Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



 
3.32 MB
2006-08-28 11:38:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
922
10167
Rövid leírás | Teljes leírás (524.07 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. június 044-051.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAG1 -K AMZ8A, 1876. Juníns 1-én.

44-1K

árfolyam.



1 OéttiHH v:
1 «tétf *m 8
p«tiUorbko
f, ■.úntiMor *í • rnindím ■ további lorért 6 kr | 3TT1LTTÉBBKN I ggrnnkioi 10 krtwi **-
Einestári illetik mioden >\ «£VM hird«étért külflnf 30 kr. fif.«t«nd6^ |

ZALAI KOZLOHY
elóbb: .ZALA-8OM0G

A lap tieUemi rétiét I Ületrf k&s]«inéDTe< a uerkeuttSbez. T*km-rékpéDXtiri épület föld-axint, — aoyagí r_éssét illető közlemények pedig a kiadóhoz bér-tneutve tntés«Bd6k: NAGY-KANIZHA
Wluslc«bá2.
BirmentBÜen Iav*l*k . c**k íamert miuilutár-i uktól foj*átato*k al
j Ki*ir*tok TÍMKS som
J kflldetnek.

ftagy-Kanizu vám Helyhatétáoáiuűi, nétó«aiib« a „Moy-kMtatti karaskaéeMI t ipartasr, a ,oaay-fcanimi takarékpéRztár* a .zalanegyei általános tanfté*-testBat', a .IZala-SMMgy' fézkajézáat részvéiiytárnlat s tütb negyei ét vártsl egywOet Hvatales érteütije.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

Magyarország flHdmtvelőttiejí! «
A magyar akadémia, mint a nemzet tudományos intézete, a kebelében működő .régészeti osztály* közbenjárásával min-deut elkövetett, mit ezen legnjabb időben annyira clöre törekvő, a hazai történetet és annak kedves, dicső emlékeit megóvó intézet segítségével és erejéhez képest a nemzeti műemlékek kutatásában és megőrzésében tehetett.
De valljuk meg igazán, ezen oktatás és útmutatás eddig leginkább csak a műveltebb, tudományos osztályhoz szólott; a uép, mely ezen régiségeket mindennap szántás, döntés, árok-ásás, erdő-irtás, utcsinálás közt fölleli, mind ezekről igen keveset tud, pedig legdrágább, legérdekesebb kincseinket ók födözik fel, majd mindig ők teszik a tudomány számár* hasznavehetetlenekké, ük juttatják azon kezekbe, melyek azokat sokszor szép haszonnal a küllőidre kiviszik, a hol mi reánk nézve szégyenpiritó tanúként a művelt világ elött saját gondatlanságunkat hirdetik, vagy elhallgatva eredeti magyar leihclyüket, más tájnak kérkedésül szolgálnak.
Magához tehát a magyar földnéphez, mely oly nemeslelkü részvéttel az akadémiai épület alapításában is méltó helyet foglalt, a nemzeti muzeumot oly gyakran gyarapiti és az egész nemzet tudományos emelkedésén gyönyörködik és "Wszkélkedik, intézi most ezen egyszerű szavakban az Areh. bizottság felhívását. Olvassak a faluk vénei és ifjai és adják át utódjaiknak is ; olvassák és fontolják meg jól, mennyi régiséget törtek el és hánytak eddig szét minden haszon nélkül ; mennyit lehetett volna nagy áldozat nélkül, egy kis türelemmel és figye-

lemmel a m. nemzeti muzenm, vagy egyéb főiskolai gyűjtemények számára megmenteni.
Ennek jövőben nem szabad igy történnie ! Nemcsak a dicső harczi emlékek dicsői-tik őseinket, de azoknak bármily maradványai is: legyen az épület vagy eszköz, edény vagy egyéb készlet, az anyagnak tekintetbe vétele nélkül, becses és megőrzendő, mert műveltségük fokáról, polgári és harczi viszonyaikról, nemzeti életünkről és haladásunkról adhat felvilágosítást.
A kegyeletet a régiségek iránt senkire sem lehet ráparancsolni, ezt senki sem képes ellenőrizni. Az magában az ember keblében fejlődik ki, czélszerü oktatás és nevelés mellett. Csak mondani kell népünknek és pedig minél gyakrabban, hogy a földdel bontott régi pénz, az egyszerű kőeszköz, a régi cserép hamvával és csontjaival, érdekes a tudományos ember elött; hogy annak az akadémia, a múzeum hasznát veheti és megvagyok győződve, hogy azokat eldobni, ezeket össze törni népeink többé nem fogjá...