Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.99 MB
2010-05-25 14:36:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
883
5863
Zala 1882 december

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati lap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

gtaééklvttal
kedáas
KlöSSftéal Ivrs 4
MIS
V I \\
Nagy-Kanizsa 1882. szerdán, Ideczember 6-án
IX. évfolyam.
Inakéi KtlOp köoyvkwU
U|«arú*bás HMM üli. lm
árak - Kgiee évi* | trt. r*i ki. Negyedérre t Irt
• hoaábos petitsor nyiwi I kr. <W.mo.. I,m<UA»u41 f» kr. Hé-tvagdti 10 kr.
Sfe+fcSSStól iroda. Havi a lap sselleai r4* i ssét illeti köelemények kaldeod5k Uj i várpsbáa-oteaa 119. a Bénaeotatiee levelek esek uoiri kesekbll fogadtatnak t
Kéeiratok visaee mm k0ld*te«k. i wyllttár: Pstii sors 10 kr.
MJEGYEI ft» HELYI ERDEKÜ POLITIKAI KÖZGAZDASAGI LAp. V ZtalaiiiegyH Hazdasági Egyesület és a Zalamegyei (ügyvédegylet hivatalos kffttlőnye.
MEGJELENIK HETENKINT KÉTSZER SZERDÁN (FÉL IVW)j ÉS 8Z0MKAT0N (EQE8Z IVE*.)
199)88% \'
Zahujiegyel gud. egyesülettől.
A Zaiftm egyei giduági e^ye jaület igazgat6vá 1 asz t m ány án a k igen tisztelt tagjai fel kéretnek, hogy 1888. évi decj/ember hó .11 én délutáni lórira kitűzött
ipazwitó-választmányi ülésre
iZala-E^erazegen ax egyesület saját háza termében megjelenni méltóztat lauak.
Z a 1 a-Egerasegen,. 1882-ik évi november hó 29-én.
Hűcsky Kálmán, m. k. •bök.
A betétek megadóztatása.
(T.) A takarékpénstári betétek megadóztatását a takarékpénztári igazgató urak nem helyeslik. Össze ültek Budapesten é« feliratot intéztek a kormány hot, hogy a betétek megadóztatását czélzó javaslattal hagyjon fel. fis ha most már ezt tennék a. kereskedők is, az iparosok íis, meg a gazdák is, hát hogy ak ikor ki űzetne adót? Én nem tudom megmondani; pedig ha a méltányossági szempontot tekintjük, iparos, kereskedő és gazda, talán még nagyobb sulylyal követelhetné, hogy {figyelembe vétessék, meri ha .még a |takarékpén7tári igazgató uisk is pa-msskodnak, akkor annak a szegény {iparosnak, gazdának és kereskedőnek, kinek a takarékpénztári betétre pénze n|em jut, bizonynyal több oka nran a panaszra; és fogadom, akad a takarékpénztári urak közt elég, kik! fauna szegény emberek panaszát félik sem Utálják annyira meghallgatásra méltónak mint a magukét és félig Lem fektetnek arra annyi súlyt, mint
a magukéra. Pedig amint alábbi kimutatjuk, a takarékpénstári igazgató urak panasza korántsem oly figyelemreméltó, mint az( hinni j méltóztatnak, sőt remélem! ha nem gondoltak volrfa Is még arra, amit itt elmondandó lessek ,; meggondolván, fogják látni, hogy kérelmük nem xgwwa igazságos.
En. meg vallom, nem hittem, oogy magyar haaánk helysetét átgondolva, a takarékpénstári igazgató urak, a pénzügyminiszteri tervezettel szemben ily állást foglaljansk el és a mint arról van szó, hogy a kompetens áldozatot a hazának a takarékpénztárak betevői is meghotsákl illetőleg ha/afiui kötelességüket másokkal aránylagosanj teljesítsék! — hogy akkor, maguk a takarékpénztári igargatók lesznek asuk, kik a pénzügyminiszter hazafias szándéka elé nehézségeket gördítsenek. Mert hogy a pénzügyminiszter szándéka sokkal hazafiasabb, mint api ilyen hazafias az igazgató utak fellépésé rólty azt méltóztassanak elismejrni.
Miután pedig ezen megadóztatással szemben mindenféle meg nen állható okokat felhoznák, pláne még nemzetgazdaságilag is fejtegetik annak káros voltát, engedtessék meg nekem, hogy Nemzetgazdasági, valamint közgazdasági szempontból szólhassak hozzá én is: I
A takarékpénztári betétek megadóztatása tehát nagjy ellenszenvre talált a takarékpénztáraknál; mintán pedig as adóhoz vagy adóztatáshoz hozzászólni mindig kényes dolág s ha bár nem mindig politikai Kérdés is, hanem inkábbj a nemzetgazdaság keretébe vág, mint « a mos-
tani is, rítl|án|vsgyunk képesek agy hozzászólni,i hogy politikai kérdést ne csináljunk belőlük; neiá is szólva a párt lapokról, melyek a dolog tárgyilagos elbírálására majdnem egészen képtelenek. Am kísértsük meg a tárgyilsgbsságot mi, lássnkl meny* j
nyire lesztták arra képesekl I I
Nagy-e sz adó avagv nem nsgy*e ? ennek tárgyalásába tehát ne bocsátkozzunk, mert skkor I bizonyo-san Össze vnesilnk. Van-e add emelésnek helye svsgy nincB? Est se igen taglaljuk, mert ha békében ákarunk maradni, ez is vetiedelmM thema. — A mi dolgunk ne legyen egyéb, mint megbírálni, hogy mikor a földbirtok jövedelmének adója btsony-bi-zony könnyes megüti a tia yerczen-tet, hát-hogy az a tia perctent, melyet a takárékpénztári, betétek\'jöve-t ed elmei uUn venne az állam, szemben s földbirtok, illetőleg J pld jövedelem adójával, olyan méltánytalan ős igacságtilan-e, mint a mily erinek feltűnik?
Kéremll | Ne méltóztassapálc neheztelni, fin mint ffcldbirtoldos beszélek. A takarékpénztári igazgató urak pedijg mint takarékpénztári igazgatók beszélnek. A jog a bessénre\'vagy irásre mindkiét oldalon meavan, hát amint bog* gyűlésezhetnek és elmondhatják; az igszgató uralj á magukét, a földbirtokosok is elmondhatják talán a magukét, a^ nélkül pedig, hogy a két félnek ogymásra megnehezte|ni oka lenne.
Alássan kérem megmoniáni azt, hogy mennyivel mostohább gyermeke az államnak a foldbirtokos/\'miot a tőkepénzes és hogy mennyivel nagyobb érdém pénzt szeresni, mint
földbirtokot szerezni? Hiszen ma már minden ember cssfc a pénz után néz, minden ember csak a pénzét igyek-Iszik rakni, éppen I azért ugy mond, mert a pénz biitmabbsn kamatot és nincs megadóztatva. As a tény tehát, hogy a földbirtok a pénzzel, illetőleg aj takarék pénztári; betétekkel szemben aránytalapul jvölt megadóztatva, azt eredményezte, hogy a legtöbb tkkarékpánzt|Ur tömve van pénzzel, a földbirtok vásárlástól pedig el vannak idegenitve az emberek.
A párt lapok | persze párt szempont bdl Ítélnek és azt mondják, hogy: ,A táksrékpénztári betétek megadóztatása i nem egyéb; mint i takarékosságba mért büntetéfj" Mintha a takarékosság csak akkókj lenne takarékosság, ha takarékpétitlári uton kezeltetik.. Hát ha megtakarított filléreimbal földbirtokét vásárlók ? Az már más kategóriába r#5 takarékosság ? Az már elviselhM a megadóztatás agy ne rezeit büntetését, mig a takarékpénstári jövedelem talán valami ssentség, mert nep kell érte verejtékkel fáradni, himem ha cgyt tser pénzemet elhelyeztem, bjill a kamatja, mint az égi manna. Sőt azonfelül még a részvényesek is oss-ulékben réssesülnek, nem is levén takarékpénztár, amely sem ttizen felül adja ^az osztalékot, még s huss is ügen gyakori; nemi ritkaság asöt-ven, előfordul s ssáfiisőt lehetséges a kétszáz is. Asotán nem éri jég, ár-viz, ssárasság, fagy, féreg és a többi.
Aztán kéretn, mig a gasda fá radJ csetlik botlik, kóczkástst és gyölri msgát b feltételes 6000 forint jövedelemtől vagy (feltételes 500 forint jövedelemtől kiaytelen megfizetni az ötssásat vsgy ötvenet, —
hát hogy a betét birtokosa, a biztos joveaelemtŐl, melyet minden fáradság nelkál élvez, ne fizessen csak három aaástplii Mondják csak kérem, kát helyin van ez? Mert ha már egy-saer jött állunk, hogy ilyen n^\'gy és terhes adókat kell ! fizetnünk, hát s t(Jkepénznek, legyen az akár betét akármi, a földbirtokkal szemlbeni pro-tÉgálása, a földbirtokosokkal való mostoha elbánás és nem egyéb, szón földbirtokosokkal, kik mégis osak tömét képezik s msgyar fsjnsk. — Nemzetgazdasági szempontból tekint-ve pedig, a földbirtok beoséselt meg-gondolatlan lenyomása, mert ogysn kinek jöhet kedve tis, sőt tiflán ti-vénöt perczentee megadóztatásnak tépni ki tőkéjét, pláne kocskázáttal és fáradsággal,- — mikor, ha jövedelmemet : egész kényelémmel akarom élvez* ni, ijennt hagyom takarékpénztárban és claak bárom száztól it fisetek érte, •<St még annyit sem, mert kifizetik hwlyettem a ala generozitái* a részvényesek.
| Hs pedig ssámokri ksll bivst-koztfi és a kiadásokat meg a bevételeket rubrikázni ? Ha kimutatá-sokkal kell előállni, mint ahogy aa .igazgató urak megkesdték? Msjd uíkkjor méltóztatnának meglátni, hogy mi ja gasdaságí és mi a takarékpénstári: kiadás és hogy iparnsk, j kereskedelemnek, . munkánsk,\' szorgalom-nakj emberiségnek és hazának meny-nhjivel nagyobb szolgálatokat tesz a gazdit, mint a tőkepénzes.
(Arra kérek tehát mindenkit, méltóztassanak tekintetbe venni mindegeket és hs már sdósunk, adózzunk kbzösou, de egyik oastály másik rovására dédelgetve ae legyen.
..Zala41 tározója
Nöi órák.
(Gssvsgés.)
A minap égj igán ksdvsj hölgy ímm-8*em kejiorü pansacokra fakadt irta) ómban -Srája (Hca — Vettem már Quendet Cos-ilaataál, jPaleck Pliilíppetíl, Lsehoernél, an-erat, ramántoirt, chronométret ét méf eddig pobaéem fcjkerült ej;y ily hatyaeen járó jósságot keritaaen. Innen is éted az, a mit a lársadalom ponlallaniág esimén vet nekünk gyenge nőknek saaneinkre, nondá, mikOs-pn indulatosan forgatá a kis remek nieke-(iraaott f^hnaó gombját.
&> aa «réeabb eexits méltóságával iatifSiáin: 6t, mi alkalmat ayajtott aoép nyu-*ők terÁrtél, ígétfio oútlogó nemeit s era-fcyoa kerStfi kmectkéit saóüaitnl báoiuíbí.
lfoe | és Ön mifsem tad vigassomra nosditó?)
Ba fígaast keres nálam Hsgysád,\' ad-ierMitaoask kéli tannem; mart e tasintetbeni y«Mg<naat katl lüangoatalnom. — Adja boa-ia (rtM*i éráoskájál ée meggy Ssédhedk, Mvt Uk\\m pontosaággal fog járni. — Osak jasMpao, rseaiesaa aati aataakéat felhusni, iesi saabsl fjaafs baréáeskáít beborpasz-kai, méÍB sm anatéa gyekarU elWordul, fáirna ai^jávai páholyának kaiaaiákao 14-»es>ka4»k, hagy jebbaa lássea vagy — le-jÉySak Mrták - |ebéaa láttasaék és mag s mi Mf agy kai- és belföldi órás-mk sem ákarSlt, a belgy érék Myaa járá-4aak ttaSaldáM
Ol larsgsaik wép Magyaád éatíntasé-pmérl, és se tfétyes, iáig oam hallgatott meg
Miséssmál\'sl órájuk — vsgy |obbss ^éteéa mait — psalailaaiágs a mi saa-{mskbas eaab agy ingerre), agy eaábbaf •eá - $éf éJ vasat, iöí4íh W ma^gért Up a é I á k s ^ wmfn \' fsU
karasatat vetettünk volt, égysserra kiv jlél ea pontosság nyilvánul.
A meanyorsaágol nem adjak agy Uy pontoa pillanatért és elismerjfik, hogy aa asaaonynak nem kall parcaméré, mikori sai-veeskéje dobog és ba már oam dobog,j mit ér nekünk a legkiválóbb pontosság.
Vannak órák, a melyekért aa anbeo ifjúságától fogva rajong kéaíö agg koráig, isak-hogy esek aa érák bár aranyórák, drága órák, aoba sem tudatják aa emberrel, nogy mennyire {ár aa idff.
öt órakor, enlre obién et lanp, dikor még világot nem gyújtanak és osak a kandalló saiporkáaása világítja ba a halsssmos Olatu boudoirt, malyosk darengfi félbomálja már magában ia idegee boraoagáaaal vallott hangos stivdobbsnást okos a belépfinekj, —• öt órakor otthonn less I de oaak a ssámomra suttogja aaía illatos théaróssa, mely írakkod gomUjakál disaiti éa Te áhítatosan csókolod mag a kedves hírnököt, melp aa „öf vi-rágbásából asármaaik.
MaSayiért aem adod ast a róssál kad vaa olvasó, mennyiért nem adod aat aa ^ra-nyöa ötödik érát, mely életedben talán elaö, . második^..ssásadik, da mely utáa ■iádig ugy vágyíkoaik, eped saivod, kogy hangos rendetlen dobbanasai látás, türelmetlen ioe geseággel töltik el kebledet, mint aa tököset előtti végaatea dobpergés s jó katona szivét,.
Vsa e kines ás életben, mely felér jegy ily érával. £s midőn ménes osókok samat|á-tol itlsaan vetjük msgunkat gyors fiakke-rflnk diaerét belsejébe, nehasüakra esik ssef-mondani aa automédénnak, hová .vigyen inert indiakret rebellis ajkunk még ast rebegi — páastaréra — aranyéra.
^ De ék jaj, bava ragadtak as édea rs» ■ásAaaniiák bOválmsi a rideg valébél I Es tsrftu vsgyek éa még sem tudom, bsgy msnnyit llStl as óra.
Kasomba jut K, Frígyea, agy ssogpny báaból ssárssasé Hfu hadnagyai aranyláafáu érakíáayákaa egy esraktaar golyót hordoiL kivél/sak sa ÜÚéUa jaieu és a^y ad
variabéden tréfásan kérdi m\' Ifjutpll hogy as id8 mennyire jár ?
Aa én órám aa, kikoaván a [sssbéból a puskagolyót, áam mutál ja, hogy liánjr per aaet töltök Felséged ssolgálátában, jle eseembe juttatja, hogy | királyomé vagyok utolsó saiv-dobbanásig.
A kaossjrásrs késaülÖ gyQhkseel el-némult, a kirty^órájál és kaaét i|y|ijtá hadnagyának.
Mit ssólna ön Nagysád, ba Ibásonlólsg válaszolnék. Hogy sa idén nálunk ik végkép lábra kapóit p Külföld csúnya élsárkeoott
joor fiz ssokála, sa mélyen kesent
Már nenj lehet kedélyesen Lsgyiaem-kést mulatni s saép háti ssssenyealal, mert a „Jetuii fixa1! van boldog boldoglslanok Iá togatáara kitoéve éa poétikus meiidgée helyett jtajos kosvérsátlót találón a jfogsdó teremben.
A bisalttiasan mosolygó eaiosÉul helyett egy mogorva más fogsd, kit nevetsSMS volna kérdeani ittboan, vas 0 ö Nagyságai bisaou ma van ja hetenkénti klfisetéa, kielégítés napja, melyen mindeáii ugy s liogy, kivUl résaét (5 Nagyságánál
U nép eiték kBltli reminiaoanUál, me-legitaétak fel fagyos joor fizuinId jatóhetá-sát és fclsdtysétsk el velem, hogy i megvetem a jourokat, melyekot biaal2uaa agy vén irigy kópéi talált fal as ifjus%] botsán-táaára. _ AÍereíl/ássí \'
Régészeti felolvasás a társaskörben
T. hallgatóság! Méisdlk aahen van saoreoonm önök elölt, kik Kshlkaa váraaa intelligenliáját, annak ia inine lávát képviselik, régásiati dol-
gokról
anno isi becséibe
lai. Odvttslöm öndkbt már oaas aasri -is, mart megjelenésük ast matatjs begy minden kfaalvslodéai moossut Uáol érdeklödésael flrtltetoek ás salvssöh hasaik, ba sly dolgokml ia iufermáltaiaak j |uelyak kel SMg^k aam fsglalkaeaak. lÜIinAiir. és
jstastlaégéröl akarok ioólsui.! Előre kell bocsátanom, kegy mai bessékj^tésem tudományos értek as és naimére netni tart igéoyt, aa osak tagésaeti tapasztalataimnak kedélyes éa biaalmaa köalése akar lenni, pssaevont kös-léss saon munká\'kodásonínák, melyeknek egyes j réssletsit itt ott máij [sajtó Utján is kösaé tettem.
Miért bessélsk én Kaáumn Kéuthely i\'5l, aa könnyen megfejthető.] Iliodes emberben mag van aa s localis patriotisuiue, hogy .aaon ljeTyrÖl bénél legsoivasabbsn, melybea egyik másik okból leginkább vensódik. A legtöbb ember eat szülőhelyéről tanai, arra nekem, mist Budapest ssflliuléoek, saflkeé gem nincs. Hivatásom ugy boeta magával, hogy már hossu évek során II vidéki kisebb várpeokbso lakom, és már második
ssolemsié vált, hogy éa mianeokoii lakhelyemet külitflite sssretetem téigyávé temem és annák mind sseliemí. minu anyagi érdekeit. ai mennyire tőlem aitslik, elooíoaditani iparkoéoin. így tettem esji Beomhatbeiyea hol 181 évig laktam, akkor: ^géaaeo vasmegyei, ekéseas aeombelhelyi ynllam, igy tf-saem aud most Kesfcthslyen, Uél sgésaso sa-lamegybil sgésaan kssatnslyi Vagyuk.
Fiadig s mi érdekli Kjo^theljd aa é^ dekli jZÍa lemegy ét, espo megyének leanagyefcb, legtekintélyesebb városéi, Kani-ssát is.
!ájmsk|vü| s régim, mfol régén, mindig baUbim is vaa kötve. !
- Bsjatásaival egy belyUj indul ki, éa ssgy ssofenosa reá néeve, ha aat, mint éa, lakóhelyén teheti, onnan aautsn a jelensége-let msnáról ősapára, nyomról nyomra követi aa sgém vidéken. Igy Iteletkoeik sántán egy hely. egy vidék régésseli képe, s régésa állal gyjültött adatok éa fetftássitt régiségek aaon holv vagy vidék történelmi kését egé-sai tik ki Ka asulán beillasikedik vagy aa Ogése oréság, vagy sgy MMttyas korssak általáaoa történelmébe, lblv|lá|ő«il)e annak egyse homályos pontjait, mMti sgy«s hé-eagjak.
á UUtánalem pedu t i heUgatéeág, egyéb, srfsi ea eeWlg viselt dal
gsitisjk elbeaaélése. Benne ée vele sgyftf fejillmek; aa emberiség legfőbb javai/ aa öitlk igás, saép ée jó, a történelem [tartotta fepó esek példáját valamint aa eaek éllea olkövpteit bűnöket is, eaekkel busdllélag vagy elijeaatöleg, de mindig esemény! módon b4t, mint Cieeroként magistra vitae, as em-barisegrei A régésa, ki a történelem kiegé-saltéaánsk legiáradtaágeeabl résaét végezi o sieritttj ssintén aa kleeliemué •soJgálaiá-bSn áll, éa tettleg biaouyiija, hogy sa örök igSa, saép éa1 jó karesése oly fiaaél, moly már maga magáért megérdemli,) hogy minden idejét és tebelaégél ráfordítsa { begy aa aaiyagi jólét éa snalleSii mivellség eaoa egysopulya alán törekedjék, melv agyédSl ké pia 4a embert a mó aemsaebb értahnébea embetjré tenni, ellentétben a ma aralkodé esyjegiaeeággal, mely as ia béfi péaat ha | h ás só géppé alacss ayitjel la,
| De áttérek kitSaött tárgyamra.
Mit tudott eddig a világ Keaetbelyrél t legföljebb aat, hogy a Balaton mellett ftkj éta és kogy jó bora ven. "Pedig Kesotheiy régésíjsti seempootbél véve novoeslas helyi ritkitj* párját Magjaroreaágban. Nem la tatj tem Kesotbelyt novoaateasé, nevesemmé tftbi réésamultja, mely smlékelt ak anyaföld máj békén hagyta. Nekem jutott oeetályréeeSl, mindMtom soereooséa smtályréassmtU, hogy e hely fontosságát foKimerheilem, aa emléj keket felkutathattam, napfényre hnchattam és igy a hasai tudomány érdekébea értéke < sitMtmm.
| pe menjtuk sorjában. Mist dampel J. Jeles végéssSsk igen találóan aisgjsajsnta, aa iauJberiaég történetében két nagy népváa, dorlást ktfll megkülönböstetnünk. ás eW aa-SNjyjÁmfából aépsMté b* Európát. Keneten tieépalr tidéks volt aaae néaeh kapuja, msj lyea jessjnt mint a görSg-laan lörasei a kön aépMUgar partvidékem telepedtek le, réseiül; mint r kelták aa ibériai és gall Alssigato^ kot Valamint a kriilseige»eket foglalták, réselni mM*e germáaok fioréaa éjseakt tá-i )ait[ tépték el. Kőén népek naadiayike váa. köabsa itl-ett bullstmk sTagjes ra
»Alii:
\' III " 1 .—ti ) I I?; I i I . • I I Ili Ü I \' J. I \'
Politikai szemle.
OrMAcfjqié*
A kéj»*ÍMÍfiU*Un a* e! kölleégvetée átaláaee tárgyalta Séapáry Gjfula pénsügy mtaieetar fetaélktáaávaí véget éri A asava-eáe aealtal aem törtéül uévestrinti Mkiváe mellett. oaak egyiserü felállta#1 és Blv* ms-radáaeal, A to\'bbaég elfogadta a költeég.
A ansvasáat m*gel6s5leg j egy kit ase-■éltn Mtopiti volt a pén a Ugy miuiaater éa Satlágyt DeeeO kOsiHt, D)«lj MUláD aa ülée végén jolyta(á*át nyerte Tnu ininiaxtereluök ée Szilágyi Desaö körüli folyt[ásóvá! táeban.
A kOheégvetéenek általáijoeaágbsn történt elfogadá*a utáa tArgyal&oj alá kerüli s kir. táblai pótbirákról asóló tUrvényjavealat, melyet Maiutk* Péjw előadó iridokoll. Györy Elek határosat i ievaalilpt eyujtott be a tör-vóu.vjnvaalat elvalta, a kir. tábla deeentra-liaaoiója é« a kir. tájánál felszaporodott hátralékok elenytat*&re háti atóa intéske-déeek tétele iráat. Oiál Jósáéi a pétbirói rendesar megesU()[teléee tárgyéban tett indít-ványl, melyet Rsénbau a» igsxeágUgyminias-ter felatóilnláw után, a ki elvileg koaaájá* rult a pólbirói rendeser metaUoletéeéhes, viangevout. Köröay Sándor , a miniasteren ia tul akart tenui a kormány iránti loyalitáe dolgában, ée a biaottaág átdelfoeott tOrvéay-javaalata helyett a kormány eledeli javaala-tát ajánlotta elfogadásra. •
A tObbeég a bisoltság törvényjavaelatát általánosságban elfogadta ée Öyory íiatáro-aati jevaalatát mellfiate. A réaaletee tárgya-lát e bétf8i Qléare maradt.
Táviratok.
London, deea. 2. Puffarin informálta a kormányt, hogy aa egyptomi kabinet el van határosva beeaUntetni aa ^rabi ellen folyamatba tett pert.
K a i r ó, decx 3. A hajditörvényasék d. u. 3 árakor tartott filéeében felolvastatott aa Arabi ellen hosott ítélet,; mely aaeriut Arabi balálra Ítéltetett. Aa elnök kijelenti, hogy mintán Arabi vétkeoeéfét beiamerte, máe válaeatáe nem volt, injnt lialáloa ítéletet hozni. A kbedive-a lialáloa Ítéletet élethots-asiglani aeámdae lésre változtatja át
A török kórmányváltiaág vége.
Konstantinápoly, deci, 1 Said pata volt miniasterelnöa ujolag luiuiszterelnölcké, Qbaai Oaman pata pedig ujolag hadügy mi-misterré neveztetett ki.
Egy magyar Ipartelep.
(H M.) Nincsen jóravaló hazafi, ki forrta nem óhajtaná • magyar ipar fel* virágzását, és azt, hogy hazánk versenyezni legyen képes a külföldi ipar termékeivel. idaí napság pedig ,a lapok számára nincsen háladstosabb itárgy, mint a magyar ipar felvirágoztatásának btn-gostatass. Nincs ír hiány hangzatos sza-vakban, i kétségtelen hogy a hangzatos szavak mellett komoly törekvést is látunk ujabb időkben. Csakhogy az a baj, hogy a magyar ipart minmsgunk sem igen pártoljak, s nem egy ipartelepünk volt már, mely részvét hiánjy miatt volt kénytelen beszüntetni működését; csak oda kell mutatnunk a herendi poiczel-lán gyárra a az alig mult időben ojra feléledt és forgalomba beleesett nagy-sorén vi czukor gyárra és finojmitóra.
Csak hazafiamkfttelenségát vélünk tel-jesiteni, mikor szót emelünk a magyar
ipar érdekében (a raiijt ezt éddif is taeel el nem mulssitottuk,) ha uut^bb említett már hutsoiffit év óta fenállói de a jelenlegi tala/donpsok! által ^kittkpméu felszrelt és forgalomba helyezett magjsr ipartelep működésére irányozzuk közön ségünk figyelmét
A nagysurányi czukor gyártmányok aselótt is méltó hírnévnek örvendtek, de a gyár aselótt ménem volt képes magát tartani, a versenyekről leszorították más ipartelep gyártpányai különösen pedig a leipniki és lufadenburgi. Must azonban uj társaság tuisjdonába került ezen most már nsgy Reményekre jogo. «itó vállalat, mely társaság kötelességévé tette magának, hogy a telep gyártmányainak ne csak régi! hirnevét tarúaV fenn, hanem azt lehetőleg emelje.
Hogy t telep gjárlókópeaség\'éról némi fogalmat adjunk, megemlítjük, hogy évtnkint nyolczvanezer métermázsa csokrot gyárt, s hova tovftbb más telepek gyártmányait ki fogja szorítani, mert: olcsón dolgozik kitflnő minőség mellett E gyárnak kilátásai tehát a jövőre nésve a lehető legfényesebbékJ Hogy ezek azonban teljes mértékben i valósuljanak is, szükséges a magyar füsterkereskedók részéről ezen magyar ipartelep párifogo-lása oly mértékben, a mint az iparunk fejlődése tekintetéből szükséges ii.
Mert ne ámítsuk magunkat Valamely honi iparitennék tökélesbülése csak ugy lesz lehetséges, Mgyha a magyar közönség le fog szokni árról, hogy mindig a külföldiben, sz idegeubcn találja a jót; mert uiig hóul műtermékeinknek eleintén legalább itthoii nem leszpiscza, addig hiába várjuk lmunk fellendülését Az idegen iparczikkek csak akkor fognak keveibülni, hogyha boni czikke-ink terjesztése és kizárólagos használata által iparosainknak alkslmst adunk, hogy mentül többet produkiljsnak. As Ipari termékeknek minél nagyobb forgalomra van szükségük. Igaza van a nagysurányi uukor-gyár jelvényé feliratának: Az ipar haladása Isten áldási hazánkra!
A tapolczai kérvény.
Hogy a zsidókérdés „dicsőségéből" megyénkre is hár uU valami, néhány lelkes hazafi még a Jmujt nyáron összejövetelt rendezett fapplczán, hol | egy kérvény szerkesztetett]\' melyet Isflóczy Győző a képvinlőhákhoz benyújtott, amely kérvény nem kijrán többet, Icsak azt, bogy a zsidók jcmaucipatiója el töröltessék.
Szerény kiVáMágJ mely 2174 tapolczai válaiztókerületl1 polgártól ered 1
2174*1; Biz ez szép szám, fölejg ha ennyi ember önkéntj jelentkezett a [kérvény aláírására s ha Itudta mindegyik, hogy mit in alá I De csekély szám, ha összegyűjtésére mesterséges eszközök, kor* tesfogások használtattak, oly módok, melyekről különös lelepséseket tehetnénk. Mint halljuk egy n)dói is áláirtft. Vsj-
ísgály törvényének Így mond egy töri nőkről is. Vannak kohikban áU be {íean Pasi, FI egei J y^íegsértenók ptólyét és a tiszt pan minden bonp kik, ha Ipém fogja, megki de szükség mégis MMunk,
Azt mondja )amban észszei üldg képzelhető, a zsidók lag teljesen e 1
Jon ó neki is mi gn)sgyarágü|lc tárnál-kii
Külöhben is it]éekes volná • 2|74 "Ul^sstópolgár kili té felől eitnélkeBoiJ Érdekes volna titn^ hány vian ^ váj íasztó polgár kéz Ht valóban Tálajmt^ képes, hány olyai, ki Írni-olvasni lud hány olyan, ki ipuveltségénŐl fogva kóí pes felfogni a kérydny bot derűjét és ha* zmk érdekét ?! • Ha nem m ssámotl hanem az egyéüekc 11 mérlegelnék, a 2174 s/ára szép kevésre ólvadna le.
»Az egyes ijepsetek az spálif 4
vannak alávetvef őnész. Ez áll az|%yé[ emberek, kiknek éreti akon időszak, melyet ^hrcu-nak nevez.
{írvény hozásunk\' tetet, melylyel irányá-»hár viseltetni tlarto-felteunől^jhógy ezen kérvény ppi á méltó feleietet, hpgy vele kissé figlal-
kérvény : a£gr ál* cak egy társadalom pedig ép társaualmi-Idlönfllt ölemet
lépeslek.*
Mi az állam r Hobbes magyarázata Bzerint!
vAz embereN ontudatos, szerves személyiséggé emelt pcyeiülete." A tárai-dalom fogalma nkyau ez. — Tehát ja kérvény azt akarja mondani, hogy állati az államban nem 1 lábét, lennie nett su-bad. Ez igaz. — Azonban annyit ta kér vény is kénytelen! (joncédáini hngy az állam és tárudalom [több osztályból, különféle rétegekből állton. Ezt megköveteli elengedhetlen ieltéjelként az állam l>elazer vezete, helyes tagosaU.— De a külön féle elemektől ijgjrsránt megkívánja a
basa, hogy közös jenek üdvére, eg; -földjéhez, mert 0 hely lu
És a ki így e hazának étf tá
ckélók szerint töreked-cSilően cagaszkodianak i kivQI nincs száinodia
Íez, az derék, hú fia dalmáuak,\' akirminó az Istent!
Fájdalom, vannak hazánkban pmbe rak a „Schulveremf hivői, a panszídvok, omladiuisták stb. kik nem éreznek a ma gyarral, a közös haza érdekeit fel nem fogják, vagy ismerve is ellőne törnek, -ámde ezeket elismenfc a kérvényezők a magyar tárudalom tagjaiul, jű hazffiakul csak a zsidók nem [lehetnek az édes haza fiaivá I S miért? Mert a tisztátlansági tant fenttrtják és mert Mózes hívei I t Ez argumentum csak a kérvényezőket sujljs. \'— Miti is értenek ők tulaj donképen, tisztátlusági tan" alatt? Bi zonyára az étlmési törvényekre gon doltak, — melyekét ugyan ma mik ta Ián 80*+ a zsidóknak ba megtárt, de tsrtáná meg bár az egész zsidóság, hogy nlskl a diaznóhsst megeszv, vagy nem eszi, hogy tejes jés zsiros edényeit külön tartja, — ezen körülmények teljesen közömbösek a tjirssdslomrs éf I semmi
esetre sem iiiokoljék egy
nak a (Kiírni jogojltúl való itegnntását.
De QSálqcyán igaz, hogy daidó^g egy része mégTnem olvadt bele Iá !társa% dalom aMu lojjztálylibs, mdyhesl UlAsá-nál fogva tarozlhi. De miért ? Mejt nem volt neki imég elég ideje, mert ás 1867 XVII. t [czl rendelkezését a tirajdalom alsóbb raten még nem szen emtette, — mint | ezt! |« szóban forgó kei vény eclatánsani blsonyitja.
Még tavibb megy a kérvény. Azt mondja, hogy! a zSidóvalIásj morállá különbözik a kérészliénv vallák móráljától, sót e morál bjáros és képes ia jagérzüle-tet megzavarni. — Ha ez cuUogyan így van, ákk^ kötelessége^ Idodálbatlan ssent köteletóge sz államnák ezn felekezetet kébleupl kiirtani. Die téhreUnek a jó urak 1 Mert először is á morál törvénye csak egységes lehet. Lehet L villás tana kámeL méralellenes, dél mihelyt morál, akkor joár káros nem lenell Azt állitaui^ hogff ja aiidóvallás tanai moral-ellenesdr, eijrel önók uraim, hivátra sem lehettek, meni e vallás tanait som ismerik. Ha isméi nék, és erre fonatkozó Önzés értesflléseiket nem kizárólag Itoh-ling hazugswllcli könyvéből venpék, akkor ily állitast nem mernének kéczkáz tatni, mikéit nem tették ezt azon szaktudósok seml kik a thalmud reviriójára több ízben, |p|. I. Nspoleon ideiéhen fel-szóllittattakJ|
Bizony!élámittatott azon 2174 választópolgári nagy része! IBocum meg nekik VramL hisztn ők nem tudják mit cselekesznekl!*
Továbl|á< állítják a kérvényezők, hogy a zsidik jó hszafiak nem lehetnek. Miért ? Ilett sst unitja az a motalelle-nes thalmuotönyv, hogy ,Ax oraág törvényei legjeuek a te tAtfényéid." ,A kormány pinncsolatjai szonossk sz isteni pera^icsolaUflkh■ 1111 De mindezt figfjeletitbe sem veszik <jkí Der Jnde wird verl|rani)t 1 11 ügy merwjlik a zsidók utl mondani magukról) liogy Ók jó hazafiak j jÜ kell lOkui őket aj tjiissdslomból.í Az aliam védőimé alól, legyenek páriák, kjrátették, ne legyen jjazájük, otthonjuk! I Ne sza-hadjpn injgatlánt szerezuiök, rajéd gyer-| mektjik neválásétól is UltasBsnali lel 1
Joggal kérdhetjük ai gilt ol-I vssva, hogy vájjon a 19 század felvilá | gosodott korában élünk-e vagt a sötét I középkorban H
De sebaj 1 Minden időnek Imjeg vul-tak s meg vannsk vad kinövései! melyek ; a mint kcleUoestek, ngy el is envészték. I Az egyenlőség oly erkölcsi [igazság,1 mely * egyszer érvwjiyrc emelkedve, még sem ! dől ás éjjeli baglyok huhogásátóf. •
Hogy jmi indította tehát a 2174 polgárt a kárvényezésre, annak belátására nem kell éles szemüveg, elégédetlenek voltak s vannak mindig. Oly zofinány, I mely Eldorááot teremthetne, még nem uralkodott. I)e a kik vsgyonnkát elverték, szokat azt 2174 kérvényaypl sem I szerzik visziai
jókat, melyek ss titánok {OfÖákel öaaseol-vsdva miodenOtt bisouyoa művelődési állapotokat fejleestettek. Etek nyemsit Keaat-helyeo ée vidékén ia i»l lehet Ulá\'ui. Így Tátika aljáit 90 oá! több Sakori Lrhaloa vau, a, melyekben, ha egytől a többire la kOvet-kcstetoi asebed, a oaontvássk guggoló hely-seiben tannak eltemetve. Guggoló oaontvá-sak kSbe vájt airkamsrákbsn. ás egregyi éa xeast helyi kőbányákban ia táláltsttak, ss ugy neveseit broiiskoraaakba vaklók ss isU váudi, vOrai, bldhegyj, kessth#i, btldöakuti bronsleletek, valamint a kentaelyi urnste-matő ia a m. k. gsade»ági tsapoiéset kertjében, s melyben «s OblOayaaeifl nsgy o«Oea-kö» urnák, s bullaágeláe msraifáuysivsl ss idfiasámiiáeonk elStti asis«<doltrs ralisunk. Tobb Sekori iellielyet tnoat nem tudok fal-lioxni, ámliár erfaen liíasem,, hogy idővel többre ia fogok még akadni, mért tény, hogy eddigelé eeni Keesthely, aeiu ss egé«s Bale-tenpertvidéke régéaaeti eaempoatból neu» rá-aaeéüli ssoe figyelemben, mélyet megér-deroel.
Aa lekér után kOvetkeseá vidákSnkSe a rémei uralom koreeeks. Már Je\'ias Caeaar terve volt, a eiviheatio iávskett, 1 táliái ée OSrOgersságet megeréaitett vénartoasáayok* kel avedaaii ée igy asokat a Mrhárok be-Ukáeei elles bbtoaftsoi. A Bsma balpsrtját • hódította m*g a Duna balpart fát s római birodalom hetáráal teapi utódaira isáliot t. degeeta oetro<ss alkalmul aaelgáJl egéaa Fsexonis aemiaslíélára, melyet a rómaiak e>e4ále»rs»é*«é ttwiámtí előrelátása, lever-váa vére* hiedelmek utált s pannonok tobb m*ri láaedéeáf, egy egve^gaa megerőaiteit táborrá aieáíioU át. £s kalOehen tobb eaá-sárnek a mlve voii. így Aelíua Tis|snu«e«á-már fig;aImét a He)s<on sem kerülhette ki, mely aaélee áa kényelmei at gysnáot kiaái-keeett a JDuuéniái laké barbároknak Itália fciá A eaáe»ár, ■agalfteeeéé a veeaélyt, a Bslatont koeUtteé védvonallá al»kitáát. aa-aek Aeaehayageti végébe Ojrabriaas (Vsaa-yréa) áéiayageti végére pedig Mogeatlaae láharváffekai teiiett éa e Két vár Maé mi ámítt Iraeameekd rakta meg. A misé par-
ton pedig a 8ió kifolváskt Triooisus navtl vÁrral eröeité meg. ItéinSfak Keasilielyjetj ia Isktsk, est a leletek uiinjlen kétségen jkivUl helyezik, ámbár ugyaneaekbŐI aa is kiviláglik, hogy Kesatlielyen oaak igen kiaaeerüi^-msi telep lehetett. Ksgyobb jslentéeégU Volt s Keesthely aeomasédaágábsn, s mai Fenéken, épült UogentlausM mely jgen slkalmaa fek-váeénél lógva a Zala torkolatánál mind a Sopianeeból (Péoa) Savsrtáhs (Sxoisbelhely) veaetö ketonsi utvonsl á\'jáfóját s Usls o-non védte, mind pedig, elaárván a Zala völgyét, a Dráva feléi nyomuló ellenségnek ir útját állta.
Aaonban ekkor a rpmaí batalout <ml-lega mér hspystlóbsii vélt A római kares-képsetteég ugyan még aéiiány esásadig még ellent tudott állani a birodalom határéit mindinkább asgyobb mérvben oetromló barbároknak, de a helaő felbomláat nem aka-dályoshstta meg ée igy a negyedik másad vége felé a második aépváadorláe hullámai öeeseoiapkodlak a nyugati romai birodslom folüu Aa eltemették maguk sUtu
Mint t, hallgatóim is tudják, a germánok éjasekról tolultak a római birodalombs. £eeket, agyenoeak a IV, aaásad végén oldalba találta a keletről jövő nénáraaaf, elaő aorban a liáo fergeteg, mély eloeeOr le a mi vidékünkön Ütközött a réimai birodalom romjaié oaivakodó ée megoestosui nem (adó gót tOrseekbe. Aj hanek a Balaton körül hoes-asabb időre b is telepedtek. OmevegyUlvén lerméeseteeen aa ott uUállaakal ée eeee kor-asakot illetőleg Keesthely páratlan nevese teeeégre tett aeert esőn két nsgy airmaső által, melyeklet 4a áaattsm (el ée a melyek régUégei legnagyobb résaben a budspeati nemseti moaéumbea vannak Jetéve.
Aa egyik airmeső a váróéban vkn ée keletrK nyugotnak ler|ed< Bgyéb nagyságát nem iemer«nt még, mert atég lolyt os áaatom. la eddig 600 néhány ilrt kutattam Mi. A másik a hévviai uí mallmii Debegéaak \'nej vésett dambée ▼ojt, melyet egésaae íöláasU tam és a hol B0S4 sijt táiélUas, A Véroei sirmmle. a —aivéees aláa kélve\' bárom-láie lejtáhél állé ■Éiiwmth vaa eltemetve,
t Dobogón eeak eoy néu gyermekei mrugod-&k, a koponyaslkát I uUn ssok, a Melyeit s Ivároei sirmeaén ia tUbbaégben vanaak.
Hogy volt «ea népbep kedélyesaég, sőt kttltÓlMg ia, a ttja oaontvássk pekvéee, külOaOeen a nőké aatatja, mert esek hely jsate a airban oaak tünékeny álmát akar |e« lesni, de mutatjs < stlsa állstoaontvaaak elő-kerüléee ia, a ineu ívfbeu íérfiskkal lObb helyütt kedvenoa lov alját, fiatal n6k és férfiak [ksl kutyákat, gyeimekekkel pedig niókuao-
Íat temettek el. ile atnl finom ialéee (éa
volteaen népnékmond-eserínt bisouyoa mü-
jvelödéao ia. eata eifolc mellékleiei\'biflonjiliák. |Aa itt talált régiségek esen nép művelódée-brténetét adják. A mellékletek kAsttl légritkábbak a fegyverek, kard, n\'yiMjgy, lánd-Msoaóos, fejaae. tör, 1-— ritkák áhasi eeskO-aflk is, mint kulca Larló, féaU. »ok a kova aa aesél, kia kée, orsfi-gomb ée hál«nehssék, fegtObb aa ékaaer.l
A airmellékletek, kivált aa ékaserék IdoMgee volta, aaojc painoa, aokasor müfés 1 kivitele, egyea U|ták lajátoesága\' és eredetisége, saon lényéaw, melyek e tirinoaéknak oly rendkívüli fooiomágot adnak. Mert hi-asen népváadorláeIkoresskbeli léletek aaélea a hsaában mindeeffé- lalálkoanak, de ÜV roennyitégben ée fMig egy idébfil egy halma itt lakolt népléll aaármaaotlakj még eddig aehol aem talállsUak. A kessthélyi lelőlek tehát kiindulási ét rahstárosáai támpeoUtl ssolgálnak minden egyéb ily féle lt|ttekre nésve, nemoeak Magyaroraságban, haiuen a kQlföldün ia.
As éknerek aayaga srsny, esüit, túl-nyomólsg asonbaujbnons. Férfiaknál eatyjíjgy ksrgyürün kívül jLlfemsfik asoo\' ié|t|kéesit-laéayek, mely^kkél la bérüv «o(jl dMtva. Kgy ilyen üv\'dias ill kapoaok,* omtek, bee-lárok, pitjfkéjk \'vagy gombokbóL aa lelógott astjak pedjg] liinlén diaeáe, kiajsíib-nagyobb érostfaokbam végsSdttokl Ü^gy-egj ftváies, áll eaaéha M^-tO dsrabíél U, rsa deeea egy tOkéUtee||arniluiátképee, Sinsny ayibse egjy ée ugsánaaoa dies, legyen aa akár virám akár Ml, akár inda, skár ala-kas, miadea egyee darabján voaei végig. —
Eten Ovdiaaak külalakra uésvo megMjeinek ugyan s franki burgund avsjgy slsmann ai-rokban találtiavdiasakkel, de dias\'bt váltó-satoiségra néévb\'evaket meeeae tulisérnyaliák. A nöi ékaserlkf kOat airuiesfiiak valfdi kll iOnlegeaeégei |a|müvéesiee kivitelű uoeárkás ftlggfik, mejyeUbQI itt tobb saásst találtam, máauit pádig endlgalé tudtommal ahol aem fordullak eloi fisjátoask még a négy águ fokkal ellátott hajtilk ia, mjyeknikj egyee, kivált esüat péjdánvsi ritka BslSjwtijblu Valóban ssépékl rjiég ss esüat ée srsiw korongos fibulák | í Broche-t U) a Dobogóról, melyek aottején aláltbe kének láthatók, vsának még ugyneveaett mvoving, hár a meroviag kor* •ssknál tokkalI régibb pbantasslikás alakú fibulák, híjtárosoUsn római IbaláU ée legalább is fs|ts hoaesu tOk, ffrUk te, as emlitetmkén kivUl eeámot máajliieebb-nagyobb fkjtékben fordultak elé. Mák ée gyermekek állandó, logkOsOneégeaebn ikaeere a kulönboiö alskuéa asgyeácft U\'eWyöngy, mely fQaéjek^i vagy s nyalt körűPrsgy a bsjba fonva Ivi^eluleit. A talált jyto^rek itáme eok eserre megy. UjjgyQrü |Mak kévéé mutalkoáíti, de annál tebb kaiWtOrÜ és ksrperees\'tObtiftla Váltosatokhan, nett ritkáu igen diaem vftsitt éisaaael ellátva. Haja aks rom önöket L hallgatóim a eok omkélyiég felaaátnláláaávsl untstni, melyek eá érintett dolgokon kivUl még airjaimbóí kiksHBtek ée még jnoifi lijkilkerflaék, mert a várnai alr-meséa még iplytow áaatok, elég legyén még» jegyekneo|, hogy L gyöngyükön jkrrül ss arany, esllat,: brons, vaa, oaotti éa sgysgré-giiégik •látna, melyeket nap lény re lostam, meghaladja aj uégyj eeerei.
IA ikroMban prémeket is találiailu Fon tes Üjlrtthnéa* Isa a airmeaé koráaak meg beiárpaáajkbea. A péaaek mind ovimat rá* maiak ée Qriilssaaft oaáasárnál kéefibw «gy •inetlj Biienyltja sa est, bogy a slmaék a IV. áusad vkcéaél aem idéeebbek, tte aem (l léMtaék ilkkal fiatalabbak, mér( akkor harakdfélaéeS sirba oaak keveredni volna egy e koreaaknái kéeébbi péns i». Egyéb-kéati a Illetek katáreaoitan római1 íéeee ie arról tanaekédik, kogy aa tdetemetkese\'taép
Ez eaetre igen alksl utazható azoe igazság, melyet egy Jelee páedagog mond: 0 Nálunk főleg a középosztály oly ntoe halad, mely nem a szabadságra, hanem a szabadosaéfre vezet; bogy a szabsd ság fogalmát még csak saját énjére vonatkoztatván, sbbau találja azt fel, bogy mindenki tehessen a! mit akar, habár mások kárára.*
Ezt jó lesz az ant.eeuuta veséi-férfiaknak tudomásul és fontolóra venai, mert1 há a mit hinni nem akarunk sz általuk elhintett m^f kikel, ók is meg keserülik* LA ki szelet vet, vihart arat}*
Löb fynám
Különfélék.
I — A Váreal aubadelvü körnek mult vaaárnap végbement eleó rendéi tiestváltató knsgyüléae a tagok éjénk réesvétele éa ár dekíodéee kttat -folyl le. A gvüléat Bperjeeey Sándor mint a eaeryesé bjsotteág elnOke megnyitván, jelentéét jtett a Lisottaágnsk as alakuló gyüféa óta telt eljártáról, nevesete-•on ss atapajwbályokilak feltérjiaatéeérél, be lyUénél való gondoal^odáeárél, taggyO|téei51f elb. Klőterfeeateite, hOgy stj alspesabályok felaébb helyén inegetAaitettek ée a jóváhagyási sáradékkal eljálva leknldettejj; e axe rint a axervesö buodaág hatáakOre megaslln vén, SA küsgyuléa késbibe tatai le as ettél nyert \'meajtasatást éal felhívja a k^sgyUléet aa slspassTjélyoklmn\'j előirt iiestikanée vá-laaatmány meKválaas^áaára. (Ennek fogana-toaitáas eséljából korélnOk é« jegyto, továbbá nayssstazedo kOldOttMg kijeloléaérci hivja fel a közgyűlést. Mire korelndknek Eperjeaay Sánüór, iegysének Dr. Tubély Oyéía, ass-vaaetesedO bisottiágiItsgokul Wolheim Erné, Simon Gábor ée ■ UoBinaan Itór. mfgvála«< % tatváa, a gyUlée a eskvsaás iartamára iellQg-geestetett, tis peres mulvs pedig ujbol foly tat látott éa a assvásáanak követkeaS ered ménye hirdettetett k«:
j Megváhaatetty: elnOkké: Eperjpaay Smdor;? alelnökké: Ebeőapanger Lipót; titkárrá: Dr. Btboxik Ferenc* j pénstárnokká: [Hiraolicd Ede; ktinyvtárnokká: KovácJ János} i háznagygyá;: Hnauas Boldiaaér; Ugyéisasé: Oarai Benő.
VálamtináiUi tagokká i f FI iliál Peranes, Whlta Mahó, Bartelendy Béli. Őutqiaon Vilrioa, Babóobsy OvOrgv, LOvvtnger (goáei, Tpth Lajba, Dr. Tuboly Gyulát 8ommer Sándor, Varga Lejóa, Dr. Bobreyer Lájos, Beelmitaer Vilmos.
Eperjeaay Sándpr a msgsugy ss egéaa jrálasatináoy nevében megkOéaöovén a btsa lomnak «mé ay ilváualását, tgéri, hogy teliét-kégébea kéieet a váiasstiiiáijynyal együtt a Mr által kitüsOtt Madalok megvaliMtáeáu Se a kör letvirágoataááaáii fog íonnUálkodnl, mire néáve aa OaaseU tagoknak jóakaratú tá 1 bogatását ktri. Eautaa elÓterjeasti ss elaOk, | hogy habár a kOr Ügyeinek vesetéaé \'ezentúl ] már a válesetmáay hatáskörébe tartosik ée jgv oda tartoznék aj kOroek moet legeürgA- I kehben alintésni valp ügye: a ItalyieégiOI I való gondoskodáa ie, miudaaonáltal — minthogy a kflsgyllléa ejnütt vaa, igen eaiveeea booaátjs; a kOegyülés elhatároaáea alá, begy .váljon ason eombinálio, melyet a nérveeé bt- I sottaág á lakásra nési|e elfogadott, a beegjáléa helyeeléeével találkoaik-e vagyia ideiglenea jbelyiaégüi kiesemeltétett aa iareelita IntkOs- I ■égnek aa jlakola utesábsn ujonnsu leiépült ameletee házában jelenleg Qreeeu lévé eay ftldsainti lakás, jOvfl évi májua l étól pedig
vagy a rómaiakat még itt találta vsgy s ré*. | msisk kOsvetlen ürüküie volt
As VÍ-ik aaáasdtól as újkorig toteU idSküsbél Keeethelyan ée kornyékén mintán vannak némi emléklek. Ilyen egy Ibltretoe hatark6 a XII. másadból, eaekhee tartosik vidékünk legaaebb műemléke, as agregyi templom remán etilé tornya a XII. aaéaad-ból, [■— a aaáatói, ktathelyi éa ksrmaasi gót stüfl templomok a KIV. ée XV. máaadból T. ballgaiéimJ Befejeeem nakyon is heeaaura nyúlt eléanásomat ée klmOaBai a "figyelmet, melylyel végig hallgatni aatvea kenlek. Dr. Lipp Ktai
Velencze.
(fomsMs.)
LefkOaelebbre esik iaaél a hisilyi pe leta • a penaverdk
Utóbbinak is elmultak már aaebb aap-j»i Bégeo ?olt, rnilior itt verték a kapkodott véTanojtei aranylókat.
Moet a lármáé tOsade Btett beaae lányát • mellette a kereskedelmi akadtak el mélkedik a kamatláb maximumáról.
A kitályi palota emeletét, két koeaea, .egymásba nyiló w|>im ftglsJia el Egyik sor a nagy epe tar aáre, máeik a Márk térre eéa.
Nyitott allékaki, as elaé saakábóí. »t (utoléé moba ajtajában álló, már eeak tO\'pt aek láttak*
A aaobe-aorok végén lévé teruámoa lépesOfeljárat vissáhángot ad.
A kttjályi tzouák, melyeknek klmObeit maaa a király rtlkibaa, de as atasék annál Igyakrabbati koplatmk, tOmvék aeinee éeesi-eehagyett, régibb él ujabb butordarábokkal, ftoyee veleaaaet (ültrük ée osillárokukl (a világ legnaayabb ÜvU oaillAr)a vaa itt, mely as 1807-ie évi pár at világkiállitáaoe po«»-eéaett S a jvelenotef üveg iparnak s* allé iiélvet bistOalloUá,) drága váaáa a egyéb ki-seke-uagyebb baesd apaságokkal, melyek lé*\' taatarOl bel tud, bel aem tadaklri|y Nsgy •zámukaál lógva alig is ssámbavaMlk.
m |*ap ftibea M Dábalei takeiékpéna* i-iíiU as sfári ligáié ebi ewseliti tgfci
5&ui4s 4 iliMllii meggy áaádsu, begy * fcnfctl* harimaysk kttst mind u ideig Iihh beit iMgOl kiieiaeilt, miud padig * vég-, fym inkáéra k»íöí kalyieégek aem oeak Imaserttsfchsebbeh, efc a dálaalai takarék JhIM 4sl emeleti lakréss. — Ukíbtve J r - -i-í- .... - . \' -.1
iM* M|iwUi
lnMkÁ* fcaU eaett bérOeeMgusk nagyon mii lieríMf mérvét — ralóaágoe nywreeégneki wftiK ktff aa uj kör My disaee- és ké\'4 it«la«4 éa aa városban igu.Au neeol
beiyüiéget fog nyerni, a kösgyttléli Orttanmal ét késsséggel nyu\'j geé*" meg eobaa, hogy a kör helyisége aa JfewíeSstett módon béreltessék ki.
Etatáa a közgyűlés felosalattatoU éij ««v«b«m válawtmányi Ülés tartatott, mely sj tét ketviaég kibérlésére vonatkosé saersödén «á megkötésinek kérdéséről és a felszerelésed tyglalkosoU.
-4 A kaalnal kuilaéatk Aranyi
Jáuot arubrára rendazott tánaakoasoruoskájn féoj eseti sikerült. Disses kösöneég jelent mec 4» vjga&nU reggeli öt éráig Darái* MiskaJ tguéjének pompás hangjai mellett. A aaép éel eemas jnélra ásást is o. éh. fart jutott. mHjaLtUk: Kbanapanger Linét 3 írt 60 kr, j Beaoepangw Lmd 8 frl; Orsaágh 3 frt\';; Dr. Sefkeree 2 frt; Grünliut AUrAd 1 fri 80 kr. id. ^Fesoelboffar Jéseef 8 ftta Stol-eser QJ 1 frt; Varga Lajos t frt; Dr. Piok I Irt ; N. N. 1 frt; Qoldstein 0. fü kr.; N. N. 40 kr. — A rendesöség lapunk1 utján m$nd köwünatet a ssives falUlfise-tókuek.j ;
Értealtén. A Magyar Sat. Korona! Orsságai Varee-Keresst ogyíolének központi válasstmánya a legkttselebb kibocsátandó Va4 re»-Koré«t sorsjegyeiből eaeknek kibocsátása al5U 1 14 darabot engedőit át a kanizsai városi választmánynak darabját 5 frt névértéken, mi j aszal kosatik a bolyboli Vörös-keresst tgylot í tagjainak tudoináeára, bogy a kik Kfijoftit venni óhajtanak sai vese ed jenek as cgyiirt pénzlárnokánál Knauia Bo I-naeár urnái jelentkezni, a hol a rendel-kezée alatt álló mennyiaégböl 6 frt lefizetése mellett egy-egy sorsjegy előjegyezhető. A mint a llé drb. aláíratott as előjegyzés be azüntetetik. Nagv-Kanizsán 1882 deos. 5-án, Elnöki magbiaájiból Hoffman Mór jegjiC.
-n ftubrat Armmj Jáaeaask. Basafisa örömmel regisiráljuk a hírt. bogy s osgy<kaniasai katb. ÍSgymnázium fBt, la aári kárától U ifjuságáiól az Arany János aaoboralap gyarapítására befolyt 80 aaai ayoloavkn o. é. forint, mely Oaeseg a ftgvm náaiumi igazgatóság a Földhitel intézőihez mint a Magyar tudomáuyos Akadémia által kitUzdtt! pénzintézethez, mely a aaoboralap ja-\' vára bdt\'oly^ Összegeket kezeli, mnlt hó 29-án
yálkttldOti.
-j Ink«y Káxmér volt 48 as honvéd alasredes teljes katonai disssset a hó 4 én tételeit a palini családi • sirboltbán örök avagalomra. A helyben állomásozó bonvéd-■ég laeaállitott létszám mai lévén, as c{iittny-. tat megilletó agy zísslóalljnyi kisérelet nem állíthattak ki, ezért sa itt állomásozó*.4í^ík palogaarad adta dMa-aáeslóalljat és a honvédség lOsnpán sorfalát képesétt éa altisalek emelték\' a koporsót. A tisztek is taljea üiszben jelentek meg.
Társalgás mlkrepkeaBsl Mait ssombaton este érdekes mulatsága volt egy kia társaságnak a helybeli távírda hivatal föntjki asobáiéban. Kisérlettevés végett volt egy egy mikropbon fölállítva és a péosi távirda^bivátal ICnöki irodájával összekötve. ElSbb fársalogtunk Péososal, — késóbb fuvolás játszott a vendégek egyike, mit Pá-esett megtapsoltak és ugyancsak fuvolával
játszottak, mit Itten Kaniaaáu tsljeeen jól le-katatt hallani! Kéelkb tittakén iátsaotj egyik vendég, de aat Péosatt fUttvnek képiefték, áe megmondták, bogy nBetujú aa a tat a ké" népdalt hallották Majd két hegelttn és fuvolán játsaottak és a péosiek megktUzön* Iák a uép haagverseoyt I Bseles, havJs idö volt eean éjjelen, a lég erÓsen aaon tartalmú és aa okoota, hogy OanUal nem volt dly tökéletesen hallható mindsn neea, niiut as előbbi kísérletek alkalmával, de mégis, midtin egy ináét Péosre baaaéló hölgy elnevette magát besaédköaben, Pécsről vfiesasaóUsk, l,f. Iis nevet: nem értik megT 1
— MsfahAal Játékvead t 8éerdán daeaamber 6-án Laky (Lüwy) liiugenial kis-asszony 3-ik vendég és íuUMomjáUkáu): „A furosa háború.M Vig nagy operette 3 felv. Zenéjét saersé: Straus János. Cadldrtö-kön deeaember 7-én „Odette" Legujabbjnagy-hatáan színmű 4 felv. Irta: Saraou Viktor
lyi paloták egyik
bogy as olass kirá-legesebbje ez, \' 1200 szo-
bája eléj; kénveimet adhat.
Egyik elóitutamokában feltűnt a piafond festése, iia nsm mondanák, fogadói mernénk, bogy dojmbormO.\' ,i
Kölsa.lri esik ide a dissos könyvtár épület. Mondják, hogy W Veleucso legszebb éptt-lete volna, de islés dolcnl A klasszikus épü-lat.21 bbltozata a piazettára réa.
A könyvtár Beesariooe bábornok ajáh; dáks, derest jobban megaáaoi a ról% bővebben irnii hagyom s tudósokra
Nagyjából mfgismerkedvén a 8a. Márk téri épültekkel, menjünk most már a térre amgárá.
De addtg még jobban magnépeettl aa, sanlassnk magunkat a hagyományos, szelíd, kadves galambokkal, melyek aldódeik érdé-- ka igás, Dandaio Dogé Oandia os szalmával jó baaaaukat vatta gyors páetájakaaii — penzióban tartatnak itt* De — agy látszik — szökésen érik be vele, ■art asjvassn fogadják a te morasáidat is.
Aa esse baj, ka gyermekkoroddal a •avseák te e<tűntek sseűdból. Gondoskodott srré) aa aaalMwek éleim ess égi, hogy semmi-kaa se ssanvedi lnásjl. Aa apalTau, anyát-ás* ftaeaéa azért kivette salatelau nyomdokaidat, hagy alkalmas pillanatban, ha a kedves éHetkék keaaidre s vállaidra szállva saal kéraak, ayvílkfteea neked a morzsát, megstokett raea sütemény aiek-
Mem tadom van-o a városnak virílii ée ,aam-viHiMlii«(l« álíó képviselete, da aaI kogy aegyea belyeeen asaíekedaék SS, kJ «gy saép reggelen a veiencsei lékelt ■ámagae #<«sspe(áaát inditváaioaaá. Vályög-laláa j^kaa WvállUuának
NUkneá Da
eeaeisdik, sa«y> les
alkan
adák. Veleft-aöldU áltte-káéik Mtatka eeak nyásselm akarná fényes ssásaaee *n*<iokcsiJk«» nraJ* •áaafc lütsd asttUgái A valsami Mén al-9* •hr rn4f engem m ide ím*-i F$i/t tor ,)

melybisn{ a férjének nejo fojér8l| egy almát j kell lélótaie. A vadász olf •zsreuckéUenU! lőtt, hogy k golyó a n5 homlokába fúródott s as nyomban halva rogyott össze. \'Ak| egyonISttj ao a lövó silnése menyasszonya volt.
A BnlnUm^«aknlénáal tár* i snlatrk rom jsestaodfi volt aa idcu fi napok- L ban táríott közgyűlésén koustatiŰtatoH, hogyj as tfaija^a évi bevétel 9040 frt M kr. volt 8945 frt 46 kr kiadással ssamtU. A jövedelem Oeekály volta miatt as ogées fennmaradt Öeszeg a tartalék alaphos lÁt csatolva Ugyaá \'a gyűlés 8omseieh Pál helyett elnökké kr. Eásterházy Lászlót é> as elhaltl Molnár Aladár helyett felügyelÓH Komtkaj Kmilt válaaztolta.
U A danántull keröletl tűzoltó ssövstség válasstmáuya november bó I0 én| Pápáin ttfésl tartott, melv 11
" és
ttlést tartolt, mely íálkalotnmal elaó sorban ata országos tűzoltószovetségi mój dositott alapakabályok nézettek éés njsbkj
Fordította; Panlay Ede. Pénteken deasimber módos|iások és pótlások tétettek Wtok, rne-^
íl i i M/Irt •!• I«r Jl II .íJiill Í?I.L_lr I lualr ■ b oríllAti uHvol.An I nnanUft ül a< iftl !■
A mozaikot drága nónyagak borítják, melyen elnyelik a léptek nyymát, Még kell engedni
8-án. Az 500-ik előadás alkalmából dikaelő-dás: „A legény bolond|*M 10U drb arany pályadijat nyert eredeti aápeainmfi dalokkal é» táaeaosal 8 felv. Irta; Ceobáoosy Kóródy Péter. Zenéjét saereé: Erkel Elek. Szombaton deozember 9-én tU u B aj n á n npó ée fia utaaása" Vig ásgy opjsretta 8 felv. Zenéjét saersé: Offsnbaoh.
— A leteaye>keklesil koitsmá-rososk Palkovios Györgynek meggyimolá- i sára vonatkozólag múlt éaámunkban aösölt hír kiegészítéséül löaölbetjQk. bogy aljáabe-liek feljelentésére Erdélyt Qylrgy letíjuyei ssolgabiró ur a járáaorvoesal a gyilktMaág színhelyén azonnal megjeleni, Palaoviésot a fóldön hanyatt elteríti te egy vértóeeábáa találta ; as ablak alját, honnan » végzetei Ittvés történt megvizsgálván, ott agy Ujbniomra akadt, mely a lábtejtől a sark sselélr 20 cm., a talp szélessége í/cm. s a saroké tí cm. volt, továbbá a liás környékét lámpával megvissgálván, senkit sem, látott, k- E vissgálat közben . érksaett még Válentiny öyula eegédssolgabiró ur is, aki jelentette, hogy a letenye-bobiozai utou n kovácsház mellett három ismeretlen egyénnel tajéilko-sott, akik felhívására miUem feleltekbe es okból aláiök meuve aaon kérdésre, hogy kik, kitérd feleletet adtak, asonban ás egyikben Toplek János ismert tolvaj ék gonosstevő béoai lakóét válta felismerni. A kitérő válasz adás állal önmagát gyanúsított Top lekhez hásmotosás és asOnnali letartómntás végett a ssolgabiró nr tüstént Ja reoatirve setőt egy rendőr kieéretében kiküldötté, a kik máenap jelentették, hogy Toplak Jánost ugyan az ágyban fekve, de vises külső ruhával és osiamáját megmosva találtákJTop-lek osiamája a talált nyommal összesgyestetvén hasonlónak látesott, de á vizagáíé al-biró ur a nyomot a osizmávsl egyeálnek még sem találta. A ssolgabiró ur esutáu aa ösvagvet kérdeste ki as iránit, yalion nincs-e valakire gyanúja?. Aa özvegy kijelenté,.kog^ egyenes gyanúja saoki ellen sinosL de tekjatve, hogy meglőtt férje indulatos, ingerlékeo| ter-mévsetü volt, négy egyént nevaieU meg, kik főleg bsrsgudtak férjére, esak kBat volt Toplak Jánoe Mozi helynélkuli páfnjtor, akinek tyuktolvsjláa miatt flrje 20 ölj fa felMga-tási diját elfogta. Habár \'ás alőnyombsáii iratok a kir. járáebilósághos éttétettek is, gyanúban vett egyének ellen a jrendőri nyomosáé tovább is foly. Pálkovida a kín járásbíróság által megejtett orvoe törvényszéki visegálst és bonczolás után elteoettetaU.
- JatalosBjátékok A r da y I d a aainlársnlalunk jeles ssendéjének hétfőiIjutalomjátékára — mely alkalommal „A sseielem bolondjai* hírneves vígjáték kerti színre — felhívjuk % közönség figyelmét. — Deozember 13-án szerdán pedig Kövessy Al* bart jutalom játéka lea. melv alkalommal színre keríti „Lumpáoaius V^sgaDundus."
- 3B.-Egcra*eg, 1882. pov. 20. A szombatholyi pUspttkl uradalom átadásai Balogh Károly mint Hidasy Kornál szombárhe-l)t püspök ő méltósága meghatalmasottjá* nak agy Novában, valamint Z.-Egerseegen végbe ment. Esen uradalomnak van itj — a többit nem is említve — a város kelld közepén a & téren egy épülete, mslyst már az idő vasfoga annyira megrágott, aogv méltán és bátran lehet a váras fcsufjának nevesni. Nem eeak a régi épitéi modor ée ódon kinésáse leszi asaá, hanem aaon állapot is, hogy a föld már annyira elnyelte, hogy keleti oldalán levő ablakain át egy macaka is ssemlét tarthat a bentfevők felett, ilyén épületben gyönyörködhetünk a ffltáfto 1 Igaz, hogy aa előbbi püspökség átvételekor már fal lett mérve) készültek i tervek is ilyen — alyan saép ée negysserü épitkeaé-sekhea és a jó egerssegiek a legszebb re-iitéorekkel telvs, épp ugy jártáa, ttimt a vsdáss, ki fegyverét folyóra UÜli, sutvas lesre megv ée kaosát 15. Valáeánflleg most »» feUagják mérni, terveket ie fognak káaai*
fognak-e bennünket ima aradméi — kérdés, még pedig —
teni | hanem, hogy I
készítendő terven eredményei valaha gyö nyörködtetnt, nagy.
- taldkkfajf. A ,salamegyei ált. teaitó-taetttlát" Sameghi járás tanítói kttr •0-évi működésének emlékkönyvé — cnsimfi 66 lapra terjedő fttaat küldetett be saerkéea-tőségűnkbe. Tartalma: As ttnnapély lefolyása. Elnöki megnyitó beszéd; jelentén a tk évi működésről. Tagok. Kttnyvtár. A nők híva* táea LŐb Igoáaatól. - As snlékkOoyv hl ven sáénk áliitja a derék kör példás munkásságát. Jelenleg van 4 alapító, 80 nírtbló, M rendes, Osesesea 10 tagja. IV kötetből álló kttnyvtár áll tagjainak ronáelkeéésére. A Us év alatt a kttr /kebelében résdini á különbttső tudomáuysaakokból. réflaüntj a neveléstanból, ugy aa időnkánt felmerüli tanügyi kérdéeakrai 57 előadás ée IBfelo(vasá« leU tartva. — A kttr 851 frt 29 kr. voy»n« nai rendelksaik.
— lUsreassétlsaség agy nhliá* kaa. Omdiaaii, deos, I. As itteni seinháskaa tegnap (esitlriiáCn *y ■elidréüál adtak,
lyak aj kerflkti saövetség tagegvleteifel ii fognak köiaölietni; azután kimonmitoU, hogjn a tagsági díjhátralékban levő eijylotektől a dijak poetai utánvétellel madaaaaTsk be; H a jttvo évi nugnsatnsban Kasstlelyen tar* tandó kerületi kösgyólésre nésvi történtan némi akakaégbs elŐintézkedéaek ; k közoktatásügyi m. sir. minisateriuuioál a végből kérdés |intéztetni határastatott, t íjjon közi ségi ilkolai tanitók választható tűzoltó egyletek alakulása alkalmával áaranoinof kokká V
- Usmbctfs balmeUiek
tör
1 \' ibet
arról éirtesül^ hogy Qambetta ttem maga •ebeste meg msgát, hanem ugy lőttek rá, s a ki est tettel madame L... X... Volt, anyja a gyermeknek, a kit \'Qambetta!I Maasabie Leou sév alatt Németoreságbao akveltet és a kit lávaly inog is látogatott Qambetta ée X... asszony jközt a gyermek miskt sok vi-•zálykodás folyt, mi nem egysseriSgeu kínos jeleneteket idézett fel kbstttk. Mikor a fiatal Maasabie szeptemberben Pátiéba jött, ott hagjrmásba esettj de teljesen] felépült ^ iámét upesélie tért visssa. Mult vásárnap sz soya ismét V|illa d\'Avrayba menti hol Uam-bettának keserű ssemrelukiyásokal tett, -4-bogy örökre boldogtalanná tatjk, fiától elszakította, etb. — A osivakodia hevében aainte öukénvtelenül, gépaserüleg nyúlt egy, as asstalon fekvő revolver felé. B frigy ásson, — kiáltott reá Qambetta — töltve van IP Egyidejűleg kinyújtotta karját E borosban a piastoly elsült s a golyó as ismerisebeettltat ejtette Qambettáo.
U Földeaar én pnlgár] Jóseef herczeggel történt egyik közelebjpi honvéd-ssemle alkalmával. A főherczegjjeié fényes magyar disabe öltözött békéemeHsi földbirtokos Jovagolt, s a következő ssavakkal mutatta jbe magát: -Éu B. békéeáegyéi fttí-desúr vagyok}" Hidegen válaazoltjorre a fŐ-berezeg: .Én József fölierczeg aldsuthi polgár vsgyok.11, Ee tovább lovagolt kíséretével.
.•H lántakaaa koronásban „önJ nék van aaerenoséje szemtanúja lőhetni a király éjt királyné Ő felségeik konátásásának. A fő szertartásmester aaon alkalommal, midőn ön a d. 1888 február 12-éníreggeli 11 órára |t Yolsati palotába lép, ki fpgjaOnnen helyét jalOlni. U. L Tökéletes öltjlkét elő vaji irva." Ez ssövege aaon meghivolnak,, mo-| lyeketljl. Kalakau a Sandvioh-asigetek kirá lys különböső amerikai ée európla családokhoz küldött, kiket mait évi viléJhitaBása alkalmával látogatásával megtiastdU A szöveg élén A bavsi királvi osimer látkató a kö-vstkesö jeligével: JKamauka itJttavaiaKá-pono," a mi annyit jelest, hogy j vEn vsgyok á oagyjur, a asarnok I" Alat hisMttl. bog? európsi ember .tükélstes] öltözetben leaz Kalakaua király koroni*
Eenáes előMáenl „A ISHtsi lánv" Báláé* $áodpr 3 fal Vonásos ersdetí népsmomfive dalokkaL A darab élég praticus, a mennyi-ban tele van evjéssel, ivással; is bogy szellemi része ee kiányoaék, elég lélektani ab* Wfdujnmiil is. Ktuttnben oly kerekded előadás mailett, melyével sainásseink minden egyes jeleneiét kissinWei iparkodtak, vaeár-napi darabnak megjárja. hJŐvessy A. most se volt más mint egyébkor: a kifogyhatta* kedélyesség netovábbja, nagyon illett melléje tűsről pattant modorával Erdey Berta (a körösi lány), kibe — nem csuda — hogy any uyian belesaerettsk, mikor gvönyörü djzlarval egy egém közönséget migkó^itott Bárdy Lajos (Kaozér Qáapár, gazdag háziúr) saokott\' Ugy elégével tette elevenné szerepét, osak-hfgy , kiseé - teoemraeabban öltözködbstett volna. Kováoe M., Berseeoyiné A. helyes alakjában prödtfkátták as ipsroa párt, valamin! Berzsenyi M. (Erzsike) leányukat Saabé Dani ie nem osatott se nem saorsott.... Jáj-nosbt, Szentgyörgyi, értjük hogy Mari egées hévvel szerelmes vplt, csínokaub kiotornást mi sem láttunk. Hogy astán Tibula, nejcy Snlkya éa Versi Hasafi minü kfríllt Pilátua-káut s azövegbe, arra feleljan meg. sserzŐ ulrsm, miutao nsm bisataw, misseriut Psu-lévias A., Seabónél Etel, Arsnyoasy J. és paobánosy P. együktvévé |s indokoltan meg> tudnának reá felelni, hjtosaU 4- étvágyosi-náláa végett nem. KűlOnbfn [jél! adták.
Hétfőn, decz, 4-én kpzldvánatra mái södaziir „A vörös sapktí" ;os|noa népssmmfi, Vidor [Páltól. As előadás azáltal is sikerülj mit a legközelebb mult ^alkalommal — majdf aera ugyanazon szereposztás fellett -- eláné részletezvén, most peak!annyit, bogy Erdey I}. még hatásosabba filazereste kedves dalait vjsl CSsak Ardsy Ida hiányait. Mélysn ssj* náljuk gyengélkedéséi, t jKttsOnség csekély ssámmsIT
2|8jl882.
Zal amegy el ga^ai&gl egyesülettől
rngy
ssemtsaujs sásán a^.
Nemzeti színészet.
•én, Lakjf oildégfellén-tqkó a falu nópszin
ésomljaton, deosemberíi ^Ifdwn) Eagenia k. a. második freil tárol IÁ vereJhaju és Veréb J bö|ondjI« LuUáosy Sándor kitUod mflvsj adatott nieglehelŐB saámu közönség előli Laky E.j kisasszonynak ISsiUj Kati, verealmju) kár volt osakhamar [flf nehés feladatra vállalknani...... Válssafott volna inkább operettelj kisebb jolenjtéstfketj mint ily erős jéliem-eaefepet, mely a gyakorlottabb
ssinássnőt is
gfakran próbára teesi A legerősebb jelenetekben volt leggyjeogább e bá-torságát s sseeenose ezúttal oLak [annyiban igazolta, hogy hiányait (melyek, Llnt kei-dőnek» mindenaeetre szívesen megboosátha-tók) a többi saareplők élénk jltéká némileg
Íótoiní látszott s így ss előadás sikere nem ppen szenvedett. Kedves, saéplhankjáról klf lÓnbéu ma sem mondhatunk kelreeebDet, mint a mnlt alkálommal; dalai saépjm sikerültek, kivált ha egyikben („Lehullott a rnzgő nyárfa") jel nem tér aa alaphangtól ée 4-annyira fel nem osigáan*. A fölöslogeej túlzott geeti-culaiiokról Ts jí lese leesokoiá. B|yébkéot kellő szoifalom (pedig as, váljék diosérelére I nem hiányaik) s kitaitás mellett minden meg* jöhet, osak előre! KOvemy A. (Veráit Jeokó) ugyanoeak kedvérs talált aaorepébei a majd-kogy aaékéről le nem oevetteté ja köeönségst, mely mindannyiszor viharos tapsaal játalmaata kadvenai komikusát, különösen bedid Szsbóné! Etellel (hatalmas Sári alak) éáekolt jelenet nél. Ardsyné Idát (Boglár Ághes) igen ssé-peu helyettfsité DoktoriosnéJ jól sikerült; kedves álakjiáeával. BerzsenyiiiéAdki, Bárdy I L., Kováoe M., Arsnyoasy Krdsi B. (fiié I mee Borosa) Baeoossy E. helyett, Ardev Ida aat. mind helyesen forgolódtak! osajk Hzabó Dani tudhatta *olua lobban mbndÓKáit.
Vasé Mi- a p. deos. S áJ két - egyik népétMá*, IsaaállitoU helyékokkkl 4-8 mwgi ||A peleakei nótárius* (leál Jóseef is-uiorltée régi bokésata, melyet la saereplők-rjek Kövessy «*-lál keadre véiig, aáyaoosak sikerült almnlattatoi. A tfáaaletaeáatTeaea al kalomra tartjuk fenn, a mikor i-eudJí időbea is (taint tndjak) elő leg adatni.
A nngu ÍÖldm. ipar- él kereskedelmi kir. mioiuteríntn 42463 ixám aj kelt értesítése sgeiint Dömötör Láazló u országos méháneti egyeattlet alelnöke Baranya, Fehér, Qyór, 8fproD,MoaoDy| Vas, Veszprém, i Zala, Tbloa, Somogy megyék, Péca, Székeaiekérvár éa Sopron taab. kir. vároflDk keröleiére kiterjedő hatáskörrel ideiglenes minőségben méhészeti vándor tanirrá neyeatetvén ki, ót a következő utasítással íátjtá el.
UUnltán.
önnek mint a kinevezési okmányában elősorolt megyékre kinevezett méhé-azeti vándor talitónak működése és a i minisztériumhoz való viszoÍDyára nézve a következőket tartom BtOkj^geanek meg* jegyezni: • |
1) Működésének mikftotjére nézve, nevezetesen pedig arra nézve, bogy minó méhészeti eljárást, minő eszközöket kellene! terjesztenie, Graud Mialós méhészeti vándor lanitónuli! atmntatua szerint i azzal egyetértőig lecud kötelei sljárai.
2) Feladata leendfnaek, mindenek előtt az Illető megyék méhészeti viszonyairól, a mennyiben ezek t eddigi mQktt* dóséról iemerctesek nem fúlnának, közvetlen tájékozást azerenni t ezen adatok alapján a jelen álapotről^ a fejlődéit gátló akadályokról, valamint ai elbárM táank tekintetében szükségesnek mutatkozó intézkedéaekról ide véleményéi jelentést tenni.
3)(A vidék viasooiairól nyert tájékozás talapján iltalábaq feladata leend önnek, nogy ae okszerű n|éfaléazeti eljárást ismerteáe, s annak előnyeiről a közönséget mbggyőzze, a czélszerfien szerkesztett méh kaptázakat terjessze, az érdoklódóket ujr mutatásai elláatt, a cz^lssjeríl eszközök beszerzését és a méhészeti termékek 6iv tékesitáiét közvéUtae.
4) A néptanítók jlóVéű legalkalmasabb közegek arra, hogy ezék ntján a méhészeU limsretek a oéá közt elterjedjenek, 4e ezek szeré ny javaldalauaáu as okszertten Űzött mphéazet jövodolmo reájuk nézve becsei segély lévén esek klképséss leend p által plsó sorbau fegyelembe veendó|
ö| £ végből, kötelezye leend az egyei járások vagy kisebb köröknek néptanítóit erre alkalmai helyin és időpontban öaaehiinl, ezeknek gyakorlati utmutatá-
••• mmm+mmm mm
tikkal öMzekötöU méhéizeti előadásokat Mimii s őket minden irányban, szakszerű fdlvjlágositásM s tanításokkal támogatni
6) liasouló előadások a méhészet iikaá érdeklédó gssdák résaére is tao tudók, hol Ura mód és alkalom kinél"
kézik, tekintettel természeteden mindenütt as nletó vidék viazonyaira és az erdekeltek járUsaágára a mébészatben.
7) A méhészet Iránti érdeklődés ébrentartása ezen gazdasági eiáeléie czél-jabűl mindenütt hol erre némi hajlam mutatkozik Kisebb egyesületek alaki tandók.
Ezt előmozdítani éa a szmeskedéare vonttkozó útmutatásokat megajlni szintén öíinék a feladata.,
| j 8) Már] létező szak éf gazdaság .egyesületek e téren mn^atkoziú] tevékeny lége kiváló figyelemben részsiitendó.
! 9.) Á szak elóadáaokon kiviül ragadjon megj ön általában minden kllálkozó alkalmat, hol á méhészet iránji érdeklődést elő mozdítani, vagy, annak fejIészté sere megfelelő példák buzdító tanácsok adása által hatni lehet.
10.) Szükségesnek tartvák, hogy Ön működésében lehetőleg tervizerflen járjon eL minden éy Utolsó hónapjálan a jövő évre nézve tfizetee munka terv terjesztendő elő mélyben az illető évre nézve tervezett teendők a beutazni I szándékolt vidékek és községek, a tartani szándékolt elpadáaok itb. felsorolandók. Bz uti ter-vék jóva hagyása végett, előzetesen be-mnta tandók.
. 11) Mihden hó ntolső napján a lefolyt hóban folytatott muköuéíéról ide közvetlen kimerítő jelentéi káliendó be, egy uti napló kiséretében, moly a meg-litégatott he)yek, és a! látogatás, napja
a községi elöljáró által iigaaafcidó.
. Az év végével pedig egy az egéaz évre terjedő tüzetes jelentés, melyben működését az leiért eredményeket, az esetleges akadályokat éi a teendőkre nézve nézeteit illetőleg javallatait tartozand előadni. | \' | L
Az évi jelentés két példányba mutatandó be; Önkényt értetik, bogy időközben is midőn egy vagy más irányban e minisztérium intáskedése kívántatnék, érdekben ífllön előterjeszt^ ie tehet. Budapesten,
A fpldmmUu bar ií heretktd*-Imügyím. Itfr. mi\'aisifirni.
225|1882.
As országos borászati kormánybiztos ur kalfóldi, különösen francain borkereskedők általi honiintésett moakeresés folytán felhivtaj az agyo-adloiot, hogy n folyó óv peu acttrt kounyü fehérI éa vörtts bonokból — melyeknek lehusáa után hpctoliterje edényn^el együtt a legközelebbi vn-süt vagy hajóállomáihoz szállítva lfi-,20. frtént. vásárolható 4 tnielóbb mustrákat küldjön be hozzjl, megjelölvén a tormotó nevét, logjközolebbi vssut vagy bajóállbnást s ia készlet mennyiségét,
| Mi ia a tisztelt közönség tudomására hozatik avégből, hugy aitil*. adtáéra ajánlkózáa joaeftébenj k mUa-& trák az elfárái pgyizotOiitéM i\'gyor* sírnia tokiníetéből aa országos borá*. ssáti kormány biztos urhos közvetlenül isjbekttldbétők.
Zalamegyoi gaad ogyesfllnt.
Zalaegerszegen, 188t. |nov. 14.
tiiiptéhy Antai, m. k. titkár,
r.
Ny iltté
i Kaaisea és vidéke l irí kásásak ajáafya magát llsatalettel elalireU mint aengerMan-golo valamint miudanaamO songern" és kar-móníum javitásrs.
I Bővebb értesítést késseéggel ad Bi saaltaky songorntanár ur*
I téljw tisztelttel
KUm I PAnee, li»l«n|Wfw MeMl
Felelős merkesatő; VABGA LAJOS. Táreeaerkesaié: MtmáRK IÓB.
T-

i mu
BROGLE JÓZSEF
gép- én roHtttlomosj-gyéjra BodapeitcD Gyiár x vád út as osstr. államvaspálya közelében. Raktár t vési kórii 68, {Ajáaljn mindei| gssds^Ji kiállitásan kltöaíeteti, jsvltott gyártmányait mrnt t
f rieuröket váuU rostával. Tisztitó-frépeltk
kiulOnlegesWgek mannánk nné* tjsárn | 28466. ssám alatt ssaba*
dalmaaett h&rDlI^ ekéket
ctiépIftKAp - rostöiat, lyukasztott és hasított lemezeket
miodeaMema gaadaeégi gép4 ée saemket
kiváastra tagyin éa bérmsatva s±sj •, - 1 I i 1L:. !_______ Ül
n^WI\'p MilUWWH |HW
c^éplöf(Ap - rostákat, lyu
I fai, aoaél ét-lmrganfbnl, valamiat I SBS Arjsiyiek klváaa
Mwmmw+w+wwn wmmw
mm

1- 1 I
m
1
W\\ HIm fi 1881
Árverési hirdetmény.
á n. kaaívaai kir. |biró«á|| mint Ukvi biláiáf ré—érll köahírrá tétatifi, h(«y Zala-■Ipi ft«MMÍU>it, árratár képTiMWUW Ár-v^jr Lift magyal ik t, tniU talaagaraaafri l»kó« vtarakíjtatóoak. Stilli Katalin ifj. Horváth Jáuflumá végrehajtást •Movedt boo-Méi Ukón allaui 71 írt 47 kr foka 1871-lk átt oU Uó 4-IŐI )áió 1% kamatok, • a le* [Art kaaulok utáuui 1% kánod.1 kamatok, 7 itt 86 kr. per, 8 írt 55 kr. váirabaitáa kérelmi, 10 irt 60 kr végrehajtás] megkiaérléaj • frt 10 kr jelenlegi a még felmerilleudö kftlteégek iránti végrebsjtáai Ügyében a fent juaveaatt kir ftrvaaiuaa tartotó la hahóti 802 Ktjkvbon A f 1 léraaám 124 kW alatt falvait váltság köteles 708 írtra bkcaUN inaat-lan 1883 ári január bó 31 napján "délelőtti 10 órakor Hahóton a kötiégbiró káaánál megtartandó nyilvános árverésen alul ia el adatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beosár. Árverezni kivánó| tartómnak a beosár 10§ késxpénsben vagjr óradákkápaa papirban a kikOldOtt keaábea latenni.
VevS kötél ea a vételárt 8 egyenlő rénlatbeo még pedig: aa árverés jogerőre emelkedésétől stámilandó 16 nap alatf, a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt, minden egyes résslet után aa árvetés napjától •aámitsudó 6<V kamatokkal egytltt aa árverési teltételekben raegkatároaott bolyán és módosatok snerint letíaetoi.
Eaon birdetmény kiboosálásával egyidejűleg megállapított árverési feltételek, a hivatalos órák alatt a nagy-kaaiasai kir. trv-saék Ükvi osatályánál s Hahót köaség elöljáróságánál megtekinthetők.
Aa elrendelt árverés a fentirt Ukvben faljegy aaad6.
Aa árverési hirdetméoy a tkvi hatóságnál kifDggeestés agy H a n ó I Is a saom-saédos köaségekban köröaés és kiíQggosatés helybeli hírlapban egy iaben baiktatis által kösaététetík.
Aa árverésnek Arvay Lajos Qgyv. v. helyettese kötbejöttéval leendő foganatosítására Fábián Feranoa bír. végrehajtó küldetik.
U. árverési feltételek.
1) Árverés alá bocsáttatik a hahóti 809 saMkvben A + 1 sor HM brsc. alatt Scili Katalin f, Virei Jóasefaé tulajdonául felvett váltság köteles 798 írtra beoattl} ingatlan.
Kikiáltási ár a beosár I aa ingatlanok a kilOaött egy határnapon a becsáron alul is el fognak adatni.
2) Árvereani kívánók tartoznak a becs ár lOfát készpénzben vagy óvadákképea papirban a kiküldött kezére letenni.
8)Vevő köteles a vételárt három egyenlő résaletbéu és pedig aa elsőt aa -árvarés napjától saámitandó 15 nap alatt, a másodikat ugyanaaon naptól saámiUndó 1 hónap alatt, aa utolsó részletet pedig ugyanaaon naptól ■ámítandó 48 nap alatt minden egyes vételán részlet után aa árvorés napjától saámitandó 6{ kamattal együtt a bírói letétek tárgyában 394°5|8I. •« a. kiboosájtott tg. min. rendeletben megbatározott mód szerint a nsgy-kaniasat kir. adó- mint letéti pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz utolsó részletbe fog beszámíttatni. —
4.) Vevő köteles aa épületeket a birtokba lépés fépjálól tOakár ellen biztosítani. *
6.) Aa árvaráji jofaríra^ emslkeéésekor ml a megvett ingatlan birtokába lén, mag-jegyeztetvén, hogy a veívSnpk véuil bmonyitr váqy aa 1881 évi «0 t. <*. iotáakadáedea képeat oaak az őseiben fog kiadatni, ha az árverés napjától saámitott 16 nap alatt iaa idéaett t. oa. 187 (a iatéakedéeteek megfelelő utóajánlat nem tétetik.
A birtokba lénés napjától a megvett ingatlan basana és | terhei a vevőt liléjük.
6.) A tulajdonjog be|ceblezésé osaki a vételár és a kamatáénak teljes lefizetése mán fog a vevő javára hivatalból eszköaöltotni.
A kinostári illeték a vevőt terheli
7.) A mennyiben vevő aa árveiiM feltétalak bármelyikének eleget nem tenned a megvett ingatlan át érdekeltek bármelyiké nek kérelmére aa 1881 évjí 80 ti oa. 186 §. értelmében vevő veszélyére ée költségére bánatpénzének olvasatáét mellett ujabb árverés alá boosáttatik s csupán .agf; határidő kitűzése mellett aa tlőbbi becs illetőleg vétel áron alul is aladtUk\',\' s a jmulaaaló. vevő a vételár különbözetét megtéríteni tartozik, melybe aaonban olvésztott bánatpénze betzá-mittatik.
Ha aa ingatlan az ujabbi árverésen az előbbinél nagyobb áron adatnék el, a vételár többlet a mulasztó vevjőt nem illett.
Kir trvsaék, mint lityi hatósági Nagy-Kanizaán 1881 évi jdliua hó 26.
128n 2—8
435|p. 82.
Árverési hirdetmény
Alulirt kiküldött Ivégveliajtó aa 4881 évi Ljt t. oa 10Í §-a értelmében ezennel közhírré tanti, hogy a ós^ktornyai kírjr Sárásbi-róság 5939. p. 82. ssámu végzése által Weisz Emília béoai lakéanő végitnajtójavába Mik-sits Joaefa stridói lakósnfi ellsn 7500 frt tőke és ennek járulékai ertjéig i elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróiljtg lefoglalt és 1417 frt 80 krra Martit borok, bordók, hoidófák, szobabútor, kepék, háabér stbből álló ingóságoknak nyilvános árvejék utján leandő eladatása elrendeltetvén, enuek a hely-ssiuéu vagyis alnerea lakáján Stridón leendő esnköalésére 1882 évii é e á a é m b • t bó 1Í.
niaoj á n ak d.l. IC trája, Wajbén pedig lBök éti ieoMpar bó 11. otpján d. H, 2 órája batáridőül kitUshtík és abban a venni sf&ndékózók ezeinel [oly meg|pgyaéssel hi-vktnak meg, hogjj tt érintett ingóságok\' ekén árverésen ta 1881. éjrl LX. tToa. 107. ifa értelmében a legtöbbel Ígérőnek bécsáron tlüí ia készpénz fizeték njeuett eladatni, fognhk.
Mindahfi, lik elsőbbségi jogokat jftl-nek érvényeeiUieni, Reresstelkét vagy ázó-béli jelentései kelj aa árverés megkeadélaíg alulirt bir. végrehajtó liba adják be.
Aa elárvereaendő ingóságok vételára) aa 1881. évi IX t. fos. 108. 9-ábán megállápi-tdtt feltételek szerint lesz kifizetendő. . ■ • Kelt Csáktonyám, 1882. évi nov.hó|i30..
MIRKA DOMONKOSI 1187 1-1 ; • kik. bir. vegrhjtó. j
6634jtkv. 1882. I
árverési hirdetmény.
A nagy-kai izsai kin trvszék Ükvi < st* tálja réeaérŐI köábirré tétetik, liógy Vta tar Imre budapesti lalós v^greliajtatóúak Grei seb Mária férj. Pokándl Jóasefné végrehaj ást eatQvedő horvátn-sze; Uniklósl lakós el eni 252 frt tőke i járulé cai iránti íyégrekaj Aai ügyében a nagy réc«o 196 szám j tjkvbeii A
Ífl sor (4398—4402 |irszám alatt Grqlich; [ária férj. Pokáhdl . ótsefné horvátb-szént-miklósi lakós lultjdoiiát képező. 764 frtrsibe-okult ingatlan 1888 étii-jan. hó 8tik napján d. e. 10 órakor NagylKóosén a község biró híUánál felperesi I ügyvéd Dr. Tuboly Gyula v. helyettese könejötlével megtartsudó uyil- I vános árverésen jsládatai log, —, mely alka- | lommal tarloanwt elvenni szábdékozéjl( a j fenti beosár lOjtfját binatpéna fejében kést pénzben vagy dvadéaképee papirban ^ M* küldött keaéha leteoáL
Aa árverési feltételek a hivatalos órák a^ a ^nagy-kanizsai itir. tívszék tkvi osztályánál, s a nsgy-récsei aössét elöljáróságánál megtekinthetők. \' [
Nagy-Kaniasán a kir. tvszék mint tkvi liatóság 1882 sMptember 80 naüján tartott üléséből. I98ff 1—1 F
1
poooocooococxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Haszonbéri hirdetés.
feéazéről kös iő két ke-
ától 1886 évi
Paliul ínkey Sigmond és Palini Inkey Józsei
lilrré tAtetik, liouy Z^lnijnegyé\'ben Hegyraaguaon 1 rekl vliee nalom foly|6 évi deczember hó I6-áu Kenzllielyeu a fiagyraendéJldben reggeli |LÖ. óíjakor tarUndó
nyilvános árverésen
a legtöbbet ígérőnek 1883. Aiv január hó l*atü uapj január hó 1-to napjáig pérbe adatik. Kikiáltási [ár 2000 foriit. Árverezni :kivánók tartdznak <400 frt bánatMnxt az árVe-ifare megbízott V A r y Elek ^laóbogáti iipán Ír kepére letenni.
A bérlt-ti Oaizeg félévenkint élőre fizeujndő, a loteendó bánatpénz az utolsó félévkor a bér fizetétbe fog beaflámittatni,*
PAIÍ1NJ IKKEY JÖESEF, j PALINI INKEÍ SIGM0SD \'ill77 8-8
relklváa l
t hamburgi | állam által j biz^ositoíj nt|v pénzlot(eria nyjpreméoy-tsélyeiban pésavé-telre, mtlybtn Aébány hónap múltja
8 millió 940,275 márkát
r |
biztosan nyarai kall. — [A 7 osztályba be* osztott ur} jáiékjteilv 93,500 torsjegV közt 47,600 oyerefnéoyt tartalmaz, esetleg
400*000 márkával
ée pedig
1 nyer. 250,000 m. 1 nyer. 1501)00 m. I nyer. 100,000 m 1 nyer 60,000 m. 50,000 m. 40,000 m
1 nyer.
2 nyer. 8 nyer. 4 nyer.
1 nyel".
2 nyék 1 nyer; 24nyeh 8 nyer. 8 oyof.
30
W 10, 16 Í2, 10, 81 6
64\'*y. 5 nyi 108 ny, 284 ny. 10 ny.
J
530 ny, _ 1078 ny. XH) iu.;27069 ny. 000 in.
1)00 m. )00m
300 m. i ] 160] 124 m 900 m.11843q ny. < 100: 94 m KK) m. I 67 60 tn.
Klpm.!! I 40 20 m.
J itb. sU. .
A Byer«tn4i yMiáso^! terviurfilBf és UrstélMU
vannak Éii«gálU|
Ism nagy knaáa
i már
•sskMlut^L.
•17 Méss STM •gy rét .
éa naa illamila^ béWMfas
volább vfdékn Ú
"pk Pfsm#fj k1
A itstsjlst 80 000,40000, nagy mrwMoTi caalád (urineWj A IbiUtok a ifta asakélysk Uh«t
Mlodtn rént miral a hivatalt i lajitruBo<
A nyfrtraín illám lótAIUú i küldéw na kl d«n Nimfl pb kfebaAtallk.
alulirt
MMbttMi
rí kibróUlt
STEIND
ba&k co
Ippttl liigkOxelebbi nyjeremíny-
dtjczembBr 13. 14-én I
•inj. ára eaak « At
smOi im <aak I bl v. i (175 kr. sMi Ili CSSM 1 feflU m. » 90 kr. bkio«i(ot< maili »onj«*rikri as Aaa* vifj póttal USmMm mImU a Uftá-L Ténswtesw rlküldüm. Catkéijr Ott-riktiui is haHkftlMl
bJu rövW M alatt 125,000 t&bb 30.000,20000.10 OOOaarkáa kat flaatatt kl jntmk s aa ÜUI tok o«k SM(Shp(laaáhM JánűL I n«fy nyaránWkllWiaokboa uftnykff •aariMaakmrlatat eaak ajinlaoi
«v6 magkapja a ■Hraalilti alkattanra! m bu4s na s mnalsf
ak ktflaatjaa iaiml«okür poatoaan aa a lett tArttelk é akir ktar«U«B imc innUa énlakalnatnknak AoHtria min-rudn f«nsk]l<> |8Ma>fc0tt»l*adnk Utal
mlsdanaaatra biialmaaau Intéaendók aa
ri|t n4(k«a I
ECKER JÓZSEF,
tn 1. A Bl
és bltioa hitelű1 lainra; miért Is (jilmtMlk.
\'ájtéűzlet Hamburgban.
a )ü*rkrr hág — mindan&tt mint tailánl Iat6«ratea j— nim »>jorult kűlÍMs rakat imtlIBit\'aük, mlrrf s t. kötóúaég fi-1*10 L 1-3
8485. tk. 82.
Árverési
A nagy oeatálja résai Tuboly mint a Nagy János kós elleni 60
10 stéaalékát báátlpéna fejében késapénz-ben jv. ójradékképpe papirban a kiktllaOu te aéket leteoai.
Aa árreréei feltételek t hi?atalos étik alatt t nagy-kaoliasi kir. trrszék tclskkri osztályénál a a karosi kOaeég tlOljáróaágáaál meglelt inthetCk.
M.-Kauizsán a kir, teaék mint ^elakkvi kaUdág 1882. s«ettember 30.\'napján! tartott ttléaépol. 1 1209 l-l
hirdelmény.

Kanizsai [kir. (Orvsaék telekkvi rffl kOaliirré tététik, li\'ogy Dr. Oynli Zslamegye tJ; t. ügyésznek Őssi esitett imw végreiiajtatónak égreliajtást jszenyedS karosi la-írt: teke s járulékai iránti rég* rekajtási ügyébon a karosi 318. sztjkvben A I 1—2. sorsa Lm alatt Nagy János tulsjdo-12 jfrt 50 kfra btosOlt ingatfk* ook 1883. jaáuár 4-dik tapUa .\'délelőtti 10 órakor Karos >au a kösségbiré házánál lel perest ügyvéd Dr.lTuboly Gyula Iielretteée köibsjötiéfel jmrgtartandó nyllrános árreré-seu eladatni mely alkalommal tar-
tóénak a ftnnT nánd^otók a fenuti beoeár
NjjoJtítmik kezet a szerenosénelí I
400,000 márka
flnvsrsnéayt njujfcj kedvesé ssstbsa s fcástarsí ma péazkJeorserelm, inelj a lésgss fctnüay iH tarjévéhs0va is Httositvs vsa.
j Ksse oj tenwset st^ny* sbbso áll, kemr 0élii|ny bónab IsfolyjUs alatt 7 aoraolaabau 47J00 sysnméeyisk okvelbn kisorsolás aU keli L«rOluWr kiiMk talaikosik 400.000 frtori naysmséaf.
i*a|it Hl»i Jj , V
1 éysr. a. n»# 1 eysr. á. se. 1 ajér. a. m. 1 éjtr a. fan. 1 nyer. í m. t nyw. á. in.
8 áysr. a. in, 4 ilysr. á. jm. 2\' éysr. á. ni.
9 éysr. á. m. 1 éysr. á. id
U éysr. a. w. 8 fjw, á. ha.
UfiOAOO JSO,poO 100,(10(1 6Ó,t)00 fiO.ÜOO,\' 46.6001 aojioti tijm 2t,DOO
S oyw. á. II). GOQO
64 nj«r. á. in. Mm
t ajtr. á. ni. int
ÍM nj$r. a. a. 8(D0
164 rtyeiv á m. 9000
10 nytr. á. tn 150a
S,njrer. á, m. ia*>
680 nyer. A. oi. 1000
i 1073 ajtr. a. m. . aoo
27.069 Dytr i. m. 1U
OMI. 18.436 ny« reai4ny-i\'
Kasa nyprass)! jut llaorsoUtra
ÍM lasgyad
ItiJOOfvysakiat. 800. 200. ÍM. éMOÜM, 100. N. 87. 50. IŐ,
iL 1° . .. .
íjénrfk köaBI elaé serbik 40e0 ■lld.000 m. ftatiarUkk-» 1 á nyarvtuéaj btiaaak ssariat hivstatosaa AllaélUatik mag. ]
] á la^kkialtblii elal, aá allaai alul büto sittet eysreutéBjbtiaáa mar elerxessilier IS It-én Mikóirfutik. H*n ered- aoraj. éf» etek ti iu. v.8 frt\'fiO kr. 0. é.
3 r 1 „ 71 „ 1 fél - 90 kr. . VatafiSBDyi luief bisaa as _^aaxef elűlagte oskpldéee vagy psekasUlvaai lusIlVtl atetasl h • léfnagyobb gonddal sssktsSltaUk, adadeakt msgit as -állnnt ckuueríivel altatott arsdsU tm< jegtst kspvan UIMIr kinéliei.
A tBécfeedslisskkss niegkivintotó blvatalss toHexetek díj aitkél taslUksiUtask. miadsa basái jután psjtla fsisMiitás n\'élkDI étldjlk {ésstvs-vMikask aiUvaUlés bnaási iegyiékst.
A ajsrenéank klHtetéae mindenkor poa* •tassa as állam jtMIáaa ui el lett ttrtfaik a aku kAsjatlaa iásgkU|etik vagy kiranatra <r4»Lt< t-jeinknek Aukstria miuden nagyobb piaeaaia taea-allflOssMktátetéssU által ktibaeiUatbstik,
! vtUsíataakaák mindenkor kedveseit a es* isaéss, eok utaa Cekintélyoe nyeremény kOsAkl gyakran ai,sla& Ifinyaremányaek 8tvaad«S*
miét tittat lotete stett
OÓ OOO, 40,000 etb. fiiettetUk kl,
As Ily % jagnllárdabb alapon ayagvo vah Iáiéinál. altrelatba^Olaf mindenütt biitouaággsl a légélénkeib réssHtolff sssnitliatvsa kerellkuár a wssU hutás miajt Is atlodea aeckiiaat,atloél előbb, IfovitlenOl alsllrutt baakkasbos taláaal
Kauímano & Simon,
| bmk- lét váité-lxlai Htmborfiliao,
bofiáaártaaa Ka eUifiua ailadeaseml k«Í*«4-aysk, vieatl Hmnjik Ss kAleetasaVeJegyekask
U. i. kOaiünetQakel fejesvo ki eaae^nel irmitank eddig ianuaitoit bizaloméri, fel-kékjük aa ni kiwrsolásnáli réazvételra, — lítörakvéaütik easutnl is oda iránruland, mindenkor pontos ée sailárd uolgAlat állal tisztelt érdekeltjeink teljea meplégedéaél kiérdemelni. Fentebbiek.
1202 1—4Fischel Fülöp könyvkereskedése
Nagy-Kanizsán | és Csáktornván I \' ]í ú i Uj
ajánlja magát bármely nyelven! irodalmi nifivelo megrendelésére és beszertésére eredeli árakon.
Árrty látván: OkwerO és hasznon bortermelés kéli könyve KllOofla figyelemmel Ztltmegye helyi TiizöOytira. A st-ltmegyel gtzdaeági egyeeület állal 600 arany írtokM díjazott pá^aaiá 1 fametoaelQ táblával. 1L kiadáa 18$í 78. lap. Ára 60 kr. Álmoskönyv legújabb és legbiztosabb. A legrégibb, mostanig ismeretlen kbtldeus, porta egyptopi eslllagjóspk kéziratai iseriot Ameállilva, hozzá mailékelt nyeremény számokban. 166 lap 40 kr.
Ugyanét német nyelven. Ára 60 kr. Hofmaan Mór: „A nemzetiség és a nemzeti nyeli,1■ Haztfias elmélkedések II. kiadás Ára 80 kr. V
Hoffmann Mór: „Két gyermek a népből." Elbeszélés
a tép ét ifjúság számárt. Ara 40 kr. Hoffmann Mór; ,A magyar ifjúság lapjfa 1870-1871. Kölön kiadáa az iQueág számára. A kemény
Különösen ajánljuk:
táblába kötdtt, nagj negj|edr6tti kötet árt 8-frt 40 k(. helyett 1 frt 20\'kr.
pöevni U^lj ia brzn i lahkb po Dm; 1. Ákb u. I. teöaj. íeónj 76. |lsp. 60 kr.
186
Molnár Ant. Piáktiéoi nsnku msgjsukoga íjezika 1881. |i. lap. 60 Ir. Ili Szerelmi .1 eveiétÓ <58 a »tlv dálnojieJ Kötve.
Itp. Ám 86 kr. | [ \' J Tertánczky J. k nén orvofs. JBgÓMBÍpgyi intézke déaek ni egészség élómozdiiására és megdrijeeérer es< Hm a háborgatott egéuségnekj helyrrállitMii\'a, | az egészBék az orvae-rendészet ée a kórgyógytan Bzorlnti. 1881. 46i. lap. Kljive 2 frt 60 kr. Tertánczky J. Népsze • oktatás # bálesjalek alkalmával szükségessé válindott Mjgél;nyujliibsii « 1876-ik éjrl 14 ik köze$étstíf|0|yl t. éz] elió rétiínetr V. fejezete kifolyásából. 1881. 28 lap 20 kr.
Teri ám ekky József: JA jobb szólíómtivoléft, borké szil és és \'pinczckezdálkodáe nisserfl könyve.* Ára a 117 | ábtával lilusztiftlt b 600 >ns0 8 ráo lapra terjedő kötet* I nek S frt
T \'e rt á n d i k y \'J ó i s e I: R8zÓléatetl ét boránati titkok
gyBjteméaye " 10 ábrávtL |ra 60 kr. j Tertáncaky J ótsef: Cljvatetó a szódészetben ét bo | rássatlMn. Ára j a csinoi.au kfállitott fürothek 80 kr. ^e rí inc\'ak yjjó z sefj: JA jó gaidttsatoinkodáa alap elvei \' utúiutatáK t közét biatartlt voijtlétóie. Nép- ét polgári loánjlbljolák, Iskolán kívüli leányok számára tanét olvaBÓtönyv. t. álirávkl, kemény borítékba kötve II 1 kiadáa Áfa 80 kr.
Tertánciky Ijóztef: ,A gatdámat alapelvei.* üt-I mntatjia a m»ei gtadaéág vezetőében a tanuló.ifjúság tkánáraj tán- ó<| olvasókönyv ábrákkal. 11 kiadáa. Ára 80,
Nagy raktár iró és rajxsierekbftl, irópapiii, Unta, levélpapírok monogrammal és anélkül, iéilMUirlókJ másoljókftnym, másológépek, üalell
könyvekből sal»
9llaieanemfl ayomlalványok raktára tgjfVétUk ét J«g|jra^k aáámsárm.
mWaJ plakéíok egyeb nyomtmlt*nyk gyvtnn e»2kéiútirtnrk.
Könyvkötészetem könyvek, mfirek ízletes éa ÜaxU bekötését eaiköxli.


