Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.36 MB
2022-11-15 10:19:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
263
481
Zalai Közlöny 1874. 010-017. szám február

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ALI
NAGY-KANIZSA, 1874. február 1-én.
Tizenharmadik évfolyam.
QMzetésí ár:
> egésr erre • fél erre. . • aegyeö érre jg^y sz^wi 10 kr.
Hirdetések
6 hasábos petiUorban j 7, másodszor 6 • minden '' további sorért 5 kr.
ÍÍY1LTTÉRBEK toroakint 10 krért vé-
-.etnek fei. Kincstári illeték minden >gyes hirdetésért külö 30 kr. fizetendő
STfta.^ 1 Ali
i-iiw.
előbb:
ÖZLÖN
lap txeüemí rétiéi ''illető közlemények szerkesztőbe*, —
anyagi részét illető köziem enyek pedig a kiadóhoz bérmentve m-
tésendók:
NAQY-KA5ÍIZ8A
Bérmentetlen levelek csak i a mert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasági egyesület", a .^íagy-kanizsai kereskedelmi s iparbanlC, a ,2ala-Somogy gőzhajózási részvénytársuiat, ugy a ^zala egerszegi torna-tüzoltó egylet0 s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasaruap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú iape
nem f
Zalamegye monographiájáról.
Bizalmas felszólitás a zalamegyei régi okmányok tulajdonosaihoz s kezelőihez s ezek között a „Zala-Somogyi Közlöny* 1873. évi 87- és 95-ik szám alatt általam felkért szt.-gróthi, türjei és tihanyi, illetőd leg nt. újvári, csornai és pannonhalmi, mégis keszthelyi okmánytárok őreihez intézve.
Trefort minister urnák gr. Zichy Ed-mund úrhoz, mint az árvái urodalom igazgatójához a Thurzó-féle régi okmányok sajtó utjáni közlése végett intézett és a napi lapokban, de ezen Közlöny 1874-ki 2-dik számában is hirdetett hazafias felhívása készt engem monográphiánk érdemében ezen ujabbi felszólításra. Szinte pirulok kedves lapunk utján tisztelt szerkesztőjének ujabbi fáradságát már annyiszor igénybe venni,*) de családom e megyének pár százados birtokos lakosa lévén, daczára annak, hogy a megye, mint e lap 1873. 95 sz. alatt körülményesen leírtam a ta-polczai járásnak annyi század óta mostoha apja volt. mégis a megcsalatott férjnek példájára, ki bűnös de szép nejét el nem hagyhatja, ezen mostoha apához ragaszkodván'', szivemen fekszik a várvavárt kifogásnélküli monográphiának megteremtése.
Nem merek én uraim önökhöz az érintett miniszteri felszólítással járulni, mert ez csak a 6 mezővárosból és 75 helységből álló gazdag árvái uradalom, de a keszthelyi levéltárt illetőleg, melyben Pethö-féle régi okmánvok is feltaláltatnak, annak urai a
*) Legszívesebb örötumel látjuk s mindenkor készséggel fo£djuk nagybecsű közleményér, kérve a Mindenbatut. "hogy még sokáig gyönyörködjünk s okuljunk hazafias működésén ! Szcrk.
Festetich grófok ismeretes magyar hazafisága teljesíthetnek; — hanem önök buzgó hazafiságától is azt talán követelve is kívánhatom, hogy említett régi okmányaikat olvasgassák és tanulmányozzák, és az azokban fellelhető s monográphiánkra vonatkozó szükséges adatokat a jelentkező monográph-nak megküldjék, miután a monográphnak csak egy évre kiszabott terminus alatt annyi ideje nem kerülhet, hogy annyi helyeken lappangó régi okmányokat f. |keressen és betanuljon. Nem követelem én azoktól, kik a góthic irmodort és a régi okmányok latin tartalmát nem ismerik, ezt nyakrafóre betanulják, hanem közöljék azokat szakértőkkel, például kath. papokkal, kik családi aggodalmakkal és bajokkal elfoglalva nem levén, a hetenkénti egy pré-dicatio ha nem is készítése csak a késznek betanulása mellett azon irmód tanulmányozására megyéjök érdekében kellő időt szentelhetnek. Nem ok nélkül forog a nép ajkán ezen példa beszéd „a pap holtig tanul. * Több tudori czimmel felruházott papjai levén a megyének, mint a többek kőzött a zala-egerszegi és szt.-györgyv*ölgyi lelkész urak, ezekről szabadjon feltennem, *a azon irmódot még exacte nura ismernék, rövid idón elsajátíthatják, különösen Józsa László keszthelyi levéltárnok úrról nemcsak felteszem, hanem hiszem is, hogy azon érintett Petho ^éle régi okmányokat tanulmányozván, azoknak foglalatját bármikor is képes közölni, és felteszem ''róla, hogy magyar hazafiúi lelkületű grófjait a magyar irodalom oly buzgó és bókezü pártfogójának az akkori válságos időkben rettenhet-len magyar hazafinak gr. Festetich Györgynek unokáit éppen arra fogja felkérni, a mit a minister ur gr. Zichy Edmund úrtól
TÁRCZA.
Egy gyermek-lánykához.
Kedves gyermek, mint szerethetsz,
Elárulja arczád pirja, Mely lángoló carminával
Halvány rózsáid beírja. — Szemed szerelmet kér, rem^l ! Keblem kihalt, mint fagyos tél.
Te, egy édes, mézes harmat A korány szeméből esve ; Én, sok csalódás férgétől
Megfúrt fa, fonnyadt levele. Itt elhervadsz, hol bánat él : Kihűlt szivem csak f.igy és téL
Neked még az élet-hajnal
Annyi üdv-csillaggal ragyog. — Körülem nóma sfltét bolt,
S benn én él<".-halott vagyok. — Sziirn gyökén virág sem kél,
Zordabb, mint a dermesztő tél.
S ha, mert ily elzárt vagyok én i> j
A dús-bünü nagy világtól, — E titokszerü lényemet,
Ez mi téged hozzám csatol, — Ke esdj fátvlom'' eltakarni, Mert szived fog elakadni ! —
Hisz'', ha látnád, hogy a hírszomj
Szerelem s édes boldogság, Lelkem reményhalt ölében,
Mindannyi azéttépett virág, Mosolyod könnyre átfagyna, E mély sirba nézve, .... bolygna.....
Most hát ismersz; — ne áldozd fel
Szép korod tündéri álmát Egy sötét kisértetnek, ki
Csak kín-vihart teremt, nyújt ; ád. -Hisz'' lelkem-báza oly rideg, Szegény lenne temetődnek .... —
GUOTH GYULA.
Egy elfeledett Írónő.
(Regényes életrajz) (Folytatás).
— Tovább! tovább! — csaholta a hü állat. A kőszikla nem lett akadály, egy merész ugrással kutya és urnő túl volt rajta, a széles árkokon át, viz és sár között, óriási erőfeszítés
közt vergődött át az urnő......majd fáradtan
állt meg pillanatra, egész testében reszketett, szemei kidagadtak, de a kutya csaholt és futott előre, s az urnő ismét futott, még nagyobb erővel....
Tovább ! Tovább!...
Elfogyott a felcsigázott erő is . . . A kis lábak reszketve tagadták meg a szolgálatot, a tüdő görcsös fuldoklásban küzdött, s a szív kitörni kívánkozott, előbb akart a czélnál lenni, mint a test... A issé kimerülten dőlt egy szikla oldalához, még csak kutyájára birt kiáltani, aztán görcsösen karolta át a sziklát, és rá hajtva fürtös fejét, mint ha az egész sziklatömeget akarta volna belehelni, küzdött Önmagával
A hű állat kinyújtott nyelvvel rögtön ott termett. Két első lábát feltette a sziklára, s úrnőjének arcza felé hajolt, mintha vizsgálta volna őt, aztán megülve előtte, nagy szemét rá mereszté . . . s erősen lihegett . . .
Kevés idő telt el ... . Aissé ébren volt ismét, bár halvány arcza ée tüzes szemeivel, miként beteg nézett ki . . .
— Előre, lassan ! — kiáltá halkan; s a hű állat most lassabban ment előre, folyvást csaholva . . .
Aissé futott tovább! . . .
Ott, hol az óriási sziklák minden lépésnyi távolban ágaskodtak föl, s az apró kövek rom-
megvár. Azon régi okmányokban a mono-gráphiai kívánalmak mellett, dus kincsek rejlenek, melyeket önöknek uraim a haza, különösen pedig most megyéjök részére kiaknázni hazafiúi kötelességükben áll, melynek elmulasztása esetében az aranyokkal telihordón fekvő sárkánynak példáját követnék, melyeket tehát sem a tulajdonos őr, sem más senki nem használhat. Nem azért tanulunk, hogy tudományunkat magunkban tartsuk, nem azért örököltük ingyen és érdem nélkül a régi okmányokat, hogy ugy elrejtve tartsuk, mint a meggyújtott gyertyát a véka alá leborítva. Miután az ősiség eltöröltetett, azon okmányok azon tartalmától sem félhetnek az utódok, mely talán szerző őseiknek nem éppen fényoldalát tüntetnék elő. Munkálkodjék az egész megyei intellegentfa ezen mindnyájunk által óhajtott üdvös czélra, olvasgassa teljes figyelemmel öröklött vagy vétel után birtokába jutott régi okmányokat, és a taiáianaó adatokat mielőbb közölje a monográphfal. A tespedés sorvasztó és kárhozatom kora lejárván, a mitsemtevés lágy párnáján nem heverhetünk, és dolgoznunk keli a munkás méhek^wldájára, mert a henye herék a kasból kidobatnak és megöletnek. A kik mi-velrségók és képzettségűk mellett a drága munkaidót meg nem böcsülve csendes pipaszó mellett csak kényelmes életmódra elvesztegetik, azt fogják ma holnap tapasztalni, hogy munkás polgártársaiktól egy évtized alatt egy századdal is hátra maradnak. Ha a szt gróthi, türjei és tihanyi okmány tárok őrei, a német újvári, csornai és pannonhalmi máter okmánytárokra hivatkoznának, ne utasítsák a monographot csízióként Nekeresdről Tátikára, hanem a ku-tatandók kutatására és közlendők közlé-
halmazt képeztek lassúbb lett a futás, a hü állat gyakran eltűnt szemelől és a szép leány egyik szikláról másikra ugorva, majd kapaszkodva, majd lehullva követé őt.
Egyszerre erősebb csaholást hallott a leány,majd hosszú vonyitást.. .Hosszú sikolylyal, nem törődve az akadályokkal, tört keresztül a köveken, és mikor a sziklához ért, a hol a kutya állt a máltai előtt, kifogyott minden erőből és összeroskadt ....
Itt volt tehát a czélpont .... Egy óriási szikla kövekkel borított alján feküdt a máltai, lehunyt szemekkel/Szerzetesi köpenye foszlányként volt rajta, mellén széttárva az öltöny, s egyik kezében csomó irat, másik keze pedig homlokára volt szorítva, egy vérző sebre, . . . melyből a vér megfestő a köveket, a ruhát,
és megaludtan boritá el homlokát.....Szép
haja összekuszálva s a vérből megáztatva ajka összeszorítva, egész arcza halálhalaványan . . . A szikláról letántorogva kaphatta sebét, a láz i tetőpontra ért, s ő öntudatlan szakitá fol keblén ruháját, hogy ajkához vigye a turbánt és megőrizze a halálban is a reá bizott iratot.
A mint Aissé lassan összerogyott, a ku-tya egy ugrással oda rohant, s borzasztó ideg-feszítés között ugrálta körül, majd ugatni, , vonítani kezdett erősen .... fogaival tépni j kezdé a ruhát, majd szaglálta arczát, s végre iszonyú vonításban tört ki, az erdő reszketett a viszhangtól....
Első ki a rémitő zajra megmozdult a a máltai volt . . . Megmozgatá kezét, majd halk sóhaj tört föl kebléből, halk, minő a lehelet . . . de most Aissé is felnyitá szemeit, meredten nézett körül, s felemelte fejét, de amint a kutya reá ugrándozva csaholt, mintha 4j
sére maguk szólítsák fel az anya okmánytárok urait vagy kezelőit, kiknek feltételezett hazafisága és hazánk ismertetését terjesztendő tudományszeretete csorbát szenvedne ezen felszólitás megtagadásával. Lelkesüljünk a classicus iró ezen hazafias szavai után „Non nobis solis nati sumus, partém vitae patria sibi vindicat,* és ne tartsunk Horác parasztjával „Rusticus exspectat, dum deflnat amnis." Egyik se okoskodjék ily formáD: én bizony nem vesződöm regi
Dtt^LQN íminál.
nem bíbelődöm a góthir-mód tanulmányozásával, inkább a latin iró szerint peregrinamur et ruri rusticamur, majd a többi polgártársaim nélkülem ia megtehetik a teendőket; - ámde hát ha éppen az ó okmányai nyújtaná* a kivánt fel világositandókat.
A Zala-Somogyi-Közlöny 1873-ki 87-, 95- 96-ik szám alatt közlött mono-gráphiai észrevételeimből, melyekről fárad-hatlan irónk Thaly Kálmán ur is a magyar történelmi társulat titkára a, Századok « mult 1873. decemberi füzetében megemlékezett, néhány megvénkbeli írót kifelejtvén, ezeket most megnevezem:
Nóvák Ghrizostom pannonhalmi főapát latin nyelven több jeles munkát irt, melyeket azonban én csak hallás után tudok, azonban jobban tudhatja és azok tartalmát közölheti unoka öcscse, Zalának az 1861-ben kezdődő alkotmányosdi időben szolgált kormányzója és most nyugalmazott septemvir Nóvák Ferencz ur. Érdemesnek tartom ezen megyénkbeli születésü főpapnak Amadé kormányzósági idejében tartott megyeigyűlés alkalmából kimutatott hazafiúi bátorságát. A midőn ugyan is Ferencz király parancsára azon gyűlésre meghívott gazdag birtokosok között a kormányzó által subsi-
éiet szállt volna tagjaiba, felugrott . . . Tekintete a nagy sziklára esett, néhány pillanatig szédülten nézett arra, de egyszerre visszakapva erejével öntu datát, pár lépést
tett, és tekintete a máltaira esett........
Mintha szemeinek nem adna hitelt, elszorult lélegzettel ment felé, meredt szemekkel vizsgálta, de a mint azt tisztán látta maga előtt,
egy sikolylyal odarohant, és letérdelt......
A legerősebb, a legtulzottabb szenvedélynél is gyakori az eset, sőt majdnem rendes, hogy a czélnál egyszerre nyugodt less, habár pillanatra a belső küzdelem. Nagyon csekély ar oly esetek száma, midőn a viszontlátás az öntudat vesztét idézi elő mi csakis beteges idegzet eredménye, hanem majdnem mindennapi, hogy a várakozás nagyobb izgalmat idéz, mint maga a várt tárgy. Ezért mondta már á szellemdús Schubert is, hogy a tulajdonképeni szenvedély elhal akkor, ha a tárgy birtokodban van, ha a kívánság bekövetkezett.
(Folyt, köv.)
GOLENICH KAROLY.
Csillagh László albumába, rr.
Fényben ragyog Zalának több eaiUaga, De legkivált Égerszögnek Csillagba, Ki azon vas : viruljon ax elvhftség, S E^erszegen maradjon az 5si szék. Mit mond erre Kanizea és vidéke? Hogy Kanizsán legyen a törvényszéke.
dium ajánlatra azon fópap is felkéretett, ez azt felelte ,Xem értem babám," és a kétizben is ismételt felszólításra csak igy válaszolt. Amadé mogunván a többszöri felszólítást, azt mondá „ Ezen szamár siket baráttal semmire sem mehetek." De ezen goromba kifejezésre azt mondá Nóvák „Azt értem babám.8 Azután kifejté Nóvák miért tagadja meg a subsidiumot, mert országgyűlésen kivül csak a honárulók tehetik, pedig ó szerzetével együtt azok közé nem soroztathatik. Ezért fölfüggesztetvén, egy cospenda barát regeosnek neveztetett, ki azután bóven ineg.ijánlá a subsidiumot.
Tuboly László csaknem haláláig és Vargha László jeles publicisták és a me-gyegyülések vezetői levén, a megyeszájának tartattak és tiszteltettek. Tuboly Lászlónak a Göcsejről irt polemicus munkáját még az akkor feuállott tudományos gyűjteményben olvastam, valamint Hertelendy Károlynak is az 1809-ki insurgensek szerencsétlen győri csatájáról, s ennek okairól irt vádiratát is, mely csatában ö maga is mint százados részesült, és ezen mindkétrend-beli munkát magam is olvasgatván, jól emlékszem. hogy mindegyik az akkori olvasó intellegentia helyeslésével találkozott. Hertelendy Károly jelenlegi főispánunk atyja, megyénknek kiképzett jeles conservativ fia, országgyűlési kö^ctje és alispánja levén, róla fiatal korában a kiképzett férfiút megismerni és bírálni tudó Amadé fényes jövőt jövendölve igy itélt „Er st ein goldener Bube." Lángeszéért és tudományosságáért tiszteltem, de hozzá mint conservativ és papi pártihoz nem ragaszkodhattam. Talán Vargha Lászlóról, mint megyénk diaetális követéről, mert sok collegájával együtt a megyei nagyszájú ember ott bölcsen hallgatott, azon diaetalis gunyiratot megemlíthetem „In Cottu magnus. in diaeta parvus vei rectius nullus."
Kis János supcrintendens a 18-ik század végén, Horváth Zsigmond pedig jelen századunk 3-ik és 4-ik évtizedében kővágó-eórsi efcng lelkészek levén, annak sok munkáját ismeri a magyar tudományos világ, de tud. irói pályájának alapját leginkább itteni lelkészsége idejében vetette meg, — Horváih Zsigmond ugyan itt for-ditá le németből Kock utazásait, és irt egy jeles értekezést a csilagászatról, és ezek nyomán a magyar tudós akadémia levelező tagjává meg is választatott. Édes Gergely és Szűcs Dániel balat. henyei reform, lelkészek itteni lakások idejében léptek az irói pályára. Munkáik közül olvastam „Édes Gergely Danái4, és Szűcs Dánielnek Sophökles munkájának magyar versekrei lefordítását,a miért is ót a Kisfaludy társaság tagjává megválasztá. Néhány kathol. lelkész ur általam a zalai kath. papi-irók megnevezésére felkéretvén, Fejér Györgyön kivül senkit sem tudtak megnevezni, talán majd a monográph azokról bővebben értesülhet.
Ámult 1873-ban Daae norvég iró a christianiai egyetem könyvtárnoka nom-g traditiókat gyűjtött össze, ez is ösztönözheti a monográphot a megyénkbeli régi hagyományok összegyűjtésére, és e végre talán felhasználhatná „Hattyú dalom" jegy-zeteiben olvasható régi hagyományokat is. Annak ugyan egyik pontja a Papütó helyre nézve a clerus által a kóvágó-eörsi plébános ur neve alatt annyiból, hogy a papot nem saját hivei, hanem a lutheránusok ütötték agyon, megtámadtatott, de ezen Papütés a 13-ik században törvén vén, akkor még Luthernek híre sem volt, s a reformatio szó is csak a későbbi zsinatokban említtetett ezen kifejezéssel „Ecclesia debet reformari in capite et in membris. * Egyébiránt „Hattyu dalom* ellen intézett polémiában a többi szőrszál hasogatásokkal együtt a légből kapott, ezen ultramontan költeményt is megezáfoltam.
Talán helyén lesz a népszáján forgó azon kis versecskét is megmagyarázni,Kézi, Tátika omlott vár, Utána Sűmegh lejtót jár.'' Ezt dallá a veszprémi püspök udvari bolondja a Veszprémből Sűmegh felé utazó püspöknek, melyért a püspök felindulván,
a bolondot kocsijáról leszállítatá, azonban pár ezer lépésnyi haladása után a bolondot bevárva megállapodék, és azon versnek ismétlését megtiltotta, — azonban a bolond, habár lassú hangon is, folytatá énekét, a midőn a kocsiból irgalom nélkül ledobatván, Sümegig gyalogolni kényszeríttetett. A püspök sebesen tovább hajtatván, a midőn a várban beérkezendő volt, annak egy része nagy ropogások között leomlott. A* bolond ugyan is már azelőtt a várt s annak minden szegét lukját megvizsgálván és omladozó félbeni állapotját tapasztalván, igy faragta azon kis talpraesett ver-secskéjét. Ezt Tolnay Gábor sümegi püspöki ügyvédtől hallottam, kinek ezen magyarázatot püspöke beszélte el.
Öregeinktől hallottam ez előtt mintegy 60 évvel, hogy Miksa király korában egy nagy török csapat Somogyból keszthelyi vagyis inkább a fenéki révnél a Balatonon átvergődvén, Keszthelyt megtámadta, de Keszthelynek akkori ura a vitéz Pethó által meg- és széjjelverettetvén, az elmenekült vezér Aga Pécsi Bencze nevű kalauz által a keszthelyi, tapolczaiés halápi erdőkön keresztül kékkutra, melyet akkor a török birt, elkísértetett, honnét a Balatonon egy csónakon átkelve Koppányba a török fészekbe érkezett. Ezen keszthelyi csatáról talán Józsa László ur a Pethó-féle okmányok nyomán világossabbau és bővebben értesítheti a monográphot.
És ezúttal bezárom monographiai fi-g^lmeztetéseimet és észrevételeimet Ne adja az ég, hogy ha majd a vállalkozó munkája a választmány által per se sine me-de me.t.i. azok mellőzésével (mert engem a választmányi tagságra nem méltattak) elfogadtatnék,^ abban netalán feltalálandó hiányok felfedezésére kényszeríttessem,és bezárom azon fentartással, hogyha önök uraim ezen bizalmas hazafiúi kérésemet ismét mint eddig mitsemtevéssel agyonhallgatják, önöket a sajtó után a nagy napilapokban is a hazának bepanaszolni és a közvéleménynek is átadni fogom. A ki az ügyben többet tud és jobban és alaposabban, álljon elő'' és lépjen az irodalom terére, hogy tőle mind a monográph, mind mi publicum tanulhassunk. Hetvenöt éves koromban sem szégyenlek tanulni. Non pudor est non scire, sed est non discere velle. Végre bezárom e lap 1873-ik 87 sz. alatt jelentett latin mondattal Dixi et salvavi animam meam. a
MEfcRICZKY PÉTER.
Jegyző-könyv,
mely a z.-egerszegi torna-tüzoltó-egyletnek Z.-Egerszegen 1874. január hó 11-én tartott rendes közgyűléséről felvétetett.
(Folytatása.)
Még egyesületünkhöz méltó alakban tiszteletbeli és alapító tagjaink számára készíttetett díszoklevelek, igazolási jegyek, uj pecsétek és t»>rnHtanitói oklevelek megszerzése által azon hel /.•nbo hozattunk, hogy összes tagjaink iránt aiaps.-.iuályszerüleg elvállalt kötelezettségeinknek most mar teljesen eleget tehetünk.
Es La még felemlítem, hogy a tüzoltő OSapat szervezhetése körül követendő eljárás módozatainak előirányzása és egy tornászati szakosztály alakítása mellett, ezen óv folyama alatt még egy tánczvigalom, egy majális, egy dÍ8ztornás7.at és négy tombola rendezésére is vettünk a-lkalmat, mely hét egyleti mulatság 184 írt 69 krral ssaporitotta egyesületünk vagyonának alaptőkéjét, ugy minden kétségtől függetlenné van téve annak igazsága, hogy választmányunk ezen évi működését majdnem emberi erőt meghaladó tevékenység jellemzi.
Tisztult közgyűlés! A szellemi téren tett haladásnak eme fényes sikerével anyagi helyzetünk is hasonló eredményeket tüntet fel.
Még szertárunkat ezen év lefolyása alatt 208 frt 43 krba került szerek meghozatásával gazdagítottuk, addig „Mayer''s Conservation''s Lexikon''-ja és tornásza ti szakkönyvek megszerzése által egy könyvtárnak alapját megvetettük.-
Ha mi ezen 275 frt 18 krt tevő rendkívüli kiadásokhoz hozzá veszszük a tornatanfolyam vezetéseért tisztelt Paukovics György torna-mester urnák megszavazott 85 frt tiszteletdijat, — az uj alapszabályok, hírlapok, táblázatok, tornatainitói oklevelek, pecsétek, díszoklevelek, igazolási jegyek és más, nem minden évben
ismétlődő szükségletekre kiadott 334 frt 57 krra menő összeget, ugy látni fogjuk, hogy ezen évben 609frt 75 kr. rendkívüli kiadást voltunk kénytelenek fedezni.
Ezen 609 trt 75 kr. rendkívüli kiadásokhoz járulván még 394 frt 55 krra menő rendes költség, melylyel együtt egész évi összes kiadásunk 1004 frt 30 krra emelkedett.
Ha mi ezen nagyszerű kiadások számtételét jövedelmünkével összehasonlítva azt találjuk, hogy még is ezen óv folyama alatt tett bevételeink összege 492 frt4 krral amazi-nál nagyobb, ugy csudálkozva bár, de meggyőződtünk arról, hogy mult évi jövedelmeink a gyümölcsözés végett elhelyezve volt pénzösz-szegünk, mint egy 50 írtra menő kamatjaival, egyletünk egyik alapító tagjánál még kint levő 50 fut és 22 frt 75 krt tevő tagsági dij illetmények hátralékával együtt összes mult évi bevételeink 1496 frt 4 krra mentek.
Egyletünk viszonylagos helyzetében meglepőnek tekinthető jövedelmek ezen szám tetőiéből általunk megtakarított 492 frt 4 krhoz, ha a mult évről maradt pénzkészletünk 670 frtnyi összegét hozzá adjuk, ki fog tűnni, hogy jelen közgyűlésünk napján tiszta pénztári álla-mányunk 1162 frt 4 krra rug.
Tisztelt közgyűlés ! A cselekvésben fárad-hatlan munkásságunk itt felsorolt következményei, ezen év folyama alatt tartott egy rendesés egy rendkívüli közgyűlésben, nemkülönben 13 igazgató választmányi gyűlésben kifejtett tevékenységünk eredménye.
Ezek után, midőn a t. közgyűlésnek szerencsém volt egy éven át tartott működésünk eredményeiben igazgató választmányunk ügy buzgalmas tevékkenysógét bemutatni; nem mulaszthatom el, hogy azon tényezőket, melyek munkásságunknak a siker koronáját biztositák, továbbra is figyelmökbe ne ajánljam azon kérésemmel; táplálják kebelökben a testvéri szeretet és egyetértés szellemét, fejleszszék a társasulás elvét, hogy egyletünk, ezen alapokon folytathassa haladását, feladatának teljes megoldásáig.
T. uraim! Midőn pedig ezen kérésemben önöknek elnöki létem testamentumát hagynám, bátor vagyok a t. közgyűlést felhívni, méltóztatnék alapszabályaink 20-ik szakaszának végpontjához képest egy korelnök és egy közfelkiáltással megválasztandó jegyző vezetése mellett testületünk alkotmányos jogainak legszebbikét, a tisztválasztásban gyakorolni, — miután én, egyleti törvényeink értelmében — köszönve önök megtisztelő bizalmát és szíves támogatását, — összes tisztviselő társaim nevében is állásomról ezennel lemondok.
Mire elnök ur a tisztikar által követve-székét ünnepélyes hangulat kíséretében el, hagyta.
(Folyta tá mi következik.)
TÓTH LAJOS, HANTY LÁSZLÓ,
eg/leti titkár. egyleti elnök .
Helyi hírek.
— Zalamegyének f. évi február 3-ára kitűzött évnegyedes gyűlésére a megyei bizottsági tagokhoz szétküldött és a tárgyalandó ügyek sorozatát előtüntető kimutatás 2-ik száma alatt Csillagh László bizottsági tag urnák azon indítványa, hogy a megyeház épülete kiegészíttessék, Kanizsaváros és vidékének érdeke képviseletére Kanizsán választott 21-es bizottságot arra indította, hogy a beterjesztett indítvány tárgyában teendő további intézkedések mimódon intéztessenek el, egy tágabb körű és a vidéket is ben foglaló értekezlet Kanizsa város közönsége nevében f. évi január 29-én d. u. 3 órakor a városház gyüléstermébe összehivatott ; ezen bizottság, mely tekintélyes vidéki tag urak résztvéte által is gyarapittatván, a kitűzött helyen és időben megtartatott; a g^ ülést Bel us József Kan izsaváros polgármestere, tapin-tatteljes beszédben nemcsak hogy megnyitotta, de az érdekelt feleket közre működésre felkérte, a tanácskozmányra elnökül Talabér Zsigmond, a közügyek iránt érdeklődő aggastyán, a jelenvoltak osztatlan bizalma folytán, egyhangúlag megválasztatván, elnöki székét szinte egy buzdító beszéddel elfoglalta; a jegyzőválasztás is foganatosíttatván, mire Tandor Ferencz, városi főjegyző, egyhangúlag inegváhisztatott, midőn mindez megtörtént, hogy az értekezletnek a már eddig történtekről tudomása legyen; a kanizsai 21-es bizottság eddigi működését a jegyző ur tapintatos érveléssel előadván, a tanácskozmány tovább folyt; Eperjesy Sándor ur, mint a 21-es bizottság elnöke, a többi teendőket formulázta s indítványt tett, mely indítványhoz az értekezlet kebeléből hozzászóltak : Trstyánszky Lajos ur Késit helyről, Pap Károly plébános ur Kis-Komáromból, Dömötör orvos s Zakály Gyula urak LetenyérŐl, Svastics Károly ur Gelséről, Hirschel Ede ur Kanizsáról, végül Dr. Laky Kristóf ur Kanizsáról ; — a további teendők ezzel megállapítva lőnek s az értekezlet szétoszlott. — Este barátságos összejövetel volt a .Korona" vendéglő nagy étteremében, hol a pohárköszöntések szakadatlan sorát elmésség,jókedv g mi legssebb: a pártkülönbség nélküli egyetértés szelleme
lengte át. Pohárköszöntést mondottak: Albanich József, Babochay János, Eperjesy Sándor, Dr. Laky Kristóf, BoW Benő, Plihál Ferenci, Dömötör orvos, Tandor Ferencz, Trstyánszkj Lajos, légrádi plébános, Szakonyi, Svastics K., Hertelendy B. sat.
— Jótékonyság. Főispán ur ő méltósá gának 206. sz. a. kelt felhívása folytán teljesített és az országos choleraárvák javára begyük adakozások 2-ik szállitmáayáról midőn számot adok, a szíves adakozóknak leghálásabb ko szonetem nyilvánítom; az adakozás a következő; sárszegi jegyző gyűjtői vén 11 frt .".6 kr., galamboki „ , 11 , 54 szepetneki „ „ 1 „ — sz.-balázsi , „ 12 , 15 ,
eszteregnyei w „ 11 „ 12 ,
Vizlendvay István ur külön a tombolára 5 frt, összesen 52 írt 17 kr. Ezen felül a tombolára adakoztak : tettes Talabér Zsigmondnő asszon v ság Sárszegről egy szalvéta takarót, egy szivar-állványt, egy értékes zöld poharat; Kafka Katalin nevelőnő Kanizsáról egy értékes fehér poharat; Mannhardt Berta úrhölgy egy illatszer tartó t;VeszterImréné, születettül ttelmannBerta úrhölgy adománya egy csinos csengetyühuzó, egy késtartó és gyűjtő ivén 24 frt. ehez ada kosták a következők: Kéler Zsiga 5 frt, Deckenal 5 frt, Koch Adolf 5 frt, Veszter 2 frt, Macacó 2Jríy Richárd 2 frt, Veszter 3 frt, -továbbá Oszterreioher egy virágtartót és Weisz Lőrincz egy gyertyatartót adományozott. Mely nemes adományok főispán ur ő méltóságához elszállítva lettek. Kovdts szbiró.
— Fegyencx-szállítás. Országos fegy intézetbe folyó évi január 29-én a hely beli kir. ügyészség álul elszállitattak ns.-bükki illetőségű, s emberölésért a kir. Curia, mint legfőbb ítélőszék által három évi börtönre itélt Steffel Károly, ugyan a legfőbb Ítélőszék által sulyoa testisértés bűntettéért egy és fél évi súlyos börtönre itélt, kis-kanizsai illetőségű Slavecx Ferencz; — továbbá az itteni kir. törvényszéknél súlyos testisértésért egy és félévi börtönre elitéit, keszthelyi illetőségű Bakodi Mihály, — rablási és gyilkossági bünkísérletért a legfőbb ítélőszék által n/olcz évi súlyos börtönre itélt szepetneki illetőségű Spirk András, és több rendbeli tolrajlásért két es tél évi börtönre Ítélt tilaji illetőségű Kómár Ferencz. — Ugyan e napon kísértetett biztos őrizet melleit a mária-nostrai országos fegyintézetbe Magyar Benkő Rozália is, a most két éve; Garabonczon, saját édes leányán elkövetett vérlázító gyilkosság hősnője. Az elsőbiróságilag halálra, a királyi táblán 20 évi súlyos börtönre, s » legfőbb ítélőszék által kegyelmesen nyolez évi fogságra itélt minden emberi érzelmet levetkezett szívtelen anyának még hat év b pár holnapig ieend alkalma érintett intézet egyik magános ezellájában nagyon kiérdemelt sorsa, s gyilkos te(te felett elmélkedni.
— A fögymnasiumi ifjúság táncz-vigalmában tett felülfizetések névsorából kimaradt Martinkovics Károly ur neve, ki 2 frttsi felül fizetett, mit ezennel kiigazítunk.
— Magyar-Szer dahelyr öl irják nekünk, hogy ott a jó s nemesre törekvő polgárság „olvasó-kort" alakított s már is 30 tagot számit, azonnal megrendeltek 6 lapot, két politikr napi lapot, 2 tanügyit, 1 szépirodalmit s „Zalai Közlönyt" két példányban. Nagytiszte-letü Ambrusz Ferencz plébános ur az olvasókör számára a ,Pesti Naplót" saját költségén rendelte meg. A legfőbb érdem Sáringer Károlj t. barátunkat illeti,ki hazafias tevékenységének, az alakulás szervezetében szép tanújelét adá Üdvözöljük a derék magyar érzésű magyarszerdahelyieket !
— Bűnügyi tárgyalások. A nagy kanizsai kir. törvényszéknél 1874. február5 én következő bűnügyek tárgyaltatnak: Bükk Ferencz karmacsi lakos ellen,súlyos testi sértéi iránt, végtárgyalás. — Rajkai János rezi lakói ellen ugyanaz iránt, végtárgyalás. Előadc Gabelics Imre, kir. törvszéki biró ur. — Február hó 6-ája pedig következők : Nagy Tóth László kis-kanizsai illetőségű ellen, tolvaj-lás iránt, legfőbb ítélőszék Ítélet kihirdetés
• — Németh József liszai illetőségű ellen, tolvaj-lási bűntett miatt végtárgyalás. — Geige-Rozalia és társai nagy-kanizsai lakesok ellen, súlyos testisértés iránt, végtárgyalás. Előadó ugyanazon biró ur. — Beléti jegyek e bünügj11 tárgyalásokhoz a kir. trvszék jegyzői hivat* Iában adatnak ki.
— „A» Ankeru 1873-ik évi deczem havi üzletkimutatása. — E hóban a tár sulatnál benyújtatott összesen 64] beval 1,300.267 frt biztosítandó összeggel, és pedig 378 bevallás .886,441 frttal halálesetre,és T bevallás 413,826 frttal életesetre. Kiállítva HW 323 kötvény .707,340 frttal hal ál esetre, és W kötvény 366,681 frttal életesetre; összesen tehát 552 kötvény 1.074,021 frttal. A havi bevétel volt 167,843 frt haláleseti dij, és 151,420 frt betételekben, összesen : 319,268 frt. Ez érben benyujtatott 6491 bevallás 12.638,681 fatál, és kiállíttatott 6266 kötvény: H-ö00''^ frttal: ugyanezen időben bevétetett 2.801,1W frt; —halálesetekért pedig kifizettetett 639,W frt A társasig működése kezdetétől fogr»
iá lesetek ért kifizetett 5.192,373 frt, és 1873-ik túlélési társulás (Associatio) eredménye 726,577 Irt volt,mely összeg 732 tag közt aránjlagosan-
i íiusztátott.
Vegyes hirek.
— Nevezete* phytikax felfedetét. A kassai fóreáiunoda pbysika-tanára, Antolik Károly, eoks7oros kisérletei után felfedezte, hogy a vil laoyszikra lerajzolja önmagát. A tudós tanár felfedezése részletes ismertetését már felküldte a „Term. tud. közlöny." számára.
— Si»a Ittván hir szerint az egri börtönből épen úgy, mint Hagymás megszökött. Ezen hir annál inkább valószínű, mert a hivatalos felkeresésre még mostanig sem érkezett meg-czát''olő válasz az egri ügyészségtől. —
— A persa sah azon szívélyes és előzékeny fogadtatást, melyben őt ő fölsége a király .részesítette mult évi nyáron, a becsi világkiállításban tett látogatása alkalmából, nagy kitüntetésnek vette. A persa kormány — mint a „Magy. Politika" irja — ezen nagyrabecsült előzékenységet azáltal véli legkiválóbban elismerni, hogy a Teheranban székelő cs. és kir. követséget arról értesítette, miszerint azon esetben, az osztrák-magyar monarchia kormá-nvai részéről az ellen nincs ellenvetés, azon mapvar vagy osztrák alatvalókat, kik Persiá-ban ideiglenes vajry állandóan tartózkodnak, mindazon előjogokban és kiváltságokban része-eit^ndi, melyeket jelenleg a Persiában legtöbb kedvezményt élvező országok alattvalói élveznek.
— Rövid hirek. B. Gablenz tbnok agvonlőtte magát — Angliában 131 napi lap jelenik meg. — Thiers uj munkán dolgozik.
— Kecskeméten Mocsáry Lsjos a követjelölt.
— A vasúti balesetek kártérítésére a törvényjavaslat elkészült. — Pancsován katonai helyőrség lesz. — Az adóhátralék Magyarországon 117 milió forintnál több; tessék igy aztán a pén/.iisrvministernek gazdálkodni! — Szentpéterváron*. hó 23-ánment végbe az edinburgi herczeg éá Maria herczegnő esküvője, — Gaá-vol>zky és Haminersberg Jenő párbajt vivtak,
— A nemzeti színház igazgatása Szigligetire és Kichterre lesz bizva. — A fővárosi pincze-lükásokat kiiiritjk. — Jauner, a bécsi Carl-szinhaz igazgatója julius hónapra meghívta a nemz. színház összes személyzetét vendégszereplésre.
jobbágyi tartozások megválthatását határozza. — 1849.* Az oroszok Nagy-S«ebent megszállják.
5. 63. Pompéji és Herculanum földrengés által nagyrészben elpuszt ul. — 1788. Kisfaludy Károly születésnapja. — 1818. Görgei Arthur születésnapja. — 1849. Guyon bra-nicskói győzelme. — 1857. Az osztrákok Pármát elhagyták.
6. 1386. tKis Károly király orozva megsebesitteték. — 1867. A fran-cziák Bazaine tábornagygyal elhagyják Mexikót.
I
Papírszeletek.
— M ilton kérdeztetvén, hogy az angol ko-ronx-örökös mért koronáztatik meg U évei koriban, mig házaaodnia csak 18 évea korában azabad? Azért válaazolá a költő, mert egy királyságot könyebb igazgatni, mint egy asszonyt.
— IV. Henrik egyik udvaroncát loraggá ütötte a az a árokásó* azertartáaokat követre letérdelt a király el6tt e szavakat mondva : „Uram nem vagyok méltó !" Oh azt igen jól tudom ! azakitá félbe a király, de N Marquise nem hagyott békét, köszönje meg annak ezt, ne nekem.
— Zenonnak valaki azt mondta, hogy a fzerelem bölcsészhez nem illő dolog! Ha ez igaz -volna, válaszolt a bölca akkor, a szépnem nagyon sajnálatra méltó lenne, mert csak oatobák volnának
imádóik.
— K. miniatertanácanoknak volt egy tannlutársa, ki mindig mondogatta: Kálmán, amilyeu tudatlan vagy, aoha sem lesz belőled semmi. A jo tanácsok ugyan nem használtak, azonban daczám ennek, vagy épen azért, 1867-ben ministertanácsos lett. A tanulótárs pedig már pap volt, és nemrég Pestre jött, Felkereste K. miniatartauácsoat i«. K. azt mondja: „Na látod barátom, mégis lett belőlem valami a én miniatertanácaoa vagyok, mig te csak egy félre-eaő falu szegény plébánosa.* Hja — válaszolt a pap —- mikor tök a tromf, a hetes is üt.*
Czletl szemle.
Történeti naptár.
Január 3ö. 1545. Bécsben az első német imakönyv nyomtatásban megjelent. — 1830. Viráe Benedek halálozása. 1849. Bem győzelme Szelindek-nél. —
31. 1804. Bajza József születésnapja. 1849. Klapka tokaji győzelme.
Február 1. 1687. Car aff a védtörvénvszékét Eperjesen megkezdé. 1849. Czuczor rRiadó" czimű verseért 6 évre itél-teték.
2. 1339. Izabella, Zápolya neje Szé-kcsfejérvárott királynénak koronáztatik. — 1809. Székács József«zü-li-tésnapjn.
3. 1114. Kálmán király halálozása. — 1538. Ferdinánd király elhagyta Budát, azután 223 esztendeig nem látta királyát, mig nem Mária The resia 1751-ben megjelent. — 1809. Mendelsson születésnapja.
4. 1848. A magyar mágnási tábla a
arpa
6 85, 4.90, 4 90.
Vasúti menetrend
Indul Kauiittáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel. „ Zágrábig 2 „ 45 , délután.
Budáig 6 . 18 , reggel.
6 „ 48 „ délután. 10 , 43 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 5
óra 26 perc* Bécsbe) 5 „ 43 „ reggel.
Bécsig (8zombath. Bécsujh. felé) 2 „ 15 „ délután.
10 ,, 55 ,, este.
6 >. 3 » reggel. 23 33
I
> »» n
Pragerhof felé Triesztig
és Bécsbe 2 „ 11 „
n
n
délután, este.
Brkexik Kanizsára :
Esxék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 peres reggel.
t> „ ,, Dom-
bóvár, Fiume, Zágrábból t „ 21 „ Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ 64 „ Bndáról 4 „ 43 „
1 „ 46
9 h 20 „
Szombathelyül 10 „ 33 „
Bécaböl(Bécaujh Stombath.felSl 4 „ 37 „
» »» »i » „ 18 „
„ (Pragerhof felSl) 3 „ 60 „
Trieszt- éa Bécaből 1 „ 9 „
Triesztből 10 „ 22 ,,
délután, eate. reggel, délutáneste, délelőtt.
rsggel.
este. reggel, délután, estve.
Február l-töi február 7-ig. 1874.
RÁ- éa heti- Katholikoa nap- Proteatiua V
□ap I tár naptár ntj-
|7) K. Ev. Miotán Heródes meghalt. Mát. 11 — Pr.
Ján. I. — Gör. Máté I. 1—2ó.
I 1 Va»áriap Ignács t. Septna ím
HétfO Gv ax. b. a. Gy az. b. a. rft
3 Kedd Balázs p. Beláza
S*erda Veronika Veronika
5 Csütörtök Agat* Agat* SE
Péntek Dorottya Dorottya JHr
7 Szombat Rom. apát Rikárd &
(S. 8.) Nagy-Kanizaa, jan. 30 án 1874.
IdSjáráa: a mult napokban hideg, viharos ; tegnap és ma caende* hóesés.
Gabnaüzlet: élénk vételkedv éa caekély kinálat mellett szilárd. — Piaezunk ugy s hétfói országos, mint a rákövetkező két heti-váaáron hanyagul volt képviselve.
Áremelkedés buza részére 5 — 10 kr, rozs és részére 10 kr., zab 5 kr. Alsó-ausztriai mérő szerint;
Buza 80—81 fnt. 6.20-6 40, 82—83 fut 6.60-84 — 85 fnt, 7.25—7.45 kr. Boza 76—77 4.60-
78—80 fnt 6.--5.20 kr. Árpa aerfőzéare 4.70—
5.10 kr. Árpa etetésre még kevéa vevő jelentkezik. Kukcza .----ftig Zab 2.20—60 kr. Hüvelyesek: Borsó 8.55 kr. Bab fehér uj — frt. ó 4.40— 4 60 kr. Hajdinakása 4.30-60—80 krig. Köleskása 8_8 50—9 frtig. Lenmag 4.60 -80—6 frtig. Lendek-mag 4—4.10 krig. Lóhennag 29—30—31 frtig bécsi mázsája. — Kendermagban hiányzik minden készlet. Idei borok: achiller 3.95 —4.50 kr., piros 4.—4.70 kr., fehér 4.40—5.20 kr. /
Érték- és váltó folyam január 31.
5% metaliques 69.55; 5*/# nemz. kölcaóa 74.60: 1860-ki álladalmi kölcsön 105.75; bank-rószv. 987.—; hitelintézeti részvények 241.25; London 112.60; magyar földtehermentési kötvény 77.25; temesvári foldtehermentési kötvény 76.— ;erdélyi foldtehermentési kötvény 75.50; horvát-slavon foldtehermentési kötvény 76.—; ezüst''107.— ; cs. kir. arany 5.36.— ; Napoleond''or 9.04.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos. Jelentés.
Éa alulirt szivei tudomásul adom Nagy-Kanizaa és környéke mélyen tisztelt lakóinak hogy a magyar kir. orvos egyetemen nyert ! orvosi oklevelemmel Nagy-Kanizsára megér- j kezve letelepedtem, hol az orvosi tudományokban szerzett tapasztalataimat gyakoroiaodotn.
Kegyes figyelmébe ajánlom magamat mindazoknak, kiknek orvosi segélyre szükségük van, a bel- és külbajt ugy a női- és gyermekbetegségek gyógyászatában magamnak lehető szak képességet szereztem, melyekről szóló bizonyitványaim szives megtekintés végett általam kivánatra bemutathatok.
Lakásom az „Arany szarvas* vendéglő mellett a főtéren 3. szám 1. emelet. Orvosi rendelő óráim : délelőtt 9 — 11-ig, délután 2—4-ig.
FARKAS FERENCZ,
orvos, Bebósz és szülészmütő-
Minden betegnek erő és egészségi gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolitása a zamevos du Barry Reva-
lesciereje által, a mely felnőtteknél ée gyermekeknél 50 szeresen megkíméli az árát._Kivonat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-, moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekxeti-, mirigy , vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből kivánatra ingyen & bérmentesen küldetnek másolatok.
Minden szenvedőnek egéazaég a zamatoa du Barry Reraleaciereje által, a mely gyógyizer használat nélkül követketo betegségeket távolit el: gyomor-, mell-, töd5-, máj-, mirigy-, nyakhártyv, lélekaám-'' hngyhólagéi reaebajokat, mellbetegzégek*, azédüléat, nehéz lélekzetrételt, köhögéat eméazthetetleiuéget, dugulást, hasmenést , álmatlanságot, gyengeséget aranyeret, vizkórt, láxt, vértódulást, fQUcibongást'' ájuláat és hányást még a terhesség folyamatában is,'' hashártyalobbot, mélakárt, soványodáÉt, oaáat, köszvénye sápkórt. — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógysurrel da-cioltak.
*
74,670. bizonyítvány.
Béci., 1872. april hó 13-án.
Már 7 baTa, hogy vipjwzuilliiitlan állapotban roltam. Mell- éa idegbajb*u szenvedtem, ugj, hogy naponkint fogytam azemlátomá*t ós ennélfogva hosz-szabb ideig háborgatva voltam tanulmányozásomban Hallottam az ön caodateljes Reva]*sciérejér5l, igénybe vettem és biztosíthatom önt, hogy a» ön zamatos és tápláló Revalesciéteje használata által, tökéleteson egészségednek és erősnek érzem magamat, ugy, hogy minden reszketés nélkül vezethetem a tollat. Kötales-ségemet vélem teljeaiteni, minden szenTedőnek, esea aránylag igen olcsó és isletes tápszert mint legjobb gyógyszert ajánlani, és ma:adok tisztelettel
Teschner Gábor,
a nyilvános telső keresk iutéiet hallgatója.
73.668. biaonyitTány.
Mitrowitz, 1871. apr. 30-án
Köszönet a jeles 4isztnek, a melynek 3 havi használata következtében nŐTérem, a ki ideges fSbaj-ban és álmatlanságban szenvedett, a javulás utján van. Egyúttal tiszteletteljesen kérem önt, utánvétel utján 1 font közönséges Revale-ciéret küldeni, használati utasítással együtt 8 hetes gyermekek számára.
Tisztelettel x
Kostits G. Mikolas.
7^.704. bizonyítvány.
Prilep, m. p. Holleschau (Morvaorss ) 1871. május 7-én.
Miutáu az ön által küldött du Barry Bevales-ciérem már rég elfogyott, és gyomorgyenge»4gem és emészthetlenségem ellen jó gyógyszer,ennélfogva tisztelettel kérem önt, nekem 2 font Bevalasciéret a valódiból utánvét utján küldeni, mégpedig minél előbb.
Teljes tisztelettel
Rohaczek József erdész.
Táplálóbb levén a hiúnál, 50-szeres<m még-kiméli a gyóyytzer árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhszelenezékben »/, fout 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr.. 2 font 4 frt50kr., 5 font 10 frt., 12 fout 20 frt., 24 font 36 frt Revalesciére piskóták szelencékben 2 frt 50 éa 4 frt 5ü krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészér- 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 5Ukr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry A Comp.
által, Wien, Waltöschflasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában ; Aradon F. Tones óé társánál; Debrecienben Mihálovita István gyógyszertárában a kigyóhoz; Kassán Wondraachek K.-nál; Maros vásár helyett Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; ázékes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécai czég minden vidékre küld postautalványra vagy utánvétre.
#) E rovat alatt köalötUkért felelősséget nem vállal a Sierk.
Nincs többé lyukszem.
Biztosan haló, teljesen méregmentes tyukszemirtó tapasz. 1 doboz, 50 kr., 1 frt és 1 frt 50 kr., postán küldéssel JO krral több. Kapható Pesten: lakásomon, a .Nemzeti mái-1-dában-; yagy''Kanizsán Lovák Károly gyógytárában.
Kessler Erzsébet.
Igen tisztelt asszonyság!
Ürömmel j.-lentem, hogy orvossága használata folytán a felette fájdalmas tyúkszem bajomtól megszabadultam, fogadja ebbeli üdvözletemet és elismerésemet, de van egy igen jó bfrátom, ki szintén ily nyavalyában szenved, % óhajt szabadulást, azért kér.m az én nevem alatt, legyen szives első postafordul tavai 1 doboz tyúkszem elleni orvosságot küldeni.
Pászta-Dobos, november 16-án. 1873.
Tisztelője
(1253-2) Rá*** látván, m. k. p.-dobosi plébános.
Birtok bérbeadás.
Somogymegyében a jákói vasúti állomástól egy órai távolságra, Kadarkút községben, beállt családi viszonyok miatt egy birtok, mely 177 hold részint elvetett szántóföldből, 24 hold rét és 30 hold erdő, legjobb karban le?ö uri lak és elegendő épületekkel ellátva, ugy szinte 65 forintnyi évenkinti regale-jog-al, kedvező fizetési feltételek mellett szabad kézből eladandó. Venni szándékozók folyó évi február hó végéig a Kreisler-családnál Kadarkuton, vagy Stern I. Mór urnái Nagy-Kanizsán, bővebb felvilágosítást nyerhetnek alkuszok kizárásával.
Kadarkút, január 20 áa, 1874. (1256 -«)
Pálvázat.
1
Sűmegh m. városába egy okleveles tanitó kerestetik; ki az I. flosztályban tanítani és a kántori teendőkben segédkezni képes. Évi fizetése 120 frt, szabad lakás és élelmezés a fő tanítónál; ágynemű és mosatás az illető gondja leend.
Mellékes jövedelemre bizton számithat. Az állomás azonnal elfoglalható. Sümeghen, jan, 25. 1874.
1261 -2
Cseh László,
elnök.
Az eredeti
i''
Wilhelm-féle
köszvény és csúz elleni
iniut
tél i-g y ógymód
az egyedüli bizton hatású vér tisztító eszköz.
mely
„Euró pa"
első orvosi tekintélyei által a
A cg. kir. udvari irodának Bécs, 185Ö dec 7-én kelt határozata által megerősített
A cs. k. fensége által a hamisítás ellen biztosított.
Béc-s, 1871.
márczius 28.
legjobb sikerrel alkalmaztatott és helyeseltetett.
Ezen thea tisztítja az egész szervezetet, uiint semmi más eszküz, átjirja az egész test részeit is, belső használat által eltávolítja valamennyi tisztátalan betegségi auyngot, hatása biztos és bámulandó.
Alapos gyógyszer köszvény. csúz, üdült megrögzött bajok, ge-nyedésbe menő sebek, valamint minden nemi- és bőrktütési-betegségek. a test és arczoni bőrpörsenések, sümöV és syphilistikns bajok ellen.
KltSnŐ hatása van e tlieának a máj és lép viztódulá»ánál, valamint arauyéri betegségeknél. íorgóság, erős ideg-, íz- és tagbajoknál, gyomorszorulás, szélbajok, altestízorulások. magömlések, férficsőgyenge-ség, nőknéli vérfolyáaoknál stb
Betegségek, mint skrophis, mirigydaganat gyorsan és alaposan meggyógyíttatnak e thea használata által, miután az egy igen alkalmas oldószer*
Számtalan bizonyítvány, elismerő- és dicsérő irat, melyek kívánatra iugyen küldetnek, a fentebbiek helyességét fényesen igazolják. <
Ennek igazolására a következő elismerő iratokat közöljük :
Wilbelm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben.
Bottusani, in der Moldau, li>73. márcz. 25.
Kétszer rendeltem meg harmadik kézből Önnek hires Wilhelm-féle köszvény- és rsúzellenes vértisztitd-theáját és az legnagyobb örömömre kitűnő hatást »ziUt, jelenleg egyenesen Önhöz fordulok, küldjön számomra 10 dobozzal, a melyért járó 10 frtot ide melléklem. Tisztelettel
Mdzykl Lajos,
osztr. magy. helyettes-Consul.
Wilbelm Feeencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben. ^
Hollenstein, 1873. márcz. 31.
Fogadja Ön a legbensőb!> «''s .szívélyes köszönolemot az Ön Wilhelm-féle köszvény- és csúzellen> > vértisztitó theájának gyors küldéseért.
Legnagyobb részét magam használtam fel, részben szétosztám barátaim és ismerőseim közt
Mindazoktól, akik az Öa Wilhelm-féle köszvény- és csúzellenes vértisztitó theáját használják, felkcrMtattem és felszóltttattam, hogy közöljem Önnel köszönetüket. — FŐkép nálam theájának használata örvendetes hatást mutat. Az én köszvényes fájdalmaim daczára 28 éven keresztül tett gyógykezelésnek az Ön vértisztitó theájából nyolcz dobozzal használva, teljesen megszűntek.
Miutáu én az ön köszvény- éz csúzelleni theáját jónak es gyógy-erejünek találom, tisztelettel felkérem, szíveskedjék az Ön köszvény- és csúzellenes véftisztitó theájából 12 dobozzal küldeni, melyért az összeget soraimhoz mellékelem. Tisztelettel
Unterieutner János,
birtokos.
Moll a. seidlitz-por a.,
E porok rendkívüli 8 a legeltérőbb esetekben bebisonynlt gyógyhatásúk álul minden, eddig eliamert házi szerek köaött, tagadhatatlanul első helyet foglalják el; mit az eok ezer, a csáwári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrésaletesel.''-on tanú- | sitják, hogy e-porok ibgzött szorulásoknál, eaésztbetetieaaéfekRél, gyo-norhévoél, továbbá görcsök, vese és Meg-bajtkban, srivdobogásnál, Ide gesség okozu főfájás, vértolulás, végül hysteriára, Sakór és hnzamos hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartA.b | ?yógyhatást eredményeztek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
CRANCZIA BORSZESZ -----r é
\ A legmegbízhatóbb orvosszer » szenvedő emberiség segeoei-
I műre minden belső és külső gynladás, legtöbb betegség, mindenne-1 mü seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott sel-k, rák, fene, szemgvulladás, bénulás és mindennemfi sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
r (1091 -9.
Dorsch-halmaj-zsirülaj. h b
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyetben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjaL
A valódi Dorsch-halmájzsir-olaj mell- és tidő-bajoknál, soropbo lus- és rachitis-betegségekben legjobb gyógyhatáasal van; meggyógyitja a legidültebbköszvény- ésosúzbajokat, valamint az idSsxaki bőrkfltegaket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán : Belus J. gyógysz Lovák K
gyógysz. Fessel hoffer J. és Hosenfeld F. uraknál.
Belovárott Lakovica Q Csáktornyán Kárász H. Csurgón Kreísler Dávid Kaposvárott Kohn Jakab Kapronozán Werlí 8ánd. gyógy«z. Keszthelyen Wünsch F. Kereszten Breyer Jakab fiai Kőszegen Csacsi uovits Istv. gyógys*.
Lotenyen Kalivoda J. gyógyM. Marczaliban Isztl Nándor Bánok-Szt-gytr|yBn Fibic* J. gy. Szombathelyen Pílich Fer®ncz gy. Sopronyban Mexey Andrái gyógys*. Zágrábban Míttelbach Zs. gyógys* . Ceyleck J. J. gyógytz. f Urweisz Fr- gyóygst.
A
valódi
—--orsz. saab. legljabban 5 Feiaége által ki-
ráltsággal kitüntetett, az OTVOtJ kartól B^vlZS^ált, • "keresnek talált ezerféleképen kipróbált titkos szer a patki-
■yok házi . mezei egerek, vakarok é. svábok telje. k»-
?rtáTárlT(melyet sokfelé megpróbáltak hami«n otánoani s árulni.) hamlsltlan rain6«égben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
kereskedésében, Pesten Schneider G. Lipót-ntcaai ke.eskedé-
sében kapható. (1227 1)
Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr.
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik. - . , Ugyanott kapható czitrom-ké«*CS egyedüli szer a fagyBO-
lyagok és'' tyakszem ellen, egy tégely 50 kr. Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből:
I Kérek számomra még két adag arcanumot küldeni. Hatása
felülmuihatlan : pinczémben tömérdek patkány volt, s az ön ar-| cánumával sikerült őket kipusztítani. Tisztelettel
L--oben, sept. 9. 1878.
Scbritza I Leobenben.
Kérek arcanumából ismételten egy adagot küldeni, mert az mindenütt, hol vele kísérlet tétetett, kitűnőnek bizonyult. Tisztelettel M a y r J o s.
Lembrechteu, Felső-Austria.
Kérek arcanumából számomra még 2 adagot küldeni, miután hatása kitűnő, mindenkinek készséggel fogom ajánlani. Kiváló tisztelettel
Cauale (Küstenland) aug. 2. 1873.
V '' HönigF.
| Egyik barátoií önnek arcanumából megajándékozván, mint-
hogy hatása teljesen czélszerünek bizonyult, kérek számomra is 6 adagot küldeni. Tisztelettel
1 Bozzay János,
Ittoarnohi (Bánát), földbirtokos.
écs, Tuchlauben 21
I. Tuchlauben Bée*
KELBL J. J FEHEBRUHá-GYiBA.
A gyártmány elónyössege s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Fehérruhagyára KELBL J. J.-nek Bécsben, Tuchlauben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divatú s minden alakú fehérruhanemüit, eladja ós elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
Éji
2., frt.
3., 4.
6., 6.,] 8 frt.!
7-, 8.J J., 4.]
N jő i
Női
Wilbelm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben.
M. Scbönberg, 1873. máj. 5.
Kérem, szíveskedjék Ön, az Ön kitűnő Wilhelm-féle köszvény- és csúzellenes vértisztitó theájából 2 tuczattal postai utánvéttel küldeni.
Kiváló tisztelettel
Fröhlich J, nyugalmazott ezredes.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Az igazi WHhelm-féle antiarthritis és antirheumatis vértisxtitó-szer csak az első nemzeti Wilhelm-féle vértisztitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam az ujságokbau kijelelt raktárakban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással
ellátva 1 frt, a bélyeg es pakotasi dij 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szer kapható . Nagy-Kanizsán : Rosenberg Ferencz és Lovak Károlynál; Zágrábban : Mittlbach Zsigmonduál ; Kőszegen: . Csacsiuovits gyógyszerésznél; Keszthelyen: Rosenberg Emanuelnél; Kaproncán : Wt-rl'' gyógyszerésznél; Sopronban: Wrchovszky R.-nél; Szombathelyen: Pillich Ferenci gyógyszerésznél; Szatmárott: Bossin J. gyógyszerésznél. (1211 —3)
Egésxség-jackok gyapjú 5 frt, selyem 6., 7., 8 n nadrágok gyapjú 3., 4., „ „ selyemből 6., 7
Kapcsák és harisnyák 5„ 6.
10., egész 15 frtig. Zsebkendők tiszta lenből 2.50, 3,
6., 8—12 Értig, battíst, finom szegély*.) 3., 5,8., 10., egész 16 frtig, finoman; N ő i hímezve 90 kr., 1., 1.20 - 8 frtig. S M e 111 a k a r ó k finom shirting 50—76 kr.,t N 5 i 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr.„; 1., 1.35,1.60, 3 frtig, finoman himexve^ Bor 1.50, 2., 3., 4., 5., 6., egés* 10 frtig. Vászon nőingek 2., 2.60, 3 írtig, bimexve igen elegans3., 4., 6., 6, egész 8 frtig.
L e n - f é r f i ingek 2., 3 , 4 , 5., 6., 8 10 frtig.
Angol Shirting ingek, (szebb mint a vászon) fehér és színes 2., 2.50, 3., 3 frt 60 kr.
Legfinomabban hímzett ingek 4., 5., 6., 7., 8., 10 egész 20 frtig.
Oxfordi ingek angol 3.60, 4, 4.50, 5 frtig.
Flanell ingek, legjobb minőség 3.50, 4.50, 5.50- 6 frt.
L e n-g a t y á k, német és franczia szabás szerint 1., 1.50., 2., 2.50--3 frtig.
Nyakgallérok legújabb alak 2., 2.50., 3 frt, vászonból 5., 6 frt.
Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, vászonból 8., 9 frtig.
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek. Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Megrendelének bármily nyelven a következő czim alatt történjenek:
I^KELBL J. J reHérruliarfipyéirosna]£ BÉCSBEN
TUCHLAUBEN 21. (««-D
és téli nőingek hosszú ujakkal
4., 5., 6 frtig.
nadrágok, perkail és baruhentböl 1.50, 3., 2.60 3., i frtig. cors ettek perkaiibol l.60, 2.. 2.50, 3 frtig, hímezve, igen elegáns 3., 4., 5., 6—10 frtig, barchenthSl 2 , 2 50, 3 frtig.
alsó öltöny 3., 4., 5., 6 —10 frtig, barchentből 2., 2.60, 3 frtig. m e 111 y ü k franczia, 3., 4 , 5., 6 , 7 frtig.
otváló-köppeny, s reggeli öltöny (Negligée) 19-40 frtig.
z
r
Saját gyártmány. Szigorúan solid szolgálat. Lefijatányosabb ár.]
Dr. HANDLEE MOR
orvos- és sebésztiulor, szülész és szemész
gyógyit gyökeresen fényes és tartós sifc''jr biztosítása mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az önfertőzésnek minden következményeit, úgymint:
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(1156 — 19) '' (elgyengült férfierőt),
2) húgyc&öfoiyáMokat (még oly idülteket is), a nemzörészek bujakóros fekélyeit és iiiá*odrendű bujakórt minden alakjaiban
és elcsufitáaaiban,
3. liu&ycsőszíilcüléseltet,
4. fris és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehórfolyást és
az onnan eredő
magtalanságot,
5. bőrkiütéseket,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délután 3 órától 5-ig, és este? órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipót-város, náxJor-iUcza 13. sz. 1. em. 14. ajtó sz-~ Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógy
szerek megküldetnek.
KOS-ELADÁS
N. M,Gr. Károlyi Lajos ur uradalmában S t o m f á n 1874
január 15-én kezdetett meg. (isso-s)
1(1260
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
* Nagy raktára a legújabb és legszebb
cotillioii - jelvényeknek,
alakzatoknak és tánczrendekneft
a legolcsóbb árért található
KANITZ
papir és galanterianemüek kereskedésében, Budapesten, Dorottyautcxa 12. sz.
1—2)
3A0Y-KA31Z8A, 1874. február 5-én.
?EJÍflzete»i «r:
„ efétf 8 ^
fél évre.... 4 , '' aecjreó eTTe • - * I jS^y Köm 20 kr. f
Hlrtetstek '' 6 hasáboa petitsorban | ; 7, másodszor 6 s minden további sorért 6 kr.
SYILTTÉEBRK
jsoronkint 10 krert vé
-.etnek fel ! Kincstári illeték mis de: gyes hirdetésért kttlö 30 kr. fizetendB.
U-Uc maBSÉLXXX
Tizenharmadik évfolyam.
KÖZLÖNY
előbb: „Z AL A-SOMOGYI
ÖZLÖNY
A lap szellemi rteéi| illetó közlemények szerkesstóhez, —
anyagi részét illető köziemenyek pedig a kiadóboa bérmentve in* tésendók:
NAGY-KANIZSA Wlaaslssbáx.
Bérmentetlen levelek eeak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéairatok risssa nem ktlldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági (egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .Zala-Somogy gőzhajózási részvénytársulat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heten kint kétszer, vasárnap- s csutftrtflkfln, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Emlékirat
Nagy-Kanizsa város közönsége részéről
a törvényhatóságok uj felosztása tárgyában benyújtott törvényjavaslat különösen ennek Zala-megye törvényhatóságára vonatkozó részének módosítása érdemében.
A megyék uj felosztása és székhelyeik kijelelése iránt benyújtott, és a hírlapok utján tudomásunkra jutott kir. kormányi előterjesztés, illetőleg törvényjavaslat azon aggodalmat keltvén keblünkben, hogy ennek készítésénél a fennforgó ténykörülmények kellőleg figyelembe nem vétetvén, ennek az előterjesztett szervezetben i elfogadása által nemcsak hazánk érdekei fognának sértetni, hanem különösen felvirágozásnak indult városunk, meiy minden időben a haza iránti kötelmeit legalább is oly mérvben teljesité, hogy a párhuzamot bármelyik h«son várossal kiállhatja, ezen felül pedig mint a magyarság utolsó végpontja nemzetiségünknek mindig védbástyául szolgált, — fejlődésében gátoltatni, sót századokra visszataszit-tatni fogna, nem késtünk az ország uj szervezetére hivatott 21 -es országos bizottság elé kerületünk országos képviselője, mint ennek elnökéhez egy alázatos kérvényt benyújtani ; ámbár teljes meggyőződésünk szerint ez ott beható s az ügy fontosságának megfelelő tárgyalásban részesülend, mind a mellett czélszerünek találjuk azt azon kitűnő férfiakkal, kik a nép bizalma álial hazánk ügyeinek elintézésére hivat-vák. a következőkben eleve megismertetni:
Csekély felfogásunk szerint minden jó administratiónak első kelléke, hogy a törvényhatóságok akként szervezt§ssenek, miszerint minden megyének székhelye oly
központot képezzen, hová a megye lakosságát vagy legalább túlnyomó részér más privát érdekei, s összeköttetései önkényt vonzzák, mert míg ez által egyrészt az adózó nép minden viszonyaiban egy oly központot talál, hová magán egyéb ügy miatt anélkül is kötve van, másrészt az állam kiadásai is kevesbednek, nem lévén szükség egyes vidékek kedvéért több hatóságot fentartani.
£ szempontból kiindulva azon biztos reménynyel kecsegtetvén magunkat, hogy: városunk, mint Zala- s a szomszéd Somogy-megye nagy részének ily központja, a hatóságok felosztása alkalmával mint természetes központ egy megye központjává fog emeltetni, s ezt annál is inkább jogosítottaknak éreztük magunkat hinni, mert a politicai eszélyesség tekintetéből azt véltük, hogy Muraköz, Zalamegyének e nagy és aránylag legnépesebb része, s melyet nyelvrokonoktól, Varasdon, csupán a Dráva választ, kedvéért városunk nye-rendi el a székhely rangját, nem pedig Egerszeg. a hová csak városunkon keresztül juthat, ezenfelül ugy valánk meggyőződve, hogy ámbár városunk topographiai fekvése" szerint — Somogy szélén fáüí-vén Zalamegyének központját ép oly kevéssé képezi, mint a Vasmegye határán fekvő Z.-Egerszeg, minda mellett ha a megyék átalakításánál geographiai fekvés és érdek egységnél fogva összetartozó községek (a korábbi viszonyoktól eltekintve) kikerekittetnek, és épen ugy mint Zalamegyétől a Veszprém szomszédságában fekvő községek oda csatoltatni terveztetnek, a nagyobb Somogy megyének csurgói járása mely minden ér-
dekénél fogva N.-Kanizsához vonz, s Zala megyét két részről övetfzvén, N.-Kanizsá-tól V4—2 órányi távolságra fekszik, e megyéhez fogna csatoltatni, N.-Kanizsa város az ujonán szervezendő Zalamegyének még topographiai szempontból is csaknem a központját képezendené.
£ hiedelmünket és reményünket neveié azon tudat, hogy Zalamegyének N.-Ka-nizsán egy meglehetős nagy háza s építésre alkalmas telke városunk közepén létezik, a magas kir. kincstár pedig oly épülettel bír, hol mármost is nemcsak a kir. törvényszék egészen, hanem még az adóhivatal is kényelmesen és aczélnakmeg-felelőleg elhelyezve van.
A mennyiben pedig Zalamegyének e helyen még jelenleg a közgyűlések megtartására alkalmas terme nincsen, a város csak most épített díszes, az egész megyei bizottmány befogadására bőven elégséges nagy termét e czélra ideiglenesen a legnagyobb készséggel ingyen felajánlja.
A dolog ily állásában valóban aggódó tudomásunkra jött a hírlapokból a magas kir. kormánynak azon javaslata, mely városunk háttérbe szorításával Zala-ínegye székhelyét továbbra is *a félre eső s minden összeköttetést nélkülöző Z.-Egerszegen meghagyatni tervezi.
Honfiúi bizalommal és őszinteséggel bevalljuk, hogy e tervezetnek helyességét irányt nem adó nézetünk szerint semmi más nem istápolja, mint (a kir. kormány javaslata szerint is) figyelembe többé nem vehető ősi gyakorlat, miután
1-ször az 5000 lakossal biró Z.-Eger-szeg Vasmegye szélén az úgynevezett zor donabb és hegyesebb Göcsejbe beékelve,
| közlekedési eszközöknek majdnem teljes hiányában, minden kereskedelmi és ipar I mozzanatok nélkül, oly szerencsétlenül van I helyeztetve, hogy kivéve az érintett terméketlen Göcsejt, mintegy 40,000 lakos-I sal, a megyének minden vidékétől távol | és félre esik, télen megközelíthetlen; — a míg a 12 ezer lakossal biró N.-Kanizsa szinte a megye szélén ugyan, Somogyhoz közel, azonban Magyarország egyik legdúsabb és legbőtermőbb vidékének, vasútokkal elárasztott, állam- utakkal átszelt, természetes központját képezi, ugyanis az egész Horvát határszéltől Balatonig, Csurgótól Pacsa-Szt-Mihályig. Kanizsa az egyedüli város, mely ős időktől fogva értelmiség, kereskedés, ipar, szóval minden tekintetben e vidék központját képezte és képezi.
2-szor. A közigazgatás és törvénykezés, ujonezozás és pénzügyi felosztás csak ugy czélszerü, ha a központok megközelíthetők a nép által; Kanizsa az ország egyik legfőbb vasúti központja, az ország fővárosát a tengerrel, Zágrábot, Mohácsot, Eszéket, Báttaszék-Baját, Fiumét Bécscsel összekötő vasúti vonalok központja, oly annyira, hogy 6 irányban naponként 75 vonat közvetíti a személy és áru forgalmat, két állam-ut szeli át, ugy hogy egész Muraköz, egész Lendva-, Csurgó-, Balaton- s Pacsa vidéke a lehető legkö-nyebben közlekedik a várossal, mig Z.-Egerszeg a vasúttól nyáron egy, télen 2 órai távolságra államut nélkül egészen elhagyatva megközelithetlen.
3-or. Az előző pontban körülirt valóban nagyszerű közlekedő eszközeinek bőségénél fogva szerénytelenség nélkül el-
TÁHCZA.
Egykor és most. .
.Hej nem njry van, mint volt régen, Nem az a nap s(lt a* égen!-''
(iöxeróvel haladunk már,
Büszke lehetsz mint a század Van ma minden, unit csak az Emberi agy kitalálhat.
Most teremtő ész világa,
Mythes kQde hajdanában ; Csupa ábránd volt az élet, Üres eszmék hold korában.
Ahol egykor gondolat szállt,
Qépeké lett via, levegő, üzlet és gyái gazdasága: Pénz a mai üdvöaitő.
Szív, szeretet? nem divat már,
Érték, basaoa kell a gátra; Gazdag jövő csoda kulcsát Keltaláltuk valahára.
Van ma minden, ami nem volt,
Van piaca, fény, ezer pálma ;--
Egy, csak egy hiányaik még: aa — Emberiség boldogságé.
HAJGATÓ SÁNDOR.
Egy elfeledett írónő.
(Regényes életrajz).
(Folytatás).
Még nevét sem ismerte Aissé a lovagnak, hogy megszólítani birta volna 1! ... De vájjon határoz-e az ily körülmény a valódi, a tiszta szerelemnél ?!!.. Aissé azt látta maga előtt, ki mindene volt, ki most majdnem mint halott feküdt előtte, de az ő szerelme nem látta ezt, átkarolta a lovagot és ajkait csókokkal illeté.
Csak aztán, midőn a merev arezra tekintett, midőn a lovag élettelenségéről meggyőró-dött, fogta el az ismeretlen rémület, és szenvedélyének 4ázas hevében megrázta a mozdulatlan alakot____
— Lovag kelj föl 1 — kiáltá szenvedélyes hangon . . . D''Aidy felrázatva, merevségéből már azelőtt a zajra, most felnyitá félig szemeit
____Aissé örömkiáltást hallatott s reáborulva
a lovagra, elárasztá csókjaival szenvedélyének tetőpontján állva, elfelejté minden nőiességét, el a divatot, ö csak azt érzé, hogy kimondhat-lanul örvend és szeret....
A lovag mereven, nyitott szemekkel, mintha szobor lenne, nézett a szép alakra, de egyszerre mozogni kezdett ajka, mintha beszélni akarna, majd karjait kísérté megmozditni, de nem volt annyi ereje.
— Beszélj! beszélj! — susogá a leány izgatottan .... A lovag szólani akart, de nem bírt, aztán erőfeszítéssel erős mozgást tett, és mintha összes leheletét kiadta volna e szóban, susogá: Szeretlek !!...
— Szeretlek, Allahra 1 — susogá AM s megcsókolta a lovag hófehér ajkait, aztán pillanatig elmerengve, hirtelen felugrott és elsietett.
Izgatott és mégis tulboldog kedélylyel sietett tova a sziklák között,fölkereste a legelső forrást és kinyitva kis táskáját, kivette belőle ivó poharát s vizet merítve bele, gyorsan vivé a lovaghoz....
A lovag majdnem eszmélet nélkül feküdt a köveken .... Aissé felemelte fejét, ajkaihoz vivé a poharat, és örömkiáltást hallatott, amint a lovag kiitta a vizet....
— Te élni fogsz, te nem halsz meg! — kiáltá kéjittasan, és aztán lemosta lassankint a lovag homlokáról az aludt vért, majd csókokkal illeté őt.
A hú.8 viz lassankint visszaadá a máltai életerejét, miként álomban, tiint föl neki minden, s ajkai folyvást egy nevet susogtak, és ez egy név volt: Aissé!...
Aissé boldognak érzé magát.... Összetépte kaftányját és gondosan beköté a sebet, folyvást susogott ajka szerelmi szavakat, majd levéve oldaláról a táskát a lovag feje alá helyeié, majd a lovag keblére tevé kis kezét, ha
dobog-e a szív,......s a mint hallá a lassú
lélegzetet, a mint érzé a szívnek dobogását, örömkiáltást hallatva forgott a beteg körül.
A lovag lassanként, hol felnyitva, hol elzárva szemeit, álomba merült.... Most Aissé még egyszer elrendezve mindent, s mégegyszer megcsókolva a halvány ajkakat, intett hü kutyájának és gyors léptekkel távozott tova.
A hü állat folyvást előre ment. Ellenkező utat követtek____
Most már volt ereje a szép Dianának futni, arcza sem volt oly halavány, és szive is gyorsabban dobogott.
A lovag pedig kínosan meg- m egm ózdul va ott aludta valóban legszebb életálmát a kövek
között, szemei le voltak zárva, homloka vörös selyemmel bekötve, s még most is mintha maga előtt látta volna ideálját, ajkai alig hallhatólag rebegték: Aissé szereúek!!...
A léptek mindinkább elhangzottak, a néma csend ismét beállt, nem hallatszék egyéb, I csak a lovag nehéz és lassú légzése!
Mit keresett a máltai Francziaorzság földén ? — ezt már tudjuk. Honnét tünt elő | Aissé, miként egy erdei nymfa, hogy megmentse ! a lovagot a legiszonyúbb haláltól ?... ez lehet | kérdésünk.
Felelünk reá röviden.
Gróf Ferriol,törökországi főoonsul, a fiatal, életerős, folytonosan dorbézoló világfi lassan ■ ként hanyatlott alá. Daczolni indult ki saját ! természete ellen, rendszerét a legdicsőbbnek ! találta az ég alatt, melyhez képest bolondság ; volt minden bölcselet, és tapasztalnia kellett, : elég korán, hogy hedonismusa az ágyhoz szegzi őt, hogy életereje lankad, s egyik betegség, a másikat váltja föl.
— Levegőt! levegőt! hogy tovább tartson az élet, kikeli alkudni a végzettől legalább nehánv évet még 1 ...
Es a gróf megrezzenve a halál szelétől, ott hagyta Törökországot, lemondott minden hivataláról és visszatért ismétFrancziaországba. Most már nem volt oly veszélyes! Mint Adonis ment ki Francziaországból és egy beteges, eltompult érzékű lehangolt közérzésü fiatal-Öreg jött vissza.
(Folyt, köv.) .
GOLENICH KÁROLY.
mondhatjuk, hogy városunk Dunán tulnak Sopron- és Győrrel legalább is egy színvonalban álló kereskedelmi főpontja, oly annyira, hogy piaczi árkelete Horvátországtól Sopronig és a Dunáig már irányadóvá lett, hogy Francziaország, Sveicz,Belgium, sőt figyptom és Amerika kereskedői folytonos összeköttetésbe lépvén Kanizsával, ezt oly telepnek tekintik, mely Magyarország kereskedelmének nevezetes részét magában összpontosítja, honnan a gabona-,, bor-, fa-, liszt-, gyapjú- és bőráruk legczélszerübben szereztethetnek be általuk; addig Zala-Egerszeg semmiféle ipar- és kereskedelemmel sem bir, mert még a legszerényebb igényekhez mért czikkeket is Kanizsáról vagy Szombathelyről kénytelen beszerezni.
4-szer. E nagy kereskedelmi forgalom , Kanizsán két bank és két takarékpénztári, számos segély egyleti s egyéb pénzintézeteket teremtett, melyek pénzforgását képezik Horvátország egy része, egész Somogy, egész Zala földművelése ipám és kereskedelmének, s évenként mintegy 7 millió ftot hoznak forgalomba; s amig a birodalom legtöbb és legnagyobb városában a legutóbbi börzei válság sok pénzintézet bukását idézé elő, addig a mi pénzintézeteink nem játékra és szédelgésre hanem a becsületes productivi-tásra, az általános válság között rendíthetetlenül irányozván működésüket, teljesitik hivatásukat, elleuben Egerszeg egy jelentéktelen takarékpénztáron kivül, mely a helyi csekély üzletek szükségleteinek fedezésére sem elég, — egyéb pénzintézetekkel nem bir, sőt azon vidék pénzforrását nagy részben Kanizsa képezi.
'' J Egy ily főfontosságu kereskedelmi, közlekedési és forgalmi központot mint Kanizsa, a hatósági székhely rangjától, vagy éppen a tőrvényszéktói megfosztani annyi volna, mint az ország hit,elén csorbát ejteni, mint az industriát és kereskedelmet e vidéken, megfojtani az egész ország sajgó fajdalmára. Hisz a törvényszékek és hatóságok szüksége virágzó kereskedelmi vidékeken legjobban érezhető, — hisz a naponkint ezernyi uj jogviszonyba lépő üzleti népnek leginkább kell a tör-, vénykezés áldása.
A tisztán szántó-vető egerszegi vidék ügyeit bizonyára elintézheti egy telekkönyvi hatósággal felruházott járásbíróság is.
5-ör. Kanizsa város stratégiai fontosságát mutatja az, hogy az egész megyére nézve a 48-ik gyalogezred hadkiegészítő s tartalék, a 77-ik honvéd zászlóalj, és 40. számú lovas-század, szórlöveg-üteg és egy honvéd dandár-parancsnokságnak, valamint a cs. kir. katonai lóbeszerzési bizottmánynak székhelye, mig Zala-Egerszeg a legegyszerűbb katonai beszálláso-lásra sem alkalmas, s épen ezért katonailag a legegyszerűbb falusi község sorába tartozik.
Kanizsa évenként csak a tiszti szállásokra 10 ezer forintot költ, mig Egerszeg . elhagyatott topographiai fekvésénél fogva a haza katonai védelme tekintetében egy krajczárral sem áldozik.
6-or. Kanizsa a Dunántul fó-tá-virdai központot és igazgatósági székhelyet képez, mig Egerszeg csakis a legközönségesebb falusi állomással bir.
Folyt. köv.
BELÜS JÓZSEF, g.k.
polgármester.
Balatoni gőzhajózás.
Még egy utóhanggal tartozom, főleg a távol lakó részvényeseknek.
A boglári január 22-diki közgyűlés zajos volt, mert a zalai rész a gyűlés helyét és összehívását az alábbi okokból alapszabályellenesnek vitatván, és Keszthelyrei elnapolását bűrgetvén, csak óvás mellett maradt jelen. — Személyeskedő sértést mégis egyedül F. Gy. ügyvéd ur mondott, de megbocsájtható, mert ugy látszik, nem hirja eléggé a magyarnyelvet, avagy gondolata kifejezésére a kellő magyar szót
eltalálni — Zajos volt, mert az Igazgató évi jelentésében kötelessége és a gyűlés kivánata szerint félolvasta a pénztárnok és consorts. társai elleni azon panaszlevelet, mit a pesti kir. törvszékhez 5 választmányi tag társával beadott, s felölvasá a 18,128. 1873. számú végzést, melyben e károsítások csalási bűnténynek bíróilag kimondattak.
Ez tehát igy közhírré tétetvén, jogomnak, sőt kötelességemnek érzem, róla a távol levő részvényeseket is röviden értesíteni.
A 18128./873. sz. végzés szerint már nagyrészt beigazolt vád az, hogy „megalakulásunkkor G. pénztárnok a társulat költségén kiküldetett, hogy egy hajógyárostól költségvetést hozzon. Ez akkor elment Pestre s ott V. hajó-gyárostól 20,000 frtos számlát kapott, melyet üzlet könyvébe is bevezetett. Mégis ő a gyárossal 25,000 frtos számlát íratott s a több 5000 frtról (respective 3500 frtról) maga számára vechslit vett — s az olcsóbb számlát eltépte — a drágábbat haza hozva elfogadását eszközölte, a titkos vechslik értékét, mint pénztárnok, a gyáros fizetéséből magának levonta''. Ebből folyt a többi, Összesen 10 — 12000 frtig terjedő károsítás sat.
E felolvasást a részvényesek néma indignatióval s panaszlottak is hallgatagul fogadták, — de az utóbbiak csinált ál-többségük érzetében csakhamar vérszemet kapva, 3—4 ügyvédjükkel, kiket részvények czedálásával társulati tagokként léptettek fel — még felyül kerülni és a kárt feljelentő igazg. tagokat megtámadni is próbálkoztak,. — ámde ezek joguk, sőt kötelességük érzetében a kisebbséggel is — természetesen helyt álltak — sőt kimutatták, hogy épen a panaszlott pénztárnok számadásai be nem adása miatt e gyűlés érdemleges tárgyalásba nem is bocsájtkoz-hatik, miért is egy uj gyűlésre febr. 9-ike ki is tűzetett.
A jogalapon álló kisebbségnek ily sikeres küzdelme közt délutáni 3 óráig haladván az idő — a jövő gyűlés helye feltett nagy vitát. A panaszlottak által csinált többség, hogy otthon'' helyben legyenek: jövőre is Boglárt — a kisebbség Keszthelyt kiváná és indokolá. Elnök ur is kimondá, hogy Keszthelyt látja méltányosnak, — mégis elhatároztatott, hogy ebéd után ez iránt szavazás leend.
Ekkor a kisebbség visszavonult s irott óvását beadta s ebben kifejté a gyűlésben szóval is kifejtetteket t. i.:
1-ör, hogy már a mai gyűlés összehívása és helye is alapszabályellenes, tehát semmis, — merj, a 20. §. rendeli, hogy a gyűlés helyét és idejét az elnökkel egyet-értőleg az igazg. választmány határozza meg. Mi itt nem történt — sőt az igazg. választmány ellenkezőt, t. i. Keszthelyt határozta (miként január 6-iki közgyűlés elnök ur gátolt megjelenése miatti eloszlásakor ellenmondás nélkül is e helyet kívánta) csakhogy midőn 3-od nap elnö''c ur e határozatáról értesült, ő már a hiványokat nyomdába küldte. Tehát a gyűlés helye — de a 20. §. követelte hivat, hírlapi hirdetés is mellőztetvén —: ha csak egy részvényes követeli is: semmis leend a gyűlés és annak minden határozata, mert az alapszabályt mellőző többség soha se töSbség — az alapszabályt védő — jobban ennek aegise alatt álló egyetlen részvényes pedig maga is törvényes többség! — kifejté
2-or, hogy a 20. §. a gyűlés helye meghatározását az elnökkel egyetértendő választmányra — s nem a közgyűlésre bízván, ebben a közgyűlés nem szavazhat s az alapszabályellenes cselekmény — szavazás tárgya nem is lehet; — kifejté
3-or, hogy a 20. §. kívánta elnöki és igazg. választmányi egyetértés a jövő gyűlés helye iránt most már meg van, mert elnök ur már itt most Keszthelyt kimondá méltányosnak — a választm. pedig a mult* kor is — most is kívánja — tehát ez közgyűlési szavazás tárgya nem lehet; — kifejté
4-er, hogy a 19. §. Keszthelyt is egyik rendes gyűlés helyűi rendelte, még is ott eddig soha nem volt;
5-ör, hogy e mai gyűlés alatt távsürgöny is jött Keszthelyvidékéről, hogy & zalai rész Keszthelyt kéri; kifejté
6-or, hogy Boglár épen a társulat cassája elleni panaszlottak — f«»kusa levén: az igazgatóság gyanúba is jöhet, hogy egy njabbi boglári gyűlés ezek otthonos köny-nyebbségére — a rájuk vonatkozó - panaszkérdések könnyebb majorizálhatására szolgál;
7-er, hogy Keszthely indifferens és központ;
8-or, hogy a pénztárnok a még el nem kelt vagy ki nem váltott részényjegye-ket igazgatói kívánatra is be nem adván — nincs kizárva azon physikai lehetőség, hogy ily jegyek is szavazásnál szerepelhetnek ;
9-er, hogy több részvényes nyugtái daczára is tollhiba vagy névcsere miatt, részvényjegyét a pénztárnoktól (a ki több hét óta minden ily kiigazítást és kiadást megtagad) ki nem kaphatván: szavazási jogától máig megfosztva van stb.
Mindezen okok az irott óvásban elnök ur által felolvastatva, a fkönyvhöz csatoltattak. Mindezen okoknak pedig fele is elég arra, hogy mind a boglári, jan. 22-iki, mind az itt újra Boglárra febr. 9-re kitűzött közgyűlés — és ezeknek összes határozatai bárha csak 1 részvényes követelje is a nméltgu ministerinm által megsemmisittessenek.
Ámde a jogból és jogos formálitásokból engedni, gyakran eszélyes és hasznos dolog. Tudatom azért a részvényesekkel, hogy az óvás daczára együtt maradt majoritás 4 tagu bizottságot küldött ki, hogy a hajó megvételére jelentkezőkkel alkut próbáljon s ezt a február 9-iki gyűlés elé beter-jeszsze.
Márha ez alku ámbár formailag a a 12., 19., 21. §§. szerint ismét alapszabályellenes, mégis ha lesz, hogy a társulat eredeti fóczélja a Fűlöp-Boglár<-Badacsony közti, ha csak minden 2-od napi hajóforgalom a mostani tariffa mellett 10—15 évig bánatpénz mellett a részvények alpári kifizetése (a bűnperi kár fenhagyásával) vevők által szorosan köteleztetik: akkor igy anyagi aeconomikusjszempontból a hajót és hajózási jogot vevőknek (habár a consortialis tagoknak is) átadni eszélyes leend.
Mert tagadhatlan 1-ör, hogy bármi okozta, vagy ha a eriminalis vádbeli tények okozták is — de a m. e. 8000 frt adósság meg van s ezt kifizetni nincs miből, — s ennek fedezése végett a jövő váromány-beli jövedelmet, avagy a bűnperi kártérítést, semerre hosszasb kölcsönt kapni most nem lehet, — e nélkül pedig a hajó licitatióra jut, mert beperelve is lett 1
Tagadhatlan 2-or, hogy egy vagy egypár vevő (főleg a consortialis tagok, kiké a kikötői helyiség, a hajózást kevesebb kiadással kezelhetik, és jobban fen tarthatják, mint a sok tisztet és nagy lakbért fizetni, kényszerűit jelen részvénytársaság!
A boglári január 22-iki gyűlés m*<io4 rítása kikűzdötte hát, hogy minden egy részvényes választhat, hogy vagy az alapszabály merev alkalmaztatásával ezen és a szinte szabályellenes febr. 9-iki gyűlést és határozatait az óvás törv. okaiból törvényesen megszűntetni követelheti, — vagy tán anyagilag előnyösb alku sikerültén: ebbe belenyugodhatik.
Tessék hát higgadtan választani, — de pillanatnyi anyagi haszonért e hajózásnak körforgalmi, közügyi czélját szemelöl nem téveszteni!
Kár, hogy a boglári febr. 9-iki gyűlés csak szóval — és sem hírlapban, sem meghívóban nem hirdettetik — mert ez ismét alapszabály ellenes!
CZ. K.,
titkár.
Jegyző-könyv,
mely a z.-egerszegi torna-tűzoltó egylet nek Z.-Egerazegen 1874. január hő 11-án tartott rendet közgyűléséről felvétetett
(Folytatás*.)
A gyűlés a lekőszönés követkertében Simon Ferencz urat korelnökké, Hanty Károly arat választási jegyzővé egyhangúlag kikiáltván, a választás vez-tésével megbírna. Simon Ferencz ur elnökválasztásra hiván fel a köz-gyiilént Hanty László mérnök ur az egylet mait évi elnöke egyhangúlag újra elnökké választatott. Hanty ur okul adván halmozott teendőit, rendkívüli elfoglaltságát, magát e tisztségtől felmentetni kéri. A gyűlés azonban ujolag és uiolag kizárólag őt kiáltván ismételt ellenvetések után as állomást elfogadja. Szűnni nem akaró éljenzések közt elnöki székét ismét elfoglalja.
Elnök ur a választás tovább folytatása előtt a közgyűlést arra hivja fel, hogy emelje fel az igazg. választmányi tagok létszámát; — a tűzoltó csapat és a tornászat! szakbizottságok törzstiszti karát, ugy az olvasókör bizott-I mányának torua-tűzöl tó-egyleti tagjait pedig egyenkint azon joggal ruházza fel, hogy az . igazg. választmányban, íuint annak tagjai, — az alapszabályok 15 ik szakaszának végpontjában a határozatképességre megállapított el vek és feltételek épségben tartása mellett helyt foglalhassanak és működhessenek.
Elnök . ur ezen javaslata a közgyűlés egyhangú helyeslésével találkozván, közfelkiáltással határozattá emeltetett.
Javasolja továbbá elnök ur, hogy miután a titkárnak az egylet minden gyűlésén fonlo-sabb teendőiben részt kell venni, és ezt egy embertől alig lehet kivánni, rendszerittrssék az egylet által két titkári állomás, igy a teendők melosztathatnak. Elnök ur érvei helyeseltelvén, javaslata határozattá emeltetik.
Ezen előzmények után felhiván elnök ur a közgyűlést, a tisztválasztás további folytatására, az következőkép ejtetett meg:
Alelnökké: Bozsán Emil; titkárokká: Tóth Lajos, Jámbor Samu; főpénztárnokká: Deutsch Ödön, alpénztárnokká: Ragendorfer Albert; gondnokká: l<oó Ferencz; egyleti ügyvéddé: időab Háry Sándor; orvossá: Dr. I/öwy Mór; szertárnokká: Bozsán Ödön — közfelkiáltással választattak meg.
Ugyancsak közfelkiáltással választattak igazgató választmányi tagokul: Krób Pál. Goldner János, Hanty Károly, Czukelter József, ifjú Skublics László, Weisz Tivadar, Stromeier Ferencs, Fischer László, Grűnbaum Miksa, Bűky Imre, Huber Lajos, Katona Imre, Rosen-thal Gyula, Eisenstldter Zsigmond, Geiziuger vsdön, Rechnitzer Miksa, Pajzs Károly, Erdős Géza, Vöczköndy László, Rechnitser Ignácz ; továbbá: tornászati szakosztály vezetőjévé: Skublics Arthur; torn. szak oszt. jegyzőjévé: Pajzs Kázmér torn. szakoszt. felügyelővé: Heinrich Lipót; torn. szakoszt. tagjaivá: Kollár Ferencz, Kummer Gyula, Szommer Heinrich.
II. A torna-egylet tiszti karának befejezett választása után előadja elnök ur, hogy az egylet annyira egyengette már útját egy megalakítandó tűzoltó csapatnak, hogy annak töm-tiszti kara ez ideileg megválasztható. Megválasztandó pedig, hogy e tisztikar átvévén a szervezkedésnek ót illető munkáját, a tűzoltóság igéié, hovahamarább testté váljék.
Felhívja tehát a közgyűlést a választás eszközlésére. Megejtetett következő eredményűvel :
Főparancsnokká : Kovács Károly ügyvéd választatott.
Ez elfogadván, elnök ur mint ilyent üdvteli éa felhívja, hogy e közelőny tényezheté-sében ismert ügy buzgalmát e téren is érvényesítve, városnak és környékének javára szánt nemes hivatását lelkiismeretesen teljesítse, — kikérvén a vállalatra polgártársaink közreműködését és Istennek áldását
Mire Kovács Károly ur mint parancsnok köszönve a bizalmat, tiszttársai tói és ezek közvetítésével a leendő önkéntes tűzoltó csapattól, nem csak erélyes támogatást, de nehéz hivatala teljesítésében nélkűlözhotlen engedelmességet is kér. Továbbá
L alparanosnokká: Berzzek János, II. alparanosnokká: Czifrák József, őrparancsnok-ká: Paukovics György, orvossá: Rigó Ferencs, szertárnokká: Sohreiber Ferdinánd, titkárrá: ifjú Horváth Gyula, mászók vezetőjévé: Gold-berger Ignácz, szakaszvezetövé: Bozsán Ödön és Simmer József, szivattyúsok vezetőjévé: Goldfinger János, ssakaszvezetövé: Brncker István és Goldfinger Imre, mentők vezetőjévé: Czifrák János, ssakaszvezetövé: Stojanovics Jenő és Lipscher János — választattak.
Es igy, a megválasztott tisztikarban a tűzoltóság magvát sgyűtt látván elnök ur, melegen üdvözli őket és kívánja, hogy bár viharok jöjjenek közbe — e mag terebélyes enyhetadó fiivá növekedjék és hogy e magbói
leendő igei tápot lelkesedést a közönség tztren- . ct>étlenségében enyhet ét vigaszt találjon, — ajánlja az erélyes, lelkiismeretes eljárást minden teendőben.
(Folytatása következik.)
tóth lajos, hanty laszló,
egyleti titkár. e«yleti elnök.
Tapolezai gazdasági
felstibb népiskolának kerti magvak és növények árjegyzéke.
1. K a r v i o 1. Walcherm féle, igen finom és tartós őszi 60 kr. Ázsiai, nagy késői 60 kr. Erfurti, nagy, korai, valódi 2.40 kr. Cyprusi, korai 50 kr.
2. Káposzta. Ivánnapi, korúi 20 kr. Erfurti, kis, febér, korai, kemény fejű 20 kr. Yorki, begyes fejű, korai 20 kr. Hollandi pirös korai salatának 24 kr. Hollandi piros késői salátának 20 kr. Braunschweigi, lapos, nsgy késő: 20 kr. -
3. Kel. Ulmi,nyári, törpe 20 kr. Erfurti. nagy sárga, téli 16 kr. Scrymger-féle legújabb bimbós rózsakel mind feje, mind bimbói finom izünk. I adag 40 kr. —
4. K a r a 1 á b i. Angol, korai kék 12 kr. Angol, korai fehér 12 kr. Uj kék, óriási 60 kr. Uj fehér óriási 60 kr. —
5. Kerék répa. Májust, hollandi k«»raú 6 kr. óazi, kerek fehér 1 font 60 kr. —
6. Burgundi répa. Pohl óriást 1 font 80 kr. Obendorfi, sárga 1 font 50kr. Obeodorfi, vörös 1 font 50 kr. Erfurti, javított palacsk (meszes talajra) 80 kr. —
7. Vörösczékla. Hollandi setétveres, hosszú 8 kr. —
8. Petrezselem. Erfurti rövid, korai 8 kr. Erfurti hosszú késői 8 kr. —
9. Zeller. Erfurti, nagy gomojú 16 kr. Angol rózsaszínű 16 kr. —
10. Sárgarépa. Braunschweigi, hosz-szu vörös 10 kr. Saalfeldí, hosszú, sárga 10 kr. óriási zöld fejű 8 kr. —
11.Pászternácz. Angol, hosszig fehér 6 kr. j.
12. SsPji t a. F-jes Trotzkopf 20 kr. Fejes perpignaner dauerkopf 16 kr. Fejei piszt. ráiiL'' tarka 16 kr. Fejes Ázsiai nagy sárga 16 kr. Fejes Bossin-féle uj és kitűnő 50 kr. Fejes tojás igen korai, édes ízű Jtó kr. Fejes téli barna 10 kr. Fejes endivia, mohkinézésü, finom téli 24 kr.
13. Rettek. Hónspos, hollandi, fehér 8 kr. Hónapos, hollandi, vörös 8 kr. Hónapos bécsi sárga 6 kr. Téli fekete kerek 10 kr. Téli fekete hosszúkás 10 kr.
14. Vöröshagyma. Erfurti, világos• vorés 12 kr. Hollandi fehér, korai 30 kr. Ma-deirai, óriási 20 kr.
15. P orré. Erfurti, téli, óriási 20 kr. Erfurti, nyári 12 kr.
16. P u r a d i c s o m. Amerikai nagy 20 kr. Amerikai óriási 1 adag 10 kr. Korai, apró gömbölyű l adag 10 kr. Korai, körtealaku, húsos és édes, 1 adag 10 kr. Korai sárga, szil-vaalaku, 1 adag 6 kr. Trophy, legkoraibb uj, uagy amerikai fajta 1 adag 10 kr.
17. Különféle. Spinát, nagy levelű 4 kr. Coriander 10 kr. ^Paprika, nagy, hosszú cayeonei 20 kr. Pnprika, nagy, hosszú eayen-nei 20 kr. Paprika, cseresznye alakú, sárga, 1 adag 10 kr. Paprika, cseresznye alakú, piros 1 adag 10 kr. Fehér mák, igen édes és olajdús 4 kr. Tomatia, édes paradicsom, compotnak ujj 1 adag 10 kr. Majoranna, franczia 20 kr. r-
18. Ugorka. Chinai nagy zöld salátának való 30 kr. Erfurti, bőtermő 16 kr. Orosz-c rszági, apró, savanyítani való 20 kr. Apró-fürtös, bőtermő 20 kr. Kigyóugorka, zöld, valódi 48 kr. Arnstaedti, óriási, fehérszínű 20—24" hosszú és igen finom ízű, 1 adag 30 kr. —
19. T ö k. Közönséges konyhai, 1 adag 4 kr. Mázsás, igen finom ízű, újság, 1 szem 4 kr. —
20. Dinnye. Vegyitett mag (Turkes-tán Cantalonp- és Nonplus ultra) 3 legjobb faj-táltól, 1 adag 15 kr. Görög, vörösbélű, fekete-magú, t adag 10 kr. —
21. Borsó, a) Megehető hüvelylyel. Puszpáng de gace Ya'' magas, igen finom, 1 font 70 kr. Korai törpe 1'' magas igen finom, 1 font 70 kr. Angol óriási, kardhüvely ü 6'' magas. 1 font 60 kr. Knight Marrowi Wilmorins, 2'' inagas. 1 font 60 kr.
b) Csak magvai élvezhetők. Dániel 0 Rourke l1/,'' magas, korai, 1 font 40 kr. Prínce Albert 2'' magas, korai, 1 font 40 kr. Májusi korai 2'' magas, 1 font 40 kr. Prínce of Wales 3'' magas, korai, 1 font 40 kr. Lax-tons early profilie, 1 font 40 kr. Arany v. viasz, 1 font 60 kr.
22. Paszuly vagy bab. Algieri, sárgahüvelyü, viaszbab, karós, 1 font 80 kr. Sárga hü vei vű, romai átlátszó, karós, 1 font 90 kr. Sárgahüvelyü apárgabab, karós, 1 font 60 kr. 100-at egyért, bokorbab, sárga szemű, igen bőtermő és gyenge, 1 font 60 kr.
23. Burgonyafsjok. Bisquit, bőtermő, korai, 1 font 10 kr. Hat hetes, legkorábbi, 1 font 12 kr. Jakab korai, 1 font 6 kr. Paúertonz kék, korai, igen finom, 1 font 12
kr. Pattersons victoria, 1 font 12 kr. Pattersons napoleon, 1 font 12 kr. Angol, igen bőtermő, korai, 1 font 12 kr. Grammont, ófiási, takarmánynak, 1 font 15 kr. Rózsa burgonya, legfinomabb és legújabb, 1 font 20 kr.
24. Földieper,tzamócza. 1. Hónapos piros. 2. Vörös Ananáa. 3. Ananás perpe-tuelle, darabjuk 20 kr. 4. La rustique. 5. Boule d. or. 6. Belle de Macheteau. 7. Grand profilie. 8. Souvenir de Kiew. 9. Dr. Nicaise. 10. Sir Harry. 11. Ed. Lucas. 12. The Lady. 13 Emily. 14. Vierl&nder. 15. Constante. 16. Ezellente. 17. Hoveys Seedling. 18. Jenny Lind. 19. British queen. 20. Versailleti. 21. Exhibition. 22. • Emprette Eugenie. darabjuk 8 kr.
Észrevételek:
Az itt felsorolt magvak mind valódiak és csiraképetek. Az intézet kertjében a mult évben számos növénynyel tétettek kísérletek. Az itt árjegyzett fajok tehát már kísérletileg kitűnőknek mutatták be magukat, s igy tenyésztésre méltók. A hol fent, vagy adag nincs kitéve, ott lat értendő.
Hogy ezen magvak és növények valódiak, hogy kitűnő tulajdonságuk által a figyelmet megérdemlik, hogy továbbá, az annyira kényes magtermelésnél mily gonddal jártunk el, arra Tapolcia lakosai, mint kertünk naponkinti látogatói és főkép a termesztett növények fogyasztói akár hány elismerő nyilatkozattal szolgálatunkra állanának. — Intézetünk czélja leven kisgazdákat, baazoukertészeket, vincse-léreket képemi, kertünket úgy kellett berendezni és kezelni, hogy arról tanonczaink, mint mintáról tanulni képesek legyenek, s igy minden műveleti növényből a legjobb fajokat termeljük, s a termelést oly okszerűen kezeljük, a mint azt egy gazdasági intézettől kívánni csak ]ehet. — Az árak lehető alacsonyra szabvák, noha megvalljuk, hogy sok magkereskedönél olcsóbban is megkaphatók; de határozottan tagadjuk azt, hogj azon árú Olcsó, a mely nem valódi, rosz minőségű, és a czélnak meg nem felel. — Mivelési utmutatások írásban, vsgy az intézet kertjében szóval szívesen adatnak. — Kaphatók eztnkivűl intézetünknél kitűnő szerkezetű munka, továbbá kert- és borászati eszközök is. (u. m. aczél ásó 1 frt., nemesítő kés 1 frt 40 kr., olló 3 frt 60 kr., fafűrész 2 frt 20 kr., borsavmérő, alulirt által tervezett 1 frt 50 kr., minden kellékkol, ezukormérő 1 frt., szesz mérő 10 frt stb. más eszközök.
Az iskola javára kibocsájtott 5% os kölcsönt 10 frtot aláirt réssvényesek, a magvak és növényekből a kamaton kívül még 5•/# ár-leengedésben is részesülendnek. Ily részvény még 37 van üresen s csak a tavaszig irható alá. A részvényekből é-enkint bizonyos szám kihuzstik sorsolás utján s a kihuzottak viasza-adatnak aláíróiknak. A részvényesek szíveskedjenek eme jogukat megrendeléseikben megemlíteni. A jövő évben szőlővesszők, málha, egres, ribiszke, nemes gyümölcsfák, melegházi virágok, ,virágraagvak stb. lesznek eladók; szükséges azonban ezekre már őszszel előjegyeztetni ; mert az idéu is korán le lettek az eladhatók foglalva.
Levelek és pénzküldemények bérmente-sen fogadtatnak el s utánvét mellett a megrendelések pontosan eszközöltetnek. — A megrendelésnél a posta-, szükség esetében a legközelebbi vasútállomás is kiteendó.
Megrendelések e czim alatt kéretnek :
T a p o 1 c z a, (Zalamegye) 1874. január havában.
MOLNÁR ISTVÁN,
intézeti igazgató éa gazdasági szaktanár .
Helyi hirek.
— Zalamegyének Z«ls-Egertzegen f. évi február 3-án és folytatva tartott közgyűlése inéltgos Hertelendy Kálmán főispán ur njévi üdvözlő beszédével megnyittatván, mely beszédében igen tapintatteljesen a lefolyt év sanyaru-ságának ecsetelésével adta elő a bizottságnak, melynek megtörténte után — Nóvák Ferencz ő méltósága által a főispán urat a bizottság nevében üdvözölte; beszéde közt a multakra, mint ősi szokásra, visszapillantott, óhaját fejezte ki, bárha hazánk bölcse, ki hajdan e megye termében érveléseivel és tapintatot eljárátával ét tanácsával, a megye fejlesztését gyarapította, jelen aggasztó betegsége folytán azonban most a haza sorsáni működésben részt nem vehet; óhajtja, hogy a Gondviselés előbbi egésáégét vissza adva, a hasié legyen újra, ez után a bizottság és a megye minden egyes polgárának az újévben szerencsét kiván, ezzel az előleges eljárás végett érve, az évnegyedes alispáni jelentés olvastatott fel, melyhez első sorban Skublics László bizottsági tag nr szólalt fel, t esetei te a marhavásárok tárgyában tett alispáni jelentés azon részét, mely a marhavásárok további beszüntetését tartották fenn, mint természetes kifolyását a nyomornak felhozva, indítványozta, hogy a mennyire megyénk a Gond vitelét folytán a marhavésztől ment, de a szomszédmegyék is e tárgyban vészmentesek ; nem látja helyén, hogy a gazdaközönségre oly nyomasztóan ható vásáreltiltás továbbra it fentartaasék, indítványozta, bogy
a szomszédos horvátországi rétzen a szoros zár fontartása mellett azon kikötőméi, hogy minden darab marháról minden vásárra külön szabályszerű vásár-jegy kiállításának kötelezettsége mellett a vásárok felszabadittssstnsk; ezen indítvány Glavina Lajos ur hozzá járuláta — Nóvák Ferencz ő méltótága támogatásával elfogadtatván, a vásárok felszabaditvák, minthogy Csutor Imre alispán ur a helyzetet felderítő, minden kétely eloszlott; — ez után következett Csilla^h László bizottsági tag ur álul bejelentett megyeház kiegészítése tárgyában jelzett indítvány, melyre ismét Glavina Lajos bizottsági tag ur higgadt előadása folytán a törvénybe gyökeredző eljárásra történt hivatkozás folytán, minthogy az indítvány be nem adatott, ennél fogva határozatilag kimondatván, hogy ezen gyűlésben az ügy érdemleges tárgyalásához vitetni nem fog, igy a felizgatott kedélyek lecsillapitvák, mely ezen ügyben Eperjesy Sándor, bizottsági tag, felszólalt, hogy sajnos, mikép a tárgyalandó sorozatba oly tárgyak is vétetnek fel, melyek szabály szerüleg be sem adattak, kérte a gyűlést, hogy határozatilag mondja ki, mikép ! csak oly inditványok vétethetnek fel a tárgysorozatba , mely indítvány szabályszerűleg formulázva, a gyűlést megelőző 24 óra előtt adattak be, tekintve azt, mikép indítványt bár ki is a bízottmányi tagok közül adhat be és mivel esetleg a kérdéses indítvány csak bejelentve, de törvény szerint be adva nem volt, ennél fogva a gyűlés napi rendre tért át, — hogy mennyire voltak a kedélyek felizgatva, mutatta azon körülmény, mikép az Egerszeg-város polgársága talpén állva, a megyeház termét zsúfolásig megtöltötte, éz lehetett látni, hogy csak addig érdeklődött, míg a jelzett indítvány felett határozat mondatott ki, mi megtörténvén, azonnal a termet oda hagyta, ugy látazik, hogy az is az indítvány elejtésében bele nyugodott, a termen kívül azonban elég indignatiót lehetett hallani sz elhalasztás ellen; ez után a gyűlés a 3-ik pontot tárgyaitan, befejeztetett éz szétoszlott.
— Csáktornyán jan. 27-én az ifjúság egy része által rendezett jótékonyczélu táncz-koszoru a legsikerültebb tánczvigalmak közé sorozható. A vidék gyéren volt képviselve: de annál nagyobb számmal vett abban részt a helybeli hölgyvilág. A kifogástalan fesztelenség kezdettől végig uralkodó volt. A tánczet-tély nagyszámú szépségei közöl toillette-jeik teljes dísze által kitűntek Ziegler Etelka, Szíj Laura, Marevvics Irma, Tódor Hermin, Tkal-csics Linka, Anaaics Julcsa kisasszonyok, —-Vizlendvay Magda k. a., Nagy-Kanizsáról, Dr. Hérics Jánosné, Bogy ay Pongráczné, Döme Gézáné, Konyáry Mihály né úrhölgyek; Kaiser Lajos ispánné Uj Udvarról. A tánca szakadatlan s pezsgő jókedv között reggelig folyt. A jótékony czél tekintetében az eredmény ki* elégítő. y.
— Zala Egerszeg-ről következő sorokat vettünk: A •Zalai-Közlöny'' f. évi 9-ik számában különösen a helyi hírek rovatában bekezdéssel „a kik csismadiát fogtak* — ,V. F." Ismeretlen levelező urnák közleményét az igazsággal homlok egyenesen ellenkezőnek nyilvánítom. — Levelező ur hallott ugyan harangozni, — de nem tudja hol. — Mint rendőrnek nem hivatásom a szolgálatomban történteket hírlapok utján hirdetni, — így az esemény leírását sem kísérthetem meg, annál kevesbé, — mert saját személyem van a játékban. — De kérve kérem .V. F." igen tisztelt levelező urat, legyen szives az általa oly igen tévesen közlött esemény miben létéről magának a zala-egerszegi kir. ügyészségnél létező vizsgálati iratokból alaposabb tudomátt szerezni. Csontos Károly, Zalamegye fó csend-biztosa.
— Gyászhír, Kirtchner Márkusz és gyermekei: Kirschner (magyarosított Szűcs) Ármin és neje Löwenstein Katalin : Gusztáv, > Erneaztina éa Frigyes gyermekeikkel; Kirschner Mór és n^je Schreiber Franc/iska : Ödön, Jakab, Vilma, Alfréd, Zsigmond, Dóri és Sarolta gyermekeikkel; Kirschner Julianns özv. Dr. Grílnhutné: Károlina, Imre, Béla és Irma gyermekeivel; Kirschner Katalin férjezett Schwarzenberg Gusstávné: Dávid, Francziska, Lajos, Szelína és Zsigmond gyermekeikkel; Kirtchner Lipót; Kirtchner Zsófia férjezett Reich Miksáné: Zsigmond, Richárd és Olga gyermekeikkel; Kirschner Borbála és Te. ka szomorodott szívvel jelentik felejthetlen neje, anyjuk, nagyanyjuk és anyósuknak Kirschner Már kuszné szülét. Fuchss Eleonorának, 1874-ik évi február 1-én délutáni l órakor boldog egybekelése 45-dik, élte 67-dik évében végelgyengülés következtében történt gyászot kimultát A boldogultnak hűlt tetemei 1 hó 2-án tétettek a keszthelyi izr. sírkertben örök nyugalomra. Béke poraira!
— Hymen. Mihály J. Endre kir. táv-ír dai tiszt febr. 3-án jegyezte el magának Ber-zsenyi János inkei számtartó ur kedves és szép leányát Emília kisasszonyt. Tisztelt barátunknak follegtelen boldogságot kívánunk a szent frigyhez; az uj pár esküvője f. évi májút első napjaiban történik meg.
— A nagy kanizsai tornaegyletnek
a''mult évben 55 működő ét 16 pártoló tagja volt, az idén 80-on felül van. Bevétele 744 frt, melyhez az izr. hitközség jelentékeny összeggel járult.
— Balaton-Füreden a .szeretetház'' javára tombolával egybekötött zártkörű táncz-vigalom tar tátik az Etzterházy épület nagy termében. Belépti dij 1 frt Tombolajegy 20 kr. Jegyek előre válthatók Veszprémben Menetel, Auer ét Krautt urak kereskedésében.
— Negyvenedik évforduló napját febr. 2-án ünnepeitea nagy-kanizsai,,Polgár-Egylet* A kedélyesen megtartott diszebéden lelketitő pohárköszöntést mondottak Sanveber h. elnök, Dr. Horváth A. Gabelkt J. Koch A. Dr. Laky K. Szakonyi, Topolics József, Bátorfi stb.
— Rövid hirek. Lengyelország lé-kormányzója Kotzebue lett. — , Almos* czimü opera nem sokára színre kerül. — A hitelsorsjegyek főnyereményét Rajner íőherczeg nyerte el. — A siami ikrek megháltak. — Komárom és Budapest közt galambposta létesíttetik. — Francziaországban a távirdát postával egyesíteni fogják. — Rákosy Jenő a „Reform" szerkesztője Hontból jegyet váltott Kalmár Lenke kisasszonynyal. — Jalica, a híres borkereskedő, meghalt. — Hunyady László operát 2U0-ikssor adták elő a nemzeti színházban. — Királyunk ő felsége febr. 11 én utazik Szent-Pétervárra.
— Kodolányi visszavonult a tanári pályáról.
— A Csepelszigetre is vasutat terveznek.
— Bécsben és Prágábsn jan. 29-én a villám-leütések sok kárt tettek. — Gerő színtársulata feloszlott — A pozsonyi néme: lap szerkesztőié megőrült — Az oroaz czár hatalma alatt 82 millió egyén van. — Horvátországban a fekete himlő teríed. — Győrött 312 czigány lakik, köztük 70 zenész.
Papírszeletek.
— Amerikahirlapi s t y. I. Egy Omahá-ban (Nebraska állam, Esaak-Araerika) megjelenS lap •(áss saárazon a következő megjegyzést teszi : ,N«k-raska kormányzójának évi fizetése törvényszerűiig agyán 1000 dollárban van megállapítva,. de lopás által 10,000 dollárra Mokta fölvinni ivónként * Boldog orssáf! a hol igazságot ilyen röviden .leplezetlen körülirás'' nélkül lehet elmondani némely állam-férfiúnak.
— No N á n i annyi bizonyos, hogy as én ass-szonyom oly sátán, hogy mi sincs róla, bogy valaha a mennyorságba j áthasson.
— Dehogy nem, jegyzé meg a másik szobaleány, te nem is tudod, hogy as ily fajta asszonyokat milyen jó használhatják ott, kivált áz ilyeneket^ a kik soha som unják meg a dörgést.
▲ mult héten valaki szarvakat árult, melynek •C7 temesmegyei vadászaton egy szép himszarvas birtokában voltak. Az áruló tulajdonos X. ügyvédhez is botért, 5t a szarvakkal megkínálandó.
— Nem vásárolok szarvakat, mondá haragosan Tbemii fia.
— Engedelmet kérek, nem tudtam, bogy már vau a tekintetes urnák.
Érték- ét váltéfolyam február 4.
5*/« metaliques 69.65 ; 5*/« nemz. kölcsön 74.60; 1860-ki álladalmi kölcsön 104.75; bank-részv. 981 —; hitelintézeti részvények 236.75; London 113.20; magyar földtehermentési kötvény 76.75; te-nesvári földtehermentési kötvény 76.—; erdélyi földtehermentési kötvény 74.75; horvát-slavon földtehermentési kötvény 76.—; ezüst 107.10 ; cs. kir. arany Ö.36.—; Napoleond''or 9.04.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, febr. 4-én 1874.
Időjárás: szeles, hideg, ma erÖs fagy,
derült.
Gabnaüslet: utóbbi jegyzékünk óta lényege* változást nem szenved. A fővárosi hirek Is nagyobb mérvű variatiókat nem hoznak. Piaczunk laza. Készleteink fogynak.
Alsó-ansstriai mér5 szerint:
Busa 80—81 fnt 6.20 —6.40. 82—88 fut 6.60 6 85, 84-85 fnt, 7.25—7.45 kr. Rozs 76—77 4.60-
4 90, 78—80 fnt 6.-6.20 kr. Árpa serfSzésre 4 70—
4 90, 5.10 kr. árpa etetésre 8.50—70 kr. Kukoriesa 4.70—90—5 frtig. Zab 2.16—20 kr., minden 60 font után. Hüvelyesek: Borsó 8.55 kr. Bab fehér aj 5—5. 10 krig, ó 4.40—60 tarka bab 4£0 kr. Hajdina 4.30 —60—80 kr. Hajdinakása 11—13 kr iteséje Köleskása 8.-8 50—80 krig. Lenmag 4.60 - 80—6 frtig. Loadek-mag 4—4.10 krig. Lóhermag 29—30—81 frtig bécsi mázsája. — Kendermagban hiányaik minden készlet, ó-borok 9—12 frtig. Idei borok: scliiller 8.95—4.60 kr., piros 4.—5.20 kr., fehér 4.50—5.50 kr., magyar akó seprüstóL
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos. Ajánlkozás.
— Egy 24 évet izr. nőz tanító, ki a tör-vényszabta tantárgyakban, magyar-,, német- éz hébernyelvben alapos oktatást adni képez, oly tanítói állomáat keres, hol neje, ki ügyes ipar-tanítónő, alkalmazást nyerne. — Czime : r. S. m. néptanító, post rettante. Nemetvid (Somogy-megye).
vállal a
») I rovat alatt kóslóttéct felelősséget aem
Meghívó.
-4 „nagy-kanizsai takarékpénztár" az alapszabályok 51. §-a értelmében folyó 1874. évi február hó 10-ik napján a délelőtti órákban saját helyiségében
NAGYGYŰLÉST
tartand, melyre''a részvényes tagok ezennel tiszteletteljesen meghivatnak.
A nagygyűlés tanácskozási tárgyai:
1. Számadási jelentés.
2. Az 1874-ik évi üzlet iránt felülvizsgáló bizottmány választása.
3. A tartalékalap, nyagdijalap és jótékonysági czélokra a mérlegben felsorolt tételek jóváhagyása, ugy a részvény osztalék meg határozása.
4. A választmányi tagok sorából az alapszabályok 61. §-a értelmében kilépett Blau Henrik, Engiánder Lajos, Rosenfeld Sándor. Darázs Zsigmond, Sanveber József, Ollop Ignácz, Pressbnrger Jakab, Bíau József, Hauser János és Tárnok Alajos urak helyett ujak választása, vagy ezek újbóli megválasztatása.
5. Netaláni indítványok meglétele.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1874. évi január hóban.
A nagy-kanizsai takarékpénztár igazgatósága.
JEGYZET. A t. cz. részvényes tngok szavazó lapjuknak átvételére a takarékpénztár helyiségben folyó évi február hó 9-ik napján megjelenni felkéretnek. (2665—1)
Első s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
MT órák! H a legjatányoBabb árak mellett egyedül
Angol diploma
AUER JÓZSEF
11 08 k. szabadalmazott chronometer és műórásnál
k n pliatók
SZEGEDEN
Arany érem
Nagy raktára a ligitfabb és legszebb
cotillion - jelvényeknek,
j 7
alakzatoknak és tánezrendeknek
a legolcsóbb árért található
K A N I T Z C.,
papir és galanterianemüek kereskedésélen, Budapesten, Dorottyautcza 12. sz. 1260—3)
Felbátorítva azon kegy és elismerés álul, mely szerint na ját tanulmányit óráim számos bel- és külföldi kiállításnál a legjobb sikerrel versenyezvén, szerénytelenség nélkül kell kijelentenem, miszerint 6 cs. kir. felségétől aranyérem, a londoni és bécsi világkiállításnál aranyéremmel felérő angol diploma éi kitüntetés, a kecskeméti kiállításnál ezüst diszérem stb. által lettek jutalmazva.
Midőn tehát leszállított árakkal ellátott uj árjegyzékemet a n. é. műpártoló közönség pártfogása végett bematatom, bátor vagyok e szerinti megrendelést annál is inkább ajánlani, mivel óráim mind szilárdságra, mind pontosságra, ming jutányosságra nézva minden más hason iisletbeli órák felett előnynyel bírván, a rendes és pontos járásért 10 évig kezeskedem.
Orák urak rémére: Ezüst hengeróra 4 rubinnal
10-12 frt.
14-16 „ 13-15 „ 16—18 ,
15—18 .
17—21 „
18—23 .
órák hölgyek rénzére:
KzQst hengerórák 4 és 8 rubinnal 12—17 frt
Arany hengerórák..... 24—29 •
„ 0 zoraánezozva . 30-35 ,
„ „ arany köpenynyel 35—39 ,
n 9 zománc és gyém. 41 ■—47 „
„ n kristály üveggel 38—40 »
„ , dupla tokkal . . 44—47 *
„ horgony óra 15 rubinnal . 44—45 » B „ , n krist. üv. 46—48 „
„ „ d. tokkal 48-55 „ valódi kulcsuélküli remontoír 54—60 „ „ . - » d.tk. 75-180 „
25 —58 , l.in»órnk:
54—100 . Ingaóra 8 napi felhúzással . . .
9 m „ . óra s félóra üt. 55—80 „ „ . , • negyed sóra üt.
90—150 . Havi regulátorok ......
Ingaórák bepakolási dija 1 frt. 50 Ezenkívül serkentők, zenélő franczia bronz és mindennemft órák, valamin és ezüst, talmi és aczél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
d. tokkal , B 9 krist. üv. . „ „ d. tokkal horgonyóra 15 rubinnal
„ , d. tokkal angol horg. óra krist üv.
„ , d. tok. 21—27 valódi kulcsnélküli remon-
toir horgonyóra ugyanaz dupla tokkal
Arany horgony óra 15 rubinnal » ugyanaz dupla tokkal . „ valódi kulosnélküli remontoír kristály üveggel . » ugyanaz dupla tokkal .
28-34 34—28
— 21 . — 42 , -69 „ -38 , kr.
t arany
Vidéki megrendelések a pénzösseeg előleges l>e^itld&áe vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Órák javításra vagy becserélésre elfogadtatnak
Regulázásért külön dijak számittatnak.
(1129-6)
Dr. HANDLER MOR
orvos- és sebésztudor, szülész és szemész gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztositáss mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az őnfertozésnek minden következményeit, úgymint:
magömléseket.
lefolyást,
az ingerlékeny gyengeséget, az ond
tehetetlenséget
különösen a
(1156 — 20) (elgyengült férfierőt)7
2) húgycső folyásokat (még oly idülteket is), anemzdréssek bujakóros ffkelyeh és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
3. liugycsösztikülésefeet,
4. fris és idült nyák folyásokat nőknél, az úgynevezett frhérfolyást és
az onnan eredő
magtalanságot,
5. bőrkiütéseket,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délután
3 órától 5-ig, és este7 órától 8-ig. Lökik Pesten, Lipót-város, nádor-tUcza 13. sz. 1. em. 14. ajtó sz. Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek megköldetnek.
A csikólegeltetési jog
1874-iki idényre haszonbérbe adatván, a vállalkozni kívánók akár együttesen, akár magánosan alulirtnál f. évi szentgyörgynapig jelentkezzenek. Egy csikótól 12 forint a haszonbér, mely összeg előre fizetendő.
<1264-1)
DERVARICS JÁN08,
földbirtokos.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása. Nagy-Kanizsán.
Valódi csőd végeladás
a
Metropole nagy bazárban
Béos, PrateratrasBe Nr. 18 Legnagyobb raktár norinbergi rövidáru, pipere és ssükséglettárgyakból, nem különben legnagyobb választéka játék-,
és társasjátékoknak
30-50Val alább adatik a vételárnál.
Mindenki, ki egy forinton felől vásárol, a bécsi világkiállításról egy gyöuyörü képet kap ingyen.
Illatszerek:
1 darab mondola saappaa ............8 kr 1 dobos illatsser ..............10 kr.
1 „ növény „ ............5 r 1 n * a legfinomabb min/ingben: mint Esbouquet,
^ * glycerln nagy ssappan .........8 » Jokey-Klub, Renorfa, Jaamin, Violett de mars stb. 60. 80. kr. 1 frt.
1 , valódi róssa ssappan..........10 » öasees illat •■erek as ela8 angol éa franocia gyárakból.
1 n orvosi theer ssappan minden bSrbetegség ellen . 18 „ Elektro-galvaniaált gyflrflk, legjobb aier eans, köaavény a máa EgyedflU rakhelve a« egéas monarobiában a valódi Ricinusolaj- idegbajok ellen 1 darab eaak 60 kr. keaSosnek Firnából (Ssásaorsság), mely a haj kihullását meg-
gátolja ; egy dobos pléhretesassél sl*lrásaal l frt. „ . .. „ Nlno.több* ö.ahaj!
Osiklr ssaWdalisasott E*"n Mf«*tös«er a legártalmatlanabb, mely eddiglétesik, tetaaéa ás Talamennyi orvod taroltáé által fogfájdalóm és daganat ellen "•''Int világos vagy aetét marad, ára egy dobosaal 1 frt. elismert scernek nyilvánított, és a «»áj roaaatagát ia eltávolító Nápolyi hajfeatSaaer Cambrel Morfltt vegytanártól, Marylandból, fo gpáp (Anatherum Borasonm) ára egy doboanak 1 frt 60 kr. 2 dobottal, hibátlan 2 frt 60 kr. Londoni éremmel 1862.
Egyedüli rakhelye a valódi hajnövesztő-etsenznek.
Qyár: Bécs, Ruoppgaaae 12 sa. Legjobb saer, rövid idö alatti asskál nRveaatéaére Dr. Jnpaugg valódi jelével ellátva kis ttvegeaével 90 kr. nagy 1 frt 60.
Farsangi eszközök:
eoat legyesff darabja .... 10 kr. Legnagyobb raktár jn* bonbonnlerab6l, jnx
^selyemmel bevonva.....26 a Nagy válasetékn Knall-Bonbonnlera, mely alakok, lárvák: fttiértánearendek, oaokortar-
Egésaen selyemmel.....40 . egéaa oarnevall öltöaéket magában foglal, tókt talmi-aranytárgyakból, n. m. melltük
Fehér atlaaaba vonva 80 krtól feljebb. n. m. eapkát, keatyüt sat. 16 krtól 1 frtig. fülbevalók, órák, lánosok, gyttrtk éa jel-
Csokonai.........70 . vények.
Pompadonr........60a
Továbbá legnagyobb válasaték valódi éa k l p r ó b ált e si g a éa elefántosont legyesSkbftl. Ezenfelül 1000 máa tárgy, melyek Itt nem neveatetnek meg, u: m: ékaaerek urak és hölgyek saámára munka, éa ntasó-tárgyak, nUsáai éa vadáaaaÜ anyagok, brona-, fa- éa b&rkéaaülékek, Ujt — éa valódi borostyán aalvarsaopokik, rövidáru éa téli kelmék éa optikai tárgyah. Kimerítő képes árjegysékek mindenhova ingyen és bérmentve küldetnek.
WlegrenAetéKek vidékre pontosan entkftiSll«(tiek. (1251—3)
NAG1-KANIZSA, 1874. február 8-án.
12-llc szAm..
Tizenharmadik évfolyam,

