Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.99 MB
2010-06-03 11:52:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
703
1992
Rövid leírás | Teljes leírás (388.9 KB)

Zala 1888 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


14. szám.
Nagy-Kanizsa, 1888. április 11 -én.
XV. évfolyam
2X2
in . .m : xxx
f
easrkaaaUséfi
| Uukrinj * arlái
| Hí l*»ÉÍ»»lll 1smUnni féMif m> %«* «ÍU4W kft»Í9minjr.
H KUdéSWaUt T4w)ib«l« 1. H
m MmmulM l#?ft|»k e*»k ÍMMTI kasak I' Ml fafMlutMk «L R
Itatatok vla
kilrvlMfe-
xxx xxx XXX' xxx
; ' j
Politikai és vegryea tartalmú Üatilap.
A Zalarafgyei ügyvétfegyld, a Nagykanizsai- és Délzalai taiarékpénnArak, Bankegyesfllet az Also-rauraközi takarékpénztár; részvénytársaság és öns. Iszöjelk nivatalos közlönye
t
'Ti^i jfii - p**1 fii 1 iir RLÖriUTlSI álAI

lein ém . . . i . • Ari — kr. II
rfiftm ..... . 1 „ 50 „ Q
M*jwMm . . . - I • ® » [|
8itd«ti«rt jtüUjwu rtalttMÜk.
ÁmrM f Mnfefoi klrértmktjfk m kr UlfMikn Mtl 100 útig 1 frt *»ntnl «iM«a miért 4U kr.
Ryilttér pttlUor* 10 kr. XXX___XXX —XXX -XXX JZZ -
Megjelenik N*yy-Kanlt»án hetenkint egfrazkr: Ivasárnap.
\
Húsvét.
A természet leveti bilincseit, melyeket h vél íngyos lebe rakott reája; bent h földben örök törvényeknek engedelmeskedve megindul as őserő, a természet titokzatos működéit fejt ki, s hosszú hosszú álmából ébredesni kezd, - feltámad. A kikelet elönti báját mindenre, a mire csak egy melengető sugara esik, s as ember is le* rátva a télnek reája szabott szűk korlátait az Isten szabiid templomában, az itju természetben keres balzsamot aebjeire.
A jelen társsdslmi élet sanyarú viszonyai között, melyben minden em-ber egy átmeneti korosaknak chaoazá-val, zavaraivsl többékevéabbé küzdeni kény télen; az állami élet megoldatlan problémáival szemben, mikor a nemzetiségek bősz harczaegy perezre sem szünetel, s az Isten képére teremtett ember becsének megítélésére furfangos okoHkodások kai keresnek különböző indokokai; az emberiség szegényeinek /jagy nyomorúságát, zsemléivé; lehetetlen örömmel nem üdvözölnünk a húsvétot, a feltámadás ünnepét.
A csüggedő kebelbe mi volna képes vigaszt önteni, ha ez nem ? A bi-zalma't vesztett emberi szívben mi volna képes uj reményt gerjeszteni, j ha az nem, hogy a szenvedés csak ideig i óráig tartó, hogy as emberiség sorsa és hivatása a küzdés és hogy est szén- | tesiteni csak a boldogitó hit képes; az | a hit, mely uj erővel árasat ja el a j lelket, mely megedzi a szivet, s könnyebben elviselhetővé teszi a sors ádáz | csapásait, melyektől egy ember sincs |
I megkímélve; ~ a híj:, mely megéde-siti azt, mi as életben keserű, mely | felemeli a lesújtottál, s minta kikelet melege ielébressli a pld alatt fekvő I csirát, -j- a reménytelenül szenvedő I sziv mélyében a megelégedésj és meg-nyugvás legszebb virágait fakasztja.
A féltámadás ünnepe a piros tojás j magasztos symbolumával az; emberi lélekre (nézve ezer üdvnek i csiráját ] hordja magában, Győzelmet jelent ez, ! magasztos győzelmet, s a győzelem I után az {engesztelő békét
Valamint a kikelet, mely első meleg sugaraival harczolni kénytelen ! a tél hijeg lehellete ellen, mely harcz j végre is ja kikelet győzelmével végződik ; ugy foly és megujul folyton a harcz a világosság és sötétség között, i a hit és hitetlenség között, s a feltárna | dás ünnepe, mely betetőzése a meg váltásnak, symboluma a vil4go**ágéa igazság győzelmének
A feltámadás ünnepe megkspó igazságával megragadja minden keresztény e&ibér szivét Gyermek, ifjú és -'agg egyaiánt érzik ez ünnepnek elbűvölő jelentőségét, az összemjberiségre ! kiható értékét
Mentül jobban forr és pezsdül az az óriási emberóczeán, melyet különböző fogalom szerint emberiségnek, államnak, társadalomnak, nemzetnek neveznek; mentül inkább zk'ig benne és körülötte a szenvedélyek gyak- I ran magasra csspkodó árja, mentül nyughatatlanabb az sz ide-oda lótás futásfeaz anyagi javak utáni minden áron, minden eszközökkel: annál vigasztalóbb az intelem, melyetj az ember a megváltás eszméjéből meríthet.

l lélek géből az em A meddig addig a viss nes, mert a
a lélek paránosdljonL' s a test enge-
delmeskedjél
felszabadulása atestnyü->er eleteben is lehetséges, lélek Szolgálja a testet, >ny köziUk természetelle-szilta parancsol urának;
, akkor; kis és nagy kör-
ben egyarán \ elsimulnak a szenvedély
Jjosan csaj] kodo hl (lámái, akkor as köles diadalt ul az erkölcstelenség, az erény a pün feleit, s a béke pálmája felebaráti szeretetben egyesíti as embereket
Ddvtés áldás árad a kikeletből a természetre; üdv^ és Aidán a húsvétból as emberiségre. Ott a meleg sugár ébressti fel k hosszan alvót uj életre; itt a megváltás lés féltámadás eszméje önt uj életei a élekbe, megszilárdit a hitbe*, megerősít a reményben és képessé tesz a ^mtetre, mindhárom osslopa az emberiség! nagy épületének, melyek nélkül zégeni romba kellevaia dűlnie
Városunk
e.
Nagy-ka'nizspl meglehetős szerencséd fekvésű város, egészségi szempontból is. Éghajlata kellemesen mérsékelt, levegője tiszta, egészséges (ide; ivóvize kitünö Mocsáriig egyedül 1 Najgv- és Kis-Knnizsa közölt fekvő Ispályon fejlődhetik; de az « lakosokra nézve egyáltalán nem veszélyes, mert a sohasem nyugvó völgyi levegő-áram magával viszi a Mura felé.
Egyet azonban mégis megtagsdott tőlünk a természet: nem adott folyóvizet, mely megkönnyítené s csatornázást, mely hullámaival tovább mosná, elvinné s hulladékokat. Azért ke)l városunkban oly nsgy súlyt lektetni közegészsigi szempontból s csatornázásra ; szért tarjuk mi is szoros köteles-aégünkftek, as e tekintetben mutatkozó hiányokra és tjajokra rámutatni, hogy az illetékes köröK figyelmét felhívjuk.
Azok, kik városunk ügyeit vezetik I szintén nsgy súlyt fektetnek s csatornázásra s el kell ismernünk. habár a város j anyagi erejét sok minden egyéb dolog j igénybe vette és igénybe veszi, nem ltímél-| lek semmi költséget, hogy a kdxegéssségi ér-j dekeknek is «lég legyen téve s lehetőségig. Városunk utcsái jArésxben el vannsk látva fadőtt csatornákkal; de mégis van owig is ; néhány utexa, melyben, ha kissé nyomottabb b levegő, csak igen erős. jó praeparált gyo-I mórral, vagy befogott orral, avsgy igen erOs | náthával lehet csak végig menni bizonyos | következmények nélkül. Ilyen p. o. Magyar-j utcxs, ilyen s Petőfi- és Honvéd-ntcza;ilyen j s Teleky-utcss is, na meg* bs jól tudjuk, m I legújabb *Sugár-ut* sxintén Különösen a Petőfi atczában valóságos >ördögárok* for-j mában husódik a nyitott cssterna, lényégét-I ve a feléje közeledőt nemcssk törtelmes bü- ' sével, hanem vessélyes'mélységével is. Hs valami idegent arra vinné a véletlen, vala- , melyik olysn éjszakán, mikor náluák s lám-psgyujiogstó urak s holdra bixsák s vilá-giiást, sx meg véletlenül s felböbe takarózik : csak egy kissé kellene s járdától ellép* nie, hogy liliuiájábs foglalja azontúl a nsgy-kanizsai nyilt csatornákat is.
Sok egyéb ok, de különösen mégis a kő/egészégi érdek kivánis^öveieU, ihogy végre már sxok az utczák is láltasaauk el födött csatornával. Aki figyelemmel kiséri a tavaszon törlénö hstálosásokst, szt fogja tapasztalni, hogy éppen s nyilt csatornájú utczák fizetik legnagyobb mértékben s halál-adót. Ha epidemikus jellegű betegségről van szó. az rendesen visszavezethető a nyilt. csatornák fönelmére, mint forrásra. Nagyon üdvös dolgot cselekednék tehát városunk hatósága, ha e dolgot ssives figyelmére méi- «. látná. Nem moidjuk, hogy egyszerre, nagy költségei kivánó gyorsasággal szüntesse meg a hiányt, hanem lassankint', ahogy a városnak sokfelől igénybe veti anyagi ereje engedi.
£s mivel most már benne vágyónk a hiányok föltárásában, hát téijünk egy másik — egészségi tekintetben szintén fontos és nem egyszer hangoztatott dologra, s tftdló ügyére.
Városunknak ex idő szerint egyetlen használatban levő sétálója van: a Főplcza, hol as árnyas Iákat helyettesítik az 4meJe> les psloták és hássk, a virágok, lüvik és levelek illatát, élenyél pedig a nagy-kanizsai utcsákon mindenkor tengernyi bőségben
Ta-rczec. Mária Terézia sejtelmei
Máris Aslésls ««ra« fifclttfl.
Tijrténeú njs.
— A BZala" erodeti lárcaija. -
Meleg júliusi nap szállott alkonyra, egy felhőcske sem látszott a .sötétkék esti égbolton, a béke szelleme lebegett s lsxen-burgi park fsóriásai fölött, s a változandó sors néma lanui komolyan és ünnepélyesen tekintettek s régi vadásikastélyra, melynek nsgy sblsksi ax esti pír fényét vi*«ss-sugároztatták.
József trónörökös (a későbbi II József császár) derék férfiúi alak, gondolatokba merülve, hátrafont karokkal sétált a park tekervényes utain. mig ifjabb testvérei Máris Antónia, Krisztina és Karolina a virágos pázsiton, a boldog, sejlelemnélküii gyermekkor ártatlan játékainak vidám kedvvel engedték át magukat.
Mária Antónia, akkor 14 éves, karcsú, gyengéd leányalak volt, tissts szemei az ifjúság ártatlan kedvétől ragyogtak, sötétszőke haja bótehér nyakára huüáfflxoll aló, orczái pirosak voltak, a a természetes virá* j£t»k koexorujs, mely homlokát Ővezle, még loiosJs s siSpség fényét, Fehér ruhája köre ég kék sxalag > vsls övezve. Két aővére, nem kevéabbé kecsesek és virégaók, lapdát dobtak a Isvtgóbe, melyei ügyesen felfogtak.
A kastély erkélyén állott Máris Terésia. Homloka a egész lénye bizonyos nyuetalsn-ságot 'árult el és sebaj kéjt kebeléből.
Fesíetkk grófod, as udvarhölgyek eígyike* odalépe't a esássároőbős, a valamit súgott Bflti. —
•^/.ivesen fogadom* — válsszoll a csássárnö.
Alig (ávozOtl el sx udvarhölgy, mikor a császári orvos Van Swirien tisztes alakja jelent meg), a fejedeiemnö elölt {tiszteletteljesen meghajolva s hozzá közeledve. *
Az s)|ép, hogy rólam meg'nem feledkezett, kedves Van Swieten, mindig csak akkor jön,Imikor valaki közülünk beteg, as egészségesekkel nem törődik. Elhiszem, hogy nincs idkjej a bókolásra, ax egész világ általa sksrja magát pyógyittaini, a annyi a szenvedő. ki segélyére ssorul. Magam sem hívtam volna,ha valami különös mondani valóm nem létf tolna, teherként fekszis szivemen, meg akarok szabadulni tőle, s az ön tanácsát kénem, mert mindig eltalálta s helyeset Otjöa le kedves Van Swieten, s ne csináljon ceremraiákst, ezt én nem iszenvedhe< lem. — E nézéösfel kell irányombán lennie, hiszen qssjt assiMMiy vagyok; jij férfiak na-
pokon, hejiekien ját tudtok elzárói szivetekbe* apélkbl, hogy egy sÁcskávsl is elárnlnáiok, nem ugy az asszonyok, — sx snys, niikor gyermekéről van sSó.
»Hal|ja osak, kedves Vsn Swieten, — kesdé laoai Ünnepélyesen a császárnő — a Tóni meny ásáson y legyen, a gyermek 14 éves, még gyermek és én élbohsássam őt; elküldjem a világba, oly udvarU. melynek erkö!bsei jnem egyesnek sz éni elveimmel, oly utjvnrua, a hol egv nő, ki ja legkatbo-likusabb fejedelem szeretője, ki jmíndenható s a* én hensőleg szereiéit gyermekem e köröktien jtartóiködiék; Kedves Vsa Swieten, nekem vérzik a szivem.*
^FelMged már értesítette erről ö császári Ien4géi József főbercieget ?«
ílóssef mindent lud, de Jéxaef nem e világról váló, • as eseményeket mindig magas skémjfonlboi vészi taemfigyre; sx egyes eltűnik tekinteje elöl, ö mindenben csak aa egészet tsrtja Szem slótt. Mi miadayájaa, est
mondjs Jósséf, magasabb törvénynek engedelmeskedünk. Tagjai vagyunk egy egéax testnek. As állám java egy nővér áldozatát köveleli, mit lörödik József azzal, mily nehéz ex áldozat, ax anyára nézve.
(Felség] a trónörökös nézetei nem idegenek előttem,, képes vagyok axokat méltatni, Ax Istenség a fölu hatalmasainak nem* csak nagy jogokat, hanem nehéx kötelességeket adott. f
Mária Terézia sőjisjloll. »Ah, kedves Vsn Swieten, nézze csak ezt s kis vu leányt ide lenn. ki lesivéreivel játszadozik, ex gytrmekésnem hajadon; az ö fürtös feje, mely Is isrka virágkoszorut annyi hösxí eséggel klnrdjs, vájjon Sxent Lajosnak <t!i ises aranykoronáját is képes leu e horda n.
•Legyei bizalma as Istenben és s jö Vőben; ezt t gyermekét, ki ártsllsn gyer-valamit I vekjálékokb n le i örömét, Isten Islán ki-
jhogy] egy sülyedő birodalmat s hslslmaa nemzetéket boldoggá
válssstolis regeneráljon tegyen.
•Szivei i, —I válaszolt s császárnő, — melybes minnig tanácsért fordulok, nem jót mond nekem. Valahányszor s házasságra gondolok, kedélyem elborul, még álmaimban is nyugtalanít szeretett gyermekem jövője, Tegaap azt almoeám, mintha Mária Antóniát fehér véres ruhátlan nyitott koporsóban láttsm volna fekpdni.it
A csawárm könyekéi. |
a
i megszántá a sörön leomló
lyai jftzive bölcsője ennek , felség í Almoknak nincs
ItAgfűiőI
a oebéz álomnál jeleatőségQkl*
' »Nem, nea, nem, én kissek álmaim bsn, meg mindiu leljeablésbe mentek. Irtózatos sejtelmeim vsunsk szeretett gyermeken! sorsa iránt, meljf ö reá ax erkftlestlef romlott FraOczisorazágban várakozik.*

Lapunk mai számához iéliv melléklelj van csatolva.
Imwmmwé tléklel vai
•Ezek a sejtelmei felség, nem fognak teljesedésbe iftenni. A kit az Isten az emberiség üdvére kiválasztott, azt nem rontja meg.*
•Ugy beszél, mint egy gyóntatá atya, de bizom savaiban, vigasztalják szivemet. Holnap Merct gróf ünnepélyesen fogjs megkérni s föbercsegnö kézéi, mely a daiaphin-nek már oda igértetett. Elő akarom tehát készíteni gyermekemet, s akarom, hogy öo tanúja legyen ennek. Legyen segítségemre, ha érőm elhagy.* Józkéfet is ide akaróim hívni. ki ods leni gondolstokbs merülve sétál, s Isten tudjs miről elmélkedik. Nemde, nem szabad s gyermeket megijesztenem] nem szabsd s dolgot nagyon ünnepélyesen előhoznom a gyermek cssk s virágokalj lássa, ne a kígyókat, melyek slattok elrejtve vsa-nsk.«
•Nos, kedves Tóéi. le ms már eleget játszoltál — szólt Mária Terésia ugráfvs bejövő leányához; — Krisztina és Károhna feküdjenek le, te pedig gyermekem il maradj nálam, egyet mást kérdezni akarok tőled.*
A főhercsegné megcsókolt* anyja kezét, lábaihos egy zsámolyra OH s ártatlanul mosolyogva, a gyermeki boldogságtól és jólérséslöl sugározva tekintett anyja szemeibe.
•Te megnötl leány vagy gyermekem a teljes szivemből szeretném életssercocsédet megállapítani, miadént elkövettem, hogy léged boldoggá legyelek.*
A császárnő e sssvskeál egy kék szalagot nyújtott át s főherczegnőaek, s melyén egy gyémánlokksl gazdagon kirakott medaiUee lógott.
•Oh, be szép! be pompás! Hálta Mária Antónia, tapsolva kezeivel, — mily jól fog es nekem állani, az a szép. széles szalag ás esek s gyémántok, de pompás 1
W |M(. Ide megy sétáiéi a magsaaralt bMMf • altjaik lis kedvéért mu
ijírfftk Imgy •ewN.t \
V* i vtreaaak kél be*áatatf helye a. ff tik a gymnaamm mellen, a óiáslk a liytmana-léte házeíőtt. Mtzerebiliaaa perA-eyi «6teu*t ét szinte nwsolyra |W|M(Ak, kft arra goado^pk, hogy aúlyeo sé<ai »égez hetet azokban a százakra nmoö Mii kö-tfiaaég.
Tehát oktalnui katlana agy nagyobb aétáW»; mv( várnanaknak vidéke m olyan, hegy kőeelben nkol iloti árnya* helye, éráeíf. Ha valaki ejeutegM, éienojei taft •sfiíet levegőt akar szivni: annak Mjdoen agy óra- tolyáaig ke:; napéfatet', ara$ atlan Vll^ mennie. aig erdői ér. É
Ezt a hiányt » nagyon jól tudják vá-rónunk iniéző férfin és elegei tűnődnek egy séialó létesítésén; da —: fájdalom! — a dolug eddig megmaradt paszta tűnődésnek. Leginkább azon akadnak latin, hogy hol csináljak ? Erre nézve sehol alkalmasabb hely nincii Dint a volt vásártér, i ha jól Kódjuk, ennek befásitáaa éa aétálóvá alaki fá*a tervbeli ia mn \ agy legalább roií. Hogy Béri nem történt meg ex ideig? ne* tudjak, tnaaf már a Cziglenicse ia jó részben van temetve,' csak egy kia parányi réaz van teme'eileaüj. A lazítást tehAt akadálytalanul meg letetne kezdeni, a igy a közönség csakhamar elég nagy étikellemea séíá-lós t kapna, ami egé«xaegi szempontból na gyón, de nagyon óhajtandó volna.
E két dologra óhajtottuk felhívni intéző köreink figyelmét, nem első a ugy lehet: nem is utolsó .alkalommal. Az év ezen szaka az, mely legérezhefőbtié teazi az emiitett biányo-kat, kiválóan kiizegétizségí szempontból; Azért mán más alakban nem i* szőnünk meg sürgetni azok megszüntetései, mert hisz irva vagyon, bogy *rugaie, pulsate el datur vöbís.*
j siiéae éa a béka tantartam érdekében, mely felié!} azonban (m a véfaó eaefbaa szántó | feJhaaziiáluin.
Különfélék.
A delegációk.
(flvasóink éHosiWek már lapunk ulján, ia, hogy a mérvadó tenye/ök eihsiározáaa folytán a delegácziok az iden már tná|ttwban lógnak egybehívatni. Ki a hadügyi tárcza-ban beállóit személy változásnál lógva ujabb roegloutoíás tárgyává tetetett a újból meg erösitie'eit.
A delegációk elé terjeszt endókre vonatkozólag arról erte»ül a U" hogy a márcaui* 23 án tartott ko/ös miniszteri értekezleten az előbb elha'ározoftak njbo! nwg-erősitettek. Háró |{«o«r láltorszernagy hiva taloskodása kezdetén óvakodik szubjektív igényekkel lépni lel a egyszerűen bivatalbeli élődjenek álláspontjára helyezkedett « elío gadta azt a kerete', melybe a* 1*89- évi hadi «zQkséglet illesztetett A hadügyminiszternek azon 8 milliót tevő rendkívüli kiadásra nézve kell majd aa iodemniiAat kérnie. melyet mull évi deczember hóban az orosz csapatoknak a monarchia halArAn történt. öaszeponiositá* folytán kelleti lenni, s melyei most bndgeiszerü-eg fedezni kellend Nem lehetetlen, hogy a delegálták a hadügyi kormánynak eventuáli* hitelt fognak rendelkezésére bocsátani vedképességünk tókélete-
— KftsgjMM isrtotl a városi kéj. vwlA-tesiulfci uij hó 27-éa a városház nagy termében, mely elégje lá'ogatoit voIlT A | kózfyhiés első (tárgya a városi tanácsnak 1887. évről szóli jelentése volt, melyei iUa-| ffti Lajos vára* lójegytző ur egész terje-j delmébea felolváauii. A pagyttrjédelml és érdekea jelentés] az ügyfcez<* esnek, a vArna | Állapota éa annak haladásának hü képét | nyuj'ia. A ieieaié*itexh'/yrjssj Sándor v. kép-viselő szólt, kínpk nézeté szenm, ily Urjó* ' delmes jeleniesAek minden egyes pomját j egyszeri megha%atás ulAn aenkmaw jegjeu-1 heti meg magának, a igf ahoz egyes veg-) jegyzé>ekt-« csatolm uein leltet, indítvány ózza | HwAt, bogy a tavaszi koagyillés előtt rendesen a jelentés js kinyaMUia«ték és a Mép-| viselők kóaóll ikioazfaaaék, bogy ezeknek í alkalma lévén annak egyes részleteit taéal-' nAnyozni, azón waetbea ha aa egyik másik pontra netán megjegyzésük volna, íázl [' Mg is tehessék. —• A jelentés Epert&y j Sándor or indítványának elfogadása meneit. I jóváhagyó tudoauaui védetett. A kiagyöl4s2. | ponját aa 1847. évi városi számadásuk #16-! ter.eszféae képese. Tudomásul vétetett azzal, bogy a bevétele pzim megnevezése után |ön i I) a kó!tsége!ő<ranyz&ii ősszeg, 2) foiyófévi ! bebélel, 3) a különbözeti rovat két alrofal-I lal — több Mveaekb- A kiadási lábon I ugyanazon rendi 3) Az 1887. evi gyAmi Nsamadások iránti elóterjeaatés jóváhagyó tudomásul vétet éti. Eszel kapcsolatban fka* táro/at húzatott a gyámi értékék bixtoaitjtej tárgyálmn 4) Olvastatott a városi mérnöki hivatal jelen'ese a íóg)*mn. rajzterem mtuy nye/eie niegvizsgálásárólj melyre nézve, Ha bochay (iyörgy polgármester ur indítványéra, haliár egyelőre veszélf nom ti7n>g lenn. a kedélyek tnfgnyuglaiá^Aráazmegiáinugaiiatni { halároztatoit. 5) Olvastatott Zalamegye le kintetes kózigasgatáai bizoitságanak 16451*7. számú rendelete a< árva értekek tárgyában. E<en rendetet miuiáa a 3. pont a atii ba-larozatban ez Qgy iránt iuiéakedés tételén, egyaxerüeu tudouiá^ul vetetett. Olvast^iik : Zalamegye lek koxig. bizotiságának 25818$. j az. a. leirata a földadó < nyilvánlartáa kttión hivatalnok által ieeodö kezelése tárgyálmn. E>határoziaioit egy nyilvántartói állas reh!i-sr/eresHése. — Az ifj. Fvsselholer József, I Kandr Mór, < lesterreiclier Benő, Somiper József, Wei szína y er Mor, Mííhufer Ödí.u, (tQihscliild Zsigmond urakkal 4 Weisz Le* dofaky cxéggel, lováblMi Ünekovecz Jáiíos, SaUér 1jiío« és Hocb Küióp urakkal kőlöit ház és íoidberle'i szerzŐdesek jóváhagyó ludomásul véleilek, -4 £pugy az állami fugyaa/iasi adó niegvAMasá és kezelése mr* gyában lel vett jégy/.ök.»nyvek is.
— Iául} áa Jenő ^emelése manvim
24-én délután 4 i órakor tartatott meg vájro- .
sunk minden reqdQ és rangú !akoaságáéak 1
nagy részvéte méMelt. A iiiagy számú kü- j
zónség a halottÉ ház udvarát es a háa eiptti ,
lértalóaóniAiie^Mly ti ■séétévaüiaérvencyiaa aertuiÍH. ioaaaMflÉs oUa a koonrakkaí baeiiott kopniaó lénnm gyitaikw ura eaekai-vén, gyAáaénekek ■ingén mefieU magiadat a hoaaxú, béiAikaUwn mewst a a Caenfs-ry-ntczAa éa (őotczáa knrmattí vonnk a kath. „temetőbe, hol k korAn afiwnyi kttt tetemei Átadattak aaj anyéftldiak A team-téve megjelentek: az eihtjnyi nővéce ^fay GyalAaé, a lengyeliói! jéii>ibi4 Mfa j Kete-men Lzjps kaposvári lőrvé«éaaéki elnök, aa elknnyt imgtliAma; jJ^fiisi járAsbiró Latenyéről a még ausok. Ko*ornkaf kölá-tek a koporsóra. A legjobb ftcj éa apának ffé»tttl4 htjt' ét fMnudaMi A íeledbedee 96 fivérnek itmmu. Ktimn Laysa ét wejt n szereteti j rokonnak I —- { Szeretett kedves Tőnknek — I"ajda BU áj mtjt A legjobb barátnak — b mje. GdyAa
Jenőnek — az ifpmdi jbsr. BarAtséc és tiaitelete jeiéöi — flrfaw Gatmam Illwm ét neje. Szeretett pályatársuknak — a nagykanizsai ktr. bíróságok ikgjáfí A wayyfea-misMi lánukőr egylnrí cánukének a számos
leliralné!kOb koszoife bogy a temetés Hiíd eziamett temetkezést teteti.
—PárhasaaiM mint a jelek mntatk'
legeld itjuk még, IC. IL é Részvéthez állmala Által végez-
Otaa aas(ályak.A znaU, rövid idő múlva párhnmiaof osziAlyo; felillitasa ralik sxak-ségeasé a helybeli (őgrmnaknmbin a mennyi* ben a Éanulök azapprodisa kü!óuösea az a!<óbb "osztályokban! évipl-évre jelentékenyebb, Mióta a kőzénisknjai törvény életig lepett, mely egyes odztálylra 60 tanuló fölvet ebénél tóbl»et nem engedélyez, minden tauev elején figyeime/tetve voltak a helybe. t szőlők, bogy oiermekeiklel kivAU az első oedAlyr* jo .eleve jnlenikezzenek, nehogy a vidékiek Által megelőz)eaaenek pedig a vidéki tanulók !eiuia*itá<* kécxel fog-fa iió mellő/éae, liatterl*e azoriiAaa a vAroa ko/furgaimi erdekének. X folyó tanévben az 1. odziAlyban a normális számnak kivételesen 4-el történt meghiludasa miaH miniszteri felhívás iniéaieteij az illetékes ha- , lóaághoi, hogy parhuzamés osztály íelálli-lását esxköz^ie, mert tivóre már egyes oaxlályba a lűnenyben «egál|apitolt a<ámú lanuUmál löbb fel nem vétetbe'ik. Most ez az Qgy annál komolyabb negtontolásra erdeme*, mer: válságén áíl teninaradásn a szomszédos kesstheljri gtmt asiumnak, hol a mull lanevi sií»ti«?z|ikai jki«i u'alás szeiíni az oaszea 53 tanuió körül 15 '.volt aa ott-belyi, ?J pedig a za'a sémugri i.lelőaégd, —az arány evről-évrénéni igen szokott különbözni, -r a kikoM javn ré^ce az inieaet esetleges megsz&néab kaylAnj közelségnél j fogva keisegteleníil a nafly-kanizsai íőgym-násiumol fogja fel keresni
7 tijaulilr. Megyénktien is
másuian dftlnek ki a utohb i<mei egy köz szerű férfiú hunyt testvérié volt Mo>nái
jelesebb Alakok.
egy-Leg-
inleiHlei állott nep-il Mólnárj Pálban, ki Keknekj a Csáktor-
nyái uroda.om AiialéiHMu| tis«|*dt ügy égének Egyebekre rézvi Iád ayás/jelentését: Elek lestverek magul
itt IktuAjOk a csa-Molfár jJusztioa es utóbbinak neje. azöl. Hegedűi Etelka, ezék gyermekei: Dezső,
, JetAa. Dsfc éa JAnoa nevében gwg1 acirval jámtik W^tketlea tnae^ iJitő-j lag aófor és aagybAtyj^nak: MMr PAI
érben 47. zAazléaíjknii ! töbadnagyaak ás lőbfe orazággyfcléaMn kép-i viselőnek Baglaion 1888. évi mArontf 26.
déWAa 2 órakor iiaiéaer 61. évében, n j halotti uemsé«ek ájtatos íelvéuée mán aaélbOdéabee Jortént fgjAazos aftnnytál. •Béke bamvaírt!«
— JaMlanm Az naztr-magym bank helybeü fiókjába* aaegbntó Annnpély folyt k a hó 2f éa a déJelftti óráiban. I Sribamrfar Xarar Fmntmc* az oaatrAk-nMgtnr i bank eWeafiee, én a helybeli fiák főnőké fla-nepelia M eves jnhilenmét, illmőleg ftaae-! pelteieft 80 éri szolgálaté aftaliaAbi- A balyhali kaeaakndAk Í* eeaaorok aatlji : aen jőüek a biratalbn, bogy a jnbüáló tér-= fiának gratalAtkiikat Átadjak. A bivaialao-j kok pedig virágokkal daabték W n hivatalt ' a oevftkben Sdmdt Simi* helyettes főoők I Urözőka mtíegen n tioie'i éa szemeli Ifi* j nőkőt, kinek érdemeit feborotva, aaeleg «za-! vakkal emlékeseit mts. 1 maga és tiszttársai 1 nevében azon szíves MniaaódróL Melyben J alantas k ízegei! mimfig részeaiietie. A jn-j biláns meghatottan köszönte meg a szíves 1 gratnlmiókai és orstiót. A derék !ér&, ki , városunkban az itteni fiók alapítása OU tanózkodik. kereskedői körökben nagy és megérdemelt népszerűségnek örvend, annál szívesebben csatlakoznak mi ia a gra-fuláJókbaz. Mint értesAlftnk n jubiláns 30 évi saolgAlata o(An a kereskedő világ sajnálkozására májas i-jéve! nyugalomba lép.
- Kr.zthrl/1 Agjek. Keszthely város képviselő tesfüleie (. é. márcaius hó 24-én íd. Btmkl Venczel vároabíró dnőklele alatt ftlést tartott, melyben több fontos tárgy intéztetett el. Első sorban néhai Dr. Lapp Vilmos gymn. igazgató, városi "képviseíó- éa néh. Gőde Lajos járási főszolgabíró elhunyta lelett fajdalom nyilvinittalolt, mely ikönyvbe ia iktattatott. A mult ülés- jkönyve észrevétel nélkül túlélésit teteit. (íölz Ferencz váron pénztárnoknak 1887. évi pénztári aaámadá-sairól a kiküldőit számvizsgáló bizottság, -Bogyay Máté elnökkel tett jeienlést. A »zam-foadasok teljes rendben találtattaiL minek mlytán pénztárnoknak a szokásos len tartás 1 ellett a teimentvény megadatott. Einián-p a tanács előterjesztésére a helyettes vároa- 5 bíró tiszteletdíját 50-ről >00 írtra, a városi pénzt árooket 64-ról I90*re, az adéazndüét 200-ról 4Ö!> írtra emelték; majd Molnár János városi r. k. kántor fizetés felemelési kérvénye lárgyaltatott 4 96 hinyi éri kés/-péiu fizetése 130 írtra emel leteli. Fontos tárgyát képezte az Ölésnek a községi iskolaszék éa ipariskolai feldgyelő-bizotlaÉg tagjainak megwálasziAsn. A következő 3 éves ciklusra* a következők válaszfallak i«koia-székj tagoknak: Dr Csanád y llavttv, id. R-bcb) Venczel, Pap Sándor, Farkas Miklós, Beek Sándor, Heo*cli Árpád, Lénárd Ernő, HofTman Soma, Bíró József, Dr. Hanny Ödön, (Isátbó Alajos, Dr. Singer Bernát. Praeer Farkas. Oppel Károly, Bányai Károly, Spar-szam Pá', Sebmdl János, Tr ztyánszky Lajos, Kiss Jo/sel,. Csirke Sván. Odvarhelyi Gynla, ^ tjfarai Sándor, Nagy István, Híeradi József
•Nyisd ki a medaiUoot gyermekem, nézd meg közelebbről.
Mária Antónia megnyomfa a rugót, a medallion ketté vált, a ő egy férfi arczké-pét pillantotta meg j
•Kicsoda ez?«
».Ez Franczíaország Oauphin-je, a ki Szent Lajos trónjára fog lépni XV. Lajos halála után>«
•S miérf, anyám, hordjam képét szivemen?*
•Mert a Dánphin az ő képét neked ajándékozta, mert te vagy kiszemelve arra, hogy neje légy s mint barátnője egykoron trónját, az élet boldogságát, szivének szerelmét, s népének szereletét vele megosz-szad.«
Hallgatva és komolyan szemlélte a íö&erexegiiö a képet, sejtelem czikázptt át szivén, lezei reszketlek.
.•STkell Dapphiné-nek lennem? suttogta a berczegnő alig hallható hangon. < -
•Istennek akarata, a te rendeltetésed az, anyád meg fog áldnni.«
MAría Terézia lehajtotta fejét gyermekéhez, könyei áztatták a fiatal gyermek-tőnek förtjeit és a berczegnő it sírt.
E pillanatban lépett be József a terembe.
Mária Antónia kiragadta magát anyja ölelései közül s karjai közé rohant drA-ga fivérének.
Jóaaef szivéhez szorította nővérét s megcsókolta bomfekAn.
•Ugy, ugy van mondA, a végzet biv téged, szavának engedelmeskedned kelL Korán BMg kell ismerned, bogy aem vagy többé gyermek, nunt leánya a mi tiasttH anyánknak, korán faiHi'd meg szellemedéi előkéaaiteiH éa aetélézni, bogy megoldjad avokai a feladatokat, melynfcei a gondví-aelés a király-leányra rótt *
•Ob bárénak mindig mellet lem volnAl Jóaaef. viaaonaA MAna ragjogn lekmtettal, BMatba nehéz mia^ziófAnak sejtelme keraaz* itl vonali volnál keblén, volnál esek oWa* la* maiiéit, akkor minden jó volna.«
Mám Terézia kezeit lőrdelé éa előre * láttaa rusogia. Az én atfiatmam, aa ia ú
•Te éiai fogMZ anyánk szellemében,' é* I géniuaa mint angyal oldalad mellett log I állani, felelt Józ£f.«
A gyermelj Mária Antónia hirtelen ; hajadonná Iái szőtt lénni, a végzel első lu-vaima megzczélozla és megkeményítette! a gyengéd, lágy gyermeklelket
Az ezt kilveiö aajioo Mercy grd Maria Teréziéjól kihallgatáson fogadfaldt'. Az ünnepélyes siónoklafokbao aokat mondottak az orömra és boldogságról, az öi^k barátságról, omzoiizve feloldbatlan kötelékek által, s a jegyesek kölcsönös érzelmeiről.
A szertartás befejezése után Mária Terézia magánlakásába vonult viasza, ott£a feszület elé térdelt és imádkozott, azután egy jól érpárt tölgy faládát nyitott ki, befele egy darab vásznat vétve dolgozott rajta.
Saját halogas inge volt, melyet |a nehéz megpróbáltatások napjaiban kezdett el varrni; minden öltéi könyet jelenlelt, lelkének egy sebet, s fciabár a császárnő még életének tefljes erejében volt, mégis már félig készen volt.
őszkor a császári efalád a hefzendodfi kastélyban tartózkodott, á itt kapta a c?Í-szári menyaseaonjf leendő férjétől az eliő leveleket. KőteltaiégazeJüleg felelni kele reájuk, a azt meg is telte íranczia nyelveb. Józael kijavította a hibától, Sőt nagy részben tolmácsa volt nővére érzelmeinek, mélyeket az államraison katelexrégévé fett.,
Mária Antónia eddig nem ismert más érzelmet mint benső szeretetet anyja és nővére iránt
Egy késő őszi napoL a levelek már sárgulva bullák alá a fiiról, a berczegnő egyedfii sétált a HetaendbH közelében levő kis erdőcskében. Ellárad^a a gyalogolásiel a berczegnő az elbervaflf pázsitra/ fiit la, éa elmerülve almaiban, élaludf. Mikor fel ébredett, köröskörül jéjszaka roll, az ég e^* tét felhőkkel bontva, s a fák sodarai meghajoltak aa erős szét lavahta alatt.
Borzadály latolt végig a gyengéd 1^* ány tagjain, gyorsan lelemelkedeti, ktff'l VMszaaiesaen, de nmé ismervén az ntat, mia*- ] dig jobbén béletévedft az erdőbe. Moat el-kezdett aau az eaő, a berczegnő tabái keresni fii áztak a n poaványos talajon nem
bírt tovább menni, ai i hitte bogy távoliétét eazrevéve, lel lógják I eresní, s azért az elemek elölt védelmet k teseti egy! tölgy alatt De óra óra után muM el, nem jótt mentő hírnök. Telve aggodal >mmnl ment tehát to-
vább, s egyszerre erdő rföiétjében, feléje sással fedett kunybó
Maria Antónia kipogolt az ajtón, la
kóival uieg akarta mi mentül előbb haza juémn
igát pnanetni, bogy
Mindjárt szép b
rikácsoló hang a szol iból, mindjárt ángyul*
kám. Én vagyok
hogy vén vagyok, llf éves karában nem fiatal az ember.
A kunybó ajtaja rutságu nő jelent meg
Mária Anfónia bkrlang iormájn mohá-
val behintett kamrába •Kereanek léged
ilágoHságol látott az tartott; Qtöti kopoll volt.
rczemömj kiáltott egy
vén fRsmma persze
megnyil, s elijesztő a küszöbön.
lépeít szép herczegnöm, ilt
is volták, s ha nem t írsz haza nemsokára a halotti ing elkéazQl.
A berczegnő elbwzadil egr szót aem értett abból, a mit a ivén laanray beszélt.
•Szép gyermek, Hámon a jövőbe néz. megmondom neked a bövenflőt Baj de szép kezed van, és es a gyürfi á csillámló kő-vekkei, ez a rubin dyan, tmíntl egy kövé váll vércsepp. Hogyan! ragyóg ét fénylik ez: a gyöngyök kőnyek, megkövetü|i könyek: ez az idegen berezeg népe,In vőlegény képe. Nem látok egyebei mim szerencsétlenséget, vért. kőnyeket. Mária Antónia — kezdé a jósnő ünnepélyes hangon, — leánya egy császárnőnek, nővére egy Inrálmiak, á te életa'adon üdrte'enség lakai, nagy isaonyu sírt látok telve bullákkal, s az enyészel e gödrében gyengéd királyi testedet megcsonkítva; vértengeren jjereszjül fogsz la e
nyughelyre jutni, koporsód
nak FÍrní, nem fognak | éneteinü pap nea fog beszentelni, te egyj caAatárni palofájá ban szölelve, végtetita tzfave^éaek utAn nyomorban (ogsa meghalni, génba*
Mária Aatoni szalmazsákra.
•Köuyörftlj rajtaal lat ez firftlt kezeiből
kimerő
mellett nem fog-
Ne 1 nenj as ide* ngyoit agy mants ki
•Őröltnek nevezesz engem gyermek'* | kíáltá Ramma: ugy nevez mindannyi, a ki | nem akar rám hallgatni. Látod gyermekem, most ötven éve, hogy egy máglya mellett áil-I lam, el kellett volna mint boszorkány éget-, telnem, azt mondták, bogy vonjam vissza, j ez életemet mentette volna meg, nem tet-i lem: sohasem vonok vissza semmit már j megragadt a bakó, s mé*sem vontam vissza, azután megkegyelmeztek, bogy ojra kinoz-1 zanak, de méirsem vontam vissza.*
E pillanatban vadászkürt szófiáit meg i a kunybó előtt
SegiUeg. segítség! £n vagyok a kit kerestek! kiáltá Mária Antónia megtörő hang-j jának utolsó erejével. » :
A császárnő vadászai, kiknek élén József Alkut, égő fáklyákkal törtek be a segély kiáltásokra a kunyhóba s ájnltnn talál-I iák a herczegnőt egy gyepfekbeiyen.
• Kicsoda es az asszony?* Kérdé József kitérőit
•A ki ennek kezébe kerül, nem szép Alomból ébred,* — hangzott a válasz.
Mária Terézia (Ajdalnmsan nélkülözött leányát az őrültséggel balAroe* ezaltátiőval üdvözölte. A legirtösaloaabb sejtelmek, melyekre az anyai aziv csak képes, aggasztottak szírét, nem teljesültek, mert anya és leány benső őrömmel. tárták egymást átölelve. 1
A icsászároö halotti ingének nagv darabja a jvégzetteljes éjszakán elkészült Mikor a császárnő ismét egyedül vo!t s imában vigaszt keresett volt felemelkedett bogy alvó la^nya után nézzen
Ott feküdt a hattyüfehér nyosaolyán* mint szunnyadó angyal, álmában bájoeen mosolyogva. A császárnő homlokán csókolta. Azután szobájába távozott és lefejtette azt a darabot, melyet aa éjaaakáa a halotti ia^ gen végzett.
„Nem szabad annyira sietnem — mon-dá magában — szenvedéseim kelyhét még nem ürítem ki igémen, meghagyom n munkát jövendő napodra."
Közli: -a —r.

