Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.32 MB
2006-08-30 11:20:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
659
6020
Rövid leírás | Teljes leírás (815.04 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. december - 97-104. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.XAG1-KASK8A, 1871. deceember S-án.
«*?
10 s».
t hasábos netitaorban
7 Bi.od.sor « ? nundei
totibbi sorirl 6 kr.
10 krtn vá-
li»esüri Méták mtoiw
?!.. hirietiairt WlllH
SO kr. S.eíenaS.

ZALAI I
előbb: .ZAIiA-BOMOGTI KÖZLONT.'

ÍTlíf uellasi reszttj AlleuS kozlmearek J 1 aset'iceauoeaz, —
UT*fi részét illet* «oii™«nrek padif * siadakas Mnuim Im-
Bementeden terelek csak ismert Bukatir-saktól fogadtatnak el.
Kisiratok risua aeai knJdelnsk.

Kanizsa város hdyhatétáaának, nsmkflMaban a .^alaiMgyai gazdasági egy«sfiet',a;,nay-kMtzsai karaskefelni a ioartank", a .oagy-kuriztai takarékpénztár' a ,Zala-8«B»ay" gézfcajézási részvénytársutat, ugy a .zala-eaerszefli toija tüz«lté afytot* s több negyei és vár«si egyesület WvatalM értetttije.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelend vegyes tartalmú lap.

> -Kanizsán, 1874. november 86.
X
A helyzet igea komolylyi kezd változni. Kilencz századnak vérzivatarjai e nemzetet megfagyasztották, de nem törték meg. Jelenleg a rósz gazdálkodás a meredélynek azon fokára vitte, honnan letekinteni borzidalom. Kaján ellenségeink már gúnyosan kérdik, — no, hol van tehit az annyira kartölt politicai érettség ?
A magyar hosszn küzdelmeiben min (lenkor a szabadság szentügyéért vérzett, — érdemei a történelemben halhatatlanok. Viszont nem tagadtatik, hogy a jelenkor parlamentarismusinak örvényleteiben kellő jártassággal nem bírt, miért most tapaszta latlanságát drágán fizeti. Ötét az 1867-iki vívmányok sajátságos hangulatba ejtették, hajlamai bizonyos fényes szerepekre gravi-táltik, — a számításban gyakorlatlan, büszke jeliem nem mérlegelvén mit bírnak el vállai, oly szerencsétlen miveletekbe bocsájt-kozott, melyek aránylagos haszon nélkül tömérdek s állandó pénzáldozatot igényelnek, a nemzetet pedig, mely a lefolyt 3 évtizedben különben is anyagi erejére nézve szerfelett igénybe vétetett, összeroskadáawl fenyegetik. Megtanulta mosta magyar, hogy alkotmányos állapotban is a ministeri felelősség csak gőz- és bolygó fény, ha a nemzet maga nem gyakorolja kellőleg az eílen-órködést, ha az ügyletek mélyére maga nem
tekint.
Hát e hínárból mir nincsen szabadulás ? hát az elkövetett hiba oly végzetteljes-e ? hogy e miatt a szép m a g y a r hazára, a dicső magyar nemzetre, ellenségeink a lélekharangot húzhatják ?
Félre ti a kislelküségnek, gyávaság-
TÁRCZA.
Szentkirályi Aurél sírjánál
Itt alaszik, itt pihen & költs, Csendes a sir, hiboritlan alna; Nem Kararja mir arnyaimat senki, Nem bat iá* semmi földi lárma. — És almiban néma, baj keresttje . . . 8zomoruan orkódik felette.
Ob, a kereszt, mÜT jól illik ide . . . Kehei kereait a kBltS {léte : Neki jut ss emberek sorsiban, A megváltak kánteljes szerepe. Efeex elte etenredéssel teli. jirnfodah&at csak a sir ad neki.
Oh, in loioa, mii sssnTedt e halott. Mist sivatag áll előttem mnltja ; Mint sivatag, kit minden elhagyott, Kinek nem volt fliir senkibe* atja. fiokAV , bajit Tele nem törSdntt . . . 8aémbT« éli ai ember .< koiott.
És hallottam bns keble panaasát — Orom, ramenj keblében hünriotl; Ott cjak bn, as Sn emeeatS bn ee Ai elhagyott fajdalom tanyásott. Kebleben lal, a punta ...