Diszmfi-mnnk&k i| a legjobban készíttetnek el
mrnm
> ■ ■ ....... ........... aa p»i i wnt\' ■ i i ni u. ■■ ......jk
HyomAtmst iltMá tukúf UpkUjáoaotMAl, ilicy^LiMlX \' T i
KtMtfctvMal: Flssksi FltZp Ui»kr*ekáe uto*a.
ttMkfelÜt luk t tigése ivn hm 4 H N«fftrié*n I Irt
HM«rtmények : I lr. wMwln W kr.
Nagy-Kanizsa 18821 szombaton, deczember 9 én.
kOttvvki
M
I «t. ril
ft }>Miíboi pátit sor egyaaqr hirdetésnél 5 kr. M-
8zerkesztöl Iroda. Hot* 4 \'aP ssellerai ré-Mét illető ttslemények kaldepdfik Uj .tároehés-atasa It 13. n. ltérin4<iietion lomok csak ismert fmlAf tededtataak Nt K éti I a tok vjuMaa n«u küldetnek.
. | . - Nyl.lttér: Pétitéoj-» 10 kr.
MEGYEI tti HELYI ^RljíEKÜ, POLI|TIK|A1 ^ ÍdőZGAZpASÁGl!jlJAl|. A Zal&tnegyei Gazdasági Egyesület és a Zalamcgyci Ugy védegylet hivatalos kö/Jönye.
MC6JELENIK HETENKINT KÉTSZER SZERDÁN (FÉL IVEM) ÉS SZOMBATON (EGÉSZ IVCNJ) \' JU j
TÍ-
icUBák-e meg it Kgy hazánk • IV-amerikait
ttiiassf
Zitlamegyel gazd- egyesülettől.
A Zalamegyri gazdanági egyesület igavgatóválaeztmányának ig\'-n-tiszteit j\' tagjai folkéretoek, hogy 1882. Avi deqzember hó 11 én • délutáni 8 órára u it Űzött
i^nz^ató-viiliisztmanyi Ölésre
Zala-Ekerszégeu az egyesület saját háza tfinnében megjelenni méltóztassanak. •]\' *
7j a 1 a-E ff o r r * e g e n, 1882 ik e ftvi november hó 29-én.
Hiícsky Kálmán, m. k. •bök,
Figyelmet kérünk.
(T) Az igen tisztelt kormány figyelmét a következükre vagyunk |bátrak felhívni én kérni, hogy az ■érdekelik feleket t félhivatalos lap ,utjá» megnyugtatni szíveskedjék. As egyik érdekelt fél a magyarországi jUivztalnoki kar, a \'másik érdekelt íé| pedig az egész orsság. Azt hisz-s/Uk, mindkettő érdetoies a figyelemre.
A hivatalnoki kar ugyanis ár-| tói panaszkodik ugy kéz alatt, né-: melyek\'ugyan nyíltan is és a panaszj mindinkább nagyobb dimenziókat Olt: hogy t» i, á nyugdíjtörvény még| most aince meghozva és hogy a kor-1 roány előtt a hivatalnokok ügye a legutolsó, m^rt art tartják, hogy ezeknek ugy is szolgálmok kell. s Pefsze, hogy ott, ahol érdekek forognak áz<Jnyo£en,n hogy ott nehéz a kapaczitaczio és] hogy legtöbb esetben háttérbe szomí még a hasa* fiaág is* Daczára tehát annak, hogy a hivatalnoki kar a legintelligensebb >oR/tÁlyboz tartozik! megunta már
azt hinni, hogy a kormány nem ér rá mindenre és hogy tömérdek tenni valója közt a sor erVe a fenni valóra még nem került. DejfezenJ — mondják erre — tudnák cakk, 1)00 független elemek vagyanU, rmn meg lett volna már ama törvény.
Azt sem igen hajlandók belátni — ami pedig igaz, f— hotfy az el? lenaék kortes sürgetésekkel annjyira elhalmozza a kormáuyt, hogy a kormány csakugyan nem tudjli, hol a fnji. Mindazonáltal, izé a uii tzó, a törvényszékek rendezésének tiz éve mdit, a nyugdijaztatA*i igényeld kielégítése mindinkább követelő leend és ; a nyugdij törvény mia| . napig sincs meghozva. Hát hogy ez egy kicsinyt nincs rendjén, azt ja mkgts kormánynak is méltóztassék, belátni és méltóztassék a dolog íjtán nézni, hogy rendjén legyen. Mert logy ily eseteknél pusztán a miniszter kegye legyen a mérvadó, és a nVug-dijt igénylők semmi biztopr^ ne számíthassanak, méltóztassanak elis mer* ni, hogy nem jól van és hogy a hivatalnokok panasza nem egészen indokolatlan i hogy a méltányosság ii megkívánja ezen kérdészeit rendezését.
A. másik .panasz, illetőleg falazó lalás jhjdig az lenne, hpgjt éppen teost, mikor a hadtesteknek kiegészítő kerületenkénti elhelyezése megkezdetett, hogy éppen moqt történnek ama furcsa dolgok, hogy jmint a Nagy-Kunságban is, a kun gyerekek bóf kiegészített huszár ezren ld lett téijo Qzlicziáhz, a Kunságba pedig a, horvát határszélről j hoztak avagy hoznak ezredet.
Az emhierek tehát ezt •em képesek megérteni. Hogy t i. mi an
ak stratégiai jelentősége, ha t. i. a éosi hadügyminisztérium nem váltjft be az Ő szavát?
Hogy pedig ennek a furcsa el* helyezésnek is okánalo kell lenni s hogy ha áz okot iamernőlD, talán pete ii nyugodnánk, jaz igen valószínű ; ámde az okot nem ismerve, ugy vagyunk vele, mint az az illető jutás, kit as állomásán össne-visszz liurozol a vonat, de ki ezen össze-[vissza való hurczolásnzk az okát nem Kimeri.;
Jó lenne tehát, ha a félhivatalos lap errfcl is hozna ogy kis mz-gysrázaíot,; sőt minden oly dologról, melyet ha bem ugy történik! a.mint. elő vart írva, hát hogy az éltérések imi okból szükségesek, — a laikus ember, nem ért meg. Ezek aztán mindenféle! magyarázatokra adnak alkalmat és hogy ss alkalont az ellenzékiek íelhastnáljják, — ap kétségtelen. Ezekből származnak aztán azok a feltevések, hogy a kormány tél meneti a közönséget és aztán ily dolgokkal | bitégeti meg ámitja, melyek egészen ellenkezően történnek Az emberek vedig mindig ss veseuhen sze-í rétik elpinzi a roszat, mini a jót, h|ajlandóabpak az elé)(edet fenségre, mint az elégedettségre, s igy néha megtörténik, hogy egész, koruleteket éjkapaczitál tőlünk a Lzemfülesség.
A köwnség. megnyugtatása és mlvilágpsitasa a kormápynaK áll te-iliát leginkább érdekében, a mely fel-világositás megtételére igyeljneztetni Őt ezennel bátorkodunkL
Földmivelési tanítás.
A közgazdasági kérdéseit, ujabban ugjrlitizik hátiénbe ésoritják i még a magas politikát is. Bismaik
ngrarius törvényei inai nílnnk is a mozgalmat gazdasági hanyatlása s jtVjamerikaU brp&z verseny fenyegető növekedésé ráUak-e felminaet a régi laissert paifer-féle megizjokottságunkból | —j\' nem keressük, sliég legyen a tény copstatálása, hogjr a most tapaeztal-hajtó nemzetgazdasági érdeklődés hálánk legjobbjait ja szülietéti és 6sz-beli aristocratia legkitűnőbbjeit lioz-1 zaj mozgásba és logy e sürgés^for-gájsnak hova-tovább áldásos k(|vet< kozmányei lesznek bazánk anyagi jóllétének föllend tésére.
S/échenyi ! szellemé újra Mngj ujrs éltet. A nemzeti casinoból a gazdakörbe vonnú. Itt találjuk) fel újra nagy.agráriusunk efzinéjét: először gazdaggá, aajtán szabaddá tenni a magyart, nem mint Széchenyi nagy antagonistája: Kpssuth vélte, zi z politikai függotjlenaégbqn látta köz* vagyouosodAsunk [biztosítékátI
A jelen törekvések Özéchonyi nyomdokain baladmak. Hiába be«zél4 nek nálunk poliiikat és társadalmi pangásról, apathjárói, ahol kopaoj lyan dlicutálnzk halászatunk neme* sites\'éről, vasú taipk állnm!ositásnrólj forgalmunk emeléséről, a kivánflor-lázok meggátláiánól, a váljóképesség megszoritiűz és aj kamlat l minimum behozataláról, amint egvmáiután volt í alfalmunk ilyenekről Migatsi, jApi ponyi, Albert grófok, uyörgy lEndi rét, flerioh Nándor, K(jrizmics,|iBu jáifojríos és máson véleményét ekér jdésekben hallani I— a Ihol monüonil (élénk discussio tárgyává tétetnek i nemzet legvitalisnjbb érdekei, msgél heUsi módozatai, ott pUngásrótTso clnli* elposványosodásról csak azok szólhatnak, kik kedvU lelik |]|blöa phrasisokban vagy készakarva • va lkok a becsületes tproKv|ések iránt
| A mezei gazdjaság érdekébén is sok tldvöa eszmél hallottunk ipen-geuil * gazdakörben, de felfogáiuuk rint mégis elégieleneznek tartjuk
uZalQ^ tárQzéjft
Velencze.
(FoljUtaá)
Ilikor ii Uhatoéak aikalmatoaabb időben, ha, oea moat, gondolán sétát a kivilágított nstj omtornán, mély a maittélen abban a raka örömbtn m rwaositett® a veim-oseieket, .hogy befagyott
Igan most, most tsgylok mj sétát roodolin, mikor sstoMik. alkonyodik és zn-kor VoIooom ol/ igon asép.
Folkol a holdvilág ik Mintha osak Vt-huss kedvsért teremtoUo, volaa ás Isten. Ériokos satséből sokat kÓlostfnOs Adria király aljénak, ki ilyenkor mindig kiwípi ■agát
8aás gondola áll késaoa a parton.C A gaaástlsrok, a Piaaaotláo, osoportosan is plffAok oléd BOaklé sasdaéask, s a ki már ilwiitt, ssoaolyogva ssot olöro, mutatni gon-i oiáját, # igy ismét csak alig (nt időnk meg-w4mi a két hatalssaa oszlopot, molyok már •sieadok éu állnak itt, disdtvo a piaaottát és la. Márk orooaláayát (molynsk saárnyai n K&tsit a vsloMMÍok gy&selmoi után) s IZ. OySrgy siokrát omoUfc.
As Sgy\'kot tX Asri iáoos bosta még tlf^-tMe, ollbb Tolomáísbaa Ss. Ssába tomp-iomáaaái ék*. A másik még ol5U> korült kJ* as áfSUpoUágzsi saígsSobrér
A vtlsssasíih jé1 Sosaoladták kor som s váftogstiH siiséooi.
A keoiáraaaéf idojéboa a két osalop kSoMI véfMtoiuk ki a klsdaségss bdntMk. Akkor a két esalop kBstftt zom járt
SSfl^ju
Faverisoa sifMval píaoo sigaors I pi-*ss, saso la gondola, osassog olasznak, ki nár
RaálMaak t»hát goadolába, élfotzOnk, Ooelola gofidolénM ktail, >S jgytkkét tréfto karnj, a máaik
bél élénk oiovogés, harmadikból én s k hangzik.
Aa egyikbon esép Isáoyok, (twrnwszo-tos, hogy a gsrdo ds dame nom mindig fér ol a gondolában s igy gyakran Ismiirw.) a máaikbaa saép asssonyoz, a liarmii/liKuan vén. matrónák.
Aa egyikboa dévaj fioskók, a maikban rogáttások, harmadikban ráuesos képek.
As egyikben saorelmoi pár, a násik* ban uj háaas pár, harmadikban, kik tál Iván-nak már özeken, kalandra vágjnó: vén roaé-k.
Egyik- siet, másik megáll. Eg^ik levert, mádk vidám. Egyik novot máaik: bn sz1. Itt is ugy vsn, mint van másutt
Egy angol bajé vetett horgonyba kikötőben. Albion komoly fiai (a goolélioro megtudta, hogy lordok) ogy poogedQst [s két szép énekesnőt fogtak, (vagy erek o^plék inog amaaokat) és gondolára szállva twyan-osak mulattatták magukat. Szólt aa éoek,, rezgett a húr, soobbuél-ssohb olasz árián Is-méÜCdtok. Jó dolga van aa ogésa társkaág nsk, a pozsgS palaoskok gyoreaa durrwnidt egymásután. GyOnytlrttség oécni, miként Isi* keséinek*
Friss nalltoke is röpköd már n tenger felöl. A gondolák is gyülekeznek. Iliin-den siet Ss. Márk terére.
Eleget is tátongnak naphossaat « kávékénak. Annál ssnfoltabbak most, osakliogy as van bonn szorulva, a ki nem fért ol IjUnn. Nom is annyira újságot olvasnak, mint |iletj-káaaak Ht aa om borok.
Láthatsz itt törököt, kisáSsiait, szerecsent és esoroessn nékst tarka minQ öltözetben s a (Öld másik feléről is emborokéi
Hagy fogyasstás esik a tokoto kávéban, fagylaltban s a .sokféle léUtalbaa, melyeit Ve-g;ité*e s előállításában nagy mester aa élasa.
A feesosség ssámflsvo van a térrel] a nők nagyon Is Issstslsstll viselik msgjiaét, mtnUia ssak nsm is járaáaak vállfOnŐbés.
Ni nos Itt páholy és karsat kösöttl ktt-leabbég, a „rongy kössl meoog a selyem boa** Mm eagodi magát losasrittatai seukl, | érni kiki. Iiofv a tér oavformás sni
tása és lehelő nagy terjesztése ügyében szellőztetett\' prbppsitiozat.
i A közönséget, miként égy praktikus államférfi arastikusan mondá, sajtó utján meg kell dolfeotni, ki kell gyórni, hogy vénébe ifaáaou valamelyik jóravaló gondolat. [Különben mai számtalan, naponként nyert friss impáessiok alatt\', elhalványul a le^gyakorlatibb gondolat vonzóereje.
A legutóbbi 10 |év termési átlagéiból láthatjuk,; hégy aj magyar gskda nem számíthat biztos fix termésre. Aclimaticua szer tel enségek talán sehoisem befolyásolják; annyira a tefméat mint nálunk ugy hogy mahol-nap semmi nem bizonytalanabb, mint épben a fbldmivelés, a mikor hazánk egyenesen ajgronum ország. Hogy csak a legelterjedtebb kultúrnövények miveléai eredményeiből borzunk fel pflldákzt, ime néhány adath a gab-nznemüekből az tjszii buza! termelési átlaga 6 591 és ltj-65j hect|>liter ,kö-zöjtt váltakozott, az őszi rozs átlagi fluotuátioja 4—12-8 hfctoliter hektá-ronkint: tavaszi árpánál 81—18 boct. Igy van ez a kukorijjzáyaí, repezé-vo| is stb.
Szomorúan állunk a | föld ter-mőképességénrel. Azok a jól idők rég elmultak, hogy Mzgyarotsuot tejjel mézzel folyónak nkondták, ma rosz-Bvjubbul situált Országok többet termelnek hectáronkint, mint z ml pompái slluvlzlia\'fóldpinlc. Amerikában hectáronkint terem 12 hectoliter. Francziaoiszágbán (4.62 . í Belgiumban ^2*62 , Hollandiában 26 , Wjlrlembetgben 20 , Angliában 82 „
Mjég z mostohább; taláju: Ausztráliában is* 12 712 beqtoláer aa átlagos termés, míg nálunk esek 9Í6—10 hl.
Itt; azután nagyon szép ugyan théoriákkt tudni él taéitanl a maga-sav U gajtdaa^gi oskoládban] de z/ok a köznépre nézve hozzáférlieletlenrk. Mit ért ez Ijlebig fbldmivölési vegy
földmivelési oskolák meghonosi- | tanához, mit:Lorencz klimntologiájá.
i —a ii Iij—ii \' \' j I IWWI iiw-
A jó kátona seno, egylormán mássik mindegyik fölébe, as utolso munkás is mS-ért)6lsg dúdolj^ uiánna a hsllptt dillismpkst.
Soha oljr vidám s OriAásaa enyilgö, hogy ugy mondjam]: fossélytalen s| ooinlalsn tár-saságot nom láttam együtt. Hts, 0 astorsság nemcsak a m(késsetek, bansm a saorslem basája is egyácerSmind.
Mintha jnaga ss álom islksrllné o helyet, melyet nagy gás-kandoláperok világitr • nak meg; a lasatávosáera osak éjfélkor gondolnak, mi nem is osoda, oly saép {aa est, oly enyhe a levegő, oly osillanos ka ég, A nvalka tisstekj kardjaikat ugyánosiUc oMÜrle tik a kemény! tráeliyt-on, karl-oaargotéskor pedig a lányos nem szoktak álmoiak lenni.
As ékssérok egymás nyakán vesenyes* nek áruik .tündököllotésében^ ÍEtek o ábos ttlndf, a térrel is kietap. A ssobbnél utóbb kirakatok, sséros egymás mollmt, Hssaeftlggő sgésést képosaek, mintha osalt ogy óriási drágaság-halasa volnának.
As embériaég gyengébb és tetsaelgőbb neme m»g*msg áll sóvárogva a moiéson sok onosenboooa Jött, gyÖdvOrQség éésni a kandi szép szernek epedő pillantásait,! aaár ol is találhatnánk mindjárt, mi tetszik legjobban egyiknek ? sjmi a másiknak ? Imii ssorotne o«? mit smsn? De mikor oly igsn ssép is itt minden a mrakstokbsn.
Aa éksasrárus pedig a boltajtóban várja a jó saoronoslt, fllrkéesvo nézi egyiaeig a ha* tást, mit ékssérei gyakoroltak máus asután ha nsm mégy bo, viss,
Do már!jé éjt, ssép ssemék la drágakövek 1 Túlragyoghatjátok továübrá is egymást A turistának aludni kell.
Qondoliérem hagyott naiv fiqskó volt. Akoé kesdte, íhogy saereti nsgyc rokat Viesaahauékesett több ifvrk
Wbb|U
a-
mizor rrava*
tm
k- 1 kiki, hogy a tér Sgyfermáa mimjlsgyikw Baekáismp
Upuuk fljöí számához vau mellékjalve Blw
egjik-másik léi tartotta Vagy lét adott aakij
Meg is érdemli oSt a vslozoski gondolás, ki mindig beéri emkély dfcláM soha eom marel. saladig illsdslmss. IX ^tdapeeti bérkoeeisoznsk valóságos rlleaUte. Baelcálamakba fozSfllam ézé

setési lelhíy
mffm
Járja be vsltlnk egém VelonoaAt, vigyen el a legssshh helyek mellett s pihenjen meg a; távélabbi szigeteken. Aieiosrpno oldalt ja dl-lieü ő már nem kiváuosi, mindig látjái Ve-Isnijsót. «lső állomási legiueessebb iiiklldt Lidb rsj térekedtönk a sMp téngeri fUréKbOa.
Magyarokat, a Hlrdési éud alatt, többnyije Uhet találni itt Lngkökelebbre ié eaik botiáti k a velenoiei tengeri TQrdŐ e a hely kittmően alkalmas a fttndésrf. Köveos4k és esilusdarsbok helyett homokqs a talaj kimér-sékslteii lejtős, a tenger pedig ssépsn | veti a hallámokat Lidou.
( FÍIrps után, olajban stílt ssárdmák s a kis gaihberik (apró rákok, átlátató héjjal) mámdiit isggolinsk jél IslettJ A dalmusiai vörös bor\'asoobaii jobbam ialett embereim-neki mini uokem.
í K szigetnél ssokott volt kikötni a fst disutstti ki anyós lluollitorb, mslyn«|k tyiforos omnvédyéről a dogé as éresfy gyürtltj ivenként a tengerbe vetette a IipSMköttlU jeoer* tartás I e ssavak mslletii nesponssmus te msn, Ik pigoum vsri, eerpetaioue domlpi.
I A népkert (Giaralafi Pébblioi) jnbllett vitt lel litnnk.
I Vslsooaében 4a kort, Insgjyranőtl [platán és Akáoa . fákkal I ihihotoiUbk látsélk és méms való.
1 I. Nauoleonnak kösSötti létét S kért, a pér lörsf kárda pedig, a melynek helyt adva pnsátulni kellett, ugyanannak kössöni lerom-bellLását^
Réssat átellenben vka ISíi Qrörzv sai tetsl a bZsonnovtl tsmplemwsl (8. Qtorgio ltagglore).
1 Olassonaágoa klval I siből is beillonék ssé{| kátkedrklisnek, ds ittlmjsk másodrkudil easrlp juthatott noki, daeaara eaámoe bfons-ékitraótiyoiuok, márvány skklopaiaak, esép képw és saobrainski u
A kórzs-sséksksa kalláös saép fkrsg vániok Bs. Benedek életIMI ábréseloak sgfirjslsnetskot. j
I (Történelmi nevoseteseégfe 1800\'ban ver gődál a templom, mikor Moae Vil ik jPius válsUtatkit pápáasz, Kómát akkor a Vraa. ssiajUapyok tartváa. mejmállvs
Most pedig vágjunk jM, de előbb ves-sülik niháiiy mtólsgoe njllnnatét a G i u» décbe haiget fo»tőiea fealrQ liáaai ée lemp* lomairaj azutáni tartottuk d teitieiőbe, Maré- -nőbe, a városoií kivttl esőj de a vároeboa tnnokó eaigeiekre, begy esek látása után, aanál állandónkban marsdhassénk a tárosban.
M A temető aabályos négyimeg alakú sajgót erős kőfállal kfrttlvéve, a mely nem annyira a holtakét Órai, látnom la vizet vá-Ialtija ól a szárazföldiéi.
A ssegények jslteleeöl porlsdnak a Htldbon, a gazdagok Hí jai jfölött djissea emlékek, nem ritkán a ssouráSsat inostermdvsi, enielkednek s külbciltbssJok llssei^ák aa enyé* aset biztos működését, ÓM hogy a lialálban siiios egyenlőeég I .
A reudseuél nagyobb goiuh lák esálllt-ják arb|>ltakat aa ötön uyugaiotu helyére s s naléttzs msnst eseuffle eiy megható,
Tevább Muráné ná1 álnpodék meg gos-dclánk.
A sziget akkor íiéprsttlt mei, mikor a hupiiok előnyomultak lAtillai vssémte alatt s Attino város lakóit idd Osték.
I A szigeten móst iliQOO ónvher lakik, de Véleueeo fénykörében 80,008 veit\'lakásainak ssáms. As akkori 18 templom kosttl le ssár ssák egynéliány áll
I A hajdani paloták bolyén mb«t pisakM tnihelyek einklkednek s esék>ellnt rongyos gynrekek ssalsdgátnak. Ha lábadat a ssigetre temed, kötQl állnsk, osígáay kereket hánynak s ha még ekkor sem iiyulss aprópéas után, a visbo is ugrándoznak lissteletedre még pedig ruháitól, hogy ahljól üiték iódjára fel> kimasskodván, kereeeii kénemlk lannál eiő-soeb iegulapra latyen i«kietve.
Ua a bbtaJtási Végteliajtáaéii, moly Itt várt n4«l, átseiél s a nyeHk ^okadalnsoa kejrseztai hatoltál, Uflobbea t^ssM, be egy Ivjsg-gyárba inonoktllia, msrt fezeket llzri-nw ins||tskiotsai oagyea érdssnes és érdé* km i«.
(fflyti köv.)
n napra, eeis kkapztoz tartvpa. mstmanva. ^ |
to ily czliUll tu&re u Jlibm Könyve.
Z MIM
hoal Magyarienák meg mjkí egysae-rtn t |Tibrlllili(, ml M mély ifiy I (MliiMriél né többre ereaati aa ekevasalt mondják neki* Hogyao lehet w kiasivaty-|fi}*ett föMoi javítani, tanítsák nieg má* raidiMr követésére,
Mely a mtglwn^léa mellptt * husim hagyja emelkedni
t»rm«*l*et, tu lejaassnot M
Inili
kívül • nálunk
fog a hektáronkinti átlagos termés.
£« volna c%élja a ft Idmivelési •ekoUknak. Ne szak tudóról at bíznunk ínég e uusfuoval. Aaok mim tudnak leereaakcdni a nép gondo! kodén köréhe*. Ha Berlint, Zjlriohet látták ét egynéhány gazdasági érlekeaéseket közOlték, még nem kÖvetk<*ik, hogy a nép oktatésáhos is érte lek. Véleményünk oda irányulna, logy vagy népiskolákkal kellene a íödmivelési iskolákat kombinálni vajjy ha ku-
A nagy-kanizsai szibadelvü kör
yal.
alapszabá ElM
A kör alap A város közgazdasági érdekei már hosszabb idő nem nyernek, s6t napiól-naprá több csorbát szen vednek. Mely leginkább a táisnláa hiányának és azon körülménynek tulajdonit lató, hogy az egy társi daln)i téren nem ta-
tása, társadalmi és politikai gta kellé támogatást
csélra törekvő elemek a Iáinak oly gyülbelyet,
bol
kicserélve közös megállapodási a juthatnának.
A közügyek minden ágá a kiható eme bajoknak megszüntetése végett aljkittatik tehát a kör a következő alapszabályokkal.
i. s*
A körnek megalaknlásál|bz 75 képeaitett tag hozzájárulása szükséges, az etént történt megalakulás után a kör azonnal löigy&lésileg megválasztja igazgató választmányit éa pedig az elnököket általános, — a választmányi tagokat azon bau viszonylagos szótöbbséggé
2 §• A kör ezé ja.
a) Mindazon kérdéseket, melyek a várost közgazdasági, népnevelési s táriadalmi tekintetben érdeklik, eszmecserék és inditvá ayok tétele folytán megvitatni s azoknak a várói jól felfogott érdekében ltenöŐ elintézését létei teni, ngy közhaszna reformok és intézmények életbeléptetését előmozdítani. |
b) A városi, megyei és selók választásánál befolyni < kör, által képviselt elvet érvéjlyre juttatni.
«• 8
A kör csime és i»ecsé t j e.
A kör erime :
vNagy-Kanizsa ..városi ss
helye Nsgy használ.
lön fbldmiteláel oskolákat ájlliUna a kerület, járás vágy a| mi nisssíef farai, aaokbaa a bajai* és würtwmbergiek példájára, gyakorlati, érWlmeaJ a gasduág theoretikáját mindazáltal bíró gaadák tanítsanak.
Akkor lassankint éksserübb gaz-dálkodáahoa szokik népünk s Széchenyi óhaja teljesedésbe mégy gazdag éa mivolt, tefiát srabad lesa Magyai\'orsaág11
J 1CWréaif Géna.
Poiltiltal szemle.
Omággjfllée.
deea 6. — A Icépvitelóháa inát üléaóji a horrát-alavon minUzteriujm kOllaégvetáeé-qél Tlmly felszólalására Bodjtkoviah minlater a bás tetaaáeéUtöat jolontotw ki, begy a kormány a maglift-horvát teetvérUág inegeaílár-ditáaá érdekftfo mindig eleget lelt kötelee-ségének. f
A megyék 1611. Ivi kiadáeeiaak fe|e-aiaárfil aaóló tQrvéf) ytoaalat á.ar.vétel W-1 D elfogadtatott, A bHügyminwitsrlum k| U at gvetiáiéiiét 8ai|ágjyi Deeeö a HsrváteMk* b I llaaa toloneaoaojt magyarok iránt iiitásjttt kérdést a miniaatarl®t, melyre wj afpmb»n .lasxolt. A nesMMU atüoliáa tételénél Irályi Üániól tette meg njtkáíioa indítványát aa jtr-k Mcsbk -ás saeménuel aértfi jselmdöadélék k >riátoaáaa tárgyábfu. Herma® Ottó Ü Ti-aja Kálmán felwóUáaii után elvettetel^.
Még DobránsAy 6gyelm*atistett a ked vkőtlea kOaegfauéfei é« uépeeedéai rieeo-árokra.
deoa, 7. A nwi tlléaen elietéateUjtti fa p nadgyminÍMterí Uroi a kölliágvetéee [éti! a kpsDi kOltaégek.
Rónay Jánoao^k ja kiaebb javadalma-kében lett Jollnőlaláabk^a .oiannk adott kifajaMét, lálliuk ugj icj jól vaáqkk
rá«u júalvfsalök éra< U 6riú> Pál aaon né hi gy a tiístviaalök
fliOtVB.
ném Móri
álbuk.
Ssapárv Ojula gr. pénstlgyminiuter késett kijelantfLi, j hogy nem oajejoaik lóriqz Pál náaetéMa sa elinméijie^ hoáy a tá|aó|( klvánnijvslót |%t||>
üwtviasISk helyaetS
5°P.
dalioi viaaoay< lysa péoatlgy
Ádáo vinai
M
JiWayMB 4 jalanlagi íáraa-likai; da utalt aa erwág _ rayiMiiéré, mely áltajlánoa f-tóiéiémelégt n engeol.
Saóba ji it a o«4ogók ügye ii Lásár éa Tbal i Kálmán ajánlották k baké-és oláhb \'éaági magyérok bote epitMt, mire Ssapáry [ lÖyula gr. pánangymioiaelfr kijelentett^ bogV a tárgyjűáaok a ovángok betdepitéaárs npve folyamatban vanuak fs minden ralóédsMjiég aáeríns kedveiő eredményre fognák maetni.
irosi levél.
B u d a p s 41, deesamber 4-én.
As utóbbi n»pok kétaégkivül ia aaiaon Igen moagalmsf és érdekea napiái köaé lair-tosnak a valéb|n| rendes arányban állanak a bekosaüntolt aiígoruí téli napokkal! Ámbár magában a íovaíjpaban ia aaép a téli tájkép láiáia, mindaaOMUal a aélányok atlrtl fehy Inplo, r kopft)»Bj,lnk, a eoreó szomorú maga-komoran Imlnak a kedélyre, ámelyek-aaiveaeu éiekffkQl moat a kOsOnattg a jól
nya tél i
részbeni nézeteiket
ir»zágg)ülé>l képvi ez alkalommal a
abadelvO kör" szék-
Kanizsa és hsi ouköriratn pecsétet
A kör
4. 8
h ivatalok
A kör hivatalos nyelve 6. §.
nyelve, kizárólag % magyar.
a) Alapító,
b) Rendes,
c) Kfll és
d) Pártitagok.
Alapité-iagnsk az tekin :ctikl ki a rendes évi tagsági dijon felül a mej alakítás alkalmával egyszer a mindenkorra 25 frtpt a kör pénztárába befizet
Rendes tag, ki az 5. §-bán meghatározott évi dijak megfizetésére magát kötelezi.
Kültsgok. — Vidéken
és kötelességei, kültagjai jogosultak vitatkozáaaiban, ér-
kó azon egyének és\' a helyben lakó tisztviselők, télárok és tanitók, kik magukat rendes tagnl felvétetni nem akarják.
Párttagok, — kik a kör rendesen nem látogathatják, hanem csak a kitűzendő értekezletek és gyfllésekre hívatnak meg
A kör tagja lehet mindflin feddhetlen jellemű egyén, ki akár országgyűlési, akár városi képviselők választásánál a törv. érti Imében választójog
gai bir és a szabadéivfl párthoz tartozik. «• §•
A kör tagjainak jogai
A kör aiapitó rendes és a kör minden e«smecserétben, ttkezleteibea, közgj filéneiben lés tisztváiasziásaihan réMttvenni és ez alkalmakkor önálló indítványokat tenni, általán as egylet minden elényét subádon étvachetik,
A párttagok rjak azon értekezleteken jelenhetnek meg, melyekro megbitatiak, ezeken a többi tagokkal egyforma jogokét gyakorolhatnak; köto-laatk lovábbá a kör tagjai a kör czéljait lehetőleg előmozdítani agy a tagsági dijat ^ pedig az alapété és rendes tagok évenként ltgfölebb 20 ít., a hliUgek legfölebb 10 frtot Mgyedéii réaaletek Wa elére a kör pénztárába befzetni, mely fizetés* sok elmalaastása esetén lamétclt felisólltás ntáa a e K.-KeaUaáa tzékelő iH#t«ee biróság utján fog a bátralék bebajtutoi \\ a páijuefek tagsági dijai wm fizetnek.
A lüM kMeaeileég 4 felvétel aegyadébee keaéódia arra, ki a aagyed Maé felében vétetett kii eüedhee a kí a Mgyed aaáaoéik Mbn lé-
pett fizet.
be sz CBftk a következő Jnegyedtől fogvá
l §
A tagok fftl vét\'ele. Ki a köf tagjává! kivén lenai, az az ígajzgatóV válaaztmány Ajtai vilalnoly kör | tagnak ajánlata folytán titkos szavn/Jw utján vétetik fel; a íelvé telre a jelenlejvó váluztmánji tagok \'j, részének luvazsta axQldségea. i—? Ezen szabály az egyletet megalakitó tagokra sem vonatkozik.
Mmden tjendes jés kültag 3 frt felvételű dijál tartozik flzetnil
A felvételt megtagadó válautmányi 1 határozat 8 uap alatt a közgyűléshez feiebb viheló.
A t A kör t vagy klzaratás
Minden I
égiig megszüóóie. ajgsága mégszünik ell^álozás, kiilápót által.] \' ] \'|
körből bármikor szabadon
Rg *
játkezQleg aláii
azonban ia kiltpő azon évre a kör pénztári ba befizetni.
arra
M-
kit
léphet, mely kilépés az elnöknél taóval, vagy aa<
andó levélben bejelelteudó, tartozik az ekést évi tagdijai
A kizárai ás a választmány által kimondható
aj á ki « kör helyiségében botrányt okoz. b) a ki íj kdr alapszabályiljig kitűzött czél-

miatt jpgurejll-
icttf.-mliiden

igényeit
jainak meghineitáiára törekszik
.1 c) a ki bttutett vagy vétst leg vád alá helyeztetett.
(d) csőd tartama alatt a csődbe |jatottca.| A kizárás felett a válaaztm|ány| azóföbb Béggel intézkedik. I i* I ?
A kizáratksi határozat s tqgklfzelebbi közgyűléshez birtokon kívül fellebbvi A kilépett vagy kizárt tatf\' as egylet és vagyona Irént el^estji.
• 9\' §• \\ A kör Igazg:at[á A kör igazgattátik j a) igazgató választmánya és c) tisztviselői áHal.
10. §.
Közgyűlés: 1 A kör évjenkint ét pedig uovember havában rendesen közgyűlést tart.
Rendkívüli közgyűlés tartstidú, vaisbányssor •nmk össséhivliát az elnök vigw a válnktmány többségese szOaségeiiek tartja, avagy 20 egyleti tag a tárgy kijelölése ijiellot\'t, iratban klváuja.
A gyűléséket a napi rond közlése inellntt az elnök hija önce a váJaiztmány belátáaa e/oritit vagy hírlapok utján vagy kfllön iie||hlv,ók áli&l.
A közgyűlések lartatnak az Ülnök akadályos-tatása eaetén áz alelnök elnöklete! alatt; érvényes határozatra 35 tag jelenléte s akoli szótöbbsége szükséges, egnenló szavazatok esetében az elnök szavazata döntj.
\' Ha megk váutató szánni tag meg nem jelenik 8-ad napra njabb közgyűlés bivsnidó össze, melyen a megjelentek jszámukra való tekintet nélkül érvényesen határoznák, azonban csak ^x előbbi határozat képtelen kjösgyűlésre kitűzött j kérdésekben. 11. I.1
A k Özgy 0 lés tárgyai. 1) A kötelnök, alelnök és választmány megválasztása.
A válastjás szavazat Japok által töHénlk, mélyeket egy véjaiztáa megkezdése ojótt jkiuuvozott bábra tsgu siavatszedó bisottság vesz át és óival össze.
2. A kör évi működéséről nó|tó választmányi jelentés tárgyalása továbbá a számvizsgáló bizottság jelentése alapján a számsdások iránt a felmentvény kiadása vagy megtagadása.
A számadások egy bárom tagból álló, kfli-gyftléaileg évehkint előzetesen választott bi/otuág által vizagáltatnak 4* 1 ©zeh blzottáág jelentése ki* aéretében terjésatetnek a közgyűlés elé:
8) A váUutmány határozatai elleni beadványok elintézése
4) A válaaitmány netán! egyéb elóterje*zlé-selnek lárgyaláas.
6) Bgyei tagok által minden évbin ootóbor hó 16-ig beadható indítványok jíéleltl határozat Imatal
alapszabályok módoiliáia. é»l tagsági d(J méghatározáu.
tárgyaiáeok L baiároutokról,
IW.
Sás Az inda
fölött Molvesé termekbe, aainháaakba, egjrlk máa mulató helyekre, melyek kelleaieaen í«-ledtetik aí publicumjnal 4 hosesa téli eaték unalmaa veHéij- {
A« utóbbi napok legérdekeeebb! eaanté-nye kétaégkivül a koronaőr válaeaiá4a, mely tlnnop^lyre aa ortaággyüléa mindkát háxa egyeadlve gy0nyörü látváayt nyújtóit Mem-setieaaég öltöaetben éa tsívben aa elibalt daliás idBk halvány viMcíényeként tárlá elénk a régi! magyar oraaáágyflláeeket kaexfgányoa alak)atkkal. — Aa mi forma aaerint megvá-laSstatyáii Salávy koronaőrré, le ia taté Budán ajkirály keaébo aa esküt, Vi^zatérve as Sgybegyült orwsággyüléahea rövid,] de.annál hr«lőa| navakbifB fejwte ki értelmeit, \'Sgy^aalramind aaon áeggyőeődéeéaekj adván kifejezést, hogy köonyD moeta koronaőr la-vataaaj; áiert midőn: ily fejedelem (éjét dl-aaítij a koirona, akkor aa egéea nemaét őre a kerSnSŐrnek.
A eemaeti atidliáa pénteken -f- mint VörOeiáarjv aaQletée [napjának évfordulóján — áeéptle meg halhatatlan költőnk emlékéi. \'fliép opíród et tnindeneeelre a nokott igyiiaiignságból a a inemaeti aatpháE noö) ia
melyek |á köagralések által all^otjtltnak jköuyv. vezettetik, melj[nyilvánosság szempopijjából a könyvtárba Helyeztetik éa mintken tág |által megte-kintbetől
A közgyűlési jkönyvek a közgyűlésből kiküldött 2 tág által hitelesíttetnek.
Q. Áz egylét feloszlásának elHajUrozáaa.
12. i
A kör, uláhányszor sz elnök, vsgy a vá-|lssztmány többjiéke szükségesnek tártja, vagy 10 tag kivánja, értekozletot tart, aiokun megállapodásait határozatkjépen kimondja és a|K)k érvenyesi-tése iczéljábőli I szükségei j lépéaek! megtételére egyes tagjainak megbízásokat m utasításokat adhat.
Ha ily értekezletek tartása njzonyoi határidőkre rendszeresen ki tüze tik, ezen rendes értekezletekre a tagok különös meghívása nem szükséges.
jelenlevők ál-1 rr\'éitckez-téivel.
agok megbi-
1y áll: •igényi tag, könyv tárnok,
; az aiapitó és Riasztási joggal
A értekezletekben mindenkor a talános szótöbbsége dönt, egyebekbe letek ügyrendje ázonos a közgyűlése
Minden [értekezletre a párfi vandók.
18.
Igazg|tra válaaztmá
1 elnök, 1 alelnök, 19 válasz titkár, 1 ügyész,! 1 pénztárnok, 1 háznagyból.
Ezen igazgató-választmány csa rendes tagok sorából választható. \\ azonban a kültagok is birnsk 14. §.
A válssztmlny nz elnök akadá(yoztaU»a esetén az alelnök áltslhivatik össze, f dudeé üló>t ha vonkint egyszer tart, rendkívülit iinlilnyisor az elnök esetleg az alelnök szükségesnek találja vagy
5 választmányi tag á tárgy kljatotése mellett Írásban kivánja..] . r
Határozatai} érvényességéhez sa elnökön kívül
6 tag jelciiléte lés ezek szótöbbsége szükségei; izavazat egyenlőség esetében as ^Inök izavaiata dönt. -
A választmányi mely az elnök álltat illtetik.
ülésekről jkőnyv vezettetik, kiküldött 2 tag által hitele-
16 g.
A választmány hatásköréhez jartotik.
1) As egyleti órtekozlotek elé terjeaztendő ügyek, megállapi ása.
2) A rendis és rendkívüli Uazgyülések elé terjesxténdő jpleiilósok elkészítésé. |
8) Az egjíletbo való belépélfle jelentkezők felvétele, tagoknak az egyletből |vijw kizáiása.
4) Az egyletet illető mindazon ügyek elintézése, melyek a közgyűlésnek fentMrtva nincsenek, vagy az egyes tisztviselők hatáskűmhez nem tir-toznak.
L i 16, f Az igugijtó-Válaiztmány egy évre váliiz«
tátik.
Az elnök képviseli ai egy létei hatóságok éi harmadik személyek irányában, veteti az egyíet ü«yo|t, összebijrja a közgyfiléieket |. értekezleteket és választmáuyii üléiolet, azokban lélnököl, a ta-iiácikozásokat vezeM és berekeszti,{! Mysnló szavazatok esetében szavazatával döntt ál határozatokat kimondja, a közgyűlési, értekizlui l választmányi határozatok fogatiálositiUlvóI gondoako-dik, 10 fitlg önnállóau utalványoz,] 10 frtot meghaladó kiadásokra a választmány (utalványát ki-eizközli, az egytei egyleti tiaztviidlpli m&ködéyét elleuőrzl, a péustárt évoi|kl|it Iwalább egyezer megvizsgálja, 11| ogylethez érkezőM beadványokat f«lbontja, az bjjylet kiadvátfyelt ajíjgysövel együtt alAirja. !]
Az elnök az alelnökre In
A titkár azokét ak elqö érlekezlétek é
en hatásköré
akadályoztatta* esetéb agy 4t.
n 8|
ssérkeasti ai \'egyleti I kjedványait, 1 ikel aiáirji, vezeti Iá\' köagj ülések, választmányi ülések 11egylókönyvolt.
A jegysöljöny vek aa úínök ;éa litkár, továbbá az elnök által áz illető Üléaben aijeleuvoluk kőiül kiuetreiett í tag álul hltelemuituek.
18. g
A pénttá nok beszedi ai évi fadHaket, ltokról jegyeket vezet, e kiadásokat aa alaOk ille\'d-leg a váiaarUnáay atalváayára leMllé l aaUfr-
kozó pénztári felesi ege^ á váUiztmány határozata szerint; elhelyezil a pénktár állapotáról a választmány elé ővnegyetjenkint kiAatatást terjeszt, a jeudes közgyűlés előtt 8 nappal okmányolt évi reudes számadást Részit, s azt a választmánynak bemutatja.\'
10. g.
Az Ügyészi njeginíiitjá | netán szükségesnek mutatkozó pereket és azok Befejeztetését cszkő/li, | védi az egylet jogait s képbeli a kört aa ellene esetleg indítandó perekben.
20. 8.
A könyl/tárnok tiszte.
a) A választmány általi megszavazott hírlapokra és folyó . iratokra- elófiot, a megszerzésre kijelölt müveket megrendeli és a kör iratai, ilapjai, valamint kőoyvéitejfeUgyel.
b) nyilvániartjja azon egyéneket, kik a kör lapjait és köujjveijt használat végett kiviÁik és eszközli a könyvek] kiadását és beszedésit.
21. §.
. |H ájzn a fjjy.
A társáskör liáziszabályaiuak megtartására, a csendre éa rendre la kör szerelvényeire, valamint a kör helyiségeibek tisztántartására a háznagy gyakorolja a felügyeletet p
A szerelvényekről rendes leltárt készltj, melyet az évi köl[8Ó^veté8 összeállítása alkalmával áz igazgató-választjmáofyiiik nem különben az évi rendes közgyüléniejt is! benttlit.
Házi á kflnyVtárí izabilyok külön foiijak a töz0Ülés által Inc^állfljpUtatnj.
38. §. Yo ti déjg | k.
Minden rendes éli kültagnak jogában áll a Kör helyiségébe [vendéget bevézetni, tartozik azon-mii a bevezető kag saját nevét a vendégkönyvbe nevezetni, valamint a bevezetett vendég is magát a vendégkönyve beinit. Az }ly módon bevezetett ieudég a kör h(jiyl|iég«át 8 napig látogathatja. A bevezető tag a bevezetett vendégnek a kör] helyiségében tanúsítandó tisztességes uiagaviselőiéért fe lelős,
I , Értekeiletek éi közgyűlések álktlinávaj von éégek nem veseihetók ibe.
S4. §.
A kör feloiéláia.
A kör fenéiláaa idóhöz kötve nincsen, feloszlik, ha a feloszláa k&zgyüMsileg élhatároatatik.
Aí e réatteni intlitvinyjj legalább 2& (kg ál tal aláírva, iráajiaq az ielnökujől nyújtandó he, ki innak tárgyaláurl 30 nap (alatt a kör liiiudcu egyes tagját kü ön tneghivé s;a tárgy közlése mellett rendkívüli iöxjgyüiósre itteghlvja. A feluezlás élhati>ozására a tagok ,l«dápik jelenléte a~* |e-íenlevók szótöbbsége szükséges, ha aton köz-
Ífüléire elogendó özánju tag [nem jelen,k meg a 0, §. utolgü pmtja Melmwen ujabb keigyűléa liivatidó egy be.
Azon kftzgrüléi, mely a felouliit érvényesen kimondja, [határoz égynUal a netán léteaé fg\\ letl vagyonnak inily városi jótékonyr?éii a leendő fordítása Mttt.
A tagok köct as egyleli vagyon Ntnmifélo esőiben fel lieinj ositbató,
I. r Í5. §.
Közgyü)éil hktáiDiatbkJ melyekben az alap*
Íizabályok uiódo<|ltási, az egyik feloszlása, a utóbbi isotben az egylét uetábl ngvonáuak hováfotdltá>* latároztatik él, fttganatosltái előtt a m. klr. belügy^ juinlMterium elő terjesinendók.
1 \' ée. 8-
Ai ötletben, ha u efylét u alapaiabályokban inegbatározotCeíólt é« eljárájst, illttőleg hatáskö rét meg non tártja, tí m, air kormány által 1 knennylbcQ jtovibbi nj&kőtónok A>lytatá»a áltál\' az állim vígjai egyleti tagok vagyoni éidvké Ivoiiiélyezte^ékj ai 1HÍ5. éji májua 8 káréi kelt
II608 elit. tjkánJu belüiomiuiiaterl rendelet mellék atének 9 (■ petilja érjtelinébéti hala<léklalaiiul fel\' jfüggejutetlk 1 a felftljcROsitői után elrendelő ita-páíyee vlafraálat eredutén^éhez képeet v^gl«tg fel ia oszlattalik, (ragy esotljeg aa alapszabályok legp n-tosaejb inogtailáhára külinb|eüi leloalatái teihe uaUMtmtetik.1
Mia»\'f« a) e bgívte k»s> sastoll • aa év-|M í* «i»t M • MMIOtt UM
itl kantm Megingó Irálya Osea§ar 4*Tüh
jfiei i»aeé4te tm * "P01-
A »épae»*hée laaaát lí tabelaémeU aaa-poodeit 1% Oerwstta, kíuek ügyee Iwmmiiim. Hrthlnew agéee vélik t* árai eh HaeaÉjártl eaakheu Jmég
* H7. Hm & utfcg«tt kritikával «m sliletstiai. Imm támogatni ato-váM>< ki|t>*tf« lulte^kmédai.
A, UiéawiTi ét ujévt Ünnepek llöeel valtát » mér aek körül «éuy áralja ell A ténye* kirakatok lel*e aaebbaéi aaebb aján-á*te?kkai tahó* gralulecziókkal — mindlíny-őrien kirdeúk, begy a közönség kéaatíl az Uaassaekre, Aa újévet örömmel üdvözüljük; tökani tofcat tárnak tik, eőt nemcsak ekye-Mkl. MM •tak családok, de nemzotek is. Adj* M hogy a kivánundók teljesüljenek 1
Falwk
KUlünfélék.
— Hyuten. Városunk egyik saéiés mttTeli lelkű jnilgye, Velétoh k. a. * napokban tartotta eljegyzését Dentoh Mari ó úrral Budapeetről.
• — A kli-kaalual olvasó-kör d >o«. 10-éa vasárnap délutáu 4 órakor tartja I öa-
— Dr Rothacklld Jakab kOi ás vál\'ó Ügyvéd a napokban nyitotta uieg Q j-védi irodáját a Rotenfeld hátban.
— JnlalwwJAIékok. A kod Arday I d a hétlŐn leendő jutatoui)Aték ra íolhiyjuk a köaöns** ügyeiméi, A derék ] ía-tal n»Ívé»anő megérdemli a p&rtoláat, a uí, romijuk, newt iá fog elmaradni.
W MataahAal játékread: Vas. nap d<*c*. i\'O. ,8a ép le A n y ok\' éoelea itf|M«niufi 31 fel*, li^a: Csiky Gergely. H it* íftn drca. 11 éa Arday Ida jaia-ömjátékii l: .A Ma ih u p i p 6 k e" Színmű 3 íelv. f< r-ditotiá: Folliuus Aurél. Kedden deoa. Il « K*>zkivánatraitt méaodazor: „Nap éa hol [• nagy operollo 3 felr. zenéje: Leooq Károlytól. $*erdán deoa. 13 Kövéaay Albert jat l hun játékéul: „L u m p á o b i u a V a g bunda e.* Euekee bohózat 3 felr. irt Neelray.
— Xala-IwalSalAurél, de Ur hé 4-i öl a következőket irják : Tiwtojt nerkaaztő ur l \'Meg levén győződve, hogj korunk rnagyuroaodéHáuak buzgó pártoló) nioíjtiök ICtéuyeaQja a inngyar aaiuéaaet; bi lorkodom e néhány eort ttuliUa intéaní, mi írekben ürömmel tudóaitom, hogy nem\' vároeokbau, hanem falukban ia akadunk olya^ nokra, kik nemea kéaatéggel törekednek a mQvéaa«t(-| pártolni. A* élvezetek egy werényl ki* réeae ea ee«tbea nekünk, fmlun lakóknak; ia jutott, éa a hoaaau, téli aaték egy réaaéti aaiubáaban ttltAUMk el; miután Eraaényeai látván kia aaintárauluta uiát mintegy liárom l»ete körünkben mulat Oaélom m«u aa, hogy a táfiulai tchetk^e ib\'tttt iiéijak, lobéra oan pán a|ou keHamea ealét akarom Ouuel kö-l aOtní, melyet ni. hó SO in a Helybeli iijuaág uekftna aaenwtt, aa által, hogy a „Falu roaa-•u" ealmQ nApaaiamüban, imint niűtaivoltk j léptek fel j még pedig név aaerint: iíumon- i •etiein Oiaella, Qflneberger Lílua, Audalita \' Mari k« a. Krauaa Sgnáoa ét Krauaa Jakab urak. A kia terem, a kitttaOU időre megtelt a kiváae*i klHtörtaéj^gel, mely feaadlten várta aa oloadáf koxdotét; llinden tulaáat mellóaw, a mlkedilelfik nagyaaertten megállták holyU-ket 1 Biuijienaehein Qiaalla k a. megjeleaéaa, ki „Báiil Taroai" aserepét vitte, mindjárt kelleme^ jbcnyomáét gyakorolt a kOaOnaégra. Krdvaaowdora, liaxla aaabatoa beaaéde, nem különben Ugytta mozdulatai által elragadta a liaitgatóaágot. Öltözető a oain éa kitűnő ialéa hétjfegét hordta magán. 0, úgy á hűtlen kedve* aaofWpét QOndOr Sándor, iránt mint Feledt Lajóanél kitQnSen képviaelte. Szóval k(-íogée<aiiuiul éa díoaéretre méltóan rnUaott. OUnabetger Lina k. a. Finum Rózáit 1-épvl-iflve, a leguagrobb mértékben felölt tyog a tárakoaílUnak. MeglepO voitkel\'emeaihaugja, mely a nap felkellét üdvbzlf; fUlemtt e bang-jálioa hatonlilott Különben beHzédjei modora •aiotén Rágjon meapi/er6 volt, Anaatita Mari k.\'a. aaép «aainptfli alak 9Ceapónér adta
\' kinek „Finuui Rózaival"való pArlekedéee többször tíipara inditá a közönaégat. Krauaa lg-iiioz úr40ööudflr Sándor" aaerepét játaaotu^ ki, ba valóban érezte volaa a kedrea hűtlen-aégét, aclm tudta volna jobban éa érzékanyeb-Iten adui azer\'epét, miut a hogy adta. M^ dalafai áaitipadra termett Ogyaeeéget árulpk •f nála. | Jelmeze ia kitttnóen magjaiéit taej revének. Krauea Jakab ur ia kifbfáatalanul tBegálltaj helyét, mint „Feladi Lejee." Virág* aáper éa tapa kOvetie a t mfikadvalOket, mit Sk aéiiiti magérdemeltek. 0. 8.
-I ■•gklvé. A kftvaallál aí -közműi t«tód*aí fgylfit* k5f>)vtára javára folyó 1889 M éeea ké 10 éa aaiát heljiaégében (Megy-i^raaébeaii föloUaaáa- éa aaavalláaaal egyuéi kWkt Waiae léMunulateágot rendes. A fölt a<vaeáa tárgyaif, SaavaiiÁi Vörösmarty Isi-4*r r*odee lag által, t Főldmdveléa éa káai ><ar: foláleaaaa Ckigáay Károly vendég. 3, i Waaéty, Maivawa tfaikiai La)oakftl-éttel 4 K^datt lUlltMiéayak, ftlolvaava IZdcy l«<táa readea tag által. Belépti di)
wei
I; irf Mrf) áaatuak ee<
eiácHW UIjimJuí, aak»U aaeay
leveW kapott, kegy a dadai bulhtra m iaá-mitaaaak, mert a air, a melybe a holttestet helyaíték, Irea leea. A bír mint lem lébe-letlaa oairkulált ma a mint eahewaég még oaak jobban boavolitotta aa Ogyetu Ha nem leaa, akkor a aaraaatányek vittük el, 4-mondták a llloaaemiiák — azért, jhogy meg-hiuaiiaák a 8olymo*t Eaatarrel való aaono-ailáaát Nem igaz, — érveiének ak antiaze-miták — ba nem laaa ott, akku a aaidók vitték el, Uogy továbbra ia biaonvtalanaág-ban hagyják a közvéleményt a ki ne legyea mondható iamételve ia, hogy nem SdlymoM Eaater - ma furoaa, hogy mpd a kék ér felét megállhat.
— A Táriaiklr kábelében Urwiny Pál áa Dr. Tuboly Gyula keademényeiáaéra újból megalakult á .Vigalom rendező bízott? aág* 16 tagból, mely alapaaabályait kidől: goaván bemutatta a válaaztmányhoá, Imi aafa< tén letárgyaltatváu, eaekélv módoatáaokkal elfogadtattak, A bizottáág fogja a "témakör Hayíveazter oatólyét éa a januiár v Iki bált rendezni.
a wolva^aaak aati 7 ára, a óra,
VtMamerij Iaidor, agyUü aliiök.
— A k Irály m* ataaAaa Híre járt, «y a király a4 anayira jói taíá\'ja magát a «ókaradáaaat»kMif mikép aa idéare eaaetfdell aagliai agárét. A agai Upok ezzel iwWa (eatanják a hírt, Imgy a királyáé «ár |aamftrUtiDbaaliiralw érkaaik. Klíoftáá •*»» k *éun$mk aa iaté^iedéaak.
i»éi p királyáé UVb vadiazlota la-toöa Hf * királyáé magérkejéaét bUMVaHMá ukmtík.
téakan éa kéabeaitŐ kerület^ Koppány, Ka|k BarátaaML Némaüaji, Oaány éa Baaerél
t*m
Hagy aafiMIk « rámaragémy
m mmmtm, imi
batta*l«ft aa m-

— A tAraaa kftrbaa jövő pénteken deoa. 15-én Dr. Stainbaeb Jóaaef modern orvoaiudomány egyik mfi aazköaénena „uem-tuköi i ek" keletkezéei tOrlénelme áa rendel-tetéaérŐl* (elolvaaáat fog tartani. Á falolva-aáanak péuteken leendő megtafláad a azió-táraulat iránti tekintetből történt, Ea alkalommal a azombati aalély ia pintekre lételik át.
— A phyllaxera véaa ellen. Fölkérettünk a következő sorok átvétaiéra, me-lyeket gaadaközönaégűnk figyelmébe ajánlunk : Tekinte tea tzerkeazlő url Voiaprém, 1881 nov. 31 én. Ueoaealapjai, azámában egy terjedelmet phylIoxéra\'Oftikket olvaatam Németh OerŐ ur által aláirvá. Valóban a oaikk megérdemli, begy azt legalább ia egy náraaor átolvama bárki, abüajti ugyan bentfoglaltaiik mindon, de kulönöten otaa aa ajánltatik benne, mi a aaőlő tulajdonotoknak aehogy tinoa kedvükre — a \' kordotok hu-aáaa. A kordónokuak magam aem vagyok páriolója, mert már aat ia bobiaonyitalta több tekintélyei éa tudományoe phyllosom-bialoa ur, hogy a pldllozera még repülni tud, ha pedig már repülni tud, akkor a kordonok haazontalanok, mert ba a azél felkabja aat a parányi állatot, 1 caakia aa latén tudja, hogy hol eaik az le. iehát a kordon haaaenlalan. Nem akarok aoliat írni a phylIoxerárM, mert már nálamnál afkkal tudomáuyoaabj) egyének igen-igen kakát irtak, de a aokj között, amiket olvaatami még mind nem volt aa ol-vaabatd, bogy mitől döglik meg aa ja j pbyl-loxera. Én alulírott saját tapaazlalálaomból merem a magaal kormányt, ugy a ázőlőtulaj donoeok a t ft»ll|ivni, hogy uróbAIják\' mag a következőkot: llaaör. A arilŐtŐkét imind a kát felOl ugy kikapálni éa a gyökerek mellől a földet eltávjobtanL a mennyire ioaak le* bet, názae meg a tőkéi, hogy méá\'van-a. benne élet éa ha a phvllox»ra hármiijő vastagon legyen ia a gyökéren, aaaal na!törődjék, hanem vegyen meaaet, foltot aasaeat,) jó trágya-lével éa viaael aat ritaitaa mak ugy, mint a hogy moQao\'ni szoktak, nagyon arőt-nek nem kall lepni a méeanek, de elégve aem, hogy eanaki az ereje meglegyen azért éa vegvan egy pár nyeles meaaelőt, aaaal jól meszelje be a tőkék gyökereit ée a földet 15 porca múlva nmét kapáljá a tőkék mellé áa így folytatta tovább éa tovább. 8aiorHa trágyáié nem volna, akkor egy 6 akójfialol-vaaatott méaa közé vegyen 1 kiló kékWvot, melagvitben olvátaaaa fel éa aat kevérie a méta köCé, épen ugy megteszi ahatástimint a Irágyalé. 3 azoij. A maaaelő helv etil\'még jobb a kézi feeakaudő, egy darab fát kifúrni és egyik végén apró lukakat fúrni, jhogy mérgaaebben jöjjön ki belőle a méaa, nak* bogy ezen vizi puskákkal lassabban Lalád a rntinka, mint a | ine»aelőveL de {óim. Aki igy teea, jót állok, hogy a rbilluxeeéjl elvész, eőt a szŐ\'Őjénok nagy haaznot) len a jó kikapáláaaal, mert azon kell lenni, liOgy a phylloxera eldögöijék. Ha valaki avarja, hogy pegmutaaaam aa eljárást, bármikor igen aziveaon elfagyok a beiyaaiaére és megmutatom a legnagyobb készséggel, mert merem mondani, bógy eg/rokonom ás két jó barátom saőlKben ezen próbám sikarfllt és biztotan ajánlom bárminő felebarátomnak, mert tapaaataláabói éa biatoa aikorről f Van meggyőződésen. A kordón a philloxerát megölni, nem fogja aoba, azért hát kordaookét a magas kormány Idába állíttat fel, inert as az etet egéaaen ináé, mint a kolera, vagy marhavész, vagy Urmiaő ragályoa betegtég, mert a phylloxera repül éa aa nem ismtri, bogy hol a kordon, hanem aat meg kall semmisíteni, akaa jmag kell ölni, a tőéin pedig biatos balált ékoa\' neki, jBogy mony-be jön egy hold mmlŐ m^menléaa, ast ugyan nem tudom mogmándani, mart oaak népány sor saőlőn tettük a próbál, hol a saőlő kee-dett sárgulni, azaa hol a phylloxerát észlel-tak, de ennyit mpndlialok, bogy egy évi termée nem megy iföl, mert a tőke égése uj életet nyer. í-tabady /afoaa,
roll (iidjtlnk
— UJ BHC^d pavlalüvatalek. F. évi deoa. hó lén
Nemzeti szint
Kehida, Zala-Almát, Zaie-kÖaaég [képezi.
zet.
zalamag vej SaU-Lásáló Aaaló eloeveaéaael kir.
köxségben Zala-ftal-Láialó póstahivatal lépett |életbe, mely levél, éa 6 Kilogramm aulyt meg nem haladó kocái nos* fai küldemények, Valamint 300 írtig .tarfedő pénaaulváayok éa utánvételek felvételével, továbbításával éa kfcbasitáséveL illetve kífi-aetéeévél fog foylalioani ás á KösflUwly \'éa Zele-ttz*at*Grótb kpat baraodeaett naponként közlekedő koosi klíldönoa póstajáralok állal laea öseaekOUetáebeti. Eaan póatadiltalál Il4 havitő kerttletát ZalafMomit UBaló, Qydlevéé>t Ktaaiáay áa 8oasye löaaég képeaik. í- Ü|W oaak d-otvmber l<4n lépett életbe k(f|póf»« hí vét a) kaeeaiá ieltételekei mellett UiÜa köaeégbaa ia, mely ja eaIa*eBeot-lássw páetaitivalallal aapéakáat köalekadŐ gyalog kUdiaaa póaujáralek által vaa
téaz előadáson még bbo-idalkeuk tal-Szabó Dani >r drámai je-aem alkerttlt |£rdey Bartá* livel jobban ilajdonitbaté,
K e Ed d e a, deoaember Dtén Tóth Ede remek uépeainmfive: ,A faliifósaM" ^fiott vajmi erkély aaámu közönség előtt. Lábét, hogy résaben ea ia okozta öon kedvetlen, bágyadt hangulatot, vagy iWndjuk ki bát ran: sikertelentégéL mely aa végig hukódott vagy — \' % nyotabb — a társulat nem lee erővel uépaainmfivakhee tiába ipadiodoti Göndör Sál leneteit hatásosaá tanai, teho s erről 6 maga sem tehet... nak (Finuui Róasi) már val ment, tni leginkább dalainak Bereeenyi Margit megléhetőa léríaka volt. de Arday Idát ménem pótolhatta] Eauttal Ko* váoa Mór Mm illett egéaaen lUaktar) szerepébe. Valamivel jobban BárdyjL. (Lajos) éa kaozér.Nibe (Teroai) enyolgn jeleneinkbe, Kár, hogj Kövesty nek oaak kevés iulOU („Hakhete^" korcsmáros.) Karnendy János inkább IáUaott holmi kopott] >orkolábnak, mint tekinietes oaendb|atoana| sat aat. A raudeeás aem felelt meg a da ab kívánalmának.
Szerdán, docz. 0 &n Laky (Löwy) Eugénia ki a. 3-ik vendégfelléi) a s jutalom* játékául 1U harmadssor .A n eaa háború" hiruevoa vpg operotlö. Utóbbi alkalommal tett megjMyaésflnk héiyeaségtt, misaerint Laky E. lusaaezonynak MkUal \'hálásabb volna kisebb operettei saerepmben (mint kezdőnek) föllépnie, mai aikeréHel (Elaa) tény esen igasolta. — Ezúttal nair biztosabb, könnyed jáléka uénfi altekintéiÉbl — (minő a túlzott g^stioulaiio a aaflkaégjalen letokiu-tések a augóra) teljesen megfeleli légyen csevegő, szabályos hangjának, meMHyel minden dallamában (fólag pedig KövernyveH több-eaör iimételten % legaajosabb ellimeréaig ra* gadta a aaép aaámu közönaéfit, melynek méltó tapaaihoz mi ia őszintén gratulálhatunk a julalmaaottnak.
Köveasy A.-ról (Baltaaá|) most se mondhatuul keveeebbet a saokattnál. Ara-nyosay J. ugyancsak-oithonn violt szerepében, valamint Kohay Etel is, d| Szabó Daninak sehogy sem áll. módjában a lyricus jelenetek hátáse. Börzsöny iné A.|f Artomtssia Malesina baroaecnŐ) szintén megmielt feladatának, ugy la többi aaereplők is mindnyájan. 8aabóné EtW részéről azonban megsugjukt.
igaagptó urnák, hogy a mindenlató...... kö-
aönség aaivasen elnézi. „ha cg| kissé nem láttok s aalan ismét látnifogtokfogomet...,4
Gsüijörtökön, deoa.7.BardouViktor nagyhatású 4 fely. exiunjűvelj ford. Pau-lay Édo A darab köavellen aajulelből vett a mély b^táau jelenetekkel rem|kdl kidől* gozott sainmfi, melynek sainpadi keresetnivi-leiében saioiiaeink is derakasam megállták hely Okét. Aitiay Ida és Bárdy Lalos kiváltak drámái siférapUkkel (mint gróf él grófné) s minden jeleaaeUlkkOl felráaták aa idegaetet, ott pedig, á Ihol szülők és leány uk (Derase-nyi Margit) ielennek meg ssivsaurgaló helyzetükkel, aifragioai hatáa netovábbját éri el s alig hagy nemet könyek nélkül; ea kirontja egyszersmind a darabnak ii Kövmsv A. sziutén egésa fl gyes a éggel játlaoU, oiak mimikáját vllte tovább a derUltsAgnél, holott a szerep épnáu nem kiváut komikumot. — Aranyossy y.| mag mondókéit siette el mint többnvise —- s igy Itt-ott majdoem érthetetlenné válik. Maakiroaáaa, valunint Bár* dvá ía; nagvon kirivó votásokba [ torzult át Kaoaér Nináról szintén oaak diotérettel szólhatunk a ona Sxentgyöigyinek nisn tikerült aat kellő mértékben kiérdomslnl. A aaép
námu közöntég (főleg Atday Ida! nél) viharos taps- és éljennel adot^ tetnésének.
jelenotei kifojoaétt
eHÜlctl
keresko-lól 6rto*
230(1882.
Z«lftoegyel gasdaságl cg közlemények. A nmgn. földm. ipar éfl felüti kii;\' lóin. a hazai lapoljl sülvóiij bogy t itlamegyel fol ókban a rákok feltjlnöön megfogy tak, i ulamo-gyei gudaaági cgj úsQlctöt jelem n tételre felhívta, eanek folytán as agyy<xetd cl nöktég által a követkexó jelentét ter jeastetett felt
N agy in ó l tói á gu föjlnilre I éa I par éi kereikedeli kí r. ra i n I a t te rí u ni. i A f. 1882 ik évi izep^ll atám alatt a ulal rákok puttju Halmából kelt magai folliif&i vó hogy ai flgy valódi mibenlétéről különbózó vidékeirdlr bitlns kél merített Upáiztalatok alapján! elebtéit tebestek, jfelkértem I mtgye ijlönbőzó vidékcin lakó kftitifttelétbon álló fOld birtokosokat, hogy arról vallípu lakhelyük vidékein a rákok pimtuláii, óatlel űtett*e, i ba igen anna| tenjot.óiméról a baj gyanltb$ló vagy ééilolt pk tfjóJ ár* tealteni, cgyszurimind a beteg^égken el hullott rákokból Behány péld denl wiveikedjonek.
Mkeéfkdseti értetltéiek k(ívetke|ó etödraónyt jelönibe I A] Balaton mellékén u klikianyfalaoliit a Balalbn I kojk atetfelott elfogytak ugy ami értoaiU «iavai MliÜ ,wlig
nflgyi
88801 M al ele után i megye orrálból
iem lehet rákot fogni a Balatonban; — a malom folyókban ]aég inkább találhatód habár aaokhan ii annyira elfogytak, hogy alig fogható.
A Kerka folyóMl, valamint a Vá* liaka és Oserta paukokból az érteaitó; szerint még az 18p(Mk évben klyeaz-tek ja rákok annyira, hogy például Gróf! jAndráésy Aladár «r kéchl-szigeti uro-daíuSi Válicika és; Kerka folyón lévó molnár bér lói lartoinaaak évenkint hl* jzonylos száron rákot ai urodalomnak be-izolgálutni, de 1880-ik évtól fogva éven-kiút| hiába kéreitek a mondott folyóban
patakokban rákét] mert ninci, i Így a rákokat bo sem ublftállathatták
A Szála folyót I iílelóleg a beérkezett értesítése^ özeijinit Szinte kétség-leien, hogy mig az aípó Siala völgyben Ujfaln vidékén, a mqUj 1881. évben elegendő rák vojt található, a felió Özala mentp jsiárja ntultérbenjfókép pedig a folyó övben a rákok nagyon ] elfogytak, lót a folyó évben éz tapnáztjriutott as egéas 9sala folyó méntébeni ugy annyira, bogy 1 mint elóbb említett tTjfaln vidékén a múlt élben még elegendő rák voit a qzalflban, a folyó évben pedig már ép pen nem volt található, lót az érteaitó az idén még rákot nU is látott, de ice-rinte- a halászok ii aztállirjék, hogy ók Mm, láttak
: A mi azon jeleniégpket illeti, a melyek nyomán a pusztulás okait nyomozni tyhetne, a Kerka folyóról, aVáliczka éa Cierta patakokról ért esi tó azt mondja, hpgy! „Baját szemeivel látta egy alkalom-n^al\' SzéchUSzigetpn talán junini hóban, tnidón a viz egyizcrri 15—20 darab el* pUutu\'t rákot vite a felszínen.0 A felió Szálai vidékéről beórkezett jelontósek ekyikp kiemeli, nogy a Szala folyó ÍQ* zéseiben sok vidra taayálz a ezeknek kéd-vpnez csemegéje a! rái, néha egész kn* pkez rák héját ujál^mély a vidrák áltál hordatott össze.
A Bzala folypról jálentók mindany* nyian kijelentljt, nogjn a\'rákok elfogyását nem valamely köztük uralgott jár*
Alántól véleményem szerint « ügyben következó eljárás1 lenne kóve-tendó:
Figyelemmel kelt kkHrai, hogy a rákok eziyi a folyó évben tápasztalt ezer-feletti megfogyatkozása, a Balaton tóban, kdlönósonla Bzala. folyóban ugy a többi folyókban és patakokban, a jóvó évben is fog e tartani, vragy al folyó évben tapasztalt ezen hiány, csak átmeneti volt, i jövóre az áUapot javulása észlelhető lett-e?^ I
Flgy élemmel kéli kísérni, hogy aem fog e tapasztalható lenni a. rákok betegségben eliiallása? a ía igenj az elhullott rákokból i kglónbózÓ patalakból éf folyókból néhány példány a vizsgálat meg-ejtése czéllából beküldendő leend.
A tAHvéifyhntóeág álul szabály rendelet alkotandó, melyben á rák tenyészet érdekei megóvandók, : különösen » szaporodás [idejére airákáazáa, s a holló kort és kifejlődést el nem éft rákok ki-fogdozása nzigornan ! betiltandó, idegen birtokon s a vizjog tulajdonosa előlegei befeegyezéfla a engedélye néiltül a ráká-uái eltiltanék; az ellene ctelekvók mint idegen vagvot biztonsága ellfn vétók hi-vatalból üldfizendóíf. j
Mind esek téljesitésére [a megyei
as
kar a halászol d« rákot fogl
áayl békül-MipjAto a
lem
flnr t gsta-ók | a| rá yli e, hogy egyéb 91 u U — vdno liaágból
Ii_i
vlny elek lqtt
vagy hetooég! okozta, mert ha idézték volna olö, wkpr az elbul-rákok tömege ésslelhetó lett
vblnfl1, elhullott, rákok pedig a Szala fo lyóbah a Balaton tóban, a Balaton vi-
déki patakokban r em Utáltattak, tehát a rákok mcgfbgyásjét egyéb körülményei ojíozlálf.
A Kerka foly okról ertesiti kozU az elpui
pkUl
Talá erós
tusga elóbl folyó
cz&folajtot hogy „de kendert
iia ii áltattak ián, mind a éa rák1
írói, Váliczka él Giorta ugy nvil^tkozlk, hogy ztulást áztnem tudói — mondjá — 1880-ik évi hideg és kemény fagy? Ulin a kendér áztatás? d|e rögtön kifejezi ön-
királyi koftnáoy által mély
törvényhatóság a lenne utasítandó.
Fogadja a nmgn. kir. min. tiszteletem] kinyilvánítását
Zi la-Egerszegen 1882-ik kov.tO-án. Nmgu kir, | mioiszterittmnak.
Káln&m. k,
lalaaa«ysijvud. agyéBSlsfL élaSaa
Felelöe saerkesatÖ: VáBOA LáJOl. Térsaaarkaaátö: HOFFHANBÍ IÓE.
évenkint mind a Kerka uterta éi Váliczka pa-még i| roppant lok
lakokban
volul
} A Szala /ollóról IjelebtÓk azon hv tiroiott Véleményt nyilvánuljék, hogy á rák élfogyatkozását azon körülmény idézte elió, hogy már érek óta ai rákok kimé-ietlenftl és tekintet bélkül a izaporodái idejére roppant monnyiiégbeu kifogdoz-tatnak, éi pedig j tekinteti! nélkül azok kitéira, ugy bogi 1—2 éves rákok is kjfojratnik, holott teljen kifejlődésüket ajak, 6—8 éves körükben érték el. ,Za1a* Agorizegról a mai helyekről i-r mondja P[ ég) lk érteiitg. [— már kora Uvaazszal cáigányok és mw munka kerülő élhetet*
Íegyéuek seregesen özönlik el a Szala parsait s nem | tekintve mái tn-inpd\'in jogát, valóMkgoé irtó! hábornt vi sdlbok aj rákok ellen fe l0|minden neho sélib Vagy fárasztóbb ímnnka nélkül ize-réznek maguknak jövedelmét. ■
Ha még megDiulltcm, j hogy aBiala filyó alió vidékért) ofteilifl ason nése tét fujeii kl, hogy a | rákéit [ meg fogyat kuzását leginkább ainnak| tulajdonítja, bogy u Szala folyó izaUltoktatmn, a berek kiszáradt s igy á rákok biztos és ked* fjeit szaporodási helyik mégtsQnt, elé-ajdum mijid azt, á mit o Urg)bsn eddig éezlelal, UpasztaliU; luliqtet(.
Ai kétiégteleb, hogy a Szala folyó a izabályozái elótt rákekbaá felette ddi. volt, a a rákok megfogfálfira a .szabi lyosái a leglényegesebb befolyást i elé* idézÖ okot gyakorojta, mertlmlg as alsó Szala vabályoaáia elótt p! i. Szent\' QyOrgyvár vidékéről órláil: mennyiségű rák aaállitta\'ott el keteiMéjllog, a Bzala fo^jó mbáiyosáu iitán t Tikok pár év alatt rögtön elfogytakí ngy i hngy a rák elállításnak ii meg kellsu sküDni.
JSIisiiUoti rákot nem |oiotfit aehol ulálnl, aat tehát hé Mm kfllflbtltek, mely körOlményból le oktierOeu aat lehet kö< vetkeztetni, hogy a rák^k ptutuláaát nem valamely küstük grilgbti járvány, hanem egyék kö üloiéujik okoUák.
\'OMi -V^ j
t
k787|lkv. mám 882 Érk. aaept. 18
Arveffési hirdetmény
A nanj-kániaaél kir.\' trvsaék Ukvi osz-tálya részéről köabirré tétetik, hogy Sebes-tény Lajos Ügyvéd nagy*kaniasai iakós vég-rábajtatónak Hautuáaó térés ftrj Ábrahám JÍózaefné végrehajtást szenvedő nagy kanizsai Ukóe ellani ll2 jfrt kr tőke 1882 ik évi február hó tljk napjától járó 6% kamatok 8 frt 90 kr jer á íri 8Q kr végrthaitáa káréimi 8 frt 80 kr jelenlegi, s még felmeri!-lobdÖ költaégék iránti v%reliajtáai ügyében a fent növéseit kir. frvsáék területébez tar* toaó nagy*kaniasai 4028 astjkvben Af 2196ja Itesa. a\'att inkatlanból Mantuáoó {Teréz tulajdonát képeEfi 112 írt 50 km lieoaült fele
évi jatiUár hó] 12 napján délélOU 10 órakor ezen kir. trvsaék I irodájában felperesi Qgvvéd SebasUóy Lajos vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános áTveráaen oliídntni fog. | | Kikiáltáii ár a fennebb kitett baosár \' Árverezni kívánók tartósnak a beos árilOfát kéjmpénaben vagy óvadékképas panirban a kiküldött ksaébea letenni.
Vevő kmoles a téulárt hérora egyenlő részletben, még pedig aa eleit aa árverés jogjarőre emelkbdéMtőTaaámitva 30 nap alatt, a l«ikat ugyanattól 60 Imp alatt, a 8-ikat ugyanattól 90 nap alatt taiudea egyes réealet után aa árverés nápjáiél számitandé Öt [kacatokkal "együtt aa árveréei lel tételek pen megbatlroaott helyen és módosatok szerint lefizetni,- *j.
; Esen hiíjdetmóuy kibooaátáaával agy-idojjlleg megálkpitott árvsréti feltételek a hivatalos órák alatt a nagy^kaniaaai kir. trVv szék Ukvi oeatiklyénál a nagy kaniasa köasér-előliáfóségánél í megtekint hjjtfik.
I Aa elMndelt árverés a leotirt tjkvbau íeljfjgyzendő.
Aa árverési hirdetmény a ifkvi bstésá| nál Ikiiüggeaztéa ugy Hkauiasa s a aaomsaá-dos községekben köröaéa ée aa egyik belybeli hírlápban egy! bbea beiktatás áhal köaaá* téiefik. j
Aa árverés teljesilésére Berta György bír végrehajtó küldetik ki.
JUU Árverfsl főtételek.
. 1) Árverés elé boesáttatik a n.-kauiaeai 4088 sa-tjkben A f I198)a!brsa a. tel vett in-gatlanból Manieáuó Taréa tulajdunát képeaŐ llW $ krra beoaQlt l^aoi fele.
[Xikiáltási ár a b<iesár,e aa ingatlanok a káfteött egy batárnapou a beasáreu alul ia al fog adatni.
[ 1) Arverenui kivááókiUrtosnak a beee* ár tM«át kéaapénaben v. óvadék képes pa-plrbáu a kiküldött Ikeüsfire letenni,
! 8) Vevő | kötelei a vételárt bárom agyeule rétalelbeu, még {Mig aa. elsői aa árverés jogerőre ettielkfde^ől aaámHva 80 nap kiejt, a let ugyamattél 60 *ap alatt, a 8 at ugyanaltéi 90 uap alatt miadan sgfss vételeri részlel ulau laa árverés napjától járó BV kamatúd egyltl a bitói letátak Win gyátyn 89t3S|8l aa. a kibeasálott ig. mia. loudéletben lueghatároaotl módaaariut a iv kauiaaai kir. aqé- mint letéti pénatáruál la* Üseini.
A bánatpéM a« tirobjé részletbe fog beseimiUatal. i
4. Vevő kötetes épületeket a bhs tokba lépés napiéval tlakáf ellen biatoaitaal*
5. Az árvkrée jogerői* emelkedésekor vevé a aiegvettj iagatlaé birtokába lép, — iueg|egyeutetvé«y hogy a, vevőnek vételi U* aonyi vfjiy aa IMI évi BOJl oz. intéakedá* séhaa képest o«ak ea eUtoett tog kiadatni, ba aa áltverés íjapíától asátbitutt 16 nap a. aa idáaéH U oa. 187 § a Intéakadétének msg-lelalő^utéajánlal nem télbtik,
birokba lépés napjátéi a magvett iugat|au batana éa tarbei a VfVŐt Ülelik.
A tuMássásc hekehlsaése eeak a
áe ttoaftl*k»k Mfoalilmin alá*
% * la*ár» hiráiaíWI mklilHilal, } A IMMÜWIUi * m« drMi.
T) A WMttiM fffl m irv«rÍM Ibi léleké MmeUtkéaak eifrfet nem Imr »og«wi »g*ü*a oo árMeltek hfr«emk4-Mk kérelaéve m !$U éri 00 tk |M ártaHftáfcee nrl reatáiyére ét stheMre Mmitiéiá elvoMláeá Betiett wjább árvt-rét eiá Wetáttalfk • estipáfl eflr határidfi kitiahi m»ll*U aa el&Ui W tlletfileg tétel áree eiei U öledet ik, • a m»U«itó iiti i titeíár kSlOebleHét uiöglé.rit«ui Urtoiik, art y ke eaeeksa ilfititt káMfrénit beitá
saiutik. T 1290 1—11
Ha m ingatlan aa ufabbi áiféoou y eUbkfcél uogjobb Aron adatnék el, a vételár tsbblei a mulautö Tatét nem illeti.
Kir try—ék, mint tlkri hatóság Negy Kaoiuá& 1881 éri október hó 4.
gen sok beteg
1 fe*elS |74frn»r«k kérnél Itnolaek.
tnm»il e»en-redae. ka a meg ágjtserek mindjárt keidetban ÍMMMk. Ennélfogva ktayf 7 i»iiu6 r „Dr Airy rjAf n*mce«k i betegaégrk lairéaAt Urklaun, bniieui egyúttal orroeilag kipróbált • hotii-rveoa jónak bizonyult bnxie*erekOt eoml fel-fuiud«n bntagre Min a legootyofct lettesei bír. Aa eml|8ett • Siqbter klaáálolfcálftio l.ipcaá* ken megjelent lipint uielruek méftf aiinoi abraral el latra. Gertitek K *gjet*wl könrf-ám alul (Bét*, i. Iateáblér. •.») 76 kr. W-küldéiíuün hérraeotre küldetik laeg.
ím a-?.
Férfin |rea|«elc«k, ■tfreafáll Mepet, titkot ifjúkori vétkék é« kiooapou fieck.
Dr Wrun féle
Perum-por
(perui nAváoytkbU keeiltre.)
peruin-por
Wna ftola-fftr*. Arthal lawáfáárl jót állnék.
Rgy aátf éra háaewjálatf ubettát—l 80 kr. 1170 1-12
Eaklirt Naiy^Mbéi: fréftr B
j Ölsohasr A. ok| gyógy «a. Jeethtrattt 14.
frt
Vesérttgy ndkaég Béoo, U. Kaietr
Egyedül csak a
alkaliuae a nemed ét sadlfi aaervek min-denneniQ gyeogooágoiuek olliárjiiáaára, a igy a fártiaknál a lehetet leiiaég (láifiu gyönge aégek) • a nőknél a magt&IanoAg oltávo-litáoáro. Nem kttiBmban pólolliátlan gyógyooer aa idogrendaaer minden bántalniainál. A nedv, ée a veeattfeek állal előidézett elcrőtlenedáook-nél, a neveaeteaen a kiceapongáiok, öofertóoáe éeaa éjjeli magtimláeek, (minta tehetetlenaég egyedüli okozója) által előidézett férfiúi gyen-geeégi állapotoknál, valamint a kéa ée lábak idegen reoeketáoéeél, aa által dly »zer ran nyújtva, mely állal aa elmarkdhatlan eredmény okretlen elérhetik
Minden a fent eiSaorolt btttgeégeknél, egyetlen ezer ainea oly alkalmaa mint a Dr.
D^aaoklevél 8»ékoafehérTár 187flT ^x^fe Dlaaoklevél Trieet
A gyár felhagyása végett)
CmIí 8 frt 50 kr. 58 átrak
Brittania ozflst-kószlot
gyári pátent béjjeggtl.
Halljátok,
láwátik ét raodálJAtok! > Egy ralédi angol elpnaztitbatlan, azá-bfdalmazott éftl- él dttttri-kéazlet finom] nthés ée maaair •rfltulB-MatbOl. otly[ a ralédi eatattél majd egy rangba btlyta-heti i a melynek feh éPa égéért 951 éri liattn álat utáb én irAtbtli jó táláat adok. Ezen gamitttra t|8bb| tObb mint 80 írtba kofáit ét mott árának ttflytdréaztéd adatik.
I dH). kitűnő BriiUnU M0>t-ké«
• drb mhés Mtaak «ürt-Y6ll»
• dH). avbés máadv BriiUau M«at IuujAI lt drb. a»béi éámár Hrk mü* kárU-k^Bái
r Bril. «ÍUt k««Mii r BriL-taúit
I é
I drb mVi máariv Brit aöct Mjmeró I drb. IiH — bt BriL-asfet pUártálcu 8 drb. kitflofi Britet émmri LgjmmtkX
t djrb/Mbét Brit-«tüst <Hiirtl»3u
IHtN 1 M to I frt tO 1 M 40 1 frt 10 10 1 át — Uc t frt — 1 írt —
t *k lMflMBMbb MitaiU (VaéM) I át —
Sdrb. lafnn. Brit- m. tneMrot^ia «■ vdBa) 1 át tC
nr a un
Mindaz 68 drb., mely a fonnebbi gyári bélyeggel van punoifosra, kertiI oaak
H frt 50 kr.
Eaen tárgyak egyftkint lt a föu |
tebbi árakért adatnak a megrondtlfiknek.
ki oen$t aa ft8 drbot mtgrtodtli 141
frt 35 kr. bolyott
mind«gyűtvéfe oaak ^Mfkrért megkapja
TWiitú j*c7 «(J d<»ki—I I 14 kr,
Mimién mát cxíjjek Által hirdetett (ar-1 i nliurttk n»ui >ln Idd! bírillaalal
l1 •atltbll WMkte •
a legrövidebb MK aUtt Yftjrr í«k«Ukk®
ka a rH7 eánrakki Táluk, K.. * H«t»it 11 hatflaeégáek % f»n>itóikat I frttal " • ,oleadbtNui Martak mlntájbufjr oldalról ajáallatik
RyVjlaiilk k 400 0
la wcjrehosétíek l|
márka
Ifi nyaramat ^ytjf ke^razf aaatbtn a htaétrtfl
ly a iaaga« Mrtátyaí>| | tal jóíáliafy ra da litkukltríj váy.
Imi íjj ItykattM^rTii akbat | nihiny bdaaa lafelji
okrellMJ kdítök fcalálkoíik fOO ittaltg pwjMt á. m. L ni.
iaete^laa aU kall karftfnla,] )00 frtayl fányaramény,
1 ajer, 1 tyer. I tyer. 1 tyer. 1 tyer. t nyár. 8 a yar. é ayar. S ayar. I ayar. 1 ayar. |94 ayar. I ayar.
260*000 I90M» íooM 6oH öotooü
40,000
toiooo
14,000 190,000
12,0*10
8,000
Esaa tyareméey íjat klaoraoláffa 11$.00
Íi attaa áll, btgfl terse Idaáaa 47.900
á. a».
i, 4.
L aé. á. iá. á. iá, á. m. á. ni.
á. ». lö;000j27,069 nyár. á. m iá 4
1 3 ayar. á. m. í 54 ayeri L w. í nyár.- á. m W nyer. á. m. 164 ayar. i m. 10 ajar. n. m. 3 ayer« á. m. flO nyár. á. m. 1073 ayar. a. au
ÓaÍM. 18.434 nyercmdoyvk I 10,000 Wfakint, 100, 200. 140,
100, M.
40.
ftftcll alal torban 40001 m. 6aas4rtékbaa
huxáaok amint bUatalosan
dal, aa állam által klato i mai deeaoMfcar 18
cl J
ÍMfttadili-k eaak aa tataa dWlt ▼acy postai ntAavét mollatt toljfWiltetnek, p riayllaak latiawIKk-
L. NelkfM,
r 111 a • I ■ 8ilbtr Fabrlck - Hauptdepót |
Béoa L Mária Tharaaii-utoza Ml 32.
\'Jtl
A kinek a garnitúra minden akadály nálkÜI \' labták
,Jalaa
1682

