Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.56 MB
2010-06-03 09:39:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
740
3128
Rövid leírás | Teljes leírás (308.65 KB)

Zala 1887 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1 szArht
^agy-Kanizsa, 1887. február 6-án
XTT. évfolyam.
f
Utikji*j * ÜMcUf^Um ki^la
ytwiiW k iwdtasl rimán vasal-kttaé talauw könbminy.
KUdókWaUl: V4ro»biw-nieu 1.
|
Btmwt»ü«a tavatok csak ismert kuA-<1 % Mi fogadtaömk el,
Kéfcír»tí>kj viiaaa Mm kiilraiiwk.
rwr ui nrr..m.. ifcrti
^olltiic^i és v&ymm tarjtalmu hetilap.
4 ZalamegyéF ögyj?éílégylc), a Nii'gy-Kaniir.stii- és Dólwtlni inkarékpéoiMtak, Bankegye«jllet az Alsó-ranruköfci (ukaWkpénziAr vény 1 ármihAg ég Önt, nzöveik. hlMmtá kÓíÉttnyé,

ifin ni gidrairtei ÁRAKt
i - ki. ]
IcéM évra
rllivr*
NtgywUm
áir4f(lMk jatáay«M sáslttataak.
ii««M««0ék hivattat MnMtsésyak
#> kr Mlmdllon MII HK> aaálg I wi •miiiiI «la4«s nMn »|| W hr.

■yllllér pHtlMfi lt kr m va

Megjelenik Nagy-Kaniiaán hetenklnt «|yizir: vaaántap.
sr —--—-■■-■'!■. [ ■ ! I ... .|JlJMf». iL'nf ).-. I - ■' ■-■ It^J^r—^■fWg
A balatonfüredi szeretetház
(Kgjr fqiuüt u ttldoKatkémBKégröl.V
Szeretet- és árvaházát, hajlékta-Unok menhely*'), mint oly intézmények, melyekj minden társadalomban nélkUlözhetleaek, mert a táraadalom-nak elhagyottjai számára menedéket képeznek. lio| megóvatnak az ^IzüUé*-tőí- * haszinpt lúgjaivá neveltetnek a társadalomnak, a mi hazánkbm; nem képesek erőn i gyökeret verni. Ebben a több mint tia:nötm.illió lakosságú államban alig jván né1 ány, oly csekély •iám, mely az elsül lésre kárhoztatott existentiák legkisebb százalékát sem; képes megmenteni az éleinek, a társadalomnak. Azért oly telvék nálunk a börlötefc, mert nagy . soknak száma, kik zsenge korukban au.'iilan, anyátlan áivákntk maradva, vagy pedig a bfin fertőjében születve, nevelés hiányában rcjssz ösvényre térnék, s a helyett, hogy {hasznos, munkás emberek volnának befeliik, léméivé lesznek a társadalomnak, mely őket kilökte a Ikét-ségbeesésbe, ti ép azért folytonos hadi lábon állanak a társadalommal.
l ársulalmunk vagyonostibbjainak jótékonysági i érzete, ellett nem leltei kifogásunk ; a pillanatnyi nyomor enyhítésére miiwhári késtek megnyitni erszényeiket, 1 al hiszen napi 'sajtónk a jótékonyság számos oly tényét jegyzi fel napról-napra, s habár mulatság révén is a legtöbbe*, az sem baj. ma így járja az | Szó sincs róla tehát adakozik társadalmunk, s aránylag nem keveset, mely adományok — síelünk megjegyezni — legnagyobb részben a középosztály zsebjeibői kerülnek ki, s a jótékonysági cselekedetek tekintetéfon
r i v F A JiiM' j Uf valóban polgári 'középosamlytmk, és
igen sokszor az a rféaze is,J rt'újly tőke I
vagyonnal uem ÍM igen rendelkezik, I
van leginkább megadóztatva.
Más államok kan a szeretet- és árvaházak a hajléktalanok, menet)ék-háza rendesen tiá|gw vagyntiú, gawlag féi fiak hagyományaiból, , vfiur nagy összegeket tevő nilHKhgjUokuói ál|UtHt-nak fel. Hozzá járulnak |kisebb gyonu emberek is évi járulékaikkal, de rendeaen az iKJintécetak fennma radá*a eleitől iqg\a , is jórésit bizto-sítvn vaii, s a kisebb vagyonit emhe-rek évi járulékai a jt'őke gyjarauítáaá^v, ! a jótékonyság nagyobb m^rvü eszköz-lésérei mint a :lk>gy el jén tervezve ; völtjf használhatok fel Nálunk ily nagyszabású, gazdag emberbarátok, kik nevüket valami emberbaráti intézmény létesítése jáltal hílhaiatlanuá tennék, nagyon rit&nk. Á ka hol(kua főpapok tuígy ad<»(itái.yaiiól itt el ke I tekintenünk* hisz ^k egxházi, iskolai és jótékony czélokrai eleget tesznek. De nagynevű és nagy vajgyonu mágnásaink, birtokosaink, kereskedőink nejn igen figuráinak oly összegekkel, melyekkel nagyot, létesíteni lehetne.
I S ez az oka annak, hogy az említett intézmények dolgában nagyon csehül állunk, s ez pz oka annitfc, liogy [ me...