Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.59 MB
2010-06-03 09:40:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
836
3215
Zala 1887 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. szAm.
•Mthytop. fc UkMW r-iUu nrkái
9 I**—Hfc Mlll—I rtwÉtt TMlt-kasé ibImm ktsbaisy.
i] B+raratolfc* jbvolak cttk Unutft k«wk* Iwj FnftdUtiwk «L
s
vfctw* nem kBtréuwk
lo r sx ' zn
Hl
»■ A
Nagy-Kanizsa,
1887. mftrczius 6-án.
• '■Z' jplJ^iPk L
ZPolltilcai és tartalmú hetilap.
A Zalamegyei ügyvétiegylcj, a NHgyi-KíiniZfwu- éir Délzalai takarékpénztárak, BankfgyesUlel az Alsó-muraközi iukíin&pénzlarj i'észvénylárwujág é» önti. sziÍVelk..hival»]os közlönye.
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.
XIV. évfolyam
-r
. . . . i írt — kr. 0
.....I .. w .. |
, . . . I - » , fl
: ~ar tör ni t;ur. r.i4ri7.rrfisi iaAis
Msím lm i|ÍM . Ntpwiétn
Blrdné—k j«tt«jw»aiá»imttftfc.
AimiM • blvstftt* klrijleéey* Ml kr bftl?**4ll»ft MII Itt) fáit I S* ftunntsl M!UM MMn «ty Hfkr.
■fUttér Htttam ia tnr. mim m :ra m
Egy tan<igyelSi jelentés.
/u/antrmyye icif. tanfelügyeltjének a kőiig, hizotttághoz intézett jelentért Xatarármem/r ncyrtlfatiMnak fWJ''6. tanévi áUapotátvl h történetéről.
. Dr. Ruwicxk* Kálmanuak, Zuln-vArmegye Megy but^altiiu tantelügy élőjének n közigazgatási bizotlsághoz intéseit jelentéáérői megyénk népokjtatá-. hónuk a 11b pof A iái a mull tanévben, már megemlékeztünk ugyan lapunk múlt heti márnának ujdonsági rovatában, .közölve h főbb atatiatikai adatókat., melyek a megye tanügyi haladása iránt röviden tájékoztatnak: de nem tehetjük, liogy vissza nej téijünk ez n jelentésre, bővebben íoglalfeojsva vele, a nem any ii) ira annak számadataival, mint inkább azon tanulsággá], a melyet belőle levon-halunk.
A mi e jelentést, különösen a ' *zakférfiú előtt nagy becsű vé teszi; a mi a legnagyobb megelégedéssel és Örömmel tühlijeti el a hazáját szerelő és ennek íelrírágozácát hőn óhajtó laikus ember a ebiét; a mi mindnyájunkat a jövő Iránti remény édes bizalmával tölthet (dl: nz azon magyaros őszinteség, meljy ezen jelentésen keress tnl vonul; az jaz a lelkiismeretes pontosság, a melylyel minden himezés. hátnosás nélkftl fel vannak tárva a hiányol is. Az egyszersmind azon meleg lelkesültség,, mely az egyes Ipoiitok (XXI-qől áll a jelentés) száraz 'számadatain végig vonul, a mely bizonyossá teszi előttünk, bogy Zalamegye kir. tanfelügyeltje nem pusztán hivatal* nofc, első megyei közege a közoktatási miniszternek, ki teljesen eleget vélt tenni,' hogyha {buzgón és nagy fáradtsággal összeállította az adatokat, hanem, hogy Dr Rtizsicska Kálmán lelke melegével csüng Zala vármegye nép-joktalásnnak felvirágoztatásán, hogy keble egész lelzesültaégével buzgóiko
dik azon, hogy a magasztos o/.él mik J megnyerjen minden eszközt, minden tényezőt, minden erőt ebben a megyé* I ben melynek közművelődését Előmozdítani Ő nem pusztán hivatali ykŐleleR- j ségnek, hanem hskafiui kötelességnek I is tart.
ErrŐI tanúskodik nekünk e jeíc n-tés a ezt reg'iatráljuk első sorban Őszinte j elismeréssel és köszönettel
A mint már emlitetHlk a jelentés XXI s akaszból áU Kzeket röviden fogjuk jellemezni; de a b vezetésnek égy pontjára még előbb kitérünk. Azt mondja ugyanis a jelentés második bekezdésében : „ma már a társadalom minden tagja találhat népoktatásunk számod irányzatai közt egyet vagy többet is, melynek fejlesztéséhez akár | értelmi utyn, akár lelkes áld&ziHainak, — nkár társadalmi helyzerenem vagy i egyéni buzgóságftnak czimén hozzájárulhat.
Ez a helyes szempont 8Nyílóban ha társadalmi köbeinkben nagyobb és bensőbb volna az érdeklődés a tanügyi kérdések iránt, sók ólyan hiány, melyet a kir tanf. iir a statistikai adatok közt. I> énytelen felemlíteni, nem létez-nék, vagy sokkal gyorsabban elenyész-tetnéks Az ily indirekt felhívást a cselekvésre vajha sokan megszívlelnének.
Az I. szakasz a tankötelesek számát mutatja ki, előbb valláa, azután nemzetiség szerint Az ntóbbit illetőleg az összes tankö elesek közül (6l 161) magyar: 46429 (26*41%); német: 607 (0-99%); vend: 380ft (6»3%); horvát : 10026 (16 37%).
A II szakasz az iskolázók viszp-nyait összegezi. E szakaszból kiemel* jük, hogy a msgyar iskolásóknak 84 54%. & németeknek 95 20%, a vendelriiek 62'90°/O« & horvátoknak H5-2fc%-a járt iskolába,
LÁW saakasz a népoktatási inté • jf •etek jellegét tQnteti fal 'Ebből kie- / 'meljük, bogy a jelleg 4a fokozat viaso J
lnyaihoz képest volt:
Állami itiköta 18 elemi, 2 felsőbb népiskola
Kotnégi: G6 elemi, 4 felsőbb nép és b polgári isknla
Feleketeti:^ 264 rk. elemi, 20 helv, hitv 19 ág hiiv, ?0 móz. vallású i összesen: 409 tanintézet volt és < ebben" 606 tanító.
A IV. >zakaaz az uj iskolák léte* süléséről, a tantermek <aautporodásáról, az uj tanítói állomások szervezéséről szól, Erdekesbek lavtjn'k felemlíteni, hogy 1869 tői msig egészen uj iskola sservestetett 85|; uj isjcolaház épült 126; uj tanterem épült 236; uj tanítói állomás sservestetett 220.
Még érdekesebb ama körülmény, hogy a mióta Dr Rusaioska Kálmán nr hivatalát átvette sz oktatás áldárfát nélkülöző és sok nehé»éggel küzdő aprd kösségek számát 52-rőt 32 re apasztotta Azzal a kijelentésével, hogy .legodaadóbb gondjai tdrgfát képezi^ hogy helyetebb csatiakozásokknl mielőbb Zala-meffye fottes kétségei a» it-koUr/M jótéteményeiben rhtexülkesttnek6 minden jó haiafinfik kóláját érdemelte ki.
Fölötte érdekes s a legnagyobb figyelmet érdemlő a jelentés V. szaka-szs, mely az iskolák tanítási nyelvéről szftl Ások sserint, miket a tantel ügyelő e szakaszban mond, a magyar nyelv* nek, mint államnyelvnek a muraközi és vend vidéken való terjedése kétségen felül áll. Mert az kétségtelen hogy asóta mióta Dr. Russic*«ka Kálmán e tankerületet átvette, a népoktatás a még nun-dig feni rgó nehézségek dacsára egészségen fejlődésnek, virágzásnak indult Muraközben Hogy ez gondoskodásának kiváló tárgyát képezi/ mutatja hogy a mttrakösi népoktatás történetével, aj utóbbi ivekben tapasztalható felvirágtá
iával és jöné fejlesztésének föliétM9J annak idején egy tMseiet közérdekű mm-kofában óhajt fogMínzni.
Ily munka megírására senkisetR lehet hivatottabb, mint Ő.
A VI, ssakass, a kereskedelmi iskolákksl (Sfi a VII ssakaas. a zalaegerszegi polg. fiúiskola mQasaU'os tanműhelyével; a VIII. ssa^aitz a megye alsó fokú ipariskoláivsl (5); a IX. ssakasa, as óvodákkal {#); a X ssakass a faiskolákkal (382); a XI. ssakass sz iskolák jövedelmével, a ssakass, az iskolák felszerelésével foglalkozik. Részint térszüke miatt., részint pedig, mivel e dolgok inkább szaklapba valók, ez alkalommal bőtebben nem foglslkosank velük As ovodáknt azonban külön csikk tárgyává kívánjak tenni.
A Xfll, ssakass azon akadályokról szólj mtlyfk -r- 02 iskolaszék fokozatot fejlődése daczára okozói annak, hogy a nagy-Kzámu iskolázó tankötelezek nem a törvényes [ időmennyiségben élvezik az iskola jótéteményeit. | A mjm ajéleutérből látjuk a pontos iskoláztatás érdekében minden tényez'* I belevonásával megtétettek a szigorú intézkedések, s igy talán remélhető, hogy e baj fokozatosan csökkentetni fog.
A XIV. szakasz a Csáktornyái állami tanitóképezdéről szól; á XV. a Unkerületben sHtalmazott tanítókról (606) képesített 624; nem képesített 72 ; rendes 508. segéd 93; férfi 584, nő 62,; r ' ■ ' ' '
A;XVI. ssakass a megyei tan-i testület síellemi önképzéséről;' a XVII. 1 szakasz sz iskolslátogatók intézményéről; a XVIII a nagy-kanizsai kisded* nevelő egyesület gyermekjáték*táigy kiállitáááról; a XIX as országom népoktatást törzskönyv feldolgozásáról. *
I XX sz a történt iskolalátogatásokról (176. nap) s ss irodában 188% tanévben elintézett 3320 ügydarabról tesz ! említést. A XXI. ssakass a magyar
Tárcza.
Fttst.
— A „Zoli* orwlflti Uralja. — .
A balterenj fényes lámpAl, mintha Iteletirsrilsk voilw már a csillujiásba, csak halványul világi íjuk meg a tAgas helyiséget, mflybft! s haji vendégek már javarészben eltávoztak, s a kik még ott vannak, úg^ 'átázik sxiirtéa be.'efárödtnk már, mert otl a ksrzston a csigSsy, ki előbb oly élénken ihuxta még s talp> alá válót, szintén bólogat Ja tejével, püieaésre vágyódik, mert abból Jsx eltévedt sugárból, :nelj a keleti egen a (kibontakozó napból kivillant, a terem ablakéra is esett egy szál, —Itl van a virradta.
béli vendégek ! becsület tel megfeleltek a jhirssngi mn'alsS| habár törvénybe nem
tzikkelyezett psragrafusAnak, hogy .kivi-ftgoN kivirradtig.<j Az s pár vendég is, ki . (Jég az imént bt, de már majdnem kellet-ienttl jáns a etftrdásl, sufnién as Ollőzöt keresi* lel; a hí)^)ee»kék, meleg felöltőkbe jbajcak, a mamák órölnek, hogy magukra Jölihetik a bő ki>|^nyl, a papák pedig egy aiéiy ásítást íojtsinsk el, s nagyon, nagyon ;kívánkoznak már baza.
A vidám zsj; a kedv, és mnlatorás tanyáját »'éroa esihid váltotta fel. A terem fcarraiérhes hasonlít, métyef c^ak sz imént Jsgyisk oda a kfatdö lelek. Vér nem fbiyt, í sérelmi ömlenyeknek, a sóhafoknak, a s/itarpi inllaaiásjkoal pedig semmi nyoma. Csak m ml a kAéaytt fehér báli robaeské-dalt qry-egy kMBlAnya.
Üw my valaki arfkg ott marsdt, még Mai Éitni éL Üi^Onsk maradott, mint é«Ma a aitaÉsávsl mindig. Mikor
ménénféjáa sHIüsiak, esak as ö láü
j kabátja lógott még a ruhslárban. Végre ti is felemelkedett, átadta a pár hatosát, és (előltve téli kabátját távozott.
Kalapját mélyln a szemébe búzva; ! éppen mikor a kapunál kiment, e azó rflp- í jieni le ajkáról: 'Fűst.«
Éppen ekkor mentem el a báli helyiség i kapnjn előtt, mikor bősöm onnan kijött, j j tfalioitsm ezt a szót >fQst«, de nem énem ; rá szóba állani veJe Fölleltem azonban | rasgambsn, hogy a legközelebbi alkalomkor lólkeresem, és megkérdenem, mit érlelt a I kifejezés alali, melyet annyi resigna'ióvsl ejteti ki.
Fel is kerestem.
Mikor etóad'aia neki, ~ mi szándékból j öltem ho*sá, keserOen mosolygott.
Est észrevettem i. kérdem, nem kelle- . r metlenQl érinti e kíváncsiságom. De ö megnyugtatott, s azt mondá, hogy ksserfi mosolyával nem azi akarta kifejezni, mintha I . kellemetlenül érintette volna kíváncsiságom, | s minthogy már hozzá fáradtam, hál ö szives késztéggel elmondja annak a kiejtett ! szónak történelél. De mielőtt én ezt utáona elbeszélném, hősünk jellemzésére egy pár I vonást keli előrebocátsnom.
Pető Gábor népszerű ember abban a városban, a hol lakik. Olyan agglegény fonás, kiről már leljfesen meg vsunsk gyö-j sődvs, bogy sohasem fog nősülni, habár ; szerény igényei mellelI eltarthatna családot, j Aze'Öll egy pár asstsndővel s msmák Ipar-i kodtak ugyan kegyébe járni, mert nem épen j rossz parlhie letl volna, de mivel Ö m hányszor a leghatározot t abbsn kijeleni ette, bogy I nősölní sóba sem fog, végre is sbbakaf|iss hiábavaló tórekvése<kkel, a azóta teljes nyu-! gslommsl eogedbeii ál lasfál ssjál psas-I sswtfask. ,
j \ tn Is kwirflsil Maé tartósomba kaUr
bizalmas barátság köx&UDnk ki nem léjlőd* betett, egyszer másszor, ha épen szerit tehetjük szívesen váltunk egymással néhány szót. Ex adott bátorságot, bogy egyenesen leikeressem sma szó miatt, mely nekem az 0 ajakon, abban a pillanatban nsgyon jelentőségesnek lOnt fel. S mivel és/revellem, hogy mégis von valami, a niit rejteget, hogy neki vslami titka van, ugy bitiem, hogy részvétem kftzlékenynyé fogja ,tenni, ha küiDnÖs bizalmával nem is dicsekedhettem, Hogy életében valami keserűsége lehetett, mások is érezhették, mert nyilatkozataiban, Ítéleteiben volt valami keserűség a molynek más okát találni és tudni nem lehetett.
S minthogy megengedte, iipgy életének ezen jelrntöséges epizódját le is írhatom s név elvásioziatásával, azért elmondom üt úgy, s mint o azt nekem egyszerit közvet-len»éggel előadis.
Körülbelül 10 éve lehet. Fiatal ember voltam, telve vérmesJreményékkel j a legszebb kilátással a jövőbe. Nsgjv bizalommal voltam az emberek iráol. A mii róluk itl ott olvastam, bogy hü«ég, barátság, yóakarat és egyéb nemes tulajdonok, mind csak tzia és látszat, s bogy az emberek a legnemesebb cselekedetet is csak a Mgrutabb öntésből tesrik, stt nem hiliesi el Kevés alkslmsm volt eddigelé ss emberekben csalódnom. Igaz, hogy nem szorultam reájuk, t nem igen vettem igénybe az egyiknek másiknak jé akaratát. Igy hál nem ismer-belém ki agy, bogy biztosan Ítéljek róluk; Addig még róssaszemOvegsn Ét láttam az egész világot, s ha Ítéltem, a külső ulán ítéltem. Gsjambnak aéitem azt] a mi lehér, ás (gazságnak, őszinteségnek vettem azt, s mi atsk jéjlemfoszfó hízelgés vnlt Egyszóval, boldognak éreztem magamat, st élei kessrt-séfs mm báaioü még.
Abban s városbnn, a hol étleoi, élénk társadalmi élet folyt Nemcsak az ifjúság volt mulatni vágyó, hanem ss öregebbek is zxerettek a bor ps kártya mellett élmulatosni; ennek sz ufobbinsk én sohasem voltam nagy barátp, sőt s legha-szontslsnsbb időtöltésnek sőt idöveasléje-lésnek tekintenem, de hát néiji széliam ellene semmit, mi kötőm it volt botaá.
Múlt olyan fiatal ember, kinek tsép családja vtn. t ki vagyonilag nem rosszal'áll, eltekintve kenyeret adó hivatalától, gsakhaaisr bő ismeretséget kötöttem. Hivaialos voltam majd ebes, msjd ahos a családhoz, a bot engem igen ssivssen láttak, r s hol igen kellemes izép órákat löllflitesL
Többek között járatos voltam N-liázába is, mely ctslád nekem asgyoa tét* ssett, nfmesak st spa Őszinte egyeoev lélküleleert, nemcéik ss snys derék volftért, de leginkább Irma (ez volt legidősebb IfA-nyuk) »zerel el remél tónágáért.
Irma ritka leány volL Tsnaészetss józan eszében, minden modorosságtél ment mfivsllségében volt valami, a mi a térit erősen ronthatta; s én valóban oly vontai* mat érettem iráata, minőt egy nő iránt ssol S mivel e tekioteihsn komolyan goodolkot-I tsm, feltevém magsmkai, bogy aa esetben, ha s vontalom mreismmé fejlődik, én-I Irmát megkérem ás oömari teszem.
lrmsi szülei szívesen látlak bteakbsn, : sőt sokssor úgy 4elsseU, hogy fck örömmel látják e voozalmat fejlődni, fin valóbaa | megszerettem Irmát, s s mini aea^ minden megelégedés nelkfll éssrwsttem, - Inaa is | hajlott (elém. Apró, cssk a sserehaeseá Mai éscravstt jelekkel, kiiünietett sokssor s én wssrslmsatei asm tükeltam elftHe. S habár kőaóii&iik sddig semmi!áh nyiUtkosás asm történ', sM éMstftk nimiyasktiss ast, a
nyelt oktátAi»Al>an éa elzajiítitáaAb.-n le^kilUnőbb tanitők növendékek
k«»l kiosztott 510 frt részletea adatait sorolj*, jel.
A végszóban Zalamegy* népoktatási történetének lf> évi fejlődésének néhány, foHto*ahl> adatait állitja be; itt köztijük, hadd «tóljanak n nim k:
Xmli ni #ify«>í> «
t

)>» • »» l>k»l«Kj» iÁ>» U*k»t
l»k»Uk »•»»»
1*7 Vn f >***K»B
rcm MMt aiotá
wít " féli
I s 4«l* éO|
Uk»Ukti| ku»loa 8&V ftOM*!** ft.»4W»> ft iW~tt«ta>kaa»i4«> XlÍ5»» írl Üt.'lM A <73I7W n.r
Vetíti tekiniw *r akadályokat h melyek ellen kiudeiifa kel), ig\ \cgzi jeMitíaAí* »lelkvtn rgéas odnadáaával liiatem éa letnélein. hogy h tekintetea kóu^az^d**! bizottságnak mindenkor tannaitoil meleg éidekl&léae, »i ejjy-h.Ui éa világi haióaágoknnk erélve* támogatás* a Zalaimgyo 600 tnnitó jának tflrhellen munkássága, végül pedig n társadalom hivatott tényezőinek ttaatlmtáaa — /iiilnvármegye nép-ok tatáaát. virágzövá annak gonddal »« azeretettel Ápolt köjdgyévó Ingja fej-leatteni !«
Kim aat IcaszOk bottá: .Adja latéit, hogy et Almi, h mely kell h«»gy mindnyájunké legyen, mentül előbb telje»fdé^be menjen, * hogy h műnk* nlől, mely teA háramlik, ne vonja ki magát senki* !
Színészet és színészek
.\mk>-14 mii
Hogv megváltoztak uly alaposan a vinoitTOlt Városunk c»ak ezelőtt tu evvel is sókkal elönyoseeb helyzetben volt a a/in-társulatokat illetőleg fc*)-egy társulat mégia megélt nálunk néhán) beiig. egyike má»ika, (iierófi, Völgyi) a legjobb emlékekkel távoz-ta%\ azaz , n«*m volt sauknege-, hogy adőa-ságalk lejében ilt hagyják ruhatárukat, a máshol aaedjék Oaaae a .kiváltára s/áol l>énxoss<eget.
Néhány óv óta ebben a tekintetben is megváltoztak a viszonyok. A publikum mindig elégetlen a színtársulattal, a szintár sulat eWgeiletleuUl láyoaik a városból, aok-■tor telyé adóssággal, a mii különben mar ulq in botiak, a ig> uagyon áldatlan mini övadunktáu egy pár esxtendoóta, a a helyi M*jtuuafc*ia van oka a panaszra.
i •) Volt w erre ok é.* alkalom at utolsó eaatendokben elegendő. A két legutóbb nálunk idusött stiniársu'at oly liaacot csinált, hogy a vrle járó körülmények folytán rit-
Kjtv uk
kr«it *tl**U» '.Hte frt 5>t ft ft
XA*W,m*k :iTt* 4M *10
K*i nl^m^tv »ri 4.6.7 It1 ft.
• . A.
kitja párjAl a sxinh*ai tórtenet annale»eiben. Hh megie'ent a kóxónaeg a nxinbáxban, neki kelleit bi>«xankodnia. n volt aaet, hogy egy-re»«* meg a dwrab bevégexte elölt hagy la oda a vamhaEfti. Mxannkoxva a hiábavaló eeölkfldéeep.
Mi n^mikep bivma^aacrQleg m igen »okat elmélkedtünk mar e lapok haaaKjaiu i» arrOl, hogy mit kellene a t>ximgaxgetoknak tenni, hogy tárau^tuk *xam*ra a köx< n*eg re*/• Vitet e« pantogáaat Jobban b»xiivii*ak ma* guknak. mini eddigele ; mert azt tapa»xtal-tuk, bog\ ke\é< dicaérendö kiveielle! a xidéki o/meaxat ug\e mt»bol aem a legjobban Ali, aot alienke*óli»g, M>k helyen oly Ona«i re«*vétlenséggel kenyielenak otagktt«-dem a axini|axgatAk, hogy nemelyik nem iá kepe* értre, »xine»«eit nem fiieiheii, kénytelen leloaxlaMti társulatai, m «i<aga ia nagy ve»xie»eggel újra elftlrol kexdeni. Moat mmet lioaaank ke«xdlven egy NsintArwulat. »abkMv-ge«nek tartjuk «>g><>ima«i elmondani, nexeie-inkel újra nyilvaim»»agra hoxni. talán le«x bennbk egy egy ege*<MVge< eaarne, melynek megvn>o«iift»a előny nyel járna
Variunkat tekintve, eUó hiánynak tarlóm a/i, hogy nittoa ntlunk ^uem RZinhaxii bixt>n«ág. mrlynfk (eladni.<i koxe tart'k/nek, hogy ax idei'rkexö a>ÍD<*r-milaloknak kexOkre jarion ; kQ-0n>>«en peóig hogy exekre nexve tanácneiml Hxolgá'na a városi kapitány»Agü-«k, ki nx engedélyt a nxiotaran atnak kiadja. K< nemi biato«iiekot aiolgá i^tna a kóxón«egnek, hogy oly «>in-támulat l<»g i'rkexni, moly résiint a irtive-s/en Hxerenyebb igényeknek megfelel, re*xint pedig igereienek axavát togia áMni. Ma re»ai, a kOtonaeg pártola»a ia nóveke lnek, meniül jol.ban volna bizloailva a ko/on^eg ia arról, hogy ininden larlo/k«MÍáN nelkúl aborneá bat ax eUtadanokrn, nem tog exalatkoxni, a pén-xet nem veti ki luáh:i.
IH* magának a vidéki H/ineaxet niveau-janak emelete nexetúnk saerint ke\«Sbbe lugg a kö/«m«eg ki-ebb vagy nngyobb mervü paritogáaáttd, mint inkább a axinigatgatók Ugye^segetól e» rt^xben lelke»UU»etétól Az igazgató, a ki liaxtán ea ki/aróag ü/leti Mfn |»onihól axolgalja a HainiuQvéaie:et, a egyre*/ról nw»* oleeö tai«ulatot lírt, mA«K'a/röl egyenesen a k»>/onseg kiuákmá nyonsAra tOiek«/ik. ax ugy a axinéHietnek, mini najái magai>ak roaaz nxolgálatot teax; nem felel meg hivaiá»anak, n a kikre ő spekulál, axok cserbe hagyjak, fiietni |>edig í»le«0 lagjaii »em ludja ; a koxómseg csak egytxer lrt«»a. hogy ere:tikon e* tehetsegükén leiül oly M/erepekben lépteti fel, á melyekben ék megtelelni nem ludoak, azonnal elveaxti nepn/erUoégei, » iiinca a mi rábírja a ko«ón*eget, hogy a< eUvadáaokat lébbaxor ín látogaasa
A kóxónnég reNzvetlenségének evvel kapcaolHtoaan egy mátik oka ax, hogy a kültatgesehh kiállitá«t igánylö operettek nem
ugy lyníttWaeJl eléje; a mint axokat látni axerelne.
A vidéki axinigaxgatOk a legritkább e»etekben ké|»e«ek egy-egy köllaégiatbb ope-rette axük»ege« kiallitaaát I wkVini, zenéje ttinea, énekesei keveaebb Hxámmai miut keltenének, » igy axián az egésxbOl oly ixléa-telen disbarmonia axármaxik, mely a szerényebb ifcénxQ műveli publikiimot »em \on/liat|a, sAi inkább egéa/en elria-xtja a ssinbáz1átogata«t0l.
Minden szinigaxgatónak éppen exért sxániolm keileue erejével, lagjamnk két»e«*-aégevel, » rei^ertoirjat oly daraUtklM I kellene iVaoxeállitaní, melyeket e/ek valóban jól éa teljesen ó»*/e»ágólag tudnak |ai-axani. Ax uiols«» években még a nCpsxin müveket sem lát luk aa*al a prevMaitá^al előadni, mely kivátiálo« volna, hogy e n U-laj iu\ abbra is ugy kedveltelek a koxön-segnel. mint eleinte.
Neui moni^iuk, hogy a v idéki aainésxel k»iai ex állal már i^rvonolva i« le»xuek, de ex mindeneiieire egyik lényexOje lehel nx Orvoalásnak
A mi kOlónóseu minket illet, mi már ismételten koxoliük lapunkban Sághy /.sig* mond sxintArsulatának megerke*é«i hírét, kóxOltOnk egy darabol a megAllapitott rej»er-loirból, Orvendetea liirül vettQk, hogy mAr előre sikeittlt tiil bérletet sxerexni, a mi a sxinlárwulaira nexve elég biziatA elójel
Moat megérkezett a társulat is, é* hihető, hogy mire a sorok megielennek, már a« elí»ada«»k is megindullak.
A társulatról termeaxetesen mo-t még semmit sem ktixÓ'heiUuk ; egyelőre caak Udvocóljük a megérkaxetl axiniámulatoi a óaxinte örömmel üdvóxóljük axon hitben, hogy ugy ók a köxoraéggel, nxnt a kósön-•ég ó velük kolcaimosen meglesxnek elégedve.
Sághyék különben már egy uUn igen a*ép körülmények kOxiVlt töltöllek el nálunk egy axini aaisonl, a mikor ax igaagnló kiváló vendéguiuvéKxeket ia feilépieieti. Óhá|t« juk, hogy a aaimm végével elégedetlen lávozék, s a kóx.»nség ia elége<lelten tekinthessen viasxa a sainháaban lobon időkre!
A közoktatási költségvetés.*)
n—. Csudálatos véletlenségből épen a vallás ea közoktatásügyi költségveté* tárgyalásai megelőzőleg terjesztette be a kép V'selölUx elé a honvédelmi miaisxter a had fólsxerelési javaslatokat, mintha caak a véletlen is jelexui akarta volna, hogy Trelorl hudgAttjeinek tárgyalása sok ixgatolt jelenetekre fog alkalmul axolgálnt E válellqn sxoir-sxétlság amúgy is )e!entöségleljea. A németeknek utóbbi roppant sikereit 1866-báni é» 1810 - 71 ben a» iskolával hozták kapdo-
*) T*r.»ak* ai«tl U|>uak unit >t«w«l»l ki-
' Morull S»»rk
latba, aat mondván, hogy ax eredmények a nemet iskolamestereknek árdeméÜ jegyexha tők fel Tehát »esiileg, sxellemileg jól nevelt nép adja a hatalmas, értelmes s haxájáért lángoló saeietettel élni halni kés* katonaaá gi>i, ea aa általános jogosult meggyőaődáa
S mégis mily külöobózö módon bánnak el a kétféle előierjesxiéaael. A hadlóUserelési javaslatokra sima egyhangú eltogadáa vár, a badi költségből csak e*y garast is megtagadni haiatiatlanaágnak tartatik, míg a kőx-oktatásügyi költségek körül krajcárkodni égési partok nem tartiák sxégyenitö dolognak. Pedig hát a csak moai követelt honvédség s uápfölkelé**! folsaerelések köliségw ia egy millióval múlják felül a közoktatás egésx évi költséget
A közoktatásügyi költségvetés ax idén nem mutál tel lelenlakeny váltoxást a rend* axerre vagy a koltaegekre ne«ve. A költségek lennéaxeles axaporodáse, mwly agyüH jár at egyes taninté«eiek fejlődésével a a«ontul at a magában Is jelentéktelen 3.t,i 00 frt mely a népiskolák staporiiásárá van sxáuva, ké pexik-e lárcxa ö»s<eatöbb-siükségletet. l'erate rvtaatük aa idók, n at « rs4ag pónrenek éter más betye van S aztán ep ezért hiábavaló ia a kövatelóiUás nagyobl» azaliásu reformok uian a kotoktatás-ügyekben, meri e reformok, mint Trefott ia hangsu'yoxtt, nagyon sok péiui igényelnek a nekünk mag kevee is alig vau S hiába oly köxkedveltsegQ ember Trelort, még axon üdv«is újításokban is, melyekel költségvetése kereten helOl végrehajt, sok gancKolödás»ai s jogtalan felre-tnagvaráxással találkoxik. A tárgyalás első napján Irányi Dánielt ktveve. ki most is sxokott lelkesedéssel saállt síkra a vaUásssa hadság mellett, egyetlen szónok eem volt, ki a tárgy fontosaága által megkövetelt aainvonalon állolt volna. Kgyetlen egy sem volt képes Magyarooaág köxoklatásügyél maga-•ább tárgyilagos szempontból meg télm, s egy sem tudott valami termékenyitö estmá-ve! elöállani Hogy köxokiatásügyünk még némely jelentékeny javiiásl igéayel, hogy ax valamennyi tokoxaiában még nem lejlödött a kellő mértékben, ki merné axt tagadói? De ki ax, aki ha igaxságos akár lenni el ne ismerje, hogy a Trelort vexetése alatt lévO mtnissierium siorgalommal s lelkiismeretesen dolgozik a fokozatos tovább feilődéseu ? At elégtelen eredményekért egy réaaről a rendaxert, más oldalról pedig a tanfértlakat tesxik lelelössé, de azt leledik, hogy uu meg át meneti álla|>otbau vagyunk s hogy majdnem egész Kuropában ugyanaion tökély te-lenaég s elégedetlenség uralkodik.
Ax egyes ellenxéki aaönokok okoskodásai uhát »fmmi támpootol seiu nyújtanak mélyebbre ható nevelés- vagy művelődésügyi kérdések tárgyalására. De mintha csak kéax* akarva ia kerülték volta erre az alkalmat. K helyen axonhan oly aajnálaloa jelenetek merültek föl, melyek épen a budgetjenek tárgyalásánál vetnek legrikitobb világol. Komlösy amise nitának duiva alaptalan •ámadixsa a mioiazier ellen s ax ext követő jelenetek a magyar parlameniansnus tórléne éhen csúnya lapot lógnak képezni. Az anlikemita uruk a ragaltuaxáaaal akarnak imponálni s leledik, hogy avval a magyar orsxággyQlést gyaláxzák meg. No de legalább e méltatlan viseletükkel a válazxlö nep sxe-mét is fölnyitják. — Rt lenne a csúnya dolognak jö eredménye.
ádl kioyilaikoxtatni, a egymásnak bevallani eddig teleslet;esnek tartottuk ' liyakrahhnn jártam hoaxa, végre anj nyi^a oda vollaue szokta, hogy bieonyos mrttgtaHimág veit rajtam erőt. ha \agy hoz iáftik rem mehettnn, vagy Irmái uem ta lállam otthon. S ereWmet legkétségie'e-nebbOf Vaxonyná. hogy erős leJtékenyhégei ^reAtem. ba Irma ho»**ahb ideig n ás ferfl Mv«|l társalgott.
Mikor tőle távol voltam, mindig leendő *gybekeJéeunkkel logalkoxiam. képzelmem a (legbensőbb, a iegaxebb családi eleiéi vara x*>lta eJem . lelkem ily alkalmakkor mindig kájfyonyoil>eu uazon
£ Üeláliam azután mégis, hogy valamit aavluioji kell, heg) biztosiianom kell sxá ,a»0A>ra bmá'. sxért leltevém magamban, begy legközelebbi látogatnom alkalmával uyilatkoxvMu li mának, elmondom neki mindazt a mit ö már úgyis tud, és nyilatkozatra kérem lel ói is, tudna e engem szeretni, gkárna-e nőm lenni?
Meg is tevém.
Télen voll, egy pár héttel a lareangi uagy vigalote elölt; meglát* gattair.
A kandallóban \igan lobogod a lüx a kellemes melegei ára-xum síét a saobaban. J»-NM ti* munkaasxialkáia melleit 4kli, • egyes apióságokat kés/nett a leendő vigaloinra Udvvuléae, melylyel lelepésemet logadta, bit-lato voll. Nyájas szeretetreméltö voll, s ked-, vea vidoraággal csevegett mindenféléről s kulouo«au a leendő vigalomnM.
Sohasem valék valami félénk ember, da mrgis sokáig tartott mig végre ráa/án-taa magamat az elhalászó lej>ésre.
Kimondottam neki, hogy Oreám uáive ' fmmár aelkQU ^eteilenne xüi ; a »aerelrm, az lgar éa t^zta mely gyökeret
jrett bennem, nem tudnék uclkü'e lenui.
klondám hogy nőmmé akaioui tenni, csak Ö tőle kivánom hallani a n eguyugtalö siói, mely boldogságomat megalapítja.
0 határozottan (eleit llsbár eleintén leiü'é siemeit, meri nyilaiko/aiom mégis n.eaiej»ie öl, kéi>öl»b reám en el'e, e azép, sötél sztmekel. s axl monda, hogy ö ia *xi vea hajlammal viseltetik irániam, a ugy hia/i , hogy sxülei iem lógjak ezt ellenexni, kikkel eőbb axöljak, s ex esetben mi iem állja útját árnak, hogy zzivét s kézéi nekem nyújtsa.
Kn a boldogságba), uaxlam. Irma nyi-latkoxala felbátorított, még ez nap szóltam atyjával, előadtam neki szándékomat s megmondtam neki mindent, a mii az apának tudni kell az iránt, vajon bivtotilva van a leányának jövője.
As apái nem leple meg kérésem, ö egysxersmind az anya réaxéröl sxlvesen bele-egyexett, természetesen végleges határoxa-lukai attól lelték függővé, hogy sxüleimet nálok bemutatom, éa ezekkel együtt kulcsosén megbessélve a dolgot, megtartjuk az el jegyxéa öröm napiát.
Kbböl a c/élbiM nekem haia kellett utaxnom, hogy síuleimmei értekexzem. Érzékenyen búcsúztam el Irmától, atyjának pedig megmondám, hogy haaajölióui után s mihelyt a dol< g iránt szüleimmel érte-kenem, irni fogok.
Exxel elváltunk. A téli ulaxás kellemetlen volt ugyan, de ax én axivemben viruló tavasx voll. Haxa érkextein! De már mindjárt hazajöitöm után roaaxul érextem magamat ; meghűltem s márnsp nagymérvű láz gyötört meg, ugy hogy a dolog felöl szüleimnek, kik különl>en szándékomat ismerték, semmit aem szólhattam.
Nyolca napig gyötört a láz. Irma azü lei, s Irma maga. ex idö altit élei jeli nem kaj>ván tőlem, azl hallék, hogy szüleim ta-
lán nem egyeznek bele uandékolt öaaze-kotieié-embe.
fin keservesen adtam meg heleg*egem árá>. Felgyógyultain csakhamar, a Iá* többé vias&a uem téri ; s mivel kötelességeim is hívtak, axüleim nem tailöztallak. Az em* litett nagy vigalom élődi nspon érkeztem vissta, a stüök beleegy excse*e' Irmával való hazisságomba.
Alig öltöxiem ál, nettem nx iga/i vonzalom ösztönzéséből Irmához. A szobában atyját találtam. Szive-en, de uem minden meglepctéa nélkül logadoti, és látható ravarral hallgatta, midőn kinyilatkoztattam, hofy szüleim beleegyezésüket adták. Sokáig hallgatolt.
De felelnie kallvén végre monda: Fiatal ember, samálom hogy kéaön jíMI. ön elbu-csuxoll tőlünk s ast ígérte, hogy mindjárt hazaérkezése után értesi'eui tog bem ünket, de levelét 10 napig sem kapván, ati véltük, hogy sxülei nem fognak beleegyezni a tervezett öaazekötteteabe, s leányunkat eljegyeztük.
kiint a mennyköcaa|>á«, ügy ért engem e teljesen váratlan htr. Megsemmisülve hagytam el a házal, a hol azt hivém, hogy boldogságomat leltem fel.
Ugy tetszeti, mintha mindenki kárörömmel tekintett volna reám.
Irmával nem is beszélhettem. Nem is tudtam tehát, hogy kényszerítői hsjtoii-e sxülei kívánságára, \agy gyengébb volt e vonzalma irányomban, hogvsem hamar más nem nyerhette volna meg kezét.
Má-nsp volt a mulatság.
Habár kin marczangoltu lelkemet, még is elmenlein. Tudtam, hogy Irma ia ott lesz, azzal együll, ki boldogságomat dülta lel, habár öt nem vádolbatáin.
A terem fényeaen ki volt világitvt. A aene azélt; a köaöaaég nagy rfr-ae már
uyQxagött a teremben. Kijöttek ök mind a kik ilyenkor vigadni stoklak jönni. Ax én lelkemet külöuöa érzések viharzolták kérésziül, fin is beléptem a terembe éa kö* lülnezlem. Irma még nem voll itl. Kgy oszlophoz támaszkodtam a karzat alatl, a szemeimet ax ajlöra lüggeaxtém. Oll álltam mozdulatlanul. Kgysterre megjelent ö is, jegyese karján. Mellettem kellett elmennie Szemet közé néztem. 0 elhalv: nyúlt éa el-fortlitá a fejét.*
fin azután kimentem egy mellékterembe és lálrevonultam egy asztal mellé.
» Később egy oreg ur szegődött mellém Beszédbe ereszkedtünk, habár nem igen nagy kedxeiu volt hozzá. Okos, tapasztalt öreg ur vol!.
Mikor a harmadik pohár bort inuk, | azl mondá hozzá Valami nyomja a azl* \ét, öcatm uram t
• Honnan tudja*? — kérdem. Latom a vonásairól, llocnásaon meg. ha oly nyili vagyok, önnok a szivét sértet lék meg.
Nem le'.ellein semmit. Ne töprenkedjék, lolylalá 6 tovább, mini ha a lelkembe nételt volna — ax emberek legtöbbjeinél ax a mi mindenfélét oly stép nevekkel ruházlak fel — semmi egyéb mint — /Üaf.
Az öreg urnák igaza voll. Mikor ugy Végignézek egy léuyes bált, éa látom, hogysti tombolja ki magát ax öröm, a szenvedély a elgondolom, hogy a sok lényből menny a látszat, akkor öukénylelenill ajkamra j<> ez a szócska — lüsl.

Megköszöntem a bizalmát éa ajánM •am magamat
H-t M-r.
KtUnftÜk.
.: - VlllaaivIIAgtlA* NagyK* alsaAa. a ml t lo város bau w kivételes dófog. a vidéken pétiig na agy Temesváron kivül tudtunkkal «pvAlt*Hkii elő nem lov^ult, — • villemviláfiiás Kanizsán néni >okará eleibe lép. A helybeli kereskedővilág egyik legderekabb, széle* kürőkbön előny öeen in-mert, vállalkozó szel len *ü 'áfja, Vuctkkt iánow gyáros tudvalevőleg . folyamodon a ^átVftox* villsravi ágúáséngedél vésése iránt, kérelme a/onhan ili kinaiuye* okokból meg tngautaioit, . mely xhaiározaiu| aa lalispánt hivatal itf Jérmtellenüj begyig. Az ügye napokban kerüli tárgyalás alá a minisle-riuuiban, hol ax Vucskics Járni* kérelmének helytadöiag intéstelell el. E xzerini Kantasa, egyik derék i»olgáráigk érdeméből aaou helyeseibe jut bál. hogy majdnem a legeld le«x a vidéki vtroeok közt, a hol a vjllam-vbágiiás bevezettetik. Megemlitendőnek tan> juk, hogy as ügyvédi közbenjárás! ea ügyben Orotetdry líyuia leíjeaité.
- 6un>lik«»e aae*el*aa«. Altalá- ' nos részvétet kelteit Keaathélyen Sehut* Lujza nevű nevelőnő axomoru öngyilkossága
A boldogtalan. leány Páhókról jött Keasl-helyre HolTmann Józael liáxáhox, hol csak rövid ideig volt maradandó, mig rokonai lói péna érkezik Márnára, hogy Récsbe utgx-haaaék. A nevelőnő egy napol töltött HolT m;.nuál; 19-én este korán lá'ekOdl s már a var inra idejében rosszullétből paneasko-doll. Másnap reggelre a cseléd, ki ax idegen nő szobáját befűteni akarta, rémülten lelenlé a nő kétségt>ee*elt helyzetéi. Röglön segélyére sietlek, de a megér kezeli orvosi segély sem akadályozhalá meg a halált, mely higanyozyd mérgezés követ képiében' állt be. Ax öngyilkos nevelőnő kél levelel hagy olt hátra: az egyik öasaelüggén nélküli szakadozott mondatokból áll, melyben tm öngyilkossági gondolatokkal lépe ődik annak irőjg, t másik egy rokonához >zöl Metzbe, kilől 20 forint útiköltségei kér. — A szegény leány lemeteze mull hó 22-ikén metil végbe.
7 TmilelügyelA IAt«a«atAaa. Zalgvát megye -tuulclügyelóje; l)r. Ruasicska Kálmán ure hö 1.1, S. é« 4 én szerenc*éltette látogatásával a helybeli népoktatási intésetek egy caoporljál, éa ápri'isban éa máiusbtn látogatáséi Mylátni lógja. A buzgó lanleiQgyelő ur ez utóbbi jgérelét ör-J vendeies tudomásul vess/lik.
- Elli Cl I ügyvéd. Közlik János fel függeszt el l csákiomyui ügyvédnek még 1881. évben folyamaiba lett bünügye a kanizsai kir tÓtvényazék büntető osztálya előtt mácziuz 2-fkán nyeri belejexési. — Közlik János ellen löbbrendheli vád emeltetett, hűtlen kezelés, aikkasziás, Mrósigi] hirdetmény leiépéM állal e'ktöveleff] kihágás és okirat-humisiiások miatt. Hünlárasikéni vádolva voltak még okiralhamisitáshan íS'órák Mária és tiaHanrrz Mária is. A lö* vényszéki b. tanács lagjat vollak; elnök: Cm'emyén Sándor, előadó hiró. Muktty iiexsö, saavaxó hiró: Kr-tU'niy Liijos, lanácajegyxö: Ifr. Szabó E'ek; köz vádló: Thr. .Sózz Elemér,' kir alűgyé«x. A vádlónak közül Nóvák Máriái Dr. Várnék liááaló, Gadanecx Mariái Dr. Cmnpett Ká-mán (Varga Lajos ügyvéd heiyetteaei védelmezte. A két napig tarlói 1 végtárgyaláz után a kir. Dgyéax Közlik ellen a Zerpák-léie hűtlen kezelés vádját eleji vén, a többi bűncselekmények miau lehelő szigora ítéletet kéri Közlik ellen, a ki maga terjeszti e'ő vételinél miközben annyira erőt veit rjjl a megindulás, hogy hangos xokugásbsn tiVrt ki a nem volt képes tovább beszélni. Talán ennek hutása alatt is történi, hogy a líadanecz Mária védője részéről a vádbeszéd előterjesztése közben Koxlik ellen felhozott •recriminatiok* elnöki közbeazó'ast provocáliak. r- A nagy kőrfiliekiniézael vezeleli végiárgyaláz befejezte ulán már-cxius 2-ikán d. u. 6 kor lelt kihirdetve a lörvényssék Ítélete, mely Kozlikot a btki-ien kerelés, sikkasztás éa az említett kihágás vádja alól felmenti, ellenben a UTK 400 § áiluk második bekezdésében meghatározón okirat hamisításban mondja ki bfinnanek s ezért 6 havi börtönre ítéli; Nóvák Máriái éa (ladanecz Mártái pedig a vád alól teljesen felmenti. — Az iiélei ellen ugy Köztik, mint a kir. ügyész fellebbezést jelentett be.
- Ryaea*klrek. Farkat Imre liegyárosi földbirtokos (ebiuár IÖ ikátt vezette olt árhoz Viotz Mxrt-ka ^ki'Bns/onyt Andrásliidáról. — Phi&t (<éza páj»<i kir. ad<|*xi, — kit kanizsai tartózkodása alatt üt ia széles körökben ismerlek, — a mult hó végén tartotta, esküvőjét (Ijőróll, Gátht/ tenke kizaaszoiiyuyál.
A kfrmke4i*lml MJak Aa-
egylete által bet^gsegélyxö egy-lété taván rendégeti én feliroir i'tt án megtartott hangversenye mind irkAH mind anyagi tckiniilliefi lénytaen sikerüli, .s g nagy számban megjelent kőott^nség egy élve-aeiiel elióliím est kedve* emlékével lávo-toil, A haf poniból á')é altefnik mindep egyez poatia zajos lapéra ragadta a közönségét Hommbmy éfÚ, Rnséafeld ViiiM, Wew Rtza é« Kamdl Jaake kiNaazonyok |irefi»ifA«aal adiál elő t amgorán I kézre Wefcer K. »MAvAa Vadáaaá*-ftek ayilányái, agyaaék, mint « mflaor ntolaó pontját úaat Rákóczy ladólo-tát jáíszotíák, Bftfy vervval á oty kmmm, begy i kőaflaaég aem arinA láyaai Mytáa azt
' fi*' L * M-'
FUMm kizátazony Hit. Mik-
lósról Székely tmréiiek mígyar ábrándját, Souvenir de latairir, jgen saép izch* Úiltái kOaxüllséggel átérezve ás áiérivr jál •sxotiw, a löbbi kizaasxonyokkál 'együll dicsérve derék mesterüket (Vwenberg Ádám ural. fitarat Baitőné urnö Hnsenberg Ádám úrral nagy leiaaés mellen adta elő M*y«r-beér Ptoiméli buesmát. ánk éljent ás tapsot aratva. A műsor 2-dik és 8*ik poníjlt Grünield Kmma kizáasxuny ((irünleld AH- ! . rért kamaravíriiióx nővtie éneke löliötte be. j Ax első pontban "9 kisebb dalt éuekelt ritka preeizióval ás érzéssel, melyek mindegyike | egy egy gyöngye a dalcompo^itlonak. A,másodikban Siranaz Czigánybáröjábóla •Cilgáiiy- j dált« énekelte oly haiasanl, hogy a kóa'tn-' ség lapaai éa éljenei köiiiilt ttzl isméleltiiei kellelt, aőt meg egy másik keringöve! meg i h toldott a, A hangverseny u án vidám I tanexra perdüli a flilalsáy és járla ki- | világos kivirradtig. A jelen, volt bö'gyek | köxDI a következőkét jegyedQk lel: Hnch* |. rachné- Eidlitz (Uéos), Harger Ado'lné, j Benllieiui Hamúné, Dr. ülaü, Siutónné, llre* I ■ ner Morné. Dr. Fárnek l«á«xlóné, fi'élter Ödönné, Kilehel Pál né. Fielmher Ignánxné | ! *tSz. Mlktos), B^eiaehMcker Ignácxné. (htrai ■ Benőné. tluldsiein.Fűlöpné, Ortnhtft Allredné, | Krünhut Hepriknt. Hirsclpel Edéné„Hlalkn
Jánoané, .Inlger Ferencxnév Keindlné, Kncli i ! méraökné (Caáklonrya), Kobn Henrikné, Kolm I I Manónö. Kom|teriué. Kűrsehtier lgná(!/né, Lengyel Ignácxt.é, Wznér Henrikné, l/i* winger Ignáoxnéy Míi^óhanzjker Mörné, 1)K i Neumann Edéné, Pollák Paulina, IVágtr Hé-j láné, Bapoeh (Sy.nláoé, Hnirhenlnlti liyu'áne, I Koeenteld Adolfné, Seherx Hikhárdné. Scherx ' Zsigmoudné, S<dierz M. I. né, Ur/Schreyer Laiosné. Stuger * Dflvidné, Homuier Mórné, Sieiner Jöxselné, Siemraer Kálmápné, Sirem ! Uernáiné. Vidor Samuné, Weisz Adollné, I WviftH J.-né, Weiser Jámané, úrhölgyek.— I Herger Hegica. Herger Júlia, Befger nO* [ vérek, liet llieim Jenny (Ktilins); Heillheim w Rózsa, llosoh Anna. Hraun Joxehi, Breier | Frigyeske, Hrenner Hermina, Brúder Józsafa, j Dobrin IjOtiy, Fleischacker Júlia, Fleischer növétek fSz. Miklós), Ftscbel (lizellit (llng-lár), (ínldschuildt Heita, llirschel Hérmina, [ Hirschel hiúiig Kaiaerlíng Jolán iHpest), Keindl nővérek. Knöpflei* Teréz, Kulin lled-vjg, Lengyel (iízeilu, I^öwinger nővérek. Níl Rozit, Pollák (ii/ella. Fóliák Maiirkn, Pollák ] Szabin, Práger Annit, Práger Hern.in, Hősen I berg Adél, Rncetife.'d Ilona, Hunén leld Vilntiiv j Hosenslock Kami la. Roaánthalnővérek, Hclier/ nővérek, Singer nővérek, Slituber Gizella, Stern nővérek, Sommer Kamilla, Tuch • Marisko. Wamherver Kivim, Weiller Heléna, Weisz iiövérekt Weisg (Jizelln Weisz Róza, j Weisz Kamiin és Weisz Nina, Weizx Regina, Wortmunu Paula, Worimánn nővérek, Wn|> beim Fánny.Wo hem Sarolta k. a.
— A „kerrskéél*lljak AaképxA egjleie" állal |V87. február K6 án rendé-
| zeit vigalom alkalmával .íelűlfl'emi szíveskedtek : Ehenapanger Len ur i0 Irtot, a •Caaino* vigalomrendezö bizottságn ? frl Ml krl, Sommer Ignácz ur ö Irioi, tíelsei (íuiinan H nrik éa l^áaxló nrak egyenként | U Irt M) krl,' (írOnhut Henrik, Vidor Samu | és Lengvel ignácz 8—3 íHol, Löwenslein ' Emil. Unger ITHinaun Elek és Eng'íl'der Ottó urak egyenként 1 Irt 4Q krt, Keller ' Mátyás, Kaszler Miksa, (ío)Hkammer Károly, Klein Ignáez, Rothschild !Samn éa Rerger Adolf urak l( 1 Irtot, Kulit: Lajos, Székely Tivadar, Lichisdieiti Pál, Rosenherg Mihály és Weiisch urak 00 - 60 krl, Rergl József ur 5«> krt, Dr. Blau, Roseniberg János. Ro-; aenberg Rikliárd, S. Ö. Dr. Schreyer, Weisz ' Ferencz Venczel Rexaö, Wílheim Károly, Dr. Schwarz Adolf Heimler József, Knnilz í Réla nrak éfl N. N. 4ü-<4Ü krl, összesen 57 frtot^mély felDlflzeléeekért hálás kö-| szönelet mond
a rtudezfi bioatbáy,
— Nsgj'Kaal'xa vérea kAa* ; gyflléae e hó ft>én tartatotI meg a városi | képviselők elég élénk részvétele mellen, j A tanácsosi álláara csak egy pályázó je-
i leni kezelt, Trujkó Lajos ,ejen élyében, a ki. e szerint ellenjelölt hiányában elnyerte ez állási. — A közgyűlés jegyébb tárgyairól lapunk jnvö számában referálunk.
f OjAmflilr. A zalámegyei űgyédi kar egyik derék Qáial tagja. hMt fíézk ügyvádjait el mull hó 28 án Zala Egersze-I gen. A kiadóit család* gyártxjeleniéa igy szól: öxv Erdős (iéxáné szül. Szigetliy Gizella, gyermekei: Erdős Imák és Levente; Szi-i geihy Aulai és neje H*V/sit Etelka; anyja: 5xv. Erdős (íyörgyné szöi.í l^gmán Alnjzia; Erdős Cornelia,. Emília. I'au'iiui léijezell I Seres üyuláné, Aermina és Jenő; nngv-anyja: öxv. Légmán lm rétié axül. Kórmendy Terézia a a kiterjedi rokonság nevében ia lájdalomieli azivvel je'eniik leléjllietlen lérie, édea alyjuk, vőjDk, fiuk testvérük: Erdős (íéza köz- én váltó ttgy védnek, hoas/ás szenvedés után é'ete 38 tk. boldog házass.igá-7-ik évében 18-47. február hó tH-án reggel 4 órak6r löi^nt gyászos elhunytát. A Iépíttetés márczius hó 1-sŐ napján délután 4 órakor ment végbe nagy réssvéi mellen.
— lálueveaéa. A nagykanizsai kir. törvéayagék volt jegyzfijéf, ur. Kim István urat a< igaxaágQgyminbMár a|járásbiróvá nevezte ki Sárbogérdra, Fehérmegyébe. — A gyors elOUpéahez önintén graiulálunk.
— Aa aaa!4l|M aljrnftafc. Hegy milyee zeomoru következményekre veaát a
nagybao uralkodó mm aaekáa,
ia if»«avn|*
llöhég is H r\\*sze-i/,fnitH
mely axerinl ax it|vn tariáa (éjében még I éle<él>en tueguaxioxiajija gyermekáil. mulalja áx aláblii eset, meljf e napokban turtént Kis Kauixsán Varga (iyUrgy Itniliéxta va- ; (yonái leáhyára a vaére Dolmánjroadyórgiira, á kik öl visxnot kiaiilesek lettek volna élle | fogytáig mindénnél lisxleségesen ellátni sgz öreget téliesen eitaHani. a máaik llunak, Varga Jánnsnsk pe<llg töO lorigt ké«spéuxt ; kiflxéiui As öreg Varga (iyiörgy ntlárl, | miéri sem, uem látjéu megelégedve a tar^ }ássa!, — fiával, JámUsal, ép nőkor Dolutányos llyörgy nem voll nllhon, neki jtaiek a véd-leien, átf>biu lelv4)h>lináuyoNiténak ésietl-leg bántalinaxiák. A haragos jöitgnek itjáb-liik fia: Vurgyíl Uiörgy azonban nem néx« heh én fehelellen teel vérének |iaulalma«ását, közbliiépelij mire: axláif aa öreg Varga, (työrgy egy uugy mtisxároskésMiliruntoll rája, de a lármára e'fisxa^di Mztiiuaxéilokuak sikerűit a véres köv|Nkmuiéiiyékei idejektnán meggátolni. E közben Varga Jftnioa haZaillsnl és visazatérvén, eg\' lorg^p|a4iulyr hoanil, magával, melylyel ulzunvnyal retienlö <luljfn kai mivel, ha ax ö keséből is ki1 nmn twavny iák'a gyilkuló fegyVerl. — A rendöfc liirét veven ax alynflale veazedflmea csapftijnak, — Varga Jánost letartó;
- ..A 4él| vaaifl llélele" rxim alatt lapunk mull axáinábnn jk^xlölt ujdott-aágunkro vonal kújiólag helyreigayilást kéli lennünk, amennyiben Iegillei4ke*elih helyről utólag nyert vrfesiklésünk a'apjáu kijelent* jük, hogy aa I. bíróságilag elitéit Kdniti Lajos lorgitlmi lisxl a déli vasútnál viselt
..állásáról nem mondóit le,' éa lé!>llstiné' I' nyeinek nital ia élveaetében van. — |A kox-leméuy löbbi résxé teljesen megleld a Va-lAságnak
- iítélik liell vónói* voll szerdán n városban. Különösen a imirliavásftr volt
I olyan fátogatoll, hogy akar égy kisebhf.íjlá I országos vásárral is vwakedheien volna*
— A tél elten. Igen olcsó módon nkitrl kifogni a léi liideg liaragián kél kani-
: esai flexkö, a kikijak exutial neui szerezzük ) meg azt az örömei, hogy becses nevüket nyomtatásban lássák. Szegény öxvegy anz-1 sxony fia mindkéljó. A. tél j hidege hixony meglmrsongátja a |szegények | nazott tngjaii. | Kiinéne hát a *k()l árva* ú erdőre száraz j gulyát szedni, de n veazödseggs munka «e-I hogysem telszelt az egyiknék* a ki a/ián ' plmondla a másiknak,, hoky ök máskor is ! könnyebb módon jzxoklak lasziiksegleiiikrol gondoskodni, Igy u>riéni n*láu. hogy a kél J; csemete söiol estének idején elment abba ax ] ulczábn, 'a liuva másknrlis nsak sínéiben j sroktak járpi s betérlek egyikébe azon I báaaknak li hol á c/éda érköirs'elenség üli ' bűnös orgiái'. Me a lalvijásnii tajl kapták íju *uraka|« a »holgyek,« a kik csak a ii hasznos luiáshmi! lalaltak gyors menedékei.
- Felölmsá* aj .9TAra«skAr"
I ben. A nagy-kanizsai »TársankÖr< elni'ike, Tőilössy lléln lirvsaéki bíró, jövő pénie-i ken, e hó ll-éilija kör lielyiáégében felni* J| üisási tog tariatol A felelvn-^s czime lesz: ' • Mit liesxéjnek n virágok s.
- A ml késik, uem aiallk! ■ Ennek a régi közmondásnak nx igazságára
landolta meg a ikáiiixsaj rendőrség Hinkó Jórsel I ' éves emvargo *íiljut/, aki a »tu-dományuk* egjeb ágúiban kfi'önben bá* | mulatós balsdátíi j lauusii. - ügy e«elt ax eset, hngy u ég llH84-ben 'elvesxeli Belusiia János pék legénynek, aki akkor Pl -lí Jézael péku esier szolgájáéban állon 2 czUat san« ker-örája, I ezüsj óra láiipza és egy arany* gyűrűje. A nyomozás ekkoriban eredményre ' uem vezetett, inig nem {a rt|odőr*ég most II ev múlva kiderítene a| tettest * feutiaz-telt fiatal ur személyében, a ki anuak idején a helybeli pósián Singer & Au*piix-cxág kárára elköveieli aelyemkendö lopásban is jelét adta szépen fejlődő • lehétaégeinek
í- A Ralalaa Jege a beállott enyhé idöjárái következiébeo eröaen olvad. A ha-(ászok mát utoljára járnak ax idei jégen ^
Kgj kikw llélsla, Tt usavtilAk ksaaaál|átok Ur Llster Idag aflzirját (frís <gjr l.«r*l> w Mztáak. kl ty*sgs ttidsknÜjitsl0|i ss vlltlr Altat sft* kik/ lmn»|i zls I ■isUgy lűjássaMaii Igjr aaél-sMi tsladMklssk kl Ut«g m uynmrtruU k ast tuég msi Ussart ta masnit Igsas vsa aakt. Ig«s tl i4»fia*sg*k Igvilsk Uv- Usksr ld»|»H*lrji». Kuliul vslédl mi hitgWs kapható * v*4Japr sUU
(ksr«Mi kergsqrtjrsb % llt. Inpilm I márka;'/« I. 6 Mérks; '/, IlUffn V aitrks • gyégfewtáiskkaa ts « kAsitsalbsa Mehaltá M. Nssasvars. aallár.
Nyilttér*)
A a#lgAraiealorlAI klleleeltee. (i a y a iMurvsorsaág.1 Tekiuletes (ir! Tlaz-leletlel tudatom Önnel, hogy óhajtását rsives készséggel leljeshem. Varrónő létemre űlő életmódul folytatván, már hoegxabb idő óla gyomrom nagyoú fljt, élvágyam alvessen a ajnéxxiési" varok (iáulottak, dl a midőn aa ifrájcxi labdacsallaN egy dobozkai eltogyasx-liuiiam, azóta sokkal jobban vbgynk, miért is exsnnel agivesen nyilváijilom hálás köszönetemet. Hslslnas gyógyitóeréjü késxiimé-ijiyét, minden hasonló bajokban ixsnvádöknek á legnlélegebben ajánlva, mersdok liáladalos lekötelégétljá: Pmhaska Emma, varrónő.— E< aláírás valódiságát hixonyiiom; Valenla, iKilgáriue^ar. (P. II. i Gaya kir. város polg. mesteri liivaialáb'tl, IHK6. nklólier Ití-án, — Branill R. gyógysterész svájosi (rijideosai (ágy dobox ára .0 kr")a gyógyszertárukban kanhalók, de meg kell nézni védöitgyét, ibely féhér kereszt vörös tnezjjhen. a Brandl R. névaláirá'át. H87I-1
Kabaelgeae Haatklelder (liisi llaMto) N a.NO |>«r ronipl. Roke, ntii ackvanr* Itns-lltitas vnntwls ti. Almaeliain von mlsilMtssv ivil Holtén snllösl tsa Hasa ilsa Xaidasíshrlk-Dspst Cl* llenueberg (k. u. k. Honislisnist) Xárlek. Maa-lar uagakasJ. Hrtafa kaatsa 10 kr. Pafts. N)H
Nchwarx Nalla ■aeraellteas (nu Halda)
11. 1.15 per. Moter
Ittfttsa) veraandét Is alssslass UdUmi utál gssztsi Htak-SS. XKlirml tsa Hasa daa Haldasflkm-DaoK vo« 14. llenueberg <k. mit), k Itontafarssti, Kárlek Mmtar iimgslwso! Rrlefa kunion 10 kr. Pnrto.
*) Ax a rnvathss zAztBltskM sasTválM asg&rs falatlWségiii z tssrk.
Felelős sxerkeszlö f A II 44 4 I. á J O M.
HlltOKTÉNKK.
f h b btliéfla m i ithtt, ^
kocy a birisp))kl»ui 'WdMu4rt gvógyaialk ktifil Mflvikst haazuáljd Jn>ti*f(an(o nTíoa, ka woo anr IsvMotAIxpot Ibchtnr kuMlu-intóietéosk upoaéM • kélj* a „Batagbarét" • zimu röpiratot I kflsy-TBcalióbon nsmoaak s legjobbaknak kliesyalt káilaiarsk raanik rástlétoseu iaiasitetva, kwsiw
keteitéjekrll igéié jekt^áMk M
is olvashatok. K jetgutósek maUbák, kogy tsaa Nk Nstkea agy agyait rk háitaxar la atafiaél arva, bogy mig n latszóUg gyóoyltkitlza ketaaéf is atonHŰniaan elhÁritUaaA. II* s bstagoak a mégfaleló gyógyszer nnujlallesáaéra AD, akkor még adljroa híg osstsa it gvégyuléH várhaló, h oz okból egyik botőgnok aoin kollsoe a „Betegbarit megraa-'' tiwit almulsattzai. K llgvolenmíniólló Lönyvooska aogÁIyóvol aokkzl kfinnyoblieu vélsnlkatja inog a Mfllstf a gyógYsaert A ríasiat magklUdéae a,
rosgraadekkMk kftltságába saa karit