i
h 3
ü
NEUSCHLOSZ ÖDÖN és MARCÉL
etelőU NeueklMi J. fial
gőzlörész, faira- és pnrkétgyára
Btid.paaf, Ujpeatl rakpart 10.
t&A ajánlja nagy válaaatáfca partcétjalt, folytoa aagy kdnlate \'F***--^ van axarat M bibotiaa tiify- aa faayáfa atttriktl padléiatbél.
ParkMrakált vidéken jól 4a jatáayaaaa ankOaOltat Kiráaatra ■lolaraj/okat I árjtgyiékekat legaagyokb kéaaaéggal Mratantosra klld.
H á r • aa évi laraatlát ny aj t, Klirdllál narttáa át épBlétfaaxálfltáat. kea áa aaitalea Biankákat Ipa Mrééktk falMte-1*253 5—12 i lek mellett.
mm
Arany-érem Páriáé
i«7« ivrnx^msm
Elcktro-homöopathia.
Az uj elektrohomffopathlkatf gyógyszerek minden betegség g)óg) itáaátira hatás tekintetében felülmúlják az eddig ismert gyógyrend^sereket.
Kimentő tankönyv 8 fri. 1168 7-19
HllTEB A. bomöopatbikoB közpouti gyógynertár, GE5FBE3Í. }\\, Főraktár minden orttágra* Magyarországi főraktár: Budapest. Gyógyszertár • birodalmi Nádorhoz ráexi-körot 17. Consoluló orrot: Dr. Felektmann A. Otorráa. Békéto.
á ayirwaáay állapitta tik mg. [ A tarkáielabU •Itatt nyareiaénybqiM én 14-áa eaaköaáltetlk; I «g4aa arad. torai, ára cjuk 6 m. r, 8 frt 50 kr. o. 4.
1ÍH • f - J-T » W h
laagyad „ ... 1W H W kr.
Val*mannyi i mtibicai aa i%a<ag alüafael bakfiidém vaay paitaabhaay nt^lUtt asenaal da Itgaagyabl fóanda)! aotkdidltatik, mindenki f mag.it aa állam czuneíjfvel alliitijtt aradatl aors-jflfyat kapván tfllák Itatkaa
A magrandeCnakWa mafklr4ntotdhlr«Uloa| tervaiatak dij ndlüai éelldkaitotifl. minden ka* aaa ataa padit íaltaóliöu nélkQl áQtdjftk ré*iU«-Tüiulnek a kivaUlba íJoc.di ifgyiékot.
A ajarani«a|ak LÍImUm mindenkor pon-tca«n aa t\'lam jdUllá«|i mellett történik a akár) köívetleu mégkflld^tik j ragy kiráimtra érdekelt-1 jainknek Anaatria miudjüi aagyobl pbeMÍa laaa-114 fiaeaakéttatáaaiak alul kézb«>ittetheHk.
Vállalatonkiúk iliindenlor kad vetett a asa-aek mai UkiatdljM vreroaiday kásSttl gyakran aa elad f(ayakr*ényn»k Sitendráo aa. f lat iteaot itoeoe, tette SO 4KOO atb fiifttettük klj !-Aa llr a laflMlldnlabb ahpoa njogfó ral-lalattál. elaialatkittálaá mindenütt butoaaaggal I a legfentebb ránfátaífeKaaiitbatváa kdvetik-iaár uiuden BMgbiiádt mla«" | alább, kátvttyaSI jalaláreát bankkuboa latéaal.
Kaulmapq <& Simon,|
bank- ét vfiltójozlet Hamburobsn, [beváaárláaa h elddáaal aiudeoneml álUnikStvá* nyék, raaati rdiivényak da kfilcMasorijogyakaek
U. i. kOaaOnelilnktt fejezre ki eszennel irániunk rddigj lantiéitólt bizalomért, felkéljük aa uj Beortolátaáli ráaxvótelre,— fttOrekréaOnk ézeníul ia oda iránrnlandJ h szilárd szolgálat által I
noini
tihzielt érdekelii kiérdemelni.
jeinft teljes megelégedéaét ] Fentebbiek.
1202 8-4
A legszebb k
iróCSonyí és uj
é?i ajándék egy. fénykép,
A kOzelgo ünnepekre bátorkodom a p agy ói de m ü k&AnJég figyelmét tisztelet* teljesen felhívni airn, hogy egy likerfllt fény kép t legcélszerűbb ünnepi ajándék.
Bátorkodom eeysienmind felemlíteni liógy fényképészeti mfitermemet
gyors felvételekre
rendeztem bef min k körelkezlében képet leszek a legbornlu bb idobeo ós igen sl-
került felvételeket
Gyermekek fé leképezésénél A rOrld
pxposlllo folytál nein sikerűiét1 és
esxkOMlui.
ki ran zárrt minden felnőtteknél állás és kifejezés oly tefmésjmtesen jutnak érvényre |mint soha azejőlt.
é|i olajban festett arcs-tisztelettel
kivitelben,
Aqqarclbfcn ptépek, múvór.i ajánlok.
Hogy az Ünnepek re* minden megbi-zást pontossn I elkéssitbessek tisztelettel (felkérem a nagyérdem0 közönséget, hogy {a megrendeléseket inén tői előbb eszközölni szíveskedjék.
1217—7
Teljjes tisztelettel
Déesey Ede
7598 t 882
Pályázati hirdeimény.
Nagj-Kanizsa váron képvifielStestületének fol/6 évi nove: ber hó 4-én tartott öléiben rendszeresített é§ 1876. éri XI t. ez. 145. és 150. § áb*i) körülírt teendők teijeeitéséyel nu bízandó 2 két egyenkint évi 150 frt fizetéssel javadalmazó város orvosi állomásra báljjrázat óyittatik.
A szabályszerúleg féltterelt kérvények ezen hirdetmény k< tétSl szamittandó 16 nap alatt a városi polgármesteri hivati hoz adandók be.
Kelt NAGY-KANIZSÁN 1882. deczember 6.
1291 1-8
A városi tasáes.
Singerglrj&Bge 15.
IH
\' ,goW. Bsiábespfsl* *
PSERHOFER i.-féle
\' P
___________
nf, melyben « liMKwk cioOi baUoloit nimtr^i m nem biioojltotuk toicu A l«fbit«m
pyogygzerlar Béeibei
l/értÍB?tlté lahlfonanlr *u<tMH« UUMUk Mn iUUj n ntebbi MftI I
föl tiaztllü l<lUUdbSURjjM joggal «eférd»ml|k.ínlrel euhf7*> ellf UWri b«t
étetekben, leltekben mindeo rgyib mr likertelMSI alkalnjazfaiott. m#b labdndeek maUláx ee » legrűrldebft) íd* »Uit teljes gyógydláet ecedieéfcyeilft 1 id\'fboz 16 bbderecMl 21 kr. 1 teke 6 dobónál 1 frt 6 kr. poétán küld re ljfrt 10 kr (1 UkeveiMl [leveMbb eeui iBidetik nét) M kSIdik uUeréUl vep poeteetalrsey mflMt- Siaeit.brfi levél Mesett. meliek lr»-i iuű.tu.
danák e lebdaciokrfrt meljekoek » MBIá4f<He(ib éf iegnijoÁibli bete^eé^ebben egée^gek^belyjesi Ueát löiiőqik.\'A kl cuk egysaer kla^jeUt tett TflQk, torajib >j«oIja. A e»«uiUleu ktWiöaő |r»l köxQI, ide mellékelve kStlUk nébenyet.
WfULofcr ü Ybbe melL 1880. eor. SI. I aakt Iej»tíy«bb kdnilaeteaet u ón esodatevS {7*1 Kyilváeee kieifaei i j —K
# f mt iU mmr^itmm mnájmm Um- | Z**Um, K (Bldbá^loUe.
UlowUa áeliegynkiiéikM; unufilieiflf ■eie—t, j -| . 1 •
Se minden riksr n«lkflJ, bajom mind imÉllI vált, j Tilliíilll mr! Előre bocaijtra aat, ■laiHel e
egri hegy W mtdaval bavaa haafijá»l le frextem. (a : MaSkg Tslameanji haaniJó Jáeácfil b
kfivetkeatében); teUke SteSCT* uUnaáf áJloti be, e mlb^ytl awk a l<gwatélyebb ét-ket vagy H7 kértT tímc mnktm la I* a% bfrtaa a pofiknál, aaMe pibáka U Mbimta mUlt hjimmm állal, wág m« vigfa u te, aaakaaai iwilHlm tleSMthe l>kéiar>el baaiaálatibna fel/awA^aa, pwlyek mm té Teeatáüdá el barteekat, e «|m| »éek— gyéfjllhátlkB bajomtól tók*U« Sitettab. — Mtodk WvatkasUbw *n a ▼énballtó 1 iliielel • máa «gr*b erteltú mclMwt MM íjbiöm kálin $ tlllllllllMlt ilif lli%« kl-ttmt — KMlá J»4 ly tieeteleWel
■ Ctlimjjtr Jinoi
aa la blvjeelfagy bal a aamáT a I, aatyeMttáM baa lOLb idült fagfílagMk U ntet áo*
lralamennyl áiiiiwB egyetme* eaar Iránti Halai Uaaágomnalc, .albataroalaa magamt aa áa v^rrintl lábéiri ailtpx foljrmmod\'ni. hogy aaea apró golj^búc aagályéTtl ;m«g<Mtr9<nolJani rág láft óu tartott |mr rrw báMalmámat IgyáHaláUn nem wHilm ! émm berallani. jmWerint rtj(l Ujvm a%y b«ti baaaaáial au a lebháetae anwk I telj** tlkiiifw agiiin; • ém -aaea UUUe»oUt i
Ügbox«óbbao ajánlóin A« «U«
i-f.U.. fcéaca agjlBaábaa
nlmat, — j joliebet náraUirác nélkül —. a;U*«ia>*M
Tik\'ililf Wt O y ■■waeeée volum. rél«tí«i aa te v4rtkatkállabáaeaalboa jatutnl, malyek Mlmn eao dákat BMMklf— Ihrak óu eaaoradlam J MUUAe 4e aaeibidtebaa,, aflr haritoAm aa te kltSal fcbUaaalbál Hangadat nék«n> 10 darabot, • oen 10 drb laMaea «n-gam oly tettek tikáleteaan helyreállított, hagy aa Ta-lódi aao4a. -4 Kbaxőaetem mefieU kérek egy eeo-magot külüeii I I 4
Priaka, l||| márcs. 18.
I _ Pár Amirét.
Rayako, 1179 norembér M.
Teklnteíee or! At ISU4k 4*tM keaiaa egy kát évi váltóláa oUn fiilyton beteg > agtoaaa oda vollaa, here* derék á* o]da!íK|iaok, oodor.émelrgée7 bágyadUág, fenáeág, álmatlan ákaakákkal voltak éllemjnap gyötrelmei. Kwn St éri Mflktebaa té erveet kteták t pro, Cmeott BéeehSl bivém meg tattácaadéa végolt. de mind i.—.-i.- tajnu, Mmrél-aapra Mlfeakb lett. Mégeeak •aaa év qkidber; 23-én olraitam aa 8a e«o4aUWa«al- I nak blrdeléaét, meghozattam, miután aaokat Utaeltáa-erűen é béflg M►li.ro, 70 évee létem daéaára Imáét arátaliee ée t6ké iteeia egtnelgn vagyok, ngv lmnr f nioet leniét vgénen uj Aetaek firvandlietek. ffogaitfa I
alé úbajtja Ixtcaijúnl liély üéce, iwJl fabroir S0
Ti C
Omaay, lSlá. u»éjua lt. Tokinietea or! MUthegy aa 8a .vMmAiMalU a kl évek éea IMI gyomorb^jhan Jatt, aeawaak rieexadlák aa eletet baa.o 0j Mbí arái la eaMttot balé, máa kaaonW beHeeÉgik ben nanvnd&k kéréáéra még két takerce ■énvlfcl mel lettl megkflWértr® kérem NU. Mély iilniilWil IimiiI Btdén
BieHü. 74 j&fae S Mélyen Hmtelt Peerhofer or! Ka ée eAaa méeak kik ie 8a .vlnleetbé pilolálaak" tgeeaalgflket klmle jflk, Iráeban lejeuük kl legmélyebb | hálánkét Aa *a iitalkl eak liet«gaágfa«a ami/ eU>a aamml mái im nem bimráH.\' a legoeodáMbb gyögyaiát taaoHáaiáák A nák véHolráaéaáT, rwwküea havi ÜartoláMálf hogy rakilimil, glimtáeél, gyotpoigyengeeig- ée\'gjmmoí gáiejnll, isédÜléMél áe a*k egyéb Műi uIilMil Mgitcttek. Teíiea Iheiiaul kirak még IS tekarcaet.
Mély timtdeUel
Kmitr Kir*b.
Csakaraáj-ol^ ^^SJir.
Kgr Sveg 1 ti_\'
Amerikai jköszvény-kenöcs,
aja haté, Háta^gtalenQI legjobb eaar máalea Me^8>
ifflCiieipigSL j por lábizzadán ellen.
t% T 1 • i m. klr. • mab ralédi
Anathenn szaj-viz, Pó,»P j. o^i kitaiáno-
aén alemart legjobb fegfentartéeeer, Iávegeeeift 10
magllae
•iU^v
Szem-eaeenciia, ^ é. M».uru-
■ára mái< tvegemékkan Ara t ftt 80 kr ée | frt NX
CUinai toilette szappan, IlJTÍ^-
Sértáe teeia. üaaináHa utéa a bár háiacrnyijma leöl Igán kiiemm eaaget tart mag Igea eafíálg tart áe Id nem eaámd Kgy darab 70 kr 1,1 ti
mt, rekadtaág, i»Jtokol etb aSea,
Fiaktír^pof,
I dabee M kwjwlr.
Fágy-baizéam, Í^ÜlJrat
merre, JiMeilail frgjfh^ak áe UOlt nM Mh. al-len 1 tégely léOkr
f&t oBsínczia (prágai cseppek , svéd (Uppek) m^lTUit -^n-T
tanti mek fallan. kltSaé háaiaam, Sgy üveácee10kr.
• aa eeáltal kaieUceafl kallematlan aaagot, épaii Ur a lébbeBi, áa ártalmatlan araraak van bebieeHyolre Kgy dobo* ára M) kr
Georgé Pate pektoraíe-ja,
dia, kúbteéa. rekadtaág, bőm, mell- le fiit ^ gteabáeiafanak allaa legjobb ée legkallanMaebb t. gdmeeraek áUalánoean «Hamarra 1 iahaa áia 80 ár.
Tanuoncliinin hajkenöcs, ItlkJÜiSí
•ok ée laikuaok éltal ralamam/I |k|o8v«eU8ooM sflkt a lagjobbuak ifraim, 1 e*mm kulikutt nagy artlaneaa a IH . ■ : . * T .
É^etenies tapasz,
kelerények, a libák régi. Illmik aklal j.i.íjlki kt MmL mabake mlrtgykaléeak, 8^é nokohar, aebea áe gfOlliáÉiaj mail. magáeavett upk kámrény; ée ha-MM tavfek ellen Jénák baonyult. Egy tégrljr 80 kr.
Ef^etemee tíntitó eó, .
ivart imiBilli n
nmáeavart eetaaa mkeian kdrakbaamtojreli u. m lra|0. enádBMa, gyaanaegAree, geammhá*. waayiv OQguláe e*b. ellen I aema* áia| frt. flf^tfH^" : Mieáraaeinl frnocata klláa\'egreeégek vagy raklaraáhao la Ha Inak, tagy kér«ere y^orma , jéa ulcaon reiköi6iteUiek.
A MéUMdée paeto etj.n t |nrlakén aW|| «ma«foél «ekk aooak b|l8l4éea uUp >áá-•éltrtik, uakyebb 8eaaegoél iiUnrétel fellett ie
1874 1-18
fám
JMT A hosszú őszi és téli estékre!! "flNS
A föltétlenül legolcsóbb éi §ok tekintetben legkellemesebb 1 idSlöltés a jiosfzu téli estéken a jó ée mulattató olvasmány; Erre nézve ékS sorban ajánlom a most évfolyamba lénS foljóiratoklat és divatlapokat; mjnök :j
62 fosat, egy fQaet ára lt kr.
Családi Lapok éfenkint 62 f&xel, egy fűzet ára 19 kr.
Koszom n 12 fftzet ára 80 kr.
Ország-Tllág „ 26 fSxel, egy fSset ára 40 kr.
Magyar llegény-esamok
Magyar Regény-
világ g 62 fllsef, egy fftzet ám 16 kr.
Bibliofilek fl. ünterhaltnng und des Wtesein IS kötet, miod^n kötet díszesen kStfe j1 á 46 kr.
Blteb flr Alle érenkint 26 fBset, egy füzet ára 16 kr.
Cfarofilk der Zeit a 26 füzet, egy fOzet álja 12 kr.
Crlnlttaltelmog „ 24 fásat, egy fizet ára 1B kr.
Dahelni évenklnt 18 füzet, egy füzet ára 80 kr. . | Welt, Nlaslrlrfej órenk. 26 fOaot, e$y ftltet ára 18 kr
FamlllehblaU, T J ! JTeslermann Mtf
» 12 flset, egy füzot ári 80 kr
cesUcass .
Fels vomí zum Meer v Gartenláiiba * odeij . j . v, n Helmst j n\\
Helitigsrleu .
Komsnbllillolhek J Romane 11 lustrlrtey Ronianaellung «| Ober Land a. Meer „
26 fflzot, égy í(liot ára 18 kr.
12 fü/et, egy fQset. ára 60 kr.
Í6 füzet, (rgy ÍOzet át a 18 kr.
14 főzet, #gy füzet ára 80 kr.
te füzet,. így füzet ára 20 kr.
12 füzet, sgy füijet. ára 80 kr.
26 füzet, égy fűiét ára 21 kr.
26. füzet, égy füzot ára 12 kr.
62 füzet^ egy füsjet ára 18* kr.
Weslermann Mo-| I \' natiheíte Selluna neue, llluslrlrle » 26 fáiét, egy füzet ára 30 kr. | rMa«yar baxár négyedévre . . . í^. . 2 frt 60 kr. fiudápesfl bttJfcArj w . . «I . . 2 Irt 60 kr. Éiisar (deutscher) 9 J . J\' . . \\ frt 60 kr.
*0oruella , .1 . , j . , 1 frt 20 kr.
\'Franenzeltung , .!.,.\'. 1 frt 60 kr, p grosae Ausg „ 2 frt 66 kr.
*Iodenwelt „ 76 kr.
f (PostaknldósU ófoegyedesklnt 3ü krral tObb.)
26 fflzot, égy füzet ára 80 kr.
Minden folyóiratokból — vagy mié kjivánalom ssirinti — mz \\eM füzeitkei migtjokintés végett 4tivesen kQltWi házba Másodsorban sok t^j müvei gyarapított j
övh Ajny ylárainUI
tesqeni az ejt
léOICN
ajánlom, mely magyar és német könyveket szolgáltat* j — Mind mnap lehet jeepen
Kfixetést, mely havonlinlt SO krra van asabra.
Legujibb ; Kautscbak bélyeg psssta, jólom.
dőre melMsbetové teaái a tin
40 és 70 kr. [Ezen paszta pótaja a tintát és vánkoakát tejesen és 2—3 eatten
FISCHEL FÜLÖP ktfnyvkerBskedéso
a (hkéamyáA.
09. szám.
Nagy-Kanizsa 1882. szerdán, deczember 13-án.
IX. évfolyam.
*»a»t<>klveUl Fisskel Vttíttp könyjkei kádéi* Ujrirtakfa atee*. Ml mái
Siftasetéai Irak t Kgéaa lm S tel Fit «m 4 frt Magyadévre 1 Irt. |
ft kaaébae peÜUor <tay«aer 7 kr. tehkwlH hitdetésnél f» kf. Bé t,agd$ SO krv , ^
HÜM
Herkeeztöt Iroda. Htfva alapssellemiré* ssét íiletó kualemények küldendők Oj városház atoui 618» a BérmsnteUenl Uratok aaak ismert kaaekbÖl iogadtafaijk at t Ktúrátok víasaa nem küldetnek.
VjIliiért Ifetíjtaore 10 kr.
Jegyei helyIi érdekű, pol^Wkai közgazdasági lap.
A Zalamegyeí Gazdasági Egyesület én a Zalamegyei tgyvédegylet hivatalos kflzlőnye.
ME&JELENIK HETENXINT KÉTSZER SZEROáN (FÉL IVEM) ÉS SZOMBATON (EQÉSZ IVEM.)
A körtet kormány.
, (T.) Csak a pénsQgyi eMterjiws-téa alatt Uájroroszor juttatta essembe ea a mi kertes kormányunk, hogy még ia OBifk rettentően egy kortes kormány 1 Bövid id«5 alatt háromszor játskott kézére ac ellenzék oly indítványokkal, melyek a legpompásabb kortes fogásokból indulván ki, alpg-pompásabb I kortes tényekre adtak volna alkalmat és es a\' mi egyQayQ kormányunk] (melyre a kortes ősimet! ugy adta rá as ellensék, mint núkpr valamely Ügyetlen emberre azt mondják Ló te ügyes 1") mind a hármat elvetélte éa mind Ja hármat \\ iiszajátszotta as ellensék keséire, hogy bát ha éppen olyao nagyon akarta, hát vegye hsssnát
Az első kortssfogás mindjárt az [volt; bogy ti i. a közigazgatási ni-vatalokbos ne kel lessék kvsliíikácsio. Mert ugy mpnd Moosáry, — sok olysn tisztességes ember van, aki pa bár nem vizsgázott is, de ért (?) boská* A ssálsőbal tejhát essel a javaslattal oda csélsott, bogy miud azokat az elemekat, melyek qualifikácsio h|á* Injából a közigazgatási hivataloktól elesnek, megnyerje. És vájjon mipe Ikerlllt vblna m kormáoynak, ki venni la saélbal kezéből a kortes sásalöt, ast mondván $ Ugy vau. Aa iparosságot megúnt jó módú emberek rendesen nagy szerepet szoktak játszani-éppen ugy a bukott ezistenosiák, melyek eddig a Közigazgatásnál találtak eziliumol. Tehát megteszem a kedvükért, hogy bevessem Őket Hanem a mi kortes kormányunk nem Ugy tett, előbb valónak tartá ss dr-szág közigazgatási érdekeit s a legjobb korteseket átadá a széljjó-balnak.
Jött a másik javaslat: hogy as ügyvédektől se kívántassák küldi yicsga. Ssámitott pádig indítványoké leginkább a foglalkosás nélküli My-4édekre, kik ssintén bstalmaa va-liasztási közreműködők szoktak len^i. k kormánynak egy szavába került volna, bogy ezeket is megnyerje, ae ez az „ó te kormány4\' nem tette, hn-nem át bocsátotta as ellenzéknek.
Jöttek aztán a kisebb hivatsjl ojokok, kiknek szánandó sorsát maga a pénzügyminiszter is elismerte, de annak meggondolására kérte a házat, miszerint sa oflszáf anyagi erejét feli I múló kisdáeí többletekbe ae b^-esátkolizék, azon kereten bel ál siosbsi ő is elismeri a ja vitás szükségét,
Mietás padig a kisebb bivatal* adtok aaatáJya as, melyaak elégé-deilMiigén aa ellensék már régek wésát m maija* «ir vége* krn-gai % mámy siAea, - kát ka ea f • viyeek oly nagyon kofr r .„.Éf, mtfla barllt vsbs nekji m 0$m4mm\\ Mgaéess a asél kért tát* % «pl ask prédái, melyre aé sll sasit régea les él régen számít! sfysasisk kivenné as el lessék ke| sébtfl f
De néni 1 á pl kortes41\\
kerméayemk ÍM sem sat telte. Arra khsékesoU, bogy igea tt a alít éa a es44i| a péasagyi helyaet, aa adó-1
sók nagyobb meg terhel tetéae nélkül engedi. Akik pedig a kormány ezen eljárásávsl nincsenek megelégedve és aat hissik, hogy as ellenaik jobb Barátjuk és skarójuk mint a kormány, hát támogassák as eltaaéket.
Hanem erre is van as ellensék-nek egy kortes aaava. „Boszniai44 — Mintha a kormány nem tehetné meg ast is, hogy Bossniáról le mondjon? Találna-e egy olyan laormány többségre sstán, mely ismét (elvenné Boszniát? És nem essel eroeitené-e meg állását legjobban s inai? De éppen olysn „ó te kortes\'* essel, mint mindennel, hogy mindig és mindenben s hasát tekinti mindenek előtt. Már pedig sst tapasztaljuk, hogy mikor kortes. fogasokról van ssó, nem mindenki ugy ven. a hasával s hogy nem minden pártnál as ssámit skkor, bogy képsett közigazgatási tisst visel ők legyenek, meg hogy tetemes fisetés emelést megbir-e as adósók areje? Meg nem as a kérdés, bogy ski Bossniábsn bent vas, az-e as ur délkeleten, hanem as, vsj-jon jól bangsik-e kortes felkiáltásunk, bogy „Boszniai?"
Ugy látszik tehát, [hogy! mindezekbe nincs bele tsnulvs ez |a kortes kormány s ez a csim, hogy ,ó te kortes 1* éppen ssért illik rá olyan nsgyon.., ■ *
Giers utja.
Bééi, 1982 décz. 8.
Gieri gróf ez orosz kfllQgyér már elhsgyts Ysrziot, vele Németorsagot,! midón e sorokat ltjuk Rómában tartós* kodik.
Olaszország politikája nemi lehet kfllónfls befolyásssl sz enrópsl politikára\' nézve f mert Olaszország még most nem jnthstott addig, bogy mérlegbe vetett bzSvs s mérleg másik serpenyőjét s ma gasbs emelje. As európei sajtó nemit foglalkozik a római látogatással,> — I lapok megelégednek azzaJ, bs s táviratot lenyomják, mely ama hírt I hozta, hogy Giers gróf s pápa által elfpgsdvs lett él bogy az olsss ksbinet egyes tagjaira) beszélgetett.
Sokkal ibntossbb most ssod pont, melyet a sajtó nsgyon is mellósiet — éi tegnip nem volt egy lap sem!Európában, amely — ka politikával foglal-kőzik — se hozott volna erról közié* méeyt és véisménynyilstkoastot
Mikor Cheri Vsrzinbsn volt, a .Grenzbote- (sem ám a pozsonyi, hanem s németországi f) egy klvataÜM színezetű nyilstkozstot bocaájtott ki, melynek értelmében u oeztrák-német szövetség oly termésssta, melynek térvény-szerű okirstek képezik slspját Hogy esea hivatalos nyilstkout csapás s birodalmi ksaesllár direct inspirsüojárs fWSlkiU viams, sst u ,ís eléggé Mse-ayttja, — mlwirlats .GvmbeU" esen sjilatkosaU elles agy saé mm emeltetett Bortistae. IdókOsbsn ssodbsn Bar Habéi s>bk hivatalos nyüstkosstok ér-kestrk, sselyek a festi AllHAst semcssk sgéss terjeitmSkbea valóknak jelentették kl, kaaem asse kérdést iinsÜéstet-ték, kegy miért lett ép esse léébea a világ elétt Mtérva ss saCrék-aémst iumlg valódi tirmésmti.
A frtrtPf* odakatott,
kegy agy harmadik kstslemmsl ssáltal taáatkaaaa, kegy ^yisasea ksrsmdik kstalom oly ■Srstségbl ama Ausstrlá-vsl, mm Hémetersságpl sem léyast mely sjsbb islvstiég nllárd-lága asaa megkéselitketié
li sson szilárdságot, mely a szövetség folytán Ausztris és Nématorizág\'kOzk fennáll.
Felesleges kommentárt csatolni a német birodslmi kancellár ezen indlrect nyilatkomtáboz; mert jba ezen, nem sksrvs, \'dé mégis i Ue«asgyobb liivélyeilégei s akarva történt nyilatkozat oly időben s«árnralja át Európát^, midén az orosz kfilDgyér Vsrsln-ban van j i sz egén nyilatkozat s jelen politikai ] visaonyok közOlt történik, skkor minaeu józan gondoukotó politikus nagyon liönnyeu kitalálhatja hogy ama nsrinsdilD hatalom, melyre a kancellár czélzott, -nem lehet mái, mint Qro iz prszágl
Oroizorkzág csupáo lm11odrendü lehet Némimruág mellett; de el lói rend fi, ngy mint Ausztria, lohsiemjl Ez legidább ia r0s;id értelme sms félbivataloe \'nyilatkozatnak. Lehetséges az is, hogy Qiars ur odsha-tott, bogy Oroszország és Ifémetonzág közt1 s saoros barátaágot maj[sssbb fokra mnslje és hogy BerlinMn ezen barátságnak kérlátaimeghatárMa:tak volna; esen esetben lehetséges lehet, hogy Gieri eredménytelenül fejezi be kö Htját.
Ezen kalamitások közé vegyül azon egy Budapestről s külföldre küldött hivatalos nyilstkout, melynek értelmében Németország és Ausztris ba átiágát, illetve névetiégét megerósi! ó okirstok nem léteznek; ily pkititról vagy inerzódéinl szú sem lehet,\'— mert olyaü szerződés, mely nem csudán egyes kérdésekre, esnem u sgéas |ka|Bgyi politikára kitérnéd; — a szöv|et» gnek alapját nem ifépezbeti; a vezér államférfiak megbeszélésük eredményéi hivatalos át? irétokbán(közölték egymással, melyekai ütpdok számára Is zsinórmértékül szol-gálnsk.
Eredeti benyomást Idéz elő s ,P. Ll." bécsi levelezőjének kittien lényé, mely dsézárs s berlini hivatalos nyilitkozs-toknsk, ston bithez rsgsksk<dik,i hogy Giers miaaiojs Varzínbau nem voltj eredménytelen éithtgy Német- éi Oroizorsz|ág között sbsráÜiág őszinte és no-rosl A bizalmatlanság, milyet Bii-msrek berezeg s Gortscbskoff ós Igns-tleff kormány Iránt tápláld most slspts-lan, mert Giers politikai tondnntiája általában békéi éi baráti&goi (ha igáz!) — tudják Berlinben, logy Gters azon ember, aki politikai eljreit érvényre juttatni tudja, hogy neki nem kell s czárt megtéríteni, minthogy ebben kéltségei szövetségesre találnak Bérliuben
Ezt ái is elhisszük ; I de hogy a dolgok enlsgyan igy állsaakl — szt talál a VP. LL* bécsi levéleéóje msgs sem hiszi el.
\' Hisz világol, bogy s I pánszláv törekvések Oroszországbsn még nem haltak M, melyek Esrops békéjére vonst-kozólsg magukban rajtik Is vinélysk mérgét i ezt Berlinben lipel legelőbb • leginkább megéretni, Ml-ffnl. Ha iseaban csskugysn igss, begy sz orosz kaiagyér nem sson ssándékksl teszi meg esropti kéntját, mist Gortscbskoff és <dgaatieff tették i terve tisjzts, — mit maid kiderít s késel jévó U skkor éppen a német Uradalmi politika lem hivatva as ereu békés, belátó ét hig M feUtlldU, — melynek |n grófi — teletlége nsrist ápolsi s támogsui.
i Két v^nio kering sseet! EJaropábsn i egyik a másikkal hemlokég/Unt el-leskáslk; likét, bogy a OMre nézve kadvhéta s való - de nsgybo való-saintt, bogy a rsá nézve kedpiM csakis lé«lgle|iifti teát b in a ti e dolga. etakkaif Gierinekké-cal stját as ki asl tsál| megl
Giers Rómában.
Béci,vl882. decz. 10. Mégsem volt gyanúnk alaptalan, midőn kimondottuk, íjqgy Giers körútjának tulsjdonképeni cSéljs csakhamar napfényre kerül. Tadomapikra ia jutott, csakhogy s római .Agaézia Stefani" szerint Giers gróf mfikWfisét Rómában ép-oljr eredménytelenség! | koronázta, mint Vsrzinban és Berlinbkk. Fel is tflnt, hogy ó szokatlan sokáig tartózkodik Bó-m&o, de ez megbockájtbató neki, mert leánya beteg állapota |á meleg éghajlatban! tartózkodást megkívánja. A jó h-tes csak gondoekodiklanől is, hogy iz ilyen diplomatákat megajándékoz egy-egy leánykával, kinek betegei állapotának ürügye alatt „muszáj" bizonyéi vidékeken tartózkodniok ; nlL a kinek leánya ninca, van feleiége és i ez a közjóért Is oly szives tud lenni, igy darsbig s beteg szerepét átvenni. .íj.
Sokkal drauUkusajtbsk s hirek, a melyek legutóbbi időben Rómából érkeztek. Giers a király ésjjcirályuőj által lett fogadva, beszélt Manokti külügy miniszterrel, XIV. Leo pápával közel egy óráig volt, kivel néwtzemközt beszólt és csak azután tette tjijzteletéj, Jacoblni érseknél. ; t
Leányi betegségének ürügye alatt uj évig Rómában marád és ezilstt a két alkndozáit (a kormánynál és Vatikánnal) be akarja fejezni.
Ami az elsőt illefi, az két réizre oszlik. As első pontot i a keléti kérdés képezi, mig a másodiknak czéfya Szerbia, Montenegro, Bosznia éa Herczégovináask egy délazlávizövetséggl leendő felemelése lenne, smely délszláv állam természetesen Oroszország Védnöksége alatt állana.
Gieri ur Olsszorazágot meghívta, hogy s nemzeti elv érlekébeii ezen tervet támogaisa amiérÉOlsszor nág nagyobbítáiát hjklyezte kilátásba.
. Kétíéget szenved .azonban, hogy az olasz király és kormánya ozt a tervet támogatná, bár Giera gróf kedvező kilá* tást akar nysjtani ezen szolgálatért; de sít az olais kormány uem teheti, hogy Auiztria-Magyarornággal jöjjön kedvezőtlen összeköttetésbe, most, a félig-meddig) barátaágot csak a közelmúltban nyerte el i azt is nagy sebezen. Római politikai körökben biztosau várják, bogy Giera mftködéie eredménktelenAl fog végződd. [ i
A Vatikánban pedig s gróf ods akar hatni, hogy a pápa intenrantiéja folytán a nomzeti és felekezeti kérdés nétválam-tását Lengyelországban elérje, — azaz, hogy a katholicismni és poloniamus e)választásúnak.
A pápai eavla határkta el, hogy s Lengyelországban üresedésbe jutott püspöki székek betöltésénél; I oly egyéneket fog püspököknek eXiamernl, a kik P r p szórsz á g n a alt e t s i esi fognak, — él eunvül Litbania, Wolkyaia-, Podolia éa Ukrálnábm a lengyel nyelv helyett ss Isteni tisztele-tolónál ss orosz nyelv fekt szerepelni. — Központi Lengyetomá^ol Giers gróf arattál Játékon klvűl bigyná és msgslé-gednlk a ruthenek vmuszkáiitáiáről,* kik - mint Szt-Pétervárott hissik (de esek kkrik) — sgyis oressok. Vlsaost-szolgáist fejőben Orouomsig követet fog kinevezni t Vatikán aáwt él oly ke-gym lenne megengedni, hogy a pápa li nevezzen" ki egy huncitjik Oroszország ssámárs, kinek a pttspókftkkeli él a kis-ramsl direct flemkötteléimegwgedtetik.
Végre még szt klvkjs Giers gróf s pápától, bogy a lengyel püspökökhöz 10 encycJicát bocsásson U, melyben s lejtgyW nép felkivstlk a esárkos híven rigMtkodaiéi minden forradalmi tervről
lltMMtal.
Azon aéaetes vagyusk, hagy ugyan-
csak ezen utoleö pont ilesz sz, melyet XIV Leo pápa| teljeaiteni fog. Amint azonban s római Hirek monqják; Giers grófnak egész eljárásában egy parányival sem volt több [szerencséje a Vatikánban mint a quiriúálpan.
Stommtr Sándor.
Politikai szemle.
Oraaággyftléa.
Iagatdtt flléaa ▼olt\' ma a kápviaalőháa-aak. Élénkl vitát kaltalt mindiá^ a napirend < alső tárgyaj Barosa Gábor inaitvánVa a bás-saabályok médaaltésa iránt. Halfj lgnáos éa Moosáry Lijos aat j vitatták, hogy aa 1848-lki . törvény ártalmában esak a harmadik üléanak végével és csak a jjövÖ onaággvajé* Márnára lehet aj kásaaabályokat alkotni. Ea a midőn annak dacsára Tisjea miniaataralnök éa Ba-roaa Gábori falaaőlaláaaá után a báa aa indítvány kiféjtéaére Bareaaaak al siót magadta, Moeaáry kijalantalta, hogy 6 és elvtársai nem fognak aa mditvány ÍOJtStti aaavaaáabaa réast venni. Ugy j is történt. Midőn Baroaa kifejtette volt iolditványjit éa aa alsök fölvetette a kérdést, kivánja e a ház aa indítványt (ár* gya Ini, a (Ogsstlsaségi párt tömageaen elhagyta a termet, i [ többség aaatán alhatároata aa indítvány tárgyalását.
Követkasatt moat a kOamanka- éa kBa-iekedévügyi i mmivaterium költségvetésének tárgyalása. jSomsiicli Pál a Dkávasxábályo* aáa érdekében aaőlalváa fal, egyúttal néhány megjegyaéat) tett Lukáqt Béla politikai ssin-válloatatáaáia. Ebből hosssabfay havas vita keletkezőit, a melyben Lukács Béla és Sai-lágyi Daaaö bároawaor feleltek egymásnak, I s báa érdaklMéaa körben.
Végül a Tiasaaaabályoaáa kUéaénél mót emelt Rohoneay Gedeon, ki moM már aa el-lanaéki padokos ül éa iamétalts támadésait a közmunka és köusk^ésügyi minisstarium köaegei ellen, a Tbssmahá^esáaaál állítólag alkövatatt viuaáéléaek miatt, Hiaroaysű államtitkár a vádak allanéhao bivatkoaott a nagy-beeakejreki töfvénynék íölmantö Ítéletére. Erre Rohoncsy saemélyas kérdésben saélalt fal éa beasédjét asaal végaata, bogy a mínirateríumn&l agy gaa baada létaaik, melynek faja aa államtitkár. Roppaatiaj kalat-kiaatt arra a joboldal aoraibaa. Élénk lelki-állások hangaottake RendreI Rendre! Aa elnök imparlementárianak nyilvánította Rokon eay asavait. Erre Roboaesy kijelentette, hogy a háslél boesMatot kér, de aa államtitkártól nenj. Maid felállt Hisronymi és élesen válaaaoll Robaaeayaak, asaal végssvéa | asavait, hogy[ a mit Rohonosy tett, aa gaa aljáráa. Moat a baloldal követelte a aaónok rendreutaaitását, stira as elSOk Bieronymi nyilatkoaatát Is la^ariamantáriaoak jslen-tette kl
Ekkor már elmúlt I óra és Fekete |Zsigmond, kit a aaó illetett, kérta a háaat, hogy s lagköaalekbi öléiben aeétbaaaaa. De ja aáa aafoaan követélte, hogy nyomban nyi-llatkoaeék lökete, miután Roboaeay 8 reá is bivatkoaott baaddébeo. Fekete aaatán elmondta néastét s Tiaeaaaabályeaásrél, me» uyet elliibásottnak tart, d« belvtalaoitatte sat, hogy Rohoneay oly ágyrél aaőlt, mely még bii7i eldöntés alatt áll. yégtll még Tusa mi-aisataralnök nyilatkosott rAridaa, tiltakesva ellen, mintha e! kormány HastvisallW ké-rében rablóbanda létaaaék. Egyúttal fantar-lotta SMgáaak, hegy sa Ügyben a keraaáay kávéban még böveoün nyilatkoatathasaék
á báa qsután sagy hgatettság kösött osslott ssét
A franoaia köstársaságnak könnyen háborúja lehet abinával. A franoaia kormány
iudválavíJlag még a tiyáren elhatároata, hogy aspedasiél mdit OoobMina belsejébe. Esea 4- nyilván a sátsé áasiai gyarmatbírtok ki* tsrjedéaéra eaélaé váttHat Mébnaitatta Khina flltékenységéw maty öaidőktöl fogva híse-nyes isahatásMil farslkoról a franeaiák által {tényeit ttahinchinat (aaaamüa) tarfllat lölött aj igy ninoa kiaárva a komoly keafltktaa, sMag bábom lekatösége Khtaávat. Okté» mr eleiéig isrkdl tea|dai hírek aaarint agy aa aaaami aralkodmint a k^lnal kormány wenücea éraahneket táplál a fresaaiák iránt EbbÖl I kifolyólég rtsáa kjhlaai ssapalsk les* san, minden a^j nájkttj agymáaután taglalják al Tsakia legfonto^bb v&oaait, aéháay U* kSnétarsvira katalva flannolg, as oraságaak a fraaesta aapedieieaália haussl által eltog* lajlt fővároaáig. A hhisai batáron nagy ka-latsai eUkéaa&sbk tobnak. Katonai klrek séeifts aeariat sssshss s kMaalak s védelemre fognak maiütaiii s Ssm saéaéékaa-nik msgtámadaj a Ima^iéket Baek aaosbea ajhaaaJ olstattUáti sietve védelmi állapstka halyeaték, agy ihsgy kiébe U volna a kkiaaiak
Toaloniián Sedk nagy boagalemt-saal aaaralnak lal nékáay hajét, melyek Tea-kiaha fognak küldetni.
ibmad fWM MM, baHaaaléi vmmi vádolva, kiatlibbrH álN-rtl||Wli(hiéBytiék ©14 ÉWIIikiÉ A tegnap
TiffcKifc i Ai klrlU
PlcK éoa* 1 Kábákét feWuk t Aa egyiptomi sajté aavUngaleg paaasekoÜk átérni jptréaea kímélete mlailJ \'
Kaki, Aeaa. 1 Jakab Sémi mm él lleksead r«Wí paee, kik<mi4 slUÍplée*.
Jbl
elitéltek Oijrink mamimn4 Téli árvieet
Nmmm, deae. |. A tegnapelőtt ide» árkoséit Míg Qjlrij kormidvbutM Ivano-váka (a yiimifi kubini iMiwlá munkáié-tok központjára) utazott J átvette aa árvia-elleni védők enée vezetését, miben Petrikovioa társulati igaagató van segély érs. Tegnap aa Sooeee érdekelt községek köanjunkMrejét kirendelték, ma padig aa itt helyőrségen levő gyalogság mist ki a tH lének ri roaijrak fan-tartása óriási erófeeeitéobe k*HÍL Védelmi anyag roppant mennyiségben küldetik innét a fosnélyoetetetl pontokra, iiol a vállalat emberi é[jel-nappal megfeeaitett oTóvfl í 1/látják a védelmi baroot.
Pária daea. 8. A 8za|na Myváet árad j aok gyár h sas Ont ette a munkái, a rakparton fekvő báaak lakói ki költöttek • aa erdBkbe menekültek.
London, dooe. 8. A Wooastreel en rnult éjjel nagy tttzvées Otött ki, mj még d. a. nem oltatott el. Több nagy jaktár e\'paae-tult. A kár löbb mint t milliói font sterling
London, daea. 9. Aa ahgol kabinet közel le vő rakooátrakoniójáról akóló birok he-tároaott alakot Öltenek. Qladajoue visszalő-péaének eehetőeége éa egy kpaliéinális mi-aiaotorium alakítása ia komolv taaáoekaaáa tárgyát képeoi politikai kürttkbea.
Nyiregybáaa, dooa. 9. A trvaeék elhatározta, hogy bolyt ad a Meéeeti szakértők kérelmének, a dadái bulla osoijtjaiuak Buda peetro análliláaa tárgyában.
A TfdóUg) vádak abban áttanudiak mag, begy a vádlónak aakad lábra halyaatetését lógják kérni; (ikerre aaeab4n uinoa ki-táláé.
A vég tárgy aláe, mároaiaAae fog meg larUtai _ • I \'
KUlöntélék.
— A aagy»kanhial [kereskedő ifink Daképeő egylete helyiségeiken 1 hó 17. Morganbae»er János polg. iskolai igaagató nr a háti vngyéaaetrGI felolvasási tart, melyre a t. kösöueég meghitatik. Belépti jegyek (nflk a tárnára aráir.autt ül 6 hely ékre) a dohány fölösedében kaphatók. Kezdete] »/,• érakor. Felhívjuk a köeönoég figyelmet ea érdeke* telel vaaáara ée amint tudjak altéi folyamán még több ily nyilvánoe felolvasás log neveseit egylet á\'tal rendeetetnL
— Blatee fonáaból \\iaenSk a bírt, hogy gjégyarrá—fk n fŐváréai gyógyaaa-réaaek példáját köveire, a kor mellemének már amúgy aom megfelelő aj évi ajándéké-aáat, teljesen boaaQntetik.
— A hivataléi lapMI. Horváth Kde péosi kir. }biréaégi joggy akarnok aaa-largvrszegi kir. jbtréeágbee aljegyzővé ne-veatetett ki.
— A talekkényvak állapela tudvalevőleg sok kívánni valót r«ét magában oraaágatei la.
Sok helyen a 20-30 év olStii birtokállapoton már segíteni sefn lehet, n«i aa ürököaök, vagy a. vevők, a kjoltaégek saeg-kiwéléae miatt >i aaotek legnagyobb révében elmulaaatjék aa ingatlan | réaslelek 4t-iráaát ée a terhek kitöröl tatásét, a
egyébként van ia egy kis ignáágnk, Mik-hogy aa egymásra halmozódott lulejdonvál-leataiáaok telekkönyvi lebonyoljiUea, aaután a sok bélyegilleték, binág éa átiraláai költ-aég miau annyira klIlségisaÉ válik, hogy B-képen a kisebb birtokosinak akár f—I évi jövedelme rámegy, vagy épen a birtokréso-letek értékét még egysaer Ma kall ölni aa ingatlanba. Ekkor aaután már iobsuidammé válik aa átiratáé, a telekkönyvi lap pedig marad agy, a mint van a akár na is kanták volna ba a telekkönyvi intézményt soha. £aen állapotok legbővebb kútforrása aa en-gedélyeső ée nem köteloaő hagyatéki oliáráe-ban rejlik a némely vídékokenj n kia mrto-kokat egésnsn megfoszt ja a jogi lei falam éa bitelképoseég előuyeitől, nem a emktvo na aa által akeísatf makaos, bonyolódott ée eaar-fÖlöU k> leégm telekkönyvi Iperak egéaa tömegét. — Aa jgaaeégigyi kormányáét agy táuaik még nem ismeri antj a nagy bajt, n megyékben enonban már töbé féle mongolom indult mag aa iránt, hogy a telekkönyvek hivatalbél való rsndmisMI seóló törvényjavaslatnak kidslgsnéséi-n és an orsaág-gyttieo ölébe leendő aftrgés betiijomtéséra a kormány felkéresaék.
— PArbaJ Hierooymi éa labeneny köaöU. Hieronjmi éa Bobooeay köat asa L n, S órakor történt meg o párbaj. Aa élaö-nek segédei Horváth fimrio ée Károlyi Tibor grót a másodiké báró Préney Gábor és Feao-eaaay Peronná orsnéggyfléai kéavieaÜk tou
«ak.
A pár bajra, a sértés nagyaáUthoi káposl.
tak meg a eo-
komoly ma báty okai állepitotte gédak. A távolság 16 lépéo nfaaani —I A falak nek k átmér kellett »• váat vélisnish akként, kegy egp-agy la vénre a Msüeésnnl egyeit 10 nMiiiia állapitta tea maa. Aa aisi löváa*vállAs alött a Maii MateMék ao 9t Idaéa nvooans st, ngy, hogy oeak U lépésnyi láeeéaAg tóé köettk. A jeladás tttáa II sliiliaiini Klerönyml lái> ms telééi. Bskaneny k megáltapi-•om idö etea nom süváé «1 Madm ead a Hséml ao eisi lomra vooitkeoéleg la A aásnÜk teetewüiáéia kerítvén
a dolog. Hierooymi booárta Bobooaoy W. Kteratt ta ali Jpi i, en Kmi iMl man biánvaoa e Ideée még
omédek laflu i^yO^—J ff fk*^
oam terwtec A
m találta aBaaMl a nsoédek arra kái|iae<lnih eytivéaétoUák a párWjt, moly lyai a Kokoaony ée Bhhtrai Mü fcnfof-f«tt «fy lorafiae atoa lllaltalHell
. * - MafcáaAgéeak llü ha Aa jéáa IS íjasall eaámal loeaaek a sóinkén égéook. Ofeaoeen tl ■ÉalJUpM la ea áfbea. 8aa-leooaére MM történt oly katoMóAk, mely aaayi embarfidoMtol köteteit vWna, u|nt a Baif smnháa. K eaáaadbae több mintMaaáa nagyobb adabáa égett la, a ml rattMlS eaára fca meggondoljuk, hogy jelenleg egéso emó pában eaak 1467 aniobáa vaa.1871-161 IMI, évonkiot állag 18eainbáa égett Mj 1881-bet) 88, a jeloo év lokál valapival saelidebb volt, A Mgett Miabáaak á követkea^k : Mácaa 1. A prágai eeeh itinháa. Márcx. 17 A kris-tálypalota aeáakáa Karaeillebon. Márc«, 19. A Uránia adabáa Pétervárott. Egy ember veaoett oda. Ugyan ea nap; a Grand Tké-atre Algierban. April lö. A tample Opera Haaea BolIonban Anríl 16c a eekvadal ad vari ninháa. April 17. A polgári kör aain-Um Pornanban (Llvland.) Aoril 26. Pria M*a Tboator PorUmoatban. Máj. 6. Moaré oporaháan Nsvadábaa (Uj graaada.) Caak I nappal elébb aratták! tel. Ugyan ea pap: A aibibel-abbééi aainliáa Algírban. Jani 18. A Royal Court saioliáa Liverpoolban. Itt eaak a eainpadra aaoritkeaott a laa. Juo/28. a rigai váiőei aaiakán. Jel. 4. Aa Árkádia,-Miakáa Pétervárott. Jol. 6. A De laa Roe-rooe Martinaoa aníakáa Ifjadridban, Soentemb. I. A naveja-rustai snickáa. Saepi. 5. A Pkil* liarmonia eaitiháa Irlingleabnn, Bpept. 11. A IdWeni (Belgium) eaiaháa. Saoptj 22. Aa ore-bvoi (Brédoreaég) adnliáa. Október 80. Aa Aboy\'a Park anlakáa NeW-Yorkháo. Ugyaaeo nap i A Martai saiebáa Borlelaaábaa. Hov. 88. A Woatond-eeiabáa Houth öehieldsbon (Angliában,) végre doooember 7. a londoni
Alhaubra sainbéi.
— (Bekaaat lAnvéaa a leadaal dlybea.) Lolidonbél strgönyaik ; Városunk még aom tért magáhee aa hmatotleégbél, moly el aa Allf ámbra aaiakáa leégése költeti a máris egy aj^bb ketaeabóU ejté rémületbe. F. hó 7. és ífka köa"tti éjjelen a eit)bon, a Woodslraelj ótiási\'árMaaraokeiban bor-aaeeló IQavÓM dubungött, mely rövid idí alatt m egéaa utoMoegyedol el bem vasat ott a. A pFoeter, Pertor ée tám* ániraktára, Anglia legnagyopb kötő 1 árakereekodéaoiook egyike, agyanmtéa t inra hét másik nagy mas-aiv áníosarnoa a egy eereg apróbb raktár tökélotoooo leégett. An eféso negyed a saó snoros értelmében rommá lelt e aa flaletri-lég kára báróéi millió A>nt sterlingre rag. SMisceeérs emborélet nem esett áldoaatul, mi vei a kiterjed | áruraktárban éjjel nem laknak. A tfla, njelyat csak másnap délelőtt 10 érakor tadtekj elnyomni, | a legnagyobb volt, melyet LooAóé 20 ér: óin látott* a mikor agyeais a TaaieyStreetben pusstítotl a bor-aaaató elem.
— (Akik moM lalkaaatmak aa agyMrahéjkt.) Hiába avattak föl osak a minap agy posnyák katonát tímtnek, nem jelrali oa mén aal, hogy a bosnyákok Tatami nagyon lelkesednének a ee>trák-magyar egyenralméri. Est kell követkeateluOnk aaon körBlményböl, bogy a besorocett bosnyák ujonczolT egyre máéra szökdösnek, ami bmooy nom eéekéfy gondot okon n katona hatóságoknak.! Moeiárbál jelentik ugyanii, kegy a mait liónepban nem kevesebb mint 43 ajooea saökött volt meg. Nom minden-napi eoott roll ea ia, midőn agy\' éjjel egy gyalogos éa károm saekeréss újonca- saökött el. — A három fegyvertelen aooksrésa agyania előbb, a hnsnáraktól karabélyokat éa löragekel lopott e aaután elaoáet vak-amrőeéggel a lábov kellő köeepéa egyik őrt álló ketonéra rálőttek. Oolyójak a katona kara leiét íerte ál. In eoet élénken illusa-trálja, hogy W ajoooaok minő vakmerők vállalatuk ben, a begy éppM nsm ijednek rimM a saigoni rendaaabályoktél. Sem anép saó, som btotatás nem leg rajtnk.
— léten/re jutott kodi oőnkajA Zárából strgöoyeik : Béré Jovanovica helytartó teogernagy „Androas Hofor" hadó-gőaösön Pagoba indult. Prodiak köaelében aaonbon a gőaöe aátonyra jutóit, j A balosét atinhelyére omkkemer egy eleai gőnöe a n Lloyd-társulat egy gőaöee siettek, mindeddig aneo-ben nem akerlll a gőzöst kianaknditani hely. neléből. Jovanevios báró osoloakra aaállott a után kocsin viosaantaaotJ Zárába.
Nemzeti iziiészet.
Péatoiea, daca. 8. 500-ik előadá-ad .A legény bolondja," asán arany pálya-illat nyert népednmbj a asornő: OsoMooay Kotody Péter renAsoéséral.
A darab értékéről aom laitínk antkaé-nyibon s kö-
afeméa agyié aétté iamorheli, akár aa alé-nAások, akár pedig aa ieaeéteít bírálatok bél. Aanylt nnonbnk mégi«, kngy snarnőtől még k várbátnnk. - Aa előadást Ulolőkg i lamtámimilik, minthogy ily köa-readeeés mellett makk fái siker alt. Omkénatj (8náea Oy.) a monariro elvárkollak lile, eakkügyen meg is falalt n vá-rakoaésnak. vdlaadnl (neje) Boriosnyteé A. ssrnt akdii ifanemi sooroóébon. Ardar Ida (Jnttska) kedvbe rak tsnkioobb rlmlillken ia. Vértessf (jUnre) kolfimnia énekelt és Igen mineeee álakitott aaarepébea. Erdey B. (Eeta) elég ttUal pattefit, míg énekét nem egyesor ajréotette a kl dia i la. Beáké Dani (Tári, Gergely 1 — dalait ekaklateo — •.ittál som toll több a aointelaa eaeroimeenél. Köeamy (mtt-Uráso asidó) mia| rendáaen, megnevettetá 4 kHaOneáget, mely méo mám-bM jelent mag.
8eemb|aien, deee. •. .Di oaé éa la ouaáoo" rági, de aMg
fclaAalibatr. aaUjaMyleaoe AarfűM eléggé Igiaia, mellben jréwg \'megUrtoliák a meg-lehetís aaámu klaMeé|at Saattal hallottak laaeér ima Tgyeage, Aa kellemos eaaagéil eaóa báonAt Mlokaa. 8a kellÁan iskolásai |o||r, Myib olŐDveít ie ideértve, biatoa oMraaípigra aiámitíidt a aaiapadaa.
—! Vakírtiap, dmu; lfl4u Odky Gergely ,8*óp Idény ok" caitut RVároii oép-isintnflve. fip vaUkí aal vAnma volna m első benyomU előtt, bogy ml toteaik leg-jobban a darabból,; hát egéaa aairaággal aal felöltik voloa rái hogy aa a ||t>mjpáa eor-tina, me|/ agyaaaaaa booafl letérő ralik a L igaagató ar törekvésének. Á hartnadík Ml* vonásban van aiv kdt aikerOJlalib jelenet, de m agésanek Jiimiyit nom kiépce köxeí aom belyrehoani. kUétá v égig emtpa életkép knladea katárlaatt inteiitio nélkülj a minőket Budspoet bármehrikj varosának oaapaaékei-ben ia aapoata teláttiai a kereeő, nem aaök-eég aaiabáoka menüik E melletti tele van reflexiókkal is, ámbár agéaaM hómét kaptafa. Köeeög Maki amijergé (oloaapott aegéd tanítóból) Skála!Baaeő aoogoraiálaaó pedig olyaa légből kapott [ aljütek, a jninők a valóságban nem lateaaekl vaay legalább ily kiadáobM épen nemL ainea taddkolva Bihari Tarka aikamlóa [ éhjlklsdelme aom, Lioáé már iakákb, de akljer aokaljuk| egy aépt nitó láoyálól plá|)« ely könnyű sserre1, mint aaeraŐ bemulatja; igy sántikál as életígaa ság Csompi Mai ne tanítónővel szembún ki iakább látaxiU liplnji lebuj tulajdonosnak I lenni a fővárosi aoriekpd) segldek és egyéb I qaodlibet azámájra, la mi agy imfirélt aőről semmi körfllaiénjrek közt ftl nem tehető, agyaa ea áll Terkáflól ia, ki pár a távirá saatot tanulta, a mégB aj trivia\'iil szolgálóig le | lülyed. Szóval: jáalmMlataá^oe lehet a Jml dog pestieknek.n da mi a vidélcon eaak mag-maradunk romUlad Ízlésűnkkel a TóÜ. Edo, Szigligeti sat-léle magyar aaomUiée arkeiosi i nlapra fektetett Jépaáiomfivek mellett. Aa előadásban kitörnek Érdev Berta, Arday Ida, Kovám M Beraeeoyloé A. Araaveey /.: má-I sodaorban : Berséeoyiné M., Osbbáoosy a. F., Kacaér Nina, ÍOvessy A., Saenlgyörgyi jj sőt a bermadrendű eaorepokj képvisolm ia mindnyájan íparaedaüi megfelelui. Köaönaég oaekély ssámbaa; tán agyia élőéreate aa af donság köaaapmégál. j J ,
Héttőn, eeM. II én yA hamupipőke" Birchpbfeifer (lord. Fojlinua A ) minden résa-Isiében kadvoe, mindvégig taolid a batáaoa, költői jeleuetokksl jkeeeo gyönyörködtető e soép nyelvenolflj 4 felvonásos vígjátéka vá-lassUtott, nagyon Ugyeeen, Arday 1 da, a társulat gyOngye, hipatbtt művésznő s a kö-aöuség osztatlan kadveooaépok jutalomjátékául. — 86 f&yolen; kiérdemelte a lelke-Bűit, őszinte oliaoerMt, mely aa esi üuuepelt tündér királynévá (UÜönben is jElfried, üamu-pipőke) emelte remekelt aaerapében. 8 mit moadjnnk egyei részleteiről ? Elragadó minden kis jelenetére\', a azt mindenki látja, érái rsjongásig as árlatlan, naiv alakításokban. A karzattól végig 4- Mm marad szív dicsen, mely ogésn gyönyörről fel Mm dobogoa a valódi, lélekemelő művészetért, midőn a romlatlan kebel ébredesn tivaasánál megdöbben a szerelem első |verfso..f végig olvad a log-
tMM/a öesoosiu^i áWat/ra vógraljajtatÓBak,
Pál vammm
r%rebajuUÍ ssenvedd kabóii lakó/ jalleni ÓÖ frt W kr lőka a Jár. iránti eégfjsbajiáct Mgylkra a hahóti iOÍ. so. tjkv-ben fa t 888hm. ar felvett válieágkötolee 878 í kin bofaHit fekvőoég külön, a 889. breei a. 48 Kra hecaűlt száatóf^\'d kllöo 188). ári jaiiáár bó 80-ik napján délelőtl 9 órakor Bgélfii a köaeégbúó házinál meg tartandó ayd«ános ár verésen eladafhi fog, -mely alkalommal tartótnak a venjoí ssándé Uadk a fenipl beosár 10 aaáaalékját báuaP póna feíAMjUmpénabeo r. órjtdékképee papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Aa árrései foltételek a fiivaíaloe órák, alatt a nagy-kaaisaai kir. Irfaaéft telekkví OMlályáaá) •! a Hahót k ősség elóijfróságáoál
aaeglekieihoilk. (294 I—1
nemesebb érzelem tyljeo valójtjn, gyermekded baboaásaal, de méga a legmélyebb bensősé^ gel nyilatkozik \'véleálon feltalált ideálja, a illet Őleg a fiatel délelea redám fróí, mint ál-mai rnlójáank, kilBárdy Lajosban hason hiraégű saaaiélyeaitpjére talált, a ki finom modora éa kévíjal ápolt szerelmi vallomásával oly kodveoak ratadta kelleni visnont ide álja aaivében a legíorróh vonzalmat. — 8 valljuk meg, mjaaeriat Bérdy Lejoson kivdl a többi aaareplok is nagy ben emelték lelj-dioaéretet érdemlő, Égy* jétákukkal aa alő adáa a a ctimsaerep kn tlnő sikerét. Aa intéaet vanetők p.u. aaint Baresscyiné A, BLövanar és Aranyossy J. megfelslŐbhen már alig oldhatták raba meg faladetaket. A oövoodékoket k mi kivétel nélktll első rendbe elasaiŐcál jak, Sssnnsasy Erzsit asm kiróva, babér ki-tlnő alvó volt. — Kováos Mór pedig katel aaae grófi alakjával] aratott köztetszést, sat JataJmasott többaőr z^os ovatioval ki rátett ki, a mikor k a nagyszámú iniélligens közönség számtalan kisebb nagyobb virági csokorral, a társasköri derék [fiatalság pedig n mily \' anép, ép pgr ériéltea koesoruval tön tette ki a iegsteaa jövőre érdemes mfi váeaaőL
PelelŐo saerkasUő a TAMA LAJOM. Társanarkosnlő j HOFFHA*W lAS.
8640|tkv. 1882. -
Árverési hirdetmény.
A i^knaiaini iir. törvsaák mint Ukvi kslóeág réonérőlj könbirré tétetik, bogy Zala-megye OsSzesitetl árvatára végrehajtóiénak, Pap Benedek vkgrdhrfnást sOMvodö bahóli lakós elleni 86 árt 77 kr. tőke a jár. kántí végrehajtási flgjjébeá a jhahótl 41 aa. tfkv-ben A j 1—6 sorsé. áL felralt ingatlanok risnlstsnkbt ee 1 sérzz| a. 160 frt, 1 sersa. 64 frt, t seres. 89 fcrl, 4. kotsa. 240 frt, b. sorsa 118 frt, flJ aoija. a. 124 frt becsériók-bon kalön-kllöd 1888. lévi Jabnár hó 16-lk napján délelőtt 10 énkor Hahóton n köe-ségbíró késénél Usgtaráfndó aj ilvános érve-résen nlal ie cladeiai fognak,j-- mely alkalommal tart esnék a vonnr? Szándékozók a fonti bemér (Oé-át ftiánktpéná fejében kéoa-pénabon vagy évadutkepos papírban n kiküldött keséhea I loteanü |
Asárrtráai föltételek a hivatalos órák a. a nagy-kaniasai kir. kvmák tkvi osalályánél, s a k a k é 11 kösMg alőljáiiteégáaál meg-tnktetketdk [ \' 1292 | -Tj
Mő, bobéanSnajvig eaorotte.
A mmialik t STfraasr, Bfde,f & Koráee & talál E tMemarlal A» I A aagyknktessl kfr. törpsnék telekkvi
448|p. 82.
Árverési hirdetméqy.
Alulirt kiküldött végrehajtó Ja 1881 éri LX t.cs I0| f-a értelmében anMael kös-bírró teeai. begy a etáktornyai kiK járáshí-vóeág 8896. jp, 88. számú véoÓM állal Ira-aaea Irán végrehajtó javára Lakmann Ha-j«na ellen 488 árt tőke ée ennek jáHUékai erejéig elrendelj kielégitóei vógrehajláa alkalmával bíróilag lefoglalt ée 700 írtra becsüli Dráva íblyóalevl visi malom kél kövl a nadeliaai határfían álló ingóeágokaak ayiirá-noe árverés alján leendő cladalása elrendel- | tetvén, ennek a helysziuén vagy ia nedoliosi halárában Dráva partján leendő eeskösiéoére i 1882 éri 4 oda a m bar bó 18-ik u&pjá- I n a k d. aJŐ órája, határidőal kitOsetik éa abboa a venni asáodékoiók ooeonel oly meg jegysésoei hivatnak meg, bogy aa érintett jn-góságek ezen árverésen aa 1881. évi LXl t aa. 107. 8 a értelmében a legtöbbel iaérőock beeearoa alul ia kéaapéas fisetés meiJoU eladatni fognak.
Mindazok, lük eleóbbaégi jogokat #él nek érrényeetlielni, kereoeleikot vagy ssó béli jeknléaeikel aa érvéréé magktedéteíg alolirt bir. Végrehajtóboa adják be.
Aa elérrareMudŐ ingóságok vételára as 188L éri LX. t. <a. 108. fábaa megáUapi toll feltótelek jlseriut leaa kifiaetendé.
Kelt Csáktornyán, 1881 évi deoa. hó 6. MIKKA DOMONKOS, 1299 1-1 kik. bir. végrbjló.
7099 tkv. 882.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizaaí kir. trrsaék Ükvi oaa-tálja részéről köshirré tétetik, hogy Vesater Imre\'budapesti lakóé\'ée Dr. Tuboly Gyula jteyvéd nagy-kanizsai lakós réarokojtaléaak, Oanei Zsusoénna féri. i Nyújtó Péterné dióskáli lakós eiieui 800 frt tőke a jár. iráali végrehajtási ügyében a dióskáli 81 as. tjÜv-bon A f 42. Ena. eláll felveit ingatlanból Oazsi Zsuzsannát illető 14 frtra becsült | réme külön az angjakabfaf 28. aa. tjkvben f 30. hr^s.! e. foglalt fekvőségnek ugyanaaon nőt illető 877 frtra beenült ingatlan 4 stintéií külön 1883 éri január hó 9ŰL napján délolntt 11 órakor Dióakálbaa község bíró bánénál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog és pedig as 1881. éri 60. t. ea. 181 fa érteidében Kobn Gá»pér költségóre ée reenélvére, — moly alkaioeuaal Uuiaaoak a fenti beesárak 10 anásalékát késnpénaban vagy óvadékká-pes pspirbaa a kiküldött kanére bánatpénz lejéMo letenni
Aa árverési foltételek a bivaláloe órák alatt a nagy kanizsai kir. trraaék tkvi ean> tályáaál a n Dióskál község elóijáréaágéaál megtekinthetők. 1296 1—1
HfrietaéBf.
A n -kaoixeai atl. Fernci reo kArda tulajdonát kApmő a a Yároa k kep^o a jfaiutí ulezár• nyíl6 »Ag jcertnpk A Cin tóriumai efAgz a m loríff Urjfidő rét is UUWIjakOl 6 Mayteoeei eladAtní ezáridéki)! tatvá míikuxo^, kik g várór eaon leg*xel< rAacéB bázbeiyet kirAaak H*réta fölkívalnÁk, bogy ex iránti Akarati fut alulírottnál í bó 25 ig begyei |tetói MÍveaked/eoek.
NAGY-KANIZ8AK, lé2. óvj 11. i w tpOQ
Dr. Fármék László, megbateJmaaotl fa/rld.
IfjaJUoDlf kezet i nzerefieséiieJt!!
400,000 máriás
feoysramánrt nysjt ksdvssé ssattee e mm 0éukíssAsrslás. msly s msfas ksnsáay áí-j teljéijébsfyvs ás kixiesttra vsa.
imi oj krvsaei sife/s sMaa áll. toff |aékáejrbéaip laíslyam alatt Taonelasé* 47JÍ9 ftMajem okvake llsorsoles alá tylfisrftlsk, kaitas teUláestt 400,000 frteyl flaysrassánf, l\'rassls^ pedig; T ,
1 nydr. a la.
á. an. I nyír. á.ja. 1 nya. s. >m. 1 nyír. á. lm. t nyír. á. m I ejfr. s. io, 4 nysr. s. m. 3 af a. s.\'a. I cyír i a 1 eysr. ái a. |f4 ayér. á a. I I eysr. a-m.
íöoxwo I nysr. á. IfT tOMl
láOaoO 61 aysr. a. k. 6000
100,000 t nyer. á. $r 4fWH
$0fiU} ÍM nyer. a. tn. KM/
sojOOO 164 eysr. á k. 1000]
40,000, 10 aysr. a. a lőoo
80 000,\' I nysr. á, In. IttD
si.eoo] aao nysr. a{a. iooo
2u,000i 1071 nysr. s. a tOOÍ
föjoovroet nysr. L ttu 141 lSAtOjössi. It.éM nysrsmén/sk
le^üojsrnnuet. 300. .200, Itt.
8.000,124, ÍM. tl, 120
17. so, 40.
Iseo DyrsBlnyak fctsll slsé sohms 4út0| [jut ákerselasra MJNQ a. tesiártékMa.
á ujsrsaéoy hmáask sasriat UvsUlSso [sllsplltsllk asg.
A togkézelebbi slsé, as állam Mai klsto eltolt aywsménykesss mar dsvtsafeer aa \\ém H-éu muMiittík. l|sgésierel<ssisi.\'áramsfcőm v.lfrtlOkr.e. 4|
lllftl • . t, 1 „ tf I
|laagysd ,i „ .i 1 M - te kr. | * Tskpamyi aigkiiás as imsig sl^sgsa tektlééas vsgy pestaatslvány asüstt nsaaal éa I m r Isgssgyofcb genddol ssaktaMIstlk. aiadáafci ssagsl as fiiam csissoiévsl elálotl srsleel son-Ijöfyst kaptaa tőlünk koiákse.
á ayséetaskkw BMgkivádlttékJraades| riérisaolsk Híj aálkll aeUáfcsHstesk, jslndso kelés ataa podig WnótlUi aáiktl kOldjak résatre-í vŐieknsk a kiraUlos kaaaai isgysllea [
A nysreménysk KluMsa mfadmkar psa-tsoae as állam Játalláaa asUstl ISrtoalá s zftAr ilésvstlsa tosfktMsUk vagy kiraaalra árMreltJ jeíakaok Aasitríz aíedsa nsgyobb piaeiala írna- f ■báttaakttmiéafak á/tat llítellámi
Vallslsteaáaal ileáaotsr áodvsasttaase-l rleess, aot maa tat intélyss syirealay kfaíttj gyakran as slaá íéojmoumynw hsepáséa • as.
^siat raa.aaa leesee seeee ao.aoa, aa •#• stb. fii«u*tfek n.
As ily a MfsMáréake alapos nyagró val-1 Illatnál, itprslátkstetsf mioéeata I ÍSlana^gjnt Is IsfSiteisbé séasáairsasaltkslvm kíraiilorarl s iözalí basáa miatt ts atedea Mfbiiut minél J ttékb, ktsssOsatl alBlirott teakksatea áaSásal
Kauímano d SimonJ
éa váflé-lzlat Ham*ar|kM,
bsvisárlsaa ás slaéám aiaámasat alnktSve-aysk, vssaO rásivésgfak éa l&iafiaMnrjefyskasl
U. i. köszönetünket fejesve ki naneonal irántunk tddig tanúsított bizalomért, fei-| kérjük en aj táejaeláraéli részvételre, —, főtörekvéalnk ezentúl ia oda iránrulaod,, mindenkor pontos ée szilárd szolgálat állal tiastelt érdekeltjeink teljes megelégedését I kiérdemelni. Fentebbiek,
1202 A—4
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCi
% 1 7898 \' I - • I I A
i; tlif I s \'\'lil
x Pályázati hirdetmény. x
Nagy-Kanizsa város képviselőtestületének folyó évi oovmd-ber bó 4-én tartott öJééóben rendazeresitett éa 1876. évi XIV. tj czj 145. én 156. § ában körAJirt teendők tejjeatéeével megbízandó 2 két egyenkint évi 180 frt fiaetéaeel javadalmazott vjirofl orvosi Állomásra pályázat fnyittatik.
Á fzabálysxerfileg felszereli kérvények ezen hirdetmény kel-t^tÖl számittMidó 15 nap alatt a városi polgármesteri hivatal* hoz adandók be.
Jtélt NAOY-KANÚSÁN 1ÍB82. desember 5.
1191 848
A vAraal tamáem,


BROGLE JÓZSEF j
njmattfm MI.U■ ■■ |NW Ül
italt
gép- és rostaleM-gyira Bidapestra Cl/ár a vád át aa oeslr. államvaapálja kötelében. BmkÜkr x váci körit 48.
Ajánlja mindon gnadeeági kiállHáson lűMntetott, favitett gyártmányait
Trieuröket Váltsné rostával
Tisztitó-gépeket smMővci
különlegességek Éalaak aas*> aaaérai 28466. saám nlattaankn-
daimaaott faármB8 ekéket ^l^p -rdst&kat i^okasztptt és hasított lemezeket
I Vae, anaél és bsrgaaybél, valaaamt mindeaaoafl podaaégi gépek éa anaroket == Irjceyiék Uvéaalra ta«yM M kérmaatva =
■MBBKKT mi"".....................I
fif>lill | As egyletemi kérdés. Pitit, hm> t Kakákéi foUoUk: Aa egyiptomi sahá stTUegalag yoaasakelib Aiiai JMMI kiMM aini,
Kalrá, áaaa. I Jakab Bjkmi nn és Habárad Mai mm, kik mint a fölkelés ÍÖ-boHamiáé vrntk J-\'~ti k—fliWkrt! álli uUog Hadiiarv*«rs*ák elé állltlatnkk. A tegnap •IMh«k Ooyleeae iiÉiilwWifc.
Téli árvleek. h>M»i, dm. 8. A tagnapeléu ide-érkaaeti Mi|j OyOrgy kormánvbUtos Ivano-»áW (a pMwon kubini gátépit^ai munkálatok köapoatjára) utazott a átvette aa árvia-ellem védekeaéa veaetését, mibe a Petrikovios társulati igaagató vaa segélyére. Tegnap aa (mm érdekelt kBseégek kOaamjríuMrejét ki» rendelték, ma pedig aa itt helyqrségeu levő gyalogéig mint ki a töltésekre, meljrek fen-tartása óriási erOfeaaitéebe került. Védelmi anjag roppant mennyiségl>ea küldetik innét a vfeaélvestotott pontokra, bot a vállalat emberi éjjel-nappal megfeszített erSvtl f 1/latié k a védelmi ItárosoL
Páris doei.^8. A 8sa|aafúrást árad; sok gyér beeaQnieite a munkát, |a rakparton fekvő básak lakói kiköltöztek s aa erdőkbe menekültek.
London, deos. 8. A Woodsiraeton mait éjjel nagy Ittsvém utott ki, melv még d. e, nom oltatott ol. Több nagy raktár e\'pusz-tult. A kár több mint 2 millió Ibiit aterllng London, deoa. 9. Aa angol kabinet közellevö rekonalrukoaió járói szóló birok ba* tároaott alakot Öltenek. Qladatojie visszalé-péaéuek eebotSaége ée egy koalioiiiális mi-aieateríum alakítása ie komoly tanáoskooáa tárgyát képeei politikai kOrökbap.
Nyiregyháaa, deos. 9. A Ujvax^k elba-tároala, bogy bolyt ad a budapesti saakértök kérelmének, a dadái bulla osontjainak Buda-peaire saállitása tárgyában.
A védOOgyvédek abban állapodtak meg, bogy a vádlottak aabad lábra kelyeetetáeét lógják kérni; stkerro aaonban ninos ki* látás.
A végtárgyalás, márasiasbaa fog meg-tartatéi
Különfélék.
— A ■s|7*ksalsul keroekodO if-
Í\'ak OaképsO egylete belyiségoibee f. hó 17. lorgeuboMor János polg. iakolai igaagató ar a hásí vegyéeaelrOl felolvasást tart, melyre a t. kOsOnség meghivalik. Belépti jegyek (nOk esáméra ssáii.eott ülőhelyekre) a dohány tOtOasdében kaphatók. Kezdete órakor. Felhívjak a közönség figyelmét es érdekes felolvasásra ée amint tudjak a tél folyamán még tobb ily nyilvánoe felolvasás iog neveseit egylet által lendeetetai.
— Bizton fonásból \\aseaOk a hírt, hogy gyégyaarréaaeink a tóvárosi gyógyszerének péidéját köveive, a kor saelleménak már smugy som megfeleiö aj évi ajándéko-sást, teljesen besaBnlotik.
— A klvalales lapból. Horváth Ede pé.eri Ikir. jbiróoági joggjakornok aaa-leegerszegi jkir, jbiróaágboi aljegyzővé neveztetett ki.
4- A tolekkOajvsk állapeta
tudvalevOlvg sok kívánni valót rejt magéban oreságsaei te. Sok lielyen a 20—80 év előtti birtokéilapot on már segileni sem lobot, mart aa örökösök, vagy a vovók, a költségek megkímélése miatt aa esetek legnagyobb réssé-ben elmulasztják aa jngailen réeelatok átírásét ée a terhek kitörOl tetését, a mibofe egyébként van ie egy kis igazságok, osak-hogy ss egymásra halmozódott tulajdonvál-toztatások telekkönyvi lebonyolítása, azután a sok bélyegilleték, bírt ág és átiratáai költség miatt annyira költségessé válik, ben képen a kisebb birtokosoknak akár í-i évi jövedelme rámegy, vagy épen a birtok rém letek értékét még egyszer bele kell ölni aa ingatlanba. Ekkor azután már absuidummá válik aa átiratás, a telekkönyvi lap pedig Riarad agy, a mint vaa e akár ne is hozták volna be a telekköoyvi intézményt soha. Esőn állapotok tegbOvebb kútforrása aa ea-godélfsaO és aom kőtelező hagyatéki oltáráéban rejlik s némely vidékeken a kis birtokokat egészen megfosztja a jogi forgalom és hiulképeeeég előnyeitől, nem is emlitve aa ea által okoaoU makacs, bonyolódott és szörfölőit kötaégee telekkönyvi perek egésa tömegét. — As igaseágflgyi kormányáét agy látszik még nom ismeri eat a nagy bajt, a megyékben aaoubaa már több féle sseaga-loss indáit meg aa iránt, bogy a telekkönyvek hivatalból való rendoaésérOl móló törvényjavaslatnak kidelgoaáaáre és aa orsaág-gytliéa ölébe leendő stbfOs betssjmnllsérs a kormány felkéreaeék.
— Párbaj Hieronymi és Bebooesy között. Hiwronymiés Bobooeey köst ma L a, S érakor történt meg a párbaj. As elsősek segédei Horváth Cjyata és Károly] Tibor gróf. a másodiké báró Próoay Gábor és Feny-veasy Ferencs országgyűlési képviselők vsl-tak. A párbaéra, a sértés nagyságához képest, komoly szabályokat állepitotlak mag a segédek. A távolság 26 lépés volt öt-ö! lépés aeaaaas sasi. A leieknek kétszer kellett 10 véat váliaoésk akként, kegy egy-egy lövésre a eaékáeaal egyöu 10 aásedasras állapíttatott Aa sM lövéa-válté* elOtt a felek magUtták aa átlépés avaasaa si, agy, begy eaaat lé lépésayf lávabég volt kOziSk, A leáaááa etán 16 ■Éeeds^aimil Rlaseáyml Utt, de aem talált Measoym megállep4-ts« m alatt eam eátvéa st pbalelyát, aaosl a tövésrÓI aa alal leorra vsaslkaaétág lo-■sadstl A ssássdik lövés váltásra k«HHvé« a áelof, Hiessrai bevlrta as% Boboeesy M. EimaH H másodperee, aa ássam MM
ifsoU s lövés még
esae ö t
sem tártáét. A\' esgédek laastft lg|ilMÍ vártak. Ekkor eédásáak BskeasSy s\'wsliyi.
Hbrsmasé saea im»s Me e
nb találta sUsnAáél a mgédek srve ^ijeSlsik ayilváalmuák a páftajt, m#iy. lyel a Reboaoay éf Wi«imymf ktot fcefor-|sm «gy lovagias etee ejintéatotett
** — MÉlMlM lüi bess As idénIsllssÜI sálMMmiBska sltítóaégéeek összesen ti aalakfi %et( le aa llrbaa. Sse reoeeére nem történt toly kataswó4, mely annyi amberáldoaatet köiUalt völ&a, mjüt a Riag smnhéa. S szásadbáo több mint ötszáz nagyobb ssinház égett Is, a ml reUootO ésátn ka meggondolják, bogy jfclenleg egéa Európában esak 1457 sewiáa I vaa. ÍSTl-től 1881. évenkint átlag ÍSssinháa égett le: 1881-ben 98, e jelen év tehát valakivel szelídebb volt. A leégett rataháiisk S kévstkealk s Kácea. 1. A prágai asah ezioház. Mám. 17- A kris-tálypalota színház Marsé lleben, Hércx. 19. A Lévánia saiokás PéterHrolt. Egy ember vasaett oda. Ugyan íójj mmt a Grand Tké-atre Algiarban, April 16. A templs Opsra Hause Boltonbán Aoríl 16; a sohverini ad-veri ssinliáz. April 17. A polgári kör seln-háza Pernaaban (LitUnlL) April 36. Prin-es\'s Tbeator Fortsmeatban. Máj. 6. Mooro operaháza NevkdábaA (üj grankds.) Osak 6 nappal előbb avatták fel. Ugvknea nap : A jslbibel-abbésí saial^a Algirbujn. Jan, 18. A Boyal Ooast saiakésl Liverpoolban. |ltt osak a színpadra szoritkaíott a tfls, Jun. 26, A rigai városi tataház. Jel. 4. Aa Árkádia-ssinház PétarvárotU jul. 6, A De los Bee-reoe Martinses taiakáa Médridban, Seeptemb, 1. A navaja-runái sainház. Szedi. 5. A Pisil-harmónia színház Irlingtaaban, Bzopt. IJlj A löweni (Belgium) asloltásl Szept 22. As ore-broi (Svédország) sztnliáL Október 80, Aa Abey\'s Park színház Neir-Yorkbau. Ugyaása nsp: A Mariái ezinliás Harlalooában, Nov. 28. A Westeiid-eainhéJ 1 South-Sohieldaben (Angliában,) vjgro Meosémber 7, a londoni Alhambra ezinbás.
— (Rspssat titavéaa a Undant ellybea.) Londonból süfgönyzik: Városunk még nem tért magihoz az izgatottságból, melyet az Alhnrabrajszinbáx leégése kelUU s máris egy ajsibb katasztrófa ejté rémületbe. F. hé 7, és 8-^ta k0z»ttl éjjelen a oityben, a Woodstroet | óriAm ároaeernokaiban bor-aesató tűzvész duhüngbll, mely rövid idö alatt aa egéea utezanegyédet elbamvaaztotta. A ^Foetor, l\'ertsr ée tárta" árurak tára, Anglia legnagyobb : kötő •{ árukereekodéseinek egyike, ugyssiátén tisenljét másik nagy mas-eiv áruosarnok s ery sereg apróbb raktár tökéleteeen leégett. As egésa negyed a szó saoroe értelmében rotnmá lett s aa Qalelvi. lág kára bároie millió mnt sterlingre rag, Szerencsére emberélet nem esett áldozatul, mivel a kiterjed áruraktárhen éjjel nem laknak. A ttlz, mélyet feak másnsp délelőtt 10 órakor tudtak ^Inyoníni, la -legnagyobb volt, melyet London 20 év óla látott, a mikor agyaais a Tooleystreetbeu pusztított a borzasztó ölem,
[ — (Akik ne as lelkesedssk aa egyesirmkáért.) Riába avattak 101 osak a minap agy bosnyák kilonát tisztnek, nem jelantí ea még azt, kogy a bosnyákok valami nagyon lolkeesdnének aa osstrák-ma* gysr egyenruháért. Ezt kell következtetnünk aaon körülményből, kogr a besorozott bosnyák ujonosok egyre máéra szökdösnek, ami biaony nem eaokély gondot okoa a katona hatóságoknak. Mos&rböi jelentik agyanis, hogy a mait hónspban nem kevesebb mint 48 ujooea szökött veit meg. Nem mindennapi eeett volt aa is, mnón egy éjjel egy gyalogos és bárom ssekeréea ujonoz szökött el. — A károm fegjjvertelen eaaksyées ugysnis előbb a hueaéáoktél karabélyokat éa lOvegeket\' lopott a skatán elszánt vak-sserOeéggai a tábor kellé köaepén egyik őrt álló katonára rálőttek. Golyóink a katona keae lejét fúrta át. Ba Let élénken illaao-trálje, bogy aa njonczek minő vakmerők vállalatukban, a bogy éppen nem ijednek viasaa a saigoni reodsaahályoktél. Ssm saép saá, sem büntetés nem Mg rsjtnk.
— ZáUnjra Juliit badi gőzhajó. Zárából sOrgönysik: BáróJJovanovios boly tárté tengernagy „Andreaa Hofcr1 hadó-gőzösön Pagoba indáit Predlak [közelében aaonban a gőzös zátonyra jaletL A beleset sainhe-lyére oeakhamar egy tlm gőzös s a Lloyd-társulat egy gőzöse siették, mindeddig aaon-baa nem nkerfllt a gézOSt kiaaabaditani helj. aeléből. Jovanovios báró osolnakra szállott S aztán kooain visszautazott Zárába,
Nemzati színészet.
Pénteken, daoá 8. 500-ik előadá-seL ,& legény bolondja,1^ aaáa arany pályadíjat nyert aépaaiomtl, a szerző ] Osobáaosy Korody Péter reodsaésétbl.
A darab értákárŐI sem tartjuk seOkeé-gesaok ms|emlékeoai, a mennyiben a kii zöeséc agym eléggé ismérkelL akár áa elő-adások, akár pedig aa imtalt bírálatokból, Amiyit aaonban mégis, hogy soeraOtOl még jobbét is várhatóak, i. jáa előadást illetőleg mi aam tsimésosisssbb, mktbeaj ily k0e« vétlen rendeaés malloU nsakis jól ssksrűlt, Osebáaesy (Saüm GyO |s mennyire elvárhattok tőle, esak agy aá |eag is falait a »é-rakaaásaak. valamint (aéfe) Banaaoyksé A, miot minden ilynenatt assseaébau. Arday Ida (Jobska) kodvee vak laekíaebb limlitlkiii k Vértaaey (Imre) kelísmsssa éookoit és Igen esiaoeeo alakított sdsispébsa. Erdoy & (aaU) elég tlzael paUogot, míg énekét nem weeer njráautu a ktMöoség. Szabó Doai (Téri Qergslz) — dalait ebeklatve — aoat-tel aam VollTöbb a SaioUlen saerelmeenél, Kevamy (aüé-aaráas midé) ssiat readsssn, meg net »iuté a kOoöoségei, mely saép eaám-kea jsleat meg.
laemíatáa, Ama 1 .Dmmaaa apé éa la uusásaf régi áa mindig tosvet* led, bohóaatoa v% i|éiiHi.
A marenllk i Uvkiii, Krdsj B. ieváes M. Kakái & leasukl A.
eai alil^inj ifg^sé^tllemlkee
Niaja gyengéi jaugjjU selobaá. Ha kollOen
Csladatekaak, mit S folytonos dttöltaég eléggé igazolt,; melyben végig i^gtarUstták a meg-lébstOs saámu l)OaOiMget Bottal először kallót tab Kaosé assngésl seép lakoláani km. pistos blsőrendl -f Ve| Gergely „Szép pzinmfivo. — H^ aa első benyom\'
ja ideértve, a szinpadoo.\' 10-án Ósiky fővárosi nép-
!yé|» elOnveji ssámithu r\'n el p#| dses.1 lánypk" jczitné valüű azt kjíjrdezteJ volna eldti, bogy mi totaaiklag-jobban a doniból,[ hát egéis naivaággal eat felel lök vQltflz réj hogy ez k pompás aor-tiaa, mely ngymiosaa beosOleUre válik a t, Igaagató ar törMvémaek. A liarmedik lol-yonásban van ogy aát sikertl tebb jelenet, de aa egéeanek{hiányát nem képes köael aam helyrehozni.) Elejétől végig Ősapa életkép minden határosait intentio qélktll, a minőket padepest bármelyik I városának osepsaékei-bon is napontajtalálbat a keresO, nem saük-bég sainbifsba mnntiie. E mellett tele vap reflexiókkal la, ámbár égészén némát kap-Kafa, KOefOg Mdki o avsrgó (sMsapoU segéd laaitóból j Skála Baáső iongóMszó pedig nlyan llgpől ks ratt lelaktok, a minők a valóságban usm I llaadjek, vagy legalább ily Dtiadásben épen nem] Vinos uidpkolva Bihari srka suksmlói élekktlzdolms eam, Unáé r inkább, de ekkor sdkaljitk egy népti iiló lányétól pli iiO;
írső bemulatji Czornpi Haivín ki inkább láiszi t ho lenni a- íovároai korc qaodlibet mám ire, semmi körülmények
y könnyű, Sforre1, mini ántikéi az élál-igaa-anítonővol szemben íst Imi lebuj tulajdonosnak kcdp segédek éé egyéb mi jegy művelt Sőről kőat föl nem tehető, agyán ea áll Térkáréi ia ki kár a távirá-saatot Unulta, s mégii a travia\'ia azolgilóig le sfllyed. Sióval: tán lnu|ataá|;os lehet a nuol dog peetioknekJ" de Imi ^vidéltonoesk megmaradunk romlatlan Isléeünkkel z Tóth Ede, Bsigligetí ant.-tálo miagyar zamata éa erkölcai alapra fektetett népsaiutuűvelk mellett; As előadásban kilUutpk Krdev Bjertií, Ardav Ida, Kovám M. Berzseny Iné A. Aranyosy J.\'má-aodsorban : Beraeeqyiné M., Gsobánesy a. Pn Kaoaér Kína, [Eövássy A., Szeutgyürgyi; aőt a harmadrendű szerepek képviselői is mindnyájan ipajkodtidt megfelelni. Köaöuség osekély számban J tán úgyis alŐérezta aa u) donság kösnapiságát
H é t i 0 ni deos. 11-én ,A hamupipőke" Birohpbfaifor (Ibrd. Follinus A.) mindeo részletében kedves, miudvégig szolid s hatásos, kOltOi jeleuetekkel ékesen gyönyörködtető s saép oyalvaaalb 4 tel vonásos vígjátéka vá-lasstatott, nagypn ügyesen, Arday lda,a társulat gyöngéé, hiTatotjt művésznő s a közönség osztatlan kslvenoaének jutaloaijáté-kául. — 86 jényomn ^iérdemelfo a lel kosait, őszinte elismerést, ipély az ost üuuepolt tündér királynéké (kálönben is Elfriod, Hsmu-pipőko) emelte remjskelt szerepében, S mit mondjunk egyés résklotoiről ? Elragadó minden kis jelouotpvel, s azt mindenki látja, érzi rajongáaíg as ártatlan, I naiv alakitásokban. A k|raattól végig -4 nem marad saiv ttiesen, moly egész gyönyörrel fel nem dobogna a valódi, lélekemelő művészetért, midőu a romlatlan kebal éfajredeze laVaszánál megdobban a szerelem első ver4e... végig olvad a legnemesebb érzelem Mjea valóján, gyermekded bábosánál, de ImégiJ a legmélyebb bensősé^ gol nyilatkozik vélejlen feltalált ideába, e illetőleg a fiatal! déleseg Vadása gróf, mint álmai vilójánakl kilpárdy Lajosban bason hivségü saemélyesitOjére1 talált, s ki fioom modora ée hévkrel adott szerelmi vallumáaá-val oly kedvesen feladta keltenijvisaont ideálja szivében a legforrób vonzalmat. — 8 valljuk meg, iliaaermt Bárdy Lajoson kivOl a löbbi szereplők islosgyban emelték teljes dí ősére tat érdoklő, ügjes játékokkal aa alő-adás s a ezimsserep kitűnő sikerét. Az intéaet vezetők p.p. mint Bérzeenyiné A.|Kövemv éa Aranyoesy J. megfelolöbben már jelig oldhatták vokrn meg feladatukat. A növendékeket Is mi kivétel nélkQU első rendbe | olasaífioál-jnk, Ssonnsesy Erzsit som kivéve, habár kitűnő alvó volt. — Kovács Mór pedig /hatal-maa gr&fi alakjával aratott közlátsaéet, seU iatalmssétt löbbasőr zajos ovatíoval hi valóit kí, a mikor il a nagyszámú inielügeiis közönség számtalan (kisebb nagyobb virág-mekorral, e társasköri derék fiatalság pedig a mily ssép, ép ogy értékes koeooruval tüntette ki a | legszjlbb jövőre érdemes mű-véssnől.
Fele 16a saerkdaotőt TáBGá LiJON. Társtasrksmtjs iM»gFHAJI> MÓB.
6640|tkv. 1882f
Árverési hirdetmény.
. A n.-kanizsai hatáság réaaérijl kO megye OeeaeeiiJtt i Pap Boaedek Ivégr lakóé alleoi 86 Irt végrehajtási Ognré bee A +;l-6 m résoleteakint aa 1 54 írt, 3. sorsa 39 som 118 trtf 0. so baa ktÜOn-kOlqn 1 napján délelőtt 10 ségbiró házánál magi réean alul is elsdi lommal tartom ak fwiti boesár lOg-At péosboa vsgy kaldöU keeébei
As érvsré i i a nagy-ksqiuai sahshóti tekinlbetŐk.
78ái tk. 82.
Árverési
UU törvszék M tétetik,
mint tlkvi hogy Zala-
alni
ratára végrs bajtatónak, lajtáat ssenvído hanétl kr. tőke s jár. Mnti a halióti ál ss. tjkv-a\' fel volt \'ingatlanok a 160 M, 1 sorsa.
4 sorsa. B40 itt, 5.
124 frt|boesérték-Óvi jaiiuáj hé 16-Ík, tér Habómn a kjöz-adó nyilvjánoe árve-mak^H moly alka sni szándékosók a tpéna! fejében kém-üt|Ma papír baa a kitelek a hivatalos órák a. rvsaék tkvi osztályénál,
ÍM I I
larnsÉVe Oasaeeiéett árváiéra végrekajtetóeek, Pál Jáaea véMajtást Iszenvedő kakátí lakás éljem 40 U\\ 19 k r. tőke s Jár. iránti végriíhiajiási Sgyábea a kahóli 108. ez. tjkf-ben A f 885 hrsz. a [elveit váltságköteles 278 huk hmm IskvMg külön, a 899. hrsa.; a. 46 frt\'rá beeetft szántóföld kflfle 1883; ári iajjuár hó 80-Ek napjáu délelőtt 9 érakor mfiólou a közséebiró házánál meg tartaadé nyUvánós árver^en eladatni fog, -j-mely alkalomuial tartoznak a vonni szándd kozók a fennjti becsit |U százalékát báuei-péna fejébení Hmpétlzoen v. óvadékképós papírban a kilMmOtt kökéhez letenni.
Aa árverési feltételek a hivatalos érák alatt a nagjl-l^anizsai kár. trvszék telekkvi esatályiámu sjal Hahót község elöljáróságénál OBSgtekii* hetim. 1294 1—J
irdelmény s v
Issai k&l tOrvasák UMkkfi
448|p. 82..
Árverési hirdetmény,
ililirt kiküldött végrehajtó aa 1881 évi LX. U áa 102 f-a értelmében ezennel közhírré tespl, hpgyj a osákkornyai kir. járásbíróság 5895. ó.J 02. száuju végzése által Ivá-nosa Iván végj-enajtó jajvérn Lakmann Heléna el|e^ 486 Irt töke és ennek járulékai erejéig elrendelt! kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt ée 700 jfrtra becsült Di áva folyón levő viai malom két kövQ a nedeliozi balárban álló ingóeágokaak nyilvánoe árverés utjáu leendő eladaiása olreodel-totvén,jennek ja(hélyszilién vagyis nedelioai határában J>ráva partján leondO eszközlésére 1882 évj d o es* m biejr hó 18-ik napjá-n a k d. a. 3j órája, határidőül kilüzelik és abboa a venni asándékosók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy aa érintett ia-gósagok! ezen árverésen az 188Í. évi LX. L oa. lüt. | a értelmében á legtöbbet Ígérőnek boosároa elul is |készpéqa fisetés mellett el-edatni [fognak.
Mmdasok, kik olsébbségi jogokat vélnek érvényesíthetni, kereseteikét vagy szóbeli jélintésfiket u érverés ímegkaadéaeig alalirijair. vógrelmjtóhoz adják be.
As elárverezendő ingóságok vételára az 1881, évi LlJ t| oz. 100. |-ában megállapított faUételek jszfriut lom kifizetendő,
kelt Csáktornyán, 1881 évi deoa, hó 6, MIRKA DOMONKOS, 1299 lU-1 ! kik. bir, végrhjtó.
7099 tilr. 8^2, ! II
Árverési hirdetmény.
A nsgy-kapissai jk|r. trvszék tlkvi osztálya részéről közhírré létetik, bogy Vesater Imre btfdapeéji fakós ék Dr, Tuboly Gyula Ogy védj nagyi-kanizsai akós végrabajtalónak, öeasi Zsassáaoa; férj. Nyújtó réterué dióskáli laUós elleni 300 fit tőke s jár. iránti végrehajtási dgyébeu a jdióskáli 84. az. tjkV-ben A fr 42. Ihrsz. alatt felveti ingatlanból Gazsi Zsuzsdifnát illető 14 fi tra becsült { része külOn —j les ungiajkjabfai 23. ss. t)kvbeo A f 801 hrssl a. foglalt fekvőséguek ugysa-aaon nőt illető 877 frtm becsült ingatlan 1 része azintén kOtön 1888 évi január hó 2a napián flélelSiit 11 órakér D i ó a k á 1 b a n a kOaeágbirój házánál megtartandó nyilvánoe árverésen eladatni iog ée padig az 1881. éh 60| t. ez, 185. |-a értelmében Kohn Oá»pár költségére ée veeaélvére, — mely al|alom|nal tartoznak a fonti beoeárak 10 százalékát készpénzben vagy óvadékká-poe papírban!ja kiküldött kezére bánatpénz tejébeo letenni.
Aé éiveréei feltételek a hivatafoa órák alatt a -nsgy kamzssi kir. trvsaék ikvi osztályánál s a, Diéskál kOaség elöljáróságánál
megtekinthetők. 1296 1—1
H Hirdetnél;.
A. n.-4caoissai sít. Perencz rendi zárda, tulajdonát képező s e város közepén a vasúti utczára nyiló nagy* kertnek aj Cintoriam tél 9gén a pia-jorig iorjtídő része házhelyre kül iönkény Wsoni eladatni szándékol láttán, mindazok, kik a vároz ezen legszebb részén házhelyet kivának Meredt ni, felliivaInaik, hogy et iránti akaratukat alólirottnál í. hó 25-ig bejegyeztetni szíveskedjenek.
NAGY-KANIZSAN, 1882, dvi decz. 11. | 1300 l—5
Dr. Fárnek Láazló, _ [ pk^hntákmeoti flgyvéq. •
NjuJUonk kezet a szerencsének I
400,000 márka
féiíjsrsa^Bijt njajt kedvezi sskksa a aagy pkikissrssrsiás. inslj s magas ksnsáay ái» tal jórSbsgjlvs Bt biitéfltva vaa.
Essa !sj terveiét st&avs abban áll, beav Békén/ h»nN|i lsfolja*B aUtt 7 sorsolásban 47^90 iyaef( ekvsiUa hlsersolás alá ksll tsrSlsIS,
kőitüt UUIkotik 400,000 frtajl riajsrsaaéay,
ras»l»g ysiMgi; __| ;:
frajv. "sí m.t MüOStt"" 9 aysr. á. bl\' 6000 1 ejar. á. ka. löO^qOS 64 ajsr. L tn, 6000 I aysr. s. p. 100,000; 6 a jer. a a 4000 1 a jer. L m. 60,OOü 10S ejsr. á. as. • 1000
1 njsr. á. ni. 60.000Í 264 aysr, á .m. SÓOO tjojir. á. lm. 40,000 10 nyer. á. m 1600 Ijnytr. á. iin, 80.000 3 ayer, á, m. Il80 4 nysr. a. m. tft.000 630 nyer. a. in. 1000 J uyvr. «. m. 20,00p 1073 aysr. s. a, 600
2 nyer. á. in. 15.0q0;27.069 nyer. iá> Itt 111 aysr. a ja. 12.0001össs. 18.436 nyersménysk 24 aysr. á.,J(»,000;pKjínMnt, 300, 200, 160,
8 nyer. á. la. 0.000,134, 100, 84, 67, 60, 40, |S0 in.
Esea nymaiáaysk klsSI etsé sorban 4000 jat kisorsolásra 116,000 as. Saaiártékbea. ,
A njereinénjr hutások szerint bivkUlösan albplttatlk|\'insg.
á tmkésslsbbl slsé, as állam által blito sltott njereményhuzás már ásrsswker IS én U-éas essközöltotlk. ragéssereá\'soni. áracsskOm. v.f frt 60kr, o, é. •i; fái .[ . „ 8. 1 „ 76 „ lnegyed „ ,, „ 1 fél - 80 k r.
Yslssnssiayl megblxás as ftssteg el&legss bak Dl déi e vsfj postsemvsaj mellett asoaaal és s llegasgyobb gonddal ssak6s&ltelik, mindenki •magát ss éíllain eximsrévsl ellataU eredeti sorsjegyet kapvaa télBuk keiékes.
A ■sgrseds\'ieskhes megkívántató blratslos tenezfcU\'k díj nélkfil mtfllékeltetnek, minden ka-aas után >edig fslsséütás aálkll küldj Ok rásstvs-vflakask a^ivatalos hnsási legysékst,
A njsreménjek kiŰsstms mlndsakor pen-tbanr aa álUm j*allása mellett történik s akár kéSvstlsn lasgkKIdstik vagy kívánatra érdekeltjeinknek Aentrla sslodea nagyobb plaesala Itna-■116 6ssssk8ttsUNlnk által kfibssitlathstik.
Vállaltltunknak mindenkor kodvsestt a ess-ráncss, sok nas tekintélyes nyeremény közOtt grakran as siső íónyereménynek öiveudvós ss ailat tso.ooo loeeoo, sseae SO,000 stb. fizettettek ki.
Aa\' Ily a legszilárdabb alapon nyugvó val-laistaál, elnelatbatélag mindenütt biztonsággal a legélénkebb résstélelre sssesitkatvsa kérstíkmár a közeli basás miatt is minden ■sabiissé minél alább, kSsvsKsaSt alulírott bankbaibos tartáeai.
Kauímano dk Simon,
bank- éo válté-DzIot Hamburoban, .
bevásárlása 4a elsdása mlndennemB áJUatkftvi-aysk, maii réesvéeyak ss iStcstasersjsfyekaek
U« i. köszönetünket fejezve ki. asaennel irániunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük ea oj kisorsolásnáli rém vételre, — fStörekvésünk ezentúl ia oda irány ulaud, mindenkor pontoa és aailárd szolgálat által tisstolt érdekeltjeink teljes megelégedéséi kiérdemelni. Featabbíak.
1202 4-4
Pályázati hirdetmény.
j Kagj-Kanizsa város képviselőtestületének folyó évi november bjp 4-én tartott ülésében rendszeresített és 1876. évi Xiy. t. cz.1145. és 156. §4ban körülírt teendőik teljesítésével meg-bttandó 2 két egyenkint évi 150 frt fizetéssel javadalmazott vájrosi orvosi állomásra pályázat nyittatik.
| A Fzabályszerüleg felszerelt kérvények ezen hirdetmény kel* télül számittaudó 15 nap alatt a városi polgármesteri hivatalhoz adandók be.
Kelt NAGY-KANIZSÁN 1882. deciember 5.
j
!; !i !
! I
!»\' S-S j a vároai Uaáw. |! |
ooooooocoooooocxxxxxxxxxxxxxxxxí
immmmi
BR OGLE JÓZSEF
gép- és roatalemoz-gyűra Bndapestcn. Gyár: váci út u osxtr. állaavaspálya közelében. Baktár: váci kftrdt 68. t minden gaedasági kiállításon kitlntateU, javított gyártmányait mint:
Trieuroket váltósé roatávaL
Tisztitö-gépeket inelelSvel különlegességek aasUMk ssá-r 8Bársi| ttéS&soám okUsaake
w«Mott hármas ekéket oséélQgAp-roátAkat. lyukasztott és hasított lemezeket
vis, síméi és kemnybálf valamJnt ssindsmsemü gaadoságí gépek és marékéi ( = Arjeiyiék khrásstra lafyse és báneaotve =
100. szám.
Nagy-Kanizsa 1882. szonjbaton, tfeczember 16-án._IX. évfolyam.
tlMdfciimtaJ: riaskel m«f köayvfcn* fcsdéae UjHmkÉa atm*. 611, mám
tftftaeUal Irak í ém 8 nt rét évre 4 frt Nsgyedévr* t H
Hfr*«tiMuyek I kaaáboe petileev egyeaer 1 kl\\j mbWaOn hirdetésnél 5 kr. Bé 10 k*.
■■m
Szerkesztői Iroda. Hova a lap sesllemi rá-ssél Illeti kOnlsmények küldendők D] vároehás-aiasa 118. a*. Bérraantetkn levelek esek ismert kesskhtfl fogadtatnak sl s Késiratok vissza bm küldetnek.
Wyilt\'tér: Petítzora 10 kr.
MEGYEI és HELYI ÉRDEKŰ, POLITIKAI KŐZGA2;DASÁGI LAP.
A Zalamegyei Gazdasági Egyesület és a Zala
MEfilELENIK HETENKINT KÉTSZER SZERDÁN [ffl IVEH) É8 SZOMBATON (EQÉ8Z IVEI.)
megyei Ügy védegylet hivatalos közlönye.
njpi)
Előfizetési ::elhivás
\' X
M|K|\'
! • I \'í\'Í L ,ji • n | || ■ - M
A közeledő uj év küszöbén olvasóinkhoz fordulunk, hogy lapuikat terjeszteni és. szellemi támogatásukban részesíteni szívei keid jenek.
i E kérelmünket azon megnyugtató Öntudattal indokoljuk, lipgj feladatunknak a] lefolyt iilúavtakban lolkiiemeretee buzgalommal megfelelni iparkodtunk, kötelességeink teljesttésébop aiiecsUletes és tisztességes sajtó munkásaiboa híven, Őszintén bujálkodtunk; bű őrei éé képviselői valánk a megye és városunk érdekeinek, egyaránt felemeltük szavunkat k ktjsgasda-ságij ipaji, kereskedelmi, művelődési és társadalmi kérdések gyémplitására s az elfogulatlan itélet álláspontjára helyezkedve dicsérő elismeréssel adóztunk az\' érdemnek, rámutattunk a hibákra, tévedésekre és notáni mulasztásokra. * I |
I Tudjak jól és felfogjuk as időszaki sajtó hivatását s jelentőségét, melylyel ez a működési teréül kijelölt határok közt kétségtelenül bir. Mert a mily* mértékben emelkedik valamely népnek as egyQvévalóság érzetéből kifolyó nemzeti Ototudata, számba vehetosége a világ-alkotó nemzetek s államok társadalmában, s ezek elmaradhatlan folyományaként öreg-bedfl culturai baladása, és minél élédkebb, pezsgőbb, egészségesebb s mllvéltebb az állam éa társadalom élete í\'lép oly arányikban s anuálinkább szaporodnak a közegek és orgánumok, melyekre beléletének nyilvánuláeai tekintetében természetszerű szttUsége van.
j És cs- igazolja a sajtó jogosultságát. A sajtó mindig hű tükret\\közélet állapotának, viráef-sásánál lépést tart s hanyatlásával sülyed. De a vidéki sajtónak: a megyéi\'és helyi érdekű közlönyök-nek mén speciális saját (eladatok is t an. Folyton figyelemmel kisérni, a helyi élet minden noszanfr. tál, mozgalmasságot ébreszteni a vidéken, a hol at oruágos metropolisoktól való nagyobb távolságámál fogva as életviszonyok érezhetően s rendszerint lazábbak, aluszékonyabbak és egy folyton éber, tényező hiányában szomorú lehangoltság és tespedés állhatna be.
Éreztük mi e szükségletet • a megyei kö»- és magánélet egyetlen mozzanatát som hagytuk figyelmen kivQl. A gyülésterem vitái oly tolmácsra találták bennünk, mint a. szü-keblikörü események s egyaránt méltattuk mindkettőt, mert a folytonos hullámzás képes csak érdi] életrevaló kósszellemet ébreszteni. Vannak dolgok, melyeknek ép n ozélból nyilvános szellőztetése elengedhetetlen társadalmi szükség\\ s ez képezi azon pontot, melyen a sajtó és közönség érdeke érintkezik. : - \\\\> j . ,ji ;.]• I Midőn mi e lap vezetését átvettük, elhatároztuk fáradságot4 áldozatot nom kímélni, hegyi a ráuk várakozó feladatok minél si kefeseb b megvalósítását qszközöl hess lik. 44 Hogy mennyiro váltottuk be igéretünket, annak elbírálását a kOzOnségre bírjuk s Ítéletet nyugodtan várjuk. Egyúttal azonban nem vélünk szerénytelen reményeket táplálni, hd áldozataink oissonsásaúl tömegesebb pártfogásra számítunk. A megyében mi vagyunk az egyéqüli politikai köslOny s helyzetünk igy a közönséggel szemben méltánylásra jogosít.
A lap vezetésének átvételekor helyzetünk felette kényes voltl Mint politikai lap lép|> tünk ia nyilvánosság elé, auélkül azonban, hogy határozott pártállást foglaltunk Volna. Mert tíittük hogy az időtájt mígfelelőbb pártalakulások történnek. — Partonkivüliek valánk, bár egy íillanatra sem térve el azon cardinalis elvünktől, mely bennünket a közjogi alap tántorithatlan hivei Misé sorolt. Közvetíteni akartuk; a megyében súrlódó pártok érintkezését I az éles ellentétek némi kiegyenlítése után lehető összhangba hozni a politikai tényezők küzdklmét,
De csakhamar beláttuk, hogy ez erőnket felülhaladó s tökéletesen meddő munka. L Éhez járult, hogy az ország várakozó reménye, - mely oly feszült figyelemmel nézett a jővó pártalakulások elé, — füstbe ment. Nem történt semmi, maradt minden a régiben.
A függetlenségi párt szilárd kitartással fárad elérbetlen ezé|okért. 8zép ideái azok,
előfizetéseiket megújítani, j osabjik csillogó fényé sokakat olynkitbat, de )r- hasztalan erajenek. T ( raMni k. A mérsékelt ellenzék, mely ojy sok {kiváló parlai
mindenkor elérhetlenek ma, »e|y ojly sok jkiváló parlamenti tehetséget foglal magában, nílpró l-napra veszt számban és temletfyeu, — e mellett táborában a legchaoticusabb fejetlenség uralfodik. A hány ember: annyi vezet \\ ahány meggyőződés: annyi árnyalat. Erőtlen összefüggéséi a íeglazább kapcsok, távoli érintkezés} pontok képezik.
Ily körülmények közt hiábif vártuk volna az események aaon hatalmas viharzáaát, mily oltzakgatva a bűvös fátyolt, látni engejiheté, a mint a jelen állapotok határozatlan tévettig gomolyából uji életerős pá -lók bontakoznak ki.
I.• Másrészt mindinkább mcggyőiódt ih\\k, hogy a jelen kormány oly alkotásokkal lépett a nemzet elél v élyck mindenesetre elégségesek iránta bizalmat kelteni. Nem lehet czéluok ez alkalommal sorira venni összes működését, csak röviden utalunk arra, hogy viszonyaink közt a lehetót megtette; a lehetetlenre pedig még egy kuriiiánv sem vállalkozott. Nem kételkedünk, hogy elfogulatlan! ítélettel, — nem hallgatva a pártszenvedély vak sugalmára, — politikai ellenfelei sem vonnak meg tÜle \'minden elismerést.
Mi tehát, belátva várakozó allájspontunl eredménytelenségét, belátva, hogy a kormány i feladatai tudatában a nemzet jogos idényeit kielégfteni képes és azok\' elérésére hazafias kitartással íÍ8 asiáwí ön feláldozással törekedik, s belítva, hogy a legfontosabb, a nemzetet mélyen érintő kérdé-tejfcéM lépésről-lépésre tért foglal hazunk pzámára s nemcsak a dualizmus viszonylataiban, hanem a ■ftagy es müveit Európa eoncertjében as. nyomatékkal emeli fél szavát, mindezeket belátva — elhalmoztuk, hogy nemcsak égyini méggyvzödésünk szerint érzünk vele egyült, hanem lapunkat iz e pdrtaUás tényezőjévé s nyilt közlönyeié nyilvánítjuk. — Nagyban hozzájárult aaonkivQl a szükség przete, hogy az eddig saervezetlbn! szabadelvű párt megyénkben ^s különösen Nagy-Ka-zsán uatároao.tt alakban, szorvezeti eijÓvel fejlődik mind izmosabbá, awaek folytán egy hhata-I los orgánum alapítása napról-napra kívánatosabbá vált.
És c lépésünkkel már határozón politikai szint vallottunk 4 programmot adtunk.
Azonban előre is tiltakoznunk 4cell minden oly szükkörü felfogás len, mintha föltétlenül — ugy szólv&n -4 szolgálatában állanánk as uj Iránvpakl Nem, mi a tárgyilagos, híg-gadt\' véleménynyilvánítások elől soha el nem zárkózunk. Nem tettük ezt a múltban és nem tesfuük a jövőben sem. Jöjjön as bármely oldalról, minket nem fog soha aa elfogultság köpenyébe gombplódzva találni. A méltányos eszmecseréknek — vezérelveink fentartása mellett — mindig tért nytfNNk. És ha ezek íseitint politikai ellenfeleink nésetét, férfias meggyőfődését tiszteletben tartjuk, viszont mi is megkívánjuk és megköveteljük, hogy a mi intentíóink tisztasága aoba semmi oldalról a gyanúnak árnyékával se érintessék. Mi nyilt sisakkal megyünk a viadajlba, s ellrafelekűl viszont loV^gias, férfias\' támadókjat várunk és .nem leaipuskásokat. — A tulaj, i melyen játunk egyenes, tiszta,, — s hu mégis szemét akadna, utunkba, azt vagy elkerüljük vagy \\ fdruauk, de bele nem lépünk soha. I! |J | .
Ezeket kívántuk IÖvadén megjegyezni.
[ Lapunk ez uj évnegyedtől fogvU hetenkint — mint előbb — kétsaer, de mindig egész i ven fog megjelenni!
A lap elófizetési ára egész éyco 8 frt, félévro 4 frt, negyedévre 2 frt.
Aa előfizetési pénzeket a »2|alaM kiadóhivatalához, uj-városbáa*iitoza 6IB. sa. alatt, a lap szellemi részét ijllotő közleményeket a szerkesztőségi irodába, .Bajzs-uteaa 4. ss. kérjük osiméztotm; . 1 • i ; A nZala** sserkesstfisége.

It
Zala" tározója,
olyan vígjáték kerfll ki tóié, melyltaa hasonlót színpadon úm igen adnak 0)6.
Egy utazó ügynök naplójából
(Astarlkul hhtori*)
Irtat Vlrághagyl Jóiaef
Sok BÚadauléle dolog tOrtéuík aa éé alatt. Világaiaalaáibaa volt élés alkalmad! ktfoaábbaál luro^ább eveinek tan uja és résjseH 1mai, é* ofy kilOeös, tneawzertt dolog aoba ím («Plá»t valens, a aea ia elvaataoi, hogy Urkiril í* föfflflt volna, raíut CbieégóbanL Ks a^g aa^koak a e»dáikoaását ia méltáa ktéráaOl\'i. akik annyit olaaiak, Bsiet én. Aaétt a UktéMtet is b*l«v«a»Um naplómba többjí éi«aéay»><i és UfNWkalalaim kősó, niket tia éti vzmi* alall aeeroeteai; legalább aki b» iáUna atáa aal OrOkelai Ug|a, asmikivftL kegy kaaaagbat tarka barka élméíjyeím«ii k*eaag|.ai, vagy ha agy tei—ik ; gnézA ktsUiA — aa aibaií gyarlécágos éa íja OMraaAgoa, éleU«.bfl láu»a)|a a aeraaeesaél lymégili, mert míg agyikai tldtei, és padit trdwstil—al, addig a máiknak eréssakktt kbyMá a»rkát ée beleay«»|a a sasvsaaséi th á^féaleia I ily eaáfbél vajmi kevés alléé •eekeM bekayegtami. UiUtja belskl W; waes a vUágsn aagvabb aaiaa^iré a s»\'M»ií, »g«k, kagt lnwtöbWftr tragsediékal árs^ éslm jfavá t&m vozi
Mint a 9Wbead at Comp" szévbtgyár naégénak utaaé QgynOke Orosaorssé^bél,(liol ui«i\'ék(i!>en negjagyeave, elónyOa éc tömérdek Qtlutí öaaaeköttetóat aaaraatau daégBnk-nek, minek legfőbb oka aa. hogy dtégUuk-nek itt ia mtgérdamlett jó nirneve rolt^s ha a eség nevét említettem, as már bistositotta aa üzlet magkötéaét; de agyhiaaem] abban beoaea aaemelyemnak ia jutott némi {osztály-
résa, mart szó a mi szó......no de miért
na mondanám ki ......szóval...... esjnös legény voltam, biaalomgvrjeaeiö ktllwívol, ea pedig ae én bivatéaomnál, ha nem mttl-katlan kellék, de minden esetre nem megve-tfndé előny) alig érkeztem hasa, fSnOkOmlfil aaon rendeletet vettem, boty nyelet nap múlva tartósom ámerikába, még pádig egyenesen Ckieágóba menni, mvrt oaégQok láttiatlrkn •Ötétei felbök kaadtak felttlnedazui. Ugyanis Obiaágébaa egy oj saövetgyár létesllli mely mérvére nézve oségOnkkaf fog valálkadní, aeért asen ej Vetélytárs ellen ae eayénsulyo-sáa biatoaitékáit mindenárén meg kél) idejében aearasai, agy, hogy mire aa kiUp a vi-légpiaesra, bennOnkal már olt ia erw p^zi-esiébee talál jen, mari elleakeaé esetiHKn ha nem is aaerit la beanttnket a versenytérré, d» érzéken; kárekat okozhat. Be kejf ismer-nem, Ugy ily áeatea foiadat megoldását
nOkOm nálamn&l alkalmasabb egyéniségre nem biahattaj volna.
£ blsalmat valóban megérdemeltem, mert birtaái mindaaon kallékenkel és tulajr donaáaokkal,! mik egy utasé ügynök aí koros működésének feltételeit képesikJ
Hét jtiyelvenl tükélelosen bsseéltem, és ritka ékesfséllással voltam mpgáldiva arra, hogy| aa ácukaak- 4- noha eseMJmltJasegéas világ (ad, mindig klfogáata\'awla voltak -H keleadKéégftt sseressek, oségünlt jó ildrnevé-nek fentáijtásét és növbknuésél hajlhatósah elSmocditsni. £1 est mindenkel a leg|o|ki-ismerelesemMn tettem. Nem is |i ítésilótt osé-günk egyik ügynöke sem annyi Utle i üwsse\'*! köttetési, ininl nem maUtptt ibl egyik sem knnyi Isredményt, miut éni ha «gy*egy hoaasahh turólnhttzklérttlnk, ifipneklköszün* hetem, hogy főnököm ily válUgot idébeá engem tUzieltrmeg biaalmával. Jkioebajn ehj hallgatom. tüWil jó tttlaldoneágkimit, mert tartok téted hogy Talameíyik ősig mlg majd 1 felasélit Ogjruflkének, pedig mlí meguntam est ss itgalmlis, nyugliatájlán ilétmódot. —• Mindig idegen helyeken, idegen Imbarek kösi kóborolni, ijje) nom aludni, nappal ssalauirf, ásni, fásai 1— nem oly ke|lsmes|liivatás mini sokan képiéiig. IgM, hogy asjl auiber látj hall, tapaetfsl, de e gyönytlr ángyi kellemet\' lenséygei, Brsáságfal van ösisi ntóv^rs belaán, vágyekealk hona tttán,|liQ^á nem hal el a ^llágj megunj eaft, havai sa\'ablakon be-
Öl vja. hogy eatlea ött-f

