Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.04 MB
2010-05-26 15:47:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
700
2373
Zala 1885 december

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

49. szám.
Nagy-Kanjzea, 1885. deczember 6-án.
XH évfolyam.
• hf wM *mám wAaaé Mate Ud«éif
■ M*W«*Uií tér^áémUm f.
S*f*MNrt«lfcft tHÉ ffrrt k
MIM (ijiÉimi á

ZALA
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Zalasttgjei Igjvédegylet, a HagyKanizsai- ét Délzatjü takarékpénztárak, Baa kegyeei let. — ás AItó-tuurakéi takarékpénztár raazvéa)táraaség <f laargélyaé nHttl. ttvalaJoa közlönye.
Megjelenik Nagy-Bjmi*sAn hetenki?^t egy*xer: Vcwimnp,
MmvSS liát.
Bpfas tm ... I fti * tor. Mim \ • * I , Kif ■gyásm > , t .
Ué* rn+jmm MÜMML
irwU • ap# Msta*.
•fA S0 hr. IÍMI|||B MM I Irt, «mí eBi eááH kr.
lyfttfér piünn « kr.
í V
A jubileum után.
Tíssa tíz é««i kormányz*U jnbí-InuBiuk megünneplése, mely éle* íi»t« aa ür«á||yflléii mbidtlyj párt oaeládi ssOkkört OmitpéMk volt Ier-ország s ttrmepélylyé szélesedalt ki. Ammt megpendült az mum, egyen ként adott rá vissshangot tf orááf majd míiwicn vidéb, majd minden
iMtdUd, • Blífi? fljOtt A fjnp( ÍDpo*
náJé, me#bat/> és folemeló látványt ojujtott m ünnep melyen majdnem az agési óraiig meg elent küldöttségek által, bogy a jelee államférfit müfcö déM ez «mlékei0t0« ídVjíOrdu lóján tíd vOaftlio • további roákodéeéboi szeren-aét kívánjon
Oly up volt ez, melynek e*ge iMMMk Tina államférfiúi pályájának lesz lag—cbb emléke, melynek fényénél nemcsak a kíllfoW sajt/jja vet* betett méltányoló a elismerd p 1 Untáét Ma gyér óraiig visaon) eirm. Oty nap volt aa, mely mintegy határkőül tünt fel busánk viaamiyainak fejlődéit útiéban, bogy annál rgy percaro megpihenve, víesaalekíotbtaei&k a múltra ■ meg' mérlegelhessük, bogy mi van még bál 11 a caél: i nemzeti éa állami megszilárdulna áa a jövő biztosítása flaaaaa garenoeiáinak megszerzéséig
fii év nagy fyó agy államférfiú életében, d' ketéa rgy namaat történe-lében akkor, midőn nem nagy, vég' setkibivé elhatározások élet halál kker-nativáju végrehajtáséról van ni, hanem midőn, mint Tina , maga mondá, a aaabedflvtt párt ttdvöald radnokaiaak baaaédéra, aa a faladat, bogy homok-siemet homokszemre, téglát téglára hordva emeljük, ordsttsflk • jövd alap jeli. 8 mégís ha ti—a tekintünk a a na év eJÓUi állapotokat a mai állapo-tokkal Oeaaehaaonlttjuk, meg kall lát nnnk a nagy kttlOnbeégot. Magyaror* aaág Úa év elÓtt aa agymáai gyorsan kötető, gydnga kormányok alau egy-máén ián vesatatta al a konseoUdáoafté eaaköaait éa lebatdaégait, pémOgyi ba-
jai éa bítebélkQlíaéga 4z állami Htok Orvéoyéoek szélére juttatták. A magyar nép szivét a kíceih/bitflaég a aa Önmagában kételkedés szomorú érzete logUlta el, ellenséget gúnymoeohrlyal nézték Ügyeinek mind ferdébb útra té-rtUéeét a már magtették aaámi távú kai a biatoaan várt kOaeli kaítaatrófa esetére Ekkor lépett föl Tías* Kálmán, erős késsel r*gadta mag a kormány rudat a tii évi „bomokaaemet bomokaaemra téglái íégiára bordó" nabéa aranka után ma, a nemietek étyrtébeo parányi-aágot képaa^ idd rOvifaéga daocára, minden jobbra változott, péntttgyeink a javuláa utján, hazánk a legjobb bi lalfi Mrwégok aorabao, aaava irányadé éa érdeke elhatároló a jmonarebía aor-aának intézőiében, a magyar állameaz-me diadaJmaa éa nem U aejtett mérvfl teríaaakedéaben a a magyar nemzeti érdekek m nden máa érdeket magáyal Öleld ápoláaban a diadalmas bóditáa-ban Tti év alatt ériáait fejlődött iparunk, mint ait a kiállitáabao a ktll fold ia bámulattal eliamarte, a foldmi valéanek a lendflléa éa virágiáa azámoe amkOie megaiarestetett a a most meg-indult uj köigitdaaégi kiegyezésnél pe dig mag fognak saareitetm ason bii-tosiiékoa ia, melyekre aallkaége van a világvaraenynyal s aa abbdl aiárma-loti gabonaár- viliággal szemben Tina tik évet asálárd kormányzata Magyar országot Európa tekintélyes országává, a monarchia súlypontjává, a dynastia reményévé és a magyar nemzet hatalmi tradicaiói ápoláaáéak erős véd várává s valamennyi benne lakó nép faj kulturális Ujlődhaté^éoek éa szabadságának biitoeitójává emelte,*
Ka Ünnepély alkalttiábdl ezt mind al kell ismernünk, mert igas tények, melyekből uj reményt meríthetünk a jttvore Kívánjuk, bogy [Tiaia még ao ká teljes erdval dolgoabáaaék a reményünk magvaldsUáaán: addigi sikerei folytán aa neki joga éa kPtalsaaéaya.
A fcörmend-csáktornyai vasút
Csaa jwtya tnrpiwi wiio^IiM is MgftniaiiMagu, 4c ■egyaakat alsft sor- 1 ta érdeklő k&xlekedési fálaki aegtréswli, berr ^ laponkbaa bővebben is megemlé kwrftak
A hg Bankfáap-StraUauao hiiU-sossányi urodalotp jpifiteép még az 1884. érben mgedSyt nyeri egy Körmendi/H Csák-torsyáíg voouló, vagyis a »Magyar ujugoü" v^aatvoBsIbál KAraaodaél kíégúo, a ffdéti vaaat« rooaíábs pedig GnákUmtyánál bele Kókadó helyi érdekű vaamépiiás elOmunká-lalaira. Az engedményes urodalom ezen mos-káiat szakszerit elkéniiésévei a • Magyar ayagotí« vassitáraolai igatgatft^gái bért a, mtg, ki ia a aiegbizaiÉabee eljárva, a ayom-fdséai suiakálatokal, isrvst és kAllségva-tést már etkéssíle'la Esseríot s vooal Kör-mstidröl kiindolva agyeoaa irányban vonulna Zakuaegfén kereaztOi egéas Kerka-ftémet faléig. In asoobao egymáatól eltért kallós irány s ezek mindegyike egy Murt-Hzow-hat teU kiágazó számyvooaHal véteiex koai-biffárrióbs. Az egyik irány s ffeaeji részbs behajolBakaa, -- Lenti — Podfarayáa kSrsailQl — a másik Heineken — A.-Lend-ván — Murs-Szardabaly — éa Vratíviaaczao kárásztól értazoék C^itíorayára A Bakaa-irányu vuaalból Laiitinéi, a Resnek-iráoyo vonalból pedig A -LendráaáJ Igáznék ki egy ssáray vooal Mura-Bzoabei filé.
A tarvezet ez okból a hakssi irányt laalii fö- s amra-azombaU szára yvoaalnak; a reznek í irányt padig alsó-lendvaí (6- és mnra-sapsibati ssáray vonalnak nevezi
A ienií fővonal bossra 8M kUst, ma-raiaoaibsU Kárayvoosié pedig 30*6 kiniL, a jkeliö egyOü 112 6 kint Kiépítése kerfi'ne kilóméi erenként 24.900 írtba vagyis együtt 2,811.680 Írtba, á lendvai ffivonal hossza S kfmt., mura-ssooibati ssáray vonaláé psdig tf-i kliaL, a kettő egytix 105-6 kist Kanak kiépítése kerülne kilométerenként 2&Í300 írtba, vagyis együtt 2,076.080 Írtba.
Amint a nyom jelzési kfibö és irodai mankálatok slkéazültak, azonnal ZalasMgys aiipánja álJt ai ügy áléra; SvsstiU Benő otégysé alispán ár azon helyas nézetből kiindul vs, hogy ezen kösiekedéti vonal nem csak
i közelébe esG helyi érdekekre, baasm az ttaláno* ■sgyn forgsltm áráakakfa isaégg fefltoiaÉggil kér, a kíritel flmogstksisi ssa-gyesasris trUtjpm mozgalmai iaditntt mag. Folyó évi mrmisr hé lZ-ére Zala Fgar-szegre egy ssakebb, ára Abó-Undvára padig agy nagyobb kOrft ériekarieíal hívott sgyhe, fűkép a tsrsasau taautfocal kfevet-iea közelébe saC tartlat MrtoknaiágÉbrftf As Als6-Laadvára 5a*zehívott értekedet kÜ6-BAeaa népes voéL Ez olóbbf helyen Mié-tea kövezést nyert asoa oftvi kijelentés, bogy a tervezett vállalat kivitel esetén általiban magára ez egész Zaiamagyéra eiOayOs lévéa, a megye törvényhatósági (elkérendő, hogy a kivileit erkölcsi és anyagi támogatásban részesítse Minthogy pedig s törvény éneimében a kiviteti költségeknek legalább agy barmad réez araiéig pörzsréssváayakkai fedem kell leontök, igy s jeiee aostban mindenek elöü 1—9 százeier forint elöieremté-aéröi vaa szA: egy érdekaHaégi kör alátit Uiott, melynek tagjai az érdekalt területet magok kösöU leloastva ftaszs, íogjik gy%te-ni s kőtelező nyilatkozatba fogják fogftsiai azon ajániáaokat, melyeket egyssek vagy kötségek pénzben, anyagban vagy mnnká-bea az építési költségakra vunaikoaélsg tsss-nek. Cbhöl iogaak szotáa képsúdai a törss-j részvények s ha as igy összegytpAU Összeg | a 8—9 sráratsr forintot eléri, akkor a vasat kiépitéas btslosiiva vaa, mert a költség löb-| bi része elsöbbaégi kötvényekéi - malysk | már a péozpiscsoa is értékesíthetők -r ía-dazhatö.
Ennyit ki.áníunk egyelőre tájékozásul esaa vállalatról megsmlitasi aszal az Igéret-j tel, bogy koraokéot az Agy re többször is viaasalérftok.
Nagy-Kanizsa a iriiniizter-ellöknél.
T l s s a Kálmán mioiaztaralaök vasár-I nap fogadta Nagy-Kanizsa váras ftdvftelö j küldöttségéi, melynek élén Iskfkiy György polgármester a kővetkező szavakat I intézte a miamiiersInftáMz: ~ Maiy-KsoizM város kápvMőtastttsté-nak egyhangú határozata folytán ama mag-
Xölxozol. Csillag van az égen.. .*)
GsMai vaa as éaaa, Virág vaa a földön .. Mopom éjem ao most Kinn a mesöa HMo. Üéübabos rana Ketlö áOsspébea / \ " Van as éa lakásom: Xlappiadon raméayaat
' Avnayaagri syijam A vaigybea kniompol, Ceanáa tUm aüán Hever a lamimasr; Gaaá agyét üitysatalt,* Oda igrvk rá|a t mfistt a a y át», Ma lüasima járaia.
DiisWri b^ok. Na as srayeá.
De éaaHli írMí Faasé aapaa MMMkí UMmmi sohftara A haiMaa Mim, fia «Mé Ha
ltom m a tap Sgsl; Km vem «aün arsak Mrayl
íírTa TiíJ itT iSLT*
i ' i a íö latén todjs A najomat — hagyj mi ? Aseg egy kis láay thdná, 0a akarná tudni
Is. lUváls léalsr.
Dezfö házaiMga.
IrU; FARKAS IMRE.
(TM
A Graossiaéaék Czililjéje már M sem omrt tépni as Hcsira, annyira aaégyette magát; as |ftrag Üraassisinl ha valaki még raeIsáat mert tenni leányának Zöldhegyi Deaaévsl kötendő Irigyére,] — est röglöa foton malicztánsk fogta Isi és olyan soromba lett, adni a pakróik A pukkadás aora padtg a I Greasateta mamára kvtái, kinek gömbölrfi araoa agyira U#ada4abb alakot öl ÖU, f/mig s sovány Hercabergsrné siawlitomáil hizáansk indul s a tempjom kaa nagy kárörömöm! meséié a többi asa-ssonyoknak, hagy a drtgaláiiw, mflvait Czí-UMt mam már ssivaasn adnak oda a tavaly ktkeaaraeait sAvaeyhAsi árebdásnak, esak-hagy aa már mfcf aaamsét ki a MbéoyJálmi fkÖlg-Weési ksbeWas' liáajáaol asaa^yé-bea
8 amit a kislöki fooqú nyelvek a fővárosi IQarél már tőbbá-Mhéé ayftap is pletykáltak, as raakhaaMrJa MaÉiaahh aMMékhan valónak Mzoatíjli A CfetMgar Máit giflayf»>sHm gpei la (aat pár Igy Utaláhák a raskalapw Mésaraossá) t^fa ms#ötl Kislakra, éa arattál nam «ÍMt sahöi, wm k mmUí ottMn tovább egy-napoil la sHásaaeti aallkil, [hagy arak Sfjr
köaségbelinek is sikarth volna öt megmter-
fMá
A sánta JőkUtöl, a vén Grftobarg ese-poslegényétől, tudta meg a hitközség, hogy a paaii oríi egyebet as klváat as átyjátöl araU hogy sgvsszék bele Mérésébe, valamint KSiászbáxy Matild kiraaasonyoysl kötendő há|msnágábs s hogy rásdáral adjon neki nyplesezer forintot, melynek fele a tékozló fta által felvett sdösáfok tőriesstéséra, másik IWe pedig a Zöldhegyi f)esső cség e|ott ayiiaodö nőé divat- éa fehérnamtt üzlet eObtirozási költségeire lett volna (ordítandó. As^ra aratás az öreg Grünberger Hásli — agVaaarak a aáata JokU előadáss saariat -r-íaazsl válaakolt, bogy as etegaos Ifjat a legkeményebb bodal és a baaoolö minőségi apai átokkal éjszakának idmén kiverte a
A szende és művelt Cdüke egészen rájtai sírta a szeméi, asotáo padig —, miitán s Maüraag már magveit — eliagyezie magát Diaomntateia Jakab urrsl, aki daesára aaqsk.ksgj igen írsf rőt axsikáfls volIt - téi— mére sandttoti és kiáll >atlaMl pöszén bánéit, mégis a ragáhikst bírta haszonbérbe Ká-tyi«ialván és amellett igen jövedaLtteső aljaimat tolytatott agy triasstl spödinm-
füur
Hát Demő+el ml törtéatf.. Aat esek taUlinliad fog ál találni Mk, bogy a kitdbki szerencséi len srsdméoyt npaMMdö szép Matild egyebei ssm tehetett, mMI hogy ől a lahaiő fcgböilenebböl eibagy ta. Bőt — Ha agyaa a vieat-karati báram-aé&rfas hás ssspalé mobalánysi UUAt ér-lÉÉÉHl* Maiéld {Mtáaéiél k holtai va-Ml ki a tttnkratett Hja, A botot Ut per-mii nem as sp|a kssihi, ilé
váczi-otami flaazieikoptalö dandy, akinek bibstöieg házasodási szándékai sem 'valtak a csaMa kígyó irányában.
Zöldhegyi Deáő — mini flvsa Wkal-makkor szokás — mód nélkül elkmefaded, zálogházba osspfs a sdysmbéiéeU frakkját S ennek árán a külső éoraksári aloa levő. $ •Vörös tigriséhez ezisuftt lebujbsn kellőleg jeraopváo magát, ja vthsros őazi áissekát arra akarta lelbaaznáini, bogy a vattába ölje magát
D is botorkált s Csepel-rakpartig, sőt útközben már ki ia gombolta a Űsö ját, Ds mikor megpillantotta a piszkos hullámokat, firtalea mást
-> Kár lenne inonaogta. A fesáti mag-maradt Padig as Is esak vskmL
Ezzel megfordrftésbaaatévtassáfiására. — már nem lakott a VáesikAratoa; — otthon slapossn kmledls aa öngyilkossági szándékot s déltájban lökilitisaa kijösanodva faftalvéa, kimaat s ventboa s a dőzsölés utáa megmaradt pénzen harmadosztályú jegyet váltott Kislök re.
Megint hassmrai—bsnsáaaint kíraí...'
Kmrámübstlsaeá a végsat atjat Egy höaap mulvs a Veaas Na Jonaal nyüílarébeo a következő hÉrdaüs oeU oi-
tkm
jegreaotp
il
\
bm+* nyOrh®» I H^i kftsBsséglaik 1ÉM műt mii liwi úéi 10 éva* mt-
MNMNii jikflsnee alkalmából át-■TV—k. Méta esi érWmmil Mpd-
je meg oagyméiiós*god, bogy egyúttal élO faéeieaaik amarafaaskodásé* mély , molfljsl ■egyllllságml irtat Vh MÜlU íifeeaae • nuMlM aagyaaélio-aágadat e nehéz pályán tutink boldogságára tfen sokáig. (Iliak é r*vm.)
A ■liiMltnlalk • meleghsngu iMtirt a következő választ adta:
Igen kOMflBflm, hogy saeraélye-mm k ide fáradni méltóztattak; kő aafeötn Nagy-Kanizsa városának üd-vöeló feliratit és kérem, tolmácsolják e hOaaOneieaiet küldőik elóu ama jó kívánságommal, bogy hasinknak eme forgalmi, kereskedelmi s ép esért kulturális ■nnpoBtbó) is fonton tárnál mentül előbb és mentül nagyobb jó létnek Örvendjen
A küldöttség i»«jfli lelke* éljoaséiiael kft ultik a SMaiaaterelaók htze'fó asavait. ki azstáa kezet ssontvs a küldöttség tagjaival, a legnyájasabban elbúcsúzott lőlük
Bétf&u fogadta a miniaatereleók a nagy- { kanimi azabadelvükör küldöttségét, Eoeek vezetője, Eperjese/ Sándor, a következő azavakat iutéste a miniseiét elnök bez •
A negy-kamzaai városi szabadelvű kör 1 köafyüJéaenek megbizáaából' jelentünk meg 10 évi kormányzása évfordulójának Üsziele I tére a hódoló isiiraiot átnyújtani. E/t netn- i csak átért teljesítjük a legnagyobb kéaxaég-gel, mivel nagyméHóságodban a ssahndelvO-aégnek vasárét látják, hanem különösen azért I is, mi vei — eltekintve minden más nagy érde- | omHöÍ — 10 évi kormányzásának ideje alatt i hazánk tekintélyét tetemesen nevelte é* egy- j aital a magyar nemzetiséget is megerősítene. Igas, aafnoaea be kell vallanunk, hogy e fel-adatunkat ml nem Beaten voltunk képe-aak átérni, söt oly konjunktúrák között vagyunk, hogy nem sok remény kecsegtet a | jövőre aézvc sem; mindamellett fogadja ama j biztosit á*t, hogy valamim kezdettől Ingva a L uagyméllóságod állal kitfaölt aászlónak tel- í tétlen hivat voltunk, ugy minden eshetőség I kősött is ások fogunk maradni és azt kívánjak, hogy nagyméltóságod tokáig éljen. (Elénk éljenzés.)
Tteaa Kálmán követ kesöleg válaszolt: Nagyon kOaaOtiOm ni vei magem lék esésüket éa kérem legyenek oly jók, e tíaita naivból jövő kőseönetemet at ettani szabadelvű párt tagiéival is kö-aőlnt A mi a eikert illeti, át nem mindig as emberektől, hanem a körűimé nyéktől ia függ. (Élénk éljeniéa)
A küldöttség tagjai közül néhányan részt vettek a vigadni banketten, néhányén padig a miniszterelnök Sétíöi estélyen is
4 dlflerltUn ellen. Bvastits Károly, a aagy-kanizsal já-rái seelgeblrájs a kOketbezé Átiratot intézte • jáiisabeli körtegysOkhös. T. jegyző urnák*
Tekintettel arra, hogy a csáktornyai járásban az (üszkösödő roncsoló tafoktob aggaattó mérvben uralg, Tersánczky Jóaaef járási orvos nr a következő óvamgatartást ^ajánlja a néptanító urak által kOvattatm: Minthogy ai Oazkóeödő roncsé törökkőnek kimenetelére nézve ieen fontos hogy mily korán érkezik orvosi esaély, esért a — AlOknek ugy mint a tanítóknak gyerms kaikttek torkukban érssU lájdsloaról vito assisit snhasem mellőzzék el, annál kevéabé hanyagolják el gondatlanul, *öt azonnal néz-sék mag éa he ebben vOrOaaégee kívül még lekér vagv sárgás üledéket latnak, azonnal ke-vessenek orvost, — iskolából az ilyen tanuló moggyógyu'áaaig sár amik ki, az orvos megérkeztéig hideg borongatások alkalmaztassa-sanak és ha hamarosan orVos kapható nem Vetam, akkor a családnak valamely megbízható tagja éczatas vagy Umséa vízbe mártott a ujjára takart vászon darabbal aa Illető helyeket a torokben mossa le. Aa iskola helyiség ablakai, ajtói a ta~ kívül tárra tart sasa uak üde levágó nyerbe<éee eeábából, mivel padig aa ettu-tttalemtett palló rendesen majlertOdeti, magrra|ábi e levegőt, tnáaréast a gyarme-keket, ha esőkben holmi kórhsjlsm léteznék, vagy esetleg bei egek Tobának, kPahiláiiik-hal, bértíparotgatáMAk^ai kikOpéedkkel na-gveo fanaélywtettk as Oaaaea tairaUk egéss-aéglL A napi hosaias, küano siallttstmáim ktvil aUkségei as Matti intáakedaC hogy I aflgHa aa tOité^ák WVetapea, hanem a^reaan a peáok k«at Bt - Mérve lé-érném hekaaüa atött a aaohe penkame hintett XBkaméfc kft, vagy kaó Mtt le-niiiiil, a amikor Ép ai-leiiglt, meheé skáfeaá» tangaév4a ffitiié MgÉjl #<aek, Irnye-HPi alatt ablakok fi a|Mk. -Hmm Mkias tag^vtá tne^ lá easa*et Mii mkér Ma>jW>t— 0 agMo feUfe-
jámk • • I'
Mt aüi|gi>1 molett fcnfékl tám-
jéH—k koeeásfegtilia
a MM
tóbb mérvben saokoé feUépni »fU&kOaO|« difteritikea tbrfklob« ■faOiiglsa,
Fetnivom jegyző arat, miaserint ezen Jhrásűrvom jsvasiatm togaaatoatás vegeit asonnaai a tanító urakkal kOsólja.
(Ufy-Kamzsán, tHdft. évi novemhaf hó SMb. Svastlt^s«oigsUr6.
Emlékeziüuk régiekről.
(Családtörténelmi reflexió) Irta: MAMAY DEZSŐ.
r
A hübérrendszer telöl hosszabban kii terjeszkednem sem e IkOzlemény tere, sem snnak tudományos sanuságs n^m engedik, EMg annyi, hogy e rendszer volt tulajdon-l képen a c a a I á d megalapítója; mert, alapja aléld lévén, ex, lajni örrtkólIhHó, aa adományozás által alkotá meg egyrerst a vele jaró szakad osztályt I— a oemesi családom kat; viszont a tulajdinjogot magának meg tárté h Ü b é r n r, a neki kü<ónós hft*égrei köteleseit, nem szabod osztálynak — elölibl csak élettartamra — később örökség utján átssármastatólag — de csak használati jdggal — ugyancsak bizonyos telket helye* birtoklásába; — est a neki tel-j {esiteu szolgátmányoki tejében, mintegy asold avagy bér gyanánt átengedvén.. — Alskul tehát másrészt a hftnéree (vasatlus)osztály, a később .jobbágy4' szóval elnevezett! nép.
Legrégibb okmányainkban még nem) találunk as ntóbb használatos n o b i 11 a (no-i mea) szó miot megkoiönböztetö jelzőre sem. As egyének, mint fentebb mondatott, eleintén csupán Kzeinélyusvukőn, majd később már a „d eM ezóoska kapcsában emliitotnok; p. o. Sierhanua filtua psrk«ssii d e Capolna.
— Eme d e szócska azonban ^ akkor még — ha a XIL század első tizédéit tekintjük U.-j-i c-ak igen ritkán jelen|tett (elvett c*aládi nevet, hanem inkább a ptirmatési vagy lakó helyet jeleste.
Sok családnál azután, az igy jelzett! lakóhely, kéért is, mivel ez tényleg birtokát, tulajdonát képezte, átment, átvétetett családi óév gyanánt; lmjuk ezt például a N a t a-lelusay családnál.! E c*alád Natalamt elsA loglalási jogon bírja. — 1X54.i előtt még csak ssámélyneiek (ordnlnsk elő a családbsn is, majd épp es idötájt egyik tag e lakóhely után Nata azemély-nevet cyervén, ettől lógva kezdi magát a osalád Natalalnaay vezeték név velje* lőlni. — Éppen megfordítva mái családoknál meg — a ilyen eokkjű több van, — viszont azt találj nk, hogy saját neve uián nevezi el a primus squuitor a kapott töidterületet, nb* ból Islut alakítván s maga, ugy ató^jai eit családi névQl adoptáljak; ilyen p. o. s J e-kelfalnasy caalácí melynek al*ő törzse Hekul vagy Jakul as 1882. évben knpott földterületen alakított falut saját nevére keress-taivéu, módjai már igy iratnak (Uásd orsz] Uárbati Jekelíaluasy családi levé!tjkrj. <
A családnév legtöbb esetben a birtok után vétetett fel; alapul szolgált továbbá erre az agyének azemélves tulajdonságé ím, milyenek: Nagy, KiajFakeCe, ugy log-ialkozá*ai mini: Vadas/., Jliákx, Molnár; vagy kiválóan jele-ked^ öenék neve mint az erős Andorá* után az R n d r áa'é T család.
— Végül a légritkábbak közé sorolható az olyan családi név felvwel, a hot as alapot egyik ősnek viselt hivatala vagy méltósága képesi; ilyen a móricskidai Baan csalátL ittj pláne oaaiádnév átváltozásra is ja'áluÉk
— ugyani* egyik őee Móricz dsgenera P o k, s birtoka melletti folyón hidat építvén — latyját, ngy saját családi nevét „mó-rioshidai'-nak irjaj ftaptmon IM)-ban Horvát és Dalmát országok báni méltóságát viselvén, ettől lógva már utódjai caaládnovók mellé mindig odaírtak a „B á n" szót is, ioha báni hivatalt sem v|«aliek, míglen a mőriczhidai c*alád agyik ága a XVlik ssázsdbsn átveszi a Beán swilád nevet s a ,fmóriethi* dai"-t csak alőnév gyanánt tartja meg. —i (Torol Hí 9 füz. llb 1; - Cod Petr. Dipl ÍV. 194, Ili, ti\ 291 orsa Levtár Aot N. Reg. lasc 689 Nro a6; Beán csal. levelei ládája),
A tnlajdooképeni nemeakl t — mint ilyen — kilejezest H fteiza kirtűy alatt qi|lt—1161) a Xf század közepén U-láljok „multorum regni nobilin^nstb." kitétel Alul okmányüag felemlítve (FáOr, Cod. IKplíll. 189).
Nemes levele*, vagyis a per Ominebü-am ^levaies nemességet]* a Xill. enlsad végén sem találunk még boonakban, mert est tn'atdookép Bátor Fülön (Philipp to Hohh) Iranczia király kosta ha legelőször, midőn ItfTO körül Raonl nevü kedvence arsnytoi-vesét megaemesité e erről neki nemét! oklevJlot adott (CopaAfm hkL Const. de le trance depnis la mert do PhlL Angöal-
— Brwadas t»1 —JL M). — Kz we-ménf veit e leedel i|itj|máknn s nagy vál-toaáat idézett abban előf— Innét kezdve ha-tánkban is mér mtiHtoÉákh taláinok tórá-lyi okleveleket, sselyekbek egyesek. sőt tökben is egytnoson — itt-ou psaíádí névén is —
— a nesMMsk sorába HÉÜ ,
eaémerek adoaÉayenáaa asOnhen aa alatt, Róbert flárnlyaAi, kmá gyakoroltatni I— iHenhoa nemes levetet amiyba aa niomá n>es«Ai címe, as oimftey mvalt idAgva " lolt l^B—lfkl legetoObOn.
Honunkban | legvtóoek tudott i|jr esi levél léUl-bea állíttatott kiaSemse y család részére.
A családalakulás miként történtének vázolása caéljábói szükségelt eme kitérés után lel kéli, hogy vegyem ismét aa elhagyott lo-■alat a im visszatérek a salamegyei régi élő családok eg) némelyikéhez.
Különfélék.
oifsn
f Hamarr Jáass Nagy-Kani*anak egyik legvagyonosabb és legtiszteltebb polgára, Hauaer János maghalt Ksahirjárta be e hó 2-án villámgyorsasággal a várost, mindenfele a legőszintébb részvétet keltveá Ritka ember is réueaült olyan áluűánoe szeretetben, mint n milyennek örvendett a megboldogult, ki aúnt üzlet- és magáneoiber eg) iránt mindenkivel meg tudta magát kedveltet ui jo modora, vaa szorgalma és tedd-hetlen becsúletessega által Üzleti tehei*éga» és kitartó szorgalmának gfümöicae lett as ' igen tekintélyes vagyoo* a virágzó üzlet, ma lyekoek egyedálí öréköae a megbotdogultaak egyetlen fia* ki tudományoa palyárs neveltetvén, jelenleg a nagy-kanizsai kir. törvény- | azéknei joggyakornoki állásban működik, — | Id. Hauaer János a végzetes betegségnek — j a tüdővésznek — csiráit régóta hordozta | magában. Körülbelül agy évvel ezelőtt ag-gasstó jelleget öltött a baj a a beteg ásót a i ezemlátomáat közeledett a sírjához. A halál végre e hó 9-án este oltotta ki est a derék és nemes eletet. Aa elhunytnak fia a ! következő gyászjelentést bocsátotta ki: — Dr. Hauaer János, a boldogultunk fia, szomorúdon szívvel jelenti f&ejibetlen atyjának id Hauser láneenak folyó évi deczen-ber hó ?-án este 10 órakor életének SÜ-ik évében a halom asénteégek ájtatos lelvétele után tüdövéezben történt gyászos elhunytát A boldogult nakhült tetemei t. évi decsemher hó 4-ea d. u. 4 órakor fognak Csengery-ulcza l-ső ss. Hild S. I. nagy-kanizsai temetkezési vállalata állal a helybeli rom* kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engeutelö szent-mise áldozat I. évi deci ember bő a-én d. e. lO órakor szombaton a azi. Kerenckrendiek plébánia ten plomában as Urnák be mulatni Kell N -Ksnizfán, évi deczembér hó 3-án. Áldás és béke hamvai lelett1
A temetése hó 4-én d. a. 4 órakor ment végbe a város lskosságánsk tömeges részvéte mellett. A nagy-kanizsai ipartársulat testületileg vett benne részt az egyleti zászló alatt, testületileg jelent meg a tár aaakör, kaszinó tagjai; küldöttségileg volt képviselve a torna-egylet, tűzoltó-egylet stb. A tűzoltó zenekar meghaló gyássindulókkal kisérte a koszorúkkal elbontott koporsót A gyászmenetben a város valamennyi notabí-litása vett részt s a közszeretet, melyben a megboldogult állott, impozáns módon nyilvánult a temetésen. Legyen neki könnyű a lóid és áldás lebegjen emlkékéo !
— A U«m a l-f u tar lelt rend kívüli narajfl ktogjAlée legérdekesebb tárgyát képessé é Közigazgatási bizottsági tagokmegválsNziása. Megválasstattak: Eperjese y Sándor, ŰröírzvPál, Cserfán Károly Ssily Dezső és Sknhliea István.
— A dliteritlaa a larakftiksa. E cxim alatt hessaabb eredeti tudósi-tást közöl aBOfopeátl Hirlap deet. 2 iki száma. A muraközi tudósító Itt a lehető legsötétebb azinekkel testi az ottani dif-teritikua állapotokat, azt mondia, hogy eddig több mint VOÜ gyermek balt el diltori-tiszban. Minden faluban —• úgymond — és főleg Macsioeczen ée Kelaő-Mihályovecseo a hetetek létszáma állandóén 8-10 gyermek* kik 3-4 nap alatt már a temetőben nyn-gosznsk. A tudósi tó kemény vádat emel a járásomé ellen, aki állítólag hanyagul, vagy épen nem teszi látogatáséit as infosiáH községekben. Vádolva van továbbá a közigaz-gatáai hatóaág is, bogy úgyszólván semmit sem tesz a véss ellen, melynek következtében a Fgleő Muraköz gyermekvilágának háromnegyed réssé kihal fiam járványkórház, sem ápolók nincsenek, pedig mindez kilátásba volt helyezve elb. —. Ez rövid öess-foglalatai a Hp H tndösüáatnak, melyet nagy magütkóitasil olvaatnnk a melyet sehogy sem tudunk öeuoegy estet ni atba iniormácai. ókkal, melyeket bivstalos helyről ajertfenk a melyek saorini — mini lapunkban la közölve volt —• a legki hatóbb intézkedések tétettek a járvány megfékezésére, — Már moal kinek van {gaza t TOrahnotieeül várjuk a felvilágosítást az ^rdekeR oldalakról.
- A vérsebeflláey mr flgyel-■libe. A városképit íny urnák bizonyára van tndómáaO arról — koma tonna, hiszen 0 maga adja ki az engedélyeket, hogy e lő-téreo, melyet e yárae ángy kniuégpl láte-abett, odnoaöotí, kiklinkerezietstl és lantért, bowobb ttö éta ett tan — árnmár benn a
Zöidta-kartbM — aey tnanaaseráu Eltekintve attól, hogy na eűéle lákványosaágoknak egyáMján nem keUeoe hosszabb iAftretar-tóskodási engedélyt adni, valóeágoe kSsgOm* ségügyi anomális, hogy agv Ilyen büslOmket a váras legszebb terére a Táros kellő köze-pán engednek telepedni Mint értesül* üak, a JEókMe-kcrt" tőt—mesédságában levő adó-és dohány*hivatal máris panaszt emelt e non olet-aaomasedság oMan, melynek ott csak* ugyap nincsen semmi helye. — EzuHál (elvetjük azt a kérdést is^beSyes volt-e eeair-kúsznak a lőtéren való lelállttáaat megengedni? A ceehtrombitáaok lármás muzsikája onnan a lőtérről esténk int felhallatszik a soproni uicza vegetg, a lőtéren lakó polgárok es<í nyugalmát pedig ugyancsak zavar hatja •— karácsonyig. A miénknél sokká) ki-scbb éa keváahbé ..rendes'4 varosokban iaa város szélére szokták telepiieui az ilyen lármás produkciókat s a polgárok érdeke min* deoesetre előbbre való a kinaztlerekénél. —. Legújabban a triász kieg**ziié*ére egy „mu-zeum' is érkezett, aa is ott leas a íöteren, verkliie i* van bizonyára, még pedig jókora a a kanizsai fülekre — kivált a lőtériek re — nem valami irigyfandő élvezet vár. — És ha már benn vagyunk e „látványosságok" le soroláséban, emlitaük tel azt is, hogy legutóbb mqgint majd egy hónapig voltak itt egyhuzamban seogerek, sőt kát helyen i* egyszerre — £s mindezek viszik ki a pénzt a varosból; kivált a „látványos*1 bő-dókba te regesen tódul a tanuló i(juaág mesterlegények, cseiédek stb. kik ott költik el zsebpénzüket éa keserves uiunkávsl szerzett báröket Előmozdít ja-e as a közarköicsiséget és a „rO''d'4-el ? — te a „direktorok14 által fisetett hely ée engedély-pénzekkel mi lesz?
— Fetklváa. A Balkán félszigeten dulí« háború aldosstai, a szenvedő sebesültek nevében, — kiknek testi fájdalmait fokozzák a nélkülözés gyötrelmei, — fordulunk bizalommal a nagy közönséghez, kérve az emberbaráti kőnvörület és humanizmus nevében a sinlödök segélyezését. Megvagyunk győződve arról, bogy városunk lakosságának nagylelkűsége, mely mindenkor kéazsegeaen nyujott segélyt, ott a hol szükség volt, a jelen esetben sem fogja umg-tagsdniáldozatkézrégéLA könyöradományos, a melyek ugy meleg ruhákból és febérne-müekböl mint készpénzből állhatnak, alulírottakhoz küldendők. A vörös kereszt-egylet n.-kanizsai városi válasctmánvának nöi osztálya nevében: Id. Pessalhofar Jözaef-né, társelnök. Piscbol Paine sir Itták tán.
—- Hamgveraemj. Dengremont Mauricze a hírneves hegedűművész e hó 3* én a • Szarvas* szálló nagytermében bang-vereenyt tartott Seelmann Mari ha berlini zongoraművésznő és Krüger Uertmid.dea-haui opersénekesi,ö, közreműködése mellett. A műsor a következő volt: I. Scbuman, 3ouste G-moll — Martba Seelmann 8. Martini Miserere Psalm H6 — Üarirud Krüger 8. Wie-nfawski, II. Concert - Maurieo Uengremont 4, a) Schubert, Am Meor b) Mendelssohn, Snleika— Gertrúd Krüger I.Corelli.La Poliá— Maurice Dengremont 0. a) Liszt, Waldaarau-aohen b) Rubtnatain,Valae Gaprioe — Martba Seolmánn 7. Gounod, a) A ve Maria b) Krüh-lingsliedCottrauc)raadio a Napolt — Gertrúd Krüger 8. Vieuxlemps, Rallade und Polo-naise Maurice DengremonL — A jelenvolt nagy és distigi.ált közönség teljes elismeréssel adosott as elöadők — különösen lieng-remont •• mtt vészel ének.