oococcooococco3cc^cc:o:ccooocooj o______O
fis
O r
. Az mtmtíí ü
0
u y
i wtfilr?

mm
r
idhH nteyk r: dl krl, bátorkodom azon tnm
miuníitl raktármban a Irgkitünőlib íiiitm^l
Épittezeti-niísz, bjdraoli-mész, román-cement, T roniftn cement, valódi perlmoosi portland-cement, raoz<3 és vakolat-gi^
kéaxlelei tartok ereAell gyári Aralc mellett; továbbá: a helyben aJ*aM*« aaerkeaaleli préa rendszer eserlat beremlexelt eraost tra a>á-rsaibaa, kilöoö éa valódi portland-cementhöl lemezeket, természetes, vorAa és bkete színben, különféle nagyságban, közönséges éa mesterséges márványban gyártok; mindennemű épfllel AlmllaMayrliel ciálliink, elvállalok Winejib épitéái aunkálalokat n. m. venecziai-ttrmi, gránit-, w>:n'bpadozai, rmmt-latm tat, pinatU czment**atorna, falak izrfnutd Mffe, rimtr*4A hrlyr*HtíMm, nartamarka abrak torompák; akrakJtkiMMak it rifyfitták rlkmititri Majetr liaaaalikAvel, karasll éa karrarnl-atArena)!. kel* kelaal, a»eMlalil, keraaaall éa karraral*iaárvAa| lapakat.élinlge' teld kAlrAaya* leaaesekel — különösen előnyösek Islsk száraz ál^pfáheiú raegtariására — k0aaéskllráajt aapkall, kAMIél pép ftapakat, Itlaaneaales t#flAkal — kéifsalágakat, fatkapmakál, a legj<»b»> minőségű vasból úgyszintén gasdaaAgl gépeket és aser**Aaa«kal stb. a leg* Siraébb Arak mellen szállítok: AllatAlaaa amla4ea aa épIIMH M H#pkaaklaAka %A|é aaegreMdelfaek a leggyorsabban es legiutánynaebbsn leijei liléinek.
lURTORY •Hit .1-4 [J [ . | K^-Ksaisí
oooooo3ooo:oocoool>oű
a

nmkf, tm.
V
tl»#. tfr. 00* . 3,
ARVERÉSr HIRDETMÉNY 1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nagy kanizsai kir. tArTifiyiuték telekkönyvi osztálya réaaáröl köshirré ölelik hogy (tudiln Uyör|y gorio«aai' laktte vág-reaajtatóaak Szinulek György végrehajtást szenvedő gorkeáoi lakóé elleni jllU frt töke, UMMi. spril 8-tOl járO 6% kamatok •0 írt 40 tÜr. per, 6 frt 40 kr. vigrebsjiás kérelmi a 8 frt jelenlegi ■ még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Agyében a leni* neveseit kir. törvszék .területéhe* tartozó % ritkái 993 ss. tjkvben -f- WQ hrsi. s. I * lenut nevjaeu kir. töjfm$k lerttiéiebex Ssmolek Hyörgy tulajdonául 'elvett 330 frtra iarioaó soruiási á&t, sz. ykvben 4- öl hr«s beesőit váltság kOte'es iugatlan * j , *(aU. telVetl ingatlanból fymhü (Koniai Jó*
1
g$ í . ' 1 A nágyAauixsai« Kir. trvuék tlkkvi osztálya rásxérOl köshirré tétetik. hogy Hr. Tubuly (ívnia Ügyvéd, n 'kanixsai lakon vegie-h^jtatOnak SxabO (Koma) JOsset vágrehsj-lást tsenvedö sormáci lakon elleni IU4 Irt töke, ií|86. sxepiemtMir lltöl jani s" , ka* mátok, ti frt Uö kr. per, 7 M HÍ kr. végrehajtás kérelmi, a Irt jelenlegi s meg felnié-r&lendü kotnégek iránti végrehajtást Ügyében
I8&7. aprll 1-éii telelőit 10 órakor
Rátke kösség hásánál Csesznék-^dssef | leto. ügy véd v. hel/btiese közbejöttével} meg ; tawandó nyilvános árverései) élsdatni log. j Kikiáltási ár i tennel»b kitetc líecgár*. Árverezni kivái.óá -tartoznak a liecsör | IO*/#-Al készpénxbeu vagy óvadékképes papir- | ban a kiküldött kexebez letenni.
Vevő köteles a véteiárt 8 egyenlő rész-létben meg pedig az elsőt ex árverés jog- ] erőre emelkedésétől számítandó I hónap 1 alatt a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt | a harmadikat ugyanattól 3 hOnap alatt, | minden egyes résziéi után ex árverés nap* j jától számítandó 6H kamatokkai együtt ax árverési leltételekben meghatározott bélyen é« módozatok szerint lefizetni.
Nagy-Kanizsán a kir. törvszék tkkvi .osztályánál 1886. évi decz. 11-én. CSERESNYÉS EVELlJ
el nők. 860 I - 1 jegyző |
zselet illető. 80 írtra beesőit */ homok komáromi 7111 sz. tkbeu
rés/ ugy a H"f)8ü lírsx.
slatt felwti laMtlanból ngyaw HsabA (Koma) Josselet itletö jpH írtra beésUll f/$ rés« ás itedig a aurmáu lugalísn nétmáson a kos* *eg lauAjutl
IHH?/ illáiéiil« ttt-tn tlt'MpUílt 10
órakor a homokkotitáróuii Ingatlan jHidtg
188? ovI n»uru/.lu* IhV 'ÍV lupjaii tWluuiu ómkor
Homokkotnarombsn a község házánál l)r, i uboly Uyuia tMperesi Ügyvéd *ugy l»el\rt-te*e ItOxiiejult^vel megtartandó nyiuano* árvui'úftvmi eiatislni tog.
KiktjiU&Ml ár a leniiebb kitett bi'esAr. / Arveresniikivánék tArtojuak a beesár
U*7u*át készpénsben'Jágy óvatjékképés p«. pirbsn a í kiküldött hetéhez leiemé.
Vevt köieles a vételért bárom egysnlő részletben* még pedig; as elsőt ss áiverm jogsi őre eaie»kedásétdi számítandó I hiuiají alstt, s másodikul ugyanattól t linit*}, aisil, — in harmadikat ugyanattól it lasisti alatt, annden egye* résxlei otau S4 árvsii* napjától ssamitsndo ti% kamatukkal sgyuti as arrerew teiieteiekbeii msgliatároiutt in. tyen és aiéduaaiuk sxeriut letlsetiu.
Keit Nagy>Kaiuaxán, a kir. iszák, anat telekkönyvi bst««águak 18Mb évi deei. 11 napján tartott Öleséből.
ICVÜU/ kir, Uzskl jékytO.
Ilii HUiiUNNAY kir. Isxekt eluök.
Mi t—l
10723 szám. 1886.
3V, lóerejü
QÖZMOZGONYOK :
fá-, sséa- és ssalmatlUelésvs | s legszilárdabb sxerkexeitn, künv j nyeasxállltbalO s sxorkcxelü. r
QÖZCSÍPLÜGÉPEK j.
saegee dobbal, ksttés Usstlté t mével,4rpaiokljrászelévalésosz I táíyosá aeBgsrrel. Áru ál00 Irt «'n Mkou IVtOI. j
MUNKAKÉPESSÉG le érm Miati OOOO- mnm kéve i JÓTÁLLÁS,
MA.GYAE GÓZOSÉF LÖKÉ8ZLETEK
—. _l- .. <_1 .-Jf.mmi.a ., j
S1QSSMM18 HÁUSGHEKBACE-tál
mi j
WÉfctfe^
4KtnBpB' r^^p
4, 6, 8 lóerejü v
i QÖZCSÍPLÖKESZLSnX
büdapbVtITltaiíanos ! (trossniahii i Ranschenbach
ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON
nagy díszoklevél |
F.LSÓ MAGYAR QAZ0AS|AOI GÉPGYÁRA ktllxo viic/.i ní 7. BUDAPEST ktls/i vur/i itt 7.
yprAmuM iluMml h vstsératltl, legújabb, legszilárdabb szerkezeti
eküí, \mm, ! ROSTÁK, MALMOK,
j MORZSOLÓK. •SZECSKA- ÉS RÉPA VÁGÓK
ét uiniitniwmli mát
: MICZfalAZIIilttÁUl GÉPEK.
j Budapestre felránduló vevők | kizárólag és egyenesen gyá-j runkba (6 peroznylre azosztr. ! államvasutt01)Jőnnl kéretnek,
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Alulirt kikQldöit végrehaitó ax I88« évi LX. L ez. 102. §*a értelmében ezennel közhírré teszi, bogy a nagvkanixsai kir. iárásbiróság 10513 számú végzése által Graepel HugO budapesti gépkeré»kedö végrehajtató javára Horváth József és Tor-day Julianna hahoti lakosok ellen 714 Irt — kr. töke, ennek 1886. év október hó I éő napjától számítandó C'/t kamatai és eddig összesen 43 frt 55 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehsjtás alkalmával bíróilag lefogláli és 650 Irtrs becs< I. lürrcball fele cséplő gép i. Moz-doéy minden felszereléséből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladalnsk.
Mely árverésnek a 10723 sz. I8P6 kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Felső Hahóion végrebsjtást szenvedeti lakásán'leendő eszközlésére
ifóMk évi márc/.fu hó 14-lk mip (Amik délelőtt 10 órája
839 2—10
• fi T
• » O , ell
• A l^lliS
1 s i
W Vf tw s
• s * &
• >
• x L I >aA> 3
• 2 (KI grjjí
• S X&Ml
k
„MARGIT"
ÖYÓÖYFORRÁN,
*** **!> * - Valiéi tiú Izsó Té^euiyil.
l,r- 1-IüHKlt t.ioár | f #
^ ideg-erösltö gyógyitkia
határidőül kii fizetik és shoz a venni arán- j dékoaók ezennel oly megjegyzéssel hivat* nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t ez. (07. §-a j értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni lógnak.
Az elárverezendő ingóságok vé'eláiV az 1881. évi LX l. ez. It 8. ft4han megállapított fellételek tjeiig! Tész kifizetendő.
Kelt N. Ktffizsán I887 ik évi február hó 25 nspján.
BARTOS GYÖBGY | __
kir. bírósági végrehajtó. BaiYstof*jógjm»riár i» K<p\ A. nkr* !—I réméi EégvikWa. — Klslf Twrwl fjögj-
_ I nntárs Varbarf. #
MqeoQOCKxxxx*** \:±*.i±y.****±y
Urmrty. mé* ■ tonMkwMbb liirtií*,>!» íilii n * il.i» irt- UMMj
ntaftaévl .ilUpxl'iti. »4flír, »n. hjláfát,
Í'lllíiili) hMSiSs ijMMWf, itof.tUii étim Mk. UrM metfninUitá. A. '!
Aa |érc-*rMt< <j*nllal, mind u I nUmt U'jrnPmf^i'Mi nurt-iiynllilil, aa i»rvn*l InilfjmAny: irtmiábF l.'ipMxialfllut itopjAo egy cMfuai MdUtOUrtélf nltfll ü»»«pfllk'.|iniv«, MMk kSrcikPííétirn fdljci kMMiiékul t» "jNJI ■ fentebbi bajuk tQiíiMiWm uklalswMB. MInitrn HtfM iwlnlvatól ctmónd i minden üvf tfl.e* mplliiui-li kttrtrvéL Ar»»/iBrt«n«kifrt, »géM ftreg l frt 60 kr., • <Uj WaklUáM rigy flMPÜ hu licit.
VSnkiAr : FMU Blhik XTOS7«. * ^ iyoK^M-rtAr m egjrwwTnhoí Práfákan.
„MAGYAR SELTERS"
Vr(jr«t«atv> > bO'UptH m. kir. »fjr«'»fi*D. Hiep nr« « vatr.vl <"»•«' (»t la, karé* »»ab»<t da taxlay, f tic kölön aién*.«vi.riftlm« kiváló baU«aiMk • iihuhIi kfllAnAan tll(1^l»dntnlinf|l<fi4l s bo' * »x«bé<l'«-nMw c-«kél)>i ti j ImiIhv m-góvja a balagat s k»n>a, *Bl vaaradatniM tvg léaiAI, atlanbao ■ mII^ kA'At* vénaav f**«laf«
S K?<n\liaté«n aik irrasakfirk a > «(■< lia IV*(• lm ««lá u>a é* It t «« fatvé'al^l • uköill Eiln i I ptiMSS . 1 Ifáo tk köt/öuli' ti » Ma'rifc.forrlU aioo klv«'á H(lnjr-> '« lnu» aI ■«•»> •<•» •• kr'a »iwH»h «ri1 rhii »é ■ »L. vink.m nta solt«i*sl*gleloh<,alNirgr, tli«l IhJoKImim, küf»tiö. n tUAÖvórKŐsvIiu^l már Mm atkalnm/batAk, a Maign-fonéa !•» » ajU^Jon'> toléa ih-Ii- t'íol>u»u imaitijátuiilu
A tliiliilM'tcgnk kiiniéüku* gyóf > intéaMrít^ii, k.|l»i,('u»i. a lajt •'■•«»» U bb Gürtti'riMloi'l. I»|«H. H m r'i n ibo.i.váll. — Orvoai t ktnUlv^tak n«d«v^an: l)r. Koráuyl* Dr. Goti. linrdt* Dr. Navratll* Dr. Poór, Dr. Kőtly, Dr. lisrlillsi BécaUn. Dr. Iliim-liergur, Dr. Dusohuk • b. a l*gjotib aratUaéaja^al stkaloua«Ak a légsff-, nui/'i/1<»- 6m bUf}'S8ervek aiutécua buruloa báoUlmaioél
íMint ivóvíz^
priissrrstlv-gyégyss<<ra<*k hlsosynlt tegliitsslelili TrlestiFInmtíbsB ! KOLUKA iu«)|ftM»tru:e<l^si ellon n
..ílUlill'"' borral Innálva a 1 egrgészségesebb ital!
Édeskuty L.
Kizárolagos főraktár
as. Iflr. 4a aaarh k. KK.Ititi;, L Via musaau, a«4*vut.
Úgyszintén kapható minden gyógytze lárban, füszerkereskedésben ét yeridóglökben.
xnoooooooixiooomooowkxmwxxxxx
^ocpocxxxxxxxxxxxxxxx; Pályázat
A csáktomyai takarékpénztár részv. társaságnál

*fj
segéd köny vvezetői
álláe betöltendő egyelőre 600 frt évi fizetéssel. Köve leltetik a kettős ktoyvfiiel valamint i nagyar és nénael nyelrnfk teljes liaerete stékaa és IrtUbaa.
SaféllUBOleg irt folysmodványok a mellékletekkel egyfltt legké aőbk márearna 16-if aa alalirt %aigatóségboi intésendók.
Gbáktomja 1887, frbrsár t8.
A enóHornyai takarékpéntf/ir rétzv i 147 l-l íArtamti igmgaló$á0,
íőooaxxxxxxxxxx5<:x»x>x>x>xxxx»!
> * wxxxxw w> vx


A 1 e g j o b I) k á v é p ó 11 v k Manila -Velim
• . verőn tloborkákbiiii J'KílEíél.
Velimi viiágkávé
fulátinrabAbbnii (Til.II. Ué, cl
Fügékévé
etnker»lrrg alakban és a
Legfinomabb csokoládék4
aavfl ^
Ghocolat Velim
a velimi részvénytársulat gyáraiból
Prágában.
V Knphnló min«len íl«ierkéreskedéabé>.
MjcmtfU FímM Kfiiöp

—-
innuf. iwe. i
ARVERÉSr HIRDETMÉNT r
A nag; -kanissai kir tftrvéhyasék lelek- 1 könyvi oaaiálya résaérol kAshirrt jéieílk-hogy Öttfftn CtyArfcy goriesáiii lak<ta véa-T rehejtatóaak Skmolek Hyörgy végrehajtást | Mtmvedö goriceáni lakóit állani jllU írt toka, 1886, • tprtl 8-161 járó 6% kántálok 30 írt 40 ír. por, 0 frl 40 kr. végrehajtás kérelmi a 8 frt jelenlegi t még lelmerülendo költségek iránti végrehatási ügyében s (eut- H neveseit kir. törvsxék terQletéhes tartozó I rétkai 393 ss. tjkvkea f 370 hrsz. a. I Samolék tiyörgy tnlajdonáÜl (elveti 330 frira becsült váltság köte'es ingatlan
1887. aprll 1-én délelőtt 10 órakor
Rátka község házánál Csessnák—>Jősoef feln. ügy véd v. heljfbttesfl köxbejöttévot'i meg tanaadó nyilvános árverései) eladatni tog. Kikiáltási ár i tem.1 hh kitett* lieesár*. Árverezni kivái.ék briósnak a liecsár 10%-át készpénzbeu vagy •vi'adékképea pspir-ban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a véteiárt 8 egyenlő rész-létben még pedig az elsőt ax árverés jog-erőre emelkedésétől számHandó 1 hónap alatt a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet után ax árverés napjától számítandó B% kamatokkal együtt ax árverési teltételekben meghatározott helyen é« módozatok szerint lefizetni.
Nagy-Kanizsán a kir. lörvsx^k tkkvi osztályánál 1886. évi derz. II-én. CSERESNYÉS EVELb
elnök. 860 I - 1 jegyző I
10723 szám. 1886.
?l"0 lkv. P6. nov. 3,
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
í ; ' 1 A nagy^anixssh Hír. Irvsiék tlkkvl ositálya rés»éröl kóxhirré tétetik, hogy lir. Tuboly Oyula Ugy véd, n -kanissal lakos végre* hsjlsiónak Szabó (Koma) József végrehajtást szenvedő sortnási lakos elleni Iu4 Irt löke, l&Jb. sxepieuiber lliöl jsró kamatok, 2* frt Uö kr. per, 7 li'i 8; kr. végre-ha|tás kérelmi, a frt jelenlegi s inog f«ltue i ülendő költségek iránti végrehajtást ügyébeu a tenni tiev|seii kir. tól-vsxék terüleieliex tartozó sortnási 1)23, sz. Ijkvboti -| í>( ln>z. alatt. fel tel 1 ingstlatiból Hzubó (Komit> Jó' zselet' illető. 8f> Írtra becsült f/4 rés/ ugy a bomokkomáromi 7111 sz. tabeo -f '68ü hrss.
slail felveit ingatlanból uiyán Hubó (Koma) Joxaelsl itlsslO fÖH iriru beesüli rént ás pedig s sorntáM ingatlan ftormssou a k'Hi* seg hasánál
1188?/ iiinmtiii' tlclololt 10
ór.tkor a homokkomároini ingni ltot pedig
188? t*\l muro/.lu< liú napján dóiiiiaii $ órakor
llomokkomáromban a község háxánál Dr. luboly (iyula leiperest ügyvéd belyellene kiupejpiievel megtart nwlo nyilvános árverásoui stoualút tog.
KikipKási ar a leitncjbh kitett beesár. I Árverezni kívánók urtoxiutk a liecsár
10%. át késxpénxben vagy óvadékképes papírban a , kiküldött kerébez leiemé,
Vevi!/ köteles a vételért bárom egyenlő résxletbeni még pedig; az elsőt ex árver^ jogeiöre etaeiksdéséíői számítandó 1 hónait
alatt, a másodikat ugyanattól 55 b<
usp
inalj, — a harmadikat ugyanattól 3 tiojiuj/ sImii, minden egyes résxlsi után s< árvsife napjától sxaintiandó 0f/« kamatokkal egyu(( ax árverési !ehéWMkbeu tnegJmiáio/.oii ||§. lyeo fa módosatok szerint lelixetui.
Kelt Nsgy'Kuiuzsáo, a kir. (szék, uiiqi telekkönyvi hatóságnak I8HÖ évi deex. 17 nspjsn tartóit üléséből.
(irl. HUtiONNAY kir. isxeki elnök.
M4tf 1—1
KVfliy kir. Uxeki jékyió.
3 V, lóerejü1
GÖEMQZGONYOK
fik*, sasa- éa azalmatltaeléars s legszilárdabb sxerkesettl, kiiny-nyeaszállitbstó s tjj szorkezetU^
QÖZCSÍPLÖGÉPEK
szeffes dobbal, ketté* tisztító müvei, árpatok lyáazo ló val éa osi tályozó hengerrel. • * Ars 8IBO frt éa,iátts felttl.
MUNKAKÉPESSÉG le ér* almit aoobj MNkl Vfm JÓTÁLLÁS, i
| MAGYAR GOZCSÉPLOKEBZLETEK
iémirr
4, 6, 6 lóerejü
i in ii.u'ixri.v . — — |
[
íi Ül l^S i^-lÍj] i QÖZC8IPLŰKESZLEISK
! VrrfiltwiM dobtal ** vssk4rntt«t, legújabb, legszilárdabb szerkezet:
a, \mm, I ROSTÁK, MALMOK,
MORZSOLOK. •SZECSKA- fiS RÉPA VÁGÓK
i'm Bisilcanantt m&s
: NI^GiZDAHÁGI
- | GÉPEK.
A*- HMUMItl
BUDAPESTI* ÁLTAIÁNOS ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON
nagy díszoklevél.
| Grossraajtn t Ratischetóach i l^ZT^ZZl
j F.LSÓ MAGYÁR QÁZbASAGI GÉPGYÁRA j runkba(6 percinyireaiosztr. knlsó vúr/.i ni 7. BUDAPEST ktlaő vsczi nt 7. ! államvasuttölyjönni kéretnek.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
839 2—10
Alulirt kiküldött végrehajtó ax 1881 évi LX. t, cz. 102. §-a értelmében exen-nel közhírré teszi, bogy a nagv*kanixsai kir. iérésbiróság 10613 sxámu végzése által íirsepel Hug*1) budapesti gépkereskedó végrehajtató javéra Horváth József és Tor-day Julianna hahóit lakósok ellen 714 irt -— kr. töke, ennek 1*86. év október hó I éö napjától számüandó €% kamatai és eddig összesen 43 irt 55 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 660 írtra beesőit I. Marscball féle cséplő gép t. Mozdony minden felszereléséből álló ingóságok nyilvános árverés utján elsdalnak.
Mely árverésnek s (0723 sz. 1886 kiküldést rendelő végxés folytán a helyszínén vo|yis Felső Hnhólon végrehajtást szenvedeti lakásání leendő eszközlésére
I887-Ik évi itiárc/.lu Itó 14-lk utip-lAnak délelőtt. 10 órájn
határidőül kii Özet ik és shoz a venni srán-dÁoaók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy ex érintett ingóságok eren árverésen az 1881. évi LX. t. cz. t07. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni lógnak.
Az elárverezendő insóságok vételár** as 1881. évi LX I. cz. H 8j §4ban meg-állspitott feltételek rtmitii íész kifizetendő.
Kell N. Kaálzsán 1887-ik évi február hó 25 napján.
BARTOS GYÖRGY kir. birósági végrehajtó.
m 1-1
• fe x _:§
• * O v Bi
• 8 ÉlMi
m x « 5
•«u-Mi
J X i.iis
2 sr<).?si1
f V . Ö3
2 c "" £3
• X <3 áS
•«Mm !

vry?
Valódi csík tus r^]e|jf)yil.
Dr. UEliEK t..nsr j , ,
ideg-erosito gyógyitala
IMtnielr. meff " IrRmnfearsalib
tmu'iii.irvólirn:í UtMMjl
nlsinM kjpkvr,
frjLluif «t. Í),""'^*!. tnt.llrtl Qirim
Utb. Inniiü üM-MtSífilliiS. 1
Aa Hfc-rrúlis er"?minit u ft nUaréu IffrnrihCMitib uiít Juvnlbül, iu nrvnul UultjimUiy Irpijubb i.i|tn»talfliiil ■ lapján t*y aMraaga «uikli'kliiu*lr által ««Ma*lkallalra, pnnek kftrtikesMíbrii l«U** MilMÍlék»t la sysJt s frutebU bajuk. wnutMaUK ItkliwéSiii Mimién bóvebb ladnWaJvi i lmoi»4 a nitnden 0 vr-bft uipltékf H kürlerét. Ara'/«0»eim«k«ftt, criSu ttroR I flrt 60 kr., s tUJ bekttldíM rip Btánfit nrnUelt.
Fürakiár: VaaU Miksa wy* • ^W**" m egfixvruhot Pragikan.
Sahntor-gyógyperlár •• Kftgcl A. |ri'ógys».c-résssél ZégráMian. — Ktalf Tasrwl RÓgy-■ssrlirs Varbarf. 7FB 9—2'»
GYÓGYFORRÁS,
„magyar selter5"
Vrfyeliocstc a ba>lap«it! m. kir. •fyf'snan. Ssarrnca^a Ta?vl OMi^tit la, leré* arSbad. da tanUf, f lic kötött fsAimiTt.rtatnti kiváló hfttánaiuk • tiUjiatt kaiAnAait tUtl«>l>iintalinnl<^iál a bo' » mbsda^n««v c-ekélyei b j-tcntélv m Róvja a batsgsl s kHn>a, fSt vtatsdslmm isg .láatól, e'lenbeu * kfi'Ot' nénaav gszilsf-f^fs s nik tmaakDrk a hals< t|» tv-m' bf g«ora éa b a ot'fetvéid^t • HikOaii. Batn ««l iiturSn
f anik küa/önhrti a Ma'vit-fbrrAa aton ktr«'o »- rti.jr • »«. ah I iI«t.-« wTkr'a nmhan «tó i»b'i ■■ rL. viKvk.m nta wltci'wI-iflolclH'nlxii g', ttldó'bi'Jolclxin, kü'öoö* n tUÓő'vér/éscIiut'l már oein stkiümiubst/ik, s Margii-fórráa io m a tu^jo > baiSa iu-n->t'fol> tuu bnaáiiaiuiik.
A ttíilobotcf olc alimáUkoa gyóg} iaiéiftcibrn, ki)tr«u&f«D a ltrl<t"giu U.bb GürtdTsdoi-i-hím, h M r -i vl» •»ihnn<-á rát'. — Onroal t kinUtj-iak Hndjipr»t»n : Dr. Korányi, Dr. íi«l»-Ii«r<n, Dr. Nnvrattl, Dr. Poór, Dr. Kétly. Dr. Barbtlsi Bécaben: Dr. Biun-liergor, Dr. Dusohok aib. a legjobb arsdméajraval alkalmantk a lágzín, omém/.to- és hugyaservek áltagos borutoa bánUűmainál.
i in fi i v ó v i z
prlisorratlr• gyégTSaerack blsoajalt legUíiselobli TrlestiFInmóbsa KOLEKA mugbotegedós ullun a
MRGIF borral használva a legegészségesebb ital!
w
Kizárolagos főraktár
Édeskuty L.
hlr Sa utrft k. Ri«.tiiiiy> vti aaSllllSaai, laáafMt
Úgyszintén kapható minden gyégyize* íárban, füszerkereskedesben él vendéglőkben.
»oooooooa)oooooöxx^
/OOOOOOOOOOQOCXXXXXXXX>XXXXXXXXX?\
. c/ VV
Pályázat
K

A csáktornyai takarékpénztár részv. társaságnál
segéd könyVvezetói
áJláe betöltendő egyelőre 600 frt éri fize'éssel. Köveleltetik a kettős könyvvitel valamint a magyar éa né»*t nyelfurk teljen leaerete síékaa ém Iráabmi.
S^feJMBOleg irt í<*lyainod?ányok a mellékletekkel egytltt legké •őbb mároins 15 ig u alnlirt Sgaxgatóságboz intézendők.
Csáktornya 1887, febrnár 28.
A Csáktornyái takarékpénztár rétit •4? l-l Mr tani a igazffató$ám.
öooooocx xxxx xx* x: x> x xx xx x x xxxxx x
>00000000)00000 WWWJtWWXWiWítX

o 00
Aj legjobb kávé pótlék Manila -Velim
^Ljtfiríbi debsikákbiin J^KJIC^^I*
Velimi viiágkávé
raládAcukákbnn fBIdtrkévrl.
Fügelfávé
cntkor^Rirg n'iilihnu én n /TV
Legfinomabb csokoládék < Chocolat Velim ^
a velimi részvény társulat gyáraiból
Prágában.
If KnplmlA mlinlrii flsterkereskedésken.
Nyowslott FímM Fülöp laptaiajdoooaná] Nafy
Rf
|L,mergit"|!
7W|lkv. 1 m.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYI
A nag)-kani£aai kir. tórvényigéfc telek-kftttyvi osztálya ráagárOT kOzhirré tétetik bofy Oudflit György goricsáni Uköa vég-rehaftatónak Szmolek (iyörgy végrehajtást I szenvedő goricsáni laköa {elleni ISO fit] töke, 1886. aprll 8-tól járó '6% kamatok I 10 Jrt 40 kr. per, 6 frt 10 kr. végrehajtás [ kérelmi a 8 frt jelenlegi i még íelmerQlendö költségek iránti végrehajtási Ügyében tf leni- I neveseit kir. lörvúék területéhez tartozói rátkili 983 ss. fjkvken -f 370 hrsz. a. I Szmolek György tulajdonául félvett 330 frlra becsült váltság köte'es ingatlan
1887. aprll 1-éii délelőtt 10 órakor
' '. # I ; .. . li, . I'
Ritka kösaég házánál Csesznék • József; Mp. ftgyvéd v. helyejiesfi közbejötrévei meg | tartandó nyilvános árverésen élődni ni Ing.
Kikiáltási ár a teni.ibb kilelt becsán |
Árverezni kivát.ók tartoznak a becsár j l0*/f-ál készpénzben xagy úvadékképes pspir- { ban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a véteiárt 8 egyenlő rész- \ leiben meg pedig az elsői ax árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap 1 alatt a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt i a harmadikat ugyanattól 3 hónap nlutl, j minden egyes részlet után az árverés nap* II jától számítandó 6% kamatokkal együtt ax ár ■ verést feliéielekben meghatározod helyen é« módozatok sserint lefizetni.
Nagy-Kanizsán a kir. törvazék tkkvi osstályánál 1886. évi decz. ll-éu. CSERESNYÉS EVELlJ
elnök. 860 1 - 1 jegyző
I072B szám. 1886.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Alulirt kiküldőn végrehajtó az 1881 évi LX. L cz. 102. §-a éneimében ezennel közhírré leszi, hogy a nagv-kanizsai kir. iáráabiróaág 10613 számú végzése állal (Iraepel Hugó budapesti gépkereskedö végrehajtató javára Horváth József és Tnr-day Julianna hahóti lakósok ellen 714 frt —• kr. tőke, ennek 1886. év október hó I síi napjától számítandó C% kamatai és eddig összesen 43 ül 65 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 650 (rtra beceöll I. Marrcball féle cséplő gép t. Mozdony minden felszereléséből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árveréenek a (0723 sz. I8P6 kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Felső Habólon végrehajtást szenvedett lakásán leendő eszközlésére
7I«6 tkv, PÖ^ov.3. T r »
• -y . I it fl t |I(I
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nagy-kanizsai kir. Irvuék ilkkvl osztálya részéről közhírré tétetik, hogy llr. Tuboly (iyula Ügyvéd, n-kanizsai lakos végre* hajlatóuak Szabó (Kuma) József végrahsj-láai fzéuvedö snrtnáxi lakos elleni lo4 tri töke, iBtíö. Aepleaiher l-l öl jnró b% kamatok, ti frt Üí) kr. (ier, 7 frt 8! kr. végre-bá|!ás Kérelmi, 8 írt. jelenlegi s meg felme-rilleúdo költségek iránti iégrehajt|ai Ügyébení a tenni nevezeti kir. jtörvaxék területéhez tártozó aormási tttó: sg. íjkvben 4-ól kr*s, alatt lel vei l ingatlanból Szabó (Knmai Jó* zselét illető. flö írtra bjmsüíi réa* ugy a hQmokkomáromi 718 sz. ikben 4 í»8ti hisz. |
alatt felveti ingatlanból ugyan Szabó (Koma) Jnxseiei illető S13H írlrn becsült '/, rés* és ptMiig a snrniAM íugaijan Boriuásuu a község házánál
1887 iiiítiwtH 21Mii íliMololl 10 ór.ikor
a humokkotnártmii ingatlan pedig
1887 t'Yl mare/ltl' lió 'ÍV iiupjun tlHitmu 3 ómkor
Hoinokkomáromban a község házánál l>r. /tubolv tiyula tiéiperesi ügyvéd vagy bel)elitese 'köibejúiigvel megingandó nyilvános iárveréseu eladatta tog.
Kikiáltási ur a leiwebli kitelt, becsár. Árverezni kívánók tartoznak ti becsár
10*/,*ál készpénzben" vagy óvadékképes pg. pírban a kiküldőit ketéHex letenni,
Vevó köteles a velglárl három egysnlé résziéi ben, még pedig. az elsüt sz átverői jogeiöre emeíkedéaéioi számit andu 1 knaan alatt, a másodikat ugyanattól 2 huiui|, aiati, — a iiaruiudikut ugyauaitul lifriinp alatt, ruinden egye« részlet uiau ax árveifc napjától számítandó h'/s kuniul ok kai együtt ax árverési !ei(éieiekb«u meghatározol! I*. lyeu es módosatok szeriül lefizetni.
Keli Nagy-Kanizsán, a kir. (szék, miin leiekkönyvi bstneágnak IBHtf évi dit*x. hy l'i napján tarlóit üléséből.
(irl. HUiiUNNAY } 'KVKIX kir. tsxeki elnök. kir. iszéki jegyző.
849 1—1
i mmm«w simm-IÍI
3>/« lóerejll | MAGYAR G0ZC8EPLOKLBZLETEK
BŰZXOZaONYOK i
fa-, aaáa- éa szalaatMzslésrs
s legszilárdabb szerkezetű, köny- j Itt II1I'i:nti;\,
nyéaszálilthatóau,iazcrkczctli
QÖZCSÍPLÖCÉPEK j
eseffee dobbal, kettős tisztító : mával, árpatoklváasolóvaléa osztályosé hengerrel. Ara ai50 Cet éss fetüi
MUNKAKÉPESSÉG le óra alatt ,aoo« {B4HNI kéve JQTÁLLÁk
* *T ~ • !" ~ 1
büdapbVtITltIlanos ! Grossniann és Rausclienhacli
ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON i___L______J-.:_T. J/,,_ ^nr%XFÍnA
\SÁGI GÉPGYÁRA BUDAPEST klils/í vaczi «t 7.
4; 6, 6 lóercjü v
i QQZCSÉPLÖKSSZLEISK