Eiíflzetesi ár:
" eeéW- «Tre
frt.
erre
erre
• tegyea
A"{7j/ Krtm 70 Ar.
Hirdetések I G hanáboa petitsorban I i 7, másodszor 6 s minden I I további sorért 6 kr. I
I NYILTTÉRBEK ioroakiut 10 krért tétetnek fel.
II Kincstári illeték minden Jj legyes hirdetésért kíilönf * 30 kr. fizetendő. *
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: „ZALA-SOMOG
ÖZLÖNY
A lap aaeüetni részéi j .iletó köziemenyek »'' szeraeaztóbaz, —
anyagi részét illetó közlemények pedig t
tudóhoz bérmentve in--.ésendók:
XAGY-KA JílZSA Wlasslesfcaz. Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Késiratok riiua nem
küldetnek.
Nanv Kanizsa város helyhatéságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .Zala-Somogy gőzhajózási részvénytársulat, ugy a „zala egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkinl kétszer, vasárnap- * csutortflkfln, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Meghívás
a balatoni „Z 4 LA-SOMOGY" gőzhajó zhní ré^ívc''uj''IÁNMdág
folyó 1874-ik évi február hó 9-én Bogláron, az ottani vendégfogadó teremében reggelilOórakor tartandó
közgyűlésére,
melynek tárgyai a következők :
a) elnök és igazgató választása;
b) a választmányi t&gok kiegészítése;
c) a négyes bizottmány eljárása feletti je-
lentés ;
d) a volt társulati pénztárnok számadása
feletti számvizsgálói bizottság jelentése;
e) a jövő évre vonatkozó számadás és mér-
legelés ;
f) a társulat fennállása vagy feloszlatása
körüli tanácskozmány;
g) a társulat terheinek fedezése feletti intéz- j
kedés; és végre
h) indítványok tétele.
A társulat részvényes tagjai azon figyelmeztetés mellett, hogy részvényjegyeiket magokkal hozni ne terheltessenek, ezennel tisztelettel meghivatnak.
Lengyeltóti, 1874. január hó 30-án.
A közgyűlés határozatából:
GÁSPÁR LAJOS,
helyette* jegyző.
Emlékirat
Nagy-Kanizsa város közönsége részéről a törvényhatóságok aj felosztása tárgyában benyújtott törvényjavaslat, különösen ennek'' Zala-megye törvényhatóságára vonatkozó részének módosítása érdemében.
(Folytatása és vége.)
7-er. Kanizsa rendkívüli áldozatkészséggel 8 osztályú főgymnasiumot, kereskedelmi- és polgári iskolákat állított fel, hol nemcsak a szomsz éd-megyék, hanem Horvátország egy részének ifjúsága kiképezést nyervén a magyar viszonyokat s nyelvet megismeri; — addig Z.-Egerszeg az úgynevezett polgári vagy elemi iskolánál semmi egyebet felmutatni nem bír, sót a megyei főtanfelügyelőség is Kanizsán székel.
8-or. Törvénykezési tekintetben őseink is már felismerték Kanizsának, mint egy roppant nagy vidék központjának fontosságát, mert 1695-ik évtől fogva e város önálló bírósággal volt felruházva, s ezt önerejéből 1871-ik év végéig, az akkor bekövetkezett uj bírósági szervezet életbe léptetéseig mindig fentartotta, a jelenlegi alkotmányos kormány és törvényhozás csakis az őoök dicséretes példáját követte, a mikor e várost 1872. évben egy királyi törvényszék székhelyévé jelölvén ki,. egy kir. törvényszéket itt tényleg felállított, sőt daczára a nyomasztó pénzviszonyoknak mult évben egy közel 50.. ezer frtba kerülő s a brüsseli mintájára készült példány börtönt építtetett a kir. törvényszéki épület udvarára. Nem szabad feltennünk, hogy a törvényhozás e roppant költekezésnél a jövőnek szem előtt tartása nélkül járt volna el, ugyan azért már e börtön építést annak zálogául
. kell tekinteni, hogy Kanizsa és vidéke {fontosságát a törvényhozó hatal >m felismerte és méltányolta.
9-er. A pénzügyi helyzet sanyarú -sága a csáktornyai kir. törvényszék feloszlatását helyezvén kilátásba, ez esetben ezen vidéknek csak N.-Kanizsához lehet és kell csatoltatnia:
a) mert ide van legközelebb, ós Muraközt a vasúti összeköttetés közelsége ide csatolja,
b) mert Muraköznek is Kanizsa képezi kereskedelmi, pénzügyi központját,
c) mert Kanizsa századok óta a magyarság erős védbástyája a slavismus ellen.
A legmostohább s a legfélszegebb intézkedés lenne országunk e gyönyörű vidékét azzal elkeseríteni, hogy a két napi járásnyira lévő Z.-Egers/.eghez kapcsoltassák közigazgatási és törvénykezési tekintetben; ez által méltán azon vágy keltetnék fel a vidék tisztán horvát ajkú népességében, hogy a Csáktornyától csak egy óra távolságra lévő varasdi nyelvrokonaikhoz kívánkozzanak közigazgatási és törvénykezi tekintetben.— Muraközt Z.-Egerszegbez csatolni, annyi volna, mint ar lHirisiuos és Sferisnras elkeseredett izgatóinak e vidéket kezére játszani, mert méltán fájlalhatná, a becsületes és szorgalmas horvát ajkú muraközi nép, ha Vasmegye szélére űzetnék ügyeinek elintézésére, annál inkább, mert a vasúti fekvésnél fogva egész Muraköznek N.-Kanizsán keresztül kellene a tőle oly messze fekvő Göcsejbe, Z.-Égerszögre utaznia, holott N.-Kanizsával az egész Muraközt átszelő vasúton naponkint 3-or közlekedő vonatok a lehető legközelebbi s szakadatlan érintkezésbe hozzák; amíg Kanizsához leendő
csatlásban bizton hisszük mindnyájan édes örömmel nyugodnának meg s a korona e drága gyöngye tovább is készséggel val-laná magát horvát ajkú magyarnak.
10-szer. Ha az önkormányzati költségek az egyenes adók arányában vettetnék ki, ez esetben az igazság és méltányosság követelménye, hogy ELanizsa legyen a székhely, mert mig Egerszeg alig néhány ezer forint adót fizet,. Kanizsa városra magára 80,000 ft egyenes adó esik — tehát vidékével az összes megyei adózás legnagyobb hányadát viselvén — bizonyára inkább jogot tarthat a székhelyhez, mint Z.-Egerszeg, mely csakis ánnyival járul a közterhekhez, mint valamely nagyobb falusi község.
11-er. Ha, mint reméljük, az esküdtszéki intézmény nemcsak a sajtó, hanem más vétségekre vonatkozólag is, édes hazánkba be fog hozatni, Z.-Egerszegen alig találkozandana a törvényes (más országok rendelkezését véve ezúttal zsinórmértékül) qualificatioval ellátott elegendő számú e tisztre alkalmas egyéniség, és a polgári kötelesség betöltése az erre minősített férfiak tulterbeltetését vonná maga után, mig városunk aránylag terjedelmes intelli-gentiája az e részben alkotandó törvény kívánalmának is mindig képes leend eleget tenni.
Ha tehát e nagy — mintegy 250 ezernyi népességű vidéknek topographiailag közlekedés, kereskedelem, népesség, nemzetiség, czélszerüség szempontjaiból egyedül I lehetséges központja N.-Kanizsa, nem képzelhetünk olyan hazai kormányt, vagytör-: vényhozó testületet, mely ezen országos , érdek előtt szemet hunyva, hazánk e szép
TkKCZA.
Ott filénk ...
(Stnrm.)
Ott Olénk~a bérez oldalán,
Köröttünk nagy caciid vala, Csak a lombok közt zenélt Szel ló langy fuvallata.
Harmat Olt a kis virágon
É< a vlilgyre köd borolt, Felettünk fenn-n lebegve Kis róa*aíelliS vonult.
8 mig a szív, szivén nyugodt, — mi
Olyan boldogok valánk Nem is liiflzem, hopj ,a földre . . . Mi az egbe tartozánk
fclfcledtlik a világunk Keservét és báuatát 8 reánk egy ssebb nap koránya Hinté róssa- hajnalát. —
ZALAY.
Egy elfeledett Írónő.
{Hegényos életrajz), (folytatás).
Azonban tévedés lenne azt hinni, hogy a gróf egyszerre meghunyászkodott, hogy aris-tippusi életét talin ascetai élettel cserélte fol. Sőt inkább nem i A rémület a folytonos her-vadáe miatt csakis időszerű volt, s s mint Pária salonjai felrázták ismét az idegeket, amint
| az ajdonság az élvezetekben kápráztatott, úgy [ a gróf is, habár nem oly vak- hévvel mint ez-| előtt, de most is felnyitá salonjait, a bor, zene, I hölgyek, a dicséret, a győzelmi mámor lassan-j ként ismét vaddá tevék, s végre megnyugodott I a végzetben is, hogy megkell halnia, de legalább szivarral szájában, bor zene, és szép nők között kivánt elszenderülni. —
— A legistenibbkövetkezetesség; — ki-I áltá gyakran — csakis egy stoikushoz illik!
A régi armjuezi napok ismét felderül-j tek, malitság — mulatságot követett, a régi '' társak előjöttek ismét, a zene fen harsogott, s mindaz mi kellemes, mi izgat, volt bővében. A dorbézoló társak közül sokan emlékez-| tek vissza ama raulti napokra, midőn »e g y I angyal" maodolinnal kesében elragadta szépségével, gyönyörűen csengő hangjával az ! egész társaságot, sokan kérdezték a konsult.
hogy hová lett az a szép leányka, és midőn ; a konsul azon választ adá, hogy Törökország-| ban hagyta, sajnálkozással hallgatta a tár- , ; saság. —
Pedig a konsul nyilván hazudott. Az a szép angyalarczu dalnok, ki elbájolta kórnye- ; zetét mindig, — Franosiaországban volt szintén, még pedig alig két napi távolságra Párisiéi, a konsul birtokán. — De hi valaki ott kereste volna a szép dalaokot, bizonyára sohasem találta volna föl. —
Alig kétórányi távolságban Páristól fe-küdt a grófnak egy igen tekintélyes birtoka, i A sziklás erdők, azon hely, hol mi jártunk, hol a máltait találtuk, hasonlag ezen birtok része volt Ezen évezredes erdők alig láttak j néha-néha egy embert, meg volt tiltva a va- J dászat, a favágatás és csakis egy évben egy-
szer-kétszer hangzott ott föl a vadász ebek csa-hogása, midőn a gróf a vadásztársasággal üldözte a vadat. Ezen erdők azon részéhez, hol a sziklák magasan feltornyosulva, rideg komor rémes benyomást tettek a kedélyre, a köznép ezernyi mesét fűzött. — Voltak sokan, kik azt álliták, hogy az éjelenkint a boszorkányok g/ülhelye, majd mások félve kerülték meg ama helyet, mert ott gyakran égi hangok a sziklák közé csábítják az embert, ét ki eddig elég balgatag volt, oda menni éjjel, vissza sem tért soha. — A környék falu népségei ki-fogyhatlanok a mesékben, melyekben mindig az erdő ezen sziklatömegei szerepelnek, majd agyonvert áldozatok, kiket a csábító hang oda csalt... És még azok is, kik elég vakmerők voltak meggyőződni a mesék igazságáról, azt állítják, hogy gyakran zivataros éjjelben egy fekete alak suhan végig a sziklák között és egyszerre eltűnik, majd mintha a sziklák alól panaszos hangok töniének föl, majd gyönyörű dalok, és mig ők bámul vas remegve várták, hogy mi fog ezután törléuni, addig a fekete alak, ugyanaz, ki szemök láttára tűnt el, egyszerre hátuk mögött fut ismét tova, s a sötétségben csak szemeinek tüze látszik. — Az ilynemű mesék eredményezték aztán azt, hogy e szikláktól fedett erdőrész egészen kihaltnak látszik, hogy még az is, ki távol tőle elhaladt, ájtatosan keresztet vetett magára. E sziklacsúcsok tói mintegy negyedórányi távolságban, hol már gyönyörűen tenyésző erdősátorok emelkedtek, látható volt egy erdészlak, mély ugyan külsőleg rozzant állapotban -van, de benn elég jzlésseí volt rendezve. Itt lakott már rég időktől fogva egy öreg, kopasz, 8 meggörnyedt ember, ki alig volt kétszer életében a
félórányira fekvő falukban, a vidéken nem társalgott senkivel, s a környék olyannak tartá ót, ki a sziklák között lakó boszorkányokkal áll a legbensőbb barátságban, még inkább meg-erősité a közönséget e hitében ama körülmény hogy az Öreg magába zárkozott, és soha nem nevelő ember, ki iszonyú szélos fekete kalapot hordott, mely elfedé arczát, s hosszú bő köpenyt télben ugy, mint nyárban, gyakran bekóborolta a távoli vidékek erdőit is, de le a falukba soha nem ment, és egész halmazával vitte a füveket, gyökereket haza, hogy azokból a boszorkányok mérgeket készítsenek. Azonban, daczára titkos lényének, a fekete ember igen nagy népszerűségnek örvendett. 0 volt az egész vidék hívatlan orvosa, és azok közül, kik betegen mentek hozzá, egy sem tért vissza anélkül,, hogy fel ne gyógyult volna. Ezek aztán azt beszélték otthon, hogy a fekete ember adott nekik nyughelyet, ellátta őket étellel és gyógyszerrel, hogy egész királyi fényben van berendezve szobája, hogy a fekete ember soha sem nevet, nagyon keveset beszél, s öregsége daczára is szemei olyan tüzesek, mint egy ifjúé. Kincs otthon, csak éjjel, ekkor lehet vele beszélni csak, de ekkor sem bocsátja be az érkezőket a szobába, hanem az eresz alatt beszél velők, és a kiket megtart magánál, megígérve az orvoslást, azo -kat nagy terembe vezeti, hol nincs egyéb ágyaknál. Gyakran éjjelenként többen meglátogatják a fekete embert, sőt már azt is beszélték a vidéken azok, kik nem rég tértok vissza a gyógykezelésből, hogy ő nekik ugy tetszett, mintha valamely szent alak gyakran ágyaikhoz lépett volna, és megnézte őket... Pénzt soha sem fogadott el a fekete ember, de [ ajándékot igen, ha az nem pénz volt, —
vidékét tönkre téve Z.-Egerszegre helyezné >• a központot, csak azért, mert hajdanában ott volt. Hisz Egerszeg tehetetlen hanyatlását legegyszerüebben bizonyítja az is, hogy mfegye gyűlései a botránykozásig lá-togatatlanok, annál is inkább, mert századoktól fogva még épitkezési tekintetben sem haladván semmit, a vidéki bizottmány i tagoknak sem képes szállást adni, mig N.-Kanizsa nemcsak a vidéki bi-zottmányi tagok befogadása- s ellátására elegendő helyiséggel | vendéglőkkel bir, hanem magae város polgárai a megyebizottmánynak. y,o részét — a tisztviselőség ide nem számításával — képezvén, minden esetre a megyei közgyűlések, önkormányzatunk e fő palládiumának megtartására a kívántató számú tagokat mindig képes leend előállítani.
Ugy hiszszük, hogy e lehetőleg rövidre összevont emlékiratunkban sikerűit azon döntő érveket előadni s meggyőzni, hogy Zalamegye összes hatóságának Nagy-Kanizsára váló áthelyezése nemcsak a kor kívánalmainak felel meg, hanem valóban az eszélyes politica követelménye, és valamint hatalom szóval központot de-cretálni nem lehet, ugy mászrészt a törvényhozást az ősi gyakorlat legkevésbé se kötheti, hisz nem csak meglehet, de őseink iránti kegyeletből szívesen megengedjük, hogy ők hajdanában a legbölcsebben intézkedtek akkor, midón Zala-Egerszeget választák e megye székhelyévé, de más részről az is elvitázhatlan, hogy a hatósági székhelyet nem a Történelmi mult, hanem a haladási, különösen a forgalom és a magánviszonyok és kívánalmak kielégít hetésének összpontosulása jelelik ki, és miután városunkat nemcsak geographiai fekvése, hanem fejlődött ipara, kereskedelme, iskolái, vasúti összeköttetései s számos más előnyei ilyennek önként s önmagukból ajánlják, és igy petitióikat nemcsak saját provinciális, hanem sokkal magasabb állami érdekek is pártfogolják, ennek kedvező elintézését annál biztosabban reméljük, mivel szerény felfogásunk szerint ez az egyedüli uta csak nem rég visszacsatolt, és egyházmegyeiig még most is Horvátországhoz tartozó Muraközt kielégíteni s szives vonzódásában megtartani, mig ellen esetben nem titkolhatjuk el abeli aggodalmunkat, miszerint városunknak és ezáltal közvetve Muraközuek, Zala-Egerszeg-, vagy talán a történelmi mult kedveért történhetendó háttérbe szoritha-tása a legközelebb jövőben vészes ágita-tiókra adhatna alkalmat, és -utóbb még a magas kir. kormány és törvényhozásnak
De ki is bántotta, háborgatta voina azt a
feketeorvost, ki az egész vidék legnehe-
zeb betegjeinek volt őrangyala 1! . .
4 Vajjón lehetett-e a kopott erdészlakban kincs, midőn lakójs már évek óta remete életet él, és agy látszik, utálja a pénzt, mert nom fogad el senkitől II..
Egyszerre a néma csendben, az éjfél idejében, megrázta az egéos erdőt egy hatalmas hang, mely minden kíséret nélkül egyedül hangozva mintha a föld mélyéből törne föl, majd elmosódva, megtőrdeltep, majd még>e szavakat is híven visszaadva:
»De profundis ad te elamavi! 1 . hangzott a mély, erős, férfias hang a távolbői, majd midőn az elhangzott mandolín kíséret mellett egy érzékeny, a szivet átnyillaló nőibang hangoztat á :
A szarelem lobogóját Felviszem a magas égbe, .
8 kitűzöm a megás égen A csillagok tetejébe! ! . .
Egyszerre megszakitá e dalt is egy nagyon távolról hangzó kürt szava, majd halk lódobogás. Most ismét néma lett minden, csak a falevelek rezegtek, de aztán az érdészlaktól néhány lépésnyi távolban, egy sziklahalmaz megett, harsány, fölmagasztalt hangon nyilait át a légen: A1 Allah! U Allah!. . .
A kiáltó szavak után sötét fej emelkedett ki a sziklahalmaz körfii, majd egy izzó szempár villogott az éjben, aztán eltűnt ismét, csend lett újra. —
A távoli lódobogás mindinkább erősebb lett, sz erdőjt visszhangja megezerszerezte azt, míg kevés időmulva s keskeny kanyargós uton egy lovat körrajza bukkant ki —
az ország integritásának megóvására irányzott törekvéseit tetemesen nehezíthetné.
Nagy-Kanizsán, 1874. évi január hó 16-án. BELU8 JÓZ8EF, k
polgármester.
A zalamegyei tanfelttgj elő évi Jelentése.*)
Tekintetes megyei iskolatanács 1 Az 1868. XXXVIIL t. cz. 132. § a értelmében a tankerületi iskolatanács a megyei bizottsághoz s annak közvetítésével a nmélt. vallás- és közoktatási m. kir. ministeríumhoz működéséről s a tankerület közoktatási állapotáról tartozik évenkint egyszer jelentést tenni.
Az állam által gyakorolt népoktatási felügyelet azonban a tankerületi tanfelügyelők kötelessége levén, a tankerfiletökbeli népoktatási ügy minden mozzanatairól közvetlen tudomást szerezni, a törvény által követelt évi jelentés összeállítása is a tanfelügyelő hivatásának képezheti egyik lényeges részét.
Ennélfogva a salamegyei tankerület népoktatási viszonyait illetőleg, a lefolyt 1873-ik évről van szerencsém a jelentést a következőkben tiszteletteljesen előterjeszteni:
1. Tanfelügyelői hivatalomat ministeri hivatalos kineveztetés folytán 1873. évi május 31-én foglaltam el s Zalamegye népoktatási ügyeinek vezetését tényleg megkezdettem. Működésemet azon világos öntudattal kezdettem meg, hogy Zalamegye népoktatási ügyeit tehetségem szerint előmozdítani, a hiányokon segíteni, az akadályok elhárításához odaadó munkaságommal járalni, mint magyar polgárnak, s mint tanfelügyelőnek kétszeresen szent és elengedhetlen kötelességem. Igyekeztem is ezen kétszeresen komoly kötelességemnek a lefolyt évben megfelelni, de már működésem kezdetén megdöbbenve kezdtem észrevenni azon szomorú körülményt, hogy népoktatásunk terén még most is oly sok a hiány, oly nagyok az akadályok, hogy azok megszüntetésérc, azok leküzdésére a jslen szervezet mellett a legnemesebb törekvésekkel párosult komoly munkásság is alig képes. Meggyőződtem erről kezdetben mindjárt, midőn a tanfelügyelőségi irattárt átvettem. A tanfelügyelői irattár átvételekor nem csekély mennyiségü s nagyobb munkát, hosszasabb eljárást igényelő, hátralék, vagyis elintézetlen ügy darab jutott kezemre, a mit természetesnek találok, természetesnek fogja ezt velem találni mindenki, a ki meggondolja, hogy Zalamegye népoktatáai ügyeinek vezetése 1869. óta a lefolyt évig egyetlen ember, előbb Bója Gergely, később Krób Pál urak vállaira nehezült; azé a Zalamegyéé, melynek 500 községe, 300 pusztája e szerint 800 helysége 524 iskolája z 566 tanítója van.
A törvényben kötelességévé tétetik, a tanfelügyelőnek, hogy a tankerületében levő iskolák mindegyikét évenkint legalább egyszer meglátogassa s azok szellemi, anyagi állapotáról személyes tapasztalatai felhasználásával is jelentést tegyen, de kötelességévé tétetik az is, hogy &z irodájában halomra gyűlt írásbeli munkálatokat elvégezze, a mi vasszorgalommal teljesíthető lenne akkor, ha a tanfelügyelő
*) Felhívjak a t- közönség figyelmét e szabadelvű jelentésre. Sserk.
A lovas vágtatva közelgett, ló és lovas merészen ugrotta át a nagy sziklákat, a mélyedéseket, s egyenesen az erdészlak felé tartott. —
— Megállj! — hallatszék most több hang azon szikla előtt, hol a tüzes szempár húzódott vissza az előtt. —
— Én vagyok! — felelt nyugodtan a lovag, s a két török, leereszté fegyverét, s erősen tartá a lovat, mig a lovag arról leazökve, az erdészlak ajtajához ment, kinyitotta annak
.ajtaját egy zsebéből kivett kulcsesal, és belépett, becsukva az ajtót maga után ismét. .. Most meggyújtott nagy nehezen egy sarokból elővett kis lámpát, éa benyitott a szobába. . .
Üres volt minden . . . Egy durva asztal, szék, a sarokban egy rozzant ágyféle, erdei mohából, a talaj beszórva fadarabokkal, elszáradt növényekkel. —
A lovag félrerúgva a faágakat, a falhoz lépett, s egy kiálló szöget megszorítva, rögtön felnyílt egy titkos ajtó, sötét lépcsőzetes üreget láttatva. A lovag betéve maga után az ajtót, bátran lelépett a lépcsőzetre, majd tágas alagúton haladt tova, mely úgylátszik rémítő fáradsággal volt készítve, valamely czélra. —
A lovag beburkolva sötét köpenybe, s maga elé tartva a kétes világú mécset, lassan haladt tova, néha-néha fáradtan állt meg, és a falhoz dült s erős légzetetet vett, mintha megfulladnék, majd bosszúsan felkiáltva ment tovább az egyenes talajon, és csak tompa lépése, s erős lélegzetvétele hallatszék ....
(Folyt, köv.) .
GOLENICH KÁROLY.
mellett először szerveztetett volna központi irodai személyzet, nem pedig egy korlátrh hatáskörrel kinevezett tollnok, másodszor, ha jelöltetett volna ki melléje végrehajtó közeg, melyhez minden körfii mények közt bizton fordulhat, midőn az ügy gyors végrehajtást igényel; midőn az intézkedés keresztülviteléről az üdvös iatentíók érvényre emeléséről s az ügyfölyam sikeres bevégzéséről van szó. De ezen szükséges kellékek mindegyike hiányzik.
Ha a tanfelügyelő iskolalátogatási köte-. lezettségének akar megfelelni, akkor — a törvényszerű 2,illetőleg 4 havi szünidőt leszámítva, mely alatt az iskolalátogatásoknak ugy sincsen ezélja — még rendes körülmények között is a látogatásokba telik el egész éve, ez idő alatt azonban üresen marad az''iroda, szünetelni fog az irodai munka, mert ezen idő alatt az egyetlen ember, a tollnok, ki az irodában foglalkozik, még ha képességgel bir sem intézkedhetik a leglényegesebb ügyekben, a legsürgősebb esetekben sem, sőt e tekintetben még a másod-, ta n fel ügyelő hatásköre is meg van szorítva, a kire egyébiránt meg az sincsen meghatározva, s jelen szervezet szerint nem íz lehet, hogy a -főtanfelögyelővel egy helységben lakjék. E pontnál nem hagyhatom említés nélkül még azon kivételes, mind a mellett gyakran előforduló körülményt, hogy a tanfelügyelőnek valamely fontosabb ügy keresztülvitele miatt, valamely helységben nem évenkint egyszer, hanem 2—3 hónapon keresztül, legalább is havonkint kétszer, tehát egy év alatt 6-szor kell személyesen megjelennie s ott tárgyalást, tartania, a mi velem már a lefolyt fél évi működésem ideje alatt is, nem egyszer, megtörtént.
A tanfelügyelői irattárba beérkezett ügydarabok legnagyobb részét azonban írásbeli uton kell és nem ritkán sürgősen elintézni, de ily esetekben minden lépten-nyomon a végrehajtó hatalom, vagy legalább a végrehajtó közeg hiánya semmisiti meg a joggal várható eredményt, mert a tanfelügyelőnek összes hatalma csupa felkérésekben összpontosul. Valamely iskolai ügyben felkéri'' a községi vagy felekezeti iskolahatóságot, ez a felkérésnek meg nem felelvén, egy kis várakozás után megkéri a közigazgatási, esetleg a felekezeti hivatalt, innen egyenesen visszautasító, vagy semmiféle válasz nem érkezvén, ismét nem tehet mást, mint felkéri a tekintetes alispáni hivatalt, ha innen sem érkezik válasz, megkéri a nmélt. ministeriiimot, hogy utasítsa a megyét, hogy as meg utasítsa a közigazgatási tisztviselőt, miszerint az megutasitsa a községi helyhatóságot, stb., de ez idő alatt szépen eltelik egy év,eredmény nélkül. Ily szomorú,zilált körülmények közt nem lehet csodálkozni a fölött, hogy a közel mult napokban nyertem felsőbb utasítást arra nézve, hogy a zalamegyei népoktatási czélokra még 1869-ben engedélyezett államsegélyek számadásait is most szedjem be az illető községektől,de egyszersmint szomorúan illusztrálja helyzetemet, hogy sz épen ez ügyben tett felkérésemet a pacsai közigazgatási járás szolgabirája azon válaszazal utasította vissza, miszerint a községi helyhatóságot utasítani nem ö hozzá, hanem a tanfelügyelőhez tartozik.
Ezek röviden előadva azon naponkint előforduló s szerény véleményem szerint, a a tanfelügyelői hiányos szerveset alapjában gyökerező feltűnőbb akadályok, melyek a tanfelügyelő legbuzgóbb, legodaadóbb munkálkodásának eredményeit is paralyzálják, állását megnehezítik, tulajdonképeni magasztos hivatásától elvonják, s őt a kicsinyeskedés hálátlan terére sodorva, magát as állásával összekötött tanügy felvirágzáaát is akadályozzák.
2. Az állami főfelügyelet ezen határozatlansága áthúzódik a népoktatási közigazgatás minden részén. Bármely utat kisértsünk meg, erélyes és határozottabb intézkedésre, bármely módhoz folyamodjunk intézkedéseink keresztülvitelére, sehol sem találunk szilárd alapot, egyik oldalról sem nyerünk biztos támogatást. Ha a felekezeti iskolák hiányainak orvoslását czélzó hivatalos átirat felbontatlanul érkezik vissza, vagy ha a legjobb esetben válasz nélkül hagyatik, nem tudjuk, kit kell ezért felelősségre vonni, mert a törvényben nincs kijelölve határozottan semmiféle közeg, mely az Uy felhívásoknak engedelmeskedni tartozik.Magának az iskolatanácsnak hatásköre is annyira meg^ van szorítva, hogy a közoktatási közigazgatás kezelésére teljezen tehetetlenné tétetik. Legfeljebb évnegyeden kint egyszer összeülvén, a a közoktatás ügyeiről elbeszélgethet, a tanfelügyelő jelentéseit meghallgatja, a hiányok orvoslására javaslatokat tesz, sőt a papiroson még határozatokat íz mondhat ki, de sem ő, sem a tanfelfigyelő, nincsen sehol feljogosítva arra, hogy ezen határozatokat végre is hajtsa, s ha a legfidvösebb határosatok végrehajtás nélkül hangzanak el as üres légbe, ha a leglelkiismeretesebb megfontolással hozott végzések bármely oldalról kicsinylőleg lemosolyogtatnak, abba mind a tanfelügyelőnek, mind az iskolatanácsnak tehetlen sóhajjal bele kell nyugodnia. Igaz, hogy az iskolatanácsnak meg van engedve, miszerint egy vagy máz végzézének végrehajtását elnöke, a tanfel-
ügyelő közvetítésével a megyei alispáni híva- / tálnál kérelmezze, de ily esetekben meg a remélt végrehajtó hatalom átalakul kritikai hatalommá, a miben, fájdalom, a törvény őt nem is korlátozza. A megyei alispáoi hivatalok, sőt még a szolgabirák is az egész hazában álta lános tapasztalás szerint, midőn tanügyi kér-1 dós ben as állami főfelügyeletet gyakorló közeg által végrehajtáara hivatnak fel, első gondjuk as iskolatanáos végzését megbírálni és ha • az saját felfogásukkal szerencsére megegyez, csak azután fognak annak végrehajtásához, ellenkezőesetben mind a megye, mind a közigaz-1 gatási tisztviselői feljogosítva érzik magukat, hogy a végzésre formális replikát írjanak s annak végrehajtását egyszerűen megtagadják.
(Folytatása következik.)
Jegyző-könyv,
| mely * z.-egerszegi torna-tüzoltó-egylet-'' nek Z.-Egerazegen 1874. január hó 11-én tar-| tott rendes közgyűléséről felvétetett.
(Vége.)
HL Elnök ur a megállapított tárgysorozat 4-ik pontjához képest, felhívja a közgyűlést : egy számvizsgáló bizottság kiküldésére. Ilyenekké megválasz tatnak egy hangulag Czukelter József, Hanty Károly ée Rosenthal Ignácz I urak, kiknek átadván elnök ur az egyleti pénz-I tárnok számadását, felkéri annak átnézése és , azutáni visszaszármaztatására.
IV. Ezek után a napirendre kitűzött i tárgysorozat legfőbb tételei meghaladva levének, felhija elnök ur a gyűlést as indítványok I és javaslatok megtételére.
Ennek folytán:
a) Kovács Károly ur indítványozza, hogy Hanty László urnák, ki daczára nagymérvű elfoglaltságának, áldozattal bár, mégis másodízben is élfogadá a közügyet czélfcó egyletünk vezetését, — a mult év rövid keretén belül eszközlött nagyszerű eredmények létesítése, nevezetesen, a volt torna-egylet átalakítása, ujjá szervezése, jelen közgyűlésünk egyik tárgyát képező tűzoltó csapat megalakithatása. as olvasókör létrehozása, nem különben az ügyek oly nehéz vitele körül kifejtett fárad hatlan buzgalmáért, odaadással teljesített U-
I pintatos eljárásért, az egylet részéről hálás I köszönet szavaztassák. A közgyűlés ezen indit-, ványt meleg lelkezedéz közben örömmel fogad -'' tatván elhatároztatott; hogy az egylet köszönete 1 jegyzőkönyvbe felvétessék és elnök ur erről ! kivonatilag értesittesték.
b) -Elnök ur indítványba hozza, hogy | as egyleti titkárnak a teendők sokasága miatt,
üléspénzek szavaztatnának meg. A közgyűlés helyetléttel fogadja ét az ig. választmányi 1 gyűlések után egy, a közgyűlések után két • forintnyi tiszteletdíjat szavaz meg. I c) Ugyan elnök ur javatlatba hozza: i hogy hatalmaztaaték fel as igazg. válatztmány, ; miszerint a tűzoltó czapat törzskarának javas-j lata folytán szükségeseknek találandó kiadáso-| kat szerződési kötelezettségben, vagy kétzpénz-I ben a beszerzendő szerekre és felszerelésre egy i száz forintnyi összeg erején tul íz végérvénye-j ten utalványozhasson.
Kifejtett érvei után indítványa elfogad-tatik és határozattá emeltetik.
d) Elnök ur indítványozza továbbá: hogy a helybeli izraelita hitköszégnek, mely épületének egyik termét gyűléseinknek, egy másikat téli tornázás helyiségnek díjtalanul átengedi, hazafitt nagylelkűségéért jegyzőkönyvileg közzönet szavaztatták. — Továbbá:
d) Hogy Weiss Ármin urnák as egylet megalakítása és annak fen állása körül tanúsított ügy buzgalma és fáradozásainak elismerése jeléül, számára az egylet részéről elismerő oklevél állíttassák ki. Mindkétrendbeli indítvány élénk helyesléssel fogadtatván, határozattá lón, z az illetők erről értetitendók.
Végűi elnök ur felhívja a közgyűlést, hogy a még ne tán szükségesnek vélt indítványait, javaslatait megtegye, miután azonban erre senkisem jelentkezett, megköszönve a közgyűlés türelmét, azt berekezztettnek nyilvánítja ét felotzlatja.
Kelt mint fent.
TÓTH LAJOS, HANTY LÁSZLÓ,
egyleti titkár. egyleti elnök.
Helyi hírek.
— A .keszthelyi dalárda" által nőikarának közreműköd étével f. évi január 31-én rendezett dalettélyre vonatkozólag mindenek előtt azt jegyezhetem meg, hogy a nevezett dalárda óriátilag halad előre t női kara oly tapintatosan s oly szabatosan van rendezve, melv minden fellépte sikerét előre biztosítja. A dalok oly annyira öttzhangzók ét simulékonyak vol-tak, hogy méltán megérdemlik ama babért, melyet a kritika részéről arattak. — A dalét-télyt kedélyes táncz füszerzé, mely viradtig tartott E téren is dicsérendők a keszthelyi hölgyek, kik egyszerű öltözékeiben íz kedvetek
éa kedélyesek tudnak lenni, nem hajhászva a drága toilette-t, mely nagy összeget emésztve bár, kedélyesség helyett a feszültség sorompóit emeli. — Koronát ny ojtani át e hölgy csokor egyes virágainak, tán önzés lenne részemről s azért azt az egész csokornak odaitélre szivemből kivánom: hogy Isten sok ily hölgyet adjon *a hazának. Z.
— Kézrekerült rabló. Balaton Füreden f. hó 1-ére viradólag elfogták a hírhedt Kolicsot, ki rablásaival főkép Veszprém- és Zalamegyét látogatta. Nevezett jó madár tudva, hogy kerestetik füredi rokonához menekült, hol- noha mesterségét nem folytatta, hurokra került.
— Ajánlkozást. Egy fiatal ember, ki a reáltanodát elvégezte, óhajtana vidékre nevelőnek menni. Bővebb felvilágosítást e lapok szerkesztősége.
— Kimutatás a kanizsai járás községeiben levő lovak és málhás állatokról: Ménló 268. Kancza 2572. Heréit 1258. Ezek közül 4 éven aluli 990. Négy éven felüli 3108. Katonai szolgálatra alkalmatlan 2940, törvény szerint az állítástól ment 133. Alkalmas hátas ló 558. Hámos 307. Málhás 160. összese 1025.
— TJj zenemüvek. Taborszky és Parsch buda-pesti zenemükereskedésökbeo megjelent: Ír.) Sanssous'' schnell-poika Deutsch Sándortól, ára 50 kr. 2.) és 3.) Beethoven Sonáta. A Deux Maios. 49. 1. és 2-ik szám, ára 40—40 kr. 4.) Soll und Habén, polka-francaise, Deutsch Sándortól ára 50 kr.
— Gyönyörű mfimellékletet ad a „Magyarország és a Nagyvilág* czimü képes lap. Báthory István lengyel király előtt meghódol az orosz. Rajzolta Matejko János. E nagyszerű kivitelű mülapof az előfizetők febr. végéig kaphatják meg, azért türelem mel legyenek, mert a remek múben bő kárpótlást találnak. Egyúttal megemlítjük, hogy a nevezett lap 4-ik száma következő képeket tartalmaz : Visocski József Erdélyi szász mátkapár. A bibornok felavatási ünnepélye. Utazás az északi sarkvidéken (3 képpel.)
— S>mogy megy ében kebelezett Török Kopány község kérvénye nyomán megengedtetett, hogy ott évenkint april és október hó első hétfőjén, esetleg az ezt követő köznapon országos vásárok tartathassanak, — mi ezennel közhirré tétetik.
— A dunántuli kerület állati nyers terményeinek vasúti forgalmára nézve fenálló korlátozások következőkép módosíttatnak : Állati nyers termények szemlélő bizottsági közbenjövetel mellett, Bzabadon felrakhatók; Horvát Szlavouorszégokból származó állati nyerstermények azonban csak is a minisztérium utján ki^szküzlendő külön engedély mellett bocsáttatnak be, illetőleg vitethetnek az orszá gon keresztül. Mi ezennel közhirré tétetik.
— Sommer József ur kereskedése a városház uj épületében három hónap múlva megnyittatott oly meglepő tömörség, fény és nagyszerű választékkal, müizlés- és pazar költséggel, minő bármely európai nagyvárosba beillik az első boltok közé.
— A főispán ur ő mga által rendezett tombola nagyszerűen sikerült. Királyné ö felségének ajándéka egy művészi szekrény volt, melyet főisp.vi ur lüO frtért vett meg.
— Gyászhír. Rajky Zsigmondné, született : Skublits Isabella és gyermekei: Rajky
Lajos és neje Bezerédy Eleonora: Lajos, Isabella gyermekeikkel; — Rajky Karolina, férjezett Rajky Miklósné: Irén és György gyermekeikkel : — Rajky Szidónia, özvegy, Sablic Miklósné: Zsigmond és Izabella gyermekeikkel : Rajky Zsigmond és neje Unger Etelka: Kornél, Vilma és Jenő gyermekeikkel; — ugy nővére Rajky Petronella, özvegy Rajky Lázárné szomorodott szivvel jelentik felejthet len férje, atyjuk, nagyatyjuk, ipjnk és testvér-jének felső-raj ki Rajky Zsigmondnak 1874-ik évi február hó 5-én esti 10 órakor a haldoklók szentségeinek ájtatos fölvétele után, élte 80-ik, boldog házasságának pedig 50-ik évében, végelgyengülés következtében történt gyászos ki-multát. A boldogultnák hűlt tetemei f. hó 8-án délután 3 órakor fognak a felső raj ki sírkertben öröknyugalomra tétetni; az engesztelő szent mise-áldozat f. hó 23-án d. e. 10 órakor fog ugyancsak a felsó-rajki családi templomban a mindenek urának bemutattatni. Felső -Rajk, február hó 6 án 1874- Béke poraira I — Rövid hirek. Richter János a nemz. színház operájának igazgatójává neveztetik ki.
— Brescia környékén a mult héten sáskák jelentek meg. — A Széchenyi-hegyre tervezett fogaskerekű vasútépítéséhez a melegebb idők beáltával hozzáfognak. — Budapesten a mult héten 361 gyermek született, meghalt 234 egyén. — Mária orosz nagyherczegnő hozománya 4 millió rubelre rug. — Az aesopi mesére kitűzött pályadijat 0Kecske tragédiája" nyerte el. — Lendvay M. Lindewiesében nagy előzékenységben részesül, javulásához remény van.
— A toroklob és himlő Kecskeméten is uralg.
— Az udvar, hirszerint, még az egész tavaszi idényt Magyarországban fogja tölteni. — Egy hivatalnok és főhadnagy verekedtek meg pisztolylyal Budapesten. —Patikarius Ferkó síremlékére 333 frt gyüSt össze. — A „ Press-burger Zeitung" még a németnyelvet is hivatalossá akarja tenni hazánkban (Sonst hat «-r keine Schmerzen ?). — Offenheim egy millió biztositék méllett szabadlábra állíttatott. —
— Lauffer Vilmos könyvkereskedőtől egy valaki 1500 drb könyvet lopott el. — A német aranyok az osztrák-magyar területen nem váltatnak be.
Szerkesztői üzenet.
1121. E. Csurgó Köszönettel vettük,
1122. J. L. Budapest. Egyszer megtehetjük, de tobbssör csak hirdetésben lehet, ezért pedig a kiadó bélyegdijt köteles fizetni, a igy némi Összeg előre beküldését kéri.
11*3. A .Magyarország és a Nagyvilág'''' t. kiadóhivatalának, A képek neveit hozzuk, de a szOveget fele slegesnek találjak.
1124. A „R«*fl»vx"úkat" sajnálatunkra nem hozhatjuk.
1125. L. .A dalkOr jelentősége a társadalmi életben'' közöljük, de egy kissé később. Az illető számokat megküldendjűk.
1126. P. G. Megkaptuk. Mielőbb elolvassuk s nyilatkozunk.
1127. H. P. Máskép, mint amint van, nem
lehet.
1128. Y. Zala.Egerszog. Összetorlódott csikkhalmaz miatt később hozhatják.
1129. F. Sopron A talányt nem kózOlhetjUk. Másik ajánlatára nézve e». év első felén kimerült nálunk.
1130. Tanulmány. Köszönettel vettük s e téren OrOmmel üdvOzóljük a komoly munka közt
1131. 8. S. A régibb két küldeményt nem használhatjuk.
1132. K. J. Budapest „Hossá", nem használhatjuk. )
Űzletiszemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, febr. € án 1874.
Időjárás: engedékeny, nedves.
Qabnaüzlet: A szerpa és a mai hetivásár, j ugy as égész heti forgalom csak kérés megjegysen-dőt nyújt s majdnem nullra roducáltatja magát.
Néhány mérő basa és lendekmag kivételével nem került semmi piaezunkra és épngy igénytelen mérvben érkesnek tudakozódások, vagy megrende é-sek a vidékről, másra mint zabra, mely csikknek , esidén jelentékeny szerep jut. s már igen cekély mennyiségre olvadott ugy gazdáinknál, mini magtá- > rain kban.
Utóbbi jegyzékünk ellenében 2—5 krral javalt, egyébnemüek változatlanok.
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Busa 80—81 fnt 6.20—6.40, 88—83 fnt 6.60-6 85, 84- 85 fnt, 7.25—7.45 kr. Rozs 76—77 4.60- t
4.90, 78—80 fnt 6.-6.20 kr. Árpa serfőzésre 4.70— í
4.90, 5.10 kr. Árpa etetésre 3.50—70 kr. Kukoricsa j 4.70—90—5 frtig. Zab 2.25—27 kr., minden 60 font után. Hüvelyesek: Borsó 8.55 kr. Bab fehér uj 6—5. 10 krig, ó 4.40—60 tarka bab 4.50 kr. Hajdina 4.30 —60—80 kr. Hajdinakása 11—13 kr. itezéie. Köleskása 8.—8 50—80 krig. Lenmag 4.60- 80— 6 frtig Lendekmag 4—4.10 krig. Lóhermag 29—30—31 frtig bécsi mázsájs. — Kendermagban hiánysik minden készlet. Ó-borok 9—12'' frtig. Idei borok: sehiller 3.95—4.50 kr., piros 4.—6.20 kr., fehér 4.50—5.50 ?kr.. magyar akó seprüstŐl.
8flmegh, február hó 3-án 1874. Busa 6.40 —6 60 kr. Ross 4^0 — 4.80 kr. Árpa 4.10 —4.20. - kr. Zab 2,30 — 2.40 kr. Kukoricsa 4.90 kr.—5 frtig.
Burgonya 1.60—1.80 kr. Bab .---- kr.
Hajdina —.----- kr. Marhahús 26 kr. Borjúhús 26 kr. Dissnóhus 28 kr. Juhhus — kr. Ssalonua — kr. Ujbor akója 4.50 — 4.80 kr. Óbor akója
10.-12.— kr. 8séna m. —--— .— kr.
Izalma m. — frt. Keméuyfa Ole 10 -12—15 frt. kr. s dó járás derült.
Vasat! menetrend-
''ludul Kanizsáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 peres reggel
, Zágrábig
Budáig
Szombathelyig (innét délután 6
óra 26 perez Bécsbe) Béchig (Szombath. Bécsujh. felé)
ti n ti n
Pragerhof-felé Triesztig
2 6 45 , délután.
* 18 „ reggel.
6 _ 48 „ délután.
10 - 43 „ estve.
5 43 „
2 15 ,, délután.
10 »» 55 „ este.
6 »» 3 re««l.
2 n 23 ., délután.
11 33 ,, este.
rsrylltfcto.*)
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva-lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél oOaze resen megkíméli az árát — Kivonat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél--moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy-, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből kívánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má'' adatok.
A zamatos du Barry Bevaleseié-reje eltávolit minden betegséget, a melyek a gyógyszerekkel daczolnak ; úgymint: gyomor-, ideg- , mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, léleksési-, hugyhólag és vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehés lélekzetvételt, köhögést, eméssthetetlenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, Viskórt, lázt, vértódulást, fülssi bongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában is, hashárlyalobbot, mélakórt, sováuyodást, csázt, köss-vényt, sápkórt. — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógysserrel da-csoltak.
73,621. bisonyitvány.
Bécs, 1871. február hó 1.
ön iránti végtelen hála kénysserit, Önnek essn néhány sort írni. Én négy hó óta rettenetes lélekzési bajtól voltam gyötörve ; senki sem volt képes enyhülést szerezni, mig egy barátom tanácsára as ön jeles Revalesciérejéhes fordultam, a mely engem esen bajból gyökereson kigyógyított.
Báró Clarow Bódog.
55.716. bisonyitvány.
Páris, 1866. april 11-éa
Uram! Leányom, a ki sokat szenvedett, sem aludni nem volt képes; as álmatlanság, gyengeség és ideges felhevülések egészen elnyomták. Most egészen jól érzi magát a Revalesciére chocolade élvezete által, a mely őt egészen helyreállította. Van jó étvágya, jól emészt, idegei nyugodtak, jól alszik, vig, a mit annyi ideig nélkülösnie kellett.
Montlouis H.
Érkezik Kanizsára : Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
» n »» Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 délután.
Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ 54 „ este.
Budáról 4 „ 43 ., reggel.
„ 1 ., 46 délután* l 9 „ 2.1 .. este.
Szombathelyről 10 „ :.3 ., déMŐtt. Bécsből* Bccsujh Szombath.felől 4 , 37 ., reggel.
„ „ i. >. v >» * Mt«-
(Pragerhof felől) 3 „ öO „ röggel.
Trieszt- és Bécsből 1 „ 9 „ délután.
Triesztből 10 „ 22 ,, estve.
Heti naptár.
_Febraár 8-tél febrsár 14-lg 1874._
Hó- és heti- Katbolikus nap- Protestáns
nap tár naptár atj
7) K. Ev. Mintán Heródes meghalt Mát. U. — Ján. I. — Oör. Máté I. 1—26. Pr.
8 Vasársap D 5 Sbzag. D 5 M. Ján.
9 Hétfő Apollonia Apolouia sz. **
10 Kedd Skolasst. .*z. Skolastika a
11 ftserda Dezsér p. Dezső
12 Csütörtök Eulalia Eolalia
13 Péntek Agab pr. Jordán h
|14 8sombst Bálint Bálint Öfc
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajor
Táplálóbb levén a hiúnál, 50-uéf eten megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min-gyermekeknél.
Pléhsselencsékben ''/» font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták sselen-csékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákbaa 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-r« 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 cséssére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry dn Barry & Comp.
által, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában ; Aradon F. Tones és társánál; Debrecsenben Mihálovits István gyógy szertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Maros vásárhely ett Fogarasi Dömötörnél; Pesten Tőrök Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél-, Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld postautalványra vagy utánvétre.
vállal a
•) R rovat alatt
köslöttért felelősséget ae« Sserk.
R
D
£3

