Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.01 MB
2010-05-26 14:12:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
554
2174
Rövid leírás | Teljes leírás (222.31 KB)

Zala 1884 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

30- szám, .
Nagy-Kanizsa, 1884. julius 13-An.
XI. évfolyam.
*»BKi82Tfato t» K1ADÓHIVA-TAt«- Btju wn-m 4. «■
Utadhs t lapeeellwi k)»Wit«y, tovább* etöflutéaek, frlwó-taaMimk, kiiieUeik mI.M* IntéiMdflk.
B4ra«at®U«a levalek oúk iu^art k»-
MkUi fcc«dUúik 4.
Kéziratok rima mi kftlű®ta«k".
Z Á LÁ >
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Zalamegyel ügy védegylet, a Nagy-Kanimi- és Délxalal takarékpénztárak, Baukcgjeaülot. •z Alsó-muraközt takarékpénztár reszvéb)4árissig éi Önsegélyző azövotk. hivatalos közlönye.
ÍlSbrE Arak t
idM
km VU *m M«gjwéévrt
Hfrfotfaljk Jutáuyows aumhUtuk.
imrtei • t0ib MvsUtai UM ny«k »0 kr. Wly«|dlJon bili lQíl máig I Art, aaofttml niodw aMrt \ kr.
Nyllttér pttllwrs 10 kr.
Meyjelenik Nagy-Kanizsán hetenhint eyy*zer : Vasárnap.
Zalamegye is a választások.
Nem a kani sai választásról akarunk ez alkalommal újból szólani; erre nézve lényegében elmondtuk már ismételten is véleményünket E választás utóhatásairól is kellett már a»ól-nunk, sót félő, bogy ezentúl is fog még az a halán felszólalásokra alkalmat adni Jelen saraink azonban nem annyira közvetlenül a kanizsai választással/mint inkább az országgyűlési képviselővá-lasztásoknaik Zalamegyére nézve létrejött eredményével akarnak foglal-kőzni
Ez eredmény szerint Zalavárme <lgye a legellenzókibb megyék között is, ellenzéki képviselőinek számát tekintve, az első helyek egyikét fogadja el. Ki-lene* képviselőt küld Zalamegye az or- j szággy Ülésre ; a kilencz közül hét el* lenzéki én egy antiszemita van
Megyénk szabadelvű pártja valóban nem nagy diadalérzettel tekinthet viasza erre a választási campagnera, melynek bevégeztével mintha az a kövei késtetés lenne belőle vonható, b gy az eredmény csekélységéhez képest a . sznbadelvüség eszméjének hi vei is megfogyatkoztak rolna számban s hogy ez az eszme nem áll többé olyan szilárd alapon, amilyenen állónak eudig hitték
, Magának a szabadéivttpártoak hívei kötött is mindenesetre képes lehetett ez az eredmépy. ha nem is csüg gedéüit de legalább levertséget kelteni. Mert feltesszük elvünk minden hívéről, hogy megvolt benne a jóakarat meg a buzgóság arra nézve, hogy el-vüfxet az illető kerületben diadalra juttassák. Leverhette őket az a tény, hogy a közhangulatból kifolyólag némely he lyen jelöltet aem voltak képesek állítani, ott pedig, ahol. mint Nagy Kanizsán, Csáktornyái), Szent-Otóthon -volt jelölt, nem tudták ezt diadalra segíteni Mindez - mondjuk leverhette < azokat, kik -a szabadéivtlaég diadalá-
val azonosítják az ország, a megye éj az egyes kerületek jólétét. LeverŐleg, báni hatói hathatott reájuk az a gondolat hogy a szabadéi vtlség esz méje olyan nagy és értelmes vármegyében, mint amilyen Zaluvármegye, nem tudott nagyobb tért hódítani.
Nem lehetne tagadnunk, sőt kifejezést is aduink már annak, hogy ügyünk érdekében mi is mennyire sajnáljuk ezt az eredményt Jól tudjuk, liogy valóságos baj a megyére nézve, hogy csupa ellenzéki'el képviselteti magát, aŐt hogy a szabadéivüpárt egyik másik jelöltjének a megyében történt bukása az illető kerületre, ennek érde keire nézve, úgyszólván pótolhatlan, veszteséget képez. Sajnáljuk a megyénk-béli választások eredményét a szabad elvüség eszméje k ed,véért is, de első sorban magának a megyének, egyes kerületeteinek érdekében kell ezt az eredményt sajnálnunk.
Mert az eszmét, a szabadelvűig elvé', ha — aminthogy tagadhatatlan — érte is veszteség Zalamegyében, az itt ért veszteséget fényesen kipótolták másutt; a szabade'vűpárt az egyedüli, mely az ez évi képviselőválasztásokból, meg nem törve de még csak meg sem fogyva, mpozana erővel, nagy több séggel, megerősödve került ki s Zalamegyének hét ellenzéki s egy antsz...