Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.25 MB
2010-05-26 14:13:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
721
2120
Rövid leírás | Teljes leírás (311.73 KB)

Zala 1884 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


34. szám
Nagy-Kanizsa, 1884. augusztus 8-An.
XI. évfolyam.
SttBI IttTiVto ÉS KUOÓOTVA-TA.L . igw tám 4. át,
Ma ■
|MlM bTVbk Cttfc U»*rt k#-aakkSt tbfsdtataak 4
K Jutatok viinui un ktfcUtaak
ZALA
POLITIKAI ÉS VEGYES, TARTALMI) HETILAP.
A Zaltmcgyei flgyvéáegylet, t Nagy Kaatzssft* ét Délsalai tskarék pénztárak, Baskegyesilet. a* Abó-mnrakftzi tskarékp^uitár t eszvén) rávaaUg és Önsegélyző isAvelk. hitstalos köilönje.
Megjelenik Nagu-Knnixtrin hetanhitit egynxcr; P<n#flrMtp.
itőraSTM lui
ri Mm
I Dl - k>
} i Mi i , ml
IMIM Jtféarmm mm+H+mk
é*a I wl ki
• atytt hwhM litkDmk m kv fctfpféljN MSI 10" mMa
Itt
Nyilttér petitesre 19 kr.
I Mink termett?
Ebben u mi nagyon előrehaladt korunkban, miknr a kutató tudomány egymásután fellebbenti azokat a aUrtt fátylakat, melyek évezredek óta ta karják a természetnek legmegfoghat- | lanabb titkait, — egyet nem tudott még elérni aem a tudomány, aem a kutatás. A legelső ember, aki kezébe * vette as ekeaaarvát, engedelmeakedve . a vétkezőket a paradicsomból kikér* gető kemény szózatnak: srczodnak ve* rejtékével keressed a te mindennapi kenyeredet, — ez a legelső ember ia csak elvetette aat a magot, melyből a saját munkája hozzájárulásával ugyan, de a természetnek Örökre titkon képező rendje szerint, kinőtt aa életet adó laláss. A teremtés titka most ia tiio| éa hihetőleg örökre ai marad előttünk.
Jó is, bogy igy van. Mert a tudomány előrehaladása, magában véve amilyen Örvendetes és lelkesítő dohg, szintén csak olyan, mint a fényea napsugár, mely első sóiban világosságot árasat ugyan, de ca a világosság sohasem iár — árnyék nélkül. És a vagy előhaladásnak ia megvan a maga árnyoldala. Elbizakodik a kutató ,éa a tudós, munkájának eriduWn)é-tŐl elvakítva, lelkiált: minden, a mi történik, s minden a mi történni fog, váltoahatlsn és előre kissé mit ható rend sacrínt megy. A természetben minden as előre, örök időtől lógva megálla-jpitott törvény szerint kénytelen fejlőd-ni és elenyészni és e törvény szabá-/ lyai ime itt vannak, kikutattuk, ma tbematikai pontossággal bebizonyít ot< luk minden eayes tételét. New ÍUg-jgfinfc senkitől, Csak ettől a törvénytől s ea a törvény kényszerű —■ es a világ rendje*
Ai ilyen okoskodásokon kezdik éa végtik as atheismuson Szomorú Ja-lenség, bogy épen a szélit m ariaatok-.rátáinak köréből a épen a' tudomány elóbtladásával párhuzamosan, kivész a
hit s lép helyébe a hideg, iósan szá mittirf, aa erkölcsiek tagadására vésető materiális p tiiivitmusz
De est csakis as az állapot idézheti elő, melyet a sorok elején elbizakodottságnak bátorkodtunk elnevesui. Mert nem elbiaakodás-e felkiáltani: mindent tudunk, mindent megfejtünk, — mikor itt van éa ősidőktől fogva folyton ismétlődik, mindenkinek szeme láttára megy végbe kifejlődése annak a nagy titoknak, mely aa elvetett magokból létre hozz* sb „aranykalász azal hullámzó11 mezőt. Est fejtsék meg ssok, kik kérkedve követelnek tsnaiknsk csalhat atlanrágot; de mi addig leborulunk az előtt a hatalom előtt, mely ntm annyira pozitív álaku ugyan, hogy közvetlenül mutatná magat előttünk, de mely annál fmségerebb, annál csodálatosabb az ő örök működé aében.
8 ez a működés tartja fenn a hitet. ast a hitet, melyre mindnyájunknak olyan nagy sgüksége van.
Itt vagyunk aa évnek ama szakában, midőn as arcra verejtékével dolgozó munkás ember hazahordja fárad' zárának gy ümölcrét, mikor a munkát sa áldáa követi a aki dolgosott, elveszí érte jutalmát.
Befejezésébe* áll közel hazánkban aa aratás a a hirek, melyek enől boa sánk érkeznek, bála annak a minden viszonyunkat intéző hatalomnak, olys nok, hogy őszinte örömmel tölthetnek el bennünket. Igen kevés vid...