Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.02 MB
2010-06-03 15:14:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
776
2394
Rövid leírás | Teljes leírás (424.56 KB)

Zala 1891 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


3G, szína,
Nagy-Kanizsa, 1891. szeptember 6-&n.
XV1IL évfolyam.
•MrkMit0M(: Hiljkf'ilii II. hiania. ™
Ido tnttnaaétl n láp Melleiül rintn vnnnlknnA minden kontómén/,
Birmnnlellon levelek ennk leaert kenek. Ml fúfrndfnlank el.
14 ÜL A
Politikai és vegjBs tartalmú hetilap.
Kte4*fchratal:_
VáraUa-*p*let HeriW TStSf kínvv knrenkecUnt.
CLÓriZtTÉHfXkAX :
Egitt évre . . 5 frt — kr
Félénk ......i „ 50 „
Negyedévre . . I „ IS
HInfaéénk jntéa/Mna exáalltatiuk.
Vytlttér pntluorn 10 kr.
Klnirntok flttnn nem klMrtmk.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárok, « Itank egyesület, az Ipar- és kereskedelmi bank, s a Nagy-kanizsai sogélycgvlet-sZövetkezet hivatalos közKhire. BMwttenk, minmint > Mrdetéeekre
' _____.___vonalkosók Fincbnl Fülöp ktajrv
Nany.KaiiIxnAn hr'tenklnt e^yaier: vaMárnap.

Vakáczió.
A magyar parlament nzUnetel. A Sán-dor-ulcai hát nagy tölgyfa kapui bezáród-£ lak. A magyar törvényhozók: vlMgatértek' családi tűzhelyeikhez, hogy a forró nyir igazán kimeritff fáradalmait kipihenhessék.
A. kirilji leirat az országgyűlést e* évi oktober 8-ig elnapolta, pár heti vakációja van a tini lelt háznak.
-----De vajmi csakúgy8B szünet az, mit a
magyar képviselők élveznek e par hét alatt azután a sok Izgatottság között eltöltött
fog késhegyig, nem tekintve a célt, csak az eszközöket. Az agyonbeszélés módját
a magyar parlamentről ez előtt, oly kicsinylőleg, oly kedvezőtlenül nyilatkoztak az.utolsó időbelim magyar parlamenti el- nem egyszer használta már az elletnék, loiwék uatfuktlólr folytán rólunkj kik pe [biztosra-: vettetjük, liogymost is használni dig mindig megtartottuk hideg vérünket fogj* azt, vagy legalább megkísérli annak s sohj|"em provokáltuk & külföld hely tele*, használatba vételét és ezek csak paria* uitéeét j mentünk reputátiójának hátrányára vál-
Igaz, a kormány éital módosított tör-T0***—^-
vényjavaslat álul éle lett véve » inséhhLj Dolgozhiok káli tahit BSTillnetelŐ tttr--obntruktiónak; de mi nem vagyunk aay- vényhozóknak, bogy mint eddig, ezentúl ipyiíS optimisták, hogy azt hinnők, mfoze- bátran, kitartással s a meggyőződés rint minden a renden kerékvágásba jutott, I ad'ta lelkierővel kllzdjenek ha az obetruktió, — s mert ezt nem hiaazük,_ nem hihetjük — mi kétségkívül be fog következni, — aat sem hogy a törvény húzás nztliieieléHH! «««ét felüti lejét a magyar parlament ter-a törvényhozóknak valóság szünete lesz; I meiPen-.
nem hisszük pedifl JMtért, mart tudjuk, l- Uolgozniok kell hogy a magyar- tör-jhúgy a habár más alakban előterjesztett • *értyhozás napi munkája zavartalanul foly-törvényjavaslat tárgyalás alá kerül ismét: hassanak, hogy az elintézésre váró a nagy osak fel. fog kell ni az a vihar,- mely j horderejű törvényjavaslatok minden rász-moat csak leült; de nem szűnt meg egé kódtatás nélkül Iftárrfalhatók légyenek s szen. | végül, a mi Ttegflffib. hogy a magyar par-
vényjavaslat tárgyalásánál meg kelletett küzdeniük § Alig hisszük.
A törvényjavaslat tárgyalásai oly mederben folytak, hogy csak m kormány erélye-és esaélyesaégének kösiönhető, hogy a mederből ki nem csapva veszélyessé mm let- _
tek parlamentáris életflnk ben, s ha még És mert így van,7rszUnetelő »zabadelvtllementnek már eddig elhomályosított re-tovább folyik — oly módon, — mint párti képviselőknek a szünet alatt is gon ;putátióját ismét előbbi fényére emelbea-megindult a vita, — parlamentünk tekin- doskoduiok kell, müködniők kell arra ;sék. télye, mely már ugy is sokat veaztett a nézve, hogy a kormányi előterjesztések,! Dolgozniok kell, hogy a nyugalom helyre külföld tiszteletéből, — semmivé vált — parlamenti rászkódtatá...