— A sagjkaulusl magyar Ire* éslsa* éa MÉvéaa#l-|Nlrial4 egye-attlel szombaton f. hó 12-én saját helyiségében (dél-salsi takarékpénztár épületében) táoózczal egybekötöt zártkörű estélyi reodex. Kezdete 8 órakor. Belépti dUt személyjegy 50 kr., családjegy (3 személyre) 1 frt 9>l kr. Jegyek előre váltliatbk Máfdák Gyula Sándor Gyógysaariárában és este a pénztárt nál. — Műsor. 1. Nyilánv, Erkel Peraoca •Bátbori Márit> eslmü dalművéből: előadja az egyleti zeneksr. I Társasélet, Tuboiy Víctortób szavalja a szerző nr, 3. Dallam, Koppéi Emiltől,' »Am Traunsaa)* előadja hegedűn Kováiéi Fereocs ur, aongorán kiséri Zerkoviti Lajos nr. 4. Férfinégyes a dalárda-szskoszlály tagjaiból. 5. »Gooővár asszonya* Kiss Józseftől; etaValia Farkas Imre ur, 6. Ábránd, Verdi »Aida« ezimü dalművéből; előadja zongorán ZorkovHa Lajos nr, 1. Férüaégyee a dalárda azakoaz-tály tagjaiból. §. Egyveleg dalművekből i előadja az egyleti senekar.
— Ipsri Hír seb ée Mellor nagy* atádi bérlők o hó 7-én, hétfőn, rendesnek saját területűkön nagr hajtó vadászatot. — AZioglar Kálmán csáktornyai kir. köriegyső és néhány tána állal béreli gardiooveczi és belicsai vsdászterüieten\ hol tavaly is tökb mint 4K) nyal esett, e bél I4-Oo ée lft^a leas vadáasai, melv ismét oágymérvüssk és eredményesnek Ígérkezik.«
— A társs*kér msmkstl aeéé-lye ismét a tegkiéiNmel I hangulst mellett folyt le. lírák és bölgyoá sokan voltak s bár ezúttal tánea nem voli, aa aetély élve-
j zeteseég tekiatoiéhan atman kívánni valót nem hegyeit hátra.
— A a*cf kaalaesl tsrsssgy let ká(|a — n vibseimány kaiároaatn szerint január Mn lOaa a Baarvae aaál'ó nagytermében. Kőtteégrá SOO fortat van megszavazva a a ísrsanfitk es elgraláthaióiag aieő tuttlalségs igen nnmnok és sikerült-
v,
— A MgykM iga >mi<f< AMbsiybeft
kimkili é.fiiluri tel igyad ktéém atfe laftetraeást t«n • esAd*
— AiHaelH *rartárraleta vwáiwf ma »ar«m mAéméM a iMm épőli cwr-
aáaaaaég rasitra ama vaa jókora a aa slagN « mami a lovarak éa levaiaOk Igyra malatváayeai KHáaősea D t o ar, aki ra>m>» kámiitams áfr s—egl joctsy-knmr, a káslaiégaiá tgaa hamar kedvaaeoává lett; ajaigelaüoe Irana bimatenat méMi ma« m érdemhk aa etiamaráet. 0 aaaoMtt ehraea. Inaira, akrobata ia éa miadsa tárea mrgifija helyét. A térralet többi tagat ia igra tgysrak, a lovaraőá rmansak. a eknr-aaá «>gfé mulatságos módon bohóakudaal, aa igaagatö kniaö tskelekovar, a lovak aaé-Nk aa )AI vannak idomítva, vaa egy rend-bvü igyra a- n. ksmeakeeihsr ia a tarra-latban, — aáeatvaku akad tehát elég e Ar* tbehi carkrai a vtélki ctirkuaaok kőottt mtsrframeira a jobbak köaé lartoeék. - A MtrkM ütve k vaa « akt aa eltajta látványokban aaaret gyönyörködni, annak jó lélekkel etl elhatjuk a aairfcuaat.
— A Mmjei «M«élral( oktobar hóban lstsrtüsisiott #«y agyáét gyilkosságért, f-el *nlyos temt séHéaM, áá rsbllsért, 5-01 bmőra»m lopásárt, 14 et lopásén 14 et lopáe lysnajasr, la gyojtogate«eri, 3-at g)ai*ogatás gyanújáért, Hat igasolyanynsl-kaU rawr^ánia erössekne nemi IM* ailaaéh PáimleiileH 4-öt lopásán, 4-el lopás gyomjáért, i-m ralym ts»ii •éhééért^-arar éjjeli Örök kfttale—lg mulasstSfUl, ;i al tü* lot asmeacraji'ék ért, ío« bás»lá>éri, egyet orveda*sa*éri Feljelentet t 8 betör éra* lo> pasi, 7 lopást, 13 kéregéi, egy aaoibea máa vagyonának megkárosításéi. eg» Hulla lelte liliséi. 5 eeetbea lovak bitaogbe helyesé* ■ét, 7 esetbea etkobsott fegyvert Keisaólt-taara aeolgálaiot is jswtstt 10 esaibea lelar-tóataiámál, ltf eagétyaaolgálalol, Jtosör rab-kiséretnél. lö-eaör poetaJsdsrateát, M-aaar fogoly őrisetaél, 4 mer otővaseiásall; 44-aaor egyéb aaolfálatot tel)esitelt, Aa Arakat eitaaörtiie *J ssor. vaantl ügyelat-aál téavkadett I eeetbea váaárra ftgyell 14 mm, huorakra figyelt 4 wetbsa.
— N*gj rvmén) <l •nini tmlvlr
rár a 16 évea Král Henrik éa a 16 éve* rál Paaltaa. Mindegytkök alighanem már több lopást követett el, mini a háay sss-leadőnek tarba nyomja (Utal vállaikat A legutóbb varaPMakhaa lörtáai saobalopáaok legnagyobb réaae e hét, «okat taárö eaeara-tét vauja treaieraeek, kiknek hrtáiya aa voll, bogy esténként bekmtidiiak a lakaaok előszobáiba a oaaaa loptak, amit lophattak. Ók lopták al aat aa ataso-buadát in a 8sa-mwa meiában, mely lopásról lapnak legát öbbt aaámaban lentink jelentáai. A - leg-aiöbbt Ua nap alatt topárakat követlek al a követkeaök kárarai Weissm^ysr Mlrk, Neumen i Jakab, Behors Luita fia', Taohaaer l.lpAi, Be* tt beim Márk, Hcfarars Ignaoa, Muei látván, Neumark xb. Lnaiak Hemely éa tárgyválogstá* nélkül ruhát raertiyői, gipssltguraksi, pirraayét tálaatal, bútordarabot — raöval ami könnyű aaervel elvihető rali. r»e addig Jár a korán a kútra, mig a rendőrség nyakon nem eaipi, A fiatal Cár-louche jelöltek ál vannak ssolgáltaiva a tőr* véayraáknok, mely hihetőleg hosaaabb időre teanái őket aa etveraeti tárgyak köaé.
-» üflpltluakréei Kígyóimra-tetják. t, olrabiakat F. Ad KieUter béeeé eaég mai hirdetéelre. A köépitö eaakrény mint muletaé|oa é« elma jáiékloalalkoaáe, a köraledő Ünnepekre ajándékul küöaöaea ajánlható.
— A Malgnagnláel t4rvények #a rvaéeletvk kútkönyvéből, melyet Hetraieiky Jóaaeí eraikeait, moat jelent meg a 4 fleet H -Ckmbáa Lepaae La|ee bi-aomáayában. Kgy főset ára |ü kr.
— namdlali U;sls léaásr uraak, a Megváltohoa eaiau«lt helybeli győgyaaertár ttttaidonosának, lapunk mai nslmében foglalt hirdetésért ktlőoősaa (elhívjuk olvaraink figyelmét-
— rigyelmmtetJAk t olvasóinkat Kaafmaaa éa Simon hamburgi bankároknak lapunk mai wamalis a foglalt b>rde* Máéra Akinek hajlama van érdekes éa kovás
, költséggel Járá módon sierencaét próbálni aaaak nagyon ia ajánlható bngy réast vegyen • 4agy é« jeísntéksny nyereményekkel akü* telt, államilag biatosfcott péniklrarsoláson
N^Utér*)
tidaa mám Artmaliéa kelyeU
llllafér 4ála ás
ieltlkilai MleanallB
IManUk a na IMA daaa hé 4 áa MMau
igybekitMket
n á»»
sra VéAJ ra*
NdH seerlsratft
Hifti i. 4 i • a
firasiarkaasta tát haa Imre
N) iltaank kaiét a aaeranoaéBak 1
SOO.OOOO márka
ü
rasomi arY m e •me f">> i iiKk My s ragra ki mi jinknj ii m Usraaiá *«».
\ imsssl «ISafs Skkss 41U bmf bmbem skra f ■— isiin saras sá ihmi iuwi lls slá ml mkk
ksMU iittkiit raasra flaramaiar
1 mm. i s araora ^Ti^íall m \KW 1 aise. á m Mőm M aisv. 4 taoai t ay« 4 m. tviuo o tm ao4
1 vv ia *\«W Mla^á-m aom I aysr 4 a SU.00B. 4 sím- Ü a MM
t ar» 1 7U.0QH áll sf«r 4 IOOQ
t ai«. á. aauas tasa sím a » w
I a|«a 4 a IMHMira ^ a tél 1 sjw. á m SOiindms. \im lywsliM I ai«e- a m. la.OQaissssklai. |0i\ ta\ iH tus, et, it, 4«, mm arséralafsk ksaH ski saiksa 1000 Jel kl-mira* tT,000 n. kaMni
ás ral arán Amnstn BOJQOQ a *sss a mnuii m aatah m aoa m aaaa aei sara*, ara KaaA fsépsic-ma
hf maodo iosa4 Mayája síik av ás 4usb y isi kÉsranra * ragy —<<4141 •Isi ay«srasykaa4ss
t. kmio kr *4 . - 10 kr. .
i mIss «esá ■ml'kasmka
I M(H I I k t % .
Tiksmjt Mfbtaki aa Iseiaa ilMiwi t*> ketlf Tkfy prasslsh4s| mIMS msssm Is 4 ti|M|jill |««léésl ankesSlMlk. ráséiskl st|«l ss 41imb mámmiiéi sliasess weéeti féa MMsk kislku
á ■isuslillwfcliH MeklvSÁraé ktTSlsks In—lak 4Q sétkat aNMáilMmál mkuém kssll sHa i«4tf MBáSiSa sMklI k4Mj4| itssiMikab s*k s • tfsUltm ksslsl
Klfiaslrs s klnisra Urnérai «Mr» 4 klléjlk Uisiitw si gimisMi vimtt ái klaale s*k artlslkssssk smsI*IbsAi msw s >h^a|ja Ul as smsag ykmmámkkm smUhI kssls mM ▼ásssvaeaL
á sywsraarsk kllwihi Marasa a rav mmHsi isrUsik. ailMil JUSlIáa smUsU
V4llsistaskask »IMwksr kéÉvssMt s as> rssm*. Mk né* tfkinWjM ay4—*ar kisea gjrskrss ss iU Waywwlajrsek fc»t»ssfls »«, rasi aaMist 100,000, ee,aea, ra,sra >aa,sss •»»> tora rak kt
ás Uy s lig—Uliéskk slsysa afigvé Hl Islslsll, »!And4ilislAlAá MtsétsIU llsimilgail I lislllslskk r4nv«totis NSsilUaivSa k4f«Uk ■ s vara kssé* sran It süaéas ^igklill sstsél •I4kk sli f I <»wssásr a-éld iSrHalk slal Irt kmkfciilia UiMasl.
Kaufmaiin & Simon,
bask- és vélté áilit Nsmtaffbaa,
t). i, kössöaeiQnket íejessöki ki mennal as irániunk eddig tsnusliotl blaaloméri, lel* kérjük, bogy a hivatalos larvaást megtekia léra állal neggyta&hti méltöitraaák á nsgyi'srti nyeremény kilátásokról, melyeket e ktsorsolások nyujisnak. Ili IV. t-t
SuMiinnlt IttpitWiiet
Thtn JttUliralittibi 10 kr. ét as^swkklwa kfefksMk Akt kmrakkll skai Mgtraal s kOéptlÖ HtkHajf* »l»|«Jíi kl|MSl fostw klul-IH rtiiimmii, u Mlmkséjtk cs|ii»t kulml UfM leiéslsl >' Áé HicMtfr é <W m. k. MSk kiVj.it MskNsrgrkitkss Késs, 1 Vlkatsscra hm kassss s piápii uhmsuiii 4rjag]rs4k
ÉkmsraiiiHBraBiiZmira^
CMfe • RUhtfr • M4« ^rn*.
laQ
Iiiiimis ^fi^
1 műéi msi léskraiay, Nly nut a Iklsmsy <s saéi «raikss mibaMssln ■waM giÉgurmrasym éran* •(. 1 véa Jéask Missystl kékmm éq ás 70 kr. >kSU Sjégi—Urkss* kspéstá I4-| tikmr Oifemra es svára e^H
Is TMk JM gimj—llilkss isin III
604 I—10
Ririctonji li újévi ajjindékul
legslkslmaaabb agy alliavfllirémflia^
Malyaak legpontosabb midőn való ki-vitelére teljes itratelettel aláalém magamat et.ee. áftaőaitgaek. Kásáitsk I fényképeket
Staftntrttta II
pM
5 PSERHOFER J. fóle
gyAcjttarUr Bérabea.
Vértísztitó labdacsok S
kVáMMk s*s* ifc* ss sMáki a*ra Nra pa
naMa «
mssmm ük rara «•k«tv«» ram kraasia
w mm M—ara "rak vasa á aasnkiwin iwa>iss.aaqikm>
■httulrasssm m 4 kpnibli m sím Nraa*e vtsaá sisárasiisuk téskmliaykámMmltllseM>liila>msaibmmlta<»ki . WmwHiiis •ilsiraWIi
é»s má w >a»raiw4i iliiwamw sn akéMMk
álra IOi iQkv 11 ranwsilkw sé> anikálép* aSii saratstea ara liksssn, k m UMk raa«as*l vméisnkih, srttysksa • hfkensamkk f* twsbwl* m^rar**** ■•'■■' urmuhm! kemütk •I ra ^wikmws rai vsiu wnkk ^Mk s M4raras imM a«i msii, is* raiaw«« ka
lul rakiaysl l : _
1 " I ' 1 11
Uaaaess, IMá ra|m »4
tgsa urak mws* ás 14 uwmi smMé ksüMk msi str«aik s»tst «sk ara kiaran iwám«msMiihjaa iMmiga awjlsml 4 hsMHu rméaH liláné >e*>n»U Willils a t»irkwta k4«M —sl l •wtm M kiMike mai, sra ra'ém a kára* sgWs. i«m»iek>a ragura — siigm a «a»k kuk Is smi »• Mw ntswijikH, éi iraws )sn-UJk smi«k m W«sU a lUju ksassSIsl. fráséja u W agkisrakk Ulral a •laéssakM «kttssk 4 a rasa vsn ss Ss akli— 1 •waM^i aysra vUe> •ss •j4»k<t swira** másesa
MMk
i« a
tasail Vnm I Km kl «Na|4 MT
raiwu ksa«st 11 w ukksiiui sm ram mb<v
Sp «M4s «f ««éel is 4s hUm-r 4 4J*e>«U kl Sin, ra» ivek tm mtast raawra'Us 1 a ^air ais Ikes ra slka ks k«u msts s hmmkVWI. éa^4m* ilp «4r m»\U* kal|«s4ll t«g> l«t&l«w hiinsi|||il
sasra «a
t k4lsarUv4sraaMMl ss 4msi 1—1 iwtik ptevs kssssalsl !• iMmaslil rttiliSwU sJkM M W ksist lakésraTki kit ék áM mmssst fceléni atwái isaarai mrahMi samra sranK
Ksvaa Ska|ea, M«ra
tvkuhm fr%»i Am ahKlsuss, m<«« m is tslsawssyt ly^wa «av«aa fUnUra sw a h álMaá IkolMlMMsaMtj wus>nraai si kési MHi 4ifá|iaM kssMr ■*iwisil»ll>n éfsAr a smw«»«4tt mm ssiMk mn ara •Ummm "»»■> lm VitiissiM • MagstMi, k«sv Mtotá iratra kkiimftM aivéw*m mr • ka
líUiiti
mrara. Nm UWts* krMk ks^eMssi H9 Mlh ras sigyfcsH ksasaiauas mimsm angmési 1 iMMieraa kSrékas ims iNtafls íjtslia • MélMs kst IUs«a a wwt llhgiseei •• ram ka Is • s»-raksl s|ov4s«m si«sl4i«4s m sOkkl — k4ssi rast. kihm urakial
mas imi me 10 v. t
Mnir 14 ' ^
SHf"l aekel la.
si nagyságban, vami m, slájliilalarf
ermia
Miután aa iaaspik kősóiéval a maa-
ennél
■■AUiraMklI fogva sjánlhsiö, hagy a magwfdáésak laá* nél korákban esskötőllaraenekj aaá a maghatáraaou iéőtrep
Ml l-l
HÜy Uééislatial
btilal)i llomn irayMHMb
n#Hi«fw J -ra mi ra
?tlgvbalzsam ws
NSrVSmtna Ikfr^sjak slWs mysi Mail
aU ak aa t*. I uplr a ka
filotcsttwncxia L'í1^. ^
miéswih *a»aks|.k <iim tuesi uras 1 k*fmi io kv.
ill«as«*« irara kítlulkUUm •alsrkra isksüslc, «ss»4rktfvl
ak a1*! 1 irat m kv.
UtSifilncdv_____J__
st iá la
Amerikai Ktovóm'-kenöos^S
Mar Kms**r S rkwessswe m|*k aas. árs t
R ai kv.
Tnnnocbinin-liajkonOcff1^
a« arrsMk aiksMk AlUI mUmmsI U
KgTftMiios konOcs
kaksM
.ftesbelW
let
vshtMsst kuJsImtN Msr kksMl • rajvkksik »U»»MTt | ratwss ka' Urat ssir minis l Sri
•lesiasl IHM era a »swisl sliáiwM mUtm kaa*ks4t. vtlratsl l»W% •ssksskat r«t«vUI HWsgSMl*ks4l. wkMa »*»> is.u raiaksit • immm ksjrarat muaii üss Mjrutt I ag^f M kr
BffVC
»Wtor
tonuvs tií xtitti-Bó W
141 ttllsl Iá MmiiH rania hmn kitsikwrat sgrstst f«lí»j*». isééira, usw|lia musii Msaya, dagsta ab aaá T «wmi iml ra.
0
Minden fajtája luiipitkilu m\ blrtii raktárai vannak
ál ia fsasrsM «É*nra»i*kM khál ks^ksM «sH»maH —kik
gyégjüit uimi fiüif a mi
Mk h
ia a-
('hinni ToilettoBSnppan io ír*4 Pcjrok l&bizxadto ellen Omrgé, Pato poklornlo-jn,
s.t*lk4w4M. k4kifa, etoiras. ksrst smii- k 1444-Űtok gi|*M«ul«*k aks kgtskk te I ttSImmU wklkesisik AltaksMss aMsM«« 1 Ms ks » kft
ipTHtör
ni kMg 1 kijia it.
Dr. Romorehausen-íéle «»m-miencsiai ÍTV?^ Kiisda-féle KOazvény-fluidum
I iMg I krtst
ajrigkss khéara kii a raaH SóiboraSCUZ I Ing lé ka
8chaumann»iéle gyomonó yt labdacsok ebek ssAmára *1 **
Touriatn-konOos1
eo ka_
VmMli fclimi^iBlgik t
10 kr.
t IMS
• f.N
ChaaNŰng-féle Pepain-bor TÍtriroiottÖhina-bar9miém ***
rllSI | lv» V
Chinsbor.T1^^ Pwiiniipor rr^iír IV,
ak. Mk. k MlséM iklli rskUrsa ms kt! Mlkk kliiaslrs ir»r»M k wns Bumniiiilk.
rasrai aaiassaéar«a 4 fa. sstssii aseevsaasléaskaál saekk ra asassg síiispsa waaiaéss seattrai mv*h nmiiiia rassvimi a s—assSiisíiraa,
Ház és kőfejtő eladás.
A Nagy Kanissán a Kírély utosáhan 19. aa. a. levd éa • n.« kanissai 494 ratjkvbon felvett lakóhéa, kőfaragó műhely irdaaoha udvar éa kerttel, valamint a Horválorsaéahan Varasd mellett Vinl aaán levő éa a vinioaai III sstjkvhen lm vett kőfajfő, barakok mar saámok <éa köliordó- aaekéiral kedvraŐ faltétalak mellett aaabad kéa-bői aladd.
Kör előbbi Mvilégoailésaal seol#U á tulajdonos Hlltf HA* ral/ lepraahaa vagy Qylriy JA nos Ogyvéd Ragy* HaiiIsjtAn. 611 1-4
♦KELLER MÁTYÁS^
riiriii TTa yj' TTti n 1 iri n rak, tTnlilal klskss
AjánUa ikl kőaőaségaa^
11 p é • 2-U 2 I e t é t
a malybra súaéraseml srK aél b gyeir* leliimlmili a kgalsbk élval anorlkl ktlftldl bŐrökMl vagy agyéh kelmékből a
lehető kgtsllsyimkk áréH héaali Különösen Igyelmébs ^jáalom a vishatlaa va> tódJ mosaka Imgaria esismikat
'(- -n íiíi. iij.. i i
| ■ ■ c ■ > ■
í í I m ■
I ira ^^m_
M II legMé
SS

iám raktár ntlnőennsmfl etlnőkből éagyer-
aaak ránesra oatunákből
MV Hra 9w w VvVW merasv aavmmsora rak
riéáfcl ■igvisiilliik, Igy Igra ikvaN ■almlaanlyi kiklklki ftu
Wtl
kJ
J
I
497
ral vas pártfogásét kéri
3C4kU#T UAtyii
oalpáas.
aaisaajssa «
^gujabb divatú levélpapírok dus választéki m^^mS
S !! Legszebb karácsonyi és újévi ajándékok!! m
Van szerencsém a n é. közönség b. figyelmébe ajánlani a mai kor igényeinek megfeletöleg dösan fáfáfá
** o berendezett raktáramat a legszebb, legczélszeriibb ée leoaJkaimasabfa aiándék tárgyacat ugy felnőttek. mint jP^
J gyermekek részére, a legszebb kivitelű ée le^uj&bb feíadisu imakünyvek, bfir-. csont ée bársony kötáabea p
o magyar és német nyelven. Diszkötésli munkák magyar, német ée franczia nvelven, ifjúsági iraton, mese t
® & képes könyvek mindkét nembeli ffju >ág számára a legnagyoöb választékban. — A legújabb divatú és *
o M o legszebb kivitelű levélpapírok dus választéka, — továbbá tudatom a n. t közönsége^ aogjr raktáramat a o M !
r 0 legutóbbi időben, igen szép ée dua választékú * 0 §f *
P hí J # r , ji^gj
:g3 írómappák, emlék-albumok és nói-kézimunkákkal iFüj
m j ® gy
o J§ | bővítettem, melyre a n t kWmaég jfigyelmét kQlönöeen felhívom, ezeken kivűl b. figyelmükbe ajánlom l B * JJ ^JJ || dúsan berendezett' 0 R oj
éó< fnmzs^tm^fAiJiííI/Mmal.
[ to <j f O S 3
r S5 Lágyabb divata eljegyzési kártyák meghívók, névjegyek, levélpapír ét borítékok, cxim vagy monogrammal 0 13-"
ÍJ ellátva, a lagjutinyotabb áron ét pontosan kéwaltetndt el — Továbbá miwkMe AUww^mm^^ alkérltéténi rálljlkuium, mtlyek r S? 0
J ^át kiinyrliml virnJ*H kéttZIileülck d. r, | K " 3
3 A n é közönynek iráatufn Myváat fokozódott bizalmak tnelylyel 36 ét óta szakadatlanul megajándékozni meg nem tszünl.k, G o
'' '"^k n lanbfja azon irányt mrlyiet eddig kóvciton a mely üzJ«-trinre nétre jörOrt ia változatlan marad ét valamint eddig, agy ezu.án is |o o
^ ami U»r*k, bogy fala ni jeHemeetfy által megtiaxtetó /almukra, folyváfct méltóbbá tegyem magamat 0
PO' • - , , L f ifi ü
^^^^ A n é kfliOn^g b cwa figyelmébe tjixfva maradtam, kítünó tisztelettel
pi^ nyomdatulajdonos, könyv- ét paplrkeretkedS
mStoi líagy-líwlEeáa éa Oe4kler»/áe. íÍ^ÍÉ
^ÍIÍ^Pm ^őmappák dúsan felszerelve és képrámák! ^^gfe^M
MMHMIIIIIIIIOICIdlIIIIIMII I 7--ik b^Eiönvöí kereset'^ST
fi H1 A n é. kivimét aiagjiaabbigenyeioí k i« WT LluliyUV aui ööül í
Z 749«teg5 M I megfelelni 6h»jtvm: Mlaá— nmgm UiuU mmMytk, kik * Mr-
| u , iA áltol M|M|^«aAllw ée
• # • . a Jfleuvaltához czimzeft rr1?^
A A I *i« ' II* J i r ■ " 8 _____|WUwák^Mik. Igea miémfétt feUMriek
■ Ar oitAot Hirnatmánu ■ « uioiew<áH»«i mimi reiiéMMki m min^i 1 ni lejlvOl I >11 UCIIIICIIV. fi ét kü'lfiWi Btvettftfltbbktlori'WM*- j Ma
■ \ * S leket lartalmtaó rakiáml kwfttie® hnvnnlí^nt 100 p/^hv 9íl0 írt S Nagy KmtiaM v^roa r^ul^tl lof.^-im ré»*ér# kAsbirré tetetik, J melybeu nt|jobb mvooyi^fbeD keletben liavuUAOUfc 1 W^gtKZ. ŰW1TU
S a várót UrOlaUn 1 ét6 Ommm k'iiigA uUk bomokoaáaa lintán Ur* S I *aonik: tjági»u* ■» eáikt lefua—Ae —o»inid>i<U-
9 U- U,J iíiiiWm éti aofti IrW likiAUm m.llMl )»««. éti ■ ] \ 'U^rtültT'^U ' ^ ^Mi*?'
Z Irbrnár bA I val ketdódfl bárom agymá^utini Ivre S itumwt *k. mmmmmmmmmmmmm
B B aillalegee p l'n w| uh t mM MalMü* I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
I 1885 óvi deczember ho 14-én reggel 10 1 | fiia^tafisraíri I
■■ . "r V I M*uu kivcMá. Met KmÉfíw Mlmm itt í fí . 1 v
S^rubíir ■ Mtial)4U Dr. Ht^r fcta natu dlMM 1 2 *
UIC&IVUI ■ j ,/teifl J^M liUniitk Kwlioo C*wuíii h 1 I ««•«»»HHi||fcua«**l I
Ifi Hattfae J»j«dc m ^íáXefcfctl eeÉhl kE5I»éey I tíMfoth* után <• wnal ul- t 2
Ei k^igaag«)i<íi fl&itó laitáoMM bívivatah* Ital)l«égébrii r/«r( A I i i> «aa n**— j I I !
tfátilatok utiáni átltijéMti a Wiutáoyoaalib afái.lato* tavának Url*- q ^faZ/ttá^ ! I J^i^nrffJSSUk. ^ l "*
•dauk, annak n.rgirgytá^vtil, hogy aa árUi^ra kilÜ«íHtj baiÁrídőn S ; ! M Mm Tie»0)uu I \ o
tál Uad<>tt ajániaiok UgyeltmU »ét«ti«i nem fognak m — ^^TTTTS^'^ll^ I ^Im^u^ilipiéwiNMgbnutei 8 «
Aa árW|«M Miételak a várnai taitíolerwbtn a Itiviialoii órak S ^ w* j ^THt ^ !
alatt UtokioŰM^k 5 | a^UMtita. *» ............. ftliMi^LT....... ^ |1 í
Wlllk ÍM) k»pba»«lr' Am wle Héjvis, Beo)^',///,
Kflt Nagy Kamiaáii, 1886 november 14. I ■ I ííí 'Wl fíl'TÍS - --------
V I (l|)Ml, Dr HaMer fcMefm,Ur > frt^BM I flfa MHMHBBBHHBHHHHBHMHHnHHHMMV
... , . * i — i * x^^ 9 • Wjiij—MNfNK rumnifc.riwiw. y^f^ Prmci
4,6 a városi t náci. ■ ! ^ 'w--* ^ . jl a v a t A*ir
Altot ptpteieli fciUeUgmérfc Ml nk> /flr^J* U ÜIAJuA tt U 0 _! __ W tana tarát • rt4«a Xvisác fcn aeiaeitoigl HfcJOyíJfiVrttt Vm^J&li ^„UA.
■faaai——aaawMfft—aa— — —1 ',k'a
J l m J ' • | | A a. é. k&röntfg; kén felnire ép az árak VhP- >/
| aMakinibataaa tátfti kttöahjaaiÉit rab*
yntiwywywwwyw/wwwvww ywyyyyiéwyyyyy tároa»b«n k*pb»i4 traiakrO) árjrgfiékn ,
• HHH^WHlMlfillH<lll ktotliailtni, nid^i kívánatra Mireeen
VERSENYT 3 ná«4ák tír. *á»*»r PIRpllC ARTICCI I I
lótakaró siélhámpssáKtiak. i ^tlir^ omtUö AttlIbtLLI
■j n róTftn
TAKARÓ ta PoTrÓCZÖTAR • 8 ! .....!.............— I ^^ISÍS^
iMk $#mi it&mui tmgn ái iu 1; Sf^f11*14^ L ta^P*TíU«>aHu»
' ^^^^^ Jí? 1 ' í SiMit*fa»Írv>w4tt__, tiA^áf l<#o aiMM dél-
M _ litám»iaáf _____.1; M nkúJKLKXT /ZAö maa 4 Arakor • IMk ato
5 iHHI" im m. fc—, itt Itim iiii .^tam^ ; M É ^^Zjv ^ ^ 1/«
II ^ «att. a»a tiaei iáiéit
fi HHtahr 1 • Zalameayti Naptár hrm-Arami..a^—n
D I !fl / 1 m*m*m*rn MiftffNb . 1 i£Ztt am t IIH. 14 kaly Ml kr. - II- bal?
M ^ : II Kalaat rJ^tZ^uUn | #ekr.lll h.., 4#Ér.ItorMlN to
S iHBPPP11*^^ rj 'M-i % we^lwa «M Mm ......... 1 > A ÜA L A lovakat báHA éa ktnoékurr-aTMlM
* a nidttae «ttoeat mám (aam. annmn pattan Mei* i«Ml waüntitoi 1 ^ , , \rm ". totti aa Oroaalaa to a M. Király aatlotábaa.
m a tuteten jpumi, j __ I I Kapbalflt rWial rtllttp könyv .. ..........xri
| Lée• l»||»rt.|ytrl Ttr^I IOT 4-41 katiakadéaébat Nagy KanlaaAn AlIirWBIaM
WHItHHWIt^tiMHfíMHIiillllttrtMtti^^ 1 mp t*. •
r kyuntmt fla^d Fjtoy lapflajd—oaaál M^y lütMMá^
ílgyeisiát kúlönteen felhívom, ezeken kivdl b. figyelmekbe ajánlom duBaii berendezett'
Ltg^abb divato eljegyzési kártyák meghívók névjegyek, levélpapír ét borítékok, czim vagy monogrammal ellátva, a ltgjutányotabb áron ét pontosan kéaaUetnek el. — Továbbá roindenfóle kák tlkéarlfétérii níiIliiküiijiii, imlyek
Htykl kiittyilw &trnj#n kéüzittétnek tL r>
A n é kŐ^wiM gni'k irintim íolyváat fokozódott bizalmak melylyel 36 év óta azakadaütnul megajándékozni meg nem azünt.k c-mk h lárildja azon irányt melyet eddig kOvcltám a mely Úzkrtemre nézve jövőre ii változatlan marad ét valamint eddig, agy eztr.án ia »ron le z*k, bogy «zilard jellefneaiég által megtiaateió bizalmukra, folyvást méltóbbá tegyem magamat
Alá kAfGm-lg b ok a figyelmébe ajáifva maradtam, küűnd tisztelettel
nyomdatulajdonos, könyv- ét paplrkeretkedff yj 83 Magy«Katlnáa éa Caáktarayáa. fi
Éli^^^M ftltzertlvt és képrámik! ^^^fep
MMMIIItlIII oaaac IIHItHIII
?4va|ee&. H
* ...
Árlejtésé Hirdetmény.
Nagy Kaniaaa viroa r^nd^aatt taii^raa ráférő! ktabtrré tétatik, liojgr !
a várót taHllatán Iév6 Oaaaaa kongA uUk bomokoaáaa éa tintán Ur* mm
iam ugy nnUWaa évi St^Oti frv kikiA tAai t*y mellait évi P
ftabrnár bé 1 - vei kaadédA bAroni ag) oiAautáni 4vra
1885 óvi decKombor ho 14-én reggel 10 2
órakor ■
a knatgaagatáai előadó tanleana bivivatalna balyíaégábrn iiá»bali cAft .g
ajánlatok utiáni árlejAaen a Irgjntáuyoaabb ajánlató* levőnek bérlf- I
adatik, annak mfgjeg^aA«évaL bogy aa árlajié»ra kitttadu baiAridén I
tol U-idolt ajánlatok ÜgyeUmlxi vétetni nem fognak a Aa árlei
iéat Irliételek a várnai Uinác»tareniiban a biváialoti érak fi alatt bt»ukimb«tók |
Kelt Nagy KatuaaAn, UH6 november 14. I
616 5—1 a váratl t náfit I
M^Eitfnyös kereset!^
■laá— rufi álkséé Meaélyak. kik a tar-lémf el 1*1 ■eyieto* aitoae- ém eeri|tpfk rwnUtfmU* u«U«Ui elaéielv^ le«-lalk«Ml ák^Keik, i|M eUafte fellttetek ■illia felitMMk | ilal ee*>
A n é. kowoKéf n tgnnei«b igényviock i§ rnegíeieini 6bajtvac
a „Meyváltódhoz czimzeft
K7*fj ■■•rtae eeiil bel' éa külföldi Beveteteaffbbktlőnlefeaaé* faket taiialoiaa6 raklárral kotóttes toue, melyben nagyobb atenoyiaégbeo kéaartetbea v^nijak:
litijteiitil Mtfclilk b. fcfkeaéft Mápé kéexftiélttk, )taMWtát. m|IMglM*-fciyemk rtb. MtltelffM gyi'n wfh i ereéeM Kull-íéis IMIHi |mt h lMHm$. Crunii ée ati kmiM. Heééte «*«éetl Kelül ewkvak Meiita m ét Ibiét* kiraM*. Biaétt Kw*íftoi keitau* U6 Mtiaé|4kJ. Ur. |MpHHi eette ell—« Ue-UeM tol* leUacfk. — Meto Oei—Iák ée luwcö injoetín m léaatofcaai MJM fcLuiitr ia ip nlíéfw. Ilto* ém pipin Mtwk ktaai iwletl m|»1 ét IlMt fmmm+H. ereáett Flfto kMgypurt, toMi tlf«fto OrtMMt Tim^UjUki I^MMaétfi, pépm éi ppe^tkjii, XfiUi vter, ftoláli
MMBI. papaira ég píjrt ak iiyih ■wijrtel|fcie tartat nkMm.
r«v MaétiMtit^* a> ...........
■ink íaaei kijéettt' Aaat erta máfiit, BthffI 'üAjfíi tatrtUa aaé^ha, faker iwMét knm, Dr laééar kMin,ia ' kCraei l'afp éa Hieirf iefpeMáK Ftgmffptk. Fagaslvaf* kék, r»cr»fMa«k Altot ptpéeeail htUaiafeaetfik Ml rak* tflm tavtak: tfiéat tlaéa tn KarMato»«í
havonként 100 egész 200 írt,
karatotl
éláalatak aa aééki laglalkaaAe a^faavuliiail ia-
y///w J/////.
Sok *z *v
atnk Máwk • kik a »Rrt«|kiiau aurtil I
f/jüitif /ttaklatáae után «• innak iái* 5
ai iletaea oyaaéa af) wn kiwnMi - ?
kai tonfaagyéay»<U> ki. Enin-I- ( Sora kémitfaa kaláfaak, akár auljraa k
k^kaa a^tkvaé te, aa* kattiaa ataa* a Uwrtpri a twÜew k'rfjyvwaáát Báfktar í
kiaéé totttrtaUI tipaém aMgb^utat. í 1^7 larate«éia|w val/> »patmi aMf- /
raaéeláam mgy«u kitiwtik aag. I
Pexiigi
AVALA & Co
Efiytdüli f'iklár
lao<aaaÉMáa
A a. é. kfwWiM'g kén felnire éa az árak atiekinibe<toe té^tl kaiuelegeeaépi rak* larombaa kapható oatkrOi árjffriéAai ktotkeuen, méltat klváaaira atíveeen aaolgalok
Wáftriúk Üy. Hámémr
a JMáfvéMé*'Üaa eatoaaa ailjfailér
va^Hv
VERSENYT 5
lótakaró szélhámosságnak. 5
a W ét ato faiéin ea. 4a kir eM(MaJaaM«aa M
TAKARÓ ti POEROCZQYAR • 1
' tatiáff A^tttír iififji és Ém 8
m ^HÉfek L#táa*a»Mf . 1
I ^jt^K^U^tfí^ tM«. mm aéaai iHataeÉit i'^1
* ^^^^ * *«»M«*aM toetomrava^ S
H (tok a »a mi |iei ffftae te aa értaai kaéat ÉM I aacfaadt «ktoa 1
ift t a kabart tol a UtotorttotS ÉK eap ^tewa % ltta»l 1
9 JBBPPPi^^^^ ^aéatotoi % aM éitoia i ninitifü Z
M a eaaáNbai atéaaat aaitot mmmm, tmmmá pevtta# atoatoato aatMI ti aHMtotoa 1
ifik a mmmm iuaiaaamm éntomamlt, j 1
B Létakjré irérl llrakfán IW Ml
CIRCUS ARTISELLI
rÓTÉR Hl rasirnip sftgy Üu ilSádii
_ Napoaie mm) elAadáaok
L vaaárnep éa flumepnapukem
^flUb * aiOedáa 1-aO alOadto éél-
/JmI ulán 4 Arakor • |l*ik atO
^gg^ téka aata (>ra4er.
