Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.58 MB
2011-02-16 13:25:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
766
4224
Rövid leírás | Teljes leírás (365.15 KB)

Zala 1886 december

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

49 ajkm.
. HM I m I
N^-Kantafla, 1886. deczömber b-énj
V>\'
BHa ~w im -m\'; m m\'-j
IhUWHfl^MK 4.1 *í, y M* U*A—4i i t«)k mllbi rtféw hmI-| fcu* IUH kwlméuj.
9 SMÉMvilal) VáfwMa^tcta. 1
[I femataUM Imhk taft ismert kwk-| L Ml fogiáút^ftk «L
II Xériiatokjviam nim MMrtaáfc jjjcr :rk*x — t«f \' I» "m
% . r • ^N*-;;. ; \' « :E ■ . . l XTl/ - . :.. .._i. : l,
4—i- I > t-—i- I |-
ÍÉtlMfc

2?olltikai ée yegryea t&r\'talmvL hetilap,
A Zalamegyei ügy\\tödjegyícl? a Nagy-Kanizsai-, és Délzala» ta^irékpénzlápk, J3ankégyestijel Alsó-murakön takarékpénztár réMvéilylársas/ig $s öns. fizöveík.hi|valalo» kötljinye.
Megjelenik íjayy-Kaniwáii hetenkint •gyuer: vaaárnmp. |
az
XIII. évfolyam.
m xxx ~ xxx zxz zzx i KliiPí^RTtel ÁRAK:
■ j f- f fri — kr. ... 4 ¥ . I „ M ... í9*
Hirdpifoék juáifMH hébHWmIí
AnrwW a efyélí kivaUlM fclférfafaf* 30 kr UiraiUka Mii 100 méig i írt aiMiií mindsn nttrt tj fii kr.
IjrUttér MttUorfc l§ kr.
0
XZZI- XXX -ZJXX --XXXtZ
*

Egy §■
melyne
ielme
polgári
A helybeli polgári egylet Régibb alapszabályaiban a többiek köxött volt egy §, [mely ut a rendelkezést tar- I tylmazti, bogy a polgárt egylet vá- ! Wztraáhyának fele- a kereskedői é* ipa- | roa osztályból választassák.
A Polgári Egylet legutóbb tartott választmányi ülése as> alapszabályok j módosításával is foglalkozván, elliatá | rosta, pogy ezt a j 11, mint olyant, t a jogegyenlőség korában ér-nincs, egészep .töröli, mert a j egylet kebelében minden egy-leti tag bak egyforma jogai én köteles-gégéi vi nuák\'. i^em lehet .tehát mai nap- j Hág oh pontot az alapszabályokban | teiitartini mely a társad alom osztályainak kii ítín jogokat ad
Mi at értesülünk, a választmány ebbeji íatározata némely oldalról bi- ! zonyos aggodalmakat keltett, nézetünk szerint teljesen alaptalanul.
Mai napság már a társadalmat alkotó egyes területek, a saját testű leteket érdeklő ügyekben speciális egyesüléssel! külön fórummal birnak, Ilyen I a kereskedőkre nézte a kereskedelmi j testület| kamra, ilyen az iparosokra I nfeve ás ipartestület.
Al rPolgárí Bgylet44 mint ilyen I nincs hivatva, hogy akármely az ő kürébe tartozó külön elemeknek külön jogokat adjon, mert tagjaiknak kötelességei egyformák, jogaik is egyenlők. Ellenkezőleg ő a társadslom különböző elemei egyesíti ni akarja oit, nem külön\' ez< lok előmozdifására, hanem a társadt lom egytllteij érdekeinek ápolására, t írsadalmi nemé* czélok előmozdításán i és a társad élet emelésére
Azok. tehát, kilépek az alapsaab#- I lyok e pemU módosítása némi aggó-dalomra szolgáltathatna okot, teljesen megnyugodhatnak a közgyűlés tel- l járásában..{riiely teljesen deiti \'kratikui Mi ez elírásban a közgyűlés egy olyan lépését fldyözölhetjük, melv^lt tiszta demok\'ratiajjgyŐzelmét jelenti al I \' osztályérdekek kel ssemoen, melyednek bármily Csekély módon való dédefeé tésére épenségge) semmi ok nincsen. 8 minden buzgó tagja az egyesületnek csak örülhet ennek A demokratikus alapon való egyesülésnek legelső feladata abban áll, hogy körében a meny- • nyíre csak lehet az oaztálykülünböze- | Hket, melyek a nyilvános életben sokszor úgyis elég kirjvó módon hívják ki msguk ellen -a józan gondolko- \' 7,ók elitélését, egyenlítse ki. Azért mondjuk ezt, hogy egyenlítse ki, mert meg- \' szüntetni úgysem képes. De ezen kü« lönbségek gyengítése sehol sem atiy-nyira lehetséges, mint a polgári egylet körében, melynek már nevénél fogva is ilyen .hivatása ván. • *
Ezt a hivatását minden olyan pont és §. kiküszöbölésével; me\'y a lomtárba való, mentül jobban fogja elériii. — l*
Üdvözöljük másodszor azér...