréssel tébb vagy kevesabb.
Magséetak eenlán as Alpseekei, illa Illeg aa Alpesek leié takikteUkak osak, lévén aa Alpesek innét elte mesiae; is olyan nagyon aem vőltaak klvéassfik látni aaokst, láttak és látni lógjak aaekat még köealebbrél.
A w kisebb-nagyobp sslget Velaaeea kOaelébeO) már jobban vélt kivebetd.
Uuosul vettem seufáa a tSroayértll) mondtam neki, hegy aem lát tSbbet. bgfb-lebb a másvilágon ha I. Ij ttHai|»ériílsk .
— Bgy eset velss mégis, bogy esen a világon táláíkoahatunk t ka -eljOnne boaaáak HuSpsstre, s besaagédlk a lipótvárosi baai-likábos kupola mulatónak.
De est rosa hivatalnak tartotta.
A tdreavbél gyorsabban lőttünk le miat értoak föl és pedigj nsaosak a dolog és ss emberi 11X16 tamésaSténél fogva, baaem aaért ls( msrt saembe jutváa a lipótvárosi baai lika, meggondoltam oda fönn. hogy már Ide oda kltaos seáaad akle fújdogált\'el
torony fttlOÜ s mellett, sgjfsaer padk aktdeu emberi slkftványnak romba kéli dalol, éa
Inkább i
__Jwv
medvék állal sséttftpste, osupa pasa
siette minik Orókl\'su tunkst. Jé Jön akkorra
m ma-egy olyaa
gi_____
bébertos s^gol, milyen igysnr msgit ftsrn i
bon a isiébél.
i Valaaeaénak vss vágj 100 tempiossa
— némelyek a római tomplomoknál b gaa-dagabwak tartják — aaak Isgaaabbfa a ny-aanti, [cótb és olasa falással épült 8s.41árk baailikfja.
Bgyike sa a kereseténység lejgrégíbb templomainak b.
A Miaéaakató maga is magbhat elégedve, bogy neki és kedves avaamsüslájá-nak, Ut a város védseaotal b válasatott, Ilyen magasstoi templomot esseltek a veba-oaai polgárok.
Ha. Márk tetemeit tUMk évben koalák ide Alsaandriákél, nagy Banepélyssségikkel .fik idötöl datálódik 8e<. l.Theo|«nak, a vári alábbi vádassatjéaak ia pieaisaábs-tása, illetve aabfcrtigunf ja." i
Tlaian, Rafael e más hírneves j Mié seakask keleti márványra festett képel s a sörön jélöíorduió gasdag arasvoeás s nreas disaités qgv a régt saép mspaik b, sgymánt emelik asur s kánénak disaél. 8 ka este a leayagvé nap beosusugáreii aa iveaatt ablakokon asresatll a templomba boosátja, hogj aa aranyeeelt meaaikol megvilágítsa, tündér palotának látásik Márk temploma.
A aeóemék kúpját Európa lagsagyobb ágálja idiasitl
Aa aranynyal kivert lleltárkép, beoses gyÖngwk s drágakövek kai vaa kirakva, s aa tisslességas módon b kerdk ide Keastaa-tlnápowbél, Orseelo Nter dege eslaáltatla 916-hdL;
A templom kiaesei kast matatnak agy sitkelk melyen álUtélag ás. Márk b ul natatják még 8a Márk evaugaliumá* nak ft|aláuyokbsn bvé aredotijét, melyen mér osak Itt-ott láttáik egy betS.
agyi egy Oltárra saáeeerekra ment kiees van lerakva. Bksake itt erre a legasegé nyebb is,
A nép agyik Aletlemvonása a vallásos-ság, dl havas karsgjábaa asért a náduaiSe. Antalt b gyakian Mese>vbsáa aaídja
Valabáaysner a templomban nagfordultam, sa tjllárok előtt mindig találtam térdelő éjtatosj iniádkosót.
Oro—nrwif volt ea egyedüli, mely táviratilag aUattotU képviselőjét, hogy a coaferenciáu >• ve gye n részt; • tnilut ptisse a oonforcncfa el lett hl-laaitfa és Bismarck berezegnek nagy mcgvt éltetőbe kei Olt, bog) a ennie* raaeiit újból létrehoata éa hogy Oroez omág léasvételét nemceak kilátásba he l)«itc, hanem «tneg is Ígérte.
Otoaaoraság elére látta azt, hogy Bismarck .hercaegoek érdekében fekszek a confervucta létrejötte, áthúzta A német kauciellár számítását i miután ennek kérelme folytán ujabb i kodvezőbb utasítást adott megbízottjának, azt hitte, bogyóséiul a kanczellárt lekcnyerezte 1
Hogy ezen „lekenyerezéssel* mit akart elérni, szt a világ most még nem tudji; mert Oroszországnak vajmi kevés érdeke van az egyptomi kérdésben. De a kozákokkal ellátott határon a szél átjött s szt a hirt találta hozni, mintha a cári kabinet kedvező alkalomra várna, hogy ekkor Konstantinápolyt elfoglalhassa; bár a „Journal dl St. Petet sbourg* ezt a kitt dementálta (régi divat ez már 1) mégis lehet valami a dologban; mert erre a Fekete tenger mellékén az erődítések is utalnak.
Legyen azonban, a dolog bármint | nyilatkozzék Bismarck berezeg még oly kedvezően, legyen bár nagy bőgőjének húrja még oly konect uiegstlmmelvo, — a nagydobnak is \\jati az ügyhöz Fzólása, — s ez mi \\ agyujuk. Elvárjuk Kálnoky gróftól, hogy tőle telhetőleg nagy köveket fog Giers útjába görditeni s ez által megfogja ízt a hirt Is cráfolni, mintha ő orosz balrát lenne. Okunk elég van az oroaznak a tormát óira alá reszelni !
Jól emlékflukbe vau még vésye, mikor a német császár dédunokájának ke* reszlelésekor Rudolf koronaherczcg találkozott Wladimir orosz nsgyherczeggcl; azaz nem találkozott!..« A nagy berezeg mindent |elkövetett, caaahogy főher-czegünket ki kei ülje, személyét ignorálja, bzemélyes ok erre nem volta valószínű, vagy a czár parancából vagy a czári kablndt utasításából törtéut ez meg. X (Hogy; Luzulán ennek volt ia politikai oka, az magától érlelődik; de az megint boro-lokegylenest ellenkezett a czár tervével, ki sznsi őzéiből sztudókozott I, Ferencz Józseffel találkozni^ hogy a két birodalom közt a „barátságot" a találkozás által megerősítse. találkozás — köszönet k&lüg} i politikusainknak — nem töi tfntj meg, - eszméje elaludt! Ismét előállott a „Journal de St. Petersbourg* és egy önmagát compromlltáló vezér-oikkbtiii rágalomnak nevezte azon illl-Já»\', mintha Wladitnir nagy berezeg felsőbb utasítás folytján viseltetett volna hidegen Rudolf főhérczeg irányában.
Nálunk szonban a dolgot komolyab-lWi> vették , mert midőn Wldímir nagy-berezegi két béttel {ezelőtt Bécsben volt, senki sem fogad ts. Alkalmasint igy jár\'Giers gróf }sl Csak jöjjön ide,
Kálnoky gróf fogja focMni, de elbocsáj-1 tani Is. ~
Hisszük, hogy a nagydob legalább Is ellensúlyban tudja tartani a nagybőgőt. Tisztábban most nem irbstnnk; mert ss előttftuk heverő német lapok csak a setétben tapogstédznak s\' mindegyike mánként ir; tje ha Giers gróf Bécsben lesz, < akkor könnyebben jutunk szándéks nyitjára és akkor nem feledke-iQok meg olvadóinkról.
.S\'iommsr Sándor.
SzinUgylink.
(H. M.) Nincs kéllógünk ss iránt, hogy egy időre megfeneklett színház épi-l tési ügyünk kedvezőbb körülmények között ismét napirendre! fog kerfllnl s háj városunknsk egyidóre még nélkülöznie is kell sz általános közműveltség s különösen a szépizlést és a nemzetiségi érzületet szilárdító csarnokotj lesz idd* mikor ez iránti óbajsink is teljesedésbe fognak menni. De nem is a szinbázépités ügyével kívánunk most foglalkozni, Mert ba épületünk, nincs is még, van váró sunkban egy jó erékbél összeállított ift-rekfő színtársulat, mely ópüléaünkre jött\' ide, hogy a jobb szinjtermékekkell ezek közölt ss ujabbakkal ia megismertessen bennünket és kellemesebbé tegye a bosk-szu téli estéket.
Ennek a színtársulatnak ss ügyéröl| akarunk jelenleg izólsiij olváaoközönsé-gü\'ik figyelmét felkérve la mondsndókrs.
Ast sem ígérhetjük) bogy ujat mon* dunk vagy pedig olyáni, a miről min* denki meg nem volna győződve. De elő j ször vannak bizonyos dplgok, melyeket eléggé ismételni nem lehet és másodszor; s mi nem érdemli meg, hogy kétszer elolvassák, az nem ér Hamletté meg asl egyszeri elolvasást sem.
Lapunk eddigi évjolysinsi tanúságot tehetnek arról! hogy a ssiuügy,mint közmiveltségünk egyik) tagadhatatlanul fontoe tényezőjét minden alkalommal a legnagyobb figyelemben részesítettük, hogy vslsbányssor vándor szini társulat ütötte fel városunkban kányáját, mindig alkalmat vett Onkjmagnukpak, hogy e társulat ügyét melegen ajánljuk közönségünk pártoló figyelínébé Sőt egy izbeu azon szerény inditrányl hangoztattuk ugyancsak lapuukban, hogy tekintve azon kötülméuyt, miszerint, já{Városunkba érkező színtársulatok némely kor a hiányos pártolás következtében caak ügy gyei bajjal vergődhetnek ki: vegyen fel a város bizonyos összeget én]költségvetésébe s addig míg önálló, szinuszai nem bírunk, segélyezze a városunkba érkező jó igyekezetü színtársulatot némiképpen.
Ezen rövid kitérés után térjünk át táigyunkra. A k íjászon [időket átélt üli, mindnyájan visszaemlékszöuk még a szin-ügyünk rendkívüli fontosságára sz öt ve nes éveken végig be egészen a hatvanas évek közepéig. Úgyszólván nemzetiségünk egyedüli birdatői, nemzeti nyelvünk hatalmú tényezői vollak siíWszeink, s ha-
bár Ily érteleinben most már n egszös-tfk esek lenni, noknwlvü hazául bsn, el* Uklntf* közml vslódésl szerepét 11, nejitf si.fiut meg szinés telünk ma is le mi fonf tos és hivatott tényezője a nemzeti nyelvnek s vele i nemzetiség ai lárditfc-
wm jl j H
Mint euuek eszközét nem Hogy Ignorálnunk nem izsnad, hanem tehetsé^ gönk szerint gyámolltaitunk kell. •!
Nincsen a f nsgyar irodalomnak oly ferfiJtj ki valsba tagadásba vette volna m nemzeti BzinUf yet. \' miut a nemzetes^ djés tényezőjét.
Sőt eltekin ve kétségbe vonhatatlan finomító és rendes vezetés mellett Izléf nemesítő hatásfcríl, Is felnőtteké nézM sokan bizonyos tikioietben az erkölcsöd iikol&jának Urtjlk. (Ezt, tekintettel 4 lédér szövegű ós kiállítású operettekig idegen oltás a írsgykr szí mull vészét nemes faján, feltót cnül nem ontjuk.) De vau abban is va ami. És vidéki város j ban, a hol úgyis csak néhány hétig tso] kntt színtársulat srlpzkodni,száuibn véi al közönség ízlésé lek követelményeit, igcsi helyes és a czéluii* megfelelő rcperloji léket összeállítani.
Mindezektől iltekintve szouban zilált, kúszált, < Iv és iránytalan tái *aj dalmi életünk kö ;etelóleg lép fel anzíii-j ügy ápolása, párt !ása mellett. A társaj dalom és a színpi d közötti kölcsönhatási! sltnál kevésbbó leliefl tsgadnunk, tneit a
tény mutatja, hej
fejlettebb nemzetet Ifranczla, angol), a
isgíí jlettebb szinti siinpad ma mát let. Do mi rrán
mi bibénk,, a mi báok, hogy a ágát, rövid és ftM
y f társadalmilag leg-
(ygyel bírnak, ahol a atáiozolt éleiszükség-még mai napság ii
Kölcsey bataliias szavai illenek: A
Örökre menthetetlen hl-i^épmestcrslgeknek ezen vény ápolás után, miut
a> lelketlen mostcha a kelletlen áivát ápolni szokta, a lealscsonj ulás csaknem
!ialió lépcsőjéig engedibk sülyedni."
Az a felndat vár tehát reánkL, hogy! dlg is útig Önáí 6 színházunk len,\' hogy nak helyiségét stutpn nyelvünk « nem-i zitiségünkuek ho: ;otti áldozata gpnánt ingyen engedjük i.t á köiüukbo jé vő jóravaló társulatnak, Hogy sddig is azok, kik est megszorít! s nftlkül tehetik k ilyen van városunkbsn elégendő, pártolják a kbrünkbeh müködft skiptársulatot.
A kedvezőik o pártolás egy részét; bsjlsndók ysgynnl,aj sok rotz időnek is! tulsjdonitani, de l>a a színházlátogatót;
fogjuk tekinteni,! jő szititársulat tsg-ie bele váshsiik. Városunkban vai érzék a nemesebb| íjiblatság és nemeiebb élveset iránit Is s hí tekintjük azt, boáy saját élvezetünk; m egszerzése melle I, jtgy derék, jóravaló | társulat törekvéséi ttinogstjuk, ittlétét ksllemessé tesrnOk: nemzeti nyelvünk; derék apostolait oaK még jabbsn nieg-, nyerjük annsk az ügvnek buzgó t^jeas-| tó vé, melynek fouiessigáról mindannyian! ntig vagyunk gjélődfe.
nt sztán un\'alomüzl nel al kor a helyben idő jóinak akár a fogik
íme. moat ia:
Mejlettem .. egy örag ember, Olyian axogény éa olyan beteg T: A haj fehér, aa jare« baeave... De lelke ilju lártga ég.
Imáit hallja fen aa ég, Otá ott fenn leoni édaoebb less, Hol fájni nem fog aemmi aem, Oda vágyik aa égiekboa....
Őtegénv Orag, hogy küakodtél te, ÁtUrtél aok-aok éjt, napot Mi lett a hoatiu munka bére A lét Inába Oradottl Mintha magát Iatoát ia jobban lehetne hon találni Olaaéoratág aaép templomaiban, hol mihdeo áhítatra gérjeeet
* Caak ast nem tndom, hogyan tetsaik laténnek,; hegy annyi Jopotl holmi va% 8a. Márk bazilikájában ? Aa értéket brona ajtók, a díaseaopb lámpák, aarbb oaalopok aat, mind a koDataniinépoiyi Zadfia templombél kergl-lek ide. 1
lgeéi a törvényep formál már ekkor » megingták adni as emberek. Zálogtárgyak veitek e£ek, melyeket aem bírtak víenavél-Imí ée hai viaasa ia bírták volna váltani, akkor még n«wi lehetett vioasadoi, mert már be voltak éffue, p. o. aa oaslopok.
A Hbejérat fölé van elbelyeeve a történelmi MvoaotaaoégQ négy éree tó, melyekről Ast tiltják, hegy hajdan M<-ro dudalka-
Íejái ékeiitatiék. Máéik versié aaerlat még avppua kedveekedett vellk Nagy Sándornak.
Ke e\'ékbtt esért sem lartem Valóasl alaak, mert Hagy Béader tokkal jobban ta-d<ftt levsgolai, aemhogy ilyen aselld tavakra eattkc%« leM volna*
lf.k ide-oda Irareseiée, L Napóleon féle ilmnéi e rek\'aaéaaio után, lemétalve ia viteaakertfl ide a négy lé, de bogy talpj-donkép »| késik vsa saeknek egy tamiloai-kea, e fíwjmnt ennek amaaokboe, est saár él* •arvaéai asm tadta magmwdeal áa eésaa UsfksMfcb
oly piroCáo tárgyat találunk] melyek iokéb^ egy esirknaa vagy. nioliáaba idősének.
Bogy a hiroa négyea nem-e, fog ma liol-nap még valamelvík araéjálbs kerülni p ágyuvjá —• -Iy uk ad n injkij a Ijövö mutat (a mejj. Ue hogy ss 6Qu márvány oaslop aoká fogja még támogatni a bsailíkát. sa bisonyoa.
A baailikáhoa köselre áak s rensiasaooa isléaü toronyóra-épület.
Hogy már s régiek infó érákat tudtak OBinálni, eléggé oisosntjs ss ia, hogy s két Vulkán 302Téve ven (már s herangot vsa pörOlvlysl, kslslmaa dfiugetéet vivén éra-negyedenként rajta végbes. *
Nagyobb ünnepélyek élkslmával megjelenik még ss sngyai vesette károm ssp Metil király la taltaa oraétaabaa, Máiiáosk liédelatot mutatni be. De ily( nagyobb flaae-pélyl bevárni nem volt kedvata.
\' fiite minden Ot peroeoti idSt aj trane* psrént jeles, de em a marálebé aétálók éjfél előtt nem Igen asoktsk vyelni.
A dogé-palota (Pslaasa Duesle) aired évea épület.
Hirdetője Veleeese neinek egyaránt.
\' Büeakén emelkedett felis helyen, hová S régi veoetak asalma-kunyhóikat rejtegették el a igéthok, Tendálok ée hunok betOré sei elöl.
Ás elaö venetak legképspgóbb álma aem láthstle nagyobb éa féayoeelibnek Velenorét, mint milyenné idémultán leve.
fökomlokaata a palotának a nagy ot*-lornárk bámul, de s llárk-tirre néző oldala saeaaál még aokksl ssebb. Innét etlk a fen járás la aa .áriátok" 14posö|én, tneív Maptun ét Mara ériaái aaobraltél —I melyek iu Ort állani léteaanek — vette neaél,
laáskat etalop tatája Oetse a meréas íveket; gőth ée velenasei taléb váltakosik ss egéee épületen, egymást kiegessiive, emelve, S aaássdokra hirdetve a régi épltéesel kltü aóeégét, nsgyaserdaégét.
Akadály nélkflJ lépheiokk ke e aéshe
acta nsi
yeágának a bü
I A rettegett dogék UrUk álmaikat aluts^ saik már.
ICIetökbea nagv aggokat oiélekpdtokp nagy oaéloket értek] el erő Is.halaléinmah; Uátároistsikal bllarke bnéraettel feganatotl*; tolták. Ellenkeaéat i ed tűrtek, halállal btta-tettek. Aa indokolás nagyon rövid volt hoaaá j pro tuprema aalute roipublioao
; A dogék ia oassk emberek vollak. Sok-hali I libántek. Uralmuk | mulandó voíl, mint minden földi hatalomé..