■ELVAaiai leéBaaall fltéa I frt* lt« kaly IMI kr - II* kalf ##kr.Kit feláll Itkr KariÉlltkr.
A lovakat barift éa bémkt* magíaWrit-heti aa Oroaalaa to a M. Király aíállodábeu,
Hiámoa látogatáeért ead,
áBTMKLLI M0 t# ' tgaagate
r len kadaleé vilkUUM g«<ttt*t^érv>roi t,_
■BflIILIIT a
ZalameQyti Naptár
IttHk évre. Kalaaa ZaUeiegye ktaAeaége aaliaára
Ara ti lir. KajibatA \ FMiel Pfllop kflayv keraakedAaében Nagy Kanítaán la
L . i OéMtraiéa éli t—I
01963809
50. szám.
Nagy-Kanizsa, 1885. deczember 13-án.
XII. évfolyam
tlllllHlllHi
1 aa
• lat
iksaknte/.
askké* fafkfotftfc* é.
ZALA
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Zalamegyei lgyvédegylet, a Nagy Kaslssai- ét Déizslai taksr ék pénztárak, Baakegyaellet. az Aleó-meraközi takarékpénztár reezváaj táraaaég önsegély ió szőreik. hivatalos közlöaje.
Megjelenik Nagy-Kanimán heténkint egyuxer: Vasárnap.
KLűrmrÉn Áiái M0m ém ... 6 frt - kr
ra ém . t ( a,
Mtgjwéérri ... I , » .
Hirlitlufc iaS^Mi matMiart
árnrU • mék Untaim kírittmí uf$k 90 kr. UljVBé^m Wíl 10" saéif 1 frt, mitil minim métri \ kr.
Myilttér pstllssrs 10 kr.
Hegyei biztoiitó intézet.
Nsgy-Ksnlzsa, deez. 10.
A salam agyai gazdasági agy lat j ka baléban létamtani sséndékolt bízta i siló intését tárgyában a következő Borokat vatták szakértői késből, melye- | kot egyelőre minden roegjegrsés nélkül testűnk kösaé, as érdekelt körükre bízva a további hoaaásaóléat:
A bistoaitáei Agyban rejlő fontos kösgssdáaeati lényeg mindinkább el* [ ismertebbé lees, nem csak oly értelem ben. hogy a biatoaitási üzlet terjedeK . méval folyton gyarapodik ae.ezen intés mény védelmére biaott érték mennyi-eéga, hanem aa által ia, ami aa intés-mény terjedését implicite magában foglalja, hogy mindig aaélaaabb körök érdeklődne! a biatoaitási institúcsio mint I olyan iránt
A jsvités, a tökéletesítés iránti törekvés, több fontoa nemtatgasdaaégi tényeső kötött a biatoaitási intézményt ( ia Mkarolta.
Két ellentétes iparkodáa áll iU agy-máasal maraven saemköat As egyik nem el'gtdvén meg a blstoaiió társaságok által nynjtott garsncz.á I vali a bistoaitési öay éllamoaitáaét bangoatetja. A másik padig egéaaen ellenkeeóleg a btstonsági alapot tolja au> lalaalageanek tartva, a minimális forgalmi tikét ia elégségeenek véli a biateeitéei Üzlet cultiváláeéra éa parti-célérte csé lókat ápol In tar dnoa liti-gan.es térti as gaudet A bistositó társaságok elientélája esalatt agyra saa-poroolk.
K két ellentétes iga kösttl melyik* válik elfbb leetté ? nem tudjuk Egyéb a ránt aa eloőbbeég aem előnyt, sem hátrányt nem involválna, meit noha a teJfogás agy mást kisáró pretmiaeá bél indul ki, aem lehetetlen, bogy. a bialoattáe államoeitáaa mellett a bisto ailAa megy éti tét e ia loganatba vétetik.
Egy intéamény létesítése annak | prosperálásává!, ktlíönöÉjm a biztosi-tási üzletnél, mint aat számos tönkre- j jutott társulat példája igasoljs, még ! nem ngyanasonos.
Közös gyöngéje as emberiségnek, bogy a gyámságot nem saivesen (o I gadja, a kényszernek meghódolni nem | szeret As állami beavatkosés e gyöo gét igen közelről érinti Ehhez hozzá járni még as állami gépeset nebéskes
E nehéakaaaég, mely alól állami institnczió msgát emaiicsipélni nem : tudja, kétessé tenné a biztosítás elő- j nyöa voltát, mert a biztosítás áldásos sága a gyors aljáráaban kulminál. Bia dst qui eito dat
Oly állámokban, ahol a biztosítás állami intétménynyé tétetett,aj/1 I kezelt magánbiztosító táraaaégok, ngy mint annak előtte, moet ia virágzó ál-lspotnak örvendenek. As éllam nem kötelesheti polgárait, hogy bistoeitéara alkalmsa vagyonukat egész értékben as 6 gondjsirs bízzák, mert akkor egy rája nézve feleeleggel határozottan nem járó intézményért, megfosztja magát az sdófisető bistositó társaságoktól. A telje* értékben való bistosilási kötele-settség nélkül pedig, ki-ki értékének ossk egy caakély töredékére veszi igény* be aa állami biatoattáa védelmét, vagyona többi részének bistotitáaa iránt pedig belátása szerint maga gondos-| kodik. Jut tehát as állami biztosit ás mellett tárgy a megyei bistositó tár-aaeágoknak is
De valamint as állami bistositáa nem tolna hasnyos az egyénre, ép ugy a megyei kla bistositó tánaságok is elhibázott exietencsiáknak volnának mondhatók.
Éa ezen állításunkban nem aoae-I kély alaptőkére vagyunk tekintetlel, mert ba a vállalat veszteséggel jár, ahkor a tőke nagysága nem mentésit a bukástól
A megyei biztosi tótársaaág rirá- I Cpsását, sót fenállhalását a terület korlátoltsága és as elvállalt koeakásstok i halmotottaága gátolná.
Megyénkben egy as elméletben i gyönyörű conczeptióju tüzbiztositó tár- I aaaág alapítása terveztetik.
Felteszszük, noha nebés feltenni, hogy társadalmi uton eléretnék, mísze- I rint a megye ösazes közönsége e tár- | saság védelmébe helyezné értékét
Felteszszük ezt. mert annélkül a kezelési költség eméaatené meg a bevételt és s kárfizetésre mi sem maradna ; pedig nehéz feltenni, mert a megyei intését sem a dijak olcsóságában, sem s nynjtott garanqzíábsn nem állhatja ki a nagy intésetekkel a versenyt Ha pedig r megye közönségének bizalma mind ezen intézet leié tordul, akkor fennforog a koczkázatok kie téren \ aló túlhalmozottságának ténye, amitói még nagy, több országra kiterjeszkedett táraaaégok ia rettegnek. Annál végzetesebb lehet e körülmény, csupán egy megyére terjedő intézetre, mert a bíztositáai intézmény egy megdönt bet len igazság*, hogy kis terület kompensácziót nyújtani nem képes
As országos intésetek visson'biz-tositáa áltsl hárítják el magukról a kocaként halmazában rejlő veszélyt, mert nem merik meg'eezkirozni az esetleges egész kárért való szavatosságot. Tehát legalább ia vakmerőség volna egy kis tárvaságtól, ba ő merné ast, amitől jóval nagyobb táraa óvakodik éa e vakmerőségért a bűnhődés el nem maradna.
A megyei bistositó társasággal ra e i p r o k viszontbiztosítási viszonyba eay jó intését aem léphet, tehát o a viszontbiztosítás áldását csak egyolda-lulag éa tekintélye rovására élvezheti, mert egyszerű főüpy nőkké degradálja magát. Ezért pedig vállalatot alapitasi valóban nem érdemrss ^
As elemi biztosítás terén ss em-
iitett két törekvée egyikének sincs hézagot pótló hivatása, hisz ezen irány-' ban nagyon is elegendőnek bizonyulnak a meglevő vállalatok
Elismerjük a törekvés magasztos ságát, de a fe'ölelt tárgyat tartjuk élté vesztettnek.
Magyarországnak egy milliárd értékű marhaállománya van, melyből elhulláa által évenkíut több azázezer torint érték veez el.
Ha meg akarjuk védeni a gazda-közönaéget veszteségektől, akkor alapítsunk egy országos állatbiztosító társaságot
Egy ilyen vállalat mikénti életbeléptetéséhez egy következő czikkxe tartjuk lent a részletes hozzászólást
N. J.
Nyilvános produkczidk.
Kanizsa vároaánsk minden utcrsssrka tele vsn ragasztva kisebb-nagyobb plakátokkal. Msjd mindegyik más más látványosság, produkczió, néznivaló megtekintésére hívja lel a közönségei. Czirknsz, állatsereglet, »mnzeam*, reogerek mintegy állsndó tsnyát ütöttek itt; sohssem fogyunk ki belölök. As embernek egy egévz napra való program-í mot adna, aöt belenyúlna as éjsxskábs is, I hs a sok kinálkosö élvésetel egymásután akarná leélvezni.
A különféle >igs2gafók« nsk pedig ugy-I étezik igen jó bevételeik vannak, bogy olyan soká szeretnek itt maradni. A város mfiér-I telme és mflpárlolása irányukban eléggé lel-i kes módon nyilváoul.
Igaz ugysn, hogy s csirkusz, psnorá-| ma, állstsereglet látogatóinak lenyomó zö-I mét a Iskosség alsóbb és fiatalsbb rétege ssolgáJtstjs s bogy egy kis »műélvezet «-at, ezektől sem sssbsd irigyelni, de talán itt Is esek ugy vsn, bogy s jóból is megárt a sok.
Már lapunk múlt számában röviden felszólaltunk s tárgy bea s a közhelyeslés, mely e felszólslssunkat kisérts, arra készlet bennünket, bogy e tárgyról és ezzel kap-
T&xczsi.
Téli vert.
- a r -hoe. -r
Ok láad, almait a seép tavasa világa as már a nyár s aa ösa utána bmbJ, Charvadoti meső ás kart virága. Madár dalát felváltja mála csend,
Lssaál a dér s kopár galyasatra, rahla maat kap, mA hÉmas volt éa aaép; Bel ráesa ayilt, vsrlléaybsn fakadva, ÍM Mbra fordult aa iQn kép.
Uak aam aasog, aem eassf a tosváa hah£a, iaoÉÉé, ssar hibán atktt s aaél, Oiváha eheod aa erdő vadja,
Hasai, w*ém bervaaat a lát
Oly lm a tanai mi gyii isád^s; MÉ még a ssév h etasand, Irosva, apgy a táüfll alám Ú ^ia. Nagy ri Is snH a aordea ta(
Ne félj jöveedö télnek viharátől, Ta Ma bimbó ifjú rózsaszál: Arany kedélyed amled sugarától A tél tyediao ■ sss ss, messze ssáll.
Irigy (égy allec jóságos teremtő, Kebledbe ftlteíett agy talizmánt; Hfl szárny slá vess téged drága nemtő, Megóv a bajtól, téltől egyaránt
Vsrkm Inara.
Lupuluihoz.
Ha a km kim Hwsá sgvsfad iröja Izzasztó dologként munkámul kirófja: Sasnagő settéasel, msjd bátorodáasal, Diadaíni vásygyal, tüzes elszánással, Plpoaya papára penmegO pennával, — kii ssiaálg költőé saép ísadAlatre vall,— Most, hogy a sápadt hold pislogva világit, Rsá vetem Mkata illatos virágü. Ha a dolog ekrfd. riadjon M a tas, Hagy jártányi tímőa ne maradioa aras bás.
(^fltymdLiaa ^MÍ
mW OVIM,
SMttj réasái, kadvas Ha araméi A iái ssaáu keasar kawlllaall i» nem kei*! H témSm a kaiwhől A aat« a a kedv, aaáy hsna a aalvhaa tf.
Paaa Mtaas masi KiiÉsd krnm vagy éa i BMÜNI a kedvnek Ma
Mg aa mátyás sebe tágaá,f
m tanaaiMa,
saad Mg aa«
13K tap
| M tsflaMM saled mpm ma Wbmtft
fttí IMÉH
pralognsTt)
Máska a beteges, ayöasőrgfl talján Igy-kaUöt iskshnt a khsos tornáján, t a pokoü baapsar olyaniorms sa|t eatp, Miat ha aa aaaamtl laaiakad a jégosap, — Ri agyra iftáasoL • aem tod aMáUtuL 11 leádva kát ásd, ml masina ez itt ai? -ásoaké^agmédoa fin M án kslflsm A aevaiáa. haasat hahota a mi minden I Bemagolt, ésb^stt as aayaM aiaaam, Gank aa kasa OraAlt, bagy III áam lakoátam^
Miai Ml laM Mai-ha vagy sdai g.
| Valsháaysoor — aaáasar d. |dbaa lakom
M*
8 látom a ia sápadt pápista - (ham bersá btaőm, jksm 1 Hton les káfmdei, haésásf
■ért«mka«M
Mit elylyá festett a szerelem, vagy mi — tod, 8 ballom enyém forma ksdrneziáidat, — Jő Isten ast neki bttottl fel ao röjjad — I
Igy előttem éllvén költőt mivoHod, Hogy grassrálss le otthon, vivén a kolompot: Nagy lényedhez illőn csengö-bougó rirobe, Hahotázó kedvvel lógtam levelembe. Szegény jó falusi komádtól ezeket. Bosz óéven ne vegyed s meg ne vesa en-Igamat;
Mart hisz tudom éa jól, bogy nsfy urak Ivagytok,
Pingált szálában vaa ti fényes lakástok, Lábadra czipellőt nem holmi sujszter szab, Lábtyumlvéas gyártja fabrikábao estet, Hsabód nave taylor, köpenyed Hamillon, 8 árát — nri módra -f- feliratod, jól tom. Zengerájok, etrons, éllslkomédia, Tielöt telek mind vagyon lárva nyitva, Caepirágá német bdusaos művészete, Ckrirn, Dammsr Angsad zsjos banyaitests Lelki gvőnyörtbég néktek minden asta Sipegő hőlgyikák eau de colngneos hangja | Meayoraságof néktek a fáidra lecsslja. ! Sarkallsö a eztpő aima parketteken,
Térdig felgyűrt nadrág minél tarkább legyen, I A kabátnak pedig — nem is ksB moadam — Deliknél nem asabad soha Isjebb ámi Kasét saorit veled azörayfi grsadezaával, Kp mintha a kutya permás awesáával... Ilyen az igazi városi pvállár Ss a hoadoirban éaram neki babér. Páva módra keescael sátoreső dáma tSdás raadss-voosra Invitálja máma. Lm tháe entie aoas, aaveUskéasaás, Hogr a Bokácsosőé shes képoa kávás; De na npani katt, ml Im maid a végi, — Aat a teamen alan ragyogását aéfcű Hanem sa mind stílé ama aagy dotgokbos, Mikst a hir szárnya rólatok. Ma has. Otesáa elég lámpa, őrök Járnak, Tőmsléi ayák már
Bssulit, huszonegyet, ferblit nem játszotok, Tsmplombs a tempelbe imádkosai jártok, Városatyák buzgón hivatalban ölnek, Vsn nap, bogy csak egyszer mennek U a [hegynek, w
Pécsért nem is látni, perről meg szó sincsen, Bagatell'biróék megfúlnak a rendben, Café magysrntcza éjfélkor bosárvs, — A kákzéros frfyla szegény olyan árva, — Díszes uj egyletben példás a békeség, As otczákon nincs sár, esak eső ne essék. Máskliöcben is s nép rémítő boldog, Potom nyolcz ksrsjczár csak a pótadótok, Orosslán- s Szarvssban zsúfolvs a vendég. Ilyen szép napokat már nsm láttak ott rág. A Miska kávésnál smber ember hátán, Csapé nri vendég, egy sincs köztik Náthán, Hát s Bajor Laczi, hogy megy as élőre? Mire hazaérek hotel len belölel 8 a jókedv! Róbert megboosátva bánét. Keblére asoritja as egyleti lőrét...
De esek atáa nagy kívánmén kérded. Milyen, jő Kálmánom, ott falun as élted? Hát édes pajtás gyászolunk ad ssostan, Mart ami magölönk, a rideg tél, Üt vaa. A menyecskék most már bőrfcödsaőabao [járnak.
Nagyon árt a fagy sok fonó kacsintsanak ;— I A fonóban olykor, meg ugyfdlaiaötreall, Novellái csinálni azért itt is tadaál, fis Isten segéljen, nem hazudva mondom: Mégis főbb itt lenni, sokkal jobb mint (otthont
! Lombos Hgatjsink slhsrvadtak ugyan, I Hsaam a síiből Is amid ul Hat buggysn, Dalos kis paesérta a baliga loa régen, Tollas aaép káqkátját asm rássa segéden, Boáoraliáe basán esalogáay nem eped, Szebb hazába abaáflt káreset hfl szível; Haj hsasm s aála mégis agyra tart at — A hda ddbotm <$dsdóért gs^lt. Csak bagy as a hus gyám aem olyan soká
ceolatban egyébről te bővebben mondjunk véleményt.
Keadjük mindenekelőtt a aengereken Kxekról éa a nekik való e*|e4él|*d*wvxl már ismételten mondtuk ki néxettlnket, aói majdnem kellemetlen afTatre ia támadi ah-ból a néaeinyilvánitáaból. Padig ml c«ak jogunkkal éltünk, midón ktmondiuk, hogy egy kulturális lórekvéaü, jóixléaü közönséggel bíró, magyar városban utnca helye aonak, hogy német zmgerek u ó i«méretes fajtájú *elö-adásaikkal. h a t a k a n át rontsák egyréas-röl a köxónség isléaét, »<vt erkólc»At ia, más-réaaröl pedig terjessaxék itt a minden áron éa minden áldosattal elfojtani iparkodon ger-manisácsiót. Kkkép felaxölalni jogunk volt, dv kötelességünk Ea ugyauéát a köxón-seggel aaeudcn vállalt köieleaaéget letfeait-jük ma midón kimondjuk, hogy aa nem )*rja, hogy — mint legutóbb ia — három hé tan át egyhuzamban tartózkodjék Kant-aaán német xenger iámulat.
Nem na aa ugynevexett chauxiaizmus diktálja nekünk e írókat, hanem aa a *xi-goru belaö meggyöxódéa, hogy aa afTajta nép-aégnek hoasxabb idóa át itt larlóxkod.xsa nem xálik vároaunknak sem dicaéretére, aem előnyére.
Máautt adnak nakik engedélyt egy-két, legfeljebb három napra, hogy megkeressek utt költaégoket a valahogy éhen na haljanak, atuwui pedig küldik okét tovább.
Ha már épcnséggel uem lehel teljesen megszabadulni tőlük, hát, t.ien nevében, legyenek itt egy-két napig; ha a nagy tier-mánia maga nem képea eltartani a »mü-aaa pap»-jáit, hit tegyünk neki ennyi sxi-veaaéget, de hetekaxám itt gajdoltalni őket a hozzászoktatni a nemet kupiékhez éa elő-adásokhoz a közönségnek alig és aokaxor caak félig megmagyaroaodott répáét, — ea vétek önmagunk ellen Akik e«t a ltoaa«u tartöskodkai engedélyt adjak nekik, axt mond ják, hogy aa illető korcamároa tydekében taaaik. Rrvnek ea ta érv, de aat bátorkodunk elleneben kérdezni: a« »i!létő korcamároa érdeke való e előbbre, vagy a kósonségé?.
Ka • a nemietiaégi októl éa axem-ponttal eltekintve — hány ember xi*si oda éa adja oda a német xeugereknek aat a |>ár hatoat, melyet bisony hasanoaahh vagy min-dea esetre nemeaebh üdvóaebb dologra költhet ne ? Igaa, hogy mindeuki magi ura a saját pén'ének a teiaiése axeríut költi, de alkalmat még «em kellene adni arra, hogy épen ilyenre köliaék.
Aa engedély tartamát a kapitányi hivatal állapítja meg, legyen e hatalmával kexésbbé liberália a tengerekkel szemben; — a kösónaég I uouyára nem veendi tőle ro»a névan.
Ennyit a xengerekról; reméljük, hogy a leg közelebb idérkexóknél, — mert hogy nem-aokára megint jennek, a* biaonyoa, - keve-aebb ok leaa a panaszra.
A cxirku«s más elbiráláa alá tartozik. Cairkuai rég nem volt már Kamzaán, sxm-táraulat jelenleg tánca, a lux acak valamire valO a lovárl*rou!at,oákugyan keliemea mó r*koaá*t nyiyt Aa emberi eiő éa ügye^aég produkálása nem rélkülOai ax eaatétikát »em a a bohOotok ártatlan trélálOaá>>a ia axixe-aen indítja j«>iaü kacx^gra a nézOt.
Nagyobb kiUxgáBunk tehát ninca a cxir-ku^a ellen, raák a kapitányaág ellen van annyiban, hogy e tagadhatatlanul igen lár-mA* 'produkexióknak »<inhel)éül a letetet engedte át. A váron legelaö, legiwebb tere nem arra válO, a aa onlakok e»ii nyugalma ia pegérdemli, hogy eU6 Mxrl»an a reudor-aég által reapekiáltawék. Mákkor aetn volt a cxirkuM a lőtéren de nem ia oda valO.
A meoexaéria tagadhailanul latiu!»ág<* látni valO kiCMoek éa nagyok axáuiárá; ellene caak kAxegéftxatgügyi axempontbOl emeltük éa tartjuk lenn a«t a kilogáat, hogy lertelme* büxt terie*xtvéo. polizeiwidrig do-
Majd tavaaxaxal »0'.d bim váltja tel ax avart S kivirul a rOra. fáira leax a fanok, Bátran kurixálhnt JankO a NacxAnak.
Ha faágba téaax már én.ait nem bánom, — Mivel éjfél után éra vagyon hArom — Ax epiatolAmot ezennel bexArom Kivánok tenéked c*endea nyugodalmat, Agy le ne axakadjon délexeg te*ted alatt. Reggelre ébredve én rám mi várhatna? Saüs magyar dohány, meg paprtkAa malonna; S Utenerrre mondom, néked aem kivánom. Hogy ajtódban kontoa inasgyerek álljon... Migirtam exeket, v»dkOltövé válván, Mindig jó cximboiad
>rreadlák l&«laaám.
lof. hogy aa ilyen a főtéren állomáaoxsék, |vl«ne heteken At. Kétségbe U voltak miatta esve a aaom«xéd lakók.
A *muteuinokat,« panorAmAkai pedtii épen nem tartjuk ca*iaaerüeknek a nép ülésének éa erkolcsétxek lejlesxte-éif. Kp oly kevéiué, mint a rxng!spie<', mely saiutén hét aaAm aaokott engedé'yt kapni a hol a ittuu-káso^xtálynak legnehezebb munkával foglal-koxO ré-xe elkölti verejtékes munka ArAn aierxett filléréit. Aa ilyeneknek is c*ak egy-pAr napra volna axabad megenfedui ax itt> tartóxkvHlást es a vAroa kiWipontjAt, a főteret. ekkor ia meg ke lei e kitnélni a fülha aitO verkli axótiM a ax ilyen látványos bódék, nngi-pielek stb. körül kileilodui axokotl,nem igen épületes leletetektől.
Knnyit kivántunk még ine^-jegyeani a nyilvános |produkcxiokrx>l, melyek csak an« nál érexhetobbé teaaik nálunk ax á -tandó axinháa hiányát. Ha majd aa A'laftd t axinháa ma^leax, h« majd sikerül a k«\xón-seget erre rásaoktatiii, egy rop|»aul nagy lé-|H-uel f gtunk e'Oreh xl.vlni á kulturában és a caivilixácsióban.
A főtéri bódéknak n.sgyAn pHmitir, fa* lusiaa uük vau.
Emlékezzünk régiekről.')
(Caaládtórténelmi reflexió) Irta: MAKAY DKZSÖ. 111
/4iUmegye régi| c^ládjai kSvétkéxókép caop^xrto>itha:ók:
I Olyanokra, melyek valamely fta nem-retségbó' \,genns) eredve, már eUó királyaink .ilatt bírtak megvénk területén a ugyan caak birn.xk maiglan ia.
II. Olyanokra, melyek Arpádkori vagy vegyes háxbe i királyaiuk idejeben \ u I o t-I a k itt birtokhox, a ugyancsak birnak ma iglan.
III Végül olyanokra, melyek a mohácsi véna elótii időkben máa megyékben már birtokos neme«ek lévén, k é a Ó b b 7.a-lemegyél>en is birtokosokká xá'tak * már legalább két vagy máafél *xá*ad óla i 11 birtokotok.
A jelen kóileményhen mindegyik c«o-p»riM caakia egykét c*á>Adot aaán-. dékoxom felboxni; nem lehet axonban ehelyütt sem feladatom, ugy kellO terem sem. an>knak történelmét t A r g y a I n i; a átért c s u p A n arra fogok sgoritkoxni. hogy a felhoxandó csalAd s|XH i»liter 7. n I a m e g yé t érintő n é h á u y birtoktáai avagy ténykedesi moxaanat.vnak alegrOvidebU érintésé által megia e.egseg^^ adalékot nyuj'-ak felvett tárgyam meg«»kol.Vai'a, — ragyis, sn^rxian a kitüxótt cxél keretében imu ^gea, ax illető caaUdnak 7.I a m e-gyében x a I ó régiaégét kétségtelenül !>efyöxui axándékoaom. Khltól 6 . kent lyik. bogy ultnlaban in e I I ó x n i leszek kénytelen ax ilUlÓ cssládnnk máa megyék ben valOaaerepléaét ia. Hasonlóképen — a pedig teljeaaégge I - medfaen dem továWbá, azon caaládok caoportoaitását, avagy lelemlitéset is, a melyek 4- 5 axázad elöti még/al ameg yéb en virágoztak, — ma nxár azonban e megyéből téliesen elkerülve - jelenleg tr áa megyékben élnek a birtoko'nak ; milyenek p. o. ax Oatffy-ak, Kbergényiek, Kgervárynk atb.
Ime exen tekintetek saoroa aaein elótl tartásával lái^unk lebAt néhány caaládot aa
I csoportból:
t) Batthyány család (Német-tóvári heroaeg es gróf) — Exen féuyea nevű mági áa nemzetség történelme a genealógiája, alaposan a terjedelmeden van lemertetve nemcsak megannyi atetnuiaibograftai kiadványokban, hsnem aat megtaláljuk irva történelmünk axátnoa lapjain ; a így nekem ax annyira i<mert dolgok ismotlesébe bo c-á«kőzni — m rt hisz itt u|át ugyaem mondhatnék — feladatom nem lehel Kényteleu vagyok axouban ex i*inert dol-gixk egynémely ikét felemlités nélkül még aem hagyni, mert nem xárkorhatom el elólük két oknál fogva: 1-Or a kitüzótt salamé-g y e i axempontbOl, ?-or mert e s a 1 e g r é-1 g i b b család.
tizen jelea nem>et*égnek eredetét a hét magyar vexér egyikéig, öra-tól, axármax-tatjAk — Ora vexér, áx elaO foglaláai oax-tály kor Dunán tul a Balaton vagy Sió kör nyékét kapta; é« /alamegyeÖra-v ára tó-le vette nevexgtét. — Bisonyoa aa, hogy exen öra vexér • emxetaégébÁI (de ge-nere KurO saáimaaat B é n o I d (Nagy Iván I, 236. Wagner M*n LXX 99. Lehocaky S'emmat. I. 39, atb), ki tlg<x-ban élt; ettől asakadatlan láncxolatban kéiaégte'en hitelű okmAnyok axeriot e mai napig leve-xethetA a caalAdla. — Itenoldnak Aa : Miske mester de Keóvág ó-Kura irta magát, a bina Ora várát; ó kapta utóbb II. Endrétől '2 4-ben Rderieh (B-Ederie«)éa Zel-degeh varakat — tnok^ja I. MihAly, (de KüvágtVOrs), már o stályoa egyeaaégre lép rokonaival 34l-ben aa órai vár a ax ott a'epitott prépostsAg iránt.— Tia Miklóa mea-ter megeróaittetik órai éa pexei birtokában.
Knn-k fia I 0 y ó r g y (de Kővágó Óm) lón talajdookép a család alapén ja, mert >e-
tf: a .Xak*r A 4* 4a 49 "
lea hadi érdemeiért l*>*-ban 7-aifmond ki
rálytól adományl>an kapván B a 11 h i á n y heiyaégei. e he x »eg navet c a a l á d t né v ü I veszi lel (Kitol Ingva ugyanis már nem találjuk tóbb* a .Kóvágó-Orai* nevet caa ládi névül, hanem c«akia a *BailhiAayits ! míg 3 évvel el óbbról aa ax t\* évi január é éról a Sx.-Kehérván ispotályoa kereaztesek convenij* által felvett oklevélben e caa Iád egytv tagja: M a t h i a a de K ó V á g ó-Ó r a néven egvexkedik vámost Ányos (lerg eiy a fiával KóvágOór»i (ma KeUo <»r») birtoka iránt. —■ Ax eredeti Ányos látván ur faiaxt le vállárában. — Haxai okm Tár III. 191.) K tiyórgxuek unokája 1. A n d r á a felesége /erdahelyt Veronka hoxomAnya aliál külóaben ts már tetemea birtokait tóbb mint 100 helynégxei aaaporí-tolta.
Mellóave egyebeket, megérintem III. Dold i x a a r I, kir. fóaaxUlnokoi, kinek neje a a/ige'ván hós Zrínyi Miklós leánya Dorottya volt; — ó reá lett bixva l6?8 han K a n i x a a uiegeríWtiéaének terve s kivi-
Itele. A megéirósltéai munkálat >k kóal>en Kanizsa megtámadtatott a tóróktól, — Bat'hi-i Auy Itoldiasár azonban {a lAmadó taron fé nye« di .dali aratóit. — Fia Kerencx, a dunantul*! re»xek főkapitánya, eltekintve xalai nagy birtokos voltától — már esén magis katonai állápnál fogra ia — Z^la-uiegyel^n haialmaa ténvexó, — eleinte bárói, majd ItVQ-ban gn.fi rangot nyer
Knnek otódixen való ivadéka, II Adám orsaágbirx. Horvát-, Dalmát Tó<oraaá*t Un, h>glalta viasxa — 90 évig tartott occupácxió után — a toroktól Kamx»Ai. Fia U Lajosa Batthiány név melleit édes auyja után a S'rattmann nevel Oróklé; Alamegye fói*páni he'yefte e volt 10 évig, — mint Magvaror*x;tg nádora halt meg 17 »M>en. — Ugxan<-s«ik ti ére Károly viselte s«»k más méltó-aga kóaott Zalamegye löts|»án<aigál ia. — K< mint lnres « gxó . lelmes labonuigy emelte ett II Kerencx cs;Mi/ár á lal h e r-exegi rangra A Straitinann féle javakra nu^orat u»t hu bizományi a'aj»»i.
K luto'agoi áttekintés után ia látjuk, miaxerint ex elaó rangú mágnáa nemzetség már 7 hOO év legalább ia - a mai napig folyton nagybirtokos Zalában
A caalád által mai napig hasanálatoa cximert I. Iloldisaár hoemiai bán kapta I4HI Un 1. Mátyás királytól
2) Kiafaludy caalád (kiafalud.) Nem c»ak Zalamegye a a danámu i kerület, de ax o r a x á g legrégibb c aiádainak egyike. Kred a Oék genusból, mely nemzetseg hsaai régi króiakáink egyértelmű bizonyi-tAsa aaerínt a hétxezérek egyikétől S a a-bo Ica tói axármazik.— Anonyqiua szerint a Csák g-nus elaó foglaláau b rtokai ugyan lóleg a dunántuli Fehérmegyében terültek el axonban okmány ilag begyóxve van, mikép a Caak nemaeiaég zalamegyei ó a i örökségét tevó birtokai már a XH azá-a«d v« g»^n »aerepe!nek (Turul : III. 2 61. A XI.I azá«ad végiwedei elölt a Caák genus tagjai sem viseltek még családnevet a így
• Demetrius de gr«Omk* néven emli'i Fejér : VI. 2- ^^2-ik Up »n azon xaUmegyet birtokos urai is, ki IV. Béla királynak a veszprémi egyház részére M e r e n y e helységről 12.4-ben keli oklevelébeo exen mere-nyei birtok határának háborgatójául említtetik
Pooi comea, a Caák nem •újlaki* ágálaM építteti 1260 körül Csáktornyát
E p o n l n á I kénytelen vagyok ki«»é megállapodni. - Csáktornyát illetőleg haxai a főleg megyei irOink, több tekintetbeu rvazint helytelen allásp< nion vannak — részint megleleló adatokban asükólköduek. Igy teljesen helytelen ax, mintha C«áktoruyát bizonyos Csák i nevű nemes ur épitere volna a hogy ekként Ca4 ki helyett ax >i« betű elhagyáaavel lön ax Csáktornyának elnevezve, mert C-áki családot as Kr-délyben lexö két ujabb ily neaiű családon kivűl kettót ismerünk - a kereasteghi grófi, vagy ador|áni és aa épp most tárgyalt
• Csák* nem m i h á I y i ágából eredt, kihalt mihályi Csáki oal.vdot. mar pedig azon körülmény, hogx ax vprtetó Po u a comea volt, a hogy esa Caák genna u n »u)laki« ágáUW eredi, végül, hogy aem 0, sem ivadékai Csáki nexet (Igy!) aem akkor, aem kéaóbb, soha aem havxnáltak, legnevesebb történetíróink ujabb kutatáaai nyomán két-aégtelenül meg van állapítva. (Turul; III. 3. 121)=- Kxek aaerínt tehát Csáktornya, épittetöjének nem caaládi vagy axemély — hanem nemsetaégi (g e n u a) neve mán lón elneresve. — Nemkülönben tévea tóbb irónk a*on álliiáaa ia, miaxerínt Csáktornya a illetve a Muraköz Cy!M Uirík halálátólegéax addig, míg Mátyás király e haialmaa uradalmat Krnust de Hompónak adományul adta — nem b irt földea úrral, hanem ca-ducitáa tolyiAn viwxaaxáilt a koronára ; vagy ia 145?— 1476-ig tartó tdóaaakon át.
E tévea hit eloaxlatáaára aaükaégeanek vélem a bécai caássári levéltárban ö r z ó 11 kóvetkexó három eredeti oklevélnek róvid megérintéséi:
1) Zalgmond király Bndán (die dotn. prox : poat le-t b. Klene Be«inae) tétkVbra kelt oklexeUvel a l>rava Marakóat Csáktornya és Sirygo várakkal s Bednya birtokkal Cilly Hemxaonak a fiainak 4t> ezer arany forintért örök áron eladja.
Cilly Hem«n után fta Ulrík, örók.vd vés MurakOxbea, mumA 1462-ben bekövet-
kezett, halálával -órókóa hiányában - tény. leg viaaxaaxAllandó lett volna ál a koronára, azonban Ulrlk Azvegye Katalin bírja aat még teljea 8 éven át, mert ekkor mint látni fogjuk, ö adja el ismét aa uradalmat ; valószínűleg mint a llunyady ház hatáloe el lenének C Ulnknak özvegye — Hunyady Mályáa uratkodAsanaW 3-tk évében nem igen erezhette jól mAr magAt hazánkban; a igy : 1) Katalin óxv. Ci.lv gr\Mné axerxödeat kót t r i d r I k oaáasárral, melyben annak Átadja Medve, Hokixiok, Kaoroncxa, Nagy-és Kia-Kanaik, Sxi. tiyórgy, t. a á k t o r ny a, Tnga éa Varaad várát a javait 19 ezer magyar aranyért éa Adelsperg várért. (Öeben xu Wyenn am Montag vor Sannd tiregori eutag I4tk))
Nem sok A maradt axonban Frídrtk c«A-axAr aem, Murakóx a illetve Caáktornya birtokosa — aietett aat mielóbb tovAbb adni, miut axonaal meglátandjuk.
Különfélék.
