Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.34 MB
2022-11-15 10:21:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
279
494
Zalai Közlöny 1874. 018-026. szám március

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

18-lk szétm.
Tizenharmadik évfolyam.
íiSst^^-7-
^ Előfizetés ár: P
J eeeir X 8 frt- ^
íéi . . . • * a
segyeú éTK^J 3 * Egy szám 10 kr.
HWetéiek
6 hasábo«X-p«tiUorban
7, másodszor 6 • minden további •orárt 6 kr.
SYILTTÉRBE''N
loro&kmt 10 krert
;etnek fel. Kincstári illeték minden ] egye* hirdetőért külön ! SO kr. fizetendS.
A lap szellemi rétxer] Uletó közlemények I ízerretzuShez, —
injragi réaxét illető j <6tiemenyek pedig a ! aadóhoz bérmentve in-| -ezendók:
NAGY-KANIZSA Wlaasiesfciz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogad tatuak el.
Kézi
Kéziratok viasza nem küldetnek.
clóbb: „ZALA-SOMOGYI KÖZLiOlNT *
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a .,nagy-kaniztai kereskedelmi s iparbank", a ,2ala-Somooy gőzhajózási részvény társulat, ugy a .zalaegerszegi torna tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiiu kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő ''vegyes tartalmú lapc
Ú
Zalamegye monographlájálioz. *)
Mezriczky Péter ura „Zalai Közlöuy" 10-ik számában f. é. febr. 1-ról Zala megye inonographiájáról irtezikkében többek között azt is mondja; miszerint munkás polgártársainktól egy évtized alatt, egy századdal is bátrabb maradunk, hacsak a szent-gróthi, türjei, tihanyi, és német-ujvári okmánytárok őrei a kutatandók kutatására, és közlendók közlésére fel nem szólittatnak miként a Zalamegye monographiája érdekében feltételezett hazahsága, és hazánk ismertetésére terjesztendő tudományszeretete csorbát ne szenvedjen! sat.
Jólehet én ez előtt ötven évvel a nagy mélt. Batthyány nemzetség ifjabb, vagyis grófi ágának német-ujvári levéltárát, melyben számos szt: gróthi és türjei birtokot érdeklő irományok is léteznek, rendeztem : de megvallom, azokról specifice tudósítást adui már nem volnék képes, mert 1832 ben bpld: grófom Batthyány János halála után a levéltárát örököseinek átadtam, annyi évek után biz számos tárgyról megfeledkezvén, tüzetesen nem akarok avatkozni e nagy horderejű műhez. — Azonban mégis egyik tárgynak balleirását elhallgatni nem akarom, és ez Hunfalvy Magyarország, és Erdély czimü eredeti munkájának I-só szakasz lí-ik kötet — 337-ik lapján Felső-Örs helységének leírását illeti, melyben azt mondja, Felső Örsi helységbe — érvén, hol hajdan prépostság volt, mely már 1258-ban létezett, nevezetes templom köti le figyelmünket, figyelmetlenség csak
*) Igen örvendünk, midőn a tisztes aggkorban levők ifjúi inukká, erőtől lelkesedve a. megye monographiája érdekében kilépnek a nyilttérre. Elismerd* érért s köszönet a munkálatért! Sierk.
azt mondani, hogy hajdan prépostság volt; mert mai napig, is fenéll, a prépostság a Batthyány berezegnek védnöksége ak*t, melyet az idóben életben volt Batthyány Fülöp herczeg — volt prépost Niklesz János halála után, Köves János, volt enyingi plébánosnak, s jelenlegi prépostnak coníe-rálta* —
Mi kép került ezen prépostság a Batthyány nemzetség védnöksége alá? Kár volt tovább nem kutatni, mert nemcsak a templom régisége méltó a figyelemre, hanem a prépostság eredete is, melyet hajdani Örs nemzetsége közül egyike alapitott, kik közöl az elsó Ürs már 972-ben Magyarhonban Balaton, Zala, és Veszprém vidékeiben Árpád alatt vezérkedett-^
1230 ban Miske de genere Ürs volt fölső Ürsnek (most Örsnek) ura — ki a megromlott ósi palotát helyre igazította.— mely is Miske palotájának neveztetett. — Ezen palota az idók viszontagságai miatt omladékká válván, helyére néhai JSiklesz J á-nos volt prépost egy köfeszületet emlékül fel is állíttatott egy különálló csúcsos hegyecs-kén ferdén, ugy hiszem mai napig is fen áll? A prépostságot vájjon Miske. kivel az Ürsi ág kihalt, vagy annak örököse kóvágó Ürsi Mátyás de genere Ürs, — vagy tán még ezeknek eldódei alapiták ? nem tudni; elég hozzá, hogy Miske 1230-ban birta, Mátyás pedig még 1299-ik évben is fölső Örsnek ura volt.
1333-ik évben kóvágó Ürsi Miklós Batthyány Jánosnak Katalin nevű egyetlen leá: nyátvette nejéül, kivel is a Batthyány férfi ág kihalt. Miklós Batthyány Katalinnak, nemzette kővágó ürsi Györgyöt, kit Kis Györgynek is nevezték, s kit Zsigmond király Szabadbatthyány; és polgárdi tágos
birtokokkal megajándékozott, és Batthyány nevet felvenni megengedett, tíz által 1370-ik évben Ürs nevejinegszünvén igyjjött a többször nevezett prépostság a Batthyá-niak védnöksége alá, — mely a - folytonos törökháboruk folytán ismét pusztulásnak indult; későbben aBatthyányak Luther vallásara térvén, azzal még kevesebbet törődtek, míg a 17 században elsó gróf Batthyány Ádám ismét a kath. vallásra vissza nem tért, és a fölső Örsi prépostságot helyre állította, ezt azon kivül Fehérmegyében volt dinvési pusztával meggazdagitotta, azon kikötéssel, hogy a hányszor cz megürülend. a Batthyány grófi nemzetség Seniorja conferálbatja csak.
Gróf Batthyány Ádám a 17-ik században a sz.-gróthi uradalmat, melyhez az idóben türjei prépostság is tartozott, Hagyraá-siaktól megvásárolta, 1659 ben történt halála után maradott két fia, Kristóf és Pál között a Batthyány nemzetség két ájrra szakadván, az öregebb grófi ugy Kristóf után, ki utóbb hercz'' gi méltóságra emeltetett, lett a fölső-őrsi prépostságnak véd ura; — az ifjabb gróf P.il utáni ág pedig türjei prépostságot conferálta, melvet is Pál gróf 1672-ben Paodnezky Mihály rohonc/.i plébánosnak adományozta. — Ez uiáu minő viszálkodásokon ment át most nevezeit prépostság, bővebb felvilágosítást a csornai levéltárban lehetne szerezni, végre 1703-ban 2-ik Batthyány Ádám gróf országbíró, és Horvát országbánja — Schöllingen Ferencz pernekai prémonteéi apáttal egyességre lépett, melynek folytán a nevezett apát Batthyány grófnak lefizetvén négyezer forintot, és lekötelezvén a rendet, miszerint a Batthyány nemzetség fentartásaért hetenkint 2 sz. misét
évnegyedenként pedig egy requiemet szolgáltatni köteles lészeu, — Schöllingen Ferencz 1703-ban türjei prépostnak neveztetvén ki 1718-ig élvezte is, halála után többen bírták a prépostságot 1786-ig midón II. József császári rendelete folytán ez is megszűnt, és birtokai a vallás alaphoz csatoltattak. Végre 1802-beu dicső emlékű I. Ferencz császár és király által a prémontréi rend vissza állitatván, e pré-prostság a csornaival ismét egyesittetett. Visszaemlékezem, hogy Buday prépost életében volt szerencsém a türjei prépostlakjában többször megfordulni, és az ebédlő teremben néhai Gróf Batthyány Adám mellképét alatta levő falbani írással „Hagymásy transidavit, Batthyány resti-tuit" láthatni, utóbbi időváltozással azonban mind a mellkép, mind az aláírás elenyészett, ezután hihető Schöllingen apát részéről kötelezett szent misék is örökre leszolgáltattak, azon mondattal : tempóra mutantur, et nos mutamur in illis. Beati sunt possidentes. —
TÁRNOK ALAJOS.
Jegyzéke
a kholera járványban elhaltak árvái felsegélyezésére főispán ur Ö miitósága áltál rendezett tombolára adakozás utján beérkezett tárgyaknak 1874-ik évben Zala-Egerszegen.
(Folytat áj).
Lagler»Mariska úrhölgy, Kapolcs, 1 dohánytartó, 1 házi sapka hímzett. — Eőssy Juliska, Kóvágó Óra; 2 gyertyatartóra való disziték. — Eőssy Eszter, Kővágó órs, 1 dohány zacskó. — Eőssy Juliska, Kővágó órs, 1 lámpa táleza. — Plihál Horváth Gábriel, Kanizsa, 1 varró vánkos, 1 kötó kosárka selyemből, 1 tollnyél iróooal és tolltörülővel. — Szollár Fáni, Kóvágó Órs, 2 fehér kötény.
TÁRCZA.
Gróf Beleznay Luizának.
i
(A //.niai Közlöny* l.r>-ik számában hozzám cr.iinzett költeményére.)
Újra, újra olvasom én
Dalod, m»ly hon-szerd ne* zeng. •
Melynek minden kis betűje
Kemény mosolyától le>g. .. len? —
I
Hocy niéjt e szegény nemzetre Egy s/.ebb jövő hajnala vár !
A ilileléaod sr.o.:t perexében Jelenését l^tod is már ....
i
V*py tán, kebied''e oly fényes
Sugárt a* é.j nzórt adott, ,
Vigaszod hogy beragyogja A leáldoz i»>d<> napot? ..
I
Nem, nem t — dalod bűvös forrás. Melyhói elég egy eseppeca >e,
Hogv közönyünk lomha szörnye Ébredjen : muukára, t-ttre.
S a munka kérges kezével Épitxe fel a hajiokot, Hol egykor szép arany förtős J <U I é t ü n k angyala lakoU
t
S ha már ez ott, — puha ágyat Vessen azoa istennőnek,
Kinek homloka fényes nap
Szava iga* — szent törvények.
I
8 majd ha munka ás tudomány Egymás ölén hC testvérkin''
Kros dicső lesz e n e m z e t ,
Boldo gság benu, becsű let kinn.
A boa szem fi álnokság
A pártviszály zsarátnokát Ingyen szitja, — mert az ember Társában testvért ölel, s lát.
8 ejámbor nemzet szivére
M''ly puszta fészekként áll ma, Vissza tér a szétriasztott
Ős-bizalom gerle párja.....
S ba mosolygó egünk »latt
Már minden oly boldoggá lett Kebledben az üdv reszketőbb,
Lelked teremtői segített!.....
»
• •
Már szivem tiszta tükrére
Fényképezve betűd, dalod. S mely ott forró véremen élt A kétkedés néma halott.
8 hamviból egy önérzetes
Szelíd alak, a h i t ébred. Igézetes ajakával
Mit sug nekem ? — mondjam neke>l ? !
Nem árulás, — hisz nem titok
Vele a világ teljen el: A ii'' inzet, kinek oly lánya
MinS U vagy, nem veszhet el ! ....
QUOTH GYULA.
Egy elfeledett Írónő.
(RTegényea életrajz). (Folytatás.)
Mennyi idő folyt le azóta! . Mennyire két 1 lény lett az akkori és mostani Aissé! . . Szégyenében egészen elpirult a mostani Aissé, hogy ; azon időre emlékestetik, majd haragra lobbant j s arcza halvány lett, szerette volna megsemmisi- ; teni ezen vakmerő embert, hirtelen eszébe ju-
tottak a fekete orvos szavai, és mosolygott a^ előterjesztésre, sőt még örömmel fogadta azt.—
És csakugyan dalolt Aissé! Fölvette ismét igéző, festői ruháját, s a társaság zajos kiáltásai között jelent megamandolinual kezében, és dalolt szerelmet, de most már valódi érzéssel. — Elfeledte hogy hol van, azt hivé, hogy a máltait, látja ismét, és oly szépen dalolta ön-veraét hogy az orleansi herczeg elragadtatva szemlélte őt. De midőn a társaság zajosan ki vánta, hogy a szép dalnok köztük maradjon, a gróf hidegen, és határozottan kijei inté, liogy nem lehet, és Aissét vissavezeté ismét szobájába.
És midőn Aiasé egyedül m iradt, előbb föl s alá járt szobájában, átkokat szórva a grófra majd leborult a pamlagra és sirt . . De tnég sirnia sem lehetett, a szolgák hozták az étkeket, bort, szivart . . . É* Aissé megnyugodott lassankint, és örült, hogy egyedül lehetett. —
A gróf nagyon jól számitott. Az orleansi herczeg nemcsak hogy megvolt elégedve az estélyivel, sőt inkább Aissé szépsége, regényes fellépése annyira meghatották őt, hogy a legszívélyesebb lett a gróf irányában, az estély további folyamán csakis őt tüuteté ki, vele társalgott azért, hogy teljesen kikérdezz* a grófot Aissét illetetőleg. —
Es a gróf nem is cainált titkot Aissé élet történetéból. Elmondott annyit, nem mondha- '' tott többet, hozzá tevé,hogy ezentulAissé iskö- | rükben lesz, és szívesen fogja látni a herczeget. Nem azért volt politikus a gróf, hogysem a ! kedvező alkalmat elmulasztotta volna, sőt in-kább örvendve tett meg minden lépést arra, hogy a herczeget magához vonja. És a herczeg
már is annyira fogva lett, hogy az estély'' után nem volt nap, hogy a grófnál ne lett volna. — ! És Aissé közönyösen engedte folyni a
dolgot. — Teljesité a gróf parancsait, és a her-czeggel társalgott, sőt később, habár semmi vonzalmat sem érzett a herczeg iránt, szívélyesen |elbeszélt Jvele, ami p^dig a herczeget illeti, mindennap mélyebb vonzalmat érzett e szép leány iránt, ki ártatlau naivsága mellett is oly szép szellemmel volt megáldva, s elmésségével nem egyszer fegyverezte le a társadalmi hőst.
— Lassanként Aissé megszokta a társadalmi életet is, nagyon keveset kellett figyelmeztetni a grófnak őt, hiszen éppen sajátságos, a többi nőktől teljesen elütő modora, társalgása, természetes nyíltsága párosulva eszmeiséggel tette őt oly vonzóvá, regényessé, hogy kevés idő múlva,
— a hogy néhányszor a színházban megjelent,
— az egész Páris vele foglalkozott. De Aissét nem vakitá el ennyi fény, nem szédült el, miként rendeden a nők. Ugy tekinté e külsőségeket, mint melyeknek lenniök kell, s ha szobájába zárkozott ábrándjai között, visszavágyakozott a sziklák közé, hol egész benső világa létezett.
Három hétig minden uap ostromlásserelmével a herczeg s hullámzott körülte as imádók csoportja, s ő három hét óta fény kösött élve, mindennap várva kedvesét, nem hallott arról, egy szót sem, — kedélye gyakran levolt verve, a könyek lopództak szemeibe, szükséget volt körülte a zaj, a hullámzás, hogy a szórakozásban feledjen pillanatra. — Mégcsak a fekete orvos szavai nyújtottak vigaszt neki, a miket az távoztukkor mondott, de a mint a negyedik bét is eltelt, kínzó aggályok tornyosultak föl szivében, teljesen le tett hangolva, majd hoss-
— Diskay Josefa, Kővágó Ors, 1 rózsa „Ki-mezve rámával. — Fodor Lóri, Kóvágó Ors, 1 gyapot kosárka. — Czigány Károly né Kővágó Óra, 1 pipára való ti 11.. — Eösze Rózsa, Kóvágó Örs. 1 pipára való till. 1 virágtartó tálcza. — Borbély Irma, Kővágó Órs, 1 saál rózsaszín gyapotból, 1 sárga nyakkendő gyapotból. — Czigány Károlyné, Kővágó Örs, 1 nyakravaló gyapotból, 1 pár reggeli czipő készületlen. - Cséry Lóri, Kővágó Ors, l könyvjel?/). — Eös*y Rózsa, távágó Őre, 1 könyvjelző. — Ernszt Ferencz Kővágó Óra, l könyv-jel^. _ Fodor Lóri, Kővágó Óra, 2 vánkosra és ablakra való horgolás. — Ságváry Illona, Kővágó Órs, 1 pár harisnyakötő. — Ságváry Ida, Kóvágó Örs, 1 saál nyakra, 1 gyöngy tálcza. — Berecsky Máii. Kőv ágó Ors. 1 nyakkendő gyapotból. — Fodor Ilonka, Kővágó Ors, 1 óratartó. — Mezriczky Péter, Kóvágó Ors 1, ministereket ábrázoló kép. — Bárány Andrásné, Kővágó Örs, 3 kép. — Polgár Jánosné, Kővágó Örs. 1 üvegpohár eltörött. — Nagy Vinczéné, Kővágó Örs, 2 üvegpohár. — Beliagh Jánosné, Kővágó Ors, 2 üvegpohár. — Hirsch Charlotte, Sz.-Békállya, 1 diszvánkos. Eössy Eszter, Kővágó Örs, 1 pár pongyola czipő. — Polgár Izabella, Diszei, 1 pár hímzett papucsnak való. — Bárány Jolán, Diszei,
1 asztalkendő szoritó, 1 virág tálcza. — Rajky Lajosné^-FT-Ra^kj 1 asztalravaló diszítel^ I szivar tárcza. — Frankovicá Károlyné, Szt.-Mihály, 1 tálcza. —Skubhcs Nunkovics Paula úrhölgy,Gétye, 1 illatszertartó szekrényke illatszerrel. — Frankovics Károlyné, Szt.-Mihály, 1 pamlag vánkos. —vÍ£LJliiÍ^y Zíigmondné, F. Rxjk, 1 üveg p >hár, 1 gyutalartó. — Baán Kálmánné asszony, S^abar, 1 lámpára való disziték, 1 szivar tárcsa. — Merkly Antalné asszonyság, Szt.-Mihály, 1 üveg pohár, 1 kötő kosarka. — Kovács Károlyné, s/.rletett Stroh-mayer Izabella, Z.-Egerszeg. 1 czukortartó szelencze. — Szigethy Gi*ella kisasszony Z.-Egerszeg, 1 lábváukos. — H-^rt l.-ndy Károly nő úrhölgy, L. Tomaj, 1 kártya asztal. — Her-telendy íren kisasszony, L. Tomaj, 1 kártya prés. — Hertelendy Róza kisasszony, L. Tomaj, 1 üveg hordó 5 kis pohár aijávai. — Lövin-ger Friderika, Kanizsa, 1 dohány tartó. — Hencz Kóczián Malvin, Kanizsa, 1 dohánytartó. — Laky KrÍ8tófné asszonyság, Kanizsa, l zsámoly. — Botfy Júlia, szül. Zellinger, Kanizsa, 1 virágtartó. — Gelich Carolin, Kanizsa, 1 gyöngy tálcza. — Zadubanszky La-josné. Kanizsa, 1 szivar tárcza. — Barts Marié Ka nizsa, 1 lámpára való gyöng^ disziték.
— Vizlendvay Magda, Kanizsa, 1 szivar tárcza.
— Belus Emilia, Kanizsa, 1 pár himzett pongyola czipő. — Martinkovics Győry Vilma, Kanizsa, 1 himzett kép. - Gelich Carolin, Ka ui/su, 1 kötő kosárka. — Varga Iinréné I úrhölgy, Kanizsa, 1 virágtálcza. — Martinkovics Győry Vilma, Kanizsa, 1 varró vánkos.
— Hencz Kóczián Malvin, Kanizsa, 1 varró vánkos. — Varga lmréné. Kanizsa, 1 asztaldíszek. — Dauscha Oltóné, Kanizsa, 1 tálcza gyapotból. — Oroszváry Lujza, Kanizsa, 1 kötú kosár. — Blau Eugénia, Kanizsa, 1 virágtartó tálcza, 1 falravaló fogas. — Leszner Her-uiin, Kanizsa, 1 hamu, és gyújtó tartó. — Chi-nyoráuy Gézánó, Kanizsa, l virágtartó tálcza.
— Vclansics Jánosné, Kanizsa, 1 női kézi kosár. — Babóchay Carolin, Kanizsa, 1 toll töriilő, 1 album. — Gelich Emilia, Kanizsa, 1 virág gyapotból. — Vagnér Hermin, Kanizsa
szabb ideig elzárkozott betegnek nyilvánítván magát. A berezeg jött mindennap, ha a szobába nem juthatott, szerelmi leveleket küldözgetett. Szenvedélye elkábitá őt, és titkot sem csinált belőle, úgy, hogy az egész város tudta szerelmét a szép töröknő iránt, s a hölgyközönség irigységgel nézte Aissé bánatos, halvány alakját, ha a színházban megjelent.
Aissé csak a máltairól akart hallani, csak annyit legalább, hogy él, hiszen a legsúlyosabb beteg voltaz, mikor elhagyta. De bár mennyire törte fejét, hogyan láthassa őt, hogyan tudjon valamit, minden körülmény ellene szegült. A fekete orvos nem jelent meg, és nem is izent semmit. Aissé pedig nem bízhatta senkire legféltettebb titkát. Lassanként gyűlölni kezdé körét, hite megingott az orvoshauis, nyugtalan lett, de még ez is szerencsétlenségére vált, mert a herczeg most még inkább ostromlá.Egyszerre azonban megváltozott Aissé,a herczeget többször kitüntető, kedvezett neki, csak azért, hogy rábírhassa őt arra, miszerint egy vadászatot tervezzenek a gróf ami birtokán, hol a vadászlak állt. Aissé, mint fuldokló, egy nádszálba kapaszkodott ezen tervébe, és nem tágított. A gróf, ki a herczeg által az udvarban nagy előnyben részesült, a legszívesebben teljesité a herczeg kérelmét, és kitűzte a vadászat napját —
Vájjon mit csinált ezalatt a máltai, s az orvos ? —
A máltai halálos betegségéből, az orvos lankadatlan buzgalma által teljesen felépült. A sebek, miket a kiálló sziklák okoztak, nem voltak oly veszélyesek, mint inkább a nagyfokú meghűlés. A sebek már begyógyultak s ő még mindig az ágyban feküdt. Midőn teljesen
1 asztali disz. — Blau Eugénia — Kanizsa 1 folltörlő. — Belus Emilia, Kanisza, 1 szivar-tárcza. — Barts Mária, Kanizsa, 1 lámpafedó.
— Blau Eugénia, Kanizsa, 1 óra vánkos. — Gelich Emília, Kanizsa, 1 tűtartó. — Csizmadia Adel, Kanizsa, 1 vánkos. — Oroszváry Lujza, Kanizsa, 1 varró vánkos. — Martinkovics Győry Vilma, Kanizsa, 1 csengetyü huzó. — Laky Kristóíné, Kanizsa, 1 női munka kosár, 1 porczellán tintatartó. — Hegedús Józsefné, Kanizsa, 1 szivar és óratartó. Vidos Ilka, úrhölgy, Lenti, 2 fafaragvány. — Kuthy Lukács ur, Kapolcs, 2 kép. — Sohár Jánosné, Kozmadombja, 2 pohár. — Soliár Anna kisasszony, Kozmadombja, 1 zsebkeudő. —Vasdényey Lajos, Kozmadombja, 1 szivar szipka. — Kreiner Teréz, FakoB, 1 pamlag vánko*. — Leránt lika és Mariska, Szt. László. 1 pár pongyola czipő. — Békesy Marcsa, Letenye, 1 falfogas.
— Hayden Csempesz Vilma, Letenye, 1 bársony dohány tartó. — Récsei Teréz, Letenye, 1 arczkép tartó. — Vésel Anna, Letenye, 1 gyapot asztalteriió. — Kállivoda János, Letenye, 1 szivartartó. — Kohn Samu, Letenye, 1 szőnyeg. — Dóry Antónia kisasszony, Zalabér, 1 virágtartó. — M. Gr. Pejacsevits úrhölgy, Zala bér, I díszes üveg, 1 szenteltvíztartó, 1 függő fakosár, 1 virágtartó asztal. — Kohn Samu, Letenye, 1 tálcza. — Remete Gizela, Z.-Egerszeg, 1 virág tálcza. — Szigeth-vári József, Z.-Egerszeg, 1 baba bábból. — Skublics Isabeila, Keszthely, l török dohány-tartó szelencze, 1 dáma arany óra, 1 illatszertartó album, 1 czukortartó szelencze fából. — Gleiman Györgyike, Keszthely, 1 kicsiny falfogas. — Veltner Lujza úrhölgy, Keszthely, 1 nagyobb íalfogas. — Gálba Emilia, Keszthely, 1 Íróeszköz, 1 levél nehezék, 1 illatszertartó skátula, 1 nyakkendő, 1 szivartárcza. — Király Vilma, Keszthely, 1 visitkártya tartó tálcza, 1 szappantartó skátula, 1 kis czukortartó szelencze, 1 ivó pohár, 1 album, 1 házi sapka. — Gyulai Gaál Atala, Keszthely, 1 kosarka fából, I füles kis üveg pohár, 1 ékszertartó, 1 óra vánkos, 1 virágtartó. — Kay-ser íren, Keszthely, 4 virágtartó, 1 coinpótos tál. — Preisach Hermin, Keszthely, l gombolyagtartó. — Presach Ernest, Keszthely, 1 tü vánkos. — Lessner Lujza ,Tapolcza, 1 iromány-tartó. — Arvay Lajosné asszony, Tapolcza, 1 szivartartó. — Gombás Jánosné úrhölgy, Bekeháza, 2 virágtartó vasa. — Gombás János ur, Bekeháza, 1 török pipa szárral. — Csutor Zsuzsán na kisasszony, Salomvár, 1 házi sapka, 1 virág tálcza. — Csutor Imrénő asszonysága Salomvár, 1 diszes nagyszerű album. — Csutor Lina kisasszony, Salomvár, 1 asztal terítő. — Háry Vilma kisasszony, Z.-Egerszeg, 1 házi sapka. — Háry Irma kisasszony, Z.-Egerszeg, 1 szivartartó. — Kummer Gyula, Z.-Egerszeg, 1 ezukor diszitmény. — Ismeretlen. Sz. Gróth, 1 visitkártya tálcza. — Szeider Teréz, Csány, 1 kendő tartó fal fogas.— Talabér Zsigmondné, Sárszeg, 1 üveg pohár, *1 asztalkendő szoritó, 1 szí var tartó. — Kafka Katalin, Kanizsa 1 pohár. — Veszter Berta, Kanizsa, 1 evő eszköz tartó, 1 csöngetyü huzó. — Manhardt Berta, Kanizsa, 1 illatszertartó. — Csertán Emilia úrhölgy, N. Apáti, 1 csöngetyü, 1 album. — Csertán Emilia úrhölgy, Ns. Apáti 1 szivartárcza, 1 női kézi táska. — Hajmásy Istvánné, Ola, 1 viragtartó tálcza. — Névtelen, 1 függő, és broche. — Neubrun Ignácz, Z.-Egerszeg, 1 Kossuth album. — ifj. Isoó Fe-
vis8zanyerte öntudatát, azonnal levele után,tudakozódott, de midőn megtudta, hogy az orvos azt elküldé az illető helyre, sőt Máltába is meg-irta a lovag betegségét, melyre a válasz tetszés-szeri n ti szabadság élvezetével ruházta föl a-lovagot, — ez könyek között köszönte meg az orvos buzgalmát, de majd szomorúan mondá neki: hogy kár volt megmenteni őt a haláltól.
A fekete orvos kiszámított minden perczet arra, hogy megismertesse a helyzettel a lovagot. — Napok, .. . . hetek egy vagy két alkalmas órájában történt ez . . . A lovag gyönge volt nagyon, az orvos karjára támaszkodva tett sétákat az erdőben, megtudta azt, hogy hol van ő, kinek birtokán hogyan került ide. . . de Aissé-ról még szó sem lett. ... Később azonban, midőn már elég erősnek érzé magát arra, hogy egyedül járkálhasson, majd lassan — lassan vadászott is, akkor beszélt az orvos Aisséról, körül keringve előbb a dolgot, kiszámítva azthiven, hogy elviselhető hatásokat ébreszszen föl. Nagy psycholog volt az orvos ... A máltai minden közlés alkalmával örült az uj felfedezésnek, arcza lángolt, szive dobogott . . . tudni vélt sokat, annyit, mennyit csak kiván ez életben, de az orvos ugy tudta előadni a tényt,hogy való és látszat, öröm és szomor vegyültek össze közlésében, igy elérte azt, mire számított.
— Te nem vagy ember, te több vagy a bölcsnél is ! — kiálta föl egyszer a máltai beszélgetés közben — te gyógyszert adsz még szavaidban is! —
Midőn apró kétséges tételekkel előadott az orvos mindent, a máltai nyugodtan, éa ábrándozva mondá neki:
— Te sokat tudsz orvos, engedd, hogy
: reneznó úrhölgy, Alsó Lendva, 1 himzett kép. 1 pár pongyola czipő. — Svastics Roza úrhölgy, Korpád, 1 látogató jegytartó. — Ramasetter Vinczéné úrhölgy, Sümegh, 1 házi sapka, l " pamlag vánkos, 1 hozen: roger. — Hertelendy j Kálmán ő mólt., L. Tomaj, 1 ezüst aufsatz. — j Szabó Jolán, 1 himzett tálcza. — Öaabó Berta, 1 fakosár. — Szabó Ida, 1 lámpa födő. — Molnár Victoria, 1 függő kosár. — Juhász István ( urtiai, István és Lajos, Z.-Egerszeg, 1 varró . vánkos. — Nagy Károly ur, Andráshida, I iromány tartó hímezve. — Bogyay Elvira, Su iu»g, l pamlag vánkos. — Ismeretlen, Sümeg, 1 varró-váukos. — Szűcs Magda, Sümeg, 1 szivartárcza. — Plosz Irma, Sümeg, 1 óratartó hímezve. — Ismeretlen Sümeg, 1 fénykép ráma. — Takács Laura, Sümeg, l k-rszék vánkos. — Hetyey Isabeila, Ukk, 1 oratartó. 1 asztal disziték, 1 illatszertartó. — Háczky Aranka, Cs. Rendek, 1 diszvánkos, 1 ékszer tartó. — özv. Hertelendy Lászlóné, Vind. L ik, 1 ékszekrényke. — Pataky Mariska, Keszthely, 1 toillette tükör. — Botka Jánosnő Hosz-szu''falu, 1 ékszertartó, 1 gyufa és szivartartó. Gorzó Endrénő, Hosszú falu, 1 virág tálcza. Sporzon Gizella, 1 himzett ruha fogas. — Spor-zon Pál, 1 gazdasági könyv. — M. Nóvák Ferencz ur, Csány, 6 ozaonázó ezüst kés. — Deák Mariska, Tárnok, I virág tálcza virág tartóval. — Vörösmarty Gisella, Köveskálla, 1 virág tálcza. — Vörösmarty Teréz, Köves-kálla, 1 csinált virág üveg pohárral. — Györffy Jánosné, Köveskálla, 1 pár pongyola czipő. — Veisz Lőrincz, Esztregnye, 1 üveg gyertyatartó. — Rozenberg Josefa, Kanizsa, I üveggyöngy tálcza. — Oesztreicher Mór, Esztregnye. 1 virágtartó.
Zala-Egerszegen, 1874. február hó
CZUKELTER JÓZSEF,
m. ssámvevó.
Helyi hirek.
— A itagy-kanizsai főgymnasium muzeuma részére Tárnok Alajos ur egy tengeri rákot (astacus marinus), Varga Imre alezredes ur pedig egy példány elhullott barna kucsfőd, majomfajt (cebus apella) adott. Fogadják köszönetünket szíves tigyelmökért.
— jKét nyugalmazott kapitány febr. 23 án délelőtt, gyermekeik a folytatva nejeik bőbeszédűsége miatt összekoczczanván, tettleges bántalmazás fejlődött ki s egyiknek arczán mély kardvágás ejtetett, orvos által mielőbb összavarratott ugyan az arezbőr, de sokáig íog szenvedni bele. Ez eset közbotrányt okozott Nagy-Kanizsán, annyival is inkább, mert mindkét tiszt magasabb műveltségűnek s egymás iránt bensőbb barátságban levőnek ismertetett ,
— Többszőr felszóllaltunk már az igás lovak túlterhel te tése miatt, de ugy látszik a rendőrség nem jár el szigorúan e barbárság megtorlásában. Febr. 24-én délelőtt a Csen-gery-utezában két gyenge ló után oly nehéz teher rakatott, hogy egyik ló megszakadt s az utcza közepén adta ki páraját.
— ELÓnapok óta halomban hevernek a főutezán összerakott sárdombok, kiváncsiak vagyunk, meddig türetik még meg. Mi bátrak vagyunk azt tanácsolni, hogy az Eötvös-térre kellene hordatni, hol jó talajt képezne s az
atyámnak nevezzelek, hiszen ugy sincs nekem. Te regényeket beszéltél nekem, ón tudom, hogy az igaz, és azt is tudom, hogy nem igaz, most kérlek beszélj nyíltan, én nyugodt leszek. . .
Csak ezt kívánta elérni az orvos. Most már tisztán elmondta a tényt. Elmondta a »róf alávaló tettét, el Aisse szerelmét, szóval mindent élethűen az utolsó betűig.
És a máltai nyugodt maradt. Nem nyugodtság volt az mit ő érzett, hanem inkább olyan tett, ő egész testében, mintha az érzelmek megmerevedtek volna benne, u angyalt szeretett, és az ki előtte állt, bukott angyal volt! . . Nem ejtett ki ajkain egy hangot sem, az orvos hasonlag, bevonult szobájába, a máltai átví-rasztá az egész éjt, meredt sz; mckkel, az őrületként hevert pamlagán, és csak sóhajok törtek föl kebléből. A mint igy őrjöngött bensőleg amint az érzelem hurok az elpattanásig feszülve voltak keblében, a halvány világú terembe belépett az orvos, szótlanul leült a pamlagra, megfogta az ifjú kezét, aztán a mély érzelem hangján kezdett vele beszélni. És amint beszélt, miként a haldoklóba tagonként jő vissza az élet, ugy az ifjú is felrázta magát álmaiból, szemeibe könyek jöttek, ráborult az orvosra, és zokogás között susogá: Mindenképpen szeretem őt, de most inkább szavaid után. Egy nő, ki öntudatlan bűnökbe merült, ha midőn öntudatát visszanyerte, angyallá lesz, ... az nem is lehetett bűnös soha!. . .