mxxxa^ogogoo^^ j[ í ! fiiam mk mpiri
tapintó) c«to, kir'iuWdilmuoU „Hiiiik^Ih" norvelíWp Q , MAKM/I4LI, HO.VN é ('. l,Ml(.
/OUti^Kv.1 ■[ 81 ff J- í BUDAPEST
/A láöw/i- * X f T Hlfi í,hlk !íl;iU éri i,m IblkétA
tl idS szerint ítóPI^ lJ 1 . V , ] ! ^ Ml*Ő fáeslaí 46
f-Ag^^JTOfy^y Jfli Uq79 0 : j [ j EWMT: HRQG LE józurv,
loiyobb VyW^ r'rt&jr' Wwr^ r X ajánl wmWvil Imillltotf inik »*ll«rr motgonjoU*U wtplógópeket, órlőmulmo
MmMctB Ffmnm^1 iLftw nvartmánv' V P^t rkérrl» M iíH **4rfaial%épekelf lrl*urf roiláM, UukorlriMÜMrd
sorvotwen, Ny^^ta__VÍV ** * \ Q Ifú* répáidé, k^k#rlei»*iiiorjuK>J6k«i< <•* mladtnaeuiti paámuági azközől
\ X pek é« gttpdiuiáffl k«Miál«lri Uluiloi éi kotámkiftk ntb. f»M tMtkÜM
: f' > X NXimilk riikMftt J'IJ^k kiváoafri fltfafl k h^r»#atre
A lefolyt évben is számos bel- és külföldi gyárak ellenébén ehA dijukat nyert. fi MM^HMMMMM KMKHKMHMHHIMMHXMMí
Emii arauylaj; l**^k<inuy«jbbt uiullntta lej^rúaebb* It-gtarttvaMi é* logt»fjv»*eijul>h an«rk*- A . ft- , ; HÍIÍOH é* telj?* gyÓgyltá/M
mi* Korveti^pek i\HyUmiim[ («i<U»ágl Képtárt mkUrnoklmn Ifapiaci eíaő-trrap-. X X 02 menüé M/hrfné minden beinti VHgy kiMhm MmuiW nélkü tomttellett) megfekmlbiSK, hol t« a legolc»ét>n eretlfll gyári Aruk én IqcriftnvHbb feltété TJ y \ % . u, . / '/ // n u j L,,
lek mellei joUUu* Hxmpoiitjáliól; Mól 2 évi ItftetArJ váHun.ll.aták. i X * MB *Malmml ^tMrmdt hrmzjik
ugxHzimtn mdttl ,,Vld»cn-m«»' i X K t's /i^sZpLfjiifiEi
- Ü | Etap Mrifiláft, indly a jfíluukur egyik legbecsesebb és IckIiwihhM találmánya j
Yulauunt j^Jf^^^fflw A fl hogy a kukatellauiéjprt bnrmtly Mtíi r»%y kulpt tlkilauuáu ntlkii toJjena ét i
On0b fgln 11TI1TTQ1PqIÍo QOlM 0C1 SkUtÓpVpV ^WHi X * rüV.1 i(|j, alat u.W.^itj» |l4U,«i ermúMi Mz.^l fogy, a mnkM tuepiuvt í
uubrlullj llunuliiullü dUul SüulllUuluL, ! y W ••}( Izmokat áMtMtíj és nulUi telj-wn UMúget kijw nlkolni
| Kérjük a u, v. pa/ik ku uuní^t, Kyartm.íuyaink kúl nüt ol6n>oiröl[iiieinély4i meggyü A J | A kjtxUlék kivetkőző íme^hn ^.nyukkel bir: •
^ V || | 1. iiotkaki gépen a biMitmJiÜ utaiítáj egyizerí oiraaai utia f/f aimbaki negítMé
I Budapest-Vágszeredi 1 gazdasági gépgyár lj kül egybdai fkafM
j iiai£v4ililil«Mlil fdfriiklAra JJ S I 2 7* t^ p «wrk«arri hogy nJknlnmzmt négegy tnwnlik nzemúlytem veheti l
C ^ Ji'A Imii ii X X M- iMAtám kilbru v«0 bel*> grúrmer sem mkné^a tehát u egészétre tel
3 SPITZFR LAJOSNAL 0 y ártaiiiunaiB. ]
^ U I I I ft. I. II U n J VW II n k. v I g 4 j tele^llénaéget mr u «l»o napoo tehetségein viltoztitsji.
CXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXy J J 6 fmmU*m<* * ^
~ [ 4 - i -rÍ.....i 5 l FISCHEKP. TÍB«i-nál
_ B _ | n A 8 . I I 1 Huduprtl, HmlfMnl.aitsM 16.
IWaItt AryiirnrAtfn nnnip 11 lAnriAhhr ^ .^.rtI0^wfft-fafiwim<yremitM*i-a:uvqumkt^^
raeiy czigareua papír a legiouus K?f Tj
_ E/.en mindeo cxigansItLja nöxve nagyon (ont<)8 kérdé« már |
6280MBK3 tt ^^g161®0®'^ módon lielizonyult.
2 r^klHiiK liauem elHÜrendü ludbmAnyOM Hze* í ■ VJuRSZEGENVEITJVfiir ' ^
A mélyinegek &lial ÖH8zelmHon|ilolt vegyelmeiéaek. alapján a lor- M n * AMmm^WmMmmi wil —
gttlnmb"n e?,ordul-liiottÍÍ^é8V : í i Vasai PiptlKHlRT I vasas phospiior-pastilla.
mL88 derniereS USrtOUCnGS 9 —^—mL dacaára. bugyit-:-n l vtnJFfiV íJ
JLff Br»nnal«ln I-rétjN márftból. ■ [ VíOJNri ü+Mtt W«]a»aaM s k VÉDJEGY ti . • . L ír ;1/
^^ÍJJJJ^^1^^ I . /MW*, (15. HmMnl forlmn*, | ■ b^fe) h^an^Aat, jóuá MfaL^xV j a^A1^ Ml
W 'JHB^AVLI mind Mid kunnyM s leyM c:i^reluWiir elÍHu«ri«telt Mivel ■ J l^ffl J^f- míéV^"w^ríH*
RwfjKP^^MhiIvI ex niftr /W,'l lHnAr H vpKy'ani egye- 1 ■ yWyl ] Ajánltatik aaáp- Ki prf'l iiff1'1' Mtnxvuxniwkcknrl WAT —Í |
M t\temen, í>r. Licbeniumn tanár a budapeati állami véaykiKérleti ■ JkTOÍ1/ U6r« véraaegi-ui. 1W' I
ír urke ím iul- h4r w I ssi rb ísa. sr éwiW 1
VthiMSiSP1^ ! Hyfeienia-tanár által h prá|ai'ném. egyetemenJegé^néRÜgyi - ■ D ÜmirfU be.MllJfWgl
vl.i vlW| H/.emponiból ujihh öHH/,ehHHj)nlit«> a Jelielö leKiénye- H i^'^^J S^fíjJt^V Kíü doboa W putilia. /0lJf*Y* LYF m
líni^^^S^t .ljljDI wbb eredmény koroná/Ja, u mennyiben a „Les aerniert* Car• K9 tdeg^a ii«iaou«^( s» 9 Xag,v j0l)0* 20 ^^mlftí^i m
m&mnfí^lmhe** ciiRarettapapir kftnnyebh éé hogy a do- : ■ P«ta í|dar«f raeiQS. j ^^^^jm90 kr- pCrffifa? m
KJÍFnfT^^E híinylÜS,l,r>z 28-77Víl1 idegen alkalrésxt Urtalmaz, 1 ■ Ara 1 doboaoik ü j kr, SCjjgfZMARKE.I_[SCHUTZMARKE. ■
r^öail10*111 a ^bbi vegyelmeietl jjapir — F«/tWí csak azon papir, M Kaj.h^ Jyi>gyicuri4rlkima JJn^alinar/Irr JTárnlv tp^y^k biípapeait. B iaEÜ melynek eiiquellje mellékeit rajzhoz baHonló éi Bmutáein Bg Éli AjFEífrAtALöXÁLi niMöUWMJLj lldlUlJ Viii. ker.. sámiur-u r * ■
&tT I I czéget viseli. fl KLi^rlei«a^M4e kiioaO eredméu^oyel tét^ttak <lr. Hókuj Jéaon. dr. Tordaj I rrrorx j^f
; A gYár cz'mretianavirjMilc é^mreiMvelydnek nagybau tfí 4' « gy^ím^íbea. wlyekrfl iHafaap^a el/^ B
' P^h r i. b-.x v . « 47 ^ J fiffl áJlíttAtUjk ki. Kzeo irv<ÍrvKx«n!k iiivafaioaaii merriufaJUKak «• vrdjerryel httAtUk el. Wú H
^JvSlBáiHRww elárusítftsa végen. BT'
w.--^ ItriiuiiMtciiii Fréren | -_____j.[___j^íggggig^ j
tKS^ czége alatt iífeki, /. |kek Schottenmitj 25. L a. raktárt | ^jv | PllTrlloXera ^ A ^
nyitott, továbbá káphaló miiden nagyobb ilynemű czikket áru ! jJ^*;" ww . ^
\ __ 46 íi-^ö.......síió; kbreskedoknéi. y___j irtó éfl trágyiiNJser (Hténkénef) phouphat | mBy
i Kral valódi Kr I ö'iMM ' A ! ——/T^^tf j^JélenletéU 08.917 Mabada&ni asám r«Iatt
l'l fdlUlll IVal UIHlClIllIc ^ (l^^MJ ij'tizon ner Altul n iffrkedvfifibb endmé*y érélett el; érvre r HflB
lyr. £ a rj -u W c Najry dihzjoklev j Araoyérom. | [iHmklev^ 1 \vSjOT miafléii fajlAU^rti iftAdiaiuAJian olpn^üttatík, ■ í«/«j f^rtórl^oiletiJr ór.a"
||| A IT1 MM w tfj « j —— — ---------------- -—j—~ NSSSm I plmliJúfB aiegélkefteére íeljewn alkalmetleuni fwa/. ^ már n^áaui* ^mÁl^W
m Q, J||JB lillv wi tt • wú&^x I L. • dntt tokét toljmn nj i'ittn íf»n-wtrí ezen trágyázás általa JBW
1 w j « | flffla^ I íc | ^QSfl^fl^^ rovMmpk (oj.ibbf (ii-Iiafo/,-ift.il lebetetleuev teui éti n tarmö k éy*u*get jpyKKrÚ
lpr^T5r hírneves és jónak bizo- 5-j fl.M. f' f ' ^í ^
ll/rV\ nyult mell és tüdőbaj- |1 üSlÜ OZSEl |1 ^W » ^ ^^ ^ |
■■[Jn^lCíly • , 8 ® Arak <spuagujá«aal «Wfllt dijnidatM pxúllitása a htidafuki (promontvri) hajó vagy-re*uti Moumjíím:
11V® V J — szenvedőknek. — — í F ]10 JLrilnnm véttMaét i » m.
|UV/ Urai vnUMli KaroUu^- • M kÍ5t V j ' J » Í<W1 » , » mm' 10 írt
IfB ^ y ilmll 1MU1«In-IUoú|» 'min uil 1'orlUnd- ( . meni- éa fiO k b 5W-M00 * 5 fti>•
1. 4_.M , , , . , • ti ül»"* .i.i„i<i„.,i„„., Kúrlóndk niügnüiilelcíAjk a wgyűieoti ét íechüikai Ukorietoriumhoe ,/iml ato k ra*
ldtanani t&A5unjóknál, kulono^n ijf>j\-, tlUlo-, Vlalialluii nien»-|fjar j jutúrendlk 140 ° -10
1 idílif- fiiiriifnfí/. nn;ki)rnt IJtlu»ié*HÜ t1.* uí "/'/■ - II V II I1 M 1 IV It A IV ' ** I
l./űi» órtwr aoiT.li/iU (TuUrkuiuar) rííon, miüy II fi W t W 1 11 » A 11. ^ I I H ~ J#
ImeglrpS •rwimttnynyol hanxnfeltatik. — Hjty rwmm- MC* Köiiiontí iroda fo raktár ^ w " ■ ,ss- ^T
lfocaka fcia '2U kr. Ó»i»v Néhány iparúm Kral n. tf . u , ,„ , n > ' ^ ' 11
lvnlAiir ltu>l<l»-th<'Ajn MM al|<<rH'iMM k*- : Btlíp (j]l f, Ívj! Wll'| 8- SZÜDI X A, 1 1 " J / Jf
|ea«at« v«, flif s^iwriKi. k liaintHttttaokat r<>raal«>ilM I ] i. ! lfá. , . :. I(l . . I II Ir Q I TTm^ÍI FI I) 1 IVl I II I M7" ' S
Iboani, a hoKv a caalödaa annál Mjmel'li l»gyan. I j ajánlja a t. Wfet (•» épitBineiUr Bf«k épllkcxíal ff ||i <11 % 11/A II I IIIllICTlIJICIIy#
. lip ugy OM»wni5«lják. élnt azt úu Iwvuwii^n. Miul l 1 vállalatuk, roljlliirloknuok, kotnégi «'h egybáal ; * • ^
Ibogy «lhden ilyw hamlailvány,UaláanWkáll k« vBrtk, I elÖljárMi»k, Ivalatttat a n.' á. él»ltí| kjaastég < ^ Lt L j i n. £
Imely mind arra látszik alkalmaava lonnl, h-jíy a| l*c*.a l%oluiölio Haját gyártmánya. 118 fi— 30 NllgfyMKaillZaa rendezett ÜinACail VároaáüAll IIjOHünn Hzervezétt W .
1 Kral vaiéui Karuiiaviiiiiaii iii>vids-tiiea | p , , » m . . i B Hejrédméri löki állásnak válaazláa utján leendő betöltésért pályazat Jf
■ ron8*hatá>«un.ik hiannyul|«n; unmk fulyun . Ii u.i-1 fó 0 I i l U II U m C C iái C ii f TT • [ | ( r y ff
■ rostám mimlen ciHim&a'x^kára alálrÁ8«im|it k«'k hzin-1 w • i i i #C nyittltllk I I I ' </ '/ -
■ bea WjegywU vádjagyamaet a kül*6 capma|:<*láik)n I Aq VlVHÍlt IO TI TT)0Q7PÍ L J i »
l(«ihanuáinu orra. ügyoij«m»k a Kral vaiAdi| viLuaiuiu SHCMGi, l £ Felli vfttnak tehát nuncjazok, kik ezen 600 forint évi M
iySa^:.lk?:| , mindenkor egyaniö jó minöaégban : X fíietétoel .gMkötöU AllAet elnyerni éiiajéják. lio# az mí évi Űt. g
1 melyeken aláír ásom ús bejogj^iit védjegyem Uíány-1 __t m " ■ I . . . , I X oz. 10 i h értelmében felflzcreleucM kérvényüket a városi tanaoa ik- tf
1 Vxik — Vimaauuaiuni lOúvaMkedjenek. I MK^* A.rjegyKék « ina^J arA/al lil- . 7 4 T Q
1 menarnég,fehérkói^ kar-1 váiifttr* kéauéggel megliüldellk. i 5 * W
Ivéljkér (Skruj>olun Idrg Kj-ttagenég, n. m l --------• .. — _ w
1 m.«lrnn«:rou aólh«*tn(.<M'K«k tdieMn meggyógyul-1 Kpwkiméi 187Í. Eattatórem. J UJrliMk 1876. Arany I 2 « | - L • ^ ... v k
Inak a birs*, jól iurnm és több bal- óh külföldi I érem. 8a«ged 1878. lírdem-órem. Trieaat Jg lOlf0 OVI HDril Ü0 Í/-ÜÍ Díll)JUlg UVUltSuK 00 X
onruai U<kintóly«któt ajánlott, vórti»ziiló I Arany érem. i Ili JC
1 Fürst vasezukorja tolyadékban, I — K«|lt w(igy Kapiartáii 1888. évi mártiua 17 én. $
iDr. Hager módja narlnt elOálUtva, mely Kttratl * -l- ; ; I . f t 'W,:' | . . ' ' /*
■ Jóaaef gyógyaaeréw által Prágában — a ,Febér| 5 i ŐR O a ' . __. Q I
I Angyal- b.,a - lelt javítva. K«j üveg *rat I . M I of) i 3 I \áro<i| tHllác* ff
i ^ i^u^u^u,. i| ffláriaczelli gyomorcsöppek. »___« '
I tXOpjQ.aH, | KítUníi hajásu sz.or a gyomor minden Jboliigsógcibon. CT1 1 j I ■ ' (1 — j ~
IkltftnB gyógyaa^r fuaut«laai»aaiiai. rméaat-1 [ viminr. | FólQlinullmiMMaf /% IflQft/é Ax 1 if
ll»etUnHÍ-., liúniáM-. %%omor%úrtmiiíi' é«| | I áj-ftti^'WWw?"'*, rJw llataIAI«*. 10<,0/ • °f* I 1 / - / U
1 r.aim.r..,/.-. ,IUn 1 Aira Ara kr I LJPraBi^. • Wllavww. Mramro IWMntaé*, ki IT
I gyonior«n^H énen. i ot«| ara 7« ar, I b t' K"""" "-r'í i W, , ; ' | f 'I Q
rr^.1 iBmff?' fi Pályázati hirdetmény. • S
| mit . .rAi.Aw .Amim a , | m^nL^f , ttNiniak iflfUkkt'l i'.jllAlokk/tl való H I I : air •/ V/
1 Főraktár; HUtOK JOKNkt K?ógyii«®rt«*a4l,| p™?®^ 1 (uUerlirl^-, Kl||«/.|ak} Ir,,-, n.rtj- ét O rt
I uirfcij-utrAu i- .»úm. I ÉÜ^ÜKfiuJl tcv'íiVrKr'.V árrA«íáiMÍnu.>- M Nnty-KitiiizHa rend ezét t tattáoau városban Ureeedéehen levő egyik Jf
1___ ' _I I Mfópl™ }SnöoTr!lu w ki" ' P vároai orfoni álIáHiiak válaaziárt utján Jeendő betöltésére pályáént X
1 1 kr.*|Hinlü/..lU(ll.|r. Brad) Kánlf W nviHitiib I
■■■■HDHHHIBHHRi JoMIIJ ]—í^'n u " ■111 1 tTiimiiiiiiiiuii i M iiyiiiHiia. n
IHHHHHHHHHIHIHIHHBHn " ,,M "-' vannuAir). w I
Í.-4 • ji.i^-o \ \ g »f - S H Kapható minden gyógyszertárban. Q Fe bivatimk tehát mindasok, kik eaen 160 forint évi fítetée tfn ff
* t\ 3 ylil^B Ó%anl A Tijódi máríaeaelu gyLar«eP|>öka Q ft "aokA«oi dijjak Elvegeiével ffirybekőtött Állást elnyerni óhajtják, bojfy M
a I.r-®ilJB rZ.VhT,,,A1t 4,1 "ri",rAk^ M a« 18 33. jévi I. t ca 9. % H illetve ai 1876. évi XIV. t cm. 4ő. ía X
® CílS-; -AVv\!>< §1! XtíjJiUkWli'OT:1 K értelmébef (elterelendő k(frvé»oUket a vAro-i tanáca iklatojáb. V
a S&l.-s jATl"*!! ittH" "MiwaálaU utaaltáaon W
^ \ i\\S5 Síi! Ii ®t* kf!\ l**y«ay» Inuni. hogy ■■ KránuUrUa Oa- w p^llx U- : 'V ti 1 . .. „. . / ö
I ^ i I li| i^álí 4 44 ko.yta,o»«ujáb.. njouiktojt. a folvó óvi április lió 9-jk napjáig nyújtsák be. I Ír
Is \Vul ^ 2 • 3 í AWirhil lWk II. tjégy- W Ifi., vr V • l .coo i in • - fi
I ** ^t.^f J V Ma A Vincae 16a n«toei»y fi K<]lt Nagy-KaiiiMAn, 1888 évi Máreaiua 17-én. W
3 lg fll] " XuW \ «I Kálaáéi gfíiya*. Mmresnli, g ArOa Viktor gyógy**. II 4 O
ífcy p?^ glHH A r*r~J íeeeeáem.i g
- -i • - 1 ■ \ • í| JfÉ^IIÉÜ-llJBÜi 'M j- ' '! ■'.' pH^B
_. _:_JJ_______í_/_!___I_
XXXXXXXXIXX xxxxxxx
yHABM'HUL MO.VN dr ( o Lmt*. Vezériig ynöke
mmi J. í BUDAPEST
V korm l^aujtieiky atcu Ui-lk min alatt íhhH. éfl ípflU* IMkHé
f. k,t kii hő iíír/lut 46. KXULÚTT: II 1(0 fi LE JÓ Z8RV, ajánl rííiitlkivil Imzíllltptf. imk tsellett mMfoufoknU tméplófópekeU órlőasMlmo prkrl, rkéjítíf /Ur* fm MóntictiigeprUvl, írltur, n>*táló< kukorlczaüará fő, répaiwó, kfik#Hfii^iaorMiil6k«il uilidrnofttili gMidBuAgl mmMÖmőI pek én gafdimác:! hnnsttálalfa lakaiéi én koiárnokaak *lb. mié wgkŐM
NXimiik traklAra J'jpsik kiváoalra iag/en éa Urntotrei
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
A lefolyt évben is azámos bel-.éa kiiltoldi gyárak ellenében el«6 dijukat nyert
Ez«n aránylag legkönnyebb, tí mallet(a le^er5aebK I^UrttMbb én lege^aaeirabp axerk" uVü survei^g^pek nag)*kaitUfiai (aiüanáfl Képtári raklámnkban (fapiaci tei-twiiji \m lut'lkU) mftgfekínllujlök, bol ia a leKolmébb ereílfll gyári árak éa lvel6nmJbb feltét lek mellet {ólállá* iia^uiponljábél, 1-tól 2 évi lellidArr váaántlliatók.
ugynzintén eiM U^tl ^YUliiCH-féU^ NX ^^|
valatninl ^Jw^^^íSfe ^
tíhíon én teljen gyógyllAta oz áyutHijm mfierSnek minden belső vagy kMttfilegM alkalmazás nélkü mi'üii Mobadalomtal mleU Dr. Mmxlí ftwici+füe
KIM nOr Jl ti T ilAÁ)-M ECU A NJkUs ÜÉ^XCLÉkkEl
Kién kidfiiák, mély a jfíluukur egyik legbecsesebb és leghtsioMbb Ulilrníaya i bojty a' teketejlaaiéijirt áárme// beinti vagy kuleo gyfyezet nlkalmr/Jm utíkill teljesei és a rovíd iilji alatt nh&úJyitjs butim erúwúbeli berendHwuél íops a müMoí megnúMÍ i és ísmokat hlilytitéHifij és ttaálUi teljwen termioeies tehetséget kéjies ilkotnf. A kkeMUlék kívetkíiw oeveietes előnyökkel bir: •
1. Xifiwki téjHfS a bisioáJití ütuití* egyszeri olrum aíii ezt mindenki eegiteé kül emdfll ijlkalDMaj
2. Kx akiit t«ib aaarke.kxfvd. hogy elkshuezÁait még egy ai»odik személy sem veheti i I ^ lUnpílstihoz Itfílau vigy belei gyógyszer sem ssúkeigns tehet u egiexeégre tel
ártalmAflaa. I
4. A tekeuftluséget mér u első oapoa tehetségetne változUtsjz, (. í >wít minden még oly nagymérvű fér/lgyeageségst is erényiig rövid Id&ilitt tslji
Baltiári
FM8CHEK r. ÉH TÁHNÍ-iiáI
Budapest, Ifattaal.nteia II. 4rak $0 ítL lü íriy 55 írt. — Urflbdi nwjruMM: ti: ö**:ey hd'ühttti rogy utánrlt m ló? I | leit fufjauutmUatnak.
itf gyártmányaiik kül nüp ol6nyeir^lEnsemélyéa meggyí
Budapest-Vágjazeredíigawlasági gépgyár iiaisJ-Jiiuil/wiil fAraklára
XXX^XXXXXXXIXXXXXXXXXXXIXXXXXXXX
| VÉRSZEGÉNYEKNEK íí
Exen minden c/igareitáaófa nézve nagyon fontos kérdés már ^W] ^ kétKégtelenebb módon liebizonyult. VT* Xrm űrén reklámJ hanem elsőrendű tudomAnyos Hze-niélyinegek ftiial ÖH«zeha«on ilott vegyelmezések, alapján a lor* i V J galomban ulftlorduló jnbli niinőnégü C7ÍgnretiHpnpirok között :
IrJ ' „Les derniéres Cartouches"
ItritiiiiNlciii l rt;f«'n pániból.
' . Nri*t (15. Ifnuleiinl. I'jrliwuix,
íVmI ^intl júriil kiii\uijM s Itvjol^ czi()<irttt(t])<n>ir eliMuiflrletelt Mivel ez már lőbhi kiUl l)r. Pohi tanár állal a bécsi vpgjflani egye-VVvll temen« I'MwHtHn lanár a budapeali állatni v^gykisérleli 'V.mU ítllomiis líinőke állal megállapított'1887. jul. lióban. l)r. lloyka a ilygionia-tanár által a prórai 'néni. egyetemen egéHzaégügyi ". vnvl szem|tonibúl ujibb összehasoulil«'» ve*jijclmr:rsl a lelielö leitlénye-'♦'IM sebl) eretiinény koroná/.ia, u meiuiyiben a „Les (térniern Car-KB «(ouchesu c^ijiareliapapir ^6v-j-7-/%-nl könnyebb éé hogy a do-^SQ bánytüslböz kreetebfi idegen alkatrészt tartalmaz,
öÍdTÍ m tt ^^ vegyelmezeil uapir — ValMi csitk azon papir, melynek eiiquettje mellékelt rajzhoz hasonló éa Braunstein 1 Prércs czéget viseli. B55y A gyftr czKjaretiupajtirjain\tk és 02ifjaretlulnlrehjetnek nagybau Bí^w^/ elarírsitasa végeit.
Itriiuii^iciiii Frérea saját czége alatt Bécsben, I. jkeK Schottenrhuj 25. p. a. raktárt nyiíoitf tov&bbá káphaló miiden nagyobb ilynemű czikket áru 45 21—?>Ö siló kereskedőknél. '
■paU mply dacaijra. hagy VtOvItCy ddsan txrtalmaau a VJ1R liéoi-anvapíkaf. jóixd í ^aríl * T''mIHvu| "ruaiiő, ' fllB i cjjonie^ k«|wz. fTjm I Ajánltatik: a aáp-
WJw/ Tff i+wtény 8R!B|f kt i»l«ri»ln, ^RSfEe! rpaas eniéaaléa,
Kiroiipj Ulmallanaáf,
' f IHUkNlllMkf f*
'tlrgeiiiliaHetUér tll*"* Naponta 2 darai veeijdd. ! Ara 1 doboaaak 1II kr.
VÉDJEGY
wRendkívli ítő kellemes izü, Ijtr/iukorka angolkóron, gór-| vélje* vérszegény s álta-l lián gjtag*gyermekeknél I 4«a lűegeenég. hágjad ímúg. I lAlmallaniiÉf* IzzmdAn és I ikmugréngüree eeefilten. I Naponta S darab adatik be.l Kjx doboa 10 péstilk, /-Ol (kr. Segy doboz ti) jáatílial ÍK) kr. sk
SCHlír/MARKE
faMiNStiik ntius raaia
lUr^MOifom. SCW
{ v Ml ijl'íó én trágy«Mzer (nzénkénen) plHwphat v w vVllVj jBejelentetett. 63.917 Mzalmdalmi szám alatt. ^
Vwíw I I «y j Et-n igor óllal k lepkedvfa/íbli emlatéay ér«fett el; a mra*" j^flgflwll miamii tejlMúnt aladinmáltna vlpa^Ültatik, a talaj fertótl'aiteük í*,e '
pliylfcjcera tnotfúlhefóx^ri1 cljtwn alkalmatlanná teszi. A már uegtíaá- ^H^fl j^jAk ilott 'fhkifz tokét ieljetteu aj óictrv rln*nzti v* ezen trigyáiáa állal a JB^ rovaitigk ((•.•alibi behatulútiát lebetetleuev teez/ és a teruul képesséfet £ | aa0wan; lukoaaa. Jr®|
/í? iPBky tőke köllhéfc** egy krujezár. / 1
Árak cspinanláaga^|pa}/fitt dijnaataa fzÁllitiea a bmJaíuki (pramonl ,ri) hajó va/rv mun állonuUhoi: 10 nttterináaaa vt-toiúiiól t}--H)0() tűkére i. mm. H frt. 1 j „ „' 6—HtlUO „ á. mm. 10 frt íiO kii* 330—UK) tökére á fi írt. • Kúrlí'.ntk ir« mogrendalMUr a veo'éaaeti éa (achuikni Jaboríaton'amiiox ^llnJ a f6 k!te" intéaeedfk 140 L'-10
\ Kral valódi Kardiinöiitiu / ^
B^vids-theáju
Itr T J hírneves és jónak bi/.o
London 187v DÍKzok levél
nyúlt mell és tudóba}
iban szenvedőknek
l ' ^y? Kral valAdl Harullaea-uLw -3a ■ . thall l»A\lil»-lUv«|u iiün-
dennema tlldölwjóknál, <U ktilónrt'n ;/if>/i-, tihtö-, I idilli- és hurutnál, nazkónm kvhíUjihoiü «U <it *ijyt~ [(/üli óvszer a aorrudás (TubvrknluMi?) ellun, tualy KmeglcpB ara<lmányiiy<*l kumnkltatlk. — Egy cnoniu-Igocaka Ara: 20 kr. Óván. Kúltány lp«rüV.íi Kral 1 valódi' l>á> UlH-tVu áju brláai oltcrjoilóéfetftl ke-■ CMgta ?e, flifKkiMúrtuUrk liamlHltáaokat r«»rgal<ijtilw I Iboani, a t»"gy a caalúdíii annál t(il]eMl>li l»vy«it. I . li-p ugy cvmiagelják, mint aat úu ImvuMitom. Miut*| lkogy mlhdan ilyes liamUitvány Imtü^nélkuli kurnk. I I mely mind arra l&laaik alkalmiiava lenni, k»gv al 1 Kral valódi Karullaealliall IHinids-lliea 9 1 roRsxhatánuoak blannyuljon; eun-k folytán clhatá* I Írottam minden caomaa'^kára aláirásttnint kuk kxüi- I ■ ben é» bejegyzett védlegyemeet a kUUÖ enoinkgnláaun I I tolhanuálni, ( úrra. Ugyeljonek a Kral val«Wli I iKarollaralhali llávldii tlira t. cx. el.irii: itoi, I I ennélfogva kér- m minden b^iumncmü gyártmánynkuit, I 1 melyeken aláiránom éa Imjepyn tt védjegyem hiány-1 1 s^sik — viMÖanuaitani iftivexkedjanek. 1 Ténftgéajitég, gj ttnjí^ség, fehérkór', kór-1 lvéljkór (Skrn»oliuí idrg gj-óagraég, o. m.l 1 m.iirnncinu nólh«*teipM'gek tcljeaen moggyógyul-l I n»k a blree, jól lantért ét tobb bel- éa kalftldi I 1 onroei Uikintélynktfit ajánlott, térUaatitó
I Fürst vasezukorja folyadékban, I
IDr. Hager módja nerlnt elüéUltva, mely FAratl ljéaaef gyógyaaerén éltal Prágában — a „Febérl 1 Angy»lu-bns —• lett jevltva. ligf ü*«»g arat I I 1 frt 20 lir( V. ttveu «0 kr. J
1 * Q-sistroplia^n, rj
lkltftnó gyógyeaer étráuUlaanigull, «méHrt-IkeileaH^K-f liónyáM-, gyomoraórenak- é«! 1 gjomorcg^M ellen. I üteg óra 70 kr,
Fürit Józief
IsyógjaMréa n „Fehér Angjr»la*b(>* Frógób»a.
lVóreklár: TÖKÖK JÖZMKF gyó^RMróezeél, I Ku<I»p«*mL*. Kirűl)-ulvf.u I* >tAm.
ajánljá a t. él éiiitlimmter urak, épltkexéai
vállalatuk, följlliirtokimok, kotnégi vh egybáal eloljárúhágnk, valamint a o«"é. éliM koaimsrg lieeai'8 tlg^volmélMj nejét gyártmánya. 118 {1—8(1
gortland - cement és vízhatlan meszét,
I melyek mindenkor egyenlő jó minőségben aaálittatnak.
MR** a nagyaráiat kl*
vAuatrakéigaéggel mrgklildcllk.
Kecakemét 187F.*Öirt éremTf ÜJrl«|ék l876."Aranjr érem. Singed 1878. J íírdim-érem. ' Trieaat I8HJ. Arany érem. i
H NiigyhjKaiiizflA rendezett lan/iOHU vároaábnn n/onnan szervezett Jt
aegédméruöki i állásnak válaaxtáa utján leendő betöltésére pÁlyuznt ff n »yit»..tik III ^
2 P'elli vatnak tebát míncjnzojr, kik ezen 600 forint évi Jt
K fizetéssel egy bekötött Állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi í. t. &
X ez. 10 v h értelmében felszerelendő kérvényüket a vároai tanaen ik- Jf
J| fatóiába | ! . jP^
2 % j . I: H j 11
X folyó evi ápril hó 9-ik napjáig nyújtsák be S
8 111 # X K«At Náffy-KAnizrtáii 1888. évi mártiua 17 én. M
I váraal íináca
Nnty-Kanizita rendezett (atiáeau vároaban (Ireeedéeben lg vő egy a vároai orvoai állánnak válaazláa utján Jeendő betöltésére pályátltt nyittaiik.
Fe hivatnak tehát mindazok, kik eaen 150, forint évi fizetés lós a naoljáaoa dijjak éheseiével egybekötött állást elnyerni óhajtják, ho&y ax 18 *3 jávi I. t oa 9. S h illetve aa 1876. évi XIV, t ea. 48. |-a értelirében íeJKkeroleudő kérvényüket a vároai tanács iktatójába J J
folyó óvi április hó 9-ik napjáig nyújtsák be. / j
Kcjlt Nagy -KaiiiaaAn, 1888 évi Mároaiua 17-én. )
A ráraal tanács.
BTTíTTTTíTfsgrffí 5 fi AaUff irfiSIfL ^sl^ilintff -
? i f| i^í} fiim I ; ! ?í t fH| l:irffi CTI í— IIMIMíhiHIIMM ? "hrlflíítMíllílrt" IVf«ífs * í 1 |![{!|IV|M!f[|if ? \ li II íHinMfítfi !M I
« | s ÍUf ii hlfllll til Sí irnri íKí wf fi 2
I r ^íllliíí IH-llltíii* Inml lMá ll t*
I Í*f5i » . ?« =; = Ilii!" 4 fl IIIB | f ilIftí i itfi li m
is s fK5' tr Hr Í-* s" £ si íítr - rj-i- r
í . . Ifr-I . - II ? : If Ti f r » : ST Íí: í** !'I 11 Clf1 ff "11* I
t * I * : • J1 : í; l ' • ' I ' - - lul'ilx : 1- : 1 ff ff: í fv £ ? O
r I | 2 HÜ 5 - 11 l ' I ciMiií- 't i .ih-h'ii'ii 1 f | I ? JJV : : : : : : li f: | J J J 1 _________1 -■ ' S gj
... I 1 I * s f - — ? i A 4=3 á 5 I
£ 855 68 SSggF » 31 55 SÍ Igí § »5 •
!T 2 § S 2 SS sí < JáS c 5 E - ' k._í-
Sgggj JJg-q.- ~ -r»" 5 2 £ 35 25i ? « Q
r S88882 8 388 8 éíSSly f -f — 5 -
I —- . . ' i C L i "
f 1|S| íl I 111 I g 1 £ ?
1 Ilii g —s —-----!----!.....- ,5 >
: _ aBSS............g g x^ _»__£ » ^
2 _t'858 ? l — h—3 § > í r > i J " it > 5 w ?v
3 n = r > 5 ?B.i J? lm SHÍ =t! I 5
i I í I & | || ML Is i
r ' ? ^ f | ii % i * i Í i i i<s!'.|flisr llléiiliii • I ^
f * t : : l | í I I I f I II I r = f f I I I IfMl^II | >
I 11 11 s 11 r g i. j nnHi1* * m l* 18 Hűnp i ■ -
H ; í 111 r... I I í a fii «ii|-i-i £m\ i g £
■ " 0 S. P * m < pr r t^i = r C r « 3 M
I : s • • 5 f ! : I : ; P «fttil'-I j Wf>3* ^Nf I -5 Z
I ► í | • í ; r i i i f; f;-» ;-ilSUUílnEL^___-tiEU s ^
* j | | k m í fT ül- = „ _=i i ? r®
H | S t U : I S 2 „ " ;|g g s i s S | S; s 5 rr>
" I i S « | 1 I I * 18 j I U__J.LL__:—-I— « S w
- * í ' í « fcbí -TPÍp-^5 - - -- ^ I tó I í íf v • 1= t 5 i 7 Tüll 2. fi I s I Jií 5 £
1 í M ► li 1 I I ? M ilIli i_I______\—§J l _ ^
- p | M — - flS -8 S 8 | _-r-f-5- C "" ^ £ : I [ S_'■•••- 8 . . j
■i i ÍFflIpll^ililíiililílj" i j " íllisilfIi;f|i:i|iilll! I í ?
i» dli lteli : ih lí f'\im ?nsi sis
■ V v E I * aa f -.1" , • ?»ifEv.'. •S.Iifr- » a ^ í ÍA f .
h í MM: • Uf h"'. tlifIí; fris| f o
& _ Sf 3 B2 í" I,! ' »I B • » — x » i I Q ■St* P 9 J .J ^ jr " r fr a » w , r j c .
• V _ _ m ■ niTf • in' < í c® íri! ki > . • t « ■•« x £. S * • ' S —- 6-sa. ^
fial" 'I? Í-P 2- S. 5 : ' S 't: f SI l|íí: Slil* * J-3
fi r { J b 5 s . RI.L. |f|. : ^11 : * r - 6 S ^ |>.
5 s : |e •:íit5ifrrir r a íj , s ^
í * í^tr WH 1*1 4 • 9 8 í , If* ; :jS % 3. I ; Sít fe
i i l hinp^al^stl | | " fi 3 I 1 I i, ||| f- DQ
S £ t ■» BBfcaÉ^ífSgsi ^ííiUzg l'sfí * ^
& f ' : : : : • §•: !: e: íi b © t ^ c 5 o. i f a
E ; t P ..... 1 rl I -ÍJ ! I 5 l:\tt ff ? ? S ^ Í ^
0 •> ...... : : £ £ * o : i : " • f . o* •_I — ■ ----■ i A
s 'ff ......o'pM-'-;^- • - ----h j . I
* J cs ao ,1 _ 5" es- w £ Jtj 3
* i 1 53 e 8 L ^ s a h» i s ■ áSSScil ; "» o
1 I iipiiisil'i 1 lii 1 1 h I I slll III . S ®
_jgggl85SIS ■ I I « I I-Ifg - L ' ? ÖÖ
g ^ í « ; O u S g^ 5 H a-í a 1 8 E f cggg ff 3.51 fg » g. a í S S B g
i , 5 I 1 i ! I í ,1 í ! I MI rHIHrlHf: fitil I p f 1 t I ] I II I {ifi ll iiffllllf^llf^rllltl^ í c
B íldQ.-fr ^SÍ ' í . " i r.f = ifi ff l| g:!^ | : Sf í 8! t
I k 1 | 1 b 1 i } !| :' :l f fim íftnilLilLN^isst! ^
•• i ff ® - £ ® 2 • i " ••'■i 5 S a 2 : fff f c W
F s. fi ír 1 S : .ffi ] gr krti
| 5 B • fi - * i 2 a S 5 t ■ a í ■ 3 . . : 3 « 2 : I si : ® i
Iá ^ 5 - 1 f S. g: .2 g í i li : ' Tfr
£ I m i l i 5 - r n 1 U l i s. lii :5rS.--|.Í6 ^
i í I 5 í ! íl1 H • i ÍS f Ifi . ff s I •: H
r 4. f r i, I g £ *s : i-a-: : 5 8 M
I ; 1 1 | | h i-v íf í : s l | :lg » ; ■
, "S í. ff • I 3 # w 5 k: : i <5 : : s : s , '8 8 •
| ! i • j .1- I « » 5 1 i i 1 ff... I-.....* ! : t? f ••
f S . T !• ! !• i P i: :j i Í I 1 -J-4-5 — g-l'. VV-V--
I i -—-----------:- -tri |_l > - 8?
I í 4 ;U W g 5 L | SÍ3|-8S = S 1' li P i
1; il 1 h i 8 fel i fi íL_LliSliiíIsf! -1
risjprsrr a«f nfefpKfi' í I i rif* ^^ ca*
i,3»iiif < m i 1 s Siti ik fliiRfii Lf INI , E -
1 * f N L I fii I 1 li 1"
kí"^ : IH i d? Ilii
H iWí^í iM? IP \\WMl rffith lali f íIVMí úbb* i
I^IirP" l.lirfí Hit í^fl^m ttMititi\lrl F í ml
n .Plii^lli fii S,"* JiUrff? H Ií?eí II í « lu^ ^ >
r - W £f 115®™ fit Wú\ II ? kw S ^ «1í íifl^iil »r IIUWM iWl! fi I wm * ^
'31 iljl g i-i h jHiliiirHJlifiliHi ifeihrl I n I I—-fc-—
- : j :V ' i ■ :--—i-1'. 11 ,1 1"!
NyouwIoU FísoImI Füiöp UpiuUjdono«iál Nagy Kkni*4a 1888
•14 i I li i Í J í r j | ' - f s |{ IIL; I.JS
\M
Melléklet a J5áLA" 1888. évi Április l-é(i l|4-ijíi számához.
(I'oljurfu a Itlaprél.)
ás Gyarmati Lajos; iparink, ftlügyelő-bisotisági tagoknak pedig: Id Hei*ohl Vencel, Udvarhelyt Gyuta Őppcl Károly, id. Szabó János, Bánjai Károly, HofTman Soma, Lénárd Krno. Ruzaltska JándS. Sándor Elek. Scheiner Henrik, Riersch Józsel, Gyarmati Lajba, Naiy Uiván, Zitterbarth Kálmán, VerhAs Farmos é«r Hraun Rudolf. Az igazoló-va-lasximányba idősb Rtischl V.L Vértessy 1. és Soós M. — a sxámvizagAlö-bizotlsAgba: üeck Sándor, Heffman S., Lénárd E.. Hegedű* b , — a lüz-éndörHógi bizottságba: ^Hencz Antal, Trsztyáns/ky Lf. Verhá* J., és Polácsek Máté yfiiaszlaitak. Indilványo-kat lettek Deinínger Imre én Lénárd Ernő. Előbbi a csavargó mesterlegények koldulásának megakadályozása tárgyában, utóbbi a keszlhely-b.-szt.-györgyi vasul elsőbbségi kötvényeinek jegyzése érdemében. Elsőbbségi kötvényekre jegyién elvileg kimondatod, érdemleges határozathozatal végett: 30 nap múlva képviselő testületi Ülés hivatik össze.
— Nmép hIk|>IItAiij. Szíjártó Kárt roly keszthelyi segédlelkész és r. kath. hit-% oktató azon alkalomból, hogy somogy-csurgói
piébánoasá. kineveztetett, á keszthelyi községi elemi ÍUt- «és leányiskola és a felső leányiskolához 3D() trlos alapilvAnyt tett. oly pzélból, hogy ax'on összegnek évi kamatai a nevezed három iSkoláhn iAró l—l legjobb magaviseletig a hit- és erkölcstanban legjobb előmenetelt tsnusiió, r. k. vallású tanulója; jutalmaxtaseék meg nyilvAuosan a tanév végén. A nemesazivü alapitó, ki különben is igen szeretett és Maxiéit lérfíu, itt ezen tettével örök emléket; emelt nevének. As Isten öl Aldjá meg!
— Me pénz. *e ealpp. Kollarila Mari, helybeli szakácsnő, a szakácsnői bizalom teljes odaadásával bixla egy pár esi pőjét HorvAth József nevii napszámosra, hogy vigye el repsráltatni, s egyúttal a reharálió költségeire .'!» krt adott At neki. A szakácsnő azután vArt várt türelmesen, hogy mikor hozza már viasza a exipöket: de hiAba várt. Végre ellőtt a nagy horderejű vssarnap s a ezipők meg sem Arkexlek vissza. Ekkor már
nehogy ax epedéi óráiból csak egyet is a konyhában kelljen töltenie a kedves vasárnapi délutánon, szemetesen ment el a esi-pészhez. O't nagy meglepetésére azt kellett hallania, hogy á c/.ipe«z se pénznek, se c/i-pönek nem látta még a s/.ine világát se., Rögtön futott a kapitánysághoz, hova Horváth napszámos is megidéztetvén, kiderült, hogy ax nemcsak a U5 krt költötte el, hanem * még a czipöket is eladta a Arából a mindig munkára kész napszámost garatot töltögette, míg el nem fogyott. Ezért azután Horváth-nak most a dutyiban szárad bQnszerzö garatja. .
— Píron lóján. A jótékonyság magában hordja ugyan jutalmát, a nem szorul nyilvános dicséretre, mindamellett nem hagyhatjuk említés nélkül azon emberbaráti szívességet, miszerint Fair* Lajos helybeli ügyvéd ur a »Polgári Egyletében, Tánczos István volt kis-kanizsai tanító egyik árvája: Erzsi részére, ki jelenleg' (első leányiskolái növendék, barátai közt oly össxegecskét gyűjtött a napokban, hogy a jóvisoletii, szorgalnas leánykát vele majdnem tetőtől ■ talpig újba lehetett öltöztetni húsvéti aján-déknl. — Örömmel regjstráljuk a felebaráti szeretet Ny nemes nyilvánuljál; bár minél többeknél szolgálna küvetenoö például!
— PohImAkj . A helybeli m. k. posta és távirdaiőnöktöl márc/ius 30 ki kelettel vesszük e sorokat; >Ax elöljáró igazgatóság 1888. évi márczius hó 28 An 2517 sx. alatt kelt rendelete folytán f. é. April hó l-jétől , a helybeli posta. és tAvirda hivatal valamennyi osztásainak szolgálati ideje a budapesti idő szerint fog azabályoztatni. Az utalvány be- és kifi/etési osztály záridejóül öl óra harmincz perez Ifizetett ki.
f Hirtelen halJtl. Slefails Hi-khárdné, györvári urad. tiszt neje Ba'atoo-Kereszt úron volt látogatóban leányánál. Innen egy kis 7 éves fiával hazafelé utazván, sürgönyözött Simon Gábornak, hogy a kanizsai vaspAlyán várja be. Az[éjsxakál Simon Gáboréknál volt töltendő, liol férjét be akarta vArni, ki szintén ide szándékozott. Azonban Nagy-Kanizsára jövel már útközben lett rosszul, én Simon Gábor Dr. Szekeres Józsefért küldött a városba, dé míg as orvoa megjelent a szegény nő mAr kiszenvedett. Szívszélhűdés vetett véget életének. A kiadott gyászjelentés így szól: Stefsits Rikhard a maga éa gyermekei: An-la férjezett Vértessi Kálmánué, Málvín, Aranka, Elvira, Alfidár, Etelka és Elek, ugy kiskorú unokája Vérfessy Ferenc/., valamint lestvérei s ax összes rokonság nevében lijdálomiéli szívvel jelenti felejthetetlen nejének, a legjobb anya, illetve nagyanya, testvér és rokonnak Slefails Rikhardnésxül-Hegedtis Arankának f. hó 30 án reggeli t órakor élte 39-ik'évébett szívszélhűdés kő-velkextében történt gyászos kimúltál. A drága halottnak földi maradványai t hó 31. fétután 9 órakor lógnak Iliid E. L. a >Hész-jéthex* czimzetl temetkezési vállalnia állal á hely beír róm. sírkertben örök nyugalomra ' tétetni. Nagy-Kanizsán, 1888. mártzioa 30. Áldás éa béke lengjen hamvai feletti
— na esetek. Folyó évi márcii-us 27-én'a Menyei járáshoz larlozjó Lová-
, szí községben kintÖli! tűzvész 23 .gazdának részint lakháxail részint mellék épületeit el-hamvasstottLi az össkes kár 20000 írt — ember élei nem {esett Áldozatul. "Sénégett egy szopós borjú s 1) drb. 2 éves sertés. A tüx keletkezési oka mind ez id»ig ismeretlen.
Nfrlé* loltajláa. Folyó évi márcziui hn 23-án virradóra Egyeduta községhez tarloxo KjorOlJgi pusziéról ismeretlen tettesek a cselédség kárára 14 db. sertést 276 írt ériekben! eljolvajollak, a i lettesek nyomoztatnak!
— TAa* Magánúton értesülünk Ber-xencxéről, lipgy ólt cl hó 27-én oly nagy tüx dühöngött! hogy 200 ház lelt a lángok martalékává es liOO | ember hajléktalanná. A dühöngő jelémnék minden eröfesxiiés daczára a Uatócsa. Barcs és Csurgóról elég gyorssn odaé|rkezétt tűzoltók nem birtak
I gátat vetni; Al tüx keletkezése okáról mit-sem liallutlunk
— BékéhrlA blieltaAg. A keaxt-(helyi ipartestulet békéltető bizottságába f.
hó 25-én a következő iparpsnegédelj választanak be: Pöltx Sándor, Nesxlány;Qyörgy, Neiger József, Thtngoni r.. Szili Ignácx, La kies I, Simon Lajos, ITormásy János, Vinc/.o Kérd., Bóröcx lst„ Marton' Mór é* Horváth Jánoi
— Tln6-lopA»* Cseres-puszi ártM (a bajcsai határlian) I. hó 27-én virradóra 10 drb. tinót az jurasjági. állományból elhajtottak. Tetteseknek eddig nyomára jönni nem sikerült,
— A rövidebbel hn«la — mint rendesen — I hó 26«én Friedenthal Jakab helybeli lakósi cselédje miatt, ki szemrevaló leány levén, Gerócs Ferenc* paraszt-gyerek és Jagics István kovács legény annyira utána vetették magukat, hogy említett nap éjjelén még a zárt ajtókon dörömbölni se riadtak visszal érette A gazdát axután, hogy cxéliukat nem érhették, s még ellenük szólni is bátorkodott! ugy elagyahugyAlták, hogy ex kalapját w csak a rendörségnél lalál-halta meg.
— Maetf^Nj e/lurtnj, szegény hegedű ! — Előbbi ugyanis összeveszvén korcsmai állapotukban kenyeres társával, ellene I ama ira felbőszüli, hogy vakmerő hoszujában unnak hegedűjét egy végzetes csapással a | márvány-asztalon darabokra Ijürte szét, s igy j kioltá belőle azt a csudaképességei, mely-lyel gazdájának életet — és sok sxomoru szívnek nyújtott enyhítő balxsamot.. Másnap lettes bepanaszollalván, midőn a kapitányság
• legdrágább kincsük*' romjait eléje teleié, annyira megilletődött azok látásán, hogy illő fájdalmáhan könnyekre fakadt s kiegyezett károsult! társával olyképen, hogy egy másik hegedüjt szerez neki használatra addig is, mig a tönkretett hangsxeraz ö költségén ismét föl néni támad zengzetes sHelujával sxázsxor is megbánt halálából. Ezzel a béke megköttetett, i .
-r Oy^rmfk menedékhelyek ! felállítása érdekében Keszthelyen I. hó 27-én j tartaton értekez el, melyen a járásbeli lel- 1 készek, tanítót, jegyzők, községi elöljárók s ax értelmiség számos lagja lelent meg. Az értekezletet Takács Imre h. föszo'gahiró nyitá meg ax {ügyét kellőleg méltató helyes és rokonsxeiivet kellő hesxéddel. Hozzá | sxóllottak ax figyhöx Farkas M. gymn. igazgató, Deininger Imre gaxd. int. igazgató, Révai M. s/erkesziö. Szunyi Ferencz segéd- ' lelkész s az elnöklő főszolgabíró. Ax érle- I ke/let üdvösnek; tartja a gyermek me- ' nedék helyeket j s. axok lelállitására közre"- | munkálni óhajt; kimondja, körjegyzőségen- j ként ax egész járásban 8 kör alakítandó. A körök megalakítására (elkéretlek: a sár-melléki körjegyzőségben: Bogyay Málé, ax a.-páhoklban . Neiger János, a karmacsibani Kiss Káruly, a rézibeh: Havasy József, a I xsidiben: Fekete ; Gergely, a i szántóiban : Adorján Gergely. A köröknek leend hivatása a helyi körülményekhez képest tervezni és | kivinni n'% ügyet, hogy az intézmény már e | nyáron osáth^ssa [áldásait Bogyay Málé fel- I kéretett, hogy a körök elnökei sa szükség-hez képsnt más érdemes ^egyénekből, központi birotlnágiolszérvezzen^iely buzdítással, tanácscsal, stn. szolgáljon a köröknek.
— Vannl-épliéN A keszihely-b -sxl.-györgyi yasut kíépitéséhex mult hétfőn hozzA-fogtak ICO munkás erejével. A balatoni hid elkésxiftaét egy iráczi czég vállalta el, a mOzdonyokj a m. államvasutak gépgyárában, a krcrik á Ganz-wle gépgyárban rendeltettek meg, 4 ejkécziiétük záros hal ár időhöz van kötve.
— OrasAjioa vHaArnnk — nagy hétlőn. mini sxnkoltan, ugy az idén ti, kivánt sikerrel larialoit. A népes, élénk forgalmon eléggé meglátszott a húsvéti ünnepek közéllé e; ja marhavásár pedig oly nagy v4ll, minőre nem is igen emlékeznek. —' Mini ritka efetjét lelcmlitheijUk, hogy a vásári jiszteKsp okAért ezúttal még lopAs sem lorjlult elő.
— KgéÉiMég minden előli! Jelszó volt és marad is örökké. Különös mégis,
hogy találkoznal tnegéváxa iránt sellemek. — szappanos fúva pecze-lér helyei öntötte le az áliala oly büxöt láVolabbrót is snnak eltűrése bAt rendőrségünk leg, axonnal a — Nem különl piacira spekulál ségtélen borjnláHa
e
legk
k) osa lei ísszé; ié ti maid
Mfírczius í adatott a »Köny vígjáték, mely é ség köréből kél lék. A meglehet számban m tetszésben részé* Koráct Ilka, Iht
íegjélei
játékát
Mdrczitis 24'Íh
mlie;
tásos darab, de az it
íréi kik az egészség isebb érzékkel sem vi->éldAul Engél helybeli a napokban a kijelölt jneiö melletti Arokszélre igyült szsppan-lugot s lle a levegői, hogy még nem; lehelellenné vált Helyesen cselekedett lein dőn e visszaélési illető-bünlMÖ eljárást alkalmazta, en irra j nézve ia, hogy a iból összevett s már egésx-kal elkobozta.
üzii.észet.
Vemsprémi Jenő javára kitárt is« aiimÜ 8 felvonásos Htén juíalmazotlat a közön-vjráj [-csokorral is meglep-sén élénk d irabot a szép nt köztraség jól fogadta s iteiii VeAgprihni, Moóri, K. m, pzapari Janka és Dunai
színre került az >Egy
ej|Veleiicxében«| c.iiiü opéreile. mely nagy színpadon kellő peco
atiol mellett igén ha-eni kis sxinpadon szinte
értelmetlennél zűrzavarossá lett, amennyiben a leginegkanóhb részletek teljesen elenyészlek a látwnyqftaág hiánya miatt. Kövest/ Rózsa a nalászleány szerepében többször aratott, tapsot. LMM, Moiriné. Deák
Pál, Fj. Korán \ ka szintén tets/ében ré
Márrziut ípVn szollak. Eg)ik vol.l mely délulán & prakl aik pedig a • Sárija Az utóbbiban ké n Általánosan ludoti kedvelői föllépések egyik módját képexi) járnak, "még csak mi hogy ez ulta( nem a nésx-szereplök mindriy
Márrziiit 2fi-án Márrziua 2v-én
jávai ragadta tapsokra
A komolyabb színi
szinlapi reclam egy ségnek, melyen a
Uacati és Xyireyyházi ze^ü lek.
kével is elragadja réz és Deák Pál is tek s többször Inpsoi
közönséget. Bánházi Te-gen kellemesen énekel-is arattak. Moóri és
\líaca9i is hoz'ánrullak a darab sikeréhez.
Jn laUntj|álik.Uky értestRünk, hogy Erdei/ fieriánsk, — ki a •Suhancz'-ban mini czimszereplp, e színi évadban is megnyerte már a krixöniM teíszesél, — legközelebb lesz jutalo njáteka. Elóre is felhívjuk rá a közönség figyelmét.
As eláll clóarirt* három napi szünet után hiiiiréltvtpjm larla ik. A szünet-tartást a tftrsula i ssprvejjkedéi kívánta. Ez alkalommal uj erőkkel gazdagodva lép színtársulatunk a kmönség jeléi mely — ha igényei kieléáitvék f- a lelkes pártolAisal sohasem szokott elmaradni.
Irodalom.
- A ;.l*eatl sége közli Velünk, kezdődő uj évnegye regényt közöl Ünnep tollából j ezt megellj lési Reviczky GyulA nem lesz ymeritve sora{ méri a szerkei ra, hogy egy negyed nyújtson a láp olva körülmépyt h q [mai ha véve, imidőjn müv 'heti egy ily böinrtal teljes tKiéko'Kást nyu jó szivvel ajánthaij •Pesii Hírlapot*, me1 pártatlan irAnyáiál. jeleniék^nyS»n gatdag mánál fogva mo idh a magyar ujHágí lvai zetési ára negyeié?
Ilrl«s|i" szerkesztő-hogy az áprn i-ével en eredeti térsadvlmi )t irohlr Gsiky Gergely röleg!! hosszabb elbetxé-I. Exzel azonban még regényköxleményeinek tőség lúlvt fektet ar» alalí 3—4 regényt tközhnségének. Ezt a válságos időket axAm-t Injner alig nélkülös-u lap jAratását, mely í a Világeseményeiről, iik jj olvasóinknak a y ma különben is ugy int i többi lapokénAl bb áj élénkebb tsrtal-Ini legkedveltebb lapja köMönaégaek. Etófi-osaM frt 50 kr.,
/
két dsrabol is jAt" a »Pelenkei nótárius, • )r vélte kezdetéi; a mA mely este adatott. i Qkedjveiö is lépett fel d^log, hogy az eléle mü-a llöxönség fogásnak s na nem felültetéssel gengedhelök. Sajnáljuk, nélkül történt. A sxi-fáján jól játszottak.
a alinház zárva volt. ebánis virág< czi-
,tnfi operette kerfilt ssinrd Jífawji Albert és neje vendég'eHéntéve I. Kövesy az ő ismert komikumával, Kifvesyné pedig kellemes hang-
közönséget.
ársú átoknál szokásos óvat is ígér a közön-ximszerepíőnek kellett
Mm adatölt a * Király fogás* ms operai le, Kövesy Albert
volna megjelennie, n ely azonban az ő spe-c/iái is négylábávlal nem Merült a színpadra, Közönség meglepető! számban volt.
t Márczum 2 czimÜ 3 felvoná
és Kövenyné venjfégsáerepjök julalomjálékául Kövest/ mint I)o i Barnsnao, Kövesyné mint Fióra a szó sxorós értelmében ragyogtatták elvitalhallan lehéiséaöket. A közönség nem győzte Őket tapwkknl, éljenekkel jutalma/ni a kitűnő alaki játért. Ajftwy'f/ e melleit szépen inkolázolj hangjáviil, megkapó éne-
egy hóra 1 frt 20 kr.; mely a kiadóhivatalhoz (Budapest, NAdnr-utcxa 7. ss.) küldendő. Onnan egy levelezőlapon kifejexaft óhajra egy hélig ingyen mutálványszámokat is küldenék.
— Zenen A vek Rózsavölgyi és társa kiadása és zenemükereskedésében meg-* jelent 4 drb. »Népdal j Nagy József eredeti dalaiból songorára alkalmazta Nagy Zoltán. Ara 70 kr. Ugyanezen szerzőtől kilencz füzetből álló Népdal gyűjtemény egy kötetben 5 Irton megkapható fenti xénemű kereskedésben.
Közgazdaság.
Aa eláll msgy ált. blat. lAriaiág Márczius hó 24-én tartotta megrendez köz-gyűljél. Az elnöki- széket KárulyI iiju-Ih gról alelnök foglalta el, s mindenekelölt a társaság választmányának elhunyt elnökéről, Somssich Pálról emlékezett meg, meleg sxsvakkal méltatva az elhunyt érdemeit. Jelenti, hogy az igazgatóság az elhunyt ravatalára díszes koszorat telt, özvegyéhez pedig részvétlevelet intézett. Ezzel azonban még nem tartja a társaság kegyeieladóját leróva s azért' indítványozza, hogy haial-maztassék fel az igazgatóság arra, hogy Somssich Páloak az arexképét valamply hírneves magyar festővel lefestesse s a tanácsi eremben elhelyezhesse* Az inditvAnjt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Az ezután előterjesztett igazgatósági jelentés szerint a mult évben előlondult rendkívül tele-I mes és számos tűzkárok a társaság pénztárát nagy mértékben igénybe vették. As eperjeal, iii»K)-kárwlj I iatb. tflaene-leknél eláll *orl>sn e tánaság volt érdekelve éi ex okozta, hogy a tüzosz-tályi üzletágai, dsczárá a 355,610 frt 72 krt tevő díjbevételi emelkedésnek, a tavalyinál csekélyebb nyereséggel zárta le. A I jégosztAlyi üzlet is csak igen szerény nye-I reményt eredményezett A és szállítmányi díjtartalék 1.850,243 frt. 42 krt -tesz, 1 exenklvlil a lársaiág kttlöuféle tartalékai ea évben la Jelentéke* ' nyen emel k ed lek. ugyanis: az élet-bixtositAsi díjtartalék 827,607 frt 52 krról ! 12,017,652 frt 10 krriii a nyereménytarta• i lék 1,9é0078 frt 54 krról 2,140,9)9*frt 28 krrs, a tisztviselők segély- és nyugdii-alsp-ja 463,206 frt 95 krról 475,213 frt 37 krrs I a »Lévay-alap< 62.269 frt 69 krról 64,317 forint 99 krra, a dunaparii háxadó tártalék 46,475 forint 74 krról 50,334 Irt 77 krra. I A nyeremény 818,9)S Irt 9 krl tesz, melynek felosztAsára nézve ax igaxgatóság azt I javasolta, hogy az alapszabAlyszerfr levonás i sok után fenmaradó 451,699 írt 61 krnyi I liszta nyereményből: l*aérkéaknaann esélokra, na évi eredmény l%«ának megfeleld éaaseg, n. nt. #167 frt i 79 kr. ndaaaék, 2-sxor osztalékul min-i dey egész ré-zvény után 150 frt és igy összesen 450,000 frt fixellessék ki; 3-szor a fenmaradt 1699 frt 61 krnri összeg a jövő évi sxámlára iraliassék át. A közgyü-I lés a felügyelő bizotlaAg jelentésének meg-j TiailgatAsa után ax igazgatóság elöterjeszté-! sét és javaslatait ellogadta s ugy neki, mint I a lelüryelö-bizoi (tágnak a fel meni vényt meg-| adta. végül a választás kövelkezétt, mely* nek eredménye a kő vétkező: Somssich Pál i helyébe elnöknek KArelyl Gynln gr6l eddigi alelnök választatott meg; alelnöknek €»ekenlca Endre gr ér eddigi választmányi tag és választmányi tagnak Fáéba | KeaaA eddigi igazgatósági tag; igazgatósági tagokul pedig H^Jé* Jésaef, Har < kányl Frigyes, Lévay Henrik és | Ornódy Vilmos
Egy nalAij ae legyen e nélkül! I Kismarton (Magyarország). Tekintetes ur) Becses sorsira válaszolva tudatom, hogy a I küldölt Barndt Rich. gyógyszerész-féle sváj-ozi labdacsokat nem csak én, de mindazok kik tanácsomra használták, igen kitünö szernek találták £ labdacsok legjobb hatását tapasztaltuk nevezetesen a kővetkező bajokban: makacs székrekedésben gyomor pulTagás mellett, rossz emésztés, elnyálká-sodAs, sxédülés, fejfáját s aranyérben. Én 6 dobos elhasználása után, teljesen jobban lettem, most mAr hivatásomna)t is eleget (ehetek, ajánlani i« íogóm e ktlünö szert mindenkinek a ki e tajték betegségben szen ved, mert bizony nagyon megérdemli. Tel-jés tisztelettel, önnek hálás lekőiellxetije Hache József cs. k. nyugalmazott lóorvos. Brandt Rich. gyógysseréss svájezi labdacsai dobozonként) 70 kr. kaphatók a gyógyszertárakban, dé figyelni kell a fehérkeresztre vörös mezőben s Brandt Rioh. névaláírására.
Felelős szerkesztő: V A R'G ALAJOS
II K L 1 I * V, a ' f 4 h T O z T A T 4 N v
A J'Wm! frl- g*f+j*r eugvitáffágs tMyM u)tl tiyhi takpMitf f lia^ji i^nkttttMui iffltl IMA. ért áprMa ké 1*^401 kertre tJT T, k«r. kAM fM« M. aéa alá hd/ctfH *C 14? I 3 CiKAKPftX ill/Cíö gépgyár**, SMuttí Hm pay />" vexérifrynflkr.
raguin
Jgm^&g r r J V S -=-1
S ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^J^^^jf JJ használata s nemcsak Miért, mivel
^qfimnmmrm^ Tkffh-d' v , - ■ magyar sryártmAnv. hanem mi vei
^KifflllEBcr'^T^glKf' tj J kg^tf^ 5 «<->™. <*«
1 —^ '_; . ^ X Éfástalan minősége tekintetében fo-
2 I 948 7-12 5 iQlmulja a kereskedelmünkben elő
í A legkitűnőbb szer minden rovar ellen! ■ „SK^raSL
/ ' 5 Ez ax uj, kitűnő speciálitás bámulaton erővel éa ^yoraaaA^I kiöli a tlrgeket a lakisejkbóí, kony- X I é* csemege kereskedésben, a a bo!
• hákból, szállókból, valamint a házi állatokról, az istállókból, üvegháai és kerti fcvényekrőL: Át igazi csakis ■ még nem volna vagy a kéadet el
■ névaláiráiwal éa védelmi jegygyei ellátott eredeti üvegben kapható. A mit pusztán papírzacskóban mérnek 9 fogyott volna, a t közönség köve-
• ki. az sohasem igazi^Zacherl-Hpe^litás*! ■ ^jt mint magyar gyártmányt
m Mintákat kívánatra Ingfen é*
ZACHERL J., Bécs, I. Coldschmiedgasse Nr. 2. I bérmentve koia .
■ KagyKaaiaaia kajk-tó FemUwfer J. írtál. ; Zal»-Kgar«a*f*n kapható Kmtkr H. árnál. I lapaaTársa kapk. Bab^hay Kilááo fíifjn | feliek W. Sopron pótkávé-
■ c^ \ ^ . s^^stj : : atr S • ******-»
| SC A vidéken „valádl Zackerlin* olt kapkaU, hol „Zaekerlla falrata»Mk" láikaiék. 9 |tézendők._83 12—15
fmma^mmmmmiwmmmmmammmmrnr^ ' —
I TICHO BERNÁT. MRDCI T?f I
% so ^^if^r II"™" wl li f J
I 96 —20 utanrétellel küldetik! J J J
■ Nyári-Kamgarn. Háromszoros Lj M ■
I Maradék V U^m frribltéiyr, k^obb aia,W«fl'. cat ° X * ® j GYÓGYFORRÁS,
| ■aahaUe.»;»éttr ^Iw U- 10 aélar I. 2JW ^flL^"^ ■■ ■ ■ E1^ ■■ ■
Gyapju-loden Jaqu&rd azövet Aneol-Oxford __|lv| A Mm lf II H F I TF RS■ ■
I inp&mtím, aí ai^la. kr»|abb HUba , Teraj«ll»t«bh. ■■■Wl^lm* ■ VIII WHíIh ■
■ auadea ntabaa. 10 miáat i 4.— Ifi Afiter S * sti , . n * *
■ ^ --- ^ * 1 Tea f "t «- a.ao V^ilamt a badap^t. m. kir. u*>*men. Bunanb naji fmutéult, kar* éa ndif. f«f ;
1 Q^apjVL-TDeigreTrVwa-rí^a Tmai I^TI _a kötött aaénaarUrtalma fcjráló batánzak btrmyalt UUdruW'n tüdöbántnlmalmál > hol a mlmAmámmw
íappiMKla^ . hjtartú^ egy & I etkéljabb jekaléte m»fétja a bHafcat a károa, rft Twéatew faf.tától,alkabaa a Wf r fiHac
I Mja raiára ®ct*r *87 "iaoa aétamba, 0 _ ^ j MStajter^ mIjni- 1 "K* 4 ZyáfjbaUaa nik«tr*«zi>ka*k a baiaf terra««ib» «aA6 fjon éa tapaa Mvéialéc mkSih. lw» iiUjd—tí
fl 10 a^Ur 1 eJMI ■adkató. II. 1- . ' ! gioak k>aöQb»ti « JU'fit-fofrü aaoo ktriió *'ftoT4 k hofj a k-l nlff'awSia «r<Wbb 4*.»bt
■ * _— ---rajmattal, n. viiek, nlot i aeltcrSt-gletchcnberfft, tÜdőbajokba^kilSrintUdorériésekBél [
i21a.-rciaj.e Cosmanosi rrpt ínn Vzy ***1X18 »lk*lm,u h«t"k. * aargit-^rráa iu * a kooU* ia-U^t folrtOB HafSKahk
m Félnapja idapala^laa arr id- womaiJU31 vlDlwu Jute-gTamitUTa ! A tüdőbetegek Aiimátíkni fyófrtatéaHeibw. a l^iieftóttúk Giirbcradorl. |
jaa raWa. iu ntter & 5 0 ■iUT • 4cr Cl l a-»«Ull«rii6 rajttal I 1»nn, a M«rrf»-»ia oiiÜoowi ráK — Orrom t-kinU r«n>k B«A»f*ttao I>T. KorfuiyL I>r.
■ _ kára. fl. ím. fl. gjo ! hiírdt, Dr. JVavratH, Dr. Foór, Dr. Kétly, £>r. Barbáa; Itata: Dr. Bam*
l'raaetla i^aajaallau ----. -z--j Iwrg-er* Dr. Daáchék xk a 1-gjobb ensdmáaynjel altitmanáir a légao^ eaaaéaaactő- ém
I BiadtD Úu wibu c„ko» ét ISTcl IZlgTek Jute függöny i hu*yaz<?rvek általiaoá baratoa bántalMÍaáL
1 - r-- S M ■ n t i un wizl
. I Fekete temo -'-Bl^--111 1 11 1 ■ ■ U W I £
btaaa ntomáMj dapplaaröaa, HÁZI VÁSZOSÍ 10_|2 méíerfiTÍ priiser vativ - gyó^yar^riiek bizonyult leffkoxelebb Trl«mt - Fi nmíbaa [
1* ,W /• ^r- fl- 4.50. IL iae. HOLERA m<^r>oC4-|fe<li*a ellen a
I r^L JARGfT borral használva a legegészségesebb Ml
■ dBpplaaélaa,tteUgjrap.a aiadaa» jo rtf U'ms j»U» aiat IjÓTDOtoTÓCZ F
_17, ~rá^a i. a.- tao rt, ^ Hl ■ ^^ a.—%
^ ■ Tii mrUr kacskát - igm >i «8aó>« 1. 1^0. KlZ^flOS ^ MM 9 IT1I ■
Ruhaszövet CHIFFON UEI-INOEK főraktár ■ mW* mll II ■ V Bti,
■ 6. ctBL Béka. kaajabb Mai *> rii flao fl. 5JW kQobb». müi ■■!! Wm%m ■% ■ ■ ■ .
■_fl. ue_ tfaég fl. ejQ. pÉiiíflj^S' ■ TS
I Ovanin.rin«--- * ' ' Úgyszintén kapható miiden gyógyize. tárbaa, fu$zerkeraskedé«befl és veadégiftktak
wyapju-nps i ao rffiwirmia. u. 4410 Hm inerolt ' _■__
I niadea axiabea. '0 ctm. iséka 1 - ^jJt? ^ ® . "ígtíií
■ 10 aétar i a^o ifé, r-oSS^SSri^™. q JOPOOOOCX)OOOOOOOOQOlOtOOOOOOOOOOO
■ Foszt^klvlten-g^áj^ra^ .____8 /fé^k BT5888 O
1 Brfm pBtáolrft KrtuíéTataüfi feliltmÖTet 8 TTTT ÍTSS^1 ÍP-^S 2
VaaradékilUB, kom üftlll ^ZUl^l uradék 3.10 kaana iWWWMVW Q AÁÁA Baj/jjJfwR O
[■egy t«Ue« .firiWtaajri Mandék ogj tejfra férfi- egy taljM férfi ólitam Maawbkf\ í ▼ ▼ T T fí
fl. a.7». attStyra ai»> ai- II. 4 Jaj. fl. a.at taljw fett i8re. fl. g.- jf jáAAAj ^CgS^ X^gjfjfc^ VVU ^
Klaták éa á^anrzikak tarysa é« bémaotra. Meg nem felelő árok minden O BK5® 2
—■ X Ax ^T iwitkésdiéTei; háWk^om aron tmtelettd jden^ tean> O
D áűsurÍBl IraklAronban a legki(ftoöbb Bioöséfö U
0 rt • L. 1 L o
r Építészeti-mész. hyprauli-mész^ román-cement, q
K § ^.aftA, § 31 8 J II1' "mian-cemeüt, §
4\ o fpJBE/J V^K^S O 0 valódi perlnioosi pjortland-ceinent, mezi ós vakolat-gips/ 0
ffllf Q jf^^í T- * » O Jő 2 ^észlelet tartok eredét I ájArl Arak mef'eti; tovr»hbü: a bah bee ajaaaa* O
4jr Q ^Ivotj^ ^ Q W ' D Mxerkeaxlelt pm rfsiÜtzfr wrrlal l»ereodc*Ht ffaifal-Ara gji* ®
Wáí JC k A^ ^/j ijt Q rumban, kiiür.ö és valo^K portlawl leike/ekef, természetes, vörös é- O
