Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.49 MB
2010-05-26 14:30:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
735
3065
Rövid leírás | Teljes leírás (288.02 KB)

Zala 1884 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

43. szám.
é ' i i f.
Nagy-Kanizsa 1884. október 5-én.
XI. évfolyam.
*ZKK»«(NtoÍa É8 MlkXtffQffk* Tál, Btjaa-«taaa 4. m
IMm t hfillmi Hwémwetlw* Hhhwtof, te«ábbá tiHwtUmU Ma*-ImMbA kiríniuk tti Hl. MM
MrawMMln linM t«k tawrt k*-, mktól fcfUtaiMk
Itattatok viacu mm kAUUteak.
' WmA I
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
§
elómrrfcim arak
Befeji fen. fU hn ntgftékm
6 fi* - fcr
• f m.
1 . A.
A Zalamegyei ügyvédegylet, a Nagy-Kanizsai- ét D'élzflUi takarékpénztárak; Bauk egyesület, az Alaó-maraközi takarék pénztár részvény tántaság ét Önsegélyző nAretk. hivatalos köilönye.
IPiIrtliik JstáayMu m»itUtB*Í^
Amrt*i • egytb MvaUÍos htaUfot-BTík SÓ kr. kflytfrfijan (elli 100 máig i frt. rumiul minden aéért \ kr.
Nyltttér petitsora 10 kr.
Megjelenik Nagu-KnnixtAn heten kint egynxer: Vagrimnp.
A Írónbeszéd.
Aa ellenzéki lápok minden meg-kimérteit kifogásai dac/ára a irón beszéd, me'ylyel ő felsége ua országgyűlést megnyitotta, kétségtelenül oly kormány- 1 programmoi foglal magában, melynek magvalósítása méltán kecsegtetheti a nemzetet jobb kornak, szebb jövőnek kilátásával. A tronbeszéd tartalma bi-„ zonyitja, hogy a jelen kormányt távol áll aa egykor oly nagy divatban volt kísérletek mindenkor kocakáztstó rendszerétől, a gyakorlati élet szttkséglalei számára állítja fel Wrvét s teljes öntudatával bir annak, hogy Magyaror-aaágot osak a magyar történelmi fejlődés a apján lehet tovább építeni, erő-siteiii, fejleszteni és föl virágozta tni
A trón beszéd tartalmában légion-, tuaabb rész mely a külpolitikai helyzettel loglsllozik; monarchiánk viazo nyAt a külföldhöz ngy jellemzi, hogy a Németországgal vak) viszony a lehető legbensőbb és a többi államokkal is kitűnő viszonyban vagyunk. A akier-meviczei találkozás aacsára in tehát csak a két császár szövetség áll fönn ez képezi Európa s a mi békénk biztosító alapját. A trónbeszéd tehát fényeten megozáfolja azon híreket, melyek ama találkozás óta az Orotzor szággal való állami intimitásról tudnak betaélni, — a e czáfulatot majd oly elégtétellel vesszük, mint a béke biztosítását. %
Amit a trónbesaéd teendőink gyanánt belügyeink tekintetében fölsorol, megfelel nemosak a közvélemény ki vánságainak, hanem az ország égető taüktégeinek iá A büntető , po gári-, bánya- és vízjogi koditikáczió beleto-zése ityeu lözkiváuság, országos érdek a közmunkaügy rendezése, a dunai ha j lótás előmozdítása a ielső Duna és I Vaskapu szabályozásaival, ennél nem ke*etb f< ntossaggal bir a közigazga , táti bíróságok felállítása
Ráirányozzn továbbá a trónbeml a törvényhozás figyelmét az Ausztria • tal fenálló közgazdasági kiegyezés haj táridejének közeli lejárására » annak megújítása iránt fejezi ki kivonatát a kölcsönös érdekek méltányos tekintet* bevételével. Kimondva a trónbesaéd* beit ninee, de értelme az hogy Ma- j gysrország csak érdekeinek teljes megóvása alapján fogja a szerződést meg Ujiitáni
A parlamenti reform tárgyában figyelmezteti a király a törvényhozást megfontolására annak, hogy nem len: ne e czéltzerü és hasznos a képviselői mandatum időtartamának meghoeszab-bitása h egyúttal megoldandó sürgős; feladstnsk tűzi ki a felsőház nform-' ját. Megelégedéssel veheti nfcj ország azon irányt, • melvet e tekintetben a trónbeszéd kitűz: a reform a történelmi fejlődéinek, az ujabb kor igényeinek, de minden mtglevő éidek lehető kímélésének alapján, hajtandó végre Bizonyos, hogy e kéidés nagy parla menti harezokat kelt fbl, de az is bi-nnyos, hogy* a fönti irányelvek tekintet bevételével kielégítő megoldást fog nyerni,
A trónbeszéd az állami pénzügyek tekintetében az egyensúly fokozatos helyreállását emiiivén, biztosit, hogy túlságos terhek nem fogn...