Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.92 MB
2010-06-03 15:34:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
387
2011
Rövid leírás | Teljes leírás (433.52 KB)

Zala 1891 december

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:Nagy-Kanizsa, 1891. deczember 6-&n.
XVm évfolyam.
hirkMMUfi Bujlt Mm lt MMIÍ —
lé> Iitteadl 4 Up wllMi itwhi ToMtlwsi minden Kshete/.
Wfiniiiln ImUk es*k troért ku«k. Ml (bfuUntnk «L
iftiiln
Wla4éllialali ' ' nruMi é»»K
xi/ntrrtw lui E|fas im 1 :'"/ .' . 5 frt — kr
W
u
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
M siratok vJjfu un HMctMk.
BMrt^nk jstésyws ■irtmmk
, „ .,,,,„. ., .^fiP^i- ..___IBBBBP I VyntMr'MtMMfft M kr.
A Nagy^KJhizgair és Délzalái takarékpénztárak, a üankegyesület, as Ipar- éa kereske-
delmi bank, s a Nagy-kanizsai segélyegyifet-szővetkezet hivatalos közlönye. niémiwk, riUaiat • Mrliiiiikw -»; ' voistlwék Ftachíl FíMp "•r'
Megtoleaik XagyKanlxnán hetenkint egyuert vasárnap.
3
Az ellenzék zitzlóíontisa.
(a—a) Az ellenzéki lapok nagy hangú cikkeket írnak h lUggetlensági ég 48-as párt álul a közelben levő választások alkalmára Íródott manifestum mellett.
-—Ax ellenzéki lapok—már kibontottak a zászlói, mely alatt, saját szavaik szerint »a választási- harcba« fognak bemenni, már tenik az acélt, melynek p&ngéje ba juj tani fog as országgyűlési többség" eT hul, éa a függetlenségi s .48-aa párt iog a kormányra emelkedni. 0?)
Ea as ő nézetük, ez az 6 hitük éa miután as iráa acerint: * Boldogok akik hisznek*, tehát mi meghagyjak őket a hitükben, hofcy boldogok íegyenelr; mert ti yádhatatlao. hogy a hit boJdagit, in n hit nem tudás a a bit éa tudás közé nem ritkán télzkeli be magát oly caalódáp, mely kétszeresen fáj, először, mert széttépte a hit által élvesett boldogságot, másodszor mert reményeinket nem valósította.
Semmi kétségünk benne, hogy a függetlenségi éa 48-as párt teljes erő feazitéa-mI fog a választási harcba bele menni aemi kétségünk, bogy e párt minden eszközt fel fog használni céljainak elérésére, ment azon elvet tartja,- bogy: ,a cél aaeu-tesíti az eszközöket"; de teljes biaalommal vagyunk a magyar választó közönség iránt teljesen megbízunk annak értelmességében a ba nem oly nagy hűhóval megyünk is bele a válaastáai harcokba, mint ellenfelünk
azt teszi, de annál biztosabb reménnyel küzdjtlk meg a harcot, annál biztosabban .reméljük a győzelmét. • ./
A mi fegyvereink egészen mások, mint a minővel, « függetlenségi és 48-as párt a csata HÍkra szül, A mi fngyTriniink as or-szággy Ulési többség ténykedésének eredményeként felmutatható tények melyekre hivatkozva a szabadelvű párt meg fofjá | győzni ja jismzfltet, hogy a- haa» é* nemzet érdekeit pártunk soha sem tévesstetle [szem etőT s hogy a hasa felvirágosása. a nemzeti jólét előmosditása volt egyedüli rugója a többség, illetve a zzabadelvü párt tény kedésé he k
Az ellenzék nagy hangú manifevtatiója bom busz tik usktlejeaéeeí ben nem a tények rYatódr áttáxát festi a k'izöuség szeme elé | hanem vádakat, és pedig nem egy két [ alaptalan vádat szór az országgyűlési többség fejére, azt hivén, hoey e vád által megnyeri e valaaztó közönség rokonszenvéi.
Téved! A magyar választó közönség | nem más, hanem n saját fejével gondolkodik; jól tudja 6, hogy mit Kell ténynek tekintenie, s mit kéli a lények logikájából levezetnie, mennyit érnek a vádak. ~ Nem* akarjuk n manifesttim részleteit bírálgatni, (fiiak az abban -felhozott két vádat emeljük ki, s cáfoljak meg. Az egyik vád, hogy a szabadelvű párt a kormány »K o s u t h Lajost, kinek a nemzet oly sokkal tartozik száműzte*. A szentesitett tör-
vény szavaival homlok egyenest ellenkaső vád ez. hisz Magyarországon minden ember tudja, hogy a törvény bizonyos határidőt tűzött ki melyen helQla külföldön éLŐk honpol gári jogaikat érvényesíthetik. K o a u t n e joggal élni nem akart ő maga magát akarta száműzni, mert talán már feledé az ellen...