3ÉS
K
Az eredeti''
Wilhelm-féle
antiarthritis és antirfieumatis
Vértisztisztitó-thea
; Nyilvános köszönet
^WiHielni Ferenci gyógyszerész urnák, neunkircbeni gyógy-j (szerésznek az antiarthritisch és artirheumatisch vértisztitó the~
feltalálójának. Köszvény és csuz elleni vértisztitó. Midőn én a nyilvánosság elé lépek, oka ennek, mert kötelmemnek (tartom Wilhelm neunkircbeni gyógyszerész urnák szolgálatáért legbensőbb köszönetemet kifejezni, ki nékem vértisztitó-theáját fájdalmas csusos ba-| jómban küldé és egyúttal másokat, kik esen bajban ssenvednek, eaet ''kitűnő tbeára figyelmessé tegyek. Nem vagyok képes ason kiuos fájdalmakat, melyeket 3 éven keresztül minden időváltozás alkalmával szenvedek tagjaimba, lefesteni és melyektől sem semmi gyógyszer, sem a
U?ámna ütni K>K<>/<it«ih _ •>. . ... . , >kénfürdőnek használata állal Badenben Bécs mellett, nem valék képes
oVni tálalást 7 gyógyerejét és hatásait igasoló népsserü- menekülni. Álmatlanul forgolódUm éjeken keresztül ágamban, étvágyam
A nevezetttheáuak köszvényes és csusos bajokbani kitűnő Latásá®^!, T^k- Síi''*!. SI
igazoló számos körülmény, valamint annak ssámosértelmes Tvostóltör-rég7 hétfn, ^eresstül nevewtt theát használván, fájdalmamtól egészen
tént esetleges felvétele J''alUsusfaa késznek MTs^^r^T^lT f u''u^. ^ xT*™ Tudóik
hatásáról szólni. 8okan vsnnak, kik évenkint kénftrdSkst ELS*^*? ^ í"?^ ÍÍE^wSÍ^SS.ÍPUCftTS
hn-- L.UIH..- umí-T r"., '')ki hasonló bajokban menedéket e theában keres, valamint Wilhelm re
^^ t nyes vagy csúzos hajaikban enyhülést, vagy ásóktól me-C^ urat »nnak felfedezőjét ugy engemet áldani fog. Kitűnő tisstelettel Bnekvést leljenek s igy teljesen meggyógyulva térhessenek hasa. KéUze-j urai, annaa leireuesojei, ugy ^ e aiuam K ^fnő
■resen fájdalmas lehet tehát azokra nézve, kik vagy ssflk anysgi körűl-S Ifudschin Streltreld, grOXOO,
ményeik, vagy vagyontalanságuk folytán állá»uk — vagy véikhes kötve< főhadnagy ösvn Bécs, Wthringer Hauptstrasse.
távol tartatnak as anya természetesen résst vehetni: ások növekcdőS
fájdalomra vannak kárbosUtva. Ily esetben, hol esen thea mint gyógyul Aváe 9 hamiei+ao óo fpIrsPrPÍPfi niI Ali
lást létesítő, nagybecsben réssesitendő. Esen thea sajátságos hatással van} UVa$ • namiSltaS 68 1610861^65 öllön.
vizeletre, az izzadásra és a beteg vesére, mely ésslelést veeyi kisérleS ^ ***** Wilhslsi-féle antiarthritis és antirheumatis vértisztitó. által mind a vizeletre, mind az izzadásra megtettük és minden, a köss>«er u első nemzeti Wlll»el«-féle vértiszutó-theagyárban Meuakír-vény- vagy csuzban ssenvedő, ki e theáthassnálja, a feltűnő váltosást,^"1*11.1mellett, vagy általam az óságokban kijelelt raktárakban valamint a vizeletnél (mely néhány nap múlva mindig és mindig sava-^P*1*16*-
rosább lesz, és végre csapadékot tüntet fel, melyben anomal uton leho-J „ , .. . . , _.. . .
sott izgató s..yagok foglalutnak), magi tapassfabalja, hol OrOmmel „^ ^^WS? ^^ * utasítással
észlelheti, hogy fájdalma naponkint kisebb less és végre elenyéssik. ^ellátva l frt, a bélyeg és pakolári dij 10 kr.
Hasonlóan esen thea, lefekvés előtt használva, a bőr kigőzölgé^, x At. közönség kdeimére a Wühelm-féle Térttotfg Wfky előidézi, mely a szenvedőnek nagy könnyebbülést okos. lhat4 *Ny-K«ÜZSáa : Ressaksf| Fírsaci és Uvftk Kárt^ii; ZágJ
r Ezen thea legkevésbbé ^íkeUem.üen isű, remnehesiti as smlmfo* .Miulbach Zsigmondnál; Kőszegen: CsacsmoviU gyógysss résznél
%m többé tynkszem.
■om aeiiemeuen ísu, pem nenesin az emess-;~— . ,----—--------— » . _ xwt_I «_____í__
ést és elősegíti némely egyéneknél a testnyilást (Leibe. öflfnungV Uin-^^^J^^ *>»enberg Emanuelnél; ^w^jWerlj^j^MtM len körülmény tehát oda utal, hogy mi esen theát, mint a kökény iMj Sopronban: Wrchov^y Szombathelyen : Pühch Feren«
csus ellen, valamint vértisztitó essköst jelessük. ^yégyssereszaél; Szatmárott: Bossto J. gyógyszeresxaéL (UU -a,
Biztosan ható, teljesen méregmentes tyúkszem irtó tapasz, 1 doboz, 50 kr., 1 frt és 1 frt 50 kr., postán küldéssel 20 krral több. Kapható Pesten: lakásomon, a .Nemzeti szállodában"; Nagy-Kanizsán Lovák Károly gyógytárában.
Kessler Erzsébet.
Igen tisztelt asszonyság I
Örömmel jelentem, hogy orvossága használata folytán a felette fájdalmas tyúkszem bajomtól megszabadultam, fogadja ebbeli üdvözletemet és elismerésemet, de van egy igen jó barátom, ki szintén ily nyavalyában szenved, s óhajt szabadulást, azért kérem az én nevem alatt, legyen szives első postafordultával 1 doboz tyúkszem elleni orvosságot küldeni
Pászta-Doboe, november 16-án. 1873.
Tisztelője
(1253—3) Rács István, m. k. p.-dobosi plébános.
B
Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, misierirt a
99
TISZA bizíosité és jelzálogbank Debrecenben
megindította.
an. ni. kik földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerinm által 1873. évi november 13-án 15.030. sz. a. helybenhagyott
csoportos kölcsönös életbiztosítást
(az eddigi temetkezési egyletek mintájára) - A résztvenni kívánók bővebbi felvilágosítás végett szíveskedjenek Nagy-Kanizsán t Bátorfi Lajos fóügynök úrhoz fordulni.
Nevezett intézet elfogad tovííbbá tűzbiztosításokat Nagy-Kanizsán és Csáktornyán, cseréptetózetért 15 kr., zsindelytetózetért 50 kr., szalmatetőzetért 75 kr. Zala-Egerszeg, Szent-Gróth polgárváros és Sümegben: cseréptetózetért 20 hr., zsindelytetózetért 90 kr., szalmatetőzetért 150 kr., dij mellett. Zalamegyének többi itt meg nem nevezett helységeiben pedig cseréptetózetért 35 kr., zsindelytetózetért 90 kr., szalmatetőzetért 150 kr. dij mellett. Végül a következő idényre ajánlja előnyös feltételeit, a jégverés elleni biztosításra. Bevallások elfogadtatnak N.-Kanizsán a főügynökség-, a vidéken az ügynököknél.
tisztelettel „T 1 8 Z A44
biztosító- és jelzálogbank győri vezérügynöksége.
(1270-d Kuúk János. Héllermann Antal.
Győrött, 1874. febr. 3-án.
Telj*
raktára a legifjabb és legszebb
ényeoek, j
és lánczreiidekiiek
olcsóbb árért található
I T Z C.,
galanterianemück kereskedésében, Budapesten, Dorottj''autcza 12. sz.
Meghívó.
A „nagy-kanizsai takarékpénztár" az alapszabályok 51. §-a értelmében folyó 1874. évi február hó 10-ik napján a délelőtti órákban saját helyiségében
NAGYGYŰLÉST
tartand, melyre a részvényes tagok ezerrtiel tiszteletteljesen megbivatnak.
A nagygyűlés tanácskozási tárgyai:
1. Számadási jelentés.
2. Az 1874-ik évi üzlet iránt felülvizsgáló bizottmány választása.
3. A tartalékalap, nyugdijalap és jó ékonysági czélokra a mérlegben felsorolt tételek jóváhagyása, ugy a részvény osztalék meg határozása.
4. A választmányi tagok sorából az alapszabályok 61. §-a értelmében kilépett Blau Henrik, Englander Lajos, lloscnfeld Sándor, Darázs Zsigmond, Sanveber József, Ollop Ignácz, Pressburger Jakab. Blau József, Hauser János és Tárnok Alajos urak helyett ujak választása, vagy ezek újbóli megválasztatása.
5. Netaláni indítványok megtétele.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1874. évi január hóban.
A nagy-kanizsai takarékpénztár igazgatósága.
•JEGYZET. A t. cz. részvényes tag«>k szavazó lapjuknak átvételére a takarékpénztár helyiségben tolyó évi február hó 9 ik napján megjelenni felkéretnek. (2665—1)
Zur.Belehnnng grösserer herrschaftlichen Besitzungen und Rcalitátcn sind
15,000,000 fl. (1267 1)
auslandischea Capital disponible. Belehnungcn werden nur gegen pupillische Sicherheit und 6% nebet 1*/® Amortisations-Zinsen geleistet. Die Realisirung geschieht in aolider und diserefrr Weise. Antrfige auf Belehnungen unter 50,000 fl. werden nicht berücksichtigt.
OfFerten unterH.3379* an dieAnnODZen-ExpedÍtÍOIlHaílSeilSteÍll fcVOgler in PEST erbeten.
EGYEDÜL NÁLUNK
Ecke
a „Centrale von 27 Kreuzer Manufakturwaaren, Wien, Mariahilferstrasse Nr...,
des Getreidemarktes ''
czégnél, kaphatók csak a legjobb minőségű és igen gazdag választékú r ő f ő s és d i v a t-á r u k, az általunk amerikai elv szerint szabott egvttéges áron.
27 kr.-ért minden röf és darab;
mert mi áruinkat közvetlen a bel- és külföld legkitűnőbb nyaraiból veszszük, az áruk óriási fogyasztása következtében pedig, raktárunk ujabbakkal naponta gyarapodik. — Mint fóczikkeket ajánljuk :
a) Tiszta gyapotszővetü női ruhákat n. m : i es
Imeríal, Coburg, Grenadin,
Estella, Rips, WL széles
Clara. Mohair, /Tarlatán,
Chaly Lüstre, Crépe-Lise,
Szilk, Mozambipue, Moll,
Frou-Frou, Baresch. Battist Clair,
Marcala, Gazir, Alabama,
b) Valódi vásznakat, és
Creas, czérnagyolcsot. Ifehér, veres, sárga Nanking,!
fehér és tartós színű
Piquet,
Brillantin,
Jaconet,
franczia Satin,
Battist és
Parkál.
k aiia vászt. Damaszt és esi m-i bat törülközők és asztalkendők, fehér síkos és virágos grádli,l amerikai fehér llattist (legfi-j nomabb Chiffon). Madrágcrádli,
Battí-tkendő. selyem Brochkendők, selyem nyakcsokor, (La-
valliére), szőrc.Hokor (Pelzcollier), legyezők, és számtalan más targyakat.
OD w
zsioorbarket, színes ruhabarket, bútor és föggönycícz csip kefü ggönyszö vet, széles szőnyegek, valódi vászonzsebkendö, szegett és mosott színes szélű
NagyMzerü raktárunk, mely mult évben a világkiállítással egyidejűleg nyittatott meg, Bécsváros akkori magyar vendégeinek még bizonyosan élénk emlékezetében van, és egyszersmind mint mindenki előtt ismeretes, hogy üzletdolgában mindig a legszigorúbb szoliditás által tüntünk ki, a mi tovább if megmara-dand vállalatunk alapelvéül.
Mély tisztelettel
Hlrsch S. és társa
A 27 kros divat, vászon és rőfös áruk központi raktára Bécs, Mariahilferstrasse Nr. 1., Ecke des Getreidemarktes. Mintákat bárhová szivesen küldőnk, és vidéki megrendeléseket utánvétel mellett figyelemmel és legpontosabban fogjuk eszközölni, kívánatra magyar leve'' 1
lezés mellett. 1
íz5
fej
___
Bécs, luohlauben 21.
Í2I-Tuchlauben Bécsi
KELBL J. J. FEHÉRRUHA QYARA.
A gyártmány előnyössege s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Fehérruha^vára Kimjj t-nek Bécsben. Tuchlauben21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő legújabb divatú s minden alakú fehérruhanemiiit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
e k hoiMD ujakkal
Len-férfi ingek 2., 3, 4, 5, 6., 8 ^Egészség-j árkok gyapja 2., 3., 4./ Éji és téli női
tO frtig. | 5 frt, selyem 6 , 7., 8 frt. | 4., f>., 6 frtig.
An go 1 8hi rting in g e k, (sznbb mint j „ nadrágok gyapja 3., 4., 5., 6.,; N,ó i nadrágok, perkail és barchentböl
a vászon) fehér és szines 2., 2.50, 3., > „ „ selyemből 6, 7„ 8 frt.'' 1.50, 3., 2.50. 3., 4 frtig.
-3 frt 50 kr. < K a p c z ák és ha r i sn y ák 5., 6. 7., 8.. Női eorsettek perkailból 1.50, 2.. 2.50,
Le g fl n o m a b b a n hímzett injfokj 10., egész 15 frtig. « 8 frtig, himezve, igen elegáns 3., 4.,
4., 5., 6., 7., 8., 10 egész 20 írti*. Ziebktndók Tiszta lenből 2.50, 3., 4.,> 5., 6-10 frtig, barchentböl 2, 2.50,
Oxfordi ingek aagol 3.60, 4, 4 50, j 6., 8,—12 frtig, battist, finom szogélyz.S 3 frtig.
5 frtig. > 3.,j5,8., 10., egész 16 frtig. finoman(Női alsóOltOny 8., 4, 5., 6 — 10 frtig,
Flanel! ingek, legjobb minőség 3.50, ( himezve 90 kr., 1.20 3 frtig. $ . barchentbSl 2., 2 60, 3 frtig.
4.50, 5.50— 6- frt. >Melltakarók finom shirting 50—76 kr.,< Női melltyük franczia, 3., 4 , 5., 6 ,
Len-gatyák, német és franczia szabá* 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr.J 7 frtig.
szerint 1., 1.50., 2., 2.50—3 frtig. ) 1., 1.35,1.60, 3 frtig, finoman himezvej Borotválő-kSppeny, s reggeli
Nyakgallérok legnjabb alak 2., 2.50.,< 1.60,2., 3., 4., 6., 6., egész 10 frtigi Sltöny (Negligée) 6., 19-40 frtig. 3 frt, vászonból 5., 6 frt. ) Vászon nőingek 2, 2.50, 3 trtig,< teHB Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, s himezve igen elegáns 3., 4 ,5., 6, egész; vászonból 8., 9 frtig. 8 frtig.
I Vid<
L
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Megrendelések bármily nyelven a következő czim alatt történjenek:
WKELBL J. J fenérruüia gyárosnak BÉCSBEN
TUCHLAUBEN 21. (1257-2)
Saját gyártmány.
Szigorúan solid szolgálat.
Legjutányosabb ár.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán
AGY-KANf/8 A, 1*74. február 12-én.

Tizenharmadik évfolyam.
| Előfizetési ár: V
J -eesr etre . . 8 frt. <1
!!
8 frt. 4
tél évre.
jegyen erre "2 . Effy szam ÍO kr.
Hirdetesek
6 hasábos petitsorbao 7, másodszor 6 s minden további sorért 6 kr.
N''YILTTÉRBE*
toronxint 10 krert
•.etnpr ÍVI w jr Kincstári illeték minden t-gyea hirdetésért külön.''
jJ XO. kr. tizet«ndő. ^
_ —----
KÖZLÖNY
előbb:
Ogyi közlön
A lap iseileini reaz «..letó kőziemenyea a I ixerkea*tóh«z, —
anyagi reszet illeti köziemeayek pedig a riadóhoz bérmentve m-téaendók:
NAGY-KANIZSA Wtaaaleafcáx.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Jj Kéziratok vissza nem f küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasagi egyesület-, a ..nagy-kanizsai kar-nkedelmi s4arbank" a zai= c gőzhajózási reszvónytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei ás városi egyesület hivatalos értesítője
t-i__A. 1 . n A /s.--n _ ...... _ ___■ __. « . . ^ ■ * ''
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csiinmtikOn. megjelenő
Zalamegye évnegyedes közgyűléséből.
A folyó évi február 3-án megnyitott megyei gyűlésről mult számunk ujdonsági rovatában az elintézett tárgyak sorozatát hoztuk, most a gyűlés másnapján történteket kivánjuk az olvasó tudomására hozni.
Február 4-ón Csillagh László nizott-tnányi tag ur Budapestről csakugyan uieg-ke/ctt ós a csekély számban jelen volt bizottmány elótt számolt atranézve, hogy miért nem jelenhetett meg a gyűlés első napján ; elfoglaltságai jelzé okul, azt pedig, hogv inditvánvát irásbau mért neui adta b'' azt egy árva szóval sem .indokolta; eloiaradásának indokolásába azt hozta fel, hogy mily szükséges volna a megyeház kiépítése, mutatja azon körülmény, hogy a g ülési teremben a nem bizottmányi tagok amazokkal egy helyen levén, szabatos tanácskozmány nem is teljesíthető, de azt nem hozta fel, hogy ezen terem nem a közelmúltban készült, hanem már számos év viszontagságait állta ki. azt sem emiitette fel, hogy már a kedvezőbb években bizottságok is oltak kiküldve, kik a kiépítést és a felvett terv szerinti átalakítást hivatva lettek volna oganalositni; ha tehát azok hivatásuknak a boldogabb időben meg nem feleltek, mi most e boldogtalan időszak emberei okai nem vagyunk, bárha Csillagh bizottsági tag ur indítványa szerint mellék-gondolatot,'' mint moridá, nem táplált. Engedje meg. hogy iit ki^sé tamáskodjunk, azt csak nem gondolhatja, miszerint mi száaiimi nem tudunk, hisz most, midőn az ország és annak minden intézete a pénz-kalamit;
ÍM) a közt sinlódik. akkor nem képzelheti, mintha Zalamegye polgárai attól
/
menttek volnának, s részben bár a lefolyj váltság nem sújtotta volna, vagy tán azt | hiszi, miszerint az elárusított és a megye tulajdonában volt épületek- és fundusokból bejött pénzösszeget kölcsönkép felvettek, most, mikor a legsanyarubb évek nyomják a gazdaközönség vállait, hogy azok akkor a felvett tőkét oly könnyen visszafizethetik; óh nem ! — mi tehát teljes őszinte meggyőződéssel mondhatjuk, hogy más valaminek s nem tisztán a tanácsterem szükségeinek kiegészítése lehet a czél, egy kissé sejtjük, és ha nem csalódunk, az ősi pietasra fektetett megye székhelye lehetett a czél. mutatja azon körülmény is, mert február 4-én folytatott gyűlésen más burkolat, t.i. a megye járásainak arondirozása alatt hozatott be a gyűlésre, és erre okot adoU Gla-vina bizottsági tag ur által felhozott és a járás székhelye tárgvábauPacsa vidék által beadott kérvény, valamint Tapolcza vidéke által beadott kérvény, ez utóbbi az állandó választmány által még tárgyalva ugyan nem volt, de akár volt, akár nem, elég az hozzá, hogy nem hiszszük. mikép a megyében egyetlen egy józan gondolkodású egyén legyen ellenére annak, ha azok önként megmaradni akarnak, hogy mellettük párto-lólag ne nyilatkoznék, de egészen másként van a Pacsa vidékiek kérvénye, azt az állandó választmány tárgyalta, és ha jól értesültünk, végzésben azt hozta fel. hogy az általa kijelelt bizottság, a községek helyes meghallgatása után véleményes jelentést adjon be és ezt az idő hallogatás nélkül teljesítve működését, a gyűlés után foganatosítva — mihelyt a munkálásával készen lesz, főispán ur ó méltóságát rendkívüli közgyűlés összehívására kérné s azon gyűlésben ez ügy tárgyalandó volna.
Azt hiszi a tisztelt olvasó, hogy ez igy teljesült, óh nem; neki ment a gyűlés az állandó választmány által javaslatbahozott bizottsági tagokat sine me de me figyelmen kivül hagyta, kiket csak a gyűlésben látott, azokat vette be az uj küldöttségbe, és az nap ebéd után 5 órakor alispán ur elnöklete alatt a kérdéseket tárgyalta, még ez mind nem oly lényeges baj, mint. az, hogy itt nemcsak a tel tett kérdések, de olyak is, a melyek épen a tárgyhoz nem tartozvák, tárgyaltattak, még pedig egész hévvel, mutatja az, hogy voltak, kik mind a három törvényszék meghagyása mellett nyilatkoztak, azou kikötéssel, hogy ha az állampénztár a fedezetét elviselheti, voltak, kik két törvényszéket óhajtanak, igy a zala-eger-szegit, mint székhelyen levőt, okvetlen, a kanizsait is, mint mulhatlan szükségest; íme tehát tisztelt olvasó, beburkoltan és.a törvényszékkel kapcsolatosan a megye székhelye is szóba jött és vita tárgyává tétetett, de még az első burkolatnak külső burkolatot is adte.k ; — már most Ítéljen az elfogulatlan olvasó, helyes eljárás-e egy ily fontos kérdést ily beburkoltan e.óadni és ezzel intézkedni, lovagias eljárás-e akkor, midőn mondhatjuk, hogy a megye polgárainak túlnyomó többsége a székhely megváltoztatását óhajtja és azért küzd.
Megyénk tapintatteljes alispánja uyi-laikozott, még pedig akként, hogy nem látja helyén, ha mást, mint a járások mikénti beosztását hozzák szóba, mit Szigethy Antal ügyvéd ur is támogatott, mert mon dá, hogy azon tekintélyes részt, mely a kiépítés miatt első nap jelen volt és a napi rendre térés után valamint a végzésileg kimondott azon határozat után, hogy ezen gyűlésen tárgyíAva nem lesz, ha most még
is tárgyaljuk, kompromitáljuk a gyűlés első napját és mégis mi történt, belebocsájtkoz-tak, tárgyalták és a kormányhoz, ugy az országgyűléshez feliratot javasoltak, ezt a 3-ik napi gyűlés tette, a midőn már alig hihető, hogy a tisztikaron kivül 10 bízott-mányi tag abban részt vett, ily eljárás, midőn a legkényesebb ügyek akkor, midőn a bizottmány szétoszlik, tárgyaltatik, ez igazán sem a törvényesség, sem a méltányossággal össze nem egyeztethető.
Csillagh László bizottsági tag ur mihd-ehez mást nem mondott, mint azt, hisz mivel a megyék arondirozása tárgyában szerkesztett törvényjavaslatban Zalainegye székhelyéről szó sincs, igy azt gondolni sem lehet, hogy máshol, mint Zala-Egerszegen kell lennie.
Ily furcsa okoskodást nem értünk, valamint azt sem értjük, hogy az igazságügyi ministerium tulajdonkép a mintabörtönt miért építtette Kanizsára, vagy talán azért, hogv Egerszegen Ítéljenek és csak Kanizsán zárják el. akkor nagyon furcsán cselekedett volna, mi pedig ugy reméljük, hogy azért építtetett a börtön Kanizsára, miut mintabörtöu, mert itt tőle bért fizetni nem kell, mint Egerszegen, mert a megye székhelyének áttétele is ide gravitál, megmondjuk az okát is, mely abban áll; a ministerium ugy számit, hogy a pietas után kormányozni nem lehet, hanem igen a jövedelemből, — Kanizsa és vidéke fizeti Zalában a legnagyobb adót, ergo a megyei önkormányzati teher viseléshez is legnagyobb mérvben fog hozzá járulni, — Kanizsa és vidéke a megye legnépesebb községeihez tartozik, kell, hogy a kormány-zandó nép érdeke közelről érintessék, de nem ugy ám, mint Csillagh László ur
TÁRCZA.

Egy imázóhoz
m
Imádkozol; — fohászaifi
— Mint a szentelt t?''>ujén fíletje
Gyengéd szárnyakon lebegnek Megpihenni, fel az égre ....
Miért könyörgsz ? ! hiszen szfbb vagy Mint a költG legszebb dala.
Születésed pereze óta
Gyászt visel a báj — angyal*
Miért csengsz?! hiszen jobb vagy Miut azon szelíd csillagzat
Mely a kietlen vadonban
Tévelygőnek ösvényt mutat.
S ki az ég összes bájával Oly pazaron ékesítve,
Magad egy egész meny ; — onnét Mit kivánsz még lenyerni te ? !
8 mégis csak köny harmatozzA /Pilláid liliom levelét. —
— Nagy a tenger vihara, ha Űrökké fölveti gyöngyét! —
S ki igy szenvedsz, s kőnyörgsz némán. Ki vagy te, csudás tündér láuy ! ''
A fájdalom élő-szobra,
Vftgy egy leküldött angyal tán ?
Kit az ég nagy bánatában E szegény földre röpite,
Hogy a nyomor s szenvedésről Legyen igaz birvivoje ? ! . . .
Nem lehetsz más, mert csak annak
Oly néma. s örök fájdalma. Ki az iszony jelenetit
Hűn szemlélve mind belátja.
A ki látja, hogy a gyémánt Fényén sötéten ég a folt, Mely a legyilkolt szabadság
Szent vériből ráfecsent, folyt. —
S hogy a N''erok gyönyör ittan
Szemlélik a bősz eiemot, Mely hideg ölében minden
Szebb remény nugárt eltemet.
A ki látja, hogy ez erény
liongyok között miként remeg, Mig a bün K-dér alakja
Dicsőitve — fénylik, remek.
*
S a csalfa álnokság mily kész Lopni Isten jelvényéből, —
Ki ext mind látja!.....Oh ! ha te
Ki jöttél meny kegyelméből
Feljegyezni a sok, a nagy bünt
Mely a* emberiség szivét, Befertőzi, mint pék mérge
Gyümölcs hamvát, virág fényét, —