— «réaz Hlkaala a aylliáiiat produkcatok .Nyilvános produkcziók* caimü cxikkünk már ki voll axe\tve, mtdón — kevésael lapunk zarta előtt — hoaazabb lel-axólalAs érkezett a lapunk muít axámabeli • A váioakapiiany ur figyelraébes csimü kv^x lemeuyuokkc. ka(>caolatban, Orésx Miksa helybeli hely|venxaxedö aláírással. Ax álla inuk mindig gyakorolt méltányoaaág elvénél fogva e hosszú leta*öl*láat ia, daexára kéaó érkeztének, luxonyára egéax terje^lelmében kiadtuk volna, eót a benne heuxxaegó ortog rá fiai bibák kikv.>rrigálásAtól aem riadtunk volna viasxa, — ha ax illető lelaxólalás ninca olyan hencxegö hangon irva, mely hangot nem tiróax Miksa úrtól, de aokkal n.^yot b urtol aem fogadtuk el Akárhixonan Jugták meg ti r óax urnák est a szerevseniilóadató felszólalást — és mi sejtjük kik vouak a pro domo be>ugók — elfelejtenék, hogy e felszólalás tisxte*aégea hangú újságba volt axánva, mely objektív, nyugodt hangú vélemény uek mindenkor axiveaeo ad ugyan he lyet, d« pökhondiaég cxegéreil nem axolgál semmi azin aíatl. Nehogy azonban az előttünk küló beu iameretlrn tiróas Miksa ur vagy akárki más, OMk egy pillanatig ia ke telkedjék as ellenkező nexetekkel aiemben gyakorolt loyalitAsunkban, a lapunk más bolyén koxoit cxikkünket uiég megtoldjuk a kó veikexóxel, reflektálva (iróax ur feUivUa-lasának lényegére. — tiroas ur, *uunl hely-péuxU'rlö • jogosítva érxi magát a dvdoghos bóxebl»en hoxzAazóIm Kit azixe^en eliamer-luk, aót hozzAteszaxUk, luvgy erre a nem holypeuzberiók ia fel vannak jogosítva, — kox erdekü dologhoz a kőcooaég bármely tagja-t nak vau azava ; de ha ó, •mint helypém l>érló • aaólal lel, akkor elég lelt volna a múltkori közleményünk végen egészen röviden lel hozol i kérdeare azzal válaszolnia, hogj ó a helypenxért épenkint U0O0 forintot fizet a vAroa kaaazájába, a aaon iparkodik, hogy e bérvXssioget a heiypénzböl be ia vegye Kx ellen semmi kilogasunk, ex as ö üx ' len c^áráaa, melyhez azö nem fér, de amely-| rol mi n»m is axOllunk. A mi mu tkorí lel-axolaláaunk épen nem lartoaott ti r 0 a x úrra caak a kapitányságra, melv lűlaágxwnn aok látványosságot engedélyez Hogy CröKS ur ennek a bókexű engedélyexéanek jő haax-nát veaxi, as meglehet, de ex még nem bizony itja axt, hogy a kapitanyaág eljArAsa halyea. Mert axt crak megengedik tirösx urek, hogy a U'H)0 lorinl helyjven* dacsára a közönség érdeke élObbre xaio, miut ax övék. £< a l>érv\aazegnek ia elaö sv»rl«an talán a piacai eladok hely^nzökból kell meg térülnie, nem pedig a látványoa bódékéból. Ilyenformán tesaék ax egt^az főteret a talán egyéb teieket is megtölteni produkáló művészekkel — utazó kdkler ék caepürAgó xau elég — talAn a piacxot ia máabova lehet helyeani a kedvükért, mert ók nagyobb ' helypénzt fizetnek, mint a xóldaégárua kofák éa a gyolcsos tótok Légyen a lőtér csupa kintornás, látványoa bodc; á köxönség kétségbe fog esni, de axért ex helyea lesz, mert Gróas urék 14000 frí. helypénxbért ftzetuek... Knnyit a helvpeiixról. De tiróaa ur, mint >|ogoa lebsóiakx* oltalmába veaxi generáli te r a xengereket, menasaeríáaokat, paoorámáaokai, ringlapieleaeket atb.asl mond ván, hogy exek ad|ák n eg Kanizsának a xá-rosta* jel eget (!) N»>hál, ex tiróas urnák privát ufeete, melyet mi egyelóre nem xa gyünk hajlandók oastani. Mt a vároaiaaaágot másban keressük. Talán ha mi aséduénk a helyivénsl, akkor egy néxeten lennénk a lel-axólaló úrral. Addm ia erre néxve lentart-iuk amit múltkori közleményünk ben éa jelen axámbeli csikkünkben mondunk. - Uak még egyet: Créas ur asiveakedik bennünket felvilágoaitani arról, hógy — tudtával — a mutatványosok, xengerekatb. jóvedelmük-l>ól bizonyos részt tizeinek a városi axegény-* lapra, melyről a vároa pénxtáránAl rendes pénztárt uyugtát kapnak. — KBaxór\jük a felvilágosítást, habár aat illetékesebb helyről vártuk volna nem üröss úrtól, kinél egyébiránt különb prókátort ia óhájihatott volna magának a rendőrség Ámbár wroká-torra tulajdon kép nem ia lett volna sxOksége. mert mi meg nem támadtuk, caak jóikArö-lag figyelmeztettük bisonyoe anomáliákra, melyeket anomáliáknak tart velünk együ'i mindenki, oak tpen a rendórka^tányaág éa («róaa Miksa belypénaaaedő ur aem.
• A vaéissal Mmt
már előre jelextük, a Uirarh éaMeDer arak
urak tulajdonát képexfl nagyatAdi vadAaxté-
röleten «a eltö nagyobb nyuUadáaxat |. hvS 7-én tartatott meg - Ámbár ax akkori mén enyhé * oaapadekos idójárA* éa a nádállo-
inAnynak aa iden étxrevehetó c*ókkené*e tokai levont avMdaaiat sikeréből. mmdaxon-Alial a vadaaaalttau réaat \ett mintegy 30 im«kAa bóveu k.u pótolt atoll « háxigaxda Hirach Adolf lován axivca elOxékanysége ét vendégaaerttete által. öwaeaen 4 hajtatban terítékre került ;'04 darab nyul éa egy róka ; oaek u voltak ax el só korben, de etek kitörtek. - A vadáaxok kóxótt voltak Kelemen Lajixi torvéovaxéki elnök. |Hermán Manó kir )biró, Kapftcafy Jenő é* Béla Kapoavár-vArnM, IMihA Ffrencx, Hertelendy Béla, Varga Lajoa Natty-Kanix»áról ;Tallian Cyulatxolga biró, l.ttatl Mo h akó aljaraabirAk éa Bara-konyi Ogyved Nagy-Áladról, llam 'óerde*x Tarányból, Tórok iisitiarto SimongAlról ntb. A vadAaiatol a háxigaxda Hirach Adolf ha-xáuál gttxdag e* kedélye* lakoma feje*te he.
— !>év * Allo.lnl Aa Miltenberger Sán dor nagy-kanixaai illeto-egu ugyaaottani laki^ anjat. valamint Sándor. Károly, IgnAcx é* tiyula kiskora gyermekei veietéknevének • Millényi» re, Miltenberger IgnAcx nagy-kanixaai illetőségű ugyanottani lakoa vexe-téknevenok • Miltényi. re kert atváltoxta-táaa belügy ininiaxteriumi rendelettel megen gedtetet' |
A len lAdl hMjóhUI ÜKjr. Mivel Légrád kötegnek a DrAva ineitaö partján tekvfl legrAdi vaauti állomámáahox a l>t AvAn át hixloa é< Állandó kóxleked. ai műtárgya niuc*en: tekintetbe véve tovAbba, hogy c*akia a nexexatt kt • »'g \.»u n Dráva altat aa onaáguttól a tulao llorvaiora'Ag le-lóit oldalra elaaakitva : annak Magyarorexág hox való tartoxAaa érdekéhói kóxtekinteiből it, nem kűlónben ti kóxforg.tlom e* a vaauti valamint a poitai óaa/ckÓHeié* vtgeil it a l> AvAn Al egy Állandó haj híd epite*e ekerűlhetlen -.xüksegea levén annak «-pitaee cxéljAhol i<Uk*e„et h óóaágt e.j trast ax e hó l jen tartott megyei kOagyüld elrendelte a ann.ik foganatoeiiáaAval * a ha|«diKt építésébe* magkivAnialo pénxó«exegnek aagelyképen ai ftl ampenxtarbol lacndó kms/kóalé-aév el a aiagye ali-pánjat n egbixtn
— HlrriiroU E«t)(in«»u«| vArosunk-be t elÓnyOneu nnnert aongorn ea gordonka m«\M e nanokban tért vi»»aa borvatomxAgi hangverseny kOm'jAbOl. me ynak aikalraA val imndenüii a leghitelgóbb togadiataara eliameusre talált. ZAgrabban négynaer i» bangvar>eny*en. ké»*/e« ax oltani nem xeti aainhaxt>a • a horvátok ugyano^ak meg lapultak, vntaminihogy ax ottani la|>ok alig ^yoxték dicaerni vinuo<iia<»Al. Hasonló m keríti hangver enyxeit Starneck ui Belo-\Ar\m. KArolyvÁrokban, S/i<./<.ken *th — Osaxesen kilenoi balyen hnng\er»«nyxait » nundenUt a legke em< -el.b emieket hagyta hatra. Moftt wmet itthon van, lanitvAnyai koreben, kik mAr lürelmei enul \artak
— <k» r ho 7 «*t ur«« «a*Arigon lanyha volt MarhAt sokat hajtottak tel. de nem volt vevi. Kgyebirant i» a vaaAr a leg-gyengtbbek kvSxe tartoaoit,
t*rrl»U»u » e«alMo megalakult Kínok tiota Kerenox jarA«bin\ alelnök M >1-nar Antal a»p. |»leb on»xaggy képviselő, legyxó : Tóth Sándor ig tannó
—• Halearf A Sxarvaa kavehAx ka-aairnóje kedden este egy a t»a teremben mulató lArsanágoi akart megne/ni ax udvarra sxolgAló ablakon kereaalttl. A sólet udvarban a/onban nem vette f^are, hogy a jégverem nyitva van * oly aaerencaétlenül e^ett ebbe bele hogy »ulyoa sérelmeket » envedett. — Mindeneaelra vétkes hanyagság \olt, a aótet udvaron a mely jégvermet ejaaakAra nyitva hagyni.
— A iargl«K)«.|| hoiól klkaa
jarüAk behinte»ei )ó lenne N/igoruan megkövetelni es ellaaónxni. Baleket igwi kony-nyen tbrienhellk As igon »ok haxmr meg-aeui telel meg e kóielenaegeinak Ax iskolát gyerekeknek pedig tilt ha meg a rendOmeg a i.irdakou való c«usxkalA»t. mely a jArdAt agytaólvAn eleive^xélyea *ima»Agu*A teaxi.
— k A«Arl lelv«lttk. l'orotxtiyorgy lh>lo.skelói lako» e hó 6 an Knabadtilt ki a toghatból, melyben lopAt miatt Ult s mAr a kövatkexö napon, 7 en. a kauixMÜ va»áron raj lak api Ak a reudor»>k, amint ismét lopott. — Stabó Roait it lo^tion ertek a vAaAr alkalmával MindakeitÓt a remlör^g átadta at illetékei bíróágnak
— I.ul»ii»on Cner Ferenc* katapoa rnaa gMdA)Atól Ring Hallói 21? frt. ket/. penit lopott. Kolar Ica-Sí eme* Mihály k<Ht,t asintén ga/dajauM Sommer Salamon tuvaroaiol, aa úaailópAdlAt kiboniAaa utAn egy hlxoti ludat K p ti, Wuból, n erlaeax-dAia n.egstidta Mmdkenöt a iendor*ég le-larióiiatta a Átadta Okét a hixOaAgnak — Kűrtchmr l.tuóiuétól oeledja valami }S |ri értékű tArgyakat k»|H>ll a meg.aókOlt. A rend ftrtég nyonioxia
. p A kétiar.naagl törvények éa
reodaletek kexikonyve, taerkesateita Pet-rovtaky jó,wt (Beké. caaba 1^6. upaga l.a)oa biaoniAny-a ) SaerrO • n.üvéruk v-ik , * mv-t hagyta el a Mijlót. sok g^itdal, alapot ke>.ülue,kei e. a legkmebb rewie-teare kiteije<lo i.knau<eiei«egge: óweállilolt ■ u as, mely mélian magerdemli a magyar Miei»gam>..a pA*o»a*a«. A ko.^^J^i gyakorlati igényeknek n.eglelelóhb, rendne-
STií.i f k,UHMI<^ "lü - eai bátran atUikaijnk - nem r meg a ám
aim kon)»ptWA bihni It meleg*) Ajánljuk
a koxóntég kttlónóaen Ai Allnmi. menei, vArou limtvitelOknek « bisottaAgi tagoknak, a kotaégi elóljAróknAk, kóxtégi (kór-)|egy-soknak, birAk, Ügyvédi. — kö átég jegy tOi ea koAigAxgA'Ati taakvtsagAkra kéaaülóknek pártolói Ügyein éhe Kgy tüaei Ara M) kr.
— IOiiaAkuuu fl|)elm#bf. a német »HAu»frAuen-Zeitung* a Rtchier-'éle, karAcAonyi ajkndékra alkalmAt .SxAbAdal-mi-kóepiióaxekrény••rol a kö\etkexókel írja: .Nem külaó fény, haaem beltO érték AUal nyerte meg a kuünó a»ép jAtékaxer a gyermekek taivAt. Mily tömérdek mulal*A*ot •xerea agy ilyen taekrény. a ki néate mAr mily órómmel rakják a gyermekek a kóve-kel egyniAsra ét axokban gyönyórü caojwr-loxAtokban hAaAkAt. várakat, tornyokbt óm-tae Állítanak, bAn uIaUaI lesa elielve a jAték-k/er elónyéi irAnt LAthAtni, hogy a legvA-dAbb gyermek Ükében mAmd Aa AtatalnAl és a hoaaxu téli enteket éplieasel róviditik. Sasmoa anya kilejeate Oromét, hogy ax atya a koepitA-taekréay által gyermekeivel lo«-lalkoaott. a kudedeknek ax építésnél aegéd-keave. eme vagy ama nyad megmagyarAxva a gyermekek aaellemi teheitégeit. jobban iamerieti. £* mennyire tugaraik aa örómlöl ax aim arcaa, ha mAr ax ölben üló gyej-mek egy lepcaöt vagy keresatet epnetl. fc< ha a legidfwb Hu a nagyobb építsek egyikét metaavények nélkül kereaatüUiiie, akkor ax atyai orOmuak muc* hatara Minthogy ea a kOí,átó sxekrény mAt ujtAgokban ia ai^nltatlV. mi it lelhívjuk e jAtéktxerre I. olvaióiuk ágyeln»éi.
M AimIAIí Uy iitn NAtta.>r urnák, a llegváHóhox cainuatt helybeli gyógytxertAr lulajdonosAnak, Ununk mai taAmAban foglalt b«r.tatesere külonoaen lalhívjuk olvaaiV mk fc^yc aet.
Közgazdaság.
Aa mbskoi ^IrtblatoNitó tárna-Ilitek lifttett vl»i»nyalrél.
Aa angol eletbialoaitó tArsuialok eredményeinek utatiaxtikai kimutatAaa (Bnosh Lite Insurance Ctiari) ax 18hö ik évre megjelent
k naerinl aa osaae* angol elatbialoaitó lArtuialok 60 tttd db. uj kötvény lü »i0 Irinyi I0kér<»l u.tki7.ltk) trt. ui dgbevéte lel Altitollak ki aa elmúlt 1^4-ikt eaaleudöliea. a< oaaaes angol, a külónbeü ax i^ aos eur pai tAraiatok elén Ali mo»t ia a ha/ai.k-l»an meglepő n»gy sikerrel müki^do, Tli»-Oreiktai l.lív Attaraate h«>rl« l> mely egy maga 6204 db. kolvéuyi. 2l.wi.lu> Irt tökérOl 113.7h»t Irt uj é|bevétetlel állított ki; hoa*a aorakoxlk a »Standard« én a Scotiiab Widow't Fuud, img ax Unned-Kei»t lite-Insury Cie a legkisebb eredmény-uyel - 13^ drb kötvény dijt>evé-
tellei — xAria be eyy évi működeiét. Ax elao huax tAnulat üxleti eredmény axennt rendexve, kóvetkexökepen aoroataitk egy-mashox; .tireaham,« . Standard,« »Scottiih Widow'a Kund,* .Scottiah l'rovidenl,* »Nord ii nish und MercantUe,* • Prudautial,* »Li-le aisiviation ot Scolland,* »Star,« »Scot-lish Kpuilable,* *sc*>ttiih Union and National,. .Provident,• htieneial,« London and Laiicathire. • »Sun Liefe,* •Scottiah Ami-cable,* >Kagle,« »city ot (ilaagow » .Brititli KinpireMutual,« • British Kquitable,. .Crown.
a kimutatás Whúe Wtlliam a kir. társulat egyik tagja állal tok gonddal a alapotaAggal Allittatott Oaaae ax Insurance Begister alapján a Layton Cbar ea éa Kd-«in ismeretei londoni könyvkiadó caéguel kapható.
Nyilttér*) Egy fiatal ember
ki magát a biatoaitáai ügyben kikó-l'oani óhajtj*, állandó AlkalmaaAit uyer.
Ajánlatok nbiatoaitáam alatt e Up kiaddbivataláboa intéaendők 627 t-t
•) Ai . roTttUt kfcitöllfkirt ms váll I m-
c*r» í«'ukw*f,t i ufrk
Minthogy MAgyAroraaAgbAn Brand r gyógy-taeréax .vájeai labdaciatnak kQlónléte utAn-xatai léiexnek, arra kell gondoaan ftgyelni, hogy mmden doboaon. caéfjegyál, egy teher kereaxt vórói meaOben t Rraud r névalá-iráta maglegnfn |\ | i
U616 aatkv m.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A uagy kaniaaai kir torvéuyaaék
telekkönyvi oaaUlya réaaéról kóahirré té telik, hogy Zalamepe öaaaeaiUtt árvatám vegrehAjtAtónak Kliaaár Feraaos végrehaj-táat aaenvedó di.vakáli lakiSa elleni frt tOike 1S63 évi január hó 8-ik nAnjá^ljáró 7 •/, kamatok eaeknek 7% késedelmi kamatai 12 trt 43 kr per, 7 frt 25 kr. végrehajtáa kérelmi » ftrt 50 kr érvérem t még felmerülendó költaé iráati végrehajtáii ügyében a tentneve/ett kir. törvényasék területéhea tartoaó s a dióakUi S4Í aa tjkvben + 3670 hraa a. felvett ingatlannak FliaaAr Fcrencaet iltetó 136 írtra becaült fele réaae, a dióakáli 7U2 aa tjkvben 43 régi hraa. a. telvéve volt de a tagoiitáa folyUn 32 éa 64 hr. arámmal jelaett ingatlanoknak ogyanaxt illetó a 88 trtra becaü.1 fele réaae ugy aa
nafiakabíai 333 aa ^kvben -4- 276 hraa. a felvett a 598 írtra becaült egéaa ingatlan éa peeig a dióakáli ingatlanok ím évt s*m. aa aa ttp|at áall
a dióakáli kóaaégbiró hAaáuál aa nngja-kabtai leniig
inai «ii <Ni*Mwr aa a« tipját a. t. a
Siaktr
Ihótkál ungiAkabtAi kóaaéghiró háaánAl dr Tuboly Gyula tel perem ttg^'véd vagy he-lyetteea kóabeióttével megUrtandó nyit vAnot Arveréa<>n eladatui tog
Kikiáltás! ár a fennebb kitett beeaár. Arvareaui kívánok tartoxnak a beesár tO" ,-At kéaafieoxben vagy óvadékképea |>a-pirban a kiküldött kexéhea lelenni
VevO kOlelea a vételArt három egyenlő réaxletben, még i*dig: aa eltOt aa árveréa jogerőre emelkedésétől laAmitaudó t hónap alati, a uiáaodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hOuap alatt minden egyei réaxlet után aa árveréi nap)Atól aaámitandó 6°, kamatokkal együtt a Árverési felteteleklH-n ineghatároaott poatOxatok axerint leAxelni
Kir. tórványaaék mint telekkvi batotág Nagy-Kanwaán IHg5 évi raAjuut hó 'M) An. CSERESNYÉS h.) KYKLL
ak. elnök. 52* l t tk. jegy«ó.
|
!!! Legujtbb Nagy-Kanizsán !!!
A xo'dfa-kert termében látható: Nagy lArtéaelail ét Mrektalkal
HDZEDH
életnagyaágu éa aui(6 ilaukalakok.
Különoaen kiemelendó :
4 ktfvkOrkf t krl Itrp^ifl éa i h«r<>i«wl.
atMdlk aaiSir ort>.t MSr, kalklM *«)*! iiumi klrf* krlrU At a tlté dUm InvnlUk c«»pvrl|a A frr«H«> iMiitjik.
> «m« I«| k*rt>ui V«I«W|.
A klrSlil «MláS ém Itkk hlrMtMélyt^t-
T»v*kU iwfH! Allatok, k*cy v«k. kiállók, vakatal ii\ia.vvk ■•iiiKrii rtUMá«\>k g)«kjUa.«ar*.
K«Wn UihWWi. Iiuur ea Im»«m dltif. cuporíj* A |>lrl«l Mtrl4 krtia
tmk Uh.
A aiwta a*|s«k«al tvtlvt vaa Mtláa .i oi»io4 ««u S v>rn« i.^m koUA(itaa atU»lt
.HaátiM UtofataAt kér
531 I—• WWtl»
A lrr«ui fkhr vaa.
Slngerstrasse 15 pSERH0FER J,f(HC ^ZT
„geté Raieka'gfat "
Vértisztito laLdactok g4i •>.« ww. •
, I „u. •«.■>«» ivwn a*a k.ioiy.MUk valai A MilakWii. alt
1 ^.vr.trk I V. t • l.tHtM.^tilkrs^s.r 1 Ul.r.v ,|..b.«tal I fn Nkr U ,, ,, ..ilc« v.lktvItktW. Li.vT.rTÍrkr Uk ' ..Vk r^'b k.^U-Tl Mx.uUi érk.Mtl. a.U k rx, kiUt a». u.
a ír^ k^UUl t5t vaisk továkk ^ ..amltUt k<*a*.ö irat kfttSl. lüa -tlik.lva kfc IVkk NUtvtU _________________1-----
Felelőt taerkeaatO: vaku a i. 4 j o n tar«axerkeaxlö Farkat i sm r e.
A~legJab».harUaer Budapeti
Tiaxtelt uram! a mindenható Ur laien exer-txereaea fueate mag mind aai a jól, amit ón ve'em teli! ErO» taivd».bo«átt»m, txédü-léaem, gyomorgOrctOm »h«d eltűnt a iobb , Időkben tiik'har tanár huta evig volt háxi-orvoaom, de nem segíthetett raitarn, — ónt pedig a mindenható Itten küldte hoaaAm, axért eges* lelkemből buagolkodui fogom hogy nt óu nagybei^tu lahdaoaait a)áni|ak. mindenkinek , a ma\ időben ugy ia igeniok a nyegleség, annyira, hogy a* emberek már nemhitanek másnak c*sk ha magok megpróbálják. Ha módomba volna j«ágba tétetném a uavém alatt, hogy aatán a* emtierek hogy aatán ax emberek ho**am jóiménak i tudakozódi.ának. l>e én taegény a a világtól, mindentől elhagyatott assxony vagyok, ctakia agy vigaaxtalot küldött hi>*aám a Mindenható Itten ax tvájcai labdacsait (agy dobox Ara 70 kr a gyógysrertórbkban) melyek sxenvedéteimtól meg xabaditottak Csókolom keaeil txámtalantaor, a háláaan kóaxónoin miudaat a )ót, amit velem tett a a unt oak imádtágonimal juulmaahatok íreg A'ry».tr» ha'as fíolpaló s óxvegy M*ha-bvich Anna. SxegéiiyekhAaa ajuVaaAm 100.
Nkáajrat __
Ltoacatf, llMS akjaa 16.
I|«i UaaUtt uraal Aa fti ItUcii ctoJáa kitáatuk t«a otraaok aiat *>k aa* kidicxrt o*r,Mtknl«Munit<i*» H ******
A koavéua raaétll UbJ«ca>k ih^-sjo1,1 r,,»*1 V»i4tna te tiawrxWa köaoli <ait«it«a aa I • v»to-si.it)ica 10 kaaitttkii vatUk, »-a »a«4»koi^ kt-wilik b^Wt. ...jtíiW .waélyak U taA
LU\ li iw li Ktea^av.kft, U.
l*.l ajirtik U tovkkb »» Uai>ak k»«u*la» Vv>«a^a aa kxtaaak te al»J.»»'k»t aktkitk t a
ratwteak valt aa fta Ukdae^a^tl^crwt ty»ral vat ata .(teatefaaktt Df«Ui|W Hanoi*
Bifa-itat 0j«ri , 1882. ftbemár IA
Tintáit l'raa! N«a f.Wab»l,a k. »H
a«lvabb kklaaat » ot laUaeatUit,
atan tg etil ia oi M-I»m«f Ü gjréyjrah M ifta., ki aár i\ak ÖU aaítv^WIt atenWUi. ak-r IV* m>g tika U> kctlv*aaia a Oa«<a*a aár atavira kertelt áalal<t .........aa*'
átkati »ali»aaa.vt T^Ulkaateál Kant. •a»x*ik*4J.V ]
• k*U»rilT*aitte>*n*t u .wium Wvlra M
K.uullui te s(v»a.-r.mii4l a« ll.<at*M4k »JU'l UX W-karca Iab4«»4 te k«t ÜK cklsst taa|>p*a« kOt.Uat. Kiváló UiatatetUt aaraataw aláaaloa •aolfAJa.
M«vAh Ala|M. Akajrltea |
TVkiatetea Uraat Aaa fblt«Ttei<aa. k«cr »» kai uov. .(nailA h.kaUai, alti »» I
kiiuiá t>mktlataaagjf .»i««mUJ.«i«»».
kaav >Jalt C»traA»-u*il Wamar i^«.«»tmWil»lt Jtcalr.' a* MUtiMlt >|jr< *■«*•< tarok fRta »ia»U •llaaewa I
xiaiirk \'t.\ k- i .t • »t kojtr ii |
I .Ilit.' I >».'. .«■! • « u« Ia0 o kit Hyéca
kAk s.<.t>.'i«>«l «■■•■ ' « k kkiaoitWhUli-
»•*• - »t N.». b.t - •• «-k allatl. *»•*> I baji>M iac» Wi kasaail a apusai • |
imrivMiM k.tritet >(«• kat«éa sj.taK>t| • labdac*» kai Nnct >a »riui.i k : . aa tllaa ka 6a • ta-1 r^kal ilvtaoMi él MvalAtlAa ■ tkikkl - kft*»a taaal Eivklo liaaUlattel
btea ikal hkc. 10 cl e. t.
Ftgybalxaun sssí^sjssjsl
4tar UraifvU fa*.bv«k tlu-a »alaalu aav«a iJall •tk altra la 1 t+filr 40 kr
Életes8ztmczia
Utifílncdv ír:
„ (*n>ys.k) "Krrva (votttor, rwaa aaaaal^a aiaéoaaaal aHatba|vk alUa altit* liataaaff I l\*(<a« A) kr.
. iaaart k.laUkUiaaat lalirkaa, rakfdla^g, aaaakrkiral ttb alt.a I tvtt 60 kr
Amerikai Köszvóny-kenöcs^b
.m. kaaaváa; te rkaaaaMark ka|ak tllaa. Ara 1
frt, 10 kr.
tannwbinin-liajkeööc87,!?tet;
óta ártotok •< 'a ku.vk alul «alaaMtal hfjaO>»aa it" koa.' U a !. r blnak altaiBarva I cativ«*at ki.' 1
liMt aaaloicao « frt
Egjetemes kenőcs
bokuí' aialaaiM- • ....rt.a kaKakuíl, valaaltl Wé-aaakuakitt r »«ayitv HUla(i«ak>kaal. aba te «>al U>tl aaltaka*l a k**»aU b^vkaál knia»aak ktea- i ájult 1 Uf*h AO kr
Egyetemes u. ztitó-só.íi'iíaíiu]
lítirr aagaa.art aateai^ aaltéat kSralkatakajat acjalal fajf.jaa, aakdklte. oroaaorgaraa groa^rkéj aranyér, dnfulaa atb allaa 1 otoau« Art t M
Minden ííjtiju kesőopaibikis szerel felvton mm tannal
át Itt ftltoroll atetltaítyakft khit kapkaU val.«a«t,l oMlrik-aa^ar ajr^bai klrétertl kii te W*H
tyOfjrtan kltOakguilf a. a : I
Chinai Toiletteszaíjpau íoírk Porok lábizzad ás ellen iodkÍ°\ Ooorgé Pate pektorale-ja, ^ í
aviateoda.. k6kö«*a, rrk«dtaé(. kurat aat' te Italak |k«ak«aulaak alUa Uffiobk te 1 gkal.aMtkb aag*éa*ari*k allaliaoMa alvaaava I Uob^a kra 60 kr.
Alpesi t'ü-likör
fal iy«f 1 frt 40 kr.________
Dr Romerahausen-íéle azem-qyzenegia IStíZ"*-"— Kwizda-féle Köazv^uy-tluidum
1 fariak
1doboa | kr
Sós borszesz i « ^__
Schauniann-iole ^omoreó \t Labdacsok ebek számára íq*^1 ToiirÍ8Ui-kunöc«
Fraaaaia kll6ak««tt4ftk i
Ohaa^aing-ftMe Pepsiii-bor j
Titrirozott China-bor fliinaborr"*-^ Paulini
hs4i 1 iv. i fh i
i frt 60 kr.
iorkTkr r*ar«U^S4t 1 dokea g frt liapor 10 kr a(7 ftl é^aa t ( kt I
rag i iwwv * ---------- -
Mk. tik. te alaéaa atlaUa raktárot aaa Wvé taikk kivásatra poou te otettei ■ igáintlillk.
hSUialaytk a (n alaM mim isi.........

1 ♦keller SmsJl H;^^|||Köszyény
^mmmarn r%m Tt„,IIM » ^ w ; 11 j Gm éi k harvéer t tw
li tfBH - . | takard és fkritMfjtr I la*.
mtaáméá bmá I
2 ■ H p . 4X4 VB i m * JH^üJ^aitSZS 11 ísaba* wAte Vifbd! Giaiiyi
B M C2ipeS2-«2letet W I MnrwWa^imT «öáy
l-SHLSSXí^^^— A « Ijótalsarókat o^ 2
Wm >• ^H küfwái birükufi aayrt kaMfcMI a Jf "TL^ - . . ! MtÉs lunátt an*.2ma# amfjgag
9| »_ H tataal kf^UajaoM ftrftrf U. | | mA ■QlQljaÉ.Wfi klllll II
ü 9- ■ faagana anibt IjiBÉaiÉÉ i. . #
■ ■ *********- wwm. -k^ Köszvenvszeszt
■ üíl ^H gi iír T** » * é» Ű»
1 ■ UJ ■ méimh ■■ím ess : y » __
I H vawnn II I • rüag ta^ak Ma- hcrrn miinr. — iéiétil W-
kf^jtM ^^ 1 ; T^iTmr S-T
teái tfikÉal I _
I ___ Ára fCF lrm«k Nkr,
(t. ^^^^^^ TT.n , fi | „ j. Ji A Éiniiiakiü.^ iwiir . .. . . TT
P ^^^^^^ reaiiT Matyaa > ^ n„, trf— kirtriügt Bii/ma;
I ^^^^ * *** I j * 11 íött£i Mis a ktmíüxay
n ^ ^ :_ _ _........._u ...i in ... ... ... .-.._ N fl ^^^^^^^^^^^^ Hafj>ILuifaBái
kUr-^ - - > i i 11 «■*■■ iWfc^Mfe mt-Előnyös keresetíHantiak Gyula Sándor
»n)nj>k ■■iiftlaB^i MÜatt. i irwri' ftg
X Ai MévMa X ktty ^wL ^ Iiii<i fcmiiiik . | _
V A béc« pitcaoB íecnálk1, jókM mi potgtócxcf : X "elfct4> — HBB9B5
0 ^ 36 pásztorhoz" Q hívónként 100 egész 200 írt | „f - AVK%
ekütt Stntokmlcr Tint 8 ! , ■■ 1i T^L.
C 1 Saft ^ jmi iOI 4—4 Q tAaaBHk. Baialf laaa-kaa BiaAaa Lnu 1#U J « w
X 1. BéikealiraitruM 14. Q _ Lt M UUuLUll
X Cl jH ^" «ktArát X ^ trmsxé fTÉfímárj
v valódi brflnni gyapjú szövetekből >< I | rmj
X « egém uri öhötékckre Való maradékokban X I - ^ rí , ^lai^wLjwiuu | ckaia^wi - m iiniii
X BfW NjflH llktlMww ilagawál fféci llilaHw. X | HfÉra aímtv itn « Mak ü- | ^ I Pfkl ér. J J N4K ér. 1. Laévif. Dr ■
y L kakit, nadrág Aa ■aOéaj niabei, elpeastnkatiaa Biaéeéfbaa W ! itlr'i i nrifaiai rjn i wri lniMaaml S U||Mai ank kéaai fynai i^nmirt kaik-
/J SCa* t*^ a khittail kétbjto. ligalcsóbb axabcn inai, afjaaia: Q 8 ktáéua^k^QpágpMtal ti. Flirri ^ a*aaa ^üljak kMal ■áaftatga, Maatst \ n^a^i
X II Blalill. llliallii.....1 M 50 kr X S -T*akára^yw [ I Ky ákkaaaa< artüaaa MJMataiaa
V L ■l»faft........... 4 írt 60 kr. I ana feBaw <W I M . kal.ki .ai .a. 4U l-ü
O X ■aralkktkHf mm káMkatáak wÉttkit, alkabaa afütaa kMilitt ■Haalit.kajy Q I *"»»ál)wéíwUagp»oBk)rt bakter >. O ■ sJomBH / . ^
X Mik mb tatai poriakat rihakwia atiká! fte»alH«éiak , \ \ hain i^iaiiilML^ iaakWn|kintai I ** ■ fer^ f S^ Jm*JTMWmm
V A nr V Wlflik alkáMraa ■■■nillrtll| IiImIbHéh aélkai tárta* 1 J I KJ l^lullapia nltmrt tag- J J gew^WHg « >' —A Q aa taaag tiUa«a» kakftlata, ragj a^ata taAatL I 1 I ^ wétteta ipw bBéHik tg- ^ I afcl-Ela
Vbooooocxxxxxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxy —<^^^^^^^
| Kiadóhivatal: Budapest, V, nádor-utca 7. sz. Igu-icsonyi«ujw íjkükui
X ~ ~ ~ ** ** ** " " ^ legalkalmasabb egy
Legelterjedtebb s legolcsóbb magyar napilap. ^ •iktriit r«a|ké^
__rg jjii __w ---J Malynek legponioaabb módon vtló ki-
p-^ PITOTT UTP T > A ÍS^ütiot:
Faraar X B ^ W II I fl ■ I v M_A M^m. X 1 Ktiman buoöciumbO nairaácbaii, ▼alatint éM<
^^ ^ ^ _ aa|jaá|i, •l.jl^i.é.; A amkf
Btksics •: pártoktél t fcormánytél egyaránt független ! Dr. Ágai ; ^uÁ u ünnepek kfeeiedtérei a meg-
Ciiárléw ^ -t_» n-i- ■ ■ ■ ^ _ •.— a . A Adolf rendeléaek lömegeaen szoktak érkezni, ennél-
_™szUv T=nT ■T'TTTr- A T "KT A T=>TT , A : : lotr. >jántt»i6, hogy i .iwrtWt.-
j —'1 , a , ' dŐ korábban aaik&xMtaaaeotk, hogy ások-
Tirt i Bartók , nak a méghatároaott időre megfelelhessünk.
Kátmán Megjeleli mindeonap, hétfon és finnepet kővető napokon is, 18—20 oldalnyi teijedelemben ujos 62i t-i Méiy u»teieuei
-: Októbertől kezdve rotáczios gépen nyótnalik, mely a lapot éránkint 10,000 példányban, : —— ■ latváafly Hf
Penty teljes 16 oldalon, könyvalakban, felvágva állítja elő. fényképéaa.
Frigyet ; 7rkir»iri I tl/l rT ®0la : ^ a aa——a IMhalal tjkwékH^r
- Minden héten rendee ZENtMtLLtKLLT válogateüzenedarabokkal. ——-
Borottyáni i -—--i Dr. Keoedi ^^^^^^^^^^
Nándor Előfizetési kr a: egész évre 14 írt, félévre 7 írt. negyedévre 8 frt 60 kr^ u
egy hóra 1 frt £0 kr. --Pmá
■Ikaia itk. itk. Jf M V reiafi
„ „, J Mutatványszámok egy hétig ingyen 6s bérmentve küldetnek. H, „;,fl AYALA & Co.
■.................. .. I. ii w ii w ii ii w w i* *i w w w w ii w a.............. ii a a ii ii ii w h ,, w 1, » uör^í^ Kgyfdült raktár
Q r Rovatvezető nunkaUrtak : Antalik Károly, Gyöngyősy LáazJé, Lnby Sándor, Schmittely József, Tábori Róbert, etb. Fttttlklitr JtlICf tftíl
H»»iiminH u-inrrrTTTrffVTT ifTnrirffHBBB » »■ »m f ittrtrw^rwTrinnr-TTiryTrggHg-1! éli I—100
»ooooooooooooooooooocx)ooooooooo mtmmmmmmm \ wmmmmmmmm
k^.'HIL^^Ji KpüAl liii^taag]
kaniwai 004 aujkvben felvett lakóbái, kőfaragó műhely irónoba V ^gS • — ——
udvar éa kariul,, valamint a HorrAto^bZfarMd málett Vini 0 g^Salg; |
Máiaok 4a kihordó ■akérral kedved feltételek peüeU aaabad két- 1 nS^Pt^ii^^ rJZ^JTm mZTiZ^
W eladó, I X raktár rt*g m arany oroaatakoa, lapaa MiU /.'ié. AMta # CVa «■ k -ak
Koteiebbi feÍTÍÍágfoaitáMa| aaolfál a tulajdoooa Hlld KA* { re); neyraakaa v^y ti/^rff; iáaaa Qgyréd logy- I la Jé*í ^jwtáaka. |
■ynamn vwm ftt| hHiUjilmi ^ál " jj ^ ' í ^^^^^^^^BBBB^^^^HHHH^É^SI^MBI^^'-. H 1_i_ • 11 I I 1 '.•..•'■., .. ■' . V , _ ' i I
Köszvény
betegeknek-
TMittMílriB
Qaaa « klm*éaj Wi^yak i%J >{íBfi# fig^éhnébe MA.
mt. L«bw fadfic ^RMbaMjksaaBmi MV k. Mfar ai aí aja sííít, add%| Qjdb fr-ft^ i aaw me éW suBstir BiaAa ánaknaa ly^yafl.
Kösz vényszeszt
tű ÜL MM fi HWW
Iagy*fiaatmáa
Máadik Gyala Sándor
rrar:
Előnyös kereset!