A orvos is szivéből örült. Nagy és vonzó vonásokkal ecsetelte Aissé alakját, ártatlanságát, áldozatkészségét úgy, hogy a máltai szivéből kihalt minden keserv, és lelkesülten mondá az orvos nak :
oda ültetendő fák gyors növésért kiválólag szolgálna.
— Zala- Egersxegröl irják lapunknak: Az idei farsangi vigalmak „árapály"-ja az emberek sziveben, a jótékonyság kellemi''* s boldogító öntudatán.ik , nem . mint náskor a búbánat nyomainak, hátra hagyásával csendesült le; — az idén, szükölködóink földjet '' termékeny ité, és a legdusabban minden remé-ny únket tulhaladólag. Petiig az 1873 mostoha, minden embert egyaránt ostorozott «:vben, alkalma zhaíó az írás szava: .Ha szegény v^y, ne táúczolj!" Bár ezen szomorú lecikejfóioti, u^ v látszik a gazdagabbak is rellektáluak, de szem beu, a járvány okozta anyátlanok és özvegyeket keserűen sújtó ínséggel, hála a gondviselésnek, hatálytalan maradt. Hanem ezen körülményben, haladó századunk az embereket a testvéri szeretet lánczával szorosan összefüzé,
a sziveket nemesítő jó szellemének müvét nem szabad félreismernünk. S ennek kifolyása az, hogy városuuk közöuségo a testvér s emberbaráti szeretet kötelmei teljesítése mellett, az erszényt igen érzékenyen laposító édes — keserű élvek közepette, egyéb közérdekű jótékony czélokról sem feledkezék meg; áldozat-készsége a tudomány szent oltárára is kiterjedt.— Ugyauis erről, — illetőleg polgárságunk a jótékonyság iránti kimerithetlen hajlamáról, a már bizonyára közlött torna és & megye-gyülés alkalmávali rendezett országhirü fényes bál és tombola után közvetlen — a farsangi saisont bezárólag január 16 án Czit''rak János ur állal a helybeli felépítendő polgári iskola javára adott polgári bál fényes sikere,— a mennyiben liX) o. f. kiadás mellett 290 o. f. tiszta jövedelem mutatkozván fel, elismerésié méltólag tanúskodik. Áldás nemes törekvéseire! Fel ül fizettek: tek. Isóó Alajos 1 frt öO kr. lek Iaóó Ferencz 2 fri 20 kr. Keszeldorfer Mihály
1 frt 60 kr., Hajmásy István 60 kr., Ruzits Károly 1 frt, Udvardy Ignácz 60 kr., Douászy Ferencz 60 kr., Rageudorier Alb., 50 kr., Orosz Pál 60 kr., Dr. Gresz 1 frt, Bozsán Emil 1 frt 20 kr., Skublits István lfrt 00 kr., EUenstádler
2 frt 40 kr., Mozor 50 kr., Svastics Be nő 3 frt 20 kr., Skublits László 5 frt 20 kr., Rageudor-fer Samu 50., Bersek 40 kr., Hideg József 40 kr. —
— A Kis-konuiromi táuczvígakmi leírásában nyomdai hibából Sólyomi Mariska k. a. neve kimaradt, mit ezeunel kiigazítunk.
— Sümegről írják nekünk: Tekintetes Cseh László iskolaszéki olnök ur, a sútneghi r. k. 11-ik oszt. iskola javára saját költségén szerezte meg a természetrajzi ábrákat. — Fogadja a fent nevezet tek. ur e nagylelkű bőkezűsége és jótékonyságáért hirlapilag is, mint az ez osztályt látogató tanulók, és a tanitó hálás köszönetét.
— Kővágó-Eőrs febr. 24-én Is 7 4. Kedves és nagybecsű ajándékot nyert kővágó-eörsi evang. Anyaegyház, illetőleg iskolája n legközelebbi napokban. Czigány Károly ügy -véd ur oda ajándékozta, iskolánkkal szomszédos m. e. 800 □öl beltelkét, iskolakerté alakítás végett, hogy az iskolás gyermekek tanóráik közben, a járványos gyermekbetegségek ellen is testi üdülést, s egyúttal a tornászat, kertészet és fatenyésztésben gyakorlati ismereteket nyerhessenek. — E kedves ajándékért midőn nyilvános hálám adóját készséggel lerovom, teszem azon óhajtásommal: Sok ily ügyvédet az egyháznak !Eösze István esperes-lelkész.
— Éü szembe állittom magam a világgal. A mit a világ, a közdivat erénynek tart, az előttem semmi, mit egy erkölcsi alappal s igazságérzettel bíró egyén szemben a világgal helyesnek tart az előttem erény ! . . Az egész világra tekintve fájdalom fog el, de ha szemeimet elfordítom onnét s bensőmre, e kis világra tekintek, öröm fog el. . . Most is ez a kis világ szab törvényt elém, és ón Bzeretek úgy a hogy bensőm augja, nem a hogy a világakarjaj ! . . Majd a grófra tértek át. A lovag indulita tetőpontját érte el ez ember ellen, — Megölni őt! kiáltájörült dühhel, és midőnaz orvos nyugtatni kozdé, hidegen mondá: „Ha büntetlenül hagynám azt, ki megsemisiteni akarta azt, kit én mindennél jobban szeretek, akkor bebizonyítanám azt, hogy nem szeretem Aissét! Tudom én jól, hogy „megbocsátani mindent* isteni erény, de ón ember vagyok,s végzek emberül." Hadd őt nekem orvos, vagy ölj meg, akkor nem ölöm én meg őt! 1 ! . . .
A lovag elszántan tekintett az orvosra, mintha minden rábeszélésének ellent akarna állani. De a kis fekete orvos a helyett hogy lebeszélte volna őt, büszkén fölegyenesedett, hátrasimitá fürtéit, • tüzes szemekkel, ökölbe szorított kezekkel, a legnagyobb izgalom között mondá: „Te megfogsz engem előzni tudom, mert ón is megöltem volna őt, még csak egy hónap az élete !! . .
A lovag megborzadt a mint az orvosra tekintett.
GOLENICH KÁROLY.
(Folyt, köv.)
ugyelo.4"
_ Egy szent-andrásl ember mcntbo
az ott levó vendéglőbe étkezni, a rendelt étel elköltése után oda szólítja a vendéglőst ós fizet. A mint ez számítja a fizetendőt, szemébe ötlik hogy a vendég elébe tett evő eszköz nincs ott mit azonban kevéssel előbb neje vett el onnan) H vendéglős a számításhoz mondja eszczájg is volt, a vendég azt gondolta valamely ételről van szó, feleié, nem parancsoltam azt,nem ettem iuáat, mint pecsenyét, tehát csak azt fizetem.
— ÁlUttegészség ugy. A „Zalai Közlöny- 10-ik számában a helyi hirek sorozatában hozott állategészségi állapotra vonatkozó közleményre hogy Csé b i községben (lövöi járáa) a szarvasmarhák nagy számmal hullanak ! hiteles értesítés folytán a t. gazda közönség megnyugtatására jelezhetem. hogy a nevezett Csébi községbeu csak — l éves) borjuk rósz ápolás, gondviselés, telelés következtében részint majméiel^ ben, résziut tüdőbajt>au, hullottak el, s igv ott a szarvasmarhák között semini nemű járványos 8 ragalyos természetű kóreset, még-kevésbbé marhavész tünete nem ész-lel'', e tett. N Kanizsán febr. hó 2tí-án 1874. Maar Nándor megyei állatorvos.
— Csáktornyáról következő sorokat vettük. A „Zalai Közlöny- idei 16-ik szamáoan közölt csáktornyai tudósítás a valósadtól anuyioan tér el, mennyiben Pecsornik Jauos iákoiaszeki elnök ur által a tantestület tiszteletére reudezett estélyen, Bója (jergdy előob zalamegyei most Budapest fővárosi kir. tanfelügyelő urat a házi ur maga köszöntötte fel s t. Moinár Elek iskolaszéki elnök ur csak az altalanos lelkeskedéssel fogadott fól-kőszöntesnek tavirati közlésével volt megbízva, mely tavsürgönyre Bója Gergely tanfelügyelő ur következő lekötelező levellel szíveskedett válaszolni: — Tekintetes ügyvéd és lskola-szeki Elnök ur ! — Hozzám küldött igen becses távirati tudósításából örömmel értettem, hogy az általam oly hón tisztelt iskoUszéki elnök t. Pecsornik Jáuos urnal a tanítók tiszteletére estély tartatott, s hogy ezen alkalommal rólam megemlékezni kegyeskedett. — Ezen tudósítás legédesb öröm-és iegbeusőbb hálaérzettel tölte el szivemet. — Fogadjak kérem ebbeli kedves emlekezetökért forró köszönetemet. —
* o»
Eu önöket, kik irántam még most is oly megtisztelő indulatul viseltetnek, feledni aohasjm fogom. — Muraköz kedves emieke áldás közt él lelkem mélyében s igeu boldognak fogom magamat érezni, ha ezen drága vidéket, hol az őszinte burátság u hazafisag érzelmeitől lelkesülni tanultam,—ismét láthatom. — Esedezem kegyeskedjék átadni baráti és hazafiúi üdvözletemet t. Pecsornik János urnák, a tanügy többi lelkes pártolóinak az általam ben-tőleg szeretett tanitoi karnak kik Muraköz Bi-rdülő fiait és leáuyait, jó erkölcsben hazafias s honleányi szellemien nevelni s képelni buzgólkodnak. — Továbbá igen becses emlékezetekbe és szíves hajlamaikba ajánlván m;igainat kiváló tisztelettel maradok t, ügyvéd s elnök uruak, Budapesten, február hó 2Ü an 1874. hón tisztelő barátja Boja Gergely s. k. budapesti tanfel-
— A Franklin Társulat kiadas^ban ingjelent llugo Viktor legújabb regénye: „ 1 ivó, vagy: A polgári háború." A vi laghirü regéuyirónak e müve, melynek megjelenését Európa össze sajtójb hetekkel előbb, a legnagyobb várakozást keltve, hirdeté, 12 nyelven egyszerrej eleut meg, s hogy a magyar kiadás bátrabb nem maradi a többieknél, az a Franklin-Tarsuiat érdeme, mely e czélból nem sajnálta meghozni a tetemes áldozatot. Meg Jelenése nálunk is eseményt képez. A hazai sajtó kivetel uelkül a k-goagyobb magaszulás-saJ szi>l rola, s ami csak ritka müvekkel szokott megtörténni, majd minden lap bő kivonatokat közolt belőle néhány nappal ezelőtt, s már e kivonatok mindenkit meggy őzheltek arról, hogy e regény a lángeszű s utólérhetlen kép-zelmü költő egyik legnagyobb alkotását képezi. .Mutatványt mi is közlendünk.A magyar fordítást A 1 d o r 1 xnre és György Aladár ismert nevü íróink eszközlék. A három kötetes mü igen csiuosan van kiállitva s ára 5 frt.
fiW Olyan egyéuek, kik lakásuk ót Mdékukról, hibátlan irt adreszokat állítanak össze, melyért juialmat kapnak, szíveskedjenek bérmentes német levélben >1. H. 1000 llnni-burgba poste reMante.8 nap alatt fordulni.
— „ A* Anker« 1874-ik év január havi üzletkimutatása. — E hóban a társulatnál be-nyujtatott osszeseu 357 bevallás 722.583 frt lisztositandó összeggel, és pedig: 244 bevallás :> >1.906 frttal halálesetre, és 113 bevallás 220. <il7 frttal életesetre. — Kiállitva lőn 241 köt-ény 424.381 frttal halálesetre, ós 138 kötvény LM2.72G frtul életesetre; összesen tehát 379 kötvény (357.107 frtul. — A havi bevétel volt 108.319 írt halál eseti dij, és 119.735 frt. betételekben, összesen: 228,055 frt., haláleseteké™ pedig kifizetteti: 49.055 frt.— A tárbaság működése kezdetétől fogva halálesetekért kifizetett 5.241.428. frt, és az 1873-ik túlélési társulás (Associatio éredménye)726.577 írt volt, mely összeg 732 tag közt aránylagosan felosztatott.
Vegyes hirek.
— Egy eredeti képviselő választási beszédet Urtott közelebb egy követjelőlt Ohio államban. „Polgártársak !" mondá ő, „én tudom, hogy ellenjelöltem igyekezni fog minden hibáimat és bűneimet előttetek fölfedezni; de miután ez hihetőleg oly időben feg történni, amidőn nem lesz módomban egynémely valótlanságokat, — melyek a legjobb akarat s a legjobb czél mellett is ellenem felhozhatók — megezáfolni,annál fogva: miután már jó tulajdonaimról beszéltem, ezennel nyilUn hibáimat is be akarom vallani. En tehát két embert öltem meg; gyámleányomat minden vagyonában megkárosítottam. A szomszédállamban nem is szabad mutatnom magam, mivel lótólvajlás miatt akasztófára ítéltettem. Most tudtok rólam mindent, és ha az én ellenjelöltem büuro^Lsommal jönne elő, akkor tudhatjátok velem hányadán vagytok.
— Egy amerikai rekbim-ról tesznek említést a lapok, mely szerint egy new-yorki szerkesztő előfizetőinek igéri: hogy ha két dollárral előfizetnek, akkor minden negyedévben egy hirhedt gazember képét kapják, húsvétra tavaszi kabátot s Iván napra uj kalapot: az előfizetők haja minden 6 hétben megny iratik, ők ma- | gok a himlő ellen beolutnak ; ki 3 évre fizet | elő, halala esetében pompás halotti jelentést, i egy koporsót vagy hat ezüaw kanalat kap. Auch <
— Műkedvelői előadás lesz a folyó hó első | napjaiban a várszínházban, jövödelme a kolera- | árvaház ea a nőiparegylet javara van szanva. A közreműködők főrangú hölgyek és urak, köztük ^róf Gyürkyné, Keglevich Bélasat. színdarabot s zenekölteményeket adnak elő, köztük gr. Zichy Géza „Zách Klára"-ját is. Elsőrendű páholy 25 frion, másodrendű 20-on, zártszék ötön és négyen lesz kapható, s előjegyzéseket gr. Szapáry Gyuláné (Buda, szentháromságtér,
a belügyminiszteri palotában) Tisza Kálmáuné (egyetemi utcza 2. sz- a.) s a Rózsavölgyi-fele mukereskedés fogad. (Hat a n.-kanizsai műkedvelők még mindig a nyugalom háborithattan álmát aluszszák?...)
— Bankó hamisítás. Tolnamegye simon-tornyai járásához tartozó Hidegkuth, Gyönk és Szakadáth községekbeu 3 hamisított lOfrtos bankjegy forgalomba hozaUla miatt Kocsis József nagyszokolyi földmives a járás szolgabirája által január 24-én letartozUtván, ezen alkalommal nevezettnél 2 ötven frtos, a házánál eszközölt kutatás alkalmával pedig még 2 tíz és 1 ötven forintos hamis bankjegy, különféle festékek es ecsetek uláltatuk. A tettes a gyönki kir. járásbíróságnak átadatott.
— Rövidhírek. Brcznóbányán nagy tűzvész dühöngött. — Tatrangi Sándo.- Uzon-ban (^Háromszék,) volt öreg Bzékely káplár egy népiskola építésére 24 hold szántót s 12,000 db. cs. kir. húszast adott. —Csacskó Imre kir. curia legfőbb itéljSszéki osztályának birája meghalt. — Kecskeméten Mocsáry Lajos egyhangúlag megválaszUiott országgyűlési kőpvi-se1 <5vé. — A ministerelnök ugy hangzik, hogy királv ő felsége hazatértekor lemondását beadja. _ Marnus 15 ét a főváros féuyesen fogja megünnepelni. — Edclsheim Gyula báró, Magyarország uj katonai főparancsnoka Budapestre érkezeit. — Bock Ernő a természettudományok és az orvostan jeles népszerűsítője, közelebb hunyt el. — Lovasberényben katonák és polgárok kózt véres verekedés történt. — A berlini urakháza elfogadu a polgári házasságról szóló törvényjavaslatot.
Papírszeletek.
— Mi az oka, — kérdé ogy kiaaszony barátné-játol — hogy a távirdatiszt urak mostanában oly igeu nősülékenyek ?
— Mert ran elég idejök arról gondolkozni — volt a felelet
— Két fiatal ember beszélgetett, kiknek egyike, ha argumentálni kellett, mindig a tettlegességhez folyamodottt. Egy itben ez utóbbi taglejtésekkel közeledett barátjához.
— Távozz kérlek — mondá amaz — mert gorombaságodat messziről is eléggé ismerem,nem srllk-ség közelebb jönnöd.
— Hogy nevezik a hírlapok azon eljáráaát, midőn képtalányok megfejtésére hívják fel az olvasókat, s ba valaki nem csak megfejti a talányt, de bíráló nézeteit is kapcsolatban el8adja — agyonhallgatják?
Kérdezd meg a a8zékesfejérvártól.u
— Csakugyan megnósfilsa barátom ?
— Meg ám, még pedig mielőbb
— Már látom, hogy a te eszed is elmeut, holott okulhattál volna rajtam.
A na^y-kanlzsal takarékpénztár
1873. évi üzletforgalmának mérlege.
TARTOZIK.
frt. kr.
Kötelezvény számlának . 1.110,259 —
Váltó .... 138,834 —
Klőlegetéii „ (értékpapírokra) 30,033 —
Hutor .... 1,540 —
Értékpapír .... 13,900-—
Házbirtok „ 87.<»ll-69
Kintlevő kamat .... 23,625-78
llázbér hátralék „ 46827
Ndgy-kaiiiziai és vidéki- srgélyző egy-
letének ..... 1,000 —
Pénztár t»záinláuak ;ké«zpénz clőlét) . 26,88<V60
1.434.458 35
KÖVETEL.
arany frk. frt. kr.
Részvény tőke számlától . . 3(),OO0 — Osztalék szám. ifel nem vett
osztalékok ... 70944
Betét bzám. . . . 1.804.318*86
Betét arany és frankokban sí. ö47»/4 8*> 4 825 49
Betét kamat s*. . 38.<»5119
Tartalék-alap sz. 9.643 10
Átmeneti mérleg kamat sz . 15,030*98
Nyugdy-alap sz. . 6 473-76
Iskolai ösztöndíj ««. . . 40 —
Adományozási sx. . . 1,062 14
Köitség sz (kezelési költség ) 3.182 34
Vegyes számlatói 60 6<J
Kiucstári százalék „ 6U 96
llazjö védelmi , 6.004 22
Állam kötreny-azelvéuy . 883 50
Részvény t«ke kamat* . 2,100-—
Veszte Meg és nyeremény, _l2,0l2"C8
847''/4 850 1.454 458 35
Történeti naptár.
Máczius 1. 1456. Kr. e. Mózes halálozása. — 1849. Bem győzelme Medgyes és Kapusnál.
r 2. 1835. Ferencz császár a király halálozása.
„ 3. 1407. A kunok egész Magyarországon vámmentességet nyernek. — 1853. Noszlopy és társai, Pesten kivégeztettek. — 1858. Bajza halálozása. — 1860. Gr. Széchenyi Dob-lingben kimotoztatik 8 levelei elvétetnek.
„ 4. 1173. UI. István, magyar király megmérgeztetek. - 1849. A horvát bán megtagadja az elűzött magyaroknak a visszajöhetést Horvátországba.
„ 5. 132Ö. Nagy Lajos, m. király születése. - 1687. Carafa 30 bakót fogad s Eperjesen az elsó lenyakazta-tásokat eszközlé. — 1849. Damjanich szolnoki győzelme. — 1850. Báró Bémer László, püspök, akasztófára ítéltetik.
„ 6. 909. A magyarok Altöttinget pusz-titák. — 1480. Mátyás király Pet-taut és Radkersburgot elfoglalta.
, 7. 1351. (Nagy Lajos úunepólyei be vonulása Budára.
Nagy-
Hivatalos placzi árak
(• Kanizsaváros piaczi biztosától. Na^y-Kanizaán, 1874. évi február 25-éu Gabona-nemnek : alsó austr. mérő szerint Buza 87—90 font 7.60 kr. 85—86 font 7.25 kr. 83-87 font 7.25 kr. Rozs 74—78 font 5.50—26 kr. Árpa serfözésre 68—70 font 4.80 kr. Árpa etetésre 4.50 kr Zab 2.26 kr. Rep-cae —.— kr. Lásztnemfiek : bécai máaaa szerint. Liszt legfinomabb 18 — kr. Zsemlelisxt 16 — kr. Febér> kenyérliszt 13—kr. Fekete kenyérluzt 10 — kr Búzadara 18 - kr. Rizs 16 — kr. Hüvelyesek : alsó austr. mérő szerint : Borsó 9.—kr. Hab 5.60 kr. Len-cac ít.50 kr. Köles —. kr. Hajdin* vpohA»k) 5 — kr. Kukoricaa ó.— kr. Burgonya 1 60 kr. Hua : bécai font szerint. — Marhabus 28 kr. — I>i*znóhus 32 kr. Jnlihun — kr. Borjúhús 30 kr. Zoirfélék : bécsi font sseriut Disanóxsir 50 kr. Marbazsir 60 kr. Szalouna 46 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj .>6 kr. Stearin-gyertya 65 kr. Faggyá-gyertya 32 kr. Bor: alaó austr. akó, 40 pint szerint. Ó-bor 12. — kr. Ujbor 6.— kr. Sör: alsó-austr. sör akó, 42 pint sxeriut. Legmagasabb 7.— kr. Legalacsonyabb 6.— kr. Tűzifa: bécai öl, 36 büv. bosszú szériát. Bükkfa 14. — kr. Tölgyfa 10.— kr. Kőszén egy bécai mázsa szerint 70 kr. Faazén egy mérő 70 kr Bécai mázsa szerint széna 1.50 kr. Szalma-zsup 1.— Napszám: egy férfi élelmezéssel—.— kr. élelmezés nélkül 1.— kr.Egy nő élelmezéssel— .60 kr., élelmezés nélkül —. kr. Egy gyermek élelmezéssel —.— kr. élelmexés nélkül —.— kr. Árpakása mázsája 20 frt (P. H.) Pap Ferencz.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, febr. 2S án 1874. Időjárás: borús, nedves. — ^ Gabnaüslet: — A multbeti hetivásárok csekély élénksége egyedül a muraközből behozott néhány száz mérő fcukoriczának tulajdonítható. Egyéb uemek rsak a szokott lanyha módon voltak képviselve. A helybeli fogyasztás számira ama kukoricza hamar vevőre akadván, e czikk múltbeli árát minden változás nélkfil megtarthatta. —
Az üzlet egyátalában csendes, a szállítás igeu csekély mennyiségekre szorítkozik. —
Finomabb búzákra csekély kés/letek mellett számos kérdezősködés tétetik. Finomabb —*erfuzésre alkalmas — árpára megrendelések már kimaradnak mintán a szükségletek részint fedezve lévén, további vevésoktől a rendkívül felszorított ár mellett — gyárosaink tartómkodnak. —
Rozs pórgazdáink részéről kenyérnek nagymérvben kerestetik és vétetik s ismét 5—10 krral emelkedett, — Készletek fogyu k —
A borüzlet sem öltött ezideig kedvezőbb szint, ft a következő hónapokra még további árcsökkenést várnak. —
Seprű pálinka valódi minőségben még nemi kerül a kereskedésbe, ezt csak néhány hónapra — a borok lefejtése után — várjuk s ára körülbelül 23-26 írtra mehet. —
Alsó-ausztriai mérő szerint: - Buza 80—81 fut-6.20—6.40, 82—83 fot 6.45 -6 86, 84-85 fnt, 7.30—7.45 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.65- 5.10 krrig, konkoly nélkül 5.16.— 5.30. 78—80 fnt konkolyos 6.10—5.25. konkoly nélkül 5.30 —45 kr Árpa serfőzésre 5.—. 5.15— 30 kr. Árpastatéars 3.50-80 4- friig Kukoricza
4.80— —5 frtig Zab 2.30—. 40. kr. 50 fontja Hüvelyesek: Borsó 8.40 kr. Bab fehér uj 5- 5- 10 kric ó 4.50 tarka bab 4.20—40 kr. Lencse 6 80 -7.30 krig Hajdina 4.30- 70 kr. Hajdinakása 11—13 kr. itexéje — Köles 4-4.20—50 krrig. Köleskása 7 -50—8.50 krig.
Lenmag 4.—60— 6 frtig. Lendekmag 4—. —4.20— krig. Lóbermag 29—30—31 frt bécsi mázsája. Kendermag minden készlet nélkül. Repcze téli 4.50_80
kr, nyári 4.5 0—l frtig. Zabos büköny 3.80—90 kr. vámmázsája. Malom vám Mischling4—50—80 kr.
egész 5 frtifc. — Buza-ocsfi 1.40—60 krig. _ Rozs-
o««ó 1 — 1.20 krig. — Ó-bor 9—12 frt. uj fehér 4 40 —5.20 krtg. pír,* 4.-4.10-4.90 kr. schiUsr 3.80— 4 50 kr. Törköly pálinka 24—26 frt, seprüpáUnka— -. szilvalicza 28-30 frt. alsó-ausztriai akója hordó iiéikfll, franco itteni állomás.
Sümegh, február hó 19-éo, 1874. Buza 6.80 7 — kr. Rozs 1.80 — 5. —kr. Árpa 4.20 —4.80 kr. Zab 2.40 - 2.45 kr. Kukoricza 4.80— 90 kiJrÜe
Burgonya 1.80-2 frt. kr. Bab .__kr''
Hajdina —.---kr. Marhahús 26 kr. Borin-"
hus 26 kr. Disznóhús 28 kr. Juhhns — kr 8zalonna — kr. Ujbor akója 4 80 —5.50 — kr. Óbor akója
12.-14.— kr. Sséua m. —. _ _ _ ._ kr
szalma m. — frt. Keményfa öle 13 -14— frt! kr.—
Martint l-től martina 7-ig. 1874.
Hó- és heti-nap
Katbulikus naptár
Protestáns naptár
3
utj.
5) K. és Pr.''Er. A szőlőmunkásokról. Mátó xX —Ó Ev. Luk XVIIL 10—14.
Vaiáritp
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szomb*t ''
D 2 Remin.
Simpücius
Kumgun
Tbeophil
Kusebius
Frigyes
Aq Tam.
D 2. Anto. Januaria Gunda Kázmér
Eus.-bius
Frigyes
Felicitás
H
a
A*
»m
a
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
MyUttér.^)
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a tnely felnőtteknél és gyerme kéknél 50 szeresen raegkiméli az árát. — Kiró nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, tor >k , lá''.ekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokbói, a melyekbúi ki vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
Mióta pápa fi szentsége a zamatos du Barry Rovarebeiére használata által meggyógyult és sok orvos és kórház határát elismerte, senki sem vonia többé kétségbe «zen zamatos tápszernek erejét; egyszersmind idézzük j.zon betegségeket, a melyeket gyógyszer és költség nélkül eltávolít: gyomor-, id&g-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakliártya-, lélekzési-hugyhólag és vesebajokat. mell betegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvételt, köhögést emé<stbetetlenséget, dugulást, hasmenést , álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lázt, vértódulást, fülzsi bongást, ájnlást és hányást még a terhesség folyamatában is, hashártyalobbot, mélakőrt. soványodást, csázt, kösz-vényt, sápkórt. — Kivonat 75,000 bizonyítványból ^yógyitásokról, a melyek minden gyógyszerrel da-czoltak
73,877-ik bizouyitvány.
588. Wieoerthorgasse, Budán 1872. febr 28.
Huszonnyolca napig élveztem az Isten által küldött dn Barry Rev&lesciérejét. Ezen isteni természet adomány kétséges helyzetemben rajtam csodát művelt, a miért nem átallom ezen gyógytápszert a szenvedő emberiség valódi jótéteményének nevezni. Ezen pompás Revalesciére egy igen veszélyes tüdő és légcsőnyáktól, szédüléstől és mellszorulástól szabadított meg, a melyek minden gyógyszerrel több éven át daczoltak. Ezen termé-szetadomány ezek ntáa a legfőbb dicséretét érdemli és a szenvedő emberiségnek legjobban ajánlható.
Köller Flórián, cs. k. nyugalmazott katonagondnok.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhszelenczékben l/t font 1 ír. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt, 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészér- 1 frt 50 kr., 24-r« 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp-
által, Wien, Waltöschgasse Nr. 8.,
K.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában : Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz;
"Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Jóssefnél; Szekes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temesvár tt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta, utalványra vagy utánvétre.
•) E rovat alatt közlöttért felelősséget atim
Tállal
Szőlővessző eladás.
Gróf Deym Nándor urL.-tomaji gazdaságában többféle fajú szőlővessző eladandó, ezere 5 frl. 1287-1
Utolsó posta Tapolcza, Zalamegye.
WAW.
Pályázat.
Zala-megye : Muraközben al3Ó-Domboru községben r. k. iskolánál egy altanitói állomás megürült, a melynek betöltése azonnal szükséges, évi fizetés ké<zpénzben 2f>0 f. o. e. községi-pénztárból, 2Y? ölnyi tűzifa, csinos egy szoba szükséges bútorral ellátva, a fenti fizetéshez számithat 50 ft. privát jövedelmekre, a folyamodotól kívántatik. ho^y uőtlen és hogy horvát és magyarnyelvben jártas legven; folyamodványaik a képezde végzett okmányokkal legfölebb f. e. marczius hu 20-ig ezen iskol»szék elnökséghez benyújtandók.
Kelt Alaó-Domborun február 18-án 1874.
Az alsó-domborui i278_3 iskolaszék elnöksége.
A legfinomabb minőségű
Húsvéti Szilvórium
kapható
Pollak & Rosenberg
kereskedőknél
1261 — 1
Frische Eier
regelmássig wöchentlich zu liefern, Qesucht. Cassa wird bei Ablieferung in Pest bezahlt. Preis-Offerten mit Aufgabe der Referenzen befördert sub Q. N° 336 die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in Ham burfl.

Pránuraerations-Kinladung
auf df-n

H Y M E N
u
1277—3
(Ehestifter).
„Es ist nich: gut. dass der Mcnsch alléin sei."
Wrlcher Mann, dem din trpne, liebevolle Lebensge-faiirtin f.-hlt. welches vroiblichc Wesen. rias n&ch dem zárt-lirlien. aufopfarnden Bcsckducr seufzf, füblen nicht die Wahibcif, die in dieson Wort^n der Bibel liegt. Die Ant-wort ibt kurz: Woher koramt es. dafs es jetzt 30 viel* Un-verhoir&tete gibt? Es fehlte eben ein, von den edelstei^ reelUten Absichten geleiteter Factor, dessen Hauptaufgabe dario besteht, die vielen von ein&nder Fernstehenden zu-sammen zu brinR»*n.
I>er „HYMEN'' soll diescin schwergefübhen Mangel ab-helfen; er soll der Sammelpunkt sein . auf dem sich alle Jene ein Rendczvous geben uud sicki finden werden. die das Bittere des unheiinlicben Allein&eins sebon durebge-kostet habén
Der HYMEN" erscheint seit 14. December 1873 jeden ^onm.ig in Wien und Pest und enthált ausser don Heirats-Antrágen Novelien, Miscellen etc etc. und ist ein gut redi-pirt s. v..m ei nstc-ten Strebcn g''-leiti-tes interessant gehal-tenes Blatt, das die bewahrtesten Sclirifutcller zu seioen bt-iter záhlt.
Man pránuuieri''t mittel<ít Postanweisung : für ein Vierteljahr fl. 1.—
halbes Jahr
1.80
„ ^ganzes „ , 3.— Uien, I. Parkring 2, Fext, Batlgruute 4.
Prinnmerations-Sammler erhalti''.n 10% Iiabatt.
Ajánlható mindenkinek!
ki szép
női rnhakelméket
jután3-os áron vásárolni ki
van:
Hamburger Adolf
diratára ttalete PEST,
uri-utcza 1-sö szám, Párisi ház.
Hinták bárhová ingyen éi "bér-mentTe küldetnek és megrendelések utánvét mellett gyorsan eukötftltetuek. "T
v .. ,

% 4
Versenytárgyalási hirdetmény.
A nagyméltóságú közmunka-és közlekedési magyar kir. ministerium folyó évi február hó 9-én 22117 — 1873-ik sz. "''-n kelt magas rendeletével a tapolcza-nagy-kanizsai államut balaton-magyarodi ut-mesteri szakaszán a Zala folyón lévó53-ik számú meg-károsult jármashid helyreállítását 4297 forint 66 kr.-nyi költségösszeggel engedélyezte.
Ezen építési munkálatok vállalkozás utján leendő eszközöltetésének biztosítása tekintetéből az alulirt hivataliroda helyiségében a szóbeli árlejtés kizárásával csupán írásbeli zárt ajánlatok felett folyó évi uiár-czius hó 23-án délelőtti 10 orakor a megrendelt versenytárgyalás megfog tartatni.
A szabályszerűen szerkesztett, jól bepecsételt alulirt hivatalhoz czímzett írásbeli ajánlatok, melyekben megemlítve legyen, hogy a versenyző az engedélyezett költségösszegböl hány százalékot enged el, — számmal és szóval tisztán írva, — hogy eme építkezésre vonatkozó részletes feltételeket ismeri és magát azok
pontos megtartására lekötelezi, megérintve — 50 — kros bélyeggel, és az engedélyezett költségösszeg után számítandó 10 száztolijával, mint bánatpénzzel ellátva és a borítékon ajánlat a tapolcza-nagy-kanizsai állam-uton levő 53-ik számú helyreállítására jelezve a fentebb kitett napig és óráig annál bizonyosabban benyuj-tassanak, minthogy később érkezett vagy az említettek szerint nem írott és fel nem szerelt, vagy feltételes
— ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Tájékozásul megemlittetik még, hogy a magas ministerium fentartja magának azon jogot, miszerint az ajánlott vállalkozási összeg mennyiségétől eltekintve, eme építkezést azon ajánlattevőnek engedi át,
— kibe az eddig tapasztalt pontoságróli meggyőződése után a legnagyobb bizalmat helyezheti.
