Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.9 MB
2006-08-28 11:43:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
891
7301
Rövid leírás | Teljes leírás (579.7 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. augusztus 062-070.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

3A6Y-KANIZBA, 1876. augustiu S-ta.n
EkrtntStf Ér:
ZALAI KÖZLŐIT
Mb: ,2 AL A*BOaiOOTI KÖZLONT/
J esess i
rUhsÉsnUH épSlst Old-■tat,- UTWÍ rM<
NMetssst
6 hasiboa petitaorbae
7, múodssor 6 • »>»*«
további sorért & kr.
STU.TTÉBBKK
10 krtrt vé-
i iüeték mindes || .gyes hirdetésért kilo, SO kr. fisetendo.
tsritt-
Nagy-Kuizu várai helytatértgáiuk. imakflMabw a „aaay-kutml InrMtorieM t ipartuk", a .aafy-tauiztai takaréMtaztar* a . testület', a .Zala-Seaegy gizkaüzM rnzvtaytírwiat i tibb Mgyei ét vártti agyetflet Untatot érteeitüe.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmi lap.
DEÁK FERENCZ
országos emlékszobr&ra
a .Zalai Közlöny" szerkesztfitégében levfi
ivén a következő aláírások történtek:
i. Várhalmi Kálmán N.-Kanlzsa ! frt — kr.
N. Lfndvay József „ 2 „ — .
«. Hajító Sándor „ 1 » — »
összesen: 4 frt — kr.
Előbbi közleménynyel együtt 18 frt.
Xagj-Kanizsa, 1876. július 87 én.
Három nevezetes törvény áll küszöbön, melynek végrehajtásától a népek jóléte, az államnak biztonsága feltételezhető. I-só a közigazgatási bizottságról szóló tőrvény.II-ik az adóvégrehajtisi. Ill-ik a közegészségi törvéuy. E három ikertestvér az, mely egybeöleli a jólétet — a biztonságot az állam érdekével.
Midőn tehát törvények végrehajtásá
rúi van sző, nem maradhatunk hallgatag,
' kell, hogy e tárgyban körttltekintóleg vizs-
gálgassnk azon elemet, mely hivatva lesz a
törvénynek mint bolt testnek életet adni,
így tehát első sorban a^kéaigaagatáai bizott
ságról szólunk. -. / ■
A hivatkozott törvény eVtelme szerint ezen bizottságba a posta-, távirda- és az igazságszolgáltatás érdekében kapocsként a kir. ügyész is tagja a bizottságnak ; kell-e több, kell-e szebb intézkedés, midőn a megyék területén működő összes hivatalok képviselet utján egy1 testté olvasztatnak és ezen nagy testnek, mely eddig szétszórva működött, most összesítetten. Lelke a főispán vagy ennek akadályoztatása esetére az alispán, esetleg a főjegyző.
Igaz ugyan, hogy az együttműködés

minden szítam tiSsáójlaak beadványa atap-jin történik, mely beadványok ezen közigazgatási tanácsban tárgyalandók lesznek. A bizottság, hogy minő elemekből áll, nem tartjuk érdektelennek elmondani.
1-ször. Hivatalból tagjai a főispán, fővárosban a főpolgármester — az alispán, illetőleg a polgármester, a főjegyző, a fővárosban e helyett az 1-gő alpolgármester, a tiszti ügyész, az árvaszéki elnök, illetőleg a hol külön elnök nincs, a közgyűlés által kijelelendő tag — a főorvos, a királyi adó-felttgyeló, a kir. áUamépitészi hivatalnak a törvényhatóságban levő első hivatalnoka, a tanfelügyelő, a kir. ügyész, a posta és távir-dai terület igazgatója, a fővárosban az ál-lamrendórség főkapitánya, — azontúl ezen bizottság tagja a közgyűlés által választandó 10 tag, kik két évre választatnak, ugy,hogy minden év végével ó tag kilép és ezek helye választás utján betöltendő lesz.
Midőn tehát a törvény világos intézkedésénél fogva az eddig egymástól elvont elemek összesittetnek, nem-e reménytelje sen nézünk a jövő elé, hogy törvényeink végrehajtása szatférfiai keiébe tétetvén, a megyék felvirágoztatása küszöbön áll — bárha ez ngy lenne ! — de, hogy reményünk nem csal, mutatja azon körülmény is, mert az adó behajtásáról is törvény alkottatván, megszabja az adó mimodoni kezelését, annak behajtását; eddig a községi elöljáróság szedte be azon adót, melyet jó szántával az adótfizető hozzá elv...