V 1 jLfífiBjd^' | jflpjp . Ajk » jja ' Q ft-keie niohen, kulönDéle Mft«ffb«nt knannsép:es és mesier«éfea mirvinybar. 0
ii'O Aa Q nyírtok ; mindeDitriuD. ipáiéi il»»»iiia<wjrkel *»aHiv.k. elvállalok wnem- Qi
AJ - fi ./JfflJ O j & építési monkAlaloHal al m. I tenrfz hi i-tfmzi, froai/-, ^oznik-padtcwt, niai1 talap q
-T Q il^i^M 0 Z **tt rizradS oaanrt-ia/oiW jéak tzánzzá tHét. rizrtzrt/hk htlyr*UUláfÜ. Z
W g^RK^^BP!^. aa ffi Q Nlrjfr baaMkljiul. kataall #a karrarak»trtáayl, kel- Q
Uj (1 ♦ V jUL Q helml, aaettlaai, heramlléa k arrarn 1-w <i r % a a > Inpnkal, elaalfe- Q
A 0 8TERNBBRG ÁRMIN hangaxer-gyara. O 3(| Q l!lí 0
Ív O »««aaaataa. TO karapssl at 38. (a Sékas kórhixzal awmban). Q A\ X megtartására - Éiflaaéa^álrAaM. aapball. ktflrdfl p^p lapakal. ^
Jlf X MtaAnarmi voak éa luvó4aMfaz»!r*k. harmonika- éa kataMaiaat-frAra Q -JjT L> lÖ*raente« l^glakaít — kere«alácakal. r«Ikn|>eaokal, a legjobb SH86- W
Hw Vés hfSafVoMi vifcwttfai raktára. éa valódi olaaz hurok Altira. V Wl [J • jfu vasbcd uizy«zái(en na«4a«A|cl c/'pekel és airr«téai«kat stb. a leg* tl
Wiilitnk: általában mltttlen aa falléaittl éa fl
2 Ö^Íi^^^^^o^ota 12UnM«l. m. Q ffi Q Ft ' t„,„Ujn S l£ Okjlnirnnnsl ^»^ ^ .oBByá b,^ u.j kdk««a O TE i í X
fc tSlIIItlBri kaagibl adaak. áaaaaal roeftawtUiató 4e játatkakV £} VV J{ BAokÍTül bfecsd la^MBásáni hozom, bofy lAcaaealea Uaata fk|. y
}í gJbL- A...o » g—««• iiiim^iSmm X
w X MH.1,1 DHi kiMam Iliin y»i k^ Wwt ajr bf■ Z U HAKTURl OÜCAR o
JP y t^aialaaaa liaáaatm mnm éa kneHa káMabk. llariaibá^l ** aaryüya. V MP Q I i [ NagT-Kjöiaán Q
Pl Qféí báHBkéfM á^pa* kánaáft. O * QQQOQO
■ ; - ■ * i I . nuJMJF"
II K L % I » í'. G • f .4 L T « Z T a T í H i %|fí M*piaN tfa dadfi i^Uhmhí «IH lm épHIk ké 11^401 kaaiva fcJT f, kar. kiké finlal M. asáaa al* brtfCtfi A-H4KIM I. IIMaÓ -VflnAaí/ rWaip />«. ve^%YH0ke.
Minden
Magyar káilartáskai díraüi vált már a
káré
használata s nemcsak asért. mivel magyar gyártmány, hanem mivel aroma, illat és az alkatrészek kifogástalan minősége tekintetében fó-1 {limaija a kereskedelmünkben etó
forduló összes kávépótlékokat LENCK-kávé kapható minden fttazer és csemege kereskedésben, a a bo! még nem volna vagy a készlet el fogyott volna, a t kGzönség követelje mint magyar gyártmányt.
Mintákat kívánatra Ingyen érf bérmentve kaid
Lesek fi. Sopron pótkávégyára, hová a megrendelések is in-tézendók. 83 12—15
A legkitűnőbb szer minden rovar ellen!
TICHO BERNÁT
Brünn, Krautmarkt 18 saját házában, otáarétellel küldetik!
Nyári-Kamgarn.
Maradék egy telje* írrfoltóajrra aaakatd 6.4',' aétar aiéka 1 a.—
Háromszoros
bb niafarf 6ml axéka 10 aélcr 1 2JtO
MAGYAR SELTERS
Gyapju-loden
dapplaoéka. agy taljea aőé-rabára aűadaa aüabaa. 10 artar 11.—
dapfdaafelaa, a kftartúgakb egy tcljw raklra 40 aiter 1 ua
Ind-Fo-uie
Pélgyapja j dapplawzéloa egy tol-jw.nkén. lu nétar 1 a.—
Jaquard szövet
Angol-Oxford
Egy rips-g&rnitara
! ágy és 1 atríteritó ariyaai rajtaaattal. fl. 4 J9
Eg7
Jute-garnitura
gy éa 1 a«xUlterit6 rajttal II. 3.50
Cosmanosi oretton
0 méter a«kató egy telj«a i kára. fl. tM.
Franczla gyapJuUau aiadaa aíau nabaa caikaa kacakaa, a lagajabk dapplmél 10 aélafl 6.50.
ÜSTői ing-els
erüa ráauaból calpftéral ti darab fl. Z^S.
Fekete temo
8táai gyártmány dappUnék •17 taljea ruhára m aétar 1 4.50
Ubii ak]t*
10—lt aélaraTi maradékokban
fl. a.ao.
ftgj nyári felöltö-keudö ' . Immi fl, l^o
Tiz méter
Terno veloure dapplaaaélaa, tinta gyap.a aiadaa divalariabaa fl. 7,
Tiz aétaf kacakáa
Ruhaszövet
S) cím. wélaa. legnjabb Daadaa fl. 130
K*7 «rg
CHIFFON
JO ril flaea fl. 3JM kgjobb ad-afia^g fl. Mo. IUN1VÍNZ 1 rég :i0 nií Ibalyaasiaá II. IJO I , » , Tóréa tt 3.20
<^ra-kauiáii 1 vég :;0 rtf ibol/aasial éa piroa 11.6
TJEI-INGEK
íját gyáitaiay, frkér é« faja fl. l.üiO.11. faja fl.
ingek
ebifeabéi éa ráaambél khataniml. 3 drb. ti. 2-3*
Az építészeti idátoy nemadiéTel, bátnrk«dom. azoo tfeztetetíel jáeaté^t tenni miszérínl Irakláromban a lefkilftoöbb minőségű
, L I L
Epitészdti-méaz, hjpraul-mész^ román-cement, V roman-cemenl
yalódi perlnioosi pprtland-c^áieiit, és rakolat-gip^
készletei tartok eledeli gjj Ari Arak metteii; tOTábbá: a helyben ajamaat xzerkeaxfelt préa reoal^rer werlal kereadeaell eemenl ára z) á-rnmhnn, kitfinőléa nlói portlarut-eementMH Wwrtei, lermészetes. vörös é-ft-keie níoben, kilAnMe Nft^fbxi, knmm^es éa me*ier*é|e» mÁrvásybaa gyártok; mindenrifmü épitn «ll*allMfn^rkri ?*a'?i»ok. e'vállalok c^meni• építési monkálaiollat a a. imaM^<rnB^ fraarf-, mnzmik /mérni, ma^ la/ay itt, tizmtfS ezemint niafaiUa, falak szárazzá iHée. rizrez^Stak Árlwr^ülüifÜ. crrrwmarka Uru mnmpót; obrak-bki&kidak b riztfyijtők ^Warithi1 Stejer lianajohllaiet, karaall karraral-márváajt, kel-kelni, aaettlaai, keramit éa karraral«MériSa; Inp^kal, elaalze-lelő kálrflajraé leWesbkeC — ká:öoó*en elúoj ^k 'alak azáraz állapotban megtartására — kfla»#akátráa>t, aapbatl. kOIrtlél p^p lapakai, lAiafalra l^nikat —| kfrtailifakal, íalkapfaakal, a legjobb aaa6-éjfú vasbí'l ogyNiitieBi.gawaaágl gépeket és aaer«aáatakal stb. m leg* •tfftéfcfc aéak beliill .4áíi»íok állatában minden aa épIMaaetl éa i^épaaak tanba yflci Mrcreaflelé»ek a lenynraibbaa és legiotánfosabbaa
STERNBBRG ÁRMIN hangsaer-gy'jíra.
Sadapaataa. TO. karap ssl at 38. (a Rákos kórhixzal azamban).
IliaMattn^ aaé- éa Inóáaptmli, harmonika- éa asináiaa ffára la kfSaftttkk rálaatféka raktára. BdQU 4a valódi olaaz karok futára.
A ítfujahk Mfiaáa kattd ataekaaikal aalaa kaagsasrafei mint: Ariatoa, Iraka, Orpkaa, Pbkit Sirnphooion Mraktára.
^^^HMHBM Lar»J»bb! Hamaalka-fkvela ltkiteaáfal, ma-^^ITTTIIlUllll rak a mipkASa talo kflaayt fccénrla állal kaiamm p*1 Tilrlímlífl ha■ ankal adaak. áaaaaal meftanalka ó és játatkalá
■ZT ^ ' MaUaaktaak, kMÉaraak, nafyoak e^aránl alkalma
arfaiii iwÉHi á«a 2 Irt Malaaaimfl kai|iail jariiija poalnanj «t Jatásma tflWiHik. Ofska kaagaarak agakra kaamHiiafaak. tM képpé! daátatt aafy kaaf aw^aUlscaa favlaatm aciw li Mmeelia káMatik. 11 aiiáikig nr-^rjr.
(Uilbmására bozoot bogy lAcaaeatea Uaata ebi iefjatányoaabb árakban folytonos kisiseiben tartok.
ftARtOIIT MCift
Q U2
000000JO
Nagy-Kanizsa, 1888. április 8-án.
XV. évfolyam.
*
33X." *. XZZ JEXX " -UX!
SMriMsatéséf t y MAyéey fc IMkliij mm I!
I I* MIIHMMMN NMl- B IM riiln tlilwiy.
| fkiéMnUl Vái ■!!■ ifcn L H
U«J»k <Mk bwrt bwk-Wl fí>|wiuta»k ú.
IMnitk m kttrataat.
x —xxr ■" m »" •
ZALA"
iFolltilcal és vegryee tartala^na iietllap. A Zalamegyei ügyvédegylcl, a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, Bankegyesület az Alsó-muraközi takarékpénztár részvénytársaság és ön& szőreik. hívaíak>s közlönye
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenklnt egyszer: vasárnap.
tLömatm iaaa
y xpiBs «
g rittm
I bt - kr J
a . ® . 8
jj ■írliHnt fUámfmm a^Wiit fi
krmM t Miaaha kiiiifpl»j# 1
m » kr MM MOnü< 1 fel J
B Tdí biU síért «f7 tt «r ■
■yttttée prtltmri IS to. _ xxx _ nx_xxi t rzi—uc
Társadalmi reform.
A sociális probléma mai napság mindenkit foglalkoztat a nincs olyan politika*, nemsetgasdász, de általában & műveltebb ember, a ki e problémáról as egyik-másik alakban nem meditálna. A,társadalmi reformra nézve tudósok, nemzetgazdászok, theologu ,aok egyaránt: előadják nézeteiket: as elsők theo rétikéi ut m iparkodnakgyógy-szert keresni a társadalmi bajok megszüntetésére nézve; a nemzefgazdászok a vagyon és jóllét emelését ezélzó intézkedésektől várják a sociális probléma megoldását; a theologusok as élessé vált ellentétek kiegyenlítését ss erkölcsök javításától, a nagyobb vallásosságtól várják. Kétségtelen, hogy a maga szempontjából mindháromnak igsza van, a mennyiben mindbáromnak nézete szoros kapcsolatban áll egymásai s mindegyik tényezője lehet a sociális viszonyok javulásának.
Jelen közgazdasági viszonyaink között a tőke és munka közötti ellentét minél életebbé válik. A munkás nak — nemcsak az anyagi, hanem a szellemi munkásnak is — állapota nincs biztositva A munka és a dij közötti arány sehogy sem tennévzete*. # A munkás ember munkájáéit még mindig nem kap oly jutalmat, ynely őti a különösen családját iHayomor, a asegénység ellen biztosítaná. Állása ~ nagyon kérdéses; betegség esetén kevés tényező áll rendelkezésére, hogy családjával együtt teljesen tönkre ne menjen De akkor, mikor egészséges, ha családja van. ritkán képes annyit szeresni, daczára egész napi folytonos munkájának.* hogy elégséges módon táplálkozzék, s l>ogy a betegség Vagy ideiglenes munkaképtelenség eaetére néhány fillért félre is rakjon. Inoen származik a munkások körében tapasztalható nagymérvű elégedetlenség, s ez ,
I elégedetlenség az, mely a sociális kérdést oly élessé teszi Mentül nagyobb a birtok- és vagyonnélkuliek tömege, annál kevésbbé megbízhatók esek politikai tekintetben éa annál veszedelmesebbek sok tekintetben as államra nézve.
Az érdekek solidaritása egy táborba egyesíti a munkásokat, s ott a I hol as anyagi, a megélhetési gondok I absorbeálnak minden érdeket, as állami j és társsdalmi intézmények iránti érdek is csökken Ép azért sokan azt hiszik, hogy a sociális kérdés csak | erőazakkal less megoldható, hogy tör-j vényes intézkedések csak ideig óráig segíthetnek a bajon. Mi azonban azt hisszük, hogy a sociális kérdés is békésen megoldható, ha az össses ténye-, sőkben meg van a kellő akarat.
Egy nagy kérdés ilyetén megöl-i dásának már tanúja volt Európa, anélkül, hogy as állami rend oszlopai meg-| ingottak volna Igas, hogy ugy mint 1 mindenütt parasztlázadá*ok előzték meg, ! de ezek azt bizonyítják, hogy az erő- J | szak egy kevéssé közelebb viheti !
ugyan e kérdést megoldása felé, de i meg nem oldhatja. A parasztság mult i században még Európa majd minden ; : államában személyes birtok és személyes jogok nélkül való rendet képesett, j A sok erőszak és vér, melybe a né I metomági pórlázadás került, nem ol- |
d"tta meg a kérdést; a törvényhozó ' hatalom nálunk ia, másutt is — habár [ | a vagyonosoknak nem minden áldosata j | nélkül — békésen oldotta meg e kér i dést is. A parasztság még többet ka- j ' pott mint a mennyit kért, s a lázongó ' ' elégedetlen emberekből elégedett állam-polgárok lettek. A munkáa kérdés is egyes erőszakos kitöréseket hozott ed-: dig felszínre. Ez az eminens társadalmi ! kérdés , ha nem egyoldslu szem-| pontból fogják est tekinteni, békésen megoldható a törvényhozói testületek I
által. Ebes azonban nagyon szükséges hogy társadalmunk fejlődésének mi-kántje is szigora szemügyre vétessék, e nélkül a gyökeres reform s as eszel járó teljes javulás lehetetlen- A kérdés megoldására nem pusztán az állam van hivatva, hanem az állami és társadalmi rendnek egyéb tényezői isi a község és a munkaadók — s gjmrosok
A mi spéci sÜter Magyarországot illeti, kétségtelen, hogy nálunk a sociális kérdés jó részben gazdasági kérdés. Társadalmi organisatiónk fejlődéseire képes; na ez a fejlődés a valódi demokratizmus ösvényére vezet bennünket, akkor e fejlődésben egyszersmind a kérdés megoldását is bizonyossággal várhatjuk.
A társadalmi reform kérdésével általában még nálunk keveset foglalkoznak, s jó részben még mindig the-oretice. Ez ugysn idővel rendesen a praktikus kísérleteket is maga után szokta vonni, de r társadalmi jóllét ügye már ezt is megkövetelnél Ebben a tekintetben ugyan előbbre vagyunk a keleti államoknál, de a legtöbb nyugati államot \még korántsem értük el, Társadalmunk (de különösen a községek és nagyobb vállalatok) nehezen mozog s igen keveset tett még a társadalmi organizatió emelésére és javi tására nagyobb szabású társadalmi intézmények létesítése körül, részint ab- . ból 'a czélból, hogy a veszni indult emberanyagot az életnek és a társadalomnak megmentse, (lelenczházak), részi ni hogy as elhagyottaknak hajlékot nyújtson a azokat hasznos munkára nevelje, (árva és saeretetházak). részint hogy a keresetképteleneket, férfiakat és nőket — a végső nyomortólkiragadja egy falat kenyeret biztosítson számára (menedékházak), részint, hogy az el-tévedieket a hasznos munkára való I
szoktatás által az emberi társadalom számára megtartsa (dologházak) stb.
Aristokratíkns vonás hogy mikor nálunk ilyenekről van ssó a társadalom siket és néma Pedig a sociális reformnak Üt kell voltaképen kezdődni; Ez volna első győzelme azon hama nismusnak, mely voltaképen csak a demokratismns talaján fejlődhetik nagy-gyá, amint azt különösen sz Amerikában létesült s a polgárok áldozatkészségéből emelt intézmények világosan bizonyítják.
A pazarlásnak mely egész társadalmunkat annyira jellemzi, más téren kell érvényesülni, mint a teritett asztalnál, a kártya mellett, a ruházatban stb. Azoknak, kiket a aors oly kedveső helyzetbe juttatott, hogy azidŐk válságos viszonyai vagyonúkban, birtokukban nem is érintik, egészen másképen kell gondoskodna társadalom azon részéről, mely testet és felkel emésztő munkában szerzi meg voltaképen amazok számára a mindennemű kényelem éa élvezet eszközeit Demokratikus polgáreréuyek denyésn-tetik a pazarlás rút kinövéseit, s* módot nyújtanak a munka méltóbb jutalmazására, a szegényebb sors panasa-talan elviselésére. A mi társadalmunk fájdalom összetett kezekkel nézi, hogy létééit e valamit as állam, reá bízván, tőle várván mindent; így nem lesz segítve rajta Es a társadalmi szellem elöli a nép demokratikus érzelmeit, el az önérzetet, a függetlenséget, megköti a társadalmi erőt, megbénítja tevékenységét a mi hosszú időre meg-akasztja fejlődésében, önmagától kell tennie s nem mindent- lelülről várni, csak akkor fogja megszüntetni a bajokat, melyek őt bántják
XáirczSL. Fehémsámapi történet.
— A „Zsii" eredeti taraija. —
Egyik év fehérvasárnapján a veszprémi hatalmas székesegyházat zsúfolásig megtöltötte a közönség. Ennek kél igen fontos oka voit. Egyik az, hogy Túza Károly a hírneves szónok volt prédikálandó; a másik az, hogy Sonnenthal Mór, oltani gazdag kereskedő, volt áttérendő a rom. ka-thoíika vallásrs.
Azok, kikel a valódi, as érdektelen áhítat vezetett a szentegyház isié, jobbára míud kiszorultak onnan s vagy a templomon kívül voltak kénytelenek imádkozni, vagy elmenni valamelyik másik templomba.
A ben levők fölött nem is igen lebegett az áhítat szelleme s meglátszott valamennyin, hogy csak s kíváncsiság hozta Őket. Iit-ott kellen, ; hárman ósszedugoit fejjel beszélgetlek lassú, suilogó hangon.
— Mi sz oka, hogy kikeresztelkedik?
— Egy előkelő keresztény lányt megszeretett s el sksqs venni.
— Hát Gold S/erena? Hisz azt mondjak, hogy már.....
— Fajdalom: úgy van, de az ilyen gazdag emberek könnyen segítenek s dolgon. A meggyalázott, a szerencsétlenné ie*t gonoszul megcsal! leánynak oda veinek egy pár ezer forintot s azzal késsen vsn a • mérleg*, a 'tartozik* és > követei* egyen-súlyba jutnak.
— Igei/, de s szegény lány bec«Qlele? (iolii Szerena er- ibeo romlatlan vér löktél; nem hiszéin begy megalkudjék. Es snaak a keresztény lánynak vad erről a viszonyról tudomása?
— Ugf mond/ék mécs. Akik köss Isbbrfl tanárik, abban a véleményben vsn
nsk, hogy ba megtudná: kitana Sonnenthsllsl.
talán rögtön sza-
A sekrestye-sjtóban megszólalt as' ábiiosság kezdetéi jelző csengeiyQ, mire a chorusból hatalmas orgonahang löllé be a székesegyház minden zegét. zugáL A kántor néhány hatásos praelndinm nián gyí nyörQ csengő hsngon elkezdte a prediká-t cziót megelőző. »Jöjj el Szent-Létek Úristen* kezdetű ének lélekemelő dallamát.
Az ének még el sem végződön, a szószéken megjelent s hírneves prédikátor.
Nem mindennapi alak. Különösen feltűnővé teszi dosgaadag szőke haja, mely sims, szoglüriokben omlik hslslinas vállára.
A templomban bogárdóngéare figyelő csend lesz.
A szónok (elolvassa az evangéliumot
• b a Szent Lelket segítségül hívó ima mán j I feláll és Márk evangelista eme sssvsival ] | kezdi beszéd|ét. •Akihiénd ésmegkeresztelks- I
dik: idvezfil, aki pedig nem hiend: elkárhozik.«
Azuián szólt elrsgsdó hévvel, megbü- I
• völő szónoki erővel sz isteni Salvstor vilá-I got meghódító tanairól, az snysszeniegyház
| erejéről, melyen a pokol kapui nem gy$ae- | j delmeskedbetnek s végül as ugysnazasp j véghemenendő áttérésre ezélosva így végzé í beszédjét: *Msi napon is egy megtérővel I ! gszdagodik Anyaszentegyházunk, egy meg | 'érővel, skit semmi érdek nem vezeteti kő- i { zénk, csupán ss s sseni meggyőiődésr hogy • | Anyaszentegyházunk as egyedül Odvösilő | | Anyaszentegyház, ki a benne bivőkst valódi j édes anyakén! melengeti keblén s biztosítja I szánódva as örök élstst most és mindörökké Ámen.*
- 'Hiiod'kl Hsjsdik' Hazudik!* - l hangzott erre egy fuvola-ossngésü nőj hsng | hármas kiállást.
A aép megbol rán ykosástól sápsdóarcs j czal lolougöll í hang ersdsts íe!é.
Kigyúlt arcra, villámló lekinteiü nő lört ott utat magának s eltűnt a katakombák oszlopai között. Gazdag fekete fürtjei kuszálian omlottak! hanyagul fedett vállaira. Mindenki azonnál látta hogy vagy őrült már szegény, vagy közel van as ürülékhez. Voltak olyanok; is, akik megismerték és őszinte szánalommal mondták:
— Szegény Gold Sserens!
Ö volt, a szerencsétlen, a hitegetett, a I meggyalázott, megcsalt zsidó leány, ki eljött I megnézni, meghsllgatdi hogy miképen beszél' ezzel a másik Isiebnel az, ski megtagadja ősei Istenét: Jenovátj aki elmegy al- I kudni egy má^ik vlslenlez nem szive igaz szándékával, nem érdektelenül, mint ahogy | az s tisztelendő ur préilikál'a, nem is meggyőződésből, hsnem hogy ennek a jóságos Istennek a köpönyege alatt atyafiságba léphessen egy előkelő keressiény családdal, bogy ily módon ulat nyisson nagyravágyásának. Milyen igazán j<V«ágo* ia lehet az a mindenható őrök Lény, akivet csak 0 tudja: hány néven alkuszik az emberi érdek! É* őneki az mind tgy, c«sk mi gyarló emberek szeretjük klasszifikálni és csinálunk belőle a jó Isten rovására árverést,
Sonnenihál Mdricziin, aki teljesen gondtalan, sőt majdnem ragyogó képpel állott a-székesegyház sekrestyéitek ajtajában, hajszálnyira sem latssott meg, bogy lépése fó-líiit c«ak parányi ideig Is elmélkedett volns. Mikor megunta az álldogálást, sétálgaini keadeii a csak az jfaten' Örisje, bogy nem fütyörészelt hozza Később ooi meni közelben álló fogsiábot éS szakértéi szemlét tártait a toporzékoló aTtefM allatok lAUHt | és még azt is eráreySIta koRy s rudsanak | nincs elég ssorossn a sáiisllpiesa.
Vájjon olysn aágy agy kedv itoéggel vette { yoina-e s dolgái, na láíis volna szegény (•old Szerenái ntí a! katskotnba egyik oss- | lopa mögötti amint srozoial meredt I
tekintetével a semmiségbe Neba fel-íelürött^ gyönyörűséges szép lejét, homlokához kapott, mintha valami kinos gondolatot akart valaa onnan lelépni. Lázas agyában borzasztó gondolatok kergetőztek. Mintha ö egy vaiak: más lett volna és látts önmagát, múltja örömeiben, reményeiben.
Megjelent előtte az ftrtallan, ábrándos leányka smint egyetlen picziuyke szobájában varr reggeltől napestig egyetlen panaszszó nélkül, aszal a boldog megelégedettséggé, mit csak s munka által fenntartott élei adbat. Megcsendül emlékében ss a kedves, sz s lelket elringató dal. • M ufntnA arautfhM nSini, Siófokiéi Füredül tuetílni! Rá találnék babám kálójára S dbucsitznám (51* ultiján.* A dal cseng édes ábrándosan a lányka ajkairól; szemei meglelnek ragyogó lony-nyekkel. Valami névtelen vá|y rezgő gyöngyei azok*.
Most ás ajtó csendesen fölnyílik. Szép, sudár barna fiatal ember lép be 'némi zavarral A lányka rátekint; szivéhez kap önkéjttelen&l, miatba téiaa attól a különös dohogástól, minőt még eddig soha netn éra-aett A fiatal émber kötelébe lép, bemutatkozik : Sonnenthal Mór. Kezet fognak lliedketlőnek reszket a keze, mintha villám* telepet érintetlek volna
Ez volt as első találkozás. Azniáa iOCt a i5bbi. Szive miodig nagyot dobbant, ha találkoztak, A gyakori szivdobbanásból leli azuián olthatatlan szerelem, ami túlvilági gyönyörével megdeléjil, rabul ejti as észt és közel viss bennünket a megőrüléshe*, mert már magában fél őrület Egy pillsaaiayi emléke $tég arra, bogy minden parányi idegttnket kéj meglesse meg.
Majd ellénnek Szerena elöl, a boWog-ság képeT" s látja magái bánatom lefcaj-
A htljwi
BftwMi >rsk a C.«-att; At *uo-mpaé aíáíi as áttaléftoe b«ytt«He küöeós ♦•Mi Ma lűhééi. A fttítrvárí UbiK «*g mtadig áradotík • ítf'ésta béteaatra tátvéJ sróte biftttio*, ttikivaiaJ* ét lávatoJae kitifiásoliél, k&'őgyi hivatalunk tata UiMiKiUt md is mk aatréoy •Iftl tsot óhajjal viaao-
mm*.. bogy vijki vaJónágoa alapulnának éa bu)B|)í konásruk nntf is Wj-*«a un lijii, boff a |ii«li[iorittkii ké-uh tartftuk és MiR'feo ambtr a maga bt* i)4 lUjci,
Báré Bausr, u uj b»4ii(yaiamier. tadvalevöíeg praktika* katona. a' ki egé*z j Maya* r§m*rt fél s caspaUsoigAlalton esi % 's. kéu a bad'trtgáHonáay keretét éna-i'etltnul bagyai azon merkesetben, melybe ssl a lelkiismereten hadtadós Byísridl illfz | iKH, mindazonaltal ö asm lartózkodkaiik a minden uj a»próval köaós luSajdons&gíóI éa ! r, in akar söpörni, azaz / érni javítást al- I kalmaxni Beró Bauer uji'ásai azonban pénz-QiyiiM jgíjfi azerény dimen«i-'»kban mozog -nak é* Tisza és Duna/ew*ki uraknak nem fog kelleni ni kózö* cőllefá'ikkai milliókért kürdenwk. ha az \H*fJ-ik közós Budget.; roefkilap<U*árói lesz »zo. a mi a t hó ma-Vodik feíéliM ac| tog tor? enni. Minden a , kélbelyzettől rfügt Itteai mérvadó körükben itUebeiónek Marik, hogy az nroaz kormány I a |ftróf ha* vét u'én Bulgáriát ílieJÖíeg isméi ir/eginditja a díj 'omácxni ftkczíól a komoly frőnjeíöütel fog elóáüani. Ha e jel ólt W a'dt* mái dán berezeg, akkor a szigná'árius ha- j tatnak valószínűleg gyorsán megegyeznek, a a badi készülődésen, mely minden Államra éa népre oly súlyosan nehezedik, könnyíteni lehel. Akkor a de'tgácziók is meg lesznek kímélve minden rendkívüli éa esetleges hitei ; igény létéit, a mi különben elkerülhet len lenne A párisi Figaro-nak fislicxiában kii- j szóhon álló nagy csapatmozdulatokról szóló jelenlései teljesen a légből kapottak, legföljebb egéaz rende* kerékvágásban végbemenő commundó-változás lórténik «
A „Vöröskereszt Egylet11 kérelme.
A haxánk több vidékét aujió véss alkalmától a • Vöröskereszt Egylet* a követ -ke//i kérelmei bocsátotta ki:
»KMem: Hazánk minden részéből mind sűrűbben érkeznek a segély kiállások. Tűzvészek, árvizek leltartóztaibsilanul pusztítják a virágzó városokai és kózsegeket és hasztalan a kii/delem a bősz elemekkel, kíméletlenül szedik azok áldozataikat gazdagok éa szegények sorában, •• De ba már ' a súlyos csapásokat a legvégsőbb erőleazi-téatsem képen elhárítani, enyhítheti az azokból' eredő nyomort a kózréa/vét, az emberbaráti szerelel. — A Vórös-kereazt egylet, mely ez utóbbit tűzte zászlójára, kötelességének farija a azarencséilenek érdekében ea- i dekió szavái elaő aorban intézni a haza minden polgárához. Alulirt elnökség meg van győződve, bogy jóllehet a magyar nem- | zei áldozatkészsége a közel muliban nagy mérvben lelt igénybe véve, még mindig ; letörülhetjük a 'szenvedők számos kftnyüjél. Halható^ azonban csak akkor leend támogatásunk, ba az erők elforgácsolásál mellőz- | ve az adományok .őaszponlostllatnak és leg- ! előbb azok segélyére síelünk, a kiket a | nyomor legnulyonabhan érintett.
tolt fővel könyezni. A látogatások, találkozások ritkábbak lesznek Tóbb aköny, több a lájflalom, mint a mosoly, az öröm. Egy-egy rövidke boldogságot napokig tarló fáj' dalon előz fmeg.
Végre a íáiogaiáN inljoHen elmarad. Az élei vidor dalos varrólánykából leli bfibánaion, mosolyiaian, szótalan sápadt arexu leány, aki fátdalmaa szive . alall még egy másik parányi szívnek dobbanását érzi*
Ninca, aki megnyugtassa, aki enyhítse magánya szenvedéseit.
I'ár nap előli azután levelel kap kedvenc egy megbízol íjától, melyben oiezer forint ki«érelébeo az a kivánnága van kifejezve, hogy távozzék el innen örökre.
\ »Hahaha I Örökre l<
Szegény leány Öntudatlanul fölkaoza-goll s kebléből lényen tőrl rántott elő.
Megkondult a azékeKegyháí harang-óriása s közelben minden épttlelfalat, ablakot megrezegtetve zugi a be a városi, hirdetve a hívőknek, hogy egy megtérő most fog megiiiizinlni eredendő bűnétől, most fogja lói venni a kerenztnég szentségét.
A hívek nagy lésre a sekrestye ajtó felé tolul, mely leltárul r teljes ornaius-ban megjelent oll a megyéa pUipbk. Son-aentbal eléje térdel a letel a kérdésekre kimért hidegséggel, minha Qslelvezetője kér-déasire lelelne. A pO«pők Oyörgy néven artlHjS
— Uyőrgyl ellene mondott-e áz őr dögnek V
— Kliens.
— Hasudszl hangzik (Öl közvetített! a megkeresztelendő mögólt s eléje áll, mint égy bossuió Isisilnő, Úold Hsertaa.
— Hazudsz I Minden léptedet ördög kísérte, (kmoaz vsfy, átkozott vagy! Átkoson minden lépésed. Megcsaltál engem, mosi rá akarod saadni a mindenható Isteni! La* aujjt megöl, eltemet. Assal nem alkodbstoL
Azért tisifMUl kérjük a aagyérdamá kftiftaaltit. kéff nélktlí^zbetö AttéraiMI as árvtaek és ils éasek AHal sojloMak javára adakozni és $ kóeylradMiáayokai a fó-rös-kereai egylet icaafaióaá|ikos Bada pesUe (li lánf/^td uteaa I szám) juttatni sztrekedjék, 4 adakozók kiváaaá
gának minden esetbea kés/*éggeí fog meg-felelni.
A magantós ktHvétbaaep, a melyen a kikelet é-Metkő ertje kilakaastja a növényzetei, , fakiszsza ki tzivflnkben a köayö* rQiet érzetét es hálás köszönti azoknak, kik a szent ügyhöz adományaikkal járatnak Bedaptsijn, 1888. évi mkrczías hó 31 Az elnökség, ftr+f Károlyi Gyula (írói Zichy Nándoroé
Különfélék.
— A aagy-katlual > II•<!■«' tjáu Egjlet* hunvét másodnapján tar I tolla rendes évi köögyüíését, melynek iefo-lyánáról az egyleti jegvző követke/ökben értesíti lapunkat: A »Hadastyán Egylet' es évi rendez közgyfiléae élénk részvét melltu folyt le. Lengyel Ignáez alelnök as ülést megnyitván, örómmel constatália, bogy ax egylet (lénztára örvendetesen gyarapszik; alpénzkécziai tz idő aztrint 850 frl, mit a kozgyülén nzintén őrömmel veaz tudomásul. Hachaiádt tíocsárd, egyleti jegyző ludat ja, az egylet elnöke Varga Imre ny. ezredet ur agg kora én betegeskedése misil az elnöki linxlségről lemondott. Ezt a gyűlés tudomásul vévén, elnökül egyhangúlag Cle-ment Lipót urat válaáz'otia meg- Hochn'Adt indítványára Varga iinre voll elnököt dinz-elnökké választól iák n ennek ludlui adáaára egy négytagú küldöttség küldetett ki. hogy egyuiial a volt eloöknek eddigi önzttltn i fáradbatlan ügybuzgalimát a közgyűlés neré-ben megköftxónie. Ugyanezen küídöttaég azután liaztelgeii Clemeni urnái it, ICikérve öt az tlnökség elfogadására. Clement ur a küi-dönséget igen azivtatn fogadia s mtleg szavakkal köszönte meg a bizalmai, melyet vinzonomi odaadó buzgálmával ígért. Megválasztanak még: helyettes elnökké: Lenkey Károly, alelnökké: Ltngyel Ignáez, lőpa-rancsnokokká: Zrínyi Jóantl és Hajdú Sándor, alpafancsnokokká: Vojnovics Edt éa Píafí Ferencz; péoztárnokká: Stepanek Al* i béri; ellenőrökké: Oiztsaly Antal és Ster- , beezky Ferencz; árvsgondnokká:He!lJános; ' orvosokká: Dr. Baueh és Farkas Ferencz; lovábbá liszt, elnökökké: Cseresnyés Sándor, Dervarict Imre, («lavina Károly. (íut-inann Vilmos. Hirschel il, Hirschtl M (ir. Hugfmnay Kálmán, Koller István, Sommich Löríncz éa Zalhureczky Zsigmond urak.« (A lenli értesítéshez részünkről csak annyit csatolunk, bogjj a •Hadaatyán Egylet* Cle-ment urat választván elnökévé, nagyon helyesen cselekedett. Eszel az egy!et élele jövője igtn jó keatkrt leti bizva; Clemeni ur az egylet fölvirágoziaiánHÍn mindenkor ősziu-te odaadásaal Ibg munkálni)
— iáaaal Harl urnö, a bpesli nemzeti szinház kiváló Iragikai művésznője kö* | zelebb városunkba érkézéit 4 vendég felő-adásra, melyekpt april 5-én *Medea«-val nyitott meg. Rflvtbbtt szini rovatunkban. I Ságby Zsigmond igazgató urnák valóban ! dicséretre méltói azon, már több ixben ta- { pass>alt szíves figyelme műkedvelő közönségünk iránt, hogy sikerűi részére egyszer-
I másszor a fövárpa birneve^ebb művésznőit ( is vendég föllépésre megnyerni: >Sic imr.«
| Ilszug sxavsidat nem hallja meg, visssa-löki, mint én et áiközott pénzt, melylyel | meg akartál alájxni.
Szereim királynői büszkeséggel vágta Sonnenlhal arczahoz az ól ezerest, ki meg-I dermedten bámult a méltóságos haragjában oly elragadóan szép leányra. Mindenkit megdermesztett a lány röglöni rqegjelenése s I tazökbe sem jutoll, hogy eltávolítsák.
Szerena még közelebb lépett a sápsdt fiaiul emberhez.
— Tudd még, hogy a Makkabeusok hadéka pénzéli nem árul szivei. Szeret és megbsl.
Ekkor megvillant kezében a tőr s a következő pillanatban holtan rjgydll össze.
óriási lett a zavar. A szertartást sem lehelet! befejezni.
Sonnenlhal rögtön fogatfába Olt s háza hajtatott.
Otthon bezárkosoii s föl-alá futkosott szobájában, mintha menekülni akart volna attól a'rettenetes látványtól, mely folyton •lőtte lebegett.
Még ugyanaa nap levelet kapott attól a bizonyos előkelő család fejétől, melyben csak e néhány szó voll:
•Holllnteo át nem akar lányom önhöz jutni.«
£a most évek multán lehel látni egy Összeesett, sápadtarczu, galambősz fiatat aggot, amint a veszprémi zsidót emelőbe le-horgaastott fővel bandukol napoékiut. kétszer is. — Senkivel szóba nem áll, csak nagyokai sóhajt s azt mondja olyankor: »Szorul oll és meghalt!*
Kai mondogatja órákig sstgény Sit-rtna sírján.
végre egyszerre m gadia meg, leltgytHM czal igy szólt: »Ui bogy szertItll sav.«
- Ilktff Mm sme« Kssstlk? Egyik fővárosi mm m wmkk IMimet urnák, városi' táíWdaímunk egvik kieáJó alakjának, ké^áetJeyoiaáa egy btsz^gttést Éti le, aMfy Kotaejb Ifjot jés a boWoguM Bomssicb Pál Hun j folyt It, midón az Utóbbí, nagy btzáékfiipál láfúgUM itll • srra biziana. amj kéHe,i hogy a szépen virágzó Budapestéi néamag aj|áasAltléaé' ben, nagf baladoltMgáHsn, p aűíakéei ntm, hát á<rubábaa. — I Kosiulh ^r ká elleakeatti.
o<eg|r, pfmélai ib'tt ráleli p kigyu-t trez ak agy lébtlöatg volna, Bu< íaptéttmtl viszontláthat 'És mi volns as?' aérdé Som»«icÍj | — »Ha az orotsM Msjfttrórazágot megtámadják, akkor én planja és paróka nélkül, hivó szó nélkül megyeid tl Magyarországba. Akkor majd elmegyek minden városba, minden faluba és büszkén, hangosan birde-ttra: fit vagyok f Ifaodelkt^ésért állok a hazának' Akkor imdcjlt Mjagyarr/rszágom^ nak megmutatom: jmirtt képét az az aggastyán, ki féllábbal Me á a sírban von! Akkor. de csak is ékkőt fogom Budapestet újra látni. •
— BiagTljnaf■ Hiracbai ioleaa k. a. ki Hofciiaaazty én L'del ve/.etése me -lett képesi magát Béctben énekesnővé, a butvéli ünnepeket tsülöirárosilbao, Kanizsán töltötte, a buavéi héj főjén —j eddigi balsda-sáról számot téendöj. -H hsngversenyt adott a Dfcinó nagytormébeii. mely szépen volt látog^va. A k. a. ki Mozart Figarójából egy Áriát, Rokitanszkitól két dalt át Weber • Bűvös Vada«x«-ábél egy [románezot énekelt, erős éa elég terjedelmesI szopian fölött rendelkezik, melyet különöien az utolsó darabban juttatod érvényre, áoeiynek utolsó szakait ismételnie is kelleni A kellő szorgslom mellett a kisasszony tagadhatsilsn iehéis>ge igen szép reményekre jagnttt. Még Dr. Hajós szavalla Vorósmarig • Vén czigány«-át szépen éa hatátostn. A [műsor 4. pontjára (tgy kis fiúcska btgtdüiátéka zongorakisé- 1 rellel) a jótékony-feledéi leplét borítjuk.
f fdyéaahlr. Vétiük a következő gyászjelentést: Ozv. Úsima Jánosné, az. iíayden Mária mint leánya; Tóth István mint veje és gyermekei:]Ida,|özv. Weiastn* bóck Jánosné, ifj. TíHh István és Tóth Mariska mint unokái jl iWeissennöck irma és i (ívnia mibt 2-odi unokái fájdalmas szívvel jelentik a'feiejtbéUta; jó Uival! ilieiöleg ipa, nagyatyjuk és dédatyjuknak Hsyden Mihály . rigyáczi löldbirlokofinak |Nagj-Reckf.n f. évi . márczius 30-án U. e. 10 órakor, hosszas betegség s a halottak szentségek ájtatos lel-vétele után, él'e Hl évében lörtént gyászos elhunytát. A boldogjaitn.-jk bQ|t tetemei f é. április 1-én d. n. ilórsUor fognak a nagy-réctti sírkertben örök ayugajomra tétetni. Az engesztelő szent mi«é áldozat t. évi áp- I rílis 3-án reggel 10 órasor fog as Urnák a nagy-récsei r. kaih. pgybazbaij bemulatlalni. Örök béke lebegjen-porai leien! Nagy-Ré-csén, 1H88. márcziuE hó 30-á^.
— A Otooj-jnblleum ked-veamiémjea vaamll jegyei. A pest megyei kir. tanfelügyelőtől] mint a Gönczy-jubileumot rendező pizoltaág elnökétől vett értrsűlés szerint a magyar államvasutak, az Osztrák magyar államvaaui, a Budapest pé- i rai vasul, a Deli-vaspálya társaság, a kas-saoderbergi tasut,'álmagyar nyugati voaul, a Duna-göxhajóxáai társaság tgazgsióságai a (íönczy jubileumra Budaaettrt menni azán-dékozó tanítók és tánlérflak számára kedvezményes jegyek kiadására leikért*!vén, as igazgatóságok egyndk kivételével már is megadták engedményeiket. Megyénk kir. tanlelűgyelöje felbivjá tehát az érdekelteket, hogy s vasúti igazgatóságtól kiállítandó iga^ zolványok elnyerbelése pzéljából a május 6-án tartandó ünnepélyre utazásuk vonalrészét legkésőbb ápril jlió 12-ig vele közöljék. Miután pedig a magyar nyugati vasul tár a ság minden utastól külön 60 kros bélyeggel ellátott s as iiletó tanfelügyelő által láttamozott kérvényre adja otaU ki ja kedvezményes jegyei, aa ezen yaiiilal igénybe vtnni óhajtók a vonalrész megneVezésén kivül még ezen külön kérvényt! is terjesszék be a kir. lanfelflgyelOaégkez.
— A Váskfpt Jzakáljrsiása. A Vaskapu szabályozásának űgyt immár olv stádiumba lépeti, a melyben á tárgyalásos belejezése legközelebb^ várható. A. magyar kormánynak mini a »C. r.« irja a műszaki lervek három csoportja közöli kellelt vá-laszlania; ezek kelteje a, szabályozás gyökeres és álható ktntz űlvitalét rzélozta, míg a harmadik pusztán a halárárkokban levő sziklák robbantási! a tgy nagy hajó-aási zsilip lelállitását komempláija. Ez utóbbi müvelel körülbelül 10 Wiilliónyi költséget igénytl és u hsjókásható napok évi állagot asámát min!tgy 50%-kaHnövelpé* A közit* ktdésügyi minisztérium sznkköjtegei e tervezetet Lauer alezredes uj robbantási módszere alapján dolgozták kj,. a Inelv aa óriási robbantó múnkáknaz atmnylag olcsó áron eszközléséi lehélővé taai. Ae ügy flnánszirozását illetőleg i k^thány elölt többrendbeli ajánlat téksi legtovább az Unlonbank-o tárgyalások jutották, mely bt is ftjapltlltk* volna, bi \ itrnik Minkus úrral tar alkalmával tgy diflért&lia A magyar kormány ugvat hogy a btrubázandó tőkt
ik; áddig azonban mpontal folylaiott
ik táár nk eresen Baross nunisx-tanácskozása ntm mtrül. la úgy vélaktdik, kam ujai és
Ott fel
Imtém a Yaakapabmá indmáC hajózási rlltíékból bőven kífogaak térni, AmtftáÜaM kaaMtfwaeezíái a kormáéi nem hajtandó tlráilalai, viszont az Daitebaatr eaefortpa t itkialfbte támaazioti kóvtit'é^ól eááig-I elé aem aseta'koaoif ha^aaöónair eláilaui ! Az ftgy jtieoitg ttóönfás végett a péssftgy-' míM«atanam előtt fekszik, melynek ewf rozAsa a legközelebbi uk/rt várható. Baromi mini"ztemek Mmkoa ig»f«aióraiiarttlt utolsó , tnnifkf0táaén He^As Séodor és Harká-j nyi Krígye* oraá m fter-tté. Az ezen ügynek fiaáoszirováaáf *k*/Aég Colyiatott I 'ár^aláatk/ir jeleni, kéaófrfc* kelet;eT a *C. de P.f, bogy ti f-moabenk sjaa etáa kívül legújabbat a ^íetifii^stti ^pötí részéről ' i is érkezeit agy ierv t magyar ktvméoibeau E ttrv a ieéaasancAMf snf^sfykdleaAe aiak-lábeo "t fttkr j tua m&i rma/egv 10 sámlié Ineyí tfhk&f óaaasg^ai t bazilika és a vörös- kertasf^ sorsjegyéhez átsmúé ka pe-pirotokfcea lesne t ttarurt fcoaütió. Miután a kZakkedénOffi min—ai erirm az ág? rninél baattrab6 ittadó Iniaenroráaáf kivá-* nsloaetk fanja, a peuftffaiBíatcnoa a legkozeitUa napokban aMfbózza katárezaiát. fklaz«k levél Az országot ma-i gyar gazdaaági egyesűitl Bányai Károly, Bérezi Mór éa Újlaki Mátyás keszthelyi községi isk. tanítóknak azon kitartó nemes; hazafiúi buzgalmuk elismeréséül, melylyel az iskolai takarékpénztár intézmény terjesztése körül már évek óta fáradoznak. diazokUtdei küldött a mult héten.
— Nlrlkeelé msaakAaek. A ke«zt-hely-b.-szt győrgyi vasút részvénytárasága, mely 9.5 km hossza vonslának kiépítéshez a mult hetekben erélyesen hozzáfogott, eleve abban állapodott meg, minthogy ax építést házilag inlézi, bogy munkáaokat Keszthely és a környéken levő községekből alkalmaz. Körülbelül 120 munkás a környékből kezdette meg a indukál. A munkásoknak előre kijelentetett, bogy köbméteresként dijaztatnak, ki többet végez többet ktp. Az első fizetéskor aztán kitűnt, bogy kiki szorgalmához képest naponkint menynyi keresményre tehet szert. Voll muokás ki csak 76 krrs'tudott szert teoni, de voltak, kik 1 frt 29 krra it felvitték. A lusták már ekkor kezdettek zúgolódni. Aprili*, 3-án mikor ismét munkához kellett fognvvagy 60 an kijelentették, bogy nem dolgoznak átaiiban, csak napszám fizetés mellen (persze kotnC tosanl) Erre aztán a társaság igazgatósága idegen munkásokat küldött, hogy az építés hslasztást ne szenved jeni
j Gyáaahlr. Friedrich Ferencz a •Bécsi bizt. társaság* illeni ügynökségének titkára, f. hó 16-án volt házasságra lépendő BöckJonder Bóza kisasszonnyal a msrczali izr templomban, dt a menyasszony e bó 4-én rövid szenvedés ulán meghalt [
— A Ossdák ét Iparosak általános hitelszövetkezetének keszthelyi Bot-telepe april hó 2-án rendkívüli közgyűlést lartott, melyen mintegy 25Öszövetkezeti tagié-leni meg. Szíjártó Károly elnök, ki időközben Somogy-csnrgói plébánossá neveztetett ki, tehát Keszbelyröl távozni fog, eddigi működéséről lett kimerítő jelentést. Azután megköszönve a benne helyezeti bizalmat, elnöki lisztéről lemondott; utódjául Szíjártó melegei) ajánlottá CmUhó Alajos felső leányiskolái tanárt, ki egyhangúlag nagy lelkest-désstl meg is választatott- a fióktelep elnökének, PcthS János nyug. gazdatiszt pedig alelnöknek ; a kézelő bizottiági tagok aurába Bányai Károly választatott. — Maid Szíjártó K. távozó tln&k intézett búcsú beszédet a tagokhoz, intve őket a szövetkezethez való ragaszkodásra és elvállalt kötelezettségeik hü és pontot ttljesitésért. Csathó uj elnök lelket progrtmm beszédet (ártott s indítványára a távozó tlnöknek buzgó mü* kodéséért ikönyviltg köszönet szavaztatott. Közgyűlés ulán a kezelő-bizottság lartott 1 ülést, melyen tllthörző bizolitáui elnöknek és titkárnak egyhangúlag Bányai IC válaaz-latoti meg. Bejelentetett, hogy Karmact községben többen óhajtanak a szövetkezeli távok sorába lépni, tinök és pénztárnok megbizatoii, bog) tagok felvétele végett legközelebb Karmacsra mtefenék ki.
— Köavaeaerál rendez t kaposvári iblelligeniia hó 16-én Kaposváron a megyeháznak e ozélra átengedett helyiségeiben, hogy a bevétet alapul azolgáljon egy. nagyobb lökének; melyből'az ottani relormatoitfk templomot óbájtanának épü-Itlnű A köz vacsorához Kaposvár lakói adnak élelmet és ilali, melyek tlfognak áru-aitHtni a azép czél javára. Ltaantk Ittál-fitvn nemzetiségi sátrak ia; less sorshuzáa, tánca, sőt lűzér-tánca is. A belépti dij ste-mélytnkint {K) kr, a karaatra 1 (rt. Kezdete 8j órakor.
t- lakalaaaék alakaláa Keszthely várót képviaalő-ltstü'eta által márczius hó 24'én tartott ülésért megválasatolt iskolaszéki tagokai megalakulás végttl k). Beisckl V. városbíró ápril bó 3-ikára hivá össze. Várotbiró üdvözölvén k csaknem teljes számban megjelent iskolaszék^ tagokat, eskü letételére hivá fel aaokat. Annak mag* törlénte ulán iskolaszék! elnöknek egyhangúlag Dr. Om*<Mjrliaastáv válasatatott meg. A többi tiaatvíaelök is stinién tgybangultg választattak, és pedig alelnöknek: firka* Miklót, jegyzőnek Bíró Jósstf, gondnoknak CkaMd Alajos. A legközelebbi rendes Ülés tárgyául kitüatittt Scbadl tanár általi a köss. tltmi fiú-iskola épület külső- ét belső átalakitáaáról készített tervrajzok barnult-•Ma t ások ta^itt jhatározat hozatal, tltmi
naolni igügatö válsattá* k folyó Ügyek elintésáse.
liétsf jftlés A Kesxihely vidéki
• GaftfcMm f. 8. áprií hó U in d. e, 9 fttuko? Kassl'fétytn rendes kózgyülést tart, melynek fflhh tárgryíMt képezendlk: ft kör I. évi munkatervének végleges megállapiiása, íntéikedés a beeersetl ualalö rosták iráni, iaiésksdés isnyéss sertés ksnok bsstsnéss iránt ( stb.
ftsáp ftunepély lolyl Is Sümegben s Hó 3án, mint nekünk onnan if-isk MussárWvések hirdették s népnek, hogy
• aspoa a vasút épiiéss megkezdetett. Valóban oióltft volt e nspot meg is ünnepelni. Kit ne r Sándor orss képviselő s munkások és érdeklődök nagy sokasága előtt hatásos besaédet tartott, melyben a vasútnak e vidékre nézve nagy (onlosságál fejtegette. A Bestédet a nagy sxámbsn összesereglett ek lelkesedéssel fogsdták s szép ovációkban résaesiietiék a szeretett képviselőt. Hogy ez ünnepélyes alkalomból magoum áldomást is iitak, felesleges megemllieni. őszintén óhajtjuk, bogy az építeni megkeadstt vasút mentfil slöbb elkészüljön, s a vidék gazdasági feliedülését előmozdítsa.
— érintkezés a postával a müveit közömig legszükségesebb tudnivalói a posztsi eljá Ásnál czimü füzetke, szerkesztene: R. íieak Lajos. Minthogy a kősönség igen tájékozatlan a postán szállítható tárgyak nemei, ások alakítási módja, a szállítási dijakra slb, irányuló fsliélelek és szabályokra nézve, a postsbivslalnok pedig, lalterhelielése miatt, ponlról-pontra nlasf-lási nem adhat, s ebből nem csak oocflik tusok származnak, de több időveszteség és sok esetben nsgyobb költség háramlik a postát igénylő félre; ennél logvs jelen zseb-könyvecske, mint a mely az érvényben levő szabályok alapján magában foglalja as öss-szes postái eljárást ugy a bel- mint a külföldi forgalombsn, igen nélkülözhetlen mindenkinek. Ara 30 kr.
Színészet.
April lén, 3 napi szünet ntán, ujon szerződőit tagok felléptével színre került Klárné, Angysl likának • As rigy a kísértetbe * <czimü eredeti*népszínműve, mely néhány s/inpadi hatásra szánt jelenei kivételével bsiástslan darab s jól mögölls marad az
• Árendás zsidónak, msly szintén a szer/ő munkája. A mü értékét azután itt nagyban csökkentette as is, bogy s drámai szerep, melyre pedig s szerző — ngy látszik — nagy súlyt fekieteit: Hevem Gábor kesében volt. Neki kellélt volna. Kenderesi Mártont s megess It férjet alakítani nsgy drámai hatással, ami azonban épen nem sikerült neki.
. Annál ssebben betöltötte szerepéi E. Kovács Ilka (Ilonka) Ügyes alakitásóért többször tapsol araion. Említésre méltók még / Mo-óriné, Szapári Janka, Moóri, Veszprémi, Deák éa Havasi, >
Apris $ án délután Lumpáczius vaaa-butul un czimü bohózatot, esie pedig a •Mili-mári* czimü népszinmüvet játszották. Az elsőn óriási gyermeksereg vett részt; este ssonbsn s felnőnek már nem lelkesüllek a lelkes gyermekek példáján. Mindkét előadás sikerül'-
April 3-án Erdei Berta jutalmául Valin I Imre i*Huszármny* czimü énekes nép-a/inmüve adatott, mely mindvégig jól mulattatta a meglehetős számban megjeleni közönségei, Deák Pál (s huszár) és Erdei Beria (a msrkotányosnő) a izó isoros érielmében nemesen versenyeztek szerepeik érvényre itüiaiásábsn, mely fól sikerült nekik. Deák igen kellemesen énekel minden énekes szerepében, de bogy tspsot mégsem igen arat, annak lulsjdoniihsló, bogy különben szép dalaiban nincsen tüz, nincsen láng; nem gyújt. Még kél jelentékenyebb szerep Moori és Ileieei kezében voll.
April 4-én lépett fel színpadunkon Jiezay Mari, a Nemzeti színház ünnepelt iragikája, *Medea* czimü tragoediánsk címszerepében. A plasticíiás oly msgss fokát, oly hatalmas hang orgánumot, melynek az érzelmek, indulatok mindenikére van scalája, még nó-müréssnö sz illeni közönségnek nem mulatta be sobs, csak Já-szay Mari. El is árasztotls az elragadott közönség a tüntetés minden nemével s falléptekor egy szép virágcsokrot is nyújtottak neki
Ajtril 5-én Hugó Viktor *Borgia Lur-rriiái js kerüli színre Szász Károly lordiiásá-bsn. Jászai Mari a vendégszereplő művésznő, a czimszerepben a szó szoros értelmében ragyogtatta művészeiét. Az a remek srcz-jálék. melylyel Borgis Lucretiánsk, s boszu-jábsa retteneten, de snysi szereleiében s végietekig odaadó, gyengéd nő belvilágát a legkisebb árnyalatig érvényre juttatta, valóban bámulatra méltó voll. Különösen végső jelenésében, mikor fis: (isnasró(Veszprémi) társai hslálái megbossulaadó gyllokkal meg-rohsnjs, bogy megCHje: s lelket megfsgysssló kétségbeesési srczjáiékávsl s néhány sjkol* tással oly remskül juttatU kifejezésre, hogy mindenkiben megráaié a velőt. A kősönség nem győzte eléggé tapsolni, éljenezni a remek, a minden izében művészi alakítást. — Veszprémi ia odsadia minden isbeiségél, hogy a müvéssnő játékának összhangját el ne rontsa s néfaáai jeleneiében jóleső hévvel adta szerepé'. 3 Közönség csak középszám-ban vott, mit hsiárosoltan as esős ross időnek vagyunk hajlandók tulajdoni! snt
Moóri Sándornak, a komikusának, ki Ügyes játékával és mókáival annyiszor Jókedvre derítene kőzőaségtoket, — a Isgközelebbi kél W/e»áfi less lufaion.ji Hka. fisitfe k#*
rül Dr. Hchweitzer J I). • lhrrinisták* czimfl vígjátéka, melyet Moóri maga fordított magyarra. A fatalmssandól előre is jé lélekkel sjáaljnk s közönség figyelmébe, mert a pártolást határozottan megérdemli.
falét.
Vagy-Kanizsa, 1868 április 64a 1 gabonattslet aa utolsó időben smb volt képen nagyobb hiidftletel vaaai, s6t még taeadaaekb lett mint előbbi ceakkagy eaaa változás nem annyira a késnlatak csekély awanyiatgiaak éa a rom eladási vlasaayokaak, mint inkább asoa körülménynek tulajdonítható. hogy sa atak rossz illspota áa a sürgős mesei munka folytán csak igaa caegély gabonameny-ayiaégak voltak rtgtfts elsaáJlltkakót. Aa árakban már annálfogva sa« állott be nagyobb változás, eaak a rózsánk cnékkeatak valamivel. A bangalat aaoabaa bnzá rt még mindig lanyha, mert általános aaoa né-aat. hogy a molnárok kik még nagy baaakáaslattal bírnak, a lisztet pedig nem tndjik kellő mennyiségekben eladni, a jílvöben sem fognak aagyobb kedvvel be vásárol tatai. Araiak ma a kSvatkasAk: bnza 6 frt 60 7 frt 10. rozs Mrt 40—6 frt 6l. árpa 6 frt 80-6 frt-ig, ab 6 frt 3 /—5 frt 6), tengeri 6 frt 50— 6 frt 80.
Felelőe szerkesztő: A Kti A I, A I
O H
Nyilttír
Islslemiálék Már salai, kedvelt
| «JM>
Wlcsbadeal Keekbisaaea* só kererésre forró vízben feloldva legjelesebb asar BronchiAl és gyoiuorkathurruM, bélbe* legségck, flkliás, ktts*vény é* rlieuuiallMiuuN ellen még idillt ál lapot baa iaj általában padig pótolja a H'lewbadenl I Konhbrnnent. Hflvebbon értesülhetni a használati ■taaltáaokbóL Ksokató a Wlssbadeai ksU iroda által *sy*aewa ás a gyógysaartárakbaa, ásványvíz ktireakodé* | Sekboii á I frt SU kr. Főraktár Ont Magyarországon: ftrawly C. gyógyszerész Kre wzler b«n (Morvaaraaág)
HIUDETÉ1EK
Kováid Péter
Bndapest. Qyára: Vili. Bodzafa-ulczd 18. ss. Fiókja: IV. Horbnaruleea 6.
Mű selyem-lestö és vegyészeti tisztító intézet,
számos helyen magasabb kitűnt élést nyert
mindennemű női és uri öltönyök, egyenruhák, diszilő és bútorszövetek, lügmnjök, szőnyegek, színehagyott végáruk stb. számára. Kilötúegtsslfg: felöltők, télikabátok, köpenyek, férfiöltönyök felfejtetlenttl minden divatos szinben festetnek. Báli ruhák /elfijlés nélkül 24 óra alatt tisztíttatnak. Tudomására hozom st.es. közönségnek, hogy üzletemet jóval nagyobbítottam, ugy, bogy a lehetőbb igényeknek megfelelhetek. Vidéki megrendelések lelkiismeretesen utányétiel eszközöltetnek. Az iránlsm eddig isnOsitott nsgy bisalmal megköszönve, ajánlom niagam továbbra is kiváló tisztelettel 123 8-Ö Kováid Péter.
Buforpk a helybeli pluc/.on.
TlssUlattal alnlirstt
NTEI.1BACII NANDOIt BUDAPEST,
Ftrentz Jiurf-Mr S. as. fa lincskidial ntmben) butornagykefeekadfl cség Tetérftgjalkséfél a boly! piacara éa a kórayékra átvettem. Ea által aaoa kellemes helysatben < ngyok, HlrlabeMib Náodor nr folytoa tflbb 100 sxobaberendeséet tartalmasé a legújabb és lagiivatoaaabb felmutató bu torrak tárának egy albumát kívánatra nlflmutathatni. m ly jelenleg több ■lat 610 képből all éa tóbb mint IU00 as mtUUrőt léayképasatt butorábrákat tarUlmaa.
Eséttal alkalma ajrUIk a a. 4. közönségnek eeatíagaa saSkaégteUt ép ágy válaastkatal. miat a Nlelabaek láaéer cség saassályes maglátogatáaa alkalmával.
Mintán as egyedlll képviselője vagyok helyben áa a fénykép aaariat uráliitandó, Uhát ►redetlwn poo toaan megfelelő bntorok árai báraely versennyel szemben helyt állapak 'orábbé a t, es. vovők úgy bonnem miat a Htelnbaeb Sándor eaégbaa eleped 0 biztosítékot talál a poctóa kiszolgálUUst Illetőleg — aaoa roménybon vagyok hogy a t. cz. közönség aa albumot. — melv már magában egy látványosság — megtekinti ás adott alkalommal eagam egy rpndo léssel ssereaesáJ tat 148; 2—3
Kfeliiitacli Sándor city
tesárlgyaéksége Steril J. Oskár Nagy-Kanizsán
Budapest 1881.1 jK.-PSlinká'i 1887.1 [Loadoa 1878, Nagy dlaa oklev | Aranyérom, | Díszoklevél
ij Csik M i|
ea. éa kir. kis. ^W^ Mab.alaéauré-■alPertlaÍHl. ^ ermtet- fa
vlikaiUa mésstyár
II £ O € N 1 N II A IV.
8C Xskpentí óWs és raktér .
Budapesten T. 1.. BadBlf-rakpart 8- szpn
njánlla a t. épíiáés áa fpilQmeiiter uraky épftkaáésl vállalatok, fóldblrlokoriok. kfiaaégl éé egykáal elöljáróságok! vaiamlsl a n. á. épll6' k&aőaMt becses ágyaiméba sajáj gyártmányú. IIH 8-4Ü5
fiortland • cement és vízhatlan meszét,
melyek miadaabor ágyenló jé mlaleágbea ■álÉtsIsal,
Xrjff/a^k a magysráasl kt>
láastrsklssilggsl aigklMflllk.
gseriemét 1871 IÍs8s4 árem } ÜJ vidék Í876.~ifi£» érem. Ssafaé I878.| SWem-ér«B. * Triesat I6ÉA átssr émm.
LH'iUJAhH Wfirfl szövetek cá/tW/ nmpte asátklldl síásvéétal ImiliiOkM meg—a hitt krakojt a reéllspsk éa saolidaak lerobban laasft
SiegH ÍJ. W.
r W'ásM""
)MssM kyásl raktára.
A szabómkler jtrak, kik min takértyáaut ftég jaam bírják és vevfiik 1terMÍSUlft iM nőt* Isit fsldatgosaas ájlal nagyobbítani akarták levejeíő lapoa Mtasked-jeaek hozzám Wimmaaab fordulni
Legnjabb méntikái-tJámat in-fftn ét Mmjcn/rsj kttldim meg. 149 2—12