Eme építkezésre vonatkozó müvelet és részletes feltételek alulirt kir. mérnöki hivatal helyiségében naponkint a hivatalos órákban betekinthetók.
A magy. királyi mérnöki hivatal.
ZaLA-EGEESZEGEN, 1874-ik évi február hó 20-án.
1286—1
HáztartiUolibnu nélUtllOzhctlen
közhasznú vegytani készülékek.
A szobapadlók önmaga be ; eresztéséhez .jiokiinütt *géljc ríjrtj*
Wi.chia W padló-fény pépje k5s4pnagy
»±ra nobanik ílepeoű.5 dobot frt L '' MtlUr F. C. mon(chonc-p<pj« , nagyobb
d«b 1 frt 1 50. '' Kaillen a Tta»sk-pépje, l fn''e dobot frt 1.30. '' Kitlian A. ttzohnpndló nl*pm#ifája frt l-SO <■». fén jl»k k-raésgAja frt 1 30, fo!y»-kony ül»potb»n r»n • LwinilUU*.
Knü»n A., folyfkonj- p&<ll(V-Tlu<kr 1 fontot Öreg :6 kr.
^^rtékony féreg, bogár, egér, patkany sat. irtó-szerek n»»(ryBroriíáei főraktára:
Ri«» Gnumioo patkány , «r«r, mesei vnkmidok «* iT«hk*fftHrt«.
r Ksere, p!*h-dobo* atuitáas.I frt 1J0. . Kii. Oottnun polo«ka-irt6-folyitd«ka.
'' ífZ'' V roymr''rt*"i>orm« OTepcJboB « kr
ArföZ .S1 ^ ^IM^J^ ^Oh-émemft-j elz<=>, IrótentÁk
_BTP5C#* *> b..........rtrrr Marking: t.k 4 kr Jetollne frt :
Wifaer nereaMlrfe : jelxSteaUt. alplabí taoot ut uru''ma»<5 , frt t-lo Elcnyf«t<< fentit • titkot lrr»lesA»hei, ii kr. K«k le-vélMly«f*4 teate 15 kr , finom fehér tonto IS kr, lacfinomibb carmln- teatn :o k r Friuck refertn.kl vonata, iri frt I Kitaní m&aol^-tenta. SS 66 kr. Viola kék lrótenta, U kr AalUakék IrC teafa, 44kr. Allaarta lr«teata,iO,SOkr
Bútorok 8 egyéb tárgyak felfrissitésehez
Kai''Un lakkja, fcat«tt. nem f*ayax«tt bátorok aádkoaarakxat m4 , 1 fontot ftr*g frt t
Witchia fényesítő pépje Maynttt bato-roibox 80 kr
Xftller T. folyékony féayesitöje «aj»-:*tt batorokuoz kr.
Xui< IC. nnirerxAl-lakkja 60 kr.
Wa^n«r GAntbor flrnlixn »S kr.
Folyékony enyv és itünő ragasztó-pépek
tr felyékeay eayve, boai W axitmény. 50 kr.
Warner fri.fr folyékony enyve.Si és65 k r •lle klancbe a frald l>aia*alla,«owr Menti al Cement 50 kr Ba«aaa«ét< Yamon Lajoatdl Ifi kr. Cement>Ceraml qae 6 kr. Amerikai nolr«raAI-rr naeat 55 kr . kitflnfi racant6a>orak t''-riv pnrcsallka , Qtoj , kriftily . a^yac, t^JUk ár iryak aat. axiaArm.
y lnt«tieide Vicát." legjobb párisi rovartrté-> «*er, OrejeMkben 90, 44 <-a 75 "
. '' . n a . 1. a___a_. . . .... _ —
i — ~- » -'' aw, %o ra 10 kr.
, Baaer 4a fia molylrtö folyadéka 40 kr.
BzobafUstölök e
tm*
ü -• ------•/^r^.rtkák
w .. fS»«ölA-a»«plr tS «r. Tal«dl oretfeKM tIk 4''ikr Ltbla (sokafO*UI6
enaencxlAJa ajkr. frt 1 40 Kan de vle Ue Larande 90 kr . lajfiaomabb frt 1 40 I>ealnfeetlo Fiald W kr Tlolapor,
fokernoiaft k6s4, eaotnagja »j b.
;Kitűnő pecséttisztitó-szerek
'' Brttnner . féle peesét - rla » *a 50 kr aqaa ar«mnttca 8o kr . anrol peesét-essencsla 70 kr. Loyknm M. peesét-vlM Sí ir. phen 30 kr. kenuin tó kr Illatos epe-pecsét t Inti tó szappan *5kr. Graa-extroetor ktxiyíka.-k 40 kr , eacrl-volr t»ntof.)tok eliatolitiaira. SO kr
> 50 kr. frt L Klr&lyi 1
, töI6-por60 kr (''a«U14^ycrtr4Ml , Ü" kr Pfistö.A-papír «5 *r. Tal
Ércznemúek tisztításához
I^boaa H.-WU Bl-n <Tarraat pnr . kitfiaft pá-
ríoi •sftit»14 itxcr, doboza frt 1*. Oakey angol axOittuOraa uappaaa, 5é kr. S traa b ét ía ««<U I n eaa A* 11 sstl tApora 15 k. Kiamtea F esü«11 isstlVb polydl, dbja 5kr. Niarntaa kltOnó paral «rcalirfyak réssé re , laTa''-ekboa 5 kr. nagyobb caomagok baa 10 kr. ker-k dobosokban. 10, 15 4a >0 kr. Prágai ttssttté kA, 6 U 10 kr Ntarvaab4r4k «tftttaaa&«k tiaxtitáaábos, 1
frttrf! 1 frt 50 k ig Rossdatlast. rti(raay.ajagl*pí batánSOkr. Miller f axlcouja acsMárák 4a íegy»erek
roztdati^li ti»ititi»ahox. 1 tégely 80 kr. ''ráncaié rossria ellen 4»4 sslr, 75 kr Vuirol késtIsr.t U4-dea*kAeskak, 50 kr,'' 1 dobot tUstltó-por boszi 60 kr.
Kwizda állatgyógyszeret
aestltatlo Fiald, lorak ásására írt l.«. -orn«abarri markaper, oeonsgja 4t
é«Mkr ...
f.rAaltA tAplUék lorak 4a narkák r4as4r«,
caomagja 30 kr, 1 ládácaka S ö-t. ■iertéspor, eaoaagj* 63 kr. ''^ágypor báai ssArnyasak résére,
caoaagja kr. lintya-lakdaesok aa ebkdr 4a
ellaa. katalya trt 1. Pnta-ken6es, dobét trt

Kitűnő fogtisztitószerek.
alSaia de Boatemard illatot forpépe 55 ir. l)r. Pfefferaaaa fagp4p« frt 1 86. Popp J. G. nfirény-fogpora 63 kr, artn-therln foffpépje frt l.tS, aoatkertn-SK&Jrlae trt 1 40. inatherln-ssAJ rls a rákkos cziasett gy 6g i
tár Ml Bíciben, 40 kr. Dr. Fab«r H. K. Utftní íogpora .Pvritaa* frt 1 Dr Mathe Kabin fogpora frt 1. Trea Hagli.cb forpépe M kr, elalaatiéj-
fegpora 40 kr. Palletiar M. J rai^di ortonttnje frt »tí
Különfélék. -
hloMN páriii kenAeae a tydkaaemeh
klirtAaAra, 85 kr. ing. tyúkssem-karikák, ttatO* SS kr,
te^ydagvaatokosk 50 kr. ryúkssem-r&spolyok, >5 kr. rydkssem-kések, 65 krtdl 1 frt 90 krig Cacboa-aromatlsé'', e léleksáat tái«, do-
nymzago: elUrolitd Ubdaceok, 50 kr. Xaodya Xaklaca . rOgi }<kír* , ra)64i aagol
gy«rmek.fogfy4ngT4k, frt I. Hayr-üye, A bt W. legojabb, teijoMC ártatlan
knjfestóssere ataaiUtaa!, frt 3.50. Maczu^ky dlótaéJ-késsUlctel , a aegtartlt bajnak asfike. barna vagy fekete ttiae tímx*-nyaréeére:
Uié-olaJ. barna áa fekete hajkot. 1 4a t frt. DlA-ken^es, barna 4e fekete bajbot, frt 1. DI4>klT«Bat, as5k«, barna 4a fekata bajnál
r&fft&a hatÁ frt 3.
H
— Anyák különös figyelmébe ajánljuk GEHRIG tutTénk berimi l-ii ru^i jrrójfaerta és aiíiri suiHUk
gyermekek fogzását előmozdító villanyos fogz6-§zalafijait
^aSfkboSS? S^SSf^j;JÜÜÍ''-JÍSy ÍS^KftJSC"- "^t*1*1™™*
"" •• •«» junwia; MTH(tfit| uti ewony-ssalaro _
| baknak bjzoayaltak esaa gyakran álatrassályae átmenet kinay* 4a fijdalomn41kftlt aesk6ú4eére, a aiaJ jar<5 ffireaik 4s ► t**1 * ^n44 jeleotkez4a4a41 a gyermek nyakára k6ttetnek * egias tartamán át rajta hagyatnak.
Mtnd«n esslag „Ooiirig teetrerek4* őségével *m Qtuíuxjul ---- : ... r-^
t Rugany-táxgyab
> "aaaosa gyermok-ttop.
tatA-sallkél, az anyamJlet alakjára 4a mft-. „kWi^U«tM«*«*tkfikUa píüók,dbja frt 3.
4a fta londoni gyermek-ssoptat* ssllkél. régóta JtQobb 4a kitftníknek elismertek . darabja fr. 1. Olcadbb rarany rrer-aek-asoputó-asi lkak darabja 60 4. 80 kr
Kagaay Ágybetétek , gyermek- 4a batár ágyak rássára. 6 nagytágban 90 krtSl 3 *
ráexare. « aagyaágbsa 90 krKSl 3 frtig. 1 tftltket* rarany fel., ftl*. és * Pámtk ráJtosd . keufin nagysagn
3.7Í-10 frtig. *
Léggel téltbeté egyék _ nemei S.ti-10 frtig ®o«asy Mb>, anyamék- ém allévet. keadék ajabb ét legezálaserbk nemeit, tel fej 6k 84 kr. frt 140, 110.
Rag any felesip4k: gyermek »o kr , Vny-kák frt 1 , bölgyek frt 1.14 4a arak réasáre
pár> frt 1.40. Legfinomabb
cslp6k, pária frt Bagaay eaö&lt«ny«k, t
■ kék. lákWrtMk
toa bttlgy.

^Kertész és Eisert
UlMánrnb Lm" T"IITT i>wn»<Uall otMltáiUU, valamlat kttlAunemü ui u».
JelrAlw< 1 tanalmsxA fOsetkérel uir««ea svoUaitmk.
Wajdits József kiadó-, Up- és nyomdatulajdonos gyorsító nyomása, Nagy-íCanizsán.
Első s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
a legjütányosabb árak mellett egyedül
Angol diploma
AUER JÓZSEF
1] jg cs. k. szabadalmazott chronometer ts műórásná!
Arany érem
kaphatók
SZEGEDEN
Felbátorítva azon kegy és elismerés által, mely szerint saját tanulmányit óráim számos bel- és külföldi k iái lilásnál a legjobb sikerrel versenyezvén, szerénytelenség nélkül kell kijelentenem, miszerint ó cs. kir. felségétől aranyérem, a londoni és bécsi világkiállításnál aranyéremmel felérő angol diploma és kitüntetés, a kecskeméti kiállitáanál ezüst diszérem stb. által lettek jutalmazva.
Midőn tehát leszállított árakkal ellátott uj árjegyzékemet a n. é. műpártoló közönség pártfogása végett bemutatom, bátor vagyok e szerinli megreode''ést annál is inkább ajánlani, mivel óráim mind szil-árdság ra, mind pryntosságra, mind jutányosságra nézve minden más hason üzletbeli órák felett előny nyel bírván, a rendes éa ponto járásért 10 évig kezeskedem.
órák hölgyek régiére:
Orák urak réwiére:
10-12 frt.
14-16 „ 13-15 „ 16-18 „
15-18 „
Ezüst hengeróra 4 rubinnal
„ * „ , d. tokkal
, . , krist. üv. „ „ d. tokkal „ horgonyóra 15 rubinnal „ . „ „ d. tokkal 17 — 21 , angol borg. óra krist üv. . 18—23 „ , . „ . d. tok. 21—27
, valódi kulcsnélküli remon-
toir horgonyóra . . .28 — 34 . ugyanaz dupla tokkal . . 34—28
Arany horgonyóra 15 rubinnal . 25 — 58 , ugyanaz dupla tokkal . .. 54—100 „ valódi kulcsnélküli remon
toir kristály üveggel . .55 — 80 , ugyanaz dupla tokkal . . 90 — 150
Ezüst hengerórák 4 é» 8 rubinnal 12 — 17 frt
Arany hengerórák..........24 — 29 „
„ „ zománezozva . . 30—35 „
* , arany köpenynyel 35—39 »
„ » zománc és gyéra. 41—47 „
„ „ kristály üveggel 38 — 40 .
„ , dupla tokkal . . 44—47 „
, horgonyóra 15 rubinnal . . 44—45 „
, „ krist. üv. 46—48 „
, » w , d. tokkal 48—55
, valódi kulcsnélküli remontoir 54 — 60
„ „ . „ d. tk. 75-180
Ingaórák :
Ingaóra 8 napi felhúzással . . . 21—21
, , „ „ óra s félóra üt. 37 — 42
» , „ „ negyed s óra üt. 59 — 69
Havi regulátorok......35 — 38
T)
n n
VV i »•
v V
Dr. HANDLER MOR
orvos- és sebésztxidor, szülész és szemész gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az önfertőzéauek minden következményeit, úgymint:
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(1156—24) (elgyengült férfierőt).
2) húgyrMÖfolyáHokat (még olv idülteket is), a iicmzórészek bujakóros fekélyeit és mnnudrendfl bujakórt minden alakjaiban és elcsufításaiban,
3. liu.g^caöszü.ltű.léseltet.
4. fris és idült nyák folyásokat nőknél, az úgynevezett f^hér {olyast és
az onnan eredő
magtalan ságot,
5- bőrkiütéseket,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Kendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délután 3 órától 5-ig, és este7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipót-város, nádor-ntcza 13. sz. 1. em. 14. ajtó sz. V Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek megküldetnek.
Ingaórák bepakolási dija 1 frt. 50 kr. Ezenkívül serkentők, zenélő franczia bronz és mindennemű órák, valamint arany és ezüst, talmi és aczél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki m ''.grendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy postai utánvét mellett pontosan teljesittetnek.
Órák javításra vagy becserélésre elfogadtatnak.
Regulázásért külön dijak számittatnak.
(1129-7)
Kukoricza-eladás.
Pénteken, márczius 6-án 1874. délelőtt 10 órakor Lakon a fóherczegi igazgatóság irodájában
W vámmém ta&tóaa
mely 1873-ki saját termésű, árverés ntján a legtöbbet igerőnek fog eladatni.
Az árverezési feltételek kívánatra az igazgatóság irodájában megtekinthetők. Kelt Lakon, posta, vasúti- és távirdai-állomás: Baranyavár.
1283_2 i "ii •
Minden nem tetsző tárgy vagy vissza vétetik, vagy más tárgy által kicseréltetik, bizonyíték a tartós jóságaak
Olcsó ékesség hölgyek és férfiak számára.
Ezen uj érc nevezetesen talmiaranyból készített ék mellőzhetővé teszi az igazi arany és ezüst diszt mivel mind fényre mind alakra hasonlít hozzá, s a mellett csak negyedrészbe se keríli annak, most az igazinál cialc fazonért fizetnek. Maga a szakértő is csalatkozüatik, oly jól van utánozva.
Csillám gyürük ar.nyból, 1 ft 20 kr, 1 fc 50 kr,
—-— - — ~ »uj u i ai .
a bellyei fóherczegi jószágigazgatóság.
SENSATION
maciiéit nachstehende probate Erfindnngem.
Kein Zim erpntzer mehr. | Ein Siejj der WitsenschafL I Ersparniaa.
^TJlZ^Zl*.^- JÉ"-***
zszmmsí sstsui
Uj ékeMségek,
legdivatOk«.bbak uj aranyból mely folytouosan megtartja arany szinét és nagyon hasonlít a valódihoz,
utánzott kövekkel. Broch, finom, 1 db. 40, 60, 80 kr., 1 ft.
„ legfinomabb 1 db. 1 ft 50 kr, 1 ft 80 kr, 2 ft, 2 ft. 50 kr. Egész garnitúra, brocb és fülbevalók 80 kr. 1 ft 20 kr, 1 ft 60 kr. finomabb 2 ft, 2 ft 50 kr. S ft 50 kr, 4, 5 ft. Braclet, finom, 1 db. 50, 80 kr, 1 ft.
„ legfinomabb, t ft 50 kr, 2, 3 ft, 3 ft 50 kr A legszebb nyakravalók 1 db. ÍKj kr, 1 ft 20 kr 1 ft 50 kr.
Fllzó fétflk. nj arany diazitménynyel, 80 kr. 1 ft
1 ft 50 kr, 2. 3 ft. Érmek, finom, 1 db. 20, 40. 60 kr.
lefii.omabb 80 kr, 1 ft, 1.50 kr. Gyürük szépen utánzott kövekkel, 1 db. 30, 40, 50,
60, 80 kr, 1 ft. Szép férfi óralánc, rövid, 50, 80 kr, I ft, 1 ft 50i kr, 2 ft.
Nyakláncok, finom velencei alakúak, 1 ft 40 kr. 1
ft 80 kr 2 ft. Tüzótük férfiak számára, 20. 40, 60, 80 kr. Gallérgombok 5 kr. és 10 kr.
£gész garniturok chmiset és manchet gombok szép
kiállítás, 50, 70 kr, 1 ft 50 kr. 1 köteg órafüggelékek, 60, 80 kr, 1 ft. Igazi aranveyürük kövekkel, 1 ft 50 kr, 2 ft, ft 50 kr.
13 latos bélyegzett ezttstlánc tüzaranyozással rövid
3 ft 50 kr, 4 ft. Ugyanezek hosszú nyaklánc, 6, 7 ft. 13 latos eziUt érmek tüzaranyozáasal és tornánco-záisal, 2 ft 50 kr, 3 ft. Finoman elkészített brilantediaz. Maga a szakértő is csalatkozhatik ez álul. £ disz valódi ezü»tue vau foglalva, arany tűkkel ellátva; az utáuzott csillárok legfiuomabb hegyi kristálbói
vaunak, melyek tüzüket soha lem vesztik. •1 broche 4. 5, 6 ft. 1 pár függöny 4, 5, 6 ft.
1 pár ing gomb, 2 ft 50 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft 50 kr. 1 db. tő, 1 ft 80 kr, 2 ft 80 kr, 3, 4 ft.
2, 3, 5 ft. Keresztek és szivek, 2, 3, 4 ft.
Az örökké illatos ékesség természet indiai növényből, mely természetes jó illatát mindig megtartja, és az uj romok szerint van készítve. Parupában még eddig nem haladták fel és kedves illata miatt közkedvességüvé lett. Ha valamely nő e diszszel valamely terembe lép ugy az
1—2 perc alatt illatos lesz. 1 broche 80 kr, 1 ft, 1 ft 20 kr, 1 ft 50 kr. 1 pár függöny 80 kr, 1 ft, 1 ft 20, 1 ft 50 kr. 1 braciet, 50, 60, 80 kr, 1 ft, 1 ft 60 kr. 1 collier, 60, 80 kr, 1 ft, 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft i>0 kr l óralánc, illatos, 1 ft 40 kr.
Dímz.''«, divaton és tökéletes
az uj roccocu-L-k, mely a középkorban csak fejede
meknél volt talalható. 1 garnitúra broche és függöny 2 ft 50 kr, 3 ft. 1 „ finomabb 4 ft 50, 5. 6 ft. 1 érem, 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 60 kr. 1 » finomabb 3, 4, 5 ft. 1 pár fejtú 3, 4, 6, 6 ft. 1 karperec, 5 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft 50 kr. 1 colliere 3 ft 50 kr, 4 ft 50 kr, 5 ft 50 kr.
A fekete disz.
E divatos ék köszörült tehát nagy fényt fejt ki és
mégis igen olcsó. 1 garnitúra broche és fénygyöngy 30, 50, 80 kr. 1 colliere 1, 2 és 3 soros 1 ft, 1.50, 2 ft. 1 pár fejtű, 15, 25, 30 kr. 1 diadém, 60, 80 kr, 1 ft 20 kr.
A divatos fekete disz,
üvegből, valamint jet, dava bivalszaru, és ruggyantából. Egy broche 20, 30, 50, 80 kr, 1 ft.
pár függöny, 25, 35, 50, 80 kr, 2 ft. karperec, 30, 50, 60, 80 kr, 1 ft. nyak collier, 50, 80 kr, 1 ft. rövid óralánc, 15, 30, 60 kr. nyaklánc, 30, 80 kr, 1 ft. inggomb, 4 kr.
pár manchettegomb, 15, 20, 30, 40 kr. tűző fésű, 20, 40, 60, 80 kr.

•erltt&ta tn >>a!t» bar''eit tilt asr.» gen flb t» trr 1.1 -H« ttt
^ für cj*
so ?r.
Dttíe
nrtfe^U*,

w»(M ben 3immer&«f«r gtt) ka tu- 9 b Bsl«n« (int ebr ltitt» tjt. 1 élűi Bodcn-Wlobsb&rst* foftet . . fL 1.
Amerikanitches Patent.
0«ac&d«, aohö&e vtlift Uhut fanm
mai crbal cn :•«. «ckraii4 b<r saerncüflUí^a ncurn (Itt r f'',< *«.iti$B VS«*»Hr1k« íft. Kna6» ír»nT« 1 Ctítf 90 fr.
I Gu''den 50 kr. ein Dampf-Apparat
jur t''rft''iffftio''i brr fAiMiArn Jfuft.
U«''::th.-br 4 f&r Bpltaisr, SchnlM, A*sa-
Ur, Wrik ti.t«*B, Wolmxlmmir, (o»l: tnH SaJoxu. J>.ei< Rsf^iat irt »en ®cU''.-r.-nc« nitMtfl a fsefttW, fc ftc « #
íCáfftlí"^ et f«aa. 1 ®titf to^rt
1 B. «tBt tUft^< X«nnfctti»nS''f4r1u« M tz. OMügeni ftr fúmfjiam»L) ^
^um Bohntsa der Peraon
- urtb i«r eiAfrljdt M ffigrattinaiS
H mertitl>4 «5tb»mbú|, di( |<U Sm^Oi*
juBj''waHt |u b«ft>-«; fcftfrt fUb bit are»tTbr(«
irr.''E Z.*f»aefc»mx«BtT«lv«r árit
b< U''ív tti, boc^.''iur »m«4»n< Bak st^eatuta bajt ■«■ u ctanr Ottnntt
if) lOcta a b«.- st tr; gttm fiitXr aje ja
tűr Sfau tr btf bn(T.''.|b tm9f(bWB. 1 grc&t Uf$t aiamt Sttg.t''BBft 90 ft. c,
Eine Wohltbat ^
toorbt an ey« Caujllna «u*ft4>t b rS) bit Üífrtftnmg »ít «b utcatrtm ©aigíu
Kar tani ítfcr Iei4t itb. mat
tnl^rbr.'':i <»:tl ct agt Xtaf Stni ft m 11 gtnb, «5rtO! ebfc-S'': >m €<tt«ít bit 9Ubnrag tr-^Alten. mai |»cr w frltlbts ©ttjt. aXI »tnn H »ea -öörtttrtnzft jnlicttB »Cr^t, aSstlttb f%at
!tbt K túrt «iag linr TOÚtta rösara ben Bcrti
lidtr «rfi. Sung l^aota. 1 etftif 6S rr., friaft 90 ír.
Neueste chirurgisehe Erflndung!
Selbat-Klyaticr BjitSuftpunirt.
bei *iabtr4 asb t :t.i aiijantatci: (tlb-1
i. * . -
»-*($Esa$tc, fraaft ^trlcntn fónnta ebat írtngaag an M Seíbft M a^mmtat &c ittbm, aab aiKait bitft* Jtl^ier jt ni * barf bit frinSt •b*t gríitr ttt w taf DitffS 3ntnrai st f.Ott
faaa; ti ij5 b-l
ííb ta, «f ü''fiitt, fc
li^m e$;:ffc. akgtS.i Sut piu» uiir» eoa XBaffta.
1 etfiá 7 u;urtaiticr í. 1» íOO^aJranta fi
1.9 . * 1» . . l . 11 . fL 17. „ . fL4.-Ta^obaa-Platoleo, ftia >«a*Sctrt, l 6tuá
tiniíafu n ■* >. bcpptUaBfia fl t «n.
Libenarottar (eber T»dtioMlpr 4t« nj« «t> X tfrt »os aifonaS •gfarbtattt . a"tru» .ac.tt ift |ar erl&ftotrt&tiMjuag b''i SajhfTt.i «ll p,t beftt Oafft pi tmp tblc.i. ba
___„ --— - - nii.nm sv
aab iíkbI bitfrl Xltfitr jt a«4 e barf bit •brr grS|t< ttt ;g< «of ®ieff " gt»ii ta tciam ^aaíe ftüta. l Ctütf 5 R.
Ein interessanter Federhalter.
Vt« €<. Vté: ®ai|tr Xa^cltov III. bal StrT DbTIdI QS''ar t b. gab tz bal ta''trog. ®«n mc-gt iba bu á ónra btr gtl.titftrttn SSrtbaaí''tr tinta grftr''c-lttr na4 rigtarr Kagakt aiaAc.t Ialfea, basiit bal ttftl.-t rtcu^ta rcftait ».Tfc«, aab ftStt^aurt b la 5 4veibta tbc'' aab rt StjuiSt tit fbr.ii^ aa^c. if«''t «Ubt:t #>c4<t Btrfrcfftrtt ao4 bcbcvtc.tb bit Dbc, aab erpiett fflr KdtJ ft-bitt.tt Ci*4 60 Ra^e''wabcr *, bt t« tbtr tftt Snutrtaaien br« tatlvroAta >«t. Ditftr
arbtr^«lt«r i>1 t :< ''tiatm a|iaafl.>tr. ®rr<4:ttt» btr. bit a»iftra!!t»a tfl brrcr:. bal aaa »o« iit B&tab (<brtihtn ftan. vnt ítbt Ctctuni bt'' fHit^tn ctr ~latt SflU-btfi ittnl rta fann. bt tr Jfkt maat ja tsifftbUn, btioa,''-tr< t^tr fftr Siftlrabt,Scaatt(,4cs. t?f»''*, T?rto«a, 6<fefl r-. >c. 1 6iüí tofUt fi 1, : fttToUonltbcrn
>U)B 16 tr. > ,
Havanna-Bouqaet. ^
fflr VI, fr tat S<i ft. őigarr-, niaíiíb bit bini ;fh Cis-Trtft''B in tint ttbit vatcaia bsrd> rt* £«r;a ia»C»nqat: rrotnft t trtrbca. 2>ick gtaj ata lapcrtiitt Drigtnai>''i:ica) «irb ail btr
Ez árok ily minőség- és árban csakis alulírottnál kaphatók. Árjegyzékek ingyen küldetnek izét. Ily-(1191—4 példány mindenkire nézve érdekes.
iazar Friedmann, Wien, Praterstrasse 26.
i sa isüciwii »rrí aa» K
ti.t ffcnc coant iB tmp tbU.i. bt ata b«r4 bit ®8rK[ ^ €ianbt bft t^.a wcttabiíAta SU •rorm betft bta riat grcfct ®nrtU aafüktn faaa, j^^faB,- fnt.s a b''arítiaft^c 8tfra4«^ig
_v ------- - kcrk bcn art Hr 9tta<H beí »rt.Barta 5t-
btft tntjog a aab g«^a btf !tiu« Cront ber aaS* |t)ti4ati€a <vt »tnnt vtnrt^''dt. Siac Slaf^t, | atfcnb für v • öigarrta, ft. J.
Mediz iniBcho Theeraeife,
ftaaaat bk Ob- b«irtíc tbtrobattí aab fiétrtS «!Ul gt en it t^-aat raa->tit. íaíf^teg SW''ta 9«nata natfra x ÍVt 8iaktra aab «nrtbítBta •THartabta. 1 €tütf fammt anJaet''.BBi S5 Ir.
Kein Zahnschmerz mehr.
3tbn SaVo(4 nn> WVirr.t i>btr ffrfllfaas )Bgt|Ofta, irirb ia tintái Sattabiitf ge^rilt bárt* bú atuta Cvrl art ■Ubntrop-tn. Dit w^aranfit ifi btratt iiáKt, MS M JH^twirfBns baS ®db nto«r« gtgtbcn sirb. 1 piacén mit bnscifaii| SO tr.
Praktiache Erflndung.
C btiO ifi H gtlus-ta, (i-i Ziatrvpulecr jc «r* Itagci. a>fl<$t» Jtbta »:<r<-W)ta mx% rt tbrr. trirtt tOrt Pt brtgt iMB.''bl ta®5u, aM u4 ta Piíi^ftii. DarU PnmifJjaa) riart Tbftltl CMfcr ftan mtu tugenbütfliíb Mt btf>t f#l»a )t Tlntt rrjteg-n. Jetiit feglti* |a g«^rmi(fct.i ifL l fet, f^ «« ««l. »• »
iiab t^ bit ga5©a btrart, baf ftt 3tbcraíta > bei •34 ia btr ltf<b« trakta tea a. I 6tü<f b.eí J« tr.
Slektro-galv&nisehe Rin^e,
rinr ^ötbft vtthtiflt, für irbra TOmfita »ohlfhati«f <*rf?Bbuns
ttn botftta atbi)iaif4ca íaraatatra ifi cl ttrtiffttflt. btr walraaitaaf »?íltbattg jt ti aatta t a ,ntt Sranff-c tr« a»irf:. Watb I
•iabt cmrt brru,''m;tB ftrifer Irjtrt ®Brberfringtr«
r. .gt ín itbcr örcBt tal ft Mielt an«t crt:(t mt ttr Jnísgt tint* rfr ro-magattii^ra Xta^trt, I ut íít íit a iftblb.-.rt JBtrraag Vtt, )o atrbájfa un> |u beiita aBc (üi-bt., tt^cuma- a.ib Strct >• I.ibta. Jftttm. x. «ia folétr gfttr
i;<t<rtag fotttt blc »o fr. tab » rb irjUt4íttitá!l ■ tbctaitaa J''J tragta tnrfablea.
Lnftpőlater,
;b tapWta aUta Ifi f mbta, fa flr m t bff tff- ar.b ft»b Mtfc bar* ürr fLs^i-
jttir. t ar M íaft nrogt wtrtta "tan, tlf 6<« ab 30lt''r tgtr ia Wr *ju aatbr-* trtffl''* t . r.''Btr ^arjag tfl (*. ba| aaa bírft íclfítr in t.ctailtB 9<tta tatítrb iagta ftan, »:aa mta bit Suft br.auf C|t, 1 fi. S bi« 4
fMte Irtt Smui. faítang fi b kir b b canftrairttB Zrotoraobll-
catbt^tl 4. ör. ftar ;tj tn ®tlb, <hf?araií an 3** Ha s tr. Fr na* B tttrial Tana mart tli.tu baíbta lag bügtlr; rt tat ifit babtr bt< ffeatra ia Cfta, sa bta ti*|iil«geab« €t«b'' ja bií«. ®it &ora bitfei 9tattdfea< tfl btrart. bt§ rt ftbr (n^t )a bt ab* lakta ifi aab tana bab ír* la btmft:*t>i áritraaa tlf arit tinta goröbali^á Sügtlrifca btl £*p* ptítr gclr.ftrt wvr eu.
l etiitf ftmat Kofi tofltt »U« fi. S.S0.
Peraiaehes Haarfarbemittel,
»obar4 angraMicTM^ graort &>ar nt<b Btfitkta brtaa a»er |<>»«rj grfarbt letrbet Tan; et rrbült jaglttií bk aat«rli«t Jriídbt e«tbrt tff bob Ml'' trm btrritft «ab ifi g^iaj naf^UIi*. 1 Ctrtaa faamt Kamifaxi «R.
Zahni
Bnftrrrfcg ifi rt. bt'' bit Jffnbcr f^vt ia fbttt icrtrfica Oagtnb bar<t bal 8tbata jpro^t ®4«rr« Ita t ír.ben. t>t« antr''saat btflt 1>atttl btgtgta tab bte ctTtobUn Stbamlca, axü^t bta Stabcra fal Rabntn berart crtd^tcni. btf fit f^acnltf ibrt íUtmt rrbtlttn frctl darr e^anr 99 fr.
Pnlver gegen Foataohweifs.
Xicfrt befcüi|t bt* 6<|»i*» fcr &ü*t D>
tta btksr* (tjatgíra ---■-i-w-.n-
roakmrt u4 bit Btf* tbcao. i -e*«4ttL Itmmi iWHifm,rai««r*r lifcnu^To^'' W
Ma^en-Tropfen,
*0t SSc».-afi»d. favit (ni
kab 8trStaaa,<il«ir:it.
bar* Bcf*t
til« aabUtrt__. ... _________ _
;c. »c fefort btatmb b^aben »«tbtB, adt ,___
tirtca trfolgr. l ijiacoa ftaaU tmKifaa« SO tr.