X Ái M «> «u Q
V | A béCó piiaN SmtiHt, jí>hirfi ea positóexég: X
0 j 6 pé,sztcxliozM 0 $ «Stroktete Tnee x
í 'lH^ Bécs,
Q rjHB I. BetbeatanutraaM 14. X
X eladja egén raktárát X
v valődi brfinni gyapjú szövetekből y
X « egéas uri öltözékekre Való maradékokban X
X ryf/l ^ HktlMww Ilijiall 9%J «fta llilaKw. X
U TIlUyyP^Bt L kakit, aaértf éa mtlUmy +mim muhrn, alj—litkaHaa ráW(kaB U IIbIjBŰmJS * knalkaal kttfaju, lfilrdik mkatt Aawt, afjaaia: Q
X DL MlBlaft. Ifte lHlaikra.....I fel (0 kr.
V L mlmtmég........... 4 frt 60 kr. V
O X aanéikakkál mm kikékatiak alrtihl, allesbca Bjfltaa > lliliili ■Haalit.kaQ
X waüaa mm üal fartikÉt rfWakwta illkll TtaMahféiak A
V/ , A telakká ■nm> alkftléraa aaawagaiaaáél| fii—iwlláaa aükftl tirtédk J
O « iWif kakftlaéaa, np atáa^ aaüatt. j 1
havonként 100 egész 200 fril
v\\\VVV\\\WV
waHiaé «a riÉdaWl
K papLi ér. J J. Pi^K ér. X. Laton*. Br. H Uffám itü kiaai nyni i^jnatiik •aaaa ^áatyak Utlri aiihni. kkaatat ii—twao amian. Ugj akáa aeaaei arulew H^ilMn . _ iiiik i ib n> 4a f—M
Mfétaá

Kiadóhivatal: Budapest, V., nádor-utca 7. sz
Karácsonyi és njévi ajándékul
legalkalmasabb agy
• I h «r AII révy kép.
Melynek legpontosabb módon való kivitelére teljes tiszteleti el ajánlom magamat a t. es. közönségnek. Késsitek fényképeket mindennemQ nagyságban, valamim élet-aagysága, alajlwtaéayl srsaké> prkrl la.
Mintán as Qnnepek köseledtével a megrendelések tömegesen sioktak érkesni. ennélfogva ajAnlbatö, hogy a megrendelések minél korábban easkösöltesaeoek, hogy aaok-nak a mégha tároaott időre megfelelhessünk.
621 8-2 Mély tisiialettel
IslváaC> Hmm fényképéaa. MT A ■llww a ItilMlal HkaNkfiilái tMÉrl>Ílllllia raa.
Legelterjedtebb s legolcsóbb magyar napilap
■iktzátli Káloán
pártektél t kormánytól egyaránt független FOÜiXTXZZJLX -KT A PTT . A P
Bokoico Gnaztáv
Bartók Lajos
Megjeleli mindeonap, hétfőn és ünnepet kővető napokon is, 16 —80 oldalnyi teijedelemben.
HT Októbertol kezdve rotáczios gépen nyomatik, mely a lapot éránkint 10,000 példányban, teljes 16 oldalon, könyvalakban, felvágva állítja ela.
Minden héten rendet ZENEMELLÉKLET válogatott zenedarabokkal.
Borottyáni Nándor
Előfizetési &ra: egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 9 frt 50 kr.
egy hóra 1 frt 20 kr.
Mutatványszámok egy hétig ingyen ós bérmentve küldetnek.
PeMfi
AYALA & Cö.
Egyedüli raktár
Rovatvezető munkatársak: fntalik Károly, 6y§ngytsy Látzié, Lnby Sándor, Schmittely József, Tábori Bébert, etb.
QOOOOOI
A Nagy-Kaniiaán a Kirilj-nttsában t9. aa. a. levő éa a n.-kaniaaai 004 aatjkvben felvett lakóbái, köfwragó műhely irónoba udvar éa kwttal,- valamint a Horvátorpaáftbáp Varaad mellett Vini eaán wvfi áe'v vuhoboí Itt. aa^krben íelyett köfejió, barakok aacr-•aáaaok 4a kóbordó aatkérral kodvwl feltételek maiUtt aaabad kéa-Wa ekdó,
Köselebbi fakvilAfoétéeaa| aaolfál a toUjdonoa Mlld KA-r»|j teiraakaa vafj ö/^rf; iáaaa Ofyréd llacy. Wmmkmám. 6tt t-4
srfadaa játék kamkaééak* 70 kr. éi macaaabbkroa kaphatók Aki ktoalakkM akar Mftadai a kééfélS-aaakiéaja alakit kéfwl Antw klagé—«IA-imIwihII, aa sslvaakmtk aairáat ünlaafl lapoa tméabű M. Adar é CVa <*. k. »aah. kMpíti aaakjéaytyártkos, Maa, L Mibataa««a
liribaa
504 t-10
51. szám.
n*a*k*a» ***** í«elw#«i
■litilhilili É áfn*— 1
•4M InlMNl d
•k fiattá mi mmmi
Nagy-Kanizsa, 1885. decgember 204a.
HL évtotyam.
ZALA
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP
A ZiIiwcjH Mi véde*«l*t, « Hifit Keelsaei* ^ (Mblil UkirM^aalánk, ü>ilr(gmiri. u Aleé atarsUbi takarék péaitár t eas véa« tárnáé* éa áasiglljsé mmi kliatak* IMIuí —
eu>#«rrM íjul IMn IMI IN - V
mai 1,1*,"
*«f3H|lí(H« | t M
4nttMi a léMSabs kktaSaak ** fc* MM ttk'- «■*«
1 ért* milM tataim maée \ I*
t|MNár ptidiii 1$ |t.
M+vJttmik Nn0tt*K<mi*+>H hetetűdui eyyurv : Vauim"y.
Előfizetési fulhivás.
lapnak, • l»li, ajéwtl pályafutásé-nak HttalMnaalik étM kesdi mag.
MtdOo aa sikaUomból vároanak és ma* gyéak i. kft*ft«ségét lapunk pártolására, elö* fi Miéara, birjttk W, lelmlagaaaak tartjuk, újra réailstaasn k&ritíirni aat • programant. mslyet a lap msgs aié kitftaétt. Tiaenkét év éta lórefcasik, taráé ea a lap fcUtsAtt esélynek elérésén: a aasgye és vároa intslligencxiá* jjánek emeléeée, ku'turális tüiekvóaeiask busgó támogstásáa, vslódt érdekeinek agy 181*, mutt lelel«> rendit bélien mesvédelmexéaén. Tusokét a? óla latban s Zslamegye éa Negy-Kanta** város kAaAnaége. hogy a Kain, lélretsve minden Aoxéat éa msllékérde-kei, tiaatás éa egyedül eeak a kAs-ttgyet akarja aaolgelei éa atolgála ta minden tehetsége la srejf axerint.
noaxkéu én ffaérxttlel mondhatjuk, bogy é llaenkét évi láradaág nem maradt aiker-leien; nagyon aok e»xménk ismék sey ta* lajra talált éa msgbosts g\ ftmnirsét. Ssevun* kat gyakran magion toliák éa helyeanrk találtak olt, hol a kftataaég érdekéről vplt ssA é- követték aaeréey tanácsunkat ugysn-raak a kAxnsk ér<lekel>en
A megye éa várna Qiyaiban nem volt footoesbh mosxssal,malyhss mindenkor hoa-ié nem saólteak volna a kAavéleméay iugal< Ula éa tlaata meggyAtodé'ftnk menni. ta ba-— a köaftaaég valódi érdakt aiempont jából — ax áramlatnak attaséba kelta't ase gQlnÜnk, magi sí Iák tat Itt, nem tftrAdvs Oa-raagiuikksl, Aa igssság éa meggy AsAdés ve* xerslt bennünket mindig.
Igy leeg esután ia. Nincs okank eltérni ix eddig követett iránytól. Lapunk sxeetal ia kitárólag megyei, helyi sasllsmtt leaa. A magaa politika cainálásál máeokra bigsuk | mi axt a kört, melyben morgunk, elég lontoa-nak tartják éa ilég tenni velőt találunk beitpe. Amellell mindig ksrttiják a selttytsat éa beaauotelant ég emi olvesmáoyt nyujtunk kAsonaégOnknek, aaon vagyunk, hogy ax 41* vexetsa ái hssxnoa legyen.
A Ea'a irodalmi nívón áll éa erről nem fog ieaaállai. Tiaenkét év alaft egyre srAebAdott; gyarapodott erAbea éa aaei-lamben.
Még nagyobb muitkéaaágra. még lelkesebb baxgóaágra már naak e« AsxlOnAghst bennttnke*. ha a kAxAnaég minél axéleaebb mórvö támogatAaával arról |yfa nieg minket, hogy a immkAmégot, (p lalkaaaégat kéllAleg taéiiányolta. E* le»x Wgyaaereaiind legaaabb jutalmunk*
Nahéa álláapontuak van a vid éki »a|ió ^eányaru vlaaanyei kOai( melyek bennönkal eaaytvi aalyeaabbaa érintenek, mart aa e'leoaéki áramlattól alboHtott megyében a ml lapunk ax egyedúti. mely a aaabadel-vft part lobugáia elett kOad rendit- 1 1 bet le a fel.
ta — bénái nettéit a kfüxdalem — ml klxdOnk tovább Nem gfgok ki keatebOl e aáaalét« atalyet ml a lelvtrágxte láaalajáaak iameröck*
AH e iáa*tó btve, esi ketaserea érdek áertoaftabetl arraí bogy | Salát Itmpggi Upmafe amden roatl^aaaaiat ia kHáló gaadéai, aa iw>da>om agjavoaeHnek magte Máag áa — aikot moodmli — ktaáróleg ^ Myé eseUeaabea leee aaerkaaane.
t^éftai kaiéü aéháay oeUaaerá a)itáat hí —káetlik, maftyak kéaoayára eaak foka aaa^ik a kOalaaég teMáaét, melyét a 8*-láeek tueakét évea pélyaíataaa eleit aifce-fül kHviá
UtaeletMtfl btialml tabü | IMi btfy la pofikra ^yini
As atfliaatétt ár marad a regi agém évre ..... á ft
MMévra ......HINkr
acgyadévfe «... 1 It 96 kr A lala aaarkantlaágv éa kliéékUatala
• PostatukaréhpénztáraH
IA m kir. poaUUkarikpénelArv^i i intéaménye a Jövő 4v iabruár kává' 1 nak l-éo Up életbe. Zalamefyében I egyelőre tieenaf t poataktvetal leaa mag'• | btava a po*tatakar4kt>4nstiri aaolfilal I k0tveti 4a4vvl; eaak IttetHt van Nafy-I Kan teáinak mimUét poatakivatale, a viroai éa a pályaiidveria
Ai tutéatnénv é'etb léptetéaét örömmel fogadja mindenki, aki a takaré-koaeAgi hujlumnak a uépben való fel- | I ébreaat^aét éa ienittartiaAt, mint nem I aeigitsdaaágfi eMktyl, a maga eféei lenlfl ^égében (el tudja fogni Ke min* ! den kétségen fe|(Ü áll ée fejUgetéare | nem atorul, ép oly bieonyoa továbbá as ia, bogy a poatatakarékpéuatár in* téiménye a m^ántakarékoeaAg egyik leghathatósabb tényeaójévé van hívet-va válni, valeminthogy asaé vAli mind* I aiokban ai államokban, molyekben 1 már régebb idő óta fennáll, fta posta takerékuéualárai vannak a mű volt nytt-gat majd valamennyi államAnak.
A monai obia másik államában, | Ausatriában még igen fiatal ee as in-tétmény és ime a mult évben Auea* triában a postatakarékpénatári forge* I lom falQlhaladte as 56 milliót. MAr I maga ee a ural tik us eredmény eryik legek lat Anaabb bieonyitékaaniiak, bogy a nép, feliemerve aa < intéamény állal nyújtott el6n)0ket, aaokat haaanára iparkodott fordítani.
Remélhető, hogy nálunk, hol a nép takarékossági Oestönének fejlena lésére még nem Igen sok történt, et uj iiitéeménjr, ha egveear meghouoeo* dtk, ssintéu áldásos gyOmftlosöket fog liotni.
Talán nem végiünk felesleges, vsgy oeélsanrUtlsn munkát, ha röviden ré*eletssaUk asokst aa előnyOkeli melyekkel a post takarékpénatárak in*
* ésméttye Jár.
Mindeiiekel^U nagy előnye na, hogy lehetővé tesii a megtakaritást a legkisebb tiasaegok lélreievéeének alak jAhan. Ai tiV. oaiiály, mely fáradságos muuka átélt aietisit kereaméttyéből nem tud nsgyobb ieleshgekre aiert tenni, eaeket a kis faUslsgaket, melyek-ttok gyUtnOloattsó elbeíyeaéaére tere nlnoa, rendeaen, v gy legalább te többnyire, oly csélokra fiirdttja, melyekből reá{a gaadaaági előny nem igen bá-I remiik. Keoket a kia b'luslegekat arra \aldtiitk tartja, hogy valami Vélveaetet" I aaereiaen magának. Áll padig ei aa élvetet nagyobbátre abból, bogy a heti munkabéréből a/ltgeattkaégmbbre (6 -ditoUakon kivíU faiimaradt pár batoat elmulatja, eltssasa, vagy elkértyáaaa Arra, bogy beállkató nagyobb mflk-séf seetéri valamioakét leire rakjon, vajmi kevéenek van gondja, annál ka véebbé, mert erre a MJretevéare. elke-lyeeéve ainoeea kellő kétiyelmee al I kajma Itt vannak ugyan as ugyne : veeett koleeonq^en segélyig társulatok, | melyek ÍmM 60 tajcaár 4 1 forint j | baltira vannak alapítva, de iMtil ma gint a bet*nkinti beiaeUs 1 él/ a•#• riééf a teeal kényelmetlenekké A ' klrdetom alán bSotüéepénl jár ée I a eaagény ember nmá igen/mer ba
lépti Uyan láiaulalba, aa^rt nem tikija mered a mmdsa héten akkora fiWa leg% bagy koieleaettaégének elmk le beaevn A postaiakarék péaaááiba ak kor teeai be kie Oeaeagecaké^éi, mikor aa neki alkalmas, mikor megarőltelis nélkll teheti és vieeont, ka egy pár forintra aeftkeége van, sal a betett Qse aesgből bármikor, boasaabb Mmoudáa, kaaoaek, minden huiavona atb nélkül kiveheti Ha már agysaer msgkesdte a posta tak arék pénstár aeámára való gyűjtést, takarítást, akkor OsetOnme rüléff ht kifejlődik benne bisouyos am-bioaiö, hogy a betett Oasaegot gyára*
Íii tea; kevesebbet fordit eeentdl a mu-ataágra éa egyéb felealstfes kiadásokra, saóval takarékoekodtk.
A takarékoaaágnek pedig mindenkor )ó haasuát vasai, kivált n saegéuy ember
Nom osakély előnye továbbá aa intéaménynek as. hogy állami keealés alatt áll; a betevőnek tehát olyan garmn-oiia nyujtatik. amilyent másutt sehol sem kaphat Nem kell félnie semmi* léls káróeodáetAl; betett flssesga teljee bistonaégban van, ami igen nagy ss«S a mai detraudáló korsaakban mikor minden pillanatban arról hóinak hirt aa t^jaágok, hogy ei vagy amae a bank* direktor, pénstároe, etu aikkeaetolt, megsaökOtt, aa vagy amai a takarék* pénetár, hilelinléaet atb. megbukott stb , amivel mindig a betevők kisebb-nagyobb károsodása saokott járni — Ai állsm keaében biitos helyen van a be tett p4ni ■ ha itt esetleg '¥ amint hogy megtűrténhetik előfordul valami malrerratio, aa állam mindenkor megtlriti ai Oseseget Rkkora garan-oaiát semmi más tntéiet nem nyújthat.
ElŐuy továbbá ai egyaéges sier vsiet A poetatukarékpénitérak ai agéss orsiágbsn egyaégea elvek aéarint ke eeltetnnk, egym/Uaal lseiámoláiben állnak, mindegyik a botélekot,kÍAaeti, a folytatólagos betéteket elfogedia Lé testi! egy olysn bank, melynek mindjén életbeléptekor 70U Aókja van ai oreiág minden vidékén. A ki Kani* aaán tesi be pénit a postatakarékpétti Urlm, ni kivehet ebből s pénábŐl Nyit-rán, D^brt'Osenbeti, Erdélyben, vagy bárhol, snélkttl hogy eakomplálási, át iratási vagy egyéb kftluéget kellene fiietnie s vieaont ei itt betett Oaaeeg gyerspitáaát folytathatja bárhol HU igen nagy előny ai olyan betevőkre négye, aik lakhelyüket gyakrabbsn váltoitatják, pl. ipnrosaegédek, katonák, biratalnokok atb, De előny minden lietevőre néeve Ha vabimi útra kéli ée utón legjobban ven seflkség I pénere, a nála levő poatatakarékpéna I tári betéti kOnyv fgyaaettt>m bevált* haló utalvány, melyre majd minden postahivatalnál kéeapéitat kap.
Előny végfll aa, bogy a poatata karékpémtári butátok utkn nem ktfre-tel ee állam eem adót, sem illetéket, e belétek le nem foglalhatók és saok* ra eáloglog nem ssersebető.
Lfibitó énekből, bogy aa uj Hi-Uamény legfőbbképen a ketéebbé ta betős oeetály anyagi helyaetén ekar
1 ,1 • .
Ra fog is, ha a magyar bép ba*
látja a poetstaksiéknénetém kOegaa dáéaati fontosságát és — saját érdekében minél nagyobb landttlalre emelt isi aa bliaményt
A postataksrékpénatárak kőaponli Igaagattsága bekttldotte bosaánk aa in-taaflaényri v<matkoaó Ossaes, réaaleáas
•aaUályaak>kat, afl még a ajssalslié •M kt lgeo bslyee éa mét-
sasrt vsUmsnnvi
MM* a jaU svakkai Marjbk a kfleftnség kilanUe Igynkaé* aa u| tnléeméayi^ késnekaak ayileiksaaak egyaserauiind s bővebb IfMéMllÉa^ utmulatást óhajtóknak a Mvttégositáe-sal és utmatatáassl — amennyire il Ittuk kilelik — a lagesiveeebbaa ásol* gálái
Ai K-s e bélen est as érdekes és meglepő hirt ktksMts, bogy IstaaNgfa Wlaplmjává K a v á e a Kálmán ígaaaag-agymuUaateri taaáoaua tog kiasesatetat A kombinát «ió nem voaa.
EmlAVazztlnk régiekről.')
(CealAdtftrténeliei reAexié) Irta: MAKAY DBffló IV,
A vétel utáa aébáay bátra frdrtk rsá* saár e lentebb koslotl (t ik same) oklevél ben érintett jevaksi — el leket mondani esi-noa kta syersaéggal,— a kAveikssA oklevél ta-nuságs aaertnt már gyOmOlosaiteti; ugveala:
1) Kemkirohsr Aadráa poasoayl ianáa éa Oreveoeg Ilink aoproai tspáa ealQák, hogy miután Kridrtk naáisár a (lentebb! ssám alatt) említeti jevekat — esek kOst Usak* tornyai is — Uly Kaieliagróleétél 19 eeev aranyán éa még máa IT aaer magyar forintért, ma IyJ yel nekik aesássár t s r I o a i k *voa der dtsast wegsa, ae wir aeyaen kaiaerl. ttaadsa geten habon, and ie dem iaagaeg aetaer Unaden le dea Ka* nigreioh Hungsm, vnd,«,. la ander we|iun aullen .. .i a igy A—ísssn 46 sasr magyar (orfnlért sálegbe vesslk. ítíslian síi dir Nawastat, sn Krltag in den b nlngst* tagén 1400, asei jueiua l*ée.)
Caáktorays inullját érlnlfl éms kllérés után, Islvesiem lemét ss elhagyott lonalit. Ohssk hán — IlMH-bsn Zalainsgye loiapátt ja volt (Horvát Mih. Magyar Itsgssták 108)
A (isák osievstaéibeli Miklós — peieo* nyl lAiapánnek AeLArínoi 127n-han birtoka neve után »di Káamér* majd alább •de K y s (a I u d* ssalád nevet vett lel s ia idölöl jogva alskul meg a malg virágáé, KlaWudfeaslád, — (CotU 0klf. DlpT. I. 10; - Turul II. S.)
UH *ben Mérioa a (^aák aeiabAl. esle* megyei, kemárl éa galembekl Ari birtokai felöl rsudslksaik, eisket Mikibe oomsansk vallotts be e gydri káptalan elAtl. (Turul III* H M j) — fc hslyaégak végre ki la ke* rOlisk a Csák nembeliek keaébol, msrt a XIV axáied végén már s budai prépost éa káptalan ksséa találjuk; aat as ulsbb birtokosektél la elloglalve tartolták ail a XV. ssássd sIsA Isiében s Mareaell*ek éa ltoa* goaviek, mig salán Ujlaky Miklós erdélyi vsjds éa Tkemáay Henrik aomogyi főispán lééi. évben (Dátum lerie aeeunda eroa : aa* te fsstam Aaóeeiionia Dal) kek uj beiktatási readelA parsaess fslytáa e búdat káptalan királyi éa káptalani emberek állal álból birtokba vasai, Komát, Kerai, Űa-Ismbok, Bwiy, llud a n ar I m us t h, atb, xalsiasgysi kA44égeit - (M. TArt. Tár, kiadja s M Tud. Akad. XII. HM.)
A asls'seifui kseat*Andnáa monostor lltl-ben (Dátum lerie S-e pro* ; post, éo* minin. Jeéiee) bésenyil^a, bogi Alsó tyad* vei Jánoa bán Asvsgye lAbb Igyvédet vall,
— esek kAst Kisfaludy Jánost la (ü Tárt. Tár II. kat IS. 1)
A régibb aaáaséokna ksreaaiai menvén
— Igy Mytatbetnék est a kásákbt»kse át la* mert a Csák gseaa a as ebbtif sreét KI e-falaéy sasiád - habar siAbb. foiag Sop* roa ésdyAr megyékbie agerepel kiválóbb mén bea - bataaáa évet miskslalft Idan kereaaiOl Ka lába a Is naayabb majd ki-asbb birtokosként fslsetkésik, mint arról a
í smgysr nsauMHl maasambae letétbe helyes-i sett családi levéltár bőveu taaaaásdÉ, valamiét birtokoa js snlsg la Sinmc vídíién.
Terem eem eageéváa meg, bogy a je* tea nesueiségfaia kelvált tevebltatéf-! lalkossam — aem begyketem mégis falam*
♦) béri a JUH éa, él, áüaaéasát
Mi aéibai. kegy e napipeiség hazánknak I aaamjfo—t érsek*, 3 országbírót, bánt, er-éélyi fceacssMáit, 8-10 MMapent, IK első rangé írót ét köböt, ttok kiváló hszafit éa harczost adott.
A Kiafaludy család máig ia használt czímerót Zsigmond királytól 14IV évben ja-aa*r á-áa kall okfevéüel nyerte — (Torol : fl. 1)
0) Bezerédj c a alád (bezerédi). - K mm eeaJad, miut az utóbb érintendő ollavaUk megállapítják, a Lőrén lei Óa eemzeteégből (de gra Leurente) veszi ere dalét.
IV. Béka királynak egy 1257. évbeli ok-levelében (Fejér. Cod. Dipi. IV. 2. 421) előfordul Beier vagy Bezer da genere Leurente E nemzetségből két caalád azakadl ki: a XV. azázadban már magvaszakadt Lürintei éa a mai napig diazlő Bezerédj család. Ugyanis a XIII. századtól lógva okleveles alapon állítható, miszerint Zalamegye B e z e-réd helységét a Bezerédj család bírja; a alig ia szenvedhet kétséget, miként e helység lent érintet t.Beiar vagy Bezertöl vette isim-vét; itt laktak az elaó Csök ia; midőn pe-dig a Lörente nem egyik családja, a Lőrén tél; kihaltával veszprémmegyei LOriute helységet a korona mint vitfszaháramloMai birtokba akarja venni, — jelentkeznek a zalamegyei Bezerédjek a beigazolván a király elOtt a kihalt Lörintei-ekkel való vérrokon-aágokat, — egy torzsbői való eredetüket; bebizonyít ák, bogy ősi jogon most már Lő-riate őket illeti; a vissza ia kapták azt, mert I Ulászló király Bodán 1440 éves auguat 2-án kelt oklevelében a magszvaakadt Lörin lei Láazló után veszprémmegyei Lőrintél Beeeréd) György fiainak B. Zsigmond és Jánosnak adományozza. (Cod. Patr Dipi, 0. 186.)
Elhalván az adómányoe Bezerédj Zsigmond, fiai Jánoe, Bslás, György éa Láazló ugyan-caak megerősíttetik magukat ez ősi s mégis ly birtokban, mert V. László király részökre 1456. évi apjril hó 9-én uj adomány levelet állit ki. (Eredeti ménlöi ívtár G. ea. na. as. a.; — Cod. Patr. DipL II, 206)
1483-ban szerzi a caalád zalamegyei Dóik helységet; majd 1564-ben Miksa király qj adomány levele által salamegyei birtokaiban megerősíttetik.
Bezerédj L István I66á ben Zala\ éa Somogy megyék 2-od aliapánja volt. \J
E kiváló oaalád egyike azon kévéseknek aa oraaágban, melyek őa nemzetség-béli birtokaikat' — Lőrinte éa Beseréd — mai napig tulajdonuknak mondhatják.
Itt ia mellőzve a családnak máa megyékben, mint Vaa, Veszprém, Sopron stb. megyékben való azereplését,mégis megjegyzendőnek vélem, hogy a két ágra (vámo>-családiés szerdahelyi) oaaló caalád hatszáz év alatt ssámos kiváló férfiút adott a hazának, igy a Huasaiták elleni harczban lanuaitoli vitéz-ségtkért Zsigmond király által IbS -ban czhneres levéllel kitüntetett B. Zaigmoo d és • J á n oa t, — mely czimerrel él mai na pig a család ; 4 továbbá a Mohácsnál 1526-ban hősileg elesett Mihályt és György ót; Imrét, Rákóczy hires koruoz generálisai ; — több mngua á lásu bírót, főhi vatalnokpt és löpapot; — s hogy eszel befejezzem, Tolna meg) ének az IH3Ö-1844 ki orsaággy ülésre küldőit hires követét, I a t-v á D t, az ország akkori legszsbedelvübb nemeséi, ki első volt az országban önkény te-sea adózó.
Csarnok.
A n.-kanizsai tármélet
(Humoreszk).
Egy aulyoa betegről zeng most az én dalom, De ne higyjék,hogy ez a török hatalom! Aszal majd elvégzi a keleti válság, Mellyel aeki a sírt lassanként megássák.
Aa a beteg, melyről éa szólni kívánok: Caut társas eleie as Nagy-Kanizsának I fia bár nagyon csípős ea a darázsfészek... Belenyúlok bátron, vele aaembe nézek.
De az aéaőkéróéa — természetes — nem más, Mist az, bogy kikből áll e kedves társulás? Mielőtt kinyitnék házajtót, ablakot, Bemutatok ebből egy pár szép alakot."
Tudni kell; bogy nálunk as a társas éléi, l Hogy mindenki lét-fel saját Ogye végett, Mindeniknek meg van saját külön utja, B Mgyli egymástól, ha va jó kapatja I
8 magjagyem. begy itten nem betároe érdem, Tudomány, mOvéróst, erkölcsiaseasérem.. Hmm kmek mennyi peoz van a zsebében, B saíly nagy házat épéi város közepében I
lm üt agy potrohos pénxansztokroia; Milyen kévéÉy, mintha Atlaa le&oe véle, Melyen a varosnak seuéjál tsci végig I Padig kéetgyekkai sdkamü aem tórödlk.
A ti*m> aimm fcáataal tekinti, He aam váltóképes, aiő aem aegiti. B )mgy eyik házat viaae, atyai aiml ri
i—aK.
ab* kagyea, rogy a leim léamjal
I Irányt ed a körben | Da as eaak ugy l*Usék, Mer* tanulás helyeit tarokkpartiet Játszik.
I >
Bankár s bOrokráta nálunk irányadók — I No meg aztán, a kik betuglják az adót — Eteken kívül nem állhatss. tiszteletben, Imbár egy orsságot birnál hirnevedben!
j Egy péazegyleti tag, a hitf* jegyző uáluuk | Mandarinok, kiket artg meg is csudálunk! | Kinézeteit vagyunk, csupa msmalukkok, Kik oif, hol kellene, nem szólunk agy kukkot.
j Szolra kereskedő s iparos egy-ketfű, ' A társas életbea van, de as is meddő I i Egyik, mert keresztény, a másik ? mert zsidói Ki itt a hibás f az • Egylet* ? vagy Casino?!
I S hogy nem közeliinek, sem nők, sem férfiak Egymáshoz, mi rejlik e mély titok alatt ? As, hogy hautvnléenek képzeli mind magát — ! Feazeskedik és lenézi saját Iáját t
i Hasztalan ia vaa Itt annyi társas egylet, I Hasztalan, mert azért nem értünk mi egyet; Mert akárhány legyen, ez mind olyan (ajta, Magát a másiknál nagyobb (okra tartja I
( S ki hivatva lenne vinni főszerepet, I KözhelVen nem eszik meg egy sós perecset. Ennek kedves csupán régi kopott vára, — Kotlósiyúk az, amely kikölt nem sokára !
| Hál az ügyvédi kar! mit is ssóljak erre,
Hogy szégyent ne hozzak a *aj|t fészkemre ? I Kenyéririgység a kenyere nagy résznek, Igy aztán egymással farkasszemet néznek),
fi* kiktől] e téren én legtöbbet várok, ; Üdvöllek szerkesztők I orvosok I tanárok! { De ők is legfelebb verik egymást tollal, ! S czélt igy nem érnek el a társadalommal I
Isten meg is verte as oly- táraadalmat, ' Hol pénz * pletykahyelvek viszik az uralmat! I Hogyan segítsünk hát e bajdkon végre? Városunk jobbjai igy sóhajtnak égre!
Nem ia lehet ezen máskép segíteni, Egyes családoknak kell egyetérteni; ; Caaiádi társulás és veodégazeretet, Az alap, inely nagyobb tárouláara vasét!
I fis ne járjon senki hórihorgas fejjel, Azért, hogy bir sokkal, hogy bír tele zsebbel t S hogy a aors megöldá zsiroe hivatallal, Tekintsen' egymásra honfi bizalommal.
| A többi azután már magától megyen, »Egyesüld ön k«'ia ebből példái vegyen) S társulási áldás igy száll Kanizsára, — Mely tényt s dicsőséget hozhat a hazára I Tabsly Vlktsr,
Különfélék.
JOa aaláa miaaa egy Ua bOrokráta, H*ak, somé iMÉasftn nagy im a hatalma,
— Lmpank UfktactekU nlas aa ttaaepek silsU péalekcs, « hé ea-éa, fmg
iMf|d«»l.
— Postatakarékpénztárak Xa-iKmegyében. A m. kir. postatakarékpénztárak intézménye tudvalevőleg 188G. évi február hó 1-én lép életbe. Zalamesyében a m kir póstaktfrékfénztftr külső szolgálatával megbízott közveűlő postahivatalok a követ-kekök lesznek: AUó-Domboru, Alsó-Lendva Balaton-Füred, Csáktornya, Keszthely város, Nagy-Kanizsa város, Nagy-Kanizsa pályaudvar, Sümeg, Tapolcca, Ziila-Szt-Grót, Zala-Egerszeg, összesen II poetahi* vatal.
f Nzanvéber Jámsef, városonk egy régi éa érdemes polgára, egyike ama kevés iperosoknak, Kik közbecsülést és tekintélyt tudtak magoknak szerezni, hányt el e hó 15*én éjjel. Szsnvéber József e nagykanizsai takarékpénztár igazgató válaaztmányá-uak is hosszú idő óta tagja levén, a takarékpénztári épületről, úgyszintén a polgári egylet régi épületéről is, melynek egyik alapilója és tyryideig elnöke voli, lengett a fekete lobogó, ktféjezéseül ama gyáasuak, mely ezen intézeteket érte A megboldogult 8'í éves kort ért el. Temetése e hó 17-én ment végbe kö/réscvél me.leit.
— öngyItkeaaAg. Mandler Pál 17 évee kereskedő tanoncz, ki Roaeafeld Adolf helybeli kereskedésében volt alkalmasva, a bó 15 én délután 3 órakor a Boáén leid házban levő lakásán revolverrel föbeiöue magát és azouaal szörnyet halt A fiatal öngyilkos jómódú, lisztm szülők gyermeke volt. A csinos külsejü fiatal ember kétségbeesett teltének oka saját könnyelműségében re,leit. Nagy Lengyelben lakó szőleit a helyben lakó rokonok azonnal táviratilag értetették éyermekök öegyiikoroágárél, agy hogy awgwenhféaenek. a temetésen, mely e hó U-éa ment végbe. A holttestet előbb hivatalos booeaoláauak vetették alá. Aa regytikoaaág városm arienagy feltűnést kállait,
~ Hpsrf C héten kfilön rovatol kellene nyitnunk a megyében, és főleg vidékünkön lefotft nyulvadásaatokról. — A megye mindek) réssébea már jóformán magtar-téMeli e aneáaaua karácsonyi vadászatok, melyeknek, e hirtelen freesényre változott ÉdájeTOa roadkivOli mőáok kedveseit, i- F. hó ld*da Csessnyák Józaaf perlaki ügyvéd aa általa bérelt peijáki Os esirkovtyáni isttlman tartott llsabbeaánm ti
vadászatot, mélyben Hogysy Ödön, dr. Horváth Fereami, Va'rgá Lajos, Fi-11 ppies segédlelkeaa, V erI y, Haj d i-a y á k és a házigazda vetlek részt. A vadászat kitűnően sikerült, amennyiben aránylag igen kis területen 47 db nyul esett Ugyanezen nap a szive* házigazda vendégszerető házánál nagyobbazámu díszes társaság gyűlt össze; ott voltsk az említetteken kívül Csesznyák boovédörnagy, Krdödy Lajos, Uőtz Ferenc/ kir. jácáebiró, Simon Lajos a'.járásbjró, SzebényiL^os ügyvéd, V e r I y postAinestar, 8 i p o s gyógyszerész, dr. Krasovecz Ignácz kedves nejével, a perlaki helyettes plébános Ktlfl As estély sikerét illetőleg, méltó folytatása volt a vadászainak. — Ugyancsak 14-éu és 15 én tartatott meg a Z i e g I e r Kálmán Csáktornyái kir. közjegyző állal rendeseit nyul-vadászat Beliczán éa Hribiszlaveczen, hol körülbelül 20 pu«kás 4 9 db nyulat hozott terítékre. - lö-én Erdélyi Mihály tótszerdahelyi földbirtokoa tartott vadászatot, melyen résztvetlek a házigazdán kívül Pli-hál Ferenc/., Bogyay Ödön, dr. llorváth Ferenez, Hertelendy Béla. l^ilippios János, Nunkovica Sándor, Arvay Laios, Varga I^ajos. Marton György, dr. F ü-10 p Kázmér, Hermán Vincze, F a i c s Károly, a azt -mártoni urodalrni gardatizzlek, S a r t o r i Oszkár, Márkus Sándor, stb. Esett >9 db. nyul — Szerdán, I6«án, Clé-ment Lipót tartott Paliinban riyplvadftrfza-tot, hol W i e b e r Ferencz, Zat h urecz-k y Zsigmoed, Varga Lajos, Sebestyén Lnjoe, dr. Szekeres József és a háziúr 3b db. nyulai ejtett, amely eredmény a csekély számú puskást és a megvadászol t csekély területet tekintve, kitünöuek mondható. Mondani sem kell, bogy minden egyes vadászatot kedélyea és barátságos vadászebéd fejezett be, amelyek az e heti vadás/tati él ményeket bosszú id&n iát emlékezetessé teszik a jelen voltak részérc Az elért vadá-azati sikerek pedig bizonyságául szolgálnak annak, bogy megyénk esen vidékén a nyul-állomány nemcsak hogy nem fogyott, hanem ellenkezőleg, növekedett
— A ■»ewi-batá*sl klrsrvml AilvttAa, mely Glesinger körorvos halálakor, tehát több mint félév elölt jött üroaedés-be, még nincsen betölive és nincs is kflátés arra, hogy egyáltalában akadjon orvos, aki erre az állomásra pályázzék. 350 frt fizetés mellett bizooy senkL As előbbi körorvoa is csak ,ngy tudott megélm, hogy mellékesen vasúti orvos volt, miért külön 600 frt fize lést húzott. Moat a vasúti orvos álláka l»e van már töltve s a pu«zta 350 írtért nem megy oda seoki. Hscsak a korbeli közaégek fel nem emelik as orvos fizetését legalább 60(1 fiira, lélö, hogy soha aem lesz orvosuk, minek következményei kön yen elgondolhatók.
f- Nsgyksalua kiisgésaség* Ag>énrk érdekébea a követ késő dolgokra hívjak fel ugy a városi közegészségügyi bizottság, vslamint a rendőrség ügyeimét: A piaczi inéazáros- és bentsfsátrak nyitott oldnla többnyire délnek van fordítva, holott a közegészségügyi rendeletek értelmében a nyitásnak az északi oldalra kell esnie. Azért van az, mert a déli oldalról könnyebben fér a sátorba a meleg és igy a husne-müek előbb rothndnak, romlanak. Télen nincs ugyan a dolognak nagyobb jelentősége, de igy volt ez egész nyáron át és mindig. Egyszer s mindenkorra arra kellene utesitani a mészárosokat és henteseket, hogy sátraikat éazaknak fordítsák.- Sem a közegészség ügyének, sem a város csinosságának nem felel meg továbbá, hogy ezek a sátrak egész héten át ott dísztelenkedpek a piaczon, holott — szintén a rendeletek éti elmében — az árulás után röglön lebontandók éa el távoli-taodók volnának. — A rendeletek arra valók hogy foganatosíttassanak, nem pedig arra, hogy mellőzésük felett a hatóság szemet hunyjon. — Nem helyes dolog továbbá, hogy a városi orvosok közül csak as egyiknek, Pick dr.-nak van a házán a czime, míg a másiknak hiányzik. A czimernek ott kell lenni, bogy mindenki rálalálhaaeon. Ugyanezeken ii czimekeu továbbá rajta kellene lenni, hogy a városi orvosok mikor tartanak ingyen-rendelő'órát a szegény betegek számára. Másutt is megvan ez és szükséges is a vagyontalan betegek érdekében. — A városi orvosoknak továbbá különös gondot kellene fórdilaniok a város közegészségügyi statisztikájának pontos és részletes feljegyzésére és és összeállítására. A statisztikai adatok bírásának minden térén, de különösen a közegészségügy terén roppant nagy fontossága van. — Végül a városi mérnöki hivatal, rendőrség és közegéu-ségflcyi bizottság figyelmébe aiáaljak est a körülményt, hogy nagyea sok ház kapqja előtt a gyalog járda domború, miáltal m arra járás, kOHaöeea a mostani fagyok által okoaoü sikoaaág követkaatébee, könoyen ve-esélyessé válhetik. Mindezekről a dolgokról tenni kellene, még pedig sürgősen, mart varosunk közegészségügyi liazoeyaf tudvalevőleg épen nem valami brilüánsak
— A saákUrayal aéegyM Za kál Henrik né elnöklete alatt m. bó 29-én választmányi ű'ést tartolt, melyben elhatároztatott II leány és 12 fiúnak f. bé 24-én éélután l orAor leendő teljm íilAltözietése A aaflvesaterí lombok estély rsudeaöill meg-vebmatatlak: Báromy Uasíéué, (sAnök), Aa-gyáa Kálssánné, CvmkovHs Aataloé, Hüb aer Kerolyué.Marmiél Jéaaeiaé, Ziaglar Kál mánné éa Zakál Heahkné. Nyereaaénytár-gyak vásárláiára a vábastmány 10 fvtot
szavazott meg a felhívta a tagokat az adakozásra. ié '
' * Aa árvasiébl kftleséeék ágya. Az e hó 9-én tartott megyei köz-igasgatási' bizotisáv- a megyei árvaszék ügyével foglalkozván, Árvay Lajos megyei liizti ügyész ur indiiványáro e) a bizottság az árvaszéki elnököt , megbízta, begy a tiszti ügyésassel egyetértve, az árvafárhól kiadott kölcsönöknél si esetleges költségek fedezését czélzó óvadékra fokozatot állapilaon meg s azt a bizottság elé terjeszsae ; b) mivel a régibb kölcsönöknél sem a késedelmi kamatokra, aem a költségekre nézve óvadék ninV csen feltéve, mi által az áAptár egyes ebetekben könnyen luegkároaodbatik, u régibb adóaok a késedelmi kamat és költségekre vonstkosó óvedek nyújtása tekintetéből nyilatkozat adáMára felbivandók s az általuk beszolgáltatandó eme nyilatkozatok telek-köny vileg reáli/.anrtók: c) alispán ur elnöklete abilt a megyei főjegyző, árvaszéki elnök, m. i. ügyész és gyámi számvevő urakból álló bizottság küldetett ki egy tervezet készitése végett, hogy mint lehetséges a megyei összesített árvatároál a leszámítolás ' eszközlése és ennek foganatoaitása mán az árvaszéknél szabatos és az árvatár állapotáról tiszta képel nyqjtó könyvelési mód megállapítása ; a nagy-kanizsai árratárra nézve hazonló czélból a polgármester, városi főjegyző, városi számvevő és Eperjessy Sándor urakból álló bizottság küldetett ki. *
— lilMeveaéa. A Pannonhalmi főapát a zalavári apátsághoz jószágkormányzónak L o s k a y Jeromos szt.-Benedek rendű áIdőtárt, jószágigazgatóvá Dr. Z i s k a y Antal panonhalmi kozp... ügyészt, jogi taná-csossá Árvay István zs la-egerszegi ügyvédet erdőmesterré Hofman Zénó ravazdi (győrmegyei) lakost nevezte ki.