sajsl a alvllen.
lUi éiuijtja késtl
Majd elfelejtem megemlíteni, Itogyeeé-güuk gyára Jrlaudbén Qben voití innét a világ minden réssébe meat a tömérdek saö* vetnsmü. Aaonbsn aa tulafdonképen nem tar* toslk a deloghos, osskis a törmeti hűség keaveért hostsm fel.
ÍFfinökOm rendeieténsk vételsalán nyele múlva ss \'.Ariaa* iá)é rtfpilé\'t bennüa-Amerika felé. Sönnüiikét, mondom, mert ntfjy UgynOk jOU még velem eségünjitfil, 1 hogy s nehén munkál smtál bislosabo siker : kotonéasa.
\' Saersnosésen megérksava (Stiosgéba. mind aa Otea máa4náe irjinyt válasatottunk ! működésünk esinteééül. 4j HieíOtt elváltunk | volna, a vlssonttsIálkosáSi időpontját ideér-kenésUnk aspjátél ssámitandó hat hónapra I Utalok ki 11 tslálkosáa |auih«(yetl| a RUo-tel-New" vendégfogndót esemeltük kl, hol épneu skker1 s baesápoharat UrilsUttk. Ba-rftli keaat sseritottunk alj kiváltunk egymástól., hogy hivatásunknak etóget tegt Ónk, nem tudva, mit hos a jüvsndol nem (mi, alkart mank\'S vagy hiába jttuünk, | yár-e reánk élmány, öröm vagyi eaak,{trök^s agy forma-ságpala, sssladgáláanee NlVaak le napjaink, uiíb hat hónap mnivaa J&oiel\'Ns^r" termében, mag nem üljük aj tisno&Ualálkeaés OröiiéU
AtteHkában inár pb 44* meglor-dallam, de Clueágébau most voltam elé-aaör. Te|ieitnápiiiai Utáeseiak |tfj|ése vésett öaíjsakalaiaoeiaai aa ráma váieét s mikor
I már annylra-meanyirs bírtam magaméi tá-jékeani. megkesdtsm feladatomat.
Nem remélt ajkért atsitam miadesittt* I Caékkak, mint nióliá, iáliinmeü őség, min-debtslé ismeretsé volt, Gs áhol nem ismerték, ott elővettem ékpsssólásom fegyvsrét és eo-nek asm állhatdtt ellent aéhki. Ilyen kenést Után essk jó veget remélhettem. Ha bará-I taim is Ily ssareneeéve) működnek, akker | eségflnknsk nsm less okaas uj gyártél félni, I mert snnak s kwielt előre is kaeftebelfcoa OeaaekOtOstlk, IsUlább HU Társaimtól löbb ] isben kkptam levelet, melyekben tudéeitsask, boty séép eredmény nyel dolgosnak, tpar-! kodtUok tOlünk | lelhető mindent elkövjeUii, msrt\'asonkivül, hogy lÖnOkttnkst liaatellBk, •kérettük, easn Uslett atasáaunk eredményé-töl völt lüggövé Kéve elOleptetésüuk. Uslmve mieden élveieteti ssórskosáit, ha esek aa i maga nsm kiaálk osott, egyédül hivstáíom-nak éltem.
Elére kell 1 boosájlanom, hogy saideig I sem In, asm táijesim még nsm narspéunk ! bele a háasaságides almájába. (Sokan, aal | áHitjÜki hégy aa nem édea, kenem savanya.)
FSaOkOmnék nem ssereaheitsk nagyobb ÖtÖnjpt a kedvsaO hirt tndéaité süigmyök, ! miket hetenkint ku\'dtem neki, mini nekem.
Jlrtam-keliembsa leltQnt a tObbí kost egy óriási épOM. Nem annyira msgss,imint inafcbb .roppant bosiaa valt. Nagyon élénk kOa^kvdésÜ helveu eay sarkét dkmtslt Ugy helyesebben mélvai aastsleniisn, mert mm dea ápnésasu saépaégsl oétkiiOnUk Márké-
M li nylItUomk.
(V. U BmUmw »1 kg lehel jalla-smcuI agy firtat nklk aat a»ontják rák : uyítt, éaainta, lefelé mm gógöe, felfelé mr aMgkaayáaakaté ét mbdoo irá&ttan Igiaaégnst
E oJUatkosatkan » lérfi-jelieia kcc* mMUI tű UTÍ
A 11 ül i taamélyrél, Ali |i ne mÜjteitott intéaményról: á é^Jiófél 1
Aaárt nagyhatalom nálunk a sajtó, mmi a mabad gondolkosáat megtiltani •M lakot, ét a szabad gondolkozáa nyil-váaitáaára a sajté jogosítva van.
£ hatalmat nagyban a htJlapírók gyakorolják, tehát exek -4 legnagyobb részben 4* intéséi e hatalmi ténjwónek. Etáiul mintegy asellemi urajkodik, örködnek az események felett, mégbirál-ják a történteket, irányt adnak a törté-nendókgek, közvéleményt alkotva létesitik eszméiket, azok (ámogulásáraj tábort gyűjtve, jutalmazzák a polgári erényeket és ostorozzák a közönyt, a kötejlesség-mnlaszQbt, a bánt.
Éa Didón ezeket teszik, jogaikat gyakorolják, a közügyet szolgálján és Önki maguknak nem eaekély érdemekét szereznek, bár nem csekély önfeláldozás árán, — mivel a jog és igazság védelmezése közben nem ritkán kell munkát keresztül törniök a bitorlás és álnokság alattomoakodása által felkorbácsolt bnl-lám-örvényeln az irigy roszszakanatnak, mely eszközeit nem válogatva, elkövet mindent snnsk megbuktatására, a ki iönző cséljaik elé állva, a közjót védelmezi nemtelen tőrekvéeek következményei ellen.
Mint mindsíi halalmi állás, ngy a birlspirói is, több tövisét, miot íróisát terem. . _
Azonban a bátfilom kétélű fegyvar 1 {éa a mint cwél nem minden ember tud úgy hadakozni, hogy önmagát ne jaértae meg:\' ugyj a sajtó kezeléséhez Is | azük-jségés bizOnyos neme sz önuralomnak éa ja tapintatnak altkor, midén javítani, gyógyítani akar; mert a kertész jki virágágyából kaszával akatja kiirtani a I gyomot avval seAmtsitl meg a virágot ja, \'^nolyet épen fejleszteni, nemesíteni jrolt cséljs.
A mely Ispszerkesztó nem meri kimondani meggyőződését nyíltan,Ószintén, az vagy nem bír önállósággal képzettségéjéi fogva, éa akkor mftkOdéee káros, íóti veszélyes, — vagy sugalmazva van, éa Ükkor megvetést éidemel; mert feladatának : a közügy szolgálatának ellen keiójét teljesíti: önzó érdekeket asolgil.
És a sajtó ilyen nemétói undorral, megvetéssel fordulnánk el, ostoronsára nem vesztegetnék erőnket, időnket
I De, ha hatalmi álásában elbizakodva fékjtelenül zsarnokoakodik valaki: a zsarnok útjába állónk és fülébe kiáltjuk : ,no tovább ! A tisztesség határának meo-gyéjét ime már ia átlépted 11* A mi ezentúl jöhet, csak árnyékot éa nem fényt vetne a hatalomra, melynek gyakorlóját mával rsgsdta s féktelen szenvedély !
[ A sajtóhal alom tisztességét jvéde-südk kell, inert cssk addig üdvfla ennek
működése, mig tulkapásokba nem me-gjf
mos külseje elárulta, bogy aa egéea aáa aem egyéb, mint raktár ée mindenféle áruhelyi* ■égek tömkelege, s tát sigaugs. Fekete, sordon kQlseje veit, mintha esek aj bűnös lelki-ismeret laknék benoe. Kyomssstó kedély-Hangú at vett rajtam erőt, mikor a tömérdek kapjak egyikén a petroleumos bordókkal, saáa éa másféle osomsgoláai eeakOsOkkal rendetlenül jellepett udvarba léptem. Da kedélyem csakhamar viasaaayerta előbbi t-ngnlt\'ét, ssert eségünk réesére e kánban ma|u minőén üzlettulajdonost msgny ertem s allrdát Imtdiag bistositottam ia. 1Of eeak egy leUt-taUjdouosnál nem voltam. Mintán sa üaletá-hen fal volt balmosva teendőkkel, éálntán ao**tom el hoaaá, még pedig Is késére, hagy faábpriUanul értekeshesem vele, mert aa egéea áriáéi épületben ennek volt legnagyobb üa-loto ée kisárélag eeövetaeaüokkei keres-
[ itt ékeesaéláeem fegyvere eaüiörtokÖt meadett. Meps voltam kénee rábeaeélni. hegé ismerkedjék meg eaégüek kitüal áruival A mlgaik 0 le hallotta már féhirét, £e m ah art vetem alkaba ereaskedni, al
nafc látva elegendé árával, és legkMsbbi mrteáglstséi a nemsokára íu megnyíló ssfl-vetgyár ét szándékozott fedeani
Már as eeeiaJea kiterített nlTHikd akartam jeesetej\'egaSai ée aaenl ■agamat neki, K pedig aa Mlgfik fejedelmének grá •iájáVa, a|áalai í, mikor a ssoba ajtaja Íné-tárult ás enea ea üeletlnla^daaee II—Mérés leánya |0tt ha igysaeeen aaeseáalhoa sietve, bel a Mtvelak bevertek a adatán snehet miénIItg fiaegvíssgáíta, ajáhleUá atyjának, hagy efcUlaeevee«a be, saég pedig nagyobb maunrieágbea, mart susaeámsa JsU minő-ságnsü, mint aa eddigiek j aa n) gyárra pa-ég nera Érdemes várni, ssert jakkahst eaeem kg yrslikálai 0Mjt hav>.
Ttsatsljük, bocaüljük lapUrmk a I If. függetlenségét, de hangja sérti as lUséalmot él a sajtó nevében felemel • Jlk tiltakosó bsstunkát.
Ha a városi képviseletben, vagy bárkai Is visszséléseket Upasstal, cssk köteleslégét teljesíti, midőn azokra rsá-matat éa ostorom, ds tegye ut as illám, a tisztesség hstárai ifösőtt, mint olysa lányosé, mely hatalmának ismart tével birva: .lefelé nem ssarnok és föl-falé nem meghányáaakodól*
▲ mely ksrtáaa egy gyümölcafánsk fattyubajtáaait fsjasscaapáaokkal távolltja al t megrontja u egéea fát táolyet védeni akart
As igasság kimondása már magában ngy fogadtatik, salat egy neme a goromba ságnak, hát még ha kimélettenAI vágjuk arczáha valakinek 1
Hogy minő adatok nyomán éa minő tények katáaa alatt ront Isptársunk a várod elöljáróság zömének, ut nem tudjnk, de hogy s városi hatóság következetesen és jogosan vonta meg a 9Zl IL\'-tól a helyhatósági közlöny cziraét, szt igazoljuk; mert hol találnánk egyesek vagy testületekben olyan sdsgát a cynismuanak, moly saját czégje alatt nyugodton hurcsol-taaaa meg magát a piozkolódás sarában ? 1 Hogy pedig eaen tény miatt ,in príma fúria1 ozületett, A bosszú szolgálat jutalma" cz. közlemény; as j nem szorul igazolásra.
Tehát a hatalmi álláohoa szükséges mérséklet és sssnvedély nélküliség mész-sze távol maradUk s „Z K.a-<tól, midőn nevezett közleményét életre hivá.
Mi ie fedeztünk fel itt-ott hibákat, gyöngeségeket, fel Ío tártak őszintén, lep-lezetleofll; meg io hallgattak bennünket, orvosiáit is nyertünk, mert észrevételeink mindenkór nélkülözték a személyeskedést; felszólalásainkban sohasem tévesztettük szem elől, hogy emberek vegyünk, és hogy emberi torméozethez simulnia kell minden hatalomnak éa minden tudománynak az alkalmazás körében.
Az éozazerü orvoe, ha betegének koaerü labdacsot akar beadni, meg-ezukrozza külsejét, hogy kÖnyébben nyelje le betege, o az orvoo elén ckélját.
Ha pedig egéoz keserűségében akarja eloyeletni, undort kelt általa, éa .a helyett, hogy baosoos szolgálatot tenne, még rontja betege helyzetét éo a környezet ▼iaauvonuláaát nyeri jutalmui|*, tebátczél-át eltéveszti 1
Az meg pláne u impertinentiánál Ío több, bogy egy komoly iránya lopban a város szine-java, kiknek éozét éo jellemét a .Z K M káttarébon álló bizonyos sihederek megbírálni aem tudják, felismerhető czélzatossággal röhögő ficskók malatta táaára szánt utcsal komédia tárgyává té-tessék.
Ezeknek elmondáaával1 tartoztunk önmagunknak, tartoztunk a vidéki sajtó ; tisztességének, mely Immár ookak által minden tapintat éo gyengédséget nélkülöző állíttatik pellengére, malj aljárán folytán n oojtóhatalom zsarnokká aljúit-tátik, moly ellen falláaadni minden aza had gondolkozás köteleooégéaek tartja I
DMpiritu helyzet bíz sa!
(T.) Ez io argumentum. De mily argumentum I Oly argumentum, mely félremagyarázhatUnnl bistnyitjs ama szorult helyzetet, melyben az lehet, a ki ily argumentumokká kénytelen már fo-lyssaodni:
0A többség cssk szsvua .A több aég merevsn aza tsz* A többség gépiesen navas." tA többség a kormány parao-Caa szerint szaru." stb.
Haoztolon lóvén minden kiabálás, czikioséa, botrány caináláa; haazonUlan levén minden hánykalódác, o u ellenzék belátván, hogy a kormányt aem képes magbaktatai, a keooiü rezignáczio ezen paychologlku felsóbsjtásáboz folyamodik t .Hja 1 De mikor kát a többeég szavaz, suvu éa oaavaz * Kesergő érzelmeinek eaen panaszát után a párthívek kebelébe io balooóhojtani igyekszik, a egyszeresek szt veossik észre, bogy sónak a sokar-gumentumnak a szála oaolyokből büszkén fonta ootarát a hetyke ellenzék u előtt, o lépten-nyomon koptatta azt a kormány hátán, ma már unyira megkopott h vékooyult, hogy tépett kóósezai mind-össsa io egy kétaégboasatt ceettonésre képesek, valamennyi osálnak as ootorbogy-bea végződő coottooéoo t Bia többség amtvaa 1 ■
És hogy moaoylra demollrosott észjárás löket as, mely előtt- ta io lehet orgamoatam ma már, hogy a többség oavaa, as a körülmény matatja, hogy a többség na aa agéss világ parlamentjében aaataa, ámde a kiookhoég iaéppaa
agy RoaMg| i a kjllik^g • kotté kftat csapén osak as, hogy al löbboég fúva sala tlbbjavéa, azért MveatoUk több ségnlk.
Igaz, vaaaak rá omk,Ndo hiszen \'nálunk Is volt már elégj hogy a többség bomlani kezdj, és egyek tagjai át szállingóznak a kioebbeéper mikor után a kiasbhaéggol ozavunslj. És ha az a kiaoebboég ezáltal annyim megnól, hogy tőbbaéggé lees, u kerekedik koníányra.
Hát egy ílyoo bomlásra számi tana u ellenzék, s egy ilyen Sbornlás be nem következése miatt ballat a ama elkeae-redett hangokat: vHj. t De hát a többiégj azavu 1 A tök Még nem bomlik dog I\'
Ámde hol la van i s megírva, hogy miodig jcsak a többségűt k kell megbom-Ikni T Hiszen parlamenti életlbon a kiaeb-aég flppeo ugy alá von vetve a bomlás proaaeaiának mint a tö Mg. És hány ssot fordult már aló a arlaménjak tör-| ténejébén, hogy a ki ebbaég bomlott megj avagy beleolvadt i többségbe? — Hanan persze oz Igen I láziéit ellenzéki sajtó az ilyoomiról ne« i akar tudni, ó csak arról szeretne tudó , hogy s többség bomolják, a Irtóztat" hasaolloueo dolgot lát abban, bogy ne n bomlik. Ami u^ ellenzéken, vogy a kii cbboégen erény, | már j. I, a szilárd párté lás,jazt a több-■égen géplenségnek neve i, és ami nála, | ba t| I. a kisebbség udul a többeég1 felé, renegátság, de ha k többség tagja lesz a párthoz hűtlen, — sz fflgget-lenség !
Miután, pedig megt rtént nem régen, hogy a többség boiilot^ hát ehez igen tisztelt ellenzékflokl onnyira hozzá-oso|íéU, hogy a bomlást azontúl mintegy követelni kezdte, ée követeli. Daczára j pedig bogy o többség a kissebbségiól nem követeli, o momeluti kiáltás nogy lármájában mégis azt kezdjük észrevenni, hogy a kisebbség bomlik
Mart sem nem oz ellenzéki vezérek, Oem nem a ssjtó határozza utmeg, hogyj mikor, \'melyik párt bomolják, hanem, á I körülmények, mllcor | 8zilágyiért momeiakokhól hazafiakká^ lettek, szintén a körülmények behatása alatt tették, és ha most óladnak, kik a kisebbségi dl-! csóaéget a többségi dicsielei ségért cserélik át, megint a körülmények behatása* alatt teázik. Ha pedig jmaaljarjuk csavarni a dolgot, a hova Szilagyi Dezső, bogy t i. akik most a többsnghez mennek, hivatalért mennek ? | Hát nem tu-dom megmagyarázni magamnak, hogy mennyivel nagyobb erényi ugyancsak bi-vatalért ntenni u ellenzékre uoo reményben t I. a konnányt megbuktatván, | a holyset ursl mi leuflak? j
Egj ébit áut oem oz egyik, aem a másik dologból nem akart csinálni sem erényt, aem haufiságot, ltjuk annyit mondok, hogy mig a többség erősen öosze-tart, azt szokták mondant, u elfogulatlanok, hogy : határozott i erős párt, Ha*! talmu párt Eréé kormány ! — Ugyan-1 caak azt mosdják a kisebbség összetartásáról Is. De bogy akár]a kisebbség aj többségtől, akár a többség a kisebbig-tői ut kövotalheaae, hogy vele mvozzon,| éo amiért bogy nem teuii hát gúny nevekkel illetbessé érte? Az caak ératlop-] oégro mutat Az a jaleuéog pedig, hogy u ellenzék^ képviselőség [ás Bhjtóa többség jelen öuzotartáaát oh irtóztató va-lainlnek (alálja s már aslegész\'monoton-ságig Umleg^ti i éppen azprt jelent re ménytalonségst, mert nem látjs, hogy a dolog Jtarméifteleafolyáanu indulván, az olleniui iránynyal egészet) ellenkező mederre talált.
szemle.
Politikai
•—ággyal)*
r
ügyi táresa költség*
Deos. 11. Folytattatou a köalekedás-■ tárcsa kOlteégvetéee.\' jf A Tissasaabá-Ivosáa kárdéeábea koaaáeeéhiak Thaiv, Jónás és Horváth Gyula. Rohondk újból bocint
tot kéri a háslél minap kiejtett saavaféi t.
Dsea. 13. A képviselő tás ms folytatta, da ba nem* végest* a f»I d m i v e I é ipar-\' éa kereskedelmi m\'iaiesj tarIrnm kokségvetéeáaek tárgyalását.
HagedüS Sándor a]saabadalml ügyek Iránt Irányi Dáliiell n ninnká sok emknak jaVitása érdekében ssélalt fel | Ugrón A k o 0 aa oláh n ,mhivataiok vies[ snaéláaafi miatt etpalt.paaaas.
Élénkebb írlta támaql a m i g y a n-
óvári gaadaaágI tsilniutékot tá-taléné1,} a hol Tbaly fiimás hátároaaji javaslatot nj ojtott be a néá M nyeM tan tolyamJaaeMBÜatktéeo iránt A UtáijMali ja jvaslatoj pártolták 8 a a I a y Imrei LI tls Qjnla,ITurgonji LajoSé* Oaánádk Sándor, a kf leéét élénk lerOttséa^e haii golte a Váaat a mlnisetsraloöl elleni k|fakadá-enlvnllA háa al misisatan aOk falisÓlaláé Után elvetette a ihalérosali svsslatot.
Aj lévaiiseayek Utslénél Hek mann Ottó reflektált A >poayi ÁUmU
uéf tegnapi bsesliU és viéeíssett aaon föltevés ellert, miotná 8 gnnyplai akart volnn valamely oastályt, |mgy társalatot Egyúttal határosali {avaslatnt ayaitnu be nsiránt, hagy aa oresággyO|M áftm megssavaaaadó 28,000 frt asan aagvar lovaknak éa osák id5 elleni vereenyéfé for^ittaeeék, továbbá, hogy a totalisateurj miat hasardjáték, betil-tassék. A hatáíozáit| javaalatlioe, melyfiek 1-eö réesát Hermann később visszavonta, boa-aáeaóltak Tits»\\mieís*terebök, Préoai l)easő b., Polényi Otta ée Sailágvi Deaeő. A saavasásnál a batliiosali javaslat második réssé is elbukott. 1
Végül még iifiln Gyula intéseit iuter-pelláosiót a honvédelmi minimterhen a ha-tonaalesálláeolás ügyében ée esael aa Olée véget ert.
Élénkebb vita ásután még eeak as á I-I am v a s a t a k ősiménél támadt, a hol P ás-mánd y Dénes uaUrozilti javaslatot adott be aa iráot, bogy a miaissterium a hasai Ossaee vasúti ée guijiájósui vállalatoknál a magyar nyelv kiaánlűoe baesnálatát rendelje eh Ke mén ff Gábor br.. Ivá.nkn Imra áe Lukáns előadó as indítvány elled nyilatkoztak, mig V u o e e t i o e horvát képvieelő ás M o csjá r y |Lajos pártolták ast Szavasásra boosáttaUrán js kérdés, a hát 131 szavalattal 91 ellenében elvetette a határosat! javaslatot. A q^rvát.kép viselők túlnyomó r.éssp a határosa ti javaslat mellett ess vas ott, mit a baloldal aajos éljenMssel fogadott,
Befejeat\'etvén kj közmunka- és köaleka-déeügyi ininissterium költség vetésének tárgyalása, a háa áttért! a fÚdmjvelés-, ipar-és, keraskedelmi minisuerium költségvetésének; tárgyalására, üllső uónek volt (föndöos Benedek, a ki hasasabb beszédben adta elö óhajtásait.
KDI ön félék.
— Hldfln m Uranehér arra batá-rosls el megát, boái a aaokásos szombatos-teli társas peesejövetajeket ason időtartamára, mig sainéeaeink itten\' mfikodnek, péntek estére tették át; —Makkor bebiaonyitották, hogy a ssinmüvéesot iránt érdekkel viseltetnek ée annak msgáoy-jellegO mnlatságok által életfóltételét mégrOviditeni nem akar-)ák. Tegnap, péntek este Örvendetes jelét adta eme törekvéeé^fk a társeskör. As elö-kelőeégek nagy gyOlékesete előtt felolvasást tartott Dr. Sieinbeehi előnyöaen ismert gye-korló\'orvos a aaemíakör tOHénetéről és e szakba vágólag a Mgártöréeek általános ismertetéséről. A (elolvasó áltajános eliamerés köaben tapeokat aratott, mit kiválóan asép msgysros előadása állni teljesen megérdemelt,
A jelen volt aaakérlőluől ia esupáu aaon megjegysést lisllottuk, liogy sok volt a latin és gOrög misaó a lólolvasásban, amit a jelenlevők negy néLse nem érteit meg;4» aztán magából a JSemtttkörf — alkalmazásából épen semmit { nem hallottunk; — a mi a tudnivágyó iérfl köaOnaéget nagyon ki-váneeivá tette annyim, hogy jövőben a eaess-tflkOr alkalmazását, annak eredményét szívesen Iái nők bemutatva I Különben as sgéss előadás olyan jó listást tett a bsllgatóeágra, bogy folytatására jdvánosiakká lettek.
— lyllváaM klsalast. A nsgy-kanissai kisdednevélp egyesület sors|áiékot rendező bizotuágáhés folytatólag ujabban k|* vetkeeá felülfiiotéeek, illetőleg adakoaáeok folytak ba: Rohoucty Gida orss, képv. Buda pest 9 frt. Gy uraánezky p. mogvoródi plébá-noe 1 frt. Gyenge miroly rethei ref. lelkáes 50 kr: Károlyi Aatal ázombatbely 60 hr.\' Kereaatee Gyula AéeU 1 frt. &sák üoitried Homolioaán 1 frt. I)k 8sukits Nándorné 2 frt. Bencae István éönrököai plébános 1 frt. Soproni m, kir. távírda 1 Irt. Dr. Sterba Já-nos pleb, Lakóeaa I1 frt. Dániel Pál orss. képv. Bneet 1 frt. Lávái takarék- és hitel-intését 50 kr. Wittinger Antalné Nagy-Ka-nissa 1 frt. Mantuáné Jéseefné 60 kr. Nagy-Hibái Tata 60 kr Horváth Sándor Bpest 60 hr. Nagy JóssefisUdi óvó I frt. B^Vod-ianer Albert Bpest 1 Jfrt Nyiregyháai vörös kereset egylet 1 frtl Bisehits Dávidné másod asor 1 irt. Bsabó Sáüiu Bpcsti 1 Irt. Pirni-tssr Alajosné 2 frl.l qsemanyey János Qgyv. Bpest 60 kr. Gr. Kfrolyl Tibor 6 frt. Bor^ bély Yidor Ugyjv. Üpekt 60 kr. Jurka Baail qrsa. képviselő Bpest 12 frt. Fruia ttdtlor Antal Bpest I frt. Szolnoki külos. segélyső asö vetkőzet 60 kr. BklPongráos Adolf orsa. képv, Bpeat 3 írt. Berees Antal Bpest 1 frt. Holiesi Vörös keresetjegylet 60 kr. Laaské János ev. lelkét* |Morva Lipeskón 60 kr. Heroseg Odendalöhy ÍQyuláni Nyirbetka 1 ért Panosovay vörUá keresat egylet I frt 60 kr. Róaaabegyl vOtM-kereest egylet 1 frt." Woliseh Gusztáv Tnsost 1 frt. Bajai Ukarék-nénatár 2 frt 60 fc^J Ír. Batthyány Géza 1 frt. Lebóosky Egyed! Bpest 60 kr. Csurgói vlrüe-kereaat egyleti I frt Kaposvári ovoda 50 kr. Kise Komélii Kiláh 50. kr. Gr. Karácsonyi Guide 1 frti oaagaaáréi népbank I frt. Gr. Pejaoaeviaá polián lfrt. Gr. Károlyi Bándorné 1 frt; HógiáŐmegye aliapénjs 1 fit Friedmaun Adél gsélje^lehérvárott 1 Irt 10 kr. Horfnsaky Nándof cjrsa. kepvieolő 2 irt. Boreodeagje aíispáiU 2 frt. Révkomáromi jvOrOs-kereeat egyik i frt, ö«aeeeu 61 frt. Ufilöbbivel 683 frt W kr, melyért a bizottság nevében hálás kuattnetamot! nyilvánítom. jMagy Kau\'iaaa; deaa. IliL 1892. Somsaioh Lő-fflnoa blaottsági elnök láe péneláraok.
— Esttel llJiioromé|s|tár|yak. A nagy-kaniaiai kisündaovelőlsgyeslllot sors-látóit eeüst nyisreoilevUrgyal Magy Kenla-áo Mi hofer (Bölény) Jttáeet ée jlllhefer Ödön ékeseréaa urak airaaataiban kOaeaemlére té> tetvék. A mkssjv eaástből késsKlIt értékes tárgyak méltfk a magjaklntéern.)
A ■i\'knlsitai1^ lermeagi lel tit kárjálál, Dr. Oerő ^éaeef urtél, a kovatkeaő eorekat veesaftk. TieeSfeU saarkeeatő ur I An
* egyleti éUjt irántí érdeklődését ismervén, & kérem, seéitóetatnék becses kpjéba a kövist-I keál sorokat fel fonál. A mait áf dssasihar havában megtartott ée téayeeee sík rült diee tornáttat árra buaditotta egyletünket, bogy * jelenlegi toll idény folyamában Is tartaeeék meg agy,la távoliWes hasonló lisatoraáaat. I Ba a Ihi 8-án megtartott válasnt mányi gyfl-I léefaan hat ár e«at képen ki ie mbndatolt és | időpontul 18^3. \'febraár II. tüs+tett ki. A | randmüsáJsi egyisalkebb keblS, Olan Lajoa, } Dr. gerőJJÓssefJHeinricb Miksa, Goldsteiu Fülöp, Miiboisr Ödön, Pongrác* Adolf, Wam-I berger Sándor ée Weisamayer MÍdor urak-[ bői álló bisoUeág vállalta el. F^kérj Ok a n , i, i tornáügy i^tnt érdeklődő, kOaOaeég be-{ osee Ügyeimét ée saivee pártolását. Vegye. t. I aserlmsstő ur, ki*álé tiszleletem őszinte kife-j jeaéeét, mOlylyel maradok Dr. Gorő József, | mint n n.|kaniseai tornaegylet tokárja.
H- pyltVAeoa köesöneí. Midőn AJió Domború kOsségről van a ísző, hiszem hogy t. oírfwó Onkdnytelanfll reá gondol aa { ott lakó Hiischlar losaládrai hogy miért ? Ezt is könnyű kitalálni j — mert annyi sok asép tett nlzŐdilc| a eeaJáikfévhds — bogy aem negyitok, ha ast mondom, lipgy as egées* országban a jé tettek mea4én Ok as elsők. Nem tekintenek Ők pem vallást, jsem nemzetiséget, Itsmem mindenütt ott vasinak, a hol osak nemes tolt kiváilmtlk. ígyí tett boldog emlékű édes a ívjuk, a ki A. Domború r.lk. Intfelekesdtü iskolának nemes bzélra 1009 frtnyi alapítványt tett — így tj»snek kedves fiai is|— és pedig legujabnaq lagür^oph testvér LíOőt, — ki a fentemlitejt iskolának -emeletben(levő minden ablakát, a hol tsm: termek váanak, vas rácsozattal kilátta. Továbbá as Bskela udvarában a régi vedres kutat, melyét aa iskolás gyermekek veaaély nélkül seramikép nem hssaeálbatmk, szivattyús kúttá átváltoatatta, — nemkülönben s Testvérek [együttesen iskolás fiuk (számárai j— akik tavsázi kellemeebb napok Ibeálltávál a szabadban tornásás alkalmával fagyverfögás-ban is gyakorolják magúkat —| 50 drb ^a-puakát ajándékontak. De eszel jnem végtjz-tem, — Kanom még meg kell Omlitenem a ritka jósánu nővéreket — illetőleg ilirseli(or Lipótué éa -fSohleeinger Iaidorné úrnőket, a kik nem"kiméivO fáradságukat — r. k. templomunknak dráge selyemből —j sajátkezű-Ing készített \'aranyhímzésű oltár! vánkosokat ajándékozlak. Mindezekért a magyarok nagy istene áldja meg a derék esaládot, — adjon Isten kedvee [hazánknak sok ily nemes követőt. Keli Al-Domboru, 1881 deczomb. hó 12 én. . J t Szlámék Jóaeef, k. tnnitó.T
— Aremkss kisasssooynsk, a budspesti népssinbás kitűnő tagiának vendégjátékaiba kűlOaöeeo felhívjuk fiöaönségüék figyelmét. Hainbáslátogató köaöoeégűnk Igen érdekes estéknek nés eléje, mert U e g y i Aranka ki n. éneke, játéka méltó hírnek Örvend. Tóti lléla igazgató urat téljea elismerés illeti, mert valóban sem fáradságot, sem költséget Oetní kiméi, bogy kOaöneégfluknek mentül álnaaaueebb estéket szerezzen.
-r fcWháil Játékidőd: Ssomba-ton, dtjczemhejr l^áu Hegyi Aranka kisasa-eaooy, a laaimpeeti népszínház első énekmO-TáaanOjének íellíptferel BCdvO«ke« Vig negy eperóue 8 tolv. SeOvegét Írták: Ohivot áe Duru. [Fordította: Üwa Lajos. Zenéjét szerzé, Auprán OttOa. Vasárnap, deosember 17 én Hegyi rAránká 2-ík felléptefll, nBÓ-k á o s i óHj Rqgényes vig nagy opervtte 3 falv. írták:J\'Zel| ésj Goueé. Fordította: £wa La-fbs, Z^néjá sÉersi: Suppé Fereaes. Hétfőn\', deesomberl 18-án Hegyi Aranka kisaseaonv 3 ik vendágMIépte ás jutalomjátékául VA korii evjiIÉi harangok* (Kedvelt víg operette 4 fijlv. Zenéját!saersé: Planquetjle Iióbert. Kedden, deesember l$-éu Hegyi Aranlm kuesssoiíy utolsó felléptéül „Lill-Euekee ss|nmp 8 felv. írták: Heoneőuin és Milanü. Fordították . £«a Lajos áe Fáy l Béla. Jenéjét |saatzette: Hrrvé. Szerdán da* ősember 20 Aq „Köuyvlárfaok" Üj mnlattaté vígjáték 3| lelyoiásban Fordította: FoUiuáe Aurél, j LJ
— K|y wcakákas laké osigáay* aassooV le éves leányát valamaly osiuy a* kövemé váfeeU megbüntette ée a büntetés keményebb nemével ia fenyegette, ba nem megy saemes elől A leány félvén aayjn haragjától, a közel ben) lém léglaégtlő kemoncne egyik sugábl bujt, hol egy osojhó ataltbáta leküdt A saaapa, [nem témái hogyan, méggyuladt, a lángon oaSKiiáinaf a leány i ultájájba kaplak, ki rémül vb hagvjá al wrenoeátl^a rejtekét, Egv moosnr njeliétt futkosott a sspgéuy gyermek dntudntlanal; osak bele kélUtt volna ugrania éejmeg lett volna montke. vDe ia halál eaea . asareimaétlen neme volt márnára a sorai könyvébe beírva." [Bárom! napi ísno-nyu sáonvodés után mult ki asengány Wány.
T Ojllkisein kemshll Temee várról)sürgOnjsik : Mikola|avras Oyörgy, Ita-ragyot^yevioe Sándor, Sssrbia volt fejedelmének unokája, Romániában, TuJrn-Moguial libán jaeggilka\'talott. Mikolajevlda, ki kapi* tány volt a román badaeiogbeu, egy teoia-széu fpidbirtokoeáal valamely asekáiyeég miatt ugy Omneeaél\'alkoaott, hogy ea utóbbi eogeesjelelbetotleti gyűlöletet táplált iráayá* ban ée elhatámeta, hogy mcgOll, m»ly s»0r-nyü tervét, Tm u-Üdogurelli egyik kávéházában fágre|ie ha)tbtta. Aa eeet itt koeealnál-koaást kellett Knragyorgyeviee Sándor bar-oseg Iránti ki hosszabb idő óta várnánkban lakik.]
-Voloro én lerak Bernkardt I Hint Páriából sÜrgOnvaik, Fédora tegimpi első elÖadáUvál agy Sardou. mint a Timo* \'ves mÜvésouŐ sajos diadalt aratott a Vei-, devilla-salMiáabaak — A darabnak rendkívül megkapó telOnetai vannak, melvekbeo Sarak Beráliarut Önmagát muha felül, agy bogy agyeOesea^ Raobellel ée DorvoJlal hasoli-litották Oedse. A darab végentével Ot peresig tartott a lape e aj koeaotu éa virágeaóráe, a klsOaség mintha doliriumba esett (volna. A preaüér Ián mátn néhány! nan óta tartott, egyeO Dáaákárt M8-8l0fraaket le fisettek. A saiukáa miséén helye már egy hónapia al
ttlme mitU
«£«*. AB *é IMi hsájis a Hiüi%i>« a miiidfkbaa máj-Í2ai lesdia a kim li\'tml a ka»Oeéáge< m«g aa htniti baléehléel jeleaelMee M aM^éé «lvése*< eetováfcbját nyu|wta. Iftilli | Fédorát MM 4 OfeH áWRH. wiál hirdetve telt, Imii a Burgeemháébaa kf}ák eHndeí ^ mwM>i már alá m Irv*. ~t Ki; lr%)<«Ar«i ftdéklira
1*1 ru
knj
háin
kise
mii
Aki
rVfljejyi aOrjegyBéeéf bee Isrtosó kis kOasán a mult evröl egy a) naradit hátralékban. Miután a áa aiftvttat: Vég Jómii lu-etryső, agy jegyedhüs tl 15 granpez jwlNkií taimtai a krajeaár adó-l a lugosi adóhivataliiii IMDip tea teleette. FülopesáUásnak most már\'nte** adóhátraléka.
— > Taa Teretláaak vetélytárs* akadt. Üatamábau egy Meglia Lucietta oevü Ü]u issotjlai l*4ay, ki ép oly kedves, mint 0. lüut lel togedOiátékával. Aa elbüvOlt tuddaitó ,un amor* di barrnbwett-nak (körUlbelől sze-reiulee s<veoekének) nevezi. Csstrogiovsoni ki* aakillei városban • aeü\'elett e Cstsniápan lépett, ftl oIÖBzür, hol rendkívüli letsUat aratott.
| — ji lou«loni tüz és a bistosité in tásetjek. Londonból irják : Pontos kimutatást asou összegektől, melyeket a birtositó ínlé-s^teknek a woodatreti lüskárosultak ssámárs Icell Jiieaiul, egyelőre még nem lehet sdnil A Ute által ftárt aaenvedett intésetek közül a a aüvetkeaék soroltatnak fül: .Muutkj" 20,000 font sterling, „Sun", 90,000 l sterling „Northorui 30,000 i aL, „Beyal* 35,000 f. at, lQueráionM 45,000 ft aterl;ng .Gommer-eial llniouf &0,OÖQ< f. •teriing „North Bri-this and Meroantille" 100,000 l sterling Qis-sir.esen H50Í000 font eterling erejéig voliak biztosítva. as épület pedig 150,000 font ater Itng torejéigl; Oaeseaeii tehát 1,000,000 fontról vau tesó, álig ss összes kárt 3,000,000frs becsülik. |
I — Ojambetta megsebésUléoe óta ma hagyta el ilőasOr esobáját. Egy kevéaaeé hitelre j méltó [in\'rentigens lep est s eaensámóa hírt hozta liogy Qambetta jegyben jár «gy olaesí nemes tobb millióval rendelkoső Ösve-gyéréi, sk| egy iamert repablioánua putyli-oiata j leányé. A lap épen est as eljegyaW euiliti a rejjélyee piestolylOvée okául. A mil-liomOe a hqlgy uem lehet más miut Petrát reputylicánuá esenátor leánys, a ki vagy tíz év oléttegy Uúagasgsg, de beteges olaas már-qutshps ment nőül.
Irodalom.
A« attib V;0z5lijiiifivAk ni«Rr«mto0tai6k fekapfaatdk Fiscjiel laiftp wjnHinéiiieitn Nagy Kamuén.
1— IJienemtt: Táborasky ée Parséh nemzéti ^e^imuikereekedéeében Budapestén megjelent: „Elegáns csárdások" (Cvárdaa noblel) Tartalma: Ssál\'dogált a íeoakeL Arra \' kérem a kapitány uramat... Gyöngyvirágja l.okor balján... Harmat van a falb-veienh *ougoréra alkalmazta Ábrányi. Ara 11 frt. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.
I— Ss|ysr pénzintézetek ée résé-véay«áliai«uk ewége» nyugdíjintésete. A téváréehen egy a pénsintéaetek ée iperráltalatok ti«tviaél6i kara legvitáliaabb érdekelt mlkareló mosgalom indult meg, czélla külOuÓeee a hazai péusíntáaetek részére, melyeknek tadvalevOleg alig 10£-a bir elégeé gee nyugdíjalappal, egy küzüa nvugdijintézé tet léteeiteni. As eeme, mely a Megver Péni-Ogy o^uiU ^énsintéseli essklsp hasábjain vet tett f^l elöasör, élénk támogatásra talált ugnr budsoeiti mint vidéki tnérvadó körökben éa megváló»uláaa, illetve a, közös pénzínléseji nyugai jegy let mogahapitása már téljesen bis-toeitotKnak moudható. Av érdekeltek — iiif"\' tésétek ée üsstviaolok — felkéretnek elOlogé aen, lélmtfileg még ss alakuló kOsgyülée élőit kötelekettaég nélkül jelentkezni Kormoa Al fréd írnál (as egylet titkáránál) Budupetleji (V. kérülat)
X- Heg-Jelent as hönUgyvédö esiinü kOslisési\'U niy 16 ik ÍUzete (irta Knorr Alai-joe, kiadja íQ. Kagel Ottó Budapeeten nemi seti aiinlkás bérbásábsn.) E ÍUselben aazersÓ befejeái a községi bíráskodás körüli eljárás ismertetését, annak ntánna- közli a községi birá*kbdás a|á nem tartósé kisebb peres ügy eljárás és ezéu eljárás folytán keletkeslieté végrelsejtáeok azsbály sit éa esen két eljárásra vonstkotólsg asámoe iromány példákat hoz Esulá^) áttér a váltó eljáiásrs, közli s som jnáe éa rendes vál\'ó eljárás szabályait a meg kezdi ja kereskedelmi Ügyekben kövelendó eljárás jismertetését. Ezen igen érdekee tarj talmit Ittzet ára 30 kr. As elsO 10 füzeté
veH miadvégig; • tekintve a deráb lekább bohéaale* üreeeégét, talaáaai i« ú&yon bal( latiak (aeérae) keretébe. Wadúeé^ l*rt akárháihány vígjátékban nevettAnk már nagyobbakat hálásabb jeleoeteinek. — Tobb)1 aaereplOk szintén megtették a Magukét. Er-dey A. éa (ohai Etel például gyönyörűen énekeltek. Bárdy Lajos pedig négyott jól eavveavéa (asztalos), nem hiéba futott kOtéey után, megoyerte a kOeOnség kedveltjét — ArUay Idában. Bal.
E« most le a kalappal 1- jKö^ünségünk még elíg viselte magát ily derekáéin — es idö eeeríat — a színház iráat, | mint éppen ma, midőn a termet annyira asáfeláMg megtöltötte, bogy a tolongás, eivaj, * Myébb hasonló kellemetlenségek jelenétm íolett majdnem annyit Bevethetett volna a issinpsd, mint mi ft felett. Sokaknak — akik mégis tehették — elkelle hsgyniok a teitmet Felhívjak ezért a azinigazgat6 uifat, |roisxeriut jOvOre (hisUmsági szempontból is) ne adjon ki tobb egyénre jegyet, mint a mennyit a teiem befogadni képes Ingyen Vágyj bessantó kényelmetlenségért senki sem fizet] isiveseo. Tia* teli revizor urst nedig arra kérjük: ne hagyjon annyi sajtóhibát aaipi kritikáinkban, mint például esek legutóbb iei aajelsA benyomás elélt,1 e helyett: as euS nonyomás alatt; Budapest bármelyik várpaának, e helyet Badapeetbármelyik külvárojsának; ámbár egéssen, é helyett egészben t de akkor eok aljuk, e helyeU t de akkor |i|i sokaljuk ; kOltOi joleuetokkol ékesen, e j helyett: költöi jelenetekkel édeeen gyönyörködtető: aa intéaet vezetők p. u. e helyett :| sz intését vesetOk is, mint \'végy még olÖljb a nK8-rösi lányban" pratious, e helyett: pradicus sst. sat.
CsÜtOrtOkOn, deea. 14-én. ^Kis her-oeeg" Lccocq ssép senéjü, vig operoiteje 3 lel vonásbsn. Amis darabot illeti, Mmmivel aem több, de tán kevesebb se. mbit többi OMretlireai. — Aa eIOadás.. elég ösnhannó sikerüli volt, Kohai Etel és Erdey Bei ta hatásosan énekeltek. Köveasy (Fiimusz) élénken mulsttatott: Berasiné A., s Arsöyo«sy Ügyesen megfeleltek ; a mollékssereplök ikö aül Erdélyi Margitot méltó dieeérétte! kell megemlitenünk, misserint törekvő tsiuéesnő •serepeit mindig jól tudja. Közönség ose kély szémbsh.
m»r ható,
ai munka első álra 3 írt.
tél kötele külön is ksp
Nemzeti szintazet.
Kod de a, dee*. 12 én „Nsp és holdi 3 felvonásos operett*, másodszor adatott, kélv eeámu JtOzOnség előtt. Mult alkalom Bsaí Mvebbáa megemlékezvén a szereplők rOl, czeUal esek annyit! hogy ss elősdás mi| m eléggé fikerült.
Baerdáe, drez) iS-án KOvessyj
Aibefl (jeUe komikae) jalalom-játéksuj fLampaeaiue Vagsbur doa" vsgy a három jéj madár. Keekee bel.ósat 3 felv. 4 szakaszban
iéta Mi
IC é v e s s y A mér nem válaazlotte m*g oij h#lye*ee (utalom darabját mint Ar dey Ide, így aetáa komik ama alig lec a«ei heitáeyait Keváas Mér |eaisaiad<*) k
mm siaki\'ása
Mt
ff Mgtfié ni
MaHaern agy láuseii, hegy daraávélseetá* rgtsaersaMad alékéesHA eaart v«Im l^aai,JLevéas Mér julslomjátélábos
Ma a I eté*
V ügyelme iráal, mefy pedig anélkül esiiréasask ismeri Kovácsot,! s re , eúaeenai bssoalsg méltéayalei tagja besegae ama padi éjt dáméiért.. Kulonben IUe*sB| e iae*áké*ei| tárakéiésaakI elégféj a aevrtpétW lelbsiélsf umlat\'aió
eedO eaekOsléaér* 18W éHlaeae«lb hő íl ik nsnjálsk d.a, [ érája, éa tonbaa f heíyisinin 1$82 év deéssmbar ifó Sí ik ímMáBak d. u 2 érája hu ándőül UHt tik és ski(os a venni ssándéko ók éaeonel ot megjegyaéesel hívatnák meg, 1 így! az érint jogóságflt ezen átverésen as IWÍ.éviLXl ez. íffl I a érlelra!ébén a legtl bbet igéréni beosároa alul is készpéM fise|éi mJleti eladatni fkgnak.
Mindazok, kik klsBkbséi
A réeaHetebb áfnsréei fe|éUlek ezen kfrl ibiróeág ilkri osit/üyánál |s a páliao-vseai kOsségBMftl WttJklnUioKi,
A klr. jttirólg nliijt tlkvi |iátóság Oiák-töráyán, 16801 zuk 18. \' 1296 l-l
nek érvényesitlietni, beli jeléáléselkot ai aluiiri bv» végralmjtdhoa ad) Aa nlárvérezfiodő iijgófi
jogokat kereseteiiet vagy áírverés meakosdéset ^ *-U be. 1 k vételára
1881. évi LX. t os. 106. f álas megállkf t klek sserint ioaa kifiaitendé.
tolt faliétól Kell
1304 IH* 3887ltb\\
Csáktornyán, 18^2.
M1RKA pl Ti kik. bir.
dees. hó I IMONKOS, régrhjtó.
1882. Árverési
A Csáktornya^
pny>I
kir. járásbíróság, míát tlkvi hktékág részéről esannel Ikötliirró télé-tik, hogy. Zskál Henrik (Igyési által képyj-selt.Ferencz Ferenda és heje\' " m rAptksáinahogyi lakósoknsk, ssef éa táresi úgyis mintlellisll Terésia Oéököaei ellen, irt b jár. iránti végrehajtásij Ogy asai WP.\' tbHNMVNW tartozó, róség tertjlelén levOráeskétt i ss. a.
ben A f P* *or 78.
ée nejé Auguástioeos Terésia vett és sá adóslspjáo 1311 frl] gatlsn birtok .ugyanssen ÖssseJ
és ennek uiegíeTe|6 kötelesettéége mellett
10*
báni ráosksi
biró házáiiál 1883b évi jsnuér
•ján d. e. 10 órakor tartandó adatni fogL
Az árverési feltételek a hi esen kir. járásbíróság tkvi oss I
lipits Terézia Belövi ts Jé ugusztinetjz 120 kt tőke en a nkáni-eáHkiri\'jtt. 40. ez. tjay-ilovits József lajdonául fcs-a beosült iá-kikiáltási tt na letétele assi közééit
19 ik naS»
rveréaen
5^8jtkvi ezám 882 adg 20. | .
Árverési hirdetmény
A nsgy-KsnijMÚ ktr. trvssék tlkvi osztálya részerői IkOmürréj (étetik, hogy Zalamegye OslraettteU árvaiára Képviseletében Erdős Qésa nj. t. L tfcyW vég/ehsjtatónsk Bakonyi Mihály végreftsjtást sztenvedő hahót i leit ós elleni 328 ifijt tőke 1880 január laOl 7*-kamatok,i 19 U 10 kr. per, 10 frt 80 kr. végreli. köreim 17 frt 50 kr. becslési. 12 frt M kr! jelehlbgijs még felmerülendő költségek iránti végrékajtáki ügyében a fent Bevezeti k r. Iryskék terOetébes tartozó habéti 166 HklUÜ k 772 sztjkvben {átvitt 218 hrs{, 89 sorézám a. ház, udvar és |kert Bakonyi Mihály (ulájdónát képeső 335 prtra, a habóti|16i> sst khrbén A f 1141 és 1356 hrsz. a. lein válUgkiöteles 646 írtra hahóti 199 iztjfcUenlÁ I U76] ló39 hrss. (elv. ingatlknollból Békonyi Mihályt részben illető 74 frtra,|vegiU a liahőli 721 kztjkvben f 1346 ijirsz. a váltságköteles Bakonyi Mihályt] részben illető 2!&• frtra be-bsiílt mgetlavok 488i évi deez hó 20 Bap-án d. e. 9 órakor Hahejon a kffiuég házánál felperosi ügyvád E^dős jOézajt. ügyész helyettese közbejöttéiről megtartandó nyilvános- árvetésen [fladatni fognak és pedig minden tlkvi jóezágteetak ktylön kUlön. Kikiáltási ár a fsbáebb kilett beesár.
I
rácskanizsai köaség elöljáróságánál megtjf kintbeldk
A kír. járásbíróság Csáktól évi ssopt. 7 ik napján
2939. tk.
B2.
Felelős sserkesstő: VAlUáA LAJOH. Társsierkeestő: UOFFHAH1V HŐK.
2846 szám 82.
Árverési hirdtttménly.
Alulirt b. végrehajtó sz 1881 [évi 60 t. os. 102 § a érielmében eaennel közhírré te ssi, hogy a letenyei klr. jbiróság 2846j82 *z« végzése\' által Lénk Sámuel végrehaitétó javára Pápfnne olláresi lakós ellen 11372 frt tőke, ék ennek jár. erejéig elrendeli kielég., végrehajtás alkalmával Bíróilag lefoglalt, és 1090 útra becsű t 9 drb. Uülönfélé loyak, csikók, tinók, tehén, üsző, bika, sejtések, 3 ezekérJ 3 eke, taliga,v sséus, szalmából álló ingóságokuak nyilvános iárvoijés htján leendő eladása elrendeltetvén, énnek] a hely* asinén vsgyis Oltároson alperes lakásán leendő eszközlésére 1882 ik évi deczambarhó 30 ik napjának délelőtti 10 é* kör. órája haláriddül kitüzetik, és ahoz a venoi szán-dékozóls oly BMgjegyaéssel hivatnak meg, — hogy as érintett ingósááok esen | árverésen ssl881-ik évi 60 t. cs. 107 §[a értelmében s legtöbbet Ígérőnek/bfosároa a\'ul is eladatni fógnak. As elárverezendő ingóságok vételára as 1881 évi 60/t ez. 108, §-bsn megállsaitott feltételek sserint less fíaeteidő.
Mit Leieoyén 1882. decxemjiot hó 12.
EGYED JÓZSEF, 1306 14-1 kirjb. végrehajtó.
2838 ssiin 82.
Arveréni hirdetmény.
Alulirt b. végrehajtó as. 1881\' évi 60 lt. cs. 102 §-a értelmébenI esennel közhírré teazi. hogy a letenyei kir. íjbiróság 2838 as végzése által Lénk Sámuel végrehajistó js vára Cieresnyés Imre és beje Steifer Mári meretei jlskofcok ellen 1I7B írt 31 krjlÖke, és jáiulwsi ereiéig elrendelt kielég. végre-haitás alkalmával biróilag lefoglalt, ék\' 1181 frtra beckült 2 ló azerasámmsl, 1 vssteuge-lyss kocsi, 2 tehén, két 2 éves üssO,\' 1 ta-vessi üsső, I tavaszi bika, 6 darab klIOnftle sertés, saéaa, sarjú, árpa, ross, szalma, 60 mérő kqvort gabona, 40 mérő tusáé knko ricza, oka, taliga, hránns, Jágyi ruhák, háti bútorok, i ruganyos koosi ülésből álÚingó Ságoknak nyilvános árverés utján leendő el adása ejrendkltetvén, ennék a helyssiuén, Vsgyis Meretán alpereaek lakásán leendO esz közlésére 1882 ik évi december hó 28-ik napjának d. e. 10 és kOv.í órája haljkrldőül kitüzetik és ahhoa a venni mándékozók esen nel oly megjegyzéssel hivatnak im*g, 4- hogy as érintőit ingóságok esen árverésen sa 1881 é^i 00 tl os. 107 f-a értelijiébeB a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognék. — As elárveresendff ingéságoM vélalára as 1^81 évi 60 r. ea. 108 Sábán Uegállspított fel tételek aéerínt less kifizöteúdő.
Kelt Letaayén 1882 éli drosember hó 7-én. EGYED JÓZSEF.
1305 l- l kirjb. iégre^zjió.! |
461 jp
l 81 szám
Árverési hirdelmény.
Alulirt kir. bir. véfrehajté aa IMI év LX. Uck 1< 2 8-a értelmév*b esenná kOz l<|rré leséi, hogy s csáktóruysi kir. wlésb^ lé*ág C>3|i4 n. 82. számú tégkése által fl^isch inawn e*Hesclimann végrehejúték javára Koa lik Jánoá ellen 196 Irt (7 kr téke éeeaoek jár. rr^Mig airei<delt kielégítési alkalmával bíróilag lefoglalt [és 670 beeseli Mobebtttorok. hereit é«| pálitlkából éllé tngóugokeak B»ilváeee|árverée uijinlfl eadé eisdktásaelrendeltettél) ennék a hejyézl tée vagiiá e\'peieá lak átáll 1C* áf léinyájü ^
végrehajtás
fonMkrra
Árverési hirdet
I |A
oastályi
talos órák a. lyánál, ésja
rnyán, I8S2 1298 l-l
tény-
kir. járásfyiróeág tlkvi hogy Ossj. u Tukszár
Csáktornyái részéről közhírré tétet Tukszár Andrásné mint kisk Bertalén gyámjának Tukisár Ijóssef örökli sei peklenlozai lakósok ellen 173 ft 47 ,a tőke és jér. iránti végrehsjáau ügyébonja nksnissai kir. lörvszékhez tartató, ezen kai árájbiróság területén lévő peldleniozai 14. sz telekjarben A I 1—12; s<üsz. a. ie részbótj Tókszér József tulejdonául lel vett éi az adó, alsóján 1949 frt 60 >rrál becsült i|i gallan jbirtok, ugyanezen Ös^ealkikiállási ái és eankk megfelelő 10} báuaioénz letételé kötelezettsége mellett a peklmWcwi kösségbi^ó házánál 1883. évi íebruár l<4 7||k 1Ó éraUor tartandó árverésen As árverési feltételek a alatt esen jkir. járásbiróságtele nál és a pekleniossl kOzi^el\' megtekiuthetŐk.
A kir. járásbíróság! mint hatóság Csáktornyán, 1882. 27-ik napján. i
4094 tkv. 882. T.
Árverési liirdeunény.
A nagy-kanis*si kir. trvsi ik tlkvi osk tálys részéről köshirré tétetik, hogy Zslk megye Oseaositett ár tatára végebajutónak Rúuíel Káról.y éir t o j e Fer osák Anna végrehajtást ssenvec 5k szt-lisslpi lakozok elleni 127 frt 62 kr. t6k s jár. iráijti végrohsjtási ügyében a.ut-lisslól 2 ssljkvbeu f 1 sor 2 hrsz. alatt leivott í jgstlanokbó1 Ék \' \' * tí igére 93 í
napján fl indulni tog| ataloa óraii yi osztálya IjáfóaágmilJ
telekkönyvi é^i julius 1(0 297 1

Róülel Károly fed rész illétődteére 93 frt 50 krra baosültre, továbbá e sJ Tisslói 5 tjkvben A f 1—8 sorssám m nfel Károly tulsjdooául leivott 310 frtra bed üli, továbbá a szí liszlói 107 ssám tikvbeuj A f 1 sorssám
f
"T

A tqlajéonjog bekeWezéw eeak e
vételár li a kamatainak teljW lefizetése után fog e VéJÓ járása hivatalból1 eszközöltetni
A- KbcMárifHejék a veVőt terheli.
7.|lá meoeyibéa vevő sa érvérééi fel* tételék bármelyikének eleget nem tenne, a megvett iagstjea aa [érdekeltek bármelyiké* Bek kérejméré aa 1881 évi 60 t os. 186 |. érleltsébn vévl vshzélyére és kolleégéra bánsjpéhiéuekj elveszése mellett ejsbb árvarés aU bpeaátjatik s csupán egy liatáridő kitüzáae melleti as előbbi bees Illetőleg vétel áron alul]is emdatiki s a mulasztó vevő a vételár különbözetéi; megtéri leni tartozik, melybe azonban dvemett bánslpénze beaaá-
ár
Lrverezni kívánók lOf-át készpénzben.
tsrtoznak a becs-[vagy óvsdákképes
pspirbsn a kiküldött kesebes letenni.
Vevő kOtele^ részletben, még pedig
vétóért hárem egyenlő elsőt as árverés
ogorőre emelkedésétől száinítva 15 nap alatt, jt 2-íkat ugyanattól 45 nsp slsti, a 3-ikat igysusttól 90 éáp alatt minden egyes éeslet után s^ árverés napjáiól kzámitandó 6| kamatokkal együtt ás árveréai íeltéte-ekben meghamrozott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Esen hirdetmény
«gy-
eűttaBk.
1290 l-l
Ha az ingatlan I aa aizbbi árverésen se előbbinél nagyabb érén adatnék el,\' a vételár többlet a nnulsaztó vévőt nem illett l. Kir lrveaék,jmiat tlkvi hatóság Négy-
Kanizsán 1832; évi 11307 M
aug.
hó 30.
Előleges

Ksgy|Kanizss éé vidéke nsgy érdemli közönségének eoennel líkstelettoljesen tudo-domására hozaiik. misserint a legközelebbi oapokbaa jRE|CÖMÁ;NN EDE művészeti vezetése alstt álló
KCLOVAB T.Í hhi jlat
fog megérkezni és i fStérea külön e csélra épitátt, minden j időjárás\'ellen védett lovsrdábsnj egy sorosat előadást a magosabb lovaglás, Imdomitáa, testgyakorlat gymnsss-tikk éa pantomimikébol fog tartam. A művészeit elsői rendű toh^taégek. — A lovak
ritka ssépaégüek BAvéttbet
•kik
Érteai és. butorosqtt
éa jiitünően iskolázottak, nápl jelentének. Mély tisatelettal Aa lgaig*tAeág. A I. 0*. lakástulajdonosok,
Búufol Károly 460 frb-a bkosültj mégis a tjkvben A
tujajd >iiául felveit szt-lui t ói ll6Nsk
f 407(b hm. a Birciák Amja tulajdonául [fölvett s 167 frtra b icsUlt s vé-{ül a sst-íiBzlói 122 szfikvben A- f 40?jo írsz. Fercsak Anna tulsjaonáuU elvett s 187. frt 50 krra beosült ingatlanok II )83 évi jaá hó 17 napján d, e. JO órakor 8 it Lisslón a község hásánál felperesi ügyvéd Dr. Tubojr Gyula vegyi hely, aOsbejOllével: aegtarlsnuó nyilv. árvüj-áson eladatni fognsli, .mely alka-lommi\'l a vén ni szándékozók alí inti .beesár-nak 10^-át i késspénibea\' vsgy le vsdékképes pspiiban a. kiküldött közéhez lat inni.
Az árverési feltételek á Itt ri hatóság* nál a hivaíalos órák alatt s Szí Liszló község 1101 járóéágánál megtekinflieUk.
fcl-rl. ii 11
kibocsátásával idejüleg.megállapilott árverési feltételek a hivatalos órák alatt a nagv-knnissai kir. trv szék [tlkvi osztályánál s hahóti kOsség elöljáróságánál megtekinthetők.
Az elrendelt árverés a fentirt tjkvben ieljegysendő.
As árverési hirdetmény a tjkvi hatóságnál kifüggesztés ugy H s| h & t b a szomszédos közBégekbeo körözés és az egyik helybeli hirlzpbsn egy izben bemtztás állal kOzzé-tétetik.
Az árverés teljesítésén Fábián Ferenez végrehajtó küldelik ki.
a .árverési fetételcjk.
1) Árverés alá bocsákutik a Ijnhóti 166 MLljkből 772 sstjkvbo átvitt 2IR llrsz 39 sor ssám n. feléett liás, udvar és keru Bskonyi Mihály tulajdonát képcső 335 frtfa hshóti 166 sztjki(hon A.+ 114.1. 1359 hris a. felv. vállság kötolös 646 frtra k habóíi | l&ü szám tjkvben A I 1276, 1539 k* a. fetfeit ingatlanokból illető Bakonyi Mihfly lolajdonáboz tartozó 74 írtra végre a ááhóti 721 sxtjkv-ben A\' t 1&46 hrsz. vállsigköteles! Bakonyi állliályt illető 216 Irtrs busOlt ingjatlsn kü-lön-külön Uiiuden tlkvi jóeság testeket/
Kikiáltási ár a beesár, s as ingstlanok s kitüsött egy bstárnapou a beosároo alul is el fog sdatni.
2) Árverezni kívánók tartóinak a bccs ár 10^-át késspénzben vl Óvsdékképos ps pírban a kilülaöti kesére IiUbbí.
3) Vevő köteles vételárt három egyenlő résaletb^n, még
j ss elsOt ss
árverés jogerőre emelkedésétől száknitvs 15 nap alatt, a 2 at ugyaneltiól 45 nap alatt, a 3 at ugyanattól 90 nap matt minden egyes vételárt réssiet után os árverés napjától járó 6\\\' kamatul együtt á .birói leiétek tárgyában 39423181 sz. a kllioosátott jig. min. rendeletben meghatározóit módszerint a n.-kanizsai kir. adó- mint letéti pénztárnál le-fizetui. ri; 1 I > . íá
A bánatpénz\'az utóiké beszámíttatni.]
4. Vevő köteles ea tokba lépée napjával tüzkálr ellen biktositani.
5. Az árvsrés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett ingatlanj birtokábal lép, —
lakáaokksl rendelkeznek és azokzt kiadni áhajtják/niveske^jenek czimü-ket a főtérmi épülő lovardában feljegyoztetui.
27(28tk. saájn 882.
Árverési hirdet
f,ny.
mint tlkvi ré tétetik : képvísft t Bizsesák-
ilk Terézia ánti végre kir. trvszék I oz lartoap 2. sor, 62 lele résében Skjaból Teré-fele réssbau pé lig Hercseé
A Csáktornyái kir. jbir halóság réskéről eaenhel kösli hogy Zakál Heinrik Ügyvéd ál Osv. Deurbányi Elekné síül. Ss| tornyai lakéaBak, Száltól saül. J ellen, \'6 frt BO kr tőke s i járni, hajtási ügyépen, a nagy-kanizsai területén lerO őzen kir*. jpiiósá Pálinoveezi 167 sztjkvben A I és 64 hrsa. Blatt
aia szül. Vak . J
Antal, Herczeg Mária férj. HorváitL\'Lukáosol ée kiekora Öerczeg Mátyás tuluüoi ául le vett é* 381 fitis becsült, —- éejk hodosám 692 sstjkvbqn A f 1 sor 1198,U hrss slatt sa /lőlneveaátt végréhajtáit taenjwdett tnlájr donául beké beleás U 101 frtra bcUsült ingatlan birtok agysneteti összeg kikliUláai ár jn a Ííccsárözkjtuegfeléljfl 10$ bánáipénz laté telb kölelezeltsége melléit a pálinovecai kösj •égbiré káséaál 1682 évi januáf hó 27 lld nspjáa d. e. 10 ófakjjr tarleadé árverésid tini fog.
réssletbe íog épületek Dt
bir-
megiegyoBletvéB, Ijogy a aonyitvány azi 1881 évi 6011. oz.
Vévének tételi bi-iátéakedé-kiadatni, nap
log
15
séhes képest ossk- as esdtboi: ha as árverés Bánjától ssámitoU ss idésstt I. ca. 187:|0-s iiitfskedéséaek meg telelő utóajánlat nárn tétejik.
A birtokba lépés napjától a megvett ingatlan hasana ée terhei ai veiről Illetik.
DAS BESTE ögateUen-PaPie/,
LE HOUBLON
rtiutolsebm FábriUt
VOR WACHáHMUWG WIRD CEWARNTljl
Mur ifhi in dicset Qinretteo-Paflie
eton iciles Blatt űen Sunyó LE HjOUBLON fntküt and Jedrf
Canoa mit dar ufltetmehendeu Schotznurke and Signstar vei seben In.
OAWLKV * NBNH Y, <ÉI|i f«SlB. PélIS swltifiíncfats ......... ém U*rqu*$:
aniswasssi ^ilU aOBért*1*

rtfee«s*sfS
Kf
1191 b- 14


HARLANDI
kötőfonál orsóczéraa
>ári Jeíviay l.feéálra
A bécil és páriei kiállítás alkalmával a |e|-uegyebb ér mekkol kitüntetve
Vérilevány őrsé-Márnára
általán karolt kitűnő minózéfleért kspkaté Oaitrák-SlagyarerziAg "uindon nagy és Bevneles kar—
í keééáélMB.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr
7698 \' \' • 5
• rS^l ! I j L j I • ! 4
Pályázati hirdetmény.
Npgy-Kaniffiá varos KépviselÖtestÜletének folyó
ber hó 4-én tartott Úléáében rendszercsitett és
evi noven-1870. évi XIV.
t. cz. 145. és IpCt i§ ában körülirt ttiondök toljeeitéeével megbízandó 2 két egyenkint évi 150 frt fizetéssel javadalmazott város orvosi állOmátra pályázat nyittatik. ,;
A izab^lysiiertileg leiszerelt kérvényeik ezen hirdetmény kel-tétöl számi ttandó 15! náp alatt a városi polgármesteri hi vitaihoz adandók bej Kélt NÁGY
BAN"
iHmmsmKi Hirdelméiiy.
Mik aa Idegek f
Aj léapk lalajdealáfael iSavadt* pH*" *n*—k, gladaa HUl banyai wtlea u ideiek kttreüteark!
bfojoniMt kfii-ffjr klttobMk u ekekeéf
Mftafflák ail<agbalaga4gak)»-Mwáfel lt: Bm aertoa ei li«ff* SaaMkfuédáae, /aaeaI-
agad* él ifcríifawfk a/«jM ftm-i**" U»*J
t»t*i«tl*J é* ^ijeíl M «aMtaaé
fp-ptlhi. aaedá "et. UaMtt. kék kSrtlatSl «aa»k, lerert karfa jjéliapOt, éloUdaaaéf, aigréa
(agy oldala fófajaa/,llájüimk kttml€tmá0m év Uittrineüm, brateéikaa górtaék dagulaa, okaél-klli »gf4i*». »J* tfvwMgok kerftiéM uíl b«t*g a4|ek, gyangfadgi aopotok, váraiagéajaáf, kin réaj * eitttoa Imi. Unnak, kél- ét I labratkatéa rtb. ]
Az Itt almrolt összes betegségeket egy, a ! ayógy ismében eddig előfordult gyógyszer sem gyógyít óiy bizonyosan és tökeíetesen mint
DB : WBUN PERUIN-POFA (pemisl növényedből készítve). - Arial mátlsnságért ItszssséQ vállaltatik. Egy falon dra utniihítiul együtt Ifk 80 kr.
Baktír: NaJ-Ka«|iM: Pr«ger B. Vexér-I tkjnSkaégj fliwhoefl U. ok). f/áfjat. IVca. II. aata»r Jo*if*trnM> M 1171 1 11
INGYEN
ÉS BÉRMEMTVE Iriflai ttráaatra
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Évfolyam XIII.j Jehrgtng, Kr. 342. aej Eudnpoat, J883. január 1 én.
LÍERC TT SÜ
Budttpenien,
Durvtlya-ntcaa
Vldakrfl ftwmeiiayyel
báibockOldvaragy
ré^eOte <d ogéezjérreSI ft. Ilitdnétik
lapjufáiiyovabb ároa aáaataiaak.
Hiteles aereoláel ludéalló
oaxlrák aafyar ta kfikiléi ar.r»ifgy«kr&l, Hlinilliti állam- 4a mkf&s hálatan éAalrnl. tbmiiI-, gfabaJóJári éa Ipar ráartajafc éa ataébfedgi koirénjekiöl, ti.egty«alak» röl, «b. »tb.
Szakiiat bank- ée vasúti ftgyekróL AnthentifCher YerlomDpB-Anzeiger
\' vaa lataiialakéaibBagaitailaa aad aarftaélarbiB LmrW Uikin, «*rtaabarva 8uta-a»d l\'rtvai OMgaikmaa, EWa»-baka-, DaaaáaMe- aa»hla<irf> Aktom aU friMUta-ÓkOgaikaow. ühaiUldbe *u. •«
Zeíuelnifi lüi Bai.k-. Finene- und Eiaen Iwűwiweeeu.
ELÖF1ZETÉII FIXHIVÁM.
: f
i S
JA J E R C U R- kiadóhivatala
■aa Priuumerirt:
Ijudapest.
(DiroUiaaguae
Hr. 11 Vea aatierbaib
■éttalat PoMaqvo-
J **K-
Hun ím Baaa daakPaataaiiáaig flUisjUirigfl 2
/arrrafa aki*— MOgat ba-racbftM.
1801. Junuar J-en uj, »géai a»i aláfh\'téat Bilinek ai IfM. IrídjaLra. K tMtreur" nj\'gieVn ma^fmt uémti arétiggal 3—4-»*er Imvciikin\', »tbk>rg wliM wáríjlii ii le ledig kfttetea mitiden )*lMiékcaj laséa alia; ogjri-ptrt kbili Ifyiűjm f«lí< glmtf rfviMgbrai czél»erü éi Ublajuto*. |f Iratul a liitflfa aonkwii laiatiwBokai. aalanlel a iéudéifk+l m ai a kmmt 4$ addig fW mm wett mftrrmSmftktl. rí rriéleklrl Ulllb>k^|lt MIHltk tai\'UIMeífa arpna.
KlOflietéal díj liáal\'os kordra főfalt Ü1 fliriglf. eegy poaiáo küldve egén évre » IWriUle
Dorottya-ntcza 32-ik ez&
ftflP
DAPESTEN.
\' 1301 l-t
eeeeeeeeeeeeeee
Dieaoklevél Soékoofehérvér 1870

Diaaokloiél Trloot 1882.
NEUSCHLOSZ ÖDÖN és MARCÉL
ezelőtt Heuaekloez J. fial
gözl&ré^z, fnArii" és pmkélgjftrn
Budapni, Ujpoeti rakpart 10. |
ajánlja nagj vélaMllke parkét)alt. fuljton nagy kiadat* van aini h klkaUaa lllgyi ée fMyffa amerlk al pettlératbél.
árjegytékekit
Perkétrikáet rldékan jól h jaUnjoaan mkéOHIat Slrvoatra alajiraj/ekal legoagjobb kéuaéggel Mrwaauaaa HM.
Béren évi gnrnntlál aJaJI. ICIvélkl wreiÉB ée éfUrtfesiillHiat. ém le eeitalee MakikJt Igae mlrajfkalt felttte-m» S-fS lek loellett
Araaj
Férloo 1878.

Elcktro-homöopathia.
Aa elrktrolicmOopalliie klreo és bdtrrjédllniQ tsikOnyvé, mely aiiedee, |Df| gv/gyítlm\'tlsn beleae/jgrk krreléo^rdl is f»ól, a Bérard lel-kéaa által kéoaitrti é-dík rranrrla kCdás után éppen most mLgyar nyelvre ta megjönt ée minden kOeytktrrtludffcbfn kepbLtó. Ára M Irt.
Badapaet. Aa t)*klro4iom0opaibikttspllm|»iprékfőraktára Birodalmi Gyógyszertár a Ifááorbda] vác/i korut 17,
Aa elektro\'bofnOopeŰiia éoesqltald orwisa ük Fl^lcht-mmmm A. CsarráMa. Bdkésme^ye. | 11M7 7-^lt
iWiMIi
utasítását
j m. kir. udv Cotillon: feUzerelés.
A n^kanirsií sal. Fereeea rendi sárda tulHjdonát kége^j s a város kö-Igepée a | vasúti uieaára nyíld nagy-kertnek » 0íet4iríumldl egész a majorig tefWó része há^belyekol ön-llkényteaoa eladatni szándékoltatván, mindazok, kik a város ezen Ifgtgebb ré«Kén li Az helyet kivának szerezni, felhívatnák, Jiogy ea iránti akaratú* ! kat alólirptthál f. hó 25 ig bejegyez-I telni szivéekédjenek.
NA$Y-KAiriZ8AN, 1881 évi <lecz. 11. 1300 2-3
Dr. Fárnek Lánslé, ■egkolelwott Qgyvéd.
A legszebb karácsonyi és újévi ajándék egy fénykép,
A kpzelgö flsnepekre bátorkodom a nagyérdemű közteség figyelmét tiszteletteljesen felliivnf arrs, bogy egy sikerűit Jlfénykép s| legczélszerObb ünnepi ajáadék.
Bálorkodom egyszersmind fclomjiteni I bogy fénraépészetij mfitermémet
gyors felvételebe
I rendeztem be, minék következtében képes I leszek s ledbomltabb idóbrn és igeu si-I került felWehket eszközélni.
öyerim krk féáy képezésénól a rflTld expopillb Ifolytán kj vsn zárva miaden bem biker ülés és | felnőtteknél állás és kifejezés o|y természeteses jutnak értény re mint sobs! szelőit, i
Aquarclben és olsjbsn festett arcz-képek, művészi kivitelben, tisztelettel sjáslok.
Hogy sz ünnepek ie minden megbízást poutosan elkészíthessek tisztelettel | felkérem á pgyérdemO közönséget, bogy ja megremléléseket ,mentől elébb eszkö-I zölni szirondjék.
Mjes tisztelettel 1217 9-• Démey Eée
A gyár felhagyása végett!
CnftkSfrtffOkr. Mdaraft
Brittama >
K Z C S T - E V Ő - K É A Z L E T
gyári páloai bélyeggel
Halljátok,
lé-étek ée en^áljáUk!
Egy valédi aagol olpaotíítkatiaa__
bedaJmatoll éfsJ- és tfaisert-kétflot fiaoa aokét ée moeenr Brlttsals «tUtböl, máj a ralédi toSeUH majd egy caagbo bolyoo-Ud s a melynek f«bé reégeért JM évi kaaooélet után én íriibeli jálálásl adok. Eéeo garnitúra elíbb isbk mint 80 írlko kerOlt ét most os áráaak nsgysdréazsért idatik.
« dib Uléfiű BriUaia wfciHi * tat SS
Sé* mkáa Briuak Bte rdu latis
.1 íí *^ Bffeucá wSabaaH 1 Sri SS
7 7*1 nebfi: nátttv Wí na kivéi haá&l 1 frt 49 1 ért. Wbé, —-i, Bfit- Wúrt IlMM.ll 1 Ét 10 1 ** tx&n kémmi SS
Brit nSil |iTirtÉ>M> 1 frt — S «rb. SfiM BriMa. éaaam- ügnmikkít IM-« aakéi *Vt wh éi—l lüL 1 In —
SM. ligÉniiU kimmé (mitl) i Ifrt — Hi. WgSa. BHL-«.to<Uraaé(k4afcvifla) tfrlOC
VTC \' iíhU
Mindoc 60 drb., mely a - fennebb}1 gyári bélyeggel ven puncirozvs, keiül caak
^SfrtftOkr.
Eeeo tárgyek egjookio| Se a töm-lobbi árakért adatnék e megr^delékoek. de e ki mint ea 18 drbot megrendeli lé frt 35 kr. helyett
mindegyötvévo oeek 8J50 krért m^gkapje.
ThOUdJesr HJ I lliMl 15 kr,
Uindctt mái n«g»k állal WráeieUgiu 14 A niiarik mm *aléél Srllíaala a II atéitbll vtUkto «<k á »rrj*k a UcrOvidebbkK kkt! rur (ckettkkc «i0Éi|ákk4 wileab. pe »jtíaádl koMfak >7 nianaiii t Svai a emek Bísth htgriaO
oldalról »jielulik MigmlitliA axk aa taaae tlékcu btküldáw n« Mául ntijtTét adhn uljuúuctoekr a oljH aMf tmUkmk hl!■■».-
L. Aeiken,
Brittan! s Slibsr-Fsbrick -Hsuptdspol
Béoo L Mária Tboreeia-uteme Mk 88.
pé«
■Maa ■kaáÉiy adkSi ti
Jak a Stefid «ea»
| ENHIzetéil felhívás
• < PESTI NA^LÖ
^ !188J-lk évi íolytBára.
"" A feetí Napié ooae roedkivSll kiUUtetéeboo réaeeeSl, -hogy 1S88 bal
0, Koosuth Ujas Iratait! közölhetü
g MMia oe erre toaolpooéleg a Pieti Napló-ben megjdeot ovOotlocalokra alé-
lunk, itt oeek eot eöoliljuk fel, kogf Kossuth Lajosnák o kOoeMeeodő Iratéi K oly dolgoaatokból álleaala melyekre nagy keaéokfláoak aa aktualltáe mos aanstal, legreo ea politikei, rgyoo jtáreadelmi vagy taiomáayoe tekintetben el-m keimet edeea, vegy metyiak Koeeath Lajos eeeményteljee életéből vett remiié niesozdntlákat terjtelmaknek.
• Zéssuth La;os ez] Iratait, k Vitáé tulajcbwja, az Átbe&eua*tár-
• aaság, egyedül a Pesti Zíapl&ett jelenti meg, s azok utánpaatáia i tiltva vatL !
J - j
A Pdoti Maplé aaerUseelfiaége Aa kiadótulajdonosai j éreokivül | ii viaoooeea-" dék a magyar aapiirodaloiabeo mejdeem fiárallaoal oegv aréjoyu párlolAat. mely-C boo a Peeti Napié réieiill, ujebbanjia a lap tartalmának eineléiéjnek tOw ja-u loatékeoy iotéaoedéot tettik.
VeeéroMkketok aegjiobb réaoétjaeatáo ia a fényoa tolla pobfioúeta báró i Kaaa Ivor Írja.
Béeaben fléksierkesrtlséget reodeebnk be, mely a díplo I máoue e aeékholyrSI] minden érdekeeébb liirt lapunkkal lAviretilngl tódat ^ i Aa oreaég miu(|<*u eUesetaaebb beiyéo tudóiítóiuk veaaek. kik a foato-aabb Jiireket telünk UfirStilag kOeliÜ
veedeaégi rovetook kielégilbot míodeo igényt. ^ Füldmiveléai rovetook tetetését e magyar giudeklkOoaég régi megliitt ba-
l rétje: Kodolánji Antal|vette át.
. Tároaáok aa étdekod olveeaáoyok agéae loroeaiát jnyojija. >
Polytoooeen kél reg^n) t köilünk. \' Ajánljuk e Peeli Naplót a magyar olveaé kOeOueégj további figyelmébe.
I ■fX\'-wO ■
I A Peeti Nanlé megjelen naponkint kétezer, liéjffia íeggel a Ünnepnap
atáa reggel rendkívüli azémokat ad ki.
I Előfizetési árak:
, Beden dvro 1 . . 9d forlné J Noaradévro I. . . • forlm
Félévre . .... 18 „ | Bar bóra . . . . a *
Ba ee oeti kiedáa poatei különküldése kivánlatik, e felQlfiletéa lievon-I kint 86 kr., évnegye|ookiat 1 forint.
Ae eléfieetéet, melyre e poatai alalváoyokat ajánljíik, minél elfibb kéljük megtéteini, bogy ea elvesé aa ojév napjével keedédo nagj érdekű j kOeleménye-1 ket reodeeeo keeéliee veheeee. Áe el6fiaetéeek Budapeetie e Peeti Napié kiadóhivatalába (Barátok-tere, Atheoeeum-épület) intéaeodók.
A Pesti Napló szerkesziösége
és
1>0* klndóhivatnia.
— — ■ i \'
Át ÜvánldfamMÖg át a kiántfot I tmíttléii íéptuég at arúnytr, mmt nwU a légtóuei vek kérőt d\'U-potai köhögii, I ntllfdját, a Utti gytingttfa- virútgénytig ctoddlniot j gyópyulast létnek a Hoff JAnot pU maláta Uttwmhtyek felváltott kan-ndivtával..
KII ka nemű
Rjógjfimsi jelfntéa
1882. szepUpber 1 töl osu-dálatos erjeilményü gyógyo-láaroi éa
piáig Hof Urnot-félt maláta kivonat tgftséégf tur (at tv-n ma-látatOrbtn rejlő, tápláló ét gyógyító tu\'njdonbk által már tdf/b tMerev, kíkril már te\'jeien lemondtak, itmit felgyógyít1 tak) e Hoff Jánnt-ft\'e tuulafakiviuat etokoládt ét a mtlkMktKoncák kék papirosban hattndlala e/|rJf, mify ctáttárbk it kúáhfok áltól Mtttégeiérl 6€ ttor jdikrtgtét, |
II ii IT Jdn»a eraak ta. ijlr. edrarl nalllté, ea. kir. laMCana, á koionaa ar»By érdreiUre»a| tulaiduunia, a fébb Mroaa éa nemét mid lo?»(tianik a Hoff jaaaa Í<*U roalátal klrowatijybaí\'.t rj»-rua»aak. alfftakliBaréfiiiallaMadv.nal-liiAja. Btaa. ByéHiotyloéf Orktiehif 1 a«. Syérlraktirbáyiaí| Stadt. flrakte 1 Bilaaer ^tram S •».
Tealelatea \\r. la ivasaág éféiWbw RolT Jánoa MU aMlAlMera t)*tilUi6l»* Maahaa^ Anrás>, kl 4*iN wk j»n»ftl4»b«B mm-tAn gyrmorjU bmIIImI*! nH í k* kéaafí*. aaMaalaa kénauur baaaaáha aa la aSkia térótléa kapaabhrt >»|r«l 4a atfa ifJ r**i» »»UiarMt>li44l i$ mórt Ujkm dy Mliailfii, Hp\' aűat Ta »»« naaaay a gaaáaaáfot rttaiT KAMj^a klráaM ü*«f
Balila-kiT. aal Éeféaalfl afct- I é» (éi kilo ■alAla ctakaliéh |Nra. 1 10 |rt( maláia kW—lat áa itt laeakl maláta oabMkál. laian taitta Mf a »aaraéa iaknbl|!Ja-vára. Orekk* kálidaiM Baiallaaakl 8 Ifftbaa aaarc. 1 tan
Intés.
Mifléan UaUta jryárUeia; vlé-jafyfjrel r*n aSálfa. (Huff Jai)<«ank a
fi-iulaliiaak éajttk\'i (fjart nik mi\'lké* tréeol ti\'jaaéi d |laUau alatU II-1 J » ok ^ Uljai n*ialairai-.ii.l ) A hol a falódi.4< •ilaüatj* pMntt\' i"gyífB«*ny art el kaaiallett TlaaladUaiuadé. <
A valódi Hejr János féle maláls J . nlvossl eiéissé|l sör árai |
18 Breg S frt] 06\'kr. SS Ivfá II fr| ee kr. IS tveé M. Irt 48 ki — lt efpitt ítidti ItLnmmt Bén
Ut vaaléa ISUMi 13 9 fkt H| I . 18 litf lé fr« áO hr. 58 S»tf 50 írt. 10 kr. V. kllé aaebka ktiédi I 8 frt éO kr II. I frtl SOÍir. Ili il lit,(Ma. gmk m.aayiUéafl aaaboU) Malilá 1 eaekerka 1 utaló fO kr. \\\\ da aaeake U) 8 /rfal »M nem kúUthk. Aa bá>st Neff jUMa ffa •a á\'akmlt-Bi-ejik ceéatlUkJ királ>ek által 88-ater inamWoafc U. <
CérakUr 1 I KamlboftW Jóaa»lj SUat a Mlain; jei/a-Zytr.4«éte; Ha. klaaakj iéalfjfcériiilaa/llá|»r P.! \' gaaaiWeaa; WlaTcii r*reeel| mom! 1 rea/ I.a^t<eif Sj|.:| Kmht$d4: |>Lr l*.i Tométki KeeeJ Heearlai«é plgiaitl \' rfaiak i |U|n4t Milker á Ul; Saaarfkal\'\'
kttf . káleaM lJÍL) BnoaMmi IÉH V4M vtágf ; Iweii k|>itit[; aiejkt anoa i olajak T i- BaraeMMS Cbelleei Vlaeae aHgraa.
„ ; 11; 11^4,6 jr
"ítí5 PSERHOFER J.-féle ^Zt"..
VfirtÍQ7tÍtn Inhdapfink \'"töt tntUon UUwuk mit afotl; as Utóbbi aeret tol-voi U3*UIU IdliUdbaUK jwi\'nii«édeaUk. eiitel eiikngy»n »Hr litol ko«. aag,. melyMOja laWadMk eaodáa katáakai ai«ra<rr**«a be aaa Mteejitattak lelea. 1 Irfmakama\'ii áartekUaJiaaljakban painéaa agylb mr alkartaltaei alkalmasfeatett.: ea»o laldaoak aaaejulaaaaer1, ♦a a letiSklSabb MS datt teljae atógjalaak atedadiiTeatek 1 dabee 15 bUaracnl 91 kr. J lakerea\' 6 dobottal 1 írt 8 kr, poatéa kaidra 1 frt lo kr. (f takraaH kateaabb aw iSléoUk asdt.) «»r kSIdlk aténiétal v.gf pnataaUlfaBT mrllatt. StastaUa lerél drkeaell, waljak irii k^Utata*-! daaak e laldaéiokéri airljtka*k a lafbBióafabtab ét Wfaaljxeább batafedfekUa aféaia4|Sk2kk)jradllir taaat kbaaSeli 1 kl éaak eetatar kiafreUt tett r»Ilk, torabb a>ut|ja. á asaatalae k&aaiOé írrtos kóiftl. Ide éaeUékelie iitISak aéiuayat.
IfTiMaifir aa Tbba m& 1MO sav. SI. I aairt lnwál/abb keaMmi aa tm iniillll fTHT , t iM!ví.«a kitfkti 9 ■ariirt. Ofíftra báhkNalaaatQa
Nyiivaaoi asaassst 7T— r ambirtokoa. \'
Takli léea kt 1H» »U aaaaraétaa arMyaraabéa- | laiiwj a iwamasw. 4
laluabu 4a káywklltéia; nrraaottattii h —ga—t, • ■ • f
da ailaái tfttr Mikii, ba^on aataé ia—likl vélt. , Takktataa ar! BBaa hiaatjm aaI. aSaaaala
HJ\' bagj US ma!tárai havaa haatajáat te knttm, (a | IhaiIlM tiIibiiijI gHejata Saaaalá JMegal Mr.
bSak Sanataagarodáaalkévatkaalábaai | llfym eaégy- aa ta klra a ía g j bal a aaa á » a I, mm^mmttm-\'
lalaaaág AlMt ba. a aAdyat caak é lágyak llrablii á» haa ufcb Máfe O^ihgoA gftmmm i ágai \'alaO. áaaiáw
bot vagy agy kntv »Uh árokaa W U. kiig Urtaá a Kilioawjl ^jaaiMaB agjiiawii aaar IrtadUalaM-
■afcdii. aSáa • tiháláa a IBUaéaaáa aku agj iaaaaa < Unaacoamá, «Ikaiaitctaia aagaaai aa ta VMkaadaé
álb.1, adg atai éágro aa Se. wakaaa aaaéálaloa katáao ; hbáarfftaa fi\'jaaiáal. bogy raaa apai g^ylbliik
rérilaxtUó Uklaaial baeiaaialÉbna MyaMOaaa, aaolyok 1 aagélyével aagNtroMtaa rag U4 4u tortoci irwj
aaaa 14 vaaá^nA al kaitaakal. a onaaat mhia ; «m téaiahaaaalJfajándákpa aaa naialáa áaaiak
K 3 jl lkat lm ImOobi-I UkMotaoaa aigia^a U raliaai. ■áaaariot r«gi b^oa *4gj batl baonalal etá«
eltuttak. — tUaék ker«őtaal4baa ta a laktotaíoa araak , taQaa lBk<li4aaaa aagaéM. a ta oaaa lakéawakat »-
vénlnttió Ikbéaáaal a mái agréb uöaitft giögjmrtin < aoSaia bktébaai a leebtua^bban ajáoloa Aa tAm
nem Kj&zOni: I alám a dbtairtnail eltgandókcpco U- ataea .gjádaUbaa aeaaaé allaaiaiaaa. la ta aaaa ao>
ycaa. — Bféiá aélf Saalalotlal \' i 1 n, — Ullakot M*alábaa »4lkhl — ojl^waig
Ctlmftr Jé*a. 1 alá éhí^a bM8Éj*aaá UWy OaaldiMil
-tH-r Baaa, 1SS1 ebaBér IW T. t
Tafclaldka m I tfy aaiaraia vaüna, válaflaa aa \\ J__
ta rértlaaiiid laláaralkal jitutaé, aalyak aétaa aa»- j 1 ] ~ , |t
dókat altdléklí— \'éta aawméta. • , 2\'
^ftlil Yi| mt liilbia aa ta UtOal lil Imik I i Takhtat* art MNJ aa ta,i*irtaiMa.pBilll-SS^\'UlSlO2X. a aooo 10 dr4> kbéa—a- I
JZ^íjm&Lmm brimklBiott b^ - ra- ÍTt^ ÍS^ST
"^wSMaaaii i^n-gkaéé^ba^Tl aaami
fér Améréá. Síiniá 8krfáaa
lUjako, II7S aoraabar SÍ ,,|B| u a
TeVlnlílaa Ur! Aa |SM4k 4tt«l kaWra agy két ___ r,,.^, -.TÍT^ - .
évi rálióláa iilid f-.ly.on tatag a agáaaba oda ~haa. ■JJUJjH-jMir I JJ^
hávaaderéH la ^Ütójkaok,iindor,4».i™é..£ \'^^TT aTS
tafaZMpMa4r^fA.1 JS 1 ÜíiJZJ^TiSZ^Sl uiTtimii.tni
tíJírfteatí ! taktééouél. jllUiianál, gyoaorgyang^r f gyS
—w^l^TL gikcanél, aaMUl4an4l taláb ^ábVjoái gy«ba«ai
nak bMaMkáC taagboiaSaa. miután aaofcat Miaaiaa- ^ . \\ . .
aeta ilk OtaaTSo éf* Utoa éaoaára taaál ( "r**"^ !111 J !1. kínl ^
arétaÜaa ta lOkéVlaaaa ig|.wlgM vagyuk. B0 bajpr 7 K- . >ál.fct
atatUát jagéaeaa tp élataab lr.wA.yk Tagad]* | »—aero^j
Amoriljai köazVény-kenöos 1TSS- Csukam^-olaj, ^ZgLlKJZSí
kan liaidjIHafglataae Ifjabb aaar atad.a ktaaré- j _*gy Saag 1 St I .; , [ . r, I
byao 4a laéaoa baj. nimalmn bálcatbtcibaj tag- | , T ___Í*T J"
mk^UÍgflrfa. ifaJíag^áa. f.jftjáa.laiaakgalto por láblZZatlás OlltMl. JT
fF\'^ f i\' r 1 I a aa aaédtal kataik^k^laMtta. ta^a
a la I la J i : m. kir. aub. valáSI a lálbaHl. éa áilalmatlaa auráik van kwMartln
Anatnenn szájjviz, jyjomuhaiá^ : igyéotaaániobr
aa- eaaaart lagjobb áigfaatailáaBar, 1 Sngeaa 1 a 10 -— ..* \' | > I L.
^ZirLdiarin\' í n/ Ummémmmttí allé- 1 W PöktOttale-ja, ZSJ^
azem cBsencziau „tim,!,, aame- ; kaaiii, rakaaag. tad a* áa ikjátv«b
Uaa Laae HaiiiHin ára »0t 10 kr ta 10t 10 gleikáalilaab eái hda» la l^aSia<i >> aa> fj jfí ]" II - gtlaiwik lOamÉiaa aOaawm Itab*a éaalS^be
aiinai toflette ázappan, Tannonchinin lutikonóca.
Cárfia ta** llaaanáilá Mii a bér bátMiyOaa laa . . . .._.
Iga® augflart tnag. Ige. ae\'álgtartta ^^
kl tata Jirad- Sgy djiab 70 kr mtn ii Ti itl >>t\'P*<t
(iakoKilAr általinoa lamtrt jaki báahaor lüh \' -----—4--- - * ■ I m
tlm^^lT\'\'?! lígjotomes tapwx, K\'LtSK
flftlw- fcTr<-MA I
iTT. . Ji "i l\'i i aá 4- | """ I"------- ;
VM N^nczia (prágai cseppek , I Egyetemes tisztító só, S?3ífÍA»uI«
teád b^iokj allae, kltöal bétteaar, így Svagnt lOkr. I. dogn.....k tUanl - ig ál ) frt. 1
llíadroadal frmaaata kaitatagmtaik vágj rak tarák baa tartalmak, rágj káráeré gvvraaa j.^uD 11 la eleaá^ aaakaaéllataek.
ii# é aétisfcta aaaU atja* I tartetaa aWS iMlpél etakkTaáiaTkekbléáaa nkí aaékS-a állatik, aarjubb laa||ed ataavéld atiuu la. UH I—18 *
iui. szám.
KtsMlvattl AmM falap koa^kera* keééea U|v4roak4e ateaa. 511, mim,
U6*aateai árakt Kgésa *»n » irt, Fii évee 4 (H. Hegyeaévre t Art
Nagy-Kanizsa 1882. szerdán, deczember 20 án. [ IX. évfolyam.
»Ht^«i«ényak , 5 hasábos pauiavr ogysaSt 1 kr, takkwin kodeOmét! 5 kr. iljl-lmé»l 10 bv I \' w
I! mmm
MEGYEI HELYI ÉRDEKŰ, POLITIKAI ^KÖZGAZDASÁGI LAP.
Zftlamttkyei Ugy védoigylet hivatalos közlönye*
\\ Zalamegyei Gazdasági Egyesület és a
ME8IELCNIK HETENKiNT KÉTSZER i 1 • i - 1 1
E éf
\' ! \' : 1 \' l\' j t . • i j i . • M\' :
.Im l«i| IfMfi
i i M 4i»i|-f-r-
■ ..í , v ; • i !\' i I ^WllilWl\' • »M \' fel*
ízerkeeztfll iroda* Hava a lap •zaJlemi ré-szét illflö közlemények kflldendfik U) vároebáa-aUsa 115. se, Hérmsnletlen levelek eeak ismert keaakWI fogadtatnak al: Kéziratok viwza nem kOldatnak,
ITfintéjr: Petitesre 10 kr.
•ZÉRÓIN (FÉL IVÉÉ) ÉS SZOMBATOM (C8É8Z IVEM.)
■tt
izetési lelhivás
®álP8L
|A k5seled<5 uj év küezObén ^olvasóinkhoz fordulunk, hogy | eh íizetósoikot meguíitani, lapunkat terjeszteni éa szellemi támogatásukban részesíteni iszivesKed őneki
E kérelmQnket azon megnyugtató Öntudattal indokoljuk, hagy feladatunknak a lefolyt idÓBzftkban lelkiismeretei buzgalommal megfelelni iparkodtunk, Kötc a becsületes és tisztességes Baj tó muiikáaaíhoz hiven, őszintéin buzgói! viselői, valánk a megye és városunk érdekeinek, egyaránt felemeljük sági,\' ipari, kereskedelmi, művelődési és Kársad|tlmi kérdések gypnpli ítélet álláspontjára helyezkedve dicsérő felismeréssel adóztunk az ||fd hibákra, tévedésekre éa netáni mulasztásokra.
Tudjuk jól fa felfogjuk ai időszaki sajtó hivatását s jelentésé ködésij teréül kijelölt határok közt kétségtelenül bir. Mert L mtly lamelf népnek az együvé valóság \'érzetéből kifolyó nemzeti öiitu világ-alkotó nemzetek s államok társadalmában, s ezek el marad ha
bedő culturai baladésa, és minél élénkebb, pézsgőbb, egészségesebb
losségeink teljesítésében odtunk ; hű Őrei éa képszavunkat a kOzgazda-ására ■ az elfogulatlan emnek. rámutattunk a
gét, melylyel ez a mű-irtékben emelkedik va-számbavehejtősége a
tlan folyományaként öreg-
k a
éa társadalom élete: ép oly arányokban s annálinkább szaporodna melyekre beléletének nyilvánuláaai tekintetében természetszerű acdkaágé vattl
JA ei igazolja a sajtó jogosullságátí A sajtó mindig hü fűkre i kfsselet állapotának, virág zásáva) lépést tart t hanyatlásával süly ed. De a vidéki sajtónak: a megiei
nehonUg speciális sajét feladatuk is van. folyton! figyelemmel kitérni
tát, mozgalmasságot ébreszteni a vidéken, aj hol aa országos metropolisoktól
fogva az életviszonyok érezhetően s rendszerint lazábbak, alusxékonyabbt k 10 egy folyton éber tényező hiányában szomorú lehangoltság és tespediaj állhatna le.
Éreakük mi e szükségletet a a megyei köz- éa magánélet leg hagytak figyelmen kívül. A gyűlés terem vitái oly tolmácsra találtait
kebbkjörU események s egyaránt méltattak mindkettőt, mert a folytonos hullámzás Jcflpas csak
erőf, életrevaló közszéllemet ébreszteni, fannak dolgok, melyeknek ép e fóztetése elengedhetetlen társadalmi szükség; |s ez képezi azon posto tOoaég érdeke érintkezik.
Midőn mi e lap vezetését átvettük, elhatároztuk fáradságot bogy ia ránk várak ózó feladatok minél pikereaebb megvalósítását menmytre váltottuk be igéretünket, ahnslk elbírálását a kOzOnségre várjuk. Egyúttal azonban nem vélünk SzerényteWn reményeket táplálni, tömegesebb pártfogásra flfdmiíwnfe, A ttiegyébeii mi vagyunk aa-fg helyzetünk igy a kOzOnséggel tzembet: mAltánlylásra jogosít\'.
esábjtik\' csillogó fénye sokakat elvakíthat,, de hasztalan • — mindenkor elerhetlcnek ma radnnal A mérsékelt ellenzik, mely oly sok kiváló parlamenti tehetséget foglal magában, sapróUiapiH veszt számban és területbeu, — a mellett táborában a legchaoticusabb fejetlenség uralkodik. A hány emberi annyi vezér] ahány meggyőződés: annyi árnyalat. Erőtlen összefüggéséi a leglázább kaptíák, távoli érintkezési pontok képezik.
Ily körülmények kOzt hiába1 vár^k volna az események azon hatalmas vihartását, mely elszakgálvsi a bűvös fátyolt, látói engcdhpté, a mint a jelen állapotok határozatlan, téveteg gomoly állói uj léletérős pártok bontakoznak ki.
Másrészt mtw?tu/|ó&6 meggyőződtünk, hogy a tilé, múyek mindenesetre eléqiégesek iránta bizalmat
Sorra venni összes műkpdéaét, csak röviden utalunk arra, hogy viszonyaink kpzt a lehetőt megtette;
műveltebb as állam közegek és orgánumok,
á lehstotlenre penig még «gy kormány sem vál tan Ítélettel, — bem hallgatva a pártszenvedóly yonnakj meg tí)l«mimlen euismerési.
Mi tehát, belátva várakozó álláspontunk feladatai tudatában a nemzet jogos igényeit kielégiteki képes és azok elérésére hazafias kitartással
és helyi érdekű köztönyök-háyi élet minden mikzana-
és elszánt Önfeláldozással törekedik, s belátta, hogy le&ées lépésről-lépésre tért fojglal hazánk számára s nagy m müveit J$uro)>a eoncírtjiben ii nyomatékkal
való nagyobb távoltoigánál | élhatáégztuk, hogy nemcsak éjlyéni meggyőződésünk i zerint érzünk vek egyVU, hanem lapunkat iz t
yellen mozzanatán sem bennünk, iniut a szü*
jelen kormány oly alkotásokkal lépett a nemzet kelteni. Nem lehet esélunk ez alkalommal
alkozott. Nem kételkedünk, hogy eljfogulat-vak sugalmára, — politikai ellenfelei sem
eredménytelenségét, belátva, hogy a kormány
a legfontosabb, a nemzetet mélyen érintő kérdő\' nemcsak a dualismus viszonylataiban, hanem a emeli fel szavát, — aaisaoMket belátva —
— Nagyban hozzájárult aaonkivül a szűk* ü párt megyénkben s külöpOsen Nagy-Ka-
czélból nyilyánps melyen a sajtó
Izélés kö-
A lap vezetésének átvételekor helyzetünk felette kébyes
lldozato| nem ntimélni, közOlheésük. -L Hogy luk s Ítéletét nyligod^an áldozataink viszotizásatil retlüli politikai k0mlOny s
t. Mint politikai !Íav lép-
tünk a nyilvánosság elé, anélkül azopbán, hogy határozott \'pártái! Ist foglaltunki tolna., M«»rt hittük, hogy az időtájt megfelelőbb bát\'ulakülások történnek. — Pántonkivtlllek valánk, bár egy pillanatra sem térve el azon cardintfis elvünítől, mely bennünket <1 közjogi alap ÍŐMoriihatlan hivei. Jfőzé sorott. Közvetíteni akartuk a ntegyébep súrlódó pártok érintkezését s ai éles ell ntétek 1férni kiegyenlítése %tán lehető összhangba hozni a politikai tényezők kuidelmét. / | De csakhamar beláttuk, hogy ez jerőnkjst felülhaladó s tökffletjsen meddő muoki.v
j,lEhez járult, hogy az ország várakozó reménye, — mely oly feszült figyelemmel nőzett t jővó pártalakulások elé, — füstbe ment. Nem tíhtént semmi, maradt minden a]régiben,
"j A függetlenségi párt szilárd kitartással fárad elérbetlen c^éíowért. B/^p ideák
asok}
lártálíls tényezőjévé s nyill közlönyévé nmvámtjuk lég énzote, hogy j az eddig Iszervezeilen szabadéi tsán határozott alakban, szervezett! erével fejlődik, mind izmosabbá, misek folytán egy hivata-íos orgánum alapítása napról-napra kivánífiosabbá %Ht.
e lépésünkkel már hftfáfoztíU páljtikai síim vallottunk s program mot adtunk.
Azonban előre is ti(takusnu<ik^(Hll mindén oly szükkörü felfogás ellen, mintha feltétlenül — ugy szólván -- szolgálatéiban\' állanánk az t^ iránynak 1 Nem, mi a tárgyilagos, hig-gádt vÁeménynyilfánitások elől soha él nem zárkózunk. Nem tettük ezt a múltban és nem tesztzük s jövőben sem. JöjjOn az Imrinely oldalról, min kU nem fog soha az elfogultság köpenyébe gómbéjódzva találni, ii niélt(int/o9 eazmetferéknek |— vezérelveifik fen fari ása mellett — mindi / téri Jyiisnk És ha eZek szerint po|nlk»d ellenfeleink, nézetét, férfias meggyőződését tiszteletben tartjuk viszont mi is tbegkivánjuki és megköveteljük, hogy a mi intentiéiok tiaataaága soha semmi oldalról á gyanúnak árnyékjkvall |se érintessék. Ml nyilt sisakkal megyünk a viadalba, I elled jelekül* viazont lo vagina, fdt fiim támadókat várunk éa nem lesipuskálokat. — A talaj, melyen járunk ogypnes, j tissta, — s ha viéyis ssemit akadna utunkba, azt vag} elkerültük vagy \' felrugiik, dr bele nem lépünk soha.
1 Ezeket kiiántuk röviden mag)eg|«dani. \'
Lapunk oi uj évnegyedtől fogva heten kínt <— mint alőbb — kétsaor, de mindig egész g mogjélenni. 1
A lap tlófizetAsi ára egész évre el frt, félévre 4-frt, nogyedévte 8 frt. lAz előfizetési pénzeket a ,Zklaa kiadóhivatalához, uj*városház*utoiia 513. s*. alatt, a lap sxallemi részét iuptp kOzloménjjekei a szerkesztőségi irodába, Baiza-uteza 4. sz. kérjük osimeiietni. | I 1 _] A „ftailA44 sarrk^sslAséfe*
/II \' S \' Í -! ! Mm r "\' •:: •
ftZali44 tórozója,
A lepke románeza.
fakadó Uvaaasaal nyílt agv rózsa té, Mit a tava«a alsó oaékla biU slO, Ofy varáasaaés volt, bajry ki meglátta aat, tUusalá mévéoM a aaűdás tavasat.
£gy kjs ferga lapka szállongott falé, tlagy searalal aaókját olthassa balé, ÍH a faBÜOia .róasa msgvstatta őt, Lskaaasgla onnan a kis asaovadót. • t
Ki M0*rt kadélvlyal ssáflt onnan tova, Ik n«|i aaa tadta, bogy marra, hova. Illatos SsaaSkfs, tíaa^a ég alatt Jéri is oly séssa bdaalaa Maradt.
Hitták, kivagaMAb, saé smt tóé. Aasda taaatatt advéi sehol saas isié,
A nlymÉ se (adu
Padig atfai kéjjeí Mit ék SBÉnsal
Rafogadta volna saás vírégbalMi, De aem agy titkolt (éflUhm HaéiHaetáa a lapka tttakén-bokroo át, 8 albalUua szérnya drága Mssporál.
HerOa |sm raffsl dér tttatte feag, laárayeM Istépték pajkos gysnaakak ) $ m*at a kásM lapka pasat* váa osapáa, Üft *í--------- aauaiás
...Hát a bllszke róasa aaóta ml lött ?l| Miért laogatt a saél .rajt fonnyadt IsvUst ? I Bonn is a saaralmak gvötró lángja és, -ín nem küld saámára barmai ot al éjll
8él hervad magában, vasani kall laki
Salvét titkos ériét saomjá égeti,
Mint bánt a lapkával, ugy bánt ójvelp,
A lángold napnak faakasató ItavaJ
•: f ♦
i * Te voltál galambom aa a aaép virlg,
Mikor Aikor alsö osók|át nyomta jrádl
As a szomjas, lepke as meg én valékj
Ki értsd aaóta százszor mag halékl I
Mint bániái valsm le, ugy bánt m^s veled,
Kit la szerelnélj az tégeu nam saa^at.
Marothalmy lO\'uala.
Egy utazó ügynök na
(áasrikst bktorls) , I
Irtai Vlrághegyl József. (Folyt, éá végs.)
Miker a leány bejött, usy érLlsm, mintha a jsaoba báromsaor agy más után mag-fordult v<4aa velam. Kraatam, hogyla vér mjat torlódik aroaomba. Doha élalaajbae a aaápaé^ IlJr tökélyét nam láttam, Dadigjketés van s földeák, ahol nam jártam jrolaa, littam ragJ«f* ■séaséfakat, akikot msgU-faliam, £ kfcUgsa bsgytak s ölfolíjtjutfin,
—4H