Ein&ige Hilfe
ftr frtat^fidttnbt &üft; aar bar* Mt eagQf*t «rta^fabtrtrfiapft ttaa bitfrt f*rrfii*t SeM ttaj ledobta aerbta. «it Ctxaatf fel*tt Itt faftet fi. i.mj.s.
Herkules-Essens.
Citft CffcB| (xflft bit «rtft aab«itca(*«ft. bta ^ttrbobt , fa lvit tir ^aart»ati«I jb b itben aab jb fUrftn, Mr^iabcn bab r f*a« na* bta trfkm (S brtB*< brt«u<fafita ber ^tart. btídiigt ftratt Ht BorbaabtatB et»a>;ni uab ver^iabert berta Rtabittang. 1 §lacaa ftaat Ssvcfaxg S« i
Praktiacb und biliig.
Saa Püf*tatrfta aber 9arbra*ti da ganjrt tbr Wbí* era«inrt Zlrbtbd ftanat rartabtr •trntt:.-r Sífftrit aa- dac JUf*c *taif4tr SRtrf* t att nnb XRerfktVi-iftl, ifirt tafaaate ia da ta bW*ca Cartaa taft: iio* 7» Ir. Ziatt tűtm toftet SO Ir.
Neueste Zaubernadel-BOohte.
Orat st:u 1Uí«tM*fe, *út »• fdata for.
thm taglista •oIb*br»*>«ta aab mit datr 8?rri*tn|, ba| ata itt* tt»0af*tt Ntbei at* fboaaKra jaa Sct >da faaaca Itffet fttnu «S mhk bater* baí «o(tei a«*fttd aab baí ea*ta tsfptr. 1 »á*fc 44 tr.
Fliegen-Aether
für 3íbbkt, «fl#ta, €al»al fc''^tagtatíaridbtnb aab mttí Unat i "« Ctaabt bit frtttt iSttflc &titgea Ml. 1 gltf*« so fr.
Cori:ebfntí trtilaí ftnb für bte JfJemt^ fite 2J?onac$ e elnxií: nnd »01aia m ber gefertigtea Hifbetlagt jn &öb«.
Bazar PRIEDWIANR7 iu W ENJ ^rűterjtaníe ttr. 26.
g • - — ■ i. ______
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Mellék let a „Zalai Közlöny" 1874. évi 18-ik számához.
ecs. Iuchlauben 21
KELBL J. J FEH£RRUHt GYáR<i.
Tuchiauben Bécs
a gyártmány előnyössege S a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Pehérruhagyára KtiLBL J. J.-nek Bécsben, Tuchiauben 21.
u x
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű
legújabb divatú s minden alakú fehérruhanemüit, eladja és elküldi a
gyári áron:
L e u - f é r f i ingek 2., 3 , 4 , 5., 6., 8 > E p é a % s é g-j * c k o k gyapja 2., 3., 4., Éji
10 frtig. < 5 frt, selyem 6, 7 , 8''frt.
Angol Shirtinjf ingek, (szebb mint J „ nadrágok gyapjú 3., 4., 5., 6., Női
a vászon) fehér és stines 2., 2.50, 3., < „ „ selyemből 6 , 7., 8 frt.
3 frt bO kr. ''lúpcták és harisnyák 5., 6. 7., 8.,< N ó i
Legflnotnabban himzett ingek 10., egész 15 frtig
4., 5., 6., 7., 8., 10 egész 20 frtig. Zsebkendők tiszta 1 nból 2.50, 3., 4.,: Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4 50, 6., 8 —12 frtig, battist, finom szcgólyz.)
5 frtig. 3., 5,8., 10., egéix 16 frtig. flnomany N 6 i
F 1 a n e 1 1 ingek, legjobb minőség 3.50, hímezve 90 kr , 1, 1.20-3 ''rtig. <
4.50. 5.50-6 frt. Melltakarók finom shirting 50—75 kr.,? H ő i
Len-g atyák, német és franczia szabás 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr.,S
szerint 1., 1.50., 2 , 2.50—3 frtig. 1, 1.35, 1.60, 3 frtig, finoman bimezve B o r
Nyakgallérok legnjabb alak 2., 2.50.,; 1.60,2., 3., 4., 6., 6., egész 10 frtig.;
3 frt. vásr.onbM 5., 6 frt. Vászon nó ingek 2, 2.50, 3 Írtig,
Kézelők lepujabb alak 4.40, 5., 6 frt, < liimezve igen elegáns 3., 4 , 6., 6, egész!
8 frtig. >
választékban levő legjutányosabbra szállított
és téli nőingek hosizu ujakkal 4., 5., 6 frtig.
nadrágok, perkail ia barcbentböl
1.50, 3., 2.50, 3., 4 frtig. c o rs e tt e k perkailból 1.50, 2., 2.50, 3 frtig, hiraezve. igen elegáns 3., 4., 6., 6-10 frtig, barchentből 2, 2.50, 3 frtig.
alsó öltöny 3., 4., 5., 6-10 frtig, barchentbSl 2., 2 50, 3 frtig. m e 111 y Q k franczia, 3., 4 , 5., 6., 7 frtig. -o t r á 1 ó - k ö p p e n y , s reggeli öltöny (Negligée) 6., 19-40 frtig.
er
t
vászonból 8., 9 frtig
Vidékrei megrendelések gyorsan ds jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
il|i-grfiidelt''*<*k bármily nyelven a következő czitn alatt történjenek •
íxt
(1257-^-6)
Saját gyártmány.
I
TUCHLAUBEN 21.
Szigorúan solid szolgálat.
71
Legjatányosabb ár.
hetöré tesz.
John Bnll-pipa szárastul, tajték és borostyánkóból tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
Jobn Buli-pipa borostyánkő nélkül tokban .......
Jon Bull pipa finom és nagy . Magyar pipa szárral és bojttal Magyar pipa meggy-szárral s borostyánkővel .......
Xém^t pipa pámosan . . . . Némul pij>a fin.mi cliinaezüst pánt.
__ tal ........-
Xémet pipa nagyon finom, tokkal Antik pipa. töit.or, dombor farag-
ványos .........
Török pipa különböző rajzú . . Török pipa meggy szárral és bo-rosty<tnszop.>kával . . . - . Tórök pipa ♦inom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, páut nélkül Török vizpipa (nargilé) kellemes különös >n nóknek, minthogy a vízííii megy át a füst és üdi-t-''ileg iiat, darabja . ® . . . Ugyanaz, nagy és finom . . . Megíiyszár borosty-inszopókával A •, • • • • - • . . .
Szivar- és czi^arett szopóka száznál több rajzbau ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku, "fejek. csoportok, allatalakok, ugy-szintéu l.iausia-szopókik da-
t radja.........
Ugyanaz finom . . . , . . Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy Japán-^z >póka, valódi borostyánkövei és mozaik munkával fluom
n y.
bécsi forintot Bazap (Praterstrasse 66,) raktárába szálliuni és
Az első tajték-, mtttajték- ós borostyánkő-társulat 1182—11
ártmányainak ela< j >iága és olcsósága minden ajánlgatást már eleve nélkülöz-
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
O
Mi kötelezzük magunkat, gyártmányunkat kizárólag a készitméuyeiik egyesegyedül e czégnél tálálhatók.
Az első tajték-, , ______________
•Mjinth°?y " osztrAk-ma?yaj'' monarchia legképesebb gvár gyártmányainak eladására a kizárólagos jogot megszereztem, fölösleges minden továbbidicséret, minthogy e gyár világszerte ismert j >iága és olcsósága minden ajánlgatást már eleve nélk"''"
Forintos-Bazár.
Első tajték ,
es
borostyáukő- társalat.
ed üli raktár az osz tr. -magyarbirodalom részére:
Giilden- bazar
Praterstrasse 66.
Borostyánszopőka tokkal . . .
Ugyanaz nagy .......
Borostyán-garnitúra, szivar és szi-varkáknak tokkal ..... Garnitúra, tartalmaz : szivar, szi-varka és virgiuia szopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette átopóka, dohánypapir, és tüzszerszám-
tartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivarszopó: ka, selyemzacskóvai, bőrtokban Egy garnitúra, törökpípa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarszopókával, bórtokbaa Egy garnitúra,John Buli-pipa, szivar és czigarette-szopőka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és czigarette-szopóka, bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, szivar- és cziga-rette-szopókából, tüzszerszámból. dohányzacskóból, kanóczból, és czigarette-gépezetből stb. . . Ehhez illő elegáns szekrényke .
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frttól 100 frtig érő darabok is k éazittetnek és gyári árakon számittatnak.

Eladások kicsinyben és nagyban. — v{,« .''rendelések
Wien, Praterstrasse Nr. 66,
99
Megrendelések e czim tézendők :
alatt in-
utanvet vagy az össtegheküldése mellett pontosan eszközöltenek.
Dorsch-halmaj-zsirolaj. k b
A legtisztább és leghathatósabb orvosi sser Norvégia hegyeibea ..e>n cserélendő fel * mesterségeden tisztított halmájasir-olajjaL
a vnlődi Dorsch-halmáJzsir-olaJ mell- és tüdő-bajokiái, aorapbo lus- és raobltls-betegségekben legjobb gyógyhatással van; meggyógyítja a !«rgid»ltebbkíazvéoy- ésesézbajokat, valamint az időszaki bfrkfitagaket.
Ara i üvegnek használati utasítással i frt
Haktárak Nagy-Kani»Hán : Belua J. gyógyai Lövik K.
gyógysz. Fesselhoffer J. ós Rosenfeld F. uraknál.
Belovárott Lakovics Q. Csáktornyán Kárász H. Csurgón Kreialer Dávid Kaposvárott Kohn Jakab Kapranozáa Werli Bánd. gyógysz. Keszthelyen Wünscb F. Kereszten Breyer Jakab fiai Kőszegen Csacsinovits Istv. gyógysz
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkívüli b a legeltérőbb esetekben bebizonyult gjógj-hatásuk által minden, eddig elismert liáci merek kösütt, tagadhatatlanul az első helyet foglalják el ; mit az sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-ir»tok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok lögsött szorulásoknál, etaészthetetleaságekaél, gyo-morbevnél, továbbá görosők, vese és idaf-bajokban, szivdoboflátnál, ide gesség okozu főfájás, vértolaláa, végül bysteriara, bákér és bazaaas hányasra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a lejftartosh ryógyhatást eredményeztek. 1091 -JÜ
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
Lateayftn KaUvoda J. gyógysz. ■arozalibaa Isxtl Nándor Báaok-Szt-gya jyia Fibiez J. gv. Szombathelyen Pilioh Ferencz gy. Sopronyban Mezey András gyógyns. Zágrábban Mittelbacb Zs. győgysz. . Ceyleck J. J. fyógytz. Prweisz Fr- fyóy^s*.
ranczia borszesz sóval.
Cl_____________________ ^
A ii-cuirgbizbatóbb orvosszer * szen-edő emberiség segeii elli nitíre iiiimltfii tiflső és kltUő gyuladá^, legtöbb betegség, mindennemű seb-, fej-, uil-.cs ''op-fájái, régi sérvek és nyitott sel-k, rák, fene, szem^ynli.nlás. bénulás és mindeunemfi sérülés ellen, stb atb.
I palaczk ára használati utasitással 80 kr.
IS
A
valódi
y rr-r- orít BtJlb leg^j^bbaa 5 Felsége által k-i
s váltsággal kitüntetett, az arvaal kartél HefVizaváit, a sikeresnek talált ezerféleképeo kipróbált titkos sser a patkányok. házi s mezei egerek, vakartok és tvábak teljes ki-
N. irtására, (melyet sokfelé megpróbáltak bamisan utánozni s J árulni,) hamisitlan minőségben
( Nagy-Kanizsán
ROSENFELD ADOLF nr
j kereskedésében, Pesten Schneider G. Lipót-utczai kereskedé-1 sében kapható. C1227 1}
Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr, K ''
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik.
Ugyanott kapható OZltrOB-kMéOá egyedüli aser a fafybé-iyagok és tyúkszem ellen, egy tégely 50 kr. Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből:
Kerek számomra még két adag arcanumot küldeni. Hatása felülmulhatlao : pinczémben tömérdek patkány volt, s az ön ar-
cánuroával sikerült őket kipusztiUni. Tisztelettel Leoben, sept. 9. 1873.
Scbritzal Leobenben.
Kerek arcanumából ismételten egy adagot küldeni, mert az mindenütt, hol vele kísérlet tétetett, kitűnőnek bizonyult. Tisztelettel M a y r J o a.
Lembrechten, FeJső-Austria.
Kérek arcanumából számomra még 2 adagot küldeni, miután hatása kitüuő, mindenkinek készséggel fogom ajánlani. Kiváló tisztelettel
Canale (Küstenland) aug. 2. 1873.
H ö n i g F.
Ejryik barátom önnek arcanumából meg ajándékozván, minthogy hatása teljesen czélszerfluek bizonyult,- kérek számomra is 6 adagot küldeni. Tisztelettel
Bozzay János, Ittoarnohi (Bánát), földbirtokos.
II
fr
. v O - *
£ « J =
o E-T;
eri z -
n J3 E jjíJeS^- ■ O iíiSo -l
I cJ &
• s^í^5^ ,í • : sí -t-Zs.-E ja -
is ? g-g
. ■ r 11 B
■MWisnc -''-i
kW ki - t.c
a ;1 n
Vl-Ii ti l Sxl f=
24 Z • — ^ Z i = 3 **
w • — ~ n ^ - — f • c^í"®
n .Svje — ,-E t — c, ~ c v
|9«e
B • « S •
75 v Mt
tv-is

Jí -C T v -
fi E - 5
Iiiltf
2
I Mfcaife
O W W **" V m f>
tc''e3''-®''!
- k w s
í fflaawií• I fclíiM aa«n3ls
NAGY-KANIZSA, 1874. marezius 5-én.
? Előfizetési ár:
Tizenharmadik évfolyam*
&
rtgew evre
8 frt
fél evre.. negyed evre . -nalín 10 kr.
Hirdetesefc
6 hasábos petitsorbao 7, másodszor 6 • minden további sorért 6 kr.
SYILTTÉRBEN lornnkint 10 krftrx
•.étnek fel Kincstári illeték minden '' egyes hirdetésért külön £ 30 kr. fizetendőéi
TTu
Í.IIm/
lap tselletai lletó közlemények
tierkeaxtóhez, —
anyagi reszei iU»*ö Köaieaecyak p«oig a tis.aűb«&a Jsézaiontre -.ezendók:
N" A(íY-Ejt JfIZíi A tflsssJeakáz. BérmeiuítU* levelek csxk ismert'' nBnnfcatár-•aktöi el.
előbb:
-SOMO
ÖZLÖN
rr
Kéziraurk vcsizt. nem któaetsek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ^alamegyei gazdasági egyesület", a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .Zak-Somogy* gőzhajózási részvénytársulat, ugy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenti vegyes tartalmú lap,
Mi lesz abból a muraközi kérdésből?
— Haszonhetedik közlemény. —
Közelről lévén érdekelve ez ügyben, mind magam, mind kartársaim, de főleg a jó muraközi nép érdekében napról napra várom e bőven meghányt kérdés végleges megoldását.
De csak húzódik a dolog, csak halasztalik, s ugy látszik a jó horvát testvéreinkkel szerencsésen megkötött kiegyezkedés-nek föláldoztatik Muraköz ügye is.
Jól van bizony barátim! adjon a magyar kormány a tótoknak a Kárpátok mentében egy külön hospodárt, Podjiebrad vagy Húrban névre; adjon az oláhoknak külön kormányformát; messe ki a megyék beosztásinál a Rumuliak területét; a ráczoknak adjon szerb Knezevinát saját kormány jelvényekkel .Vliletits vagy Kresztics, vagy liabes jogara alatt; a vendeknek Vas-és Zalában egy külön marchionatust ; a Vas-Soprony- pozsonyi horvátoknak külön jogokat valamely ics-vics lobogója alatt, — akkor azt tartom, a szláv - román fajokat jó tonnán kielégítjük, s az orosz emissariusok jobb relatiót adnak rólunk. Méglegfölebb a Kószeg vidéki hénezeknek kell egy őrgrof-ságot. s az erdélyi szászoknak egy Comest öröködési joggal, külön kormány formával juttatnunk s akkor a porosz zsoldban pöffeszkedő bécsi, soproni és nagy szebeni lapok azonnal tisztességesebben fognak szólni a lovagias magyar nemzetről, mely érezvén a két éjszaki nagy hatalom gravitálását dél felé. idején korán hatalmas ezór, és még ha-t.ihiiasb Bismárk tekintélye előtt meghunyászkodik. —
A minap egy Zágrábban lakó ösmert fóldink a „Magyar Politika" ban, rendre
utasítván a „Reform* ellenkező közleményét egekig emelte a horvátokkal történt
egyességet, egekig a mostani jó (horvát) hazafiakból álló Mazuranic féle kormányt, és megbízható (narodnyák) hivatalnokokat; egekig emelte a zágrábi érsek urat, kinek az uj horvát szövetségben az oroszlán részt tulajdonítja, s dicsefcvéssel emliti magyar létére boldogságát e viszonyok közt, jelei n. hogy ő naponta szívesen látott vendég az érseki palotában,és hogy az érsek ur keg es-sége irányába, daczára annak hogy magyar, soha egy perezre sem fogyatkozott meg.
Már hogy lehet magyar nyelven, magyar lapokba ilyesmit irni ? azt a jó Isten tudja.
Az értekező ugy látszik egészen rendén találja azon lelketlen njegleséget, melyei Mazuranié valamennyi magyar érzelmű hivatalnokot fíorvát és Sziavon országban hivatalától megfosztott, hogy helyökbe hivataléhes hiveit helyezhesse.
S ilyesmit egy régi magyar nemes né? örököse ir — s ezt magyar nyelven irja, magyar lapba!
Hát ily föltételek közt köttetett meg az nj iiegyexkedés, hogy vérdiján minden régi edzett barátunk Horvátországban hivatalától, s családjával együtt tán kenyerétől fosztassék meg ! Hogy a magyar érzelmű horvát-szlávon testvéreink irántunki régi ragaszkodásuk, s e miatt a hosszú sanyarú évek során szenvedett ezer vértanuságuk jutalmául földönfutókká váljanak ? !
Hát ez a magyar köszönet, ez a magyar hála, s ily alkuval kötötte meg kormányelnökünk a horvátokkali uj egyességet? — s ezen két világrészre szóló műveletben volna a zágrábi érseknek azon oroszlánrésze, me-
lyért most ő — a magyar — Zágrábban a közkegyelet, bálványozás tárgya?
Wie heist?
Mily néven fog ezen diplomaticai remeklés a magyar - horvát történelemben neveztetni ?
Jó, hogy Mazuranic kormányzó határa a papságra is ki nem terjed, majd meglátná értekező ur, hogy küldenék köszönet fejében a most kielégített (naradnyák) bor-| vátok az érsek urat, legalább két kanonokjával, s egy kis töredék magyar érzelmű megyés papjaival együtt a Dráván át — hogy helyökbe megbízhatóbb párthiveiket .tegyék !
A sótizlelt kecske több só után nyújtja nyelvét. A kormányunk gyöngeségból kedvezmények, — concessiokat nyert horvátok majd uj és ujabb igényekkel, követelésekkel állandnak elő.
A pancsovai és nagy-szebeni botrányokat, s az ezek iránti interpellatiokat, senki nagyobb lelki gyönyörrel nem kiséri. mint most kielégített horvát atyánkfiai, — sfcsnk lesik az alkalmat, midőn uj hasznot húzzanak országgyűlési és kormány-zavarainkból.
S azért a magyar becsület, a ma gyár jellem nev ében óvást kell tennünk azon téves imputatio ellen, mintha Szlávy kormányelnökünk, s azok kik a magyar kormány részéről, ide értve a zágrábi érsek urat is, kik a fön jelzett horvát ki-egyezkedésbe legjobb szándékkal befolytak, vagy abban oroszlánrészt vettek — óvást kell tennünk az ellen, mintha ők miveletek-kel csak legtávolabbról is, az unionisták bántalmazását, károsítását, lealázását czé-lozták vagy előre láthatták volna.
A mi most Horvátországban hivatal fosztogatás és más sérelem neve alatt törté-
nik, azt a horvát kormány lelketlen politikája, boszuja teszi, hogy gitíanui alapját vethesse délszláv törekvéseinek.
Magyarország a horvát kiegyezkedés-sel jót akart, azért a lehetőségig engedett, csakhogy a nyolex százados testvér kapcsot újra megerősítse. Ha az nnionista pártból senki sem akirta a kényes báni széket elfor gadni, s ha a magyar kormány azt végre egy higgadt kormány férfiúnak látszó egyénnek adu át,de tán ebben is csalatkozott:—azért ne nehezteljenek magyar érzete* horvát testvéreink reánk, hanem éber figyelemmel kisérjék az ügyek menetét, mint alkotmányos országokban ez történni szokott, hogy ha fordul a koczka, ismét helyöfeön legyenek.
De az egyház és iskola ügyeit Muraközben minden politikai hullámzatoktól meg kell mentenünk, s azért mi is kérjük országgyűlési képviselőinket, hogy majd ha az egyház és állam közti kérdések szőnyegre jönnek, Murakőz el választatását a zágrábi érsekségtől sürgetni el ne mulaszszák.
Miért mi is ajánljuk nekik a „muraközi kérdés" tanulmányozását.
A budapesti honvédegylet
f. évi január hó 11 -ik napján közgyűlési leg hozott határozatával, Mikár Zsigmond egyleti főjegyzőnek azon indítványát, hogy az 1868 évi LIV. t. cz. 399 §. nak az 1869 évi april 8-án 998. szám alatt kelt igazságügy ministeri rendelet 32 §. nak, s egyéb kormány intéz vényeknek, a köz és magántisztviselő és honvédtisztek tiszti illetményének végrehajtásilagos lefoglalha-tását megengedő szabványai módosítása,illetőleg megszüntetése tárgyában a törvény-
TÁRCZA.
A rozsa romaiicza.
H«rmAt-gy?''>np:yöB, fényes kert ölébtMi, A legszebb tőn virultam szerényen ; Arany élet, égi gyönyör m*«.i: Ivpyéin volt a szép kisasszony Szelid mosolygása
Mosolyogva, lelkedezve játszék Köztünk, mikor jött az esti árnyék : Kgysxer aztán leszakított engetn, Oh ! mi boldog érzemény volt Hó kebelén lennem.
Pihrgése ringatott hűséggel, ilig ő kíUdóit szerelem tüzével. — Mep <s jött az ifjU nem sokára, S csókba szédült a sziveknek Kéj-viharos vágya ....
Hőn susogák : „egymásé* örökre 1 ^ S Jelnéztek a csillagos egekre . . . . Nem szeretnek ott se boldogabban ; ó beh jó 4.x emberek közt ! (»''>ndolám magamban.
Kdes öröm derűjében éltünk, Mig nem eltűnt délibáb reményünk : Tova szállt At ifja, szerelmével, Hasztalan várt a leányka, Epedő szivével.
„A legszentebb kincsem megraboltad,
tok leend bás emléke rajtad I* — Forrón halltak könnyei szegénynek, ü én a könytSl lehervadtam, —
JoLb is, ha nem élek ! . . .
H OGATÓ SÁNDOR.
Egy elfeledett irónő.
(Regényes életrajz) (Folytatás és vége.)
„ Egyet len leányom volt — susogá az orvos — nőm meghalt, ő volt minden remé-Dyem. Szép volt mint angyal, okos, szelíd, de mégis csak nő volt . . . Eltűnt s viszajött évek multán rongyokba öltözve,összeroskadva ajtóm előtt ... 8 elmondá, hogy a gróf megcsalta őt, és idehozta e helyre hol vagyunk, aztán száműzte őt, durva lett iránta . . . . Én megbocsátottam a nőnek, de nem soha a férfinak. Azért vagyok én itt, hogy kínlódva kimúlt leányomért boszut álljak. Akkor akartam őt megölni, midőn legjobban szereti az életet. Az idő itt v&n, s leányom halálának napján neki is halni kell !.. Jó, engedem az elsőséget neked, tégy mit akarsz, de azon nap, melyen leányom elhalt, az enyém !!. .
A máltai néma maradt . . . Napok teltek el s a két ember alig szólt néhány szót egymáshoz, csak midőn a máltai menni készült, mondá neki az orvos: Te még maradsz, ón fogom neked mondani, mikor menj és hová ..
íme ily szomorú, és a máltaira nézve mégis boldog napok teltek el a sziklák között. Az orvos fölmutatta Aissé kéziratait, melyeket ő itt hagyott, s a máltai csókokkal boritá azokat, s elgyönyörködött bennök. Egy röv^d leírásra, illetve merengésre talált a kéziratok között, százszor is elolvasta azt, hiszen róla zengtek e sorok, válaszért esdett annak minden betűje, rokon hangokért, és a máltai lelkesedve ragadta kezébe a tollat, és a papiros másik oldalára irt feleletet ....
Néhány nap múlva a párisi hírlapok egyikében megjelent ismét keresztj^gy alatt egy szép merengés, és mindjárt ezalatt felelet a merengésre. — Az orvos műve volt a közlés . . . Örült az irodalmi kör, hogy a régi ismeretlen megszólalt. Aissét a herczeg figyelmeztette a szép czikkre, és a mint az irónő azt inegpiJiantá, amint a választ reá dobogó szívvel elolvasta, oly örömbe tört ki, hogy környezete csudálkozva nézett reá.
Vájjon nem volt-é oka örülni! Nem tudta-é most, hogy a lovag él, sőt még ennél többet, . . . annyi sokat, mennyit ki sem lehet fejezni egy szóval. . .
Jött is másnap már viszonválasz ugyanazon lapban. Ezt meg az orvos adta át a lovagnak, bocsánatot kérve azon merészségéért, melyet elkövetett. . .
Ugyan kT ne^ bocsátana meg ily óriási bűnt! ! . . Azt mondják a betegek legnagyobb gyógyszere a boldog kedély és az akarat. Igy volt ez a máltaival is . . . Többé nem érzett már gyengeséget, ismét erős volt, és csakis az
orvos tilalma tartá a sziklák között. —
* *
*
A vadászat napja elkövetkezett, de nem tartatott meg. Előtte való estén a gróf beteg lett, szivgörcsöket kapott, majd szédülten rogyott le gyakran a pamlagra. A gróf, miként az indulatos emberek, kivert szobájából mindenkit, csak hű inasa volt ott, most nem gondolt semmivel, féltette életéti ....
— Éjjel sebes vágtatva jött egy szolga a fekete orvosért. Az orvos a máltaival beszélgetve űlt egy sziklán .... A mint a gróf parancsát hallá az orvos, félrehívta a máltait, s halkan mondá neki*.
— En megyek, éi azonnal elküldöm Aissét!. .
A lovag örömkiáltást hallatott . ..
— Csend ! — susogá az orvos. — Magammal viszem emberemet, vele fog eljönni. ó jól üli a lovat. . Töltsétek el as időt holnap estig. De akkor visxaküldöd 1 . Add szavad, hogy vuzajön! . .
A lovag némán nyujtá kssét As orvos pedig bement a vadászlakba s nemsokára a siketnéma emberrel s a küldönczczel útban volt Lenn várakozott két ló. Az orvos fslűltetészolgáját az egyik lóra, maga a másikra űlt, a küldöneznek pénzt adva, a közeli faluba küldé ...
A máltai pedig türelmetlenül bebarangolta az erdőt, majd a rejteken visszament Aissé szobájába, i ledűlt a pamlagra. Szénsavéi leste az órát, s türelmetlenül járkált késófeb fel s alá 1 . . .
Három óra telt el azóta, mióta as orvos elment: A máltai kezdett számítani, . . elmúlt ismét egy óra. . . A máltai most kimsnt a szabadba,s a néma csendben hallgatódzott mindan neszre, majd leülve egy sziklára elmerült ábrándjaiba . . A caillagezrek, a halvány hold, a lágy esti lóg oly regényessé varázslák es ábrándokat —
A nyugtalanság elűzte innét is. Vizes* ment Aissé szobájába. . . ismét elmúlt egy óra. . . . Egy könyvet vett elő, s lapozgatni kezdé . . . elmosódtak a betűk mind . . . . s szive dobogott b fojtö légzés fogá el......
Ébren álmodva visiok tolultak lelke elé s elmerülve ez édes álom játszi képeinek szemléletében, azt hívé, hogy ama sebes léptek zaja is. mely mindinkább közelebb jött; puszta

hozo testülethez a napi eseményekből vont hatásnak indokokul való alkalmazása mellett kérvény intéztessék, — egyhangúlag . elfogadván, tisztelettel alólirt választmányt bizta meg,miszerint a jelzett irányú és tartalma kérvény szerkesztését, és benyújtását a mutatkozó veszély elhárítása indokából minél előbb eszközölje.
Alólirt választmány a nyert utasitás-nak egész készséggel eleget teendő, bátorkodik a kérvényt tisztelettel a következendőkben terjeszteni elő.
Mélyen tiszteit képviselőház!
Megengedi, sót tudja az alólirott választmány,hogy mind a törvényhozást, mind pedig a volt igazságügy minister urat akkor, midőn a koz, és magán tisztviselők, s honvédtisztek tiszti illetményének 300 írton felüli részét végrehajtás utján lefoglalhatnak mondották ki,— a közhitel emeléséből és a jog egyenlőség elvének alkalmazásából és keresztül viteléből merített indokok vezérelték; de azt is tudja, hogy ottt hol pariiameutaris kormányf» rma az uralkodó, oly torvények és rendeletek, a melyek létezésének halása az államra vagy nemzetre veszélyes befolyással van : és az általok nyújtott előnynél a nyomukban támadó rombolás mérlegbe vetésénél az utóbbi az előbbit a nem-•zettestben felülmaija; törvényes uton megváltoztathatók.
• r Megengedi tehát a mélyen tisztelt képviselőház, ha az alólirt választmány hazafias gondolkozásától vezéreltetve, és baljóslata sejtelmétől nógatva kérelmének indokolásaiul a hivatkozott törvény és ministeri intéz-- Vény kérdéses rendeletei által nyújtott előnyöket, s a támadt rombolást mérlegbe veti azért, : hogy a nemzet éleiére gyakorlott hatás egvbe N vetése által azt, hogy a kérdésben forgó intézmény álul nyújtott előnyny. I a veszély sokkal nagyobb, alaposan kimutathassa.
A hivatkozott törvenyezikk, és ministeri . iotézvény kérdéses rendeleteinek más indoka , neip lehetett, mint az, hogy :
a közhitel emeltessék.és hogy a jogegyenlőségelve keresztül vitessék, és a köztisztviselő vagy honvédtiszt mngán viszonyaira az ál-''lamban kivételes állást ne foglalhasson.
Aton kívül; hogy ezen indokok még pusz-tán jogi szeinpontból sem egészen támagotják a kérdéses intézményt; mert akkor midőn a tisztviselő vagy honvédtiszt 120 % sőt még nagyobb százalékot kén^len fizetni, a hitelt emelkedettnek tartani éppen nem lehet, mert a közjó érdekében sem annyira a hitel emelésén mirrt'' inkább azon, hogy á tisztviselő biró és honvédtiazt hitelre neszoruljon és függetlenségét, megbízhatóságát megőrizhesse,kellett volna gondolkodni, s mert végr* annak, hogy a köz » tisztviselő és honvédtiszt 300 frtig kiváltságos állást foglaljon, azon tul pedig nem, — értelme .. annál.kevésbé van, miután egyrészről a jog — ..egyenlőség elvével úgysem egvez meg,másrészről pedig a 300 frt arra, hogy valakinek a megélhetését és megbízhatóságát biztosítsa, kevés, — arra nézve pedig, hogy öngyilkossá legyen egy kissé sok ; az alólirt honvéd egyleti választmány a megezáfolhatatlanság egész biztoságával kétségbe vonja azt, hogy mind azon eszmék, melyek tán szabadelvű színezettel bírnak, spe-
álom......de a mint a zaj élénkebb lett, a
lovag hirtelen felugrott e egyik kezével az asztalra támaszkodva, másikkal fuldokló keblét szorítva várt......
Nem kellett sokáig várnia. A titkos ajtó hirtelen, nagy zajjal csapódott be, és benn állt a világos teremben Aissé gyönyörű alakja. Ugy állt az ajtó előtt, miként a legszebb szobor, szép szemeit lesüté b ajka néma lett . . . A lovag pedig, mintha visioját látná tovább, fojtott légzéssel, dobogó szivvel mereven nézett egy kis ideig az előtte álló alakra, majd elittasodva kéjtől, kiterjeszté karjait, s ajka hal-. fcan susogá : Aissé ! ! . .
Halk sikoly hallatszék, és Aissé ott pihent . a lovag kebelén, átkulcsolta karjaival, megcsó-.kolta őt, s ajka csakis egy szót suttogott: Szeretlek! . Aztán eltikadtan a kéjtől némán, lezárt szemekkel, fejét a lovag vállára hajtva, aludta legszebb álmait.
Minek is folytatnék tovább e képet. Jobb, ha szép olvasóink mindenikére bizzuk annak átérzését 9 képzelmi folytatását. —
Lassanként nyugodtabb lett mindkettő. A perexeje, az órák gondolatlanul futottak tova mindkettő elmondta egymásnak szerelmét,
. el élettörténetét, s egyült terveztek a jövőre._
Tervezni a jövőt! ... Ez legkönnyebb a .szerelmeseknek, és mégis ez volt legnehezebb a máltainak. —
Ő nőtlenségi fogsdalmat tett — De most száműzve lett, a lovag előtt a világ minden rideg szabályw, Aissé csókjai adták a szellemet, az életet.Es a lovag határozottan, szilárdul volt tökélve, hogy kilép a szerzetből. — Aissé ellenszegült ennek. — Hasztalan lett minden rábeszélese a lovagnak, ő, ki eddig
cíalis magyar hazafiúi szempontból a nemzetre, és államra hasznosak és üdvösek legyenek.
