Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.35 MB
2010-05-26 13:36:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
734
2529
Zala 1884 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

w.
7. Mftm.
Nagy-Kanizsa, 1884. Február 3-áo.
XI évfolyam.
aauinróaáo ÉS KUDÓmVA-TáL mju-ntcu i »
MuUm t liMd«l riniimMtksea Hiln >»J. >»Ttm ilMnllirt, Mat-WM, Hihllnt tU«lilé>náft
, hmawh fentok at iMÉit ka r • ukUU fojidUtnik «L
lÉÉlllt r>MU I
i kSMitaik
ZAtA ■ * , i •
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAPt
A Zalamegy a) ttgyvédegylot, iNi|| Kinizsii- éiDélzaial takarékpénztárak, Bánkegyesület Ás KeroskodHiiii bank allataim közlönyt.
H/ömzrtai liu
Erin *m..'.;. . IM-k. FétUvn ..... > , H. ,' , I , H,
■bMM ■taUlilnt
ryib UnUlH Vtinmi-
M t IBM ■M W kr, btlywKjm Wlt 100 I M, imU >Ua mm Y|, %
Njr4ttUr Httaara 10 kr.
M<vjelenik Nagu-Kiinixum hettnkint «gy*%er: Vamimup.
\ Előfizetésre való felhívás
.ZALA"
czlml p o I ltfkal és vegyes tartalma hetilap
Xl-ik évfolyamára. Mégjeleu Nagy-Karnisán, hetenkint egy-izar; Vasárnap.
Elifiz^tés: Égésit évre . . 5 írt.
. Félévre . . . 2 frt 50 kr. Negyedévre . 1 frt. 25 kr
Kérjük régi elófi/etóinket u eló-fizetéai ár pontos beküldésére, hogy a lap nétküldésében fennakadta ne történhessék.
Azokat pedig, kik lapunk néhány uámát eddig mutatványul kapták, szintén felkérni bá-torkodunk, hogy ha ait megtartani méltóztatnak, aa elMUe-téil árt póata utalványon beküldeni, ellenkező ecetben pedig a lapot lehetőleg aa eredeti boríték alatt vlMiak Bldeul szíveskedjenek-„ZALA" kiad 6 ki vatai a.
A városi képviselő-választások után.
V Alantabb közöljük a mult csütörtökön végbement városi képviselő-válaavtáaok eredményér, községi kor-mánysatunkat oly mélyen érintő a aa alkalommal oly az»rongő érdek-lődéasel kiaért ezea fooloa városi Ogy eldőltél.
Aa eredmény ssár a reggeli órák ban előre látható volt: aa L II. éa IV. kerületet a jelenlegi vároihási párt dominálván, ennek csédulái bi«-toa győzelemre námilbaUak ; a VI. áa VII. kerületet képező kiakaniuaiak kei Qlattyket saintán uralván, — aa áluluk megtisztelt két előkeli ál-láau urí entbjer kivételével — szintén aaját környezetükből jelölték ki elő-aetea megállapodás után blaalmuk letéteményeseit, éa liűségosen le ís sza-▼astak listájuk sserint; nem ugy a HL H V. kerüMbeliek, mert itt már ékvlás törten t, aa utnlsó órában eltértek ugyaaia aaelőzetee megállapodástól éa czédaláikból kiürülték a magasabb ét tel miséget és a kabátot.
B aaeríat tehát maradt minden eaaknem a régibea. Bégi személyek, / régi rendaaer ; még eaak arra sem gondoltak, hogy legalább valami uj •lem kertijén be a térdet-íojet baj tó, • vak, vagy látni nem akaró teatB-leibe. Mi ajánlottuk a felfrissítést Bámatattunk mindazon mlseriákra, melyek gátolják Kanizsának előba-ladásák a laláa (Ovid idd múlva min-1n jrleatőaégálól megfogják foaalani ' a még Mm rég (gyík elad rendo •mm vároeát M országnak — Játaaik, szavunk •lbaagaott. láa nem tartják igaanak, nem la/t-ják lehetőnek a ifl Ijedés oly aagy mértéhéi, hagy a várt* életára olt aagy befolyással Whayea. Legerőéebb Aháj-ÜMH k«f; ml családinak, eaak kogy M a £tp, Melyet már lia(u|»i feltártaak, aligha neküok nem fog %aMá adal-
"fi
Végig tekintve moit mér a teljét kép.viaelő>taatalet«n, egy körülmény mindenki előtt bizonyos, 1.1. aa, bogy zaidó polgártáraainlt a várói életében oly mérvadó befolyáa-aal aoba tem bírtak, miat minőt a jelenben azernaWk, 200 biaotkaági hely köaOl 88-at, ók foglalván el. j Bánk nésve ez teljeaen közönyös, mi aa egyenjoguaágaak feltétlen lüvei éa szdaaólói vagypnk, így tebát nem is leaaUnk kolönbaéget keraaatény vagy taidó képvUelő között; de aat banganlyoaauk, bogy bivatáaukat jól Átérezzék éa megértsék; no lagyeMk ők puaata szavazógép, melyet -«Ky-két ember kedveért s romául felfogott érdekből mozgásba hozni lehet, hanem öntudatos és önéraetes man-datariuaai a reájuk ruházott fontos I politikai jogoknak s a város általános jólétééit lelkesültön buxgólkodó képviselői a kezűkbe letett város sorsának I
A kövstkeaUben közötjtk a nagyár-I dekfi válaaztáa eredményét
Megválasztanak ai l lurüMn:
Kovács Béla, Sommer Miksa, Blan Lajoa, Man'nger József, EogUtndar Lajoa, Bogjay I Ödön Sebsatény Lqjos, Rothschild Albert;
11 UrtUU»i
Tamáaay Béla, Tachaner József, Pap Jánoa, Bachrach Gyula, Oliop Imre, Schneider I Ferencz, Bum Samu, Grfinhut Mór, Sankita Zsigmond.
JÍL éarftoém:
Magyar József, Rsithotfer János, Beoczik József, Horváth Ferencz. Kristóf János, I Andri Márton, Acs József, Kollarits János.
IV. ktríltibn
Kovács János, Milbofer Ödön, Osteszly Antal, Schleainger Gyula, Smettana Ferencz, Németh Ignácz.
V. hrttlttbm:
Bajor László, HerczegOyörgy, Ciápáry Jánoa, Györffy János, Dávidovits' István, Varga János.
VL ktrUletben:
Varga Kunics Lésjdój Kis Feras József, Szedlmáyer Lásálö, Somssich Lórincz, Hegedős György, Mjbalecz József.
VII. Jurkefbm
Hegedűs József, Pnkman László, Ts-mássy Béla. Bagonyai György, Imrei László, Plander Jáooa, Steazlín -Ferencz.
Budapest, január 30. 1884.
n—. A kereaztény-zaidó vegyes házasságról szóló törvényjavaslat tehát levétetik a törvényboiás nspi rendjéról: ez ai egyik értelme a Tisza minimter-elnök által javasolt s a subádéivá párt által elfogadott határoiatosk; a másik értelme pedig ai, hogy a kormáuy ata-sittassék az ezen javaalat viasnvoaása által fBggóben maradt házassági kérdéseknek megoldása végett alkalmai Időben megf-leló javallat elóterjesztésére.
A kormány tékát visszavonj! a tör* vényjavaalatot, nem mintha a fóreadiháx ellenzése meggyózte volna ennek helyte-lenségéról. A törvényjavaslat helyea, U Idők szflksdge által iadokolt, a kalaéás és felvilágoeultaág szclléme saerint kiváltató*, azoabaa annak áagvaldtltám a törvényhozás másik egytartagtt faetofának állaadó illanzéae miatt lehetetlen.
Szomorúidolog, ét igy vsa. A kép-vtaatéhéa rvppaat többsége agyaaéiváa leginkább eaak a pap képviselik kivéts lévai, szlkségamek tartja t rvformot, a tébbaégatá lg* aagy lém* csak mW-
ipumnak tekinti ut, miit részlilftulést azon nagy követelésre, melylytl a sza tadelvöiég ai egész házassági jog állán-, déiitáiát, a kötelezi polgári háiasság behozatalát sürgeti, s a fllsiház visszsnta-sUja aat is, a felizgatott nép saázezrei által aláíratott köaaönilavelek. által bátorítva t «s — aatisemltUnns által meg-tapsoltstvs. Minden okla ember látja, hogy e kázusbil csak a tifipbolonditó an-tlssmita izgatás búz hssznol, tspasstal-jak mind ss esel óta es izgatásnak kéz-mlfoghsté térfoglalását, h«ott az tllen főcsspás Istt volna, e javaslatnak a törvényhozás általi elfogadása. Ét tehetetlenek vágyunk, a firsndlház a javaslatot kétsssr elvetette, s nincs alkotmányos mód annak megvalósítására.
Erisnkolni a dolgot tovább nem Ithetett, bizonyos, hogy a fórendi coa-litio minden ujabb Mierletet hasonló merevséggel ntasitena vissza, a kormánynak tebát vissza kellett vonnia javaslatát, Itoggr sonsk oj eliterjeeztésérs jsbb b alkalmasabb Idit várjon, ha csak Ut nem akarta kocikáztatnl, hogy ismételt kísérlettel haszon nélkül csak ujabb alkalmit adjon a kedélyek izgilmilnik elmét geaedésére.
HuszontsIsn dolog sz ellenzéki la-poknik izott próbálgatása, melylyel ez eaetból a hormáay voreaégét akarnák következtetni. A kormány t népképvi-selók roppant többségét birji javaslata awllett, s szért, ha varmégril lehet szó, ikkor ez l képviielibáz veresébe a fel-só házzgl szemben. De még ennek sem lehet mondani, egyszerű konfliktus sz a népképviselik ( báu közt, mely e javallat alfogsdtsával s kö/izökség, s i felsóház közt, mely a tömeges feliratokra támaszkodott és az alutasitás által azt fejezte ki, hogy ez eietben i i kézvélemény igizi kifejezője. Ki lehet e vitában a biró ? Uiga a nép, mily akQ-szóbón álló képviselőválasztásokkor szóhoz jut. Megvsgyutk gyizidvt, hogy i felvilágosult migyír uép l hsliéás, 11 emberszeretet, egyenlőség szellemiben fogja válaizlaui képviseli! roppant tébb-iégét. -TS-v.
Addig idit kell adni ja kedélyek lecaillipulásári i az eazmék tiaztoJáaára. A kdzdelfiet most tovább folytatni haszontalan lenne, ellenben csak az ellenkező áramlatok arisitésére szolgálni.
Di midin a képviselőház utasítani togja a kormányt, hogy a függőben maradt házsnági kérdés rendezésére alkal-mu időben megfelelő javaslatot terjasz azen eli, avval kimondja, bogy a nemzet mostani képvisiliiuek roppsnt többsége a szabadtlvSiég terén rendületlenül áll, I egyúttal félraértketlenll i jel adi gyanánt onunciálja álláspontját a választó közönséggel szembea. Ennek ssa-rad fenn a döati sió i törvényhozás két háza közt folmerélt vitás kérééshea. A nemzet illetékes szavazói döntsék el, bogy mi bassnes Magyarországnak; a -midé-gyölölet e, mely oktelaa okokból ellenszenvet i elnyomás szükségét hirdeti a ■agyar népnek így igen jelei tahjdo-aokkál biró rétege allea s avval iráa-tnnk sz egén mévalt világ elitéléaét Idézi fel, vagy • bumaaitáa, mely efajt a magyar néphez kapcsolná, abba olvaas-Ual van hivatva, I melynek asskést a a most elvetett törvényjavaslat ?
Meg vagyuk gyiaUva, bogy a magyar nemzet votuma u utóbbi érte-iembea fog kiBtai, l bisasatk, bngyamlat maat rmpakU|jak afénadlkái aggályait,
ugy m Is rsspsktálli fogja I lemzatoik a vélaavtésokkor nyilvánulandó akaratát.
' A szerelem Öngyilkosai.
T.) Kedves szüleim! Eri szeretlek, Imádlak titeket, hsnem azért tovább nem élhetik. Bell szerettem agy pinezér-hölgybe, sz pedig beleszeretett egy kid -nigybl, hát miriviló nekem iz élit ? talán bogy miattatok éljak ? Hogy nektek örömet szerezzek ? Hogy a ti remény-légtekit melylyel rijtim csüggtök, be-töluem ? Hogy a suratetat, ápolási, ál* dozatot megháiáljsm ? Hogy a kiiáaak valaha bt gyermeke lehenek ? JHiazen ez mini nép dolog, hsnem sgy pinezér-bölgy még sUbb. fin tehát pinezérbélgy nélkül Bem a tl örömetekre, sem abaza boldogitására élai nem akarok: mert'a plnezérhölgy mindenekelőtt 1 Ámde asi-vem láj, le teizem tollamat él airok. Siratom magamat éi a piuezér-bölgyit, Nektek ugyan ut kuudom, drága ut-lelm, bogy litekit siratlik, pedig abl Miért alratnálak titeket ? Hiszen tokkil egyszerűbb lenni élve maradni, Osak- , bogy pinezér-hölgy nélkül élal? Mit nekem szüli I Mit nekem bua 1 Mit nekem testvéri szeretet és gyermeki háls ? A pinezér hölgy I igen, a pinezér-hölgy I Bz minden 1
fis a fiatel ember öngyilkos lesz. \ Lehet-e ennél nsgyobb léhaiág a világon ?
ó bele szeret valakibe és pedig többnyire nam boszá vili kiczér nóbe, ki egy ideig bolondjának tartotta ét; a játékot megunja, folmondji és s fiu agyoa lövi msgát. Borzasgtó agy gyermakiet-léuság; borzasztó egy hálátlsnság; borzasztó egy kegyetlmiég a szülők iránt 1 Szagéity izülőH Mily szeretatul, meanyi reménynyel mügg i gyermekén a születésnek első pillanatától kezdvei fii hány szüli van, a ki msgátil tagadja ineg él gyarm|kénik adja; ki ugy izélvén öauöi véréből U^lálja Ut, évek vagy évtizedek bosszú során keresztül. Mennyi fájdalma obi és többnyire mily kivés-öröme vsn ez Idő alatti Csak ü a szeretet él reménység adja neki az ei^lt, i ut a néhány örömkönyit, mily szemeiben talán-talán megcsillan, de amelynél drágábban megfizetett mulandó ékszer a főid kerekségén nincs, fis mégis, mégis h. u a gjermek, ki a midőn a remény ezéljához már közeleg, i a reményié szülék már-már bünkén tekiate-nek reá; midőn e szüléi tekintet elétt értékesebbé kezd lenni a világ, mirt itas szert tetők és' fáradságuk kincsét mintegy tőkésítve látják; midin az álra megett évek, virrasztott éjik alán, fáradt tagokkal, a minden árnyéknál kedvesebb menhely, a szeretetnek lombja alá pibenai vonulnálak: egyszerre mák kifordul sarkaiból a föld i a gyermeki -* hálának fizetése gyaaáat foltárai iléttük a pokol I Vlrantástokért, szeretetetekért ' (éradságtokért, fájdalmaitokért: u a ja tatom szegény azülók I A kin 1 A tövil koszorúk koreaija. A homlokra, mely eddig csak verejtéket Ismert: hát izzad-joa noat vérgyöngy ékelt
fis még a kaeaér nő kacag, mart emelte birét; mlg a háladatlu gyermek meghidegült, de egykor laai névét efpoutitják i férgek : a ntlék alétt u örök szenvedés gt sknntja ay'illk mag, • ök érzik la Isten elélt ama négyeatel-jss büa büntetéséi « féidöa, amely Matatás balyeu mái jutalmat, amely kia-auvadéi bslyau érőmet vártak vakl
Ig? tani lónkre ábálaadatlau gyáraik u 6 Mikinek életéi! Hírt legyen u « SÓ bármiféle teremtése u Istennek' 1 a hütlenségeéi t ne büa leess t gyúrnék a aUléi, hanem állja kl a" csslódás fájdalmát férfiasan és bt majd egysier neki is gyermeke lésaen, fogj* megtudó!: hogy mily nsgy bfint követett volna el egykor: Isten, hm ée sxflló ellen I. .. .
Különfélék.
— Tlsstnjltia. Véglegesen elhatá-lostatott, hogy Nagy-Kanizsa váró* tisztikarának megválasztása február hó lé-én fog megejtetni. Részünkről eaen intézkedést a leghatározottabban helytelenítjük ; >ert eltekintve hogy a jelenlegi tisztiksr mandatnma még csak marcziusban jár le, — méltányosnak és szükségesnek tartottak, volna, hogy a közönségnek eaen rendkívüli fontos actusra hosszabb előkészületi idő adatott volna, — nem pedig csak két hét Ez is egyike azon taktikai fogásoknak, mely az ellenpártul a hirtelen, váratlan fellépéssel igyekszik zavarba hozni.
— HaláloaAa. Vasdénnyey Antal í -raj ki lakos, megyénk egyik előkelő földbirtokosa L hó 30-án meghalt A kiadott^yász-jelentés a kővetkező: özv. Vasdénnyey An-talné, szül: Péry Karolina maga ugf leánya Klementina férj. Somogyi Gyuláné, mégis veje Somogyi Gyula és gyermekük: Antónia nevében is szomorú szívvel jelenti szeretett férjének, atyjának, ipának a nagyatyjának Vasdénnyei Vasdénnyey Antal urnák élete 63, házasaáguk JMMk évében f. hó 30 esti 7 órakor szivazölbüdésben tőrtént gyászos elhunytát. A boldogult hűlt teteme február hó 1-én délelőtti II órakor fog FelsÖ-R^jkon beszent'ltetni, a aa estéli vonattal Somogymegy ébe, Szabásra szállíttatni, hol az ottani , sírkertben log az őrőknyagalomra helyez tetní. Az engesztelő szentmise áldozat ugyancsak Ffbő-Rsjkcm, febr. hó 1-én délelőtti II órakor fog az urnák 'bemutattatni. Béke hamvaira. ^
— Halálozás Megilletődéssel vesz szftk a fájdalmas hírt, Kovács Béla járásba ur apósa, a két év óta nála tartózkodó és általános rokonszenvet szerzett Knauer Frigyes haláláról. A' kiadott gyászjelentés következő: AlóKrottak fájdalmas szívvel1 tudatják szeretett atyjuk-, ipa,' illetve nagyatyjuknak Knaner Frigyes urnák, f. hó 31. d. e. 10 órakor, élte 70. évében tüdő szélhűdés következtében történt gyászos elhunytát A boldogultunk hűlt tetemei f. évi febr. 1-én d. u. 4 órakor fognak az ágostai val-láatételt követök egyházi szertartásuk szerint, Batthyáni-utcza, 4-ik száma házból HildS. I. nagy-kanizsai temetkezési vállalata által a helybeli sírkertbe örök nyugalomra tétetni. Kelt N.-Kanizsán, I8S4. ian. 31-án Áldás én béke lengjen sirja felett. Knauer Emma férj. Kovács Béláné, Knauer Károly gyermekei. Kovács Béla vő. Kovács Ilonka, Kovács Béla, Kovács Kálmán és Kovács Ella unokák.
— A asgy-ksahsal kath. főgymn. ifjúsága által t h. 13-án rendezett hanjper-seny alkalmával felülfizettek: (l BerzayQek H frt 50 kr., ft. Pap János igazgató 9 frt 50 krn ft Bujk Béla 1 írt 60 kr., ft. ,N. N, 60 kr., ft Nyári József 1 frt 50 kr., ftSeitz Alajos 1 frt 50 kr., ft N. N. 50 kr., ft Ceerey József I frt 10 krM fi Hám Jósaef 8 frt 50 kr., ft Szarnovzzky Ede 1 frt 60 kr., Baudis Ernő 2 frt, Kajdos Károly t frt, Zukker v József 50 kr., K. B. 1 frt 60 kr.,VosÜ Alajos 1 frt, Halk István I frt, Bogyay Márton 2 frt, Betttheim Béla 3 frt, Lőwinger Ignácz > frt, N. N. 50 kr., Plihál Fereocz
2 frt 50 krM Pete Lajos 5 Irt, özv. Farkú lmréné 5 frt, Stolcser N. 50 kr., Főtisz. Etlényi István apát 2 frt, Győrffy János 6 frt, Nagy Béla 50 kr., Schrott József 60 kr., PoQák Ármin 50 kr., Hácz Antal orvos 50 kr., Freiler Adolf 60 kr., Vizlendvay S. 50 kr. Petrics L 50 kr., Vizlendvay I 50 kr., Vioas Ferencz 60 kr. Tőttősay Béla 50 kr., Gutmaan N. 8 frt 10 kr., Dobrin N. 60 kr., Dr. Szekeres Jósaef 50 kr., 0. E. 50 kr., N. N. »0 kr., Ebenspanger Lipót 6 frt, Ebenspanger Leo 5 írt, Eiainger Henrik 2 frt, Goldstein N. 1 irt 50 kr., Oansalf Antal 1 frt 50 kr., Töt Pap Károly esperes 3 frt, 1Q. Fesselhofer József 6 frt, Bachrach I. E I frt 50 kr.
— KlaaUUi és köszönet nyilvánítás. A tu-kanizsai kath. ÍÖgymn. segélyző egyesülete nevében van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudomására hozni, hogy a főgymn. iQusága áhal t hó 83-én rendeseit táncsvigalommal egy bekötőt hangverseny öasMa bevétele 906 frt, mely ősszegből a Ml frt 87 b. költség leranása után
Uaala JöveMnÜ sgyslibsi itfl
•asm
tartom StoAnaSfnek
68 far, maradj kfltilsmigwnaik s áJtalábena 1.1. • nemes eaéi iránu saires rész-kflsaflaslsmst nyilvánítani Aa
594 frt kedves Rfülőknek
véisi ftfcért
— tűmnliá hét CSákUrayáa A Máktorvyai fiak. ifiaoitó-egyler által l € jaMár H-éa mémtM tÉamvtjsIiai Ctaye-
Papirszeletek.
ssn sikerült. Jetei volt vagy 800 személy, hogy kik, ast Is megmondjuk. utt láttuk a város mindazon osalád|alt, kik az Uy tános-mulatsáfon részt szoktak venni, laaaámitva siókat, kiket családi gyász, vagy betegség akadályozott a megjelenésben. A vidéki tüs-ol tó-egyletek közül esek a mura-sserdahelyi volt 8 taggal képviselve. - A jó kedv/hogy volt, a a ssutoiásjg megtelt terapk' osa* reggel felé ürültek ki., — A tánczterem diszitése jó Ízlésre vall. — Igsn csinosak voltak a táncarendek ; tüzoltó-sísak, felnyitva belül a tánosok rendje. A derék rendezőség ugyancsak kitelt magáért, s mindenoldalról elismerést aratott, ~r A tánczvigalom tiszta jövedelme 21 frt. 41 kr., ebhez hozzáadva a felllflsetett 87 frt 40 krt, öMueaen 108 frt 81 kr, mely össSeg ss önk. tűzoltó-egylet segély-egylet alapjáhos csatoltatott — Felülfizettek a következő urak : Báron Lipót1 frt., Benedek Illés 1 fit, Csakatoraer Hermán I frt| Fink Jánoe 1 frt, ösv. Göncz Lajosné t Irt, Gráner Miksa t frt, Gréas Alajos 4 frt, Hertinger Mór t frt, Herser Mór I frt., Hirsöhmann Samu Mrt., Hirséh-mann Leo i frt., Hirachmann Adolf 1 frt, Hartman Adolf I frt., Heinrich Mór I frt.,' Kaiser Lajos I frt, Dr. Krsaovecs Ignácz2 frt.. Mayer Károly 1 frt., Mayer Hermán 1 frt, Morandini Bálin) és Román I frt, Mayer Salamon 2 írt, Kohn Hermán 2 frt, Löbl Jakab 2 frt, Neumann Józaef 2 frt, Nuzay Mátyás 3 frt, Neuwirth Samu 4 frt, Neumann Albert 1 írt, Pető Jenő I frt., Probszt Ferencz I frt., Rosenberger Lajos 8 frt., Rosenberger Dávid 1 frt, Rosenberg I Bernát I frt, Sárosi László 2 frt, Schuleg János 2 frt, Simon L^jos t frt, Stefáios Miksa 1 frt, Szv Sándor 2i frt., $ztrahia Fe- I reocz I frt., Szilágyi Gyula I fit, Stern Jakab 1 frt., Dr. Schwarq* J. 1 frt 40 kr., ifj. Szeivert Antal 2 frt, Todor Józset2frt, Újlaki és Hirschler ezé* 5 frt, Vollák Rezső 1 frt, Vettendorfer Dávid 2 frt., Virk-uer Károly I frt, Weísz Ede 8 frt, Ziegler | Kálmán 6 frt, Zakál Henrik 3 frt.
— A kla-blrlokoa«k hitelügyének szervezéséről figyelemre méltó csikket közöl a »Gazdasági Mérjiök« czimü mezőgazdasági és mflszaki hetilap legutóbbi száma, a mely változatos és gazdag tartalmánál fogva egyébként is megérdemli a íöleuilitést Tartalmából kiemeljük Dr. Rosenspitz Sándornak, a lap amerikai rendes tudósilójának érdekés levelét, « lap angolországi levelezőiének u Hum-ber folyam szabályozásáról irt érdekes csikkét s a vízimalmok azámára való turbina ismertetését Különösen érdekes az önálló czikkek mellett a „G azdasági Szemléu cziraü rovat, mely a bel- és külföldi gazda sági mozgalmakról az egész művelt világból érdekes és gyors tudósításokat közöl; nemkülönben a,,Ki állit á si Ért e sitő"czi-mft rovat, melyben az országos kiállításra vonatkozó minden hivatalos intézkedés és társadalmi mozgalom híven és gyorsan közöltetik ; végül különösen ki kell még emel-nftnk, a Ti lá Imán y ok ésHasznos tudnivalók rendes ás fölötte érdekes és hasznos rovatát' — A „Gazdasági Mérn8kM megelőző számaiból érdekesnek tartjuk még felemlíteni azt a jeles és figyelemreméltó csikket, mely a külföldi követségekhez gasdasági és műszaki attaebék alkalmasását sürgeti, továbbá a bengenna]makrói, a villámhárítókról, a legjobb fejőstehén-fajokról, a gszdasági takarékosaágról, a panceovai selyemfonó gyárról, a szsrva marha-istállók építéséről stb. szóló közhaaznn csikkeket, nemkülönben M a 11 e-kovtta S á n d o r' államtitkár jellemrajzát és arczképét A Gazdasági Mérnök közhasznú voltát e néhány adat is eléggé igazolja; miért is el nem mulaszthatjuk e jeles szaklapot amüvelt gazdakőző n-s é g, úgyszintén a mérnökök és épilésaek szíves figyelmébe és megútiemlett pártfogásába ajánlani. Előfizetéseket egész évre 10 frt, fél évre 5 frt,negyedévre2 frt 60krjá- I val még ez év elejétől fogva is elfogad a •Gazdasági Mérnök« kiadó hivatala (Buda pesten, Cstilag-utcza 8 az. aA
A VMVti MMtrwi
á BAf7-kjAÍMd Tiné WprWl ▼Hiatiiil
■■ijilnHi • snvaaé s mmrtaU mtM MaMSf iHtt s vársskásáa
a»viet; MIMÍ Ibid Unk mkHlét 9mnmámmU «U Mki > yinékiai klikk snvaaé Upját f «k ér yspim.
flsnwé. i* li pbm Méésléyi «k»w> iwi.
astvMé: Hit akkmhkár miért vsa?
á rirmhiai klikk s balpirt léaén kartm-ktitU, Iliiéit* s bal párti brtMb s bituí Upokmt tok «wtms mmkktl, kbéOHm Ufj m m tpd btlpirtí eaédmU, límca nJU M «, M ssüét —
í¥i%n
s mUgék^kmk )é éM Ims, b-gym kssnk iIiíIiiibIM s Timi Mik takaptk btmil kik > TitiliMil >41 Ws gilmütt
Killm
fetgaleű Mq
árktilk I
mmmmirn
laáat
») BéwMtftal;
% én USélstéM
ü) B*riM
ZIII4. IS I tol 10 p. II é. A ». Ml*
^rtÖ 1 S.| II p. I i 10 p|»S|*t
T| II éral J IS é. I Jl
(( ktoyMI.) I. I é. 41 p. • é. II f
11.4) M-IWmW l.
■ 5
lé. Mp. t é. IS •. tOé.M p •• é. S4 p-I é II p. 4 4 41 p I é. II pl
i. s.
a a