mihelyt nsm láttáin 6kat. Baiojta éraatsm, mint vésódilá a gyönyört! leány][alakja\' szivembe s ami még soha som történt iuegraj> tara — megvoltam igézve. Ds nam is osoda. Obi ba lataénám tsslaurssépsém, da nines toll, nlnes níajbáss, mely sst Jcépss Isnns magtenni. QjröDyOrQ ázöke, tömái haja vál* Iára omlott, jkék saalsggal átköt 4 anfi bálát oaak foaoata áa én\'savartai [álltam as asslalnál, váiva a pillanatot, hopr M^aaba-dúliák a kinps belysstböl, as v nooT slra* gauó saépségp meg vonaott,\' maras íjott. Hzams kék volt, vamságos RnsfslsltsH ai ókra néava, ki agysaar asoknak a bűvös lén \'körébé ju-tott; apró fogai lahérebbak aa ilabailrom-nál, a hangja, baazéds? Oh nsn bestéd aa, VBráufuvola juflbájos raaglaa, fUl mUls ssiv* Ittasitó ssattéfáaa,
Nam tdaom, hogyan jöttén kl a sso< bából, osak sun vettem éaara maj amat, ho| az utosán v
s léplM-nyomon osak as e, szende, Kék ne» mai, raiomíó ssSka haja gmörts ssivimst —
leieméi. í
étrtl is oaak nphsa«n " találtunk rá. Aa |I0,Atoll elhdlvs magálltam, nam adva lalt sasmaimnak. nUan ajtó agyanaaan aao. • jLjjej I | I bál^lvasat, a hol sasiéit halakkal bálvá-
Kéhány héttel a történtek után íiaoká* | nyoaé rabja laitam annak a gyflayOrtl lat loiu ellsiiére tovább ináMatn reggel ágyam ánykának, Uidag tvyugaltkal aiéltstva é» ban. Hjadros fílatkarilBákst[(il|va agy ÖblOs sainlalva banyitotlam aa ajió«. A taobábaa pinából a nTlmosu uldoesiigslt olvasgattam, agy alméladatt keru fárfla irogatott egy vas-KobAl iudtam mag, hogy aa új saövatgyár kos Halati1 köoyvba. agéssstt ajkéasUlt, s9t már| al Is kssdls mfl- Booaánat uram U saéllam— éa Ling-ködésél. Kpen lalakartam jljalni, mikor sgy | tow Harret úrral óhajtanék beaaélni.
\'agyok. Arra aSm emlékestem áltoata
°87 ,ba
hordár lépsit ssobámbl. egy \'Indomtalah nagy Isvslst nyojtvs át ifi* elég akót szolgáltatott a osodálkosásra. Kl IjOldhaistl nékem levelet, mikor ilt egy árva lelkét Mm ismerek f Kgyéb nam lehat, mibl ílzjeil tlgy. Felbontottam. fiséról esóra a kOvslkeso állt benne * „Úranj I Ma délután » óra B naroakor M várom laaásamra, Oanraray*8trset 117. ta BBS. éjté. -) Llngtnw Akrret.fl
Olitóágbt ekkor már ] ismer lem, mint a
atyja megváltoztatta-e szándékát, kötöttem-e pók a maga hágóját, e|yaitesaB a Oampray-velo üzletet vagy nem. VlsaaaaéfUm a ko- Rtraalba msates^, a nsm sokáig kellett keresnem á m is. háaat. Htm aa ugyaoaaoo mulat msly reám oly M^lt^*,
lén benyomást gyakorolt, mikor alöaaür megláttam^ Itt tklálaoslam kaaal aa angyali te-
mor énülstrs 1 most saabbnak Isissstt, mint bármely palotá. lu lakott saantal aa éa szivem éljal-niHbal, bárhova ! mentsm, mindig előttem Isbeisa s bódító >isépsékö löndér,
kit rnsglátlsm, bogy nyugalmam oaandes j rémtémel.i kl aséta minién gondolatom, ki pktaklát fÜaivsija 1 ms|ksssrléss mlndso sagem elttllvplt, kimondhalkn örömn|el ro> peresemet. Bs a legkisebb rsmékyem sinea bántam aá odraiba HlsS |án jegeaimem itt hüaaá, hogy valaha még láthatnám I Dsjebb lenni, aálatu> a levél. Öttvmn heveaao debe* is Igy. Igy legalább sHe<ejt|sm táskánként. gett a fsl inblt érzelmek ttjától.
Msm vp olysn nsn; sasntal, hegy 11 1 De1 msátalálni aa »Mj ImL ^jtól; as sem komor, (sksté báa alötl elne maátam volna I a kktiöfelb msslsrsé<. JC^yik 4apui se
Jelenleg ninea itt>^bane^n tessék vá> rákosai, azonnal |Öa, (aMt a könyfvaaalö féle egyéniség — addig Is tessék helyet foglal aT
A fali órával saamkAst elnyujtAakedé lophára letelepedtem. Mikor aa óra peat 1 éra 9 pereset matatott, as ajtó kinyitl, s belépett ugyanason térflu, kit nékány béllel aaalölt hiába Igyekaatem, oságönk vsvöi,köaé megasereani.
Fal keltám a sophárel, s s saavakkal beaaá léptem 1
w Lingtow arhes van saaranoaém ?
4* Aa vagyak •*-> felélt eeáraeoa.
Ma röggel kanéit Isvfcle folytáé bá* terkodtam etyeanl Méítéa assék imraaesolai. mivel lehetek eaolgáUláraf — keadlem aí a beesédet. \'.
Erre nem assdlt semmit, bauem egy má< sik szobába veaatett, mety sokkal barátságosabb volt annál, melyből ide)ötlHek.
Oa k aWbead ot Comp" e^g UJynöke
Viszonyítok és temdtiiiu.
(II II.) A ki elfogulstlsa nemmel IgyaU meg vissoayaiskat, különben a. táméslmtakat i A ki eseket ép oly elj-fíjfslailaaal óhajtja megítélni, m ssjái iágos mdHiori % jutni, foltért, hugk Maiafai uympáthlák és sattpátklák ala* sssaeh befolyással Ussta látására és egyq-sts ítéletére.
Mléta Magyarország visszanyerik alkotmányos saabadságát, talán soha sem volt nagyobb u elégedetlenség, mint moatanábaa, i mellett, hogy Ulii) sóba sem volt oly kévéi ok u elégedetlenségre, mint éppen jelenleg. 1 Kélem az«j-kftt, nklk engem rettentő pecatvicsoak tartanak i a kik az imént mondottakat bizonyosan la én 18 próbás pecsovits érzületemnek rovására fogják irhi, vágjanak egy kissé itereotyp* megrorásukksf, mig est a kii fejtegetést régig olvassák,)
Szabadságszerető néppel ép ugjy vele jár az elégedetlenség, mini) testtél ii árnyék, már maga az Oirendelkezépi jog, a legmesszebb mené autonómia érzete, kifogásolni valót lát minden iütáf-ményben s mivel a legnagyobb láabadiég melleit ii szüksége van az államnak képviseld hitalomra, a szabad nép mindig a gyanú bizonyos nemével környezi ezeu hatalmat s szereti többnyire nem jónak, nem üdvösnek tartani azt, a mit e hatalom rendel.\'
A nagy emlékű Eötvös szerint ás elégedetlenlég még igen szükséges tényezője a haladéinak i oly nén, mely nem elégedetlen, nem ii haladhat kellő-1 képen. A mennyiben tehát az elégedet-leniég a nagyobb ösztönnek alapja, nemcsak jogosult, de nagy mértékben szükséges ia S valamint az egyén bem igén fog munkanágában valami külötfls eredményeket elérni, ha nagyon ii meg van elégedve Anmigával, tehát híjában vén azon nemei ambitionak, mely folyton buzdítja, serkenti, ugy egész dópek és társadalmak is a tespedés bizonyos nemébe •Hlyednek, ba megvannak i önmagukkal elégelve s ast hiszik, bogy megtörtént minden i a nemzeti fejlesztő munkát átengedhetik az utódoknak.
^ Az elégedetlenséget tehát nagyon is jogonltnak tartjuk i benne msgában* nemhogy venedelmet látnánk a közre"í nézve, lót Inkább, apiint már mondottuk, uflMgesnek is tartjak.
Ámde a szó nem azért van, hogy vele bizonyos fogalmat öesze ne kapcsol-\' junk, sőt jelentősége, értéke caak a fogalommal egyttt van meg.
Szükségei tehát .tudnánk, hogy sz elégedetlenlégnek mely neme és mély foka tényezője a haladéinak, i hogy ezen elégedetlenségnek minő lymptomák között kell fellépnie, minő társakkal jelentkeznie.
Az elégedetlenség legegyszerűbb formájában a rósz viszonyok, jroez helyzet következménye szokott lenni Emezekben kell léhát lecelőezör keresnünk annak forrásait Ez életben az elégedetlenség
természetes folyományt Uly hMM^tk* sek, melyek súlyosító, nehezítő hatéjsaal vannak a társad alom rsj ia táméilomhss as egyeeekie. Oe as eljpgulltliuiul ítélő megfogja engelsl, hogy az slégsdetilen-ség a mini az* táissdilml életben kár anssk politikai, akár kőzgszds-sági, akár küimífalódéit terét tejdntjük, nem mindig valóban Ijmss emiitett forrásokra jrpzethetó , fMtta, hanem vannak esetelj ós esek Igen g y a k o r i s k, hogy ss elégedetlenség mesterséges szitás; kővetfrtzméitye; nem természetes foiTáébil faksdj tehát, hanem mesterségeseu foi|dózeUj átvitt ér-z Illet, mely miként alrsgsdós betegség gyorsan, észrevétlenül j képes elteijedni, mindig messzebb és távolibb köröket a maga körébe vonvs.
Már most méltóztassanak megen* gedni nekem, högy abbéli nézetemnek adjak kifejtééit, miszerpt azon elégedetlenség, melyet az állami, szűkebb körben a megyei és városiélatben tapisztalunk, pem egészeu természetei forrásból fakadó, hanem legnagyobb részben egy mesterséges eszközökkel (oliiózott, az emberi
(többnyire rom szenve azért nem annyira
táiri Oiztönző, sót inlább minden Iránt
közönyössé tevő, elfye
tÓnkre teszi legjobb erőin kot, elidegenül
a köz legszorgalmaaab
lélyekre) épitő, ép lialadáara javi-
let lenség, — inely
) munkásait és les-
pedásre készti azokat, kik röstellik Syiiphus eredményűim munkájában fáradozni, mikor aijkt úgysem jár elismerés.
Ne gondolja nuk i, hogy s mit mondottam, azt indokolj i nélkül aksrom hagyni. Nincs komo yabb és méltóbb tárgy s gondolkodásra! .mint az ember éi társadalom, a társadalom és az egyesek jólléte. Megkísértem tehát, ast a mit mondottam, nehogy köunyelniQséggel vádoltassam, indokolni [is. Keresem itt az igazságot, anélkül, hogy más szempont vezérelne, e rövid [fejtegetésben.
Ha szt mondáin, bogy a nálunk mutatkozó elégedetlenség nem természetes forrásból fakadló, legalább egészében nem, igy \'ehát nem is egészen jogosult, akkor csak azt\' akarám mondani, bogy vsn nálunk bizonyos ellentét a törek vés ésazelérendó czélokközött, líogy homályos, nem egészeu tiszti sz és homályosak nem égésién tiszták emezek a hogy ennek folytán | — nem jól számolva a rendelkezésünkre álló tényezókr kel, tz erővel, emezeknek rendeien mögötte maradunk, egyszóval az eredmény nem födözi mindig a [fáradtságot.
üogyha most azt, a mit fheoretice állítottunk, átakaijuk vrnni a gyakorlati életbe ée saját viszonyainkra alkalmazni, azon meggyőződéire ]j utunk, hogy azon mélyremeuó lehangoltság, melyet társadalmi életünk terén Unasztslunk, kevésbbó természetes forrásból pakad, mint inkább mesterségesen előidézőit s azok, kik e viszonyok közepette él^gedetlenek, egészen máshol keresik annik okait, mint a hol azok vslőban vannak. Hogyha már
talii|ok azt, Ibsgy ás elégedetlen lobikor i |t okozzi kedvezőtlen viszonyok mjátt, k II arról én oly ktréssé wjiet, miit iómsg 1 s kl annak jriléjll íirriaajra vjmzamf anl nem lud vsgnj nem lisr, mm találjul s nem találhatjuk azt jorosujtnák If- i nem találjuk jogosult-rittk: as amúgy is mélyremeaö elkeseredést ép s)y kön y elmfl mint igaztalau Vádakkal növelni. Mindannyian aziátme-neti korszak és a mák intézkedései folytán terrn^zetszert jeg, felmerjfilt bijok el nim maradhatott keflemetlenségeí ialaM Jzeavejlílnk is s innthogy senki síncsen\' ifj ezeket többé. tevésbbé nem érezné, Ugy senki síncsen kinek hazafias kötelessége nem volna a maga krejéból oda hatiii, bogy e baj w keveábájéneka elvir selhetóbbekké, - sőt memün telhetők lékyenek. Ezt ili|: fogja valaki kétségbe vdnni l\' de igen i i kétségbe iebeé í vonni ast, bogy mindez skon segitHetllnkfe, hs elvakítva s párt izenvedélytői vag) személyes intipathlá elől, egymást gyalázzuk ée1 üldözzük vigy bi (mindenik a maga módja és tehetsége Kzerint) egymást tá mögatva, sron vag fjünk, hogr meniül többi lijaszon faláromoljél; kÖzlutézeteiukreL
Náíatík (nen csak városunkban, de általán az brszálg mn) tulságoi nagy tér van még engedv< a személyei kérflősek-irak, i nem ritka dolog az, jhogy k sze-moly kedvéért a Ilegfontosabb ügyét ve-; sztlyectetjük; meg mindig több nsrátjs van nálunk a szanak, mjnt a tettnek, az ttijes lármás dicaérlád&kdak, mint a csendes munkálkodásunk. Nem elégizttna meg a lassú munka biatoa eredményével, de innál sziveiebben vesszük, bi mái i fárad I helyettünk. A kösflgyek részvételében ve-zórszerepct óhsjt mindenki, s dicsőségért (?) meg fáfsdni js nem érdemes dolog;! s s mi s In, miimás népeknél, nottzi, fáradtságos, küzdelem és munkei ered-méuye roll. szt Li kevesebb, mint egy évtized alatt elsksrjuk árui, nem Jblrjuki berárni szt,, mit! s dclgok természetes fejlődése úgyis mkgávall hoz; — i ml sem i természottten, seto sz emberi to-\' vékeuyidgbeii nincs és nem lehet, sgrási akarunk, s Ielfeledjük, hogy ez alstt nagyobb baj j eshetik. Ön választotta hiva-t^lnúliainlvtl\')! töllélctesKéget kövedelünk, Ötjmegtagadást a [lehető legnagyobb mértékben, és elfeledjük, .hogy magunk is gyarló emiierek vagyunk, kiknek ba oda kerülnénk a hivatalba, az el nem msradő elégedetlenektől épugy el kellene tAruünk ,k helytelen sokszor igazságtalan gáncsot, mint tójüuk nekik. Helyes és tárgyilsgos megbinálása a dolognak. ritka embernek adatott! A kritika sohasem volt nehéz dolog, de nem mindig jogosult. — Az oppositio már régen felállította volna városunkban is sj kaszárnyát, meg a kórházat, meg más mindenfélét, mert ellenzéki álláspontjába nincs szüksége gondolkodni arról, hogy hounan teremtessék e|ö mindezekhez áT pénz.
8 igy továljj).
A nyilvános I és közviszonyainkban tapasztalható szakadá* nagyon természe-*
a4a Ijji arafkai ott ái\'ma* rsdlstt károd befolyáJ nélkül Unsdslmi állapotsittkra,\'| melyek mér már teljesen nélkülözi! slran szükimgei valamit,| mely ébradé alkolmáeyos eletünkben oly voa-zóvá tetté slaiagysr társaságot, 14- A fiatalabb nemzedék ism olysn aUlii Minthá belsj latsak folns mlndenUeL h nabad4ÉsJ (sdályimíégbe, as egjjttttvlj gsdás öröméi »e— alt unottság egybasgé képe mindem s. Voj tatottá lett udflj rjasságunflc, [Azintesegünk gorombasággá, társadalmi élnünk péüig olyanná, peljr e nevet meg[iem érdemli. Szükségei e^ hjogy ez igy | maradjon, i nincs-e mód, bogy e Ivhupayok [megváltozzanak? Ml üblns teéndujk, hogy] uj ösvényre terel-tessók eiten Ijiiejtőre |ó|tott társadalmi élet?
Árral majd egyjik jdvó számban.
A többség hallgatagsága.
(T.) Bm a parlament nem az volna s mi és az emberek nem tanácskozni, hunom jfaemkedni ijárnának odaj akóval^ hs s parlamentnek veszekedés éi líieth s tanácskozás I leune | feladata, magsak la azt mondanék -: ódért nem veszekszik a többiég, miért nemi teljesiti kötelességeit ? Ámde merd a parlament nem azért vsn kitalálva, fcgy oda\' a képviselők veszekedni, hanem azért, hogy tanácskozni járjanak, tehát a tanácskozás igen, de a veszekedés Nemcsak bogy nem kötelesség, hanem hűn és vétség, a nemzet és a parlament méltósága ellen. Arrs kőte lezni tehát ja többséget, hogy veszekedjék, oem léket.
Ami pedig magát a higgadt tanácskozás tárgyúit illeti, nem hiszem, hogy valaki oly (esetet botba tus föl, midőn t. i. s többség, s számbsvebetó indítványokét vsgk módosítványukal, hallgatással mellőzte volna. Igaz, hogy nem be-izéit hozzá mindig és mindenki (mint a hogy a kisebbség raokta, akár érti akár nem. ,A la" Thaly Kálmán és Tisza-szsbályozáii hanem hozzá szól az, akit lljet vagy [ aki a tárgyban azakember, mert a többség nem szokott sem abszurdumokat, sem kórteredéiből beszélni.
Hanem perize,; az ellenzéknek az fáj, hogy ti ii. a többség méltóságos magatartását es több ellenzéki izőnok feletti napirendre térését, megvetésnek magyarázza, amint bogy az ia, mert az oly támadásokra^ sértegetésekre ép igen sok esetben — durvaságokra, nem lehet másképen válaszolni, mint hallgatag megve* téasel vágyj lami szintén megtörténik, Ironikus derültséggel. Hiszen a szélsőbal ma már annyira viszi, hegy nem is beszéd, amelyikben sértés ne lenne a miniszterelnök személye ellen. A tárgyilagos beszédet nem veszik már ott éure, hsnem szusjokálnak, ámde hs szónok sz egykedvű fogadtatást megunván, beszédét a miniszter! elnök elleni sértésekkel garnírozza, akkor aztán van helyeslés, taps és éljen. |
Hát Iminek as ilyen beszédekre
reflektálni? A Tiizf Kálmán kérmfcf sásának első évsibsn példásl voltak i4ók mikor Tiess s leggyengébb szópoklitoj sem hsgyts válasz tjélkül. Ée mát sjreg vele ? Ast, bogy a: Jeggyaagébfceket | iteki liőszitette s szánoklatoknak. Bissst olykor-olykor szerettem volna befogni | miniszterelnök száját, mikor t. 1. a vá lasssul egy-egy parányi isdividaujaflt nagy amksrré vdlt siMsadó. Hát érdeme egy néméíy beszéd a válaszra? Hifzei ugy ii essk hazafelé rsló benéd és plán^ hs válsssra mél tátik s kormány elnök ál tal, hát raap vele sz fpize választói előtt olysn szelet, hogy azok másodszor is i parlament nyakára kerülnek/ holott Is beszédeik méltó figyelembe részesülnek, sz az, hogy fel sen veszi szokst senki l másodszor s választók is megfogják gondolni magukat.
Ez s psrlsmenti rend és rutin, nes sz, bogy s figyelemre méltatás által jnis den támsdás értékessé és minden kis ember nagy emberré téteesék. Mert hiszei lehet s paris ment a tehetségek smbieztó inak tere, és azok fel is küzdik msgs kst és hs máiképen nem, kierőankoljál s figyelmet minden párttól, de bogy t parlamentben orizágköltaégén a tehetség telenség szóbalssazának provokáláaa lenni a többság kötelessége ? Olysn parlament czélt, avagy regulát nem ismerek.
Nálunk sok ideig ugy voltj az iga; de nem azért, mát sz ugy lett volm helyée, hanem asért, mert a többség i azt hitte, hogy minél többet kell beszéln s közvéleménynek, inig végre rájptt, bog csak annyit kell beezéini, amennyi izük séges, de okoean és hogy lok beezédne •ok as slja. Ezt a prsxlst követi moi a többség éi mert nigyon jól kijön vele, persze, nem tetszik sz elleszéksek.
Politikai szemle.
A kfleoklatáai budgat tárgyalása köst lehbi érdeket keltett nálunk aa által. Iiogj Unger Alajoa ur, a nagy-kaniiHŰ válatati kerület képviaelőja, lebaélalt é« kérdést is tétet t "a minisaterbes a nagy kanizsai kö» •égi éa polgári iakolák áUamlsogélyssééénst mibenléte iránt
A képviselő ur falaaőlalá*a pajálUga éa kettős benyomást tett ránk. £nsmerés»| kall adósaonk azon nyilatkozatáért, bogy képrieeifiháabaa, tehát aa oraaág sfúne ! siót teljes nagyságában méltatta aaofl. áldoaai kéaaaéget, melyet mi nagr-kanissaask pakt \'Iáink érdekébea mindenkor tanunUum. -Ezért öastnte köszönetet aaavaaunk a képn selő urnák. — De nem érthetünk jrelekgyá W-óhlárfaik torAbbi folyamán tfljUj ttfitá aura néaia. — A kéjpvisdO ur egy^nea védj ként mondta aaemébe a nagy-kanizsai jköí •égi elÖljáróaágnak és aa iskolai lialóaágnak\' hogy a saokásos állami sabveatio ehnarádá* aa 6 hibájuk. A képviselő ur esen állításit, a kellő értékére keA lesaállitaaunk.
Nem való tagysnia aa, hogv as iskolássá! a mult évek subvenfiójáról soha el nem saá molt volna, sőt inkább aat mindig\' magtets kallŐ időben és pontosaággal, osskhtgy i minisateriumban aaekésos, ott msgluváat fo» mslitásokka! iameretieo levén, azamadjáMt nem ily alakban állította öseae, minek Ifély tán eaek a minisateriam által kielégítőknél nem találtattak.
ugyebár? «— s kesével intett, jhogy üljek le, mit Ö is megtett,
— Igen, aa vagyok — válaaaoltam.
Azután minden egyéb beSeevetée nélkül
folytatU kérdését
— Hány évea ön?
— Harminca — feleitemi megütkösva e -váratlan kéidéaen.
\' \';— Mennyi évi jövedelme van önnek, uramf -t- folytatta egy vallató rendőrkapitány kimért hidegségével. 9ontoa okaim vannak kérdéaemre öaainte éaj kimerítő [feleletet nyarai, mint ön arról aaonuai meg fog gyöaOdni.
A seéket el akartam magam elől dobni, és eesmébe vágni e minden fogalmát felülmúló aresátlanvágot, ■ felvilágoaitani, begy aűtneveaSnk közönaégea értelemben túalea-aégea modornak. De- felbáberoaáaomat bilin* eaekbe vertem, s faaaült kivánimíaággai vártam a történendőket.
Négyszáz font — feleltem lehetőleg elpalástolva felindulásomat.
Aa kavée — felelt őJ
Ea már több volt a soknál. Felháborodásom árja már majdnem magával eedorta nyelven becyérÓI a szót, de egy belső, szómat aat sagmta, hogy várjak, mig vége leaa aa ép oly indokolatlan, mint sértő kérée-aőak^désaknek.
!- És vsa kilátása, bogy előbbre halad? - folytatta. — Ne Ütkösaék megkér-déaeifBan — sietett hozaá tenni, mikor sae-■ aiafcHI a láaesárél alaaahadalt dttht olvasta kl, s látta, kegy felakarok kalai — ön mind-•aokat sgessen jegeseiteknek fogja találat
Sok aekés lalám t msgfojtelteni, de essek sem tudtam nyitfára )OSai. — Meddig tart éa még, és ml leaa vége atitekteljeejt
— Egy hetes agyét kivések leaef más* kssellal, s mielőtt aaon okra léraák, meqr miatt lévaiamban felkértem, hogy fáradjon ié», asSSségaaesk tartom e kérdéseket elére-keerfMeat Tekéi vaa aieaee kiláttsa, hegy a tWbsaé és Oesaf." őségnél aa eUreWÍa-kés léssaéia ialjakh hatolhat? - \' ISfééeéU
Felforrt vérem erre némileg lehalt. Ha már eddig hagytam magamból ilyen komédiát esínálni, most mári osak bevárom a végét, mig a fUggiiny legprdül, a ha jónak látom, majd akkor állok i elő a aaiuháai kritikával.
\'— Van — válaszoltam.
— Tehát uram, dinre egy lovagiae kö-«less ég teljesítése vár. Bgy ovaládnak viss-aaeadní elveszett nyugalmát —- osöppent belőle a besaéd, hidegén #s rövidéin, mint té* len a félig befagyott kktból a vjz.-
Szemeim kigyúltak enuok hallatái a, fejemet kiesé félreiorditOUam, hogy saavaít annál jobban meghallhassam.
— Igen, egy osalád nyugalmát — folytatta. •— Ea önre néeve furcsán hangzik. De mindjárt kseébo adom a talány kulcsát Nekem van egy leányom. Egyetlen gyerme-j kom. Noha még Csak basa éveié, máris dr. philoaophiae éa hajlamait követve, jelenleg ea orvosi egyetem növendéke. Minden jóravaló aülő legtöbb küteleeségének tartja gyermekét boldoggá tenni.
Szivemen egy, blsonytalan, homályost érzés sugáré rezgett átJ A forró, epedő végy, a biztató remény, a kissé kétség megnevez-botion vegyUléke. LesUm ajkairól a szót, mintha jövendőmet jósolu volna egy lálsokj
— Qondolkozasi batáridőt nem aaabok — folytatta volna tovább — mert meg vagyok győződve, hagyj ön nem feíejtksaik meg kötelességéről, kütónüseu akkor, midŐa egy osalád nyugalma forog koozkán.
— Becsülöm aa [Ön esaládját aram, s: ha kívánságának teljesülését bármily essulf mérvben elüsoKÍthetam,{légyan meggyőaöeve, hogy legnagyobb kéaaslggel állok szolgála-társ .— feleltem, éa lásasan dobogó ssivem-ben aa a sajátságos érzelem vegyüléke kee dett mindinkább kibontakozni határozatlan-ságábél; fejem eMlefi Izédtllni.
Leáajroasat esak dn boldogíthatja, és éa, mint epe, Jeáayom | boldogváaáaak Uljá-U akadályt aem gérdifMUk. kfióta ön itt veit háaambaa, aaóta loányomnak Ü^ugta aiaea, nspról-nanra éaeájlátbfflást barvad.7— itkatja mig - folytaim, de fly
Usskfn gyógyi
hideg egykedvűséggel, hogy nem mertem hinni szavainak, aHrettegve vártam a pillanatot, mikor édesI álmomból felébredek, de miután meggyőaődiem, hogy ea mind való-aág, a boldogság fencketlou tengerében usatam. réneg lettem a boldogság mámorától éa el voltam olvadva. AJ paradicsom minden édona üdve, öröme, boldogsága- ütött tanyát azi-vemben, aminek imiékét a biblia ólak feun tartotta. A mennyország kapuja kitárult elöltem, és a Serapkiiiok a^ngedező khbrusa el-kábított. Boldogwgom vngtéléii nagyságát nem mertem mérlegelni, nehogy eszemet veszítsem ;
aaóta naaem nem volt ssabb, kedvesebb báa Cbioágébea, mint aa a komor, fekete épület Mindennapos vendég lettem ott, s vőlegénye n imádott miaa üarreUiek.
1 é í* • *
Miss Hsrret SŐm lett, és én üslettárm
Lingt0W| Harretnlk. Azonban uj állásomat egyelőre; nem foglUhettam el, mert rét há-látlanaág lett volna főnököm bizalmával, jó-^ávial Jviaszaélnijjott bagynii mikor Isgége-mb aaqkaége vaa] rám. Azért arra határos lem maéamát, begy nőmmel jegyöttl egyelőre visaaamégyek Irlatólba, ott lágyeimet rendbe hoaom, aautln vmuaittvök, a ha Lingtow Harot njegilnta a földi diesŐséget,; magam yasaem át aa Ualmét.
A hatttridőül &ii|üsölt hat hónapból már e«ak pár nap himtysótt. A kitüsöa 1dőbe| juegjtüetjtem a IHoiel líevrj venaéglőbea, bogy lársauamal a viasonttalálkoaás öröm-bousrat kiuriUiemJ Hölgy társatjnnaa mogleí petéel ssersfmek, a|met is msgsmmál vittwu Mind a í négy támsm ugyanazon Lkatalaéj Ut, nielynérbucsüÉ vettünk cgymávléL Már előre örllleia, mintj fognak táraaim medál-kosai hallatlan jemjnaiém\' Mett.T] De jé lálaak-e szemeim? Ha látmsnsim bem esel* bak, mindég társskn oldalánál sgjtsgy no feglal helyet Mönjet sorban kemutajtem tárj saimnak, mire miadonik társam szintén bet muutja aa joldalásál Ülő hölgyet kint -nőiét. Mind a eé^yaa megháaaaodmk, illa tőfsg mogfolmé«2duk. ^^ Pl Ügyeimet Irkadban alvégesváa, vamsa-
mentem Olnqágóba, a aa üaletet átvettem, miután Lingtow HarrSt örökre buesut vett e földi planétától.
A chicagói uj jmövetgyár megbukott, nem állta Iti a Versenyt a „ Whead et Comp" eséggel. | !
Nőm blam hiába dr. philosopb, de ki-tűnőén is éU agy lélektani művefelbee, a — pöröléshea.THoha gyakran van alkalmam ebbeli tehetaé (ének bizonyítékaival találkoani, ntím kiesen,jhogy as ó, — akár aa aj vi-lágrészben uleziék ntíam boldogabb halandó.
Vele^czo.
(Foljmtés.)
Fekeil munkás kezek alól itt kerülnek ki s világmerte ismert s híres veleneseí tükrök, kedvelt sziaes KVÖngyOk s a\' keresett Üveg oSÜlátok, 4 paloták dissei.
. Izzad a félmeetelen munkás nehéa munkájában, a menés bősén a lee<argó izzadság ssánt fehét barázdákat Körülöttünk tüzes üveggolyók! Jámpionok módjára világítanak a sötétes belsőken 1 miia mégfordulunk, aa üveggolyóé különféle ssinü rudaosokká a pékháló finomságú saálakká váltak.
tljabö nőkén, a lelenlsgi muránói apátplébános kezdoményeséee folytán maaenmás áHitiatoU fal a esigsma, melybén kizárólag üvég késaítkSények, aj legrégibb időktől napjainkig, nem egy innen költik fel érdek-lődéaünket s hálássá jstslmsssák ide ftrade-aásunkat
As asát-plébános-igaagatét sikerült tár-saiágunknmtl ajánlat folytán kakasul nyerni meg, Iri tenéi késsségjgel s mibaráti örta-mel veeeleU hsnnflnkst teremből terembe, folyIonosán i naútktvátti magyaráaváti s aa egyes tárjak iránt érdekiődásüakel fölkeltvén.
As arn késmtásények, ksfr sseriat, vannak oMjMrsesltvs.
Látni itt ablaktáblákat aaoB időkből mikor még sem fajták as üvegei esak lepi tolták. A dnge-palou ablakai is üy régi Ivog bői
Látni itt IvWkésaítaénysket, mely^ kot bárki, még köáefobbröt is arasy, eafla vagy más éipsnek née. Fogadni mnjnénl hogy finom aelyem-himeás as^ mit aaemünk tartanak, pedig osak üveg-aaálak Ügy se cso portoaátása.
Aa üveg edények egész tárháza vaa it a legkülönbözőbb alakokkal, melyet sjmb^ pbántázia valaha ligoadelt
Láttam egyek üveg-rudakatl malya ezernyi s különféle szinü finom üveg-aUw bél voltak öesaoilleoatva.
A aaálak képeeták a mozaikbt. Ha ^ üveg-ntdaos koreoaábe lese motaevs, minds szeleten ea erez vagy egyéb kép lagtisstát bon s egyformán kiveheti volt
Voieooee üveg gyártmányait [osak om dálni lehet, ntánosui nehezen, de folfllmali aaokat sehol senkiank sem sótertUl még.
Papunk esu még lalsaívseeégből ráadásul a templomokat mutat ta mag, novt setesen pedig a Sa. Péter Donát templomi ban a muránói iskpla \'freskóit, busán Ű ea aaikot a. a. t különösen folhiváa agyaim* ket a templom solisaataira, melyeken i arab isiéi, bysántikal vegyülve ferdal elő S maga námében Igen ritka.
Igen sajnálom, bogy a eaivea apátplf bános névjegyét, érdokos elbeszélései alán ií jegyselsimnml együtt ^vesztettem.
Szitélyes báésávétel után, a váies tok tartottunk ismét, kegy neveaetesebb palotái mfikiásásét megtakíateSk.
Moat tehát palotából palotába. Butosra vehetjük, hogy mródegyikba találue k iérdekeset, nevezeteset Veleeesébsi pedig palota, palota mellé, ssorosau sorakozik Hajdan — az arany időkben — mii den nobili törvényileg volt kMelskve pali tát éfUmi.
A mostani veleoossiaek már nem mi rad eayéb hátra, süat elgondolni, kogf „non rs aia graa daléra, ebe riooraam « tempó Mma*.* (tenos nagyobb tá|dalea miaa a |é időkre emlékaai vínmL"
A & .... 4 palota keW k^eadialm s Isgajabb kori. bmtm miadea uj, drágáéi
Aa
- mnlsmiéai maki mm vettal mamára. - A wbmüo ÉiWilliliik sgye-|gk »ka tekál a tirmshfca. - lf « ik löfT^ atrt hsayaf muliastá* fca asm Ingott, a min. kémégiolea kitelő Djüaikosau amriat* a iih\'WÜa nem te tsgadtateU meg, omk Mft^Wa tirtim
áii kiitkill urnák aaon további vlpbgiaáá itten, kegy a eubveaüo káedém a rlrai aniariHi réairfl kirtuM^w bmaaáHatett volna, — ss «ll«o Tárod elől-tárásáénak • te? sa|áí lemoe jé hírnevünk mOféváea érdekéken a leghatárooottnbben aa>k seaaak kell, aaníjfiri helyeseljék a kkfnmU ur felssólalásának előbbi rémét, lUtn helytelenítjük «a utóbbit, lamétptjtlk ás hangsúly eseak, hogy kortestogásokrs a ükmuo kérdése aoba oom haseoáJiateU fel éa a képvisslő ur résééről omalt mm alap-talán vadat szánnál jrissssuinsiijnk. Mart hím épen a képviselő ar hsmnálts fel o kérdést ksrteacaélokra. 0 volt as, aki fslaséleláeát a a miaimter váltását talán még na Ölés folyamán, annak eleasláea előtt táviratilag tudatta itteni nárflrivslvel, — ■ nem tudjuk éa nem ia akarjuk hinni, hogy as ő akarata oearintf de meg(Örtént, hogy még ás nsp ssts nsgy terjedelmű veréa falregaesok hirdették „s képviselő Qsmslét," — ott fityegett minden utenasarkon aa aüasnetv, hogy milyen hanyag, vétkes Nkanissa vároaának tanácsa éa mily nagy a képviselő ur érdeme I
Vallon ea nem a legkirívóbb a logviaZ-asataasitóbb kortoafogáv 1?
Mindenki ara gondolkodásának és mi nsm is éressük magunkat indíttatva a kép* viselő urnák tanáoaokat osztogatni, ds any* nyit nyiltaO megmondhatunk, nogy kárany-nyit s oly feltétlenül hallgatni híveinek irgalmaira, mart ások rendesen nem igasak a a képviselő ur nagyou téved, ha aat hissi, hégy ily úton-módon sikeresen kéaaitheti elő a jövő válaastás kOsdelmeinok talsját e
OraaAfVjtléa.
A képviselőház elintéste a földmi vslés ipar- és ksrssksdslmi miniasterium költség-vatésénsk még hátrálovő tételeit és megkm dette a vallás- és kösoktstáeűgyi miaiaste rium költségvstéeének tárgyalását.
A vallás- és kösoktatáiügyi minimte-ríurn költségvetésének tárgyalásánál Urváry liajon határozati javallatot terjesztett elő Muraköznek s zágrábi egyhásmegyéből »sló kivételes és valamely magyarortsági egyház-meg) éhes leendő csatolása tárgyában. Beess* nVey Ernő pártolts a határeseti jsvaslstot Vuchetich István (horváti múltkori feleséin-láaát igaaitotta helyre, tiltakozván as ellen, saintlis magyarellenes sssllsmben ayilatkosott volna és kijelentve, hogy a magyar horvát testvériség megesilárditására törskssik.
A vita felytatáaa elkalssstatván,. Tiaaa minisatere[nök válsaaolt Hentaller Lajosnak a ssabadssállási reform, templom állítólagos msgessn tságteleni téss tárgyában boaná in lé-nőtt intorpellatiójára.
Est msgelősőlsg a báa elhatározta, hogy ssombaltól ksndvs a budget-vits bele j estéig aa Ülések délutáni három óráig thrtssnsk. Ezzel a ház sat akarjs elérni, hogy legké-aŐbb csütörtökön betejezheaae tanácskozásait Előbb ssonbsn még ss indeinnity-törvényt is tárgyalni fogja, minthogy srrn már kisebb kilátás ainoa, hogy a budget törvény es évben megalkottsthaisék.
17. A vállán- éa kösoktatáiügyi minis-teríum költségvetése ftlfttt folytatott általános vita ma Hermán Ottó, Moosáry Lajos éa 8za-lay Imre fslssólalásávsl véget ért
A vasárnapi ülésben befejeste a ház a kűeoktalásügyi költségvetés tárgyalását — Zioh y JsnŐ gróf as ípsros oktatás érdekében ssólialt fel, néveealte ss arra felvett
IMI «• sajátjából sjáalott fol 11000 ttot JfT W* — Wséln Benedek gasdaaáfi hf—iilu tMtalmaaé olvssóköWÍvökre bi»U M a mtnlsetar figyelj s Mssfllalt még a pnsstasaeri ásalémk állatot segMlye mellett} Odembalohi Art bar hsrmm a VUsgrádi remeket ajánlotta a kormány flgjálméb* Un-ger Alajos latsrpellatiel iatásettja könokta táil mlnissterhez a nsgfkahisssjilskolák snb-VMtiéla Hevében. (Erről a tárrtfrél mái be-lyaa bővebben.) Mesei Ernő á| népnevelés emeléss maitett ssólialt fel, — jfealey Jmre a zsidókról aaólt a. a. t. Trefoft miniszter szellem essen és találósa válasno^miadaaskre, mely után a közoktatási bndgsl megszavaz tátott
TávMlk.
D a b 1 i n, deos. 18. Két p^unkás, név-snerint Byrne és HaaloVr, mínj bflnréaias a Oavendisoh és Barke meggyilkoltatásában elfogntott Egyik küaülük a pmabea ennek idején jelén veit snsméiysk Atal felismertetett.
Varáé, deos. 10. (A ÍL H. eredeti távirata.) L.M leegyel herozsg prdekes be ssélgetést folytatott Tolstoj oreisi belügy mi nissterrel, a ki neki iskolatársa jvolt. a Ion gyei kérdésről, A Dsieunik Penbsnskl közli e beszélgetés tartalmát, melybél kiváló fontosságú aa orose minisatsr kOiwtkeső oyi-latkoaau j «
„Miután Oroasorsság minden kísérlete, hogy engedményekkel (?) engsMtdlie meg s lengyeleket, megbiaenlt, a belpolitika asein-pontjából ossk u a statasqao marad egyedüli vezérfonálnak j s külügyi PoUtiUánk ia kizár minden más irányt Hs hánornrá aorfllne a sor Aussteia-Msgysroraséggsl, a lengyelek — még ha mindent megad is nekik Oroas-ország — elfognák árulni a lengyel királyságba benyomuló oestrák hsdijerognek. A mfjs Qsliesiánsk van. Oroaaora|ág nem adhatja meg a lengyeleknek s m% hs megadná is, a lengyelek skkor is Ausatris-Ma-gyarorréig mellett foglalnának álláat. De ha rorossorsságtal Isnns háborúnk, ugy a lengyelek inkább Orossorssáagsl tartanak, mert a porossoktél még kevesebbet rémélketne)i.M
Közoktatásunk iránya
A közöktatázUgyi minisaternek ea évi jelentéae sok figyelemre méltó intést tartsl maa. melyet nemessk tanférfiaknak, hanem mináasoknak sjánlank megwávlelésre, a kik melegen érdeklődnek nsmseti bjlsdásonk éi miveíődésAnk Enetuatiója iránt.
Nem hiába, hogy essmélBdést, álmado-sást vetnek faiunk aaeméra, aj küsoktotás ügyi jslsntésnsk a középiskolákról szóló réssé nyilván hirdeli^bogy gyermekeinket köj-löuös előmeretetteloW irányban neveltetjük, a melynek bizonyos körű jogosságát »enki-sem vitathatja, ds a msly ssertelenaégig Üsve megzavarja as állami élet asAkléges sgyen súlyát, Osssskussálja as állami! gépezet ré-sseinek egybevágó műklidését aj előbb-utóbb 4- hogy Bismarck éa Anponys gróf hason listát hawaiijuk, — táreadalnsi bomUUra rését, melyen semmiféle eoeialia -olaj osepegte-téee éa ssnegetéee nem ságit többé.
Érteimssiégre minden átlnmnak ysn snflkaégs, de nésetünk szerint easn értelmes ségnea minden irányúnak és rétegűnek kell lenni. Legyen értelmes iöIdinivMünk^ legyen ngysnoly iparosunk és kereskedőnk. A tu-dományoeaa képsett intelligentjára minden egéssséges állami aservsnetben sránylsg véve a legkisebb percentuutio asükaégeltetik, mert n társadalmi oastályok réteg erlssége, hogy igy fejessük ki msgnnkst, vslsmiot s geolo-giaekőnetek alulról fölfelé mioduikább kisebbedik. Raj volns, ha a legalaébh rétegek oonsistentiája s tömöUsége n leghitványabb
ragyogó, s azért e tekintetben nincs párja égése Vslsnesében.
Bíbor éa báreoay, arany ép esüst, gyöngy és drágakő, ébenfs és elefántósont, művészet éa meeteraég, ssóval, minden mi asép, uj és értékes, sgyüU van itt .
A pompás tánestsrmst, ritka nagyságú tükrök, mesterek képei, művéasek szobrai dusitik. Csak s berezeg őseit ábrásolé képek öregebbek; asekeS-iaég Tizian és Tin-teretto testelte.
A barcnegi palota moetani tulajdonosa ngolee millió loa évi jövedelemmel rendel-késik. Telik ebből mindenre.
Palotájával, királyi peloták síik állják ki a versenyt fis e palotának, ésagsa-dag uradalmaknak, melyek vele járnsk, nem veit Isssármsnó örököse.
Ds a berezeg gondolt egyet. Pártiba ment Egyfi év leteiti után gyermek lirás s bölcső ringás hsngsott a palotábsn. Á her-eesgaő is agy aasreti mintks saját édes gyermek e volna. Mindketten ádoptáltak i a ne-reaesés fiúcska nsponla asgyobb boldogságnak néz elé. \\J
Tegyünk ssoet egy asép sétát a világ (Igenebb utezáján; (a velenesei nem adja alább) a nagy osaloraán. Itt vannak a leg-paloták.
A CsMiannt, GlritÚ paloták, ss ujonnsn saépea bslyreálliloit „Fondaoo dei Turehi"-vel, bel egykor Torquato Taaae lakott, sorban vonalnak sl snsmeink előtt, és köseleb-rö maglehinieMi a Pesere palotát, ajánlja eéasre«lnk. Kövssstk.
A naletáa f I évig delgoatek a maa-kás keesk, Ménitéee 6M.000 dernb aranyba feariÜ*.
A Psems esalád. Velenesénsk jeles éféi ia adett még neég aa idékee. mikor erélyes sasbsr viaitftáii legnagyobb szűk-eég veit
A a 0 . .. . , . palotában aj, ea |g aaa4en éden.
fcessésséek multak el, s s termek ben saég méndse agy ál, mlai mikor a dogé tana, esak a wtter seöeetek Inknkak mag, a képek repedaaiek Maa salnyegsk rea»
mlg a feWJbbek hifcümasaftffe a i4j ra nshsesiaék. II ár padig laalgytsk a fljtíal paaiaeitk njrrslélf 4enpajfllsaot felé.
Vka 161 gymnaaiamatl vsl és 28 reáliskolánk 5il|í7 diákkal s
imrevéllen hajtja Irányát ezen juh
a 36.4Í2 tanulój
ikl ÍIÍ1.L..I - t
Ötaggr annyian kéasölnak s ludománVos péj lyákrs, mint a mennyien s iyskoijlsu életre lépnek|Más sséral ami k(lépífk^lámk tnl lágésaa produkálják a tut émánvps ihtellif\'
ÍM TTJ • I r
Nagyon jól tudjak, liof y a gymnasiuias teaalélj kis része kerül fsl]| osak aa akadél miákba a legtöbb s 8 évi Uarsts\'alatt el-tfl marsd |s más pályára lép, ds ss is ösmen dolog, hogy még ss a kwréa realista sem válssstla mind a reál tárarskst, kenem s latlabé s görögből félig mwdig. letett pótl vizsgával átlépnek a tud. agyetemre, tanárok, orvosok, jogáeaok lessttek belőlek vag^ a vasali, pósts, Uivfiró biyaulokstl töltik be, tehát avsssnsk a ijeáltudosHÚnyokra nélvtj, a melyjekre pedig aoruak Iránya is a jsaonj-aséd népek virseoy^ miatt || oly nsgy szttU-ségönk van.
Nemrég figyslmestelta^ ss orssággvÜ-lésen, hogy mennyiresürög-mrog iniudvnko rülötlünk. As smesiksisk nsmesnk gépjeik kel. de már torjntestvénytnkjkel ia leesnek töakrel As ooeiaclkus forgalom óriá«i mérvé-kef;ö(t| As oeéán mllléki UlkÖtfi városok 4» é- és iniviláff nagyáiérték|ira megélénkít
kereskedelme miatt láthstós a gsndsmednsk a\' oonünental
gyarapodtiak, városok rová*
sára. A földinivelés éí keresi edés kibontakb
lemaetközi jeli aeaára tódul, p OÜuktumalk t
gyeitek el, no meg három asássddsl más ialés is kelstkesstt, ds ssért nsm mondhst-juk, hogy es mindsnbsn szebb es jobb volna.
A „Cornaro delin Regina" | palota, fok-róljfokra sülvedt Volt Oornaro Katslin, Oyp-rus királynőiének tulejdous. EzjVII ik rius pápának ajándékozta, en ismét tovább egy jámbor társuiatoak. Ezektől s város vette meg s csinált belőle zálogházat. I Hol hsjdsn s királynő sslysm uszályát hordták a pagék, aaon as ajtón most rongyos batyuk ki- be vándorolnak.
„La Cs Doro" palotának, mindig sksd nézŐjeh nemcsak sajátságos srsbs góth styljs, hanem sson sokrendbeli és drágá ékítménye miatt, a milyen pnaarláat építkezésiben napjainkban már eehol sem Űznek.
A Manin palota nsmnsti bsnknak oss-pott fel
A Dsndolo nslota is sokat láthatott valamikor, benne laantt Konstantinápoly meghódítója.
A Fsreetti palotában nyerte első kiké pssAetésél Csnovs.
A ssép Qrimani palota beállt fítörvény-snéknek.
A kitűnő ssépeéeű s taláa sgéas Ve-lenesében a legszebb kilátáeeal bitó Gavalli palotát most Chassberd gróf a maga sná-mára javíttatja.
A Sina palota eaak nár év előtt épÖU újra. Aa qi, a sok ódonság kŰnMt nagjon saembeasökő.
A Don Osrles palotájs, várjs urát, kereaával, de nem jön.
A Bensőn palotát nem nsgysslrüsége mlsit matatják, nsnsm mert vsusha jeles egénieégek lakták, Leré ByrOnj Csnova,
A Pisao palota tükrürfl hirea.
A Maoenigo palotát nem bántja a ssép-ség4 ds nevnsstea nrról, kegy hét legét ndöU a köstársaságnak.
A BalW palotát I. Nspolsen Iskte. -* Mondják, begy nagyon metWeik lU tartóz-kodul i ss ablakon kinémsi a Uaal Otan-ée^s. Kár Is veit neki inam Orossoreság béifvatagjaira menni (folyt kör*)
HIIiwuj
A véresébe jidfr hölgyei kflaülsfW-ojvaéáion, vsásjils> Iá táeosaalstségoa ott látlak VHrösmstif Jésasíaé, tJebjesJyén 01-birné, Blafss Jánosáéi Tkh Jósstjfné. Schmidt Jkneelaé ás Móráé s Pfőrty AriU>né erei kW, vajsmínt a köeNaiealségfl IVöiösmsrty nivéreke\', Saáee ft>beeté|>y E-z«i és MöMsnikrty Kasai kiai«ssonyoka| s még löb-bnkel, a kiknek m«« iU mind\' följegyezni
ajsm lehet.
L A táaes táiojdvéy^ rózsás jókedv költ folyt
Egy felenvolt

Különfélék.
zik prevlneialia jellegéből; met ölt éa a világ varsenyp E versenyben kis népek p megssiégévsl nem vehetnek réast, ossk ssok miuőségévei konkurrálhstnau. Asért tuondá Bnéebsnyi Pál gróf, hogy jobbat, nsm többjst kell tsrmslnflnk és földmivesl iskolákét kéli állitaoaok, ssért sürgette Qáj, Zichy gróf és Hermánn iparunk emeltetését, ssért vették kefűk ügyébe köséjetűnk legkiválóbb f*rfiai s kösgssdssági kérdéseket pem Bismsrok diktálta ss sgrarius,és so^islil politikát, dik tálls ást ss eeemények logikája, sa európai bsladáa mai kénysnerbelysete. S jsj sson népnek, mely hermetioo elzár késik a világ sseménysinek sodró ssele elől Nemossk pp litlksilsg bukhstnak el államék, Tsn vészesebb bukás is, mely után nehn s feltápáls keidás: es a pauperi^inus, más ver-sééyső népek tulhslndottságá miatti és slstti elbukás. As ellen hsrosolnak nlmss hasafiaink l ezért háls illeti ftradosásukju.
Ily türekvéeekkel aamnpen mégis ast tapstataljuk, hogy középiskoláink jellége meg Ausstris sránvsira sem emelkedtek. — Ausatriábau van 152 gymn^num és 78 reál iskola, tehát msjd háromszor több mint nálunk. Asért függünk mi kereskedelmileg^ és ipárilag Ausztriától I Nem meddő ellensé-kikekodée segit e dolgon, kaneui önmagunktól kiiadaló kesdeményeséa a javitásrs. Ha kOsoktatásunk nsm less tulnvomóisg klsss-sziksi, tudományos, de gyakorlatisa él a közvetlenre irányult, ha a |szülők tisztábsn lesznek s gondolattal, hogy cnak a legtehetségesebb gyermeküket jjárnánk s tud. egyetemre jelőkéssitő gymnssiumes s ka —T a tanulás eredményeinek kimstatásánál nem fog olysnnyirs szerepelni a bukottaknak mi-njmiimjál 30g-rs tevő hivatalos követelés! — skkor" bissssük megssünik ftstslságunk túlságos ösönlése s tudományos pályákra.
_Osoress HaultvilU. 1
Tapolcza 1882. ütez. 14-én.
Tsk. snerkeastö ur.
velődéai egyjletl b. lapjában jef
A köveskállat „küzmd
jlig dicsekedhetik társaskör is aa -rezet, melyen melyet hifjatsl
folyó hó 10-én, a mikorra Isave is veit, kitűnően sikerűit felolvasási- ésl ssavallással egybokötütt házjss táncsmulaisá-Jgot rendeset!. A legőszintébben grstulálunk a fiatal egyletuek ama siklihes, melyst es rövid pályafutása alatt márlis kivívott, mert tudtunkkal, be sem töltötté még ss egylet első évet | már is\'sson szerencsés ^helyzet-ben van, hogy jüvőjénsk gprancsiájs kpssi-ben nvagssik. Pedig essel kivülsj még egy hssonosél egész vidéken. As ügyes slspul I a tspinteloe vesetéi ^H uoksi kifejtenek; a helyes [irány, msly! felé tűrpksnik éa aa a szoros összetartás, mélf oir[ gsnikus réassit öaasakspesolja: adják kifsébe jövőjének |ársuosiáját
Lasaanként magába szívja és ;kifeívkésre juttatja as egéaa vidék asellemierŐi^Ou látják most is a felolvasó asntalnál vidésflnk sgyik legjelesebb publicistáját Csigány lUroly urst Kővágó-Eörsrői mint ysndéget, áj föld-mivsléeről és a reményről tartva | u ő ssokott élénkségével elŐadltet, s külöoö-seM „A rsményrŐi" ozimü sláiefutlstáss Uagy-liStást csinált. Nsgybstása Volt még sa sgy-let tevékeny aaeUemű iQu elnökének Vöröe-maurty Isidor urnák jssavslám, kiről elég eny-nyit mondsnank, hogy Arspynak egyik leg-nehezebb dsrsbját „Rachei siralmát" ugy ndáa elő, amint mt tőle, mint a vidék legjobb ssa valójatói Oaak Várni leheteti Ou látlak még n fölolvasók kötött Rédey Oltván mai, st egylUnek! egyik [tevékeny ftsgját, kinek fololvaaolt kÖlteménya fölölt azért tar-uSakodunk kritikát SBOndanl, mivel aaék hal-lesnásuuk mnriat agy is msgiognsk jelenni a -Zaláben." Sziklai j Lajos us!iOlolvnsás4 előre-jüiladt idő miatt esjoálaiunkra elmarattU
íme aaati tevékeny mellem, ennyi jé-kángzésu név, melyek a fcii lapirodalom te-pH is eléggé ismeretesek, i ha mégskekhm keaaávssaük Vndnay Andor urst Zánklrél ki, Mnt ballink, bár elkésve, Issintén jelentke isit,\' o kinek a közügyek terén sgg fővel éa ima ss)v vei msgkosdsU sssr ipléséhez sí egéss érnék leaee^MT réményeit I isi a nsm Is alsp iilauuj, hál oaak palvönölln íjuk a fiail egy letel síon msreaeih működ Urt,a meWIylI a Vidék snsllemi erfit rnsgáb ia üsenponloeiteai
— Hegyi Afrmh*, k. a. tegnap a nLiliH-beu synjteu; köaömégönknek ritka műélveeetet. MegjjiMaáae^or a szinpsdon yslóiágos tirá|sápom|l logsdtált. apró bok-Jéták özönével Mdfak a művésznő lábai sos. Asonkivgl két kpsaorut is nyn|\'onnk jel a jöldssiulrCI. — | M ezen kliünietéseket jeglsljmsbb éltteltiUíjeli inegis érdemelte s a e a v e e éi Ű v é • s n őj ki nuú esti iaens,)lésével fi\'«JihsUtUn Unléklni kagy nálunk iMsgs után. — El\'"»d*s uján a fiatat-lég és háaM smhertfiukhkOsfll néhányan k „S S\'a r v s 4* vp|t|églŐ Uieat|rméhen tár-Las vsesorát réndmun a Iművééenö tisstele térfí, hol ő Medves, leküteloző modorával pasli ágy hód tolt, mint s| Ixinnadon, a engedve a jelen voltak: kjtrelmének| késsséggel énekelt el néli&ny ásékbnél-snebb dalt.
-f-ValalvsiaÉa. Mprgsnboasei János pelgárl: fikolail igaxgsljS ur vsaáreap ssts tartotta lapunkban n|árl előre jolzélt felolvssá-sát a liási vegytanról, s uslybsji koresksdő ifjsk öoképzn küréoek helyiségében ssép számú közömig slőUi As alősd£ sssbsd volt és fsműlt figyelemben tartotta miodvégig s jelenvolt kösöneéeet, msly na elősdó népaaerŰ fejtegetéseit végül lelkamn msgéljmmle.
— WaialaO jliamiimpr. A megye nemesi msgán pénztárt kesslőlválasstinány f. é. decsember li-én tartott Uésén Bssnt-István asobrána 1000 frtot, Arany János sm-lékszobrárs 100 frtet a zentsi állandó magyar ssinbázrZ 200 frtot sdomáhyosoU. Ast nismük, ss sgém megye lelkes örömmel ve-mi tudomásul] s m. 11^ válsssmáo y nsk basa-fim tettét, mUylye| liasánk nsgy iérfisi dicső emlékének megarűkitéséhmj vslsmint a msgysr nemzeti szsllem ápolásához oly je-leotékeny áldozattal járult —á Ugyansssn gyűlésen a válssstmány két tegjjának elbalá-ozása folytál) válsístm. tsgokká szótöbbséggel Skublits Gyula és Csilfagh Oyula urak válamtattak meg.
— Ellásmerénael emlitjpk fel, hogy EbenspsngerjLeo ur| ki jótékonyságáról városunkban álalánosan ismeretes, közel 400 frtot gyűjtött s hslybeli izr. tinodábs járó sssgény gyeijmekeknak téli ruhával való ellátására. A gyermekek fel ia rjnháststtak a mult héten sligy akadály nélkül látogatják ss iskolát
Ma (kkdden) lélután, s helybeli polgári iskolába járó sSiginy \'éa jé viaeletü tanulók közt öaatstnák ki a szükséges öltöny-darsbok, a népiskolai tanulók kösött is, miután már mult héten Knanaz Boldizsár gondnok és az igasgató uruk közbenjárása folytán m egyes osztályokban\'öeesMrsttak.
— BalsskAal Jálékread: Szerdán, deos. 90-án H e g y i A ra n k is k. s. n budapesti népáúnbás elsőrendű énskesművém-nőjének 5dik vendéjnátékául: „As ig-
m k n d i k I s p a p " Legújabb1 eredeti nép aainmO uj dlalokkaf éa tánezcml 3 felv. Irta Borozik Árpád. Zenéjét ssersé [Erkel Elek. Osütőrkün, Jdecz. 21 -én H e g y i Aranka k. a. a budapesti népsziuház olkő énekeamű-véisnőjánek búcsú [fellépteül Iközkivánstrs itt másodajs^: „L | fiila Énekes vsudevills 8 felv. Írták | Hene^nai ás Milsun, forJ. Éws Lajos és Fay I. Béla. Zenéjét isersé Hsrvé. Pétiteken, neoz. 22. s ezinhás zárva marad. 8sombatoni docz. 23. Báidy Lajos jutalom-játékául: lEicsariott diákok.* Kitűnő vigjálék 3 fetv.
- A sAmeghl reáliskein dses. 6 átf larta ünnepély cm megnyitásának 25 évm évfordulóját. Nagyoo tenaésaaUÉ, hogy jubiláris Ünnepet ültek^ mely]a mandutt napon délelőtt 10 érakor kmdŐdött Az ünnepély lefolyása a küvetkmő volt Beveselésül as ifjúság énekslU a ,8sisat|*-0t, íjiiután főtiszt. Ádám Iván ,nr I s megjelent vendégeket ÜdvÖ* sülte. A RStésát" ffiekléflo után ugyancsak ss intései i^azgatoítj olvadta fi as inténet-nek törtéuetét, hű képét adva ás intései eddigi bel- éa kUléleteüek. Ütáiiná ének éa saa vadat volt, mely utájn Ssigsthy! István reáliskolai itenár felölvaiiist tartott, BÁ gymna*ium és reálHkolákróhf lélsj énekkari egy indólót énekelvén még el s skép és smelkedett ünnepélyt aa igwgnté mrkamáds fejezte be.
- lalarnsgyi közig, liaottaágának m évi deos. 11* tartott üfé-ébőj körijük a követkesŐket; A küsigssgatási bizottság kát tieatviaelö sllen a immlmi visagálat megiu-diiáaát rendéjte él, éa pedig ia kessthelyi járás orvos ellen, ki s nonreuiber hé elején s kessthelyi ijárisliani fellépett I vörÜeny éé dyphterilis eleteket blsk aa aíjspán távirati rendeletére deessmbér 2[án jeientetie be, aaenkivül padig a mbáwaserü kórfelvételi és heti időssski jegysökonyvék feltárj tését a fennálló saagjsfu rendelitek daesára már több ísben elinuinaatolta; I ugy s per luki járásorvés eljiUÍ ki egy .beteg gyermek anyja á\'tal lelliivsiván, [ss orvost segély-nyújtást elinulaasioltá. Pölöafaa községnek aaon káraiméi, hiigylaa oltani árvák pénzeit msgs kezelhesse, a belügy miiiilizteriuiu állni eluuwUtatott — Ál air. adótelűtyelö havi jelentése szerinjt a mull hóban ndnban löb folyt be, mint n mait éjr nevember havában; bé-lyea éa egyéb tartanáé fejébén 52.181 frt. el arral töbn mint na mmaH év hasonló havában, (ik) ,
- A AmmAmlmlI önk. tüsoltó-agyletek ksrülsú mlvilslgűnik Pápán mékalTvá.
legelébb tartott válaistm. gyű-en sUklsaölalsIi réasben már meglé-táttsk ea 1688 év eeg. ka vében K«t*helyen irtandó kerületi k(há(yfllés énásaM>w. — [ Ugyaammá sá>. gyüláé l.aii.oz*fbó1 kifohé-Ipg s ksreloti ssfrVPtaég «rála«S>MÍMja fnlirt
tvallás- ás kesekuiáságyi 4-i hk miniwz-íntMboz sson kérdás aidAn\'ém tárgyálisn, 4alien kemégl Iskolák isniióí MbenUt-a taz-dl\'ó egyetek fŐpsreitesnokai. ! i- Ili anoa ||tban vagyunk, kegy s magas mii}, kflvet-l-ez és fgy mér «t%ésli prjaeoedene píán ki fogjs noslasi, hfgy 4 köa^gi
Ml é S íflzol é egyUi-Ui.él cs^pMtinr.\', aaat-ijg fdpsrs e«noá te iáhet, — A fcsinwkkim y snámmnl slaknU fgyletnji kfl/i k*ms-i«stikns s>emponlbél kélve | egynlk msm nsgaastosshb czílja, miut a t(IMi4-»gyleiek nsk s ily egilet^k műhö*^ kör^n a U-| | iatét elvonni fpm nem volns -méltányos és igaaaágoe.
— Bljegyaüa. Boedián Emil a egsr sk«gi kar«*k-dé eljegyezte Heávmeá t}>MÍIa \' Kisasszonyt 8<omhai helyről, láuk saareuesái kívánunk s f-igylsML
— Idijárásnak o«sk mm sksr tartós tá\'iaavs vs|i»i, > rUvid tartOU hó, s j s pár fagyos nap után\', Tol) ionos vis és köd | rontja sglmilginkst \'Alighanem fekete ka wónuhk less, vagy m a félj Is ugy el fog ! ipnlai, mint s mult évi, míoden Jkifí-j^tt jellem nélkül; mert bsbár s Iái nem nélkA-lözhefjük, aehogyse mondhatják, begy igazi tál lett volna már.
~ A hAkámjáasrm voont keszeg megyénk kflsiisslslsibeu álló kllispánjs s já- ! rási ssolgabirákhoz a követkétkaaő rendele-tet boesátotU ki: A téli idősek beállta folytán előfordulható havasások tekintetéből műk- J ségsanek látom smlgsbiró urat lgy4meateíai, hogy a küalekedéa! forgalom egyáltalán nem szünetelhetvén, ennek s havazás által nstán előidézett akadályai haladékáénál eltávoli-landék s e végből telhivest, l«gy röglön hatályosan intéskedvén él nistlas köze-^ősegeit illetőleg utbiztos éa Utkeparékat — yslamittt s hatósága alá tartozó öássm községi slőljárókst is mogfsislő sljárálrs ssigo-rusn utasítván, a közlekedés akadálytalan fentsrtáaát kötelességsserüleg esnköslő intén-ksdáask pontos fogsnatoMlására folyton és émgorusn felügyelni, illstőleg síkeres fogaan-tet szeretni elengedhetlen feladatának ismerje- Zala-Egerszegen, 1882. decsember bé 2-án. Svsstits Boné s. k. alispán.
— Tűimemker. Sümegről írják a iK.\'-aek, hogy ott na alaó néposstilyt nsgy izgalomban tartja ama hír, hogy Sümeg éa Jánoemajor közt a földeken Rloít tflnm ember* (I) jár minden este. #
Az értelmes, teaalt embsr a hír balle» társ aaonnal tiastában jött önmagával, lévén a kérdéses csudahély, hol tünés emberek je-lentek meg, rines, ingoványos rét föld, melyből s gyúlékony gánok kijövn s levegővel érintkmve, megyulnak; ds aj tndstlan nép est nem, hanem inkább nst hiszi el, hogy ások „hasajáró • lelkek." 8 e tévhit elég arra, hogy as slsóbb népoastálybsn isgslmst kelt-ma 1 — Vasárnap este sokan kimentek a város Tágéra, a tüzes emberek inegis jelentek, erős- vörös lánggal, saikráaó lábakkal. Lőn bámulat félelem; imádkoztak, ssídko-nódtak stb. Voltak a nézők künt, kik Istent kérék, bocsássák meg böneikst; ssások találgatták, kik vagy mik lehetnek és ssidnl-makkal illették a tüneményt Mikösbon egy legény érkeaett n bámulók közé, ld knngm nevetés köst bsssálé el nekik, hogy s tünemény mit ők látnak nem tűses ember, ka-nem diosnépOrssÖlési műtét, ő onnan jött. E csalódáson nsm okultak a jé sümegiek. Másosp, hétfőn még többen mentek ki a esődét bámulni s nem hiábs, volt mit I lál-jtak a távolban egy halvány ffcayt, mely mindig köselsbh jött... a a rám nem volt más, mint egy asszony, ki ölében gyermekét, ke-Izében égő lámpát hozott A kiváuosi tömsg most bnssussn tért hasa. Keddm többen mentek ki ssásnál (köstűk ss nri eestá yból :is). Fájdalom m alkalommal semmit sem iláttak. De anárt még ms sóm ssabed sat mondsni, hogy a mait heti tünemények nem voltait tüsee emberek, mert e Intetlenaég bélyegét sütik reál — Sajooa, hogy n mai mlvilágoanlt századunkban népünk még most is oly mélyen van süly ed ve n tudatlanság posványába „Népoevelás jöjjön el a te er-sságod.
Irodalom.
As sUtekSssnMSt«fc i^iiiililliiiSliMka»ll4ayiiMa
KOlOp UiytUnsÉeSSséaei Mssy-ZaafasAa.
— A rFmmkllM UnMBlnl b.aomá-nyában megjMlent, A somilak ani>s«iuiták. irts Hoffmsnn Mér. E füzetről aa \' „Egyetértés11 a kÖv«*lk»aiiket ir|a :
Á í\' sémiták itnM«e>iiiták e<imü ll<s-tet irt Uoffmaiiiv Mér Hfu\'Tilág|o*i>á-ul é< ssiveléaül UE énU«ik irt, 80 Unra tsj«él f«l-s«t, tartalmilag jóval iöuiütt«bh mint si al- I ks mi dolguk ssiVkiak lenni.\' Aa anti-e nita j mosgatm«kn*k nlŐmür lAri^Mét vás«* 1%. Erőét i, \'hogy N ns*urs4(bts fakadt f-t. De | ást n vádat, hogy Bi-mark gyű- |
InitMts volns, s*n iit<l"koij«i c««k kssps istja. H<*ff«nnnn i^<s élénk se^Msiltti tsr mind annsk, a m» kifakadas as i\'sM idő-szakokban törtéiitj a rnidók ellen, \'a itt föl- ! jagyai Wagner Rjahárd éa Li«st ismeretes | láinadéfst ls a zsidóknak a sétiemfisénetben saerepléeéről. Aat la állítja, llogy ugysnsson kezek, melyek Németorsoágban működlek, | iparkodtak olőkémiteni a tsilajt L^ngyelor-soágbsa éa Oromor\'aágbau. Termésneteem laténay is bő és heves smlégetée tárgya a J jröpjretnsk. Ssél s sokai ami égetett ikkm hatalomról v« ^ksgslról41 is, s röviden kadar eágaak jelenti, a mit l«|óezy érről hirdet. A Tslnmé eleainlásiatt védakal réaslotesen oaá-folja, 4 idén ia n Talmudból. Fölhossn, begy a ÜTskud sadsgsilss még a saidók egy lé-ssét is idegeaeé teeai, s vasnak, a kik asm béasák, hs Mka marnék. De naak ama ie-| merik a Talmadoc Elfogalatlaa karsestáay
melybe MMbN elraeatott háiatpánae beszá-mittatik..
Ba m iagstlas m uiabbi árverésen u előbbinél nagvebb áron adatnék el, a véUUr többlet * mtuasstó vevőt nem illeti-.
Kir ti vaeék, mini tlkti hatóiig Kagj-laniseáq 1881 éri saept. kő 80.
1309 1—t
4. Véri kotelee as éfilitekat a hfe-tékba Upáo napjával jtüsjiár elten kéetaáteal.
ft. Aa árvowéa jogerőre emelkedésekor mt a Megvett ingatla^ birthkába lép. — mfgpgyeetstvéa, hogy a vevőnek vételi M-souyitváay aa lf&l $vi $0 Ück. iatéekeőé-eábea képset eeak aa eaetbed teg kiadatni, ba aa árvám napiétól aiámitett 15 nap a. as újézett t. oá. 187 | a jatéeljedéeének meg-felelő ntóaÚnkt oem tétetik. ;
A birtokba lépés jiepjától a megvett ingajlán bajnena áh\' terhei a vivőt Illetik.
6.) A tulajdonjog bekeljlezéee caak a vételár áe á kamatainak iteljee lefiaeténe után fog a vevő javára. hivatalból eeakÖtSltetul.
A kinloatári Illeték Z vevKt térbéli.
7.) A | mennyiben va*Ő aa árveréei feltételek bármelyikének elegei nem tenne, a megvett ingatlan as érdekeltek bármelyikének kérelmére as 1881 évi M t. oa. J86 |. értelmében vevő vjMaályére éa kOltaégéra bánatpénzének elveealéee mellett újabb érvéréi alá bomáttatlk a oaapáa egy batáridő kitoaéae mellett ae ólŐbbi beo4 illetőleg vétel áron adui ia oUmÜk, a a ■mlsostó vevő n vételár kUlőnbOootét megtérjteni tartoaik,
Aa árverés éal|mitáak 0 Berta %örgy véreim tf kültjeíik [ki,
fi. irvaréal felelek.
1) Arí\'irty alá boo*áii alik a csap il 167. attfckbe ik ti 10. a. h ifott váltai Mte-
; \' & \\{ \'Ú • Í J; / : K Hiálláai ár, a beoaá ,k aa inga Janók
ajkiitu ik hatájjnapoo aj beeiárou alul ia;
\'ei fog #}\'»# j
j . 21 m vyftmntk\'Hánók Ur>o«nak jalbooe-
jái] IO;-i(- kMpéaaMo* v. dradékké|UL pa-
póban a]kikj|UUöU neaéro üienni.
I 11)1. Voifő kOMoa a, Ivételárt JJiáromi tgyoalój fc.alrtben, még I aflig aa elaot aa áiveréa logéőío ooíejkedé M asámitva 80. nitp alóli, a 2<nt udyieiiatt l 00 tiap Ulklt, aj 3jat ugyanaMói ül) [nap a alt mipoeujOÉveej vételári]: féailol nián aa árverée liánjától, jáó 6* kamatjai jetyüll « ;bjrói lotétUk tér-,\' giábanI8U4S5#1 unj a kibxjaétott igr Imin.! rdndalellieii mugltatArpsoU taódeserinlla n.-i kániaiai kir. álló- tiiijnt leülj pénztárnál le-Illetni. q
A báitlli^tia áa utol lőj résslelM tog bessámiitstnl. |
fCILLER TIVADAR-nál
kltUoö atnjrr slnaálc kaphatók
Kilóik 10-12 kmjezirért.
Dlanokle vél SaékjoBrebórvir 1878.
NEUSCHLOSZ ÖDÖN és MARCÉL
Nagy Kanitea ée vidéke aagy érdemit kőeőnaégének ezennel tiaztelétteljoaen tudó-domáaára hoaatik, mieaeriot n legközelebbi napokban REICHMANN EDE mfivásanti vesetéae alatt álló
HŰLOVAB TÁBftVLAT
fog megérkezni áe a főtéren külön • eaálra épített, minden időjárás ellen védett lovardában egy eoroaat előadáet a magasabb lovaglás, lóidomitás, teetgyakorlat gymnaaa-tika áe pantomimikából fog tartnni. A raö-véazek eieő rendi tehetségek. \'— A lovak ritka ssépségttek ée kitűnően iskolázottak.
Bővebbet a napi jelentések.
Mély tisat\' lettel Aa l|ai|atéaá|.
Értaoitáa. A t. ea. lakástulajdoupiok, kik butorosott lakásokkal rendelőnek la azokat kiadni óhajtják, aziveakedjenek osimQ-ket a főtéren épülő lovsrdábsn felj -gjestetni.
ocolőtt Hemehloai J. fial
ftrész, faára- és parkétgyftfa I O
Budapoat, Ujpeoll rakpart 10.
\\ nafy vátmMfca |»irk(t|«lt, folyton nagy kénleU íjrjix éi lilbatlan tOlgy- éa fieyifk Mwrftet psdléistMI j
l éi jtiUhyoaafci NikSzéltet, IIránitra BMaranlat a árjannáfcaáet lifotg/obli kéiuéffil bénovnUMS kOld.
rom évi gnrnntiat nyuj t jee&létfauállHáat. ám ét aaitalea nasktliat Irea ménékilt ifiltile-I lek metlitt
Parhétrakáat vidéken jót
Arany áram Páriae
00>M8000éO>OOOIOIOMlHOIIIHIi
fivtol^am XIII. fshnang. Nr. 348. ss. Budapest, I8B3) január lén.
Hlfclen nornnlinl todéaltá
ilUMfTir U\' [kálídldi oqnjegyekrfil, kiaonobndó ái-M !!!■!;■ ui-k* 1< .-Ví inckl.M, VMUti-, gúxbfjóziai O r.ízvcnyck ós; e(ft&bWgi kölríuyekról, sitogkvallkJ !) ről. \'iiti. itb.
pakli at bank- és vaanti tigyekröL liijt lión tistiíipr VerloHungB-ADzeiger
CHtrrrctfhU<-!i-iliicari<chcn und an«llndl«cheq Loltcrie-ktfii. varlotUMnTSUU- uiid l\'rív»t-()bIlgnIoncn, Eben u-J I>Aini>facliíilV IuimI InduMrie-Aktien Had PrioriUU-\' \' \'t)Jíf»í|o|)eo. IVamtliricraii etc. etc.
iHuhiift ,\'ÍÜrj Bank-, Fiuaiis- und Eisan> ibshnveeen.
ríNGYEN^l
ÉS BÉRMENTVE küldi kívánatra
gnoajihrigfl.9
Interale werden billigtt be-rachnat.
utasítását
n in. kir. ndv. Cotülon ÍV. felszerelés Jk
j^OT* Felnőttek mint kicsinyek számára.
I FISÖHEL FÜLÖpiT
könyv-, mű- lenepti- éi | a p l r k e r e b l edése. k ö n y kőt és^ete és k Ön j t d y o m 44J a
Nagy - Kanizsán.
Ajánlom Jól berendesett raktáromat
ajándékoknak alkalmas könyvekből.
Ifjnaá^i iratok, képeskönyvek, diaikiadáiok, képfjo dmttnOvek, gjéáiáatkiadások, imk ép ájtatbnági könyvek, zejnemüvek, naptárak, fóldtékék, atlaszok, ngeminták, stb.
jiikiityos árjn p^hatdn.
Amerikai gjorM^jtómon levélpapírok raonögijammal vagy* |siik kuzd5 betftvöl, Inévjegyek, üdvöilÖjegyek atb. ilegkyoraabban ée legokaóbban kéanttetnek.
toAáaok la valtak^ kik0 nppaat aegy aayeg-oil ski^Mllig ülünk. Ae mhlloai vttágaée lat lek kai tw» lábben nyí\'atkeaik abfe41, mint nhánnaly népnél abhea ae tdlken, nki( a fnkand aaáa m aaáe íréja élt, A vádra, kacy a aridák MimlnllaaJ nem aoarotaok MhNnIi a meaéehe belyeetre veM uta-\' mmi MoL A eafeiék eredetileg laidssivell nép «»•**, éo mikor
•aa n heieakedáeie atlták OMgokat. Ák.AI-fene* lamekka*" melynek akkora hewyáat tab^deoiOiBak, leanai máa. mint olyagjeeO IH, mely énaa a iOldmQveíéat áa kéaaOQvaa-aéget akarja megkedveltetni, a a keleten i^ren iskolákat tart iont. Hoffmann elismeri, hagy a oiagvarorssági ssidéság lassan ma-gyareeedtk, de mégia magyaroaodik. Legnagyobb akadályok eb bee a aeidőoők, nag aa, hagy a magyar irodalom nebeaen tudj utat | tOrni magának a síidé családokba. Ép jesért aat kívánja, bogy alakuljon síidé irodalmi egy lei, hasonló a „ösent litváotáriulatiios," niely ugy as ájtatoikodáara, mint asőfako-aásra oloaé könyveket isolgáltatns a juidé családoknak. Aa ilyen egyeettletet a tagdíja-kon kivdl még dotálni ia lehetne as iiaolai alapból. Végül foglalkozik a magyar lapok aOagatartásával. Esanl ninos megelégedve. A Itúei, mely képét adja a mozgalomnak a tOr-tébeti előzményeket fds hoaaá, Nagy Kani-•aán jelent meg e a Franklin-támlát biso-dáuya; ára pedig 80 kr.
— lesikedrilOlsk figyelmébe A „Magyar Dal-Albumából, mint a magyar népdalok egyetlen (olyamatban levő eghrete-mes gytljteményébA megjelent a IV-ia kü-tet 2-ik fltsete ie a 691—040 ssámu kOvst-kóaŐ dallamokkal. I. Aa én róssám boglyát tetéa. 2. As ifjú ledérkedik. 3. Ast a bjarna , bolyra kis leányt. 4. Aat gondolom, bogy aapsugár éget. 5. \'Ast kérdened székei kia lány. 6. Ágról-ágra aaáll a madár. 7 Árok io van, gödilr ia van. 8. Arokasálláanálj volt erf veeaedelem. 9. Árvalánybajt lenget n asél. 10. Balatonon leng a hajé. 11. Baraczk kofának a leánya. 18. Barna leány, bsjj 18. Barna menveoikének neme. 14. Bágyadt anellő eébejtoaik. 15. Be aaápao ég |az a
K\'ertya. 16 Be aaépan asél a klarinét,\' 17. tag vagyok, ki gyógjrit meg? 18. Bébo rula már elmula. 19 Bodrog . partján nevekedett-tulinán. 80. Boldog éjjel, együtt va-fyok réssámmal. A „Magyar Dal-Allium" IV. kOtate ismét 10 baviftaetben jelenik meg éa pedig 200 dallam tartalommal. ElŐfiaelési ár egéis évre: 10 füsetre 1 frt 80 krj félém: 5 fttsetre 90 kr. Egyei fflset árá 25 kii. MindeO fílzet bérmentve küldetik jazét. BKfisetáeek legoaéliserübben poitautalványon a „Magyar Dal-Album1 kiadóhivatalhoz Győrbe intézendók.
A PénnOgyl tárcznuaptór l|883. évre, dserkeizti Zaobar Gyula. Megjblent J Poner Károly Lajoe m. kir; udvari asállitó kiadásában áe a Magyar Pénaügy kiaáóhi-vatala (Budapeet, Msgykorona-utcaa 8.)| ot-jáo 1 trt 50 krért bérmauteeen\'kapható.
Megjelent as „Orsság-Vilánf VI Hlaete váltosatoa, gaadag tartalommal KlŐfi-eatáei ár: egén évre 10 frt félévre & fri, negyedévre 8 frt 60 kr.
Nemzeti tziniszet.
Sso mbaton, deos. 18. Hegyi Airahka k. e., a budapeetinépiainbáielaő repdü éuekaa művéasnőjének elaő veodégfel-léptével, „ÜdvOeke* látványoe uj operette.
A darab elég mulattató, élénk jeleneteivel,1 melyeket as Ugyea azeroplők agven-kint ái Oeezeaen a legjobb eikorre emelték, aaá batoi, Oeeahangaó játékukkal. As elfladái királynője azonban 11 e g y i Aranka i(Od-vüeke) volt, kit kedvee aaép alakja* a kdoe« bájoa baagjáárt oaakbemar megirigyelhetünk a fő váróinak. Dallamának minden hahgfo-kozatában mfivéasi a jiozzá hajlékony, Jiima s jelegáni ssinpsdt routin nal párosult kelle-mea játéka méltán emelték 6t a valódi] mfi-váaaet jfolkentjévé. Küreuy éa Bárdy kitU-tönően beleta\'álták magukat izerepUkbe,|nem-ktlOnbea Erdey Berta ée Aranyoeey Ji, ifit mondlistjük mindnyájan. KOaOnaég caak kö-eáp »sámmal, mit tán részben a ftlemelt belyárak vagy a tudornál vétel hiánya okoztak.
ya e árn a p, deea. 17-én Hegyi Aranka, Laky (Lövry) Eugénia ée Andorffy Péter vondéáfolléptévól „Uoccacio" adatott, eenttal mjár aarmadesor. As eet dal ünnepeli jei: H e g y i A. éa Laky E.a lecmagaestoaabb eÉragaütat.;.íig gyönyörködtettek. S mit mond-|nnk Abbét dallamaik édee haláláról ? Ast eeak hallani kall ée éresni lehat Laky E.
Mtáka még koaletlegee uáyaut Aa bangkeU leme ko Ji lett vérként öl jkeeik Beg7> Aran káéval. Aodorfi igen jó kOmllftt^i de mi eaért/ i KOfewwel nagyon Raegelágaalna a Kohei Etel áe Erdey Berta aem jvaNiletpk előtiltlk •ztupadí haeelkből. Áa eiéedáo kítflnően »i herfíli. KüeOnaág asép eaámaial.
II é t f 6 n, d#es l8 áin H e gjy i Araeltn j éo Ándorlfy Péter vedd%fóU^|pte e n|Ób| | binek egyaaerimind iuta|(Mn|átékq{ul vAke^vt 1 nevllli harangok0, ismert vig OpecoUo*\' Hegyi Arankáról (8aerj>oleU0)jOBai>opéhaA^ csak aunyi azépet, kiválót, miül megelesŐlagl j
0 hogy es alkalommal a Oiéltó eljsmerée egyi 1 pompái virágeeokorral ie líuegiiiiztollo a kős«| kedvesiégü mtlvéezn^t.
Andortfy Péter hitnaŐoá alakította: • Oáepár apót, e legnehezebb jeleneteiben oly , életniviéggel remekelt, bogy egé s vsléokat megránts erfteliee, kösvetjeo hab lável, Ko-váo« Mór Yoiró), Aranyooay J. (koruotillli j márki) s Erd <y Berta (Z>iei|méH) ssinlán a; ■ legőeaintébb eliimeráieel adóaunl kilogá9ta> lan játékukért. — Osak as a ai 11 ea noui í akar.., ., énake tar r gisor, savir. S A» I eetnak válogatóit kOsOnaége vol, de uem. ! nagy asámmal.
A vasúti menetrend
8 a#liae |
fttplsl UÍIJ _______ .- .^.i
j í kiilk I \'ludui I
!.•> Be«MÜlMl« I
-Dint. ír, 114. II p. I feft détutkn vegy, » )«.«• f w • UOanwek.)
• r a Wf ki r. M a alp.B mu . ««ar 11 fx \' % 1 1 Ji (■•• v. aá-i
la] 40.it f. 4 é^V] ||
falMW Oto1
^QWy H én 11 4 0 p.\\ *il«ti •••w !
a., 14. If p. I a II n., r^pi v**y n>Mi |; «v. 84-
I kannáét-)
•.. i o. oi f. i a. ia p, 4. a *hj j
a ^
rnaertMr tJ 1,4,1 s. a 4.40 p.j i n ; i
1. 104.10 ». 10 4. |0. p.[ Mté f>»r« »v«n a* 4 4. II p 4 4. 17 p. Wflf1 nra
| ^ í !\' ja
tor»Lnin> i\'
■Ml t, I ó. 65 P. 4 ó. I p. rnrfl tyn vhimI 1 I.! 1 4. U T I 4* I p. «L d M.ui. vrauit i ÜE te. ?.) tl 4.14 p. | .
1 ; liUé.tOp.l j| J I
Felelői sasrkeestó : TAHIJA l. K JON. (
Táresaerkeestö: HOFFMANN JIÓR. , 1 ^
6544. as. aseptember 28. 18H2. j {
Arvert^si hirdetinény. j
A nagykauiaiai kir. türvnzék telek kvi ] oestálya réeaéről körhirré tétefik, [hogy Zsig-ray Antal oialitpuiztsi lakói végrHiajtalóiiak ! Hegedűs István és beje Nagy Anna végre- ( hajtáit sseuvedó galaniboki >nóiák elleni Gö j írt tőke, 1888; évi es«p etqbw hó 23. napjától járó 6$ kamatok, 14 frit pár, 9 írt |50 ] kr yégrebajtáii, 7 frt 90 kr jelenlegi n még \' felmerülendő kOltaégek iránti Végreliaitáii j ügyében a fentnevesett kir. trvazék területé- | hea tartozó esapi 357. sstjkvben n* 819. brsa. , alatt foglalt válteágkOUlee 362 íftra bedül\' ingatlan 1883. évi január hó 2-ik napján d. \' e. 10 órakor Csapi községben ajküa8%liiró <J házánál felpeieii Ügyvéd Simon Gábor köz- ( bejöttével megtartandó nyilvános árveréieu i eladatni fog.
Kikiáltáei ár a fennebb kitett becaár. \' Árrereini kívánók tartósnak a bee*- 1 ár ^0|-át kéispéuzben vagy órad6kképes i pspirbau a kiküldött kesélea letenui.
Vevő kötelei a vételárt; hálfiin egyenlő réesletben, még padig ss elifit [az érvéréi jogerőre emelkedéeétól izámitva 80 nap ál^tt, a 2-ikat ugyanattól 60 nap alajt, a 3-i)ta ugyanattól 90 nap aUlt miiiden e^yer réeslet után as árverée napjától ssámiiaiidó 6S kamatokkal egyilit ad árverési felőle lekben meghatározott helyim é| módosatok | •serint lefisetni. 1 í ! [[ >
Ezen hirdetmény kiboesálMávsl |«jgy • idejűleg megállapított árveréij fel ételek W ín- i vataloe órák alatt a nagy-kaiiiasu kir. I ji v I ssék tlkvi osstályánál s c a a p i kojalfg | elöljáróságánál megtekinthotfjk. í
As elrendelt árverés a len irt tjkrben lel jegy sendö.
Asárveréii hirdetmény a tjj cvi hatóság- | nál küüggeastés ugy Osnpi i aszoni^-\' don községekbcu körözés és as Oa fik lieljybeli . lúrlapbea egy iaben biiktatás^ által\' hő •áttétetik. /
I & Ktí 4 inlS^fil Mi trwlfI4l i* I
1 s |t i Li ífílr i&ffiA a-a 11* I
I •>. i Tff-tt íJiiiSálitlfMllmBl JfŐ I 3 li-ilill" "I I
Sí®á «41i&:ifsfSlilSlltjaif 418 íJMJrsi ItiM I
II Se|ll|«iii!|ii il giifiEi pá :iiA:fi |
If ii-13If iéliliSlPPlpi jlnlfifjfzSlüh\'íi BfensíSS 1aiÍP:3ifliiiiiM Jlliilíiii^ 15! !
H f>. M 3 ShÍ4S \'íil-illSnlBllí fálj-* in I
lüt t? \' ínmKSiiWÍÍHffi l* ^ zlM
i KARÁCSÓNRA és ÚJÉVRE! ]
I jfrff Felnőttek mint kicsinyek számara. |
í FISCHEL FÜLÓÍP| |
k 0 n y Y-, m ü- lenehiü - és paplrkeres iedése, kön y kötészete 68 kOnjTiiy omdlja m
[ Nagy - Kanizsán. \\
Ajánlom Jól berendezőit raktáromat ! I j ■
ajándékoknak alkalmas könyvekből. | i
I Ifjoatgi iratok, kApaakOajvek, diaakiadáaok, képei dwrtnflvjik, giéáiutkiadások, lm i ék ájtatbnági könyvek, lenenraToa, naptárak, fóldtékék, atlaszok, nytminták, stb. 1
B jutányos ár ín kajihatoH. \' i [í i í 9
A marikai gjoraaajt^mon iatélpapirok moUgijammal vagy1 Ifeaji betüvol, nóvjegjíik, tidvöilöjegyek stb. leggyorsabban és legolcsóbban készíttetnek.
szám.
Nagy-Kanizsa 1882. szombatin, deczember 23-án.
Ktainaiv***: r*skel Fllop ktajtkim kádées Ujviroehás Mu. 611 teám.
aiOSeetáel árakt figém ám 8 Irt. Fái étre á írt. Negyedévre I Éri
RU4«Uié«yik : 6 haaáBot peUteor egysaer 1 kr. takbenOn kiidetéeeél 6 kr. Rá-lyagdii 10 kr.
mAÉm
IX. évfolyam;
Szerkesztői iroda* Hova a lap ssellerai vár Mát illető kOelemények küldendők vároe}>és-uteaa 119. ss, llénaeotetien lévaiak aeak ismert keaeklfOI fogadtatnak el | Kátiratok( vissaa nem küldetnek.
Ryllttér: Petiisora 10 kr.
MEGYEI HELYlj ÉRDEKŰ, pOHTIKAl ®s KŐZGAZDÁSÁIGlj LAP. A Zalauiegyei Gazdasági Egyesület és a Zalamegyei tgyvédegylet hivatalos közlönye.
MEGJELENIK METENKINT KÉTSZER SZERDÁN (FÖ. IVEK) ÉS SZOMBATON (E8ÉSZ IVEM.) j v
A Zalaraegyoi gazdasági egyesület mSrik éti jaonár hó 9-én délutáni e érakor Zala-Egerszegen saját háu termében; — 1 It,
rendes közgyűlést
tart, melyre a t <n. egyesületi tagok minél nagyobb uáiabao megjelenni kötetnek. j
A közgyülk tárgyai: r
a) a umgu\'. füldmivelés, ipar- és kereskedelemügyi/ kir. minisztérium által helybenhagyott módosított alapszabályok fertelmében as egyeslleti titkár és pénz-tárnok választása; !
b) a\' vidéki körök megalakitáaa iránti, iintézkeoések megtétele;
c) az 1888 ik évi költségvetés megállapítása;;
d) Skublits Jené egyesületi alelnök tar által az egyesület 1883-ik évi működésére beterjesztett indítvány tárgyaláss; J c) folyó ügyek.
Keit Z. Egerszegen 188) ik évi de-czember hó 12-én,
íldcabj Kálmán m. k elnök.
1 A Zslamegyei gazdasági egyesQleft 1888-ik jévi január kó 8*án délután 2 tarakor Zkla-Egerszegen tartandó igazgstó [választmányi ülésére — melyen az 1888.
Ívi — janttár bé 9-én tartandó köz-[y ülésen elintézendő ügyek elókészi-óleg fdghsk tárgyal tatai ,T— sz igazgstó álasztmány t. tagjai minél nagyobb számban megjelenni kéretnek.
Keit Z.-Egerszegen 1882. decz. 12.
JSK^cPB^by sflswafci Nit ik elnOk.
I Megváltó szQletés-napján.
. A keresztény világ ünnepet dl, a bűnökben, a lelki sötétségben eleü-Ily ed t emberiség megváltására érkezett istenember születésének 1882-ik Mordultját 1
A síellem felszabadítására ezen Itériy mqködött közre; ennek folytán lett kimondva a nagy elv: „Szeresd
felebarátodat, mint teanmaiadat Ijl És ezen elv képeai a kapcsot) mely aa emberiséget összetartja, mely a társadalmakat létesiti.
Valamint a világűrben ás ftgi-teetek milliárdjait a kofesönhs von-■ódás tartja fönn és eaabályosaa sjzok mozgásait, ugy as emberi társadalomban a kölcsönöi vonzódás, rokonszenv, szeretet afeon ignzgató-pró, mely lehottfvé teszi aránylag jkis térben as 610 emberek nagy töo^egémek megélhetését, békés fejlődéséi
A mint ezen érzelem és Ifellba-rátunk közé idegen erő: ac ellen-szenv fészkeli be magát: m^bomlik a rend— és a pusztulás, a megaem-itfisliléa vihara zúgja el fótótjlUnft: az enyészet rémes danáját 1
Ha egy nemzet tagjai keloéfnös egyetértésben élnek és a nemimtijjól-lét, nagyság után kösös erővel lö-rekesznek, ba fiai és leányái valamely nemzetnek közös érzelem i a honszeretetben összpontosulnak; boldogul\' a hon éa boldog bazáüan boldogok lesznek a hoanak gyermekei.
Hol pedig viszály, egymás közötti ellenszenv s igy el len törijc vések ütik föl fejőket, ott a közös\'boldogságnak fogalma is alig fejlődhetik ki, mivel a gyűlölet daemoaa rósz dajkája a közös boldogságnak 1 1
Ha egy nemzet gyermekeit tet* tökben az egyetértés, a bon iránti (Önzetlen szeretet vezérli, legyőzik még az elemek csapásait is, leiyizik -elleneiket, s amit szenvedtek a közös ellenség dúlásai folytán, a kölcsönös szeretet hatása alatt létesttlk nagy eredményekben kárpótlást nyújt minden irányban; - mig a belviszály, az ellenirányú törekvések gyökerében támadják meg a közös jóllét fölléte-lét és összeomlik aa első viharnál
mint a fa, melynek gyökéréit férgek puszii tó ták; el 1
Hála a gondviselésnek, nemzetünk zömének kebele *a dliló viszályok, a fajgyfilölet^é/jntf érzelmeinek még nem nyílott meg és remélhetőleg hozzáférhet len iiarad továbbra is; de sajnósan bénitólaghat az egyeseknél észlelhető gyűlölködés is az összes törekvések ezé bor jutásában 1
Vajha ólérkeznék hoziánk is a am e g V a 1 It ó", ki nemzetünk egyes tagjainak szivéből kioltaná a gyű lölet, a viszály pusztító tüzét, vajba fölgyújtaná, egy mennyei szikra a haza zijinjdeb fiának kebelé\'>en* a közös édesatays, a bon iránti lángold szerelmet^ folynék hevében hamuvá égne a fajgyűlölet, megsemmisülne a viszály I j
, Csald ily módon lehetnénk ehon határain beiül boldogok, kifelé erősek, ba jtpüvéri jobbot nyújtva egymásnak, \'elkerüljük mindazt, a mi az egyenek tetterejét bénitjn, az ösz-szesnek hatilmát gyöngíti meg I
7
Felele (||)
pa zárol tuuk
ül a „Z. K.\'
Bem rolnii
időt, sem A K.
mában megindult, i ,Se mi i > ayiiatkn
nek.
szét nem 102, szá-
„Zala" tározója,
Karácsonykor.
leletflakOdOtt karácsonyfa ágain, ssmes asá< legra kOIOave I
Mily édss boldogság less ás ari, mamának, papának, elrejtésre aa aljó mögé, gyönyörkOtB gyermekeik öröm okost* aa-varában I
SflrÖb, vaskos pelyhekben mik a hé. II ,
A báúk fadolVa. ateaák kOvmetét, S^olalaibe, •
• \' - - 11 ják aat a bárom k» rongyos gyanbake^ kik
a fényaa kirakat elélt dideregnek.
Ki ia gondolna ma a nyomárral I ? HÍ* azon ma boldog mindenki, ma OrOl mindenki.
iraesnyi magasaágban takarja á aaikráaé fAér lepel. v
Négy éra van még ceak délután, e már 11\'gáalámpáket meggyújtották. — Minden lelt ragyogón ki vaa világítva. Aa ufeeán t OmnOlyÖg a fehér ember tOmeg. — Hitben ma karácsony elOnaefa van.
Mindenki siet a boltokba, keráwonvl Sjáaáákot venni gyermekeinek, rokonainak, ismerfeeloek.
Egyik rsgyogé bolt sjtefán épen moet |0n kl a báreoeyoa, drága prémes bundába barkeládaeu oraO. A boltossjígéd, ki elélte ea sjfát klayitá, fbjdlg birfoí, s maga a ke reekedO. kOUHt Alkeatvabo bujtatott vsrm beaeit áOrzsOlra, hadarja; „Kisatihand 1 Kosait esékelemt Jó éjt kivánok.a
As ara0 mögött libériás inas gOrnyedm •agrakádve eeer kis pakétával.
Aa mmd a kis jézus ajándéka. \'Van át arany* dió, képss könyv Robimon története. sféae sered pJáhkateae, egésa véresek. Areayhejn baka, mely szemeit Mianyja. kinyitja s aat is altodja sírni: vmams.<t — laáp aaéyempámáa ágys, báli és kinmné ra-kái, beadáje, tie (éle kalepfe, négy pár eai-pé|ü». miadaea van. Egéat kis konyha be-rsadsséssk doegésslgák. táMaelé bekáeeek, síinásn^ minden ven saokbaa a kis osoma* fokben, ami gyermeki memaSk • májaák nedves.
Hegv fog majd annak Ortlai aa a kis seSdbeje cNga kisassnaey. meg as a kedvss La|es eri ott bee, ka majd a eseegetvfl tea-tára barefcaneak aa ehádtfhe, s se ll sok sn#p jásák ádee snekerrei, aSteaséeyayei ve-iiee*, ejt (Hm a megaa vlaatpfHyákkal
Padig as s három kis jrvsrmsk dehogy boldog, deliogy örül. Ott állnak spe£étiyek vékony nyári gányájokban, félmmáalen lá-
Psdic ss s három kis sjrermek deliogy ogy OrUl. " my nysrigányáj bekkel, a fényen kirakat alétt. "VSsna kis ksaeikst majdf magveeai aa Isten nimigsi 0tócsáikat piroera festé a oeipOe, bideg lég. Még aam tadnek bsae menni, m«rt hímén dlyae saép ae, amit látnak, hogy bidsgtl, bávst, mindent (eladat.
Azután ba hasa mennének isi Vájjon várja-e Okét otthon meleg saoba ?
Ik a OM&f, vén, tél apé, még ast k kis nyOnyOft ia ssemberta tagadni télik, hogy legalább bámalhaseák aat a sok saép mim dent ott a kirakatban, s bevonta a kegy üveg táblát vastag, virágos jégbvkoláttal
Hanem <k kilógtak rajta.
Meleg lokoielSkkel négykrajeaároenagyságú sblskokat esbáltsk a jégbnrakbáa, s ssokon knksasáhiek moet be.
Qyurleaáasb. aki már hét évsé,aiéalp képes fcOayvek, píros oadrágéa hasáéiról let-éaeeek legjobban. A hat éves Pisti iniét miklacdja a méeos kalács, s msgában sélisji|s, kegy ka S királyi lenne, mindig olyeetj ennék. A kis Kallósa a baUkért eped. Bedig sl mm Urná éket, negyobbeb, mintéeMms.
Klaéaegetnéaek ott tadja Isten meodig, ke odább aam söpörné Sket á gomolygó tOarng.
znnk" czimtf bandsbsndám, ha abban czélzatjw roázflkara ttal és az emséknek szándékos elferdítésével nemi állanánk izemben, mert hiszen sz ,Eg« tarisznya ostobaság" 4 a „Z. K.\' egy] sajtón levén kiáliltvsJ nem lehet ceudáliotnl rsjta, ha (évedééhm az elébbiben jilenik meg iz s közlemény, ami sz stéubinsk volt izáova és viuontl
Nom ájlottonk volna tziba annyival kotéibbfl, mert meggyézéltOnk róla, bogy >Mi is njilslkoz\'jtík* cnimQ közle-I ményOuk sokkal gjöogédebb hangon volt I elmondva, münt a miljeshez k ,Z. K.u
Élfél vian. Osendoseég utmában. Osak a ssél fltyOl, s agy luhorva iramlé isán msngstynja hallatnik.
A templomban msgamtos orgonahan-gok lúgnak, i a tÖmjAnlfil illetői légbe •legénynek, gaamigoak ajkairól egy merre hangtik fel, a bosienna a MegvAlió) Jéansnak, aki ma isOlolstt kiosiny fisÚshamben.
As istenháza fénylangarben ásaik, éa magába fogadj ssegéiiyt és gardamt egyaránt, aki a saant napon Islerét diosÖitpni kiváoja
Fényes, kaadag umök maijait koldus asaaony térdal, 8 esőknek aa urildámákuak most nem jut eeaOkbe párfum-Os üvegen sas-g^lnl 1 Nsm jut sesökbe panásskodni a pa rasat tolakodása miatt.
Iatenét imádni Joga van neki is, miadsnklask.
Hlsaen e ssé „Isten", már annyit je* lenti sgyenléeég. leien előtt egyenlő bernit gasdag éa jNMgéey, ur ás koldus. Osak a miv Irgyen tiiala, as ima ábitatoé ée busgé.
As Isten hisában elaayésaik a rang. balalom ésj vágyon* fis aa egyetlen hely, melyet á rettentő hatalmú bálvány i a péus, magénak le nem foglalhatott. £sl aa egyet\' len hely, hol nom kérdaeik: „ve jon negy* ságos vsgy m\'éltóságos urhos [van-e saa-renosénk
Anért a snagénjmek, a nyomorultnak, aa elbagyáfottnsk kedves hely, msntdék a templom. Itt nom omlékaatetl semmi nyo* merült voltára, elbegyatott holyrqiérs. 8 be látls, bágy a latehnaa ép oly sMattal borai térdre a leghatalmasabb, aa iítsa alfill, mint 0 msgs; selgé, elégedetlen lelke. m»g-nyngmik srra, a kétségbeesés máva Imává olvad ajkain s s boossnát kiéit al msgválté Jéiuaeak, ki Öt la nMfrrá|tá, Ihl neki is nlat nyitott msanysi ormágáhe. j
szokva van és a milyenen] szólánf tudna; | himen „olyan kalappal köszön; mindenki, a milyen van ;c de midén a s2alaH bel-és\' kolóletére vonatkozólag ii rosukarstu ferdítésekkel él, sót nyilvánvaló hazug-sággal áll elő; sz ellen nemosak 4ilta-jcozó és visszautasitó szá|runkát kell felemelnünk, hauem slzslamijUba vennünk a jogvédelmet, melyet a rágalom meg-torlásái a .& törvény nyajt.
Ez a nyilván való rágalöm péáig a ^zóbsnforgó közlemány ajzonj állitáa, mintha mi vezérczikkjólnkét kónyomstu lapokból szedegetnénk.\' Addig is, : mig érdekelt munka társunk, kl a kér^áses vezérczikkeinek írója, de as llf tó kőnyoma tu Ispok is a ,Z. K \' aivatkozntt állítása valótlanságát kimutathatják, a msgunk részérói már most ünnepélyesen declsráljuk, hogy sem a cz^lzstos, sem egyéb vezéiczikkjcinket áajegjjéb fófora-tokboli hözleményoinket kónynmatu vagy mát lapokból nem szodegeuük, ha tehát a .Z. K.s czikkjciukkel azonos vsgy hasonló tartalmú közlnménrejcet láto|t- kény opnstn lapokban, tudja meg, bngr ss onnkn von, hogy uiyaoailon munkaiéi • annje egyik-másik czjkkjét azon lapok részére is beküldötte és lingjy ott is megjelentek, csak hízelgő lebe^ ránk nézve.
A karácsonyi űnnenek mlstt olms-radbatian köziemén Vek Jisdokából nem renilellezünk ezúttal (annjfí Ihelrlyolí pogy a .Z. jK.« egyéb észrevételeível fojglsl-koznásiank. de legyen tneggyozódvofugy a K." mint i| t. jkozötjség, | liogy mindenben fogunk komi magyarázat o t és rtméljükk hogy mi Is afebalenk ciáfolstot.
I
A háborús hírek.
, ! (T.) Lesz tehát bábom I Sót ak el-lenréki sajtó egyik igen élelmes lapja, meljjP a háborúnak éppen ogy látszik öi ülni) mint annak k szérencaének, bogy i mini dühös közösOg|eoj I Komntkj elveit I hirdethesse. PronumeraSit\' rémélvén s | bábot utói Is, meg eüó) ia. Hát mig j Ispji élén a Kossuth iratait tűzi jki, Illetőleg sít teszi s kirakatba, mIndjárt I az flléflzetésl felhiváa után olyan ibábo-
ráf egy csikket, pederint, bogy méltán beillik s második elófizetési felhívásnak. Pláne a háborúhoz mindjak panorámát is nyit és ezenképeo állítja föl ama örvendetes csataképet, mely Ausztria-Ma-gyarországot tlOgMmaiisitendó MnlVt
„Oroszország naderejének jáva, Ga-liczia felé van állítva, csatarendbe, liogy egy távirati psrtncsra betörjön s rá elgátolja sz osztrák-magyar hadtestek mozgósítását, a lovasság nyomába jön s tüzérség, bogy az elfoglalt országrészeket megtarthassa, ugy következik nyomban a gyalogság, s béditáit bele-jezni t"
Na kát én soha világéletem ben nem voltam ntrateginta, mind a mellett ast hiszem,, hogy; sinei |olyan kártyakatonák-kai játszó gyerekcsapat és dróton ringatott vásári komédia, mely egy papiros ország elfoglalás^ nevetségesebb tervet gondolhatna ki esnél; Ulysa egy bohózatba való plánum, bogy még s nem katona ember is agyon ksczaghatjá ma-> gát rajta.
Elül jön a lovasság és nyomban a tüzérség, mely az e 11 og 1 a 11 o rs iá-got birtokába veszi. Azután jón egy nagy sémmi. Azután jön egy nagyon nsgy semmi. Azután jön egy végkátetíss nsgy semmi. Azután jön ogy tábor nsagyoo bakancs: és azntán jön a gyalogság I
Ezt legalább igy magyarázta meg egyszer a huszár s bakának, mikor arról volt szó, bogy: baka és kassár közt ml a különbség ; de bogy ebhól a talpra esett sdomából késébbvgy tekintélyes (I) magyar Isp, as ország elfoglalásához a muszkának stratégiát készíteni, arra nem lehettünk elkészítve. Gurkó és Lobsnofl, meg s többi kieszközölhetik érte a * tekintélyes* lap strategiotájáask az srany kancsuka rendet.
A dologban pedig ss s 0, bogy nevezett Isp mindezt oly könnysd produkcióval sdja elé, mintha nmjidanái ,Imc kérem ez a csepO. MéYtiéftktnsk látni, én ezt most megrtsem. Hőst less belülem ágyo. Füstölök mint egy vulkán, hányom ^a tüzet és a tüzes golyót s el-pusztitom a világot* Aztán leteszi a bfivészl pálrzát i a tányért egész grá-
jogs
A misének v4ge vsa. Magajidulosk a templom ttasssa knránglal, s á a%ség tódul kifelé.
AMtrakáooa urak,! ] bársonyos námák aaállsak fel a hanglélafelul gOrjslO Ibérko oslkua é ossagfis axáuökj^aJ
űeburkolédosk meleg; bjindáikbsj, a mégis vágyva gondolnak a B melég sáopára, puha ágyra, mtly Okst ottkoa fogadja-
Legutolsónak jOa kl a templomból agy eaagény vén asaaonyJ Saémétrel felMbdott éoska tutylk fedik Orm lébalt,1 é egv esa-jfalos, W»fl kendő iparkodik óvni véíila melléi a aaél ellen. I
Kárján! tartja egvilcjljlij unjikéját. Elaludt saegényks a misé alln] félre |billent feje rá hsjllk nsgyanyja vulára.
Másik két unokája U egvlk jlhb.il, méalk |>alidl —r ká|maMMnan[ aSDKmfája ránossllia. H|lrUn jfeedMfH fáaé kis I lábai kat anagénysk, s ijfó nangpn kérdik,! bogy hát aa Idén nekik nata bee soioiolt Iá aía iléaut? poajjr Ok )ék foluk éa sokat latád
aoslsa. Saegény Oreg anyjuk bisUijs1 fket. liogv wak váljanak, mire Ika^éruok; Ott lom á als\' Jésus.
Pedig dehogy! leás, dehogy less 1 ! Ssegénjr. Orég assaoly elgoedolkesik éa a ksiva ugy elaasaredlk^ hogy tsihernek tetasik neki :aa a káirálavé pár év, a me lyet még Isten teáméra rendelt
Tavai juég élt as anjnk a gyermekeknek, aa 6 fia. Akkor osak akadt agy félretett garas kai áriamért, meleg aaksre, néhány aaem dióra. De ss apjuk meghalt, aa anyjuk betegen faktelk otílios, kenyér sem Igen van a Mánál. Nlnoa skl keresően.
jfüaogény vén aseaony, Öregségére neki kell sémi na pmámmal mogkereanl annyit, liOgy íngalábh altongádbaaeenek. De a doktor már msgfiota as ingyen gyógyítási, a Itáahért som tudják Üaetal. Ho (nap. iáa jinár kilósaik ök«t as uloaára. áa lesa a kárá-osonyl; «jáiHl4k* , ,
Asután sistnak továbbá mennyire (V^aak. A két kit unoka bele tOppvd néha a fit-gyöt. ropogós kébe ; ss megsérti léhaettelee lábaikat. Mem le tudják már mtgioyok j fájnak-e vagy fásnak-e jobban apró lábaik.
A kel Tárót egyik soéttl Kéoááak pin-oMlakása elétt éHapedaak meg. Aa eafi ott-hónuk. Benn e etdvoa vor^wbea hatvány 6(aj méetea pislog agy X lábá. gyalulatlan atataón. Oldalt rouant Igy ben, foszlott ttalmaOsálon (bkasik as anya.
Vlgyáava, évaloaan uyitiiak be k fásé jOvsvéám, hogy fel ae k»halk \'W elvé eattlfft. D* ae Snya [imák alssik. \'UJ Éegyaa tudna S má aludni
Mtgáboa hlvja gyerasbkalt,\' táska ooé-kol|a Okai, a»táa nelei))r|a imát ss éeska váakosekba, hogy olfv)isa .aokon^sát
A |ús elvéi lalsktetl »«g) at^jé a* édat anyja stellá De a mérnk,. ketté wrm fskadt tnost, mert még sioös Ut a kit Jésás\' \'padig a aagymama ast mondta, bogy Át lék
Saegény öreg asskony isfnét e*ak vl» gamtalja éket, liogy majd megjS nemaakára, oeak IniédkoeaanoV saépen, eiáée MtSd|e* nek le, t msjd metél sa^pat^ aatáa igysaar eeak lu lem a Jéeu»ka ét bee sok min-denfélét.
Kbbe balaayegotaeak. A mess hang* )sla el It alumnak saépsu, és a V»« léamrel ssép ksréOtoniéré!, ptráa\'bnesárekrél s nté* saa kalámrél álmodtok.
Aa Oreg aaeeony Is ledől fekhelyére és éloltja a méosat
Gbead lem. Ouk a beteg nö tébsja és elfojtott tiráte baliaistlk eáka.
Ti gaidagok, sasát ksrliton napján sl us feledkeaeettk a nyomorultakról,
I népség tódul ! tHemél|tlnk Istenben I" Kkt metyegjá aa vismayariyákkel j «—j ~ ÍIT"jl r ^111X1 u\' J^JjLjJSO
LtpuiiK mai áttmAliof van mellékeJve a Fmlikiiu^Tlieulát kmdű^ibaii imgjeléUŐ Vttsdriiapi tutiig elöüzetóöi teltiivásaT
r
salával M!* kINll n sMftsátl lüsta*
toM lilái mi {mondható «Nd egy ttiatií alyaa tragSíia fotelt ■IM agy ország paestaláea, 4- akármi* lyee m* iriiki lagy en is, «k még la taaaailaae valead patkóét, akármilyen hamisat, míg eaoabafc jeliett tekin Olyas (!) Up, még csak egy felkiáltásra eeai tartja a tárgyit érdememjek, hanem cseveg leletté könnyedén i mikor avég-peeatelás jövendölését elvégezte, mintha meet már, niint kl a mérciikjkel kémen vaa, egáaz kedélyességgel ssivJrra gyújt
Hát bogy Magyaroraiág közeli el-pantaláiáról Ily könnyedén leiemen beszélni annak, aki ait leb<ta*gesnek, eót pláne már a télen békövet keibetönek tartja: ártól magyar embernek még eddig nem lehetett fo-
És orgánum van kezében olyan, mely országra izél, fájjon bele harsonájába, hogy riadjon fél minden] alvó Kár ■átoktól le az Adriáig! Dübörögjön a föld a talpra álló aemzet tombolása alatt és nyerítsenek föl a barcsi mének. Vas-gfjráraink kardokat kószitsenek aó helyetti Ékszereinket rakjuk a hasa oltárára, h^jfürteikből vitorlaköteleket nonssssnak nők s ragadjon fegyvert még a félig halott is t tHa jönni kell Ós jönni fog a nagyszerű halál, hát a temetkezés felett egy nemzet vérben áll;!*
így riadjon fol akkor az a kürt, mely az ország végveeaedelmdnek hirdetésére órai magát hivatottnak és ne elő-fizetési felhívás képében, bohódakodó banga lattal. Mert ha meg vau arról győződve, amit ir,. akkor nem hazafi az, a Irt olyan könnyen tndjá adni azt a meggy ózódést; ha pedig alncs megiyózódve róla, hanem csak sejtelmei vannak ? Akkor meg irjoa ugy, amint írnia kall annak, ki leheteégest emleget |agyaa, de eem bizonyosan nem tadja, sem [pedig mag-( gyózódve )nem lehet róla, amint bogy aem ia leket
Éi ha most már ezekről as orosz készülődésekről csakugyan komolyan aka-rank szőjlni, igaz lelkiismeretünkre hivatkozva mondjuk, bogy reánk nézve soha nem jöhetne az jobbkor, minjt jelenleg. t Mart ha csakugyan igaz, bugy ezzel a maszka urasággal valamikor végeznünk kall, akkor eaak méltóztaasék neki, akár a lovassággal, akár a gyalogsággal elül ■egiadalei, éa arról mindenesetre hízta lábat, hogy Törökországot nejű fog bennünk. Nemcsak bogy mi állítsak elébe egy olyaa hadsereget amilyennel még nem verekedett, hanem aa a Németország, mely minket támad akkor hátb|i, ha Plev-nánál hátba támsdjnk as oroézt, Európa legképzettebb él a leghatalmasabb felaze-reléasel ellátott, két nagy diádal uttn a győzelemhez szokott roppant hadseregével áll mellettünk. — rlftert ugyan kétségbe lehet voonl est is, akik a nemzetet hátortalanitasl és Ijesztgetni akarják, tagadhatnak minden jóUós állíthat-aak minden rosszat, hanem, ss azért olyaa tény, melynek valóságán! mag van győződve egész Enrope, s m«y Earopa pedig arról, hogy Oroszországi ss ját magáé kivül más hatalomra ts támaszkodhatnék, .nem tud semmit.
Egyébiránt akár igaz, bogy Oroszország ellenünk készül, akár nem, az 1849-iki emlékeket nivében őrző magyar nemzet sem oly gyáva móg, hogy attól, kivül a leszámolás óráját ugy is várja i akitől egy készületlen, pénzetlen és dsmonlifált török hadsereg Is síig volt képes megijedni, -a- saját karjának ás vitésségéask hatalmára táassskodvs s s birodalom másik felét, agy Earopa leghatalmasabb hadseregét is ssaga mellett látva, megijedjen I
Hát méltóztaasék annak as oross-aak jönni, ha agy tetszik, de legyes astán jaj ssask, ki az összetartás Islsal ssósslsnsk hangoztatása helyett, akkor Is s pártoskedás Ősikét csóválaá kaza-gyilkos kaaaibea.
Haaem azért as s bábom még olyas smaese lehet, bogy s most élók közül seaki sem fogja ssegérni. Ha pedig közel volna, s sajtó bizonynyal elkésve ér már oda, ahol s dfplomaczia régen volt; a mai öeazaköiletiaek mellett krimi Botba féle saoglepettatáaakaek alig mbetae eló-fardalaiok. Ham kall tehát ssiadeoféle aMedsmoadáaak kilelt adal, mert smlg s kormánypárti sajtó bariajja aem kong, addig sieas közel s vssssdslem 1
Politikai izeate.
Daea. 19. A kápvieeióháe ma géaarévsl éoigeaou Hmsessk ss laásmslty ttrvésy-javaslslst letéals *T# kaaam kát fsstss
tárcsa: es Igazságügyi m s hoavádalmi tárcsa költeégvetéeét is, ezzel hefojaste aa 1888 évi áltsmkóllégvóléN tárgyalását Saspáry Gynla gróf ptasOgynlnlsster nyomban be Is syqjtQttala budget töri vény javaslatot, melyet a páz valóaziuü leg a holnaputáni ülésben fog tárgyalói.
As ülés elején érdekes felssóllalásra adott alkalmat Zichy JÍeoő grófnak s tegnapi ülésben tett a|munsg)lelkü ajánlata, hogy az iparos iskolák cióljsira sajátjából 18,000 frtot bicsátolt a min. rendelkeséeére. A jegyzőkönyvbe LükÓ Gézának azon Inditványk, bogy ezt az ajánlatot e ház elismeréssel fogadja, egy szerűen ekként volt felvéve, hogy} a háa est az Indítványt elfogsdjk. Somsatok Pál felszóllalása következtőbou a hatáoiat akként módosíttatott, högy a bál elfogadván az Indítványt] ■ismerémei fogsdja Zichy ajánlatát
As Igazságügymlniszterlsm költségvetésének tárgyalása ktizben érdeket savasál volt Hodoasy Inré azon iqlltvá-nya fölött, bogy a kurlni könyvtár első berendezése sz előirányzott 500 forint helyett 8000 frt véjessw fel. Az indítvány egyetlen egy sssvnattal bukott meg a mennyiben mellette 79 ellene 80 képviselő szavazott, A kormánypárt részéről as Indítvány mellett szavaztak a többi között Szontagh Pél, Bnsbsch előadó, Geernátony és TelenkyJ
decs. 19. A képviselőház ma vita nélkül elfogadta as 1882. évi] hiány födözésó-ról szóló törvényjavaslatot, azután áttért a kérvények tárgyalására, melyek mind a kór vény i bizottság javaslatai értelmében intéstettek el. Jelcalékenyebh vita csak Torontálmegye ée is ás tiz törvényhatóság azon kéi véo) énéi keletkezett, bogy az országbsn alkalmazott összes néptanítók a magyar nyelv elsajátítására köteleztessenek. A kérváoyi bizottság a kérvényt a kőzöktatásütji miniszterhez kiváats utsaittaini. Hermán Ottó est (Ö-löelegesnek tartja, marti ja tArvény rendelkezik eziránt és azt csak végre kellene hajtani. Zay Adolf azt találja, hogy a kérvények ki skaijják forgatni as 1879 18 t cz, méltányos taimelkezését. Ms-daráss József és Ugrón Gábor pártolják a kérvényi bisottság véleményéi. Tisza miniszterelnök felel a közoktatásügyi kormányul ellen intézeti támadásokra, mire a kérvényi bisottság | Véleménye elfogadtatott
A napirend ellntéjttse után a ház a miniszterelnök indítványa folytán abbaa állapodott meg, bogy fiolnap tárgyalja az 1888 évi köllaégveMai és esetleg s nemzeti ssinház póthitelről szóló javaslatot Jsnnár 10-éig aém leaz rendes, csak formális ülés. A jájtuár liO-iki ülésben a fellebbezések korlátozásáról és az 1888 évi ujonczjütalj&krra szóló javaslatok fognak tárgy altatni.
Végül Kemény Gábor miniszter sdta be jelentéeét az 1881 Mi 68 |tcs. végrehajtásáról. Á jeleuléa a pénzügyi és köalekedési bizottsághoz utasittatik tárgyalás végett.
TAflratjek
L o n d o u, daca. 18 A 8laadard berlini jeleotéae aserint a MttlOfjfl hivatal ói nagy vaeérker együttes tlirekvéaeibek elkerült Németország ellen Irányuló fenysgetö jellegű eaelmövéayeketJ Mfedöinl ^ idején msghiasitai. A Mémworisági keleti réeeéo fekvő várak msgeröaitteteM s nagyobb 0r-aégel kepnek aa eddigieknél; ee erődök kel-töe vágány u vasúttal jköttoteek lieae. Bis marok Berbert gróf Uécel kűldstéie: ügyel-eaaatetei ao osalrákeaagyar kormányt a gáeaormági badkéaaületekTaiettetéeére.
Berlin, daea. [18. Biaaerek Harbort gróf köjtelebb Béoaben |áijt, hova a eémet kormánytól lűrgönyülcst jriit aa osotrák magyar kttlOgyi kormáuvnafc s a béwi német oagy követségnek.
Berlin, decs. ll A „Nordd Alit. Zeltaeg" sgéea terjedelmében leayometja a Meeakvai Újságnak\\l jbó lééről, Német-ormkg és Oroseoraaég megegyeeéeéről móló eaikét, seelyet tegaep efek kivoaatllag Ismerteteti.
A Tegeblett ftllivdtalos béosi levele-aöia Jeten ti, begy bemélgetéee ?ell egy aktív államféréuval, kl megetöeilé a Köb. Zd taagoak a aámet-omtrák magyar aaöeeleég* röl köalOtt adatait, de hamUikaak mondta a Standard jeleatéesit, kijelenté azonban, bogy as orosa hatalom élén jelenleg álló egyéeek békéé écoelmtteki s nem kell félni e békének köaeli maebontáeétól Oroesorseág htdikéeaOletei mindeneeetre ageamtók. külö-dOoci aa esetre, ba fordulat állana oe e a ohanviniaták kerüloéoek uralomra.
Krakó, dsoi. lé. Ae Ornasrmág ayagoti határvidékén Uhttéoő eeanatflmeevo-eéarél eeélé híreket oly assmélyolc, kik aa etteai vkaeayokol leeaerik. agy magyaráoaák, begy bér kéteághoveal Mlaaal jelsaléksay esérvbea mapsrUatlák o Iteveaaégal, ee eeea
K oi tand a tábornok vált|e fele hermáayeéaégtíea, moly) aaeréoél ae Utóbb neveeettnek iakáhh itrateciai, sem >1 klMgekgetéal kédaaaégel jonnvk aaámba.
I \' ! r i la lil
A n.-kanlzsal iskolaszék Tkijréböl.
Uagsr Alajoe oriaágoa képvleell űrnek f.lévi deceember bó 18-án Nagy-Kaniaaáa fajragaeaok alján kOakéteit ason nyiletkosa-tára, miképa nagykekiaaái népiikolák aegé-lyraéee tárgyában aa oriaággyaiéean fénve« elégtételt veti ó> kepitt — éi a hatóigl»a> nyagaéga mioiaateri Uijehmtéeeel ooaetelálvá vifn, — jólehet aa lorasággyUlóaí ludóeltái már a nyilatkosat vklótjaniágái kitünteti j mégii a helybeli iikolkaiék mint fanügyi ha\' téaág aa a téren kimitett tevékenylégének igaaoléaára kOteleesédéaek tartja ajjósaaal bíráló köatlniéget a amsember hó 16 éo to4 bát a képviselő ur iuterpellatlóiát megelőzőleg hozott követáeiőj hetároaatával egysse-rüen megismert étel
Jegyzőkönyvi kivonat
Nagy-Keniaaa vároe I6N. évi deos. bó 8. VelplVaelatot i képvieelőteitrtaléeek
\'lére hoaott határoaatji, hegy a váréi anyagi aj parallel oeatáíyon renunsreaitéeét meg legnagyobb aajailatt kijelenti, mimerint ea,
bár kéteágbeveel aéteael aa aaaperUsiléh s [levasal esetei vaa, mert korábbi terv eaeriat ee ereee kSKrlulgabal telüeo leVaaaéggel betysuéssl* tH, aa atee jebUn rwaéllfén a kenaéoy a mlailakéhs slsnailié ammpés<e»Hff) im-* "IteeaL T^
f Stsó, deee. lá Albedyaski! eem
klaségt iikolaiáékéneki 15-én tartolt ülMbŐl.
Magy-Kaniava város 1881. évi 4901. esi e.
kelt aa iikolaftékncll odaintéadtt megkereeé-
, a ni oly ben ludat ja, ereje felállittatni kiránt létwitéiét ée teniaékek nem engedvén,] hanár a, a várpel képvaelőiég ilkolaiaéknek ea irány
ban odaintésett megldoreiéiét nem teljmitheti. liatáreaat:
Miután ka 1868. évi 88. I. oa. 84. g-a ■kerint egy-egv imtályban 80 tenulónil több aem lehet ée ne ilr eeet beállni, pprallal oostály felállitáaa loganatoiitandó, snnflfogva aa iskolaszék nehogy kütelewémnulaMtáaaal tarheltetheeeék, icüflaégeenek látja a] foan-J forgó körülményről L aegyméltóiágu ia. kir valíáa a köaokt. Miáiiateriumhoa etnöse ut| ján aláaatoa jelentéefl lenni, és a legmélyebb UMtelettel megkérni, missirint tekintetbe véve egyréesröl, bogy a jaouló gyermekek jelsaa] perodáaa követKeatlpen a fennebb hivatkoj éstt törvény awrínt a fi- éa leány gyermekek tiéeaére 6 párhuzamai oeatálynak feíáilitáea siker Qlbe tlen dl mükeégee; de tekintetig vévé mái rémről, bogy Megy-Kaniaia vároe köaön] dijge a mely ea 1888 dik évi költaégbstéid aarint aa elemi népiakolákra 36808 frt 81 krt, a polgári fiuiakolása pedig 8510 Irt 60 Irt költ ée es s 96K)C0 frt tgyeess államiadé után arányítva 11% pétlék többletei dkös, holott ii 1868. évi 88. I. ee. ». fis aarint iikols-sdÓ ofimén 6$-nál több bótlékj a vároai lakoi»ágrw kivethető nem lenne ée igy már legalább ie iikolei ozélokra a vároai polgárok 26> töhbél fizeti ek pétidéül,\'hogy •em a törvény issrml tőlük küvetolhelfl lenne óe igv ujabb áldoeát nemmek tttrvéoyeaerO-leg, nenem méitáovoeeégi uempőnthó) ie a vároei kötönaégtfil nem követelhető, jennél-•ÖMjTa «kegyeakedjéir a Magyméltéeétu m. kallás s köeokj. ügyi Minieter ur e tör-
......iái kellő 6 parallel oaa-
ianholyiiégeknek állam
vény aaerint felállít iáhuoe atükaégea
köítaégén leendő fa álli>á*ái él ée berendeaéw
réaieaitaeuek toyáhb; éméaék pedig
alkalmazandó néptanítók pénatárából leendő kii iQrgŐeon intézkedni, megbitáiából:
Niítulh Ignáu, tik. néki jegyaő.
nfélék.
léről, még isas ott leölésének aa állam ntslványoaáaa iránt Ai iikolaeaék
KUIÖ
— T. olvas Slmkmak éa míves man-keláraiinknek i ki>rdéeony ée uj év elkel* máhél boldog Uune^léet kivánuna. Amaaok
a ia itive* pártoláiákben niáfbecatl támngetáaaaben. Ae itteni gondriacUe pedig résaeeilse legjobb áldásukban. I
U JatalaaaJAIék. 8iinláriulatunk Operelte-pHrnadonájáiiak, K o h a y Etel kii* iMionyoak: Január 2-áu^eia jutalomjóléka. Fe|lép a |Us dokit r\' bin: A köaöuiégttnk állát inéltán kedvelt énskeanőre felhiv)bk a sileltáa kedvelők fifyelmét, kik a mellett, hogy él vet e tea aslnfkstélyre ssámlthitusk, a i. kisaissoay bánt, lii ugy énske, mint játéka által méltó kedUnoze köaöniégünknek, ellemeréiakdek es által adhatnak lagjébban kifejeSéel, lm a Síinl áaat egészen msglöltik. Biston reméljük, hogy jgy is lem ee. ! f,l: \' — Aa alapok éaalamaaakAlyak jogi terméaSatéuek uiegviaegéláiára kiküldött biaotleág deei. 21. | üléién elhatároa|atott, hegy Ugy Anátby, mint Appenyi jelentóas kinyomatni éi kiosalatni fognak. A ntratisilg soso jelentéieket jövő év janttár bó 88*éC fogja érdemleg tárgyalni
— Magyar oalaéeaol. A Nagy Kaniieán mflkOdő jaes .magyar isintlmuat kÖzkedveltsiégU dőrék tagja, | vidéki adaó-seet egyik ieneteégea ügybuagé, aaoraalmii és kiváló alakja Rdvées Mór jutalomjáték a deee. 17. lese. A kOeei 80 év ÓM ml • kOdfi veterán jeles idteéai pártoláaára ; klvá-lóiig fölhívjak a l Ueöuiég méltó fig^lmftt Egyik jóiau eredeti pityer deraret Válna-tolt jatídemjálékaal í - A véo bekaeeUs ae la a huaaár" I feltOi.áaok köat pedigi g««i-áüa aépeeaéseünk Daráaa Mlika kitflal aena társulata a jutalmaaé iránti aslvimégbsl kta-remüködik.* Ullop Ernő tehotaégea ifjú senjs-aserzönk legújabbaebederabjái, a.8atkreteáN ssövegre meresUit ll előingják adni. |7jo|ág aiénl|uk ea est höeéeek pártoléaát, mért valóban meg le érdemit
wtlvámaa klsslast A I kwdéduevew egyesület >ora|átáknt biaollaágáhfa folytatólag ujabbéa
köveikeaö falSlfi aéeek lolylak be. Plebóaoe | ín. Grófi I frt. Fagsrasi v. CMf Afpeayl
Srée-ke
Hy latslag k\', illetőleg ajéádékja a Jáaos rábakely v%i eviok Qábor M Kála remi egylet 1 Irt. Lengyel l frt. fia-
laráaliital* — rKi«
Uvlclni Ede ftkróá I ári. Toleamegye alls-páeja 1 frt 50 Bekeeyj Antal A.-Demb rád 10 kr Habey OyörgV ügyvéd Z. fror-assg 60 kd ^ró Orosy Béls 60 kr. Báró Oremr Andor fi fitt. Bittó jBéni Budapest 80 kr. Gróf Dsateibreeh Imre Myir Bekta 1 frt. Báró Mopote Fereooe Oödollő 1 frt. Gróf roagfáes Ján\'of í frt Hidlán Eroőué 1 frt 90 kr Gatfaaabn Simonná 8 frt Bihari vö-röa-kar eeet egmt 8 frt, Fehértemplomi ovoda 1 frt. BévéM Bálint pttipök Debr^caen 1 k Horváth Gb ula Belezpa 60 kr. Bpom-taft Gabriella Bz lágy-Somlyó 10 kr. Berky Jóseef saperea jOejurgo 10 | kr. Loeonesi VÖ-iöe-keresat*égy)el|Í ft. Apátfiilvai poitahiva-tal 50 kr. Ktjefély Nándor Kuján 60 kr. Dorner 8. jBaroitelep 60 kr. Oav. Zibrer ^óseefné Bpeel Íj frt Tatey Adolfué Bpeet I frt ZtáuiMiélby Emil Trenoaéu 6 frt öaseeeen 87 frt. {előbbivel 670 frt 82 kr. me fyért a bisotlség nevében hálái kössönstsmst byilvánitom; Magy-Kauiasán decs 21. 1882. Bomssioh Lőri^oz, bizolteági elnök éi pénz-tárnok. * J | Fi. > \'
— MakáSl Jálékreud: Szombaton, daea. 28. Bárdy Lajoa javára Laky Bujtania k. a. méntével, BF a o riosi u i \' e-anyra." Színmű a feív. Irta Villebraudt, Fordította : Diíréy Mór. Vaiárnap, demember 24. .Táltos jí ▼ l-l ág osúfja." Eredeti népaainmő qálokkal jéi tánczozal 8 felv. Irtv Palotáé. ÍZnáéjét eseraé: Tusa Aladár, jl^nmn deosj26. -Argv 11 ui királyfi léi ár!any|>aju Tündér Ilona." Tündér rege 5 fe||r. dalokkal éa aanével. Ssig-ligethy Ede, Kaidén, decs. 98. .Tiaat-iu4*ak.a iárdábaLegujibb.víg tíigy operette 3 feík Zenéjét aarsé Varney, Szerdán. deca. 2v. jtováoi Mór javára Daiáai Misica senskaral köcreműködésével: Vén bakanoies ips fisa huaaár." Eredeti népsaiaam dalokkal áe lánozcsal 8 filv. Irta : Osigoti /Jóaeef. Ujolsó előadáaokul k|. tűzettek: Od|el|eH iiinjmű. .Métái Kata-
__had a a g|y^ ~
.8\'a a r e 1 m doktor" operettek
— A kvaterka Györay Aladár é hó 21-én aa jpfroakörben haddal, véaaaael | rontott ueki eunek aa Jú^atlan, patriarchália • •aokáiunkijal. Sivár, kietlen képet rajsolt a j magyar köáéáoaálély táraidalui életéről, mely minuen idejét henyélveL kvaterkázva éa kár tyáavá öli kii Aa egéaa oreaáeban, Pozaony-tól Braeióm kváteraával fogadják aa embert a nemeei lasakbas. A\'kvstsrka mellett még a ferbli v»á|aik i férnatlaniágnak tekintik, ha valaki aSÍiáay liiarjbornak nem tud megfelelni; lemmit! érő embernek,, ha ferblimi nem tud, Éal e jkvatersák lokiaor belenyúlnák ea éjfélüiáábs, mjkor aalán ködöi flivtl résoegen bandukol haaa a iáreaiág. Réezt veeanek e dnrbézoláicjkbnn éretlen gyerkő-őzök i éíeiliádell tekintélyei• férfiak. A tör-vényhozó, liutik tiiste e dorbésolái ellen fellépni, a pap, kinsk lelkiismereti kötelei-■ége ellebe nsóúokolni miguk ie résst vess-nek benne, pzebedkáp éa mái nigyobb alföldi váro\'olban as uj. n. hoBoráeiorok min-don nap máé bánnál nüluek ömae i aiivják te magokat a atega aUlf, uy hogy e köznép megadnánkoeik, mikor uttlöngve haaa fslé msaaek 8 lerméisetessn, miután nep-boeesal kvaarkáeásM^ éi kártyával foglal-kosnak, a $ sem gondolkoanatik tintán, nyugodtan. 8 msonyji tehetiég véss igy eli Sároisy Qyjula és Valiot Imre kiálló példák erre nésveJ |A felolváeó saerint a avaterka legbbtosábl hőmérője a műveltlégnek b. — Olt, bol nagy on kvaterkáznak, durvák, mi-velelleuek aa embtrek I Itt aa idő, hotv a tárjidalom e nagy bajon eegltenl iparkodjék, kivonva maaét a kvaterkfcáe nyűge alél, | mely addig Konák saokások miatt ránéheze-dett. — Ak alít fél óráig tarló felolvasást : diases köaÖniég ballgLlta végig.
— Aa eetat máma mperedása. As oaatráktmsgyar bank saűat kéealete nov. slejs óta mlntao M millió írttal gyarapodott De a moosrahiájbaa aa eattatpéna sokkal naiyohjü összeggel gyarapodhatott, a í mennyibon már a közönségéé forgalomhkui s érezhetővé kesid váloli Magánosak saámlá-jár a most njár tudvalevőleg aem vernek Salat nénit ée a két kormány osakii a araibrami éa körtnöoal|áaVai o»;Usl termelést hassnálja fbl a péasveUé^beu, a mi terméseeteaea ném nagy befolyáit gyakorolhat a forgalomra, Igy tehát aa settstnéei laaporodáiámk nem lehel mái eke, mint aa eeűilnéaaimpori. a mely Frenoeiaoneégból moaarohiáak Mé irányai. E tárgyún a jN. Fr. Pressének a kö-vetkeiőket Mák Páriából! Egy iimert pá-j riai baukliáL mely aa év tavernán huia millió fra^k .értékű eaűitpéim vermiéi vállalta el Marókko márnára, Bééiből négy, mennyiiégűjeajjit foijiiitovokat váiárolt ós ait\'; a freooaie bitóknál lomberdiioetatla. Műit, midőn Lottdonnán aa eaüat íra annyira alA-eaállott, hogy ai aaSatklvItet AegÜéból Aem-lrla«Magyawse*gka l1),^ nyereeéget nyújt, aa emlitett baíjlcTiáa jelentékeny jövedelemre lem mert aa állal, bogy a francaié banknál, fekvő sálit ét kivésel Is Bémbe küldi, mlg a marokkói\' péeaveréirc mlkaé|ea finomabb eaüatöt LoedoalMa véaárolja. Aa öeaag. a melyről itt kaé vaa. körülbelül 8-é millióra rag. Aa eatlet jelenlegi árálláaa még áat U lehetővé tarjnéi hegy Keletindiábél hossznak be eiUatpémt ÁuaStris Magyaroriságha, o*uk-Itogy ott aa otetrák éa magyer eattetforielo* lókat rögtöa iMolvaaatják, mihelyt odaér-karnak.
— Mlal aaásmmmkkaa mellékelve veaaik olvaiól«k a Franklio-tánulat kiadá-aábin tttgleltmő hírlapok előüeetési te|bivá-sát Ea atóbbiak jiöeöu a legrégibb ia Immár 80 Ik évfolyamát élő BVaeárnapi a|eág,« mely nagy jheliiapaak, aa olvaeé köaöaeég e kipróbált Uai barátiénak, jövője leg|ebh a ján-láaa, képaiawi ővrll évre meperodé alsa ás aeebb kivitele melleil, kiváló irodalmi erők által klálHtett folyvást növekedő válteeatoe tartalma, mely tel|eeea íblödegewó telel a magyar kieOaeégaeh baeonlé külMIdi lapok
Petltlkal SjSea-
aágok" a politikai bati események geadoe éa bű öeaaeállitásál adja a képei gaidaeágí mai léklappal Tan bővilvn. — A .Képee eéplap11
jáaatásáli »lg tániapja, a t
a lagelesébb hetilap, a kevéibbé vegyoaoaok vasáraapi újsága, tanulaágoe ée mulattató tartalommal, i i- politikát tárgyaló lendea rovattal; eaek kiegéseitŐje a t világkrónika" esítnü képei melléklap, mely eddigi rovitai mellett újévtől kezdve negyobb e\'beleéléseket éi regényeket is fog közölni, • á mejy hetikösiOnyaek ép ugy, mint a „KépeS oép lab"«nak ára félévre oiek I frt Ugyanez iv tertelmaaaa a RJogt«dományi köalöoy* eaak-lapnak előfisstéei felhiváeét, továbbá a Fran-hun-tárailal könyv kiadványainak jegyzékét,
— Bttvld kirak t A Bontou* pör Páriibsn véget ért As egykor nsgyUtrü éi dicaőaégben ussó férfid reder láriával jegyűit 6 évi börtönre ée 80000 frt pénsbínágfa Ítéltetett A ♦zigoru Ítéletet igaatágosnak tartják Páriiban. — E hó 12-én fogadta a belügy-miniaiter külön kihál|gatáaon a magyar asi-néaaegyeaület kUldötUégét. A mének Feleky Miklóe veit, ki megköesönte a mieiaeiarnek, hogy éveukiuf 6000 frtot asavasott meg a asinéáaet anyagi ssgélysaéiére. A minimter aziveaen fogad La küldűttiéget ói él vilaizá-ban hangsulyoita, hogy a megy ár ftiomff-véazetnek kuUurmiiaiója van. -4 Ozegléd vároaa elöljárósága a jiajnhácat izubvencaiotal akarja iegélyesni.J Ezzel e tervvel komolyén foglslkoioak a ,vároai la-náea kebelében. — BzinéeabÖl kön\'y»jroaetö: Beraay Albert, ki mint legédninésa éa kar-dalnok bomabb ideig működött ej vidéki magyar sainláraulaloknál jelenleg Nevf-Yorkban egy nagy kereakedőbáa könyvélője, e hol igen jól megy dolge.
Irodalom. ,,
áa alább klaSil ■Srab —gaarfalbaUb ia blpLitlk Viaabal
VSISf kSqr«k*n>kee4eébaa ftp-ftilnii
— UJ aameaeA. Táboreaky és Paráeli nemaeti aenemfikereekedéeében Budapaaten megjelent. Nlnoi menyorazág eem pokol Alhléta caárdáa) aongorára ezeraé Berkee La*
M Ara [í \'frt]
— Megjelent a „Pest hirlajj" előfi aetéai felhívása 1888-ra. A megvár olvaió köaöiiiég egyik legkedveltebb politikai nini lopja, a „Puali hirmp" közzétette már ul mő- [ fiaetéai felliiváiát. Hinginlyozza ebben bogy meatul áea lem, a mi eddig volt: kormány -tél és pártoktól agyaránt független lto, mely
a magyernomoeti politika éra ekeit képviaeli, erélyeeea bereaolva Magyaroneág önáUÓ álla-mtaágának megazilárditáláért. A ^FaoÜ Hírlap" mm pártizempontból itéli meg aa eae-menyeket. Ifegmonuja aa igaaatt minden iráoy*, bea i e teliéi iűggotleuiégben rejlik négy ereje éi kodveluége. A srwtl l^inaj>h aem a negy lapok alakjában jelen meg ügyen, de aaért ép aanyit ad, mint a legnagyobb alakú lapok, mert m 1 ndennaip k ét leijei iveo jelenik meg. fi jelentékeny terjedelem tehetségemé teeai hegy a NPeilÍ hírlap" a politikán s a kOigndaiágon kivül a laépiroda\'mi éa iímcretterjeaető olvasmány* nek ii tért mentelheaaen 18-20 kllömböeő UrUlmu ólaikkal klbSl naponként a raadee rovatokon kívül. El padig két .tárcáét, 0c-HággyOléei kirozolatozit, humoros apróságokat, regéay-klaliményt minden nap. Divat-ludéaiiáiokat ói a nőket érdeklő egyéb köa lemányeket ia gyakérta kűaöl. Asoukivűl mindea héten ö eaor nép kivitelű képeket éi löbbaeör bavoakéol eongorára asersetl se-nederebokat köaöl. Eredeti tárcMieveleket Bécsből, Londonból, Pártiból éi New-Yorkból hoe. Külön tudóiitéi aaonnal kimeritéan megaüraOnyafii a legfontoial)b eseményékeh A lep ioiserkesstöje Bortaiyáai Nááder, le-lélfil iserkeastöja l)r. Kkoedi Qéai, reodm veaércaikkírói Itekslm Gujmtáv, Eötvös Károly orea. képvieelft, Tőrei Kálmán eMe, kép* vimló. Mikmátk Kálmán (BmuakiSárea a .PoeÜ hidip" aak éa 8canon név alatt Itt TríA laellemee, humorteljei tároUŰt. A Itirlán" a lago\'oaóbb politikai aapllap. Jálő-fizetéei ára i Egéaa ére ii Irt. Félém 7 irt . Negyedévre 8 frt 60 kr. ügy hónapra 1 *t 1 20 kr. A APeetí birlap" éa a „Magyamiialg éi a Nagyviléa* egyttttee eiőfieetéa ára Égése ére iíü frt, Fllévra 10 frt. Negyedévre 6 írt. Eky bóaapra 1 frt 10 kr. Aaelö-fiaetéi legeaélaeerübbea poete Utalvány nyal eaaköeölbetŐ. Előfiastfak a hó bármely nep játéi érvéayoelthetőkJ
Nemzeti színészet.
K e d de a, deaa. 18. B egy i Aieuke ée Aade^ffy Pite? veadégfelléptéval yLlll" énekei vlajáték (vaadiillif 3 félvtt-náaban, itták nennequln éa Millaudt ferd. Evra L éa Fái J. Béla. Zaaéja Rsate Iái.
A darab lajáteága teljeeen ai, *mied-végig mulattató leleaetokkel elég élvoeeie^i de nagyon magáraik rajt a lenét (reeeeia
tlleg... Ugylátsalk| mintha a aaioései ele Itái próba*kövéül itatott volna, i Valébaa ki vén ie jiivatotl ér8hel.
H e * v l Araska (Am^W) és Aaderfl) Péter (tüaar) ezúttal művészetük teljeses me> gailatára emelkedtek, a korváHoaetekben remekelt alakitéeakkal, melyek mindegyikében a bámulatig ragadott mlvéeal mimiká jak, Ugyeaeal aüvöe dalaikról ie. f» Ko vewy mlatéa kiemelkedett Seiate Blypoihéae vioomte különben abaurdum aaerepébeo, mait 4 hogy egy 89 évei, elébb már reeeketeg, tlj» kel aat agga atyán magát tleaaKárom próbái kerbelylyé fiatmitaa, még a saerelemo^n ia, | ugyaapaak vastag belgaaág. No de Ő IntUuőea | játeeetta: többi a mereOk delae.
Aranyeeey J, éa Keváeam. baaaalédi* oséretet vívlak kl ügyes jelealtéselkael, sőt j ee sgéea előadóiról, eilimarémel aydlelkea i hatunk. Vall U «ép kűaöoeég, mely a aala-háaat Mólóiéiig megtöltött^ s kegy mteéi mállóban lesájja mját a valóÉ atlvéanet iránt Higyl Arankát (esetig uteW előadása alkalmából) két aagymerS keeeeruval tBeay Kaniaaa kSaöeeégo te Sala leégi" e a Vkár
kall áiamehiltok (EeeUke) kedven delei s ez-eltel kQlOuÖsftn sikerűit, minden túlzás
aeskiikgésBsájaHval**** kklteklnk eb MM eestt kuni aa újra feltámadt lelke eMM, mK váreeéak Wasalaa ktnaaelle-MjtéV ie na csekély mértékben Unttal i* mag 4> JUm teftf HMf *
ftserdáa, M. $ti áu Utgyláraaka
Í{tép* ével ,ái igmáidi kit pep* lWrestk ;r«éd eiien kifweeln adatott oaékély Oéase kOeOmség élőit, At eIOadáa ilteliken tay hévégi, kerekded ée eikertlt toll miu-htJUsebb rlsahtlksm, Hegyi Aranka ULteeik 1mw») kHtadei alakított biseaoe aeetepe e failga kaag«fivéaa*te mellett Brdev BertÁt la a legOssintébb dieaéreflel
« HM bS"
sikerült, minden tttiaáe aél ktK aima ée toraséaoathü játékáért. - Bor eeenyiaé A. éa Osebáncsy K. P.. nagyon jó éretek, oeak alábbi ne alkalmasaa folyté-aeaágbea eel a borízű hanghordozást, mely kalyéa slkalmaava a miit azükségei, ép oly vieaaatetaaő, egyébként Kjöveaeynek (Peu) nagyokat nevetlünk, mig Bárdy Lajos (Fe reeoe) Kováoa Már (kitálé papi alak) Ara* attoaey József (Király Pista) a Arday Ida (öiri) komolyabb ée nagyon saépea adott jeleneteikkel gyönyörködtették bennünket.
Csütörtökön: Bíiiliu ismételtetett H*tyi Aranka utolsó le lépte alkalmából. Volt ismét koszorú ée kibitás. A vendég téű?ésBOÖ még éjjel ntaaott Budapestre.
CflJŰftS
Szent karácsony. r
„6 Maunyi
« aiegsiQlto J4iust. ikstolba fektette, taeyss gyönyörrel vurasstva felette*\'
Itt tan u|rs, megérkezett és megboata millió saitnek örömeit, a kik javítva tartották a béke ée ieteni áldás bafoásdásáro.
As elöregedett esetend( egyel fordalt éa újra meabosta as Oeeaes kereszténységnek lególiftjtottaub, legszentebb Ünnepét.
Gyermek, felnőtt és agg egyképen Öröm mel üdvözli a szent nspok megérkeztét, I melyek as Üdvnek leszállása a tőidre...
As egybási és polgári világ jelenték te lén osztályaitól a legmsgssabbig, minden ember ájtatosan gondol s készül el aa ünnepekre. Még a természet is gyakran elete le-{jullaija ólomfelkőinek terhét, a fehér pelyhe ket s beborítja a földet, hogy eltakarja «akadákokat I barázdákat; elfedvéa a i beket, melyek as idó vihsrjs által nyíltak
Kunyhóban és palotában kedtas a ka rAosony I
•A saegények foltos, egysdérü de tissta rnhája ép ugy less annak tissteletére fettltte, mint as egyhásnsgyok rsgyogé ornátusa. Ünnep van az egész világon: .Megszólal a harsogok lágy zenéje | Buzgó imára nyíl fel ss ajak: Siet aa Űr háaába minden ember, Legyen bár Osa, elaggott, roskatag: i Ott meg békái f. aaiv, La nyomja bánat, Ninoa ellenség, mind jénitl barát) Ma ninoa ki kér, ki könyörögve esdne. Ma hálakOnynyel Messiást imád..." \' Laborul a hideg bére ée.meleg kOnyé-tel OntOze meg a ragyogó oltár lépcsőseiét. Kékes tömjén (Üst száll a levegőbe, betöltve ftiatával ss ódon templom oszlopos oasrnokát
Minden zugát áj tat ok nép- töltötte be néma, szótlan űröm fogja el szivét a ma seü letett üdvözítő megjelenésén, a ki megoastá sorsát a szegény nyel, ott látta meg e bűnös Étidet, melyért térét ontá, egy roskadozó Isi táló jászolában.
Csords-pásslorok isten szabad ege alatt leltek figyelmestelre egy fényeken kigyúló Csillag által e nsgy világot üdvvel elárasztó eseményre. Egyllgyl csodáikos ássál tapadt minden szem tekintete a csillag sugarára, mely egy irányi jelölt Betlehem isié e remeg7* olvadt egybe lénye, a jáazo ben lekvó isten gyermeket köri«8 világossággal.
Miokeás jövendölése betelt... Megszületett, ki a kígyónak fejét öeeeefugja törni s megnyitja as ÖrOk boldogság kapuit yálasa-tottai számára.
Távol napkeleten ddsgasdsg fejedelmek, nsgy birodalmaik minden bOtoeeit összehívták, hogy a fallünfi onllsg jelentéséi kifürkésszék. És mikor a látnokok által évesása-dokkal aselótt mondottak teljesedését megértették : becses ajándékaikul felhalmozta, Sseréoy javaikat mint földi uralkodók vivék buzgó gondolattal felajánlani a földöntúli é* Örök fejedelem számára. t I Báláin próféta szavai sserint Betlehem tolt a születés helye s már e bölcsénél ta-Mlkosott a féltékeny Heródes gyűlölete aa engeaztelOdée nemes törekvésével.
8 e gyönyört, melyet a bivfik milliói ákkor éreztek, ma is ép ugy érsi as Oeseee emberiség, de eaaek legártatlanabb része még is kizárólsg a legártatlanabb isitek, a fyennekasívek falaima.
meb a oapfolvamán ráaaállt a sok kaláai eltéé Mnbea. Bejtette le errÜ sgéaji hása Uja, begy ma bOven e laas lese a Vahsorája.
A gáada elmondja áhllalos! ajkkal aae-lel elélt as áldást azután leülnek, fárasztó gondjaik, munkáik kőiben aeré is sejtve, aem le gondolva, begy egysaartt étkeiket ily busgó, hálaadó gondolatok kOal fogják elkelteni.
Mindegyiknek ée mindeabOl jut ms A kieaiayaknoa ka máékor nem wt, ma nem utasítja vissss anyjuk kéréseiket kikapj* ré-mindenik s boldog moholyíycl arcáén, [asdálkodva majszolják a mákos éa diós ka* áeeot
Méa és dió, ostya, ahna, körte, aszalt szilva, mogyoró s ki győzné felsorolni mind azt a jót, |a mi most kináltatla magát, -f A gyermekek elfilt aa utóbbinak Métsseres becse vaa, mert kisa Ok fáradoztak érte, mikor naphosszat as erdfin bolyongva szedték, Sovárogva várják a harang megszólalását, a mi nagy jelonlOeétgel pír előttük. Ekkor nyilik meg a hátulsó ssobiopka, mely tOl egése nap elvoltak sárva. Méjtf ás udvarra ayiló ablaka is nebée ágy terítővel tolt ellakom, hogy ka talamelyik kün jár és aki vén ősiség osábitja, meg ae lashlsas aa angyal munkáját, ki a karácsonyfát a kis Jé-sus ajándékaival diaaiti.
Hosazu — nagyon hosesu \'volt ez nsp. Máékor sgyel-kettfit alig fordultak a reggelbOl már is Unalmas este lett; most meg elfittlk volt. az a szegény^ játékszer, melyet vásárfia- buoaufiaképen kaptak, még eet ia eluaták * aa.este esek mégia késett. Délután a szürke felhfik megsajnálták ar unatkozó gyermekeket s mulatlátáaukrá el kesdték szitálni szálló polyhaikét, hogy botakarják tele a takaró után esengő csont kemény és ruhátlan fOldot.
Kinéztek a gyermekek aa ablakon, aaorongalta kezeikben aa anyjuk állal sü tött forró éa lágy kaláeedarabot* A hópely bek zürü esésben ott forogtak, ott láncsollak aaemoik elfitt, mintha meaase oda fennt egy óriás aaitából hullottak tolna ss 6 örömükre, as 0 kaosagásuk olOidéaéaére.
Oly jól éreaték magukat a jó meleg eaobában.i < I -
Hányan lakatnék, akiknek ninoa kajlé* kuk, keaükben ninoa ott a forré kaláos, ne kik nem kéaaitiaa angyal karáesonyfájukat, nincs a ki gondoskodott ró^k, jbogy legyen nekik ia boldog ksráoaonyjuk Lassan leszáll az este árnya. Onnepi ruhában egy-két alak nesztelen léptekkel suhan el a hé folOtt, siet, bogy el ne káeeék tanúja lenni aa aprói szitok örömének.
Mindjobban elszorul a ssir, mind mélyebb aa áhítat, mely a peres [közoledtérel a lélekre hull, melyben a kis Jézuska ajándékait áttessik.
önkénytelenül Összekulcsolódnak a kis kasok, 4 kalács érintetlenül Ölükbe kuli, aiknk mormolni kead, lezárult Szempillájuk alól elüaté a homályt a gyermeki ártatlanság képseletéaek fénye: a kis Jézus moaolygó
Bekén vastag lepel eete meg a fbldet. lé él pnestsság íníridenUlt, merre a aaem el lét A paráeyi blanak késfi este minden ablak* egyonkust gyuledt ki. Bágyadt, remegő ftey vetődOlt sa elhagyott útra, de kát ki ie jflrás szent karácsony estén fagyos, ansms-időben
Minden sselád együtt tan, méc a leglá-tel*bb JevSk ia, ka máékor nem, ue erfe aa Mére boldog örömmel sietnek a kOeOe tl#-b*iy koré, a szívben szeretettel, bűntelen tfaeta indulattal, hegy együtt találja fkot a ttmlió béke ás isten iidása.
Oda tlnek mindnyájan a gaadagon le* ttUái aaleftm, melyen: |A miből as isten áldám adott, A gaadaoaneay mindegyikbOl hozott"
S mikor már OaaeegytHek valewnw* U^en, benyit a kiláinéi padaisseee la, ki
k m^mü a MMm
4 Jnr, kiai segb0aá Itt, mán le na. gyen meafáslál. *
-r tNem, nem megyek, érzem, kegy; anyám nemsokára itt less, 1
4- Oly nagyon szereteti aayádat? -jíi Magyen.
i- Jer oaak, majd eljna ő utánunk la éa folkerea téged. Nálam mégmolegeial sta-láo éhes ia vsgy ugye?
Éhes ? — mond a gyermek mohón as ismorotlea keeét megragadta. — Igen nagyoa éhes tegyok, de olraedlem.
— Nálam fogsz enni kapni, jer, ,
— Menjünk,, siessünk, még nem ettem ma. Menjünk.
— Hátha jOn anyád f
— Igas. de azt mondta ne viriam Őt akkor, ka valaki elbl, hogy eaai ád. Ast mondta, bogy 0 akkor nem]jön el.
— Ugy hát jw, én majd enni ii adok, ne várd anyádat, 6 már nem jön el.
— Kieaoda ön ? Ugy 4 a kis Jéaus ? jEn^íyermékem ?
— Igeo|> mart ugy mondá anyám, Hogy az ma azOletett, hogy mindan jót ad aa am-Bereknek; a kinek nine^ lakása, 0 elveaetí, a kinek ninoa ruhája ad neki a a ki rég nem evett, annak ad jó meleg éielt Igen, igen uiij a jó kia Jésuá, menjünk] menjünk mert rég nem ettem már, fázom nagyon, nincsen hová meghusnom magamad; anyám már úgysem jönne értem el.;.
•\'j_ - BUaay Béla.
HIRDET ESEK:
** éj Tagy — Várok ?
— Talán senkid sinos ?.\'
— De van,
— Miért vagy itt? j i Itt hegyiek.
— Ki hagyott itt?
— Anyám
— Hová ment?
— Nem tadom.
— ti miért hagyott itt ?
— Ast mondta, várjam mag.
— Miért nem maradtál oipen ?
— Mi nem laknak sehol.\'
— Minősön lakástok?
— Nincs. \\ 1 . H \'I
— fia meri| ment anyád? ;
— Arra l 4- a kicsiny Mékte fogyott kezével a-kis lákny a hidra mulatott
— Álmaat a nagy bidon r
— Nem tadom.
~ Dn láttad éti?
— Igen, még intett onnan ia, begy várjam Ot. Kezével ialntt és aeptán lelépett a hídi ól vagy leugrott* Ast mondta, hogy elmegy aa Istenhes éa bos nékem majd j sok mindéül, osak várjam 8t, esek várjam, mig I visasajöo, de el na menjek innét sehová...
— Me tárd aaegény gyérmék ne *árd..«
— De sat moadta, kegy tisaaajOa éa engem is magával visa fel a mennybe.
—- Jer velem kisi gyermek, mejd mee-keressük aayáoakádat 4- f keaén fogé a jó ember a laegény gyefnkekei.
— í>e kálha majd ellő aihrárn\' ée ke-reaei fog? Hagy jen itt kérMi engem, megvárom anyára,
— iekáíg kell fUMj árra támad aae-gény gysmek...
— De ott a mennyben ^é leaa ám nofyen
ttaa.
Óhajtják a félik, tárják Ms rettegik a pfllanatotj mely k Boy eket ea^ a szembe, visssafojtja lélsgaetünket ée a kitOrni akaró seót Minden kia neez mi hsaonut a közeledő lépések ssjáhoe, ajornbb lüktetésre kéasti a vért, gyorsabb dobbanásra a isivel.
• A osöndbo távolról tompisi majd srő-sebb barsngazó vegyül. Itt a péfcz! Léptek közelednék... As ajtó nyilik. IA gyermekeket kiveseti anyjok, kötelednek a kia elzárt azoba ajtejálioa... Az feltárul...]^, ée...i
Nézzétek e gyermekarosokzt, én nem tudom leírni.
e e e
Talán oaak egy fájó gondolat szülötte. Hát neki ninoa karácsonya ? lation éa ember egyaránt elhagyta volna Ot ?..•
Ne seóljatok így.
Reggeltől ott áll már sa ntaaasarkoot Hová oieiiieB ? Ki várja Ol ?
— Mért nem rnágtss haza ? —■ Így BBÓlitja meg Ot egy késői járó.
— Hasa ? kérdés felelve ja kia leány.
— Igen, haza. Már »énkiaém jár aa u\'esán, meg fogaz fagyni. Ma nagyon hideg less aa éj Tact váras valakit ?
Élez é9 tréfa.
V Generál ia had akgy fiához! Ebll Szép dolgok I Énekesopknek szobát ki bérelni, bebútoroztatni, a fizetés pedig elmz rad. A szállító ss ezredhez akar írni. Hm, mjaaoda tettek osak ?
J Fiu: „Est kereken tágadom, mert nemj
Papa: „Nem igas ? Ugy ? — Hát ki| tesztelte el ezt a levelet, melyet tegnap itt a szobában találtam ? Nostf tagadod még ? Itt tisztán állt
.Hadnagy ur M: Már nlég ideje, bogv bolondnak tart
A bútorok a melyeket Z... kia*a*sonyi aek szállíttattam még most sincsenek kifil setve stb... de bál itt van hivasd msgsd.
fiu t elolvasva a levelet felkeessg: Dé kisaen psps ön elfeiejté a dátumot olvasni, aésxe osak 1860-ról szól: és padig pspákoé ki máé akkor hadnagy volt Tablsau I
Diák: «gy tüsér kspilá nybos. Mondja asak kapitáuy ur, bogyen Oalik ss ágyul?
Kapitányt Régi \'élezi ss emUr TBBB agy lyukat és át Outi Hasal.
Diák: Hja, de honnan veszi a iyu-
kat ? í; J f\'T
Kapitány: Hml Ilml
Diák: Hja ea a fő dolog. Az embér veea egy kalácsot, melynek HOsepén lyukjtan és ha ást megeszi, hátra marad a lyuk.
Áifaooyaág: Msri adtál as aranybalaknak friss viast
Maris Nemi
Asszonyság: Es miért nem? > Mari: Mert még e tegnapit sem lt* iák m^.
A. Láttad már as uj flitOkOs osiilsgoj ?
B, Nem, daoaára annak liogy már három éjjel nem fekessm le.
Á. És hol vagy egées éjjel ?
B. A korosmában.
I I : -
A k I s*E m <it a: A ha otlakoak mégis osak jft sorsuk van.
Mama: meghatottan 1 S miért kedtas ieáoyo^?
Emma: Mert asokali nsm osipik ! a balhék -
Kiaaajsony: ön ej akar benndn-\\ kat liagyni doktor uf ?
D o k tori Ig*n, kedves kiaaeasonjn a jövő liolnep elaejéa álkOltOzOm a W...i őrüllek kásába.
KiaaafOBjlt Mint orvoa?
Posli ulas: Nésze osak, inily^aépeo légit a nagy medve.
Berlint utaa: (megvelőleg :) Miosodn? es fit a nsgy medre ? nálunk még s kios is nsgyobb ennéJ.
6677. ss. tkt. Érkjí nzkpt. 28. 8W.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvaaék lelekktl oazlálya réaaérOl közhírré tétetik, hogy Píb-tér, Stódi Péter nkénlsLi lakós tégrehajtató-nak Horváth IalVán | végrehajtást asenveüO nksnisaai Iskós elleni 14 Irt tőke, 1882. éti január hé 16. napjától 0# kamatok. 6 frt 50 kr végrebajtáa kérelmi,! 9 frt 00 kr. je-lenlegi éa még felm«it-Üleuaő költségek iránti végrehajtási Ogyében | a lent neveseit kir. tOrvasék területéhez tartozó nsgyrécaeí 102. astjvben A + (4717—4721) hrss. a. Horvát Istváa tulajdonául |folyett [219 frtra beosült válteágkOleiee ingatlan 1883. évi január hó 11. aapjáB délplfitt 10 órákor Nagy-Bécsén a községbiró kásánk! felperesi ügyvéd Her-teleody Béla vagy hélyetuse közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár á fénnebb kitett beosár.
Árverezni kiaán4k tartoznak a beosár lOtf-át késspénzben vagy óvadékképea papírban a kikuldött| kezéhez letenni.
VovŐ köteles a tétetárt három egyenlő rásaletben még pedig aa alaOt sa árteréé jog-rőre emelkedésétől száiuiiva 15 nap slatt, a másodikat Ugyauttól 80 nap alatt, a harmadikat ugyanettől 60 nsp slslt, minden egyee vételári részlet utáni as árverés nspjá-tól számítandó 6§ kamatokkal együtt as ár-tsréai feHé^lekbeá meghatározott bolyon éa módoaatök sserint lenzelnL
Esen hirdetmény klbocsájtásátsl egyidejűleg megállapított árverési\' feltételekben hitatafoa órák alajt a nkaniaaai kir. ttaaék. telekkvi oaatályáoáls a n.-récséi község elől-járóaágánál megtekinthetők.
Kir. tvssék miat telakkvi hatóság Nagy-KaaissáB, 1882. ok*. 4. 1814 l-l
kr, végroksjtáai. 10 frt 76 kr. jeleolenl a bég felmerülendő kolteégek iránti tégrebai-|áai Ogyébea a fenlnétesatt kir. történyszék területéhes tartozó hshéti 832 sa. tjkvben f 4? 1 ja. hrsz. a- foglalt 167 Írtra beosült a Ugyanott f 740ja hrsa. a. foglalt vált ágkO-teles él frtra becsült ingatlan 1868. évi Ja-BBár hó 13 nepjáa délelőtt 10 érakor Ha-hóton a községbiró hásáaál felperesi ügy-téd Merjcly Antal közbejöttével meg* tartondó nyilvános árverésen eledatni fog.
Esen hirdetméay kibooaátáaával egy-ídejlneg megállapított árverési feltételek a hl* tatai os órák alatt a nagykanizsai kir. trvaaék ilkvi osatályánál a Hahót község elől* láróságnál megtekmthetOk.
Kir. trvaaék BXÍBt telekkvii hatóság Nagy Kauizaán 1881 asept. 18.
1812 l-l
vi-