A gaadsg Vekneae ia már rom, bár igep asép rom lett. Beiséló kö, mely tiasn-y asásadoa ariaa tok ralik ui ui el o inról be-

saeket hideg\' vérrel boraadály aem fogva
Aa utókor egyre keveaebbot emlegeti a lét, mit a dogék teltek, de rémlellelkrÖl misdig fog beaséloi ja tért énei em és aoká fontak regélni rélok ka emberek, talán még akkor ia, aa egéas Vplaeeae a fammiaégbe aülred.
] Kegyetlen halálitélotek nem hangssnak mar a termekben. Uéaép poriadhát a roaka tag aaatal ia. melyei) aláírták.
Nőin tartja már a Ve eneaébe békéa lakóit!
I A titkos foljeleniők aerege, as emberi-pác eme nndol^ aaOrnraí, nem llaheiik már brdOngüa meataraégUkdt.[
\' A fellássdt nép dühe rég letépte aa orosslányfe|ekei, melyek torkába titkon oausa-tatiák avégsotea papírt.
i Korúak egylornia jogot adott minden-kinak. Myiivánoa lelt u igaaeágtsolgál-
MSk
A kinaé kalnaraki a ftJldfülötti a Ibid-alatti nyirkos; süléi börtönök, hova nsm ha* tolll be soha nspiugái, agéeaen néptelenek lettek.
| Haláltuaát vivé bullán áldoaalok ne-íiéa sóhaja nsm hallat ajk már aem esőkben, msb a Byron aranytó l által megtWOkitatl aébsjok hldjáa. I
A oaendeaaé latt enm falai ia mlár oaák a hiriaták láUoppanáaa t lliangoatatjákj viasza, de k képnelet még ebi e (s Valassi lélelmeant (Folyt, kör.)
m
Politikai szemle !
As egyptomi kérdésre vonatkoió tárgysláaok Anglia éá Franesia ortság kOat nsgyon loitau haladnak | olórt, A iogmabb páriái birek otak aat konatjatálják, hogyjFran caiseraaág a Iehet8»égig békülékeny állaapon-tol foglal ea, de saért ragstskodik mégis bisonyoa noaukbor, melyeknél, felfogáan aae-rint, a fraUoxia pemaeti öntudat ia jájpkban lorog, fontoeéiplakeilevén I Franeaiaorasagoek éaaak Afrikában, Kougplban, Madngapkar-bsn ée Kodhin^íjiuában\', íz anyagi kálpétláa egyiptomi écgedinédyél itt fogja meg-aseresiii.
berliijben itmét emlegetni keadik<á kon* ataniinápolyi konfereneaiát, melynek\' ujabb üaaaejöveleíét akkorra várják, ha Angii* éa Frsnceiaoriság köst inegégyesée jő léure aa egyptomi nesonyok rdudeaéae tárgyában. A neg) kÓvélflk konfereneaiája tudvalevőleg, hanem o«ak megaaakiiotiálc üléaoit akkór, mj-dőn aaangélok egyiptomi hadjárata aá ottani helysetnek lénvegeBen |uÁ« fordulatot* adbtt. Utóba jött pgyélméiit már, az iá, hogy európai koufereneeis rendesae as egyptomi icérdépCs rs erre vopatkoaé jsvsalatot, ha hiarit kd-h"*>il n Méiporiél Diploma|iqnenak, Oisnviila k ül Ugymliniaster\'kMveaöleg fogad to:; 6 ugyania folytop [aat hnnganlyosaa, laggf as angol kormányi Euíópu randelkeaéaériklljjha a ííaláhpak I konferciucria állal ekarntfc meg-vizagáUalui éa Szeuteaittetei Angliának fcgyp-lomra W. a jSuet oistornávs vonatkozó | politikáját. Onjinvflio külügykniniazter ubin engedi meg ugysn\'török bizton küldéuót Bgyp* tómba, de í.biatoaitoita a tőrük kormányt, hogy a NagylBrittanis éa Tevfik jál király kOat kütendö laeizódéa bevesm^aében innét el fog jiamlertetoi s asnllán auversiéitáee.
Aa európai Duna- biaottaág, ha legköaelebb öaaaeül, elaő sorban vsló^sjuüleg a a*ját megléalalmaaáaának meghoaaeshbitáaát fogje tauáoikosáa tárgyává tenui. A kiiiai Duna ág kirdéaébeu, miut már islMl|k, Oroasorasági megliáiráJt s moat fébedrséanek jelenti ki, ka róla ast tátolesték lel, hogy kétaégbe akarja vonni s duuat bixotUag el lenörséai jogát * Duna e jiéaae lalattl végűt még asaal laiukarónk, hegy aa oronibitioa rottsul fajejite ki magát a es okosbaild s félroértéat, melyet Pélervérott élénkba api-nálunk.
Biamaik lapja, a Nordd. Alig. Zlgi aam-mit aem esői Qiera látogakáaáról. A LHjvaa-
oüiá-
lung Uéea
aetung" ebbéu á \'lrónbeaséd békéa Iss aáusk megeroaí|éaét látia. A „Krouzaei máaik iivilalaoaata, melyei, ugy látaaia, bői küldtek neki, abban koreai Giirii látó gatáaának jjdlsntöaégét. hpgy aa oréai kOI-ügyminiazter alkalmat kerea as (Igyak meg-betzéléaére, u un hoaaá fog járulni aj blkébe vetett bizalom Begaiilárdi/áaáhoa.
Aa angol ataéíiáa tegnau áléaén Dilke kijelenté, bogy aaoa aaoiaÖdéabk leíétt melyeket Braaaa a Couno-lorUlotre uéavo kötött, Freneaisoratággal pgyvékváltaa folv, de még uem terjeasthatn s hás oln. j— A ház esutáu elfogadta aa Ügyrendre vopatkoaé nyolosadik határozatot. Cioaa erélysamíkök-dött s kilsneas|dik halát daat elleu, mely (jl-reudoli, hogy a;j képviaelö aa eUő ellinaíegá* lésért egy heti, * máaodikért kél havi möre, a harmadikért pedig aa Ulétazak egétz hátralevő tsitamárs Idggeasteeaék fül képvise-iöi álláaától.
A f r a n o a i a képviaelőkamra teguapt ülóaéu a radikálit párt eaen indítványa ellen, hogy a taukám franosia nagylOeetaég eltbrölteaaék, Duciéi o emelt ásót, uiip as iií ditvány 5S9 Saóval 171 ellenében eljetjetati Montjau aaon indítványéi, hogy s Vatikánba nagy követ kielyeti Qgjtvivő kOldwMk, ki egyeaedttl a ooiieordrtumfa vonalkoaA (igyak elintéíé-ével biaaaaék meg, a miuiaaleraluök viaaaautaaitja la a uagyküvetaég ua\'gbagyáaát kívánja, kiiívjlalkoatatván, hogy 0 nem ver aethetné továib a külügyeket, ha anagyköj velaég eílürültntjták. Knp es índitvmiyT Ii8l| .asóval 147 ellenében aaintéu eivettelati
A gambétliata ftVolcairoH kurioaue lelopj lezéaeket köaöl 1 állitélagla rovalistal fohdor| latokról, meljiek oaélja U Bourbonok trén-l jának viiasaálllláaa. löBB>ban — úgymond! a köalemény [ss főleg nOmetoraság| eljenaé-geakedéae miatt maradt jel a Obaiijbojdfélft reatauraoió: moaL aaonoan Mémstcjraajtg a Auastria MagyUroraaág haugnlala ksdyesébb a királyeág eisaaaálliiá^ Iránt. Cun|bord gróf prokUmlflsiót kéatül kibooaWtani, A aáaslóktrdét uky leaa megoldva, liogy a fe« |iér aátaló királyi liáai aáaslóuak, a trikolor pedig uemaeti ááaklónak nyilvánittatlk, I
Péterváry jelentét taerint a pinák aa binakai vaaut "geteen elkátaQlt a a1ta4ügy-mlniaateruek eirt vonatkoió dtes>hymi|utai,| melyek taerint M pálya eaak felényibn képitlt, miut a köaépitljssati miai«aterium által épi-tett mát pályák árra iuditolták aoaari, hogy erre vonatkoaélsg iPptajelnek meg legyséiieket kegyen. Ea a lojia^ megj<vyaéeei rolyjtánl három hivatalnokét küldöttj ki, hogy a dolgok valudi állását lijiagvlBagálván arról lelehtétt tegyeuek. A kíljilldötlok ikouktatálták, hogy aa egéta, 110 vjerst lioiaeu vondon,allujmáai épületek, örháaak, afit még a nOktégea via-medeuoaék ia ll éliyoanak. Baek biiaaoniéae legalább 94,000 Ubiilbo fog kerülni iíjltiok kOvetkeatében n pájyal mélyítek vorelje 28,000 tuhelbe ksrlllt, ép olv magsa tlLaxe-get fog igényelni, mint a tüubi vsipánák. A oaár értesülve a vieagálaiaak aa eredményéről, igen kimttetienlll uyilalkoaott * Jálva épitéeéröl. Anueakow tábornok aslnálatái tejes te ki a minit, hogy Wanovaaaj ÓtTtév-tttfa veaelta. Altkláuoeau aat hiaalk. hogy ea intarmesao a két pninisatar viaasalépUéHotija maga ulán.
Adakozás
Araiiy JánoH tMiilékHzobrH Jttviirt m | í H i Ó. Jl I
A magvar jludományoa akadémia aánk dioaó ha Alany Jáuoa asobrs oiaaágaserte fySytéet etakOsSl
asobrai ja ss alábbi
kiváa kspeaán lapunk saerkaaatöeégét ia oMg. kereeta s gyüjtéa-ioeglnditáaára. Mi a legnagyobb kéaaaéggsl booaájtjuk közre s felhiváiú kéasnek nyilatkoiunk a kegyaleteaadományok slfocadáeárs. melyeket nyilvánoasn nyugiázva rendettatéei btlváre juttatunk. A gyüjái iv eaerkeastónknél vsn letéve, ki iamételra tiaa teléttel fordul Ispunk olvatóíhoz, hogy fdlé-reikkel s nemzed kegyelet kifejecétére l\'eántj emlékezobor létetitéaébsa boasájárnlui asift* kedjenek.
A felhiváa következőkép azól: Arany Jánoaja magyar nemzeti szel lemnek féoyea költői diailala, örököt dictflkégr Halála méltán borította cyátzbá ai egéaa nemzetei. £ közös gyászból méltán fa■ ■ kad al kegyelet éa hála, mely tahelaége szerint igyekszik díoajüiténi s díca5». f \\. A lángáea érőinél maradandóbb emléket állit mágánsk hslhatatlan munkáíbsn. A kegyeletea lelkaeülét csak sz érez acilárd-aágával tudja kifejezői hiténbk rendületlen erejét, hogy: a asellta nagysága győztei is* rsd minden belátható idők.felelt.
Ilyen aasliemnek érzi ét vallja netuk* tünk Arany Jánoef. Alig huoyta be assmeit, miuden körből egyeaerre hangzott fel s ki vántág : öiökítteeaék meg álaajs s halhstai-; lsntág földi jelképében, egy éfcz-apoboibsij.
A Magyar Tudományos Akadémia, melyhez a nagy költőt tzorot kötelékek kap etollák, kezébe vette s szobor ügyét a intézésére, október 30 áni tartott összes ülésén, egy biaotlaágol nevesett ki, melyhez a Kis flűudy Táraaaág, Budapest fővárosa s ss or| aaágoa közmunka- és képzőmű vészeli tanárv küldöttei ossiiakoznak.
K bizotiság nevében fordulónk p nem4 SOt kegyeletéhez : liozzi meg áldozatát M>agy költőnek, ki\' láng lel ke minden kinoaét nem -zetéuek áldozta. A szoborra aaánt adományok ea ivekre jegyeave, a Magyar Földhitaiiu!é« sélhes (Budapest, bálvány uteaa) küldsadők, mely keaeléaöket mágára vállalni aaivea volt;
Megvagyunk gvösödva róla, hogy e löl kiváat a nemzet nagyja éa kioainye áldpaa<-\'aéaz lelkeaedéatel várja éa fogad|a. Mag vaj gvunk győződve, hogy nem aokárs állnnv fug Budap est vslsmelyik közterén as áres-j esobor, kéafi luoiuzedéknok ia hiidetve ast, al mi Aratoy J4no« lelkét eltöltötte: multunk! nagysága?, népünk ereiét aa hitet jövőnk ben Budepeaten, 1882. november 1-énj Gf4j Lóuyay i/« uyktfl^
| h Uaeyar Tud. áksdsb.ia í nrtt* Opulay Vü\\ I # ; 1 hliNiudy-lVMssff tja^t"]
Brttky Zto\'t, i «i ánaj-sMbsr-kueitssf >t»»r.»|
Különfélék.
4- A táraaskirl mei fololvp-A » jtartó dr. Lipp Vilmoa keszthelyi gymná^iumC igsrgató ur é déli vwnattal érktaik a: Qu Ivaa Jenő, Harteleudjy Béla éa Varga Lai<>* futják as ii.déháznál ífogadni.
4- Clislsás Olaclla kiassaaony Ka-j toóavárott is j furorét osinálti művészi jélé-kávkl. F. hó iO-én jtartott lisngvrnenyéiói következőket irja s somogy november a I-ki taáma t Jól irtuk tnár felhiváaunkban hogy: -lüuemóny.^ Yalőbiju aa. Megelöste már jó Idre,\'a kaniatai tUntetésaaerflleg fogadott fellépése a féuy;es erenményúyel kivitt játéké nálunk eaak igazolta sat: kegy bizony ft még s béoti OouaenratoriumLían ia a legel tője ktlst ia aa elaő. [Ma már ritkaság nálunk a zilált táraadalmi visaonvok köal, ss slayUtt; bangverseny*f«elamek idejében, hogy olyj nagy áa elegana lársaeág lálogaseoa meg előadást, mint minő a aaombati volt; Mis*1 üuég nagy gytllések alatt is oask ritka álka-i lommal láiliiilunk sa eatélyeken. A nagyon ia |fiatal korbéu levő kitsaaaony hírneve aaon-ban jó előre ,olr hajtással volt nmnoask a »z|kvárosra, de a vidékre ia, hogy nem te-kiütve a roaaj utal, as alkalmatlan időt, so kan aiettak aá élv ejtet ben réese^lui. Már a kitasbelt idő lelőtt félórával egymást érték s fogatok a „Korona" fogadóban, a * máeitft köaöuaég aa értelaliaég körébÍM serafeatól tódult a tfremhe. Aj társadalom vindw <*e tályát ott láttuk kiipviselve, jeléül, hogy e mii vétsél [elötk ninosj sárfal, bála iateu Uáhe-tolt aa már aj nema^t minden rétegébe. Aa értelmiség takinté|yes alakjai, a katonai tiaa tjkjar, a kereakedeleih éa ipat emberi atbetb. A négy terem msjd egészen zsúfolva. Ke vésesl 8 őrs elán folliuaaák a fQggOnyt, egyik laadeeft karjain megjelenik wtk lányka OgyaaeiU, de kiváló ialéaaal kéaattlt kaaanr runábaé, bogár fekete leeaaggö hajjal, átely nyákban kék [asalaggal volt átkötve, ktfeje sasteljes saép aaeniek, aselleípdtta homlok ét mosolygó j»iioa aresnaal, vthkroetape,agv nagy neaaaeti oealagéa koaeora na asémeavi> rágeaokrokkal logad|ra. Leül al aongoráWa, melyen bogy a kit kenek uagyjobb eiét ifejt-heaaenek ki, k aaékre még hankfegyek vol* | lak elhelvisva, a rájkesdi Behumert aonatájé-nak I. rémét. As egéan teremben mély ««end i a kiváaoaiság ott ttli aa srotokps, a eaak ekkor tört ki a viharsa taps, tntyőa aa utolsó hang eleaeadült a aongoráu., Utánna követ-keaetl Liszttől a ttjan)dluaar tisiai*hia»«\'i, majd aChopin MooturaaBokajiit: Ooneert-Ktude* Itaohnak* a legkiválóbb érékei is igénybe vnvft g mjoll Snite , Uhopintól i | Kbtude*, melynek eljétaaésa ánjulatra ejt*k a kösOnaéget, látva a kia vlrágljlmbót, mely nak uyiláea még meksae tan. dk a aaellem már hatalmsean érinté hontlokátj a ráo«ókolta s fénye* ióvöt. A Iliimmel (jon^ert \\ majd a a vésaíl uatabt Üttk H4k rspsodiája fgy-leimán ragyogtatták ja kisnataosy tóhfltéttét TaeknikájCak virtupaitása, gnim lnter|>re-táeaiója a iájíékáuak aningaadig klftjeaése esvforntán féslaiul dsolgálaak feoyet iovA-jéhoa, A kit virtttéa nem eaak hogy mélyen gondolkodik mái, d« éree éa behatol a darab ssallet^éba; Kasján fbifogja, is vlasaaadja a nagy aaellelubk ih elét éa eertmliti hulott a tdoai lábak még el aem érik a pedált. \' mématea, lte|y vak kihiváe, viharos tapa
4f»\'V«tytt Mt k éráessati * fika Hfn- |
^ I mwni mtiM illiiiiáiM, ii^i- I » áitíA ii, ám i kisasssouy mMlkiiili | g^iil lak«M|i saaéeakit i^ftk fám ||||!% l|U|V«INy iMM o\'lMWfel élftk

Ml lÉikl atttií Mhl
átaaoUa végit. Akflrva 41 Qulyás ftivnlla kir
utasat) jstéfcáwM, bm rt tanaié Wsdfii w*i laM mi i DMwém, de egy ország zo
•^MflÉÉP ÜÉÉÜH
ai Jnökttlto, Weis-ny, hogy i ji
•fvlk legtéayeesbb tebot-Á .Nmm kemil^t* ü4p csengő liaug > aaéji i*i<i* k mvwr \' tssbéfgef Vitni&M
IaJosió fc*él jen sótok ismétlésre hívták ; .\'rtkíli H *|l mAeik jd&rabot, hasojnló kitün-l»téfék kAst Mederbe* ; »U naden Árieu léns-|td tk4% Hébert bél J muhi igen kikerült ée tapétákkal fogad latot >1 Kiiszüuotiol tartozunk
* kféwwenynnk tellébéaeért. A dalkör, mely vett KttMH vau mindig látva közönség
i. moet U méltó [volt novóliok, számra ■éivé saonbau mindig fogy, pedig elfogynia eaa imakad, mert ez alkalommal i« ni" lián vrdemolto ki Verdi „ltuá"-jával a közönség
• tsoi^réeát, melyre a! „Párisi ifjakkal fejpz-tek li bálájukat, marokkal ragadva vajla-aeoiiyiüeket aa előadás praecÍRÍiá»a mellett eiéulf szenekkel ecsetelvén a költő énjének •kevéj, akóval nem leioaaláaról, hai em aa euslkutie mikéuljérŐlJtauáoskozz*nfalca .Dal-ki>ra tagjai, mert kp városunk J társadalmi életé fok föl-föllobban jása jó résat pket illeti meg, ___
•• Mai uli Az 1 jálékreiid jt Szómba-6-én „N a p éslh o I d* Lagejabb nagy openjtte j 3 telv. írták : A. Watlloó ée E. Lette riot, ForditottáM: Ewa Lajóa ée Fáy I. Út aárni Legu felv. Oya
da
a. Zenéjét ezerül: Leooq Karoly. Va-p, ao». 26-án IA vOröalsapska" abb népszínmű Balokkal ée táncc/.al. 3 Irta: Vidor Pálj Zenéjét azekát lSrkel a. Hétlfiu uov.j 97rén ,,Finm n aj n ostobái" Bohózatos vigjáték 3 fe^v. Kéeisel, fordította: Follinus Aurél. Kun-
___ növi 28 án „K dr n e v i 11 i Ili a r a n -
g o kr Regényes vig nagy onoretle 3 foljv. Zenéjét aseraé: Plaáketle Róbeij. Szerdáit, sov.J29éa \'„T 6 r" . Vig j A lék 3 felv.\' Irta: Dr. társfdy Antal. {
— A vároni izabadejvtl kér alapszabálya a in. kir. belagrminisaterium által már asgsiősi etettek.