I,
a a a
• 4. 41 p, 1 4. II p
uatsp.
I a !, runl
lf.. 7a
ii 4.10 pJ mé T 4. II pj| rtffal
vtgy. fi
ff*t$ ftn
MMB.TMB
WW-
N y I I 11 ér.*)
Kivonat a budaputi Rókui-kórhÖM liatu-
túuijdM.
JL Mihály fMhintl okoUr 8-án. A ÍM Ím IdbtMtiUthn futvet fájdalmakat éra. ezen emiitett helyek duzzadtat, a beteg lázas A kórházban 8 hónapon dl mindent eitjái-eérteltUnk gyógyitdaára, de inlalajtl
ItSlAI, míg vtyre a
Reparatorralí
killinllli atéa a kiéig iWiyy
itjjd uWöttnek éretté nuadt • január kin t«fM4* gfégyuhn kiboctájiatotí.
• 1 , Dr, Money*
A»Biparalir« kapható gyógyszertárakban, kie Üvea 60 kr, nagy üveg 1 fri. Magyarországi főraktár Budapesten Kálvintér a Magyar Korona gyógyszertárban.
Nagy-Kanizsán kapható Betűs J. örökösök gyógyszertárában. 28 1—1
Felelős szerkesztő s kiadó: VAK4JA I. tlON,
*) E rovat alatt foglaltakért felelősséget nem vállal magára a szerk.
HIRDETÉSEK:
I
Í|Im Ii gjors hatása % uiindtaBU n»|jr»b«-crt't U gjófjpríjönek bixooyalt Bpíti«eprich nlriojbll k4nllt
(P1TZWE6ERICHCZUK0RKAK J (Bonbonná
tbkariét Vfct* Is ftaHIi 8 mkm kMgéa rsásétséf, •tayéftéstééi és karatti tU« Talédi minSvégboo o«ftk a égy tárakban.
858. 7-11.
8028. október 20-án 1888.
ÁRVEKÉSI HIRDETMÉNY.
A nagy-kanizsai kir. tőrvényszék te-lekkönfvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Blaq Pál nagy-kanizsai lakós végrehaj -tatónak FprkSM Jósaef végrehajtást szenvedő galamboki lakós elleni 128 frt tőke ,1875 évi deczember hó iT-ik napjától járó 8} kamatok éji ezeknsk késedelmi kameíai, 11 frt per, 6 írt 96 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 80 krl jelenlegi s még felmerülendő költségek faján ti végrehajtási Ügyében a fent neveseit kir törvényszék területéhez tartozó, s galamboki 64. satkkvben Farka* Jóaseí tulajdonául felvett A II. 7t|ay Tfb, hm. ingatlan a ja rajta levő épületek 405 frt 80 kr. becsértékben külön, azon telekkönyvi 74|a, 492|aJ?lí|a, 7861a, 782^887^, 1028|a, 10581a, llftb, 1244 a, 1224, !647|a, 2227a, 2240jb, 24B4|a, ás 2484 c hirsz. a. felvett 987 írtra bécsült fekvőségek külön, mégis azon telekkönyvi f 26ö7|b, 482 frtra becsült szőlő váltság köteles ingatlan külön; — a galamboki $6. az. tkkvi. A f 128. hrsz. a foglalt ingatlannak Farkas Józsefet illető 86 része 68 frt értékben jküíőn 1884. évi
lebroAr hó 19-ik napján délelőtt ÍO órakor
flalambokoiji a közaégbiró házánál Babos László felperesi ügyvéd vagy halyetteee közbejöttével sfegtartandó nyilvános árverésen eladatni fog;
Kikiáltási ár a fennebb kitett becaár.
Árverezni ki^ánók tartósnak a becsár 10^-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött keséhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig; az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt a harmadikat ugyanattól 8 hónapalatt minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6} kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Az árverés teljesitéeére Barts György végrehajtó küldetik ki
A nagy-kanizsai kir. törvényaaék mint telekkönyvi hatóság 1888. éri okt hó 28-ik napján. 28. 1—!•
Tamámy
elnök.
Himfy jegysö, ' 1.
kel t attak MSk
Wolser J C. vaskereskedő.
timjiém éa IhaUleverth czég gazdasági gépgyárának
fékraktára NAGY-KANIZSÁN. Ajánlja a t cs. köiönaégnek dopan felszerelt gépraktárát mindennemű gazdasági gépekben eredeti fjáriárnellett éa pedig i
Legajahb srerkesetü 8 soros ekéket, kési-járgáty és irásesépld-gépeket, koikolyválasstókat (Trieurek) ói ló éa daráló aulaokat, daráló és morztol6gé|wket, sor ée uórvavetógéprket, répaée szeeshavágikat, mis. éraféle szeleld és osztályozó rostákat, tuhorónákat, PreUch féli> srankát, kiválaastá gépeket, kettós gvüiüs vashengereket, lóheraag retötaligákat,
lóherwsg-koplató gépet, wénagyöj-tóket, legújabb csutkái kukorica-darálókat, szállítható kis nekrétj fecskendőket, horsajtókat, trágyáié él mindenféle kntazifsttjnkat ta-lamiat legkiválóbb minőségű gép-olajt én gépedjakst
II
Így wt astsr a elliHi *** *Mntik§ rm- I I irjegyiékek
isM Ulii fcil—1 él kérem kSkmeém gfÜ- W
mi fafj a itmil^ k'Utl ékme lirtinlil űW- A ■MMfi és taAsrilim illhsi jajplMli ■»•
■Üuwk. tM ijiiiéi s ts>MS>SÉ meefel < jv^ ^ VV^WWVMIs^
- iwmmmi&wmmHimm
hháaatrs Ingyen |i béraeitre,
Kjomatott FUbal Fülöpnél Hafj-KanUm.
s
Ő. szám.
Nagy-Kanizsa, 1884, február 10-én,
XI évfolyam.
MMMh ti lUMMU' Tál i »'■« i »
IMlI l l.ymllil .............
" ■ ' j t»HMi illlulteit. kW •ír"--*- UiasMnktHstitlinllk
X iiiiiIiMiii ImU owk ImH U ukMl fctadUtwk >1.
Usdntak ráw *
ZÁL^l ál
POLITIKAI ÉS VEGVES TARTALMÚ HETILAR
A Zala.negyol ügy védogj let, a Nagy Kanizsai- ésDélulai takarékpénztárak, Bankegyesület ' íi Kereskedelmi bank bhá^alon közlönye.
Megjelenik Nagt/~K<inUmtn hetenk&nl tgymur: Vaedmnp.
KLÖWZBTtet álAKl Mi tm . .
rtt «tu
B«gyi4*m , .
I írt -*r. t , 10. t . ».
BMatink jiUaynii nártUMuk
irmtá • «tM> UntalM IIAm ajrak W kr. MljítdlJm Wtl 100 >i% I át, uontsl aUi ssWttyi, kr.
Mytlttir pettteera M kr.
1
Előfizetésre való felhívás
cziioQ p a 1111 k a I éa vegyes tartalma hetilap Xl-lk árfolyamára. Megjelea Nagy-Kanizsáu, bataakiat egy-
aaar: Vasárnsp. Kióflzetái: Egéu érre . 5 frt.
Félém . . v. 2 frt. fiO kr. Negyedévre . 1 frt. 85 kr
Kéljük régi előfizetőinket ai előfizetési ár pontos beküldésére, bogy a lap szétküldésében fennakadás ne történ-heaaék.
Azokat pedig, kik lapnak néhány Mániát eddig mutatványul kapták, aalntén felkérni bátorkodunk, hogy ka ut megtartani méltóztatnak, aa előfizetési árt péata utalványou beküldeni, ellenkező esetben pedig a lapot lehetfleg aa eredeti boríték alatt TlaaaakOldenl aalreaked lenek.
„ZALA" kiadók i vatala.
A városi tisztújítás előtt.
Csak néhány nap válását el már bonnUnket tőle. A városbáaára felgyűlő 200 képviselő al fogja dönteni, kiknek keiébe akarja aoraál továbbra ia letenni. Al idd kösel, nincs egyetlen veszteni való óra. Jam proximue ardet.
Hogy mint fog kiQini eian, tá-losttnk érdekeire néave oly életbevágóan fontos actui, aat — biaonyoi véletlen eaélyok, váratlan fordula-
toktól eltekintve — körülbelül eldre lehet tudni. Marad minden, a bogy volt. A múmiák nem todaak a világról, álmodják aa elvibaraott századok álmait; • vároiunk közönaégé-nak azon része, mely a közügyek Irányítására, aa életerős köasaellem ébres/téaAre volna hivatva s köteles ve: jóformán marnia. Fáault álmából, meredt közönyéből fal nem zavarja eetumi, neki mindegy akármi történik, minden legjobb ugy, a bogy van. 8 tán igazuk van, aa az rgyOgyQ logioa sokakat boldogít.
Pedig a jelenleg uralkodó vá-roibáai rendaaer ellenszenvei voltát, meguntságát semmi sem igavolja jobban, mint bogy a közönyöaség éjen városában li már jó ideje tartó, férfi »s kfiadelom folyik azon alattomol', homálybaa bujkáló törekvés ellen, mely újra a moatani olique kezére akarja játazani a hatalom eszközeit. Alkudozások folytak a olique barátja! a a városházi ellenzék irányadó férfiéi közt, egy igen előkelő állású s köztissteletd férfiú köavetitésével, ámde a jobb Ugy győaolemre jutha-táaáaának oly árát akarták eaabni, melyet beOsÓletes ember el nem fogadhat. Semmivel se többet, eaak annyit kivántak tőlük, bogy engedjék kezüket bátra kötni, a szájukat betömetni, no' meg azután, hogy mondjanak le meggyőződésük nyil vánitáaának szsbadaágáról Baga-tellel
Megtörtént minden erőfeezltés, odaadó, öuzetlen bazgalom, munka, fáradaág, — minden, a mit a becsület a a város jobbléteért lelkeefljlő polgári kötetaségludás megkíván, — de sikertelen, hasztalan 1 A kérget, mely hatalmasaink lelkére szorul, nem baaitbatá saéjjel a lelkesülés me-lege, — ott van az megbOvölt gát '.gyanánt, a vulkáni kitörésnek kell
jönnie, hogy lerobbantai. 8 kl tudja a tQrelmat lenaég, a tyraaaismui éa öaad árd<-k vadászat nem fonja-e felrobbantani a szenvedélyek tűzhányóját í 1 Mindennek vsn balára, a türelemnek a a nyögéanek Is. A rabnépet sokáig lehet Igába görnyedten el-ayomatáaban tartani, de a szabadság utáni kiirtbatlan vágy, aa elfojtott aok sóhaj — éa égető fájdalom végtére letépi lánoaait, a'azt vágja fegyvarai a aaarnok homlokára, fii a fájdalomnak azt a jogát, bogy kitör-besi*n, sehol sem lehet elvenai, még Kaniaaán sem I És vannak jogok, melyeket mindenütt tiasteletben kellene tartani, még — Kanizsán Is I A vároa jó hire-ntvff, üdvé, polgárainak jólléte, lOrgőiea megkövetelné, parancsolná, hogy ezen rothadt állapotok mindaneetül elpusztuljanak. Ne maradjon meg, oaak aa emléke, melyre pirulva fog viaazagondolni a késő maradék,
Sajátságoa -4t és végelemzésében igen különös magyarázatu aa, hogy a mostani városháai rendaaer — a a .rendszer legtöbb embere nem kell senkinek se, még patrónusai a kegyei jótevői is oaak mint kéaysierá, végiő eizközt tekintik, — i mikor wlodáb-bitására alkalom nyilnék, ig«n kévéién maradnak, kik felemelt siaaakal, egyénei bátor lélekkel vallják magukat nyílt ellenségének. Oly kolö-nöa talányi ea, melynek megfejtéee eaak némely augurnak sikerül.
8 vsljon hová fog vnzetni ezen, nébány embertől inaugurált, erőesa-kos irány politikai szempontból T A városi szabadelvű club akaratát, vagy megegyezését nem lehet mentő palástul ráfödni, mert vannak, éa lennek tekintélyen számban, saámbavehető tekintélyes egyének, kik minden ilyin intinuatio ellen tiltakoznának, amint hogy tény, bogy ezen, a vároabáaán
magát érvényeaiteni akaró törakvéat leta a valódi, bamlaitatlan szabad-el^Oaéggel, eem a aaabadelvű club intaalióivel identifloalni nem lehet, a ham aaabad.
Városi képviselők I Polgártársakt A, lé-lki tisztújítás alkalmával. két párt fog agymással szemben állani j a jelenlegi ellque, melynek működését a közállapotainkon, ütötlt isebbe-' lyek mutatják, a a másik, mely a hibák jóvátételére, helyzetünk javítására vállalkozik. Mindegyiknek lennek jelöltjei. Ti leiitek hrvktva ki-válaaatanl a jobbakat —'Gondoljátok fel jól lilvatáatok nemesIértékét I Polgártársaitok ezrei állnakl mögöttetek'aggódó, remegő kebellel, s várják szorongva itételéteteket! Tegyétek szivetekre kezeiteket, a izltaksa tok a férfi bátorságával, jmeggyő-aŐdéatek szerint, szabadon 1
Budapest, Február 6. 1884
■ —. Igazán furen idóket élünk. Miutha csak a természet rendjében mu-tatkaaó zavar, mely a tél (agya helyett a tavan ámitó mosolyával lepett meg bennünket, átviuné hatását a politikai iszmék s áramlatok világába is, s mintha cuk Igazoltatnék a nép babonás hite a rendkívüli égpir jelenségéről, s a pártok neveéélyii nézitbirczz, körforgó en-mauvira a mindinkább tapasztslbstó izellem-snsrchis a közönségesnél maga-nbb okokra linne visszavezethető.
A közvélemény e rendkívüli Iéltk-állapotának számos a jelensége. íme, a képvlwlöbázban már hét nspjt tart egy szanvedélyea vita oly kérdéirél, melynek lényige iránt voltiképen a pártok óriái többsége egyetért. Tini miniszterelnök ízt inditványozts, hogy miután a keresztény aidó vegyes báziiságról ifóló tér* vényjav|alstnik főrendiházi elfogidássez
sen tiaztkbsn van azzal, hogy jiivO életfeladata férfi szivek leigázásában áll. — Csak Parisban láthatsz ily korán érett leányokat, kik már tökéletesen tánczolnaz, mielőtt sz A B C-t ismernék; s vidék gyermekei nehézkesek, esetlenek; ebben a korban még a porban neretnek hengerőzni; de Lilike szép ruhájára gondol; kerüli a játékot, ne . hogy baja essék öltpnyének; pompás felöltőjében chicesen álldogál, s csak abban leli örömét, ba megbámulják, ha az emberek köröskörfii így kiáltanak föl füle hallatára: Ah I micsoda azép gyermek.
E közben Lili még mindig hajlongott a vén gesztenyefa előtt Ekkor hirtelen lel-egyeneeedett, a ugy vettem észre, hogy csatakén poziturába tette piagát; megértettem csakhamar, mit jelent e félig lehajtott napernyő. e mosolygó ajak, a kissé erőszakolt arczkifejezés; a nagy alléé felöl egy másik apró leányka közeledett; barna haja volt, és zöld luhát viselt. Barátnője volt, a ugy illeti, hogy teljes elegfuicztával, kifogástalan tartással fogadja. A két bébé könnyedén kezet aaoritott a nagyvilági dámák módjára elfintorították arcaikat Mutatták aat a boldog mosolyt, mely hasonló alkalomkor az etiqu-stte-hes tartozik. Udvariaa frázisaikat köl-caöoöseo eldarálva, föl a alá sétáltak a fuvola-hangon fecseglek egymással, — játékról nem volt szó.
— Ma pompás raha van rajtad I
— ügy-e, a te ruhád valenciennes-cstp-kével van disiitvs ?
— Mama ma raggal olyan rosszul volt bogy féltem, al sem jöhetek már, daczára, hogy nekad envaant adtam.
— Láttad már a Teréz babáját ? Fel. ségéa ruhái vannak.
— Hj be nép napernyőd van,'— a tleé? »
Lili AUg pirult. Játszott anyja napért ayöjável, jól Tátva, hogy barátnője, a kinek
TáuTCzau.
Bimbó korban.
J- Zolt KbU r^si i párisi MM. — ' I.
Jön a szabad mezőről, Ninon, a va-. lódi, aa igazi mezőről, hol erős az illat s végtelenbe nyaló a láthatár; te neny vagy olyan balga, hogy valami egyesületi? zárd magad, vagy valami divatos fürdőt keress lel; te oda mégy, bol nem találkozol a nagy tömeggel, s Burgund kellő közepén zöld fák kőié dugott falucskába vonulsz: menhelyed fehér házikó, mely ugy kandiul ki a! fák {közül, mint valami féuek ; ott látod a' ta-vaazt a maga valódi alakjában I Innen van ám, hogy a barátnőid, ha néhány napra visszatérés hozaátn. nem tudnak eléggé betelni órczáid viruló üdeségével, ajakaddal, mély piros, mini a vad rózsái — milyen édes a szád . . . . 1 Esküdni marnák rá, hojfy tegnap még madár nzakantotla cseresznyét Iliéi; mért te nem tartozol a piperén babák sorába, kiket agy eaunyog haiti ja ijeszt, s a tövis viaazariant. Bátran *—1ladgálsz ti a legégetőbb napfénybea is, mart jöi tüdőd, hogy a nap heve nyakadon oly nyomot hagy, mely a fényes borostyán->hö tisztaságával vetekszik. Ptrkál szoknyáiban, nagy naiewkalappal fntkcaol Ida s tova, aM a panasHaaay, — ki sszve mélyéből szereti a falusi életet, — apró oOóééu )»• ■ Hnsgslil a eyüneteaW, • basaMrve Msx-Ua szemlél ad í sakeáaaái kamkoKst, amit aatrt tövfl 4Mt gyengéd kaetOtton. - MM fogsz eataáM jéví iaassanbsrtisii ? Semmit, ' — iaián aaMkoaal fogsz, agy-e? Ttval van Mlad safeaáaa Wastg: — Imllknala még ssva a bálra, melyre valamikor Hveaet-MtakV ,
HezatérttOnkkor csupán vállald reszkettek a hidegtől. A bálteremben, vakító csillár alatt, fulaszto hőség uralkodott. Tb karszéked mélyébe vonultál, nagyon eazesen beszéltél, s időnkint iparkodtál legyőződ mögé rejt-ni foltörö ásitá-aidat. Ah I mily halálos unalom vett rajiad erőt, s mikor végre hajtattunk hazafelé, elfonnyadt bokrétádra mutatva fölsóhajtottál:
— Látod e szegény virágokat I Meghalnék én is, mint ők, ba e (orré levegőn kel ená élnem 1 Ah I édes tavaszom, bol vagy ?
Soha sem megyünk több bálba, Ninon; otthon maradunk a kandalló zógában, szeretni és csókolni fogjuk egymást, és ba elfáradunk, ---akkor újra csókolózunk,
újra szeretkezünk 1 Még most is' emlékszem múltkori lölkiáltásodra:
— Mily haszontalan az asszony életei
Késő eslig tűnődtem e szavak fölött
A mttnkél egészen a férfi vállalta magára, | mslek cakk a vénél yea ábrándozás maradi, me^üüsö^lépcsöjx a bűnnek. Mire gondoltok, ha egész nap a himzőráma előtt Bllök ? Légvárakat épittek, vagy álomba lankadlnk, mint a mesebeli királyleány, a váljatok as utón vonuló lovag ébresztő csólqát
— Atyám — beszélted agyszer qekrm — okos, jeles ember volt, ki nem akart eur gem oldala mellől elereszteni a aat akartát bogy folyvást előUe nevelkedjem. Nem jár-lam semmiféle növeldébe, bogy eltanuljam csókolni való divatbábok ezer meg ezer fogásait, kik a „cousin" leveleit imakönyekbe dugják. Aitatonágot nem színleltem soha, a őszintén bevallom ; mindig jobban féltem attól, bogy egykor majd az ftrdögök konyhájára kaüttök; továbbá bekiflvallanom,hogy kaeaöatáeen osak lérmésiatn; mert mü-awgbijHinkia saaki sem tanított ba; táncz-mesier engem aam tanított arra, mtkéat kall MMa stwaaimét, mik épen moaolyognom. ■hképen Neamtnam tekíntetarnsMl; aat —
tagadhatom, boxy egyáltalán semmit sem ér lek a kaczér arezfintoritásbos, mely pedig jórészben fökilléke a nemes kisasszonyok neveléiének. — Szabadon nfittem, mint a mezei virág . . . ezért lonn^aszt el a párisi levegőt
H. j I - .. .
Mohkor gyönyörű tavaszi délután, terebélyes gesztenjrefa árnyában, a Tuilleriak kertjében Öltem. A kart egén üres volt, csak egy-két uri dáma. üldögélt a fák ^latt; a játszó gyermekek csengő kaczajá! időnkint a szomszédos utczákból hangzó tompa tporaj szakította ketté. Tekintetem így alig bét évn, apró laánykáa akadt meg; fiatal anyja csekély távolságra tőlem barttnöjévtl társalgotL Ez a szőke gyermek, ?ki síig látssott ki a földből, már egénen ngy viselte magát, mint egy felnőtt kisasszony. Parányi öltözete elragadó volt; Cssz a párisi nők tudják igy felöltöztetni bébéiket Kurta rózsaszín selyem szoknyácskájs alól kikandikáltak gyöngy-szürke harianyába bujtatott lábszárai; vállait csupsszón hagyó' csijpkóa mellényke övezte apró derekát, s kslspon fehér toll, korai öv a nyakon és karokon, — a kicsite ba-sonmán voli anyjának, — csak egy kicsit ksosérabb volt még. Valahogy megkerítette anyja aaparnyőjét, felnyitotta • büszkén lép-degélt lel a alá, ámbár a fák alá parányi napfény aem hatott; nemmel 'átbatólag tanulta, hogy kell könnyedén járni, — bájosan lebegni ée tipegni, mint a hogy a nagyok szokták; nem is sqtve, bogy valaki nőni tartja, lelkiismeretesen ismételte eaara-pét, readre próbálgatta a divstos tógánkat: bájosan bigyesstetis ajkát elforgatta fsjét, oaiptststt szeroenel és hamisan asoaoly|«<t. Egy adába ssd vén gentnyshi elölt végre vagy léi laesal artly megbajláal lett Es a gyermek már kls,aö volt
■aayt aptonb és tadnssány valóságos ánalaba ejtett ; alig kél évaa, a már talje-
Hai —tmnnlrhni vau melJtíkelve: A „Garteulkub«u cximü szépirodalmi lap előflaetóai felhívása.
r,
14* szerint hm reméoy thsté, standja ki a kit annak a napi rendról Jevetelét, i utasítás a kormányt, hogy as s visszavonás álul függdbeu maradó kérdések megoldására alkalmai léében megfeleld nj javaslatot terjesszen elé. Mindenki elismeri, begy a főrendi házat e javaslat elfogadására kényszeríteni nem lehet, i így annak ily eréezakoláaa más eredményt nem idésne elé, mint ai e kérdés körül már sgyls magasra nőtt Izgatás él is* gatottaág növekedését, tehát nincs senki, aki ellenemé, hogy e Javaslat vissza vo naasék, kivéve a radikalis reform merész vesszripsripás hóseit, s a magyar állam a társadslom éei alapjainak conlíktésok kéltésH ás kiélési tése általi megdöntésére törekvő szórványos elemeket. As nj f előterjesztésről szól^ utasítás fogalmazási iránt sem életbevágó st eltérés, M nem lehet más ez idő szerint, miot Ily álla lános, mert snoak teljesítési ideje már az nj országgyűlésre esik, a es fogja magatartása által eldönteni, hogy mily eióterjesxtést kíván á kormánytól, mely e kivánatot bizonyosan s. maga érdeké: ben respsctální is fogja. 8 mi okosta hát mégis a rémíti szóársdatot, melyből alig képes a bán kigázolni, i egy határozattal partra vergődni?
Nem mét, mint egyrészt ss anti-semita izgatás, mely á hátban e kédést megragadta s körmei kösfll kibocsátani nem akarja, s a télelem sz sntisemltis-mui következményeitől, melyek mérlegelésére minden párt kötéléivé éjrsl magát. 8 itt van a-wásik csudálatos jelenség. Elitéli e dőre agitácsiót minden párt, a kormányé agy, mint az ellenzékeké, avval a különbséggel, hogy iuiga kormánypárt a szabsdelvdség s emberjogok alapján föltétlenül teszi azt, addig az ellenzéki pártok a zsidó vallás szertartások és szokások elitélő bírálatával csak ujabb ürügyet adnak az antisemitáknak, i csak még jobbsn el mérgeit ik a kedélyeket, így magyarásbató aztán, hogy mlg a s»idó Mezei kivándorlásra szólítja fel gúny oun az antisemita msgysrokst, addig esek országgyűlési képviselői már nem a zsidó vsllásbsn, hanem a zsidó fajban kersik a gyűlölet ürügyeit
8 ez essmezsrsr á kibontakozni nem tudás, mely 'a zsidó kérdésen túl érdekeltségére méltó mái dolgot nem iimer, a nspi sajtóban is gyakorolja romboló hatását. A legérdekwb olvasmányt ma a közönség nsgy része előtt a zsidóságról irt czikkek képezik, i tz ellenzéki ispok üzleti szempontból inkább kereelk az elromlott inyü közönség szája ízlését, mint as erkölcs, a haza s nemzet érdeke követelményeit. 8 női a vita szen-vedélyessóge, e n zsidókérdésből, persze leginkább a philosemiták védelmének könnyen roagy arázható tálhsjtottságs
napernyője nem volt, irigykedve érzi fölényét; a kérdés megzavarta; ha bevallja az igazat, ö a legyőzött.
4 Igen, az enyém I válaszolt szeretetreméltó mosolylyal. Papától kaptam a minap.
Ez volt a tetőpont I
Mér tudott hazudni, mint a hogy tudta magát széppé és kedvessé tenni; bátran nőhetett, mindent tudott már, a mit szép ara monynak tndni kell. És e fajta uj nevelés mellett aludjanak nyugodtan a féljek? 4
E pillanatban 8 éves fin haladt el a leánykák előtt, kavicsosai rakott kocsit húzva maga után ; szekerest játszott, egészen neki melegedett, s rettenetes ,,hü! hür-ket hangoztatott : vad hevében csaknem letaposta
lilikét. V
— Mily durva ember ! Kiáltott föl Lili megvetöleg; nézd, milyen kuszált as öltözete!
A két kisasszony gúnyos nevetésbe tört ki: a játszó gyermek, ló szerepében persze nagyon nevetséges színben tűnt föl elöltök. Ha busz esztendő múlva valamelyik hozzá menne feleségül, ngy bánna vele, mint olyan asszony, ki már hét éves korában játszani tudott a napernyővel, míg ö csak a nadrágszakitásboz értett, Lilike goodosan megsimította ruháját, a tovább lépdegált ba-rátnője oldalán.
- Ugyan néad már, kiáltott fel, nézd azt a magas, ostoba leányt fehér rehábaé, ki egymaga unatkozik nsaott; Boltkor megkérdeztetett, engedem-e, hogy nekem benm* tassák 7 Képzeld édesem, egy alárendelt hí-vatnitmk leánya t Beláthatod, hogy tndni sem akartam etéta ismeretségről, csak nem kom-pfoaaitiátye magái sas ember t
UÜ olyan arant vágott, mint egy aéf># tett prtaoasaa A barátnő határozottan aasg vett verve; se aapeiny^s nem eofc, stHft leány nem akadt, a U beakarta volna magái mmmnl wéL Bmpuft, mtot m etyan
folytán, valóságos vallási villongás néiie kl magát, melyben uj felélssstése cséloz-tátik s protestaalismns s katholieiamua közti ellentéteknek s a társadalmi ész tály'taros fisaké Is már eldobatott a kath, főpapság snysgi helyzete, s a főurak elleni izgatás által
8 as s szomorú, hogy nem is l|tjs sepkl módját annak, hogy s beteges essineársmlst, mely folyton as sltéréssk élesítésére • már rég megszűntnek gondolt ellenségsskedéeek föl támasztására tör, valami máa űdvöeebb irány felé elveset tetheesék. 8 Ily viszonyok közt közelednek s válatatások, as általános izgalom napjai. Valóságos klvánatsserlnti időjárás ez s nemzet sntisemits s egyéb ellenié gel izgatásaira. Valóban nehéz helyzete less a kormánynak; a belbéke és rend biztosítása Ily körülmények kf^si szemben s korlátlan msgysr szabadsággal, mely lyel s gonoesok víssuélését meggátolni csak a legusgyoab erély is esek ugy Issz képes, hs sst s nemzet jósán része mindeo téren támogstul lógja.
KI m u | a t á s.
A nagy-kanizsai városi kapltá-n yi hiv ntalnál 1889. évben előfordult kihágásokról, a vádlottak számáról és bün-.trések nemeiről, úgyszintén egyéb munkámtól elintézéséről.
Végzésileg elzárásban 55 B, pénzbüntetésben a létesítendő javító intezetek és sz országos , erdei alap javára Ihö, összesen 860 egyén marasztaltatott el, és pedig; a hatóságok éa közosend elleni kihágásért 75, a közbiztonság elleni kihágásért 316, a közrend és köaasemérem elleni kihágásért 155, a közegészség és jesti épség elleni kihágásért 3(1, a tulajdon elleni kiliágásért 44, az 1840. IX (mezei rendőri) törvény intézkedése elleni kihágásért 21, a 1879. XXXI. (erdőrendöiségi törvény elleni kihágásért) 116, as 1876. XIIL (cseltárondtartási) törvény elleni kihágásért 96, és így összesen mint fent 860.
A fenti rendőri és erdei kihágások után befolyt bírság, mely a m. kir adóhivatalba beszállít látott 189 frt 90 kr.
' \ Ezenkívül helyhatósági rendszabályok elleni kihágásért pénsbirságban elmarasztalt egyénektől, ugy szinte tánezvigalmak és egyéb mutatványok engedélyezése után befolyt és a városi szegény alap javára s városi pénztárba bárczák mellett befizettetett 33i frt 39 kr. -
Erdei kártérítésért befolyt 22 frt 43 kr. a város területén történt fásértések után a város befásitasi alapja javára, a városi pénztárba ellennyngták mellett 66 frt 81 kr. fizettetett be.
Más hatóságoktól az iktató könyv szerint beérkezett megkeresés 5303 ezekből elintéztetett StSI; idegen hatóságoktól Ide, innen illetősége helyere tolonczoltatott 84 egyén; cseléd bejegyeztetett 1540, iparos segéd beiegyeztetett 1092, kéjnő bejegyeztetett 86, ápolás nlatt lévő törvénytelen gyermek bejegyeztetett 63, tartózkodási engedély kiszolgáltatott utazó inarossegédek és egyéb idegenek részére 868, ideiglenes
asszony, ki kénytnlsn tanúja lenni vetélytársa diadalának; átkarolta Lili derekát, és észrevétlenül összegyűrte öl'önyét, de ugyan ekkor oly sseliden mosolygott, mint egv angyal, s mutatta fehér foporát, melylyel szívesen megharapta volna Lilikétf-— Anyjuktól mind messzebb távozva, végre észrevették, hogy nézem ökeU e pillanattól kezdve még jobbén csinosították magokat; tökéletesen ugy tettek, mint a kaczér fiatal nök, kik méltók akartak lenni a figyelemre, és leakarják bilincselni azt.
Egy ur nézte Őket kíváncsi szemmel 1 óh! Éva leányait már a bölcsőben kisért benneteket as ördögi
j— Egyszerre mindakettö fektelen ka-czagáaba tört ki; talán valamit találtak öltözékemen, a mi ennyire fölkeltette vidámságokat, valószínűleg a kalapom formáján mulattak, mely jóformán elavult már. A szó- j szoros értelmében kinevettek; piczi ujjaikat ajkaikra nyomva, gúnyosan észrevételeket | súgtak egymásnak, épen mint uri hölgyek a szalonokban. Annyira vitték a dolgot, hogy utoljára egészen megzavarodtam, a nem tud- | tam, mitévő legyek. Végre feladtam a tért, a elsiettem e két bábé elől, kik modorra éa j nézésre késs asszonyok voltak.
m.
Ahl Ninoo, Ninon, vidd magaddal e „kisasszonyokat" falura, öltüstest őket szürk« pefkál ruhába, ée kergeed őket a moeaárba, hogy versenyt tapéoskáljanak a kacsákkal. Ha visszatérnek, terméesetmsn ostobák leesnek. mint na api* libák, de vissout egész sénssek, mint a ftatal fák,és ha aőül vsn-ssük őket, HMgtnnÜjnk, hogy kell be*nűn-kst ssmotulfih, s kn snt megtanulják, akkor sllf okosak ás mivskek
helynélküli cselédek részére kJsselfáHatott tartózkodási engedély |ÍW, Jtéfflázhs felvétetett különféle betegségekben 106, bujakórban 117, házalás! engedély láttámostatótt 183, igazolási jegy kiállíttatotí heíybelyi 11-letŐségÜ egyének remére ifft, oselédzóhyv kiállíttatott 48.
A városi bizottság álul átíratott ló, szarvasmarha és sertés 17,041 db, melyek után átírási díj ősim alatt, a városi pénz* tárba beszál tiltatott 538 frt kr.
Végre megjegyeztetik, hogy a közbiztonsági állapotoknak a gyakran előforduló rablások, rablógyilkosságok és betöréses 1> nások által történt nagymérvbeni megUzu-láaa daczára, melyek romosak házánk több városaiban ás egyes vidékefai, hanem a szomszédos aueztriaí birodalomban is napi renden vannak, — városunk területén ily bűntények elő nem fordultak..
SZ AKÓNYI fő kapitány.
A pénzügyi bíróságról.
A pénzügyi közigazgatási bíróság »ör vény szsriift e hó elsején kasdte meg működését Az igazgatási teendökbt és as elnöki Ügyeket az elnök intéai el, s ö kösve-titi as teintkesést egy részről a pénzügyi közigazgatási bíróság, másrészről a pénzügyminisztérium, továbbá a közigazgatási hatóságok ás bíróságok köst mindazokban as ügyekben, a melyek nem a Bírói halósági körhöz utasitvák.. A bíróságnál egyelőre két tanács alakíttatott, melyek egyikében a bíróság elnöke, másikában a rangidőaebb bíró elnököl. A tárgyelás alatt álló ügyekben előforduló vitás elvi kérdések a bíróság teljes ülésében döntetnek el, A teljes tanács a bíróság öaases biráibói áll, s döntvényt csak akkor hozhat, ha abban, az eh.ökön kívül, a bíiák összes tagjai Ménét több van jelen, k teljea tanács sárt ülésbén tanácskosis. A hozott döntvények a hivatalos lapban közzé fognak tétetni. Oly ügydarabok, melyek es elintézés czéyából szükséges kiegészítéseket, vagy más hatóságoknak adandó j felvilágosításukat tárgyasnak, nem esnek tanácskozás alá, hanem as előadó állal az elnöknek adat>-nak át, a ki elintézés után a kiadóhoz küldi azokat Minden más tárgy tenáca-Ülésben adatik elő, és pedig szóbeli előterjesztés által. As ítélet tartalmát, és azj indokolás főbb poncait a sz elnök szóval és nyilvánosan hirdeti ki A tárgyslás elé kerülő ügyek, ügyszámuk megjelölésével a tárgyalás elÖU legalább három nappal a bíróság nvilt helyiségében kifüggwstetnek Azok a fellebbezések, melyek a közigazgatási hatóságoknak a törvény t. §-ában magjelölt és .1883. év deczember 3l-ig hozott határozatai, végzései ellen adatnak be: a pénzügyi közigazgatási bírósághoz terjeaztendök fel az illetékes hatóságok áltál. — A bíróság részére a pénztári szolgálatot a' központi állampénztár teljeaiti. A bíróság kisebb gaz-dászsti szükségleteinek beszerzését az áHam-épületi felügyelőség easközli, mely az elnöknek vagy helyettesének meghagyáaait teije^ Bitem tartozik, a a bíróság kisebb szükségleteit aa elnök utalványozására, a számvevőség előleges számfejtése után, asgát előleg-pénztárából fedezi.
KiUOnfélék.
i — A aagy-Kaataaet takarékpénztár részvénytársaság f, hó 19-án d. e. 10 órakor tartya es úttal már XXXIX. évi rendes közgyűlését Ezen szép és bosszú mutt ; láttára önkénytelenül támad saivünkben a I jó kívánalom, hogy a derék, humánus és mindenekfelett szolid intézet, mely már 39 év viharját érintetlenül kiáltotta, a hivatását mindenkor híven, önzetlenül betöltötte, azonkívül nincs intézmény, egylet, köaezél városunkban, mely bőkezű jótékonyságát többször és ismételve nem érezte volna: még bosszú időn át hasson, alkosson, gyarapítson és virágozzék t Az intézet üzleti és irádai helyiségei legújabban megnagyobbU-talván és díszesen renováltatván, a XXXIX évi közgyűlés már ezen ui és pompás helyiségekben tartutik meg. Érdemea lenne s nevezetes mozzanatot áldomással megörökíteni 1
— A asgy-ksaloai Vörös-kereszt egylet Vasárnap, e hó 6-án d. u. 8 órakor a városház tanácsterroéb n tartotta meg as évi közgyűlését, sárvári Ullmann István elnöklete alatt A közgyűlés megnyitása után elöterjeaztetett a jelentés az egylet bárom évi működéséről, ugy a pénztár-vizsgáló bizottság is jelentést tett, mire a pénztárnoknak a fehnentvény megadatott.
As elnök indilványosta, hogy a közgyűlés Hofimann Mór jegyző urnák eaen három éven át, önzetlen és buzgó fáradozásáért as egylet ügyeiben, jegyzőkönyvileg köszönet szavaztaaaaék, mely indítvány általános helyesléssel fogadtatott
A kísorolt tagok nagyobb réase újból magválaastatott ée pedig a kővetkezők : a hölgy bizottságban : id. Feseelhoflsr Józeefné, Osseasli Aatalná, öelsei Guttmann Vümosné, I Vidor 8amuné, PtíkAl Ferenczné, Knaasz Boldiaaárné ; —> póttag: Scherea Szeiiaa. A iára osztályban: Hoáfemnn Vér, PUhal 1 Ferencz, Knaoss Boldizsár, Wolheim írná, Waehtl Zsigmond, Dr. Behteym L^jos.
Inak min n aapirsaá tárgysoromUa ki taván ssflritvu, séaök kfianMm mond as
egybegyűlteknek ssévss rásnxáisliMit, ét s vöröskereszt ügyét továbbra |s sniv^ksa kötve, s közgyűlést bezárja
- Hapeek Ofmlm ügyvéd felolra-sáss. f. bó 3-áa «* n kereskedelmi Cs-sino helyiségében ssűtolásig megjelent Intelligens közöns'g nagy érdwKMáassI várta a humoristieus iráuyu felolvasásairól már előnyösen ismert Rapooh 'Gyula ügyvád előadását, ki pontban 9 órakor zajos étyenekkel üdvözölve lépelt az e«»elvényre, és a bevezetésnél már jó (hangnlátot idézett elő aszal, hogy felolvasása tárgyának' csimét ezúttal nem nevezte meg, hanem a helyett egy ügyes intormesaóffcl diákkori .élményeire reflektált, a ezután élénkéi} a létek tani szempontból hangsúlyozta a »h u m o r# és a »j 6 k e d v« közötti határozott különbséget; s humort sz emberrel vele született természeti tulajdonságnak jelezvén, mely az élet bármely pha-sisai között, de még a szomorúságban is nyi-latkozbtftik Kedélyesen poíntirozott továbbá anönemről is, s eleven ötletei, eredeti hasonlatai, s magyaros zamata adomái szokott leszlelen előadása s vonzó dialektusával fűszerezve általában folytouös derült hangulatban tariá as öt végül éljenbk és tapsokkal kitüntetett férfi és főleg nagy számú bölgyközönséget.
— Hegklvé. A kereskedő fffak önképző egylete megbivása fotytán IhtM. feb- ^ ruár hó 18 án Komócsy, Jósaef, a Petőfi társaság alelnöke Nagy Kanizsán, a »Szsrvss< vendéglő dísztermében nyilvános felolvasást tart, melye a t, cz. közönséget tisztelettel mejthivja a rendező bizottság. A felolvasás czime: ü u n y, és ö u n yn I ó d á szépirodalmi csevegés. A felolvasást tánczkoazo-rucska kQyett Helyárak: I. és II. sor i írt 50 kr., Ifi. és IV, sor I frt 20 kr., a többi aor, valamint karzati Ülőhely I frt,, földszinti ülői.ely 60 kr. — Jégvek előre válthatók a m. k. főt Őzedében. — Miután a tiszta jövedelem az egyleti segély slspjára lordittaük, szíves íelülfisetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A terem ajtai
a felolvasás kezdetével lezáratnak, — a t közönség pontos megjelenésre kéretik. Kezdete esti 8 órakor.
— JtyllvAmaa aaáaaaé^a. Aluirt egylet javán t évi február hó t-én tartott jótékonyczélu bálon összesen befolyt 100 frt 80 kr. melyből ' a kiadás 87 frt 68 kr. levooásával, maradt 33 frt 12 kr. tiazta jövedelem, melf összeg az egylet pénztálába bevételeztetelt Felülfizettek Cle-ment Lipót ur 3 irtot, Bogyay Ödön kir. ügyész ur 3 Irt, Tamássy Béla kir. tszéki elnök ur I frt, Újlaki Hirschler és fiai alsó Dombomról 6 frt, Góaony Sándor l frt, Simon Gábor I frt, Grunner Ármin 00 kr. Hild László 2 frt, Csil|sg Ilka 80 kr. Bohrok N. I frt, Csempesz Kálmán 1 frt. Po-povics György .60 kr. Király Ferencz I frt, Varga Lajee I frt Deák Ferencz 50 kr. Dr. Szekerm József 1 írt, Tőttősy Béla I frt Trojké Lajos 1 Irt, Práger Béla 1 irt. Raming Vilmos 1 frt. Ezen kivOl Jsuda Károly kertész ur a bál terem díszítéséhez igyen hozzá járult A védnökné 6 nagyságaiknak, a felülibetöknek valamint a jótékony ezét előmozdításához hozzájárul, szíves pártfogóknak hálás köesönelét nyilvánítja A hivatalszolgák segély egylete nevéban: Paks Lukács elnök.
— As .„Anntrfa* áh. kölosőnöe tőks és járádékbiztositó társaság Béesben, nevelési járdák biztosítására vállalkozik. Ezen biztosítás olyanfermán köttetik még, hogy a befizetés n biztoeitó részéről a gyermek 8-ik születésnapjáig történik, mif ezen időtől fogvn annak 20-ik születésnapjáig a nevelési iánuiék a társulat által fizette*ik ki. Bővebb felvilágosítással, ezen biztosításokra vonatkozólag szívesen és azonnal szolgál a vezérnépviaelÖség Magyarország és kapcsolt tartományaira nézve B u d n-pesten, ákadémia-utcza 6.s z. a.
— A fernagt élméayskrél. S z e p e t k i levelezőnk írja. Azt con-doUa némelv városi ember, hogy mi mlu-siak tán mulatni aem tudunk. De már ez ellen proteeMdok. As olyan hitetlen Tamásokat szerettem volna a asepetki dalárda febr. l én történt tánczmnlatságán látni Aligha máskép nem beszélnének az ilyenek, ha azokat a derűit arcaokai szemlélhették volna, melyeket lámi oly szerencsés valék. Még most is fülemben cseng a sz.-gróti Lujzi han dájának toporzékoló ^istenes-csárdás «-a, a dalárdának szabatosan előadott »Marseil ( laiae«-in, s több ének-darab)*
A legfőbb érdem tcrsaéazeteeen Sár-váry Jósset karmester urat illeti, aki minden ssePékm érdeket háttérbe szorítva, igaz Mkessdássel vezeti a dalárdát De Mt Ga-rayaak >obéitoa«-asemmi? Melyben Nóvák Mihály szavaló, a vers szavai zzerint oly bakásan eimondu nekünk »as angyalát'*
De asl asm hiasem ám, hogy egyha-l mar annyi gyönyörű lány ás ssép asszony legyen egy koanornban, mint n mennyiben én ott gyönyörködtem. Még most is bnaog n vérem, kn Innára, Róaára stb. gondolok, llo de nem ment el a Jó dolgom, hogy s^ árubem: kik voltak jelen e hölgyek üsná-NL Aki eátlnsm vok, árje be nvusl lm am
A aap mér faltot tagéi a láthatáron, _mémm? reggel ayugodeimas jó éjszakát kívántunk agyaráénak A dalárda Omm bevétek séfet pénztára iádéira 46 K wíaly-Ml a tata jövMoiea 16 frt - Falülflset-tek: Lahee Mihály (CM t frt , Fusa Ouó (01*1 Horváth JÍoHán (GUár), Molnár Ist-t&» (fetepetkl, Fülöp András (Zala-lstvánd),
nP«Mfli (Pekad) egyenkint 60 kr.
Offt^Ak a t fattlfizelök hasafias ál-doaat k*u*fükért a rendezőség hálái köszö Mttt, úgyszintén Kiás Jáooi helybeli ven-ilágtoo ur is a helyiségért, melyet a esti iránti tekintetből ingyen bocsátott a dalár-dnták rendelkezésére.
Éljent soká a ssepetki dalosok!
— ▲ feaittorl fiatalság t. hó' 6-án igen sikerűit tánczvigalmat rendesett a kottán nagy vendéglő termiben, mely tán soha nem iái ott fty díszes vigadó sereget; as egész vigalom alatt feszteleu jókedv s példás rend uralkodott, s tartott világos reggelig, „mikor as angyalok serege elosztott; ide irom neveiket azoknak, kiket mámoros emlékesetem megőrzőit magának a tündér vi-1 ágból; ott voltak: Róssai Szelin (KoUori-ból), Wetsx Ssidi és Mathild (Dráskoyeczről), Gsnry Ilka (Dombomról), ütasi Ssidi (u. o) Farkas Mari és Rini (Kottoriból), tíefícs Mária ín. o.) Somogyi Oka (n. o.), Lesnyák Máit (Vidoveezről), Pollák Regina (Bodoeán-ból), stb. egy olyan szép virágkoszojru, hogy az eszem még most sincs egészen a helyén, ugy megzavarták, egy dalt susog szüntelen a .... kék nefelejcsről. Egy jelen volt
— Pmlgárl bál Kspolcsgn. As ember nem is hinné, hogy falu helyen az alsóbb néposztály tudna szépen *mulatni, és pedig igen, mert í. hó 2-án Kapolcson, Csi-gó János csapos korcsmájában egy polgár bál tartatott, mintán a rend fenntartását az elő^áróság elfogadta, — ex offo is meg kellett ott iemmem, — de mi tagadás tudva azt, hogy éok szép fiatal leány van a faluban, a kíváncsiság is csiklandozott, — ott voltam, és valóban meglepett a rend, no meg a le- , ánysereg; — ott voltak a falu szépeiből: Hegyi Ágnes, Pór Julis, Győrffy Lina, Buda Liza, Pór Esztike, Nyitrai Eszter, Taál Mari, Pór M. Eszter, Puska Márt Takács Rozi, J Scbeller Mári, Béke Erzse, Nagy Klári, Horváth Katicsa, és Tőrök Mártha Es .volt' az első polgári bál, és szépen sikerült, (ajért a farsang végén még egyet tervesnek, — ehó 16-ra pedig az iparos osztály fog tartani pikniket; sok is a jóból. r. L
—■ BImImI osvsssUt kapott a kormány Temesmegye kézőnségtől. A bizalmat a minisztériumnak s polgári házasság tárgyalásé alatt követett magatartásáért fejeste ki a megye.
— Zártkftrft tánczmulatság. A csák- | tornyai állami tanitó-képeade növendékei ac
• képezdei segély-egylet* javára 1884. évi* február hó 23-án a >Haltyn< vendéglő nagy I termében hangversenynyel egybekötött zárt- i körű tánosmnlatságot rendesnek. Belépti | dg: Személyjegy 1 írt., Családjegy 3 Irt
— A felrél vagy gyámhatósági be- | avatkozást igénylő hagyatékok leltározása | alkalmával a hagyatékhoz tartozó épületek évi káseaktily és há*béradó)át és a földbirtokok kataszteri tiszta jövedelmét a leltározást teljesítő köseg köteles jövőre a leltárba a becsérték mellett mindig pontosan beírni a belügy- és igasságügyi minisztereknek i évi január hó tMn 2230. szám alátt kiadott körrendeletük értelmében.
A ksésaréyik rangfokozata az tisztekkel szemben. A hadapródok rangfokozata szemben a többi altisztekkel még nem volt eddig ssorosaB* megállapítva. Egy hadügyminisztert rendelet most megszabja hagy al kadét-őrmester rangján alól álló hadapródok a profoszszal és as esssisztens-orvos helyettessel szemben alattvalóknak tekintendők s azért a katonai tisztelgés tejesítésére köteiesvék. Ellenben a hadapród tiszthelyettes rangra nézve minden altost felett álL
— fealse iredalml hlr. Már hass éve innak, hogy Vörösmarty Mihály összes ml vei megjeléntek. Miután 1871-ben Ráth Mórnak, a müvek akkori kiadóiénak, kiadási joga megszűnt, a példányok peüj elfogytak és már évek óta a kőnyv-pfaesoa nem kaphatók: nagyon örvendetes aaoo Wr. hógy Méhner Vilmos, jó hirnevü kladöcség a kiadási jogot k Vörösmarty örö-keseíiöl megszerezte és egy aj legteljesebb diaefciadást ad ki legköseJebb. As qj kiadás GfeSel fái lelötyeleié alatt kerül sajtó alá a sMfába fogfolaftdja Vörösmarty több oly uagvhaaaa átvet te, melyek as eddigi badáaafchaa ne® jelentek meg
■a tgaa dfcaea kiállítású, irodalmi kiaoset képeső, tétje* ej kiadásra mi ia fol-l&gS » Igyeimet, cint ast s főváron sajtó ^itatta.
•0-fa d. u. 2 ólakor. Legalacsonyabb hö-méraéklet — 10V C 2-án reggel 1 órakor. Küaép hőmérséklet •»*• C. Közép páranyomás 4-0 mim. fősén nedreaaég asásalékok-ban 86^. Közép felhőset 5*6 Eaőa napok
4, étekből 2 hóval A csapadékok összege 16-60 m|m. öasseean észleltettek 62 asél éa 81 szélcsend
Irodalom.
As baéafaal taraI alatt Maliink knabalák lift illk VMmI Miftp Uy^nliilSrtii Magy tiiail i é> Onfcftamyto.
— Megjelent a Magyar általános 'levelező 1 t-ik füzete. Szerkeszti Knorr Alajos. Kiadja ifl. Nagel Ottó Budapesten, a nemzeti azinhás bérházában —
— Megjelent a »Hazánk* történelmi közlöny fik, februári füzete. Következő tartalommal: Kazinczy Gábor: Szerepem as irodalomban. Majláth Béla, Széchenyi látván 1860-ben, — Torma Károly : Rettegi György emlékiratai 1718-1767. Ferency József: Gr. Deasewffy Aurél kölföldi utazásáról. Rényi Rezső: A 64-ik zászlóalj. Tárcza: As elkobzott első humoristikus naptár, — Kazinczy Gábor hadi törvényszék előtt.
A hazánk havonkint egyszer jelenik meg tjulius és sugusstus hó kivételével.) Előfizetési ára: egész évre 6 frt., félévre 3 frt. Sserkesstöeég és kiadó hivatal: Budapest, IV. Váczi-ufosa, I. az.
I J
* A Jaaaár havi légtüneti válto-saigft eredménye Raflj-KamtaaÉa. Lapa-eyabb Hfrjtm* W mm. 1-én Wp farakar. SH ^nyomás M4s i a l Arakar. IMl MmmÉ0 761-f aa I agaiagaaahb I mfiilklil »é'C
Gabona árak,
Nagy-Kanizsán február 6-án.
78 kilóg, buza 9. 40 — 76 kilóg 9. — I. rozs 7. 80 — II rozs 7. 40 -árpa I 10. 80 — árpa II. 8. -zab 6. 60 - tengeri aprószemü 6. 25 — közönséges 6. 40 — ö. 60 kr.
A budapesti értéktőzsde február 6-án. magy. lútelréssvény 306.75
oestr. B. 80660
41-oa magj. sranyjár. 89 80
6|-oe magy. araanár.' ( 1*21.80 &Í-o» „ papirjár. 87.70
oastr. iaagy. ájlamvMUt 819.—
inagy. Tesaárn. bank 88.75
n dijsorsjagjek 116.—
tissai torai egyek ' V 119.60
V 8.70
o«. kir. arany napóleon d'or
7.62
Mekőgazdaaágnnk általános fejlődése sz ifjabb időben elhóditja a termelés éa forgalom árpa tényezőit is, melyek tekintetében eddig meglehetősen az idegen befolyás gyámsága alatt állottunk, llv Örvendetes fejlődést mutat a mezőgazdaságilag fontosságú vetőmagtermelés és magkereskedés is, a mennyiben a hazánkban termelt gazdasági magvakból statisztikai adatok tanúsága szerint, már meglehetős kivitelünk van; holott még csak néhány évvel ezelőtt tetemes import utján sdóstunk a külföld haladottabb államainak; tehát e részben ia aikerült: termelésünket as idegen — semmi tekintetben sem előnyös — befolyástól függetleníteni. Mezőgazdaságunk integráló része: a magtermelés és üzlet helyzetének ezen kétségtelenül kedvező változáaát mondhatjuk, egyenesen azoknak köszönhetjük, kik a kellő nakértelemmel éa fáradatlan törekvéssel szentelték tehetségüket és mnnkljukat a gazdaságilag, oly végtelenül fontos msgkereskedésének; ezek között első sorban kell elismernünk ama kiváló azolgálatokat, melyekkel az évek Borán át vaa-kövéikeseteaaéggel és szívós kitartással előre törekvő Mauthner Ödön budapesti magkereakedő czég, gazdaságunk es irányú fejlődését előmozdította
A fentebb érintett kedvező alskulását viszonyainknak, főleg a gazdasági magvak fejlődő kivitelét, mely egyértelmű a termelés jobb értékesítésével, tehát a gazdálkodás nagyobb hasznaivsX jórészben ezen előnyösen ismert s .a gazdsfilág közbecsülésében részesülő czég lankadatlan fáradozásainak köszönhetjük, éa réazünkről mindazoknak, kik e czég n)úködéaét éa eljárását megismerni kívánják, Epelegen ajánljak, bogy annak most megjelent gazdag tartalmú gazdasági-, konyhakerti- és virágmag foárjegy-íékét — mely kívánatra, a czég által (Budapest, Koronabercseg-utcza 18. sz) bárkinek, készségae) megküldetik — figyelmükben részesítsék és s czég által a mezőgazdaságnak általánosan tett hasznos ssol-gálatokat magunknak is biztosítani törekedjenek.
Felelős sserkesstő s kiadó : Váftttá L A J O ».
■BMW
négyééi mm Utaejelt «1 v aagj fcnaini Ve, nfttftrif, tlajálkaMéM m hurut »IUB intet a kitSal a gyétMf 8PlTíWr«ERICH WihKlM keattil n Mskas valanit rron k-Üaa nlati ángyra kemaii
SPITZW£GERICH*CZUKORK/\K (tíonbon*,)
l« Wktsr la Valédl mialaágbaa esak agyégytárakbea.
m. s-ia
ám HMm, mtlfkmál lif Um,-{íU rméutr, kmnniktimk * Haütnlk oMi* t„dl»r—é4a, étmti Hmftm+k
Mtitntdit, táq,U*t 9tmt§imf■<§, mtmUH M» násaá — 4 kaféliaU Mniímémrt, maiét* W
en tér, maUtumMém. iNMiirl
aiÜKkinMi, m»Uta m4Íi tmimkák. Valmmwji e thf JÍm* Ulélmémfa ét rwAnn Mádul
Statistika!
Szenvedőknek bectes figyelmébe
Snpi ídk mir vnava voltak, mm lytfykaláan ■anatk kö«ötük Alnakat • firvaadaaak aaaak.
Nyilvános kteílnőlrai.
■crihaübaa a UrdaMbaa Í|as kaié* Msahwwl Uvte, aam enkAiv múaayal kasd ím aa 5a natátakMtata^aiaak a kaaaááUtát Dt képMh* u örömet, múj mládonbaa ara) ködöt, nldfta aa Ba Hoff Jáaea-BU kaaaaeatvált nalátaktvaaatáaak kMaaálrto a tán n»4r Wnapok Ms ohaaatatt niwilg—ii í«1J«mb imtki vinaa Sjwtaai, BMllan oly utalni a müy«n még Mka •n vaH, a üöhögéi mely folytán gyötrölt ál múlt a .na nár, hála ianaaak, igiűiÉgii vagyok I Hál fia»Um átáll Babaoaá, Mr. 89, STEINER DáTID. HOfF JÁN08 legtöbb fcMalnak Sd. nállltója «a k. tan., araay karodb árdemkarnst, poron 4a ná-notraadak lovagjáaak, Bka, Oraboa BrftaaaiatraM
NyifváDOH kÖH/ttnolnit.
Tok, arl ön kltflaO awláta-Uvoaatí nkaaigt •ttra Igaa gjrágykatáaoa. Tia havi aaháa hdagoáMi áta poataoaa haaaaálon, vbnaayartan örömet SoI lékebe ktldlk 14 frt 80 krt. további 84 palaaak naláta kivonat! tarért.
Saabaa. áprük 1888. TÁX6L VILMA ■a«si eiltmr«Mh s Ha ff Jéaaa-fole maláta klve-astssk, coMiarek. Urátyaá áa borsi fh által I. VflmOi némot mámét \ „aa le ponfáa ma Uáa kivonata,!' Varaaca Jáaaaf oaatrák eoáeaáiUrtn mai tftktatanj önt ki" A oaáaa király : „a kliüyné anyjának Igén ját tow." A dán király »«gJw tán tapaaataltan". A nokleaberg-evniti nagyhor-BMf, „•limeréMBMt. 801—19
IliVHtnloM JelentóH
Ciáaa. Ur. oaab. köapoatl Uaattaág, itb. f\m+ bnrg. A Hot János-féle aalátakivoaati agéaaaici rtr •gémn kltdnB eribitö mmk biaeaynlt
VITiGE öraagy, a porcos károd* képvisotöje,
Arak/ Maldlaktvtnoi tgiiltigi i#r ]| naL frt. ¥6 kr, H8 pal. 14 frt. 6" kr., 58 pal, 10 frt v, kiló maliim cMpdi I. 8 frt 40 kr., kilo
1 frtf 80 kft, n. kilo I frt ro kr., 'L kilo
kr. ÚI. % kilo 1 frt, *U kilo 80 kr. Malála-tm tarkák 1 aaeoká 80 kr., 80 éo kr. Maláta'fra tat I ftvag 1 frt 12 kr- klnbb 70 kr. — típtrm idjmaléL 1 frt £fjr auláim (Éréi 80 éo kr. 9 írton miéi Mamiaui aaállittatik. Aa alaö lódi Hoff Jááoo fklo nyékoldó maláta malleankorkák \tk papírban vannak. Vtréaaél onkia ilyaaak kéru dák. Kafkmié Nmff-Knútém: Király Faraaea gyógy aaoráaa, Feoaaalho8br Jénai éa Boaaíald Adolf ke-rookodéaébaa, éa aa omág minden aovaaotanbb gyógy aMrtáraibna.
A legjobb
A^arka-p ^ * 8
LE HOUBLONI
Fraoesia gyártmány. Ptáaaáaaktel avatlk.
K aaivarkapapir eaak akkor valáAL ba nladaa lap LK HOÜBLOH bá-lyogaAt magáa bortlja éa minden kar toa aa alant látható vádkgygyal áa aláiiánal vaa oüátva. 8U 18-»