1 Éá.t2f « to-a 2 1 9 M 0 js C
1 luA
S * * g • 1
| f 8 J g iitKz
ajgw S e rMCiife
m mi
1 W !
I \ s 1J: I í
h XfWi'IÍH | i wA\ ű\\ 3s Vt\ 1|[;
\ Kral valódi Karolinenthali0
Dávids-theája
hírneves és Jónak btzo-
a A ^ ,wA
V
nyújt mell és tUdőbaj-
deamsml tldöbajoki Wfll- és hurutnál,
Libán szenvedőknek.
rial hIMI Karulluen-ftamlÉ DátldsHkeáJs min-I, di kkléiérea fégt-, tfíS-, ÚMm b'hófjlsiiti ét om tj/f/e-dütll óvtttr a ssrfsdét (jTubersaloae) ellen, mely meglepő eredmánynybl kaasaálUsik. — Egy csórna-gotaka ára; 80 kr. OvAn) Nábfay iparttaA Kriit valódi návldM-tliéájMl érté«i elterjedőétől ke-1 cscgte va, aMgkbiértectek umiaHásekal forgalomba kasai, a bogy a caawláe annál taljaaabb legyen, ép agy eaomagolják. pint kat éa baveaaltaac Üist-bogy minden llyrs kaalsitruy kztásnélkflU kwrék, mely mind arra 'látazft alkalmasva lenni. k"gy a Kral valódi Murollnénthull DávIdsHkes raaaabatáaanak biaon^ynljoa; enssik folytén elkalá-fostam minden eaonu|gDeakSra alálraaomat kék sain-bsa és baiegyiatt védj^gyameat a kaleő csomagoláson falbasanáiai, arra bgyelj«ek s Kral tslédl ■áaroltaamáluűl D*tl4» tbeia t ea. alárm itéi, ennélfogva kérem mlsden kaaoaaeSltt gyartaiányokal, melyeken aláírásom éa bejegyzett védjegyem hiányaik — visaxanusiuni saivaskadjeaak. Véma^aényaéf, plispaé|,ffh^rkór, kSr-vélj kór (Bkropolns) tde^ ayBaacség, n. m. ■idsnnemti mótb«lc|E»^Rek uljeaen meggyógyulnak a birse, jól ism«rt U több bal* éa kálflUdi orvosi tekintélyektől ajánlott vértifttitó
Fürst vasezukorja folyadékban,
Dr. Hagar módja nsrintl előállítva, mely FSnt Jótaef gvógyasaréss által]Prágában — s .Fehér A ngy sí"-kos — lett javítva ■Jgy Avsg árai I frt 20 ítr| Vií*vsg eo kr. .
Q-astropliarL,
kitfinö gyógyszer Wágyl>laasá|sált emséssS-ketleaség., háayáa-, gyamsargSrasSk* és gyomorégés ellen, líüveg ára 78 kr,
Fürst József
gyógyszerész a „Fehér Adgyal'-koa Prágában.
Főraktár: TÓEÓK JÓINEF gyógyszerésznél, Budapest, Klrályjatcza
O 86
Minden
magyar káitartáskai divattá vált már a
Lenek
káré
használata s nemcsak őzért, mivel magyar gyártmány, hanem mivel aroma, illat és ax alkatrészek kifogástalan minősége tekintetében fölülmúlja a kereskedelmünkben elő
forduló összes kávépótlékokat. LENCK-kávé kapható minden fiiszer és csemege kereskedésben, s a hol még nem volna vagy a készlet elfogyott volna, a t közönség követelje mint magyar gyártmányt Mintákat kívánatra 'lllgyen éfl bérmentve küld.
Lenek II. Sopron pótkávégyára, hová a megrendelések ia intézendő. ' 83 U—52
Máriaczelli gyomorcsöppek.
Dtflafl haláiu izer a gyomor minden betagiégeiben.
V«4|egy.
gHuUai
FSIfilmidhsUílan «tvácyhlány, 0MBMnféMN|, rosa illaiu lilék-aet. Mrevoiaa, savaaya MMBenh, kóuka, gyMaörfnnS, naawftipta, homok- m <lunkiptMÍif talsajiM n'itíkaktytfAk*. aáfga«ég,'a«4or *e tt&ny&H, fofHJú* (na a gyoinortól ersí), gynawgflieij ssékssévalás, a gyomornak éUU?M ée Ualokkal vak tqlfcrbdM*, zllloztük, mAJj aranyeréé bántalmak esttrlbm;
rStt n kr., kettSe pa-
11
Cry üvegen Ara baaaaálail a la*' attaaMl &jr( lacak W kr
KAapntlesMkfildée Bradj Károly gyógyaméesaiul Kremslerben (Mar-
vaoruzAg). |
Kapható minden gyógyszertárban.
órásl A valódi aárisoalli gyonwreséppik sokat lumisitiák és uránozzik. A valódlaág Ja léül minden Ivegnak piros, a festi védjegygyei ellátott bnritékba kall göngyölve lennie és a minden Bveghez mellékelt használati utaaitAson meg kall jegyezve lenni kogy as Eremsierben Oa-sak Henrik könyvnyomdájábsa njomatott.
Valódi minőségben kapható; Najy-Kanwán, Prnger Béla gyógysz. Kadarkát fieck B. gyógyszert. Kapoirdr, Collnor Vincxe és Babocbsy Kálmán gyógysz. Maraali, Körős Viktor gyógysz. Mtrtnyt, Flaisckar Samu gyógysz. Nagy-Bajom.
Hat Béles B. gyógysz, 18 23-62
Körös L gyógysz. Muraszotnb
, -! 1 ! 'I
^ fiL slTt } j. S í o M JajSSDjl . ? 1 5 í «r
^ J0<Wi i P - 1 § * I S z M
s 111 M 1 • 6 £ i
« strxr U ÍiÍ 8 ! í x5 I
I ^ /fg ffi !i Juls -
- s> i / Sri í II " " 8aí ^ «
I f z áMárlÍH^SHIÍ
ki H ílilJHM'S ! i
S ÍIPtxD 1 fa S{ A
ja nHuJ í 81111 L t * s
-a iRRH í"311 s i! * v
m—■ i ii :U| h Mtnai v a «
som IfKWS i t 3 i £ ~ IZ § TTTW^^illJ v ^ M a S ® « Wi 9 i s § S
C/a XI V m jt bú CD
Hely czigaretta papír a legjobb!
I . Ezen minden ezigareitázóra nézve nagyon fnntos kérdés már é kétségtelenebb módon bebizonyult
Xcna üres reklám, ^anem elsörendQ ludoményos sse-tnélyiségek állal összehasonliiolt vegyelmezések alapján a forgalomban előlorduló jobb minőségű evigareitspspiruk kósötl :
.Les derniéres Cartouches"
HoÉSp
|S
HMnns m—.wsa T bp%sa MM
Braaasteta Fréres gyárából.
IMris, j6$. Boulmml Erelmané,
mind jótal könnyebb e IsOiobb eeigorettapapir elIsmerleteU. Mivel m inár; liábhi kóat /ir. 7W isnár által a héesr vegytani egye-temen, Dr. Lisbermann tanár s budapesti állemi vegykiséríeti állomás | Iflnűke éllsl meKállspilolt 1887. jul. hóban. Dr. Hoyka Híygionift-tnnűr állal a prágai ném. egyeleiuen egészségügyi sjjoinpoijtból ujabb óssxsbasonliló vegyelmezéet a lebsió legfénye-ssbb erédmény koronázta, a mennyiben a 9bes dernieree C«r-V4ncHn* csigarettapapir Í8~74*[. sl kónnyebb és bogy a do-bányfQsfMa ÍÖ^TT^-al keeeeebb idegen alkatrészt tartalmas, a mlnf a (öbbi vegrelmeseti pspir — Valódi eaak azon paptr, íjjiiípljfn^k eiiquelfje mellékelt rsjzhos hasonló éa Bruunstem ' Prém caéget viseli.
A fTár cziyarsttapapirjainak éa ceiyarettohQeelymntk nagyban alárasiiiaa végett. |
II rn mintái n Fréres eejái czége alatt Béesbeu, L kar. 8dmUenring 15. ss. a. raktárt nyitott, továbbá kapbató minden nagyobb ilynemű csikket ára-ál siló kereskedőknél.
%
II9I X M.
Pályázati hirdetmény.
W '
rendeseit tanácau vámeben Oreaedéaben levő egyik vároai orvoei állásnak váJaaatáa utján leendő betöltésére pályázat ariAtik
Felhívatnak tehát mindazok, kik ezen Ifii) forint évi fizetés éa a »aokáaoa dijjak élvezetével egybekötött álláat elnyerni óhajtják, liogy
1883 évi I. t cs 9. _ 11
•Iméhen fel«aerelend6 kérvényüket a vároai tanács iktatójába
folyó évi április hó 9-ik napjáig nyújtsák be.
Kelt Nagy Kanizsán, 1888 évi Márcsius 17-én.
4 váron! tanées.
| IjjLjpl |J
o
Q
2a5
STERNBERG ÁRMIN hangszaer-gyára. O
Badapaatan. VE karepesi nt 30. (a likai kMáml axaaaban). Q ■■■■
134 3—3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fii 8 X X X X X X X X X X
1 X
MájitaaaBfl tUh, voa6» és krá kinwnl, hwwÉi át Ifwna ||in Vb hUaphhb vtieedébi raktár*. BatflUdi áa vaMdi olasz bvrok aktfn. Q f A Liiakk yuaái kaftő maohaalkai aaloa kugturik imát: ármtoa,
0Hero^hoa, Orpkaaa, Pofiaiz, *Ti»|fczií— Braktán. -
————« Lagajabb! Haraonika-favala HtldMti aa- Y lyak a aupkáka nb kemayi tatfaráa Akai k haa>okal adaak. Axoaaal ■fUwthnl éa _ ^ ü'Mvkáak. kiraayaak, nagynak tgftritá alkalmas w
O wiaitln aaisfti áfa 2 frt Miadaaanal kaaywaak javítása poauam* éa jatáapoaai Q
200 léppé 4mám aafy ha^. JZ
kívánatra am ás kénasatva kfl idatik. naaaaaiáyjl H .ir""**^ w
Rfemwl
m
O kMtktt, Ú-aka kiipwnli ujakra kaaaéketaak. r-Uíalor«§ kívánatra tatyaa 4a I Oróí MUfle kápa áxjacjtA kéreadd.
Bi/toM és teljez gyógyít Ama lymgitt férfierSnek minden belső vacy külsőleges alkalmazása nélkül a nem-zdkőzi szabadalommal rédef Dr. Bormii ÁereHcz-fHe
ELEKTBÖM31 ET 4 LLOH ECH A NIK ÜS K fe^ZÜ LÉK K EL
Kbm lialük, • jflnka tgjik hihiaiH k lagkaaaaabk találmánya a* i mk ' tokatottoaaégal bármily baiaff taff kibö gyögyazar alkalmasa nflkbl totjaaaa éa aráiiylag <|,t alatt ■«|yréeyft^a lunem aiSaáilnli kafsadaaéaéaél togva a működni megalat idegeket >kat kalyettosili', éa ezáltal talj*&n tiwkiitii t*ketwget képijs alkotni. A késáalék kővetk«6 sarassta előnyökkel kir:
1. Miadaaki kép* a használati ataaitáa egyasari aJtaaáa nján nt mindenki tfgiuéf nél-vediil alkalmazni
I Es akéat vaa ízerke«ttv«. bogy alkalmazásit mtg tgy márodik neujély Mm veheti ^zre. 8. IluanaUtákoa ktlat vagy bdsű gyógyszer na ■ákaégw; Ükét aa agéaaaégra tojjam
X X X X X X X X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaxxxxxx
| VÉRSZEGÉNYEKNEK 11 I
VASAS PHÖSPflOK PÁSTOM.
" Lvíojccy.
I Raadkivtl aUÜ keHaama isol I cinkor ka mmgalkáraa, g*r-r vélyea térasegémy ■ alta-l llaa (jtraiekrkaél
Jas iérfeM^f. I»a*y adUag. ir»m álmalUaiA|. iiia4áa es jkaagvéagarem -ötében. I Napoata 2 darab adatik ba Kia doboz 10 paatilla. .'0
kr. Nagy dobos 10 paatilla kr
SCHÍÍTZMARKEo
2938 I. 88.
4. A lakatollaaségat már aa alaB aapaa teketoégaan tállastata|a. 6 (iyófyit aűaéaa még alj aagyaérrl ttrágyaagaeéget ia aráaylag rórid idó alatt taljca Raktári
FlSC Ii Fit P. ÉN TÁHNi-nál
laéafril, Halvaai.aim IS. X Arak 80 frt, 40 frt, aa frt. — CnMrli mtjnttétibrk a: imxtf i$küUém rayy a
•Z 1.7 3—3 Utt /fMt-itMmli.
Vasas Peptoi-csBserv
^bbbbv mely dacsárs bogy VlOJlCTi daaa t*rtala«aaa a VTW kato-aayagakat. jáéaá
P
Ajaaltolik: a aAp-| hór, aéraacféay* aég mlcrsia, " hmi wraatéa, bOfCIttH aimatlaaaaic. I » lankadtaág éa
Idege* lagautlaáz «Ua . Naponta t darab nméé. Ara 1 dobosnak 0j kr.