- Itónny jjáczint püJpük ée k koldoa leány.- Gödöljön közbeszéd tárgyéit képééi a következő, legutóbb törtónt eaet Rónay JAcziul püspök, Valéria főherczegno aevelpje, .szokott sétája közben megpillantott agy latol leányt, ki é fÖldöH Cüuskva haladt tova. A püspök inogscólitotla aj leányt ás baja kitáo kérdezőaköüött. A nyomorék kö-i uvokl között panaszolta, bogy nem tudja Iá-bainalt hasznát venni] éa a földíin csuszvá kény jelen vánszorogni! Miután a ptlspök még a leány fzÜleiiick lakása után tudakozódott, elmetit aj község házához, ott megjudta, bogy a leánynak azegény, de beosttletas ctaládja! van. IA |>ttspök lögtön megrendelt egy oly\' tolókocsit, a melyet a nyomorék Jkettős •kerekeinél fogva öomega kénes tolui éa amint nsgéjksáatt, rögtön eikttlute a leánynak. — ídókÜstben azonban megvizsgáltatja a leányt két livánoei oivos által, kik kinyilatkoztatták, Imgy baján nem lobét aegUeni. Rónay azután asfamélyeeeo elment a csaijtdHoz ée 5 maga mulatta meg a leánynak, botgy miként kell a! kocsit kezelni. A-/után gazdagon meg-sjándukoriia s kioszkösölte, bogy a nyomorék s kociin tnebeseeo a tomplomoa. i
t- KeJriöüldttztaa Kába^ösben. Hi-ffiodou a zsidóéi len os forrongás vasárnap tört ki. Esm 10 órakor a felbőszüli nép megró-banta {Neumann Jakab bázát, az ablakokat bezustk és ajtókkal együtt kifoazithtte. A bútorokat szétrombolta, a boltot ml törte, aa árukati kihord la és as utoaán széjjel széria. A Msumabn családból osak Neumkuné 3 leányával volt otthon, kik nehezen menekültek a nép dofce elöl. Hétfön reggel a forrongás íokosóuoti; liegtámadták egy diásik Neu-I tuaun házái, hol a vasárnapi események is-I BéttédUkj Majd .lo a zsidókkal"! kiáltások-. I ksl a laluban lakó ssidóságot keresték. A I ariók I asénban idejekorán mind uiunekültek. I Hétfőn délben megjelent Himodén Kovács I Antal kcojgabiró hat pandúrral a!rend hely-állitáaára éa a fóoziukosok elfogatására. A pép mogttimadta a szolgabírót és pandúrokat balták Hal,; késekkel, kapákkal é( a pandu-k koUból az elfogottakat kiezSbadilották. A pandúrok életveszély kűzött as iapáo pajtájába linéeeküllek, honnan lyukat fúrva, gysokiutielillanUk. A szolgabíró most kény-•len Volt j ^Sopronból katonwaágot requirálni. KeddoaJ réggel 1 órakor a soproni 76. száma gyaJégamidbél négy tiszt saáa eiuberrel ár-sssott a minhelyre külön vonatou. A forrongás kilórése iggeror novü ela#IIÖU életű gyétMk \'tulejdonitható, ki a népet bujtó |s0a é4 oMitolta. Eggerer, midfiii a katona <ág aMáéi4i«B4Ki, elfutott, de sarján délelőtt *oso«m4 közeégben Csapodoo oljfogták, ugy mmH 1 ss|géd)ét, Sipéoa oeerspest ée még gy íogé«/\'» A katonaság bevonulása éta a » uban e*»od Öralkodík Kovács szóigabiró kjisja |a vingA\'oiof.
—1 Améwémf gróf ée Híjsafi Vera; láa>os 4 ihiros" népköltő Dobeáoáréi visz-ttsuíeztáb* BotMrbea is rendezftl előadást 1 e asoet ott idóaé Aadráasy Manó grófot ie WiSeresir kastélyában. A gróf saé nélkül véig bslifiSs a Íkmhs dicshymonszt, mely* ^ Vovay ii**i«*lgett, azután hozzá fordulva tf saéiS : .A ki nesn tud jó verseket esi* mitif bée-ájoa liansm aaoa|st kapálni." iéáéovo távozott a találó ksdecasia
Hátt, !
A eaii-ksalMal kaszinónak iapuok Ml eaámábof osnlitoM tánoakosso-tikárai amai tagok külön meghívókat fog-Mk kapfct, A tagokhoz külön meghive nem kiéin*, k wiépti dij l irt less Miután ea \'Jé$s |t»voáo|om Araov János satfc-<»s Um Ia4ai0t, kívánatos, bogy a basgé *»4t>ft! Ura4asá<ái a \'rgnsgyobb Is log-•^(fc sééébt karoaáflB*.
- (FrasifaU oktatta ^ L I v e t I Kmilia kisaesaooy a Iranoia nyelvből tanítási órákat ssándéko^k adui. A kisassiotjynsk | diósaik szép\' fejtését ás kkgaé elfedési i méásoerétl a igy osak mi is alUfaÁhMttiud-aaoknak, kik a trauoaia nyelvet nl«ajá|litani Óhajtják, Lakik \'Nagy Kauissán, vasút,) kös I lekedéei ellenőr (Lrippel urnái
— Fsrksssk gsrázéAlksdáis 1 MAramaronbnii. Sófalváról irják aTmult j bélről: Kösaégönkben s a Hxomszédos Mi kálka ée Sánaojifalva kös«*gok határaiban i oly mértékben tompot odúk el a farau ok, j bogy már hásaink tájai sem hatosak\'tőlük. Vakmerőségük határt usm ismer. A mait éj-jelok egyikén is egy másfél éves osikóutnar-oaangoltak szét egy a házak között fekvő kertben. 8 ez állapot már nyár éta tartj igy ; i akkori pauasaainkra a megye hivatalos haj tóvadássat engddélyeftéseért folyamodott a kormány boa s as engedély meg is adatot*, de a hivatalba hajló vadászat máig somi tartatott meg. Sürgésen kérjük a megye hralt, vegyék zaklatott állapotunkat figyelembe s tartsák már meg aa engedélyesett li^jtó-hadászatot 1
— Isgjilalinsseü jétékiay aág. Berlinbeu, történt a mult héten, I hogy egy aassonyságnál, ki ép egy bsiátnejével beszélgetett, bekopog egy vándorló legény.\' „Pénzt nem adék soha," soólt az aamony, ,hanem ha éltes >;." — Igen éhes vagybk.... uagyou." As aasaonyság hirtelenében fplme-Witelt egy kis fdólről maradt bablevoal. A vándorlólegény bámulatos g) orsáséggal fo gyaaatotta a levest, de még a második] portiét is, azután elmenL MidŐu egjy negyedórával később a barátnő elment, eaett.skjeaő. As utosára érve kinyitja esernyőjét, aaoubsa ijedt felkiáltásán! ép oly gyorsan nl is qubja. De már késő egy kiaeé kompakt eső hullott a fejére é« ruhájára. A gonosa vándorlólegény bosauból, mert nem kapót! pénat, a bablevest az esernyőbe öntötte.
— A phyloxera Franoziioresmcbau a mult év óla ismét uagyobb iinniékbeh terjedt el; 1881-ben4000 hektániyiJerUleUlepett el; aa idén aa iuvtasió már 1L400 bek-tárra terjed, melyek közül 1,250 íükélflteseu ol van pusztítva. Elleusserül folyvíánta szén-kéneget alkalmaasák mind nagyébb mérvben. Legújabban amerikai snőlőtpvokot [importálták, melyeket tiaenhét községben Ultet-tok ol.
— A assbsdiái aaobra A tflvá-roe közgyűlésén hoT. ü én általát os fésaült ügyelem ktlzt dr. Megy Lajos főjogyső a ta-aáos javaslatát térjeastette elő: a srabadság aaobra ügyében :[a tanács inditviunyá a kö* vetkező: I. Mondja ki a közgyűlés, íiógy aa 1848 9-iki szabadságharc* emlékjének megörökítése tárgyában a nemzethez is a tővé-rosbos méltó omlékszobor folállitását határozta el, s a ssobotügyet maga veaai kezébe. 2. A szobor alapjára huszonöt eaer fitot| szavas meg öt-öt éves egyenlő réaslutekbobl 8. megkeresi a társ törvényhalóságokatj Itpgy területükön ezen, Ja nemzet ezredéves omljók-Ünnepén leleplezendő szobor javára gyitité-eoket rendezzenek. 4. Megkéri a budapOsti emlékszobor bizottaágot, hogy a szobor paél-jára eddig begyült pénat engedjék át enrb a szoborra, valamint as Emich Szokolyj-féle letét is erre fordiUatik; végre 6. A gyűjtés s a szobor ügyéáek vezetésére bizottságot kjf)d ki, moly működése orndményéről uiio-den év véfén jelentést tesz. A közgyttlla a tanáca indítványán sajoa éljenzés közt fogadta ol.
— ilock Pál türjei tanitóiiaU lapunkban .ia köslöjt a gyermek menhelyről csimtt oaikkérs Varga Jóssef, lajoe-komárotni
1\'agynő a .következőkot jegyzi meg. nMit|den lözaég kötelez eaUU belügyeit reodeaail A gyermekmenhely is a kösség belügye lévén, első rendben as tartozik a mouhely felálli-táaáról godoskodnl, s egy kis k ősségben ss .csakis ugy vihető Iki, ha a lelkész, tanító és jegyző a lakosságot annak haaanoa voltára betanítják, azzal megismertetik. Ha a Igatóság látja, hogy a kösség aaját kezdeményezése folytán toss vjalauiit es ügybso, aljkor a kivitelbe/ segédkezét il fog nyújtani. Mostani világban, hogy valakinek a szájálja a sült galamb belei-epUljön, i olyan nincs. A| hivatottaknak a községben kell lakni, a hivatottak a feutirtak, ha azokban ninos lelkes hazafiság és emberszeretet, nem is less menház. — Lajos Komáromban már van. Ha a aitisztell tanító kesdeményosni akar, aa alap saabályokat meg küldhetem."
-I, Tloztelgéo a azoasbatheiyI püspöknél. Ason kUldötteég — melyről mult számunkban már ifövíden megemlékostüuk, — s mely az egybéomegye papságának]ne-vében f bó 14 én fiidasy Kornél őméllósá-généi Budapesten magjelent, a következő tagokból állon: Köujguiájor Károly sfátjka noook, Dr Dégby látván neczöli apát s yépí plébános, Dr. Uérváth Károly apált-otpe-res plébános, Dr. StegmÜlléü Károly eisptjros
•sstítélttf a \\ boritok pHmáa ő
ha egéajuégo fatkolyso fog
prépost ismerke ára a I papri miként jkjészit HMságoíloféj
ingodl, hallomás a végszui.
pl*bános, Dr. Kuocs Adolf saombathelyi, és Dr. Steru Pál kŐwegi gymnasiumi igasga-lók, Illés Fereoos Esperes-plebánoa, Koberl
János sárvári plébános, Horvát latvárt püspöki titkár, Dr. tevén Vilmos püspöki [titkár, Vidoa lajoo udvari kápláo s lovél|ár-nok. A ssónoa Königmájer Károly ajiátjka-noook ur őnagysága igen szép saavaska foglalt lappra esett fbessédben tolmáo«ölla a papság hódolatát éa tisztelőiéi, mire q1 méltósága meghatottan éa meghatóan válasiplt, kiömölvén, hogy as suyháamecye papságának is, — kiket itt képviselnek — vigyék meg üdvözletét. Délben a küldöttség tagjait Iméltéaéga -fényesen ssegvoodégolé, ée ŐeÁdt előssör poharat, meleghangú és ssivheá eoélé folkössöntőjéhen élteté a küldöttségei, ée as egyházmegye papaágát; erre a küldöttség szónoka azonnal válaszolt, kifejezvén óihsjál, bogy minél előbb bérébe tiaetefhosse aj pép* aág uj fópásztorát, ki o küldüíuég tagjainak asívét, saerot^rsfltéllóeágávsl mindjárt aa el Jb talllkosásaál agésoim megnyerie. Essél kap ssolstkan mogemlitjdk, légy $ flsélklkl
Pai| rlka Heltkeisl kivel Moltke tábornagy smorkctíjiltj n eg, a tábornagy szí jára a jó] kivi natok mellé sz
(lldütt neki, utasi k a gulyás\'. A tál í>en köszönte meg nst is irsás, Hogy a magyar étel ssivélysMn réj f\'»g gondolni a bar tuáuyozóra éi szép bszájára. ,
Irodalom.
omlosatlája\' innt Szom-j
l Oltványi, \'álruf (Íreden Intése nap-J {tarhonyát al, bogyi hrngy ba-figyelmet, IvezésMkorj Ufo« ado-
Al alább kltOll i»0>«k n*fr«od*ll»l£k te ki Mk VImM
t SlSá könyvk«re«kadéiélieu Vagy-Kl íJulu
-4 Pár azé a nJó kttuy vrku-rttl AV. új fagwar „ponyvairodalom" íjohány fll sete „Jó, könyvök" caim alatt aluapokbau jelent meg.\' ^ország legnevese|oseub iréj vállalkoztak árija, hogy mÜveikkdl leszálljak nak a DÓnvjrára, hogy ast mind tartalmilag, mint alakilkgj tpsguemesitsék. Ném Uzérke dési válUlatról van itt saé; merd hissen a pouyvsjeme tnrmékei ugyanazon áiou jutnak a nép kezéíbej melyen ax eddigiek c népűnk erkölosi esj irodalmi felemelése a kagy czél, melyre villslkostunk, s mely mpg a kiadó fáradságát isi osak akkor fiseti Imeg, ha o müvek éltérjsdás tekintetében tekies aikert aratnak. Fajp«dig osak akkor loss elérve, he esen kétségkívül jobb termékemnek sikerülni log as eddigi selejtéaeket: jjtöbbnyire külföldi ponyva-irodalom ross brditásait, aaiváoy és saörny történetekét, a nép er kölesét, ízlését és nyelvét rontó minkákat a térről íessoritjuii, E nsgy csél elériékére azonban sem aj sajtó muukásainak legiiibb akarnia, sem é kiadó meréu vállalk^ása nem elégiégusek: azt csak úgy lolist elérni, ha a nsgy csél és vállalat érdekében a nemzőt egoas tuűvslt | sütne k***t fog s ut minden tőle telhotő módon és eszkösök álbsl támogatni éa terlemtepi fogja. Elaő aorban a nemiét minden f|lekea4tnéa larlosó IMkésaei ée Unitéi vannak arra hivatva, hogjr reá mu tasssnak a jóra a selejtes mellett w ügyel mestoaaék híveiket, tanitványaikai iea új é olcsó irodalmi termékekre, melyeit hivatva vannak népünket hasznosan mulattató olosé olvaamánynyal ellátni. De sokat taietnek o czél aikaesiitéléro köstisitviaelőinn íis, különösen biráijtk és ügyészeink, kik lazt a fog\' házakban ajánlhatják ée elterjesotbotik. Nagy mértékben esékösöllietik az elterjoiatést hazánk nagy- él lat- könyvárusai sl a magyar ponj va moktami elárusítói, kik e isstességes termékeket énoly jutánypsftu és lép annyi basaonnál liozlunják forgalomba, mint aa eddigiekei, Igen nagyot lendithetnek je vállalaton nagy bit tokosaink, kik munjtáaaik és osolédségök ssáinjáta s ló olvasmányokat oie kély áron messzéreshetik i; ugysuektl tehetik gyárosaink é| vállalkozóink. Caoaély áldozatuknak a kiesők alatti munkásosztály er. köloai eueléeépeu bő jutalmát fogjaM nyerni-ki egyizersmind a LJó köny-
B sorok irója vek" néjpiiqdsli sóiban arra; tt első iróil megt elheaéiéimk á
I vállalat saerkesztoje, elaő ekedéit, hogy a némzet log ) ervén, a vállalatot [mulattató Ital népünkkel ininflopekelőtt uaegkedvoltosad^ rajta lesz, hogy Ijtwsnkéut a mint a vállalat nagyobb és nagvonb eltör- j jedést nyer, s a mint népünk a jobb müvek olvasáaához hauássokik. a mulattató és er-küloai irány mellett a uaasuoat is (okozott mértékben érvényesítse A tartalom és a Isi-; dolgozás jeleeaége iránt bŐ kezességei nyújt J aa a körülménk hogy irodalmunls llegjele-sebbjei oaoportesultak máris a vállalat küré úgy nini t Abt»uvi Lajos, Agsi Adolll Cslky Gergely, EndnÓdt Sándor, i Eötvösi Károly, Qyőry Vilmos, dyőrffy lváu, Jókai Mór, Kies Jóssef. Kbmóosy Jóssef, Köodvés Tóth Kálmán, Msyér Miksa, Mikssáth [Kálmán, Kovioaky Gyula, Szász Károly, Tdásy Lajos, Törs Kálnéán, Vajda Jáaos, aib.lRemél jük, bogy eljő aa idő, midőn népüukl folytonos értmmi emelkedése melleit népsurü ós uu-tató modorban a hasznos ismereteknek egyre több a uem több ágára terjesskedbetikjki. Nagy tettekben gazdag, történelmünk s as [emberi mOveiteé|uek minden ágaznia bő anyagot fognak soea •zolgáltatui. Ily értelsnmSn merjük o vállalatot a nagy művelt mágyj|i\' kü-sönség figyelmébe ajánlani. NomzétŰnk jövője nápljnk alsóbb oKtályaia fskaak, iniut alapon ; annak bei becsi érsülete, atihden irányú művelődésének kifejtése, aa egyetlen alap. molyro egy másoaik osredék j jóléte
Xllbet fel. Mi megtettük baaaflas köteles-üukot, tegye megy mindenki a magáét. Bévai testvérek mint kiadók P. S^ajhuiáry Károly, Éslot seerkoeatő.