s. , , r, ELSŐ MAGYAR QAZD;
nagy diszoklevel.! Kuuö váczi m 7. büdapeí
• vrrúlérv* dobbal é* rs«ksrrtisl, í lsgojsbb, lagasllárdabb szs r k sze t:
1. W, VETOGÉPEK,
! ROSTÁK, MALMOK,
MORZSOLÓK. 'SZECSKA-ÉS RÉPA VÁGÓK
ia uiimtatiiMMiU stáa GÉPEK.
j Budapestre félránduló vevők | kizárólag és egyenesen gfá-j runkba (5 peroznyire azosztr. ! államvasúttól)jönnl kéretnek
839 2—10
81 5 ii fi
B « »
K
8 < & «km
1887-lk ítI márc/.lu hó 14-1 k nap- ^f JlííJS
{fiunk űílelöu, i0 órfijii
határidőül kil&zelik és shez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel bivat* nalr meg, bogy ax érintett ingóságok ezen árverésen az IP81. évi LX. I cz. (07. értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs áron alul is eladatni lógnak.
As elárverezendő ingóságok vételára aa 1881. évi LX I. cz; lt 8w $4t»n megállapított (elléielek sgeriSt fesz kifizetendő.
Kell N. Krfzsán 1887-lk évi február bő 86 napján.
BARTOS GYÖRGY kir. bírósági végrehajtó. MB l-l ~
Valódi csík izso »iJ;ejf«el.
llr. UEUKU t. u«ir , .
^ ideg5ösit5jjó|itila
bárswlr. nn'fif h IrssMksmbb lb(ktMÍui inruWpWikrrifa biki«WK7vir}-ti4»ín. Mlndos *}Smr»ííl Mfiár, wi^x«r»«!r>U, trjfájíi,
frjktllT««t.»w4«b»5Í<.ff}»«|rV»J,lBf>l|itl HllfS »íb. Urtii* ■MWTAPTIIAM. i ... . I
Ai H't 'rfiii- ti-níui, mtud u3 rllupréi* li'pirmrfi'Mi nCrönyctUGt, a* orvod,lu<tmnitay Irj^iJntib Inpanulslal aln|>ji*n •cjriaUSnHia »xakirklnt«iy Állal 5»«Ealkoii»iv», ennek kfiveikrxiébrii tcljea Mstwliékut la arait S fentebbi bitjük mPRíiOnlelúíc lekintotóben, Minden bövcjjb tudnlviüiíl i Imoml a minden Brezhes meluell körlevél Ara'/ilrapsktlH, CRéft ürepí frt tii kr., a díj baklIMaa vágj; utánvét mellen.
Vftrakiár: Faata Blkia gvyas. * ^ .yogrM-rtir aa etyaiarvaboi rtifáktm.
SslTsto^ögysurtár h Kőgel A- gyógy*** rétinél KAgrébbsz. — Kfinig Yen j-zel gyógy Kartára Kirbarg. ; 7B 9— 2'
„MftRGIT"
' GYÓGYFORRÁS,
„magyar selters"
Vrgjelmave s ba>lsps«|i m. kir. rgyv'sratB. 8s«naca^« vafvi tvt la, IfTév'arsbad, ds tsz(Uf, í tic kötött •réri^.ívt.rtalm i kiváló bsUUonsk ' íz -uralt kAIAnAa-n tUtl«íl>iMttnlinttl<ndl s bo' a »x ibáíW«-m.»v c-ekétj^i b j lmlftr m-g6vjs a betegei s kan.*, >0t veassdstmoa ItgitAatól, e'lenbeo • falig kft öt■ erénuv gnitlaf-wgs s gy/-rrh»tá«a alk tressakn^k a bate< ti* r«*g« b« »-K» g'attfc* bz Ivlvéielét *askösli. Eien >-l hI.hi h V'SD tk küa/önbrti a Ma'trit'fomU asos klv«'á eAuy - i-. lm;', a I, I «.h i!.i«w»i»r'« omhm *r>V*Ni
virek.ni nt a MM>lt4<rMl-|fl«i<-hon>M>r^rt ttidöbijollbűn, kü'üuö. u tUdovérsésuliu^l már Min alkslma/bst/>k, s Margit^orráaiit la a l^o .bstsé ui«ll->t fuljrtuu iumMUtotik.
A tliilölx>to|fuU alioUUkna gyóf» intézrteibttj. killötiö.co s lsfl«i»tst tt-bb Gorlx-riariort-bnti,» M r-i vi» o ibo.i. *át». — Orvosi t kiniély-iak ilu<li«i"»ten Dr. Koráuyt, Dr. Gv«>t> liárdt, Dr. Navrst 11. Dr. Poór, Dr. Kétl.y, Dr.Barbdsi Bécaben: Dr. Unna-l»erg«r, Dr. Dusohak ab. s Ivgjobb srsdmAoyn^al slkalmsnák a légsK^ omésuctő- ó» húgyszervek sltaláuoa burutoa báoUlmstaál.
int i v ó vi z
prlisor vatlv ■ gyógjvsernt'k blssonjialt legUlSzelel»l> Trle»t - Ftttmébnn KOLERA megbeteged/*s ollon a
,31 Kiír borral használva a legegészségesebb ital!
Édeskuty L.
Úgyszintén kapható minden gyógyiz«>Sárban, füszerkereskrdesben ál vendéglőkben.
M
Kizárolagos főraktár
■.kir. Mmik k. a M. áa«Ziy. rfi SWIIUSSSI.
(9 .00
noQooooooiiőoooomitttvkxxwv
poooocXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
Pályázat
A csáktornyai takarékpénztár részv. társaságnál
e9J
segéd köny vvezetói
álláa beUlltendő ajrjeMre 000 frt évi fce < 6**1. Ktf vet eltetik a kettős fcöoywitel valamint a magyar éa némel nyelrnrlc leljen baereU agékaa éa IHubán.
S^WpflIeg írt íolvamodványok a mellékletekkel eg^Utt legké adbb máratiba 16-if aa alulírt ifatfatóaágboa ititéaendők.
CWktörnya 1887, február 28.
A Csáktornyái lakarékpétwtár rét tv $47 l-l Uírsasáft iffaigaiótátja.
(to00cxxxx)0(xxxxx:x>yx>x>x>xxxx>>
>00000000)00000 XK
A ke g j o b b kávé p ó 11 é k Manila-Velim
vöröa debaikákban J^W'-
Velimi világkávé
faiadémkákbnii (Zldtrkévrl.
Fügelvávé
e^iikernHirg alakkan én n
Legfinomabb csokoládék*
nevű
Ghocolat Velim
a velimi részvénylársulat gyáraiból
Prágában. ' mtí-ií
MT Kitphnló niarfea flmerkfrrakeáésbeii,
Nyomatott TmAé Fülöp laptnlaidonoanál %
11. sz&m,
ttagy-Kamzaa, 1887, m&rczius 13-án.
XIV. évfolyam
m
l'ügN éi IMWNniMik MÉÉM.IuNlÉ^ma kMft RlaiH HilwÉiy.
*Uéékír%Ul Vámk»4i.»tw» t
B4rsMilsUaa isvskk «ak takart faaak-Wl fof»duuak al
Kfairatak
kflrattwk.
Folitllcal és ttrttlmu b.«jtUap.
K Zalamegyei ügyvédegylet a Nagy-Kanizati* és l^lzalti takarékpénztárak, Btnkegyesület az Alaö-muraközi takarékpénztár részvénytársaság éa öoz. azövetk. hivíjlulos közlönye.
Megjelenik BUyy-Knnliaán hetenkint egyszer: vaeárnap.
Tni" in. -xza '. *zzzl" -iii * xxx iM
zLörtscrSsf átáti w
Icfas 4«ra ..,..» H - kr. II
Wfcrft......I ,, w „ B
KagjraMm . . , , 1 „ « , [J
Birdatfak jitiifMU ' UaiiUtitk
Arfarisl a myik htnUtoa Mai M hmh m
10 kr. Wl/atfíjoa Mll ISO ital slam
■jriitUr fittaan xxx txr TOJ
4 kr I
4
Mirczius 15.
Megindul aa őserő a földben. A taraaai napsugár megcsókolja a téli leplétől megszabadult térséget s a föld belsejében nj élet indái meg, hogy nemsokára viruló élettel borítsa felületét is.
A tavasz hónapja, a márcaius hava, a magyar nemzetre nézve is as ébredéa időszaka, melyen felébredve álmából, — mint fogoly oroazlán — leráata magáról a rabság dermesztő kötelékeit, melyek nemzeti életének kifejlődését évszázadokon át gátolták.
1848. márczius 15-ike a magyar nemzetnek azon felejthetetlen emléknapja, a melyen megelégelve azon alárendelt állást, melyet eddigelé a népek jiorábaii elfoglalt., szabadságot követelt és alkotott magának, mely szabadságot ugyan nem küzdbeté ki magának azonnal, mert a szabadság piros bajnalhaaadása után, ,jsmét a rabság alkonyának egy gyáazoa kor szaka következett ; de a következmények bizony iták, hogy mégis csak az 1848. év márczins 15-ke volt az, mely nagy napnak vívmányai a későbbi eseményekben nyertek végleges szentesítést, 9
És ép azért e nap eltörölhetetlenül van bevéeve a most már alkotmányos saabadaágának élvezetében élő magyar nemzet fiainak kebelébe, s ssent a bitünk éa meggyősődéattnk, hogy oly idők nem jöhetnek többé, melyek ezen vérrel és hazafias kitartással kivívott szabadsagot kérdésbe helyezhetnék*
4 magyar nemzet kivivta magának a^ európai kulturállamok becsülé-
sét, a az európai államok politikai oonoertjében elismert tényező Magyar-onmág szava; nemcaak azért, me^t aa utolsó évtizedek óriási haladásával as emberiség, tevékenységének minden terén megmutatta, hogy szabadságának éa Önrendelkezési jogainak birtokában mire képes, hanem azért is. mert számtalansaor Megmutatta, hogy politikailag érett nemzet, mely a birtokában levő azabád&Agot meg is tudja őrizni.
Ép aaért nem saabad elfelednie e nemzetnek azokat a férfiakat, kik .ott állottak a magyar azabadság hajnal-t hasadásánál as első sorban, kik a 48-as nagy események bölcsőjét állották körül, a szsbadaág harczot végig küzdötték s vagy vértanuként haltak a szabadságért vagy a száműzetés keserű kenyerét voltak kénytelenek enni.
A kegyelet szikrájának nem szabad kialudni a nemzet szivéből, különben hűtlen volna Önmagához, hagyományaihoz; ama nagy napok eseményeit meg kell őrizni as utódok számára, lt&gy tudjanak lelkesülni a nemzetért, hogy tanulják szeretni a hazát azoknak a példája nyomán, kik érette szenvedtek halált, a száműzetés keserűségét, a bújdoeás {ezer kínnal mardosó aggodalmait. Buzduljanak felj az utódok e példákon, hogy ha egykoron szüksége leaz a hazának reájuk is, legyenek késsek azt megvédeni minden ellenségtől, legyenek késiek érette feláldozni vért és vagyont és ha kell életüket is.
A nagy napok nagy emberei mél-^ lók arra, hogy neveiket hálás tiszte-
lettel említse aa utókor; méltók arra, hogy emlékűket a feleség homálya ne horitaa, mert as elavult intézményü Magyarországból első sorban az ő tevékenységük segítette megteremteni az uj Magyarországot, mely alkotmányának épségben fenntartásával a tudomány,' irodalom, mlTvészet, ipar, kereskedelem és gazdaság terén európai sainvonalon állva, Isssanként versenyre kélni képes a müveit államokkal, le rakva ujabb ezredéves fennmaradásának biztos alapjait.
A horvát kiegyezés.
n—, A magyar és hordát regnik'olárii deputácziók hossza tanácskoaások, rengeteg huzavona után is csak ast kénytelenek konstatálni, hogy fáradtságuk kárba veszett, hiába való volt. A horvátok mondva esinált sérelmei véghetetlenek, s a magyar küldöttség minden jóakaratai nem lehetett elég azok elenyész* j tetésére, mert tiltotta azt az államraison, a józan ész s s jogosult érdek.
A horvát urak nsgyou élelmesek és rsvaszok. — A követeléseik hosszú sora s azok legnagyobb részének természete sst sejteti velünk, hogy ók nem is s sérelmek elenyésstetésére, hsuem azok állandó fenlsr-lárara törekszenek, s uéljak ax unió (oly-1' Ionos lazitáss s s horvát nép elöili diskre-dliálása. Anysgi előnyt szerelnének elhslássni amenynyit csak lehet Msgysrorazág rovására, de emellett Horvátországot as anysorsságtól I függetleníteni szerelnék s teljesen nsgyhor* vát önállóságra emelni. Már pedig a magyar álláspont lehet nsgylelkü, elösekeny, a horvát érdeknek s maga anyagi érdeke hátrányával |s kedvező, de egyet sohs meg nftn engedhet ast tudnillik, hogy Magysrontzág államjogi épülete aláásassék, s szent István koronája I területenek -kapcsai megtágilLissansk. Ha a horvátok erre törekszenek, a törekvésük sikertelenségéről eleve meglehet nek gyö-i södve.
A msgysr regntkoláris deputalte a horvátok állat etciarieazleU sérehaak éa követelések inegitéléséhea asgyon előzékenynek mutatkozott, de merev és víssssuiesifó maradt azon horvát követeléssel szemben, hogy a msgysr állsm nyelve kiiárvs legyen a horvát hatóságokkal való köslekedésbso. 8 a horvátok a követeiéből ném tágitotisk, követelték, hogy magyár törvény moodja ki, hogy s msgysr nyelv Horvátországból nlU* latik, s még a miniszterelnöknek se szabadjon a bánhoz máskép mint horvátul Írni* £ szörny követelés fentsrtáss persze, hngy véget vetett ax úgyis hssxoatalsnnak bizonyait alku tovább lolylatásának, hisz sz nam egyéb, mint előkészítése annak, hogy Hoc* vátorsxág Migyarorsságtól minél előbb s jogosan elszakadhasson. Ast tudják a horvát vezérférflsk, hogy mi ebbe soha bele nem egyezünk, s hogy e köveieMkfet mégis lentaiioliák, ss annak a jelé, hogy Ők a becsületes békét, a végleges megegyezést épén bem kiváltják, hanem lentartják sérelmeiket, sx irániunk való ellenségeskedést, hogy népüket azokkal a jövő eshetőségéire prosperálhassák. \
A horvát nemzeti párt, mély z horvát tsrtománygyölés többsége, befogja rövididő slstt látni, hogy msgáaak éá basájának nsgyon rossx szolgálatot leli, mert csak s túlzó' Slsrcsevies-párt malmára hajtotta a vizei, s e párt ép oly ellenségeskedést sslt a nép közt ö ellene, mint a magyarzág s a jellen állsmrend ellen, s e pártot s hatatom s tekintély össze* fegyvereivel kell ártalmai' Isnná lenni. A msgysr államboa hö 'és erős kexö bán Isrtjá Horvátországba^ á kor-mányxst gyeplőit, s meg vagyaok gyö nőd vs, hqgyha s malconlentus pártok törésre vinnél a dolgot, ast nem s msgysr állsmeszme bánja meg. S arról is meg vagyunk győződve, hogy a horvát nép óriás többsége szintén lÖhbre tsrljs az anyagi jóllétet a biztosított jogrendet, s az igzzságos hasafiss kormány-sást, mini azt a pseudo-alkotmányosságot, mely önző, bssaiiallsn elemekért a népérdek rovására enged tért s bstsIombitorlásL
Tá-rcza,.
Véget ért hát . .
1 irt Mi a szerelmünk. Ét szomorít véget !
R$gyogó tolt ütne, lángja, — Üe hamar kiégett! Közöny szállta meg szivünket: IJpy elhidegültünk,... A; kik nem rég csak egymáztri iimtUuttk, érültünk.
lAtni többé nem vágysz engem, — Aa sm igen vágylak. . . Maradj te csak tzük körödben, Ajk majd a világnak! —-A zajongó nagy világnak lAstek bolyongója, ASm leszek már többé érted Aktok álmodója. '
llktük, hittük, hogy szerelmünk KJhsér a sirba. • .
Áfolaattnk fejti fáját, — j
Virdgiban bízva, . .
M a fa csak hervadt egyre, \
Végképen eihenadt;
8éfnié lomb — töri virágra
Km már a harmat. . .
JhUa báinként a jörmdi Cmuagán merengtünk. Jobb Utt rolm a jztmnzk OvÜmt kerülnünk! S magmá kat, meg soriunkkal is Noémat vetni régre; Szm Izét rakna sswtlmünkuek Ily nfsutmull vígéi
tk hu vége: Uauza vége., !
fmtméjs. Ni hmm bén, mety jövSmnek Caaif* álmái még,
Fájó múltnak közöny legyen Hideg szemfedője, — ! Szeretőiünknek meg felejtés Séma temetője! ...
f Borsodi Vilmos.
Egy rózsa története.
— 1 .Zala* endati tircxAja. — A Loűvre ksrxsta, mely a Szajna ! folyóval egyenközüen húzódik és a Tail- i leriák palotáját a Louvreval egybeköti, del . Orm Phüibert terve szerint építtetett és 1663 végéu fejeztetett be. Az 1664 év január 15-én XIV. Lajos a nagy kiterjedMÜ I növényházakba ment, hol kertésze Le Notre i a világ miriBen részéből s legszebb és leg-ritkább virágokai és növényekel gyüjléeKybe.
A lég illatos volt, mint tavasz idején a déli tájakon. A nagy király oldalán Col-bort állott, hallgatag fontolgatva óriási terveit, balján Lauzun, ama dicsvágyé udvaronca, ki elegendő tapintattal nem birt az udvari kegy alczáia alatt felismerni a királyi gyűlöletet, s ki Pignerolban szenvedett azon bűnéért, hogy szebb és szeretetreméltóbb volt a királynál.
•Uraim*, kesdé Lsjos, dos gyümölcscsel rakott asrancsfák bosszú sorára mutatva, >aem szép ajándéka ea egykori ellenségünknek IV* Fülöpnek, jelenleg ipánknak ? Megfosstá ss ját kertjeit, bogy a Tulleriákat dissitse , s reméljük, bogy tét infánsnő •■• ha e iák mellett elsétál, nem fogja fájlalni az Etcnrtal süld árnyékát.
»8ir« "-t moodá Colbvrt, a Klralrnö nagyobb veszterég mislt szomorkodik, fal-séfed voasalma , , .»«
•ParWee* — kifthá Latiam vido-raa, »bogy valski valami! eivassMssa. nik-aéfés, begy ast előbb hírfa legyen. De ha aem a»MNMÉ.»..«
R
•Csilt herczeg url — Colbert ur, házasságom Maxarin müve volt, s ex elég bizonyiték arra nézve, hogy a szivet nem kérdezték meg <
A miniszter meghzjolt, at nélkül, bogy felelt volna.
A mi öul illeti, Lsuzun lur, — folytaié s király — óvakodjék a|övöl>en megfeledkezni arról, bogy Mária Terézia Kran-cziaország királynéja s hogy ürániai érzelmeinket nem sxsbsd vita*- tárgyává tenni.« •Sír; bocsássa meg .... • Elég* szaküá félbe a király, mialatt egy férfihoz közeledett, ki a nólkü!, hogy a király jelenlétét figyelmére méltatta volna v kabátját le veié. hogy annál kényelmesebben nyeshessen meg egyr.karcsu, virágzó bokrot.
Ez le Notre volt, a híres kertész. Kellemetlen gondolstokbs merő Ive nem vette észre s látogatók közeledését és msgábs mormogott, mialatt s kést ügyesen használta. •Mit! Őn.rossskedvQ?* — kérdé Lajos. A nélkül, hogy kábái ját felöliené* moodá gyorsan a kertész:
•Sir I Igazságot I Ma reggel az özvegy királynőnek ndvsrbölgyei jöttek e kertbe és ellenvetéseim daczára mindenféle rendetlenségeket köveilek ef. Tessék csak ezt as amerikai magnóliát megnézni, ss egyetlen Fölséged birtokában Nos jól van, Sir, a legszebb virágokai vágták le róla, a aaran-' csokat és rónákat ép elv kévéséé ktaéJték. I Szerencsémre sikerült előttük kedvenczé-met elrejteni, e gyönyört rózsatőt, melyet annyi gondoskodással ápoltam s mely ötven évia fog eltartani, feliéire, hogy minden év-szakban esek egy rózsát engednek rejts leremnl*
I Errá Le Nőire oáattntatott a növényre melyről szóllott és Mvtatl*
•Ka a száz lenfl róxss, fiirl Eddig IMfBrislem, de biztoaflom Felségedet, ha is »se)étlödik«....
• Msoj« — ssakitá félbe a király. *Nem kell s fiatal leányokkal oly keményen báani. J
Hssonlitsosk a pillékhez és szenük a virágokat*
Mortyleu, Sir, a pillék nem tördelik le az ágvkat és nem esznek narancsot*?
•Lajta egy mosolyra méílálá kariészének kifakadását. ' •Nevezd meg a vétkeseket,* uofcdá ő. •A nemes kisassaeegok mind, Hkl De mégsem mondok igszal. Volt itt egy fiatal leányks, oly friss és kedves, mint maga a rózsa, ex nem indult társnői példája után. A szegény gyermek még engem iz vigasztalni akart, míg a többiek virágaimat sxakiták le, Luizának hívják őt.*
•£x Lavalliére kisasszony voU,* moodá Lauzun, kk Fölségsd tegnap Henrietle asz-( zzooynál látott*
•Meg lesz jnlalmuva,* moodá Lsjos, •Lavslliére kisasszony e nemei kisasszo-I nyok között az egyetlen legyen, ki a ni i esti tánczvigalomra meghívassák «
•Egy bál t Oh jaj, szegény virágaim I* | kiállóit kétségbeesve Le Notre.*
Colbert bátorságot telt magának ö Felségéi azon ígéretért emlékezel si, hogy még ugyanez este két építészt fog kihsN* I gátáson fogadni: (Janii forrault ife bibe-! ral Ormául, kiknek elseje ss Obeervstorium I rajzait, a másik pedig a rokkáatak palotá-! jának tervrajzát volt bemutatandó. \
•Fogadja 6a eMket az arakat,* moodá a király; mialatt mi láaezoloak, Colbert ar I nyugalmunk kedveért fog dolgosai; az utókor csakis Mksabbé less ezáltal, ffcgy azonban e kopasz falakat dieiltbmaOá, ssf-veakedjék Gobelin raktárábs küldeai, s boaassoa néhányst asoa drága ssöeyegek-böi, melyeket Oq annyira dieséz.
La Notre lipipitkl bánatára a kái valóban a növényházakban isnsleü mag, melyek miat valasri vatüss áiul. karsztokká
(
Budapest, mirczius 10. 1887
n-. A szent Oroszország. mint védelme»ője a forradalmároknak! Oly azerep volna ea. mely na oroaa foira (Utai törekvők okainak megasivle-llflii alapulván, a nib'liatikua öasze-eakllvéaeket nagyon hamar kitörölné a létező tényezők " sorából Oroasctrezá* aaonban odahaza zsarnok. h felforgatá*i törekvéseket csak idegen földön pa ro-nizálja.
Epén ily szerepet játszik moat Bulgáriában. Mindjárt h azilistriai láza-dá* fl^ hirére egy orozz félhivatalos lap aat mint a bolgár nép elnyom * tAaának természetes következményét emlité meg S midőn h lázadás gyorsan elnyomatott, s annak intézőit az érdem lett* halálbüntetés elérte első sorban Zánköv, a caAr benső titkoa tanácsosa volt aa, aki a tu csuki kivédettek emlékét dioaŐité, s mint a jog s igaz aág martirjail örökité meg, a törvényes Ítéletet gyilkosságnak bélyegezte a ünnepéi) esen kijelenté, hogy (Wi* ország sohasem fogja eljelojteni, mi*ze rint a hőaök a bolgár nép jólétéért s Oroszország iránti hálájuk s vonzódásuk vértanúiként haltak meg.
A bolgár ki véglések megtörténte után csudálatoa volt, hogy a pánszláv irányú oroaa lapok méiték nélkül dühöngtek ugyan egéaa Kuiópit gyanú-sitották avval, hogy a bolgár regen-séget a gyilkosságok elkővetá»>érc bátorították, különösen förmedvén) v atek monarchiánk ellen, Bulgáriának pedig eg\eneaen a haladéktalanul leendő elfoglalását követelték; de a félhivatalos oroaa sajtó, ennek különösen azon része, mely átalánoaan tudva aa oiosa kormány szolgálalában áll. napokig mély hallgatásba burkolódzott s c.sak a tények s a lapnyilatkozatok legistnilá aára szorítkozott Mig véere aztán megszólalt közülök egy, a beszédeinek aa a veleje, hogy a azent Oroszország türelme rettenetesen nagy, de a Bulgá riában törtéutek a lehetőség határáig vitték már.
Ka bizony nagy fontosságú kije-lentés, ennek alapján azt kell hinnünk, hogy Oroaaország megunta azon örö-k»»s konpromittalodást, a megszégyenítések azon hoaazu sorát melyeket neki titkoa cselszövényei a Halkán félszigc ten az egész tiurópit gűnykiiczajára sze restek, a most dühe a törésre, a fegyveres foglalásra kényszeriti.
Meglehet, hogy ez tog bekövetkezni. Nem hiáh.i történtek tehát Kurópaazerte a roppant hadikéstülődé-sek, a kormányok előie látták, hogy valami rendkívüli elhatározó esemény-rövid idő alatt meghozza a hadi kcczka elperditcsére as alkalmat A diploma-
' caia ugyan még öaasea nyilatkozataiban mézédes hitegetésektől árados, de a katonai körök intimusai tudták, hogy ott csak hétszámra mérik már a válságos nap elérkeaését
Borzasztó dolog a háború. Kimondhatatlanok azon áldozatok, melyeket az a néptől keléstől követel a még rémítőbb az általános hadkötelezettség folytán, mert alig van c*alád. melynek nem volna legalább egy tagja, a kit a veasedelemtől féltsen De hát ez a fegyveres béke mely a népeket terheivel laaaan földre nyomja, ez a bizonytalanság, mely megsemmisíti a forgalmat, bedugja lassanként az össze* kereseti forrásokat, szintén őriási veszélyt rejt ugy a családokra, mint a nemzetre, mint az egész embeiiségre Az államok közli ellentéteknek meg kell szűnni előbb utóbb, s miután ezek nyomiák a nemzetek életét, meg kell azokat szüntetni, ha máskép nem lehet fegyveres kézzel Kz ellentétek romják a nép jóllétét. a népek jogait, a nép jóléte s a népszabadság érdeke kívánja, hogy az államoknak egymás sal való leszámolása mielőbb bekövet kezzék. Vértenger fog támadni az igaz de ennek feNzáradása után ismét <m« televénytl iesa a talaj, melyen a nem aet szabadságának a jólétének drága gyümölcs-i fogunk megteremni.
Különfélék.
— Harcin* ItVIkét — mint er lesülünk - a »I\dgáit Kg)lel* ben rendezendő tar*asvac«orAval szándékoznak meg-ünnepelni. ltulon ltis»zük, hog> a liaxa-lias leletitiWgü ünnepély igen sokakat fog pártkülónb»ég nélkül egybegyűjteni . e« any-uytval inkább telteheto, mert alig vau valamire való város, a hol ez alkalomból a i'árttorxsalkodáaokat alá ne tudnák rendelni a nagy időkre való kegyeletes megem-lekeaés érzetének.
— FsmsiiK m liájllifa. A nagy-kamatai »Társaskor« által ntárexius hó ít iken rendeleti táncxesiély igen előkelő s nsgy számú közönséget gyújtott össze n kor helviségeilcn. A nmlatsag, melyen a koxeli s távoli >idék intelligeniiáia is igen nsgy mértékben rés't vett, minden ixében kiválóan sikerültnek mondható. Ax **t érdekét emelte axon körülmény is, hogy azou ax epen váriunkban idő/ott altatón, C.ser-tán Karoly is megjelent A láncx Sárkoxy handájáttak /ellnie melleit lankadatlan kitartással folyt egésx reggelig. A ielen volt InMgyekn éssora t koveike/ö..( riiitttyfl: llolka Láaalóaé, Uottka Krzsi (Hahót), llottka Ja-nosné, Ilonka Krnesxiin (l'jtalu), — Clsesi-nák lika P. Magyaród), — hamm Hugóné, Hsmm Anna Sít ltaláxs\ — Dervaries Imréné, Dervarics Blanka (Kilimán), — Hart-mann Henrikné, llartmann Helen (Mocska), -tiaál Alsla (IVrs«), — /.slhureczky /.sig-mundué (Palin). — .V«syjf- KmmizminU: Hartl Kii llia, Helu* Paula, (Nesxnák Benőne, I>au*cha Ottóné, hui/niHii Vietoria, Hege-dós Margit, Jnhásx Nándorné, Kőhler Nlnn, Merkly Anlalné. Háró Norman Ágostonne.
Norman Irma Uróoó, Noviaszka Uópoldin. Páll Alst^ne. IMeheisx C.e«ztávn*. IMibal Kerenesne, Pliliál Vilma, lUt* Anlalné. Itats Ilinké. Hálx Aranka, Sohmidl Frigyedé,
ISrt»estenv ljiiosné, V^rga Imréné. Varga Magds. Varga bjo«né.
f llaiAi»*a»«U. Baranyai tMon es Háta toldbirtokosokai, a vidéki ialtHi-geniián^k Sltalánosan beoólt lagiait súlyos vesx?e«*ég érte fides any.uk. /iara-
nyai Klekae, mint r*«aveuel értesülünk, e hó 10-tkén hossxss sxenvadés után meghalt. — Tánoioa Jano* rádi fóidbirtokos fiatal ***!> leánya, Tanctoa tiixella meghalt. Halálát ax idei lar«augon Ksnixsán tartott vár megyés bál alkslmávsl ks|M»it meghűlés okoits
— Ttta \oll e hó í én Tapolezán a Krumpli-ntezábso. Kgy há< lett a lángok martaléka.
— MslMkAal hírek. A Karnisán
idOxft Sóghy-színtársulat mus»>ral»ól ax ujabb ssim termékek kóxül (Isiky (lergety »ló Kulopt os. Mgjiletaia, a *l'arasxt kis-aasxony* nep«zinmúre és »Az onlog pirulái* rz nagy látványos ItohOxatra lolynsk serenyen ax rh>ke««ul*iek. Azon kivüi egy theatralis külónlege*»Cg is sxinn* fog ke rülni: »l>omi. sz amerikai msjom.« K s|»e-eta'itás előadását axon ritka körülmény teszi leltetövé. hogy a színtársulat egyik kiváló lagja. ftríy Keren.* tenorista, a nagyhírű majomimitator K iM-hnigg nek e sxakbsn tanít \ anys, s botiul n ár a \idck nsgyobb vár\Mait»an, Kss<«án, S/ege^len, Miskolcion, Teme»vár\»ll, Knlnsváron raeg!e|s» sikerrel alakította. — Krexy urnsk e felleptére, ki a csiaoa tenoron kivül meg ily sajátságos • muvéazettal* is l»ir, — mór előre 1*1-hÍT|uV a koienség figyelmét.
— Illrtrleai h»UI TOlh JOxsef 21 éves xalasxenlgrOti lak«v» folyó hó 7 én a e«atonli hegyen lévO szőlőjébe ment ki ssölót metszeni, munkskoxhen epileptikus baja, mely n ár regebb keletű, uto'érte, arcara bukott s meghalt; a járásorvos által mege|iett boncavissgálat alkalmával kitűnt, hogy a lia al oka s/ivbéuulás volt
•■yMeM-hlrek. l't-*:ÍHjf Pá', a llánlara u onnan k neveseit kiWjegyxO e 1»» en váltóit iegyet Nagy-Kanizsán .Vo-riiwíhi l.e<>jH>!din ki'«asMxonyByal. ití* (iyOxo volt perlaki s*olgsbir\N, murasxer-dahelyi lOldbiriokts* (itavina Károly ge'sei hWdbirtokos 'eányával, <«7«mau Kósa kisast-szonynyai váltott iegyet. — Andor
gyógyszerész, a kamxssi lársaselet ismert és igen sokak által kedvelt tagiaeOegyexte /<(i>'ny Irma kisasszonyt, óxv. /drávy Imréné, fóldbir-tokosno leányát, Tőrjéről.
— A k«k«*l váláMtékeHllet. Itra a tügHeilen«égi és 49 a« part lur sze
rint Páxmándy Oénesi, a vasmegyei függetlenségi |»árt vexérél s^ándékonk lelleptetni.
— Ih«ImII«IIA. Balaton Jóxaet sala-euersxegi esperes plébános ünne,»elyes beiktatása múlt hó Sítl-An tartatott. Ax Ünne pely«*s iteiktaiAst dr Stegmuller Károly szombathelyi kanonok, xala egerssegi b>es|>eres vegexte.
— A megénekelt pMklIkuiN.
A • Koldas diSk* hétlöi eUvidasan (> lendorl eire^les sxemelyviiöie, 7W/<ii ur a 2-ik lelvonóshau előforduló couplet*k kóxé ügyesen heles/ött egy helyi vonatkozásút is, melyt»eu iu a legnagyobb salyra, hogy Kamxsa koiousegerol — lá|dalona — ej»en az ellenkozO sxokoll állsni. A couplel sxovege, melynek teljesültét a társulat erdekében őszintén kívánjuk, a kóveikeiö :
Fuiiu :
Ai rsjs **V Mist Vési* lliB<tic wlapArto)^ volt K kirvrt »r6kk4 " Jo\-vr» li tkg\ htr<-i
A Biu»^»»#u-rt tlfTH
I>1 rektorunk m ■m»»«Ij* «r<«Z.vs'
-«• t'aM. A nagy-kaniasai kir. lór-vénysxek, mint csödbiroság e hó ltl-iken Weiax Zsigmond es Tivadar iWiener-Weisz) helybeli divaiárukereskedök ellen megnyi-tolla a csódót. l'.sodbiztos: AnAWy Ujon, kir. törvényszéki bíró, tóuteggondnok ; />r. h\\rn*k Ijksxó ügyvéd, helyettes tömeggond ook I>r. KothrlkiM Samu ügyvé«l - Ite jelentési haiáridó: 1887. spril 2^-ikéig, . telszámolá«i tárgyalás IHH7. iná|us \K
— Xé|»Ulkeléal tUalek jeleni-kexési határidejét Nagy-Kanixsa ván« tanácsa hirdetmény utján kóxli a lakosiággal. K szerint mindazok, kik a néplelkeiésne! tisxleiiül kívánnak alkalmaxtatni. ex iránit jelent kexésüket a városházán, a katonai Ügyosxiálynál márexius hó 17 ikéig meg
; lehelik
— MII hetiéinek a vlrágsk?
A kanizsai •Tár*askAr«-nek Inu hajlamú elnöke, VUNmy lléla, a fenii cxim alau tartott felolvasat |>éitieken esi« a kör nagy-termelten. A heKi«eg egésasen megtett díszes koxonséggeí, * mely mindvégig ntgy erdekkel hallgatta /aa- igen csínon, néhol koliődég mezirt » humorral vegyilelt (elolvasást. A kőxsxereteiben álló teblvasót a hallgatóság sQrü tapssal lulalmazts. — A ' felolvasás után a flniaUág tóméra kere I kedeit
— lleckmsanM-léle hsagveraraj
A lapunkban elOre jelzett Ibs-kmann tele vonós nég\es e hó H-an tartotta meg hang I versenyél, éspedig lek in'eltel arr t, hogy jelen I leg s/intársulal is lálsxik városunkban, szép ssáiatl kózOnség előtt. A klsssikus zene barátai ez alkalommal valóban oly élvexet j ben résxesülhetiek, a inuióre városunkban ! e«sk igen ritkán tehetnek j>xert. A vonós négyesnek mindegyik tagja a maga hangszeren egésx muvéss, s játékuk haiaulalos osozhsugjs semmi kívánni valói sem hagy fen. A ntüsoroaat llsxtán klassikns daraltok-Ind állott. A nagy bécsi zenekritikus, Hsnslick tehát uem mondott sokat, mikor e vmtós ' négyest, a mi klassikus mudarabok praeeis interpraeia*ióját illeti, páratlsnnak mondotta. A jelenvolt kóxóuség áhítattal hal Igatta végig a remek owwjatékot. s minden |vtnt uián zaiosan eljenexte a hangvi rseny-xoket Volkmaun, Ueetho\en, Mende.ssohn. Schumann és (irieg orokbeesü müvei ihlették e páratlan öss<játékhan a hallgatók lelkét, sxivét. — laneu Budapestre mentek.
— A vstall kftlastr«»|»liA Ügyében a karnisai bünletö tórvénysxék állal hoxolt iiélet s aa «Vssxes ügyiratok Kótvös Károly leüebbeiésével együtt a ns|H>kltau leriesüteitek tel a l udnpesii kir. itélo láb-Iához. Ax Ügy fontosságáról a ler.edelmé röl fogalmat nyuithat axon körülmeny is, hogy a l>r. SxaU^ Klek torvsieki .tegyxó által szerkesztett végtárgyalási jegyxókituyv
. 44. ivet tesx ki.
— Krléréses U|»as. Mult hó ?H-án virradóra Külsó Sártlon <»zv. t«as|iarioa Ke-renezné sxobáját ismeretlen lenesek felverték s onnét 5(1 htl. pálinkát, továbbá vász nakat, sok fehérneműt, valamint egy erszényt is, melyben adóslevelek voltak, el-tolvajolták.
— TrélA« Jelnteaealél* < (ugyne-i vexeil gsvhuasa ball) reudezoU a kasnuó
lettek átválioitatva, eaeniyi gyertyák láng jától tvegvilágiiva, melyek xtrágok es drága kóvek kólóit ragyoglak A karcsú narancsfák ágai köxöll viaazgyerlyák égtek, a nem egy keilves arcs ragyogott a virágok sürü* jéu keresxittl, mig i undok ló szemek őrizék a vigalom urának minden léptét. Küuu nteiaxO éjsxakkeleti síéi tuti ; *xegény ördögök resxkeiiek a hidegtül as ni(xak>oe-zeten, de mii tórödik ex/el ax udvar, mely Iák és virágok koxótt táncaolt, nevetett s egy szép nyári nap edea illatos leget sxivta magába ?
Mária Terézia nem telt ré>at a vtga-lomban. Az i(|ü királyné kerülie az udvar zajt»« mulatságát, s közönségesen nénfénél mamdt, a király any iánál. Ka alkalommal lehái a^fósierepet vivék Henrietie aswony és Olympia Manxon. S<»iMons vrofué. A kedves Ia Valliére sserényen a 'háttérben i art ói kódot i, mig a király a magnólia alatt felkutatta, melyet társnői annyira meg loazlotiak virágaitól, a miért nem is volt saábad a bálba jónniök. ^
A kóvetkexo pillauaiban Luixa kexe remegett a királyéban ; mert XIV. l.ajus a tiaial hölgyet láoctoeuéjává válasaloil'a.
As est befejeztével l.e Notre, ki kU> Ion parancsokai telt, eléhoxá ketlveucx rössa-tőjét, uiely dúsan aranyozott cserepbe lelt Illetve. .
A exegéuy ember ugy oéxett ki, mint bünóa, kit vesztőhelyre kísérnek A virágot a Irón melleit egy magasabb lepcsöre helyesé. s a virágcserép előrészén mindenki olvsshetá azon azavakat, melyek egykor ax iMympuat lángba bornak : ~ .! it^^Hfk
A téltékeay s>é|>ek köaül sokan elhalványultak az irigységtől, tóidon hallak, hogy Uuaou hercseg a fejdelemtől azon paran-ea« v#?et hogy a pompás röz*afőt U Val Mara Aiaaaasaay tera»efW vfcy*. - |)» U
Notre tolóiie őrült, mert a Jo/uri-l" meg engedé neki. hogy kedvenex virágát mindennap megneahesse
A rőxsaiö a kegyenexnöre uéz\e nem sokára titkos talixmán lelt, a me'y által XIV. I.ajoanak áSíhilatosaágát inegtudá.
Kulonos aggo«lalommal kiacre növekedését, xirSg/ását, resxkelelt, mikor egt egy levele elhullóit, és »irt, ha a hervadt virág helyébe ui bimbó nem lépett.
I.oiza tágvó sxivét a sxereleut almának és nem a dicsvágy kápráxatos lálomá-nyainak engedé ál.
Mint Sevigné aaaazony beazéli gven géd és ^xégyealőa voll, hogy axzá lett, a s tiatul leány ax oltár mellen azomorko dotl l»allépese miatt. Boldogságáért a bánat volt bűnhődése s a versailleai kápolnaban nem ettysxer lordul meg a miséxó leikésx a királyi sxek le'ól jövő xokogas hal a ára. mikor olt mindannyisxor egy térdelő női a'akol pillantott meg.
A bukott angyal a« égre gondolt még.
Így mull el tix e-ziendo. Kkkor a tv-xaalovet |H>mpás álb ányon a saiut germaini paU.lában leheled látni; de daciára l.e Notre taitóa gondozáaáaak saomorkodolt tövén a rózsa. Koxelébcn ült Ia Valliére hercxegnö, — éppen ennek nevextetelt ki, — keaer-veaen sírva.
Legbizalmasabb* barátnője Montemar Aihenais Kntncaiska — Montespan grófnő belépett a terén be s lelkiáltoil:
• Hogyan l.uiza, sirva ? Nem ajándé-koxoit e meg a király ax imént a ishou-reite\ s»» rvlmenek ujabb l ixonyitékát adván?
Válasz helyett Ia Valliére oda muta tott a ró>*ára.
• Mily bohó babona'« kia'lolt a grófnő Itarálnóje mellé ülte. Valóban gyermekes dolog, olyasvalamit képzelni, hogy a lejedé lem szeretoie egy virág »or»ái kóvetendi! '
Jer gyermek, lilylalá tréfásan, mig legye-zöjével gyengén megvereget te a szomorkodó ke/ét«. Te tudtál, h gy még mindig uuádásra mélio vagy, miért nem imádtainál tehát* ?
• Mivel más birt ason mesterséggel, hogy engem kisxoriisttn.*
Aliiéit.us ajkadia harapott, laiiia végre megtudta, hogy állitólagon barátnőié öl megbuktatni lóreks/ik. Az elölte való esie a király a királynő termeiben sokáig mulatott Montespan grófnéval. Nagyon tetsieit neki gunyoa m nlora, a tnelylyel az udvar bixo-nyt»s személyeit ulánoxta, s midőn e telelt Ia Valliére gvengéd szeiareháuyásókat mert lenni, axt lelelé oeki:
• l.nua, ón haragtvs , róxaalője haxu-dik, ha engem lágslmaa *
Athenaiaon kivül, ki egyetlül volt e tikokba avatva, senkisem árulhatta el.
Most veielytarsa belópiekor sietett kőny-nyeit leszárítani, de uem tehette aat oly gyorsan, hog\ amas észre nem vette volua. Hazug enyelgései éa diailalának rxtssxul lil kolt hangja leiingerelték Luizát a Athenais észrevehette volna, hogy árulását ismeri; de Aiheuais ugy telt. munka nem veMe volna eszre, hogy a nyíl ellene volt irányozva
• Téged ki«aoritani, drága Luixa!* szólt a ueglepelés hangján; *ail hiszem, hogy ex igen nehéz dolog volna, minthogy a király leged külóuören kegyel.*
(iomltalanul koseledelt a rózsalóhöz, kesityü;ébol egy picaike üvegnél vont elő, és a maró lolyadekol, melyet ax tartalma zott, gyors kéimozdulattal a virág gyökerére oDiólte.
Kz már harmadszor történt, hogy Moitie*t>an grófnő ezen méltatlan experimentumot tévé. meg nem Ügyelve a szomorgó kegyencxüőlől. A gMno, mial haoua vetélytársa a herczegaőoek jól tudta, hogy ez a király hütelenaégéról csak e drága ^jáadék bizonyságára voh meggyöxödve.
A legközelebbi reggelen l.e Noirv» n rózsatőt majdnem elhervadva találta. A szegény oreg ember ugy szeredé, mintha gyermeke lett volna és kónyek gyűllek szemébe, mikor úrnőiéhez vitte.
Kkktxr l.ui/s valóbsn érexe, hogy nincs mái remény. Bálványait, reszkette vevé ax ollót, letágla a hervadt virágot ás egy kristályharang alá lette Axután térdre borult és imádkozol! ax éghez, hagy az adjon neki erőt azon s/áudéka kivileiére, a melyre vállalkoxtti akar.
XIV. I.ajos kora dicsőségével, bűneivel elmúlt. Kiauczisoisxág sanyarú időket éri, a melyekben éh*ég és döghalál puszillak a békés lakoaaágot és Kugen hervxcg és Malborough a királyi csapatokat a ha-* tárok mellett kitazaboliák le.
Kgy napon megkondult a sxt Jakahi ulexa egyik kolostorának tornyáról a halál-harang, két hosazti sorban kisérték a karmelita s/Uzek axigoru éa hallgatag axerae-lük egyik lagját^a temetőbe.
> időn a temelés véget ért és a« apa cxák vissxavonullak cxelláikba, egy oreg eml>er térdelt le a tor mellé. Heszkeio kexe egy krislályharangtti emelt lel, mely egy köre v«tlt állítva, alóla pedig egy hervadt róxsát vont elő, ajkaihox axon tolta, s elfojtod zokogással susogta : Szegény saiv, szegény rCzaa'
Az öreg ember l.e Notre voll. es a karmelita a|>ácra, kit reggel eltemetlek l.uiza de la Misernwde azelőtt Ia Valliére j hercxegnö.
KtVali: H m r.
■ n i »vi»>»l —vh ---- t"b"...... |
rra, hogy a lársulai felöl ez alapon véggé* véleményt mondhatnánk, mert nz
r ^üiüHOÜön á aaidó farsang (purtra) I alkalmából. A kaszióó termei ez alktilonv> | mii megteltek, jókedlfc mulató közönséggel; • hölgyek urak agyatt*t fölülmúlni igye- , kestek a tréfán jelmezek iektmeicbeii. A mulatság pompáMn átkerült k saép JOvh* de lm el i» botolt. A jelmezek leírását meg i ■t *«m kiaérthetjOk. iinnyi éa nly aokléle voll. [ A aanyAzalmiii Itníaigy-Irl ma vaaárvp. máresina 13-ikán délu* I tán köagvüléat tart. ' • >VJ
- KI Páriáim X Kz a csábító jelszó j foglalkoztatja most a kanizsai első czigúny- I é>apda gyorakezü barna művészeit.. A Sár- I közy-íéle zenakar vezetését rfinst a napokból Kanizsára érkezel! fiaráz* Miska veire at, a ki csak annyit időzik társaival Kaui-z*áu, mig jófiprmáu magához >Igáuljá« óktt, i mert hál, — Aiint a salonia* prímáé mondja, —- »egy kicsit elvannak maradva A gyerekek.* Róvidegen megkészül a piros nadrág, ZHÍooros kék íáliila é« tollas kalpagból álló j egyenruha, aktán — ej Párisha I ■ *
— Klmevezé*. A vallás- és köz* oktatásügyi miniszter 'Barbárics ÍJyözö alsó-doinborui és JCOfAssy Áutnl szolnoki fajil* tói nevezte ki a haliloníürédi szerelel házhoz az üresedesben levfl esaládtanitói állomásokra.
— A katéaág Ügyeimét felhív- , juk egy updoriló állapot megszüntetésére. »A csatornák emberei* már annyira sem- I mibe sem veszik a arabályok és a közön- I ség iránt lurlozó ftgyelm«lMhogy a cloacák I tartálmái alig Itugy beesiéledik — hordják végig az ulczákon, oly feiielmes büct tor- 1 jeszi ve, melyei alig lehet kiállani —^Felhívjuk azl illetékes halóságot, ho^y éten i munkál n 'késő éjjeli sjdökben leijein-se.
Színészet Nagy-Eanízsán.
«Sftghy Zsigmond színlársulaiának eddigi i működése Általában és egészben véve elég| jó véleményt kellhet maga iránt. Igáz, hogy ea a I néhány előadás még nem elegendő ur lege
eddigelé színre kerQlt. néhány darab nemi elégséges, hogy a tagokra vonatkozólag megAljspédntt ítéletet lehetne nyilvánítanunk. De arra mindenesetre elegendő már' ezen egy-kól tjsl is, hogy kimondhassuk, miszerint a társulat egés/ben véve tisztességes,j törekvő és szled&gi előadások meggyőzte^ bennünket arról, hogy ez a társulat iparkodni ia Ing a lmijküzönaégünknek meglehetősen fokozott és htokban kényes igényeit ibhelőleg kielégjleiw. —i Mindeneseire a társulatnak áll ércekében, hogv közönsége Ízlését eltalálni jóraaediék, s e lekime'ben már — a . legnagyobb jóakarat mellett sem — akarunk njytlíirr tanácsol oszigni. mert a szükséges tapintató! fel kell tételeznünk egy [oly társulat vezefösége részéről, mely Kanizsán prosplráljii óhajl.
A ninlársulat szombati első fel lép leül Szigeti J. szininűvéi. a »Rang és MótU-ol válaszol la, s a Caiky remioirceniiáKkal lelt darabol Eléggé elfogadható előadásban boxia stinrtl a miheu líilnyomólag nagy érdere van aj Sáyhy párnak, a kik a vén kiipecz és nejénék nsgy gonddal megalkotott szerepét laljes hQréggei gdlák vissza. — Iyszprémi ifanniji Glábor szerepében lói haló buzgalom mai törekedett. de nézetünk, szerint lévas felfogásra muiaioit az, hogy egy kicsit nagyon Is sokat — sir!; másrészről meg maszkjában is nagyon fiatalos volt —• \8eQpári* Janka (Clarisse) j ügyésen társalgott] s leg ieiletrpöbbnek tartjuk azt mondani, hogy a íinrmidik felvonéaheli jelet eleivel -—! korábbi dolgaiért, melyek valamenynyijük romlását élőidéit heijték volna, j— kitudta hékipeni még az örég Mannainéi is. — Ldnyh Ilon (Irma; megnyerő színpadi külsejével a kedves csevegőével tetszést kellelt — Ügyesen forgolódott fi&rw (Sándor) ur is 11 $ í Irmács-kája körül, — Kiválóan jeles volt Moóri (Auerberg) játéka és slakitása, a ki rövid szerepébet] oszfallsn elismerést aratóit; —
Eltey Oszkárjáról az ő érdekében nem inontíjuk ki véleményünket-
Yeuirnap Hálkay L. „Felhő Klán" czímü népszínműve került előadásra. /f* darab nálunk új, a meglehetősen nagr száma közönséget is vonzoit a fzinierembe. — A czitn-szerep vényemé Hármaik Emma asszony i késében voll, s a kivitelt fpenséggol nem mondhatjuk valami nagyon jól sikerfilmek. As énekesnőnek kétségkívül mindig hibája, I ha a fősúlyt kizárólag az énekrészekre fekteti, meri épen a népszínmű az a ntflfoj, a melyben mindenek feleli játszani kell, már I. i i liogy az a kilétei dramaturgit i szempontod felveendő De épen játék tekintetében tiein volt szerencsés Déjnyeiné; mert eltek Ilii ve az egy Mária-kép élpiii jfcl-neiiői, egyéb irányban a legkŐzönaééesebLet nyuj- | tolla,! — méglehet táurt azért, |nivel e szerep | láU-zóisg nem as ö lényéhez ÍHő. Különben | aaon egy dal, melyei KMe hallottnak, a lebóitb régiatergkben ipeo jó volt. — A darai] máalk lőwereplöje Vmprémi ur (Aha Andris) ezen felléptével ii meggyögftfl árról, hogy kondolkodö, lörekvö fsittén, « kinek 1 e«k Usjpov lanultnáuyra van s^ükséga, hogy j (Minős színpadisa megjelenése a tewcdelmea j hangjában rejlő előnyeit kellőleg Iffénye-a*h*»e Aa lelvnala végaA jgéMét igén jól »csinllla« • dicséretét! !
aoodva, hogy kiiM Ml A kfti- |
Jphronás nagy légjbletio|ie, melynek ked-f#n UgyízólyAn ai égést felvonás iraloil, kárba nem veuéti. Mert túnlőn FéíliŐ Klári (l^niffiné) Viola Lártt vgresesfloniássa^ reája csap, a kél ^llenségga nőnek különben wéglelenül igaz és komoly hatásra is szánt jelenete g mflértő Ügyelőre is komikus haláal I csinált. Miét, hogy a axefapiö női alakok: | Felhfl Kliri éa Viola Eva (Szaftári Janka) ! physikumákan, egyéni laUidoiiKágáiban rej-j leli ennek oka, ue bizonyos, hogy cssk s — )cnr%aiot tudták megnyilatkoztatni. Különben | Saapárinak is v.oliak jobban sikerüli felenete). i kiválóan dicséretre méltó a darabban a
• társulat harilonisiájának thák urnák szereplése, n kiről*— játékának halylyel közzel való loRyaléköaságái leuámitva - igagán el-inondlialni/hogy ő nálii fzebbhangá" nép> azinmüénekext rég nem üallotlunk Kanusáh| Hangja besaeléa közben is igen heliizelgö,
| kellemes, esak az volt né nileg kár, hogy valamelyesf alant énekelt, j Különben á tár* j aulainak csuk gratulálhatunk ezen lagjAhoz, I '-*- kivált hti jálék lekinletébnn is kevéssé I ~ gyors ; lesz. ' — Tenger Ádám szerepe
• aligha illik keketc ur temperamentumához, a ki I egyébként — eltek in Ive kissé l ól-lármás vo'iá-| tói — becsölet!t'l inegálfiH helyéi, //«mi#ivu! . ((Isik Vendel) együll, akire!nézve csak«az a 1' megjegyzésünk, hogy alig liisszlik, miként a
• >anájderek« még. a Duna; fáján -is'olyan ! löídes gazdiv mórijára öllösltwlnének^mini a f minő jeltnezi Havasi ur ImHziiálni jónnk if)
láloll. — Ujgyanezt nionclhlipjok ifairi d'.ijk I látók) úrról|is, tí'-ki, unozArn ai szerfipoben j rojlö böségéa komikumnak, a légjobbakaríil i lal sem luaoit hktásf csinálni, nyi]ván inerl a szerep nom az ö komikijtnához - való, -r i Lángh Ilon k. n. fFeHiö Kaiicza) igen csiiina jelenség voll, bár sghrepe nem olyan, hogy nagy vizét zavarhgiotl voma. —. ItöztdnJ Hokkáné szerepében sok derül tségel[okozott, | bár mi est a nagy neszeit és chahloo-j szerű jaigslást egyáltalán n^m tartjuk mnga-snbhhak a (íonosz Pisla lelésége •müvöszo-! lénél*. — Gytiriné asszony jelég jó anyaszi-L nésznönek látszott. — A mellékalakok közölt " éleirev aló <j:sikelevenségéné| fogva meg kell
betépfének köaaönhetö, hegy • [nfttodik
említenünk J/mczit, a ki (felhaló előszeretettel lölii he apró szerepeit.
llétfSn- a »Koldus diak* bnn a társulat más oldalról is be muialia magát, a minden habozás nélkül ki kell mondanunk, hogy ez a bemutató kitűnően sikerült s a társulat agióját egyszerre nagyban felemelte. A ozim-azerep Rényrin/nek jutói t. kinek ez esli fellépte művészi hírnevéhez méltó volt Jobb Simont a vidéki deszkákon alig lehel ue találui a az a hálás, melyei főleg az utolsó felvonás solojának bravourral végig vili előadásával eléri, bármely művésznőnek megelégedéséül szolgálhatna De kifogásunk ellene az, hogy a játékra néhol kelteiénél kevesebb súlyt fekteteti s szerepének érzelmes részei ia — úgyszólván — (elolvadlak túlságos párosságának lángjában. — Kírzy ur csinos tenorja Jan Jauic/ky szerepeben esengett kelleme-eu. £rczy ur, • ki Aradival való iitléie alkalmával Simont énekelte, közönségünknek régi jó ismerőse s ezen lel-léptével is igazolté, hogy a vidéki opereile-énekesek legszámbavehelöbbjei közé tartozik. — Ijedtijtky Mariska Broniazlavaja ének tekintetében pompás voll, csak az s gégteleo kár, bogy a játékra a kisasszony, ugy látásik, egyáltalán semmi súlyt sem fektet; e nélkül pedig teljes sikert soha-soha sem fog elérhetni. A kedves, pajkos, dévaj Bronisz-lava az ő! kezében egészen el vészelt s épen csak énekéről ludtuk, hogy Ö ia a szinpndon van. — Bontod iné Prielle Cornelia Laurája teljesen beillett a főszereplők ensemhleiáhn; nem nagy terjedelmű hangjával igen ügyesen bánt ja kivált a második felvonásbeli áriájával zajos tapsokra ragadta a közönséget A hatást csak emelte szép megjelenése. — ■ Tisztái ur OSlendorf' szerepében szerzell aft* derültséget; a társulat e hasznavehető tagja a szájhös ezredet, szerepének alaphangját igen jól eltalálta. — A karok a zenekar öaazevágólag, jól működlek, a darab kiállítása pedig igen csinos Volt.
Kntaen Bérezik Árpái kitünö vígjátéka, a •Prolekczió* kerüli előadáara. A mulat? taló, szellemes darab szereplői közt legelső sorban kell emlüenünk Forim urai, ki Leliolni Luczián szerepében bármely, még oly előkelő színpadra ia beillő, valódi eabioet-ala-kot mutatott be. Nem tudjuk bizonyosan, hogy a jeles fiatal színész azonos-e ama Forlssnl, ijti az orsz. színi képezde végzett növendékeinek névsorában előfordul, de lény, hogy a színtársulat legkiválóbb tagjai közül való; ez eate pedig valósággal egy darab Ná-day volt. — Hasonloan jeles alakiláa volt a Sdghy ur Mócung Fábiánja. •>— A fiuiai özvegyeknek ezen társulatnál ugy látsrik proles-siónál n« s^emélyesitöje, Szandii Jar.ka sokkal jobb volt, mini pendanlja.l&Kxisi ur, a ki Hnani Guszti hálás s/erepében Inkább caak a kitűnően megirt szerep lényegénél fogva tudott hatni i megjelenésében, jelmer ében pedig (már ne vegye rozs névén) inkább hasonlítóit egy vásárnapi kovácslegényhez, mini minbleri litkárjefülth&p. — A aziniár-sulat nnivája, Láayh Ilon k. a. Szerena szerepében újból igen mognyerö, rokonszenves nykái ábrázolt, nohii valamivel nagyobb gond és élénkség njellelf a 2-ik fel-vonftabeli nagy monológjával Mócsinggal szenben, frenelikas hátAai kell heteit volna. Séakyné (Ifnliné), VmtfrM (Verea Károly) Fiatfi egyarAnl jók rvoliag. Azl azonban, hogy /Wofei ur l^niab Ivánja minUieri la-oáGSoa voll, caalr a darát kedveért hittük aL
Haordján kél kis dkraH gofl a repér-lüiinn. »A 'kölcsönkéri lele«A|M oz. Irancaiá Jtrthnnágbni) Moóri, I 'tn/trémi, lAnyk flpá, Si({jniri Janka és Forimé jálazoiiak haláé-sül. — Aj *Daika< ea. n] operetiaben tíénypiné araioit 'aajoa sikgn úgyannyira, hogy a iremhílA-dált meg kilelt iamétel-nie. 7- KiTiy (fafiraülonja hapmlóaa rend kivül iniilnlangóH alak volt, — Csak az a kar. hogy it sapeur magában véve hálás Kzerepe Harati umsk jutóit, ki ezen alak ból sbsoluje semmit sem tüdőit csinálni ; maszkjával pedig valósággal gyermekijssaló voll. -
t'niitürtökiin »A/ árendásj zsidó* keróll színre oly oaapevágő, kerekded előadásban, mely alig hegyolt fen máa jogon kívánni va lal, mit; t; — publikumól. II um árendáat Jlfüipi szetéélyeaflelle oly dlscrel Játékban; a milyent bsak jeles komikusjól leltet hallani — Hetti aaerepélién /Wsor/iai/nz énnkrAjuek gyengébb vjolláf gíjíóg/isialan láiekávsl pótolta. — !/>nU- Pál I/ipzijé isméi egyike voll azon alakoknak, a milyeneket miiójen-* nap saivesen látnánk. Szép dalait a kiv/on ség za]os kívánságára inog kel lelt ismételnie. Sáskáné szörpében, melyet Klirné, sr népszínmű szerzője, ti styál gzááiara irt/nálunk ftóitlné lépett let s igen j4 t")i. S>\ghyné. (Sz/ili)', Ha tani iSműle) hozzájárullak as est sikerébe/., melyet nagyban előmozdított azon körülmény la, — la mi ogyiiliiil a gondos rentlezé4r>* vall, 4-, hogy ioly harmadrangú ezeronben is, mint az nrinemeró^ Foriu, a társulat eliiőrangii tagié lépett] lel, s törül-metszett, lilyóros mókáival; Jáilozával nagyban emellé a külső hniási.' ,
l'i'nlrloii szünetelt á isrsubii. Szombaton •Ceignnybáró* meni, m^lyrfil pank a jövő számbnn referalbuiiink.
Pr.C*r
tIV
l\lítl)lltll.
Közgazdaság.
©
\*4\nj
Peiagfi
ATALA & Co
ttgyedüli raktár
Wayllaalaaáa
siutlliítr Juul iniL
cfi m-m
(„KiiUlfalile" életblalealló Mr> mi Int.) M/.CH Ausztria Mjigyarorazáglian is legjobb sikerrel működő J társulat 18811. I évben uj |bizlosiiásokn( kolün 275 ipillfó forint összegben léhát körülbelül 35 millió-I val többel jnint a megelőző la8!í-ik évben. | 1880. évben gyarapodott IHH5. év élleuében a társulat vagyona 21 milijóvjil lífl millió l írtra, a nyeremény larlajéki 8V, inrliiőval I 38 millió fr.ira, a bialosiiási állomány 100 j millión félül többre mint IOM1 millió frt. | Ezen számok további commenlárra nem szorulnak és igazolják, hogy minő óriási mér-I lékben emeikedik a közön*c| bizalma ezen ' világ intézgiliéz. /
Nyilttér*) Intés.
Kgy bizonyos Neirlienbrry Iaijo* vasvári lakos iWitiilay mint czégem meghiznllja vidéken s nevezetesen XalavArmegyében megrendeléseket szerez ás eladásokat es/közül, molyelcre foglalókat is felvesz.
Kuné'fogvajfigyelmezieteui a. I. közönségei nevezeit szélhtmost bárhol találialik letartóztatni, mivel én semmiféle lelelősé-séget az esetleg lelveit foglalókért nem vállalok.
Srhérz Lujza Jia *57 1—1 Xiigy-Kiuutftaa.
• Netawarzselilene Fali le Franfialse. hu-rah. Sattn mervHIIeux. Sulin l.uxor. At-laHse. Oauiastc. Itlpse uuU Tafelte fl I. 10 per Meier bia II. 8.85 (In ca. I jo vsmk (piai. venwmM ín «íuz<,Iufii lt»b*i sad ftlóri lollftvi Ina lhns das .Seldonfaliriz prpot CL líeaineberg (k a. k. HofllrfDrasil Zürich. Mnster aezekvad. Brkfs
koxt-n 10 kr. Portn. f i i T-Iteiuseldene Mtoli'e 80 kr, per Heier,
aowie n I l.tü und H. l.íTi bia ft. iil.lü (farbige, ge-iitroifti) und carrirte Demiinil vcraendoi ia sissalssa Robsa und Blltkn Kollfroi in's !U«ida« Seidonfabrík-D<'|iót <». Ileuueberg (k. und k, Huflicferant 1, Kttrleh. lfiuUr ungeliond. Brirfr koetca IU kr. Pörto
Szerkeszti: üzenetek.
T-k I—■ k. a. tílűifr. A kübb-nú-ny wi ssAsira már teljesen kéaia érkezett,
K-rS a. J&imi.-OnitÁ. A svflelkslcsi Un lek jelentkezí'si:r>il H>ól3HMzl«ini4iy már közt' d»-Qiáüii dolog.
•) As s rotstbss ktaléttskért notn villa I magánt falclússéget a üzerk.
Felelős nzerkesziő V A H O A I. A J O N.
HIRDETÉSEK. XKWX^XHHKXHHXX*
7997|lkv. IfNfl. 78flfl/fkv. f8«6. údf.'l^'t
ÁRVERÉSI II(fiDETM$N7
A nsg' ksnízzai kir lörvényssél Ili-könyvi oszlói ya részéről köahirré' hogy Knrdán József és n^ja Andri Anna yégrefiajiatónak néhai Furdán Feiénené n/üI : Dani Kati végrehajtási szenvedő voll kis-ksiiisssi lakói elleni 46 fn 26 kr. szesileü per és végrehajtási költség, Círl f)ö kr. jelenlegi mégis Himon (íábor véépe-Imjtaiónak 42í frt 66 kr. léke, ennek ÍM. évi február 15 tői 6\ kamatai, »Ö frt3®2 kr. per. ^ Irt 5fi kr. árverés kérelimr a még lelmerülendö költségek iránti vöe' hajiási ügyében a fent nevezeti kir. Av-szék területéhez tartozó a nsgy-kanífeai 2D44 tkben Dani l»förgy, Anna, Rva, mali, Vajda Ferenoz és neje Dani íve, VWda •lózsel éa neje fíodlnek Krzse tulajdonául lelvett a 1.144 'trtra becsült -f 7H%Őir azámu ház, udvar é" kert az 1881. évQ^O M. cz. IMI K. c. pontja értelmében e4Me* ben, mégis a nagy-kanigaai 4413 Mai 4 363(l|ln hrsz. a.JDani Katalin luludttnl felvett s 101 frfra becsült ingatlan
1887. évi áprllla 4-6ii <L e. 10 v ómkor
ezen kir. lörvssék.lkvf. hatóság hiv. helyiségé bon Varga tajos és Simon ffdhorsAl-p'erosi ügyvéd vsgy helyet lése köxhejfilé-vel megtartandó nyilvános árverésemül• adatni fog.
Kikiáltási ár a leunebb kilelt beffjkr.
árverezni kívánók iartoznalc a Iféosár IO°/0-ál készpénzben vagy óvadékképea papírban u kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételár/ 3 egyenlő részletben meg pedig sz elsői az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alall a másodikat ugyanattól 2 hónap alali a harmadikat ugyanattól 3 hónap alall, minden egyes részlat után ax árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együll as árverési felléleiekben meghatározol! Helyen és módozatok szerint lefizetni.
Nagy-Kanizsán a kir. tszék, telkkönyvi hatóságnak 1886. évi nov. hó 20 napján leríni! üléséből.
(Ír. HUCONNAY EVELt
kir. Iszáki elnök. kir. Iinéki jegyző,
854 I- 1.
1
OOAOAoe o oa oeoa
5 E?U1TABLE |
Q az Kgyeaült-Államok ^
i bletbizlnxílb-tanasáfa New - York - tiao m
Ataplttaiolt íaso-ben Q
lli*i"*ita>l altomáajr 18h6. d«aeml«r 31-«a 1 1.747.WÍO oi"'marka. .
As nj felvcJelfk kiUtltk f
18 4-tan l88S-bts lHH^baa É
2tiiiémvO 4e»,<sW.(0) 474010,000 márka. 1
As fisualap aaMlkadatt IMM. jaasár kú 1-1*1 J
1-87. jaa. l-ig g72.Bisys'«»eálkáral Sil.dM.lS0 ft
0 í 0 i 0 I 0 i
i 8 I 0 I 0 I
OOVOf OVOOf OfOl
apárkais-
A tiazU ifinséijrUbblá 1H87. jaouár hó l*4a H)Ul(KS'.0>iŰ márkát tass kl ia a mait évlms vissosj'itvs lüO.UOO.OtO márkával smslferilett Twkatmfektattsek Bnrópábss 1S.OO00JU márkás faliü. A kötvények 8 év ntiilvu kifogásolhatlasok. Mludeii kfitvény viiuxarásárláiii m laraállitáal 8 sv múlva. A 1.0 000 dollárból álló róss-vénytöke alapoabátyimarSlsf csak ia 7*/, kai toatátik, ax azon fölüli sok millióra rigó aysrt-ség kynrúlág a biztonitotiak javára amk. Aligaz^atiMág Magyarorsaág iónéra; Baóapeat, Andráasj-ot ia. m. lóüyynühég JVafy-KanlaaAn. Ilarlirr Mitmtfor urnái. l-Ö

