Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.2 MB
2006-08-30 10:40:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1000
5955
Rövid leírás | Teljes leírás (660.12 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. május - 36-44. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.NAGT-KAIÍIZ8A, 1874. május 3-án


Tizenharmadik évfolyam.

jp EMtistssI ár:
S ígéat «vre . - 8 frt
?? (él évre.... » ,
I nettjed évM . 3 .
' fio> mim iO fcr.
ZALAI KÖZLŐIT
rMntatmt
6 hasábos l»tit»orb»Q 7, mátodaior 6 • minden ' további torért 6 kr.
THLTTÉBBRK torookiui 10 krün *
:puiek fel
Kinfstári illeték minden
egyes hirdetésért Ml»i '
30 kr. tizeteadS.
előbb:
.ZALA-SOMOGYI KÖZLŐN
,u egye8filefa.,nagy kanizsai kereskedelmi s iparban*", a .may-kanizsti takaréknAiiT.i,..
jazhaioza,, r8Mvenytar»ulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tüwltó egylet- s több megyei és városi egyesület hivatalost TOr8K|*"tár
kétszer, asarnap- x csfltörtOkön, megjelenő vegye.s cárcaíoiu
a .Zala-Somogy
Hetenklm
> agy-Kanizsa, május. 1 1874.
A .Zalai Közlöny* slóbbi számában Árvay István úrtól megjelölt közleményre, mely Nagy-Kanizsa Táros polgirmestere.il-letóleg tanácsának hivatalos jelentésében & zalavári apátságot érintő pontra tett nyilatkozatot tartalmazá, Nagy-Kanizsa város polgármesterétől következő nyilt választ vettünk:
E lapok 35-dik számában Árvay Ist- án ügyvéd ur. mint a zalavári apátság világi gondnoka, a múlt hó 16-án tartott közgyűlés elé terjesztett jelentésemnek, az apátság által a főgvmnasiutn fentartására ajánlott évi járulék biztosítása ügyére vonatkozólag azon nyilatkozatot teszi,hogy jelentésem abbeli tartalma, mintha a kérdésben állott 1000 frt lefizetése nem az általam jelentett indokból tagadtatott volna meg, valótlan lenne, és az az apátság jó hírének méltatlan bántalmát hálátlanul czélozná.
Eltekintve, hogy jelentésem e részéből sem bántalom, sem hálátlanság ki nem tűnik,sem nem is czéloztatott, mert már azáltal is, hogy minden más ut kikerülésével első sorbau is a kormányzósághoz fordultunk, az apátság és tagjai hazafiassága és áldozatkészségét elismervén és örömmel méltányoltuk, a jelentés igazolásául a következő felvilágosítást nyújthatom.
Mint e lapok 34, számából,mint a jelentés folytatásából kitttnik, az 1000 frt a nagyniéltóságu vallás- és közoktatási ministerium rendelete által mindenkorra biztosíttatott.
Hogy pedig az ügyállás kezdetével és viszonyaival együtt érintettetett, igen természetééi:ek találom, merte jelentés nem az april 1 C-diki állapotokat tárgy azzá, ha-

nem u 1873. évről ttól, mely 121$. év
jonius hava 8-án kérelmezésünkre a kormányzóság tagadólag felelt és pedig,,mert ragaszkodnunk kell azon elvhez, miszerint egyházi javadalmazott halála, utánra a javadalmi vagyonokra semmi oly uj terhet nem vállalhat" — „semmi esetre pedig nem a képen, mint boldogult apátunk által reánkhagyott kötelességet, mivel azt el nem fogadhatjuk, azt, ha ilyen intézkedés, léti z« tt volna is, hazai törvényeink értelmében « m fogadhatnánk el érvényesnek* „annál kevésbé nyújthatunk, eltekintve azon körülménytől, orkép a felhozott alapon magunkat kötelezetteknek még azon esetben sem ismerhetnénk, ha ideiglenes állásunk a kötelezettség elvállalását reánk nézve már különben is lehetetlenné nem tette volna*.
Hogy a kormányzóság körülírt jogkörénél fogva ily módon kényszerült eljárni, nem vethet árnyat magára az apátságra, sem a ...