A csók", liozatott tLhogy Jtgyan-[lé sem
• Hl ,,f
bad kitel--fptt.
■avarra (küilyné). aseijenével
4 Bserdáu, nov.SMa „Figarohá-ssasáffB11 Ip felv. je\'ei vlgjáuk Beaumarohaia-tól, Ptíuláy Ede ferditásábsb. Szerenlők aa tll.őadást iparkodtak lehitljeg mulattatóvá tenni, mi némi eltokintéisqi|sjkerült ia, főleg Ardaj ldjsl (Zsuzsi) és Ké|essy Albertnál tFigarioVi kiknek határozol! tehetségével — ugy iatmjik — kellő azomsijom is párosult. Tetszéire oldották meg Üedatukat Hárdy L. (Ausmiva) és (neje Rpiiláa grófnő) Ber-zsenvi Margit és KovácUÍMér [(békebiró) mindéi ieében, minden mÖMulátébau mfivárni gyakorlottsággal igazolja] valódi hivatott-aágát legkisebb sserepébed lia, mint ssuttal. Szabó1 Dani ugyancsak housa hangolt a tszéki tárgyalásbós ... mi nem imjésbbé állott jól neki, [mim „Boccació" bsd a kádármester sserepe. Az előadás ksrektM összhangjához járultok nég jól beoestottawrepeikkel: Ko-hay Etel seép (apród), ki s|«ásodik felvonás RHománoT-iát zajos tetszésH élinklé, Ars-uyossV Jozaof (ilaailio), &i|iitgyÓrgyi Elek íkertáes), Berssonyiné Adél (Marcehnz) sat. közönség csekély számmát
i- CaűtürtÜk Ö|ff november 23-án „Szökött katona" BzigligeU Ede régi jó nép-ssiumflveládatotl. Az aUí^iáa is meglehetősen sikerült. Kitűntek: ArUáyuó Ida (grófné) a Kovács Mór (ezredes) ma1 tóaágteljes alaki-tásakkal;! Erdey Berta szlrlíoz szóló énekével s itt Szabó Dani éis maradt mögötte,
osak külünbon......szinte ntfenLijnáltuk fárad-
ságoa sselronében...... DsnOassn megállták
helyükét még: Bárdy L. (jgrAfj, Bersseayiné Adel (jkbvéoané), KOveMyM (Lajos, sssbó) ás SoentgVQrgyi (kovács űjash; ugy a mol-lékszeroplők is. Közönség közép számmal.
ély lltt íir*)
! KyllAtkittt. Tudomásomra jutott, iniszerinttekintettel a kQszObOn 14yq városi orvosi válasfetásra — mely .állásia ón is pálymok - ol len föleim azon alap-lalan; hirt koholták M terjesitettók, hogyja mugyar nyelvet nem birom.
Nehogy a t. vjUÁeztók személyemet illetőleg ezen roazakaralu eljárái utján tóveuésbn jpjlessenek -ezzel sv.aáiben kénytelen vagyok ki jtdenteniJihogy az otwágban születtem, Győrött jártam gyuinasittmba ("é a\'magyar oyojlhínek töké* letelsevt birtokában vagyok Dr. Blnu Slniou
! Klsilact uyltiAnltáa.
Kérjem néhai Baroza Salvestsr a magyar franozia cisjtositó réesvény-lársaságnál halálesetre pOOQ; frt erejéig biztosítva lévén esen összeg néknin nevevett tálaulat nsgy-kaniasai vezérügynqksége által tértem elhalálozása után, minden legcsekélyebb] levonás nélkül, pontosén kifizettetett, miért] is oson társulatnak gyors és pontos eljárlsaárt köszönetemet\', nyilvánítani, és ast a mgyérdemü közönség I pátiiogásába ajátilani, el nem mu-I aszt halom. I!
Nsgy-Kanizsa 1882. nsvember hó 1) én. öiv. Bartm StünurtmtU ssfli. Juhúm Smdonia émesg^sagysl Pa. kfiajpl flldblrtekosaé. [i Előttünk:
Nemzeti színészet
Kedden, nor. 21-éu , Dóeay Lajos olsealeus vígjátéka asiure. As előadáaoo kissé meglétese nehéz darab....;, a jetobusok lejtése csak kiéraott s.esen a ssareplők sgyl tudta insgát túltenni, p-dig — ssabi Hal 1 j— aamuii ssetken asm aa széni, hogy farssel van dolgunk, ként tstssésben résaesült Kövsssv A. (! királya) ée (nele) Berssenyi M. Bárdy L. (Adojár) esövevéeyos Ügyeskedett: Kbváos M. találó udvari! pápot alakított; Arday Ida ssókott kedvességgel mint (Maritta nórleány) éa Tóth B. (Osrlo pórfiu) lehető ulv jeleni léssel játsoot ák > jól betanult ssevkpükot. Kaooár Niuáni k (Aa-még aserdelmaa tanulmány- s g akor Ira leend ssűksége. KülOnbon elég J alak. Eanttsl fslhivjult t. igjssgstó ur flgya inét a színpadi silány 4eeorsUórs,Osiaoe gardi robaja sohogysoa állliai dseshénghan asimigy-imugy egybetákólt, eswtée sslnpsddal i Itt a külsőség Is jilénfórnyj keljék, 4. bánnennijire 4 nézők veíaánk ia. — KOaöuség nem]] nagy ■oámmal.
SlHUlWt K\'iro\'y
[ sseigaUrá
Varga Imié iijajg ssraéss.
Feleli ssérkesstő: V A KIM LAJOS. Tár.sserkeaatŐ : HOFFMA1VN HÓB.
Ai Iá revnt oUtt Kftalliltokár ara téllsl m-ytrs |MStt|aleet a \'[ íijj Issrl,
2580 tje.\'\'|izk|n 82
ArVfttósI hinletiiiciiy.
A Uoíatholvi kir. jl)iréj|ág mint tlkvi hstólág résééről kOahirré léUjtlk, hogy Zuggó Ferencinél lesüt. Bóbita TéMa ignosoí la kósuak. Takáls Anua özv. Ssimicsky Pétorué Sssutpét#y lakés elleni <100 frt tőke sjár. iránti\' végrékaltási Ügyében! a rokojáavi 28 sstjkvbeu A f 40 lirss. sí mvstt. ü^ogUgyi liegyvámes isőllflbhfok: ilOv írt, továbbá a saontpéfenui 180 sztjkvlien A f •»«■ a. felvett uiubosráti rét & fr|, vógül ogyan-s«on ilkvbft A + 1906 hrW a. felvett fa-osárkutl íó( }4 frt aikiáliási j mint beesárban s alólirt UriMágaál mégis a imoutpétauri ée rokolányi elöljáróságnál lusgUkinthetŐ folté-telek méltó [1833 évi jsnaáir hé 16-ík napjáé dé»ÜHt!10 órakor Ssenlpéterurotl a kde-séghásíijál megtárlandó nyUláaos árvsréson a ssüksédhm képest a kikiáltási ár\' mint beoi-áron aTnl U eladatni (ognákj
Ajrverésai kívánók Ur ólnak a kikiáltási érj IQti át késspénzben !vagy ovadékké-pes pspirhán a kiküldött keseiheo letenni \\ a vevő pfdlg ! tartozik a megígért vételért 8 egyepUi résálsthen, és pedig aa elaő réanletet
r ár várás iogs ríre emelkedésétől ssámitand hónsp alatt, a második rásllelst ugyan-eaon naptól számitandó % bónap alatt, a barf oiadik rwzleiet pedig szintéu ugyanazon naptól számjtándó 6« kafnatokk^l együtt s kessthulyl kir. sdéLivalálba lefizetni.
Kir. járásbiráság tlkvi osatálya Keezt-kelyen IA82 október hó 12-én.
L-l 1 l-l "
mariim. \\ Árverési hirdetmény |
A c»áktornyai kir. jbiróaág mint tlkvi hatóság löszéről sieonel közbirrá tétetik, mi kéut Noujviril^Mórj és /jlhert Csáktornyái laf aós végnabajtaténék, Kameuici József é| társai végrehajtást azenvedők elleni 210 frt á járulékai iráuli végrehajtási ügyéjieo s nagyi kanizsai kifij trvuékhez | tartozó p«áktornyal kir jbirójág jterűldléu fekvő bodkoveosi 63 ét! fjkyi B4,]786 W 386 írt beosértékfl,4 141 ez tlkvi. 157 éa 160 hrss. 86 frt, 4 M2|as. tjkví. 196[jirsz. 181 frt, U 143 ss. jjkvi 209 hm. 180 frt, i- 144 sá tjkvi 276 (írsz. 129 frt, i-H 146 éz. tjkvij 315 hrszj. 163 frt 4a 140 sá, tjkví 1 i-ifl sorsa ás 811 frtjV befliült áeveaejt végrehajtást szenvedettek nevjéu álló s Weseii j 1425 frtré hícslült ingatlanok Is tartozékai 1081 évi de* ésombef hó 22-iU napján d 0. 10 órakor beukovedz Község házánál tartandó nyilvános jbiiiói árveréses a kikiáltási áfon alul is eladátn| jognak. J
As járverezni kívánók tartoznak aa ingatlanok :kikiáltás árának I6»-AÍ vagyis 3$ irt 60 kr. -I 8 frt 60 kr — lí frt 10 kr. - 18 Irt 90 kr. f- 12 Irt 90 kr. -16 frt |J0 Ur. t- és 31 frt 10 kri kénpéusben, vsgy az 18HI évi LX. jt. esilik 42 8-ábiío slőirt óvadékképea [papírban a kiküldött keaéhee leM mm, a tOÜbi fe|tétoleil a Benkovooa köz-aé(j jslőljáróságánáí és a]álirt tlkvi hatóságiiéi a bivslalés órák lartama alatt botekiat-hetők. [Q
I A kir. tlkvi .hatóság.
Csáktornyán 1882. Távi augusztus hó 30 bapjkn. 1276 l-l
Leguagyobli fonloüü&gu mindenkinek szemeire
nóaívé. 937 10—12 . Dr. jWhlte-neí egyedül va>édi szemvlxs Ehr-ksrlt Trsugnttél, IGrossbreileobschban Tkü ajringiábad, mbly 1822. óta világhírű-
jUgVHtnos üvegekben kaphstó á 1 frt Práter Béla gyégyuerláriken Nsgy-Kauissán. r
Csakis jDr. Wlíito Valódi ssemvise kéressék. Más nem.
Le vélkivlonatjok : Ehrhardt Tr. Iának miután] aa ^n valódi Whltéféle eiea-yllé oaaládnaabanl valamint ismeretes k0* ifeinlibou kitttnO ésolgáletokat less; kérek (kövf megrenl) Asol|erifében 21. 10. 80. Müojiaoha Tdvábiá: Mielán sok oldalról ae (jn valétfl Dr. White féle ueavixs mint l|ea || ajáullatotü kérek (köv. megread.) Kőrös, tfivár (MsgyJrorsiág) 1.1 II. 80. Lovy lg. náeai Tofábbé: M iulán 5 év elölt aa ön va< Ildi Dr. Whlttt\'féls sieavlie meygyó&ylfol! kérek.(kOv. megrend) Büíleshsolí 7. II. 80. llimusob József.
FigVe^meztetéTf
Kiutál néinely o»g arrogantlával ineróaakedél| neVeemt magának aajáti-taev kénytelen yagyokj valódi nevom-rotjl a nyilvánosság alá lépni és kérem a jövőben aj ms|rondeléeeket egyenesen hossáin intézni. 1
Az én Ivalólli gyártmányom sohasem leső feketévé os. jkir aranynya* erősen tnegalraiiuoava JA legújabb ée diszeaeljb meonslok. öt! évig tartó Írásbeli jótállás.I Elánisiiok i Un éraláooso* kel 3 frtér|, bAlgyóraláueiokat, igen elrj^sns 4 (rt ; Gyürllk valódi aumalra-briiiaalokMl S--4 Írtig igen tinoiu; — karpereoéeket 3— 4 írtig; QarnitU* rákét 1^2 Wtig ;l(Ülkevelékat 2-6 Aig. Megreadeléakk utánvét mellett eeakö-sOlHetaeli. ügynökök minden bolyon ko-reaetaek.
ti. BÍOlllv K I A VI • Ja ftor b|x>((\'A|«HMrUA | 1220 6-r» Pvag, Velsbsr|. j
\'ion \'Hok botpn ^
flp fslsll iryMjMeieli atadim t*«l»tkea "f* j Msatl IsMSaskl Kmiéifugva m uty kSatv I alnl a JBr. ááj a|^eiasésse(e,H miy séaasl a ksposl|>á NtiéaSt UrtalaMssa. binsái sffatUl Srvosllsi klplékatl • tasnee* v«soa| lésai blmiyula kssttMekst ser») M-nűhdíiti bntS|it> aavs | llgssiyshl lasasiit b|r ás lailitvit s nvhtei kUcMiitb(iM<lwtt Uho. MS éia^elsal rétitr«t[ iiinlynrt ssS»«ge mIioss sbrAvjal vkíi ellitM. 0arltsskK.kyoiaiiii ttavv-énu alul (Qaas, |. Uüráat^r, lu •«,) T6kt. W* IIU%iiUe káMaam keiásiik asg 1IM t-i
Elektro-homöopathia.
A* aj elcklrohoiuőopAlliUtts g)égysznr^k aiudu botegslg gtó|yitásAsára listán tekintetébe! fblfllntuíják at eddig límcit gyógyrondntereket.
Kiinetjtó teltkünyv 9 DrL 1168 6-11
HAjllTBB A. hnitiöopsthlkui központi g)ógyuettái, ÜKIM HI.M. FlVaktár minden eleságra. MsgyArorsságl fórsuár J B u d a p e s t. Qyógyssertár a birodalmi Nádorbos vács -k6mt 17. Oooiululi nrvos: Dr.Felektsaauss A. teerrás. Békéén.
FhYltPfóflTI iCTIHI.
Yaa satnootéia a aagi érdemi kft aAwiégaek hítii lednmáeára botni, hogy a Virgi félt Maj képéaaeti műterééi tVl lalii takarék pénztár épOlet ba* rjaUa kel) Un Átvettem éa asoa lésatk, ÍM|t éf tl) slIüíOlt a a legfinomabb kivttell fényképeket szolgáltassak, mint aaak budapesti fényképészeti műtermem-Wa készttetnek
Kéexitek
litegaté-Jegy nagyságtól m
Rletmigysögu arczképig
ug)«*inl^rt a lehető legolcsóbb árakon olaj- squarell éa cliroat-festett képeket, a mint azokat helybeli t. vétóim Bpest-r«il is iamerik.
Miután kópéim ugy a bel- mint a külföldi különös tcthaésael fogadtattak éa beiybeli ínul Aggé ismeretesek tartózkodom azoknak feldicsóréiétól éa tlaxtalettel meghívom a Big)érdeittfi kü/.Öu-séget műtermem szivea látogatására, a liol mindenki a Íegbil)e*ebb és legftno-rpsabb kivitelről meggjózódln lik
j^p* S/ives flgjjelmeztetósAI, bogy mintán Varga at tói ss egén in stt Íz-gyűjteményt* h átvetteifi, mindazok, kik magukat Varga urnái levetették, utó megrendeléseket tehetnek, í melyek azonnal eeskö-zóltetnek.
.V. Kaniis«, 1882. október haviban.
Haszonbéri
hirdetés
Mély tisztelettel
Paliul Inkey Sigmond & Palinl Inkey József Mr^ióí köt hírré tétetik, hogy j5aía megy ében ílegy magason le-vw két k+* rekl vizes ailea folyó évi deeieaker íió lO-áu l£essikelyen a nagyveoilégMbeij reggeli 10 t Ara Kér tartandó
nyilvános árverésen
a legtöbbet ígérőnek 1888. évi január hó l*ad impjáidl 1886. évi jsauár hó\' 1 a6 napjáig bérbe adatik.
Kikiáltási gr 2000 furiat.
Árverezői kívánók tartósnak 400 frt bánatpénzt aa árvetésre megbízott Váry Elek silsóbokáti ispán ur keretje letenni.
A bérlett összeg félévenkiot elfire fizetendő, a leteendó bú-natpéoa aa utolsó [félévkor a bér fUetésbe fog beszámíttatni.
PALIK! INKEY ÍÍÖZ8JBP, \'■) \' PAL1N1 INI
1277 1—3
1217 Ö—\'1
Déesey Ede
fáaraépéM
Bbdapettröl,
Diaaoklevél BséKeafehézrár 1870. £
DieaoklaVél Trtosl 186a!
i it n ii 111 ti
NEUSCHLOSZ ÖDÖN és MARKEL
ifxelőtt Ifensehlau J. fisai
gö/jjiré.% faáru- és p irkétgyára
Budapest, Újpesti rskparl 10
II t)aalj« tagj taUuUéu part éga|. felytea W|J kaadite I na iujn él hibátlan tltgy- és fanyifa SMSrtkaJ padlózatból, I
Fartstrakast tlééksa Jól L JaUnyea*a aasktsSltet Kitaaatra srietsrsjiefcal a érjeiyiéfcskit tSfBBgyabb kéatstfget Mniirniaaan kaid.
Három éri israatUt ayajt Kiváltai amraiéa As éUutrassállltáat. kas és ááilatss ■sakééet l|sa atisékaU feltate-ÍM 3—IS [T i lak oetlsi.
A ra ny érőm Partaa 1871
imm
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOuOOOO
OUTJAHR ós MOliLER
1U2I 29-80 ÜUDAPESTKN.
tleo liudnpeail Trieur, rmtalemez éi gazdanágl gépgyár (mjllt BROGLE I. él aŰLLER) a MarglthM közelében, ajijuiják asoiid saarkssatfl éa javított gyártmányukat atiat:
Trieurifc gazdaság azá
j aára: Járomi - Cséplőgépük 8mM rótták KúkorfcMa morstolők) bgoctlijnágák. JJorsmták,
K(il6nl»(jssségek Mimik számára : DupUmalmok. Malom triiurheng*rék. Qabom | otttálytő-hen-mnI Hoptalúyéprk. Daru VfflaittÓgétieH, Taránk, Üttachtrdk Hsleat alkitréazlk: Tranmittiók.
