Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.33 MB
2010-05-26 14:15:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
568
2790
Rövid leírás | Teljes leírás (290.16 KB)

Zala 1884 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


39. szám.
Nagy-Kanizsa, 1884. szeptember 7-én.
XI. évfolyam.
KXmtHXTWfcG És KJADÓHIVA TAL: Sajn atcu 4. m.
Mteéw • UpHMUimi réntovoutkosá
Uei^Oej, továbbá lÜMlhik, hluA-' tartások, biilitinb laMdc wttsaufök.
BérawteUta laistek ciuk Urncri ke-•ahUi fbgftdUtMk B|.
K tataitok -viasaa mm kftldctatk
; ZAIuA
POLITIjKAI ÉS VECYES TARTALMÚ HETILAP.
A Zalamegyei ügy védegylet, a Nagy-Kanizsai- éa Délulai Ukarékpénstáralr, Baukegyeaalet. — az Alsó-muraközi takarékpénztár reszvéoj láraaaág és önsegélyzó izövetk. hivatalos közlönye.
gLöfJzvrfeu iaia
m ám.....C ftrt. —
fűéin.....i . K»,
Imp . . . ,. i í a,
HirxUUwk jatáayoMs marittsta«k
ÁroSfct ■ apák Untaim Ulnlttmé-■y.k SO kr. Mlmdüos félll 10Ö mAIi I frt, awmial áriádra tatot 'j, kr.
Nyltttér pstltsora 10 kr.
Megjelenik Nagu-Kanixsrin heten/cint egynzer: Vasárnap.
Városunk enelkedése.
Kanizsa szemlátomást emelkedik, ami a külső csínt, a városiasságot illeti. Aki városunkat csak ugy másfél évtizeddel' ezelőtt ismerte s most újra betekint hozzánk, az méltán elbámul azon a változáson, melyen Kanisaa ez aránylag rövid idő <alatt általment. És jogos büszkeséggel állhatunk elébe ösz-■zehasonlitásnak Kanizsa és más, hasonló nagyságú, dunántuli városok között, nem is szólva az alföldi „városokról,* melyekhez képest Kanizaava. lósággal világvárosias képet nyújt
Nem agarunk most régen történt és régen méltatott dolgokat feleleveníteni. A régebbi reformokat és újításokat a maguk idejében kimerítően fejtegették és kritizálták mások is. Eh csak futólag akarjuk felemlíteni azokat, amik a legújabb időben történtek
Ott van mindenekelőtt — maga a táros járván elől a jó példává — a főtérnek és főútnak valóságos mííuttá való átalakítása, mely most be lévén fejezve, igazán kellemes benyomást teáz mindenkire és á táros szépségét netn kis mértékben növeli. Ennek a munkának a sikeres befejezéséhez csak őszinte szivvei tudunk gratulálni a, létesítőknek és — magunknak.
Ott van továbbá az nj kórház, mely eltekintve attól, hogy régóta sűr-gŐs megoldásra váró hiányt pótol, a város és megye áldozatkészsége folytán oly slakban és oly módon épült, hcjgy csakugyan díszére válik Kani-zaának. Az uj kórháznak még az a nem csekély fontosságú feladata is van, hogy kissé elhanyagolt állapotban levő környezetére is szépitőleg és neme* sitőteg hasson és talán nem remél-képünk alaptalanul, ha felteszasük, hogy aa uj kórház épület ennek a feladatainak is meg fog felelni Talán az uj kórház elé megkapjuk a város által
olyanuyira óhajtott sétányt is, mely- i nek ott volna legalkalmasabb Itelye és ha ez a kivánságunk is teljesül, akkor ! már egyelőre ebben a tekintetben nem is marad sok óhajtani valónk hátra
Mert nem csak a város teszi meg | a magáét, hanem a polgárukon sem múlik, hogy hozzá ne járuljanak a szép czél eléréséhez.. Ott vannak szók a legújabb építkezések, melyek részint be vannak már fejezve, résaintmég folynak és a város csinosságának emelésére nagyban hozzájárulnak. Azután itt vannak azok az építkezések, melyeknek kivitele m^g a jövőre van bízva Itt van pl. a régi kórház helye.
A régi kórházépületet a legköze lebbi napokban á* veretteti el a város. Az épület a hozzája tartozó kápolná vai együtt magántulajdonba megy át s az uj tulajdonos valószínűleg monu j mentái ím épületet fog emeltetni erre a | szerencsés fekvésű, nagy telekre.
Talán a polgári egyletet is felébreszti valami vagy valaki az ő hosszú lethargiájából. Talán összeszedi msgát | és végrehajtja szép és szükséges épít kezési teivét. Az üj-utcza kiépítésére is hatalmas rúgó volna ez az építkezés, az egylet igen sokat ny*me Vele s a város egy díszes épülettel gazdagodnék.