Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.61 MB
2010-05-26 14:07:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
636
2344
Rövid leírás | Teljes leírás (319.26 KB)

Zala 1884 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

11. szám.
Nágy-Karúzsa, 1884, m&rczius 2-An
XI évfolyam.
*ttas»stTötJ* E EuSSSvT
TAL ftdiHtw 4, »
KMn • UmmU«m I rtwkrrMitkwé linl«n1"j «MáMMM4, MM*-
HnMihMw ItnUk «nk Um*rí k»-Mkbtt tec*italMk
IklnMk tUhu
kSUrtMk.
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A. ZaUmegyel ttgy^degylgt, I NsgyKanlasal- ásDélsalal takarék péuatárak, Baokegyeeület
hivatalul köilftnye.
M*'irjeienílc NnQn-K<mluMi\n lietenkint t Vwirtfp.
ffiffimm BEI
K<ím hw.....I fti.
fii év
km,
IMMuk MfeASfl
réb MlvMstot WriMjs* ly'iwjva
( fti, umtii wumM mph kr.
ijftk fÜ MII 10"
Nyílttá petlHere 10 kr.
Budapest, febr. 27. 1884.
Beltentó dühbe jfltt a ,,Feqti Napló" volontair köslöuye-a füreudt és egye*ült ellenzéki pártokból összezagmlt hatalom-aspirena csoportnak, arra ai követelésére, hogy ha már éheznek a kormányrajutás után, hát had<Plássuk a jned vét^ Hó a programmal.
' Caakugyin nyomorult ravanZságu vésatit ia a*, programmot követelni e legújabb egyesülés embeibitÓI, kutnek mindegyik töredéke tudna n»gyon, srép hangzatos programmot idol, például tist-lágyi Dezzó 8 Pulstky Guszti a laüika-y\\% vailáe-azsbadtágról, as sbtolut ájlsmi jogról, ai útonállók a kormányrendeletek elleni ellenállási jogáról, Appotiyiék pedig as uralkodó vallás szükségét <51, a régi fbndslls'viszonyok egy némeljiké-bexi visssstérés barsnsiról, t nherallá eszmék közvesséjyességérőj — bem isi említve as Ausztriával való viszony ^ejló-dése követelményeit, melyek iránt a hányan vannak, annyi féle nézettik, E|ty ily pártot programmért zajgstii valóságos kiméletlenkedés, mely megérdemli a legnagyobb viaautorlátt.
De hisz nem is bsgyja magáit a. Nsptt, mint valami hadi gálya, a vizér-' csikkekre kiirt tiazta tengerén naponkint kétszer ia tele vitorlákkal ronjt a .kormánypárt közlönyének a hatvan fontos gorombaságok kai bombázta azt, Vagyis inkább Tiüa Kálmánt, azt állitlvén, bogy a prógrammok követeiérére egyedül méltó felélet : olyan nincs! (elhiserük) nekik, elég progrsmm as, hogy, minden országos bajunknak Tiisa as oka, tiehát le T»«a Kálmánnal I
Nem tudjuk ugyan, bogy mit szól a legújabb ellenzéki siöv^tkeart e prog-rammjáhos a választó közönség, Ili a kormány bivela vita és küzdelem alapjául elfogadjuk e programmot if. Párt-L szempontból avval sseD*lÖrtmég nagvon kedvezónek ia találjnk helyzetünket] Ili as orazágos közvélemény előtt a közle-
kedési, közműveltségi, körgazda»ágl- áa pénzügyi politika terén aaervaaést, Javítást, haladást mutathatunk fel, fel In utalhatjuk a vizszattályozás elóhaladáeát, felmutathatjuk tanügyünk nevesetea fejlődését, honvédségi intéztfiénjüiikttek jeles vi vmányait, ráutalhatunk arra [a jellem* tisztaságra, mely a kotmány Mének • minden egyes tegj«lnsk tulajdouaéga arra aa.Őnaetiru klM'tásra, maljet la többség még pedig a (égi vasúti roiiaxe^slntialia hivatalokkal* aslnekui ákkal mMváaárolt éidekeltaég nélkül, a kormány liánt tanúsít. A jövÓ b stoailására izllgáló as iaíarrt tényezőkkel tsemben állás tij koá-llosió, melynek furcsa c>opoitja chaotl-kus isinvegyüiékkel tárja fel á multat, bogy utbiutatásul ►zo'gáljon, milyen lenne as ezek. általi készítendő jöm kiknek ismerjük nyilatkosatait politikái éa köz-gazdahági leendóink felől, melypkte nézve a bánján vannak, annyi as eágaiát, i égyesltó elemű) nem tudnak máit felmutatni, mint Tiaza neméi) ea gyűlöletét, a e gj ülőietet Igyekeznek] átüiietnl a nsgy 'közönségbe, hogy unimk révén magpkat kedveltessék.ijgy áll a dnlng, igy mutitlosik a lieljiet, i bizony nem ei bizakodás, rniáón azt mi a koimány-pártra nézve nagyon kedvezónek, nagyon elónyöanek találjuk. Egy pártnak aria nézve, bogy többaéget nyerjen as ország válaastóitól^ nem ...