Mpjmfilfc
Raelaleaei sk i \' i Ctépidgép **ék, Lütiíínpcr tfilák. Kopt aló\'kmetelt. HdtpOly Inniuk tth.
Mf* Ár)a|yiékék klvlaatra tayyaa és kéroaatvs.
Gyári raktár és képvÍMileég Itfagy-Kasilaaán Bfeumtann O. urnái.
oooooooooooooooooooooooooooooooo
Halljátok
IS&f 149
i j bámuljatok,
Btff n Mff IldwtjL MrittS mifrrmdtU *l*f*f likménk, inMlimltn intim »*pmmt m M*U mfft krUltnit.élétl ffénát ■ mmtmdik ymoklártj jmtlof imMÍ iniMi<« nmiLól mt§ MM it 9 khilet mindtn iUai ••ffjfééoa mtmétg
Majdnett Ingyen dtik ti
As Oaateg bekUljlése vagy 8 frt 60 Kr. ulánvéiolll Baaaagért mindenki klvet-I saó 03 tirgyst kapjl a valódi érték agy aagyedrliasm:
f Inrlbuniabb kit valódi UN |.«>•
Ii*»al
• — - - JM.
ijfflooroibS! villa é nuatlv avSaaaál h «HX kávjUanU
wMrt vagy gyám ab ki*
S liÁiMit kManó I MM tevMMfS finom I , téjmwö
| SO 9HL UkblMt I iraaaklmó kte ét villa
MM áa 1 Uify a
MIM aa SS ttlgjr a nii | .Valódi a}onnan lavfiőlt mwMI, m*Iv m«9» ér| I ftsláf * jtulUa
-I-d-,\'
llaibSalallMiS nt*g aa aaSaui MUBtt kniiSrfi.
JétállAa Umant ■illáim a tt . L aaíám Sft léé ] OyMS oMfrandaUMk b
\\L. Ne
IriIti ijl a Siller | Béee
I U.ká kiaak a garaéiati rk-aéiSb i
Usrlttl psr M0 tb ial;ábáa IJ k
-i s ii?
£§ i a a »»«r
feogl
9 9*
2*s 5 ■ Jr
aiílf
hitt a 2m2
bélyg9t bonlják i brittana" t a Uféanaalib jaaaaSlat MáaiM ha-kéaiiu* i»«. mMI aa alábbi
bof; a iiáUiii rlabil Ijaa ériékat «íaaa> akli lakalévé laaa. é>Métk.
ken,
:hbrlck - Hauptdspot
Mária ThoijeaU\'Utoaa Mx M.
latsaik annak béaaé
DAfi BESTE
öd«rrtiDPaP%
LE HOUBLQN
FniibBltcben Fabrikál láCIUJtVIM WiBD OCWARNTlil
Nnr idaU dksM Cian asm Fseiir.
wennjieda Kan Ita Stanpcl Lg MOÜBLON entbil: ond jsdtf
Cartoo mit der amcmichsadcn Sdiuunuáüt and Signiior vénében úti
Prou" du Brreet
H1IS
oawlst a tatfifiT, auÉfi u
tmk fömm»h 6»<r«tf« tm
t^nai»a*4í
aiSwi SMW j
f***m mi***
^UtWiTli,
MWlhé
Ff IIsI vás
a hamburgi iUbim! állal bialoaított\' nagy pénalollana dyensjáéay aaélyeiban riharé télre, melyben nélMny bónap maira
8 millió b40,275 márkát
biatoaan nyerni kel, — A 7 oestály lm be-oastott iij játéktér? 93,500 sorsjegy kOat 47,600 nyséeményt lar\'aluua, eaelleg
400.000 márkával
á« padig I uyer. 1 nyer. I nyer. 1 nyer.
1 nyer. 51 nyer. 8 nyer. 4 nyer.
2 nyer. 12 nyer. II nyer. |24nyer. 8 nyer. 8 nyer.
260,000 m. 150,000 m. 100,000 m 60,000 m. f>0,00 I m. 40,080 m 30.000 m
TüfíOO in. 20,000 m. 16,000 in. 1V,000 m. 111,000 m. ÖOOOin. 8000 m.
54 ny. 5 ny. 108 ay. I 264 ny. 10 ay. 2 ny. 530 ay. I 1073 uy. B7069 ny.
a 1436 ny.
6w0m. 4000 m. SÓOOm. 2000 m. 1100 m. IIÖOb. 1000 m. lOOm 145 m 100,200 u>, 150,) 24 m 100.194 m 67, 60 iu, 40, 20 m, »tb.
A tjaMliilMlliil; l«r«azffúiag és bjyMalaaai
■HáHafflM Kaaa n»|y pfa*Wl»or»i.Ui UgkÓnUbbi ^áwli)
• 9$y agtaa aradJ saed. éka Mak S ia v. I Ml éri egy W arwl.] »</í»j á|á aaak 3 m. v. I fi jlfi kt. tfjr nagy. arvJ.:aoráj. áfa Mak I talál ra. v. SO br. éa aaaa lillamliag liiifciltiáf artdall MnjiipMjM hC (aag bakSIééaa vásjr p««ki baiaMéM MalaU » laftá valabb vtfékra li knul\'M* rjkóldöm, GaakiSy tm aiafak pAat^fagjrauaa la MMalk
A Slaludtrkaj- jbáa; réaü MS atoll IJÚ.ÜOO 80 000,40300. ttl>|. 30000,20000 W 000 ^rta<
Mff ny»rc»néoyeÍ*í HmSS kl vavStoak S aa Ukl tok aaaiá4 wimníjlwt laiMilnliiMbna jituJi. j
A baltiak • Mft mmiSajálWNklM krfcu>li« Igaa aaabüyab aa * i <irirnrt»kl> libW caak jiJaaUni lakat
Mlndan réatíf^é in Mával a kHalalM|jayst| lajatromot
ikaMa a SH|NSéla !alkatit hnaáa ui&o a aj\'ywalay-
A i;«Mii/á kiSaaiáatí miudaolur yMkKa al 1*1 lOrténlh a akár kSevaUan Mg<
állam JótálláM kSlééaa vag/ kWiiaiba Aé«k»H)itokaib Awaáto mto-In antw ^taaoto kpN MnkKMlaM Által kéebadBeia
MagthMab a|éé*aaaMf« még I %
november ho 30 a alélt
bhaltaaaaa iMliiaééb aa juaSH blbfékáS rtgt jntgkm
STEINDECKER JÓZSEF,
bank él Téltéúslst Hamiurgban.
U. i Á MsMiar Sáa M- aMiaaSa mm laáláié éa bltloa liilald Uniurtlai — k»n> aaa>«M bSlöMi rak-to»M| tnUrt U m MaSékatS, m|r* a I. kSaéMtg S g/almatlailk ISIS ti S-S
n! -14
—a
Syajtitták kezet« nere nősének 1 100,000 muriért
nm/9imm*tjí nf*ft ktévafZ mtkaa t ktak*| Mfr péaiMSirsarslia. *«aty a Magas tal )é»ébifjf* éa WiImíOi fim.
tiM éj Uriml tki-ot* tkktl tékátJ hónait lifttjáa ilitt t Mmluk ayerSMsayasK OLIHW ki—rmA* üt iScták UUItaaik 460 000 l\'ioji maslsg rtd%i
tmm.
iMUaS loa^as tojom f/om to/m tom ujm 20,000
i 1 nyrr. a. m. I ayar í». lé. I ayar. á a I ujer. a tt I mjm. »■ S S ayar. a ta. I ayar a. iá. 4 a/ar. a. s|. t ay«r t sé. f nyár. i é. 1 ayar. á. ia. M ayar. é ti. I ayar. L rt.

S ayar. á. m. U ayar. á mJ é a/ar- a. m laa ayar. a. n M ayar, a m 10 nyav/á m
I Ofer. ». ib. S» ayar. *. m. 1000 1071 Bfb. i m M0 l6J00|70flS eyar A m. Ué 12,000 (W 1S.4SS a/araMén«k IS^CiOaayaaklot. 3w. 200.
h.ooo w. isa. ti 17 ís, 4\'i, sa m<
• K<aa a/\'f-aM*fai taaSI «Ué aarbaa jet kto»raylaéa» HéJOS at. kmtétíákhto
A n)iwuizuf IwimI awiíet bi i ileiaata alU|ltut.. iscf.
A togtSaatobU atoé. as áSaM alul Wat» aitaét i^nntojliatM t Itfdtnt iNMfkt |*ill: I agéat arad. saaaj. éncaekéM V.Ifrt&Olr^a, é. 1 fél: f ; . ,, I. | „ 7S ( iMfjad „ 1 léi - 10 kt
VaiaMtaaji Magbiiaa as Aanaf alUtgas aakSIééM vagy ^Mtaatalvéoy anSatt ftasil éa tofaagyebé faadéal **ikfc4IUUk, mtiidanki Magát aa éllaM exlmarérei aSaUU araéail aora-jagyat kafraa tél&ok kaxékea
A ■Mnadaltaakkai ■•gkiváaUUbipiUlM tariMatab díi nélliSi •aMksNséaak, niii<dai hu-\' sáa ataa paé« UttMUt aétkai taWjSá ráaUa* \'Mataéh a avaUlaa kaaaai iagysébat.
A ajeMsaények kiliatéM nindaukor fmtt-taMfl aa A laaa jétilláaa aatlatt tSvtéatt * akár kStvstlaa aMgkUdaük tagj kiranatra érébkalt-jaíaknak Aasstria «indán nagyobb pto«Mia (»nn-allé SaasabMtatéaahik Áttol kéükMÍtSatbalák.
TaUalatnakaak Mlaéaakar kadsaaatta Ma-raacas, sék Más takiatélyaa nrerawéoy kétStS gyakran, aa M léoymMnyaas Óirandváa es. lat aa#4S#«. laaeao a»a«« 40,000 atb Itattatlak kl, ; ás ily a lagaaitantobb alapon atagaé rál-lalataál. slíietátbatélag mibdauQtt bíxtocyiggát s lagSlénSaél (éaifétabr maiUntrán krttúk mar a LStatl batéa mmU ia Mtodaa ■wgkitáat míoal fiéSS, éa MiadaaMttoa aaveabcr 30-fta alAtt ItniCwll alaHrvtt baakWalx t InUai
KautmauQ A Simon.
bank- éa vállé fizlit Hsmbörpbsa,
Utaaarlaaa éa aUdáta MiadaaMMl arUaÁétaé -aysk. r> ion résavényak éa kéleala*aaijafMkaak
U. L klasAnatlakot fejezre ki eaaesnal irániunk eddig laaasitott bisaloméri, felkéljük as aj kisorsolásnéli réasrétaira, — fStörekvéatlnk aaontnl is oda iránváland, mindenkor pontoa éa aaÜárd siolgáíatállal Ü*-st«ti érdekeltjeink toijas myUg^éaét kiérdemélni. Fentebbiek
1101 3-4
500 ARANYAT
üiaetek annak, a ki
Kotfeié legvlii
kaaanálatn alán uiolag fugt\'ájást vagy saáj bőst kap. 811 49-52
IOkv iivön 3K kr. :
KOTIIK J. tt, kiérd, udvari sááilité M&dtlno Bécs mellett Kőibe villában.
Valódi mialélgbaa kapbaió Nagy KánUakn F;ráger Béla ar gyógysaertárában és niindau nagyobb gyégysnortárban. Magyarat fáágbauaitndett nagyobb fisam keroskodáeban.
A hosszú Oszí és téli estékre U
A föltétlenül legolcsóbb éa sok itekiotetbeo Icgkiillemesebb időtöltés a howzu téli éstékon a jó ■ éa mulattató olvaamáiiy. Erre nézve eltö sorbán ajánlom a moat uj évfolyamba lépÖ- folyóiratokat éa divatlapokat; minők : |
CealádI Lapok fvankiet 62 flxet, egy fflxit ára Ifi kr.
KOH/zOTtt ti fizet in 80 M.
Orazig-Tllig „ 26 fizet, egy füzet ára 40 kii Magyar Kegéoy^
eaaraok „ Magyar Begény<j
VÍI4g « 62 fisat, agy füzet ár a
Blblloibek d. ujaterhaHoBg nnd dei Wlneni 13 kfttet, minden kötet diazesen kötve á 46 kf.
BttCh für Alle évankiot 26 fizet, egy flnet ára 18 kr. Clironlk der Zeit , 28 füzet, egy faaet ára lir.
■irt
DahelM óvenkint U fizet, egy fokét ára 80 kr.
Famlllenblait,
62 flxet, egy flsrt ára 11 |rr-
16 kn
deotaebea . ,
Feli vom, aim Meer * Oartenlnube •
oüer , n
llelmat n
llelmgarieu „ Bomaiiblbllolhek , ttomane illuitrlrte, KomauseKang , Cber Land u. Meer „
26 i füzet, egy fokot ári 18 kr.
fizet, egy füzet ára 60 kr.
26 füzet, egy ll^et Iri 18 kr.
14 fizet, egy fojtót ári 80 kr.
2B fliel, egy fűket ártl 20 kr.
12 füzei, agy fáot ári 80 kr.
2pi füzet, egy fűket áré 21 kr.
261 fizet, egy fazet éj-jt 12 kr.
6B| füzet, egy füzet árjt 18 kr.
26 fizet, egy fásét á|a 80 kr.
WOHi lllaiirlríe oyenkj 26 füzet, e«\\ füzet ára 18 4tr. Weiltormaon JHEo- ^
aaiabelte • 12 fizet, egy illet ára 80 kr. Ke)Iliiig neue,
llllilrllie , 26 rozet, egy ÍQaet ára 80 kr. *Maayar baaAr iiegyedóvíte L . , . . 2 fit 60 kr. *Budipe8tl baaárT, . . . j . 2 frt &o kr. #ttaaa|r (deulacbn ) L ■ I. j ► . j . 1 frt 60 kr. Htorujella á L ü j . , ^ 1 frt 20 kr. *Frtttieiizeltaiig » \' • | í v j .. 1 frt 60 kr.
j, grosso Áusg , . | . , 1 . 2 frt 66 kr.
*yOdfUWeU [« h 76 kr.
f (Postákáldáasel óvnegyedUkint 80 krral llbk.)
CrlmlnalEelliiug , 24 füzet, egy flset ára 18
Mmáem folyóii alokbői — vagy mái kívánalom szerint 4- #2 el94 fételekei megtekliftéa végett iziveevn kt^dönt hátba, Máaodiorban lok ty müvei gyarapított
k 0 I €! h H n k it n y t l á r a m a i
ajánlom, mely magyar ée német könyveket szolgáltat. — Mindennap lehet kezdeni az előfizetést, mely havonkiit ÉO krra vm ttabta.
§NP" Ugiljailb: Kautachuk Ulyeg-pt.Mfi, ólomdobozban minden azinben k 40 én 70 kr. Ezen paizta pótofya a tjntát éa váhkoakát tje\\jeeen ée 2—3 i\'uten
d6r« meiiSziiotfivé umzí »tint&t. FI3CHEL FÜLÖP kinyvbereskedése
1I8W 4—* \' ■ llagy*Hsuila«áaÍ la tsáktsrayén.
iiy^f ttffd thn+ihMé crM i * \'»Ji4«r MB^a iiüidiLkM 1 iJ^iM^C-MWifl-iaJWa MIIIMihjkér yfí^i;
rwakoi Fllop Iifml8)<onoált Naty
IT.) Szok\'áa-moridái, bogy: .Elmúlt! esőnek nem kell köpönyeg]* Aa tlrsiággyUiéeen elmultak » kök-! lgay.j£Htási uualifikáoaiórél szóló vfi-•ÉrflWfttr köztársaság bukákáról kell bor/élni. Hát akinek kedvp\'van, tegv*\\ mert arról bizony sokféleképen Uhut kombinálni ée áz igenjmulatságos, részemről azonban ftukkkl fontusablinak tartod a köp-íkac|n(íií yitákra való vi»*\'/.RpiI lantéul, mert azoknak igen paychologji-kua rós?létei valának éa mrgérd«*m-.l.-mljik a velük való foglalkozást.
petit hiszem például, bogy a mit a Hzwaőbal vezérei a qualifikácaio »•!len Oeezf*beszéltek, hogy azt ugy is Itittéfi éa éreaték l«gyen, hanem akt biszeni, hogy fyensőleg mindannyian Irányival értettek -egyet, hanem a férfias nyílt szó kimondását nem tartották népszerűnek. t£s ha meggondoljuk. bogy nem ntipdig az ám a h baaztfoa ami népazárQ, éa bogy a e/élspbali pártv«*r.éraég a czélazerpt a népszertlnek mindig feláldozza; hát « a tény elég gondolkozni vk-| lót újd az orazágnak a a nemzet önmagába szállva. ismételten felvetheti maga előtt ezt a kérdést: Ée vájjon igazi fi barátom-e az nekem, ki aola »em azt nézi, \'hogy mi lenne nekem jó, ifenem- mindig azt, hogy: mi az, a ml nekem tetszik.
Üíost hát szabadéivüok, függetlenek ée mérsékeltek üljünk össze éa heazflgeaaQnk. Cseréljünk eszmét Hossru és unalmas ea a késő ővi este, ja beszélgetésre tehát ráérttnlc.
Mondja meg például a független-ségi márt, hogy mit tart ő Mocsáry bajokról ? Okos embércek, tamilt embérnek véll-e vagy |l(es fejtt azp-ezátyárnak? A, felelet mindenesetre az Ímz, hogy : okoa és tanult .embernek véli.
{Na most márt E sorok olvasói közt is akad elég olyan^ ki a régi és al mai modern közigazgatás közt megtudja tenni a különbséget. Tudja ugynia, hogy régi közigazgatás ngy .IftHán alig volt. össze. levén iz kötvH a törvénykezéssel,, a tisztvis lők többnyire. azzal voltak elfoglal w és a köxigazgatáei teendőket mellié-kee dolgoknak tartották* És valóbán aaokj is voltak azok akkor. Egy-kl ut, ngy-kél bid, ez volt az, ami gob-dot adott nekik, mert a rendőrséget .is az igazságszolgáltatás körém vontak.
* Es miféle ágai vannak a kö igaz,jatásnak, most?
Í- Közgazdasági. Ez már maj egy tudomány.
