Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.04 MB
2010-06-03 15:08:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1106
3952
Rövid leírás | Teljes leírás (499.51 KB)

Zala 1891 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


18. 8Z&m.
X&gy-Kaaiz.sa, 1891.- május 3-án.
XVIII. évfolyaln.
ti íjoeDUilti Imiik' «k ismert ktzek. M fogaJtalnik el.
Ké«irítok rám Ma kMfcbwk.
EUAélüvatal:
VáinH.....£ —km fíméet fWp
Hiyhftito. _
— Etóratrta iiii
Kcra tm 7 -'j » árt —
rum
H«0«iém
BinfeUdk jitupw■ niaimnuk
^ . lytltMr yMMwn M kr.
jft Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, a Iknkeg^iQtet, af Ipar- és kerrske- ___
delmi bank, s a Nagy-kanizsai segél regrlet-szövetkezel hivatalos köztónve. BiMuOnk, Múmiát » Urtiníwkw
___ ' TD«mtkM4k RmM FSWp M»yv-
. - tmtiMi tsltsmtrt
le||«lealk XagyKanlMán H«-t«-iikliit egyswr: ruárup.
Baross ujabb győzelme.
A vasmarku kereskedelmi magyar minisz-tec iaaiét égy újabb győzelméről benzél-a jbirbdalom, Baross isinSTegy íj bab&t fűzött halántéka körül, ismét egy diszlap-pal szaporította hazánk- fejlődésének tőrré letét.
eredméáyskM éftjflt.
Tudva van. hogy hazánknak egyetlen tengeri vállalat* az „ Adna" tengerészeti réfizvériytáreuiiit volt, mely a magyar ten
gefpartot Fiume " " ......
kötötte a világtengerekkel; de tudva van
»Eloyd«-nak már 25év óta fizetett 408,000 Isen 953,080 teng, mért földön közlekedtek, forint államaubventiót megvonta attól t ásj mig ezentúl a »Lhjyd< tengeri útja oaak »Adriára< fordítva azt, a magyar tengeré- j 373,000 • tengeri raértfóld less, mely ly el szeti társulatot lábra áJlitotta, vagy helye- szemben az >Adria< lobogói 935,660 t«n-rebben mondva, mag) ar réngeríizefT; geri mértföldön lógnak lengeni, miből kitfl-
hsjózáat újból megteremtette.
Az»Adriai ezelőtt 307,000 forint állami segélyt kapott a magyar államtól most
« nv^ J * n nin^ j ni •imihii'i uivav
A magyar tengeri haj2zás körül elért "BÍroe* felemelte ezt a anbvenliót 570,000
loríntra irigy a»ttöyd«tólelvoftt 408,000 frtból még megtakarítást in eszközölt, dacára annak, hogy a* „Adria" államsegélyét oly tetemesen felemelte.
i eredmény nyel nem elégedett meg a vasakaratu miniszter, tp
az is, hogy,.,ke.,..ré*jvény társulat dacára a vább ment, a magyar áHsm a az < Adria* Magyarország „által adott na'gy subventióés *Lloyd« közt- megkötött szerződés Bze-Jelhasztiáláaának', nem a leglelkíismerete-sebb kezelés folytán, nem—eaalé virágosni nem tudott — hanem, a tengeri hajózás
nik, bogy a magyar tengerparti kikötő; Fiume ezeiit&l 353,680 tengeri tnértfölddel nagyobb összeköttetést nyert, mint minivel eddig bírt. De a magyar áílampárictárra is nagy nyereség B»ro<ia ez újabbi gy őselme, mert míg eddig 76 |rnyi öaazegü, subven-tiójába kerüli a magyar államnak egy egy tengeri rrtértföldíl út, ezentúl ugyan e távolság- caak 43 krjába keríti, —.—
A_ pénzügy i éa kereskedelmi előnyök mellett nevezetei előnyt nyert a magyar tengerészet még közgazdászat! szemponf-
101,• mert ezentúl a magyar hajók löbpgSI 144 indulási éa érkezési móddal érintem, illetőleg fel. kereani fogják Angliát, Francia-
rint kikötötte a miniszter, hogy ,Uoyd*-nak áa »Adriai nem iogveraeuyt csinálni a keleti — tengeri — járulok Imr, de viasont kiszámíthatatlan nagy kárára,— deficittel' a nypgati — tengeri — járatokat az (Adriai ország"*, Olaszországot, Spanyolországot, dolgozott; a es által az osztrák »Ll>ydr fogj* teljesíteni s ez által a magyar tárán-1 Portugáliát. Tóníszt és Belgiumot, Hollandot tengerészeti társulat tólúly ra vergődőt', — , latnak biztosította a nyugati tengtri keres-; és Hamburgot. Brazíliái éa L*-Pia tát; a a mintb'gy a kiegyel folytán ennek is! kedelmet, - * igy kettős célt ért e',mert ezen kivül járni fognak a magyar hajók a tetemes államsegélyt adatik, e társulat aj először biztosította mint mondtuk' a...