Szl. Jakab-csöppek.
Minden oly zyaam- Á fAr-bajnak, melyek, iiiliiden rjUjgl III, tuMi r1lni:lllnttflk .MIS-mmí idült aj i ■i»»4anS. tj*-ii.orsj-rinsi-.cc, kii lika úrml. mu en^ulé«. aalrai*raüMi | ívjfajw*! alti, sts^pi w wifná •.•yóytitAnAra. • A Mai. Jahnb-rálaark. ai Arira nevfl ffSrkc aórdabpll meaitlA-bSN barátok n'njre aieriat a
w........ .„-'ik1pjclobhzyoáynBvé»v-
bSI üMMalkstra, mclreknok aMmth kUliin-kUIOn aUs ma la eM rnnaoi YorUI el. e> üuiclélctc folytán a cwfljiprk kanaélaia mellrii klnint rix-dménvt Maisait. f
4 KnphalA SS kroi| éa I frt SS ktua Bve-fékben. FőrakUr: B. eC'BVLS. Haa-novrr, SeMlaratraaas. Salvalor-^>'dg}sz«rtár és Kfigvl A. gyógysae. « réazaóf '/pgrábban. Kunig Veaózel gyógy- a azsrtára Marbsrg. W 9—16 1
»U kétséfhea m i teleti.
1
1 Í
hogy a hiriapokbaa feldirsárt nógysaaiak kl melyikét használja bNegwge eucn, aa i^oa
OOCXXXXXXDOOOOC/
•sólapet Ricktsr kawló-iatáaetéaek upa a k«jo a HBettgkarát" cximü röpiratot K kflay-vecakében aamoaak a laa|elkakaek blzsayalf kágllltrek vannak réiUHvtta iamcrtstvs,!
|0i ketegiegetrál aiolo Jeleotéaek
Is olvsabalák Ü mntafjak, kegy Igáé ask|
aestáaa agy egyucrfi kixtaer la ele hogy még s Isteólag lyógyltka^laf IMtlil is awiimiiaimiu dbánttaaak. Ha a ki
aaagfeMA gjrógyiasr naéalka
óü.
bstapsk
aályoa b^ msNb ■ gvógjakta véikal^ tat egyik betegnak aam kulldnc k jMagbkm" megran^] MMstt elmubaztaai. E bevelamranéltó kéav
aaali|^il aokkzl -Bg
asuslgw ujkfluM. T
w
OOOOOOC OOC000 CPGOQOQQOOOOOOOJ
X* épitékrti idény mtrgkezdtérel, bátorkodom aton tiáztehtteljes jelentést tenni miszfrint raktáromban a legkitűnőbb minőségű
Épitészeti-mészj hydrauli-mész,' román cement, 843 3-3 IA román coméiig
valódi perlmoosí portlanü-cenient, mező ós vakolat-gipsz
készletet tsrtok eredeti gyári árak mellel!; továbbá a helybeb njuaanan ufrknitfll prfn reaetsaer nerlet leerriedesell rranil Arii ||á* nabu, kitűnő és valódi portland-cementbfil leatexekel, lermészcies, vörös ét fekete ssioben, különféle nagyságban, közönséges és mesterséges márványban gyártok; mindennemű épülel dlüslliuényrkel fxálliink, elvállalok cement-építési munkálatokat a. m. eeneesim-terrazi, gránit-, mozaik-padozat, erment-talap tat, vimmvtA czement-csatorna, falak szárazzá tétele, vjzrezetékek helyreállítását, szarvasmarha abrak torompók; abrak-lehütő-kádali és vízgyűjtők etkéazitéséi Mteyer kemskklvH, ksrsitl én karraral*Márváayt. kel* kel Ml, mflllskl, kcraall éa karrarwI-aeaAr* An y lap»ksl,«lul||r |#|g kátrányon le«*e*eket — különösen elönyösek 11 falak szárak állapotban! BMgtartására — ktaaéakátráiaj t. a«|akalt, kélráei pép Ispehst, llsaestsa téglákat — kereaatáKakat, falkapeaekal, i legjobb minőségű vasból úgyszintén gaváaaágl gépeket és urruSsiaksi sth. * leg-•leeébk árak melleit szállítok; általában mlmlen ax épltéasell éa gépaxakasába vágó asegreadeléiek s leggyorsabban és legjufányosabban teljesíttetnek. S'". .
HA IKTOKY OSCÁB
l-l Ri0Kulnk U
oooooorooojooooooooooooooo A világ csodája!
Éremmel dijjazott — Szabadalom. — Eredeti.
a
'tjjmm
Mint 1(0 égögyertya csendes enyhe lénynyel, fehér láng. JÖtoy óra csak 2 kr.
Elismert legjobb ^legolcsóbb világit ás bármely helyiségben, bárminő petróleummal. Képes árjegyzékeket küld as egyedüli gyáriraktár Európában és egyedüli intézet valódi amerikai kályha szellőztetést rizszürő és szab. újságokról a ház és konyha részére jí
C. Ottó Pellikáu %
Wien Praterstras»e 7b Pratersen. "'Sl^—ö l_
»00000Ü» JQOGGOÜOOOtHHHHHHHWOOÜOa
Értéktelen utánzásoktól óvás létetik és csak a C. Oltó Pelllkán névvel ellátott villám-lámpák a valódiak, Piliarler János cs. kir postaniester és vendéglős Judenburgban 1886. iauuár ZO-án azi irá: »A veit villám-lámpa kiiünö módon alkalmaz-talik.«
C. Ottó Pellikán,
Htsa PraterstrOsse 78 Pralersien.
A legjobb k á v é p 6 11é k Manila -Velim
vlrlz dekeikákkan J^KJI&J*'-
Velimi viiágkávé
faládftmkálibnii fllldtekévrl
Fügékévé
fiikerslreg alakban és a
Legfinomabb csokoládék Chocolat Velim
a velimi részvénytársjilat gyáraiból
' Prágában. /! 827 6-10
BV* Kapható minden rHiierkerrskedéskea*
A NEW-YORK
élk*»i*to«itó.tAb«a»1o.
Alaplttalatt IMö-l»rs e tlestáa kileeftafteeágea alapul.
1886. jsnuár 1-én as akiivák 346 millió frankra rúgtak. — Feloszlhsió nye-lemény-töbhlet 30 611.632 frank.
A Ok* MMI Jttvadalae lT'/t millió ftaak. sal ss aááiaák SV|V éa a UrtsUk ÖV//,4t lasal renaálláea éta. IHM. Jaaaár Mg a láraaaág kliséiéit l
Ksedékes btstoeftásokárt... »......*.......il!MMHM*,©7fll frankot
Nyereményekéri és visszv^ll ásókért........ S*SH.6M7,4<WI •
. Az aktívák többlete a paszivdk felett 1886-ben 14 mUliti frankkal tza parodott Az 18t>6 ben újonnan felvett biztosítások 345 millió franki a emelkedtek.
A társsság Kurópa fővárosaiban, épugy mint Axsiábsn, AfrikáUn, Amerikában ; flókokát állitoli lel. Miután liaztán kölésönöeaégen alapul és miután nincsenek részvényesei, a léke éa Mjercméaf a klstmallaltak klaárélagaa lalajdana marad.
Kefereueilák ng) Hrer«iigoii t
A magyar általános hitel bank, Strasser és Köniy Hudapesten.
Magyar kereskedelmi bank,' Ihutsrh Ignáez és Ha.
Magyar' pénzráltó- s leszámítoló bank.
Kfaelebbi lelvi ágosflásokst ad
A „NEW-YORK" ÉLETBIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA
UttdapoNt, NAilor-uie** 9. wá-m
GS?XÍ Pserhofer J.-féle
Vfirtlfiztitn l^hrl^PQnk wcMt> I»Ums* «•»»• aUu ; aa Blóbbl nevet leH«e Joggal NM«.
VDIU9álllU lflüUflWÜRínUnl,lk g,,) raak ugyan alg IS^II Wl^, MlrkiiT.Tm raoSAa haláaukal iMni«r^n l.o km bko».)rSnlák volna. A leginakacaabli ecetekben, minden egiább eaer «lk«rl«l« aSt alkasnaataM'. eaeti laUlare»k Mimt»ln.<i>r ■ a IcfrOrMtblj Uft alait t«ll»e gyógyuláat erad»>é«/e«iek. I 4oU« 16 labdaeaeaal II kr; I tekeree 0 doboaanl frt 5 kr. bénaenlellen eUavélkktdeeaqr I foriat 10 kr.
. A pisstasag áStofaa bakUdéaa allatl. poakaastaa Ükttdtewl kartl: 1 takarü Uhdaal ót VI kr 8 takart* l írt lu kr - 3 Ukwot I fr 40 kr, 4 tokarcs 4 ftt 4u kr; 6 lakarca 6 ftt J0. |e uksna » frt JU kr. (KavsaaWat aixt egy takartaaoétklldasi aem WWt.
StamuUn Unt 4rk*i«ir. inel*«lii>«k InM luUi mumUnftk ■ UUUrt<.kéri. malyakMk a l^kltOaréMMi 4* leK»uly.iMlil» Utac^ftkbM a|4nM(Sk hatjrrvátlHMt kO-ltelk A ki cmk i|]iwr kiaértaM ltU ««ltk lovkbb
MT icömxönó leveledből néndny-at ide irvasiSc:^!
Isapu, 1883. m&Jns 16.
Ipa ÜMlalt aram! As Is Utasai valóban -caoJia lwUaask nem olyanok mini aok aia kidicaírt •iar; asakvaluban mindon baj ellan arfiUfpi nynjtaijak.
A hnavétra randáit labdacsok Iafaa0obb réisrt WriUla 4a taaartaála kSsMt aakinU,m ax t a tala-■•nnyion jó kaaaankst vették, si4z aagsakort 4a kii-'•ü* fi la í'ajbau, balafsl(ban aiajl(id6nMa4ljrak laasak ÜUI, la saa la toljon •gfeaat'R&kct, d« tatoaaa java liat ayartak és tovftp la akarják kSasaátal. Fogadja ss éa legbenaAbb bálámat és aisáawkét akiksak a • raactink volt a h lsbdacam aagllaézéval nyrrai asa ef4as*éf4aket DeaUHgftr MAriaa.
Bks4st.-0yárgf, I88i. tabrvár 16.
Tisstatt I rta | Ma faictbalMi ki aléfgé l*r aélyabb bálámat as |i UUIacjai. rt, mari l«los aafit-aéga stás a(\adMI aa ba UUlicstd! tl gyór/alt M ■óm, ki Bár évsk óta ascst'adctt aiatrtr*Un; >a ' abir •!)• lka aé| aákt ba kall msla a isWtuslWI. daagi.!-aéf« már sssylra kalyraátt Ingj SataUa (riasassétfat
tsbatl valaaaaayl fo|lalkssAsét Xéram atlvwkadjrk a kálaayilvtsltáaoaat as teaaaa muirsdfik javára fal kansélal éa aiyaa^raalad aiéltóitaaaft njból két tu-karca Isbdaoaat éa két db. eklaal asappaat k III Jeni. Kiváló tlaxtalattel maradiam alásatoa axolgája,
Havak Alajos, fOkartéas
Tekintet** Uram! Ama f<avéaoaa, Imjey ax ka valamennyi (vt^ymara egyaalfi jóbattai, mint st>. • kllOnfi faolialnama.Ml; ax és naUdnmbas Msy idillt farydas inat a hamar rrgiemmialtatl daexár ngviieM >rtl igy« amni anrak elles érxatt ellasaxaa vaamtk arra kiUnuiim al angfluat, hogy aa 6a véf' tlaalit<» l.il»Ur»nllift» fi.lv^mwlom. Ug« e kia golyóo kák aafltacgr.rd •>.'.(. müt| .m a»k én kkswrtkofaátl bajomat Nem kib.-«tm 6*1 xek Urxllaal, kogy kiált tmjom aégyUtl kaaaaálat sUs taljaaon aagastnt a bof« iamerúaaim kftrébas l|ss baxgria ajáaloa a labdaeaa kai Nlnca la aaaal klfogámim ax alias, ks Aa a a»-rakst syllvásosas — éa »i«valúiri* a aálkál — kéxxi
taaxl.
Kiváló tlaxtalattel béta. 1881 fabr. 20
0. v. T.
Fnovhn Ivsa m PwW,r J ^ • ítA ^ r > Ud'/>dlll nttlt |#gbtalaaabb aeer hámMk
acytaik illan valembt raf}«a IMH mbrk ab. elten
a I tégely 40 kr.
Goly?abalzMm, m^ÍÍ*'4'*7*' ,u" ,
ÉlAtRSR7AnP7ln 'P"1*1 j^mk; megiisidÜM • £iIOlCB9Zeill/ZJa aroinur. n-a* rmáaiáa. mimien-uemfl alia*ll>aj«k elles, kllÜDÖ h«iiM<r I tvégceelO kr.
TTl ílfínudv átíaláew* Um»rt kSSaA báaimr ka* Ulliuneuv ^^^ •.■érta.ai mketlea Sveg 10 kr. _T__
Amerikai Köszvény-íenöcs
éa rhenmaeaarS lny(ik elten, ára 1 (Srinl M kr.
onnanchinin hajkenöcn
I Uikneok állal velamlat JuJaOveeal^eaer koMlt a tegt J bbaak eHanirve, I ceisoeaakiálBtetiaigyeaelesraelfr.
• iFvpti'nn^ konrv>s U
aenoth »»bekséL mladen
em& mérgee keléreksél valan Isi id(arakoakinl xiegsyBó
ibdaga*ali>kti4li eebei 4a gynladl ircllrknél e liaaunlú
Injuknál kilünftnok biumvutt. 1 légaly 1 frt 10 kr.
K^eteme* twtitó-só.
ravart veaéeatéa miudrn ksvelknmé»vri, sgyatsl feJA-jár, «(éil(iUt, |y«m«nArae, g)«aarhéj, aranyér, dugttláa alb. ellrn. 1 caomag I M.
Alpesi fö-likör JJ^ilíf^tW.ÍH Sósborszeez t»kr. Dr<JRomorshau8enfóleézeipeszenczia , „ ]. . _n t
I fivrg I IH 60 kr. egy ni Sveg 1 frl W kr. | VOTOÍ lablZMllaS elldl ^ 60
atb. atb. éa minden netalán raktáji>n nem levA csikk khéaatn gynreas ét «lce4s megeaerealetá.
Hindin fajtájú homöopathikus uirik folyton raktáron nnnak.J
Aa itl leborult kéeaSméayekes kivfll kapkntó valamennyi eealrák magyar njaágbu blnlnett kút- és belföldi gjégy
aterlárí kxltetefaaaág.
Paatal kaiáaaaéayek a írt alatt acgrcadeléaeksél eaakls as leeeeg etétagee ka-kttldése mellett aagj-akk leeaegrkaél ilásiélellal Is aankSsSltctaak.
Az ösaiegnek előleges beküldése mellett (legjobban pénzutalvány mellett a portö b04 I ü—12 tokkal olóbb mint utánvétel! küldeményeknél.
%
atalaj-gyári ágj
HeaiimAlilgassé IS, nlaplltalolt
marsén M. vezetése alatt ^ *
iláasal együtt, továbbá lágjfa pádlók és amerikai tölgyfa-fries és parkeU pa^lókHU.
myaggal, valamint kéaa áruinak nagy meimyiaége folytán abban a helyzetben vkn, hogy
et tehet Továbbá elvállklja porlálék elkészítését, teljes berendeléseket kaszárnyák, kórhá-
pekkel kémtend^ famunkákat, elfiirt rajaok és minták szerint, szobabútorok kivételére). |
# t
■miiwaE^.1 II f ! II i sl- i__._
osstraiá
798 7—11
Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári
társaság
SJÉCS IV Heu,,mííl,lgR8Kc 13 1317
Markért Mj vezetése alatt
ajánlja nagy áruraktárát kést ajtók és ablakokból vasalással együtt, jlovábbá lágyfa padlók és amerikai tölgyfa friea és parkeU padlókIjftl. A gyár annálfogva, bogy dusaa fel van szerelve száraz faanyaggal, valamint kési áruinak nagy meimyiaége folytán abban a helyzetben vkn, hogy minden megrendelésnek e téren a legrövidebb idő alatt eleget tehet Továbbá elvállalja poriálék elkészítését, teljes berendeléseket kaszárnyák, kórhá-aek, iskolák, irodák stb. számára' továbbá bárminemD, gépekkel kéaaitendó famunkákat, előirt rajaok és minták szerint, saobabutorok kivételével.
HyaasaioM IMal Vitof Uptalaj
la szátii
. ^fi^V'Kíiini'/Rft. 1887. uiámiua 20-rtn
XIV. évfolyam,
[ Ili in—nr^nt >Mf»W(ilt||
ÚJ fen vKfcfcU4v-fti«u «rUA
, S W l»llai|M a t*aa>efl|«l rlulii wnl. Ip atMM HaUmánjr.
g Sladéi^Tatal: Vir.whiU.nlm 1. H
«
K . I
i <4
i1 H
ik ni.
g.'-airovk víjmu «i;ai kütrórnpltjs UI | XXX ' XXX XIX XXX
f
"9A
IPollÚfcal éa Treery#« ta^talmia, Hetilap.
2alari?egyei ügytfjédegyfcl. a Nagy-Kanizsai- éa Dtolni lakarékj>éng|árákt Rankegyesület az Aláó-muraköri lakítrékpénr.lár r6utv$nylárwtd|g és üns. aztfvelk. hivttlalos közlönye.
f1
Megjelenik Nagy-Kanirain hetenkiut egyszer: vaaárnap.
XZX. CQ TT —I "**■■■' "
Hónzrricsi Amki
ll Rtfat im.....» M - kr,
WI4»w ...... | . 10 .
a«gjwiévr« .... i i a i
jj nirünltak JaláafSCM t4«litaiaak
KwrM ■ ktrslslM Mrdai mányik kr MII 100 aséig I Irt
itsoninf minden afeéri »|f fM kr.
Mjrtlttér pattuora 10 kr. I UX XXX XZX XXX XXX-
a
A társadalmi szabadiig.
£ UfM>kb»« nem egyor elmélkedtünk mar túraadalmuiiK állapotairól. l*V|l egei illa Hat a kóron anyagot, mily társadalmink teatét teltartfatathallaiml nyomoriijm a nem egy»zer képtelenné teszi azonjczélok előmozdítására, melyekre nem elegendő/K hatalom paranés-Hxava. liHilem a melyeket oaakia a társa (falóira —' erejénél, hatalmánál fogva létééit bet Hogy átmeneti kárt (•lünk az lizonyoa, mert a történeltlm ím bizonyságot. tesz arról, hogy bizonuos
irányzatok! tendencziák, inelyek a társa dalmat utalják, egy ideig képének ugyan győzedelmeskedni télette tartósan lebilincselni mégsem Éh ea a szerencsén jc Demokratikus társadalmi sokáig nera élhet retrogad tendencai fik müge alajt; végre mégis utat talál jobb meggy Szőrié*, a hogyha ez véj re
aa É
nagyobb söröket is magával ragad, átmenet al jobb. irány felé nem sok várát, magára* s az ideiglenesen irjtá-
a
dóit bálványok mint a hótömegek nspnak njjrarai alatt elolvadnak, m
etmmit Cilii* k
Sokféle körülmény arra mutat, hogy lársadlamunk nem szabad. Nem sralutd társadalmat a szabadság követelményei szerint kormányozni igen nehéz dolog. A tüneteket, melyeid a társadalom rahaágát jelölik, mindennap látjuk, s a ki tfrm akaria látni, mert vakssggsl von megverve, némelykor mggís kénytelen szemeit felnyitni, mikor egy-egy öngyilkos vagy egy egy párbajozó p;sztoíya dördül el, meg-vilégitva azokat a homályosabb ösvényeket is, melyek megromlott társadalmi élet link rejtettebb forrásaihoz vezetnek.
Nincs alap nélktll egy kiváló állsmférfiunak aron állítása, hogy a magyar társadalomban sajnosén tapasz -tslja a dissolutio jeleit.
Mart nem azok jelei gyanánt I vehetők-e a társadalmi rendek és Osz- ! tályok köeötli'uaon ellenlétek, melyek | napról*napra élesebbé válnak; azok a hajlamok, aa élvezeti eszközök, melyek , mindenre inkább vsllanak, mint demtv ] k rítus líondölkoaásra ? Nem arra vallanak* a munka éa a munka emlőiének nem beoAllése; a köMtyyelmlI, léha ! tlre* életmódi, mely> egyénekből kiindulva egész társadfclmi>éiegeket mételyez meg, | mindig tovább, tovább terjesztve a pusztítással fenyegető kóros anyagot?
Ilyeti viszonyok*- közt sokan talán jól érzik magukat, körülbelül mint olyan ember, kinek erkölcsei elt-m-pulvák, kitűnően érzi magát az orgiák | bódító zaja közepette. lj)u ha jön a I kiábrándulás akkor mégis hz első érzés. I raely az ily embert megezállja undor maga előtt. llyeu kiábrándulás várja | a mi társadalmunkat is, s fez less as első lépés a jó irány fel'j Mert végre I is mit tartsunk as olyan társadalomról, melyet moijt már minden rétegeiben a I legálda'lanabb önzés ural, mit oly lár-I aadalom fölött, melynek ^azméie nincs, I a mely érzésével, gondolkozásával nem ! bir felniemelkedni a köznapiság ronda j fertőjén; miit oly társadalomról, mely a belső, erkölcsi értéket éppen semmibe sem veszi, de annál többre beosttli az üres fényt és csillogást, a kllhö káprá aatot, még akkor is, ha végül a fegyházban halványul el? Táisadalom, | melynek ítélete annyira magán viseli , a beszámithatatlanság bélyegét, vakon ' rohan aaját romlása f**Íé, ha idejekorán eszméletre nem tér.
Általában az ellentétek oly erős ! jellegét még ritkán hordotta msgán i társadalmunk; kár, hogy oly hamar 1 megfeledkezett azokról a vivmányok-j ról, a kár, hogy oly hamar lomtárba dobta őket melyek a sfubadságharoz i küzdelmei folytán sajátjaivá leltek
TáirczsL. Marcsim 15.-én
IHH7,
Harminrzkileucs ére múlt már, Ihyy etharnogták n dall, Mvítj KárixUfól Adriáig Talpra ki lift a magyart.
/V aztán néma lett minden — Sötét éjjel esállt alá, Honfijai helyett rahlánczok I Mlf tHésit hiűialá...
8 mintha a gyá*zo* eiUMeég l'^y nélküli lenne már; .11 tzalgaoáy éjjelére Sem tóit egy reménysugár !
Alászállt a honfi nagyság, Szüléitek átpráféták — \ 7V/*i lelketlen kufárok Arülttik el a hazái.
S kéiZéghemtt Mxédeigőké LeÜ émtpán a fSaztrett, KHméptt a beésülein — m kii hazái hon ezerelf...
Virrad-e már qz éjjelre Játéi reggele f /
IM oea a éaf, turly álmunkká! Még Sgyszrr felkeltene 'f
Kgg tan tik i essi* egy rigusz ean letemben az éjjelen ; Ha majd a létjngéri küzdze Hgútiéf te ez nessaeizm / • •
Akksf — tudom eéteutégink Mind a porba hullasusk * Mzgtért* lm és tediuire m hmasis háháuyutaki
S a mi régkép el hangzott már l'jra felzeng majd a dal, Szeut hymnunza nemzetünknek: Talpra Jel! talpra magyar!
Tuholy Viktor
Mit beszélnek a virágok ?
(Botanikus étavog&f vlri(SjrrtrM.l
Irta és a nagy-kanizsai , Túr*tt*kt>v-Ubrn 1887. márrzius ll-én felolcasía : Téüény Miéin.
■ Megcnvtibit a téf. vidul a katir.
Rtsastik a til v.'ű fagjra Kia ilDtya kebtérAt.
A virágnak naftiiUni s«aa lakai.
Hogy m nyiljúk, ka jő a asép kikelet
S midiin újra zendül a msdardsl, újra hajt minden virág, — miről beszélnék másról, mini a virágokról, ezekről a kedves kis vendégekről, melyek minden lavaszszal újra, meg újra felkeresnek, sxinOk ponipAjAvsl, illatuk srjival elbájolnák henifünk-i, vidáman mheolyognak felénk, üdvözölnek, mini régi ismerősöket, s b^s/élnek boxsánk olyan szava-kai. melyeket senki sem ball, s mindenki megért. Elmondják honnét jöttek, — abhől a csodás vfiágbő), melybe ss emberi tudás még be tjein hatolhatott, mely öröktől fogva létezik, li lolyion mákiwtlk, melynek sen aijéliől élei ssármaslk, melyet cask ered* méoyeébea ismerünk, de feílogni, megérteni nem tudunk, se Ufókban teremtő erő elölt meghatóivá kérdesafik a kis virágtól:
A ki a politikai szsbedságert rajong, antiak a társadalmi szabadságot kivin; oin! kell. A politikailag saabad MagyiiC' orsMg, a sssbsd társadalom nélkül > olwan mint egy drága, becses nrtufy ! keret, melyben egy közönséges fatyteh szel éktelenkedik Aa uj Msgyarorsaág i ez középkori intézményekkel. Bz ab-autdum éa tartós i\iem lehe'^'
As a visszseséii melyet- a társs-datom jelenleg mutat, ha nhm is oly tei^nészetes, de neén is lephet még sepkit, a ki tudja, hogy a íejlődés nem egyenes vonalban halad. Ag erkölcsi j világban gyskran jrannak ; ily meg-I állhpodáaok, annál gyorsabb azután ismét a haladás a jó irányban fix ez as egyetlen, a mi jeleiilejp viszonyaink I közepette vigasztaló
A társadalom tudatára tog jönni | áldatlan állapotának; be fQgja látni, hogy a jobbakat nem nélkülözheti a, I nyilvános éleiben, s hogy esek visazs-I volnultsága végtelen hátráttynyal jár a fejlődésre Vulkánikus tála) fölött I áll ez a társsdalom, s az anyagot maga hordotta össze, s ugy Hisszük. I hojgy előbb utóbb s^ eruptio is el* ' maradhatlan Hogy mikor fog ez be-| következni, azt nem tudjuk, de az .bizonyos, hogy az a kendőzött morál, i mely mai napság a társadalom önln-• dntát képezi, ki fog lyukadni, s az j érielmesebbek csakhamar látni fogják, hogy a mi mögötte van, as álnokság az Őszinteség helyett; jogtalanság a jog helyett; arczátlanság a szemérem helyett s igy tovább.
Nem mondjuk, hogy hijában van társadalmunk az erkölcsi erőnek; de ez mai nspság nem érvényesít heti magát; majd eljön as ideit, niikor a 1 természetes szükség elé fogja szóllitaui, I hogy épitaen ismét ott, a hol a ferde i irány, melyet az emberek oktalan hiuaógn növesztett nagyra, éveken át I rombolt. Akkor társadalmi intézmé-
ny tűinket is egy uj szellem fogja átlen-(gani. a szabadság azon szelleme, mely ellennége minden megszorításnak, a mely az embert méltóság örök és elévülhéilen törvényéből táplálko^k.
8 akkor a magyar társadalom is elfogadja ezen szellemet, s benne' rá fog ismerni a magáéra, s f gja sajnálni, hogy oly sokáig félre ismerte, saját iának fogja tekinteni mint egyedül méltót nemsetf hagyományaihoz éa biztosítékát örök fenumaradáaának.
Külpolitikai szemle.
(besseps berlini ni ja. — békekilátások. — Az orosj ezár illeni merénylet. —, Nihilisták e '
ragy nemf — Bolgár átlapolok.)
Ax utolsó hét érdekesebb politikai hirsit a követ keikben állit juk összs: Lezeeps Aífw/ffr, a ki állítólag nem politikai mifsié-bsn volt Berlinben, már elhagyta e városi, i de előbb ugy a német esásxártél, mini nejétől biicsusoii. Azok a hírek azonban arra i engrdnek következtetni, hogy habár laláa I .nem egyenes politikai missiója volt, mégis I enitek érdekélten is járl s német fővárosban, j Ax Őt meginiervjpvolö hírlapírók előtt igen í megnyugtatőlsg a/ólt a politikai bslyzelrél, | hstárusottsn kijelenté, hogy a béke | minden tekintetben biztosítva van. A párisi I é< berlini kormányok kőzött fordultak elő | ugyan félreértének, de azokat kiegyenlítették i és most a két ország közli jó viszonyt a I legkisebb felhA sem ss varja. ■
Hogy Vilmos e*ásxár mikép fogadta j I«essepset, srról igy nyüstkoxotl s 'Kolnische Zeitung* tudóxiiniánsk:
»Qiodáikosism és sxivemből ftröliem. | bogy s császár oly jó egészségben fogaooit; meglepő Ügyességgel toll leiéin egy kerekes sxéket ói kecsea kéxmosdulstlal kínált meg üléssel A beszélgetés folyamán arra a tövet-kestetézre jutottam, hogy s császár ízeuimi-i \eg és testileg, minden tekintstbm, meglepő jól érzi+magát. Axl bisxtsm, tel vsgyok joguslt\a i s f!Sászár. betegségéről lerjesxtelt híreket | sJsptslsnoknsk nyilvánítani*
Krsnc/is Ispok szerint l.esseps s párisi nemzetkösi kiálti'ás ügyében járt volns Hertinben; arra akarta rábirtiisax illetékes kOróket, bogy Németorsxág js vegyen részt s kiállításban, smi sxtán töob évre a béke
| s erre s virág, mini valami hamiskás kis i lefny azt feleli:
Kmü anyáWi lőttem, Ibíaaafáa toruiettom. l'iros pQnfcOftl napján Iltijnallwn xáfltettoin.
S még sem értjük meg, j honnét jött, cssk axt tudjuk, liogy^ itl van, (hiigy virul, biigy illstot ád. de a teremtés titka nincs1 megfejtve elöltünk.
Vagy tslán sxt [feleli psjzáaul s kis vi Mg:
Nam jiittoni As itln Raski krrí'HÍro Hf). Inriisi: kia iiay ww • a Csalogatott Ide."
S tiilíiri igax is; hnert ha ax Isten nem lefemteit volna leányi, minek teremtene i víj'Agoi 1
Hisz a népdal is axt xengl: ,Uáajt iiití jn rúnt,'
S mi lenne ax [élét leütiy és virág nélkül t Ex n kopár! földnek, az a sivár éléinek románexa. Kzekröt xeng a dfil, exekről élteket a költő: I I-
.Ktkatct a lásj, kirág a aes niam "
8 „Meretem nétkal sx ember ék la
Etasáradt fa. mosnék nincs* a tavak.*
Mielőtt axonban áltérr.énl a virágok beszélgetésére, lássuk, minő ris tonyban ftlln-nák axok ax emberhez, ax i.lls viliághoz:.
Furcsa visxony: az ember gyönyör* - kddik bennük, ax állal mege xl őket. — I Igax, hogy ez a legbensőbb viszony. De ax | emberhez való viszony is elég hénső viszony.
As ember kezdejtlöl fogva szerette s virágot ; erre vaH ax, hogy a légrégibb idő-hol arármazé tárgyakjin is tstslunk virág-dijixiiést.
A rözsát keddiek éa mivMlék s babiloniak, a perzsák, é xsiclókusk is kedvenc virága volt, a gőröfök. a rámaásk is sseret-lék, Vonásnak röxsál iMoatak.
A virág snnyirs össze Iont ss ember ssivével, lelkével, bogy síig vau nápdsl, alig vau költemény, melyben ax öröm, vagy bánat kilejexéséhex virág ne fűződnék:
„TsUpástaa a kalappá, Virágaa a kedvem. Haj padig aak harsa kia Iiay Rí aaedtU már as|wa!a ; T
„Árva .vagyok, aisea öröme aairamsak.
Baaae eaapáa bú virágok taramsak.*
Vsgy pedig midőn axt mondjs a dal a kis leányröl a legénynek:
\............. '„hej, ss Indul) utása,
Bánatvirág virágaik a nyomáliaf"
De hát hiszen a dal és virág oly kösel is Állanak egymáshoz.
Mindennek meg van a msga virága igy a sziv virága a' dai, ax ember virága az ilju'ág, s a költő hazáját nevezi a kerek löld virágának:
„lín a fiitd lataa kalank. ügy kaaásk bokréta riiju"
Valamint csillagot, ugy virágot is választ magának mindenki, — Egyiké a szerény iladys, n másiké a büszke rózsa.
Még éunek a korhadt Iának, ennek a rozsául vén Európának is meg vsa a maga virága. —? Nem a mi isép hazánk ám, — nem is a büszke franexia, — nem is as ifja orosz, — sokkal szerényebb, sokkal ígény» telenebb: og olqjág — A mióta bdrdózzák, a mióta a békét hirdetik vele, már bizo-ayára kivirágzott; ka gyümölose megérhetik, ha jó idő jár rá, — bizonyosan jpyugályó lesa belőle.
De nem esek virágot választ amgának as ember, hanem felveszi a virágok neveit K vezetéknévnek, ugy min! kereasinéveek. — Ott van régi Írónk Virág BooeAsk. ftéssa, Rftxaiks, Járinl, Hajnalka, Ibolyka. - Ast ss fessék gondolni, bogy as >ánabi a
■tatát képezné A« Ülfelö Iramat* lap ehhez •at I megjegyzést fü»i. |ógy l|t*B«n*k her-czeg á kiailnámiak IMÍO-ig leendő elhalasa-lásái kérhette, éa hogy ha á kiállítás uem ' eaaék teaae, a fiaattlle levételének századik évfordulójával, Ausztria-Magyarország i« rémi venne a kiáll'tásban
Bismarck. a kinél I.a*sept kétszer in vok, Aai mondta uekl, hogy egy ideig félt. hogy a határra kell küldeni a csapatokat* < de már moat láij», hogy nincs veszély; 6 ' külöeben btkélien kiván élni. Francria-oragággal, caak akkor lejtené ki a legua-gfyöbb erélyt, ha Francziaország magatanáaa teuyegeió vagy épén lámadó jelleget öltene; ennek a magatartásnak kfllzhnheti nagy népszerűségét Németországban: Clzász-Lolba-ringiat sem ö kívánta, csak a katonai párt, mely meg volt ggözödve, Imgy Meiz és Strassbnrg okvetlenül szükségesek a határok I biztosítására. Végül megkérte n kancellár Lessep* el, fejezze ki á köztársság elnökének őszinte tiszteletét.
A mily kedvező kilátásokat nyújtattak ezek a békehírek, oiy aggasztó tünetet képez a politikai láthatáron, az a merénylet, mely az oraez czár -ellen elkövettetni szándékol* tátott. Politikai körökben úgy iaagvaráz*ák, hogy a c/.árt megfélemlíteni akarják, hogy öt, ki a békére hajlik a háborúra kényszerítsék.
Más versio szerint a czáiu alkotmány kiliocsátáaára akarják birni. A merényletre vonatkoxó jelentősebb híreket, s az ebitől folyó combinátiókat a kővetkezőkben állítjuk össze.
A •Times* bécsi jelentése szerint a nihilisták nem részesei az összeesküvésnek, kik ellenkezőleg magas állású egyének s nagybirtokosok. A czár meggyilkolásái nem tervesték, csak az volt a czéljuk, hogy vagy mondjon le, vagy adjon Orokrországnak alkotmányt. Szátnoa elfugatás történt,,
i Félervárról érkezett sürgönyök szerint a nal elfogott merénylő közül többen dyna- • mii bombákkal éa revolverekkel voltak fel veÉyverkezve. A czár és családja már régebben (tMtsinábsn tartózkodnak s a czár csak ol] czélból jön Pétervári a, hogy jelen legyen azl atyja halálának évfordulóján rendezett gyászistentiszteleten.
IVítrtár. A meghlusult bonjluiraerény-lette vonatkozólag a következő | résziéi eket halleni; A ctári pár tegnapelöl| a székesegyházi gyászistentiszteletről jjőve az Anics-kov-palotába akart hajtatni, midőn a palota közelében egy egyén nagy könyvglakti dyna-miibombái, mely zsinórra volt raegerfeitve, dobott az uralkodó pár kocsija alá. A bombának a zsinór n>egbuzása következtében kellett volna felrobbanni. De nj merénylő kanból a dobás alkalmával a zsinór kieseit s iky az eröseu megtöltött bamba nem robbant Ifi. A merénylőt és'egv másik-társái, kinél egy. második bomba voll, mely ugy nézett ki, mint egy oldal'átka s melyet oldalán viselt, azonnal elfogták, a meréuy- ( lök személyiségét illetéleg csak [azt tudni, hogjy a székesegyházi városrészben a péler-várf oldalon laktak. lakásaikon ifibb dyna-mitlal meglöilöll bombái találták. Allilólag mán több mint 1(*0 elfogatna tört ni.
Skrlin. A félhivatalos Post a/l írja, hogy a czár ellen vasárnap tervezeit me-réiíjlel folytán a háború veszély is nagyobb letlj a czárnak igen nagy fáradságába fog , kerülni, hogy a mind viharosabban kövelelt háborúnak ellenszegüljön. Európának oioa-
résaro IjöVöra a kéi.aégkfésé* jióliiikájálöl 'kell igrtsnia. , $ i
A Kreuaíeiiung ia igen sötétnek láiji« a helyzetet a arra emlékezi*, bogy Orosk-orsaágban vannak oly áramlatok, malyek a caárnál ia hatalmasabbak.
Bulgiirúlban némi csend van, mióta g* utolsó lasadás lötetleseit részint kivégezték, részint ellogták, résKinl elbocsátották A hivatalos Ihp Nikolajev hadügyminiszter napíparauoták 'közli, mely a ruseauki éa szilislriai, zeudülésrol szól s a megejtett , vizsgáját alapján eousi inalja, hogy ti lázadás szervezői pénzzel voltak megvesztegetve és! Bulgária lüggetlen"égéMuá*odubeu i* áruba akarták bocsátani. •I » '
:ZL j, U ■ q • VI
A vidékről. ' « j
öakla) tr« tilislléegylel Lalrayén,
Uleityei i. tudósi ónk márcziu* 14-fltl kelettel a l^öveikezökei írja:
Már két éve, hogy^negpendűlt^x esrme, ; s mindeok| szivében mély gyökeret < vert ; ólianá vált, «hogy sz Önkéntes tUsohó egylet Léienyén is. felállittaasék ; « e tekintetben kézönségüiik — méltó el ismerésként' elmondhstja, hogy ÍAtÜorict Ferenc* esperes plébános ur nem mulasztott el egy Ospot sem, liogy az Üdvö.^ czel mielőbb válósuljor,.
— ö levéli a* alakultába lépeti egyiefóek ideiglenes e|uöke, fáradltail.an szopgiHómmtil és erélylyel állóti örökös érinikeiéiben a pij-niszleriummnl. hogy az alakulásba indult egylet alapszabályai he)y|{enhagyaasanak, — s minden egyéb szükségeseket beszerzett. Ang hogy néhány nsppal j ezelőtt megerkez-tek bozzá as önkéntes tűzoltó egylelueka minisztérium áltsl jóvá hagyott alapszabályai,
— a tegnapi napra már öasxehivta az ideiglenesen megalakult tütoltft egylet tagjait az első rendes közgyűlésre. A szép számmal egybegyűlt tagok a tiszi választást ejtettek meg, 4- melynek következtében a letenyéi önkény les lllzolló egylet elnökéül: föl. Xas-Icorir* Ferencz esperes plébános ur; /Sy>f-rattesnoknl: Aindi Alajos állami. utbistos, s alparanctnokul: Siudelór József urod. föcr-desz egyhangúlag ipegválasziattak. — |E választások felett annál inkább gratulál bitiünk nmgunknak, — mert meg vagyunk gyp zödve arról, hogv uz elnökséget nem lebeile volna jobb kezekbe, mint azéba, a ki Ügy-buzgóMágával eddig is már a közönség odaadó biznlmát kivivla magának e téren. A íő- es alparancsnoki tisztség hasonlóan teljesen hozzávaló kezekben van. - Nem iirü-laszthaiiuk el nyilt elismerésünket kilejezpi fT/i/iiW János kir. járári>iró ur irányábun ia, a ki teljes lelkesedéssel s tapaeziulaiáai-müködökt a szép czéi megvalósitásán lent tisztelt elnökkel együtt, s annak elérésében öl az oroszlán rész megflleli. — A-'választások u'án a közgyűlés minden elintézhető kérdéséi megoldolia ésvégül -kedélyes Isl^o-mával fejezte be uz emlégezeies napol.
Különfélék.
— ntrezlii* bVIkCl .\rtg) K» nlxüAia az idén több helyen megünnepelték. Vslsmely nagyobb szabású emlékünnepély, mély a monumentális jelentőségű nagy nap emlékére méltó lelt volna, uem 'rendeztetett ugyan, de azl is, ami történt, örömmel üdvözöljük* meri talán úttörője lesz
annalf. Imgy it jnegemttkezé" lénye a jövő evekl*n nagyobb mársiekei vegyen. — Márealus lö'ánL d, u. (| órakor a lielybéli • Magyar Irudalutn- és Művészetpártoló Egyesület <j frodalmi juuikoazlálya tartott —• a nap, emlékére — diijrU'ést^ ffelyen a városunkban itjtíiö Hentállar Lajoa Is részi veti. A disaOl^s első jámtjál sgy|sl|calml>elmeiutia* tás kéitezie, mellet Hátorft l^tjos irl e napr\. K/.utűo íelolvasijtiüti egy ^árczius 18 érői szóló huzafUs' kidlemény s egy kisebtí rajz. A gyüíéa a .biu»i és szabtdátg éltelése közi oszlóit'szét. jvda II dralor a • Polgári Egylet* éltarméhen tartat )lt társaa vacsora, melyen mimeav ^ tágbM álló inlellígens közönség gyüjl <gybe A lakoma során as elsó jtélkös/önt|>t 'tyOrf y János Ügyvéd mondia, verv vei .előadott hesaédéhen a már-(ziusi szereplő egyéniségek három meg életben levő nagy alakját, Koésnib (<ajost, Irányi Dánielt' és Jókai Mórt élleive. e* Utána llopoolaríliyula lüotiKoit hossasbb/lalkes^• beszédei á hasára. —. Harmadiknak Hentaller l*ajos szólt, 1H44, máresiua Ifi ikél a régiek tesserájkhoz ' liasonlitva, mely nálunk az ország függetlenségéi jelenti. — A nagyszámú disges társaság hMafltis dalok éneklése luelleit késő ételig maradt együtt. — A »Kozma*-léle vedéglö|»en a »Hadssiyán«-egylet tartott tártaavac őréi. melyben igen vzámosan veitek részt.
FH'llrcl'íuN. Mint teljosen impbiijiéitó oldalról hetinlliikct órfesi* iciiek, pinteken e 18-án reggeli?1, órakor Leteltéén földrengés volt észlelhető Az erős moraj lós köxt érkeaŐ ftildreii|gés egyeílén Ink^Kbol állott, melynek azonban oly ereje vojlf, Imgy niiiink folytán több háznak a fjila meg repedeteU — A lO^éa Hofvlitiirazóg (előli irányban jött.
~ Ma In társulatinak é«t ia ..P«*«fl Hírlap". A „/V.iV/ llirltp" ma egyheti számában n Kanizsán müsödö Snghy-féle sziniársulatról egy roszskaraiu kvzle'nény jelent meg, mely e táraulatröj mindent mond, csak jót nem. Minemnksrmk kuttviii. minő '•forráshél* merittéleit ahfr, ide bizipitjtik a t. hirlapil, hogy^lérlesüléseí n legteljesebb léirei'eze|íesen, valótlanpágujn alapul; meri a társulat cgyile á vidék legjobbs m>i<dezei-t^bb íziniársuliiinijisk sha bővebben megkíván vele isjnerkédni, -r utalunk! szmésaeti róva* rnnkra.'i- egyie kérve caal; Hogy,mindenféle kiássa ludósittaokuak liitell ne adjon, mert a mellell, bogy — felül, méá méltat Isnxágot is kövdli el egy j derek,] törekvő társulat ellen, meljy gáncs lluilyetti inkább jól megérdemelt pánl«>gá>ra iaj*tlmi "átnoi. — Ezt kptelessűgünknek tartottuk az ig:u-ság érdesében kijelenteni.
— Kfplelkeld tlaatekAl N.igv-Kiniaiin vtrosban ,a kslonaS ügyop.iályual e hó 17-lg, mint záros bsláijidbig, i»ss/e»»»n fí4*n je enlkeziek, kik között csupán ifi, kntoDaviseli egyén van. — A Jelentkezetlek
|laj«tromn| mar lellerjeszlete|t egyenesen a honvédelmi minisztériumhoz
— A gjujtagatt Itajka. Meg-Idöbbeutö j szerencsétlenség Ilire érkezik a ILeienyétöl nem messze eső Kis Cseriigcz köz-
legnemesebb 'érczlöl vetie nevét, — ez is virágnév, még pedig nevéhez képést nem is szépjvirágé. — A nő — Arankák aotkal szelt-bek s'oktsk lenni, mint a virág-aranka.
H A szerelmesek is hogy elhalmozzák imsdotiiukat viráguevekkel: rússám, vío'ám, rózsabimbó galambom. # A legszebb .virág annak ia a bimbaja. T
Hát még mikor a iköltö e/l mondja a kis l^ayrél:
,K«m anyától Uttél Kásasíls temettél. Píron ptskflsd napján J Bajsslbu sstlatwí."
|Áa a kis lány, a kiről azt jdslolfa a költői jobban meg volt liasieljre, pint Conáaniin császár, kiről azl mondják, Imgy: kibonan uüieiett; — meri olyan hihor*, a mi felérte a lujnslpirral piros Püakösn nspján, nem ismertek sem a phoenicziea, sem a göröáök. r
Különben a hajnal it viráa, az ég -rirágá. Azért mondják, hogy: róna-hajnal. Már Homér költészeie is összekapcsolta e két féfalewt a rododaktylo*' eos-ban^ a rózsa njju hajnalban.
|S na ember nem csak maga jvakzi fel a »trágok neveit, de ráedja azokat jazelleme atIMtaire, költeményeire: •Rózsák és virá-•Sxázsaorstépek', — tHagavirág*, • Fehér rózsa.*
B még tovább megy az amMr, oda tnlaitlksitia a növényeknek saját ééaekneit : atomóra lét, bés fenyő, — mlnib^ esek ki •Mm!
8 a mini aa ember lelvesai t virág-nemet, ép egy a aftvényalnék la vannak tk állatvilágból, fagy emberről veit oeveik: Aasaláaykej, amberábráxaiu 11, aaadárausb. lyakker. vaTiabersó, békaleocsa, kaka-taréj, lfc»typ, özlab. - Egész mei^ kikertl keUle, még a asardmeii aam hiánytik : oli 1 eaáeaérköne, farkasalma, saM'fee-
iCaaye,
Hanem hát ialán elég is less ebből az étkezésből, j — Tegyünk ugy, mintha ebéd mán lennénk, tartsunk egy gis aiestát, csevegjünk a virágokkal.
De hát oakugyan beszélnek a virágok? Hogy ne beszélnének, tnikor saját nyelvük van : a virágnyelv.
Bessél mind, a fagyon gzületeit hóvirág-| tói a fagyon elhaló őszi kjkircsig, a puszta kalungjálöl az alpesi rózsáig, bes<él mind, : csak meg kell hallgatni s meg kell érteni | mit beszél;
Bestéinek szerelemről, boldogságról, i örömről, fájdalomról, viruláiról, heniadásról, gyászrólpháláiról. - -j • > Mily iél esik lelkünknek, tnikor favasz-i szal a rék nem látott kedves kis ibotya, ! Tompa szerint*: »A szépia vásznak éM | mosolya* beköszönt hozzánk, s azl mondja: in a tavast] boldog uj évei I — Caak akkor i kezdődik igazán az uj év, a szép uj év, I lavaszsgitl, a chinaiak és japáuiak elég { bölcsen, nem is bo'.dog uj ével, hanem bol-i dog lavasz! kívánnak egymásnak p- A mi addig lefolyt az zord léi vplt, csak kalen-dánomba valót — Oda is adnák a kalen-dáriumcsinálóknak szívesen, ha tbban nem esnék a farsang
S ez a kis lavaszhiraeiö ibolya, a szelídség, a megelégedés, ak ártatlantág, a boldog asivnyagalom jelképé, — hasonlít ahhoz a kié lányhoz, a ki csendes otthonában, a házi tőrben jól érti magát, betölti helyét és szépségének Öntudatára nem is emalkadva, nem vágyik a: nagy világba, nem kivan ragyogni, pompázni, > ki ejftm oly áriatlahnl ind mosolyogni, mini a kis ibolya.
8 es a kis virig, az ibolya, azl mondja magában:
.1b hfrst ia riaM, vagf liftéin Uéfékfmtím tmrimy ^dff)
0 Tmp» mikilj rkág«f*á- fMra
A mi prózai nyelven annyit tesz, hogy hem szabad a kis lánynak I innak lenni, s legszebb erénye a nőnek n szendeség.
A hajnalka renel nyília ki, az estike alkonyatkor ; egyik jó reggelt[kiVán, a másik jó esiét.
A legbeszédesebb az a virág, a százszorszép, a melyektől a kis lány dobogó kebellel kérdi: szerét, nem sierel? szívből, igazán? —- óh! ez annyi szépet \*1 ind mondani, avval óra számra el lehel ibes/é!-getni; — fokul mond, és ném árul el semmit a bizalmai társalgásból, pedig tudja a kis leánymik minden titkát. Látta, melyik keletre oiosol/og,1is41olts melyikre sóhajt, de 'nem| mondja senkinek, i— Igaz, bogy mire a kis lánynak minden lelelelel megadott, akkprra szirmai azéiiiulloitak, ■— meghall.
Mily kegyetlenség is ez! -f így uéi^iijá el a kis lány a kis virágot, melylyel tiUiái közölte. Ne tudja azt élve senki, még a virág se. — Oh, de nagy is lehet az a titok!
A legegyszerűbb növények egyike az árválányhaj j uem bokorban, hanem asálan-ként nő, növény levél és virág nélkül, tulaj-donképen tllig tudni, hogy mibfll áll, a mégis, mikor cspmbbk kötik csokor leas belőle:
gÁrvzluyhs) s rtMgssi bskrátája.*
Tompé regéje I szerint egy gyönyörű szőke hajú Urva kit lány baját alváakösbee levágták azl irigy kirll) kisasszonyok, maris szomszéd király fia eem ó kösü ük választolt felesége], bsnemi Árvalányt jegyezte el.
Arvalinr szive ^tneghatad^ bánatában, mikor feiékrtíl; vfiMatnye eltemette rozmarinbokor aláj
LSzép áreslasy kaját z váwak akttkáz Kinérria amMB a Itt litgy M^y, Ali «or ajejas aa M: U agjr wilig iMaaw1* lü eltapSli í láajr tlU4fl Mi
ségböl. Nem kevesebb ei, mim bogy f. há; Ilién at egész község a lütvéá áldoutt/ ul a-eit. A azerencaéilenaég önnél származón, hogy egy .kilenc/, évet lányka gyulával játazván, él közben apja atalmaltazaljá; meggyújtotta s a kitörő láugok elhtrapód/. van. 4 ház kivételéval m egész. községei sllpnaztitoiiák - A roppant lüx által Kir-(észleli világosság uiég esie 10 órakor i« láibató voll a távolból.
— Kgf nal Illó kétaaáaezer frl. Kerekszámhau ennyi volt az az öwzeg. rtn-lyet Feaietioh Tasziló grót, a Fettellótélöle liityizomány jelenlegi tulajdonosa a muk évben föl akart i venni kölcaönképen. Mni-tán azonban a bjrlok ilynemű mégierlieit**-léae aggodalmasnak lálacoli, rokonai megakarták akadályozni a kölcsön felvételét. A grót erre a veszprémi kir. törvényszékbe/ fordult s részletes beadványban, melyben kimutatta, hogy a kölcsön uj épületek eme lésére, gazdasági fölszerelésekre éa terhes kölcsönök konvertálására szükséges, annak engedélye/éaót kérte. A törvényazék Feste-, tioh Tasziló gr. kéréaének helyt atfttl, de kívánta annuk kultúrmérnöki rajzokkal1 való kimutatását, vájjon a kérvényben említeti épületek szükségesek-e? A kir. tábla III. polgári tanácsa ma tárgyalta ez Ügyei, s mert a várományosokat a tárgyaláson ki| nem hallgathatták, a törvényazék hafámzn iái uicgtemmiaiielle éa uj tárgyalást rendeli el.
— Keflft* Jutal«MjAték. Aazintár aulai kél jeles tagja, Deák Pál és Foriu lal-ván^urak holnap, bélföu tartják jutafomiáté* kukul, mely alkalommal a fíip nan \llnkU czimü nagy operetie kerül sginré. Ez előadásra ugy a juinlmazandók iránli tekintet -ból, mini a kitűnő operelte által kinálkozú valódi műélvezet szempontjából iamár előre (elhívjuk a közönség figyelmét.
— Kalilógj likwaság.özvegy Szabó Isivánné balatonfüredi lakóst jajái lakásán agyonütve találták. Halálát a Tejére mért három fejszeczapás okozta.._At ez ügyben megindított nyomozás szerint a gyilkosságot Kovács János balalon-l&redi lakót követte el, a ki egyidejűleg szerencsétlen áldozatától 109 Irt Utl krí^ el is rabolt. Kovács János bűnös lettél beismerte a uz i elrabolt )>énzl 5 Irt hiányával, nála megtalálták.
— A Ralatwurni már teljesen letisztulj a jég s a r$vjaratok kezdetüket venék.
— A nagy kanlztml lornavgj Irt e hó 13-án tBegisrtöti közgyűlésén eny nyári tornahely léte>iiéaét hntározta el a grre 1i0 frl iránysott elő. |Azonkívül az alapaznbá--Iyoknak olyalég módoaiiása is elhatározaiott, bogy a választmányi tagok száma ,8-r» sxn-(Hirittasaék a a közgyűlés balái^)za\képctsé-géhex a tagok 1 ^-résza is elégséges legyen. — A választmány megalakítása a következőleg lóriént. Megválasztanak, elnökké: l>r. tiern József, alelnökké: l'arya Lajos, jegyzővé: Tripatnmrr liyuln, pénztárunkká: UolhtcbHd Samu, mülelügyelővéf7 iíilhúfrr Ödön, szerlárnokká: Weimnayer Lipót. Választmányi tagokká: Dr. nm7 lléls, lUa\i~ kenberg Vilmos, Ebenspanger Leó, /jwry Adolf, Váll póliagokká: Jiaehraeh (iyula, ilj, HV/zn Tivadar.
,-r llurenlakoma. A N.-Kanizsáról távozó l'rtzintf l\ll közjegyző iiszteleiére azon ajkalomból,' hogy nj állomásán, Dániára költözik, kanizsai ismerősei e hó t3/úu
A sírnak halmán; három ssalat Irtait; áaláa a nem szállt, a marni léliagatí, Saálaaklat háa)U cl. vOlgylin, hagyan, ranr-ön,1 Uljájban míitU cnai aat suttogva irthotön :
~ Kelj ki kelj kl árvnliuybaj! Fftli) fogadd fit kebeled Imi ! Szállj le, szállj Is ssyks harmat! .SfiMi ki. aa* ki, a*p angára! Kyargalö nél fal aa gyomláld 1 Emlekéra Árvajányuak: — A ki nyugszik sir &Mbaa Uitxniaríanak árayékábaa -. —I v Kelj ki kelj ki árraláaykaj I"
S az árválányhaj azóta ott tenyészik: nA rét vjdükinél, * I^Rvaa riogatja anyja. A - cseudaa esti aaáL* — ^ e szende kia virág néma ajka oly ériheiön susogja:
.LegáayaS a loányhox ltogy hivek lagjretak Baa Üvnlány hajából Bokrétát ktaaatak-*1) Miről beszél az égöazerelem ? ^ — Vi-röl beszélne mázról, mint égö, lángoló szerelemről, mely megctalatva sem változik: „Hü maradtam, kán'Lsz«retlék Ab tletben. a halál baa."
Különös, bogy a napraforgói tartják a változékonyság jelképének, mintha arra tsiiitana, hogyan lehet hol erre, hol arra kacsintani, köpenyegei forgatni Ijedig e hal-ítéletet csak rokonstenvielen alakja kelthette ellene, mert hisz at a leghívebb virág; ugy kitéri a napot, mint a hold a iöMel, — vagy mint egy tterelmea anglus valami vándor énekesnői; mintha flfendig azt beszélné': szerellek, szerellek! Csakhogy eonek a táioti azáju lajankónak nem áll jól a szerelmi ömlengés, azért nem adnak rá semmit, nem méltányolják érzelmeit, — csúfot űznek szegényből 1
Tíompa Mihály; As Jbvslásjrh^rif, •) , , Agfaaanbm (Vs|yt. kÖVj)
iai«ts vacsorát rendestek A »PolgárUEgylet* éosnaebss. alkatommkl • távózó rokon-sxeaves óvattok tárgya' voll. Unulnyra, a kJ Kaatssán. töleg ax í^unu mozgalmaiban tevékeny réssj sóigysAólvÉn rezér-zerepei vili, a lakoma l«lyamáti Vargi j Lajos és Sagy Dezső mondtak f^kitMttuiöket' A i kedélye* társaság vidám liangulslbsn késő *U*I oszlott exéi.
— TÉa l.elruj én. Folyó hó 8-án | este órakor — mini nekünk bölényéről. : irják — a harangok szokatlan kongáaa riá'ea-lolla lel a nyugalomra llrl lakosságot, a a »lelc*apódó lángok hamar inegmuialtil a hf- • lyet, a hol a tűzvész puszlitott. Leégett 4 úlókáx éa a hozzájuk larKJxoli melléköpü-|v leiek. A kár 2<KK) loriotoa jelül megy. As alltamradt épületek közöl kelté biztosítva }
volt. 4 TT F
-» llangirrirsj, Április 2-án fog városunkban Wiihelni Aflost, egyik elsö-rendű hegedűművész bsgplersenyoznl A művész, kit kitűnő hírnév Jelíix meg, kórul iában mindenütt efragadialla a közönségét kifogástalan művészi játékával, moly a sajtó lanuailása szerint, a tökély legmagasabb fokát érte el. Érdekkel nézünkJa hangverseny elé, s felhívjuk rá a közönség figyelmét.
- Tamiléi oklevelek ssaaatrl- | fikSMaa. Zalamegye kir. tanfelügyelője a j raákiornyai áll. képezde igazgatósága állal j felhívta mindazon muraközi és vend vidéki tanítókat, akik nem Magyarországban nyer- «' lek laniiöi oklevelet, bár a magyar nyelv-pől utólagosan kiálloiiák a vjzsgálaioi. mi-zerini f. évi juuius 2-án a oákiornyai áll. képerdélen Msgyarorsxág földrajzából. a > magyar történelemből és alkotmány tanból : rirsgálsttéielre jelentkezzenek] hogy s kiáltott vizsgálat után idegen okleveleik nősz* rifiká'áss végett a kir. tsnfelDgyelö állal a , i liniszleriomhoz felierjesztesseai k.
—- Felolvasás. A nagykanizsai •Tárgykörben* f. h. 26-án jövő szombatou esta » órakor Cserei József, k. r. Ifögymn. lanár tolvssást fog tsrtsni, mel)nei tárgya lesz: Sopbokles Antigonéja, az ókor legszebb női ' eme.*
— Hívnifságok. Műit szombaton pint olvasóinkat lapunk előírni számában éátésitettűk) választattak meg as egyes városi | bi rolltágok, melyeknek névsorai egyszerre I m közölhetvén, ez utisl az fskolaszéki és színházi bizottság lakjainak névsorát köiöl-At iskolaszék^ bizottság tágjaivá meg- |
ínefr ápról bó elejéttíj" kezdve *La .Tőrre* (A föld) osimSlaltf »(lil Blts* párisi ina-iuilsn tározójában fpg megjelenni, a .fali I/itiiifi" e jrmsrzia loppal egyidejfi/eif tagja Üi:éliti a jövő' évnegyeden át. Hogy a • Pásti Hírlap* minden száma a legérdekesebb!) és változatosabb közlemények tárhaza, azt — tekintve a lap köskfdvellségér és nsgy el-terjedését — mondanunk is .lölóalegea Efcy-' szerűen utalunk ama körülményre, hogy ráadta hWi senemeltákleie s négy mellék • lapja (HásT Tanácsadó, Gazdasági Újság, Kertészeti " Újság, Tanügy) unikummá le-szik a magyar napisajtó térén s bár na-pookíal 16 oldalon és már fölvágvt} jelenik meg. o|y roláoxiós gépen kiállít yu, áiály óránként 15-^x0 ezer példftnyt nyom kii ára mégis a legmétaékeltebb; egy hóra I Ifit 20 kr., negyedévre a frt fai kr, iné'y •jóUzelesi óssaeg a 'Pesti Hírlap* kiadóhivatalához (Budapest, nádor<ulcaa 7. státy) küldendő, honnét levelezőlapon kitejesett óhajrji irfutxtványsaámnknt is küldenek egéss hé jg ingyen és bérmentve.
Szinteset Nagy-Kanizsán.
Dr
nfl s itt
választattak: Ebempanger Lípét, Eperje^jsy Sí ndor, Nucsetz Józ>ef. Dr. Sej reyer Lajos, Pl isser Ignácz, Babochsy. (íyórgy, Janky Kl roly. id. Hegedűs László, fisba József, T(rsancxky József, Hffluisnn Ilór, Lengyel La os, Herleleiidy Béla, lengyel Ignácz,\ljr. He íczik Ferenc/, Dr. Szűkíts Nándor, Gazsi | III iiö, Kovács fléla, Knortzer György, Németh Igi grz, Tnojkó Lajos, Dr. Neusziedler Antal,
TripAmmer Hezső, Dr. Gerő József,
.Sit ioo (iábor, Knsnsa Boldizsár, Dr. Tuboíy

