Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.62 MB
2010-06-03 09:42:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
871
2701
Rövid leírás | Teljes leírás (275.93 KB)

Zala 1887 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

14. ftzAm?


»», m -
Bstikjásjr. k lléhtyW^
iaMa*ad6 a lap aaallaari rWn vw* kwó »lad« tlilMÉM
KUdófclYtUl Tiimkia aj— 1
. l'*m*niailan Javalek aaak M rairt k—k Ml fogadtatnak al
Él
Kéziratok rím* mm kütraürtk. " iir—xxz m ~igr
Nagy-Kanizsa. 1887. Április 3-ári,
XIV. évfolyam.
mAWQ
IPolltllcai és vegry^a tartalmat ii#tllap.
A Zaladégyei ügyvédegyltit, a Nagy-Kaníssii- és Délzatai takarék pénztárak, Bankegyesölet az Alsó-muvaközi takarékpénztár részvénytársaság és öns. szövetk. hivatalos közlönye
Megjelenik Nagy-Kaniteán hetenkint egyszer: vasárnap.
m xxz m .,11111 nArimtSI ÁBAKí
"f I
y letet 4m.....Ifcl-b
R fiUm J . « , . • I » 8 »
n N»gy*Uvra: .... I .. » , f
|j Ilirdtttak Jaiáajreaaa - aáarttalaak. g
) Artériái * iflrtk ttveialM 1
>j W kr télrigdltoa MSI ISO urii* 1 hi. i.
H »Mataí mlwl.n mUti ao M kr. I
■yiuu* it kr.
m tn.' - us —ux - bc
*
Budapest, márctius 27. 1887.
n —. A katonatiszti özvegyek és j-á^vák ellátásiról szóló törvény javaidat benyújtásával a kormány nálunk én 4ttsstriábaii egy régi a a méltányosság legelemibb követelményeiből fnly.Ó köte-leaxégénűk tett eledet.
Ast hitt lik átalában, hogy e törv. javaslat. tárgyalása a képviselőházban simán folyik le, a hogy avval szemben a pártszempontok a pártérdekek nem | adnak hangot önző czél jaiknak. K tárgy- ! hoz nyugodt, tisztességes és tárgyilagos vitatás tett volna méltó
De hát, a nyű kedves szélső bal-: oldalunk ebez nem ért,- neki már c*ak a közelgő választásokra vhI6 tekintetből I
2
adó nagy heezczek költenek, s enntí fogva a humanitárius javaslat tárgya- | jjisából is mesterségefen a hadsereg-kérdés feletti vita lett feleroazakolva Magától értetődőiig a Szélsőbalnak semmiféle tlrtlgy sem alkalmatlan arra nézve, hogy tiltakozási emeljen a közös hadsereg további fönállasa ellen ■ Iáiul- | zsát törjön az önálló magyar hadsereg I felállításáért. S bi'/.onyo», ho.' v ha az ez iránti fölazóllulasu időszerű és mél'ó formáin meleg rokonazen vét tud avval kélténi a vele szemben álló pártok kebelében i» Azonban jobb lett volna ha e ozélra a mostani Hlkalomrnal nem él, vagyis inkább, hogy vele vissza nem élt volna E törvény javaslat tárgyalásánál csak arról lehet szó, hogy a katonatiszti Özvegyeknek és árváknak is megadassék azon kedvezmény, mit a nyugdij-törvéuy az állam polgári tiszt-V'solŐjL özvegyeinek és árváinak bizto sit hpgy t i. biztosítja ellátásukat E kérdés a közlelkiismeret kérdése, s avval nem szabadna pártérdek bál visz szaélnt, A katona, ki éltét adja véres harczfaezŐn kötelessége teljesítésében, tökéletesen jogosult az államid), mely-
nek szolgál, ugyanazon kedvezménye* két követelni, melyeket az a hasonlit-hatlanpl veszélytelenebb pályád szolgáló polgári hivatalnokoknak ad Az igazságosság elemi fogalma .tiltja e kérdés nek ösfzezavarását az Önállót magyar hadsereg nagy pro1ilemájáir*k kérdé sével: a méltányosság «pen a kettőnek szél választását követeli A probléma megoldásáig sem szabad megfosztani a katonát azon megnyugvástól, hogy lii} életét a bareztéren feláldozza is, özve-gye és gyermekei a föltétlenül sztlksé gesekről élei lik fentartasára törvény szerint biztosi tva van mik. Szép egy párt elvhü«ége, de nz igazság maga mind ennél előbb való Ez esetben a méltányosság érzete s a humanismus követelték. hogy a szélsőbal elvi álláspont jától eltekintsen s annsk teljes fenlar-tása mellett maga iá hozsájáruljon a kö'iös hadsereg katonainak azon megnyugtatásához, melyre azoknak teljes joguk van Nevezett párt ezt nem tette lelkiismeretét alárendelte az önző pártszempontnak, 8 nem hagyta ezt embe-. rileg nyilatkozni.
Ez nemcsak ej...