— A Járdák ■Béliéit levő fákat az ÖBBzel sehol sem, karózták meg, minek az lelt a következménye, hogy a többnyire fiatal csemeték össze-vissza, girbe-görbén nőnek, el is osenevészednek, eokat pedig — nem lévén támaszuk — kitért a szél. — A belásitásra, mely főleg a csinoseágot vaa hivatva emelni, egyáltalában nagyobb gond volna fordítandó s nem kellene megengedni az egyes háztulajdonosoknak, bogy tetazé-sök szerint akármilyen fát ültessenek házuk elé- Ez a szimmétria rovására történik, pedig a szimmétria a csinosság slapkelléke.
— Dlfterltlaz A Muraköz feJsÓ-videkén uralkodó roncsoló toroklob grógyi-tása ügyél>en dr. P i a s t a r i c a Károly or-vos Budapestről, a magas belügyminisztérium megbízásából a napokban Csáktornyára érkesett s innen azonnal a helyszínére utazott a F.-Mihályoveczen telepedett le. A kórház felszerelésére a megyei alnpáni hivatal egyelőre 474 frt. 60 krt utalványozott a járási szolgabíró ur kezéhez.
— A fféBfflrdO ez ünnepek almit mindennap nyitva leaz. Ajánljuk a gőzfürdőt a közönség figyelmébe. Ege sségesre, betegre, egy (iránt jótékony balápu s a bérlője, BicNer ur, — amennyire tőle kilelik — mindent elkövet a közönség igényeinek ki clégitésére Viszont csak a közönség részéről való nagyobbmérvü látogatás juttat hal ja őt abba a helyzetbe, hogy a fürdőt kellő jó-karban tartsa.
— A a.-kaalaaal vaaall lodó-kázaAI egy II. osztályú váróterem felállítása iránt a közigazgatási bizottság egy ízben a déli vaspálya társulat üzletigazgatóságát megkerea'e; mivel azonban onnan ez ideig válasz nem érkezett s a kérdéses váróterem ez ideig nem állíttatott fél: a közigaz* gatási bizottság megkeresi a közmunka- Is közlekedési minisztériumot, bogy ezeo aieö osztályú forgalmi állomáson as utazó közönség jogos igényeinek megfelelöleg egy II. oeztályu váróterem mielőbb felállittaaaék.
— A aagy-kaalaoal kérkHa. N. Kanizsa város a minisztériumhoz folyamodba az iránt, hogy az általa épüatt kórház küzkórbáz jelleggel rubázte^aék fel, azonban a minisztérium állal bizonyos pótlások esz-körlésére utasittatoit; mivel azonban eme leltételeknek még nem feleltek meg, a közigazgatási bizottság a várost a pótlások mielőbbi eszközléséré. felhívja, bo^y a közkórházi jelleg eloyerhetése iránt »további Intézkedés megtétetbessék.
-r Igém Jé mlaMgfi eeguaest gyárt helyben B 1 a u Lajos ur. Gyára egy év óta áll lenn s a gyártmány, miután kellő ideig állolt, most kerül eladásra. A gyár egész berendezése franczia rendszerű; a oo-gnac gyártásához itt c- upa tiszta, terméazetea bort használaékTsemmínemÜ eaazenczia, vagy olaj hozzáadásával. Blau ur cognaeját a bel-és külföld több kisérleli állomása ssetvira-gálta és igen jó minőségűnek telafts. Olcsósága miau is nagyban vaa hivatva versenyezni a franczia cognackal, mert aug as előbbi Ivegfe I bt, emez^ csak 1 Irt 50 kr. I — Az Üvegek csinosan vannak felezerelve s a szétküldés poétán vagy vaauton gondos csomagolás mellett történik. Karácsonyi éa | újévi ajándékul felette ajánlható es a hazai cognsc.
Mulatságok.
- A, aa«;ksalaal tánasklr ' foljfo é. decromber hó a 1-én saját belymége-I iben tombolává) egybekötött tánczestélyt rendez Kezdete 7,0 énkor.«Belépti dlj: izemélyenkénl tagoknak 60 kr^ nem tagoknak 1 bt. A tagok felkaréinak tombola tárgyak ajándékozására.
lapunk mai artnábo*'* Fruklin-tiiBnlai magyír irodalmi intézet könyvjegyzéke van mellékelve.
- A Mk|) kmalnanl ««|)«r lr# «lal«M* Mlli^irlpArioU
a II Int eleö eatelye e hó lt M, atombalon
e*te tartatoU meg aa egyeaQlet helyiségei ben trégt saabadelvüköiő Hangverseny nyel
egybekötött láncavigalom volt, mely oly ménekben átkerült, hogy a <40 kroa belépti dijakból mintegy U<0 Irt. gvült ba és tiasla lövedelem 46 Inon falul maradt. As eaiély hangvereenyayel vette keadetét A maaor tuinden egyee pontja élénk tetaxéeben réese-aült, kttlonőe derültséggel fogadták Tuboty Viktornak »Táraaaélet« ciunb költeményét, melyet utaga a »aer«ö olvaeott fel a »eljet • Csarnok « csímü rovatunkban köslünk A hangversenyben ai egy lati senekar, a dalárda asakoftstály tagjaiból alakult lerft négyea, továbbá Zerkovita Lajoa ur >on-gortt- éa Kovács Fererenca ur begedüjá téka, nemkülönben Kantti Lajos urasává* lat a Ovtftkosben, PeiöAtOl) megérdemlett tel-•ae»beu réasesttlt Hanweraeny utkn ktade tét vetta a táncs, mely kifogyhatlanal jókedv és pompás antmo mallett reggeli 4 órakor ert csak véget A mulatság minden tekintetben telette sikerültnek volt mondható. — A tánesoanék soréból tudósítónk a kö-vetkexökel ivgyexe lel: Bartoe lleláné, dr. Miau Stmonne. Uölcakey Uauné, tirünhut lienrikné, Ledotaki Árminná, dr. Kothachild Samun*, Rothschild Albert ne, Settler Jóaael né úrhölgyek. Cseresnyés nővérek, Deutsch Jöaetin, Dobrin Sarolta, Freund Hermin. tirOnbaum nővérek, Horvát Lili, Kaiser Anna. Kemény növéjek, Klein Fitni, Kohn Hedvig, Leipmk Sxelm. Pick nővérek. Iloaeu-*eld Adé., Reichenleld Krne*xtin én Leopol-dm, Sauer liiaella, Schera Heti a, Kugeni* ea Kamilla, Schreiar Nelli, S.>mmer Kamilla, Nretu Hermin, Sieru Linda, Tuboly nővérek, Weltner Hermin kiaaaaaonyok atb
— 4 ii kniilsanl fUg) tuu tlju-«ag aegély- éa aene egylete javára lH8t». január '<N>-án NagyKaniaftáit a .Sxarvaa* eaimtt vendéglő nagytermében táncavigalom-uial egybekötött sárikörü bangveraenyt rev vdex, A rendexö bixottmány elnöke Hajóa Kálin au . a rendaaóaeg lí> tagból Ali A meghívó elömutatáaa mellett névre aaóló belépti-jegyek válthatók a ,Hiarvaa" vendéglő 1. emeletén, 18. uim alatt, ianukr 18, 19. éa an d. e 10 -12, d u k—6 óráig be/a rólag as eate a pénst árnál. Sxemély- é* kar-aatjegy l trl. Sk> kr. Kelüiftaetéaek kóeaónet tel logadtatnak ea hirlapitag nyugtáatatnak Kesdete 7 órakor. — A hangverseny uiü aoroaata: I, »£ij öaeiiik busája*, Schumann H töt. Klőadjn a tögymn. té* fik ar, — 2 Nyitány »l«e Calile lm Bagdad*, Hoieldien A-tói Hang*x«re.te Vencsel KeaaO. K'őadja a tögymn xenekar. — g. Baljeleneti kar, Verdi >liu<tiiMn Johanna* eaimtt dnlmQvéM. Klöadja a tögymn dahrda 4 »tJipnee sur dea Am Hohemien*a par Jutva Schut-hotT, aoogorán előadja Sebért a l'té/a 8. oaat. tanuló. — *Loaoncay ő«vegye«, Tóth Kálmántól Saavalta Bieilí Arthur K. o^*l tan
— G. Abrá<-d, Roaaminek *A saevillai borbély* caimú dvlmttve lelett hegedűn ea aon-goiau előadják; Mautuauo Kuvi 7 éa Tollak l>nö 8. oaat. tanulok — 7. M.igyai nép-dalok. Heleanay Antaltól fcuekhangr.i alkui-ma«ta Ulnck lié/a Klőa^jaa lógymn daUrdu.
— 8. Ábránd, >lia»parone*, H Albenitöl. Hangaaere te Vancael Hea»o Kióadja a lögym aanekar, — 9 InduVv £aaa»kovaaky K lói Kloadja a lógymn enek- éa aeuekar. — A deák koncáért a « tele egyl ekajavaolt tánca-vigalom evek óta oly kitünöreuomménak(örvend, bogy aikerére néave ax idén ia leg-bistatóbbak a kilátások, amit a jótékony cél erdekében óaxintén óhajtunk ia.
— Ta»aiia lanc.v ik»Iouí A nagy-kanua«i öok. tűxoltó egylet nevében van «aerenceém a a é köxőnaég bec*ea tudo máaára boaai, miaxenat aa egyeaQlet 1^86-é*l fahmáf hó g-án aa .Arany aaarvaa* aaálloda nagytermében, két aenekar kőare mQködeae mellett »aánkörü táncavigáimat* rendea — Beléplijegy »aemélyenkiat I. frt. Caáládjegy 3 aaemélyre 2 frt. Kgyúttal leikérem a nagyérdemű kőaónaéget. bogv aaok, kik aeiáe meghivőra igényt tartanak,
levélre 8 frt, egyea levelek 90 ki^ával kap hatók n inden könyvker*»kedéeben
— ..L.eteUu*pl«r- eaimtt munkám karácaonvra ígért megjelenésben - nyomdai okból — egy kia halasaikat kérek t. elOáaetóimtól. A kik t á n melegen érdeklöd nek asokoak tőlem telhető ssellemi kárpótlást ígérek e kia várakoaásért; a nem ilyenek lám ugy ia könnyedéo várnak Oxigény K ttgyvéd.
Szerkesztői üzenet k. ^
Ok 11. KftvágMara a taAk4raa*tuk »rd« Ubm v*U f*Ikiv4* aUr kkJM aalU. aiiulia már M«j«UBt » K ly a«lt W»(l Bar«>i U
Wu>t ón Uppal l^c alWbk *f T'éaieUf kaslask.
á l«(atobb WUMftlt .luboa — uiikoa-
rilHl Mikk««k4r» vvMlkaa^Uf ulkUa »« a miit ko«v *lk«Mtt, ■•rl aa SWfval sUr al***! — ul«i »4r U - foflalkoauk a aayilapok
Ko«l>ir4at aaivra s4vo»l.l«« ajrtIviaiUM «u*>U-u aa aa at^oa a^«b k6a*nl«k« faU^aliMat tadó-
•lUtul .ib a.o.1 la miat aaalftlt - fjrakrabbaa aaivaakag)*! lapaakal taUamai übbaa a r»«*ajrb»n atb^l Mfladtloiua a Uuultt^ljujt
Nyilttér*)
Könaduetuy II v Anitán.
Mindazoknak. kik boldogult Saan-vaber Jóaael lemetéaén e hó 17 én, axivea megjelenésekkel és réaavétókkel iparkodtak enyhíteni Mjdahnunkal, Oaalale reaa-veiét nyilvánítja
« |()A««alé waUd.
Birtokeladós.
Saentpéterur íalamefyei köaaég-ben leví kényelmea lakóh'áaam, mely áll boltból, több aa-bából all» vala-mint a boaaA tarteavS laktAri éa mag-lAri épületeket. v>vAbWi Agjfonoaak a hAalioc tartoaö |faada»Ag» épületekkel kerttel aaivattvuakuital atb a legjobb feltételek mellett «abadkéaból aaon-nal eladó vagy több évre bérbevehető Ugyancsak Saeutpéterur kőaaég aaomaa^aaA^AhAii Iev6 a több holdnyi területit aa<3ll<5birt kom. íoleaerelt préa-házaal örökárou aaomial megveheti bSI 1-3 MBIler lgnács.
tüsaerkereakedó Nxombatlielyen k^aaegi utcaa.
»<>42 V I8S5 asám.
1 1,1'!
HIRDETMÉNY.
A kir törvényasék kvVaaétéeai, kívgy
Schwaraenbérg Jóaaef nagykaniaeai lakoa
tttaaerkereakédó, mint a bejegyaett Jóaet Saramenberg cxég tul^jdoaoaa ellen
ISS2 évi uo^tuber 6-áit
é t24/88?- ax a elrendelt o«öd tömeg fel-osxtáaa, illetve kimeritéae tolylán, V«42|8H6 aaáinu végse*ael megaxUnteltetett.
Kelt Nagykanuaán évi jumua hó
ti án
A kir törvényaxék, m oWVlbirv^HAg. HIMFY a k. CSKKKSNYfcS a k.
jegyaö. elnök
M2 1-4
i
——■
rjooooooocooocooooooooooooooo
A Pallas naptárai 1880-ra. 5
Ü.A.ka>alalla Ba ■ mLk
q Nagy képes-naptár.
Nagykanuaáról eltávoxlauikoi nem mu !aaxthatom el, bogy valamennyi t. barátom éa iamerÖ4K>iunek öaxiute iaienhoaxádot ne mondjak.
l.mtgarlea Mér,
*) Aa a rovalbaa koaloU.krrt a«« vili I sm (ara fal*lte4(«l a aaark
V A
r a r
Felelöe axerkeaató: K It 4 I. A J O U Tára*xerkeeatö : k si I m
r e.
lOJJAk 84 asám
Árverési kérvénye Zalamegye Osaae-eitelt árvaiára nevében l>r. Tuboly (lyula megvei t. t. ttgyéaa nagykanissai lakiw vég-rehajtatönak, - Méaxarics Márton lopaline-egí lakoa Végrehajtáat asenvedett elleui végrehajtási ttgvébea ^
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A kérelemnek a végrh.lórv. 144 éa >48 § a értelmében helye lévén exennel kt a hírré tétetik mi»xerint a nagykánissai kir. torvény*xékhex tarlosó a caéklornyai kir. járáabiróaág területen levő b hegyk. 464 as, jjkvhen. A -h t. aor 794/a hraa a Méaxárica Márton tulaidonául bejegytet a tartozékokkal egy üli &M írtra becsült in gatlanra kérelmeaő '/.alemegve őaeaeeilett arvatár í frt. 50 kr. töke követeléaének a ettől 1884. évi január hó I aö napjaival járó 6% kamatoknak valamint jelenlegi hirdetés dg nélkül tO trl kr. éa a még felmerülendő költségeknek kielégítése végett a kért vágrehajtkai árverés elrendelte!ik. éa ennek teltételei a köve ikesökben állapíttatnak meg.
I. axór Kikiáltási ár a fennebb kitett beeaár, melyen alul ia as árveréare kilttaött birtok ellog adatni.
2-or Arverexni kívánók tartósnak as ingatlan t>ecaárának 10% vagyis ké'^>énxben vagy óvadekképea papírban a kiküldött ke-aéhea letenni.
3 asor Vevő köteles a vételért bárom egyenlő arányban, réasietben ée |>edtg as elaö ex árveréa jogerőre emelkedé^öl asá-mitando 15 nap alalt. a másodikat ugyan-ason naptól asámitandó 30 nap alalt, as uioltó részlelet ugyanaton naptól asámitandó 60 nap nap alalt, minden egyes vételár
u
részlet után a birtokbalépéa napjától axámi-
..................... nfT-tiTT TKnanaa, ^ 6% kamatokkal egyQit helvbeli kir.
alulnevesettnel, vagy pedig a vigalomrendtsö adő mint bírói leién pénstArnál leásetni A btaoUaág e nőkénél. Knoriaer tiyörgy urnái. béuatpéna as utoUó réasletben fog bemuiatni. jelentkezni asiveekedjenek. Hot tmann Béla töparanoenoki aegédnast.
— Smtn.r.^eraae^ f« «ld«ke Un lalsaKauaU |*bb /^la Kgerase
gen » •ZöWfá* h<vx csimsen axállmla nagyier-aieban Hk^ évi deexember 31 én tánoa-aetélyt rendes A rendez««ég: I>r Arvay István, Arvay Ujoa, Boika Ferencs, Elő Ferancs, Varkaa Imre, Farkas fiabor, Fös-•ájer U|oe liidró U.alö, l»r. liraner Adolt, lk>rvat Kde, KatVahr Heh, Marion Láaalo, re' nch Lajoa. ükublic Karoly, Ssabó Jósaet, Ssalay lAaslo, Smodi<N Viktor, Thaaay Fe-ranca, Thnsay Krie.of. Hr Thaasy Jáiuva. Niom Ferancs, Hr V.slendvay Imre, Dr, Nixlendvay Jóx«eí Vulendvay áandor, Vixy Uésa. Helepii dy axemélyenkint l Irt. Kas-de»e t,tl 8 anikor j k válthatók e»te a péuxiámal.
Irodalom
t|MZ1ír'*r könyvkiadótólBu-
ÍRl*?.,!9fc*^lk ®Ton,^int Langen-
•chéidl-tala trancaia levelek •^-ikét. K K"™ * D^korlaii vállalatot melegeu ajaljuk miadasoknak, kik a francam
Tan. í? í1 »karjak auiya-
1 maflu^ X * 40 "••élbSállólí I 10 *> levatw ó írt 60 kr., 10
4 er Vevő kötelea as épületeket a birtokbalépéa napiálél tttskar ellen bístoaiiani
5-őr As árveréa jogerőre emelkedésekor vevő a megveti ingat an birtokába lép, ennél togva a megveti ingatlan haasna éa terhei ea időtől illenk.
6 or. A tulajdonjog bekebleaéae eaak a vételár é< kamatainak teljes letixetéae után fog a vevő javára hivatalból eaxkó-sóltetui.
Aa átrnháaási költségek vevőt terhelik
7-er. A m< nnyiuen vevő as árverési leltétalek bármelyikét ek eleget nem tenne a megvett ingatlan as érdekelt lelek bármelyi kének eleget nem lenne a megvett Ingatlan as érdekelt telek bármelyikéuek kérelmére a végr törv 1*6 f a értelmeben vevő »e asétyére ée költségére kánai^ténsének elveag-téae mellett, t^abb árveréa alá boc»átet-ni fog.
As árverée megiartAnára határidöOl
Kső éti áteA ey Ik uapjáti <i előtti 10 órái*
as 5-ik hegy kerületi kösuég hásáhos kiltt-aetik -
Kelt Caáktornyán a kir, járáabiróaAg mint tekkvi hatóaágnál 1886 január \\> éa
530 I -1 kir. járáabiráw
v V. > vV^UiéW^^V
SaarksaatalU Baacskk gl»k II Iv ára l frl
vaclvti Mokasj Marosi HttswriMtiku. aapUra .Haaikaaxlstlvk a Boraasam "aakO iraaluJol ára c»ak a*v aoai*.
Stasrkawlalie 0*lfcri Mor \ u\»B..rokvMi ar\skítK >•1. ktxaKMi illutlraoaioval ra a kUllilak ba\aotsval ara l Ot
SaarkcaaUlU lí.H4« Mor. Aa "T^?4
:orv*ajak. aaaUlyok « a«.v»l»b k^alan..a.wkkal Ara kr.
SaorkaasUlUk IVraMJl Jrao Kalans. A xaüaazal l«%aa
t*ö auvi u», k®c^-a|s>rt. fataa.llevi.Ml rb-ajs>rt. vitwta«..»
atlalika, kor aolaa~. , ala»sl alKkadv^k Oua~a
bakMva ara 1 frt. kr.
Dzsentri-naptár, Kiállítási emlék-naptiir.
Iparosok Naptára
Tjt-T :__í „ Sackaaauiuk IVra^U Jrao .. a vaü-ial lvva<
Jópes sport-naptár. - -....................
____ . ii.i.i . ii 11 ii nail«a
w.BÉ4f%ikkat~Mraaalv« akinloÜaa kMdjak Akik aa ol aa,.laira 'SJ-^ra Uaasak
)SOOOOOOOOŐOOOOOOOOOOWOOOOOOOO
o u o o
8 o o u o a u o c o
g-jf PSERHOFER J.-féle ^r*
„getd Relchaapftl ^
fi a- x-a' I LJnA«ftl. *at»ll e»yatasias lakdasaok aate alatt n ut4l.M stvcl tallw
VertlSZtltO aCUaCSOK tal vaaku^j.a *uf l^ea b.»as-it s.abbsu a
. K.I IrJi. baU.akat aa,r..,ra^« ba .rsi klaoa.vitatlak %«laa A )*c»aka«aatt r»|akWa. "••^kkm aikt^laaVl alIaiíSllolt. Ukéa«uk «I.Ul».i..r .1 s al.ll ^
V _LMLl 11111 I - "nt""-1 d,U.a».l \mSkr. h^tmMt,ilM uUsHikaW.
fYSax.lala. vrl^atl. k .rv, kaiéi
A .it víkk totabb inalja. A Ma.i.Ua kta^ Irat k«akl, Ws «HU1va kfc
llak aékaav.t
9 Laosfaag, 18M -kjas 15.
I(.a tiastall arasi' As éa laWfaai val^kja caaJia katáswk aaa olyaaok aiat sok maa kiUutart ^.r, asak való ba a alaéea baj alias syaj«aaak
A ku»*aira raadalt Ubd»ca«>k to(aa(yobk waa*l baiilaiai la ua«n^a kosMI oastoibB as I é1 vala-•«i»»yku jó kaaasskat vatWk. »^..kora fa ka-'.Jaftla vajba a, balafa*tWa a.oylédo a..»lljrak U aaak LUI. ta aasi ia talj^ da tct.».a Java
Iwt ayartak éa tovább ia akarjak kasasálai Fo«a»lja
takali aalaatanayi 'oalalkoa.iut Klr*ai »»nrak«dj»k
• balaartlváaltaa»»ial aa .aaurdfck |a»4ra fct
b^asatal *a Mjrasaraf^ad »K|»*k Vt to karra labdaraot ra kit Jb. fbluáT Ssa^kl klldaal Kiváló UulalaiUl aaradlam alasatoa aaotgljs.
Naiák %U|oa, fbkarllas
Taktatalav Uraa»» Ama ^'u»*aiisa. k«fj aa ^a valssiaasvi crécyaasrs »«raaW ).>kaUsn. sital as kltaua r*4> i.nii*i»«..» looly as4a»*^* J '«kaa®*-
ia*« arrnra ra «» -------- -•»- - —
SS la Ugbaasobb balamal ta »i»dasokll akikark s s báa.v idült ft\ty«t.\; <i.al >t U«»Ar ee^l||mi.itali rasulak valt aa6a labdac»aiaaaitta»<\al ayrrai vias- aa auras«*s<U
aaa t|kiW|Ukit i>e«llia«er Mkrtsa
Bafs-Sal Oy&rgT. 188.' fabraár Iá.
Tiaatalt Uram ! Na» fa|rak.l, sé k. .I»*s* '*a-óiéirabl> bálánál si 6a labdacailrt, smH latca •.«>«• Uré alia actséal aa 6. h»-la«*i- I w^alt W ^S^ZZT- i^M -Tüktí kta-
kt mit Ivak oUsaraxadrl'.aiaarar.Ua .a ab*r a«ya- / Ki.Alo ti..u!altol
l^ra mk€ aáka ba kell vasals a .abdWbol. dac^taa- Ti J C. n. T.
ta«s már aaa/tra kalyrtall áatalsa _bka, 188I fabr >0 ^ e- T.
_ agyaafMctt . <y« am-f ». rok *nra érastt romaA !»rrj, katliailklB Sl i .{salat, k>ty aa ti»»tit.» nt-i»r»«>i',a My<aw»i««nv. « kia e•«3^é^,
kak oaK^ts.RÓal aialj.iu u>k 4rl *aa.ortks|#l>« bajowat Nrti b.U.^ai ft ark bavalUal. b gj bajom alkati b4.aaiV.tuUs ' IJa* 1 inacaalal a Vl ianrroaaisi k^rab-u baapoi ajáalom s labdar* kat Misca ia eaoiml kiá>ca« ui is allan ka 8n a ~
Fagvbalzsnm
l'.rrhofrr l.dl Irak da UiiV W4»l£íöílHi ,iltm«rVa. mlat lr|biau>«a'.t> *aar Vár»tf«U fagyUJok aliaa %als»i"t aagyoa idill • alk allaa la. 1 tégaly 40 kr
líli-U'sszciK'zia íííí^ril S
Madoaaaau altaaiba|.k silea. s.Und ilzUzrr 1 l,afcaa D0 kr. _
UtaUu.no i»«art k.tSs6biaiaarr laUrkaa, roktJtWj •laailrkurul 1 Lvrg Í0 kr
Utiftincdv
jf^V'T* ' s ^uev EgVctonics U: Xtitó-só Amerikai Köszvény-KonocsuK n..K«.^r» ...u^ \
Ara 1 --'
int köaa.éay frt, *> kr.
la rkassaaaark bajok allaa.
T;innocbinin-hajkenöí\s7<3r*o*J
óta orroaok in la.kgtok altai »a|am»aai kaJÖaa.N taar kftat.lt a Irniubbnak ah.aiazs^ 1 caia.^aa kti« litctt a«ty aaatraTaa J fit.
Etoetemes kenőcs XÍiA'Ú
bokául, Bnad»uuv mirt-t krltarkeél. ..ianfci idA* aaakaaklat ffavilo liMkáil. aabaali «yaU
U.h ualt.ku.l a hMoaló baj. kuil kháaáaak bbix syult 1 Upl. 60 kr
Italln.k A W
O. m. tilts* kl
auacr Mfaatart rs...4t . aaiadsa k^ttakaan «D..l ug. anat frjfaj.a, ..ídklta, MSun^gawa gTOWorki aranyár, dugalaa alb allaa T oaomaf ára 1 M
Minden l^taji toc^iiite mi íolitös raktáron unnak.
As i« falaorolt staaitn'ayakaa klvkl kapkatá rsl.aa.ayi caatr.k a.a*)-r a^hsa blréatstl kU ta balAí"!
gyógjUn kltóaJtcrawf u ai
darab
I dobos 80 kr
Sósborszesz »«*•« ^^_
Sebauiiiiutn-ívlv ^yoinorsó
Chinai Toiletteszappan ioí? Porok lftbizzadás ellen
Geőrgé Pato poktoralo-ja, Tu .V dbek sakniára fc^
ayálkkaodix. k&k6«ta. r»k«lta»c karat m*0 ta tsda- . ; -
baják. gáfabAat*la»ak allaa I gksti—aabb
líjlain k .Italaaoaaa alia»«rra 1 dob >t ára 60 kr.
w O Bwakarélát 1 ar*« I frt. éo kr.««r

Alpesi fii-likör
fáljjva, 1 frt 40 kT _-
Dr, Roniershausen-féle szeni-
e^zenczia! Kwizda-fele KCvszvény-lluiduui
1 Irac I foriat
TourisUi-kenöcs l0*tr*
Prascaia ktl<*nK^aaaé«ak:
C|mnihi|T>féle Pepsin-bor \ ííf
rllét l tv. » ÍM
TitrirozottChina-bor^ Chinabor í"**1,1 iTH
1 frt. !0 kr.

rauliniapor l'trZX^TÍT,
atb atb ta miadsa aalaláa rakUroa asm Wré caikk kiaáaatra gy araaa Is olcaon macsaaraaUllk
_ 1'oaU.I kSIdrMéayfk a frt. nlall ai«(rra4alla«kull r»«UU ai Iwiif elélefee r bakUdéaa m«IUII aatfabk liaaigékall iaUka»eái«l la raakéilllalaak
• >wt .m«i>i a
. .«Jk Mi.
^.JÜU> 1 • Jf* » ta-»'-» m
° gyermekek részére, a legszebb kivitelű és legújabb kiadta iraakönyvek, Mis csont és bársony kötésben L?'
o magyar és német nyelven. DiszkotésD munkák magyar, német és franczia nvelven, ifjúsági iratoic, mese £
° és képes könyvek mindkét nembeli ifjúság számára a legnagyoob választékban. — A legújabb divatú és b
í> — o legszebb kivitelű levélpapírok dus választéka, ~ továbbá tudatom ané. közönséget, nogy raktáramat a l °
r M' ®j legutóbbi időben, igen szép és dus választékú p fi aj
C ** 3 • v £ SCJ
:g j írómappák, emlék-albumok és női-kézimunkákkal E |T|
0 5 5 ^^ vitettem, melyre a ni közönség figyelmét különösen felhívom, ebeken kívül b. figyelműkbe ajánlom jo o, J ' dúsan berendezett t o <>.
:: ju á ^lcUx£&zJíóZr'MaJildiamat. f
0 to 0! V • 1] v, !o O i» r SQ ^ L«gqj*bb divata eljegyzési kártyák, meghívók, névjegyek, levélpapír és borítékok, czim vagy monogrammal f Í2. 0
n ellátva, a legjutányotabb áron és pontosan késaittelnek el. — Továbbá mindenféle dlsiBHmkák elkéeiitésére vállalkozom, melyek 1° w \
J suját kiinyokütészetmUn készíttetnek eL i ' • E 1
°j v * 1 r ü
p o| Ané. közönségnek irántam folyvást fokozódott bizalmuk, melylyel 85 év óta szakadatlanul megajándékozni meg nem szűnt k, |o u»
p| CMak sz:lárdilja azon irányt melyet eddig körítem s mely üzletemre nézve jövőre is változktlán marad és valamint eddig, ugy ezután is ol
0 a/on V zek, hogv szilárd ieüemesség által megtisztelő bizalmukra, folyvást méltóbbá tegyem magamat *
v o l
A n. é közönség fr esrs figyelmébe ajánlva maradtam, kitűnő tisztelettel
m Fisohel Fülöp ' ÍJ
nyomdatulajdonos, könyv- és papírkereskedő í^^^p , Nagy-lüutixjlán és CsákUrnyán.
írómappák dusaa fölszerelve és képrámákl í *KELLER MÁTYÁS* I ! K»«XXKK<»wxkkk ^S^S^ff
■ H ^ ^ ^—' «** * | —- aw»|a»ek naalrtSaflléa melletti r!adwiv*l f«r
^ ' | ! Yeneujtalótaiarúttalizöttszédeliésoet Síc^^
£ ^HBl r*u,. ur^uu, kitu,. ^Bk ! _ . í^w^^l o^ é. kir. ha vönként 100 egáaz 200 írt.
■■■ . r .. . H ^í5.éTflDIAjlfl-~í mJi
H M Ajánlj® a ■. é. KOKuriségnrk ^^ ulalennáüoIBBM ÍW M ^Ujmtt *JáaUt»k « eddigi f.«uiko»v B^rmMnlli-
I y ■ ■ 1B Wmlf> iMdfMM^n Biabu E.kíbi 1001
■ H Czipesz-uzletet ma « ; aua
Ü H ^H • melyben mlndenuerafi urt-,nöl éagyer- H Ü tltkliró* éS pokrÓCZfO'iU' -—
; ■> ■ SS?^*1^^ M - WBfrtIt K^ih
■ K ■ I«f|i»tái»yawilil» árért kbmit | ^^ ^ ^|i ^Mf. _
KlltaÖMB figyelmébe ajánlom a vixhatlan ti- , 1 v 1 jl n tv n 4 / _ 1 \
■ m H 16(11 ^Mkt ^^ LiótaisarOxiat ^ limjiTiiu fi
■ H Kán raktár mlDdennemU ciirókból éfjryer- ^^B M * ^ t iMlUB^JliHllitlHB
■ o. ■ mek ránesot celimikböl. 1 H . 1 ** * fjfl ttlTllilllWW
- ■ u, ■ ^ Hl i ° Í. « . h^t, adytUbd i
■ ■ ^ ^ "uU,HmU * y| Aétákoiok InwW - _ tfuveoy « nái mmmi m jaamm | ■ VWékl miegrcndclé»ek, r^y igen elavult % ^B H bo^ ioortm»ter • f.1
|ui| ■tlmtaemlpé bekdldése meüett ^ H I HP
l^l kdttlttetaek. B| r^rlrrl . uljM ^ íJJr^^MIMTnj^^
II . tt t f»tac »1D( m Ff / 1 HUKfik1*1^
SaMfl A n. é kösöoMg isivM pártfogását kán ^^H^P IUB a^u. .K^-^A^Jv
^^m Uf«élyebb ^ Btt t&IóUi H|.w«t<t- ~ . •• T*r«i J«u«r
tisztelettel II a»huw* 'Ui -
UK n ilil^w . TfT MáaHI Miltn
1 li^átráSI M USrtéalk Kapookiat a világ miwim itiuyíb kttl- ^BW ' 'MBCS''
Ilii d«t»«k «a.i tmk ■ uktnik ■ Mindrattl »»ft \n- ■HBHHHfcöölWEflrfBdlHilHBl
cxlpáoi, LM «Mn réMMSlwk. Mrt ágftarlKHat ia tan-
417 V ■■ niltatfetuk te alikl t Utam 4nál tskbi . ' . .
W ^^^^ \ inP kurtítok. Cl n: {
| B áraktvitvlt raktár , jur^l«»trii»u ^
S8 p imJL m. . iűi i Aiiöiií^ |^^^Ty *) ^
Í S )COOO<>OQ>QOOOOOO< W feM-rtt
■•v UMlwW I. mknltal ————MKH__*"L-
1 M U Z E U H "3M i gOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ií! ...........: I '! Ház és kőfejtő eladás. §
1 £*t : ? A MftMrta « tkyéw! • H !. I A Nigy Kknimán á K^rálv nUsában $9. ss n. letd ^ » n - O ' ^ \£.,7v\ ^ Xt 9 t «tjkvben tol vett lik^liás Ufiirmr^ mfibely .inW>ba O
2 tóípíli A 411 — aiMrerttti wiwlli 1 | i udvar és kerttél, valaminl a fíorvákirsaágbaji Varasd mellett Vini O C pWj^y i J r«J< ^Uw jimwi I 1 esán levd és a vítuceaí 191 »stik\bfn lelvett kűíejt/{t b^rséok O C jE^WS^Xt. a kto«iri mmMé «■ tákk it^tw wmmél$*H I | J imámok és kdhofdd ssekérrel kedreaó főtételek mellett saabsd kés O
( Trittsá mm, wMslai l J Ml eladó. O
CWb triTsiia a vsmb dfewe* j"lii A nwt« üius I Köselebbi felvilágosiUssal naolgál a tulajdonos Hlld V
8 a_____JIV^I^ ^^ ^ Já.M ügyvid 8
X ^ I Kdalaiás. 6218-4 X Sr Ml t—• vita b. i __V
ö _AS— _ OOOCX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXX)OOOOÖ
By^üi ÍM I gi i il II B^ysitMn. ^^^■itoiaN^üH„,i 'TfftMltl'i'tfiífiiriifíif f • -' ritr^At^-.. 1, •• "'ir'ni'vr^ 1 ^ - j . ^ ' ....., ■ . ' .
gyermekek részére, a legszebb kivitelű és legújabb kiadta iraakönyvek, Mr-. csont és bársony kötésben magyar ée német nyelven. DiszkotésD munkák magyar, német és franczia nvelven, ifjúsági iratoK, mese és képes könyvek mindkét nembeli ifjúság számára a legnagyoob választékban. — A legújabb divatú és legszebb kivitelű levélpapírok dus választéka, — továbbá tudatom ané. közönséget, nogy raktáramat a legutóbbi időben, igen szép és dus választékú
bővítettem, melyre a n t közönség figyelmét különösen felhívom, ebeken kívül b. figyelműkbe ajánlom
dúsan berendezett
Legújabb divata eljegyzési kártyák, meghívók, névjegyek, levélpapír és borítékok, czim vagy monogrammal ellátva, a legjutányosabb áron és pontosan készittelnek el. — Továbbá mindenféle dlswMmkák slkésiltésérs vállalkozom, melyek saját kO'nyokvt&izetmUn készittelnek eL
Ané. közönségnek irántam folyvást fokozódott bizalmuk, melylyel 35 év óta szakadatlanul megajándékozni meg nem szűnt k, csak srlárdilja azon irányt melyet eddig követtem s mely üzletemre nézve jövöre is változatlan marad és valamint eddig, ugy ezután is a/on V zek, hogy szilárd jeüemesség által meglúzleíö bizalmukra, folyvást méltóbbá tegyem magamat A n. é közönség b cses figyelmébe ajánlva maradtam, kitfinö tisztelettel
Fisohel Fülöp
nyomdatulajdonos, könyv- és papírkereskedő
Nagy-Kaaiiiiáii és Csáktornyán.