Férj ittasan : Menj mák kedves f^le-•égem ée hoss még egy fél liter bort
Nő. Tán osak nem akarás még többét is iani, hiszen már ugy sem birss a lábaipdn megállani. I
Férj. Nem tses semmllj majd lefllOlj.
A vasúti menelrend I í
g sslsss
Fergálal Wij


árkastk

íiüVS i $6n SnTüí-lli é. t
.4.1 á\'é. tl p.
(aa. v, • á iá
Mlalás
Méiatss. lisi
flUMy l aJí.H 11
,<sa. t. at
TImM.)
S. I 6. 41 f
ltui II Vr
S 4.
áJiel •ss*\'
I á U
l;
10 ó. to p 10 á. 10 i
i ó. 81 P, éá.l?|
(v4»)vi\'
toftsjBli 1
iHpSSt | 1. ! 1 ■ I i.l
IkF\'l. ifi
S i. M f. 1 ái Is p.| (SS.?-) I ífá. ie fuj
11 OMá. e. " " " || ssls ! rsfgsl
Is
MiJ
» t M
Felelés seerkssető i f AMtiA liAJ Társsnarkeaelé j
I
■onrn


rsosl cs. á||sl

?S|y. raaá!
OWnsst Msm. *oim«
Pff
t
AMM ■#«.
t
6l48|tkvi 882. sug. 29.
Árverési hirdetmény.
A nsgy-ksnima| kir. tOrvénysaék telek kvi osatálya réeaéMl kOahirré létetik, hogy Kováos Ferenos kspornski lakós végrehaj-taténak Pap Jóaséf és neie Vörös Emma végrehajlást aaenvedő pölOskefŐi lakó*ok leo.46 frt tőke, 1878 augusztus 28 tői
mcoooocatoooottx
Legnagyobb foutoMftgn
mindenkinek szeneire
Mfí^-jv.;!\' -Hftl— II Dr. Wklte-aek egyedül vs.ééi zzamvlce Elir-bsrdt TrsBcOttol, 6rosabraiianbackáan TM a riagiákaa, mely 1822. éta vilá||lrft.
Ugyanez üvegekben kapbaté á I firt Prsuer Bela gyégyiiertarákaa íja^y-Kauizaán.
Csakis Dr. Whito valódi aaemviae ké> reaaék. Más nem.
Leté Ikitea atok : Ehrhardt Tr. urnák: As On valódi Wklté-Ale uemvi-sének utolsó küldeményét megköszönve Öröm* mel értoshhetam, hogy téTjeeen helyre vagyok állítva, a oaak azt kívánom, kegy jmi den szembujben szenvedő esen egyaserü ja oly gyógyerejü szerről tndomáassl birta, Imivel a lehető legnagyobb elterjedést meg. {érdemli. (Köveik, megr.) Newyork (Éjassk* (ámerika)4jll. SO Layschal öyÓ\'rgy képfaragó. Továbbá : Mint áp< fa On va édi Dr. Whité« [féle azemvize oly kitűnő azolgálatnkat tesn, ! tehát (kOv. megrendelés) öiegburg Köln mel-ílett 18. 11. 8a Hofmeister, bOrtOnfalOgyall
. járó
6*-oa kamatok 1$ frt 80 kr. per, 6 frt 90 l )OQOOO(BOOOQOOOO(
SiDgCltlrOflfO J5f
saia I. •fold. f.eiclispfsl- ;
PSERKOFER J.-féle Jj
ugyw.ertár
e i b e
VÁrfiu^tifA Ifihlinrenb w\'W esyétemisDabdaesok neve al*tt{ es atékW nstst ttl-VDI II921IIU lüUUubOUn jH joggal iiiegrfdcinlil, luivsl esskagyss alig UUiik betss-ssg, mslyUs s Mkéacsek esc áss\' kstáskat »tennsie>«s le ssoi kisssyltetUk vólsa á legtn«k»es*oti Ssrtskbfs, wsljekbm niliiilcn eg}éb sut aikertrtenUt alkalmutoitoti. sa|s lakésaaak aaaeitalsBsaer h n legrövidebb lUá aUttl tsliaa kjétjntást sfsdmáajastek 1 dobos 10 Wláassssil 81 ar. 1 Jetem 0 dobossal 1| frt | ki peétás kO|dvs 1 frt 10 kr.
poKtsutalvwiy ásnak s IsMMsolin juéljkknek k\' ItskttlOnfilleub kásal kössön tr. á ll sseklsgysssr kOsil, hls nMlákslvs kfttlfsl sákssyet
Hjsiáescjr ss Tkka tnslL {1880. aov. tl.
Hyitvánss ila>0aaü
TskHsfce VIílln óla Bertája arnuyena káe* lihaku 4a kugytsjiMléi ben; orvÁMittUlsm U magsmitt, és mlndtn siller mM, bsjom mlqd wawalká vált, kn, hoK7 MŰ ■eltfcfal kavas lissftjíjst Is árásism, (a bstsk SuuMUgnrodáiui kev»tlfs*l4b«(ij; tstjss 4lH^
1_tsksrcas4l ksvsaakk narn kltáeUk saái.) Hsg*
kllélk stásvétel »«gy posSsotaUuiT nsellstt. lUMtalsa Ie*é> árkssstt, áalisk |r*| kalstKse-\' fecKQJöiiWIai.b 4á Uftsljtaabb betesslgákbsn 4g4sHetk kalynállW lyrstst tett vslfik, tevakk ajánlja, i asámUlsö ikösafinA hatok
as4rt IstMijvbb nsrstrt. Órákra bákköUlsssnis
la%I
fOUkirtoko*.
nlaasát áUott bf, a wlbstyM «sak a jlstossUIrsbb át^ ksi »»ij arfj kurtj: tIki imIiiii U\'U, st% Uns« s paflkáás, mIms riháláa 4a rallaáosssj mUu sgysassaa állni, nli hé végni ss ta, waáaem rsutUlsiu* batSst ♦énlssiiió laHIsssal koi
fulWftl»
I4vas«|ku4|i s| kélSsvkat, s S«c«
I\' y 4 ajtlbkllss 1 b^.iniAI iftkSlMsssn asysuW llsUak. — Éinsk kévsikstUbso 4a S isklntsiss urnsk v4rtMlA tt1M*r*aI | mis sgVlb sriMlB g>ilS|lMISlW n»m nMsilUka a slbwsrlsswil MSgSMH4MB kl-MiSSi — Bstló mily ttsalslsltel J
Üthnjtr Jtas*.
| TsktaMés Br l dtr sssrs*rs4s veitsin, »4lsllsn aa ta várlIxslilíV IsbdacMlhos JuUslal, inlljek uAlsm sse* uksl mlvsllkk I -4 pvak átá sssnvMttm rdtUks 4a ss4lliAil4«bsiií sgy UrtliiSm as ta kl áafl UMácssIbát átsngetUti ulktm 10 Idsiibot, a [mii 10 drb kkiax se-■sm o»jr IsIJm tskoásssa h#lm41IHoll, bogy sa valódi csods. 4 KBssflsiUi ifieflést kiruk m4g sgy aso-magol káMs á
T«klnií|*» nr! Mn baasljm sgl, IósiIpAIsk vslsmsiinjrl gvSgyasara kaaswM Jtstaff\' Ur, as ta klváa ragykalaaasiávai saalsássa bsn llkk Idilli Bgjásgssk gyorssá *4gst Tsuit, danám Ivalamsunyl umsysssll sgyslsisa sase Iránit Üutmat* Isiulgtimiak, klbsllroilnn rnsgamai Sa ta vtottseSká Ubdauslbos folyuaodiű. hagy saae afN gdyáblask
•dnun, nielysk j MgSIyf^l nyi inw ^ ^ US ám tartan amny-
Prtika,
retnisl Kitfl
írni
minjű lé/! L
«r JÜdrii,
ifiíí^iflW kSiw\'enr\'kn
Tsklnlí év\\ Tkllátás kavsaáarák*
forráata. Aléisllsn 4l£ákákka| folUk jilísm napt gySI - - \' "rtllf I
ss ■■■
után fnliidii b»irg ■ sgéáisa oda .volfsm, 4s SláalAltakk, aadsr,bSgyaálstg,
■PSrifiilrnnH
U 4tt ftlftkaabsa M nnbst kdsll
rsssoit Béeáll kiráiá míg Ubáoeailásr v^eil. *a mind kassialaa, t tlnm luijríl nsMilyo»«bb Ull. MBmI sssii 4v aki luor Bei shaalsia as ta cs^daWalM^t-nak htrás<S4ti, mwasalmia, miatta ssnksi ntwltás-smtAsh 4 b«k ssiáSiWiiTO 4«ss I4MM áaaaán lsm4t lnáts(jss 4s litaéisMMu Éknliii vaáy«k, ogy kney linost Untát Sglsasa faj <latoek~ SrvsMUmk. Kogsiö*
si«s Hmarnsi IriátHw bavaUsal. wlsssrtpl rágl bfjow n4gy blrtt bssss4isi ulta ts\\J«s |Sk4*stsesB a\\«fMtmt, s ta sasa Uk4asaskal la. msrássta kftrtbsu s lagbaudbbsu ^folon ás sBas alnss egyálmUbaf seanl »tlsu»«i*ss», ha ta aase sa-ndmsli — JéBikil tassMráa üUkkl I— ayUvSasssSg sU óbsjtjs MaaSpsel IHHy BsaSsMM
Béss, 1SSI fkkraár W T. ü
Caaaay, 194. arflas l». Tsklnlslas nr! lUAtbogy sa ta ^iiÉillisláSaBanl* aisilgiisih. a kl Svak éta MSB gyomarbukaa S esusbaa issa<i4slt nsmttsak vtssssdlák ss ilslst,fcu»»i« 4 mm srál Is
Batsass MS^ams haasalá MM|» saa sassvseaa nseéstia »sg km lakasm sS»»áil ass4-Uui msgkáldás4rs káree ffil Káiy lienliml iiÉiiá Baláss.
Mélrsa tlutolt hstiÉi ttr M éa .vlritwlltd-ptmmbsk\'
,—intéllta. ?á Jmél
art Ka a sakae üU4.pfóilfibtk* se4sss4e*am kaesta Bistaa tassslk kl \'Isgm4lysbb káliitkal la Bt ; aak ksUgs4gk»a mb sBsa btmml aés aasr ínsss bassatll, a lags»sá4sskb gyógysrOt aidlaMI A ata rérfolyWail, rsadHtsa ka*l isataÉSsaál, hugy-rsksiÉsaél. ■UhsUtUŰ, gyossMg|aaBsSSt- 4s MaSam görcsnél, aaMéUsaál Is ask rgjib mJatl gmsnaaa ssgtisttak. Tsllss Msal sswsl Onk -4f SB SstOnul Maty\' usataimtsl
Xseésr
Amerikai köiazvón^keqöcH, StST
aae K^jkétslMslMlj MÍbb sasr sslaáia Uassá-nyss 4s máaim baj, nsvsislmsu háigsttasak^) lag-" "lj4a,ff\'
Cnuluunáij-om. ^ ^^
N l
lüva a IsgáBSalek aénMe*
ikgaláa |4fM, M\'g4 (ogflyfis, fljnjUifUsswgatU mb. atb, iilsu | Bt íü kr. \'
Apttiierin Máj-vi*,
ata allsajltl isfjeljk ftgisálsrtósssrl 1 Ivsfasál\'ft 10
RV/im, ..M»*sJls Öft lMMstlkaossmál, a lát-, Oieni UKHMlunip* tr4 m*sáésSr« Ss Itnntsrtá< ta> Stadatt OvagsmkkmiSnt I firt W kr 4a l ét NX
Cliin«[ toiletU-ttappan,
CArtia rnría. Maenátm mta a káekSsaawáma leás igsn k«liaat«s aasfol tart mag. Igaa sokAlg tart 4a
rt Jslss MsUaW h«> kaám4g, fttildkok Slb sMsa,
Por lábimdás ellen. JJT rZuStSk
S aa aaálml kslstasal MllsaiaUsa sksgoi, |bM{W(^a a nkksiU, Ss swaliamlaa sasnmk me btsmasfoi** Igy áabaaSem 10 kr •
öeorgó Pate poktorakvja,
dáa, káktaK rsk*dls4g, - l.iuul, m*. k Mjjülá gtasbántalmak aBsa Itgjobb és leki»iamfl ta gisasiask allaitaimw iBsbwii itataa lealé ks.
Tannonchinin büjkonSca, JIÍSÍÍIJ
aak la lalkaask Mml n>asai)t ksIsSiüml — kl S*n a hal\'btaak iBaema li \'
-"—ni At
Egyetemes tapasz, ÍSSÍSÍ JSS
kstsirlqysk, a UMk r4gt lálsiakaaklm
MasL makacs wlrtgyksllésk, ^4 saéalsar. sakas te
lyuUadásos w»l|, ataglkgymi lsg«k klaa«tay la k*>
kl astaásáraáj ttr dsnb TO kr
FSkS.por.titS I
l 1 dobta M knijesár.
Funv hnlrsani i tót. IsSTíirií.
pniznnin, wno^i.b sasrask «sa sBs-msrré, ajilenát mgykalak «s Idaíi ástak atb, M-
Miií^My # rm^ Elet ésftericzijt (prágai cieppuk J •vW rnpeek) X^JGLá1*
leatl lm)bk sÜK kM*l klsksm, Ivsgsaa *0 kr. I
Idiuésaimisl fisnasU kállalafaas4gsk ka|y aallarakUs tartaUst, rsgy klrtars grarass Is smán ísskflsMtshist.
MT* á sattákktla tasta sUaa I torínlon aláll ásaasfsáj asak la aaask kskllééla atas ssaká-aSltatis, es«fskl| laasegaél utaailml lZ?á
gyetataass m»l|. msgngrolt t««A klaa*tay rn I aontá k^ok sttsu Jtaak Hsaayüti. Kg, tfgify N
£g)*eteitiea tinztitó só, A
esgsavart ta*4sm*s aáaása
■»M éáslssm k«<»lksoitaysl. S. SL
tas^ta asataita, gtiwisgiess, gymaasBá*. srasnér dügulss slb. sllsn I ssasaas lia I ti

rtith* uiemaa
irrirn
M*.
Öainéezaek fokát mm metdhaté egy mttéts elyaa tragédia Ml miai egy ereséi pisilt Ifin, akármi* lyta hmm istaés* legyet is, osak még fi tettet taas vslami petbost, akármilyen hamisat, mlg isoaban jelzett tekintély* (!) la* még oük 00 folkláltásrs mm tartja a titrgyst érdemesnek, hanem eeeveg felette könnyedén i mikor a vég-pusitalái jöveitdölését elvégébe, mintha ment wár, mint ki a vexéraailjkel készen ▼aa, egész kedólytMŐggel szivsrra gyújt, Hit hogy Magyarország közeli elpusztulásáról ily kŐnnyedéa lőhessen beszélni annak, aki azt lehetségesnek, sót plaae már a télen kpkövet-kezhetónek tartja: artélmegyar embernek még addig nem lehetett fo-
Eh orgánum van keséken olyan, mely országra szél, fújjon bele harsonájába, hogy riadjon fél minden alfé Káraátoktól le az Adriáig! Döbörftgjón a fcld a talpra á>MBfcmzet tombolása alatt és nyerítsenek föl a harczi mének. Vei-
?áraink kardodat készítsenek Hó helyett! faszereinket ifckfalKa hazai oltárára, haífortéikból vitorlaköteleket fotasssnak nók s ragadjon rogy vert még a félig halott\' is 1 ,Ha jönni kell ée jönni fog a nagyszerű halál, hát a temetkezés felett egy nemzet vérben áll l*
Igy riadjon föl ekkor ak a kürt, | mely az ország végveszedelmének hirdetésére érzi magát hivatottnak és ne előfizetési felhívás képében, bohócskodó hangalattal. Mert ha meg van arról gyó-zódve, amit ir, akkor nem hazafi az, a ld olyan könnyen tndjs adni azt a meggy ózódést; ha pedig nincs meggyézédve róla, hanem csak1 sejtelmei vsnnsk? Akkor meg Írjon ngy, smint iraia kall annak, ki lahetségeet emleget agysa, de sem bisonyosan nem tadjs, sem pedig meggyőződve* nem lehet róla, amint bogy nem is lehet.
Éi ha most már ezekról as orosz készülődésekről csakugyan komolyan akarnok szólni, igaz lelkiismeretünkre hivat-kosra mondjuk, bogy reánk nézve soha ,nem jöhetne as jebbkor, mint jelenleg. Mart ha csakugyan igaz, hogy eszel a maszka arasággal valamikor végasaüuk kall, akkor csak méltóztassék neki, skár a lovassággal, skár a gyalogsággal elül megindulni, és arról mindeneseire bizjt<>s lehet, bogy Törökországot nem fog bénáink. Nemcsak bogy mi állitonk elébe egy olyan hadsereget amilyennel még nem verekedett, hanem as a Németország, mely minket támsd akkor bátbi, ha Plev-nánál hátba támadjuk as omeit, Európa legképzettebb ée a leghatalmasabb felszereléssel ellátott, két nsgy diadal ntin a győzelemhez szokott roppaat hadseregével áll mellettünk* Mert ugyan kétségbe lehet vonal ezt u, akik a nemzetet ytortaianitani és ijesztgetni akart ják, tagadhatnak minden jót, él állíthatnak minden romát, hanem as asért olysn tény, melynek valóságáról meg van győződve egées Earopa, a mely Earopa pedig arról, bogy Oroszország uját magán kivül mái hatalomra ti támaszkodhatnék, aem tud semmit.
Egyébiránt akár ígsz, bogy Oroszország ellanftnk készül, akár aem, as 1849-Ud emlékeket szivében őrző ma gyár nemzet aem oly gyáva még, bogy attól, kivfilf a leszámolás éráját agy is várja i akitől egy kéesflletlea, pénzetlen és demoralizált török hadsereg ii alig volt képei megijedni, — iáját karjának él vitézségének hatalmára támaszkodvs a a birodalom másik falét, agy Earopa leghatalmasabb hadseregét is maga melleit látva, megijedjen I
Hát méltóztassék annak as orosz isi jönni, ha agy tetszik, de legyet aztán jaj annak, ld az öoesetartáe isteni mtówlimk hsigostitáss helyett, akkor le a pártoakodás lukét aóválná haza-gyilkos kaséiban.
Heaem asért ás a bábom még olvas saeaaze lehet, hogy a most élők kOzll senki som fogja megérni. Ha pedig közti valta, a sajtó bisooytyal elkésve ér ssár oda, ahol a diplomaczia régen volt; a mai IsMköttetések mellett holmi Bathn félt sMgltpetttiéeekaek alig lehetne eió-feréalníok. Nam kell tehát mindenféle meidemeadtnak hitelt adal, mart amig a kormánypárti sajté harangja nem kong, addig alaes késel t veszedelem 1
Politikai szerte.
BlSnÉMgjiHi Dtcs. 18. A kéjmeelőbás má gőzerővel fitlfswCf. Hemmeak aa Itéomalty törvény-javMktat kUfit* el, haatm hét Imim
táress költeégvatését Iá eszel helejsate ai 1188 évi államíiŐItségUtéü tárgyalásét, Ssapáry Gyala gróf j^nsügymlnlsztcr nyomban be Is nyitottá a budget Üjiv vény javaslatot, mélyet a ház vilósziuö leg a bolnsputáoi ülésben fog tárgyaiéi.
Aa ftlés elején érdekéé tolssóllalásrs adott alkalmat SSichy jjenó grófnak a tagnapi flléeben tett azon »sg) lelkű aján-Ista, hogy az Iparos Iskolák czéljaira sajátjából 12,000 frtot bocsátott a min. rendelkezésére. A jegyzőkönyvbe Lakó Oésának ason inditvánjra, hogy est az ajánlatot e ház eltonmríeel fogadja, egy szerűen akként volt felwe, hogy a ház est as indítványt elfogatna. 8omssich Pál felesélialása követkestébeu a határosat akként médooittatott, hogy a ház elfogadván az indítványt, elismeréssel fogadja Zichy ajánlatát
As Igasságttgyminiizterlam költségvetésének tárgyalása köábeo érdekéé ssa-vasás volt Hodomy Imre ason indítványa fölött, hogy a karmi könyvtár első berendezése az előirányzott 600 forint helyett 2000 frt vétessék fel. As inéit-vány egyetlen egy suvizattal bukott meg a mennyiben mellette 7p ellene 80 kép-viseld mvásott. A kormánypárt részérói az Indítvány mellett ssavastak a többi kösött Szontaghj Pél, Basbsch előadó, Ceernátony és Teleszkyi
decz. 19. A képvleelósás ma vita nélkül elfogadta az 1*82. év hiány födösfcé-ről szóló törvényjavsslatot, szután éltéit a kérvények tálalását-*, melyek mind a kérvényi bizottság javsslatai érteimébei intéstettek |el. Jelentékenyebb vita ceak Torontálmegye és [más tls törvényhatóság ason fcérvéhyénél keletkezett, hogy as országban alkalmazott összes néptanítók a magyar nyelv elsajátítására kötelet lessenek A kér lény! bizottság a kérvényt a közéktatáslgyi miniszterhez kívánta ntasitts ni. Hermán Ottó est fÖ-1 löslegesnek tsrtjs, mert a törvény renr delkezik esiránt és azt] csak végre kellene bsjtani. Zsy Adolf ast találjs, hogy a kérvények kf|skaijáU forgatni as 1879 18 L cz, méltányos rendelkezését. Ma daráss József ésjügronl Gábor pártolják a kérvényi bisoittság véleményét. Tisza miniszterelnök felel a kozoktstásfigyi kormányzat ellen Intézett támadásokra, mire a kérvényi bísottság véleménye elfő-g ad tátott.
A napirend elihUséso után a bás a miniszterelnök ünditlrásya folytán sbban állapodott meg, bogy holnap tárgyalja az 1888 évi költségvetési és esetleg a nemzeti színház póthüamról szóló javallatot Január 10-é|g nem lesz rendes, csak formális ülés* A január 10-iki ülésben a fellebbezések korlátozásáról és az 1885 évi njotcz)otalék|ólAszól6 javaslátok fognak tárgyaltatni*
Végül Kemény Gábor miniszter sdta be jelentését az |l881 évi 62 t.cz végrehajtásáról. A jelentéé a pénzügyi és köalekedési bizottsághoz afcuitt*Uk > tár-gyeiéi végett.
^llTl>r> \'
L o n d o a. dscs. lé. A Btaadard berlini ieleatéaá saetinl a külügyi hivatal és nagy veaérkar sgyQltas |iirdkváee|ask sikerült Németország ellet Jlrányuló fenyegető jellegű oselMÖvépvjekdt falftdözni és időjén msgWaaitai. A Németország keleti rémién fekvő várak megmésilletiok s nsg/oblí őrséget kapnak aa eddigiektél; aa eradöklket-töe vágánya veretal köttetnek Ösmo. Bia marok Berbert gróf bécsi küldetése: figyel-assatstai aa oealrák magyar kormányt a gáeaorseágí hadkéseületek siatteléeére. j:
Berlin, deoa. 18 Biamarak-IIevbnrt gróf köaelebb Béwben ják hova k német kormánytól sörgöfyflmst (vitt sa osatrák ma-gyar külügyi kormánynslk s a uéesi német nagyküretségnek.
Berlin, decz. 19. A „Mordd Alis. Zeitsag" egéaa Unedelmében lanyomatja a Moeakvai Újságnak f. hó lé éről, Német-sisség és Orossoriaág BBÍsgagyeoéaárÖl saóló ealkét, melyet tagnap ésak kivonalilag ia-amrtsistt
A Tagsblalt Mbivéuloe béoéi levele-oAe feletti, begy bernélgméss veit egy akti? áüemlérfiuval, ki megetöeité s iöln. Zai-tangaak a aématosaUék magyar saOvataég-r6t köalött adatait, de hamlaakaak mondta a Standard (elontéssit, | kijelenté aaotbaa. hogy aa oroea batalem élén |eleelet álló egféaak békéé éseeImftA f »em kell CMssi a békések köeeli matbonlázától. Oroeaoraaág hsdikéeaOlatei mindeneealre agaasatók. kUlO aöees aa esetre, ba fordelet áUaaa be s a dhatviaisták kerülnénk uralemrs.
Krtké, deos. 10. Aa Oresaereség nyugoli határvidékén töltéoö eeapatOaeaevo-aáeréi saóló Urakat oly mélyek, kik aa
attaai visaatyekat iaassirik agy aagyaiiesák, begy bér létaé^kevsaljeHaatl jaUtékeev mérvbaa saaperltetták t\'lavaaságtt, ea osak ettél vat, mart korábbi Aarv seerltt aa oroea kmáréraégilmt tallsssa Uvaseággal belyettlaú tik, ea ttot jakban reaééllvét a kantáty t ■iadiakább sAsrattsé iMmpémitet (?) meg * "Jveatl
varié, deas. Ifl. Atbadyoeha aem
Varvél kormáayeóeégbae, maly sssréaél as utóbb neveaettnek iakább stitlsaial, asm mlat kOaigaagatáai képismégei jBaetk számba.
[. (f \'.^á\' •
A Muriztál iskolaszék köréből.
Unger Alajos oriaágoe kénviealŐ urnák f. évi deoMmber bő 18-án Négy Kauiaaán falragaaaok utján kösLétett azon nyilatkozatára, mikép a- nagykslnissai népiskolák esgé-lyraéss tárgyában az oraaággytlléeen fán vei elégtételt vett ée hágott— és a hatóságba nyagsága miniszteri kijeiénléesel oonslatálva vaa, — jólehet aa oreaággyöléai ludóeilás már a ayilatkoaat Valótlanságét kitünteti; mégis a helybeli iakmaaték miol tanügyi ba-lóság aa a téren kifejtett tevékenységének igazolására kOlaleseéKeaek tartja a józanul bíráló közönséget a Jfeozember hó 16 én tehát a képviselő ur mtarpollaüóját megelőző-, leg hozott köveikerii határozatával egysze rfleo megismeri etnL
Jegyzőkönyvi kivonat
Nagy-Kanizsa város községi Iskolaeaékének .1881. évi deoa. hó 16-én. tákott üléséből,
8. FelolVastatétt Nagy-Kanizsa város kénviaelőtestrleténelj 1881. évi 4907. sa. a. kelt as Isk\'hlaikéknék odaiulézelt megkereeé-eére lioaotl határozata, a melrbeu tudatja, bogy a város anyaa ereje felállíttatni kívánt aj narallel osztályos létesítéséi és tanspékak rendseareeitéeét meg nem engedvén, habár legnagyobb sajnálatán, a városi képviselőség kijelenti, misaerint aa iakoiasaéknek ez irányban odaintéaetl megkeresését nem tel|eeltheli. Határozat:
Miután aa 1868. évi\'fft t. ea. 84. §-a saerint egy-egv osatályban 8Q tanulónál U)ob nem lehet áe ha ily eeet beállna, parallel peatály felállítása foganatosítandó, ennélfogva M iakolaaaák nehogy köteleeeégmulaaatáseal terheltetheeeék, safllségaeoek I lát ja a fennforgó körülményről a aag)méltóaágu m. kir. talTáa i köaokt. Minisstenumhoz alnOka utján alázatot jelentési tenni, és a legmélyebb umtelettol msgkérni, miszerint lakintelbe véve pgyréeeről, hogv a lanuló gyfrmekek lelsza-porodáfa következtében a tennebb hivalko-aoti törvény saerint a fi- és leány-gyermekek réeaére 6 párhuzampi\' osztályúak felállítása alkerüibetlenül szükéégee; de tekintetbe véve másrészről, bogy Nagy-Kaniasa váree köaön-lége a mely aa 1888 dik évi költségvetése saerint aa elemi népiskolákra 2680$ frt 81 prt, a polgári fiuiakolára pedig 31119 frt 60 krt költ és ez a SHICK 0 frt rgyenee államiadó után arényitvk 91% sétjék többletet okoa, holott aa 1868. évi 88. I. W 80. fi a Saerint iskola-adó okimén 6$-ii)ál jtibb pótlék városi lakjosságra kivethet^ nem lenne és Igy már legalább ia iskolai osélelnra a városi polgárok 28a többit Űzeti ek pótadóul, bogy sem a (örvény saerint lÖlük kDvetelhető lenne és igy ujabb éldoaat nemosak tSrvénvsarrO-leg, hanem méltányossági szempf>ulból is a jvárosi közönségtől joem küvetellielŐ, enuél-fogva kegyeeked|ék m Nagyméltóságú m. [kir. valláa e kOaokl* Ügyi Hinialer ur a lOr-vény szei;int|fe)áliÍMni aellí fi parallel oso-lályhos ssükiéges j lanbelyiségekaek állam költségén leendő Málli\'áráról és berendeaé-séről, még iiaa ott alkalmazaudó aéptanitók fiaetéeének az állani pénztáriból leendő ki-utalványoaáaz iránt sürgősön1 intéakedni.
Aa iskola*aék megbízásából :
Nhuth Igndv, lak. széki iegyső.
KUlönfélék.
I i
— T. alvsuttlakaak és mivssman-katársainknak a karéesooy és u| év sikálj mából boldog üuneplésl kiváéuna. Auiaaok réezesitseuek továbbra ia saive^ pártolásukban emeaek pedig nsgybeotO támogatáaakben. Aa isteni gondviaeps pedig résaeailee legjobb áldásosban.
— Ittsliáláléh. Ssimársulatank operotte-primsdouáUnak, K oha y Etel kis* asszonynak január] 2-án lesz jutiüomjátéka. Fellép a wKis doUor\' bsu. A kOsöoségfiok által méltán [kedvelt énekesnői-e felhívjuk a szinház kedvelők figyelmét, lik a mellett, hogy élveaems saini estély re mámitbatnak, a t. kisasszon| iránti kl ugy énsks, mint játéka állal méltó kédvenoae klizöuaégtlnkilök,\' ellsmeréeűkdek aJ által adhataak legjobbau kifejezést,! lm a ssjohásati egésssn megtöltik. Bizton reméljük, logy Így le less aa.
— Aa slsnsk #s slJsusbályek jogi terméotstéuekl megviasgáHUára kiküldött bizottság deos. 2n. ülésén jelbatároataloU, bogy ugy ib>átby mint Apponyi jelentése hinyomalai é« kiMelatni fegnah. A biaettság eaeu jelentéseket jövő év jukár hó 29-éa fogja érdemleg tád^alal.
— Kanyar atlmlajei. A N«gy Kanissán möaödő! jelei magyar ^Jalnlársalat kOakedvelteéaU defék tagja, S vidéki aainé-ssst egyik leneteégee, Ügy buzgó, szorgalmai éi kiváló alakja Kováéi Mór jutalomjáték a deoa. 27. lessi. A Itösel BO év óta ml-ködő veteráa jeles sainéaa pártolására kivf-lólag fölhívjuk a a kösöuség méltó figyelmét Egyik jóiaQ eredeti magyar dararot válasa* toll jutalomjátékaul t JA véa bskaoosos ée fla a bueeár* I felUnaiok kusl pedig genl-álla hépeeséMOak Dkráai Miaka kitűnő aene-társulata a julalroéaó iránti eiiveeeéAöl köa-remüködik.* Olíop Brtö teheliéges IQa aene-szerzőnk lefajabb taaedarabjál, a.Saerateo11 bsövegre saaraettetf is slőtngják adni. Ulolsg ajánljuk sa sst bősének pártolásét, msrt va lóban meg Is érdemli.
— Jfrllvámtt késslast A nagy-kaniaeai klideduejrelő eayeeülat soNiéUkot reaáeaő biaettségéhoa tolv Utólag a|abban kövétkeaő felOifisitéeek, [Illetőleg ajándékéi sások folytak bei Boés Jáuos rábaUelyvégl pltbétee fi Irt. OMfKaglevieh Oábor H Ráta I frt. Fsgami vöröskereszt egylet 1 Irt. 8réf Appeayi ttéisdevsé LeagyJ I fr». fa-
pánjá 1 frt 5b \\r Beksay Antal A. Demb rád 10 hr. Habey Oyörgt ügyvéd Z. %er-aaeg 60 kr.^ Bért (íosy Béla 60 kr. Báré OrOay Andor 6 frt Bittó Béni Budapest 80 kr. QrÓf Degenju-eoh Imre Nylr-Bakta 1 frt. Báré Mopoea Fdrepea Oödölfő 1 frt Oróf Pongráea Jáuos 1 frt. Holláa EraŐné 1 frt 50 kr Gattnjann Simonné 2 frt. Bihari vö-rös-ksrasst elylft 2 frt, Fehértemplomi evoda 1 frt. Bévémi Bálint püspök Debreeaen 1 frt. Horváth Gyula Beleaaa 60 kr. Spom-rafl Gabriella Sailágy-Bomlyó 10 kr. llejrky József espéreí Osurgó 10 kr. ^osonezl vö-rüs keroMl*emflejt 1 ft. Apátfalva! postahivatal 50 kr.! Knafély Nándor Kulán 60 kr. Doraer 8. BarOsltlep 60 kr. OsV, Zíbrer Jóaeefné Bpent jl frt Talay Ado\'fué Bpest 1 fii. Ztáuibpki\'étliy Emil Trenoséu 6 frt össaeeen 37 Irt, előbbivel 670 frt 82 kr. melyért a bizotuáá nevében liálás köszönetemet nyilvánítom, Nagy-Kznizaán deoz 21. 1882. Sómssioh LŐrinos, bizottsági slnök és péns-tárnok.
- Sslmháal JáléLreud: Szómba-ton, deoa. 29. Bárdy Lsjos lávára Laky Eugénia k. a. felléptével, „Fabrioai us \'e-a n y a." SsiámC 3 felv. -Irta Villebrandt, For-ditotta: Ditroy Mór. Vasárnap, deoaetnber 24. aTá11«e la vllák osúfj^" Eie-deli néMmnmfi dalokkal n táneaozál 8 felv. Irta Palotáé.! Sétáját saeraé: Tiaaa Aladár. HélfBn deoz. 26. -A rj y 11 u s k i r á I ff i és aranyhajú TÜndéj Iloda." Tündérrege 5 folv. dalokkal éa aeaével. Saig-ligethy Edei Keddeo, deoa. 26. „T i s]a l -arak a zárdában," Legújabb vig nsgy operette 3 felv. Zenéjét szerzé Varney. 8zer-dán. decz. 27. Kováos Mór iavára Darázs Miska aeneaara kOzremdködésével: Vén bsksnosSs és fiaa bassár." Ere-1 deti nénsahmfi dalokkal ée tánozeaal 8 felv. Irta í Özígolj József. Utolsó előadásokul ki-tűzettek: OUeite" szlnmfl. .Nótás Kata* népsaiamfi. ,T i 1111 a h a d a a g y --.Saerelal vari d o k l o r* f paéettak.
■vmltrks. Gvürgy Aladár e iparoskörban haddal, vésaaaal ennek aa ártatlan, patriarkális
—\'A
bé 21 én aa rontott neki
saokásunkmk. Sivár, kietlen képet isjaolta { magvar kÖMposztály társadalmi életéről, mely minden idejél Unyélve, kvalerkáava és kártyázva Öli m. Ar egéea orazágbau, Poasony-tól Brassóim kvateraával fogadják aa embert a nemesi háaaaban. A kvaterka mellett még a ferbli eiréaslk s férúallanségnak tekintik, ba valaki! néhány liter botnak nem tud megfelelni; semmit é|Ő embernek,, ha ferblkmil nem tud, £s a kvaterkák sokszor belenyúlnak |aa éjjfémtanba, mikor után ködös fővel résoegen oaadukol haza a társaság. Réeat vasanek e dorf»éaolásokban éretlen gyarkŐ-osök s élsumtt tekintélyei férfiak. A törvén v hozó, [kiuek tiszte e dorbéaelái | eüen íellepni, a pép; U nek lelkiismereti kötelee-léte ellene nénokolni, maguk is réeat vasanek benne. [Saabiiakáu éa más nagyobb alföldi vároroabfn aa u. n. honoráoiorok miu-don nap mas háanál gyűlnek össse s ssivják •s asagakaii ai \'sárga Mklif, 10 hogy a klánén megbolránkoajk, mikor oülöngve hazafelé meoDek. B természetesen, miután nap-bossaat kvStarkáaással ée kértvával foglal-kosnak, a ío Mm goodolkoanatik tisstán. ayagodtaa. 1 8 mennyi tebataég véss igy el í Sárossy Gyula éa Vahot Imre kiáltó példák erre néave. A leiolvasó saerint a kvatagka legblatosablj hőmérője a műveltségnek ie. — Ott, bol nagyon kvatarháanak, durvák, mi-veletlenek az emberek I Itt m idő, hlcv a társadalom ie^sagy bajon segíteni iperkeaják, kivonva SMUtt a kvaterkáiás ayögp alél, mely eddigi tbaák saokáaoh miatt ráaebeoe* dett. — As alig fél óráig tarló felolvasást disaes köaötiaég hallgatta végig.
V —« Aa sslUi péas mapinims, Aa épatrákistgy^r bank asüst késaleta nov. | eleje óla mlniégy 8,6 millió írttal cyarapo* dett De a monarehiában aa ea (let péns aok-kal \\nagyobb összeggel gyarapodhatott, a mennyíbea- már a közönséges fotgalombanl s érezhetővé kled válni. Msgáaosak isámlá-jára most már tudvalevőleg nem verneklealst nénab és a Jkét kormány makié a prziprami éi kOrmöoeltáevai esüst termelést naiaoál^ fol a pénavérd&kjbeii, a mi tsrméeeetaeet nem nagy befolyást gyakorolhat a forgalomra., Igy tehát aa jjaflitbéna isiaporodAsánsk nem lehet más pka, mint aa esUstpénaimniru a mely Franeiléiovsaágból monaroltiánk télé Irányul. E léijgypau a N. Fr. Pressének a kö vstkssőkst Irjáh Páriából: Egy iimsvt párisi bankhaaJ] mely aa év tavasaáo1 basa millió franki értékű eaUstpéna verését vállalta el Mékokko számára, Béesből nagy mennyiségül eHUil forloteeokst vásárolt lés aat a frauoala patknál lombarditoatatte. Most, midőn Louíoabao aa tifiüst Ira aaayiri alá* Mállott, boAy la eatiitklvltel Angliából Aom< tria-MsgyarorMgba aymaeéget aya|t, aa említett jbeakiiéa jelentékeny jövedelemre teea ssert m által, bogv a frauoala Mttknál fekvő esüsttétl klvesai és Béosbe küldi mlg a marokkói ptoaverésre mttksétM fiamaabb Mttallt Londohnan vásárolja. Aa örnsg. a melyről Utleaé van, körUlbelUI 8-4 millióra rag. Aa Miit Jelenlegi árállála még akt is lehetővé taáni^ hogy Keletindiából hoaeaaak be MÜitpéisst AeMtrlaMagyarorMágba, ossA-hogy ott aa oeatrák éa magyar Mtkelforiato* sokai rögtök .beolvasatják, mihelyt odaér-
kentek. T
— Éti satmsHaskkaa mellékelve vessik olvaaóink a Frankliu-társulat kiadásában megialanő hírlapok alöfltttiei lehívását Es utóbbiak höeöU a legrégibb u Immár pOiik évfolyamét élö „Vasárnapi u|^g,« mely nagy ihetllapaak, aa olvaeé köaöaeég e kiprébáltUai barátláaak, jövője leg|ebk ajáu-láaa, képeinek SévrŐl é«re snatortdé ssáma éa saebb klvitils melleit, lílváló irodalmi erők állal klállilatt, folvvám növekedő válloeatoa tartalma, mely tal)eeen folöslegessé teszi a magvar höMtíégaah hasonló kÜttÖldl lapok láettásMl mlg mímkL a „PeHtlka. ajdoa
hü öeeaeélfitását adja a képes áazdaségji mai léklappal van bővitvs. — A .Képee a lsgoíoiőbb httílap, a kevésbbé vegyoaeeok vaeárnspi újsága, tanulságM és mulkttaté tartalommal, i s politikát tánvaló Rendes rovattal; esek kiegészítője a „ Világkrónikái* ozimtt képei melléklap, mefy eddigi rovatai mellett újévtől keadva nagyobb e\'bestéléas-ket ée regényeket is fog közölni, s a mely hetiköalönynea ép ugy, mint a „Képes nép lap*-nak ára félévre oaak I frt. UgfiSM iy tartalmazza a „Jogtudományi közlöny"|szaklapnak előfizetési felhiváaát, továbbá a jFrat) • kha-társttlat könyvkiad ványainak jegyzékét
— Rövid hírek t A Bootoua pör Páriaban végei árt. Aa egykor nagyhjrü ée dicsőségben uizó férfid Vadar táráéval együtt 6 évi börtönre ée 80000 frt pénzbírságba ítéi-tetett A saigoru ítéletet igasiágosoak tartják Párieban. — E hó 12-én fogadta a belügy-miuÍMter külön kihallgalásoa a magyar ssi-nésaegyesület küldöttségét. A szónok Felsky Miklós volt, ki megköszönte k \'minissternek, bogy éveukint 5000 frtot saavaáott meg a színészet anyagi segélyezésére. A miaiazter szívesei) íogadia küldöttséget és ée válásában hangsúlyozta, bogy a magyar eainmfi-vészelnek kuUdnnissiója van; — Ozegléd városa a I ő;\'l j á r ó s á g a a sainháaat sxubvenozioval akarja Mgélyeani. fissal a tervvel, komolyan foglalkoznak a várnai tanács kábelében. —- Szinéezből könyvvezető: Bersay Albert, ki mint segédsainén éa kar . dalnok boesaabb ideig működött a vidéki magyar színtársulatoknál jelenleg New-Yorkban egy nagy kerMkedóbáa könyvelője, a . bol igen jól megy dolga.
Irodalom, v
- -y\'
At alább kSaSb aSvak mafnedalbetfik áa kapbatÁ VMM
raiflp MeyikeneheSéeáMa Saty fHliaSa
— UJ BtmtBti. Tábomky és Paraoli nemzeti zeoemfikereekedéeében Budapaaten megjelent. Nincs menyorsság sem pokol Athléla osárdás) zongorára,\'szeraé Barkee Lajos Ara I frt
— Hegjelent a „Pest hírlap" előfizetési felhívása lfi8)-ra. A magyar olvasó közönség egyik legkedveltebb politikai uani-lapja, a „Peeti liiifsnu közzétette már uj elő-. fiaetéei folhivááát. Hangsúlyozza ebben bogy ezentúl is aa lesz, a mi eddig volt: kórmán) • lói ée pártoktól egyaránt független len, mely a magyarnemseti politika éraekeit képviseli, erélyesen bareaolva Magyarorsaág öoálió államiságának megazilárdiiáaáért. A „Pesti Hírlap* nem nártaaempootból iléli meg aa eM menyeket, jfegmoqaja aa igazat minden irányban e e telles ;függetlenségben railfa nagy ereje ée kedvaltsége. A „resti hírlap* nam a nagy lapok alakjában jelen mag ugyan, de asért ép annyit ad, mint a legnagyobb alakú lapok, mert mi ndennap k ét. tal)aa ivet jelenik meg. E jelentékeny terjedelem lehetségaesé teszi hogy a JPeeti hírlap" a politikán a a közgazdaságon kisül a szépirodalmi éa ismeretterjeMtŐ olvasmány nak m tért aaeolelbeseeb 16- 20 kűlömbUző tartalmú «ikk»t ktaSJ nnpobkáut. a raadea rovatokon kívül. Ea pedig két tárosát, or-saággyQlési karoaolalokat, bumotaa apróságokat, regény-közleményt minden nap. Divat-, tudósításokat és a nőket érdeklő egyéb kös-leményeket is gyskorte közöl. Azonkivtli minden héten 0 ssor szép kiviteli képeket • ée többesör havonként aongorára szerzett m-nedarabokatl kösfll. Eredeti tároealeveleket BéosbŐi; Londonból, Páriabél éa New-Yorkból hoz. Külön tudósítói aaonnal kimerítően megsünönyaik a legfontosabb eseményeket. A lap InMsrkSMtŐie Boroetyáoi Nándor, telelés szerkesalöje Dr. Kenődi Qéea, rendes vezéroáíkkirói Bekaioa Qusstáv, Eötvös Károly orsz. képviselő, Törs Kálmán orsa. kép-viselő. Miksaáth Kálmán főmunkatársa a pPeati hírlap1 tah és Soarvon név akti itt írja aaelleoMs, humorteljw táreaáil. A „Pa*ti hírlap" a Isgo\'oaóbb politikai napilap. j£lő-fisttési ára 1 Egésa éra 14 frt. Félévre 11rt Negyedévre 8 frt 60 kr. Egy .hónapra 1 frt 20 kr. A „Pesti hírlap" éa a „Magyarorsaág és a Nagyvilág; együttes eififaetési áia Egésa éra 20 frt. félévvé 10 H Negyedévre 6 <rt, Eay hónapra 1 frt 10 \'kr. Aa előfizetés legoaélsaerübben peetaatai vány nyal eeaköaölhető. ElőBseláeek a bó bármely napjától érvényesíthetők.
Nemzeti színészet.
Kedden, deee. 10. He gy i Arauka éa Andorlfy Péter veatlffalléptévsl JUli" énekké vígjáték (vaudvtlle) 8 felv* náaban, írták Heauequiu ée Millaud, ferd. Ewa L. áe Fái J. Béla. Kaaéfa Heare tél-
A darab sa|átsága teljesen uL végig mnlattaió leleaetekkel elég élVesete.;, de aagyon megértik rajt a ledér franca* jelleg... Ugvlálsaik, mintha a tdaéísai alakítás próba-tövéül íratott volna, s valóban kíván Is hivatott erőket.
Re tv jl Aranka fAmelle) és áaderfty Péter (tflaér\\ eaattal mfiváeaatük leljeeea ma-gaelatára emelkedtek, a korvéltoMtakbae remekelt alakitásakkal, melyek osloéecylkf* ben a bámaltiit ragadott művészi Mimiké jak. Ugvaatst MvOe dalaikról la Ko vessy satuién kiemelkedett Seints Rypothéss vieomle kllöabet ehmtrdam Merepébsn, m«nt hogy egy 89 éves, élőbb már relsketeg, sfl-ket let,, aggastyán magát tizenhárom próbás kerhelylyélataliiea, még a *set*lee»bw ii, Ugyancsak vastag balgaság. Ne de Ő kitUnŐea játaaetla: téhbi a Szerzők delta.
Aranyaeey J. és KovómM. hasonló di« oaéretet vívtak ki ügyes jelenitéeelkkel, eŐI ae egésa elÖtd^irél. ellemeréeeel nyilaikeef hataak. Volt le aaép köaöneég, mely a sala* hfzat aeáhdáeig msjrtöltötte, e hegy mieél méltóban lerój ja aduját a valódi mfivéeaet háat Siegví Anmhát (esetleg ttelsó előadéM alkalmából) két nigtesertt kesaowival ,Na*y
Kaaiasa hlslaiágs éa titkáji\' • t viréT*

Mim ff maorival tüntette kilühlik | W MM tálal n újra, fcltémsdt lelke | iiM|< aib Hinkh haaafiai köaaaelle-sM ii un etekét) mértékben liatilii mag. — JUka o»é« * VÍláge*. *
Seerdáa, éeoa, II4a Uogyl Aaeka MMa*4e«l „Aa IgmAadt kU jMp Bsreelk krfái aáfseianlvo adatott esekély anMne előtt. Aa elŐedás általában
^yWritk kerekded 4b elkerült voU iáin-de* Wghmebb ilmlsllbn, Hegyi Aranka (LensAk Sstssae) kitftalan alakított btaaaoa seneps a hakégn bangmÜvésaals mellett Erdey Bertát la a-lagőeamtSbb dieséreítel kall hieeselaiak (Keetíke) kedves dalai a ee-attal klllalaaa sikerült, minden talaáa nél-J kttH e»ma 4a terméaaetbfi fAtékAArt, - Bari eseny iáé A. 4a Üsobánczy EL P.. nagyon jó frafak, oaak utóbbi na alkalmaaaa iolytol |ea4ghea aat a boriaU hanghordotAai, moly kelyáa alkalmaave a mily szükségéé, 6p| oly vlaanatetaaft, egyébként Kövesaynek (PoÜ) nagyokat nevettünk, mig Bárdy Lajos (Fél raaoa) Kovám Mór (kiváló papi alak) Ara-ayoasy Józeef (Király Pista) a Arday Ida (Biri) komolyabb éa aagyon szépen adott jeleneteikkel gyönyörködtettek bennünket.
C« 11Ö rtökön : ,LUi" ismételtetett [Hegyi Aranka utolsó; lelépte elkalmábé\' Volt iámét köaaoru és.i kihívás. A vendég-művésznő még éjjel atasott Budapestre.
Szent karácsony.
"ví*"*\'-\'.....
Jfc msessSlts Jéiuit, isstolba fektette, Menyet gyönyörrel vurrasstts fölette"
mely a napfolyemáe ráaeájft a Lét kalánitt-lés klehne, Bajtette le ettől agása kása tájs, bogy ma bőven » ian len a veonrája.
A gaade elmondja áídtetn ajkkal!aulai előtt ae áldást azután leülnek, tárásaié gondjaik, munkáik kösbeo ama ia sejtve, nem le gondolva, begy egysaera étkeikél Ily | gondolatok kist fogják el-
Itt vaa újra, magérknatt éa magboata millió saivnek örömeit, a kik nyitva tartották a béke éa iiteai áldáa befogedáaáre.
Aa elöregedett oeetendő egyel fordalt éa újra meghozta aa öesaes kereaatéoyaégnak legóhajioitabb, legseenlebb ünnepét.
Qyefmek, felnőtt és agg egy képen örömmel OdvöeÜ a saant napok megérkeztét, a melyek aa üdvnek laeaáiláea a midre... |_
Ae egyháai éa polgári világ jeleotéktel len osztályaitól a leg magasabéig, minden ember ájtatösan gondol a készül el aa Ünne-pokro. Még a természet ia gyakran eleve lehullatja ólomfolhöiuok terhét, a fehér pelyhe-kot a beborítja a földöt, bogy eltakaija eeekadékoket • baráedákat; elfedvén a i beket, melyek aa idő vihara által ayiltak mag.
Kunyhóban éa palotában kedvée a ke-ráosony t\'
A szegények foltos, egyszerű de tiaata nahája ép ugy less anuak tiszteletére felöl ive, mint as agyuáanagyok ragyogó ornáiusa. \' ünnep van aa egész világon: ■Megnólnl a harsogok lágy zenéje; Buzgó imára nyil fel as ajak: Siet ae Ur háaába minden ember, Legyen bár Őse, elaggott, roskatag: OtUnfegbAkAl « mir, iis syosys bánat, Ninos ellemég, mind )éezivü barát | Ma\'ninoe ki kér, ki könyörögve esdne, Ma h&lakönynyel Meoéiáat imád...11 Leborul a bid^g kőre és meleg kényével Öntijze meg a ragyogó oltár lépcsőseiét. Kékes tömjén lkat aaáll a levegőbe, betöltve Illatával oa ódon templom oszlopos csarnokát.
Minden angát ájtatos nén töltötte be a néma, szótlan öröm fogja el szivét a ma sztt letelt UdvöaitŐ megjelenésén, a ki inegosztál sorsát ai avegényilyel, ott látva meg e bűnös ftJldet, melyért vérét ontá, egy roskadoaó is( tálé jáaaoláben.
Csorda-pásatorcw isten szabad ege alatt lettek figyelmeztetve\' egy fényesen kigyúló oeillsg-ílial a negy vilAgot Üdvvel elárusító íeseményre, Együgyű csodáikozással tapadt minden eeem tekintető a csillag Sugarára, mely egy irányt jelölt Betlehem felé s remegve olvadt egybe lénye, a jáeeo ben tekvö isten-gyprmeküt kÖritő világossággal.
Mmheás jövendölése betelt... Magaalle tett, ki!a kígyónak fejét összefogja Urai s megnyitja aa örök boldogság kapuit jálasa tollai sminára.
Távol napkeleten dásgaadag íejedpmek, kegy birodalmaik minden böléseU Öpeeliiv-tik, bogy.a feltűnő csillag jelenlését kífür kéaseéki És mikor a látnokok állal éaozáaa jftokkal aaelMI mondottak teljesedését meg értették! beasee ajándékaikat fellialmosva, szerény j javaikat mint földi uralkodók vlvék buzgó abndolaltel (elajánlani a földöntúli és örök fejedelem aaámárju
Balwn próféta szavai szerint Botlehom veit a akflletea helye s már e kölesénél Iftlkoaoti a féltékeny Heródes ayOioJets aa eage»atelŐdés« nemes lörekvéoévelT
8 e gyönyört, melyet e hívők milliói jakkor éraatekt ma is ép ugy éral aa öeseee pmboriee, de ennek legártatlanabb része még is kizárólag a legártatlanabb szivek, a Éynmsfeaaivok ja (alma,
o •
a
Aefcée vastag lepel este meg a földet. Hé él ploaiaság mindenkit, merre a aaem el lét A ftfimji falunak késő este minden ab-Uks egyéokml gyuledt ki. Bágyadt, remegő gay veiéfőtl aa elhagyott útra, de hát ki Is pma snedt karácsony estén fagyos, nnama-m ML
MmdoÉ eaaléd egyŰU van, még i legtá-felakk levlk ís, ka máékor nem, de erre ae fMére boldog örömmel síelnek a kötés ttta-Wy kliá, n szívben saerotettel, bjlnteleu llseie mdnlatlal, hogy együtt találja őket a béke As ssUa áiáása.
fllaek miadayálea a laaásjis le* Illett aanalkee, anlyea i -A »Ml ae istan áldást séetl, J 1 jnénm; mindegyikből heeelf • éflier már lsm>g|tiok nljnnr apÉsa, henyU a ktéáaadl gseiewol is, Kl leée^alrél a IM^
buagé, hálaadó költeni.
Miadsayikaek ée mindsaböl jut ma. A kiesinyeknak ha ásáskor nem kelt, ma nem utasitfa Vissaa anyjuk kéréseikét, kikapja rémét mindenik a boldog snemytyal aiézán, gazdálkodva majmolják a mákos és diős kelácsot x
Méis és dió, oetya, iklma, körte, asaalt milva, mogyoró s ki gymin^ felsorolni mind aat a jót, .a mi most klnáltatja magát. — A gyermekek elölt as etóbbinek kétazeres beeső van, mert bisa ők fáradoztak érte, mikor naphosszat aa erdőn bolyongva saodték, Sovárogva váriák a barkng megszólalását, a mi nagy jelentőséggel bír UŐttQk. Ekkor nyílik meg a bátulsóssóbáoska, melytől egésa nap elvoltak eáíjva. Még aa udvarra nyíló ablaka is nebée ágjrteritlval volt eltakarva, hogy ha valamelyik kilo jár és aki-vánosiság esáhitje, meg |e lelhesse as angyal munkáját, ki a kaiMSonyfát a kis Jé-aus ajándékaival diasiti,
Hosszú — nagyon jhossau volt ea nap. Máékor egyet-kettők alig (fordullak s a reggelből már ts unalmas este lett;; most meg előttük volt ea a amgéhrn jálékaeer, melyet vásárfia- buosufiaaépen [kaptak, még eat ia elunták a aa eata osak mégis késett. Délután a stUrke felhők mégsejnálták aa unatkozó gyermekeket r mulattatásukna el keedték nitálni szálló pelyheiket, hogv betakarják vele a takaró utáa esengőIclont-kemény éa ruhátlan földet.
Kínéztsk a gyermekek aa ablakéul — szorongatva kezeikben z| anyjuk által sü tölt forrő és lágy kaláeedaraböt. A hópely bek aürü esésben ott foroglak, tott tánosdltak snemeik előtt, mintha meseae oda lenntlegy óriás saitábél hullottak volna ak 6 örömdkre aa 6 kaeeagáauk elö|déaésére
Oly jől érették meguka^ a jé meleg szobában
Hányan lehetnek, akiknek ninos hajlékok, keadkben ninos ott a forró kalács, ne kik nsm készíti az angyal karáeoonyfájuket, niees a ki gondoakodott ró\'uk, bogy legyen nekik ia boldog kaMesonlrjuk 1... Lassan leaaáll aa esp áraya. Ünnepi ruhában egy-két inak nesztelen léptekkel euhaa el a hé fölölti siet. hegy el ne kéasék tanuja lenni ap apró szívok örömének.
Mindjobban elsnorul a emv, mind (mélyebb na áhítat, mely a ipercJ kütolodijével a lélekre ball. melyben a] kis péauska ajándékait átveszik.
öukénytelenül össsfskulosblódnak al ki« kezek, a knláos érinteUsaOl elükbe hull, ajkuk mormolni kezd, jekáruu szempillájuk alól elűzte a homályt a gyermeki ártatlanság képzeletének fénye: a kis Jékaa mosolygó árosa.
óhajtják s félik, tárják lés rettegik a pillanatot, mely kBnyeakt eml a szembe, visszafojija lélegzet Un ket ée a kitörni kitáró szót M iádon kis noea mi jiaaoaUi a köaaledő lépések aajálioe, gyorsabb i lük titésre kéttti a vért, gyorsabb oobbatiáim a saijvét.
A oaöndbe távolról tompa, majd erő-sebb barangaaó vegyül Irt a poros! Léptek közelednek... Az ajtó mrjlik. A gyermekeket kivéseti anyjok, kötelednek a kis elsárt szoba eitejáhoe... Aa feltárul.! és, és.;J
Nézzétek a gyermakaresokat, én nem tudom Isírni.
• lé
— Jer, kim jmsgUgyn itt, mái Is aa* 1
i—^mi nJm megyek, 1 érzem, hegy aayák nemsokára Ut lesf.
Oly nagyea mereted anyádéit
— Nagyon.
— Jer osak, majd oljla > ő utánunk is 4s fslksm téged. Nálam megmelegssel s tálán éhes i« vagy ugy é t r
wm Éltes r-4 mond a gyermek mohén aa ismeretlen kezét jmegracadte. Igen aagyea éhes vagyok, ne olfeledlom.
— Nálam fogsz enni kapni, jer. Menjünk, sismünk, még nem ettem
MenjIÜak.
P Hátba jök anyád f
— Igaz. de aat Jmoodta ne várjam őt akkor, ha valaki ialhL hogy enni |u. Aat mon4ta, hegy Ő ejkkof nem {ön el.
HIRDETESEK:
— Ugy hát [jer, én majd enni ya adok, ne várd eayádat, ő n ár nsm jön sl.l
\' — Kicsoda pa\'f Ugy-o a kia.Jéeusf
— Én jgysrmekiim ?
— Igeri, mert ugy inondá anyám, bogy am ma nületett, htogy[minden jót ad aa embereknek ; a kínéit nines lakása, Q elvanti, \'a kinek nlncia ruhája ád neki s a ki rég nem evett, annak ad jé meleg ételt. Igen, igen ün a jó kis Jéeusl ménjüujc, menjünk, jnert rég nem ettem már, maom nagyon, Ininoten hová meghujcnomj mSgamat; anyám már Ugysém jönne értem pl...
I_ ffalaiy lBéta.
Élez ii tréfa.
Talán osak egy Duói gonidolat nülötte. Bát neki nines keráesoitya T látea és ember egyaránt elhegyle volnál ll ?..I Ne azől |a{ok igy.
Reggeltől Ott áll tyir al uloaasarkon. Hová aiefiieo ? Ki várja pl f I
— Méri nem mégyjai hijaa? 4- igy saólitja meg Őt egy kéaői járói
— Haza ? kérdez felelve á kis lefny.
— Igen, basa. M|ár «e|kiisn jár
u\'esán, meg fogsz (agyai* Ma
ao, meg
aa éj Y|gy várna kíttakit — Várok?
nagyon hldsg
— Talán senkid sbas ?
. — De ven.
\' — Miért vagy itt j?
—.Itt hagytak.
— Ki begyott itt ? j
— Anyám
— Hová ment?
— Nem tudom.
— t* miért hegyet! Itt f
— Ast mondte, vjárjam mag.
— Miért nem maradtál cíthoe f Mi nem lakunk kéből]
—■ Nínosen lakások ?
— Nines.
— fc< merre moat anyád?
— Arra I — a kiminy kékre Clgyott kesével a kis Isány a hidra miitatotL
— Átment K negy bidon V
— Nem tedom. ! " I \'
— De láttad Hl? j . 1
— Igen, még intett onnan le, hegy várjem Őt. Kanéval {alal« és akutén lelépett a hidrái vagy leugrált. Aat mondfa, hogy elmegy aa leteobea és fips nekem majd sok mindent osak várjam öt, osak: várjam, mig 0 vlesasjön, de el ne meojek innét aehevá...
— Ne várd saegény gyermek ne *árd...
— De aat mondta. Ibogyl vieseajüa és engem is megával vise fel a mennybe.
— Jer velem kis gjfermak, majd mag-keressük anyáoakádat r- ^ keien fogé a jó ember a szegény gyermeket.
~f De háthe majd eljő ^nyám és ke^ resal Hsg? Hagyjon itt kérem engem, megvárom aavám,
Beká% kell még arra vámod see-géay gynmak... V\' vl\'
— De ett a mennyben jé len ám negyem
i kadnagy fiához! Énekesnőknek saobátki*
iQenerál is Hm li Szép dolgok I
uérelni, bebutorostistnl, a fizetés pedig elmarad. k saállitó aa earedhea akar irat. Hm, miosoda tettek osek ?
IFin\': „Est kereken tagadom, mert nem ttan.f
Papa: tNem ikae? Ugy? — Hát ki vesatltte al eat e lehlet, melyet tegnsp itt a seopábae tsláltam ? Nos|? tagadod még ? Itt llmtán áll:
LHadoagy ur É: Már elég ids|e, bogy boloannak tart
A bútorok a njelyeket Z... kisasszony-
nak áetve
6671; k\' tkv. íri. Upt. 2$. 889.
Árverési nirdelmény.
A nagykeaiésal kir. tOrvaaék Ulekkvi osztálya részéről köabará tétetik, hogy Pintér Btédi Péter nkamzsai iakóa vágrehajiaié nek Horváth lejyán ivégrehejtást szeuveüŐ nkaninaai lakós elleni Ú írt tőke, 1888. évi január hé 16. aaéjáW kamatok, 6 frt 60 krvégrebejtáaj kérelmi, 9 frt 10 kr. je> lenlégi éa még feknerüjendö költségek iránti végrehajtási ügyébeii a fent neveaett kir. törvaaék térületéhkz tartozó negyréeost 162. sstjvben A + (47174-^91) hrae. a. Horvát István tulajdonául iélvktt 219 Írtra becsült váltfágköteles ingatlan 1883. évi januáflió-] 11. papján délelőtt lOj érakor Nagy-Réosén a köaségbíró házánál felperesi Ügyvéd Hei» telendy Béla vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilaánös árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ála [finnebb kitett beOsár.
Arveream kívánók tartóénak a beesár lö*-át késabausMá vagy óvadék képes papírban a kiaOldöjt kenáliez letenni.
VevŐ köteles a vételárt három egyenlő részletben még pédm aa elsőt as árverés jog-rőre , emelkedésétől fsza^iitvaí ló nap alatt, a másodikat ugyán^lól ,80 nap alatt, a harmadik at ugyanattól 60 nap alatt, minden egyea vételári rémiét mán as árverés nspjá-tói aaámitaudó 6J kamatokkal együtt az árverési feltételekbe meghatározott helyen és módosatok eaerini lefitelni.
Ezen hirdetmény\' kiboeaájtásával egyidejűleg megáUanitott árverési feltételekben hivatalos érák alatt a pkaniasai kir. tvsnák. telek kvi oeatAlyAáál k i n.-réoseikösség elől-•járéságánál megtékinllftók.
Kir. tvssék mift mlekkvi hatóság Nagy-Kaniasán, 1182. bkt, 4 1814 l-l
kr. végrehajtási. 10 frt 76 kr. jelenlegi a még Mmerüleadfi költségek iráatí végrelmj-táül ügyében a f«nlnevenett kir. törvényanék terlííetéhez tartozó habéti 832 ss. tjkvben f 47l|a brse. su feglelt 167 frtra becsült e ugyanott f 740ja brse. a. IsMt vált ágkö<l teles 81 frt re beesült ingatlan 1888. évi ja* naár hé 13 napján délelőtt 10 érakor Baj héten a köaségbtré házánál felperesi Ügyvéd M e r k I v Antal keebajeuével meg-tertondó nyilvános árverésen eladat ni fog.
£aen hirdetmény kibeeaátáeável egyidejűleg magállapitett árverési feltételek a hivatalos érák alatt a nagykanizsai kir. trvanék tlkvi oeetályánál s Habét köaség elől-ár óságnál megtekinthetők.
Kir. trvsaék mint telekkvi hatéság Nagy-Kádasán 1881 aaept. II.
1812 l-l
nézzs kl
esak
aaállittatlam miig meri aínosenek kití stb... ds hát itt van olvasd magad. Fiút elolvasva a levelet fel keeaag: De öe olfolejté a dátnmot olvasni,
katf
pepa osak
osaa 1800-ról Iszól: és % akkor badnsjgy volt
t T
kapuany ur, ndgyan < Kapitány t [ttégi igy lyukat éa át öaii Diák: fi[ja, |ds bo
a pedig papáh« . Tableau I
Diák: egy tünér kapitányhoa. Mondja kapitány ur, hogyan öntik aa ágyul ? K api lány tlttégi élezi aa mnber Outi ráesel, honnan vasai a lyu-
Kapitány: Diák: Hja a vem i igy kaláosot, nn
Hm 1 Ilm I a fŐ dolog. Aa ember lynek köaepén lyuk]van
és Issf aat magosaij hftra marad a lyuk.
Mari adtál aa arany
Assaoaysá halaknak friss viaeL Mari: Na« I Asszonyáé
Mari: Míkt Iák nag.
g r És miért nem ? |még e tegnapit sem it*
A. Láttad már as uj Üstökös osillsgot ? \' B, Nem, daoaári \\ annak hogy már három Ijjel J nem fékszoni Ii
A. £* hol visgV egén éjjel ?
B, A kotosmáltan.
A halottaknak mégis
Mom azokét nsm osipik a
A kis E mim nak Jé sorsuk ven.
Mama: meghatottan: 8 miért kedves leányom ?
ifim ma
I kalbák. |
Kisasssony: ön el akar kjennün-i kel hagyni doktor n?
D o k t e r f Igen, kedves kisassMny s lövő holnap elsején IlkOltösÖm a W..U örŐI-isk hátába.
Kisassenyl Mint orvos? |
« 1
Pmlí utas: liéaae osak, mily taépea vl> j ágit a nagy medv
Berlin) utas j? \\ itt a nagy medvi negyobb ennél.
msgvetőleg:) Miosoda ? ? nálunk még a kioaloy
fele
Férj itlMen : Menj osak kedvés eégem és höss még agy fél liter bori
Nő. Tán osak nem akara* még többet Is ianí, hiszen már i| ;y sem birse a lábaidon megállani. Férj. Nem
A vasúti
Kanlssa indul
Ifirjilal Irlij L
a > tóé. eo p
y, : s ^
j« j , s. 4 4.11 f>
ibiiÉlMa :Wh»iy t.| 11 ócá I 1. Sé W p.
W V. tl
| klrtyMIO Sí 11. 41 p
I fe. 104.10 p. 10 I. 4 4 II f . i ;<*\' vi.
sommit, majd leilök.
menetrend
9 4rs Jéliaiáa veast
II 4.1 pJ i (ss. v. XM
tt 4. IS (H rs
kiyti
1,11 4. M> Ir I 4. C*p.
lill (SS. v.l | ií
It 4.1 sJ MJal 4 4. tl n regnél
\' j, n » \'
a 4 60 p. 4, II. Vé. é pjl\'d. a
0 4, 10 uS esU
4 4. 07 8>SH
4 4<ilp. i 4.14 r
Felile snrknetőT

ia. áltel
*%p.v(Mal
»voosl
veer- vgjjsí
swm.vrtiiM Ipetonl sssm. vonat
tpotf vsest smoi tsest
VSgy. VMMkl
VáMá liáJOO. kentői pbrfJIAM Búm,
6748|tkvi 882.