Magyaroszág oly belalakzaltal bir, oly haeterogen elemekből áll, hogy »zt intézményeiben idegen kaptafára ütni azonos lenne az öngyilkossággal annál is inkább, miután mindennapi tapasztalásból tudjuk, hogy még a nagy conpact nemzetek is a nemzet gyarapodási szempontnak minden egyéb érdeket alárendelnek, azt tartván, hogy „Salus republicá snp rema 1 e x esto,'' egyedül nálunk sikerült a kontár politikának öntetszésében oda vinni a dolgot, hogy ellenséges érzelmű üzérek pénzvágyának a tősgyökeres magyarelem egy igen nagy része áldozatul odadobassék.
Nézzünk csak körül, s látni fogjuk, hogy a szerény illetményt élvezni kényszerülő, politikai és birói tisztikar és honvédtiszlség a kor megmérhetetlen igényeivel, az élet szükségeivel megküzdeni nem tudván, olynemü hitel intézetnek hiányában, a melyek elviselhető kamatok mellett költsönt nyújtanának, —kéuy-telen olyféle üzérek karjaiba vetni magát, « kik az általános pénzválságot a maguk, hasznára kizsákmányolandók, nem átallanak h n szomorúit áldozatnak 120 % sőt 180% sz.... lék kikötése, és irgalmatlan behajtása által egyenesen a vérét szivni ki, mert az, akit ama nadalyfaj karjaiba űzött balsorsa, a sza badulást mégcsak nem is reményeiheti, kivált ha ama szerfelett magas kamathoz igazság-szolgáltatásunk rendkívüli drágaságát, az ügyvédi kar egy nagy részének elviselhetetlen zsarolását, és azt, hogy a szédelgő alapitók által leginkább a közép osztály rántatott be, és fosztatott meg sok éven át megtakarított fáradozásainak gyümölcsétől, hozzá adjuk.
Az alólirt választmány a megezáfolha-tatlauság bizonságával ad kifejezést azon meg győzőűésének,hogy a hivatkozott törvényczikk és minister^ intézvény kérdéses rendeletei egyenesen a magyar államiság érdeke, és a nemzet élete ellen intézett méreg magvát hordja magában, mert:
a semmi magasztost, a semmi szentet nem ismeró üzérek karjai közé tévedt tisztviselő, és honvédtiszt lefoglalt illetménye miatt hivatásának,^rendeltetésének megfelelni nem csak nem képes,sőt az üldöztetéstől, pellengérre állittatástól, az erkölcsi halállal egyértelmű csődtől menekülendő, tiltott módok és eszközök igénybevétele általi pénzszerzésre ösztönözve éa kényszerülve lévén, megbízhatóságát, alkalmasságát veszti; nagy állami érdekek u: m: nemzeti szellemű közmivelődés a közigazgatás, igazság szolgáltatás, jog biztonság, és maga a honvédelem veszélyeztetnek, mert:
a tisztviselők, és honvédtisztek által leginkább képviselt hazafias középosztály az üzé rek agyonölelő karjai közt lassan, de biztosan elvérezni kényszerülvén, helyét a társadalomban oly egyének fogják elfoglalni, a kik a magyar nemzetet idegennek tekintik, a magyar állami eszmének a vész idején áldoza''.ot nem csak nem hoznak,sót nyilt ellenségeivé válnak.
Pedig ha a nagy Széchenyi ama mooda-tában, hogy .politikai szempontból még az apa gyilkosnak is megkel-lene kegyelmeznünk, mert kevesen vagy un k" nyilvánuló magas látnoki inten-tiót felfogni képesek vagyunk, és a haza fen-állása iránti érzelem ki nemhalt belőlüuk, — az előadott indokokat figyelmen kivülhagyni
nem élt a világtörvényei, szokása szerint, most mindegy lett ránézve az, ő szeretett, szeretett kimondhatlanul, örökre, ez neki elég volt, s áldozatot követelni nem akart. —
A lovag szerelmi hevében nem is kívánt gondolni a messze jövőre, inkább szerette volna hossz;;bbá tenni az időt, hogy Aíbsó ne távozzék el. —
De válniok kellett . . . Örök szerelmet esküdve egymásnak távozott el Aissé, megígérve, hogy nemsokára egészen a lovagé leend. —
Ki átélt már oly jelenetet, minő a fenebbi kép, avagy azt képzelme elé állitá, elgondolhatja, hogy érezhette magát a lovag a következő napokon . . . Három nap telt el, és sem a fekete orvos nem jött, sem egy hírnök. — A lovag százszor határoíta el,hogv távozikPárisba, és ugyanannyiszor megmaradt a fekete orvos tanácsa mellett. Minő messze esett most a lovagtól Málta!! ... ha néha eszébe jött helyzete, akaratosan elodázta azt, s leginkább arra j gondolt, hogy Aissét a gróftól megmentse. — így teltekel napok. A hetedik napon a siketnéma szolgát beküldte Párisba a fekete orvoshoz. Elmúlt két nap s a szolga sem érkezett meg, ekkor már elhatározta, hogy maga megy, s elkészülve egy estén megindult, Zulej-mának szólva néhány szót ....
Elérkezett Párisba gyalog, az éj kellő közepén. Fáradtan és kissé elgyengülten megállt a gróf palotája előtt és hosszan nézte azt, — majd szilárd határozattal csengetett annak ajtaján. —
A kapus felnyitotta .... A lovag a fekete orvost kérdezte. A kapus látva a szerzetesi ruhát, s a méltóságos alakot, alázatosan
nem lehet mert: a szédelgő alapitók ellenében, kik miliárdokra menő menyiséggel károsították
mog a közép osztályt, a törvény semmi gnn.n tiáról, semmi óvó intézkedésről nem gondos kodott, még a köztisztviselők és honvédtisztek irányában oly intézkedések keletkeztek, melyek azonkívül, hogy piszkos magán anyagi érdekeket mozdítanak elő, magának az állam nak legnagyobb, leg életbe vágóbb jogait, é/ dekeit veszélyeztetik azért, hogy kifelé gravitáló elemeknek kedvezzenek.
Ezen iudokok ellenében ugyan fellőhetne hozni, hogy az eladósodott tisztviselők és honvédtisztek helyett mások alkalmaztassanak ; de ez, a létező'' baj orvoslására bármily radicalis gyógyszernek látszassék is - koránt sem elegendő, mert eltekintve attól ; li.gy a megürülendő hely-kre elegendőleg kép/.ett, gyakorlott és megbízható egyént kapni alig lehetne, váljon kiképes kezességet nyújtani arra nézve, hogy az alkalmazandó egyének az elbo-csájtottak borsáranem jutandnak, ki lenne képes a nemzetnek azon veszteségét pótolni, a rne y a köztisztviselők és honvédtisztek elmozdítására és tönkretétele által a hazafias közép osztályban támadna az által, hogy az elbocsájtas, az clbocfcsjtottaknak családjaira és gyermekeire is belátbi.vjtlan messziségben ki hatna? — ki lenne k'' megakadályozni azt a megmérhetetlen vcj.. ueimet, a mely a trón és haza védelmezőinek elbocsájtása esetében elő állhatna — bizonyára senki!
A létező baj, — ha még nem késő — csak az által lenne orvosolható, ha a hivatkozott törvény és ministeri intézvény kérdéses rendeletei minél előbb eltöröltetnének akként, hogy annak visszaható erő ne tulajdonitassék, de jövőre kötelező legyen, a mi által semmi igaz-talanság sem követtetnék el, mert még egyrészről a már nyert jogokat érintetlenül hagyná, addig más részről a pénztőzsérek magukat tájékozván, a kölcsönzés tekintetébeni szabadságukat nem korlátozná, sőt azon valóban bo-szantó körülmény, melyszerint a magyar honpolgár lajtántuli hivaltalnok adósának fizetését nem foglaltathatja le, az osztrák alattvaló pedig a magyar tisztviselő illetményét lefoglaltatja — valahára megszrnnék, és azáltal a kölcsönös igazságnak, a sokszor hangsúlyozott paritásnak elégtétetnék; és meg szűnnék a közhadseregbeli és honvétisz-tek közt a miatt támadt egyenetlenség és viszály magva, hogy a közöshadseregbeli tisztek illetménye csak egy harmadrészben — a honvéd tiszteknek illetménye 300 frton felül foglalható le, — végre megszűnnék azon szégyenletes állapot, hogy a honvédség tartozásának czimén megszavazott és kiadott milliók az üzérek feneketlen zsebébe folyjon és az állam védelem nélkül maradjon akkor, midőn majd a vészharang hangjai meg kondulnak, mert hogy egy liszt táborba szálljon és életét áldozza ellátás nélkül, diját pedig lelketlen üzérek élvezzék ; még csak álmodnunk sem szabad.
Miután állami közegek úgymint a közigazgatási, törvénykezési tisztviselők, közmivelődés terén működő egyének és honvédtisztek feladatuknak, rendeltetésüknek csak ugy és akkor felelhetnek meg, ha azon illetményeikre nézve, melyek letezhetésük indokából munkálkodásuk vagy honvédalmi kötelezettségeik fejeben biztosítva vannak, kiváltságos állásba helyeztetnek, s miután továbbá az ál-
lam a köztisztviselők ós honvédtisztek munkásságát, védkötelezetségét csak ugy veheti teljes joggal igénybe, ha azon illetmény, mely a kötelesség teljesítése fejébei megszabatott, egy kek ellenében is biztosíttatik ; mután az, hogy a magyar honpolgár az osztrák hivatalnok illetményét le nem foglaltathatja, ellenben az osztrák alattvaló a magyar tiszt viselő illetményét lefoglaltathatja és az, hogy a közöshadseregbeli tiszt fizetése csak egy harmadrészben foglalható le, a honvédtis/t fizetése ellenben 300 forinton .elül lefoglalható: az igazsággal nemcsak meg neiu egyez, sőt az emiitett tisztek közti viszály magvát hintette el, és a honvédtisztet lealázza, s miután végre még egyrészről a jó közigazgatás, igazságszolgáltatás, személy és vagyon biztonság, köznevelés, mivelődés és honvédelem csak ugy és akkor leszen elérve, ha azoknak, kik ama szakmák teljesítésére hi-vatvák— megbízhatósága, harczképessége, illet ményeiknek minden iránybani megóvása törvényileg garantiroztatik és személyeik a végrehajtás és csőd kérhetés általi üldözéstől meg mente: nck ; más részről pedig a hazafias közép osz tnly igen nevezetes részét tevő tisztviselők és közmivelődés terén működő egyének és honvédtisztek ceak ujry lehetnek a magyar állam folytonos támogatói és nemzetiségüuk oszlopai, ha j<z ü/érek által ellenük mért csapás alól felszabadhatnak ésamagyarhazának megmentemet; az alolirott honvédegyleti választmány bátorkodik a tuélyen tisztelt képviselő ház kegyes színe elé folyamodni és azért esedezni, miszerint a köztisztviselők, hivatalnokok, neve lésügyi szakemberek megbízhatóságának, a honvédség harczképességének megóvhatása indokából az 1868 évi LIV t. cz. 399 § nak, az 18(59 évi april 8 dik napján 998 szám alatt kelt igazság ügy ministeri intézmény azon rendeletét, melyszerint a köztisztviselők, tanárok, kőzne velők, és honvédtisztek illetménye 300 frton fc lül lefoglalható és csőd kéréssel üldözheiők eltörölni, és azt, hogy a nevezett állomásokon levők illetménye se le nem foglalható, sem pedig ellenök ha privát vagyonuk nincs csőd nem alkalmazható törvényileg kimondani méltóztassék.
Tisztelettel vagyunk : a budapesti- hon véd egylet választmánya.
A másolat hiteléül OSZ 1CTZKY ANTAL.
honvéd őrnagy.
RIMANÓCZY KÍROLY,
bonvéd százados.
meghajolva vezette öt fői a lépcsőkön egy
ajtóig.
A máltai kopogott és benyitott . . . Egy asztal előtt a fekete orvos ült, kezében arczké-pet tartva, észre sem vette a lovagot, amint hozzá ment.
A lovag az orvos vállára tevé kezét, ez hirtelen felrezzent, de a mint megpillantá a máltait, köszönt, s könnyező szemekkel monda a lovagnak eleibe tartva az arczképet: Ez leányom ! . .
A lovag meghatottan nézte az arczképet. Gyönyörű nőt ábrázolt a kép, barna arczczal, gyönyörű hajjal. —
— On "boszuért jött! — mondá aztán az orvos. — Az idő éppen kedvező, jöjjön velem ! — azzal karonfogva a máltait a hosszú sötét folyosón végig vezeté őt, s megállt, egy ajtó előtt rámutalva. —
A máltai kissé megrettent e váratlan helyzet miatt, de aztán szilárdan, büszke fővel benyitott a szobába. —
A fény majd megvakitá amint az orvos előtt belépett ... és megrettenve állt meg az ajtó előtt ... A nagy terem kellő közepén, óriási ravatalon, mely ragyogott az arany s gyertya fénytől, feküdt a gróf holtan, borzasztó arczczal. —
— Nem öltem meg becsületemre ! — susogá az orvos meghatottan, — az Isten megelőzött mindkettőnket! . .
Es az orvoa valót mondott. A gróf elhalt természetes módon, az orgiák felemésztették ifja életét.
— Jerünk innét! — susogá megborzadva a holttesttől a máltai, — és hirtelen el-
Pót-kimutatás
a cholera járványban elhaltak özvegyei és árvái fölsegélyezésére főispán ur o méltósága által rendezett gyűjtéshez.
1) T: Csesznák Sándor csáktornyai járásbeli szolgabiró úr folyó hó 12-én kelt 2178 számú jelentése mellett 4 rendbeli adakozásu iv szerint főispán úr ó méltóságához beküldett 17 frt 53 kr.
2) ugyanaz a folyó hó 13-án kelt 2178 számú jelentése mellet 1 drb. adakozási iv szerint beküldött 5 frtot.
hagyta a termet az orvossal együtt. Két pap
térdelt aztán csak a gróf ravatala előtt. —
*
* *
A mi ezután következik azt röviden mondjuk el. —
A gróf végrendeletében tekintélyes örökséget hagyott Aissénak. Utolsó óráiban megbánta tetteit, s az orvos bocsánata után halt el. -
Aissé elhúzódott a világtól ... A fekete orvossal egy házban lakott együtt. A máltait szerette haláláig, s érte elutasitá még Orleáns herczegének is kezét. —
Pár év múlva leánygyermeke született Aissénak, ki Londonban jött a világra .... Szerették mindhárman e gyermeket, a máltai, az orvos, és Aissé. — A máltai Párisban lakott, Aissét mint nejét tekinté, és csakis ennek ellenzése miatt nem lépett ki a rendből. —
Aissé ezután folyvást dolgozott szépirodalmi müveket. Nevét ismerte az egész Fran-cziaorezág. — Szépirodalmi levelei oly páratlanok, hogy Voltaire két kötetbe gyüjté össze Tenein és Lafayett asszony müveivel együtt, s megdicsérte azokat. —
Aissé 38 éves korában halt el a máltai karjai között, a máltai nemsokára követte őt — Most napjainkban elfeledték már Aissét, el müveit, melyek közül egy sincs magyarra téve. Éa bemutattam őt a t. olvasó közönségnek, megjegyezve, hogy e regényes történet nagyobbára élethű, és valószínűleg pár irodalmi müvét is közlöm e rokonszenves írónőnek. —
GOLENICH KÁROLY.
3-or Méltóságos Marki Ignác/, vcsz-próiui püspök helyettes úr folyó hó 21 -én kelt levele mellett Galambok, Alsó-Páhok, Szent-Balázs, Merenye, Kis-Görb ), Paloz-nak és Tihany községe részérói jegyzék >zerint összesen beküldött 90 frt 10 kr. ösz-szcsen: 112 frt 63 kr.
• Ebhez az e lap 15-ik számában közlött fókimutatást véve, tesz az eddigi eredmény G323 frt 59 kr., lü db arany, 1 Napoleundor, 4 tallér s 8 egy frtos ezüst pénzt.
Z. - Kgerszegen, 1*74. február hó 23 áu.
CZUKELTER JÓZSEF.
m. sz.ímvevo.
Helyi hírek.
— llöpirat jelent meg Dr. Virava Józsefe"! s küldetett be hozzánk, melynek czime : v. lefolyt évek történetéből levont országgyűlésen kívüli nézetek a jóvó iránti kötelességekre _bj»zvc." A röpirat 19 oldal tartalmú s a Deák-pártot okozza egyedül a helyzet tarthatlansága-ér?. mely ugyan elfogult nézet, mind a mellett mégis coalitiót ajánl a pártárnyalatok közt.
— Az ujonczozá&i törvény hiányos v„lt.i mily szembeszököleg kitűnik a követke-zőkb''l: a csurgói tanitó képezdét az állam jó ''>s-Z"g pénzzel tartja fenn, bt-nne öt tanárt fizet s jelenleg 53 egyén hallgatója van. ezek k iziil lí) a jelenlegi ujonezozás alá esvQn, val<i§/.i nülfg a képezdéból kilépniük kell s az eddig éive/ett állami segély folytán nyert pályát xuba kell hagyniok. A Bachrendszer alatt :i tanitó s tanuló kivétel volt. váljon nein jobb volna-e most is e kivétel alkalmazása? Krre a mindinkább gyérülő tanitói kr»r hiánya felel.
, — A mull hó végén történt, hogy az öid g-heoei hegy ben megjelent egy egyén, ki bor vevőnek adta ki magát, s amint íuondá azon szándékból ment oda, hogy- borokat vásá-jon<wsze. Mentek is ki az ela.iók, végig kóstoltatták a hegyb''-n eladó borokat, és jol megvendégelték* sokan :izon reményben, hogy borukat megveszi. E»te azonban eltávozott anél-küU»o«-y vett volua valamit. Pár nap múlva tudták meg a rászedettek, hogy valami henye fráter élt visza bizalmukkal.
— A vasmegyei régiségtár számára beékezett adom in) ok folytatólagos kimuta-t.rsa. Fiidcezky György, nardai plébános ur a :uI:iidonj-»g feutartása melleit átengedte ki-áliitas végeit u 48 ki 107. honvédzászlóalj zászlaját. Tcmprl Ferencz úrtól egy ezüst ér^u. Monostori Béla úrtól 2 cserépedeuy és 1 g..|yó.- VVais/. Jtízsefné asszonyságtól eg} régi míLvar hinu<i*el borított vászon casula. Wa-clmtka örököseitől vgv kulcspuska agya s ér-ní.-k. A rohrbachi község elöljáróságától 2(3 ilur-ib középkori ezüst ér«:m. Tulok Lajos úrtól fc;ry ezüst s egy broncz érem. Grünwald Ig-iiácv. úrtól 4 ezüst emlékérem. Por János úrtól
római csésze s mécs. Schwarcz Gusztáv ur-
tol :.") <lrb ezü<t érem. Illés Ferencznó Aszonv-
ságtiíl egv r.ímai istennő szobrocska csontból.
I>jró5.ind''»r urtol 14 drb különféle érem. B; uck-
nerné aszouvsigiól egy régi magyar korsócska.
Miüdezeu adományokért nvilvános köszön -let
, • . . . mond a vasmegvei régészeti egylet igazgató
választmánya.
— Hibaigazítás. Lapunk előbbi számának els". czikkében Hagvmásv transidavit
Qr •
h Ivett „írueidavit" értendő.
— Lupánk f. évi folyamából a 7. 9. 10. 14. és 16. számai teljesen elfogyván, natry köszönettel vennénk, has kik össze nem gyűjtik, beküldern szíveskednének.
Vegyes liirek.
— Egy borzasztó esemény foglalkoztatja jelenleg megyénk lakosságát irja a „Torontál." Az esemény következő: Idvarnok községében ejv uémet lakos, ki egyszersmind egy kis korcs-ina tulajdonosa, nőjével összeveszett, s azt meg
akarta verni. Neje ismerve férje dühös természetét, elszaladt, s f ;rje hivásara nem jött be a szobába. A férj dübéb^n előfogta 3 éves gyermekét, s annak fejét egy konyhakéssel levágta ; r> e tette után elineut a községházához <•> ott feljelentette magat. Midőn kérdezték, l.o''xy miért ölte meg ártatlan gyermekét, azt .ilaszolta: „hogy azt hitte, ha gyermeke ordi-t-''.ni fv>g, hogy akkor felesége szabadítására elő-j-ivend. s ezt kedvére megölhette volna. — Most börtönben várja büntetését.
— Az angol vasutakon 1872. évben 400 millió ember utazott és 1500 szerencsétlenség történt; a porosz vasutakon ugyanazon évben 62 millió ember utazott és 782 szerencsétlenség történt. Ax egyesült államokban 1848-ban még csak 6000 mértíöldnyire volt a vasút készen. 1873-ban már 71.000 mértföld volt használatban és 8000 mértfóld munka alatt.
— Jaj annak ki első fogja megzavarni Európa békéjét) (Malheur á célúi qui troublera le premier la paix en Európe!) állítólag e sza-
v.xkal mondta volna a 74 éves Gorcsakoff berezeg Andrássy grófuak Szent-Pétervárott. Kívánjuk, hogy e szavakban Oroszország politikája beszélt légyen !
— Michelet utolsó napjáról a következőket írják: Michelet az utolsó háború után szívbajban szeuvedett. Érezvén végének közeledését, kettőzött siefséggel látott hozzá ujabb mun kajához, a XIX. század történetéhaz. Még a halála előtti napokban is szokása szerint szorgalmasan dolgozott. Midőn utolsó sétáját tette, még nyugodtan feKüdt le és reggel vidáman keltfóí, de már egy negyed óra múlva ágya lábainal találták összerogyva, hanem a gyorsan jött orvosi segély után néniéiig magához jött Az orvos azonban kijelenté,hogy halálát minden pillanatban várni lehet, de az öreg életereje oly nagy volt, hogy még négy napig élt. Michelet az utolsó óráig nyugodt volt. s szelleme megőrizte tisztaságát. Nem lehetett volna tőle hallani egy pa-naszhangot sem, s a halált stoikus egykedvűséggel fogadta. Határozottan kijelentette, ho^y temetése felekezetnélküli legyen, és hogy az egyházi szertartások végzéseért fizettetni szokott összeg a szegények közt osztassék ki.
— VérbeömleszUs hatása. Egy 23 éves fiatal embert, kinek pénzve-iz»es-»gei folytán teste megmerevedett, beszélési tehetségét el vesztette és minden érzéki buhutás iránt érzéketlenné lett, L -idead orf bécsi tanar a legkülönbözőbb gyógymódok alá vetette, de sikertelenü.; még a villany sem használt. Ekkor a tanár az utolsó eszközhöz nvult: a vérbeömleszté-ihez. Három unczia vért fecskendett ereibe. A müvelet hatása nem maradt el. Az ütér, mely azelőtt es ik 40 — 45-öt vert egy perez alatt, még & művelet alatt 80—85-rc emelkedett egy percbe.i. Néhány óra múlva, még a visszaható laz bea ita előtt, a beteg ismét tudott beszélni és haroiu heti merevedett állapotáról mondott el egyet mást.
— A hoUtetemek elégetese vagy eíteme''.é sének kérdése ujabban igen éléuk vitákra adott alkalmat az angol lapok hasábjain. Nemrég, Reclam, a hires lipcsei tanár is tartott erről felolvasást, melyről a következő ismertetést olvassuk: az értekező előadta, hogy a talajminőség a lakók táplálkozása és jellemére minő hatást gyakorol; Kimutatta, hogy az emberi tetemek eltemetése álral a talaj megmérgeztetik és az életben maradók egészségi állapota igen hátrányosan beíolyáaoltatik. A tetemek megégetése régente is szokásban volt, csakhogy e szokás akkor sok költséggel járt. Brunetti tanár Pádu-ábau tett ily kíséri eteket, de azok nem vezettek teijes eredményre. Értekező azután a maga rendszerét adja elő, a mely szerint a holttetem egy tűzmentes kövekből befalazott térbe jutn , a hol izzó hőséget bocsátanának reá; a hőség 20 perez alatt megemészti a testet, a gőzök és párák a kéményen kibocsáttatnak és a holttetemből egy kis rakás tiszta fehér hamu marad, mel v et tetszés szerint össze lehet gyűjteni,— vagy szétszórni. Egy egy „temetés" költsége 2 — 3 tallért tenne; az egész berendezés 15000 tallérba kerülne.
— Jó gyomor. Egy paraszt ember a mult héten ogy délután betért az ugynevezet Nagy-Kávéházba, ott egy magányos asztalhoz letele pedvén, fekete kávét kért, a kávét egy pohár vízzel megitta; újra kért másodikat és harmadikat, egészen 7-ig, és minden kávéval kiitta a pohár vizet egészen, azután valami húsfélét kért és egynegyed ludat megevett, vele 8 mesz-szely ő bort megivott, ekkor így szólt: „ most már jól csík a kávé, kérek egy pohár kávét "; a kihozott fekete kávét megitta a pohár vízzel, azutan a másodikat és a harmadikat a tizenharmadik kávéhoz nem adtak vizet, ekkor igy szólt a vendéglősnéhez: „ejnye ifiaszony ne fösvénykedjék, adjon egy kis vizet is", a hozott vizet is megitta és még a 14 iket, vagyis összesen 21 fekete kávét, ekkor fizetett és szó nélkül távozott.
Olyan egyének, kik lakásuk é; vidékükről, hibátlan irt adreszokat állítanak össze, melyért jutalmat kapnak, szíveskedjenek bérmente€ német levélben M. M. löOí) Hamburgba p!>*te rehtan(e.8 nap alatt fordulni.
— Jelentés. A magy. kir. világkiállitás kormánybiztosság nevében. Az összes kiállitáid
J O
tárgyaknak a kiállító urak s illetőleg a vidéki bizottságok részére eszközölt szétküldésük befejeztével a m. kir. kormánybiztosság azon helyzetbe jutott, hogy tevékenységét legközelebb megszüntetheti; s működési köre egyedül csak az egyes kiállítókkal függőben lévő számadási ügyletek legombolyitására s az esetleges recla-matiók elintézésére fog szorítkozni.
Minek folytán valamennyi kiállító urak, ugy azok képviselői, valamint mindazok, kik az alólirt biztossággal bárminemű számadási viszonyban állottak, ezennel felhivatnak, hogy:
1. ha netalán valaki közülük kiállítási tárgyait vagy épen nem, vagy hiányosan kapta volna vissza: erről — az illető hiányzó tárgyak pontos leírása és az annak idejében való elküldési helynek megnevezése mellett — legkésőbb f. é. márczius 10-ig a m. kir. biztosságot (Bécs, Nordbahnstrasse, 32) annál bizonyosabban értesítse, mert az ezen időn tál érkező reclamatiók többé el nem fogadtatnak.
2. mindazok, kik kiállított tárgyaikat
már megkapták, de a kézhervótelt igazoló téritvényeket még el nem küldték : ext a fenérin-tett időpontig annál inkább eszközöljék, mert ellenkező esetben a kiállítási tárgyak kézhez jutottaknak fognak tekintetni, s későbbi reclamatiók figyelemben nem részesülhetnek;
3. mindazok, kiknek a kiállítási alap ell en bárminemű követelésük van, ugy azok is, kik az emiitett alap iránt fizetési kötelezet-ségben állanak: követeléseiket márczius 10-ig annál bizonyosabban érvényesítsék, illetőleg a fizetéseiket eszközöljék mivel netán később felmerülő igények nem lesznek tekintetbe vehetők, esetleges hátralékok pedig, törv. beh»j-tásuk végett, az illetékes hatóságoknak fognának átadatni.
Végül köztudomásra hozatik: hogy — a bécsi világkiállítás cs. kir. vezérigazgatóságának értesítése szerint — a kiállitó uraknak a nemzetközi jury által odaitélt érmek és okmányok kiszolgáltatása csak junius vagy julius hóban lesz eszközölhető, mert azok elkészítése sok időt s munkát igényel. Bécs, 1874. febr. 20-áo. NÉMETH,
kormánybiztos.
— Rövidhírek. Fiume város 200 frt évi segély^ szavazott meg a honvéd rokkantak részére. (i£ljeu !). — A gráczi egyetem erdélyi szász hallgatói is csatlakoznak a 34 képviselő tiltakozásához. — A magyar kormány és az Oláh-Moldva nagyfejedelemségek közt a lo-lonczozási ügyben tárgyalások folynak. — Radouíts mouteuegroi vajda és senátor nvilt utczán orvul agyonlövetett. — Királyunk Vic-tor Emmanuel olasz királyt és megfogja látogatni. — Tóth Kálmán költemény eibői egy-kötetet Zerkovitz Sídonia németre fordított. — Mult héten a fővárosban született 284 gyermek elhalt 148 egyéu. — Budapesten a vásári uj igazgatóság 8U0 kettős fenekű űrmértéket, 60 hamis suly mértéket és 150 kurtarőföt kopzottel. (Helyes! A vidéki városokban sem lenne rosz utánanézni.). — A ercsii takarékpénztár választmánya 100 frtot adott báró Eötvös ercsii síremlékére. — Nyilas Samu lelkész és ismert költő. — gr. Széchenyi János Egervár örökös főispánja és cs. kir. kamarás; — Déézsi Zsigmond a győri színház legidősb tagja és **/x9-iki honvéd főhadnagy: meghalt. — GrófSzirmay Károly honvéd százados Ungvárott főbe lőtte magát. — Deák Ferencz nagy hazánkfia job ban érzi magát. — A 9-e« albizottság eddigelé 14 millió megtakarítás lehetőségét mutatta ki részletesen. — A budai színkört Bokody színigazgatónak adta ki a nemz. színház igazgatósága. — Gr. Lázár Kálmán, az ismert természetbúvár, iró és országgyűlési képviselő* elhunyt. — A világkiállítási „Székelyház" tulajdonos 3182 frtig bukott, mely összeget aláírások által kárpótolják. —
Papírszeletek.
— Isten veled kedvei feleségem — szólt az orvos fiat&l nejéhez — sietek egj nehéz beteghez !
— Légy irgalmas a beteg iránt — felelt ma-rasztalólag a nő — hagyd még az életben, maradjál itthon !
B''.isan ballacr Mxrcxi czigány az ntexán végig. Megtalálja a tisztelendő és kérdi :
— Mi a bajod Marcsi ? tán meghalt a feleséged. gy-rmeked. vagy kevés a kereset ?
— Azs még megjárná, hanem innál izs nÁ-gyubb báj van : — igen sok a pandúr.
— Nemde jó Ízlésem van? — kérdi egy menj*-asszony esküvője napján ismerősétől, reá mutatva vőlegényére.
— Bizony nagysád nem hittem volna, hogy ily ügyes vőlegényre tegyen szert.
— Magyarázta atudőst játszó ember bárom is-I merő''ónek hogy: Kolombus feltalálván Amerikát | menydörgés és villámlás kSzt lépett annak földére. ■ | az öBAze csődült benszülötteknek terjedelmesen hir-1 deté onart felüli küldetését. Halgatóinak egyike kérdé: | hogyan beszélhetett velük holott nyelvüket uem tudta: Hja barátom felele a tudós tolmács által. De hogy a tolmácsot hol kerítette elő, arr* nem volt felelet
— Egy cserkes7sziából fölfegyverzett vatlász, a ki a Ifi véntől, anyira félt. hogy minden idegen lövésre megrendült, egy vadászat alkalmával dicsekedett az elejtett vadak számával. Egy éltes vadász ki a dicse-, kedést ép ugy nom szerette mint a félénket, azt mondá neki : én pedig ftrölök, hogy Bn is a megszabadult nyulakkal épen maradt.
Szerkesztői üzenet
1163. P. Jutcsevecz. Készséggel várunk.
1164. Br. „Utrá Feltem" közöljük.
1165- B. Zala-lstváud. Hibátlan megkaptam. Márczius 22 én viszem Budapestre.
1166 Bellatincsról a csáfolatot megkaptuk.
1167. L. A. gazdászatt ^tzikk.''ket köszönettel vettük. Magán levelünkben többet.
1168. K. Nyilt levél Mezriczky Péter úrhoz. Közöljük.
1169. Válasz a Pc-ti * apló közleményére, nem j közölhetjük, mert a helyi polémiát a fővárosba vitték
s nem e vidék, d« az ország szine elótt támadtatván 1 meg Nagy-Kanizsa váró-a ; mi által a t. „tobb zala-I megyei- nem a legszebb jellemet árult el. Ha valaki sértve ér»i magát, ott kell elégtételt szerezni, hol megsértetett a nem tele jajveszékelni az országot
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. Január havi üzleti forgalma.
BEVÉTELEK.
Pénztár számla 13. Hitelezőnek. Betét számlának
Kötelezvény . Előlegezéai w
Kötelezvény és Táltó kamat sa.
Kintlevő kamat számlának
Házjövedelem .
Házbérhátralék
Bélyeg
Százalék -
Költség
yeg*M „
Arany és frank
BET
ft
56
1
12 Adós Pénztár számi. KIADÁSOK:
B''tét számla .
Váltó Költsön
ii «
Elöleeeeési
B»-tét kamat " ]
Házjövedelem f
Költség M
Kötelezvény és váltó kamat sz. Százalék számla .
Értékpapír „
Bútor
• l •
Arany é* frank
H
130
85.478 64 26,680 — 6.581 — 10,870 — 10,669 98 3,825 39 566 96 95)10 15 78
41
4
81
61 10 51
10
144.800J1
4,02115 i9, S8
65
14
50 90
összes forgalom
13MM25
140{! 279 64*
64
Üzleti szemle.
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, márcz. -4-én 1874.
