Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.36 MB
2010-06-03 11:50:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
611
1992
Rövid leírás | Teljes leírás (340.78 KB)

Zala 1888 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


6. sz&in
Nagy-Kanizsa, 188S. február 5-4n.
XV, évfolyam
9-
nu nr n
■f
mm
•MrfcwOeégi ! B»tUjií/ te Orfilwljf'ilm arUa
B hÉÉBii <1 > ka m iüimí r>—éh nmU-kmé mímm kfl*l*»injr.
B KteáákWat*] firotkU+tm* L
J Bér— t*tf*n Uv4»k mk l—irt ktatk- [I
Ml fcfsdutaak .1 R
* Késlralok tIiiu nem kllralask.
XXI XXX XXX

t
ELÖnZCTte ÍRAK
y Igém tm . . .
R ráttm . . , .
[] . » .
Ú BirftUafk jtiácyi
2?olitilijal és íregyee tartalmú lfa/etliap.
A Zalamegyei üjgyvéükgylcí, á Nagy*Kanizsai- és Délzalai takarékpénztáraik, Öankegyesület X u.Alsó-murakŐzí takarékpénztár részvénytársaság és Öns szöveti. hivatalos közlönye. BP
Meg-jelenik Nagy-Kanizsán heten kínt «gysz«rs Táiárupi
Imréd t étyib ki vafeka kluliiBÉinfc 10 kr bfcJy^dijoa Mii 140 mtíg 1 írt mrtri wáaim Máért hj IW kr.
MjriltUr y«ainn !• kr.
ni in '
I át — kr I . • • » •
1 • » , [ ^áatttatiik ö
n
Zalavármegye - a kisdedekért.
Zalayármegye törvényhatóiági bi-zohaága mu!t év decs. 5 én tartott közgyűlésében ' foglalkozott a kisded óvásnak megyénkben való terjesztésé vei, különösen nyári gyermekmenhe j lyék' felállítását czélzó intézkedésekkel j Ezen közgyűlésből kifolyólag most küldetett azét a törvény hatósági bi- { zottság felhívása Zalavármegye kö- | zönségéhez.
Midőn az alábbiakban e felliiváat olvasóinkkal megismertetni kívánjuk, lehetetlen örömünknek kifejezést nem | adni a felett hogy megyénk törvényhatósági bizottsága kezébe vetie az ügyet és köznevelésünknek ezen a nemzeti élet sok oldalára kiható tOntos Agát a legnagyobb mértékbeu fejlesz- 1 tenr kívánja.
Az az általános panasz, mely nálunk a kisdedeknek nagymérvű halandósága iránt napirenden van, nem kis I mérvben arra a körülményre vezethető ; I viasza, hogy uálunk a kisdedek gondozása, sokféle bajtól való megóvása, nem történik annyi figyelemmel, mini | a mennyit az megérdemelne. Nyáron | faluhelyen', mikor a földműves szülők ! munkára mennek, a kis gyermekek több- j nyire felügyelet nélkül maradnak ott-hon, vagy pedig ha nagyobbacska test- i véreik felügyelete alatt is, ez még sem 1 óvhatja meg őket különféle bajoktól, i és igen sokszor ezek a gyermekek azok, I kik vigyázatlanságból gyufával játszva gyakran a legnagyobb szerencsétlen | jiégek okozói szoktak lenni
ígen helyesen mondja a felhivás:
»Ax erőteljes nemzeti létet nyelvben, fajban és művelődésben egyaránt bixlosiiani vágyó társadalom az odasdás minden áldozatkészségével lát a kisdedóvás kimondhat-lao fontos és szent ügyének szervezéséhez. Zalavármegye törvényhatósága bizalommal lordul a menye közönségéhez!*
>Bizalommal fordul a palotáktól a kunyhókig, mert senkisem zárakozhaiik el azon |
szomorú valóságtól, hogy Magyarország ha* landóságának 60} iiO százaléka a hat évet meg. uem haladói tehát még iskolába nem járólgyermekekre [esik.
A tudailaasák nyomor, felvigyázat hiányából keletkező balesetek é« legborzasztóbb véletlenek tömegesen pusziitok kisdedeid kei; Agy hogy ez országban, melyben a szülelések száma aránylag ^nagyobb. mint bárhol másutt, aggódva kell fajunk pusztulása ellen Védekeznünk.
Zala vármegyének iöí|h mint 60 ezer tankötelese vefczn,lürvényés czimekeo igénybe az állam, községem,ék felekezetek áldozatkészségét; kisdedéi ezreinek sorsát vegye kezébe a társadalom!
As iskolában! szószéken, hivatalokban, községházakban, urnák és azegénynek hajlékában váljék égető napi kérdéssé a kisdedek védelme. Mindenki a maga táraadalmi és egyéni határához képest msgyarázza, világosítsa meg a népnek és községeknek, mily csekély áldozatoktól lügg e megye kisdedeinek étele és egé*zséfce; lügg a kü...