OAWUnr a MaHMY,fártntm.PáRIS
lyánál 8 Ojlak község ekfyáróaéfánál megtekinthetők ]
Kir. tArtréayssék, mint tkvi hatóság, Magy Kanisán, 1888. oktobar 26. TAMÁ8Y a. k. klöS a. k.
elnök. í jegyző.
80 l-l |(p. hi)
738l|tkv. 1888.
ÁRVERÉSI
HIRDET MÉNt.
6889|tkv. 1383. ^ ' *
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
4 n.-kanizsai kir. tvssék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye összesített árvatára végrehájtatónak Csöndör Jánoa végrehajtást szenvedő qjlaki lakos elleni 91 frt. 98 kr; tőke s jár. iránti végrehajtási ügyében az újlaki 1 az. tjkvben. A-f I. sor t. hraz. a. felvett bázzsJ együtt 402 frt. 76 krra becsült ingatlannak Ood-dór Jánof* tulajdonát képeső két harmad réssé
1884. évi február 18 kn d. e 10 1 órakor ^
Újlakon, a kösaégbiró hásántl megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, mely alkalommal as árverezni kívánók tartoznak a fenti becaár 10 asázalékát készpénzben, ▼agy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez bánatpénz fejében letenni
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a nagy-kanizsai kir. tssék tkvi osstá-
A D.-kanizssi kir. tszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hm kgomtou Istv&n ssabari lakós tvécrahasatónak Ba-
K»e Bmmébeth özv. Var A György-né végrehajtást szenvedő szabaH lakoa elleni 170 frt tőke a jár. iránti végrehajtási ügyében a ssabari 180 ss. HMvben A + 586, 792, 864, 922, lü0t> IQD6, 1827. hr. szám alatt lelvett ingatlanokból Beke Er-mme özvegy Varga Györiytié lulaj-donát képező haaonfele, 686,1 hraz. 7 fit. 50 kr., 799. hraz. 94 frt 864. hraz. 61 frt 992 hraz. 23 frt 50 kr., 1002 I hraz. 2 frt. 1058. hm. 36 frt, 1697 hrsz.B62. frtbena-értékben hrazámonként, külön-külön
1884. éri február hó 27|ik napján délelőtt 10 órakér
Szabarbsn a kösaégbiró hátánál megtartandó nyilvánoa árverésen eladatni fogj mely alkalommal az árverezni kívánók tartoznak a fonti becaárak tO százalékát bánatpénz fejében készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leténnt
Az árverési, teltételek a hivatalos órák alatt a n.-kanizsai kir. tazék tkvi oeztályá-nál a Szabar község elöljáróságánál megtekinthetők. T7^
A nagy-kanizsai kir. tasak mint tkvi hatóeágnak 1888. évi novemUer bó 16-ik napján.
TAMASY b. k. IHIMFY s. k.
elnök. 1—I
jegysö. (p.h.)
78öB tkv Érk 1883. novemb«| 10.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya réazéröl közhírré tétetik, ho|gy Horváth Joz*e( nsgy-lunisaai lakóé végrebajtatónak Vell&k 0 éz*el úgyis mint elhalt Hipon Anna nejéiől nemzett kiakorú Jánoa éa Józaef fiai gyámja végre-' hajtást szenvedő nagy-ksnizsaj lakós elleni 180 frt ítőke 1880 évi április hó 27-ik napjától járó 6|l* kamatok, 16 frt per, 8 frt 85 kr. végrehajtáa kérelmi, 9 frt 50 kr. jelenlegi, a még felmerülenpő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir törvényszék területéhez tartozó nagy-récsei 393 sz. tjkvben A. f. ljsor (9719 — 9722) hrsz. alatt Vellák Józaef tulajonául felvett 482 fira becsült váltság köteles szőlő elsőben — a nagyrécsei 4191 az. tjkvben váltság köteles. A. f. l.aor (1059 — 1965) hraz. alatt foglalt 808 ftra becsült szőlő másodízben, ugyanazon tjkvi 9. sor 907. hraz. alatt felvett 44 frt 60 kiirs becsült rét harmadízben azon megjegyzéssel,. hogy ezen 419. sz. tjjevi mindkét rendű ingatlanra 4. m. buza 1. m. burgonya, lp. itaze borsó, 1 akó bor, 'I, öl fa évenaint kiszolgáltatásából álló ssolgalmijog özvegy Sipoa György nő szül. Márka Anna javára bekebelezett azolgahnijog épségben marad
1884. évi február hó 26. napján délelőtt 10. órakor.
Nagy Récéén, a kösaégbiró hálánál Epeijeay Sándor felperes ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb litett becaár. Árverezni kívánók tartosuak a becsár 1,-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött keséhez letenni. V Vevő köteles a vételárt hárem egyenlő részletben, még pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 16 nap alatt a másodikat ugyanattól 3. hónap alatt a harmadihat ugyanattól 6. hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6J* kamatokkal együtt as árverési feltételekben meghatározott helyeken és módosatok szerint befizetni
Esen hirdetmény kibocsátásával egyi-deüleg megálspitott árverési feltételek a hivatalos órák allatt a n.-kanizsai kir. törv-ssék telekkvi osztályánál s a nagyrécsei kösség elöljáróságánál megtekinthetők.
A nagy-kanizsai kir. törvssék mint telekkvi hatóság 1883. évi november hó 16. napján.
TAMASY a. k. ! KISS a k.
kir. törvaséki elnök, kir, tövraséki jegyző. 34 t-t


m^oo
it
kftmd nk frfftea JWtffiw ehten netten Ja^fgcm^, fit ailéti f«llls$ b«r a«eea Scrftfti i»|cmbaiftíi4c VaflTaigiingea iramat m
m fa flnlriü tea Jtéaaarnral -na 18 bfafalljill lifaabara |a rn»f<|f*». fir snm«M# kttlp fhntfts Mritt brrírikr. WaiamaeakpiWni unai amiána niata
Zu Bestellupgen em
pflelt sich Plia Flueliel a
Bncliliandlunn in
Gr^Kininali. CMkathurn. II —1—8
>
Siagerflraiae 1$,
•Ml
PSERHOFER J.-féle
gyfigyi/erlár Héeiben
VértityfilA lohrlorcnlf *»wtt agyatiSMS liMittok KM alajltj aa utóbbi Mvat tel V . .. .JühpTw^dniiiu. »M caakugyan all* létolk beUf
JJg» MÍjlta • l»bdae*«k cetxiáe »iniirrM>R le nem MaoajlletUk rolnn A tMnksaatfi
AeetekWn, »*} jeliben mindül efjAb hm tikertaltiill aHalsMitatflii. éif'jt Ubdieiok ••áwUUtMior " • l«r»»Mtkk Ml alatt taljee g/4f villást ered.n^njPíUk 1 |wbei 1* UMU«mmI II lr. 1 tek*r«* f.frrlul 1 frt * MW»f IHH kr. (1 bkerc.uil fceve*ebl> nem köldetík néi.) M«f-
klMlk uUn»AUl «fj poetautalriiiiT mellett Síjímtulan )«ré> Arketetl. meljek irA| halat inon-•MU e UMMkéft meljeknek a IwkölönW.Lb At Irgvoljoubb M^ekben egAaie/rtlk MmíUllr Mnl kftaifinik. A ki euk ncjaer kfcretot lett Nt»k, tovább «Jánlj«. A eaáafcalen ?Ö«»nő Iratok klali, ide melllkelve kftiltlnk nábaajet ,
wiiÉih u TVW BMD. ma w*. ti. Ihrilvéssi kfcslest TakiftUtea tr 1 IMI 41b ■mriti uw^mi kántál ouban At b«fyr«ke4A»b*o; erreeohatiw la r-frír*. 4a bUh Av Mlkftl, bajom mind i imánkká, váll, HJX bofjr M mnlláral baves ki#« U Ar«Um, (a Wm ImnnfninHee kOvetkeatAban)) Ülj- AtrAfy-takaaáf áUott bt, ■ nlhelyel műi a lyuklhllk bal «aaj erj korty <rbet nyaltain U U. al% bírtam * pnfitdáa, hMi albáláa Aa Miinii miatt mnwi áBaá, müa nem végre as la, «Im miiliin baiáav vtrtiastlté labdaeaai kiwlliilkii í»l j ain.-áia®, aaajjak aaa táventetták «l| kliwkil, e ü|wH mIiw Sjög-jrlt bnttan tusomtól llbiliHien ihuihIi (ötotuk. — Minek kfltilkanUkia Aa a teklutetee tarnak vAedaadtf labdaeaai a máa «nAb eriaM giAjjaaareArt meggylel káka! », iHianiinni iligiaflblmM kl-otjaad. — Klváól »áijr tieatalettal
CaÜafar Jmn.
jTaktaMaa arl Uhr aaaraavaAa voltam, véletlen aa Ba IrArtiaatUó taMaaaAaa juttatni, melyek aálaai eao-áákni mivellak! — Ink óta műveltem fejfljáa éa ■ MMIiIb, agj bnrátefca aa 6a kittel laMacanlbói áteafr eleit níkom 10 darabot, a ma 10 drb lablaaeee* I
Caljr teljee tlkáleteaen helyreállított, bogy aa caoda, — ItataKoB melleit f
küldeni Pmka, 1881 aUra. II.
Frfr Anirit.
enArt iegigAJj^b k^aaSnefaaeel aa la aaodalavl gjrágj
hikkat
alMMtÜa lawwf
ff. földbirtokom.
Tektalataa m I Klóra beaafftva aai, atlaaadai
wkaaiyl ijógy—n haaawlá Jáaá*gal Ur balaaaaiával, malyoaaládom Afat vatatt, daeaára
Uaa iiIwhm aa oa blraa fagy aai i bán Wbb Uttit'fcfyáafiwá _ Inlaaiiaayl afyaavaaatt egyatanaa aaár IráaH Maal—t-laaaAgiaiaak, «ilbatáto«ain .mágamat aa la vArtfaattlá teblarialliaa Wyaeeéat. kun aaan a|ird gotyétriank aagályAvai ameatnaaayaai rAg ^M óta tartott arany-•r«a báatalmamat ggyáhalábaa nem raatotaw Ónnak bavaBaal, miasaiÍDt régi b^)nm nAgy heti haauiátat atáa toUaa tókAlataaan amaalat, a An aaaa labdarakat la-maróaam kórAbia a lagbaagóbbaa ajáaloai Aa allaa aJaaa agyáttalábaa aaaipa aUaavaUaaai, ba la aaaa m-' nat, — Jóllehet aáralálráa nélkül U eytiaáaeeaAs* óbiű^a boaaájtatf MA|y tiaatalattal .
Bóea, IMI fckaár » t. ff.
kerek még agy eao-
Takintataa váMláa atá hereaderék- Aa o
Aa II
Bayakc
i Mytaa aa Ulaliájáaok,
lift novambar U. Mól keadTt agy kAt aféaaaa oda nbu, .AmalyiAa, bágyadtaág, fonóaág, álaméin <j«*kákluű Tolták éltem napi gyót-
Kim U Avi idtttebaa 84 ortoat kóstflk t faaaott BAaallI hlvám mag toaáraaááa vAgait, da
napra aoiyoaabb lati. Htit Af aktóbar SS-ín olvaatam
ff:
baastabui, balam napnil-napia aaiyoaabb latt. MAgaaak któaar U-áa olvaatam aa la aaaáalabdaaaal-
iak WrdetAaót, meghotattam, miután asokat tatwdtáa-aaavftaa 4 bét lg aaadtaan, 70 Avaa létem daaaAab iamAt arfitaljea Aa MkAkta moat iamAt agáaaaa uj életnek órtj
*W»k, agy bogy rend hetek. KogaiQa
Oáaaay, IRA. m^jue 17, Takintataa art Élntbogy aa la .vértiaotitó-füalál' felaaAgamoak, a ki Arak óta Id0)t gyomorbalban • ■nakaa asaavadatt, öameeak viaaiadták aa Alaiat, aaa» m g) iQttl arót la Batóttok belé, máa bjuumló balega^ak-bán aaaa valók kárAaAra niAg kAt takaraa utáavAtel mel-101
iatti megküldAaAr* kérem
Mliyea tkatalt jpaertiofar orl
MAly ntMialattal Mnd Balén
laUta, 74 jvnliM f.
fit
eokaa aiéaok
kik aa la .vériteataó-nBalábak* eglaaaágikat kfla jfik, iráabab f^euflk ki légmAlyabb hálánkat Aa pttaikl aab katagaAgbaa mely ellen naai máa eaar Beán baaaaáM, a lageenéáaaab gyágyerót tannaliották A dk vAriblyáaánál, taadaüaa havi ItaatniáaaAi, kogy-rekedAenél, gillmtáiiál. gy«a»ofgyaage«ag* Aa gyomor gónaaAI. esAdÓIAmAI Aa aok egyéb bajnál gyfibraean eagitettek. TaiJea Waaiaeaaia) kink még II lakemet* Mély téeatelatlal
Kuudtr Kiiroly,
Amerikai köszvéiiy-kenöcs, g0^;
aaa itató, kétaAgteleaftl iegjnbb avar uiintlen köaivA-ayaa Aa teáaine Uj, aavaaeleaew bátgeriuexbaj tag-acakgatáa, gfirca, idegee logfi^jáe, f«\jfljáa, fQlaxakgaiáa atb. atb. allén I irt 10 kr.
Anathcrin száj-viz, ?;ippto"biiJ!lL4l
aaa tfiawrt Itgjubl frgieataitóaaar, 1 flvegeaa 1 ft 10
OitUI WeiiCZI.d, erfi t^bAaAre Aa taaatartá-aán aralati IvagaaaAkbaa ára 1 írt &0 kr Aa 1 frt 50.
Cl)inai toilette szappan,
gyártáa tarAa. jlaeawANa atáa a bór báraony aiata laaa aa igaa kallaiaa aaagat tart BMg. Igaa aokáig tart Aa ki aeai aeáiaó. Kgy darab 70 kr__
Finlf«rr»nr áitaláaaa iaaMtt >laa bAaknar ba-x laaci.^ui, iul> rvktóiaég, tojiókcb atb aHaa, 1 Aukoa M krigcaár.
Csukamáj olaj,
Egy tveg I Ikt
Por lábizzadás ellfen.
ii «*>*»l Itta tilt a a lfgk|tfii*fLb n
a-«gil ii^/g
laaa aaar altávo* Htja a lábiuadáat a aa aaáHal kelatkaaÓ kellemeüen aaagot, épen tartja a lábbelit, 4a ártalnallan nanick vwi kebtoeayaiva Kgy lobos ára 10 kr
Georgé Pite pektorale-ja,
dia, kObfeáa, rekediaég, havat, mail. 4a tfeMbajok gAgabántal—k ellen legjobb Aa ieglietóeweeet* a^ géaaaemek ákaiáaoaaa aliararva I doboa ái» 10 kr.
'______-l.í^í-. !L...S__PaarWer J-tAI
Tannoncbinin hajkenöcs, ISfJriJJ!
aok Aa iaiknook által vataaeeaayi mn0*aoatl;eaerkö> altt a legjobbnak eliamerve, I cain«ana kiállított aagy eeileMiii I frt
Fao v ha 17 v a m f^bifci J-tói, 4vak óta i*g-
ritf; üai»ani, béatoaabb Mraak van eiia-
entiMiifl fegybajrk Aa idill aebek atb. aa 1 tégely 10 kr_■
Üet essenczia (prágai cseppek ,
svéd ra^filM'k^ 'T*10" lyomor, roaa BVCU Lbt*|l|»t»; eanéoalAe aiiadaanaa.1 aJ-
teali bajok ailati, kitfinó báalater, Kgy Iv^ralOkr.
Wiiídmnunl fraactla kfelón'egeaa^gtk
la olea^a rnkbillUIoak.
BC A MélilUáa pueta atjaa $ iorinton alóii l»«fgaél oaakia aaaak bakiidé aUa aatkl-. totlk, na/ jobb. óewg nél u la a rátol nallalt ia. 1919—11
Egyetemes tapasz,
bahvéayak, a lábak régi. idlaiakoakiat felnyitó ké lAaéL ma kari mirigykeléaak, fl^d pokol vari eabaa Aa gylliláaua mell, megftgyott lagok klaavAny Aa ba* aoató bajok allaa jóaak ^wayalt. Kgy tAgaíy 80 kr.
EgUWtKtím KSf^t
magsavart eméoatée niiadvw hlvatkuményei, a. a famjáa, aaádliáa, gyomorgOroa, gyomorbév, aranyár aagaiáa atb. allaa 1 cectnag ára 1 írt. rágj Taklarakbaa tartatnak, vugjr I éróeie gjoraan

oooooooacxsoooonooooooi ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
f,ÁB(LKJTÉsf itoim*'
X. é ▼ f i I / a ■ A r «.
Egyedüli • legrégibb, tehát küKnösefa a külföldön Ss a legelterjedtebb köxlónye aa fiaasea magyarorasági éa a honi TllIaJkozókat erdeklő ánaxlríai, horvátbmági, boszniai a külföldi árlejtéseknek, a melyek mindennemű műszaki munkákra, építésekre, késs áru- és mindenféle miwkaszAllit*sokra (minden azakmájn gyáros, iparos, kereskedő pályázatával) adásvételekre, bérletekre atb. vonatkoznak a hivatalos és magán, de mindig el-ő forráaokböl u>eríletnek.
Kizárólagos közlönye az örares hivatalos árlejtési kiírásoknak, a melyek e szaklapban a legkimeritöbben közöltetnek s melyek mellett ezenlel&l az előfizető gyors és pontos informatiókat is kap, kivanatra a szerkesztőségtől.
E szaklap minden azámottevő műszaki irodában, gyárban, ipartelepen éa möhelyben nélkülözhetetlen s mindennemű hirdetésekre nézve épen elterjed-aégénél fogva a legjobban ajánlható.
ElÖf iietéii ék r:
MU*r* . . 8—frU Negyedévre . . 2— IHÜBrtW páuek éa ■igrpdillnik iatáaaa48k aa
JiBLfiJTÉlI KÖZLÖNY"
ú—12. kiadékivatalába, Budapesten, Báhány-utcza 8. szám..
0000#0000b^0000000000
X t hre . , 6—frt. AA 7 84

Estragon-mustár fmit[m*
patent eaemagelánbaa
Scbaidt Viktor éi fiai
bécwl kttlönlegewég legekk kellsMI márka V, 'J4 ^ 4Uél Iragakksa ariaimel éa vé^egjgje
kafkalé aaiaésa WUkaa fltoarés ásllmtiaai kamkeéMMa.
tSI-U-M
mrt: tttit. >ujjjjjjjjjjj
Wolsor J G. vaskaroskedó.
€1«jién éa natllew^rl^ cxég gazduági gépgyárántk
Mkrattárt , N A 6jY - K A N IZ 8 Á K. Ajánlja: a t ez. közönségnek dúsan felszerelt gópraktárit mindennenitl gazdasági gépekben eredeti gyári&r néJlett és pedig:
Legújabb arerkexeto 3 Boros ekéket, kéii-Járgány éi gózct^pló-gépeket, konkoly vállalókat (Tríenrek) órló és daráló milmokat, daráló éi moruológépeket, sor és szórvavetógépeket, répáéi icecikavágókat, mindenféle ixeldÓ éi osztályozó rostákat, vaaboronikat, Pretsch féle araakft, kiválasztó gépeket, kettős gyjDrfii vashengereket, lóhermag vetótallgákat,
405 10—10.
lóheréig-koptató gépet, izánagyflj* tóket, legújabb eiatkái knkorioaa-darálókat, nállithitó kii izekrény írcakendókef, borsajtókat, trágyáié éa mindenféle kuuízivattjnkat valamint legkiválóbb minóségü gép-' olajt és gépszíjakat.
írjfgysékek kívánatra lag/ea ém kéraentve.
jVNgWW^WW^VfWW 'OWpi
1000 forint
azon hölgynek, ld
Siepli-Balzsamem
liasználata ntán bárminemű BMeplÖ*, máj-foltot, ragyát, vagy bármely az arezbőrt elruUtö színezetet felmntathaL
Egy tégely ára 2 frt 10 krajezár.
„EPILATOIRE"
az arában, kézen, knron atb
alkalmatlan helyen levő szőrzet kiirtására ngy, bogy azok eohn többé ne nőjenek ojiík, máig csak egy jámbor óhaj volt .; mert nem volt szer, meJy ennek megfelelt volna „Feltiinéit" kelt tehát szerem annyival is inkább, minthogy a sikerért teljes jótállást vállalok, hogy nemcsak a szőrzet et irtja ki teljesen, Aangm minden utdnnövéet ie meggátol, és nem sikerfilés esetében kötelezem magam as egéaz ösz-
szeget visszaadni. Egy kis üveg ára 6 frt, egy nagyé 10 frt
Ornti Yartsr homok,
rBrasilinu Hajlestőszer
H^á la mlaili eUreg ée éramentee, minden tetsző azin tonnában festő, isdfcÁói kesdve feketéig valódi és tartósan. A „Brasilin"-nal festett haj a természetes ezinütől semmiképen sem különbözik.
Ara egy nagy üvednek 8 fii. —iSzéiJtÜl-díe Mtamoét mellett.
Fischer Robert.iT^ ^
29
Fér tel giinaiiégik, megreagált Idegzet titkosHjnkon rétkék éa kioaapon-gáaok.
Dr Wrun féle
Peröin-por
(parui nfiráoyakbtl kae>lrla
Bgjridlll oiak a peruin-por alkalmába aemsd éa ssfllS aaervok ajin dennemll gjengenégeioek éiháritáaáraL < í I férfiaknál • tehetetle»aéf (férfin jwe. L • ég^k) s a nfiknél a mgliliaség altávo* litáaára. Mem k ülöm ben pótolkatlan gyógvaaei idegraadaser minden bántalmainál. A nedv éa a vesztések állal előidézett elerőtlenedések* nél, a nevezetesen s kioaapongáaok, dnfertoséa éa as éjleli magömlések, (mint a tehetetlenség egyedüli okosója) által eJfidéaett fórfiui gyen genégi állapotoknál, valamint a kés és lábak idegea reasketéaénél, as Által oly eser vai nyújtva, mely által as elmaradhatlan ered mény okvetlen elérhetik
Minden a fent elősorolt betegségeknél jelien sser siaea oly alkalmas mint a Dr raa Peroin-pore. Aiikatlauságáért jót állunk.
Bfjr adag ára hasanálati ataaitással
frt se ar« 392 u-t*
Raktár: Haiy KsaltU. Práger B Veaérügynökség: Glichmr A. oki. gyógy as Béos, 11. Kaiser Josebtrasse II
oooooocxoooooooo
ValM!
akármilyen taralasatlak bogy ha a fag-k akár lya
kaaek aklr batt. Muk a Ursa tmémm hívsás* lak kawaOaláral albáritbaték 1 «*ar ttoHrbaUt-laoaAgérel vQlgUm tsU aaart éa agy oe>Maai • aaetllaeeél. Telééi kla Ivsgakbse 86 As TO kr. Kap-kalé kaff-lasbslB Ifévarz 4 Taskar araiéit.