2. Nemzetgazdasági. Ez is. S, Középitészeti. Ez is.
A. Egészségügyi. Ez is.
B. Kereakedelmi. E* is. p. Iparfejlesztési. Ez is. ft. Tanügyi. Ez ia. É. Adóügyi. Ez ia« w. Szépészeti. Ez ia.
10. Hadügyi, Ea is. fis a többi Szóval egy közigai-gatáif tisztviselő mai napság mind ez#» éa sok más szak tudomány oknalk végrpbajtő közege, a mely aaaktudé-roáa^okboz ba maga is nem éri lolyöea bakokat lő, amire napon mertóoek föl példák és folyton káét *kns< a megyének, a városnak, ixio-lyat jesolgáf, valamint at államnál is, fapezaot pedig vajmi keveset. E lek iát ve tehát attól, bogy haszndt vajmi kevseet csinál, vannak gyá-kori osetek, hogy a kár, amit esi-•ál, |lö-eaöröson is meghaladja fize-^ aoélkOl, bogy feleletre vonbaj-irti1 sitt hát nem szakom bot. h %pal»lkaosio nem tolt meg körj-
telve tőle! s igy aszal a vastag magyar példabeszéddel élhet; j,Mind huucivut aa, aki jobban dolgozik, mint ahogy tuü.tf
Hát vajjoá mit gondoltáé igentisztelt szélsőbal: Vájjon Mocsáry Lajos tudja-e i mindezeket ? Tudja hogy a mai közigazgatásnak j egy-egy ága nagyobb szakértelmet; Kívánj, mint áz előtt az egész kösigaigatási tudomány és Iiogy Oata műveltséget aboz való qualifikáláa nMkÜlelérnl nem lehet
Persze, hogy tudja Mocjsáry Lajos, — fogja erre felelni aziéá igen tiaztelt saélaőtjali hazámfia.\' Hiszen ba nem tudnád csak inern lehetne pártvezér. Ergo tudja. Nos! Hát ha tudja, akkor miért beszélt a «jualifiká-ozio ellen ? 8őt miért támsldtk meg Irányi Dánielt, amiért bogy az féir fiaaan kimerte^ondani véleményét? Méltóztatik azt tudni ? Mertj hja nem méltóztatik tudni, akkor jobu nem ezólni, miután bogy Mocsáry Lajos elmondta azt az orzzággyüléeeQ maga és amit én ide írok, csak ntána írom ide: ÍSkI i ] , i 1
Mocsáry {jajos tehát, a közigazgatási törvényjavaslatnak azon pontját, hogy a közigazgatási tisztviselők ezentúl vizsgázott és aboz qual ifikált emberek legyenek, azért tartja olyan kegyetlennek j— úgymond jjj—• mert akadnak megviagyonosodott és meg-hiaoti, tekintélyes jómóda polgáremberek, kiknek a munka oemosfk hogy derogál, hanem még nehézükre ia esik, hál»a$ ilyenek a tekintélynek okáért igen aaeretnek ám I tiszt-viselősködoi, hát Ő,| Mocsáry [Lajos, ezek számára akarná rezerválni a közigazgatási hivatalokat. a |
És hogy .gondolja az én igen tisztelt szélsőblali hazámfia, bogy vájjon miért ? Azért, mert Kecskeméten, ahonnan Mocqáry követ; aokj ilyen tényleges és kilátásban livőj atyja vagypn a városnak, Moceáry tehát ezeknek a kedvére szeretné intézni az ország dolgát.
És hasonlítsuk most már öaafce Mocsáry Lajost Kőröay Sándorral, Debreczen városa képviselőiével, hol városi hivatali viselő tisztás bolgár nem kevesebb vaa, mint Kteoékemé-ten. azért Kőrösy kimondta * bogy minden ember azon a téren használhat magának jés basájának (rglöbbet, a mely téren azakember, wtg azon a téren, melyen nem azakkénzetjt, csak kontárkodik. És Ő éppen pzéft\' szavazza meg a törvényjavaslatot mert azokat, kik valamely térem hasznosak maguknak és a hazának, nem akarja arról a térről odaterellni, a hol maguknak; is, meg a közügynek is csak ártanak.
És most már kérdem az én igen tisztelt haaámfiát, hogy mit góndol • melyik képviselő beszélt férfiú abban, hazafiasabban? Az-e, amelyik hogy olyat besaéljeo, ami válasstöl-nak és sok taoulatlap embernek tatszik, megtagadta saját meggyőződését és aa ország java ellen beszélt? Vagy az,\' ki habár tudta, hogfr aok-nak nem fog tetazenl, a mit Imond, asért nyíltan kimondta véleményét. És szélsőbaloldali daczára, bgyanest telte Irányi Dániel ip.
És líocaárynak bég adoni megjegyzésére akarok reflektálni, hogy úgymond: Az e fél le t #1 kiint é-1 y ea polgároklon a I B a c h-korssakban ia nagyon kaptak.
Hát ha Moosárv Lajos,| a szál-sÓbali álláspontot, a BaohkoMak ál-láspontjának kaptaftjjlra akaJjalbutní, akkor csakugyan jő volt npkt ama kottoefogáará hivatkoznia, Ijogy 1.1. a Baohkoreaakban mioden|o|y em-
bert, kinek egy kia tekintélye és népszerűsége volt,\'\'pénzeit is megvették, ha adta magát. De bizony nem az ország hasznára ám, kanom liivo-| gatónak, csalogatónak, lébrekerítő-nek, hogy a asarnoki rendszer meg-kedveltetésére közremOnödjék. Hát ha Mocsár^ is ebből a szempontból akar kiindulni, (pedig amint jeléz-tulti bát vau benne valámt), akkor az olyan országot, melyot bgy ilyen szempontokból működő Konmány kormányozna, nagyon lehetné sajnálni.
Egyébiránt, ba az Mnl igen tisztelt széle5bali hazámfia, mivel hogy ezt sa ő vezére cselekszi, tehát azt mondja rá, hogy j£ l v nj— semmi kifogásunk ellene. Klne lése szerlflt. Hanem a
Ikinek iv innyit talán mégis mcírhetQnk állítani! Iiogy es á
mi „hasafiatlan t link szerint: dolog.
és mamleluk* nem egésstii
nézel kóser
Zalamegye törvényhatósági rendkívüli közgyűlése novoiuber 27-éu
Bizottiági tagok saokatlan kévét szám mai, bizonyjára a noaesantarlé rosz íd6 e a feneketleu községi U vioinzln utak miatt, pedig éppen arról volt szó, Iiogy mikép le hetna ezeken u állapotokon Mg)tenit
Főispán ur 6 méhóeágJa gyQléVt megnyitván, megnyitó bosaédébaa mait a tárgy-j sorosat egyik legfontosabb lányára, aa 1883. évi kOamjunka beosatjás ée utépV tisaeti terve a\'ejtr e ésl u^golégedé*ét íejuzte ki, hofj a megyeijat ak u egész éven át Unó rendkivilli roea iofijiráe da-osára minden iráoyban javullak] mig ellenben a vioinália ée kOzségi utakat 8 is a log*-roaaabb kaiban levőknek kouslsjlálta, miért is felhívta a megye kOzUnséeénejc figyelmét ez életbevágó lárgv kOrOli intázkediere s a hozandó rendszabályok foganktoeilására.
Valóban nagyutérvQ iomkédések szQk-eégessk ezen otak hasanáliatAvá tételére, mert maholnap odajtttank, uogr megyénk igen eok koasége nem less megkOaelitlieté, sót lsigtobb faluba tengelyeul nein lehet bejutni s rajta keresktQl menni Kétaaeres Uriiiu-mel fogadjak teliét, ba -a megye kormánya állandóan gjondoskodoi saándlkoaik, hogy a kOaaégi ée Hoioalis °tak feoaUrjására kötelezet t küuégek és érdekosopértoa ebbeli kö-teleeeégUkelj pontosan teliesitkéki a megyei kOaegez pedig a\'ren\'dsaabályokl foganatos!-táeára fel ügyeljenek.
Eletklrdéa ea magára al mMyei lakoa-ságra oéave, mert ha deák ugy látják el ulalkat a köaségek mint eddig, megsadnik a forgalom és öenekOttotée, aaíorpág éf megyei atakoa fekvő helyekkel s lakkor oaak magának tala)dooithatJa megyénk lakossága é bortsrmsK vidékflnk, ba borainak nem leea kelendóségo s piaoza, mikor! Önmaga zárja el a kerésk^dóket ée vevőket
Igen [helyesen irányoxtk a figyelmet Csertáo Károly aa utaséli sáboajtk kiásásának sürgősségére, mert ennék megtörténte nélkül eoha sem lehet aa utakal jó karban tartani;
A közlekedési minisslenamsak aa utak lép tartására vonatkoaó legkOselebbi rendt-letO is arról tanúskodik, bogy a kttzjekedés kérdése legapróbb résaletekben [ is ja kormány kiváló figyelme ée, goedoekodáeául fog saoí-gálái, a térvéuyhatóeág ée kSeiégek támogassák tehát a kormánv türfkréioil.
A kökgyUléa mindenekelőtt a kOaigaa gatásí bizottságból es év vtoéval kilépő 5 tag halystd leendő ujak válsmtáUhoz fogott e addig mig a kösmtinksüJy lárgysltstott, Oaeaeeaámleitattak a ssavualoli, melynek eredménye! kihirdettetvén, hjbó a Ulépő Háoaky Kálmán, Baalaeey Farkas, Molnár Elek, Nagy Károly éé Béllel László\' válasz-láttak magi a kosponti válasstajáayba Horváth Mór helyett pedig UjlaUy Jéseef válsss tátott meg.
A koamunkalgyi leesamojás és jOvjff évi előirányaat adatait következőkben állítják üssze: 1 . j
A talamegyei kir* épilasaeti hivatal 1. főkimutatáaa 1881 évra.lflBl.éki novembr. hó 1-től f. |é. nov. Iió l-ig, a sal^sgyei tűr-keaeléee alatt javS alakra kivé-IsssNkáltée hátralékban maradt 4, tíemkUlöuben aa ekyes és kot-alá vont, későbbi munkákra len-lairásba koaott| hátralék és bir-rll. Vooá(kozá«M»l aj f. éi oktf II 10-lr tartott jkóanittnkii oaoé téaiérll siwrkajatoU segédokmá
nyokrai As 1881 évi kOZmooka Urtoaásból termésíbtben lesaolgálandÓ 20517 Wt igás, 3138 c*y igáé ée 17571 kézi napszám. — A kittizőtf határidőre lesaolgálutett 1Ö3J9J két igás, \'3055 egy igás és 7*17101 kési napsaám. Tehát L é. nov. l-én tul hátralékul tenma-radt 1Í9B4 két igás, 83 egy igás ée 6870 kéai napsa. 1L gkimalalés aa 188Í évre előirt fl é. közmunka-, vilteági-, régibb bát-raléki-jée búság összegekről, valamint á tartozás mikénti Utrleestáaéftfl és a í. é. nov. hó 1-éaol fenniaradt hátralékról, ebből egyes é* kettős váltaág alá voat és leírásba béaott és végre a jövő 1883. évre tartoaáaképeé^át-menő Oesasgekról, vonathozással a f. é. oet. 31 • tői 28-ig tartott kOananka oomputneeredményéről sserkesztett segédokssáayokra. — 1882. évben megváltás í alá eeett két igás napsaáfi 20517, egy igái3l88ée 84456 kéai napaaám. 1882. évi Urte^e váltsági Őeeaeg-ben 7J825 frt 62 kr, répbb l.átraléki. és bh-ságtasegben 3820 forint 34 kr, őnaeeen 75641 frt 86 kr. Ebből a kitdafltt batáridőre fisetve lett 11334 frt 39; W. Hátralékul maradt é4 pedig 1882. évről 1386 frt 73 kr. Régibb tar\'ozáa ée birtág S9S5 frt 74[ kr., ősszeeeo 4311 frt 47 klíT— Ezen hátralékból egyszetüen ti«etendő 2457 frt 12 kr, leíratik 1854 frt 35 kr. tehát kettőé bireágalá semmi sem vonatik. Maiad 1883 ra átmenő tartoaés 2457 frt 12 kr.jEliea boaaá adva a terméazetben le nem szolgált kOamunka utáni bireágot: ?46 frt 16 kr>ée a jövő 1881 évi kOamnnka váltságot: 73007 frt 92 kr leei 1883-rjs előírandó 75711 fijt 20 kr. -III, főkimulaláa aa 1883. évben a megyei utak ientartáaáhoa saükséges kiadásokról/ a K. é. oct. f 1-től 28-ig tartott dempotos alkalmával biaottságilag megállanitsit és aa illető jegy-aBaOayvekhea csatolt «o)tségelŐirápyaatok alapján Osseeállitva.
Kezelésre utbiztosok laetáaa stb. 17932 frt 21 kr. Fentartásra;j 63519 irt 921 kr. Rendkívüli kiadás 11370 frt. Aa 1882. évről készjtett mérleg a kfivelkeaő; Bevitel Oeeao-een 79824 frt 86 kn KJadáa 62983 frt 13 kr. Marad tehát 1883. évre áteső rondalka-aési *lap 16341 frt 72 ljr.j
Aa 1883. évi előirijnjjeat. A bevételek üsszogö: 92052 frt 92 i kr, A kiadásoké: 92052 frt 92 kr. Tehát ja kiadások a bevételek által fedeztetnek.
A többi tárgy kevésbé lévén fontos, ezekrőf nem ia. kűzldok jegyaéseket.
klaok beszédét Urváry, Dolioay felköszöntői, aa egyeetUetek, testületek, magánosok tisats wytiváaaláeaL
{ — Dr. Lfpp TllaaM uraak SttkOr\'-beo mult aaoinbatoa tartott
Ltpuk mű lirthoa tm knellélrflT«
rényhat
kaoko
tett,
közműnk
váltság
tős
lartoU

bor laó
I
Fővárosi levél.
i (ákaásaiia. — Niauti "
Hpest, nov. 27). 1882.
f{ hét eleő kOaZapja érdikeeeo Állított be „A magyarok ersde"; fblőtti Karca előőrsi csatárOaásai kesdődtsk meg aa Akadémia e napi \'dléeén. A két tábor teljes »aáuimal>volt leien, k veaérek küslll oéak a aegtáuiedoft*, Budenk. Jóasef, a jeles fipoists olvasta fel müvéntsk egyik részét, mely a magyaroknak fmuekaeli rokonaágát vitatja első sorbanVám-béry Árminnak hetekkel ezelőtt megjelent nagy müvével „A magyarok eredetével" ssembeo, •mely munka a török rokonságuak ad elsőbb"1 ségi iogot. Budena (aleg|Vámbéry uéaetéaak s elvének ingatag valtára utalt, kimutatva, hogy évekkel es előtt maga ia a finn első-sorbani rokonságot anétf el. Egyébiráot Vám kérj érveinek mégajtfplását a következő foieíatokre, melyek félolVaaások tárgyait fogják képezni, hagyta. A bároa areoménféwl mojst jáehéa volna Ítéletet mondani, annálke-vésbbéi minthogy mindkét Ml kitűnő bajnokokkal rendelkeaik. A kél fővezér jellemzésén} oeak annyit mondhatulnk, kegy a menynyivel! jobb philologue lljttqeni, annyival ta-paaataltabb elitnografos Vámbéiy. Bármely oldal falé dől is el S klltddem eredménye, na|y ayereeég leea ka ijvdalmunkra, tudományos életűukre.
iá oemzoli salaháaaak tlonepe volt aa utóbbi napokban. E hó 124-én Ülte meg ss eleő mQintéseUlnk kiVálé tatjának, P^leáy-aéaek hooaálertoa^aága B^dik évfordnlójAt. Ea ^balomból a mflvéaaat, tudomány, nluto és aristokraoaia szövetkezett egy mánál, bogy méltóvá tegyék aa fteneáélyta jubiláló nagy mdvéesoőltöe, kinek boessu életpályáján saor-aett érdemei aaoros kaa^solatbaa áUanak a nemaetlsaiuháa Iead0lrsé|ei, hdvirágaásával. A bisottság, mely e ozélrá kiktlldatott, Dr. Falk Miksát jeles Írónkat s politikuaankat válaaztá elnökiének. A namaeji eaíakia aaoaban előbb ■sorosabb, aártabb körben! is megülte a ia-bilsalaoi aainpadjáu, amolyfiisk dasakái Fele-kvnétra csakugyan aa élatótJ a világot jelenték. |A kartársak játtuluk iá eeemtett pálya* tátrsvk elé eaerststflk, elikiááréeUk jeloivel. A biaekteág Uunepélyéiiek J Hangar|a volt saln-hely* tnelyoek dtaalSraeékeq gytlt iasse aa ünneilá közönség ; Dr^ Halk Miksa nmok beeeédbea méltányolja aa St^epell nflvésaaŐ érdekelti mial htenleauytí uilnt mivéeaaőtés a^u oSeládea^át- JelleaeÉiáa 44, ke eoMák aa
a#ár-falaivá
kását igen disaae éy válogatott férfi ea hölgy közönség hallgatta, meg. A saellOtndus felöl-ívásó régéeaeti tárgyát Oly vonzóan és ér-dokeaen adta elő, Oly eok uj és érdekfoezitő hazai történelmi adattal aaőtta át, hogy . a különben nagyon tudományos es igy száraa-»ak lenni eaekott íiameretiárgy egéazen né-piea éa oktatóra vjtlt. A jelenvoltak mindvégig a legnagyobb figyelemmel hallgatták aa MÍsdM> • a feltjlvaeót aa el^dáa végén sokszoros éljenek ae tapsokban réreenitették. \'Jövő saámunkbán tálán alkalmunk lese a jfelovaaáat rövidoo! ismertetni.
A tTáreaeköra helyiségében Li p p jVji l a> o a keszthelyi praeiuoatrei tudóa tanár
eodor KOrcors fiftmiutliUts Wsrka"
által |t h. 25-én ja keszthelyi sirmezőkről0 jtartott letette érdlkaa előadái után a felöl-való Itiszteletére ésti 9 órára rendezett ben Uastt kitűnően sikerült. A lelkes leástok eo-rtt a! Páriából nenj rég viszatárt Daráaa Miska zoaekarának élvezetes darabjai közben maga jaa Ünnepelt keadé a^aal, hogy állaté a „Tár-issakdr" öeeaea tagjait, — utána Qulyáa Jenő mint a láiwskór elnöke köeaönta meg aa Qsnepelt mai Izives kozremfiködáeét Ea-Után]Varga Lajok Bgyeéd éa azerkesatl ha-[tAfet keltett lelkeJ azarakbau a derék kewt- \' helyiekért, — Toboly Viktor Ügyvád versek-ben tipp Vilmoe4rt, Plibál Ferenea köajegyző !ismét Líppért ismét Toboly Vícior Óu-jlyás Jenőért mint elnökért, kinek goodeeko-disából a kör tagjai a múltnak érdeket Ielőadása mellett a jelennek társaséUti gyönyöreit is élvezhetik — és Simon Gábor Ügyvéd aa Qnnepaltárt jmiut egykori taait-! vjnya — emeltek poharat.