Epedve kérlek, ne ird be
A vádok sötét könyvébe, Mit ön kárára elkövet
Édes hazám, árva népe.
Sőt legforróbb imáddal kérd,
Az örök-szentek urát. Tépje szét átkunk, — s küldje ránk Áldásának egy sugarát! ....
GUOTH GYULA.
Egy elfeledett irónő.
(^Regényes életrajz) (Folytatás).
Mintegy negyedóráig haladt igy, midőn egyszerre egy nem nagyon távoli hang ütó raeg füleit, majd halk zsibongás . . . majd a man-dolin húrjainak rezgése ....
Minő távol van ez is! — dünyögé a lovag megállva, mintha teljesen kitáradt volna, de mégis kellett állnia, mert a folyosónak itt már vége lett . . . Hallgatódzott a lovag kissé, és ugy tetszék neki, mintha valamely költemény szavallatát hallaná, majd belevegyült a szónoki nőies hangba,''egy mélyebb''hang is ...
Most egyszerre benyitott. Lek ellett zárni a szemét, mert vakitó fény közé lépett....
— Allah hozott! — kiáltá a mint belépett Aissé, és nyakába borulta jöttnek, és gyermeki örömmel összecsókolta őt.
Most felkélt a másik alak is, a fekete orvos. Odament a jötthöz s kezét nyújtva megrázta azt. —
Elragadó fényben úszott e terem. Kis csarnok volt ez inkább . . . Felülről egy óriási csillár terjeszté vakitó világát, az alap gazdag szőnyeggel volt borítva, a falakat selyem szövetek, gyönyörű festmények lepték el, s török pamlagok, gazdagon megrakva arany roj-tokkal, majd gyönyörű asztalok, székek, az élő virágok csoportja, egy asztalon vizme-dencze, melyben arany hala* úszkáltak, . .. mind . . . mind oly tündéries színezetű volt.
A lovag megcsókolta a leány homlokát, fáradtan vuté magát a pamlagra, aztán hosszú lélekzet vétel után egyszerre felugrott, és dühösen az asztalra ütve úgy, hogy a rajta levő
könyvek, irathalmazok tánczoltak,fájdalmasan kiáltott föl. —
— Meghalok Henry! Érzem, hogy meghalok ! . . . Itt, itt szaggat a kin — folytatá mellét verve — vérem fellázadva tánezot jár velem. Henry meghalok, ha nem segítesz !1. .
Aissé kissé megretten ve oda ment a lovaghoz, azután átkarolta öt, • lágyan susogá : Nem halsz meg, Allah kegyes ! I. . •
— Vigyék el a dzsinek Allatodat ! — kiáltá tajtékozva dühében a lovag, — mit ér minden, ha meghalok . . . Én élni akarok me^, hallod Henry, én élni akarok!! 1
— Te beteg vagy ! — susogá a leány fájdalommal.
— Nem vagyok beteg ! — orditá inkább a lovag, félre lökve a leányt — ki mondja, hogy beteg vagyok ? ! Gróf Ferriol nem volt beteg soha! . . . Ah Henry segits! . . . kiáltá aztán, és erőtlenül dült a kerevetre. . .
A fekete ember arczán egy vonás sem változott meg. Felkelt lassan s odament a grófhoz, csak szemei villogtak.
Megfogta a gróf kezét, ki mereven, a láztól gyötörtetve nézett föl reá, aztán hideg, nyomatékos hangon mondá:
— Légy nyugodt, ón egyszer már megmentélek a haláltól, és most ismét azt mondom, hogy te ábrándozol, neked semmi bajod!! . .
— Bort ide hát! — orditá halál halványan, folmagasodva a gróf, — halljátok, bort! bort!! . .
Egy pillanat múlva megnépesült a kis csarnok. Három fekete tódult be egyszerre, s nemsokára bor-, étel, majd thea egymást követé ...
A gróf ivott, miként csak szenvedélye
mondta: elégedjék meg Kanizsa azzal, mije van: kifejlődésével, hagyjon minket békében, Kanizsa nem kiván mást, mint igazságot, igazságot pedig követelhet, mert ha a ter- ( hek viseléséhez hozzájárul, még pedig , Egerszeg és vidéke felett, ugv méltán megkívánhatja, hogy az igazságos biró az ügyet részére döntse el, mert mint fentebb is érintők a pietásból. a régi szokásból megélni nem lehet, hisz ha ez alkalmazható volna, akkor állani kellene annak is, mind- | nyájan az Isten gyermekei vagyunk, ha i dolgozunk, ha nem, megélünk; próbálja | csak valaki, dolog nélkül megélhet-e? a munkást pedig jutalmazni kell!
A zalamegyei tanfelitej elő évi jelentése.
, (Folyiatás.)
Kérdem most már, ha ez így van — a mint hogy csakugyan így van — létezik-e és Ibiben áll az a befolyás, mely az iskolatanács, számára a törvény által határozottan biztosíttatik, remélheti-e a haza bármely megyebeli iskolatanácsa azt, hogy a népoktatás ügyének előmozdítására lelkiismeretes meggy őződes, hig- ■ gadt megfontolással hozott határozataival «;z j ügyet benső óhaj* szerint előfogja mozdíthatni akkor, midőn annak végrehajtását biztosan nem várhatja, midőn semmiféle végrehajtó kö- i zeggel nem rendelkezhetik? Van-e ennél fogva értelme és hát miben a tanfelüsrvelö s az isko-latanács által gyakorolt legtöbb állami felügyeletnek, midőn ezen felügyelet hatáskörét a törvények határozatlansága s a szervezet tökéletlensége és tehetlensége miatt mmdenki i tetszése, saját érdeke és belátása szerint magya rázhatja? Fájdalom ! a szomorú ténvek e kér- | dések mindegyikére nemmel kell, hogy felel- j jenek.
Ennek oka: hibás, félénk, határozatlan népoktatasügyi politikánk. Ily határozatlan, ] félénk politika befolyása alatt született a közoktatási törvény,azért nem merte szilárdabb . alapokra állítani az állami felügyeletet és m«;gis megingatta az egyházi felügyelet alapjait s végre azért hiányzik sok helyen e törvényben egyik lényeges kellék a cofcequentia.
Tudjuk, hogy a törvény magaban véve | holt belü s életéi a végrehajtasban nyeri meg , s a közoktntási törvén} ben épen e fő kellék a végrehajtás módja, annak esetei nem tárgyai-tatnak, e törvény épen a legszükségesebb őrt, ! a végrehajtó közegei nem jelölé ki, mi miatt a j törvény be lerakott nagyszerű zép eszmekel is , a gyakorlati élet súlya kérlelhetlenül lapossá, ! tehetlen, hatástalan üres lrázissá törpiti. Ez a ! hiány azután nem pótoitalott a felügyelet J szervezésekor kibocsátott szabályrendeletben sem.
Szerény véleményem szerint az állami főfelügyelet egyik legfőbb hiánya abban cul-miná!, mert sem az állami tanfelügyelőnek, 8«-m az általános felügyelet megvalósításai czelzo iskolatanácsnak aliáspontja nincsen ha tározót tan kij-lólve. hatasköre nincsen határolóit , Hü«nuUI< KorVUlialoZVH.
Lati-z^lig. de fajdalom csak is ideal.s fogalom szerint az állami felügyele''.et gyakorló
engedé, lassanként feledni kezdett, óriási ka-czajba lört ki, majd Aissét karolta keblére, és lágyan suttogott hozzá szerelmi szavakat, majd dalolt tűzzel, majd a serlegeket csapta a földhöz, C8;.k a fekete orvos volt néma, ivott ő is, de csak szeme lett tüzesebb, arcza még halványabb. —
— Nem történt itt semmi azóta?!., kérdé egyszerre a gróf . . .
Aissé arcza bíborpiros lett, s ajka elnémult, a fekete orvos pedig erősen, s némi hanyagsággal ejté ki a szót: Semmi!
A leány reánézett, mintegy köszönőleg, aztán dalolt a grófnak bort, szerelmet ...
Hosszú, nagyon hosszú idő múlva a gróf, midőn kinyugodta mámorát, midőn elunta a mulatságot, miként elunt mindent, ismét elhagyta a csarnokot, felült lovára s tovament. De előbb a fekete orvostól átvette a gyógyszert, s A isséaak megmondta, hogy pár hét múlva őt Fámba viszi.
Midőn a ló lépései elhangzottak, a tekete orvos még mindig ott állt helyén, aztán megfordulva susogá: Meghalsz!! . .
Aissé nem halotta e szavakat, ráborult a fekete orvosra, és össze-vissza csókoita őt.
Szereted a lovagot ? ! — kérdé töJe az orvos. —
A leány néma lett . . .
Szereted a máltait? ! — kérdé ismét :.z orvo?. —
— Miként Alláh -t! susogá a leány. — ugy jerünk hozzá ! ! —
Tehát valóban meglett csalva a konsul ! • . . Eltitkolták előtte azt, hogy a máltai itt ▼»n ! . ..
Aissé már csaknem elárulta a máltait,
testület önálló testületet képez, de még sincsen a közigazgatósági hatóság alól emancipálva, m«-rt nincsen önálló végrehajtó hatalma, pedig mindaddig, mig a tanfelügyelet, a közigazgatási hatóságtól teljesen el nem vála*ztatik, nem függetlenittetik, a tanfelügyelet valódi gyakorlati keresztülvitele illusorius marad.
A tanfelüsyeletet gyakorló testület önál-losiitassék, független ittessék ne csak névleg elvben, de tényleg gyakorlatban is a közigazgatási hatóságoktól épen ugy, mint függetle-ni. lettek a kir. törvényszékek; állíttassanak fel a tankerületekben egy fő tanfelügyelői központi szakosztály és a megyei iskolatanr.es alatt a nép-,felső-, nép- és polgári iskolák szám*hoz mérten több altanfelügyelőségek, bizassék meg mindegyik altanfelügyelő 25 — 30 iskola felügyeletével.De ez esetben a íőtanfelügyelő vagy az iskolatanács ruháztassék fel ónálló végrehajtó hatalommal. E végrehajtó hatalom hoz-zassék szerves összeköttetésbe a közigazgatási hatóságok végrehajtó hatalmával oly formán, hogy midőn a tanfelügyelő vagy iskolatanács szükségesnek tartja a közigazgatási halóság végrehajtó hatalmát is idénybe venni 8 a végrehajtó közeget egy vagy más iskolai ügyben felhívni, a felhivott közeg ue érezze magát feljogosítva, a telhivasi saját szempontjából bírálgatni, hanem kötelesscgenek tartsa tekintet nélkül a tárgy érdemére a végrehajtást a felhívó tanfelügyelő vagy iskolatanács felelősségére azonnal teljesíteni ; a végrehajtást nem teljesítő hanyag tisztviselő ellen pedig fegyelmi eljárás legyen indítható, sőt másodszor ismétlődő esetben a közigazgatási tisztviselő mellé annak terhére a tanfelügyelő vagy iskolatanács által hivatalbd^egy tanügyi végrehajtó közeg neveztethessék ki.
3. Nagv akadálya a népoktatás előhala-dásának az is, hogy az iskolával nem bíró községekben hu iskola létesítése szükséges, az e czélra kiszemelt belső telek még az állam állal sem sajátítható ki, s igy az ilyen községekben csak ugy létesíthető az iskola, ha a község maga jó szántából erre alkalmas telket vagy épületei s a tulajdonos tetszésetői függ az ily telket vagy épületet iskolai czé.ra eladni, vagy el nem adni. Igy gyakran előfordul olyan eset, hogy egyik községben a tankötelesek szama s a távolsági és közlek°déai viszonyok szerint egv helybeli népiskola felállítása voína szükséges,de az egész községben nern lehet sem fundust, sem épületet kapni, mert a melyik erre alkalmas volna, azt a tulajdonos még kétszeres érték megfizetése mellett sem adja át, a melyik pedig a tulajdonos által átadatnék, az meg czél-szerüüen.
Ruháztatnék fel a tanfelügyelő, vagy iskolatanács e tekiutetben is kisajátító, illetőleg végrehajtó halalommal, az esetben minden ily abnormis állapotokon esetenkint könnyen segíthető lenne.
4. A legnagyobb fontossággal bíró léuye-ges akadályok egyike a ''auitÓK zilált helyzete, mind anyagi, mind administ.ntiv tekintetben.
A tanítók anyagi helyzete oly szánandó-iag nyomoruii. s a tanitói hivatallal járó kötelezettségekhez mérten oly méltauytalan, miszerint esudálkozni lehel, hotry a tanitói szép, de *ny;.gi nelkulözesekkel járó pályára korszerű iib műveltséggel bíró tehetséges ifjak vállalkoznak, masreszi uzonuan legkevéabbe sem
de amint pillanatig félelem közölt habozott, a fekete orvos hidegeu vágtu el s/.avait, hogy nem történt semmi változás. —
A fekete orvos tudta jól, mit cselekszik. Ot már itt találta Aissé, midőn a konsul e helyen úgyszólva elzárta őt a világtól, rábizta a szép leányt ezen elzárkozott emberre, ki noha napikig nem szólt, egy hangot sem ejt-■:[ ki ajkán.
Aissé kitörő örömmel üdvözlé lakását, A regényességre hajlandó léleknek szánt lakóhely volt ez, külről nem egyéb, mint óriási szik Jahi''lmazok,mig a''ant pazarfény nv ol elárasztott sz. bák, melyekből titkos kijáratok vezettek az erdő sűrűibe, s a vadász lakhoz. A konsul őseinek e helytől kissé távolabb hajdan erős váruk feküdt, s e földalatti helyiségek az ••ehetőségekre lettek számítva. Az ősvár össze omlott, még alapjait is benővé a fü, moh s cserjék, de a konsul kttfatva régi irományai között reá akadt e földalatti lakosztályok tervrajzára, és ő sokkal nagyobb különcz volt, s«m hogy értéktelenül hagyta volna e helyet. Berendezte azt a legnagyobb kényelemmel, és boldog óráit e helyen tölté. e falak soktt tudnának arról bészélni!! . . Sok szép hölgy elbájolva, szerelmi lángra gyúlva a gróf iránt, önkényesen fogadta el lakásul e helyet, sokan emlékeztek meg Párisban is, a gróf egv • titkos, pazarfény nyel ellátott helyiségéről, hol ! oly boldog órát töltöttek, habár bekötött sze-| mekkel mentek le, és iöttek ki. I
(Folyt. k.lv)
GOLENICH KÁROLY.
1 het esudálkozni azon, hogy a tényleg már a tanitói pályán évek óta működő legképzettebb tanítók hivatásszerű pályajukat, a tanitói pályát alkalomszerüleg elhagyják, hogy ismereteiket, képességeiket más, sokkal hálásabb téren értékesitsek, a mii még há.ítianságnak, visszaélésnek sem lehet nevezni, mert a tanítók általánosságban nincsenek sem társadalmi, sem anyagi tekintetben méltóan felkarolva, holott mind az államnak, mind a felekezeteknek, mind pedig végre a társadalomnak, a népoktatás, a közművelődés érdekében épen a tanítók helyzetének emelésére kellene figyelmének iőrészét fordítani.
Midőn nem csak a magyar haza, hanem .-íz egész műveli világ felvilágosult polgára meg van győződve arról, hogy a népoklatas, a közműveltség jövője első sorban a néptanítók szellemi képességéi öl függ, s mégis Magyar-orszagban a néptanitó fizetése 300 frt évi járandóságban állapitta tik meg a tanitói hivatal, anyagilag a szenvedés, a szűkölködés, a nyomor halálra szúró tövisei közé van taszítva, társadalmilag pedig a tani lássál foglalkozó a béresek szolgai állásának mélységébe van taszítva, s a népnevelés magasztos ügyének leg első s legfőbb tényezői a legalacsonyabb foglalkozások embereivel vannak egy rangba állítva; mert midőn korunkban egy dijnok fizetése 300 frt, egy vasúti bakter fizetése tisztességes lakáson kívül szinte 300frt, egy hiva talszolga fizetése 400 frt, egy Írnoké 6 — 700 frt, 8 egy közönséges béres fizetése is többre rug 3U0 írtnál, a szellemi munkálkodásra, folytonos társulásra utalt és műveltebb igényekkel biró tanító részére 300 frt évi fizetés nem más, mint lealacsonyító koldusfillér.
Némi megelégedésünkre van szerencsém e pontnál coustatálni, hogy a jelenkor műveltebb színvonalán álló tarsadalom a fentebb körvoualozott szomorú állapot létezését s mél-tatlanságát felismerve, igyekszik ez abnormis helyzeten társadalmi uton segíteni s az ujonan megalapított tanitói állomásokat a 300 frtot töboé kevésbbc meghaladó tanitói javadalma-I zásokkal létesíteni. Vannak azonban, fájdalom, I több, különösen felekezeti iskola községek, melyek tanitói fizetésül még a 300 frt minimumnál is kevesebb évi jövedelmet állapítanak meg, 8 j ezen, csekély járandóság beszolgáltatását is éveken kérésziül elmulasztják. Az ily hátralékokat azután a hanyag községeken, ismét a végrehajtó hatalom hiánya miatt vagy a leg-1 nagyobb nehézséggel, vagy épen nem lehet | soha behajtani.
Adassék vailásfelckezeti jellegkülönbség nélkül tisztes lakás s hold kertilletmény mellett minden :
a) népiskolai rendes tanítónak falun 500 frt, városon 650 frt-,
b) elemi népiskolai segédtanítónak falun 250 irt, városon 300 frt;
c) felső népiskolai rendes tanítónak
• 750 frt;
d) felső népiskolai segéd-tanítónak 350 frt;
e) polgári iskolai rendestanitónak 5000 lakossal biro városban lOOOfrt, ennél népesebb városban 1200 frt;
t) polgári iskoiai segédtanítónak 450 frt, illetőleg 50U frt.
Rénzesittessék minden tanító vallá9 és jelleg különbség nélkül 30 évi szolgálat vagy 1 munkaképtelenség esetében a szolgálati évek arányához mérten előbb is rendes nyugdíjban, e kedvezmény terjesztessék ki a tauitó elhalálozása esetén hátrahagyott özvegyére életfogytiglan, s árváira bizonyos életkor eléréseig.
A fizetések s nyugdijak kiszolgáltatását minden tanítónál a községek terhére maga az állam az állampénztárból teljesítse, mert ha ez jövőre is a községekre fog bízatni, ha a tanitó fizetésének kiszolgáltatásáért ezután is kénytelen lesz, mint a legtöbb helyen eddig az egész községet végig koldulni, vagy a legjobb esetben az öregbirónak és kisbirónak ezért könyö rögni, egyré^t a népnevelő tekintélye szép hivatásához méltatlan kényszerűségével aláása-tik, másrészt pedig a törvény határozott rendelete daczára sem fognak a tanítók fizetései teljesen és rendes időben soha beszolgáltatni, a nyugdíjazás pedig csak is az állam által állam-1 pénztárból teljesíthető,- m<rt arról, hogy a ! nyugdíjazás is községekre bizassék akkor, 1 midőn azok az évi rendes fizetéseket sem szolgáltatják be, azt hiszem szó sem lehet, miután ez ily viszonyok közt a községekkel szemben keresztül vihetetlen.
Szánandólag nyomorult a tanítók helyzete,
• adrainistrativ tekintetben,különösen a felekezeti I tanítóké azért, mert mig a községi tanítók a ! közoktatási törvény által némi kedvezményben,
védelemben részesittetnek, addig a felekezeti tanítók teljesen az illető felekezetek önkényének vannak oda dobva. A felekezetek fogadhatnak tanítót mikor nekik tetszik, mert az 1868. ! XXXVIII. t. cz. 136-ifc a tanitóválasztásnak | az iskolatanács által való megerősítésére, 138-ik a tanítók élethossziglan való választására, i 14u-;k a tanítók özvegyei- és árváinak félévi fize lés és lakás élvezésére, 142-ik a tanitói fize 1 tések meghatározása, a 144-ik a fizetési minimumnál eddig szokásban volt nagyobb fizetések
biztosításira, 145-ik a tanítók segélyezésére, 147-ik a tanítók testületté alakítására vonta-koz<> §§ ai a felekezetekre nézve nem kötele7Ők, ellenben a törvény azon §§ai, melyek a tani ók kötelességeit számlálják el, kötelező erővel birnak a felekezeti tanítókra is. A törvény ezen a vis onyosság elvével, a méltányoss.ig fogai mával ellenkező következetlensége sok visszaélésre, panaszra, zsurlódásra adott alkalmat az egész hazában, így Zalamegyében is eddig, s fog alkalmat adni ezután.
Ha már az iskolák közös, nem közös, elnevezésével 8 egymással ellenkező szervezetével, a társadalmi élet kebelébeu közoktatási politikánk terén is elvetteltek a pártoskodás,a viszály magvai, lenne ez alól felmentve legalább a közoktatás első és főiényezője a tanitó, ne vitettek volna át legalább a tanitói testületbe a felekezetiség elszigetelő válaszfalai, ne a felekezeti és közös, hanem, felvilágosult korunk művelt fogalmaihoz méltóan, csupán a jó és rósz tanitó között tétetnék különbség.
A zsurlódások, pártoskodások és sokféle ellentéles agitatiók megszüntetése czéljából jó volna a jellegszerü elnevezéseket és szervezeteket népoktatásunk teréről is kiküszöbölni, s az összes mrgy arországi népiskolákra a nemzeti iskola elnevezést s szervezetet alkalmazni, csak igy lehetue egy egységes jellemző magyar közoktatást teremteni, mert a jellegkülönbség szerint különböző irányban haladó népiskolák egy karakteristikus magyar közoktatást nem hozhatnak létre.
(Folyt, köv.)
Helyi kirek.
— Bucsu-szent-Lászlóról irják nekünk, hogy ott is megalakult még a mult év folytán az olvasó egylet, pár lelkes polgár és érdemteljes jegyző Fa;cs József közreműködésével; és azóta napról napra erősbül. A jövedelem a tagsági dijakból folyt be. Nyolcz lapja jár az egyletnek, s ezek közt, hogy megyénk kedves lapja a „Zalai-Közlöny" is van, nem is kell említenem. Vannak lelkes tagjai az egyletnek, kik a tagsági díjon felül is fizettek, sőt Nejbaor Mihály ur, befizetett tagsági diján felől előfizetett egy lapra. Éljen ! -
— A kapornaki járás egykori főbírája, és jeles pomologua felső raj ki Raj ky Zsigmond Zalamegye táblabirájának elhalálozásáról szóló családi gyászjelentést lapunk előbbi számában közöltük; temetése vasárnap délután Felső-Rajkon nagy részvét mellett történt meg. A gyászszertartást Papp Károly kiiko-máromi plébános ur végezte a halottas háznál; kápolna előtt és a temetőben. S mig a nagyszámú gyászoló család könnyjeit törülte, addig e sorok irója a szépkort élt tisztes öreg egyik vitéz ősére gondolt, ki e bús tájon a {kanizsai török basával élethalál harezot vivotc, Kajk v Imre győzőtt is, de mintha hallható lett volna Tuboly Victor irótársunk költői kobzáról:
— - —---Térdre boralt Rxjky
Majd meleg szavakkal imát mondnak ajki : Hogy a csapás, melyet mért Achm»-d fejére Annyi fej kftzött is eljutott helyére.
És most két kezét, hogy vigy imára tenni Nézi . . . Tere mint fogy, nincs mit összetenni. Balk.irja elveszve, de megmentve élte — S mint aharezhelyére kitekintve néze : Kezén éppen akkor hollok lakmároznak, A kéeeu, mely sokszor szolgált a hazáuxk. De nyert érte dijt, mi soha el nem omló : Czimerében máig kezén van a holló.
— Táborszky és Parsch nemzeti zenemükertskedésében Budapesten megjelent: Elméleti és gyakorlati Zongoraiskola könnyen felfogható rendszerben számos két és négy kezű gyakorlattal. Irta Köhler Lajos 23tí ik mü. A magyar vagy német kiadásnak ára 6 frt. Köhler Lajos, e jeles zene-pádagog, ki zongora-gyakorlatai által világhírűvé lett, e műben sok évi tapasztalatait rakta le. E zongora iskola oly nagy mennyiségű becses és czélszerü tananyagot tartalmaz, hogy kétségtelenül lefogja szorítani az eddig megjelent iskolákat a zeneoktatás teréről. A legelső zongora tanárok Ítélete szerint az iskola rendszeres beosztása, szakértelmes és világos jegyzetei és'' példáinál fogva valamennyi eddig megjelent zongoraiskola fölé helyzendő. Jó lélekkel ajánlhatjuk e jeles iskolát, mely azonkívül díszes kiállítás, szép nyomás és aránylagos olcsóság által is kitűnik, ugy a tanárok, mint a tanulók figyelmébe. Megrendeléseknél felcserélések elkerülése végett fontos megjelölni a mfi számát (238-ik mű)
— Gyászhír. A magyar kir. honvédség egyik jeles tagját s jelenleg Nagy-Kanizsán lévő s hazafias erényeiért köztiszteletben részesülő honvédszázados Pallavicini Hyppolit őrgróf ur ő méltóságát nagy csapás érte, elvesztvén édes atyját. A családi jelentés igy szól : őrgróf Pallavicini Zsigmond s neje szül. Orsini Izabella grófnő, s gyermekeik őrgróf Pallavicini Gerő és Gabriella, — őrgróf Pallavicini Hyppolit m. kir. honvéd százados és neje őrgróf Pallavicini Flóra szül. Klokoci és Trebinjei Vójkffy grófnő — mostoha leánya gróf Csáky Melania, berneki báró Pach Felixné, ennek férje berneki báró Pach Félix, s leányuk Pach.
Melania bárÓDŐ nevében mélyen elszomorodott szívvel jelenti szeretett édes atyjuk, ipájuk, illetőleg nagyapjuk őrgróf Pallavicini Roger-nes. 1. hó 1-én életének. 60-ik évében, végelgyengülésben történt gjászo3 kiraultát. A boldogult hült tetemei f. hó 5 én d. u. 3 órakor Kurittyánban, a r. catb. egyház szertartásai szerint megáldatott éa a családi sírbolt ejkészi-téseig ideiglenes sírboltba helyeztetett. Ku-rittyán, 1874-ik évi február 3-án. Béke hamvaira !
— Zalamegye első tanfelügyelőjétől következő ministeri körözvényt kaptunk, hogy a megyei tanítók figyelmébe ajánlhassuk: 1692. szám. A népiskolai törvény a fölmivelés elemeinek a népiskolákban leendő oktatását is elrendelvén, a néptanítók mezőgazdasági isme-retuin''.''k bővítése, első reudi''i szükséggé vált. Ez ismeretek terjesztése végett történt azon intézkedés a vezetésem alatt lévő minioterium részéről, hozj a mezőgazdaság tanítására az állami tanitóképezdékben kiváló figyelem for-di''.taűk. E czélból rendeztettek a földmivelés , ip;ir- s kereskedelemügyi ministerium részéről az évről évre megujuló szünidei mezőgazdasági rövid tanfolyamok is, az elemi tanítók javára. Ugyan e czelbol látnám szükségesnek, hogy a uéptanitók az ő előismereteikkel arányban álló urlalmu mezőgazdasági lapot olvasnának. A Lég rád y testvérek kiadásában Budapesten megjelenő .falusi gazna" e téren hézagot pótolni'' igerkozik. s ezt népszerű tartalmánál fogva terj''''8ztendónek tartom — annál is inkább* mivel e szukiap kiadói azon ajánlatot tették, hogv a „falusi gazdát" ha arra 1000 nép aiutó tí.''.etne elő, az előfizető tanítók részere egész évre 1 frtnyi csekély kedvezményi árért, évenkínt 1 frtjával készek megküldeni. Ennélfogva e lapnak 1 példányát mutatvány-kep azzal küldöm meg, hogy e szaklapra a tanitók figyelmét felhívni, illetőleg ezt nekik ajánlani iparkodjék. Az előfizetési pénzeket egyenesen a vállalkozóknak küldi meg s csak arról trgyen ide jelentést, hogy tankerületében hány előfizetője lett e lapnak. Budapesten 1874. évi január hó 13 án, Miuister ur meghagyásából Uönczy Pál ministeri tanácsos.
— Veszprém bői irják neküuk Caol-nokí László ügyvéd ur, január hó első felében, a veszprémi ipar és hitelintézet igazgató-tanácsa ellen p irt ioditott, mert üzleti eljárásuk szabályellenes volt, miért is f. h. 3 lkára az emiitett igazgató tanács törvényesen megidéztetett, de eközben nevezett üg) ved ur a pör visszavonása-illeiöleg megszüntetését eszközölte, most pedig a részvényesek akarnak ujonan p''irölni. Kívánjuk. hogy az ujabb tudósítás a pénzintézet szilárdságát jelezze.
— A »y^pnevelők Lapjau melyet jelenleg, c''vHiKiink előtt hosszú időn átjól ismert jeles toliu munkatársunk, Gyulai Béla kiváló figveletnm-1 szerkeszt ,a uépnevelők pesti egy-letén<-k közlönye" levén, ajinljuk a néptanítók s tanügy barátok méltó pártfogasába; ára e jeles heti iapnak egész évre 4 frt, félévre 2 frt, mely oaszeg Aigner Lajos könyvkereskedésébe küldendő. — Megjelent továbbá Briefiicher Unter-richt lür das Selbst-s''udium der ungarischen 8p:.iche von Adolf Roder Ilauptschullehrer. Kiadja Szombathelyen Seiler Henrik. 5 levélnek 1 frt az ára. az egé->/.nek, vagyis 30 Jevéluek pedig b frt. Azon néuietajkuaknak, kik a magyarnyelvet könnyet! s alaposan megtanulni kívánják, e müvet méltán ajáulhatjuk.
— A „miyy-kanizsai önkéntes tűzoltó egy let** f. évi lebruár 7-ik.í tánezvi-galma egyike volt a legnépesebbeknek, sőt nem nagyítunk, ha azt mondjuk, miszerint ez évi tánczvigalmak között a jelenlevők számát tekintve, a legsikerültebbnek jelezhetjük. A különböző elemek oly szép öszhangzata tá ult fel a szemlélő előtt, mely nem csak a tűzoltó testület üdvös intézményét kedvelteli meg, de sőt feljogosít bár kit is e testület jövőjébe helyezett szebb reményeire. És hogy ez nem fog csak puszta óhajtás fog maradni, azt biztosítja a meleg részrét, melyet városunk lelkes közönsége ez alkalommal is tauusitoit. A tánczmulat-ság sikerében és a kedélyek fellobbantásában az első rész mindenesetre a bálanyát, Hencz Antalné úrnőt illeti, ki szíves előzékenységével igyekezett mindenkit vidámítani s ki a közönség osztatlan tisztel-lét kivívta és biztosította magának. Elismerést érdemelnek, fáradhatlan buzgalmukért és áldozatkészségükért az egylet • •Inökévelegyütt a bálbizottmány tagjai.Es a
hölgy koszorú ?.....Bocsánat, ha kivételeket
:iem teszünk s egvesek neveit külön nem emel-jük ki, mert lehetlenség, sőt nem szabad külön-böztfctéseket tenni ott, hol egy erő és egy akarat u lelkek
mozgatórugója: a társadalmi üd^ös intézmények pártolása! — A tiszta jövedelemről még lapunk bezártáig kimerítő tudósítást nem kaptunk.
— Kovács Gábor zenekarával Kaposvárra megy, -Iból f. hó 13 án koncertben és 14 én tánczvigalomban iogja Somogymegye intelligentiájának talpa alá húzni a ropogós magyar csárdásokat, melyek ugyan néha néha befognak kozmásittatni egy-egy „Krach polká"-val, de azért a mi elismerésünkhöz a szomszédokéit ki fogja vívni magának.
— Meteorologiai észleletek a nagykanizsai főgymnasiumnál 1874. évi január hóban. Közép légnyomás: 752-54 milliméter; legmagasabb légnyomás: 7604 milliméter 22-én este 9 órakor, legkisebb légnyomás : 741-5 mm. 28 án reggel 7 órakor. — Köséphőmérséklet:
— 1-54°C ; legmagasabb hőmérséklet: -f 8''3°C 17 én''d.u. 2 órakor,legalacsonyabb hőmérséklet:
— J 1-8°C 3 án reggel 7 órakor. Közép páranyomás: 3*87 milliméter. A levegő nedvessége százalékokban : 93-1%: legcsekélyebb nedvesség: 68°/o 15-4 délután 2 órakor. — Középfelhőzet (0-tól 10-ig számítva):. 6 6; egészen borult (10 zel jelölt) "volt 39-szer, teljesen derült (0-val jelólt) 8-szor. — Középszélerősség (0-tól 10-ig számitva}: 1.9. 93 észlelet közül összesen 72 szél észleltetett, és pedig: északi 26, északkeleti 1, keleti 2, délkeleti 15, déli 23, délnyugati 1, nyugati 1, északnyugati 3; szélcsend 21. — 28 án egész nap viharos (8) északi szél dühöngött. — A légköri csapadék (eső, hó, köd) havi összege: 16-5 milliméter. Eső esett 2 napon, havazott 5 napon, köd volt 6 napon. __F.
Vegyes hirek.
— Szarvasmarha vásárok megtarthatása. Vas és Sopronmegyékben jelentkezett marhavész folytan betiltott szarvasmarha vásárok megtarthatása - miután az érintett területein a vész megszüut a m. kir. közmunka és közlekedési ministerium által engedélyeztetett, oly-kép, hogy az emiitett két megye közt, továbbá Ütiria telől a Mura folyó mentén a zár illetőleg a szabályos őrködés további rendelkezésig m^g fenu marad.
— A Dunántuli lóverseny egylet vasárnap február hó 22-én d. u. 2 órakor a soproni Ca-sinó termébenll.évi rendes közgyűlést tartandja, melyre a t. cz. tagok ezennel is meghivatnak. Tárgya: 1) az igazgatósági jelentés és 1873. évi zárszámla. 2) az 1874. évi költségvetés. 3) az idei versenyek programmja. 4) kiegészítő választások a harmincas bizottmányba. 5) ne-táni indítványok.
— Rablók a Bakonyban. Mint Moórból jelentik, a Bakonyban igen számos rablási eset tördul elő ujabban; az erdőn átmenő kocsik megállíttatnak és kiraboltatnak, sőt némely kor kocsit és lovat is elvisznek. A közbiztonság helyreállítása érdekében katonai portyázó csapatok fognának kiküldetni.
— A kávéaljat is fel lehet használni; azt állítják ugyanis, hogy az kétanyi korpával összekeverve tápláló eleséget ad szárnyasok szám-ira. Különösen a lúd igen szereti, s gyorsan hízik tőle. A kávéaljat ós korpát vizzel gvúrhaJÓ tésztává kell tenni, megszárítani s aztán kis darabokra tördeive az aprójószágnak adni.
— Huszonhárom ezer iparos kenyér nélkül van jelenleg Bécsben, kik mind a „Krach" áldozatai. A kereset nélküli segédek s munkások közt van 8000 lakatos, 2000 asztalos, 3000 esztergálos, 1400 kovács, 4000 szabó, 600 szalagszövő, 2000 festő, 1300 szűcs és 2000 pék.
— A honvédmenház vagyona a legutóbbi pénztári kimutatás szerint, deczember 31-én értékpapírokban s készpéuzben tett 29,603 frt 39 krt: ehez járult a januári bevétel 3796 frt 1 kr. ; összesen 33.39d frt 40 kr. — Kiadás volt jauuár hóban 517 frt 32. kr.
— Rövidhíre!» Török János kiváló tudós és publicistx a „Pesti Napló" és „Pesti Hiruök" egykori szerkesztője, meghalt. — Karolina Auguszta királyné halálának évfordulóján requiem tartatott a budai vártemplomban.
— Roasi Ernő oiasz színművész Macbeth szerepében felfog lépni a nemz. színházban, ugyanekkor lady Macbeth szerepét Jókainé asszony fogja játszani. — A Miklóssy szinház lefog bon''atni. — Smith John, az angol születésű kitűnő német gazdász elhunyt. — Aradon reáliskola nyittatik meg a jövő évben. — Pozsonyban hamis tiz forintosokat készített egy volt vároai jegyző, ki elfogatott. — Ghika hg. gyilkosát, Sutrót, ki amazt párbajban ölte meg, négy évi börtönre Ítélték. — A Dugonics szoborra 2969 frt. gyülf be. — Baja város első polgármestere Hauser Mór lett. — Rimaszombatban „Légycsapo" élezlap jelenik meg.
f zletiszemle.
(S. 8.) Nagy-Kanizsa. febr. 11 én 1874.
1 d ő j á r á s : szép tavaszi után őrön fajry és dühöngő szél.
Gabnaüzlet: Tendentia: buziban változatta", finomabb árpa-, rozs- és kukoriczában szilárd, zab készlet nélkill, leudekmag keresett czikk. — Ar emelkedés az utóbbira nézve 5—10 kr.
Alsó-ausztriai mérő szerint;
BUZ.-V 80-81 fnt. 6.15—6.30, 82—83 fut 6.60-6 85, 84 - 85 fnt, 7.25—7 45 kr. Rozs 76—77 4.80-4.95. 78—80 fnt 5.10 -5.20 kr. Árpa serfozésre 4 75— 4 90, 5.10 kr. Árpa etetésre 3.50—80 kr. Kukoricza 4.70—90—5 frtig. Zab 2 25—27''/, kr. 50 fontja Hüvelyesek: Borsó 8 50 kr. Bab fehér uj 6-lOkrig, ó 4 40— 60 tarka bab 4.50 kr. Lencse 7 -7.25 krig. H.nj lina 4.30—60 kr. Hajdinakása 10—12 kr. itexéje — Köleskása 8 —8 50—öO krig. Lenmag 4.60 - 80— 5 frtig. Lendekmag 4.10—4.15 krig. Lóhermag 29—30—31 frt
bécsi mázsája. Kendermag —.—--k». Ó-bor
változatlan és vevő nélkül Idei borok : Schiller 4.—4.50 piros 4.—4.10—5 frtig, fehér 4.50—5.50 krig magyar akó seprüstől. — Törköly-pálinka . — .—frtig, seprü-pálinka 22—24 frtig, szilvalicza 27—28 frtig alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, fraaeo ittam állomás.
8ütr.egh, február hó 9-én, 1874. Bnxa 6.40 —6.50 kr. Kom 4^50 — 5. —kr Árpa 4J0 — 4-20. kr. Zab 2.20 - 2.40 kr. Kukoricza 4.80 kr.—5 frtig
Burgonya 1.60—1.80 kr. Bab .--.— kr.
Hajdina —.--—.— kr. Marhahús 26 kr. Borjúhús 26 kr. Disznóhús 28 kr. Juhhua — kr Saalonna — kr. Ujbor akója 4.50 —5. — kr. óbor akója
10. —12.— kr. Széna m. —.--— .— kr.
szalma a. — frt. Keményfa öle 10 -12—15 frt. kr.
Érték- és váltófolyan február lí.
5*/» metalíques 69.25; ő''/t nemz. kölcaön 74.35; 1860-ki álladalmi kölcsön 103.75; bank-réexv. 981 —; hitelintézeti részvények 237.— ; London 112.80; magyar földtehermentési kötvény 76.50; temesvári földtehermentési kötvény 76.— ;erdélyi földtehermentési kötvény 74.50; horvát slavon foldteherm- ntésí kötvény 75.50; ezüst 106.30 ; cs. kir. arany 5.36. — ; Napoleoud''or 9.00.
Vasúti menetrend.
Indul Kauizxnról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel „ Zágrábig 2 . 45 . délután.
Budáig 6 p 18 , reggel.
6 , 48 „ délután. 10 . 43 ., estve.
Szombathelyig (iunét délután 5
óra 25 perez Bécsbe) 5 . 43 „ reggel.
Bécsig ^Szombath. Bécsujh felé) 2 15 délutáu.
„ „ .. H 1(1 .» . e»l«-
Pragftrhof felé Trieixti>: 5 ,, 3 reggel.
„ „ „ és Bécsbe 2 „ 23 „ délután.
f. „ ll » M „ este
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
„ ,. „ Dombóvár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután.
Zákány-Fiume-Zágrábból
Budáról
54
este.
4 „ 43 „ reggel.
„ 1 „ 46 „ délután"
9 „ 20 „ este.
Szomb thelyr.11 10 „ 33 ., délelőtt.
Bécstiííli Bécsujh Szombath.felől 4 37 „ reggel.
„ 10 „ 18 „ este.
., (Pragerhof felöl) 3 ,. 50 „ reggel.
Trieszt- és Bécsből 1 „ 9 „ délután.
Triesztb.il 10 ,, 22 ,, estve.
Csillogó frázisaim elles is raa kifogása! — De Istenen: ! mi ellen ne volna az olyan embernek kifogása, a ki nem tudja, hogy mit caelekazik.
,Bocsáss meg neki uram!"
Higyje el édes Yargám, miszerint azok bizony — már persze frázisaim — nagy elterjedésnek örvendenek, mert - hogy többet ne említsek — az ön nevével ellátott czikket ia ama csillogó frázisok segélyével voltak képesek megteremteni. Vagy nem én tólem lopták-e a „kedvdsritő nedvrel stb.* kifejezést? --
Azral vádol továbbá, miszerint .csipdelni* zkarám akkor, a midőn állitottam, hogy szerepét
hibátlanul tanulta be.
Bizony Isten, csak hiu a világ!
Lám, már önnek ennyi dicséret sem elég, — tehát, hogy a halhatatlanság koszorúját fejére tegyem, kinyilatkoztatom, miszerint a kérdéses előadás alkalmával hallatott csodaszép hangja által, a megaiketü-lésig compromittálta a hallgatóság füleit.
Lett volna csak jelen a nemzeti sziuház igazgatója, biztosítom, hogy azonnal saersődteti, ha mosnak nem, hát.......szinlapragasztóuak.
No még valamit bucsuzónl!
Neve alatt látom zárjel között díszelegni ,nsm
á''név .
Vem? Hát nsi ? Lássa édes Varga ur ön szörnyen téved. Ve de nem csuda! a kinek annyi üzleti teendője van.
Az egész ebből áll: Valaki csikket, illetőleg arra választ irt. és véletlenségből az ön nevét találta
al.iirni.
Nos hát, nem álnév ? — mert azt csak nem kívánhatja, hogy elhigyjük, miszerint ama czáfolatot ön irta ! Ne is törje fejecskéjét a czikkiráson, nem önnek val< az, vau önnek becsületes mestersége ; foHitófa és dikics a kesébe édes jó Varga ur. Hiszen mit gondol, mily méltó felháboritással venné as egész kaptafa had, ha jó urukon a hűtlenségnek caak l gkisebb jelét is tapasztalhatnák.
Ne felejtse el édes Varga ur azt a nótát, hogy :
„Schuster bleib bei deinem Leisteu !"
Azután meg .per amoram Dei*. agárnak akar
fölcsapni !
Nem elme-beteg öu, Varga ur! —
Legeslegvégül pedig csak azt mondom : a ,Csizmadia mint kisértet*-beli Sas urammal :
„Lásson kend a mesterségéhez!*
Adieu !
MEGYESZÉLI GYULA.
Feielós szerkeáztó: BátJfíí Laj08.
]ryllttór.$) Zala-Szent-Uróth, január 31-éíí.
A „Zalai Közlöny'' 8. számában megjelent — ugyancsak e lapok 6. számában közlött — a szent-gróthi -nűkedvelői előadásra vonatkozó értesítést illető — czáfolatban átkozottul bukfeuezeznek a .bíráló* ellen irányuló kifíczamult élezek. Csizmsilia i maistram keményen döngeti a forditóbottal az üres '' szal uát, a midőn Megyeszélit amúgy csizma liásau leczkézteti.
Sokat, nagyon sokat gondolkodtam a felett, váljon teleljek-e Varga Károly ^nem álnév) aláírással ellátott czikkre? — uiert az első pillanatbau az, hogy suszterommal polemizáljak, vajmi nevetséges szinbeu tűnt fel előttem ; végre mégis azon meggyőződésre jutottam, miszerint egyszer és o.ÍBdeiikorra kell, hogy én is elmondjam nézeteimet.
Varga ur elkapatott írói (???) dühében - r tte-netes dikicscsel fölfegyverkezve — akarám mondani
— földikicsezve rohan a t...i mfikedvelői társulatnak. a nélkül, hogy müvének teljes tudatában volna
— és irgalmatlau-il ráolvasna, miszerint a ,jöv.-delem a társaság által Bachus oltárára szenteltetett."
Ne higyje édes Vargám! — ha tud olvasni, pillantson csak a fent nevezett mfikeivelői társaság számadásába, azonnal be iogja látni, mily roszal éitesitette azt,- ki ar. ön neve alatt kiadott czikket megírta.
Önnek ama meggondolatlan állítását visszautasítom, és az egész t . . . i műkedvelő tátsaság nevében koholmáiiynak, vagy ha ugy tetszik, aljas rágalomnak nyilvánítom.
Hogy — a mint mondja ön — csekély volt a jövedelem, abban teljes igaza van; de hogy miért — miután önre sok szót vesztegetni nem akarok — ez úttal elhallgatom.
Hoszut akartam önön édes maistrsm állani, a mint mondani méltóztatott ? Ne ringass magát ily nagy csalódásban ; megnyugtatására legyen elég any-nyit mondanom, miszerint ön volt az egyetlen, kivel legkevesebbet foglalkoztam életemben
Hitelképességemben is kételkedett ? Fzt tenni jogában állandóit, ha munkájának árát ufm fizettem volna ki. Csupán egyszer rendeltem önuél egy pár lábbelit; (az igaz. hogy ez az egy is rosz volt) de ha van egy parányi emlékező tehetsége, feszítse csak meg azt, azonnal rsjön, miszerint a midőn — az i alkalommal nem épen legtisztább kezeiből — ama pár t lábbelit átTettem, as érte járó 6 frtnyi árt 50 kr. borravalóval együtt, minden késedelem nélkül lefizettem.
Zukon vette édes szép Vargám továbbá még a magyar dialectusra vonatkozó megjegyzésemet is
Lássa, akkor csak ugy súgtam, hanem most bizony — hogy értsen belőle — kimondom, miszerint önt illette ama vád ; bizeny-bizony, tördeli egynémely mfikedvelő hazai szép nyelvünket; no de nem csoda olyantól, a ki azt soha sem tanulta.
Siralmas phantasiájában, többi között emliti sz ves czikkirója, miszerint ön nem a tudomány „felkentje'', De minek est mondani? hiszen erről ugy is • ífiV^n győződre egész világ .
Ajánlkozás.
— Epv 24 éves izr. nós tanító, ki a törvényszabta tantárgyakban, magyar-, német- és hébernyelvben alapos oktatást adni képes, oly tanítói állomást kerea, hol neje, ki ügyes ipar-tanitónő, alkalmazást nyerne. — Czime : R. S. M. néptanító, post. restante. Nemesvid (Somogymegye).
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatík
Dr. Forty-féle általános
mely rendkívüli gvógyereje, elváasztó, érlelő és fájdalmat csillapító üatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermiud gyökeres gyógyulást eszkösöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás-légcsőhurut, b ő r k é s-barság, hártyásgyik (Croup-angina) miudenemü megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő győri fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligua), megkeményedések , geuyedések, vérkelések, inniuden mirigybetegségek, KÖrvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivaca, csontszú, kificzamitás és megrán-dulások, helyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes" női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi mfitétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe taljesen bemélyedt bárminesiü szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rüid idai használata folytán annyira előtűnik, hogy Azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által más régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata álul még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlannl igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 18 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem telje5ittetik.
Központi küldeményező raktár: PettM Tirik József gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Naoy-Kanizsán : WAJDiTS JÓZSEF urnái. Pakson: Malatinszky S. — PécSftt ; Sipőcz J. — Sümegen: Stamborszky. — Sz.-Fehsrvá-rott: Braun J. — Szombathelye*. Pillich F. — Veszprémbea : Ferenczy K. - Zágrábba*: Mitlbach Zs. Soproaban: Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni" hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógy«*er Készítőjéhez FORTY LÁSZLOHOZ czimezve : Budára, (Rácz-város, fouteza, 5lK). szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit-
Vidéki bérmentes levelek általi megrea-delések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy poatai utalvány vagy utánvét melleU tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
•) E rovat alatt közlöttért feleiSwéget ita
▼állal z
KOS-ELADÁS
iagy raktára a legújabb cs
ib
N. M.Gr. Károlyi Lajos ur uradalmában S t o m f á n 1874 j
január 15-én kezdetett meg. <1230-4)
cotillion - jelvényeknek,
alakzatoknak cs láncmiiMnek
Keller Is*?mcz
^agy-Kanizsán.
(2582— 2}
(1260—4)
a legrolcsobb sirért talnIható
K A N I T Z C(
papir és galauterianemaek kereskedésében. Budapesten, Dorottyautc/a 12. sz.
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek ós gyermekek számára való topánraktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ugyszinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s I. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és kéazitek, az árt le^rjutányo-sabhau számitotn.v
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra. elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortirtes Láger aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualitát und zu möglichst biliigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militár und verehruugswurdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und Auslánder Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparier«n angenommen.
A csikólegeltetési jog
1874-iki idényre haszonbérbe adatván.a vállalkozni kívánók akár együttesen, akár magánosan alulirtnál f. evi szentgyör^ynapig jelentkezzenek. Egy csikótól 12 forint a haszonbér. m«''ly összeg előre fizetendő.
(1264-2)
IBecs uch nuben 21-
I. Tuch auben Bécs
írv.írt Máw e ^nyossege
KELBL J. J. FEHÉRRUHA GYáRA.
a r s/.ta kc/.fi.-> valódi so idsiga folytán leghiresbnek ismert s legjob bitelü
ti m
i ciici rüiiaii) ára KÍjJÍL J, J.-nck Bécsben, Tuchlauben 21.
ajánlja magul ti^zie.i vi-vmnuK a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb d.vatu s minden aiaku fe.ierru.iansmüit. eladja és elküldi a legjutányosabbra száliitott
gyári áron:
Len-férfi ingek 2., á , 4 . i 6„ S K g é s z s é g-j a c k o k gyapjti 2., 3. 4., Éji é a téli nó ingek hos.<zu ujakkal
lO frtig. 5 frt, selyem 6 , 7 , 8 frt. 4.. 5., 6 frtig.
Angol >h 1 r ti ne ingei:, (sz-bb mint „ nadrágok gyapjú 3., 4.. 5., 6.. Női nadrágok, p''-rkail és barchentböl
a vászon) fehér és színes 2.. 2.5U, 3., ■ ,, „ selyombul t! , í,, Ő frt. 1.50, 3.. 2.50 3. 4 frtig.
3 frt í>0 kr. '' .1 a p c z á k és harisnyák Ő., 6. 7. ö.. Női eorsettek perkaiiból 1.50, 2., 2.50,
Legflnotnahban hímzett ingek 10.. egész 15 frtig 3 frtig, hímezve ig»»n elegáns 3.. 4.,
1.. 5., 6., 7.. 8, 10 egész 20 trtig. Zsebkendők tiszta lenből ''2.50. 3.. 4..," 5., 6-10 frtig, barchentböl 2, 2 50,
6.. 8 — y^frtig, battist. finom szcjjélyz.C 3 frtig.
3., 5,S.. 10., egész 18 frtig flnoinan Női alsóöltöny 3., 4. 5, 6 — 10 frtig, hímezve 90 kr , 1, 1.20 .3 frtig. barchentböl 2., 2 50. 3 frtig.
Melltakarók finom shirting 50—75 kr..'' Női m e 11 t y ü k íranczia, 3,4, 5., fi., 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr.. 7 frtig.
1 , 1 35, 1.60. 3 frtig, finoman hímezve Borotváló-köppcny. s reggeli 1.50.2.. 3., 4., ó., 6., egész 10 frtig. öltöny (Negligée) 6., 19 - 40 frtig.
V* ás z o n n ó in g e k 2 , ''J.50, 3 trtig, liimer.ve igen elegáns3.. 4.5.6, egész 8 frtig.
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Megrendeltnek bármily nyelven a következő czim alatt történjenek:
J. feliérrulia-syárosnau: BÉCSBEN
TUCHLAUBEN 21. C^t-S)
Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4 50, 5 írtig.
Flanell ingek, legjobb minőség 3 50, 4.50. 5.50—6 frt.
L e n-g a t v á k, német és franezia >zabá< szerint l.. 1.50., 2.. 2.">0—3 frtig
Nyakgallérok legnjabb alak 2., 2.50 , 3 frt, vászonböl 5., 6 frt.
Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt. vászonból 8., 9 frtig
"9
Saját gyártmány.
Szigorúan solid szolgálat.
Legjutányosabb ár.
Hirdetmény.
Mi kötelezzük magunkat gyártmányunkat kizárólag a bécsi forintos Bazar (Praterstrasse 66,) raktárába szállítani és keszitményeiik egyesegyedül e czénnéi találhatók.
Az első tajték-, mütajték- és borostyánkő-társulat (1182-9)
Minthogy az osztrák-magyar mon.udiia iegképf-sebb gyár gyártmányainak eladására a kizárólagos jogot megszereztem, fölösleges minden továbbidicséret, minthogy e gár világszerte ismert jófcága és olcsósága miuden ajáulgatást már eleve nélkülö/.-hetore tesz.
John Buli-pipa szárastul, tajték és borostyánkőből tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
toKbau . . . , .....
John Buli-pipa borostyánkő nélkül tokban.......
Jón Bull pipa finom és nagy . . Magyar pipa szárral és bojtul Magyar pipa meggy-szárral s borostyánkövei .......
Német pipa pántosan .... Német pipa finom chinaezüst pánt.
tal.........-
Német pipa nagyon finom, tokkal Antik pipa, tömör, dombor farag-
ványos .........
Török pipa különböző rajzú . . Török pipa meggy szárral és bo-
rostyánsxopókával . . . -Tőrök pipa finom bronz fedóv» l Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül Török vizpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vízen megy át a füst és üdi-
tóleg hat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és finom . . . Meggyszár borostyánszopókával
Szivar- és czigarett ssopóka száznál .több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku, fejek, csoportok, állatalakok, úgyszintén fantasia-szopókák da-radja .........
Ugyanaz finom .... . .
Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy Japán-siopóka, valódi borostyánkővel ét mozaik munkával finom
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
i
5 1
1
3 5
Első tajték-,
es
borostya u kő-társulat.
Eg.iedüli raktár az osztr.-magyarbirodalom részére:
Gulden-bazar
Praterstrasse 66.
Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Forintos-Bazár.
Borostyánszopóka tokkal . . .
Ugyanaz j:agy.......
Borostyán-garnitúra, szivar és szi-varkáknttk tokkal . . . . ''Ixrnitura, tartalmaz: szivar, szi-varka és virginia szopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette szopóka, dohánypapir, és tüzszerszám-
tartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivar szopó: ka. selyemzacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpípa, szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarszopókával, bórtokbaa . Egy garnitúra. John Buli-pipa, szivar és czigarette-szopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és czigarette-szopóka. bagaria bőrtokban . .
Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, Kivár- és cziga-rette-szopókából, tüzszerszámból. dohányzacskóból, kanóczból, és czigarettc-gépezetből stb. . .
Ehhez illő elegáns szekrényke •.
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frttól 100 frtig érő darabok is készíttetnek és gyári árakon számittatnak.
Megrendelések e czim tézendők:
alatt in-
Eladázok kicsinyben és nagyban. — Megrendelések u''ánvét vagy az össregbekfll.lésp mellett pontosan eszközöltettek.
DERVARICS JÁNOS,
földbirtokos.
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább és l^gliathat.igabb orvosi szer Norvégia hegyeiben
_ nem cserélendő fel a inestrrségeaen tisztított halmáizsir-oiajjal.
A valódi Dorscb-halmájzsir-olaj mell- és tüdő-bajoknál, seropho IBS- éa rachitis-betegségekbe 11 legjobb gyógy hatással van; meggyógyítja a legidfiUebbköszvéoy- ésosúzbajokat, valamint az időszaki börkütegeket
Ara I üvegnek használati utasítással I írt.
Raktárak Nagy-Kanixnán : Belus J. gyógysz Lovák K gJógjBz. Feaselhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
Beiovárott Lakovics G. Csáktornyán Káráss H. Csurgón Kreisler Dávid Kaposvárott Kohn Jakab Kapronozáa Werli Sánd. gyógy SS. Keszthelyen Wünsch F. Kereszten Breyer Jakab fiai Kőszegei CaacsinoviU Istv. gyógyss
l etenyen Kalivoda J. gyógy«t. Marozaliban Is/.t! Nándor Bánok-Szt.-gySrgyön Fibics J. gy. Szombathelyen Pilich Fereucz gy. SopronybtR Mexey András gyógy«z. Zágrábban Mittelbach Zs. gyógyaz. , Ceylcck J- gyógysr. , l''rvrBiss Fr* gyóygsr.
OLL A. SEIDLITZ-PORA.
M1
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert iiáxi nzerek között, tagadhatatlanul as elaő helyet foglalják el; mit az sok eser, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, "hogy e porok ibgzött szorulásoknál, emé8zthetetlenségeknél, gyo-■orbevnél, továbbá görcsök, vese és Ideg-bajokban, szivdobogásnál, ide gesség okozta főfájás, vértoluias, végül bysteriára, búkor és huzamos hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb gyógj-hatást eredményeztek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
RANCZIA BORSZESZ SÚYAL.
Cl
A iegmegbizhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedel-■ mére minden belső és kíllső gyuladái, legtöbb betegság, min-denno-nifi seb-, fej-, nll- és t''ogfájá*, régi sérvek és nyitott set-k, rák, fejű-, szemgyiilladás. bénulás és mindennemö sérülés ellen, stb. stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
(1091-9)
Anatherin szájvíz
vérző foghus, rheumaticos fogfájdalom és fogkőképződés ellen
Nem találtam módot, folyton vérző foginomat, rheumaticua fogfájdalmaimat és fogkőképződésemet begyógyítani, mig a hatásos anatherin szájvizet uem kezdtem használni, mely nevezett kellemetlenségemtől nemcsak megszabadított, de fogaimnak uj életet adva, i & dohányzást is megkezdbetém.
A legőszintébb Örömmel nyilvánítom ezúttal méltó elismerésem & köszönetemel Dr. POPP bécsi ca. k. udvari fogorvos urnák.
Bécs.
(1136-1)
Báró Blumenau, m. k.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus József gyógysze., Rosenberg Rosenfeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. Pápán : Tschepen Jn Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weias A. Zala-Egerszegrn: l»óó F:, gyógyszerész. Kaproncsán : Werli gyógy szerész. Varasdon : Malter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szom bathelyen: Pillich Fereucz éa Kudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sx.-Györ-gyön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Guthard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Sörmenden: Horváth J.Somzeorend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J.. Bögl, Belus ós Schrőder gyógjss. Szegszárd: Brahsay gyógysa. — Bonyhádon: Kramolin J. Szigeivárott:Barwarth, Salamon gyógys*.— Kaján : MichiUch 8t. és Herzfeld fiai, ugy Hersog Ignácznál. — Pécsett : Zsolnay W. és E. Zách, 8ipőcz gyógysz. Kárádon: 2iadubánsxky gyógysz.
Marcaaliban: Kiss gyógysx. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld várou Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendvání íias gyógya*. — Rohonczon: Simon gyógyszerész uraknál.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
NA6Y-KAX1Z8A, 1874. február 15-én.
Oétzstssl ár:
e^eu erre . . 8 frt. fél erre.... 4 , negyed erre . a , Egy szám 10 kr.
Hirdetések
6 hasábos petiUorbxa J 7, másodszor 6 s minden további a őrért 5 kr.
XYILTTÉRBEN •oronkint 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért ktllö
30 kr. fizetendS. _ *
Tizenharmadik évfolyam.
n l|
sl
I0ZL0IT
A lap szellemi resze: iletó köziemenyek _ sxerzesaióhex. —
anyagi részét illetó cöxiemenyek pedig a siaaóhoz bérmentve in-
-.esendők:
NAGY-KANIZSA Wlassleskáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
előbb:
ö Z''L O OXT
-80MÓG YkI
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasagi egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .Zala-Somoay gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tlizolté egylet- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjelenti vegyes tartalmú lap.
II -^l''"" |
J Kéziratok vissza nem [
31 i lesz abből a muraközi kérdésből?
— HusronhstoÜk köile l ény. —
A .muraközi kérdés'' Zalamegyeegész értelmiségétől oly lelkes érdeklődéssel volt üdvözölve,s most ismét nyugszik.
A vallásügyi minister ur egyetmást igért a sürgető feleknek, a zágrábi érseki hatóság szinte igért a magyar igények csillapítására, s ezzel vége a pőrnek; — ámbár a régi bajok még mindig fön állanak s
/orvoslásukra mi sem történt.
Muraköz egyházi és iskolai tekintetben még mindig a zágrábi pánszlárisuius alatt nyög s magyarellenes küldönczeivel hazai érdekeink, történelmünk, nyelvünk ellen garázdálkodik saját táborunkban.
Azon körülmény, hogy Zágrábban egyik-másik foldink is van, nem hederit abnormis állapotunkon. Az a zágrábi káptalani levegő lelohasztja a legtisztább magyar érzelmet, bizonyság erre egy bizonyos SchafFgotschee grófi ünnepély leírása, mely tán „Obzor* vagy „Pucki prijatelj" számára volt szánva, s csak véletlenségből lón magyarul fogalmazva.
Nekünk legalább a Horvátországgali ujabbi kiegyezkedés — és az ottani hivatalos szeinélyváltozásokról ma is azon meggyőződésűn k, mint előbb volt. A Szlávy-kormány föláldozta régi hiv barátinkat, a magyar barátságért a legkinosb martyrom-sag minden nemeit kiállott Unionistákat, kik a 68-iki kiegyezkedést leghirhettebb ellenségeinkkel újra tárgyalja, koczkáztatja, — kik ha mást nem nyertek is, legalább kitúrták híveinket a hivatalokból.
Elhiszszük bizony,hogy most a Narod-nyákok ki vannak elégítve, s egyelőre nem hallunk onnét paoasat. Elhiszszük, hogy a hálás horvátvárosok: Zágráb, Károly város, Yarasd, ministerelnökünket díszpolgári levéllel tisztelik meg — de mindebben nincs nagy köszönet — egy Yoncina, Strossmayer, Mrazovits és híveik nekünk örökös ellenségeink maradnak.
Tény az, hogy az unionisták, aza/. régi hiv barátaink a folytonos üldözéseket elunva, a hol csak szép szerével tehetik, el- vagy bérbeadják birtokukat és kiköltöznek Horvátországból.
Ily kiállhatlanok ott a politikai viszonyok.
Nincs a magyarnak a horvát hivatalnokok közt megbízható barátja — álnokság, ravasz kétszinüség ott minden az elsőtől az utolsóig.
S a mi rokonszenv van, vagy volt a népségben a felső vagy polgári körökben irántunk, az szintúgy elnémulni, vagy félrevonulni kénytelen, amint a 14 éves provisorium alatt tette.
Azért hát ne huzzuk-halaszszuk Mura-
- • -
köz elválasztását a zágrábi érsekségtől, s ne hagyjuk e kérdést elaludni.
Szó volt arról, hogy Muraköz ügye a császári és királyi külügyminisztérium utján a római szentszék elé terjesztetett — kérjük országgyűlési képviselőinket, interpellálják a k. kormányt, mily stadiumban van ezen ügy, és mikor fog az végre közös megnyugvásunkra elintéztetni ?
A zalamegyei tanfelfigyelő évi jelentése.
(Folytatás.)
5. Hivatalomat — mint fentebb is emli tém — a rendet iskolai év végén, juoius elején foglaltaméi,midőn már többé-kevésbé az iskolák a nyári szünidő küszöbén álltak; részint ezért, részint pedig az irodai halmozott teendők elintézése miatt, mely mellett még egyes kiküldetésekkel is el levén foglalva, rendszeres iskolalátogatási körutazásomat e folyó évre kellett halaaz tagom, mind ennek daczára tettem látogatásokat Muraközben és Nagy-Kanizsa környékén, meglátogattam több népiskolát, látogatást tettem Zala-Egerszeg vidékén néhány községben, mely vidék egyébiránt a másod tanfelügyelő ur járásába van beosztva; nem késem,a többi iskolákat is Lhetőleg mi-löbb S''.e mélyesen meglátogatni; másodtan fel ügyelő ur ezenkívül hivatalos látogatást végzett még Tspolcza vidékén, velem egyetértő intézkedéseket tett a tapolczai felső nép ■ polgári iskola körül felmerült hiányok orvoslására.
Egyébiránt részint személyes tapasztalataim nyomán, részint kezeim közt levő hiva-los adatokból ismerem Zalamegye közoktatásának állapotát általánosságban s részletekben, nincsen a megyében közoktatási közeg, iskolaszék, s alig van község, meiylyel személyesen vagj írásban eddig ne érintkeztem volna, ismerem a hiányokat, látom azok nagyságát s azok elhárítására azonnal megtettem mindent, amit hatásköröm s erőm tenni megengedett. Egyes nagyobbfontosságu esetekben nem késtem a megye bármely részén egy hő alatt többször is megjelenni s ott as illetőkkel a fen forgó ügyekben tárgyalást tartani, ilynemű azemé-lyes utazásaimmal elősegítettem többek között, hogy a Horvátországgal határos Totovecz-Kur-sánecz iskolailag egyesült községet központján egy államköltségen létesítendő 2 tanteremmel, 2 tanítóval biró állami népiskola felállítása harmadszori felterjesztésemre engedélyeztetett, a kész épület átalakítása, berendezése s a tanítók behelyhezése rövid idő múlva bekövetkezik, 2 tanteremmel, 2 tanítóval biró állami iskola
létesítése engedélyeztetett továbbá Egyedután, mely czélra már az iskolai fundus vételára 1400 írt az állampénztárból ki is utalványoz-tatott, as építés pedig az idők javultával fog megkezdetni. Állami népiskola felállítására tettem intézkedéseket, a szintén határszéli Ganicsáo ; az erre vonatkozó ügyíratok már a nmélt. vallás- s közoktatási magyar királyi ministeriumban tárgyaltatnak s remélhető, hogy a kedvező válasz legközelebb megérkezik; végre a megyeszékhelyén, Zala-Égerszögen, évek óta várt és óhajtott polgárt iskola szorgos közreműködésemmel 5 hét Uforgása alatt létesült. Ezen iskola e folyó év január 3-án általam megnyittatott • a tanítás abban már folyamatban van.
6. As évenkint nyári szünidők alatt államköltségen tanítók számára már három éven keresztül szokásban volt hstheti képezdei póttanfolyamok rendezése az 1873. évről részint az ország nagy részéu elterjedt járványos betegség s nagymérvű halálozások mistt óvatosságból, részint a szomorú pénzviszonyokra való tekintettel takarékossági szempontból elmaradt, mind a mellett a lefolyt év sem veszett el a tanítók szellemi képzettségének emelésére nézve, eredménytelenül.
A birodalom törtenetében korszakot alkotó bécsi közkíállitásra a nmélt. vallás- és közok-tstási magyar kir. ministeríum, valamint a
többi megyékből, ugy Zalamegyéből is küldött ki tanítókat tapasztalás végett, azokat ellátta államsegély ly el. Megyénkből kiküldetésben részesült Kohányi Károly tapolczai felső nép és gazdasági intézeti — továbbá Bődy József zala-egerszegi községi — jelenleg polgári iskolai tanító ; mindegyik 120 frt államsegélylyel lett e czélra ellátva; több saját köitségén utazó tanító részére pedig az iRető vasuttársulatoknál a msgas kormány részint ingyen utazást, részint tetemes árleengedést eszközölt ki. Azonkívül részint egyesek, részint egyes községek is hoztak e czélra jelentékeny áldozatokat. Ezek közöl szerencsés vagyok méltányló dicsérettel kiemelni Nagy-Kanizsa városát, mely saját költségén 3 polgári, 1 felső nép és 2 elemi iskolai, tehát összesen 6 tanítót küldött ki a bécsi köz-
TÁKCZA.
Meláuie.
— L o u g Frigyes. —
>
A mi szép ran a világon A mi jó van az egekben. Birod mind azt egyesiira; Bírod mind azt kebeledben.
Mut a gyémánt ragyogása, Sit-p szemed vi ága olyan ; A mi kedves, a mi vonzó, Mind feltalálható abban.
Holló fíl:teid sötété. Mint bilincs ball a szivekre,
És örökre tartja foglyát,--
R'';x»a láncz a vas helyébe.
KŐVÁRT BÉLA.
Egy elfeledett irónő.
(Regényes életrajz).
(Folytatás).
Midőn később a gróf, konstantinepolyi nagy követ lón, ■ bérbeadta birtokait, egy kis fekete emberke jött hozzá, és huzamos ideig titkosan beszélve a gróffal, esak azt kérte tőle, hogy engedje meg, hogy a vadásziakban lsk-hassék éltefogytáig. A gróf hosszasan beszélve ez emberrel, megörült az sjánlkozásnsk, és átadta az egész helyiséget a fekete emberke számára, kivel később nemcsak hogy elégedett lett, iőt inkább tapasstalva mély orvosi tudományát, titoksserü lényét látva, rokonszenvezett is. —
A kis fekete ember, vsgy a vidék fekete | orvosa sokáig lakott egyedül, mint remete e j helyen, midőn a gróf egy napon megjelenve, ismét rendbe szedte a lakosztályokat, és nemsokára Aissét hozta oda, öreg dajkájával Zu-lejmával, és négy törököt őrizetül. E személyen kivül egy süket néma öregember is volt a helyiségben, ki beszerezte sz élelmi czikkeket Aissé kimondhatlanul örült lakásának. Egész életében elzárva volt a világtól, csakis a költők müveivel társalgott. A keleti irodalomból határtalan képcelmet és lelkesülést ssjáti-tott sl, s ó maga is már rég idő óta irt költeményeket, megénekelve a természetet, magasztalva Harirrit és Hsfizt. Nem Ösmerve az éle-I tet, öntudatlanul engedett a gróf csábjainak, öntudatlanul került az epikureista konsul érzéki hálójába. — Még a máltaihoz való von-sódáss sem volt szerelem, hanem olynemü áhítatos vágy, minőt egy ideálkép miatt érezünk, ő nem tudta azt, hogy szerelem az, mit tőle s konsul megrabolt, nem bírt öntudattal a női-aégről, s női kincsről, a tiszta ártatlanságról. —
És vájjon, lehetett-é ezt neki bftnül felróni ? . . ó kiszámított terv szerint lett ne-]■ velve, nem czélul, hanem eszközül, elvolt tüntetve előtte a világ, a nőiességről ha fogalmakat kapott is, azok is olyasok voltak, melyek az egy czélnak, — a nőiesség megrablásánsk I — ezé Íjával egyeztek meg.Es ha néha látott is valamit a világból, mit tanulhatott azokból ?! . . Látott orgiákat, a legromlotiab nőket kicsapongó, kéjthajhászó férfiakat, oly jelene-j tekét, melyekre a természettől beleoltott ssját-ságnál fogva lesüté szemeit, elpirult, de még 1 annak sem tadta volna okát adni, hogy miért 1 van ez igy. —
Csak midőn a máltai bánatos, halvány arczára tekintett, miként villám szikrázhatott föl benne a gondolat, a természet, hogy másféle emberek is vannak. És éppen ez ellentét ezen bánatos arcz, minőt csak egyszer látott az életben, hatotta meg őt annyira, hogy a bánatos máltait oly ideálnak tekinté, minőkről a könyvek, a regények szóllanak. —
Előtte állt folyton ez arcz, ez lelkesíté föl, ez hangolta őt le, ez tette őt komolyabbá, figyelmezőbbé, ábrándozóvá, majd később költőnővé. —
Már azon okoknál fogva is, hogy szellemi tápszerei költemények valának, keleti képze-lemmel festett regényes alakok lettek néma barátai, éa zenében fejezé ki bánatát, unalmát, ábrándjait, öntudatlanul vitték ezek mind őt arra, hogy költeményeket irjon, hogy nőies gyöngéd képzelemmsl, de határtalan érzelemmel írja le minden benyomásait. Egyedül vén dajkája, Zulejma lett a kritikus, a tanító, a bölcsész. Ez az öreg fanatikus török nő azt, mit a konsul eltiltott tanítani, jelesül a vallást, ödtudatlanul, vagy néha rajongással oltá a szép leányba, és Aissé csakúgy tudott örülni, lelkesülni, és ugy tudta megérteni Mahomed hét paradicsomát, mint bármely költeményt Ez az öreg dajka elhallgatta órákig a szép leány '' vallásos, s erős érzelmű verseit, és gyakran elérzékenyült a vallásos daloknál. —
De a konsul maga is gyakran élvezettel hallgatta Aissé költeményeit, melyek egy gyermek naivságát, képzelmét tükrözték vissza, és habár nem törődött sokat azzal, hogy költőnő áll ellőtte, nem akadályozta kedvében a szép leányt soha. Csak midőn később a versek férfi ideálról zengtek, midőn határtalan rajongással, '' s a legforróbb vonzalommal fejezte ki magát
költeményében, sőt festeni kezdé a férfi alakját, szerzetesi ruháját, bánatos lényét, mely ugy fáj a kis dalnoknak, hogy élete árán ké«z volna azt az arezot mosolygóvá tenni! — vagy midőn Allah-hoz fohászkodott versében a szép leány, hogy őrizze meg az ő ideálját, hozza őt
vissza......akkor lett figyelmessé a konsul
és némi feltedezések után nem akart hallani
1 semmi költeményt, és dalt.....
Azonban az érzelem már benn volt Aissé ! szivében és csakis ilynemű folytonos ingerek, képzelmek, vágyak kellettek. — És, a mib ezen érzelem nőtt, úgy nőtt egyszersmind az '' idegenkedés a konsul iránt, mely később teljes közönynyé és a dolgok természete szeriut színéé kedéssé is fajult.
Év tünt el év után, és a gyermek leányból a legszebb, legideálisabb nő lett. Az esz-i ménykép után rajongás állandó érzületnek j növé ki magát, és Aissé csakis olyannak tekinté környezetét, miként felnőtt leányka bábáit, elunta azokat, de eldobnia nem állt hatalmában. Érzülete a konsul iránt hasonló lett a hoz, mint midőn egy leányt ki szeret, a végzet máshoz erőszakol.
Azonban csakis akkor ébredett teljes öntudatra a szép leány, midőn Franoziaországba jött. Örömmel üdvözlé ő azon börtönt, hová a krnsal elzárta a világtól, mert elég regényesen érinté lelkületét és soha eszébe sem jutott, hogy ez az ő börtöne, sőt inkább a legmagasbb kedvezésnek tartá azt.
A fekete orvos nyitá föl teljesen lezárt szemeit. Ez a hallgatag, elzárkozott ember szép móddal kényszerité őt, hogy elbeszélje élettörténetét, és amint Aissé ártatlanul elmondott mindent, sőt a folytonos érintkezés, a fo-kozodó bizalom következtében, még rajongását
kiállítás megszemlélésére. Nsgos Ramasetter . Vincze ur, Sümeghröl szintén két tanitót küldött ki. Hogy ezen kiküldetések a tanügyre nézve is megfogják teremni áldásthozó gyümöl- | cseiket, azt ez úttal felesleges volna bizonyítgatnom, melyért ugy a zalamegyei tanfelügye- I lőség, minta tanügy iránt meleg érdekeltséggel viseltető zalamegyei iskolatanács, a nmélt. közoktatási magyar királyi ministeriumnak, ezenkívül az áldozatkészséget tettleg tanusi-tott községeknek ós egyeseknek méltó köszönetet szavaz.
Továbbá a lefolyt évben létesíttetett Keszthelyen tanitók számára, a szüuidők tartama alatt hat heti gazdasági tanfolyam. Ezen tanfolyamra két zalamegyei tanitó küldetett . ki 30 frt államsegély s vasúti mérsékelt áru utazással.
Zala-Egerszegen végre a tornaegylet vezetése mellett szintén 1 havi tornászati tan- j folyam tartatott államsegélylyel. Ezen tanfo- '' lyambnn 2 fehérmegyei, 11 zalamegyei, tehát Összesen 13 tanitó nyert elméleti és gyakorlati I oktatást. A tanfolyam költségeire 1109 frt államsegély lett ar állampénztárból utalványozva, melyből 400 frttal a zalaegerszegi j torna egylet segély ez letett, a többi 709 frt pedig a lanitók. napi dijainak fedezésére for- [ dittatott.
Elismerőleg említhetem meg azt is, hogy daczára a szorult pénzügyi helyzetnek, az előző évieknéi kisebb mérvben ugyan, de ínég is több zalamegyei elemi kárt szenvedett tanitó részesittetett a uméh ministerium által államsegélyben a lefolyt év tartama alatt.
7. Végül megelégedéssel conststálhatorn, miszerint a lefolyt évben az általános közműveltség előmozditását illetőleg is örvendetes eredményeket mutatott fel a gyakorlatba vett felnőttek oktatása. A lefolyt év tartama alatt ugyanis a zalamegyei felnőttek közöl sikeres oktatasban részesült 429 felnőtt egyén, s az állampénztárból fedezett, részint #fedezendő tanítási tiszteletdíj 1171 frtra rug. /(italában a felnőttek oktatása az egész hazában olv nagv mérveket öltött, hogy a kilátásba helyezett tanítási dijakat a lefolyt évi költségvetésben e czélra megszavazott 70,000 frt alapból, miután ez korán kimerült, nem is lehetett kifizetni. Ez az oka, hogy az év vége fele felterjesztet''. oktatásdíj iránti kérvények eliutézését, illetőleg kifizetését az 1874-ik évre kelle£ elhalasztani, holott a felnőttek oktatásai költségeire ez ujabb 1874. évi költségvetésben, a szomorú pénzügyi helyzetnél fogva már csak 5u,000 frt szavaztatott meg a törvényhozó testület álul. Ily körülmények között nem tehetett mást a nmélt vallás- és közoktatási magyar királyi ministerium, mint a felnőttek oktatáaát egyelőre ideiglenesen felfüggeszteni, a mi egy ''legközelebbi magas intézmény nyel be is következett. E szertut az e^éiz h.zában mindenütt, igy Z*iam»-g éoeti is h f.;ln >ttek oktatása csak is az 1874. év oktooer havában leend az eddigi ter vezet szerint megkezdhető, mert azok, kik ezzel előbb foglalkoznak, tanítási tiszteletdíjra nem számíthatnak.
8. A zalamegyei iskolatanács a lefolyt évben is buzgalommal munkálkodott a zalamegyei népoktatás előmozdításán s ha talán
is a máltai irányában, a fekete orvos szemeibe könnyek jöttek, s aztán keblére ölelve Aissét sirt, mint gyermek, t—
E közlések után egészen megváltozott Aissé. A fekete orvos rendszeres oktatásokat adott neki, miként egy missionárius, bevezette őt a keresztény vallás ismeretéhez, kíméletesen fölmutatta neki ama nemlelenséget, mely Ível irányában a konsul viseltetek, kényszerité öt. az önvizsgálatra, saját élete feletti elmélkedésekre. — Egész éjeket, napokat ült együu a fekete orvos Aisséval és midőn a csillagos ég alatt, az orvos a keresztény vallás magasztos-ságáról beszélt, midőn az erkölcsszabályait be-oltá szivébe, a minden szépre fogékony leány arcza felgyuladt, szégyenelni kezdé magát a természettől, majd rajongó lelkének összes erejével kiáltott bosszúért! —
CsakBrgyűlölni volt képes ez időtől kezdve a kon8ult.Es a fekete orvos még növelte e gyűlöletet, halvány merev arczán égő pirosság futott át, valahányszor látta, halotta. miként szitkozódik Aissé, felhevült arczczal a konsul ellen, és mindannyiszor növelte e gyűlöletet, még dühösebbé tevé azt.
Aissé legmélyebb vonzalmat érzett a fekete orvos iránt. Megtartotta minden tanácsait, intéseit, és színészkedett szemben a konsul iránt, mig szemeivel szerette volna átdöfni öt- — Hányszor kivánt eltávozni, elfutni e helytől, mely csakis gyalázatát juttattá eszébe, de a fekete orvos kívánta, hogy játsza tovább a szerepét, ő feltétlen engedelmességet kívánt, s a leány azt elfogadta, megigért«. —
Ugy képzelé magát Aissé, miként vértanút, miként a kereszténység martyrját, költői rajongó lelkébe véste a kereszténység igazságát, s oly kereszténynek érzé magát, ki képes lett volna hiteért meghalni. Annál is inkább, mórt az, kit ő szeretett, most még job-
itt-ott némely hiányokat nem birt teljesen megszüntetni, ha talán a közművelődést nem hazafias igyekezete daczára sem kivánt eredménynyel előmozdítani, annak nem a buzgalom, nem a lelkesedés hiány az oka, hanem oka hatáskörének nagymérvű megszorítása, oka különösen az intézkedések, határozatok, végzések valódi postulatumának a . végrehajtó hatalomnak teljes hiánya. Megtett és pedig odaadó (készséggel tett meg annyit, a meny-nyit jogkörének s magára hagyatott helyzetének legvégső határai tenni megengednek. Ennél többet nem tehetett, mert ennél többet tennie nem szabad.
Az évi rendes évnegyedes gyűléseket a kellő időben megtartotta; az ügyhez méltó komolysággal tárgyalta az előfordult tanácskozási pontokat, kimerítő részlete tárgyalás mellett mondotta ki tárgyilagos határozatát, önzetlen lelkiismeretességgel tett a zalamegyei tanügy előmozdítására czélzó üdvös javaslatokat. Több ízben megkereste a megye bizottságát, folyamo dott nem egyszer a nmeit, vallás s közoktatási magvar kir. ministeriumhoz is határozatainak végrehajtása, javaslatainak érvényre emelése végett. Hazafias védelmet fejtett ki különösen a muraközi népoktatás ügyére, Dráván túlról gyakorolt, jogtalanul izgató, veszélyes befolyás ellen, indítványozta egy tanitóképezdének MuraközbenCsáktornyán államköltségen leendő felállítását s ez ügyben feliratot is intézett a tanfelügyelő közvetítésével a magas közokta tási kormányhoz, lelkiismeretes figyelemmel járt a tanítók 8 más tanügyi alsóbb hatóságok közt felmerült panaszos ügyekben, a hol kellett védelmére kelt a tanitók megsértett jogos érdekeinek, a mi pedig szerény véleményem szerint az iskolatanácsok magasztos hivatásának még a jelen viszonyok közt, midőn a tanitók helyzete társadalmi tekintetben is oly sanyarú, bírta minden oldalról óhajtása szerint önzetlen, egyik legszebb, de legnehezebb részét képezi. Ennél fogva a zalamegyei iskolatonácsot a közönyösség és mu''asztás vádja nem terheli, melyért is én, mint ki a zalamegyei közoktatás terén a magas állam-kormáoy t képviselem, kedves kötelességemnek tartom ezeűnel a zalamegyei ügy buzgó iskolatanács iránt elismerő őszinte köszönetemet kifejezni.
9. Nem hagyhatom továbbá említés nélkül a zalamegyei tanitó testület jó irányú s a közoktatás előmozdítására czéizó sikeres törekvéseit.
Zalamegye tanítói kara felfogva, megértve ama örök érvényű sarkalatos társadalmi törvény nagy jelentőségét s valótii értelmét, hogy csak egyesült erő, tömörült munkásság, öss^tartás és közreműködés vívhat ki bármely térflv-s igy a tanügy terén is jelentékenyen kiható üdvös eredményeket, igyekezett egy közös czél elérésére tömöriteni a kebelében rejlő erőket. A visszavonások kikerülése s az erők szét szórásának meggátlása végett átváltoztatta eddig fenuállott egyletet testületté, a tes" ületet szervezte közigatási járásonkint, járási körök megalakításával, a mivel bevágta útját az erők izolálásara czelzó nem dicséretes törek-
V
veseknek. — E testület koronkint tartani szokott tanácskozmányai alkalmával mind az általános tanügyi kérdések tárgyalásá-
ban, lelkesebbeu, a szent hitért áldozta életét, most már úgy tűnt fel lelke előtt a lovag, mint bibliai szent . . . Mennyire örült, midőn egy estén a fekete orvos megjelent nála egy ismeretlen emberrel, egy lelkészszel, ki őt hetekig oktatta, hogy a keresztséget felvegye. — Ez is elkövetkezett. Aissé előtt a legma-gAözhmbb pillanat volt ez, a kis fekete ember kivána nra Denvis nevet kapott, mert az orvos gyakran rajongással ejté ki. —
Egy uj életnyilt föl most Aissé számára. Határtalan gyűlölet, s határtalan szerelem vívtak szivében. Gondolatköre tágasabb lett, lelke izgatottabb, kedélye nemes, és lelkesült. A keleti költők helyett az orvos franczia irodalmi darabokat hozott, s a szép leány költeményei most valódi szép darabok lettek a teljes érzelem és lelkesülés szülöttjei, az orvos maga elragadtatva hallgatta, mély ismerettel bírálta, javította. Ez volt valódi iskolája a szép leánynak. —
Midőn a konsul orgiákat tartott Páris ban, akkor itt lenn a sziklák gyomrában, a pazar fénytől ragyogó kis teremben a fekete orvos bibliát olvasott, vagy szépirodalmi müveket bírált, majd erős férfias hangon ájtato-san, miként szerzetes éneklé szokott imáját : De profundis ad te clamavi. Es Aissé térdre borulva rajongással mondta el imáját, majd költeményét olvasta föl, melyben a természet haragját, az erdők némaságát, a merengést a lelkesülést a tiszta, mesterkéletlen morált oly gyönyörűen festó. — Majd mandolinját ragadta föl, és éneklé a zsoltárokat, és dalolta saját maga által készítette szerelmi dalait. —
(Folyt, köv)
GOLENICH KÁROLY.
nál, mind a kényesebb természetű szemé lyes kérdések tárgyalásánál oly érett megfontolást, oly higgadt, férfias magatartást tanúsít, hogy ebbeli magartása dicséretére válik. Azonkívül tanítóink — leszámítva egyes szo moru kivételeket — ugy az iskolában, mint a társadalmi életben, sőt egyesek az irodalom terén is megmutatták azt, hogy tudnak lelkesülni az ügyért, munkálkodni az ügy elő-haladásaért és fáradalmat, sőt még anyagi nélkülözést is szenvedni, a társadalom szellemi • anyagi jólétéért. Moet már társadalmunkon van a sor. Mutassa meg moet már maga a társadalom is, hogy felfogja a tanítói hivatás kiható roppant horderejét, megérti annak jelentőségét; hogy tudja tisztelettel, becsülettel emelni azon állást, tud anyagi áldozatokkal is adózni azon állásért, mely eddig már mind társadalmi, mind anyagi tekintetben ugy is oly sokat szenvedett, mert félő, hogy a legnagyobb lelkesedés, a legodaadóbb buzgalom is magára hagyatva, támogatás nélkül egyszer csak ellankad és kimerül s a társadalom arra ébredhet, hogy nem fog találkozni tehetséges egyén, a ki életét a tanítói pályának szenteli, a mire már alapos aggodalmat szolgáltat a naponkint mindinkább érezhető tanitó hiány.
Irodám írásbeli ügyforgalmáról végre a következőket van szerencsém tisztelettel előterjeszteni :
A lefolyt 7 havi működésem ideje alatt irodámba beérkezett 564 ügydarab, elintéztetett 544, hátralékban maradt 30, mely hátralék elitézése azonban a jelen 1874. év kezdetétől fogva már mind folyamatban van az idei folyó ügyekkel együtt.
A másod tanfelügyelő úrhoz a lefolyt egéaz évi tartama alatt beérkezett 557 ügydarab, elintéztetett 470, s igy ez egész évi tanfelügyelői írásbeli ügyforgalom összesen 2219.
Megemlíthetem még végül, miszerint 7 havi működésem tartama alatt Zalamegye közoktatási czéljaira kiutalványoztatott 36,448 frt 17 krnyi államsegély, részint egyes községi, részint állami iskolák segélyezésére, azon összegekből pedig, melyek 1869. év 1873. év május hó végéig Zalamegye közoktatási czéljaira kiutalványoztattak, máig sem számoltatott be'' 75,349 frt 50 kr., melynek beszámolása iránt már megtettem a szükséges intézkedéseket, csakhogy fájdalom, mint fentebb is emlitém a pacsai járás szolgabirája erre nézve kikért segédkezését megtagadta, pedig az illető községek puszta felszólításomnak végrehajtó hatalom hiányában csak néhol fognak engedelmeskedni.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1874. febr. 2-án.
Ezen jelentést a zalamegyei iskolatanács február havi évnegyedes ülésében magáévá tette, s a megyei bizottság által a nméit. vallás- s közoktatási magyar királyi minister ur elé ieendő felterjesztését elhatározta.
Kelt Zala Egerszegen, 1874. febr. 3-án. G YÖRFFY JÁNO.S s k , NUCSECZ .JÓZSEF s. k., aziskolaianáca jegyzője taufulilgyelo s az iskola-
tanács elnöke.
Zala-Egerszeg, febr. 1.*)
A mindennapi tapasztalás fényesen igazolja amaz állítást, hogy bármily nemes czélra alakult egyletnél is a tagok az illető egylet feladatának megfelelőleg ha működnek is; a megszilárdulás s az ezzel karöltve járó felvi-rágozás egyik nélkülözhetlen tényezője, hogy figyelmét a külvilágra fordítva, a körülötte vagy kebelében dúló hiányokon jótékonyságával segíteni elmulaszhatlan kötelmének tartsa !
E magasztos és emberi természetünkre oly dicső fényt árasztó szempontból indult ki a helybeli tűzöl tó-egy let, midőn f. évi január hó 28-án tartott igazgató- választmányi gyűlésén Hanthy László elnök ur amaz indítványát, hogy a megye cholera által sújtott özvegyek és árvák segélyezését az egylet is felkarolja egyhangúlag és zajos éljenzés közt elfogadva, anyagi viszonyaihcfe mérten 10 frtot o. értékben nzavazott meg, s egyúttal tek. elnök urat, a torna-egylet részéről t. Kovács Károly tüz-őrségi főparancsnok urat a tűzoltóság, valamint t. Krób Pál m. tanfelügyelő urat, mint tiszteletbeli tagot az olvasó kör részéről kérte fel, hogy ez összeget mint melyet a torna- tűzoltó-egylet eme nemes czélra szánt, méltóságos Hertelendy Kálmán m. főispán nrnak, mint a bizottság elnökének kézbesítsék ! —
A mai napon jelent meg az egylet megbízásából a küldöttség, mikor is t. Hanthy László elnök ur, eme szavak kíséretében adá át az egylettől felajánlott összeget:
Méltóságos főispán ur!
Midőn szerencsénk van a zala egerszegi torna-tüzoltó-egylet nevében üdvözölhetni főispáni méltóságod ünnepelt nagyságát, örömmel teszszűk^ azt, mert küldetésünk magas személye iránt testületünk kebelében táplált tisztelet és nagyrabecsülés érzetének kifejezést adni, és kegyeletteljes hálánk tartozását leróni méltóságod fennkelt szellemének, a polgári
*) E közlemény a székvárosból postai késedelem folytán 10 nap malva érkezett hozzánk. 8zerk.
erények árnytalan világában fénylő egy oly cselekményeért, — mely iránt Felséges királynénktól a pór tűzhelyéig terjedő emberiség elismeréssel adózott. —
Méltóságod a nagylelkűség egéiz tündöklő csillagsatként, a nyomor fájdalmaival küzdő testvéreinkre árasztá nemes lelkének a részvétteljes könyőrület, önzéstelen sugaiit, — s ezért, megindult szívvel bár, de a kötelesség teljesítés megnyugtató tudatával járul egyletünk is csekély, de talán erkölcsi sulylyal bíró adományával azon összeg gyarapításához, mely méltóságod példátlan odfedással bemutatott fáradalmai folytán bejövendő, — a nélkülözések szenvedéseit lesz enyhítendő. —
Fogadja tehát főispáni méltóságod, ugy is, mint egyesületünk kegyelve szeretett tiszteletbeli tagja, — testületünk ezen, — a járvány álul sújtottak javára szánt adományát, magasztos törekvése iránti leróhatlan tartozásunk csekély adójaként: — s ha nemeskeblü cselekményének nagysága, csakis az égtől várhatja a kiérdemlett jutalom méltó babérját, — ugy engedje meg méltóságod, hogy nagylelkű fáradalmainak gyümölcsén uj életre ébredő özvegyek és árvák hálaimájához azon kérésünkkel járulhassunk: — hogy e helyütt, hol a szülői örömök kételydús fohászai között, a szerető anya gyengéd keze, remény könnyekben fürösztött szemekkel áldólag riugatá bölcsőjének Ölén, — hogy e helyütt számunkra megtartva, nagyúri családjának örömére, — az emberiség boldogitására, és megyénk büszkeségére, — a nagylelkűség nemes cselekedeteit jutalmazó istenség mindenható hatalma sokáig éltesse!
Főispán ő méltósága mélyen meghatva elnök ur fentjelzett szavai által, főleg ott, hol oly élénk szóba volt feltüntetve előtte városunk mint gyermek és ifjú kora átélt eseményeinek színhelye, a bizottsághoz körülbelül okkép válaszolt:
Meghatva érzem mag.«m a torna-tűzöl tó-egylet jótékonysága által. Eu a cholera árvák számára megindított gyűjtéssel, csak polgári kötelességemet teljesítettem, úgymint azt az adományozás által a torna-tüzoltó-egylet is tel jesité; hol pedig polgári kötelesség teljesítése forog fönn, ott jutalmat senki sein vár. Polgári kötelességem teljesítésénél átulábau, de külö nősen itt, azon megnyugtató öntudatban talá lom föl méltó jutalmamat, hogy bár csekély részben, de hozzá járulok én is a nyomor és ínség egy hitésére, mely ly el a gondviselés kedves hazánkat meglátogatta. —
Főispán ő méltósága beszédét végezve, szívélyes búcsúvétel után a küldöttség feladá-tának megfelelve, eltávozott. —
Adja az ég, hogy emez egylet, melynek figyelmét még a jótékonyság sem kerüli ki, minél jobban megszilárdulva, minél számosb tagokkal rendelkezzék, hogy ezáltal anyagi viszonyai erő telj esb alapot nyerve, jótékonyságát nagyobb mérvben gyakorolhassa, mint azt jelenben tevé. —y —
Helyi Mrek.
—Kimutatás az önkéntes tűzoltó-egylet f. hó 7-én tartott báljáról. Eladott báljegyekért befolyt 411 frt, eladott karzatjegyekért 38 frt, felülfizetések 129 frt 50 kr. és 2 drb arany, összes bevétel 578 frt 50 kr. és 2 drb aranyf kiadások 226 frt 96 kr, marad tiszta jövedelem 351 frt 54 kr. és 2 drb arany. Zerkovitz Vilmos, bál bizottmány i elnök. Altmann Mihály bál-bizottmányi pénztárnok. — Felülfizetések a nagy kanizsai önkéntes tűzoltó-egyletnél: Blau Károly jun. 2 drb arany, Hencz Antalné asz-szonyság 7 frt, Löwinger Izrael 5 frt, Seitl János 5 frt, Tarnócz/ Gusztáv 4 frt, Wolheim Félix 4 frt, Löwinger Ignácz 4 frt, Zerkovitz Zsigmond 4 frt, Karczag testv. 3 frt, Koch Mihály 3 frt, Klein Illés 3 frt, Ebenspanger Lipót 3 frt, Hirschler Miksa 3 frt, G. V. 3 frt, Stolzer Gusztáv 3 frt, Ebenspanger Manó 2 frt, Török Tivadar 2 frt, Belus József 2 frt, Klein Triestből 2 frt, Scherz M. J. 2 frt, Walbach Mór 2 frt, Skublics Pál 2 frt, Bothó István 2 frt, Reichnitz Vilmos 2 frt, Ebenspanger Leo 2 frt, Darázs Zsigmond 2 frt, Z. V. 2 frt, Bauer Miksa 1 frt, H. H. Simon Józsefi frt, Albanics Kálmán 1 frt, Eichberg Bódi l frt, Tóth Lajos 1 frt, Maschanzker Mór l frt, Weissmayer Mór 1 frt, Dobrin Béni 1 frt, Vagner Károly 1 írt, Bachrach Gyula 1 frt, Hirschl Ármin 1 frt, Piker Mór 1 frt, Hauser János 1 frt, Schmid György 1 frt, Benczek József 1 frt, Tretter J. 1 frt, Deutsch Mór 1 frt, Lenk Károly 1 frt, Reichenfeld Ede 1 frt, Pollák Sándor 1 frt, b. Tulok Sándor 1 frt, Etl János 1 frt, mltgos Inkey Sándor 1 frt, Knorezer Károly 1 frt, Veszter Imre 1 frt, Gelich ezredes 1 frt, Rosenfeld Adolf 1 frt, Mersch Ignácz 1 frt, Mitzky Lipót 1 frt, Rosenberg Ernő 1 frt, Engel Adolf 1 frt, Gasner asszonyság 1 frt, Saller Lajos ^ezüstben) 1 frt, Nagy Lajos 1 frt, Mán inger József 1 frt, Marschal József 1 frt, N. N. 1 frt, Sommer József 1 frt, Vucskics János 1 frt, Tasch J. 50 kr., Konrád János 1 frt, Vagner J. 1 frt, Sommer Miksa 1 frt, Weiss Zsigmond 1 írt, Leipnik Manó 1 frt,
Reich Ignácz 1 frt, Blummenschein J. 1 frt, Chiuorány Geiza 1 frt, Löwinger Muki 1 frt, Siciuitz Arnold 1 frt, Altatüdter Leopold 1 írt; összesen 129 frt 50 kr., egyszáz huszon-kilencz frt 50 kr. és két darab arany. — A szive* felülfizetőknek köszönetet mondanak az egylet nevében. Henc* Antal főparancsnok. Walbach Mór egyl. elnök.
— Csáktornyára kerestetik egy nőtlen solid fiatal ember, a ki a fogalmazásban jártassággal b^r, folyékonyan ir — jegyzó-segédnek — í további feltételek iránt Saáry Vincze Csáktornyái ügyvédtől nyer felvilá gositást.
— Bitnügyi tárgyalások a nagy kanizsai kir törvényszéknél: február 19-én: Cserép Mihály karmacsi lakos ellen, hamis okmány készítés íráűt, legfőbb Jtélószéki ítélet kihirdetése. Unger József és társai ellen, csalás, 6Íkkasztas és hamis pecsétnyomó használás iránt ugyanaz. Horváth Anna és Diimnert Katalin komái városi lakosok ellen, ugyanaz. Imrei György ellen, súlyos testi sértés iránt, kir. lablai iteiet kihirdetése. Weilinger János <*s társai elltsn tolvajiás miatt, ugyaaaz. Czi-mondor Ferencz és társai alsó-zsidi lakosok ellen emberölés és sulyo- testisertés miatt, vegtárgyaias. Jtlőadó: Gozony Ferencz, kir. n vszéki b»ró ur. — Február 20-án: Csóka Ferencz és társai, p. magyarod! lakosok ellen, tulvajlás iránt vég tárgy ^lá.s. Fíirst Albert letenyei lakos ellen, hamis eskü miatt, kir. táblai ítélet kihirdetése. Előadó: Gab- lics Imre kir. trvszéki biró ur. Molnár Rozi és társai keszthelyi lakosok ellen, tolvajlási. ílietve orgazdaság iránt, végtargyalás. Benkó István és társai szántói lakosok ellen, súlyos testi sértés miatt, legf. ítélőszék kihirdetése. Előadó : Gózony Ferencz, kir. törvszék''i biró ur.
— E lapok kiadó hivatalában kisegítésre egy tiatal ember kerestetik, ki a magyar nyelvben jariassággal bir, minden közelebbi * kiadótulajdonosnál tudható meg.
— Xemes*Kisfaludon (Somogymegye) f. hó Ö án tartott tanczvigalom alkalmával c társaságban résztvevők alatt a talaj leszakadván, egyszerre csak a pinczében találták magukat. Szerencsétlenség nem történt más, mint a szegény vendéglősnek 12 akó bora folyt el.
— Hymen. A müveit és szép lelkű Neuszidler Sarolta kisasszonyt febr. 12 én ve.etie oltárhoz Gerstner Adolf ur, ki ez év f U-jen Fasciatti ur ezukráazdáját vette át; előob nehany nappal Keőmives Izidor langvizi körjegyző ur, megyénkben a legtehetségesebb jegyzők egyike lartá esküvőjót Tomsics Apollónia kiáasszouynyat, ma pedig lapunk egyik szellemduá munkatársa Sommer Róza kis asszony lép örök frigyre Hochsinger Arnold varasdi gyc-gyBzerész úrral. Mindnyájoknak tartós boldogságot kívánunk!
— Hivatalos. Somogy megyébe kébe lezett Szulok község kérelmére megengedtetett, hogy ott hetenkint csütörtökön heti vásárok tartassanak, mi ezennel közhírré tétetik. — Továbbá: Veszprém megyébe kebelezett Zírcz mezőváros kérelmére megenged-:ejett, hogy ott hetenkint csütörtökön heti vájárok tartathassanak, mi szinte közhírré tétetik.
— Az Ujonan épült diszes városház, valamint a Korona vendéglő közvetlen áttele-nében lévő alacsony épületekben — bolt helyi-
ségeknél alkalmazott kályhacsővek az utczára szolgálnak ki, - melyből a kijövő sürü füst elterjedése nemcsak az arra járó közönség szemét sérti, hanem még a kályhacső vek izzadtaága miatt az azokból kifolyó gőzeaeppek a ruhákra pecsétet is ejtenek. A szépitészet érdemében felkérjük a városi hjtóság figyelmét erre kiterjeszteni, s elrendeltetni, hogy vezettessenek« a csövek, vagy az udvaj részre, vagy alkalmaztassanak kémé.iyhez; — mert szégyen Nagy-Kanizsa városára nézve az, hogy nagyszerű ünnepelt palotájának átellenében füstös viskó szomorkodik falusi kinézésével.
— Gyászhir. Özv. Vlasits György nő és Ferencz fia, ennek neje és gyermekei, az emberi szomorúság legmélyebb fájdalmával jelentik, szeretett fia, testvére és nagybátyjuknak Vlasits Bezső keszthelyi kir. járasbi-rósági írnoknak folyó évi február hó 11-én esti Yj7 orakor, 43 éves koraban, tüdővészben történt gyászos kimuitát. A boldogultnak, kiélte legszebb idejét a közügynek szenielé, hültte-temei f. hó 13 án d. u. 2 orakor a keszthelyi airkertben tétettek örök n^ ugalomra. Az ur áldása lebegje körül őt!
— Kővid hirek. Király ő felsége csütörtökön utazott el Szt.-Pétervárra. — Török János temetése a legnagyobb részvét mellett történt, koporeóján csákója is ott diszlett. — A nemz. sziinház kuliszái mögött közelebb verekedés volt egy táncz mesterrel és világító között. — Renz ismert lovarda igazga''ó .engedélyt kért Budapesten lovardát állíthatni. — Balinth Gábor Oroszországból, hol két év óta tanulmányozta a m. nyelvvel rokon nyelvjárásokat, visszatért. — Lüdcrs dán mérnek uj szerkezetű mozgóhid tervezetét nyujtá bt a ministeriumhoz. — Az orsz. m. gazdaszony-egylet kiállítása 3941 frt. 86 krt jövedelmezett. — Placht, az ismeretes bécsi bankár, hat évi súlyos börtönre itéitetettt. — Kalán Henrik a győri hitel zálogkölcsön igazgatója csalás miatt elfogatott. — Az orsz. kisded védő egylet vagyon 9000 frt. — lliesku G. F. romaniai minister Kuza idejéből, meglőtte magát. — Bergher „szellemidéző* u-jzoszin házat akar építeni, melyeu Pozsony és Zimony között fogná a Dunát bejárni. — Torontálmegye tő-iapánjavá Herteiendy József, n.-kikiudai törv. széki elnök neveztetett ki. — A körmöczi pénzverdében mult évben 4.482,851 frt értékű éjrczpénzt vertek. — Pozsonyban egy 26 éves vőlegény 76 éves menyasszonyt vezetett oltárhoz. — Nagy-Kőrösön nincs egy eszterga
i lyos se.
10. 1840. Vajda Péter halálozása. — 1849. Bem alrinczi győzelme. — 1867. Pákh Albert halálozása. —
11 1788. Kovács Pál, novellaíró születésnapja Sümegben. — 1849. A szegediek visszaverik a szerbek támadását. —
12. 1554. Gray Janka lefejezése. — 1808. Ghyczy Kálmán születésnapja.
13. 1141. Vak Béla király halálozása. 1713. II. Rákóczy Ferencz tiszteleg a franczia királynál.
14. 1831. A magyar akadémia első nagygyűlését tartá. — 1849. Eszék vára megadja magát
15. 1789. II. József hadat izen a törököknek. — 1855. gr. Teleky József halálozása.
16. Mátyás király fényes bevonulását tartja Budára. 1539. Zápolya egybekel Izabella herczegnővel. — 1811. b. Wencheim Béla születésnapja.
Szerkesztő! üzenet.
1133. ő. „Hálakoszoru* közöljük mielőbb.
1134. J. P. Jövőre ia kérjük.
1185. K. S. Veszprém. Készséggel.
1136. 8. L. Szombathely. Mindkét esetben intézkedünk Stives üdvözlet1
1187. Or. B. L. Méltóságod becses figyelmét ujolag köszönjük. Az elmaradott válaszért bocsána igyekszük mielőbb jóvátenni.
1138. A .papucskormány története" jó; és s többi is közölhető, örülünk, midőn t munkatársaink száma ily tehetséges munkással szaporodik.
1139. B. M. Budapest.. Jövő számban.
Történeti naptár.
Február 7. 1561. Michel Angelo halálozása. — 1664! Zrínyi és Rohenlohegyőzelme Eszéknél a törökökön. — 1849. B m hősi küzdelme Puchnerrel.
8. 1795. Saphir születése Pesten. — 1813. Az oroszok Varsót megszállják. 1817. Trefort Ágoston minister születése. — 1849. Arad felszabadítása az ostrom alól.
9. 1458. Mát; ás király ünnepélyes eljegyzése Kunigunda, Podiebrád leányával. — 1842. DessewfFy Aurél gr. halálozása. — 1849. Bem győzelme Piskinél. — 1850. Ausztriában a bélyegtörvény behozatala.
Űzletiszemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, febr. 13 án 1874.
Időjárás: derült, száraz.
Gahnaüzlet: Változatlan. — K hetivásárok hanyagai képvisolve, a heti forgalom igényt len, pénzkészletek szűke mellett.
Alsó ausztriai mérő szerint;
Boz* 80—81 fnt 6.15 — 6.30. 82—*3 fnt 6 60 -6 85, 84 85 fnt. 7.25—7.45 kr. Rozs 76 -77 4.80-4 95, 78—80 fnt 5.10—6.20 kr. Árpa serfGr.ésre 4 75— 4.90, 5.10 kr. Árpa etetésre 3.50—80 kr Kukoricza 4 70—90—5 frtig. Zab 2.25—27''/, kr. 50 fontja Hüvelyesek: Borsó 8.50 kr. Bab fehér nj 5 - 10 krig, ó 4.40-60 tarka bab 4.50 kr. Lencse 7 -7.25 krig. Hajdina 4.30 — 60 kr. Hajdinakása 10—12 kr itezéje — Köleskása 8.90—4 írtig. Lenmag 4.60 80—6 írti*. Lendekmag 4.10—4.15 krig. Lóhermag 29—30—31 .*rt
bécsi mázsája. Kendermag —.—--ki. Ó-bor
változatlan és vevő nélkül Idei borok : schiller 4 -4..*''0 piros 4.— 4.10—5 frtig, fehér 4.50—5.5U krig magyar akó sepriistől. -- Törköly-pálinka . —.— frtig, seprtt-pálinka 22—24 frtig, azilvalicza 27—28 frtig alsó-ausztriai akója, hord ) nélkül, fracco itteni állomás
Mindem betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
i Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva-lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kivonat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy-, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből kívánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má'' solatok.
Egyedül a kitűnő Bevalesciére du Barry a melynek használata által mindennemű gyógyszer nélkülözésével m e ggyógyithatjnka rosx emésztést mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélakzéci-, hugyhólagés vesebajokat, mellbetegségeket, ssédülést, nehéz lélekzetvételt, köhögést emészthetetlenségot, dugulást, hasmenést , álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lázt, vértóduláat, fülzsibongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában is, hashártyalobbot, mélakőrt, soványodást, csdzt, kösz-véuyt, sápkórt. — Kivonat 75,(XX) bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-czoltak.
68,482. sz. gyógyulási eset.
Prunetto (Mondovi mellett,) 1869. okt. 26 Uraim ! Biztosíthatom önt a felől, hogy mióta a ciodahatásu Revalesciéret (2 év), a komorral járó nehézséget nem érzem, s nem hinném, hogy 84 éves vagyok. Szemem oly jó, hogy sxemöveget nem használok ; emésztésem kitűnő, mintha most töltöttem volna be a 30 évet; megiíjodottnak érzem magamat; szónokolok, gyóntatok, beteglátogatást végzek, hossza sétát teszek, elmém tiszta emlékezetem élénk. Kérem önt e sorok közzétételére ott és ugy, a hol ás miként ön jónak látja. Alázatos szolgája
Cactelli Péter abbé, Bach- és Theol és prunettói lelkész.
Febr«jr jg-t6l febrsár 21-ig. 1874.
Hő- és heti- Kathol''kns nap Protestáns ÍM
nap 1 tár naptár ntj-l
7) K. Ev. Mintán Heródes meghalt. Mát U — - Pr.j
1 •Tán. I. — Gör. Máté I. 1—25. |
|l5 Vasárnap 5 Qninq. Faust. J.
.16 Hétfő Julianna Julan.
17 Kedd Hushatfjó Don. vért.
I 8 Szerda Hamvazó Concordia
!19 Csütörtök Zsuzsanna Zsuzsanna 35
20 Péntek Kleother Eleutber !H!
Szombat Eleonora Etelka fikl
75,705 bizonyítvány.
Bécs. Praterstrasse 22. in maj 1871 Nagy kfeaxöMttel tartozom önnek azért, hogy kitűnő találmánya a Revalesciére már régen tartó gyomorgörcs és hurutos köhögésemtől teljesea megszabadított. Grosmann L.
Táplálóbb levén a husnái, 50-tz eresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhszelenczékben font 1 fn. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10''frt., 12 foat 20 frt., 24 font 36 frt. Bevalesciére piskóták szelen-czékben 2 frt 50 ii 4 frt 50 krral Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészér- 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra 10 frt., 288-ra 20 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp.
által, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógytzertárában ; Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán "Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit • Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Q-yörgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
i
A bécsi czég minden vidékre küld postautalvány ra vagy utánvétre.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
*) E rovat alatt közlöttárt felelősséget a« vállal a Ssark.
Tisztelettel értesítjük a n. é. közönségei, miszerint a

