Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.93 MB
2010-06-03 15:07:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
798
2741
Rövid leírás | Teljes leírás (380.12 KB)

Zala 1891 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


14. taftnC ' Nayy.KanizMH, 1891. Április 5«én.
XVIII. évfolyam.
luikM)tM( i
MWlá*,
Ida IiImU I Up mllual rMtr» mmM altéa* Mwtif.
MrauMlU* IniM mtk Isaori kMtk Mi ftijjwljutKík (I,
Ktatnlak tla»M nóta klUiM,
ZALA
Politikai és vegyés tartalmú hetilap.
EUlSklraUl
VMWUMIM B. M*a fitM Wtff U»y>>initi<ln.
uóraK/w A BAK (lé* tin , • fct — kr
flttm XipiMm
H IS
Hinl«0«li' J«ii«r<MU nialttataak
■ I1
IjrilMr p«iitMn 10 kr.
A Nsfy-Kanissal- t» Délsolaí laknrtk|*ínstáruk, a Itehkegyűalllot; as Iper- é* kereske- — '
y dolmi Imiik, i a Nagy-kanizsai Hogdfyogytet szövetkezet hivsüilos közlönye fÍÍ^w" fUtaMUaerT
' iii i i • i i i i JurtsJrtdéíAIxi latteasdSk.
IHef|«l«H|k VagyKanlutn Itctcnklnt egyuer: rwárnap. ' '
Közművelődési Egyletek.
Ny^lvíbfln 41 tv nemaet, G nsgy jelen-tflságft. a ttrök igazságot kífojosd pár tióbaa lemartunk nem egyszer találta ' t giAr inog fennmaradásának palladiumát, C^fíilatoanysaor kóláiról, vagy nyugatról tört ellenünk a raaktio a a nsmiettól mindent követelt, a magyar mindent oda adolt; de nyelvét nem Áldotta fal toka * onnok köszönhetjük. hogy • Megfogy ve bár, de törve nem, nemaal e haaán«
A nyalv, melyet aa anya tejjel nivtunk magunkba, a nyelv, mely bölosónk álma felett lengett, a nyelv, mely harcaink ve •ényszava volt a nyelv, mely kulturális fejlődésünknek alapját képelte a tengietea magyar nyelv íilhingiik ma li — ezredév után — Kárpitoktól Adriáig!
Amds aa emberi áletre a kttlviszonyok nem egyaeer bírnak döntó Iwtolyáasal, — Népünk killOnbOaó ajkú namaetiságektól láván kürlllváve, nem csodálható, hogy iU> ott, ai eredeti jelleg megváltozott, ■ ama* gyar nép feledte nyelvát, feledte nemaeti ■ágát, assimilálódntt aaon lörisasel, melylyal uapontai érintkezése'volt. Nem egy nap, nem egy ávtiaed akna munkája vq|t aa, saássdok idáaták iló ait, hogy aa oláhok közé baákelt egyea kttaaágeink ai oláh
tótok közé beékelt, a tát, — a horvátok kűeá boákolt a horvát nyelvet tulajdonította el áa ha a osaládi magyar náv nem mutatná ea eredeti tOrasot, alig iamernónk reájuk, vérrokonainkra, magyar leetváreinkre.
A külvinonyok olhóditák tőlünk leatvé-minket, vinnia kell haditanunk aa á4es anya, aa imádott haaa keblére, viiaia kell nyernünk őket aaáp hangtáau magyar nyelvünknek.
Ha agyatlan agy laát sem imánk többé, már a fentebb elmondottakból li Ónként következik, hogy mi lehet a »K0tmfivétódéi) Egyletek* feladata. Ai, hogy viaaáa hóditeák a magyarnak ai elhódított magyarokat.
Ai „ Erdélyországi Köamllvelódéii Egy lat* aa élolásodott magyarok vianahóditá-aán a legszebb alkerrel működik, lelállitott iekoláival a viaaiahódiiáa müvát napról-napra jobban aegiti.«tó, a van remény, hogy aa oláh ráaaeken a kuliur egylet telje* diadalokát aratT~ ' A „Felvidéki Koamflvelódéei Egylet* a tótok között működik áldásosán, s bár laa-un, de biztos léptekkel halad a kitűzött oál megvalósításához
Moat alapitoltuk meg a»Dunántúli Ktia-m (1 vei Adási Egy letel«hogy élhor vátoeodott teatvéreihket vissza hóditiuk. A feladat
030) oly nehéz, mint miuőnek első tekintetre iálsxott as. Egyesük eró mindenre képes éi • Dunántúl nem tétovázott egy percig iera, hogy válvetve meg-alapitaa a* Egyletet, hogy ai minél alóbb megkezdhesse áldásdús mttkOdáeát.
A testületek, ecye^k aietteka kibontott zászló alá aorako/ni, a alig pár hónap alatt nemoaak erős eaellemi, hanem tekintylyaa anyagi támogatáaban ráaaeeQlt ez egylet a be figyelemmel kísérjük • városokban egymásután megalakuló fiókokat, nem lehet ■emmi kétségünk abban, bogy a most keletkezni t ttj egylet, két idóaebb társának nyomába lép, sőt azsal egyöntetüleg haladni fog a nemei oél ...