Vacsora ntán font el ea jókedv betolta át a jelenvolt hölgy éa fériSköaönséget, « a jkjorlku löm blég n4 I k d | táncara ke-rokoáett fietalsá^ éjféf alán 3 éráig éivaata lajoaskély esáma; de bájoa Itöi^y lámaág kö jzőtti Örömöket.
I J Toboly Victoruak köildkestllást oko-izött talpra ssett verses áldomását alább kö-
Isfljflk: -
Minden mf almait, a mi régidig, |Vusssaki*áafa as emberieég 1 jjoVőért folybat eok tiuta,jM>raó \'Mégu eeak a m a 11 mindig a vonaó.... Még aa is, a ki abban nem kutat, Diosárni saokta nagyban a multat, Hát ki bent jeles miut es eet hőse Régéetet Unk egy hdtéges Őre, S. őre remény, saereiat lés hitnek Hit jnegyénk tlsstel s neveaflnk — Lippnak; 0 tiidja/mi a valódi antik — lArailvpl hogy kall válaaatni talmit! — _ prSloár a tmnt mondom;, bogy eok vaa olyan Eimlk ative oaak mult talé dobkaa; Hig légiót bir Themia, Apolló: A r|égé aa nákmk agy ritka h«Hé t Kívánom életre, hosson eok régit, S boloven kutatva elejét, végit Kevélje haaáak ifja reményit Hírnévre jusson földtől aa égig — Éljen Lipp yilmoe eok ssámoa évig*
A banqpettol eeakhaasar végeani kellett, mert a programm aaarfnt |10 órakor hölgy* estély volt kilátásba belroave, melyre saé-Jpeink már akkor kezdtek gyQiakeeai, midőn a társaság. ínég asatalaát uu. Alig agy aa-gysd óra taH bele, hegy aa étkeaés amiékai U uagytnremből elttlatek a helyüket költőibb oioportulás foglalta el. \'Megindult a jános, nielyből még a káeaa emberek is kitették részüket. ^Mélyesen s fecatelenQl kasdődött ja ugy folyt le mindvégig. Es aa estély el* kerdítnek moadhatá A hölgyek névsörat kö-votkaaŐkben közöljük: Bogyay Ödönné, Ifi Peeeelkoffar Jéasefaá, Qulyáa Jeníné, OoM Qntmau Vilmoané, Plibál Peraaoaná, Belus Ánná és Paala kisaaesdoyokkal, dr. SÓbreyei Lajosné Berta leányával, Varga Lajoené, VI-dor Samuné, Vidor Saabina k, a.
— Bals(ea*rtred, 1881 no vem bor 20-án, .Molnár Aladár ótnlékaaobrára* követkeaő ujabb adakeaáaok árkeatak kos zám: A 118, 6Í7, 678» 680, 683, 684, 685, |68ö ée 688 ik aaámu gyajtőiveken narys. jVarasdy Lajos ur Toljtamegye kir. tan jel-jÉyelőJe gyüjtöh össaoeen SVfH 30 krl A hWk aaámu gyQjtaiven Bálint Mihály ur Oaegláden «^tölt 7 frt 90 krl. A 13 dsk jsaáutu gytíltőiven Eletjty Sándor ar Temesváron gyűjtött 2 frtot. A 626-ik számú gyt^j-tőiveu Lássló látván ss a uáromsaék-inegyoi lüuwtóteetülét köaött gVUjtött 16 irt 10 krt |A Hl8 lk saáme gyüfiőiven Varga Eálmáa a barsi reá tankét |let páaatárooka gjaj 10 frt. A 620-dik ssámu g)*üjt5ivro — Os iv viesaatartáea mállott — LatoaaHstváa Sr aa arad-vidáki taataiiilat páaelareeka
lir

Nagy-Kanizsa 1882. szerdán, november 29-én.
IX. évfolyam.
tta^oktvatal llsekal Kalep ktayvMras ksdéaa lljvéreakáa aieaa éti mms
gtetzeléal arak i figéea érre I tv*. Pál . *vre 4 frt. Negyedév* 2 Irt
«Cn<4«lmé*yak . b hasábos petitsor egseaar j kr. mbbeaOri MrdeOeaél 5 kr/| Bá Iregdii 10 kr.
Szerttseatöl Iroda. Hova a lap eaellemi ré> Tlseét illető közlemények küldendők U) ; városbáa uteaa SÍI. ia. Béijuteotetlen levelek eeak iemori ksaakbői fogadtatnak al: \'Kéziratok vieeaa nem kOldetaek.
■ fllttér: Petitsora 10 kf.
MEGYEI «4 HELYI ÉRDEKŰ, POLITIKAI KÖZGAZDASÁGI LAÍP. > \\ /iftlaiiiegyci (ia/idasági Egyesület és a Zalam|é)gyei Ugy védegylet hivatalos kíízlönye.
ME61ELCNIK HETEUKlUT KÉTSZER SZERDA* (FÉL IVERí ÍM SZOMBATON lEGÉSZ IVEM.) J
tWRWk
gyujtee It frt 20 kr, A Mik MMfVttt-ievee Qyulav Bél* »r jeiapsetijl küldött t fct rű—n M JH kr. Bvfcb Lajos, agyi pteeHresk-
— A i\'éeeee Alvutlája. DM.
I4i történik m| i tudomáayra Mkn kor-BSakftlkotÓ Vtawitfwiüi tlálMIJQMI • VkM slsl átvonulást a napos 1869 dsos. 4-én I ss alakét 1174 deos. 9 én lésslsllék. Minthogy a legköselebbi Vénusz átvonulás <mk 111% év tuulva, Ükét 2004 jun 7-én követkssik ba, « csillagászok térméeseteeen teeaűliea várják a dsos. 6-iki átvojjuláet. •
— Kllaaea aapai égés Dreeberg város* Ororasoraaégban mér kilenqi nap éta ég A város nagy láeae — miat a mosskvai „Ruekij Courier !-nek sürgöny sik | teljesen leégett. A tOi rendeeen éjjeli 2 ója felé Ot ki. A város/ utcáéin naponta találnak név-telep leveleket, melyekben a váróul teljes elpusztítással fenyegetik. A városban e miatt nagy rémület uralkodik. Legtöbb jakóa éjjel le sem mer feküdni
— Nilaháil Játékrend 1 Saerdán nov. 29-én „Kor ne vilii harangok" Regényes víg nagy operette 4 felv. Zenéjét aaeraé Piaúquelte Róbert. Csütörtökön nov. 80én „Dóra" gziuroö 5 felv. Irta-• Serdon Viktor. Fordította: Haeaár Imre. Pénteken deca. 1 én SsOaet. Saombetoa déea. 2-án Laky (LOwy) Eugénia kisaasaony p-ik vendég felléptéül, „A v a r e a k aj u" sépssiumfl dalokkal éa táneaoaal 3 felv. Irta:! Lukácsi Sándor. Zenéjét aaeraé: Erkel flsL
— Kegyetlen arnya Talliak Pál belpai (QömOrmsgys) szegény molnármester! több évi boldog házassága alatt épeujj^ gyermekkel áldotta meg aa ég. TeljU családi béke uralkodott a házuknál a legutóbbi évekig, pár év elOtt aaonban az aaaaojiy valami átutaaó mesterrel oda hagyta férje káaát sa fővárosba ment és ott élt vad házasságban. Volt s » iv e t>i z e ok é t gyermekét e férjét odahagyni minden búoau nélkül el férjéoek többeséri levélbeli felszólítására, hogy térjen vissza | hozzá, még osak nem is jválasaolt. Legnagyobb leánya, a 21 éves Liua, a gyermeki eíereldttől vezérelve óhajtotta látni ró-lak megfeledkezett édee anyját ée jfelment a IS városba látogatására. — Ugy alkonyat felé ért szúlője három dobtttcsa 20. s»ám alatti lakására, azonban a várt saivélyes fogadtatás helyett anyja erősen rátámadt, hegy miért megy ő hozzá, mit háborgatja, ő neki semmi kOse többé gyermekeihez, A leány eaép szóval kérlelni keadette, de e felett a minden emberi érzésből kivetkősOttanya, ariyira dühbe jött, bogy a leányt megrágta és ugy aa ajtóhoz vágta, hogy sanak üreg táblái darabokra szétzúzódtak t több űvejf darab mélyen bevágódott a leány kesébe ée karfába. «A leány vérző kzrral ment be z^kus kórházba s keserves könyhullatás közt előadva esetét, gyógyítás végett felvétette magát a sebészeti osztály ba.
— Téisdespeealánsekask, különösen kedvező alkalom nyílik emberi számítás szerint a legvalószínűbb nyereségre. A Foncaíere pesti biztosité intését éselŐtt néhány héttel tartott közgyüléaében elhatározta, hogy ea eddig arany értékre ssólé részvényeit,
— aa aranyágio hullámzás által okozott ne-bésség elkerülése végett pepírérlékOakre váltoatatja és pedig aképea, hogy aa arany-ágié tartalék alapot a részvényeseknek viaa-sssfisetaodi. A Foncsiére pesti hisSositó társaságnak 100,000 drb 60 frtos réasvényben 5 millió forint alaptőkéje ée 872,800 aranyágio tartalék s\'spis levén, mjndsn egyes réaavény tényleg 58 frt 72 krt ér, mely 68 frt 71 krból közgyűlés bstárosala folytán legközelebb 8 frt 72 kr mint arsjiytartalék* vissssfizettelik. A részvények jelenleg 51—-52 frton megszerezhetők, a kínálkozó kedvesé alkalmat felhssanálni és minél előob ily rém-vény eket vásárolni és pedig mindáddig, míg aaoa árfolyamban 68 frt 72 kron [alul megszerezhetők. A legkisebb megrendelés, melyet elfogadok 25 drbra eaól ée eijre 300 frt fedését küldendő be kéespénsbeoj vagv ér« tékpadirokbn. A hátralék után méisékelt kamat számíttatván s részvények mindaddig a vevő rendelkeséeére jmaradnak, mm a szükségképpen rövid idon oekővetkeaendő ár-emelkedés beáll. A Fonesiero pesti biztosító intését igen esolid és jól veeetettj vállalat,
— a tavali osztalék minden egyes 60 frtos réeavény után 2 frt 50 krt te.U Wurda Adolf bank ée váltó üzlete Veszprémben.
— A megyei taditó-testület elnökségétől. A „salamegyei általános Itanitó-tee-tűiéinek8 központi választmánya j. évi dses. 18-án Sümegben délutáu két órakor rendes Oléet tart. Alapszabályainak 38ikjf a értei méhen felhívatnak a t. jköri elnökük, hogy ea őszi közgyűlés jegyzőkönyvét^ esetleeee egyéb átirataikkal együtt, ezen | határidőn belől a központba küldjék. Sümteb, 1882. nov. 21. Báeá Alajoe, a megyei tanteetdlet elnöke;
— Gyllkoeeág. Folyó hó 17-ée Palktrvics (iyörgv leteeye-bóbiesej korosmá-roe*családja és Kakál Gyula leteaVeí ügyvéd társaságában saját lakásán aa siktalnál élvéé, esti 9—19 ónkkÖaBU ismeretlen tatásé aa uteaa felőli ablakon ál Palkoiüta korosaárost ciélbe vette ée egy lövésisl é\'etétől —gfoseiats. Palkevies a fején találva sson-raJ szörnyet halt A tettest a gyilkosság eb kikelésére állítólag boesa ösztöfaözu s á gyanú Toplek láaosj ózsefhegyi Iwós és la-tsíai kanász ellen irányult leginkább, kiaél a rendőrség syombeb tsegjeíenvén, őt letar-téeteit* ée a bíróságnak átssolgálielle. A tel-jesálelt kutatás aikaJsaával Topleii ruházata e egyébb tárgy oly állapotban találtattak, melyekből jogosan lehet kövelkeajetní, kegy a tettes é I
— legmlltéttelmskeég. Aese-rseesétUa tapeaayi plshásss Oféen Antal lisasésll a napokba Pápára, bfegjr fanét mint elmebeteget tébolyáéba isMIÍilk A felügyelet alél megaaikMt s sysni nélkti sétáét A keresésére kiküldött vérééi ruetir-
JLÍ\'MV I . \' ,lí • I. • I I I I
eak aaonban eikértlt őjt já.m-Qyörgf ée Lepséay köet mit aa ukb esjs elfegal Vise-esassáluttatván, uir szerint ea!irgalmasok be-dal tébolydájába vitték.
- Ugrál, 1882. noj. 26. Oly eee-wéoyről Írok, ssMf — esómóru — ritkasá gánál fogva ia nm(érdemB a ralemlitéet. Kö-aigebefg József mellbetegeégben szenvedett. Tudta, hegy rajta sagiteoi nem lehet. Egye-dűli kívánsága volt addig élm, még legidősebb 6a képes lesz ossfujánák eltartásában Őt helyettesíteni. A fiu felnőtl, kspssmáayé-nek nagyobb réséét sáliig s Itestvérei esgé-lyesésére forditotU. (Aa apa már több jer éta munkaképtelen veit.) Nem sokáig tartott a segélyeaés. A fiu apja MlMfét örökölte. 16-én temettük el ee apái, 17-én pedig a szegény fiút, ki sson pejresben ssenderült jobblétre, melyben sa epet temetőbe akartuk vinni. Hátramaradt egyj beteges nő 3 kiskorú
Eermek kel; aa alig képselbetp nagy gyomor-n siolődő- elliagyatolt Ösvjegy éraekében Ooldeekmied Miksa, Qéfdeéhmied Jóaeef, Friedfeld Henrin s Bsrsnysi Izidor urakból éllé gyűjtő-bisottaág alakult, j mely egy-egy fonottal nyitá meg a gytátéét,. egyúttal kö-
I öltségek fede-0 kr. Áa 0s-meg a.nemee
telesvs magukat la temetés sásén. Eddig b^yűlt 26 frt vegyek és árvák) Istene áldji lelkű adakoaékejl
4 A kftafsgéa—Ogftiy előmosditása érdekébea Trefotk miniszter u sbh lépést tett; körrendeletet intésen as ösaies érsekekhez, pűspűkökhös ée |ssupsi|int«ndi nsekhek, felkí ván esek 6gyeliaét ss űdvöe befolyásra, ma-lyet a lelkésaek ée tsjnitók községenkint népre gyskorolhatnak a köae ;< lása, főleg a pálinkáivás ellei readesabályok érdekében. Rémületében Ijen (súlyozta a mi-mester, hogy jövőre a tsniti kápesdékben a
kOaegéeseégtant nagyobb alapossággal
fogja hogy
előedatni mint eddig lörUpt, ♦ elvárja, _ a eaemináriumoabau jövőre emiitéu kötelesen rendee tantárgy (legyofi a köáegéssségtan.
— A nedves plaesék b les ári-lése végett a pinese vsismelyik üres helyén\'egy deezkát állítsuk lelIpiy réasu\'oean, bogy alája egy fssekat Vagy tálat elhelyes-heeeűak, sson padot pelig Iklóruiéss porral hintjük be. Eseo klórmén a pinase nedves-eégét magába esivja ée fedil egyszeri alkalmazáskor kétaser ennyit, uiint a mknnyit saját súlya kiieaa. Már most minél nedve-senb a pincze levegője a\' klorméss kásasserü esetnek ben, annál gvorsabbaa hall a desska alá kelyeaett edénybe, fis sa abban\' ilykép ösaaMyűlt víz elpárolutik s ja már alkalma sott klor msgssárittstik,, akkor ismét újból lebet vele akárljáaysaor a deszkái behinteni. Ennek a sasrnek slkalmasásávsl s pinese levegője mindig isaáraa léendi Ea a szerbis-tossn hat s a különben legnedveeebb pin-osék is ilyképen kissára^vám bennük bármit bátrsn és | bármily\' hosszú ideig tart hatunk.
* .A képvlsellhls nov. 26-dik! űléee heves mozzsnalok iköajl folyt lej mire okot főleg sson kérdés esolgáltalott, hogy mikor tárgysltsasék ss \'ismérateis hevesiue-gyei kérvény. Iegerűlt felszólalások és elnöki reedreetasitások után esfegadtatott a kor-ményelnOk aaon indítványa, hogy a kérvény kOvetkeeő napon folyUttassék.v — 26-án aa slőaő napi jegysőkönyv [hitelesítése s a napi reed iránti mellékes kérdések msgvitatása után a hevesmegyei kérrényi tárgyalása követ kesetl, melyben Poloeyi Gésán, s kűlöo-vélemény bssdó|áa kivfll résátvettsk Saeder-kényi, Qyőrv, Szilágyi Dáaső, Msdsráes Jósaef ée Hedo^y Imre, kijnegybstésu be-seéd kíséretében a Polosyiéhoz hssonló tartalmú batárosati javaslatot nyújtott be. —\'1 Esarpvehető volt, hogy ss slleosék és kormánypárt hivei kösti inget űjtség ksl el késésé bee s igy a v(ta elhueédásiboa anyagot és okot saoJgáltatott egyesek prévokáló, gúnyos magatartása. Eredménye íetj, hogy es Ölés ereasséuytelenfll végsődött, mert a aaavaaás osak hétfőn fog bekövetkeslletoj. Hétfőn es Ogv befejeztetvén, eaótöbbeeegel a bizottság véleménye fogsotstott el.
TáviratoL
Bées, nov. 26. A „Presse"- teljesen alaptalaanak jsbnti ki a béosi ée londoni lapok ama hírét, mialha a airályoé januárban Angliába ssándékosuék ftaaiii j a király-assaoay január 20-ig Gödöllőn marad s akkor Bécsbe jön.
Pétervar, aov, 25. A kazáni egye] lem\'épületét kstonsság Őrzi, msrt attól télnek. begy légbe röpítik. A lakosság a diákokkel rokeosaenvea. J
L o n d o a, nov: 2G. Ausatria-Magyar-ország képviselje a porién jegy aéket nyújtott át, mely a saloniki-mltrovioai vasúti osetlekoaásra voaatkoaó saerzódés megkötését sürgeti.
Leadott, nov. 26, Aa fr forradalmárok egy ejabb merénylete nagy iagalombe ejtette tegnap Dublin lakosságát Hárem Üt-kos\' rendőrt támadtak ssefl tőrökkel s es sgyiket sikerüli ie meggyilkéluiek; a másik kettő ssinlén megsebesült, Ide a dulakodás kftabea segítségük érkeaett, Imire a támadók •qpáiettaki egyikük saonpau e éppen aa, ki e aaláloe eaeréet ejuite, kéarekarűlt. be-bizonyult rá, hogy a féniek stövétségének lagja..