rísz A"
a n. ui
biztosító és jelzálogbank Debreczenben
kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miDisterium által 1873. évi november 13-án 15.030. sz. a. helybenhagyott
b kölcsönös élett>d
(az eddigi temetkezési egyletek mintájára)
megindította.
>1270—2)
_ ^ résztvenni kívánók bövebbi felvilágosítás végett szíveskedjenek Nagy Kanizsán t, Bátorfi Lajos fóügynök nrhoz fordnlni.
Nevezett intézet elfogad továbbá tűzbiztosításokat Nagy-Kanizsán és Csáktornyán, cseréptetőzetért 15 kr., zsíndelytetózetért 50 kr., szalmatetózetért 75 kr. Zala-Eaerszea Szent-Gróth polgárváros és Sümeghen: cseréptetózetért 20 hr., zsindelytetőzetért 90 kr., szalmatetőzetért 150 kr., díj mellett. Zalameayének többi itt meg nem nevezett helységeiben pedig cseréptetőzetért 35 kr., zsíndelytetózetért 90 kr., szalmatetózetért 150 kr. díj mellett. Végül a következő idényre ajánlja előnyös feltételeit, a jégverés elleni biztosításra. Bevallások elfogadtatnak N.-Kanizsán a fóügynőkség-, a vidéken az ügynököknél
„T 1 S Z A"
biztosító- és jelzálogbank győri vezérügynöksége.
Hellermann Antal.
Győrött, 1874. febr. 3-án.
Teljes tisztelettel
Kuúk János.
EGYEDÜL NÁLUNK
a. „Centrale von 27 Kreuzer Manufakturwaaren, Wien, MariaWtferttntM Nr. L, Ecke
des Getreidemarktes"
:zégnél, kaphatók csak a legjobb minóségfl és igen gsvdag választékú rőfösésdivat-áruk, az általunk amerikai elv szerint szabott egységes áron.
t
27 kr.-ért minden rőf és darab;
mert mi áruinkat közvetlen a bel- ós külföld legkitűnőbb gyáraiból veezszük, az árak óriási r<igya-ztnMn következtében pedig, raktárunk ujabbakkal naponta gyarapodik.—
Mint fóczikkeket ajánljuk :
a) Tiszta gyapotszövetü női ruhákat u. m
cc
ec
£ o
"S
S-
c?
o
CC
o 13
<V
Ü K
j— &
CC
ed
C
.c;
os £
af íí
ff
Imerial,
Estella,
Clara.
Chaly
Szilk,
Frou-Frou,
Marcaia,
Coburg, Rips, Mohair, LUstre, Mozambipue, Baresch, Gazir,
fehér és tartósszinü Piquet, Brillantin, iaconet,
franezia Satín, Battist és Parkál.
Grenadin,
jV4 széles /Tarlatán, Crépe-Líse, Moll,
Battist-Clair, Alabama, b) Valódi vásznakat, és
fehér, veres, sárga ftitnkíng, zsinorbarket, szines ruhabnrket, bútor és fQggönycicz c^ipUefQggönyHZÖvet, széles szőnyegek, v%lódi vászottzsebkendö, szegett és mosott szines szélű
iXugyHzerfi raktárunk, mely mult érben a világkiállítással egyidejűleg nyittatott meg. Uécsváros akkori magyar vendégeinek még bizonyosan élénk emlékezetében van, éá egyszersmind mint mindenki előtt ismeretes, hogy üzletdolgában mindig a legszigorúbb hz iliditás álul tüntünk ki, a mi tovább I* megmarn-dand vállalatunk alapelvéül.
Mély tizztelettel
Uír^ch 8. és társa
A 27 kros divat, vászon és rőfös áruk központi raktára
Bécs, Mariahilferstrasse Nr. 1., Ecke des Getreidemarktes.
Mintákat bárhová szívesen küldőnk, és vidéki megrendeléseket utánvétel mellett figyelemmel óz legpontosabban fogjuk eszközölni, klfránatra magyar levelezés mellett
Creas, czérnagyolcsot. kauavánzt. Damaszt és csim-bat törülközők e« asztalkendők,
fehér sikos és virágos grádli, amerikai fehér Kattint (legfinomabb Chiő''on). Mndrágcrádli,
Batti-tkendö, selyem Brothkendők, selyem nyakcsokor, (La-
valliére), szőrcsokor (Pelzcollier), legyezők, és számtalan más targyakat.
86
K &
a. »
5? *
3
9
«
o ®
PU
Q ®
3
a
cx ®
9T
--''--ümOMÍ--
Weitt. Aiitráge »uf Belohaangen aster 50,000 fl._word«n rnoht berflck.ichtjgt. _
offertea nnterH.3379» an dieAimonzen-ExpeditionHaaseustem tVogler in PEST erbeten.
Dr. HANDLEIl MOR
orvos- és sebésztudor, szülés* és szemén* gyógy it gyökeresen fényes és tartós siker biztositáaa mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az önfertőzésnek minden következményeit, úgymint:
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(1156 — 21) 0elgyengült férfierőt),
2) húgycsőfolyásokat (még oly idülteket is), a ueiuzőrészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitáaaiban,
3. liuffyoaöaztUcüléselcetf
4. friz és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett frhérfolyást és
az onnan eredő
magtalanságot,
5. bőrkiütéseket,
g. s húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délután 3 órától 5-ig, és esteT órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipót-város, nádor-utcia 13. sz 1. em. 14. ajtó sz. Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek megküldetnek.
eredeti
Wilhelm-féle
köszvény és csúz elleni
mint
Í3LI-GYÖGY M O
nz egyedül biztos hatású vértUztitó eszköz.
mely
r o p a"
első orvosi tekintélye által a
A «•». kir udvari irodának Béri, dec T-é n kelt h úrul által itett
•»- •
A cs. k. fensége
által a iiamisitái ellen biztosított. Bécs, 1871. márerius
.r.i''r.
alkalmaztatott és heljr- 1 ^-i»•: r
Lzni t»i«-.i us''.titi* az «íkié»* szervezetet uhu aenvui iná« esxköx, átjáris hz c^étz te*t részeit is, belső használat ái<*l ••irávoiitia valamennyi ti**tá''*lm l>e''e?«égi anyagot, hatása biztos é* há milniidó.
A apos jyóflyízer xflszvéuy. c*úz, üdült m^jnö)f»rttt b*jok. ge-njedésbe meuo f»*bek. va:amint minden nemi- és l>őrkiQt4M •betegségek, a test és arrzuui borpftr<enésekV sütnör és sypSilistikns bajok ellen.
KitünÓ hatása van e theánik a máj és lép viztódnlásánál, valamint aranyéri tieteg«éjfeknél. íorgAság, erőt ideg-, i*- és tagbajoknál, gyomorszornlás. szélbaj->k. altestsxorulások, magömlések, fórficiőgyenge-aég, uőkné:< vé''folyásoknál stb
Beteoségek, mint skropbis. mirigy.laganat gyorsan és alaposan meggyógyíttatnak e thea használata által, mintán az egy igen alkalmas oldószer-
ftcAmtalan bixouyitváoy, elismerő- és dicsérő irat, melyek kivá-natra ingyen ktildeLnek. a fentebbiek helyességét fényesen igazolják.
Ennek igazolására a következő elismerő iratokat közöljük :
Wilhelm Kerencz gyógyszerész nrnak Nennkirchenben.
Bottusani, in der Moldan, 1873. márcz. 25.
Kétszer rendeltem meg harmadik késből önnek 4iire« Wilhelm-féle köszvény- és csdzellenes vértisztitó-theáját ée az legnagyobb örömömre kitűnő hatást ssfllt, jelenleg egyenesen öuhftz fordulok, küldjön ssámomra 10 doboztál, a melyért járó 10 frtot ide melláklem. Ti-/telettel
MdzykJ Lajos, osztr. magy. helyattes-Consnl.
Wilhelm Feeencz gyógyszerész nrnak Neunkirrhenben.
Hollenstein, 1873 márcz. 31.
Fogadja ön a legbensőbb és szívélyes köszönetemot az ön Wilhelm-féle köszvény- és csúzellenes vértisztitó tbeájának gyors küldéseért.
Legnagyobb részét magam használtam fel, részben szétosztám barátaim és ismerőseim közt
Mindazoktól, akik az öa Wilhelm-féle köszvény- és csúsellenes vértisztitó theáját használják, felkerest»ttem és felssólittattam, hogy kö-zöljem Önnel köszénetüket. — Főkép nálam theájáoak használata Örvendetes hatást mntat. Az én köszvényes fájdalmaim dacaára 28 éven keresztül tett gyógykezelésnek az ön vértisztitó theájából nyolcs dobozzal haszoálva, teljesen megszűntek.
Mintán én az ön köszvény- éz csúzelleni theáját jónak es gyógy-erejünek találom, tisztelettel felkérem, szíveskedjék as ön kősavány- ás csdzellenes vértisztitó theájából 12 dobozzal küldeni, melyért ax ősiségét koraimhoz mellékelem. Tisztelettel Ustsritstssr JáBSS,
birtokos.
Wilhelm Ferencz gyógyszerész armak Nennkirchenben.
M. Scbönberg, 1873. máj. 5.
Kérem, szíveskedjék ön, as ön kitűnő Wilhelm-féle kűasvény- ás csúsellenes vértisztitó theájából 2 tuczattal postai utánvéttel küldeni.
Kiváló tisztelettel Frftliefa i , nyugalmazott ezredes-
Dvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Az igaxi WIIMsi féle antiarthritis és antirheumatii vértisstitó-sser csak as első nemzeti WIIbel»-féle vértisxtitó-theagyárban Nennkirchenben Bécs mellett, vagy általam az újságokban kijelelt raktárakban
kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással
ellátva 1 frt, a bélyeg és pakolási díj 10 kr.
A t. ci. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szer kapható : Nagy-Kaaizsán: Roseaberg Fereucz és Lovák Kárslyail; Zágrábban: Mittlbach Zsigmondnál; Kőszegen: Csaesinovits gyógyszerésznél; Keszthelyen: Roseaberg Emanuelnél; Kaproncán : Werl gyógyszerésznél ; Sopronban: Wrchovazky E.-nól; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógyszerésznél; Szatmárott: Bossin J. gyógyszerésznél. 1211 _5)
Ezen kra j czár-h ir det é s
mutatja, hogy minden versengésnek eleje vau véve. Dacsára aanak, hogy az ániesikkek
náxve minden várakozást felülmúlnak.
hallatlan árakon hirdetvák, mégis minőségűkre
1 kr 5 db jó aesáltoll 1 kr 2 db tolltartó
1 kr 1 db irka
1, J, 3, 6 kr findenfále lUatos szobatüz játék
2 kr 1 kávéskanál érczből, ezüs-
tözve *
kr 1 db finom piperessappan kr egy czélszerű kulcs fog* kr egy bekenőkefe kr 2 csomó finom havannah szivarpapiros s kr egy patent czipŐ- és keztyüfüső
3 kr rgy radirgnmmi kr egy örök naptár kr egy finom jegyzőkönyv kr egy finem jóillatu pecsétviasz kr egy pléhtálcsa kr egy fiuom zsebgynfaUrtó
viaszgyertyácskákkai töltve kr egy palacsk bécsi haladás-teuta
kr egy divatos fényképkeret kr egy festékszekrény 12 szin-
nel és ecsettel kr egy rőf gyújtó (Lanté) kr egy ezüstözött gyüsxü kr egy ssebtűkör kr egy szájharmonika kr egy pár harisnyakötő kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve kr egy zseb tüzelő szer kr egy lánykafogó kr egy csinos óraián ex kr 1 lámpamanchette üvegből kr egy esüstgolyó, legjobb tisx-
titósxer ércx számára kr különféle játékszerek kr k&lönféle társasági játékok kr 1 ssép képeskönyv szöveggel kr 1 fiuom női melltfi (Broche) kr egy csinos gyürfl kr egy csélsserfl keletmutató kr egy kávétálcaa
6 kr egy finom késalj (rasstli) 5 kr egy finom gyertyskOrső
5 kr 1 glicerin- v. növáoyssappan
6 kr egy finom viasxkenőcs
5 kr egy körfásfi kantschnkból 5 kr legjobb növény fogkenőcs 5 kr egy takarékperssely pléhből 5 kr egy pár nadrágóvó
5 kr csinos pléhtrombiták
6 kr vadász- vagy jelsőaip
5 kr 1 szivartárcsa uj és csélsserű 5 kr egy dobos 8 do finom pe-
csétriaszszal 5 kr 12 db iróq 5 kr egy foldosófa (Stoppholx) 5 kr a legss- bb fénykép
5 kr egy szivarvég fosstó
5, 10, 20, 30, 40, 60 kr külön-böső hölgyek, vak, fiuk és leánykák ssáirára ajándékul alkalmas tárgyak.
6 kr egy tacsat haj fodrótekercs
jé bőrből 8 kr egy gyermekóra láncscsal 10 kr egy finom uri selyemcsokor 10 kr 1 finom jegysők. naptárral 10 kr 1 dobos 12 db finom ssinnel 10 kr 1 valódi tajték szí varszipka 10 kr egy finom garnitnr, melltfi
s fülbevaló 10 kr egy üvegcse legfinomabb
illatn hajolaj 10 kr egy ollóláncs 10 kr 1 feltűző fésű bivalsssrvból 10 kr 1 jó lakat böröndök számára 10 kr egy fokmérték, bécsi ás
franesia mérték ssámára 10 kr sgy szép legyeső 10 krlpár kávéindzsa porcellánból 10 kr 1 desserttányér porcellánból 10 kr egy csélsserű ssivargép 10 kr 100 db finom varrótő. válogatva 10 kr egy jé pénstáresa
ekharisnya Ujtékból
10 kr egy pár gy< lo kr pipa szárral 10 kr egy sxfrarsxipka 10 ki egy esakorsséré 10 kr egy függő gyufatartó 10 kr egy öv bffrből 10 kr l fia. aranybrens medailloa 10 kr 1 csinos óratartó bársonyból 10 kr egy sárkef« 10 kr «gy finom gomböaslet ingei 3, mell és gallér ssámára 10 kr egy csélsxerű dugasahusó 10 kr egy tisedes mérték 10 kr egy burnótsselencse 10 kr egy jó olló ácséiból 10 kr vgy zsinór valódi korál 10 kr «fry üvegcse legjobb folt-
tisstitó vis vagy ssappas 10 kr egy ssépea feöltösött baba 10 kr egy fogkefs 10 kr sgy finom fodrássfésű 10 kr egy pár divatos fülfüggő 10 kr 1 bödönke bajerősitő kenőcs 10 kr egy kötőkosárka 10 kr 1000 db já fafogpisskáló 10 kr egy ruhaporoló 10 kr egy fodroséfa 10 kr egy divatos óraláncx 10 kr 1 album 12 bécsi tájképpel 10 kr egy tollkás 2 késsel 10 és 20 kr finom sétapálcmák 15 kr 1 pár nagy erős uri kapcsa 15 kr 1 pár nagy erős női harisnya
15 kr 1 pár csérna kextyű nőknek
16 kr egy plni.lssij bőrből
15 kr sgy evő készlet, villa és kés
16 kr egy üvegese finom illatszer
15 kr 1 üvegcse valódi kölni vis
16 kr egy finom olló
10 kr egy pár uri csérna k«styű 20 kr egy üreg folyá enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy voaó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
20 kr egy fejkefe, jé minőség 20 kr egy bnlkafiogógép 20 kr egy ssebkévméró, jól szabályosra 20 kr egy csélsserű ksstyűtágitó 20 kr egy finom ssebkefe fésű s
• tükörrel 20 kr 1 pár virágvása porcellánból 20 kr egy jó optikai látcső negyed mértföld nyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, hosszú női harisnya
20 kr 1 csinos varrópérna sróffal 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egéss evőesxkös, kés,
kanál és villa 25 kr 100 db finom leválpapires
25 kr 1 napóra jól szabályozva
26 kr egy fényképalbum
25 kr 1 orrsseműveg, optikai üveg 30 kr egy vásárié kosárka 80 kr egy patent köszörűkő minden vágóeszköz ssámára 30 kr legújabb angol ssoptató-üvegek. melyek által mindea dajka nélkülözhető 35 kr egy földgömb a föld minden népei képleges ábráival 35 kr 1 gyermekssinhás figurákkal 35 kr egy nagy erős iskolatáska ssijjwl
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 20 kr egy nagy jó esernyő 1 ft 80 kr 1 szobaóra, jól ssabá-lyesva, két évi jótállás mellett 3 frt egy teljes iróasstal-összlst btons öntvényből, 10 dbból állván : 1 Untatartó, 1 levélnyomó, 2 magas gyertyatartó, 1 kézi gyertyatartó, 1 hév-mérŐ, 1 gyufatartó, 1 óra-tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó.
Ingyen éa bérmentve kap bárki is *I7 képekkel ellátott árnjstromot, melyben esernyi tárgyak vannak felsorolva.
FRIEDMANN BAZAR Bécs, Praterstrasse 26.
(1190 - 2)
Hirdetmény.
A kir. k&zslap. Somogy megy© Dráva mentén fekvő aradalom rendezményéből 900 mérő 1873. évi termésű zab, folyó évi marti os 3-án Lakócaán a tiszttartói irodában tartandó árverésen távirat utján eszközlendő ministeri jóváhagyás fentsrtásávsl el fog adatni, melyre s venni szándékozók ezennel meghivatnak. Az elsdsndó zab megvétele érdemében irásos zári ajánlatok is elfogadtatnak, bs azok s beigért ár atán számított 10% ó valóm-pénzzel ellátvák, s as ajánlattevő as eladási feltételeknek ismeretét elismeri, s magát azoknak aláveti és ha az ajánlatok martius 2-ik esti 6 óráig s tizzit&rtóeágnak álul adatnak.
Az eladandó zab, agy sz árverési feltételek addig is Lakócaán s tiszttartóságnál megnézhető és megtudható.
Kelt Lakócsán, 1874. február 10-én.
(1272-d Az uradalai tiszttartéság.
Birtok-eladás.
Körmendről egy negyedóra távolra eső Német-Szecsőd községben egy csinos nrilak, gazdasági épületekkel, s igen szép gy&mölcsös kerttel, hozzá 8 hold szántó föld, és 9 hold erdő, örökbe el fog adatni, & venni szándékozó martins hó 15-ig a tulajdonosnál Kés Kálmán kir. aljirisbirónil Vasvárttt jelentse magát. (1273-1)
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
5AGY-KANIZ8A, 1874. február 19-én.
15-1H flzrtro.
Tizenharmadik évfolyam,
Előfizetési ár:
«e»r erre . • * fr>
íei • • • • * -Vigyed «vre . ? -
i
Hirdetésed
C, hasábos petitsorban 7, másodszor 6 > minden további sorért^ kr.
XYILTTÉWKK soronkiot 10 ktérx
Kincstári 0ffjres
A lap szellemi '' Jletó közlemények iierkeartóhex, —
anyagi részét ilietó közlemények pedig a j jpiáftw Mramtw ia-I téaendők:
NAGY-KANI28A
Bén—tetleo levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
hirdetésért külöi
30 kr. fizetendő.
előbb:
ÖZLÖN

Kéziratok viasza nem
küldetnek.
LA-SOMOGYI 1
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a zalamegyei gazdasági egyesület", a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a ,ZaJa-Somogyc gőzhajózási részvény társulat ugy a „zalaegerszegi torna-tüzoltó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos érteiitije.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csfitortokoru megjelenő vegyes tartalmn lap.
Kimutatása*)
a cholera járványban elhaltak özvegyei és árvái felsegélyezésérc Főispán úr 0 méltósága által folyó évi február hó 2-án Zala-Kgerszegen rendezett tombola eredményének.
Az A*/, alatti kimutatás szerint be-foljt 2,540 trt B5 kr. és 13 drb. arany 1 drb. ísapoleondor, 4 drb. szövetségi ezüst tallér és 8 drb. 1 frtos ezüst pénz.
A B./''alatti kimutatás szerint befolyt oszt ért. 3670 frt 11 kr. és 3 drb. arany, mindössze 6210 frt 96kr. azaz hatezerkét-száztiz frt. kilenczvenhat kr. 16 drb. arany, 1 drb. Napoleondor, 4 drb. szövetségi ezüst tallér, és 8 drb. 1 frtos ezüst pénz.
Zala-Egerszegen 1874. február 11-én.
CZUKELTER JÓZSEF,
megyei számvevő.
Budapest február 14, 1874.
Az ügvvédi rendtartás törvény javaslata lelett, mely mint egy Damokles kard fenve-eti százak meg százaknak jövőjét, sokat írtak, meg beszéltek már hazai lapjaink-ban és én részemről fölöslegesnek is tartottam volna e tárgyhozi felszólalásomat, ha nrm volnék azon hiszemben, hogy egyet mást. mit Bécsbeni tartózkodásom alatt a cisajthaniai viszonyokról tapasztaltam, eddigien még nem talált azon figyelemre, me-lvet nézetem szerint teljes mérvben megérdemel. Az utolsó lustrum óta azon lázas törekvést lehet nálunk észrevenni, hogy mind
hozzák.
♦) A tüzetes
kimutatást lapunk jövő számai
TÁRCZA.
Guoth Gyulának
Uj-év reggelén czimü költeményére.
Mint szeretnéd tudni, a titkos végzet Édes drága honnnk felől mit végzett;
Oh de nem lebben föl a sötét fátyol A jövendőt tudnihijábsn vágyói.
Senki sem tudhatja mit rejt a jövő,
Mit várhat » boldog és a szenvedő,
Remélhet-e vigaszt kit kétség gyötör, Teljestil-e vágya ki magasra tör.
Bukni fog-e a bün, győzni az erény,
Mcfrvalósul-e m íjd minden szép remény,
Vagv miat széltől fizött felhő fut tovább, Es megsemmisül, mint csalfa délibáb.
T.- is azt szeretnéd tudni ugy-e bár ? E zaklatott honra mily jövendő vár,
Kiérni vágynál egy szebb kor hajnalai. Hogy láthasd boldognak az cdes hazát.
Ipar., hogy o nemzet mélyen sülyedi-tt * De még megmentheti a honszeretét
Ha kiirtja a rút páitviszály magvát S újra felderíti borns csillagát.
Mert csak egyetértés tarthatja távol Hiu könnyelműség ásta sírjától.
Jlogy vigyázatlanul ne bukjék belé
I>áza8 szenvedélylyel rohanván felé.
Senki sem tudhatja mit rejt a jövő
Véazt vagy áldást hoz-e a sötét felhő,
Hozzon''vészt vagy áldást, azt ne feledjük. Hogv a hont mindnyájan b.ven szeressük
Szerk.
azt mit más államokban olyan intézménynek felismerhettünk, mely ott üdvös befolyással bir, mi is minden mélyebb fontolgatás nélkül mint a modern cultur állam postuH-tumakéö''t át akarjuk a mi állami és társadalmi életünkbe plántáltatni, és ezen túlságos buzgalomban figyelmünket kikerüli, hogy azon viszonyok, melyekből a acclima-tizálandó kérdéses intézmények kifejlődtek, a mi viszonyainkkal diametralisellentétbt n vannak, és hogy itt ugyan telje0 joggal mondhatjuk „idem non est idem." — l)e hogy minél hamarabb az in medias res áramlatában bentaláljam magam, mindjárt megmondom, hogy mindazok, kik eddig az ügyvédi rendtartási t. javaslat alkotására közvetve vagy közvetlen hozzá járultak, azon ténykörülmény befogása alatt állanak, hogy Cislajthaniában az ügyvédjelöltek-praxis ideje jóval hosszabb még mint a nálunk proponált 4 év, ergo a mi fiatal jogászaink nem panaszkodhatnak avval, hogy a szóban forgó t. javaslat reájuk nézve kelleténél nagyobb szigort involválná. De pardon! törvényhozó uraim! tekintsük csak meg a dolgot elfogulatlanul — akkor talán mégis más eredményhez jutunk mint a 4 évi praxis behozásához. Eltekintve attól, hogy Cislajthaniában a hosszú idejű praxis történelmi tényeken alapul: mert ottan az ügyvédek száma megállapitva és a kinevezési rendszer divatban volt.e szerint azon kellett a circumspectus ikertestvéreinknek lenni, hogy minél kevesebb számú versenyező kész ügyvéd csődüljön össze a korlátok előtt, kik jogosultan kérhették azon concessiót, hogy penátaiknak >aját oltárt épithessenek. Most ezen gyámsági viszony ugyan megszűnt, de nem azon törvény,mely vele causalis nexusban állott. És azért nem egy hang hallatszott már, mely
a körülményre nézve a „cessante ratione le-gis, cessat lex ipsa" akarja valósítva látni. De ez az austriai törvény-hozás, az ottani ügyvédi fiatalságnak dolga. — És én egészen más oldalról akarnám az ottani e kérdés körüli viszonyokat a mieinkkel összehasonlítani — és pedig a tény oldaláról.
Tény az, hogy az austriai és főképen Bécsben a joggyakornokok osztálya, egészen más anyagi viszonyokban létezik mint hálunk. Mig nálunk a végzett jogász havi fizetése ügyvédi irodákon 20 és 50 forintnyi variatiok között forog; Bécsben nem csak, hogy ott az ügyvédi irodák fizetése mr.jlnem mint 6: l-hez viszonylik, még egyéb más a jogi sfárába keringő utakat módokat találnak a fiatal végzett jogászok mellékes keresetre. Nem csak, hogy egy praxis után, a fiatal jogtudor a fenyi-tő törvényszéknél mint védő léphet fel és igy tág és jövedelmes hatásköre van már, hanem mint Reichskonsulent bankok és intézeteknél jó fizetéses alkalmazást talál. Emlékezetbe hozom at. olvasónak, hogy a Wiener-féle perben egy fiatal ügyvédjelöltnek évi jövödelme 10 ezer forinttal lett con-statálva. Ámitás volna pedig, ha azt hinnők, hogy nálunk is ilyen élet-forrásokra talál a négyévig praktizáló ember Hogy milyen a mi védő rendszerünk — azt minden laicus tudja már, és mi ami kracholó intézeteinket illeti; jobb az ezekre nézvesti dolgokat az emberszeretet köpenyével elpalástolni. — Ugy hiszem az itten emiitettek czá-folatlan dolgokból, könnyű azon conclusio-hoz jutni, hogy ha a 4 évi praxis törvényileg ki lesz mondva, egy uj, eddigien nálunk nemismert proletariust fogunk ez által nyerni és pedig egy igen veszélyeset, mert szerintem az úgynevezett intelligens proletari-
átus a legveszedelmesebb. És ugy hiszem nem csupa phantasmagoria, hogy a természet törvények szerint ezen uj proletariatosi nemzedék az agrari proletariussal egyesülhet — melynek ugyan nem egészen ártalmatlan consequentiái volnának. És ezen tár-sadalmias politikai, veszélyessége mellett sem volna segítve azon a bajon, melyen az ügyvédi kar sinlódik. Ha az ujabb jogász nemzedéknek élet gyökereit elvágják, ezáltal a vén prokátor, ki nem tanult, de sokat felejtett, lesz-e tudományosabb, jártasabb a mi törvényeink tömkelegében, vagy gyarapodik-e benne az esprit te corpsnála ? kötve hiszem. Ismerek egy öreg igen keresett ügyvédet Pesten, ki ha csak egy keveset Herczegb vagy Apáthytankönyveiben lapozgatott volna, nem lett volna kénytelen mint Mohamed koporsója ügyéVel egy egész fél évig az itteni kereskedelmi és váltó és a helybeli kir. törvényszék között lebegni, és talán lebegne még most is, La egy általa 25 forinttal fizetett joggyakornok nem figyelmeztette volna őtet, hogy sem az egyik sem a másik törvényszék illetősége, hanem a telekkönyvij hatóság illetősége alá tartozik — ezen valódi laptává vált ügye.
BUCFTWALD MÓR.
Veszélyes törvényellen ességek
a vendajku elemi iskolákban.
Alsó-lendvai kerületi közig&zg. bíróság által felfödözve és megyei bizotmányi közgyűlésen tárgyalva.
Minden! habozás nélkül szive* kézsséggel tudok feltételezni igentisztelt szerkesztő úrban ismerve annyi lelki erőt, az igazság oly nemű szeretetét, hogy kedVes ön előtt ámbár amicus | Panlus amicus Apollo, de mégis magú amica a '' Veritas, azaz Jóska vagy Tóni barátságánál
A népet, mely hónát forrón szereti,
A jövő kétségbe sohs sem ejti, Környezze bár a hont a legnagyobb vész, Elszánt sziwel érte élni, halni kész.
Ha minden kebelben honszeretet ég.
Bizonnyal megáldja hazánkat az ég, S elküldendi Isten legszebb angyalát Földeríteni a béke hajnalát.
Tollbamondta gr. BELEZNAY LUIZA.
Egy elfeledett Írónő.
(Regényes életrajz).
(Folytatás).
Midőn vége lett az estélynek, midőn a thea mellett a fekete orvos folyvást tanitá őt, megismertetvén a csalfa világ nézletekre, a bűnökre, akkor felkeltek mindketten, a rejtek uton fölmentek a vadászlakba, és ott egy szobán keresztül egy tágas terembe, hol számtalan beteg feküdt.
Itt volt Zalejma a betegek körül, Aissé öreg fanatikus dajkája. Jószívű öreg, ki azt sem tudta miért fogadta föl őt a konsul. O akkor jutott a konsulhoz, midőn Aissé már ott volt, de Aissé mindig dajkájának nevezé, és szerette őt. Ez öreg ismferve hazája szokásait, mi''-sem látott abban, hogy kedveltjét töröknőnek kell nevelni, és fanatikus létére nem is lehetett volna őt más nézetre hozni, azértminden titok maradt elővte, mit a fekete orvos tőn.Abetegek segélyzésérepedig szívesen ajánlkozott,éjjel-nap-pal ot* ült a beteg-szobában, a siketnéma ember segélyével kiszolgálva őket. Ő főzött, ó járt a be
tegek körül, s teljesité az orvos rendeleteit. De leggyakrabban Aissé is ott volt, habár csak éjenként, feszülten leste a nagy betegek minden mozdulatát, megnézte mindeniket Innét volt a hit a környéken az őrangyal felől. —
Igy ment ez minden nap. A konsul orgiái között nem is gondolt erre. A fekete orvos pedig olyan volt mint Rousseau embere, ki mély tudományával visszavonult a rengetegbe, mert megutálta a világ romlottságát, és minden tette jótett volt, minden kívánsága erényes. — Ais-sének nem sikerűit soha kicsalni titkát, kérte, könyörgött, hogy mondja el ő is, mi oly komorrá teszi, de ez néma lett; s csak néha-néha pár könycsepp jelent meg szemeiben, ő caak tanított, orvosolt folyvást, a világ hiúságai, romlottsága ellen beszélt, s csak arra kérte Aissét, hogy ezentúl tartsa meg e tanácsokat, ha a világba kilép. —
— Allahra esküszöm, hogy megtartom! — kiáltá lelkesülten a leány, ki a fölényt daczára, hogy keresztény lett, nem nevezte máskép. De az helyes úgy ia! — mondá az orvos.
Hosszú idők multak el, s Aissé vagy Denois, mindinkább megtanulta ismerni az életet a hosszas tanulások után, de mondhatjuk azt, hogy ő a tiszta, erkölcsös életet ismerte inkább, mert hiszen ily életet ismertetett meg vele embergyűlölő tantársa, s csakis n^gy vonásokban, és saját élet történetének tudata folytán ismerhette a bűnöket. — Azonban a bűnök utálata, b az erkölcsök iránti rajongása már is megőrizték volna a szép leányt a világ színpadán. —
Míg a mi kis társaságunk a rengeteg osendiében ily Rousseaui életet élt, addig Páris irodalmi köreiben épen úgy, mint a csilláros
Balonokban nagy mozgalom jött létre. Mindkét helyen legnagyobb sensatiót költöttek a hírlapokban egy idő óta megjelenő névtelen költemények, melyek mintha egy más, egy újvilágból jönnének, a jelen társadalmi irányzathoz viszonyítva, lelkesebbek, erkölcsösebbek, és merész képzelemmel irt példánydarabok voltak. Mintha e költemények írója az angyalok karából dalolná le a földre dalait, mintha egy oly láthatlan társadalomban élne, hol bűnről, csel-szövényekről semmi fogalom nincs. — Az egyszerűen kereszttel jelzett költemények írója közbeszéd tárgya lett, mindenki szerette volna ismerni azt az írót, ki oly hangon képes költeményeket zengeni, minő hangon mégtenki, ki oly találóan s mégis gyöngéden, de rajongással izgatott érzelemmel fejezze ki szerelmét egy ideál után, s majd buskomoly hangulatával leigézze a legkomolyabb olvasót is. — Jöttek komoly tollakból bírálatok, majd magasztaló versek e költeményekre, majd midőn a titkos költő elbeszéléseket is közölt, sokan zajosan követelték, hogy az iró nevezze meg magát. — De az iró hallgatott. Maga a szerkesztő sem ismerte őt, névtelenül jöttek azok hozzá levélben, mindig különböző helyekről. — Csak a sziklák között a fekete orvos és Aissé ismerték a költőt, mert hiszen Aissé volt a költőnő, 8 a fekete orvos küldte szét a költeményeket. —
Ezen költeményeknek egy része bánatos alaphanggal bírt Egy elhibázott élet feletti panaszok hangjai, osa''ódások feletti bánat, a legmeghatóbb képzelemmel s érzéssel tükröztek vissza azokban, majd keleti képzelemmel áthatott szerelmi vallomások, vágyak, égetőbbek, mint a samum, ragyogtak a dallamokban, »
JL-ii.