lila, Mihálecz József, Hon ál b Károly,
Fa es Lajos, Phbál Feieccx, Lf.wy Adolf, Bfc I
m
Samu. összesen; 33. A sziyMzi bizoti-tagjaivá megválasztanak : Herielendv Bek, (intmai n Vilmos, Kovács Béla, Hirpchel
Edd Dr Seli Sin
Knausz Boldizsár, Dr. Tub^ly (íyulá, Bencxik Ferencs, Ksressg Béla, Dá reyer Lajos, Plíbál Ferenozji Eperjeísy dor, EbrnspangerLi|2<'ii, Bsbochay Györgyi
oly
kan álla bog Ksn
III'.u
elzá
Lenyel Ujos, Pálly Aajos. Összesen Í5Í — A pseiMlonj ui tantté, Lendy igazabban Krizsmanics József; viselt doll gairbl lassanként lehull a lályol, mely eddig
• jótékonyan« borult a »múllak«*ra. A zsai büntető tőrvényszék vizsgálóhirósága folytatott szigorú elővizsgálat kiderítette, ss s két kabát, melyei a jtanitó ur* zsán elzálogosilotl, a keszthelyi prae-rei tanárok iársházáhól lopatott el. As igositotl tárgyak közi van még egy igen eriekes imakönyv is, a mi srrs enged következtéim, bogy Lerdvsy Krizsmanics uram nngu előszeretettel látogatta a papíi házakat.
fétrrdeaell Ulaajob. A nagykanizsai rendőrség a na|»okbati három süj-löri atyánkfiái tarlóziaioll le, névsserlnt Német Ksrton Jánost, Zsömlya Ajjós Ferenciét ps Tájiczi s Istvánt, a kik igen gyanús kötülkuények közöli sálogositotiak el egy ezüst órái és láwsm. Kihallgátftsuk aztán egy ft'gebbeti elkövetett vakmerő betörés körülményeit is kiderítene. Cgysnis a kei idsö l|evallotta, hogy ők tavai)- deczember hóban a sojtorí lauitónsk ablakán keresztül bemásztak annak szobájába s oanéi,'daezára hogy msga a tanító is benaludi, — több-(fie ruhadarabot elmivaiollak. Most átadták s kir. ügyészségnek a jó madsrakat.
4- A sagj ksslusl ksnkegy^ •lilét részvény társaság /ármérlegéi az IHMí. Ifizenhsrinsdik iízletóvéröl véltjük. Kf«a-gyülésj haiármal értelmében, az 1886-iki üzieibal eredményezeit o. é. 1H91I.Ü8 kmyi iíHzia nyeréuiényböl o. é. I600>*. »- írttal a társban részvények U száma, esévi áprll l-séjjénT esedékes szelvényei már hotoa|4él fogvalaralíonkint o. é á frttal véiiaük lm a pénziámál; a fMnmarsdó o. e. 831 08 krból á. é. &60jü kr. raadklvili doiáerfá-kép^n k tartalék-alap 0ótiO Inra valp kfti-refüásáre lordiiiaiik; o. é. 91Í.69 kr. jjm ty számlára eí^raodö.
4 A ^Tesll Hlrl»fM ol, mély kél-ségkeváakailaaal a legtsrfalmásabb láp, ajaidjai a aiagy ar olvssókösAwég Igyebaé-k amrnJ is íokáWs meri a viliftiitt fraa-|t# rekeetifé Xtla Kmil ftyy'n<l ffgéagíI,
S A axintársulat most már n\ásödik hete működig nálunk, s eddig hallott előadások; uiáii minden larjökkodás nélkül ki lehet és kell mondanunk pártatlan Ítéletünkéi, hogy Sághy társulatához hasonlóan jól szervezettel már rég volt alkalmunk falaink kövl hirhaini. A müverelés a repfrloir öss* aseillilásáhan; s ruhstár,' jelmezek válasz* te kos bősége, a fontosság az előadások kül-söségeiben és zenekar mind olysn körülmé-nyrlt, melyek' srrs késstetnek, hogy n/e(V tárt'jilat iránt igsx elismerésünknek adjunk kifejezési. A tagok közi vonnak, akiknek működésében — a vidéki színészettel szemben helyesen alkalmazandó kritika szeínpontjából — alig lehet kivetni valót találni; Héngeini, Sóghyné és sok tekintetben ÍVielle Cornelis; Ságluf, Foriu, Ikék, Erezi, Veszprémi, Moúri oly árok, s kik skárniely nagyobb igényi) szinpsdon is je'enlékepy számot lennének, A derék társulat igazán 0rdeni.es a legmelegebb felkarolásra.
&omáa/otf, e hó 12-én a *Czigánybáró« kerüli ssinre oly zsulolt ház elölt, a milyenre alig emlékexünk Kanizsán. Salfit lUagtinf énokdlte és játszotta igazi művészi temperament ammal. — Cipra szerepe Ledofttkg Mariakai kezében volt s ezúttal a kisasszony a beszélő, jálélos részekre is( látssólsg nsgyubb figyelmet fordított. —■ Aren'Barin-kay szerepét nem csak énekelte, de kitűnően meg is játszotta; hangja a lelsöbb repterekben hangzott igen előnyösen. — Azt azonhkn, hogy lsángh Ilonnak énekes szerep (Arzenai julotl, a kisasszony iráati nagy udvariasság mellett sem tudtuk összeegyez-telni a helyes zzereposatással, mert his s csinos, keringös dallamokból alig juloll vzlsmi élvezói való, dsczárr a csínos megjelenésében rejlő előnynek. — Deák Gábor diákja igen rokonssaaves alakítás volt; toborsódnlái pegig háromszor is ismételnie kellett.; — Forim Carnerója irmét egyike voll e képzeli fiatal színész legjelesebb alakjainak. !(-r Zsupán alakjában Titzlai tartotta a közönséget lolyIonos derültségben. — Az egéss elősdásbsn azonban kifogásolnunk kell a csoportozaiok szegényes, minden hálás nélküli renderőfét, a mi nagy visszatetszést kelleti például skkor is, midőn a * diadallal visszatérő czigánycsapal* helyeit bevonul a zzinre f- Barinkay egymaga, — Több helyt azonkívül as elösdás menete is akadozó, zzskgsloit voll, ugy, hogy a több szereplök nek kelleti figyelmezietftleg fellépni.
Issdrao/j a »Czigánybárót* ismételték szintén nasv közönség el(}li.
Ilétjfi »A könyvtáros* cm rendkívül | lelemenyes és mulattató! rigjáték voll e!ö-adáson, a főbb szerepekben Tisztái (Macdo-naldi, Veszprémi fLoihaír), i/oóri (Gibson) íizapdri Janka (Edilh) Ldagh Ilonnal (£va) A könyvtáros Hobert szerepét Dunai segéd-színésznek osztották ki s az ensembtei teljesen kiegészítette, ugy, bogy miodsnnji jelenésével hsngos derültséget kelteti, a miben különben a rosszul síig játszható szerepnek js része van. — \Ju előadás a legki fogás- | islsnabb voll, mii eddigelé láttunk.
Kidden, mdrcziui 15-én zárta volt a I színház a jühbfelé tartott lársssvscsorák mi alt; a mit küjönhen a magunk részéről tnegbo-csáthallan hibának (nem gksrjuk mondani ) — ügyetlenségnek) tarlónk, mert épen valamely hassfias darab szinrehozalslával igen siket ült díszelőadást lebelelt volna larlsni, i s ezáltal nagyban ünnepélyessé leani a nap I jelentőségét.
Szerdán a »Furcsa bábom« ciimü köz-kedveltségü óperette járta. Ax est Bényeiné \ részére vslóeágos diadal voll. Éneke s játéka egrsránt mindinkább megerősíti azon tudatot, bogy ö a csekélyszámu jó operette-prímadonnák legelsői közé tartozik. ízléses, | fényes loiltyleje s elegáns, kedves megjelenése esek emelte a hatást, mely felvonásról lolvoBásra fokozódott. — Mellette Éremnek (Splnols) voll legnsgyobb része az esi sikerébea. - IVielle CÉNiUla és Moóri a Inti- j pánus páti saarepeibea keltetlek lelszéft. Moóri ur iHékára nézve egyébként meg keü jegyeznüniL hogy a lakájos griameiskkal még operán oboa ie csak |a |ó izlés ellen I vétünk, fcüjőiösen ks — a jwrtmiij fogva egyébként la lehel kelni — Deák Mar-ebese Seliáslianinsk semmikép mm neki v(|ló szerepével küzködrtti s raak éoekévsl »
tudta leledi^al s Uáoy >kat. Küönbea u egy Melsnie-kerijigöis. — is uiéa zajos lapsokra ragadta a kötöttségei; - - megérdemelte, hogy a lársulst e| kiváló tag a rásxáaja msgát az
operett ss kedttsre — A
több szereplők áltál
alkotott összhangot csak Umriaé rontotta le nagy ben, minden kri> lkait aluli sssreplésévsl. Végtelen kár, bogy a liercxsgnő saerepo másnak néni julotl, fpleg ha van. olyan rá való jelosénekesnö, mint Ledofsxky llarisks, a kl e szerepben hixonyossti ezoefiáit volna. t'rtlliiomn, Pénteken ne u voll 'elösdás.
Itr. (s. A .
Csarnoka
Egy színházi bérletgyiijtő 1
vlszoiilagságal.
r Tragikos^Ita, — ^J
Egy bislesiló-társaság Ügynökével utaz-' tam együtt, nem messze, — csak Székesfehérvárról Nagy Kauizsáig. A/xal a hisal-I msssággal. mely a Pre Pálos természete, i liemuiallu magái : •Ha nem tolakodás kér* i désem : mi uraságod foglalkozása ?•
' — Eh szlntársulsil müvesetö vsgyok.
• K saerini cidlegákj*
— Hogyan? 1
, • fin a »Uresham« biztosító-intézet Ügynöke! — S ön megütközik ? — No láijs, | igei: egyszerű kulcsa vsa s dolognsk. — Az ön tndnmánya slsö sorban s ... ráhesaélás. I Az enyém? ... s rál>esxé|és. Hs sx enyém j nem használ, ujtot mutatnák és — alásx-[ siolgájs — UanSk liérlöl ís nekem hiziosi totíjsim nem , lesznek. Pedig mindkettőnk kenyere ezl« |
— Csslóoiz ursm ! önök s rsálís téj-en J mozognak, mi jiérl hódítanánk a sxellemnák, I s higyje meg, ax anyagi hssxnut mi soha-| sem vesssük olvbá, mint ss erkölcsit. *
• Rzl öi^N állítjuk színész uraim f De I kérdje osak a {közönség nagy réssét, neiice I egy véleményen van velem V Hsngoasn hír* ' delik: tpártoljuk s művészetetl« s valóban j 'hs önök már éxisiáltii nem tudnak, hs a
hivatottaknak kenyere nincs, egybe gyűlnek | a kontárok.
— 1 .átja kérem ezt a szinlapol ? ez ís ékes bizonyság: *A helybeli színtársulat útiköltségének fedezésére s műkedvelők egyesülete színi elöáilásl rendez...•
— Gondolkodni kezdtem vájjon nincs-e igaza ?
— De olysnkov midőn sz embernek egy • fényes regényekkel telt* liszta von Jiezében a bérlők oly nsgy számáról, melyei
. Nsgy Kautxsán helyeznek kilálásbs! Ah! i ilyenkor kérem a színész feled mindent.
Mennyi viszontagságon mentem keresztül, s tudom éreeui >a Isgyos világ* mit jelent Msdácli >Kmber trsgédiájáhan.* Ah! ' de a költő azi mondja: •csak egy viragjs 1 vsn a léinek, s ez ogy virág az örök zflld remény!* S nekünk mindig Inkád egy ilyen virágunk
— De nini,i hogy elmerengtem;.. bocsássanak meg, ez talán ónök«*t szíves olvasóim nem érdekli; meg aztán már N-Kani-zsán vagyank.
• #
•Szabad!*
— Engedje nagysád, hogy msgsmst bemutassam; én U • V... színházi művezető vagyok. — Nagyságod sok helyen lett ajánlva, mint a színészei lelkes párllogika; reményiem, nem fogja nagysád megtagadni szíves pártfogását, b kegyes lesz egy bérlettel társulatunkat szeréníjsólielni. — Látja Nagysád! mi annyi szetivédésén...
•Jsjj kérem! ez a kexdet rendkívül drámai.*
— Nagyságé (öl függ, hógy vígjáték le-( a yen ... béreljen I — £s minden intelligens
helyen bérelnek isL.
Hja de mégis igaza volt az én utilár-sztnnsk-
♦ * •
— Itthon a nagyságos asszony? kér-dém egy jól megtermett szohácziczuslól.
• Nincs, hanem sz uraságetlogadbaija S
— Jelentsen fae kérem! én X. y, színész vagyok...
L s Ja, vagy ufcy<».-— hát ekkor elmehe', kisasszony ma íwszurénti magát ;Ő nsgy fága nem enged mskáhnz senkii, nz öreg lekinteles ur alszik; a fistól ur meg már legnsp kiadts, hogy ha >maga* eljön, mond-meg, hogy nem bérelünk 1..^ ^ •HL •
iie
— Alászolgája!
•Ergehensler díener!...« 4- Egy bísáe-nak indult kereskedő boltja elöli állottam meg.
— Ssurkrsui vboz van szerencsém?
• Eo Saukopf vagyok sus SÍezien,*
— Uraságod idkb helyen leit ajánlva sjb. (mint as előző ppntban)
• Ah! láija mogáuak? - ézfill hozzám 4 miképen csopartssulnak a felbök, míg esik lesz.*
| — Ha uraságod kegyeske^aák I > »Ni?ze, nisze, hogyan í^ik kergetik egymást. A felhikoéf Is ttiégvati. míkip as emheroknál s Illírt kisdel#m, hogyan tsaxftják egymást, otlllagas igánk semmi eaetre sem nem less itnmöglich,; hodj, bodj ■dg má kitisztuljon. 4r Pedig 4 Syrínsban
jó meg lati volna gjinyirkidni, kereskedő Higmre Igen nagy eVMceredttel foglalkozom sx >igi tmentényekkel »glauben síe mier, egyedüli szórakozásom as ..*
— De legyen ssabad remény lenem, ha szinláreélaiunk meg Jőn I ?
— Krlsubeu sí mier! a sxinek eshol sem nem társalask sly ssipen. mini a míoy-boltoxaion. as tg e fényes ivlben, mely kljrll karolni láissik a míadiasiget *
— De ursm avbérleti
• H)s! igsx, si sind dss? leb bíen eín r.uast treind, de engedte, hogy tovább is gyinyirkedhesiein s fllfughststlsn fllili ne rántsa le tngimel s prózai ligbe — Majd sin sndersmal s felesigltes menjen f./. ver* stehen sle? !•..«
Nejé sx elölt 10 percsal ö hoziájs, a firjéhez ütasiloll.
Csiit • uszkár* piezi kulyáoakák! Osíil! na nál jer ide le kedves állsl. No ae ugassatok már! Milyea kedves mulalság négy vaskos • komondor* közt állani; mert mozdulni nem sxsbád, mivsl tekintetűk etáraljs, hogy igsn nsgy hajlandóságuk van húsommal megismerkedni!
A cseléti ssobából vihogó srozok tekintgetnek ki. — Dehogy kergetnék el a kutyá* kai! Meg ismerték a beretvált nrexot. K* gondolták, vsgy színész vagy pap. — Ha pap, sxaba disa meg a szentlélek; ha sitinész — oda se nekfl
•Mit sksr?* — kérdé egy rekedi hsng, a kissé megnyitott ablakon keresztül.
— Tekintse nsgysád »kutyák közöli* helyzetemet' kérem... béreljen...
'•Éti béreljekV én?? — kérdé tüzes lázzal egy bsrna fürtű, sQtéiltetl szemű, gyö nyörüen •színezett*' női alak. — Nekem év* tizedekre szóló állandó bérletem vsn min* denüli/l Ilyen sértés! En béreljek, ki a'tur-nür rellslálójs! Oh! MaIjV ha lérjem iobhan bírná derekát, provooáliatnám önti Ki&oda micsoda ön?*,..
— As ide érkezendő ssiniársulal művezetője vsgyok! Ulti nsgysád, sxsbsdllias-son meg e kedves négy állallól I
• A szinfársulai mű vezetője ?• — s lobban kinyin ablakát — »hát van önnek felesébe?*
A fehér lemez slalt mintha pirulna,
— Hogyne, hogyne, még gyermekeim is yannsk I
... Az ábl^k hirtelen btcxspódóll, s én álltam tovább mozdulatlanul... Egy |ó szívű, egy jó bolos, s jó markos utczaf suhanc/. mentett tnsg kénysxerhelyzelentböl —! 20 osztr. ért. krsjezáréri
(>sk egy pár órai élsményem ex Nagy-Ksnizsán, melynek jntelligenliája oly igsn nagy, műsseretö és áldozatkéex, hol hs színházat építenek • sz ország báqnely nagyobb sziniársblsia Isnntarthstjs magái egy évnegyeden ál, — oll voltam kénflelgn Ily tapasztalásokon okulni. — Obf'nem láocz-terem az én világom. ' — A kuliura miliden-leié rohsmosan terp-d, a szinésxet is szon 4 tokon áll ms, milyent még két évflzed ■elöli remélni sem merlek, de tudj Isign! a közönség — bériéitől való — elbidegülése oks s gyér pártolásnak, vagy a közelség metylyel a lő városhoz vsgyunk.
Meg sem kísérlem vtiatni, hogy oll a közönség nem sokkal johbeo elégítheti kl mű igényeit, — de azi elérni lehetetlen, hogy a vidéki közönség oly erőkben gyönyörködhetnék, mint egy löváros.
De mioek mondjam; mindezt önök jó! tudják! Bocsánat, ahha kttl hegynam: jelenésem van. Hfa! mi Is jön most? .igsx; •Király vagyok Beotiában!*
BORSODI VILM0&
Közgazdaság.
Kata ewág smsss(I Iwlegaég* a isss eusémMa i njw ^Ut u uo<l«ni iBik valtak 4 hal
■•illőt, mtljr váratlanul lep m«x UMSahH. á llSUf Adat' inat étM a iimIIImii i* aa oUAhSaa é* erka » ItfMban. Lavsrt UmntMak éntma(ftt a >asgiwf|l»* fám. kSlfi íAmu WM*lcnklnl. lUgad1* nyálka tmtijá a (ogakaL, Ai fcvicjr tiMnjna Oljram énén van. mlntba h<wi>Ii aa áaljfás.labvr voIm ; MÜn xj«n(V lagaMtatg ImmI a |fiéns||hi, nitly atoii' nr upkUk állat imui flíglihítl kl. A amm«k l>t«aii*k. a kruk a UWk kMagak ét tapai* I—11 tit»nn«ák. Ktvéa Ul maivá kSMfaa kúatönl'be, •Mulrti •■Siaaan. aéktar b/taap múlva aaoaban riHda* arinft kíprt ■ tel ;0«aMk0tva. K kSaáan a k«la« lavwtiwk foi masái. f* naaJi&a aauiml MSIaat aam Utnlk ■jngtaal Mi MA inillva Itlex" lafataUaks kii U éa emmaa rlMn»ifk Xyö'Hk SaMSMa 4s olr #riáa fqgja at ha Mrtalas álktl, mlailia forogna »«l« i Mla. A bakk itinl<4 A Ur aaáraa Aa időnként fi>rró; a vér mag>flrflaáaik és pang . a iwnWwJi rárfa UnaaW nyar: a v«aavik|ék kl*w Mik Aa tóiét nlné. A|láa mán SMékd rakva k OfnkrM felMSas a WvaSt tépláMk a (piniáá mH insiiia. inajd KhS laMl; a gy kra» Ii**m >ü»lVk^ln k ftilla. SatAal MhamoktiHklaéítailk. aUifia ,fa|Sima<awiit Utaaaaak a mm alfitt MwfnL nagjraevofag Aa fiawtilli (<«<<«»( éraatajaUntkarilt. Kaan tgnnlak ratvünm vnsn»k jelen. Xam té*»<áak. ka ast mondjrt, hafjr ns "r-ssk« Ukom iganak Uaai fal* eeemmA ntm kSH|*it rakm:l? f-Aanalékns A Skakw Utrart Alyklm k<t aa naémt aaarvak A^JaajagAra, knfy as kulakf^a a'gyo-anrla ja*>4t Uj«mt. ótjr anyájtfá mtSf k^tat a gM(> iMtn*k »|>IAi*kot Mjmi mayáik kATatk<nma»l a >•• igéamia Kun uar fiatkn* n esniával katlnaa. UlOé As
Stagak némánk ni Aa
av^lÜ Saáaal
i—n*SA kkli a MMM
S^gak b iW nak, mkal mi
■n*a kntagaéfsknék •Cjr maknoH a '

aank a «nUM kmteaAgMr
•k ai<ai mn S Aikiru mfet éa anfcplisma a
Ksrvi a MsmijrHvAMnknak kétaéfbarmiikUanai gknMÉká zyéf>aA I —ni KafkatA 4sn pAgysacnáHrai Kxy Svag ka I frt » kr - Igv éebna Síjsl kkkn kir.
sneilAeiU.
llsgjaiii>miM|t filraktári TSrtk snaaar (VAgyam aJáfam. Urily ntaaa IJ. a ti ffcilf lag: mMn gyűgykaflártlaw
,V*m-iaaiMk sJMá TmiM
iFolyL.a mellékleten.)'
Ma, Mm MUa Imii >. "
Ml U.l
V " ;J a' ü i;" a vl'-í• : í -'í • '' ' # ■ ^ ; | !. :.:■./■' j. . - :. |
^ Jg, PMHHliPMM | MUUKH*H*H**HH**HZHXK****H*****Uni Tw w\ fl Ticho Bernát Brllnn. I Gyógyizertár BiArttififAii T Slngerstrasse 16.
IMM ÍM1 I ■ 3 1 KnutmarktNr.lö. ■ H^Im'II * »6 1 11 üI 6 i Ü^lölö U| E^fatóíH"
lif ff 1 f^^nür^ A Vértisztitó UÍS
"wj ■ r ^ " ' IMO brílMii I.'.lmtmarml/kwkw b«»*nkei u I* min U«HrU*Uk ».!.. A Wa»*áe€a»bl. e*a<*kb*». iMM»i*Ui«ft allavteU
{ f ■ Mín '' II HHaw—I tl kr, 1 taáaffl§ Arimnálfrti kr Un»a««|e.< mámtlkUiZJífí gfci 10 br.
■ aoabató aafivet »t6>jrw ■ fl. 4.SSm I A pfcifr^ aHlktaai UklbU-e mlleli puetajaealn .lkaidéul korai: 1 Uktrt* I.Uv.l (rt« kr mi" mJtrr iVgfafjH-('ark*mir, ^ Ww^ZÍoTTíTtB - * 1 fr1 hr ? íj Uk»«aa I fr tO kr; 4 uik*r« 4 frl 4'i kr t, uk»rtji í» írt il» tekirui *
Rí| cta. nélw. mfadnfü* . 4Irt kr. (Keveabbbal aiat egy t»keM~.aáikaldeui mm l>U.
niabra. efj uljcN női ra- ' . f* ■ Sa4i«l«la» 1-..I *rljéaatr. m«l**kt»k btil b*U« imudáwk * |abdar«..kér1. »,«J,.kiMk • l*keMféiibb .<
Vf ■ _ blni ( a. 4.5Q /» I, rrti n. b.mh Uga^ijonld* b»i»gtt*abhaa .„.««,,•„, Mjrrttlhaqki korfuik A bl rgy«,»r liWrlmti ia« vefá iwibb ij^ni}*
0 i ■ Jó iu,nfk-f<j>, fy^yap, fyv rAj ríimhlijyi o/farim M^* -A. IcöW^öiid lov«l«lc"ből aéliányat Ide
^ ! • ■ jt. inppla né m 'n? uI|m Mcai rftf ni- ■ j " '"""
"" ^ rnbám fl. U. 4.50M . U^iftaf. 1H89. VÍJm 16. | ItlMfi vtlanMByi fofUIkMátit K«nm «i»*k.'Jri
X min kimé* irW, kilun I rA, rhlflon iqr,, jpnini H ' (,«, tfaitoll II»! A* 6it I.Unui vtlAUa I ^ Ul
■ min-W-r 6» dm. „;,:». Ih cm rof II. 5.JW ftl ntJi« b«U»uk b.a oly.Bob^ml.l mm kldlt^rt ^ <-
■_ M. a.(Ml i«z|obb iuiubw| H. a^oM »e»r,»x«kTtiiimdBilbdti l«iQytijlti.»k * db «bii.ai .upjna>
ő ^ ■ to*,r, % ^Tjr^a, 7aW■ Fa bW*tr» md.ii LbWk rtn+t K,fá,rt thwU,MW m*rtdu;
v^ ■ \ .. nv/x; .(i Iwwi rflf «fv baiilmui ba lM»rötoijn kömAtf Malidl.m Ml ■ ««!$• , Hmák Alajoa,
ft ^ S . | ,BDB 4. Jiib1) mliU vimiottlí.a.M»S ••bmtIpb JA b»«Biik«l ««llik( B»K Bi-z««kPh ké* I
M X lt^0bh mt"5# fU 4 50 jo'l* i « » i'BjbBB. W^IiéB * ítU'm/flVdk TtklBUIr. lírán.! Am fölt9vé«i«n> HatI nr. ^
g I53- V ■ 10 luAoJsiirrf rmgy ktUtl 1 J^^Hil^r^^ir^m riÍÍ!«TJ". ífc ''' í'^'r tüt , PpyÉnlíÍ pp ilL' ••«
C ^ssfes. O ' ■ M-/W- 8U Ctm. .1 H. MBUriW kitrlU-kürftl roj-B i^jtíí, SÜ?^ ^jte ^^ ' kiUig fn^UHaum.mal/n,Jllin r. yW í; \\ f j H 4- . zTC! -— • - iM rmiiuk volt ax uu labdncín wgiUéRuvcI nvjírni vl»*- ■ im ..._______________________C . .. ,.r
0 ira £ ötl- í Q ■ Mi-brn m) ci«. aélM | BMUŰteritfi rojlokk.l K l f * I Ví hj .4,n^1im #l bflzy .l a- » r H ■ Ulj«s rabára_ fl-S^e _,__fl. / l^'i^l.^l^'^b^ fr^y.Bo,^. • ki.J'.lToc,
g rnlji/! K ara ^ré ^^A/^I.^I imfw U. j L^KrfS^1^ l^íftsHt
tf ^^ ■ Wél«. U»U«I rabára b.4I« J.o»»u |f« urtái ■ Tl«t*lt Un. | hm Ml.Utr* ki Ut- «<*yUli banuihlBija lalj^.. oumfluT. b .-.
- ° K._fl*- M* ff^ynr* minták f 0. mélyibb bálámnt ■■ 0» lnlM;.|^iíuf meri Hk-ii M-fit- | Inwrt^iw kiirtlwo ípnn biix^'m njánlnDi $ lálnlArw.
■ K" Minhik ft irjtynfktk ingyen & lfrmr»tü% -mm I u,4n tgtHlHI rb 06 hl lpl' d gvAonlt bl nőm. kaL Nian i» mbibií kifogáw.ai r||«a. ka Ab • kv-YyVY*YYYY ki Bár évtk Ata wmcdcltautrcn'Uu ; *| abir ti)+ ro*at nyUviaiMB -d« aivaláiráa m oélkll - Uhtú-
✓wsAaA^v* | >>ra »ég aika ba kell vesaiéla iBbduaoVböl,: Ja •Ó'b ' ,M4Í KiráU Üaitalrtlal
mir anayira balyraált. Ú>ty ititaloa fritaMNcgal • I>ka. 1681 íöbr. 20 <1 v. t.
5»(XK)(»)0<W»»X««K<IK^)OOí«KKK«KK)<»S I fellrfesb | T«nn,nel,inin Nk«>8«
jt U ' ».icVrlv 4(f br. ' " U'kuxik állni viUtnini b jní'»»»xl<m»r kOsAtr« Wgt
J-: * i ■ ' N 5 í I j ■ ■■'■---t|—; ■■ — - |« jji. ■——•..( j"bl»B»k rlltuir*r,.| cfiniXMkiállllolla»gynal*MbatIt
a , ; » \ ,V . A Gblvvabalz«am ,'ixij,ir ®Mr «ic"ijyAnijnk »jin.-------—s- i__
3 BECSI BIZTOSITö-TMSA'S8 XttJfai ^taff^ \
W ^NlJV-'Ul lilíJl^'kJllV/ 1 i I llKjnKJll W I E-Iüiesszenczia «yá|,H.r. cmiM^ miiNlra »,,»l ü
« yj I HMpfl aliMibaJdk allvn, bliup Imd#<. r 1 fttAgca* so kr. UI«Uf>uai' biiál, aaU- éa jryuladl Baikkaél a buanió
j A I ■—■T— -■•'•- ■ . 1 > ..... ■ 4------- I bajuknál k|(QuAuak liivmruil. 1 t4grl/ 1 fit 80 kr.
w w I Utiíüncdv •>,Mrl kllftal lt*>Uu-r ka-__________
A . . . ............... I t \ I larbtta, rabnltaétf, famarbUiM alb. dlm Ll„.. * x?. .i'if L » Batlrirb A -W.iAa
8 RÓPQ p pl- PQ lárílítek. hl7 ÍKl á lll ^P^ S — ] ■ Uwlwwa.tnMA^.Sgl^ggi ö^Dttsi eiei- eb jdidueKa lmziumiu íiuwei ALerik«i iirrr^^^^M'iS
Q W éa rliaimu^mú l»j. k ellni. «jra | förfnt «> kr. ' , ,llfl1- 1 c*lB"< I _J ,
fl Van szerencféhk a I. közönségei ériesileni, miszerinl a „Rértil blalo- Q Tt ~ rrr" w U. íT7'r J^TTZ—rz' n> .
A allé láraeaAg** éa a ..lléral élei- éa JAriadék blxloallé Iwlésal" Q A)peM fű llkör ^tj i W, SosbomePZ I üv,g «> kr.
X ZAIsAJIEGYEI FtfeOYMÖKSÉGÉT ^ |]g V+^tov^ | ^^^ ((||en,
: i STRÉM és KLEIN uraknak Nagy-Kanizsári J j «mk íakU^^ak.
Őáiadlnk éa leikérjö^c a t. közönségei, miszerint ugy ' kt ,u Mm*M uf khüi kapható «
. M a r r r ... , » | M ! I'ostai kUUlfuiényrk 5 frt Hinti BarartsdelétKkaél raakla na daaara előlegeit l><~
W tUZ-, ieq- es szállítmány- X külUw aurlleu BtK>«bb bktrirbBél utuuaHrIlrl la (Hkimllriark.
C i ■•* V i Az összegnek ^lölegés bt kU'dése mellett (legjobban pénzutalvány mellett a portó
valamint Q | | fcO* J1-12 sokkal olétb mint után vételi küldeményeknél,
r i i t • j. üu ! l 2 J.! I "--... |_
x életbiztosítási g •
X ajánlataikkal társulatunkat megtisztelni és bizalommal leikeresni szíveskedjék. X
w .... V oofloflog ooa oaoaoo i ■ m . g———a——
Q Táraulalnink lekinléljea tőkéje teljes bislosiiégnt nyújt a* elfő- Q Q ...... «tn 0 Tff' li' fft B V 'I
§ gwdott koczkázatoJclrt, mig másrészt előnyös díjtételei versenyképessé ö | £QUITASLE JJ WlCütlg • IUr BaUlierren!
^ teszik minden eddig hazánkban mííkötlő bizloairó lársnlatlnl szemben, G q azEgyesüli-A'lptuiok Q . Vorz-üglichen gul gebraniílen Priroa
5 "Ii^'bil,0"ilL<ri Ulle,i«b"n t.l^r^rS I <bletbizíositö-iarsasáfiap-Yoii-iaii* ur a t.[
vetlUnk tel diilábláxaUiukban, melyék a biztosító kOzOioég minden fj n ... ... , .T. a ■■ íAiJmI i»ii
KLjI m Li^tl I AlmpUU4»U IMtt-bn. ^
várakozásának megtelelnek. S 1 bisIobíum aiiuaiaBy íwsi. .i«-mmi« p ^ empflehltdie
X i.; O Ö l.ífi.yoo.utiujsiarka. ' BBrhberger Mlelukalileu unil
X Magyaromig! fiokignxgatosag: X * • «ewcrk»chan Fraa>
X-* I IS 4-ben i«&M»a ; IH^ö-baa ■ a a i S'im
Tla«. I Í..IA ÍvamIaii Jáv.of O A 26-.UUJ.UOU 4lí»,UüO,C(kj 474.a0.IW' púirka. A JaSfieB IB UUI
Jf T,IM AReaton W g As imuláv i C. jaa^ h. ^i Q hM l-l (Südbshnsisiion.)
D igazgalö. 850 1—3 vezéri it kár. w 1 l'87, jRn- l-ig ^ u Warkáról o | '
W 0 MrkAia;
tí * A tinta Dveieairáytőiddel IH8». január bA Ihbb Q .4 ■ ■ . . , ,
2)00000íKXX)00<»<K1>)to»00<«)0<)0<)0CÍK 5 iőj J| I ;
MÍHipÍHHHHBflHaBaBHBHBSBaHHBBBnaBMnninBannManawBaBHBM M Tóktbvftkteléwk Enrúpábas 18.<MHl 0 m mark ji V HbTT™"™™™™™-^""THj
k niaptíPD awr.s M q 1 lel^l. A kotvrBy.k 8 év mu|ta klfcg^lUilanok. fl W A U Ittlllbei VII I Ydett. 1
M fl IMIIjII fiit I A Ki f-t 0 ■M,M,,eU kolveuy vinaaraakrlaai aa lawaUitaai I 1 ■ ■
2 • « ■ ■ a « « m m 8 M,nlva- A dollárhoi allu iwa- U borj,» hirtapokhaii Mdicaért yógylaawk körül
fi ' S |r|VrÍ|A|| fl 3 I epiT Ír ■CfíT1fk r 5 " * véBVtitko Mla|i»uba^vaa«rUlkg enk ia 7 /, kama- fl meljnkM luwtKilja l-'l-^vv'" " i^on
M a <■ . li^WIlUAé Jr ■•Wálll ÖW* W ■ ^ » q loaUia, a« axoa Ulnn M»k mdlinra rágóajm ? IsrelexűJapot Kirlitcr kiadú-iDtónHi-nek bpcaeb®
l \ | S a baBiiailatÜB »iabaég biatniléia mellett 1 greadelbatb . | $ I \ ^ ki»ról«S » W«t«ij-ttu,k iavér. eaik. 0 »J^ köny-
fí|| íMHiki. -taTSrchiis-wi Ili! J 5 s^Xf^
isii} ^^ - . p Hű ; »*****,,óió
1 8 Dreher A- "6rfoxöd^cl 2 l i I 1 fÍHOlu." Mandur oToftl. öóé á- Ü ! ^.sha«6k.K^M.^kmutatjik. hogyj|én sok
4 3 f Ts4akoa«dá»ak valamint bijegvBtkek ví-getti seakereaéBak Uitrirh Óoll- ' ífif 0 j J Q t^B tgy egyutra któuir h alegwW sna, 15 | T irkltff-kit h*ém,,*t,t i«i»í.LUik ]»akt el,dUnak amegreaiielrt aagyaápibos * Z OOVOV OVOOeOVO^ OO l10^ » bt4"lt« gyéiyltlstlsi beteaeg
I? ^ i a képeal a I. bató b|m.,,aAb aurpeüme^. kkel kiévrakcdttak. 'í? W^WWi ^XVW . V "Tm ^ J^ xi. ^
p- i I .______ __ ByfoW prójper raoéd^faa ftt, akkor a^
" aa—a— S|afliBiawwwmwBawMB|Mpa^ ^ T ^T_^ , T__solyoa baj o*4éii »grogyalu rarhato, a ©x okból
WVMtftttfWtfWMttWWV'MilWWVMWtfMtftftfWltltiníKVVVMMVitfVUkyi IfíegW'k wm kilb-no a ..Bíloglanif magrra-
dolvaét olumlantani. Kügvebjmresióltóköuyvocaka
áf .a ni ui aa.......un aa* w* »»* '« ••• ••» »" '*' — — L" ' " "; Mgélyévd wikkal knniij'cWb választhatja uieg a
5 3', lóerejü j MAGYAR OÓZOBÉPLÖKÉSZLETEK | 4- 6,!k lóerejü K '
5 MUI a UlttldUIM 1!'»I™™™1
9 • legszilárdabb szerkezetű, köny- j BIIDAPEMTEBÍ. j lsnjabb,legsatlirdabb ssavkasat 5 nyeaizállitbatéanj szerkezetű J-----------------:-----g--------T"j Mf YETŐGÉPEK/
8 íö*MÉPl^ÍFKj j^^grni ^ |ROSTÁK, MALMOK,
Jj a^lTá^^yis^valSom- j PlHM llEsEpZ" ^iXtáíl/ í MOR^SOLÓK.i
5 tá^aaé aaaftrreL I S^BBBBg^-^J^^^^ ! SZECSKA-ÍS RÉPAVÁGÓK
X lm aiaa frt éa bnb Wül. ; ír**TTiT Ui I II IflWfclT iF^mK f I
S MUNKAKÉPESSÉG I ÁHBFm VmftL /A^íSKlt 4a miijuennemu aaáa I
^m. u ri n m v% r. r a ' ^llPOfíí '^BW fl* 7 X VII i i »
: ffSglP^ ^^CTB^^gfl :HKZ6GAZDAMAGI
! GÉPEK.
esti Általános
Grossmánn é8 Rauschenbach i
kizárólag és egyenesen gyá- í
WlULUTAiON j £Lg(5 magyar gazdasági dépgyára jr^16^^^
díszoklevél ; t kgleö ^^ 7- BUDAFBST kttlsfl fcti nt 7. | ? államVMUtl6l)Jőnnlkérétnsk
. „„,,,.................,:......1 liBBmii^
NydoialoU FgeU1 Fülöp Isptfllajdonosnál Nag) Kanisaán