29
Árverépi hirdetmény.
A nagy ksöiasai kir. törvénysaák telekkvi emtálya réanről knahirré (étetik, hogy Kováoa Ferenoa |kaporaaki lakóé végrehTj. taténak Pap Jóasef ée nele Vörös Emma végreheilást saeapredő MlöskefŐi lakó-uk ellen 18 irt lőke, 9818 áugumtus 25 tői járó 6)|-os kamatok 11 !frt 80 kr. per, 6 frt 90
>0000080(1OOOOOOC*
Legnagyobb foutotsága
mindenkinek szemeire
pésvs. * -nrt i-ii Or. Whlts-nsk egysdúi veiédi szamvin Ehr-kard! Trsuoettol, Oreaabreitaekackbaa Tkft-a ring iában, mely 1822. éle vIlAgfttrt.
Ugyanez üvegekben kapható á I fart Pragef\' Bell gyéiyetertirákai Magy-Kamaaán.
Csakis Dr. White valódi szemvlae kéressék. Más nem.
,Levélkiveaate%: Elirhardt Tt urnák: Aa ka valódi Wb|lé-féle aaemvi-eénsk utolsó küldeményét megkleaöove örömmel értesíthetem, hogy teljeeea helyre vagyok állítva, s esak ast kiváoojp, hogy mi >denr saembajban szenvedő aaon egyszerű s oly gyógyerejü szerről tudomással bírva, mivel a lekeUi legnagyobb eltetjedéáj, megérdemli. (Köveik. megr.) Newyork (Ejmak-ameríka)4|ll.;80.Léysohat Qyörgy káplaregét Tovlbbá: Miután ea On va édí Dr. Whilé-fele szemvize oly kiiünő szolgálatukat tasu, tehát (küv megrendelés) 8íegburg Köln met-lett 18. tl. 80. Hofmeister, börtünielUgyelŐ.
)00000tD00000000t
*2mt PSERHOFER J.-féle ."JSTL
ViriitTfifé lahriaesnk welítl sgjstsnss IsUsssel esvs alslti ss aUkM aevst tsl-VUriWZIIlU laiJOaCBOK JM jngffal mf^íiUmUk, mivel ceekagj.a a|lg létezik Wtse-sog, BMljIea s jlsblssMk csens kaláaást Mers*sie»ea ü asm bIseny|toiUV votas A tagaasfcasssbb 4Ntelb»a, BMliakken aifaéva mib sssr slVsrtetsnBl slkaleMlalsIt. ee^z UlxUtssk sasaiUUseser n a IsgiliMebU Ida aUU teljes néfvalsst erediulnreitek 1 dtitaa 14 Itkásaesil II Sv. 4 ,tskstes I dobosul >H frij & k. fesláa Vnidve 1 frt 10 kr. (f toksmaa keteeakk asm kttíeUk st4U) Mag-knjdlk utiievétsl vaá/ msUatalvsav mellett. MB* SzsiMUish levél 4rkesstt, aielisl tr*i balsiseer. ázuak e laMsesakéri niviskaek s ItgkaiOnrélsKb 4s legi&ljmsiibb betejrsJfSkben agéet^Ok beijrsSlII-ISsal IBssnlI, A kl efljl .sfymsr kleéretet tett vslOk, tovubb sjsnljs. A ssaatatsa kltsSnl Imtok kftatU, Ide znelláKelvé kOklIak a4h*a;sV
Wslmfer its tbbs smIL IBSO asv. tl. MHviae kls*lest. Ttkl»MiM art iaéa*«a seirisiewsfsaywwk4e-
talARtbaa té ks0nkJu.Mn; on\'i4>ii»iUm ie BUfmmt, 4e mlívd.n «ft«r MMhOÍ,\' Ujon n4ml rtSwafckS váll, ogT, koay Ml SMtfMTat bssw heAsn te émtw, (a balak 0Muu|,|(orofÍM kOvftknUt^ni | t«IJu
Sllaf\' U, e mlbkljfei mU s leewSSlyebb éi-kei »tf kortjf mn| jueliemlte l», sl% Unssi a
Kiirt lijmílyabb kOMdnétemet sa Sa ssa4esse4 gy4gf esinlrt . Orikre hálakOtaUuttle
JUrdLf K ftldbirUko*.
frktstetee afl KUrn kovte^m sst, wlaiHsi ve> HoriaSlMt yileiesaft tiigjenw limit jesásm\' bk. as sa bívas (i|{kililia4izl wikj esktttbies
pshdAa, neliSa ilHUU 4e |ftill»cl..i*o mUU »(7«BMea | Uiu^muek, .llwUn>»Um mmií h H m állni, iel( msi «wi aá SaJ aaaka«s> ceodáUtaa haláaa I UM^nihn \' -\'riwHnL begr esi eseS H várttosliu hWiiM UeaMUiáUi MjaaodUa, ■elyt I utMnl wu tiimiIJii iL MS 4(a Sután
u.m ié»e«z»u4k el eslieekal, a esgewisl w>ne
Íj 4 iptlkatlaá tntoafAI tkkéleteMR anwU. Ilaúsk. — ginek MTnnákis 4S s tskblsiee snak vlntnlIM IsUaesafs rtiV. ffiyéb .Htelifl
túlél
kóixli kl-
wn syliSmihálSni e jlkswiiuwt eteg«a44S4yea f*Ji»J — alrtló a>4iy MsilileMsI
: Oáafsr Jdmu.
Tekinletés «rl|f)hl N||env«4s fyellum. váletlea ae (In v4ilNlinV I«ImU^«i>iU» JuiuihI, liwlyak n4Um see* 0Aket n»l»»liek I —j Ey«k Ita uaev^liam f^MJA* 4s ei4lli(bl4«beiij egy karála4e( sa |a khftnS láte«MMlk4t AlMge4«<t n|k*S>10 lÉMeb emm 10 4rk iak4s»ee*
jc•in uly IiIJm iSkasMsa h»lm4«iolt, hogy---\'
Ml cmmU. -4 KAa^utjotu fiellelt f nuaot kUMutl. : | •
StOSi tbtok is.
Wr Ami rá,.
ban több Miit kelnek t4gstvzMI|l MwliCT^lH\'tpuwM ee«r biail MeaUe* \', •UMtAiwuai matfsnMi ss la raitteelM PÜM
setSIfSvel MeaeatremöW
Sf«a Unialmznsi IgyilaliWa asm netetess Saaek be ««l «nl, mteceriat Ngt k%|wm kert baMnkiai wSa I«Um iSkiletMss wajíiiftht, s Sa ssea ItUwwtei te. mvrUein kSrSksa a ieksi^kksa sHslws Aa eilea alms\'tgyálisJaUa sssaee iliaiiiaia, W Sa essa ss-lalissá — Jóllakat aS«elefe*a aUkSI — lyOHanaSt «14 4kaH* saeegtaZI
uu
r. g.
h*r«k mis egy , JM
teklníiliiUrllA. uí5vlt04\\ffl\'kí»d
\'Medve kit
|pisar,4aiiljn4a, kSgjaSlaSg, W I
lakee M srrssl kssmsl 1
h*veeder4k\' e» saaemesssi awmMiSivH forróaig, 4l*elUa á|ia>jklkkal valbik illun wSBl gyöt relieei. wien SS Ii I n ■
let válldlia aiia SUjiM Mm s egfairo o4a jn4taa
\' " kai vnltak 4II«a nS(l
ksseet MéaaMj biváitt SHf |aaa<«aáU vSntl, Ss eM bantalan, liMnin iujiirA|,|w|«a aetysiakb wtt Untak MM 4v skMasr Mjb tlnufain a. im e«xl«laUUc áj. pák blrdetéett, swikoasliam, mlt)ikti aaokal ula»H4»-(■arSsa 4 k4es aa«llia>, iP, 4tss IjÜem 4sae4ra tenM •rfilaHee 4a l|k4|at«aaii eiUseéfai MuM, Ht bo« moat leniéi aSleáa| n|\'Wamkk srveMliatak. raguja
Ceaosjr, ISI*. mUsa IV. Taklalatea nrt Mlwilingy aa Sa vv4rtteae&aA*al* ainlli^sik, 4 kl 4wah Sta MSit gyaaaurk^ksn S ssaakan aamvaáait, aaMÍeaak vtaaaaask aa 4teeat, SmmSS Bj IQul ar4t ka SoMttaS WM, kaeiaiM kilHMesk-«s4kk kSrteéti k4i lakarea aManSMOMé-leid swfkSHeetoa iMrsái Ibi Mily
llMltx, T4jasl Hiba Iteztaít hsMM erl fis 4s eoksa ha Sa la rY4ttÍMllf4\'itllttMlMk*j «g4n*4gSka« kSaiSa Mk, bSekaa h^naak kl I«am4lyebb báltaksl As M piluMl sok ketagslgbae ifMjf atka eesmt «4s sper asea kaeuUli, a ly iMkabk tJMT"* leaeMMlik | A aSk aáeSihSaeael, inMÜea ka.i iteieiite|irt,l, ks«y
, ■Uteata.41. s«-«h*ai*eeeee- és
rakaSlasM. aUteata*AI, gy«»uiijssessee ss gfaaiae gewaasl, ssMSMa^t é* sak a«y«b asMI (MSNSBa eefUetiak. Teüaa Meal etmsl kMek II liMnm Mely UaUilitUl
Kmétr Kátéig.
Amoriktii kúiuivőity-kéüöcH, 872
ssa kst4i Mtslgt^eaél Má|ebk ae# ailn4ia lles«é> liyke 4a paftúna Ud, eafaSaieeait MigaiWaWJ lag. aaakgaüa, gsraa, UUss HHSlia, K|lv4a,flUaaaSgai4g\'
stbj Mb, ellia I et u kr.
Anfttliümn »«él|-v[r., f^JJSiüSÜZ
asa Mteseát VkfMMaielsseri lftvagoee l A 10
MSa aradat! ttvagáesikbsa 4ra I át M kr Is 1 at M
Chlnti toiletteaiuppan, Q^í
gyArlAs letda. llaSssSka MtAa a Ur kSmnyakaa lase B %ae kalMs^e áeagiH tait aaag, Ipa Sekkig tartlS kl ae«áaa4»a4, %y 4srak TO kir ¥fak At*«nAi« (SltsMaes (entari jelei Wilater l.u-xn»K«r*|»ur, rU, Nks4is4f, é^Mkak etk eMaa, \'i ,1 dolitm M kMpsskr. i j if
\'Vaáv hnlvanm t\'<WvK«lVevjJ tAI, ívek* 4ts nagy uniuan, Welmbb áiamk vaii alte ■Mm, inindeliheáltt kéklM 4s MjUl sebek tilv el-Ma l Mgely 10 kr I
filét ossilhcK R (^tigilS cseppek ,
Hk cWk) cci^\'j&s\'r
leáll kaHl slleu, SHS4S kieteeae, Hiy Ovágese M kr. IMp\' kiaessmsil rrsafua kaUetumágeli . *aa élssée esikAsSltMeek,
W A selt!IblSa puaia S||sa I IsWsIsa a aSltaUk, ae^ya^jéeesagMl^^aieM
I OiUkfttUÜ S\'SsS
jtpav^i^ii j , _ , u .
Por lábisndáB ellen. ^XJÜZ
\' s SS saSteal kaMtSesS lelleaie»es M|M,nMS4k a MbbalH. és knshssiMs eseseea vaa kitksmMee |g| 4ebss 4ia 10 kr *•
Georgé Ptttü (H\\ktorale-Jk,
üks, küM|4a, rakediefg, bana, .MaS- 4s twNtásb I gejrtUtrtialmah eilaa lagj«tib 4a katllliasin ea> glfcaimik abaláaaess aMwW Illtet 4tak0 u
| Tnnnonchinin luijkeitÖc^, JJJÍJfÜí
Sak 4a Miksánk kllal TeUmaeayt kaMS^aseeSsseeka |blt a M||iikkaa> elteaiMta, I «stea«aa kWW«« aatf amkasM i at >
Egyeteme* tapaw,
iMMVSaysk, Z lákk ^gl. Mhaakaaklal MnylM U MsaL Makaae -tetgykaleaeS. aakalm. eabae ék lyaHaSasna well, maklksyvlt teSok kSae*4ay 4s W snaM m<>k sDw )4eak SMaeyali Kgy (4fM| M k».
Egyetemei timtitó eó. SSKM.tS
MgeaeaH iáitlatea a,M4ea kStetkwaSayel, a. M MnUta. sal4Sl4s, Mawaegaess, ayeieebée, muif dügulM etk elten l wiieg kii I kt, vsfj^ mllsrakVaa lailaleak, »agy ké«4srs |jeien
Wlj Saaasga4l csakis annak WltMSee ataa esekS. ■ , ti74 a—tk
r •

s
Vt
kSvtfi
* « klm$m
Mfslisiwiil Wr«a #lo> mttfóyéi, • tfimjédm cmÁéUli M Jémm-féU k/«Mk<>u C3»
gyógyulási jelentós
IMI eepieeber 1-töl daotoo eredményű gyógyu-láaaról Mi
p*«f Ab/ Jétm-féU maiáfti-Mwt tgdtttégi tör (m tun ma-ltUatörbtn rtjló, tápláló ét Ló-fféó tmlÉfámtk áhal mér Mbb Mirw, Htról mar tolnai Itmkmé Ioi, tmdl félgyógyullak) a Boff Jámotfé\'t malátJímaat mMééi ét o mtlknhtrkak kékpapiro&n hatmáUUa állal, mtly etáttárék ét királyok Utal jtltttégtiéri 58 ftor kiténttUtt.
Mmtt Sémmm ml kir. almi •sttllHA, m. kir. Imémm, a" k*j«M mmj htt.lliaail uttté»>«*> aifibb mm éaaénat raad llri|)Éi> a!H*ff mm Ma saláta >|iiiiH||w>!I t7*-rattiak. alofttbtaaréfaialUaad\'.aaaJ-
liuja. Mm. |ÉMfet| Mimt 1 u. 8yirfr«kl*rM|ia*| - Itaat Mmt-AMM 8. m.
Takl atotoa Ér-
Aa IfMaág MabéWo Hoff JUtm M*
M MN Hip n tln ■Ipiülakw M» vadM uiaa la aallbot* aad A |4a A Uatfb,>iaiallM MnaMor baaili aa •a mm mit tt npooldot na*1 tt
3CP ttaw MkiMaokoiftiUt Ja mm afala f iBÉiaalgii, kotj- mint 78 évaa aaaanoy a gMkaigoi mél KflMjan k4r*m M M«ag
aSit S la 81 kilo a»l|ta MokoéaAk Bro. I 10 Sna mim klrdMtot !• 10 aattké aialita oakérkkt (aué wai Mt a pamJl aattaabag Ja rlra. Onkkl Itlaliiii Badallakak A kaka aaaaA 1. IMA
latés.
Miadan maláta mitaáoj »*d-J*S/f7*l T»« ellátta. (Hcff Jianaakk a falul tl/.ruk di •Ítí. gjtr¥mk a^lké-péTÓI tajáadadalaiban alatta Htfl Jaaoa taijaa Mfatáiráttval.)uákol a ralódiaif wai halja bUnjatk a gjértmémj ttiat bíBÍiltott riaiiiOiihik
A valedJ Hot láooefott maieto kivont Oféezséfi Or árai:
II Na 6 frt 04 kr. SS Haf 13 írt • lt.ll Itta \'86 Irt 48 kr.II l Urmmm UUa. — tia-
Ui pétim kéliUnt: IJ»r~ 7 fit H 88" éra* 14 frt 60 kr. 68 Brr* » frt io ir. \\ kik. maiéti mindét 1.t ftt SO hr. II. 1 frt. 88 Ir. III I htffla-gjoti> mannjittnll atabottt MáHta oaak irka 1 ga«Sé SO kr. (% él % uealé la.) 1 frtm aki mtm kSMiOI. Aa fcnaa Maff lton tüa auiltakttttt-»lay»k catarSraS. királyok Által 88-mw UMittitfwk kl.
Mraklár: Kaaaalboffar Jüaaf* SMm 8 Blatt; fiaia gai nijiii/ Ha" UaaaSj Adolf; ttmtmímn BSIW P.» Kméiftm/ WBoaai F*raw; fafaaaT raa; ILajpciijf 0j.; fabaria; Babr 84 Fapaodaa: InT\' 8aabria««r néfMa-réaMh; lipáii lattar á Lac liiijlil U§ : lattaaaa M. \'; ITt~ ■dfi 1 %m •aaa fj4f j ; fém\\ Ifllaar Síddör Krm: 8f»tnj*k T da 8a; ii a iiáltt Ca«8aaa Viocae f|dfjaa.
J 184 7r7
INGYEN
ÉS BÉRMEmrf küldi fóvánatrá
IMMliMi:
utasítását
hl kir. udv. CotiiloB\', felszerelés.
500 ARANYAT
ASMkj * 8* Eiihé
baasnilAta otás njolog fogfíjiit rsgf «AÍ büat kop, 0tl 61-öJl
Egy flreg ára 96 kr.
KKII J. G. kiérd, ál ran aoáilitó ■MMb| Bioa malUu Kotbo riiliban.
Valódi minfivégbon kopbotd Hogj faattado Prágor Béla «r uéájpwiláiAfao éi aaiodao nagyobb gjégjfonrlérboa. Mogyoror aoif bonmiodao oocrobb fűaoorkaraakadéabw.

Hirdetnéaj.
A B.-k8BÍf8ti Ml. rerooés rendi tárds tuUjdonát képoz(5 s 8 T&ros kof xopéo a TAsuti utootra, njrijó otgjr kortnok 8 Cintoriuintöl egétt a mar\' jorig terjedő réoso háthelyeköl ön-* kénjtesen oUdalni «2ánd6koltAtviOj min dacok, kik a VAros ezen legszebb részéfi b&sbelyet lcivának szerezni, felbitraloak, hogy ra iiiotí akaratukat olólirottnál f U 95-ig beje gye*-totói ssivookedjeaek.
íNAOY-KANIZ8A^i 1881 éti
deci. tl. \' 1 j 13® 8-8
Dr. Fértek LáuU,
■«fbotol Bloodt flgytéd.
A legszebb karáiáonví és újévi ajándék egy fénykép.
A közelgő ünnepekrs bátorkodom a nsgyérdemli közönség figyelmét tiszteletteljesen felbivoi srrs, logy egy sikerült fénykép a Jegczélszerübb Ünnepi ajándék.
Bátorkodom cgyszmisiod felemlíteni hogy fényképészeti műtermemet
gyort felvételekre
rendeztem be, minek kft^jkezlében képes mm t tfgbomltsbb időben él igén si-kerüli felvételekét eszközölni.
Gyermekek fényképezésénél i rövid expogillo folytán ki vsU zárra minden nem sikerülés és felnóttekaél állás éi kifejezés oly természetesen |ataak érvényre |mint soha azelótt.
Aqnarelben és blsjbin festett srez* képek, művészi kivitelben, tisztelettel ajánlok.
Hogy az ünnepiekre [minden megbízást pontosAn elkészíthessek tisztelettel Ifelkérem a nsgyérdemfl közönséget, bogy a megrendeléseket mentél elébb eszkö* xölni szíveskedjék
Tel jós tiiztelettel 1217 10-# Déesey E4e>
Almalü
KILLER TIVADAR nál
t kltttmé aUjer ilmák
kaphatók
Kilója 10—12 kiíjtöárért
pOOOOOÖOOOOOOOCVOOOO*
gyár ftllimgyása végetttl
egény világ.
I0ÉN8 szépirodahBl lapok a nftvstt kértaség száméra Hl. évfilyam.
Ha van Méptrodalai oáBolol, monro héiladAg Ugaagyohb sséirl ét bAthatáa támogotá«árm érdaoiaa, agy o vRogéoyrilég4 íráldbb aaépirdink aooUaoai flHkioá)o — wk kötótt aa ú-iirot fogilj* el. A baooi mjU o vállololot létooéao eW pilloaa-Utól fogra mint baoai rtgéoyirodalmiak ojjAdbraoatSiét üdrötóita én "" \' bonákSUltt Bogooigá-
pÜrtfogáaira 1 lonírálé •0 Ulyat fo Iától fogTA I
kfr mennyire falait OMg~ a ,Bagéoyvíy«* o bouál nyéknek, bioooyitja oo aradotí jeíaa ragényak aaéo b balBl rörid kél ér attU upvilágroi |8tt. JÓKAI
t korotéa baill rOrid két ét alalt aoprilégra Mit JÓKAI M^ TOLNAI Lojoa, P. SZATUMARY Károly, TOCA Loioa, ifi „r.ji 0YÜJTÓ íróból Iá oj rsgényá a „REOEÍYVILAO"
MT O
Mér, ABONYI ifi. ÁBRÁNYI
ráfloUt keretén Kornél,
tok nap*íli|ot.
i A mtjit SMgiadoló Ül-ik évfolyam aUfi máméhea mogkoodi:
JÓKAI Mér bMindán poklokon koreootjil* sa. nagyobb rogéayél Ba
dai Láasió aredeii képeiről Ulastrálra. MIKSZÁTH Kálmán „A mi bSaaiok\' m. rajcfttkloaét ée BENICZKl BAJZA Lanka „Tévéadóit utok« m. srodafi regényét éoavi-lighirü boiáoríiU
HARKTwain legajabb mfiriti BKoláas éo királyli" aa. robinaoDAdjit Fái
MIKfi
J. Béla gondol Jbrditáeáboo.— Ekeknek bofejwUrel köaölni fogjo íZÁTH Kálmán, jelea irénk „A* aloloé koloda" oo. bomorot rogé-, nyét la olHeaaéléaeiröl hirea olbookélő olol regény ét
iUhfa
VÉKA Lajoa. jiloa ragéojírénk ,PaIi báas\'i ao. uj rogéoyét OTVOS-O* |dM krilikuaank asépirdolmi mörét „Himfy Halála* cx.
„Egy krafosár emlékiratéi" a. bomorot noralla
GAB^ImÁn**,
odkkmái.
Eoakao klVil o logojobb ét legkiválóbb világirodalmi rogéayok látnók nopvílégot a „Brgéoyvfldg^ban mely spróbb táif akösleménjeÍTel éa vél* toootoo tortolmAVAl mindenképen törakacik o művelt kőoBoaég jogoo igényűt ki* elégíteni. Daczára kiváló jelei tartalminak éo aoép kiáUiláaéoak o lBégóayv»-lég* o logolopébb mogyar aaépírodalmi köalöny.
Bgjr-egy llisl ára 19 krojeaár Elífiaetéai éra : Aogyodévro 1 frt 88 kr„ félém 3.00 kr., ogdooém 7 frt 80 kr. Megreoddbotójmioéeo boni klnyvkertokrdéabM éa ogyoseosa o kiaddhíTaiolboo:
RÉVAI T?STV$REK kőnyvkiidohlvaUli. Bpeit Táoi-irlm 11. u i-
rmsotvs ksíd s Modéllvrttt
UCaákt
Métatvémszámot logyis és bén Kaphatók ff i ■ «l h e I Fülöp könyv kar oakadéaéb«n N. Kanisaán éa Caáktoroyáo.
SSSaiSSSSSSSSNi
Évfolyam pOII. JatagSag. gr. 848. eo. BndApoat, 1888. jonnár I ém.
IviCEEC\'ü\'R
riSiatk alalt
Boflapenten,
Üonnja mm ti aa
Vlllkrlt paaMaaMafajaL
bttiaaklldiintj
pttta^la «r egéax évre 2 ft. mrinktk
lnlatt«janH ttaa attailtataak
Hitelei aorooláol lidéillé
Hjru 4a kUOttl aaarfagjakaH. kttaaJaalt U-■agla Ikajaaviaattttl, rmü-, aMaéMaéitt éaják tt ihlll i%| kétr4ajttrH,1tti%lata»É
oaatr&k ■agjai 4a lam- tt mafla \'
ifi ittevttuftt
Amm
Baaklrat bank- «a vssutl ügyekről
Aolhenlifcher VerJofiBU-Aj«8ifer
vaa Satmtkldarb-eiifMiadtta ttad aarftB^Mfctt LottwW-Efftkun\'. mliiliiia SOM mi Hlial ObBfatlaaaa, Kíwb-haha-, Dnipftcbiff aaé HI»Oh élOaa\'Qad IMorttta-QlSiartaaia, WbillHiAa afe. attj
Ziiircloift ftlr Bank-, Fíntoo- und Eiaeo babnwaaan
Budapeftt,
ELÖF11ETÉII FELHIYÁH.
1888. Ja»»pá«r l-én aj, aféaa éti altfiiatéit aylttnk w lfHJ. ttfoljaara. A JUnm* mrgjalrn mmfm-mhán nfirrgnl 2—4-»*»» Umtfai, nMW| niaiy n I iUm tt * pmétg ISiral\'aa Bttdaa jdintékeoj buiá« attoj aajaaaa kSail Ikijra HhttiO ré«ldo4|baal aaBiaarS éa tablátatta féliratlal 1 hlialeo aoraboiaai Ujatromokat, tlUmltt, a HlroWlaillal at u a bwa tt add% fti ám nN pfértutmfékn, aa dtfélakkal Mrd IHéaaéfia Dédva tafcal ■4/kOttaéxfm org*mm<
BMfcsWrf éU béoboo hordva M|fe|. A fg%m§nÉ vagy pcotáTklldva rgéoo évre ™IK M IliriUlo
A „M E R C U Ra kiadóhivatala BUDAPESTEN.
Pricttj a utda Ift-lk oaézn. U0I l-l
^g) Dlnoklovll Badkaefmérrér yio. L Dttaokloté Trtool 1888
NEUSCHLOSZ ÖDÖN és MARCÉL
ezelőtt Nmichloii J. Ili
gözltlrész, faaru- és pnikétgj Ara
• Bodipeii, Ujpssli rakpart 10
ajánlja nagj válaaatéka parkélj»lt, luljtto aajj [kdulolo vki outi tt l»iUtl»»lligy- él iwylfk anartkil paSttiatbél.
Pasfcélrákfat vlddktL j.\'.l éa jattnjoaan ttalttSIttl Xirinatra fcttt»ri}>ikit;
lagnafjobb klataéfgal bdfiataaaa Ili Károm évi iireotlál l|ajt Elvállal sursideTés épfllélfawéMlUal. kea és mtotti SMéékai Ifa* mdradhalt IttWtf-llll 8—18 1 lek malttll.
CttnkSfWMkr. 51 M
Brittania E Z t S T - E V Ő - K É S Z L E T
gyári péteet bélyiggol.
Halljátok,
ém mméáJJáUkl Egy rolédi angol alpoalitkolln o» h^owtt éW- éa éeeaart-kéelet finom éi mmt BrfIIH w8ttb8l, moly
0 valódi «8tttü majd H7 rongbo bolyeo-kotiiamdyoek fokérségoért M éri hassaálat alán én írásbeli
étálást odok. Ion gmüon alftt több miot 30 írtba korltt «o moot aa éráaafc aatyoáréaiaéil iditis léAHWIOattaktt* sks
1 atttt Btteai* aaSaa««tta
tt dtt" aafctt itt a* mm klililiaai I Sl 0
l é*. MtÉi wtm. WA^rnm I. ■ itt |88
í*b hWsoUít Btt i*m tt •
aé^ua ultl^ttyCa 1 Sd —
• drb ktmrnl tttt^. kw ttnmoUtt I ért -8ttk atttt Brit nttwX I At-
1 k4. IigO i> II >1,1 (MMb 1 kük
SStt. lagSa. BriL-w-t i II «6(ktttt*a*>
rsr
Miodoa 56 drb., moly gyári bélyaggal von pmooiioova, korfll ca*k
9C 8 frt M kr. ^Wm
Eooo tárgyak egyenkint m o föntebbi árokért adatnak o aogroodelftnek. da a ki mint as 58 drbot megrendeli 14 frt 36 kr. helyett
miodegyOtvévo caak &50kr«rt »egkop}o. TtaO«4 j«gj agy lil mil IS ka,
akattk aaaa volAdl AtUaaaka aaa likai aattk 4a ««k a Hajik alucrdttbbbidS afeu aap fcbaattbl tbct Oi^kki vttaak, fc a 8Mdl
- ? • ijp i layllii 8 a a kan ai
■ iwialilttik aaafc m flaaa* attlana MMM naj aaaaai átállt aadtto aa|adBMMÍ, a éf —« laHnnl hMaaadm:
I. Re.lken,
Brittania Sllbar-Fubrick Hioptéopat
Béca 1. Mária Thereaia-utoaa Jk « Wm- A kttak a aaaaOaia aa» tMaft aa«k a fdaa ■ttéoa •baéttr a4Mi Ii I lO Jatt a ainfel
í\' 78 tt I li I
■i sa p I
-! sh ti ■
j í| r Í; I
SE! o |t I oi 5. I
85 t i^i. A, St s;a
« v I B fi Hiú I
Jé ÍZ* i
1 5||esi®, I 9 Jülial\'rl
£ \'ííü^t I
s iMm I 1 iij I
H 11 . != I
m \'s I
KARÁCSONYA és ÚJÉVRE!
FiMtek mint kicpkiyek Máaára.
FISCHEL FÜLÖP
111 y ▼ mü- él p iplr k er«ikedéie, kOn y kötésiét© éi kOnyvajomdáJa
Nagy - Kanizsán.
Ajáokmi Jél j^rendesett raktáromat
ajándékoknak alkalmas könyvekből.
líjoaági irtiok, kéjmkönyvuk, diaxkiadiaok, képoa dlajimftvek, gyiéraAntkilifák<A, ima él áJtatoaaAgi könyvök, lenen&^ik, mpUrtk, földtakék, atliHok, njsmiQták. itb.
jotlliyofl árbo kaphatók.
Amarikfti gyoraa^moo lerélptplrok monognimmal vigy owü| kmM batövol, oévjtgyik, OdtOtlAjigyok Htb.i l8ggyoraAbbAD éa legolünóbban kémüttataok.
ttMLA\'
■....... ..
1U3. Mzám.
Nftgy-Kanizsa 1882. szerdán, deczember 27-én.
IX. évfolyam;
aiedakivntal; Rutai fWp kö*y?ksr*» Ujvéieifcéfc alma. éff. mám
mm*m ar** %*m ém i fti ém 4 *t M^ymlévn I ti n
mv+mmünyslt i I WMábM peMaer m 1 kr, éM(í klrdil*aa*» h kr Bt tyeféi| SO lm
ummm: v VMr i TT rv ! \'■ÉT
ZALA
BsarkswtM Iroda. Hova s lap msltesri rémét iiiotíJ kltlsaaények k Oldeadl k Uj »kaskés Hai SÍI. m> Hérmeototlee levslek saak ismert ksz«kWl tagad tataak ol: Kéairawk rliMB m küldekmk\'
"rilttér: Petitsere 10 kr.
MEGYEI HELYI ^RDEKÜ, POLITIKAI KÖZGAZDASÁGI LAP. A \'/.alamegyei Gazdasági Egyesület és a Zalamegyei Úgy védegylet hivatalos közlönye.
MEÜJ ELEMIK HETES KIST KÉTSZER IZEM AH (FÉL IVIM) It SZOMBATOM (EBÉÜZ IVE*.)
Előfizetési felhívás
A közeledő aj éV kttasObén olvasóinkhoz fordulunk, hogy előfizetéseiket megujjtam, lapunkat terjeszteni As szellemi támojgatásukbnn részesíteni szíveskedjenek.
E kérelmünket aaon megnyugtató Öntudattal indokol jun, bogy ttlndntunknnk a lq&lyt |időszakban lelkiismereten bungalómmal megfelelni iparkodtunk, kötelességeink teljesítésében > becsületes ée tisztességes, sajtó munkásaikon hiven, őenintén buzgólkodtunk; bű őrei éa képviselői valánk a megye és váeosunk érdekeinek, egyaránt felSmeltük Uavunkat a közgazdasági, ipari, kereekadelmí\', művelődési és társadalmi kérdések gyámqlitiUára s aa etfogilMan Ítélet álláspontjára heljrezkodvn dicsérő elismeréssel adóztunk az érdcUnnak, rámutattuak a bibákm, tévedésekre én netáni/mulaa^ánokra. I 1 \' 4 \' II
Tudjak jól éa felfogjuk\' as iddLsaki sajtó hivatását s jelentőségét, melylyel ez a működééi teréül kijelölt hatérak kOnt kétségtelenül bir. Mert a tnily mértékben emelkedik va-Ismely népnek as egyQvWalóság érzetéből kifolyó nemzeti öntudat*, izámbavehetősége a világ alkotó nemzetek s államok társadalmában, s szék elmaradhatlan folyományaként öreg-bedő oulturai haladása, éa minél élénkebb, pezsgőbb, egészségesebb a műveltebb aa illnm ée társadalom élete: ép oly arfoyokpan s anaálinkább asapomdnakja kOsegekée orgánumok, melyekre belélelének nyiUánulásai tekintetében te r mészé tize rQ szüksége van.
fis ez igazolja a sajtó jogosultságát A jsajtó mindig hü t^kre a Mfkt állapotának, Wfiff" . lázával lipésl tart s hanyatlásával sütyed. De aj vidéki sajtinak: a megyei is helyt érdekű köslönyök-nek méfj speciális saját feladatuk is van. Fátylon figyelemmel kisérni a iem élet minden moszana •tát, motgaJmaséágot ébreszteni a vidéke*, a hol as oruágos metropolisoktól való nagyobb távolságánál fogva és életviszonyok érezhetőm $ rendszerint lazábbak, aluszékonyabbak és egy folytan éber tényező hiányában szomorú lehangoltság és telpedéi állhatna be.
Éreztük mi e szükségletet s a megyei kön- ée mngánálst eígyetioo mozzanatát sem hagytuk figyelmen kivQl. A g\'y ülésterem vitái oly ftolmácera j^láltujk jbennflnjc, mint a jstfl-kebbkOrQ eaeméayek s egyaránt méltattuk min4kettót, n»eri % fomonpt hullámzás képet csak érés, életrevaló kóqszellemet ébreszteni. Vannak dolgok, melyeknek ép e okéiból oyUváaos szellőztetése elengedhetetlen társadalmi szükelg; s ez képezi azon pontot! melyen a sajtó é< közönség érdeke érintkezik.
Midőn mi e lap vezetését átvettük, elhatároztuk fáradságot s áldozatot nem kimjhlitS, hogy a ránk várakozó feladatok minél sikereeebb megvalósítását eLzIözölhefsnk, j— Bogy mennyire váltottuk be igéretttnnet, annak elbiriláaét a közönségre bizsuk s ítéletét nyugodtan várjuk. Egyúttal azonban nem vélünk szerényteten reményeket tájpwiní, Aa áldó/salaink vkzonsésaul tömegesebb pártfogásra számítunk. A megyében ml vagyunk aa egyedüli politikai közlöny s helyzetünk igy a kő/ínséggel szemben méltánylásra jogosít.
A lap veneténének átvételekor helyzetűnk felette kényas-volt. Mint politikai lap lépt-tQnk a nyilvánosság elé, anélkül aaonban, bogy határozott pártállást foglaltunk volna. Meri hiltttk] bogy an időtájt megfelelőbb pártalakulások történnek.\' — Ptrionkivüliek vklánk, bár tgy pillanatra sem térve el azon cardmalis elvünktől, mely bennünket a késjogi alap téntoriihatlan kivet tóté sorolt. Közvetítőm akartuk a megyében súrlódó pártok érintkezését s m éles ellentétei némi kiegyenlítése után lehelé összhangba hozni a politikai tényezők küzdelmét.
De ceakbamar beláttak, hogy ex erőnket felülhaladó s j tökéletesen meddő munka.
Ehez járult, hogy az ország várakosó reménye., — mely oly feszült figyelemmel nézett a jóvé pártalakulások elé, — füstbe ment. Nm tértént semmi, maradt minden atégiben.
A függetlenségi, párt szilárd kitartással fárad alérkatMs pzélcAért, 8sép ideák jamokJ
csábjuk csillogó fénye sokakat elvakitnat, de — hasztalan — mindenkor elérbeileaek ma rnáű^k: A méesékeít ellenzék, mely dly sok kiváló parlamenti tehetséget foglal magában, napról-napra veszt számban és teroletpcb^ — e mellett táborában a legchaoticusabb fejetlenség uralkodik. A May ember: annyi vezér; n hány meggyősődés: annyi árnyalat, Erőtlen összefüggését a leglasább kapcsok, távoli érintkezési paptok képezik.
Ily körilményqk közt hiába vártuk volna sz események azon hatalmas vikanását, me|y elszakgatva a bűvös fátyolt, Iául engedbeté, a mint n jelen állapotok határozatlan, téveteg gomolyából uj életerős párton bontakoznak ki.
Másrészt mindinkább meggyőződtünk, hogy i jelen kormány oly alkotásokkal lépett s nemzet elé, melyek mindenesetre elégségesek iránta bizalmat kelteni. Nem lehet oséluak ea alkalommal sorra venni összes működését, csak röviden utalunk arra, hogy viszonyaink közt a Ishstét megtette ; a lehetetlenre pedig még egy kormánv sem vállalkbsott. Nem kételkedünk, bogj elfogulatlan Ítélettel, — nem fiallgstva a pártlzenvedéiy vak sugalmára, — politikai ellesfelei sem vonnak meg tőle minden elismerést
Ml tehát, belátja várakosó alllspontonk eredménytelenségét, belátva, hogy n kormány feladaté tudatéiban a nemzet jogos Igényűit kteUgileni képes és azok elérésére hazafias kitartással és skgáfit önfelóldosással törekedik, s belátva, hogy a legfontosabb, o nemzetet mélyen ériaU kérdi-sekbert Upésról ítpésre tért foglal hazánk \\ számára s nemosak a dualizmus viszonylataiban, hanem a nagy és müveit Atropa eoncertjében is nyomatékkal emeli fel szavát, — mindeneket belátva — elhatáráftuk, hogy nemcsak égyéni meggyőződésünk szerint értünk vele együU, Amwm lapunkat is e pártállás tényezijévé s\\nyiU közlönyévé tjyÜndmtynJd — Nagyban hozzájárult aaonkivQl a szükség érnete,.hogya aa ejddig szervezetleij szabadelvű párt megyénkben s kfllOaOeen Nagy-Ka-nsáa határozott ^Jakbian, szervezett erővel fejlődik mind iamonnbbá, minek folytán egy hivatalos orgánum alapítása napról-napra kivákatosabbá vált.
Í& e lépééünkM már határozott politikai szint vallottunk s programúiét adtunk.
Azonban előre! is tiltakoznunk kell minden oly mflkkOra felfogás ellen, mintha foltét lenül «r ugy nzólván* — szolgáin iában állanánk\'an uj irányaik) Nm, mi a tárgyilagos, higgadt véleménynyilvánítások elől soha el tUm sárkótunk Nem tettük ezt a múltban és nem tsez%eük a jövőben sm. Jöjjön1 aa bármely oldalról, minket nem fog soha an elfogultság köpenyébe gombolódzva találni. A méltányos eumeczeréknek — vesérelveink fentariáéa mellett mmdig téri nyitunk. £s ba ezek asorint politikai nllenfeleink1 uénetét, férfias meggyőródését tieatelntliea tarjuk, Viszont ml is mogkivánjuk és megloévnUiljOk, bogy a mi intentíóink tisstneága soha semmi oldaból a gyanúnak árnyékávéi se érintessék* Mi nyiUsisakkal megyünk a viadalba, s ellenfelekűl viszont lovagias, férfias)támadókati várunk és nem lesipuskáaokat. — A toUq, melyen járunk egyenes, tiszta, — i ha mégis szemét akadna utunkba, azt vagy elkarülfüh vagy \' fetrugjuk, de bele netn lépünk soha.
Bzeket kívántuk röviden megjegyezni.
Lapunk ozuj évnegyedtől fogv^.bsbmkiaj — mint előbb kétsser, de mindig egésa ivén fog megjelsnni.
A Inp "eléjÜKetjési ára ngéss évrs 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre t frt.
Aa előfizetési rpénseket a .ZalaP kiadóhivktalához, u)-vároekáa-utosa (18. ss. alatt, a lap szellemi réssét illető kOaleméayskét a sserkeltftőségi irodába, Bajaa-utcaa á. sn. kérjük ozimestetui. | _I A JUlm" sasrklisfs%l>
ttZiti" táreiéjfts
Párbeszéd.
Ham elveetad a köUségvoté« vüa tv lysssékan — Tiwa Kálméimek, mint betSgf-enaimtmnsk — HmJsrkéayi Sándor képű-mii M seélaniléaéss adeM válamát aknsíini ytoaéék lárgyékanl « kérdé lüsrn egyik nmitiüir- sgéaesa m riképsdésig átkaira e hsiügymisimlivsinlí SHala jeUtt nálesaálél Mm éa|— vek rlmMifl a *
Ilit, — nem olvastad ?l Bét UlSUde ktméj *Mk émmlye kipréselt ÜMreld mel-^ máj egy jef nsét mmi tnd kisrikanri ? feanyire klsSmkSe vag|^ — kegy nem is
\'híj, ^...j—^. ________ ..
érdekIMM se ügy Mai
Egy eMppot sem. Anéokaa nekem ng| k, kegy easn ügy es éa UssleH Snráln
Mesely AataJ arat — Városi sdébira-tatek knege sHsnlijtt « éa kefysOea W éréokh, — mit eaaan gyeakak, MT Sria-dnn mtalftn kSvetksnetenik Repíteti as éltnfa iMsaifiiti sdéféeatáfie leásnád «*• —— kdSm elás éa rém kivetett p sseiéd I sanek s Meffj/ét kémé kSaidgt leAsetéssiréai Bt nsMmntés snatáa » ftwdeee r Meor ÍS ItlMRlNaÉa ke-msty m krsjmáiárt kiiÉlid oly siaa Me Mt midakU k^sk, Ug,
még fidibnyak is alig lehet hsssnélw s jf-Utten nfpára •sm met vsle pynjtanL j
mmemvséll nem bee p ernms meae-tem kj ^ • hsLhir jgamd v*a íé a tskieUibsé, kegy, s sétlsk a fendjw adéoak ^blamk. — — H de ne tyremd. mem fwl. hogy ,iasn seblfpnaek vontatá4-érés. t- kWréUll g<4éiánaal t js|Utmtt
mwp! Mni. u éa w*t
hogy s IsslajW kifogy e -4 ssaiS —, vsgy k e gíe i estkor eaniáa neMsg S Mktsfp
Bied te i^MWt kmdiiát szarta Uvatett UeegNbti f $u tnljéi sm leg-iohbeo, kegy (Manyi ims mi vsn a kasán VÍL — Sr^Wtik as spa/ Valé hánástaédet iy»ká^b; — íipf^Bl vlQáatertáai W-astdk eannak — s oly élés feysl8kteim*g gsl kimak, hogy sa ésUrttteot SiffkMé# nek Isgélsssbb Sisgágy^Sjé msga Dervfh ssm 4b éS étsasbb igysiéktnsstfcggsl Dókát voltaktpoa nüeooda figye-
otf
náktkm , _
Ismrsmétté dolget amndoű a JMSnyi
a klailal aéiiékrá vonalkoeéfag
Hát nlakk snea figyslsmreméké nyUat-keaeiet tette, mi kégy éla eaúékmlete osm ese\'je (pedlgsa sekammmskts eserhe hagyni) rnsg/eeesmíme snssekre msgy eeee késségek mámé, melyek még aa állami edák mán uöeséé JfmMfrol MíyfseU ok, gépsid set a kilátajign- ét vedd IgyMemke m¥-
aíartöiSJT9T4ÍK
pótlék súlya alatt görnyednek | — — — —, uorrfaden dietnl j— — Ast modálom, hogy városnnkben —- sqeinags helyett -r. skNskéo nem járnak as sáinetek* Mily iklgyisndfik a péUékUlea kéesígsk, peredí> osoad helyesét shsnl — -r —
Mem vagyok vétsd egy véleményben, flsánendé ésnaradiSieei állapot aralkemtetik snea kSsségakbsa, kei még a nétléket nom isamrik. — Ások iálré- s nthaesé ktaUgsk lehetnek, —.a kOnmüvelAdás igényelte ssűk> séaletek mia4sa isamvnU ^élküL seva a el* rviUsatio sngerei mig be nem hatollak. — i Mart eo a ll»íslsrslm és fsrsdieseni állapot esak ott Xashetje msg menát, — olt relldeködhoiJk sl, heve e arlMmlio mérnyais a krflsssli esipke — és s pdrki llluslon dij vat még el nem jnlett —. s fényt és vllái
eosságot osm áraíatoM maga körül---1
lla már asm is tartjuk eirilisált nri smbsr^ nek, — kinek adéssága ninoi. Jámbor ks< remtény smUr se, — de nsm slsgsni ur," — a ni aotlváivaí föl éré ^désiéggal nsm ro* bánkódik, -4 mert seesk nisessnek msg s sivükátio mégkivánta igényei l Mai napság nssNsak dinit, haaem a kor igéoyelts mOk-ség énét többet kSltsni a bevételnél s a hiány (SdOoériérs adésiégei eOaáinL — Egyi sséval a Utéf mévsletek koimekát éliQk. As állam jár eléltünk jé példával sal kOvetlSk éti Ds kát miért is ns?- kimen aa állast sorsát ssk ow« smksr ilnUsI {— egy bántam sl-ssm jHrmpji - két káe áll rendelksné*. sükr^kngyáanáikééssskkm tiaiuhmiisik
-I f atrysaasen Ihemát linlmkeseék sgyea Mjegyjk háshen — srnlt s sUsikbsé. Bs
tehát Msgyaroraaág keltűé psrliimsatjt mSk< séissask tsrtjs, — jlutílk laaámkosáS után ia J — aa sdóesáneslnMáét| sít ast skykeri
pénsflgpmlaimtsrNek e|ylae e mStsli*é|
sntsltyilénsk Islsetsi ssihftséni tekét tndsi, nitrt aárkéseék sl vjárowek as sdés^ «!• sáláSi skarem sMadmil a ttflvsltlég s így as annak smoliy«|éi kénmé péuékiél) — Blitoo rIMhetsd. ftoájH 70-BOjS-IJ pétié-kwk egysttal ast is |«Bl ken | elvfli<
ssjie
sgysitai terén, a
néiléhlniaa ISMlgsast ügyén*
annyi méaalékkel sMhsSk mea.
OlvifimUo és adétsétf tékát a tefélfbgá. •ed sawiat rokon fiailnmk L- váUmelá ls-mérMsst N« kldd. ÍUasn a médeliés I ae satwl karöltve járó, s#ka met nem Aastés fsjébsdl adésság sslaálás — nsíysk saeabea a valódi eivilisatiénu ójsk kerm klnSvéssi, —| tnitj a pulyeiág, 4- tuJsett kénVolsSi ms-rsist, r- inysnomég, Idtilsn nsgyals Mésnek elé \'-jseek ha asm |iii ikér mlvsrskJ-^ ds s* Mlláhél már-teriöiji kérés téli atty* 11 sltUkállé kefym má-
I luiidsaisntuinon nvus
a mdsténtUkat a ms* deinsskat SnsfejAJI ssáral ktteite,^- wé»
anoyi jbieonyos, ttéHMa, s tujeisy\'
)sk vára) — \'A válj mltássál rakott mik ssjk; L teremt nnyi dli rsadssem meru ftdOssI Is képes j efbsi)é|ére.
,. , érTjlWfe | r> de stl
má<, f- kenem a magnak smhynéakn — vagy ke^sssbb ktf^mM knmadlrs s
rak nméayém verjük ki, — »lvs|tei|i tv aseataak igénv^lte mSkeégUtaáak khMjité-sére fbrditendé pétadéaket | — s anért mi UketSak jé anyagi kslysetkon tevék* ka nét» adéjilatásaak aráaykea van vagyenesságműl* kÜ. Aeatáa mi tagadás benne, — sn Saker-nki;ii tst ingvsa aem adják i aa diáge nisni. - w sti mivelieégt Igtnjslakhm ékeMek megnakat kersadsaaii sa kSkség gel jár | Aeétt hogy mi miéhamak a pskér sMstsH és a városi kapitányt a véredTta-eáeseael syjrÜU t ennek a asmos |Mnk mm kéli Mni aa árétl Be eam vetaa vére* Saketsiáayaatnak, bkm»f tatampasa keveaskk leeee kSeaégi pétMámk 1% «» de hossg akkor asm ^s veme kit pisakelnaak, — mart egy kMeaéges knpek lesámst esak nem érdsmai teltnek és nyelvünk kigytii venni t minél eemeoakk a pessie) annál tágasabb lem, — küzdelmet Igényel s annál peaagékb sleveaséget tdéa elé, — de annál drágébb ts ss
Hegy as éekerméaysetet ingyen aem adják — eat tudom. Ds a ml sek — sn mát nshsesn elvlielkstS. — aageMdésrew «St ml többi ki&Má*re kényimriti ásntén a nal Sekonsáayssiünk igen insgsi plUlkén ka-rSl, psgyen éidkn — é* bs mértff smtama leMgéasu néUélW üsksisiásjre0>ilnsi (aa Ige jilsnlisim^sb tsssék mjlivü kfim veasl) Wgalénk volna )é Sakermáiqfnatank, • vagy n ünkeraiáav »tt n* (iiiik,- kegy a diégmágaek tsana •gy kis létmnt|ai ssnkas vméeáreé Saker-
a
E4fe Imlfiiiifi.
A fialamsgfe) gazdasági egyeetWt 1883 U M Ja tár y Ma dél u tón i 2 órakor Ziii RfirttifM uját kán
termében
rendes kflKgyfllést
tart, melyre a t. ea. egyesületi tagok minél nagyabb aiiaiban megjeleuni kéretnek. « v
A közgyűlés tárgyai
a) a smgu. fölütni velős, ipar- éa kereskedelemügyi kir. minisststium által helybenhagyott módosított alapszabályok ártalmában az egyesületi titkár és pénztárnok választása;
b) a vidéki körök megalakítása iránti intéakeoéeek megtétele;
c) az 1888 ik évi költségvetés meg-állapítása;!
d) Skublits Jené egyesületi alelnök ar álul az egyesület 1883-ik évi működésére .beterjesztett indítvány tárgyalása;
c) folyó ügyek.
Kelt Z. Egerazegen 1882-ik évi de* ezember hó 12-én,
Háetky Kálmán m. k. elnök.
A Zalamegyei gazdasági egyesület 1883-ik évi január hó 8<án délután 8 órakor Zala-Egerszegen tartandó igazgató válaastm^nyi ülésére — melyen az 1888. évi — január hé 9-én tartandó közgyűlésen elintézendő ügyek elókéesl-tőleg fognak tárgyaltatni, — az\'igazgató választmány t. tagjai minél nagyobb azámban megjelenni kéretnek.
Kelt Z.-Bgsrszegen 1882. dscs. 12.
Háetky Kálmán m. k. alnOk.
Szükséges-e Nagy - Kanizsán barmadU gyógytár?
Eaen kérdés fölöttfog határozni e hó 29rén Zala-egerazegen a kös-egésseégügyi birottmány.
Nem tudjuk faiod határozatot fog hosoi, nom-Wakarunk a hozandó ^határozat elé Vágni, de miat a kőalj gyek őrének, kötelességünk önállólag éa kOlOn kimondani meggyósódésün-ket, illetőleg a helyi viszonyokkal leszámolva a gyógyaaeréazetet mint\' ilyent éo a kormánynak a gyógyszertár fblött gyakorolt hatalmát éo intézkedéseit figyelembe venni, bogy mindenek össsevetéeéból levonhassuk a következtetést i fent forog e egy harmadik gyógy tárnak asűkaéges-aége vároaunkban ?
Midőn a szabad-ipar életbe léptet tetett éa az egyea iparágak flzéoére szükségéé szakismeretekkel való bU ráa amd ozakmábnni működésben (Obbé aem okvetlenül szükségesnek
kimondatott: a gyógyszerészet enaa ipartörvény által érintatlanQl maradjt, nom oonk, hanem a kösegéeaaégUgy rendezésével a gyógy ezerésael^tól még nagyobb előismeretekét követelt a kormány éo kimondta, bogy jövőben a gyógyszerészeire lépő növendékeknek nyoloa gymnaaiumi oaztályt kell végezniük éa érettségi1 vizsgálat után vehetők föl. Tehát eaen intézkedj nyíltan ignaolja, hogy a gyógyszeré* eset ném közönséges üzlet, hanem a tudománynak egy Uzletszerüleg késéit ága, melynek venetéaétioz a ezajt-ismeret okvetlenQl eshkséges. j
És hogy mekkorra\'oulyt] fektet aa állam a tudomány eme ágára, mutatják aaon intéskeiések ia, melyek törvényen alapulva megszabják nemj caak azt, kogy milyen áron szolgáltathat ki gyógyszeréked minden gyógyszerész, megazabja a gyógyszer meg-főaéaéért, Iészjáráséért la porok, lsb-dacaok összekeverése, szétosztásáért stb, járó dijadat s hogy csak jómi-| nőaégQ gyógyszereket és a törvény értelmében asjogálíassanak ki: a mer gyei, illetve jvárotf főorvosok által ellenőriateti a gyógy tárakat.
És épen mivel annyit kíván aá állam, a gyógysssréanektől éa nw adhatja áruját miként a kézmüvea vagy kereskedő alku sssrint, csakis a gyógyszer árasabálj előiráaa azé* rint, - intézkedik ugy az állam, bogv 12-15 ezer lélekre engedélyes egy gyógy tárat, hogy ssok annál inkább
jó karban tartathassanak fönt, áehognf
szatócs Üzletekké süly fedjenek és ájl-taluk as emberi | egéauég, élet veszélyeztetve legyen!
Ha a gyógytárak fölös száma szaporodik föl Valahol; egyik a másiknak lételét inga íja meg s a létéi ti haicaban kénytelenek;. oatornyaiét, hagymát, patkóagegat s nem tudom mi mindeát gyngytári helyi-légükben elárusutás vjfgett fölvenni, mely körülmény bisony a közönség bizalmát nem |emj&lné az ilyjis gyógytár iránt, s jvsgjy elfordulnak vagy a gyógyszerész fenne kényszerítve bár mi nton jmódon UzenUŐ osédelgés karjaiba vekpmagáfc, mély műveletnek a kfcöneég adhatná meg aa árát I
Ha -figyel embje I vesizük t boÉy-Nagy - Kanisaának 16.000 lakosén van, Kia-Kanisiánékl bedig 2000 lakoaaa évenkint sem j fogyaszt \\tl 80
frt áru fyégjssert,! könnyen arra a köveken tétéire jövjflnk, jbogíy egy gyógytár Is untig elég volna e váróéban, kivált ha még figyelembe veeazük, hogy a katonai kórháznak magának van háai-gyógytára éa már e részről ia nagybanjtoegröyidiittepnek a gyógyederéezek 1 I
Ast njojidhntna valaki: kát a Vidék, a vjárofa körül fykvö fkl vakéi uradalmskj ? Ezok ia fógyaiztóí a vtr roa gyógytárainak l
As ámí Csakhogy hány orvosnak van e városban vidéki gyakorlata ? 8 az a kevés, ami Van, bi-aony alig\'jöhet szamításbá. Az a kevés beteg, ki kankasl orvonuaflc ae-gélyét veszi igényűé, gyógyszerrel is ipnént látja el magát, de, ar legnagyobb réase a viliéknek köfortosok által gyógyíttatják mag okát, esek pedig tanjtoanJk háalgyógyftárriea ellátni Ragukat és igy a I vidéken betegeskedőknek psak egy kis része aporul a váróéra, | mert a távolabbi kjözségekl már mán mezővárosok vagy kösségskben levő gyógy tárakból elégítik ki szükségletüket I
így téhát nVillan áll jel^ttUok, bogy egy {harmadik gyógy tárnak föl-állításának szüksége aem mi által nem itidokolháló I
A szabadelvű kör értekezlete.
A szabadelvű kör folyó 26 én délután 8 őrikor saját helyiaégébon Her-tslendy Béla elnöklete alatt Élekesletet tartott. Az értskszlotre meghívottak közül, mintegy 66—160 tag (elént meg. As értekésiet tárgyát a .Polgári Egylet\'-nek küszöbön leró, az jéneseslstet követő napra kltüzőjtt közgyűlésének meg-hsszélése képezte, i
llertelendy Béla mint jaz! értekezlet elnöke jLudatta a mtígjelenteitkpl, mi* aaerint azon czőlbói hívta egybe [az ér-tekezlstst, I—\' hogy s polgári egyjet szokott évi Jtqsgyüldsét folyó bó26 iá tartja meg, — mely közgyűlésnek fómozzanatát aa egylet tisstl karjának áa igazgató tanácsának (megválasztása képezi i --4 minthogy pedig az egylet mAkfldési iránya annak tisztviselői s igazgató fanácsától függ;\'— | minthogy továbbá s qzabad-elvfi kör feladata 3 kivatáaásl tüste ki, hogy városunk társadalmi irányát érintő s érdeklő minden körülményre tekintettel leend, s as olyat helyes irányban fejleszteni igyekezik, minthogy végftl a polgári egylet mQködéoének társadalmi viszony siókra való hatáss el vittsbaUSB i en-nélfogvs ttom tartaná é szükNégesnek az értsksllst, | — hogy s esijtatlelvO kör tagjai, i—\'kik egyutiai a polgári egy-
asáavsatunk kákáján lohst ám osomót keresni l •
A kákán osomót keresni — nem tartom hajnak; hanem ha a kákán sok csomót találunk: sa már hiba. De különben én városi önkormány satunkat — különösen tekintettél n ssemélyee járandóságok e kiadásokra népve nem tartom drágának — sőt ellenkezőleg olcsónak, mit egy tekintet városi. költségvetésünkre U- eléggé igaaol. Én valójában aapdnkénfl aaon ooodálkoeom, bogy városi tanácsunk a fejétől kezdve n talpáig, oly olcsó seoldért hsgyja magát ssí-dalmastatni. Mert opakugyan íó türelem ás sok Sgy buzgalom kall koasá, hagy oly csekély ttaetáe mellett annyit kelljen eloslpelní, — n mennyi terhet mi — kétségkívül ampa jóindulattól — városnak sorsát tetéző egyé-.aeénkre baJmoaunk. Ugy bogy aa embernek utóvégre azon furcsa, abeenme gondolattá ia táasadhat,hogy nem la a városi kölu%veúe ken soványan szereplő rendes ftsetás. hanem városunk eddki homintdeágl lapjában*) bőven, tar^edehnes bmodalmassággal felsorolt aooi-lentia sf5 járandóság; a kSüeégvetéehe saereov kedő tétel pedig osak sooesserium, vagy ha ■gy teteeik, hát es ie - pótlék 1 — Debát folytasd tovább sérelmeidet; a drágaságon kivSl még mi kéeatet kiíakedáera, hol, miken ninot rend?
llsmmibsn sincs. Rendőrségünk iaoeára nincs rend- éa kellő vsgyenbiatoaság. Mem aagyen régan történt, bogy egyik sereeke-áóasaek a vároeháaTpnlota kapuja alól telvaielták el — ea ott szundikáló rendőrS-kás aeresatOl — egy nagy malomkerék alakú kát mánsányi sajtját. — Jó sownmi káro-SuH kereekedőak/e, bogy a tolfsjlás utóbb Mgy nehezen kisalt. Io aem zaértUm, hogy hám seegtévaH. - hanem asárt, mart sssEnl egy nagyobb bajtól, — a rsadBrség édiamáiél lMbadalt meg I - Bekegy eem Skarváa hM aéal annak, hogy a váras ESé alél, - a rendőr teU moUfl-*-kol wSm ájp kéé három mák k iknh —
■p^■SMWSSy- ■■ 11 sis
mert légyen valaki, tolfajolnl I--Ásotton
menjünk tovább.( 4- Minő reud aa, térnék osak aa utcsákon -4 hogyl közülük egyet nary kettőt meg neveOaik, a Banbyány és Islála ntesákon — flgynlmssmi vígig menni és iha esetleg déltájban sááala rá valaki magMfe-
— avagy kénysoelbel/|Beie| ugy hozta mégá-val, hogy éhkor majoujváglg rajták t bizony-nyára elveszti étvlgyá sjs ebédtől, aa utasákrs kiöntött stolmaradéh és moeléUlj(l l Egy helyen ulanp egy tömeg elrothadt jiiá-poesta volt kiborítva s ott éktelenkedett s ott bflabödöU a járókelő közönség boseantá sára, min a legközelebb mult heti vásár al* kalmával belisjtott! sertések fel nem Inkmá-rózták I Aa ilyen lolgokró! nálunk seakieem tesa semmi!. YalódsinSleg ébboo oulminál aa általad emiitett 10j-80*-li előny. - Abban eaooban én osakogjfan nem látón semmi kel* lemseet — MmnjíTsIönyl 4- ée várnunk al* vílleált volt járói som tesa tanaeágol — hogy a háeak elébe sa ntosára klöntösölt átalma-radákok titán mmudluk mondani, liogyaM-
lylk háznál mit páték ? —--Bét altos
mít mondjon aa ember, bogy midőn délelőtt
— kikeféíkedve Hl mégy aa uteaára, hogy napi loglalkosáea után láseon i n ssobákat tisztogató s, ssel(fdtető saehalányok a sao-bákban a törlő rtjbákkal felfogott port ée pelyhet — a járókelő lüWhuég fejére sorra elé ránzák 11 -íj- Eaek persze jól goado-zott váróéban előfordulni Ssokott oiomáayek U szerinted - mel/eket oeak 80)|-li pótlék mellett álveahatSal ? I — j— Mit mondass mind eeakbee ?
Aat mondom — ás pedig akár a fogadott, akár a\'ÜMsáfttlaa práoátorságral híva-totteágnzk éraoto SéUtll i- hogy emberek a Igy gyarlék vseynak \\ 4- Uhát as emberi ialMSBényok Is wyaŰioeáeohbaa saenved nek, — de tOkélyéteebitbetók. Ha tehát valahol valamely hllSnbée hélyoi latásménynél hiányt ispasatalaak t aaoo kell igyekaanünk | hogy a hiányt sllá«rillSek is magát as iatéo-ményt tökályeteshidük; ~< ee a helyes tö | rekvée, — mm pedig ee, midőa ae imMi
■M^ilillan i Islsásmsti ktfravllt» S*««ftl asMiSMás
ii mis } \\t \' ■ ■ l ......... 1
A felbosott rendellenségek kéteég kívül or voslsndók, hisaem la hogy orvoslásra talál* nalr, ba bmaélgktéiübk aa arra llletékoi o0é-«»k tudomáéára1 jut. 4- Igu ugyan hogy a jó adminiliatrk\'tró uw k más sss-mének hol lenni, de mind nhnek daosára la, — egysner re aa egéia dátkört nem lüt(ja belátni, — ás elvégje mi va|smonnylon rá-ssesei vsgyunk öokormányaatuSlmski *- no* kflnk Is meg vannak a msguuk eaemelak, —\' eiek pedig arra valék, hoty ásókkal no eeak néeallak, — hanem lássunk isii. — s ha ve-lábol olyasmit látunk a mi renlo ellenei t ad* junk róla jelet, — s nem kétlm, hogy leee rajta segítve. — Aa önhormásyaat asép ás nemes Intéemény 1 ]
A jelzett, vagy Mokhea héieo|ó hiányok, 4 fogyaUiOBésokértL — tnefyek különben Is orvosolhatók, vagt legalább Is mértéhei* bőtök —■ nlm Saabad sa elles \'oly támadást latáanl. hogy a benne vetett bisalom meg rendüljön, a pa által as ingateggá jéteaaék. -r As ön kormányáét ön áTléaágot \'oem oss-kiély mérvű miveltséáet föltátejm t Inask al* lénkesőjét munkáljuk Önkénvtelenül, ba ön* kormáoyaatank bajéit ugy akarjuk orvoeolal, hogy es által Önkoraáaysásunkat tesamük tönkre. — Hogy pedig as Ilyes aSró osoprő ittosál kellemetlenségektAI megieanadttl|nak, -k tehát besaálgatéiOnk esése folyamát leírom ée beküldőm a „Zala1 saerkéestőségé-haa, — e ha höaléMi érdemeeiUeUk, talán a rendőr bistoi urnák véletlenül keaábe akadt al lap, — s elolvssvá belőle bsiaélgbtáiflnhet, 4 mely nek. megtörténté vei bejegysl n»t lesebe, bogy as utosákrs, ■— js magaa pót* léfcot fizető nsgy koaönségre való tekintetből több gond lorditandé, -4 i eeael kap* oioUtoeaa flnyelmeetetal fogja rendőreit, bogy eaonttil ne Judjaonk olyan njélyeal — — -e ennek, tagy li mindig a jobbnak re< ménye fejében nedlg, — znnak hokOvetkea Ifg osak laomük oái a péüétttl A
letnek Is tagjai, - s polgári egylet köz* gytlésM szervezkedve jelenjenek meg. s éfvényefitsjék befolyáíjuk és sa vautokat as egylet tiszti karának és igazgató tanácaásak megyálasztáss tárgyában.
As értekfzlst egyik tagja — maga részéről 4- ncia tartja czélszerünek, hogy a mai ér^skszletenl megállapodás korlátolja ót, U-ja. polgári egyletnek másnsp megtartandó közgyűlései maga tartásában s váíaaztól joga gyakorolhatáaábsn s megválasztandó tisztikért illetőleg.
Euei szemben; azonban az értekezlet több ssgjs által kifejtetett, hogy ss ellenpárt már as egyleti közgyűlésen tartandó magaviselete, működési iránya SDSgáHspÉAss tekintetéből, napokkal előzőleg értékedet* s maga részéről kijelölte ss egyleti tisztikar éi igazgatótanács névsorát; — a ajzok megválaastá-táauk meuleti állást fo^lslt, pártot sikított, -4 Ily elősméoy után az ellen pártiakkal szemben szükségesnek mutst-kozik a tömórülósl; — bs mi az ellen pártiak szerves működőkét tétlenül nézzük, az a tért slólflnk teljesen elfoglalja; saját bizalmi férfiait fogja a tisztikar éa igszgató tanácéba beválasztani, — s az egylet mfiköaén irányát ő fogja ss-ját szempontjáUl — megszabni s dirigálni. 4 8 ha ily dlhaUroz&sra, üy mflködésre az ellenpártiik feljogosítva érzik msgakátj -t s ast tólük rosz néven senki nem veszi, ha saját nézetü-ket igyekeznek a társadalmi térsn érvé-nyssitU: ebből önként következik, hogy ss sllOQpártdjval szemben s mi törekvésünk sem jogosulatlan, {— s az nemcsak bogy nám czélsserütlen, i— sőt inkább u ellenpárnak működése által provocált- és szQkségelt. Ennek folytán az ellenpártul ssemhwi szervezett töínörfllést szQltsé gesnok tartják, s azokat, kik ss értekezlet tagjai közül ezen nézetet nem osztjákl — iz ezúttal tömörülendő párthoz tartozónak uem tartják.
Biek fcjlylánj az értekezlet határozottá emeltej nogjy\' s pélgári egylet közgyűlésén szervezetten veaz. részt; s az ellen pártiak |működésével szemben s msgs részére! ja tlsztikir és Igazgató ts-nscabs saját bizalmi férjftal beválasztására fog töUkedni.
Ezen határait kimondása után következett az egylet tiszukara s igazgató tanácsiba beválasztandó egyének névso-ránsk l egybeéllltáss. Az első érteketlet a következő névsort állapította meg, Illetőleg ia kővotksaó egyéneket ajánlja a polgára egylet jtisstlkara s igasgstó-vá-íaaztxnánya tjagiaíul meg választatni •
jpjlnök Kojváca Béla; alelnök Ois* miU Károlyi; ü|kár Habom László; — pénztárnok Botflfy Károljr; háznagy Fajcs Lajos: könyjvUrtiek Kémsth Ignáez; — választmányií tagok: Quttmauh 8. H. Beneaik Kerencz, — Horváth Pál, Plihál Fereucz, Kiíllk Ferenc), Himou Gábor, Topolles JősssfJ Hirschl Kde, Varga Lajos, Hsrtelendy Béla] MsttdsiesJ. 8seitl J.
Ily lomyésá volt á szabadelvű kör értekezletének: majd meglássuk mi less ss eredménye r
A házadó megállapítási eljárái.
Jegy sők Öny v
felvételeit NagyEaatmáu 1181 évi deea. bő 2a>énya NkMméltáeága m. kir. pénzügy* mlnlsatsAhm rojvé évi maroalui hó 27«éo 10180 esám slatt kelt msfas rendelete loly-tán Megy* ée iEla-lUnissa törvényesen egyesült váróéban! 1688 évre esakOaÖit házak és azok lakiésMinek\'helysalei újbóli Oesedráse bofejeséso, ílNtÖlefl aaon hérdée eldöntése al* halmából, vallon Mogy-Káníasa törvényeeeo egyeeült váreoboa 18M évre aa egyeoes adé-törvények és saabályoknak a hlSSdéfi vo« natkosó hivstálé ÖWssálljlása IL tywct M S a (1808 Ün IL oa 41a) érteijnében aa általános báahéralő, — Vágy a hásaddra vo-natkosó Mvatálei pénsSgyl Mrváayek ésiaa bályok Mvataloi AmaeálDtáaa 11. ^jeo<l9 és 48, Itga ü (1888 évi XXQ t. ea 8, 8 ái 9f*ai 18181 évi XX111 X as. B f a) értőimében a tényleg bár beadott Is k résnek után a báabér ás a Unyleg kl nem bérelt lahré-saek utáa a báseeaiály adó alkalmaaásba veendő-a vagy mm.
A feotéljb érintett magas rendelet következtében Mag* •Kanizsán a lahréeaek hely •Slnl Osiaelráká folyamatba vétetett 1882 oov. 21*áo áe a mákiuatlau működéé mellett ba-Mentetett lMp évi deoaember bó «04o. A Izzrészek belyealni Oseieirásának eredménye Nagy* és KjsiKaalesa torvényosea egyeeilt váróéban a aöTOtkeafl és pedig i a eaobák •tárná , . j | ;. . .] . ; 4 , B489 boltok, mUoámh, koreima vagy kává-háa hely loé|^)| sMmá , J , . , . 801
I \'F ; ISaSnTIM
ügyi fbgalmaző ár aa állami, tőrvédykajósági, vároai magán áe jom esemélyek mini báatn-lajdonoaok által saját tisatvieelőiknek, tisztje-iknek, eegád és segéd munkásaik vsgy sael-gáiknak áot a bordély háeakhen tartOskodá kéjhölgyéknek közös haesnálatul átengedett lakrészekéi. Külön jegyzékbe foglaltattak ja a kibérelt lakréesekbea soroltattak a vssuti társulat részéről tisztviselői és pálya Őriéi által tennáeaetben bírt Inkráesek, valamiét aa állandó katona heeeállásolásra « báiópéos álveaéee {mellett átengedett illetőleg smtsŐ* désileg bhositott fiók Inktanyák és más házak lakrészei összesen 228 Iskrásosell, igy öeszaeen 4600 bérbeadóit lakréaa.
Minthogy Nsgy-Kaniasán levő 8789 szobz és bolt fala része 4804} - tehát a bérbeadás utján hasénál t lakrészek szám* 111} szobával felülmúlja, ebből kifolyólag. — miután Nagy-Kanizsa városában levő Beeaes lakrészek ssáms felénél több bérbeadott 1883 évben aa 1868 XXII t os. 4§-a és zz egyenes adótörvények U saabályoknak a ház-béradóra vonatkoaő Uvatalos összeállitász 34 f-a ártalmában az általános házbérádó al* I kalmasandó, illetőleg a ki nem bérelttépü-letek is Összehasonlítás utján megbecsült tiszta jövedelem, alapján megndóatatandók
TmkÜrtg Aurél i. k. I p. tt. fogslmssó. A városi tanács résééről kiküldött bizottsági tagak által asen jegyzőkönyvnek aláírása aagtanadtatik, ás a bánna fontai-takra vonatkoaő msgjegyaéeek n követleeő képen adatnék elő:
A lakréeaek öisaeírásának ellenőráéeére kiküldött TeobÖrU Aurél kir. pénsügyi fogai-masó ur ss eaen jegyzőkönyvben felsorolt áa a külön jegyaék^n is falvatt lakrészek . hova sorozására nézvh a törvényesített pénzügyi törvények éa ssabályok hivatalos öesas-álUtásának, II fejesete 88 fi ének határonmá-nyalt igent tág fogalomha alkalmaita, midőn sz érintett jegyzék be házi eeelédek, saoroeabb ártalomban a házi oealádhoa tartósé kereskedő ás iparos segédek ngy a kéjhölgyaknek nem ugyan lakásul átengedett, hanem köeöe bzes nálatrs fen tartott sőt a munka adók áltál mfihelyakül is hasanált helyiségéket is1 a ki-bérelt háaakhos sorolta.
A külön iegyaákbŐl k\'ihagyandók tehát aa aleő számú háznál a kocsisok fháai cselédek) .\'[..\'.......8 lakrésze
a Sí sa. bánnál a kefekötő műhely I L aa 6S a a a házi nő cseléd 1 L ss86^, a a csipása segédek műfilyel. ....... 1 ,a
a 66 a ,a a férfi Íiáaí cseléd
asoba............1 .
a 11 a a kováos segéd laobá I 9 » a 81 „ a osismadia műhely 1 ja a 05 „ a kegyelemből hasadéit ......... 1 ;a
a 168 n s műhelyéi (osiama-dia) hasanált ...... 1 a
a 184 n a a kocsis házi cseléd 1 *!a aSU a l9 a segéd moha . 1 ,a a 363 , t kegyelemből hasanált i L a878 • ja, bérm«tasen léel t a !
kaseiaálatra engedve. . . » t a a 382 , u kooals (háai cseléd) szobája 1 ....... 1. ia
a 891 a a iparos ssgéd sao-háű . . , . , i . , . 1 a a 198 , a kováos segdd «ao-WÜ ....... . . t j„
a 412 . a férfi házi oeeléd szobája ........ 1 L
a 483 , a háai eaelga . . 1 L a 488 . a kereskedő segéd
aaoha t * » . i * . , I a a 483 , a kereekedő eegád
eaoba. . . . « i . . . 1 L a 488 a a háai eoolga , , í L a 487 a a . ..le as 1091 a kocsis saoba. . 1 a aa678. „ keraekadőeegéd
aaobája H a
a 746 a v hentes i»géd ,
aaoba. . • « . ]. . . 1 a a 791 « » plnoeár, saoba*
leány áe mosónő saobája • » 8 a a 800 - a kereekedő segéd
saobáj* . . t. „
a 884 . a háai gondnok .
szobája ........ 1 a
a880|a. a téglás segédek .
ssobája ,«..«...! a a 451 „ . a kéjholgyek részéra ídőaaiat átengedett . . 6 a a 869 , . a k^bölgyek fásáéra időnkint átengédett . . 3 a a 881 a a bértiaetés nélkül
hnsenált aaataloe műhely « • 1 „ a 484 - a hadnál segéd , műhelye áe koosis eoabája (háai oieléd) l \' » * v í í , " * , fe a a 31 N a janllől lakás ki-hagyaadé ♦ .1 v. I « « . Ű .
"ü5SS5*Tla
IWbbá a város tulajdonát hépeeő a városi bikák gondozására tsHogaéott méh dások ée. pántotok állal bárt kkrésaek ki hagyandók.*
Mem tartozván a kibérelt lakrésaekbee saáasitaadónnk a nagy-kaniaeai uradalmi 8* bérnöksán által a IWbirtokklű egvSU kihé mit elaő 606 áe 893 eaám alatti hánakban • gazdaság veaetéeére sdhaknaeott Ueatek lakai ugy a mbérnSkság állal lentartott lakréesek mm. nem kűltUtusn aá állandó kataaa
Basa] luiéssehhől tényleg bérbe adva
találtatotti subái i« . . . . . 4068
bolt stb. sMtolt hojyleág . . » . 998
Oesneeea . 4S8T Klvooatbaai
lik rémek km eerelle as Ha
a i vo
mk
saálláeolásra a bálópáea (UftŐlsg a megyii pénatár által aa 1816 XXXVI t. csikk aW tán Mhalárosott mi|tárltéeak élveaéeá m*
lett hiaiosimtt fiók laktanyák s énekkel kason mínőeégben álló magán épületek lak*
Miaikogy eaen klfocáoolt lakráaaek hova sorozása vagy teljee ellftáefcre aéeva a kl* küldött Bsmihi küldotteég köat váieméay kolouibeég támadván,, mennynguió amgálle podás léire nem jöhetett, Tgy aa érintett Uk* rémeknek, valemlut a küHn |enyaáhehbea feleereltSShké lakiéenehnak is leeadő felSlvsse
tasaefctuekel itt n iftM kijelenvén •01 mik idején pedig fefoébb bslysa is ké .Mmnlstal fogjuk kiküldi tMQlré váreeita. Mfcwuök által.
Végül maffagyenük, nuessrmt s vám Hhtáiiban fclwmykiwi nM ;kartakre tefttt 41 nyaraló ét frttltikku időnkénti, Ütni laiilmll szobák ea nesnsiráai Isiit-romb* báanéá alapjául szinte folveendők W lék velea, melysk a fennálló törvények merést sdötárgyet képi—k a kivetési lajstrom-fa* pótKMag Iáét felveendők lennének.
BenáJíüg va katárnaattaa meg nem ál-lepiihniá váljon Kiwlniin városa 1883 *m en általános piabéradó kötoleaottaége •Iá mik • rogy sem.
Kelt mint fant. Anek István a k. Snaitl János
v. tanáét. mint várpsi kiküldött. Okinoráayi Boldissár Oaasssly Antal s. k. mint v. kiküldött v. ellenőr.
Sajátságos élelmességet kellett tapass-tslni a Iskréaeekst össseiró bizottságunk különösön a város VL ás VII. kerületében, ssá-mos báatulajdonos ssért, hogy s básosslálysdé-bjui néhány garast maguknak megtakarít-sauak a kisebb és még a mult évskben adótárgyát képesé szobák ablakait befalaa-Iák, saokból a kályhákat sl távolították a télre bsissrsstt élelmi esikkskst pedig ott heljresték el, hogy ssen seobáksl «us Össseiró küldöttség a kiküldött pénsügyi közeg örömére, éléskamsráknsk legyen kénytelen a Isjetromba felvenui, nsm gondolva meg ast, hogy en által a nem bérboad ott lakré-nek ssátns tetemesen esökken ugy, bogy ttoksl a bérbesdottlskréssek száma felülmúlja, s fennálló törvénysk értelmében kell hogy Nsgv Kaniasa városa innét as áltslános háabéradó kötelenottsége alá essék, követkesés képpsn n mérsékelt hásoastály adó helyett sa;"eet ióval msgbalsdó hásbérsdót fogja ss a blatumjdonos s saját hássnálstában IsvŐ lakosztálytól fizetni. — A tavssn kiayiltával ugysn ss ily saobákat ss illető ugyan msgint lakhatóvá fogja tenni, hanem erre én ossk ast a nótát ositáiom „pe már akkor kéeö lesz" — tba a 18.000 fii hássdé emelkedés másé less.
Qmtúy Antal.\'
Osztrák Conglomerat
|. Már hosszabb idd óta képezi Bécsben aj nspi beszéd tárgyát egy ott felállítandó cseh népiskola. Tsrtózkodtank az ügyhöz tujóllsni; mert a terv testté váltoaUtása eddig csak egysterfi comblnátio dolgát képezte. Azonban, — amint csakugyan előrelátható volt «4> a terv mégis test lön. Az oatrák kultnsminiuter megengedte, hogy Bécs városa tizedik kérüle-ében egy cseh magán népiskola felállít-tássék és igy a csehek régi óhaja telje-attit.
Az osztrák cnltnsminiszter ezen határozata szülte aztán az osztrákok nagy elégületlenségét, szülte azt li, hogy esan határozat ellen a vároetanács egy — mindenesetre eredménynólkül maradt — réiolutiót fogadott el, szfllta végre az állami és vároil tanfelügyelők demiasio nálását.
Vajmi bsjos is lett volna a csehek esea kérelmének megtagadása, — minthogy a Bécsben élé külföldiek közt * easbek vasnak túlnyomó számban; másrészről bíztak a csehek apostolaikban, k|k — mióta Taaffe gróf a bécsi kabinét elnöke — Uloyomóan vannak kép-vizelve at osztrák miniastarfambaa. Nagyon la farcaán hangzik biz az, bogy a csehek az oestrák fóvároaban cseh népiskolát kívánnak felállítani, azonban ha a körülményeket jobban megfontoljak éa tiszta lelkiismerettel akarónk Ítélni, nem vádolhatjuk éket jogtalan követeléseifi .(míatt.
Mikor az eszme meg lett pendítve, a béczi sajtó, a cseh sajtó legnagyobb boazuságára, hangos gdnykacajbt tört ki, ami fa cseheket aemmiért sem birta al-terálnf, gondolván magában : ,Wer sam létateo licbt, lackt am beaten.*
1 Világosan emlékezünk még arra is, safdón a cseh Itkola1 felállitáaáoak eszméje megpendült, a csehek egy hóeük-aek szobrot kívántak emelni. A bécsi lapok ekkor határoiottaa kikeltek es ellet, indokai hozván fel, bogy bizony a magyarok már nem oly szerény telének Ilyen követelésekkel fellépni, holott ha ók Bécsben Peák Fereocznek szobrot kívánnának emelni, volna le egy kll Jogú hozzá, talán Ausztriának Is lenne ebben érdeke f mert Aaaatria épngy mint Magyafornág hálára van kötelezve Deák Vereacz Irányában. •
M szobor felállítás mámorából kl-ábráattouák a caekeket egyeld re, — beagoztetjuk egyelóre; mert a dolog még úgyis fordalkat, bogy Béca-ben n csehek Issaapk at arak a hátban
„Naroday Ueü*, prágai cseh lap e0ik vezérczik kében Igy laéll Ki moet már nem kérjük n caek iskola folállltA-sát Bécsben, kg ne m követeljük 1*
Benkinm mondhatja aat rélnak, hegy eeefc eagy szlátbarátok lennénk; én mi teamen helyeseljük .Kémény léMl* atavnll, hegy a eeakek elég far-
furfageeaa kl tndták vinni egy cieh iskola feUllltáiát Bécsben.
Taglaljuk csak a körülményeket 00, Amint azok csakugyan illának él kbnük, hogy eokan oeiUai fogják oé-, tetőnket.
Prágában tudvalevőig kjét egyetem vani Egy német és egy ceebJ A prágai német egyetem \'a tilág jlegréglbb egyeteme. Akinek a guittusaigy .akarja, hogy a ceehet ignorálja, inserf bál tatja magát a a német egyetemen, mriy eddig at ön-taes német egyetemek kptt a legválogatottabb volt.
Ezt azonban nambbrént külföldiek látogatták, de hogy ,a! cseh egyetemet a cseh ifjoaág látogátjtj at nagyon ter-méazetes és valószíné, és önnnk agy hisz-szűk felesleges. megmsgrtrátgntni. Hiúdén emberben megvan jat ju hazaflzág, hogy a hazait — esetei bon 4- előbbre vonja, mint at Idegek [A cnh némtet is aton tiámtalan pici reszecaHékhet tartozik, melyeknek nincaeaek világra \'szóló Irodalmi termékei, nincsenek iuropai fér
fial, tudományuk biaonylcaak
ország
határain belttl ismeretes! r- di alig mu* tathstnak fel egy ágát 1 |b; jáelylyel n világ elótt felléphetnek. De ezért egy ilyen ategény néptói azért i>e vegyük rossz néven, ha meg íja n hennák a patrlotriamutl Mindé n népben már megvtn\'az, — és joggtl — hogy nemzete ttabtdsága és függetlenségéért lelkesülni tud és hogy inkábn kést meg-hslni, semhogy hatája jogsi 4* melyek snent estmék — megsértését itulblrjs élni. Ott as a kit San-Marine köttáraa Bág ; hitt ez igazán i az államnak legkisebbiké 1 ösuesen hat kérőit Tan, ka-touájs mozgóaitás esetén tizenegy mileez, (egy mileez két ember ) pi. mégis mily öröm uralgott ott tajvaly 11 midén e né-peczke tsahadságának és függetlenségének 1500-ik évfordulóját ünnepelté.
Különben legyen a nép ieh, szerb, vagy akármily nemtflitén, f- politikai iránya Mhet bármilyen amurt am ; de a népben a nemzetiséget, eUnek elvét Un-telni, emberi kötelestég.
Fogja magát at outrek ealtuatml-niszter én elrendeli, hogy a jrágai caeh egyetem germanitáltaiiéklr-Pdhze, bogy erre nsgy1 iává • következett 1 Hogy it ne ? Oeak nond Íjunk vist na a közel mulfba, nénik olt meg tá-
ját énünket, a mikor reilnk
pctroyálták
a német nyelvet. A beqnptni st nem Írjuk Itt le ; as akkoH iddk fibkkal jobban vannak emlékeinkbe vésve, semhogy aaokat elfeledtük volna, vagy ázokat ecsetelnünk kellene. A prágiFzavarok vége az lett, bogy — bár csitt nyelven tarthatók ott as elóadátok, üfe -f* a vlte gákat németül kef 1 át egyetemi h allgatóknaic letenni.
Btek a nagy miak a | bócal kabinetben akkor kénél játszottjtK es nem It gyanították, bogy a késsel önmagukat fogják \'megvágni. A csehek belátván, most nlnes, érdekükben volt szenbán a caeh I nyelvet ápolni, fogták naivat ée u oattrák fóvaroebtn köve te ték egy ilyen itkola felállítását. A kérelemnek heyt kellett adni; mert a térvények I nemietek jogai épségben tamásit (íictálják, I mintán Prágában e nemnt caeh iskola nincsen, fel kell álllUnl Bkslton.
De mi len moet már ennek a következménye? A jóarak odabenn, agy | látszik orruknál tovább nem Iáinak. Igaz, bogy a cseh iskola eddig még csak m a gánlikola; de a csehek dondoskodnl fognak ártól, bogy már i jévó évben megszerezték a nyilvénuengl jogot A négy év ujtalanul fog elmúlni, á felháborodott kedélyek addig ilecmllapnlnak. Világos at It, bogy at a gyerek, kl a bécsi céeh népiskola netyealk ontá-lyát befejetle, cseh tanulmlnymval német közép tanodába fel nem\' veletól A mostani kedély hullámok Iámét jmoltgáiha jön-nek; de etek nald lemét loédlIaplUat-ntűi egy egy felállítandó r#l- jés gymna-zlnm Iskolával, Nyolct év itlaít sok előfordulhat, ml at ügynek komolysbb lendületet nd, mert at érettaégi Iviugát letett caeh egyetem után vágyádlk ason-íban bétájában ilyen nem lévén, majd fel kell egyet állítani Béeábeil. Mint a lánciatem, ugy fognak el dolgok menni, Ösetetsrtvs, összefonva,
A kabinetben |ó fa ak lát-tik Oiehoritág |n|rmani-táláeát és e helyeütleiirébe Bécset uláv I s á I j á k.
flyInyöri állápéit Ortliláinak tt o ntrák lógom aki Lén, Bécsben nátoser eéeh lakik, loek könött van ötveaeeer német-caeh, kik a ceeh ayelvról mit i^a akarnak tadttl él nár egészen elnémetesedtek, A másik öiviMaer altracnh köat vta harminca
Istennek 4-kat nem ger* a míjgyafioknak hogy al külföldön
eenr műikét, iperw, kidnél moet már.le-folal niÜTelódéere uáihittni nem lehet,
Ílg t\' megmaradt honeaer kött pö i? án 6000 olyan klikorú van, me-eknek okvetlen nflkiégük van at ii-tánwárnl
Ili Tehát 6000 ember miatt Qécnt élizlávltják I
Vegyük moet már a Bécsben éló migytrokat, melyek náma a batvnnezret meghtMjt. Jól Aióntrákminiuterium Uy magyar iskolt feli tiltását megfogsd hatja , mer t r-j hál á magyar iikolá manipálhaíja, és nincs Iszfikségük arra, tterenanek orvoslást.
Ámde at osztrák korona-tartimán y okban nem kéve* lebbLnl n t ötvenuié t nom zeti-éégvan képviielve, m e I y e k hivatalos nyelves német
I e t tj
Btek mindegyike ugyancsak joggal felléphetne,! mint alciehek tették, Uogy Bécsben élö haufltársalk számára étt hasai nellenü iskolák állíttassanak Jill, !
Ekek kérelmét elulaiitanl nem lehet; mert et ép oly jogoii mint a cseheké. Mini v a 1 a m ea nly I egy k a jp t a-f 4 r a i 1 lí kjl Most ínég ezt nem kezdették meg; de kétséget lem szenved, hogy a mozgalom meg fog indulni és akkor fogja a bécsi kibmet (belátni, hogy Ö túli (donképeni osztrák fóherccegeég halára n tul dúlt nemzeti viszályokat beeresi tette a centrumba és ast Inját emlójéa táplálja* Béca\'internstionalii Iskolák jrároas lesz, és at eddigi prtkticui semzetí párt viszály okit nagyon || gyámolítani fogja Ui elméleti pártviszály.
Ejz hiányzott meg enk Bécsnek, le különösen egén Anntriának 1 Tudja fóla az egén \' világ, bogy ott egy népekből! összetákolt, ösiiiekevert konglome-rát köpeti a nemzeti öeneséget. Hisz néln a világon mindén orstágutk megvan nlát nemzeti nyelve*; de az ország határiln belül lakó külföldiek nomtetl-ségét védik a törvények, azonbanj vi-nept az ilyen Idegenek nkm-leltliégük ügyeben lem miiéle lógókkal i im léphetnek fel, ejtek fej I est télére uéive IgonUt nőin tar ihatnak. Ausztriában máskéüt áll a Uologl Osztrák ayalr -t- tud valovéleg — nem lélteillk. At ott trák ok nyelve á kémet I Va is Béceben minden áemnwégnek egylete j de t leglgény tele-tjellb ülést sem lehetí bejelentée néfkül megtartani, eten a kormánybistos ittttt ven. Bt annyit leu,hogy: .lakatot t nádra!" Tehát bt már máikép van mááuttl.
{ Ajtután: it ontrnk koronitartoiná-nyokbsn képviselt 64 7 féle nemtetisé-geknek otthon Is a németuyelvnek kell lennie nivitaloi nyelvnek t És le másutt mátkép van; mert nlát buájában jegy nemzetre sem oktfoyálnik idegen nyelpet Hogy Mtufán at Ilyen[eonglomerát tartományban folytonos naaáljrok fordulnak oló, stt befogja látni mindenki. Hisz a féieg ii megmlotdnl, bt rá-
II tpolln á kl De a népek éi nemietek nugolólnik ti ilyen ejoyomtlái ollon; és ■ Istéq leit megmoadhatóji, hogy mi Imi oneknek a vége?j
rbllükal körökben régóta már con-glonieijtf. blrodalomnik novozték ext az Anntrftét; hisz egy népnél lina annyi külföldi elem ömehMva mint ott, de így némnél lem 1)ly túlnyomó számban mint oU
As egén Ontrák-Migyar birodalom-ben ceupán Magytrorskág örvend totális függetliniégnek t a többi népek ugy tán-ciolttfkL ahogy Bécibjó füLyölnik. Ai egyik aárt balra bűt, a másik párt jobbra liíl, nflgnem at égést ösnefojtotou tnt öeueoápks
Tabadalmilig ia régebben mér ta-panu^ató volt a folloááe. De a legújabb bravoH (f) it nitrák kormány rénérél II volt, ho0 ft cseheket gormtnlzálta, Béeeet pedig, n ontrlk némltség szivét — Mli|vliálta. Buel tk ontták kormány mlndenésetre mgy gyöngeséget árult el; mert ném cink megeróiitette a verebek csisser^éeét, hogy Aosftria egy népcon-
glomerát, hanem a: hát tényleg be t o 11 é.
t tettől, teli hlto nyl-
• Ifommer <Wndsr»
| KII Vs tél ék.
- Bgj araav l irnnimlalál latolj — Aat sasai tnlsjdoaoes kslll
ŰaneTlái mellett. V
kÜajrvkereekedéeéhea álV M.
-7- A Bagy-kaalsanl polgári egylet f. hé 29 án tartott HDfyüléeén a tagok tee-katlan nagy ssámbfe jelenvén meg, se ülés tárgysorOsstánál fógfa | Is érdekesnek igérke-aett Elnök aa ülést mogynyitváa s a válssst mánv IskössSnését bájslentvéa, a progrnmm Mntjsinsk soronkénti megvitatáséra bivta lel a tagokat. De nöivid ssóoeere után határosaiba ment, bogy{ elsőben is ss sj tintvi-Nlői kar s rálaeetmánv íog megalakittatni.\'n ml kttlönbsn a nanlrsoué pontját képeste voloa. A szsvssstszeuő biaOttlég megkezdvén mfi ködését, sürfln szedte be s kék éa fehér aas vssólspokst, imaly spinkülömbség egyúttal két ssemben ál lé ejos párt küzdelmét jelentette. — Össsesen 124 suvssst adatott bs, me-Ivsknsk össsessámitáss után a bizottság éltüké a követkenő eredményt hirdette ki. Megválssetatlak:
olnükké: Koyfcs1 Béla 81 seavanat al „ Ssánvéber Józsel 71 B titkárrá i Babosa Lássli 6§ , pénstérnokká : Bo fcy- Károly Ili n könyvtárnokká:!Mémetk Ignáéz [61 „ háznsgygyá : Fslos Lsjos 8p ^ VálassimápyijlSBwul megválssststtak Outtmann 8. H. Ml n^mssicji Lminen 66., Horváth Pál 64„ Ilértélendy Béls[84., Ben-tsik Ferenci 63., K Ilik Ferenez 62., Bartos 69., Hirsohel Ejlé Ól, Topolits J 62., Szeitl János 81m Darázs Zsigmond öli és Hemetke 81. ssavsznttsl. Póttagokká lettsk Plibál F. Qyőrff) János és Vkrgs Lsjos 60—60 su
l.obsl Filc
- B*kl*g*llknaaágak. Kétrendbeli rémes rahlópilaoMág l.ire tsrtis isgs lomban városnak s n vidékén lakót kedélyét, melyek e jmmmlmn követwjtek el. As esetek a következője: ÍA gyanusjtotl tettes Hstos Sándor állitélag jmlápi születésű leg-ntébb a os. kir. 4$<dik gyalogearedbeli katona ujjones, katonai, lőlegyvérének ée s társaitól eltolvajolt 70 db. élesUHténynek ma gáhos vételével a Mengjeri ullskta^yában elszállásolt s készületben levő asáasjdktél f. é. decsember hó 18-én ■♦te inegsaökvén, útját a aársssgi határban Mfekkő ugvoevesett Ispl vagy oáni orsaágútszéli esárda-felé vette, hova aa nap éjjel tél [11 órskor ért — A csárdában már |ni|lld lefskQétk, — a korcsma helyiségében egy kanizsai , lisst kereskedő ée sgy vidéki pór ájj) ssálléson aludtak. Wslss Jsksb koixSmáros, ssnek 8- ée nŐ lestvére ée édoéjnaytuk a korcsma helyiséggel OaaaefÜggéeMn [urai álló aé^ egymáuM nyiló seobában feküd tik. H.J A tettes katonni egyemuhabnn, kopogtatott a koros-mároa laksaebá|a lijtamii, a korcsmáros as sgy en ruhát látva lei roMsat spm sújtván, kinyitotta ss ajlét, m ra sl lettes Wgyveréro tü* sült szuronynyslj s Lsibábslápeltselősdván, hogy Kis-komárombah gyakiorlstpn levén, sngsdélyt nyert hpgy sjosspst utján mehessen hssa s el6hb| jtn»i| maja enni kért 8 miután a koraim áros fitestvére bort és ssemlyát tétti sson asstalra, msly msllé a tettes fi^gyUrét Dléhela aiitva leült, a tettes ivott s boíbójl ás bessélgátejit a koros-márniisl kl sa kajsCal msllsll Isjvfl ágya ssi> lén ölt Egysssrrs ststies felkapván Tsgy ve-rét, — pillanat müve veit, bngjr ie ssa vak kOat I aido a pénaaiet11 rálőtf Weisn Jakab korcsmaroarsj s h rjeljtn ujrs tiltván fogj-véréi a korcsmáros fitestvére leié, ki s tsttes felé ugrani kánüli: 4- fogta, mit énarevéa a koresmárea titsstvére, a sarmsaédssobális visssaugrott • bvosapta | annak ajtaját. —. A tettes ekkor a fogyfnjráll a korosmáros anyjára irányozta a pénst kévetőit. As aseaony élete kiméléesétt könyöilgvss pénst előadni Ígérte, — a midőn Mlenyalva ssakrényébe, mintegy 100 frt késapjáast a tollasnak álsdoti ee sió aálkül átvévén a pénst rOÉtön siti voaott — A helysaiiii saemlét tvsaéki vizsgálatot másnap\' teégsl a heljrsáinén klr. tsséki viasgáló lnré ayomban te(|esitvén, fel* vétel\' seerinl Weisa Jakab ágya lelllt n f»l-Óin fokve, halva tkljlljatdtt, s öjvékt fe|ében kapta s részben as éles [töltény, rassbsn ss erős légnyomás lejésos|i)át oly ainylrs Ossno-ronosolta, hogy ss agyvelő s nofia három falára fsesessal és Isi skouában ismnérve lej. osontok találtattak, még ddélelőlUfolyamában jelentés érkezeti) hogy n.| megynróo msllettl ONzágateu a kérdésás reggel •iy hulla/ la-láltaloll, melyen a U>j löitte van reáesel ve. As slőnyemosat kldarlté,; hogy la nulla egy sala-spáü lakoaá, kl ja jaagyréosei tanítót fuvarkssndé. b.-mo|jyoiodi orsaágamn koosi» jévkl a kérdéen nfp vlrvkilstkok lwcse felé (Ott. A tettes a mitaáyllkélt buaíáját magé-hös véve koettl EaT lovakkal elmenekült Inon hullánál Is a |fo| Osfaoroneeolra talál-Útolt, ml a küeel^ől ajtmt Ittvaa tOvetkas uiéuve. — A inlcabkréiM eré|yei| intéako-déaeaai teli a jtylUtoa nyomosására
| — A nagy kanlasal kasálne syl-veetor estéjén sseévsl éa énskksl sgybaaö tött .táneekoesornoskát retldes. A llgek 80 kr.. tagok által bseaeetetl veadllgea I frt. belépti d(jat üaeáaek. Kaeb astáyek reode-•en Igen |él saeklaa slkeiülnl, a mit* veié-•fcínOlog ae ideitől ia, lekét msld mondani.
\' - Isgkalé •maioHiy vélt karé-oaony estéjén a helybeli honvéd laktst^ában A földszinti, leeénységi nsgy Unnsk éjeikében este 8 órakor nagy tmégeaág lámsdt, melyre a legáöység hajódéit a éaebába és nagy meglepetéslikra >siáesooyftt"ltsláltsk fbldissltve. (londeskodott a Jéeaaka . minden honvédről aaon tareubra. | EgylllaslÜ Ingat, máslkaak bőröndöt, tollat, káét. néaltáreeát, pinát, lükről, stk lmsvin. Sseket al, tlsstek adták réseben öMss, Vkjdi|é adag gályéaliaa éj mákos léniával [ Ültek megvendégelve, melyhez minden [legény egy-egy tmlsna bert éa két snivart kspsli A tlsstek m)s| is meg-iiásták a eeinoe ksrásnony fiát és ss rtmdéksk kioeatáaánál jelen vollikk luhbss wshndaém ménlek aa maepekm sesk a^aálnl fogiák, hegy a Isskellsmsesbb aapokea asm villák lakianyájokbss I
\' - Városi hiavfttMo. A véresé kisgyűlés, melynek jelesiéksnyabb teendői a W évi költségvetés nssgáHa^iásas a városi
orvosi á llomások belölléee lesad. - CsfttöJ tökös. deos. 88 én fog meg tartatéi,
* A kesvéd Isktsnyávsl ssemben nagy deoaksbáa épült lovardai előadások tartására. A aöldfa kertben pedig panorámai mutatványok veaaaki
U Jalnlanjálék. A mint már lapunk mult ssámábao emlitettük jsnuár 1-án ieecd Kohsy Eleinek a [helyben működő színtársulat opevstte-primadonsájának iu> taloiniátéks. Ugy érteaülünk, hogy es alkalomból. amikor s JL i a d o k t b r" fog ssinre kerülni, s székesfehérvári színház teqoréne* kese Magy István ur fog körinkbe érkes ni, és a Jais doktor* szerepét eljátszsni. — Közönségünk teliét ez alkalomra fOlötte élvezetes estére eaámithat, ugy kegy biztossn hihetjük, misssrint a ■ jutslmasánuó művésznő iránti tekintetből a ssinházst a seufolásig fbgjs megtölteni.
— A ssagj-knsslsaal ksaaiaó o hó 16 án délelőtt 10 órakor taHptta meg évi közgyűlését, megejtvén s vétesstásokst Is. Megválssststtak: Elsőknek: Ebenspsn-ger Lipót: Alelnöknek: Msselisnsker Mór. Válasstmányi rendes tagoknak : Stol-ser Onaatáv, Ollop Imre, Gutimsnn Vilmos, Lsngyel Ignáez, Hslplten Mór, B\'su Lajos Ebonspsnger Leo, Weliaoh Lsjos, Bobers Richárd, Wamberger Sándor, Dr, Weisa Zsigmond, Lőwiager Ignáez, Stern 1. M Weisa Msné, Outmann Lázár, Dr. Bothsohild Jakab, Sehers I. Qrüahul Henrik. Pét tagoknak: Séhlesinger Gyula, Sommer Sándor, Lőwy Adolf,"Eulor Miksa. - Esti öt ófakor a választmány tnrtván ülést a mags kebeléből válssstotta meg s tisztviselőket, megválssststtak -. Tilkárnnk: Lengyel Ignáez, <• könyvtári folllgyslőosk: Dr Weisa Zsigmond, v pénstáreok: Wamberger Sándor és hásnsgy • aak: Stolser Qasatáv.
— ttslsskásl jaiékronsl: OaÜtörtökön, deos, 28án sTáJlea at világ esát|a" népssinmű dalokkal éa táneacsal 8 felv. Irts: Palotás. Zenéjét aaeraé Tieaa.\' Szombaton, dses 30. Erdsy Berts javárs: .Titllla hsdnsgy" vig nsgy operetté 8 telv. Irtat Bákosy Jenő. Zenéjét sssrzé: Puks Fsrsnes. - A fentebbieken kivüU már esek á előadás tartalik.
— Inert Folyó vsdásaalok. A nkanisaai alsó erdst vsdásslársulstnnk t bé 19 én tarlóit vsdásnulán 11 drb. nyal lövstett, sgy bors pedig n hajlék által veretett egyes Dtossmbsr bé 114a a felső erdei vsdásstár-aulal tartett a lslső maaőn kör vadásna tat melyen 10 drb. nyal eaelt
Baombaten deos. 21-án Passtakoveeses Sssbó Imre földbirtokos ur vsdáaatarülstaia 1 8 puskás 28 drb. nyulat eltett] ugyanosak 23 án Sármelléken ftogyai Máté földbirtokos hr által leadessti vsdásnuton 80 drb. nyal lövetett.
— Oktalé káal srvss anims alatt Pr. Hruok Lipót lemart budspaeti orvostudor saerkeestésébeu gyégyludomásyi éeegéea-aégügyi hetilap indult meg, saely egészség-ÜgyÜnkhsn érzékeny hiányt vpn hivatva pótolni, A lap bslsnkínt sgysssr, vasárnapon jelen megi áe előfizetési ára negyedévre 1 frt. lélévre 1 frt A hozzánk beküldött slső ssám igen Igyeeen van öasaeállilva. Tartalma t A göryéíykór (a sserkesatÖtől. A migrén és legujshb gyógymódja (Dr. Duhsytól} A tüdővése (Dr. Brnoktót) Orrosi rendeli saaba ée egyéb kOnhaasná közlemények. A kiállítás Igsa asép. Ajánljak aa olvsséküsOa-lég figyelmébe.\'
Tel villás. A Kesstbslvpolgárvá rosi bírótól tsgnap, f. bé IS éa ftnysa nap nal 900 frtól eltolvajoltak. A biré neje egyedül volt otthon, a tolvajt — sav váadorlo gény személyében, kl ép a kánból sksvt ki. osouni, msgis fogta, de s tóival klránlá ma-^ál ss aasaeay kénéből. Ilire segély árkeaall. á tolvaj eltűnt A péna adó é egyéb köaaégi péaa volt
— Tapeleaal levelmisk Irta; A tapeleaai inr. kitkOaaégnek egyik legidfosbb tagja Leelaer Man ó, z Lessosr Hasé ée |fiai még főnöke, tagnsp vitst.it \'örök ayugslomra. A Imldogult régi typusa vall, a jóravaló, meakáa, jámbor ssidókuak. Keresztény és jssldé agyarán! sssrette éa ttse-telte a 80 éves aggastyánban a páratlan be» osületssaégű kereskedőt, ss odsadó vallásos áreületű magyar honpolgárt. Mial e lébknavi nagy-kereskedő eség Heöke a vslsértalkanl felek eeststlku sseretetát és beesüláaél bírta, A gyássbsseédet s remek msgysr aséaek Dr. uossnbsrger Sándor kapoevárt főrabbi mosdotta a telem foton- Remek szónoki for* dahntal mondja a többi kost, kegy e k. al* hunyt is egyike aaen ssámtalsa astdékaak, kik a banSlslemig és erény ui|án Italáénak
alapslvs. maga I és IOrekad|Unk
agysnlŐeég lávéa vallásunk na lobogtaeiuk a kitlebogói s néldáa életű bitrokos nyomdok alt kOvatal" Baénok salán vlMntsUa mlvhn jsaólé len* vakkal a aiánjé essiádot, a kákior éa a kar oláoekuk a gyásaénekrt éa ssagindalt a gyásemeaet Esssrre meni népség kitérte örök nyughelyére a (óravaló midé honpolgárt Legyen neki könnyű s hasi, ée Mke len filmi porai körUI I — A belé. elhunyt temetne aanjáa városunk keremlésy éaasldé nagéijyl kösl 100 frt lett slwaiva; a ose* gények a béke malasslláaak e nsgy Ünnepén áldani fogják a boldogult elhunyt por-Llvilyét. hk
-4. HivM kirak j Qlera orosa kll-Ügyminisslsr Pslsrmóbsn való tariéskedáaá-nsk idoléi egy hóusppal meglieesssbkllotls. «4 QsUloiábaa maglnaepellék a Habsburg-liáa jubileumát, Uaeo Viotur kétsasr Is tá!vlraiewli király 0 felségének Obndaak ügyébea, de nsm basauált ssmmit, ObeHtnk* a:mult héten végntetatt kl. több pártái lep nem helyesslu Bugo Viktor le\'Mpéaet — Aa Üüiélt Bontotta, ktrtt mait lapunkban amié-késiünk msg, lemondott az eisságn magyar hsuknál elfoglalt akéaOkl álláaáril, — Taf-tm Antal altahemacy síremlékére eddig •071 frt 71 kr. gyűlt Ma - lerak Ima-
huh iii
ina inii fi
Mmi • UabNÉitwil Myt— Mk oakteHeb kfeaMii » méaeaáJfbMább Ml MilM I mtli* Hm HMm va» Ni mim i>giodekaiai» hagy a mf « ayélvéa ataeyel eaaék, mi mi «•IMM «*k ■ mllhilso - KMf tV vaáaa %n mm i4« ké* dmyhiaid
* mteak a ilyln abédrfiak. — Ro-
m eéeae l^lwnik erőditéeai »ái
be iiüik fajeeva, begy a »áro< mm aAr Mn m • ■miVmIi «I|m mér mk reoáae o*tro« álul Tehet bovMei. — A témaevári Hrai kphlrtii Dreadá Mi levf érkaaeit, aaoko* mim m volli .Tkamimas Koaeaaégi JegyaŐ Uiaak Te-iwk* Nem U iíÜh myinrwlgi köi-eágtlí lilik ki
Nemzeti színészet.
—• 8lom b *I on, 4m 98. Bárdy M«i í«l*loro|4t6káuJ íh» ugyan rá nem fl eetettI) .Pabriedas leánya vagy a 8é évei fcgyMae* VMbraadt sentlmentaJU mínmlve adatott. A darab nagyon i« hatáso* akar leaai, mi aaonban — agy kál jelenetét elte kialva éppen nam ilkarftH vagy otak erőltetve. Általában aáJklIleJ a iiimTieiiaiitfa I,
• igy inkább aaak vadáeasea a báláit min-daa tragikal valódiság áa mélység oélkfll. A Upekre bakkaaáa például v. tóriorfüsoák
JMM vatt megjelenése valéaáges abear-""itt*. - • Julalmaaott (? I) különben Fabri-ailrt kktaŐM alakította • agán beaeőiég aal jaianitatl lagnabaaabb drámai réealeteiben I isi a baaoaló mádon Arday Ida (8tern Aga-tbábaa); Aranyomy (Rolf gyáros) ások ott Igjemágail adu ilma inall, ismkÜtliksi BanMaytal A, ia Beiaheld winéaanöt. Kö-vamy mag médiái találja mindenkor, bogy a köeűnságet oaki daritaa eeűletatt komikumával; töl ma Saakáoé fi, aaaeonyeak is neveltnek | da Mért ráméri! flgyeímesleléela-
kai IgeMató urnái Raullal la megujtyak.....
A ailllliwll Irday Barta éa Kaoaár Wina a többi mallékaoarapllklml ^y«tl adatta hajyeaen mmoméakadlák o magokéi.
Bal falvenái után Kobay Kieí a „Ohék k»ringő»-l éaekslie kitűnő praaaMtálwal. A márnáik harmadik köai padig Uky la-gania k. a. áoakah pár magyar nápdaít aaá-pao éa lalkaaaa, oaki a léroa aaok nép javéi Ígérhetünk a mit a valédi alvéMM iránti éraatflnkböl a legőeeiotébh ealvvol ábaétaak réaaéra
Aa améaaáiia lokál omk aal jiajnáljuk, hogy Bárdy Lejei aaéptahetségfly tOrekvl tagja a tárealalaak, nem réeaeeUt hnélté pártjáé éa kiMaUléabaa a köaönaég réméréi, mt leginkább a aerd időnek tulajdenitkaié. Valóban eajaáljak I
— V aeárn ap, karémaay orféjée a mlabáa aárva volt
Uétfla, doM 26. Baigligeti Ida lemart eépmiemlve: .A aaigáay* boealott ■ainra, aeakély máma köaönaég eléét Aa elö-adáe meglehetősen sikerűit, habár aa ele* lelvonáa jilaaelaia blaanyoa bágyáiiság volt kukul. — Arday Ida (BóaaU) egál* ben-aöaiggal alakította a aeattal la kiMoikadatt mflvéem tehetségével, kiHalpo a jeaalódott aaarolmae ammé )aleuttéeében....L Kávám IL élatbl (&%a) caigáojt marapait a mind-végig megtartatta flgyee elakhéeéi omk fia vlaaaalértakar matatott volna öragapá • a ke-aartlaég fájdalmában magiörHnmhb apát. Bárdy Lajkmaam ■aakiaaali m>glalillaa rollt j különben jól jálamtl. Köveee^ A. aaeet
260^862. mám.
irverési hirde(méoy;v
Alulírott kir.\' bir. végrébejió aa 1881. évi LX. t. ea. lOjl. 103. f-a érteimébea mm-aenoel köakkrá teaai, hogy a aaáklorayai kir. járáebiréaág 8800 p. aaáma végaáee Óllal Flaaker 0ávid Bet Várlal végrebajtaló javéra KMmim Fereaee Bíhácei | Beme la) Kaamioe Deléae a.-vJdovto«í lakéeek elleu 40 Irt 88 kr, léke éa eaaek járulékai erejéig elraadefe kíelégiláií végrabajláe alkat mával birólleg lefoglalt ée III frt 80 krra bedűlt KaeaJm Fareaeeaél Illetve a.-vjdo-veeai lekéaéo esobabutonok. Kaamiea Bélám eál lovak kakerieee, aeekér éa aaáaábdt éllé bgéeágoknek nvilváaee árraréa utján Urnái eladelaím elraadeltotvéo, ennek e aelyiaiaéa vagy Iá el pernek \'akáaáe A^VldoveaeM leeadé maamdéaate 1882 ik ée január hó t-lk aap Iának délelőtt 10 ée déli 11 éraja batáridőéi kitűielik éa ekkoe a venai aaéaaékoeók mm api oly magjagyaáaail kiválóak meg, begy m értatetl lagetáfek eaeo árveréeea aa lift. év XX U ee. Un. | a érlalmáhio e legtöbbéi Igérloek bamáraa aki ie kéeapéM ieelée mellett eladatni fognak.
Mindetek, kik alalbbiégi jogokai véének érvényeeilhetai, kereaelmkel vagy né beli lalamtáaaéhat M érvéréi aMgkemUeeig alulirt bér. végrekejtékM adják be.
Aa elárvereaendő ingóeégok vétóiéra ee 1881. évi IX t ea. J08. 8«álan magálUpt totl fettételek moriat leea kijSaetaodÖ,
Kelt Ckákierayáo, 1881 évi deai. ké 91. MISKA DOMOMKüB,
1811 1—1 kik. bír. végrMté.
eem HviialiHi komik ue kittaél, bebór a alak aem vok glmia Uliá Beabé Dai ÍUtart) ma tűrhető merklmtal kerekített. -KmlHéare málló eaerepe »el még Krdey £ tiké) e kereeeayi Adalék (Babeke). M bit eeláa e klaöaeég aliÉmedéeébeo eeaal Iré íálte meg, hogr delét ÍfcméUl4dte..i.w Vér teaey (araaégi hejdu) pédln aaaal a pabll •mm, begy eaak ugy a#ikamotl aee^n^mj mint valami törött vagyliájátTan taligakerék A i. kliaawenyókat meg, alk a nép leányai képvlae\'ték, flgyeJmeatetjttkJ hegy lávelllaáí el homlokukról aat a dfiratl? I) hajat, melj épnen nem illik a kerek kurta vigaoélme < teljeeen elrontja a néplae álakltáet, mlalái pór leányainknak aokkalj igÉiaiIgmikb ialé alk van, kogyaam Ily termlaaet-ellenee, len ftiaarál ntánoaoának.
Keddeai deee.: 2$. „Tiaaturak i eárdábae* hírre kapott uj Ofjeretle. 8 makata baa adatott kűeépmáma kuOnaM előtt, A darab aaép lenével bir ia tareel köat min-denoeaire ea elalk köeélieiMkalA Jól aika rűll vlg ielenetjd e legaomprabb kedélyt k képeaek bango/>aoeafrá dmilMÍ, kivált oly kerekded, éléak ejőadái malett, minővel aai ea lem wereplők (a kart ii Ideértve I) braveareelak. KÍvewy A. kitűnően mulat\' latolt Maróin kapitány [oiupa komikum we-repével, iSt eautUl kepftánV tánat Saabé Dani ii helyét Élia a akeréllneábén, — Kiváltak még Kebel Ktel, Krttey Berta aal.
Lagotóbbi íainibiralatiiokba ieméá több aaltóhlba eaamotl be; ím például; mffvétaé-lik teljéién migailatára, e helyett: mflvé-eaelOk teljes migiilktára; (méltóban, e helyetti méltóbban ; Hegel Arinké kitűnően elekHott biaeoee ncerepa, e hely alt kitűnlen alakított blaarre laerapej; ajak utóbbi ae al-kaimaaaa folyioeomégoa aal a, a helyett t folytoaoeaégbe aet k( m laly vlaaaalelaal. egyébként, er helyett j lép loly vleeaelel*al egyébként (idoénendl a! voiloö iráajel.)
74T
Felalle nerkeeatl i LálM.
Táreeaarkbaatl: BOfTfáll HÓK.
4316 Ikv. 1889.
Árverési hirdetmény.
A nagy kaaiaaai kir. tlrvéaymék telak-könyvi aoatálya réméről köeáirré téutik, begy a Péhalai takarékpéaoíár ívégrebajtmóoak, Tiaadaa PáUr végróhejláel [ eeeavetf PeW lakée ellaai 900 iorlk llkela járulékai iránti végrebojtáii űgybeo ja fMeil ől ea. tjkvbM A t l—ő t 9 termám jalaá felvett a ÍM frtra beoaűlt iogatlanokl mélyek a korábbi árveréaM WeeeT Jakab letdnyei lakot által 768 frt 80 krben váaéikltitak meg, 1898. évi január ké 19-ik \'nanián délelőtt 10 órakor Polán e köo^ghkó liáiákál felperwi ügy véd Dr. Téboly Gyele Ijöattejöttével megier* taodó ayifváaea árverésén Faaal Jakab iae-téeben kéeedelmm ko.ékbi árveréeeni vevő költeége ée veeeélyéije aWlm«.i fog, amlf alkalommal a venni móedékeeék tartoaaok a fenti bemérek 10 aaéakléfcát bánatpéna fejéhen késepéaabM vagy óvadék képei papin ben a kiküldött keoékee lejenni.
Aa érvérééi Íéltételbk la hivatalos érák alatt a nagykanliuai kir tvkeék leiekkönyvi OMtálylaáTe a Pole köM elfiijáróaágánál megtekinthetők.
Hagy-Kanlaaán, a kit. taeék Ulekkvi oeetályának 1882. évi eaéptkmber hó S&dik aapjáa lartoü tléeébőL 1819 1—1
NEUSCHL0SZ ÖDÖN és MARCEL
ecelóltj Nruaehloai «l. Ami
Mfijfi jgözfDré^l, fnára- ás paikétffyAra I
Budipeit, Ujpettl rakpart 10 Hhfen|
i mm% «J<Uilj» aigy fdlUois psrkálhM, bi/u» mn Msabls H * "11 vei Msrsa «• ki^ltsu tltfy és leaylfasaMtfcél taétáraütéi
•iákaléal vMáLan )él h jHUiyj^n mktaöltat Kivinstái laMar^rafeel a ArWaékakot tspsgjekk késislfgel kárasonsee ián.
Bérem ávl garaatlát lyijl* Kiváltai |mii|a él éfUttfmaMlNáei tm k Mrteim aaatlK tfm to<»»4Wi Wnt^ M1-11 r T lek asdsü
Almaüt
KILLER TIVADAR nál
kit Ami atajeir almák kaphatók
Kilója 10-12 knUafeért.
Fischel Fülöp könyvkereskedése
Nagy-Kanizsénj és Csáktornyán
aJAntja magét bármely nyelyeni Irodalmi mfivek megrendsléaére éa bcatsrtéaérs eredeti árakon.
KftlflnBsen ajánljak:
Árvay litván: Okeierfiéakaiznoabortermelés kád könyve ) . táblába jköUJU, ugy negyedróta kölM ára 8 frt 40 kr. j fTtraáaeiky Jóaief: v4 jehh aaáiómlvaláe, hmká
Különös figyelemmel Zalamegye helyi viasonyaira. A ti- ) helyett I frt 90,kr 7 ) ixltéa ée piaatgaadáAodáa koruetft könyve.* Ara a 117
lemegyei gatdaaégi egyeHlet állal 600 arany frankiéi ( Kollár] Ant. Prakűéai aáavai Uéaj *a brsa I lahka ( ábrával lllaetiráll i800 nagy 8 réti lapia urjoáóköut-
dijesoU pályamű 1 iiameUaetfi fáblával. 1L kiadáa 18B1 ( saaka njagjarikoga jetlká po Dm. f. Aha a. L taáej. ( aek 9 frt.
78. lap. Ára 60 kr, ÍT ( 1881. ll. lap. 60 kr. Ú. teóaj 78. lap. 60 kr. { Teriásepky Jáaaaft vB«áláaaaU éa havámtatí tttknh
Almoek«BYV legajabb éa legbialMabb A legrégibb, ( Biaralajl leveleaó [ói a lalv laluka, Kátva. 128 / ujöjteméorye* 10 ábrával Ara $0 hr.
maalaalg lyilllw khaldea^ aaraa egyplomi cailla^óattk ) lap. Ára> 88 kr. i ) Ttrláiölkj J éíiafi Utvaaaéá a eeáléiaelhaa ég he-
kétlnUI aarint HiMállHva, haná mellékelt nyeremény ) Teriá|likjjLAaáp ervattu Kgéenágögyl latáake- ) ráaaatbaa. Ara a eüaoeaa kiállított Haataak 10 hr.
«ámok ben. 15t Jep 40 kr. ) déaak i« rgéanég eűmoídltáiáia ée mtgóriéeéra, eerlleg S TarláaeakyJéieaft.Ajó gatdaamioitykodáa alap-
Ugyanec némat^lyelven. Ara 60 kr. S a háhargaloU egéeceégnak kalyreállkáeéta,, aa egéecaég, | elvéi atmaUtáa a köeáp háalartáa veeaiéeére Sáp- ée
HtfmaiB Mór; ,A tamearteég éa a nemtaU nyelv> ( es arvaTrradéesat éa a kórgyógytan martat. 1881, 489. ( polgárt leáayiskolák, Iskolán klviu leányok saámára laa
Hwaftu elmélkedóatok 11 kiadás Ara 80 kr. IC lap. Kötve 9 Irt 80 kr.V . ( éa olvasóiönyv, 7. ábrával, kemény hartiákha kötve 11
Raflaatt Mór;: „Két gyanaak a aéphól." JBIbestélte ( Tirsáajcfkj J. lfépeiirl oktatás a baleeelek slkalmá- ( kiadáa Átp 80 kr.
t nép él ÍQoaág sajámára. Ara 4a kr. ( vsl stttliiégeiaé válandotl srgólynynjiésbsn sí 1876-lk évi P T e r aáociky .1 óaaef: ,A gaaááaiat alapelvei.\' 111-
Höffniann Márt aagyar Ujaiig Upjd* / 14 |k kBt<géitséglg)l t. ci. alsó iénének V. fsjeaatakl- ) maUláa p maial geaáaeág vrsoláeáhea a Uagl4 I^Mág
1170—1871. Hitoktatás aa IQnség tsámáre. A kemény ) (alyásáhél. 1881. 98 lap 90 kr. / námóra, tia- és »lvaiók«ttyv ábrákkal, U kiadás. Ára 90.
(fifjr rtklér bd é» rajmarekMI, irópiplr, tlnla, levélpapírok mo^ogramroel éf anélkOl, téflWarlók, oiáioldkínytek, má9olA|épek, (Ulell
könyvjekbfil aal.
Hladeaaem9 ayomtatváayek raktára Bgyvédek éa Jagyilk taámára.
ZHZ6XI|y 1.yQ*m ■ Ú T?n TsJ^XI. múvÁ, plmMt*h é$ *9V*h »H*mimtT*»v*k fy#ram MikéiMrtnrh.
Könyvkötészetem könyvek, müvek lilelea éa Uaita bokftléaél eaakOiil. DiwniÜ-niiiDkák ii a legjoliban kteittetuek el
II ^ IlpíilJ llill pi 5ÍÍ #5 j j ?í\'irr#llíí?nPBil| III"13\'Í 4ts |
;3 is 1 miűümmi r ; s \'3 -Ml
MIMI I WllOIff MOO Wltff mtij
I Avtolyaaa UH Jabageag. Mr Ui aa. aodippl, 1881. jaauár ^éc 1
I EECXJ TZ. I
1 ------3 Hláelee aoreoláal InééuáU fjj L.J 1
I Bodapöston,! STiT^-^St^iS\' BujapTit, 1
I Vlíéiull Sfltaklrat bank- éa ?asntl ügyekről. y, {tiiftit 1
X \' mslMMsIvIaravsl 1 \' ■Out* Hmtmd-
1 ^fT.\'.\'.11\'" /folbentircher Verlosoniu-AoielRer V
B vsa Ml.n.WkU.1. UBf.rW*. asd aaalKrfJSrMi lMt.rU ~ V" §
Z rM* "O *t7 Kf«bi.», v,rfoshs«sa aisia wá Prttal <>U%si»«ew, bw i«i .1
W safásaévrslft. kúa-, ihmJmUg- ea* Isáaoiíi átSm mi\\Wmm |Svijanrign.S
I Ihrd4tímS ObSasllsasa, WésáMaéss M. M J
. laiJsiiaysésM Zeiitcl.iift für Benk , Flnana- und EleM- Mrfm msmi w
V . behnireeM.
| I ELÖFlZETÉai FEL.H1 VÁM.
m leea JaiiaOr l«én «). »|ési évIsllliHéel irtlesk m issa. évMyaprs. á >
V aívgjslia msffMt mimtl »il«)|f.l 1-4 NfI bstvl\'klsl, aaéli»ff mUktÉ ffmi\'»Um, I* éf m$Ug ■ kéivet\'ei miadés jélsaléteay bsiék kUei eay>am kftiit lleeysa ktfspkaU rtvié^gkm, ssdUiare I K é» Ubla**toa A\'lrimal i biu\'as •ermsisai ujatromakat. »al»als| a Méreléisasáii si M i áasso . W és séátf M „ll ftrtmtofékM, as érlábalisl klré HtWfMipa Isksl máiké*tktUm wpwa. 1
K fr^r^ve agéaa ém Wllj 9) flirlOla
I A „M E R C U Rw kiadóhivatala BUDAPIE8TEN.
\' Dorottya-atoaa 12-ik »a*m. \' 1901 é—8
104. akám.
Nagy-Kanizsa 1882. szombaton, deczember 30-án,
IX. évfolyam.
tliOMvimi Heabrt Falap a*ayvimm keééae Utvaée*áe atae*. Ml[ Ju
tiaatHM amkj- étre i M fii t«n 4 In Imwtrt f H
IMfl«inyik I kaaábae poüteer agyenOr t kr. tablmftri kHeiásaél I kr. Bf tf ÉH m kn
ZMM
Szerkesztői Iroda. alapmsUsmiri; »aét illető kOelamények küldendők ü| vároiháe-uteaa 118. m. Hérmentetle* levelek osak ismert kisekből fogadtatnak alt Kémretok vissae nem kliéetnaL
■ filttér: Piti ti ere 10 kr.
MEGYEI to HELYI ÉRDEKŰ, POLITIKAI fis KÖZGAZDASÁGI, LAP. A R&Umegyei Gazdasági Egyesölet és a Zalamegyei Ügy védegylet hivatalos kfizlónye.
■EBCLEBK NHINKIRT KÉTSZER SZEBBAB (FÉL IVEI) É8 SZOMBATON (EIÉ8Z IVEK.)
Előfizetési fblhNás
▲ közeledd uj ér küiiöbén ólraaóinkhoa fordulunk, hogy előflaetéseiket megújítani, lapunkat terjessteni éo eaellami\' támojgatásukbnn réieesiteni sai veiket! jelek.
E kéről műinket anon megnyugtató Öntudattal indokoljuk, hogy feladatunknak a lefolyt időiaakban lelkiimereteo bungalómmal megfelelni iparkodtunk, köteleaeégeink tel jeti télében a becaűletee ée tmateuégei sajtó munkáaaiboa biven, őesintéu buagólkodtunk; bű őrei ée kéip-viwlői valáak a megye éi városunk érdekeinek, ogyaráot felemeltük agarunkat a köngnsda-iságit ipari, kereikbdelmi, művelődési és társadalmi kérdések gyámolütására s aa elfoanlatlan Ii télét álláspontját* helyezkedve dicsérd el ismerése el adóstunk aa érjdemnék, rámutaltunk a hibákra, téeedéseare és netáni mulaaatásokra.
Tudjak jól ée felfogjuk as iddeiaki sajtó hivatáaát e jeleotőaégét, melylyel ex a mű-jködéii teréül kijelölt határok kbst kétaégtelenfll bir. Mert a mily mértékben emelkedik va-lamely népaok na egyQvéválóaág érzetéből kifolyó nemaeti öntudata,1 számba vehetőiébe a világ alkotó nemietek a államok társadalmában, • eaek elmarad hátiké folyományaként Öreg-bedp culturaí haladása, ée minél élénkebb, pezsgőbb, egészségesebb| íj műveltebb aa állam éa társadalom) élete: ép oly aranyokiban e annálinkább szaporodnak a közegek és orgánumok, íiasljyekre béléi etéjaek nyilvánulása! tekintetében természetszerű sattkségle van.
Ét el igastlja a mjtő jogosultságát. A sajtó mindig hü tükre a közélet állapotának, virág-\\zázával lápéet tart] s hanyatlásával sülyed. De a vidéki sajtónak: a megyéi de helyi érdekű kődönyök-nek még speciális fajét feladatuk <e von. Folytan figyelemmel kitérni a htm élet minden mmtana-\\tát, mozgalmasságét ébreszteni a rnékm, a hol az országos metropolisoktól tíaló nagyobb távolságánál fogva az élelvizzofyók érezhetően s rendszerint lazábbak, alnszékonyabbak Aj egy folyton éber tényező hiányában szomorú lehangoltság é$ tespedés állhatna be.
Éreitai ml e mtti^msi w a aaegyel kOa* ée magáaQiet ejgyttllen MSMeetél aem hagytuk figyelmem kívül. A gyiüléet^rem vitái oly tolmácsra találtak bennAnif, mint a iiü-kehbkörü események já egy aráink méltattuk mindkettőt, mert a folytonos hullámzás képes csak erli, életrevaló kózzzellemet ébreszteni. (Vannak dolgok, melyeknek ép e dióiból nyilvános skjel-jlőaieiéee elengedhetetlen társadalmi ezükeég; a ea képezi aaon pontot, melyen a sajtó ée körön éég érdeke érintkezik;
Midőn mi e lap vaagjéeét átvettük, elhatároztuk fáradságot e áfldozatot nem kiméűni, jhogy a ránk várakoaó feladatok miaél sikeresebb megvalóeitáaát essközölheesük. — Hogy mennyire váltottuk ba Ígéretünket^ annak elbigáláeát a közönségre bírnak s Ítéletét nyugodtan várjuk. Egyúttal azonban nem vélünk szerénytelen reményeket táplálni, ha áldozataink viszontásaul aömegesebb pártfogásra számítunk. A megyében ni vagyunk aa egyedüli politikai köslony • helyzetünk így a közönséggel esőmben méltánylásra jogosít.
A lap vezetésének átvételekor helyzetünk felette kényes volt. Mint politikai lap tépi tünk a nyilvánosság elé, anélkül jtzionban, hogy határoaott pártálléat foglaltunk volna. Mert hittük, hogy aa időtájt megfelelőbb; pártalakuláeok torténnek. — Párjonkivüliek valáal, Mf egy pillanatra sem térve el azon cardípalis elvünktől, mely bénmünket a közjogi alap tántorithatlan hivei közé sorolt. Közvetíteni akartuk a megyében súrlódó pártok érintkezését $ aa éles ellentétek némi kiegyenlítése atán lehető összhangba hozni a politikai tényezők küzdelmét.
De ceakhamar beláttok, hogy es erőnket falaihaladó s tökéleteken meddő munka.
Éhez járult, hogy az ország várakozó reménye, — mely oly feszült figyelemmel nézett a jővé pártalakulátok elé, — füzébe ment. Ktm tőrtént semmi, maradt minden a régiben.
A függetlenségi párt szilárd! kitartással fárad elérhetlen czélokért. Szép ideák Laok,
oaábjuk oeillogó fénye sokakat elvakíthat, de — hasztalan — mindenkor elérhetlonak maradnak. A méreékelt eltensék, mely oly nok kiváló parlamenti tehetséget foglal magában, napról-napra v^zt saámban ée területben, — e mellett táborában a legchaoticusabb fejetientég j uralkodik. A hány ember | annyi vezér \\ a hány meggyőződés: annyi árnyalat, Krőtlen összefüggését * o leglatább kapcsok, távoli érintkezési pontM képezik.
jíy körülmények I kött hiába várták volna as lOeemények aaon hatalmas viharaását, | mely ejeaakgatva a bűvös fátyolt, látnf í engedheté, a mint a jelen állapotok határosatlen téveteg, gomolyából uj életerői pártok jbo^takoiáak ki.
MátrézkfrindinklMb meggyőződtünk, hogy a jelen kormány oly alkotásokkal lépett a nemzet | elé, mewftá mindenesetre péjpe^eeeá iránta bizalmat kelteni. Nem lehet oeéluak ea nlkalomml sorra venni összes műkidéeét, csak rövidta utalunk arra, hogy viszonyaink közt a lehetői megtette; | a lehetetlenre pedig még egy kormány jsam vállaikoaott Nem kételkedünk, hogy elfogulni-I lan Ítélettel, — aem hillgatva a pártssenyedély vak sugalmára, — politikai allaafelei sem vonnak meg töle mindén elismerést
Mi tehát, belátva várakoaó álláspontunk credpiénytaleneégét, belátva, hogy a kormány I feladatai tudatában a nemzet jogos igényeit kielégíteni képet ét azok elérésére hazafias kitartással I ét elszánt önfeláldozáttal törekedik, s belátod, hogy a legfontosabb, a nemzetet mélyen érintő kérdésekben lépésről-lépésre tért foglal hazánk uákára i ntmesak a dualizmus viszonylataiban, hanem a I nagy ét müveit JSnropa koncertjében, w nyomatékkal emelj fél szavát, —» mindeneket belátva —-I alhatáróztuk, hogy nemeink égyéni meggyőződésünk szerint értünk vele együtt, hanem lapunkat is e I fétfftil tényezőjévé t «é yito közlönyévé imfétti^\'id). — [Nagy ban hoaaájárult aaonkivül a saük* ség érzete, hogy aa eqdig ezer vezet len azkbadeljvü párt megyénkbea e különöeen Nagy-Ka-neán bktáróaotk alakban, eaerveaett erével fejlődik mind izmosabbá, minek folytén egy hivatalos orgánum alapítása quprpl-napra kívánatosabbá péU.
És e lépésünkkel már határozott poliUkoi stint ejállottunk s progronmot adtunk.
Ukaooban előre Ss tiltakosnunk kjell minden oly szükkörü felfogás ellen, mintha fellétlenül —- ugy eaólván Molgálatában állanánk aa nj iránynál I Nem, mi a tárgyilagos, higgadt véleménynyilvánítások elől soha el nsm zárkózunk. Nem tettük ezt a múltban ét nem tetettük a jövőben sem. Jöjjön aa bármely oldalról, minket nem fog soha aa elfogultság köpenyébe gombolódava találni, ld eUttdayee eiMMtteer&nsk — Pifárrfféial feniartáta mellett — mindig téri aytfaaM És ba etek aaerint politikai allaafeleink nézetét, férfiaa meggyőfődéeét tieatelatban tartjuk, visaont mi ie megkivánjuk és megköveteljük, hogy a mi intentiólnk tisataaáfa noha semmi íoldalról a gyanuoak árnyékával se érlnj^ssék. Mi njilt sisakkal megyünk a viadalba, *s allanialekűl visaont lovagias, férfias i támsdókat várunk ée nem leeipuskáeokat. — A talaj, melyen járunk egyenes, tiszta, — s ha jmégis szemét akadna utunkba, ast vagy elkerültük vagy felrúgjuk, de bele nem lépünk soha.
Ezeket kívántuk féviden megjwyéani.
Lapunk eanj évnegyedtől fogva! hetenkint —*rmint előbb — kéteaer, da mindig agéea íven fog megjelenni.
A lap elófiaetéai ára egész éyre 8 frt, félévre! 4 írt, negyedévre t frt.
Aa előfiaetéei pénzeket a ,ZaleH kiadóhivatalából, uj-vároeháa-utoaa &18. sa, alatt, a lap iiéllemi réetét Illető köaleméayakat a ixerkeistoiégi irodába, Bajaa-uteaa 4. sa. kér|0k oaimeiietni. A ,JEalaM sserkeeslésége.
Ili i ■ \' - • t r
r
„Zala11 térozéjte
Hylmtor éjjelén
Bajfia fink I tssalaissioh velem | némUOk meg pofaártok teaekét. fejen a bor, barálaég, eaereletn, PP as ég, s pokol 4 Petöfi-kéntl-i B reagyes bféti Is eHtarnak: USea veteá, lé kaJáekié jé Öreg I —
És ha Mvadiatefc jé harátím V elemi mtkz, barna lány miatt: A bá legyen a borba rejtve benn, M>ké«t a lény. a mait lepte alatti B megyés évért mén Ötösetek I — Ittaa etted, le baUdfclé jé öreg I -
- akbb —iiyhliil,
Uztj asehb légyen arfg aa iMkklall, lianild ajra, IémNéi ■
Be emker kaSka efrig dHI B reagyee évért méa Misetek I— Imi veled, le Wdeétlé |óff«gl—
OMÉ él ea egén vilégeti Mézként Ism majd, ka frígek lesettek Ma maid s ki i gond megérni*, — B a téti me»d|U meg jin majd aa eertmk I B feenjei évéíl még arheelea i 1msa tsézá, m klishlá fé n^l -
liegy ba Mgyratörl ifjú lelkűnk I Seáraymecettse hall a földre le, Ha majd jövőnk jelesre váitoeott t | Legyen édee a múltnak emléket B rongy oe évért hál űtiteetak; Itten veled, le haldokló jé öreg I -
Bájta fink I Xooslnfsatok velem, 8 oéaaétek meg pobártok fioekél, Éljen a bor, berálaég, sseieleml -Éljen aa éf- s pokol - Petőfi-Mit -As aj év lm mosolyogva köselsg, Isten veled, klsMlgált jé öragll
JHHMJ
Sylveszter-éji gondolatok.
Borongós, ködös napok, bűvös vmevOa éjjelek mér régen jeleik, begy hslottja kénül lenni Ohronosnak, jelaik, hogy a mait Ölébe dőlni megérett aa 1BB2-Ik év I
Miként aa ember éleiében gyermek, Mjn, Brl ée aggkor vaneni ágy vdtt aa évnek levesse, nyara. ím, és vaa tele.
Zöldell mev«, Illáiért lehellé vftmlé berek. seárnyee aenéaaek dalátél vlmbingsé mailt ée mdő Mlödl lombokkal dimitvjiad\' ják a tavam képéi i — majd aövekvapom-páhaa előbbre haladva a termésaet i ja nyár képéi adja áléért, gvűmelmöt beava minden kanyhan, m% lemaafclat megkomordlva át-váhertk éeezé, hegy es Ü)n nyár slkdlásalt magérirtje ée ertalakább ydsgdő leltté
vei lassaaklat msgdenaemtl a tMyémet Iái-haté jeleit.
A minpbmpa mladlahább élhalványe-dlk, sMgsáranl, seéthull dieae erdőiek, bereknek. süvöltő éallek karnál ják ÖmM\' lombjait a disalŐ nötényaetnek, elnémulnak a aaár-nysi amémik, e emk a dlssökml foostett mertelen galyak kbértetim slkelya resgl ál a légei haleMI-seaéjét képeeve é baldeklé lerméesetnek, amint a melandéoM lagyos lebeleu halé-balé hapaaekodik J dimeUeo galyak ba.
Majd fehér bélepelt borit a teovémel fölé, mely alatt még a mait emléke eíeayé-•aik t sumva kél egy aj életnek, ítenyésaet-nek Indul egy n| emtendő, begy j elődjének nyomába lépve megfueea a pályát] melynek vége ott vagyon, hol egy ejaba élei beadóiéi veaall
A meghall évnek keporséjel bölmőjét képért a mflirtendő évaeL Vég ée k«rtet találkoenak, ^ Itt vaa na Irtkkérrtéeág fogalma.
Kandallóm tűsénél efaaereagve mély eeönd vsssen körtL mak a lobogó tűa egyei iettegáaa, mag s kint Végig rrtiaaé eeél fagyee euhogáee rsmeateaek lol, amint ab* lakomba kepeeekodv* art megráaea, mintha klal didergő kérae beboortjtatáet |
0 mlg Igy elmerengve laemlélem aa emémtő tűi aDtelé leheiftéli MMtlaaek lelki sssmslm előtt « lefolyt évMi elhunyt jelesrtakneh maié árnyal, klkaék láthaté rémét keblére Ölel le sa wyé«rt kagyalaés
oeek ssslleműk alketáial mniadiak kötöttek, i mikéit s ksdalléban elégő ltoak mak me> | lege éleeati mobám léakifétli aetép a me*
. )], n ||
legel adé fáaak mak nemeié marad vlima aa aayagt
Ds a hálés nemeeti nagy lalaak dr
mini aa anyagra emlékiktetl rémi
~ \' élés nsmset nagy laisnk drélga hamvait emlékkövekkel jelöli meg, hogy míg
■aellamOk melegénél (öMlfanyoise kafít m-két | feledésbe ne mealeéik a dréga ham vak mm, melyeknek létejmléie kökben a ne* vitő eeaméi nyertek élelMl
| Myugod|atok békébeb éi ligjlen kös-tttulo laellemetek mindörökké 1
I Föl Ellebbennek előttem e lefolyt ér-hea Kötött sok mép rismmeknék délibábjai, melyik annyi advaek okeaék láaai dobogását.! mlg hideg kebelére U»n| ölelte ja leege alakokat a kaserűoeeiédál rémei alakjai [
Anyagi éi melleml ij^jrenoeedéa. laepb lövő reménye, mlad. mitju illemeivé és ^ |nk fölött ott van Ijesnll kémül a nnetstn nyomor,
Megnölelrtt 18881
As örökké velénia láaeaolam a mn|t* ban sgy memoial gaiaagabb s a {övével ömsslttsnl ast sgy ujabb láaeeaeemit hová* esel es IQa lelan I
A multDaa elhal! fényei reartayetak, ayagedletek esöndeien illatokban ée ne hé* eérteétea a sealédéi árnyaival aj nartayeáa hrt. na vegyétek el MÜk m arét, melyre uttkséftak van, begy kövstbmsak uj jeli* bábjainkat I
fik mert meollak eladni, begv a beállott u|éveek minél msbb reményeivel al modoieunk. —• de legyünk ébren, hegy ébren álmoodjank I .
Lamaakiat tűnnek as jtruvakj kandal-lémjtűae mlad lejjebhj lf)|el[h kaaédé Iái*.
éÉ 8H
gal Mileg, MŐnklet lel
mwih
mlg végképpék előnyéivé óbban (Öl e párásé kOaöl, melyet aa boyéeael hamvai ssOrlte aomáama tjon körűi s lamankint Immáulei; pWegaseak enged helyei aa előbb e|y léniayel lobogó iek-nlah láng.
I A halotti unod bee étf-esjj? a léget e torony órájának II méUUagá tégéenl T Eltemetve aa ll«IinR! ~
Velencze.
(folytatás és vége.)
A fcsemi palota valamikor Tslwi nagy vendégeinek, a kitilmamégek köveirt-
aaa ml. veit mdllé^a
Mért es Is városi tnleMee
i benne
Mereur fial tanulják a kareakedelnd dlate-mésslát, hegy lehel egymás sméa tal|ániL
A Öluitlnlan palotáhoe egy kfe értte-km történet Is ftuődlk. A Xlldk máaadbaa ngyanli kihalóban veh a; Ointtislaa <
aiely annyi Jeleit adott a köettmeégeak. Qiailiaiae Mikiéit mhál alőkivlák amedá-(ék A .....