1 WS
írómappák dúsan felszerelve és képrámákl
Előnyös' kereset! ^sh
Minden ranjpi állandó ntemvlyek, kik » Ur-%tmj AlLnI wriCBiedrU Allaui é» M|él-■m|ip rk K«»MH—melletti r!«dúiiv;tl fojt-iaikoxtti óbjiuik. igen elén^S* fettételek mellett felvétetnek t itei iöTékenyséj U'ben
havonként 100 eg&z200irt.
kimktt
Ajánlatuk u r44i|i f»g!alkoiií ■rptneMnl b-tlmtn Rudolf IIomw b.i Bvcsbca tOOl
alatt 492 6—6
' Vitrin ^Tagy^JTn TI 1 zeáxi
KAUr. UrwUlioi kásWn ^SH
Ajánlja i d, i. k&tfmségnek __
Czipész-Uzletót 1
a melyben mindennemű nrl«, nűl
mekextpdk a legojabb divat lurlal jt
külföldi WrvkMl vagy egyéb kelmékből a Má
leheti letflutánjoiiftbb árért késut Klltefiaen figyelmébe ajánlom a vixkatlaíi valódi mnnka bagaria nixmikat Kén raktár nlBdanBemil ciijókból étgyer- M mek ránexofl oalimákból.
laMtliH-, wl—mr mát, IiimU attekia m§h- ||
éifm cwtpik 1$ érm k/Biféam mUtí UmittHmak W. ™
l'Mtkl ■Mgrvnde'lfacb, t&y Igen elárult - B ■latMilpl beküldése aciletl
kéaaiUetnek. J
■nvea pártfogását kán
tiütelettel
Geller Z&Atyém
cxlpéar.
Egy 5 év útalennáüö
takaró- és pokrócztfyar
MfU ott bennünket, kogy u W,Mrtlt
konkurrenciival MfkftaM*. mlfiv, tm++ )* WnártmdnyH
Lótakaró ka t
■Alól ftvgva torait esnk 1 frt 00 krtrt I Mfy, vuUf* ^^^
!«■ «|p« atlthatlai fl^
lii—■ 190 ctmeter • ^H^ill^gN i*kie>f< 180 en- W'-~ w timeter nint n>- - VmURB " jeíjrlyel i «.!yau Ml
futai mint a II / I
dc«ka, ennrlfo^a '
valóUn flj.nsat it- ^ > . ^ ^ jhatliN. Ax rtkülüé*
In «hm« alll^M bokftldése. r^T «táaT« mellett USrtiaik. Kaponkint t világ niate irinyáb kai-IdetBik nit «eak i takarék ■ mindenfitt aa|j tet-■Irtii rvxtetóluek Mert i|jter«tfiként i* Wn-ailtathatoak é« alikk a IMmh uail t»bb« kertltok. Os ai:
áraktvitelt raktár ,jwr AwtfrU** ibdm. ohehkib'.ing maritac««ei ii t|át kirikir. IVnA • chM poutomt u jfypltné* tmtti
a valódi «a tt a Wiiiüihiy, mely Által a kfierviay éi caái iweteiUw aa ismenHcs nh^i-.'pa iyHj ■ aiBiiyat rrotiok eL I réa jónak btzoaynit Mziaitr 40 és 70 kr. a ütfltt ^>gyszertirbca* ka^diatd. FV raktár; 0r>f>aair ax aranr oiwalinbfu.
A n. é k5soi legmélyebb
Toruk JóiKt gjfifj
!!! Leguj «bb Nagy-Kanizsán!!!
A ad(dfa*kert termében látható: Bmgf l*rl énei aat ém ■rekaalkal
471 a-100
életnagysága éa atsgó vl^k^lsktk KtlSadaaa kiemelendő: A fclftMile a két Mayéval ém m I
A Nagy Kanisaán a K<rály utcaiban S9. aa a. letd és a n.-kantasai $94 aatjkvben felvett lakóliáa műbely 'Ir^aoba
udvar és kerttél, valamint a Horvátoreaágbait Varasd mellett Vini esán )ev6 éa a viniczai 191 »at]k\ben faúréit küíej'd, banaiuk imámok és kdhordó stekérrel kedvaad Mtétalek mellett aaabad kés M eladó,
Köielebbi felvilágositáwal aaolgál a tulajdonos Hlld Ká. ral/ iapraakaa vagy 6/lrff/ Jáaa« ügyvid Hagy* iáMnlasán. 6SI 3-4
Mm^i jaflie B - j IA | { aa
WKlW Ír V V / • V *
as^r^-
k> o
Legújabb diratú Urélp&pürok dus Tálaasték&l
!! Legszebb karácsonyi és újévi ajándékok!!
Iám ti
Ky At

Van szerencsém ané. közönség b. figyelmébe ajánlani a mai kor igényeinek megfeletőfeg dúsan ^ berendezett raktáramat, a legszebb, legczétszerübb és legalkalmasabb aiándék t&rgya&at ugy felnőttek, miut &
52. szám.
Nagy-Kanizsa, 1885. deczember 25-én._ XII. évfolyam.
__L * _|_ I
.......... lg i Hu mtrm 4. m, ^fjm jKí ' TBT CI/^IWtTÉHI ÁRAI
ié» ..... *i • u» wím r ^ m\ I mm u^ ám.
fmakmá mkUm k*l—^ Mm ■ Mm fél ávi* . . . *» # .
r m mi K ■•'.jrm
HlkéAMiMtli pératUiukmi 1. M flHB ■ MM
^ JW^^^É M m m Hirl^M >«III;WI MiaHUl—k.
Mmnlillw to«»Uk ruk i»»*ri k* JHHBBBI ^^^ ^^^ ^ÉIL ^Hk
POLITIKAI ÉS VEGY'feS TARTALMÚ HETILAP. T^'^S'ar^'i.t?''
llttltM I IMI MM klUllMk.
A Zalamegjei ngj vAdeg) let, a Nagy-Kaiii^ai- jég Délzalai takard pénztárak, Bankcgjesflltf, Kyiltttr estit isrs'IG ír.
; — az Alaó-maraközi takarékpénztár reszvéojtátu-án éa önsegélyző gzövclk. hivatali* közlönye. — — —
Megjelenik Nagu-Kanizerin hetenkint eggnxer: Va»úrn<ip,
Előfizetési felhívás.
Lapunk, a Zulu, újévvel pályafutásá-nak lUmkarMidlk évéi kezdi meg.
Midőn ez alkalomból városunk és megyénk t. közönségét lapnak pértoláaára, előfizetésre, hívjuk lel, feleslegesnek 1 ártjuk, újra részletesen körülírni ast a programmal, melyei a lap maga elé kitűzött Tizenkét év óta törekszik, (árad ez a lap kitűzött czéljá-nik elérésén: a megye éa véroa intellegencziá-jénak emelésén, ku'turális lörekvéaeinék buzgó támogatásén, valódi érdekeinek, ugy ÍÓI-mint lefelé rendit bel len megvédelmezvén. Tizenkét év óla láthatta Zalamegye éaNagy-Kamasa véroa közönsége, bogy a Sala, félretéve minden önzést éa mellékérdeket, tissián és egy ed fi) csak a közügyet akarj l isolgklni én szolgálja ia minden tehetsége éa ereje szerint.
Büszkén éa önérzetlel mondhatjuk, bogy e tizenkét évi fáradság nem maradt sikertelen; nagyon sok eszménk termékeny talajra talált és meghozta gyümölcsét. Szavunkat gyakraa megfontolták és helyesnek találták olt, hol a közön-ég érdekéről volt szó éa követték szerény tanácsunkat ugyannak a köznek érdekében.
A megye éa vároa ügyeiben nem volt footoaabb moz/.anai,melyltez mindenkor hozzá nem szóltunk volna a közvélemény sugallata éa tissta meggyőződésünk szerint. És ha — a közönség valódi érdeke szempontjából as áramlatnak ellenébe kelle'J szegülnünk, meglettük azt is, nem töröd ve önmagunkkal. As igazság és meggyőződés vezérelt bennünket mindig.
Igy leaa eaatán ia. Nincs okunk eltérni as eddig követett iránylóL Lapunk ezedtnl le kiaárólag megyei, helyi aaellemü lesz. A magas politika csinálását másokra bizzuk; mi azt a kört, melyben mozgunk, elég lontos-nak tartjuk éa elég tenni valót találunk benne. Amulett mindig kerüljük a selejtest és haaaontalant éa ami olvasmányt nynjtuhk közönségünknek, azon vagyunk, hogy az élvezetes és hasznos legyen.
A Sál* irodalmi nivón áll és erről
aem fog leszállni. Tizenkét év alatt egyre erősbödött; gyarapodott erőben ée szellemben.
Még nagyobb munkásságra, még lelkesebb buzgóságra már eaak az ösztönözhet bennünket, ha a közönaég minél azélesebb mérvű támogatásával arról győz meg minket, hogy e munkásságot, e lelkességet kellőleg méltányolja. Ez lesz egyszersmind legszebb jutalmunk.
Nehés álláspontunk vaa a vidéki aajló annyaru viszonyai közt, melyek bennünket annyival sulyoaabban érintenek, mert az ellenzéki áramlattól elborított megyében a mi lapunk az egyedüli, mely a szabadelvű párt lobogója alatt küzd rendit-hetlenül.
Éa — bármi nehéz a küzdelem — mi küzdünk tovább. Nem ejtjük ki kezünböl e zászlót, melyet mi a (elvirágzás zászlajának ismerünk.
Aki e zászló híve, azt kétszeres érdek ösztönözheti arra, bogy a Zalát támogassa.
Lapunk minden rovata eienlul ia kiváló gooddal, as irodalom asinvonalának megfe-lelőleg éa — mint mondiuk — kizárólag belyi szellemben lesz szerkesztve.
Újévtől kezdve néhány czélszerü ujitást is eszközlünk, melyek bizonyára csak foko-zandják a közönség tetszését, melyet a Zalának tizenkét évea pályafutása alalt sikerült kivivaia.
Bizalommal fordulunk tehát a közön-aéghez, hogy lapunkra előfizessen.
Az előfizetési ár marad a régi: egéu évre [••.•• 5 ft.
félé?ra......3 II 90 kr.
aegyedérrs «... 1 ft 25 kr.
A Kata iserkeszléaégs éa kUJéklvaéalsL
Karácsonyra.
As as egyszerű betlehemi jászol, melyhez n három napkeleti bölcset as ég fényes oillaga vezette, megmérhetetlen világosságnak lett forrása A gyermek, kinek asfl etéaekor as égi ka rok hozaánnákatsengtek és kit leborulva
imádtak a kelet bölcsei, es a gyermek I a szeretet meleg fényét árasztotta a * világra
fis az ige, melyet ő hirdetett, ! a szerelet igéje, es átalakította a földet, átalakította az embereket, kiknek I szívét Emisein kép-sa lágyabbá, jobbá, nemesebbé lenni mint a sseretet érzelme, es a napsugaras, ragyogó, meleg, enyhe, szel d érzemény.
Gyökere a bitben, koronája a reményben.
0 meghosta mindahármat A három szent király sejtelmei lelke m»g bajolt, ők térdre borultak a betlehemi kisded előtt, aki született a szegiglyeég, -ss ínség közepette és arra volt hivat vs, hogy gazdaggá tegye as egész emberiséget Azt as emberiséget, melyet ő annyira szeretett, bogy később halálba ment érte, akkor ia ajkán a bocsánat, a szeretet igéjével.
Hogy as eszmére, a szeretet eszméjére, az embereknek mekkora azük-ségök volt, ennek leghatalmasabb ta nusága, bogy nyugat és kelet barbá- I rai, pogányai, a népek milliói, egymásután magukéuak vallották azt a bitet. mely ebben as eszmében birja alapját
Ea ma — a hitalapitó istenember születése után majdnem két ezer évvel — a világot uralja a keresztény * bit, melynek alapitója jáasolban született, terjesztői, apostolai pedig egyszerű, szegény balászemberek voltak.
Valamennyinek, kik e bitnek követői, legszentebb Ünnepnapja az a nap melyen ő született, .ki saját szen védésévé! kinos halálával, az örökké lángoló sseretet nevében megváltotta as emberiséget
Msgasztossága, fenaégcssége mellet derült, nyájas vtthuep. A szeretet szövétneke bevilág t a családi körbe, ahol ugy is ég folytonosan, de es ünnepen még hatalmasabb lánggal
I csap fel és ragyogásával "bearanyozza
1 1 1 ——
as é!etet, mely oly nép ott, ahol szeretik egymást
Évről évre kigyuladnak a karácsonyfa gyertyái, Öröme a kicsinyeknek. kiket a mennyoiszág birtokosainak mondott a megváltó. A kicsinyeket kielégíti, boldoggá^teszi a csillogó ajándék, melyet e napon a „kríszlkindli" hozott, az áld >tt Jézuska, aki alig hogy megszületik, máris ajándékot, örömöt bos szeretteinek.
A kicsinyek tehát tapsolnak az aranyozott diónak, ezukros süteménynek és egyéb csecsebecsének, melynek révén c>ak annál jobban szeretik meg a bőkezű ajándékozót kinek születése nstija es as ünnep
A felnőttek ped g, kiknek az ünnep csendjében és nyugalmában kényelmes alkalmuk nyilik a minden napi gondok és cselekedetek keretén kívül eső elmélkedésre, ez ünnepen ugyancsak elgondolkozhatnak azon, vajon az az eszme, mely a keresztény-a'g hitének slspkövét kép -zi: vajon a szeretet '/fczméje haladt és terjedt, gyarapodott és erősbödött e oly mértékben, mint a krisztusi h't? A vallás fejlŐdé^ércl lépést tartott-e a benne rejlő alapeszmének fejlődése?
Hol van az a megrögzött optimista, aki erre a kérdésre nem bogy feltétlen, de még viszonylagos igennel is merne felelni?
Vajon nemcsak a keresztény val lás, a szeretet vallásának felvirágod* sával, a világot felölelő elterjedőitsé-gével, — de a tudomány és mivel'* ségnek, a eziviiizácziónak, mely a baj dan nyers és vad erkölcsöket szelídebbekké, simulékonyabbakká tette, vajon csak ezzel is tudott-e egy arányban baladni és felvirágzani a minden téren legáldásosabb gyümölcsöket termő eszme, a az retet?
Nem
Sem a hit, sem a tudomány, sem a polgáriasod ás nem volt képes a sze-
Tárcza.
A legdrágább ajándék,
- A Sala aradat! tárcsája. —
— Mondom uram, nem tehetem. Valóságos Isienkioértés, sőt több: bizonyos halál leone ilyen időben étpróbálkosni a lulaó parirh. Ilyen aajlást rég nem láttam, kivált karácsony előtt nem emlékszem, hogy akkora lett volna, amióta éa birom a révet Pedig étinek mar harminca esztendejénél iöbh. Ennek nem lelet nekimenni uram — Igaz talán ötvennyolcában, vagy — várjon eaak — öl venki lenesben, ha jói tudom, volt ebhez hasonló. Alikor még vakmerőbb vjSam, da meg ia jártam ..
As utibttudába burkolt fiatal ember tfcrju e'lenU' dobbantott lábával a kernelre Isj^ott főlllfHI.
— Eh, nem azért jöttem ide, l»ngy kaad nékem aa időjárási vtsszaemSékéMsa-ihől maaélftasen. Nekem sürgőé aa mam. Estérs Várdombon kall lennem a most már étiBHtti 4 óra vaa. Ha Móra múlva aem vagyok a talaó parton, később • aölétben épü aem lehat átmenni 8 nekem ott kel \mmm, érté kelmed, ketí.
-f» Nohát miajea as nr, ha akad, alá átaeai, — aa éa lévmaew ag^aa mii Még jé, kegy beküldtem « legényeimet a Cahém. Aaaá aggaa visaaa Mm térnek, de ha in ' volna ia valamelyikük, kőt^é biaaim, hogy kei ve laaaa, aaeat karácsony estéjén a Tv aaéha Mai. Máakar aem ifíi kellemaa aa,
A flatal
kteyőrgőre lógta a
idea bátyám, ne legyan már olyan ^ha^hatatlaa, no. Úgy-e ha kendnek fta ím-m, aMi karácsony artért hazavár, azután láéim férwé, mMjm roaasm eaaéfc es htf-
| írednek ? A Jézus Kriaztua sem engedné meg, hogy bajunk easék.
Az öreg areza elkomorodott.
— Volt nekem fiam ia, szólt sötéten I Derék ép legény volt, jegyben is járt már, í pedig jóravaló, szép leányzóval. Még sem
tartotté meg számomrs ss isién. Bosz idő- I | ben ment ki halászni. Beleveszett s Tiszábn.
Azon az uton nem akarok utána menni. | [ Nem viszem át az urat a világ, minden kia-den kincseért sem.
-- Hat tiz pengőért, öreg? A kocsit ! itt hagyom,. csóunkon n*egr&Bk ál. Kelmed ! evez, én kormányzok Enek ám hozzá.
— Nézze az nr Azokat a éeHenlo nagy I jégtálilákat. Egyik a má ikat éri. Azok kó-1 aött ember át nem sjklik, hacsak csődét • nem lesz as isten. Kerüljön az nr Szeged-I nek. 0 t átmehet a lódon. Isten áldja meg
i utijfror hideg van idekint.
S nz öreg révész czammogó .léptekkel ment kunyhója leié.
A fiatal ember arcsában egyszerre fel-| villant válsssi öromfele.
— Megálljon, bél kiáltott az öreg után.
— Tatszik még valami az uraak? i Talán be akar hotsám térni egy kis me-j legedőre T I
— Dehogy/ akarok, dehogy. Egészen 1 más a kívánságom. Van-e egy eladó caó-
aakja?
A révész csodálkozva tekintett rá. Azután váüvouitva felelt.
— Vaa eaónakom; el is adom ha ea ' ar megfiteti
— ttill vaa as a csónak ?
— Khol vaa ai. Kihnatam a parira, nehogy őaaseiuaa a jéj. Mert akármilyeé erős, aa aem hasénál ilyen ratiá—ál.
— Mindegy, megveasem.lti as ára?
— Húszon 61 lorint.
— Fogja öreg. De már ^oat bocsássa
vízre.
■ ■— Hát az ur csakugyan meg akarja kisérteni áz istent ?
— Élihez most már senmi köze. Tegye vizre a csónakot.
A révész keilelléokedö mormogással engedelmeskedett
— Evezőt is adjon; jó erősét. Reményiem, az is bele von tudva a csónak árába Uyy. No most csak a táskámat hozza le a kocsiról s legye bele a csónakba. A kocsist meg küldje e?, nincs reá szükségem.
A fiatal ember már henn fi't a csónak ban s msgs oldotta el a kötelét, melylyel ez a parti czölöphoz erösíive volt.
Bundáját levetette s két kezre lógta cs evezőt
— No öreg, kivánok bo'd'fg karAesonyt Az enyém most már meglesz.
m ellökte a cs mákot a parttól.
Az erős a/erkezetü haltu/jármü bordái recsegtek, ropogtakfaminl beléjük csapódott egy-egy kis nszó jégszigei. Az öreg borzadva nézte e partrél. Már aapkáját is levette, hogy bármely pillanaiban elmondhassa á halottas imádságot Átjutni lehetetlen volt; menteni is.
-r Bolond eszök vsn sz uraknak, dörmögött magibsn s parti nézői
A csónak pegig ezalatt valóságos boszorkán ytánezot járt a zájiás közepette Hói jobbra, hol balra csavarták a rohanó jégdaraboktól lolyton irányt orerélö hullámok; agyszerre eaak egy nagy jégtábla oldalba Isjpla s élőbb nagyot billentve rajta, vitte lefelé a zajló Tiszán. Jó darabra sodorta a Irévea alul s as öregnek ugyancsak össze keltett asadni as erejét, bogy irányában utána fusson a parton. Menleei semmi esetre sem tudott, de látnfr akarta, mi lesz.
A fiatal ember bent a csónakban nem gondolt a részedelemre, melyben forgott Nem fcgftdolt a piszkos, nedves, hideg sírra, mely
tőle csak egy gyönge deszkadarabbal elválasztva, tátongott alatta, mohón várva az áldolklot. Nem halloUla, hogy döngeti a halál a csónak falait és nem hallofta a zaj-, lás dühfr ordítását; —.lelki szemei elölt ott le-. begett a czél: a barátságos, meleg szoba, a ! tetőről lecsüxgó üvegcsillárral, érezte az | enyhe, szelíd íUaict, mely öt annyiszor fogta körül boldog ábrándokban és minde-! nek fe'ett lát!a ast a két tündöklő szemet, j mély mélyebb volt a Tisza lenekénél és ragyogóbb mint a leli ég alján ép feltűnő est-hajnali esi.hg ; - látta'ezt a két szemet, a durva fogása evező helyén érezte a puha, meleg1 kacsó cdes szorítását és a vészes recsegés helyett hallott egy drága hangot, csen i göt, mint a «zinezü*t éa lágyat mint a tne-! sebeli üvegfa leveleinek harangjátékát:
— Jenőm, édes, drága szerelmem!
Ea az iiju derült arczczal, szilárd kéz ■ zel hárított el itt egy uszó jégtömböt, majd ' egy kemény lökéasei uj irányt adott a csónaknak a túlsó part felé.
As ilyen czél felé törekvés legyőzi az ( elemek haragját.
A túlsó parti nézőnek ég felé állt az I a pár szál haja, mit az élet vihara még le j nem lujt óreg fejéről. Elállt a léleksete, majd I egy halk kiáltás lebbent el ajkairól:
— Jézus, Mária! irgalmazzatok neki!
A csónak szinte függőlegesen állt —
a lulsó part közelében összetorlódott jégda-I rabok kőzött.
A révész behóoyta szemét, bogy ne Iámon. A huszonöt lorint daczára furdalta a lelkiismeret hogy eladta a csónakot.
Csak akkor mert megint átlekialeai, i mikor már hamarjában etmormogott egy se-I reg miatyánkot. ] *
Ks ekkor látta a csónakot felfordulva, ] tayilsebea«ég|e! lefelé száguldani a jégtáb-J Iák kösöU. A férfin pedig, ki olyaa hatói-I megvetései ment neki a biztos veszedelem-
ret#t MM éjének aa őt illető tasat* 4a fönséges helyet biztosítani a nép milliók szivében.
A homályos ókor felfogásának pri-mitiveége a szeretetét illetőleg, némely tekintetben aa évezredeknek a a krisz-taai hitnek daczára, nem sokkul előbbre tudott menni, nem tudott megi im-tutni a gyűlölség és erőaaak minden salakját ól, melyeket az emberi termé SMtbe vegyítenek a hatalom- és bírvágy ée aa emberi hajlamok közül a többi rosz
Tekintsünk ma körül Nem meszese határainktól alig némult el s minden pillanatban újra kitörőben van as ágyuk dörgése, hörgő sebesültek, ü'e-gtss szemit halottak bori tik a fogják tán már legközelebb újra borítani s csatateret, mint áldozatai a sértett nagy ravágyásnak s a lék telén uralom vágynak, mely a sárba tiporva a szeretetet, szülője lett a háborúnak
Sseretet és báboru . . . létezhetik e ennél ellentétesebb két fogalom ?
Avagy — ne menjünk tul a határon — maradjunk itthon. Szeretik e egymást valami nagyon a basában la kó különböző fajok, osztálvbk, nem settaégek ? Nincs-e a szerelet helyén elegendő gyűlölség felhalmozva ezekben és nincs-e gyűlölködésnek is elég apostola, aki szítja és növeszti a szeretetnek , békének, egyetértő lelkes munkásságnak rovására?
A büntették Mónikája nem volt soha gazdagabb ée rémségesebb, mint a mi korunkban
Oj, sötét, véres rémek IQncdes-) nek fel kommuiiismuss, nihilizmusa, anarkizmun alakjában Mittd<-z knek összetartó elemé' nem a ssferetet
Nem kellemes tűnődés es a megváltó istenember születő napján, szent karácson Ünnepén, de ha fájdnltTiat okos is, Ő maga adta reá as enybitŐ balzsamot: n hitet ést a reményt
Higyjük éa reméljük tehát erős hittel, szilárd remény nyel, bogy lészen kor, léssen szellem, mely megvált bennünket, megváltja as emberiséget a többitől is, ami ellenkezik a szeretet Üdvözítő igéjével. Higyjük é< remél,fik v hogy I' ss as emberiségnek valaha olya r karácsonya is. melyben tiszta éa zavartalan kifejezésre juthat ama azent idealizmus, melyet Jézus Krí«ztu* a földön terjesztett, melynek terjesztésére szülelett; homlokán » -z rettt csilla-gtal.
Oazlassoii el é csillag minden sü té titéget, Ingyen a szeretet mindenki nak vallása és kövesse e vallást mindenki. ,
Ea a mi fiunepi kívánságunk szent karácsony napján
nek, — ott volt a túlsó parton, as egyik kézében a bunda, a mksikhsn as útitáska.
Ugy szökött át a nyargaló jégdarabokon, mini egy zerge A halál nein'volt eszében egy pillanatig sem.
lü is gondolos a halálra, mikor kará csony estéjére siet ss srájahos.
A révész lejcsóválva ballagott vissza kunyhójáhs.
— Jobban szereti ss isten as ura1, mint a parasztot.
Es tolt as 0 karácsonyi elmélkedése.
4 Papa, mams kétségbe volt esve. Egyet -les stemOk fényének, drága, szép, kis Bilijüknek ross karácsony estéje volt.
Ott ült kónyes szemekkel a pamlag sarkéban. Egy tekintete sem volt a sok lé-ayee, drága ajándék rráot, amivel a szülői sseretet Btegajándékorts aa öffiméstén.
Oly türelmetlenül várta délelőtt, dél-Vtfttt a poeUi. Jenőtől még levelet séta kapott, gpelyben boídóf ünnepet kivánt volna MŰ
Már eegyednepja Ur na érkezeti le-
Ml
A aeÉlők vtgassfslgsiiák asép egével •tea Mmi
Mameo tedod, édes, hoty a jégzajlás slatl el vagyunk sérva a taleó parttól; le-réiaek, küldeménynek nagy kerülőt kall teaaie, míg ideér Majd jé holnap, holnap etán Nyugodj ac| asaatom, ö megasm te-rólad, fia rontad é a kailwwi Miamin k Ma
Emlékezzünk régiekről.*)
(Családtörténelmi reflexió) Irts: MAKAY DEZSŐ.
« V.
^Jk ll-ik csoportba soresoti régi családok közül is néháayat rövid ismertetés tárgyává leszek — Esek kőzött kétségtelenül első helyen említendő, a:
1) R a j k y család (rjjki). — Legrégibb adat, melyet reá nézve találtam — s azt hiszen, sem a családnak, sem taás ba-vSrióoak korábbi adat ennél rendelkezésére nem áü, — a • veszprémi káptalannak egy 1260. évben kiállitoU hiteles kiadványa, melyben Márk »reyki comes« Led egér fiával zalamegyeiChamaz y ge the nevezetű s a Zala folyón levő malom iránt egyiességre lép (Cod Fair. Dipl. IV 2»; Eredeti Rajky csal. Ivtárában F.-Rajkon). Nem sokkal utóbbi időből találunk már kir. adománylevelekre is a család részére,
Nevezett Márk cotoes fiai adományban részeséinek ; ugyanis IV. László király 1289. évi lebr. 2-án kelt oklevelében Bene- j dek királyi jegyzőt Márk comes fiát (Mg*tr. i Benedietus fii. comitis Marci de ttayk aulae j nosirae nótárius fidelis) megerősíti Zalame-gyei B u k e n föld birtokában éS ezt meg is határoltaija. Ez okmányban kijelenti a király, bogy ezen Buken löld még atyja (V.) látván'király által adatott — fenti Rajky Be- j riedek éa fivéreinek u m. Pousa Mihály és Jánosnak. - (Cod. Palr. Dipl. I 59. -f Ered. Rajky cs. Ivtárában F. Rajkon.) L Lajos király Dalom Budae f. b. pr. a. Domi- I nica Ramispalmarom anno dni 13^1° — kelt adomány levelével zalamegyei »Pefrethe« községet Rajky Istvánnak (máskép Baltra n) és Imre fiának (S.ephano dicto Baltram de ! Rajk el Emerico filio suo) adományozza.
Ez okmánynak létezéséről azoubah csak j Mária kiráiynenuk 1390. évi nov. 14-én kelt oklevele által értesülünk, mert nevezett ! királyné ebben írja, hogy a Rajky család-beliek öt kérték, miszerint Lajos király ezen adománylevelét a budai tárnoki házban ör- I sött királyt könyvből — melybe ez okmány : registráltatott, átirat alakjában (io transsump- | ' : nekik kegyelmesen állitanik ki; mihez I réjest ő est mégis teszi. (Cod. Patr. Dip. IV- 229; — Haynik : a királyi könyvek 11 1).
Rajky Miklós 14S7-beu Zal.»megye sli-páiya volt. — A család msi napig birja / tlainegye fe!sörajki rész hirtoká'; e részben a'onban ném rendelkezem adatokkal, hogy konstatalhstnám, vájjon ezen rsjki birtoklás mely időből származik.
A család Zalamegyén kivül mái megyékben is szerepelt, igy Arad, Szatmár, Mosony, és Vasban is. — Mellőzve azonbab e helyütt eme adatokatnem hagyhatom mégis felemlités nélkül e cssládtagok közül töbheknak a ha a ssolgálstábsn telje-»itelt ténykedéséi, habár az speczialiler nem is Zaiá-ban érvényesült. — Igy R a j k y Péter. Róbert Károly király alatt kapitány volt 1 ilO-ben. - (Hevenessy: Mss XXVIII. köt.) Ra ky Zsigmond Arad -vantiegye főispánja,I. Lajo király alatt 1342-ben(a o), R. Mátyás kapitány Zsigmond kiri alatt 1387-ben. — R Lászlói Ulászló király alat t kspi'ány, elesik a várnai ü!közel ben 1444 ben. — R; Márt on Hollós Mátyás kir. alatt mint egyik alvezér szerepel 1490-ben. R. Perencs l.V26-ban a mohácsi vérmerőn leli sírját (Hevenessy: Mss. XXVlli, köt. Egyetemi könyvtár).
Fentiek szerint látfuk tehát, hogy Zalamegyének ezen közel hét századoe ős családja nem szűkölködött jeles tagokban*
2) Bot ka csal á ,d (szántói, szép-* I I
•) s HZsla' 48-51 sataait
nem lehet semmi buj. Hogy lehel 'ilyen szép leáoy olyan pityergő*? Nézd e, iezt a szép gyöngysort, illeszd c4ak a nyakadra, duplán megtetszel Jenőnek, na eszei MU.
De a kis lányt y gyöngysor sem India megvigasztalni Olyan keservesen zokogott, hogy még a szülök is törölgetni kezdtek szeműket.
A nsgy ke&ergés közepette egyszerre lélekszskadva ront be a szobalány:
— Kisasszony! kisasszony, megjötl a nagyságos jfjurl
S a nyílva hagyott a'^ló küszöbén /megjelent a délcseg férfiúi sínk, nrömlöl, szerelemtől sugárzó arc/csal, kiiért karokkal. A legszebb knrácsonyi ajándék.
Ugy lógtak körül, ugy ölelték, tákolták, mintha maga a megváltó látogatta volna meg házakai karácsony szent estéjén.
A dassogás, a keserv; a szándékolt szemrehányás - mind egy bosszú, édes, boldog csókba veszett. As ilyen csóknál megnyílnék a ménnyek és a dicsfényes angyalkák őrőmdafokat zengenek a jóságos atyának, aki a szegény emberi sávba akkora boldogságot tudott ültetni
A hosszú, hossza csók alán Biri szinte félénken kérdezte jegyesétől:
Merre jöttél, bogy lőttél, drágám? Jenő agéo könnyedén felelt: — Szegednek kerültexti, édes, czakros gálambom; - a hídnak nincsen remmibsja Dehogy; rémítenénk mm csak fgf pillanatra le üt, akit agaratok.
] ** eww'i
laki éa oévedl.) Ezen családra nézve - ré-szint as okievet (arakban jalsstkeiO források résaiai a csatád álul már beszolgáltatott ad* tok felhasználása mellett Nagy Iván kitfiaő ■ muokája M. orsz.. csal. It köt. SU. a köv. lapjain bő felvilágosítáat nyújt; a«igy én ea 1 ismert dolgok reprodnkljásába nem is bo- 1 csáitkozhatom, de amennyiben részbea Nagy I Iván Is hall ga'té'aaal mellőz egy né- ] mely zaja megyei adatot, részben pedig, hogy a nagy közönség e helyütt is megismerje a kitűzött c/élom bizonyítására szotgálóka*, — alkalmai veszek rövid ismertet t^re.
Már 1092-ik évből találunk .Auika* személynevQ prutalduat (Vencáel 1 39 ; Századok 1876. IV. 3VO). — Hogy mennyiben hozható ezen Butka pristaldus a Bolka családdal ősazetüggénbe, erre nézve aem adatom, aem következtetési alapom nincsen, — csupán egy szerűen) megjegyezni kivántam azt.
Tény az, hogy a Bot ka cnalád törzs-őse B a t h k a fia, Szántói Mihály mester, máskép Szántói' Bot ka mester 1989. évben Zalamegye ali*pánja volL (Századok: 1874. X. 7i7.) Tőle származik le — törvényesen hitelesített szakadatlan rendben — a Za'ame-gy-ben élő névedi áf is. — Azon körülmény, hogy einliiett Bolka mester a XIV-ik
eaásadba^már alispán volt Zalában, két-végtelenné leszi, miként satamagyei előkelő birtokosnak is kellett lennie.' — Es ftéötöl ^ . Zitában továbbra ia birtokosként jelentke- * zik, sőt IV. Ferenes 1617-ben Zalamagye követe — 1653-ban itt az alispáni állásTviseli. Ennek fis V. Feraacz asarenesés osz-tály egyeéségek folytán egyedüli ura lön több uradalmakon kivül, ősapán Zala- Vá«, Somogy* éa Veszprém megyékbéh 23 falu a pusztának, Tolnábaa pedig 38-nak. De közvetlen utódjai már ez óriási 'birtokokat ré-szint elvesztegetik, részint a neoaqui-liea commissio alján elveazlik. |
Zalamegyében mai napig Uj.falu, H a-hót atb. községekben birtokos névedi előnévvel élő Botkák, egyenes ágon B. György; * as 1694 bea francaié fogságba kertylt vitéz huszártól származnak le, ki 170F-b^n a ku-ruezok ellen harczolt s ezért kapta a felségtől többek közt a névedi jóazágot is adományban. — fia Bálint utódaiban él a család e megyében.
Nyilván való ezen rövid áttekintéa szerint is, hogy a Bolka család a 14-ik századtól fogva Zaiamegyében folyton birtokos.
Nagykanizsa város költségvetése az 1886-ikévre.