L e n d o n. nov. 29. A kormány réeaé-ről ss supedieaioeális csapatok megvizsgálása oséljáhól Égy plomba küldött Cláirke tábornok igen ellét sainek ben} festi a britt csapatok állapotát j a betegek ie kalellak saáma napról-napra aövskesik, mi e katonaság szellemére is kedvealüee befolyást kezd gyake mini.
lerlia, nov, 26j Mindinkább meg erdsil — hogy Giere Vanánhan a politika aaei kéráéeeéi ie aaéba léi a leplezeden kifejaeést adett egyebek kési saask, begy
j^élsHlri politikai körlOjbeb A egyetmei eljárását t iaalmátlanul náéik
\' Pária, nov. 26. Poüiikai körökben, Duciere követksnő a ondása jár ssájről szájrl: Ha níjglía a NilustJ ugy! rrsnosúwAsság ál Oenkot oocupélja, u st nyitandó Bel\'sŐ-AfHi-
Wf\' - L-] •
Nemzeti színészet.
j — 8 s ó m |i a I o n, no^. 25. „Nap és holdP lm o d e r n -víg operettje, A. vsnloo és E. Lettsriertől, fordUotta Evjra L. éa Fáy il. Bélá. Keoéjét szeraé Charles Leoocó. — !A darabnak fele komédia, fele meg frivoliféA; aeneje aaonban kellemee s lehet, hogy ea* eyoob színpadokon jaa egészről több hühps oíosériáda mondható] .
j Égyébkéat nevettünk gyakran ée na-, gyokai: sőt itt-ott, például Kohai Etel és ErdU Berta kedves madár dalában a legpiié* saibn lélek ia uemesen gyönyörködliebsU. ás előenás eleven kacskai ingója különben Kp-vessy Albert volt, flrök vidor,\' talpraesett kio miknmával, kinek tulsáemlis ily Alkalommal szívesen megbocsátjuk Ügyes élénkségeéj\'l. Saabé Dani inkább ssűletett Kovíjcs Miór (Degomez) szel epére, iiiírit sserelmee Miguel-neki.. .. Eszel ugmn keveset mondotiuiik, de e sokai érthet V(őls. áránvosey J. ügyesen forgolódott, valamint Bárdy L. | is Széni || ha löal
Uéá Köi
r Erzsivel. — IA kár is beválti kivált issé nem haíuiskodik, r- Anuak Wtl-iii ueüi Erdélyi Margit ss oka, ki é .törekedett feladatának megfelelni. — uség közép szImmaL
" p, nov. 26. fA, vörös
nekes népsainműve aaa-u közönség előtt. A da-
V s sárn a-, Vidor Pál msglshstöe ssi rabi jó; msnten a kellékekkel, értékére em
ól, W
hművet ílőadáe-Arday
zokolt reflexiók elyek a népez ik. A kerekded, dioeérettel tűntétlék ici magukat i Bárdy Lajoe, Ber/eeoyiné Adél, Kovács előbbiek eléJgé igazoliék, hdgy drá-erővel ie jrenoiakesnek. Berzsenyi Margit Ks ugyanoesk Helyét állta. Erdey Berta! seetspéoen, ily talnraeeetiien még alig láttuk] Ugyjeskedoi, valaiuiát Szabó Danit ]mm. 4> Cssjk előre I Emii lés re méltó sserepMse volt inéj; Arany ossy József nak, Csobánnzy P., Köfmendy J., Kövéssy A. és Ksozér N. szin-jól sdták röviq jeleöitéeeiket. Eeuttal felkéijjük faágaió ural-\': nem volka-e oaélsaerObn hetenkint kétsnsr. péH hétfőn is ssűnstslnij A szinhási kösön-ség e, mely msjduesn mindig ugyaneá, kissé fárasztó az ily folytonosság, kivált: mikbe hosszabbra nyúlt aj társulat működéséi j-4 Hé tfő ni nov. 27. „Fiam nagyon, ostéba" fordttött vígjáték mosolyogtatta meg a c lekély számú mizUnipget. A darab nem meisze esik esimétel..\'...] mit is mpj.danánkj egyebet, miután legokosabb jelenetek; ber ne aa oetobaeágék. A szerepifik, mint Ko] váci Mér, BeVaeenyiné A., Arday Ida, Ber] ase lyi M., Amayossy J J Szentgyörgyi Elekj ~ hánczy P. ;sat.jkülönjOsen pedig Kö vessy eléggé megfeleltek feladatuknak.
A vasúti menetrend
tán
■á
te)
hl tki utlj
Ka Érkezik
ilsss lóidul
We«uji«ly
114. IS a (SeorMbJ
to a. m p
1. 44. II p
b) I ufS-.H4«s-•01 ily li 1-
l| óra 5 A. 17 p m v. u kS«7WI.)
1 ira \' 44hMáa| »*ty vsaal 11 4) lp. sala I vafjr. Vnaai
n «. tk-
li
I 4. IS p-< r*(f«l sssai. vosat
II s. | p. fU«| SSMB.?OSal S 4.1II p, rsgfsl vsfy. Vflsat
SJ!-14.\'4I pTI A M p 4 a. *ffT
tt 4) Sp«t Fr (triw I.
b) I rsgsrhof- ■ I
la s.1
b ) Irs bp*
% 4. k p. lé 4.10 p. 4]4. II p (V. V).
II é. SS p. li*. 14 p.
(SS.V.)
114.10 p. |
1 ó 44 p. 4 a 0 4. 40 p ssU 4 4. s? p. Wfg.l
11.1 p. il rsggsl m i p, d. u. I 4. M p. 4|l|sl
SMSS. vonsl
Sjfora vnnkt SISRI. tomI
gyots vonat sisiq. vonst «W]r. vomI
Felelős sserkeastő; jVáUOá LAJOM. Tkraaaerkesstő: HfWHAlVM BÖK.
ill il Ml I Juj. ■ l| I il
8264jfk. ssám 1882.
| Árverési hirdetmény.
A, oeáktornyai Ur. ibíróság mill tlkvi hajóság résééről saenéel; aöahiríf létetik, mi-kéét kk. Mihálios Mária és Jóasef [domási-nfési lak ós végi ehaitátéaak, Lissiákl Márton domasiaeeai lakós végrehajtást esenveiő elleni 45 frt. 67 kr s járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagy-kaiiiajarku-. trvszékhez tar-loaó Csáktornyái kir jbiróság teiületéh fekvő doLáeieeeai 57 sa. te ekjkvi 71, és 14 hrsa. aletli ingatlanok egékseu 240 frt I becsértékben és aa ugyanott! 479 sa. tlkvi f 1-8 és # 10 soras. alattiból Lkeiák Mártont illető és 168 frt 50 krra becsiül Ingatlanok (s tartosé-kaj aa 1882 évi dsosdmker hó l6-|k napján d. k 10 érakor Domásmeos község [kásánál Aanandó nyilvános bira árverésen a kikiáltási árOn alul Is eladatni foféak.
As árvereeni kifájtók tartoaaaa az in gaUanok kikiáltási áránkk IO<Ö*át vigyis 24 Irt és 15 frt 88 krt késepéuaben, Vagy as 1881 Ik évi U. t. %ikk 42 ft ábak előirt óvadékképeü panlrbatj k kiküldött kseéhea letaifnl, a többi feltételek a Domaalaéoe kOe-jség elöljáróságánál és afulirt tlkvi hatOság-eé) a hivatalos érák ikikama alatt bjetekint* bejők.
A kir. tlkvi baMeég.
I Osáklerayáe I8fl2i évi augeestte hót. Npi ;; ,j] lHOil-l
78001tk. sáánj\' tirk.1 f|82 november 3.
Árverés j Hirdetmény.
A n.-kaniseái | kar. jbijróeég mint Ikvi! hatóság réaséről köz)iiaré tétetik, hogy )li lton Panka Jóssef kid-komáromi lakóé mini ] Dr. Horváth Antal sngedniényéss végrehajtat ínak Köbli János végrehajtást ssenvedőkie-kémá romi lakés ellesi 210ífrt töke s6 frt SÖ kr. per, 10 frt 26 kr. ^éf^rehejtás kérelmi, 9 frt 30 kr árveres kérilmi, s még feimerüéndő költségek íréati vqgrohajtáa ügyében « feet neveseit kir.\' trvekék területéhez lertOM;kis-komáromi 130 ez; tj-kybén A III. I—9«orss alatt felvett |ngatlapof Köbli Jánosi illjátőa perrel meg nem támadott 509 frt! 50 krra becsült hason felé I8M évi februári hó >ik napján délelétt 10 ^rwor Kie-komáromean a közeégbiró hásánal felperesi ügyv. Ilertejéndy Béla, v. helyettese közbejöttével megtarwodó nyilvános árreréeeii eladatni fog.
Kikiáltási á|r I a | fennebb kilett btcuár. Árverezni kívánóik isrtoaoak a beoeár 101 kéaspénsben vsgy jóvjndékképes papirlikn a kiküldött kekéhej jefinni.
Vevő kOtelés I aj vételért négy eavet|l4 részletben még pedig. I ez árverés jogarőré emelkedésétől ssámitaiidó egy hónsp alatt, a másodikat ugyánattél két hónap alett, a harmadikat ugyajistlól három hónap patl1, a negyediket szinté attól nagy hénsp alatt, minden egyes részlet etán as árverés napjától számítandó 6% kamóatojkkal együtt as árrerésj féltételekbenimeglimárpzott helyen ée módozatok ezerint lefizetni. ;
Eaeo hirdetniédy kiboesátésával i egyidejűleg meééllapilott1 árverési feltételjik, á hivatalos órák alatt a nagy-kanizaai kir, trv-ezék tlkvi oeztályáoál» a kis jkotnáromi küzség előIjálóságánál megtekinthetők.
Kir IrVaséM, mint tlkvi hálósáé N*gj Kanizaán 1882. évi november hó In. |
1282fl-
2109|tk. 882 szám,
Árv eréül hirdetmény.
osák|ornyai kir. jbiróság területén levő ho dosátii fll aa. jjkbén 14—18 sorszám alstt Puriés Lukács nevén álló s 470 frt re btésűlt ingatlanok a tartozékai folyó évi decaember hó |4 aapján délelőtt 10 érakor Hodéeán kőaség házánál [megtartandó nyitván1)* érve réseit a megállapitolt kikiáltási ároo alél is eladatni fognak^
Árverezni ikivánék tartoznak ss ingatlanok kikiáltási! árának 10* át vagyisj 47 Irtot készpénzben, vagy as 1881 évi La. t. os. 42 § ábsu előirt évadékképse panirbkn a kiküldött kézéhez letenni, a többi feltételek e biróaágnál megtekinthetők.
Kelt Csáktornyán a kir (bíróság mint tlkvi hatóságnál 832. aug hó 14. 1279 í—1
A Csáktornyái kir. jbiróság mint | tlkvi hatóság léiérőlj közhírré tétetik, mil|tat a uagy-kanizsai takarékpénztár végrehajtatónnk Oudlin Váíent goricsáni lakós végrenajtást szenvedő elleni B19 frt 79Í kr töke s [járul, iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. trvazékmez jaíjlozó Csáktornyái kv. jbiróság területén feVŐ a goricsáni 880 sajlkben A I 1-4, í-18, 15-16 sorszám alát legelő s erdB illetaiénynyel együt(Vnnresett végrehajtási szeuvddsft nevén álló s í88e frtra becsült ingatlan és tartosékai 1883-í(c évi február bó I napjáb délelőtt 10 órakoijjGori-csán köaség hásádál megtartandó nyilvános árveiieen aimegállápilott kikiáltási áronéiul is eladatni fognak.!
Az árkeresőit kívánók tartoznak ks ingatlanok kikiáltási árának lO^át Vagyis 188 \'frt 80 krt kassnénahen vagy aaj 1881 LX. t. csikk 42 fi ában előirt óvsdéácépes pspirban a kiküldött ketéhea letenni, ij! többi feltételek al biróeágnál megtekinthetők
A kirí tlkvi {hatóaág. Csáktornyád 1882 évi aug. hé M-4ii. 1281 l—l
1969 tk. 1882.
Arveréni hirdetményi
A caáktoroyai kir. jbjróság, mint.tlkvi hatóság r^saértfl közhírré [ (étetik, miként Zsnidár Mihály mint lítthlsteiu Jósáéi s Katalin gyámja fJ hrásosáni Inkósiiakl néh. Purits Lukáes hagyatéka vélt hodosáni lakés végrehejtást saeufedő elles 101! frt bO kr tőks s jár. ikdLs ti végrehajtá«i Ügyében ejiuagy-kanizsai kir. törvényssék tSrüleléhes mrtesó

NynJtHiúik kezet n özereneséiiel^!
400.000 márka
fftaysrsiuánst nylijt. ksdmó ss»tUn s hasibbrfi ss|y peaiklserserstss. mely s ningns kemisyai-
tal ^éváhsgvvS éá bhUriitVa tu,
J Eaeniuj tervesei. eVnys abban .ill, kMt nébiny pónnki Isfélyáaa slatt 7 sorsolssban 47.000 isaftoese 0Iliiéi 1*11 klsorsvias sla kell Lpiü^iiV. köztük Ulolkotilj 400jefi#4sinjl /éeyeraiiifuy, rSaiUf H\'rtijj
1 aysr. 1 ayer. s a. I aysü. s. is 1 ujetj. á, ks.
1 syev é. in.
S sysr. a. pa.
3 nyer. s. in.
4 aysr. s. m.
2 uy.r s in
2 ayer. á. m.
1 ayeé. á. ai 84 sysv. á ai
8 hjft. L ni.
ka. S^OOO H aysr. é. in. UÚOO iKliaO fit aysr. u. m. QOOO 100,000 | nyer. a. tü. <000 feo.000 I0M nyer. á. \'m 8001) 50,000 264 aysr. a m ífÓÜO 40.000: 10 nyer. á m t&OO BO.OOO | S aysr. á. nj.í, \'t20ti 25.0OÍI; 530 nysr. a. in. Vl°00 íiti.OtiO. 1079 nysr. a. iu. 600 I&.0009700S nysr. (a. ni. 14a 92.000;Öm. 18 434 pyarsiSéilysk 10,lMJsfjNiMat, abu. L\'IH\\. 110, H.ouo 124. 100. 84; «7. &e. 4(1. \' S0 ss.
Eiia ayiVSiéaysk ItSsQI slaS sorban -ÍiWIi jut klserselásra ílfi.otio m. teaiérUkb*n.
A .nysrsoflay hasasok szériát hi«ataléssii állapltUUk sráffJ
A IsfklrMlebbi etsl. az aiUia altat bbtó situtt oysreaténybasás a kövstkssé Asnsgbf tsrtl] 1 égési erea. sois|. 4ra rssk fi pi v. 3 frt löl kr. a. 4 1 fél i ■ . , ■ . | I „ 1! I „ 74 );, lnegysil „ \' „.1 -..; 1 j(4lSo kr. I
Yslajnennti msgbizás ss <>sszs| stMffai Oskflldéss vsfy fo*tanUlvaay niellsll síunoal 4i a legnagyobb (púddal vszkftiflltotlk. uiintlj<nkl Inngdt as titsln jniiaerévsl ellátott eredeti iinrs jegyet ksp*an télBbk kss4h«a
A, inMTSMÍstssskbss insgkivéaUUihtvstsIos tervezetek dlj aálkll msllékaitstnsk. mtiidsn lm-sás utas pédl* fétszöiitu néUOl ktltdi\'ük rsults V&lskask a kltsiata basasi isgyslkst ^
A njsmséijsk klflssléw miudnukjir poii tossn \'ss állani jéűllása nsllstt tftrtáaik s akár kézfstisa aisfklMetik vagy kivaaslra énléli-Jt-jniiikiifk Aiísztris miiidMi nagyobb pinezáiii l^aa-slIéisssskUtet^eiak áttat ktebsaltiethetik. •
Vátlilstunifiúk\' uilaásnker kedteaslts ss rsness, sok msi tsVIot^yea itysreméey Uitu lyskrsS ni slai Kapmais/BH h fsmivtíe a«. mint tftO OOO IOO OOU. ail OOll UO OIIO 40,000 atb fliattsttfk kl.
As Uy a légstiianlahb «I«)mih nyu^vu ral* Islstsál. slMrslátástélsf niii\'drnbtt kiztoaangfsl a lsg4l4oksbb reá vételre szaaiithatvsa ksj^iikmar a kSssli ketas miatt ia niiadffl m^gbizáni minél slAbb, d» niiidaessstrv asisnSsr 30-lka st4it kúivettnfiQi ululirutt baakkasbuz iaUaai.
Kaulmano & Simon,
bank- éa válló-fiilat Hamburgban,
bevásárlása és slsdása miudeansmfl álUiukltve> ayak, vaseti réazvcuysk 4s kölr*6nior»jrgyeku»k
U. i. köasönetünket fejesve ki eaaenoel irántunk eddig lanuaitott bizalomért, felkérjük aa uj kieorsolásnáli részvételre, — főiörekvésűnk eeentul is ods irányulsnd, mindenkor pontos és dailáid sr< ilgáíat által tisatelt érdekeltjeink teUee megelégedését kiérdemelni, I Fentebbiek.
1202 4—4
BROGLE JÓZSEF
gty- óa TostftlcnioK-gyta BudapeBlMi. öyárt vád üt ai ositr.állam vakpál Ja kAielébdn. Raktár t váci köriH 68. Ajánlja minden gaedasági kiállUáión kitűntetett, javított gyártmányait mint:
Trieuröket váltósé rostával,
Tiszttó-frépekot sselelővel
kűlOalsgaeeégek snelnaek saá-smAmj 28460, ssám alatt sasba
daimáaojw hiirnias okók^t cséplőgép - rostokat, IjyukaszUitt ós hasított lemezeket

vaa, eeaél és horgiuiybél, valáihinl mindennemű gazdasági gépek és saereket. -irjefyték klvásstra lefyea ée béréfctve.
iMtii w-m
? m \\i 11 rl - 8 i U 1 wi 1 áS 1 i il
ÍS Hi:i neufmot jjl lí
5 Cd Ilii. f ? -N ^esoeraetnoJe^-JIJ J 5tJ1
>8 Hl j tt fca! W Oü paw qqOt|l|S á
iii iNiF^y iiu
yiiilü * ;lpf il
* tU j t ti í^i I-üi^Iít í
sí? Jl I aE iil j ö7*a ".al i* 1
jc fPí: 1 fa ti I lil{, ]t í IjrrS-iel ^ • 1 * I
SfilwíW M
ae. IMI i iitlil ; !