onelött nagyobb, becsesebb az igazság pártolása. . . . Ily meggyőződéssel tiszteletteljesen • kérem becses lápjában jelen közleményemnek helyet szorítani; a melyet is nem azért bocsátok a nyilvánosságra, hogy a vendajku elemi iskolákban felfödözött veszélyes!? talán államveszélyes,?-csak is képzelt törvényellenességet védjem, hanem, hogy a tény álladék valódiságát kiderítsem, és e tekintetben inkább szánalomra méltó elfogultságok a közjórai ártalmas
voltát, és veszélyességét feltüntessem.....
Folyó február 3-an,Zala Egerszegen megtartott megyei bizottmányi igenis népes közgyűlésen mint bizotmányitagjelenlevén a nagy-tanácskozó teremben hátul abene volum hallgatóságot V epedig ez igenis zajosan lármázott) elzáró korlátok közelében szorítkozva, a mennyire érthettem az alsóleudvai közigazg.biró hivatalos jelentésében többi közt az is foglaltatott, hogy kerületében vannak iskolák, melyekben a magyarnyelv nem taníttatik sőt magok a tanítók sem tudnak magyarul. Ezen torvényellenes, állapot orvoslása végett hevesebb vita-tanácskozás fejlődött — Majd a helyi igazgatóság e miatt kérdőrevonatása javaslatba hozva; majd a megyei tanfelügyelőség kevésbé kéméletesen megtámadva és azon tett megkülönböztetés után is, hogy itt vendajku csak elemi és tisztán felekezeti iskolákról levén szó, a magyar nyelv Bzigoru kötelezettsége törvényszerint nem szorgalmazható, valamint tanitás nyelvének ugy tantárgynak sem. — Mégis a magyar nyelv törvényszerű kötelezettsége a vendajku elemi tisztán felekezeti iskolákra kimondatott annyira, hogy ismét illetékes bizotmányi tag által tett azou észrevételre, miszerint mostani, kivált helybeli mostoha körülmények miatt tanítókban nem lehet válogatni, — ^kivált mindenkinek korlátolt nézetii ellogultsága szerint) ismét csak erősen hangsulyoztatott, hogy az ily neinü tövényellenes állapotok orvosol hatása végett az '' ilyen tanítói állomások megürüli leknek nyilváníthatók és kih.rdeteudő pályázat után még javítandó eljárás mellett is magyarul tudó, és tanitó egyénekkel lennének betöltendők, magában értetődvén, hogy szüklátkörü, és rajongás sal határos ily elfogultság szerint — ez törvényszerűbb, az igazság és méltányossággal egyezőbb volna: — országszerte különbféle nemzetiségek közt igen nagy számmal található ily nép auitók szűrét brevi manti rövid uton kitenni — azokat családjukkal együtt akár magyar államon kivül a nagylégűrben szélnek ereszleni! — a kik egyebbként mint okleveles képiísitetiek 18 — 20 év óta, tehát a kérdéses tövény kihirdetése előtt is oly tanítói allomáso kon elismerést érdemlőleg működtek, mely állomásokra őket ama nép bizalma emelte, ''a mely nép kizárólag csak általa felállított tanítói állomásokat maga díjaz, nagy aldozattal tentart, — díjazza, fentartja azokat nem anyira az ez esetben képzelt törvényszerűség tyKin tétéből — hanem, hogy a nép (bármily vaira.su, és nemzetiségi legyen ez) — gyermekei anyanyelvükön nyújtandó oktatás által neveltessenek és a es.ilad. község, állam hasznos tagjaivá, jó honpolgárokká váljanak.
Tudni való ugyanis : az elemi népiskolában — itt igazán törvényszerüleg — anyanyelven nyújtandó oktatá^és czélszerü nevelés kapcsolatosan egj> ütt jár. — Az igazi valódi nevelés szív, és érzelmek mivelódésén alapul-
egy boldog jövő iránti kivanság, a viszontlátás gondolata feletti kábitó öröm, az elhibázott életnek felváltása egy vallasos, valóban ideális élettel, mind oly költeményeket szültek, melyeket örömmel olvasott egész Francziaország. Az elbeszélésekben nem volt semmi keresettség, nem megrázó, előre kigondolt jelenelek, mintha irója valahol egy regényes erdő közepén áH va tollat venne kezébe, hogy felniaga sult képzelemmel szavakba öntse a természetes fe3tményt, a sorokat olvasva magunk előtt látjuk az erdőt,a mohos sziklákat a a végéu látjuk magát a költőt, ki a természet ezen szép templomában is lázas vérrel, dobogó szívvel várja kedvesét, de hiába, mert az nem jő soha!
Nem volt e költeményekben, ez elbeszélésekben egy igaztalan,egy keresett hang sem. Aissé lelke, kívánsága, lázas vére, képzelme lebegett azok felett. —
Tapsolt az egész Páris a névtelen irónő" nek, de a,zaj megtört az erdő szikláin, — a rejtekbe, — Aissé dolgozó szobájába — nem hatott abból semmi. Es egyszerre megszakadtak a költemények, hetek multak el, b nem jelent meg egy sem, a költőnő lantja elhallgatott. —
Ki gondolta volna miért? !.....
A vadászlak beteg-szobájának egyik ágyában ott feküdt a máltai halványan, lezárt szemekkel, lélekzetét alig lehetett hallani, csak szive dobogott még . . . . e halvány, a világtól számkivetett ifjút kellett most ápolni, és nem költeményeket irni U —
Ott ült ágya mellett éjjel-nappal Alisé, ott ült az orvos is. A költőnő legboldogabb napjai voltak ezek, és mégis oly kétes boldog ság, mely közel állott a halálhoz. A máltai bu-
ván — az egyének szivéhez leginkább az édes anyanyelvük hangján férhetünk, nem pedig azon nyelv szigorú kényszerítése által — mely nek hagjait az illető több izben csak akkor hallja, mikor megszidják, hogy miért nem tud nem tanul magyarul — povodál — panaszkodik horvátul.—
Ennyit azon tényálladékból következményeivel együtt, melyet az a.-lendvai kerül, közigazg. biró ur — vendajku ellemi és tisztán felekezeti nép . . . iskolákban,mint törvény-el leneséget fódözött és hivatalos jelentésében megyei közgyűlésre orvoslás végett betesztett.
Nem kutatom, kutatni nem is akarom
azon indokokat, melyek az alsó-lendvai kerületi egyébbként általam is tisztelt közig, biró urat vezérelték oly nemű hivatalos jelentésre: hogy kerületében vannak vendajku elemi iskolák, melyekben a magyar nyelv nem taníttatik,de még a tanítók sem tudnak magyarul, és hogy mostoha körüményt bizottmányi gyűlésen mint törvényellenességet feltüntesse. . . . Gyanúsítás vétke nélkül nem mondhatom: hogy azért tette, a mi volt tettének talán szándékán kivül is következménye: hogy t. i. ily nemű nyelvi, és nemzetiségi tekintetben kényes, kedélyek felingerlésére, s hevesebb vitatkozások előidézésére igenis alkalmas tárgy felhozásával, a rendes sorozatban levő, és a nagy többséget igen erdeklő tárgyak a gyűlésen háttérbe szoríttassanak késleltessenek. .. vagy, hogy tette volna ezt,: hogy honfiúi, és hivatalnoki e téren is hiven őrködő buzgalmát fitogtassa. . . Nekem a jó honfiban, derék és közjóért buzgóan őrködő hivatalnokban, csak a legjobb szándékot szabad és kell feltételeznem; szívesen elhiszem tehát, hogy tette, tehette legjobb szándékkal, honfiúi és hivatalnoki buzgalomból,— de mivel van „Z el usindiseretus" is, ez esetben mondhatom : hogy nem tette a buzgalom azon disc -etiójával, nem oly körültekintő tapintattal, nem az objectivitás azon teljes kellő ismeretével, melyet az ily ügy sok tekintetből leginkább közhivatalnok eljárásában igényel.
Vendajku csakis elemi, tisztán felekezeti nép iskolákról jelentést tevő hivatalnoknak az erre vonatkozó T&rvények világos, és biztos ismeretével kell bírni,— és ez a jelen esetben
hiányzik.......mert ámbár az 1868 évi
38. t. cz. B. szerint a felsőbb nép iskolákban — ha ezek felekezetiek is — a kötelezett tantárgy ott a magyar nyelv is, hol a tanítási nyelv nem magyar, (hanem más nemzetiségi) .... de az elemi, tisztán felekezeti más ajkú nép iskolában a magyar nyelv kötelezettsége nem á 11 sem mint tanítási nyelvé sem mint kötelezett tantárgykép. Ugyanis az idézett törvény 38, t. cz. 10. szakasza szerint a hitfelekezetek — hitfelekezeti iskolákat, felállíthatnak és 11. §• szerint a tankönyveket maguk szabhatjákmeg, — sót a nemzetiségi egyenjogúságról szóló 44 t. cz. )4, sze-rint — az oktatás nyelvét is maguk határoz-hatjákmeg. 1868. évi 38. t. cz. 58. §. parau-csolja, hogy az elemi népiskolában minden nevendék maga anyanyelvén nyerje az oktatást. ... és hogy ez okból — „oly tanitó alkalmazandó aki a községben divatozó nyelven tanitani képes" . . ez törvényszerű.
De azon népiskolai tanítókra nézve, a kik
lyos beteg lett. A vérvesztés, a meghűlés erős lázba ejték őt, öntudatát elveszté és zavaros álomképeivel társalgott. Es mégis boldog volt Aissé a lovag mellett, boldog, mert már tudta az ifjú nevét, és tudta azt is, hogy őt kimond-hatlunul szereti. A lovag lázasálmaiban szüntelen vele foglalkozott, az ő nevét ejté ki ajkán. -
Ha a láz elmúlt, a lovag mély álomba merült. — Még nem birt annyi öntudattal, hogy megösmerje környezőit. — Az orvos fáradhatlanul mozgott körülte, külön szobába viteté a beteget, hogy Aissé ágyánál lehessen.
Mintegy nyolez nap múlva á beteg állapota teljesen javult. Bár öntudatlan állapotban volt még, de az orvos kijelenté Aissénak, hogy a haláltól félni nem lehet, habár hosszú idő kívántatik a felüdüléshez. — Soha két oly boldogabb lényt nem láthatunk, mint Aissé és az orvos. Az első örült a viszontlátásnak, vágyai megérkezésének, a második azért örült, hogy egy boldog leányt láthat maga előtt. Aissé teljes elragadtatással nyilvánitá többször örömét. Szegény egészen megfeledkezett helyzetéről!!..
Még nem is beszélhetett a máltaival, midőn egy estén idegen jött a fekete orvoshoz, együtt beszélgettek hosszan, majd a fekete orvos kimen ve a vadásziakból, eltűnt az erdő sűrűi között az^pt, hogy a rejtekúton Aisséhez menjen le. Ott találta ót a kereveten szunyadva, az éjjelezés egészen kimerítvén erejét. A fekete orvos halkan felkölté őt, és tudtára adta, hogy azonnal utaznia kell Párisba. — (Folyt, köv.)
GOLENICH KÁROLY.
nem magyar, hatiap* más nemzetiségi, csak is elemi, tisztán felekeseti iskolákban mint egyébként okleveles, képesített, az őket fizető nép bizalma folytán majdnem negyed század óta alkalmazott tanítók elismerést érdemlőleg működtek, — kik a nép e családi viszonyaiba magukat mintegy beleélték, — hogy ezen tanítóknál országszerte számos különbzó nemzetiségek közt — a magyar nyelv bírása, oly szigorúan törvényes kötelezettség legyen! — miszerint ha nem tudnak, vagy tanítanak magyarul, állomásaikról is elmozdíthatók, — ezt a most érvényben lévő népiskolai törvényből, még a legnagyobb megerőltetéssel is leheteti en méltányosságra figyelve — kimagyarázni, — midőn ugyan azon törvény élethosszig választott tanítókat — csak súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás vagy polgári bűntény miatt engedi elmozdittatni; akkor is illetékesen hozott és ministeriumhoz felterjesztendő ítélet folytán,
— sőt a mely törvény az elhalt tanítók özvegyeiről, árváiról gondoskodik, azon törvény az egyébként képesített tanítókat magyar nyelv nem bírása miatt szélnek ereszteni nem engedheti. — Olvassa, behatóan tanulmányozza bárki is az erre vonatkozó törvényeket — (ha csak ezeknek képzeletében visszaható erőt nem kölcsönöz) de azokból méltányosságra átmeneti időszakra is figyelve, ki nem olvashatja, benem mutatja, — hogy vendszláv ajkú csak elemi, és tisztán felekezeti népiskolákban azon körülmény, hogyha a tanítási nyelv nem magyar, vagy a magyar nyelv nem tanitattik, kötelezett tan tárgy kép, vagy hogy ha az ily nép tanodában régóta működő okleveles képesített tanitó
— nem tud, nem tanit magyarul, hogy ez törvényellenes, a legszigorúbb orvoslást igénylő állapot volna. ,
Azonban még e tekintetben se tartson valaki oly elfogultnak részrehajlónak : hogy én a jóakaró közvéleményt, méltányos közohaj-tást kellően szinte méltányolni nem tudom. — Ugyanis, ámbár a nem magyar, hanem másnemzetiségi , és csak elemi néptanodában a magyar nyelvnek tanittatását oly szigorú törvényszerinti kötelességnek nem tarthatom, hogy ezen kötelesség nem teljesítése miatt, az illető tanítók lehető legsúlyosabb bűnhődéssel lennének sujtandók, mégis készséggel örömest elismerem : hogy magyar nyelv ismerete sok tekintetben lehet kívánatos, hasznos, esetleg szükséges is, de oly kizárólagosan nem szükséges a magyar államban élő több külön nemzetiségi honpolgárokra nézve, hogy a ki nem tud, nem tanul meg magyarul, az nem lehet jó honpolgár, az a magyar állam veszélyes tagja. —
A magyarhoni polgárra nézve, — bármily más nemzetiségű legyen is, — a magyar nyelv ismeretének kívánatos hasznos voltát sőt esetleg szükségességét velem együtt elismerik állásom minden sorsosai, — kik mint ez iskolai ügyben illetékesek, — (ezt bizton mondhatom,) egyenként rendes évi jövedelmük V10-ed részét, a magyar irodalom termékeire költve, ezen irodalom pártolására önként minden évben nagyobb áldozattal járulnak — mint azok tíz éven át, — kik indiseret buzgalomból az ily kényes nyelvi ügyet, csakis a jó ügy ártalmára ellenszenvet gerjesztő kényszerítéssel, — gyanúsítások terjesztésével vélik szorgalmazandónak, előmozditandónak, sokszor muszkát kergetnek — panszlavisticus veszélyes üzelmek kutatásával vesződnek — holott az ily veszélyek ijesztő rémei — csakis az olyan agyakban fészkelnek, a hová a polgártársi szeretet, és méltányosság nemes érzete nem férhet. A magyar nyelv ismeretének kívánatos hasznos és szükséges voltát beismeri a vidék vendszláv ajkú népe is, mely nép az állam, vagy vármegyének minden segedelme nélkül kizárólagosan maga költségén felállított elemi iskoláit nagy áldozattal olykép berendezve fentartja, — hogy a kik a magyarnyelv szabatosabb megtanulását óhajtják, szükségesnek tartják, azok a központi fáraÍBkolát nehézség nélkül látogathatják. — Igy van e tekintetben az átmeneti időszak hiánya szépen pótolva, nehézségen segítve, és azon látszólagos törvény-ellenesség is megszüntetve, mely oly igen drasztikus orvoslást szüksé^elne. . . .
Magyar nyelv kívánatos hasznos szükséges voltat beismerik maguk a tanítók, kik részint magány szorgalomból önkényt a magyar nyelvet tanítási képességig megtanulták ; vagy pedig fiaikat ezen nyelvre áldozattal is taníttatják, hogy belőlók jó és kifogástalan tanítók váljanak, talán éppen tanitó apjuk oldalánál ezeknek ez időszak fogyatkozásait pótolva. —
De legyen ez elég a vendszláv ajkú elemi iskolákban fel fódözött törvény ellenességekről.
E tárgy kapcsolatán tudnék én e képzelt, látszólagos törvényelleneségnél még visszásabb ziláltabb állapotokat az itteni népet megillető legszebb polgári iogok élvezetében kiáltó sérelmeket, közigazgatási téren sok világos törvény -ellenességeket feltüntetni, — de ezt ez esetben kellő discretióból nem teszem, mert kedélyek felingerlésén kivül ezidőszerint más czélt nem érnék. — Csak azt jegyzem meg, hogy állásom sorsosai, — kik az iskola ügyben mindnyájan illetékes férfiak — és az. itt működő tanítók nevében ezennel kinyilatkoztatom, bogy ámbár magyar nyelven kivül leginkább
népünk anyanyelvét is használjuk, ápoljak i erre 1868. 44. t. cz. 26. §. szerint akár társu-! lás által jogosítva lóvén, — deazértsem az „é; szaki sark jógfényé t ől" — mely felé a diplomatia fejedelmünket utaztatja — sem a bur k us sisa k sok vérrel mocskolt árnyékától, — melynek véde alatt államunk krachos — deficites nyomorait gyámolithatni hiszik — mi nem várjuk ezen melegitő napsugarakat, melyek búzánkat megérleszszék, hai em a társadalmi jólét tenyésztőjét biztosabban feltalálni reméljük azon őszinte polgártársi szeretet melegében, mely a közös hazának külön fajú és nyelvű polgárait, mint testvéreket az igazság, ós méltányosság érzetével az érdekközösségébe egyesíti, boldoggá, megelégedetté teszi; azért cl ara pacta-jelentést tevő biró ur! továbbra is maradjunk — boni amici,— és egyesite.t erővel munkálkodjunk a nép-mivelődés terén.
S. M.
mint illetékes m. bixottmányi tag.
Helyi hírek.
— Tegnap volt háromszáz éve, hogy Kanizsát a törökök véletlenül megrohanták, kirabolták s rémítő kegyetlenséget vittek véghez, ugy bogy az utczán a holttetemektöl alig bírtak menni. Váljon gondolt-é e 300 éves gyásznapra valaki? Persze, csakhogy mi nem tudjuk; no de nem is jó volna mindent tud nunk.
— JETibaigazitá*. A tanfelügyelői jelentés végén, vagyis előbbi számunk második oldalán a második hasáb harmadik sora nyomdai tördeléskor tévedésből 4l-dik sornak vétetvén, elnézést kérünk.
— A mult számban közölt tűzoltó egy 1. bál felülfizetéseiből kimaradott: ifj. Jack Ede 2 o. é. frttal, mit ezennel utánpótlunk.
— Ajánlkozást. Segéd jegyzői állomást keres egy fiatal ember, ki^a jegyzői teendők ben ügyes és jártas. — Értekezni lehet vele Sümegen (Zalamegye) 470-ik ház szám alatt Sz. J. czim alatt.
— Keszthely ró írják nekünk: E be cses lap folyó évi 12-ik számában Z . . . . ur igen szép színben festé le a január hó 31-én — városunkban tartottdalestélyt; s a „keszthelyi dalárda" óriási haladása s „női kara" tapintatossága és szabatos rendezéséről tett említést. Habár meglepett is ama rövid, de velős szavakban irt czikk, s habár hölgyeinket Z. ur a lehető legszebb kitüntetésben részesité is,(melyért fogadja köszönetünket) azért ugy hiszem megenged, ha czikkére pár megjegyzést tenni bátorkodom, ugyanis : a január hó 31-én tartott dalestélyt nem a „keszthelyi dalárda," mint az ama czikkben megjelent, hanem a „női-dalkör*'' adta s a közreműködött férfikar csak ez alkalomra lett felkérve ós összeállítva. Igaz ugyan, hogy a közreműködött férfikar igen szép számmal volt s ha nem csalódom éppen ez adhatott Z. urnák okot arra, hogy ama kedélyes mulatság szerzőjéül a „keszthelyi dalárdát" említve fel s a „női-dalkört" mint annak „nőikarát" mutassa be a nagy közönségnek ; holott mindkettő egészen különvált testület, külön alapszabályokkal bir, 8 az énekgyakorlatok mindkettőnél más karmester által vezettetnek. S most engedjen meg Z . . . . ur s legyen meggyőződve, hogy tapintatos és önzéstelen czikke a „keszthelyi női dalkör" nem egy működő — vagy a kör pártoló tagjánál — aratott elismerést.
—Tersánczky József orvos ur, lapunk legrégibb s hű munkatársa borászati ujabb szakkönyvet adott sajtó alá a következő czim-mel ,szőlészeti és borászati titkok gyűjteménye,'' mely az alább 48 pontban elősorolt tartalom szerint is nagy hasznára lesz a bortermelő s bor-kezelő közönségnek; de tudva továbbá, hogy e téren Tersánczky József ur országosan ismert tekintély s a gyakorlatra nagy súlyt fektet, sőt áldozatkézséggel jelentékeny beruházást tesz, csak üdvözölhetjük az uj munkát s melegen ajánljuk a közönség méltó pártfogásába. Megrendelések egyenesen hozzá Nagy-Kani-zsára küdendők. Előzetes tartalma:
1. Szőlészeti és borászati vegytan, mint a borkészítés és borkezelés alapelveinek magyarázata. — 2. A szőlő és bor alkat részeinek ismertetése. — 3. Az általános szaporításra leginkább ajánlható borszőlő fajoknak jellemzése.
— 4. Azon helyeknek fölemiitése, melyeken a jellemzett borszőlő fajok megszerezhetők. — 5. Szőlészeti naptár. — 6. Szüret előtti, szüret utáni gondok a szőlőben. — 7. Szüret előtti és szüret utáni gondok a prés házban, erj kamara ós pinczében. — 8. A szüreti munka. — A szőlőnek helyes folmunkálása. — 10. A természetes borkészítés helyes elveinek magyarázata.
- 11. Kitűnő fehérbor készítése. — 12. Igen jó fehér bor készítése. — 13. Jó fehérbor készítése. — 14. Közönséges fehér bor készítése. — 15. A silány bor. — J.6. Vörösbor készítése. — 17. Aszubor készítése. — 18. Jó ürmös készítése. — 19. Jó csigér készítése. — 20. Dr.Gáll és Chaptál mustja vitás módja. — 21. Must javítás befőtt musttal,az az: valódi szőlő ezukor-ral, — syruppal. — 22. Must javítási mód szelelte téssel. — 23. Must javítási mód lenyálká-zással. — 24. Petiot must szaporítás módja. —
25. Az erjedés helyes vezénylete. — 26. Végy-kémleti határozatok körvonalozása. — 27. Az uj borok iskolázásának szabályai. — 28. A de-ntes bizt09 munkálata. — 29. Az <5 bornak ki-^gvenlitése. — 30. Az 6 borok kiegyenlítése.
— 31. A roszul szüretelt és roszul vagy nem iskolázott boroknak isméti erjesztése, mint bor-javitó elbánás. — 32. Az ó borok lejtése és derítése körüli ovatosság. — 33. A bor töltö-getése. — 34. A külkereskedésre szánt ó boroknak elkészítése. — "-35. A szeszezésre használandó szesz térmészete. — 36. Az ó boroknak erőszakos érlelése és derítése. — 37. A bor hulladékoknak felhasználása. — 38. A csapos bor kezelése. — 39. A borok adás-vevésének egyik fű tény ezóje. — 40. A pincze berendezése.
— 41. A boroknak palaczk kezelése. — 42. A műborok készités módjanak ismertetése. —43. A mú zaiuattárgyak és azok készités módja.—
44. Némely keresettebb műborok előállítása.—
45. A borok hibái, betegsegei és ezek gyógytana. — 40. A borok hibái és azok helyreigazítása. —/ 47. A borok betegségei és azok gyógytana. — 48. A hordó, eszköz és edény j keszletek korvonalozása.
^-^Sjümeghen febr. 14-én tartatott a nagy vendéglő termeben a kisded-óvodai növendékek vizsgája. Németh Béla óvoda vezető ur tapintatos és szere te ttteljes bánásmódja, tanítványaival e néhány hó óta felmutatott sikerdús működése: meglepetésünk mellett, legélvezétesebb perczeket szerzett számunkra. Az érdemes szülőkön kívül, jelen volt maga a üdvös óvoda alapitója, Ns. Ramasetter Vincze szeretett nejével, lei ugy mint mindenkor, most is ilvnemü czéloknál a kiadások főrészét fedezve, lehetővé tette, hogy ezen kis vizsgával egy beaötőtt, illetőleg foiytatólagus tánezviga-loinból a helybeli óvoda javára 115 frt. tiszta juvödeleiii megmaradt. Minden néző arezán azou öröin látszott, mely a tiszta keblüeknél Kiulhatlanul mutatkozik az ártatlanok szemlélésénél ; de a megnyugvás édes öröme sugárzott leginkább az alapítok arczáu, kik nemes iirtéz-mén vöket látva,a szülők hála pillantásaik közt ama öntudattal távozhattak, hogy az elhintett mag csakugyan már is érleli gyümölcsét, melynek koronája, az utókor hálája, szövi a hervadhatatlan koszorút! E kedélyes est, mely 6 órakor kezdődött, az első kellemes hatás által fokozódva — viradtig tartá együtt a vigadókat, znely a 74 iki farsangnak mintegy zár-sorom pöját kepezé és ha a kilépés előtt visszatekintünk, elmondhatjuk: ilyen még nem volt! Nemcsak azért, mert óvoda tanoncz esti 9 óráig még nem volt a táneztercinben, hanem először képviselve mint nagyság, mint foglalkozás és rang különbség nélkül Süinegh népének minden 4*ztálya,má*od»<zor i legszebb-ék agyönyörü hölgykoszorú há/ias öltözetben, és így a magyar nö mindig szerintünk a legszebb. X.
— Jegyzéke ama fölultizetessknek méhek a kiskomaroui vidéki tanítok által e hó I 1-én könyvtár alapjuk nevelésére rendezett hangverseny s tánczestély alkalmával tétettek. Tek. Sólyomi Lipót úr 2 frt, Hanák Arthur úr 1 frt. Rozsos Uyula úr 2 írt. Gerócs Lajos ügy-ved úr 1 frt, Zbinyovszky Jenő plébános úr 1 frt, Uáán Kálmán úr 1 frt, Fdő Papp Károly plébános úr 2 frt, Kisfaludy i4rpád úr 1 frt, Klión Gáspár úr 5 frt, Bognár Mihály úr 1 frt, Talabér Kálmán úr ó frt, Baros Ignácz úr 2 frt, Ferenczy János úr 2 frt, Godina Jánosné úrnő 1 frt, Braun Samu úr 1 frt, Ngs Farkas György úr o í rt, Semetke Lajos tisztartó ur 4 frt, összesen i>2 frt; melyért hálás köszönetét fejezi ki a rendezőség.
— Köszönetnyilvánítás : A folyó hó 11-én Kiskomáromban „Hangversenvnyel összekötött táuczestély buzgó közreműködéséért, mint fáradhatlan rendezőtagoknak, — T. Deszáth Géza ispán ur, T. Talabér Kálmán ur éd Ferenczy János körjegyző, uraknak, a kis-kumárorai „Önképzőkör" nevében, hálás elismerést és köszönetet szavaz az elnökség.
Vegyes hirek.
— A siami ikrek haláláról a „Times" -nek terjedelmes levelet írnak Philadelphiából. E szerint a new-yorki és philadelphiai orvostestületek és számos nyerészkedő verseng a hullák megnyeréseért és már >5, egész 10,000 dollárnyi ajánlatot kaptak a rokonok. Hiszik, Philadelphia fog a vásáron győzedelmeskedni, mely eset-b n Amerika legkitűnőbb orvosi tanintézetében, a jetferson col lege-ben fog a tetemek bonczolá-8i-. megtörténni. Hollingswort orvos róluk^a következőkét irja ; 03 éves kort éltek el; Észak-Karolinába jelenleg is élő két nővérrel keltek ö**ze. kik műveletlenek de igen egészséges asszonyok. Az ikreknek, két külön háztartásuk volt, Chang családja az ikrek legénykorában szerzett házban maradt, mig Eng családja részére innen két mértföldnyire építettek házat. Mindegyik házban három-három napot töltöttek és c rendtől sohasem tértek el, még alegroszabb idő 8/ím tudta őket e változtatástól vissza tartani. Es ez lett részben haláluk oka is. Chang már két holnap óta rosszullétéről panaszkodott, és haláluk napja előtt, lejárván a három nap, nyílt kocsikban útra keltek. Ez útban Chang
meghűlt és fázott, mig Eng jól érezte magát, és mozgolódott, hogy a tüz mellé kell ülnie. Más nap reggel az egyik fiu az ágyhoz menve, látta, hogy nagybátya meghalt. Lármájára felébredt Eng, de csakhamar,, látva testvére holttestét, heves idegbajba esett és egy órára szintén meghalt.
— Kramer saarbriiekeni postajárulnok 30,000 tallér értékű pénzeslevelek elsikkasz-tása után elillant, s daczára a rendőrség teljes tevékenységének mindekkorig nem juthattak nyomába. Szállásán ily búcsúzót hagyott hátra: „A folytonos zaklatásokat az itteni postahivatalnál már tovább ki nem állhatván, kétségbeesésemben főbe akarám magamat lőni; hanem ehhez gyáva vagyok, s jobbnak látom a bűnténynek egy másik pályájára — lépni vagy is inkább adnektálok. A főbelövéshez még van elég időm . — Aclieu 1"
— Vadászstatisztika. A császári család követkéző jószágain u. m. Holics, Sassin, Göding, Mattingshofen és Mannersdorfon, az 1873-ki vadászati évben 16, 168 drb vadat ejtettek el. E számhoz a legnagyobb contingenst a gödingi uradalom nyujtá, ahol 7972 darabot lőttek. Göding három revierjében, Ratis-koviz, Zbród és Bojunoviczon, 1873 — 74-ben tartóit udvari vadászatokon 204tí vad lett a vadászok áldozata. Vagyis e számot az ellöbbi-hez hozzáadva, 18,215 erdei vad az udvari vadászatok összes eredménye.
— Hirdetmények mint hamis bankok. Guttman és Friedman kereskedők, — irja a „Pesti Napló" — azon élelmes gondolatra jöttek, hogy hirdetményeiket százas és ötös bankók alakjában nyomtatják, hogy a kíváncsiság nagyobb elterjedést biztosítson nekik. Élelmessé gük azonban csalásra is adott alkalmat. K<> rösi András sziget szentmártoni foldmives, ki szarvasmarhájáért 00 frtot vett be, betért a soroksári utczában a 74.sz. a. levő korcsmába egy ital borra. Itt Wolf Lajos, egy veszélyes tolvaj, ki 55. éve, hogy a világon él, s összesen csak 15. évig volt szabad lábon, több társával kártyázott; az asztal tele volt rakva ily hirdetmény-bankokkal, és a foldmives, ki az emiitett hirdetményeket baukóknak nézte, csakhamar belekeveredett a társaságba, a szerencse változatai közt Körösi nem vesztette el pénzét, de a saját 60 frtja helyett csupa h''rdetményeke'' apott. kimenet felvilágosította valaki a csalásról*, Körösi nagy zajt csapott, mire az odasiető csendbiztosok Wolfot, Hirschet és még egyet a csalók közül elfogtak, kettő megszökött. Wolfnál a pénz egy részét meg is találták.
— Polgári házasság. Egy idő óta kiváló-lag sok magyarjlép Bécsben házasságra polgári uton a városházán.Legutobb megeskedtettek:dr. Farkas Béni Molnár Bertával Komárom hol; remetei Sebastiani Géza Budapest levéltáruoka Kornfeld Flórával Budapes''ről.
— ÜAjy regényes kalandort fogtak el a napokban —irja a „Sz. F." — kinek viselt dolgairól következőket jegyeztük tel: F. ho 2-án a sárdbogárdi szolgabírónál L. P. nevü hajdú szoboszlói ügyvéd megjelenvén, előadta miszerint ugyanaznap reggel 4 óra tájban a kanizsai vonattal Fejérvárra megérkezvén, ott kiszált, e kocsi után tudakozódott, mely őtet Pákozdra vinné, hol borokat szándékozott bevásárolni.Két parasztember, kik kocsival voltak ott, megkérdezték tőle, hogy mit keres és midőn kijelenté, hogy ő pákozdi fuvaros után néz, ezek elmondták,hogy ők odavalók és készséggel ajánlották, fel kocsijukat neki 2 frt 50 kr. viteldíjért. O felült a kocsira és a parasztok elhajtattak. A parasztok közül az egyik a lovakat hajtotta a másik pedig a hátulsó ülésre ült ő mellé; a szőllők közé érve a bentülő paraszt egy nagy kést húzott elő és mellének szegezte azon fenyegetéssel, hogyha pénzét elő nem adja, megöli; a lóhajtó ez alatt megállij totta lovait, visszafordult s megfogta kezét, és elkezte zsebelni, mire ő magához jött, 272 frt pénzét és arany remontoir óráját elvették. Azután a kocsi fenekére fektették, az ülést szalmával betakarták, reá ültek, a lovak közé vágtak és tovább hajtottak a fövenyi erdőig, ott azután letették. Ezen regényszerű rablási eset a megyébe azonnal köröztetve lett, s a szigorú elrendelt nyomozásbol kitűnt, miszerint az egész rabló história csupa mystificatio, melyet az illető állítólag ügyvéd azért gondol ki, hogy megrabol tatása ürügye alatt jóhiszemű emberektől pénzt zsarolhasson. Most tehát az ál-ügyvéd elfogatása iflfint a kellő intézkedések azonnal megtétettek és sikerült őt Veszprémben elfogni és idekisértetni. A vallatásból kiderült, miszerint nevezett egyén a tétényi csendbiztosnál hasonló rablási esetet koholt. Ezután azt állitá, hogy ő Pesten 4 barátjával fogadott 500 forintba, hogy három vármegyét felültet és kiraboltásáról okmányokat szerzend; s mindezt azért tette, hogy a fogadást megnyerje. Végre azt is, hogy ő iró, e már egy kötet könyvet is adott ki: „Hervadt virágok" czimmel.
— Hogy ő mindazzal mit akart elérni, az a jövő titka.
— Röirid hirék. Sopron város a nemz. színház tagjaiból alakítandó tarsulatot óhajtana körében látni, miért a kellő lépéseket megtette.
— Debreczen város 18,000 frtot szavazott meg színháza költségei fedezésére.—Mérey Károly
Sopron, Rust, Kismarton t Kőszeg sz. kir. városok főispánja meghalt. — Gödöllőn udvari vadászat lesz, melyre Bécsből is több „magyar" araság rándul le. — A fővárosban mult héten született 274 gyermek, meghalt 192 egyén. — Deák Ferencz jobban van. — Horváth József czimbalmos a királytól egy levél kíséretében 600 frtot kapott.—A lánczhid jövedelme 1873-ban 612,266 frt 91/* kr. tett. — Pestmegye ez évben 1568 embert állit a rendes katonasághoz és 157-et a tartalékhoz. — Campili nemz. színházi tánezmestert az elkövetett botrányért egy havi fizetés vesztésre ítélték. — A nemz-muzeum könyvtárát januárban 1280 egyén lá. togatta meg.
KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.
Fiat justia, pereat mundus ! I.
Igen tisztelt szerkesztő ur!
Becses lapjában f. é. január hó 15-iki keltével , nem csak politikai jellemem, de még a személyem becsülete is nagyon aljas modorban megtámadtatott, uraságod sziiárd jellemében és igazságszeretetében helyezvén bizalmamat, reményiem, hogy tisztázásomra is becses lapjában, na többnek nem, legalább az A.) ide mellékelt bizonyítványnak helyet eugedni mél-tóztatand.
Ezt elégségesnek vélem bebizonyítására annak, hogy azon, kormos becsülettel terjesztett közlemény alacsonylelkü koholmány, ezudar hazugság légyen. Érintett czikkben még azon koholt mondat is tukmáltatott reám :„Magyarországnak nincs történelme!" Van, és mily dicső hősies tettdua történelme. Tanuskodhatik erről minden iskolázott, ha tanulta : d-. hogy e rágalmazó közlemény okozójának hóbortos f^je észszel, szive pedig becsület érzéssel nem bír, ennek bebizonyításánál Pythagoraa szerepétkészséggel és kezességgel magamra vállalom.
Záradékul pedig, a rágalmazó- czikk Írónak, mivel hogy a rágalomszerzőtől, fáradsága fejében egy szép járókellő, eleven, markában néhány ezerest tartó tőkét kaphat, szerencse kivánataimat ezennel kinyilvánítom egyut-tali figyelmeztetéssel, ne járjou ugy, mintPau-dora szelenczéjével.
Strido 1874 ik évi január hó 23 án,
Illő tisxU-lettttl
SZTARCSICS FERENCZ.
n.
Az igazság szeretetének tekintetéből ezennel kijelentem, hogy astridói káplán még magán beszédben sem, annál kevésbé, hogy nyíltan tiltotta volna az iskolában, hogy a magyar történelmet ne merészeljem előadni és annál kevésbé a magyar nyelvet tanítani. Az egész esetből annyi a való, hogy egyszer a gyermekek nékem az iskolában %zt mondták, hogy azért nem tudják a történetet, miután a káplán azt mondta volna, hogy ő nekik a magyar történelmet nem kell tanulniok ; én akkor a dolog kiderítése érdemében nem indítottam vizsgálatot, hanem miután utóbb az itteni káplán ur felkérésére az itteni kör jegyző ur, mint iskolaszéki jegyző jelenlétében nyilvános vizsgalat inditatott, és mely vizsgálatnál kiderült, hogy a káplán azt nem mondta, és csakis hogy néhány gyermek a káplán szavait roszul értették, és a gyermekek közül egy a ki előbb nékem mondta volna.
Kelt Stridón 1874 január 22 én,
KRAMPATITS JÁNOS
községi tanító.
Történeti naptár.
Február 17. 1459, Némely magyar békétlen Mátyás ellenében III. Frigyes császárt választja királynak. — 1673. Moliére halálozása. —1656. Heine halálozása.
„ 18.1358. Békekötés Jadrán. - 1545.
Luter halálozása. —1574. Nagy-Kanizsa városa a törökök által véletlen megrohanva, ki pusztíttatik* - 1703. Zrínyi Ilona halálozása. — 1849. a kom-polthi győzelem. — 1853. Merénylet Ferencz-József császár ellen, Libény János által. — 1867. Gr. Andrássy Gyula ministerelnöknek kineveztetett.
19. 1473 Kopernik születése. — 1796. Csengery József, iró születése. — 1855. Csokonai Lillája meghalt.
20. 1649. Voltaire születése. — 1790. II. József császár halálozása.
Papírszeletek.
— Hát csakugyan meghalt a feleséged pajtás?
— Igen, ágy hiszem, hogy így egészen jól van, mert ha 6 meg nem hal, ugy nekem kellett volna magamat főbe Iónöm.
- Ejnye de vékony ennek a mi harangunknak a hangja, jegyié meg a piacion X. asszonyság.
— Ne hasaljon nagysád, majd dörmögőbb less hangja, ha az ön korába jut.
— Kt*y nevelőnő egy kis fiat, ki 5t naponkint pajzánságból megcsipkedte, büntetésfii letérdepeltette.
— Hát te Iván mért kaptál büntetést, kérdezte, a kis fiút mamája, a ki épen most lépett a szobába.
— Hát hogy megcsíptem a madmoasellt, tehát azért megbüntetett. A. papát pedig, a ki őt jobban esipi miut én, azt nem bántja.
— A múltkor X. aszonysághoz épen akkor bocsátott be szobaleánya egy fiatnl embert, midőn grand negligében toilette-asztalához készült ülni.
— Ugyan Zsuzsi, hogy bocsáthatja be ezen urat, miker tudja, hogy legnagyobb pongyolában, vagyok.
— Bocsánat teinsasszony, de azt hittem, hogy az nem fogja az ifinrat geniroznL
— A tüzóltó-egyleti bálban X. úr feltűnően sokat tánczolt feleségével.
— Nem szégyenled magad, hogy folytonosan nődet tánczoltatod ?—jegyzé meg egy újságíró, barátja.
— Nem biz én P''jtáa ? mert tudnod kell, hogy én senkinek sem szoktam adóssa maradni. Nőm otthon tánccollat eng»>m , — én pedig 8t itt.
— X. úr már tiz év óta az ... . y. utczában lakik, daczára annak, hogy nem valami kellemes lakása van. Sokau iparkodtak rosz lakásához való ragaszkodásának rejtélyét megoldani, de nem sikerült, végre e napokban egy barátja faggatásaira 6 maga oldotta meg a talányt következőképen :
— Tudod pajtás, azért szeietem azt az utasát, mert olyan rosz a kövezete, hogy sohssem látható meg a járásomon, mikor vagyok részeg VI
— X. kisaszony, ha bálba kéizül. 4—5 napig csak levessel él, hogy annál kan-subb és győzősebb legyen a tanezban.
— A multkeri bálban is ott volt; és csakugyan árulta, a petrezselinet. Már most azt kérdjük tőle: hogy hát mi haszna van a koplalásnak?
Üzletiszemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, febr. 18-án 1874.
időjárás: derült eső után ismét borns.
Gabnaüzlet: — A mai hetivásár gabna-félékben csekély mennyiségben képviselve; árak a mind inkább előtérbe lépő helybeli fogyasztás nagyobb-mérvü kívánalmai mellett, némileg megszilárdulni láuzanak főkép kenyérre való gabnanemekben. — Somogy éa a baranyai vidék egyes helységei számára többrendbeli megrendelések tétettek: —
Hiányról készleteinkben még soká nem lehet szó, mert ezidcig nagymérvb««n pótolható rozs Gali-cziából, buza Trie*tnek Odessából és kukoricza, árpa Oláhországból —
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Buza 80—81 fnt. 6.20-6.35, 82—83 fnt 6.50-6 80, 84 - 85 fnt, 7.25—7.40 kr. Rozs 76—77 4.80— 4.—. 78—80 fnt 6.15—5.25 kr. Árpa serfőzésre 4.75— 4 90, 5.10 kr. Árpa etetésre 3.50—80 kr. Kukoricza 4.70—90—5 frtig. Zab 2 25—27''/, kr. 50 fontja Hüvelyesek: Borsó 8.50 kr. Bab fehér uj 5—10 krig, <S 4.4O—6O tarka bab 4.50 kr. Lencse 7.-7.25 krig. Hajdina 4.30-60 kr. Hajdinakása 10—12/kr. itexéje. — Köles 4—4. 10—30 krrig. Köleskása 8 -8 20—50 krig.
Lenmag 4.60 80—5 frtig Lendekmag 4.10—4.15 krig. Lóhermag 29—30—31 frt bécsi mázsája. Kendermag —.—--kr. Ó-bor változatlan és vevő
nélkül. Idei borok : schiller 4. —4.50 piros 4.—4.10—5 frtig, fehér 4.50—5.50 krig magyar akó seprüstől. — Törköly-pálinka .-.— frtxg, seprű pálinka 22 — 24 fr . tig, szilvalicza 27—28 frtig alsó-ausztriai akója. hordó nélkül, franco itteui állomás.
Érték- és váltófolyam február 18.
5*/# metaliques 70.— ; 5*/« nemz. kölcsön 74.40; 1860-ki álladalmi kolesön 14.25; bank-részv. 981 —; hitelintézeti részvények 241.25; London 112.25; magyar földtehermentési kötvény 75.75; teuesvári földtehermentési kit-vény 75.50;erdélyi földtehermentési kötvény 74.—; aorvát-slavon földtehermentési kötvény 75.50; ezüst 105.15 ; cs. kir. arany 5.36.—; Napoleond''or 8.93.
Vasúti menetrend
Indul Kanizsáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel.
Budáig
Zágrábig 2 „ 45 6 * 18
6 . 48 10 , 43 „ Szombathelyig (innét délután 5
óra 26 perez Bécsbe) 5 . 43 Bécsig (8zombath. Bécaujh felé) 2 .,15
. délután. , reggel. „ délután, estve.
Pragerhof felé Triesztig
»i M
t>
és Bécsbe 2 „ 11
10 55
3
23 33
ii
ii reggel. „ délután.
w
II
II M
este. reggel, délután, este.
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez
„ ,, „ Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ Budáról 4
ii w
54 „
43 „
46 „
20 „
33
Szombathelyről 10 „
Bécaből(Bécsujh 8zombath.felől 4 „ 37 ''„
» >» ii II ti 18 „
n (Pragerhof felől) 3 „ 50 „
Trieszt- és Bécsből 1 „ 9
Triesztből 10 „ 22 „
reggeL
délután, este. reggel, délután'' este. délelőtt. reggeL este. reggel, délután, estve.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
»
HIHDBTÉSS É5 B: :
iécs, Tuchlauben 21.
KELBL J. J. FEHEBRUm-GYáBi
I. Tuchlauben Bécs I
A gyártmány előnyössege s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Fehérruha^ ára KELBL J. J.-nek Bécsben, Tuchlauben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divatú s minden alakú fehérruhanemiiit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
s
c *
c
L e n - f é r f i ingek 2., 3 , 4 , 5 , 6., M 10 frtig.
Angol S h i r t i n g iugek. (szebb mint a vászon) fehér és színes 2., 2.ŐO, 3., 3 frt 50 kr.
Logflnomabban b imiett i n g <* k 4., 5., 6., 7., 8., 10 egén* 20 frtig:.
Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4 50, 5 frtig.
Flanell ingek, legjobb minőség 3 í)0, 4.50. 6.50 - 6 frt.
L e n-g a t v á k, német éa franczia szabás szerint 1., 1.50., 2., 2.50—3 frtig
Nyakgallérok legnjabb alak 2., 2.50., 3 frt. vásr.onbM 5., 6 "frt.
Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, vászonból 8., 9 frtig.
6.,(Nói
Egészség-jackok gyapjú 2., 3., 4.,} É j i 5 frt, selyem 6 , 7., 8 frt. „ nadrágok gyapjú 3., 4., 5., ,, „ selyemWl 6., 7., 8
Kapczák és harisnyák 5., 6. 7., 8.,< N 6 i
10., egész 15 frtig. Zsebkendők tiszta lenből 2.50, 3., 4.,/ 6., 8 —12 frtig, battist, finom szegélyz.)
) 3., 5,8., 10., egész 16 frtig, finoman; N ő i
himezve 90 kr., 1., 1.20 - 3 frtig. ^ M e 111 a k a r ó k finom sbirting 50—75 kr.,< N. 5 i 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr.,£ 1., 1.35,1.60, 3 frtig, finoman himezve; Bor 1.50, 2., 3., 4., 5., 6., egész 10 frtig.^ Vászon nő ingek 2, 2.50, 3 Írtig, himezve igen elegáns 3., 4 . 5 . 6, »«gész 8 frtig. }
é a teli nóingek lio/u».u ujakkal 4., 5., 6 frtig.
nadrágok, perkail és barckontbOl
1.50, 3., 2.50, 3 , 4 frtig. c o r s e 11 c k perkailból 1.50, 2., 2 W, 3 frtig, himezve, igen elegáns 3.. 4., 5., 6-10 frtig, barchentből 2, 2.50. 3 frtig.
a 1> ó 5 It 5 ny 3., 4.. 5., 6-l0 frtig, barchentből 2., 2 50, 3 frtig. m e 1 11 y ü k franczia, 3 , 4., 5., fi., 7 frtig.
otváló-köppeny, s reggeli öltöny (Kegligée) 6., 19-40 frtig.
C
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbekülde''sre vagy utánvételre eszközöltetnek. Nem tetszők kifogástalanul Uecseréltetnek.
Megrendelések bármily nyelven a következő ciim alatt történjenek:
J. J. reHérruHa-gyÉirosnali BÉCSBEN
TUCHLAUBEN 21. 0*57-4)
Saját gyártmány.
Szigorúan solid szolgálat.
Legjutányoaabb ár.
Hirdetmény.
A kir. közalap. Somogymegye Dráva mentén fekvő uradalom rendezményéböl 900 mérő 1873. évi termésű zab, folyó évi martina 3 án Lakócsán a tiszttartói irodában tartandó árverésen távirat utján eszközlendő ministeri jóváhagyás fentartásával el fog adatni, melyre a venni szándékozok ezennel meghivatnak. Az eladandó zab megvétele érdemében irásos zárt ajánlatok is elfogadtatnak, ha azok a beigért ár után számított 10% óvalom-pénzzel ellátvák, saz ajánlattevő az eladási feltételeknek ismeretét elismeri, s magát azoknak aláveti és ha az ajánlatok martius 2-ik esti 6 óráig a tiszitartóságoak által adatnak.
Az eladandó zab, ugy az árverési feltételek addig is Lakócsán a tiszttartóságnál megnézhető és megtudható.
Kelt Lakócsán, 1874. február 10 én.
(1272-2; Az uradalmi tiszttartóság.
Birtok-eladás.
Körmendről egy negyedóra távolra eső Német-Szecsőd községben egy csinos urilak, gazdasági épületekkel, s igen szép gyümölcsös kerttel, hozzá 8 hold szántó fold , és 9 hold erdő, őrökbe el fog adatni, a venni szándéKozó martius hó 15 ig a tulajdonosnál KÓS Kálmán kir. aljárásbirónál Vasvárott jelentse magát. (1273-2)
A csikólegeltetési jog
1874-iki idényre haszonbérbe adatván, a vállalkozni kiváuók akár együttesen, akár magánosan alulirtnál f. évi szentgyörgynapig jelentkezzenek. — Egy csikótól 12 forint a haszonbér, mely összeg előre fizetendő. •
(1264-3)
DERVARICS JÁNOS,
földbirtokos.
Hirdetmény.
Szakácsi m, város határában levő Fekete-család féle, kétkerekű vizesmalom, 21 hold szántóföld és réttel, u«;y lakház és istállóval együtt,
f. évi marczius hó 8-án, a birtokosok egyetérté-

se''vel, nyilvános árverezés utján, — a városházánál délután 2 órakor, — örökárban el fog adatni, — mely árverésre a venni szándékozók 500 frt. báuatpéuzzel ellátva, ezennel meghivatnak.
Szakácsi, 1874 február 15-én.
Ajánlható mindenkinek!
U szép
női mhabelmébet
jutányos áron váaárolni kiván:
Hamburger Adolf
divatáru flilete PSST,
uri-utcza 1-só azátn, Páriái hás.
Hinták bárhová ingyen ét bérmentve küldetnek és megrendelések utánvét mellett gyorsan eszközöltetnek, "^m

1275-1
Bárány György, m. k.
megbízott.
NI
CMws fepfé: MiMtésér®
nincs hatályosabb és jobb szer, mint cs. k. udvari-fogorvos POPP J. G. Bécs, Stadt, BognergasseNr. 2.
Fog-óloma,
melyet mindenki saját maga kflnnyeu és fájdalom nőikül tuhet a fwgba, a mely aztán a fogrészekkel é* » fogbusal szilárdon egyesül. a fogat további romlástól megóvj* s a fogfájást megszünteti.
12:->í> I
Anatherin-fogpép
es. kir. fogorvos dr. Popp J. G.-től Bécs, Stadt, Bognorgasse N''r. 2. Kxeii készülék fönntartja a lélegzés frisseségét és tisztaságát, ezenkívül vakitó fehérséget kölcsönöz a fogynak azokat a
megromlástól óvja s erősíti a foglnist.
Anatherin-szájviz
dr. Popp J. G. cs. kir. fogórrostól készítve Bécsben, megóvja a fogakat a kitöréstől, elbáritja a fogfájást és a fogkőképzodést, és eltávolít m nden rosz szagot a szájból. Mint a legjobb fog , ''zájtisstitó szer méltán ajánlható mindazoknak, kik mesterséges fogakxt viselnek vagy foghas fájdalmakban szenvednek. Mozgó fogak e szer által ismét megerősödnek.
Kaphatók: Xagy-Kanizsáti : Belus József gyógysze., Rosenbeig Rosenfeld, Welisrli, J. és FesselliofTer J. kereskedésében. — Pápán Tscbepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, 8inger M. Weiss A. Zala-Egerszeg»-n: Isóó F;. gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Malter gyógyszerész. Sümegen : Dorner KajeL Szom bathelyen: PiUich Ferencz és Rudolf gy ógyszer. Határőrvidéki Sz.-Györ gyön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Guthard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Macbleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz. Börmenden : Horváth J.Somzenrend gyógysz Kaposvárott: Kobn J., Bögl, Belns és Schrőder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógysz — Bonyhádon: Kramolin J. Szigetvárott: Barwartb, Salamon gyógysz. — Kaján: Michitech 8t. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett Zsolnay W. és E. Zách, 8ipőcz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz Marczaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyónsz. — D-umfttld c ár ott Lukács gyógysz. — 8zent-Györgyön : Nfttbig. — Alsó-Lendván Kiss gyógysz. — Rohonczon; Simon gyógyszerész urakuál.
lOBSCH-HALMÁJ-ZSIROLAJ.
Dl
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben nem cserélendS fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi Dorsch-luü«ájz»ir-«laj «ell- és tüdő-bajoknál, seropho lat- és raobitit-betegségekben legjobb gyógyhatássnl van; meggyógyítja a legidaitebbkitzvéay- ésotúzbajakat, valamint as időszaki MrkBtegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán : Belos J. gyógysz Lovák K gyógysz. Feaaelhoffer J. éa Hoaenfeld F. uraknál.
Belovárott Lakovics G. CtákUrayáa Kárász H. CtargÓB Kreisier Dávid K«p«tvár0tt Kohn Jakab Kapraaezáa Werli 8ánd. gyógysz. Keazthalyea Wűnsch F. Keresztes Breyer Jakab fiai Kőszege? Csacsinovits Istv. gyógysz.
Lttwyéa Kalivoda J. gyógysz. Marezalikai Isztl Nándor Báa«k-Szt<fyir|yia Fibícz J. gy. Szaaikatbelyea Pilieh Ferencz gy. Sapraayfcaa Mezey András gyógysz. Záfrákbaa Mittelbach Zs. gyógysz. , Ceyleck J. J. gyógysz. , Hrweisz Fr- gyóygs*.
Moll A. seidlitz-pora.
E porok rendkívüli a a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert házi szerek között, tagadhatatlanul as elaő helyet foglalják el; mit as sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szoralátokaál, eaé&ztbetetleaséfekiél, §y« ■orhevnél, továbbá f<roa9k, vese és ideg-bajakbaa, szivdabogásaál, Ida gesseg okozu f8fáját, vértolalia, végül hyttaríára, kikér és bazaaiaa Baay&tra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb eyógyhatást eredményestek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
SÓVAL.
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedelmére minden belső és külső gyulád ás, legtöbb betegság, mindennemű seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott set«k, rák, fene, sxemgyulladás, bénulás és mindennexnfi sérülés ellen, stb. stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
(1091-9)
Kapitalien
auslöndischer Fonds in jederBetra^s-
höhe, werden auf Herrschaften-, Ritter- u. Bauern-güter bei 6% Verzinsung und 1% Amortisation hy-pothekarisch sofort ausgeliehen.
Antráge sind schriftlich und vérsiegelt unter Aufschrift N. N. 1309 an
H&masfeia &
nach "VITlexi zu senden. Vermittler und Agenten bleiben unberücksichtigt. (1276 — 1)
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
XAGY-KAKIZSA, 1874 február 22-én.
Tizenharmadik évfolyam.
£3
8 frt. ''
Oítzetéti
>él évre. . . • * ■> -íegyea erre • - -Eqy szám. 10 kr
,r.lletó t ! szerkeaxi
Hlrű»tB»«k
6 hasábos petitsorban 7, másodsxor 6 ■ minden
i" további sorért 5 kr.
ntilttérben
joronkmt 10 krert vé-
-.eu»ek fel.
Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö 30 kr. fizetendő
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasaoi egyesület", a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank''-,
gőzhajózási rószvónytársulat, ugy a „zala egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesölet hivatalos értesítője.
I S _ A. I. /V « n r> ■ l: ál rí (1 M II M ll .i A cl ii t A I ^ A lr ik II m A ilt I A I A it A it a /m «. /v r< I .V _ i. .. I_____
ueilemi réssel .lletó köxiemenyek a ixerreaxtóbez. —
snyagi resxet illető köziemen rek pedig a iiadóhox bérmeutv* m-
tesendók:
3ÍA G V-KA N''IZS A Wlasslcshaz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
-SOMOGYI KÖZLÖM
J Kéxiratok rissxa nem f küldetnek. k
sfe?*^--
a »Zala-Somogy*
Uetenkint kétszer, vasárnap- csűlftitakoiu megjelenő vegyes tartalmú lap
Balatoni gőzhajózás.
A febr. 9-iki közgyűlés, mely az előző közgyűlésben indokolt óvás daczára ismét csak Bogláron ült össze, tekintettel arra, hogy a bármiként keletkezett adósságot most fizetni nem bírja, de eladást vagyliquidátiót se tehet, mert a 12. §. szerint sem a társulati vagyon 7, része veszendőbe még nem ment, sem a lészvényesek 7, része nincs jelen —: ugyan azért csak a kezelést m ó d o s i t á, ugy hogy a hajózás üzletvezetését adta át a beolvadt (korábbi evező hajós) consortiumnak 5 évre aként, hogy e consortium a m. é. 9000 frt adósságot átvette s a jövödelmet, (melyről évenként a közgyűlésnek számot ad) mindaddig mig ez adósságot kifutja, e czélra fordítja; a mi jövedelem azután marad, azt a társaságnak olvképen adja át, hogy 2000 frt. tartalék alapba tétetik. — a többi jövödelmet aztán fele részben megtartja, felét osztalékra bocsájtja, az 5 év multával pedig a hajót és tartományait használható
karban visszabocsájtja. —
A bűnügyi viszgálat a T. Bíróság dolga levén, — itt e közgyűlésen természetesen — érintetlenül hagyatott. —
Eltekimve ~*ttót, he*y hajénk* 12. hó alatt bruttó 9 —10000 frtot keresvén : ez egyezkedés mint lappangó árenda — nyilván olcsónak látszik, — mert a tartozás* az 1-ső egy vagy 2. évben letörleszt-hetó levén : a többi 3 évben a felejövödelem oda engedése sok! — s még az a nagy hibája is van, hogy nincs kellő contro-1 e r i a mert a megválasztott szerte lakó 5 felügyelő tag. bármiként teijesitendi és kötelességét. mégis -- minden szállítás felvételénél jelen nem lehetvén, a visszaélés le-
hetősége nemcsak kizárva nincs, de a mai practicus világban, és szemben az itteni előzményekkel már is sok részvényesnek méltó aggodalma. —
Egyenesebb lett volna a világos bérbe adás és ez is körözés után — nyilvános árverésen. —
De ha már amúgy történt, és az átvevő consortiumnak oly szabadkéz adatott, hogy kapitánytól a fűtőig minden tisztet és szolgát ő fogad fel, fizet és elbocsájt: akkor ezek a netán látandható hibákat is természetesen elnézik és elhallgatják, nehogy állásukat koczkázt&ssák. Tehát ezellen nincs más orvosság, mint ha a társaság Fülöpön &z üzlet székhelyén egy általa fi-zetendő s neki felelős ellenőrt tart. A mi sem sértés, sem gyanúsítás (különben minden ellenőrség sértés volna) hanem jog, szokás, és kölcsönös megnyugtatás. — Hiszszük azért, hogy ezen kezelési átadást — mint az alapszabályoknak lényeges módosítását (mert igy most mind az igazgató — mind az igazg: választmány eltörülve van) a nmsgu ministerium alapszabályaink végére irt 21870/872 sz. rendelete szerint csak ngy erősitendi meg:
1-ér ha a társaságnak a kezelő consortium mellett legalább egy ettól független ellenórsége tartatik. —
2-or ha a társaságnak eredeti és az alapszabály 2-ik §-ba is beirt fő czélja a 2 megye összekötése t. i. a Fülöp-Boglár és Badacsony közti hajózási forgalom az eddigi módon (Fülöp Boglár közt naponkint — - legalább minden 2-od naponkint — Badacsonyba hetenkint egy bizonyos napon) mert a részvényesek ily ígéretet tartalmazó
j ivekre irták alá kötelezettségüket, — és az
TÁKCZA.
Hála-koszoru
Hosoff István, volt peczöli apát, s jánosházi plébános hamvaira.
f Január 10-én 1874. Bonczódföldön.
Fölemészti buxgós:í(ra
A lánghitü apátot;
Nincs több Hosoff István ! mondjnnk :
Érte egy miatyánkot!
Boncxodföldi temetőbe Elvetet egy keskeny nt; Ott áll Hosoff sirkeresxtje, Tegyünk rá gyásxkossornt. —
Jánosháxán ötven éven, Tul, legbuxgóbb pap vala! Sxent szavától még risxhangxik A templom, és iskola l
Jánosházát apát nélkül Én kcpxelni sem tndom, Gyémánt tükör 6 határa, S benn Hosoffot bámulom t
Az a szeplőtelen élet Gyémántnál fényesb tökre Most ragyog csak — s bár örökké Ragyogna — emlékünkbe 1 —
Hatvan év nyomja váll ómat, 8 máig lelkemben a kép! Midőn sxent miséje köxben .Neki ministrálgaték !
S ba oltárodnál — Istenem — Bennem is lángol a hit.
eddigi árszabály mellett folytat-tatik. —
Azért kívánta be a nmsgu ministerium a menetrendet és tariffát is, mert mindezek iránti fő felügyeleti joga a 31 §-ba is iktatva levén: világos, hogy a társulat főczéljátóli eltérést, ugy a tariffemeléséveli kizsákmányolhatását — valamint a részvényesek jogai és jövödelmeinek ellenőrzési hiányát meg nem engedheti, — nem is engedi, — legyenek a t. részvényesek addig is megnyugodva! —
Több mint valószinü levén hát, hogy a nmsgu ministerium összes iratainkat felkéri, azért Alpár nj titkár urat kérem, hogy minden iránt és minden egyes jegyzőkönyvet hiány nélkül átvegyen és megőrizzen. —
Mind ezeket, ugy miként korábbi czik-keimet nem a közgyűlés utasításából, tehát nem .mint" titkár (nincs is ott a „rö i n t" szó) de saját részvényesi, a kár igazg: választmányi tagsági önön jogomból, sőt főleg a neheztelő boglári gyűléseken meg nem jelenhető távoli részvényes társaim iránti kötelességem érzetéből tettem és teszem közzé — azért is mert e hajó egyik kezdeményezője én voltam, évekkel ezelótt midőn az e közleményeimet tán neheztelők még tagok se voltak, és a legelsó részvény alá-irásiiv az én szerény felhívásommal indult meg, tehát nem irási viszketegből írok, de a történtekről so ka k tói interpellálva levén: igy nyilvánosan értesíteni jogom, sót köteleségem is. E közleményeimben pedig csak a száraz — bár itt ott fájdalmas — de való eseményeket és a közgyűlésen felolvasottakat közölvén, ezekkel senkit nem sérthettem, de igenis önmagam iránti, ugy a közügy és a
nagyobb részt távoli részvényes társak iránt tartozó kötelességemet teljesítettem, s teen-dem ezután is — egyesek dis - gusztusával, sót neheztelésével sem törődve. — Független embernek is kell lenni a társadalomban, hogy faja ne veszszen.
CZIGÁNY KÁROLY
Ügyvéd, részvényes és volt titkár, nagyszámú r. tagok nevébea is.
Kimutatása
a cholera járványban elhaltak özvegyei é$ árvái feUegilyc.zésére főispán ur ö méltósága által rendezett tombola eredményének.
I.
Nagy-kanizsai polgármester úr által összegyűjtetett 178 frt, ugyanaz álul eladott 62 drb. sorsjegy árából befolyt 31 frt.
M. Horváth Mór cs. kir. kamarás és szolgabíró úr gyűjtése 9l frt 40 kr., ugyanaz által eladott 5 drb. sorsjegyből befolyt 2 frt 50 kr.
T. Skublics István szolgabíró úr gyűjtése 110 frt 75 kr., ugyanaz által elárusított 50 drb. sorsjegy ára 25 írt.
T. Bárdió Ferencz szolgabíró úr gyűjtése 107frt 15 kr., ugyanaz által eiadott 50drb. sors jegy ár« 25 frt.
T. Szigethy Lajos bz. biró úr gyűjtése 71 frt, ugyanaz által eladott 34 drb. sorstegv árából 1 7 frt.
T. Vasdényey Lajos szolgabíró úr gyűjtése 99 frt 80 kr., ugyanaz által eladott 8 drb. sorsjegy árából 4 frt.
T. Kovácu JáDos szolgabíró úr gyűjtése 305 frt 16 kr. ugyanez által eladott 50 drb sorsjegy árából 25 frt.
T. Kollay Rókusz szolgabíró ur gyűjtése 122 frt 8 kr., ugyanazáltal eladott 50 drb. sorsjegyárábó! 25 frt.
T. Nagy József szolgabíró ur gyűjtése 158 frt 90 kr., ugyanaz által eladott 16 drb. sorsjegyárából 8 frt.
Lelkemnek —Hosoff sxent tüxe, Gyújtogatja — lángjait!
Hfi fi ja volt Egyháxának, Jé polgára Honának! Szentül lefixetett mindent Istennek, és királynak ! —
Egys«er leégett temploma, Elhamvadt katedrája! Jelül : hogy ax ő éltét is Fölemésxti hitlángja !
8 ugy lett: fejében tüx támadt Elméje lángba borult, 8 5, a hit. s erény fényképe Híveitől elvonult!
Bonexódföldje lett sxerencséx Befogadni hült porát, Melynek minden sxeme áldás, 8 boldoggá tesxi e tájt.
Rigóhegyé n*) árván maradt, Sxáx — meg exer halottja: Másutt oltá ei gyertyáját — — Kit sxeretett — Mária!
Negyven ér, hogy apátsági Jegygyűrűjét viselte : 8 a boldogságos sxüx — hívét Most menybe felkísérte!
Boncxóföld harangja, esti Ave Mártára sióit:'', Hosoff apát felsóhajtott, '' 8 e sóhajjal halva volt. —
Jánosháxán Máriának Szép sxobrot késxittete: Imádkozzatok jó hívek, Hosoffért is — előtte 1
e szer ny
8 te Boncxódföld - ha Füxérkém kexedbe jut: Tedd Hosoff István sírjára Mint gyásx hálakoszo-ut!
ŐUSI.
!
i
*) A jánosháxi timetS lijy n»T8-
Egy elfeledett írónő.
(Regényes életrajz).
(Folytatás).
A szegény leány arcza hol thai vány lett a szavak után, aztán könyörgött, majd szitko zódott, leborulva kérte az orvost, hogy ne sza. kitsák el ót attól, kit szeret.
A fekete orvos azt mondta : Menni kell azonnal! És a leány nem is kért többé, hiszen jól látta ö, hogy amint a fekete orvos kimondta hidegen ama szavakat, szemeibe könnyek lopództak, és nem is csalódott Aissé, mert a íekete orvos teljesen megvigasztalta öt.
Hirtelen összeszedve legszükségesebb tárgyait, készen állt az útra. Aztáu fölmentek együtt a máltsi szobájába, hol az ágy eló''t Zulejma ült. A máltai mélyen aludt, Aissé elbúcsúzott előbb Zulejmától, majd zokogva omlott le az ágyhoz, ós sirt keservesen, de aztán felkelt szilárdan, megcsókolta a máltai forró homlokát ismét és ismét, s hirtelen kifutott a kis teremből.
Az orvos követte őt, — kijutottak a vadászlaktól néhány lépésnyire. Itt várt reájuk az idegen ember. A fekete orvos hátul ment Aibséval, elől az idegen s egy fekete ember szolga a málhával. Hevesen, majd érzékenyen, suttogva beszélgetett együtt Aissé és az orvos, mig végre leértek az erdő szélére hosszú idő
múlva, hol egy zárt kocsi állt. Aztán még itt is hosszan beszélgetett együtt a két barát, majd Aissé levevén nyaklánczát és megcsókolva azt, átadta az orvosnak, aztán beleveté magát a kocsiba. —
— Tartsd meg szavaimat! — sugá neki az orvos megstoritva kezeit. —
— Esküszöm! —[susogá a leány kö-nyezve, — aztán te is tartsd meg szavaidat!. .
Az üvegablak bezáródott, s a kocsit két gyönyörű állat ragadta tova. —
Benn a kocsiban zokogott Aissé, a fsb ^e orvos pedig némán, halk, la*su léptékkel, mélyen elgondolkozva ment vissza az erdő fái között. —
Néha-néha megállt, s felnézett a csillagos égre. Aztán ért hetetlen szavakat suttogva, zokogni kezdett, majd szilárd biztos léptekkel ment tova, mig eltűnt az erdő cserjéi között.
A beteghez tért vissza, hol Zulejaa halkan zokogott kedvencze eltávozásán, megnézte a beteget figyelmesen, néhány szót intézett Zu-I ej mához, aztán egy titkos ajtón egy nagyobb terembe lépett, hol azelőtt a máltai feküdt a többi betegek között, s egészen elváltoztatott, hideg arczczal,|melyet a széles kalap félig elfedett, körüljárta az ágyakat, megvizsgálva minden beteget, és néma jelekkel mutatva a siketnémának, hogy mit tegyen. —
Gróf Ferril gyönyörű palotájában ez estén nagyszerű események folytak ie. A magas, márvány kövek bői épített palota, broni szobraival, erkélyeivel, óriási ablakaival a lámpák fényétől ragyogott. A tágas, kertszerü udvarban számtalan nagy uri kocsi várakozott, s a fchér|márvány lépcsőkön, melynek karja ezüst, fel és le fatkostak as aranygombos, zöld hajtő-
T. Király Lajos szolgal-iró ur gyűjtése 22.") frt e» 1 aruuy. ugjanazáltal rladott 5-1 drb. Borsjt-gy és .6 drb. tombola jegyért 33 frt.
T. Bog ay Antal ►zuigab:ró ur gyűjtése 119 frt 84 kr.. ugyanaz állal eladott ŐU drb. sorsjegy a rabol 25 frt.
T. Cscdznnk Sándor szolgabíró ur általi gyűjtés 11U frt 3>> kr., 1 dib. arany, ugyanaz-aitiii eladott 50 drb. sorsjegy árából 25 frt.
T Győrffy Dáuiel szolgabíró ur általi gyűjtés 2UÓ írt 7o kr., ugvanazáltal eladoa 5U drb. sorsjegyáráoól 25 frt.
M: Gr. Feötetich Victor ur által eladott 50 drb. sor^j-igy ara 25 frt.
Czukeiter József megyei számvevő által eladatott 360 drb. belépti, — 1040 drb. sors — és 725 drb. tombola jegyek árából befolyt 1242 frt 50 kr.
A feütemlitett jegyekre felülfizetésképen befolyt 78 frt 20 fcr., és 1 drb. aranv.
A megmaradót! és részben visszaajándé-kozott tombola tárgyak eladása után befolyt 148 frt 80 kr. Összesen: 3*670 frt 11 kr. 3 drb. arany, azaz háromezer hatszáz hetven frt tizenegy kr. és természetben 3 drb. arany.
Z.-Egerszegen 1874. február hó 5-éu.
CZÜ KELTEK JÓZSEF. I
m. számvevő.
Gróf Eszterházy Pál 25 frt. Vasvár szombathelyi káptalan 25 frt, Simon Zsigmond apát 26 frt, Vaszary Egyed 1 frt, Simon Gábor 1 frt, Vincze Paulin 1 frt, Sebők Árpad 1 frt, Gróf Festetics György 200 frt, Köves János prépost 5 frt, Kliegl József magy. kir. mérnök 6 frt, Gróf Deim Nándor Lesencze Toinaj 40 frt, Sóos Crescentia Baksa 5 frt, LenkÖdön Al»ó Lendva 10 frt, Lenk Kamilla Alsó-Lendva 1. ! napoleondor, Lendva és Nerapti főbérnökség 25 frt, Farkas Imre Bagód 2 cs. arany, Dr. j Graner Mihály Z.-Egerszeg 1 cs. arany, Szekeres József Bakon gyűjtés iv szerint többektől 17 frt, Erhárd Gyulánó Gyűrűs 2 frt, Rózsáa Mihály né Liczkó 5 frt, Arvay István ur Z.-Egerszeg 3 cs. arany, Szalacsy Farkas 50 frt, Hubay Györgynő Z.-Egerszeg 1 cs. arany, Vöczköndy Lászlóné szül. Molnár Regina 1 cs. arany, Vizy Gyuláné asszonyság 5 írt, Gróf Széchényi Béla 100 frt, Gróf Er-dődy Lajos 50 frt, Kaizer Zsigmond 25 frt, Deutsch Betti 1 drb. c^arany,Fackh Gedöné 5 frt, Báró Pöltenbergn<n> frt, Csertán Emilia úrhölgy 10 frt, Tolnai Gróf Festetics Thassilo ur 500 frt, Simon Vincze, csornai prépost 100 frt, Ramasetter Vincze ur 50 frt, Hertelendy Kálmán főispán ur ő méltósága 50 frt, Etl István m.-keresztúri apát 10 frt, Nagy János vitai birtokos kötelezvényben s járulékai 50 frt, Méltóságos főispán ur gyűjtése 75 frt 60 kr., és 2 drb. cs. arany, Nagy Eleonóra kisasszony gyűjteménye 19 frt 25 kr., Alapítványi választmány gyűjtő ivén 520 frt. Z.-Egerszegi torna-tűzoltó egylet 10 frt, Kovács Karoly ur Z.-Egerszegről 10 frt, Koppány j Zsófia 3 frt, Zala-Egerszegi Izraelita hit kötség j 50 frt, Br. Putteány Géza ós udön urak 50 frt, Bekker Antalné 10 frt, Nyáry Kálmánné 1 drb. cs. arany, M. Br. Sina Simon ur 200 frt, N. Inkey Kálmán ur és neje 30 frt, Viz-lendvay István Duzsnakról 5 frt, B. S. Keszthelyről 50 frt, Gróf Festetics Victor 5 frt, Zalavári apátság 25 frt, Deák Lajos ur gyűjtő ivén 9 frt, Koller István ur 5 frt, Szigethy Antal ur 10 frt, Főispán ur ő méltósága 5 Irt, Nedeczky Jenő ur 25 frt, Frautsits Antal 3 frt,
kás, hajporozott szolgák. Fenn az első emeleten hangzott azene, foly.a táncz, az esii orák gondtalanul futottak le az éjfél felé. —
Orieans hercz~ge jö.t el a gróf estélyére, ez nagy kitüntetés. A fiatal, aferfiakiol irigyelt orieans herczege, kinek legnagyobb befolyása van az Udvarra, az államügyt-kre. A grof meg feszíteti erővel igyekezett arra. hogy egenz Pária szajan hordja az estéi az élvezetek,a szórakoztató és gyönyörködtető mulatságom nak egeaz légióját m gforgatta igyabau, hogy mel ik lesz a legjobb, ? . . Hiszen ó előtte már ugy sem volt semmi uj! D^ nem veit az Orieans herczeg előtt sem, — Olyan volt ó is épen, mint a grof, a kettő között csakis a szüleiési czim tett elfentéiet.
A grof tudta ezt, s önmagáról itélve, valamely újdonságot, meglepőt szeretett volna feltalál ni. . . Ekkor hirtelen eszébe jutott Aisaé,kit már annyiszor kívánt társasága látni, most akarta tehát a meglepetést szerezni; — Ezért történt Aissé távozása a rejtekből. A kocsi,mely ben ült mily sebesen röpitéőt Parisba, áthaladtsk a széles utczákon, melyek ragyog-tak a lámpafény tői, és Aissé, habar levert ke-délylyel is, meg nem állhatá, hogy kíváncsian 1 ne nézze azt a Párist, miről oly sokat hallott, » de még nem látta soha. És az óriás paloták, a ! királyi lak, majd a szép sétahelyek, amint röpülve tűntek el előtte valami nyomasztó érzés szállta meg Aissét, oly érzés, minőt a csudál- ;
A folyó évi február hó 1 én jótékony czélra rendezett tánczvigalom után megmaradott tiszta jövedelem a rendező bizottság által kézbesít letett 1 1 frt, Tettes Fábiánics Gyula ur ajándékozott 4 drb. szövetségi ezüst tallért, 8 drb. 1 frtos ezüst pénzt, Mewtrics Gábor drás-koveczi plébános ur 5 frtot. Összesen: 2540frt 85 kr. 13 drb. cs. arany és egy napoleondor, azaz kétezer ötszáz negyven frt nyolcz-vanöt kr., tizenhárom drb. arany és egy drb. napoleondor.
Kelt Z.-Egerszegen 1874. február 11-én.
CZUKELTER JÓZSEF,
m. számvevő.
Kimutatása
az 1874. évi február hó 2-áD sorsjátékkal összekötött tombola alkalmával kihúzott nyerő és sorsjegyek számainak Zala-Egerszegen.
III.
iNyeró Sorsjegy N ver6 Sorsjegy
| szám szám szám szám j ~ .
1 236 48 1302
2 511 ''49 775
3 1683 50 481
4 1068 51 52 806
5 1380 1204
6 %220 53 1376
i 350 54 52
8 384 55 808
9 1C74 56 219
10 1637 57 1066
11 1182 58 1124
12 1013 59 1680
13 ^ 338 60 90
, 14 715 61 23
15 711 62 1431
16 1509 63 936
17 992 64 1506
18 50 65 628
19 60 66 lOoő
20 1441 /I ♦ b< * 68 1378
21 668 1U14
22 138 i 69 | 1158
23 1588 70 1450
24 1480 71 344
25 602 72 1080
26 1171 73 264
! 27 42 74 i 59
28 995 75 : 334
29 398 76 678
30 497 77 1414
; 31 103 78 1559
32 196 79 1276
33 1178 80 284
34 1620 81 ! 47
35 1058 82 579
36 852 83 871
37 -«. 343 84 1186
38 : 1443 85 ! 755 924
39 1640 86
40 774 87 1510
41 400 88 1573
! 42 821 89 831
43 342 90 1556
í 44 1167 91 425
45 720 92 555
1 46 1476 93 1 1165
1 47 205 94 i| 1525
Zala Kgerszegen, 1874. február hó 3án.
CZUKELTER JÓZSEF,
m. számvevő.
koz;ts utáni időköz ébreszt. A kocsi behajtotta grof ml varába, — Aissé szive nyugtalanul dobogói:, zajos beszélgetéseket, kocsi zörejt.m jd elhaló zene hangjaii hallá. — Kevés ideig w.ra-kozoitan ült, de aztán kinyílt kotisiajtnj.i, co két fénytől csillogó szolga kiemelte őt s vezették fol a márvány lépcsőkön egy szobába. —
E szobában, a lefüggő csillár fényitől rneg világítva keleti fénvnyel vetekedő pamlsgok, székek óriási tükrök. virágcsop -rtok voltak láthatok. Aissé fáradtan dült le a pamlagra, s egyedül maradva mélyen gondolataiba merült, majd lángoló arozczal hirtelen felugrott s ajtó felé ment.
Ugyanekkor nyilt föl az ajtó és belépett rajta a grof. halványan, és nehéz léptekkel.— „Ah itt vagy ! — kiáltá, a mint meglátta a leányt
Aissé egy pillanatra megborzadt, és hátrált, de aztán egyszerre elváltozott arcza örömre, a a gróf karjai közé rohant.
A grófnak most már nem volt ideje enve-legni, mindenütt ott kellett lenni. Egész komolyan, és hidegen tudtára,adta Aissénak, hogy az Orieans herczeg tiszteletére estély t rendezett, és hogy ugy, mint Konstantinápolyban neki dalolnia kell.
(Folyt, köv.)
GOLENICH KÁROLY.
Helyi hirek.
— Nagy-Kanizsa 1874. február 18. Soha eem lehetne azon ismert magyar közmondást „végén csatanik az ostor* helyesebben alkalmazni, mint az itteni idei farsangra, melynek előbbi tánczvigalmai épen nem mondhatók sikerülteknek, holott a „Korona- vendéglő nagy termében február 17 én tartott zártkörű tánczestély minden jogos igényt teljes mértékben kielégíthetett. — Már az első benyomás, mit a terembe lépők éreztek, a legkellemesebb volt, mert a terem kitelhető váratlan csínnal volt díszítve, és fényesen vi lagitva ; — Kovács Gábor kitűnő zenéje ezen kellemes érzést fokozta : — a gyönyörű hölgykoszorú, és a fesztelen jókedv pedig mindenkit azon meggyőződésre bírhattak, hogy ezen par excellence „meuyecske-bál" (így nevezhetem, mert a menyecskék voltak többségben, és ők győztek is) igen jól sikerült. — A megjelentek száma száznál többre ment, és a társastánezokat mintegy 24—26 pár lejtette.
— A fűzértáncz tartama alatt alkalmunk yolt a bájos hölgykoszorú virágait, azon sorban, a mint helyeiket elfoglalták, feljegyezni. Ezek: Schercz Albertné, Veszter Imréné, Hencz Antalné, Dauscha Ottoné, Maschansz-ker Henrikné, Weisz Samuné, Rosenfeld Adolfné, Freund Zsigmondné, PlihálFerenczné, Euglánder Lajosné és Piszkomé úrhölgyek :
— Rüffl baronesse testvérek, Gelich Emma, Oroszváry Lujza, Koch Zsófi és Müller Teréz kisasszonyok stb. — Szünóra alatt Schmidt György vendéglős oly kitűnő vacsorát szolgált fel, hogy az a legkényesebb inyenczet is kielégíthette, végén még pezsgős palacz-kok is durrogtak. — A kedélyes mulatság reggeli 5 óráig tartott, a mikor is mindenki a boldogság mámorával fejében és szivében megelégedve távozott. Barát.
— A nemzeti takarékosságról, melyet eddig s főleg ezutáni tetteiben vezérelvről fogadott el a törvényhozó testület — igen fontos hírek szárnyalnak városunkban. — A többek között azt is rebesgetik, hogy a helyben létező m. kir. távirdaigazgatóságot feloszlatnák és a kerületet a pesti igazgatóság hatósági területébe kebeleznék . Hogy mennyi való e hírből, nem tudjuk s ép azért, mig felsőbb helyekről nem kapunk tudósítást, addig semmi nagy fontosságot nem tulajdonítunk neki.
— A nagy-kanizsai városház érdekében irt következő sorokat kaptunk : Eme roppant épület városunk disie, mindenki figyelmét magára vonja, nem is sejtre mily veszélyben^ van a villany netáni beütése miatt. —Pár év előtt az előtte álló uradalmi házba ütött 8 csak a vizvezető csatornának volt köszönhető, hogy az egészház a lángok martalékává nem lett, mert a villáty a kéménytől pár ölre megtalálta a vizvezető fémet, és elhagyta a házat, csak a cserép sin-delyl mozgatta ki, belül talán nem is okozott tetemes kárt, de üssön a viilany a városházba, igaz a pózna a háztetőn felfogja, és a közép épület jobb és balrészen a vizvezető levezeti a villanyt a földbe, talán Fes-selhoffer ur és a másik kereskedő urnák pin-czéjébe, hol puskapor s petróleum nagyobb menyiségben van ósszehalmozva, mi történhetik ekkor ? — ennyit előlegesen ! Vajda Romuáld.
— — KimutatOs a nagy kanizsai fia talság több tagja által f. évi jauuár 7-dikéu rendezett zártkörű tánczvigalom anyagi eredményének : Jövedelem: Belépti jegyekből 640 frt. Hirschler Miksa ur felülfizetése Domborúról 2 frt, megmaradt báli czikkek eladása állal befolyt 34 frt 46 kr. összes jövedelem tehát 676 frt 46 kr. — Összes kiadás 669 frt 46 kr. így a tiszta jövedelem 7 frt, azaz hét forint oszt. ért. mely összeg Nagy-Kanizsa város szegény alap javára fordíttatott. A rendező bizottmány.
— Megdöbbenve veszszük a hirt, hogy
a keszthelyi gazdaaagi intézete; a 9 es bizottság 20 e/''-r fa. megtakarítás kedveért eltörülte. Erősen hiszszük, hogy az országgyűlés nem egyezik belé nagy szégveu volna e nemzetnek a népnevelésen, 8 különösen a földmivelő Magyarországnak gazdasági iskolája beszüntetésén gazdálkodni, ez aztá » furcsa gazdálkodás; van más hely elég, például a nyugdijaknál, gazdag mélóságos uraknak ezreket dobnak ki — henyélésért.
— Meghívás. A zala-megyei általános tanító testület „Nagy Kanizsa járásiköre" Homokkomáromban, az iskola helyiségben, 1874 évi mártius 5 én délelőtt tartja évnegyede* értekezletét; melyre a t. tag urak és íanügy- barátok hazafiúi tisztelettel meghivatnak. Magy arszerdahelyen, febr. 19. 1874. SÁRINGER KAROLY, a kör elnöke.
— Lég vádról veszszük a következő tudósítást: Folyó hó 14 én 3/%l2 órakor délben nagy füst felleg emelkedett Lnágrádon a vaspályához vezető utón balról a városvégén, s már 7* óra múlva egy ház, egy istáló, s az itt divó nyári, deszkából készült konyhák egyike a lángok közt volt. Az istáló mellett pár lépésnyire
állt egy ház és egy csűr, köszönhetve a nép szorgalma és az idő csendességf.nek, sikeiült megmenteni. Mindenki, kin vész színhelyére sietett, nagv szerencsétlenségnek nézett eleje, mert ép ott olv tömve vannak lakházak és más gazdasági épületek, hogy majd alig mert volna arra még csak gondolni is valaki, hogy azok közöl csak bár egyet meglehessen menteni. Elismerést érdemel Domború község érdemes elöljárósága, kik is, a midőn észrevették, azonnal egy ügyes polgárt és két községi hajdút küldtek a fecsken -dővel a vész szinhelyére. Mindenkinél nagy bámulást okozott, hogy ők már fél óra múlva ott voltak, megjegyezvén; miszerint Domború egy órányi távolyságra van Légrádtól, s még akkor réven is kell keresztül menni, mely idő nincs is beszámítva azon egy órába, melyet az ut különben igénybe vesz. Fogadják a nép ne vében köszönetünket. Biztosítva, fájdalom! semmi sem volt Hogyan gyuladt ki, még eddig nem tudni, többek állítása szerint pipa vagy szivar lehetett gyermekek álul a ház háta mel é támasztott kukoricza szárba dugva. Azonban ez csak állítás, még alaposan kiderítve nincs. A fenn érintett épületeken kivül több nem esett áldozatul a lángok martalékának. Többen megérdemelnék, hogy elismerést nyilvánitsunK nekik, azonban nem akarok e részletezésbe bo-csájtkozni. H. J.
— Csáktornyáról, írják lapunknak: A csáktornyai községi iskolaszék ügy buzgó alelnöke, t. Pecsornik János ur által, folyó hó 16 án rendezett barátságos estélyre a helybeli iskolaszék és a tantestület összes tagjai hivatalosak valának ; melyről megemlékezni annyival inkább illőnek tartom,miután kis városkánkban a uépnevelés ügye iránt tanúsító érdeklődés legszebb nyilatkozatait volt szerencsék észlelhetni,itt ugy az iskolaszékjmint a tantestület tagjainak részéről. Dicséretére legyen mondva mindkettőnek, hogy tiszta tudatával bir Csáktornya fontos mis8Íojáról Muraközben, midőn a népnevelés fontos terén, első helyen a hazafias nevelés által iparkodik azt valósítani, hogy Muraköz ne csak névleg, de szívvel — lélekkel fűződjék az anyaországhoz. Az egész estélyen mind végig a legjobb kedv uralkodott. Nem hiányoztak a pohárköszöntések sem, s a többek között igen talpra esetteket hallottunk t. Molnár Elek elnök úrtól, ki igen szépen emlékezett meg Zala-megye volt tanfelügyelője, t. Bój i Gergely úrról, kinek Csáktornya a népnevelés ügyében oly nagy hálával tariozik, a minek, közmegegyezéssel másnap t. Molnár Elek ur, táviratilag adott kifejezést. A társaság éjfél után két órakor oszlott szét.
— Nyilatkozat, Hamuzsir-gyáram n „Tisza* biztosító és jelzálogbankn J tűz ellen biztosítva volt— és ismeretlen okokból nm^-gyuladt, és részben a lángok martalókáva. lón; — nevezett bank káromat azonnal felvétette, és a győri vezérügynökség megelégedésemre pontosan kifizette; miért is a nevezett bankot, mint különben is hazai intézetet, a biztosító közönségnek ajánlani kedves kötelességemnek ismerem. — Kelt Szent-Gaálon (Veszprémmegye) febr. 10. 1874. — Rosenberg Károly mk. Előttünk: Tamás Benjámin mk. biró. Horváth János mk. jegyző.
— Fegyveres rablók. Pásztor János magyarszerdahelyi lakos Balaton-Kereszturról
3 mázsa halat hozott kereskedésre. Hazajövet-folyóhó 16 án este Vörs közelében, egy vágás között 4 fegyveres utonállótól 17 frt készpénze, s 20 fontra menő halától megfosztatott. A családos apának életét csak nagy könyörgése ál tal sikerült megmenteni.
— Beküldetett : Alulírottaknak van szerencséjük az érdekelteknek tudomására hozni, miszerint Balassy Miklós és Kerkápoly Sándor joghallgatók közt fent forgott viszás ügy kiegyenlitiwtettDiakay Sándor—tanu. Horváth Sándor tanu. — Oszterhuber László tanu — Mezricky Károly tanu. —
— Keszthelyt az „ Amazon u szállodában a f. hó 17 én rendezett zártkörű álarczos tánczvigalom egyike volt azon kedélyes mulatságoknak, melyek Keszthelyt s annak szép hölgyeit a fiatalság előtt elfeledhetlenné teszik. Választékos maszkokat lehetett látni, ízlésesen öltözködve mindkét nemű ifjúság részéről s emellett a fesztelen kedv, mely az estélyt át-lengé, az egész vigalomnak tündéries fényt kölcsönzött. Keszthely szépei legilletékesebben képviselték ,a vigalmon Kaizer Irén, Pataky Mariska, Gorzo nővérek, Szíjgyártó Janka, Topics és Buchberger nővérek stb. úrhölgyek, kik kedves modorukkal a kedélyességet any-nyira fokozák, hogy a mulatság a legjobb kedvel a késő reggeli órákig tartott.Hiszem hogy e tánczestélyre minden jelenvolt édesen emlékezen d vissza.
— C«é&í községben (lövői járás) a szarvasmarha számosan hull ; levelezőnk a baj con-statálását még nem írhatta meg.
— Az ujOTtcxozás Zalamegyében megváltozván, f. évi január 8-án kelt lapunkban körülirtak csak az ujonezozás idejére nézve esnek módosítás alá és pedig: Csáktornyán febr. 20, 21, 23, és 24-én, Perlakon marczius 2, 3és
4 ón, Kanizsán marcz. 9, 10 11, 12 és 13-án, Baksán marcz. 17. és 18-án, Alsó-Lendván marcz. 21, 23, és 24-én. Keszthelyen febr. 20,
21 és 23 áii. Tspolczin, márcz. 2. 3 és 4 én, .Sümegben márcz. 9, 10, 11, 12 és 13 án. Szt.-G-ótboo márcz. 18, 19 és 20-án. Z.Egerszegen márcz. 26, 27 és 28-án. Pacsán apr. 1, 2, 7, 8 és 9-éa s végre Letenyén apr. 13, 14 és 15-én tarcatik meg. _
Vegyes hírek.
/
— Az európai államok adóssiga a mult év folyamában ismét jelentékenyen növekedett, B a jelen pénzügyi helyzet épen nem nyújt vigasztaló képet. 1873. végén egyes országok szerint az államadósságok összege kővetkező volt; Fraucziaorszég 9000 inilió forint, esik tehát mtndeu lakosra 250 forint, Anglia 7925 millió forint, fejenkint 200 forint, Olaszország 3(300 millió forint, fejenként 130 forijt. Ausztria 2100 milliő forint, fejenként 100 forint, Magyarország 1021 millió forint, fejenként 90 forint, Oroszország 3750 millió forint, fejenként 45 forint, Spanyolország 2625 millió forint. fejenként 150 forint, Németország 1685 millió forint, fejenkéot 45 forint, Törökország
milló forint, fejeuként 46 forint, Németalföld 825 millió forint, fejenként 250 forint. Portugál 772 millió forint, fejenként 190 forint; Belgium 285 millió forint, tejenként 00 forint, Görögország 205 millió forint, fejenként 140 forint. Dánia 130 millió forint, fejenként <o forint.'' Svédország 65 millió forint, fejen kent iö forint, Románia 60 millió forint, fejenként 15 forint, Norvégorszag 20 millió forint, fejen-kéut 12 forint, Sváicz 15 millió forint, fejenként 5 forint. Luxemburg 5 millió forint, fejenként 15 forint, — Az európai államok adóssága tehát mindössze. 40,00u millió forint, s igy átlag egy-e^y lakosra 133 forint, jut; ezen átlagot azonban hét állam meghaladta. — Legelői ál a szomorú lajstromban Francziaország. melyben a lakosság kétszeresen meghaladja a föntebbi átlagot; legkedvezőbben áll Svájcz, hol csak 5 forint esik egy-egy főre.
— A bécti öngyilkosságok statistikája. 1873-ban Bécsben 216 öngyilkosság mig az az előző érben 172 fordult elő. A legtöbb eset május és deczember; köztük 182 férfi éa 34 nő. A legfiatalabb 13 legidősebb 80 éves volt 77 égvén fölakasztotta magát, 52 agyonlőtte, 33 megmérgezte, 30 vizbe fojtotta magát 10 erét vagy torkát vágta föl, 10 nagy magasságról ugrott le, 2 agyondöfte és 2 kocsi alá vetette magát. Az egyes hónapokban a következőkép oszlottak meg az öngyilkosságok : januárban 12, februárban 8, márcziusban 16, áprilisban 21, májusban 24, juniusban 19, juliu^-ban 19, augusztusban 17, szeptemberben 15, októberben 21, novemberbenl8, és deczember-
■ ben 20 A legtöbb öngyilkossági ok zavart vagyoni viszonyok a megélhetés gondja s orvosolhatatlan betegségek voltak, ezek után szerencsétlen szerelem.
— Bismark és Lamdrmora. Mint Rómából jelentik, Lamarmora tábornok Bismark herceget, ki őt okmány hamisítással vádolta, párbajra akarja kihívni. Ily módon a közöttük fönnforgó viszály nem igen fogna kiég) enlit-tetn;. — Ha Lamarmoraja''párbaj áldozatává lesz, akkor az igazságot épen nem lehetne kideríteni, ha Bisinarkot érné a halálos goiyó, akkor nem bizonyi hatná i»e azon állítását, hogy ellenfele meghainisitá a térdésea okmányokat. Igy tehát jobb, ha mindketten életben ma radn&k.
— LuiJnrs orosz tábornok, mint Péter-várról távsürgönyzik meghalt. A magyar történelem is ismeri nevét, melynek szomorú az emléke előttünk. Ó volt főparancsnoka amaz orosz hadtestnek, mely 1849-ben Erdélybe tört, aztán Clam Gallas osztrák tábornokkal egyesülve miik./dött szabadttágharezunk elnyomására. Orosz részről az ó vezénylete alatt vívatott a segesvári ütközet Bem ellen melyben minden eddigi adat szerint a fehéregybázi sikon Petőfi elesett. Luders hadakozott a tö-mósi szorosnál, másodszor vívott ütközetben Szabó Nándor ezredes csapatja ellen, az uzoni ütközetnél Gál Sándor ellen, Talmácsnál Ihász ezredes ellen. Aztán Bem seregének bekerítésére indult, s ekkor történt, julius 31-én a segesvári ütközet. Bem e!l-n Nagy-Szebennél csatázott még augusztus G-án, Szász-Szebennél p<-dig Stein ezredes ellen. Dévánál a szétroncsolt magyar csapatok előtte tették le a fegyvert augusztus 17 én.
— Rővidhirek• Schmerling leányát Ro-honczy magyar földbirtokos eljegyezte. — A Dunáról a jég végkép eltakarodott. — Schvajc-ban egyre folynak a gyűjtések honi Ínségeseink számára. — A soproni Liszthangverseny 3065 frtot jóvödelmezett. — Torontálmegye uj főispánjának beiktatása e hó 23-án lesz. — Mohácson, a város közepén egy özvegy asszonyt gyilkoltak meg ágyában. — Paulai Ede nem fogadta el a kolozsvári séinház választmányá nak feltételeit. — Jókai Prágán és Lipcsén át Berlinbe utazott. — Somssits Amalia grfné, született Schiller bárónő Grátzban meghalt.— Breznobányán a mult héten 107 ház égett el melléképületeivel együtt. — Deák Ferencz jobban van, tud aluni, mi láthatólag jójiatással van reá. — A pesti házmesterek egyletet ala-
kítottak. — A fővárosi vámház május elsején | teljesen elkészül. — A budai alagút a téli havasokban lámpával világittatik. —
Február 22-től fefcraár 28-lf 1874.
Papírszeletek.
— Nem atreszál téged ez a fiatal ember? — kérdé a német-városi kis leány barátnéját egy előttük elhaladott dandyre mutatva, kit különben a nagy utczában is láthatni el> get
— Ugyan kérlek no laxálj ! felelt a másik.
— (As első persze azt akarta mondani intre-szal, a második pedig ne vexálj.)
— B. úr, ki szinte a műkedvelők közé lépett, amint meghallotta, nejét is felkérte a polgármester közreműködésre, igy sóhajtott fel :
Hát még itt sem lehetek menta feleségemtől?
Szerkesztői üzenet-
1140. R. Kozmadomján, azonnal intézkedtem mindenfelől. Uj előfizetőinknek már csak febr. 1-től kezdve küldhettük lapunkat. Magán levelemben többet.
1141. Cz. közvágó-Eőrsön. Megbízása szerint a czikket átküldettük a „Somogy" t. szerkesztőjének.
1142 G. Budapest. Szándékát helyeselhetjük. Párisba mielőbb íruuk s az eredményt azo nnal tudatjuk
1142. Sz. Győr. Mindkettőt megkaptuk. Kacsa-hir volt, mintha e lap szerkesztője az idéa, vagy tavai ott járt volna.
1144. Th. sEgy hang a régi lövői járásból" nem közölhető. K. F. plébános ur liberalismusát ne bántsuk. Különben tudósításait szivesen .eszszük.
1145. K. B. Nemea-Vid. Mielőtt régAnjére irt felhívását megemlitenők, ac eddig lapunkban „b közhírré tett munkáit szeretnők látui, mert az irodalom érdeke s közönségünk iránti kötelességérzetünk parancsolja, hogy nemcsak az előfizetések megtételére hívjuk föl, hanem a jelzett mfivek megjelenésére is.
Üzletiszemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, febr. 20-án 1874.
Időjárás: tartós esős. — Utak roszak. —
Gabnaüzlet: As alkalmatlan időjárás alatt élet nélkül.
A fővárosi piaczról a kínálat korlátoltsága mellett némi áremelkedést jeleznek — £ szerint bnza 5, rozs 10 krral járult. — A többi nemek változatlanok. —
Nálunk is emelkedett rozs 5—10 krral nyomban a bécsi számos megrendeléseknek galiczíai gabuára.
Bnza megszilárdult, kukoricza változatlan, zab éa lendekmag egyaránt kedvel; czikkek. — Árpa finom minőségben hiányos. —
A borüzlet jelenleg nyugvó korszakot látszik ölteni. — Készletek még meglehetősek s még soká lesz képes vidékünk nagyobbmérvü megrendeléseknek eleget tenni. — Ezeket pedig most végkép nélkülözük.
Alsó-ausztriai mérő szerint:
Buza 80—81 fnt. 6.26—6.40, 82—83 fnt 6.50— 6 90, 84 — 85 fnt, 7.30—7.50 kr. Rozs 76—77 4.90— 6.10. 78—80fut 6.20—30—40 krÁrpa serfőzésre 6.—. 5.15—30 kr. Árpaetetésre 3.50—80—4 friig Kukoricza 4.70—90—5 frtig Zab 2.30—. —. kr. 60 fontja Hüvelyesek: Borsó 8.40 kr. Bab fehér uj 5 -5-l0 krig, ó 4.50 tarka bab 4.20—40 kr. Lencse 6 80 -7.10 krig. Hajdina 4.30 —60 kr. Hajdinakása 10—12 kr. itexéje. — Köles 4-4. 20—50 krrig. Köleskása 7 - 50—8 50 krig. Lenmag 4.-80—6 frtig Lendekmag 4—4.10—4.15 krig. Lóhermag 29—30—-31 frt bécsi mázsája. Kendermag minden készlet nélkül. Repcze té[i 4.50—80 kr, nyári 4.5 0—4 frtig. Zsabos büköny 3.80—.0 kr. vámmázsája. — Malom vám Mischling 4—50 —80 kr. egész 6 frtig. — Buza-ocsó 1.40—60 krig. — Rozs-ocsó* 1 — 1.20 krig. — Ó-bor 9—12 frt. uj fekér 4 40 —5.20 krig. piros 4.—4.10—4.90 kr. Schiller 3.8U —
4 50 kr. Törköly pálinka 24—26 frt, seprüpálinka___
—. szilvalicza 28—30 frt. alsó-ausztriai akója hordó nélkül, franco itteni állomás.
Érték- és váitófoiyam február 21.
5f/t metaliques 69.95; ő*/t nemz. kölcsön 74.45: 1860-ki áüadalmi kölcsön 184.25; bank-részv. 979.—; hitelintézeti részvények 241.60; London 111.73; magyar földtehermentesi kötvény 75.50; temesvári foidteherroentési kötvény 75—;erdélyi''földtehermentesi kötvény 73.73; hurvát-elavou földtehermentéai kötvény 75.50; ezüst 185.50 ; es. kir. arany 5.36.—; Napoleond''or 8.91.
Történeti naptár.
Február 24. EL Károly király a visegrádi várban megfojtatik . — 1468. Gutten-berg halálozása — 1750. Révai Miklós születése — 1836. Berzsenyi Dániel halálozása — 1849. Vecaey cziDakházi győzelme.
25. 1441. Erzsébet királyné Sopront III. Frigyes császárnak 8000 aranyért elzálogosítja. — 1^20. Vahót Imre születésnapja.
, 26. 29. Kr. e. Cleopatra mérges kígyót hagyván testén mardosni, öngyilko-1 ássál kimúlik. — 1398. Zsigmond király a körösi (Horvátország) gyűlésen Laczkovics erdélyi vajdát fel-négyelteti.
1849. Bem megveri Úrban seregét.
„ 27. 1849. A kápolnai csata — 1865. Jósika halálozása.
„ 28. 1794. üranus hatodik holdja, Her-schel által felfedeztetik. — 1836. A „Hugenották* czimü opera első előadása Párisban.
Hó- éa heti- IKatholikns nap- 1 Protestáns l
nap tár naptár utj-
7l K. Ev. Mintán Heródes meghalt Mát. ü — - Pr.
Ján. I. — Gör. Máté I. 1—26.
fi Vasárnap D 1 Invoc. D 1 Pét. sz.
23 Hé:fŐ Román a Vilii a
24 Kedd Mát v ás Mátyás A*
26 Kzerda K ánto r Váli m
:6 Csütörtök Viktor Viktoriu a
27 Péntek Leander Leánder
|*8 Szombst Román Román SS l
Felelős szerkesztő: Bátort) Lajos.
^y-llt/tör.*) Z.-Szt.-Gróth február hó 1874.
Alulirt a „Z. K.* folyó hó 18. számát olvasván, annak .S''yilttér" alatti rovatában egy emberi méltósággal öszsze nem férő. szavakba foglalt szeny-halmot találtam s a mint a „zamatról" előre is gyanitám, csakugyan rMegveszéli" kandikált ki a-lóla. —
Első teendőmnek tartám igen tisztelt Varga barátomat — minthogy 5t illette legközelebbről az ügy — e mocsokra figyelmeztetni és a válaszolásra inditani, de ez utóbbira nézve kellemesen lepett meg illetőnek, azon nem Tárt nyilatkozata, hogy : léteznek egyének kik őt megsérteni nem képesek. — Részemről méltánylom fiául embertől e higgadt felfogást és minden esetre természetes itélő képességre muut, de miután látom hogy Megyeszélinek újbóli irói kísérlete ha szabad e — minden rend és mód nélkül össze — visszaszórt mocskot igy neveznem — ugy még is látom hogy bántalom akart lenni Varga Károly barátunk ellen, ha szerző tömkelegben bolyong is, mondom ezt látva uem tehetem, hogy az ügyhöz — mint 8Zt.-gróthi polgár és iparüző — ne szóljak.
Én egy műkedvelő színtársulatnál mindig a ezélt tekintem, melyre összeállítva van s ha az egyesek nem felelnének is meg oly mérvben játékukkal a köztetszésnek minőben a finom müizlés (nem Megye-szélié) köretelhetné, mégis soha sem találom őket egyébre mint többé vagy kevesbé bár, de mindenesetben csak dicséretre méltóknak ; hogy pedig a *.-szt--gróthi műkedvelők legutóbbi játékuk u''.án közvetlen — helybeli ugy mint a vidéki mübirálatra igazán képes egyéniségek által osztatlan dicséretben részesültek, az tény, — tehát ha a műkedvelők színjátékukért testületileg érdemlék meg a dicséretet, ugy hiszem az Varga Károly urat is illette ki a kérdéses legutóbbi darabban a czira szerepet vivé.
De meggondolatlanul járt el Megyeszéli, midőn kritikájában kétaégbevonólag emlité a helybeli m. kedvelő szinelőadás tiszta jövedelme hovaforditását másrészt a bírálat illemszabta törvénye ellen vétett vagy jobban mondva e téreni tudatlanságát árulta el, miért a megrovást e becses lap mnlt hó iy. számában megérdemlé. — .Nyílt tér- alatti r«.-plicaj/»)>uu ép oly tapintatlanul jár el Megyeszéli, miut elébbi kritikájában, t i. elején Varga úrtól származónak állitja ax ellene irt czikket, utóbb elleuben azt tagadja; — aztán — igaz keveset tettt-m föl elébb is már e Megyeszéli felől, de azt még sem vártam tőle
hogy ne értse miszerint az „--" közé szorított s
Megyeszéli által ponyvairodalom termékeiből miritett szövegű toastokban hallgatóinak fülsérelmére nagyon is gyakran használt szavak mint: „kedvderítő" „nedvvel telt pohár", „sze-it kapocs", .rózsás pálya*, „tövises ut" b. a. t. s. a t. csupán ő iránta vaió gúnyból lett V. ur által reprodukálva; — óh köszörületlen gyémánt! óh irányt vesztett irói kapacitás!! — Itt eszembe jut, hogy egyben mégis csakugyan igaza vau midőn t. i. azt ajánlja V. barátunknak, hogy: „Schu-ster bleib'' bei deinem Leísten" — igaza van önnek Megyeszélim, nagyon igaza, csak még azon k relmet csatolnám hozzá kánturam, hogy vaj ím öu is ehiz tartaná magát s ne rontaná a levegőt haszontalan, magát perczig sem tul élni képes irkafitkákkal. mert nem tapasztalt még egy szakavatott ember sem ~>nben több irói képességet, mint menynyit azon kevés th''-o-ria után, melyet ön imigv-amugy végig úszott joggal várhat; vagy talán veleszületett lán.é-zt képzelt ön agyában fölfedezi ? ha igen. akkor épen hiányzik abból az. 8 hogy kigyógyuljon röge*/májéból. mely még tombolóvá is teh« ti. a mitől a jó ég még ellenségeinket is őrizze, ajánlom halhatatlan Petőfink „A. hold elégiája* czimíi retrn-k kftk»-nieuyéripk figvrlmos átolvasását, mely talán n.ég képes kend ábrán.!iából kijózanítani, ■ ön rektor uram akkor e tanácsomért áldani fog majdan.
Továbbá mint barátja az egyenlőségi C;-z nék-nek a szó nemesebb értelmében — melyek a* t-mbert állás-és rang különbség nélkül, egyedül a jó jellem után rendelik becsülni, igen zokon veszem egy néptanítótól — m»rt a .Megyeszéli spanyol fal mögött ilyent vélek rejleni — ha egy iparüzóosztály le-mocskolása és lealacsonyitásáboz nevetséges satirár* adja magát oda. és bűnül akarja Varga urnák azt felróni hogy czipésx; — miként tanulják meg ilyen tanirótól a gyermekek, a mai kor előretörő felvilágosodás szellemét ösmerni?! — Szegény (vé»;edi) gyermekek!!
Egy z. szt.-gróthi iparüző polgár.
Ajánlkozás.
— Egy 24 éves izr. nős tanító, ki a törvényszabta tantárgyakban, magyar-, német- és hébernyplvben alapos oktatást adni képes, oly tanítói állomást keres, hol neje, ki ügyes ipar-tanítónő, alkalmazást nyerne. — Czime : R. S. M. néptanító, post restante. Nemesvid (Somogy-megye). _
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva
•) E rovat alatt köalöttért felelőwiget nem vállal Saerk.
lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kivonat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy-, vese és bugyhólyagbajokból, a melyekből ti, vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek másolatok.
64,210. bizonyítvány.
Nápoly, 1872. április 12-án.
Uram ! Bgy májbaj következtében hét ér óta rettenetes állapotban voltam éa igen elsoványodtam. Nem voltam képes irni vagy olvasni; egész testem reszketett, emésztésem rósz, folytonos álmatlanság é« mindig tartó idegizgalomba volUm,a mely folytonosan űzött ide a tova, és egy peresig sem hagyott nyugton, a mellett nagy mérvben mélakóros Sok orvos kifogyott tudományából, anélkül, hogy bajomon segítettek volna. Teljes kétségemben az ön Revalesciérejá-hez fordultam, és most, miután 3 hóig Üveatem, hálát mondok a jó Istennek. A. Ravale-ciere a legf bb dicséretet érdemli, egészségemet tökéletesen helyre állította és képessé tett. társadalmi áltáeomat ismét elfoglalni. Legbensőbb hálával és teljes tisztelettel
Bréhám murquisnő.
65,810. bizonyítvány.
Neufchateau (Vogeeek) 1373 deczember 23-án.
17 éves leányom, havi tisztulása kimaradása álul a legnagyobb idegroncsolásban szenvedett as úgynevezett Sz. Vincze tánexban, és az orvosok két ségbe vonUk a meggyógyulás lehetőséget. Aaóta erv barátom tanácsára Revalescierevel tápláltam, és ezen samatos tápszer miudazok meglepetésére, á kik ös-merték, tökéletesen meggyógyította; tökéletes egéaz-seges. Ezen felgyógyulás itt nagy feltűnést okozott, a sok orvos, a kik ezen bajt gyógyithatlanuak állították, most meg vaunak lepve, gyermekemet teljes egeszségben látni.
Martin, adóhivatali tiszt.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min-gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/ font 1 frt. 60 kr. 1 font 2 frt 50 k, 2 font 4 frt 50V 5 font 10 fr^ ''l2 font 20 frt , 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelencékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészér- 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra4 frt 50 kr., poralakbau 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr. 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt. ''
Megrendelhető Barry du Barry & Comp-
által, Wien, Wallfischflasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában ; Aradon F. Tones és társánál; Debreozenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Özékes-Fehérvárott Diebaiia Györgynél. Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécai czég minden vidékre küld postautalványra vagy utánvétre.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkivüli gyógyereje, elváasztó, érlelő és fájdalmat csillapító üatás* által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermiud gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladáslégcsőhurut, b ő r k é s-barság. hártyásgyik (Croup-angina) mindenemü megsértések, harapás, szuráa, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy mé^szurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögsött daganatok, gttmők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maliguaj, megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, Körvélyes fekélyek, fagydagxnat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont^zú, kificzamitás és megrán-dulások, helyi csúz; továbbá a szülés folytáni Idb-feltakarások és sebek, fájós fekélysett vagy már genyes női melL — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül esen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy daráss- és méhfolánkja csupán esen trpasxnak röid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihnaható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
üzen megbecaülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által más régen a legfényesebben elismertetett — rendkívül'''' s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál is feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek hassnál-laU által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtityi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményeső raktár: Ps«t»s TSrik József gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Naay-líaaizzáii: WAJDITS JÓZSEF urnái. PaktOB: Malatinszky S. — Pécsett ; Sípőcz J. — Sümegen: Stamborszky. — Sz.-Fehervá-rott: Braun J. — Szombathelyen: Pillich F. — Veszprémben: Ferenczy K. — Zágrábbal: Mitlbach Zs. Sop ónban : Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni'' hajlandók lennének, felssólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat esen gyógyszer késsi-tŐjéhez FORTY LÁSZLOHOZ czimezve : Budára, (Rács-város, főntcsa, 5a0. szám) beküldeni szíveskedj enek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít-
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések as árnak készpénzbeni beküldése, v; gy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és Ufpeatei sabban teljesíttetnek.
Hirdetmény.
A kir. közalap. Somogy megye Dráva mentén fekvő uradalom rendezményéből 900 mérő 1873. évi termésű zab, folyó évi martina 3-án Lakócsán a tiszttartói irodában tartandó árverésen távirat utján eszközleodő ministeri jóváhagyás fen tartásával el fog adatni, melyre a venni szándékozók ezennel meghivatnak. Az eladandó zab megvétele érdemében irásos zárt ajánlatok is elfogadtatnak, ha azok a beigért ár után számított 10°/o óvalom-pénzzel ellátvák, s az ajánlattevő az eladási feltételeknek ismeretét elismeri, s magát azoknak aláveti és ha az ajánlatok martius 2-ik esti 6 óráig a tiszttartóságnak által adatnak.
Az eladandó zab, ugy az árverési feltételek addig is Lakócsán a tiszttartóságnál megnézhető és megtudható.
Kelt Lakócsán, 1874. február 10 éu.
Pályázat.
Zala-megye: Muraközbon alsó-Domboru községben r.k. iskolánál egy altanitói állomás megürült, a melynek betöltese azonnal szükséges, évi fizetés készpénzben 250 f. o. e. községi- , pénztárból, 2Vi ölnyi tűzifa, csinos egy szoba ssükséges bútorral j ellátva, a fenti fizetéshez számithat 50 ft. privát jövedelmekre, a folyamodétól kívántatik, hogy nőtlen és hogy horvát és marvarnyelvben jártas legyen; folyamodványaik a képezde végzett okmányokkal legfólebb f. e. marczius ho 20-ig ezen isk*l»ssék elnökséghez benyújtandók.
Kelt Alsó-Domborun február 18-án 1874.
(1272—3)
Az uradalmi tiszttartóság.
1278—1
Az alsó-domborui iskolaszék elnöksége.
Ezen kra j czár-h ir det é s
matatja, hogy minden versengésnek eleje van réve. Daciára annak, hogy ax
nézve minden várakozást felülmúlnak.
áruexikkek hallatlan árakon hirdetvék, mágia minőségükre
1 kr 5 db jó acxéltoll 1 kr 2 db tolltartó
1 kr 1 db irka
1, 2, 3, 5 kr mindenféle illatos sxobatüxjáték
2 kr 1 kávéskanál érczből, ezüs-
töxve
kr 1 db finom pipereszappan kr egy cxélszerü kulcsfog* kr egy bekenőkefe kr 2 csomó finom havannah szivarpapiros
3 kr egy patent cxipő- és kextyüfüzö 3 kr egy radirgummi
kr egy örök naptár kr egy finom jegyzőkönyv kr egy finom jóillatu pecsétviasz kr egy pléhtálcza kr egy finom zsebgyufatartó
viasxgyertyácskákkal töltve kr egy palaexk bécsi'' haladás -tenta
kr egy divatos fényképkeret kr egy festékszekrény 12 színnel és ecsettel kr egy rőf gyújtó (.Lunte) kr egy ezüstözött gyüazü kr egy zsebtfikör kr egy szájharmonika kr egy pár harisnyakötő kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve kr egy xs<tb tüzelő szer kr egy lánykafogó kr egy csinos ór.láncz kr 1 Iá irpamxnzheti^ü végből kr egy ezüstgolyó, legjoi-b tisztítószer érrx számára kr különféle játékterek kr kfilöi.téle ursasági játékok kr 1 *»ép képeskönyv szöveggel kr 1 finom női me''ltfi (Hroche) kr egy csinos Kyürü
czél«xerü keletmmató kávétáleza
kr egy kr egy
kr egy finom késalj (rasztli) kr egy finom gyertyakörxő kr 1 glicerin- v. növénysxappan kr <-gy finom viaszkenőcs kr egy körfésfi kautschukból kr legjobb növény fogkenőcs kr egy takarékperxsely pléhből kr egy pár nadrágóvó kr csinos pléhtrombiták kr vadász- vagy jelzősip kr 1 szivartárcsa uj és czélsxerö kr egy dobox 3 db finom pe-
rsétviaszszal kr 12 db irón
ki egy foldozófa (Stoppholz) kr x le£«r. bb fénykép kr »*gv szivarvég fosztó^ 5, 10, 20, 30. 40, 50 kr különböző hölgyek, urak, fiuk és leáuykák számára ajándékul alkalmas tárgyak. 6 kr egy tuczat hajfodrótekercs
jé bőrből 8 kr egy gyermekóra lánczcxal 10 kr egy finom uri selyemcsokor 10 kr 1 finom jegyzők, naptárral kr 1 doboz 12 db finom színnel kr 1 valódi tajték szivarszipka kr egy finum garnitur, melltü s fülbevaló kr egy üvegcse legfinomabb
illatú hajolaj kr egy ollólánoz 10 kr 1 feltűző fésű bivslszarvb^l 10 kr 1 jó iákat bö''öndök számára 10 kr egy fukméték, bécsi és
fiauczi* mérték számára 10 kr egy szép legyező 10 ki lpár kávéfindzxa porcellánból 10 kr 1 des-ertiányér porcellnnból 10 kr egy czélszrrü azivargép 10 kr luO db fiuoui varróiő, válogatva 10 kr egy. jó pénztársa
10 10 10
10
10
10 kt egy pár gyermekharisnya
10 kr pipa szárral
10 kr egy szivarszipka tajtókból
10 ki egy ezukorszóró
10 kr egy függő gyufatartó
10 kr egy öv bőrből
10 kr l fin. aranybronz medaillon
10 kr 1 csinos óratartó bársonyból
10 kr egy sárkeff
10 kr egy finom gonaböszlet ing-
elő, mell és gallér számára 10 kr egy cxélszerü dugaszhaxó 10 kr 9gy tizedes mérték 10 kr egy buruótszelencxe 10 kr egy jó olló aczélból 10 kr egy zsinór valódi korál 10 kr egy üvegcse legjobb folt-
tisztító víz vagy szappan 10 kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodrásxfésfi 10 kr egy pár divatos fülfüggő 10 kr 1 bödönke hajerősitö kenőcs
kr egy kötőkosárka kr 1000 db jó fafogpiszkáló kr egy ruhaporoló kr egy fodrozófa kr egy divatos óraláncz kr 1 album 12 bécsi tájképpel kr egy tollkés 2 késsel és 20 kr finom sétapálcxák kr 1 pár nagy erős uri kapeza 15 kr 1 pár nagy erős női itarisnya 15 kr 1 pár cxérna kextyü nőknek kr egy piai iszij bőrből kr egy evőkészlet, villa és kés kr egy üvegcse fiuom illatszer kr 1 üvegcse valóui kölni víz kr egy finom olló kr egy p.ir uri csérna kvz^yft kr egy üv«-g folyó enyv, hidegen használható kr egy nagy vonó harmo.....* kr egy k«nyérkosár drótból
10 10 10 10 10 10 10 10 15
16 15 1 h 15
ló 20 20
20
20
20 kr egy fejkefe, jó minőség
20 kr egy balhafogógép
20 kr egy xsebhévméró, jól ssa-
bályoxva 20 kr egy csélsserű kextyütágiló 20 kr egy finom zsebkefe fésű s tükörrel
20 kr 1 pár vírágvása porcellánból 20 kr egy jó optikai látcső negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, hossxu női harisnya
20 kr 1 csinos varrópárna aróffal 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egésx evőesxkös, kés,
kanál és villa 25 kr 100 db finom levélpapiros 25 kr 1 napóra jól saabályosva 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 orrszemüveg, optikai üveg 30 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy patent kössörükő minden vágóesxköx számára 30 kr legújabb angol ssoptató-üvegek, melyek által minden dajka nélküiöxhető 35 kr egy földgömb a föld minden népei képleges ábráival 35 kr 1 gyermeksxinháx figurákkal 35 kr egy nagy erős iskolatáska sxijjal
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 2u kr egy nagy jó eseruyő 1 ft 30 kr 1 ssobaóra, jól -xabá-lyoxva, két évi jótállás mellett 3 frt egy teljes iróasxtal-összlet bronz öntvényből, 10 dbból állván : 1 tentatartó, 1 levél nyomó, 2 magas gyertya''artó, 1 kéxi gyertyatartó, 1 hévmérő, 1 gynfatartó, 1 óra-tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó.
Ingyen és bérmeutve kap bái ki is egv képekkel ellátott árujstromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felszólva.
FRIi^DMANN BAZAR Becs, Praterstrasse 26.
(1190 í>)
mm
inchlaabeR 21
KELBl J. J. FEHÉRRUHA GYÁRA.
I. Tuchlaubeo Bécs!
gyártmány eiőnyössege s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Fehérruhagyára KELBL J. J.-nek Bécsben, Tuchlauben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divatú s minden alakú fehérruhanemüit. eladja és elküldi a legjatányosabbra szállított
gyári áron:
3., 4.,^ Éji
s
.fi *
«
S5
Len-férfi ingek 2., 3 , 4., 5 , 6., 8 10 frtig.
Angol Rhirting ingek, (sx*bb mint ,''• a vásxon) fehér és sxines 2., 2.50, 3., ''< 3 frt 60 kr. Legflnomabban hímzett ingek
4., 6., 6., 7., 8., 10 egésx 20 frtig. j Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4 50,
5 frtig.
Flanell ingek, legjobb minőség 3.50,
4.50, 5.50- 6 frt. L e n-g atyák, német és franexía sxabás
exerint 1., 1.50., 2., 2.50—3 frtig. Nyakgallérok legújabb alak 2., 2.50., 3 frt, vászonból 5., 6 frt.
Egésxség-jackok gyapjú 2., 5 frt, selyem 6., 8 frt. nadrágok gyapjú 3.. 4.. 5., 6.,| N ó i »> ti selyemből 6 , 8 frt.)
Kapczák és harisnyák 5„ 6. 7., 8.,< N ó i
10., egésx 15 frtig. Zsebkendők tiaxta lenből 2.50, 3., 4., 6., 8 —12 frtig, battist, finom sxogélyx.
és téli nőingek hossxu ujakkal
4, 5., 6 frtig.
nadrágok, perkail és barchentböl 1.50, 3., 2.60, 3., 4 frtig. cors ettek perkailból 1.50, 2., 2.50, 3 frtig, himexre, igen elegáns 3., 4., 5., 6-10 frtig, barchentböl 2, 2.50, S frtig.
Kézelők legújabb vásxonból 8., 9
alak 4.40, frtig.
5., 6 frt,
3., 5,8., 10., egésx 16 frtig. finoman) N ó i a la ó öltöny 3., 4., 5* 6 —10 frtig, himexve 90 kr, 1., 1.20 3 frtig. j barchentböl 2., 2 50, 3 frtig.
^Melltakarók fiuom shirting 50—75 kr., Kői m e 111 y ü k franezia, 3., 5., fi., ^ 1., 1.50 krig, finom vásxon 80 kr. < 7 frtig.
1., 1.35,1.60, 3 frtig, finoman himexve; Borotváló-köppeny, s reggeli > 1.50,2., 3., 4-, 6., 6., egésx 10 frtig.j öltöny (Negligée) 6., 19—40 frtig.
ÍVáí ion nóingek 2, 2.50, 3 trtig( ^
hímezve igen elegáns 3., 4 , 5., 6, egész* 8 frtig.
Vidókrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
!*l<*nrendelé«»<''k bármily nyelven a kővetkező czim alatt történjenek:
TUCHLAUBEN 21.
(1267—5)
Saját gyártmány.
Szigorúan solid szolgálat.
Legjntinyosabb ár.