Időjárási derült, kedvező ^Gabnaüzlet: — minden változás nálktl. - A forgalom igényteUn. — Péns viszonyok korlátoltak —
Alsó-ausztriai mérő szerint:
Buza >80—81 fnt 6.20—6.40, 88—83 fut 6 46-6 80, 84-85 fnt, 7.30-7.45 kr. Rozs 76-77 fontos konkolyos 4.65— 5.10 krrig, konkoly nálktU 5.1|._ 5.30. 78—80 fnt konkolyos 6.10^-5.25. konkoly néikül 5.30-45 kr Árpa serfőzésre 5—. 5.15— 30 kr. Arpx etetésre 3.50 -80 4— frtig. Kukoricza 4.80— —5 frtig Zab 2.30-. 40. kr. 60 fontja Hüvelyesek: Borsó 8.40 kr. Bab fehér uj 5 5 - 10 kri* ó 4.50 tarka b*b 4.20-40 kr. Lencse 6 80 -7.30 krig Hajdina 4.3O-70 kr. Hajdinakása 11—13 kr itoxéj* _ Köles 4—4 . 20—50 krrig. Köleskása 7.50—8.50 krig. Lenmag 4.60—6 frtig. Lendekmag 4—. —4.20 krig. Lóhermag 29—30—31 frt béesi mázsája. Kendermag minden készlet nélkül. Repeze téli 4.50—80 kr, nyári 3.6 0—4 frtig. Zabos büköny 3.80—90 kr. vámmázsája. — Malom vám (Miachling) 4—50—80 kr. egész 5 frtig. — Baza-ocsó 1.40—60 krig. — Rozs-oeaö 1 — 1.20 krig. — Ó-bor 9—12 frt uj fehér 4 40 —5.20 krig. piros 4.-4.10—4.90 kr. Schiller 3 80 — 4 50 kr. Törköly-pálinka 24—26 frt, seprüpálinka—. —. szilvalicza 28—30 frt. alsó-ausztriai akéja, hordó nélkül, franco itteni állomás.
1
Érték- ós váltófolyam márczius 5.
5*/, metaliques 69.65; ő*/. nem». kölorón 73.95: 1860-ki ilUdalmi kölcsön 103.80; b»nk-részv. 970—; hitelintézeti r黫vények 241.00; London 111.25; magjar földtehermonté«i kötvény 75.25; Unnesvári fóldtehermenté«i kötvény 74 50; erdélyi földtehermentéii kötvény — .74; horvát-slavon föidtehermentfci kötvény 75.50; ozíiat 104.75 ; e». kir. arany 5.36.—; Napoleond''or 8.88.
Y&snti menetrend.
Indul KaTnissáröl:
Eszék Mohács (ZákánynálZágráb Fiúméig
5 óra 18 perM reggel
„ Zágrábig "
Budáig
íbig 2 6
7 6
10
Szombathelyig (innét dlélután 5
óra 26 perez Bécsbe) 5 Bécsig (Szombath. Béosujh. felé) S
ti »» /»» !• 10 tJü
45 18 48 43
dálstáa. raggal, délután. estv%.
Pragerhof felé Triesatig
»»i

és Bécsbe S
„ 11
43
15 55 3 23 83
r> M
u lt n
raggel. délután, est*, reggel.
dált^-,. nU.
rkezik Kauiisára
Eszék, Uohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 p«rcs reggel
•• ii Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból Zákány-Fiume-Zágrábból Budáról
1 „
9 „
4 „
» 1 i»
» 9 n
Szombathelyről 10 „
Bécsb51(Bécsujh Szombath.felSl 4 „
M « 11 ■>»
^ (Pragerhof f«181) 8 Trieszt- éa BécabSl 1
Triesztből 10
ti
v tt
21 64 43 46 20 38 3T 18 50 9 22
M n . t» M t»
t» »
n
n
M
délután.
aata.
raggal.
dáiután.
dálalStt.
asta.
délután, estve.
Felelós szerkesztő: Bátorfl LljOS.
Gyümölcs és diszfa kedvelőknek különös figyelmébe ajánljuk
HS?éaymi?eía mtéset&a&et
hol a legújabb és legnemesebb gyümölcs és diszfák gazdak választékban találhatók Becses megrendelésüket következő czim alatt méltóztassék intézni:
Oroszvári növény mi velő Intézet igazgatóságának
Oroszvárott
(Mosony megye).
1291—1
Pályázali hirdetés.
A keszthelyi községi magyar tannyelvű népiskola I-ső fiosztályánál a rendes tanitói állomás üresedésbe jöven, erre ezennel pályázat nyittatik. — Járandóságok: évi fizetés 415 frt., 120 frt. lakbér illetmény, e helyett fcsetleg megfelelő lakás és 50 frt. failletmény.
Erről a pályázni kivánók azon megjegyzéssel értesíttetnek, hogy a pályázat határidejéül f. évi márczius 20-ka tűzetik ki és hogy az állomás 1874-ik évi april 1-én lesz elfoglalandó.
A választott egy sikeresen töltött próba év után erősíttetik meg véglesen. Folyamodványok a helybeli községi iskolaszék elnök ségéhez czimzendók.
Keszthely, 1874 márczius 1-én. 1293-1 Az elnökség.
ROSA LAJOS
vegyészeti termények gyára
borseprót préselve, szárazan s borkövet jutányos áron minden mennyiségben vesz.
Törköl és seprő-égetőknek szívesen jár kézhez az ezekben foglalt s eddig nem használt borkő előállításához szükségelt berendezéséhez. 1294-1
Mi uutarfk magunkat. „Mmt** kbM»f a béc.l ferUH B.z.r (Pr.*r.tr...« 66.) raktáriba „illium 4,
k<"Míní"k "Í7"CTZ Víső^jtók-, mütajték- ós borostyánkő-társulat 1182-12
Minthogy a, -A. ^S W ZTSStR
fölösleges minden továbbidicséret, minthogy e gyár világszerte wmert jósaga es olcsük&ga miuaen ^ * Forintos-Bazár
hetővé tesz. Jobn Ball-pipa siárastul, tajték és borostyánkőből tokban . . Jobn Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . ,.....
John Ball-pipa borostyánkő nélkül tokban.......
Jon Bull pipa finom és nagy . . Magyar pipa szárral és bojttal Magyar pipa meggy-szárral s borostyánkővel .......
Német pipa pántosan .... Német pipa finom cbinaezQst pánt. íil! •
Német pipa nagyon finom, tokkal Antik pipa. tömör, dombor farag-
ványos .........
Török pipa különböző rajzú . . Török pipa meggy szárral és bo-roatyínszopókával . . . - . Török pipa ♦inom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, pánt nélkQl Török vizpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vizén megy át a füst és üdi-
tőleg hat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és finom . . . Meggyszár borostyánszopókával
1, 2,..........
Szivar- és czigarett szopok* száznál több rajiban ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku, fejek, csoportok, állatalakok, úgyszintén fantasia-szopókák da-
radja .........
Ogyanar finom .... . . Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy Japán-szopoka, valódi borostyánkővel és rajzaik munkával flnoin
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
Első tajték-,
es
borostyánkő- társalat.
egyedüli raktár
az OBstr.-magyarbirodalom részére:
(íiilden-bazar
Praterstrasse 66.
99
M
Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Foriatos-Bizár
Borostyánszopóka tokkal . . .
Ugyanaz nagy.......
Borostyán-garnitúra, szivar és sxi-
varkáknak tokkal .....
Garnitúra, tartalmaz : izivar, sxi-varka és virginia sxopókát bőrtokban
Kgy garnitúra, czigarette nzopóka, dohánypapir, és tüzszersiám-
tartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivarsaopó: ka, selyemxacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpipa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szi varsxopókával, bórtokbaa . Egy garnitura,John Buli-pipa, szivar és czigarette-szopóka bőrtokban ........ •
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és czigarette-szopóka, bagaria bőrtokban. . Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, szivar- és cziga-rette-szopókaből. tUzszergzámból. dohányzacskóbol. kanóczból, és czigarette-gépezetból stb. . . Ehhez illó elegáns szekrényke .
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frttól 100 frtig éro darabok is készíttetnek és gyári árakon számittatnak.
Megrendelések e czim tézendók :
alatt in-
a
Jd ÍU"/<»I IV uiuunaiifti uuutu w - - ---- ; - ---------------I . .
Kiadások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagy ar összegheküldége m ll.-tt pontosan eszközöltem*^
2
2 5
5 2
Versenytárgyalási hirdetmény.
A legfinomabb minőségű
Húsvéti Szilvórium
kapható
Pollak & Rosenber^
kereskedőknél
1281—3
r
Árverési hirdetés.
Nyavaládi gazdaságban márczius 9-én reggel 9 órakor el fog árvereztemi az összes gazdasági ingóság, nevezetesen: gépek, szekerek, vas ekék-, vasjés faboro-nák-, hengerek, 300 akó boros hordó-, is más egyéb eszközök. 1292—1
A nagyméltóságú közmunka és közlekedési magyar kir. ministerium folyó évi február hó 9-én 22117 — 1873-ik sz. alatt kelt magas rendeletével a tapolcza-nagy-kanizsai államut balaton-magyarodi ut-mesteri szakaszán a Zala folyón lévó 53-ik számú megkárosult jármashid helyreállítását 4297 forint 66 kr.-nyi költségösszeggel engedélyezte.
Ezen épitési munkálatok vállalkozás utján leendő eszközöltetésének biztosítása tekintetéből az alulirt hivataliroda helyiségében a szóbeli árlejtés kizárásával csupán írásbeli zárt ajánlatok felett folyó évi márczius hó 23-án délelőtti 10 orakor a megrendelt versenytárgyalás megfog tartatni.
A szabályszerűen szerkesztett, jól bepecsételt alulirt hivatalhoz czimzett írásbeli ajánlatok, melyekben megemlítve legyen, hogy a versenyző az engedélyezett költségösszegböl hány százalékot enged el, — számmal és szóval tisztán irva, — hogy eme építkezésre vonatkozó részletes feltételeket ismeri és magát azok
pontos megtartására lekötelezi, megérintve, — 50 — kros bélyeggel, és az engedélyezett költségösszeg után számítandó 10 száztolijáv&l, mint bánatpénzzel ellátva és a borítékon ajánlat a tapolcza-nagy-kanizsai állam-uton levő 53-ik számú helyreállítására jelezve a fentebb kitett napig és óráig annál bizonyosabban benyuj-tassanak, minthogy később érkezett vagy az emiitettek szerint nem irott és fel nem szerelt, vagy feltételes
— ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Tájékozásul megemlittetik még, hogy a magas ministerium fentartja magának azon jogot, miszerint az ajánlott vállalkozási összeg mennyiségétől eltekintve, eme építkezést azon ajánlattevőnek engedi át,
— kibe az eddig tapasztalt pontoságróli meggyőződése után a legnagyobb bizalmat helyezheti.
Eme építkezésre vonatkozó müvelet és részletes feltételek alulirt kir. mérnöki hivatal helyiségében naponkint a hivatalos órákban betekinthetők.
A magy. királyi mérnöki hivatal.
ZALA-EGERSZEGEN, 1874-ik évi február hó 20-án.
1286—2
Dr. HAND LER MOR
orvos- és sebésztudor, szülész és szemész
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biz - sitása mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az őnfertözé.Hitek minden következményeit, úgymint:
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeoéget, az oiidófolyÁHt, különösen a
tehetetlenséget
(1156 — 25) (elgyengült férfierőt),
2) húgycHÖfolyáMokat (még oly idülteket is), a nemzöréfizek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
3.
Cs. k. szab. déli vasút társaság.
4. fris és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást és az onnan eredő
magtalanságot,
5- bőrkiütéseket,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponkint: délelőtt 11 órhtól l-ig és délután 3 órától 5-ig, és este 7 örától 8-ig.
. Lakik Pesten, Lipót-város, nádor-uteza 13. sz. I em. 14. ajtó sz. Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek megküldetnek.
E hó 14-én délelőtti 10 órakor lesznek a kanizsai vasút állomáson több, a yasuton talált *
tárgyak, melyeknek gazdái nem;
jelentkeztek, árverelve.
Kelt Bécsben 1874. már [czins 4-én. 1298-i
A vezér igazgatóság.
Anatherin szájvize,
Dr. POPP J. G. bécsi cs. k. udvari fogorvos Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
üvegekben I frt 40 kr., a legkitűnőbb azer a csúzos togfájdalmak-ban, gyuladá*oknál, a foghas daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létező fogkövet és megakadályozza anaak uj képződését; az ingó'' fogakat a foghus erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghast minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot.
Anatherln-fogpasta
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet friseségét és tisztaságát fentartja, azonkívül a fogaknak hófehéraéget kölcsönöz azok romláaát megakadályozza és foghast erősbiti.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán: Belua József gyógyaze., Rosenberg Eosenfeld, Weliach, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán : Tschepen Keszthelyen: Pfiszterer gyógyszerész, 8inger M. Weis« A. Zala-Egerszegen: Isóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Wraadon : Halter gyógyszerész. 8ttmegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferencz éa Rudolf gyógyszer. HatárSrvidéki 8z.-Gy5r-jyön: Fibie E. C. Veazprémben : Meyr Tuazkau, agy Gathard Tivadar » fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógys*. Lovu-Serényben: Heialer gyógy a*. Kalocaán : Horváth §L gyógyaaeréaa. Kecs-ceméten : Milhofer éa Machleid gyógyaa. Pakaon : Flórián J. gyógysz. Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógyaa. Kaposvárott: Kohn J., Jögl, Belua éa 8chr6der gyógysz. Szegszárd: Brahaay gyógyaa. — konyhádon: Kramolin J. 8«igetTárott:B«rwarth, 8alamon gyógyaa. — Kaján: Michitach 8t. éa Herzfeld fiai, agy Herzog Ignáczoál. Pécsett : Zaolnay W. éa E. Zách, 8íp5e« gyógyaa. Kávádon: Zadubánaaky gyógyaa.
Marczaliban: Kiaa gyógyaa. — Tolnában : Graff gyógyaa. — Dunaföld-várott Lokáca gyógyaa. — 8«oat-Györgyön : Nöthíg. — AJaó-Lendván: Kiaa gyógyaa. — Rohonczon: Simon gyógyazeréaz uraknál.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA, 1874. marezius 8-án.

l Előfizetési ár:
*. evre . . 8 frt.
i tél evre.... 4 , uegyed evre 2 .
Egy szám 10 kr.
Hlrdetesek
G hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 6 kr.
XYILTTÉRBKX jorhnkint 10 krert v*.
:euiek fel Kincstári illeték minden r egyes hirdetésért különí fc, 30 kr. fizetendő._
Tizenharmadik évfolyam.
előbb:
GYI KÖZLÖN
A iau szeneim reaaa
1ipu» ióz:*tn*nvek a íz.rxe»«uiu«''z, —
mvagi resxet illető (•Vticrui-.ayek periig a
<,n.''.m>t oérrn«ntv« m-
''..•xciiiiitk •
''A''iY-kANl£XA flassieskSz. Bér mentetten levelek csak tűmért munkatársa k.túl fogadtatnak el.
Kéziretok vissza nem
ktlldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdásági egyesület", a .nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank'', a „nagy-kanizsai takarékpénztár a „Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársulat, ugy a „zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet* 8 több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője
Heten ki nt kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő egyes tartalma iapc
A párbaj.
lapjainkban igen divatossá kezd lenni a párbaj. Is ein lesz tehát időszerűtlen,ha meg-emlékszü nk róla mi is, elmondván felőle nézeteinket észtani szempontból.
Mindazok kimondták a párbaj felett ro-szaló Ítéletüket, kiket az emberi nem művelődési története a bölcsek koszorújára érdemesített. Egyetlen egy sem találkozók közöttük, ki az észtanban ugy mint a lélektanászok által e felett kimondott kárhoztató elvekkel ellenkezésbe iött volna. Mindannyian határozottan tagadták annak szükségességét, mindanyian határozottan ál-litak, hogy azon összeütközések kiegyenlítésére, melyeket némelyek csakis párbajjal vélriek elsimítani, a józan észszel sokkal inkább megférő módok is léteznek.
Mi mindezektói eltekintve, egyedül saját meggyőződésünk alapján, a hideg ész érveinek fürkészése mellett akarjuk e kérdést tárgyalni. Saját érveinket szembesi-tendjiik az ellenérvekkel. Mérlegelni fogjuk egyik érvnek súlyát ugy, mint a másikét, hogy levonandó következtetéseink mindeu el len mondádtól biztosítva állhassanak meg.
Mielőtt ezt tennők, két kérdéösel kell tisztába jönnünk. Az egyik a párbaj miben -léiét, a másik a párbajnak in universim oknyomozó történetét tolja előtérbe.
Lássuk az elsót!
liendesen a becsület megsértése az. ami két erkölcsi egyént vagy testületet oly ellenséges álláspontba helyez egymással,melyről a kettó egymásra lő, egymást vágja, vagy szúrja.
Két erkölcsi egyén között fölmerülhető ily ellenségeskedés ekképi elsimitása párbajnak neveztetik.
Két erkölcsi testület közti ellenségeskedésnek hasonló uton való kiegyenlítési megkísértése már háború nevet visel.
E kettő, tudniillik a párbaj és háború két egymással szorosan összenőtt fogalom.
Különbség a kettő között csak annyiban van, hogy a párbaj háború kicsiben sa háború párbaj nagyban. Szoros értelemben tehát nincs is külömbséga kettő között. Mig tág értelemben roppant nagy - különbségre találunk, amennyiben a párbajnál csak egv es ember, holott a háborúnál nemzetek vannak majd teljes, majd részleges veszendóségnek, avagy súlyosan érethető kárnak kitéve,
De válaszszuk el a két fogalmat egymástól.
Ha egyedül a párbajt vizsgáljuk: azt vesz-szük észre, hogy a párbaj egyik félre sem jár haszonnal; mert a veszendősóg eshetőségének vagy egyik vagy másik fél ki van téve. Sót ha az egyik elvérzett a golyó, szablya, vagy tör alatt, a másikat is vész fenyegeti, mely elöl a segédkezókkcl együtt földönfutóvá kell leunie, tudván hogy a szentesitett törvénvek a társadalmi rend őreinek egyik kiváló kötelességükké teszik azok üldözését, kik a társadalmi egyensúlyt törvényellenes tetteikkel megzavarják, üáiiv család marad igy fentartás nélkül, ha a párbaj olyanok részéről vívatott,kik családjuk fentartásáról gondoskodni hivatvák ! Menynyire ki vannak téve a lelkismereti furda-lásnak a szerencsétlenséget előidézett győztesek? Mindezen kérdésekre bizony bizony bajos volna határozott számbeli feleletet a-dunk. Nem is adhatunk mindaddig, mig a párbajok statistikájával nem rendelkezünk. Pedig hogy ilyen mű megjelent volna a világirodalomban, arról nincs tudomásunk. !Nem is lesz! Mert a párbajok közönségesen
titokban folynak le. Hány oly párbaj vívatott már, melyek a nagy közönség előtt e-gészen ismeretlenek ! Ki tudja, nem a párbaj titokleple fedi-e lyricus költőnknek Petőfinek halálát is?
Nevezetes egy körülmény, hogy a párbaj mindig az intelligens osztályban uralkodott. Tehát s párbaj számtalan szellemi tőkét ragad el a nemzetektől is. És ha semmi más ok nem volna kezeinkben a párbajnak kárhoztatására,ez az egy, hogy tudniillik fogyasztja a nemzetek szellemi tőkéjét, elégséges arra, hogy tönkretegye, zugba szorítsa mindazon okosk<»dásokat, melyekkel a párbaj barátai annak fennmaradása mellett kardoskodnak. Épen azért nem tudom eléggé csodálni, hogy a józan bölcselet által elitélt párbajhoz ujabban épen azok folyamodnak, kiktől a nemzetek az irányeszméket várják és veszik. Értem a honatyákat, s a külföldi minisztereket, kik között csak az imént lefolyt napokban egész serege fordult elő a párbajoknak.
A társadalmi bölcselettel foglalkozó ebből nem jó következményeket magyaráz ki. Márcsak az hiányzik, hogy az egyházi emberek is párbajt vijanak! S ha az az áramlat, mely a párbajt iMetóleg ujabb időben oh magas helyeken is a kisebb személyügyök egyedüli elintéző eszközének tartatik, tovább is fenntartja magát; nem mondunk najryot, ha kifejezzük azon meggyőződésünket, tneiy szerint e párbajokat rövid idő múlva egyes nemzetek közötti egyenetlenségek paraly/.á-lását czélzó háborúk fogják felcserélni. Az áruezikkeknek folyton emelkedő cur-scusa, a pénz roppant drágasága s az arany és ezüstnek mindemellett csökkenő árfolyama, valamint a nyomornak meggátolbatatlan szé-lesbedése mind oda mutatnak, hogy Európa
szárazán rövid idomulva roppant nagy változásnak kell beallani.
Most pedig vegyük fel beszédünk másik, szélesebb terjedelmű ágát. Szóljunk valamit a párbajról nagyban, vagyis arról, melyet nem egyes erkölcsi egyének, hanem testületek, illetőleg nemzetek vinak egymás közt.
A szélesebb értelemben vett párbaj, azaz háború ugy bir elónyökkél, azaz haszonnal, mint kárral is. Csakhogy amit előnyeiben nyújt, azt az eszközlőtt kárral százszorosan destruálja. Részemről nagyobb hasznot nem látok benne, mint csakis azt, hogy befejeztével a győztes fél némi előnyökben részesül, melyek öt talán erósebbé teszik. Minthogy azonban ugyanazon előnyök ahá-ború előtt már megvoltak a másik legyőzött nemzetnél, azért bölcseleti szempontból azt mondhatjuk, hogy az emberiségre nézve a háború által nyújtott előnyök épen nem te ívűinek többel a status quora, mint ahogy állott az emberiség status quoja a háború előtt.
Ellenben a kár, mit a háború hoz az emberiségre, nemcsak nagy, de még ki is számithatlau. A társadalomnak munka ere-jót csonkítja. A vezér tehetségek elejtésével a nemzetek szellemi tőkéjét mindkét részről fogyasztja. A földek termését tarlóvá teszi. Zavarja a lég rendes mérsékletét, mi épen oly rontólag hat az állati mint növényéletre. Különös tényezőt képvisel e részben a kiömlött vér párolgása, mi a földköri légre dögleletes hatással van. Innsn a kolera.
Ha mindezeket összehasonlítjuk azon előnyökkel, melyeket föntebb zéróra redu-cáltunk icsakhamar belátható melyik társir dalmi rendszer előnyösebb az összemberi-ségre; az-e, mely folyton háborúskodik nagyban ugy mint kicsiben? az-e, melynek n-
TÁRCZA.
Anyám emlékének,
Behintettem a koporsót
Szemem hulló könyfiivel.
Még egy hideg fagyos csókot! — —
Aztán — — aztán — — vigyétek el.
Ne háborítsuk álmait, Tegyétek rá a szemfedőt! l >e nem, ne mép ! Egy percz:g csak Hagyjátok még szeműm előtt 1
Hadd tekintek rá utószor, Hadd boruljak még Síébe ! Zárva a »zem. S mégis, mégis, Mintha szólna, mintha élne.
Itt a/, apa áli sötéten, Ott meg az árvák zokognak; Hullatják jó anyjok után Könyűjét a fájdalomnak.
S én csak állok, mint a bálvány Epy könyfit ae hullathatok ; Alig birom ezt a két szót Kimondani: „Ne sírjatok* I
S még magam is árva, — őket Az árvákat csitítgatom, Észrevétlen könyet facsar Szemeimbe a fájdalom.
Ne sírjatok ! Minden csepp köny Leszáll égetni — szivéig. Szegények ! azt vélik, hogy tán Siraimnkkal fölkelthetik!---
Jertek innen, hadd borítsák Arczára a szeu.fodelet. Oh ! hojjy tépi szivem a hang : Anyám ! anyám ! Isten veled .''
Most bocsátják le a földbe, Le a sírnak mély ölébe. Szivünk nehéz bánatának Lesz-e vájjon, lesz-e vége?!
Van-e túliét? És ha igen, Melyik jobb, — ez, vagy a másik ? Látlak-e még? Soká kell még, Várnom a feltámadásig ?? ! !
Pihenj anyám, pihenj addig Kis, virágos sírod alatt. Te boldog vagy, — ámde nékünk Étinek csak a tomja maradt,
Kifelejt szived a oirban Mmdent, — a»t is, hogy létezett, I)e szivedet soha el nem Kel ejti az emlékezet!
BRUCKNER KÁLMÁN.
A uők eszményi szépsége.
— La Vievx Achénor al-gróf után. — Forditá : KŐVÁRY BÉLA.
II. Közlemény.*)
IV. A rútról-
—„Szegény, szegénynő ! — Oh mi szörnyű végzet;
Szépség hiányai — Oh mi gyászos érzet.* —
BERTRAND
Olvasóink bizonnyal igazat adnak nekünk, ho^y nincs olyan kérdés, melynek megfejtése több akadályba ütköznék, mint épen a jelen.— Mi nem akarunk udvariatlanok lenni a „szép nem, iránt ós mégis e kényes kérdés fejtegetésébe kell bocsátkoznunk, hogy a czélnak, í melyet magunk elé tűztünk, megfelelhessünk. Í — Midőn meghatároztuk az eszményi szépség
fogalmát; — [fogják némelyek szemünkre vetni, — elég lenne kijelenteni, hogy annak, ellenkezője a rút. Mi nem igy vélekedünk. — Előbbi czikkeinkben mi csupán az eszményi szépséget, mint olyant kisérlettűk meg meghatározni, mely fölötte ritka és daczára az eltérő nézetek és érzelmeknek, a kij löltsajátságok hiányával, kivel sem azonosítható, de nem állítottuk,hogy ki ezen kellékekkel nem bir, megszűnt szép lenni, ergo rút. (Valóban fölötte szomoritó állapot lenne.) —
Nem akarjuk egészen köznapiasan meghatározni, hogy mi a rút, mert nem azon elvektől vezéreltetünk, mellek jelen viszo nyok közt az érzelmek és érzékiségnek alá rendelhetők lehetnének. — Röviden szólva, nem valamely természeti ferdeség, vagy hiá nyosság fejtegetésébe bocsátkozunk, hanem azon összhangzatlan vonások, vagyis „kuszáltu arezok jellemzését kísértjük meg, melyeket közönséges szóllam szerint rútnak nevezhetünk. —
Nem szándékunk e helyen hivatkozni előbbi czíkkeinkre, csupán azt kívánjuk ismételve hangsúlyozni, hogy: az eszményi szépség és a rút közötti különbségeket nem fogjuk egymással ellentétbe helyezni. —
A rút szükségkép ellentéte az eszményien szépnek és habár kizárja is az eszményiség fogalmát, nem következés, hogy az eszményi szépsége igényt nem tartható nők rútak. — A rútság tehát nem viszonylagos hanem önálló sajátság.
A szabálytalanság alapja a rútságnak, a szabálytalanságok mérve szerint határozhatok meg a fokozatok is. A szájnak, ugy az ajkaknak és orrnak rendkívüli nagysága, vagy
rendetlen alakja, melyhez parányi szemek járulnak, már magukban véve előállítják a rút arczulatot, mely fájdalom sokkal gyakoribb, mint az eszményien szép. — A homlok függélyes állása, vagy szokatlan alacsonysága hihetetlen mód csökkenti az arcz ki fej esését, — de ismét ki kell jelentenünk, hogy magában véve az itt elsorolt sajátságok egyikesem oly fontos, ha csak természetellenes fokban nem mutatkozik, hogy a máskép szép női arezot egyszerre a rútak osztályába sorozná.
A rut fogalmát kővetkezőkben '' öszpon-tosithatjuk : —
Nagyobb foka a természeti hiányosságoknak. egyes testrészek nagy raérvü kifejlettsége, vagy elsatnyulása, as areznak jellegtelen kifejezése és végre az öszhangzatlanság különböző fokozatai.
Ezen határok azok, melyek megengedik, hogy a női arezot rútnak nevezhessük. — A termet viszonyai, ugyan azok lévén, melyek az arczé, azzal öezhangzatosan vonhatók bírálat alá. —
Igen természetes, hogy itt >s nem szerencsétlen eshetőségek szüleményeire, hanem a természet alkotásaira kell figyelemmel lennünk.
A nagy láb és kéz azon hiányok közé tartozik, melyeket az arcz jellemzésénél épe a túlfejlettségüknél fogva nevezünk hiányoknak. —
A rút nők minden nemzet női között nagy számmal léteznek és e tekintetben nem is tartjuk helyesuek az eltéréseket nemzetiségek szerint fejtegetni; habár Haracourt szerint ez az alap, melyre állanunk szükségkép kellene. —
A rútság fokozatait ismét az ízlés illető-
jabban ismét akadt egy bátorszivú apostola az ingói parliamentben, a tisztes Richárd képviselőben ?
Most veszem észre, hogy beszédem már is türelmetlenné teszi olvasóimat. Pe dig még meg sem fejtém azt a kérdést, mely & párbajnak in universim oknyomozó történetét volna hivatva megvilágítani. Egy társadalmi lap szük kerete ennyire térrel nem rendelkezik egyszerre. Azért inost azon Ígérettel teszem le tollamat, hogy legközelebb ama kérdés tárgyalásával lépek e lapok szives olvasói elé,
SZERÉNYI KNDRK.
leg az eltérő nézetek igen bőven meghaíároz-«ák; tehát erre vonatkozólag minden elmélet fölössé válik, mert minden egyesitész ízlését eltalálni, lehetetlen lóvén, az haszonUlan tinta pazarlásnak bizonyulna be. — A miss Pastrana féle csuda szülöttek természetesen minden kep-zelhetőségen kivül esvén, nem jönnek tekintetbe. —
Áttérhetünk az éghajlat befolyására, mely tudvalevőleg az emberi test minden részletében oly nagy mérvű változásokat képes eszközölni.
V. Am éghajlat befolyása.
— .A forró Indiának hölgyei,
Szépek setétea arcaikkal____
. . TRUBAUT.
Már az ős időkben általános volt a meggyőződés, hogy az emberi nem különböző éghajlatok alatt élve, nemcsak erkölcseiben és szokásaiban, hanem az arczszin és egyes tag jainak különféle változásain megy meresztül. — Rendkívül fontos kérdés az, hogy ezen átváltozás, mily időtartam és körülmények között jöhet létre, azonban ennek eldöntését a t*nné*ret tudósokra bizván, áttérünk tulajdonképen i tárgyunkra, mely azon befolyást tár-gyalandja, melyet az éghajlat az emberi arcz és termetre gyakorol.
Európa éjszaki tartományai, mint Svéd-Norvégország, Orosz és Dánország női finom és fehér hártyaszerű bőrrel bírnak éa a hámiásnak majd soha sincsenek alá vetve. — A hájazat legnagyobb részben világos és finom, de az ázsiai népfajuk hajának selyemfényét meg sem közelithetik. — Az arcz részben különösen az oroszoknál g«mbölded és pozsgás
Bel&tincz, 1874. február 2S-án.
Igen tisztelt szerkesztő ur !
Becses lapjának f. é. 15 ik szitumban ,ve azélyes törvény ellenessögek a vcndajku népis kólákban'' czim alatt S. M. „mint illetékes megyei bizottmány itag''-gv famosus köziemén v-uyel lepte meg a közönséget, mely azon kivül, hogy magyarul irva a elkop atott latin phrasy-sokkal garnírozva vHn, r többek között azon par eX''-llence érdemmel bír, hogy h majd minden szó után kipontozott helyeket tetszés szerinti értelmezéssel lehel kilöl''eni.
Vártam, hogy a gyűlésen jelen volt bizott-máuyi tagok kőiül valaki neki ront azon közlemény szerzőjének'', azonban idáig senki sem tette b az ily .kényes nemzetiségi kérdéseket" agyonhallgatni czélszerünek nem tartván, ezen i nem egyéb indokból kérem igen tisztelt szer kesztő urat; engedje meg, hogy a már többször említett S. M. féle közleményt illustralhaasam helyesebben, bogv azt valódi értekére leszállítsam-
Nézzük tehát mifelett sírja el a nagy böjt kedvéértS. M. jeremiás próféta lajdalmait?...
... „Az alsó lendvai közigazgatási bíró hivatalos jelentésében — ug} moud körlő ur — a többi közt az is foglal tátott, hogy vannak kerületében oly iskolák, melyekben a magyarnyelv nem taníttatik, sőt maguk a tanítók sem tudnak magyarul.'' ®
Ismervén ezen állítás szomorú valóságát, mohón futottam végig a sorokat; azt hivém, hogy S. M. a szolgabírót szándékszik megczá-folni. De mily nagy lett meglepetésem látva, hogy ellenkezőleg inkább az állíttatik,miszerint a szolgabíró jelentésében foglaltakigaz tények; sőt egy gyei több: hogy ennek az 1868 évi 38 és 44. t czikkek értelmében igy kell lenni!? Sőt még ennél is több, mert a hivatkozott törvényekkel S. M. oly ritka hazafiúi buzgalommal bizonyítja be, hogy Magyarországon a magyar nyelv a felekezeti iskolákban „nem kötelezett Un tárgy" csak ugy dagad az ember kebele örömében.
A hivatkozott törvények helytelen magyarázatán kivül alig hiszem, hogy valami az olvasót bámulatra gerjesztette volna mint azon me rész tény: állítani sőt helyeselni — ha igy volna is — hogy a törvények Magyarországon a magyar nyelv tanítását nem kötelezik.
Ax 1868.38. t cz. 11 §. igen is kötelezi a magyar nyelv tanítását, mert ennek 3 pontja d) betűje alatt olt áll „nyelvtan" mint kötele-
zett tantárgy; hogy ebből hogyan vonja le S. M. hogy ez alatt nem magyar nyelvtan, hanem az ő szája ize szerint „vend nyelvtan* értendő, azt valóban csak ő tudná megmagyarázni; mert az 1868 évi 44. t cz. l.§ szerint Magyarorsaág-ban az állam nyelv „a magyar'' levén, a törvény általánosságban mást nem érthet, mint az állam nyelvét; mert akkor világosan kikellett volna mondani, hogy minő nyelvtant kelljen a felekezeti iskolákban tanítani; ezt bizonyítja az általa hivatott J868 44. t. c. 14 § is, mit különben körlő ur annyiban jegyzett ki hiányosan, hogy e zárjel közötti tételt: „az országos iskolai törvények korlátai között* — kihagyván ráfogta, miszerint a hitfelekezetek az oktatás nyel vét — kérem ezt jól megérteni — maguk határozhatják meg. —
Mit gondol S. M. ha az 1868 évi 38 t. 11 § át 3. pontjának d) betűje alatt nem a „magvar nyelvtant* értette a törvényhozás, miért kellett "a 44. törvény 14. § át megteremteni?