110 m/irr lVgyafijn-('ochtmn, ' lft) ctm. aaalaa. miSdouWt' I aalabaa. egr taíjea női ra-| Mtb , fl. 4.50
[70 ttftlrr Imlüfk'folr, ftjl^ynp. j«; éappla né w 'agv tal|aa tii'ji rnbára II. 1.—
\l» tJÍAo- hitit* kélnie, kttftliíi
m|muit'){ 61 ctm. aaAI«a _. fl. a.ao
'ÍO tyftrr Mim jijnb/At ttflrtt igaa tariAa V • II. 3.&0 * legjobb BMaSség II. 4.50
lOmrt* i* i'ulnui tCrrf rngjf hú hí bÍHl&j>"fk 00 ctm. BB.
lyalib minta'_fl. 3.50
10 miirr yyfípju rtjí* minden Baiabea 60 ns. aaélw agy teljen rabára fl. LKO
fyy rfg i'innhiiyfji vxfm'il zS'/t í»éc-MÍ rOf iatjo'.b ml;
ndatg_í II. 4.5«
Kgy rfy rklfoH ifién ja min» Mí/.'lt Ih-r»lrdtIfije* fl. 5.aw l«g|obb lalabMéf fl. SJM % rvf KinjMsfrt'x (Hinjh \i rbrj <4 tiéoai Hlf agy t«lji)i< j ,t. jubS mint vámtou fl. 5.MI | jaldi mimiaég k/. | fl. S.M] '/ Jytf fiit brit it itt 2 ágy éa II aasUriUl kAr&a-k&rtl raj-1 tokkal , fl. aj»|
Kjg i'ip* ftralfNA 8 ágy ál]
i antaltaritA rqjtokkal I fl. 4,50]
Kgjt awiwrfAyWfwftyfiy ill-lgj mátar -Jionau i|«a tartás I ftvonviirü minták fl. &.5ÓJ
I 'j'tapjit Mm dupla
aaélea egy totyaa rabára
fl; a^o
igONtON J<Wf vezért ii kár.
Tlaxa LáMsIá igazgató.
4, 6,! 8 lóerejü |
GÖZCSÉPLDKESZLEjFiK
MAGYAR GOZCSEPLOKESZLETEK
; I a:
Ticho Bernát Brllnn.
rwW 1 80 Krau,fcmarkt Nr. 18.
^át bisasibál BBfltkaldük atáavét mo|l> k
10OQ Kautaif/ttrn mörtl, gia railik 6 métór 40 cttn.. agy tajjaa férflfHtfmyr« valádi ainkatá müvet .fl. g.—
1000 bríhémi *;iirttM<iratWkok l'/4 méter agy taljm fórt öHfinyro . fl. 4*sé
Kftf rig héti nidON 4/« 88'/t
II. 4.50 fl. 5.5Ó
béaal r(U , »}•»/, Mcai rftf
*KtUUUUH*UUUUn**S***H***U******M*
Gyógyszertár T-fílfl Slngerítrasse 16
rsfpeiif üa-ieie ui^bkklw.^ Vértisztitó labdacsok
mIMI iinliw* laMaaa*b
kUxyaii »t |[ bl»á bilnik melybeii a MMM i:a«Jfca baláaukai iji«r*>n.M i| ;iie nm yíii>i|»k »■ !>-•. A W|iMMa<«.bb .r«|«-kl*eii, aibiitit eg/abb aa#r atjanato a4l |»lkai«i«<in!i.i i a mm labdawib aa4ai«li».*ur a a i*fi»«btrbb Idá a a<i 1 0*a gf't;/v!aai eia4W»)«ai*b. tjáabw* IS tibdaaaaaal II kr. 1 lakanU S dahnani irt r< br. l<Arnieiil«i)ftM atáatvMk^laaaJay l faafcn 10 kr.
A péntóaaUg •Mlagnj bakiidé mllrti puatajaaataa álkdldpanvl keriil 1 Ukara* labdába 1 írtlB kr 8 takerr* « frl Hi> kr ; (| tfk*aa I ír 40 kr; 4 ulkoraa 4 írt 40 kr; 6 lakma | frt *V. iW tekjrt- ft frl 80 kr. (Kevaabbbat mint egy takareaaasálkSMaai m m Mi</t.
Sa&M.uláa IbviI Arlii*oii. mal«ak|'*l| frúf MIAt atoud^uab a Ubdaeaukétl. iimlyabvek a lagbAMaMlMb ia tagnlyanbb l^eg^aklMH aMma4f4k íi• ■ 1 >* t-111r<<v'>1 k.í'/.iiiil't. A ki ««ak •gyu/t i' kWrlwiei IM va'ftk lovAwb lj«liljít
BSt- -A- levolelc'bil néhányat ide irunlc:-aa«
xxxxxxxx
5 „BÉCSI BIZTOSITÓ-TARSASAG4'
Uisgasg. 188|. aájaa 10.
Igen tjntaU araat fm liii labacaai vatábas
gaaJia katáaaBk hnm idyaank mint a»k aíba ktdtaaért »c».'i taak vakiBBSBiladia twj t-llcn aaftta^gat arnjtanak j A btuvátra rvadalt labdaaa»k lafaagyqbb rtalt bafálaiai ia laaurtiaaija k6z&|| onl«dt<ai a* I a vaU* •*a«rles W haaaaakpl vatlíki tuír iiiMKnHki'rn éa' k|* l'ii.fr|ö Sajban.'batBgaiffbéa t|wlM( uiail^k lanHk ÍÚUI.iIb nem ia IÓÍJiin vgénjakákal, da Irl'ainaa lovn-láat syartak éa tovább la akájfak baaBiulaL Fogadja aa éa lagbaaaAhb hálámat éa: wíadaaokét aklkaak rwiatsk volt aa 6a labdaoni Wgitáégévcl nyerni vtrt-saa aiéBaaéstakat DeuiliiKer NAriua
'-4Ke I f
•akatl valaBiaasyi raglalkasáait génna aalvi^Mjél a bélaayilváBitáaMaat aa mim as«ovad5k jmn hl banaálal éa e^aaaramiad atflléataaBék ajbM k.'<t lakarca IsbdatMtf éa két db. cbiaal asappaa' llldaai. Kiváld tbwtaMtal maradtam blnzátna aáolgéja, i
Rwák AlB|aa, Íiírntba
Taklataln Uram! Ama ftllavéai*a, bag) aa lm vnlamepiiyl gvfa-asari agyaaW jiíbatávu. minií aa' Aa k'llüiiő f«c>liSlMsina. lualy ax éa catidnaitAa u-kiay idilli bfrirj<utA laair ppiaaliH'll nneair-aa npyimn-vf.t i */a cm«'« snnag cllc-n úrxrtt aljaanu veiniii k ni ra tul.i(wdim at angaiMt, kugy aajia vér liíztít'i-I.il..hr^í|:fi/, folyjnodrm. Ii;»zy o ki* rnlvóo
It«Ka-S*l..(Wr.rK.. 1884 fiibniá/ IC- i {á,k Wili-évi liamorftoMAJt.
|f] : | j bajomat, Nem Inbm ii-nck barallaal, Imj^r bllt<
-TUaielt Uram I Nem fá|eab*trw ki elém. f«g- | béjoai Bégyluti baaaaiUlatáa laljeaaii aaagnbaTa b<i».
mélyébb bálámat aa 0a lalidttaaHit, mert l4(*-n ngit- . Imnnrdwim k»ráltaa tgaa baapm ajialoai a lilaláran
aéga atán egtríllil aa 06 M licBil' d gvi^nR fal ltom, . kai. Niaea ia nemmi kifogáar.Bi aa ellen ka ön a ao-
ki mir évak óta aaeavudcltumr.Ua; .'a -.(iWr eija- wkat nvilvámwan —de aévaláiráB m nélkül -TkAcav*
ISra aág Béka ha kol.l vennie ja iBbduaoVböl^daagiaB- Kiváló tintaiettal
aéga már aaayira helyreáll y>iy Satalaa frÍMaa*«((al i bén, ifi81 fbbr. 20
Bécsi élet- és járadék, biztosító intézem
x
X
---------- - >f
5 Ztl.AnEGYEI FOCQYNÖKSÉGÉT fi
g STRÉM és KLEIN uraknak Nagy-Kanizsái] J
13
w Vsn szerenrfénk a l. közönséget értesíteni, mis/erínl a „Bécsi hlalo
7% allé láraaBág" és a ..lléral élei- és Járadék I»ÍxI«»nII6 Intései'*
átadtuk és leikérjö/c a i közönségei, minzerint ugy
10z-y jég- és szállítmány
valamint
életbiztosítási
ha orr Itn I *4h rn J • UH; éveb l>U •li.mrrva,
in in %I.Ui.«al.b aaet Unidlélá
... t, ,. r/l 'í""11"* I Tonnancliinin liajkenöcfl éJitílií
aujibaj.k ellen talandhl iaáb(« Idült aebak jaih. allan ^ . „ , . , ..... e»aa óla f(noa<»k
a.'| léfelv 4(f kr, I 'I r" U'ktwok állal valaininl b jn<-r*»xln»iar köiúit «
' j i. .T >. . ... jl , . —I. Iji i Jwblmak allauirra,.1 rain.^au kUlliloiinagyaaalaintic Jir
Gbl^vabalzfam, IjuTÍ ---■—------f—
A . J ' ÍJ___:__Fovi'loniHS ké»hfica ^41
I^lfitPCQ70nP7lQ 'Wf^1 ««PP«K W.eK r. nil.it " MBmal aebaknél. inlodr.,
MivvcootoiiVAla ayibtor. eméaaléa. miiNlfU "•"■ü merjcea kal^ekaél valanial blfiaaaboakb't magnyiki
aaéifi aliaaibajiik allea, bMÉp t^abBur 1 D»é||cae iu kr. lábdafai'al-kuál, aaU- éa fynladl maikkaél a hamiiu
Uriiüncth
flj*e|f &0 br.
élla|ám>eau , lamart kliOatl bubalar ka-tarhua, rakiinaév, canarláliBl »lb. clln
máknál kilGiiöiiek Idfmvull. 1 tégely 1 fit 50 kr.
''ovotomoft tÍ«J7tÍtŐ-Rrt .Bn,lr,ch A- WV,h
.«rJt.lintü« ll^tlIU'bU. k|.|Mbi«hwraW,l
.bi i m : ravatl iBiéartéa minden kr-ieikennéi jel, ujjjmlnl M)iV
eh)' kt lIÜCp^' ^. Jár. w^uiléa, tifymh muytr. jliiKuléa
i, |jya 1 furínl 2(. kr. 1,' %'h' tMnL ' 1 M'
Alpesi fü-likör M tltto?W SósborwePZ i Qve.kr. Dr Romerf-liausettíéleszomeHzenczia 1
íl • íl i v UI..I!,»» »a»ail íBiéartáa minden kn»alkr»méiya!j uyjmint I.JU-
meriKai imzvtmy jé,. ,y i-m«f|Arra, gyom ur hej, aa
éa Hiáiimaamü Imj.-jc ellen, fira 1 furínl 2(> kr. ' 1 ***** 1 ,rf-
feles
veg 1 frt Mi kr.
, Porok' lábizzadás ellen 1 ,lfliní w'ikr-
tb. atb. éa n liidau' inetalán raklérun Mm lavff cxiblc kUémlra gjnraan ét <dcn'>n megamaaleilk.
Minden fajtájú bomöopatbikus szerek folyton raktáron vannak.
Ai lll lelwp-ll kü»i||n(!iiyeke|i khrfit kaplliitú valam«mijl raslrák magjar ujaáiban binldrt^ kfit- éa btlfttdi gyógy
. . airtiari kulfiulefaai^g.
1'owUii kühlcuiónji'k 5 frt alaill mfRrriidelrarknrl raakla aa aaaarg előleg ra be-ktkldéae»elkllBtg;«bb «»ate|rbBél BlUBiélrlIrl la eaikSBelfriairk.
Az ősszegnek flóleges bikü'dése mellett (legjobban pénzutalvány mellett a portó b(H 11-12 tokkal olétb mint utánvétell küldeményeknél.
M aján!alaikkal társulatunkat megtisztelni és bizalommal leikeresni sxíveakodjék.
yf ... W ö
O Társtilalnink lekinléljea tőkéje teljes biztosit ék nt nyújt az elfő- Q Q
g gnílott koezkázatok/rt, mig másrészt. előnyös díjtételei versenyképessé ö g
Q teszik minden eddig hazánkban mRködő bizloaiió társulatiul Hzenvben, fi
Q sőt mi főbb az éleibizlósjtási üzletágban oly előnyös eombinntiókat O
g vetlUnk tel diüábláxataiilkban, melyék a biztoaiió közöioég minden p
o várakozásának megfelelnek. fl
Ji Magi/morHZ'if/i fiókig a xgutó súg: A
oofloaom ooa oflofloo
0
9 0 t 0 9 0
1 0
E gtJITABLE
az Egysoüll- Államok
mia p-Toit-l
DKEHEB ANTAL
kiviteli palaczk-söre
a bamiaitnUan aiabaég blitoailáia mellett ■rgreadelbelű
lMtlrkli ég I.oMM'IiUk-iiuI liiidafv.^leii
H}2 1-^i ' vagy
Dreher A. abrlösödéjiscl Kőbányán.
Tséakoa^dáaak valamint éijegyzékek \ éget ti megkerpBéaek Uitrirh ím tíolt-tfhlijf-ht hvén/iilit faténaébk. ]»mit rtidUaak a megrendeléx sagyaágáboa képeal a bkatö lefmagaairbb áitfgfdméajikkel ktéveakedttnk.
Alapíttatott ItM-bea Watoaiiáni állomány 18WJ. det-aemliar :ili-n 1.7^i.(|Ú0.uiiujaiárka. Aa uj falvételek'' kitellek: 18 4-ben ie&i-baa ; lKN>-ban
OafriUOj.uou 4i>b,uiAt,c0u |474 ** 0,001 márka.
Aa oaBBalap amalkadett Intw. jauaar ho l-i»l I l'»7 jaa. l-ig 27*.w»'f0< 0 Márkáról H.M.hiO.ih 0 | A mar kai a
* A tinta oyerem^aytubblet b887. január hó i^a v f Ü30,o.>'U.u márkái lau kl «a a mait Ivbea a Q viaguayitva l.O.iaO.otO ^árkával emeN-dett ?
Tbkebeftkteléwk Enrúpábas 1Ö.'XM U *> márkán V " telid. A kulvrayek 8 év ain|éa klfbganllattánuk. ^ Q Misdea k»lvény viMuvanila*! «a ImvaUitaai a T jo.a 8 ev mnlva. A 1> 0«w dotbu'hoi atlu rw<»- V " véaVUike ala|i»uba^}'Kaerttln[ caak ia 7 fa kama- | Q luxtól l, a« axoa fétuli mib millióra rngonjere ?
Nég kizárólag a biilmi^lttak lavara eaik. Sr ^ ! Aligaxgaliiaag Magyajiirosá^ réaaére: 0 j Sadapcat, ABdrákaj-at 12. ss. íj
Wichtig-ftlr Bauhemn!
Vorz-üglichen gul gebranrflenjPrijna
* empflehlt dia
Rnrhberger Mlelultalilra iinil Kaik- (jrverkNcksn d«« Frans
Jaiirseb In €IUI 858 1—1 (Südbsboslalion.)
ö ,... 1 Pl m
g j rnii'jyHökiuy: .\'b|).Ubiiíi«Aii, a g Flurlit-r Mandur aruél. tii>i 2-ti f
ooiov OVOOVOVOI OO
KXXk*X*)tK**XX)CKX)C:XK*KXXXXXXKXKXX:XKXXXXXXXaK4XX«XX}
X X X X X
1 i
3'/, lóerejü
(JÖZlíOZGONYOKj
(a- néa- éa saalaMtttsalésrs I • és SP li lf flé MIIII el Él él • • • ■ ■ II ■ W • ■ • f i I v^rulée*1/ Habbal é- va«kiii^it • legszilárdabb szerkezetű, köny- j IH IHIVFKTKX. j lsnjabb, legsatlArdabb ssafkasat nyenszállítható aoj Izerkezctü I-------------—---•-----g--------TJ EKKKj IWWH.
QÖZCSÍPLÖGÉPEK j
ssafaa dobba.!, ksttós tisztító :
n *
X 8 11 a a
3 8
11 «
11
S 8 11 1 8
1 1
Mm s—io
áraatoklyaaiolóTalaaoax I tAlyesé haararrsL
faié aaaftrreL Ara SIS* frt éa aaaa Wül.
MUNKAKÉPESSÉG 10 éra alatt aaaa aaaa béta JÓTÁLLÁS,
Aa U
-ékl
BUDAPESTI ALTAtANOS 01SIÁ008 KIÁLUTÁSON
nagy
I ROSTÁK. MALMOK,
MORZSOLOK. ! SZECSKA- BS RÉPA VÁGÓK
ia mindennemű más 1
: MKZÖtiJkZI>A*Á€>I
ÖEPEK.
j Budapestre ("elránduló vevők I kizárólag és egyenesen gyá-
ot aiaLuraasía | ELSÓ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁRA I ^^^^^ díszoklevél. \ t kttleé ^ P1 7 B0DAPgST klÜsfi fcti ol 7. I
A ki fcétsághen van i telelt, |
Hogy a hirlapokban WiUcaért gyógy&zci^k közül melyiket luuűnájja UicgaW ullcn, az itáon egy lavelezúlapot Bk-btor kiadó-intésotöoek Lipcséba a k< rjh-g ,Jete|barát** isiniű iSpiratnt £ kfioy-vecaEöfcn nomisnk a legjobbaknak blissyslt hizltzerek vanniüc mndoioaMi ismertetve, bauem |ga betegsegekröl sióié Jelentések
ü olvashatók-.. £ jalont^iok mutaOék, hogy Igén sok esetben egy egyszerű házlszer la elegendő arra, hogy még a látacóUg gyógylthatlan hetesig is szeroiiRüéscn elhárittasaóK. Ha a betegnek • megfelelő gyngysier rouüülkezósére áll, akkor még •súlyos haj csotéti is gyógytilás várható, a es okból egyik betegnek nem kclleuo a „BHogbarát" megrao-dwését tilinulnsztani. E ügyelomraniéltó k&uyvecake segélyével twkkal könnyebbeh \*álasxtha^a meg a szükséges gyópyszort.' A ríniirnt megküldéüe a megrendefonek költségéae nem kerfll.
93 10...2S
JXXXXXXXXXXXXXXX
MnHjr, méz * kuSol'^Mkk MiikMul t*ti<W. ajr&kreea r» l«>iit*^y.'.mliiU im. klln>i<-n f««»W allaealak, nfUr, MiiwiMt^. r-ji Íki . •rirétbini, n—1*rk«l, »»ínl«4 tatami *iu. iiilw BMSU'éúlliaa.
M Uit rrUiU íjfcitíi, a>M n> vtMcr^*< |rr*i«m»M alrayiM. n md ia4a«áa> trXMjahb i»|i.i«tlttlalnl alafáAa rn al»8eaag"
•»akiiklnt«!lv álla) iHlMkSliina ennek knvftkeaidben lafea KuiiHan ll» IMrM bajok aaaiaSalalén tekintetül Minden bmbb tudnlvnldt elmond a minden a 11 a*" a anaéSetUlclaeéL Ara'/.ürexnek Síri, Svam tat 60 kr., a ülj baklMtaa vas7
«9ISI)rslMSISISIIISmSCStlSSSMS(8(SCSCX»IKSCS8(SCIt)(8l8CIC»4K)(MSI><S()(SI»i>tMI(S(«SCS(K
(etében
Ktrakiár: Faata Xlksa aratás. « 4!)mmqtlr n asraaarraSn n égttaa, Oaktfiri
Salvator Oyígyewhir éa Fdgal A. jy^.1 ráaaaél Ugrábkaa - Kfinig Vermi V+B aaaHirs Marbnrfr. 7Hfl !•-
líy^slaloü fiadhal Fülöp laptalajdonosnál Nagy Kaaisaáa
Melléklet a „Zala 1887. évi márczius hó 20-iki 11 számához (12. sz.)
v Uátl«an«ayalBk fl|y«l«ékf. i Ha-két hlsiasMooy találkozik biztosra la- j hat venni* hogy vagy loileltekröl, vagy a háztartásról, a főzésről vagy nyalánkságokról ■ beszélnek. Természetes, hogy magsai sem teszek kivételt és pedig annál aevésbbé, mert msgam is a msgysr házias zonyok ezéhéhez tartozom és »egy leli hölgy* vagyok. As ily áiskursnsoknál azt tapasstaltsm, hogy a háziasszonyok nagyobb része azon pa-nssskodik, hogy nem lódnak oly süteményeket, tortákat szóval nyalánkságokat sze-rezpi vagy készíteni, melyek nem mindennapiak, hanem finomak, pikánsak, kelleme-aek és — a mi a fődolog sokáig tarthatók. A legtöbb otthon készülő, vagy a wnkrászoknál kapható süteményeknek az a hibájuk, hogy vagy nagyon közönségesek, vagy nagyon émelygősek, el nem tarthatók vagy rövid idö alatt kókeményuyé válnak, í .[. Én ez irányban óhajtok tanácscssl .ssfigéloi a tisztelt háziasszonyoknak és né-f'-ty oly süteményt, tortát és nyalánkságot sksrok ajánlani, melyek a legjobbak, arány-ilag s legolcsóbbak és avval á kitűnő lú'sj-dqpsággsl bírnak, hogy 3—4 hóig eltart,hatók.
Nem hiszem, hogy valaki jobb süteményt óhajtana vendégei elé tenni, mint a mélyek ö felsége a királyné legmagasabb dicséretét kivívták, ki Pischinger Oskár bécsi gyárosnak sz állata készí'etl • Pischinger-
* torta* lölött legmagasabb elismerését nyilvánítót la. E tortákat a bécsiek a világ legjobb tortáinak nevezik, és ez elnevezést meg is érdemük. Izük rendkh ül finom, köny-nyen eltart hatók és igy nem csoda, bogy e (úriakból másfél év óta körülbelül egy negyed millió küldetett szét és t*dig nemalak . Ausztria Magyarországba, hanem' a küllőidre v íöi Amerikába is. £gy ily torta ára-nagyságához képest I írttól 8 frl ty) krig emelkedik.
Fölötte praktikus és ki üoé spacziah-láiok még a »Piaeh i nger? íánkok <, melyek reánk: háziasszonyokra nézve' valóságos {jótéteményt képeznek. A sok vesződség és j kejlemétlentég, mély a fánkok készítésévéi
• jáiv, melyek .n ég gyakrsa el ís romlanak és jel nem latihalók, ezentúl megszűnik. Legokosabb egy>srüen 100 Pischinger-Jánkot rendelni 12 lrfírin vagy 50-eT6 írtírt és a legízletesebb süteményt kapják, mely skár 3 [hóig is eltartható, ani étkük hogy izét veásitené, vagy elromlana, c
Egy harmadik kílünő specrialitásl képesnek Piscbingernek * Biscnits Superior«-jst. K«k a tegftnomaMr vhea- és borsütemé aaek, csinos zárható dobozokban 80 krtol *Í Míg, e-Waég* a áítáljwté szin-
tén megdicsért. Nem hagyhatom még felem-lités nélkül a Pischinger-léle »Speczialllás« raktáraksl* Bécsben Kerntnerstasee 42. és Tsborstrasse 22. szám alsit és ajáulotn mindenkinek a ki Bécsbe marik és barája s finom sütemény különlegességeknek, hogy e helyisegeket látogassa meg. Nagy választékban találnak itl fraoczia éz angol biscoil-ot bor, és tbessüleményt, kétszersülteket és gyermez-lápszer-különlegesrégekel, a híres karlsbadi ostyákat, melyeket Pischingfyől visznek Karlsbsdba és onnan liozzák be nint >karlsbadi* ostyát, továbbá az ugy* nevezett »Valellikat*, tortákat, kitűnő cho-koládékat. olajtalanitolt Cacaoport, bonbonokai, *Faudani«-okat, konfekteket, gyö? nyörü húsvéti ajándékokat, húsvéti lojáso-. k&t minden csak képzelhető alakokban, selyemből, Iából bonbonieraket meglepő vát laszlékbsn stb. slb.
Meg keü azonban jegyeznem, hogy ' Pischinger gyártmányait hamisítják és utánozzák is és pedig az áru rovására. A tortáknál tehát csak az létiolhetö vslódinsk, melyen s kereskedelmi törvényszék által bejegyzett vörös védjegy láthstó. E gyártmányok sokféleségéről és előnyeiről legjobban meggyőződhetik sz, a ki Pischinger gyárából (Bécs Brigittensu) egy poslscsomag n ialagyÜiteményt rendel, mely 4 frttól lel* jebb kapható és a mely n czég gyártmányainak szép és gazdsg gyűjteményéi—r tortát sem véve ki — I tartslmasza és árjegyzéket kér. Meg vagyok róla győződve hogy aaok a hölgyek, a kik a kísértete' | megtelték, a sütemény kérdés* fontos (?) j ügyében nem jjinnek többé zavarba.
Halán Sarolta.
»fcU|ullable< életbiztosító lár-I aulai. -Ezen Ausztria Magyarországban is j legjobb sikerrel működő társulst 1886. évben | uj bistoMÍtásókat kötött 275 millió forint 1 összegben tehát körűlbe'űl 85 millióval többet | mint a megelőző 1886. évben.
1886. évben gysrapodoit 1886. év elle-| nében a társulat vagyona 21 mülióval 191 | millió írtra a nyeremény tartalék 3'/, millíó-| val 38 millió frtra a biztosítási állomány i 100 millión fe>ül többre mint 10 0 n illió i frt. Ezen számok további oommentárra nem szorulnak és igazolják, bogy minő ó»íftsi mértékben emelkedik a közönség bizalom ezen vi'ág intézethez.
HIBDETÉSEK.
XXXXXXJOCXXXXXXXXXJXXXXXXXIXXXXXXX
X Ci.k!r.ontrik-oigyar ixibidilmisott X
{y__1 H
xFarugony-matráczokx
* && frt. 5

5 ——. a
* Pótlék szalmazsákok és sodronybetétek helyett
XÜaU tutit. ét j«tf»yw, írtltntm •Ikilm.i lilételrkoi'k H kórUaúratk NufoMi mi.rrwl.-g léwkníl. metfrlflíi trlNHnléi. A mecretidrléi«knél az Ary beUö wAtowírr h )i|>»j> ^iulii>iiiia. Jf
* '[ forsktáh BKCS, t.Nmr Karkt 7. it w L& XXXXXXXXXX*XXX;**XXXIXXXXXXXXXXXX
Felelős szerkesztő U R ti A I. A J O H.
7702/1k. 886. tok. no vb. 27. f
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A n kanizsai kir. tgzék Ikví osztálya részéről közhirn tétetik, fcogy Zalamegye ossz. árvelára , végrebajlaiftoak Bíró János végrehajtást szenvedő bocikai lakos elleni 101 frt 63 kr.|!őke lP8?i évi jolius hó 1. napjától járó W0 kamatok és ezeknek -7% késed, kamatai, 12 frt 33 kr. per 7 frt 45 kr. végrehajtás kérelmi, s 8 frt jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrb. ügyében a fent nevezett kir. iszék területéhez tartozó bocskai 13. sz. tjkban I. 13-6 tsz. .a. felvett ingatlanokból Bíró Jánost illető 866 frtra becsült fele rész
1887. április hó 7-én délelőtt 10 órakor
Bocsks község házánál Drr Toboly (xyUla felp. Ügyvéd vagy helyei lese közbejöltével megtsrtaadó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitelt becsár.
Árverezni kiváno'k tartoznak a becsár 10%-ál készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldőit kezéhez jelenni.
Vevő köteles a vét elért 3 egyenlő résziéiben, még pedig as elsői az árverés jog*, erőre emelkedésétől számítandó 1 hónap slati a másodikat ugyanattól 2 böuap alatt, a har-
madikat ugyanaltéi 3 hónap alstt, minden egyes részlet után az árverés napjától járó 6% kamatokkal együtt az árverési fel* télelekben meghatározott helyen és módozatok szerint. lefizetni.
Kir. tkkvi hatóság Nagy-Kanizsán 1886. évi decx. hó 17. napján. CSKHESNYÉS , EVEM,'
elnök. '8f>5 1—1 jegyző.
7273. tkv. P6. nov. 6.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nagy-kanizsai kir. tnrszék 'llakri osztálya részéről köshirré (étetik, hogy Cz:gány Ignácz és Czigány Ferencz bánok-szent-györgyi lakós végrehsjtslónsk Tánczos Gáboi* végrehajtást szenvedő bánok-szemgyörgyi lakos ellen 26 frt 55 kr. löke 7 frt 16 kr. végrehajtás kérelmi. 7 frt jelenlegi s még felmerülendő költségek, agy Czigány Ignácznak 22 frt s járulékai iránti végrehajtási ügyében a fenni nevezed kir. Ihwék területéhez tartozó báraí Ifc. tkben 1. sorsa. a. felveit ingatlanból TáeczOs (Iá bort illető 29 frtra becsalt fele rész, -f 2 sorsa, ingatlanból ugyanazt illető 42 frtra, + $. sorsz ingatlanbél ugysnsst Illető 46 frtra, 4- á sonuu ingatlanból ugyanazt illető 86
frtra becsült (ele réas, — iá bárai 8 ikben I sorsi, a, (elveit ingatlanból ugyanazt illető erdő és legelő ioggal 219 frtra becsült egl nsgy negyed rész -f- % sorsz. ingatlan* hói ugyanazt iüető 43 írtra becsütt egy negyed rész
1887. április hó 4-éu délelőtt 10 órakor
Bárén a község házánál Málits János felp. ügyvéd vagy helyeitess közbejöttével %ieglar-tandó nyilvános árverésen feladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitelt becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez .letenni.
VevG köteles a vételárt három egyenlő részletben, még padig: az elsőt as ár véréi ojeröre emelkedésétől számitaado l hónap
alatt, -T- s inásodikst ugyanattól 2 hónap alatt, —♦.a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet után azj árverés napjától ssámitandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltéttelekben meghatározott he* lyeu és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy'jKaniasáa, a kir. tssék, mint telekkönyvi hatóságnak 1886 évi decz. hó 17 napián tartotjt üléséből, fírf. HDGONNAY EVELt
kir. Uzéki elnök
860 1—1
kir. tzzéki jegyző.
Íü98|tkv. 1886. jérk. nov. 27-én.
ÁRVERÉS} HIRDETMÉNY.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya; részéről közhirré tétetik,
hogy Orosz Ujos ageraracai lakos végre hajtatónak, Polták Vilmos végrehajtást szsn-vsdő pacsai lakos elleni 100 frt töke, ennek 1876. éjri decaeoi. hó 1-sö .napjától járó kamatai, 9 frt 501 kr. jelenlegi és még (elmerülendő költségek iránti végrebsjtáai ügyében a fönlnevezeti kir. törvazék területéhez tartoaó paoaai 497 aatjkben 4- 2291 brsz. a. Pollik Vilmos tutsjdonát képező 238 írtra becsült ingatlan
1887 éri April lió 5 uapjáu dél
előtt 10 urakor a pacsai község biró házánál Dr Tubóly Gyula felperesi ügyvéd vagy belyetteee közbejöttével megtartandó nyilvános áfvsrésen eladatni fog.
Kikiáltási ária fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak s beceár IpVi-át készpénzben vagy óvadékképea papírban a kiküldött kézéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt B egyenlő részletben még -pedig sz elsőt sz árvetés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hóitsji alatt s másodikat ugyanattól 2 hóafcp alatt a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet után az)árverés napjától számítandó 6f kamatokká! együtt sx ár verési feltételekben meghatározott helyen is módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizaán a kir* tszék, telekkönyvi hatóságnak 1886. étrf decs hó 4. népján tartott üléeéhöl. n * |\
CSERESNYÉS ÉVELI U
kir. tsséki elnök. kir. tzzéki jegyso
856 1- 1
8 8
I
„MARGIT"
GYÓGYFOtiRÁS,
„magyar selters"
VegyeUeecve a jtradsperti m. kir. egyetemen. Saerroceée vegyi öeoEetétele, kevée eeabad, de gazdag, MUf kötött eséaaavurulm* kiváló hattomtk Mzonyntt k&löoöun tUdöbAntalraaknál a hol a aaabadeaáAia* csekélyebb jelenléte wégövja a beteget a káros, töt veszedelmes ixg*táat6l, ellenben s fiiig kötött eséoaev gasdag-siga s gyógyhatású aifcatréezeknek a beteg teetiáaseabe vrI6 gyora éa bímoa felvételét reskösM. Kaea tulajdonul* gának köeiöabetí a Miargit-forráe aaoa kiváló etöbyéi le, bogy a h*l nwb»dmténmviarta'ombsa erötebb áaváav-visek, mint i aeltorst-gleloheaborgt, tüdfibajokbam kfilönöann tUdÁvérsóaekaél már Mm alkalmazhatók, a MargU-forráe itt is a legjobb butái melleit folyton baasaáltetik.
A tUd6b«tefek yimátikm gyégyiatéeeteibeK, k&lönÖeea a leglítogatwlUbb Gürbarsdort-ban, a Msreit-vis atijbono»sfvált. — Orvoei tekintélyeink BudSpwrten: Dr. Koráafl, Dr. Gtob» bárdé, Dr. NavratU, Dr. Poór, Dr. Kétly, Dr. Barbást Béeabea . Dr. Bw bergor, Dr. Dasehek áib. a legjobb etadaaéayayeá alkalmasafch a légsK^ eméoatÓ* és hugjsaarvek álulá&oe bnrptoi bántalmainál.
SrNIint ivóvíz?
prliaervatlr » gyógyaaeraek tfbaonyult leffküaelebb Triest • Flamébaa KOLERA mcgbetegeoés ellen a
JURGtf borral találva a iegegé® égrni ital!
ÉdeskutyL.
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, füszerkereskedésben ét vandéglékben.
Kizárolagos főraktár
a. kir. Manrik k. taSv. aevAajr. vt»—Sllháaaál.
j ) XXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXXX
pl m í|:Iii!
1J >é. 13
t 1—4 Í3 * •
1 7 I »0 Cn r a
8 lai+i • - B '
8 I -S "S
5 > jjj S 21 J
Isfi « >|h«Í i ü * Ílí
fii J^ a 1 B1!
I X _Q SjtdílLt^5 ö Oj> a
I O ^ á BI- 0 2 «
ö i M i c c ü -
Ifi tJD t bfi W S- t
J 8 ---
iifl o
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13. sxAro.
Nagy-Kfanlzsn, 1887. mArczHus 27-ón.
XIY. évfolyam.
w
ranraracjn:
■wlnmMi) y Itftkjáaj- «■ KWteMv-aWaa tarkás y
H brtésimdH a lap .i-ll.m1 rtetto rowt- | k«ed miadett kütlewiny.
| .Kiadóhivatal: VlMthianUna 1. ■
Hár«antatl«»B lívalok «*k IxnfoFt kmA-.iJH feljutunk
H
KiVy.irai>ik vivői
k|t«MM>k
>r
Z A^L/A.
i
S ' L , ,
tartalwívt Hetilap. A Zalamegyei iigyvétlraylrt. n Nngy-KiHil))sii- óh Oélxulfti tiisnrékpénr.lárnk, llankegyeaOlel as Atert-mtirakctoi ItjknrisHpén*lAr réHxv^nylftrwiHiVg és ünjt szövőik. hivatalon közlönye,
Megjelenik Nagy-Kaninaán hetenkint iéyfcWi 1ÍM^HMM>»
-é--rrr—.|.........ul • í ' - ! sfcsatB ....... I Ifea n
mm mm. ikg^nM rbórimtsi iA|gi
Mn érr......í H - l»
H rttérra F Ni|,klim
•MHtataak.
RlntMtak JatMjfSMi
Arvárfal a ágyék ktvaiaki kMrf»é«r*b m kr Mly»K*>l)aa Mtl UMmMs I •Matat alafaa méért Hf W kr.
Mytlttér fttttom M tar.' m ni m.. cu m
A városi képviselSségi bizottságok
Aw>n nagyfontosságú ügykör réséére, mely egy mulezett tanácsú varos helyen és.czélszerü vezHésfre szükséges; azon snkfeló ágazó teendők számára, melyeknek fi keres végrehajtásétól íügg egy varos szellemi éa anyagi jóléte, a lakosság ezreinek biztonságit éa lijala-ilása, lejiődése; megvAhiNzljtitsk abisoll-ságok és legnagyobb restben megj is alakultak mór.
E bizottságok mindegyike [érzi azon feJelŐsséünek sulyAt.i mely egyes tagjaira a bizottság kebelében háramlik; mindegyike, tudja, mily | tnnt< s tevékenység várja St n bizottságokban akkor, hogyha minden irályban ily. népes város igényeinek meg akiar felelni} A bizottságok tagjai névsorán végig 1 te-kiütve örömmel tapasztaltuk iiogy ntrok úgy tagjaiknak számarániát, mini u bennöi képviselt szakértelmet illetőiig jól vannak megalakítva.' Nem állja tehát semmisem u ját aniiak, hogy e bizottságok mfiködéank# meg is kézd jék, h hatókörökben h körükbe eső intézményeké) fejleszthessek is
Nem szándékunk itt j ez alkalom-mii] minden egyes bitotuágia és unnak ilg) köréré kiterjeszkedni, I hisz miiul-'gyikének mindjárt talán nem is akad lolga, s egyes l)kf)t.t>áU'k inkább idministrativ vagy telügyplő köre pe-ésbbé jelentékeny módoil érinti közel len f 11 a nyilvánosságot J de vannak lyan bizottságok, a melyeknél njem nindegy. bogy Ülésezitek-e vagy nem, togy gyakorta foglalkoznak o (lry (őrükkel vagy nem? Lényeges éa élet* levágó dolgok azok, melyeit a legtöbb lizottságiink nemes feladatait képelik, a melyek által époly j Üdvös mfint áros > hatást is képesek jf^idéani, logyha jmindenesetre nagy jfalelőasé^gel áró fontos teendőiket ndm aszalj a
komolysággal éh! buzgalommal végaik. mely okvetlenül jstflkségea arrn, hogy a gépeit keveknt meg it« icksiljanaV, vagy hogy a kiilflen ki ijem fejtJeM tevékenység íolybin ez.flgyek el jue pottványosodjsnaa*
Ez áll nqindUblItt, n Ind sz önren delkezéa jdgn, a jóg pici lett kötélesj^ geke.t is kövelel njbtui polgáí'ititól, mely kötflosaégeknek Haignrtt ' ponttmaággal. •} való leJioeitétfo első sorbán a legközelebbről érdekelteknek vélnak javukra ,A oolog természetében fekszik, hog-y j ily jogon alapuló kötelesség teljesítése- 1 ért sz illetőnek sz öntudaton és a'' polgártársak elismerésén kivtll egyéb jutwlom néni jár es hogy az ily köti les séglieljesilés sokszor önmeulngndósssl, | sokszor kellemetlenségekkel járó mutt- | ka, mely, nem qgy esetben kemény 1 próbára teszi a Ijgönzetlenebblll gondolkodó embert is: de átért a nyilvánosság, a j közvélemény nem kevéshbé j I követelő az ily tiszteletbeli állásokkal | j járó kötelességekkel szemben
A mint már említők, sitt csak I ezntial egy néháijy bizottságról nkn í | iiiiik ktllönösfit ftiegemlékezui. S itt i í első sóiban áll a ktyzegésztégügyi bizott-: ság A mi a közegészségügyet illeti a melyie — és ezt'nsgy megelégedéssel . c<»nstatéljuk — hz utolaó években tülönös figyelme) fordít a belügyminiszter városainkban még nem i felel meg minden igénynek A haladás ebben a tekintetben uAlunk is örven- j detes módon tspasjKtnlhstó, de a bizoti- I ság ügykörének fontosságánál fogva, ; és tekintve azt hogy 1 népességünk , szaporodása egyenes aráüybsn éli a közegészségügy fejlődésével javulásával. nem tehet ink. hogy erről bővebben j ! ne szóljunk A közegészségügyi bizottság igen jól vau priegalakitva, s icm I képezheti ké dé« tárgyát, hogy ezen egy város lakfwságára nézve életbevágó i Ugy a bizottság mindegyik tagjának
saivén lekésik. ü*ak azt ♦ vagyunk I bátrak knopkáttatni, íhogy azokra a dolgokra njéava, melytoket a biaotMg ' megállspitáni jónak tart, legyen készséges végcéhajtó kötege a rendőrség, melynek közreműködését a pbiozon, a háaakbnn, as utoáákon, at épitketé* aeknél, epiqemikus betegségek feliépé* sénél. a nyári ütegei öntözéseknél, a peczegödrök rendes kitisstittalásánál — egyáltaíén a szükségesnek talált rendazsbálybk tettlegesitésénél — hogy nsok s papiroson * ne maradjsnnk — nem nélkülözht »t. A háttulajdonosok 1 kötül is solkan szeretik a régi schlen- j driánt, s a kényelem szereteténél tcgva s mivel mindenütt as erre stnlgáló érzék ninoá kellőleg kifejlődve, hátuk belsejét és környékét nem goiWlották úgy, a mint att a kötegéstaégügy követelményei igénylik. At ily hétak epidemikus betegségek fellépésénél a betegség csiráinak valóságos tenyést-hétsi. A bizottsági tagok pediginőről-időre maguk győződ jenek meg arról, vájjon jónak és ctélsterflnek talált rend szabályaiknak érvény szerettetik e ? hogy intézkedéseik ne a papiroson maradjanak Igy sántán bizton remélhető. hogy várostiuk ebben a tekintet ben is például fog stolgálhatni más városoknak Lppen eteti a (éren sokat lehet tenni kevés pénzen, és- sok bot* galommal, mig más téren at utóbbi nem elegenqŐ, ha még annyi Is van
TalAn h t. közegészség (Igy i bizottság a sétatér ügyét is meg fogja ragadni, mely már évek óta vajndik. Valóban ' ez a bitottság mindnyájunk elismerését vivuá ki, há komolyan tárgyalás slá venné a sétatér kérdését a mely tekintetben líanitaán csehül állunk —► s gyermekeifik hálájára tarthatna számot, ha ezt at ügyet továbbra nem halasztsná Ea ugyan összefüggésben áll a pénzkérdéssel, de nem oly sok kell hotz'i, h|' gy azt nem létesíthetnék.
Táirczec. Mit beszélnek a virágok ?
íBfttaaikwi
regfot vtr&aawh
Irta '.< a »wjtj-l:mítzMn , Tár#ulrőr-'lbru Jfm(7. márrzitw lí-én fAolcmiu:
T«lll«7 IMa,
| '
(FolyktÜK.) ^
Vannak virágok, melyek, keveset be-télnek, a oly röviden kifizetnek bennúaket, ogy nem igen van kedvünk, soká idÖZni írsaságukhan. Ezek a virágok törölt a mák* [rknc<coe hölgyek. — Nebám^-virág, neny'iiij-lá>x«am. — Mihelyt a nevet kimondja, hideg kvadással áll odább az ember, ^mintha ezek oeai is arra volnának lereniisé, hogy tannük gyönyörködjünk. /
Tudják-e, melyik sz Sgglefényak verigaf Teaaék megmondani^ havvalaki tudja, 4- Mennyíes vanaak itt, s ea^r sem ismeri aj sajti virágai I — Pedig>4ukt ekl .is saepea rtef^aakeiie Tompa» ♦ i *.
(ÉrÍMSi, kit aaat«ta». Jtgy gfWxto Mvttkfc; ■ta<H a —ráalt*,* 4 ^
A ki már nem dobogó kebelFél, (orro aaarelemmet, hanem ugy im^n aöi keresni, kogy gyWörjé, -f e< a name* Jág apm tekateit mas, mini s|gieg<a) i la wemenei oagyazámu wffamN' laútl^g vvá^pairóttasa.
A aeÉlmsnrag es as jM is asárak. w «elm aam kervadn »»rág. fl ea tán órdk muM kMtl. méybea maes ^mm ön»m. laka wh éim
A* smwnnfc a ayia, fta ttatas virágvft m wmr
beszélnek, a nóta azt ís elmondja, mit be* saél a retek:
.Hogy 6a torsát omlik."
jfjfrán még egyéb Ilyen konyhára való növény is beszel: a sárgarépa és petrexss* lem ; s ezek az igaxtyondó virágok.
Ki ne emlékeznék a * Píros bugyelláris** ból arra a szép kis jelenetre, mikor a kis menyecske fonalat köt a sublatflók kulcsára, honnét s pén/ elveazeti, — s meg sksrva tudni a tolvajt, s a kezében tartolt gombolyagról folyton eresztve s fonalat, hátra télé lépdelve megy ki a kertbe, magában mondogatva '
„Sárgarépa paliiwlf, Beadd as 'Igazat nékem f
Tgaz, hogy a kn menyecske az egyszer megcsalódott igat mondóiban, mert a mig Ö a kertben járt, addig a caigányaaasoay, kinek lanácsára azt letie, szépen kiürítette' a suhlat máaik fiókját.
Hanem hát ha erre nem jó a sárgarépa jó az másra:
.Ki as arát et» asmti Hárga répát Mi aafct."—
A buzakatiaz' a kis oyal nótáiéban szólamlik meg. de esak agy aosogva, inkább csalogatva.
.Smblin MiíHmii wtaprt,
• K^i caiHag kakráaj #ajt kintepi',
be vigyázni kell 4ert-Jkprnik • agall-
A reas lélklismerei jelképe aa őntif-m*tor, mely ha a (öldböi kisaakasciisk. Imi:
.MM s Brm Ml OsM s ar«a atfkSl • v Rfaiwl téaáwal., Zraiftmi w^fagaéal
¥
■mii, d» ománi
Kn a mm pnJneUuégm tltb a Allé tSakéa íAm. fial aiiSMatK." ')M j
Kz a növényvilág bolygó z«idaja.
Azt mondjam, mindennek van viriga. I -i. i^en, van még a szőke Tiszának is: a tiszavirág. Ex valóban élő virág, mely születik, ! él és meghal egy rövid nap alaii. Ez a mulandó-I Hágról beszél, ez az igazi; memeato morí
Még az ááványaak is van virága. Ott a kénvirág. De ennek nincs nyelve, a hideg | földből kerüli cjlö, mit tudna ez beszélni, — ( ha tudna ta, d>sk a gaologu«ok hallgatnának rá.
Ez nekünk néma virág.
Vannak aitán>még péma virágok, me-| lyek nem beszélnek, hanejm írnak. Ezek a ' tél, a fagy virágai: a jégvirágok, a zúzmara.
Milyen asép kénét írnak azok az ablakra, L a milyen szép idylll fest gz az egéa/ tájra I | Ki olvaaaa le, mi van abbaa Írva ? .
De van egy néma virág as élő virágok ' közt is, a mii némei&l ügy bivaak: Frauea-[ treue. — Ez néni áll veitlnk szóba, s mint I közeledünk feléjé, a leggyengébb szellő fával ; latára Hrepül. Krauentreae, Freueatreoe !
Vannak aztán olyan nem rokoosz«ives ; virágok K a melyekkel meg mi nem sks-! runk szóbs állni J ilywi s gjfeayörüsége* mákvirág, meg sz a kasai Afc virág; wiksek a b-széde már oem vabnai kedves, harsak i nincs benne legalább egy kfc; ftlfmkimor.
KaUematlea virág a brviréf a bordóban meg as orroa is, — Egyik fl&ertéíi, hogy a fctöHösgazda áem sokai törfidík a borává^ a másik meg rá fftlf. embmre, kogy nágyoa is sekai loy^ilkeaik a borral.
S ka a aok kia virág kslltmssen cseveg apói kedves ilelfikról, rnmmytt beazetkai as
' MMUf rkx Mfig rnétnm*
Az iskolastéki bizottságnak hivatalosan van előírva mftkbdéat kOtra. Nem sokára a polgári leánrlaköla Ügyében lest alkalma a tanlefügyelŐ úrral értekeani. roméljflk, hogy étm városunk ban sstlkséges leány iskolá l|g)fe a legjobb és legferméátétaeebb módón fog megoldást nyerni, s hogy a leányiskola a jövő tanév elején meg fog nyílni Ez által városunk egy intéseim! bővül, mdyre vslóbsn régen rttlkségtinty lett volna már.
A stinhási alap örvendetesen gyarapodván, talán a szinügyi bizottság is többskör fog életjelt adni msgáról et évben, és utakat, módokat találni, hogy at állandó atinhát épitése lassan H biztosan valösuláaa felé haladjon. At állandó stinhát ügye ityindeneaetfo bő megfontolást igényel s tnegvagymik győződve róla, bogy a bitottság tervével la készen lest ha egyszer a dolog annyira érett lest, hogy mák váttMMii abbéli tapasztalatait felhasttiáWá, kWjífl fel is léphet.^
Kívánjuk, hogy a, birotiáá^^k mRködéae vámsunk hallidáaa, f«|IŐdése, gyarapodása és virágtására nézve ft legáldásosabb tényeső legyen
Protekciió. *
Kgy félftildi városban a hatvanas évek válsszlássi slkslmávsl sms kerületlien egy gról lépeti fel erszágos képviselő jelöltaglft Meg ii válssstották szután. ámde nem enH s válssztásról sksrok evókil, bsnem egytt epizódjáról, mely skkor kösssájoa forgott.
A választási mozgalmak ujabb alkot mányos.seránk első (ázisábsii nagy hullámokat verlek. Nsgy voll s bassOas felbuzdulás s részt vett skkor még mindenki, mint oly do« logbsn, mely ez újság ingerétel ia bír. Kersse, I bogy sokat beszéllek pro é4 eoairs. A grófi ! képviselő jelólt egykor — mellette Olt egy I magasabb rsngu psp — négylovas bintajá-
-- -.....- I HUH 1_
f' »őa erdők dísze, az óriást cser« r — ankét laton, miket ladotl meg ssásadokra terjedő éleiében^ minő viharok vonultak 4 Ss alatt az ö és az emberek teje felett, mennyi harra. nak, mennyi tusakodásnak, mennyi létért való küzdelemnek tolt ez nyugodt, nallgatsg taóoja, — ha ezt mind slamndaná!
S elmondja. — Hol vette Arany János I »Buda halálá«-aak történetét ? — Maga | mondja róta, hogy <u idők tin /ifimé tgy rifi ltodéii at irm találta. ,
A lenge nád csak gondolkodik, elméi* kedík, azt mondják, az aaszonyok illhaiatm | tifát lorgatjá fejében; — a e mefteti folyton csóválja fejét, s egyre ast zfimsrigi, aam* mogja; . .
.As imnj iagatagt*
A zSrgő haraszt — aem szól egy szót asm, — azi is lassan mondja, — és yelsL | hogy valami titok vsa a levegőben, a miről már s verebek ís ssiripaloek.
Vannak növények, melyeknek irott levelei vannak, asokoa szállítják as iaaae-teket .nirtN ssi'sám*, — taJáa e/ek a aw«áay-viiág póaiagalambjai, pűstílma d' amov-jat
Ilyen a rezgő ayAHa, melysák a aóta szerént:
WvMa w>ft Írva a
ti^iaitl ag %mmk lataa WaSt UH M*a kmtá Mhm HbiMBII ipásiriMmH
De aem esak a virágok Naeétaek, aam esek a falevél, még a száraz ág ki mond valamit, vagy legalább pftdáa.
Míudnyájn éaaaryWt a sKaiagsm saa* memre vágM>« Mw nótájáS, mely ast sw*4m
.Tkaa
IUrS hmm *>ai iM I.
ff
^mm
m Végig vágtatott a város uczáiu; a lét . ér pofokét?. Ytlósxinüleg aat akarták, hogy a kocsit. mag at értaa, hát dttkol keaséltek tgymáaaaU
A kocsis agy ideig bsllgajts, dW Végre sem mnkaim magái, hogy mei ne kérdette, fcogy mieaoda nyelven beszélnek ax urak.
Deák nyelven — telelt viassa kocsisá-! iák a gráf.
TjOk I kiáltott elrémülve a kocsis, csak károm aaót tudok belőle, azoktól ia borsod -tik 9 hátam.
A gróf kíváncsivá lett. Helyik at a károm ssó? «
, Porcaié, lioitalio, executm — fejelt a | koeafc *
Persze a 4-iket nem volt alkalma iamerai, mart .bizony as ia latjn sso — a proleclio.
A kőz* és nyilvános életnek nincs j szerencsétlenebb kinövése, mint ss, melyei g szóvsl jelölnek — proleclio.
Forrása as érdek a nem aa érdem, a következményei a közélet minden terén a i lagszomorubbak. Protectio snaylt jelent, hogy ne legyen qualificátiód valemely állás betöltésére, legyen azonban vslsmely embered, kinek befolyásos öaazskötteiései vannak, vagy í ezistáljoo valamely érdek, mely egyik vagy másik saamélyt saját személyedhez köti, ek-kor bizton számit halsz reá, hogy a versenyben ie,léssz a győztes. A protektié tehát, különösen ott, a hol nsgyon garázdálkodik á ugy szólván minden téren uralkodóvá lelt á nyilvános éleinek egyik igen nsgy és sok káirányayal járó bajt.
Nem tagadható, bogy proleclio mindig I ♦oll, tslán alig léiezeii oly kor, melyben sx* érdekek akár nyílt, akár tilkos baress, a nyilvános élet ezealméregvimgját meg nem ér- | lelte t volna. S abban s formájában, mely len a Ifibb érdemes köxötl s proiegáH frdmnt találja, aem is oly veszedelmeit a még némi-gépen tűrhető. Veszedelmes és s legnagyobb méri ékben corrumpáló azonban olt, hol a Jalódi érdemnek hátiérbe szorításával, az érdemellen, a tehetetlen ; foglalja el, vagyis inkább bitorolja azon; állási, mely nélkül a vslódi tehetségnek nem érdeme 'szerinti méltatása nem jotbat, nem pedig as állás ugy betöltve nincs, a mint ast a közjó ás a közérdek megkívánja.
Alkotmányos államban a proiedioaak aem aa állami, sem a táraadalmi életben aem szabadna grassálnia. Meri ss alkotmányos szabadság — mini ex már vele jár j—• módot nyújtván mindegyik polgárának, bogy tehetségeit kifejleszsze, ezeket egyénileg értékesíteni is kell tudni. De aa egyéni tehetség nem érvényesülhet kellőleg ott s azon j a terén, ahol nem erre s ss igssi érdemi*, Hanem inkább a jó proteetióra adnsk valamit, s a visaonl szolgálat reménye fejében megteszik az ily szolgálatot is. Sok nyilvános intézmény jobban megfelelne czéljának, m síel lemének, hogyha kevesebb protekiio-nalix gyermek ülne a jól díjazott állomások
| hsa, a hol nincsenek kel/tkön, s melyeket L mások jobban t öh/nének be.
Sajátságoa axonban, hogy nálunk a I társadalmi tevékeaység terén jubhaa uralko \ dik a protectio, mint as állami téren. Magán ; állomások ritkán töltetnek be máskép, mint a proleolfó utján. Es nagyon természetesen • s kösnek |iinc*eu különös kárára, s s meny „nyibon az ttle*A a protegáltbsn csalatkozik, egyrészt maga* Vallja kárát, másrésxt gyorsan lul is sdhat rajta. A társadalmi téren hossá járói Még ss (s, hogy nsgyobb bisslommsl '.viseltetnek oly ember iránt, kinek más oldalról ajánlatai vannak, különösen pedig, kit valamely iimerös njénl a keresőnek. Est az illető azolgálatadó részéről még rosai néven se lehel venni. Káros következményű azonban ax oly proleklio, mely a különös pro-tegáltakkal tölii be a nyllvánoe állásokat ax állami és kötélét különböző tárain. A hol a proteúliönalis rendszer virágában fan, oítj rosszól belolyásolja a közerkölcsöket, és exeknak nagy mérvben corrumpálására vaaet.
ElidegenítI'1 elijesxti minden (érről a valódi tehetségeket, növeli a ssellemi prole-társágot, rolhasalólag hat a köztevékenységre, s lerombolván1 a tekintélyi, gyarapítja a szolgaleik Üséget; egyszóval egéaz nemse-dékekben lerontja as igazság iránti érzéket s uralkodóvá tesai a kélsrinOséget, as érdek-hajhásxatot; s s mi a legnagyobb baj, elpos-ványositáaaal fenyegeti a nyilvános élei oly ágait, melyeknek helyes vezetésétől a nemzetiét legkiválóbb tényeaöi függnek; mert bármily csekély a jelentékteleneknek látazó némely hivatal vagy állás önmagában, abban a gépesetben, melybe működése esik igen fontoe tényező soksxor.
Protectio nélkül egyetlen állam sem léiexik, de legkevesebb kárt bizonyára olt tesz, a hol nem kizárólsgos s a hol mellette a lelkiismeret követelményei is tekintetbe vétetnek: ellenkesöleg pedig fekély, mely a lest legnemesebb szerveit ís megrontani képes.
Külpolitikai szemle.
—• márrzin* 24 Jw.
Az egész müveit világ e héten bámulattal tekint ax agg német cásrárra, ki művelésének 9Q-dik évfordulóját Ünnepelte. Embernek ritkán adatolt ily éleikor, ily körülmények közölt páratlanul áll az agg Vilmoe esete a világtörténelemben. Az Isten ritka kedvesésbeu részesítette s mint fejedelem is oly* sikerekre mutathat, melyeknek s történelemben hiábs keressük párjukat.
A politikai világ éppen ez alkalomból várt nyilatkozatot a világrész sorsa fölölt; s valóban a béke hírek, melyek az utolsó héten mind biztatóbban léplek fel, bizonyos tekintet bed hivatalos megerősítést nyertek az sgg német császár jubilrums alkalmával, s most épen ninca kizárva, hogy a béke meg lesz óvs és fson lesz lartbsló.
Talán Oroszország ís inkább belálla-potsira fogja fordilani ügyeiméi, a mire bizony nagy szükségei, volna, a as európai hatalmak, minthogy a bolgár regenaség exivós-
8 a >Szomorú tttz hervadt lombja,* mély • Háborúi a sírhalomra,* -4 azt beszéli: „Tsmetöbe sírba vágyom I"
Ugy e ismerik s bszsarózsát, vagy püekőem róxzál ? — Kiég nagy virág agy darabban.
Olvastam egyszer egy ssivre ható kis •rténetet egy ástál festőről a egy ifjú leányról ; boldogtalan szerelmesek voltak, s a boldogtalan szerelmesek sorsa mindenkit érdekű, s részvéttel tölt el, ezért skarláté esi ie megemlíteni. c
Ennek a festőnek még »As ifja álmok édes idején* —* egy pünkösdi rózsabimbót adott aaerelmeee, s ez maradt ax elmúlt boldogság egyedüli emléke, s a boldogtalan festő minden képére rá feaiette, ha kelleti, hú nda, azt a pünkösdi rózsái. Bajt aboa a pünkösdi rózsához oly fájó emlékek vannak kötve. — Rí érti meg, ha a képéi nézi, hogy mit beazél ax a pünkösdi rózsa!
De tudok én a bszssrózaáról egy másik tftrténeiet is. Képzeljenek ebből a virágból | egy egéss lígeiei, sbbs egy birsalmafát. legalább Igy képzelte ast as a kftliö; ki est az Édylk meg énákelle:
ImmHM Unttal ül v sápadt lány, OfástisAl s tftéa Battar Hárfáz,
n«agf wagilw A ItMllBlál
Mi
ók tea* VMriáaf
farka nns aa Ok Bsasr FMriáa: fcap mhm
Mdy wi ritkáié Ide törtéam, e mennyit lel ladaa imég belőle viMggglitam st s sok i, ka eflatdené taraMlal! ■ lm mér bele JAMgpa versekbe, lenesé rnmmm a tárgy kos, al
kell mondsnom még egy kis verset a virágokról. -j- Boldog urfl koromból vsló emlék, egyik jóü^srálom essmeszüleménye, talán uiár maga is elfeledte, — de nekem ugy megtatssett, bogy megtanultam, s azóta nem tudtam elfelejteni.
Egyik kötelí megye székvárosában van egy nagy uraságnsk szép kertje, snnsk s kertnek volt egy jó öreg kertésze, s a kertésznek egy ssép lánya, ritkiioila párját a városban.
Hs elhallgattam a város és uraság nevét, meg a kertészét ís, a nép lányéi már nem hallpikatom el, mert beane vaa a versben ís, — Cilikének kivták.
A fák alatt voll egy kb esstal, ennél szokoit lCIHk« üldögélni, a virágok közepette virágokat hímezve vmtmi szőnyegre.
Erre az asztalra irta as én merész herátom egy örzetlen pillanatban a következő verset-:
Édm salvsu; aaáp Ciliké!
Nem ia tadoai ka liliké.
Ms trón palafbásxmt.
Mit ki mm MOidkalok
i aen Jéna, tétm tana. Ura I aa ég* anks, Csak egy szelíd pillantást tjb. Nyílik aiaakálU, sefslejca.
üaakttoaik sgy virágé •Taéau ts ast aéa Is kásád. Jai. ét Msk. ksgjr se sgáá Bétaukos mári á kárált
Másnap aaonben erőszakos késsel s egy még erőszakosabb léfUdtnéhal le volt dörgölve as aazialról a vert, — Ugy látszik, a szén Ciliké nem sksrla megérteni, mll beszel a bokrétába kjilöll sok virág, vsgy as s)0a aem alarta, kogg Ciliké megértse.
(VátsikK)
| ságit lapasztaljái s látják! hogy az egésx nép kevés kivétellel s rég4.sák hálx mögött áll, talán mégis jtieltelol fogjak a bolgár ügy rendesénél s étíy tejedelkin kijelölésével végét fogják veim ex IdelgfenjtNi állapotnak.
- As orosz Isp0k, külöriösen g háborúi nárt lapjsi sgy kissé leesélvesve értik tutgu-kai a bekövetkezett merénylej folytán, mely mint most látsxík, a békél pártnak leiül-kerekedénél moxmtotta előj o a/eretnók s merényletet ugy lelt Untatni! mintha sst kül-befolyás okozta vjoliia, Nem rossz volna, hs észrstéroénsk ök ír. Nézeluk aaerint persxe Oroszország az ártnlljan bárátiy, mely Európáért szenvéd, s rend ax Igaaaág Örs sal. A • Novoje Vrtmjk« egy enre vonatkosó ni. IH-ki czlkks sokkéi jellemzőbb minisem hogy azt bővebb kivonatban tneai kőzőlnők. Kkta-' táns példájs sz a!politikai ssélhámosságnak, melynek légkílUnöbb mesterei mindig a
Íiánexlávok voltak. Axt |mondja többek cözöti: ] I ,
•Nem ti ^hajtotok-ej Oroszországnak minden hajt, nnj i ti (ehitjek*e lilóklisn a kést s nyakunkra I f&a Iáiul még senki sem . tudjs, hogy volltijtép dinnnél jöttek/hozzánk a dynsmittsl löltfiti bombák, melyek stryelii-nss golyókksl vjritak meg öltvet Ex alka-lolmnal s bécsi Presse az európsi konser-vativ elemek sxolldsrilásáról szól éa anarchizmus által leiiyegetett ijllamok azőveiaé-géről. Mi esért eriak kössöoklsi mondhatunk. Ile hisz Orosxország ■.miudiu s szigorú rend, a törvényes kormány és igszságosság ssó-axólója volt. E tradielója lolytán nem egyszer meatett meg raliságbeta levő népeket és onloiia fiai vérét az igazaág e-zinliéri minden Önző érdek nélkül, küzdött a politikáért, melyei ma legybangulag nyilvánítanak. Barátaink és szomszédaink mondhatnak e IlyMidit magukról?*
A/Novoje Vrontja elmondja, hogy örvendene, hs a oonssrvjaiiv elemek csakugyan elég erősek volnánsk a törvényei rend védelmére; de el vsn keseredve, amiérj sx u. n. Euróns nem tudott felszó lelni a Rjiscukban kivégzett bolgár haxsflsk érdekéhen, mikor ézek megmentésére egy s/ó elég lelt volna; ezért kijelentig hogy Onoszorkzág sxflárd léplekkaj hslsd éaélja felé; hogy }ialauása olykor Isasudik, de nem 'szüuik
A csikk igj vágxödik : • A vixsgálet, melynek eredményeit senki! sem ismerheti, ki logjs deríteni* Ihogy voltakép mi sxándé-kuk vsn ss ansfchisiákask, és hogy mikép törlénheleit meg a rég kiirtott járvány e sporadikus esete. Az utóbbi években sok sxörnyüségel lapaaxialiunk. Most egy bor sssxló mérget látunk, melynek legkisebb csöppje halált oltás, Továhp már nem lehet penni és exéri itt minden sxó fölösleges és ax Oroazorsxág iránti részvét kileiexését nem vehetjük kéaxpénznek. Hal Isién is segít, Orosxorsxág maja, maga végez belső bajával, de egyúttal nem fogja saem elöl Jévesaleni a nagy cxélokal, melyekel a történet elejé szabott.*
^■aaHÉMaHaaHMMMMMbAi
Különféléik. jk:
— A pápa-keaalhelyi vaaut sokat vajúdóit ügyében bizalomgerjesztő örven delei fordulat álmlt be. Egy nagytekintélyű gazdag frarczia éfég komoly érdeklődő lépéseket tett a vállalat létrehozása cséljából A cxég egyik tagja legközelebjb fogja beutazni s vonalat a msgysr országgyűlés egyik kiváló tagjávsl, kinek s vicinális vasutak körül nem kis érdemei vannak. A kormány egy évre újból Eslerliázy Móricz gróf, Veszprém-msgys főispánjának sdts meg as élőmunkáiét! engedélyt. {Méltó kiwkncsisággel várjuk az ujabb lejleményékst. Fájdalom, már megszoktuk sz egwtor oly nigy lelkesedéssel felkarolt nápaHkeszthelyi vasul nemes ügyét elejtwilnek gdndolni, mi nem oeods, ha meggondoljuk, hogy épen a legközelebb álló énekeli,ek lainnsitoiisk legkisebb érdeklődést, [saját jó vejit uk érdekében. Ha asonbsn s íemirl kedvezőnek bizonyulns és sz érdeklődök 'legslább is megbsradnak régi ajánlatuk mellett, nem kételkedünk a vállalat kívifelébi», mert a kérdésgs gazdag czég tuags fogja betekietni tőkéjét a vállalatba az érdeklődök állal már felajánlóit törzsrészvényekhez.
— á déli vaaut legújabb ha* lolfjit. E hó at-én> oly szerencsétlenség történt á déli yusullársasjlg nagy -kanizsai állomásán, melynek isméi egy emberélel eseti áldoteiul. — A mondott napon, ss állomás szénlerakóhelyén két kocsit tollak emberi erővel egymásután s sz első kocsit toló Máti György napszámos, ss Ütkösök közé kerülvén, mellkasa bezúzatott, minek folytán a szerencsétlen ember néhány perez mulvs kiszenvedelt. — Hiteles szemtanú elbeesélése szárint a 60—70 öl hosszúságban felhalmozott roppant mennyiségű köezéntömeg és s lerakodó hely loözt — bogy igy a felrakodás kevesebb enmerrel történhessék — épen skkora hely vau hogy a vágányon sgy koosi elérhet, ás így a munkás, a ki a kél kocsi köst állottj a második kocsi elöl el nem ugorhatott, i|jött halálát Ielle. — Nagyon kiváoalos volas, kogy a szegény munkásnép élélbiztntjsága tekintetéből a rendőrség ezen állapotot megaximieiné.
I jeam klsasssaa;. trdekes eseiröl éfrmli ksaalskei laprdéxal levelezőnk.
benpnl
Tapolcxán ugyanis moal van a sorozás, hová nagyon leraásxeieaen a vidék kalonakölele-»ettjeinek Is snroxás alá ksll msnniök. No hát, ax sx érdekes eaet sdta elé magái, hogy a lóbbl közölt agy darák axé)i kisasszony, V. Herts la sllötl MfcWyrft, mert hál at sseil meg rajta, hogy sxOl*!é*#kor sx snys< könyvbe Barta helyett llernátot irtuk — Hogr a kisasszony kényszerűit megjelenése derültséget okoxott a sorozó híaoilaág tagiai-nak, nsgyon terméasstas, de hát a lévedáa kiderüli.
— A 'üsiéák éa Iparsask illa lásas IHlebsIfstkaiatsi k^xpomi Igazgatóságától a nagy kaniksai fióktelep elnökéhex érkeselt leirat szerint a sxövet-kszet as árucsarnokokat lludapestan tánylag relállltja. Ennél lógva felhivaijiak a kanizsai
| fióktelep tagjai, hogy as általuk gyáiiott iparczlkkeket, melyeket a központl( áriamar* nok utján értékeallepi kívánnak, ^ /, 4.. ápril 2!}'élff tüxeles leírás, eaelleg rajtuk él
! arjegyxtik inellékláaével jelentsék I*
— Ammj llliaMág. K hó U én virradóra Hsilák Annii III éves ceelédleány Sárssegen felakssxlotls magát. Mire észre • vették, már hslva voll a boldogtalan Igény, Végzeltettének okául éleiuntságoi smle geinek.
— A sagy*ksslnsl tlrráay-aaékiiek és sx összes igazságügyi hivataloknak májút l-ifii fogvs a •Zöldla* épületben leendő elhelyexése után a megürülendő törvényszéki régi épü'élbe eddigi terv sxerinl s posta-, lávirds-, adó- és ílletéksxahási hivslslok lógnak beköltözni. Kssn terv végleges megállspltása cxéljáliól, *— mely sx állaiifnsk VÖ> 0 Irt évi megtakarítási eredményezne, — a napokban időztek Nsnixaán Jekslfslusy Sándor poxtsigBxgstó és Szekrényesy pétixügylgszgstó Sopronból, valamint Inlödy Adolf lávirdaépilö. As egyes hivatalok eddigi magállapodás szerint akéiit fognak beosxtalni, hogy a törvényszék bűnügyi osztályának mostani helyiségeit elfoglalja
i a postahivatalpe lölött ax emelefén elhelyezkedik a távirda; as emeleli helyiségek többi résxét pedig az lllelékszubási hivatal és a táviHslönök foglalják el Ax adóhivatal marad mostani helyén.
— Jutalomjáték. Szinlársulalunk tehetséges hössxerelmea színésze, Vtuprémi Jenő ur jutalmáuflioliiap, hétfőn *Ax emlier tagédiájs* kerül sxinre, ádám sserepéhen Veszprémi űrrel. Msdách világhírű remekműve már sokkal ismertebb, hogy sem snnsk sxinpsdi élvexetére is különösen buidUsnunk kellene s köxtinségst. Ex úttal csak sst jegyezzük meg, bogy sx igsxgslóság és ren-dexöség mindant elkövetnék, hogy a nagy-hstásu darab minél megfelelőbb ytlakban kerűliön színre. A julslinszsndó peuig lelje* mértékben megérdemli, hogy minél nsgyo|>b köxönség látngsssa a nagy érdekli eiöadásL,
- A vérftskrresxl eg|lrlb«l. A voróskerex/i egy lel. nagy kanussi városi, válaaxtmánya e hó 20-án tartóit látogatolt Lülést. At ülésen több rendbeli' folyó ügy Tárgyaltaim!, melyek közül mini nsvexeie-sebbei kiemeljük s központi igazgstóságnsk e válsssttiiányhoz intézeti azon leiratát, mely sserínt egy, s asükség ideién Ksnixsáu Isi-építendő bsrskkórhás lelállllása iránt sx in-téxkedéseket előlegesen megtegye. - Ex ülésen egyszersmind elhatároztatott, hogr a kft«-gyülés ápril's H An log megtartatni. Ex a ks-lommal a következő válssxtmányi tagok sorsoltatnak ki: Hölgyek; (léim Gulmaim Vilmosne; Plihál Ferencxné, Aiitslné;
IIdor Samuné; Knauu Boldissárné; Fmd-hofer Jóxselné; — Urak: Hoffmnnn Mór; Km\ua Boldixsár; Ktrnhoffrr lóxsel; Pli\lm Kereucx; Dr. Sekrtier Lajos; Wolhtim Errtö; Vilmáim István. — A Vftröskere<«l Egylet nsgysxámu tagjait ex utou is figyshnexfetjttk s köxgyülés április 3-án megtartására, melyre á meghívók a rendes időben szét lognsk küldetni.
— Heiftréses lopáa követlstell el e hó 1— H-ika közti éjjelen S<eni-Péteren, a hói Kogl Konrád föerdász bezárt kamará|ál erővel lellöriék s belőle lObbléle élelmi csikkel elloptak. A nyomozás folysihán rendőrségünk Kis-Kanizsán tslált msg egy ssiroa vindölyi, mely szintén az ellopott tárgyak
• közül vsló. A's élönyomozst folyik.
— A • Pulgárl-gCgj let<-ken Nagy-Kanizsán, e hó 19 én rendezett lelolvaáó-estélyen OyörfTy János otvaáolt fel uti rajzokat. A kötépeaámu hallgatóság élétjken
I megéljenezte a felolvasót
— g'J kirjagyalség. Mura Keres*-lur, Kolláisxeg és FHyeház községek, melyek eddigelé e szepetneki körjegyzőséghez tartósnak, — egy külön jegyzöság felálliláaa iráni egyesüllek s erre voeatkoaá kérvényüket illető helyre már be is eyujtotfik.
— „A nsgy kaulsaal káaxlsé' ss állnia klbocsájtoit kötvények eeedékes kamatait f. é tpril 1 tÖl kekdva d, e. II-It óráig as egvleti pénxtárnoknál, Dr. HfU Béla ügyvéd urnái ki fogja ázatni, — miért ia a vonatkozó paelvények a brnnutaló aláírásával elláiva, nevezettnél bemulalsndök éa a pénz egyidejűleg letveeodö.
— Telva)ftorteng. A Isk in humor és gszsmbeH dévajság egy valódi ezamptá-riea sxon esel, mely s napokban történt Nagy Kanlssán. — Stern Márkása napszámos aaon ttvügnr slalt, hogy ö moal nem ér rá, megbízta TM-HflrMy tiyöfgy •aaHegáját*, söt nagylelkűséget gyakorolt vala, neki engedvén ál as 60 kn keresményt, - hogy as (irodalmi ||iaczi ápála udvarán lerakeM
| Nyilttér*)
I l>rbl|tf, trkwuri-uimI NrliMM-ltiriii-r Illa*
15 kr per MeW^JLi^.^i^n
vtjrmimM in iíivIin Ralim aad Hl ttokén! i"llW
itta Itaaa tlua ha*WaíabrlklM|««l Ci tlftiMirUrrK (||, k. Il|>ll» ' ii UHfk ««•«•» iimHi'-wl llrUa kiatoir1*5 kr. I'orld • I j ! 4-1
•) At • rovatban klalMtAért vAtUI muciira f^oltíiumxH I;] j 1 a park. - -, ■ „
: A,:
Hirdetések:
• II t- i •/
zmnwmMmmmmmmwsah o«xxxxxxxx> ft TichoBemálBrünn. ■ $ —mmmmmmmmw Q
flwui '] KrajtmarktAr. 1? •10 1 0
H |* ftíjll WxamUI as&bldtó .HantvI mMl tl. 5 Q fltfj . Q
■ Vhw{ K«l»*y<'r» -«"»"/. «#• intUl .•űr.imunJíti I O SS 0
I H fafk wl«-r 4n etm.acy , , A U A
■ tX. muumjn v»ÖT ^10 2W £ V
| ■ _ mX.Ka>4 u.JL- __ö
I llirmifir <'nrhémir, y ^ r,j#.„M i, ■> i k'y A feafe 3 LJ
í ■ XTit'T.L^T'í v^hr ' ti.'tjUm X B X
I kilaiM>a, r*) (aljra adl ni- H II „ aja li
■ káW * , w, Ui rff fl. 540|X M X
H7n Xt?r utöh.fol., f.l fj*it>- Yjjí miiil.H) .,; <u-/<wfliaC - P®^ X
( romi |illd)i|ipla tt&Va egy teUaa ut'1/? bé*"*' "Wif Ugjotib mi-H w ^ W
I. '"'t rBhjtn>| [■ fl. ___II. I.'hiB r\ ^ jfj ®
Hg mfcfWg 61 rtm • aart-a JvW I brralróíl. • H. 5JU>H A ^A ~ A
■ It. S.W ln|akb adadrig II. ujwB V QJ © Jj V
ItóííaS^Bx öl'? H , ■ n.*.«> r^jr^iJBI x ~ y
imiaMr II. 4.SO ^ „.i^ # a.30fl| y M U
■ 10 ítor riífcwT^áiAl j'jnU ^rMilmy, 2 "art .-"iB ö 2 Ö Ö | O ^'''•">■■'■ rlm. aa. Mk- umUrflerttii k.mu k..rol ruj-KC, A aQ^ jj A
■ i'Jkbh minta II. tJfr tokkai II. ».*>|| ^ ü X 10 m/ln [ffiéi* rt'/w min'lín tjíif rif* ft»iHÍInrn 8 ájcy áaH y U
H aaintiea ÍH>ídat. •arlr« rfcv | t aMlallrrílA Mjickkal H A Mrij A
B ■ I-U*1 níli^rt ' II. s.y__fl. lUloK X F- _ X
■I/«"mmV.. y*Jr4f*jU w;. .Iu||i /j;y ^.W-l /'iW.l.^HyW 1 |B| k/
Rj rgr ; Kljm ralura m. irr tintán ipni lufit* H fj I Q
• |g II. aja phayi.ra mini A ||. XMjH X * X
H IC fh isüvl- ""/y" »- Unötiürt. -WC CS X X
rri^i •i'"iaÉf,rfii' r rt^ v:x<xxxxxxxxv
■ nMw^raiiiiiiii mmam^^mam^m^m^a^^mmmmm^^tmmm
I , , , Kitfltb Aa nnrvobb, aatlánlaa ápitatt aUnmaatea
budapesti házak
HV c}iW<?>r-rii< k t-i^n:»t|ji;ak,k•»!••• m tiaata ivkulalrmmal. tovibbá tűbb
Ijjl • körüli ieU'k
111 jü^fkjis. M'i.piíiLlrtea 4* bU*M knlvexd liwtésl frltrtelek m»- Irrt Aatlaatb-k
aiMHK • H«Bpi.k.niM't Artrn orra j . Yntn'iri iui/all&Hok forgalmi irod/ljiUxitS
ím im iSrit lintaaell mralilA* I " .... , .
tfcunr- , bftnUikL6nye «-rint n I Kuünpt'ML. Ilaaa-frlf palota. ,
idk33IcsIAMIci>"ffynílvi'ttv- I j , ,„ m mi,m n-----1--1—
MII :>»»u»alkotra. ae|nwk mlml« artkr 5 __ . - # . L ..
klma-kíllüa at tg ma la ettS ráncot ibicUu! el, u ________
ea uaaarlétda Mjrtáa ■ r««t»rp I* hMtnélrta I
aailett kirdal fr.-«lni.1n»t ktxii»ll f I t a OXKIfO
« Kapkat.t aa brva h i fti a kroa a*e- I .1 AiT^k
. kbcn. Fbrakl.tr. M. MHFU. Illa- I t' I jR\ AYATA ír Pa
ndver, áehlllaratnaae. • ' I ^ f ^ 1 ALA. IV \J 0.,
SalTaU^yátya^rtár ^ K<*el A. nHr*** j/OOWE^^jl fogfdili > aktái
Kaaafl /.ágráldiati. — Köjtlg Yrantel, pvögV- WP^gw /] $BgyKaaliaéa
tJ • r^rT: J^tS Fmitiofei JózsefirtíL
OOAOAOf O Om O AOAOO ____~
á iEOUITABLE | yy^ktwéiy k cab tiba ajánktt ssámsa
^ » „ ... 4.. • , J 3 A11 iuutxunk kuiott még a uMk a valódi
0 a* hifyefQlt-Államok Q gry I ifopuMfcia. Expder » ligbaliaoiakb
1 írdMi'isile-iársas:^ Nei-Tií-tai * wj^J&St^T^
0 I Alapi Itatott iN.ia.bra 0 p- kta^táoy, wly mutdeu bd^t ta<|aa j ...... !; . 4 . .],'.,. k , megnyugvássá ajanllitnn. Iloor n I'ain-M|»eller
| • INaUitiai |Üomáuy mjF**" \ teljes bla ma? M, gjofeau kitűnik a^'
A I|74«.OOOi»» "jmarkn. A h0Ry sok butog, a ki nagy garral fotóiért nés
▼ A«íjij felvitelek) kitetifk: gj-ógj-sroivk-t prólmlt meg, megint caak a
I a márka, a rég jónak tlziiylt txpelkrta
I V \i .labxalap ramtkedett jaatár bó l-i« V . , ^
| 1 87lan. l-Í^72.t.mVKÖina kán«82I.-4H)«»0 | Wvitm.
1 f Ti -irVi,. tak im-f arrui. bogy ugy a esaxaa fajoataak, ta|-0 • I L- . „ ö azakgatkaok stb., miSÍ a fos fog- ea bitfijáa, 4 a Mta nyerwwnytübblel B88i. juiir M V oldalnyilalasok atb. a Pmn-ExpelkM euk^lt % iK0»| i>jü a4Aft teaa ki ja a mait évtaa | bedwiaukaak által lemombbau aui&latkatók
I A vmaMQ'itTa «.*10W0 aarkaval emale detL k meg. A 40 kna, 70 tea m IÍ0 ofcaó ir a
g Tukt-bfcfrktetéaek Enrvpábaa lB-tNN»0»* márkán J aiagényvbbakBak ia houáfcriietúvc ti-Mt, mig
I 1 leiül A kötvények 3 év maivájkifngaa-dl allaaok. p máareazt a atárnoa aiker a felől kesaakedik.'boev
J ft Jliadea kötvéag vieasaváairliai éa IwáUitáai A a peoi niaca kidobva A károa utániataktil
J jó.-a 8 év mnlV A }• 0000 flollárWI élb) rwi- V axooban ovakodni kell, s <«ak a jMTfaaf-falM
] f. véaytika alapiáabálymerbleg jaak ia 7 kama- p ellátott l'aui-Exiwlfot fogadjuk eltniat ■■ ■
| A/ textat k a« agU Wüli aok n illiúra rugó ayere ^ valódit. ,Ki>(|am\i-n&tár: Gyógysrertár
v aéc kiaárvlifg a biatwíitotiik lavéra Hdk. W u arany oroszlánhoz Práfiban, Nil^lar MBH
' Q Illgaafmaág 3lagyaiunMg réaaére; P |ilatx í. Jiapbato alaatőbl^iv^i^ nLljBj
A ' BadaprWl. Aadráa«|tal 18. »a. Q Hirtárlik') ÉBBau BH
I é bűüggHÜkiug; Kagl*l4aiilxalln. a [■ 1 ^JBML
a Fl««jl»rr HhimIui- uriíftt. bf»íl 'I—a Főraktár; Tdrök idaaaf gyógymrt^ni Bndapaam
OOVOVOVOOVOVO* OO 784 7-18
A világ csodája!,
Éremmel qijjazott. — Szabadalom.; Eredeti.
Kiint IjQ éifüííverlyl ototlew enyhe q Erlékielen utAnianoktöl ,óváa léliitik é« lényi'tel, leber láng. £jry| óra csuk 2 kr. o>ak a €. Oiia PrlIlkAu névvel él-
KlivinelS legjobb 'egolcróbb vilA- Hll látott villám AtipAk a vnlndink. * Ritán höimelj] hel)bétkra tórminfi pel- M hliaiitr János <«. kir ^jM>-inine«ier roletirauml. Kkpps árjejíylékekei kQtd aa |n| vnidéglAK JudrubargUan l88(i. iamtftr egyedü'i gyátirakiár Kar«i|iblian éa Jk:'3L t?il-iu art irá: »A vell mIIéih-
agyeilOli int#H nüádi lámpa ki ünu mttli»n nlknliaa/-
kályha tzrilfíámfai fa uab. éaiUOBM tutik.•
HjrégakrM a Iím ti kviifha íéMcn-
C. Ottó Mikán, wm^ C- títlo PéllikáB,
llVa hvtirlfiax* 7h Aw/mvN. -aia « Hr*w /Wrraémar hwhrdeu.
V;
Ticho Bernál Brünn
«jíi i ; í!tt í j Kraubiiarkt/Nr.ia.
' lUjil Üaa'al4 ixAkiildiii 'utúnV.'l' amlt-tt.
MM A'itfiM^irra attarf.jiak- looa L-«hni i-Zirr/ant
faflík 11 nV'li r 4(» clm:;'eé>' „., . . ..
t.Í> fér|li)H.iuyra 8n,0t,;r ""v
UHbiial.i h'/.iiv. ( , II. 1 ötldnym II
ÍO ijíZ/tr lil^fiipiu-CiuhtHtir, j. »
' iqi cta. éaidaa aiadaai4a ., ' .. ' „
I aaiahaa, eff taljra ^ ** "
/ JnU 'mihu n aaataltüntb kw inkkai
i l}<M]b# íV/i
•a N>[ctm. f Hibán
fjMK/i
Kiaeltb éa nagj'nbb, axilánlaa épltált axlúaaatea
Sz i, JaxaiKsoppe

