Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.35 MB
2010-05-26 13:36:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
635
2362
Rövid leírás | Teljes leírás (236.92 KB)

Zala 1884 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

w.
7. Mftm.
Nagy-Kanizsa, 1884. Február 3-áo.
XI évfolyam.
aauinróaáo ÉS KUDÓmVA-TáL mju-ntcu i »
MuUm t liMd«l riniimMtksea Hiln >»J. >»Ttm ilMnllirt, Mat-WM, Hihllnt tU«lilé>náft
, hmawh fentok at iMÉit ka r • ukUU fojidUtnik «L
lÉÉlllt r>MU I
i kSMitaik
ZAtA ■ * , i •
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAPt
A Zalamegy a) ttgyvédegylot, iNi|| Kinizsii- éiDélzaial takarékpénztárak, Bánkegyesület Ás KeroskodHiiii bank allataim közlönyt.
H/ömzrtai liu
Erin *m..'.;. . IM-k. FétUvn ..... > , H. ,' , I , H,
■bMM ■taUlilnt
ryib UnUlH Vtinmi-
M t IBM ■M W kr, btlywKjm Wlt 100 I M, imU >Ua mm Y|, %
Njr4ttUr Httaara 10 kr.
M<vjelenik Nagu-Kiinixum hettnkint «gy*%er: Vamimup.
\ Előfizetésre való felhívás
.ZALA"
czlml p o I ltfkal és vegyes tartalma hetilap
Xl-ik évfolyamára. Mégjeleu Nagy-Karnisán, hetenkint egy-izar; Vasárnap.
Elifiz^tés: Égésit évre . . 5 írt.
. Félévre . . . 2 frt 50 kr. Negyedévre . 1 frt. 25 kr
Kérjük régi elófi/etóinket u eló-fizetéai ár pontos beküldésére, hogy a lap nétküldésében fennakadta ne történhessék.
Azokat pedig, kik lapunk néhány uámát eddig mutatványul kapták, szintén felkérni bá-torkodunk, hogy ha ait megtartani méltóztatnak, aa elMUe-téil árt póata utalványon beküldeni, ellenkező ecetben pedig a lapot lehetőleg aa eredeti boríték alatt vlMiak Bldeul szíveskedjenek-„ZALA" kiad 6 ki vatai a.
A városi képviselő-választások után.
V Alantabb közöljük a mult csütörtökön végbement városi képviselő-válaavtáaok eredményér, községi kor-mánysatunkat oly mélyen érintő a aa alkalommal oly az»rongő érdek-lődéasel kiaért ezea fooloa városi Ogy eldőltél.
Aa eredmény ssár a reggeli órák ban előre látható volt: aa L II. éa IV. kerületet a jelenlegi vároihási párt dominálván, ennek csédulái bi«-toa győzelemre námilbaUak ; a VI. áa VII. kerületet képező kiakaniuaiak kei Qlattyket saintán uralván, — aa áluluk megtisztelt két előkeli ál-láau urí entbjer kivételével — szintén aaját környezetükből jelölték ki elő-aetea megállapodás után blaalmuk letéteményeseit, éa liűségosen le ís sza-▼astak listájuk sserint; nem ugy a HL H V. kerüMbeliek, mert itt már ékvlás törten t, aa utnlsó órában eltértek ugyaaia aaelőzetee megállapodástól éa czédaláikból kiürülték a magasabb ét tel miséget és a kabátot.
B aaeríat tehát maradt minden eaaknem a régibea. Bégi személyek, / régi rendaaer ; még eaak arra sem gondoltak, hogy legalább valami uj •lem kertijén be a térdet-íojet baj tó, • vak, vagy látni nem akaró teatB-leibe. Mi ajánlottuk a felfrissítést Bámatattunk mindazon mlseriákra, melyek gátolják Kanizsának előba-ladásák a laláa (Ovid idd múlva min-1n jrleatőaégálól megfogják foaalani ' a még Mm rég (gyík elad rendo •mm vároeát M országnak — Játaaik, szavunk •lbaagaott. láa nem tartják igaanak, nem la/t-ják lehetőnek a ifl Ijedés oly aagy mértéhéi, hagy a várt* életára olt aagy befolyással Whayea. Legerőéebb Aháj-ÜMH k«f; ml családinak, eaak kogy M a £tp, Melyet már lia(u|»i feltártaak, aligha neküok nem fog %aMá adal-
"fi
Végig tekintve moit mér a teljét kép.viaelő>taatalet«n, egy körülmény mindenki előtt bizonyos, 1.1. aa, bogy zaidó polgártáraainlt a várói életében oly mérvadó befolyáa-aal aoba tem bírtak, miat minőt a jelenben azernaWk, 200 biaotkaági hely köaOl 88-at, ók foglalván el. j Bánk nésve ez teljeaen közönyös, mi aa egyenjoguaágaak feltétlen lüvei éa szdaaólói vagypnk, így tebát nem is leaaUnk kolönbaéget keraaatény vagy taidó képvUelő között; de aat banganlyoaauk, bogy bivatáaukat jól Átérezzék éa megértsék; no lagyeMk ők puaata szavazógép, melyet -«Ky-két ember kedveért s romául felfogott érdek...