De menjünk tovább. Zokon veszi S. M. a megyei bizotmányi gyűlésen történteket Zokon veszi, hogy ki merték mondani, miszerint a magvar nyelv N hgyarországon köteles tantárgy. Horreudum ! különösen az keltette fel nemes indignatioját, hogy a magyar nyelvet nem bíró tanítók állásaira „pályázat* kihirdetését is merte valaki indítványozni stb. s „szük-látkörü" „elfogult* „korlátolt* stb. az ultra-montán szótárban ékeskedő elnevezéseket használ azok ellen, kik épen ugy mint őabizottmá-nyi gyűlésnek illetékes tagjai levén legszebb jogukat gyakorolták s a vita tárgyát tevő kérdéshez szabadon hozz£> szólottak; hozzá szólottak pedig a nélkül, hogy nem magyar ajkú vagy ha jobban tetszik „vendsláv* polgártársainkat azoknak nemzetiségét, jogait megsértették volaak.
Mondta e azt valaki a megyén : a vendnyelvvel csak a magyar tanitassék? ugye nem ? kiért veri tehát ön félre a harangokat? azért e hogy azon 3—4 magyarul egy szót nem tudó tanítóts caaládját megmentse? vagy azért, hogy megmutassa : hogy ön nem magyar? teheti bármi okból, de legyen meggyőződve, hogy az elsőt akadályozni nem fogja, az utóbbival pedig senkisem törődik, mert azért „epursi mouve" mondja J >kai. —
Arok a 18—20 óv előtt megválasztott (értsd a Bach kormány által oda tuszkolt) tanítók, kik ön szerint állomásaikou „elismerőleg működtek* — mellesleg legyen mondva az elismerést leg fennebb az/.al érdemelhették ki, hogy 100 vend közül, kik különben munkás tiszta jellemű s becsületes honpolgárok 1 alig tud irni és olvasni, — ha mondom azon tanítók elmozdittatnának, számithatnak a magyar nem zet nagylelkűségére a „nagylégürbe a szélnek" nem fognak eresztetni; pedig ha 18 — 20 éven át sziták a magyar levegőt s a nemzet nyelvét el nem sajátították, valljuk meg őszintéu egyebet nem érdemelnének. —
Hogy számiihasson Magyarország nyugalomra, a polgárok békés egyetértésére? hogy lehessen az nagy? ha annak majd minden részében találkozik egy Miletics Svetozár, akartam mondani egy oly merész qraberi, ki magát jó i hazafinak tartja, s még is jajveszékel a felett, hogy az a nemzet, melynek szárnyai alatt az általa védelmezett nemzetiség is lCkX) év óta a barátság és testvériség édes köteléke mellett ól, mely vele jó és rosz sorsban osztozott —
az orr kelletinél tompább, a száj is általán véve nagy, míg a rendszerint kék szemek kicsinyek.
A forró Afrika női Berberhon és Egyp-tomban jobban megóvatnak a napsugarak behatásából, mint Szenegambia és Kongó szerecsen női, kik közt a gyapjas haj, az előre álló arczcsontok, hát a nyomott orr, teijedt száj stb. daczára nem ritkán szépek is akadnak. — E nők tudvalevőleg a legaljasabb munkákat végzik, tehát teljességgel nem csudálatoe, hogy a szellemi eltörpülés mellett testileg sem mérkőzhetnek Európa kényelemhez szokott nőivel. —
A hottentot és capföldi nők gyakran szabályos és befejezett arczvonásokkal birnak, de termetük számos utazó állításaként, oly roppant nagyságú emlők által éktelenittetik el, hogy rútaknak nevezhetők. — Malsburg utazó látott a hottentotak között oly nőket, kiknek emlői térden alul értek. — Dél-Amerika, Tűzföld és Patagónia tartományaiban az indián nők roppanttermetüek, szálasak és izom teljesek, mit ismét csak az edző hideg égalj befolyásának kell tulajdonitanunk. —
Több utazóra hivatkozhatunk, kik állítják, hogy Ceylon szigetén igen gyakoriak. —
Török és Görög országban, ugy Spanyolhon délirészein is a nők a heves éghajlat befolyása alatt szerfelett hamar fejlődnek, ugy, hogy 12—13 éves korukat elérve rendszerint
férjhez mennek és daczára annak, hogy maguk is gyermekei általában igen termékenyek. — E koraifejlettséget, mely egyedül meleg éghajlatok alatt észlelhető, korai hervadás követi • húszéves görög nő eléri azon időpontot, {néhány
nyelvét iskolájába akarja bevinni!? .... hisz ezt kötelesség érzetből kellene megtenni;de ha ez hiányzik, azért is mert az érintkezést fajunkkal élnem kerülhetik, habár bizonyos emberekuuk Horvát é* Staier ország sokkal inkább keze-ügyébe esik is. S. M. ugy látszik szereti a deák közmondásokat idézni ;felteszem róla hogy van tudomása azon igen régi, közmondásról „si fueris romae romatus vivito more* s ha van, ne felejtse azt, hogy itt,Romában* van.— ügylátszik: Kosztics, Miletics et consortes példájára jónak látják többen ez idő szerint minden csekélységből lármát ütni még ott is, hol az egyáltalán nem létezik, - erőszakot nemzetiségi kérdéseket inprovisálni! mikor lesz már ennek vége ? . . . Igaz hogy a magyar nemzet loyali-tását a nemzetiségek irányában még a „Golos" is dicsérőleg ismeri el, de mit használ mind ez? ha még „Zalában" is, hol eddig soha nom volt nemzetiségi kérdés létezik, s azok kik ezt eléidézik még a vizespakróezot is ránk akarják teríteni ! azt állítván, hogy azokat mi idézzük elő ! ? szegény Magyarország! hová vitt túlságos engedékenységed !
Megengedi S. M. hogy a magyar nyelv tudása „lehet sok tekintetben hasznos, lehet kívánatos, esetleg szükséges"— tehát ezt kegyes megengedni. Szép ! Ez egészen uj felfedezés. És ellenkezőleg vagyok meggyőződve, mert a mint Franczia honban a franczia nyelv,ugy Magyarországban egyedül a magyar nyelv az, melyet minden polgárnak saját érdekénél fogva tudni kell, birni kötelessége ; mert különösen hogyan érintkezik azokkal,kikre bármi tekintetben szüksége van ; mert hisz megtanul igaz az a magyar ember mindenféle nyelvet, s ezt nem is szégyen li, de hogy minden egyes ember valame-nyi az országban dívó nyelvet exofficio birjon, a lehetetlenségek közé tartozik, —
Megemlíti S. M. hogy a fára-iskolában „a kinek tetszik megtanulhatja a magyar nyél-vet" az igaz, de ez nem az ő érdeme, hanem azon ritka buzgalmu s tiszta jellemű tanítóé, ki tisztán hazafiúi buzgalomból vitte be a magyar nyelvet a fára iskolájába s azon közönségé, mely a tanítót e nemes buzgalmában hathatósan — még pedig mint köztudomásu dolog, bizonyos oppositio daczára is — támogatta. E tanító neve Murkovica, a közönség n?ve pedig Belatincz. —
Midőn S. M. másfél hasábot töltött be azon jaj veazékeléssel, melynek sem oka sem alapja nein létezik, igy kiált fel: Enyit azon tényálladékra következményeivel együtt, me-Ivet az alsölendvai kerül. közi. bíró ur —
m
vendajku elemi és tiaztán felekezeti nép .... iskolákban mint törvényellen ősséget „fődö-zött* .... ipsiasima verba. . .
Hogy mit fódözött s egy általán födözött e ? a k. i. bíró ur ? azt nem tudom, de arra csakugyan kíváncsi vagyok hogy maradt-emég valami a tollban ? mert hisz a szolgabíró india-cret eljárását annyiszor hangsúlyozó „diseret" kürtő anyira ment discretiójával, hogy a szolgabírót jónak látta denuntiálni, azt állítván, hogy ő meg egyéb rendetlenségeket is feltudna hozni stb. . . s mind ezt mért, azért mert a szolgabíró hazafias és hivatalos kötelességének eleget tett. Lám ! hová viszi az embert az az „illetékes tagság". —
A legcsattanósabb pedig az, hogy midőn S. M. a azolgabiróról még a keresztvizet is levette, kegyes neki megbocsátani s kéri hogy
gyermekkel meg áldatván) midőn az arezrózaái hervadni kezdenek, az az hanyatlani indul.
Indiában és Chinában ily korai hervadás nem igen sürüen fordul elő. —
Igen különös sajátsága az európai töröknőknek a nagy mérvű kövérség, mit ugyan a kényelmes életmód és az örökös henyélés kellőkép kimagyaráz. —
A ködös Británaia, Holland és Éjszaknémethon, különösen: Mecklenberg, Ólden-burg és Hannuvernóiaz éghajlat befolyásolása által ritkán birnak tökélyes szervekkel; nyúlánk testalkatuk magában hordja a mellbetegségek csiráit
Franczia nőink azonban képesítve vannak teljes mértékben, mind anyai, mind társo-dalmi állásuk kifogástalan betöllhetésére. — Az olasz és magyar nők azok, kik e tekintetben a francziák mellé helyezhetők. —
Huynal hollandi iró igy ir az éghajlati befolyások körüli tapasztalatairól: — ,Ne feledjük soha, hogy a létezés föltétele a természetben a nő, és hogy sokat kell fektetnünk arrs, miszerint a köd és nedves éghajlat által testileg elsatnyult gyermekeink a megszokott hagyományok, hanem a józanész követelményeinek megfelelőleg testileg is képeztessenek.*—
Mi csak átvitt értelemben használhatjuk föl a híres iró és a természettudományok avatottjának e tanácsát; oda magyarázván, hogy a nők fejlettségi foka az éghajlat és elemi viszonyok által legnagyobb mérvben befolyásolta-tik.—
Közeljövőben a társadalmi viszonyok befolyását az alakképződésre fogjuk fejtegetni.
legyen clara pacta s ők maradjanak — bon; amici természete* ezt ia latinul kellett mondani, mert a magyarban nincs erre kifejezés !
Legyen! Ciara pacta ha ugytetszik ez S. M. és a szolgabíró dolga, de ha S. M. jónak látta közleményébe „az éjszaki sark jé~fó-i nyére* s a burkus BÍsakokra oly megvető, külön-'' ben igen helyes — pillantást vetni; legyen • szives a megyét, a hazát igazi hazafiságáról az álul meggyőzni, hogy ő a magyar nyelvet, a vend nyelv mellett UnitUtni szükségesnek, jónak látja. Használja fel —ha van — befolyását erre, mi különben semmi megerőltetésébe nem kerül, s meg lehet győződve, hogy álulá-nosan tisztelet tárgya lesz, mert ma nálunk még a kötelesség telyesités is „Érdem*. —
Egy nem kevésbbé illetéke* megyei bizottsági tag. _
IJelyi hirek.
— Elismeréssel értesítjük t. olvasóközönségünket, miszerint a „nagykanizsai takarékpénztár" igazgatóválasztmánya lapunkat
i hivaUlos közegeül választotta; mi álul egyrészről hírlapírói komoly törekvésünket teljes méltánylásába vette,ugy másrészrőla nagyközönség iránt Unusitott szép figyelmet, mintán havi kimuUtásait, s egyéb nyilvánosságra hozható minden közleményét híven s gyorsan lapunk utján teszi közzé.E pénzintézet évek hosszú során át nagy részvéttel áldozott minden nemes köz-czélra,s Dunántulnak nemcsak egyik legrégibb, de leg virágzóbb intézménye levén, kétszeres örömmel üdvözöljük lapunk homlokán s hazafias kézséggel igyekezünk a bennünk, helyzett bizalomnak megfelelni.
— Veszprém bői írják nekünk : Váró sunk üzletköréből nem lehet örvendetest irni, mert a mult évi mostoha termés miatt, a pia ezon csak is annyit árusiunak el, mennyi városunk szükségletét is alig fedezi, de mindamellett, oly nagy szükséget nem érzüuk, mint sok más vidéken, mert a Mindenható balatoni környékünket bő borterméssel áldá meg,mely vidékből a veszprémi magyar vaspálya állomásnál 180,000 akó bor szálliutott el, ezenkívül még érdemes „magyar tengerünk" halászatát, felemlíteni, mely sziutén szép jövódelmet hajtott, különösen Kenese (innen 2 óra vidékén) ; A veszprémi 9 év óu fennálló segély egylet forgalmi-tőkéje; 1 milliói tcs/. ki, ezen egylet forgalmi ideje az év vegével lejár és már is újra megalakult; ezenkívül még egy „betét és közvetítő egylet jött létre, mely egész éven át az 50 kros részvényekre előjegyzéseket fogad el.—A veszprémi 36 ér ÓU létező ukarékpénz-tár dividendája 86 frtot tesz. A m. é. augusztus hóban alakult kereskedelmi segélyző-egy let alaptőkéje eddig 268 frtot tesz.—Ismét egy uj casinó, illetőleg olvasókörnek birtokában vagyunk. —
— 1864-ki államsorsjegyek 49-ik húzása marcz. 2-án következő eredménynyel történt: 316,940, 1544, 1717, 2025, 2340, 2669 és 3189. A 200,000 frtos főnyereményt, 2340 sorosat 57-ik száma nyerte el.
: — Zalamegye történetének megírására vonatkozólag, a márcz. 5-én tartott magyar történelmi társulat ülésében jelenté Thaly Kálmán titkár, hogy a kért intézkedéseket a társulat nevében megtette. Nagy Imre társalati tag, ki a szomszéd megyék monographiájának megij rásával foglalkozván, sok Zalára vonatkozó ok-
Andor bácsi.
Csendes éj. A fák levele Még csak meg te resten, S a hold teljes arczulatj* Fönt mosolyg ax égen.
KOrfilOtte a scem fénylő Csillagtengert láthat; Egyetlenegy kóbor felhS Btm vet rájok árnyat.
Kies tóparton fehérlik Andor bácsi háta Bágyadt fényt vet rá a holdnak Halavány orcsája.
Andor bácsi boldog ember, Menny honol szivében ; Édent bir 6 nemrég hosott Szép ifjú nejében.
Néma csend uralg a tájon, Nyugszik minden élő De mi es! — a ház elStt két férfi és nő.
Amaz a »sép, fiatal nőt Hévvel átkarolja, 8 es kis fejecskéjét annak Kebelére hajtja.
Kéjittasan est susogják Ajkaik : szeretlek I — Oh istenem, istenem I beh Boldogok lehetnek.
Bent a házban Andor bácsi Aluszik nyugodtan. — A zongora egy húrja most ZörOgve lepattan.
ő nem ébred, — álmában csak Ajkait mozgatja. Álmodik a boldogságról . . . — Szegény Andor bátya
EBDIÉLYI KÁROLY.
mány birtokában van, ez okmányoknak felhasz-nnlnsát a pályázóknak készséggel megengedi. Hasonló Ígéretet tett Stagovics pannonhalmi levéltárnok, ki a Zala múltját érdeklő okmányok rogestáit be is küldötte.
— Komlosst Kálmán adóvégrehajtót, kinek viselt dolgairól lapunkban annak idejében bő leirást közöltünk, a legfőbb Ítélőszék 4 évi börtönre ítélte.;
— Zerkvwitx Vilmos, ki Nagy-Kani-zsaváros egyik tevékenyebb polgára volt, febr. 2Ö-án jobblétre szenderült s marcz. 2-án nagy részvét mellett tétetett örök nyugalomra.
— A „Haza," életbiztosító és hitelbank lb74 január és febr. havi üzlet-ki mutatása. Be-nyujtatott ab. bevallás 314,849frt., kiállitatott 304,130 frt, 43 kr., ez évben befolyt dijak ösz-szege 90,638 frt, 27 kr., ez évben kifizetett káruk összege. 38,740 frt. Az összes érvényben levő Liztuditáöok összege 17,102,869 frt, 56 kr. a „Haza" életbiztosító és hitelbank igazgatósága.
— Következő felhívás közzétételére hivattunk fel: Kalmár Béla „Rövid élet hosszú szeu védés" czimü 2 kötetes regényére tesz felhívást; megjelenik ez év májusban, szerző arcz képével, húzva az előfizetők névsorát, miért is a uevuek pénznélktil leendő beküldését kéri. Kgyszersmind tudja, hogyJ.Szerelem egéről" czimü költeményei, valamint „Ujabb költeményei" 1 és 2 írtjával folyvást kaphatók. Ki ösz-t-zes munkáját rendeli meg, fűzve 4 frt. helyett
3 frt. 50 krért kapja. Gyűjtőknek 10 frtig terjedő megrendelések után tiszteletpéldány !
— Egy német lap. szerint nem rég Gainbnn (Dalmácziában) két férfi, névszerint: Chiurin György és Parbukovich József a szó szoros értelmében az éhség áldozatai lettek. Az élelmiszerek mindinkább drágulni és ritkulni kezdenek, a bevitel pedig a partvidéki lakosság eszközeinek hiányában valósággal képtelenség. A nyomor irtóztató. R- S. M.
— Korszerű kiadvány. Örömmel tudatjuk a t. tanitó urakkal, hogy a .beszéd — és értelem gyakorlatokhoz" legközelebb 40 színes nyomatú kép fog megjelenni.
— Gyászhír. Hencz Ignácz és neje Bó-tiai Honoria, Rezső és Honoria gyermekeikkel; — Hencz József — Hencz Flórián, Oszkár, Vilma, Olindu, Zoltán, Irén, és Margit gyermekeivel, és Tikos Ferencz boldogult Hencz Alo-iza térje szomorodott szívvel jelentik felejthetik auyjuk, nagyanyjuk és anyósuk özvegy Hencz Istvanné szül.Dorffuer Anna asszonyságnak. 1874. évi márcziu8 hó 3 áu reggeli fél 8 órakor életének 72 -dik évében, szélhűdés következtében történt gyászos elhunytát. A bol-dogultnak húlt tetemei folyó hó 5-én délutáni
4 órakor fognak a keszthelyi közsirkertben az űrök nyugalomnak átadatni. Az engesztelő szentmise alduzat pedig folyó hó 6 án délelőtti 8 órakor fog a keszthelyi anyaegyházban az Urnák érette bemutattatni. Gyászoló és szerető g) erinekeinek halája s az Ur békéje lebegjen porai felett.
—A iV-ik m. kir. jótékony czélu államsorsjáték, melynek tiszta jövedelme U cs. ós apóst. kir. Felségének mult évi deczember hó 23-án kelti. f. elhatározása folytán részben a miskolczi és budai közkórház, továbbá a kassai bába;utez«t, és a budai jótékony nőegylet felsegélyezésére,— részben pedig a„h on v éd a 1 a p" javára fog fordíttatni, legközelebb fogván meg indíttatni addig is, mig az erre vonatkozó hivatalos hirdetményt közölnök, a. t. közönség méltó figyelmébe melegen ajánljuk.
— Bolt/eltőrés vök marcz. 7-ére vi-radóra aFesselhofer-féle kereskedésben,honnan bélyegjegyeket, váltólapokat, finom szivarokat e néhány forintnyi készpénzt tolvajoltak el.
—A zalavári apátság ügye végmegoldást nyert s a uapokban — mint a fővárosból érteeültünk — az apátválasztás megtörténik.
— „Magyar kompasz," melyet Mihók Sándor szerkeszt, május 1 én jelenik meg; előlegesen: 1873 év végéig 22 hitelintézet, 4 takarékpénztár, 2 népbank, 1 segélyegylet, 12 iparos részvény egy let és 4 biztosító intézet, összesen 45 bukott meg, vagy olvadt egy másik intézetbe", mult év végéig hazánkban érvényben volt 110 hitelintézet, 346 takarékpénztár, 54 népbank, 178 segélyegylet, 180 iparos részvény egy let, 17 biztosító intézet, összesen 885.
— Hymen Dr. Dietrichstein megyei t. főorvos ur jelenti barátai — és ismerőseinek, miszerint Fáni léányával Mezey László miuiste-rialis számtiszt ur jegyet váltott. A frigyhez s >k szerencsét és tartós boldogságot kívánunk! az esküvő f. évi május hóban lesz.
Vegyes hírek.
— (.Eladott ledny-j A „Kecsk. Lapu-ban a következő történetkét olvassuk: A besztercze-bányai kapitányi hivatal a napokban megkereste a kecskeméti kapitányi hivatalt, hogy az ott szolgálatban levő Michnai Zsuzsi nevü 15 éves leányt — miután anyja haza kivanja — küldje haza. A kapitányi hivataljmeg is tette erre az intézkedéseket; azonban megjelerik a kapitányi hivatal előtt S i g r a i János köncsögi birtokos, és előadja miszerint ó a leányt nem en-
gedi haza küldetni, sőt visszaköveteli, miután a nevezett leány^az ő saját tulajdonomért ő azt megvette FeketeT era nevü vén asz-szonytól, és pedig 60 forint készpénz, 15 véka árpa, 10 zsák kukoricza és 1 disznóért. A vén boszorka előkerestetvén, a fenntebbi alkut beismeri; ő a leányt 13 éves korában adta el a nemes urnák, ki háromnegyed évig tartotta magánál, de a mult évben ujjabb requisitio folytán elküldötte; most azonban már újólag visszakövetelte mint saját jószágát. A kapitányi hivatal az ügyet a törvényszékhez tette át, mely, reméljük, meg fogja értetni a nemes úrral, hogy Magyarországon nem lehet rabszolgákat tartani.
— Vasvári Pál gyűrűjét, melyet az 1849 évi jul. 13-dikán midőn a fiuntinei szorosban elesett, ujján visselt, s melyet dr. Szabó megyei plnsikus Nykulaj Corcierutól 74 friért megvett, a magy. geolog. társulat eluoke K u -b in yi Ferencz fogja megvenni 14 aranyért Ezen összeget dr. Szabó egy általa toroklobból megmentett 10 éves árvalánynak fogja ajándékozni. A derék férfiú, adatokat gyűjt, hogy azon helyen, hol Vasvári elesett, emlékszobrot állíttathasson fel.
— A vegyészeti ipar osztályban, mely a bécsi világkiállításon kitűnő szereppel birt, méltán okozott feltűnést dr. POPP J. G. cs. kir. udvari fogorvos (Bécsben, belváros, Bogrner-gasse 2. sz.) 25 év óta hires és az egész világon elterjedt Anatherin-száj - vize, Aúv-the-rín-fog-pasta, yegetabilis fog-por és a magán használatra alkalmas fog-plombája az üres fogak kitöltésére. A fogak — a mindkét nemnek e kiváló disze — épentartása már Olim idejében a cultura főtörekvéseihez tartozott és uuir a görögök és romaiak ismertek szereket a fo gak ápolása, ós szépitésére. — Itt is nagysz.-rü eredményeket mutat fel a haladás, és az időszerű fog cultura tő tényezőihez számláltatnak aDr. Popp-féle találmányok, melyek mindenek előtt a még használatban levő számos megavult fog-szerek káros hatását — a fogak szépítése, azok tartóssága rovására — végkép gátolják. — Az Anatherin-száj víz már tán millió embernél bizonyult be ugy hathatós gyógyszernek mindennemű fogbajoknál, mint kitűnő ápoió — és szépítő eszköznek ''és — mint a .Novara" féle világ expeditó txdományos müvei világosan előadják, — az Anatherin szájvíz, ugyanazon hajón a járványkész kitört scorbut ellen megbecsülhetlen szolgálatot tett. — Az Anatherin szájvíz, fűszeres és aromaticai izénél fogva a szó legbensőbb értelmében, valódi fog arca-num és a világtengeren innen és tul a legkedveltebb dentisticai gyógy - és ápoló szerekhez tartozik.
—Házassági ajánlat. „Egy higgadt férfi, ki biztos és elegendő jövedelemmel bir, hitves-társat keres", igy szólt egy vidéki lap rövid hirdetése. E házassági ajánlat nem maradt eredmény nélkül és az illető több hölgytől kapott leveleket, fényképpel felszerelve a mondott czi-men poste restante. A jelenkezők egyike az illető által kiszemeltetvén, levelezésre és végre légyottra került a sor .Ez azonban az első és utolsó is volt, mert a*, higadt férfi biztos jövedelemmel,,'' a helység sírásója volt. A házaságonkapó nŐ, mint az*, Ung. L./-nak írják, annyira megborzadt e találkozástól, hogy megbetegedett, s sárgaságba esett. A sirásó pedig állását voszité. Vájjon miért?
— Egerek ellen. Rendkívüli csapása az egész gazdászatnak és legkivált a fold mivelés-nek az egerek kártékony serege, melyre nézve tökéletesnek bizonyult vegyészeti irtó szereket általában nem igen kaphatunk. Saját tapasztalatom alapján, számosabb kísérletek után ajánlhatom a következő nem költséges irtó szert. Tudva levőlegezen állatok rendkívüli nyalánkságuknál fogva mindent megemésztenek 8 ez okból ép ízlésükre is gond fordítandó. Vegyünk 1 font közönséges tengeri lisztet, hozzá vegyítve 4 lat finoman megtört finomított arseni-cunot, melyhez adjunk l/4 rész apróra össze vágott ajókát, vagy bármely sajtot. Ezen vegyiték oly módon kevertessék, hogy az egyes részek minél inkább elveszítsék különbözőségüket. Használatnál ki kell puhatolnunk azon helyeket,hol egerek leggyakrabban pusztítanak és mely házi állatok előtt biztosítva van. Egyszeri használatra az egésznek 8 része veendő, melylyel a házban létezd egerek is gyökeresen kiirthatok. A készítés egyszerűsége és az egész anyag költségtelen volta leginkább ajánlják ez irtó szert. A megújítás időszakát a körűlemén vek határozzák el. NENDVICH GY.
— Szerencsétlenség. A multhéten Pomo-gyon, a Fertő mellett vásár volt. A Fertő tava be levén jól fagyva, sokan a jég hátán szekereztek át. De a mint visszafelé is ezen rövidebb utat Választák néhányan, a tó közepe táján a langyos idő folytán beszakadt, több szekeret, lovat elnyelvén. A merész fuvarosok nagy nehezen menték meg saját éltüket- De a jószág ma is a Fertőben van, lovak marhák ben vesztek.
— Rövidhírek. Budapesten mult héten született 266 gyermek, meghalt 252 egyén. — A főrendiház javasolja a fény űzési-adó behozatalát. (Mit szólnak ehez Majoros uram védenczei ?..) — A kőbánya közelében történt vasati szerencsétlenség alkalmával áldozatul
esettek családjainak 2214 frt. 75 kr. segély osztatott ki. — A fővárosban marcz. 5-én csak egy temetés volt. — Jókait Berlinben számos kitüntetéssel halmozzák el. — Vámbéry Londonban tart felolvasásokat. — Kőrmöczbányán m. évben 4.516,695 frtnyi összeget bocsátottak ki arany és ezüstben. — Kolozsvár városa díszesen ünnepelte meg a városi ajtisztikar beigta-tását. — A fővárosi rendőrség febr. hóban elfogott összesen 1366 egyént.
Papírszeletek.
— Érdekes párbeszéd. Ni, a sánta bolond 1 — mondá a perlekedő no férjéhoz. — ,Én sántitok — válaszolt a férj — mint Jákob az <S testamentomban, miután az angyallal küzdött. — B Bizonyosan a rosz angyallal ?« — . Veled, angyalom, veled. 1 -
— A mutt farsangon történt egy bál alkalmával, hogy egy fiatal ember kézszorítás álul akarta kifejezni imádottja iránti vonzalmát, a a merénylet a négyes alatt sikerült is.
— A ní azonban fitogatni akarván hódítási képességét neheztelést színlelve oly hangosan támadta meg Ro''meoját vakmerőségéért, hogy a közeli vők figyelmét is felköltötte. A fiatal embert meglepte ugyan e .non j.utarem* azi.nbun csakhamar feltalálta magát é* nyugodtan válás''olt:
— Bocsánat nagysád, de nem önnek volt szánva.
— A n5 bosznsan fordult el, a körülállók pedig mosolyogtak az élelmességen.
— (ElitéJ Baritném— mondá a farsang végével — egyik delnő a másiknak — valamely jó cselekedetet kellene tennünk a böjt alatt.
— Igen — én is gondoltam már erről — felelt a másik s el is határoztam, hogy e szent czél tekintetéből egész hétig megböjtöltetem--cselédeimet.
— (Elbé) Egy bizonyos kereskedő egy kisebb utczából a föutczába költözvén — üresen maradt bolt-ajtajára a következő tartalmú czédulát ragasztá ki — ,Ezen bolt jelenleg a főutezában van."
Üzleti szemle.
Mártiss 7-től nartlas 14-ig. 1874.
Hó- és hetinap
Katholikus naptár
Protestáns naptár
3
Utj.
lő) K. s Pr. Ev. Jézus ördögött ttz ki. Luk. XI — _Gör. Márk. II. 1—12._
8 Vasársap D. 3 Oculi D 8 I. Ján.
7 Hétfő Franciska Cyr. Moth.
10 Kedd 40 vértanú Etelka
11 SserJa Herakl. Rozina
12 Csütirtök Gergely Gergely
13 Péntek Rosina Krisztina
14 Szombat | Mathild Mathild
5H &
tm m
a.
Yasuti menetrend.
Indul Kanizsáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perci reggel „ Zágrábig 2 "
Budáig 6
6
--- 10
8zombathelyig (innét délután 5
óra 25 peres Bécsbe) 5 Bécsig (Szombath. Bécsujh. felé) 2
ti <« n 10
45 „ 18 . 48 . 43
Pragerhof felé Triesztig
n n
és Bécsbe 2 „ 11
»
tt tt tt tt
43
15 55 3
23 38
tt
tt »
tt n
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
„ „ „ Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 II délután.
Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ 54 n este.
Budáról 4 „ 43 ii reggel.
ii t tt 46 n délután.
n 9 n 20 ii este.
Szombathelyről 10 „ 33 ii délelőtt.
BécsbőI(Bécsujh.Szombath.felől 4 „ 37 ♦» reggel-
n i» ii ii 10 18 n este.
„ (Pragerhof felől) 3 „ 50 w reggel-
Triesst- és Bécsből 1 „ 9 j, délután.
Triesztből 10 „ 22 »» estve.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, márcs. 6 án 1874. I d őj á rá s: tartós derült- -Gabnaüzlet: — A szerdai hetivásár egy kissé élénkebb, a mai ismét nagyOn elhanyagolva. — A hangulat némileg javult. — Busa valamivel keresettebb, főkép nehesebb minőségben. Ezé''t ma 10 15 kr több érhető «1. — Ross, Árpa, Kukoricza 5 krral magasabb, egyéb gabnaárak változatlanok.
Alsó-ausstriai mérő szerint: Busa 80—81 fnt 6.25—6.50, 82—83 fnt 6.60-6.00, 84-85 fnt, 7.35—7 60 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.70— 5.15 krrig, konkoly nélkül 5.20.— 5.35 78—80 fnt konkolyos 5.10—5.30. konkoly né.kül 5.30-50 kr Árpa serfőséere 5 05. 6.35— 30 kr. árpa etetésre 3 60—. 4— frtig. Kukoricsa 5.—.5.20 frtig Zabos büköny3.90—. 4frt vám mázsája — Hüvelyesek: Borsó 8.40 kr. Bab fehér uj 5 - 5- 10 krig, ó 4.50 tarka bab 4.20—40 kr. .Lencse 6 80-7.30 krig. Hajdina 4.30-70 kr. Hajdinakása 11—13 kr. itexéje. — Köles 4—4. 20—50 krrig. Köleskása 7.50—8.50 krig. Lenmag 4.60—6 frtig. Lendekmag 4—. —4.20 krig. Lóhermag 29—30—31 frt bécsi mássája. Kendermag minden készlet nélkül. Repcse téli 4.50—80 kr, nyári 3.50—i frtig. Zabos büköny 3.80—90 kr. vámmássája. — Malom-vám (Mischling) 4—50—80 kr. egész 6 írtig. — Bnsa-ocsó 1.40—60 krig. — Rozs-ocaó 1.40— krig. — Ó-bor 9—13 frt. uj fehér 4 50 —5.50 krig. piroq 4.-5.50— kr. — Schiller 3.90 — 4 60 kr. Törköly-pálinka 23—26 frt, seprüpálinka.—. —. szilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, frauco itteni állomás.
délután.
délután, estve.
reggel.
délután.
este.
reggel.
délután.
este.
Nyilvános hála.
Különösen jól esik az kesergő szívnek, ha valamely veszteség fölötti lelki fájdalmában őszinte rokonszenvvel, meleg részvéttel találkosik; a gondviselés által reánk mért borzasztó csapás kevésbbá ■ajtó, ha lelki kínjainkban mások is osztoznak, ós szivünk vérző sebei kevésbé sajgók, ha a réss-vót könyei enyhítő ir gyanánt hullanak reá —
Alulírtak, kiket a sors legkegyetlenebb csa« pásával meglátogatott, midőn családunk disxét, el-feledhetlen Zerkovitz Zsigmond urat, a kérlelhet-j es halál elragadta, szomorú de enyhítő vigaszt találtunk azon általános osztatlan részvétben] mely a boldogult végtisztSÍ&éaél városunk lakósl sága részéről oly nagy mérvben nyilvánult — szívbeli kötelességünket teljesítjük tehát, midúJ azon tisztelt testületek, egyletek és egyesek íráJ nyábar, kik szeretve tisztelt elhunytunk temetJ kezésén megjelenői ssivesek voltak, legbensőbb hálánkat kifejezzük N.-Kanizsán 1873 mart. 4-énJ
a gyászoló család.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és kflltség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Eeva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerme kéknél 50 szeresen megkíméli az árát. —Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
Minden szenvedőnek egésznég a zamatos dn Barry Rev*lesciereje által, a mely gyógyszer hassná-lat nélkül következő betegségeket távolit el: gyomormell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, léleksési-, hugyhólagé'' vesebajokat, mellbetegségeket, asédülést, nehéz lélekzetvétclt, köhögést emészthetetlenséget, dugulást, h-ismenést . álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lázt, vértódulást, fülssibongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában is, hasbárty&lobbot, mélakárt. sováuyodást, csdzt. kösz-vényt, sápkórt. — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-czoltak.