m
JIMA" [ l^Éjlffelywlfi.
A lahatgysl giadiiági Igvisüfet 1686 tk éti január hó Mi délutánt t órakor fcH ^iiiMut éjit Ma iNpi ■
rendem kA&gyfil<;st
tart, mt^rfc a t. a. tgynülati Ugok miméi nagyobb arámban meájeíenni ké fiünk.
A kljééi .tárgyat: a) a M«Í földraivelé8r|ipkr- éa ke-rmkedckmagu kir. miüinÜBrifam álul helybenhagyott módosított alapkzsbályok értelmében u egynüleü titkár jól pénz tárnok választása;
a vidéki körök megalakítja iránti intézkedések megtétele:
q) az 1888-ik évi költa{gvfetés meg-állipitisa; [
é 8kibüta Jeté egyesület} alelnök ar által az fegyesilet 1888-ik éH működéire ubeterjentett ioditványj tá|gynláia;j c) fbiyjó ügyek.
Kelt Z.Kgsrmtgen 18884 M de-CMmber bé 13-én.
Báukrn Ká&á m. h. _elnöL I
A Zalám egy el gszdaságj éyeeület 1888-ik é?l január hó 8*áa| délután 2 órakor Zala-Rgtraegtn tartaidó igazgató válmtmánji ülésére — melyen ti 1888. évi j január bó 9-én tartaafó közgyűlésen elintézendő ügyek flókéezi-tőleg fognák tárgyaltaim, -,\'az igazgató válteztaány t. tagjai minfíl nagjobb trámKaW megjelenni kéretnek.
Kiélt Z.-Bgerszegcn 188$. t|ecz. 12.
Hucáy Kálmán m. k. elnök. 14
Boldog ujévetjl
Aa 1882-ik évnek airbnitja ft-1 lőtt ring na 1888-ik étnek belenőjél Aa enyéssstból támad a megiífjodái I As elköltözött év nem sok örömöt, boldugeágnt nyújtott |e bonnak, mit ltfolyásából itmerflak, azért 4 mondjunk emlékének egy prövid fiatén veled\'-et ée üdvözöljük aj bek5-isöntött újévet, melyhez annyi remény éea multak cealódáiaitj ki pótlandó annyi forró óhaj ^esei ben-J&nket I
Azonban, mint egy kaézér bölgy,
lefátyolozott arescsal lép | közénk as
njév, nem nézhetünk szemet kösd, nem
olvashatjuk ki onnét; álcáitj vagy
(tkot hoz-e nekünk, tehát legyünk
ébren, figyeljünk aa elósménjyekre,
bogy ófóeeaköneinket értékééitbeeaQk
a következő enélyek ellen ; mort nem
ok nélk&l mondja a költő : •
-Ne oaak vecnélyben légy arős | A béka véssssebb, I
I melyet vág áMMiNi!, Oyógyitballan a est (• Ésaaki nagy asomszédságunk fa* ldt mindinkább nyugtalanító hírek resgik it a léget, és ja:
,Nem zörög n bár asz t, ha nem fújja n izél* közmondást figyelembe vonni ritkán volt töbp okunk, mint éppen n jelenben 1
Bár ujabban minden . oldalról megnyugtató nyilatkozatok tétettek ée hianeiQk ie, hogy kormányunk a váratlan események meglepetései ellen megteazen minden ávó-lntánkedéet, még sem .okaserOtlen részünkről eem as éberség ée mindegek fölött tatlk-ségea aa egymásliosi testvéri közüle-dée, — mert kn összetartunk, ha a kieeinyee pártáiénveiélyek nyűgét lerázva mint a honnan közös fiai egy ónéira törünk ée egr eszmében i kö-sős anya iránti odaailó sneretetben egy elülünk : erői lésu e nnmzet éa képeeitve less fölfogni nagy oeapá-eokat, melyeknek eiil|a alatt a különvált töredékek <%efnkint ée egy-más után roakndnak Öétse 1
GyujUuk meg Mlbakben a ize-retet tüzét ée saaek heve által eméez-teeeük meg a vállán, i a fsjuy űlölet daemonát, - elvetve | a pártoakodáe kétélű fegyverét: nyújtsunk baráti* jobbot ée egyesüljünk) ejelesó alatt: „a hasa boldogsága n nemzet Jólléte minden előtti
Ne tegyük könnyelműen kooa-kára a magunk ée ÍÜöshasánk boldogságát, mert a meglévőt könnyebb j megtartani, mint na el Meni lettet visz-szabód i tani 1
Legyünk emberek a szó nemesebb értelmében éa egymásaik magán meggyőződéeét tiaztolve, ne té-| veosizük szemeink elől á főczélt a nej döntsük pártoskodásoWáltal veezélybej basánkat, mert: ,A nagy világon ej kívül nincsen számodra hely, i áldjon vagy verjen sori keze: itt élned j I halnod kell I\'
Szabad haaában szabad fiai * honank, biston remélhetnek jobb jö-vőt, ha maga a gondviieléi üldözi is, próbaképen egyidfflgi; — de lenyűgözött hazának szabad fia nem\' j lehet többéi Éiha aa|öeizedőltkasel füstölgő romjai köséi temetkezénk 3 n történelem est jegyéi fel rólunk) végítéletül: pértoskodáabsn gyöngité magát, öngyilkoe nemzet volt: I0f4< eát megérdemel
Ez pedig kraerű Ittlét lennel |
É
Feledte ajmttyftk led ve a eealédiSok OzOnét, ^obbj kéményében kívánjunk *gymá|n JUldeg ujenstemdfil !** ! I
DohánytrmelósUnk érdekében
I Kiválóan termeié orezág levén barink, nsgy fontonágunsk kell tekiaienuk minden olyan mozgsímat, a mely; vajai mely nagy fogyasztásnak Orvendó ter-raesztraénjnek nagyban él kitűnő; mfnő-ségben • leendő elöAUllása érdekében [lé-teslttetík.
Ilyen Üdvös mozgalomnak kell tekintenünk azt, mely n péazügyndnimte-rium kebelében megindolt azon czélból, bogy az onzág mindén részében jtermeU [különféle dobányfajókból a • közéootbin íküülítáa íóbesittewékj hol azok ienbsk la külföldi szállítók és fogyuztók álul legyenek megtekhitbitók, megizlílbetók, hanem egy makértó pizottiágj nakalrá* Inának is álé lesznek vetcudől}, inely Uzotuág a kiáliitanhó dohányíajoiban éeslelendó hiányok vágy hátránVoki. elkerülésére ugy a talajviszonyok javítá iára, mint s kezelésnél szüksége^ fogá-mkra megadja a^ fciuiéges utasításokat, bogy jövöbep azok zfcilmirást fyerve a lehető legjobb fajtájú ée ftiináeégQ dohányok elóállítém lebetjóvé téutvétt, ásóknak beváltán ára ia s h be tó legnisgs-nbbra emelkedjék 1 .
Ez adsdeneieUlo igen (bnfoe moz-zsost termeléiünk « kivitelünk srde-kébes.
Igaz, hogy bokánk, gabonánk és rémben knkoriczánk is kiálljs a venenyt tslnóeégre bármely arazág ragy világréu hason terményei vei, dp izok roppant íéu-
lete megás árakkQIOsibOzetemégisvliz-
sunyom miaket a Jvjlágpisozról, tehát kell mái iráaybsa li piaezot biztofitaaí oiysn termékkel is, isiinek elóállitáoárs basánk eliój torban irsn képesítve a1 sínket körülfogd orizááok, birodalfnak! között I
A migyironuUgi doltátitfajdknik tüzetes, tudjományos kutatását, iasirrte-tését már érek elót^ pegtétetté, rénint s kormány, részint Ltennőszettndományi társaság," iáidén Dif. Komuláoyi Támáo, magyar6rárt gazdámsti tanárt] mogbiz-ták a vegy^nezénel ée épen ezen I eló-setne intézkedés kAketkezményei tátték lehetővé, h^jgy a jó minőségű doléay-termeléséhez izükiésm (alaj viszony ók ét kezelési- módok ja mására a ifükségoi adatoknak birtokába, jöttek, i moit azok alkalmazását OMtinl wetic Uvailatbl hozhatják I
fizes dohánytenseléal IsMikHaéMk, hl egyutr s kivánC sikerrel lennek; |1-kalmazvs és általak s vén eretUény elérve, bogy jó minókégii tlobényt nagy ■eeiybégből lenflolí képeiek eióáuilani kormánj uuk tovább li fog menni t a föl-
oldatták a Miklós rokon esak ékkor térbe, lett ismét viaaaa ozellájábs, mikor a OMŰád további lennmaradáaát kellőképen biztosította. TOle ssármasott a génuíak IsgyözCjej ia: Qiastáaiaa Bernkard.
A pOontarini dagli Berígni" palota, mindig hiras volt ládaasémra tartott aranyáról sj esÜstjérOl\' Eaekaek ma ie lehet [látni — hült bolyét. Nem tadom, volt e már akkon is kor- i rupcsió, de annyi igaz, hogy joyolca dogé \' lett e családból mspálasztva S feiuhetjük, begy a nfolca dega kortársai aseé eatea. fajra.
A Pario palotfból kihalt már alcsslád, de bogy tnilyssi fényűzést ütttit, s rsmlsdosó faiakról iji la leköt olvasni Telén Dáriasiél (?) azármmttak a palota arai ?j Annak — mondják J — volt aa a sok péaaa, jrsgy a mint akkoriban szokás volt ■ossmI t jkinose.
Végire kalauzunk megmutatta mégDas-démona, Otkello nejéaek palotáját, mely aaoa-kan kis városban emelatea kia hésnnk vél\' aék oaak be. Ha Sbakeapoere Otkottét világhírűvé nem teasl, as is agy ftint aek más Odíollo, nyomtalanul tlat volna el a czifira vtiég eoanaéayek folyamában e most sem Des-Irmm\' aem Olbello kását som matogatják
Iddíg a Iáimat a paloták msgnésésekor, ée kegy sok lakot as iatábaláccto ie-rajták, sut onnét gyanítom, mort ,a repáréasiéra vsjml bevéa jnL
Bogy padig ölesé lakáa edk most a pasat onnét kalsaalom, mart aek er*
kélyrA, ablak ée altéréi a sováey nsgy belül mintegy kis kélni látszanak a két ásót i est leeasda, (kiadeadéü^ Hogy végre moet kovás seaaos Inkkniik a pSlotáJibaa^ önnél m^yaráooni tosrt shls^aiból doron-gokoa lég a napi moaás, métyaok reggelig mm bekéaartvs ia NI M.
Mmdanek ■ayamIMÉaa elás el Isiset mondást a fékéé seialéval l
.Begy Ht hajdan mcbk élaS veit.* A •etssMooteá s régi jé IMklÜ aaknt
A linthuk nagyobb márvf látoga llm1\' tartiüsn Ina, kklsnsen as hw lllg U k néUayal msf-
Kolduló Öregek, renyhe Ifjak, iskolákét rülé gyerekek, nagyobb wjáibao is ássereg* nak a templomok ajtaiban. A kl a killncaoí tsjrtjs ketében, aa a jfgoaitMt a borravalóra, vagy lakább a konyérrovalira. Aa idegenek-Ifi, ha nem eaurog, de <M>ppen nekik is. Aprépéns nélkül asm képfejok járáe-keléet Olsssoraságban.
A tkaria del pPraríT templom meg-násásét nemcaak snért aan bántam meg, mert egyik félreéaS zágábsa mézet logyaastó asoralmes uj hásaspárra nukkanlam vélni\' Jenül, kik aomeaák Inibékoliák, de oaókolóds lak la. Magyoo kl leUllek! merülve a lOldi boldogságban, bégy lépteíákot nem hallét\' ták meg. Bányaník bflség esküvésük volt, sat aem tudhattam mag, mert gyorsan ve* nullák ai lantén.
Dl ssért sem bántam m«g a Itoi-templom megnééését, mrrt Myéb látnivaló kOsOU Gsaova brunals ejnlékét, melyet 0 Tíaéanoak terveéeu, s Tisan osslonos sm-lékét láthattam, kOaapén mjtgával Tislaonal mellette a cénlusat
A müVésset fejedolmééek mflréasl emléket Is emelt s kor, moly nsgyjslt megérté a művészetüket méltányolni ltudta.
E tekintetben saerano^fcaak a müvésaek éket hamarább mag Isbotj ártani, mort a aaivbes aaólaak. Ham Igy a dlsloaaaták l poUdkaaok.
Gaaova emlékére ssak sa egy saé van írva: Osnova. Felealwes le lett volna dictvérsel Irai akkor, miko^as egy asó többet mond.
KOI alakkal sasnésy^aitott mflréaaet áll gyássbse s félig ayllott airbelt ajió elOtl, követik Ot Qanova lesújtott UaTtváayal. Bséraya-aasgott oroszlány Jélképeal Oaaová mlvéasotéMk netovábbját* Ast a hat millió Mrét, mibe ss emlék kérfit, európai gyljtáe
Halán emlékét, ttlIrtok merlgl, I M élnánd aséeaár emeltedé. Síiéhet meadaal, bogy fedelem emelt seobrét s fojeéelemaok, l hagy n által s íejeásUm oaak Önmagét HsmBi nsag.
A fiaere a es egyéhliá levé enUheka lémm pémheenévá tn^k*
á
A frnrl-lomplomban léteik mfvénit állal elragadtatva ée még esen hlrigádlslái hálása alatt léptem ál a wépmővéwatek eearnokának kűssObét
te a kalappal simlvésaok elOttlje kl> lyoknál nagyobbak fik.
Bódító fejedelmék hírneve nem mara dáadébb a művéesekénéi. j
A volonoaei laknia jelesei, világszerte ismert ünnepelt alakolc.
Yialsn Vséslio. Tjotsrottol Varon ese rál KI volt kOsülük nsayobb? kittek Vel^ meréaaobb rOpte ? a Minek volt áprándewbb lelke? Vájjon kl neédhntoá m«gt
En ossk ast tudom, hogy mind a hármat oaak l|iy Vilennlbea lehel Ijgssáa msg-lamernl.
Boám Tizlsii Aasunlája (Afáris ttmy-baninetiiél ábrázoló nép) a legnágyopb ha-Inni volt.
taatsrsd e kép mténetét f Hegy meg-ismerd jianon naeabe a gyémánt tOr-tááou.
El voszélt a mrinánl. Töltényét mo-csök vette kArfll. Láb alá került,! rugdesták, béoyUk -yeMtték.
J De káeyatáea Alatt labáaaott róla a lold iára, rátuiott a ásp. i vakító fényt lűa< ítikárt lovalt ki sncMl
Vellanerto a spoasaomjaa.\' Magmotta krtitálytlaata Vlaboa. IpegtOrOlte drága syoles-oasl, a moat klnoslárnan a legszebb bayea pqmpáalk.
...Zengerodott iámnon igy régi tép hányódott Ion- l tovjs. Alii tatra nem gbr-jeéilelt aenkít a sötét kánolnába|> As egy-Maü utóbb ti oltár mOgl dugtáJ sautáu pedig a lomtárba vetoUe. Feroa a vellj na-tűé la vell.
Di igy művész \'reá bukkánt, aaenel-aak lelki vlljba keréaitül baloll a plaskos peron, f éléi a gtalilllaal kéftlf Aalett vásaaat, a olysa slkelá%t yglant mg rslla, mely nagy afvássre vsH.
UOrU a kleentérl kénrél s má ta-fndt aasas^yai. M^é h&U lávnia el
hahnoioU tsrméeyeknrt pUesokst Mi Intüssi s rihÉ^iáwtiinnk a Ml* földdal lesned negkössyebhitéee élisJ
Mert s;verstsy csak jly módon lé-teialhes ét a térekv&t, minél jobb nl-cóeégg doháhyi Állítani elő, bogy minél mrgfitt)^ árén értékesíthesse s termelő: elsó sorban csakis ss anyagi nyereség, a ftrsdjpU jutalmazása fogja fölkelteni 1
Fogyaijtólpk volnának moat is, de nincsen elegéndó termelésünk épen sz árak mogszoVitása miatti BtölékszOok reá, hogy M év elétt Praneziaország 6000 ezer niiss dohányt akart bevá-/sároltitni iiájuirfr; dej ssnylt nem talált *éi izükiégle^ének nagyréetét kénytelen veit náiatt betzerezni 1
Azonbi^, ha vau jó miuóeégfl akármilyen nagy í mennyiségű dohányunk: pt* •iczot kapnnk . éladásr^ eleget él idejön Fraaetiierit^g is ctakhsmir vinza.
Hogy | pedig s jóminőségü dohányokkal nétéi árt lehet elérni, az köztudomású félojg, meri s dohány, kivált a vs0oootspb ontájynsk, oljan életszükségletéi vált, mint sz élelni-czik-kok bármelyiké, eóc lebben s fényűzés fejlettebb, tnai amabban, amit bizonyít azon körülmény is, hogy olyan megadóz-tatást éi megvámoiáit temmi élelmi csikk nem bír el,;TinÍot milyent visel a do hányi
Odvdafljak tehát a\' termelésünk emelésére ét ; igy ss tornág vagyoooeo-dáaárs czélsó törekvését konaásyisk-nak I
Csak után fogják föl a termelők ii saját érdékfiket ée igyekezzenek vállvetett erővtl! érvéiyt szerezni sz ttdvöi intézkedéseknek, mert ezek etek tfgy fe lelhetnek meg faladatoknak, ha eleé torban . azok, kiknek érdekében hozattak, leijei ertjükkel megragadják azokat éa alkalmázkodnj^ hozzájuk t
A városi küzgyütys.
Szokatlan nagy éiáokaég, s tágas elé-ossmnk és bejárat rarűn sllspvs képviselők éa kOaOnséggel, a kárpnt tOmvé hallgatókkal. A budget, várpsi orvos aálasatás, ajgy-két pikáns interpellstióra való\' küáüs bosts a várost mozgásba* 154 kéf^elO a Kttbél ritkán aaoknu együtt lennij 6 orvos candidátus, ▼Őrös, sárga, labér asavaaó caédulák, néhány ismeretes alaké kortes iralésátos reetaarau-éra emlékkötetnek. Kát kis-kaaéassi atyánkfia dupolán ia oaémpéaái bj» a cédulákat, két urnánál is aafvia sgy-agy. nemde érdekes gyűlés eo V
Helyet tiglalunk, a polgármester megnyitja a gyüléat s tárgyáláara booaáija a vá roai erdOrésseknek ks 1879. évi XXII. t os. readliksoéaéltas képest loeudő kijelölése iráni kéeellott gaadssdg asakésalályi illetve taoáaai javaalatot Doinjányoa Láaaíó kisks-aissai polgártártank OrÜl «maek aa alkalomnak a késni bolygatni a két vérei agy est-léeéook kérdését. Kitudédik,begy a mtfOld-mlvea atyánkÜá bármsnhyire múlja ia (elül, mini i e k o l á s o t t ember és aúat s s é n o k hsoon fu^lslkosá«u tár iáit —■ nam légja ÍM n javaslat tnjboolétét és saját klvsl csáloljék msg. Egyhangúlag
réla mindén salakot. Vfssaaadja a kép eredni fényét, szinél.
De nanulkealk h kép olst bámulót elétt a müsésa, hogy ninoa Isbetságlksn drága korflbéj foglalni a képeit, uinos házé ban oltár, mébré tsboaía asU
Megérteink! Ot ss emberelh ée aeoet a velncaai atétmlvéssotek oaarnokábon eo Mész világ Ijaián Assnntáját osodáya a aa elo9 saékseegylásak máaplatokat vaasask réla fOoltácaikm. l-T\'
Megkatoltség hélUül nem séate bég senki s \'aépetj
A aalnm\'OltOnf, aéo\'y Mária pláastik sí tagjait kMoytt lenaf módjára Hltttesyef lakarja, aa ég misét vstlé fel, inlalétt aa ég a paradioanm ftnyések arisébe OltOsOti át.
A |féllg|.jn>Mt ajkak, Wlg (Ólért ke rok a ss epetlfi lekfalHt uielylyel ss pdvü* allO auyja aa J«te« ors^Alis! a vismtUátáa OrOmei után Vágjik^ miaOabet lüekedO ángy at-aerag viad ét esár útjában kűrtll, s aa alant álmélkodó emberek aokádalmS oly ha* táat gyakorol S rié«Ör«, Wüyet eeak egy slan ecsete képes allidésm.
Uietsgy >700 kén vau iné* elholymve 80 teremben, s ksllö világlatba t|va.
Usv gVÜjlOtték rnsso Vomladooé tam
filomokból, ódon kolostorokból a kihalt oaa ádok palotáibél,
A nagyébb mlvénék mellé leraktonak a kisebbek. L
Baársyak próbálása nllleül alaoa rfpt-léa. A nagyok osak a kisebbek kOaOtt tüa-dOkOlbethea.
A régibb meaterek képel miié eera-koaaak át a|éhb4kál.
Ai élénkebb mlnanés, akóval maga st u[ jobban Is Wtiki mist a Mgl műremek.
A OtsWifini\' gróf kdoiuáoya i Baaler Özvegyének ségyMkü UgyMujábÓl Ide
határosaiké ment: kamra nsey-kankiaií4lsó erdőn a távojabb IskvO fiataibk vágásokat és aléltat msgakban foglaló 511 LsUsTiovO tinatok orda miveléa alá tartozéknak, a váráé közelében lóvé 302 holdból álló magosét látébegyi srdlréasik pedig kOzlegeIOaek s^oMtotnok. A MsO aráén 565 hold amntéo erdei miveléa alá tartozónak, >692 hold, ra-lamint s békésiéi 118 holdnyi terület padig abból kihagyaadénaá Utároztatik.
A kiakiaísasi iolaéordO kOsIsgolénnk, aa aleéeidOn 1000 hold erdei mívelés alá tar-t csónak, a többi pedig klalegelinék jelöltetlek kl
Következett e jtvl évi költségvetés ildrgysjéaa.
Általánosságban elfogadtatván, a ráss-letos tárgysláanái kövotkssé katáisaatok b gadtatiak ol í
Hogy jOvOben a pénzügy i kmottságank a költségvetés -lőkáamtáaét ^tárgyasé jsgyeé-könyve, továbbá ss iskolai azükségietot léas-letesen feltüntető iskelaasékj kOitségvaés •zintéu kioadassék j a tornatanár neaása sa arodoti 660 Ut előirányzás helyett 860 írtban állapíttatott meg.
Legnagyobb vitát keltett a helyi sajtéban n kerület képvisel Öjének aa orsaágyt lésen legkOsolobb törtéét folaaólaiáoa követ-ksetében oly aagy port fölvert iskolai ssb-vaotio Ogy.
A polgármester megojrogtató Mulas felvilágosítást nyújtott aairáot, hogy ss iako lei számadások azon 8 évbeá is, mély Üt alatt a segély folyóvá nem tétetett\' — küo-gásolbstlau pontossággal eUUknitottok s] a megyei tanfelügyelő útján a knrmányhoa fel* Lerjöntettek. Minthogy \'aaonban ín iskolai számadások nem külön éa nem Onállélagj iskolai érasmint álliuttak Osaas éa tsrjeoslot tok fel, hanem a vámsa agéas sánaémadá-sokkal kapcsolatban polgári vagyis köaOnsé ges év aaorim, s.kormány aaukolai aaásss dásoknak iskolai év aaoriotí különválasztását rondella el, a mi ssíntén esskOzöltetvén, ások aj bél felterjesztettek, miért le agy sa lakék aaék, mint a tanács kéaytalon magáiéi alUta-sitaoi a vádat, miatka aa iskolai kiadáask-ról nam saámolt volán.
Saéltak még e kéidéshaa OyOrfy Já nos ée PUhál Fersoos képviselők éa olfognd-latolt Plíliál neon inditványa, hogy a vallás ée kösoktatáéi miniszterhez egy kQldötúég mtnaastsasék sgy aa elmaradott segély isinél strgOeebbsa leendő kioasköaJéae mint a felállítani szándékolt párhuzamos sápiakétól eaatályekra atfksétss kiadásoknak magtéo-réeo vágott. — Esan küldöttség MkbédMV QyOrgy polgárroesler elnOkloio alatt Ptihál ^Fori-noz, pt-riélendy Béla, Ontsaann Vilmoe és fbonsnoitger Lipót képfiselőkbOl fog iái-ianiy megbiaatást uyárván arra la, kegy a kórházzal kapeoolatoa kápelns tgyéban a megyés nOanOkkal slialéaondO késdásekaak minél snbb leesdO rondbebozatala végett aasmélyeeén járjon ktsbs.
Hágának a költségvstásnsk főbb refa-tait éa sealail kövstkanBkben mutatjuk ki
Hágy-Kantsss várna 1893-ik éti k^H-■ogvoiasfc cwvsiat. reaiiiii asooaSvaay K»0 frt; 16 kr, Fogyaastásí kősségi nótádéból édüt) frt. Javadalmak alán I189S frt 60 kr. KÓa sági kaaaSnvétsIok r 2188 K HtiabMeh után: 28090 írt 91 kr. Járdőks Ügolók alán 175S8 frt 80 kr. Fteymn. bevételek: MSI frt 09 kr. Koaségi népskols éa pelgári iskola 28.088 frl 08 kr. Katonstiast) hosaáUáseláa 2404 frt 60 kr. Tellnesklltajg msftéritéaé bél: 80 frt, CsyébnamOok: 7210 irt 66 kr. BondkiVültekbW i 400 fvt Utépitássot: 0187 frt Hátralékok i Pótlandó hiány i 88746 Irt 64 kr. Osaooson 18tö6Ölfrt 98 kr. Kiadás t TWtviselÓk fjzotéae: 19W5 ti Baolgai mélyaat Aostéoa i 10880 Irt 90 kr. Msapa rek 1156 frt. Királyi adó 4186 Irt 17 kr. KOgyma. kiadások: 6466 frt I kr KOsntgi népiskola 41884 frt 19 kr. Polgári Iskola t 4006 it. Segély a kiadodaovaM cgyooOiainek t 607 fr t 10 kr. EgyhAsboliok : 8666 fri tne-lelek lalamaéaáie 4889 Irt 66ktv Adósságok éa tsrhek t S2t66 frt 70 kr. %«dstaik i 6903 Irt 80 kr. kir. ndé ée városi bormfcés jtvodolmo után 204 frt. Mai kiadások 8001 irt v kr. Mii maakáletekm 1168 fr. JMei eeeniéUsot üaatéoo 3007 frt Ü kr. Világítás 8109 frl 10 kr. KatonabeasáUásolás a) bon
váSaéeaél 19tHfrt, b) ktsOa
ogaél 28t8
Oovegytnos natylalkű hagyomány ékéi lés Jntoll képek lájtiinl angedik, hogy á remin* doeé Veloseeééek mmakd IdSfclyiée ttlndin. kább fsguak a mlpnűvénetah osarnokábaa Ossapoateaulnl, a ka eeak eo «a egy hAa maradna tens sgéso ValeMfeábél, akkor ia. még nkkér U, bitek lálogatéjaakadsa Vole« en ét igy^ M^éeák a tilpn^Mik
frt. a téboly uégok kOltaM; 8990 H Tas nllé eaálokm 1844 frt II kr. Egyébkentekre 10716 frt 11 kp. UléMtéaM 8197 Irt. BaadkivükekbOl 2000 frt* OnMmi 18)066 frt 98 kr. Tehát a bevételek e iiadásökei Isdnlk. KOaaégi pétadó mioáoa sgyn edé
fcriai ntás 71J kr. I8H9 évn a Wllnt|> Mi kOvetkiam|nn|dkn tünteáta ki t As*« telt 19)814 frt 71 kr. Kiadást 197814 6* II kr.
A költségvetés síén a gyors teáUttmá avokuak Madhatási ügye knik tárgyalás alá, moly aaoriat a déli vasúti lárenlat káréi eljárás s\\)án lenne kéaysaorttendé a kosta éi n város ktn létrejött laaraSdti asm ma dslh aaéaénak tnHasltéaási, htgv a gyoreárak foladhalasára ssűksénss lerakóhely és tolni Irtda loláHiUáeeék 1 taaám a jogi lépések megtételért ffheUlmáaás! nyeri. Kantán ka vetkesoti valta as tmooéáilsn levé állomé-sok baOHésa, mlathtgy aaoabaa a válass tál elOmlátksIéUg hasasabb Idlt vetadott igáoybo. a Vákaotás atolaé táigyaak bágyatoa éi Igy kltüsallok a lárgyearoaatbe M sem vett. de snabáWse^rttloi bejaleatelt InUtvá Mók éa egyébh ollleyjanlénk, nevnilisin t Ifencs Antal radllváaya a laronenek uh kének s váróé i WrŐl UoadO menvásárléss Irént, moly 4y formán, Uén a tasln U lel ve a asígáirnnHr a vélMár ktpahaloláaáif t# aalkeaá elMaces tlJékéaás santlt lt tUte-éooáa eaéttábél lükiMétett saa Iránti jslaoté* léteire utaltatott — eKegedtnnt j myeneaak Hsnmaek második ndiivlsys .begy s kér u " elOnaskáfeatek Éfálobb aalytra
bm untnltséi
k, hogy mt kénvlsolé ttés itoi hniiinsÉk C

Ibréqrt JM hfcnfe»
bwnaláréU 1
Igy mít a mahaáelvt kir Uyi Itoaéa ■aighimllli i^mii U SüM^o. » W pelgáimeeter
«M itk1iili|i tag felvüé«oeité M-m^ttWrWÜtttt* vált, hogy a Megyém* MM kOrUtméoy earkal|a Ml I kMtokM ONg »agt\\jalÖ Uliljjlj elfektá-ilieávol, hagy HM UMalsgj 5—á eaar írtra tttíé árvalM kivaSoto* mn. 10 év álott HmII a viroet Qgytea te Albokfok Jéamfosk W vWaiou, behajtáséról vagy alfaél atyteáa onbeoláiácöl wul féle sLaánmlái * HJ M történt, Bosa opegfogfeat.
tan uliáréa a polgértneeter sserint ia sfl\'gŐ-tea Wdoriteadí levén a NiMM|Ur ■egélhpsélaákii kénest tétetett meg m b-•íitváav, koty egy bteottoág kttlduséki ki, aseb haledákulanul metfvissgálván e kiadó* követelések bohajtáa prooessnsait 4- a Isghltoalshbi gyűlésnek jelentést tegyen.
Kim indítvány köehelyeeláeeel táléi-keaváa: 0 bisottság Eperjeesy Sándor, jPli-hál fonom, Oroeováry Gyula éa Bobot Lájwló képviselőkből alakíttatott mag, Borényi ! Jóssal lemondása psdig, mintán o tett ioftéa-kedés által romélhstőisu 6 ii msgoyngtátvo leaa] non fogadtatott ol. * i l
Követkentek o válasotások: Adétiaatook: Ney Albert, oo oééfass tályóál odáig ia már otkoUoaooit köeeg — válosatatott mag egyhangúlag.
Orvoeokká: Béoo Antal 184 te j drJ Rek Alkart, 78 saavaaottol, Dr. Blon Si 19 ounvannla ellenében. . Koool o gyűlte rigót ért.
Lesz-e háború?
Bécs, 1882,\' deci. 2«L
E becses lapok f. éri 102-ik ézá] mában .T* ur „Háborúé kirak* cz." alatt] közleményekkel foglalkozik, melyek nem-csak e lapokat, hanem — úgyszólván! -as sfész etropai sajtót foglalkoztatják Kern izándékom as esen czikkbeu eléso-roll dolgok ellen fellépnem, még inkább 1 távolabb áll tőlem a polemizálás srah; déka ; de azt véve, bogy a mai — irodalmi korcsszűlöttek által — feliWart kedélyeket lecsillapítani kötelességének tartja minden ember, — éa ii kivágok »z Ugjhöz szólani.
Ami a* osztrák- német szövetséget illeti, annak minden egyes pontját mely egy kábom eshetőségére vonatko-zik, mlr legutóbbi csikkemben bewntjat-tam. Alkalomszerűnek tartottam azt tenni, mert Giers gróf látogatása VW zinbln, Borlioben éa Rómában, a Qml rináiban és Vatikánban nagy port vert a ssttóban ; nsgy port vert továbbá azoe Ur a, teu aa wunil otnl|al katér* sjtlét katonasággal megszállották és! a határszélig kettőé vágányu varat kiépítését foganatosították.
jOsak rövid pár nappal ezelőtt szju1-nyulta át a kir Európát, bogy ok vét* len less háborút Meggondolatlan lápéi volt Öjr hírekkel a világ elé lépni, de még meggonttolatlenabb volt ic, hogy az ejnropai sajtó esen bireket közölte, közölte pedig anélkül, bogy ezen átvett bírt kellő commentárral szereíte volna fel, U».de a legmeggondoletlanabb lépés részérói az volt, hogy nem vizsgálta meg, honnan veszi közleményeit?
A lapok i napi eaeményeket közölve, gyakran emiitették i pétervári , Golos* és a német „Grenzbote* nevét; de éppen ez volt a baj, bogy as imm revolver lapok híreinek hitelt tudtak adu. Hisz kitűnt kéaébb, hogy a „Golos\' Ma „Grenzbote* ezikkeinek iréi mind név-, reng- és rendjelvadáizók, genlilii száj-hősök, kik más utón népszerűséghez nem juthatnak. Tehát csupa Önzés, önérdra éi licseágy szülöttei voltak ama sallsu-géa (sikkek, melyeket ezen lapok produkáltak éa melyeket azután az öaszea sajtó — elég meggondolatlanul — reprodukált,
Kemde ? agy ilyen köziemén/up eem lehetett a pétervári v Journal de Bl Petersbonrg" vagy a berlini ,QeÍeb|i\' aMalger" neveit olvaaal, holott, ha a db* legbaa lőtt volna valami, akkor elaó iot-baa jp aaea hivatalos orgánumok lettek velfta hivatva, mint a háború hírnökei et&épsl. Kiég eoatra és reeoutra kövei kesett a csikkek egéaz aorára, de a ,J. é. a éaa 0Kddmni.\' tp kukkét sem haJlátott a dolgok álláaÉrét.
Aaoahw Miére, — de Heg nett eageéve — hagy OranetHég ellenünk Masll, vagy legalább is wn bir clrci lál, Ikker fa ayerttak már két oldalrél magiyigtaiást RéasAr: Elég megnyaé laáó veit IWaa Kálmán vékása a ml gyar parlamaalhea Ugaaa kávéén*ra, #4-lyakei a ragftlslmlg agy é tamerk mémémr: lagyie magayagtatáeekra asoé iég^ begy $ aéaiet kormáiy ilntf éMi, bei; m érm határig mién két* vtgáaji vimlát égpit H, alraaáelte tfvál^á aet fa, hagy i halánsélekot kai
aa «M aémet kateaai sréé as *m kitértél $6 aéftlftldnrlre vib Tihát kűua kéezfllack a blre|dilo|mbiu ml tyngten lehiitfkj mert ki aa orosa csakugyan báwnjt akar, caal el| Őrült gondolata nem támadhat, hogy egyszerre támadja meg aa easttrák-ma-gyar Monarchiát és Kemáohkágbt? Ez — szerény nézetem sserint |4-í innak a hatalmasnak csúfolt Oroszországnak egy-szerre sok lenne. Nem kell úgy megijedni attól, ba Skobélelf azt mondta: „Oroezországot csak egv kfllháboro tudja megmenteni 1\' Hiss tudja as egész világ, hogy S.kobeleJfjnemlikkor kazudott először. Ss csak, bogy technikái kifejezést szabadion alkalmaznom -4 ;Schreckaeiiss1 akart lenni, csakhogy mi himiij megengedjük a délszláv birodalom Uteitéaét | csakhogy mi nem ijedtünk megj 1 ÍNem akarjuk azonban határozottá! mondani, hogy nem leas háború; meri az! ornttök vak-merőaége ismeretes. De Orousoraságnak elég oka van így hfibori megkezdését jói megfontolni éa latrivetii. Ha Oroos-prszág háborút akar, keséje est bármely néppel, ó lesz i támadó, é lekllkill ellenét hízójában felkeresi; Ide ekaor egjj-sterre két ellenséggel léss dolga. Először felkeresett ellenével a kttlBldÖn és másodszor legmgyobb ellpnaéjgéve) otthon : a nihilismuss al, melj miatt a cári koronázás oly sokszor és |ismét> el lett kalasstra.
Téved azonban calkki^ó, ^Xj ur, bk hiszi, hogy háború eaetén Orojuország egyedül áll. Legyen mégg]|óáődlvé arról, mihelyt Oroisország hapat űieu,|akkora délaxliv nép Ii — e kalpoysló lép fel fog kelni; nem kell oly fitymálva nézni ezen apró népeakékr^, 4- hiiz csak egygyel volt dolgunk s és elég volt, bogy az egéss famíliát megiunerjük.
Elég dolgot adott nelflnk a fekete hegyek népe I
Helytelen informaliót nyert LT* ur midón ennek alapján ina, bogy I háború eaetén á hatalmas {fémetoijszkg jlesz oldalunk Jnáléti Legutónb sikerűit a német birodalmi kaasellár körüli plolitikai,
■ ■ i • r ■
ni vigy M I h á ha 1 ftk lel
Mlf \'j ország tik uűlője.
Ta U
ig fan háború de ikk#r rnban égéizj Europá-i dolga, nílT háb ont formok,.esetl eg Orosz-élites jönkretéfielének lehet
r czikke végén iey szól:
» if - r,_______ .. r_ .n" tj. rWlni, mintsem haok íö tttt hidat spitoni
mii ösáeköttetéuek mellett holmi Bs- u ^i^ftéU felöl meg
megbízható személyektől mégfcudnl, hogy t ,P. £il"-nik caakugyan I igára van és a két birodalom közötti válóban létezik egy iráaball szerződéi, melyet még Andrány gróf és Bismarck bercug kötöttek i mely ssorzl (dés a | két uralkodó alárásával van euátvk. E szerzőéi. egrlk frtj* %r íJoglihiil ••
vH:a e két birodalom egyl*-kétvggy másikat kél ÍHod ■lég táímadji meg ciak akkor kjöteles i máiik la midiglámai-d.ottnak segítség ér ej iln^nM1!
Moét csak visagáljuk meg. kárem a kivetkezményeket, milrakn egy háború maga után vonnál OranoiW| Mldáal velünk éi non Németornággil kezdene; ami «nagyon vaiószinü, a délszláv nép rögtön csatlakozik baUlmak páftjáboz. Németország kötelesség i Mmnket tá-nógatni, akinek akkor mi4 ngy mint nekünk két elleniéggil, —11 hanem háj\' rommal vin baja.
NémetonnAg esen har^nadlk ellensége alatt értem a nála non kévéabbé erősebb, bátrabb és hstilmséabb |f r a n» ejti a nem.ze te t. nT.* tarrólL mint polliknnnóli .i ki k műit él>MQ politikai vfasonyaiba be vin avsitva, felmerem tételezni, bogy raen állitéeomat beljbee fogja hagyni. Neki jsjj be fog vi-láglani, hogy Francziaérazáf 8edánját sohasem fogja elfeledni éi a bérau és gyftlölft mérge Némétorazág ellen épugy ég bedne, mint bennünk! Oroewrsrag ellen: Bénullak, élénken éá pe% 16 óta tápláljak, hát akkot a ffaocífpWn, kik 71 éta tudnak olyan nagyon fyftlélol. A sedáni csatát ók addig |nem feletfik el, mlg Nésseioreságnak vlsisa lim ÖzeUk. Kgt pid lg tinnl fogják, csak alkalomra várni 1.
Bár Giabétti i mait njMref agy-időben Bfamirck berczeggel Gaiteinban volt, es nem titok; mert többen látták ott. VaUea cenferált-e a kancellárral az akkori franciig kamarai élnek í esi senki -m tudta meg; Bfamartkból éa Gam bettától agy nő aem volt kimikárhaté. Dl helybenhagyva: Cdnferáltak volna I Elég-e egy saó^all eooferentia, bogy két aamaet békéi állapotát bizto-altoo, kalöaöooD akkor, áiker fráocsia-oraaágban oly határUlMi • gyűlölet i aémetok ellou t likkor,Mié így (ran-caiadiplomata kormáÉye minden aegbliáli nélkül flonfsrálanémst kaacellárral 7 BserinUm es nem élég-fé|Hl
Mladerakbél let leik kövitkeHet-al, kgy wgf mogolégeéaok a| ofroaok a haléi aéÉAl maradi .lekreekscW
thn-féle nkeglepóttetéBeknek alig lehetne elófordulniok,0 Én is egy nézeten volnék tisztelt cstkklró úrral, ha lioa Oroszországról volna szó. De ama< Oroszország, mely harag lánlóvll kezében megtámidts Törökorszlgot, mily a legtjzudarabb eszméket képes ii európai politikai oonoert-ben bemutatni, az \'mm Oroszország, mely i hazugság atyja, mily áion ocsmány tervet szeretné testesíteni, hogy Konstantinápolyt ja léteaitepdö délszláv állam fő-városává kegye, -J- i esen eszméjét i mohimedánfainni inropábélt kiűzetésének rongyos mö^enyébei képes burkolni — sz az Oroszország, mely az impertinentiát önképében mutatta be, — j képes a hat* ványozott impertinentiát fa ilkövetui azáltal, bogy országi határszélén felállitiott csoraájáVal a két szövetséges birodalom egyikét vagy másikát pótlólagos hadfikenet mellett, vagy minden padűsenet nélkül erem pngtáraadja!
De ngybisz\'em, ha ezt két oly nagyhatalom 4- mint Ansztria-Magyaronfilg és Némstiorvzág -fj Unni elég vakmerő lesz, akkor áz ó csnligt ia letlnt az miropai nagyhatalmak egéről 1
&fomoMr 5dodory
Néhány s*ó Ktnlorl l-f lutkerMttt — Kai* Ifttisek kOziégek érdekében-
j Három Ive, bogy aa olaó kösségokbin, r éaa ben kém, r éaa ben aooltaai munkém alán konysromol oaoeo; nem akarva teliét, ná-látlaoul totfooni azok előtti kik fársdoká* aoimot eléggé jntalmsaaik, tasrt a mit na-ponta IsteaemtŐl kém: a mindenospi ko-nyormnot nékem és éssládomnak magadUk; iáméi folsaslsm taaraniat, hogy sgvpkr saorgslmsa, tulaégoean ia {ól odótiooifi k|a-aég méltányoo óhajának kiírjesiat adjak.
Ast mindenki, ki Eolomegye topograp biai [belyoatét némileg i«mep, tudja, ««y bár láegyé|ik réaabeo, Magjraroraaáa Tim-péjéask vOd kiasv#s|vs. ásást vannak: egljM rteofli, melyeket Bsmsu aorso fenysgel,
I Epén| a moJt ieptemberi nagy árvis atkolmávsl saon rua aosrinoaében rétbe-süliem, hogy a lak] járási szolgabíró, Öyjjs-Károly urnsk mint éieeronol molgálhattsb, s ogyan akkor a fo hibákax, mint a kjp njféfw Umorő outéa moemutoKottom. my-ijftri, a mjinnyira iHkÖrUlmlnyek segodivk* íJrvfl akkor lg/retot tettem a tok. aso|go bíró mrnakj bogy o mint budrologlsi te Ío< ologisl tonelmányómmal vslomonnyirokémM láswa, ast ja „Zalaf liaaábj^io kösoé fogta tenni.
Így libát két ok kéaoUt ijrinvtelén vam fölamilni, u. m.: vldéllűnk aösérdsks, te egy Uerkk olöljáiéaknak adott aoovam.
Geologiai mompontból tspoastslaotaim kÖTatkoaök :
Aa egisa alsó-murokök te aa ucy«|o-vsoott gvürgvárooai srdftUU ksidvs d. d. oyogoti irámvnon, majdnem i a Kaoisas jm-tak jelenlegi folyáséig, s onhan le dél irányban aa ugraoveaelt Jűrinyilut11 forrásig, kimét onpan egtes a légrádi hogy éjiaaki «u óiéig iolyajn rskovény. Mim ilysn, termé sastossn a] hajdani fjjlyamagy aljáiét1 ma mitva, 4—3 láb v^igfbnan kovlpnakS dást mutat.! As sgyso Israaodáai korssakqt, köoboa\'kOoboa igen Mekély] merotQ agyag vagy iaoopfétogea mutatják, körűlbellf5s-40* költ váltósé bajleit vonalokban. Ka*n kavioir^lsgjkon falll kövslUsaik Sgy, kö-rUlbelÜl 8ÖH46 emtor köol Vállosólioom Ivombomok réteg, moly minden növényi és álUti réoso4töi teijseeo msotis, s a mi majdnem oaegfejtbotleonek totaoM előttem, saon réteg Igen josokély oltiajlásokot Isssámitvs, majdnem taljossii, visíndatss. E rétegen felni. résabso ogyjsg, réaobon goromba homokkal vegyes lijaáp rakodványi kllwtksaik 10—56 om. rnsgaasldban, ugy a mint aat a későbbi nagy áradások lerakták, tonnésootss, bogy egyss holvslkee. a bol hajdan hossaabb Időig aédssok látosUk, oson rétem helyét vast*£ növényi réteekböl gyű|sksas|l bumuss ké-psol.
Ily körülmények kaoi a Myoa«wb44 lyosás és ftlldinsnlesjtét vád Játok épltén által oéaeiam oaariot mejdoeié tstyeaoo iabo-tetlao delog. mart, alntbogyjoa alan iaga U| kovlai te homok rétegek |i0| áll, náltoily oroi gátokai épiteoénsk la, arak utétégro olámesalinéa; a* Irlkls beomlés vesoályéaek lennének kiá*e.
Ilydrologiol eemapealbél, esakls mér átoláaoaaa Ismsrt Séeyonot Ukek Momlltoni.
A ?la
haeem oly magos vlaálláiafl, aem pedig oly tarMaánfl 8 ugyoii ruíjniinák ao okaf fogják ktedooi, hu« mo is meg vsának ugyoa osoo ártorűlslok, mint uManl
Igaol Iga*! Daliát mikorm Déli***ot társaiét oaakia a maga érdekeit tekiolslts s nem a küaérdeket I Mkéi óMbba ksrűlt u ám aa ogysa éfleváoattl| ^edonajékst átgá-■|j||tti j Aki akar
tagyc aaaífi
gyfioődni, as tekintse msg o déli vasul M.* Eerosstür-kraljeveoiji réselétét és jumnnal ki-taiálfa, bogy tini aa okoonoak, bogy a Mara árodálai sokkal íakábbj és bosamWbbanvo-soélysstatik Kottori áa Murakereaatur—Kol-látsssg kBőségeket, midi saolött 26-80 évvel.
A déli VMat Csáktornyától Mura Ke-rssoturíg, os ogéss Murakö«t hasítja, snnsk folytán o KralyerecWj áluj kaodödfi termé-ssotos árlsvsootö msdeokst koresstül vágja. Ason időben, midőn o dáli vasút épült, min* denki oaak annak misIÖbbi slkáasOilit óhajtotta s igy a bydrologiai és hydroteobnieid • saempontokat tekintotbo som vették, oson építő mánök urak pedig oaakis vasúti specialisták voltok s ba vsiak nék éppen sea ébe jutott volna is fbUmliténi, hogy a tormásáé-tes árlovsootö medrek olsáráaa folytán a Mn raköo keleti réséét és hl Kuráp rnneni pártvidéket a legnagyobb jveizely fenyegeti, a jó mérnök urak éppen ngy tettek volna, mint a mi nagy tudományos jooiosteri bistos uraink sasa ast felélték volna I:. Imit bénél maga ssomár, bét bol van a Mura I la mily megei o part I hogyan jöbstné ida viíl" 8 ily mak-értől fblfooásnak aa lett ja koVdtkeaménye, bogy aa v IsvsootésMl minden ült megfeled\' keatok s esálul Muraköa keleti réesét te a Murán innsni part noékoi a folytonos árvb vosoélynok tették kl 1, Bogy is de, midőn a murskösi .Rákos" patákqaa isjoksk sgy körülbelül 10—11 mater Ibolssu hidat épitsltek s atonfelQl pedig a saootmáríoi határban levő berket, i)!etolsg árvssslő medrei, uiely a aat. márisi, vidovsosi batáron asreeittl a vianek saabsd lafolyást engedett sDrávápa, a vasút
sa tájék sordoBséga. A talo Itt oem is képsoltom máskép, mintbogy o vidéken a Bskooy-s^áo oovessberbeo bé alá ksrűl minden és májoslg M som olvad a légtokoró. Pedig dehogy \\ A télből esik islollöll koptunk, Eoréosonykor beütött a bidsg. Egy éjsooko ok*t I deeimétsrnyi hólepel fehérített be minden ntosál és bás-tetfit s Bakony fehér kísértetnek látssött aa iti holdvilágnál.
Volt öröm te rirolgáa I Akár 8o.-Pé-tervárott. íű félig folytonosan, klrtöltek éa lődöotok. A baboya aat tartjs, bogy kaié* osony éjjelén különös hatshauk vao a ge-noso saellamsknek s oookat tartják távol kűrtöléssol a pásztorok. Másnap aaáokáeéa és akaratos meg akaration osássás járta. — Mert ninos Vsssnrém városának os oa ötöséin, bol vray íefolé losladni vagy felfelé íiliálnt nem tellene, i ba o téiiégor még mógis fsgvasstja sa utosák lejtőit, • akkor esők: patkói osismával és megvasalt bottal lehet a lejtőkön lebaktatni vagy oookro fial-kopasskodol Ninci különben olvadáskor som. Alig két nap tartott o téli tájkép, most már újra olvad. A Bakony újra barnalui ksad, a fslrak és városok utosái msg sártengerben osonok. Mire o sorolt napvilágot látnák elolvad a téli sosaario, mert levegőnk oly enyhe, hogy Beintő Kolossvárott képsoljnk msgunkatj hol so idösaerint ssánta-nok te aaáaaaoraiépot ssodoek. Bisonyára va> lami dél! ssél vágódott be a Bakony oldalába, as rontotta el nékünk téli mulatságon-kat, miből ooonbon nem kövolkasik, hagy B-é nap múlva Is nem aoáll a tbormomeur higanya 01 alá. Msrt Meaaéfyss soomsaé-dunk ss a Bakony. if
Minap .sMgis rengette alattunk a földet. Psrsao tudni káU, boty o löldingást a modern goologia a hsfyképoődáesel boosa kaposolotoa, a mivel a kétsaori lökte iránya éppen össooesstt a Bakony- osopésával igen rolósaina, hogy a Bakony nagyság ftee-kelQdéso ijjesatotto meg o jé susspiémlaket. Ason klilöriben oem disputálunk, esek aot
ba a0sávs aermolis ma-aaméghsu áll, ijMOO méter. Ily esetben a folyás bénaság 8—lt métet k^at váltosik peroaonkiot. Hogy meooyi alétolyá vtetönMR kObméteeokben aormaiu ragV ssagaa vioáT lásaát aet mág nem iikertlTl, tobUöri kísérlet, dalodra még esak boaaévetöleg sem kisoássl tanom.
tm általános ésoreválisk otáo étté-rek o helyi érdohekfo Hogy] o Mure iáö-kOoi áradáaaJ bslyságeinket lUdante épttoU agy, minimé, lesgláisMriU^\'km teeadháunk dologi mert ha I SUrlal hoyosohnon a hé hirtelen érái* vagy fclbősook)adásek ferdéi-: nak ell, Ugy ml aot 41 éra pali mér aya-kookho kapjak i éa saéa év eMtt mioteosok 10 Ng^aftakf aasal a klvénllol, hogy ee-
töltés áltál teljesén ebAríák, olt igyotlen le-) tesssOk hossáj ho^r már a vélotlso találko veoető kid sem létesik. A második soélesár-Isvslető terület Kottoi^otal a\'koUori legelő volna de ott is, bár 18[H)4>en a| nsgy árvin a vasúti hidat teljaesn plsSakgattf, aaért )o-lenlsg is osak 8—10 nistor hossso ideiglenes vashíd van. Esen lélk|iameretlóu épitkoséi-nek os a kövotkaoéso, Iht^y aa sgiae Mura áradás súlya Koitori városéro t^oltotik sigy astán as a hihetetlen idolOg is megtörtéi 1879-ben, hogy a vasuii állomás ia vis alatt állott, a városban nodlg as alacsonyabb fekvésű hásaknak osak a ülöm látsantt ki s igy as áradás earekro msnö kárt okoaott osak o városban o ssegény lakÓMégsak. De bét hogy is no I mikor.,Koitoritólj ogeis a murakstem* túri vaabidig egyetlen 4ri«vssetö kid ainosen 1 Holott mk ie [vasat ff nem késattlt a jelbnlegi murai \'hidon lul la báli Mura kö-ral-bolfl 30- 60 motor uájos tsnbéseetes ár-veaotŐ msdrol kénseett Is Kottori határon ko-resstűl a dsmborui utultm feléi [le a Mara torkolatáho., igy tebái Kntlorijtél fogva a mura-korsaoturi állomásig al vosui töltáe egy osék ritka esetekben ál lúkitbktó ssilárd vlafogó gátat képsa, ugy hlgy, mint as 1879. áradáskor történt! a fOii^iijtetaloiti vistömsg sbjdaem a vsiub tölléiökjjfblöti) folyik át és a Mura kidnél vagy a hiflon\' alnl oly bor aosstó erővel rcdisn a vM bogy teljes lehetetlenség osónokokkal a [Murán álmsnoi, asoo óriási nyomás kö^etkeetébso. melyet a roppant vistömsg! kifek oly srőkjal tódul s vis Mura-Kerssstur allé résésiro,, liogy a via bőgését óra járásbytro elballaoi, w miot őrült rohan abilinossi kösttl magsasbadMlt ármlu dóét magával ujakMvia! áj- ItwolŐn ksrosotttl Kollátsaegro I Ily. a|ki|l|)ni|mal eHBs féifioak Is yakmoröon keeakjtelotelt dologi a toltéssn
végig menni KereselUrba, meri aouu vsasélr-nok tossi ki magét iiogr a roiianp ár msga-
bermnnsteé vált ar ésiisoor adósé
Vftl ssakitjal
8 nem lehetne ess osspást moly sok osetlMt polgár vsayonát éa iUtft yejsélyi|ktotlf elhá-riuni? Oh igen I oaak a dáli vásut társulatot kellene ods uUlésii,\' hogy elsgeodŐ saámu te slég saélfs [vislenrossft lúüakft épitisaHo aa smlifott áoaii|kon. Ps mlg a vssiiitársulat osoklá ái mVjttspdák [aagyobbi-táaára törskeaik, ésia Vidék Maéréokét sem mibe Mm vaaai. sddig mi itt Rerssstur Kol lálsasgben és KotletiWn egy pireoig eem vagyunk bietosak a ylaU hJástol|és vagyonunk eivssstésétő I Aanyi blhényók hogy a keresetor! állomási | hldljói s löltls msntéo égése a kajlátsasgi loltatora Mdig agy vble-vsietÖ esotorna áaatása okvatieolil sodksé-g«f volna, msrt áa által és ár gyoré lefolyáu ssakUeöltelbetBék, s mMppf psdf * ml^i fDlomeiloivéa a köál4tijiéa msgoá vlsálléa mallakí is lehetővé téieiney te mm aa ala-Osony lokvésl hásak is bjstesilvn kfnéaek as árvla ellen.
Még végűi BOfaMlllete, hon o hollét rasgl haiárbon as ágy aavsoott ^Araosi* esi-letnéi a Mura oly fordulatot volt. bogy még essk sgy két mogas ár Ikall, és |elonlegl medrét elhagyva egy M él% alatt a taautal, a köaséaűok leglobk ífltHs t olberdK 9 ^ lÖlbeoellbetlon károkat o)tsa I
\' Hydrotebnioai MStfMlhél IsgtaaéssO-aobbnek te IsgolosébbaaV látnám M areosi ssigot nyoaati atúoas irányától mlg a leg köaslobbl mogss ár beállta előtt egy árkot épnl egyenes irányban a pakonyeTrévig s mintbogy esen árok oséea á rövidebb irány tolotán 1|8890 motor leéue a Mura jnagá aaa pár ér múlva a nagy esés folytán uj medret vá)ia s Igy a Vaku|l vooal és hétá-Énk> is msgUaao moatvo a végpamtaláetél.
wjpMi Jdméf .toaité.
A Bakony aljáról.
AlUksay lélso. — latteiseyi lisMa. - VlsssUa ■Hál. - A seéssélyae lklsb{ máioMéa ás MN fonll V«Mirémtea. — USflBély* 6 tJaasée
sása, vagy mások folytán, a ftldsingisssl kap* esolatoeon m o l ag í o r rá s fakadt városnak területén.
1 k Hoflenroiabor-fUe fűrdő-tnlsjdonoe már slöbb mondta o sorok iréUnak, hogy a kut mélyitéaekor ásványvure bukkantak. A visel megillettem s sst vsstséslmunsk te ssénsovssnsk találtam egy kevés kéoss utó-IsteL 8 sgyessnro sst ballom s foldrsagés után, hogy meleg vis bugyog a forrásból-A Tissgálst előtt mérési volns Ítéletet moa* dsal, de magába^ véve a bir nam érdektelen, s hsi való. bogy Vseaprém Isrűletáo ásványos Ííévvia fakadt: akkor igosán érdsmes lenns lóVaspálya kiépitéoére goedobii. n süt most térnének nálunk, ue a minők lé-tssolésáhsa és prosperálásához legutóbb ré-eoűokröl kevés reményt kotlák. Haossk aa 188t-ki uj év több aosreoosát oem boa várositokra, mini o lefolyt. E Jobb sneimoeél a jövő évben kívánom Veesprémnak a Ba* konyvidéknok te Magy-Kaaiaiáaak mind kOsönoágessn. __ í Q^fa.
Klllöntélék.
föt. mmm igmAcx. +
Mikor valakié lléMiiláiL " |Őastoűei4a fohe
Lapunk nyomatáss kősben ksn|ak saon Ueu|tó, fájdslmssan aaomoru hírt, hogy At Qressmann Ignáso, fögymn. tanárs bé 304a éjjel jobblétre saaoderűlt Qyllkte betegség saögeate ágyba oébány hét WŐU, s so áltolánes. aodvollslgosk örvendő ember mo már ninos többé, MidSa t. barátunk Inaié\' kának most esak o pár sorral áldásunk, melyeket roseketfi késünk alig képes Isiről, bővebben fogunk msgemléksoni a leámshh korban elhunyt lérÖurél lapunk jövő ssá-mában. — As örök világosság táayeeksd-jék oeki I
— Lapeak mai soáma so évboa oo ótoké. Jövö loámank an 1881. és elséssáma is Isso egyeoaismiod. T. olvasóink oo elölne-ttei fothjvésaakbél árteelliek már orról, begy eaeuml belenkiMt kélsner és áriadig egésa ivoa jelenik meg lopunk, a nélkll, hogy aa ellűaetési díjban vAtonáa lörlánt volaa. Mi-dőo tekét ason körülményből kifolyólag felkérjük o t. olvasó könöoségel, bogy párt* fos álfával örvondeoteseoa mea, os o| év ho> áliiéval el nem mu)eesibsi)uk agy t, alva-•óluknak, mint munkatáreoioknek boldog aj évat kívánói, oson lesiats óhijt klvánségsik a jövő évben mii min jenek.
— Távirat 114*4, Pénságvlii bistos. ságask Nsgy Kanisao. Bomseiob űsriosoot Ir Issltss, hogy Nagy-Konlosai Idsdedovodai sorsjáték huoás rajának IMS évi július l«re
latiaeaoi, UO0 UU taljaaedtebe
lóság utján már eogsuélyaotelett.
leendő elbolosaiéso soproai péaelgy igaage-
Hmpa
PénsngymmiwtaHum.
tgy arany karpereei tiléllllett — Ast annak talajdfr-nosa kellé Igeaoláe mellett, Ptonkel Koiöp kön) vkeraskedéaében átv\'ehoU,
j — JótékonyaAg. Ebeniponger Lipót ur lének múlt ssombston tortoll Molrsso-iiéja alkalmából a ksroialény kltfeleksoetl városi soegéoyek köoölt való kioeotáe vé» fett 00 o. ári frtot adott ét polgármester uraak. A ssép tatt önmagát diosérL
- /k 7-sllkt t Kéasftlnek i hete dikl bálra, 11 késsűlédéiek ason reményre jogosítanak, hogy slkirtlnl fog éa eléé-jeliek legjnbbjaiboi len méltó. A tevékeny rendűé blsoitiác miidint elkövet, hogy ssép mulstaági légyen es i hete-dikl bél u idei nagyon fa rövid farsangnak. B ha táraaaágaak jobb kMnek kedve e^y ua«y fan, süat a milyet
méfcé • tmémá Meotnág iagjsim* Ingl Iga, akkor bél tliN KM « itn«ir Tálkát latnabb eapjai káaaé fagya artaftani fófáftjvt, begy agy legyea ittar ssttliu auaál hagyobb érámnei fogja báli reportert untét m-I^iié a vén w tekuMáttiir.
— l^|é<lfk Fiúméul gtaytik a Upok»ak ; Saapáry hM Adrii gécöe Angiié partjai mellett Ottljongbnál ssákláre iuívü, toréit szenvedett^ Béez-UUá htáajzaaak.
— A kapaarárl képvia^ó-vileaatás daca. 80 án megy végjie. Mint aektak eaaaa írják, Saabé {Kálmán polgármester, függetlenségi párt | jelöltje valéeaiatleg közfelkiáltással fog meg-fálaaatatni. Ellenjelöltje eddig ne* mutat-keeaU a ha föl ia lépne valaki, Ja hátralevő rövid idé alatt már nem lesz képei komolyabb arcaiét kifejteni. Ugy kűaaák, hogy Saabé megválasztatása ntán a függetlenségi párt mérvékelt elemei kteé aorakoaik. Kaposvárott kjülőnben meg sem látszik, hogy válaaztáa elóU áll. Bgéea váróéban alig van 2 — 3 lobogó kitűzve.
-Mahásljátékrsadi Vasárnap daca, 31-án A helybeli a a eg én y alap
előtt"
Jhályba-
lyomtin. Sae-
R* vára: „Krisztus Pilátus agy allagériai képlak Maakáasy Míhál;
aIc
sonoaimü Világbői festménye ra Imi varáaeitaPGyönyört! sanéjü operette t fslv. Zaaéjét sasnál Müllar lolf. Előadás kasdata 6 órakor. Előadás atáa .Nagjaaarü álaroaok Saii-i v a a a t e r estély" nyeremény tárgyiakkal és bohékás mutatványokkal. Hétfőn, Jjm. 1-én .Újévi üdvözlet" néma képlejt görög-tftsféaynéj. „Tót leány." Uj aápniamfi magyar és tét táooooeokkel, magyajr és tét dalokkal I fair. Irta Almáaay Tthassér. Zenéjét seeraé: Serly Laios. Kaddea, jen. 24a Kohay Etel javára, Nagy Piéta a] székes iehárvári aaiaháa első oparette, tanor énekes aéaek vendégfej léptével, a iilkiaákhifcii •unkáé rakatárával, Utolsó előtti előedás: •Kis doktor.\' V ig negy operette 5 fel v. Zenéjét seeraé: Leásó Károly Szerdán, jan* l-ánfOtelaéelőadás,A Stomfey cseléd" Saiamfl 3 felv. Irto Osiky Gergely.
— (iriláiiL) Beadkivlli áradásokról tudósítanak ismét a lepek Kémetor-aságból, Oaatrák éa Cseborseágbóll Köln, frank tart, Manheim, Prága, TianbW a felvernek áradását jelentik. Sőt. Kölnben a Rajna már elöntötte a város alantabb fekvő réaeeiL — Temesvárról is aa a kir érkeeett, kegy a fiéga több helyt taikágta medrét.
— Elfánésrlák. Egy kánai de-nsmbsr 28-iki távirat aaon hírt bottá, hogy 27-én éjjel Odor bergben 266 leainkábkfcheu}-megyei kivándorlót tartónkat I se la, kiktől aa
ottani rendőrség alsaadte a pénat a acatáe kény saeruüevéllel visszautasították Kassára.
- A klsskil újév alkalmától meg-ujifják HÖfieetáai felhívásaikat a hírlapok. Ea évaagyoáhisaöbéa kiválóan kettőre brr,ok fel el vécéink figyelmét Aa egyik a „Péti Hírlap.M Eaea kitűnően aserkesetett politikai na puep rövid élete alatt (most lép as ti évfolyamba) megnyerte a nagy küelaség oaetat Ina tatnépét és tömeges pártfogását. Politikai magatartását követkeoŐ aaavakban (jellemei „függetlenek vagyunk minden irírnybaa, pártektél éa kermáaytélTegyaránt.* Pregremmjáhen enaa kívül alfcgsnebb oeélok vannak felvéve. Tartalma éléek, vál-toeatos ; sürgönyeit ^éa egyéb tudósításait a világ aevmstmibb pontjairól közvetlenül keojs. - Előfizetés} ára: egéae évre 14 frt félévre 7 frt~ negyedévre 8 frt 50., égy hónapra 1 árt 10 kr. .Melegen ejánljuk a kö SÖnség figyelmébe. A másik a jVadáan lap" aa iranágban é téren egyedüli taaklep a léteeő különftle kport egyletek btvetalos köxiönvej bőven hozza a nemek ve-dánatbee tartoaé értesítéseket e érdekesen tárgyalja mind aaon dolgokat, melyek; a férfias időtöltés e aenaéhce tartósnak. ÉlŐfiaetési ára: egésa évre 6 írt, félévre 8 frt Sport Smbernk rémért alkalmasabb a jeleneeebb közlönyt ajánlani aen lehet.
— A baiapsatí kir. tudomány egy e-tsnen ea 1882J2. tanév IL felére -váló be íratások január fi ával beedfidŐ 12 napig tar* tanak, ea időn tél 8 napig dékáni ée 8 napig veeteri, 4 ettől számított további 8\' nap alatt minisatari engedély ami lett leket esaa helye a beiraiásnnk. A II. .félévi müiésznőt tanfolyamra a beiratáeok lebruár 1-tőj 15-ig tartanak.
Nemzeti színészet.
Seerdán, dana. 27-én. Ksjváee ■ér jutalom-játékául ,Véo bakanosoi és fia a bemér* Bzjgetby J. ismert fégi jé aép saiamfive adatott esak kOsfpasámu kö-elneég előtt. Bet éppen nsm reméltük n veterán, érdemes ftrfta kánt ki aanyi éven ksrsssill szolgálja már Thaliát és vele a snanetieég egyik aneat ügyét AaaAI keee-rfbkea emk e esalédáa. Keress I alnabot jé freg nemes öntudatodban, s pótolja jveeate-séfedet ne inatlan siaamrés, mely érkölosi j a t e I e m b e e átadna mulandó kinn aél üUn ér. — Es beeeáes meg a nyo-tevagjl viaeeayekeak. Ae sUedás kitűnően sikerült Kován hatalmas firieak alakított s Igfena aé-Mytoan dsrfiMséghsa törtetlek. — Ardey Ide, Kohal P4, Kl-
né. Üétréj L, Arany esey X, " sat awíMvks díaal ■igijiélih
tikitrt éfdesnIB
ne hatnsséstel MeináaMU
OilllítlMl den tn, a világ: eetóa\' aéyeánni — Ae *f e^BMnág égjen
PeZetás
voén. Aa egése egy lussámés s áéokgea-aág nálküH unalmas kísérlet Lagühbet ért an eM Wvoeáe Kobel kUel saépenessn-gő dalaival, anenben merni áttét la enkha-amr mníimirtt hnalnlmt,! miután Wbbé n nsn ttttak n nefe kallmtek Őt. Saamp-lők általában megtették a maiakét KüeOn-É^nmÍH\' de anl le volt többre
eéa eeekály érdeméé,
N y 1111 é r. Lalvot Emília
kieaaneáy alján Ija ingát m franeila nyelvben való oktatásra. Ajanlatokat elfogad Fiiefol FfUöp kiiyvkérwketoe.
Felelöe narkentő: TA|«á LAJM. Táranarkeentő: HOFFHAHM IÓB.
7100jtkv 1881
Árverési hirdetmény.
A nagy-karnisai kir. jtrvasék tlkvi osztálya résééről köshirré tététiki hogy Voaeter Imre badapesti lakóé eégidhajutónak Altaor István végrehajtást aenvodő pjalkonyaí lakói elleni 100 frt tőke s járulékai iránti végrehajtási Igyében e fent asiinmt kir. trvseék területében tartoaé palkonhrai IS ntjkvben 89 és 8*e hrsa. alatt felvktt j ingatlanokból Altaar Istvánt illető 333 fHra beesült i réséé külön a pelkonyai 24 sztfkvben M hr. szám ugyanannak tulajdonát! képeső a tar* teeékaival együtt 289 írtra beosüli egésa ingatlan niate külön 1888 évi Ijanaár hó 89. napján d. e. 10 érakor Pelkeaván e kösnég-védDnTuboly Gyula
bíró háaánálfalperesi ügyvl vagy helyetteee közbejöi " eledel
aytlváan árveréeen
öttévei msgtertandó tafi Mg — aa 1881
évi 80 t ea. 185 l a értelaáéhén Bodó József éa Bangó Roaáüadiéakáli lakosok költségére s vesaélyére — mely albaíomasal a venni szándékozók tartoensk a Inti beesárak 10 máaalékát bánatpéna tejéá>en kéét pénzben vagy évadékk^ma papírban aj kikülaött ke-aéhea leteenL
Aa ánreréai feltátelekj a hivataln érák a nsgy-kanizsai kir. taaéfci tlkvi oeatályánál s a pakoayai köeaég elöljáróságánál megle kínthetők.
Nagy-Kanizsán a kin tnmtk tkvi om tálya 1882. október hé 24Í púpján.
4073jtk
Aryeréei liírdjettaény.
A csáktornyai kir. Jhlréng mint tlkvi hatóság részéről saennel kökhiíré tétetik, miként 8kvern József éa neje Jámbrovits Katalin vakánoveeoaí lakóé fréaehajtatatónak Jambrovin Miklós ternovcéáki lakóé végre-baltáat szenvedő elleni 245 frt 81 kr s járulékai iránti végrehajtási jognében a nagy-kanizsai kir. trvnékbn tartozjS csáktornyai kir. járásbiróság területén fckdő IV kerületi 128 mtjkvbea 218, 248 ée BMi braaám nevezett végrehejtáat nenvodettf. nevén álló s 440 frtre becsült Ineátknok s tar-
tozékai aa 1883 évi januári bő 18 aaptáa d. a. 10 érakor Ternovosáki község bánénál JanbroTÍcs Mihály éa neje K^vaosics Anna atéajáalata folytán tartaadé nyilvános bírói árvméen a kikiáltási áron alul
fágrabsiéásl ügyében a liÉiaivisik rványseéi ter«letákn tartiieó lelső-rajki
fegaak.
Aa árvereení kívánók taitoznak aa ingatlanok eredeti kikiáltási érának lOjl végy is M frt 80 krt készpénsbén tagy ea 1881 évi IX t. as. 42. § ében előírt óvadékké pea papírban a kiküldött kezéhez letenni, a többi feltételek TeTaovesák ktfaság elöljáió-ságáaál és alaBrt telekköokvi ketéaágnál a hivataln érák tartama alatt) betekintbetök.
A kir. telekküavvi hetéság Csáktor nyáa 1882. évi november né 21 napján.
_____ 1822 1^-11__
7848 tk v. 1882.
Árverési hirdéHÉény.
A nagy-kaniasai kir. tőrvényszék telek-köayvi osztálya résnérói jköallirrd tétetik, hegy Dr. Tuboly Gyala ealaassgkei] tb. t. ügy és. végrehajtatéuak, a Zelemegye ösazasiteU árvatára nevében Bakonyt Vneaa vágrehajtáet szenvedő knkéti lakós elleni 218 frt 41 kr. tőke s járulékai iránti végrekailAsi ügy hsa a habéti 110 sa. tjkvkea I 1201 éa 1290 hr. ssám alatt Bakoeyi Verona lérj. Horváth Lásnléaé tulajdonául felvett |81 frtra beosült 1888. évijentaár Iá6 28-ík napián Hahéton aktUétbíré bá-
841 mkm A I I sor 26814 frt fnr 810(4 hrsa. s lói 737|f hna. a. 29 frt 4 sor.- 91
kk. HU
W a. \'26 frtre. 8 pm 797)4 hm. a. 15 frt. 5 ser 657]| hrssi a. 38 frtre benült Csiríki, Imre talejdeaátiképnő egén ingatlan külön-külön a felső irajki 2ő n. jkvben A LÍ7—8 sor 32|a 82jd km a. Mait fek-vőeégekaek Csíráiu ImMt illető 205 frtre becsült beeoa fala kolte 1888. évi mártias hé lf. napján d. e. 10 órakor 67. n. Felső-Raj bádmál n aagi
kon a kondahhá ki
ungjakabfai
tikvln A f 1601a kná a. felvett válteág köteles Obiráki Imre tulajdonához tartoaé 282 írtra beosült iagatláa 1883. évi mártiua hé 12-ik napján délutád 3 érakor a dióskáli köaségbéró hásáaál felperesi ügyvéd Markly Antm V. belystteee közbej&Uével megtartandó nyilvános érvéréén elapatni fog.
\' Eeen hirdetmény kabonájtásával egy-idejűin magállapitoü árvsrtai feltételek hivísiales éráa alatt a akaainai kir. tvsaák. talettvi osztályánál a aWső rajki s diéekáli község elöljáróságánál megtekinthetők.
Kir. tvaeék mint teűekkvi balóság Megy-Kanjasán, 1882. nov. 22. 1321 l-l
10053 1882 saám.
Árverési hirdetmény.
i Alulírott kiktOdötJ végrehajtó ea 1881. évi, EdL-t e|u 101, 101 §-a értelmében ezen-nél közhírré teszi, hogy] a nagy-kanmaai kir. járásbíróság 100531882 faámu végzése által Fjgdpr Gyula és fia kiosi eség végrehajtó javára Horschetaky Gyula n.-kanizsai lakos ellen 295 frt 16 kr. tőke s járulékai ersáéig elrendelt klelégitéai végrehajtás alkalmával blrégag lefoglalt és378|frtra beésült külömb-
féle fraay ée eaüat tárgyakból álló íngóaá-
m
alperes dalét helyiségénéi leendő eaaköaléSrs
gék nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árvarésaek a kelyseíoén, vagyis
1883 ik év Január bó 12-ík napjának délután 2 érája határidőül] kitüaetik éa ahhoz a venni saándékoeék ezennel oly megjegyzéssel Ipvetaak meg, bogyj aa érinieit ingóságok eeen árveréeen, ea! 1882. évi LX, L oz. I07.j fa értelmében ^ legtöbbet ígérőnek becsiron alul ia eladatni fognak.
Aa elárvereeendő! ingóságok vételára ad 1881 évi 80 t n. Ü08 §-ában megálla dijtptl feltételek szerint Ian kifiaetaodf. Kelt Magy-Kauinnn, 1882-ik éri de-hé 26-ik napján. 1320 l-l
7340 tkv. 882.
Árverési hirdetmény.
[A nagy kaniasai kir. törvsaék telekkvi osztálya résééről klehirté tétetik, hogy Za-lameéje összesített árvaiára végreheitatónak (tompos Vendel végrehajtást seenvedő dióst káli akos elleni Í0J frt! 82 kr. tőke S járulékai iránti végrehajtási ügyében a dóiskál-* 829 is. tjkvben A f 1 sorszám alatt vált* ság köteles 700 írtra Mrnfiit ingatlan 1888 évi jknuár hé 97-ik nsjfláa dél Jött 10 érakor e dióakAII kOseégtaiió báelnál \'ioljiereat ügyvéd Dr. Tubolv Gj\'dla t ügyén köahe-jüttével meglartanaó nyilvános árveréeen eladatni fog, mely aJkelémmel tartóénak a venni! szándékozók a fenti beesár lOjfc\'-át késrnénabán vagy evadnképes papírban bá-
ingat
délelőtt 1| órakor
eáaál felperesi ügyvéd Df. Tébob Gvektköa-bejöttével megtartandó ayiáráan ai verésen átadatni fog, — mely alkalommal a venni saándáknftk tartóénak a feaÜ lessárak 10 saáaalékát készpénzben vagy kvadékképn natpéna fejében a kiküldött keoé-
tp4nz fejében á kiküldött keeéhee letenni Aa árverési fellétéléik a hivalein érák alett la nagy kaniasai kis. trvssék tlkvi oae-táltááál ara dléskáli köaeég elöljáróságánál megtekinthetők.
(Nagy Keaiaaáa 188Í ootober hé 14-4o a kr. törvsaék tkvi ontályáoél.
1__Z]_- ifitSln1
NEMZETI LOVARDA.
Ai újonnan épült kényehneaen ber^ndeiett
EOVARDÁBAN
a fótéren. NapoaU rtagy elósdás, T»-8ár- éfi IlDDopnipokoB
2 előadás
Iliid üélnlán i órákor Lásodik eiti tol 8j \'érakor. Kapón la változó és érdekes mfl"| Borozátlal A niűsorozat algában fogja Íja A magaiibb loggiái, lóidonjitái, ti giBDintlkál, tofáMá jelenetéitét és ftéaijátékokat (Páo^aimikát) Bővebbet a napi; jelentésw. 1828 f-* Mély tisatsleltel
Aa IgnzgntAeág.
Évkáyen MI. latojanf. Wx. üt. ae. Bndspaat, MM. fáméi U*>
TT TZ.
Hitelen simsiStai taááslté
Bodapmton,
Dorottjl pm
VIS Arii psnnsNasreysL
r*" H7 egész évre a ft. firráclffcjk j 1 lillsai nft ilf
Iieik nsijai éa hann swiistysMi. MsossstsadS kt>, t*«- és SH|<I« Hnlwiliiéial. v—S-, iláatáS- is
hm ijmijaiiib *s sksMsW u*y*mj+tu laisiiiilik itt, sm nh.
SzaJdrat bank- én vaentí ügyeloröL Aothentischer Verloenngx-AflMiger
vsa fisismkUstti-escMiidMS eeé itodtodw USSwIi Mitks. iiliskuss Onm- ■^Pilui rmpSis i, Bssa-ksfee-, DsMaeUC- asd hm ali IkSn mi NaSms-Qtieirii i , rmsiksMM sas, sis.
Zeitaehrift für Beák-, Finana- und Easen-bahnvreaaa.
Bit Ó kp 0 Bt,
gaazjlhngfi.l Awsrata
ELŐFIZETÉSI FULHITÍS.
1$M. Jnmaaár liém ||. ágén évi stMisMet nyitónk as Mt.évfsljtaia. A JUram* avgjslsn stsjisr eted sslvsgyel | i sssr bsvonkint, nflk»4g ssettése palriiHsi Is is müf kftsvsKm sriaiaa ijelsnMksnV kasf ntán; agysnss kSsil kSaejseAMmlsn ilrl4s%bsa, iiiliiisl is tablsasSSs IftUiattal a kuélss sershaaási Ujitxomokst, vsUaiot a lierfttiiiln aa se a és»sar is eddig M«smm« is§írsiiéyiisr, sairtffcsttal bliéHslanlgiiaisvetsbst stttsbil án ergsazaa.
ceak 9 Uírlot. A „M E R C U R" kiadóhivatala BUDAPESTEN.
Djorottya-utcsa 12-ik scám. 1301 S—5
cn
l DAS BESTE
ö9tí6ttLnPaP% \'f\'rj i?
LE HQUBLON |
auiumiu ruwiii [HnWN
LT^il\' M IMIUllttM WIRO OÍWARHTIII ."...\'■"__Aé*k
Minííj lúu^Jlaw-**.. A iWl* lÉSM^tVKYA
mf WH kiyto.tr. m
m tltasitásat
ássátok M frt 40 #AWW«T AiMY(Mptnisn5aau Ml to. HÍV. CütÜbn^^P
elaő> labeai véarebaltáa . swa rsenssse éwsks és evsssv , TéTAt (slamielM ^^^
Aa árvsrési feltételek a kl vatalds érák alatt a nagykaaiaeei kir. tvsáék telekkönyvi esatábáaMaa habéti kóseég elfljár óeágáaál megtekinthetők.
Magy-Kaaínaán, a kir. oeatályáeak 1882. éfi október
; ; J
8171 tkv. 882. aov. 18.
Árverési hirdetntóDy.
A nagy-kaniesai kir. tflárékysaék telekkvi entálya réseérői kölhirré tétetik, bogy Oeiriki János fetső rajki lakós kégrehajta^-aak Oairáki Imre végrekejtált éasavedő fal-sőrajkl lakás elleni A bt « aevemkn 1-01 ftAré kr. per. 4 frt 46 kr Í IS frt M kr. I frt IS kr. fiba hMmt 12 frt 80 kr. tor. jéMMvi M
Eloktro-homöopathia.
Aa elektrohomöopathia hirea él bőterjedelmQ tankönyve, nnaly mindep, még gyógyithktlan betegségek kezeléséről ia asól, a Bérard lelkész által kéasitett Mik franotia kiadás ntán éppen moat; magyar nyelven igjelént és minden kQnpkeréskedéaben kapható. Ara M trL
ia mec
Budapest Aa elektro-homöopathikuscalllagaaerekfőraktára Birodalmi Gyógyszertár a Nádorhoz vicei körút 17.
Aa elektro-k>mtepaÜtia oonaultaló orv vsa Dr. ]Tl«iekit« mann A. Cterráaen. Bdkéamngyo. 1167 8—12
Férfin gyomganifok, rntfreagált
Nk
gást
tenet, Után ifjúkori rét kék ée kíonpoa-isok.
Dr. Wrvihféle
Perum-por
(perui alvégek bél sasattvs.)
Egyedül oa*k a peruin-por alkalmas a nemaő és sattlő szervek mindennemű gycágeoégeiaek elbáritáeárn, s igy á férfiaknál a tehetetlosanág (lérfiu gyengeségek) e a nőknél a magtalanág eltáve-htására. Nem k ülöm ben pótolhatlen gyógyszer ss ídegrndaasr minden bántalmaináT A nedv, és a vesztések által eiÜMénett elerŐilenedéaek-nél, s nevezetesen z kiosapongáaok, önfertőzés ée ea éjjeli magömlések, (minta tmtetotíenség egyedüli okozója) által olőidtaott ftrfiui gyen-peségi állapotoknál, valamint a kés ée lábak tdégae reaeaetáaéaél, aa áttitl oly sner vaa nyajtva, mely által M elmaradhetlaa ered mény okvetlen elérketSt
Minden a fent elősorolt betegségeknél, y ellen szer siUes oly alkalmas *mint a Dr. run Pentía-pera. Arthajllanságáért jót
állunk.
Egy adag áia hesenélatí utnsitássel 1 frt 89 kr. 1279 2-12
Raktárt\' Nigy^Kialiia t práger B. Vesér ügynökség: tlscbair A. oki gyógy se. Béos, ÍL Kaiaar Jonfstrasn 14.!

mmmmmmmmmmmmmmmmfl7RlF^Tl
HABLANÜI
kötőíbnáU orsóczéma

A bécsi és pártol kiállítás alkalmával a lej
Mgyekfc éraekksl kltlatetve
jarö .srn?...
illáién kedvelt kltiaé mlnéséfeért kapható Ositrák\'lHigy aroraaág ninden nagy és maveaatan ikersse-
A legszebb karácsonyi ée uj-évi ajándék egy fénykép
A közelgő ünnepekre bátorkodom a nagyérdemű közönség figyelmét tiszteletteljesen felhívni arra, bogy egy ilkertlt fénykép a legczélazerfibh ünnepi ajándék.
Bátorkodon egynenaind felemlitkni hogy fényképészeti műtermemet
gyon felvételekre
raidntea be, minek következtében képei
leintek .a lanhornltabh időben és igen likét ült fai Tételeket eszközölni.
Gyermekek fényképezésénél» rövid eXpOBÜlo folytán kl van zárva minden nem aikeijOlée és felnőtteknél állás 4i kifejezés oly természetesen jutnak érvényre mint soha azalótt.
Aquarelben ée olajban feltett araképek, mávéazi kivitelben, tiazteletUi ajánlok.
IHogy as ünnepekre minden aegkézéit ponionn elkészíthessek Üaatalettal felkérem a nagyérdemű közöneéget, hogy a megrendeleitket mentél elébb eszkö-telni szivnkedjék.
Teljes tiaatelettel 1217 11-• Déeny Eáe
iSen sok beteg ^
veeae. na a an* fstslS gjlgnseiek aíadjárt keeáalbsn késett Isanesak. ken#iac*a sae^ Matv " aílnl a Jk. kin gyáermüssers." met* leírtai
eemeaas s esssgssfsa letremi isnaimassa. kaasni agyat Hl orvosltkg ktyeékált e aeswsi Msse Jéaak Useayalt kiatassrsket ssaei |sl-■teden ^etsgte aisve a tnaagsell bsenasl Ur. As smlitstt s Rlekter kisd*leUsetibee LlnsS-bse sssfjitsat aSplani. mstyask ssevsga seaiasi ábrával vaa elUtvs, IsHtesh ü agy aksml Hanv-aras átkai (Msa, l lshintár, 6. u.) Tiki. V kltéissetae bévsseelve kllásttk assg 12N 4-T
500 ARANYAT
finetek annak, a kl ^t
Kaiké IiitIii
hasutálata atáa ujelag fogfájást vagy ssái-bttst kap. 911 62-62
Bgy flveg ára 36 kV.
ItTII J. S, kiki udvari nálüé MMhn Bén mellett Kothe vélláhaa.
Valódi mbŐeégben kaplialó Nagy Kaaináa
hbip eunden nagyobb gjégysnartéfhea. Megyarer nágbnaatodee aagyobb íkanerkeceekedéebes.