Kapkatá gyégysaartár kbaa TJni/alinczlrv íi órnlr BI DAPEST,
ÉlM A FKLTALALÓ.VVL s il<t/íolIJiöZiJiJ liOiUlJ VUX. Iter., Wándoivtér 8.
I Ki«*rU(cs»Mk kitSai araéaéayayal Irtattak dr. Béka; János dr. Tarday Ferenex fgyet, m -tanár arak állal á lökk gyégybiUstlbaa, melyekről általánosan elismerő bizonyítványok iQittattsk ki Eaaa gyégywrak kivstalaaaa Mgriaagiltaltak m tédjeggyel láttattak el. U5 (M

Kivi-tell-lmz;
96 -20
TICHO BERNÁT,
Brüui, Krautmarkt 18 saját házában,
utánvctollel küldetik:
Nyári-Kamgarn.
Maradék agy toljaa ftráMtáayra SMakalá 4.40 méter aélaa fl. a.
Gyapju-loden
áipplaaaélM. agy uljea att-rakán minden asisbaa. 10 méter fl. 4.
dappáaaaélaa, a kgtaxtáaakb agy teljes rákira 10 méter fl- e.50
Zzid-Foiole
fálgyapja dapplaasélea. agy tel-jw: rabára. 10 méter fl. 5.-
Framaaia gyapjaallaaa ■iadaa aims aaiabaa csikós a koeskái, a legújabb dapplaaaála 1« Bátor fl. eje.
Fekete terno
8aáaa gyártmány dapplaaéla, agy totya ruhára IV fi. 4JM
Tiz méter
Taraa velőmre dnpplaisélea, Uaata gysp.a aiadaa! diTattsinben 17J
TisméUr koeakáé
Ruhaszövet
<tm. aaé!
la lagojabb t. a.a«
Deasins Jl
Oyapju-ripa
t,0 otm, 10 Béfcp fl. a-ae
Háromszoros
legjobb miaátog •«. cart asi
10 aétor 1 z.ao
Jaquard szövet
4-j ctm. aála lagajabk dtmiu ,0 méter fl a.M
Francia voal
10 aétor egy csiaoa totsmka, aaakatá. fl. a.—
Cosmanosi cretton
0 méter aaakatá egy telja ra kára. fl. 2.50.
3STői ingelc
arts váasonból csipkével 6 darab fl. US.
■ A s i vA a sor V, 13 rí! fl. 4.60. %JI iK fl. 5.50.
Kgy vég
"FZ\nS" szövés
3U rtf to'ja jobb mint váaaoa fl. 1-
Egy «ég
CHIFFON
|4J finom fl. 3.30 legjobb mi aéaéf fl. e^e.
kaiavAmz 1 vég 10 rőf iooIyaasiaB fl. ÍM 1 , 10 , Ttota fl U
Iámra kmmavám 1 vég 90 riTibolymiafi és piroa fl.
Pgy vég
Oxford.
káté legjobb miaMg 3) röf trlH II. 4.30.
Angol-Oxford
S legajáslbatóbb.
1 vág 30 rof II. a.se
Egy rips-g&rniturt
2 ágy áa 1 aastalteritá selyem-rojtosattaK fl. IJ4
Egy
Jute-garnitura
ág? éa 1 aalalterítő rojttal fl. 3.30
Jute Függöny
tőrük minta agy ulja tlggvaj-
fl. 2 30
hbii uásjfg
10—12 métorayl maradékokián
fl. .ieo.
Igf ayáii fallltákeadá % kaaasa IK 1.30
Ur
ZLiópotaócz
190 ctm. kaaasa 180 ctm. arila igen jé minőaég fl. 1.30.1
ÜKI-INOEK
uját gvárlmány, tokár é« nha I. faja fl. 1.30. II. fajn fl. 1^0
m ingek
chifonból to vászonból himvarrááal. 3 drb. II. 140
Fo©2ító-3civlt© li-gyári .rftktAr,
lim
awia
fc taij«9. flfláháayw
T
171
IJá alkalom Vátalral!
M^wIteiM
Maradék agy tolja Srt-éHSayra Al" m. fl. 4J».
Brőifii diráM
maradák Alt m. kaaaa egy toljaa férfl 6tl4ayra fl. 3.00
FilüUisivet
lagflaomabb aiai^rgy tolja kU 4t» fl.a.
KtatAk áa ^NpjSM áa kématva
aeas falaJö árak minden kéraatva vlaasavátetBak.
Pályázati hirdetménv.
r
x x
X X X X X X X X
Nag\> Kanizaa rendezett tanácsa városában újonnan szervezeti seg^tlmérnökl álláanak választás utján leendő betöltésére pályazat nyittatik.
Felhívatnak tehát mindazok, kik ezen 600 forint évi fizetéssel egybekötött álláat elnyerni óhajtják, hogy az 1883 évi L t. oz. 10 § a | értelmében felszerelendő kérvényüket a vároai tanaca ik Utójába
folyó! évi ápril hó 9-ik napjáig nyújtsák be
Kelt Nagy-Kanizsán 1888. évi mártins 17 én. ]35 3-3 A várowi l«aáe«.
X X X
x x
X X X X X X X X X
IP!h.3rllo22:ersL
Irtó és trágyaszer (üzénWnes) pho^phat Bejelentetett 63.917 szabadalmi szám alatt
Eaaa szer által a legkedvezőbb eredmény értteti al; a rovar aiaUa ftjlődwi atsdiatoábaa al pacsiittatík. a tauj íertöt'«niteük m a jphytlosen mepHkrláaévv teljesen alkalmailaaaá toasi. A már aagtáaa-4ad batoc Iákét teljésen, aj életre ébraasti és eaaa trágyáaáa által a roráraak to abbi tiakalaláaél káiishii taaa éa a toráé képaaaégst aagabaB flakoasa.
Egy tőke költsége egy krajezár.
Arak famajMliaal egyött dijaaala ncülitáaa a badatoki (praaa t ri) kaja vagy taaati áUaaáakau 10 aáiiraaaM válaliaH t—KDO tökér- á. mm. S írt 1 I Jl - " , á. mm. 10 frt
" |60 Uo Uf-~4U) tökére á 5 frt.
Káaáaak éa apgraadallaak a vegyészeti és technikai labcrialmiam|a .Badafo k ra*


intéaeadük
140 3-10

eioisdf SűhonbeitsCrexM Kft.
Bliunj ittáojok álul 3 lefawIfgeMfa ajánluiik a ^écal kllaáka tmaUkrmllél.
Rsea sairadéft 15 éercs Uhlt lekám-zsa fajdalon aélktl a bgflaaő bdrrrtooét, megayitja a lika> caokat, eltávnlitja' a pfttiasáMkai. ragyái, foltokat éa kin4é|Nkai aa arts áaaa éa ada asiat kap aular bistnarttotik. Ara 3 frt. prábadabos 3 frtl Eaeá gy4kyihl aép arcabér fenlartauk. s t aása Wjaéaa a a frt, «a ] au asáma s*véay poanarTal á 9 'rt. Kapkatá a *. 0 > év áta Ibaaállá iilaiaaeriárbaa
Helnlaeh 91. 121 3—5 ürmben. II. kflrllet. Pratoretraiaeaa . m
Ssétklldés stospaas- varv atáavéto1. | QC Xém éa MlmTe vlgyásal. ártalmai ] hamiaitvány októl óvakodni kell. I
Nagy végeladás.
A Cváraabaa 30 ér éto ükaaáDá aiaay. és ékwr-özletanket s híz lercmbáüsa folytán végleg felad
jak, miaél fogva arany, esöat éa ékawrtrakbél, kitűnő
NTájesJ arany éa estet s*ebórmkból álló oaaaa arakéásletójike; hatóságilag aageddyasatt
végeladás utján
letemaeaem a gyári ármkom mlml eladjak, vidéki aegraadeltmk pata fordnltaval teljesíttetnek. Utf ma fMi tdrgft kifmrftrtmér, ottitf mnkirt a rítfŰr it risfzvtérittdikj áa 8 -ampm Mai fértetíenSl risízajnttotnok.
It OTT KII F. éa TÁRSI
araajr, tzist Asm* h laaeádra §fkri rakiára Budapest, IV., HmtammHaieam 3. aa. 114 3—10 I
OTOOOOOOOOdODOOOOClOOOa
mWl
Eh


0000000 ^ 3
0 0 o o 0 0 5 0 0
0 J
0 o 0 ü
0
8 0
8 o
8
0
0
0 o
o 0
8
Ax épiifrzieli iilény niegkeadiével, bátnrkidom azon traieleital jelentést tenni miszerinl raktáromban a legkitűnőbb minőségű
Épltésieti-inész, liypraull-mész, roman-cement, I* roraau-ceüieut, valódi pcrjmoosi portland-cement, mező és vakolat-gip^
készletet liriok jerréed zi Ari árak melleit; továbbá: a helyben tijnnnitf «aerkeanlell jpréa rradarr arrrlnl brrendeaelt reaaeml-ám íjá* ri mbnii, kiiQM éa valódi porilam^-cemeiiiIh»I-' letvezekel, természcies vőröa é-r' keie aiinben, j különféle napy« pb«n, közönséges éa iwealeraénei márvtoybar gyártok; míndtjnnemö lyfilel itlarllaaén/rkrl Mftllilnk, elvállalok cemeni-•'pitási BurakAlajokat ;Q. m. ttnfcxiai~ttmrzi, gránit-, mozaik-padosat, eemmNalaf 'at, rmezeifi eament-eratorta, falak sh'traztA tételt, rizrezetfkrk helyr*áltitá*&t, izanamarha abrak tormpók; abrak-hhiÜM-iuink ét rizyydjtSk tlkhzitítéi. \ Mlejer b«aaokké«e(, kararll ée kmrr«arml-aaár«áa)t, kel* hclnsl, aieMiahl, kerntnlt éa k«rrarml*aaárvSa^ lapukat, elaalge l«tő kálráaiaa leaaerekH — küU'mft?pn előnyt\<ek falak száraz állapotban meglarláaára -4 kffaaéakáflrjta)p»pk«tl, ItOli-flél pép lapokat, ilaaairnlfm lé^laknt •—; kertaalágakal, fmliiapeaakat, a legjobb minő W égii vasból ugykzinl^ri gnvtlnaAul népekéi áa aaeraaáaamkat alb. a lef* Q •iteaékb imí| mellett akállilok: ailmi*kma aalaalea aa éplléaseii éa Q
O ^p-amkijaAbii vágá aargreaaleléaek a leggyorsabban és legiutányosabban a illetnek Z
Jt Kcedkivijj becaet ludomáaára hozom, hogy ttt caientea tlaila eha* z
kálj titkbát .a legjűtányosabb árakban lolytonoa készleten tartok, O
0 I I . IIAUTOEY OMCin 0
10 142 -Z \ | Ntiav Kamzaán. O
I OOOOOODOOOOOOOIQOOOOOOOÖO'XXXÍOOOO
Nyomatott Fieoinl FftJflp laplulajdonoenál Nagy
Kanizsán 1888.
16. szám
Nagy-Kftnizfjft, 1888. Április
\
UX XXI ZZX ZZI »X |#Kj
aiirkint6ié|i h
J Aattkjéaj- Aa KUfaladv etcee eartla 8 l^arniiA a lap atnllaml réaaAr* vasal- fi kaad minden kAaUmin/.
H KladóhlvataJ Vámak&a aleaa I. fj
' lUmeatetUa levelek oaak iemari keaek j fl 1*41 fogadtatnak «!. jj
Kiatratok vieeaa nem kfilrataek.
Z Á LA
5-tón.
XV. évfolyam;
*■
IE?o3Itjllc&i éa trég'ye© tartamau

A Zalamegyt ax Alsó-mt
Segítség a sújtottaknak14
Hazánk tejjel, mézel folyó vidéke két — a régiek előtt in
üíjyjvédegylet, a Nagy Kanizsai- éa Délzalni luk raközi takarékpénztár réazvónylárea$ág éa Öns
Megjelenik Nag;y-Kanl7.sán hetenklnt eg-ysze
\
in két — a regien eiou ih retteneten — elem pusztított a beköszöntött kikelettel : á tüz és a via. Mind a kotló' ( rettenetes, de a vis mégis rettenetesebb, mert azt iszonyúim romboló útjában megállítani vagy előle a véna pilláim- j ' tóban már menekülni nem lehet Most ia a via tette a borzasztóbb pusztítást 1 Az' árvizek krónikái aligha mutat- ' hatnak föl az idei árvíz pusztításaihoz hasonlót
A kikelet, mely elé édes reményinél az-koit nézni a gazdaember: véstt, pusztulást, iszonyatot, kétségbe-esést hozott szép alföldünknek
Az a sok hózivatar, mely a szi goru tél folytán már itt ia, ott is — I bár más szempontból - elég kárt oko-zott, végső következményében még borzasztóbbá lett; mert a I eáIlott gyors olvadás folytán a Kárpátok bér- j czeiről oly iszonyu áradattal rohant le ' a víz, hogy szokat a folyókat is kicsapta medréből, melyek a szintén rémes 38 iki és 79-iki árvizek alkulmá. val semmi vészt sem hoztak a körű- | lOttük lakókra.
* Az akkori árvizek által okozott károk milliókra rúgtak. Hogy a mostani vész által okozottak mennyire . rúgnak ? f- azt még e pillanatban meg sem lehet állapítani, csak majd ha a vizek lefolynak. Aniivi azonban bizonyos, hogy a mostani károk fölül fogiák múlni a másik kettőt. Óriási földterületek fognak terméketlenül ma radni, mely a szegény sújtottakat éhínségbe az államot pedig óriási károkba dönti', a mennyiben a legdúsabb földadó-alapot képéző helyekről nem bírja majd az adót bekapni., sőt még a más oldalról befolyó jövödelem egy részét is a tüz és árvízkárosultak segélyezésére kell fordítania. Oly vész volt ez tehát, mely nemcsak a közvet-
lenül érintetteket^ hanem as államot, édes miiidnvajfiukat sujt.
Hátha még arra a rettenetes kö-vetkeaményre gondolunk, moly a vizek lefolyása után beállhat, mikor majd a hátramaradó büiös iszap mm/,mái tói kiüt n mocsárláz a akit meg nem öl as éhínség, megéli es a másik vész. Igás, hogy |o részbeu anfa nézve | nyugodt ik lehetünk, hogy a kormány I mindent el fog követni, a víznek szakszerű levezetése szempontjából]; már is elég áldozatot tett; de erején felül ő sem tehet, s igy u vészre félig meddig el lehetünk kékülve
A közvetlen segélynyújtást is megkezdette már a kormány; de {mostani pénzügyi viszonyaink mellett mindent csak tőle kívánni, mi több: Követelni I nem lehet, ntan aznbad.
Irányi Dániel iiiterpellácsiót inté-zett már Tisza Kálmán miniszter-elnökhöz, hogy az árvízkárosultakkal I szemben mit Mi eddig tt kormiini/ Y Erre a miniszter elnök a következő váluszt adta rögtön:
,A (. képvi elő ur azt ikérdezi: mit tett eddig a kormány? EgVes részleteket felsorolni ma képes nem (vagyok; | ^de biztosítom a t. képviselő urjtf, hogy számítva éppen arra, amit a l képviselő ur is jelezni méltóztatott, hogy a rossz pénzügyi helyzet daczára is ami ezeri czélra szükséges, az mindig! jóváha gyással fog találkozni, már eddig is i ugy tt védekezés munkájáiink I elősegítésére, mint ott, a hol szükijég volt n veszély czetlekriek, a sz(lkség|átóknak az élelmezésre bizonyos összegű pénzeket bocsátott rendelkezésére, Tette | pedig ezti azon meggyőződésbét), hogy midőn esiekről be fog számolrji. az n magyar j törvényhozásnak bizonyosa ti 1 helyeslésével fog ■ találkozni. I|ogy mit kelljen ei irányban lenni, azt ma meg határozni^ nem leliet, de biztosítom a tisztelt képviselői utat. hogy bármenynyire érmlik mindnyájait éa bftrmeny- .
nyire érzem
ben talán iti káhl
pénzügyi baj
annak, hogy emberileg I egy perczig fölölt, bogy
irékp azöv
^•tilap. íiizljjír/tk, Itankcgyeeület lk. nivatnlos kö/.lönye.
ízt xzz zzz xzz zn
RböriKRTlfll ÁRAKi
RgAea érr* . , j . . 6 frt. — kr. Fétévra . é »1) . . IN » „ NatyadAvra . . , . 1 , SS ,
Hirdetitek jaláafaaaa almlltataik.
Arvartat a agyéi) klfatalaa hirdetmények 10 kr UlraaSIUa felül 100 eaéU 1 frt eaoataf minden csSért aff fii kr.
4
■ytlttér petlteora zzz xzz zzz . nr
rjjj
vaaárnap.
én, liüluhleges helyzetem
mint igen sokan, a
lkat, i nelyek közt vagyunk,
sokkal* mehgeblxiu érzum szükségét
hazám tképén, amennyire bel, 'segítsünk, semhogy is gaiid<jjlkozt»í fognék a a mii ezen ezélra ok vet
teuül szflkséj 'es, ak iránt a törvényho áshoa forduljak.! i
Ebből minden pártatlanul s elfő-gulatliuiul gondolkozó ember megért* heti, hogy a ; vész nly nagysága áll előttünk, inclylyel szemben még kormányunk se tájék >7.ódíiiitott a nagyobb hoidorejfl in ézkejlések szükségességét illetőleg.
Segélykiáltás hangzik szerteszéjjel De honnan sárjulr, Honnan reméljük a segélyt?!
A pénztőkétől!
Igen 1 Gazdiig uraink, főpapjaink, pénztőzséreink nyújthatnak segélyt és pedig tékiiitélye* segélyt sújtott véreinknek, áiili'ak uz egészséges lelkű, romlatlan alföldi népnek, melynek erei* ben a legtisztább magyar vér csörgedez.
Hiaszflkj |hogy hzok, kiknek a WerlIieím-ciiWiluin a fölösleg egész özönével \|/tíWr n jólétet, kényelmet nyújtó pénz, meg fogják hallani a se* gélykiállást i* teljes pdaadással teszik ndómánvaikat a (jótékonyság oltárára.
Rajtok k1vü[ még bízunk az egyes törvényhatóságod lelkeshazafiságában, bizunk speci|il.itctf Z»l la vármegye tör-véuyhHtóaágibnnJ melynek élén egy minden izélie.ji lelkes, tetterős féifiu áll. liizuiik tiAgyobljj vátosainknak, it rendezett tar ácsul vápsokmik: Nsgy-Kanizsának b Znla-Kgerszeguek ma gistratuflában. képviselőtestületében. Hisszük, hogy e Irészfői is szép ösz szegü \segéM jut Iá sújtottaknak, csak a gyűjtés iiillittaisék meg
Igy azuUn a kormány a törvényhatóságok, varosok éé egyesek együt
Táirczsi. --j—-—
Hogyan ment Eátóti István bátyánk Budapestre.
— A „Zala" eredeti tórczija. -
A r&tótiakaf erősen s/árnjára vette a bir. Sok - balgatag históriái szőttek rólak adomába; pedig nem egészen igaz, hogy a rólófiak olyas nagyon egyfígyöek volnának. Másokkal is megtörténtek már az ilyen dol» gok, a minőket az adomák rOluk beszélnek, ors/ág-rjiág nevetieiésére, muiaiiatására, s azért neveztem el azt az urátnbátyámat, a kivel az ín efmondandó bolond bisióría tftr-fénl Jlátólíriak, pedig nem RáfAfra való roll, hanem nem inea«ze lakott Budapesttől vagy fr inkább Pesfftf; mert igy nevezték tkkor meg a budapesti lá'>czhí<J felépítése után egy etzteodőrsf.
Már búsony az úristennek eredeti te-remiéne roll Báfóti István bátyánk, kinek az akkori esztendőben talán már 50 esztendő nycNBff vállát, habár negyvennek náxfe volna ff ember. Rt ötven esztendő flaft ki sem ment, kj sem mozdult át ft sffilO falujától. Kedélyes pbifíster voll ebiben A tekrn lefbeo. 'OU s/file'eit, oif járta Af ö kevés ífkelÉf f képepe msfét tovább A pspiiAl, ott házasodott meg, ott sverftte ineg azt a •agy kényelmet, hogy sohf lí neaine/dufl, meg f ffoiiuuédtflobe se. Öíf gazdálkodott, gondozta szép kis birtokát, s annyira szerette Aft a ntyot, hogy onnan el neai kívánkozott foiya 8 bizonyos, bogy a száf esz gftdteefc második felét u o\\ tóítflftt «»f-ü kedélyesen pipázgatva, ha véletlen ló ftlmáejr fcdzfce em jáiezik, ttelf nésfsn ikwff Kétófí létftoktU nfO0eimet $egmé-ibéf. f eg)mme meg nem etéflft as ett-
I zés vAgys, Ez a nevezetes dolog; pedig a : következő képen történt meg.
Történt ug)Anis, hogy valami vándor-szi/iósz tcsak egy szál) vetődött as emüleit i időben egy szép áprilisi nspon fíjltóti bi-i íjánk falujába, isikor utóbbi éppen por-iája elölt sétilgatoti pipázgatvs, j s egyéb seiumf dolga sem lévén, nézegette* az egsi s talAn azi gondolta, ugyan lesz-e leső vagy nem?
Nem tudom, hogy eldöntötte e ezl a fon'os kéidési vagy nem ? elég az hozzá, es)szerre mintha csak az égből csöppent vo'na Alá, elölte állt Hörfo Fólión vándorszínész. ki éppen Budáról jóit és Kecskemét felé vette u'ját, hogy a Kendére*) ígaz-gatftsa alait álló színtársulathoz beállítson, | a hová szerződlelett.
Sórös Fábián értett az olyan urak szitjérásábo*. mint a milyen Rélótl bátyánk volt; Ráfótl bátyánk pedig szereteti az olyan világot látotl emberekkel szóba eredni, minő Sörös Fábián volt s igy ctakhamar megköt letett közt fik az ismereftfég, a mire Ffbíáifnak annál nagyobb s/űktége voll, men pénléken sovány böjtöl voll lény isten tartani, most pedig szombst délután volt | már, s nem szerette volná a böjiöl tovább ! bnznl.
-p iá napol nemzetes urtnnj sző]ítá meg .Sörös, Rátőti báiyánkat,
Hátóli kivette a pipál Májából a ho*f-sasn nézett az előtte állóm, lejtől sarkig méregetve
— M napot! — rissoará kedélyesen, mivel lehetek szolgálatjára.
Semtnfvel nemzetes uram, ha egy jó pobár bőrrel meg ne* slaf Mnain'' , Peétről idáig elfárad u ember ítyéi poro* ufón. Affáé ágy is akstfsm Ifi pihenőt Ur (Anl.
Rátófi bátyánk árig egyszer végigaé-aft a |őre?éf»ygö, s mfhf a kinek letwlk
a biztos éf hiilalmaH fellépés, megveregette válUt. s szeinjiiiuyorgntya kérdé tőle: Kihez légyen voltsiépea sfernesém, liogy l'e-iről gyslog jón Ierre/
Kn uemzejes Ilium, feleié rálar-liaii SórÖM, mngynr fdotj vagyok, s Kecske* inét re megyek*!
itor,'[— bellisé kl nagy-Ank ;i hml olyan színházi i'? 1
ném/etes Uram, szinésf; magyar színész nem
— Ac - Ac- -f neh^znu Ratótl bAt komédiás hát peséf
— Színé magyar fzin komédiás.
— NoliAlL ha magyar színész, raondf biztató mo'O^iyai luftfóii, fkkor lordnljnA be sf udvaromba, leiiípnk itiftjd Olt a lugasba, Azfán as Anyiokomlcsak fog majd valami enni ét inni valót ts hoiini
A luga*bá szAláo lí is fiilek mind a ketten. Az asfreoy hozott harspiij valói, s jö bort, és HflrŐ* pAkt9yfn hozzá látott derekasan; ügy! bogv a végén nem Is Sörös voll *»ár,áh*nétn imábh iboros,
Rátőti bAtyAni ürQÍtii laiszoii vendége jó étvágyáeek, h a meddig eveit nem is igen bfnfotfa, hnnem a/étán egyik kérdés a másikat érte.
— Lássa étlej DeeÉR. - mondá Rá* töfi vendégébél — m ie(ies világéleteáben nem voltam még falum lislArain túl, ftjsá' got nem igen óí^asok, háesek egf«ser tnAs* szor a pspnrk IH nbfn há/za; hát héwtéljefi valamit l'esiröl, mi mindent leket ott látni,
— Ejha, uraié bátyám ~ most már Így acőNtetiA ftörM Af öreget, nem voll még Pesten9 íMetnliö; filsfen fkkor semmit sem Ind erről ks óriási haladásról, • ml jMI mfcidenAA^ terléfrfkr Nem tud a nem-zetl IheAiamról pefrjmil. a hol o>yAA fsép dfmbokfl játsfsnskj estét)kéM, meg Arrál A fiAgysserft táeezfcidéót, a mely Hedát lei' szekótí Peftid.4 8 mennél I6bbel ftotötl Ia htirtm a fataten^ aknái aigyekk umtátmi
tea erejével oly Ö*»segü segélyt lehet nyújtani a sújtott népnek, hogy legalább éhínségnek nem less kitéve
Ennyit pedig as a szegény jó alföldi nép joggal elvárhat basájától, nemzetétől, véreitől
Qabo&rizlet&nk 1887|8-bu.
A különféle üzletágak között városunk-bsn és vidékünkön kétséglelonöl a gabona-kereskedelem a leglelentékenysbb; msi csikkünk eszel kivan foglalkozni. A kl a viaso* nyokat csak némikép ismeri, be fogja látni, hogy sok más üzletág Állapota sem lehel kedvosffr ha a gsbonatuleié olyan rossz, mint a mil)en aa tényleg l(ÍH7 H. bsn voll. 1
Megyénkben as utolsó termés nem volt valami különös jó, minden esetre sokkal silányabb, mint sz ország többi résseiben. A minőség sem volt nsgyon kielégítő: butánk sárga s nsm igen súlyos, sőt gyakran apadl azemO, árpánk — mely |óptm minősége loly-tán még két év előtt oly nsgy mennyiségek-ben ment küllőidre — áránylsg osa¥ csekély részben slkalmas a serlőzésre; rozsunk srép lett ugyan, de kevés, zabunk kevés is, szép sem. Takarmány hiányában zabból és árpából sőt rossből Is cssk kevés 0 mennyiség kerüli elsdáprs, mjlg a kereskedelem üzletkörébe jutott buaánfk és árpának árai napúnként csökkentek és oly flfoaony szirt* vonalra jutotlsk, melyet máskor lehetetlennek tartoltak volná* Kivitelünk tökéletesen megs/Unl, mert s német és IrAnefiarvámiel* emeléseket es olasz követte, Hvájca pedig fokkal fii omabb huaára tart igényi, mint a milyenekkel a mi vidékünk rendelkezik. Auslriának és lölegazon alpesi tsrtomáayok-mik, melyekre kizárólag utalva voltunk, Aránylag jobb termésük voll, mint neküak, másrészt a szükséglet olt még csekélyebb lett, mini máskor, nfrl a budapesti malmok, nplyek külföldre nem adhatták el gyártmányaikat, sson vidékekre Is kllerjest* lelték működésűket, melyek szükségleteiket eddig af ottani malmokban fedezték, nagyon
beszélt Ráfótl bátyánknsk es ,ország lövá-rokából; annál kevesebbet, ivott • Annál jobban gondolatokba merült maga Rálóth felmondana magának az utőbbh bogy mlaő uion meliel,As ember egyenesen Pestre
— Sörös végre elbucsozott vendégszerető gAfdájálól megköszönve a szi vsa ven-dégláiMt. Rfilótl pedig f szobijába ment,
Nemsokára azufán vscsorához ültek , as alkony ráhotylt }kerlalvára, a sienda holdvilág slárAszteliA é Vidéket Aranyos lényével. Vackom köztien Így szólt Rálőtt bátyánk az ö kedves e<me pArjáhot: Halled e anyjukom. Vec<ora után kivesd be aa Afyik béres gyerekei, kkutiitf^l el a lám pást, még as éjjé! Pestre akarok menet, Hogy holnap korán reggel ott legyek, holnap este azután vissss 1$ kerülők mindjárt,
A nemzetes asszonv elfelejtette a villáján levő leleifH a esájába dugni e nem várt elhatározás hallatára
— Ml jatoti e«sedhi apjakom? Miért éppen éjnek Idegén és gfelegt Várd be A holnap reggeli ie fogass be, aaetán töft-jdebb Idő elnit tlka)lkmtsg a sámabA.
— Mm Is todsf ia ilyen dologba, anyjuk om ? He rántsd el A kedvemet f lágy ágy mini mondom. A pestieket kelnep reggel áa akerom felkőHent álmAkhőLt
As eassony még fsabedkoif! fkáH, de nem bassaáH seeimii.
A/ért bál elkáseiietlé « lámpáéi, eí#« hoste Urának fokosát, bée/ólilotla a Jancsi gyereket,«éppen a tizet Mfttfottf »l s falu bsn a bakter, miior Rátótj bátyánk nyu-galmes jojssAkAi kiavánva feleségének, a ieaesi gyetekkel, kl a lámpáét vilié, h at-czára lépeft s ig)sae>ee e< arsrtguiink ter-leti, Hogy oanaa esviáa Pestre menjenek,
A lámpást egyelőre nem gyüjtotta meg, mart a Md«iwg «ff kim élteti. Ráfótl byyáak nagyokai gr^mfe pipájából kaÜA^ett |ft r ipmi, iwtisai lápega*