ptlroAMimoahortiók köalil nxáílltnon ki «f|ti I < a vavttti áltomáíra, a hot tul egy iráiai.i kereskedő o«ia»ére majd A ieiiidjH. Tót^B^* 1 rftndy a»«« logadott, e c*ak fiikor aa ftlló-máeton Stwn Márkana ural latttlajlM, — akkor vada ésasre, hoRf aagVlalkn coflofája iu»idoaké|«an íi vala lopatta el a hord.ót. I A uagyralörft reinótiyeibeij tnégcsalaloll Márkus* ur *oo«l a kulerben mereng aaárpya- -1 uagallap — a petróleum árfolyamán.
, — FalklvAa. FeihivaíaaK mindaton 1 kt'ieskedók M iparosok, kik a N -Kaniesán tajonnanalakull > Kere^edeit^i és ipar catiaá* ' helyiségének butortó\^lflJÍBjsj!erelései ma- j gukrá vállalni <\hajiják^~líogy ebbeli ajánla- . 'taikat árjegyzékeikkel egy ön legkésőbb I. é. ápril hó l-ig alul irotl elnökségnél nyújt-s&k be. N.-Kanixaáa 1887. márcaiua hN 11 -én. , í»r. Fáméi László, mint elnOk.
— Kéaaéaact ii>li%anIUa. Boldogult férjem, elhány,l Erdős Géza k&v éa vállú ügyvéd az első magyar általános niz-luailO társaaágnál as 18S2-dik évben jelen* téienyebb összeg erejéig élet biztosítási' szer-xOklént kötött. Első raugu, haaai társasávunk Igazgatósága. — melynek a leiekkel szemben kövelelt rhellányosságn küziadomásii - férjem elhuny ia alkalmából a biztosítóit összeget pár nap alatt utalváqyozla s nekem a nagykanizsai föiigynökség tisztelt tilkár jáiiak személyes közbenjöttévél, hiánylaiánul kiűzet te. Ezen előzékeny eljárásért nagy le-kintélyfí hazai intézetünk I. igazgatóságinak * nagykanizsai löúgynökségénék legösalnlébb kfisgoneleinet nyilvánítom. Özv. Erdős tiézáné sz. Sziget,hy líizella.
A »Buda pro! rr Jauriial«-nak mai számunkban közzétett előfizetési felhívására különösen figyelmeztetjük olvasó küzötiségfin-. kel. — Ezen kil&nöen szerkesztett lap gyorsan vívta' ki magának a hazai hírlapíród;*lomban kiváló helyét, ugy, hogy ma már a legjobb és legolcsóbb lapok közé számiliátik hazánkban.
Kgy nő levele Dr. Ueber d«g elixirjéről: Tiaa-telt Ur! Tndataom kell. bogy aa „elixír • kitűnő, nem Tugttm elanianataai aat minden Idegb'jhaa aaenvedAn^k kiket íamerek ajánlani. Sokbal jobbaa éa vidámabbnak éra«a magamat minden aananntaág éa keltcmctleiiHég atb. elmúlt, (iirtaeraé (iherhatuwn Ilcb. OCaaéMorf. Kgyédfil valódi aiaöaég|ma kajiluitö a vtdjegy alatt (korexat borgonynyat) [d lit Ivagrkbea 8 márka; */t I 5 márka; */» titena r mtrka a ^gyógyszertárákban éa a káapoatbaa íí«-hnlt2j M. Haaaovéra. Raktár.
Fölutlr prakllkua tiJIIA*! a háztartásra nézve az újonnan javított fantgó' matrwxrík képezik,' melyek máris kitűnő tu'ajdotiságaiknal togvn a tís/iaaág, ruganyos-ság, simulékonyság következtében már polgárjogot ia ke/denek nyerni. Ezek megbe-ci-ülhetien előnyöket nyújtanak az eddig alkalmazóit szalmazsákokkal szemben, már egészségi okból is, s már már' teljesen kíszo-.riiják ax utóbbiakat. Kitekintve állót, hogy n Nzalmazsákoknsk é.venkini elkerülhetetlenül betölteliiiök kell és a beszerzési költ -yúgekel hozzászámítva már 2 év alall a fa-ruyó-matrórzok árát absorbeálják, mig ez olcsósága daczára darabja csak fí fiiba kerül, korlállan tartósság és elromolbatian. Másik előnye e matráczoknak hordhhtóságukban van, mert pár perez alatt agy alig 1V,S köbméter területei elfoglaló csomagba változtatható. További specialitás a fölötte gyakoriali /fl.M&ori-d^ajfc, melyek egy mntrácz, vagy ágyteriifl hozzájárulásával egy perez altit kényelmes fekvőhellyé változtat halók. Mind* két gyártmány ugy mngánhAzlarlásokra uiiit vendéglők, korházak kaszárnyák nlh. számára ajáiiiaioaak. Haktár : jVieii. I. Neuer Marki 7.
Színészet Nagy-Kanizsán.
Szombaton, márczius lÜ-én a •Kékszakállú berezeg* kerüli színre. A régi jó időkből való operetle kellemes áriái a a darabnak mulattató képtelenségekkel telt szövege a közőtiségef mindvégig élénk hangulatban tartotta, mely — daczára, hogy ex esie a • Polgári Egylet felolvasó estóiye is sokakai visszatartóit,— elég s/épszá'i unak volt mond* haló. — A czimszerepei Frtzi töltötte be azon, ének és játékihek in telében egynránt otthonossággal, mely csak roiilüheirozotl színészek sajátja; szép jelmezei is igazan hercze-. giek voltak. — Bényeiné :nirit Bouloiie ara-ípO.M zajos lapsókat. — Igen csinos pár voll liormdiné iPleureiie) és Ltdbflszky Mariska (Sap.iir.) A király absurd szerepébeu Moóri nevettette a közönséget. — Popoláni ördögi humorát Deák igen jól efiajáliq, habár a larsulal e különben kitűnő baríionistája a ><a Ion komikus szerepébe egészen sohasem találja bele magái
Fosdntap a »Dezenior« cz. népies látványosság járta. A darabot futajdonképen Pák éa Mák pompásan kidolgpzotl alakjai dominálják, kikről bátran el láhelelt volna aa ofáaiat nevetni, K* a kél főszerep nálunk darekas emberére laláli; Fbrim (Pák) és Hbdri (Mák) a háiáa szerepükben rejtő bő-^egea előnyöknek egyetlen mpaaaaaiát sem hagyták kiaknázatlanul. — KmprAiií (Sar-kady Mihályi szépen, érzelmesen jAlasott. — Hortódini (Káli) ölelni való kedvaa marko-iaayoan4 volt; pompás tápezáit a kőaőnaég nyoa kívánságára ismételnie Mlleli — Igen kataantsin alalitoti Fdnt* (Topor .Samu) Imokrf i János) ás JUuén/(SuMIÉjféf érrel* ■Wm aetrtpftáai kelióíég betöíiőltéh Ka elfia4aa la készlet bennünket, bogy fi|ye»-aíiitall a rewdfóiéfgi. aükép a c*e|M»r lovainkra. - ntelyek lütsó halán lekinieteben ; a^ayéfa hai>á|Éiall>aiaak a Mi, aa- I
gyobb gondol foj$t*ort,mJrl például eaeste ia a ■ *hakák se/ego< oIjmhi lopnmgyos egy gáVtin. volt, bogy oak iwvetyiget kelteti k»>i moly szinsxerü hal ás helyeit.
Hétfpn Deák Pál és Koriaa Pisla juta-lomjftitíkául a »ílíp van Winkle« karüli aainre saépszámu kt^önnég elöli, mely H gyönyörű operéttá fülbemászó dallamait mindvégig vakidi élvezettel -hallgatta, A czimszérepel J*eék énekelte, a uagy terjedelmű, férfiasán széj>t bariton hangját csak ekkor mutatta még. be Igazán. Játéka is, különösen .a 9-ik 'felvonásban, magas nivenun állotl. — fcdoftky Mariska Liabel, Aliro és n I •begyek szelleme* hármas szeredében, oly szakadatlan s annyi.tapsol és éljensésl kapott, bogy sa ilyen .sikerre egy igazi mü-vásznö i$ büszke lehelne. Kgyébbként la* I gadbatá'ilan, hogy uéháuy dalt a kisasszonv igen szépen énekelt s a telszásnvilaikozatok egy részéi iöl inegérdemalte. — Forim a nála megszokott Ügyességgel töltötte be Nikk és Zaán kettős szelepét. -— Moóri (Derrik)' ez esté is igazolta, hogy igen Ügyes, routinel-I rozoll azinékz, de eddigi szerep éae után nem ! hallgathatjuk el abbeli ínegiegyzéniinliet, hogy alaklaibau alig van vjtlami , változatosság: minden r-* pl. Derrick még oly rfíffiuirozolj, ! ugyszdivián intrikus saere|>ebe is'ju mennyiségű liárgyuságtii. hülye éget vegyit, ezzel a-j kurván a komikat * jelleóiel (eltüntetni. Igy h , tulipános lírrtt ' Üáluzar, Hobeehe király, Mák pali és !)errik' polgármesier, dácxára, ; hogy mind elütök egyiiiásiól>. •'— ő nála alig kú'önbózlea válnn-clyesl;. maszk/a pedig' csakugyan mindig ugyanaz.' Áj máai>drangu,szelepek jól voltuk betöltve. 4-Csitk még arra' akarjuk flgyelme/ftelni a retir dezőségei,- hogy olyan (eleiietekliéii, ininn például ezen darabná! a szelletnek jelenébe, midöu a Hudzon kincset kereső Htpei köriíi-veszik, }— egyik-másik kórialnnsk ne engedj^
meg a nevetgetéai^nierl ez a meileti, hogy ji_
publikumra rendkinil IKiszántó, az össxhati-got és' hatást i agyban fontja.
Keiden Csiky színmüve, a > Botét ponl * ^ | voll színén ugyancsak kifxepes. inkább gyenge előadásban. Az igaz. liégy a darabnak Ké4-i. dyné és Lydiáén kivitt nincsenek vulaiéi nagyon | körvofialazoti szerepei, de aztán színészeink nem is tudtak sehogyaem belfl-V melegedni szerepükbe. Az eifiadás kezdettol ! végéig vontaioilau, nehézkesen ment és Szap<\-ri J. (Ly dia) Sághyné \ özv. Kézdydé) es I fxzj/rt-j mi(Bela;játékán kivül alig láttunk mási, uiuii az obligát mozdulniokjti és modorosHágoj. | Még Tinztai (Fannii tanusiiotl legtöbb jóa>-i karaim. — Lrgderrkasablmn működöt I fárasztó szerepébeu a — »-ugo, agy hogy sokat elöltb hallottunk löle,' mint a szereplőktől; éx egyébiránt ö rá nfezve sem érdem.
Srerddn a • Váróteremben« és > Egy i tárc/a miatta czímü kis vigjáiékok után, | melyeklien Szapóri Janka. Vetzprhni é< le-I ke te ii üköd lek köxre igen é'enken. — Leona ! Dare fellépte képezte az est legérdekesebb | mozzanatát. A müvéazutf, ki azeiött mint | •légkiráfynö* a nagyobb cxirkusxokban csi-i náll akrobata mutatványokat, - n-ost más téren mutatta be magát és szoboraiierü mutatványai a nemben vabiban bámulatos ssé-: pek. Produkexióinak lényegs aa, hogy J mylhologiai alakokat s hirnevesebb szobor-I ii űvekel jelkepez a legteljesebb plasztikai széps«éggel. A napisten, Zene, Cleopfttra halála, I Mars, Diana a vadászaton, Terpsychore, Veuus i a fürdőben, Az olvasó Magdolna, Gladia'or, Apollo, Mercur, Kemény, Alvó Vénus, Themis éa (íáhor arkangyal cz. plasztikai mutaivá-nyokat csiuáli, melyek közül legszebbek to'iak Vénus a 'ürdőben, (íladiálor, Remény és (tábor arkangyal. — A mutatványok befejeztével a' közönség háromszor hívja a • lámpák elé miss Leone Dare t,
fZríUürtökön a *Kornevi!)i harangok* beliizeigö ketlemes áriáitól viszlrungzoit a félig meglelt terem. Az előadás körül legnu-gyobb érdemeket Deák (Henri), líényeiné (S/erpo'eli), Tuztai i(?nspár apó), Emi b (fírentVőj és Borsodiné ((iermainj szereztek. — Ki»áíó dicséretri érdemei a zenekar is, mely az operettek sxinrebozatala körül igazán derekasan működik. Mias Leoua Daré az este is fofylaiia mutatványait a tegnapi plasztikai remekléssel.
Pénteken a »Cxigánybáró* harmadaxor ís meglollötle a házal. {-Szereposztás a kof rábU. 4 Miss Dare ma lépett lel uioljár^
Dr. Ct. K. i
rarbteat, aebS>i» aaé welaaertdeaef Allaa
Í5 kr per McteKS^JL^, ii»iL«
vtfriteiidi.<| i ia aissnlaaa Ratwa aa4 HtUokeu! mdlbtd itw Itaaa daa hakdasfabrik lMpat Ci llaaaarhrra (8. k. UHU* ia Mrlala Uaataa naaebtal Hrki» kiatoir IM kr. hűié ' ; '
ravMgv saldaaa fallle karali.Halla.mmelllrat Állasat Hljtar aad TafHl* I I II aar ■ i > v«r>. ia ataa«laaa H.»b»a aaa Stac ia • llaaa daa á»i4«abibrik't)epa« U. M
«aMM Maatot amgahaal
') Aa a mvatbaa klalMUékért aaa vá|U| magára (gk I .•]í i | • »««rk.
Felelős saerkeaatő » H(i A I. A J
Hirdetések:
Közgazdaság.
> t'/4|utlalilr« élellihUklIÓ lór aulai. Ezen Ausztria Magyarországban is legjobb sikerrel működő jtársulat 18^(1. évbeii uj bialosiiádokal kötött 275 millió forint összegben léhát körülbe'ül 35 riiillióvapélblie mini a megelőző 1885. fSvben. y \ Imö. év ll
I88ü. evbeu gyarapodott
nében a társulat vagyona 21 trillióval J9I millió frlra a nyeremény; laiialék "3*^millióval 38 mii ió frírá a bizlosiláai atlomsny 100 millión felfii löbbre] mini 10 0 millió frl Eaen számok továhlji commeniarra nein szorulnak és igazolják,' hogy minő óitásj mértékben emelkedik aj közönség biralmij ezén vitig intései!**.
Szerkeszt!! üzenetek.
K/ l» ra H -a. A JHC
laa aMa kMfyik.
4 Kst. J
■■PPMKt Aclrn [^rtpjfjr xitnlfi h'u ml
_| Itnn barátok IVénre <H
i |.. .iiu 33 l(||skli £» ujjni'i '•«!•
MA ••»MPalko|ra, nrlyéktá U »lnJ<gy1krl küKm-kdluu atéff ma la rléü raiicot X»giai «l, ea M»irlétel4 fi»lyt4n ■ r««t»pr|» hMtnilala
aaálell kiríjál fn-<lm<!ntt bUii»ll. |
% Kapkatii aa kru» I frt S® km a*t-.fkbrn. FWaktár. N. Mt HFU, Uaa-aarrr, acklUaratraaae. i Salvalar-gyégyaaertár éa >E«igel A. VJÓgyAe-réaaaél Zágrábban. — KtSig Yr arael. g>ógy-. ' aaartára llaébvg. ító 10—■•»
VTdbfcÁÍafc
oomom Of o om c aoaoo
J EQUITAELE
a az Egyesült-Allfmok
i ílsllji'isilMírsasiís Nti-Yeil-tai
Alupiltaiult inaa*brB
• Iliajiwiláai i{|l<mmuy 1886. tirnu'mlvr :tl-«n |(|74í.W)0in>w|aá|rka. A8 áj felvételeid kileltek:
18 .IMwn is8"t-baa j lt»si-l«a ?fi'00iiain ;4'-S.0001C"t) 'tf4i»0.W-' Márka. Aa üataalap naetkeilett !|Bt5 jaatár M 1-ifjl 1 87. patt. l-ig 272.tMH',iS 0 pájkárél gil.UO l-< 0 márkáik
A llaita ■yaraaéaytúbblet 18*17. jaaaár ká -éa U-.n)|.OM> markit teaa ki n i muft évim ft viaxM^ÜTa 1.1'iOwO aárkáral rtnrU drtl Tiib-bMektctóiaii Earópábaa lb.iimiOai márkán felfal. LA kötvények 8 év aa|vakifngae>di atlaaak. Iliadea kötvén' vtaaaavéaériáai éa Iwálliláai
- Jo a 8 év mnlV A 1' 00Q0 kollárból áll-f. v<<nv léke aUpMáabélymertlag éaak ia 7 ,„ hama-A/U*aut|k a* aabn f«HQi aok millióra rugó ayere V aég kUárvIljg a biatoaitolilk lavéra eaik. (] ltl|rasM4aig Jlagyamnug rékziro; A | BadaprWl. VudrAssj|-u< 12. •» É hőügyHÜktog.
FUrlirr Naiidur tirnkt. bíü 1-
budapesti házak
8" - tiaata iávadalaaaal, továbbá több
lé3rüli leiek
krilveiá tisrtéai feltrtalek ni" lett Aadnaiáík.
_ I 'ittniri iygatl&nok forgalmi irodiljilltanS Kadaprai. Haas-féle palula. ,
\rd)rgj
PexsgA
ATALA k Co..
foiyediiH i aktái
\ngj-Kaalaaaa
Fessilf József mi
864 73-100
araaav-ai is. w. Diagy>Kaiiliaáa. nini. hŐJ l-6a
« OVO« OO
A| jtásavéay éa csáz ellen ajánlott aaámaa
11 tuui-vxvsk üööü még ia tfnk a valódi J I llorpioN1-J'iiin - ExpcHer a ligbatáaoaaftb Of 11legtöbb. £z nem ntkoa-wr. hamm •■gy ^J tfljeaen aegbuhato, orvoailag kipróbált ■•^B ktaaitmcoy, Wy minden Iminek teijaa aagnyogváaaal ajúnlhofo. ilop' n Pain.Kxpeller Isije* bizalmat tirdcmel, legjobban kitűnik al^ii, hogy aok bvtog, a ki nagy garral foldicfért mii' gj'^vszorokot próbált meg, megint caak .a
rég jónak liiaiyult fiii-Expelltrki
táit vissza. E|tcu m ósazebsaonliták által gvdaód-tak meg artül. hogy ügy a esnzoa fájdalmak, tag* szakgatások stb., mint a f5', fog. es batittjáa, oldalnyllalasok atb. s Pain-Expelkml, eszkuaijt bedörzsöletiek által kggyonabbaa siúnlctlietöl meg. A 40 kroa, 70 kna és 1.20 olcsó ár a szegényebbeknek is hoMáfcriátórc teszi, mig másrészt a számos siker a felől keaaakedik, hogy a ptaz niaca kidobva. A káros utániatoktol azonban óvakodni leli, • «aak a horgony"'-JetM ellátott l'ijin-Bxncllprt fogndjnk cl mist valódit .Közj-oiiti-raVliir: Gyógyszertár sz arany oroailánboz Práfiban, NUJajs platx t. Júpbato a laatjibi* avái azertárbaa.*)
Kóraktár
Tdrök József gyógyaxertára Badapi 794 7-12
{ A világ csodája! ,
Szabadalom.; Eredeti.
Értéktelen utániásoktól ,óvás léieiik és csak a Olla Prlllkáu névvel el-
látott villám ááipák a vaktdiak. * 1'iliarlir János t». kirapo*iamesler Jk* ndéglős Judeuburgban l88(i. január ^0-án axt irá: »A vell villÁfti-lámpa krünö módon alkalmaz-tátik.*
C. Ottó Pcllikún,
Hm /Wmdiww M IVotor*ten.
Krémmel
Mim ij 0 égőgyerlyi i^tmles enyhe lénynjrel, lehér láng. Sgy^óra csuk 2 kr.
Kiismert legjobb jés legolcsóbb világítás bsimelr belj ii-éjbrit bárminő petróleummal. Képen árjegyzékeket kübl egyedüli gyár raktár Kur*'|f han és egyedüli lamfi rolódi killyha siz$zérfí
újságokról ii w re koiiyna
C. Ottó fellikán,
HVa lWf:rtiros# 7h Pmierm
4
pl I
! i
i «
i
M «
ft «
8 «
i i í i
Prrimiiiirrntiniift*-(£iiilnfiuiifl
«u| búé
budapester journal.
ftti ..Rvidnpeftter Jouriini". cined bet fleÍc|enjMn unb brlirbtrftrn íflflrlblátter bet .fyiiipífíiibt, jfiltlbijrdj jrittc (utíflevirfjnelcn ^erbinfoilttfleii iu«t> íyeruofrmijeirbrtJ Wilor-fecttíar au ben nornebtaftra Organen brr tniterf(iubifcboit ^uiilifliftit. ;
ítafc J*iirimi' m bfr Imié, uMriibie flubírud brr öíjeitllidjen 9)Miijjpfl llngnTb*! fladjf obvii. tutr nndj untai |)in Dódig uiuibtónflift, eertrilt r« fein
anbtfr$ 3nterfffe,*ote tjaSjemgc bei tBütrrfanbei, raenfeS nnr ben Miamim lde«»il unb tfft wrj nlíeit SfiHflen Ucftrept, bem unfl«r|fdjen BArjctrthnme eine, fetnrm SSkrífje uitb fríneii Seifítmgen ffir bw Slaal rnifttredjenbe gcHíjdjflftlidje unb pqlitijdK SHudit iu mlíitflen.. . 1
®on bem g^ofen SKnnrbfttfr'»<5tűt»r beí „tyucapeftet jitarnúf* f)<tbett tuéberj fdiott iöüífpljjiílt, tuU N»rU llAkttl. Armln l Ambfr/, Joihi* HwrvAlb U«Uaí»u Tére, Autón n«tiiAr. Ilriem- Huj«»-iii iiii/Uy pnft&űínus 3erien poti d^rn bűi é(alt dttf ci(i uűlitiíd) unb literarifd) ftlcid) hohee yiiwau nfbrndit; fíbrmir^ fjab.it autoártige 8d)riftitfürr, toie ber grifteode ftraniofe A. brr)tk*, bie $arifer 8-d)iiftíull.aui i». ber jjpluiWK Tidilrr *i«M»ui«'wjcf, bto beutfdini Vlutorru 0*k*r I huIm t Ur. Adtlf H«bnt Oabar FJ»ru«.r. Mmieii* tiNihntiro !(, u. ben l'cjiTit be* H58ub<tyjrftfT fonttal" bie brftm.ftriidjle il)rré cdinjjeut nrbotfll
C3T 1«rU Jék«l toirb feinen] (pdftioetijdjen ílrtifel>ötKlu# ..HeU* mii Hiien 4{r»bbAdrf( fortjr^u uttb itlierbiee xcínm im0!m llonuw iin .íBuboprftrr 9ountű(w%ubli|irni. ^pS
Unfere telegrápfjifdje ®ttid)terftirtning iít eitie aiierlűimt rofe^r uttb DÓntiglidje, ba unjere Spe^UrKi^Mpondi ilm ín film, Pnri*, Hetim, himlőn, ltom, l'eUrdmrg und Soplini nnf'rit fi<Vrn rafö unb aalfüljTlid) bie anlfjenfijdjen tferiÖjtf tlbérjtlU ttreiflmftc bietett
3m gonjfn iíanbe bét baé .^ubapefteij ^outiul" ben $ad|ri^tmbíenit béraft nnvutijirl, büfé bif bebctttjatnrrei ítorfláttfle, fefbft itt beu feniftfli vjtoiien lliiflúriw burd) unfere Wrrirfjteritűtirr jofort aeeielbrt unb befpnxben luerben. Die Ereigkime in der Protinz toer&eii nífo nirqenbft p aitdfíifmi(), promptititb forjifftlfifl tuíe int ^ttubapefler ^ournnl" rrfliftrirt. * B^T AbireeMnnyereieknlee Feuilleton. aneijezeirhnrle llxihil-lterirkterntnltling, rerlJ*tfich*U Mhirirtrehufl icltr lufóruintionrn "Ifcg
5Dw ®eíd}úitfberid)te über ©tireibe unb ^robufte rótn Fach-SeHflfir der Hmfajritrr U'anrtn- i/w/ K(frrfyei hiirMJJtívzig aulenliec/ir llrrirhle. ®rr eben Öegönneue fíoman ..Dlr Kimluin der l.all" aetjöít ben *ixinnrn<ixirii ^Ítoölícftfn bw mobmteu tfrjáhlttnfltnnit imb icuu' ^pa.nbíifng wirb ba§ 3ntere(íe ber firfer ím hdcfatqtf'Mam anregeii. [J I
0V €tet4 glctdijettifl \vx\ Stomonr. "^Wtk ífeben brr .Königin der hifi* eri^eint betnnörlft rin prtiidrkröulrr fra'n:. llojnan.
Pránumeratienen auf das „B ÜD A P ES TEH JOURNAL'
WTbfn in ber íbminiftrűtiim bfé^ölottré VJ 11'ieu*ren««<* \r 10. unb in brr ^rooinj.ftt mmmtlidjen tBudjÖnnbíiinflen enfftefleitflenontnirn. RT Wen plnlrelendr Ab«uii«iileu erfialtrh bte. frit 1; ySurtcv eifd)ieueu<n ^ortfröuii:)rn. non H«j-lz J6kNl*« „Ifrisr m riuen fímbhflgrl- mie nnd) jiTmmllidie ÍYPrfjefeunfleti bei 9tomanré »Die Künigin der Lufi" gralis nnd pfanco sxtgettndei.
Prünnmaratinncnrnico' ,*r Biiduprul mit Ep4>Hlrinif «»4*r Pr»ilnz mll Fmnr«p(iiil>ii«tiHlnnu
i rilllUilieratlUII^reibC. H. J4, Imii JÜIiHic It 7. vleHelJftbk-ig fl. a.50. nnlnkil ||. 1 30. m l-l
Kliix^lue i\iimni«krn h 5 kr. "ind l»ei-dminil Z"iiii^igNvt'r«ic)iléiiteri( dér Provinr. 7.11 Iliiben PrebenannerN werden »Hf Wnaieh nrlit Tagé liIadnreh ingeieadet,
DIc A<l 111 ttf^mtloii tle-í L BUDAPESTEK JOURNU/'KV. Be/., Wleupr««KH» 10.
frffi-fnbe, brni/mttídi bewfllr
1
1
f «
í'
ar» TV
s

bécsi biztosító-társaság
„Bécsi élei- ós járadék biztosító intézel" g
j ■ •! 1 / w
Vnn nerranénk á I, kAtöiwégel érleaileni, iriB7erlnl ji .,Berni blx(.< w ilM «*»..*(" <■!■ t .Wnl t* JArml/L blil.i.11* lüU.rl" g
ZAI.ASIEGYEI FÓIjGVKÖKNKÍiÉT V
STRÉM és KLEIN uraknak Nagykanizsán \
K K K
s
K
Átadtuk éa felkérjük a t. közönséget, ini.ixerini ugy
tOz-f jég- és szállítmány*
valamint , N
életbiztosítási
ajánlataikkal láraulatunkal negtiextalni én bizalommal felkeresni nzivexkedjék.
Téraulai aink fékinfélyea tőkéje teljes biztosit ék ót. n)ujt az elfő- Q gedott. kWtkétalokért, mig métréstt élőm öa dijtéielei versenyképessé O leatik minden eddig bszénkban n fíklidő biztosi tó léntilallal szeirben. w _ sőt mi több at életbiztosítón Üzletágban oly elŐnyfia cmibináiióVat w ' | vetitlnk fel dijtéblézatainl^>aiif melyek a bizioaitó körtim/g minden ö várakoséaának megfelelnek. Q
MauyarorbZilfji flőkii a a gn tfsáy: K
Tlwa LAmz 16 igetdon Jóttí ^
igazgató. 859 2—3 vérért it kár. V
r -i •' fi
' 1 !
ív 1 ejgj ohl) ká vé pó 11ék Manila -Velim
vfiroM debeikékbmi .h'IS.i UJl
Velimi viiágkávé
fiilfMliícMkákbmi f5ldlekével
Fügebávé
i7tiknr*iivi |j írnklinti én n
Legfinomabb csokoládék
IHM II
Chocolat Velim
a kelji mi részvény társulat gyáraiból
Prágában. w 7-í0!
Df Kapliafé mindrii fHNzerkerrNkedésbeii. ^flHl
IJ
0 ti c " -
8 Hj
§ 13 S
ur } _ *«■
III fii i
bki:hi;r antaí kiviteli palaczh-söre
| p luiijiihilatJniJ miiiíipég bUtwit黫 mellett Begresdelbetfi
Dli'frleh tioilM'liifu-nfil liutliipt^icii .
t62 2=—(í | . v«g}'
Drelier A. wríöi&trj«Bcl Hűbúnyan.
Tinl*ko»i ilníi k valouínt ilrjipyy/k< k ttplli KtktrrÜttk JJilruh í* Gott* tcliliti-lift Jim:<i/t*tn iatfttnüik. IfBiét ch di ki.ak n int'gremleK-s uaj'iéfÁhos k()ioi 11 bkert kpupnlib á»<i-gedmí-tjnkkt-i krdrrekedfiiik.
1 frm
f « i S. 2
f s
g- m ő
ifi
lll WW Í> 9 r.- ?
Az első

osztrák
796 8—12
Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári
társaság BÉCS IV ,leU,,ni 13 al»>Hf*f«lt |Ö1 ? ^
Markért M. vezetése alatt
ajánlja nagy évtiraktérét kéaz ajtók éa ablakokból vaaaléaaal együtt, továbbá légyfa padlók éa nmerikai lítlgvfa triea éa parkett padlókIn'd. A gyár annáliogva, bogy dosan fel 4nn szerelve fid'ai faanyagról valamint kéfiz áruinak nag)- ménnyiaége folytán abban a (helyzetben Vnn, hogy minden megrendeléanek e téren a legrövidebb idő alati elegei lebet Továbbá elvállalja portálék elkéazitéeét, teljen berendezéaeket kaasámvák kórbá-ank« iskolák, irodák atb. számára* továbbá bárminemű, gépekkel kéaiitendő famunkákat, előirt rajtok éa minták szerint azobabutondk kivételével.
I
Nyomatott Fiaobel Fülöp laptulajdonosnál Nagy Kanizsán
«
X X X X X
I
X X
X *
* * * * * *
lx X
xxxxxxxxxxiiiwxxyicxxxyxi^xiixy
3V, lóerejü' [ HAOTAB OÓZOSÉPLÖKÉSZLETBX ' HHM^^HH
0 ÖEMOSQOH Y 0 K
fr-, saéa- ét aaabaattatUsra | • legazllardabb aierjkezttt, fcOay j uyenizállitható b nj azejrkezetli' h
QÖZCSÍPLÖGÍPEK í
IW|M dobbal, ktttk tlntltó ; méTal,árp*toklyaa*ol6ralMoai I
tá^«é k«i|«ifl J
Ára I1M frt *• ura ftlIL j
MUNKAKEPESSEC H éra aktt IN»-MM.kév« « JÓTÁLLÁS.

BVDÁPIMTKX.