Pranumerations-Einladung
auf den
H Y M E N
(Ehestifter).

1277—1
,Es itt nicht gut, daaa der Mensch alléin sci."
Welcher Mann, dem die treue, liebevjlle LebcrisKf-fihrtin fehlt, welches vreibliche Weaen, dag nach deui zi: t-lichen, aufopfernden Beachütxer seufzt, füblen nicht die Wahrheit, die in diesen Worten der Bibel liegt. Die Ant-wort ist kurz: Woher kommt es, daas es jetxt so viele Un-▼erheiratete gibt? E« fehlte eben ein, von den edeisten reellsten Absichten geleiteter Factor, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die vielen von einander Fernatehenden zu-sammen zu bringen.
Der „HYMEN* aoll diesem achwergefühlten Mangel ab-helfen; er soll der Ssaaelpaakt lein, auf dem sich alle Jene ein Kendezvoua geben und aich finden werden. die das Bittere des unheknlichen Alleinaeins achon durebge-kostet habén.
Der .HYMEN" erscheint aeit 14. December 1873 jeden Sonntag in Wien and Pest and enthált ausser den Heirstt-Antrageo Novellen, Mitoellea etc. etc. and i>t ein gnt redi-girtes, vom ernatesten Streben geleitetea isteresaast gebal-teaet Blstt, das die bewibrtestes Schriftsteller zu aciu<n Mitarbeiter záhlt.
Man pránaineria mitteht Postanwpisung : fiir ein Vierteljahr fl. 1.— „ „ halbes Jabr „ 1.80 . , ganzee . » 3.— Wien, I. Parkring 2, Pest, Badgasse 4 Prinamerationa-Sammier erhalten 10% Rabatt.
Szakácsi m. város határában levő Fekefce-család féle, kétkerekű vizesmalom, 21 hold szántóföld és réttel, ugy lak ház és istállóval együt t, f. évi marczius hó 8-án, a birtokosok egyetértésével, nyilvános árverezés utján, — a városházánál délután 2 órakor,— örökárban el fog adatni, — mely árverésre a venni száudékozók 500 frt. bánatpénzzel ellátva, ezennel meghivatnak. Szakácsi, 1874. február 15-én
Bárány György, m. k.
biz.»i t
1275-2
mr
FlOTILIMESMÉLTé l
Wajdits József kiadó-, kp- és nyomdatulajdonos gyorsító nyomása, Nagy-Kanizsán
''• Lapunk mai számához fél ív melléklet van csatolva.--

eredeti
Wilhelm-féle
antiarthritis és antirheuiiiatis
Vértisztisztitó-thea
számos vélda által bebisonyult gyógyerejét és hatásait igaxoló népszerű-orvosi taglalása.
A nevezetttheának köszvényes és csuxos hajokbani kitűnő látását igaxoló sxámos körülmény, valamint annak sxámos értelmes O''vostól történt esetleges (elvétele és alkalm.>xása késztetnek minket annak kitűnő hatásái ól szólni. Sokan vannak, kik évenkint kénfürdőket hasxnálnak, hog^j ott kös*vényes vagy csuxos bajaikban enyhülést, vagy axuktól n .-nekvest leljenek s igy teljesen meggyógyulva térhessenek haza. Kétszeresen fájdalmas lehet tehát axokra néxve. kik vagy sxük anyagi körülményeik, vagy vagyontalanságuk folytán állá-uk — vagy övéikhex kötve távol tartatnak ax anya természetesen részt vehetni; azok növekedő fájdalomra vannak kárhoztatva. Ily esatben, hol exen thea mint gyógyulást létesítő, nagy becsben részesítendő. Exen thea sajátságos hatással van vizeletre, ax ixaadásra éa a beteg veaáre, mely éaxleléat vegyi kísérlet álul mind a vizeletre, mind as ixxadásra megtettük és minden, a köss vény- vagy csusban szenvedő, ki e theáthasxnálja, a feltűnő váltoaást, valamint a viseletnél (mely néhány nap múlva mindig és mindig aava-rosabb leax. éa végre csapadékot tüntet fel, melyben anomal uton lehozott ixgató anyagok foglaltatnak), maga tapaastalhatja, hol örömmel észlelheti, hogy fájdalma naponkint kisebb lesx és vé£re elenyésxik.
Hasonloan exen thea, lefekvés előtt hasxnálva, a bőr kigőxölgését előidézi, mely a szenvedőnek nagy könnyebbüléat okoz.
Exen thea legkevéabbé sem kellemetlen ixü, rem nehezíti as emésztést és elősegíti némely egyéneknél a testnyílást (Leibes öffnung). Minden körülmény tehát oda utal, hogy mi exen theát, mint a köxvény és csux ellen, valamint vértisstitó easköst jelessük.
Nyilvános köszönet
Wilhelm Ferenc* gyógyszerész nrnak, neunkircheni gyógyszerésznek az antiarthritisch és artirheumatisch vértisstitó thea feltalálójának. Köszvény és csoz elleni vértisstitó.
Midőn én a nyilvánosság elé lépek, oka ennek, mert kötelmemnek tartom Wilhelm neunkircheni gyógyaseréax nrnak asolgálatáárt legbensőbb^ köszönetemet kifejezni, ki nékem vértisxtitó-theáját fájdalmas csusos bajomban küldé és egyúttal másokat, kvk exen bajban szenvednek, exen kitűnő theára figyelmessé tegyek. Nem vagyok képes azon kiuoa fájdalmakat, melyeket S éven keresetül minden időváltozás alkalmával szenvedek tagjaimba, lefesteni éa melyektől sem semmi gyógysser, sem a kénfürdőnek használata által Badenben Bécs mellett, nem valék képes menekülni. Álmatlanul forgolódtam éjeken keresztül ágyamban, étvágyam gyengült naponkint, vízazésem xavartabb Ion, éa egész testi erőm fogyott Négy héten keresztül nevexett theát használván, fájdalmamtól egészen megmenekültem éa még most ia, midőn hat hete semmi theát aem isxom, egésx testi állapotom megjavult. Megvagyok gySsSdve, hogy mindegyik, ki hasonló bajokban menedéket e theában keres, valamint Wilhelm Ferenci urat, annak felfedezőjét, ugy engemet áldani fog. Kitűnő tisztelettel
Btid*chin Streitfeld, grófnó
főhadnagy özvM Bécs, W&hringer Hauptstrasse''
Óvás a hamisítás ós felcserélés ellen.
Az igazi Wilbela-féle antiarthritis és antirhenmatia vértiaztitó-szer csak az első nemzeti Wlltola-féle vértiaxtitó-theagyárban Neunkir-chenben Bécs mellett, vagy általam as újságokban kijelelt raktárakban kaphatók.
Egy isbsz 8 sdapra felosztva, orvosi használat- és ataaitásaal ellátra 1 frt., a bélyeg és pakoiási díj 10 kr.
A t. a. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szer kapható : Nsgy-Kasizsáa: Rosesberg Fereucz és Lévák Károlynál; Zágrábban: Mittlbach Zsigmondnál; Kőszegen: Csacsinovits gyógyszerésznél; Keszthelyen: Bosenberg Emanuelnél; Kaproncán : Werl gyógyszerész nél; Sopronban: Wrchorszky E.-nél; Szombathelyen : Pillich ''Ferencs gyógyszerésznél; Szatmirott: Bossin J. gyógyszerésznél 1211-5)

Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874. évi 16-ik számához.
X
H i r d e t m é
n y
v
Mi kötelezzük magunkat, gyárunányonkat kiaáróiag a béosi forintot Bazar (Praterstrasse 86,) raktáriba sxállitani é«
készitményeiik egyesegyeddl • ciégnel találhatók.
Az első tajték-, mütajték- és borostyánkő-társulat 1182-10
Q t fti.trilr niin....-------1--1. 1____ LL _í__I- .1. Ji.:__- L!r t
Minthogy az osztrák
fölösleges minden továbbidicséret, heteivé tesz. John Buli-pipa szárastul, ujték es borostyánkéból tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
John Buli-pipa borostyánké nélkül tokban .......
Jou Bull pipa finom és nagy . . Magyar pipa szárral és bojtul Magyar pipa meggy-szárral s borostyánkővel .......
Német pipi pántosan .... Néin«;t pipa finom chinaezüst pánt.
tal.........-
Német pip* nagyon flnom, tokkal Antik pipa., tomór. dombor farag-
ványos .........
Török pif>a különbőzé rajzú . . Torok pipa meggy szárral és bo-nistyanszopókával . . . - . Török pipa, finom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül Tőrök vizpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vizén megy át & füst és üdi-
tóleg bat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és flnom . . . Meggyszár borostyánszopókával 1 2
Szivar- és czigarett szopőka száznál több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku. fejek. csoportok, állatalakok, úgyszintén fantasia-szopőkák da-
radja . ........
Ugyanaz fluom .... . . Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy J.ifián-szipóka, valódi borostyánkővel és mozaik munkával flnom Kiadások kicsim ben és n
1 5 1
2 1
2 5
2 1
0 5
1

Első tajték-,
magvar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak eladásara a kixárolagoa jogot megszereztem minthogy e gyár világszerte ismert jósága és olcsósága minden ajánlgatá-.l már eleve nélkülöz
'' Forintos-Bazár.
, • A '' A. Borostvinszopőka tokkal . . .
Kivonat az ezer mintát tartal- ugyana« nagy ......
f , . ''1 "1 Borostyán-garnitúra, szivar és szi-
mazo arjegyzekbol. vauknak tok^i . .
Garnitúra, tartalmaz : szivar, szi-varka és virginia szopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette szopőks, dohánypapir, és tüzszerszám-
tartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivarsaopó: ka. selyemaacskőval, bőrtokban Egy garnitora, törökpipa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarszopőkával. bőrtok baa Egy garnitara,John Buli-pipa, szivar és czigaxette-tzopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa seétasedhető elefántcsontizár és czigarette-szopőka, bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitúra, mely all pipából, szivar- és cziga-rrue-szopókából, tütazersaámból. douányzacskóból, kanóczból és czigarette-gépezetból stb. . . Ebhez illó elegáns szekrényke .
es
borostyánkő- társulat.
Egyedüli raktár
as osztr.-magyarbirodalom rtsseret
Gulden-bazar
Praterstrasse 66.
99
99
Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Nemkülönben megrendelés folytán 6 frttól 100 frtig érő darabok is készíttetnek éa gyári árakon számittatnak.
Megrendelések e czim alatt intésendók :
• 1 » i
erban. — M.''zrendolésí''k tránvét vagy az összegbeküldése mellett pontosan eszkötöltenek.
2 5
Wajdits József
könyvkiadó-hivatalában N.-Kanizsán megjelent és minden hiteles könyvárusnál kapható:
„RAJTA FIUK VIGADJUNK!"
közkedvességü dalkönyv nagy teljes kiadása, mely minden eddig megjelent dalkönyvet felülmúl, 50 i?re terjedő tartalommal, diszes keménykötéssel, szinnyomatú borítékkal, ára 1 ft 80 kr.; dús aranynyomás- és aranv-szegélylyel, diszkotésben 2 írt 60 kr..
Nincs többé íynkszcni.
„Halljuk a szép szót!"
Magvar felköszöntó (toaszt) könyv. Ára 1 frt 50 kr.
ü
„Eajta párok, táamlíaakl
Legújabb magyar tánczkönyv. Ára 1 frt 40 kr
„Szegem bői lesz gazdag."
Ára 90 krajezár.
Biztosan ható, teljesen méregmentes tyúk szem irtó tapasz, 1 doboz, 50 kr., 1 frt és 1 frt 50 kr., postán küldéssel 20 krral több. Kapható Pesten: lakásomon, a „Nemzeti szállodában"; Nagy-Kanizsán Lovák Károly gyógytárában.
Kessler Erzsébet.
Igen tisztelt asszonyság!
Örömmel jelentem, hogy orvossága használata folytán a felette fájdalmas tyúkszem bajomtól megszabadultam, fogadja ebbeli üdvözletemet és elismerésemet, de van egy igen jó barátom, ki szintén ily nyavalyában szenved, s óhajt szabadulást, azért kérem az én nevem alatt, legyen szives első postafordultával 1 doboz tyúkszem elleni orvosságot küldeni.
Pászta-Doboa, november 16-án. 1873.
Tisztelője
(1253 — 3) Rács István, m. k. p.-dobosi plébános.
„Hadtérszolgálat"
150 lapra terjedő katonai tan-
könw ára 80 kr.
„Rajta leányok mulassunk!"
mulattató kézikönyv. A magyar hölgyek számára gyűjtötte: Wajdits József.
Ezen gazdag bel tartalmú, szép kiállítású (közel 500 lapra terjedő) csinos kemény táblába kötött könyvnek Ára 1 frt. 60 kr.
Lenormand,
a hires czigánynő igazmondó vetókörtyája 32 színezett kártyával magyar aláírással és szöveggel. Ára 50 kr.
Puatai megrendelések azonnal teljesíttetnek.
: 1 «■ V ''.V
v-V
v :<i
v •>
• . V
11 v,} •
- V ~
N&J-
Dr. HANDLER MOK
orvos- és aebésztwdor, szülész és szemész gyógy it gyökeresen fényes és tartós siker biztositáaa mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az ftii(VrtnzéMnek minden következményeit, úgymint:
magömléseket.
az ingerlékeny gyengeséget, az ondó(olyant, különösen a
tehetetlenséget
(1156-22) (elgyengült férfierőt),
2) liúgyc*ófolyn»okat (ínég oly idülteket is), a nemzörésxek bujakóros fck«-lyt>it és mánodrendü bujakórt minden alakjaiban és elcsufitiBaiban,
3. nuffyoBöBza^üIéseket*
4. fris és idüll nyák folyásokat nőknél, az úgynevezett frhérfolyáat és
az onnan eredő
magtalanságot,
5. börkiütr»eket,
ö. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délután 3 órától 5-ig, és este? órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipót-város, nádor-uteza 13. sz. 1. em. 14. ajtó sz. Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógy-- szerek megköldetnek.
A maga nemében egész Európában
« legnagyobb, több oldalról rendjelek- . 12 éremnél kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari íeliérműek gyára
Bécsbe n,
25 mi
25.
Raktár: Mnriahilf. llaaptMrNMe
mely szoros értelemben vett szilárdsága s minden darabon számokban látható árak, s gyártmányainak roppsut mérvű előállítása által már annyira vitte, hogy a nagybani kivitelt, valamint a kisebb részletekbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő által elérhetőt, ezenfelül teljes jótállás mellett rendki-vülileg olcsó s legjobb minőségű áruc.zikkeket nyújt s biztosit
t. cz. vevőinek.
^Jf* Levélbeli kivánatra a megrendelések égést Magyar-gyarországra gyorsan és pontosan eszközöltetnek, s a nem testhez illő darabok vissza vétetnek.
Angol okUTon-iagok gallérral V anélkül, szebbek, mint a vászon ingek (levélbeli megrendelések néi a nyak köruyületmértékeinin-denkor megkívántatik),dbjal frtj 80 kr., 2, 2.60,3—3.50, a legcai-nosabb s leggyakorlatiabbak.
Rnaborgi vászon férfiingek. (a nyakmérték megkívántatik) 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak.
Gallérok legnjabb minta, l tu-czat ára2k.H - 4 frt (nyakm. meg-kivxntatik.
Férfi nyakravalók vagy sálon nyakkötők dbja 76 kr. 1,2,3 -rtig a legnjabb.
Férfi lábravalik 1 frt, 1.50,2, 2 5"0, S frt, lovagszabás, franczia vagy magyar mintára.
Gyapot egészségi ujjasok (Jac-ken) 2, 3, 4 frt, selyemből 6—7 frt, kOdmSnös vagy szövött lábra valók 2, 3—4 frt <véd a kOsz-
vri.y ^llen.)
Női vászoa-lagek, simák 1.50-^ 2 Irt, finom hurokvarrással 2.50 kr., valamint svájezi forma, nj minta, himzéssel 3., 3.50 4—5 frt, ngyssinte legfinomabb mmbnrgi vászoningek hímzéssel és caipké vei 6, 10 frt.
Mi éji vagy télllatek hosszú Uj. jal 3.50 kr., himzeUel 6-7 frtig. Mól lábravalók, vászon perkál
Hói alsó
szskayák
c hitből 4
perkálból v.
finom barcbetből 4 frt, himsett betéttel 6, 6—8 frtig, nszálylyal [vagy diszóltösethea.
Mi barisayák vagy fir* kuf-OZáJt, tnczatja 5, 6, 8—10 frtig a legfinomabbak
NŐI fizik, ffizŐre (a derék kör-nytiletmértéke megkívántatik) 3, 4, 5 frt. >
ltuczatvászoizssbksadi 1.50 |2 frt, nagyobb s finomabbak 2.50, 3.50, 4, 6—8 frtig.
1 tuczat ozéraa batiaztkeadi 5, 7, 9—10 frtig a legfinomabbak.
Asztal- vagy tirllkizi-keadik tuczatja caak 5, 6, 7—9 frt, dam.
1 asztalt eriték vászonból I szo-
lilyro (1 abrosaszal abboz illő kendőkkel) 5,6, 8 —10 frt, 12 személyre mégegysaer annyL
30 rőí sziaes áfyasaft, darabja 7, 8, 9—10 frtig.
30 rőf fehérített kézi foaálvi SZon, s dupla czérnából (ehérítet-len 7.50 kr., 9.50, 10, 13—15 frtig, igen ajánlható.
30 rőf 4 széles niailMVtl vá-azoa, dbja 12, 13, 16—18 frt.
40—42 rSf kitflnő takáos-vá SZOB (finom ágyneműre vagy 12 női ingre) 14, 15, 18,22—24 írt, 48 rőf botfai takáosviszai 22.
▼agy barchetből 2., 2.50—3 frtig, 1^5, 30—35 frt kitönoíeg wép hímzéssel.
Női pongyola vagy éji oorsettek
legfinomabb chirtingből 2., 2.50, franczia batisztból, hímzéssel 3.,
3.50, 4 frt.
50—54 rőf hasoulithatlan jómi-nőségü raaiborgi vagy hollandi Iváazea (kézifonat s 4 széles) 30,
;35, 40, 60—60 frt.
LEVÉLBELI MEGRENDELÉSEK (bármely nyelven írva) a vidékről készpénz beküldése vagy utánvét és jótállás mellett gyor-s*n s pontosan eszközöltetnek.
py A megrendelési levelek ekkép czimrendők :
rOQL, Wien, k. k. Hoflieferant, (Mariahilferstrasse 25.)
50 frtig terjedő bevásárlásnál 1 himsett női garnitnra riaÜ-sui adatik. (953--)

Ajinlhatő mindenkinek I
kJ szép
női rnhabelmébet
jutányos áron vásárolni Uráa:
Hamburger Adolf
áÍTMt&r» felet* P1ST,
uri-utcza 2-#ő «fóm, Párisi ház.
Hlaták bárhová iagroa ic Mt-maatro toldatnak és megrendelések után-T«t mellett gyorsan casköxőltctaok. ''
>
Tisztelettel értesítjük au.é. közönségei, miszerint a
„T I S Z A"
biztositő és jelzálogbank Debreczenben
"a n. m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium által 1873. évi november 13-án 15;030. sz. a. helybenhagyott
megindította.
(az eddigi temetkezési egyletek mintájára)
- A résztvenni kivim'',k bévebbi felvilágosítás végett szíveskedjenek Nagy-Kanizsán t. Bátorfi Ljjos fóugynök- urhoz fordnlni ózetért 75 kr
Nevezett intézet elfogad továbbá tűzbiztosításokat Nagy-Kanizsán és Csáktornyán , cseréptetozetért 15 kr., "ind ^to etórt 50 kr szalmatetózetért Zala-Eoerszeo Szent-GÓth polgárváros és Sümegben: cseréptetozetért 20 hr., zsindelytetőzetert 90 kr., sz&lmatetözetért 150 kr., dg mellett. Za ameavének többMtt meq nem nevezett helységeiben pedig cseréptetozetért 35 kr., zsindelytetőzetért 90 kr., szalmatetózetért 150 kr. d.j mellet .
S" feltételei® a jégverés®elleni biztosításra. Bevallások elfogadtatnak N.-Kanizsán a fougyndkség-, a vadeken az ügynököknél.
Győrött, 1874. febr. 3-án.
Teljes tisztelettel
(1270—3)
„T 1 S Z A"
biztositő- és jelzálogbank győri vezérügynöksége.
Kuúk János. Hellermann Antal.
Akik ügynökséget hajlandók elvállalni, szíveskedjenek a győri vezérügynökséget levél által megkeresni.
Birtok-eladás.
Körmendről egy negyedóra távolra esó Német-SzeCSŐd községben egy csinos urilak, gazdasági épületekkel, s igen szép gyümölcsös kerttel, hozzá 8 hold szántó föld , és 9 hold erdő, örökbe el fog adatni, a venni szándékozó martius hó 15-ig a tulajdonosnál KÓS Kálmán kir. aljárásbirónál VasváöJtt jelentse magát. (1273-3)
|?ptr ItMarr ii I ®r fr llídjttflsfpir le
df ift gcforgt fiir jcbcí Stinb, ob juug ot>er alt, ob reid) oí>er arm; maii fiiibet m ©int ftin jtvciitf ®c[dbá{t, tuo eiac bcrortig mannifliűd)t íuíipnljl irárt uub ju (old) bitligeii <JJmíeti ofrfouft toirb. Srridjitbent intcrcHnute roiffrnf Init''.idje Sptde flir öie sdiuijuflenb. fc audj eme tmntmíe fcuí-roabl oon nénin interefíanten ®eftü[c^a(tí(pielfii fúr Jhnbcr jtbíf literi ír. ic.
klit^ "íffiittBoü 8c:letbf:t fHfrjxn, 1 €titf tr. 50, Sti^tn, etsüf, Vábtn. 3itnmtr, Sálon*,
5". 80. p. 3. 4. j flUrtf mit unt rb"t Cuirifctmj.
Wjfljp- U gfiHtttt Vumn, 1 €tiltf fr.10, SO, so, 40. s.ntrc JVa-tr. Ii 35. 60, fi. 1. 0.
wF®* !<». 80, n 1, S. ; Gr-rrj-ifn. ft. i«, 2t>. 30.
ar íaufrawn mit Etimme. btttrgen f ®Jwh,''.Ir J°''J°„R°''
fl. í.so. .....
.íolic unt IcmbcLi-ebidt. 0It tO, SO. 60, 60.
1 í>ammct uh,- QModí. tr. 10. 20, iO. i c me. ''r. so 30 5o, 80. ó-fta* ftiti mii tyigiirtn, fl l.SO, 1.50, 1. .Vfjct. fr. 10. ;«>, 0. »0, 80. O^eíitlp fitlt. fr. vo. Jf>, 40, B0, 80, fl. 1. 5''ju áflr , fr. .hí, 40, >"0. 80, fl. 1, 1.50, S. ftm>u«iritft. tr. so. 60. 7". 90, fl. i.to, t. ; rrhci!#•»«»« tn. fr 6 , 8^, Jl. 1, 1.50, 2. »<iancl, Ju fl. 1.50, t, S, 4.
aun<n- Iremprea. Iromattln. Bioiinen Wum rrctt. SKtlcfciiim«. tttbea^ieTtn. '' mmitol, i«lc<fcnirtrtc unt ai''bert Onmumniif it&r btQt^. TMtST" ciitiwuutn fur iint*tftánbi,ie 4inb«, aulj Tl''cti Rau:f(tu., tr. 15, Í5, So, :.0.
^<Tii>icbrne 2|if« auf Calg, tr. 5, 10, M btf i. 1.
1bi<Tt. ganj nstürltí sífcífabrt, 50 fr., fL 1 b»# f( í.
spitifc^tn m iooOfa<^crauí«t«^t, 10 h.
iu
TiHír* ©tKditaitífp ete een 30, 5" h. bil fl. J.
í.''cn ftc !Pt[r<rba<tír. fur Ui5rifctn, mit eb« ofcnt X<;t, 1 ©rtd ír. i». 15, 85, 45. 65, 8>, fl. 1. Cbi" itbfn Untcrricjt :i>nnrn fiinNr ''J»:flnjfc leka JttBcn Mirfl rlt ttft* ötlrcrfefica. l feiud B. 1. €p«fctrt Tann mait fc<t»''tinbrrtt frr<<tttt«Bf feanbarbr-r! trtncn burtfc bU iturn «rb<it#f<íu:tB. 1 éiitf M) h.. B. 1 íC J. S. | ®Iebttfít, bal gtutf fr. 50, 80. fL t. 1.50, >.
a^fl^* Laterna magica, gcnoitm ^ubcc-Sattmt, bt;
ftagmcfemftr Unítrbalt für 3ang unt alt, 1 €:n<f mit 13 Oiltrrn !r. 65. 85, fl. 1.5o, 2, 3. t
bi* fi. 5.
1 ncintí ©lel • 3nBmmcn! , smattnt tn ©unbcrppg-l. tnrctwlíbcí mar. bcr. ©cüng cinrí lft-cn táa(ct<nb nafbafemcn tana; bic(<# fcfcr mtc
rtf?cn:t €»:djcug fei;et blc« S5 tr.
• CErg!sf©crf)í::gfifltl, Jffüflt mit ofloi iir •fxzafc iranthbarca ©crt^cu^cs, t Kid fl. 1,
1.''.",S.50, S 4, bicielbrn tlrin für «tnb<r, tr. Í5, 34. 6 80. 1.
S^X" X''ú au#g jndnrtrr. Jrcbel''f^ín ©rirte |>it fecíbflbtíöw ngimg. tn gré|tír an«way.f für * ttf* anb Síiben jtttn aUcrt, 1 6pitl 80 fr. ü- 1.50. i. vJO, 3, S 50.
ftMp* Satbraárrdtn, fcmrtó mit a&$4*ttcn snb
Uíta''üitn. (lir (Twa^itnc ^ir.bcr. tr. 8"'', fl. l.to f.8».J.53, 4 btl fl. 5.
Cin Wcrl* n^b ^űffll^rtí mit 3" ttc"fr:
~ ~ tar 5 fr. Knbcrt [timútK 6pit c tr
anítrcfcL
íírri^íc:tnt saart*. in 6<>a«5:c:n t«q>a(tt, ic
XO''ioócr aalirajl, für SKSi^tB uab Staiíxr,, pn 6ti(f tr. in^K, lo 60. 0. 1, I.
Teberrasrhang tad l''nterKalt
( sttffiljrci, bk ntucjj Salcn.g-matrerrc, cfa« cincn ubler CtftlV «, 8, 8, ía, UT » '' c " ^
■í''.áir.f mit ran tcrrf, fr. 60 fii:cnbdbn nnt -au-nicrf, B 1.5o, J. 1.80. , «i:ttr-llb « ctne, mii e<ílajjr<rf, Tr. ss. Snbírt - onen. fr. 10, li, W, 30. 40.
t(tfl l««. öarűbi. cr nnb «»<tt>tbtt wit flnaO. tífftft 1 «t. fr. 40. «0, B. I, 1.30, 1.50 €óbcl, t>on tr. »<>, SO, 40, pcn Cíabt,
fr. 90. fl. 1 S ■
®i:ttf)roft flu#»a&Iron KdgiK''if^''n ?pi.-[»aarcn, itt im ©ufi« „ait brr 5K:6!ung fc« IRagnrteí f_4;iininicn, 1 e><ba4líl rt IS tO, 30, -0. 8 ''.
frrj-u ,n-. xafT^t-, 2b«• b 6«i(t ©cri-twí jc na4 ^rfrSt. tr 60, 8<». fl J, 1 50. i. i. -O.
ir.''trrffant anb amü''ant finb für ieí«# aiírr bie auj n<u jaja ^.mmjffie Hm ^a''ibrt-Safitttm. íjt in einf fc''ib-ifcc $«''«.( mi ®.-ri<tíi-kuíb áuüerit ''emplijirttn 3«abtr flprűratot, SUtl mit 4 nuucr .''■nUttuug. |o tas .Vba mit grö :ter cdtbt t fit Ke <!>.••■ ft<n 3-!ub«ft <t( (i ^r. frffe: éo«!o) maíbm fann 1 yavttte 1 naib anjab'' brr apparatí il. 1 40, 1^0, a.30 3.80. 3.i<> *
''3>ít írbt nnb Ibrt ©rwo^uct, ftr nr1U«bi|e Sl''K r rtr n : t# ift tin ütn mit
«ír 9<ebu». t ge.wűJt aulgeiubrt iiní aflc ©{ •.•ebe:r brr ©fl. in tbt r iKtf onal. i ratht Cfllerirt an g.ftbrt. U«t<r it S € ra<íf.i ttr f?amt; f^ft t bt $ s> fr.
Ibim, mit 3<fl ubtriogín. ft^r bantr^aft, 1 ©t. tr. so. so. 80. ff. 1, l.so, 2 9 ti<tifMw t^tm, mit »atftr!i6tr 6tlmmt, tr -o, M), fl. 1, t ?o. l.so, t.5o f.ul (tbr baarrfift fcnflrutrc nnb &übf<b |
btmaltc SjaiMgrn, Sabriolrtl, €tca»agrn. rtia-cre«, Semfonablt unt anbert ©acoi, etU mit íftrbci, fr 3 -0. R. 1, 1.50.
©irrr ^-erbfka^i, «!tnba^n« nmb €<tifft. ,u fr. 50. ^t, fl 1, l.SO. I-cr ÍJbotcgrapb, em »r.tcrt>«Ütnbrt C^tl, trc man wirflidbe $&eto-5rj*$ien crjíufen fanit. 1 €t. fa-"miSl tpfilung fr. 2o, 40. R..S8! €<fer«ib« unb Bíparatt C|« irt«
A^crtt:intin6 fatin ;cb«í Siub f^nrü j<i(t«tn ua,- i<^tvib<n erl rnen. 4ui üfpartt ftr ]cbcs deot n-.ri feroret fr. 4", 90, 80. U?;<T''pitl n. íO. M> ©''ttfc nirifl h 9", fl. l.SO. ,jra;« Bab ?í..i®ortivi-!. f-^r femif^, ft. 10. •Krurflr ?» t-?if»olen tr. s SO, :o. •jwtstrUícr •OJcwtbrt !r. 40 *<>. B l.JO. e ■ '' aul fr ». » 1 6 ajl fr «0, jt 1.
ítr riHa« ftrtf )er. -imt fp-.n^Utí kbr púbí^f fl-!ír.:ftung, i-eflc^mí auí 1 6abe! ta t «iqjr«l. I. lücuxbr mit »«iennct. t íatrouta-^t, 1 Cjaf®, tsflcí a ••>•«:: i.u''0, feii ftc écrte fl. r M), S.iO
Kcxcíttt .tHi-SrobnrL 1 6tiW Wáb<t«fflna«t fr - ©fn t9 iná:. brr ft«>< M- 1 ©tátf ür •fj rafrT mit Srirgd 20 Ir
Tt^T" >íftiieQca«Ourft! mit ISc4«si«ore«, fftr
~ " rítmc fflnbtr ^r nnicrbclttnb, 1 «itut.
árai fr Í5, 4 , gro^t fectít «5 fr.
Tg/SS" itt 3»r»öifl«tretí»i1«, barildfcn>ti«n etufltT bet IfíBtai artáWtu''i^f, tr«l<»cr, »«n m a rau^i. bit «m«nnb bal «mc kcregt. 1 G:ü<l
60 fr. --
Imrű) n«4|!c$<nb< Sw^aeraratt íatm ! ift trr>4l: a. 5>.« !Irj>arfltc Rn
>1*
Der kleine Zauberer.
SDu Hrt>arotc Rab bcrar: fl inrdeb lombia-r:, baj nar btr
_ .a,. -í- llR(i
RQc _________________, ,
l/«^«rb»rá>.ie»cn ^ct ps Hrtea, £it Uuj''n-c« »«rfíB «ü ''tr ■isiVÍ-JH'' v ^jl. M . !ö**{ rc<6 .''cint Rt Rie-
« Cfc.^ nc ^crfrae:: cbcr aa4 aanje ®«íeHk&afttn anf bal Croarr.bfk
»ífi5« btrfe b«n
bit «Mtrf4^>cna.t jtr.
Htraratr finb w.t »clt'',TOiig u.rtjwi.
OtJtDcr^t Mc Sartca tanjen trfcTat 50 .''
'' ®t>eimni!
| IK! Ser;íb»wb n dábt műn^ii fr. n ocritbainbct e
■;0 fr
is— 3 - ----------.....; man is ír.
őanfcctwaBlMr, 2>«ré irbca ®tt .^aab.r ''al^t ober bit anBrr''tta® ©qlag »cf<^ttintcl ein®t4taj''uai. l------- - - -- -
Xtc ffiár''e;- ■:m: ebcr bal ju cTTitíjrr., fa be.
I Jaf<>t i ■ ?roerK»9; elíffaet. U* f»«.rü ri''tcs Ta''*trn,,4i tc.
» «et« . bitt itgf^iA t$ i»
1 ectíbca ifi el
. - ---- -— ——— - -
b«t i wtlOe man jtt»-
Fetlti Cetlin''e aulfcbdnfcn fosa.
1 etűd ». uo. £>cr ''>tr«-»?rfer. In todi^-m aflcl |« :0S;b nn> mai^ttt tolrb, j. ».
B«l ^8erir>1>orte«toma(e, tmmfrpett Ixr ^ib r . ^tirf -l^ i''ia^attf Som''
vütlb rb<r tiuaitr letr. 10 tr. 1 manío 60 fr Vt St:ir.Jiáa:rt.t»af4»t no ift bit ttr rlx''mit »L 1J0.
ui-«rr< v'' 4J !r ^ ®a.> ii.''aac.tíur^fci. ik aJtl rtt.
»er fon a ef a»f.; üíwiní-ti unb ao'' tüte.: ífitf trlt'' tr. | to oausí fl 4
65 tr. ler SmBfV,: *rr ,rai í. ____
<H fink se^ «rf«ítbfnt avb-rt ar>«rau, >< t»e»i Wan|«t tn 3?aua tanmsi^t aSrl gtaenrt trerí-tn * -c,'' 0BlKrCr j.nb •cfeUfMttfpiele. ble aQ< nidjf btnínnt tmbín tönnen
ff í" Mríeü ®rt5f" n,,J5fl *Vtw nur m fer fl(férltriteii Sifbrrlcge ja fcj&fn. ^reilbtött^ Dtlcbr ifbr iBirr«tií»t flnb, werben gratií ocrttjcitt. ö" * ^
~„, —--; - ^ —*■•••
reütn fonnea te ttcca ^onzirt » rbea, f! ». 8tm 6<*rtiJ}eug, ke ip «ber bit
Unit? SO fr. X«r Setbfhnorb bur$ ben totj
©a# tűr Jarbt iH bal? Rcft mi tfrfln .
neieít:. fonti ecn »cifcen, fO fr. IHe tinr€r»áftliit« «ei$nnr; sun (cr-t4»f:b«t ntit sor bem ^ah''itam ■nb btnuc^ tfl fieg«in, (5 ír. JDtr Jpq-tn- í •• i<>tír, ob r Uc«:ő§»
mif )n tnm<| k. tO tr. ®it Cvoxftiiltft, a''.''tr t*o ift >tl<S;!> >
ss cr.
I
Bftzar Friedmann, Wltn, yrctergraftr 26
EGYEDÜL NÁLUNK
a „Centrale von 27 Kreuzer Manufaktupwaaren, Wien, Hariahifferstrasse Hr. l.,Ecke
des Setreidemarktes"
czégnél, kaphatók csak a legjobb minőségű és igen gazdag választéka r ö f ö s ée d i v a t-árak, az általunk amerikai elv szerint szabott egysége® áron.
27 kr.-ért minden rőf és darab;
mert mi áruinkat közvetlen a bel- és külföld légkitflnőbb gyáraiból veszszük, az áruk óriási fogyasztása következtében pedig, raktárunk ujabbakkal naponta gyarapodik. — Mint főczikkeket ajánljuk:
a) Tiszta gyapotszővettl női ruhákat a. m : . JS
co o -t-t
t-i CS
B
o
"a; s~
c I
cc C TS
Imerial,
Estella, Clara. Chaly Szilk.
Frou-Frou, Marcal a,
Coburg,
Rips,
Mohair,
Lüstre,
Mozambipue,
Bar esc h,
Gazír,
fehér és tartós színű lö
Piquet, r Brillantin, J Jaconet, |
franczia Satín, Battist és f
Parkál.
c
■J-.
a: cz t-
GrwwrtHn,
y/t széles
/Tarlatán, Crópe-Lise, Moll,
Battist-Clair, Alabama, b) Valódi vósínakat, és
fehér, veres, sárga .V- nkitig Z!*ÍBorbarket> színes ruhafearket, bútor és rfiugöm rit z c-ipUefÜKgőny»xÖvet, széles »z«»nvegek, valódi VMHZOiizsebkendö, szegett és mosott színes szélű
iNagysserfl raktárunk, mely mult évben a világkiállítássá! egyidejűleg nyittatott meg, Uécsváros akkori magynr vendégeinek még bizonyosan élénk ernlé-= kezetében van, és egyszersmind mint mindenki elölt ismeretes, hogy üzletdolgában jf mindig a legszigorúbb szoliditás álul tűntünk ki, a mi (ovabb íh megniarn-2 dand vállalatunk alapelvéQI.
Mély tisztelettel 1266—3
Hirsch S. és társa
A 27 kros divat, vászon és rőfös áruk központi raktára
BéCS, Mariahilferstrasse Nr. 1., Ecke des G-etreídemarktes. Mintákat bárhová szívesen küldőnk, és vidéki megrendeléseket utánvétel mellett figyelemmel ós legpontosabban fogjuk eszközölni, kívánatra magyar levelezés mellett.
Creaa, czérnagyol^sot. kaiiavá*zt. Damasztéscsim-nat törülközők és asxtal-
k< udök, fehér sikos és vi.ügos grádli, amerikai feh^r Italii«*t (legfi-nomuijb (,hiffon).
Madra^orádli,
BnttMkendő, selyem Brothkendök, selyem «yakc»»okor, (La-
valliére), szörcfokor (P^lzcollier), legvezők, és számtalan más targyakat.
x
w
o o
Q
ct>
c* -I
a

Cu
a>
B
v> •i p«r
S-
UI
Keller lirnácz
(125S-3)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek és gyermekek számára valő topánraktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ugyszinte figyelmébe ajánlani báWr vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-ásra elfogadom.
Nagy-Kanizsán WAjditTjózseTí^^
Empfiehlt se in reich assortirtes Láger aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualitát und zu möglichst biliigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militár und verehtungswürdiges Publikum aufinerksam, d&ss ich alle Bestellungen vom besten In- und A usl án der Led er verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare za reparieren angenommen.
NAGY-KANIZSA, 1874. február 26-án.
Tizenharmadik évfolyam.