A Babochay György polgármester, LiHik Ágost városi könyvvivö és Juhász György v számvevő által Ösazeállitott 1^86-iki költségvetés tu összesítésben a következő tételeket tar
talmazza:
[ 1886 évre
BEVÉTEL pír*
-4'. ' - V 1 frt |r. •
1. Pénztári maradvány . . 11,3650
2. Fogyasztási állami adó . • 45000 —
3. Fogyasztási adókezeléa után ,
a várost illető jutalék . . ' 1960 —
4. Fogyasztási községi pőtadó ' |i 4600 —
5. Javadalmali után . . . J 14601—. 6 Közaégi haszonvételek . . \ 3 "00 —
7. Haszonbérek után . . . I'
a) épületek bére . . . . |{ 23637 36
b) szántéföldek bére . . 2662 51
c) rétek bére . • . . A 319120
d) sdómegtéri'és. . . . 'j 140 —
8. Erdők és legelök után . . I 17154 —
9. Főgymáziumi bevét elek . . 1 5489 96
10. Községi népiskola , . . . j 178IH 09
11. Polgári iskol^ . . . , . 1 628 —
12 Katonsiiszti beszállásol ás
/ á) közös bsdseregnél . .1 1703 56 b) honvédségnél .... I 120—
13 Tolooczköltség megtérítés . I iSpl—
14. Egyébnemüekböl • i • • l 827586
15. Rendkívüliekből .... I 400|— 16 Utépiyftszet......| 12477 —
17. Hátralékokból . . > . . I 4168*46
18. Pótlék többlet . . , . . J — [-
19. Pótlsndó hiány 63483 52
KIADÁS
11886 évre [előirányoz-I tátik
Irt.
JJE-
45000L
l
egye-
4129 25 842985 4083237 4157
20
6l»7 3904 3534 222-.4I24 6036 70
összesen . 23152957
t. Fogyasztási állami adó
2. Tisztviselők fizetése . . . 242861—
3. Szolgaszemélyzet fizetése. . , .14240.60
4. Irodaszerekre.....| 14611—
5. Királyi adó . .
6. Fögymnasiumi kiadások
7. Községi népiskola . .
8. Polgári iskola . . .
9. Segély a kisded ne velő
füleinek r . * L IC. Egyházbeliekre . . . .1 II. Epületek tatarozása . . . 12 Adósságok és terhek . 13. Segedelmek ......
74. Kir. adó a városi bormérés jövedelme után . . . J 15 Erdei kiadások ....
16. Erdei munkálstokra . . .
17. Erdei személyzet fizetése .
18. Világítás.......
19. Katonatiszti beszállásolás .
a) közös ksdseregnél . .
b) honvédségnél . . . , Közhelyiségek költsége ... I Tűzoltó czélokra .... I Egyébneniüekre .... I
23. Diépitészet......I
24. Letét egy állandó színházépi-|l lésére . ......I
25. Reodkivüliekre.....|
26. Leírásokra ...
Oaszesen

20. 2L 22
V
soq-
354M34 I7t6|— 3l4.í 40 547145
2562 — 332 -263325 ISOÖléO 1580206 124771-
Jesyaet: A pótlandó hiányra 963W frt. 46 kr. o. é. államadó minden riotja után 66 kr. pttlék esik.
100U-
200öU
\ 13^66 egyes fo-
Különfélék.
B
A karácsony alkalmából! L munkatársanknak, előfizetőinknek, olvasóinknak és IspnTik valamennyi t. barátainak boldog ünnepeket kivá nunk
— Fetaliaoái a társaikftrbea Bojk Béla helybeli fögymnáziumi tanár ur ssombaton, e hó 19 én, este rendkívül érdekes és élvezetes felolvasást tartott a társaskörben „a világ végé'-röl. A jelenvolt nagyszámú és diszea közönség, melynek figyelmét mindvégig lekötötte a folyékony, ntpuerü stílusban tartott felolvasás, végül lelkes é!j*nzés*el iulalmazla .meg a felolvasó fáradozását. — A (elolvssás után, c/igány-zene mellett, táncz következett; pompás hsngulat mellett hajnali 5 óráig lánczoltsk.
— Váreel ktagjtlée. Nagy-Kani-zsa r. L város képviselő testülete f. deezember bó 24-én déiatán 3 órakor városhái tanácstermében tart közgyűlést a kővetkező tárgysorozattal: 1. As I8H6 évi városi költségvetés a v. pénzügyi buoiteág jelentésével. — 2. A városi kórház 1886. évi költségelőirányzata. — 3. 1896. évre érvényes érték képviselők névjemékének as összeállitfisára kiküldött bizottság jelén téséveli előterjesztése — 4. A teherszálitó kocsikra vonatkozó szabályreodeleu
. r- k perlaki Urasaklr. Perlakon as ottani járésbiró 66tz Ferenci kezdeményezésére társaskór alakéit, selyaak czélja a társas élet lejlesztéséo kivül a ma-gyanég eszméjének minél tóbb lelkes barátot szeretni. — As alakuló gyűlésen a tisztikar a következőleg választolt meg: Gfitz Perencz eln5k, Molnár Antal aMa6k, Tóth Sándor tjlkár^ Vogrin János pénztárnok, Verli Ferenci háznagy, Mendl Uyos könyv-tárnok. - Választmányi tagok. Koatyál Ferenes, Simon lajoa, Cnesznák Jósset, Bánel-It Sándor, Málék lettén, Hajdioyák János, dr. Bókm Szidney, Sípos Károly. — Pót-tafoá Fikpaca Lajos, Ssabényi Ujsa, Sptt
zer József. — A tagsági dij rendes tagokra nézve 6 ínban, kültagokra 3 írtban állapíttatott meg. ezenkívül a rendet tagok egy frt felvételi dijat fizet nek; A választmány I a közgyűlés a kör számára szükségéé heiyiség kibérlésével, a hírlapok megrendelésével a egyéb dologi kiadások tekintetében szüksé-ses intézkedések foganatosításával megbízta.
— A resélrség figyelmét ismét vsn mire (elhívnunk. A 'főtéri üzletek kirakatai elé akasztott lámpások igen jó szolgálatokat tesznek ugyan ag arra járó és sétáló közönségnek, mért a város igen mostohán bénik világítás dolgában a főtérrel, — .de némely kirakat elölt a petroleumos lámpások oly slscsonyrs vannak akasztva, bogy egészen apró termetű emberek is minduntalan — néha egész vehemencsiával — beléjük Ütköznek. Talán nem kellene eddig várni, míg valami negy baj esik ezekből s mindenesti karambolokból. Pedig fog esni, hacsak a rendőrség nem intézkedik arra nézve, hogy az égő petroleumos lámpásokat (el lebb akaszszák.
— A pépe-keeatkelyl vasét Ügyé — mint K—ly laptársunk értesül — a kot mány elejtette, még pedig ftnáncziális okol bót. — A szép terv megsemmisülését őszit tén sajnáljak nemcsak Keszthely városánál hanem as egész megyének érdekében met nek a vasul mindenesetre igen nagy gszd sági hasznokat hajlandóit vala. Kivált ai a bortermő vidékek, melyeken ál a páf keszthelyi vasat tervesve volt, esek kapt volna % vasat által aj és nagy lendület Igaz agyán, hogy épen e tidékek, a süni éfi a tapolczai, legkevéabbé| maiattak ki deklődéaóket as eazme megvalósítása irt Most talán megvan a bénát, csakhogy ér, ha késő. Keszthelyről — Szc Györgyig terjedő száernyvasatra enged kanolt Imre Aurél orsz. képviselő. 1 látják, ennék as qj tervnek mi lesz a k
— A aagy ksalisal kercael egylet as istenben és a közönség rést len«égeben megboldogulván, s Bárány k< na mellett levő jégpályán korlátlan I uralkodik a ** korcsa
Ki »» abwokit uavtrénitánt «lég élelmemen tadp talkaaaaálnt. Mtadra egyee koroaolyi-miá" a pálya Máén kori kaacnálatiért 20 80 krajeaárt. a aéiOktöl U) kr*jcaárt nxed éa toriét* nem ad. A pálya külfmUa elég jó
a Mwtri idAjáiés melleit korcaoly ásnak üi elegen Va»kmap délalán pl. igen mozgalma-, eléak látványi nyújtott a jégpálya; a wel)bnél'«2í:bb kt*aaaaonyok égést serege inagah ott, a hidegtől nekipiru t arcactal,a ga-vai érők alig gyOsiék vsmIiií őket. > Esemény■ ia — t«r«.áa*ate»en -r elég fordult elö, de erek legfeljebb érdekes események voltuk, baj nem történt. Kedden verkli-tene melleit kor-<*olyáitak, így haladnak folytonosan a — tttauitó baudéü korcsolyamuiatA&g leié.
Hirtelen halál. Peltz Lukács helybeli kir. járásbíróság! irodaszolga fia ödrta, egy tizennégy éves egészséges flu, ki a gimnázium 6-ík osztályát látogatta, szombaton, e bó 19-én] este, miután a családi körien egészen vígan és jókedvűen mulatott, leleiOdt. Éjjel hirtelenül roaszul isit a da* czára a gyorsan alkalmazott Orvosi segélynek, reggelre meghalt. AgysaéthQdés vetett végett fiatal éleiének. Temetésén, e hó 21-én, testületileg részt vett a főgimnázium tanári éa tanulói kara.
— A BSKy*baalual torna-egylet. évi január hó U-én m »Arany Szarvas*-a/álioda dísztermében xarikArü tá nczeMtélyt rendez. Ka^deio 0 órakor. Belépti díj: sn-mély enktut t Irt 50 kr., — I családie^y 3 frt ftü |r. — Mvre szóló J>e-kpltjegyek előre váltmUTilrAlilhoíer Uflon ékszerész urnal. — A nagykáuíztai tornu-egylsi lavalyi lánczvigalma i is pompásan Kikerült, a as ideire még nagyobb eSokészii-la'ok tételnek ugy a rendexöúiioiiság valamint e ninlalság koton egének részétől is A hölgy -tánc/rendsk igen csinos és kel le-rnes meglepetések lesznek a táncsosnék ré fzére, kik — ugyhiaszük — ezenkivfil is csupa ksllsmes emléket fognak magukkal vinni a tornaegylet iánczvigalaiáról.
— lakalalttagRlék. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Lupers-bfck Júzsel urodalmi tiszttartót Saoboticza és Htsrlecz, Kosi yál Kereocs perlak'aljá-rásbirúl Ferink ós G/irkovIyán, Ssmodila Viktor perlaki Migldszolguliiról Orechovicza és Vullaria terlüelére ideig!enea iskola láto-gstókM kinevelte.
— NalUratler entéjéia vigsn lesz Ksnixss. A társai körön kívül, ttelvnek szil-vesz lerí lA'airágSról már lapSnk mult axá-mában vofi a/ó, a polgári eyylétbeu és a ka-satnóbait is lesa tí.iim igu'i in. Fiz egyszer tehát kiút a mulaialgb«<! az egesz »iárra-daiomuak,* persze -4 barom belyen.
— A ki a ic) kmif'/anl kaulaé e hó 22-én tartott válaaxtnányi Qése behatóan logli'kozváii a kaszinó építkezésé-nek tervével, hcas/ahb vitatkozás után elhatározta, hogy sz s hó 27-en d. e. tartandó klkgyüléa elé terjeszti eldónték véged azt' a kérdési, rajon sz u) kntzii::ó-(| ü n<elyr»ík épitéfS elvileg el van határozva, s váio>ház éa iskola utcza sarkán Ícv0(tégi U>j hé> -)teiet-re, vagy pedig a Ci-fcperi- ési»kola-ut<za markán let 6 (Rietibrrg és \VflÍ.'!ch-féie) leitk* re épiilefaék e. — Né/etü« k szerint az e'Ob ti lelek se kkal alkalmasabb, islert lágasabb, kényelmesebb és ezrntelQl —; n ini halljuk — isismeiwn olcsói b is Kiváticjisu várjuk A kózgyttléa határozatát
— A iilisif|)H gitr tlntAglegje-* Illet fítöö. évi j&Míár bó mén d. e 10 órákor Zala-Egei*repen sz .epyerQ'et saját hárs leraxhea tartandó rendes kOzg)fiiérére sa égyefÖlet t. lakjai e*em el meghívatnak és minél nagyobb MámhaD megjelenni kérettek. A kózajblés tárgyai: I. flu&kíje-l^ntés sz egyeattlet lH85-ik évi mhkftdéaé-röl s aa egyesület vagyoni állapotáról. 3) Az iHM6ik évi sxáaiadáaok megvizsgálásáról a kiküldült bizoitság jelentése. 8 A. IH^O-ik évi kultségveléa megállapítása s sz kel kat**oUiibaii tenyészbikák b( szerzése irán inléikedés. 4) Zala-Egerszegen a fehérkapu uiczaból s vasúti állomáshoz vezetendő bét' Ol széloo alózának kinyitásához az egylet kanból ennek hosszában szükséges keskeny területnek átengedése iránt Zala Egersaeg város képviselő le-ittlétének kérelme értelmében J&téroaat hozatal. 6) Folyó ügyek. KeH /aáh-Cgsrazegen, 1886. dsezember bó 16-án IIA c * k y Kálmán n. k elnök.
— A keaslhelyl m k. gauls* *éf I taalalésst hal'galói szombaton 1886. évi jaaaár hó 10-án segályegytets javára as Amaaoa saáHó nagy<ertűében sorsjátékkal egybvkétút gaidá<z hált rendeznek. Bvade-sá-kéamtsá|: Astfal fereoca elnök. Töksy.* JeaA péftziárnok, t»allasz ÖdAn alelnök.' Fraaaae* J^-al jagyaA, Baan fiéza, Breso- j vay lat vám ftepényl Béla. llömkAfrr Rezső, farkas IM, Üraaaar Kara fétsr,' Kovaes imil, Kóróma LÉwslé. KrtUca Oyala KoUwm Hsb»A. Jfadaayi Mikléa, Pscaély tiássléb, Fmieitholér isné. Kádfty Uéváa gráf Aforada Vikmoa, Hcabó is«ö, Hztiff Ktemér,f TomsMs Mátyás. Udvardy Vaasaryi DtssO Ké^sta 9 órákor. Szsméltjégl * lr*-| Ca^ád|agy Mraa aaantélyrf á In., oégy( szsMéfyrt • Irt. t*ftiA*e<é»ek kdszónettel (sgaétpiaak Is kírlapilag ayagtáztataak.
' — A IMI £ft$td «e»eme?en laszi'«| Itá as stdisslM dgat. As tü a fcHsiéxt kMII olvasható
irodalom. |
— Bélai teatvérek . Irodalmi értealtóje'' második karácsonyi számát vet-Ifik E szám egy figyelemre méltó czik-kel kózöl a fiatal Magyarország érdekében czim alatt, melyben a hazai iljusági iroda-lom felett tart tanulságos szemlét A magyar irodalmi ujdooságok felsorolóua után terjedelmes jegyzékét tartalmazza e száma írsn-czia éa német uj és jeléi áíándékmQvekuek, és ez okból a karácsonyi ajándék választásánál igen jó tanácsadó e hézagot pótló vál-Isist ezen ma megjelent azám. A kiadó Ré-jnai testvérek in gyen és bérmentve küldik meg 'az irodalmi értesítőt mindenkinek, ki ez iránt hozzájuk jiordul.
t l^éteur msgjsr séadtl ion karára"alkalaiasval A »Magyar Dal-Album* czimfi egyetemes magyar népdalgyűjtemény eddig megjelent öt kötete ezer magjar népdalt foglal magában. Ezen első ezer dal is a n. é. közönséghez intézett többazöröa felszólításunkra külde>eit be az ország különböző vidékéről a reméljük miszerint jelenlegi kérelmünk közzététele után a második ezer dal it rövid idó alatt egy-' begyüL Felkérünk tehát mindenkit a hazában, hogy aki cask ismer egy vagy többi oly msgyar népdalt, ameiyek a >Dulalbmn«-ban még nem jelenlek meg, aziveskedjék azo-i kai egy hangra l$)iangjegyezni a azok lelje* szövegéi is.lsíKa, alulírott szerkesztő-1 aéghez beküldeni éa. mi zongorám alkalmazva a »Magyar Dalalbum*-bon, a szőve-; get pedig a külön jnegjálenö szövegkönyvben, .a »MagfavOaliár« ban fogjuk közölni, j Megvagyunk győződve, bogy Magyarorazág minden lelkes fia éa leánya készséges örömmel teljesitendi kérelmünket, annyival is inkább mert eszel a nemzetiség oltárára áldoz a oly mű létesítéséhez nyujl segédkeze', mely megbecsülhet len örök kincse leend a magyarnak. A »Magyar Dul-Album* szerkesztősége Győrött.
Nyiluér*)
Tekintetes szerkesztő nr!
A »Z. K.« legutóbbi számában egy bizonyos *Kaczér« ur (nomen el omen) dühöng.
Ha nem csalódom, azokal as otromba sértéseket, melyeket védtelen nőkkel szém-beo msgának a' nyilvánosság elölt mégis akép n egenged, hogy, jónak láijs, drága éniSt álnév alá bujtatni, r- hogy ezeket mind, mind egy ártatlan koaár okozla.
És habáf elismerem, hogy nem tartozik e löldi élet legfőbb örömei közé, ha egy kis bugámnsk, >köazönöm azé| en, nem tánezolok* szavaiból msgunknsk kellkima-gysrázLui k a kisasszonyka gondolatál, hogy letszett volna elolvasni előbb Saskui, abban bet ne van, begy jól névéit fiatal ember éjiét uiáu >enkii lel nem kér, kivel éjiéi elöli nem lánczolf, — mondom habár eb-Un »Kaczér« úrral tökéletesen egyetértek,! mégis nem hallgathatom el, bogy hires báli reíerádájában tartod hang oly közel ull pok-rio hoz, mint teszem egyik testvér a másikhoz. ^
Kérem t. 'szerktaziO üraPe sorok köz-léti'ie, bt gy az joly 'lovagiasan megtámadott hölgyeknek legalább sron elégtétel nyujias-sék, hogy a nagyközü!<t-ég »Kac>ér« ur ildo-mo^ságái kellő világításban láihssfs,ki teljes tisztelettel maradtam
kész bivs Mtr<m Tivadar 638 l—l ügyvédjelölt/
•) As s rofstban ktelSttokért bmb váll 1 au.-gira fckltatfct a sssrk.
Felelős szerkesztő:
V A It tá A I. AJOM Társszerkesztő: V a r k a a latra.
Vslksrelvs a nagj ktfaéaaég által, ma már lsgkedvéltshl háziazsrré lett, a kellemesén s jótékonyan haló Brsndt R. gyógyszerész-féle svájezí lapdaca. A ki székrekedésben, vértolulásban, fejfájásban, gyomorbajban stb szeovsd, jobbat nem is tehet, mintha égy kísérettel meggyőződést szerez e lapdacsok kitűnő hatásáról. Minden valódi doboson (a gyógyszertárakban 70 kr. kapható) czégjegyül; egy fehér kereszt vörps mezőben s Brandt R. névaláírása látható.
896 IX. l-l
A legjobb
SZIVARRA PAPÍR
A VALÓDI
LE HOUBLON
franczia gyártmány Cawle éa Haary-tél Páriabmn.
óvakodjunk a$ Mániátoktól. E papirt dr. J J. Pokla, dr, M. Ladvig, Dr. U Lippaaaa úrik bécsi egyelőm! vegytanárok kiilö-nösen ajánlják kltüuö mlafloige, Ubsolnt tltixUaá^a és amiatt, hogy abba ücmuii ártalmu anyag nlncnon
! _ belokoTnáre. 481 9—86
(tata . ■whi "
S 'l fiOO/fmnit^l m
rac-flimiiji na i'.vitfmenc 17.w! b^rjrt'-.apariu
oooooooo<oooonoo
'//////////t/ff '///
.xV\\\\\\\\N\\VS:
S
Sok ez r azok száma, a kik a »neteebai át< uzhnfl röpirat átiokintráo után es annak útmutatása nyontán egyszerű háiia&erek-k«l önmagukat gvógyitották kL Ennélfogva bármilyrn wtognek. akir milyen bajban szraved is, sem kellene elmulasztani a kérdéses könyvecskét Richtor kiadó-intézetétől liprsebó! moghozstni. Egy lerelezólapon való egyszehi megrendelésre ingyen küldetik meg.
I
co 09
o *
tO
00000900(0000000
Eöszvény
betegeknek.
Csat és köszvény belegék kU-lönős figyelmébe ajánlandó med. dr. Kiehne ezelőtt Vildbad-Ghwtainí ca( k. fUrdőorvos vénye Után eddig Nentwich Gyula gyógyszerész által tisztán minden ártalmas anyagtól ment növényekből készített
Köszvény szeszt.
Több mint 80 év óta yan 41 ta .lános alkalmazásban ezen szer — aiAf kóstfény (ráisjng) crgi tlltuii bántalmaküil — mely idő óta a leg jobb sikerrel használtatott.
Árit eg;y Üvegnek 00 kr. használati utasítással tgjűti
Epflili főraktár te nepiHly
Jfagy-KiwiEiián
M án dák Gyula Sándor
<§£egrhlióhoz aimtit fjiffVuitn. 477 8—12

Véd|e«
Peug6
AYALA & Co.
Egyedüli raktár
Kagj-HanisaéB
Fesselhofer József urnái.
478 8—1,00
9}
A legalcaékb palltlkal uagy napilap! ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
PESTI NAPLÓ"-ra
A Pesti IspM U8l>bsa harmincsleUdik évfolyamába lép.
Fényes mult all Ispunk argitt a fényes jövüre jogosít minket a magyar olvasóközönség állandó Sár-tolása mlyiuk rino%iá*ául a hy rllfinUai érit teUmtetn huálliiciiuk, n|y, bog) aost a magyar kö-tonsíg a rcait SapISbaa évi ia fortéiért nsponkint Itéiazcr megjelenő nagy pollti&al napilapot bir, mtly ss *hstfoska nogy espili.yokirái ti mitdtnigényét a kgteljeiebbmérvbenkfelégitL Kitől minél ítélmlb kfTfekltn. aksnia bűt adni, fUknatifck e Upok klrdetési rovatát is, kérva a t. olvsrikftsftastget ss ellfiastls Iminél elCbbi megtételére, hogy a Isp mrgk&ldísébsa késedelem netórtésjék.
klleaséki politikát vallunk; a lap aagy tndiesiéikoa aéltúlsg, eg<»s lasgéeággal elfimoxditjuk aa alíi/imévifob naladníg é$ a mo^atoudvf érdekeit
4 Kaakataisamk kőrélo stsmitjak a hf/liiüt i.lbtiúktt; kiadónk összeLCttetéseinél fogva a magyar lapok íözfilt rgytdbl mi kfoclbcljfik Kc***1h Lajos iratait.
Tarrsáik, tgyib rspi kcalia éty*k«a kívül, folytonosan a legkitűnőbb rtfénytlxt khli; a jévé év elejt're sag^ctb n úvtktt igéibttiik lUmcslybajza L>*kt és Malot Htktortil
Kapi tp\staitk godagik és éléskt k: a baloiú alatt lülf* hadi tudósítóink voltak; gyors és ki teles eifdtti láviislckst Imopa mitden nagyobb városából kblon ésasekfittetések által bistositottoak. Lapunk béliCn reggoMa^aaepsap után rtggel is mi gjelen.
\ Clőflzetéal Teltételek:
(A Pesti Kapló migjsjea naponkint kétszer, bétfSn reggel rendkívüli sfcámot ad ki)
Egéaa étre......18 frt ttaeptdre ...... 4 frt 50 kr
Félévre • „ Fgy hónapra.....I », 80 „
Ha ss esti kiadás fostai klilfinkfildése kivinlatik, pAetibélyegre lavonkint £5 kr., évaegyMenkiat 1 forint bJllflsstrndS.
Wfr ás e*Misetések Budapestre a Pesti Napló kiadókivataláaak (Foreacxiek-tsrs, AtbeSaeaB épllot) küldendők. W7 l-l A ftali HajJó *terk> $ kiqdihitatata.
JSC
Kiadóhivatal: Budapest, V., nádor-utca 7- sz,
t ii»ii y a ir 11 ii » jr » it ir tt h 1111 u u a u » ir rr ír « n w n n » ir it it 11 mi 11 tt h it u u u in
Mwkatársak:
Pulszky Ferenc
Bekeite 6usztáv
ír
TSrt Kálmán
Pest i FHgyce
Boroityáni Nándor
Legelterjedtebb s legolcsóbb magyar napilap.
PESTI HÍRLAP
pártoktól e kormánytól egyaránt független
POLITIKAI
Megjelen mindennap, hétfon és finnepet kötető napokon is, 16-20 oldalnyi teijedelembei
7owl>crlöl kezdve rotáczlos gépen nyomatik, rody a lapot óráflkint 10,000 példtny^n, i teljes 16 oldalon, kinyvalakoan, íelvágva állítja etö.
Ilnden Héten rendet ZENEMELLEKLET válegatett zenedarabokkal.
Előfizetési ára: egész érre 14 frt, félÓTre 7 frt, negyedévre 8 frt 60 kr.,
egy hóra 1 frt £0 kr.
Mutatványszámok egy hitig ingyen is birmentve küldetnek.
■Mkatámk:
Mikszáth Kálmán
Dr. Agai Adolf
Bartók Lajos
Tóth Béla
Dr. Kenedl Gén
teltféa lark stt me
■ ■ - ■ a.....ki 1, „ „ 11 „ ■■ |» H IIII h 11 » IMI 1» IIII H f n n ii u ■ » n » u il n n n h u m hm
p ' 'f é
Lejuj&bb dlnta lerélp&pirok dus rüeuKtékal ^
m !! Legszebb karácsonyi és újévi ajándékok!! ||
ffiffi Van szerencsém ind. közönnég b. figyelmébe ajánlani a mai kor igényeinek megfeielöleg dúsan berendezett raktáramat, a legszebb, legczétszerttbb és legalkalmasabb ajándék tárgyait ugy felnőttek, raínt ;
^ gyermekek récére, a legszebb kivitelű és Ujijabb kladáiu imakönyvek, bír-. ewnt és bársony kötésben ®
(á magyar és német nyelven. Diszktftésü munkák < magyar, német és franczia nvelven, ifjúsági íratod mese £
H és képes könyvi mindkét nembeli ifjúság számára a legnagyoob választékban. — A legújabb divatú és jj
\ M o, legszebb kivitelű levélpapírok dus választéka, — továbbá tudatom mé. közönséget, nogy raktáramat a JJ m *
| j legutóbbi időben, igen szép és dus vábuztéku ! u cL '
:írómappák, emlék-albumok és ri ói-kézi munkákkal . jj;
l Jf i bővítettem, melyre a n t közönnég figyelmét különöeen felhívom, ezeken kivül b. figyelmükbe ajánlom ^ 6 ® j ^je « dúsan berendezett £ "
o So o| d o a> o
r |Q c Leg^abb divata eljegyzési kártyák, meghívók, névjegyek, levélpapír éa borítékok, cilm vagy monogrammal 0 "
® ellátva, a legjutányoaabb áron éa pontosan kéwittetnek el — Továbbá mindenféle elkéasUéaért vállalkozom, melyek '
„ eaiát kő*&0b(MámlmU* készíttetnek el fi
P ° - 0 OS
p c A n. á kflgfaaégnek irántam íolfváut fokozódott bizalmak, melylyel 35 év óta RzakadaUanul meg^ándékozni
meg nem szfintrk q
E, ri,tk wléfdjija ason Irányt melyet eddig kftvettem i mely Üzletemre nézve j(Hrflre te változatlan marad ée valamint eddig, agy ezu'án ís io oí
0 azon lestek, hogy szilárd jelemeeaég által megtisztelő bizalmukra, folyvást méltóbbá tegyem m«g«m*j jo o
fl« . M . . 1 b j / tfétfa4 á n é kfeftnség b>cees figyelmébe ajánhra maradtam, kítflnfl tiasteleUel
M Fischel Fülöp 11
HB nyomdatulajdonol, kdoyv- éa papírkereskedő
lfsgy*lísaliaás és (^aáklsrsyás. /v^T*
írómappák dúsan felszerelve és képrámák! H2 " É s sí.. - '•''- ím l ül !■! 1 H.j B»iwflMMaiiraieiaBi arwigTr'......aa—
I+KELLER MÁTYÁS* ti >Qooooo'KoottQOOjB Birtokeladás.
I ytngqtalátatotttalMttcrtOgttia L
Mk, IMM Uaha.. V^L II í J&fi&bk éa kir. I A,! ^ « hM,] U[h
W^Éayj | évfaXílTt n ím >■■- mínf » hozzá raktári la mag*
AJáatJe Hí kflsMgask ^^ || j oulstmáUolHffifliffl^S j lirí ^pttlen-kai. t-vábbá ug)sficsak s
llpész-llzletét III | I VifífStrdy | bísliMS gs»la«ágí ^pOletekkel
fhmmim4*m~m*m*U,m« hgj— H [jj t«k»IÍÉ- éS tíOkrÓCZR YÍI' ^riu-1 «íratty«-klltUl ^alegjobb
^Ipék ikpjKUi divat aalerlat M 1U ^ V,^ mJI.i I <<',,/í,íssabsdkfeMI szón-
II héfékhől vsgy agyéb kslmékből a II \ *** m ^^J^J^iu^S, ' ^ Nllib ^^r" liérlievebeiő
itl teg)nlAsiy««aM» érért káasit. MM ^ /, ^ Ugvaneaak Szénlpéturur któ%
Asaa igyaliaéha sjásloai a viskattaa va- ^ |I T lr av»A Ifa * ssanwt/dságibsn levő s l/)l;b holdnyi
lééi maszka hegaria esls^kst. jj JjiOtaKayO ttBI ^^ ^
^t^mla^^^él és gyér- ^■HW fc ^ ^t^MH ^ I bá/sal örökáron asonnsl m*vehec*
L^J^IJL ATv 4 1 634 2 • 3 WUl rr Iicnéez.
I W^áa IS ár« 14W9SM fltef bé-UM** 4. in íZwiit laP7,*rkn*»í*éŐ
>1 ■nnaétléth,i|yl|tsttofsa ^^■Kl k^ííiwMxomliatlirl^rn kfrm%\ ulcss. alslaials4 bokftldéM aaaiiaU ^H I I ***** íao «m WK ^^ÜmP
ké«iiu«tark. ■■ j . 0,rM ri
a. é Maflaség arivss pártfogását kéri ^^flB Ll j ^^.wSSfolt* BPBWPP^SW^'^W E^fff}
lyskb tisslalettaLII I iSÜ^^SSt • ^
Ksllei IL£áit3riua N 1 • víW műim tr»«iah iái-
^^ I [B ■ |4«U«k mM tűik % Uk,ir»k • nlaánM M
OSlpáaJt Imb . IwéiWi rteuNlta wwt áffTlcríU>b>«t k fcaw- . • . , , .
w ■ i i^m.- • ^ ' ■ _ „ ................... ifi |
Ifi I i in MI i Kjmtf^l'rHt,
111 Legújabb Nagy-Kanizián 111 , 11 I KaKKX«X)WKK««KK«
éa TAr k Jkaf nloaMUrmii l iíij.i*
A aB'éfk-kart tamibta láthat*: I j ^^^^^ I ftf 4 I ,
»ayy IáHIsalail 4m ■■•«k««lkal I ( HHHBHHBIHHHHHHÍI ■BDBHBHBHflMBMHHH
H ü Z E ü II IMo ooooooooooooooocxjooooooooooooooo
éuUagysága éa• ||| Ház és kőfejtő eladás. 8
m/cK*. ^aii^iie^ ^kás^tarH^s I V A Kagy Kantsaán a Király ntezában 39. aa a. Isrd h in,* 0
-r-t. I ifjIMj*\it-if I jrnu 1 11 í kanisaai 494 asijkvben felvert laUbáz kŐÍMrsg<S mŰlisl/ írAasr»ba O
tfflHR A • ffj^miT*^ '1' ndvar ^ valamint a HortákiraságUn Varaa.1 mellett Vitai 0
^JI^^&^jT r i n? fi| lina "'irinf 11 1 | ' |' esán levd h s vittiezaí 191 »stjkib*n Mveit kofej 6t karakók sw- 0
vY^MWJftl 4 ***** —144 ^ ftémtaa mail|i»i| O O ssáiqok éa k6bordó asakéwfl kadfssd fsllfalsk roslIaU asabad kés O
Tv^aéá iHMft MM. «a. bMSSaá, fiii^i 1,1 I bdl aladé. ö
Sb || ^iVMva fl I JP
» ' •■ III- T» Tfi IIII lutrin ■■■■ -rg. uml üiiil I I K»/.l.bl>i l«ltíU(i«iUnal ojmIKi,| h lul.jilano. ^Hlld Ká- Q
I! I --Mi. ^ut <| ||| a#pr.«fc.«Wfy «í«r«> JAno. IluyVéd 2
: ^--^a-ar ^ , , , m-I^.. m 4 « g
• _O ' 00000000000000000000000000000000
Bj IIII « AMM fiS 1 SÜ 1 II Mbgr-Mmimtm. , ' '
Ltguj&bb dlnin Urílpapirok dux TÜustékal
Van nserencaém ané. kOzönaég b. figyelmébe ajánlani a mai kor igényeinek megfeiekHeg dúsan berendezett raktáramat, a legszebb, legczétszerObb és legalkalmasabb ajándék urgya*at ugy felnőttek, raínt gyermekek récére, a legszebb kivitelt! és lifijabb kladáiu imakSnyvek, bfe-. csont és bársony kötésben magyar és német nyelven. DiszktftésQ munkák magyar, német és franczia nvelvenf ifjúsági íratom mese és képes könyvök mindkét nembeli ifjúság számára a legnagyoob választékban. — A legújabb divatú és legszebb kivitelű levélpapírok dus választéka, — továbbá tudatom mé. közönséget, nogy raktáramat a legutóbbi időben, igen szép és dus vábuotéku
bővítettem, melyre a n t közönnég figyelmét kfllönöeen felhívom, ezeken kivűl b. figyelműkbe ajánlom
dúsan berendezett
ofiA^ éó>
Lagp^abb divata eljegyzési kártyák, meghívók, névjegyek, levélpapír éa borítékok, ezlm vagy monogrammal ellátva, a lagjutányoaabb áron éa pontosan kéaziUetnek el — Továbbá mindenféle dt^m—wir clkéadtéaérc válklk^m, melye* wyát kOnpokuUtuimben készíttetnek el
A n. á kflgöneégnek áénUm folyvást fokozódott bizalmak, melylyel 36 év óta Rzakadalianu) megajándékozni meg nem szőnt'k, eask arlárditja ason irányt melyet eddig kAvettem e mely Üzletemre nézve jövőre te változatlan marad éa valamint eddig, agy eza'.án ís ason leaeek, bogy szilárd jelemeeeég által megtisztító bizalmukra, folyvást méltóbbá tegyem
Ané kflgönség b> caea figyelmébe ajánlva maradiam, kHflnfl üazteleUel
Fischel Fülöp
nyomdatolajdonoa, könyv- éa papírkereskedő y Bísgy-lísaliaás és Caák tsrsyás. J5
y
vmmm 9mmmmmmmmmaaaMr—j
írómappák dúsan felszerelve és képrámák!
KXKXWW3 Kg
. cair t a a MTagy-TTa n 1 T^ré n fűk, Tfriáilal Mihi.
Ajánlja a a* á késéaságask
C z I p é s z-U z I e t é t
a Malybaa ■Iséassasil srk, sll és gyar* Mtktalpék a MfaJaM divat aaerfal ktUbkU kéiékbdl vagy agyéb kelmékből a
lakatl tegfntAMy««akb árért kéaait. KUSaásaa ftgysbaétw sjáslesi a rlaksdss va*
lééi aiasaki bagaria ralzmákat Késs raktár mindennemfi edoékbél és gyermek ráaesos eslnnákbél.
feriijj^ítrur zalamegyeí kOsr^g-b"ii li'vő kényelmes lak/tbítaam, mely
I áll boftlxSl, tübb pi búb/>l tlb Val»« I mint h Iiozzh t'ir!<'//) raktári mag' | Kéri Ipflleifkat, k*vábbá iigA'sncsak a | búzlics íttfUntl) gszilaaágí épOletekkel ki-riii'l fzíratlyu'knflal alb a legjobb I Mtéfrlek milett t^absdk^rbdl szón* ■ nsl fiadé vagy Mibt} évr" l)érlievebeiő Ugysncaak fts^nt|>étenir kOzs/g sz^m^/asá^ában levd a f/lbb holdnyi terttlHit az^llobirt kom. fclszerelt prés* | IiA/snI llrOkaroíi szotmal rrcgvehetó Í 634 2- 3 JIUJ'«*r Itcnáez.
tünnknákiéő Mxomliatlirl^rn k^az^gí ulcss
Eff 5'» «v ouísttnáHo
« valéél u i által «
fcl»m«y ki t*éf MHirtiMa m k—nlrt
iwfWi lyésymáeéayefc ktmk 4. B réa |aaik kxatyvtt léíkxar 40 k 70 kr • *ivAÁ p"gyntfértm' kmlmÉó. H-nklít wtk at avaay (/rawkriwK,
BMIiLÉ ''"t*
Xa)00<«W)KKW«KKKX
to Tarbk Ikaf 0ioaMttréli|ii (ttáiuf 50i 4 6
éleiaagysága éa isesgé vtanM*slabah Killilai kiaaulsaéd: a fclfckiiM m kél ikylié és a I
A Kagy Ksrirsaán s Király utezábm 39. aa a« l«sd és s ksnisaaí 494 aaijkvben felvert laUliás kóínragé mflbsly iréssoba udvar és kerttel, valamint a Horváüiraaágban Varast mellett Vini eaán levd és a viníczai 191 »stjkib«n Mveit kofej <5, barakok iw ssámok és kébordé asekérvel kedvesé feltételek mellett szabad kés Ml eledé
Közelebbi felvilágoaíuUsal s^4gál a tulajdonos JHIId Ká» ral/ M«pr«KtbkM vsgy ily Ari> Jámmn Ogyvéd Rí Agy-Kaeluéa. 62t 4 4
%MMfMw wábm, StBCSIIM K