uulmnnn, kegy mm mehmé ffyee kf? rikhaMyek köti gabona váaártáaaikei jelen* red^kk -ak. Mindamellett vidékünkön i ké«s,4* aa aAr tgen MtkélyMk mMdhatö, de m« • («> keitek tu'ajdo-artheto mm má» években örvendetes korul-May, hanem épen • aem kielégíthető tor-üÉMfl> mert ^m • gabonának kélete • lebegi l#(nebetkeaebb volti A termelők ai Arakat oteaokMk tartva. jobbakat Tártak éa esek aebaaM jidtek él, a kereskedő pedig itwhk, bogy ve-z'em fog vagy a legjobb e«et-ben nem fog nyerni, nem bírt oly vétel -kedvvel, mely mái években még akkor is élénkké teszi aa üzletet, ba a malmok egyelőre c*ak csekély mennyisegeket ves/nek. Így egyaránt nv dohának nevezheti át évadot a termelő agy, mint a kereskedő, csak-bogy mtg aa u'óbbtnak aiac-s kilátása arra, bogy as őt itlro viszonyok javuljanak, ameny ttyibeo a vámok íelemelésere As igy a kereskedelem kiterjedésére nem lehet számítani, a termelő szorgalma és kéjjzetisége áltál oly eredményeket ér el, melyek némikép pótolhatják azon vesz'eséget, melyet az ázcsők-( kenések, afral szenvednie kei!. Hogy sok gaz-dáas igf gondolkozik, azt, leginkább bizonyítja azon körülmény, bogy as utolsó időben több olyan bérletazerződés köttetett, melyei drágának mondhatni, anélkül azonban, bogy ne találkoznék mindig újból olyan ta' pasztáit és képzett gazdász. ki kész gazdaságot bérbe venni *» érte éppen ezen drágának mondott haszonbért meg is fttefni.
T A mi a várható ez évi eredményt illeti, mondhatjuk, hogy a vetések jól kilo-leltek, s szépen a.ianak. i az időjárás ts igen kedvező Vajba megmaradna igy s gazdáink annak idejen jo lermésről asó.hatnának. Szemben azvkkaJ az óriási károkkal, melyeket az árvizek az alföld tágas rónáin m étben ismét okoznak, valóban szükséges volna. bogy magyar hazánk j többi vidékein dúf termés legyen. nehogy az ország áldó- . satkéazsége ez oldalról is szenvedtél.
CáaM ára
éataMa aawklat
t-Mparta laavap. Ma . ■ . t«i.<Qt 1 ftt
t , , léUa0tk4 na ttMh m,
1 Jtqaa ilaa . i .li . 10.
if4 ; glfagytkaraa 40 ,
ft. Tai% Hadatra Mm . . r H.IM
1 t a 1 éta g^Mana •ö.
A közölt árakban a csomagolás és a száilífótelep. legközelebbi vasuiáUomáaáboz vab'» siállHás költségei is benfoglál tatnak.
A felsorolt készlétek erejéig j a megrendelések beérkezésük sorrendje szerint elő* jegyzésbe vételnek és fogaoatoaíitatnak
Azon megrendelések, melyeit az állami telepek készleteiből nem togaaafoaiibaiók, illetőleg más fajokra vonatkoznak — a meg-rendelőnek rendelvényében határozol tan kifejezendő kívánatára, Fraocziaorsjeágból való import aijáo foganatositlatnaJf, s ezek behozatalára nézve a miniazterinai a kőz tetitést elvállalja.
A Franeziaorazágból közvetilendö sző-lofajbk a következő árakon bocsáttatnak a vevők rendelkezésére.:
Bparw Ssars|t 1 i**s gyikara an . A frt
Járást* *isu . I . 10 .
, 1 ét«4 gpókera . .38 .
. * . , a - • ** •'
EUrtasMat aíaa a 25 .
• 1 Ira gr<)kem , . j . 100 ,
Vért Hadaira *íoa , .}. 20 -'
. , 1 lia gjrfikársa , . I. (I ,
A csomagolás éa a Franeziaorazágból az ország haláráig való szállítás 1 költségeit a megrendelést közvetítő minísziefiom fogja fedezni. Miután a készletek Franciaországban is kimeríthetnek: a minisztérium nem vállalhat felelőséget az iránt, hogy a Franeziaorazágból megrendeltein! kívánt vesszők minden körülmények közt beszerezhetők lennek
A szőlővesszők vételára és határától a 'esdő vasu'állomá«ig litási költségei utánvété! utján megrendelőktől beszedetni
A megrendelesek as<közléfl| megrendelési ivek adatnak ki. melyek min-| iája alább közöltetik
A megrendelési iv az ilelő lebk által a rovatok megtelelő kttoltese mellett egy-szérOen aláírandó és az országot borá«za'i kormány biztossághoz (Budapet, ifóidmive-lési minissterium) legkésőbb 1886. január i vegéig beküldendő.
Ily megrendelési ivek — szóbeli vagy | írásbeli níegkefeaésre szerezhetők | szati kormánybiztosság^, az czeljériskdlai igazgatóktól Er-Dtá czal, Budapest. Nagy-Enyed. Ménes,jl L* borászati vándortanítóktól iTuis Antal, [Gödöllő*JWsö Miklós. Pécs, Deák Tamás, | S/ékesfehérvár. Rácz Sándor, Szeged. Guz-í man I>énes Misziöila'u, S*atmár vármegye;
Fekete Pfl Ssőkefala. u. m. Dicfeő-Szent-j Márton); és a phyllozen feljgyeökiő! (Máríá«sy Antal, Kassa, Wény János, Fehértemplom'.
A megrendelő aláveti magát annak, hogy az eserben, ba az utánvétté) küldött vesazöszáilitmány átvétele iránt báími okból nem intézkednék: a minisztérium á vas zők j vételárát, a fölmerült összeg szállítási és egyéb költségekkel rajta behajthassa A szállítmány késő kiváltása következtében szenvedeti károkért támasztható kártériiMí ige > nyeknek hely nem adatik.
2) Azok tájékoztatása czéljábol, a kik nem a miníazierínm közvetítésével hanem , közvetlenül kiváltnak Franciaországból ame-; rikaí veaszőket bozainí, alább k&őlietnek az egyes francziaorszSgí usgyobb Mölövesz-, szó-kereskedő czégek czimei ilyenek:
1. Leenbard. Parlier é. KrQger czég, MonipeQier.
2. Aimé Chspio czég. Cl á'eau de Sa-laiiea, prés Moateiimár liróme
— Hm! dünnyögd magában Rálóli, j — szakasztott mása ez a mi falunk tornyának: mindjárt tudtam, hogy Pesten se tudnak különbet; minek is ámítják aiemberi?
Node majd megnézzük közelebbről-
Mikor aztán már tisztán ki lehetett-venni a dombon emelkedő temp'om korrajzát ; a Jancsi gyerek dörzsölte szemfeil, mintha nem igen bízott volna jó láiftsiMs.
— Teins uram! kiáltá egész elragadtatással; hiszen Ikerfalvára megyünk.
— Hallgass tacskó — mordul a fiúra Ráióti bátyánk; add ide azt a lámpást és takarodjál haza.
Most már a házát is látta R&ióii bá-! lyánk, a ki észre kezdte venni, hogy volta-
i képen a baloldali oton kellett volna Pestre mennie, s igy a jobb felől vesefö Ulon meglehetős nagyot kerülve ismét hszaért.
A nemastas asazooy szorgalmas házi-asszony volt. Mikor Ráióti bátyánk a nyitott pilvarajtóba lépett, éppM a turMlepény hozta ki a cseléd a sütő kemenczéböl.
Az asszony Maimit oem szólt; csak mosolygott a belépőre.
Ráióti bátyánk saoabap. minthogy va-I lamit csak kelleti mondania, igy sióit : Ro anyjukon); az Isten sem akarta. Ibogy éo i kimozdulják [az én kedvei fslumból; már mott Ül féoilök, a nélkül bogy Péstel lál aáss, 4- Botis ágyét t
SZALAMAKliCR.
z oruág aló szál-fognsk a
Védekezzünk a phylloxera ellen.
E tárgyról hivatott kezekből a követ-kesö közieményt véltük:
A pbvilozera eiléiT|kéiféleképen védekezhet fink. Megvédhetjük tőkéinket a pbil-lozera elleoe* amerikai szőlőfajok ültetésével, és másodszor pbylloxera pusztító szerekkel
A maga* krmány tudvalevőleg intézkedett már, bogy a a nőHömGveiÖ osztály-^eg«zerezbe«se a pbyllozerának ellenálló amerikai föőllőíajokat, s ez iránt hirdet* ményt ís bocsátott ki. melyet alább lényegében közlünk.
Bkalia, budapesti gyógyszerész pedig oly szert talált fel, mely által minden piiil-loxéra elpusztítható. Ez utóbbira ugyancsak közlök egy levelet, mely tájékozásul szolgál bál az olvasóknak.
A földmivel és- ipar és kereskedelemügyi m. kir. miatazienum^ak az ameriksi szőlővesszők beszerzési l<irmairól kibocsálott hirdetményét a kivetkezőkben adjuk:
I) Amerikai szőlővesszők az állami telepekről 1888. tavaszán, az alábbi készletek erejéig, a következő árakon adatnak el:
lett a Jancsi gyerek, a ki azt Mm tudta, mit gondoljon ebez a szokatlan nthoz. Éjfélig csak minden nevezetes esemény nélkül ballagtak így kettecskén az országúton, de most egy füzesen kellett áthsladniok, a a hold is (elmondta a szolgálatot, aem érvén rá Rátóli bátyánk kedveért tovább is vesztegelni. De a tüzesen is keresztül vergődtek s most ismét az országútra jutottak, mely azonban itt ketté vált. Mégis csak meg kelleti gyújtani a lámpást. Fj; azonban nem volt oly kőooyü dolog. Mert —- és ennek óriási káromkodással kifejezést ts adott Rátóli bátyánk, egy kis itlssáí kerekedett, mely ngyanaayissor el ia oltotta azt Félórai keserves munka után végre sí-Herftlt. De most megint egy nagy kérdés elöli állott Ráfóii bátyánk: melyik ut vezet Pestre. Egy ideig habozott. Végre azután jobbra iatetie Jancsit, a a jobb oldali uton folytatták vándorlásukat.
As öreg Ráióti jó kedvben volt Fü* lyórMaeti, utfán valami nótát dúdolgatott a megint pipára gyűjtött, Így haladlak azután aéháay órái| egymás müíeti. Aa idő friss vall, s meü/iföl lényei ásftrke küd látszott a távol ég homályában.
Egészen más levegő ez, mint sálunk, gondola magában Ráióti, nem ia otvan messze leket már Pest. Nézz csak kifelé Jancsika -ssótüá meg a kísérő Itt — mintha messzi-Ni valami tornyot láteékf
— Baon — azt moedja a Jancsi gye* rsfc, én hf mintha valami tornyot kkiaék.
9 mikor aztán a hajnal első bíborával bontotta a keleti tg*, a köröskörül a ler-mÍümI eisdni kasrdstt, a távolbaa agy leMeg Mmjm voll Mirivekelá
lére külön
a borá-összes vin-iszeg, Tsr-'ozsony)
I. CliMM Ooari) eség. SeatGeorfM prés Montrief ler.
4 Albé I Piofa daég, Cbá'ewi deMey nardtGondaf, préa Libdirie (tííronde)-
A kik I özveiientji' kívánnak aafilövesz szökét Franc iaoriságtlél hozatni, a fiasMi kikötőbe vab bentelbék és m onnan való vasúti lovát álláshoz MükségM engeder liietöleg asAlitásj igazol «ány megnyerése végett az aletrt mí&űideríumb'iz keli bogy forduljanak, j z ez iráiií benyújtandó kér vényben fölemlítendő f a behozni kívánt vesszők számL a [szállíjmány czime éa ren-deltetési helye, valamint a leadó vasul vagy hajó-állomásJ
Önként értetik, pogy a beviteli éa szállítási engéd&y {csakis pbylíozera-zár alatt lévő községei hstárábi szánt ily vessző küldeményekre nézve !«z adható.
Kelt Bufiápeéen, évi január bó
6 án.
földműi/él•{ ip&A k ktrnktdtUmügyi
pn. jb'r. minür/rriicm. Skall* grégy^zertsgoek pbiilozera pots-ti ó szeréről elégségesnek tartom egy a tárgy ról szóló hitewM i levelet kózöini. á levél igy szól: * Szjölőid még mentve vannak a phyiloxerálöl f Mi márInl vagyaok rajta ; in-ott egy egf löké sinlpdjk, mint a sorvadásban lev© betegt — |Az őstzeí tettem ki bérletet a Sla.la bpesti gyógyszerész phii-lozera-elIenes-szeréveL jSaGlőteikemnek egy beteg részéi behintettem M két bét mnlvá lówzebsaonliioltam a be nem bictett beteg-%el. A behinteti télken a töke gyökerei egy lábnyira t*»le vállak felfújódott phillozerávaí, a be nem bioteit tőkék beteg gyökerein ugy sürgött jorgptt a phiílozera. mint a muszka hadlesi határainkon. Skallámk legalább ezer levelet küldöttek a ki«éret eredményéről^ .melyek k-.z: a legtöbb elia-merőleg nyilatkozik. A szernek használati egyszerűsége elönge abbin tan, bogy azt kapálás e'öttj vaÉf után keil elszórni és CMk annyit Mell el inteni hogy minden tö^ kének megmentésé épiten egy krajezárba kerüijöo.
E kísérletemmel tzembea ültettem 1500 darab amerikai ellenálló gyökeres veeezó' is; ugy látszik ai ónban, bogy alig fognak azok meghonosulni. merj már a második évben hanyatlást m italnak a növekedetten
latszik, hogy a
poritás is ns| yen
az átalakulás
ugy
Jálttói nemesité« és sza-neheken megy előre, mi
Wf
ránti bizalmat c-ak esökkenti
Sulcnfélék.
orválh Fereairz, a hely
- Wr
beli lörvénrszék bikája ín behívatott ki«e gitö bíróul a kir. lábtákox. Igazságügy miniszterünk ezep helyes intézkedéséi annál nagyobb és öiánlébb örömmel üdvözöljük, mennél inkábn meg vagvnqk győződve arról, hogy ez mtézttedéM állal egy kitűnő léríiunak érdemeit ismerte el. Mert Dr. Horváth Ferencz ép osy jeles jogász, mint kitűnő bíró, ki tárosnukban méitan köztHZie-let tárgya volrl Ép [axért, mig egyrészt »Vö-lünk s felsőbb helyről! jóit elismerésnek, másrészt őszintén fájlaljak körünkből talo távozását. A kír. labla valóban jeles kép-zettségp tagot nyetl benne. Helybeli tisztelői a lávoaó férfiúnak. Ikinek e bó 16-án kell ' már jelenikemie a kir. táblai elnökségnél, nagyobb ovációt száódekoztak rendezni, de ö. kinek egyik azépl jellefivonáM a szerény- i ség is, ezt nem logadts el. S igy a társas körben, melynek -D(. Hoháth Ferencz egy időben alelnöke voji, rögtönözlek borsoes-lélyt, melyen ott laüuk megyénk alkakai-lag itt időző löíspiéját, ÍSvastics Benőt, a helybeli törvényszék elnökét, Cseresnyés Sándort, Hóm ezredest ja az üanepelt lér-fiunak nagyszámú tisztelőjét, barátját. Az estély a legkedéSyekbb Hangulatban folyt le. Kívánjuk, bogy a tározó Dr. Horváth Ferencz urat a legjobb szerencse kísérje.
— Xagy Ikslyka. Jászai Mari asz szony vendégszereplését .Vajry Ibotjfkny a nemzeti azinház bájoa ejflvésznőjo vahotta let, ki néhány elfciksrt (. hó l3-án érkezett városunkba s még áseap a *Váljnak eU czimtt vígjátékban lépett fel. A közönség | nem volt kellőleg értesülte a múvészn^ idejöveteléről a igy csak kevesen részesülhetlek ama műélvezetben melyei ebö játékával | nyújtóit. Akisaászaok művészetének híre futa-modváa, második éé további felléptére teli ház ígérkezik. Saoaibetoa színre kerüli a •Oaék*.s ma szjnra ketOlend a •Czigáayrsi melyekről Isptmk jövő számában referálunk. Az előadáaokra felhívjek a közönség figyelmét.
t Gfáeaklr. Babosa Benedek nyűg. tiszttartó, B. Ijtezlfl helybeli ügyvád édes atyja, a városinkban is liszteléfben ismert jó öreg ur, f, M 4Ín Faisson (Somogy in.) életének 74-ik ItéMn, agfasélhédétben meghall; lemfiéM 6 én srámos tiszlelöinek reas-véte melleit tartatót. N|ugndjék békében'
* Perlkkt a uj aljárásbirOi állás rendszfrésilletéi. E ismeréttel adózunk igaz •á|üg)mmíszterftnki ek ezen íalÉikiiéMiii, melj Akai légiénél hiányon següoti.
- Igsagslé flIiiiMi A keazt helyi közaégl az etta« elemi ia és teAeyísfceia igazgatójává bárom egymM után kővetkező éne, vegyis az űfcolfszéfci rnandatnm tartamára Bányai Károly tanítót választolta meg iámét, kí eddig is rá év éta) az iskola évről évre v*le«ztott-~igfzga-tója volt
— lelet. Tapoiczárírja t#d H»<éek A moll napokbea egy Tagozza meiletí faluban, Rapoakán, egy épitendA katb templom áMtáaánél cserépfazékra akadtak, azt bezúzva 12 drb. karkdlAf találtak Azoonal a korosmába vitték és ecsettel mostak meg, bogy meggVőződjeMk. vajon ecetes e a' latáímány. Ekkor faíünt, bogy ke* darab ezüstből, tiz darab pedig jaranybói vaiá, n. melyikéről golyócskák függtek a>á. A munkálok ősszeveazekediek a falást kincs miatt, a minek az lelt az eredménye, bogyédrboi megtartottak, a többiről a gofyckai ietőrték ' éa ezek nélküi adták át az épite</ttek. Ugyan-ekkor az építész Gráczba utazott éa ezen. talán régéazeti azempoetböl mindenestre érdekes tárgyakét állttöíag a griezí múzeumba adta. Pedig hát lelt volna azoknak, még pedig jogosra, iaás helyük ís.
— Taaigjl kir. A nagykaaizsa; tani (ói járáakörnek városunkban székelő
' választmánya, L hó Mo Bogmemn Mór elnöklete mellett ülést tartott és kimondotta, bogy a Pailinban tartandó tavaszi járáskörí gyűlés má>. 84-én fog megtartatni. Megállapittatott a tárgysorozat La. ssit a kibocsátandó meghívók fognak az éfdekel-j lek tndomlaára adni.
— A fiaadák éa Iparnak ált. hitelszövetkezete •keszthelyi fióktelepéinek mely 18*7. augusztus 90-án szervezhetett ez idöszeriut 557 tagja van, kik 1172 részjegyet (20 frtoaet) jegyeztek Befizetlek eddig 2113 frt 65 krt.» CzégtejegyzéM most van folysmatban.
— lakala épliém A keszthelyi kői-ségi nkolaszék L bó ll-én lartott ütéa*u batározaiilag kimondotta, bogy Keszthelyen égeiő szükség van iskola 'pilésre. A Schadl tanár állal, beterjesztelt * épület terveket ngy egészségi, paedogogiai, valamint gazdasági szempontból helyesnek mondta ki mely éknek kiviteléhez a várót kéovisetö testületének beleegyezését kén ibom ki 4 |
— Leteajém, mint <^vasóii^ még emlékezni fognak, régóta foglalkoznak azzal a tervvel, bogy az ottani járásbíróság telekkönyvi hatósággal rnhártaasék fel. Most ujabban e terv ismét napirendre került, még pedig azon erős szándékkal, hogy mo*t már e balóság felállítása btz^n remei-hetó.
— A kalráajféaaek. A kéjbö.-gyek botrányos magaviselete miatt, mit a közeli kórház udvarában sétáló betegek s általában az arra járó-keWík nem kis megütközésére holmi pajkos mulatságból legközelebb is elkövetlek, rendőrségünk kénytelen volt az egyik bordély-báz tulajdonosát szigorúan (pénzbírságra i megbüntetni tstné1 egy ujabb coneret eset arra nézve, s mit mar oly gyakran hangoztattunk, bogy a kórház, gymaásium és tamétő kozpontjáb&i mielőbb el kellene lávoíítaai az egész bot-#ny-fészket. Valami felsőbb végzé«röi ballonunk is már. Ajánljuk batösáigonk ágyét mébe.
— IlkedvelM azlal eMadáa
A keszthelyi jótékony nőegylet, mely • évek I óta nagy buzgalmat fejt ki, bogy a p Keszthely város területén tíS mmkaképte-len aggok és árvagyermekek keserű könyeít áldásos kezével letörölje, most műkedvelői színielőadás létrehozásán serénykedik. A művezetésre Garay Sándor arat nyerté meg, kinek ismert ügyes keze és-lapista'a bizonyára diadalra viszi a szép «s«me\ melyet kétség kívül dós anyagi satvt sand. A műkedvelői előadás ma.«s bfSan lesz. —
— Aa álkst pklllaxera Ma«aas-tiyörök szépen fejlődő köakég aaMáai már teljesen tönkre lette.1 A matt fesse* mmí üresen maradott, a meazea győrto saólóMá-ves bordója s most, minthogy remény <*aca. hogy a szőlőtő tóid ágat báftson, banea bér. de hozzáfogtak erélyesen a vészes rovarra inficiált szőíöttíepek kiirtásához s szántás a'á fogják a kiirtott terülteket, bogy ha bordó nem, hál a hombár telyék. Kérdés meg-leraű-e aa a föld a gabonanemüakel ? Ra nem, akkor a m. győrinek kuldnstariszayál akaaztbatnnk nyakukba!
— E^egyséa. Ijnter Pál aala-agA-ti-i postamester L bó tS-ée eljegfezte Deutacb Katalin k. a t Kesubelyea.
— A nyári aalal évsdrs Ságby szintáftolata nyert KesztbelyM előadása m ^edélyt. A keszthelyiek hát aem boseIhatnak, len nyárára színházuk és színészek is benne, csak aztán pubtikimban ne legyen hiány!!
— Házaaaág. Neuhau« Heárik, vasmegyei bükki vasnti hivatalnok L hó 104e Keszthelyen házasaági frigyre lépett Seb vei gvr Ilona kíaasazonynyaL
— A harmadik vémal zarándok menet ben, mely a napokban vonnH keresztül vasúti állomásunkon, vajmi keveeen valtak részt, ián 26—30-an s nem 230-en, mint némely lapok irták — mi véleményünk szerint legnksbb a tavasai sürgős munka Időnek tnlaidooithalö. Eamttal a kis csapatot nem is külön vonat saáliiioiia A negyedik vagyis a nyári menet egy kaulk majd sokkal népeseM leea. Egyébként >ár-jentk apMlMl
- fflbNHfviráiMU. Zala-Szent-OförfyvAr kosségben Sebesi Jáans 84 évaa IdMaaíve*. BMftinta aa özvegyi élei keserveit, eiioek Stefiiét éllel kivánt régéi vetni. Fth*r*asárnap|án folyó hó 8-án el el ia jegyezte magának jtiveagő élete páijául Németh Katsliot. fti?. Kinn Andrásnét, kinek még csak 36 év nyotnja vállait.
~ ái #a kl* tniágaaibél czim atail ad ki Radrónyi Dániel Budapesten VII, ker. külsi doh utoaa 46. aa. 1. em. 14 ajió) eibe»aéJé»ekei, történeteket növel-Iákat, melynek előfizetési ára 1 Irt tíO kr; l»öbí ara 2 Irt le*a. A mú május végén jelenik n>ff Mép kiállításai, mintegy 12íven A mü t«nalma: Egy a sok közöl, — Tévutak. — A nagyságot ur. — Blanka. — A meghiúsult roenuyeg7Ó. — Béla és Éva. - A hatj -Ijutlsl. — As apácza. — Árva Kató histó-nap. — A kömives család. — Előfizethetni m szerzőnél, vagy minden hazsi könyvke- , reakedönél és szerkesztőségnél Valamint i Scihinidl és Aigner könyvnyomda intéseié' hen IV, magyar ulcza 6. sz.
Brazovicsoli, Hevesay Krísstyáa Tódort játszóit a. Mindnyájan elég ügyesen, dióséraIre méltóan alakítottak a igy a hosszú darabot jól mulatva; tjall^ada végig a szép számban
yooooooooüoooüoq>Q^)oooooQooooooq;
megjeleni köiöcaég. Aprille \12-én I
Váljunk el* czímÖ vig-
játék kerfilt szirtre Nagy Iholykátal, a( Nemzeti azinház ázép naivájával, ki Cypr^enne-t jálszoila. A fatál éa feliQnöen szép művész-
| Zala vármegye alispánjától. „
(1572 ni 888.
Pályázati hirdetmény. $
V
Nagy- Íanízsa rtíndezett tanácsú városban üresedésben levÖ C városi orvwi illáaraj az 1886. évi. XXII ik t. cz 82. fa alap- C ján ezenne I pályázat hirdettetik. f
A pál/ázn kivájiók felhivatnak, hogy az 1876. óvi XIV. X tj cz. 43, §-a és az 1886, évi XXII. t. cz. 73. § a értelmében > felszerelt olyalmodv^nyukat bezá'ólag , J
fcJyró! évi május hó 10-ig c
hozzám büiytntanij el ne mulafeszák, mert a később érkező fo- v lyamodváinok tigyelemlic nem vétetnek. C
A városi orvosi állás évi 150 frt fizetéssel dijaztatik, ezen r kívül n orvosrendöri vizsgálatokkor díjszedésre jogosult. í
Zala-I gerskeg 1888. ápril 10-én. ' t
Csertán i
1541 — 1 Zalam^gye alispánja
nő megkapó aaiabadi élénk temperamentum,
jelenség; réndkivül Mozdulatai, getiusa igen választékos; hangja kedves csengésű; gerlebugás ha hízeleg; a a nevetésének is oly lágy a fulama, mint a nevelő gerle daláé. Éppenséggel nem csodálható, hogy mindjárt első Idlléptével elbűvölte a közönséget nemosak egyéniségével, hanem gyönyörű játékával. A jelenvoltak sűrű tapsokkal és kihívásokkal jutalmazták a művésznői. Méltán pánha'ják. kik az előadást megnézni eimulaiutlóüák. Emelte a darab
sike*
játéka. S igsn
Színészet.
tiül i*t.
April 6-án zsúfolt ház előtt Dóczi Lajos »Széchy Máriá«-ja került azinrs.' A czimszerep Jászai Meri kesében volt s egye-ez a körülmény menielie meg a darámért annak legragyogóbb köllöi részié-leit — mik mú vészi erő hiányábsn teljesen hatástalanul maradhatnak, ellapnlhalnak — Ő annyira érvényre juttatta, bogy a különben nehézkesen fejlódö darab, a tömérdek asónoki áradozás daczára 1a, nagy baiásl aratott színpadi tekintetben ia. Különösen n-egkapó volt játéka, mikor elmondja mulija lóriénelél, Dóczj költői gondolatokban gazdag, ragyogó alilusával. — Veszprémi (Wes selényi) elég jól beleélte magát szerepébe, de s frizurájával aehogyaem tudtunk megbarátkozni. Amint véltük éazre a közönség még annyira aem mint mi. —• Moóri Sándor (Lisli) a ravasz és kapzsi főurat élethűen mutatta be.
April 7-én Jászai Mari művésznőnk a »Lecouvreur Adrienne* czimü 6 fólvonásos színműben lépett téTminl cximizerepiö. Mind-
tigig nsgy listással játszott, de különösen iiolsó jelenésében, mikor dulott lelke vlsioi Ijöiöii meghal, megrázó hűséggel játszott a a színházat zsúfolásig megtöltő közönséget teljesen magával ragadta. Mellel te szépen játszott Moóri Sándor a színházi rendező szerepében. Tekintve, bogy valami nagy tanulmányt nem lordiihatott szerepére, dicséretre méltóan betöltötte azt; mert ha a kényes szerepben, hajszálnyira túloz, az egészet elejtene volna. A kedélyes galleris, mely abban a szent bitben él, bogy mikor iMoóri szói, okvetlenül nevetni kel), — igy ... is erős hajlandóságot mutatott a leghatáso-ssbb jelenetek tönkrelevésére.
És lett volna Jászéi Msrinak utolsó föllépte (igy jelentene a színlap) ba látva a nagy Óvácziól, melyben Őt közönségünk részesítette., el nem határozza, hogy még két darabban föl fog lépői nálunk.
Mindenkit örőínmel lepett meg e bir s vágyva várta közönségünk a művésznő fölléptél. Ennek tulajdonítható. azután, bogy ápril 6'án a »Kisasszony feleségem* czimü operetie és ápril 9-én a >Liü< czimü fran-czia vaudville előadásakor majdnem kongott a h$z a/ ürességtől.
Április 10-én iámét Jászai Mari lépett fel •Deborah* czimazerepében, melyet éppen oly utoJérhetelfenséggel mulatott. be, inint első föltépte alkalmával Medeat. Az ő művészi nagyságát u.éliányfó közönség úgy megtöltötte a színházai, hogy még a zenekar is kiszorult s valamelyik öltöző lülkébe vonultán játszolt.
April 11-én az »Arany ember*-l adták. Jászai Marinak (TerézJ kevés szerepe volt, de azt is nagy ijetszessel fogadta a közönség. Ez volt utolsó vendégföliópte, mely alkalommal gyönyörű koszorúval lepték meg tisztelői. A nagy-kanizsai kőzőn-zonség előtt aoká feledhetetlenek maradnak azok az alakok, miket 6 művészi erejével (eremled és bemutatott. — Az > Arany ember* több alakjai közül Agh Ilon Tímeát K. Korúé* lika Noémit, tizajfári Janka Aihaliát, Veszprémi Timár Mihályi,
rét Veszprémi (PrunellesJ elegáns Teljesen bdlo alálla magái szerepébe jó kedvvel, áMondjltsággal játszott.
Felelős szerkesztő: V A K O A g. AJTÓN
Nyilttér.
* Vsn szerencsém á t. cz. közönséggel liAleleilet tudatni, hogy április 21-én fáncstanltáal folyaaaol nyitok a takarékpénztári épületben, as egykori posla helyiségben.
Előjegyzéseket szívességből elfogsd Tischel Fülöp könyvkereskedése. Lskásom f.ówy József féle házban; az udvarban. Mitzky asszonynál.
Teljes tisztelettel 156 I—1 Neumann JI6r
tánczianár.
HÍUMTÉIEK. 638/ikv. érk. január 27-én 1888.
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhirré lételik, hogy Szábó Ferenci végrehajtat ónak Pint { Férencs úgyis mint kisk. Pint István, C*e-czilis, Anna éa , Lajos gyámja végrehajtást szenvedő nkanizaai lakos elleni 200 frt tő- J ke 1883 évi jsnuár hó l-iöl járó 6", kamatai 15 frt 88 kr. per 6 frt 95 kr vég-rehajtAs kérelmi # Irt o0 kr jelenlegi s még-felmerülendő költségek iránti végrehajtási ' ügyében valamint a csallákozoilnsk kjmon- I dott a előzőleg végrehajtási zálogjogot;nyert j S. Franki bécsi kereskedői czég 446 frt 37 kr. töke ennek 18b7 évi junius 5-161 járó | 6% kamata 14 frt 95 kr. per 12 írt 70 kr. | végrehajtási ugy Hacber Vilmos nagykanizsai lakos 28 írt 74 kr. töke ennek il»87.
j [P^ilyázati hirdetmény. í
M A nsgyikanizsai jpársegédek önképző segélyzö és rokkantpénztár egyesü- 1
jir leiének szervező blzoitaágs ezennel közhírré leszi a következő alábbi pályázatokat jí
S l-ször. (srvosl; állásra 100 frt évi Azetéasel ezen álláara minden hely- w
0 ben lakó orrásl ur pályáaisl. A
Teenflői ugy mint: J
a) Minden mégbetegedeti egyesületi rendea tagot megvizsgálni és az ellenőr- m
nek jelentést Ilennt j j V
bj Minden rendes tagot gyógykezelni és általa meghatározott rendelési őrá- W ban elfogadni. . f \ , ]" 1 i;-' i M
c) Rögtön megbetegedés esetében a beteget meglátogatni és a rendes orvosi J segélyben réssCRileni. M i ' ^ WLj
d) a kótházban kézéit beteget ellenőrizni. V-2-szor. (áoiMliiokl állásra mely '20 forint havi fizetés, szabad lakás, éven O
át szsbsd világítás, 6 hónapon kérésziül lűltés és némi mellékes jövődelmek me- Q
lyek jogköréljez tartoznak jár^ -r ' ! A
erre pállá/haX minden nöa illetőleg családos munkás (bármely szakmából) m
ki a helyi vikzónypkat j vagy uiczákat tökéletesen ismeri, azonfelül leddbetlen W
elöéleiü egyáá.!— tariojzik kijelenteni: íjr
a) kanluttal születésbe?.vagy mióta tartózkodik helyben T O
b) nős-e' és hány lajfból áll családja? t t^L ffl
c) miiélé loglplkozása van9 . | Q
d) bány éjves és irni olvasni tud e? j , la Kölel tutivgei j' I ' 1 W
A tagok ól illet ve njesler uraktól a heti illetményeket pontosan beszedni. A m
munkaközvetiiést eszkömjoi. a beteget jogosultsági bizonyítvánnyal ellátni és as W
orvoshoz ula ilanij Az utasokat fogadni és a mennyire az egylet körülményei w
megengedik, i iszia Wygyal ellátni. Az egylet vagyonára nevezeiesen-butoraira já- w
léknemeire fe ügyelni és a jáiékpénzeket beszedni. 9
Felhivjul tehát mindazokat, kik pályázni óhsjtsnsk, hogy e czim alatt: »A m
nagy-kanizsai iparos ifjúság ön képző-egylete Nagy^-Kanizsán* W
if évi april hó 24-ikéig X
pályázatukat lenyuitsákj. Q
Kelt Kagy Kanizsán 1888. ápril 4-én. M / I ' F • m
m 1 | szervező bizottság megbízásából J
D FlelieHlisefier Jakali Maalal Mihály 9
Q ii. jegk'ző. | | 155 1—1 id. bízott, elnök. Q
május 30-től járó 6#/i perbeli 5 Irt 82 kr. erejéig a fenlnevezelt hez tartozó nagy récsei A -f 46Ö6-46ÖU brsz.
hónap alatt, -f-
bónap alatt, 4- minden egyes részlet az árverés napjától azámitaodó 6%
kamatai 6 frt 04 kr. végrehajtási költség kir. Irvszék ferüleló-176 srámu tjkvben a. Pint Ferflncs s neje Maiiz Czeczilia tulajdonául felvett váltság kölples 560 frtra becsült ingatlan 1&J8. évi május hó28. napján d. e.
10 ómkor .Nagy Récse község házánál Dr. Benczik' Ferencz felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöltével megtartandó nyilvános árverésen eladatni lóg.
Kikiáltási ár a fennebb kilett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*/o át készpénzben vagy ovadekképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt báron egyenlő részletben, ínég pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedései öl számítandó 1 hónap alatt, 4- a másodikat ugyanattól 2 harmadikat ugyanattól 3 után
klama- mmm> ____ ___
tokkal együtt jlkrverési feltételekben meg- I Be^e János örökfsei BenketBozi és Péter
végrehajtást szenvtdö esztereenyei lakosok
1732. érk. márcziu|i
AR7ERÉSI
A nagy-kanizi könyvi osztálya rés:
Moóri
határozott helyezés módosatok szerint fizetni.
Keit Nagy-Kanizsán, a kir. (szék, mint teJlekkönyvi hatóságnál 1888. óvi január hó 31. napján.
162 1—1 Gr. HUGONNAYi.
kirendelt kir. tazéki bíró.
elleni 200 frt töke járó 6% kamatai
lö-pn IM8.
HIRDETMÉNT.
ai kir. törvényszék leiekéről ttözhirné tétetik, bogy
Jani András s lársú végrehajtálóknak néh.
II .a n
I 1 i s |
fi yl t | ^
\sti Ji w -s: £ B I-. "
nArUBsJBfit -3 " dí 53 5 a ° «
[fi O Mi it 3
/ o « 1 {? ti^o s s-s p gj -a
• / Üa »si-S ll^á-fi-
^LUm A i rJ CX* fll •§ í? S 3 Sj I S rn 1 ^
fii Sjaj V ©: .sa J 3 í s 8 » M ^ f= *
Vá'UMk' M 4H -1 wi i fi _ jff 0-K" 1 fl II 91
iESJr 1 ^ . ii rf 2-
teÉl % fl S i g
junius 26-tól 23 Irt 95 illeték 39 írt töké enbék 1883 már-r9 kamsisi 30 írt bizio-kr per 6 jlrt 95 kr vég-
1871 évi '/,•/, óvadék kincstári
Irt 5tp kr jelenlegi s még végrehajtási tSrvsték terüle-tjkvben
iránti
Kir
sz
kr per ít Irt 57 ki i 03 kr kincstári ad czius 26-tól járó 6 silási díj 32 Irt 20 rehajtás kérelmi 9j felmerülendő kölláágek ügyében a feninevézelt léhez lartozó eszléregnybi 66 ALI. 4. f7i 10—fel és 33 sorsz. a. Benke Rozi félj. Farkas Mihálybé éa Benke Péter tulajdonául bejegyzett 1060 írtra becsült ingatlanok
1888. évi jallus hó 16 napján d e Í0 órakor
Esxleregnyén a körfség házánál Remete Géza felperesi ügyvéd rtgjy helyettesé közbejöttével megtartandó nyilváqoa árverésen eladatni fog.
> Kell Nágy-Ksi)igsánt a |r. tssék, mint lelekkönyvvi hálósánál 1888 évi márczios hó 12-ik napján.
1884 éri oktober 13-tól járó 6«/ö kamatai 31 írl 66 kr. per 7 Irt 80 kr. végrebailás kérelmi 8 Irt 50 kr. foganatositási 9 Irt 50 jelenlegi s még lelmerülendö költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó az esztereg-nyei 3fto-sz. tjkvben A 4* 18 hsa. a Horváth József és kisk. Horváth Joli és István tulajdonául bejegyzett 386 írtra becaült ingatlan az 1881. évi 60. t. éz. 156 g-a pontja alapján
1888, Július lió 4. impján d.
10 órakor ^
e.
151 l-l
Gr. HUGONNAY kirendelt kir. tsséki bíró,
1773 érk. mározias lll-áji 188H.
ÁRVERÉSI tóíDETMÉNY.
A nágy*kaoiigái kir osttálva résiéről közhírré váth Juli lérj. Kele
Horváth József vágieheitlat saeovedö eaite
regnyei lakos elleti 03
Iftrvénysiék lekkvi tátetik, bocy Hor-Andoioé végrehajtsanak
(ri 63 kr. tőke
Eszteregnye község házánál Dr. Kele Antal felperesi Qgyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen etadal ni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár IO«-ál készpénzben vagy óvadékktyea pa pírban a kiküldött keséhez letenni.
Vevő kötelea a vételári három egjenlő részleiben, még pedig: az elsőt aa árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatta — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyea részlet után az árvarés napjától' azámitaodó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatáro-sott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kait Nagy-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi halóságnál IP88. évi mérczius hó 14. napján.
163 l-l Gr. HUGONNAY
t Urendalt kir. taaéki bir*.
4
. • i ■ | I f ■ mW-71
H IS L T I ■ t a - r AL T o E f A T JL
A tWM i^ir aMfrváatriáse folytán «tfát (lyáii talapomat r* i ópraMánmmsl atyáit IMA. ért áprJIU M 13 Ikrtól Üe táv OT V, kar. kaiaó rtolal M. ssám alá kelesem Oá.
ur 13 tíUAEPKL UJVtíő gépgyériHi, Maréull Sutu Comjp l-itt.j vetérügy iiöke.' _'
Mely czígaretta papír a legjobb? 1 vérszegényeknek n I
K-ren minden csigáról lázóra néave nagyon fonton kérdés már H Vgana Pfllt(ll!.ffflitin,flVAS4S PHÖSPIIOR PAhTILLi.
I i l—l 3 :iiW1« ...ódon bebizonyul!. | ■ ■ I ^DJtCy 1
WulUm^BmKf^ tí m * rrbl*M, oanem elsőrendű tudományos. trae* B jy£0JÍCY ; dmaa t>rta|«<«ssfa k VÉDJEGY i . t. Il
j^RV^HHf i *™ iuél)i'«gek által összehasonlított vegjrelmesések alapján a tor] ■ hat«>-anyageieí,joln ff i JH*\JkílU1 '"I
wlomlín előforduló jobb niin&égü c/ígateiiapapírok kőzött j ■ » r adkirtjjiyiií ^^P^M^Uim* UmraánT? ^üK?* miil?l
HBHEmÉl -Les derniéres Cartouches" I ^ i
fe MHWl) I ' Boulnard Exeímam, ■ MW Mstehaa.
r JjSSiaK^íiJliká ■ m'nd jdral könnyebb t legjobb czigarettapapir elismertetett Mivel H Smüilrtl kShIIJ Mapaets a darab adatik baf^f flJJ^H
m 4 ff^jjllW ez már többi ikőzt Dr. Pohl tanár állal a bécsi vegytani egye- ■ r^ l íMkaeu^X SEs^H K « ^ ,iu
i| n.. JmMli\ul temen, Dr. Liebermann lanár a budapesti állami vegykísérleli ■ Ideaea isaauuaát etfc Ks- fflrrt, *' p
f^'fciB" llU állomás főnöke állal m*állsmlolM887. jd. bóban./V.//<»*• ■ posta 8 darab vaaaáí ff.KqyirnW rS&Vfirour
\it BfigS^W,! Hygiema-tanár állal a prágai ném. egyetemen égésaségügyi ■ Ara 1 " *r-\ "Wff ' . ■loBPff1, í
iWKBter nd szempontból uj»bb öaszebasonlitóccvudmnést a lehelő legfénye- I Kspksi^ gjágnurtir kbÁa UgTolinü'AT ITürnlr bi dapbst,
EBHHBHS 141 sebb eredmény koronázta, a mennyiben a ,La demeres Car- ■ ** * r^LTAL4Mk*4fc« naiviy vm. k€r„ náméorAtr a.
1 US Klffi^lS ttBVtídKS i toucheí* czigarelUpapir 28-74*L-al könnyebb és Bogy a do- B Kis^letw Mk klitaó krids^ayajsl lH*tuk ér. Bakaj Jáaaa, ér. Torémj Imsa ÉBini iJM IIIII IIIIIMLL- .<|^pn i.lk»ir^/i tarfaliiutz sgysl. w.-lsaár srmk átié U tSbtijiyéiqrlmlagtNa, —frskr« éltsliasaa ilfpisl Uamybnajik $
■M ínSBSSU m.!??. ö l"**00 *,f.a,ré,1*1 UrUUl,a*' W állíttattak kl Esés g».SS >ali. k kivstalosss s.«SviMgaJuu»k á vfJjrWvel bttatuk 4 Uő 8-8 a
/MhB al ,DM a vegyeltnezeii p4ptr — t oludi csak azoo papír, | j
Ifl^iX^jjvtaBBflaJ '"álynek etiquettje nrelléáelt raj/boz hasonló és Brnunstein jaesss^MM^SMMMPM^^^MM"*^
c Ajfftlijteifc^lL^1 Fr"ys ,v-)>ifH ^ 0 ^ ? _ 0
yCQSIfl^MHBy A^^gyár czigartitapapirjainak és ciigaretlahüreli/rinel' nagyban Q rt
J^ITiMlrT eláfU8j'á,Mi % o o
0 . . —l UrnunnMn Frér** fflR Sí ! /JJ^^MJM1*^^ Sí K
saját czége alatt Bősben, l ker. Schottenriiy 25. az. o, raktárt lift JA m/V^^^^^Í^JL , A 3S
nyitott, lovább/i kapható minden mtgyobb ilynemű czikket áru- 3Í& A |áy^jfixí} & ^ ® 3fls
45_?3—M)___siló kereskedőknél._^__fS^Q I j^^^L^J^M^^^y^^^^i
Ir»ÍL3rilo»rk ^ Sig I
Irtó és trAíiyus/er (szénkéneg) phusplmt ^jfe^K^^^O
Esen saar által s lsgk«dvszAbb ersdnéaj ératatt el; a re^ar ^^HGg jK ' * 0 ^Íff
minden tejliMléaí xtadinuában elpttustit^stik, a talaj rerl<1tl«nilttik és a ^Hnj^Sa JT A ^ ^ '^Í jC I ph.vlloxera stfélbelMre Itljssaa alkautallassa tasai. A már negtiau*
^BkIh ~ STEHNBERG ÁRMIN hangszer-gyára. » - v# Jjj
■ ilott beifg tukftteljases uj élein- £bre*ati t$ raeu trágyásás álul a MskK JV Q Badapastin, ÍVIL, ksrepaal at 33. (a Kókus kórbkssal sxemban). U IV
H rovarnak további behatolását lehetetlenné teszi és a termő képaoégsi m ' \ .|j . A Windenncmiljüttf-, vonó- és furó-haagszcrek, harmonika- és harmóniám-gyára fj 5\í
jnagyban fokozza. B^L ^ X I Véi lcgnagyoblj válsjudékui raktára. Belföldi és valódi olasz hurok raktára. JjJ
ElfY lAke Lölls/'i'.' Airv hruic/úr f I 4) ^ 0„ A legújabb frltOn^rt kHId mechanikai sálon hangszerek miat: Ariston, O Aw
^Hj liOMMg:< IfíJ Kriljcsar. f 1 gHerophon, Orpheosí Phőidz, Símphoaion főraktára. q jíjl
Arak csotnaguláscal • pyuit dijnsntss uáUilása a bndsfoki (prouoct ríj hajó vagy rssnti állomáshoz KA zT. tt/KKHKttttKUttKA ^SffOjabbl Harmonika fnvola 12billrntfflvel. ma* ^ A
10 métermssaa vélsléaél 0—mkjÓ tókét* á. mu. 8 - frt. jjW Ok^fgllffSllfBBl lyck a aupksha való kóanya heíurás által kellemes U 1 • , . -v* u „ á. mm. 10 frt. I fljfe f hsi.gokat adnak. Azonnal megtanulható és játszható, ft * jT
A0 klo 350-4^1 tűkére k h M. ' fllP V i . ] \< Mindenkinek, kicsinynek, nagynak egyaránt alkalmas JJ
Kérdések és megrendelések a vsgyősxeti és technikai iaboríatut
iumhoz Bndafokr*" "®uUtó^akői. Ad 2 W. Mindennemű han|szerek javítása poatosaa éa julánrotaa Q intéssaddk 140 4 -1>) n tel|esiltetik. ÓcskaJhangaterek ujakra bccs^rfU-lnek. képpel disntcll nagy hang- a* -— - -- - - 1 --------------wszcr-katalogui kivánatralinryea és bénaentva küldetik. Harmomká^l/e " ^rfr I
s y^euuus. Márí aczelli gyomorcsöppek. ^ süm —— > o^ i
Kilünii hatású szer a gyomor minden helegségsiben. ! Minden
A fővárosban 30 év óta fruaáltó arany- és tk«zer- VédJW- FMaimuIluutUn étvteykttsv, ,1
flaletüaket a kás lerombolása folytáa végltg felad- ^—. io'"'"-,rK)<»i«B>—i:. UUiu i.i<-k | lliaiTVIir llH/.llirl Aisbllll L
jnk, minél fogrs JRálk W. W*»vntts waya Wl^n^ : t sa# I
. . JijEv>v>\ Kiillka, gjoufirniirut, Kynnvttr^im. I I i. rlivattá vált már a
araay, esttst éa ékazerárakkai, kitiinü p^mikZ^{ « daiskeiarJS, tulslgoí J k unaiwt vuii innr a
atáM arany éa ezüst mkMkkél W^lBLeMaiíB k j 7_prirV
•álló ósxssssnikealelltnkfthatóságilagengedrlpzstt ...............- — \«ápl assisfflrb ■
ísKTw' | imorwmk Krickkrl ^taloklwl vsl*. ' n " "rl4 ■ 1
végeladás utián fe^w^ssböss&&~ ■ ^vé
V V ö C 1 a U a D U L J a 11 k^l^y g . é „,a. átküldi ntásv^tel polcáéban ■ |ia«nál«ia s nemcsak azá t mivel
tetemesen a gyári árakaa alal eladjak. IHiiB fifew'g ^ kr" P* ! * ■ hasznalata 8 nemcsak azé. t, m.ve
Vidéki megrendelés.k jk^u fordultával teljesíttet- CBÍSSrW KHpaaa$»HHUé»8náj Ürüt ssolidnak legjoblkn u^ert S mag) ar gyártmány, llHIiem mivel
fff wwt^r'tft « Siewl J f!7Jí I xroma, illat és az alkatrészek kifo-
"uliu Xttticníii ^ZfJ/mUvíHai-. Kapható minden gyógyszertárban. I I I g^aialnh .minősége tekintetében fö-
HOTTFH V tí uki óvást A valódi máriacssiu gyomortsóppöket iWj«*s»l ■ llllinulja a kereskedelmünkben elő
• sokat hamisítják és nrssoaaák. A valódiaágja- P^1" OJH nkfin- ■ 1 f«»rdul6 összes kávépótlékokat
arany, rruitt tktrrr m z*tbóra yy<i; » raktán léül mindea iregsek piros, a fenti védjegvgyel A sanbómentis orakJ kik min , - '
lludupest. IVm Hattaal-atow 9. ss. ellátott baritékbs keli göngyölt* leasie és a min- | takárlyámat méi nemi ><iijsk és H. LLKCK-kávé kapható minden ittszer
136 4—10 j den övegboa mellékelt kaazaálatl utaaitáaon vevőik kórtt jziüttc A*lúl *örr~ ■ rf nMpnieirH kprpsk^^h^n sa Imi
■ ! meg kell jegyezve lenni hogy sa Kremsierben 6ii- Uk feldolgosásAltsl nkgyobijitaai ■ S e* Csemege kereSKeaeeDen. S a 1101
.....■ 5555'"'-""sek Henr k könyvnyomdájában nyomatott. akarják levelezd lapon szn#ke<J- B még nem VOHia vagy a készlet el-
Budapest 188*.' N.-Paláaki-■» |Hh7.j Undoa 187^.1 i Valódi minőségben kapható: Xagf-KanixiiH, j jenek hozaám bjzalmaijanfonjulni. ■ fogyott volna, H t közönség köve-
Nagy dlasokletv! Aranyérem. | Dissaklsvél I Pragsr Béla gyógyss. Brck H. pógy- Lrgnjabb mÁ/airirLémui ís- ■ ' tel.e millt ma^Var ffvértmánvl - f
• /kv I mrL CoUaer Yiscas és Babockay vwrm n UnMnSrt kfillám mt ■ í, "r '
•B imPSk L' á l Kálmán gyögyss. ifarrza/i, KÓriw Viktor gyógyas. I . : | | Mintákat kívánatra lllg) eil é?
11!« .t ÜTEJSZ^AAtZ SMMMHÍ Mrmernte ksu
5 5 Li k JlÉl If —_1 I I^nck 8. Sopron pítkáví-
Sj TT « , r .. , .. L t. I Iffyára, hová a megrendelések is in-
jL L_ r^Kral valódi Karolinenthü:0-j j |kendők. sa u-u
es. és kir. kis. ^^^^ ssab.elaöaaeré* . B _ fai ■ . "
mlrortland. ** eemeat- éa 11 Í 171 116 .IhUl Ó 1 Q ---tí—I-1-------
v lakatlan méta-gyár |f Cl ¥ 1UB l U V UJ <& a i || ............JUMLI——
REOONIBIBAN, L". 4T1 hírneves éj Jónak blzo- | ' . , ' . ' ^XF, 4
KSíponti iroda ét raktér: "^C ' ^ 11 ^S tüdőbaj ! —^
Mpleoli„RÉWpl8.m áfeS 1 IU B D fl I TCCl
ajánlja a t épitéss éa építőmester urak. építkezési >Y & I GsH ^ * 9 9
vállalatok, földbirtokosok, községi és egyháai ^ i Kral valódi Karollnea- I H^VH HjH Hl Wk ■ ■ ■ 1
elöljáróságok, valamint a s. é. építő kóaöaség l"—\ ■ tkall l>a«Ida^lieája min- Q » H H ■ V ü 1
becses figyelmébe saját gyártmányú. 118 7—3ü i denneml tftdőlsgoknál, de káUiuósen íiUS-, I ^B ^^m ^m ^m . m
_ ' . . . idült- U hurutnál, oíiLvn* it az tyyt- !B 0 B
Portlana * c6msn t JiU *****a to,raii,u cruurki!i.«o) eum. meiy ^mmmmmm
Cy meglopő sraduénynyel hsssnáliatik. — Egy csoma- I 1
és vízhatlan meszét, ^-öfr ; ; gyógyforrás,
csegts vc, megkísértettek hauiímtásókat forgalomba m^m hh ^^^ m » ^^^ ^^ m ^ ^
melyek mindenkor egyssifi jó minőségben hozni, s hogy a csslódaa annál teljooobb legyen, ■■ flB W JB ■■ ^^ J™ ■ ■■ ^^ C L
szalittataak. ép ugy csomagolják, mint asl és bevoasltem. Hint- In II |m V il K I" ■ ■ ■■ K ^^ ■ ■
MT^ irjegyaék a ssiagj a> ó/Hl kl k»gy minden ilyes hsmisilvány hstásnélkftll kevsrék, j ■IIVIbWI ■ Mm ■ M ^pIHHB ■ ■■■
. . .A . . moly mim) srra látszik slkalmaáva lenni, h»«gy a 11 J J
iáafllraikéaea*KKel uegk IlKlel ik , Kral valódi KarallaeaUall lláslda-tkea |] Vegyslnmre a bJ,!«P«ti m. kir. egysismn. SsenaeWe veCyi tesetófels, kaH. naksd, ás gsaánr. f»»*
Kecskemét Í872. Ezfistérsa. J Újvidék 1875. Arany ■.osahaiaasa.k bizonyoljon; ennek folytan elhala- fl kötöttskéasavUrtalma k váló hatásának Msmyatt kBIftoas n tlltlOk>rtntalmaknAl a kot a ssabsd«z<as«v r
érem. Sxeged J87& • Érdem-érem. " Trieszt 188.'. i ,m.,nden •"•Sfsakára aimrásoSttt kek ssin- B j sekélyebb jelenléte inegAvjs a beteget a káros, »ét veszedelmes Izntáatól, ellenben s félig kt»5lt szénsav gszria*-
Arssy érem. | ** védiégj-etóeei a klbó csomagoláson fl . g^hstásu alk.lr-wkark s beteg tes:re.as bo •-ló gjore és bis>os felvételét • sskealL foen iskjé»4
Yi'i L,,., ._ i .__fi-'lhasznatnl, «rs ugyeljeneK a Hral valódi . gán-<k köszönheti a Kstkit-fortás sson kiváló etfinv* !*• ho?y a hnl ssabtdsxénsavtsrts'nmban er0<ebh
1■g"————* , K arollneathall Mvkb thea tea. slára: lté». m;Dt. •elt«náI-fftoIoh«'nt>erfff. ttid,'>tM« | olthnn. káltafr-a tUdff véra^kstól
I A legjobb ennélfogva kérem minden kasoaaemll^rártms»y.ksl. nukr Mm »iksla»ssbit.-kTs Ms>git-forrás itt is a igjobi. hatás m«Ml lulytoo használtatik.
...hí. . .... melyeken ^lairsssm éa UejegjseU védjegyem hisny- A tiidí) l»e< oiek klimátíkos gyór Iméseteibra, különben s legUtogaU tt bb G4»»»l»ermdor»-
SZIVÁRKA PAPÍR *ik~ ^^^ «»vadm«ensk. h B.rri>^i« n .lu^í vált - t- .ki, té.yHak Rudapevten . l)r Kot^uyl, I>r. Goh.
« V..A». Véraaegéayaéf* oSoz*"^*-frk^rkör, kór- luírdt, Dr. IVn^ratU, Dr. Poór, Dr. Kétly, Dr. liorbltm; Rórs^sa Dr. lU»m-
A VALÓDI vélykér (Skn.polns) Idcf »ésieié|, a. m. l»or|gor, Dr. Diischok sb. a legjobb sreJméoyayal alfcslsusaák a Uyso-, oméasto- 6m '
fl mm fl fl J^a ■ mmm mm mm m-isaaunli maiaeler^""WW™; huigy-mzcrrok áluláDOS bsrutos báni almainál.
í r iniini nu ** ^ ^^ ^^ w- és kaiAui — __ rz . m m — _ -
LE HOUdLUN ^zsSmSL, gMint i v ó v i z -S
frs
nczía gyári mán y I JUger módja sssrint előállítva^ amly Förstl II ^^^ J^ ^^^ |
4a«la éi ll*ari-(41 i * Józsaf gyógymwréss által Ptsgábaal— a „Fehér prUscrraMT^g»ogyaaernek btaonynlt legUliselobli Trlrat>Flamóbaa
» rariaaaa Aagyal*-kos — kit javítva. Egy áveg ármi j | KOLERA mvabnteged^s ellea a
1 Irt SO ka ' ftve« eo kr ^ I
i^^íl^l^B^i ' a*****-*^ Z i „lIlltGIf borral haszuiklva a legegészségesebb ifcil! [
sgyaBrt VS0taaár«á kWft- HllaS gyógyss^r étfáaytmlaaaáfakl, easóasS- , >> f^l OOö
aássa s|áslj^ kltasö snaóségs. absolat Usataaága | hÉayáa^ gyaasaraóreaSk- éa . M
""■'•""l-tr-'.'.'J-- 1 > vtnrpunvu I rs —
i SEsi^fe^ ! — | tDESKUTY
Főraktár: TObOH JdlSKP gyógy nsriasaál, 'I , [T . *
iflir-t-YJifl, — sadaaeat, Kiráiy^M i» UgyszlotéÉ kapklté diíndfin gyógyizs tárban, füsze kereskedésben ót vendéglőkben.
1 " —sssi'im lt,rmHnt? iStsa | 0 " ^
ANyt'Biatoll Fiecbel F&lOp lapinlajdonoenál Ka^y Kaniaaán 1888
L • " »£*■■ jM í Euj ufflL^A^Ji ihi íí'ÉÉ
HISLTIIÉO-ráLTMllr I flyárt telepemet ga óiwági i óprsklársmmsl együtt IMA. éri ^HIU kó iáikétól ka tétojOT V, kar. kftla* ráoisl áe. aaAsm alá kelyeaeas át
OKAEPKL Ili íiÓ fflpwAroa, Manhf üoiu Vomp jímkl vetérflgynöke." '
A Inikksa^
Hely czigaretta papír a legjobb?
Kjén minden csigáról táróra náave nagyon íonlos jiérdés már PCI ü^VFl H ketségtslanebb módon bebizonyult.
jSUka.rj Xrns Arra rrbláas, hanem elsőrendű tudományos nze-\ \Íhb inéi) i-egek állal öasaebasonliintt fegyelmezések alapján a for-SBtt.^ t valómban előforduló jobb aiinő>*gQ c/ígaféitnpapírok kőzött ;
R%g J „Les derniéres Cartouches44
™ Bramaatela Frérea gjárából.
■■iBinr^ l'iírin, 65. Boulerard Exetmmu,
R39k\kl minii joral könnyebb » legjobb czigartfiajxipir elismertetett Mivel BŐRŰIM ez már többi Uzt Dr. kW lanár állal a l>éesi vegytani egye-iSjBlAll 1 temen, Dr. lAebamonn lanár a budapesti állami vegykiaérleli H* MU állomás főnőké állal m^állapiioll 1887. jul. bőban. Dr. Iloyk* JÉ | Hygiema-tanár állal a prágai ném. egyetemen egészségügyi
■ • üli szempontból nj ibb öss/ehaKonlitü mjyehnezíd a lehelő légiénye-JBB9 ' IBI ^^ éredmény koronázta, a mennyiben a wLe$ demiera Car-CttWmH itouehm* ezigarettapapir 28—74",,-al könnyebb és Rogy a do-líányliUthöz 28—77*lg-al kevesebb idegen álkairéazt tartalmaz, tó&BölírH mint a lobbi vegyelmeaeit p.tpir — Vaiúdi csak azoo papir, ^BWfiS J n'elynek etiqnetljé mellékelt rajzhoz hasonló és Brauiutetn
1 Frtres czéget viseli. QPHSfy ^ gyár czigardtapapirjainak és czigaretlahüre/t/einek nagylian elárusitáaa végett.
-j, llriiuiiHlfiii Fréres
b'aJlU czége aluli Bősben, /. ker. Schottenriiy 25. tz. a, raktárt nyílott, továbbá kapható minden nagyobb ilynemQ czikket áru-46 ?8—siló kereskedőknél.
VÉDJEGY.
VEDJE'fiY
csskarks. aagalkéra*. gór-| vélye* tértMffésjr * álta-| Ián ayemae ayerasekekmól | |as Meaeaaéa« bágyad Iság, i
élasatlaswaa- Issaááa éa kmmarénaórra cselében. .Naponta S darab adatik ka-l Kis dobsa 10 pastilla, tO] [kr- Hagy dokoa f pastillaI
SCHüTZ MARKI
SGHUTZMARKg
Kapható gyögysssrtár kbis TiovBlÍnc»yL'r Ifárnlr BI DAFEkT,
ÍH t IM Ttl iLOMI,' ilttZöl 1 Xtó^ltj IldlUly vggg. ker., Nándor-tér a.
Kísérletez s-k kittaó Lredm^aysysl tétettek dr. Bókay Jáaaa, dr. Tarday Irreses egyel, m.-tsaár srek éh#f «s tübb gyéyriotéartkfa, melyekWil áJlaláaosaa eUaarró hisasyítvssysk állíttatlak ki Kaes gyógyasérek hivatalosan sMfvisagállatuk és vtdjeggyel láttattak e|. 06 8—8
Irtó és trá^yus/er (szónkóucg) phuNphat tWg Bejelentetett 63.it 17 szabadalmi szám alatt. ^^HH
Ezen szer által a legkedvezőbb eredmény éretett el; a rovar
minden fejlődési stadínmában elpusztíttatik, a talaj fertötlenlletik és a ^HRjH
phylioxera megélhetésére leljssan alkalmatlanná laszí. A már megtáme- ^MtvJÍL
dott betfg tűkét teljssen aj életre ébresati és eaen trágyásás által a JKS
rovarnak to«ábbi behatolását lehetetleasé teszi és s termo képességei m xBr,'
nagyban fokuasa. ff^L
Eg;y tőke kőlt^é^e egy krjijezár. f 1
ísaal 'gyúlt dijmsntas ssállílása a budafoki (promoi>t ríj hajó vagy vssnti á)lomáshoz: 10 méiermásaa vételénél i»—>000 t Ók érv á. mm. 8 - frt
ik a vegyészeti és technikai iaboríatorísmhos „findafokr . , 140 4 -10 n
Xntsy végelatláN,
A fóvároshaa 30 év óta ftuaálló arssy- és i'k*aer-ttzletüaket a kás leromboláu folytán véglag felad-
^ jak, miséi fogva arany, esttst éa éksaerárakkól. kltttnő
Hváfczi araay éa esttat anebórákból álló ósíaua árakésaletttnket hatóságilag sagedélyeasU
KílOnó hatású uer i gyomor minden betegségeiben.
Védjegy. t'Alflhnutliatatlan élvágyhUny,
^gfTTT^s^ RT«»iii'ir^{j<'inep>iftf, n»«a Uleio l*l*k-
^^^^^^ kiilika, inoui'irhiiriil.
.. .<6 •'jj^í-'X:. | li"<!iy:is r-i.y i. (haa sjomortulrmil
• twóHírtlí wHekkrl e^Ttüloklul vabi
r -•""^S^V ' I KilO'rtu'léM. siliuták, löjiK máj- n L- r'[■ k J VJ aranyén^ Motalmak rMrilim. — Bjáam'jpJfl Eh uvejrese ára haaaaslHtl utn-hS^wii i- rtiiTSn sltssasl esyAlt kr„ hello* pa-CHHJnaljaB larak 60 kr.
KAiponti M^lkfthlw 8rad; Wr;lj ^1 ^Tnihr™** Kremslerben jilor-
Kapható minden gyógyszertárban.
óvást A valódi máriaezelli gyoswresóppökel sokat bamisitják és nrásosaák. A valódiság;Jeléül mindea fivegsek piros, a fenti védjegygyei ellátott harítekba kell gongyülv leasie éa a mindea üveghez mellékelt használati ntasitáson meg kell jegjeave lenni kegy aa Kremsierhen 6o-sek Henr k kösyvByomdsjáúa nyomatott.
Valódi minőségben kapható: íVs^y-Aasiula, Pragsr Béla gyógyss. KaJtrLut Brck B. gyógyszert Ktijntrdr, Cvliaer Yíscse és Babockay Kálmáa gyógyss. ilamali, Kórós Viktor gyógyss. Mtrenff, Kleischer Samu gyógyss. Nagy-Bajom. Kórós L gyógy*s. ilHhuzvmbat Bölcs B. gyógyss. ___* Btt J4-5Z
tetemesen a gyári árakon alal eladjak. Vidéki megrendelések posta fordultával teljesíttet ask. U«g nt m )(lelS Miy/uk kic#r*Jtrt**k, fteikt, azokért a véktár i* *i**:ntérUtriik, ha 8 napoii
posztó gyárt raktára. ■ A 'saahómestis nrakj kik jmin takárlyámat méz nemj Kirjak és vevőik kórét JSbftc taJitl tcötr-íek feldolgozása (által nuroliliitaai akarjak leveleaa laponl ssivásked* jenek hozaám blsalmasaa furdulni.
Legnjabb militairirbdmut ta-jfftn h Urrntnkt k álcám mrg. 149 3-íg
arany, rrutí éktxrr es ;jnv&ra jrjmri rákiért Badapest. IV., Hattaai-atrsa a. aa. 186 4—10
Budapest 188'.' N. Palánká»l*h7. Nagy disz okim'. Aranyérem.
London 187* Díszoklevél
es. és kir. kis. szab. elsó sse
mi rortland. eemeat- é
vízhatlan méaa-fjár
B E O C N H B A N
K* KStpoati iroda ét raktér
Dávids-tbeája
hirnevos éj Jónak bizo-
nyult mell $s tüdőbaj
iban szenvedőknek.
ajánlja a t építész és építőmester urak. építkezési vállalatok, földbirtokosok, kósségi és egyházi elöljáróságok, valamint a n. é. építő közönség becses ágyelmébe saját gyártmányú. 118 7— 3u
gortland - cement és vízhatlan meszét,
melyek mindenkor egyenlő jó minőségben sxalitutaak.
^rjrgysék a Magj a> áial kl
v An AI r* k éaxaég ge I Biegkilldellk
Keokemrt 187:'. Ezüst érem. | Újvidék 1875. Arany érem. Szeged 187a J Érdem-érem. " Trieszt 188.'. Arssy érem.
• XV Jf j Hral valódi Karollaea-■ ■■-« lkait llá«ids-tkeája min-denneml tfldóhqjoknál, de kálónósen fdgt-, tiUló-, idillt- ét hurutnál, tuskérot kAfytuHél it at egyedüli óvszer a torcaddé. (Tuberknloae) ellen, msly meglepő srsdmánynyel használtatik. — Egy csoma-gocska ára: 80 kr. Oiás. Néhány iparözö Kral valódi Oát láM-theája óriási elterjedésétől ko-csegte vb, nwgkisértettek kamü>ilásokat furgalomba hozni, s hogy a csalódás annál teljesebb legyen, ép ugy csomagolják, mint ast éa bevonattam, llint-b»gy minden ilyes hsmiailvány hatásnélkáll keverék, mely mind arra látásik slkalmas'vs lenni, hugy a lírai valódi Karallaeatkall l>á>lda-tkea .ossshstasansk btsonynljon; mnek folytán elható-reslam niínden cssmsgocsksrs sláiresoaut kék ssin- j bes ás bejegyzett véd jegy eiaeetá külső csomagoláson fölhasználni, erre ág;sljenek s Kral valódi Karallaeatkall l>Avld»fkea t. cs. elánt Itói, ennélfogva kérem minden kaaoasrmtt gyártsúayekal. melyeken plairáMa éa bejegy zett védjegyem kiány-
sík — visszautasítani szíveskedjenek. Vér«seaéayséc« gj öngeseg, feh^rkór, kOr-télykór (Skn>polns) Ideg gyótigeaég, a. ra. m'idsaaamtt nöibcteg*eg«k teljesen meggyógyni-nsk a kíres, jól ismert és tóbb bel- éa kálAldi orvosi tekintélyektől ajánlott, vértisstitó
Fürst vasezukorja folyadékban,
l)r. Dsgsr módja sssrint előállítva^ mely íbst József gyógyssaróss által Prágábaal— s ,Fehér Asgysl' koa — Ult javitva. Egy ivef árai 1 frt 80 kr, Vs *vea 00 kr.
* Q^bStxopliaxL,
i ItlaS gyógysasr étvágytalanságnál, esaéaal kaUemaég., lióuyás-, gyamsarySreaSk- éa ayamsaréaéa ellea. I ftttf ára 70 kr,
FÜrtt Jótaef
gyégysasróss a áagysl'-kss prágábmm.
Főraktár: TObOK JÓIIKF gyógyssadasaál, Budapest, Király•otesa I" »aáui.
MAGYAR SELTERS"
VegyaloMSTe a bndspesái m. kir. egyetemen. Szerv ncsrs veiryi fisssetóUk, kévé* srakaá, de gaadsf, fül« kötött skónsavt«rtalma kiváló hatásának Ms^nyult kSlÖnds n tü(lobántalwaka<l a bol a ssabsdtaáaasv csekélyebb jelenléte taegevja a belegel a káros, »0t vesssdetmes izgatástól, ellenben a fáiig kötött szénsav gazdagsága a gyógybatáau álkMlrészekni-k a beteg ttr.rw>ae be «>tó gjors áa bts'os felvételét • ssköali. Beea uk)éaa«á gáavk köszönheti a Katsit-foitáa sson kiváló etönyn l». hogy a M ssabtdszónsaviaHs'ontban erÖ*ebb virek, mint a aeltnral-glelohcnbcrgt, tildötM«Jokt>aza, különösen tlidÖvórséaeknól otár nem s)kalmaabát<''kJa Margit-forrás itt is a le<jo»»i. hatás nieltot folyton használtatik.
A tlidohét klimátikos gyófv lntáseteibra« k&löuören s legUiogat. tt bb G^rtM'radorl*
Imit, i B«rtÍMd« íf> »lJŐn.»««4 vált. — Orvosi t«.*ii.táiyHak Hudapevten: l)r. Koriiuyl, Dr. Gnb-lulrilt, Dr. IVn^ rntU, Dr. Poór, Dr. Kétly, Dr. Barblla; Rórs^a; Dr. llnm-Iwrgcr, Dr. Dijachok s b. s l-gjobb ersdadnynysl alkalmazzák a Ugs<H omésatö- éa hugyaservok alulános bsrutos bántalmaiuál.
A legjobb
SZIVARKA PAPIR
francala gyártminy
prUscrraUT*gvógyaaernek btmon.rvzlt legklisclebb Xrlcsit- F*li KOLERA tuogbetegedéa ollóm a
Otakodjvnk at utdutétoklét. B papért dr. J J. Foki, dr. K. Udslg, Dr. E. Uppmaas arak bécsi egyetemi vegytanárok külő-akaa sfáalj^k kilóm) minősége, absolnt tísstasága és amiatt, hogy akka aaal ártalmas anyag nincsen _ baleksvarva. U-M
ISSESfl!
Nycmstott FMwl FnlOp fafulajdonoutál N«|y CaéMa 1888