ORVOSI MALA6A-SECT
A kkwternenbnrgi csász. kir* boritisérleti állomás vegyelemzései szerint
kltlaé Jé9 valódi mutlmsm,
mint kitűnő eröaitő-szer erótlenedett betegek, üdülök, gyeraekak stb. számkra, véreaegényeéc éa prosnorgyeoiaaéf legkitűnőbb hatású f éa \ eredeti palaczkok-bans töivéuyaaaa balapzeu védjegy alatt a VJNADOR SPANYOL borkereskedésének
Bécs 896 8—4 Hamburg fr. 2.50 cs fr. 1.80 eredeti árak meOetL Továbbá 1876-diki Malaga palacsiga ÍAO éa Cognac 1812-diki palaőkja 2.80 éa IJO kivétel nélkül kitűnő fajok Hübéaaky Adolf ar füsaeikereakadésében Zala-Egerszegen.
OOO0OOO>ÖOOOOOOO
HARLANDI
kötőfonál ^ orsóczéraa
A bécsi éa
Íáriái kiát -itáa alkalmával a Ugnagyob érmekkel . . , íaLtámm kitüateiva
Általán kedvélt káfiaó mmóeégeéH kapható
Otmirák -Mag y are raság
miudeu nagy éa aava^aa ki{eake>
ééséWa.
836-r 10-16
Elvegit^gette Idejét a péosét!
Est cselekszi mindenki, ha gyouo£ vagy m Aj bajiban egyebet hasánál, mint aa Ülalft-nosan iamert a nagy hírre kapott Brandt R. gyógyazeréaz-léle svájeai hgidacaokal Csak egyedül esek sagtteoek gyorsan s mmdeo fájdalom nélkül a a mellett napi kiadásunk • szerre csupán t kr tgy egéaz éoboaial 70 krért leket venni a Eyájinatátiban 874 Y1L Pt
Nyomatott Piaehel Fülöp laptulsjdoooaail Nagy Kan»z»áa.
i
9. szám.
Nagy-Kanizsa, 1884; február 17-én.
XI évfolyam.
anuisrnVts tx ÍUDÓHIVA TÁL «, m.
KMw »'llflllll itaiMTOMUtMl Mtluotar B.tbUi .wmiiit fcka*-U&Uuk, UiSiHirk ntMolillsnlll
liMMk ImM caüt i«a*rt k. MkbO hsxttats.t «|.
EMnM ital UB kSMsfcsk.
ZALA
■UtractÉn IHiT
Kitol Wra.....IH-lr
tU km ..... I , K . lóriim . . . , I . » ...
BiriiMirk Jil>s>im ■tatttaSuá.
rtb Untató. tUM
■ ^^^ —— irnrtal ■ «tjtb Untató. kMotat-
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.- . WJMB®"*?
A Zalsmegyeí ügy védegylet, a N»HJ Ksnlzssi- ésDélzalsl tmkarékpAnxláraJi, Baokegyesület ét Kereskedelmi bank hivatalos közlönye.
> Megjelenik Nagi/-K<inix$<>n hetenleint egy**er : Fiwlrntip.
Nyllttir pstltsors K> kr.
Budapest, febr. 13. 1884.
■ —. Az utóbbi napoknak föese-ménjét ú ipartőrvéuy.javaalataak előterjesztése képezi, örvendetes esemény, meri arra már égető szükség volt, a örvendetes átért főleg, mart u aj javu-Iat intézkedései megvalósítva gyökeres orvoslást szerezhetnek iparügyi bajaink ellet.
A sióban forgó jsvtslst ai ipari élet haladiai kíviualmsinak helyet felismerésével uem hagyta cserben W ipar szabadság elvét. Megszorításokat (bak u 'ipar azos, eévzzerint felsorolt ágai tekintetében helyez kilátásba, melyeknek túlságos elszaporodása, vagy a népesség egy réslének egyenes niegkárosodá'át vonni maga után, mint például a pálinkás Illetek ellenőrzés néllfili soknso-dua, — vsgy a melyeknek korlátozását a közbiztonság érdi-ke, a szédelgés m«g-akadályozáss, vagy a aép ladstlansága kizsákmányolásának lehetlenné létele matatja szükségesnek. Az uj ipaitörvény-javailat nem kívánja az ipari képesség kimutatásit! i ez szükségtelen ia, mert as a vei start épen sem szorítni meg, mintáé a mostani tpaiflzók legnagyobb része, habár nem tanult Iparos is, kep»s volna iparfizó képességét bebluinyitsni, a többiek pedig igen könnyen Dzbeinék tovább ia fizlelfiket ily képességgel biró k idegen egyének neve alatt.
A szábftdttlomhoz kötött iparágak jegyzékében egyet sem találunk, melynek a javaslat szellemében lórtéuó korlátozását indokoltnak és kívánatosnak ne találnék. A kávéházaknak, bor- éssörkoroa-máknak, a pálinkás bódéknak aránytalan nagy azáma, melyek a lakosságot annyira demoralizálják, as ellenérzés nélküli hely-közvetítő cselédszerző intézetek, melyek legnagyobb részt a szolgálatkeresó 876 gény néposztály kiszipolyozását czélozzák, a mérges anyagok s orvoszerek kéuitése és aláruitása bsakugyan a' nép érdekében korlátozandók, ba eaak tág ajtót nem akarnak nyitni mindenféle visszaélés k-nek, s «> tekintetuen la a törvényjavaslat intézkedései minden elismerésre méltók. S nem dicsér het ők eléggé a törvényjavaslat azon intézkedései ia, mely-. íyel az árverező végcladást hirdető szé delgéket szigorán megrendszabályozza, as | engedélyt réssűkre aagy öffizeg fizetésitől teszi függővé kemény ellenérzés alá veti, s jövOdelmOk tizedét (ipari czélokra lelógja. Sz által a becsületes iparosok és kereskedők e veszélyes és tiaateaaég-teled versenyzőjét hatalmasan korlát ózván, s javakra illendően kontribuálván A javaslat nem mondja ki a kény-szertársaiét elvét, de mintán agy rendelkezik, bogy ipartsók kivánstéra ipar-Usttlrriek alakítandók, s akkor knntk 1 minden helybenlakó hasonló ipart fizó tágjává lenni köteles, ez intézkedést csak megnyfagvásul fogsdhsrjak.-At 1 partei-tsleuifc tarakenyaégének kiszabott köre poéig olyan/ bogy abban nakngyaa hatassa tevékenység fejthető kl az ipar felvirágoztatására. Most e teetaletek temetik taaáewéé szavazattal brrnik, hanem irányadó levákesyséfs jogoealtak, ímeny-syibea eaak aa sW fokú iparhatóság lényeges kieféuitói. Aa ipírotoktól Ipg ftggnl tekét, bogy • nekik adott eta-közöket aoatylra liibz*VJák kl álltjo-tak ÍMÍtMra, • (tataiatok joga i fel-liaU len as iperfkűlés érdekek féléit őrkédai. Aá iparhatóság Ilyen összeállítást Uljasea "éj as taréjai ipar tör véayhtdthtt. Maiak m ipwMh kaják # lUtség egy térnéI kápatai. l ka fel-
fogják a nekik jutott elóuy értekét s ut használni lesznek képesek, agy ennek jótékony hatása el nem msradhat.
Kitaeéek még a t Orvén j javatlat ka tároámányai a munkaadók, segédek ét ta nonesok kó/ti vissony issbályosésát illetőleg. Teljes gondoskodás van beune a ta-nonezok és segédek anyagi ét saelieui java iráat. As ipari iakolákról gondoskodva van kellőleg, a kfilöuösén ki van tmelve a vallásoktatás gondosságának szüksége Is. Uj' éa igen fontos Intézkedést képez a segédek teáméra a munkakönyvek bchozstala. Munkás esatán sem Valamely iparágban, vsem gyárban nem fogadható fel, haessk előbbi munkaadójától rendes bizouyitváiiyt föl nem matathat uiaiikaköpy vében.
Mindent Összevéve, jeletr löi vény-javaslattal Szochenyi miniszter fején találta a szöget; nem korlátozza az ipar-uabadaégot, aiert azt a közérdek liltja, de eróeen meg<abuláiza a szédelgést, s s szakszeifi ipar (elvirágzása elé bittos alapot rak. Üdvö/AljOk beeses munkájá ért, t kívánjuk annak mielőbbi törvény nyé emelését.
Poat fssta.
7
A városi tisitujitái is megtörtént ; mait csütörtökön ment végbe köt- és társadalmi életünkre,kihaló ezen végnél ktl fontos esemény, oly eiedménynyei, mely nem lepett meg senkit. A litzluji. tás sorsa ezáltal a zsidók kezébe volt letéve ; a képviselő-testület megalskitá-tánál a kezükbe lett jálstvs a halalom és ók igen okossn cselekidtek, bogy felhasználták azt. A casino megcsinálta a listát, a szabadelvű kör, melynek firmája alatt napvilágot látott, — már csak picttu mascalnt volt.
A városházi g) filét terem még soha sem látott sunyi képvlielút egyfitt, mint ott csüiörtököu megjelent ; oly siaviza-toknál, melyek egymással ellenlétb n ál-'lottak, lehetett eaak látai, bogy a 100 i képviselő- közül 199 hűségesen leszsva sott jelöltjei mellel). Mi és sokan mások, kiknek jogait számításból perseribálták, essk a portákon kivül szemléltük az Izgalmát látványt, melyet a gjülést'-rem hullámzó tokssága a jelöltek éa pártok utolsó kíséretei nynjtottsk. Hsszialan volt itt minden küzdelem. Amint előre ki volt csinálva, ugy ülött ki minden. Marad minden a régiben; régi rendszer, régi személyek ; a sötétben, kerülő uta kon bnjkáió, a törvénytelenségektől tem visszarettenő eliqne-nralkodát, - anyilt, őszinte férfiú, mindenki iránt egyenlő és igazságot, igazgatás helyett. Ét a lefolyt tisztajitás eredményéből t a mai viszonyok ismeretéből voat oiszeiű kö v étkeztetés,
Igaz. hogy a Uy bestéd nem mára való, midén áldóiilást kell ülni t éltetni azokat, kiket a közbizalom ismét a vá ros élére emelt. Felhagyunk tehát mi ia u aggódó szóval t állauk azok közé, kik optioiistieas reménynyel néznek a jövő elé. Hissea/ tudjuk jól, hogy minden tiiztviseló int jó akarattal ét lel-késedénél lép ajra hivatalába a azzal a szent fngadáaskl, hogy minden erejét ét lebeltégét a város é> polgársága jóllétének emeléeére fogja fordítani. Sí megvagyunk gy Ősöd te, bogy he ars fogadás nem eaak pillaaafeyi fslbevllésaek ereé-méaye, hsnem u erét akarattal biró férfinak adott MU, melyet ■eftartani aűaéea btesalstis embernek legsaeatebb akkor mé| aiacs elveszve
iniudee, a városra még egy uebb Jövő hajnala virradhat.
Bhez azonban még más ia utksé* get, t I. a képvidslő-teel Öletnek Ugy buigó lelkiismeretes kötiemfiködéae t ezek kötöit első sorban asokaak tömörülése, akik a tisztajitás előkészületei közben abbeli hqlsndóaágnkuak nyilvánították őszinte jpleit, hogy Városi ügyeknél nem ismernek politikát, és cselekedeteiket nem fogják a politikai kénytzerfitég gel keudózni. hanem testnek ét hstnsk pártstlanul a legjobb intratiókkal eltelt íelkak sagsllsta szer Int. Ha aa uj mt-gistrataa uegérii éa vetérelvéll vallja e köveieluiéujt, agy mi Imfink u eitók, a kik mtküdéséhei állandó ttrrencsét kívánunk I
A nagy fontosságú vilssztás eredményét következi'kb<n kőröljük :
Megváluztattak: Polgármeslerré: Bs-bócháy György egyhangúlag. Fckopilánynyá: Szakonyi jJózsel, (Faica Lajos ellenébe.) Árvs-si'ki előadóvá: Kovács János (Darázs Zs. és Trojkó L. ellenébe). Közigazgsláai előadóvá : Horváth Károly egyhangulsg. Kfilta-nácMsoaokká : Pal Sándér-éa Oeemita Ka roly kösielkiállámial; aiánlva voltak még Sseitl János, Thomka Endre és Bartoa János Kia-Kanizsára (VL VD kerület) Anek Istvtn, Martineca György, Faica József, és tiudlin 'László. Pénztárnokká: Lang Henrik, Számvevővé: Juhász György, Könyvvivöyé: Lilik Agosl egyhangúlag. Adóellenőrré: Oszeszly Antal, (Fábián Ferencz ellenébe). Adólisztté : Neu Albert, Mérnökké Plosser Ignácz, Közgyámmá < Vágner Károly, Árváiért ellenőrré: Berényi Józael, Szállásbiz-tossá: Smetlana Ferencz, Ügyésszé : Dr. Ben-cz k Ferencz, LevéliSmokke : Hatkovics Sándor, Aikapítányokká: Farkat. Ferencz éa Bay György, Reudörbiztossá: Raltóy István. Állatorvossá: Fürst Lajos (Maár N. ellenébe i Segédgyáinmá i Kia-Kanzaára): Varga látván, Dolmányos László ellenébe.
Társadalmunk hét föbüne*)
- Is • atka s „Miaut! Ujtaj." „I'l „litartii" aarkttMisak ■ s taJMuk wU.
Megrendült slspjstbsn á társadalom I
Sikkasztás, lopás, rablás, emberölés, öngyilkosság, párbaj s prostitutio, — ez S divatot bét fóbfiu képezi manap ut az erkölcsi bünfertőt, me lyben társadalmunk fetreng. «
Ujak, kik még^ nem ismerik u élet beosét; munkától irtódzó léha lelkek, kiknek sivárrá lett U~ élet, — könnyelműen dobják visus életüket jz Alkotó kezébe.
A rafinéria a bűn elkövetésében, ■ár egész virtuozitássá kezd lenni s ma nap már Bakonynyá kezd válai u egész ortaág.
1 ' Az erkölcsi világrend fenekestül kezd í^lfordalni.
Mi ennek u oka 11
Kétségkívül ellő torbaa a vallás-, eikölcsi irány iuulasa.
A hú egy lélvilági létben kezd ebimerává válni; pedig aki azt a hitet a népben megingatja, méltó volaa — felkötni u ellő fűzfára.
Másodsorban u: a jó káai nevelés hiánya. Ahol a cwlád jo példát nem éd: ott görcsös erköicsfivé válik u ifja.
Hsrmsdsorbsn, kimondjak s merész szót, — oka ennek s, t tsjtó ia
Mert hát mit le az a sajté ezen hü nőkkel asemben ? I
' Azt tani, hogy u ország bárpely zugában forduljon elé egy-sg] bajme. reszté etet. — töviről hegyire [Mrja u egész eseményt, kibimezi a itylai bájá-
n~A*,toeH wn*
StataM ta ■Isilitaisáss ota^ks ■te/t, B^sl ot lltat lg) ital ISI
vpl. i oly megragadóan adja elő, bogy aa akasztófa virágaiból — agéu hőst teremt.
Ez 'által nem etak, liogy nem ri-aut, de lót kapatossá- tessi s bűnt,
A ponyvsirodslom betyárbistoriái elleu sokat lamentált már a ssjtó; t nagyon szomorú, hogy ugyanezen saitó vi-izont ugyanabban a hibában leiedtik, mint a Snbri-, Milfal- és Bózsa Sándor-féle ponyva-termékek kontárjai.
& különösen óriáti bünt követnek el a társadalom erkölcse iráat a budapesti képes nspilspok szerkesztői, nevezetten Grtcu György a „Budspeit", Somogyi Ede a „Nemzeti Újság", él Brankovies György a „Kitartás"*) ster-ketziői.
Ezek a lapok, mint isaskeselyü a bal-Ián. — a' társadalom bűnein élődnek.
Újdonság! rovatok, kiuinezve a kellemes elősdás álul, ess kii főleg a botrányok krónikája; a vidéki lapokból ii csak a bünt, a salskot reprodukálják t kultiválják sz erkölcsi romlottságot, mely náink a bűn apoiheotiiává" fejni.
Aulán megörökítik a bünt — képekben, t közölnek olyin jeleneteket prosiitnált személyek csoportosításával, hogy 'as embernek arczába Szökik szégyenletében a vér.
A ezégéret gazembereknek kiadják — arczképeit. ''
É< ezek a lapok, u ó borzalmasan érdeket'képeikkel ott fignrálnsk u ut-&si kirskatokbsn s néai, veszi őket, mert olcsók, a nép, u ifjúiig.
Nlluok, és minden vidékj városban száz ét száz számra kelnek ' t járnak kézről-kéue ezek a lapok, t tesznek romboló pAztitiit a nép erkölcsében.
Ezek így 'levén, ezennel bevádoljak a fentebbi msgysr lapok tserkeutóit és kisdóit a társsdslom előtt mint országos felbujtókét.
Urak I sz Istenért, hagyjanak fel érdek feetitó, de rettenetes mnnkéjakkall mert akkor hasatalan neveljük mi idekünn a népet, ba az ország fóvároeát nemsokára latrok bsrlsngjává, erkölcsi pesiiart teszik.
Jó Irinyi Diniéi rendeien minden évben fel szokott szólalni a színpadi tri-volnátok ellen.
Quk szt csudáljuk, hogy a magyar lajfó fentebbi monitrnmai ellen még nem emelt szót senki.
» i Ezeket a lapokat rendőrileg kelleao kitlIUai; nerketztóik I kiadóikra pedig olvaiatlan huszonötöt veretni.
As Igaz, a közönség romlott Ízlése mát" megkívánja a borzaimul, i egy-egy lap már nem is érdeket, hacsak mind a hét föbfin végig nem hazódik hasábjain.
De ki ennek sz oks ?
Viszont önmaga a tsjiő. Nem kel. lett. volaa a kötömég Ízlését idáig sű-lyeszieni.
Végűi vu még agy uavank a szolid irányú njtőhoa is.
Beszélje meg á- hírlapírók egyesülete, bogy t jelzett btnök t különösen u öngyilkosságok és párbajok eseteit aem fogja regiitrálni.
Msjd meglássa a táiudalom, bogy a statisztikusok keteeebb öngyilkosságot fognak feljegy ezni; mert al leaz sz álul véve a büu hősiességének színezete.
Est legye meg a ujté, t akkor ami sebeket ediig a lejtó önmsga ttHt, -agysnessk önmsga a sajté tagja klgjó-gyitaai.
mmI elmondtuk léteiteket. Aki* nek nem ntre, ne viselje: de akit Illet, vegye migárs, i uégysnelje inigit Fej £«TMM.
A kisbirtokotok helyzetinek javításához.
Nem egészen indokolatlan i ugy ■lói iái ál talánot a< t nézet, hegy a kisbirtok tönkréjutiiinsk siás kötUl kilenczven esetben e trafik, a kis kal-máibplt s ottan fészkelő ogsora it oka. De mit árulnak ttokban ? Áruinak étel-italra tartósé élelmi szereket, konyha edényeket, i«ztalnemfjeket, ruhiuti csikkeket, elkeadre s űrré ciérnétél a kést rabéig, ezenkívül gsxdttági apróbb esz-kfizöket, fa ét vunemüeket, uijiiemá-mokat éa tok mát egyebeket, melyeket egy rétit mind a helybeli kétmSTeiektél, iparosoktél l földénektől szereztek be' igen ctekély áron De lehetséges-e, bogy ily flziet mellett vtlaki nagyon meggazdagodjék, bogy ezek miatt .tíz, busz földbirtokot tönkre menjen? Ugy látszik, bogy nagyon it lehetséges. No hál ak-• kor nincs jobb óvner, mint versenyt támasztani a kit egyedárus ellenében, de nem egy másik trafikánwtk vagy holtointk s behozatala által, kivel köny-nyedén t csakhamar kiegyezik, hanem egy minden fentemiitettekkei t ezenki vBI még tok .egyéb szOktéges t hasznosabb jobb minwéga t mégis olétóbban irusithitó csikkekkel ellátott raktárnak vagy nevezzük fióküzletnek az uzsoráskodó trafik mellé felállítása által. A kiskereskedő természetesen reklamálni fog a szolgabírónál, de a Szolgabíró, az alispán legyen pártfogója, vagy még • jobb, maga it tagja azon ipar t gazdisági egyesületnek, melynek működése s buzdítása nyomán sz ilyen kollektív vidéki társnlstok leire jöttek s akkor nem lesz baj a faluban t minden izgttás megszűnik. Az angol, a belga parlament idóról időre el van özönölve a kiskereskedők ilyen pelictiói s psnsszai által, metyekrt az „Arrny and Navy CooperationSoociety* vsgy ^ Oivil service CooperationSociety* l számtalan más igen hatalmai tőkével működő, tártalatok ellen be szoktak adni, de azért még feleletre sem méltatják a panaszosokat, tudván, bogy ezek a társulatok legjótíkonyabb ellenóraéget gyakorolnak egyesek túlkapásai megakadályozására s nsgyobb áron fizetik s termelő nyeri tnysgát t mégis jntányosab-ban árulnak a fogyasztók számára
Vagy még egy közelebbi országból hozván fel példákat: tudvalevő, hogy fellő Gla*zorsiágba| számlslan apró 10—15 ezer frank tőkével mftködó cooperitiv társulat létezik, melyek mint Leon Say' épen egy e nspokbsn megjelent igen érdekes helyszíni leirásábto moadjt, egészen behálózták Lombárdia t Emília városait, borgoit, a legkisebb községekig, melyeketa francait ex-pé i-Ogyminiszter minta gyanánt ajánl honfitársainak ia
A központi hitelintézetek Olaszországban is nsgy elterjedésnek örvendenek, de inkább ctak a ntgyobb birtokosok s bérlók igényeit elégíthetik ki. A kisbirtokosok osztályt, a kisebb bérletek talaj-donoaai, a földének (Ooloni), a földhitel intésetek jótékony hatását igénybe nem vehetik, talán azért, mert a központi polgári pénzintésetek statatnmaiask nincs meg a szükséges rngsnyoeiágs, bogy a különböző belyi viszonyokhoz s gyskran változó speciális körülményekhez slksl-mazkodhassanak i figyelműét olyan kit-d ed szerű kereseti égak forgalmára ia kiterjeszthessék. Ez oknál fogva szükségesnek s a czélnak jobban megfelelőnek látatott, bogy a vidéki népazerü hitel-intésetek pagából a helyi vinonyokból tiniről kezdve i önkényteaen keletkezzenek, t minthogy már cssknem mindenütt keletkeztek la
Egy llyea, köleséaöt tegélyezés czél-iákéi alikalt támlát jött létra nem rég Lereggio kisded községében, mélynek izarveaeléról aem tartom fatotlegttnek Itt egy révté megismertette ital.
A hitelintézet slspitóji a cinölte bizonyos Wellemborg nsgyblttokos, a baak pe^ig s Osasa Oooperstive dl pres-tltl (kÖlttÖB-pénztái) nevet visel. Otélja • telt már asvéhél knüatk, • tagak
anyagi l erkölcii állapotának a jobbítása, kik fsgntgyobb réest földének i kis* birtokotok vagy kltbériok. 8 mikép steril be a péntlár s uökiégei tőkét? Nem réMVéaytk (silóul) alján, a mint et a nép-pénztároknál uokott történni t nem it alakulnak ürügy alatt gyűjtött a á fondt perdu módjára alapított opericsiók szerint, ngy amist szt a takarékpénztárak szokták. A loreggioi pénztár tagjai* kollektív név alatt alapítottak társalatot minden vagyonuk iekötéae mellett. Tehát senki közölök nem lehet többé tagja határtalan felelőnéggel semmi mát tár salainak. — E szerint a loreggioi kait uának sz alaptőkéje, vagy máikép bit-tositéki tőkéje 200,000 frank, mely réuben ingatlan birtokban, rémben állatállományban s mezői útközökben van képviselve. Ezen biztosilék mellett a kasszának sikerült olcsó ksmstn pénz slapra tenni szert, mintegy 10,000 frank kölcsönre.
Az igy beszerzett összeg képezi egyelőre a kassza forgalmi tőkéjét, a mely növekedbetik a tagok s miaok által megtakarítás végett betett péuz-összegek által; de idővel azt tton összes nyereségek fogják alkotni, melyeket a kassza egyáltalában saját operácsióival eszközölt, a mely összeg azonban semmi szin slatt el jiem outható a tagok közt. Ezen tőke tehát tulajdont s tárinlít-nak s nem sz ut képező tagoknak, és a társulat feiouláu esetében as deponál-tatni fog valamely bitlot péozintéietnél s otlsn érintetlenül msrsd mindsddlg, míg egy aj társaiét nem alakult, baionló álipon, mint a volt kölciön-pénztár.
E szerint a loreggioi' kassza nem kereskedelmi intézet, hsnem egy erkölcsi tárinlat, (Un Ente morale, nna opera pit) mely ngy fentartátát, mint alipitását egy kollektív név alatti működő magáatársnlatuak köszöni.
Ez a biztosíték ét a feltétel igen a maga rendjén van oly országban, •ely még nem egénen jártas a hitel bankok kezelétében, tnnyival ii inkább, mert kisebb összegek kikölcsönzésére elegendő Utgának a társulali ttgnak egyszerű firmájt. Mikor azonbau bérlőkről van nó, akkor a tulajdonos beleegyezése is megkívántatik a hitel megkötésére. 1 Ebből áll röviden s szerkezete ezen jótékony kölcsönitézetuek, mely a kisközségekben nsgy hasznára vsn s löldéiznek éi kiibVtokosokntk t hatalmas évósqerOl bizonyalt u uzsora ellen, mely épen etekben a szegényebb a kisebb köziégek-ben szokta tanyáját felütni. Moat épen ta élelmi nerek tdát-vevése czéljából alakalt egy fogystztéai szövetkezet a* társulat tegélytéte folytán.
Az ilyen kölcsön-pénztárak alapítása lenne indikálva, kisebb nsgyobb vél toztatáiul s helyi vinonyok szerint mindenütt Msgyarországban it. Mert et a valódi bomettead, mely u európai ét főleg a magytr vittonyoknak derekasan megfelel ée a birtokminimum kérdését poeliiv t nem negatív aton gyökeresen megoldja. i y
Boiola Lajos.
Megyei ilet
Al 1884. évi ujcnetotát brüliödiii tervétéit.
A keuthélyi torotd jdrdtbau polgári elnök Bogyay Máté, orvos: Dr. Mac gin Károly megyei főorvos. Márczins 3-án fuaxölamláa, 4., a, 6., 7 és 8-án ojonezozás,
A fpatíai torotó járatban polgári élnÖk Arvay István, orvos / Dr. Mángin Károly Márczius IO-én felszólamlás, II., 11, 13., 11 és tS-én ujonezozás. :.' r .
A nótái sorozd jiirátban polgári elnök Arvay István, orvos: Dr. Mangin,Károly. Mar eaioa 17-én felazólamliz,* 18., 19, és 10-én ujonezozás. t
A' talm-tftrttfgi torold járdtban polgári elnök Svattitt Benó alispán, orvos űr. Mangin Károly. Márczins S-éo felnólemlii, 24., 16., 17., 18. és 39-énqonezozás.
A ttméaU toroldjdi dtban polgári 'elnök Takáts Alajos, orvos Dr. Mánián Károly. Miraius 31-én felnóíamláe, április 1., }., 3., 4., ö, és 7-én qjonaoaéa
ÍA lápolt mi toroid járóéba* polgári el-ök Csigó Pál, orvos Dr. Maayin Károly, prilis ö-én felszólamlás, IS, 16., 17. 18, ÍÍB., II. és íl-és ejooczosU. 1 Nnay-Kónitin fltari 10»rí |«r>(«l polgári élnek Sytslits Benő., orvos Dr. Mai-gin Károly. Április 25 én Maxólemláa, M, és 184a ajonostséa
. At <to./s»rft«ii ém—i járMm pol-pilfári elnök Hajoa Mihály, Orvos D»V Kra-
sovees lgnáos tiszteletbeli föorvse, Mározius 17-eo Mnólsmlis, 18,, 19., 20., 11'. és É2-én njoaaaosáa. ,
' 4 psrfaáV ioroht jdníibaü polgári elnök Szabó Imrs, orvos Dr. Böhnr.BIdney' tárás, orvos. Márczius 24-én felnólsmlis, N., 17, 28 éa 19-én qjonczosii ' ,
A ettíkJomfiftt téretd 'jdrtfibwi polgári elnök SvsaÜti Benó, orvos Dr Krasoveei Ig-nácz jiriaorvos. Mirytiui 31-én* felntlam-lái, Április 1., 1, 3., é éa ö-én tyopezozás
AlUUnj/éi ériróti jdrátbau polgári elnök Schmjdt Emil, orvos Dr.' Hajós Sándor járásorvos. Április 7-én felszólamlís, 8., 9., Iö és t6-án ujonezozás.
A iiajiy-Ümiuni jdriíibdn polgári elnök Svastita Benó aliipán, orvos ar. Szekeres Józsof tiuteletbeli főorvos. Április 18-án felszólamlás, 19., Ili, 25 , 23 és 24-én qjon-' '■zúzás.
A ktfUi kaiéértg rétiéről a keszthelyi, paoaal, novai, sala-egerszegi, sümeghi, tapolcai, valamint Nagy-Kanizsa városi sorozó járásokra elnök: Moldelbei lovag Negrelli Oszkár ca. és kir. alearedea, hadkisgéazitö parancsnok, avatótint Szenlgyörgyl Józaef, cs. és kir. főhadnagy, mig u aUó-lendval, perlaki, csáktornyai, letenyei és kanizui járásokra elnök, tönbard József cs. és kir ezredes, avatótint Schrott Józ-ef cs. és Ur. főhadnagy.
Bűnügyi tárgyalások jegyzékei.
A nagy-kanizsai bűnfenyijö törvényszék által 1884 február 18-tól M-ig tárgyalandó bűnügyek éa ítélethirdetések:
Február 20-t n.
1.) Simon János és Simon Menyhárd lopás büntetie, illetve ayanostárgyak megszerzése állpl 'elkövetett kihágással terhelt becsehelyi Iskósok elleni bűnügyben végtár-gyslát.
2.) Kallinics Bróz Anna lopás t öntettének kísérlete és lopás vétségével terhelt szepetneki lakós el<eni bűnűgyben végtár-gyaláp. i.
8.) Blaasovics Józaef hivatali rikkantás bűntettéivel terhelt letenyei lakós elleni bűnügyben III. bírósági Ítélet kihirdetés.
4.) Fubdák Ferencz -magánokirat hami-aitás bűntettével lerhelt csáklomyai lakós elleni bűnügyben III. bírósági ítélet kihirdetés.
5.) Qránilz Jóssel csalárd vétkes bukásssl terhelt óstkiornysi lakos elleni bűnügyben III. bírósági ítélet kihirdetés.
6.) Lövi Ssmu lopta bűntettével ler--helt kiskomáromi lakós elleni bűnűgybeír HL bírósági! ítélet kihirdetés.
7.) Saff.rics János, zártörés éa jogtalan foglalással terhelt domborni lakós elleni bűnügyben III. bírósági ítélet kihirdetés.
8.) Baiki Péter, Vajda Vendeléi Vastag Mihály lopás bűntettével terhelt vindornya-foki lakosok elleni bűnügyben I1L| bírósági ítélet kihirdetés,
Február 28-án.
t.) Petit Sándor lopás bűntettével terhelt. letenyei lakós elleni bűnügyben vég-tárgyalás. >
1.) Varga Ádám, Varga latván( Székely litván ts Varga Jánoa magánlak megsértésének bűntette éa becsületsértés vétségével terhelt polai lakótok elleni bűnügyben vég-tárgyaláa.
3.) Szilágyi vagy SzÚ&dt litván lopás bűntettével terhelt rigyácsi; lopás bűntelte, orgazdaság bűntette éa bűnpártolás vétségével terhelt' Biró Péter, Szilágyi Ferenczné szül. Szakonyi Borbála, Németh litván és Biliige Pál ngyáczi lakótok elleni bűnügyben végffrgyalés.'
T 4.) András (Pücsők) János lopás bűntettével terhelt vakonyai lakos elleni bűnügyben yi bírósági ítélet kihirdetés1
5.) Berger Mór rágalmazás vétségével vádolt nagy-kanizsai lakós elleni bűnügyben EL bírósági ítélet kihirdetés.
6.) Hajdú Katalin gyermekSIéa bűntettével terhelt molnári lakos elleni bűnűgyben 1IL birósávi ítélet kihirdetés.
7.) Brainer Francziska özv. Weisz Mártonné lopta büntetiévd lerhelt visvári lakós illeni bűnügyben ül. bírósági ítélet kihirdetés. >
8.) Horváth György ssent-gróü és Bsnkó László sármelléki lakósok, hatóság elleni erősük és könnyű lestisirtés vétségével terheltek epeni bűnügyben ül! bírósági ítélet kiherdetéa
9.) Bedö István hatóság elleni erönak bűntettével t>rbeh lelsö-uemenyei lakós elleni bönűgyben 1E bírósági ítélet kihirdetés.
KiUSafélék.
— ttmmojpéip imlgiki városi tbst-ujlts emlékesetére. A váiasstts napján este a válaastást vwetett alispán és u újból megválasztott polgármester tieateletére tűntető fáklyásmenet tartatott ; u ilispánt Simon Gábor ügyvéd, a polgármestert Lengyel Lajos főjegyző hdvMMWt - Ennek vegeitévei i várod képviselők nagy réssé a ,Sra-badelvü kör-'bso gyűlt tossa illiilatmatu, hol a tiutmsnék, abeMpangsrtk ée Hiisehtl
Kde által ipleedirasott kitűnő borok mslWt csakhamar felpezsdült s jókedv, es megeredt s felköszöntétek árja. LegelOuör Eperjesy Sándor, mint a szabadelvű kör elnöke, kö-asöntötte fel Gúllmann Vilmos kir. tanácsot ural azon szívessége és flgyelmeért, bogy ö Felségeik s király és királyné, továbbá Ti-sza Kálmán mlnlszterelMk ar kitűnően sikerűit arcsképeit a szabadelvű kör részén adományozta. — Ezután Babochay polgármester u alispánt köstöqlAUe fel. — Hír-sebei Ede Epeijesy Sándort, mint s «mbad-elvü kör elnökét. Az alispán a győzelmesek és a bukottak közti egyelőikéire mondott felköszöntöt PRhál Ferencz á távollevf főispánra ; Tamássy Béla törvénysséki elnök u uj magistratunra, kívánván. hogy ennek hathatós működése állal u ellenpárt is kj legyen elégítve, jíérlelendy Béla a jelen volt Bogyay MáteVrendégre, Bogvaí Málé JCanízaá felvirágzására ; Simon Gábor a választás ki] elégítő eredményére, Garay Benő a recapf tnlált polgármesterre, Ebenspahger Lipó a saabadelvfl kör működésére, Hám Jgzse a gyöngyfistalság nevében az nj tisztikarra Korács János a piaristákra, és a jelenlévt hufönökre, — Berzay Élek báaföoök a ma-gistratulra; Kováéi Béla, a tisztújítás eredményéire és a kisebbségben maradt jelölteta s debre,ceni civis példáját hozván lel viguz tálasukra. — így végződött a nevezetes nap adja Isten, hogy bel esztendeig valómükódéss s közönségnek is állsndó jó ksdvet szeressen.
— A ugy-kaslstal >Kiadednevelö egyesület" választmánya állal u egylet tagjai azámára rendeaett > Polgári táncükonoru. a kívánalom nerint kitünőleg sikerüli febr. 9-én a • Korona« vendéglő asépea díszített éttermében; valódi jókedv uralgott, szeszélyt nem ismerő otthoniéi, családias egyszerűség ülte diadalát Jelen voltak amint össze tad-luk írni: Bartos Béliné, Barioa Jánosné, Ilalvaz Marcsa nővérével, Blan Lipótné, Blau Nándorné, Botfy Kárólyné, Kerekes Btsllu kisasszonnyal, Klementné leányával, Djtbro-vija Mitrusné, Eiedlerné, Grobettiné két leá-1 nyávat, Grnnnerné leányával, Hegedűa Margit k. a Horváth Antalné leányával, Kaan Irma k. a Koch Mihályné, Kováta Etelka k. a. Liszekné leányával, Makay Dez öné, Müllerbachné leányával, 'Singemé leányával, Méhes Vendelné leányával, Oneszly Antalné, Trétter MariskV nővérével. Bátz Antalné két leányával, Reich Gotfriedné, Remeténé, Somnich Lorinczné Katinka leányával, Svulics Jánosné uuoktjávai, Schmidt Frigyesné nővérével, Schhckné leányával, Szigritz nővérek, I Szabó honvéd főhadnagy neje sógornőjével! Tuboly Viktorné Aranka, leányával, Tsmisy Béliné leányi val, Vigner Károly né leányival, Vioaz Láiz-lóné leányával, Vidor Sanrané, Viltinger Antalné, Wieberné leányával aat. Bevétel 160 frt tO kr. Kiadás 69 Irt 36 kr., eszerint a tinta jövedelem 101 frL 14 kr. Fejűlfitetni kegyeskedtek: Weiier Józsefné 5 .fii, N. N. 5 frt., Vidor Samnné.8 frt, Feaselhoffer család 3 frL, GyörlTy Jánosné 1 Irt., Ullmann latvánné 2 frt., Eisinger Henrikné 2 frL, Schmidt Frigyesné 2 frL Blau Lejok 2 frL, Somasich Lörincz I frt., Zalhureczkyné 1 frt.,"Rózsavölgyi Szidónia 1 frt, Plifcil Ferencz 1 frt, Hám József I frL, Reich Gott-fried I frL, Negrelli alezredea I frL, 'Bogyay Ödönné 1 frL, Rosenfeld Adolf I frL, Gó-zony ezredes 1 frL. Tersáncsky Józsefné 1 frL, Hájek József 50 kr. Valamint a résztvevők, ngy a kegyes felülfizelök és Szigritz , Róbert ur, hogy a termet és világíttat ingyen engedte át, fogadják u egyesület nevében hálái könönetét u elnökséged.
— Fámnál élei Kövágó-Eönön Daczára mindkét nembeli fiatalaág nagy számánsk a jó farsang molhatlan kelléke: a lakodalom hiányzik. De azért a fiatalság úszik u él várban ; egyik szórakozás a másikat váltja fel; egyik névesttlyt nyomon követi a másik.
A farsangi idény fénypootjtt azonban kétségkívül a dalárda-egylet béna — mely f, hó 3-án az ev. elemi iskola helyiségében tartatott, — képezi Az érdeklődés, melylyel a bál találkozott, a legszebb reményekre jogosította fel, az egyletet,, a mint a következés megmutatta, feltevésében nem csalódon.
A kitűzött órában a fényesen Mdissi-tett • kivilágított terem élénkülni kezdett, később pedig egéu zsúfoluig megtelt.
A bál-anyai tisztet Saighváry Dekné ö nagysága volt szives elvállalni
A hölgykoezpruból sikérült ^ következő neveket feljegyeznem: Ssághváry Ilonka, Schatten Marist a. Eösze Flóra, Cséry Mari, Mezriesky Rózsa, Saáry Ida éa Berta nővérek, Bereóky Mári, Baky Lóri, Gombos Rózsa, Saáry Jolán stb.
A közel Supmri községben a korcsmáros valami tánesvigalmat tsndsssli, A többek kitt fnsgjstet ott egy sateehaesptr la Azonban a letayra a mulatság Merno-ruan végzödölL Kedvesét hUesatk ttptaa-lalta, mert a nöi niv igen találékony, my vil nem táncaoltatta meg wyastt tisi t\ csalfa, asörayü elhatározás, Qetöleg terv érlelődött beata Másnap gynfa-oMaiot ivott, a mint mosdjak már meg It hah. ' \
— Itllllttlk. A farsang Itféréf-kesebb v iga Imái a Mess
U izraeliia jótékony
ambertk éa aéWylte még hátra
Döbbi most hétfoo t$-án Urtatik msg. utóbbi szombaton, tt-án less. Egy ipa tüayaaaek tgérkesB vigalom pedig s »r é • « v a V ft ft báh már blliliüi ft(ftnuwgbft,mely mint hadijuk* mártius l-én leenü.
— A Bftftl Ook tűzoltó-egylet f. hó 18-áq táayettek ígérkező zártkörű tánes-mulatságot rendet A tűzoltóság e nemben ii Qg^buxgö választmánya már betek óta twáay%emk ebben, bogy ft rendezendő tánc«.-vigatom Nova • környéke közönségének emlékeseit* • élvezetes eetélye legyen. Sze-mélyjegy I H
— Bitk» eljegyzés történt ft na-pokbftn Zala-Taraokon. Egy odavaló nem kevesebb mint 40 i M éves hajadonnak jutott eszébe a hymen rózsás l&ncskt a nyakába akasztani, melyre fel is tűzött hirtelenében egy ugyancsak odavaló és körülbelül 48 év tavaszát megért zzószoros ér-
. telemben vett agglegényt. A lakodalom még e farsangon meg lees, s más kívánni .való nincs is bálra, minthogy as Isten legalább toég ennyi évig éltesse együtt az uj házaspárt
— Mit hoz a Jlvl ? Egy sok tagból álló családdal megáldott apa egy estén nagy szomorúan igy szól gyermekeihez: Hej, hej, édes kicsikéim, eddig csak megvoltunk valahogy, az qj évből is lemorzsoltunk másfél hónapot, de ki tudná megmondani, mit hoz a jövendő? Ekkor megszólal az egyik apró tág: Én. papa, tudom, mit hoz! — Igazán no hát csak beszélj bátran. — Újra egy kis testvérkét l sivított a neki bátorodott csemete.
— TI ossó mint hernyó elleni szer. Egy német gazda irja: Ribiszke- és * pöszméte-bodraimat minden évben pusztították a hernyók. Mindent megkísértettem ellenük, ami! csak tudtam, de semmi sem használt Végre egy öreg kertész azt tanácsolta, bogy oldiftk fel tíz lat timsót meleg vizbeo, keverjem azt 20 liter vizhez e* ezzel locsol-jftm meg jó erősen növényeimet. Az öreg kertész tanácsát követlem és kétszeri meg-locsolás után a* hernyók teljesen eltűntei;
KOzr,\zii\sUí.
érték tíude
febr. I
A budapesti
megy. hiteiréasvény 806.50
osstr. a Bü7.60 41-es megy. sraayiác. 89.80
ői-eo aaagy. araayíár. 181.81
I|hm „ pepirfár. 87.80 oaatr. magy. állam varat 311.60
megy. leasám. bank 88.71
H dijoera)egyek 115.76 titaai sorsjtgyek ," 1 11.—
es. kir. erény 6.60
sapoleoa d'or 9.69
váltó Londonra 6)1.10
■■ „ Páriára ' 48.06
. Berlinre 69.20
febr. 16. 8.7.25 806 10 69914 121.85 87.66 818 — 8615 11556 Ittjl 5.88 9.69 21.86 48. -69.25
A gazda teendői felír, hóban.
Szántóföld, Enyhe időjárássaal a netalán öaz folytán félbenasskadt előkészítő munkálatok előnynyel végeshetök, de sőt szárazabb fekvésű homokos talajon már a tavaszi rozs, tönköly ésalakor, borsó és disznó-bab veteményezhetők.
Bét Langy idöjáráa alkalmával a va-kandturáaok éa hangyazsombékok egyengetése, mindenféle giz-gaz. tövis és cserje kiirtása, nemkülönben a kövek és más akadályok eltávolítása haszonnal végezhetők..
Tél'utoljával, midőn a mezei munkák nem sürgetik minden lépten-nyomon a gazdát, jut idő arra is, hogy elgazosodott, zsom-békos kaszálóinkat megfésültessük, a rét gyaluval egy nap alatt néhány holdat elegyengethetünk, a gilicze-tövís kapa és ásóval lisztázva egy rakáson megégethető; a bojtorjánt éa elasáradt füveket a szél bányában leperzseljük.
Konyhakert. Hz az idöjáráa enyhére változik, az elökéssitő munkálatok, milyenek az ásás, árkolás, aőt melegebb napos (ék«és, és könnyű homokos talajban avete-ményezés, szintúgy, mint az évelő gyökerek és bokrok átültetése is, kezdetét veheti
Veteményezhetők pedig a ambadbaa : szükségük van a visre, nagyon bölcsen té-sst azért a méhész, ha méheinek vtzkészle-térői gondoskodik.
Vizet lehet a méhéknek nyújtani ugv, ha | fedő deaakák egyikén már előre oly aaélas kereklyukat vágunk, mint egy befttt-tes-Üveg szája Ezen lyukba Illesztvén bele egy befőttes üveget, szájával lélelé forditva; petrezselyem, murok, spinát, pssztinák, bo-lonyik (édes gyökér), mák, vöröshagyma és pánteayma, korai csakorborsé, sóska, tavaszi saláta és sárga tavaszi kel; foghagyma-geriktek, u gyszintón a saláta dugványai Is lerakhatók Átültethetők a konyhai fűszernövények egyáltalában, milyenek a zsálys, ruts, ménta, demutka, ikakukfü), izsóp, melyek egyúttal gyöksarjaik elkülönítése által aaaponthatók.
0 s d e-1 á d á k egyre alakithatók, s , korai zöldség és fözeléknemOekkel be rendezhetők : dinnye, ugorks, és tök üzdészete e hó vége felé elönynyel megkezdhető. Az I ugorka fajok közül sz orosz türtöe ugorka, | a töktajok közül pedig az indátlan marrov vagy apárga-tök legbiztosabb terméesel kínálkoznak.
Gyümölcsöa és faiskola E hó vég* felé sz átültetés) és idomitó nyesést, legkivált pedig a caontárgyömölcaféléknél máris megkezdhetjük ; ojtógalylyak és dugvány-vesasök szedését továbbra as hslsizszuk,— es alkalommal egyszersmind a késben nemesített is elönynyel végezhetjük.
Szőlősökben a trágyázáit, sima vesszők szedését mielőbb végezzük, ha pedig az időjárás engedi, döntéseket egyre csinálhatunk, úgyszintén a gyökeres és sima vesszők lerakását (Ültetését, elönynyel megkezdhetjük. — Kedvező időjárással e hó vége felé szárazabb könnyű talajon a nyitást, lúgos, vesztzök fellakarátát s ezzel kapcsolatban a metszést is megkezdhetjük.
M'é h ésset A mi éghajlatunk alatt februári usban a méhek már uj életre ébrednek. Az anya elkezd petéket rakni. Egyelőre a méhek csak a bent levő készletből etetik a fiasitást De ha jó meleg idő van,
II
IsUm éa gyors hutám » mindenütt aagyrabt-eadft éa gyógy-raj Unok bizonyult 8pits*ogarÍck advéeybél kénftlt
( P1TZWK6ERICBCZÜK ORKÁK J (Bonbon**,)
Sbbaldt Vlkttr és Itttál B atka* kMfé*. rsktdts'g. tlayélkéaedét éa hursth elles Való di minőségben csak a g)égytárakbae.
858. 8-11.
Statistika!
Áátm lnyliil, mi'j/tknil » maiélakiitilminyek, Haf iému fik rntittar, kmmUltMtmk a ktotlkrthk: lliidi, Ufmí mm*. Ii rflsarondáe, miit*HUulmlmmk, ifcrwii<>i,. tét§, Ut, pfrurfinj/fif, tnitni'i kém-talmik. — A katfélinU kiniimimpk, mmUlthki »Nat rféinif tér, maiéta makahéé, konntnirdli m*Ié/a-kiron*', maláta mtfl maliflol FnAmewnyi é Hef Jdnot lalHimiimga it rtndtiert innal
Szenvedőknek becses figyelmébe
ftiee Ukj\slr vonva vohnk. oh gyégyhnláan aaeraek Ifitatalk élsttft s ürvtedsesk uuk.
Nylivánoh krtw»iiölrsi.
Kgyáltnlábnn • s Urdeténkban igaa kaYés Maatamtesl tévéé, nagyot cnkály raeéetysl kasd-l t*M ti se éa ftsIétakéttUmétytieak t ksawtlstét De képutHa at ts Hrtoet, inaly Maltikeibet erei-kodék, ftMSe aa <■ Bot Jéast-Ma koeceaetrált ■tlétekivoeetáeek ko—élsts ntés mér kéteptk| Oft dvwBlatt Héaué|tMl talj«aaa in eyartsss. edke oly tgésatlfat e ftilyae aaa wH, o klkégés eiaiy Mytoe g7*trSt* aJ fteH] a ma mér. hált Maeaak. agénségta vtgyok !Ráléa IMbShi érts!
Babo<a*, Cakr. Zi. STXDTKB DÁVID. BOFF JÍXOS lagMkk h|aéal»>k ed. ttállitíjjt éa k. tae.. oieay koroeésJfémkmwmí, poron és tg| ■ttioaéok levedéeek. He, Ortbn Brteaanlntn
Nyilvános köüidnőlrat.
I \ Ttk, ert öe kttáeé aalita kinosll gitesigl afira igoe gyégykMéon Tte kevi eakéa baUgBécosi [éle p—Inat husaáloa. tImsiijoIh ulnt Moé Ukaira kSMik 14 ti. 90 bt további l'fteMHft kivon ti térért.
áprilia 1884. TAHOL VILMA,
■efss eftaaNTvesk s HefT Mese-faló aatota kive-teink. natméreé. llrSlyek ét ksraitstk éltei J I. Vt>iin eé»ot aénér; „u te pántét fta
UU kt^oeete." r«fnn Jénof ontrik esénár 5rt»a-
■il ILN A Éfktt kirilv : > kbéM mjfkmk ifn jét tan." £ kfaély: „gyégyW Mts Uj^rttftMi^ A ■allnkng • i ■ tsljyktr»
niTtUloi gydgjJeleBté*.
Caén. Mr. taek kéepOatt Usttttég, ttk Flaee-ks«a á Bot JianWi atláHfclinill iglMlglaar na kitfteé tKWH wail Menyek. | tlTlWérttty. s garat kénét kietlnigs. Amkt MMétiuméti iféiiiw «Sr Is yaL I ht H kr. aé peL 14 ti étkr., M atl, ftöni Méén naésliiél t 9 ti 4ü kr., 1 kile IMttkül, kfle i: (firi éíO kf., >(« ktts 1W i BL % köt ||L \ m m kr. Mt«l nt Iiria ] atotké « kr^ M ét » kr. MUÜ
mt I ftHi I 8H U fta. káokkfOkr. — epamaé
M I Aa l«v Méáa> éa <0
kf • Mae oéfl etamtap méiüiftik At «M o*. io§ íémm I
iljtimUmié gaftaslatáB i MMIf fsa emse giijiaiiféia fnaii>ifr ftv lésaeféaleasalkMAéeirko.
4m aa árasig »ie-M gyégyiaaiiérsl
két
A legjobb
^arka-papi^ I
LE HOUBLQNI
Frenoeiii g)»rtiiieny. Cláasésikítl avfttih.
f. X ariraíkapapir csak akkor vtlédL 'H ba ftitéta lap, LE B0UBL0X bé-JU lytgtM fttgéa kordja és aűeén kar toi aa alant létkaió vétygygyol ét U tlélrétttl vas kilátva 85b 17—22
Ju JlmetZ} oawuav a HKttrív, taiMn rtbújatn. paris ■a