Előfizetési ár :
egeir . . 8 frt.
fél évre
egyeo evre
Egy szám 10 kr.
. Hiroeíeaefc
6 hasábos pctitsorbao 7, n-.ágodsror 6 a minden
további sorért 6 kr

XXILTTÉRBEN í joronkint 10 krert
:*ícne* fel [ Kincstári illeték minden Í hirdetésért külö @ 3U kr. fizetendő. gfccjg-A-.- ------
KOZLONT
lap ueiletai réaxe; ''.lleió közlemények I ixerkeastóbex, —
anyagi ressét illető cöxiemenyek pedig a Kiadóhoz bérmentve i» :éaendók:
NAGY-KANIZSA Wlassleskáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
a-somogyi közlön
u
i KézL
Kéziratok via«sa nem
küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkaiönben a ..zalamegyei gazdasagi iegyesölet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" a Zala Sonoav gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoltó egylet'' s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője
Hetenkim kétszer, vasárnap- x csutorákon, megjelenő vegyes tartalmú lap,
Zalamegye kérvénye az országgyűléshez.
Mélyen tisztek képviselőház !
Miuó fontosságú a törvényhatóságok területének szabályozása és uj beosztása iránt a királyi belügy minister ur által előterjesztett törvényjavaslat, mutatja azon nagy érdekeltség és élénk mozgalom, melyet az ügy a mélyen tisztelt képviselőházban és a hazai sajtóban, valamint a kőztörvény hatóságoknál s eg}es vidékeknél előidézett: épen ezért mi Zalamegye törvényhatósága nemcsak megyénk számos községeinek hozzánk benyújtott kérelme folytán; de azon jogunk és kötelezetségeinknél fogva is, melyeket az 18 70. 42. törvény czikk 1 §. c. p. reánk ruházott a törvény javaslatnak megyénkre vonatkozó részét a folyó évi február 3-iki és következő napjain tartott bizottsági közgyűlésünkben tüzetes tanácskozás alá vettük s ugy hazánk állami, valamint megyénk önkormányzati és saját egyéb helyi viszonyai és érdekei elfogulatlanul és tiszta -hazafias szándékkal tett bírálata és mérlegelése után hozott megállapodásainkat tiszteletteljesen a következőkben terjesztjük elő:
I.
A tőrvényjavaslat szerint megyénknek egész tapolczai szolgabírói járása, tehát nemcsak azon részét, mely törvénykezési tekintetben a balatonfüredi királyi járásbírósághoz és ezzel együtt veszprémi királyi törvényszékhez; hanem azt is, amely a tapolczai királyi járásbírósághoz és ezzel zala-egerszegi királyi törvényszékhez tar-
a
tozik, Veszprémmegyéhez csatoltatni czé-lozza: ismerjük, kellően méltányoljuk azon elveket és indokokat, melyek az államháztartásban remélhető megtakarítások és a közigazgatás javítása és egyszerűsítése czél-jából a törvényjavaslat védelmére felhozatnak, ámde hazánkban, hol a törvényhatóságok nem pusztán a kormány végrehajtó közegei, hanem rfz alkotmányosság véd bástyái és az önkormányzat intézményei: e jellegüknél fogva méltán igényelhetik, h- gy midőn egyrészről megkeltvén hozniok az államnak az áldozatot, a közös haza iránti szeretetből hazafias megnyugvással eltűrik ősi — territoriális integritásuk megcsonkítását; — az állam végrehajtó hatalma ne követelje ez áldozatot oly mérvben, hogy a hazai alkotmányos létei másik lényeges alkatrészét az önkormányzatot lehetlenné, vagy olyanná tegye, hogy annak fentartása az egyesekre súlyos teherként nehezedvén, azt nem istápolni, hanem mint anyagi érdekeinek hátrányára szolgáló intézménytől szabadulni óhajtana.
A tapolczai szolgabírói járás, mely tói flnk elszakittatni ja valtatik 12 Q mért-földet tevén, elcsatolásával megyénk területe 88 □ mérttold leendene, lakosainak száma pedig 295,557. olvadna le.
E járásnak elszakitásávál tehát,megyénk nemcsak azon érzékeny sérelmet szenvedné, hogy culturalis tekintetben legelőbbre haladott. de egyszersmind kitűnő bortermelésnél s igy természeti jövedelme forrásánál fogva megyénk dúsabb vidékét vesztvén el, a megyei önkormányzati költségek viselésével lakossága oly érzékenyen terheltetnék, melyet elviselni képesek nem leendenénk és a törvényjavaslatnak törvénynyé emelésé-
vel jobblétünk előmozdítása helyett mi és utódink érzékenyen szenvednénk.
A törvényhozásnak, hogy a törvények ^iránti tiszteletet annál inkább biztosítsa, magasztos feladata az, hogy a hozandó törvények az ország és polgárai szükségleteiben leljék keletkezésük, meghozataluk ekát és czélját, ha az állami főbb czélok mulhat-lanul nem igénylik az egyesek érdekeit, köz óhajait ok nélkül ne sértse, és mégis midőn a törvényjavaslat a tapolczai járásnak el-Bzakitását javaslatba hozta, ezen követendő elvet figyelmen kívül hagyta és a tapolczai járás és vidékében már is nagyobb mérvű izgatottságot és visszatetszést idézett elő a tapolcza járásnak a tapolczai királyi járásbírósághoz tartozó községei az •/. alatt becsatolt kérelmeikben az ellen nyilatkozván, e megyének, hová nemesi jó és balszerencse kőzött testvéri szeretettel átélt múltjának édes emlékei, de a megyei életben oly kiváló fontossággal bíró levéltára, középitkezési alapitványai, vagyoni viszonyai, geogra-phiai és természetes helyi viszonyai oly szorosan egybe fűzik, hogy mindezeknek s/.ét-spakitása politikai és jogélet viszonyaiban mintegy erőszakos felzavarását idézné elő; azért Zalamegyénél továbbra is együtt maradásukat esdekelve kérik.
Mi a tapolczai járásunk községeinek előterjesztett kérelmét teljesen igazoltnak, jogosnak találván, ugy ó valamint megyénk köz és magán viszonyainál fogva hazafias tiszta öntudattal pártolva magunkévá tesz-szük és a mélyen tisztelt képviselőházat mély tisztelettel kérjük, hogy a tapolczai járást Zalamegyének továbbra is meghagyni és a törvényjavaslatot e részben elejteni méltóztassék.
A törvényjavaslat továbbá szolgabírói járásaink közül a perlaki járást megszűntetni, — a pacsai járás székhelyét Szent-Mihályra, s a baksait Novába áttétetni javalja: midőn mi az 1870 : 42. t. cz. életbe léptetése czéljából a járások számát megállapítottuk, szem előtt tartottuk a takarékosság elvének oly szigorú alkalmazását, hogy ha e czél és indokból járásaink számát kevesbitenók, az állami és önkormányzat hátrányára történnék; — igy P- o. zalaegerszegi járásunk mértföld területe 153 községet 45795 lakost foglal magában, e lefolyt két évben szerzett bő tapasztalataink igazolják, hogy ily nagy terűlet és számos községet egy szolgabírónak igazgatni a legfeláldozóbb buzgóság és tevékenysége mellett is nem lehetséges, e járás tehát más beosztást igényel, községei számát, területét kevesbíteni és a szomszédos járásokba beosztani kell, mely intézkedés czél-szerü kivitele azonban a bzent gróti járásnak is fenntartását mulhatlanul igényli.
Muraköz 15 □ mértföld területtel, 110. községgel és 65145 lakossal birván ugy területi nagysága, lakosainak száma, valamint egy részének a Hegy-kerületeknek geographia helyzeténél fogva a csáktornyai és perlaki járásra volt beosztandó, ekkor nem léptük át a határát azon elv alkalmazásának, hogy egy czélszerüen igazgatható járás a lehetőség szerint 8-12 □mértföldet és 30 ezer lakost foglaljon magában, mig ellenben ha Muraközt egy szolgabírói járássá alakitanók, az előbb kitett területével, sürü népességgel és egy részének hegyes és nehezebb közlekedésü vidékeivel oly terjedelmes járást képezne, melyet egy
TÁRCZA.
Az állalövi fény.
E sorokban egy nem épen csillogó és kápráztató, de azért nem kevéssé érdekes égi jelenségre kivánooi a tisztelt olvasó figyelmét irányozni, annál is inkább, mivol e tüneményt épen a legközelebb múlt estéken szemlélhették azon esti sétálók, kik nemcsak akkor tekintenek föl a csillagos égre, ha* valaki a tyúkszemükre hágott; ez az úgynevezett á i 1 a t ö v i fény (Zodiakallicbt).
Február, márczius és április hónapokban napnyugta után, ha az ég felhőtlenét holdvilág nincs, az elsötétedő égbolt nyogati részén, azon tájon, hol a nap lenyugodott, egy fehéres, szelid fényben derengő terjedelmes kúp tűnik fol, melynek széles alapja a láthatárra támaszkodik, 8 innen mindinkább elkeskenyedve nyúlik az ég magasabb tájai felé, mig körülbelül 60 foknyi magasságban majdnem hegyesen végződik. A kúp déli irányban kissé megdultnek látszik, vagyis összeesik az állatöv-el (zodiacus); mely utóbbi nem egyéb, mint a napnak látszólagos évi körútja, melyet as ismert 12 csillagcsoportul (égijegygyei) jelöltek meg; e fekvésének köszöni nevét is.
Én e fénylő kúpot az itt leirt alakjában és helyzetében e hó 12-én este vettem észre először s ínég azután 3 este, minthogy ama holdvilág-talan tiszta éjek igen kedvezők voltak feltűnésére. Kezdete mindenkor azon időpontra* esett, mikor már az esti szürkület is véget ért s beállott a mély sötétség, mi ez idő tájt valamivel 7

óra előtt történik; látható volt valami másfél óráig és egy negyed 9-kor már rendesen elenyészett. Fénye körülbelől egyenlő a tejútéval, vagy olykor fölül is múlja; emettől azonban könnyen megkülönböztethető, mivel — kivált a láthatárhoz közelebb eső részein — sokkal szélesebb és nem oly szakadozott. Épen e ke-vesbbé átható fénye az oka, hogy holdvilágos éjeken észre nem vehető; mert a holdnak sokkal intensivebb fénjözönében épen ugy elenyészik, mint a csillagok a nap sugaraiban. Ez idén tehát febr. 18-ától ugy marczius 8-ikáig nem látható ; de a jövő hó 2 ík és 3-ik hetében valószínűleg ismét lesz alkalmunk benne gyönyörködni.
Meg kell még említenünk, hogy az állatövi fény a földiolületnek mind északi mind déli feléről meglátható, de legszebb pompájában jelenik meg a forró földöv lakóinak, részint azon oknál fogva, hogy ama tájakon a nap útját jelző állatöv, melylyel, mint emiitettük, e fényoszlop összeesik, a déli, illetőleg (a déli félgömbön) az északi láthatár fölött sokkal magasabban áll, mint a mérsékelt éghajlatok alatt. Humboldt Sándor, ki oly költői emelkedettséggel és az irály oly utánozhatlan bájával tudja íesteni a természet szépségeit, egész elragadtatással emlékszik Kosmosában azon éjeiről, melyeket az Andeseken 12—14 eaer lábnyi magasságban, Venezuela határtalan mezőségein, vagy a tengerparton Cumana örökké derült ege alatt töltvén, a tropicus ég eme bűvös fényének szemléletével virasztott át. Emiitett müve első kötetében igy szól a többi között: „ Ki valaha éveket töltött a pálmák hazájában, annak örökre kedves emlékezetében fog maradni az a szende derengés, melylyel a pyramis alakban felemel-
kedő állatövi fény a forró égalj mindig egyenlő hosszú éjeinek egy részét megvilágítja."
Kisértsük meg már most ezen érdekes jelenség eredetének és föllépése körülményeinek magyarázatátadni. Azon felfogásnak, mely szerint e tünemény színhelye földünk légkörén belül esnék, határozottan ellenmond az ég napforgásában való részvétele, továbbá azon körülmény, hogy a föld legtávolabb eső pontjairól is szemlélhető, végre a nappálya irányiban állandóan megtartott hajlása. Itt tehát a csillagászat egy fejezetével van dolgunk, melynek értelmezését a nagy világűrben kell keresnünk. A mult században még azt hitték némely csillagászok, hogy nem egyéb az, mint magának a napnak atmospherája, mely mérhetlen távolságra terjed ezen égitest egyenlítője irányában; azonban már Laplace és legújabban Flammarion mennyiségtani uton kimutatták, hogy e föltevés, mint a nehézkedés törvényébe ütköző, lehetetlen. Nem hiányzottak olyan tudósok sem, kik a földet környező gőzgyürűnek tartották ; ámde e merész vélemény is csak hamar olyao-nak tűnt ki, mint amely a mértan legegyszerűbb törvényeivel sem egyeztethő meg.
A mennyíség-és természettan, nevezetesen az úgynevezett fénysarkitás (polarisatio) törvényei ez idő szerént legtöbb valósainűséggel támogatják azon nézetet, mely a kérdéses tüneményt számtalan apró, szilárd állományú égi-testecskék hadának tulajdonítja; ezen apró tömegek semmi összeköttetésben sincsenek egymással, hanem az égür egy bizonyos táját meg-népesitve, as egyetemes nehézkedés világtörvényének hódolnak s épen olyan pályákon keringenek a nap körül, mint a nagyobb bolygók; világosságukat, mint emezek, szintén a naptól
nyerik, s épen e kölcsönzött és fölűletökről viss-szavert fény az, mit mi az állatövi fény neve alatt ismerünk.
Képzeljük már most, hogy bolygórendszerünk középpontját, a napot, millió és millió parányi égitesteknek óriási lencsealakban csoportosult raja környezi; nevessük azon egyenes vonalt mely a lencse lapos oldalainak közepét köti össze, k i s tengelynek, a másik egyenest pedig, mely a lencse szélének két átellenes pontján végződik, nagytengelynek. E sajátságos csoportban nyüzsgő tömeg oly módon van elhelyezkedve a nap körül, hogy a lenese nagy tengelye a napút irányába esik. L helyzet már mindazt megmagyarázza, mit eddig az állatövi fény időszaki megjelenéséről, a különböző földöveken észlelt állásáról és tartamáról mondottunk.
Tudjuk ugyanis, hogy a nap évi körútja (az u. n. ekliptika) földünk egyenlítőjének irányától eltér ugy, hogy azon fele, melyen a nap nyáron át időz, az egyenlítőtől északra, téli fele pedig délre hajlik 23 és fél foknyira; ez az oka, hogy nyáron magasan, télen pedig igen alant jár a nap. De mivel mi körülbelől 46 foknyira, tehát még jóval messzebb va--yunk az egyenlítőtől északon, mint a napnak legnagyobb nyári eltérése; ennélfogva a nap soha sem jut fölénk függélyes irányban, hanem min dig ferdén áll dél felé, ssakhogy természetesen nyáron sokkal kevesbbé, mint télen.
Ha tehát áz állatövi fény nagy tengelye a napút irányát követi; tőlünk nézve annak is dél felé kell hajulni, ellenben a déli félgömbről szemlélő északnak billenni látja, végre az egyenlítő környékén lakók folyvást csaknem függélyes állásban szemlélhetik.
szolgabíró az állami kormányzat követelményeinek megfelelőleg czélszerüen igazgatni képfelen leendene, már pedig Muraköz egy részét megyénknek a Murán innen levő valamely járásához kapcsolni nem lehet, mert Muraköz sajátságos geographiai és ethno-graphia állással bir,a Mura által lévén megyénk lendvai és letefryei járásaitól elválasztva a közlekedés és átjuthatás ide Mura ■ köz parti községeiből az év minden részében akadálytalanul nem is történhetik, de továbbá Muraköznek bár igaz magyar érzésű, de horvát ajkú lakossága lévén . niagasb állami czélok érdekébűi is figyelemmel kell lennünk arra. hogy községei beosztását ugy eszközöljük, hogy jövőben tisztviselőivel saját anyanyelvén értekezhessen, mit egy részének a Murán inneni járásainkhoz csatolásával el nem érhetnók, miután itt a lakosság nyelve áltálján magyar lévén, járási tisztviselőink a horvátnyelvet nem értik. —
A nehéz napokban is hazánkhoz oly tiszta haznfias érzéssel ragaszkodott hü Muraköz bizonyára megérdemli, hogy ha kiváló figyelemben részesíteni nem akarná is a törvényhozás, legalabb az állami jólét legelső kellékét, a jó köz és bel kormányzat lehetőségét ne vonja meg tóle. tni bizonyara bekövetkeznék, ha Muraköz egy járásra szoríttatni fogna, mi tehát ugy a perlaki valamint a szentgróti szolgabírói járást is, s általán Zalamegyére az eddigi 12 szolgabírói járásainknak továbbra is megmaradását tisztelettel kérjük.
Mi a pacsai járás székhelyének ismét Szent-Mihályra javaslatba hozott áttételét illeti, mi azon okokat, melyeket Pacsa és vidéke ugy Kapornak és több község ide •//. alatt becsatolt kérvényeikben felhoznak, teljesen valóknak, alaposoknak találjuk s azon okok vezéreltek minket már akkor, mi-dón a pacsai járás székhelyét eddig is Pa-csára tettük, miért is a pacsai járás székhelyét továbbra is Pacsán, valamint a bak-sai járást is a tervezett Kova helyett továbbra is Baksán meghagyatni kérjük.
III. ^
A törvényjavaslat midón több törvényhatóság egyesítése vagy pedig beosztása miatt az uj alakítás végett a törvény hatóságok székhelyét megállapítaná és kitűzné, Zalauiegye székhelyére mi említést sem tesz, hanem elfogadja a jelenlegi állást vagy is hogy Zalamegye székhelye Zala-Egerszeg legyen.
Nrgy megnyugvással és örömmel fogadtuk e tekintetben a törvényjavaslatot, mert ugy megyénk múltja iránti kegyelet, valamint a több százados szokás, mely ezt megyénk székhelyéül tette, megyei épületeinknek, levéltárunk itt léte a székhelynek további itt maradását követelik, valamint azon szem elől soha nem téveszthető rnagasb nemzetgazdászati elv alkalmazása is, hogy az állam az országnak minden vidékét és városait a közintézmények jótékonyságában egyenlően részesíteni, a jólétet elómozdi-
*
Északi félgömbünkön a tavasz kezdete, vagyis az úgynevezett tavaszi n a pej egy e n körül a napútnak épen legmagasabb (nyári) része látható az éji égboltozaton, ugy hugy ilyenkor ez is meg a vele egy irányú állatövi fény nagy tengelye is aránylag legmeredekebben áll a nyugati láthatár fölött; miből következik, hogy miután a nap már lenyugodott, a lenese felső része még jó sokáig időz az ég ny u-gati bajlásán; ehez járul még azon kedvező körülmény, hogy tavaszkor az esti szürkület, mely a zodiacalis fény gyönge világítását háborítaná, igen rövid, s naplemente után korán áll be a teljes sötétség. Ellenben az év más szakaiban a naputnak jóval alantabb járó részei időznek éji egünkön, tehát napnyugta után a világitó lencse nagy tengelye délfelé erősen megdőlt s inkább iapoe oldala áll fölfelé, mely a naptól nem terjedvén oly messze, emez után hamar a láthatár alá sülyed, mielőtt a különben is hosszú szürkület látnunk engeiite volna.
Hogy a dolog még érthetőbb legyem, képzeljük, hogy egy phosphorral bemázolt tömör kerék (minőket vasúti kocsik alá használnak), melynek erősen megvilágított középpontja a napot képviselné; talpára állítva- lassanként viz alá merül, mialatt mi oly állást foglalunk,
tani igyekszik, mert ez által elősegítvén és terjesztvén a kereseti és forgalmi forrásokat, — növeli az adót. A megyei székheiynek Zala-Egerszegen továbbva is változhatlan fentartását tehát továbbra is szükségesnek tartjuk és kérjük.
Midón azonban ezt teszszük, azon alkalomból, hogy uralgó elv, miszerint a közkormányzat minden ágának a lehetőség szerint egy helyre összpontosítása folytán minden megyében csak egy a megye székhelyén lé-tesitendó törvényszék állittassék fel, indít minket arra, hogy a mélyen tisztelt képviselőház figyelmét felkérjük megyénk azon sajatságos geographiai viszonyára, melynek méltánylása folytán már a királyi törvényszékek felállításakor szükségesnek mutatkozott e megyében 3 királyi törvényszéknek felállítása; — hogy továbbá Nagy-Kanizsa városa habár megyénknek teljesen szélpontján feküdvén, ha e megyében egy királyi törvényszék állíttatnék fel, e megye összes lakosságának eltürhetlen érzékeny sérelme, az igazság szolgáltatás feladása, — és az esetekre eltürhetlen kölcsé-gessé tétele nélkül azt ott felállítani egy áltálján nem lehetne: — de Kanizsa városa több irányból összefutó vaspálya közlekedések központja lévén, oly élénk kereskedelmi forgalommal bír, hogy ennek napi szükségeihez tartozik Nagy-Kanizsán egy királyi törvényszék felállítása: miért is mi minden megyei érdekeink méltányos és igényes tekintetbe vételével Zalamegyében két királyi Törvényszéknek: ugy mint egynek Zala-Egerszqgen mint a megye székhelyén, a másiknak Nagy-Kanizsán felállítását mély tisztelettel kérjük. —
Kelt Zalamegyének Zala-Egerszegen 1874 évi február 3-án s folytatva tartott közgyűlésen.
ZALAMEGYE KÖZÖNSÉGE.
6
Jegyzéke
fi kholera járványban elhaltak árvái felsegélyezésére főispán ur O méltósága által rendezett tombolám adakozás utján beérkezett tárgyaknak 1874-ik évben Zala-Egerszegen.
Ó felsége a magyar királyné Buda, 1 szekrényke bőrből, 1 szekrényke fából. — Erbardt Gyuláné asszonyság Gyűrűs, 1 virágtartó, 1 virágtartó tácza, 1 gyufatartó. — Vo-cher Lajos erdőmester ur Bak, 2 kép. — M. Grí. Festetich Márie Söjtör, 1 porczellán tárcza.
— M. Grf. Festetich Sándorné Söjtör, 1 porczellán illatszertartó, 1 virágtartó. — Bessenyey Róza kisasszony Mihálfa, 1 iratszekrény. Bessenyey íren kisasszony Mihálfa, 1 Diszvánkos.
— Farkas Ilka T. Dörögd, 1 keresztecske. — Rotter Jánosné asszonyság Ollár, 1 csengetyü huzó. — Süvegjártó Ilka Ollár, 1 asztalkendő szorító, 1 O felsege koronázása kép. — Rotter Jánosné asszonyság Ollár, 1 üvegpohár] — Hubinszky Adolf Z.-Egerszeg, 1 íróeszköz vasból, 12 pár evőeszköz. — Handler István Z.-Egerszeg, 1 ujonezozási jelenet kép. — T. Krosetz Jánosné asszonyság Z.-Egerszeg, 1 iáinpa ellenző disziték, 1 diszvánkos. — Krosetz János ur Z.-Egerszegen 1 disziték, 1 költemények czimü könyv. - Grész Gizella kisasszony Z.-Egerszeg. 1 diszvánkos. — Zech-
hogy szemünk tengelye a kerék síkjával igen csekély szöget képez, vagyis egyik oldallapját nagyon rézsútos irányban látjuk; ez ezetben a középpont alámerülése után még meglehetősen sokáig egy világító kúpalakot fogunk látni alig észrevehető sülyedésben. Ha ellenben e kerék, lapjával erősen a viz színének döntve, sülyesztetik le, amint közepe a viz alatt eltűnt, csakhamar alámerül az egész tömeg.
Azt hiszem, a fentebbi sorokban sikerült a tárgyalt tünemény természetét, egy kis primitív csillagászati ismeret mellett, annyiramennyire felfoghatóvá tennem ; azonban a tudomány hitele megkövetelj tőlem annak kijelentését, hogy az előadott értelmezést még időelőtti dolog volna tökéletes bizonyosság gyanánt fogadni; ellenkezőleg, a többiek sorában ez is csak hypothesis, melynek hihetősége elég biztos alapra van ugyan fektetve, de teljes megoldása még sok tudós fej munkájába fog kerülni. Csak az bizonyos, hogy itt oly tüneménynyel állunk szemben, melynek forrása messze túl íöldünk regióján, a csillagok világában keresendő, melynek fölfödözése tehát a csillagászatnak képezi feladatát.
F. L.
meiazter Paula Kutorfóld, 1 puska szij. — Weisz Sándorné asszonyság Z.-Egerszeg, 10 selyem kendőcske. — Pauiiny Zsigmondne asz-szony Z.-Egerszegen, 1 íróeszköz. — Pauiiny Zsigmond ur Z.-Egersze->n, 1 szerzete* ural ma eziraü könyv. — Horváth Miklós ur Z. E^er-szegen, 2 szivartartó cserép. — Nagy Gombos Lidia úrhölgy Köveskálla, 1 házi sapka, 1 női nyakravaló, 1 pár harisnya kötővel, — T. Hideg Józsefnő asszonyság Z.-Egerszeg ti drb. szilvariumos kupa, 1 üveg és táczával.
— Soós Creseentia Baksa, 1 >isitkártya tartó tárcza. — Stern Bernárd szabó m. Z.-Egerszeg 1 csöngetyü husó. — Bölcs György nő asszonyság Z.-Egerszeg, 1 ezukortartó kehely üveg.
— Bölcs György ur Z.-Egerszeg, 1 iro eszköz
— Czifirák Jánosné asszonysag Z.-Eg«*.i szeg, 1 porczellán ezukortartó. — Pirovits Eleonóra kisasszony Z.-Egerszeg, 1 varró vánkos. — Babos Sidonia úrhölgy Bagonya, 1 virág táleza, 1 selyemmel hímzett varró vánkos, 1 varró vánkos gyöngyből, 1 óra vánkos. — Isoó Fe-rencz ur Z.-Egerszeg 1 porczellán virágtartó.
— Alayer Charlotte asszonyság Z.-Egerszeg, 1 varró vánkos, 1 kötő kosár. — Fischer Babette asszony Zu-Egerszeg 1 varró vánkos- — Isoó Alajosné asszonyság és Isoó Mariska kisasszony Z.-Egerszeg, 1 szekrényke. — Kovács Teréz urhoigy Z.-Egerszeg, 1 petroleumos lámpa. — Galoané asszonyság N. Lengyel, 1 pohár. — Szecsódi Maria kisaaszony András-hida, 1 puska szíj, 2 gyertyatartóra való gyapot díszítek. — Kosén Derg Henriette úrhölgy Z. Egerszeg, 1 iromány tartó. — Medgyeay Lajouné úrhölgy Z.-Egerszeg, 2 gombostű tartó.
— Weisz Eduardné asszonyság Z.-Egerszeg, 1 levél tartó faiikosár. — Königmayer Vilma kisasszony Neszelej, 1 ezukortartó szelencze.
— Königmayer Etelka kisasszony Neszelej,
1 asztalra való csigánallo csöngetyü. — Michel-ler Anna úrhölgy, Merenye, 1 divánra való védkendő. — Tantosy Béláné úrhölgy, Esztreg-nye, 1 ezukortartó üveg. — Svertsits Domon-kosnő úrhölgy, Esztregnye, 1 dupla zöld pohá,-.
— Wlassics Börzsöny Mária úrhölgy, Kanizsa,
2 gyertyatartó, 1 ezukortartó. — Hayden Mihály, Rigyácz, 12 champágner pohár.—Fülöpp Moór, Sárszeg, 1 csinált virág, 1 gyöngy disziték. — Kovács Etel úrhölgy, Kanizsa, 1 papa-gály madár gyapot. — Kovács íren úrhölgy, Kanizsa, 1 diszkosárka. — Bátorfi Lajos ur, Kanizsa, 5 könyvet. —Stefanics Josefa úrhölgy, Rada, 1 ezukortartó fölivel allával, 1 szivar-tárcza. — N. Inkey Lászlóné asszonyság, N. Récse, 1 ezüst ezukortartó szelencze. — Egy ismeretlen, 3 képet, 1 könyvet. — Berger Jenő, Szt.-Gróth, 1 álló szekrényke. — Okolicsányi Amália, Sz.-Gróth, 1 üveg ezukortartó fölivel allával, 1 gyufatartó, 1 tollnyél, és 1 női kézi kÍB szekrény. — Kollár Jánosné úrhölgy, Kehida, 1 dohány és szivartartó, 1 ezukortartó szelencze. — Erdélyi Mihálynő úrhölgy, Sz.-Gróth, 1 dohány és szivartartó, 1 utazó Íróeszköz. — Wiener Fülöp kereskedő, Sz.-Gróth, 1 szivartartó. — Torna Ferencznő asszony, Tűrje, 2 pár női kézrevaló, 1 virágtartó táleza, 1 kötött pénzes erszény. — Bombái Emília úrnő, Tűrje, 1 gyöngy kosár, 1 iró eszköz. — Meer Moor orvosnő asszony, Szt.-Gróth, 1 csöngetyü. — Tibolt Lóra úrhölgy, Sz.-Gróth, 1 pamlag vánkos, 1 lábvánkos, 1 könyvjelző.
— Kresz Josefina úrhölgy, Szt.-Gróth, 2 óra-tar^ vánkos, 2 női nyakravaló, I mária-kép tokkál, 3 legyező, 1 virágtartó táleza. — Gosz-tonyi Ferencznő urnő, Sz.-Gróth, 1 horgolt asztalterítő.—Berger Vilma úrhölgy, Sz.-Gróth,
1 pamlag vánkos, 1 puska szij. — Steiner Salamon kereskedő, Sz.-Gróth, 1 virágtartó por-czeíán. — Heiner Eiiz, Sz.-Gróth, szivarhamutartó. — Erdős Emilia úrhölgy, Tűrje, 2 vánkosra való horgolás. — Küblin Dávid, Sz.-Gróth, virágtartó. — Lackenbaker Pinkász, S*.-Gróth, 1 nagy ezüstkanál. — Forster Ferencznő asszony, Gyülevész, 6 ezüst ozsonázó kés. — M. Gr. Batthány Zsigmondné, Sz.-Gróth, 2 thea service 6 személyre, 1 táleza,
2 varró eBzköz. — T. Skublics Lászlóné asz-szony, Bes&enyő, ,1 szekrényke tükörrel, 1 gyufatartó. — Donászy Ferenczné úrhölgy, Z.-Egerszeg, 1 ezukortartó üvegből. — Botfy Lajosné úrhölgy, Z.-Egerszeg, 1 disz kosárka.
— Nagy Flóra kisasszony, Hóttó, 1 virág táleza hímezve. — "Kohn Gyula, N. Kanizsa, 1 szivar és dohány tartó. — Nedeczky Glavina Roza, N.-Kanizsa, 1 album. — Fischel Fülöp, N.-Kanizsa, 1 album. — Rosenfeld Guttman Bertha, Gelsei, 1 porczelán disziték. - Friedl János, Kanizsa, 2 babát. — Markó Farkas Luiza, Kanizsa, 1 női etüit. — Friedl Janka, Kanizsa, J baba és egy kis ágy. — Vargha Adel, Kanizsa, 1 karszék vánkos. — Wajdits József, Kanizsa, 1 rajta leányok mulassunk könyv. — Bogyay Ödön ur, Kanizsa 1 aranyhal tartó. — Horváth Fáni, Kanizsa, 1 üveg pohár. — Weisz Guttman Hedvig de Gelse, Kanizsa, 1 aranyozott porczellán virágtartó.
— Dobrin Seline, Kanizsa, 1 zacskó. — Nedeczky Emilia, Kanizsa, 1 szivartartó. — Rosenfeld Nánette, Kanizsa, 1 Gombostű tartó.
— Nedeczky Roza, Kanizsa, 1 gyufatartó. — Godina Vilma kisasszony, Palin, 1 reggeli czipő készületlen. — Gelsei Guttman Anna, Kanizsa, 1 reggeli czipő. — Neuman testvérek,
Kanizsa, 1* madár kalitka. — Godins Roza kisasszony, Palin, 1 óra tartó. — Sommer József, Kanizsa, 1 ezukortartó. — Maaanczker Guttmann Ida. Kanizsa, 2 virágtartó váza. — ! Vi''isz 33 Ledofszky, Kanizsa. 1 ékszertartó. — Glavina Paula úrhölgy, Kanizsa,. 1 porczalán ékszertartó. — Godina Angyalka, Palin, l lámpa ernyő. — Varga Gisella kisasszony, '' Kanizsa. 1 varró vánkos. — Soratner Henriette, i Kanizsa, 1 virág ós lámpa tález fedő. — Guttmann Rosenfeld, Kanizsa, 1 tintatartó. — Izraelita iskolás leánykák, Légrád, 1 gyertyatartóra való disziték. — N. Mihalyovies Ká rolyné urnő, Z. Egerszeg, 1 v isitkártya tartó.
— Griinbaum Mór és fia szűcsmester, Z.~E?nr-szeg, l vadász karmantyú. — Szekeres Jó-zsefné úrhölgy, Bak, 1 pár pongyola czipő, 1 illatszertartó szekrényke illatszerekkel — M. Báró Guisits Alajosné, Kaazaháza, 1 szivar tartó, 1 asztal disziték. — N. Skublics Talián Illona úrhölgy, Z Egerszeg. 5 asztalra való állvány üv»-g. — N. Skublics Jenőné úrhölgy, Döbrete, 1 selyeiukendő, 1 pár finom kii vés csésze,2 »Csó k" cziin ü . Páris A meri k á ba n • kön y -vek. — Engelbrecbt Emma, Kes/.thely, 1 óra-tartó, 1 virág táleza. — N. Skublics Sándorné úrhölgy, Szu Mihály, 1 kávé service 2 személyre. — Koller Vilma, Páhok, 1 gyermek játék, 1 falravaló iromány tartó. — Forster Vilma és Mariska, Csány, 12 levélpapír borítékkal, 1 liqueur service. — Skublics Anna kisasszony, Szt.-Mihály, 1 névjegy tartó. — Skub lics Gábriella kisasszony, SzL-Mihály, 1 finom falravaló fogas. — Rosenthal Hermin kisasz szony, Z.-Egerszeg, 1 levélnyomó. — T. Fabi-ánics Gyula ur, Misefa, 1 csillag jelvény c*o portozat. — Horváth György né úrhölgy, Csáktornya^ értékes gyertyatartó, 1 thea szervice.
— Ziegler Etelka kisasszony, Csáktornya, 1 felöltöztetett baba. — Portier Sámuelné úrhölgy, Csáktornya,l üvegtányér fölével együtt. Bogdán György né, úrhölgy, F. Hrástyán, 1 hímzett kézi táska, 1 gyújtó tartó. — Nyis-nyay Józsefné úrhölgy, Csáktornya, 1 íróeszköz szarvas fővel. — Szakonyi Bakos Róza, Csáktornya, 2 virágtartó. — Várallyay Sáo-dornő úrhölgy, Csáktornya, 2 virágtartó. — Nagy Sándor ur, Csáktornya, 1 levél nyomtató. — Bogyay Pongrácznő úrhölgy, Csáktornya, 1 illatszertartó illattszcrrel, 1 lámpa-tartó táleza. — Bogdán Irma, Csáktornya, 1 óra vánkos. — Bogdár Emília, Csáktornya, 1 virág táleza. — Hérics Jáuosuő úrhölgy, Csáktornya, 2 virágtartó. — Dugovich Borbála kisasszony, Csáktornya, 1 virág táleza. — Ra gendorfer Samunő, Z.-Egerszeg, 1 fehér als''» szoknya. — Horváth Izabella kisasszony Z.-Egerszeg, 1 szivartartó. — Horváth Jánosné úrhölgy, Z.-Egerszeg, 1 aranyrámás kép. — Theodorovich Katalin úrhölgy, Z.-Egerszeg, 1 visitkártya tárcza. — Arvay István ur, Z.-Egerszeg, 5 keretnélküli kép. — özv. Krizs-manicsnő úrhölgy, Z.-Egerszeg, 1 gyöngyös virágtartó táleza. — Veinberger Emilia, Z.-Egerszeg, 1 gyümölcskosár allával. — Mala-tinszky Lajos ur, Z.-Egerszeg, 1 dohány tartó.
— Svastics Paula, Svastics Benóné úrhölgy, Z. Egerezeg, I fekete kávé service porczellán 6 személyre, 1 kesztyű szekrény veres bagaria bőr. — Rozenberg Vilma kisasszony, Z.-Egerszeg, 1 zsebkendő tartó kendővel. — Mayer Angelusné, Z.-Egerszeg, 12 champagni pohár.
— Tánczos Jánosné úrhölgy, Rád, l ruhatartó fogas. — H. Collasics, Valitzka, 2 fénykép ráma. — Csesznák Jánosné úrhölgy, Magyarod, 1 levéltartó. — Csesznák Ilona, Magyarod, 1 pár reggeli czipő, 2 kézelő gomb, 1 pénzes erszény, 1 disziték, 1 királyos játék. — Csaby Jánosné úrhölgy, Söjtör, 1 lábvánkos. — Szabó Gyuláné úrhölgy, Bessenyő, 1 ezukortartó szelencze. — Skublics Tolnay íren úrhölgy, Bessenyő, 1 díszes album. — Sümeghy Ferencznő asszony, Söjtör, 10 drb. iró asztalra való garnitur. —
Z.-Egerszegen, 1874. február hó 3 án.
CZUKELTER JÓZSEF.
• m. számvevő.
(Vége köv.)
Helyi hirek.
— Ritka becsületességet tanúsított a napokban helyben lakó Reichenfeld Márkus ur, ki egy nála feledékenységből ott hagyott 37 írttal terhelt pénztárczát az illetőnek visszaadta, anélkül, hogy a károsult azt kereste volna, Reichenfeld Márkus ur maga üzent a tulajdonoshoz,* ki is e nemes ember baráti figyelemért általunk őszinte köszönetét nyilvánítja.
— Elitélt gyilkos. Emlékezhetnek e lap olvasói ama, egész vidékünkön nagy sensa-tiót keltett kettős gyilkosság esetére, mely mult év farsangján Keszthelyen követtetett el s melynek tényálladéka következő: 1873, év január 18-dikán Bauer Mátyás vendéglőjében tartott bál alkalmával nagy számú társaság volt együtt; a vigalom folyamában megjelent ott azelőtt kevés idővel a4-ik huszárezredből szabadságolt és foglyári szolgálatba lépett Szilágyi Sámuel nevü egyén, és a tánezolók közé vegyülve, némileg ittas állapotban illetlen viseletével zavará a mulatókat, miért a vendéglős
azon okból, hogy a bál zártkörű, abban meghi-vás nélkül ninca jogoütva részt venni, őt a i-iv<>7ji«ra felhivá; Szilágyi kezdetben ellenke-•/» tt ugyan, azonban kénytelen volt mégis a vendéglőt elhagyni. — Sérteti hiúsága érzetééi a bor hatásától felizgatva egyenesen a foglyár kaszárnyába sietett és onnan lőfegyverét észrevétlenül magahoz véve, miután egy közeli csapszékben nagyobb mennyiségű pálinkát megivott*/ ujolag visszatért a nevezett bálterembe és itt oly garázda magaviseletet tanusi-tott ismét, hogy másodszor is kiutasittatotL — De^íxoBnal visszajött a vendéglő udvarába és a vendéglőst azon ürügy alatt, hogy megbánva illetlen magaviseletét, tőle bocsánatot akar h^rni, ki hivatta azonban a vendéglős rosrat sejtve nem jött ki az udvarra. Ekkor Szilágyi k)menve az utczára, a vendéglős iránti bosszúvágyától ösztönöztetve, mely a nagymértékben elfogyasztott szeszes italok hatása folytán, igen magas fokra emelkedett, — az ulezárol belőtt a bálterem ablakán, azon iránvban, melyben a vendéglőst vélte állani; azonban a lövés nem a vendéglőst érte, ki akkor szerencséjére szokott helyét ép elhagyta, hanem szerencsétlen áldozataivá levének Babai József czigányzenész, nő és 3 gyermek kenyér-keresője és Piczkó Ferencz huszár trombitás, kik a golyó által találva, az előbbi rögtön meghalt. az utóbbi pedig rövid idő múlva fejezé be éleiét. — Szilágyi Sámuel a támadt zavar és jajveszékelés közben gyanittatván a bor-zasrtó tett elkövetésével, nyomban üldözőbe vetetett és megtaláltatván, daczára revolverreli ellenállásának, elfogatott. A vizsgálat ellene a legszigorúbban és a legcsekélyebb részletekig felvétetvén^ a nagy-kanizsai kir. trvszék által, figyelemmel azon körülményre, hogy tettét a szesze* italoktól, itíasbarnem teljesen beszámit-hatlau állapotban követte el. és hogy arrai elhatározása nem meggondolt, hanem a kiutasítás folytán kedélyében hirtelen támadt boszúból keletkezett, Szilágyi a kettős gyilkoságért 10 évi súlyos börtönre Ítéltetett. A pesti kir. ítélő tábla az első bíróság Ítéletét helyben hagvta azon módosítással azonban, hogy a börtön büutetés idejét 15 évre felemelte. — Ezen ügy a napokban hirdetetett ki a nagykanizsai kir. törvényszéknél, a kúriai végső ítélet tehát, Szilágyi tettét szándékos emberölésnek qualifikálván, a 15 évi idő tartamú súlyos börtön büntetést helyben hagyta.
— Zala Egerszegröl a Pesti Naplónak báli tudósítást küldött valaki, mely a kanizsaiakat ok nélkül csipdrsi; csodáljuk a komoly P esti Naplót, hogy kiadta! no de ugy van az, a zalaegerszegi bzunyog is dong a budapesti pyramison! aztán rettentő sajtóhibának kell abban a közleményben lenni, nem a terem „ tul-túmöttsé^e'' miatt szenvedett a táncz, hanem a éterem kicsisége" miatt, mert a jótékonyczél erszénvét e nagyszerű elite-bál jövedelme 11 mond tizenegy forinttal nem igen tömte, persze, ha a nagykanizsaiak a tultómöttséget még tultömték volna .... ezért tehát a nagy harag! Építsenek, s mi örömmel, készséggel megyünk mulatni különben barátságos,lelkes zalaegerszegiek kedveB körébe, de bál nélkül is mehetünk itthon saját gőzfürdőnkbe — izzadni !
— Hivatalon. F. é. martius hó 1 éu so-mogymegyei Drávafokon postahivatal lép életbe, mely levél- és 3 fontot tul nem haladó kocsipostai küldeményeknek értékük megszorítása nélkül fölvételével, leadása- és továbbításával foglalkozand, s összeköttetésben lesz a Drávafok- éa Lakácsa közt közlekedő gyalog-küldöncz-postajáratok utján; kézbesítési kerületét pedig: Drávafok és Markócz községek, valamintaz azokhoz tartozó Alsó-Puszta,Bittó, Fenék, Gabar, Kis- és Nagy-Homok s illetőleg Topolv puszták képezik. —Továbbá : a vaszari ^Veszprém megye) k. postahivatala f. évi martius hó 1 én megszüntettetik. Az odatartozó Vaszar s Gecse községek, továbbá Gyula, Jánosház, Ponyvád, Porpácz s Újmajor puszták a pápai, — Nyögér, Sakácsi, Ványod, Csóth községek és Felső- és Alsó Szalmavásár, Acz puszták a pápateszéri postahivatal kézbesítési kerületéhez csatoltaltak.
— A Kis-komáromi jótékonyezélú tánczvigalom mint az előbbi években, most is kitűnően sikerült, e vidék nemesen érzőintelli-gentiaja mindinkább tömörül a társadalmi élet kellemesbitésére s készséggel vesz részt minden <«ly intézményben, hol a jótékonyság gyakorlásról van szó. A jövodelem 51 frt 2 krajezárt i''-tt. A kedélyes és fesztelen vigalomban jelen v.''lt hölgykoezorúbol betűrendben nevezünk
néhányat. Karos Ignáczné, Boros Ferenczné ilannj'' Imréné, Legény Iváuné úrnők, Bohu-nitzky Amália, Bendekovits Mariska, Ferenczy A nna, Fülöp Gizella, Godina Koza, Gorzó Berta, Hanny Gizela, Horváth Mariska, Kaiser Irén, Kiss Irma, Micheller Anna, Pataki Mariska, Péczelj Flóra, Rutich Luisa, Sólyomi Irma, éa Malvin, Sztankay Eva, Weisz Terka kisaszo-nyok s a többi.
— Marcsali városától azt a hirt vettük, hogy ott a mult héten egy őrült abszony a piar-ezon búzát árult és midőn árát tudakolták, minden gondolkodás nélkül azt válaszolá,: ennek a mérő búzának ára nyokzvan Jernjczár. Azon gya-
núból, hogy a búzát lopta, a városházhoz vezettetvén bezáratott mig a kihallgatás elő nem vétetett. De mitörtént ? A nő a bíróság előtt azt vallotta, 8 Isten küldöttje és azt jósolja, hogy jövő évben a búzának ára csakugyan 80 kr. leend, de vevők a nagy cbolera következtében még sem lesznek és erre eltűnt. (Csodáljuk,Ihogy a bíróság elől eltűnhetett 1 Szerk.)
—öngyilkosság. Szen t-györgy-völgy é-ről veszszük a tudósítást, hogy Pintér Jália nevű polgárnő egy ottani izraelitával már több éven at szerelmi viszonyban élt, de ez egy izr. nővel házasságra lépett s a megcsalatott nő remény vesztett állopotában balkarját borotvával csontig bevágta s hosszas szenvedés után febr. 17-én meghalt.
— jPályázat postamesteri állomásra tiszti szerződés és 100 frt. biztositék letétele mellett Kadarkút »n (Somogy megye). Evi járandóság: Í4ü frt tiszti fizetés, 40 frt irodai és 5ü4 frt szállítási átalány. A Kérvények három hét alatt a sopronyi postaigazgatóságnál nyújtandók be. Sopron 1874 évi február h^ 21 én.
— A boksái szolgabírói járatba*. Következő gyűjtések folytak be a cholera árvák segélyezésére, mely köszönettel tétetik közzé: Szent györgy völgye község 10 frt 95 kr., Ká loczfa 6 frt 2»J kr., Nemesnép 7 frt 30 kr., Rédic8 5 frt. Kozmadombja 19 frt 11 kr., Dob-ronak 14 frt 10 kr., Baksa 12 frt 65 kr., Csep-reghi jegyzőség 6 frt. Magerl Gusztáv gyűjtése 7 frt 50 kr., Horváth József dobronaki segédlelkész gyűjtése 11 frt. összesen 99 frt 81 kr.
—A magyar korona országainak 1874-ik évi összes hadjutaléka 45026 tő, ebből Z.''.la megyére 806 ujoncz és 81 póttartalékos összesen 887 fő esik, tüzetesen a tapolczai járásból 96 ujoncz, és 10 póttartalékos ; a sümeghiből G5 u., és 7 p.; Szentgrótibol 59 u., és 6 p.; keszthelyiből 64 u., és 6 p.; kanizsaiból 100 u., és 10 p.; pacsaiból 43 u., és 4 p.; zalaegerszegiből 71 u., és 7 p.; baksaiból 33 u., és 3 p.; alsó-lendvaiból 71 u., és 7 p.; letenyeiből 35 u., és 4 p.; perlakiból 91 u., és 9 p.; a csáktornyai járásból 78 újonez és 8 póttartalékos.
— JJjzenemüvek jelentek meg Ta-boszky és Parsch budapesti élénk zeneműke-rekedésökben : 1.) chinesische Fecher-Polka (trancaise Fahrbach Fülöptől, ára 50 kr. 2.) In den Strom des Lebens! Polka Schnell,szinte Fahrbachtól, ára 50 kr.
— A . Magyarország és a Nagyvilág* 8-ik számának tartalma: Képek : Roki-tansky Károly. — Jules Michelet. — Ködös nap Londonban. — Oroszországi képek: Korcsolyázás a Néván. Ferencz József királyunk sétakocsizása az orosz fővárosban. Szöveg : Rokitansky Károly. — Oh ne mond . . . (Köl-tem.) — Kigyógyult szereiem. (Elbesz.)— Vere Klára. (Elbesz.) — A fővárosból. — Társas élet. — Az elszegényedés mestersége. (Elbeszélés.) — Jules Michelet. — Ködös nap Londonban. — Korcsolyázás a Néván. — Ferecz József királyunk ^sétakocsizása az orosz fővárosban. — Különfélék. — képtalány. — Sakkfeladvány. — Szerkesztői üzenetek. Előfizetési dij : Negyedévre 2 frt. 50 kr. Évenkint minden utánfizetés nélkül 2 diszes jutalomkép — Az 1874-iki évfolyam eddig megjelent számai még kaphatók.
— A „Franklin Társulat* magyar irodalmi intézetében következő uj müvek jelentek meg: 1.) Kis nemzeti museumnak 21 és 22-ik kötete, az első Csokonai Vitéz Mihály válogatott verseit, a másodi Franklin életének tartalmas leírását foglalja magában, irta Mignet s fordította De Gerando Attila. 50—50 kr. 2.) Jókai Mór munkáinak népszerű kiadásában a 77, 78, 79, 80, 81, és 32 szám alatt a .Kőszívű ember fiai" második kiadás, ára egy-egy kötetnek 40 kr. 3.) Tipray Jánosnak magyar és német zsebszótára. Tömött kiadás 50—50 kr. 4.) Verne Gyulának „Öt hét léghajón" czimü hírneves munkája. Utazás Afrikában. Ara 1 frt 20 kr. 5.) Az uj törvények gyűjteménye VI-ik kötetének II-dik füzete Szeniczey Gusztáv közlése után ; ára 80 kr.
— Kinevezések. A m. kir. igazságügy-minister a nagy kanizsai kir. törvényszékhez írnokká Rothmann Béla itteni törvény széki díjnokot nevezte ki. —Továbbá a vallás-és közoktatásági m. kir. minister az alsó-lend-vai polgári iskolához Wascher József keszthelyi községi tanítót a szépírás és rajz-tanítójává, egyelőre ideiglenes minőségben kinevezte.
— Bűnügyi tárgyalások a n.-kanizsai kir. törvényszéknél február 27-én: Len-kovics János és Tóth György ellen tolvajlás miatt, végtárgyalás. Előadó Gabelics Imre kir. törv. széki biró ur. — N ém e t h Ferencz rigyáczi lakos ellen, élet biztonság elleni vétség miatt, kir. táblai ítélet kihirdetése Előadó: Gózony Ferencz kir. tszéki biró ur.
— A déli cs. kir. szab. vaaut igazgatósága hogy minél inkább meg feleljen a magvar kormány intentióinak, ujabban szigorú rendeleietet adott a magyar vonalokon lévő állomások elöljáróinak ugy szinte a személyzetnek, hogy az utasokkal valamint a felekkel magyar nyelven beszéljenek, • a kik még e nyelvben járatlanok, köteleztetnek azt mielőbb elsajátitni, sőt a legszükségesebb kérdés ós feleleteket né-
met nyelven megtanulás végett kiadta; a vonatokon levő kalauzók szigorúan oda utasittatnak, hogy az állomások nevét s a vonat fenntartóz kodási idejét először érthetőleg magyarul s azután németül kiáltsák. — Dicséretet érdemlő eljárás. —
— Rablók! Pacsa-szent Mártonban egy jómodu gazda éjjeli nyugalmából szoba ajtaja dörörobölésére ébredett fel, 8 mivel néhány forintja készletben volt, megijedt s azt hitte, hogy rablók támadták meg lakásán. Kis ideig hallgatódzott, de az ajtaja zörgése folyvást tartott, sőt még az ablaka alatt dobogást is hallott Rajta tehát nincs veszteni való idő, pénze megmentéseről gondoskodand, kitekint az ablakon ha nem lehetne-e valahogy menekülni. De oh ! szörnyűség ott lát négy puskavéget, mint a rablók vállára akasztva képzelt. Erre kétségbe esetten kiált rablók vannak! mire felriadnak a szomszédok félreverik a harangokat s siet a falu fellármázott népe a megrémült-házhoz azon szándékkal, hogy elfogják a rablókat. El is fogták az udvaron ott talált két eltévedt szamarat.Ezek zörgése hozta izgalomba a megijedi családot s ezek által a falut.
| dezte fel. — A fővárosi bonlerardokat akácz-| fákkal fásitják be.. — Nagy-Váradon egy polgár pap barátjával egyszerre három ternót 1 csinált. — Hauck Minnie k. a. és Doppler t Ferencz iuvolavirtuoz is közreműködnek az Erkel ünnepélyen. — Budapeaten jan. hóban 965 gyermek született és elhalt 896 egyén, — MikóIstván csikszéki közbecsülésben állott főis pán meghalt.
Papírszeletek.
— Pajtás ! A tudomány iámét egy lépéssel slöbb-re haladott
— Elhiszem, éa miben ?
— át orvoai tudományban.
— Hogyhogy ?
— Az őrültség ellenszerét fedezték fel.
— Nekem ninca sstlkaégem reá.
— No per»se, mert már ninca mit elvesztened.
Vegyes hírek
— A Windischgrütz irodából most jönnek napfényre a nyomozó levelek, melyek az 1848-ki szökevényekre vonatkoznak .Ezekben Kossuth neje igy jellemeztetik: Tekintete büszke, megvető, gyermekeivel utazik. Ruháját nem lehet leírni, azonban mindenesetre választékos. — Mészáros hadügyminiszter : Alak ja méltóságteli, nyugodtnak látszik. — Madarász: Olyan mint egy közönséges czigány, gyorsan beszél, dühöngő természetű, de dühét le tudja küzdeni. — Nyáry Pál: Ruhája különféle, de leginkább a frakkot szereti. — Nagy : Hosszú lépéseket tesz és tőrt hord kabátja alatt.
— A nemzeti színház személyzete rendkívül díszes emléket készül adni Erkel Ferencz-nek, ki oly nagy érdemekkel távozik az opera igazgatói székből. Az emlék antik stílben készült nagy ezüst serleg ugyancsak antik domborművű tálczán,mely mindkettő a bécsi világtárlaton ki levén állítva méltó elismerést nyert. Ezeken kivüi diszalbumot nyújtanak át neki a színház tagjainak arczképeivel.
— Nagy konyhaszámla. Az udvari háztartásból a ,D. Ztg* a következő indiserét adatokat közli: A nemzetközi kiállítás tartana*, tehát hat hónap alatt felgyűlt konyhai számlára a fŐudvarmesteri hivatal egy millió kétszázezer for»ntot fizetett ki. Csupán kenyérre 80000 frt kellett. A legújabb udvari bálon nem kevesebb mint 5 mázsa „ezukorka" fogyott el; ebből meg lehet ítélni, hogy a buffetben még egyéb é« mennyi kellett.
— Különös pöre van a brazíliai császárnak. Ó fblségét szerény polgári gondolkozású és modern embernek ismerik nálunk is. Természetesnek fogják tehát találni, hogy nem akarta kifizetni egy portoi vendéglős szemtelen nagyságú követelését pár napi ott szállása fejében. A vendéglős bíróság elé vitte az ügyet és most ennek szava lesz döntő.
— Egy hittérítő összehasonlításokat tesz az európai 8 chinai szokások közt. melyekből néhányat közlünk. Európában az irás balfelöl kezdetik, s jobb felé halad tovább, Chi nában megfordítva. Európában czítromvizet isznak hűsítőül, Chinában forró theát. Nálunk a kitüntető hely a jobb oldal, náluk a bal. Az európai orvosok betegeinek az evést megtiltják, az ottaniak megparancsolják.Az európai, tisztelete jeléül leveszi fövegét, a chinai felteszi. Nálunk a gyászszin fekete, náluk fehér. Európai ember rettegve gondol a halálra, a chinai előre örüi neki, sőt ismerősök, rokonok, tiszteletük és szeretetük kifejezéseül koporsót küldöznek egymásnak ajándékba, mit becses emlékül szokás megőrizni, s fényűzési czikk gyanánt mutogatni.Maga a császár is örömmel gondol a halálra, s mihelyt a trónörökös msg-születik, siiját azonnal megásatja palotája alatt, koporsóját pedig mindenütt maga után viteti.
— Rövidhírek. A debreczeni Rákóczy -harang nincs öszhangban pályatársával, miértis ezeket utána kell igazítani. — Szathmáriné 25-óve8 jubeleumát marczius hó elején ünneplik a nemz. színház tagjai. — Bérezik Árpád 100 arany pályadíj nyert .Székelyföldón" czimü színmüve megbukott a nemz. színpad.— Vambéry Angliába utazik. — Nagy-Váradon a napokban menydörgött. — Királyné O felsége a budapesti szegényeknek 300 frtot adományozott. — A fővárosi főmérnöki állásra Incze György választatott. — Brassótól 6 mfdre Agostonfalva mellett kőszéntelepet találtak, mely körülbelől 25 millió mázsa kőszenet tartalmaz. — A német dunagőzhajózási társulat megkezdte az áruk felvételét. — Hugó Viktor „1793" czimü regénye magyar fordításban és megjelent. — A fővárosban mult héten született 264 gyermek elhalt 243 egyén. — A budapesti reáltanodák kerületek szerint neveztetnek el, igy az állami főreáltanoda VII ik kerületi elnevezés nyer. — „Közlekedés* czimmel uj postai szaklap indult meg. — Az igazi Sisai hegyet egy angol utazó dr. Beke közelébb fe-
— Eltalálta. Egy férj összeaördült nejével a a per patvarkodás után régre ily azavakra fakadt: „Te míg arra sem rag}- méltó, hogy az ördög elvigyen., — Csak méltóbb miut te élhetetlen, — felelt aietve a kelepelő nyelvfi házi kereazt.
- M. kiaasszony P. özvegyhez ment férjhez. A lakodalom után 8 nap tnulva elégfiletlenné lett, a midőn kérdezték baját , igy válaszolt „Mindig a*t hallottam. hopyha a nó udvari tanácaoaboz megy férjhez, nd-rari tanácanérá lesz; ha pedig azerkeaitSböz, axer-kentöné, a **ért azt hittem, hogyha özregyhez megyek, özvegynő leaz belőlem, a moat ágy látom, hogy keserűen csalódtam.1''
ran
Szerkesztői üzenet
1146. P. Oaáktormyán. Jövőre ia kérjük.
1147. T. J. 8*ombatheIy. Egyelőre betőltre
1148. H. Légrád. Válaazra ráérünk. Maikra nézve : nem lehet megvenni.
1149. N. Zs. Már megkéaett
1150. N. Péca ingerült gangon irt sorokat nem érdemeltük.
1151. 8. Keszthely. Lehetetlen; a ki figyelemmel olvassa Upunkat, láthatja, hogy halaaztáat nem tűrő közleményeket bor. Irányunkban tanuaitott figyelmét köszönjük a türelemje kérjük.
1152. V. F. Letenye. Becsei sorai következtében sxivesen várunk.
1153 T. A. Helyben. Bocaánatl becaea dolgozatát jövő azámunk okvetlen ho*za.
1154. G. Győr. Köszönet a figyelemért Mielőbb hozzuk. Többire magán levél ment.
1155. 8. Szeged. Helyea ! örülünk, ha ide jöaz. Hozzon latén 1
1156. Sz. „A párbaj" czimú helyea irányú czik-ket közölni fogjuk.
1157. M. Za. Budapest. Caak kéaőbb szólhatunk hozzá.
1158. P. Gy. Lapunkat f. évi marczius réeeie küldjük. 6 6
1159. A baksai bál leiráaát nem közölhetjük. Újra dolgozni nincs kedvünk, sem idenk.
1160. R. S. M. A .Tisza" banknál nyerendő ügynökségért közvetlen a győri vezérügynökséghez kell fordulnia. Igy volt a hirdetés ia. Közleményeit köszönjük !
1161. K. Veazprém. Tárgyilagoa hireket kérünk, a moat beküldöttet nem használhatjuk
1162. D. S. Budapest. Kéaőbb közölhetjük, mostanában lehetetlen.
Czletiszemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, febr. 24 én 1874.
Időjárás: derült tavasai. — Utak még nem javultak. —
Gabnaüzlet: Kevéa megjegyzendőt szolgáltat. — A buza utáni kérdezősködés iámét meggyengült. —
Roxa, knkoricza zab és büköny viselik leginkább a napi axerepet, éa árukat egyaránt képvi-selik. —
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Buza 8U—81 fnt 6.20—6.40, 82—83 fnt 6.45-6 80, 84-85 fnt, 7.30—7.45 kr. Rozs 76—77 fontoa konkolyoa 4.60- 5 trtig, konkoly ''nélkül 5.10.— 5.30 78—80 fnt konkolyoa 6.001-5.20. konkoly nélkül 5.25 -40 kr Árpa aerfőzéare 5—. 5.15— 30 kr. árpaetetéare 3.50—80—4 friig Kukoricza 4.80— —5 frtig Zab 2.30—. —. kr. 60 fontja Hüvelyeaek: Boraó 8.40 kr. Bab fehér uj 5 5 - 10 krig, ó 4.50 tarka bab 4.20—40 kr. Lencae 6 80 - 7.30 krig. Hajdina 4.30-70 kr. Hajdinakása 11—13 kr. itezéje. — Kölea 4 —4. 20—50 krrig. Köleakáaa 7-50—8 50 krig. Lenmag 4.—60—5 frtig. Leudekmag 4—. —±ÜO— krig. Lóhermag 29—30—31 frt bécai mázsája. Kendermag minden készlet nélküL Repcze tép 4.50—80 kr, nyári 4.5 0—4 frtig. Zaaboa büköny 3.80—90 kr. vámmázaája. — Malom vám Mischling 4—50—80 ki egéa* 6 frtig. — Buza-ocaó 1.40—60 krig. — Roza-ocaó 1—1.20 krig. — Ó-bor 9—12 frt uj fekér 4.40 —5.20 krtg. piroa 4.—4.10—4.90 kr. Schiller 3.80-
4 50 kr. Törköly-pálinka 24—26 frt, aeprüpálinks___
—. szilvalicza 28—30 frt alsó-ausztriai akója hordó nélkül, franco itteni állomáa.
Érték- ét váltófolyam február 25.
57. metaliqueB 69.65; Ó% nemz. kölcsön 74.10; 1860-ki ál ladaimi kölcaön 104.-;i>ank-részv. 975 —; hitelintézeti részvények 242.— ; London 111.60; magyar földtehermentési kötvény —.— ; te-nesvári földtehermentési kötvény — —;erdélyi-földtehermentési kötvény — ■ - ; borvát-slavon földtehermentési kötvény —.—; ©züst 105.25 ; cs. kir. arany 5,36.— ; Napoleond''or 8.9V/r
I
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos.
HSH5
fii
fii
Pránumerations-Einladung
auf den
r>
1277—2
^Ehestifter).
. Ks ist nicbt gut, d&ss der Monsch alléin sei."
Welcher Mann, d^m die treue, liebevolle Lebensge-fahrtin fehlt, welchea weibliche Wesen. das nach dern sárt-lichen, aufoptVrnden Beschütxer seufzt, fQhlen nicht die Wahrheit, die in diesen Worten d»»r Bibel Iiegt. Die Ant-wort ist kurx: Woher kommt es. dasa es jetzt so viele Un-verheiratete gibt? Es fehlte eben ein, von den edeisten reellsten Absichten geleiteter Factor. dessen Hauptaufgabe darin b^ttebt. die vielen von einander Fernstehenden zu-samraen zu brineen.
Der .HYMEN'' soll diesem schworgefühlten Mangel ab-helfen; er soll der SanHSlpinkt sein , auf dem sich allé Jene ein Rend^zvous geben und sich finden werden. die das Bittere des unheimlichen Alleinseins scbon durchge-kostet habén
Der HYMEN* erscheint seit 14. December 1873 jeden Sonntag in Wien unH Pest und entbalt ausser den Heirats-Antrigen Noveilen, Miscellen etc etc. und int ein gut redi-(firt»-8. v.im eriistesten .Streben geleiteteR interessant gehal-tenes Blatt. das die bewahrtesten Schriftsteller zu seiuen Mitatbeiter záült.
Man pránumeri''t mittelst PnstanweiBung : für ein Vierteljahr fl. 1.— , „ halbes Jahr „ 1.80 . w ganzes „ „ 3.— Wien, I. Farkring 2, l*trt, Badgazse 4 Wf Pránunnraiuma-Sammter erhalten 10% Habatt
A csikólegeltetési jog
Szrat-Komadonfejta
1874-iki idényre haszonbérbe adatván, a vállalkozni kívánók akár együttesen, akár magánosan alulirtnál f. évi szentgyörgynapig jelentkezzenek. - Egy csikótól 12 forillt a Laszonbér, mely összeg előre fizetendő.
1264-
DERVARICS JÁNOS,
földbirtokos.
A legfinomabb minőségű
Húsvéti Szilvórium
kapható
Pollak & Rosenberj;
o
kereskedőknél
1281 -1
Pályázat. *
Zal a-megye: Muraközben aisó-Domboru községben r. k. iskolánál egy altanitói állomás megürült, a melynek betöltése azonnal szükséges, évi fizetés készpénzben 250 f. o. e. községi-pénztárból, 2Va ölnyi®üzifa, csinos egy szoba szükséges bútorral ellát a fenti fizetéshez számithat 50 ft. privát jövedelmekre, a folyamodótól kívántatik, hogy nőtlen és hogy horvát és magyarnyelvben jártas legyen; folyamodványaik a képezde végzett okmányokkal legfölebb f. e. márczius ho 20-ig ezen iskolaszék elnökséghez benyújtandók.
Kelt Alsó-Domborun február 18-án 1874.
Az alsó-domborui 1278—z iskolaszék elnöksége.
Orvosi bizonyítvány
Wilhelm-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theára.
A axenvedo emberiségnek lényege* szolgálatot vélek tenni, midSn a kitfinS Wilhelm-féle vértiaatit<< tVeát kiválólag figyelmébe ajánlom.
Ez igénytelennek látszó eazköz a legjobb gyógyaserre ugy a bela6, mint min den ama külaS bajoknak, melyek többnyire romlett aedvekből erednek.
Itt Amerikábani terjedelmes gyakorlatom alatt elegendő alkalmam nyílott e theát alkalmazasba hoani éa mindig ''••ak háláa kövatkesmé-nyeket eredményeztem vele, különöaen a következő bajoknál :
a) a lélekzésl organnaokban eredett betegségekben; főkép a bron-chiák megazoruláaában. ba például a reggeli kihányáaok igen terhelők éa kínzókká lőnek. — Továbbá asthmaticai paaaaaoknál ; es esetben as eredmény kitünó volt.
b) Mindennemű gyomorbetegségeknél, mint gromoraxorulás, gyomor-görca, a romlott gyomorból eredő főfájáanál, bypochondria, gyomor-, seb- ét hyateríális szenvedéseknél.
c) Aranyéri bajoknál forróság, er5a ideg-, ia-, éa tagbajoknál, kfl-lönöaen pedig, ha az idegek altestazorulásban megdagadtak, a ilyenkor az erőltetéaben elszakadván, erőa vérzést okoztak.
d) Eredeti szívbajoknál (Kleppenfehlern).
e) typhiiis ét syphilistikus bajok minden neménél, főkép azoknál, a hol a kenőca-gyógyszerfélék hasba alkalmaztattak, * hol Jodkaliam hónapok óta eredmény nélkül vétetett be ; tehát üdült avphilisnél leginkább.
Esekntán a Wilhelm-féle vértiastitó thea Amerika gyógyasar-kincsét ia jóréaaben gazdagítja. —
New-York, asept. 16-án 1872.
Dr. Med. A Broyea, német gy-k. orvoa New-Yorban
8«renth-Street, 73 ax. néhai német katona-törxs-orvoa.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Az igazi Wilhelm-féle antiarthritis és antirheumatis vértisxtitó-szer csak az első nemzeti Wilhelm-féle vértisztitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam az újságokban kijelelt raktárakban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással
ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolási dij 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szer kapható : Nagy-Kanizsán: Rosenberg Ferencz és Lovák Károlynál; Zágrábban: Mittlbach Zsigmondnál; Kőszegen: Csacsinovits gyógyszerésznél; Keszthelyen: Rosenberg Emanuelnél; Kaproncán : Werl gyógyszerésznél ; Sopronban : Wrchovszky R.-nél; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógyszerésznél ; Szatmárott: Bossin J. gyógyszerésznél. 1214—6
Dr. POPP J. G.
cs. kir. udvari fogorvos
NÖVÉNYI FOGPORA.
Ezen fogpor tisztítja a fogakat ezáltal, hogy naponkinti használata mellett nem csak a közönségesen elhanyagolt fogkövét távolítja el, hanem a fogmázt fehérré is teszi és erósiti.
Dr. POPP J. Gr. bécsi cs. k. udvari fogorvos
Anatherin szájvize,
megóvja a fogtörzset, enyhíti a fogfájdalmat, megakadályozza a borkóképzódést és a szájból minden kellemeslen szagot eltávolít. Mint legjobb száj- és fogtisz-titó mindazoknak igenajánlható, kik mesterséges fogakat használnak vagy foghús fajdalomban szenvednek. Elgyengült fogak általa ismét megerősödnek. —
1239—1
Kaphatók: Vagy-Kanisaán : Belui Jósaef gyógys se., Boaenberg snfeld, Weliach, J. és Feaaelhoffer J. kereskedésében. — Pápán : ?*chepen J., Kessthelyen : Pfissterer gy ógysseréss, 8inger M. Weiss |A. Zala-Egerasegen : laóó F^ gyógysseréss. Kaproucsán : Werli gyógy-izerésa. Varasdon : Haltér gyógysseréss. Sümegen : Dorner Kajet. Szomjathelyen: Pillich Ferencs éa Rudolf gyógyaser. Határőrvidék! Ss.-Györ-röo; Fibic E. C. Vessprémben : Meyr Tusskau, ugy Guthard Tivadar i fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-iBeréuyben: Heisler gyógyas. Kalocsán : Horváth K. gyógysseréss. Kecs -|k em éten : Milhofer éa Machleid gyógyas. Pakson: Flórián J. gyógysz. IBörmenden : Horváth J.Somsenrend gyógyas. Kapoavárott: Kohn J., iBögl, Belua éa 8chrőder gyógyas. Ssegssárd: Brahaay gyógyas. — [Bonyhádon: KramoHn J. 8sigetvárott:Barwarth, Salamon gyógysz. — [Kaján : MichiUch 8t. éa Hersfeld fiai, ugy Hersog IgnácsnáL — Pécsett: lolnay W. éa E. 2iách, Sipőcs gyógyas. Kárádon: Zadubánazky gyógyaa. Marcsaliban: Kiss gyógyas. — Tolnában : Graff gyógyas. — Dunaföld-|rárótt Lukács gyógyas. — Ssent-Györgyön : Nöthig. — Alaó-Lendvsn: gyógyas. — Rohoncson: Simon gyógyaseréss uraknál.
Dr. HANDLER MOR
orvos- és sebésztudor. szülész és szemész
Sjógjit gyökeresen fényes és tartó- SlKer biztosítása mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az őnfertözénnek minden következményeit, úgymint:
magömléseket,
az ingerlékeny gyen^é^et, az ondofolyást, különösen a
tehetetlenséget
(1156-23) {elgyengült 1&rfieröt
2) húgycmófolyá*okat (még oly idülteket is), a oemaörésaek bnj«-^elcsufitásafbVn " maNWdrendÜ buJ«kórt minden alakjaiban
3. Hugrycsősztü£ülés©k©t,
4. fris és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást éa
az onnan eredő
magtalanságot,
5- börklfité»eket, °
6- a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizeléei nehézségeket
Rendel naponkint: délelőtt 11 6rMl l-ig és délatán r D 3 óTrá^1 és egte7 örátél 8-ig.
tfz: Lipót-város, nádor-tUcza 13. sz. 1. em. 14. ajtó sz.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógy-szerek megküldetnek.
'' v . .•
ídfej,-
• i iWT
Knkoricza-eládas.
Pénteken, márczius 6-án 1874. délelőtt 10 órakor Lakon afőherczegi igazgatóság irodájában
Wf" vkmMzsa Mkwfot* T*
mely 1873-ki saját termésű, árverés utján a legtöbbet ígerőnek fog eladatni.
Az árverezési feltételek kívánatra az igazgatóság irodájában megtekinthetők. Kelt LakOII, posta, vasúti- és távirdai-állomás: Baranyavár.
1283—1
a bellyei főherczegi jószágigazgatóság.
Ösztöndíj.
Ezennel közhírré tétetik, hogy Zalamegye nemesi pénztárából szegényebb sorsú nemesek részére
két tanulási ösztöndíj három-háromszáz forinttal
alapíttatott tekintet nélkül hogy a tanulók minő iskolában járnak.
A folyamodók utasíttatnak, hogy folyamodásaikat kellően felszerelve T fl a S 8 y Lajos alapítványi gondnokhoz Zala-Egerszegre, legtovább márczius végéig megküldjék. Kelt február hó 21-én 1874. u80-i
Wajdits~Józ8ef kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.