Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.84 MB
2010-06-03 09:44:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
774
2453
Rövid leírás | Teljes leírás (477.39 KB)

Zala 1887 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

18. szám.
'Nagy-Kanizsa, 1,887. május 1-én.
XIV. évfolyam
Ü * CUMadyttaM MrUl
B t«N bdUiill » laa mlkal rbih mit-M mími
KUáókhraUl ? Vántikái-ataM !.
Nmwtetlen le relék ouk limirt kB«k-•41 fbgwfatak ük
Kfairttqk vi«u rcb ViilrMnofc.
p ux : at~nx-.nL—na ?
Z AIjA
T
H !
IFolltllcai és tartalmú
A Zaiamegyöi ügyvédegylcí, n Nagy-Kmíizsaj- és Dtalni takarékpénstAra|, Bankegyetülol JL as Alsó-murnkíwi iukárékpénzlár részvény tárbasag óh öna. aktiveik. hivatalos jtözlünye. U1
Megjelenik Nagy-Kanliein hetenkint egyszer: vaeárnap.
rrm-.lau-- m.ia: tt^msTtan A«akí
Kiin 4m . . |. . . • H — tr. HMm ...... i * 10 „
tfagyvlta* . .1. . I „ » ,
Hiril«ÍiMk Jstáéisass aisdUalsák. 4-
Arwhl • tffilt lUftlalM MljMadaMk n Itr. wiv^áljon! felit tÖQ • *
IIMllf mImm «étrt Hr
NytUtér fStitaerft 10 kr. m . xn -.-ina xm^in
mmfjm i|
tfglW J
41 kr D ■é
Nyomor és segély,
Igazságtalanságot követne el ai aki társadalmunkat az?.nl vádolná, hogy keveset tesz a jótékony Hegért, hogy rideg és érzéketlen azok irányiban, kiket ez hz élet csapásai nyomorba döntöttek, vagy kik a kedvezőtlen viazo nyok, mostoha sora összejátszása folytán azok közé tartoznak, kiknek élete folytonos küzdelem a nyomorral, kik ürömöt, a lélek derűjét csak híréből ismerik, kiknek nyugvóhelye mellett mindig és mindig ott virraaat a nyomasztó gond, kiaszott arczával, kétségbeesett tekintetével a kiket a jótékony kéz emberbaráti aegélye az Qdv hónába emel. Korántsem! hiszen annyi a társadalom. jótéjcqjnyczélu intézkedése, hogy e fölött panaszkodni igazságtalanság volna azon társadalom ellen, mely biionyos örömet éa büszkeséget lel abban, hogy mentül több eszközét találja ki a nyilvános jótékonyság gyakorlásának, a mint. azt országszerte a téli évad elegendőkép megmutatja, bebizonyítván azt isahogy e társadalom a jótékony czélok ^előmozdításában sohasem fukarkodik a mondhatni nagy adót hoz.
De hát kérdezhetné valaki, honnan van az mégia, hogy e számos, e fölös jótékonysági intézmények daczára sny-nyi a* nyomor, az elrejtett nyoiáor, hogy reája csak akkor akad az ember, ha egyszerre a rendőri hír Iád értesítést arról, hogy itt és ott. ebben vsgy abban az utczában egy házaspár, megunva a nyomorral való küzdelmet, miután, már sehonnan sem remélhető a munka éa a aegély, méreggel, kötéllel, ezéngőzzel megölte magát; a mint az legközelebb is megtörtént az ország fővárosában, a hol annyi a segély és nőegylet s különféle iótékonyaági intézmény, hogy aa ember az ily hírek fölött csodálkozni kénytelen. Azért
szükséges, hogy egy tisztes házaspár, | már munkája sem akkdván. tnkmyel puszta életéit fvntatüistj*. kény telim a nyomor elől a halál karjaiba menekülni ?
Az ily hirek, jobban fnint minden elmélet, megvilágítják a mi jótékonysági intézményeink ' oaélazerütleitaéget, szegény ügyünk rtendezetlén voltát. Mert azt mutatják világosan, hogy a jótékonyság gyakorlásában is bizonyos chablonezerttaég lépett gyakorlatba. A samaritánus cselekedetek gyakorlata látszólag kifogástalan; de osak látszólag. A buraucratismus iu is tért hódított Az irka firkának kell megelőzni mikor valaki a jótékonyaági intézetnél réat akar találni, hogy segélyt kap-ghaason; gyakran az intézőket nem találja honn, gyakrau más a baj, nem elég a proiektio, mert ez a gyönyörűséges mákvirág itt is befészkelte magát, I a gyakran belebal a segélyt váró; éhen | ia halhat, mig ügye a rendes forumo-| kon keresztül megy. Ezek magyaráz-| z/ik meg az oly híreket, melyek megdöbbentik az olvasó azivét és mély gondolkodóba ejtik az emberi intéz-, mények elijesztő gyarlóaága fölött
Innen van az, hogy a valódi I szegények és ügyefogyottak, kik valóságos m(ívészek a...