ooccococoocoocoo
Vfrűnl gvragfiéKfk, airgreagéll láegaaá tiikei itjukori ^tkék éo k a pangások.
Dr Wrsoféle
Peröin-por
(porai oévéeyokkAI tn'irto
Egeredül csak a peruin-por
alkalmas a ssmsd ét tsülö teervc. n o dennemü gyengeségeinek elliérilásAra, « y t ftrfiaknáJ s tehetotleaeég (férfiú <yente oégek) a s néknél a aaaf lalaaaáf eltávo-tátára. Nem kfllömbeo pétqlkatlaa gyégyaeer as idegrendszer minden báotalmaíaál. A nedv, éo a veostéoek által eMidéeett sJorélleaedétol^ eél, a oeveaeéetea a kietapatyátok, •ofertéeéa étet éjjeK megOmléeek, (sűsta leketetleaoég agy ed üli okoeéja) által elfedéseit férfiúi gyso geaégi állapetekaál, valamint a kés ét lábak ideges rsts keléténél, as által oly wer vas Qj ojtva, mely által as dmaradhatlan ered lény okvtüon elérhetik
Minden a fent ellaorelt betegségek eél egyetlaa ráér sines oly alkalmas mint a Di Wfaa Ptnus-pera. irtbatlanságáért lói állnak.
így edag ára ksaanélsti ateaitással |t 81 kr. é 891 It-tf
Bak tár: iagy Kaslraa . Préger B Veeér Ogyrökaég: tttaekaer A. ekl. gyégyai IL Kaim Jeeaéairstss
0000000(00000000
e ml náhmk néha megasik, kezdenek a mé-hek kbepkedni, és viset hordanb Legnagyobb könnyű szerrel elláthatjuk mébMnket vízzel. Ugyanis egy befőttes ftyeget megtöltünk viz-ssl, saját pedig lekA*iük vászonjongvgysl; most az üveget azá{jal lefordítva s tyúkba hdlyezvén, a vászonrongyon kérésziül azi-várgó vizet — a méhek kiazivogmni lonák. Vagy pedig viaes apongyát teszünk az jívsg helyett e lyukba. Méheínkso mindkét módon segítve van.
A közönség köréből
Myilatkenft. ;
A kamum ttiitikar wálavtátára vonatícctólag tartott, de óhajtott eredményre nem vetetett értektféiw jellem-tétéül nekem olyan nyilatkotai tulajdoníttatik, a milyent én nem tettem t a | milyennel soha még gondolatban sem foglalkottam.
A eompromietum mqhiutulla után ilUtélag én ugy nyüatkoitam volna: „Baboee volt át oka mindenük. Meglehetett volna ígérni a mit kívántak, de nem lett volna ttüktégee aa megtartani.'1
Ezt én nem mondtam.
De hittem sót ludom eientípél még ott is, hogy atok kő túl J akik at értekesétekben réett vettek, ilyen- tiittet-tégtelen, alacsony ctéltata tenkinek sem volt, mert nem volt köttük olyan ember, aki a politikában morált aem imer t akmél 9a etél nentesiti oj ettkötP
N.Kanmán, 1884 fór.Usén., Oyórffy Jánot
Felelős szerkesztő s kfadi: TABBA Liléi.
gyógyszertár B éeabe n.
"S PSERHOFER J.-féle
Víl IicÍ1Á Iflhriorarlt lítt laldamk tm aUtt: ot Utóbbi mvat tel
f 01 II cZ II lU le UUdlHS ^ B^a^m. fc|tt| etakSgyae aHg létatlI Wltf-seg. irrljlm t Ukd»c>al rnda. k^tatlat »fait>amre l>o tan kbotyltoitok .rolaa A lagfeakaenob éntaLbaa, eialytkboM siiedat ag)éb uh alWrtolrett alkslftoitatott, a»»n labdacsbk sstemJkstser at s Wgrévld»bb Idé ttatk ttljaa gyégyttaai wdo»é»ja»tok 1 dobot tt l» bdacacaul 91 fcT. 1 takarta 6 dokoxul 1 frt 6 kr, patáé beidre 1 frt in kr. (I takarcanét ktvonkb son. klldotik síét) Mag-keidlk itasréttl tagv pniUuUlTHHT ftallott B0ET SiomUtaa leté1 érktsttt, Maljtk ir*l baJat n.oo-dattk t IsWaonkert Molvoksak t lafkíi&nfáW. o at lagaslyankk katMtégtkkot tgéttaégik balyieittl-tani kétitalk. A kl e»«k egyastr kiaéraUt tett ralik, tovakk ajnl]a. A auwUlaa k&«>baé Itatok késül, Ida mallákalra kMüi.k eékaeyat
Waütnnfár aa Ybba maH 1880. aar. tl. kylvéna »ifiest Taki»-rataa nr I IBII éts ■aovaétm imyosn bée> talnmban éa bogyrakadé ban; orvoaoltattam ts ftagaewt, éa mlodan alkar ualkfil, bajom nlod raaanbbé vélt, in, boty MA MitavaJ tovoi baaftjkat i> áwatn>. (a balak lanaantnradSao kévatkaatibni; tatjas étvágy* falainál állott ba, a mlbalyat aaak e lagsadkébobk átkai vagy agy korty vlxet nyaltain ia la, álig birtan i puffad ii, nbéa tibáláa éa fullad wa alatt agjiiaaan állni, eita naa vágra n te, aanknm enéálataa botán vartkatlté labdacsai bannátaiákaa foljanwdüun.malyak nőt tátaaatatták a)« haiiaukat, a aa^aiat Mikiin ryé gylt ketlnn bajomlAI tékálataan i
aaárt Ugftéliafcb kflaaénataeiat n éa whlH gyégy örtkra kélsMtalnattk
TmtUmi K. földbirtokos.
áltoitaí. — Miiiak kSv«tkattéb«n le a táklstataa tnak vértWtM látdacHŰ a máa egyéb arialté gvégyaaaraért mfggyéxö nálám a dlamtréaamat alagandUépaB kJ-dS — Klváól mély tkatalattal
v_ Cafafar léma.
Tak'atataa erl Oly Minarata voltom. véMn aa ée vértfeiHté kWnaaboa jnttattl, malyak nálam oao* dákat mivaltak 1 — Évak éta waavaéiam frjíájáa ét aaiaaéá»bia, agy karátata n én kSSrf kMnaalkél étaágantt nékmlO darabot a oson 10 ért lábdaca ae-gam oly taljaa tökélataaan balyrtíŰHtott, bogy aa va-Mdl rooda. — Klaalaatam mihlH kárak még «gy eao-magot kfltdaaL
Priake, 18U mám. IS.
fér Amérét.
Bnysko, 1ST* novambar tt Takhtotaa nrt Aa l8Sé-ik éviét kaadva agy két évi véhéláa ntán Myion bateg a agáaan odn vohara, bavaadarék- éa alénllájáaok. narfwimWygéa, bégyadtaág, forréaág, álmatlan ^ankékknl voltak éltam oa^ gyöt
k lőtt. Hágánk wadntabdoMl
&8 évi HfUakn 8é orvoat faaaort Bácabfl Uvám mag tanéaaaéáa vágást, éo nM hasat alán, balom napról-napta nlyanbk lai mau év okiébar tS-án olvaslam n Sn nk btrdaléaét, magkovnium. mintán Marin á hétig audiam, VO évaa létem dnaén Iámét arétaUaa és tékélataaow agé aaégaa vagyok, eq kny mnt kanét agéaan pj élatnk Srvmidhalak. Kagn^a
Amerikai köszvény-kenÖcs, g®
I ne haló, kétaégtalanül tagjobb aaar slalia kéanvé-ayat éa aaéaan baj, nvaaataan bátgerinnbaj tag-4 snknláa, görcs, idagaa logOJáa, f^Jf^ás.nilaingaiáa v atkfth. allan 1 fct IOkr. _%__
Anatherin száj-bir., SnííaíSfihlSít
aan aTosaast legjobb íagisnlmtitsm, lflvageaalft 10
Szem efe^enczia, ^ JSSÍTiliJt
ára IfHüOkr éa 1 frt áO
TaUetataa ert Héra bocatytvn nt, mlanHat vsp Infllag valamennyi gyógyasara hasonló Jóaáirgal Ur n ée b Irat fogy halasaméval moly anládam' bn tthh iéth fagydagnak gyanú végotv«tatt.éseaén Ivalamanyt ngynovasatt agyaumea aar iránti bbalmat-Isaságimaak, alhatároatam magamat aa 6n vértíaiűtó bibdartntbos folyamodói, bógy aan apró gidyébiMk aagélyéval magaatr«mn|Jam rég léé éta tartott amny-aroa hémahnasaat Egyáltalábün nem raatelam önnek ha vallani, mfaurlnt régi bajom négy hatl baasnátat ntán te\jee ttkálaimm magaaflnt, a én aan hhdaankat ia-maréaam káráén n tegbttsgóbban ^jinlom Aa állán nlnc* fgyáltalAbao semmi allanvalésam, ha én aan ao-raimat, — téllabat névalélráa nélkül — nyUvánoaaág alá óhajtja boeaáj'ani Mély tetalattal
Béea, 1881 Manár 80 T. *.
Camay,
Tekintetaa ert Minthogy n ée
ISté. májn 1T, .vértísitító-pllnlál-
kl évak éta kiült gyomorbalhaa a esni bon aaonvadott, nemcsak vtsaandták aa áUiafehan-m aj IQrf erét ia öntóttak halé, máa hasonló hatagoágtk-hn annvadük kéréaéra még két takam etanvátaimak-latti magkütdéoéra kérem RL Mély sÉsslilitlit , gaaaaaé BmUu
Mélyen tísitelt Paethofer erl
llnfite, 74 jnnina t
Cbinai toi lette szappan,
kft n Ön .vérlkaatitó-nitaiáWk* námaégükot köaaön-jük. iráabnn f^anük U lagmélyobh hálánkat Aa én pfiokái aok batagaégben mely elln semmi máa aaar nem hn—élj, a Ina séáeahh gyégymét tnnoaklueák lA a ék vérfsiyéaáaáC radaün havi tlmttlásnál, hogy-rekadéanél, gUbstáiAI, g}vmoigyangra»g. ét gyomor atissnll, aaltütlmlt éa nk egyéb kdeftl gyflksraan aegitettek TaHea klisl winl kérek még 18 tatom*! Mély Uislitiltil
_Beedar Kémt*
Cpukamáj olaj,
Bgy üveg 1 at___
Por lábizzadis ellen. tp^mSZ
é n aaáltal kalatkasi kellemetlen magot, épan taraja a lábbelit, éa ártnlaantln anrnak van bebtaonyulva Igy dobot én M kr
Georgé Pate pektorale-ja,
dán, kfihégén, rakedtoág, borét, mail- ás tSdébajok gtaskéntabnl alln legjobb éa lagkdlasnsahb ae-gániaiiiik áhniánoau sllamim i 1 éoboa ást 80 kr.
aahba aaaffon-'
Tannoncliinin hajkenScs,
Ml
évak étaarvf aok éa klmk által nlaaii iijl kajat amll mai kl sétt a legjobbnak iSamim i, 1 aaia.iaan kkálButt sn milisms lét
Eértés tarán. Baanáltaj után a kér kéiani afan len ign kallamm angol tart mag. Ign sokáig tart éa kl nem métád. Így darab TO kr__
Fiakstr<TW>r tanrtJiSsllsIjSríii.
X laaer^por, ni, robadlség, tajtéktk atb aftn, I dobot 88 kr^caér. j '
lagy-bakfam, S^^SS
marva, mitidanmmfi tagyhajok és Mük sabak tth. el n l tégaly éO kr '_U
Klet-e«8enczia (prágai cseppek, svéd cneppek) VfiüT.'" ■ flTTi'ü T
tatai bt)ok allaa, kltün8bá«lsnr,IgySv^sn88kr. 'fkÉP* Misdonntsil franesla külénagaoedgak vagy tekttiekkta ttrtséatft, ,ragy kdrftra fytms W^^ és eltsée ankütüHsüyk.__w
ÜtF A ttdléHdéi pnts st^as I toristao sltij éeesegeéi naklt sseél keiülédn etáa sttáé-üaftlk, eogyobb Rattagafl attsvdütl nsllatt lt. m 10-11
Egyetemes tapasz,
kaUvéeyak, t kábok idgl ldÜaaaknkN MnyUé fié> Msal, mnkna mMgykaláaak, S^é pokolrar, ssbn és gfeüsdétss mail, megfagyott tagok ktaavény ta ke* saeté beMk aBn Jénk ktsinj ah. Zgy tégely |0 kr.
É^Teme. tisztító-BÓ, B&ÁSS
Me. m
M|ll«
Wa, éegnta
elás atb. aftn 1
én 1 ftt
V
1
A Nagy-Kanizsai Bankegyesület Részvénytársaság
f. 1884. é. márczius 16-án délután 8 órakör SAJÁT HELTISÉQEBE1T
tizedik évi ;
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
tartandja, melyre a t cz. részvényesek tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
a) Üzleti jelentés; a számadások és mérleg jóváhagyása a felfigyelő bizottság jelentése alapján.
b) Az osztalék meghatározása. | :*••. ,'r * >.
c) 2 igazgató tanácsos választása a sorrend szerint kilépő Earczag Béla és Sommer Miksa urak helyett.J vagy ezek újbóli megválasztása az alapszabályok 15. §-ának figyelemben tartása mellett
d) A felügyelő bizottság megválasztása.
e) Egyéb, alapszabályszerflleg bejelentett indítvány tárgyalása. Azon tisztelt részvényes urak, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, az alapszabályok
35. §-ához képest felhivatnak, miszerint még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket f. évi márczius hó 7-étől egész márczius 15-ikéig terjedő időközben az egyesületi pénztárnál letéteményezzék.'
Kelt Nagy-Kanizsán, 1884^ február 16^ ! M , . f i i • '
Az igazgató-tanács.
üü
;xxxxxxxxoooooooc:
IZz. ti
ELŐFIZETÉSI FELHTVÁS
az

Ojir, t». érez it koTéosolhstó f nsőnlöds MoMBbu.
Alakult 1866-kmm. \
J8 1-4
r«rskUr|
BodapssUn, ráosi kírut 81. (Ipirndfftr).
• li|ilM éltoMrt^aMn tét* UátlrUsss i H iMrad Sijtkk*] klifcLI.lt
.HÜHQABIA DBILL* sorvetőgépeit nirtatetikH, ekéket, boronákat, hengereket, takamánykéttili géffit, ftr-giny cüfUkiuleteit s mindennemű gatdatági eakiitket Msgysrorszigon és i külföldön (óbb nini 5300 dirab „Hnsgárla Drill* rorvetégép működik teljes megelégedésre I
Árjegyzékek bérmentve-
M«*<! i-
#af(s|t
. Mi.eoo
ak MM« tamm | etnén nram Jaljrflattg, léi tMMfli (tűiét! In sssss ln(i|ii' 'iiVrirkratltár Vefmgssgni mm ma
rn fn IMI III tas Htmmná • fl
f II ih|iA isii iifiiiiit is imtUVi 1 ■« MM Wlt»< MUM MOHM. I
» wúw* wVu*#si»wei. "less IS If.
Zu Bestellungen em.
pfielt sich Pli. Flscliel*
BselibiDdlug
Ín
Sr^Kulm a. Onktflnro. ii -t-t
„ARLEJTESI KÖZLÖNY"
X- é T f o I y s ■ ára.
Egyedüli s legrégibb, tahit különösen s külföldön ta t legelterjedtebb közlönye sz össses magyarországi és s boni vállalkozókat erdeklö ausztriai, borvatorszlgi, boszniai s külföldi árlejtéseknek, a melyek mindennemű műszaki munkákra, építésekre, kén áru- és mindenféle mnnkaazálliUsokni (minden szakmáju gyáros, iparos, kereskedő pályázatával) adás vételekre, bérletekre stb.. vonatkoznak s hivatalba és fagán, de mindig el>ö forrásokból meritetnek.
Kizárólagos közlönye az összes hivatalos árlqtési kiírásoknak, a mélyek e szaklapban a legkimeritöbben közöltetnek ■ melyek mellett etenfelbl sz eÜ-flsetö gyors és pontos informatiókat is ksp, kivanatra a szerkesztőségtől.
E szaklap minden számottevő möuski irodában, gyárban, ipartalspoa és műhelyben nélkülözhetetlen s mindennemű hirdetésekre nézve épen elterjed-ségénél fogvs s legjobban ajánlható.
Iü 1 ö f i z e t é s I ár: I ém . . 6—frt. Fűévn . . t—frt. X-gytdivn . U S—frt.
KUtMiW ptwa Is ■Hinlilliil íslliwSIkss
, „íblkjtéki e6zlAstu
7 84 6—12. kiadóhivatalába, Budapesten, Bálvány-ulcza 3. szám., >00000#000<
Ceápz. és kir. bfiirik-magyír izabad.
Ruganyos fa-mátráczok
6 frt.