17. szAm.
Nagy-Kanizsa, 1888. április 22-jén.
XV. évfolyam.
f"
m xs m m m
•Berkest táaégi 8*Mkjráivy- éa KUftUdr •(«•* aarkia
8 tsásaaft«í»|> »»)!•■> rWra *onét> «l«4*a kSaUaia/.
fi EUáálüvatal V4róibi«'Ui«a 1.
J Mrft«a(»tl»n l.r.Uk csak Jamwt kewk-Ml hfidUttak al.
fiatotok »imi nem kllratsak.
xxx zzz zzz
IFolltilcal és vegryes tartalxxru. Hetilap. A Zalamegyei íiijyvédegylcí, a Nagy-Kanizsai- és Délzalai íakarökpénmrak, Bankegyesület az Alsó-mura közi takarékpénztár részvénytársaság és öns. szpvetk. hivatalos közlönye
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.
HEfr : xzr — xzr ~ mrjzrí xxx jffj a rLörizcrtw Arai -» T [I Sfira 4m...... I át — tar. [I
8 fttétw ......1 „ 80 .. g
, - Irtó.
jj 'HirJalisak jatánjatts táaltUUafc. M
I IrorM > affék kintiftfes klri»t*éaj»k | h 10 kr UljtHtjoa falst 100 atig 1 frt J R auwlaj siaba aséén acy « »r. u
Ö VjrUttér psUtaora 10 kr. ÍJ HHrx mrnz:-m'.m-xn
A helyzet jellemzéséhez.
Az apldiberalis tendentiák, melyek jó idő óta az európai kontinens legnagyobb részét uralják s nem egy helyütt a reactió győzelmét elősegítették, ae különösen Németországban, a honnan az áran^lat kiindult, úgyszólván az egész társadalomra átalakító befolyássá) voltak: lassan lassan oly gyümöl csökét érlelnek meg, melyek minden elfogulatlan embernek szemét fogják kinyitni az iránt, hogy igy tovább haladva, liová jift az európai társadalom egy száz^ddsl a francéin nagy forradalmi tragédia lejátszása után
Németországra általában mint a gondolkodók és költők hazájára szeretnek hivatkozni egy kiváló ! bölcsész csak a minap ugy nyilát- j kozott, hogy Németország ifjúsága auti- j liberális szellemben van ijevelve, s ' örülhetnének még, hogyha conserva-tivek / volnának A kényszer, mely a nagyi porosz-írauezia háború után és ; azóta a német népet politikailag egyet len férfiútól tette függővé, társadalmi i Ing is teljeaen átalakította a német | nemzetet a nemcsuk politikai gondol- I kozáa tekintetében tette beszámíthatni- ! lanná, hanem társadalmilag is oly fUggővé, mely sem hasznára, sem be- ' I caületére nem válik
Minden esetre hatalmas alkotások azdk, melyek a német kanczellárnak; I Bismarcknak, népszerűségét oly bámu* j latos magasra emelték, ai melyhez I foghatót az ujabb államélet felmutatni neiri bir, de majd csak a jövő fogja 1 megmutatni, vájjon nem nagy ár fejében jutottak-e ezen nagysághoz.
Az ujabb események hatarozottan j mutatják, hogy az ővdiktátori önkénye nem líír ellenmoodást. S kétségtelen. | bogy az ő személyes szerencséje és | — fájdalom — Európa szerencsétlen-1 sége, bogy Frigyes császár .beteg, oly beteg, hogy kénytelen kenetlen Bís-
| marékra van utalva; az ő népszerűsége a dynastikus , hűség nagy megfogyatkozását is okosta Németországban.
Pedig a történelem nem egy ta-í uusággal SzjdgálhaL az iránt, hogy va-latnely lángésznek alkotásai annak I a halálával [rendesen véget is érnek, ! ritkán tartósak,; s népszerűsége való-i ban csak addig tart, a meddig élete tart A németek járják most a boszor-I kánytánezol, de csak Bismarck halálával fogják érezni ők maguk is, és I fogják érezni az európai államok, hogy a világ egy nagy lidércznyomástól j szabadult meg 8 ha évtizedek óta sikerült is néki egyéniségének bélyegét í nyomni az uj ríéihet birodalomra: a | sok áldás melleit sokkal több az átok, ' melyet a nemetek most még bevallani nem akarnak, mit a Biamarck aera Németországra * evvel Európára ia hozott.
Hogy az orosszal el van odázva a háború, abban nézetünk szerint ke-véa köszönet van. Ez csak ideig óráig tarthat; bizonyos, hogy Oroszország jelenleg ntjm akar verekedni, mert nincs még teljesen elkészülve a háborúra de tó is bizonyos, hogy egy per czig sem fogja magát vieszatartatni Bismarck kíméletes eljáráaa által, ha egyszer teljesen el lesz készülve; mert ezt a háborút ideig óráig fel lehet tartóztatni, de egyszer ki kell neki törnie, j bár mennyire - is iparkodjék -Bismarck, (a ki minden ellenkező állítás daczára ugy lábaik; hogy mégis fél) az oroszországi óhajtások szem ! pontjából ezt kímélni és mindent ke-lülui, a mi érzékenykedését megbánthatná.
A nemzetiségi kérdés élére állilása is a Németországból- kiindult reactio I nyomásának köszönhető S neve- ! zetes dolog, míg a berlini lapok hiva- | talos és nem hivatalosok egyaránt dúlnak fúlnak, hogy a lengyel hölgy-deputaQzió franczia nyelven üdvözölte |
a német császárnét, fa mi különben semmikép sem bizonyos), addig a »Kreuzzeitung« már most néhány szá mon át valóságos irtő-háborut indít a magyarok ellen és [könyeket sir az erdélyországi szász testvérek elnyoma tása fölött. A berlini pártaajtót nem hiába a világ legpiszkosabb sajtójának tartják.
|A francziaországi események is csak német szemű végien át ismerhetők fel legjobban. Hie Bismarck ; bie Bou -langer! Az esieveszest népnek, mely sohasem ismeri fel saját legközelebbi s legfontosabb érdékeit, bálvány kell, a mely előtt1 leborulhasson, s a mely esetleg letipor a őt, nyakát járomba hajthassa, A fi anczia népnek sem kell már köztársaság jó neki bármely ka landor, csak tudjon jól kiabálni és beszélni. 8 ez nemcsak az alsóbbrangú, hanem a magasabb rangú plebs-ről is áll. Meri mindenütt vannak, kik a hír szárnyára kapott hatalmasok napjánál sütkérezni szeretnek, vagy kiket a pártgyülölet annyira elvakit. hogy a hazafias érdék, a nemzeti haladás csak másodrenuü tényezővé válik. Mindenütt vannak kik a zavarosban szeretvén halászig kiválasztják a kellő időpontot, hogy piszkos önérdeküknek eleget tehessenek, melynek hazájuk, nemzetük önállóságit boldogságát is képesek feláldozni. Yjalóban az egykor a nemzetek élen járt Franczia nemzet jelenlegi állapotát szemlélve utálattal fordul el az ember [oly tünemények tői, melyek égéazeh lehetetleneknek tartattak volna a 19. század végén. Minő ellentétek!
A Németországból kiindult reac- j tionarus- áramlat Ausztria Magyar- ' országot sem bsgyta érintetlenül. Amott Ausztriában elkeseredetté tette j n nemzetiségi küzdelmet, s a most | szőnyegen levő I|<icHtens|ein-féle iskolai törvény javaslattal megmutatta, |
] hogy teljes győzelmét már bizonyoe-tiak tartja
Nálunk Magyarországban még nem sok kárt tett, a mennyiben pap ságunk hazafiasabb gondolkozású; s mindnyájan éressük, bogy a szabad-i elvfiaég alkotmányunk lentartáaának ■ nélkülözhetetlen tényezője. Megakaaz-totta azonban a szabadelvű intézmények fejlesztését, s nem egy irányban staguatióra kényazerítetL De van bizalmunk, bogy a németországi viszonyok változtávai a tartón szabadéi vű-I ség hajnala is fel fog derülni.
A deleaácalék öiszejö vei elére vonatkozólag Bécsből írják a >P. C«-nek: »Hogy mikor jönnek Össze a delegácziék, az csupán attól függ, bogy mily gyorsan vagy voniatottau alakulnak a birodalmi i gyűlés tanácskozásai. A birodalmi tanács i még sz egész budget tárgyalással hátralékban I van s a pünkösdi szünet előtt még más | javaslatokat in el kell intéznie, melyek a | párt- és érdek ellentétek hevea egymásbs ütközését involválják s igy jelenleg még ndm tudni biztosan, hogy lehetséges lesz-e, mnt j szándékban volt s mint most is szivesen I \ ennék, a delegácziókai oly időpontra ősz-j szebivni, mely megengedné nekik, hogy leg-I alább a megalakulást és a bizottságok meg-j választását végezhessék el .pünkösd etótt s ; rövid ünnepi szünet után még május nó fo-j lyamán az érdemleges munkához láthassanak. Igy léhát a delegálták megnyitási nsp-1 jál illetőleg csak skkor lógnak hstározni, ha a birodalmi tsnácsbsn a budgetvita befejezése várható lesz.«
A Vörös-Kereszt egyletről.
Városunknak egyik olyan egyesületérői szólok, a mely egészen zajtalanul működik, gyarapítva azokat az eszközöket, melyek annlk idején hivatva leszoek a háború állal ülött sebeket enyhíteni, s kevésbbé fájdalmassá lenni azt a csspást, mely as általá-nps védkötelezettség folytán kivétel nélkül mindenkit többé kevésbbé érinthetvén, a háborútól elválaszthatatlan.
Táircza,.
Á „hirek".
— A „Zala" oredeti tárcsája. —.
Minden hét elején összejövünk s redak-c/.ioban: nincs-e valami különös dispozi-czioja a föredaktor urnák?
— A fődolog uraim, lipgy minden ?zámban valami akutabb jellegű, helyi ér-* dekü csikk is legyen. Meg azuián a h'rekre, leginkább a hírekre fordítsanak, kérem, figyelmei; hogy lehelö'eg élénk legyen a lap.
Ez a di»poziczio. Tessék helyi érdekű dologról csikket irni érdekesen, fölmarkoini egy csomó hírt, újdonságot és jól meggar-nirozva, megfűszerezve föltálalni a m. t olvasóközönségnekí
De miről írjunk? Azt már aem kér-deznők; hogy hogyan? eaak volna miről! Nekünk nincsen »Kie-pipá* uk, nincs •Fiu-**«-nk, mini s fővárosi hatalmas kollegáknak, akik virginia-füai és kvsterkák mellett Tsgy aromás theat szürcsölgetve, kényelmeden csinálják a közvéleményt; egymásnak adják a gondolatot, ax eszmél: föltárják egymás elöli a humor világát/ így csi-nálódik olt s komoly csikk; igy lesz a aiiilsiistó, humoros lárcza.
Mi meg in megállunk valamelyik uicza-sarkon, abol éppep találkozunk, a csak Ugy madárröptében megosztozunk a heti munkán
— £n írok vezérosikket.
*+• Miről?
— Táján a fittozeráról! Talán í közelgő koleráról? Talán a kaaxtsaelism haláláról 1 Vag^/fabet, hogy ss sriaztokraczia túlsúlyáról. Még asm ériem rá gondolkozni tbeflM tőlőtt. Majd elválik, ha iróasstalboz ülök. -
— Ka jő f Hát én meg tárcsát iroá. Hogy mitől? Btz én aein tudnám sgysierre I
megmondani. Jó lenne lalán Swjy Ibolykáról ereszteni meg egy lárc/.ál ilyen czimen: < »A szomorúan ibolyázó sziuészdireklor vagy j a keresetlen szép Ibolyka*. I '—| Na azt megirotq én I
Igy aztán hárman megosztozunk a munkán s mintán még nagy lelkiismereteseit egymás szivére kötjük, hogy csak a híreket, csak a hirekel: szétfutunk a szélrózsa bárom irányában a »rendes* foglalkozás f után. Meri vidéken a hiriapirás csak »mellékfoglalkozás*; teljes kenyeret nem biztosit, cssk egy kis konfekiei a más utón megkeresett ebéd végére.
Mire azuián elverejtékezve, íróasztalhoz Ül az ember, hát még annak a szépséges Nsgy Ibolykának a gyönyörű két fekete gyémánlazeinét is elfelejti s" a lárcza-ozikk helyeit arra gondol, hogy Urtslen, lesznek-e ezen a héten jóravaló tolvaj-gazemberek, tisztességes betörők, véres verekedők, diki-cses Romeok és sajtáros Júliák, nem különben panganétos Oiheflok?
A hírek! a hirek! fsien, hs hirek nem lessnek, hát skkors orrot kspunk a főre-dakioriof, mint ez a »kutyanyelv< itt, lat
Ha azok a mi tia/telelpéldányos, sobs nem tudósító vidéki tudósítóink tudnák, hogy nekünk mennyi gondot adnak a hirek, talán kissé fölajzódnék a lelkiismeretük. Igy | azonban ők a jobb részt választják: olvas- j nak kényelmesen általuk meg nem irt dolgokat és mi izzadunk kényelrtieiienül.
Mert ne lessék ám szt" hinni, hogy , azok s »hirek* minden msrtirium nélkül | jutnak kezsink kösé. Nemi
Meg kell érte járni s rendőrséget, s | csélldör^égei, nagy trafikot, kis ii'sBkol, mé- < •sánnékjOf, heniesboliot, krajaleraji és min- I den néven rávésendő pletyka*- fészkel. Isme ! retséget aell kötni különböző kis- és nagy- j asssonyoftkat^ jó lábon kell állaníi a fössol- i. gabiró'huszárjával, megölelgetni, jmegciró-
gatni a > Détivasui« »ÍPokrócz Ádam«-jait, atyaliságoskodní a város zseniális faczérjai-vat, akik Iegkiapa4ha allaoabb forrásai a drága híreknek.
És mit goi^do^nalj önök: ebből a sokból, miknek egyike I i* teljes elég egy kis msrliriumnak,--j rnelylt a legnagyobb mar-tirium ?
A reiulórséanfl megjelffini a hírekért. Rettenetes [hely aa, keijem. A ílalajdonképöni sajlajiroda, ahonnan .»hiteles< rendőri híreket lapnak, a Bay kapitány úr vesptáde alatt all.
A lehető légprósaibb borzalommal kell oda belépned, alig meg nem szoktad azt a tniasmás füikéü mely; még egy esztendő előtt gonosztevők börtöne volt.
Legrettenetesebb télsiak idején. Hí nem (ülik, megfagy szemed nedve és sttól • nem látsz; hs fűlik; siemeidre borul és télig megeszi szokst az rgslmatlan füst, melyhez képest Albim jegóriásibb köde szelíd virradat j
Orrodat, tüdődet minden esetre lsg-czélsserübb volna kivtjl hagyni, ha lehetne, J mert az a beszívott és különböző vad-illat- ] tói terhes levegfij zpivél ott megtelsz, félóra j múlva is gőzöl pj megsanyargatott organu- . maidból. l j
Ebben, aj pokolfornáJc/nak, legkisebb hiány és fogyatkozás nélkül beillő örökös I napfogyatkozstnsn leledző [helyiségben kell ragyogtatnia' as ö e vitathatatlan rendőri talentumát Bay kapiiányuak, a tolvajok, gaz-emberök, csirkefogók, betörök, sehoansisk j és semmibáziaki szévil a tisztesaégtöl és | becsüle|töl siüttisau ármádiánsk rettegett kspilányánsk. | i í|
Aszialán parálságos Oéssevisszsságban heverésznek a sOlonb kő benjelek: egy egy részelő, letört ha véső, islspács, fadarab, rozsdás asegsl, száras kenyér, peoé-azes szalonna, pakt'ong kanál, aiokel óra, '
I kötéldarab, istráng, fűző, pántlika, vékony-láncz, vastagláncz, rézből, vasból, ezüsböl, I töltött és töltetlen forgó pisztolyok. A c o-I dás zűrzavarból kellemesen sárgállik ki egy-I egy prolongált váltó,-mit mindenesetre vala-I melyik »nyomós* tanú felejtett ott
Lent a padlón, az asztaltól jobbra, I balra nagyobb - corpus delictik • nyujiózkod-I nak penészes unsiomma). Egy beütött bor-! dáju pléh-kályha. rozsdás fejszék, krisztus-. talan nagy fütykösök, vasabroncsok, egy-| kiszenvedett czéhláda a század elejéről, | gazdátlan puskák, kannák, vánkosok, megtépett szoknyák, bicskavagdalt paraszt-mánd-lik, vaadorougok. sétapálezák.
Ezek között üt a moaolyfukar kapitány aki a bünügyi osztálynak vezetője, detektfvje, fogalmazója, iegyzőkönyvvezeiőie, másolója b ezeken kivüi minden negyednspon éijeli inspectios is egy személyben.
őhozzá megyünk mi minden hét csü-lörlökjéu. Hs nyomozáson nincs, hát rendesen ott fll sz Íróasztal előtt egész orrával az akták közé mélyedve.
Miélött belépnénk az alvilági homályba, rendesen megkérdeztük, hogy: »i!t tetszik lenni, kapitány ur?«
Ha igent kspunk, belépünk.
Ekkor kezd a börtöni sötétségből ki-bonlakozni előttünk as ő siakja. Retjdesen •kihallgat* s ilyenkor még a ssjtó munkásai iránt sincs kímélettel; bennünket is üléssel kínál meg, amit mi sbbaa a »dicső * levegőben éppenséggel nem ssokiunk megköszönni.
Megesik, hogy negyedórsi türelmes ülés után, a kapitány ur föláll, megnéz, megforgat egypár aktát s ssián egész nyugalommal ast mondja
— Hát uraim, s héten remmi sem tör* téat -
Yagf pedig lediktál valami 3-4 riagy-rongy lopást, amiket még nyomosai sem
A vörös ksreezi egylet lényegében tetteik, hogy aükAdéte csak t háború esetéhez kötött; ámde ezen működés annyi Agyaimat, annyi körültekintést, ölv sok anyagi kétslsiei feltétele*, hogy ai egylet feladatának természetében lekttik, 'hogy arra el kell kéesülai, hogy fáradhatatlanul, s«a> kadatlauul el kell kéaiiteni mindent arra az időpontra, a mikor a tevékeny működét már elodáahatlta leaz.
A mi vörős*kereszisgyletün|t most már hat éven túl áll lenn. Össiekö telésben a központi igazgatósággal, mindenrél értesülve van, a mi az egylet szsrvezése ék fejlödéie érdekében történik, a központból érkező leiratokat rendesen megbeszélés tárgyává teszi választmányi (Késeiben, egyátslán mindent megteáz, hogy ezen egyletet, mely a már emlitett oknál fogva oly szükségéé és fontos tényezőnek fog bizonyulni hábotM idejében, különösén pedig nálunk a városnak topográfiai helyzeténél* és vasqli összeköttetéseinél fogva, mondóm, hogy az egyletet fen-tartsa, tagjainak azámát ujabb tagok szerzése által gyarapítsa, s igy annak idején teljesen készen legyen mindennel, a mi a betegek és sebesültek ápolása és ellátása érdekében kell, bogy megtörténjék.
As utolsó választmányi ülék alkalma vsl a hosszabb időn át üresedésben levő elnöki állást Babóchay Cíyörgy polgármester úrral töltötte be. Másodelnök Ebenspap-ger Liptft, ki mint alelnök hosszú időn át nsgy buzgalommal vezette az egrlet Ügyeit.
igen érdekes Ülése tolt az egyletnek ez évi febiuár 12-én Babóchay György elnöklete alatt. Akkor egész Európában s igy hazánkban is nagy izgatottság uralkodott. A háborúnak a lavaszszal, való kilő-rése majdnem bisonyosnak tartatott. Szüksége mutatkozott tehál a központi bizottság felhívásának értelmében a betegszállító állomásra szükségei! kezelő bizottság megalka-tása. Meg is választanak: Gondnoknak Ebenspaiitjer Léo ur. Kezelőnek liátorfi Lajos és BerlniiUcr Vilmos urak. A választmány hölgy tagjai pedig, kik 18-an vannak 8—8 napon felváltva határoz fal lak 'behívatni.
» A betegvivöket illetőleg pedig már is iiniéziredeti azóta az Ebenspanger Lipót, Knausz Boldizsár és Tripnminer Gyula urakból alakult s annak idején sz intézkedés megtételével megbízott küldöttség a helybeli tűzoltósággal
Igen' nevezetes és lényeges határozatot hozott a választmány a beiegápolónőkét illetőleg. A vátasztiuáhy ugyanis, mivelhogy
érdémes, de amikhez mégis rendesen hozzá teszi végüli, hogy »rendőrségünk erélyesen nyomoz.* A hivatalos sajtóiroda^ililus-nak ez az egyetlen possuis, jnnil ö is megszokott .mosolyogni.
Ily képen is nagy ügygyei bajjal megkapva a iseáruí' hírekéi, aitörieiünk a másik rendőri szobába. Ott már a **zaflot* hirek teremnek.
Fsrkss, a másik kapitány és lisflfsy, a rendőrbizlos érvényesitilt iif a magasabb nemű rendőri siilust. Tőlük papjuk a lassítás'* híredet.
Hogy minők azok a izaftos hirek? ■v Hát amiket nemcsak registrálni lehel, hanem lehet hozzá Írni reporlöri nótát, fülbemászó praeludíumokst Csendéfáj 1 képek az éjszakából; szerelmes péklegények és bsnkszolgákjjtylljei a bivatslos működés keretén kívül; epedő esizmsdialegények magánjelenelei a holdvilágnál; jóllskotdiur-nisták Ömlengései a hónap elején; bakator-békolások a 'czafisttáng* után. Es a többi! £s a többi!
Mikor itt is megrakodtunk hírekkel, akkor lutunk s cseriuörlaktanyáhs; Ottíian azután ide in. óda is, abonnsn leltet remélni valamit. Elcsípjük valahol Boros nénit: oincs e kilátásban valami érdekes házasság? Kiolvassuk hűségesen a friss falragaszokat, mikkel ^ derék Hanzerka szokls ékeiitení a szőglsiházsk falát. Megfúl juk sz utczák a I nem düli-e be valahol a csaiorns? Iiszlák*e? bol klingerezik szokai? hol nem? Aruiáu szépen nyélbe ütjük valamennyi hírt, nyom* dába adjuk és nagyot fujunk ulána
Mind jó szivvsl megteszi ezt sz ember, hsnem mikor s lap megjelenésekor azt látjuk, hogy s mi drága nótás bireinket kisxo-ritofták s derék »HofT János malátasöre,* a •csaibutailsn tyúkszem tapasz* és a»híres msriacsslli gjomorcsöppftk* — akkor telke* seredértnkbcn mi telhetne lőlűnk?* öss>e tépünk egy csomó árlstlan •kutyanyelvet <
Es azuián?
k a, t. olvasóközönség minkét siid Össze, hogy mért olyan »üres* a lap; a jó Msir bácsi a »strtnger Mann*, Fischel urnák a jobbkeze, pedig kedélyes nyugaloftaisl, tőről metssett angol-flegmával írja ki ábir-dslési ssám'ákat.
- b
■l a központban való kiképsésre betegápolóaő eddig nem igen találkoaott, s másképen is | nsgy nehézséggel van ez egybekötve, sssal | a javaalatlal fordul a kösponthoz, bogy as erre vállalkosó nők a helybeli kórházban I is megtanulhatnák s betegápolást, a mi min* I den esetre kevesebb nehézséggel és költséggel jár, mintha az illetőnek több hóna-| pon át Budapesten kellene e csélból tartózkodni: azért a választmány meg is bizta a fentneveseit! küldöttséget, hogy az egye-I sületi orvosok j közbenjöilével ez Ügyben is i intézkedjék.
Felemiiténdönek tartom még, bogy az ágyalapitvány iö-dik részlete is lefizettetett A helybeli Vörös-Kereszt egylet működéséből csak néhány vonást emeltem ki, de i ügy hiszem el^geudö arra, hogy ez egyesületnek isgadhalatlan fontosságát mindenki j belássa. S minthogy az egyesület a maga I erejéből kitelhelö'eg békében is segélyezi a i bármely csapás által sújtottakat s ai évi | tagdíj egy lorint csak, a mit a saegényebb | sorsú is áldozhat ily nemes czéira, talán felesleges is külön felbivni a közönség figyelmét ez egyesületre. Mert itt valóban magunkért áldoztuk, a mit áldozunk. Sorakozzanak tehát mentül többen a Vörös-Kereszt-egylet lagjai közé.
Szinhizi terefere.
Gyermek és népeidadás. Sághy Zsigmond színigazgató (mint egy ízben már Miklösy is: gyermek ós népelöadásokat rendez vasárnap déluiánonként olcsó belépti dijakkal, hogy a dii minoruo. gentium is megnézhessék az egyik másik bohókás szini előadást Eddig a »Peleskei Nótárius* ós •Lumpacziu* Vsgahundus* stb. adatott elö. Erről az utóbbiról skarokén ebben a rovatban szólni, az esti előadásokról más rovatban más beszél.
Az utolsó előtti vasárnapon is sok száz gyermek gyűlt oda a színházba a hozzátartozók* kai, megtöltve aunak minden zugát, s ezt s díszesen vegyes társaságot, melyben s két— tizenötéves gyermekek s a cselédség minden rangja és neme képviselve volt, már nézni is nagyon érdekes vala. Igazi demokratikus társaság.
Ez a nésöközönség azonban nem elégedett meg a puszta látással és hallással, hanem a kis publikum, ugy mint az~ valamikor az olssz színházakban szokásos volt, maga is élénk részt vett naiv beleszólásai val, ugy annyira hogy a színészek alig bírtak komolyak maradni, a mit a darab, mentül bolondabb, annál jobban megkövetel.
Hogy a beleszólások az egész kis publikumot jóizü knczajra fakasztották, niucs természetesebb. A kis publikum leszüli figyelemmel nézett a színpadra, mikor a függönyt felhúzták s a darab Kezdetéhez a jelt megadták; az előjáték még nem igen adott 1 alkalmat a beleszólásra, s ugy látszott, mint* ha a Kiskorú' közönség nagyon komolyan venné a dolgot; annál nagyobb gaudiumol okozol! neki 4 darab maga.
Mikor az első fölvonásban bosszú rózsa* s/inszslagu cilinderrel Moóri (szabólegény} a színpadra lépett, elkiáltotta magái egy kis nebuló: »Nini itt van Moóri.* Mikor aa'án szerepének mbgfelelöleg lábát felemoli és vasalni kesdi Nadrágját, elkiáltja magát egy másik: »Nini vasal a a lábát.* (Általános kaczsj.) Abbaiji a jeleneiben, mikor a három jó madár lefekszik s a szabó a ciipésssel (Havasi) öiszévesz és szsbó-olléjával babrál sz orra körűi, megint hallatszik vékony hangon: • Jaj jaj, mindjárt-levágja as orrát * 'Mire egy dajka oda kiabál a fiúnak j Ne lármázz annyit'*
A Lumpácíusok tudvalevőleg siámo-kat álmodnak.! Asztalos és szabó felébredve, szerencsétlenségükre elfeledik a számot, a csipész ki ugyanezeket a számokat álmodta, ' még javában horkol; de egy kis lányka a ki elismerésre méltó figyelemmel * vissza fojtott lélegieilel figyelt a rendkívül érdekes álmodás! jelenedre, kieegiteiie a fejüket törő czipésst és ssztalosi, és odakiáltotta: •Nem. irm az voll, 7369.*
Abban a jeleneiben, mikor Jeanetle (Erdei Berla) a most már gazdag sssbónak panaszkodik, hogy kutyáját elvesztette, a hogy bizonyosan Németországba futod, a szabó szerint németül kell a hirdetést megírni; s mikor oda diktálja »drel Altenburg* elkiáltja magát egy kis pöase: »l)e rosszul tud es németül.*
Mikor a lump czipéas, a ki nyakára hágott a nyert pénznek, látogatóba jön a jó módban levő asztalodhoz, ennek felesége
Íállnkávsl kináljs meg amazt. Egy kis.atyafi, i bizonyosan tud már valamit a knlissrák titkilból, odaazól nsgy bölcsen: •Nini, hiszen nem is pálinkát Iszik, hanem vlsat.* Ennél li több voll még, de elég legyet) ennyi. A kis publikum nsgy érdekeltségét tekintve, biztos reményünk van. hogy ak állandó lalnháa nálunk prosperálni fog.
Saalanander.
Különfélék.
Ürrent^ay »«eg)lel. A városunkban nemrég megalakult keresztény jótékony nőegylet május B án défaián 3 órakor tartja évi rendes köJgyülésé a polgári isk. rajztermében. A köziyüléa tárgyai lesznek: Titkári jelentts. Szímvilsgálók válssz-
fása. Indítványok, említjük, bogy e 1 dános egylet már
és szakadatlan buzgalommal Is szorgalom-
mal iparkodik azt ,ban. sz egylet elnö Bogyay Ödönnél laszlmánynyal közi let megBzilárdilásá|n mint az árvák felsegéléséi, ménné hesse. Legkőzeleh előadás rendezésé vezetői, mely szé| költségek és illetm frt tiszts jövedelei
Ennek kspcsábsn meg-árosunzra jiézíre oly ál-megkezdet e működését
felvirágoztatni. Ez irány-inöit Ulemánt Lipót né és ilt kienlelnufik,! kik a vá-sen bi|zgol|odnak az egy-hbgy nemes czéljaít. egényék és elhagyottak hathatósabban ezközöl-i is egy jjóiékonyczélu i fáradoztak az egylet n sikerült, ll úgy hogy a inyek levonása után 130 maradt sz egylet részére. Az egyletnek jblenleg közjel 400 tagja van. Beméljük, ho iy még gyarapodni fog, s hogy az eléje tüzű t nagy és nemes ezélokat alapszabályai értelemében minél áldásosabban fogja megvalósít hatni.
— Kansársnt lartaka úrhölgy, a m. kir. operaszínház élsö rendű soubret-teje váltotta lal Nagy Ibqlyka bájos művésznőt, (ki 1. hó löj-án tavozolt {körűnkből) négy veudég'f öl lépesre, melyekel f. hó 20. s >Kisasszony feleségem! operelleben kezdett meg. A riiki műélvezet uen ujabb alkalmát ii leginelegebbejn sjápljuk t. közön ségűuk Ügyeimébe.
— A kextheljrl gylaáslnia Agyé ismét szőnyegre kerűH és pedig valószínűleg , ez alkalommal végleges eldöntésre kerül az ügy. A közoktátási miniszter snnsk idején Keszthely város küldöttségének ígéretet lelt,/ hogy egy bizottáágbt küldend a helysziliére, megvizsgálkadó. nogy Készt hely és vidéke érdekeinek milyen iskola a legmegfelelőbb, gymnesiup>e, [vagy polgári iskola ? ez ígért biséttsir I. hó z3-án fog Keszthelyen, főispán űr, Svastícs Benő el-nökleie alatt éftekasni. Ezen bizottság a főispánon kivül áll a tankerületi! főigazgató, a megyei tanfelügyelő, a kökoHt. min. kiküldött jó, Eeisehl ff, Iváibsbii^ Pap Sándor jószág kormányzó,! D^ininger Imre gazdásági int. igazgató, Lénárd! Ernő miniazteri isit. látogató, dr. CsanányiGusztáv^aki ss. elnök; Fsrkss Miklós gymn. igazgató is ja Keszthely
képviselő test. igy tagjából. 4- A gymn. a múlt bél en eSőlegeij timácakosmá-áros Iskolaszéke és kép-kbsn abban történt meg-város szellemi éa anyagi, Imgyj s gyintiwíuui meg-arozn|anaa a ezért még riad vissza a
v
ügyben
nyok tartatlak a viselete által a aso állapodáa, hogy érdeke azt kívánja maradása mellett I áldozatok hozatalától város. —
F. hó 17-én éjjel 1
puszia nrodslmi «elédságénea kárára fegy-
veres tétlenek 18
Károsultak oiakhamar észrevevén as
idegen gazdálkodási veitek, s őket *Lel érni, elfogniok azo
2 óra:tájban s szepeineki
drb sertést elhajlott
IC
, agaitetteaellet üldözőbe nyvárk-nál elkerült is utol absB nem lahéleti, miután
a fegyveres tolvajt k sttrü lövésekkel tüzeltek visáza rájuk s kettőt kösfilök meg' is se-besitettek. — Nyonozás alkalmával a megtalált töltényekéi kitűnt hogy lihuohé fegyverek vollaa, mik s veszedelmes folva-jok aligha egyenes utón jutoiiák A csendőrség erélyesen kti tatja nyomukat.
- A ssoasHsédbál. - Belováróit járván lapunk egyik barátjs, alkalmilag önnél a kövatkéiö aíotröl értééit bennünket: F. hó líJ'Alt a ittöÍYol (Őiináh a vároai pénztárt Vizsgálva, ?Ö6 frt blAéayl lödöaőtt fel, a miért a fogy is*tá*l 'adó) Kezelő Dob-rlos isaC^sost röf tön letarthatván, a lány iiö törvényszéknek átadta, vágvonára pedig lliOOQ Irt ereiéig ákrlatot esiköaölt, — A város polgárai •rréjfi hó 19-án kebelükhöL egy i drpulácziőt küldői lek s törvénysxéki eluökhör, kérve Dobrlosnsk szabad l/.bra helyezését, miután Ő városuknák as á'tal, hogy s helypénzl hérbó adni nem engedte, saját kezelése lolyián 40.000 Irt hasxuot lakaritnll meg rövid néhány év alati. — As eset ugysnosak nagyon |e)leins0 a szomszédos horvát adminisatr^tló pefkms sgigorára s a személyi bizalouv sxempottt|lból annyival inkább ia, alighogy a miűnylat épen nem sikkassiá*, hanem kisárólag a tévaa sráaindáe hibájának róható fel, nevezett dúsgtadsg tanácsol égy perokig st szorulván a város llllérelre.
- k kekajáasikáss-iáBiegt helyi érdekű vaaul -részvénytáraság e hé ti-én tarlói is Hümtfen alakálé közgyülé* két Eitner Sándor orssátgyftfésl képviselő engedményes élQÖale|0 alatl. A kö«g)üié-san 71, összesen 60tt szsvszstot képviselő lórzsrészvéiiyea vei 1 részi. A kormány kép-viseletében Vörös- Láss ló oaalályianácsos volt ji!ea Elnök eŰőterjaulé sa engedély-
okmányokét a közié, bogy a féssvéoyfőke 944,300 írttal állapittaloil meg, m«lf 274,700 frinyi törzs és 666 ezer 000 frfnyí eJtóbb-ségi részvényből áll.-"lí1"törzsrészvényekből átvett a köamunks s közlekedésügyi minisztérium postaigazgatás fejében 7?,oű0 irtot, Zslamegye törvényhatósága 36,700 frtot, 139,000 frtot pedig a helyi érdekeltség, a fenmsradó 120,4ö0 frtnyi törzsrészvény kibocsátási idejét s módját s részvénytársaság fogja megállapítani. Az összes elsőbbségi kötvényeket az építkezési vállalkozó Hermann Adolf vette ál. A közgyűlés az engedélyesek állal megkötött építkezési szer zödéet jóváhagyta és az engedélyeseknek eddigi mfiködésök fejében s felmentvényt as elölerieszteit tervezel értelmében megadta. As alapsaabályok elfogadása után az elnök, miután a törzsrészvényekre 30%-nyi történt befizetést konstatált, a részvénytársaságot megalakultnak nyilvánította. Igazgatósági tagokul megválasztanak: Eitner Sándor, Lázár (tornát, Bozzay Imre, Ssfics István, Gyömörei Gáspár, Hermsnn Adolf, Eitner Zsigmond, Baile József, Bezsőfy György és Kósa Gusztáv A felügyelő bizottságba rendes tsgokul: Kohn Jakab, Darnay Ksjetán, Eps'eiu Vilmos, Löw Adolf; pótia-gokul: Salzlierger Jakab, Aloyser Josaet. Az igazgatóságnak a közgyűlés után tartolt ülésében igazgatósági elnökül Eitner Sándor, alelnöknek Lázár Bernát és Bozzay Imre választattak meg.
— Nyilvános köszönet A keresztény jótékony nőegylet javára április 18. rendezett előadás slkalmaval felülfizettek: Markó Antalné 1 frt, Zathur^czky Záigm. I frt, Zadubanssky Lajosné 1 frt, Hirschler Jakab 6 .frt, Rapoch Gyula 3 frt, Keszthelyi Endre 1 frt, Ebenspsager Leo 3 frt, Bősen-berg Bezsö I frt. Hirschel Ede 3 frt, ösz-szesen 19 frt. A t. felülfizetöknek a választ-mány ez uton köszönetét nyilvániijs.
— HeghlvAa. A magyar irodalom és művészei pártoló egyesület f. hó 29-én vasárnap d. u. 3 órakor a »polgári iskola torna termében* közgyűlést tart, melyre ax egylet t. tagjait ezennel meghívja az elnök- * Bég. Tárgy: Elnöki jelentés az egylet állapotáról és ebből kifolyólag az egylet felosz-lallslása eaetleg további fennállására vonatkozó indítvány. Neláni indítványok f. hó Vti. az elnöknél írásban benyújtandók.
— láenaény Hér ur, a helybeli ixr. tantestület egyik derék tagja, tüzeies ismerteiéül lett közzé a Természel tudományi KöslŐay f. havi 224-ik számában az •ennivaló gombákról*, melyek NagyKanissa vidékén találhatók. As érdekes közlemény hosssabb kutatás és szorgslmss tanulmány eredménye, mi nagyon hasznos szolgálatot less b gomba kedvelő közönségnek, miután könnyen-érthető modorban fölismerteti sz ehetőket, megkülönböztetve a mérgesektől, melyek már annyi kisebb nagyobb ba|l okos* lak évenkínt városunkhsn és egész családoknak. Elismerésünk kapcsában és azért tartottul azükaégesnek lelhivni említett közleményre olvasó kösöaaégünk figyelmét. |Az ismertetett gombák száma mintegy 38.
Festetics Tusai ló gróf, Zslamegye első földbirtokosa f. hó 14-én Keast-helyre érkesett a tö-án aszal távosoll, hogy május 2-án egész caaládjával, hosszabb tartózkodási időre vissza jő.
— A keszthelyi Iparlestttlet a mull héten igen hézag pótló intézményt léptetett életbe. Es as iparos segédek eeállá és e{helye*9 intésmény, melyet a testület mat(a szervezett, tart fenn éa igasgsi. Caél-ja az intézménynek: a más városból iftvö iparos segédeknek egy nap és 4jjel szállást adui a ha óhajtja as illető, munkába helyezni, Ellenkező esetben 24 óra múlva a város területéről el kell tAvosni aa illető iparos segédnek, Helyes I legalább a közönség nem lesz kiiéve a vándorló iparos segédek zaklatásainak
f Uyáaahlr. Vettük a követkelő gyásajÁlentést: Hernádi Sándor; pénzügyőri biaUÉ^a neje Fiaik iosela, ugy gyerme* keirüyösö és Kálmán saomorodoii szívvel értesítik, hogy fisoskájuk, illetve lest,vértik Sándor hosszas szenvedés után éleiének 9.^ évében ma reggeli P/| órakor meghalt. Te-melése folyó bő Ifij-én délután 4 órakor less s áiéeheavi-lér 3. számú házból. Nagy-Ka-nlaaa, I8H8, április bó 14-én, A béketűrés sngyala lettél, kedves gyermek, légy mosi mát) őrző angyala itt hagyott test véreidnek'
\ — Dacába dili jótékonyoaélu mii kedvelői szint előadás . Emliiettűk, hogy a kesxhelyi jótékony nőegylet alaptőkéié |ya-rapiiáaára május elejére műkedvelői szini elösdásl tervereti, mely síép lerv, a boái-luki tájeilenség folytán dugába dűli. Pedig kár, a kessthelyi élet ea idősaerint nem ia élei, a larveseti saini előadás élénkké latit volns a holt saisoni!
— Wgaeles d«*lMánv wJJ. F. hó 12-I3 árs átmenő éjjelen, a nonvéd-utotá-ban Farkas János padlására, kibontván a ssupptető egyik"tildslái, saarenosésen lelju-toll kél jó madár, hogy u oll tanolt aairl és sonkákat eltűntessék. A lölébredt gaada sa Itvén rest n-sgától jelt adni, lenesek menekülési arátokból a padlás máilk oldalán ia lyukat bántottak, hogy aaon át >Ut' a betek!* aaemoi^aakarákitoldhassanak. Csakhogy a la-utu gazda képébea szintéa
mm. «4 **** A ^ uu. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxttjcxxxxtfxx
tolásig megtöltötte • színházat • türelmesen ^ j fr « w ' X
végtghsligatla íz előadást, melyben nem J' HIBDKTMEll ■ • 2
volt semmi kördülékenység. A szereplök H n , I .. . ,1. - -___1 r- > fi
minthá mindnyájén kizökkenlek volnt ize % Zalafoegyébai Mura Szerdahely mezővárosában négy fönt- tt
repökböl, mintha mindegyik másként Ját- , B ezának a -árkán álló emeletes ház azonnal eladó vagy pedig M
azon volna, mint ahogy elgondolta vagy S bérbe adó, földszint van egy vegyeakereekedés éa egy pék Üzlet me- Jf
legalább ahort el kellett volna gondolnia. « ft ^ J^ jövedelmeznek, - az amelet-m V4n a*
tJfft^^ 5a. elóidái * *** konylu é« 2 éléskamra, 5
elején nagyon mulatságos lelt volna a rop | g h mellék épületek éa az udvar ugy zannak berendezve, bogy azokat II
panl zűrzavar, a sok komikus székese™, ha X bor. gabona és Xt kereskedésnek lebet használni sót vendégfogadónak. ~
labiiprásBal nem járt volna. Ily alkalmak- I — A háznál van egy holdas bel és ktilkert. továbbá egy tagban 40 g
kor álüthatna oda a szinészdirektor ur még jg ^ és rét, egy igen jó szffll6 - ha bérbe vevó vagy esetleg a II
egy székrendezöi. j 2 ^ ^^ M ^ h hdj, fondu|| * átvehetó sót 6 szobá- K
Felelős szerkesztő: ' í * » bűto*» T w Talajdonos: X
T A B € 4 LAJOS * , f ^SL^lK S
. ._, w,,—------ „..„ . _ r . „ ... Jg 159 1—\ muraszerdabelyi lakos aa
Nyilttér*) XXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXX
, _____________Mely ctígaretta papír a legjobb?
/uh szappan ballista 0Ógy,Mr i Ezen minden c/igsreitázóra nézve nagyon fontos kérdés már
■AaSam rheorastlsintts köszvény'4a ------ t kétségtelenebb módon bebizonyult.
M ■ »•»' "k\tm< l.anem elKGrendü .0
jMjUyeaL legisiMotib tollait nur tyialualba- MKraV A yüfil taélyisegek aital ö>*zeba*oniiiott vegyelmezések alapján a tor-
(KHSBf ** keiieaes katáaa ssesipoat- i 1>y ] ga lomban elötorduló jobb niinő-égü c/igareitapa pírok kozóll a
tuiu.ifini j „Les derniéres Cartouches"
AsVányvíz 4« ülataser kereskedésekben 1 daratt 61 1ír. BHfllkZjflfe&Xliídll. 1 JH Brsunateln I r*-r*n gyárákél.
Főraktár Ornt Magyaronaágoa: Hratfy C. gyágy- ; | • üli mtOtitt U 'trniliyrj Pari*. 65. Boulmrd Kzrlman*.
.serén Kramslerkea (Momomág.) 12- mg Mg^lTO mind/d«i/ fóaaptt # czigarettapapir elismertetett Mivel
*m~mmmmmmmmmmmmmmmmmm^mm^mmm iiS« 62 m*r 'Óbbi közi Dr. lMd tanár állal s bécsi vegylsní egya- .
M ^nlBSTiksfllHttN\ teiD,!'1, LieUrmanii tanár a budapesti állami vegykisérieti «i A» « revatbas kústött«k4rt n«a vállal aia- I > ^ i^JÜUm ] ) 1 állomás lönöke állal megállapított 1887. jul. hóban. Dr. tíoyka géra foiaiMfst a «s«rk L * Hygiema-tanár által. a prágai ném. egyetemen egészségügyi
J'l MŰ szempontból ujabb összehasonlító tegytlmnkt a lehető legíénye-
ttl{IfrwW&Sfá Itt ^^ ereihnény koronázta, a mennyiben a dtrniércs Car• [f | ^ | iStSSroSBc&OTiciít »f'^'fltrti" (tzigareltspapir 21—74' könnyebb és bogy a do-
HirnOfPCOV 1 jr^nS—qri idegen alkatrészt tartalmaz,
II UuludCIV a Br m^nt a PHP,r ~ ro/édi eaak azon papír,
etiquetije mellékelt rajzhoz hasonló és Brauiutóii
[ /C^fe^^áfcfctri] á gyár cziyareiiapapirjainak éa czjyortUahüntlyeinek nagyban
Kováid Péter ; elilu<llaía *íe>nrnu»uMu r,^
tumTtii «tw|»iii * saját czége alatt Béetben, I. ker. SchoUenrÍHy 25. sz. o. raktár Ril<la|ie«(. tw j Djjloll> továbbá kapható minden nagyobb ilynemű czikket áru
l 48 24—50 siló kereskedőknél._
títfára: VI11. 'iiHlzafn-utcza 18. tz. Fiókja: ^ y< , ... z r i
ív. Korona-utcza e. w„Ky Utteindá... WanaczElli gyomorcsoppek.
I I i ik i i oa I1 J Ti Kittihatású I2sr S §fom$f mlaSes ktitpéjnto*.
Mű selyem-lestö és vegyészeti gffitflS:' j ■ tis;;titő intézet,
arany* ezüst és fksaerArakt*!, kltaail /Sí vEk^k " I
X 11 ] iii 'jtt j t/ i i I „ srssf á sást yMiáltbél &ffi^i^ K.*ki.':''. í-
számos helyen maytmw latuntetéőt nyert áli6 sruk^aieusketHat4*áfiU(aapdéirtssit '/iékJj^- •• • - ^ - -
<j . j , " . L I i; T rla^^S^M^ íní*rBR| riclÁM it tt«lnklcal v«U"
I mindennemű níi és urí öltönyök, egyeuru- VPO'PI Q fi d c nfion r-^TBa n»n»riifiws. síumul
hák, dÍMÜS éi bútorszövetek, lűggdnyök, VCgCId.üdÖ;ljllJd,Il L4/fiLJ !
szőnyegek, szítehagyott végáruk stb. szá- leienesea • g^ari ársjkoa «u»l eladjuk. MW SumwE411 *kr" ^
mára. Különlét méy: (elöltök, télikabátok, UtJékl mrgnaiMfa.k |K.»taj í'.nliiitúiai tnijwWt- aa»i>«uyíksts^Brsá> sáw% j
| köpenyek, férfiö lönyÖk felfejlefleiiíilmin- 1 "Zidrl* I í^atf/'Jluí'
j den divatos sz nhenj festetnek. Báli minik WW tértidé 5/ tunaSllliitak. Kapható minden gyógyszertárban..
fel fej lé* nélkül H óm alatt ikztitlatnak, Tu- i T t A . ; . . ;. , ...
A T i IIIITTKR W1 Au Tált^i 0»a»t A valódi ■áriacsalll gyoa»onw)ii|iak»t
domására hozó n a j. rz. közönségnek, hogy | *. • ea IA K()kat ^jii,^ ^ nraaoMáb. A valódiság Je-
üzletemet jóval nagyobbítottam, ugy, hogy j araHy, rsBil Íl»xrr U iikMra ^W nititira léül Siladsa flvrgBfk plrw. a fratl v«4j^ygjrsl
a lehetőbb igén' eknek meglelelheteÍL Vidéki I Mndapest, ív., iu<ta*j*Biesa a. u. tariirtba k«ii r»»a06i?f imsm * &
megrendelek lelkiismereteden utánvéttel i m 4"-10 . ' I , ^ «v«k.s wiiik.it kaszaáUtí ataaltáwa
?.. , . . .T7T, . ,, 1 ! • ■ ;__swg kell fjtjMvt lenni aogyaa Krwwi*rt»n oa-
i eszközölteinek. Az ittnlsm eddig isnusiiolt 1 smémmb „k Ueank h^njmáljSu aj«sstott.
! nagy bizalmai inegkqsíbnve, ajánlom magam T j....."T..... ! VaMi silaiMghra kapható
j továbbra Ut ki#ló tlBStelettel Dadapast m\.\ íuT|3, iboadoa 187^ i l^f «Ms ü-ögyaa. AMsrám W tt. gyógy-! '
1 ■■ Nagydlsaokiav - Amavérta. Dlasoklavél mrt Aeiw^rfr, Oallasr Viseaa 4s Baboslay
; 123 4-6 • Kovalll Péter. —!--- —LZw —' r--]— Küs^s gyatyaz M»m*lí, KOrlaViktsr gyóeyss.
• 1 - 1 ■ -- j ' —- ' j ^JflHtta ' . , I Mrrtn/e, Klslsckar Sauiu gVÖgysa. Safy-linjf*.
j Minden I. Sljaii raraTO e, * |*| *** """VSSS
■Tflr^' SltSlli yw^l ; ,Kral valódi Karolinmtháli0
■ ss. 4a kir. als. ^^Br^ 4ssb<elsásseeé»l III *a 111 fa C* ■ ■■ A ■ *% I kjlVj; mlrurtlsuU. sraaeal* és if II V1UO IIIV AJ A
«lakMtUui asésa^nár , .. ^^ ... . .
használata a nemcsak azéit, mivel j H K 00 U iflV^lt A N, 2hlrnavta éa Jónak bteo-
magyar gyártmány, hanem mivel j ^ M^trlwsk " tS pyu|t wsl1 tüdób^"
Ilöilg tttint BÉpesieí t lí UMi 8. Síim
lülmulja u kereskedelmünkben eló ö^l^'lÉj ÍÉ'K^W - ^ ^ - im oiííl J^JTi"^
1 IX M LZ / Z.IZL 1 . vállalatok, n>ldUrloká«k. kOs4gt< 4a •gvbási 1 , , " 1,1 , »»».
lorduló összea kávépótlékokat slOIJáróságok, ^Umin . .. 4. 4>||A kOsosMf «UawaUi tsdftbajokaál. 4a hll<*MM tarfá-,
LEKCKrkávé kapható mindon filazer ^ gykrt.4^ lg,Mi , -'íl^iíM^
és csemege kereskedőben, a a hói tROftlillŰ • C 6 Hl 611 t •r^^vs^t
, Ti 1 ü » 1 w v a n» h a » gsmaa ára. 80 kr. Ota*. N4kast Mm)
még nem volna vagy a készlet el- * ^ r i|nL taum na»w».taraj» ahs-i ainlrjtda^w u
logvott volnn. a t közönség köve 68 VlZIlíLllUIl B16SZ6ͧ s^ts v^i»»kb4rw»íí hasiuna-nUi MfatM^a
a/|, . i.iA r "°'ttl' 1 kuST a aaalúdaa aaaal Ul/M^tk laorva,
telje mint magyar gyártmányt malyak mlndaakor w*IA y> niaAa4ffbss 4p Mfjr t».iu»r>0ák, Mist aat 4s tiavM*tta» glat-
Mintákat kiváltaira lllgytíll ÓH asáJiUatéak. boty ralm|pn ilvm kaailaUvány baUraálkSlt k»v«r*h.
WrmenlTe ktild ssMrj-w»«i. u. ^-^^J^^IÍSL'
Igenek A Hopron pótkávé- váimlraUéneséaael megkílhlellk | loaasbaUtnsak bis»nysl|«a; tnhrk Mytás »IImIS. ! gyára, hová % mtgrwídelMk ii In- Z^^IT"^^?^^
Kendik. ' 88 10-15 ^'"M ídS,,
(____________ ' ~ T HsrollaealkMlt IMos«tkaa I, va Márta 1141,
•mhmmsmh^mmmhhms I i'tni'llof va k4n>|s siladaa kawasfatfe gyir<si4ayokat,
......._L ...I, I. . V Jn I w^lyskas alüriMMa 4a tyagyatU v4^jagyna<Íilá*y'
■ 1 1 ,— ii. '■sHHMMHMHBÉHadMnmáH^amaM^^M I tik - vi«aaut*sitaai Milvaakait|aaalt.
LEOUJABB ^ ^OtorfWftjQK uapfaK jÍ'VWíX %'áesaeaeatséf, uSns^^.fekerkér, kSr-■ VT'WAhPvvét^kér öSkrS|»la»| térg ajaatsséf, s. w
valódi gyapl" H j/l. ! x«k a klrw, )4t Um*tI ' «• Mbb bal- 4a uusldt
saétkljtdl ntásvéltfll lacolcaóbliss H y^BSIP^'TlSB^^^I^^^g om,si t*klnl4lyeklÖl ajánlott, v4Hisatité
^ U ^nifiíh'SMeitl'CrlfliaNI1, I FUrsl vasolukorJa íoiyadókban,
SlPíTfil 3 W ■ Blso«|ltr«H|ak>alla lemiégtkkea uJi'tL^ÍSL!^ ÜSS
ÖiegW W. ■ a|á«llallk a Mesi ki aikiTZ*a^nai. tift^u Íi^Í'."'Z'"'
mnnben ■ hm „4,kB, B ^rtylj!. nL . , 1 m A -
(p«ssW gyárt rsktárs. ■ (vakst, altávollljs a |*misaáa«hsi. raijái, > tTO'n.'h ^ *n ' 1
Á aáaliöáaatar nrak, kik als ■ faliakat és kegtáiéselüMt n'éts imw 4»
- tskártráaiat még nsai t írják 4s ■ ttd» asISt kap alk«r tlslflaillslt^ áia S frl, kltlafl gyégysasr élvaiytalaaaágaál, eaaésse
I t«vMk' korát fflinih »tolM *tfirr> H tiróMobos S Irt. Ksm gJ**jM »«*l' sirsWlr kalleaség., káaj4s-, gyoaasrgSr—Sk» éa
Ifk tskliilgosiSa Altul ssgyobbtlsst ■ hslsrlallk, s V asáwS lajcikps a a fr», 4s « ass lysaasréfés alias t a*«f ara 70 kr,
akarlak JavelssŐ Isinis aslvnksd* H M**"1 u,,v*»)' |»«darfSl 4 I frt. VsálisU a 100 FAvaft YAva*f
Janfk lioiaém lilsslasssa fordulni. ■ óU (aasáüó IlUtaaiháiys 1 JTT] *mi
L ^. , ■ HeMlará Ét i \U 4-6 a »*k4r áagyal-ksa Pvágákaa*
»■ W*Mévrt ée Mlatva vlafáaaltáréalBMM ^ ^
I ^HBHHHHHV S kaaalsityaayk>al »valj»<lai kaU. ^ | '
y :-,v: w. ^j'rypf_I_^_sí_11 I_Ui r i ' ^ .ff_i_^_!_
borékok* ezimo vígjátékát. A köpönaég zsúfolásig meglöllőtle a színházat a türelmesen végighallgatta az előadást, mélyben nem volt semmi gördülékenység. A szereplök mintha mindnyájan kizökkenlek volna sse repökből, raiqtba mindegyik másként {átszőtt volna, tnínt ahogy elgondolta vagy legalább ahogy el kellett volna gondolnia. A jótékony caélra a teli ház ugy halljuk 130 frt körül jövedelmezett. — Az előadás elején nagyon mulatságos lelt volns a roppant zűrzavar, a sok komikus székesére, ha iábtiprással nem járt volna. Ily slkalmak-kor állíthatna oda a szinészdirektor ur még egy székrendezőt.
uuuuuu***n*n*u**M*um**M*******
HIRDKTNÉIY. g
S Zalarnegyében Mura Szerdahely mezővárosában négy fönt- |É
8 czának a -nrkáti álló ^meletea há#. uaoonal eladö vagy pedig 9
8 bérbe adó, ífóidftzint van egy vegyeskereakedés és egy pék üzlet me- JJ
8 lyek 400 íitot jövedelmeznek, — az em^letm vau ss
# hál awiba. egy konylu fo t ó|éakamrgf g
O a mellék épületek én az udvar ugy zannak berendezve, bogy azokat S
K bor. gabona és Xt kereskedésnek lebet használni sót vendégfogadónak. ~
X A háznál van egy holdas bel és ktilkert. továbbá egy tagban 40 9
m hold szánkó éa rét, egy igen jó szálló — ha bérbe vevÓ vagy esetleg a J
K vevÓ kívánja az ^ló és hólt fundus instruktus is átvehetó sót 6 szobi- X
X nak a bútora is Tulajdonos: tt
K Horváth Antal X
|| 159 1—1 muraszerdabelyi lakos X
xaKXKaaaaaaaaaaaxiaaKaxxaxaaaaKaa
Felelős szerkesztő: UKOi L A J O N
Nyilttér*)
^py WlMbsécst Aoekkraaaaa-ft wappaa katkstás 0Ógyaa«r Mo^^ra rhenumtlsintiM ktaii4ay 4s nHf|WL aervasas fájdalmak eaykltáaáfv Buiril aagaslaUt4*4re. agy n« ríni ad a legialaselib toilatt lUr Alulmúlba-a^K&MK^V taűaa 4s ksilaaas batáaa ssasipont' ^ ~ jából, melyat a Mr nákódáM 4a tiastaligára gyaksrol. Kapható a gyágysssrtárakbaa, ásványvíz |a Utatsaar k«rssk«léaaklan 1 darab 61 kr. Ffiraktár 0«t Magyaronaágoa Brméy C. gyógy-aaeréai Krcmslerbea (Morraortáig.) 12*
Ezen minden czigarettázőra nézve nagyon fontos kérdés már gj a kétségtelenebb módon bebizonyult.
XesM iiraa reklám* hanem elsőrendű tudományos sze* Üjfl niélyiaegek állal összehasoniitoit vegyelmezések alapján a tor* jf^j galombsn elötorduló jtbb rninu-égú c/igarellapspirok kozótt a
4 „Les derniéres Cartouches"
;[mk Braaaatela »rfr«a gyárakéi.
■IvrUj 65. Boulevard Ezelmane, P mind jówl könnyebb e legM czigarettapapir elismertetett Mivel 1 ez már lobbi közt Dr. 1WU tanár állal a bécsi vegytani egyelt temen, Dr. Liebermann tanár a budapesti állami vegykisérieti \| állomás lönöke állal megállapított 1887. jul. bőben. Dr. Hoyka { Hygiema*tanár által. a prágai ném. egyetemen egészségügyi [y szempontból ujabb összehasonlító fegyelmezést a lehető legíénye-la Htsbb eredmény koronázta, a mennyiben a ,Les derbiére* Car• i| j to^fhe*" ozigarettapapir 2v—74" ,-nl könnyebb és bogy a do-jrt hánylüstböz ^—77*1,-al keeaehb idegen alkatrészt tartalmaz, MiJjmint a többi vegyelmezett papír - Valódi cssk azon papír, mélynek etiquetije mellékelt rajzhoz hasonló és brawuián r&i Vrére* ezégei viseli.
Ini |A gyár ezigartilapapirjuinak éa cziyarettahüeelyeinek nagyban
elárusilasa végett. 7 Hrauuateln Frérea
'asját czége alatt Béaben, I. ker. Sehottenring 25. tz. a. raktár nyitott, továbbá kapható minden nagyobb ilynemű czikket áru 45; 24— 50 siló kereskedőknél.
•j As a rovatbaa köslöttak4rt aaa vállal aia-gára falalfiaáfat a ssark
Kováid Péter
Rudapesl
Vili Mzafa-utcza 18. tz. IV. Korotta-ulcza 6.
Bíagy k^eladáa.
A fii váróiban 'Mi 4v 11» feásálló anjsy* 4a ikwr-ttsletflskvt s kás leró abolája folj^üij váglag föladjak, ntaálj íogvá j araay, ezüst és fkssfrárakt*!, kltünó
svájcal arasy ék ralist asekárákkél álló fiaaaM árakáasletl ikatgatóságilaá asgadálysastt
Kitűnő katáis izer s §fomer minden hettfjiíjíí^a.
Mű selyem-ieötö és vegyészeti tis;;titő intézet,
számos hlyen mtiyfmibb kitüntetést nyert
mindennemű n íi ésjuri öltönyök, egyenruhák, disziil! é> huibrszövetek, lüggónyok, szőnyegek, szit ehagVott végáruk stb. számára, Különlq esség fc felöltők, télikabátok, köpenyek, férfiö lönyók felfejlelleiililmin-den divatos szi nben festetnek. Báli ruhák felfejtét nélkül U 6t\a alatt tisztíttatnak. Tudomására hozó n a I, rz. közönségnek, hogy üzletemet jóval nagyobbítottam, ugy, hogy a lehetőbb igén1 eknek megfelelhetek, Vidéki megrendeléhek leikiiHinereieren utánvéttel eszközölteinek. Az iiránlstn eddig isnusiiolt nagy bizalmat i oegk^ntönve, ajánlom magam továbbra is kiváló tiatteletlel
teteaaesea a gyári Vidéki siegrssdti4*k Bek. Mty nem /tlflő i azokért a téitídr ím i MSI lértefle
ICOITIH arany, tsütt ékiztr Katfapest, IV., 186 4-10
áruikon jalijtt eladjak |K>«taJ fordul tát al taijwttat 'ífW/'V'' MeMlUtHek, tirtln
Kapható minden yyégyszertárkan.
óvást A valódi aáriarsalll gyoaMMvéitpIkat aokst kaaisíliák 4s aráaosaák. A valódiságjs-léűl aiíndaa Ivrgiwk piros, a fratl v4<t)agygy*l Stlátatt larltékka kell gSagyúlv* laaals a m aiadén svsgkas BMUáksIt használati utasításon nifg keli jogyezvo lenni, kogyas Krunaiirbea 0«-•ak Ussnk kasyvsyoaMl^ábss sj oaMtott,
Valódi alaMfbaa kajilmtú: AWjháűsatsada, IVagsr Bála gyfig^nu Kadarhit Baw tt. gyógy-ssári foiaé*! Oollaar Viseaa 4s Baboakay Kálmán gyógy aa MamaU, KfirSa Viktor p ágyas. MtrtSfa, Klalackar Samu gydgysa. Héyf'M^tm. Körös L, gyágysa JSutruumlml liiilca U gyogyaa
Badspest IW. Nagy dlss oklav
Losdos 187Si | Diasok levél
| Minden magyar liAstartáaban divattá vált már a
ILerLcüs:
kávé
használata a nemcsak azéit, mivol magyar gyártmány, hanem mivel aroma, illat éa az alkatrészek kifő* gáatalan minÓaége tekintetében fölülmúlja a kereskedelmünkben elő
forduló összea kávépótlékokat LENCKrkávé kapható mindon fllazer és csemege kereskedésben, a tl hói még nem v^)lna vagy a készlet fogyott volnn, a t közönség követelje mint magyar gyártmányt Mintákat kívánatra lllg)DII én blrinenfYe küld.
Lenek H. Sopron pótkávé-gyára, hová a megrendeléaek ia in-tézendók. 88 15-10
Dávids-tbeája
ea. 4a kir. kis. ^Iflr Mtb.f ail Fvrtláaá, ^ eea
- vlsbadjaa ssésa ál'ár
II K O € H 1! IV II
ac A'ítponll Irwfa m rauér :
hirnevoa éa Jónak bizo-
nyult mail áa tüdőbaj , iban axanvedőknek.
•Xv Jf kral vateall Marallaaa-'1 3 2 t rfS íhult t>avlUw|hr»\ju alej dessaaa tsdólajnkaál. Ja hllitsswea íifSth é* Iwalmll) oiibksi kSWMaaa ét aa awhi áStt ifitr a Éorraáó$ (TsWrktlaa) ellaa» anly aagUpA «redi»4nyiiyvl kaasaáltatlk Kgy mmi> gsraka ára , S0 kr. N4kiay (parsad Kral valéai OavMs*tkeá|a óriási altaijedlsMál |«h saagts va swgkbártetlea kaaMtáaaktt aagslnaki I kosul, l hogy a aaaMaa aasál tcljawbti laorsn, 4p agy ca>iuamt)Akt alst aat 4s bwnsetiaa Mint' ke0 aladaa iíyMi lismiaHváiiy katásaálklll ksvar4k, mely mind arra látásik alkahsasva least, k^gy a. arái valá«lt Httfotluetitkall MiMrikaa toeaakaláaasak l)is*)ayul|Mit t wa»k á4ytás alkatt* rsslaa átadás eseaagraákára aláliiaaaiat k4k aaia-IN 4a bafflgyaalt v4d|egy»SN>et a kllaá wsaf afteas ádkaaaaálaI7 arra Igys^aaek a arai valAdl HarallNeatkaU IMtMathaa I. ra »Ui«<ltAt, loQii>'t(iiKVH k4n>a aladaa kamanraU gyir<a4ayokat, aiilyaksa aláiráwNi m*gys»U ve^agyra iiUay-
alk — vuaaautaaiúai aatvaakadjasaá. Véraaeg^asa^a. |)*n|e^|,fak^rk4r« kSr-vél) kér (8sh>)n»)ii!«l I4rg gjönges^g, a. a. atdaa&"i»s mo het^aségek tatyaaa* waggyágyal-iuk s klrea, Jé) ítttWtv 4a tább kai* 4s küfliilí orvosi nkintályektril Ajánlott. várUastltó
Fürst v&soiukorja folyadékban,
Dr. Ilagar aktja aaarlst alMllltva, aaly First JAasef gvótyaaaráaa által Prágában - » .Pskár Aagyala>lraa — lett Javítva. Ügy ftvea árai 1 frt sa Itv, V, aveg 60 kr.
J G-sistxoph.an, ',
kltlad gyégysser étvagytalaaaágaál, eaaássl kaftleaség.* káaiáa-, gyaaiafgarsaak» éa Kgaa»ará(éa allea I ave« ára 7e kr,
Ftknt Jóiaaf
gyégyissrttf; a JFúk Aagyal'-koa Mgáksa. főraktár: Téaáa lélMir i^wM, Budapest, Klrály-atesa !»• náeaa.
LEGÚJABB JKyárl iiévrtek valódi gyepja ssátkijtdl aláavállal latolesóblaa magasllM'll árakon a raállsaak 4* avilldlak leg)obbsB Isasrt
tíelnisch' Schönheits CrSma Nll.
aiaaa|llváM|ak állal! a legiaslageábra a)áellellk a báesl klinika iksársiMI, Ksea sslfsd4k Ifc jmra elait lakáa«sss akis* loa sálkll a l»gfr|»fi Míntigi(. argsyitja a Ilka* (sokat, altávolliu 's kallaísásekai* ragyát, faliakat éa ktgtájéselüll t sa'i^es f)aoa ás lltlo hu hit kap alkar klslflMlltttki 4»a a féj, próbádobos á IVk Ksm gilsj^ll ■isám strsbár rbstsrlallk, a V ssáaa íeJcnHMláili frl,j4s 8-ass stitou uttvásr |aHdsml 4 fl frt, asáksló a 10U 4v áU fbasáuó UlatasiHátya
He In la <h W. 134 4-5 aáeakea, II. k»r«Ht, l'miarsiraaaa ae. aa
8s4tkl|da kkafáSa- (ngy stásváta) fC Névre ás ratatrr Og/áaal, ártalmaa kaaailaltváayaktal évakaáal kaU.
Jhlliitilun UmrIó gyárt rsktárs.
A Maliéáaater orsk, kik ala tskártíáasi még ssa tlrják 4* vavAflc korát ftUtHtr ttolM iiSre* tvh üildoigoBMS által ssgyobbllshl sksríáa laveleaő ls|ws sstvHksd* jesei hossáa tilsslaasea fordulói,
Laftjabb mhiluHHtíóiWt in* l/yeit n bérmriilr* kNldSa aeg. 14* <4-12 0
asaa aa oldalon vált fütykösével a klvat- | laa denevérek re, fWyikit amagv magyar mwkásan toltővönl a tttötta, mikor pedig snnek daczára a sértett (ál Intő társa után iraaeodotl, a garda baikarját megragadván dolmaoya ujját kiszakitoila. A tetlaa Gelencsér Péter (Behlestnger Mór hási ssolgájs) ' éa VeUák János vasúti napszámos, kik as I alkalmas eorpus diiieti folytán csakhamar eltogstiak. (>slenosérnél kutatás alkalmával még sgyéb házi tolvajlás bizonyítékára is j aksd'ak.
felelasea veaáéglis. — A ezu-kor ára todvalevöleg a magasabb fogyasztást sdö miatt kilogrammonként l krral emel- i kedett. Minthogy pedig némely tésztás éleihez cxukor is kívántatik, egy vendéglős a tészta élei árát adagonkint 6 krral felemelte; ne- j hogy pedig azon tésztsnemOek melyek a ezu-kor édeseégét eddig is nélkülözték, — most i ismét háttérbe szoruljanak, — az áremelés előléptetésében ezek is részesüllek, ilyenek a lurós csuszs, sonkáslészts, darás metélt ' sst. —' Jaj nektek szegény vegetáriánusok, j -- kik tésztával éltek, mert minden adagnál három kiló ezukor áremelkedését veszi meg | rajiatok az élelmes vendéglős.
Irodalom.
— Kómáig éa vlaaaa. Uiirtgz Bá- \ torfi- bajostól. Ars t fr^, A lspunkban előre jelzett e dsirali munka a kellő időben pontosan n-egjeleni. A 173 lapra terjedő disze-seu kiállított kölei', ufeiy XIII. Uo pápa ! | jól sikerült arczképével vsn díszítve, közel ttí kisebb nagyobb fejezetben! ismerteti meg | as olvasót Röms nevezetes^tégeivel s ve* ; Izeti Pdmpejibe, Nápdlyba, Fíorenczbe. A* ; szerző,\ kinek az már hsrmadik külföldi ulja, érdekeapn és vonzőan irja le a zarándokok fogadtajását, a pápa jubiláris ünnepéi s Róma történelmi, művészeti, régészeti neve* selességeit, melyekel sz idő rövidsége daozá-rs kegyeletes, vallásos érzelemmel tekintett meg. A könyv érdekes olvasmányt nyújt. Ajánljak; a aösönség figyelmébe.
,|Klele halála. Kis köllrmé-iij ek*4 czimén jelent meg Bátky Lajostól egy kötet költemény. A fiatal és elvitathat-iaiiul lehetséges költő az Arany-iskolának híve Arany, tanulmányozása s annak mély és erös benyomása kisugárzik különösen az »Etele halála• czimü nsgyobb *zabá»u költeményéből. Ez egyébként csak előnyére .válik s méginkább azzá válbaték, ha sikerült volna magát a szereplök subjectivitásá-ba úgy beleélni, mint szi Aranynál (a sze-Areplös jellemének, alanyiságának érvényre juitatáKB czéljábóS) tapasztalnunk lebet. így adhatott volna hálástárgyu költeményének igen sok ragyogó részletei, mikben sz különben igy sem éppen szegény. Bátky kiaebb költeményeiben, különösen a lyraiakban már sokkal nagyobb önállóság nyilvánul. Eleven szinekkel lenien tiszta, mély érzés, iii-oll szép nyelvezet be öltöztetett ragyogó gondolatok, valódi emelkedettség jellemzik a fialat költőt, kinek igen csinos kiállítású í» .a diamant-üzedés dac/ára te) 203 - lapra .terjedő költemény kötetét melegen ajánljuk megszerzésre. Ara: I Irt 60 kr. Kaphaló sterzönél: Talán.
Ssinészet.
Ápril 14-én színre került Dóczí»VtókvAs. Sagy íbolyka elragadóan szép éa kedves Ma-rjtia volt, megkapó játékával löbbazör zajon tapsra ragadta a közönséget. Ha az ö mtt* vészete le nem köti a hallgatóságot, ez estén aligha idö elölt ki nem ürült volna a színház, mert a többi szereplő majdnem teljesen elejtette a darabot. A megkuszált s kínosan pattogtatott jambusoknsk tönkretett költői gondolatoknak végighallgatásával a közönség bebizonyította, hogy a színházi lürfebupsségnek is vsn egy msgs-sabb lök Heteslége, hogy úgy mondjuk művészete* ,
Aitril lb én B/.ígiigsii »C%<%"jál sd Iák. Hagy Ibolyka Rózsik a szerepében ragyogtatta művészeiéi s különösen az örüléti jelenetet megrázó hűséggel játszotta. Es es-lén aj többi szereplő is hozzájárult a darab hatásának emeléséhez. Előadás után n'pes bankelte volt a nüvésznö liezteleiére az »Arany Szarvss* hotelben.
April lfrán ismét s »Váljunk eh czimü vígjáték került szinre. Ex nem voll valami Iirskükus gondolat; mert ezt s darabol már más »/ioiársuislok is annyiazor adták, hojiy közönségünk jó része talán sugó nélkül elmondaná az egyes hatásosabb jeleneteket. Ki a körülmény lehelen oka snnak, hogy a Ciprienne szerepében oly gyönyörű-sn, sslnia fölfllmulballsnul alskiló szép wtgy Ibolyka sem voll képes nagyobb közöneéget vonzani. A müvésrnő mind a mellett nagy haiásssl jáiMotla el szerepéi. Ez volt assép és végirlenül kedves művésznőnek jutalomjáték a és utolsó vendégjátéka. Bemutatott alakjai soká fa!edhefellenek maradnak a közönség előtt.
April 17'én a «8uhsncs« ol játszották most már negyedszer a czimszerrpban: KBtmy lióssával. Aa s\(tsáSs felt háa előtt lollt a a c/imszareplőn kívül még Moóri aráloll &joa tapsokat.
April Id án a »Keresztény jótékony eOffflet* javárs sHnre hoz'ák Csikjf
V ■ I 76/ik». 1688. január 4-én.
4 ' J • ÁRVERÉSI JpEDEFMÉNYj
/Sl'w KMH A ■ . V ▲ 4 4 ■ A nsgy-kanizsai kir. törvéoyazék lelek-
Cf -ÍV ^BP ^^H ^ ABA A ▲ A ■ ▼ 1/ 0 könyvi osztálya részéről közhírré léietík,hog)
V i^fe l^n MWyAAH . ■ Merkly Antal végrehajtattunk Pintér Verő
/**T\V VÍfc 40 ^ á ■ m ■ ■ mf ■ ■ /A ▲ Z na Szokoli Andrásné végrehajtáai szenvedi
mSte'íi-V /^H 4 ■ ■ IV ■ ■ Y/áA 5 iwxionyi lakos elleni 63 frt 78 kr. tőkj
MEflCpJíj^m ■ ly^Af JLy ■ ■ ■ WWf W i886. éri okiober bó 31 napjától járó 6*{j
■ wV V ■ ■ 9 ksmaisi 13 frt 50 kr. per 6 frt 9* kr. rég
flV ▼ / ~ ^ml ■ ■ > rehajtás kérelmi 4 frt «Ö kr. jelenlegi í
kmm » K -v > fr ^M l X | még Wroerüleodő költségek iránti végrehal
H <a£Í ^kA^ S^^CZ a —_-> ^W H. ■ «ási ügyében á fent nevezett kir. tőrvsz#
1 ^—A. t üA I I Kikiáltási ár a fennebb kileli becsár
^Háa^HII^&lll^^^r ■ vT> ' O Árverezni kívánók tartósnak a becsár
^Wf^T^^^^ -w " J____________m 10% át készpénzben vagy óvadékképes
948 8 - 12 5 í papírban a kikü'döit kezéhez letenni.
A legkitűnőbb szer minden revar elleni ff
Ei aa uj. kilUno apcciálitáa bámulatos erével és gyorsasággal kiüli a férgeket a lakosokból, kom- ■ | 1 °^sod'k«f ugyanatiól 2 hónap alait,
hákból, szállókból, valamint a Lázi állatokról, az felállókból, üvegházi és kerti növényekről. Ax iga*i c-aki* I mindegywrteleS az
név alá Írással éa védelmi jegy gyei ellátott crddeti üvegben kapható A mit pusztán papírzacskóban mérnek 8 jálól számítandó 6% kamatokkal egy&tt az
ki. az, sohasem igazi „Zuclierl-Specialitás"! J árverési feltétetekben meghatározóit bdyea
, B , . .. _ W és módozatok szerint lefizetni
ZACHERL J., Bécs, I. Coldschmiedgasse Nr. 2. ■ Ken Nagy-Kaniz*n, a kir. is*ék, m,.,t
Nsty-Kaaiaaán kai tiitú Femlhofr. J. uniáJ. Zala-Egsrss«fea kapkató Kcaatltr R.araál. I Kapoavároa kspk. Babocba* Kálmii. ayfeysa V ' elek könyv vi hatóságnál I8H8 évi január
CsáktornyáR B ftr-liú tmttm-km'-L I . , Ur. t orír pvögvs* . . l'sollatr Tlacaalaniál . n| hó 6-Ík napján.
, , (iöan l. urnái, [ Ksntkslyia , Kstmsim J., Sthlsifer A.| , , SsaM lajs araát. ! J 158 1—I Gr. HUüOHNAY
NT -% stdckru „vulodl ls«krrlliM oll kaykaté, hol JEaeberlls fsIrsissMk" lálkoték. V ] kirendeli kir. tscéki bíró.
1WH——III I 11 III— li II ■■! ....... C xxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxx-
EaTTiteli-Ház Iq ÍÍHÉB HIKLÓM Q
Q a m k államvasutak gépgyára vezórögynöke é« több ki váll. gazdaságt gépgyár képviselője Q
'PJQgQ BERNAX, I x Budapenl, nilől-ul 85, KBHelek._ ö
Brünn, Krautmarkt 18 saját házában, X k'L ^IT.' O
_ § Sinffl-"JSSÍi ö
* , xr ni V-- rLg (S jdt-A. *** m Ni MJftk ellátott és faszén ragy tzalma- fi
11 ri^ fmftir°# Háromszoro. Oxford fjfcUrt j^y^R ÍQtésre berendezel! 8 #. X
tottétsri a.ao_""h>lj 0 SS^^Wí^^^fö1 °L0C0MOBILOKAT # X
Gyapju-loden Jaqaard szövet Angol-Oxford V Wf-Ümmelyeknél a nagy tümekrény X
duiipla^'len w lílj., nui-mhira o * Jtau. lrg<ijal.b J , l^jántkatébb. V fJ^B^'y'f" nagy V
Misdca asiabsa. 10 métar 11- t0 méter fl. Jt.80 I *v#g no'fráf fl. t-SO Q ered inén yezt étik; O
Oyai^a-belgeLancia yroél'M rips-garoítura ö ......... t .„ " ü,í,n"on,T'rb,nX
dnji|)iaai«i«s, a ísgtarukabk «g)- Aérw f) leluloiulbalailan munkaképességű l;
tsljas ruhán ^ | csiaostótamha, ^ ^ | MsUltsrftl sslyssi- X 4§-f 54- 60" aaélea Q
cosllosi'fetten ■ 8 Vaskcr°tÜ gÓZCSéplógépeliet g
iraaciia gy«pjo«Uoaa — » :—- Q másra illeszietl keijiényla rudacskákból alkotott törekrosta, mely állal a törökben U
niadttt sima saioUa calkua éa xTŐI lüg*©^ JUU lUggOU/ Q 1^0 szór kevesebb jszem megy veszendőbe; ; Q
koeaháa, a Isgujabij dupplonaclaa 0rda váasoaliól oai|ik4vsl 0 darab tfrök miuta rgv uljm ÍUggfiny. A b) a megliossznhitott rá/6-usztal, mely a g/almának egy máaodik kirázását Q
_ 6M' fl. a.23. _fl. 2.30__X CK'/kü/Jí s mi által ja szalma kó/i 2' ,-szsr kevesebb mag marad vissza, mint az X
Fekete terno ívTUJ ^ lloW mm X eddig ÍHmerl lf8loby «ö*eiié&lflgípeknél, mely eredmények a m.-óvári és kassai kísér- V
I 8sása gyártmáuy dappissailss, nillvAglOl I2 If.é(Arnvi JAkokblB \ V ^ állomásuk á'isl szátis«erQleg hivaialoaan konsUlállatlak. - Azonkívül ajánlom U
•1/ iflljea rabára io nétar 4/4 3JI.' fl. 4.50. H. n.O<». U 2, 'i , H. H -1 lAerelA lorwwoblljalasnl U
1 4 tt0__# */4 ^ u fl. 6.60. Igr nyári falolló ken<0 O fámuftaz<»ges cséplógépakkal,. valaiuinl mindennemű járgány Q
Tli méter Kgy v**--»/, hwaa H. i.ao j X rsépl/>gé|»ekei, Holíing^voH-a<inagereblyéket, IQkasiálókat, araiégépaket éa min- X
Tonso reloure lClllg-3ZŐVÓB ftgy "" j X den ekvéb legjobl>aki:a| buotiyull i* szolid s/erkezetu meiögattlasági gépeket V
dapplsaaáles, liiau gyapa atladao »/4 i»át« ;*» rtf jobb mist ÚíjÓpOlöÓCZ j V Iwzállimlt árak nélleltf , ll
dlvatsalabsB_17. váasoii ||. a. - IWW jhosssa 100 ci».^sülss O UQ I. IU -irj^zékfk\ ki rúnát r$ hujtfen h Umentrr. U
Ruhaszövet * CHIFFON üEI-INOEK
■ VÍXXXXXXXXXXXXXXXXXöCXXDOCXXXXX»OC/
00 «Uű' üssslas K) rOÍ Uwű.JMjHfrtí* dl- jJrlaiány, f.hár é-.aalars , _ .. cí) A^tt
M _^ Fqlrl iJé. ii. w n. ijm O a í^^SaT^ 9 ü
lg c^wfe 81
uarn*konaváaa cbl/oaböl áa vássonból blnvarrással. MK f n f»W>i tf rirri il tirVl L A DBTf
10 BáUr fl. a.ao t vág ttOrflf Jbolyaaaloft át pirua Ű.a 8 .Jrb tí. 2.50 , jl ty U JR/^r^r^fST^^tT ML JL Jö
P'oszt^klTT'ltell-gyárl.ralctáix.
iftSL Faiőitowi^r jii8 ^^MgMNS^ 8 »
tgy tdju Arflált4Byrs Maradék *j(y t»ljr« frrfl- agy (aljra lári nltáayfa Isgáavmabb aiaöaágsp Q ^.jffiTyFr gg ' xf P
fl. á.7a. őlUhiyrs 3.1" a. II. 4JM». II. ».1Q I taljsa fals ftta. fl. a.- frjA^g jgffil^^ ^wIlWP^ O
Minták és ágegyzéksk tag^aa és bérmsstvs. Kag nem falaid árak mlndan flw Jí M '^•SSSjáJK^^r^*^ X tZV nskézség aélkttl bérmsatvs vlsazavéismsk. JUli L __ __™ CaOT V /A
3C O J STEHNUKRO ÁRMIN h&ngsMr-gyira. O kl
| W laflaasslsa, Vlt. ksrspssl nt •«. (a Békás kOrkiasal eaemkaa). n uii?
.......1 —......* r**+»ummmmimmmmmm* ..... - Jft U M|niiiiii|i>ittil lllil-i, Vooó- áa fuvA-lmi^síorrk, barmootka* és harmottium-ffáft JC «
J jjpél J£ A<s Isgsagyolil) iválsspku raktára. tlálíö|di k valódi alan hurok raktára. U iff
M ' I *» fjl j ÍmH, X álMabb Mtaaéat koiiő aiaekaalkal aalaa kaagaaarek mint: árMsa, A j(f
I 41 I.JC ' fllr V ""opMi örpbsus,!Pi»áala, Bimpboaioa fóraktára, W
W Z U 1 Xr Oi mmm—m—mm WaH^' ■amaalka^eau UbtUaatrátal, m+ 0 9*
— v^f M n t- « i rQ flip n^dTrnillllIPI • v>>,> >Awnv« ^ ^ ^n ^
O í- ' IrJ.' LL Í3 r- fl d M I w X^n éliááí á áláiri haaaokat adaak. áaoaaal magtaautbaté 4a látabslá Jj Mg
—— ^ /""S r% el ©! M i OT IRr O , VT V L Mladaaklsak, kkatnyoak. nagynak agysráat afkahnas O JÍV
W . HfJ t> m ^ Zj *}UP Xmulstó^bköi. Ara B frt. Mindtnnrma hanfakarak jaritása poalosan ás iatáaiosao ÍJUP
V; i i ! í S I ^ " U laljsaillsák. Odib Majnánk ajakra iwawtyataek. 900 káppal dmitaU aagy fiaw^ V IT
» % ! r « f^ « . f r® ''i8 , o w ; Q • ksis otüs klvátsitra injrrn áa bármmlrs kal.lMik Harmonikául uii-Mu - fj Mik
jaá ^ í bí s i sl S Si ? ü Srm X
t / í n síi í J_íj'_____t -
§ , ttgí d 11P|!Í« |J í ^ fE^loxoara, «
fíl ni m sf Ph 3 nj jj i | | | Irtó éti trágyaaxer (niénWiieig) phouphat lWW
S lí^lteaMt 2" - íi^B i %Hrratt 68,917 •,iilMid,i,ini iiAm ^ \Br
O í, ! r-, ® m rj § m ^ I ^ fc §5 J» kaailssi által a Ufk*dvsaább srvé»áay átaUU el; aravar VME
KD il Akl/ww*, li ^h ff) S . fl < © . ■ S V. 4lkd*u! ^jláéáslUudiHMábM id|«aaiilUtík, a Utál MMtsoitaUk áa a VB
|j p^1'; J 2 8 3 3 fl H jí H A 5 ^H »y Ha l»ra 4agá|bsilaáia tsUasaa alkabMUasaá lasat. A a»ár aMgtáau- W0
- ifiTi Wff^n rA^ -0*0^^ d fi gsrifW sbtl tMaag tlaéi toljssu Mj áislrs ábresati ás rssa trágyáaás által s JCBt
u* 41,'^-f r I N W 1 a 1 -I Q, ilMlnk H)*»ra4k to ábbl bskataláaát kbáUtlaaaá lasat éa a temá kápsa4aat / ^B^I
cr liK^JhlJB JT g( kJ 41 ? o 3 Í5( ^
iíii liöl O Oá é li vt 1 árak r»oaiigall|wal (||)Mt|étjfisatss aaállltésa a indsfvkl (jiroawtUH) tikjó vsgy vastti álkaritahsa;
f llB^lfefti! Jt a I O P IP infiikimiiifa fflsUaál <~t000 tftkár* i mm. S fn
Sg M/^ViTi n S, Kl I • í f , L Ja « . i mm. 10 IK
^ SÍImO^Oi w y r u q II M) kío WHéoa lábára k 6 frt
Jé mSÍ 21 Kérdássk és er|rr»dsléMk s vágyéfbti és isckatkal laborialoriuaibaa .Itadaf.kra*
I ImMHft' 1 | 1 •. ■•}'. lioft^io
, ' >-■!■ . 1 -------
laplalajdonoaiiál Nagy Kanizaán 1888
lelülmulbalailan munkaképfsségQ
bo/xájuk iarioz<> | csépU>gé|>ekeif Hol
I 8TERNDBRQ ÁRMIN hangsMr-g/ira.
Badaasstsa, V2L. ksrspssl at áa (a Békás Mrkáaaal asaaabamV Mfatlomjeiiitl llbVi, voaó- 4s favé*bansöarak. harmonika* és harmonium^gyéia 4s (sgssgrobb [válásftMku rsktárs. BáltlHdi m valódi elaai hurok raktára.
áItetujahb Miaudat kailfl maekanlkal aalaa kaafaaarek anat: árlMea. Ilsrophoa, Orpbsus, PiiAnlx, Slmphonion fftraktára.
Mgmmammmmt L«ffa|akbl Harnoolka fOTola It bllhatyávat, mo-kJIMIIIlllIlipi 'T»k a súpkAba való lAnnya bsNvás által kaltaoiW ^VMMálMHIáM | hsatokat adaak. áamiaal imf tanul halé 4a >átaahalá.
iTl" Il L Mladaaklsak, Mtelnynak. nagynak agyariat afkahnsl
mttlalö^ktkOiJ Arajl fit, Miadaannad hanyaaarsk Jaritása pontosan ás jaiáasssaa léljesiiifltjk. öíiikft nafHSmk ujakra bSoss^lalask. 100 léppel dMtett nagy hang. íH'r»kftlh|(wils jklvAoUm uigysa 4a b4rta«alvs kQldaük, Harmonikái H au*!9nu>~k rál kttlöa upw árjégysák kárcadd,
A legkitűnőbb szer minden rovar ellen!
£/. aa uj. kitűnő speciálitáa bámulaton erővel és gyorsasággal kiöli a férgeket a lakásokból, kon\-hákból, szállókból, valamint a Lázi állatokról, az istállókból, üvegházi és kerti növényekről. Az igazi cjáki* névaláírással én védelmi jegygyei ellátott eredeti Üvegben kapható. A mit pusztán papinaoákóban mléjrtek ki. az. sohasem igazi nZucherl-8pecialitáa<'!
ZACHERL J., Bécs, I. Coldschmiedgasse Nr. 2.
ribvlboftü J. arsál. Zala*Kgamu|pa kapkaió Kesailar 8. (uniáL Hruhia teatvén:kaéL I , f > Dr. Ungcr gyóajsa.
tiöara L urnái, Krcathslyéa , Karaastes J., Ikhlaifer A
BC V tidrkru Mvalódi IarhrrlisM oll kaphalá, kol JEacherlis rsIraiasMk" látbslák
75/tinr. 1888. jannár 4-én.
ÁRVERÉSI JIRDETMÉNI,
A nagy kanizsai kir. lörrénys^k (elelcf kónyví osztálya részéről közhírré tétetik* hogy' Merkly Antal végrehajtatónak Pintér Verona SzokoU Andrásné végrehajtást szenvedd laaztonyi lakos elleni 53 frt 75 kr. t6l| 1886. éri okiober hó 31 napjától járó $•{[ kamaiai 13 frt 50 kr. per 6 frt 91 kr. régrehajtás kérelmi 4 frt tf) kr. jelenlegi js még lelmer&leodó költségek iránti végrehajtási ügyében á fent ne rezeit kir. tőrvszác területéhez tartozó bázai 107 sz. tkvban A -f 101 hraz. a. Pintér Verona tulajdonáéi felvett váltság köteles 402 írtra ^cs&ll ingatlan
1888 évi iná]un bó 1. nupján d e 10 órakor
Báza község házánál Merkly Antal felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni Í0g. Kikiáltási ár a leonebb kíjfeU becaár. Árvecezni kívánók tartoznak a becsár 10% át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben még pedig: az elsőt aa árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 htoap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alal i, a harmadikat ugyanattól 3 b'nap alatt, minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverést feltételekben meghatározott bdyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. Iszék, mint lelekkönyvvi bal óságnál I8H8 évi január hó 5-ik napján.
158 l-l Gr. HUüOHNAY
kirendelt kir. taaéki bíró.
r XXXXXXXXXXXiXXXXDCXXXXXXXXXXXXXXTi
Q F K II f: K n 1 K L 6 h
am k államvasutak gé|»gyára vezérügynöke és több kivált gazdasági gépgyár képviaelője
Budnpettfi íillől-ut 25, hotelek.
Kaposviroa bapb. Babocba* Kálmáii gy%yss. f . Csollacr Tiacaslaraál , . Szabó Jara oraál
Ajánlja a m kir. államva-autak gépgyárában készült, tűzveszélyt elhárító azikralogóval ellátott éa faszén vagy szalma-(Oiésre berendezett O, 8 éa 10 léereja
LOCOMOBILOKAT -
melyeknél r nagy tüzazekrény I folyón tüzelőanyagban nagy fmegtakaritáa eredményestetik; az ugyanazon gyárban késztilt,
éa 60" aaélea
vaskeretft gözcséplögépeket
két szgb. s kiváló lontoMgu azerk. Ujiiásaal és pedig:
áj az uj, pianik kdziitt négyszögű lyukat bezáró a roslélyzat alakjában egy* másra illeszteti keijiényla rudacskákból alkotott lörekrosta, mely által a törekban IfOszor kevesebb|szem megy veszendőbe;
b) a meglioasiabitytl! rázó-eaxtal, mely a g/almának egy máaodik kirázását eszküzli s mi által a szalma köxi 2'yszsr kevesebb mag marad vissza, mint az eddig ismeri legjobb gőxtaéplögtpeknél, mely eredmények a m.*óvári és kassai kísérleti állomások á'lsl szátisjferüleg hivatalosan konstatáltattak. — Azonkívül ajánlom 2, '2 , .1. X éM léereJA Iscsaisblljalaiiat "1(1"
átauiMaáógea cséplőgépekkel,. valamint mindennemű járgány ling^vort-siinagereblyéket, liikas/Alókat, araiégépeket éa minden ebvéb legjobbaknak bi/onyult is szolid s/erkezetu mezőgazdasági gépeket leszállítóit árak melletti
146 li—10 Mt^ Árjtytiikvki Mnolr$ ingyen ét Urmenttf.
:xxxxxxxxxxxxxxxxx^
JPlciryrlloxex®.
I Irló éi| lrAgyttH/,er (Hsénkétteg) phuaphii dnjelintétett 03.917 Piabadalmi aaám alatt,
kssa ísasá által a iafknlvMlbb srrdatány éralati ||; a rovar Miidaal f»Jláéáai JaUdiaasAUkO ai|taaaiiltallk, a tolaj IbrtáMsoUaUb éa a ukyllaim Mailbáléaáia taUaiaa alkahsatlaaaá taaal. A tnár megtiwá> 4bll tMáag llliál taljaaaa ^ étatrá ábraaati éa raaa trágyáaás áltat a rpvnriitjk lnt|hl>| baba talált labálatlaaaá laaal éa a tana* kápaaségat aagylMS tukpass.
É|gjf kttlUégr krnjcaár.
auyolliMal 4)ftll[ 4tjkaala« saállltésa a badafoki (prosMikrl) hajó vagy vasatl AUcasásbaa: ID iaMMik vkisUall í—tOOO iftkáro i um. » frt. ' j í La. Jl „ á. mai. 10 fH.
M) UaJIKMOQ Uikára á 6 frt. Xáréljiák w a^MásIfask a vagyámaii Iá taakaikal kbariaiariaaihaa »Ba4alakra"
hii—aiiik .f! uo» -io
Nyoannlott Fieobel Fülöp lapIvUjdoDoaiál Nagy Kanisaán 1881.
18. szám
Nagy-Kanizsa, 1888. április 29-éb
XV.. évfolyam.
f
m zxzzza : m zzz lurktHimi
' tMiáyáay *» IMaiy-slMS wUa
a árténaél * Up ss*Utaii rá—éri vtttot* Iní >Mn káataaáay
I EiaéétiraUl! Vá*fl»fcÍMt«sa
iMTMlMkt |«YftÍ«fc (Mk IMMTI ktMk-141 fbga4utaak <sl.
f
R Átiratok
M
HU
V
mt nem kllrtlssk.
ZALA
' • |
^olitilcal és vegyes tartalmi* liatila
A Zalamegyei ügyvédegylcj, a Nngy-Kaniy.sai- és Délzalai takarékpénztárak, jBan az Alsó-muraközi líi Uíjrciftpénztár részvénytársaság és ötis. szövetk. hivatalos közlönye
J
xxx r zxz zzz: izz zzz
giArizcTtei Araiii
[j Cffkt ém •, . . . I frt — kr.
H félárrt ......• - »
N«f}»l4vra ....
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vitára*]>
Hazai fürdőink.
Küszöbön van a fürdő évad. Akinek csak egy kis reménye, kilátása van ahboe, hogy a nyár toíy-lán pár hetet 'vnlatpely fürdőben tölthessen, hz mind tervez, készülődik. A bei egek ászért, bogy gyógyuljanak, az egészségesek nzé/í:, hogy Üdüljenek,szórakozzanak
Azt hisszük ; nagyon időszerű lesz most egyetmáat elmondanunk részben i hazai fürdőink, részben pedig fürdőközönségünk érdekében
Mindkét részről 'forog fenti elég alapos panasz.
A fürdőhelyek tulajdonosai és bérlői azt mondják, bogy a magyar fílr-dőkttzönség azokhoz a kincsekhez, mik kel hazáját az édes anyatermészet oly bőven megáldotta, mondhatni: paza riil elhalmozta, nagyon mostoha. Azt mondják igazán mondják, —
> hogy egyetlen ország sem dicsekedhe-) tik annyi gyógyfürdővel, mint a mienk Van itt vasas-fürdő, kénes filidő, jódos fürdő. Gyógyvizeink kitűnőek, még a makacsabb iermé»zeltl s idült bajoknál is jól kúrálnak. Vannak kénye] me»et>, költségesen berendezett, kitűnő levegőt! fürdőhelyeink, melyeknek tu-' lajdonoaai, bérlői mindent elkövetnek, hogy a fühlői vendégek lehetőleg olcsón, jó ellátásban, pontos kiszolgálásban részesüljenek ' Hanem azért a ma gyár lözönség mégis külföldi ftlftlŐ helyekre viszi péuzét, bogy édes ha zája helyett a külföldet gyarapítsa s annak forgalmához jáiuljon éven kint száeezerekkel.
A magyar fürdők ezután kénytelenek szomorúan, keservesen ?'«getá)ni. A legkitűnőbb gyógyfürdők 4*ak csekély számú látogatót, vendéget kap ifak, akik pár beti ott időzés után bu-/-mwX vesznek, ügy hogy a tulajdonié peiti íütdő-évad egy. másfél, lefölebb kél hónapra terjed. Tessék ily képen
| fen tar tani a fürdőt, tenni ott költséges beruházásokat J
' Ezt mondják a fürdŐtulajdonogok j és bérlők)
Első pillanatra szinte föltétlenül igazat adunk nekik. Mert ha figyelem-be vesszük azt a kedvező körülmény*, ! hogy hazánk csakugyan oly bőven | meg van áldva gyógyító fürdőkkel, | hogy semmiféle betegségben szenvedő hazánk fin sem kénytelen gyógyulás végett idegenbe menni s a tény mégis az, hogy akár a Kárpátok kitűnő fürdőhelyei, akár a mi gyönyörű Balaton- Fűiedttnk és kies fekvésű Hévizünk a külföldi gyógyfürdőkéhez képest csak csekélyszáimi közönséggel rendelkezik; ha figyelemmel kísérjük a külföldi fürdőhelyeknek p. Gleiclienbergnek, Marieiibnd mik, Karlsbadnak, Rxdegund-nak «at vendéglajatromát a azt. látjuk, bogy azoknak vendégei harmad, vagy fél részben a mi honfiaink; elborul a lelkünk, hogy minő átok mirajtunk a külföld fz^retete, az idegen dédelge tése s a saját édea hazánkhoz való mostohaság ?! Első pillanatra hajlandók volnánk Őket komoly, sőt keserű szemrehányássnl illetni, a figyelmeztetni azokra a kötelességekre, miknek teljesítése vagy nem teljesítése fölölt nem a törvény az Őr, hanem a hon-fiúi szív, a hazafiság.
Igen, de hallgassuk csak meg őket is!
Van akárhány közöttük, kik va la mely hazai fürdőből mentek idegenbe Egyik részét elkergette a fürdői dínomdánom, másik részét a iobz lakás, harmadikat meg a drágaság. Es őket meghallgatva, nekik ia kénytelen igazat idni az ember.
Akiket a dinom dánom, hegedűszó kerget külföldre, azt mondják, hogy betegnek nem valÚ a mi fürdőhelyeinkre menni, mert azoknak egyikében sincs meg az a zavartalan nyugalom, ami h gyógyulásnak egyik nagy fö!-
Hirlsttosk jstányi
I , 16 láafttatatk.
i i ArwW s sgyib Mulatós Mntstttfajnk h 80 kr Mlytgéijoa MII 100 ss#g I «rfc h ismIiI mfstfoa nUr\ tgy Ál kr.
Vftlttár pstttaera 10 kr. xtx : xxx m:.:nxrjn:
i^tele. Néhány egészséges! vij [kedvű hazafi öanzeáll s azon egy ebi t sem tesznek, mint szakadatnnul, hojy úgy mondjuk: éjjel-nappal húzatják a czi-gánynyál a maguk ia ; kedélyei oda-adással fújják a nótát. Ily körülmények között a/után azoknak a fürdői vendégeknél, kik gyógyulást keresnek, nem valami kényelmes a helyzetük, nem lévén aem nappali nyugalmuk, sem zavartalan éjjeli á|mua
A fürdői lakások ellen paoaszko-dók azt mondják, hogy aj legkényelmesebben berendezett szoba alig ér föl vnlamelyik kuvárosi vendéglő lak-szobá;ával Majdnem mindegyike szűk, kényelmetlen, Irányi.san bútorozott s legtöbb esetben hívatlan árendástól sem ment. Mind a mellett a bért ép pen oly magasra srófolják, mintha a legkényelmesebbek volnának. !
Na azután, ha még e jmellett itt-ott oly nagy a drágaság! hogy — mirit egy fürdői vendégtől hallottak - egy lágy tojást 8—10 arjával kell fizetni. - akkor másfélül be kjell lát ittiiik, hogy a magyar fürdőközönség panaszának is megvan a jogos jalapja.
A bajokon a mi felfogásunk sze rínt elrö Borban úgy lej elne és kellene seginni, hogy a fürdői helyiségeket kényelmesebben a magasabb idények nek is megfelelően kellene berendezni A fürdő évadot föl lehetne ossuni két szakra. Egyik lenne a oetegjöké, a gyógyulást, tehát nyugalmat, kóresőké, a másik szak pedig az egészségeseké, az üdülést, tehát vidám kedjrtöltést igénylőké
Alakítani kellene a »Balaton Egylete mintájára fürdői egyleteket, miknek feladata volna a ftirdŐ évad mind két szakában a vendégek igényeinek megfelelő kellemes szórakoztalásokról gondoskodni, s általában oda hatni, hogy egyes és valóban világhírre érdemes fürdőhelyeink m őket (méltán megillető Ibelyet elfogliIhaseáfc m aha
Tárcza. Az élet becse.
j .— A „Zala" eredeti tárcsiia, -
A modern korban, a civilisalió lerje-dpévgl, as éíelélveket finomító, s szokat mentül nagyobb ménéliben r>yujtó haladás-sál s/emben. sajátságosan ellentétes jelenséget képez az emberek közölt as élet becséi Illető felfogás. A tudományok naponkint nagyobb területeket fogla'nak e', ki'áradha-| lallan as elme a természet titkainak lürké-*/é*el»» n, s előbb nem ismert világrészek löld* lére lép ax európai ember a felvilágosodás fáklyájával. óriási nég nem mfiVéli lerü'e-teket logls'va el az emberiség számárs ; a műveltség nem egyesek kiváltsága már; rés/e-ü Itpt benne a nép legegyszerűbb fia, h ax i'inereiek esarnoksiból a szegény xsel* iér alacsony kunybójsba ia hathal a vi'á-goa^ág, A/. SA'lifri tevékenység gyorsításához, lAkélsie^itéséhez szükséges eszközök folyton nsgyobb számban állanak rendelte-séaére, s a mihez előbb csak bizonyos ki-váltrágos osztályok jmhattak, most mindenki magáévá teheti, kónf»yen megszerezheti. Felfedezések, laiá'frát'yok gyarapítják a haladás, íenisrtás lény zöi': a'vssat a legtávo* labb vidékeket közéi hozás tg) áriéhoz, s sz egyéb kftz'eked/si és ériniktxési esxkö-sók egészen ielátivvé fellék M távolság fo-gslmái Mii dezekét btcttilf, értékesíti a Jelen* kor snibere, hiszen baszDá'hstja, ktliemesaé téheti í «íófe az életef, ámde si élet he* r-ét itletóleg hamis félfogás uralja a kort mégi» i eif hsmis, hogy lehet mondani, oii* szerini a viágtörténeii 1oíjamat égvss idó-azakait, vagly égras as en^pai gondolkodás-t/d trlje»e* ellió nzeftmi afjátságo népei kivévt, «s életnek ritkán voM oly kevés bérű ~ Üfa'áno'régbeo ssólva — ttinl a je
Itnkorban. A aok öagyitkosság és párbaj csak egyes bizonysAgái a való lénynek, az egész emberi élet, úgy mini van és loly — bizonyságul szolgálhat arra hogy az emberek a pessimistifcufl világnézet rabjai, ezt a világnézetet a maga legoirombább oldaláról tekintve. Mert lehel valaki pessimiala, nnélkül, hogy életét könnyen odadobjs, vagy annyira megunná, hogy minden áron ea mentül előbb szabadulni akarjon löle A pe«*jn ismus ép ugy lehet bölcsészeti elv, mint az optimizmus, a nélkül, bpgy az utóbbi f az élet szeretetét a túlzásig Vinné, az előbbi j pedig ellenkezőleg az élet megvetését vinné annyira. Nézetem szerint —> és itt van a dolog veszedelmes oldala, — a sok öngyilkosságnak nem annyira a pessimisiikus ti-I lágLézlet az oka, mint egés/en más körül-! mény. Ez az élni nem tudás, az élhet el lenség. Tí'bbnyire oly vágyukkal van as éleiunot-lak lelke szaturálva, melyeket ók kielégíteni nem bírnak, s mivel Hni nem tudnak 1. i. az élethez a mi írem más, mini küzdés, képességgel nem hintsk, azért eldobják ina* gnkiöi. megbssonoha önmagákkal és a világgal, melyei ök egész szereneséilenségükért okoznak. Pedig jő részben önmaguk okai saját tragikus végüknek.
Minden igény, a mely kielégiiésre vár, az ember részéről bizonyos erőt fél elé/f fftl, a mit okvetlenül lel keli haaználni, bogy ez igény kirivbató, elérhető legyen. Az uikor rendkívüli haladása stéfet igényeli is jelentékeny módon fok^zifi Nagyobbak lévén as igények az. elérhetésOaei lellételezŐerőnek is fokpi sódnia kell, s kétségtelen dolog, hogy étel biég csak (ötven esztendővel előbb kői.nyebb volt, a nt má, mert az életei losito küzdelem oeu volt álkor még oly nagy, mint most. Meri a ki mai napság a tfizdéinsef ngyanáxon eszközökkel akarhá végig harezolni, rjiint as elöli, bizonyára a rövidebbet búznád A léi mosJani tO/delmé-
hez i ein eSég"ége<<ek már.
sonnemfl külföldi fürdőkkel 'mind olcsóság, mind kényelem tekintetében kiállják a versenyt, rőt azokat fúl is asár-nyal hangák.
A fürdőhelyek kellő fölkarolása, berendezésé mellett csakhamar megszűnnének a mindkét részről fenálíó panaszok s a százezrek itt marsdbat-nának a mi szegény édea hazánk földjén.
_j . ' ....._______
j A részletivekkel való visszaélések. '
A részlet ivek kel úsőti kereskedés oly I tág térét hyujtja s legveszedelmesebb visz-i szsé'é«eknek, hogy a többnyire szegény i emberekből álló részletiy-vásárló közönség I panaszai sok dolgot adnak az illetéken hatóságnak de mennyi azoknak a száma, kik ' keservüket csak szomszédoknak panaszolják el vagy magukba fojtják, mert nem tudjak az utakat éa módokat, hogy holés miként mondja el baját. A »Magyar mwr- I cur« czimü közgazdasagi szaklap és sorso- -L lási értesítő igen behatósn foglalkozik ezekkel sz égbekiáltó visszaélésekkel. Számos < fejtegetéseiből adjuk a következő aorokst. Az I883 ik évi XXXI-ik törvénycikk. H-ik s/aksszá azt az intézkedést tartalmazza, hogy a részlet ügylet meglámadhatá, ha az | értékpapír oly árban adatolt el, mely az I ügylet megkötésekor jegyzett árfolyamot és annak a részlet ügylet tartama szerint nzá-! ufitandó évi ló hzázslékát meghaladja. A | törvényhozó iniencziója kétségtelenül az volt, i hogy a vevőt, ki többnyire oly körökbe tartozik, mely az árakkal és a számításokkal nem igén van lilztában, megóvja az uzsoráskodó kitzipblyozástól és különben a 15'/, már eleg dús polgári haszon Oly Üzletnél, hol az eladó jelzáloggal biztosiiva van. Te-I hál a törvény értelmében az eladó iogosíl-I va volna oly papirost, melynek árfolyamérieke 100 frt 415 írton eladni.
Azonban a gyakorlatban másként áll a dolog. — A részletivüzleleket legalább 24, ! de jobbára 36 havi részletre adják el és a ! ló",-os hasznot nem úgy számítják, mint a I törvény szelleme kívánja, azaz a künnlevő I tőkeösszeg után pro rata lemporis, hanem i az üzlet egész tartamára úgy, hogy egy 100 frlos értékpapír 24 havi részletre 130 frlon I 30 havi részletre 145 frlon sdalik el. Mint.
Ex a körülmény
í
nemcsak a szellemi és anyagi Ihatadás való tényében le'i inagyarázitál hanem ama lé-nyegea változásokban is, melyiken Jegy félszázad óla az állsm és tárni dalom a különféle viszonyok lékintelénén ki rcszml ment. Az egész európai társadslom álalajkull azóta. Az állami kormányzat más alapokon nyugszik; a társadslni pszlályoku habár most is még a nagy á'alakolá i prcwessnsát élik, teljesen megváltoztak. A k< »zmuke!ödési, közgszdasáfii, keréskedeloit visconyök kiválóan a közlekedési eszközök óriási fejlődése követi eztébeu vagy gyökeres átalakuláson mentek ál, vagy pedig álajakulksi folyamat ban vannak. Nem csoda léhál, ha az előbbi félszázad embere sokkal cjendi sebbfn, nyugodtabban ü'helett gyömölpsláj ioak Öroyéka ólait, mint a mai. Az óriási lérsraVről, a me(y az utolkó tizedekbén íiilett ki, még öl ven év elölt senkinek fogai na nem volt.
És ez a verseny az, mely megKöveie1! az újkor emberélől a nagyobU erőkifejtést, az e«zknzökr.ek szakadailánul ügyes lel-használását. És ebhez erő kelli nem a. közönséges ér leiemben veli pjhtsikai jjrő. habár áz életkfi/delen ben ez setp megjveiendö tényező, hanem lelki erő is, jéllem'fts erélV, ész (% kedély. Hal helyesen aaarjuli meyi-télni az egy*n éleiküzdelmét M tisztársa-dalom keretében, akkor azt a hajást kell vizsgálnunk, melyet a néye'és aajiéleiben létrehoz. Ez a vizsgálat kédvexötléa éred-menyre vezet az fskolát illtlölpg. n társadalom képe különbösö haiáaok és ftölcaön* bailsok eredirénye, bsgyotj mWaieláll attól as essménylöl, aj malyelj |naeanká|ik róla álkj'unk, mart sokléls hefn yMítklwija' ast .| meg, úgy hogy a neve'és le^edjnénm a ma-ga egészében csfk kOlsö'á jraati mélyreható | as egyéniségben; más befbfyások azok, melyek as egyéni lerméa/eiet a lársaifelomban kialakítják, kedélyére nagk mértékjén hal 1
nak, jellemét irányozzák, eszét befolyásolják, erélyét idomítják, (igy hogy áihidslhat-lan ürt látunk az iskola és élet köz'jlt, mely ürt a nevelési tényezők legszebb rémé-nyei, legjobb szándékai töltik be. S ha már amaz sem ment minden tévedéstől, habár szándéka ép oly tiszta, mini a mily nemesek czéljsi: a társadalom .még kevésbbé menthető, mert törekvései és czéljai merőben elülök egymástól, s az utóbbiak óriási hazugságként tűnnek fel az e'öbbiek tükrében, s ennek köszönhető a sok elveszelt élet, elbukott exisiencis, s ás élet ama megvetése, melyet oly sajnálattal tapasztalnak.
A mi a társadalom kórlüneieit vizsgáló elmének legelébb fellünik, áz az igauáa és őszinteség hiánya. A nagy balsdás és fejlődés a szellemiek terén külsőleg mireltebbé lett bennünket, de igazságosokká nem. Nem inonjlotiji, hogy az előbbi ssázsdok társs-daiua igazságosabb lett volna, de nem volt oly mtlfell sem; fe a szellemi fejlödésnék az wlna legtiecsesebh vívmánya, ha álttia az enibereki jobbakká is lennének, igazságosabbakká. Azt sem szabad feledni, hogy Európa lakossága egy század óta 2 millió4 lélekkel szaporodott, staiiaztikai kimuialá- | sok szerint ugyanis jelenleg 390 nűllió ember lakik Európában. Valószínű, nogy ebben találhatjuk némi okát is as émliiett tüneménynek. A nemzetiségi féltékenykedés és sttrlédások sohasem voltak oly erőiek, mint éppen mosi, és bizonyos, hogy sok heiyOlt a szerercséileu állampolitika ezeket még élesebbekké laasi. Mig egyrészről a tudomány sz ö vívmányaivsl dicsekedik, a másik oldalról a gyakorlat szomorú módon rombolja le az elmeletet, a oly bareznak vagyunk tuui, mely az emberi nemesebb éniérre nem igen hízelgő. Nincsen igazságosság as etnbtfektfn. Elfogullak, as őezin-teség helyeit pedig inkább durvaságot, sokszor vadállati kegyetlenségét Iáinak. As
kugy a iőrve»y éfttJtébn aa tffia részletek k«»u*u baiándóoek keHegienlöntk lenni, viti-* f*. kogy u eladónak sa eladott ért ék papírba beruházott tAkén, a f#aJe*üg)let megiote «éiól aaaak letértaig asáátiuado idő feléig vaa r*ak kftaa. Igy lábai a* sladócak a törvény 84k szakaráiban aag«*lely azét l 15 heh ett 30% ha«zna van aly üstafnél, melynél aa eladóit tárgy maga bixtoMtekul mindaddig aa 0 birtokában marad, míg a vételár aa uzsorahaason, a hélyegílletékek, külön-\ Mső dj^ak éa költségek teljesen nincsenek kft^ve. Ila e/eket a dijakat éa mellékkölt-aegeket iníud buzsáasámiiiuk, akkor a legritkább eaetbéa marad a lúlfizHéa 80—60%-on ala). Egy H Irt 30 kr. ér ékü Baúiika sorajegy re>zlet fizetésre vásSro va égy szegény mosóaénak épen 16 líljá^a kerül. Ezt pedig nem lebet siár polgári haszonnak mondani, ez veszedelmes uzsora.
Az ugynevezeti zálogüzlei tulajdonosok I ellen még pedig jogosan és helyesen mindig szigorúbb é* szigorúbb rendeleteket Éünak, hogy mennyi kamatot szabad szed- -níok, bogy a béiyegitleiéket nekik keli tizei niök stb. Ezek ax intézkedések jogosak és i méltányosak, de mi történik most. Nézzünk i csak körili a (Óvárosban; ast látjuk, hogy | az Agy nevezett zálogüzisitulajdonosok üzleteiket lassankint réaa'eii* üzletekké változtatják ál. A ki tárgyakra ad zálogkölcsön I annak 10,000 Irtot bi*tosiié»ul kell lelenni nem szabad I5*;c-nál nagyobb kamaiol szedni, a zátogczédulái 6 hónapnál hosszabb időre nem állithalja ki, a bélyegeket és dijakat neki kell fizetni, a mellett gyakran ki van téve annak a veszélynek, hogy a I tárgyak megbecsülésénél csalódhatik, vagy megcsalaiik, végül a zálogba led tárgyakon J drága bér helyiségekre van szüksége; ellenben a részletivüxleieknél nem kelt biztosíték, nem kell nsgy helyiség, nincs eset ar- i rs, hogy csalódjon van megcsalaitassék, a bélyegeket és dijakat a vevő fizeti és láindereken leiül axedbet »ég annyi kamatot. a mennyi csak neki letssik, mert oly < időre állítja ki a részlet iveket, a miniskarja és as értékpapírokéi nem leszi tünkre a moly, niint a ruhákat, lehál jövedelme a>in-dánképpen bizton.
Egy tekintélyes napilap a részlet fi*e lésre eladott sorsjegyekről irva azl as óha-jái lejexi ki, hogy as i883-kj XXXI-ki törvénycikk 8-ik szaksszat kúriai doni vény- j nyel skkénl magyarázzák. bogy a részlet -.ügylet tariama szerált számítandó évi IS j százalék csak a künn tevő követelés idejére, vagyis pro rata tempói is számítandó, inert1 a törvényhozás szelleme ezt igy kiván* ja. Azonban sokkal helyesebbnek lartanók mi azt, ha maga atőrvénybozás tenné ezt, ! annál is- inkább mírt a sorsj^y•társaságokról szőlő uj (örvényjavaslat tárgyalásánál lesz alkalom ezzel az ügygyei is behat ób- j ban foglalkozni.
I lehetőleg gyiirsabian éa pontosabban, nua;t I as elleoaSg, mely* mag kell vernie. A Ka* ború éa gyöaelsn dolgában' sok, gyakmn minden a helyes kellő időben töriéoö atéa-tégia íeivonutásic l ftgg. A kié a ritás jjo-siijó kutasa, azé nags á posilíó is. Jaj an nak kinek előbb az ellenség keséből kell j kicsikarni a kulcsot; a legnagyobb takiííaí erő és ügyesség jmelleii mindig veszélyben van, bogy ss aju közé azoritlatik, legjobb ebeiben elültetik a cséltAi, melyhez lő-rekeden.
A legnagyobb veaaély hazánkra és o$o-j nnrchiánkra északon van. Ha ezl még bizonyítani kellene, j úgy régi ellenfelünk a j jövendőbeli ellenségünk. Oroszország, min-' Jenkinek, a ki lájtni akar, tisztán és értfie-löen a széniéi eléjállifotta: északon a velünk határos egész széles orosz határterület égy nagy lábor, melyben oly esapattömegék vannak összegyljtve, hogy elég lenue egy világ* háború viselésére s úgy vannak elhelyezve, bogy minden pillanatban betörhetnek Ausr i rm-AIagy arországba.
I Mi sem elég gazdagok, sem etég köay-nyelmflek nem vagyunk, hogy millió főén-tokai és sok ezer ember éleiéi leiemé^t'ő tel vonulásokkal és ellenny oimUások k sl demonstráljunk. ha harcxkész sereget kön -c/entralunk, skkor készen vagyunk a verekszünk; .hónapokon át legyveres késael csatarendben állani s mégis léilenül maradni, igen küiiséges és igen oktalan tréfa lenne ránk né/ve- Oroszországnak a katonai demonstráció a lengyel és s porosz halárok mentén, inkább slscaooy, mint maga* azá-mitáa szerint körülbelül 60 mitiió rubeljébe - 80U0 emberéletebe van nsig a békeidőkeli I rendes pénz- é* emberfogyssztáson felül s ebbe nincs egyeljen oly beszerzés sem be* szamitvs, melyek értéküket állandóan megtartják, a későbbi is használhatók lennének. j Ex egy elveszte" 1 csatánál nem sokkaj ke- | ve»ehbei jelent. I
Ily lényüzest nem engedhetünk meg ■ magunknak a nincs is hozzá kedvünk. I)e ( mégis véd4ke*uink kell s leselkedő ellenség ellen, mely már sarkunkig lopódzott. A ! paaar és romlásti hozó csspa'gyüjfést, mély-röl le akarunk' s le is kell mondanunk
Vidék
ien pótolja a mozgósítás, a pontos fel vonulás lébe* gyorsa sápi képessége. Ez em álltunk rosszul. Katonai irányban kitűnő, a mozgó-több kisérlelnél, melyekei működön * s szolgálati
..Pára bellum.'
E mondásnál,: a >péns egyedül nem lesz boldoggá, birni is kell valamel)esi, kevésbbé loroa, de nem kevésbbé igaz azon álliiás, hogy *maga az erOs hadsereg nem gyös, hanem meg >s kell jelennisr s csatatéren.« Es még bozxá poniossa As gyorsan,
igazságosság hiánya okozza, hogy ax érdem ritKán találja' meg kellő méltánylását, ez pedig az egyénre, ki az élet küzdőimére r készül, demoralizáló halassal van. Ha az ész és a jellem háltérbe szoru!nsk, skkor bsmar megtéved az, a ki ezeket látja, s fájdalmasan tapasztalni kénytelen, bogy az éle! küzdelmében a nyilt szív, az egyenes lélek, az őszinte , becsületes törekvés igen-igen sokszor nem érnek semmit, hogy ábrándos lelkű embeiek ss ilyen eszményi dolgoksi megmosolyogják ugyan, de $ praktikus éleiben igen kevés hasznukat lehet venni. Hogy ezuiMi a sors kegyeltje*, kik as ilyen eszménvi tulajdonok nélkül állnak künn a síkon jjslegtöbbször az öntudatlanul járt egyenes- utón megbotlanak, sa a dolog természetében fekszik: csakhogy a társadalom és ennek iniézői az ilyeo példákon nem igen okulnak. De a társadalom igazságtalansága azért az egyenes jellemű, jő erkölcsű embert ritkán fogja annyira megtéveszteni, bogy önmaga emeljen kezel maga ellen, habár erre nézve is vsn pétda, s neas rég is egy kirátó egyetemi tanár veteti |iy dolog asiatl életének véget. De a legnagyobb része gyengébb jelien ü és ki-tsrtáse. minisem bogy a küzdeln et végig kfiidéné, s kogy agyon aa morzsolja a társadalom, mely erejét igénybe nem akarja venni, Atsisgs kitér előle, ritkán hagyva auge aiáö íjyWöüí/S jelenifiíéges tünemény, Bogy eselnek nem c»ekély stásslékál a nők képezik, kik most teár jobban mint valamikor, reá vsansk utalva arra, hegy az etet klitfeimébea, kinn >a élet Íqíumán, 9>a-gak ia lésat vegyenek. Ka a lejedet a jefen-seri társadalom egéas nagy nyomdának leirp'erésé! Itvái>aá; lem tárom feí. Mesteribb kéz lelt sassk rajzolására, hogy a társadalom sréfes mederben klyó árjakáay réssé*)Isti életnek roncsolt töredékeit veti partjart