As lt|85-ifcl BUDAPESTI ÁLTALÁNOS ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON
Grossmann és Rauschenbach
*M~TíCT'!ii i F.LSÓ MAGYAR GAZDASÁGI < nagy diszokievei. i % kuU váezt m ?.. budapbst któ v
GÉPGYÁRA
áezi ut 7.
4, 6, 8 lóerqü
GÖZCSiPLÖKISZLETIK
wrilécaaa i dobbal é> raakwaiUt, egnjabb, l«f nlllr d&bb nirkmt
ffiíK, műn, ROSJÁK, MALMOK,
MORZSOLÓK SZECSKA- ÉS KÉPAVÁGÓK
nlmlnmuimü mi*
n kköoazdamígi
GÉPEK.
Budapestre felránduló vevók kizárólag éa egfreMpen gyárunkba (5 percxnylre az oaztr. ál\amvasuttöl)jönpl kéretnek.
8 X X X, X ll
1' X
I
X X X
X «
X X X X
iDtA AYALA k Oo.
'(HSWt*'0)j linycitli rnklit
y^JUT JJ Xa««Mlata
fajié Jnel mii
VéáUf l#4 74—tOO
xxxxxxxxxxxxxxx
Ittt? 4—10 ff' V' v ' i ■ ■ i í 1 ' * ' X
KKXXKXXKXKKKKXKKKKKKXXMKKKXKKKKXKKKKKKKXKKICKXKKKKK
ViiNi cuk mi lééHtnyH.
Dr. LIKBEB Uaár f #
láberősítőJN0tttt
Hliaiilj. »' lifirtimüfc XÉNffiiÉ (nft<5»,aySkCTB*<» WaluitryúnttáUn, U\tán :)Í»í-i«I1 MmM, dfUr.ii 1<■<">•(!>, hj^H, í.Jl foita. rr*i»rif«JtmfcrtM i*W»t
W. IMM MMBra 1
As H**-«M» nínlUI, MM MI ffttflMM 1'pnMMM lMf«M, MÁMriMM' IrfHjftbb idmmuuuí iliilii mt aMraaga Miktiklnlélr Alütl I M«*lkolt3fr»', érnek kűvetbfzitfam t«IJfi liUlwliíkot U arat a
ImlvkW bajok ■miÜÉHlii WkiatéUW MMn MfiM toblvatöt dpond * minden
> iikn«»iii>iii>iii>ii fan.iMaiat
fjrfn tireic 3 frt 60 kr., t díj >i>«IWm vagy Mtáavfl nwlleU.
. ndökfiMa ttlku mm
lUhSrtM>tf' M 'W'""*'^ BalvalwGytppurih h Kój#) A. fy/fW* réaaail Zágráb be a. - Sitiig Veacaal gyágy aaartéra Marbnrg 7W 11—?«
X
„BÉCSI BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG" J
é. *
„Bécsi élet- és járadék biztosító intézet" g
Van szerencsénk a t. ifozönségel ériesileni, inisverinl a „Béral bfzlo- w allé láraaUi" éa a ..Béral élei- éa Járadék !»IbI«»ÍI* lalé»nM g
ZALAMEGYEI FÓfjtiYKÖK BÉGÉT W
STRÉM és KLEIN uraknak Nagy-Kanizsán §
átadtuk és leikérjük a t. közönséget, miszerint ugy ^
tBz1, jég- és szállítmány- g
valamint Q
életbiztosítási
aiiolaiaikkal társulatunkat megtisztelni és ^izalommal felkeresni szíveskedjék.
Társulataink tekintélyes tőkéje teljes biztosítékot nyújt az elfő-gsdott koczkázatokért, mig méarészt e!őn)üs díjtételei versenyképessé teázik mii den eddig hszánk ben mfiködŐ biztosító társulattal ►tfir.ben, sőt mi több az életbiztosítón üzletágban oly elfnyffa crmbinátiókat
A 1 é g i o b b k á iv é pótlék
Manila-Velim
vorÖH debeikákkai J^ffy^l*
Velimi világkávé
rnl*4«CMk&bbiiii földteklrrl
Fügekávé
einkeniOTfg alnkbmi éz h
Ljegfinomabb csokoládék
nevO
Ghocolat Velim
a velim i részvény társulat gyára iMl
Prágában. sits-io
Kiiplinló minden fQiierkereNkedésbf^H
vettDnk tel dijtáblilzataiiikben, várakozásának megfelelnek.
melyek a biztosító körffns/g minden
Mogynrorbtógi fi ókig a a ga tvsú g: a
TUxii I iásilé ÁgoNtou Jóiaeí C
igazgató.
809 3-3
verértitkár.
XXXXXKXXHWMHXXX DKA WK WW W» W»W
a f
M *Í .
s 11 ■
Ijl
b —< s S
DREHER A^TAli
kiviteli palaczk-sőre
| a haBi»itatlaa aiiaM| biitnaiiifa aallett MegnadalkalB
Dlctrlcli ^H GottHchllg-nal KudupeXrtt
162 S—-C vac
Dreber A.,sürír.xö<K-jcnél Kóbánján.
TnUbUdiitk vaiutulot árjrfjtikrk régcttí affktmritk Vürkh é» Gttt-Kihliii-Ji<: lUnlaj-ri,tvr intfífiidök. lrart eladóksak a atgmdalfe oa^yrágábos kfprat a hbel5 bfwapaatb iicugedmftvtkkpl kidveíkrdfliik.
S {
¥
I 8
t» í» {VI «}sl r _ f
t r
OOOOOOOOOOOOOO 000000000000000000000000
ooosooooooooooooooooooo
K
„M A R GI T"|
gyógyforrás,
„magyar selters"
Vafj-alaiaiva a bndapwti m. kir. Bx«n ne»a tbutJ nm^tét-le, karé« • ahnd. da rudaf, f4Uf
W«ött arinaart.rtáW kiváló baU«amüt • ixinrqlt kBldnCam tlidőbántalinakná 1 a bol a ■ubadninjttv MkAljwU jrUnUiá m?góvj» « balafat a karoa, >0t vaasadalma* icg^táalól, ellenben » feli/ kü'ött aaénaav fwhf-* fjöfjbatáaa alkatt^BMkork a b«t«c tMtra>sa v-lú gjora éa b>z u» felvételét • axköali. Kien laUjdlfi génak kdufinhrti a M«'rait-forráa aaoa klv«'é alAnyn l«. n i« I iuk^arimfiariii omhan (rO rhh u.ninv-▼Izek, mint a aelt«nil*fleloheiilH>rgl, ttidöbn joltbnn. kBléofla n tUdtfvírsésebqél már nem alkaimNzhatók, ftíXargit-forráa ilt la a lutráa uioll«>t folyton haatnélUiik.
A tUdubotogfk kiiaitiiy gy6gyiniéz»lei*>rB, killüDüren a lejfl-iojjat u«bb GJ»rl>or«i»clo^l-twin. a Mtivi'-vix ouhonoaxá vél'. — Orrod t-kinWIy-ink nndap»«t«n: Dr. KorAuvt, Dr. Ocp-hrtrdt, Dr. Narrattl, Dr. Poór, Dr. Kétlj, Dr. Barbéai Bécaben I)r. Barna-Irarfor, Dr. Doaphek a>k i legjobb eradménynyal aUalmaartk a légaő^ om«'»mztö- ém kugynacrrek áltaíánoa hwnitoa bánulmainál.
Mint i v ó v i z
prMaarfattr - gj <gj mmv i mik blaoajvlt legkÜMlebb Trleat- Flamébta KOLERA yiegbete(«déa ellem a
JttHT borral használva a legegészségesebb ital!
Édeskuty L.
ktr Imád A. a4».lliÉf
KizírtUfM féraktér
UiyizMn kipkiM bUm Ifóflyizer tárbta, ÜMtHttrtiMétbM ét veadéglflkbea.
oooc
8 • i sd'í < S
8 3 : - II ll? <11
» 2 -1 ll ifi i S
« íio li*!1 | H " X
8 » M -i r-S • ^ e txM s ± < w
w » * ia fl C ,i -a -c c a *é W |i imP
8 i < i^alül? -^ < 8
gtíall •iil3!iir!li s. S
KA- ■ a S H* i $21 Ő
r » I = -3 , : -5 5 Ss4 M 5
* fa * i : ■■ 2.1 « ff
K ^a ; Z ** 1 ll isi m % E
! Iklijli ilg^g
: » pl
S 1 f ek £ Si □ 11
« - -<* i g ?í 3 t i|? ^-a ö
M.1 ISflifl lifil I «
"IliillllS!*1 H ° 8
-Hr^rif íi g ír
ti 3 z ö
5 i ? Ü - A
1 i r. < &
rüHséget kelleti Mkórt EuseMusa, A karuk aa eaie a -mokoltnál jobban * in üködlek Igf a 2-ik felvonás nagyifinaleja Kiválóan pU <4-
tf* W 1 • ' I .'••■ '(■ ; | I • "
Melléjclet a „Zala" 1887. évi Április hó 3. számához. (14. «t)
került,
CeütiHökön Ilonka %iaasszonyol égjáték adatott eM Állapodott abban, vígjátékai közftl vi
ipári Janka Ha Lángh javéra j*Jó Fülöp* ea. A fővároii kritika meg-jy »Jó FülÖp« Caiky jobb 6; a dácsáira a mulattató darabnak, mely náluk újdonságot képe* a daczára, hogy a Iámulat gél tagjának volt julalomjáiéka, a közönség léiig sem töllé meg a házai. Különben as [előadás öassé-vágóan ment, a megsxokolj késések sem fordullak elő. A rsimázerepben Moóri jóirü mókáival többször megkaosaktatia a közönséget. Ha e szeredet ugy moágás, mint I beszéd lekinlCTében; kissé könnyedebbnek venné — alig volna} ellene valami kifogás. | —• Szópárt Janka jm fogta ml szerepét s a livilel is megtelelő voll. FiiyalmeiAetnünk kell azonban, hogy a kiejiésre több gondot fordítson, mert gyakran éri hitetlenül beszél. ,j — Lfíngh lluoka kis szerepét sok saereietre-1 méllósáiggal játszol la. — IIm jó nyers-polgár volt. Nem hagyhstjűk emltietíenül Ledo/fszki Mariska kisasixoort sem, a kinél mik határozolt haladást lehetett coosiatálni.
Dr. Ce. A.
Irodalom.
— VlausplllaatáRsk Katánk régi I igazságszolgáltatási vitzonyaira. Jogtörténeti tanulmány, Irta Makói Makay Dezső kir. lörvtoysxéki biró. h. köij- és válió (ügyvéd , a magyar tőrt. társula és a magyar harald. és genealógiai iára ti tagja. (Arpéd korúak.) A szerző tulajdona. Nagy-Kánixaán Nyomatott Wajditi Jó/sef könyjvnyomdAjftban. 1887. Ara 2 Irt. n. ért.
A t. szerzőnek lapunkbán már régebben jelzed müve, melyből I annak idrjén egy rendkívül érdekes mutatványt is közöltünk, megjelent. Egy 8-ré'ü 241 oldalra [terjedő kötetben fekszik előttünk a szerzőnek az Árpádkorszslftt tárgyaló tanulmányai Mi kor e munkál lapunk t. olvasóközönségével I megismertetjük, s azt melegen ajánlani ajándékozunk, előre is le kell moadanunk atinsk behatóbb biralatától; * erre Sem az időI rövidsége nem kedveseit, de álfaiában a för-j lénél i tudományokkal foglalkozó és jogi szaklápoknak feladata. Mi esák as általános szempont okkal fogfálkorhaiunk s ezek alapján mondhatunk űéletét a könyvről, külü-inősen, hogy mennyiben felel peg a szerző a saját m»gs által az Előszóban előirt 'követelménynek, mely szerint „a laicus közön-\tég igényeiket mért módon" I -— ismerteti meg a régi igazságot
Törlénelirólól, log'alkozsék ö a történettudomány .bármely ágával, három dolgot követelünk foeg első sorban:! széle:* körű JforráK tanulmányt; lérgyilago* ítéletei; itzi-jgoru igaxaágérzetet. Ezek nélsül a törtéijet-jiró hamis képét mulatja a (ellájrl eseményeknek, vagy legalább ia hamis világításba helyezi Szokat.
A ludóa szerző, ki a jogtörténet legérdekesebb mert emberileg bennünket leg-aözfiebbröl érintő részével foglalkozik tanul mányában, s kinek lapunkban kőz/életi n>utalványáról már volt alkalmunk föllétlen {dicséretlel megemlékezni: nagy mértékben mjáijának mondhatja ast a temperamentumot, mely a történetírói Ijellemzi*' Ha végigtekintünk tanulmánya 8 érdekes felesetén, lépten nyomon tapasztaljuk, bogy joersM a tények (elfogásában sem án-lipélhiák, i.em sympaibiák nem vezetik; n n egsxólal taiju a régi poros jactáVal, gón-jdosan megbírálja belső becsüket, s as egy-{bevetésből vonja le a tanulságot oly szépen p oly vonzón, hogy a tárgy jiütönhen nár iermészeiében fekvő szárazsága daczára, ér-tleke* olvnsmánynyá less. Nagy vonásokban ív ázol ja az Arpádkorszak ígaaaágazolgálistá-►ál, k'p kép után lünik s/emiínkbo, sokszor szomorú, de mindig émk mulatva azt a bsycho'ogiai lejlódási/ melye} legrégibb igaz-págsroigálial ásunk fostgjLJwtra mulat, de a
tkerző előadásában mindig érve a közmű-étüdAsi szemponttól, melynek h«folyá«át az njyes időszakok igazságszolgáltatási visjfo-ra röviden bár. de világosán és vonzó hapeeftggéshea tárgyalja a iiwill. Es adja meg egyszersmind a munkának nagy becséi a laikus közönségre nézve is, [melynek cm-Mély történeti érzékéről fájdalóm nem hiába kianaaxkodbainnk hazánkfián'
As I. lejesel SsL Isiván korát tárgyalja le fejezet jeleni meg lapunkban). A 11 fejesei SU. isiván kntvuleo utódjait tárgyalja. Fólöits érdeke* résztelek ebben Szí. Lász'ó N Kálmán királyok kora. Nem kavéabbéas. a mit eaenö a 111. Béla alatt] Írásbeliségből r mond,— A III lejeaeW II jeruralemi András Inra foglalja eL A IV. fejezet]IV, Béla |o-:Mi lárgyslja. Fonioa ts érdekés fejezet la* kánk Maxságsz^gáliKtási vijuoéyaira, halár jaini 4 szerző mondja i fö* olim) törvényei fánk Mm maradlak.* As V. ÍM V. ftt-váa ét IV. vagy Kta Uszió kMM iárguya-Igeo nekaaen tárgyalja ts otojsó részében a ' mm a jegbtaMwég leÉae illnifcll ttta László a^ayoMorüó atiiiji alall. -H A ¥1 l^eMtbta III. Mva koraaak máilafá-ka ies simlim. Sajnállak tagj a Ificyv fartalmát be-
utalnunk, .Innál is inkább, mert egyes adatok részletesebb lelemliltyével osak halvány képét ayujibailttk volns s köpy v gazdag és érdekes tsrialmloak, mely egésxélieii élvezve az olvasó a *zersŐ iránit elismerés ársaliné-mével leszi le keséből. Ason reményünknek sdunk végül kil^jeiéai, bogy a könyv a megérdemlett elterjedésnek Örvendve, ssersól ösztönözni lógja isuulmányei folyialásárii és közzétételére.
H. H.
Közgazdaság.
MHPI VH
ETm
Aa elal Magyar Ali. fclataalM MraaMli HommH Pál elnökiele ajaH m, hó 24-én tartotta meg köagyülésói. As előterjesztett 1886, évre vonalkosó sárszámls i;011,562' Irl 37 krnyi nyereséget tüntet ki A közgyűlés elhstárosla, hogy az alapszabályok szerinti levonások uián leumaradó Ói>2,202 frt iiO krnyi lissla uyeréHégböl osx-lalékul minden egéw részvény után ÜOO Iri flxei^ssék ki és a 2202 1*1 <10 krnyi maradvány a jövő évi azámUre vezetiossék elő. Ktahaern* ttélokra 10,1 IMI Irt HA kr. ssavakiaioli meg, melv ÖsKtg&il 9000 frl a magyar királyi konréd tiszti özvegyek ét áreák segélyellátási jótéteit javára adományozt(üott. A társsnág különféle tartalékéi ivtmwn etnelketllek\ mert mint a mérlegből íálbitió, a minden megierhellelés nélkül elövá/elelt készpáns dijlarla'ék a tüz é*' ssállílmánú üzletágban l.^ÖH,78B Irt 4b kr. =; 76a/i»% J« as évi késspénzbeni dijbevéielnek. ss élel-blxlosilás díjtartaléka 11,1^2,007 frl 68 kr. a réssvényesek tulajdonát képező nyeremény-tartalék 1.9^0,078 frt 54 kr. Az érlékpapirok különböseli tartaléka 280,040 frl 20 kr. bár a társaság tulajdonában levő és névértékükön leiül je^vzett záloglevelek és elsőbbségi köl-venyek 7.-716,lIHMrt értékben csak névértékben vannak felvéve a mérlegben. A tisst-viselők nyngdijalapia az 18^8. év végével 463,205 írt (J5 kr. és a Ltvay-alap. melynek czélja as elssegényedett ügynököt vagy szegénységben elhalt ügynök özvegyét és árváit segélyezni ü2,269 frl 69 kr. A társaság összes bisiosiléki alspjs a mull évben kimutatott 1.8 028,67 i frl 36 krról n lefolyt évben I0.00H987 frt 45 krra emelkedett, mefy összegben s társaság birtokában levő és a későbbi években le-járó díjváltók értéke, mely a mnli évben 6.436,137 frt 86 krról 9.78.*),087 Irt 94 krra emelkedett, nincsen belefoglalva. A felügyelő-bizottság jelenlétiének meghallgatása után a közgyűlés megszavaila a felmentési. Azoszv lalék már e hó 26-áiói kezdve került kifli-seiésre. Végül Hajót József igazgatósági isg bejelentette a közgyűlésnek, bogy a gazdák jégbiztotitó szövetkezete igen kedvező körülmények küaóU megalakult és működéséi megkezdte, a mii a közgyűlés örvendetes tudomásul vell.
FelklvAa s nsujar gssdaki iftaaégkea! A'uliroiiak. mint as Első magyar általános hizlosiló társaság állal alaki-lőtt jégbisloaiiási szövetség felügyelő- és vizsgálóbizottságának tagjai, mai napon Budapesten összejővén, megalakulásunkat határozat ilag kimondottuk, a felügyelő és virs-gálőbizottságnak kiegészítéséi, sz eddig követelt válaaziáai mód szerint, ápril havára halaszt ván szon okból, bogy ss időközben belé|iendő ssöveiségi tagokra éa az eddig még nem képviselt vámegyékre is lorditiai-hassak tekintet.
Meggyőződést szerezvén msgunknsk az eddig már lényleg belépett szövetségi ingok saámáról és az általuk lekötött évi díjbevételről, e/l oly tekintélyes alapnak találtuk, bogyfa szövetség fönnállását teljesen huio-siiotlaknak tiyilváníi|ia(luk.
A lörssbevallá-ban foglalt feltételeken kivül, az Első magyar általános biztosító társaaág részerői, még több fontos előnyök biziósitiaiiak's szövetségi tagoknak, melyék közül felemiitjük első sorban a szövetkezet autonómiájára vonatkozó üdvös intézkedési; továbbá a társaságnak fizetendő b% igazgatási díjnak a 2-ik és 3 ik millió forint díjbevételnél I—1%-kal történt leszállítónál: a szövetség és a társaság közi nelalán lel-merfl belő vitás kérdésekre nézve egy választott ^íróság alakítását; és a költség' k fel-oszúsánál sz nj éleibizlosilási díjak aránylagos felvételéi*
Mindezen ujabb felléleiek egy a társaság, éa a szövetségi felügyelő- éa vizsgáló-bizottság közi létrehozandó, külön írásbeli megállapodásban fognak foglaltatni-
Most miután ugy a magytr gazdák jégbízlosíiásí szövetsége, mint sónak felügyelő- ée viragáló-bízoltsága trégalakullnak moodalOtt ki, még inkább érdekében lakasik minden Faüvetségi fagnak, hogy rokonát,, barátját, szomszédjaiig ismerőseit a s-övel-ségbe való belépésre kérje íel és ösztönözze; mert minél nagyobb kiierjedésl veend a jéfa&veiflég annál biztosabb annak telvirAg-záss, annál nsgyobbákká válnak a minden egyea tagra háramló előnyök.
Axoa ujabb kedveaaéayek, melyekel jeleatlik, nagyobb ősziönzésül szolgálnsk mindazokra, kik még addig tsHéakoalak a bsiépéalől
Felhívjuk iímMI gasdatársáakst, bogy ÉÉ • latass köafledlérol sorskoazsoak ik, táp'sMh lm a jéghésla^áaé aaóvet-
minden tekintetben megfelel. Álljunk saját I lábainkra 'és köveesjük axon közmondást, liágy »S#gila magadon, as Isten is megsegít í« ,
Most már egy Önálló tesiüleiet képesünk, magunk intéxsük ügyeinket, autonómiát bmtosibink magunknak és oly lámaszunk van aa Elaő magyar általános nlxlnsllö társaságban, mely ssilánd anyagi állásán kivül a [magyar gaadaköxótteég érdekeit hassüss sMllemben viseli ssivén.
Legyen tehát minden axövelségi lag nnostolh, icrjesziöje s szövetségi' eszmének járuljon hassá (nindenki, annak lerjesztésé* liaz és nagyobbitásábos, hogy azon osél, mely megalakításának indokául szolgált l. (., a iégbirtosltási dij fokozatos leazálliltsa, minél nagyobb mértékben általánoaan elé* relhessék.
Budapesten, ax 1887 (ebruár hó 28-án tanölt lelügyelö* ás viksgálóbUoiiság slakuló üléséből, j [ '/ '
A magyar gazdák jéghisUthttáei szövet' síkének /'elöi/gelö- ée rjtsgwá-bizgttsága.
Mf Jankqeick lAezlü einria, a Somogy* megyei gMdasági egy|**t e)nök.e. MHczer Gyula alelnök, Ilorsodmegye alÍNpáu)» es a liőrsodmegyei guxdasági egylet elnöke, sínyo* IAszli, földbirtokos, Bittó liéid, földbirtokon, a Poxsonymevyéi gazdasági egy fél alelnöke. lf\. IHeiter Lajos, (öltjbirtokos, horster Géza, löldbiriokos, a Komárom megyei gasdasági égylel alelnöke'. Hertnyi (lothard Nándor, földbirtokos. Báró (Jmutty Ferenez, löldbiriokos. Jettenetky ítéli, földbirtokos. Márffy timil, löldbiriokos. .Wjtnolorils (ilita, földbirtokos. Sádoty Kálmálpi földbirtokos a Hara-nyamegyei gazdasági egy lei alelnöke. Neumann Frigyes, lütdhirtokoeés nagykereskedő. fíilfy Ferencit, földbirtokos, kir. tanácsos és 1 Sxeged sx. kir. város polgármestere. I*scherer József, löldbiriokos. xktddlc* Jenő, földbirtokos, a Zslamegyei gazdasági egylet alelnöke. tíimay jide, [földbirtokos, llerczeg Thurn Taxit Egon, lísdbirlokos yAárlielyi Láaxló, föidiiiriokos, as Aradmegyei gazdasági egylet elnöke.
Az említett uralmi kirül még a köret-k«/7 szövetségi tagok\ fogadták el a reájuk esett rillasztdtt a felügyelő- és vizsgáló-bizottságba, kik atonban a\ gyűlésen részt renni akadáluozra voltak ét pedig;
Jászay Jenő, loldhirtoko*. Öttömösi Magyar Imre, Ibldbitipkos. Molnár lstwln, földbirtokos, Zemplénin, főispánja. Mualecif Vato, földbirtokos, lioftyhádi Verttel József\ földbirtoko-. Dr. Pulstky Ágost, löldbiriokos és országgyűlési kép* ímIŐ. 17ezmándy Ödön, foldb. Zemplénm. löjegyzűje és a Zemplén-megyei gazdasági egylet II. elnöke, ffróf Wanckkem Frigyes, fölfbirlokos. %eyk Oébor, löldbiriokos
Kgy no MBg^lkandkAI. AwIImo nyugHli ré-nibra l^v-iwWrr yrtUakgbM él Clranii Min*, *gy 'rttkm U u< rgtlniM » klatk iwmiMl Mmttil *a végra dM nli ti"'* >ilcAÉj"i>t>ti mMm kümIi érit k»l»m ált lw»r<4. .Kkjt iM^rsbb gesdseáztsw" — Igjr fc—lill — .vftllam alkalmai én Tulaágua munka kfivalkn-UbM f'jajAat kaptam, kú*«lva halála* rjfaag««*yl3l »
EjrowwbelegeigtW, mig »»gra ké|>t»Ut- tollam lám lálw iáléknl magam Un lart hí. (mairtlti vollam iiámX Mtig áujtamat ftfiSftl. XjinflklnSi M üilMRéatIM U4á J«»ol»í lamél mim ka bIAn uétl*m, ita raakliaiiuir havat fijdalwal éntUm oldalamlUn, ml, havái ISI tralva agw I^ShiUn allciMi'i Utaantt *a miiwiaii Ugombui IfiklafalL Mit k.'thó-K*a UpM *eh#eaég Urn( ngy, hg) vé4ra már Mm bírtam manmai a m4»o4 liM la agvha ratnin, mim f>n-itolaiii utoljára. iMnrWWhM mriJák. h"zy végéfám Immár htaal vm a mm, álak tnvább, t*ak aililijj- mig a Iák újra fr.lvcatik ittl Uiáaii düotűkel, Kkkar löro'nt. hogj agy Slmk»r röpirat Jutóit fcmulmhm. Kártom mujtmSi, Imáim Mham egy Avag SHAKKH K.\ t HACI' ol. malpt én ai íruitáah'ii hivat fcarfam aiodiii; mág fal' I aam vállam lm éa máiia Javaik*! émlaai ál|au*luinlmii, Utolaú IwMgaéiam 1889 jiiiJu* bii a-i a kautfiilOu /a auguaitiia t-lg lartcttl, i«<idfi"» a Shakar-fXtraxIai k«*4laa Hcaitul. Igru ktvéaml wlilán már képM voliam kOiiiiyaljb maakák vígxéféie A haSOgéa WWirVMI áa ami*Mm«ÉM léhU tégüáaiMU^ aáabmi. Noal immár Ifik* lalaian magg/AgyalUm ka 0)1 mily ljoldog vsam! Ham találok Mm««kal hélám kgaja ■éaérv, »nit a HlwWEnirakt lr<m ér/eU. Mag hall )agyaa-•m.' imgy krnll«iiiok nrvMal óva Inltll^k a Héfrt «am álééam anr hama<lalétál. mi Swa^ré*. Rogy M mm ta»a jé« tt Imgy a Shftkar fAflnhli mám"* ambír fmpéaél lógják ok'.tni; áa Ima inn«i ésSpatiaaM annmh kimliiBm anii lég—it. A itilniS UhüíefiaSslák rhlnséi régatla * I irlokomban lévő mjnlrgy f iiiértíölilnyi irfSUut Jár lm krxról késre. T'iaéwjwln méltpMfa jíntak M«ratt «m-lmf»k cUerui a»l ÍJUrn, bijitulán gyégyaaart igmal. loitváii, kugy én i^éamágamit annak kú*iünli«l«m. klUaaaa blvén, Imgy jé uMm Jénmk. |gy maaimyt Imi méh. ki m*r a halál révéa & téti, a tti'UKfá. hagy mmlUf aem l«l magén aeiíiUiii, habár m*r mámaa orVo* taaérail vet'a la Igétiyíw. egy aem Imtult rajta aagSaal. Bh lir»**!i<m neki a Wmkar rBntortl S Salgel h^uáankwl. »wly-k nagyliaM «lömo»tI Ják m iHfcU hatjait, S mlmtkrllA MVél felírtam Iiaki. Mbogy eiiéviaau O laááeaomsi kánlti Slmkar-wtmM vett és lm* mr»l a legj-l.li ,gáweg—k Bn«*I a M amUrak me»n« lAlála béaio'Ják iitíéi 'algyúgyBltáL EaM bét mm <»ly »lk»rt araion vUéküukAur h*gy « am-berek u| momjják. nekik mér Mnaa ia t4hhé eavmn mSk-iájtfik ftk r-ak SUk^r riiraci'4 *• fklg'l talxtftca«l vtnoek KűasvéayhM urniiw/ kik igj ukat Ariilék éa uJJ'.kat ia alig Urták moadlla^l, meggyAgyulták általa. KafSMSakhM volt egy leény, ki *lami vmlé kimaamkrn meglrfUt éa <t évig MyomU M Agyat nwléa kAmvéü) a< ítyWmakbán •Miueilvéű ol» máávhM, hagy inir m hgfVM-lin fan-d'.ll. Vem V. Ú orvá* a HNMA* k«rűlftokl*n, kDwi m lordalt volna végétjén a ssegmj laény mik de 44 immki! n^iglt. lujay mm éli tulalmukbúi atgiiem. M d*n a UlakviÜaég hawgát megkwédwl Jalloimk. ■él Sg ftzt gftaJcifak « már nakl mM.
Ilikar-satract éa ••Igal
magmaMak éleiét «• «M< mér Wy a^• * mmi tmril máa. lempiomlrt Jár éa ml <M *aMÍ műnkén kéjma Mto-Saahi bárnak mááfci Km kímjálnJ látta. U»-la».-. (mgy m>r érak éte Nyomta m ágyat UmLtf legm'iyabb UUrxl vMlatlk Irántam m ■ukee^naai aa laM J -aág* Irém.* llKIUDln MÍRJA.
Icy Seég takae iHiMl éM I M 14 ár. — ggv Mm litgil likiipÉ k> ha Mi|iini«i|i Smhaar Tt.r.»k J"»aaf gyágywuvláráliM Baéapi kkrlly Mcma ||, « ábaU hgphalá Magyemrmág len iyágyMarWahmi.
Nmytooésnéa; fínidrr Túfé* HermkkT^km
Nyüttér*)
A kM bmrálal vssask, ma •Méálksmék asaá ka Irigyel la lalAlkasvmak. fiiéba | as már ngy vm aa éleiben, a mmt a költők nagyon találóan
•jAst
mondják, bogy *az élei Mvarlalan öröW • földön senkinek sem adatik,« Csért Brandl fl. gfógysseréax svajnxi labdacsainak btrá-lail ne nyugtálsniisn az, ha a hála és elismerés szaval mellen, ss is megtörténik, bogy vagy egyszer ill-otl valamely elégedetlen as ö nézetét bslisijttu Mindenkinek lel-ssését megnysrni Isiieis'lsn s igy tsrvnéese-les, hs sms sok szerek has, s kik gyors segítségei K gyógyulást tsláltak lirandt li. svsjexi labdacsaiban s azért hálásak, néhány elégedeilen is csatlakozik, a nélkül azonban, hogy ez állal a legcsekélyebb jognsUllság , adainék a szer általános becsét illetőleg kövei kaslatáaaket vonni le.Kgy dblmz ára 70 kr. ii gyógyszertárakban.
V A
Felelős azerkeaslö KII A M i O II,
H1RDKTÉARK. 7745/lk. HB, érk nov, 2Í)>n.
ÁRVERÉSI JJIRDETAIÉNV.
.A nagy-ksnisssi kir. trvszék llkkvi osxtályg részéről kösbirré léielik, hogy a negykanismi gyám pénslár vásrehsjisió-nak Nagy Ferenez kuk képviseletében édes atya Nagy Ferencx végrehajtsa! szenvedő kir kanizsai 1akps ellen *7I frl 5 kr. lőke ennek 1885. évi január hó 10-Ík napjától járó 7•/„ kamatok és ezeknejt 7% késedelmi kamatai 19 Irt. 19 Irl per, 7 Irt lö kr. végrehajtás kérelmi 9 frt ftÓ kr. jelenlegi s még (elmerülendő köSlségsk iránti végrehajtási ügyében a lentneveseit kir. törvaxék' területébe/ tartosó nagykanizsai 4(164 sx. tjkvben -f 3385|» hmá. 122 fiira 742(i|b hrsx 45 frtra és 7681 |á. hm. 45B írtra beerült egész ingatlanok
1887. áprlllH U 9-én délelőtt. 10 ómkor
ezen kir. törvényszék Ik, helyiségében Henx házánál fir. Henl/ik Ferenez lejperesí Ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lennebb kitelt tygorir.
Árverezni kívánók tartoznék s 'bees|r 10% Ai készpénzben vagy óvadékképee papírban a kiküldőit ke/éhez letenni.
Vevő köteles s véislárl három egyenlő részletben, még pedig: ax elsö| ss árverés jogerőre emelkedésétől sxámilsndó I hónap alall, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól li bóoap alall, minden egyes résxlei uMn ax árverés napjától számítandó ti'/a kamatokkal együll ax árverési feltételekben meghatározott helyen éa módozatok szerint lefizetni.
Nsgy-Ksnizsán, 1886. évi decs. 4-én a kir. törvényszék mint telekkönyvi bstóság. (irl. HUKONNAY EVELL
h. elnök, jegyző.
Mssvény és ásás ellen áj.'uil'»tt aiáiwa J báziufnk Ríott még is csak a valódi Horgony • Ilin • Ezpellar a lagkatánaaáfc
i
1 éa lagfeáá. £c oem Utkos-aiet, bsotiii egy ^JtUJssas ■agfclxtUé, ervstfag klgMá^t i—knaiünény. mely mUMÍ«t> U l-gimi taljaa Mgsyaavéssal ajánliiató. Hogv a l'niii-Expellar teljes bizalmat érdemel, lugjokboo kitűnik abból, bogy aok betog, a ki nagy garral íaldi' arfi^uáa gyógyszereket próbált meg, aaglat caak a
tárt vlaaa. as teezj'iiiwrfiljtii álul gvutAd-M inog arról, bogy ágy a NON f a jd a I mak taf-mskpftasá atb., mint a Iáfeg »» halfijái, iHalajSatink atb. s Pain-Expolkm-I msktsm hsdánaáláaak által letgyoraabUn uuststketü meg. A 40 kros, TOkrna éa IJO oloá ér S iiagétiyaRUkaak is kouáftrkalává teas|, mig máwéazt a aiámoa siker a felfii kmeakadik, bogy s péas nincs kidobva ▲ kérés atáaxstíakul azonban óvakodni kell, s csak a Jülsl
ellátott Piin-Ezpellert fogadjuk el mint valédíL lúizponti-nikiAr: Bvégyazsrtsr sz srasy araazlAstwz Prégikaa, Ntklav plaU 7. hpkite a laytlhk avéi
sxsr tárása*} r

ffink tár: Tőrök Jéeaaí gyágyasartára Bodapcsias H—13
— RséapMt —»
Budapesti szálloda
CaiaMan berendezeti Bécsi oteza és KHalód ér
"Mhák 1.M-4AI faljabb
A szalloda tánaskocsija
a közponií pályaudvaron Mmetdij —ja Mh Tknmkomk as ÜMlrák áliarnt vastrtak pályaudvnráUíl . Minién kőalakadik a axállod^bac.
Mooeidij ia kr

w
Melltéllel fc „Zala" 1887. óvi áptília h<V 8. azAmához. (14. az,).
titftséget kéltéit M ári EuWfclUM, A karuk aa este a azokon ni,(jobban működtek Így a t-ik felvonás nagy ftnalejaj.kiválóan jól *sl* | karóit.
(HUMM* 5 ntpári Janka. ás Ungh Ilonka kisasszonya javára1 »Jő <Füldp« ez. vígjáték adaton al A tóvárosi kritika metf-állapodott abbén* h< jy »Jt> Fülöp* Csiíry jobb vtgfálékai kikül va dácsára a mulat ja tó darabnak, mely ná ink újdonságot képez ■ t ilnojtára. hogy a iáaniUl két tagjának v*>It 4julalomjá»éka, a koaoneég félig sem (ölté mg a házai. Különben afc a Ifiadás össze-vágóan ment, a amazokon késések sem fordultak elő. A cziátszerepben Moóri jóirü mókáival többször magkacaagtatia a közönséget. Ha e szeredet ugr mozgás, mint bestéd tekintetében! kissé könnyedebbnek ▼enné r- alig*volnal ellené valami kifogás.
— Szapárí Janka jói lógta lel szerepet s a 1 iviiei is megtelelő volt. rigyelmezietnüok kell azonban, ho|y a kiejtésre töbfr gondot (ordítson, mert gyakran érthetetlenül beszél.
— Lóugh llunka kia szerepét sok szeretetreméltósággal játszotta. — Tisztái jól nyers-polgár volt. Nem hagyhatják említet lenül i4tdoff*zl'i Mariska kisasszonyt sem, a kinél uiN határozott haladást lehetett constatálni.
• Dr. dr. A*.
Irodalom.
- Viaaa»|»ll!»iitAa»k hozónk régi igozuigszolydltatósi viszonyéira. Jogtörténeti tanulmány, Irta Makói Makay Dezső kir. törvényszéki bíró. h. löz- éa váltó ügyvéd, a magyar törtl társulat és a magyar herald, és genealógiai tárai r. tagja. (Árpád? korszak.) A szerző tulajdon jt. Nagy-Kánizaán Nyomatott Wsjdifi Jó»#ef könyvnyomdájában. • 1887. Ára Irt. o. ért.
A t. szerzőnek lapunkban már régebben jeltett müve, melyből annak idején 1 egy rendkívül érdekes mutatványt is közöl-fűnk, megjelent. Egy 8-rétft 241 pldaWPterjedő, kötetben fekszik előttünk a szerzőnek I az Arpádkorszakot tárgyslu tanulmánya. Mi kor e munkái lapunk t olvasóközönségével megismertetjük, s ast melegen ajánlani szándékozunk, előre is le kell mondanunk annak behatóbb biralatától; erre sem az idő rövidsége nem kedvezett, de általában a történeti tudományokkal foglalkozó és jogi szak* lapoknak feladata, Mi csak aa állalánoe szempontokkal foglalkozhatunk s ezek alapján mondhatunk Ítéletet a könyvről, különösen, bogy mennyiben felel meg a szerző a saját maga állal az Előadóban előirt követelménynek, mely szerint „a laims közönség igényeihez mért módon? — ismer leli meg a regi igazságot
Történet írót ót, fog'alkozzék ö a történettudomány bármely ágával, három dolgot követelünk mag első sorban: széles körű forrás tanulmányt; tárgyilagos ítéletet; sti-J goru iggzságérzetet. Ezek nélkül a történetíró hamis képét mulatja a leliárt eseményeknek, vagy legalább is hamis világításba helyezi azokat.
A tudós szerző, ki a jogtörténet legérdekesebb mert emberileg bennünket leg-| közelebbről érintő résrévei foglalkozik tanulmányában, s kinek lapunkban közzétett mutatványáról már volt alkalmunk (Öltétlen dicséret lel megemlékezni: nagy mértékben sajátjának mondhatja aai a temperamentumot, mely a történetírói jellemzi. Ha végigtekintünk tanulmánya 8 érdeked fejezetén, lépten nyomon tapasztaljuk, bogy szerzőt;! a tények leifogásában aem an-npáthiák, !>em sympalhiák nem vezetik; ö «egezóláltaija a régi porba actákat, gon-dosan meghint'ja belső hectüket, s az egybevetésből vonja le a tanulságot oly azépen és oly vonzón, hogy a tárgy különben nár természetében fekvő szárazsága daczára, érdekes otvasmánynyá lesz, Nagy vonásokban vázol}á az Arpádkorazak igéaaágszolgáliatá-■ fát, kép kép után tűnik szemünkbe, sokssor stotnara, de mindig érdekéé, mulatva azt a j psycho'ogiai fejlődési, melyet legrégibb igsx-•mgsrolgéUal ásunk fokról lókra mutat, de a szerző előadásában mindig ki érve á közmű-velődén! szemponttól, mélykék befolyását ax egyes időszakok igazságszoIgállatási yfszo-ira röviden bár. de világosan és vorrzó I össaefttggéshen tárgyalja .a szerző. És adja meg egyszersmind a munkának nagy becsét a laikus közönségre nézve la, melynek csekély történeti érzékéről fájdalom nem hiába panaszkodhatunk hazánkban.
Az I. fejeaet Sst btvátfkorit tárgyalja (e lejezet jeleni meg lapunkban). A IL feje-i re* $si. István közvetlen utódjait tárgyalja. Fölötti érdekes jészletek ebben Szt. Lász'ó és Kálttiáti királyok kora. Nem kevésbbé aa. a mit szerző a III. Béla alatti Írásbeliségről ■und.— A III fejeaetet II jertnlemf András kora foglalja ei A IT. fejezet IV, Béla korát tirgyalja. Fontos is érdekes fejezet ha* aánk »fB/ségs»nlgáJiaiés» viszonyaira. habár mint a. szerző mondja i|0* oldali törvényei ránk Ham maradtak.* Aa V. fejezel V. litván éa IY. vagy Kun Uazá korát tárgyalja. Igen érdekesen tárgyalja ez aloieó részében a szentö a jogbiztonság tehet sttlyedését Kun László népnyoi&oríió uralkodása alatl. — A ¥1- iejea*b#a 111. Cadrt kbrának méltatá-aÉvall|evt be lanulmáDfát.
tyatijak befr a Itöayv tartalmát b6-
iPIgPi aii WMWpSj nv WW HiSr
km t ahméáakM magára a kteyvre M
Utalnánk, aiuiál 1s inkább, mert egyes adatok részlatMebb iqfemliféaével csak halvány képét nyújthatUik volna a könyv gaidag és érdekes tartalminak, mely egészében él vetve az olvasó a vzerzö iránti elismerés érzéliné-mével teszi le kezéből. Azon reményünknek adunk végül kifejezést,, hogy a könyv a meg-énleralett elterjedésnek örvendve, szerzőt öaziöAözni fogja lanalmáayai folytatására és köztélét elére.
ÍM. n.
Közgazdaság.
Aa olatf MIK)ar áll. blftéRlté
tftraaaág Somsxjeh Pál elnöklete alatt in. hó 24-én tartotta meg közgyűlését. Az elöler-jasztett 1886. érvre vonatkozó zárazámla 1.011,662 Irt ST krnyi nyereséget tűntél ki A közgyptés elhatározta, hogy ax alapszabályok szarinti levonások után feiimaradó 602,202 frt ttO krnyi tiszta nyereségből Uwz-talékul mindén egész részvény után tlOO Iti fizettessék ki ^ a 22t>2 frt 00 krnyi maradvány a jövő 'évi számUra» vezettessék elő. Kóshnszwn ctélokra 10,1 OH Irt 60 kr. szavaxiatolif meg, mely ósszegbSl 5000 frt a magyar királyi honpéd t/ssti özvegyek és árvák segélyellátást intézete javára adományoztatott. A társaság különféle tartalékai tetemesen emelketltekj mert mint a mérlegből látható, a mindan megterbeltetés nélkftl elövá/eialt készpeuz dijtarla ék. a- tüz . és szállítmányi üzletágban Í.86H,TB5 frt 45 kr. i= 7ftVw% ja aa évi készptoxbeni díjbevételnek, az élet-biztosiláH díjtartaléka lt,H72,607 frt 68 kr. a részvényesek tuiajdonát képező nyeremény-tartalék 1.9f0,07M frt 64 kr. Ax értékpapírok különbözeti tartaléka 2*6,04(1 frt 20 kr. bár a társaság tulajdonában levő és névértékükön leiül jegyzett záloglevelek és eisóhbségi kötvények 7.715/200 Irt értékben csak névértékben vannak felvéve a mérlegben. A liszt-viselők nyugdíjalapja ax 18^6, év végével 463,5$5Jrt Ü5 kr. és a Lévny-aiap. melynek czéljn az elszegényedett ügyuököt vagy szegénységben elhalt ügynök özvegyét és árváit segélyezni 09,269 frt 69 kr. A társaság összes biztosítéki alapja a mull évben kimutatott 18028,671 frt 96 krról n lefolyt évben 19.008 987 frt 45 krra emelkedett, mely oaazegbeu a társaság birtokában levő és a későbbi években lejáró dijváltók értéke, mely a múlt évben 6.425,137 frt 86 krról 9.785,087 frt 94 krra emelkedett, nincsen belefoglalva. A felügyelő-bizottság jelentésének tneghallgaiáxa után a közgyűlés megszavazta a lelmentést. Az osztalék már e hó 26-ától kezdve kerüli kifliv aetésre. Végül Hajós Józaaf igazgatósági tag bejelentette a közgyűlésnek, bogy a gazdák jégbiztositó szövetkezete igen kedvező körülmények küaött megalakult éa működéaét megkezdte, a mit a közgyűlés örvendeítes tudomásul vett
Frlklváa a magyar gaidaki aöiiNéiiliex t Alulírottak, mint az Első magyar általános bizloaitó társaság által alakított jégbiatositási szövetség felügyelő- és vizsgálóbizottságának tagjai, mai napon Budapesten összejővén, megalakulásunkat hatá-rozatilag kimondottuk, a (elügyelő és vizsgáló-bizottságnak kiegészítését, az eddig követeti választási mód szerint, ápril havára halaszt ván azon okból, hogy az időközben belépendő szövetségi tagokra éa az eddig még nem képviselt vamegyékre is lorditiat-h»as*k tekintet.
Meggyőződést szerezvén msgunknak az eddig már tényleg belépeti szövetaégi tagok számáról és az áitalak lekötött évi díjbevételről, ezt oly tekintélyes alapnak találtuk, hogy a szövetség (ÖOaállásál teljesen bí/.to-silótoknak ityilvániiha'iuk.-
A iörxsbevallá*ban foglalt feltételeken kívül, ax Első magyar állalánoe biztosító társaság részéről, még több Ion tog előnyök biztosíttattak a szövetségi tagoknak, melyek közül felemlítjük elsői sorban m szövetkezet autonómiájára vonatkozó üdvöa intézkedést; továbbá ^társaságnak fizetendő b\ igazgatási díjnak a 2-ik és 8 ik millió forint díjbevételnél I —■ Itörtént leszállítását: a szövetség és a társaság közt netalán lal-merü beiő vitás kérdésekrf nézve egy választón bíróság alakítását; és a költségek fél-oszijásánál az uj életbiztosítási dijak aránylagos felvételét.
Mindezen njabb feltételek egy a társaság, éa a szövetségi felügyelő- éa vizsgálóbizottság közt létrehozandó, külön írásbeli megállapodásban' fognak foglaltatni
Most miután úgy a magyar gatdák jégbiztosítás) szövetsége, mini annak felfigyelő- éa vizsgáló-bizottsága rregalakullbak mondatott kl még inkább érdekében lekarik minden ?aövefaégi tagnak, hogy rokonát, barátját) szomszédjait, ismerőseit' a a-övet-ségbe való belépésre kérje fel és Oexiönözxe; mert minél nagyobb kiterjedés veend a jégaxövetség annál biztosabb annak 'elvirágzást*, annál nagyobbakká válnak a minden egyes tagra háramló előnyök.
Axoa ujabb kjedvezbiéuyek, melyeket jeleztünk, nagyobb ösztönzésül asolgálaik mindazokra, kik még eddig lartáakoatak a belépéstől
Felhívjuk daatm gaadaUrailakat, hegy moal a tavasa közeledtével sorakozzanak mztkémk, lép wk bt a jégbizteadári aaövet-aégbe, aMly t m^yar gazdák ÉtftHllall
minden tekintetben megfelel. Álljunk saját lábainkra jáa kövaasük azon köamondáat. bbgy >8e|i)a magadon, ai Isten ia megsegít t«
Moat (már egy önálló t ast Ölel st képezünk, magunk intézzük ügyeinket, autonómiái biztosítunk í magnnkqak és oly támaszunk ván as Első magyar általános bizloaitó társaságban, mely aailárd anyagi állásán kívül a magyar iazaeköaöiség érdekeit hazafias aáellemben [viseli saiijén.
Legyen tehát aníndén szövetségi tag a^ostolq,, ímesztöje a' azövetségi eszméitek jKtuljoö hokxá mindenki annak leijeaztéaé-héz éa naéyobbitásáboz, hogy azon csél, mely megamkiiásának indokául szolgáit i. L a jéfbirtosiiáai dij fokozatos leazállitása. minél nagyobb mértékben általánoaan elérethessék.
Budapesten, ax 1887 február hó 28-án tartott feUtyyetiKéa viasgálöbúollság alakuló üléséből.
A ntépyar gazdák jépbi ttiléitási* aáret-tégének felBgyel/h én vizsgálódd zwsága:
GröfJaukorich László elnök, a Somogy-megyei gaadah^gi egylet eláoke. Metezer Gyula alelniVk, uoraodiiiegye/alispánjH és a Borsod megyei gazdasági egylet elnöke. Ányos László, földbirtokos, Bittó lléni, földbirtokos, a ÍPoxsonygnegyei gazdasági egylet alelnöke. (/J. Bleuer Lajos, földbirtokos. Forzter Géza, löldbirtoko*, a ' Komárommegyei gazdasági egylet alelnöke. Iterényi Gothard Sándor, fófdbirtokos. Báró Gerlírzy Fet'encz, földbirtokos. Jeszenszky Béta, földbirtokos. Márfty Emil, földbirtokos. Manolovits Glisa, földbirtokos. Sádosy Káltnán, földbirtokos a Rara-nyamegyei gazdasági egylet alelnöke. Xeu-im<ihm Frigyes, földbirtokos és nagykereskedő. Mtfy IVrearz, földbirtokos, kir. tanácsos éA S/eged sx. lur. város polgármestere. J*seherer József, löldbirtokos. Skutdic* Jenő, lOldbir-loioa, a Zalamegyei gazdasági egylet alelnöki. üimay Ede, földbirtokos. Herrzeg Thum TaMs Egon, löldbirtokos Vásárhelyi Lákxló, löldbirtokos, ax Aradmegyei* gazda-sá|i egylet elnöke.
Az enditeti urakon kivül még a köret-kei»" szövetségi tagok fogadták el a reájuk esett választást a felügyelor és rizsgá/ó-bizott-ságba, kik azonban a gyűlésen részt venni akadályozni voltak és pedig:
Jászay Jenő, földbirtokos. 0ttömösi Magyar Imre, földbirtokos. Molnár Isfván, földbirtokos, Zemplénm. löiapánja. Mnacevic I'aso. földbirtokos. Bonyhádi I'erezel József, földbirtokos. Dr. Putázky Ágost, löldbirtokos és prsxággyütési kép« iaelő. Vicztnándy ÍMtön, fdldb. Zemplénm. főjegyzője es a Zemplén-megyei gazdasági' egylet 11. elnöke. Gráf JVánrkhem Frigyes, földbirtokos. Zeyk Gábor, löldbirtokos
I Vsa MgsIknMl. Ane'iUwa Hjragslf ré-saéfaéa l*»->nli»n- grólaagliMi él (l.m.nl. Mária, rgy értMM n »'ipliMi i ö, kia*k iMrrntfi b»te«e4gé< m "ftn •bből v»lo gyom klgjág/sUaái misden imImIi tal* kélwh áll bm#rnL aagjrstib rtaduágbau* — tgj
bamll — .ro|t(<«i ilkaliMirt munk» küvMkn-
UtiM í-j&jáM kapiitm, kinjd hálák*. yjMgi '>'"*' r. gyoeerUeűgeégtlI. mig vrgrt kiMrkn voíImm Fánnily táplálékot mag*inban urt ní. lUxj'iurtlti voltam némm kétM ágyasait Mini. N« ugal.nn é. pik«Ré*i&l Uaé javulj* iamél munka ulan Uéitotn, ile caakliamar hrrr. (ajdalima imm Mdalawünii, mtlr k.»é. M6 multa rgtaa ini»ml*H rli.rjjrilui látnott éa miudau tago«nl«n l.>ktrt»ti Kst kúk&-géa i« légsiai wlliJ—Ag kSvrti, ttgy, kogy »é«r. s»r nem birtaSi magamat « wtftil iibrtl il ágyba iHW, mint g- n-«l»lám utolján l»mrn>«im mi«»&k, b-gy Wfórtn Immár kGtalj 'U a nem {élek Inrábti, gadi aiUii*- mig a fiák tgra CelvMlk aAU Utáni diaaQksi Ekkor lűrtfnt. hogy agj Sliakar lüpirat jbinit kezelmhcx. Kérfrm anyámat, kntna rnkna egy ü»rg SI1AKKK KXI KACT-ol. rnrly.t «n aa ii'iuiiáah»a kin) ketilpm auilni; még M> t an teltem be áa márt* Javulá«t émtrm álinpuliimban, t'iobé btlrgaéa*m taaS isuasa ki Bjétt keblmlílu /i nuguüitití 9 lg tartott, mí|m i SkkiNimihi knÉMi aaádai. Igen li'M ezután már klfH vntiam kúiinjebb munkák végtéaét*. A kfiklfk MhagyaU éa ntm aaaa.ailtm Mbbé MgaM Rabéi-ségliea. Moat immát (ök- Iftea.n maggyógyaltam Kt oh ínlly k"ktug vamk! Neut találok uatakat liálám kifrjft-«éaér». mit a mk^blnkt irvit kuk. Meg krtt jipn-nem. bogy kerti lel ftak nrvmal Jvá lalalték a uöpvt aa*n áléáaa Mar kassnUatát<>l. aat B|*aér*n, hogy M nem lant Jél éa Imgy a Htmker rúplims-k nimol ember nsa áwt fogják [ okosul; és hae moat éo ép«i exen aoernek kOarfinfim egé*K*tgatnet. A iiOplmtot klMtaíitaflalék rlnlvaeia végett a a t irlakomban 14*6 inlttiegy S mértflMnyi területet járt be kéw'tlj késre. T'Mtttiyolw mérlRiláröi Jüttek aaaaraŰ em-twrek elarmí i>l [tSleni, lu>gy aulángyögywrt Tegyenek, ttniváii, kogy én egéea'égamtt innak kOttGiihetem. lihlMUi hívén, ihogy jé utóit járnak, Egy imoaji imaerék, kl már a halál réréo á l|i|l. h' iimnilá. bngy aemmlkép sem tud magáa aegitent, káhér m»r wámaa arroa tftaáeaát vatta ia igényka, agy aem [tudott isjta aeKÍIrni. Én hMséiiem neki a Hbaker^itniktrúl és Séigal jabjlacaukntl, melyek uagytian elfimosdí ják aa élSIibl liatiinát,; * mindkélt fi u>vét felirtnm neki. nebujey ellétlesase. 0 tanácsomat kövatra Shakar-.xlraetot ratt éa ima iao*l a legjuiib egéwégoak Irtwl s as amtiarak maaaaa üUéOa kéluM'ják caodáa lelgyügynltát. Eaau kit mer <>ly wkrrt aratóik vklókünkAii. hnjjy as am berak u innp^ják. nekik már ninea ia lükké ervpera aaék-éagOk. 6k e-ak Sltfikrr extisetot éa Salgel labdacsot vaanek KöMvAiyben aaagredOk, tik ágyukat Msték éa n])>4at la sllg bírták ■iiafiliM sn^gjilgjMtlak áltak. Karfiletfinkben volt mt leány, W vlxaú vslfl átmenetkor meghűlt éa öt évig nyomta as ésyat nnrulás éa kOasvénju fi^dalmakban aaaévsdvéa o|« njérrbeü, bogy ssér aa aagyiikurágra gondolt. Hm Vnjt oryoa a iinmasédn kaHüatekbaa. kihas ne timlult {volna wgauéit a saagéoy leány anyja, éa akJ kaaatalinl KHekaték, Uugy uém 'áll katalmukW MgitauL Milftn a lélekviltaátf harangot mazkoadslnl halMtnk, lAtniIig aaf gnaénltak aa mér néki saAI, avubau a Hhahrr-fitrarl éa Welgel labdaraak mvginenték éleiét éa ntaal mér i|ly agmlut bSrii tnáa. tatnplamh* Jk és mli'deaí msl munkára kéaaa Mindenki bámult midőn étet kint járni látta, tudván, hogy m«r évek dto nyomta aa Icyai. HaattMg legmélyebb hálával vbeltetlk InUtam a Skákeraxtíáift aa laSni j ;aága irlm."
CUUfteTS MlRlA.
Egy flVág Itaks iiiiat Ma 1 írt IS kr. - Bp dobos ga^t-lsbaaéa !•• kr MégykremÉgl fftrsktér: Török JéHgMnwNtiftlsi BadapMt, ktrály nleaa IS, s általa i«T HazyarariBig i"
mondják, bogy *az élet zavartalan öröaM e földön seákmek sem adatik,* Ezért Brandt H. gyógyszerész arajeti labdacsainak barátait ne nyugialaniisa az, ha a hála és alis-merés szávai mellett, ai is megtörtéftik, bogy vagy egyszer itt-otl valamely elégedetlen az ö nézetét hallatja. Mindenkinek tetszéséi megnyerni lehetetlen « így iannésxe-tes, ha ama sok ezerékhez, a kik gyors segítséget k gyógyulást találtak tíraodt R. svajexi labdacsaiban a ezért hálásak, néhány elégedetlen is csatlakozik, a nélkül azonban, hogy ez- által a legcsekélyebb vigosnksAg adatnék a szer általános becséi illetőleg következtetéseket vonni le. — Egy dqböz ára 70 kr. a gyógyszertárakban.
Felelős szerkesztő %' A K U A I.UOR,
H1RDKTKNEK. 7745/tlrí flé. érk nov. ífl én.
ÁRVEEÉSI HIRDETMÉNY..
A nagy-kanizsai kir. ^vszék tlkkvi osztálya részéről közhírré lételik, hogy a nagykanizsai gyám pénzfár végrehajtatö-nsk Nagy Kerencz kiak. képviseletében édes stya Nagy Ferenc/ végrehajtást szenvedő ki-kanizsai lakos ellen 71 írt 5 kr. töke ennek 1885. évi január hó 10-ik napjától )árö 7* 0 kamatok lés ezeknek 7°/a kéaadel-mi kamatai 19 frt| 19 frt per. 7 írt tő kr. végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr. ielenlegi s még (elmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. tőrvazék területéhez tartozó nagykanizsai 4054 sz. tjkvben 4-j 3386|a hrsz. 122 frtra 74!6|b braz. 45 Irlra és 763 l|a. hrsz. 458 frtre i becfült egész ingatlanok
1887. áprillH hó 9-én Mielőtt 10 ómkor
I ezen kir. törvényszék Ik. helyiségében Henz I házánál l)r., Hehtzik Ferencz felperesi flgy-| véd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett liecsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10° ",,-fti készpénzben vagy óvadékképea pg-I pírban a kiküldött keféhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egfenlő részletben,! inég pedig: az elsőt sz árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alail, — a másodikat ugyanattól 2 hónap I alatl, — ,a harmadikat ugyanattól tt hónap i alatt, minden egyes részlet után az árverés j napjától, számítandó ti0/e kandalokkal együtt I az árverési feltételekben meghatározóit helyen és módozatok szerint lefizetni.
Nagy-Kanizsán, 1886. évi decz. 4-én J a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatéaág,
Grf. HüfiONNAY KVELL
h. elnök. jegfáö.
Magtarsnaég tatain gyögyasertáráhnn.
Nmffik'etáxsén; JVtfgsr JWa. Mas éeSkém. t¥fé t| rumtk éa Tietm fffyptttr&itfaiA.
Nyilttér*)
A klaek karAlal vaaaak, mn nsdálkeiaék aa«a, ka Irigyel In lalálkmvaali. Illába 1 as már ngy van aa éleiben, a mist a költök nagyon találóan
hj As s rakathas ktalftttakért ama válUI
Al kéaavéay csáz flloo yánloH uántos 11 házjsterrk között még is csak a valódi 11 Horgony - I'sin - Expelíor a Mfkatásasahá m legjobb. Ez nem titkos-szer, hanem vgr teljeses aaglizáaté, srywiltg UgréMt kászitiaáoy, mely minden betegünk telj* ■Hiyipiail sjáttlhntő. Hogy • l'tuj-ExpeMr teljes Unfawt érdemel, legjobban kitűnik abból, hogy sok beteg, a ki aagy garral feldicsért más gyógyszereik próbált meg, megint stlü a
réj jtni kiMTilt hk-Emlltite
ttHvisua. Épen as tesehasoolitáséltal grózM-tek meg arról, hogy úgj- a esázas fájdalmak, tag-nakgaaesk itb., mint a fi-, feg- e» katfá^ai. oldalnyllalaaok stb. a Paiá-Expellcrrcl eszköcftt bedorisolésak által leggyorsabbaü szüníethetók mag. A 40 kms, 7Ö kros és 1.80 olcsó ár a szegényebbeknek is hozzáférhetővé teszi, mig másrészt'a bámog siker a felöl kezeskedik, bogy a péoz nincá kidobva. A karos* utánzatoktol ásottban óvakodni kall s ca«k a Mh»ríORyM-jaHsl ellátott PaitfSxpoUert fogaink el mint valódit KiiipoHti-ratíár: Syógytzsrtár ai arany arsutéahat Prágában, NftW plati«., Kapható a leptobb ars •zsrtárkaa.*) 8
Ffiraktár: TtJrök Jéassf gjréfyamrtára Budapesten 794 8-12
rjr
' — Bmlapfat —
Budapesti szálloda
Oinoean berendezett Bécsi utcza és Krla-lőtt ér
Waafcák 1JMMAI feljebb
A szálloda, társ^skocsija
a Ikhzponll pályaudvaron | Menetdij —.10. Mh T&raaskocsik aa Omrtrik állami Vasúink pályaudvarául y szintén közlekedik a saáilodábos,
láeaeidii kr. I n 'J kn I4| ,