JUlml teéreny mátréeiek éa azmlmmiaákek
kflyelleaitéae 19 1—Ili
tinta, tártéi és oiesó, MltaSsan alkalmas intésetek és kórházak néméra Ffrahtári Bééi I. Miximilimtriiie 1. Hám. XXXXXXJOOfXDC*)
fi'HWlfH^ fvw^rvwp fiwvev
Nyomatott iratból Fülöp laptulajdonoaaál Nagy i
10. szám.
■gy-Kanizaa, 1884. február 24-én.
XI. évtől
stmxvarrönto it iiadówva-
UL B^MMMbm 4 «
lAaém i bM\bm\ riwiwmitt lnliiáij tovAbM iiBAsrtlwfc. é lieiÉií, kinkuwk Mt.Us taté- ^
•imwleÉhB ltT*l«k mk * -i
1 itkMI ftfadtatw i KMnkk\ri«i » . .
\
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
ZalAmegyélj ügjjvMegylet, a Nagy Ktnluti* ésDélssIsi Uksrékpénitárak, Bkiik*gypaöj«t
hivatalos közlönye.
M*Qjel*nik Nagv-Kimi*$iin ManMm §Qy*uar l Vwirwip.
Mjörwrrém lm
Iftai éfH I ftt
ru ft*.....l
Hqjiéfem i , ; | i
Hlr4*U**b jrtáqrw m(Í
irwW • intt MV«UÍM «y*k 10 bf MlpplyM MSI Kt^aaftf
NyMNr getHesre 10 I
Budapest, febr. 20. 1884.
■ -. A zágrábi kereskedelmi *4e iparkamara tebát megadta a tónust azon kérdés eldöntésére uésve, hogy Horvát-ortság részt vegyeh-e a budapesti kiállításban ? Aa érdemes testület uagy szótöbbséggel tagadó értelemben nyilatkozott s elhatárosta felkérni a sesfggi és eszéki kamarákat, hogy csakis hasonló értelemben h«táromnak.
Hitstalosan megindult tebát Horvátországban a mozgalom, axoi^ czélból, hogy a politikai- antagonismnst ha le-bet átvigyék a közgazdaság semleges te* ittlétére is. Nem kérdezzük, bogy miiéle elemek vftsik a vezér szerepet, a zágrábi ipar- s kereskede mi kamarában, neveik hangzása nem bizonyltja aat, hogy 'őseik együtt1 harccoltak' volna Zwoinl* mér bőseivel nsgy Horvátország Ügye mellett. De bátes mindegy, a faeuve-dély elvakított Horvátországban mindenkit, ott ma Msgyarország gyűlölése lát saik a szellemek fő irányának.
Hogy es nagy oktalanség, azt be* bizonyították a mnlt év eseményei. A történelmi fejlődés által teremtett ksp* csolst elleni küzdés a horvát nemzetre nem csak kárt% hozott mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben, s a mostani toizsslkodás is cásk szt bizonyitja, bogy nsgyon szomorú kilátások vannak ott a józan ész és higgadt meggondolás fölülkerekedésére, pedig mig az felül nem kerekedik, sddig fcem rend, sem fejlődés nem lesz ez országban, állapotai folytonosan zavarodni s ezzel kapcsolatbsn a politikai szenvedélyek emelkedni fognak, anélkül, bogy a megzavart romlott állapotokat • szenvedélynek as annyira per horrencalt közjogi (kapocs következménye-fii sikerülne bebiaonyltaui.
A szenvedéiv izgatására kétségtelenül alkalmas eszköz lenne, hs Horvátországot sz ultráknak csakugyan sikerülne a budapesti kiállításra vsló rész-
véttől viaszaUi tjsni. De hogy Horvátor-sságnsk akár polltlksl, akár snyagl tekintetben bneanáea válnék e ■m moMt-leai visaavonnlás, es nem ls a nehezen msgoldbstó kérdések köfé tartozik.
Hogy van-e eiak elfogadható ok !s arra, bogy Horvátország a budapesti kiállításon ne'jelenjen meg, rögtön meg» tudjuk, ha végig tekintünk • a zágrábi kereskedelmi ksmara többsége tagjainak beszédein, Ast mondják, bogy már a kiállítás czime is sért) Horvátország ön-állását ; ők V bndspesti orsságos kiállítási csim helyett vSst« István koronája országai éa tartományai kiállítása" eilmét akarták volná. Pertfre közjogi tekintetben e calm sem helyes aa igazi „ma-gysr fesent koron a orsaágal és tartományai" helyett; de hát a horvát altrák a magyar vérttfl iszonyodnak, s ahelyett .inkább elvipelik a Szent István koroná-jához tartozást, bár a sagorisl lázongás időéből tudjuk e sulit király emléke iránti kegyeletük mlnemüségét la. De hát a kiállításhoz semmi köse a kösjognsk. Es orsság magyar, kiállításának csime is essk msgyar, orsságos lehet, s ha Hor-vátorsságnsk hsssnos a kiállítás, si e csim dsezára is hsssnos marad, anár Budapesten legyen as, akár Triésrtben, sbol a horvátok tényleg s minden kösjogi sciupulus nélkül megjelentek. A bndspesti kiállításra külön psvillon, I külön felírással sjánltatott fel nekik; ennyivel a msgs éidekében megelégedett Mtsgyer-oiszág is á bécsi kiállításon,
Orügy e felhozott közjogi kifogás, vslsmiut ürügy cssk azon közgazdasági ellenvetés is, bogy kár a bsszontalan költségért, mert ngy sincs kifltelok Ma gyarorsságbs, s a magyar csak gúnyt űzne termeestmlnyeikból. Az első nem igaa, mert kivitelük épen a zágrábi ka-mára egyik előkelő tagjának bizonyítása szerint legnsgyobb résve felénk Jön, A második pedig épen i dl becsű lése aa ellenünk tanúsított horvát steretetreinéltó-
ságoknsk, Amelyekről feltemasük, bogy ná Inak le aa Övékhez hssonló botor gyű Urietot keltettek. Ha yen mit mitatftlok, annak érdemelt blsony készséggel elismernék, hs pedig nincs, A hiányt Ily kifogásokkajl el nem leplezhetik.
Nem akarjuk hinni, hogy a izág-rábl hang a kiállítás ügyéhen egésa Uor-vátorsságra irányadó lass. Es csak a két testvér nemzet stysesrodésénok ' magvait esőmé el, s e magból ngy is van már elég, ánoak saaporltáaa épen nem fokesik Horvátorsság érdekében.
Komócty József felolvasása.
A n.-ksnlssal kereskedő Ifjak ős* képző egylete meghívása folytán f, évi febr. 1*. Komócsy József a Petófl-tár-saság Alelnöke uttAreny saatvu" szálló dísztermében nagyszámú és előkelő közönség élőét .Gúnyt és Gúnyolódás" czlm alatt nyilvános felolvasást urtou. Komé-cnynsk sssllemes és kiiüeó előadáea Igazi mfl élvesetet nyújtott, s kölöeöeea -D|-vatképek" (mottója: tKlnek nem inge, ne vegye magára*) csimtt hatásos ssati rájánsk szavalstávsl ragadta el a közön séget, mely őt előadása a tán hoessasaa megéljehezte, a megtapsolta. Aa egy éráig tartó leiolvasás két téssből állott. As első réssben (mely szabad előadáa volt) a izsilia történetét vázolta dldak-tiksilag ; közbe közbe alikrásó élczekkel fűszerezve Isz elősdáit, a mely folyton vlg hsngulatban tartotta a közönséget ; a második réssben pedig a már föntebb emiitett eredeti saatirá|át szavalta kltüBŐ hanghordáasal. Előadását köveikesőleg kezdte: Igen tiastelt hölgyeim és araim I Itt vegyék szállva a , Szar vas* első emeletén. Amint si ablakon kitekintek látom nsgy falrsgassokon saját nevemet. Erről eszembe jut egy emerlkgi lap követkesó reklámja: TegnSp a new»ytrki kikötőben as éssak-nyugatl oldalon veid*
klvoy esemény töriéut. Egy bullát fog takT'ki a vltből, mely már mllsmerhe-tetlen. Arcsvonásalt nem lehet Ikllsmernt; a sendörség roppant figyelemmel vtss-gálta m«*g, | végre találtak! ssebében Hl bőr tárcsát 8 csodák csflájs: bár több nspja lehetett a hullii a vizbe, ezeh tárnának még sincs seslml haja. Tajáltak még nála egv vlzítkártyát as í. Illeiő tulajdonon nevével. Ilyen tárczA kapható Frank és kompánlstl|A keres-bmlkm. -4 Es nrAimés pölgyelm! reklám. Én Is rsklámnnk Uklntettem est a hirdetést ; de tolájdonuppen ngy vaeok önökkel, mint ae egysaéri paraszt leMJi ki elment egy vidéki templomba, hol ángyon szépen predikáitakl A pre* dlkám hatáee Alatt mlelenwiirt, min* . desjk! könny esett, emk es a legény msradt könyesetlenül. Egy sflióka nem néshetvén tovább, hozzá|áruu c kér-deste i klgyelmetak miért nem
sir — .Én nem ebbes as eltleaslához tartosom I* — Én sem tartoiom eaen ekletsláhoij de átért megengedik, j hogy önökkel együtt mesölyegbsassk; mert a tárgy, melyről beesélsl fogok, néha néha a mosolyt Is előidézi, s es a ,Qüny és Qünyolódás.* - A gúny és gusyolódáa rendkívül hstalmes fegyver a tadomáoybaa, társadalomban és poli-tikéban, e még a kávécaésséznél levő eneemble-ben Is, Nemcssk s filgyver l»a talmas, hanem as Is, mely édeéen ropog ta^ja a bonbont. De vleegáUnk, jogosult fegyver é a güny ? Igen a gúny jogosult, de Ikkor Igazán, ba as igsssál) jogosolt élén vsn köszörülve, különben (pysn mint a. sár. A gnnyt as Irodalommo a ró maiak honosították meg j ennek csélja nem neveltetési hsnem nemee és komoly. Yennek a társad*lomnak vétkei, bttnel, melyeket sem sa egybás ssósté-kéről, sem s törvénysnékről mmünMitni nem lehet $ Az Ilyenek fegyvere a gúny. De különbösteműk meg a gúnyt a pamflettől. A sastlrsi költéssel távolról sem
1
Táirc zeu.
D a I ot Liget.
Ujabb kolUméayak.
irta: NAJtATÖ SÁMHMt. Bu<l»p*t, AigMr Lajoa biímiayi. 1884. 8. r. 164. old.
Hajgató Sándor körülbelül busz év óta raiveli. a lantos költészet mezejét s 1868-ban jelent meg költeményének első könyve, tehát majdnem !."» év előtt. Fiatal ember volt 6 még akkor, telve reményekkel a jövő iránt, s a világot különösen az alkotmányom élet első szakában, szivárvány-színes üvegen At nézte, telve lelkesedéesel. Mikor első kötetét ismertettem, (azóta én is annak a kornak küszöbét léptem át, melyben az ember nem előre tejkint többé a jövőbe, banem hátra a múltba) - kiemeltem azt a közvetlen h fn g o t, mily költeményein elömlött, mint meíy kAzvetlen hang, ellentétben a reflexióval, mely, inkább es elégiát illeti meg, a lantos költemények Mellékét képezi, kiemeltem zamatos magyarságú nyelveMtét, a szerkezet csínját, a dalainak többnyire megkapó egyszerűségét, mely bizonyságot lett arról, bogy köHimtii a aépköitésset emlőén táplálta, a minthogy a miköitéeaet egyetlen édes dajkám eeak a népköltészet lehet1. Számot tevő kötet ?aJa es eisö kötet is, habára mi savónk, meljf' hasábokat ssenlel egy kalan-, dos rablóhietOriának, ritkgn taiál eiéc időt arra, hogy egy fejlődd tehetséget, mikor a Panaessos mspnisaásán ífyek*s|if, vtbaiga-attmw, vagy valahogyan segítségére legyen.
Köfcéesetéaek körét is első kötetéből fitirt" mér meghatároani Hajgaló ugyanis • Pauá isÉPiépat egyik otol^tása, kizá-ki a
sem kiséreli erejét, s ha valami elbeszélés-félét ír is, akkor sem emelkedik a subledivitás fölé. De azt, hogy H^jgató a Petői-iskolának otóhsjtása, nem roez értelemben szabad Venni, sőt ellenktzőleg, költészetében nincs szertelenség, sem a felfogásban, sem a kidolgozásban, s legjokban érzi mayát az anyatermészet eny(iítö ölén, hol a csörgedező csermely, az illatos virág, a zölqelő ftt, a nap forró bevélöl megérett kalász, a természet különféle VAllozAs^i adnnk tárgyat költői lelkületének, melylyel azután képse lete játszadozik, és szöVi strófáit. És Petőfinek befolyása kétségenkiVül legjobban érezhető költeményein anélkül, hogy ezáltal utánzóvá válnék. Ha'.még hozzáteazssük, hojty költészetén bizonyos bánatus borongás vonul végig, általáneesn jellemeztük Hsjgat^ költészetének alapvonásait.
As előttünk fekvő kötet, melyet pmjer-tetni akarunk, nem kölcsönös ú| vonást e költészetnek, de más viltoilásba helywi azt.
E kötetben a szerző költeményeit fő esimak alá fűzte. Esek : Haaa, Szerelem, Bor, Élet. Tanköltemények, Vegyes, Oyermekver aek (íyrmekversek voltak már egy .előbbi kötetében k Eaak éa a tanköltemények mutatják, hogy a kor megköveteli a magáét, a a Közvetlenség helyét k*sdi eliochlni a reflexió. A valódi /szeretemnek csak egy kora van, az, melybe^ a homlok és a sziv egy-íortrán redötlen, Azért a „Sserelem" ezimü cyklasban ssok a költemények sikerűinek neki legjobban, melyeket e természethez ftia. Szép a „Tavssakor"' osimü három dalból álló költemény, és esek köstti kivált e t-lk, mély igen sikerűm /
Ha ibolya volnál tn ami boáor leoaék. Elfödnétek, tekernélek Mint lükét aa árnyék.
Jfgi gzAmünkhoz féliv
Hp szerelmem lenne, Miire kebled vágyolt; Csak szivemet toMegitoá 9zelid mosolygásod.
jáf „Álmodtam . .. M ozimű nagyon emlékeztet PatőAnek „S/eretlek kedvesem" esimű versére. Sikshűlt „Az én tavaszom" cziraül Majdnem kivétel nélkül szépek vkn-nak a „Dalok" ezimü cyklnsban.
A «8z|erelem« cyklust megetyUl a KHada.« Mindjárt megvallom hogy exelo s téren többet váriam a szerzőtől. Azt mondj* (loethe a »Pkustjábsn<; Politikni dal az rút dal, és valöban, lisstAbb hazafi lelkesedést vártam volne Hnjgntótól, ki e hangot aa előtt igen jól eltalálta, s találtam a beívelt befc*-ves pessimismusi, bizonyos bágyadt osűgge-Jést, mely kómor fátyol gyanánt terűi a )el-tesodéii fényére, melyet hszaflu költeménytől méltán váron sz ember. A költönsk ma-gasabb szempontból kell megitélnie köréig egy korca nemsedék, irányát vesztett társadalom hoabat nagy bajokat, sőt veszélyekéit a hazára, de nem azabad sohasem megfeledkezni, különösen S költőnek nem arról as igásaségOs magvrói, mely a magyar népben mindig meg volt, s e legnagyobb veasélyek közepette mindig érvényesitstts Is éveiéi.
Nagy keserűség rágódkatik ennek ssi-. vén, Ü o'y igazságtalanul énekei A »n e m-z e t r ö 1«, mert Jm volna annak a nemzet nek, a melyről méltán ellehetne ast mondani, mit a költö a viszonyok beteges meg Ítélésé folytán a magyar nemzetről mond. fétéá lett as oNyánből *. Minden ripök tipor njta —
Vagy : 8 mi vagyunk most ? Osztrák oseléd I Vsgy: Betehetjük sásslónknt Is, 4 Rongy as immAr nem diadal; , Haldokló sas ugyts éltünk, Kit a veréb easmhe vagdal, (ft)
melléklet van csatolva.
, B az a legnagyobb bej, hogy az egész költeményben nincs egy btng, intly ast a keserű ny^jdulAst enyhítené,, vagy pedig u jövőre nézve jóbb rdményl nyqjtAiia. Ezenfelül pedig, mint mondAm, nem iz igaz, s a. .mi nAn igaz, az nem kap meg, mim ragad meg bennünket. Nem csodáljuk tűlőnben Magyarország sok tekintetben as átalakulás korszakát éli, ilyen korszakokban! gyakran felfordulnak a viszonyok és sok aggódó szem a végromlást vagy a pusztulás keadetét látja, a hol tulAjdonképen négy zavarjmn,csak, a készülődés miatt, mely minden anűrolAssal )Ar. Persze baj sz, hs a költő U elveiül! Ilyenkor tiszta látását, s a helyett,! hogy lel kesité ssavávat felrázná kortársait, liuta lelkesedést kelj ve mindenfelé, egy poitikni ve-sérosikk csattanós frázisaiból (és nem is s láváiból) verset csinál. A társadalomban mu latkosó rossz irányzat daczára nem tarjuk oly kétségbeejtőnek a hasa helyzetét. Szebb a'cyklusnak első darabja: »Edes Ibasám«, nem bele való: »A hely ast fölött* osimü i8H.) melr erősen politikai minezetü, és wgjobb a »Márcsins ÍÖ;«J osimü; szinte fellélekzik az ember, bogy üdébb, igazabb hangol hall, a mi annak a jele, hegy Hejgetónak nem alapvonáaa a sötét világ-nézet. 8 elbissssük vele:
8 he véss, viharben mégis elbokál,
A szellem él, mely ekkor tettre nitt
Küzdj bátorán, aaabadság és ige:
Isten maga, ki gyöeni megsegít.
As »Í3et* osimü cyklnsban majdnem kivétel nélkül bangnlatislies költémények vannak; a foimai űgysaaég és asm a gya • kor lott tollra mutálnák, de éppen itt lát szik meg, amit már fontabb Hajgató epikai tehetségéről mondtunk. >A mostoha*, -•Aa árviki, —• »A megcsalt anya1 oyklusnak tehát jóval nagyobb réase táTgyvs nézve as epikai Mdofcosást igény shaék. A
| j —L!—li i
grlntéd hánem elevenig, rtrlfhiW. Aj római uatírák eredete egyuero népmu-Uttágokból arait Araiéi vtáa (a tyM véftétt muaU aiés) á nép múlttal maii, • aaaa mulattál «tái keoekebórt hatott magára ét ngráadoiva Jártá körül u utciákit. Eteket ax ünnepeket nevették ék túlóráknak; ográndotát köt-* kea Tereeket otiaáltak. A görögöknél nem találnak tsailrákei tót ai Indus népeknél ie kévét natlrát reetfink énre; magában pedig e héber költénetben alig vaa nyoma. Eneniot volt a rómaiaknál (Kr. ufll. elóttl) a lutlráoik megtlipi-tójt, i adott neki formát ée hangot a kluaikus ót örökbecia római irodalom-baa. Pe Lucilioi vitte a gúnyt elié aorbtn müvéiii magailatra. Lucllloi után Horác % római irodalom arany< korának legfóbb költője különösen kikelt a feciegók éi haiagok ellen. Piautai drámai alak-bán irt natirát. A görögöknél Ariatofanei müveié e méfijt. A humor a kényében megtört motolygái. A magyar irodalom hámorát leginkább Jókai Mór tndvell.
Ai érdekei élőidéi többi réuét — hely ixAke miatt kivonatouq követke-tőkben iimertetjük :
Horác ntáo1 tokáig pihen a költéltet es ági. Még Pbaedrui ii eaak pél-dabeuéjlekben volt képes ksaiirát adni Nero tok verset irV, ogjtn, de miulán hivataloi kritikniai kényiurülve voltak ét dicsérni: elncs kössönet bennük Perseius' ssonban már komolyan ot-tromolta Róma msgromlott erköloee-it. Perseus hangja abban különbözik Horáctól, bogy enyelegve gúnyol, a ctak untán tees nevetségessé. A gúnynak maró lápissával égette Róma sebeit. Még erósébb volt Juvenalit, ki férfi korábsn lépett föl a költészetben. Bőmében tkkor nem volt ssabadssjtó, de még sajtó sem volt. A költők elmentek a fórumra, s ott olvssták el költeményeiket. Egy Ízben annyira divatba jött a poézis, bogy a gssdagabbak egyesektől megvették a költeményeket és mint ssjátjokst olvssták fel a fornmon: mások koszorút fontak. homlokukra és komoly méltósággsl sétáltak a forumon, hogy költő voltakat máaokkal elhitessék. Juventlit amint föllépett, ctakhamar Hónra kedvencse lett, s elmondhatjuk, bogy 9 gzatirája leg-magasabb eszméje a szitini irodalomnak. De bátoraágáért lakolnia ia kellett. Megöletni nem merték a római császárok, htnem megjutalmazták, i mint isatirai irdt szatirikus jutalomban részesítették; kinevezték idősebb korában u afrik ti had • seregbet vezérnek, s ott kellett htgynia
Hajgató feldolgozásában it valami románok féle lesz belője, de a lyrai elem mégis túlnyomó bennük, t nehéz volna igy őket valami müfejba besorozni. »A vádlott* —pél dául egyenesen balladai tárgy* n szerző feldolgozásában a tárgyhoz megkívántató ta-k karót szerkezet a lyrai Jm^ngés hevében szétárad, z a hatás, melyetbeobaegvpár erőteljes balladai vonással esni lehetjl, inkább a sentimentáHs hang ereimÉNK mint as élet sötét oldalából vett tárgyé. Egy nő áll ugyanis a törvényszék előtt, mivel gyermekét kitett eT mert nem adhatott gyermekének táplálékot, s mikor koldult sem talált könyörületet az embereknél. E költeménybe egy nem igaz hang is vegyült bele, mikor »a gyermek sírva mozdulva* — a közönségre nézve szt mondja a költő:
Mély sóhaj kel, majd haragra — Lobban át az érzelem : Rút halál a szívtelenre f Nincs bűnéhez védelem - A közönség nem szokott ítéletet mon- I dani, mielőtt a bírák ki nem hallgatták as anyát; másodszor a > gyermek-kítevésre • nem | mond halált a törvény s est a kösönség is tudja.
Ha est a tárgyat, és ez vonatkozik a többi emiitett költeményekre is, — ugy dolgozza fal a költő, bogy abban drámai élet lüktet, a tárgy csak nyer érdekességben és
A mit a szerző a > Tanköltemények* alatt összefoglalt, részint allegória, ré-■xrat mese. Allegóriák: »A legszebb virág*, »KJkeioire«, »A különce*, »Légy szerény*, tA nyíhságrél*, »Az élet és beeeilet*. Mesék i »A veréb és s sas*, .A házi (ecske*, •Pipaes és bnsavírág*. »Az érdem és -a iwmr*, »A küknél*, •Msse a mmArról*. — Eset sem mesék abban aa értelemben, aatt műI a mütejról tudónk; a esdtkvény a legtöbben Cl li kÉánysft, s egy párt kivéve a kvaaé^aÉ dal, a kép stonbaa renéeeen ta-Méó, is sasrkenst - sssi a mesénél kellék — elég karta. Egy msglegysést aaonbaa itt Is kaütsaafc*. Al 4T '
~ _ _......K
>M* '
apss, a aeynaas vm
Romák Ott le 1(1 Mtlrm de tief már nem voltak hatátsAl ltomén, A malin a gúny jiültéeiéte, ti életkor költimete. Találnak a költéssel m\A minden ágé bee hölgyeket it, h regényírás terén pedig ut lehet mondani, hogy mbií « hölgyeké a babét, mégis határozott lift fajban nem igen próbálkozunk Az fiet-ben totytel jobban (átadnak gunjpjinl, mlntaem hogy ut liirotok tzükiéges vofná \ (tetizlft) mégis egy uitoqr ~ Bainitiau — megpróbálie ait IsJ eyre ót rétje Iránti steretite vitte, kivel unl báatak. Bbből li u tonik kl, bogy a aittlrántk fundimiotueu a szintet. As ingol ittUrikutok közül megemlítendő t Diekeni, Ooepelfle ós Hepe, á frinctiák közül különöien Muller mer-ptgon, Tartaffe), t németek kőiül Ijlllne ezen bűbájos nyelvű poett, kl ctodíi el-leumoudásból áll. „Kedvei dalai" fel-fon Alják u embeiben a yéit, de egyut tál mérget veutuek a, lélekbe ét meghonosítják a nlhilisiuuit i továbbá Hői ne, i eiég Inkább Leitlng, Káinok Űvtdá-nyinál ttláljak e gunjt, VI néha kor-báctcul, i ti akkori nyelv műveltségé bes képeit aokiaor doronggal ostorom A féluegiégeket; aténe kiváló helyet foglalnak el; Csokonai Mihály (Bóka-egér híres* Dorottya), Székáci, Arsny János (Ntgyldii calgányok), Gy alt! Pál 8i*ohenyleikcdők) Biáti Károly, nátl-rikut illemet találunk Vöiötmirty ét Petőfiben li. (Én migyar nemei vigyok.)
Efen előadás után mint föntebb emiitettük — ,Divaiképek' ozimű kitűnő isatirlkoa költeményét szevtlta el Komócsy, előre kérvén a 11, hölgy közönséget, bogy a költemény, laiujmát „senki magán ne vegye, de tlfoljbin mindenki gondolbet.— a szoinszédjájra." Tárgyi: a léháikodó dindytkmlée; üret fejjel éi uebbel büszke csillogni vágyát, — i nőket illetőleg: a caaládl dolgok elhanyagolást, túlságos fényűiéi i a közügyek terén való .szereplés sutlrl-zálása. I
A felolvasás vulán a* kisebb teremben táisas VAÓsorA tartatott, melyben diszes közönség veit részt. Vig poharazás köst Lengyel Ignácz elnök Komó-ctyra, — Komócsy a nőkre, Rőtenfeld Ltjot A várói kölöilégére, -- Komócsy U egylet. Ifjuiágárt, — HofTmtiin Mór Komócsyrg, mint emberre —■ végül Komócsy a tinárok ét tanítók égóizté-gére emelte poharát. Es aUtt a nagy teremben vlgen hozta Otlcierl GjoIa btndájt i táncara perdült a szép izém
jellemzésére tehát fölötte alkalmasak, de a ravaszság jellemzésére mindig a rókát, a hűségre a latyAt fogjuk alkalmatni; a nyul less mindig felénk, u oroszlán bátor, a mtcskt Jkamis, a sxsmár buta, a bárány szelíd, e tokai falánk. »A külsőtől* osimü mesében Hffjgstó s >Sast* verébnek öltözteti. Eit s mesében nem szabad, Arra van példa, hogy a sÉmmár orotzlánbőrbe öltözik, de ho|y u orosdári szamárbőrbe öltözzék, uvném. Tehát a saft sem szebad a mesében ugy alkalmazni, mert az ellenkezik természetével, és azon fogalommal is, melyet a sasnál egybekötünk. E vissásság folytán ezuláá az egész mese hamis. Mert az meglehet, hogy a magyar ember német ruhát [ölt, t magyarnak mondja magát, a minthogy az is, de a sassal és verébbei való hasonlat nem talál.
Ismertetésünk máris hosasabbra terjedt mint amennyire szándék óztunk benne terjeszkedni. Deaz ak ontequentia, melylyel költőnk IsntjAboebü marsd. megérdemistte, bogy et, aki ebbéli törekvéseit rokonszenves figyelemmel kitéri, behatóbban foglalkozzék ezen legújabb termékével. 4
Nem tzükaéges átért, hogy a személyes ismerettség miatt, u elfogultáig kitérje et ismertető tollát, a minthogy nem is kisérts Azokat a megjegyzéseket, melyekai ez ismertetét folyamén tettem, bizonyara nem veszi rossz néven tőlem a szerző. A »Vegyesek* cyklusábsn tok szép darab van, igen etép az »0azi hang* czimű (Ili. I.). A gyermekversek (10 darab vaa bedne egytöl-egyig csinosak. Y,
I összefoglalva most e mondottakat, Al-UtoAtjnk, hegy ha el it venatűk e kötetből a gyengébbeket, marad annyi, melyek a aaersö tehetségének dicséretére válnak. Khum, bogy egyhamar Id ne tpedjoo lelkéből n kötői ssép ér. Bjfmmm Mér.
falni tárcza.
. MMi'y
éa leheusílf sasrinl olva^a vagyoí,
baa agyütilevő átUlaég. A négyseeket két |oloiae*hau (iB pár táéeaalu
A belyb. hölgyek küill többek köst ott voltak: Welllseh lis. Sláger Berte, Welu Jfaaoy, Pollák JUrolia, Boetn btrg ^éel éi Martura, Km mer llalfít, Hchreyer BerU, Wg(iielm Jfwmy, Blta
KMtszlin. Sotenfeld ||ael, Sshem Hht, Hraaaer Kermint, 10b He4vlg, Pollik Mtrcae, Kéeilor i'ltl továbbá léltnvolUk: I/sagyef tyucsné, Rapocb Gyuládé. Grűnbat Hehrlkné, (Írünkül Alfréd né, Hbeaspsnger Llpétdé, Wefaer Józsefné, dr Btnklts Mándorné^ Kern* hofer Jóiiefné, Vidor Be*aná, fiommer Bándorné, ftoeenberg Itrulné ith.
Dr, K*)
Levelezés.
A lalül Tanügy érdekéhen
Arotomba ssökött a vér, asAgyenpir ömlöu>el eton, mikor ut a lesújtó hirt vettem u év elitjén, hogy a *Zalaf Tanügy* aoyagi támocaláa hlAnyáhan meg fog ssűnnl. Az u egyetlen aaellemi köaVbiitt\je e megye tanítóinak, temettetnék' el u ó évvel, mely négy év óla a salamegyei tanügynek szolgálatában állott, melyet .annak derék sser-kesstö-kiedó|e négy éven keresetül áldozattal is fenntartott osak ttért, hogy a megyei tinügyet elömotdllta általa
Y^jsn /^alamegyt tanítói nem tudnák I ut mtggoodelni, hogy tgy megyei tanügyi lapnak megsaüaéee iáinak a hévmérQje lenne V Nem szabad 4tt megengednünk, bogy a fZ. T.« meassüojkk, nemsssbadmárosat szeri sem. nehogy e szomsséd megyék tanítói elítéljék Zawmsgyt unltól-karát, elitéi-jék e megye kftxönségél, s sigünyollenak I bennünket. Evvel osek ut nyilvánltanók, I hogy italunk hanyatlik a tanügypÁrtoláA, lanyhább, mint ezelőtt négy évvel, • nem volnt senki, a ki t szent és hazafias ezé! IrAnlt tekintetből filléreit a tanügy éa e haza o'tA-rárA letegye.
Sejnoa, hogy mlg mu megyében a' tanügyi Itpok relkaroli^inak, l nagyobb öss-szegekkel JutAlmuaAk a legjobb tenűgyi ozikkek irójAt, ipl. a • Felvidéki Tanügyinél), addig megyénk kösöosége még ut a t frt előfizetési díjét is saj|nk[je wgtt me-gyéjei.ek tanügyi ísplAért.
De he ninot senki, a kiben feibutdul-jon i vér i megyei lenügy emoléaekor a nem volnt senki, e kiben fenneb lobog a hua-saeretet lángja: mdtaasuk meg,mi vékonyan dotált tanítok e megye köaőnvös tebetőeb-ieinek, gtsdag löldtsurainajk, bogy igen it, mi éressük s értjük a lanágy horderejénsk
•) Ittál haliak, revM léi mIvs méf aéfciar aMvasíi fog Urtftini, aMlvtkrt áztatta sgylk aMi JelewWí tróal Ibg flHkérsteL Wlbiels UM a fara* sadslat IQasá|«i, a IlMliitnm «lt«aaélUiáis Ifi-árult tssalss törekvéséért, él tát kJváajat, kgj a kar»at!ay táiMéslasi a jtvAbsalttbl évséhst taaeslt* sos aa (tv ksatasaaa éa sallanű • Igj^k Iféat, aüat a silataak a Jslaa MatvaaAs stkfliaAval riaaériM toaot vatáak. 8awt.
I még nem találtam feljegyezve egyebeit ut, vhogy »semmiből" „valami* alőálliitaémk
mint a (lenetis első könyveben. Miután p*-I dig ez *isteflü dolgokat* tárgyal,, lehetne t. Í olvasóim kötiü) ki elhinne, hogy bevezetésem után ily munkára kéttülök őrületet-I kedni.
Síelek, e tekintetben megnyngtatólag I tArozAzni. lur*.semmiről esek agy és any-I nyiban óhajtók beszélni, a mennyiben né-I lünk egyAtnlán nincs •semmi* társadalmi-| lag emlilésre méltó dolog, a mi u njdpo-dáíjzt kivéve — másokét érdekelhetne, mert: társaséletűnk nyilvánulása — : semmi; j egyesek jóra ozélzó törekvéeéáek eredmé-, nye s e m m I; a rotz irányok mederbe bm-i tására vonatkozni kellő törekvés : semmi; e közjó, politikai moréi ihdokojatlAn párt-szenvedélyek által előidézelt nyugalom hé-I borit Ások meguüntetésére Irányuló egy ÜU -I működés lehetősége ttemml; e t mi esek-| nél jelentéktelenebb; a farsang kellő matatása : semmi.
Hogy ennyi semmi alán kezembe Jutott a mennyiségtani semminek fogalma, ast i en k i ross néven nem veheti.
Mert semmi sem képes u embert annyira elterülni, mint azon semminek folytonos szembenállása, melyet vagyoni állapotunknak szAmtanilag a e m m Tv e I való kilqjtetee előidéz, fit hogy eaea állapotunknak t e m m i egyéb alapja nincsen, mint az, hogy »a boldogságért saületünk, t nélküle halunk meg . . . . árnyékét űzve, előle futunk* — ez: vslamivel bizonyosabb a s e m-minél.
Hogy kösslebb érjünk a -ae mml fo* galmáhea, kénytelenek vagyunk elfogadni szAmtanilag ast, hogy U egyenlő stAmtnjü tevőiegei éi tagaoóiagos eredménye — t tebaml; míg bölesésteiileg, hs jól emlék-izem Dr. Stöekel Albert szerint a •valaminek* hiánta lemmt, mert he minden lé-teső *valati« vagy »valami" — ngy eafcad-azsk hiánya egyéb nem lehet, mint semmi.
Most már nem maradhat egyéb kér-déeüak, mint aa, hogy talajdooképen honnan eved eeen semmL
As öneemmll, nem vonha^nkeaen
Lámd(M\ lüdonk nélküiösni, megve«|uk salát ssánktél a iiée^rreeen mMdQApe-tevő falatot, s litsiusük ülláwjiksl e Jfie* gye) tanügy eltám. de a rí&alai TanüS*' oek«méi sem subán meassümtl. Ha nlia • deo politikai, ssépirvdaimi, ás gasdatégi lap msgboktk it e pártmAt lazssAga ^dmy égy tanügyi lapnak soM asm vöína suhan ezt' magérnie, liogv ánylgi támogatás hJánratan végaszt be páiyefotásál, pláne egy salain^ gyiinek, bol negyo* is Hgf asttkaég vsnrá Tiszteit Kartáreek I Aorskozzonk a ♦Ka-iái Tanügy* köiil, emeljük a többi lekmté jyes lapok sorába; esák saját lakint^yw-nak husnáluék veié, ly s szellemi kapesot fl|léretnkkeí tárooj<sij|k és fenmartjnk. Mát I Nónapon át naponkint eaak egy krajnaiért fey gyünk félre é cséíra, t meg vtn u eéétz évi előfizetési díj, • ' ' ■ ; T.-.v
Már bt ifelveiiflk u apostol Mit, térítsük ét nyer(ük meg a tebeiőubb iem tanilókil it pirtdlókul, a működjék miijéén | kertén oda, kogy legelébb muodaMflivél I állítson be e tserzemőeéghe Vigyük Mpit, hogy lapunk ae havonkint kétuer, haaim négytter jtlinhetsék meg.
Akik pedig erőt érezne^ njagukbstf erre, bogy szellemileg is lámoutMák al lapot, tömörüljenek ét munkáltodjtnakj n naza javára téllel, bogy a t.* ne ipeti ouk jegy zőköpy vek közlésé vél [teljék meg, inínt elfUe ontrens, hanem ltgn|Aoh legyén benne néhAny velős dolgozat p. értele* tünk, vitaieuk meg u iskolai és al tanítók heiyzetéuk ügyét, t vlgyü| II ut wli» vetve, hogy Zaiamegyében a tániíék Imd-vuö itnysgi körülmények köté juszaiak. Némt gyereknek it anyja asm érti a szavát ; ha mi hallgatunk, kl beszél jhelyjittübk? Vigyük ki, hogy egy községben j a legjealn-télyeeebb állás a tanítót AltAs tegyen, It a legnigyihb űr a tanító, mint BvWozbaniU gyen bennünk több önérzet, töob üayazWe-let s negyóbb lelkesedés Munkékodni, dol gozni és btrónolni u éu fegyevwvel, élow 1 reuitiük meg minden erünket, J mozdítsunk meg minden itt vet, de a •Zalat l|anűgy*4nek élni, élni éa élni kall
Adja a magyarok lettnél
KAHTAR*
Tapolczal levél,
Már Jé i<U>. bgy kallattaa Taplmár* fraU-aUl H'l aáaMtykar miMtaMi IwAatt sagaeal. ka a .fala" kasával ktstaUal Mk Wslys^lrtl tatai Tssalsaa, Urmugi a mát ktslmlajrtsl elven* éa Igysfcssssi aa llsnUaslallsl sásiüsg péWal,
Pskvaár l*As a lasalaaai lakaekséasÉáij évi saarplláaél UHváa. Aaidl iéasat IgyVéésI vÉli MUlMf Oaikl Aatol kabfM laaassiéet. Viaijséi-éaa 4v|sa, ngy as lé*s ti aliss JtÉsialwAii alili s*tt MaseyM Hsasiestol aa iawaat i a i itUtu •■vlatsak, as Isksláksak é» a Isaaél Sérkla Jarán 'Másaaf paétg PsUák iéaaaí ksra^aél Mt njkas|s lag aa laléaat pkfaámskává angválasa^va.
á fcmM«t aiaUtaAcukr^t ■l|SSrilksBia agrJóJ Uiogatott Mtgari káliét irhatok, a» a ké M4s K«v*c» (Jvörc faaiMMwll lartaMt mm. A aáretHt léawalslságit sssi kitlfilkslaw sl, SNbr • ké lé4l SS tQsság által asiAt kllWgéa ksMfill ál aátkjU éaataUtl Orlsrála H kávékáal ka^tilllllS A jjokb MsMdekst stíwl MífkfvUk, kik agyasalayst kávévá asg la jalcalak, kol sslás ifésa nggall 4 ésálg bssSilsaikktl réasAs kaéwal Uassshal, A IMuyw
| kérdésünk keretébe^ mert u ensk u
erő, u istenség AltsQ e „valami^ elkotáéáae j felh-Hztiált lehetett; tehát eten ■ e ml mii j lejjee kibesznAliAtáuntán meg isartatt dal mi lenni. Hogy asoobtn még mai nap It bírunk, ha nei^ is fogalmával, de legelébb kiá^jW-lével a aemmiáek, ennek egyéb ioka
I ismét t e m m i más nem lehet, mint; u, hogy a miként u $ t-e e m m j kmmágélmn
I semmiskedett,ugy semmiskeoika jelen
I társadalom, aa, melynek a semmit splö
i elem, a Uradalom állal kell avéWhé* válnia. , / i r\
Fontojjuk meg ennek lehetőségét. Ha nem bírunk esőn tétel mélyére le-
I hatolni, hogy a s e m m i b ö 1 miként lébe-
| tett Valami, ugy a tényekkel szemben el (teli I ismernünk, hogy létezésünk •valami*. I
8 be ezen Miezésűnk eredménye: • em-I m i, ugy ennek oka ismét nem mát, mlnt-j. hogy a hivatásunkra irányuló törekvés ke-vesebb a szükségesnél, kevesebb annál, mint k mennyi a semminek vaiassivé változtatására kell.
Ezen tételt igazolja azon körülmény is, hogy azAmtalAn •ummi* ember »vnle-mire* vttgödik, mert azok, kik a .tenami* mefaemmíaítésére hivatva vannak, i e m m i t tem tesznek.
Mikor hajdan ut mondoUák *üat ju-titia aat pereat mondus* - épen aaon haly-setiei Állottak tűmben, mint mi Jelenleg.
Ma li nyüvannl saórványoesm a belénk okéit éráét, hogy kívánhassuk, miszerint vagy te mm i-eüqéa meg e mfodeeeég, vagy legyen igauág, — de mert talhatahna van aiemmlnek, tehát: bénít a jeatitk.
Ha enayi tsmmétkedée után a szíves olvasót arra kéreaa, miszerint tgrtMaistikus elveinek tekintetébea e sorokra a e m m 11 se adjon, azzal ouk jót lessek ama pusi-mismnsból eredő serok után, — hogy na követhessen engem ssaki eme megérthet-len űrbe, hol eaekügyan nincsen semmi, aaég boldogtalanság sem.
Akkor talán egyedül élvezem.
4— PACSAL
v
A z e l s 6
osztrák
ajtó-, ablak-* és ; padozal-gyár
társaság
Bécs
IV
1817
HeamMilfttm it, alapítva
Markért M. igazgatáaa alatt
ajánlja kéaa ajtók, ablakok (YaaaiAaaal együtt) jnjtha hajó. úgymint amerikai oaerla ereastékes- éa pert|ueU-t>edo-
aatokból álló nagy áru raktárát. A gyár nagy na/kraa íuum a« kéulete, úgymint kéax áruk nagy raktára által képéaltve Van még a legnagyobb silktég-letet ia a legrövidebb idö alatt kielégíteni.' felvállal Üzleti portálék klállitáiál, katonai laktanyák, korháaak, lakolák, irodák Itb. berendezését úgyszintén, mint bárminemű máa, gépekkel előállítható, la^unkálatokat, rája Tagynfinta aaartnt, kivévén lak-
maoba butcMfokut. 40 UH
á l«K)obb