•r.
egyedül kielégít sdott pillanatitai] í tő legnagyobh i irányban eddiv i .1 szerraietünk ez 1 sitási apparaius | vele tettekv mindig tőkéiéiesen1 j a vasutigSsgslói ágok is ugy j busgóság, mini az intelligeniis és kiisrtás j tekintetében igen jóknak bizonyultak. De a I vágányok nem voltak számosak, a pálya-j udvart helyiséges nem elegendők, hogy ba I talmas katonai vonatok nly gyoisan és sí* ! mán rendeztessenek, ellátassanak s expedi-j álhatók legyenea, mint ast a stratégia tekin-i tétek megkívánnák; .<z illető pályatestek j ezen fogyatékos állapota mellett a katonai I vonatok akadályozzák, és hátráltatják a ren-i des személy- é» áruforgalmat is, s gaxda-; sápi élet épégéfe elengedbetlen ezen vérkeringést az állami leltben. Oly baj! ez 1 melyen segíteni ke led és moal segítve is ] lesz. A képvise'o ház előtt fekvő törvéiffja-. vashiinak — 17*2 millió forint erejéig | 41 ,-os arsny ielsőbbségi kölcsönről — az a rendelteiése, liegy as északkeleti, a ma-I gyar-gácsországi és a kassá-oderbergi vas-u'nak, melyek részére ez slkalomból a ka msigsranczis megtelelő mérvben felemellélik, ' megadassák a szükséges eszköz, bogy vágá-| nyaikat megketíözlt ssék és pálysudvaraiitai kilágiisák; továbbá a kölcsön egy jelentékeny része s magyar királyi áilamvssulákra fordillalik, mely természetesen szintén a forgalom biztosítására és élénkítésére használtatik lel.
Igy fegyverkezünk mi, igy készüljünk mi a háborúra, melyei nem akarunk,1 de j melytől nem ia félünk. A helyett, hogy szűk területeken csapaltömegek momentán lelha!-mo/ása által milliókat bsjitsnánk ki sz i ab- | lakon és badkötétes fiainké egészségét vészé- § lyeztetnők, uj vaíuli vágányokat fekleténk, < bővítjük a pályaudvarokat, uj mozdonyokat és kocsikat szerzünk; elérjük ugyanazon czélt, mely a csapatok tömegesítésével jkö-velieteit s e melleit maradandó értékéket szerzünk, melyek a békének a as általános polgári éleinek ia jó szolgálatokat tesznek. Ilyen hadi kiadásokai ugyan megengedhetünk magunk nak. De az értékjegy megválasrfása is, mely áljai a szükséges összegek beszerzendők, szerencsésnek mondható : a pspir-járadek —- mint a »P. C« ismételten ki fejtette. — melynek piseza majdnem kizárólag itthon van, arra velő, bogy tisztán házai ezélokra saoigáeoti fedezetül, síig as arányban kamatozó [ érték hivatása nemzetközi czéti'kra való Szükségleteinket fedezni aegi-tei i: Európa Békéjéért állunk jftrt, a; mit óért rendes jövedelmeiken felül lennünk kell, vegyük as európai piacztól kölcsön, mely aranyban kamaioaó adősjeve-leieket »sives kész égg^l ves>. Mindeneseire Örvendetes jelenség I állami hitelünk íiiaz-lelelrem#tő políltótot tanúskodik; In'gy aa uj arssyebőbb égem 4' ,^,-ksl lehet ki-bresáialii, mig aaeiöíi a legkedvesőbb; ka-maltáb, síetyet s magyar vasúti elsőbbefcgek elérni kéjesek rokaíy6%-ot len. átesnaort, mely as ui ms fyar |ts pirost át vesz {.Magyarország íur^pai bitedben valő köajöaetre méltó loyálís I izalssat tsaasii: bizalma két-
séfleteaftí sikei
desaa feg igsseftetoi.
Kesilhd$ ánríl 2H
tíjm náilnaae. vagf palgárl Isksla? Keszthely város közönsége reod-! kívüli nsgy érdeklődéssel, Lől lebet moada-! ni lázas izgatottsággal várta azon bízott-I ságnak határozatát, njelyei! a vjuiáa és kőa-| oktatási m. kir. mináper a keszthelyi gym-nasiumnak továbbra* iv»!ó | fisotártáxa, vagy | me^syüntetése esetéboa Keszthelynek minő I iskolával való ellátása érdemében hozandó véleményes javaslat létei fégetj küldött ki, illetőleg hívott ösase.jAf nágylopiraságu bi-j zottsági értekezlet jf. bó 2|-án,j Keszthelyen a városház lanácsierntében d. ja. 10 órától d u. V*l-ig tartatott mejg Ssaatics Benő I megyei főispán ur ö m^llösága elnöklete I alatt, 'a következő .kijcültfött ia meghívott bizottsági tagok részvétével: ÍJr. Més/áros I Nándor tankerületi ffilgasnté, Dr. Rnzsicska I Kálmán megyei kir. tráfeilügyejő, neihtnger 1 Imre m. kir. gazd, hit; igazgató. Pap Sándor Festetics urod. jog- és jószágkonrányi 1 elnöki Dr. Csanády Uuszláv bk. azéki elnök, id. Reischl Venczet városbíró, Lénárd Ernő min. iskolalátogató, Tmtyánszky Lajos városi kéftviselö, Farkas Miklós gyuin. igazgató és*Udvarbelyi %bla polg. iak. igazgaió. , Felolvastatván as értekezletet ösasahivó min. irat. a kérdő pontok elsejére, hogy Keszthely város és vidéke érdekeinek minő iskola volna legmegfelelőbb, elősorban Dr. Mészáros Nándor főigazgató adta elő nézetét, ki mindenkit ■ meggyőző érvekkel a yjrrn-nasiumnak továbbra való Keatlhelyen ten-lariása s snnsk s gazd. intézet iránti tekintetből is 6. s később |ia s szükség kivánjs, 8 osztályra való kiegészítését tartja kívánatosnak a ezen város éa vidéke érdekének cssk is ily intézetei legmeglefetöbbnek. A bizottság összes tagjai a gymnasium mellett szólloltak és érvellek. Még Dr. Rnzsicska kir. tanfelügye'ő is, oe naon ese're, ha a gymnasium 6, s később 8 osztályra ki nem bővíttethetnék, ugy a (tanfelügyelő) a polgári iskola mellett azjbl, ha az latin tanszék kel elláitaiik és kereSked^mi szaktanfolyammal kibővittetík. Az ! értekezlet 2 tagja (a tanfelügyelő és polg I iskj igszgaló) kivételével ellene érven a {polgári if kólának, mely kibővítve sem pőtolmiíná a gymnasiumot a nem volna elégségei Keszthely és vidékének. Felvettetvén W kérdés, hogy Keszthelyen van-e létjogosultsága két mtézetoek: gymnasiumnak és pdgárc iskolának: az ér-tekezjat erre tagadólag fejelt. Valamint arra is, hógyi Keszthelyen a gymnasium esetleges megszüntetésével elégséges volna-e reális- j kola? Szintén tagadólag leleiL Megemlítjük, hogy az értekezletről jégyzökőnyv Tétetett fel Unárd E. biz. tag által, mely á közoktatási miniszterhez iferjesfleiik fel. A keszthelyiek azt bissik, hogy la miniszter a bi- I zottság nagy löbbségéneg nézete elöl, bogy Keszthelynek gyiansMua^ kell' s nem pol- j gári iskola, el nem iárkőzbaiik s a 116 év óla fennálló' nagy niissilM teijesitelt, s a I hazának sok nsgy erdeme* polgárokat | nevelt gyimiaziumnak nem beszüntetésére hanem a közszükségnek engedve, annak 1 kibővítésére határozza el magát. S a kibővített keszthelyi gymnaMÜmba a s/üíőkmég a távolabb vidékekkel is' sziveseblien hozzák gyermekeiket, mino N.-Ksnizsa, vagy I Szombat helyre, mert Kesatbely kies fekvé-sévei, kitűnő levegőjével és fürdőivel felette áll szoknak; lehál a szellemi táp'á'ék mel- 1 leli az egész.-éget is édz|, ápolja, mert >C$ak j tgbzuitjts tettben lakik Weh*
Különfélék.
— giaallea Beáé főispán, miut a keszthelyi Festetics-féle javak) hitbizományi gondnoka, a hitbízománihoz jiarlozó oltári uradalom bérbeadásának! törvényszéki tárgyalása alkalmából L bő 26-én városunk* bsn időzött, me'y'alka'omma! a >Szarvas«-ban szűkebb körű ebédel adott, snlyre városunk elökelőbbjei kőiül is többen voltak hirataloeak. Ügyáneken alkalomkor itt időztek a vármán yoeok ; kép vitelében Dr, Vaszsry János kapbeváH ügyvéd és PSp Sándrr Festetics Taszi'ó gr. jog- és jószágkor más yzéja Keszthelyről. Hasonlóan itt időaőtt Szlávy Olivér országgyűlés' képviselő a boba csáklooiyaí vicinális vasat tervezője és engedménye** rki a vasulügyben tartandó értekezletre Zala Egerszeg re való .utazásában iMesi ismerősen látogatta meg a szintén a (föisnán ar vendége vob.
- Paal a la k arék pénsl Arak. A kir. posta>akarékpénziár|ágy mint általában országsserta a legflt i sials'esebb lendületet veszi nálunk is. Enie vtáiatkoaőlag a kővetkező közleményt vatlikl A Ur.. peaiaiaka-rékpénalár péaztárálbsn jönött értékpsptrök névértéke s nspokl sn irte e|j a bárom milliót, Ka összegből I Sfeb pfiti láMÜŐ esik s betevők mtsjdonái képező m díjmentesen letétben őrzőt! éHé pspjrokrsl a mi tekintve, hogy awa óas^at tavaly siegesak 900000 ínra rajtod, a pei atakarékpénstár saőksa forgó üzletkörének letaiékeey fellendülését buonjitja. De as é lélUst Igvenásiesemelkedéséi aulaija álléiMima körülmény
Is, bogy s betevők migbisáM folytán as ia-lézet közbenjárásával vásárolt értékpsjárok, összértéke eddig megkösetíti s 800001 (Hol.
— Maeaaél/I hírek Swxtós Benó /aamegye főispánja L hó 22-én BpcstrAl Keszthelyre érkezvén 2fe*áa elnökölt a gym-naaioiai ügyben ösazehivott bizottsági érte-kasletea. -r- Dr. Aáksiras Nándor pécsi tankerületi főigazgató L ké 20án ért Keszthelyre, 21-én a gyaoasiam egyes osztályait látogatta meg, 24 án jelen yolt a fentebb jelzett értekezleten, 24 éa Csurgóra alaaod. — Dr. Buztirtka Kálmán kir. tanfelügyelő 22-én érkezeti ide, 23-án ő is az értekezletén vob, 24-én coolerák a népoktatási tanintézetek igazgatóival éa községi iskolaszékkel az iskolák szellemi és anyagi ügyeiről, meglátogatta a m.-györki rozzant iskolát s azután tovább folytatta kőratját.
- Kegyeleti épftkezK A helybeli ur. temető előtti kis épület már évek Óta oly roskatag állapotban vaa. bogy nem igen sorakozbatik a lobbi díszes épületekhez, pedig ezen helyen vesznek utolsó bú-esut rokonok és irivek drága? kalonjaiklőL A *Cbevra Kadiaa« (Szent egylet) kezdeményezése és tagjainak hathatós áldozatra
! kész támogatása folytán biztos kilátás vaa ! arra, bogy már legközelebb említett viskó J helyében diszesebb, a kornak' megfelelőbb i épület fog állani, a mennyiben e czéira á | hitközség tagjai körében gyűjtés van tolyá-I maiban, melyhez gazdag és szegény, k9n } tehetsége szerint siet -hozzájárulni, lerovan-I dó a kegyelet ezen csekély adóját.
r Tanllál képéxde Caáklar ■yáa. Annyi tervezgetés után végre vala-i bára fel fog épülni a Csáktornyái tanilóké-I pezde épülete. Ez érdemben e bó 20-án | tartatott meg az árlejtés Zala Egerszegen a I kir. főmérnöki hivatalban. A benyújtott zárt i ajánlatok között legelőnyösebb Morandini Bálinté volt* de időközben Stájerból sürgöny j érkezett, mely Morandini ajanlatánál még. I előnyöaebb volt. Az ügy elbírálás vegeit a' j a közoktatásügyi ministeriomboz ierjesxtér J tett fel | . *
— Tapoleaáral írják nekünk, bogy a mull szombaton ott a tapoicza-keeztbdyi
■ vasul érdekében gyűlés tartaton, melynek tárgyát azon 10 000 Irt mikénti elöte^p-tése képezte, melyet Tapolcza és vidékétől | a terv kivihetése érdesében követeinek. A I gyűlésen s többek között rbtif vettek: Eszterházi Fermcz gróf, Pnttheány Géza báró, Eitner Sándor orsz. képviselő, Shilits | Gyula s még többen, kik a Tspolczárs aéz-I ve fontos ügyet minden oldalról megbeszél-. ve a maguk részéről minden lehetőt meg-| igének.
— A aupsr ayelv érdekében. Az első magyar általános biztosító lársaasg-gal a megyei árva értékek tfiz elleni bizto-
! sítása tárgyában hat évre kötött szerződés ! szerint s társulat évenkint 200 frtot sján-loit fef a neo magyar ajkú, de a magyar nyelvben legtöbb előmenetelt lett a megye-béli tanulók, 100 irtot pedig azon nem | magyar ajkú belyen levő tanítók megiutal* j maAsára, kik növendékeikkel a magyar nyelvben legszebb előmenetelt tódnak lel-muiatni. A biztosító társulat sz 1881, évre vonatkozólag a 300 frtot megkütdvén, a közigazgatási bizottság a kir. tanfelügyelő urat javaslattételre bivta fel az iránt, bogy ezen évi 900 frt 6 é?eo keresztül mint osz-tassék fel.
— Idegráaó eset történt az elmúlt csütörtökön a kraljeveéz] vasútnál, épen mikor a déli vasút indulni akart,—beszéli egy szemtanú —; sz egyik condnetor hirtelen rosszul lett és lerogyott, arcza halotti szint ődőit a Ott feküdt mozdulatlanul1 a földön. Ekkor egy uri ember ugrott. ki az egyik vaaoti coupébőt s kezdte dörgölni a axercocsétlent ki azután valóban magához fért. Hogy mi volt az oka a hirtelen rosszullétnek, azt nem lehelen kitudni.
— lalnár Antal perlaki esperes a mait országgyűlési cycluson át a Csáktornyái kerület orsz. képviselője folyó kő 21. szélhűdés fo!ytáa hirtelen meghalt. Az elhunytnak betegsége már régebb időből származik. Pár évvel előbb éppen szélhűdés folytán halálos veszélyben forgott
— Dicséretre asétté példát wnat Eszteregnye község, a mennyiben jegyaő-könyvüag kimondotta, bogy a tavassasai egy aj iák obi és tanítói lakot fof #Heai
j —- A a ssitrák nagyar bank hely keli fidkjiuál aa eddigi főnök Schoei-der kaver rereocz mátu^ l-jével nyugalomba vonulván Szírnek Sándor léptelletett elő főnökké, Heütrich Mik* ur pedig ne-lyeties főnőkké. Scbneider Xsrer Ferencz ar Triesztbe teszi ál lakását.
— Kftigstésság. A késztbetyvidéli gazdasági kőé I. bó 16-án Kesztbelyen tartolt közgyűlésen elhatározta, kogy saját költségén egy amerikai szölötelepet fog létesíteni. hogy egyrészt olt termelési kééHeie-kaf febeasee a itioxerának biztosan sOeoáiló axőlőfajókkal s megtudandó, kogy ma srö-lőfajok a belyi viazonyok kőröt minő terményt asolgákataak, mávésat a tanulásra alkalmas fajták szaporítása által a ilexere által sajtolt Szőlőbirtokosoknak szőlőik beültetésére klkataas szőlőveaaxökei oleső áron. áteagedkessen. As smrikai asöMepet Mesxea-Győrök közelében ókajtja a kör Máttüaai.
Ujff»
un tol
éukéa j. V«tftk a Botrányos jelenetnek tanai tokán, kik mult vaaáreap dél-iattgf 5 óra tájban a vároaliáz-ut-jártai keltek. Ugyani* egy horvát h<MMa kdfciiával, ww gebéivel vág-lapott § \«sot leld, A Fí sebéi Fülöp £ ■árkánál átló rendőr a lovak elé » azokat megállította. Nyomban ott egt má*ik rendőr it, a ki a horvá-aftr a kocsi baloldatán polon ütötte
l»aá«rt ivrtkaao sorokat: riiak t
ember tátva I
a A aablál áh* ven a kocsit
aruián á'tnenva a kooai jobboldalára est a piwedttrát ismételte a a korbácsol löie al-azután ax első rendőrtől az óvoda utezán telteié vezette Ka a tö\ id tényállás mely a Msuttaa-iknak nem kis boaznaágot okozod a aa egyiket másikat nem valami hízelgő nyilatkozatra ragadta Magának a rendőrségnek érdekében tartanék ssükaégeanek a saigoni viaagálatol, mert aa il) átjárás semmi kép sem menthető.
f Ojráaahlr. Városunk egy jólelkű nője hunyt él Komlóig Ferencz, mértékhitelesítő hivatali főnök nejébén, aaül. (ílocktr /Jvában, kit april bo 27-én (52 éves korában) ragadott el a halál szerető családja koréból. Nyugodjék békében I A sújtott csa Sádot vigasztalja az általános részvét.
— Közgyűlés. A nagy-kanizsai kia-dfdnevelő egyesület 13. évi rendes közgyűléséi • hó 3W-án szombaton délután 3 óra-
, * kor iái tolta meg aa egyesület nádorulczai saját, oiodabélyiségében. A köagyülés leto-lyásáról lapunk jövő számában lógunk referálni.
— Pirsély hon lök A vároai kiiakörfeás kapuinál, kilelt pörsölyök egyike a korház alap, másika pedig (déli részén)a kápolna alap gyűjtésére szolgál. Mindkeltönéi, de különöaen a kápolnainál gyanuaaá lett már nem egyszer hogy feltűnően csekély adakn'áa folyik be, mignem f. hó 16 rájöttek, miszerint a pörsölyök leneké ki lett vágva éa pedig n délinél már régebben a igy tűntek el belőlük a ióazivü adakozók fillérei. A rendőrség állal gyanúba fogott négy flczkó. Hegedűs József, Csukelter Jósáéi, Moger (iéza és Sreiter Géza nyomozás alkalmával caakhamar beismerték, hogy a szentségtelen telist ők követlék el köny-nyelmQ facsérságból. Folyó bó 25. Márk napján meg a szent János templom sekrestyéjéből tüntette él valami 12—13 éves leány a csenget)Us gyfljiö zacskót 25—30 kr. tartalmával, mig aa egybáxfi a templom ajtaja elöli pár peresig időzött. A nyomozás efc iránt ia azoonal megindittalott.
— UJ gjégjamerlárt állítanak fal Koveskállán, mint bennünket értesítenek. A kérvényezők es uj gyógyszertár felállításának jogosultságát aszal indokolják, bogy Tapolcáétól Füredig egy gyógyszertár sincs, ; holott orvos kettő van, s betegekben sincs I éppen hiány.
— Bádog tolvaj. Filák György bádogos ségéd, ki már több lopás miatt volt büntetve, utóbbi időben gyakran vitt
■» horgony lemezeket Stretn Bernát piaczi zsib-árushoz eladogatni, afféle hazug kijelentéssel, hogy Seiler Ferencz helybeli bádogos küldi azokat. Sirém B. végre is élvén a gyanú- | perrel, a legény gyakori megjelenése miatt, legutóbb személyesen ment el Seilerhez tizenhét kiló bádog lemez árát t Irt 2 krt kifizetni, mikor aatán kiderüli, bogy Seiler sem előbb- sem uióbb nem küldött eladásra bádogot, s igy aa csakis lopás által történhetett. Tettes ellen a vizsgálat megindittalott. — ,
— €ae«p4*xett balak. Rendőr aégünk Weinberger Mór helybeli mészáros-nál, már roihadásnak indull egészségellenes halakat foglalt le a napokban, s egyúttal constatália, bogy azok a halászati tilalom alati álló Balatonból csempészeit csukák. További vixagálat a eljárás végett az ügy j az illetékes városi tanácshoz teletett át. Csak nem sikerül a legszigorúbb lila-lonl és íelvigyázainak sem az orvhalásza-loí, megakadályozni I Minden ily esetben a legkeményebb büntetést kellene alkalmasai.
— Eljegyzés. Jriedfeld Maliid k. a. Friedíeld Miksa légrádi kereskedő és birtokos kedves leánya e nap* kban jegyét vállolt Deutsch Zsiga bellovári kereskedővel.
f ti/itoaklr. .Vettük a következő gyászjelentéseket: Herky Ödön szül. Plank , Maihilda a maga, valamint sxámaa rokonai ne* ében megtört saiwel jelenti felejthetetlen férje illetve rokonuknak Herky Ödön i vendéglős urnák Mjó bó 20-án esti 9 órakor bosszú és kínos szenvedés s a halotti í szentségek áhitatos felvétele után élte 53-ik I éa boldog házasságának 30 ik évében tör- ] léat gyászos kimultát. A boldogultnak bült tstssssi e bó 71én délttán 4 órakor fognak Cssngen-u'csa 4Ut számú báaból a nagy-kantjai sírkertben Hűd K. L a Részvét hes csUnsttt temet Ijezési vállalata által a rötn. kaik. hitvallás szertartásai sasnál Arök nyugalomra létélni. Aa sngeaslalö saéet-míse áldozat folyó hó 23-án délelőtt la érabor fog a helybéli szent FerercarvdO plébánia templomban a Mindenhatónak be-metánt ni. Nagy-Kanizsán, 1888. április tl én. Áldás és béke poraira! — Aluliról-tak mély fájdalomtól ál hatot tan szomorodott szívvel jelentik a rokonság és iamerő-aoáseá, mélyen szeretet neje, illetve anyjuk, leányuk és iéttvérjük Augénféld FUöp aé ssü (iold>chmied Joksnna folyó bő 24. n^ét I1, órakor éltHs 36 ik évében hosz-isaa sstnvtdés méa tértét grsasos kmat-u> A kolésgelt Uit tnsnmMyé * bb Sft.
szerdán délután 4 érakor fognak az izr. sírkert ben Őrök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsán, 1888. évi april bó 25 éa. Áldás és béka hamvai telelt I Augénféld F|löp körorvos és férj. (íoldschmied Samu és Betli mint szülők. Őyula, Ödön, Lajos, Zsigmond, Feri, Gizella, Irén gyermekek. Fülöp, Jósset fivérei. Juli, Kiti; Lina, Malvin Szidi nővérek.
— Kitüntetett kiayvkereake* dé*. A Lampel Róbert-féle, most Wodia-ner F. és fiai tulajdonát képező könyvke-reakedö-cségnek a közművelődés körül szerzett érdemel elismerésül a király a cs.i és kir. udvart könyvkereskedői czimet adományozta.
— Aa évad. Közeli fürdőhelyeink között a leglátogatottabbak egyiké a jófvi-zéről hires Lipik. Itt egy derék magyar orvos Dr. Roheim Lipót egy cxélsxerüen berendezett Banaioriumot épített, hol a lÜidő-évad alatt gyermekek felnőttek jó lakásban éa kilünö eltartásban részesülhetnek jutányos árakon A Sanalorium tulajdonosa mindenkinek, ki bosaá fordul, saivesen küldi meg prospeclusái.
Színészet.
Legutóbbi színházi referádánk óta > aa j volt a legnevezetesebb sxinpudi esemény, hogy Komáromi Mariska, a budapesti Opéra-' ház tagja négy darabban föllépett. A »fis-! asszony feleségem*, *Bocacctó«, >Vereehaiu« és »Bűvös vadász* voltak válaaatoii daimb-f jai. Mindegyik fölléptével meghódította a kö-■ zönséget a aratta a méltán megérdemelt I lapsokat. — Komáromi nem rendkívüli ssin-I padi jelenség; aem játékában, sem énekében ' nincs bravour. Sem egyikkel, sem másikkal nem kiván hatást vadászni és éppen es teaii öt nem leltünö, de igen kedves, kérésellen: jóizü azinpadi alakká Ssép terjedelmű, ezüst csengésű hangjával könnyedén bánik a vele mindig biztosan bódii, anélkül hogy bddiiapi törekednék. Annál inkább sajnáljuk, bogy közönségünk nem valámi tömegesen látogatta az előadásokat. Ennek oka határozottan az, hogy a publikum már erősen ' belefáradt a szinháslátogaláaba a ilyenkor már csak ritka, — bogy úgy mondjuk — korszakot alko'O színpadi jelenségek képesek lelkesebb pártolásra hangolni. Rilka sziné.M*direktor volt képes ennyi ideig is! kihúzni Nsgykanizsán ebben sz évszakban. Talán az egy Tóth Bélának sikerült három hónapig ia kihnsni; de nem tavaassal, hanem október elejétől deczember végéig, amely a legjobb színházi évadnak bizonyult eddig nálunk.
April 24 én aa >Ezres bankó* eximü darabot ad'.ák népelöadásul fél helyárakkal, de még ez a mód sem volt képes még közepes házat sem teremleni.
April 25>én Moóri Sándor tehetséges komikus júialcmjáiékául asiore került a • Darrinisták* czimü vígjáték, melyet a jutalmazott maga fordított le. A darab nem aratolt valami negy sikert, mivel a melleit, hogy elég uehézüesen halad, egyetlen! jól kidomborított jellemalak ja sincs. Leghálásabb saerene voll benne Moórinak, melyet teljes odaadással és sürü tspsokat araivu töltőit be. E szerepbe nagyon-nagyon szerelmes is lehet s es a körülmény is hozatta Vele színre a Damnistákat. Közönség meglehetős számban volt.
April 26-án a »Hadaslyán egylet* javára >11 Rákóczi Ferencz logsága* czimü darsbol adták közepes ház előtt.
Midőn e sorokat írjuk, nég csak néhány előadáa van jelentve a azután S^gbi színtársulata távozni fog körünkből. Ugy halljuk, hogy kél részre oszlanak s egyik réstök Csáktornyán, a másik meg A.-I<endvtn fog játszani, mig a fürdői saison be nem íáll. Akkor Keszthelyre mennek
Vajha másutt kedvezőbb pártolásUn részesülnének, mint nálunk! Ide meglehetős kedvezőtlen időszakban jöttek a igy nem ctoda, ba kedvezőtlen viszonyok közölt kell távozniok.
Talán a »Polgári Egylet* uj helyisége jobb kilásásokat boanálunk ia a színészeire.
Nyilttér*)
Mielőtt a nekem oly kedvessé vált N.-Kanizsáról elutaznám, számos barátaimnak és ismerőseimnek, kiknél személyesen bucsulátogatást nem tehettem, ezúton mondok szives Istenhosaádot.
Nagy-Kanizsa, U88. április 88.
Nekaelier Xavér Frreaei as osztr.-magyar bank nyugalmazott ellenőre. 162 l-l
Magyar- Franca ia biztosi ló részvény társaság Tekintetes vasét Agy aökségnak
IV ag)-14sulisa.
Tiszteletteljesen alulírottak indíttatva érezzük magunkat, köszönetünket a jTekjo-létes vesérügyBókaégnek kilejezni a következőkért :
Mull hó 27-én községünk lia állal el-pusstitva lett • alulírottak ia ezáltal tönkre
juttattunk elsőnk a »Maf(yar-Franczia« biztosító társulat ügynökei (voltak, kik kánokat bejelentették s sbőek s leghumánusabb voll a »Magyar-Krancziak biztúsitó társulat amennyiben a kárösszeget azonnal kezeinkre juttatták, meri ezáltaj a rögtöni nyomorból kisegítettek, álból 'hálás köszönetünket van szerencsénk kifejezni.
Kelt Lovfttban 1888. április 10 én alázatos szplgájai
Király István, Pál Jólsef, Kisa Jósset, 163 l-l lovászi laljoaok
Felelős szerkesztő: % A It Ük I. 4 J O N
Hirdetések:
r
ílgy mi
Vágányok ^wm
Nlgy mennyiségű régi járható vágány
23*iu és 14* I# Klg. per futó méter oksón eladó
Jóitef Brnknrv* A Nöhne Il'srss 11 IforarMaaiv 42.
164 1-6
Badajtt«t 1S81.I N.-Máakin 1687.1 ilssésa 1IW-I Mac; «kW« I nfaMkWvtt
Aranytreaj.
IhookWrél
Íj H íj
ol és kir. kis. mlPorttmad.
rub.elaéawwré-cemeait- és
rtiksllsa aaéss pár
B£0€NI9íBAH.
Kttfmti trvd* ét raktár:
l
8- \m
Ajánlja a t. tyiitat is éuillaiwtír arak. é|átkasÉsí Tillalatok, földbirtokosok, • klaadfi Is efyhisi sM(JárWc*k, vakaial.tat epiiö kMasif Wcm figyelmébe uját gyárta^pys. 118 á—10
gortland • cement és vízhatlan meszét,
awlysk miadeakar egjeatö ji aiaiaégkaa aaálittataak
M^ irjegyték a sisgjsráist kl-
vánnlr*készséggel megkűldellk.
KMskrtüÜ intlMd teaa. | üjrUék I87&. iraay érem. 8a«(sd 1878. J Knlem-treB. \ Tricitt lggi. ánaj érem.
/ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
t cfj j 9 H
A tavaszi lidény beálltával van szerencsém t. caimed figyelmét > dúsan felszerelt ■ kiváló minőségű raktáromra, mint: m
BTJTOE, l
szőnyegek, órák. tükrök, képek, lámpák és varrógép- > különlegességek ?
felhihívni a czimet lisztéletteljesen megkérni, misseriut b. megrendeléseivel Q szerencséltetni szivLskeájék. - Klvánatr* IttTl részleltörlesziésekre. Q
Tisztelettel O
Scherz Lujza fia V
X.-Kanii**. U
:xxxxixxxxxxxdocxxxxxxxxxxxxxxxx9
C—■■ II" ■IIJIWIIM imiiiiimhi ■■■■...........miiu»imi■runiuii■ awan—i —i jiliiii i —a——
w=Mm I i C v s S =
W-Ttf^ ► í fl fi O
jg P X } $ © t <
ragj I i . f f f 11 5
151 li-; = s i
#3c „ r © | ? 111« ot j
m CBOJ / • 9 ol ! Zfl
/ • - \ O C u| s u S UJ ■
M IlilMJV-S^ £ S I ^ i i If-S . S|
mmhi'lilPí IS I S IWl míiUlUl < 1 2
ja HEL; 1 §i!slt-j *5
«« | e • i r^Ti co * .
^ |n|c: ;« i 1111 co T s Pi ^s 1 I l'S :
M f .1 S 5 W Cö 3
IMS rstalbaa kiálltaiért asm i
gára
>«4IU1 M-a aasrfe.
íOC xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx?, X Árlejtés! hirdetmény. . |
Baner laábor lagy-kanigiiai kejegygelt kereskodé eaödiömegéhea artozó, Kaniasán a vagyonbokott állal bírt üzlet helyiségben levő a crödleliárban l-j-46^ tételszámig 'elvett norinberyi,- rövidáru,- divatezikkek- és bplti állványok és létszerélé iákból étllö 3314 frt 68 krra becsült iogteágok a tsödváJ asztmánknak 1S8ÍÍ évi ápril bó 28 napján hoaott határozata értelmében ajánlati utón készpé|)z fizetés mellett fognak eladatni *
A zárt kjánwok a becsár I0*it-ából átló óvadékkal, vagyis 331 frt 47 krral ellátva laékásőbb
f é. májuw hé 10 napján déli It éráig nUlIrmllnál nyújtandók bt.
a kinél a feltételek és a liltár betekinthetők, - as árutár pédig Dr- Hotbschild Jakab llinéggoafdaokí köabfei^jöitévei * belyszinén bármikor megtekinthető. A rálaattméjay nfecs kötve a legkedvezőbb ajánlatokhoz sem. N -Ksnisaéta 1888 é?i éprü hó U napján
Dr. BoUiacfaild Samu
figyv^oaMrátaatin jegytó,
xxxxxxxxxxxxxoooocxxxxxxxxxxxy
ISO l-l
IBÜTAPEST H C t Y I % t O • f A L T « Z T Í T i á
A Pn«ie .tsasaf.fSI* jfij^jir aagTáaáriéaa fctytáa wjjt' nyári litapamit ga-da*Agi ^praktáraumal agráü' MM*. Aprill* hó líMkéMSI kn4T* K3f *•* keIj*«M
*4T .1 3 _ URAKPKL IHiüÓ gépgyáron, Marskall Sons Cvmp ím4 ir^rUgynfltf.
Í^^S!^0"1! I Hely czlgaretta papír a legjobb?
■Qavit®'u ,/í . | gJen minden c*Í|st*1 látóra nézte nagyon fontoa kérdés már
'Tf/MTr\ rir»n\Tf T < f ......„i. „,.....—, a káü^ijiJenebb módon bebizonyult.
|f ,H(] Kr l\ W A 1 i SiSkiSmfáu^fVWA a re* reklám. hanem elsőrendű tudományos aze-
A , . * í KSpOEjmrfiiéWsegek állat öeszebasonlitoil vegyelrnezéaek alapján a íor-
Brünn, Krautmarkt 18 s^ját házában, £ Sf italomban előforduló jobb minfrégö ezigareftapapírók k<>zötf a
_utánvétellel káidetik ____J j „Les derniéres Cartouches"
I —, fg. rét ' ^dwkallá TT ■: Braaaatoia I rétrd pAráML
■ Ny^rl-Kamgarn. Háromszoros o a: f o x dl [ töfc ^M £r*/«a*r,
■ MmJrk légibb miaáeíg « tmt niu* ^ ^^ kgiohb "WWf Ti rW' \1HBBHEICI\Í ■ minf könnyebb s Ugjdb czigarettapopir elifmerteteil. Mivel 1 atakat* mttn mim ti- io miur a a.ao__mi>* fl. 150. K ufepBkl'^tlll e* thár lobbi köat l>r. IMI lanár állal a bécsi vegytani egye-
I ,.J^UÍ°den 7 szövet Angol-Oxford 1 .K|||i|Sfe
■ 1 *** 1 " if CjflWHWf*"etapomból ujabb osszebasorriiió tegyelmnéd a lehelő légién ye-
■ Q^apju-beigre X^rancia vcai Jcry rips-c&roitura ' ^Jp'íSfiSr lwnb,t e,et*ménT koronázta, a mennyiben a „Les demierts Car-
I U totfUMHim, a legtartósabb egy 0 miur«r niaos sétamba . , , , I rfilirSASrradn ^T** fafargtapapir I kftnnyebb éa bogy a do-I Atifl ZZl TI- 2 * * 1 tSSS^S^^ bán löalho. WÖ idegen rtafrtttf tartalmaz,
II B ^ " ^ ___n^iulü. íao--a t^bbi vegyeimezett papir - Valódi *ak azon papír.
I Jna-^OIOl© Cosmanosi cretton » WvlMt^ufé&BSrá 1 Uk<,MD«k íe^qo^'l* mellékelt rajzhoz ha-onió éa Brnntutein
f | am 0 ^ ^ 90 W ra-1 ^r^KS^U rjáöfcöal Frr w í[ ..,
í ■ ^ WáHtfáil. kin. Ű. a.50. U. a.ao J l OOfíjMWfej1''' L 4) &ár uigarritapaptrjaiHal é» rnytrellakuctlyeinek nagyU«
I ■ - - -- *-1-— . _ * -—w fet^^SSCPSr) el^ru-itaaH vegeit.
N I „-rrsráTé. asrói ingek Jttte Függöny | Br..».iei. Frtre.
[II kocákélafajftbb duj.|4«iei« vni, nuannbói csipkérel i; darab toruk ■ «m«»stii» áim hhi * a«ját czége alait Bécétn, /. ker. SchotUnring 25. sz. a. raktárt
X ^ 10 ^ áajo. fl. a.aa.__fl.2.30_ B | r hm ttyi^tt, továbbá kapható minden nagyobb ilynemfl czikket áru-
I Fekete terao ] iEFüijíg ' ■ r:' „.. ......40 í5.^ ___ajtó, kereskedőknél. ■
Saáta bíiímímj dDpplaMélw, II A I I IA N I O * 11—|í métornvl mandékoktán H - g|' ____i I
I — MílH ^^^r I ' 11K;al valódi Karolinehthálin \ J^ff^Sl
Ttz méter w % . -'1 ^--f ^r . « .« TMHo- rWit.a,,.
Terao velourc KingT-SZOTTeS ^ . , ■ ITlllc.f haÜ Q í SFT7^ SuS^^^mÍISÍ
■ doppluiétea, tifkta g.vap a miadm ' 4 url« .H» röf t«Jai jobb miwl XjCpOJSTOCZ ■ |jf A V 1 U3 1/11V A I U fc' áA vi K «•""••W | 17. v.v zoti II. a. - i;*i cím. honin l»> ctm. H íi t^Wm^^ IS&ítóSríríSfe
|| ■ Tia m-ur kocskái *«* i^a j^mi,,.^ fl. i.5o. ■ hírneves ésJ6^ak ^j^^ffl S^^IlT*"'''
Ruhaszövet CHIFrON ÜKI-INQEK ■ nyúlt mell ésUddbaj-j 1 l^S^l^B^T'Ut
■ 8 > ctai. nélM. kffujabb Dmubi ® nanm U. 5.90 tagjot
|«ijá rráiináur, íi-lié* •■< |H I|T jf ^ICf11 | ' | I I t « íf 6 vu hn —
I fl. 2.30 B'-x fl. a.5o. | faiB i.so.ii. í.,.,. a. 9 /TiTV^a ?ban szenvedőknek. í ik^MlHM «»«•
■ ■■ .. .. .., I ", ■ 1 —__*_' . ; ■ 1/ / Z' »> T I. HtiMU rmtt S kr. uUnm-
gm . , M%NA%áaZ -———-----M J? ! I E^HSH larak flO Vr.
uyapju-nps j ^o MfíMi/uaiati fl. 4.im> njfít inrrplr B9 umi »»ié4i iur«iinr»-« i-vmg^Em EAapnwjBWkaid*,
I . u . , .fl .. I „ 80 , Tdrög fl. 5.20 MlgCA gj P« - Cl»»ll IHUOI»-H.r«J» wid-1 yQjg^^ B^tjaweAíul KrewUrtM Jtor-
| 2* ■ «aoaa, tu cw. taaict Munki eblfoaból éa TátsoaUd biavarriml. dann-mí Ifldöbajoknál, j^r.-, |a«/->-, I • „ . .. . ...
10 Béiar l a.N> t rég lOrtfiboiyassiafc é«piroc fl.6 I drb. fl. 2.50 idült, i* hurutnál, u»zLvr>„ ü aáryyt-1 , aapnato minoen gyogvsiertarean.
raj didi imzrr «i nirrmld* (Tnkrkul"* )l vllea,: um*Iv I -i^. x . . , .,,. . . ...
— ■ ■ . , ■ W , . . . ii i, , h l* a "I 0^a»! A faJral Banacxallt jn^aMRaSppúu|
J I ' Fosztó-jgivltell-g37-ári.raJgtáx. j 'I
■ tJ^^L "ITJ^r8 Jíí'^L. Krc^^ffe: vr
Imt taljaa tkrtblUmjn Maradék agy teljat fcrfl- agy lelje* férfi .JWayre Mnomabb luiuft-é;.-y fP»»»* « Bear k kóvitMta-déjélat a f«al«l».
■ ,i ... ^^ -k.. ■ ii p. >r., . ,„ . „ . ,{ k»xy tain l' a i!v- a bambiivá y háUjae*úU k^erck. | t . r-
■ fl. a.7fc élléayre .M- ui- 11^4^0. II. 5.50 t.ljr, felu „,e fl. - j . ^ ^ ^^ jj ?v a ■ Va|ádi »iafe*bea kaphalé:
| Minták éa árjegyzékek ingván ás bérmentve. Kagnam falaid árak mlndeu KniHnlódl KarellumikAlt i)u\iJ>-:!ir.» í Pragar fr la ryégyvs. Ktdarlmt Brrk & gyégy-
BOkázaég nélkül bcrmcntve visszavéte nek. Jm j LOMkaiMaiuk btauiiyáijtc; í-llyün éib^ta- j aaert Kitpottár, Callaer Viccza éa Babóchay '
B —I—fc< — ^j^Mi'ma.'waaag-^~—{ rosí^w oindm Momigi>óikáravyafr»so|a«t kék ►zin-- Kalaian p?cf)n ilarrzoli, KóiiíVik'of grégjas.
BBWIBBWBBBBBB^ÍBBBbMmbS^S^mÍBBBBBBÍ J b-n én bejrgyaelt Tódjfgypawat a klUőiwomaaoU*-. iicrmyt, tkÍMchtr ftmn gyógyaa- Soyf-bajom,
fy J00.Q ~ WJ& felhasználni, rí re bgyr'jmvk a Kral vtti«>«!Í j Köm L ryi/y»*. Mitruszontlttt fiólnR gyógysz
i 9 jí^- " ! Haroliuenlball l>útIdáikra t Ica.olaja ítóí, 39 :6-5i
Q i ^ B^P^flfjN^^^S^ 0 ' enn«lf»fgva kérem miadon b.t*»aiif»aBs^Baip'«kal, I -— = j^jj^foft —
0 J^T^T^ ö ! I ^ sík - vuaza:iiaHiínf «í vf skofenek. i ' Q^yTTAptrA PáPTTJ
W O J 0 m ! i Vémaeaényaéit, Wün*eaéa.feli^Tkdr,k»r- Ú Ö i V A A ik A • A é 1 ét>
llv A fl í I vé,Jkór (^kr.«jmlu»i Idrg öagáaéa, ia. m. A VALÓDI
•Jj ^ | iá 4 T^S Tii^/l JtW jfll . I aídeaocati aúibt-trx«égek itl^iwa a^gyégynl. _ a ^^ _ _ _
IDA O V VÍSEpTV^fc'^^LJr ^ÍT/fiAdrí /ViV /> O Jm nak a kfraa, jól ian«rt « tább Ul^ éa kflliolJi I ^ I|f1l||ll fl|l
-o TVí^rStfV A ^MfK^yr Q 3HK orroai u klatélycktöl ajaoloit rkrtUmtó I k U||||U|||B|
k^O - o 3® Fürst vasezukorja folyadékban, LL IlUUULUlV
wl n hS&kJsB/T fft II RV^SSSLrt 3fa I 1 Dr- tlsgar mWja szerint aiAáliltvaj malf Fínit franczia gyártmány
<c A MZ i&a&kgkW^y^M.M, J V: fik , }ówí gyógyo«ri« által Prágabau — a j,Fekér .
jJg~Ö Q U| j An^ko. - i^t jaritva Ew^áreg Ar*« T.wle é. Ilr«r,.|4l rériafca.
Já 0 8TERNBBRG ÁRMIN hangszer-gyára, Q Uh J Q^^tropláaru J E papin dr. j j. Fok" ári Ladaig. Dr. B.
JJ A Bndapsstea. VH. kerepest nt 3a (n Bókai kórhiizil szemben). n : kltflafl gyógytser etrap^lulaaMágüál. ruéaiv Lippáaaa arak bécai agyetaaii tagytaaárak ktlól
II w Mindennemű Ű!ö-, vonó- és Alvó-hangszerek, harmonika- és harmonium-gyira kellrnitég.. hAnyáa-, momorgt*r<M«k- én ***** ajáaHák kitáaá minősége, akaalat tiaaUságj, , Mmf U ^ legnagvobb T&laszt^ku raktára. Btlf9ldi m valódi olasz hurok raktára. U /a»l? gyomorégéa «Uaa. 1 kicg Arii 70 kr, aaiatt, £ogy abbaacaai ártalaus aayagaiaca^' jkk f% A leznjabb feliQnést kaltő maekanlkal sálon haogixorek mint: áriston. R '?r m^i balekararra- a?ö li—16
/^iüf WHerophon, Orpheas, P.iönix, Simphínion fóraktAra. U 4|f tUrStJOZSei 'fcf u y
JJ O MUma LenJabbl Harmonlka-fQTola 12billenty«vel, me-O jíí ! gyógyiaaréra a ,F«bér AngyalKkoaj FrAgkkan.
5£ OHÜTPIPÜIVI ITek i^ """T0, ilui kellemw Q ^ ; Wrtkl4r. TÖRÖK ió/.hö" g4>sy.xari««él. ÍJfic(á5ai|, t A
fl SHWÍlíW/ teü0^ ^ *Manfl meftu«lhi10 Mjfdutó. ^ /Uf Badapeat. Hiri»lj-nlraa lí .aAa^ ^ SKE^SlS
alfc U . -:- Mindenkinek, kicsinynek, nagynak egyaránt alkalmas O fiUfo ' I : - V _________M______
Xoulató^ttkdx. Ara 2 írt Mindennemű hangszerek javitáeTpontoMn és jutányosán A JUP . 0 « 1 n.rafcnn*,ifitn .
^/r W teljesíttetik. Odlka hangszerek oj.tkra becseréltatnek. 200 képpel díszített nagy hang* JJ __' !, " I ■"" ^—\.
JJV Qs^r-katalogus kívánatra ingyen és bérmentve kdbMik. Harmonikáról t-% O NÁ mi^^^^mz^ war<r"T ' ' . ".,, ■■■■■[■.■iiii ......^^^jaajap
Qfól küMJa képes árjegyzék kérendő. " Q 96 | ■■ 1 ■ -^ •'
TŐ72 lk. 188H. lebruár 13Í " ^ ■ . i "" ~~ ' "k >
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I Hfli ^ 1B ■
A nagy-kanizsai kir. lörvénysyék lelek- I a fővárosban .^ ér óta fenaálló araay- h ik ur- EWB HiK ■■ K S í
könyvi o«tá»ya részéről közhírré tétetik, hogy ! ^.tü.ket . b„ ^Usa^tytán végUg f.lad- MMk ■ M »T» i fl fi
Merkly .Antal >égrehajiati»nHk Lukacsics Ist- j Lliüht és ,k,/erlll.ukboI, Ultünö ®| ™ ■ " ™ I
1 i' Ván ff int Lukaoics Jakab gyámja- vegre- asAJcxl mrmuy éa eakat saekdrakMl jg ^ ____■
hajtást szenvedő íegrádi lakos 135 1 aUó Óxiaei ámkó^letaaketkatwágilag eag«i>>iyrzatt ^HftíÜfiflHHHHHHBHHBflHHBBHHHHHBHI^^
Itrl 67 kr. lóké, 1886. junius 18-fól járó6% I ' ' V i i y ^ 4. • 1 í »
kamatai. 14 Irt 63 kr ;per, 6 ÍH 9ö kr. -V é g C 1A U ÁS lltján ^ GlYOGYFORRÁS,
végrrbajiás kérelmi, ^ jf'fnléngi I ^ j MM t UR ^T |
a mrg femerülendő kéltségek iránti végre- | ,iűékl „^„d^k'^ta fordnitAval teljeaitt.t. IflfS H V H ^^§T | | Ba ^^■ ■
hajtási ágyében a (eot nevezett kir. Irvszek nrk. Mtg *tm /Mi iáinak kic*r&ut»d\ <*ttl«j ■ ■ ||| H ■ H ■ ■ ^^ IL^ ■ ■ ■
leröleiékfz tartozó légrádi 60 ikben A I ; ssokM« rMir u rbsuifritklik, Aa s *»/*» 77 I ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
1 — 10 sors*, a. inratlanoknak Lukacaics btlül drMlttiül rimaiuuat»ak. 7^yelm«tre á bmlapötiim. Ilt. egWemem Saer aea.«>vwt Imitek, katéiw«M,*l"i'l
Jakabot iíletö 501 trlra becsült Vs része, | HOTT1QK IT. én TAKMA kfltan azénsAvUrtalma kiváló twntaAak Ifaonyalt koiön^n ttidfílíúutnlmnltnát a bot « «»ba <ia<aiat
nevan ainn íiltvhen A 4- |0QQ 'hr«» 11 ... . , I csekélyebb j-laoléte m* gótja a bafeiet a kiroi, >flt vaand»lm<« Izóráitól, alienben . kUg kötött aaénaav gartag
' . f . TT J, "" , ' tr*** h gjfdrt raktára ^ , gyAg^bkláau alk^tr^saka* k S beteg iaatA»aa be vWtó (tora ós bia'oa felvátetét -aak6a!L Sreo i«b.jdo»A
ogyanaanak luiajoonant leivett 8 Oö írtra | imdapeal, IV., Ralvaal-aleaa e. ea. gáosk könaoh^Ua Mar^fornUa^nkivMÓ afloyé- í». bogy *h..í nrtlndsxéPBAviaria'ambaa ei« ebb A^vAu*
bee?ölt 1 s része I3ö Ü—10 fink, m<ot 1 soltei-al-gleleaeiiliorg'i tUd<1bsJokt>aa, kukéi b ttldKrérséeekaél
IHHH lu 11 Ina l-énd f. 10 árak ar mmmma^^^^H^MaggaHM a»Ar neai aJkalmj^b'.fc'k. a MaTt>t-fcanáa ii| la a k^oW batáa nwtt«<l fuhrloo baaxaAlUtik.
, . . . r . ...1,111.1* 1.1 * • !"' A tUd&botcigck fcllmáklkos g)óv)ln»éwtelWa, küK^a-tn a l^lAtmat wbb Ctörbormdork*
l^égrad korség házánál Merkly Antal fepe- L w — i,au.. H-r^-m 0 -bo-.*a wiT- oLi t kir Uty^k nnd«r^en: Dr. Koránvl, Dr. Os»t>.
re»» ögyvéd vagy helyenese közbejöttével < LBGÜJABB ^ h/irdf, Dr. IVavrnlil, Pr. Ptoór, Dr. Kétly, Dr. Bnrl^a; Bécab^a Dr. Uoan-
luegtariaadó nyilvános árverésen eladatni fog. j .. . . . . H Itergcr, Dr. DttSKihek éjb. a l-r oi.b ar»!méeyayal aUi-lm**»Ak » lá^gaS^ om^astfi- éa s
Kikiáltási ár a fennebb kitett becaár. | 7 * % ■ hu^ypmerTok AkaéA»eahmj*»bá)s»«H«iAAL
árvere/ni kivánók tartoznak a becsár . ,,, ^ ■ Hfl ■ _ 1 ■ f ■ _ ^m
!()• át kfB/|iénal*en vjgy óvadékképea SS&ftSt itt S S" Ifi fl ü t I lí O V I Z 2
papírban a kikuidotl kezefcez letenni. | asolldaak lagjebbaa isaart ■ "i■ ■ ■■ mb ■ WM myr Wt ■ flha
^líl^ií^" ' Qiamnl T W I prüaervatiT.^^ffym^rnok blaoa.rs.lt lrffkBaolobb Trh.t.Flu.ébmm
részletben meg pedig az elaót az árverés , őlegei J. VY. ■ ^ K0LKRA üiotfboteffcdéa ellen m
I ' jogerőre emetkedéséflól számítandó 1 hónap líra I s\ w 1II a
4 p-irrt. I ,JARGITU korral használva a legegészségesebb ital!
..... iiiAn es árvaré* r »,. A aaabów»Ur arak, kik aia ■ II m\ i I O O O
|| minden egye« e&im n'án as irveréa nap- iakénykaa«| adg ama Híják éa ■ —
iától eaámrtai.4ó 6## kamatokkal egy&K az wWk aMss*+ ■ .H-a—a___ H" ! __■ /
árveráal (eltételekbM megbatározott helyen ka ftléoig^ álulaagyabbtuai ■ 1 Riziroiayos vm ai A mm m IBU ■ m.asr. aaaeaea
él mádozaiok szerint Iffiwtni. ykaijtk^^kel lapaa aafmakaé; J főraktár r||K KKIITv ■_-V^im.'^
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. lszék, mint J«mf áit M-hm-nfcnW-. ■ ■■■ Li llB ^ 1% if I I
telekk^eyvvi hatóságnál UW8 évi február J i^ajabb mi*t*Hrt*ém*t ■ / . iL \ ..J; ,JL . , .J,
i kó74 i^ nanián > 1 fp»a a* Mn*t%in kikum mag. ■ Úgyszintén kapható minden gyóflysze 'iárfcan, ííisierkereskf dés jen ét vendéülökbra.
III 1-1 ' (ir. HUliONNAV j | |_ > ^^
kirendelt kir. tsaáfci bíró. ^■■HV ......................................................
^ Nyimalott FincbeJ Fölöp lapInlajdonoanáJ Nagy Kaniuán ; 188?.
BüTAFEBT H C L f II fi 6 * U LT O IT I T 4 t
iyiíi WlapMMt ga daaágl gápfaktAraaaaJ tfriu inaa. éti áprlU* hó IklkéUl kea4va U" V, k#f- kkUé táeal at U. mám alá helynem á*. jRAKPKL Iliiig Igépgyároa, Marskait Sons tomp L«*> tr^rügynökf. _ _
TICHO BERNÁT
Brünn, Krautmarkt 18 saját házában,
utánvétellel kttldetifc-
Ny^ri-Kamgarn,
Háromszoros
Angol-Oxford
a legnjánlbatűbb.
vég r?.f fl. a.ao
Jaquard szövet
Q^apjvi-beig'e
dap^Uaaélaa, a legtartósabb egy lajjaa rabára 10 aétar ti. e.9<i
Egy rips-garaitura
2 ágy ia. t aaaulftriUl wlyani' rajteaatlal. IK IJM>
: . Kgy I Jute-garnitura
if t unltlltfilé rajttal
ti. a.5o
Cosmanosi oretton
Jute Függöny
török minta agy t»ljw függöny.
fl.2.30
FraaeaJa papjaatíau minden aüaa aaiabaa csíkos éa koaakáa, ,a lagajabb dapplaasdaa IV métar t 0.30.
Uullamli íWffg
I |Ü méterayi muradckokt an fl. á.eo.
Fekete terno
Ssáas nártaáay dappfauaéla agy teíjüs rókára iu méter 1 4.50
Kitűnő hatása szar a gyomor mimkn betegségeiben.
Tíz méter
Terno seleare dapplaasétea, tiszta gyap.s aiaden divalqsiobea_1 7.
Tia méter koeskáa
Ruhaszövet
6 > cta. asélM lagajabb Desiiaa ü. 2.,"50
Sávids-tbeája
hírneves é$J6pak
CHIFFON
JO röf fisrnn II. 5.30 legjobb mi-
_B'iw-g II. a.54).
KAX4VASI I veg iiO rafinolyaasian II. 4.IM> I , 80 , vdrús fl 3.2(1
<;ara>kaaasa»a t vég lOróf ibolyaasiali éa piros 11.6
URI-INGEK
nyúlt mell és) it|dflbaj
laaerhnéM. aOiMták, lrp-f inij- éa uujtfet bMalaak wmak — Kry lvr(n« ára ha*tnál«il ara* attaaaal acyfttt S kr. ket:<i. pa-larak 60 kr.
K&xpowjuWkaMéJ Brxd; KárSf gyéKjwrtsi Alul Sreeelartaa (Mar»
ban szenvedőknek.
* Kral valé4l Karollara*
(buli ü*(ide>lkraja ano-daan^mfl tflddbajokaál. d« kél;>flüAea m*-, fí«/«J-, idült' hurutnál, uttkúru* iófn'^/emtl 4* at ryyf-diti ir»ur <i $omnlát (Talrrkui"* )| etlea,; tai-ly aw£l> pd ertMla^nyny*-! bvz^áltaiík- - Egy e*oau-goc.>ku éla: ÜU kr. Óyúm. Sebaay i(ijir;iE<r Kral »aló.ti DútidflbrAJe óriási ri>«>iA»d<»ct6( k«-ctrf't ri', trn ^ki«crliit. k lMmi.->táéokat f<irgal»mbt kouii. a hogy a c*a!oi|.is anual t Ij^^-íib Ipgjva, tp ugy r«'/iuap -íjak. mint ui éa |*veurtieai.[ JUsat-kigy miad'-n ily.m banísiiiA i* kálájutémAU k»jvertk. mety mind arra IáUzik iiíkjlmi/.vi taanl, ll--gy a Kral valódi Karelluralkall. Ükilibttbra LoaukatMaaak biaoiiyélj«c; k í'|lytái» abatá* roxkiTii nimlra csontgoc»káraWafr>*ojKat kék asio--b-:n és t^jrgyialt véd jegy ciuett a kBb>5 |r*ománla*><i felhasználni, nre bgyr^uek a Kral salAell Karoliuenlball Dátld^tbra t. Ica. elaia- ítói, eniicitíjgva kérem miadsn lu*»ai>»ina zyjártBuiib'Mkat, malyaken aláiráaoa és bejegyzett Vcdagyam kúny-
sik — vuezauusiuai nirsakaajeaak.í \én*e%ényne%, rj tfngesrg, fehírkórj kör-rélykér (Skn>jwlu>) Idrg pdog^aéi, iu. a. aídeaacati aűiki-UK«rKek ttl|í»en aaggyégya)-nak a híres, .jól iaaert éa tább bel-j éa k(tlföldi orroai u-klatélycktől ajánlott Wrtiaatm
Fürst vasezukorja folyadékban,
Dr. Hager mMja Kaarint alAájlltvaJ melyj Pint Jóssef gyógysx«résx által PrágAbauI— a .Fehér | Angyal'-koa — Iril jaritra. Kw Avef Arat 1 Irt 20 lur, '/» Af*g kr.
Q-astropliaii,
kltlnfl gyógyszer éltltfa lulaau»AgiiAl, rmeaav kelk-DMég., kAnyán-, uaSMigiirwék* én gyomorégés felien. 1 l((g Ara 70 kr,
Fürst József
gyógyiaarésa a .Fehér AngyalKkoa FrAgkkan.
FöraktAr: TÖRÖK JÓZSEF g^yssartazaél. Badapewt. Klrálj-atek* I" »aAaa.
Kapható minden gyógyszertárban.
ÓiA»: A fákéi aáriacxalli gynmarcaöppökja sokat kaaisiriák é« nránozúk. A valódiság jeléül miedea ftTtgaek piros, a fonti ndjegygyel allatot t baritékka kell gi'ng; ülr leaaá le a .tuin-dea Ivrgkea aellékelt használati utasításon mag kall jegyaata teaiű kogy ax Kreaairrbca Ga-aek Jfenrk lieiijnjtiÜjéla a asutolt.
Valódi mia&egbaa kapható: SmjfzKaaútá*, Pragar Béla gyógysz. Kadarkút Brrk B. gyógy saert. Kapattir, Callaar Yiccze éa Babóchay Kálmán gyógy* Jtcrrzali, KőrcsYík'or gyógysz. J/rrmyr, rjeischer £aaa gyógysx. Xtfj-Bajcm. Körős L gydjtys*. Mttrátzohtitti Bölcs B. gyíg-sz
29 :6-5J
| BrflDDÍ fOUMft BJö alkalom tételreI! Jrfljoi írtóft FelÖltÖSZÓVOt
maradék 3Him, hoaasn BtsNl N^llfllTUil maradék HJO m. hossa rgy tálka férfiültonyra Maradék egy tel|es frrfl- agy leljee térfi -Jtonyre legfinomabb iuiu».tV., II. a.75._KtAayre 3.1" in. B^AJHI._II. 5.50__telje fe|ó ótp fl.
Minták éa á^Jegjaékek ingben és bérmentve. Meg nem felelő árok minién nehézség nélkül bérmentve .visszavételnek.
franczia gyártmány
fa*le én Ilearj-lAI fArlahaa e
Orulvdjmk az utánzótoktól. E-papirt dr. J J. Pobl, dr. E. Ladvig, Dr. B. Lippaiaaa arak bécai egyetemi vegytanárok kiló. nősen ajánlják kitAaó minősége, akaaiat tisxtasá^ éa amiatt, hogy abba semmi ártalmas aayag aiac*el talaksTarva. ti—16
RGIT"
A fővárosban ér óta fennálló araay- és ík«ser-fialrtftaket a káx lerombolása folytán végiig felad-j
jak. minél fogra arany, esttal ée ékMzcrárokbiVl, kitűnő
asAJczi araay éu eakal laebérákból álló összes árukészletünket kStóaágilag aage<l«lyexatt
MAGYAR SELTERS
V^gyelmaara a bmtapaitt m. áir. fgya'aman, Sset nea a.raiTi taavtétrla, karA* avabaA. Aa geedag, Btig kfltfllt azánsATttrtalma kiváló hatAaotiak 'monyait kfl)ón<« n tUdSÍ>áutnlinnltndl a bot a laabaáaaieaav c-ekólyet.b jeleotéte megóvja a befeiet a káros, rdt twkíiíbk iafarástöl, eUaabee ■ kiig kötöm aateaav H'l Mga a gyógyhatású alk tr>«sekn> k a beteg iaa'i^»aa be v*tA giora ós bia'oa felvátctét 'szköalL Breo laUydoeaA gánsk köatdobeti a Margit-forráa ason kirk'A eOeyl1 i«. kogy a H>4 acOKdaaÓRaanarte'naibM erő ebb A««Aav virsk, mhtt a aM)ltoi*ml-|glelolíemlK3S*^,v tt2d«ítM*Jokbmm. kUkéi a tüdSvéraéaeliBél már nem alkalnta'bbl<>k. a Margit-fari 4s iit ia a ta^jobi* hatás nwlt««t fuhrloo baaxaAlUtik.
A tUd&l>c>rc|gck ktimállksB f)6g} InréwteiWe, ktUtaOteai legUto^at. ttsbb Gürberadort-Imii. • M M'*«it o 'hoii '•>» fái', - OlVoei t kit.tóly-ink Rndar^foo: Dr. ICorámyl, Dr. Oet>* hdrdt, Dr. Nnvrntll, Dr. Poór, Dr. Kétly, Dr. Bnrl»i(aa; Bécsben: Dr. lkun* l>cr|gcr, Dr. Daachek sfb. a t-riol»b aratméeyayal alfeidinMvAk a omfaatft* ám
hu^ymmcrvolc attalá"ea kwetoa baa'aineiaAi.
LBGÜJABB Wj ári mivrtek ralidi gyapjú ssrtkKMi stiavéttd legolcsóbban megszabott árakon a reálisnak éa szolidnak legjobban; iaaart
prUaervatlT • ^yígyneraok bimonjrmtt l<»frl<Ba«>tat>b Trlcat-Flamébai KOjLERA mcgbtítogvdóe oltom m
llrüttitbtn paasté gyári raktára.
A saabémcatsr arak, kik m(a takáriyéaat| még nem 'Írják ée máik kAréi ftitth »uJid uto-tik Melgaétáaa által aagyakbttasl akarkk |4sT«kaA lapon aairaakad-jaetk kasaim bizalmasan fordulni.
Legújabb miatakórlaémal ía-fpaa is éármtníM kflltliim mag. I4Ü b-U _
Úgyszintén kapható áladén gyűgym
tárban, íösierkereskfdisben át vendéglőkbes.
Mycmalott FíscímJ Ftíöp lapInlajdonoanáJ Nagy Kaoiakáo