0
vt arka-pap/^,
oa
LE H0UBU1N
rraMpé gyártmány. - J BtÉwéjsktal etaUh,
I ulnrkiNplif ,essk akkor valédl. ka mlsdaa m LK HOUlLOl bélyegül kordia én mltdaektr tat as aleat tálknté váthagygysl éo aláírással vet •lliivt IM ift- Hil

ia MmíZJS
SingerstraBfie 15.
PSERHOFER J>fé!e
gyogytiy.prlár
Héeaben.
ai iitóliM novai tel
»gold. Rtíokatgfil'
i/ártlavfifA lohHoponb asoléll ogyttomas lakdaatok sava I a la II i aa litóíibl novai Isti Tmlllzlllu laUllaunUR jM j«ggA| aegérdeallk, lelvol otsksgyaa alig léiasik balog-aog, mtlyban t labdacsok caodáa kaitokat 'leroieraeoa bo nam blsonyitotUk volna A laguiakaoaab'i ésaiokba*. luelytkbén minden egyéb assi alkartolsnfil alkalmast* tott, ai»h lobéaawk eaamtnlanetor aa k legrövidebb Ml alatt taljaa 'gyégyiMt eredménye* tak I dobot 16 Ubdaoecoal 91 kr. 1 ioktm 6 doboisal 1 frt 6 kr. postáit küldve 1 frt 10 toksroanél kiroaabb Jnam kUdetik ttdl) Mag*
bálák tuoa* ■ hljyrsálll^
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaiii laki kösd!, Ida mai lékel ra kbalttnV néhányak.
Waldnofer aa Tbba mell. 1SB0. Mf. ti. Nyilvános kisslaat.
TaklntfUf ur | ISfl óta eaenvadtam aranyerae bán-talonban éa bogyrakedéihani owoeoMaMam la magamat, de mlndan alkar nálkQI, bajom mlbd roambbá vált, 00, bogy Idft multával bavee baafltyáat la énatnm, ts balak fleaaaaangorodáan kflvetkeatébea); tetyea étvágy
o aoooiaat i rrs o «r. poeian aaiava i iri t« ir. \i winroanai aavteeou nem iuhhi a klldik utanvttnl vagy poaUatalvaay, pallóit. iC* Isomlnlsa lóvéi érként!, molyok IrAt I dsnsk a labdataokért meljeknek s íagkQidnfélaub éa lofsolyosabb bet egaégek Un egéeieégOk tasak klttftalk. A kl esnk agyator kisértitl tett vtllk, tovább njánljt. A ssáfiialat kdei
maréért
legmélyebb k oeeóa* temet os tto eeeéajevl gyégy
ii. Mae
Ikra bá InkOtdlonalÜo
IWJ<Mf K. flldblrioki
állott ba, a mlhalyat cenk a legcsekélyebb ét* • kat vagy egy korty vlaet nyaltam to la, alig bírtam a fi ' nenét
Tektalslas ur I BIQra boaaéjtvs aat, roleaerlnt va* IdaninOleg valanwna as k birs a fogj
ban több IdUlt fagyi
toyl gjógyaeer* banoaló Jóaággalblr bal aaamávnl, metyaa "* vnátt,)
y ooi tat dagnap gyí
«ann vágat'
aibáláa én fMkdoaáa miatt agyiamén állni, mlg nem végire aa Aa. eank nem eandilatoa katéen verttaMlM tnbdaaaat hamntlatábea folyamodtam, melyek nam téveaatatték ab batáankat, a ebemet eanknam gyógyít katlan bajomtól tfiké|atéeen mageaaba-áltattak. — Minek kOvetkaitében éo a tekintetea urbak vértlnUtA labda aari a máa egyéb erMtó gj égj maré árt meggyáat bálám a allemaráaemit itmanlfttoan kl-ejaaai. - Klvátl mély tlaaUlattal
Cah'nfir idnoa.
Taklntataa art Oly miraaméi valtam, véletlen an te vírtlwtltó Inbdaaaalboa juttatni, melyek nálam «eo-óákat mlveltek I — Ivek éta azanVediem fej(á)áa és-eaélhfidéaben, egy barátnám na te klttnS labdacaalból átengedett nékem 10 darabot, a eaen 10 drb labdac* an-
Ka oly taljea tOkéleteaan helyreállított/ hogy aa va-I caoda. — KSestpetem mellett bérek még agy aan-
fdr iadrda.
PrUka, ISSI márcs. 18.
halamanayi agynevenetl agyetemaa aaar Iránti biaalmat-Isnaágomnak, albntáraatam magámat aa te vértkatltó labéariaibea folyamodni,, bogy eaen apró golyébiaak segélyével smgsilfmiQtlt -lég Idl éta tartott arnnr-aree iiántalmemat Xgyáltalábán nem reaielem finnek bevallani, mknarlnb régi bajom négy bfll boaanátat ntán taljea tokilateaen megeiOnt, a én asau inbdaaankal la-maráaem káréban a lagboteékkat tjáslam Aa allaa nlnca »g> általában a email elinavatéaaás, bs te avas ao*. mknat, — Mllnbat névaiálráá náikSl — nyitván iáéig elé ébidt)* boaaá|>aal Mély daatalattél
Báce, ISII február 10. f,
\ Caaney, 1174. m^|ua 17, TnkIntetne art Mlatlmgy an te 4véHlmtllé.fniilála feleaégemnek, a kl évak éta Mtll gyomor babban s ceniban aaanvedett namssak vieaaadték aa életet, bninm sj lOui erét la nméttah balé, máa bnannlé b^agaégék-. ban ananvadSk káréeáre még két takdrae otánvétel mll lettl megkflldéaéra kérőm (Bt. Méty aalaataiattol Sokasak Bmldu '
Bnyako, 1ITI november ti.
Tekintetea url áa llttlk évtől kaadva agy bét évi váltdláa alán f'dyton beteg a egéaaan oda vottnm, bevaaéerék- éa nldnMtyáaok, andor.émalygéa, bágyadtaág, fofróaág, álmatlan éjnakákknl voltak éltem napi gyST-ralmei. Kaan M évi Idtetebnn lé orvaat kóatSk f pro-feeeoit Bécabái bivám mag tanácaadáa végett, ée mind bnaatalnn, balom napról-napra aulyoaabb lett. Mégaank •mii év október SS-án olvastam aa te aaoénlabdaaeal-nnk blrdetéaét, meghomtiam, miután anobnt utaaitáa-anartan é hétig éaadtam, 70 évas létem ánaaárn ikmét arltaljaa ée tlkélatman egéöaaégaa vagyok, agy begy moat Iámét agémm tl életnek firvanobatek. KogndJt
Etflltm, 74 Jnfdna I.
■HPH____ankan Máttk
kik ns te ,vértlaatttó.BÍI« Iáinak* egéseeégSkat kteéte-Jfik, Iráaban f^feufik kl Irgntélyebb bálánkat Aa te pilulál aok hatáságban mely elten Semmi más aaar nem basanált, a lagtandlaabo gyógy erét tanualtották A aU Térfolyáaánál, rendetlen bovl tkaf Iáénál, hagy rabadéatiél, nlKaatáiÁI, gy>morgyei«*e»g- éa jtyomor görcanél, aaédOléanél éa auk egyéb Maál lyékavaaan tagba ttok. Taljaa blialommal kérek még II takatoMt-Mély Umtolaltol
Knudtr Kirthf, |
Amerikai köszvéuy-kentet {J"JSJJi
ann ható, kdtnégtalmjoi legjobb aaar mánMen btsnvé* nyea és eaneioa knl,l navanntoaen hátgarlncnbai tag* aankgatáa, gflrea, Idsgaa fogfl^án, feJfájáa.raiwakiaiM atb. atb. ellen 1 frt W kr.
válúill lllv
tt lart* IMgtl a 1*1 kltfti M<l> tt.lnOaég
Anatherin ezáj-tiz,
ann allimwt legjobb fogtentarlóeeer, 1 Svagaaa I ft 10
Szem essenaia, S ^rT^
aápt eredeti Ivagaaaékboa ára S fkt 60 .kr éa 1 fri BO.
Ciiinai toilette-szappan, UiT^
gyártáa tarén, ünasnálta után n bér bánonyatma laaa éa igen kallamea aangot tort meg. Igen aokáig tart éa
kl nem aaárnd. Így darab 70 kr _
jalaa blalmir bö-ntt, rakedtaég, tojlókOb atb ellen,
Cfiukoméj olaj, «gy i»t i m-_
Por l&bizzadás ellen.
s na eaáltal kalalkaal kellemetlen aangot, énon ikr|J» írnek vau bnbmanytlas
laaa aaar liga
eltájro-
_ lábbont, éa ártalmatlan Igy doboa ára 60 kr
Geonrt Pate pektorale-ji, Zíi^'
dáa, kOkteéa, rnkaétaág, borát, mail. éa todlbajnl gégebántaJmak ellen legjobb. éa Ital gédmernek általánoaan ellamerve I d<
Tannonchinin- hajkeniScs,
balta
taibbl) aa-ámbO kr.
Jiaker^por, S.
I dobon M krajcxár. _
FaffV-halzfiám ^"^aíl^révak óta leg-xagj Daizsam, tólottbb ^ VAB ok-
mmrm, mindennemű (agybajok é> idült aebak atb. al aa 1 tégely 40 kr_/
Slet-essenczia (prágai cseppek ,
^éd caeppek) rss^'^ari.T
tanti bafok ellen, kitflnl háriim, Igy fivegeae 10 kr.
rsarbofar J-lél évak éta orvor-
és lalkuaok állal valamennyi ka^néreaaté anerká-aStt a legjobbnak iHamirva, 1 celimeaii kiállított nagy I frt
Egyetemes tapasz,
kelevények, a lábak régi. IdSaankonkint felnyíló ké-l pokolvar, aabea éa (ok btaaváay éa bn-»ly M kr.
kelevények lénél, maknea mlrigyk
gyullndáaoa mail, megfagyott tagok kteavén •ontó bajuk ellen jónak Uaonynít. Kgy tégel
Egyetemes tíactitó-nó,
mapavart imémtáa mlndan kovetkeaményel, t. m fdfljm aaédOtéa, gyetwrgSiea, gyomorhév, aranyér duguláe átb. ellen 1 racmag ára I fri Miadoatml fraaetla klltelaganaégak vagy raktsrskbta iarltitsk, vagy kérésre gyorsát és olosda! asskOidltstosk.
KT* A ssétálldds posU utján S loriaioa nééll^dtsargaél tstik, nagyobb teaaagaét utaovétol mellett ia.
csak la saesb btklIdéM tiéa eiikö-891 11—11
-^---------
.'ifi
ÁLDÁSI IGNÁCZ
utódja
BUNCZIL LOUJZA
Nnry KanináD, főtér, KnorUer váltod* melleit
ajánlja budapetii h bicéi Ugdiueeebb ét leguolidakb kétájtményü válmtUku Hu ém ét kéipütt a**
Teffet mmnyatttonfi berendesétekd, éttermek, és hólé ttakák teljes feleterelétét a Ugdivaloeabban ét Ujutányosabb árok mellett
dtáUalja 41.1-lt


Álon Uttguégék, eislyaáttét a mnldteki»i(lményik, llojf Jdent-fé^ rtnd$ttr,\ HttimdltMUik « khémfijl] ktihftgé*, lépufaiui, HUlfmnwMr, aMi Malaietekj iréibntéét) ideg, ldit téhHgé'ipeíg, méitléti bántalmak. — A bastnáUnbb W-teiiméegtk, mnÜta láet*ut •alteeéai etr% maláta *e»k*ládé, konttbntráU taeMle-hhonai, maWUt-milit-cMuiforkdlt. yiil*imtaayi n Haf Jdnot taldhádny* ét rétid*
' tftre aaar ml
életükeu
s
9
i s s
I I I I
8z<*nved6kn<>k
hrenrn lln»elm^lMk. Gsren, kik már yeiave voltak, eteni gyógyhatáaee aiernek kösiönik éa örv«i)deneli annak. Ifltilvrinof kottönüir/tt.
Egyáltalában á hirdetésekben igen kevéa bizalommal lévén, nagyon oaej kély reménynyel keadtem nl az An malátakéagitményeinek a hManálatát. De képtere as örötnetí mely oaaládomba nralkodék, miaön ei ön Hoff Jánoo léle konosentrált malátaalvooatának haaanálata után már hónapok óta eHreealetj egeesaégentet teljee4n iámét vtaaaanyériem. Mallain oly egéssséges mint amilyeij még sona sem voli a köhögés mely* folyton gyötrött elmúlt, s ma már, hála Istennek, egésseéged vagytilk I Halát köeaönetam érte I
Babóoaa, febr^W. STBIMRB HAVID
HOFF 1ANOM legtöbb (ejedelmek ud. ssállltóie oa. k. tan., arany koronáé érdemkeresst, porom éa német rendek lovamának, Béoa, (1 rabén Brftunerstraaae « Nuilvánob kfimtfinöírcU
Tek. url ön kittinö maláta kivonati-agéaaaégi söre 1grn gyógyhatáaoa. Tla havi nehés betegségem óta pontosait haeanálom, vlassanyertem erőmet. Kelj' . lékelve küldök 14 in 60 kii. további 28 palaoak maláta klvonati sörért.
Saabén, április IHBt. TANQL VILMA, j
Msgaa elismerések i a HoS JánoS'féte maláta kivonatnék, esdsaárok, királyos ée hareesgak által.
I. Vilmos német oiáasár: >Aa ön pompás maláta kivonata,* Ferenoa Jósaet osztrák ctátisr: »ö^mmel tűntetem Öil ki* A; szász király: a királyné anyjának igen |ót téaa.« A dán király: »gyógyhstáat |epasstaltam.* A makiéul* burg-averinl nagyhereaeg; »e)iameréeemet.a
HÍVA I ALOK OYOOY^ELKNTfcfJ.
Csási, kir. saéb. köipúall bisotUág, stb. Flehsburg. A Hoff Jánoe-téla msláiskivonali egészségi sör ejRéaaen kiiUnó erősítő saernea bixonvult.
WITIŰS őrnagy, a poroM kóroda képviselője.
itrftkt Maldtékiponat *y6*ttéqi töt 13 pal. 7 frt M kr., pal. 14 Mt 60 kr., 6H pal, 80 [fii j kilo maltlít saekelddé 1. $ frt r kr., i kilo 1 (Jt
80 kr. II. | kilo I IrtBO kr.. (kilo 90 kr. tll. } Mtlft \ aaoekó 60 kr., 80 éa )ö kf.t Msf<
kUo 1 frt
itak i vonat
1 kii* 60 I Oveg
kr. frt
flialdta*e.i
II kr.
aebb 10|kr. — Gyermek tiljtmaldtn k«f< t fa. Egy maláta ftxdé 90 éa 60 k( 2 írton alól aemmfaiem axálllUatlk. Aa oljtö valódi Bof János féle nyákoldf maláta melloaukorkáik kék papírban vannak* V evésnél csakis ilyenek kéretne! JCapható Nauy-itaniiaftii: Király Ve^anoi gyóiysieréii, Féssaelho József éa RoaettMld Adolf kereakedéeében, ée aa oreaáir minden n veaeteaebb gyóoBZo* táraiban. 30 B— I
k iiifiiwwiiiimnw gtwi|ki
■■■■■gHÉgHHBi i HMBBMmmtMMBMBBBimi
stragon-mustár
pal ont csomagolásban
Schmidt Viktor is fiái
béoal kOlonlego«*Péu: legjobb belföldi márka V9 jE \ kl^l Qvagskbtn ősim utol és védjogygys
istó minden boltban futeer ét dtiiostesoo kereokedéauen.
íei-n-w
In

Fogfájdalmak
kaaok akár ktMmMltk a blrvi Imdm" Mlvmsam-i«M hstsiiélsldvsl eltidrlkkaáék. I attr ttotérkaUV Itttségévol vllégklrrt toll start lés agy tstlédeal stai ■sMtoadl. Ttlédl Ült Iftgtkkaa 86 éa TO kr. lap ktké Ntgy-Raalftét MwerZ á tttktr aratnál
m-ii-u
K&fltetéal IkDilvás a
„■AGYAK UAZM.WYU
. ; II 'I
háitartási, gazdasági ée Méplrolalni heti la pt a magyar |azdiBM0Br0k om. egyletének hivatalos ktalboye,
III. étfoljm ári. Őirikesitik CVtirtfr- Ujji ótti Jda, Andrea ée Vériteo W. J. BLŰrilETfelI llAKi
Egéaz évre 6 frt., Fél évre 8 frt., Negyed
évre I frt 10 kr. Elöflxolések a „MAGYAR HÁZIASSZONY" kiadóhivatalához Budapest, Váczi-kirul S*1. aa. inlégendők.
k A
BC k .kagyar Ráaiaaanon.i ■ boti lapbál SMi^stváav státtoktt bérmaatasaa kaid t kladéktvatai taljétmk-tak, kik taltiat baoaá Wgtaákesiebbsa Isvalattl Itppt fbrdslatk.
Ilááoatátak t M kánstly asa|áiél olfcgadtJtahk. < é iétttmur' kieddhíretala
Budapeeten, ▼éeel kömt ao. K staklápask agytk káttsrtáiWJ hm ssabsdkt kié" aytaai, atbtéa atmttslásal mállott több saát IMstot lakot a bátlartátbat SMgtaktrliáai
47 17.
i
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
ÁRLEJTÉS! MIZMIW
X. éff«lyiaAra
Kgyedüli i legrégibb, lihál különösen a külföldön is a legelterjedtebb közlönye is Össké* magyaroméit ás a honi vállalkoeókat j erdeklö áumtriai, horvátországi, bosintai s külföldi árlejtéseknek, a melyek mindennemű méssakl munkákra, építésekre^ késs éra- és mindenféle ^nunkassklUtásokra (minden sxskmáiu gyáros, iparos, kereskedő pálylsstával) adás tételekre, bérletekre stb. voustkoirnsk s hivatalos és msgán, de mindig el>ö fonteokból meritetnek.
Klsárólsgos köilünye as Arves hivstalos érlelési lírásoknak, a melyek e sziklapban a legkimeritObhen köxoltetnek s melyek melléti esenfelül íz ,eie-flrMO gyors és pontos informál lók á is kap, kivonatra a szerkesztőségtől.
E alaklap minden számottevő müszski irodában,párban, ipartelepen éa műhelyben nélkülözhetetlen s mindennemű hirdetésekre eézveépen elterjed-ségénél lógva a legjobban Ajánlható.
föl 6 t i e ut én I \ rj I
//ars . j.jj 6—frt, FUfrn I. . 3-h f. Kg!***" . . í— IMlsaMai ptaask k aarnhllil laMfciadlk u
jBLKJTÉIII kélLOKl" • 11 M t- 12. kiadóhivatalába, Bndapeslen, Bálvány-utcaa 8 szám.
0c)000(xx>000000«0000i>0000000(>
Flrskiárt Bddapsaton, váoat körút fii (Ip ar udvar). ,
Hii/nil gyárlmaky
Van szerencsém ezennel jUazteleiteljeeee tudatni, miszerint helyben (8|tócheiiyi tér n. kmizui Ukarék pénztár épület.)
Czukrázdát
nyitottam éi lakodalmuk, ItufóUiUleUágok és egyéb ünnepély erné-igéknél sjpükió^U hfltemények, omkorkák saáMtáeAt nivAilsiom. Ktutlal kltünó hlrnevlt gyárakból szármáié liqueur raktáramat, Kilát készítmónjA mindig friss thea-kmyéikéket, legfinomabb ciekmkái-tnai, szép belőtt g) flmöluieimet, inirmeladokal etb. ith. is szivei Welvutbe ajánlom, • ^
A legle.lkilMtief eteicbb klizolgáláit, itfindeu rendelésnek logponto ubb eiiküiléaét éa jutányos árakat a n. é. kösómégaek biztosítva minél sűtűbh szivei láiogatáet kéftts Kltünó tUsteleitcl maradtam
«raf Ádám . 41-1—S < czakrása.

I JHncyar Ipar
Gyájr, VBS-éfcz és kovsoaolható vasöntöde Moaonban.
Ahikutt iSStí- bfi9i.
ajáalja
a trg óbbnak elismert, snadrs eddigi fciáilitises s Itgmigaiakb és elsércatfű dijakkal klllststitt
„BÜK GABI A DBILL* eoi vetőgépeit, sióivatetőlui) ekékit, bortmákat, heitgeirm, iakamáttykhtiló gépeit, járgány csipiókéseleteit « mind emumü gatdatági esiköiöket. Msgysrorigégon és s külföldéi* tftbb mint 5800 tlorab „Hungáiis Drill" >nivit<Vp működik teljes megelégedésre!
Árjegyzékek bérmentve XXXXXXXXXXXYXXXIXXXXXXOOÖOOCX
Anffege

fefllttst Mim mk fr if<*a Mtas
■etiléit netten
fit silénl ftllial ktt ama 9tvlt|tv |
|tsmu|I mttkea. m ftt italrtU.las ileaenarsl m
II KÍJ'" |i|t Itfaelirs ia #»>íiffr*.
yir asifeHslle Mll|t Prrls kittit krrfrllr
W »elfi k|k|aB! Wie«a»f le SNew-*aeaim I m. I. Sa'
fie W iWrtri, aaav fs U MOa A M et v SS fW" A Sl ei«
Zu Bestellurigen em-
pfielt sicli ■MI. ritM'iM?!*
Bnehiiaiidlutts
in % Ur -Kbiiíwű u. CwtUthnrn. 81
Mjonmtott Ptiebei FulOp laptiiUjdonoSnál Mágy Ka».tssáu.
A Nagy-Kanizsai Bankegyesület Részvény-Társaság
\ ■ y* M |
f. ÍH^."1 é, móifciiiius' 16-ái (jélntí'iu 3 órakor
HELTISÉO-ÉBE1T • ; ,
• - 4f tizedik évi m : l ftt "j
rendes közgyűlését]
tartandja, melyre a t. cz. részvényesek jtiíztelett^l meghívatnak.
A közgyűlés tárgyai: !
a) Üzleti jelentés; a ^sAmaciAnok 6ú mórleg jóvAbagytol a l'elűgyblO biKojltatg jelentése a lap ji ín.
b) Az osztalék megbat&roz&Ma.
]! c) 2 igazgató tanácsos választtat a uorrend szerint kilépő Karczag Béla én Sommer Miksa urak helyeit, vagy ezek újbóli megváhiszttea az alapszabályok 15. S-ának ügyelwmbmi tartA.sa mellett.. | . j
cl). A felügyelő bizottság m^gválasztíiBa. ; e) Egyéb, alapszabályszerülég bejelentett indítvány tárgyalása. Azon tisztelt részvényes urak, kik a k^zgyüléwin szavaznti jogukat érvényesíteni óhajtják, az alapszabályok 35.141-áliozi képest felhi,vatnak, miszerint még le né^n járt szel tényekkel ellátóit | részvény eket f. lövi márczius hó 7-étöl egé&z márczius 15-ikeigf terjedő időkössben az egyesületi pénztárnál letéteményezzék/
Kelt Nagy-Kanizsán, jl884. február ltí.
' V I < Az igaz§ató»tanac8.
i ^ __L 'l ; I ' j __L ___4 " í
f'^wtost • N vntuowoaMtóm

Ufe
rr.
*Mft mtelayok w^NilMI a aaaéé, * paiWláat. mnlybaa mlg
______I |
o*n Ii wiíhh |iuiltitei> i •Ük Int? MB'Wxi a bM, wlyn mraagt m- i
*akW IMiHftil llil»il, de a ma- i «mI« Mi amat igy bnau magával a imImw. dévaié téayi rgyaam • ké lléa AkaUbaa f étakac m/m | Imi patait; Hl átté vabiébaada nda kutatott X4m Jáana l««a JMU MIíiMm, bal « kaaalrél twsáltv* igj ni ii i ba a tA kalollak, A káai unaay faSk |4Hl a MjiiIi*. éa immiI Miwim a vaanéiy t | <«* molUlaJiéa u utaUoba aaaaakth. annálksl, bogy 1 » tnbtók a iliMtii éaara votték rolaa. A aaagéay , BMgtfedt mmmj nwt^ftw (Mait eagüséalil, da aiSa a hM lifrittto mkitt«Ut>n biil íagy»ar-int éa kétaialgpl aaak két ember mert a Uiltlw-Mm muI Aa advawa iUé rabié dr igjaallilMit | fanra** te Ital. éa még aat a vigaaat tattá kmé. ba canadeaaa aam tovaaaak. a< agéaa falat m»fgyt\)t-ják Kaaa rimlhlaa aaavakra átfutott a két falttal bta m vitték a roaaa kirt Kin urnák.,kl ogy plaaaéjékna a kéaeibea. dolgoaott. tlaa némult mm kiboova, vatta fal Ingvarét, Sitit kMaijára aa attaal koromaároaaal Oűld Jéaaaflkl együtt,, kl épaa volovolt, éa aaaakodva. rára kajtatott Aaoabaa a haramiák a lokéokao végoa-ták tewodftjbkat, moly abból élit, kogy a V< éraa ár«f aayát öasaa viaaaa várták, aat a kalaaakat, melyekel a báai uiaaony magával vitt, aam tudta alftadal. Da aaért dk a aaakréayakat föltörték éo Üaaaagy aaáa lá-rtal kéaapéast éo t&bb értéfcaemfit tlvittok. A mlot aatáa koealjokra Ikra, a korcsma falAl Iftvértkait hallottak., molyak Kín kfjf»mébM uáriaastak, vtaaaaHHtak a korcama aklakáa karaoaill, hol QoM Jéaoaf vaadég-löa két'lftvéat kapott, a ágik a balkarján, Vaaaélyaa aok ia mondatik, t Jd madarak aatáa allllaatak. kik valéaahitlac a aagyvásaooyl labldkkal aonaimak POtsaa babiaoajitaai *at aam I bot, mart egyik aam volt oly aaivoa élatiaiaét valakivel kondim A ayomoaáa nwg-luditUtoU. lináaataa lenn*. ka vid^ktakhaa t kb onen-dfir Volna, bogy a népnek ilyamaiktál aam kaltaaa Mai.
tzserxL.
Különfélék.
— Carnevát. A kalandos hadvezér, a pajkoa Carneval berezeg ur gyönyörű had sereget vitt tűzbe a hó I8»£n. Csatatér vóll a • Szarva* * diaztertnének fényes síkja, a hova idejekorán felvonulva, szétszórt caeiár-Iknczban foglaltak áHM ők : a rettenetei pa-puesliösök, — -mellükön a aok küzdelem arán megszerzett papucs érdemjel, egyik közösben h- borúi táncxrend, a másik kezükben győzedelmi claque I A a előőrsök jelentésére, hogy a veszedelme* ellenség, az ame-zonok csábos hadserege megérkezett: felzendültek a harsonák s a Tortnáék száraz Iája ugyancsak lelkesilően lupsogia a har-czi riadót Folyt az ütköset ... U jó papucsvitézek ! a szivolvaaztö (Qy.es sumsugá-rok, meg azok az észbontó mosolyok aligha csak a veteránokat győzték le! A fáradhat-lan ée gyönyörködtető gomolyból a következőket sikeröli [eljegyeznünk: Blau Tinka, Belua Anna éa Paula, Bosch Anna, Klement Julcsa, Daun Folly Lina, Gróbelti nővérek, Hannv Katinka, llraijnann Helén, Hegedűs Margit, Kassay Etelka, Ko-ráta Etelka, Lacheobacher Kamilla. Ollop Fanny, Rosenberg Marcsa éa Adél, Svastils Margit és Arpádin, S^herz Tinka. Schust^r Flóra, Sommer Lujza, Soímver Malvin, Tu-boly nővérek, Trette^ Harcaa, Vágner Aranka, Weiaz Ká olin é^ tíizela. Welisch Ida, Jelen yoltak tovább&^Bogyay Ödönné, Blau Simooné, Oauacha Oltóné, Ebenspanger Lipótné, Feaselhoffer, József né, Qrobet-Üné, tirünbut Alfrédné. Hanny Antalné, Kaseayné, Kernboffer Józsefné, Király Fzreoczné, Knauss Botdizaárné, I^eszner Hen-rikné, OUop Imréné, Obzeszty Antalné, Ple-heiszné, Plihál Ferenczné, Rosenfeld Sándorod, Rosenberg lzra**lné, Sci erz Albertné, Szukits Nándorné, Tuboly Viktorné, Vajda Béláné Wachtel Zaigmondné, Weiaz J. H.-né. A karzaton voltak: Babóchay tíyörgyné, Ei-aenai&dtedler Liná, Kohn Hedvig, Kohn O'önné, Pollák Marcsa; Schérz Zaigmondné, Vidor Santuné atb.
— A pac««l bálról a következőket írja tudósítónk. Szokásom elienéré felcsapok báltndósitónak, — mert valóban restelleném, ha az 184. évi febr. 16-án ,a Szévizvölgyi fiatalság által Pacsán tartott fánosvigalomról a helyi lapok emiittést se lennének; melyen pedig el.őre baladott legénykedésem daczára igen jól mulattam, éa lelkesültségemnél fogva aakeiletiuél többet is iánczpljam A lelkesedés, kábultságot előidéző jelen volt bönösek kőzöl felemlitem: Kerkápolyi füili s Magdii, Rotka Erne^ztin, Bakó Emma, Tanczos Gábris s Gizella; Rajki Anna s Izabella, Sípos llooka, Peternics Gizella, Wieber Anna a Mál-vin, Höhn Malvin. Merkly Gábris, GaalAla-la, Weichinger Tóni kisasszonyokat A no-labifíiások közül ott láttam: Rajky Lajos, Ujmki plebáyios, kedves házigazdámat Nun-kovktf Vilmos, Fábiánits Gyula, Gaál Miklós, Baranyai' KoeuthAnyi budapesti kir törvény-scékí btró. Lubkoviiz jegyző urakat A Jrf-itoő jókedvről, hogy az olvasóközönségnek némi fogalma legyen, caak annyit említek lei, hogy szüaóre után egy franczia négyesen föl virradtig a csárdást jártuk. Adjon latéit Pacsán sok ily melatFágnt s nekem erőt a kedvet reá, hogy azokban jövőre la résotívebeotek. KereosenyL
— B •FMrférél IHák : f. hó I7*én • feaiataa Iftredi polgári dalegylet alap(őkd|je
Ívén a községház nafyt*r*ib*i daleatély-al egybeköt ölt láncxvigahoet rendeseit. A sorrtad köveikeső voli: 7-9 hangverseny, laeé élték krfyloooe taaevttiar közt JHm-mmbT, ^sfwyeés télijében* Képdal: vGye-fa>üe'édee iiyfta1 »l^veg6ben aképen aaál*, *0exa bisoity megéreti" »Lm eaaien-
Xaaaak* TkAriaaf népdal:
y vájpi éa é 19 tm kövelkeaetl egy
órai táaos, ée ismét énekre gyújtottak; be fényű ealllag* „íg a gunvbó '„Bséu kla virágom* Bordal . aÜresen áfi már a aan-osóa lasurgensek riadja: „Balllya vHásek" Krre aatáa tánoz vQágos virradtig. Hangverseny, tánca, Aióval my fényesen sikerült mulatság veit, hogy eaakngvan ritkítja pérját Vendégeink saáme kösel háromsaáa. Nemcsak a aagy terem, de még a melléktermek la mind aauloláalg megteltek Aa egéss vidéki helyben i.em volt hás, mely képviselve ne lett volna Ott voltak föiiesielendö 8k« gfsdi Miklóané urnö. Varga Jánoané. Somogyi Zatginondné, Nagv Arooné, Kaaovios György né, Sváb Latoané, Somogyi Déneené. Saárl Kornélia ureök atb. stb. Ha mind fel akarnám aorolnl a aaebbnU-aaebb kiaageaó-nyokat és nőket, legalább egy kilométernyi pergamen ív kellene. Meg leli jegyeznem, bogy dalárdánk osak as utóbbi ősszel alakult, éa már is ily lényaá sikert,aratott Fő érdeme Nagy Aron askretelnázi Igazgatónak, ki mesletükik.
— A M«>val öuk. tüsoltó egylet bálja várakozáson felül sikerüli. Ugy helyből, mint a környékről nagysaámu Intelligens köaön-ség gyűlt egybe, kiket vig, feealeíen lánra s mulatozás közi a ki világos reggel ia egy ült talált. A legelső palotást Is már ib nártáu-esolta. A díszes ntfigykoesoruból következő hézagos névsort sikeNklt összeállítanom j üutt* mann Hertnin, Lévay Janka, Horváth Anna, Eppinaer Berta, Pelanoviea Mariska, Farkae Nelll (N.-Kanizsa), (ppiugsr Saidonia (Unti), kisasszonyok; lováltbá Verhás Gusztávné, Farkas Fefsnosné, Zsoldos Jóssefn^, Deák Jóaselné (Kerosztur). Kelemen N.-nél (Zala-Tárnok) úrnők. A tüztíltó egylet jfáredo-záaát is szép snyagt hasson kosaoíustai a
'tiszta jövedelem szép összegre rúgott*.
— A atajcy-HkMilaal tisa I Önéegélyaő szövetkezet t hó ilÖ-án tartott rejtdkivttll
j közgyűlésén tt szövetkezet kebelélten alaki* lan dó fogyasztási alosztály alapszabályai lü-aales és részletes megvitatás után elfogadtattak. 9 minthogy az alakulás feltételéhes kötött tagok számai a 100-at jóval íelülha-| ladja, a fogyasztási alosztály végleg meg is I elakull. A logVasztási — nevezetesen: as | élelmezési és bázfenUrtáal ozlkkek szállllá-I sára nézve több oldalról érkezett ajánlutok tárgyalására legközelebb fog igazgalóaági | gyűlés tartami, miről jövőre tüzetesebben saó-hindun*.
— ÜaláUnAa. Dr. Orées. János zalamegyének hosszú időn át volt főorvosa, f. hó 19-én 72 éves korában Csáktornyán meghalt. Temetése nagy rész véltei 91-én ment végbe. Béke Hamvaira I
— Sakál ZalKMo»4 a btkv. 468. §-ába ütköző s aépB. azerint minőaü ö hivatali aikkaaztás és as idéaett törvény 468 §-ába ütköző meg?esslegelée bűntettével vádolt s állásától fellüggeszleft nagy-kanizsai k r. sljárásbiró ellelni bttnügyet tárgyalta f. hó 12. IS. 14. és 15-én a n«gy-kanizsai kir. törvényszék, a mely ügyben a kir. ügyész-séget Bogyay Ödön kir. ügyész képviselte, Vádlott védője pedig Remete Gáza Ügyvéd volt A bíróság: Miklós Károly elnöklete alalt Dr. Horváth Ferenéz és Tötlösy B la lör-vényszéki birák élt Szabó Elek iegyaőből állott. Vádlott a IND d. it>ö órakor kihirdetett Ítélettel a hivatali aiklmasUú^ bünteHe alól azon indokból, | tatárt a kir törvényszék a; végtárfyelás alatt nem lálta beigazollnak azt, hogy Zakál aa általa elsikkasztott pénzek kezdésével megbízatott volna, nemkülönben a megveszlegotél' bűntettének vá^ja és következménye alul is lelmentetle; azonban a btkv. 3 6. fl.-ába ütköző a as id zelt tői vény H66. §-a szerint minősülő (közönséges) sikkasztás bűntettében bűnösnek találta. és ezért as ítélet jogerőre emelkedésétől számítandó 4 évi börtönre ilélle, melyből az 18HÓ. évi nevember 24-től IHH|. éyi október 29-ig tehátlll. bóospig, kiállóit vizsgálat i fogságból 9 hónap kilÖHöHne| vetetett Az ítélet ellen mind vádljolt, mitin a kir. ügyészség felehbezés jelenteti be Bogyay kir. ügyész erősen vitajla, hogy sz elsiklcaszlott pénzek hivatalos állásánál és hatáskörinél lógva jutottak Zakil keseléae alá>é hogy igya közhivatalnok! anyagi minőség mellett as eltu-l^jdonitott dolgok ék a közhivatalnok kögötti most érinietl vísaotty, eaen őseiben megvan minélfogva mind a |minősítés, mind pedig a büntetés mérvére neave j- ennek galyosbi-láaa czeljából - jelentette l>e feiebbezés t.
lAttráéom, I. hó y>-án d. e. Laos-kovics Ferencz ottani lakoe az otesájn öez-szerogyott, e azonnal meghalt. Az orvosi vizsgálat coostatálta, hogy á halált aalv-aa-1* hüdés okozta.
— Crnámjkmd 1888. évi denzemb. lH-án Schoiich Já ós lüldbirtokosnál törtért! rablás egyik teUeeeként Tamás István előbb . aagy-ksnissai Petőfi ntczai volt kanász, utóbb napszámos, van letartóztatva a kessthelyi kir. iárásbiróeá|QAl. A viaacálatot Ceessnák Miklós sljárásbiró foganstosilja.
— VJ eseikrA/ém. A helyben, léta-aett egyetlen ilynemű üzletnek oonearrense akadt uraff A dám, a nagy-kaaissei takarék-pénaiár épületében eaakrásdát nyílott m-ly-nek üileii hirdetésére vonatkeeólag bi deté-g| rovstttnk bővebb lájékosáal nynjl.
A budavári j^lklli liereei, Bpangk éa Pllély Igy éhen heeetl legfőbb töt tényasékl helálea iUiet vágrekajtáaá Bák 6 Méége azabad lolyáat engedatt. Mim beavatottak beaijBIk, 6 fdlaége kl<* lönöeea behaló figytlpére^ méltatu a kegyelmi taoics felurjiestéaét és u Igy mlndeo i^aletét eMterJeeataUe msgánsk, minllttkgy aiOttbáB a aijörnjü tattben meg
keiyelmeaéel Involváld moiaanatok fel nem metültek, lón a ealálee il'let llgp magaaabb helyen magét dilivé* Mire • •orok napvilágot létaak, a gyilkosok már életükkel lakoltak. 4-, kai blaiaaűk, hogy a nakIfudalom még Ujbbaadr ing foggiiJ-kosul es eaeltel é« meg fogja hányni-vetül, bogy a lőredelkiea vallomás, ag önlaiimeidM fSpangáé) , nem képea-e oly euyhitó kötülutéii) tj mely ft baíálbttnteí téenek fsgybáaiá leendő enyhitldét lado- | kolná, Nésetünk saerlid Igen, mert ha a I beismeréenek, a löietlelnfei vnlloináanak | nem tulajilnulttstik enyhítő leeaámilái as IgauátfttolgálutAi önmaga fogja a bűnösöket a megingathatatlan tagadás lét rére kéiiyiaeriteni, mellyel fejlet len ren* désaeU vluonyaink aztán aligha blrkdi* hatnak meg.
A $*alnokiak öiö ne IrHálásba he* lyeieU törvéuyaaékflk takin te télien eaak* hamar •joutorusággi változott; midAa a képvlseló házban a törvényjavaslat ugy ag általános, mint a ré^nlnton tárgyaiáaoa kerrmtűl ment él elfomidtatbtt, e feletti öröm lik ben lllnmlnáitak, moagá»aitak^«>*> adl máatiap baiitguiiitlrokul akartak Kenek a inult szerdán kelteit volna megtörténnie ; fájdalom, hogy épen ea napon lett volna a tőrvjényjavallat har-madsgttrl felolvaeáHhau végleg megHgava-zandó. *— Törtéin áioubaii. hogy a kormány tagjai, ugy a képviselek nagy régae'a fóiendi házban, épen ekkor folyt biidget-vilára mentek és távnilétüket á tÖrvényJavaalatellaneMifélliaaanálták arra, hogy a törvény la vaalatot a harmadainri fe|t>lvaaá»nál huktámák meg B szerint a henqnetteot Jéliüen a já«>berényiek ée kareaaglak költhetik eí, mint akiknek törvényggekeik léitek volna tgyeeilve Szoluokon felállítja.
Irodalom.
Aa badakal ravat alau kérilltik kanbaték ée mtmm dalbatlb rieabal riióp blnyvkasaaa eééalban MHT gi alul n éa Omkjorayáa.
As „Bgyeiérl4s,t nritlknsa ksrtár-tonk Dr, Kele Antalnak Ifgujahben irt gyoriiráaiati munkáját igen hiselgé mélj* tatáiban résaeeitl; ag é'dokea bírálatot alantabb ml li közöljük ; nem mulmt-hstjnk el eten alkalmat egyezetemind felhutnálai arra, hagyj a gyortlrásiat megtannláaa Iránt , hajlammal hlrék figyelmébe Ismételten 4d bathatdean ne ajánljuk Dr. Kele Antal untak, lapunk* ban ii már kösnétett axon aiáolatát, mely azerint gyoniráiiáti tawfolyarti^t-jiyit ée 6 frt Uudij mellett as agéas tanfolyamon kertutfil vezeti a tanulót. Bonéi olrgóbljaa ég könnyebben senki el nem sajátíthatná a gyorgirágqatot éa a már lesajláiáboi közeledd farsang végével Igen bálái éa njugalmag iddesak kínálkozik erre.
„As uj magyar gjornirántnnköny V6" nyelvünk természetébe*' alkalmazva
Íkllönöf tekintettel a magánlanulásra ; na Dr. Kele Antal. B könyv', mely á >grád) testvérek kiadiiábaa jelent meg, irdemes rá, bogy itfketesbben i« föiki-vaaaék rá' s figyelem. Hasinkban két rendszert követnek a gyorsírók t a Ga-beliberger-MerkovIti ée 8'olze-Fény vei-li félét. Gsbeliberger a közönségei Irái jeleit ilapelfmeire hozta viiais,' a cil-kornyától megssabeditotte él ál igy r*-dukált |elet a gyorsírásban ugyanaaon heti jelöléiére haunálta ; 8tolze ellenben nyelvtani iiempontból Indult ki i a már redukált jelekhói aa egymáieal rokon hangok jelöléiére (b. p. d. I.) ha ion ló jeleket haasnált. De mindenki aem elégítik meg as egyik vagy másik rend ■űrrel, ái van o,tpoticaio ellene, meg máa ABO uláa való tAralivéa A redukált Jolek, a gyorian haladó kóa által nem mlsd egyenlő könniüiéggel él gynr-•aaággal Írhatók lf: tannak folyékonyak ée kavéehbé folyékonyak. Máirénrói a hangok aem rgjealóeu fordulnak e)4. V ugálatok hl>*syli|ak, hogy mlg 1000
a heti brisl alőtíwWlg «) auk 10. IbMI Öflként kővethéilk, mennyire el hlháaeU mindkét readiier AJftO'j<», ma« lysknél a feniehhi körUlmésv taHeeen fi-gveisun klvll hegyitoit. Dr. Kelének eled gondja veit táblázatos klmataiást kéealtanl; vájjon a hmak mieó arányban lardBlaák oió f okkpr már könnyű volt a fotyókeny éa kevéibbé fölvékony Jeleket eráuyiiámiik aiarint ilkaWanl. Bwn elvre eddig egyik renduernól iim voltak tekintettel. Kele IgyekesaU ke-rentaivinni eun elvet, Egyik ismer tető. jele továbbá a renduer óletrevalóiá* gáaek, hogy a magánhang^ih jelképi Jelölését mily merencaévsl oldja meg. A régi readwarek Ii ouk a iHÓ oléján és végáa lelAlik a bitűrrndl jellel a mügén* bangaókat. A Osbeliberger-Máfkovlta-renduer a Jelképi (utóiéit vaMaglUi/bár, bér) Öblősiiég (bor, hót), aagasltis oé. lyStén áltat itb. jelöli; a tttolu Fenyvesi rsmursól a jelképei jelöléi fó-kép fiiaéngltás áltat történik (a mi pe dlg a gyomin haladó keut felette hát-i Altalja), a károm Iráe) vonal megkülóe-böits<4ia által, a ml izon hátráayaril lár, hngy felesleges vonalak Iratnak, habár ruk a levegőbe, mivel' a kéa fel kii emelve. 8ura6*k ml vének eaee ráu •-t melyet Qdholiberger ée Bfolu rend-iif*re|khen uak aa eiailtett prohlamati-kui, éi lok tekintetben a tanaiéit ae* hasító módon voltak képelek meg>4daal, leginkább it kei U»t. ^épse volt egViUiÜ, éa mégis nyelvűek egéu uókiauót át ÖlelA uabályt felállítani. A magánhangzók Jelképe lelöléee ^sáljából minden mánsalhingnóra két Jalet vett egy klubbot éa egy nagyabbat, a a aurlut, a mint kiéli után klejsit, kicsi után ni gyor9 nagy után uagjfot, nigy után Xi* csit itk ath. lrt más mái hangzó elva-ssndó közlm, Még a hangreed megua kidáiokra Is kalló uikíntette) van, (találók, találák, kepék, kapák Uh.) képű aaokst hatáiozottan jtilöliil a nélkül, hogy betűi etidl (lilével kliraá, mint ilyen evetben a Qab -Mark. gyoralráa teul. Mit Javított Kele a gyoradrái eddigi állapotán f Kidobta a tőbbeoru liáimódot, a belük öblő^lté-ét, élseiiéaét, ékealiéaét, i VMtagltáat caak mássalhangzók kettóaé* lén hsiználja, vele egyetlea migénkang-aót se* jelöl j nagy kesdóbotűt húznál, mire eddig egyetlen fenduer um volt képu. A, könyvnek már elaó átteklnté-i nél éiarsvebetó, hoigy alapot nyelvészeti tanulmányokat tett, a mélyrehatóbb rövidítéseket a nyelv sajátságaiból igyekezett levoaui. a jfÓtulyt nem a Jc* lényei kifejezésekre, hanem a nyelv lé-ayéból önként kínálkozó rAviditéiekra fektetts. A könyvben tárgyalt uj renduer mgyon megéi^iemli, hogy gynrilró lak figyelemre méltaiták. W. A.
— Tékorsaky és Pornak teoemü kereakedésében megjelsnt »Maíglöokchen< czimü polka francaise ifjabb Fahrbach Tü-löplöl ára 75 kr.
-tligrudsléil Mklváa A bélyég él Uletéki törvények telfu és rend-sseres gyűjteményére. Kétfélén 10— lt füzetben Egy-egy füzet 80 kr Előfizetés 10 füaetre bérmentes elküldésed 3 frt Minden tűset egyenkint is megszerezhető. Eddigelé megjelent é füzet. Alig van törvény, meiy-nek intézkedései sunyira eletbevágóak volnának, a a melyre a köznapi életben oly gyakran volnánz utalva mint a bélyeg és Uletéki törvények, as ép ezért nincs törvény, mely oly gyakran sértetnék meg a közönség által mint esek, habár ritkább eeetek-ben szántszándék kai; csaknem mindig a törvény nem ismerése miatt Oka ennek első sorban az, bogy u eligazodás e törvények-bet! vejmi nehéz, — jogot nem tudóoak csaknem lehetetlen; a törvény saándékát a felek gyakran magyarásaák félre, aem ismer vén U annak vegrohajtáUra kiadott értei-mező rendeleteket A jele*' kiadás e bajon akar segíteni e menayiben a törvény szövegének egyes ssakessai után nyomban kösli u azokra vooatkoaólag kiadott törvénybe zéd vagy rendeleti intézkedéseket és utal a műben előforduló bevágó ssakaseokra.
M0Z(i4ZHASiGm
Babona árak,
Nagy-Kanizsán február 2í-én.
79(80 kilóg, buu 9.80 — 78 kilóg 9. 601
— 77. 9. 40 - L rozs 8.--II rozs 7.
80 -árpa L —--árpa IL — - aebfi.
71 - teageri köeöneégu 6. — — apróezsmü 6. 40-K
A budapeytl értéktteade
febr; |& febr. 21
magy. küelréaavéey 807.98 810,-
oeatf. ^ 806 10 8o7.t
él es megy. araaylár. 80 911 0O.A)
6f.oo sMgy, arauyjár. 191.01 IYI.60
l|-os , papirfár. 87.66 87.80
o«étr. magy. államvasút 818— 811,—
megy. lessám. bank 80.28 07,10
• djjaers jegyek liasai aorsjegyek 115.60 119.50 115.75 118.96
os. kir. arany 6.68 •, . 1.68
napóleon d'or 9.60 ' ' 9.62
váltó Londonra 121.86 191,65
, Pariara 48, - 48,10
B Berlinre 60.25 ^9.81
Felelőn szerkesztő ■ ttedó : V A H U A L A J O K.
BHltMTTÉIIML ' '"""
Egy gjégjtmr mu Umyilt olv ungy kiMmiik köhögés, lakedUég, tlojtlkMMUi ss hanti slUl ulot ii kiittni h gyéivsr^il BPlTZWKtiKKlCII nMnybl keutilt ín butos vkIbiuU gyort ks-Um uiintt asgyre becsttlk
fl PITZ WKGEfiICH OZUKORK AK
lj (Bonboos,)
J IflkMN Viktor él teltél Bosfcsa valódi minőségben oaak a gy tar tárak baa.
307. 9— il.
Kautril ii IráiHiak.
Ext tartja a nép aaava, a ex a jjogoa óhajtás ro&r eléggé találóan be is teljefül t a Rrandt R. gyógyszereaz svájczi labdacsainál, midőn aa orvosi kar legkillfiöbbjei bizényit-ványt állítattak ki arról, begy e labdacsok allesti zavarokban, vértolulásbnn, székrekedésben, arany eres bántalmak ban, stb. biztos és kellemes gyógyszerül használhatók. Miután ily jélez szakférfiúk kimondták e véleményüket, e labdacsok további ajánlata fölösleges. Egy | dobos ára a gyógyszertárokban 70 kr 374 VIII. l-l
Hirdetmény.
A bakónaki templomtetó kijavits-táia éi újra .beaslndelyestetést, dgyssinte a templom falai valamint környezetének kijavít áfása elbatároltatván iz ezen munkáitok teljesítésére vállalkozó egyének a i tizersódés megkötése végett i f. évi . msBCzius hó 9 én a délelélt| órákban Bekónakoa a | körjegyzói ltodéban megjelenni izíveskedjenek. 1 Bakónskon, 1884. február 18-áu. Nyéky Pál Tóth Imre
| plébános. biró.
42 1—X_**_
4233 tlrv. érk. 1888. jun. II.
AEYEEJÉSI H1EDETMÉNY.
A. nagy-kanizsai kir. 'törvssék. telekkvi Oiztálya részéről közhirré tétetik, hogy Nóvák Méiiyhárd végrehajtatónak tiuró Éott éa társai végrehajtást szenvedők elleni 'C8 frt töke és járulékai ugy 8 frt jelenleg i még lelmefftlendö költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó zajki 188. sz. tjkvben ■+■ 261 hrzz. a. öieg Tímár Jóuef tulajdonául felvett válllágköteles, tartozékkal 111 írtra becsült ingatlan, ugy ezen tjkvben 416. hrsz. a. Tísidr Jóitnf tulajdonául felveti, Németh Ferenc* javára előjegyzett váltságköteles, tartozékkal 262 frtra becsült ingatlan 1864. évi. márczins hó 1-só napján d. e, ÍO órakór Zajk községházánál Zakói Qyvla felperesi ügyvéd vagy helyetteie közbe,öttévei megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
A nagy-kanizsai kir. tőrvaaék mint tkkvi hatóság 1883. november 80. napjan.
íainAsjay Kif>a
kir. tvuéki elnök. kir tvnéki jegyző
46 1—1_&
4284 {érk. 1888, jun, 11.
ARVEEÉSIj HIEDETMÉKY.
A nagy-kanizsai kir törvszék telekkvi osztálya részérői közhirré tétetik, hogy Ta mát irrntt csörnyefóldi lakóé végrehajtató-nak Horváth Jánot végrehajtást szenvedő ctfrnyeföldi lakós elleni 213 frt 59 kr. töke és járulékai 8 frt jelenlegi és még (elmerülendő költiégek iránti végrehajtám ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó ozörnyeföldi 19. iz. Ikvben I. 1—5 sorsz. .a előbb Horváth Jánot most HogodUt f'trtmc* tulajdonául felvett tartozékkal, erdő legelő illetőséggel 679 frtra Becsült ingatlan 1&84 éti íebru&r 29. napján d.
e. 10 órakor Csörnyefötó kfeség házánál Zakál Gyula felp. ügwéd v. ke! y el lésé lózbejőttével megtar-* taadé nyilvános árverésen eladatni fog.
Kir. tveaék, mint tkvi hatéság
N.-Karnisán 1888. november 80-án.
Himfy Tamáesy
jenié. 44 l-l elnök. 8178 ea. tkv. 1888. ^^
Árverési hirdetmény kivonat
A eaéktornyai Ur. járásbíróság, mint lelshkflnyyl hatóság részéről kéahiiré tété-tik, miként Kroémt Mártom eséktotnyai la-ftritffa aséf: éoi'dgi
jobban 4sUdyyf pqdturenl lakóé végrehajtási »azenvélő ellen 100 fit. Idke és Jár. Iránti végrehajtási ügyében a nagy-kaóimai kir. törvénynek teriletéhea tartósé osáklorayal
kösséáben fekvő 46 ssJ tfhvbeo A I 3 1.1. sor 18*9, ItMés 104 brss. a.
kir. járásbíróság lerülelén lévő e podlurenl . tkvi *
mtáui lm** és neje síiül: Mlfl Tanti* tulajdonául felvett ingatlanokból alperei Mahuf Imréná isül: mWgi TtntitU Ulető fele részre éa tele résifoen 868 frtra beeiült ingatlanok a tartozékai i. övi maival u* idl-ik v>a| J&u délelőtt lo Mt'olcoi', a nodtueeni közaég házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiklál táai áron alul ii eladatni fogunk
A* árvacaani aaándékozós tartoznak, az lágatlanok kikiáltási árának lOÍ-at vagvli... írt kr. kéupénsben, vagy az rlnl évi Lx.t, cu. 4| |-eban előirt óvadékkópoH ne-pírban a kiküldött keséhez letenni, a többi leltételek a bíróságnál megtekinthetők.
Kelt Csáktornyán a kir. .járásbíróság mint mlekkönyVi bitóságnál 1881). szeptember lih 2H napján. 40
i.'ÍHtílz. tky. 1888.
Árverési Hirdetmény kivonat
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mini telekkönyvi hatóéig részéről közhirré tétetik, miként /f«es 7Wf férj. Mftttée Mt^ hérdff éi Ig^tt ön»é izent-máriai lakós* nak \lgrtct Jdnoi alsó-mlhál|oveoai lakón végrehajtást szenvedő ellen 60 frt. tőke i jár. iránti végrehajtási ügyében a nsgy-ka-nizsni kir. törvénysiék területéhez tertosó Csáktornyái kir. iárásbiróság területén létá* nlsó-miháljoveozi küzségb,on lekvö 194 ás. tjkvben. A I. I. sor 225 hraz. e 80 népior
ii. a hái, udvar éi kert 224 frtra, 4-mégii sz elió*mibáljoveoii 12:1 sz. tjkvben I. 1006, Í942, 9017, 2U94, 2650 hrsz kixjárplag végrehsjlásl szenvedőit tulajdonául (elveit ingstlsnokrs, ugy ssen tjkvben Isl-vett ingatlsnokhos tarloió határoiatlsn srány-bell tegelö illetményre 274 Irt 03 krre, továbbá aa nlsó-miháljqvoczi 1211 si. tjkvben fele vészben végreluytjást szenvedőit másik He Misben pedig ii aliö-mibá|joveeil 194
is. ti
t|kuin
jegyi
2777
kvböl időközben a szent*máriai 007 ss.
Háftolies Lénárd lulsjdonául felelt ée s "szent-máriai határban fskvö bns. ingsllanra 101 frt 16 krre; nem külöáhen sz ilió-mihayovscii 123 sz. t||iv< bén fele réizben végrehajtást aienvedett másik fele réssben ijedig es alsö-mlhlljo ! veezl 124 az. tfktbeo' Kohn Ant»l tulqjdo-nául felveit I. 97ÓI hrsz. a ingatlanra 1*6 frt 07 krre.'végül az elaó-mihá|}oveczi 128! sz. ikvben kizárólag végrehajtáitizenvedők talaj lonánl felvett -f 806 hrsz a. ingatlunra 0 frt 89 kr. 164 hrsz a. ingatlanra 36 Irt 40 kr. 2278 fcrai. a. ingatlanra 97 frt 60 krre becsült ingatlanok i tartoiékal
folyó éTl ápri! hó Biknai'ján délelőtt
lo ónkor alsó-miháljoveczi község házánál megtir-tondii nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni lógnak.
As árverezni ázándékózók tartoznak az iigatlanok kikiáltási árának lÜf ái vegyii fit... kr. késsnéniben, vigy az 1881 évi lbC. t os. 42 §-ában előirt óvadékké-pee papírban a kiküldött keiéhez letenni, a többlT teltételek a bíróságnál megtekinthetők.
Kell Ciáklornyán a Air. járásbíróság mint telekkönyvi haiőstynál 1883. oktober
hó 2r-ik nidján.
tkv. 1884. az.
Árverési hirdetményi kivonat
A csáktornyai kir. iárásbiróság, mint Ijkvi hatóság áészéről közhirré lételik, miként qpieal Albert végrehajlatónak goriesánt la kósuak Sztráhis Lőrincz csehoveezi Jákós yégrihajtást saenvedő ellen 190 frt tőke ■ jár. Iránti végrehajláii ügyében e nagy-kuni-sssi kir. ~trvszék területéhez tertosó ciák-tornyii Idr. jbiróság területén lévő osenoveczi községben fekvő 62. utjkyben A I. sor bü
hrsl a. HMráhia Holdinár lutajdonl^ fele ráessen SvINthli törlnos alperes tekjdooéui egy negyed réssben és Hstráhia Jóesel tulajdonául egy negyed réssben (elvett ingeden-hó) és tartósékaiból ilperssttaJrehia Uőfiaűiet Illető egv negyed ráasrs a taHoeélokkal együtt Tbft írtra, mégia a ssshoeeeel 8A4. astikvbea A I. l-é 6 f I sor l44'oí 2971b 849 c 489|o és 900|a I hrss. a Hstráhia Lörines ét Hzlráhla József tnla|dimáoi le-jegyaetl IngeUanokbói, alperes Dstráhia L6-rinesei Illető fple rémre éi,(ele réssre ÍM flr 27 krre s végre a oselioveosl HM sstjk-vben A I. I tor 2l0aihrsz. i. Hitrájila torinói lulajoonául lejeieiett 41 frt 14 j krre a így tehál össsesen wd frt 81 krre becsült Ingitlinok s tartosékal
1000
folyó mi,
mároaitts d e. io
ld n-MkOf
inál Rl agátta )|bak
dik napján
megtartandó nyil-Ülapltott kikiáltási
Csebovsos község fiásáa vánoi áreeréseo e m#, árun alul is eladatni fi
As árveresnt seándikftséfk tartozna^ as inaaflanok ikfl(iáltá«l árjmak lOaHM, késs* pénzben, vagy ss IHHl jávl IX l es. 49-ík
t-áben előirt övadékkééee értékpeeirbea a iküldölt keséhes letenni a többi feltételek e birösegnál megtekinthetők
KsM Csáktornyán, L kir.' Járásbiróeág, mint telekkönyvi hatóságnál 1883. szeptember hó 20-ik nspján. T '
10 1~1.
V
ilólcnlal fakarékpéD8(Ar réNKfétay-tArsaiiAg rsssvt nyesel 1884.
máieslus90 Ik napján teggeli 9 érékor Nsgy-Ksrelssáu gébén fartindó
ssját helyise*
, RENDES KÖZGYŰLÉSRE
ntenne,l hutelettel mtghitulnttk
T i B 41 Y 4 Kt
1) Klnöki Jelentéi ai üzlet íredményéről és a társulat áüáiáról.
2) A, társasági ssámadáaok és könyvsk 1883. évi fslülviisgáatróli jelentéie és ai elért nyereméuy feloMtpsa iránti jsvsslats a lel ügyelő-bizottságnak, — énnek alepján 1883, óyi számadások ás vagyonmérleg végmegwlspitása, —* a mutatkozó tlsstahasaon felőli rendslkésés és a számidók fölmenlése.
8) Társulati két tisztviselő Asetésének lelimelése Iránti Ignap^ági javas-" lat és euil kepomletben egy rendiierei szolgálati viszony, illetőleg flzetée megálllpitása.
4) Tisztviselők nvngdii lasbályulánsk msgállspilása. i
ft) A táraaaág bívataíoi köalönyének e folyó üzletévre leéndö kijelölése.
6) As 1888, évi mndes közgyűlés állal rendszeresíteti aieinök ée a híva-taloekodási Idő lejárté következtében az jgaxgatóságból kilépői kővetkező 10 igizgetóilgi tag u. m.: Bettlhiim Higfrid, Kl»eni|»anger Leon,, vemelke Laka, Dr. Schreyer Lejor, Hieitl János, Dr flsekerei József, Thomká (Endre, Dr. Téboly Ovule Ullmenr litván ée-Wilumeyer Mór urak helyett tusk válasatésa, vigy ezeknek iiméli megváisaitása.
7) A lolyó üzlet évre e felügyelő biiotliágnik megvátasslásk.
Kelt Mng|-8áaaianám» 1684. évi február hó 8-án.
A* igadpatÓMÓa.
kin. ffcsvéajna l»|«k klrstsak ssavasé-laajAlkask vénvISTatk élftiMtstáss áivéUUrl • Iskartkpéailár ksIjrlsAalkse (btyé Ilii évt aaivalaa 944e BMgMmel. lv-)|.:
ooooooooocooooooooooooooocot
g'lii.Trái©.
A dólzalai takarékpénzt&rral egyesült önsegélyző szövetkezet III. reuü«-N évi
Közgyűlééét
saját helyiségében f. é. mározius hó lo-an d, e. 9 órakor
tartamija meg,
melyre a uöeethaeti teleíréu birtokotok 'tiesieleUel mbghivatnak + Tétrgi/éotozai:
1 A szövetkezeti elnöknek a szövetkezet üzleto feletti jelentése.
II. A felügyelő bisollságnak a szövetkezeti számodás«'k és könyvek 1888. évi felülvissgálatáróli Jelentéee, ennek elepján as igazgatóság és asámadók fslmentése.
IIL As első évtársuiatbeli ingok réssérs kiutalható további előlegre vonat-kosé slöterjeeatés. ,
IV. A lársulali köslöny kijelölése.
V. As Igazgatóság köaüles alapszabályok 24. g-e ertelmépen kilépő elnök • 8 igazgatósági tag i. p. Bettlheim 'Sigfrid, Pál 8ándor ée Sjchleiinger Gyula urak helyett íjak vagy Ugyanazok, ugy szinte egy negyeik m igazgutósági tag megválasztására
VI. Felügyelő-bizottság megválaszláss. I 68 l-l
Kélt Nsgy-Ksnizsán, 1884 lebr. 10-én.
Au igazgatóság
JIOYZ1T: A fstfigyslO-blzottsác által íiltUvlsigált vagyoa-mlriif a i salvstksasl kelylsé-gébta bámlksr Utoktotkstl.
A támlái ktayvalb* tMjsgjrastt tabtrésa birtokosok uiviiat UgjaQu^ f. évi náttsiis kó 14. és 16. aipJilUa a nüv. SaÍyMg4bia átvokoük.
9NMM0MMM0NNNM10NNMINMIMMM
,1 ROBEY & COMP
fíudapcMicte, Útiéi Ut 35.
meló

LliStváliiité hsnQsr
smmiaaajfp imssssssssssa■ iihi
RoUf

fekvó
mu
Szabadalmazott „Roboy" gözgóp
maloiOk bsjUiárá a legjobb gép, nem igényel kttUn alapfalaaatot, falazott kéményt, olosóbb is,
^ * moioioMioioieioii
felül
-18