74,670. bizonyítvány.
Bécs, 1872. april hó 13-án.
Már 7 hava, hogy vig.uzUlbatlan állapotban voltam. Mell- és idegbajban szenvedtem, ngy, hogy -naponkint fogytam szemlátomást és ennélfogva hosz-szabb ideig háborgatva voltam tanulmányosásomban. Hallottam az ön csodateljes Revalasciérejéről, igénybe vettem és biztosithatom önt, Logy as ön zamatos és tápláló Revalesciéieje használata által, tökéletesen egészségesnek és erősnek érzem magamat, ugy, hogy minden reszketés nélkül vezethetem a tollat. Kötelességemet vélem teljesíteni, minden szenvedőnek, ezen aránylag igen olcsó és ízletes tápszert mint legjobb gyógyszert ajánlani, és maradok tisztelettel
Teschner Gábor,
a nyilvános telső keresk intézet hallgatója.
73.668. bizonyítvány.
Mitrowitz, 1871. apr. 30-án.
Köszönet a jeles lisztnek, a melynek 3 havi használata következtében nővérem, a ki ideges főbaj-ban és álmatlanságban szenvedett, a javulás utjáa van. Egynttal tiszteletteljesen kérem önt, utánvétel utján 1 font közönséges Revaleaciéret küldeni, hass-nálati utasítással együtt 8 hetes gyermekek számára.
Tisztelettel
Kostits G. Mikolas.
73,704. bizonyítvány.
Prilep, m. p. Holleschau (Morvaoraz ) 1871. május 7-én.
Miután az ön által küldött du Barry Revales-ciérem már rég elfogyott, és gyomorgyengeségem és emészthetleuségem ellen jó gyógyszer, ennélfogva tisztelettel kérem önt, nekem 2 font Revalesciéret a valódibői utánvét utján küldeni, még pedig minél előbb.
Teljes tisztelettel
Rohacsek Jóssef, erdész.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min-gyermekeknél.
Pléhsselenczékben ''/, font 1 frt. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt, 24 fort 36 frt Revalesciére piskóták sselen-csékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-r« 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csóssére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lü frt, 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry db Comp-
által, Wien, Wallfischflasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Looák Károly gyógyszertárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán "Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyen Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Díeballa Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fisoher Mórícznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
vállal
k) E rovat alatt
köslöttért felelősséget ae i Sssrk''
6
1297—1
o -OS törlési kölcsönt földbirtokés 0™" bérházakra közvetit az'' Ingatlan-forgalmi ügynökség., Budapest: főut. Tüköry-féle palota Levelekre pontos válasz> valamint tervezet ingyen.
ROSA LAJOS
vegyészeti termények gyára
borseprót préselve, szárazan s borkövet jutányos áron minden mennyiségben vesz.
Törköl és seprő-égetőknek szivesen jár kézhez az ezekben foglalt s eddig nem használt borkő előállításához szükségelt berendezéséhez. 1294-2
oooooooooooooooooooooocx
Árverési hirdetés.
Nyavaládi gazdaságban lüárc/.ius 9-én reggel 9 órakor el fog arvereztetni az összes gazdasági ingóság, nevezetesen: gépek, szekerek vas ekék-, vasésfaboro-nák-, hengerek, 300 ak<> í»o -»s hordó-, és más egyéb
1292—2
■vvwwv
eszközök-
Orvosi bizonyítvány
Wi Ihol ni -féle
j
köszvényes csúz elleni vért is / t i t ó t h e a r a.
A szenvedő ctnlieriaé-iK''k !«''i.yocc» szolgálat it vcl.-k tiMini, miilőn * kitUnS Willu lin-fél''- vtTii»*tit<» tiie.át kiválrilag figyelmébe ajánlom.
Ex igúuyieleui''ek látstó os/kíi/. * legjobb nyógyszi-rre ugy a belső, mint miu den ama kiiiso bajokimk, tuelytk többnyire romlott nedvekből erednek.
Itt Ainorikibani térje.lelines nyakorlatom alatt elegendő alkalmam nyílott e theál alkalinazasbd hoxni ú< mindig csak bálás követkexmú-nyeket ercdméí>yext«rm Vfle, kültinOsen * következő hajóknál :
a) a lélekzési orgánumokban eredett betegségekben; főkép a bron-
cbiák n-.eRsxoriilásálian lia például n reggeli ki hányások igeu terhelők és kinxúkká lőnek — Továbbá a*thmatira.i panaszuknál ; ez esetben az eredmény kitünA volt.
b) Mindennemű gyomorbetegségeknél, mint gyomor*«oniláa, gyomorgörcs, a romlott gy-.morból credo főfájásnál. hyporhoudria, gyomor-, seb- é- hysteriális szenvedések .-1.
<•) Aranyéri bajoknál forróság, erős ideg-. Í7.-, és tagbujoknál, különösen pedig, ha az idegek &lie*t«/.orulá*ban megdagadtak, s ilyenkor ax erőltetésben elsx .kadván, ei ős vérx -st okoztak.
d) Eredeti szivbajoknái (Kleppenfehl-rn).
e) sypbiiis és 8yphilÍ8tÍkU8 bajok minden neménél, főkép azoknál, a hol a kenőcs-gyógyszerfélek húsba alkalmaztattak, a hol Jodkalinm hónapok óta eredmény nélkül védetett be ; tehát iliiüit syphilisnél leginkább.
Exekntán a Wilbelm-féle vértisztitó thea Amerika gycígyszer-kin-csét is jórésxbeu ga/.dagitj*. —
New York, sxept. lG-án 1872.
Dr Wed A Groyen,
német gy k. orvos New-Vorban
8erenth-S; c-t. 7.''l sz. néhai német katona-tói r.s-orvos.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Ai igazi Wilhelm féle antiarthritis és aniirh''.-umatis vértisztitó-axer csak az első nemzeti Wilhelm féle vértisztitó-theagyárhan Neuakir-chenben Bécs mellett, vagy általam az újságokban kijd- lt raktárakban kaphatók. +
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi;, használat- és utasítással ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolási dij l<t kr.
A t. cz. közönség kényelmére a NVgfcelm-féle vértisztitó szer kapható : Nagy-Kanizsán: Rosenberg FerenczSs^Lovák Károlynál; Zágrábban: Míttlbach Zsigmondnál; Kőszegen: ^Csfcsinovits gyógyszerésznél; Keszthelyen: Rosenberg Kmanuelnél; Kappoücán : Werl gyógyszerésznél ; Sopronban : Wrchovszky K -nél; Szombathelyen : Pillich Fciencz ógygyszi-résznél; Szatmárott: Bssin J. gyógyszerésznél. 1214—7
Disznózsír és szalonna
mindenféle fajtájn a legolcsóbb napi-árak szerint számítva kaphatók
Beimel ós Herznél,
12% -i Pest., holduteza 4 sz.
Kívánatra árjegyzékek bérmentesen küldetnek.
tea, Tichlaaben 21
KEI Rl J J FEHERBUHA-GYáRA.
Tuctalaabea B
A gyártmány előnyössege S a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Fehérruha^} ára KELBL i. X-nek Bécsben, Tuchlaaben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levó legújabb divatú s minden alakú fehérruhanemüit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
s
Le n-férfi ingek 2., S , 4 , 5 , 6., 8 10 frtig.
Angol Shirting ingek, (szebb mint a vászon) fehér és szines 2., 2.50, 3., 3 frt bO kr.
Legflnomabban himzett ingek 4., 5., 6., 7., 8., 10 egész 20 frtig.
Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4 50, 5 frtig.
Flanell ingek, legjobb minőség 3.50, 4.50, 5.50 - 6 frt.
L e n-g a t y á k, német és franexia szabás szerint 1., 1.50., 2., 2.50—3 frtig.
Nyakgallérok legújabb alak 2., 2.50., 3 frt, vászonból 5., 6 frt.
Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, vászonból 8., 9 frtig.
3., 4.,; Éji
6.,; Nói frt.''
Egésaség-jackok gyapja 2., 6 frt, selyem 6n 7., 8 frt, „ nadrágok gyapjn 3., 4., 5., „ „ selyemből 6, 7„ 8
'' K a p c a á k és harisnyák 5., 6. 7., 8.,; N 6 i
10., egésa 15 frtig. Zsebkendők tiszta lenből 2.50, 3., 4., ti., 8—12 frtig, battist, finom szcgélyz^ 3., 5,8., 10., egész 16 frtig. finoman Női himezve 90 kr., 1., 1.2ÍD - 3 frtig. M e 111 a k a r ó k finom shirting 50—75 kr., K 5 1.. 1.50 krig, finom vásaon 80 kr..
1., 1.35,1.60, 3 frtig, finoman himezve 1.50, 2., 3., 4., 5., 6., egész 10 frtig. Vászon nő ingek 2., 2.50, 3 Írtig, himezve igen elegáns 3., 4., 5., 6, egész 8 frtig.
Bor
és téli nőingek hosszn njakkal 4., 5., 6 frtig.
nadrágok, perkail és barcbentböl 1.50, 3., 2.60, 3., 4 frtig. cors ettek perkailból 1.60, 2., 2.50, 3 frtig, bimezve, igen elegáns 3., 4., 5., 6—10 frtig, barchentbol 2, 2.50? 3 frtig.
a ls ó ö lt ö ny 3., 4., 5., 6 -10 frtig, barohentből 2., 2 60, 3 frtig. melltyük franczia, 3 , 4, 5., 6., 7 frtig.
o t v á 1 ó - k ö p p e n y , s reggeli öltöny (Negligée) 6., 19-40 frtig.
*
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
M«-|5rcndeltH»ek bármily nyelven a következő cxim alatt történjenek:
i^KELBL jr. j reHórruliarsyéirosnaK BÉCSBEN
TUCHLAUBEN 21. («»«-*>
Sajat gyártmány.
Szigorúan solid szolgálat.
Legjutányosabb ár.
I I I I I I I I I I I I I I I III ■ II
Mmgjfnmági nrakttia
+ R1ES ^ GUTTMANN
cs. kir. Tifjéi:, u oron rs* «rlr
sárin ixillitója,
blztoahatáin
patkány,egér, meze? egér,vakandok, svábbogár-irtószerének
rlébdoboxa 1 frt «0 fcr és
poloskairtó folyadékának
ftrefcséje ecsetül ©gyttt létesik PESTEN
KERTÉSZ és EISERT
orskail PsrsUyn ttaa 1 b
CsoufoUsi <ÜJ lOkr.
PiAaittnk u ma( aóáa mtttím itmúm.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Szőlővessző eladás.
i
Gróf Deym Nándor ur L.-tomaji gazdaságában több- i féle fajú szőlővessző eladandó, ezere 5 frt.
Utolsó posta Tapolcza, Zalamegye. 1287—2 1
Alant jegyzett tárgyakat, bámulatos olcsó áron ajánl
KANITZ C.
Papír óh díszműáru raktára,
Dorottya-utcza 12. szám. Következőket: Íróasztal felszerelvények, bronce-, aczél-, réz- és öntöttvasból, szivarfcárczák, bornótszelenczók, gyafatartók. irodai és zsebtóntatartók, utiszertartók,
legnagyobb választékban. Igen diszes varrókészletek, dolgozó kosárkák, kézitáskák, látoga tój egy táskák elefántesontból, tekenős-békahéjból, albumok zenével vagy a nélkül, pénztár-ezák, tekenősbékahéjból, kagylóból és bagariabőrből, kesztyű- és zsebkendő-sodrok, látogatójegytálczák,
bronce, ezüst-platina ós faragott fából. Képeskönyvek, iskolatáskák, festékdobozok, takarékpénztáskák, rajzeszközök, valamint ezer egyéb mindenféle itt fel nem hozott apróságok bámulatos olcsó áron.
pr^Cotillon rendjelek és tánezrendek
legnagyobb választékban. Egyúttal bátorkodom a t. cz. közönséget nagyszerű raktáramra levélpapírban, dombor vagy szines monogramm úgymint fekete czégnyomatta í1295—) '' figyelmeztetni.
Cs. k. szab. déli vasút társaság.
E hó 14-én délelőtti 10 óra-
kor lesznek a kanizsai vasút ál-
lomáson több, a vasúton talált tárgyak, melyeknek gazdái nem jelentkeztek, árverelve.
Kelt Bécsben 1874. márczius 4-én. 1298-2
A vezér igazgatóság.
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
>4GV-KAMZSA, 1874. marczlus 12-én.
21-Uj: szám.
Tizenharmadik évfolyam,
erre . . 8 frt. fel erre.... 4 , aegyed erre . 2 , Eqv szám 10 kr.
Hirdstéssk
6 hasábos petitsorban T, másodszor 6 • minden toTábbi sorért 5 kr. !
Xl''lLTTÉRBKK
toronkiut 10 krerc **
-.esnek fol Kincstári illeték minden egye* hirdetésért külö 30 kr. fizetendő.
iÖZÍOH
4 s
>v3 A lap txeüemi ressetf •f illeti közlemények a^ szerkeiztóhez, —
anyagi részét illetői közlemények pedig s kiadóhoz bérmentve intésendók:
SAGY-ELANIZ8A Wlassiesfcáz. Bérmentetlen levelek cuk ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
-SOMOGTI KÖZLÖN
í Kési
Késiratok riaasa nem
küldetnek.
Nagy I''.anizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület", a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagykanizsai takarókpénztár1 a ,Zala-Somogy* gőzhajózási rószvénytársulat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője
Heten kint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap,
nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbank
f. é. april hó 12-én délelőtt 9 órakor N.-Kn ni z tan fi ját helyiségében a hatodik rendes közgyűlését tnrtundja, melyre a t. részvényes
uruk tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
aj üzletjelentés és & számvizsgálók jelentésével ellátott zárszámlának előterjesztése ;
b) 6 igazgató tanácsosnak és három tagból
álló számvizsgáló bizottmánynak választása ;
c) a részvények kevesbitése, ugyszinte az
alapszabályok erre vonatkozó s több czikkének módosítása iránti igazgató tanácsi előterjesztése.
Azon t. részvényes urak, kik a köz-gyülésen részt venni óhajtanak, felhivatnak, hogy id. rész vényjegyeiket az alapszabályok 47."§.*)és 53.§.**) értelme szerint, folyó
évi marczius hó 27-dikétól bezárólag april
---
Cm
*) 47. § Közgyűlésen csak azon részvényes bir szavazati joggal, kinok ré«zvénye legalább is 14 nappal a kÖEgyűl''-a előtt, alapkönyvileg na 6 n®rére tso beírva, a részvények átiráaát éa az alapkönyvbeni bejegyzését az igazgató tanáca eszközli, melyért a szabályszerű béiyegillvtményen kivül egy egy részvény ntán *zy o. é. forint átruházási dij fizetendő. Egy réazvény után ?gy szxvazat, kettó után 2, három után 3, stb. szavazat esik, tiz szavazatnál többet azonban nem gyakorolhat senki, bármeuynyi legyen
részvényeinek száma. —
••) 53. §. A közgyűlésen személyesen vagy megbízottjaik által ré«xt venni szándékozó részvényesek 3 nappal, vagy a 43 §.-ban megemlített elnapoltatáa e.etében 5 nappal a közgyűlés elótt részvényeiket (eliamervényeiket) a még le nem járt szelvényekkel, egiitt a bank pénztáránál, innen nyerendő téritrény trellett, mely egyúttal belépti jegyűi szolgáland, letenni tartoznak. A részvényeiket letett részvényesek névjegyzékében mindenkinek neve mellé, egyszersmind az általa letett részvények és at őt megillető szavazatok száma is kiteendő.
hó 4-4ikig, naponkint d. e. 9—10-ig, du. 3 — 5 óráig az intézet pénztáránál téritvény és szavazójegy átvétele mellett letenni szíveskedjenek.
Nagy-Kanizsán, 1874. évi marcz. 11.
As igazgató (auács.
Keszthely város közönségének EMLÉKIRATA
V
a képviselőház 21 es bizottságához a 9-es albizottság azon javasló ta ellen, mely a keszthelyi m. kir. gazdasági felsőbb tanintézet megszüntetésére van irányozva.
Mélyen tisztelt országgyűlésiig kiküldött 2l-es bizottság!
Régen belátták, hogy a mezőgazdaság, bár elvitázhatlanul gyakorlati üzlet, csak ugy fejleszthető és emelhető magasabb színvonalra, a szaporodó és szükségletei kielégitésében követelőbb lakósság fokozódó igényeihez képest, ha az a tudománynyal szövetkezve, annak segélyét hasz-nositni iparkodik s örök életű elveit a maga körében is érvényre juttatni igyekszik.
Ezen belátás adott létet az okszerű gazdálkodást hirdető bármi néven nevezendő és eltérő berendezésű gazdasági szakiskoláknak.
Már a Krisztus születése első századában gazdasági tárgyakról értekező római iró Columella panaszolva mondja : „vivó-, táncz-, és szép-művészeteket ápoló iskoláink vannak, dc a leghasznosabb tudományt, a gazdaság tudományát sehol sem tanítják."
Mégis csak a múlt század vége felé kezdték a legelső rendszeres gazdasági
•jnakiskolákat szervezni, s a mozgalom e részben Németországból indult ki.
Hazánkban a jó példa csakhamar követőre talált s a feledhetlen érdemű, a haza nagy gazdája Festetics György gróf az eszmét emelkedett lelkével megragadva, Keszthelyen saját költségén felállította a hírnevessé vált Georgicont, mely a hazának oly sok gazda-kapaczitást szolgáltatott, kik a jobb gazdálkodás terjesztői és buzgó apostolai lettek.
Később jHohonczon is keletkezett egy gazdasági tanintézet a jeles Klauzál Gábor vezetése alatt, de ez egy rövid évi fennállás után ismét megszűnt. — A keszthelyi G-eorgicon áldásdús működését az 1848-iki évig a legszebb eredménynyel folytatta, ezen évben azonban a tanárok, valamint a tanulók is a szabadságharcz -ban osztakozván, ez is feloszlott és többé ! fel sem támadt.
Egy másik gazdasági tanintézet Magyarhon területén, de német oktatási nyelvvel Albert szász te>cheni herczeg által alapítva, szintén magán jellegg.il, 1819 óta létezett Magyar-Óv ár ott, de a szabadságharcz zavarai ezen intézetet is I magukkal sodorták.
A szabadságharcz leküzdése után, az akkori kormánynak elsó gondjai közé tartozott , birodalmi költségen egy gazdasági tanintézetet életbe léptetni, s azt a ha-j zinkban ezen idő óta jól ismert Pabst, volt hohenheimi igazgató javaslatára Ma-gyar-óvárott alapitá meg, ámbátor akkoriban számos hang nyilatkozott az ellen, hogy magyar területen egy birodalmi intézet tartassék fenn. De Pabst jól tudta, mily nagy elónynyel bir az, ha egy régi tisztelt név valamely ifjú intézményre ru-
; házható át, és erélyének sikerült is, — 1 az akkori kormány határozott magyar-
! ellenessége daczára, — az intézetet mégis Magyar-Ovárra telepíteni 8 ezért a nemzet hálával tartozhatik emlekének, mert ezáltal hazánk gazdasági fejlődésére közvetlenül nem kevés hatást gyakorolt, 8 igen szam >s gazda kereste ezen, bár országunk területen, de idegen nyelven működő tanintézet szép sikerű tanítását.
Nemzetünk az Ötvenem évek folyamában a szenvedett csapás alul lassankint felocsúdván s a politika teréről erőszakosan leszoríttatván, nagy Széchenyink tanait követé és figyelmét teljes erővel a társadalmi, a nemzet- és magángazdasági fejlődés terére összpontositá.
Mindinkább általános lett ama nézet elterjedése, hogy az egyoldalúan föld mi -velést üzó Magyarországnak teljes erővel tápláló anyját, a nálunk minden számítás alapjául szolgáló fóldmivelést, egyes ágaival együtt kiválólag istápolnia kell 8 annak ügyét nevezetesen tanítás által is előmozdítani szükséges, — még pedig a haza gyermekeinek, a haza nyelvén keü oktatást nyújtani.
Az országos gazdasági Egyesület ezen időben soha nem gyanított pártolásban részesült és tagjainak nemcsak száma, hanem válogatott minőségénél fogva igazi erkölcsi hatalommá nótte ki magát, mely nek a hazánk történetében mindenkor emlékezetes 1857-iki pesti gazdasági kiálli-tás által nagyszerű politikai jelentőség is jutott és jól tudjuk, hogy Felséges Királyunk 10 évvel utóbb ezen diszes testület tagjaiból szemelte ki magának egytől egyig ama férfiakat, kiket az önállóvá lett ország , kormányának élére állított.
TÁHCZA.
Kikeletkor.
Isten hozott langy fuvalma, Életadó szivvig&az,
Régte vágyó beteg keblem Gyógyítója: szép tava*.. !
Isten hozott szivvirágim Fejlesztője : kikelet !
Te vagy, mely új virágzásra Kelted sebhedt lelkemet.
8 mit lengető szárnyán hozál Ajándokul énnekem,-—
Mitől minden újra éled : Isten hozott szerelem !
HOTTEB ANTAL.
A görög szinirodalom.
— Irodalomtörténeti tanulmány. —
A költészet a nyelv és vallás után az emberi szellem első nyilatkozása, 8 igy.megelőzi a művészet minden egyéb ágait, főleg akkor, ha a népre, melynek életében minden valódi b eredeti költészet forrását leli, az éghaj -lat, vallás, erkölcsiség és állami kormányrendszer bén''tó nyomást nem gyakorol. S vájjon volt-e nemzet, mely ezek korlátozó kötelékeitől annyira ment lett volna, mint a görög? — hisz honának kedves ege c»ak fejlesztő befolyással lehetett költői hajlamára; valiáss szaoad, egyéni meggyőződésre hagyott istentirctelet volt, minden önkényes papi aralom és szigorú rendszabások nélkül; erkölcsisége alapjául ter-
mészetes erkölcs — érzelmek Bzolgállak, melyek önálló fejlődésénél büszke önérzet és ne- ; mes mérséklet a legszebb öszhangba olvadtak. A politikai szabadságot illetőleg, már a hőskor- | ! ban sem nehezült az egyes polgárokra zsarnoki erőszak, és az idők folyamában a kisebb — i nagyobb államok alkotmánya akként módosalt, 1 hogy a nép ön alkotta törvények szerint élt, s e törvényeken kivül senkinek alattvalója nem volt.Ily elősegi tő körül mények kösöttjnem csoda, ha a költészet Görögországban oly korán gyökeret vert, később oly gyors fejlésnek indult, ; s végre a virágzás oly magas fokára küzdötle fel magát; ez annyivsl inkább érthető, mint- '' hogy a görög szellem teremtő tevékenysége a ! polgári szsbadság fejlődésével oly szoros össze-köttetésben állott, hogy egyik a másikkal , egyenletesen haladva, a legmagasabb pontra
I egy időben értek. Innen fejthető meg, hogy midőn a görögök szellemi élete a nagy Perik-| les korában majdnem a tökély magaslatára hágott: a költészet is, mely nemcsak a többi művészeteknek, hanem a tudomány összes , fajainak elébekerült, — megteremté legnagyobb remekét: a drámát
Perikies előtt a költészetet csak az ioo, i aeol és dór törzs müveié határozottan ; az első az epika körül szczett magának örök érdemeket, e két utóbbi inkább a ly rához hajolt, s ez irányban fejtette ki tevékenységét. A drámának mindazonáltal, melyben az epika és lyra elemei magasabb egységgé ölelkeznek, Attika lőn bölcsője, miután t. perzsa háborúk óta, s '' nevezetesen a lánglelkú Perikies kormányá- 1 sak idejében a görög szellemi élet Athénben összpontosult A dráma első kísérleteire természetesen több helyütt akadunk, de a teljes
m&vészi álláspontjára még csak Attikában emelkedék. Ama gazdag talaj, mely a drámai alakításoknak életet adott, Dionysos vagy Bak-chos cuitusa — tisztelete, imádása — volt, mely a görögök összes cultusai között legtöbb drámai elemet hordott magában és legnagyobb mérvben bírta a lelkesités hatását kifejteni. A görögök eredeti képzelme szerint eme személyesitése, oly lény, az ébredő és kialvó növényvilággal párhuzamban, öröm és gyász, üldöztetés, halál s feltámadás között a fóldilét minden keserv — és élvének részesei, s ezen felfogáshoz hűen Bakchos ünnepein, melyek a tél s tavasz kezdetére estek, osztozva az istenség sorsában, majd az ujjongó kedv, majd a komor gyász hangulatába mélyedtek, mihez mérten a satyrok*)jel mezét öltötték magukra, hogy igy az istenséggel lelkükben együtt szenvedhessenek, hárczolhasaanak, győzhessenek. Bakchos ünnepeinek dala a dithyramb volt, melynek majd vig, majd borús tartalmát az égő bak- áldozat körül tánezoló kar énekeié; innen a tragoedia neve, mely a komoly, bus, eredeti leg Dionysos harczait, később a hősök viszontagságait zengő téli dithvrambból fejlett ki. A dithyramb e neme, mely Sykionban és Árion által Korinthban müvelteték, Athénbe,is befészkelő magát, hol a tulajdonképeni tragoedi-ához az első lépcsőt képezé.
Sajátlagos alapját a tragoediának Thes-pis vetette meg Athénbeu a Peisistratok alatt,
#) „Sok tekintetben állatforma erdő istenek, hegyes füllel, szarvval vagy aaarvidomu göcacael, farkkal, néha kecskelábbal s több effélével A aaty-rok Bakchos kíséretéhez tartósuk, éa a nyeri érzékiséget a pajkoaaágot jelrényezték ; a romaiak gyakran fiaasevétették a fanuuiokkaL-* , Finaly H.
midőn a dithyrambi karral egy színészt állított szembe, ki ugyanegy darabban többrendbeli szerepet vállalt magára, és a kar vezetőjével beszélgetésbe bocsátkozott, miáltal a játék cselekménye bizonyos drámai színezetet nyert; de a lyrai elem mégis túlnyomó volt, annyival inkább, minthogy a szüneteket a kar éneke töltötte be, melyben a cselekmény által felébresztett érzelmek tolmácsoltattak. Thespis utódai: Phrymichos Choiiloa és Pratinas megtarták az előadás előbbi alakját, mígnem Aeschylos egy második színészt is alkalmazott; csupán Pratinas volt befolyással a drámai fejlődései.., . a menyiben a tragoediát teljesen elkülönité az u. n. satyrdrámától. A tragoedia ugyanis tárgyát mindinkább a hősi mythologiából kezdé meríteni, s ennek folytán komolyabb, fenségesebb jellem mezébe öltözék, minek következtében az előbbi pajkos és alacsony érzékiséghez tapadó kar, mely magát a satyrok seregének tekintette, nem lehetett továbbad a tragoedia kiegészítő része. Ez okból a tragicus kar más egyénekből lón összeállítva, de, hogy a régi dionysosi játék vesztét ne érje, a dráma egy különös neme : a satyrdráma nyert életetmelynél a kar tagjai satyrok valának, s a cselekmény anyagát Dionysos vagy a hősök tettkörében lelte; mindazonáltal asajátképeni tragoe-diával összefüggésben maradt, minthogy a játékok alkalmával három tragoediát rendesen egy vég satyrdráma követett
Első izben a januarí lenaeek nyitottak ; tért a tragoediának, később aaonban nemcsak j ezen,ha nem Dionysos nagy, vagy városi ünne pein is adattak elő szomorajátékok, sőt komoe-diák is,még pedig több egymásután következő i napon keresztül; midőn egyrészt a tragikusok,
Ezen az ország legvilágosabb és legképzettebb fűiből alakult diszes egyesület, a kor intő szavát s a valódi szükség követelményét átértvén, a gazdasági tanügy < rszágos szervezetét kiváló gondjai közé Mirozta, e téren is foganatosította áldásos működését s a nemzet hálás szivében ezáltal maradandó babérkoszorút alkotott magának.
A nagy buzgalommal folytatott tanácskozások ezen irányban nem voltak t redménytelenek. Az ország akkori kormánya a m. kir. udvari kanczellária Bécsben s a m. kir. helytartótanács Budán a lenhangon hirdetett óhajnak eleget tenni hajlandó jvolt és elhatározta, hogy az országos magyar gazdasági Egyesület ja-aslata és kidolgozott tervezete alapján kész egyelőre két magyar tannyelvű ga/.dasági tanintézetet országos erővel életbe léptetni s erre Ő Felsége engedélyével a budai vár kiépítésére szánt, de e czélra fel nem használt 240,000 forintnyi ösz-szeget jelölte* ki. — Ezen elhatározás akkori időben igen nagy vívmánynak volt tekinthető s az ügy győzelme országszerte örömriadással fogadtatott.
A két tanintézet létre jötte ekként biztosítva levén, kelyöknek kitűzése képezte a legközelebbi lépést. Az első sorban életbe léptetendő gazdasági szakiskola helyének k jelölése iránt''az országban alig létezett vélemény-különbség, mert habár Székes-Fehérvar nemes város dicséretes buzgalommal szorgalmazta, hogy a du-nantuli részen emelendő lanintezet az ó kebelében állíttassák fel: a magas kormányszék s az országos gazdasági Egyesület egyhangúlag, valamint az általános közvélemény különbség nélkül
Keszthely
mellett nyilatkozott.
A Dunántul életbe léptetendő gazdasági tanintézet mellett az országos gazdasági Egyesület akkoriban a következő erveket hozta fel:
„Különösen a dunántúli gazdasági „és erdészeti tanintézet sa &le kapcsolatba „hozandó földmives iskola hovahamarábbi „(felállítását több tekintetek erősen sürgetik. Mellette szólanak a Dunántúl nagy „ mérvben fejlődésnek indidt s előre haladó „gazdasági állapotok, mely Örvendetes törekvéseket az ország ezen részén állítandó
másrészt a komoediaköltők egy mással versenyre keltek, a mely szokás hihetőleg Thespis feunoru-litett utódai által emelteték érvényre. A ezini előadások azonban nem valának köznapi kedv-töltések a görögöknél, mert például Aihénben az egész év folyamában csak két alkalommal reudeztettek, de ekkor roppant fény kíséretében, főkép Dionysos nagy ünnepén, melyre nagyszámú tömegekben sereglettek. Görög hon minden részéből Athén be össze. Az ünnepet a drámai előadások koronázák: ekkor a köliők esak uj darabokkal léptek fel, és rendesen három tragoediát s egy satyrdrá-mát mutatott be mindegygye saját részéről. A színház épülete Dionysos szentélyeként tekinteiék. Kezdetben az athéni szinelőadások a városban fekvő Lenaionban tartattak, midőn azonban ezen fából készült gyenge alkotmány 500-ban versenyzés alkalmával romba dőlt, a vár déli lejtőjén emeltek egy kő-szinházat, mely szirtbe vágott ülősoraival 30 ezer embernek adott helyet, és egész Hellasnak mintaképül szolgál t. Közepén a színháznak az orchestra (tánezhely) volt látható : köridomu tér az ülőhelyek és az emeltebb állást elfoglaló sziopad között, mely az orchestra köralakját felső oldalán megcsonkitá, és annak hosszát kétszeresen meghaladá. Az orchestra központjában a Thy-mele, Dionysos oltára, magasodott, mely előtt a kai1 hármas sorbau állott, a színpad felé fordulva, hol a színészek játszának. Jelleme kizárólag ideális volt a szabad ég alatt végbe menő tragikai előadásnak, mely megfelelt a diony-sosi ünnepélyek életteljes hangulatának, s miután a d rámái müvek tárgyát a mythosi hősök nagyszerű tettei képezek, a színpad alakjai az akkor élő nemzedék fölé helyezek magukat. A fellépő személyek nagysága jóval meghaladá a közönséges mértéket: lábaik alatt a kothurn,* fejőkön az álarccal összekapcsolt diszitmény szembeszökő magasaknak tünteté őket tel, mi-
•)M*gaa és a* egésa lábat elfödő sarn v. topán, vaat&g Ulpp-1, magú sarokkal, melyet vadászaton, különösen pedig a tragikus színészek használtak.
Finaly H.
„tanintézet és példány gazdaság által leg-„hamarabb lehet a tökély magasabb fogára eljuttatni; másrészről pedig, a hol 9annyi Jejlésnek indidt gazdaság van, mint „túl a Danán, ott kiolthatatlan vágy él a „nagy gazda közönségben is oly hely után, „melyen a gazdálkodás aidhentikus mércékét látván, saját gazdaságát hozzá-„mérhesse, melyen egyszersmind a gaz-„dálk''xJás tudománya jorrását föllelhesse. „Nem kisebb fontosságit kérdés az ilyen „vidékre továbbá az is. hogy kebelében mi-„nél hamarább örvendhessen egy olyan in-ntézetnek, melynek alaposan képzett és „gyakorolt növendékeiből, becsületes és „ügyes cselédekre tehessen szert."
A tanintézet közelebbi helyének kitűzését pedig ugyanezen Egyesület következő
szavakkal indokolta:
„ A mi pedig magát a tanintézet hegyét illeti, habár az Egyesület Székes-„ Fehérvár sz. kir. város és kivált vidékiének virágzó gazdasági viszonyait, birtd„ „kosainak e téren kifejtett bíLzgalviát s a „nemes város hazafiul ajánlatait teljesen „méltányolta; de tekintve, hogy a hajdan , „Keszthelyen virágzott nagyhírű és becsű „Georgicon,valamint az ott levő megye-ud-„var épületei, a nevezetes erdö-Jüveszkert, „s az uradalom birtokosának hazafias kész-„sége után remélhető terjedelmesebb gazdasági fótdtérnek a gyakorlati gazauság „tanulmányozására való használatú., „oly nyomatékosan szólanak Keszthely mefc „lett; és te .intve, tygy ezen mezováros a nDunántúli videknek inkább központján Jekszik , — s a határában Levő erdőség „az erdöszeti gyakorlatot és kiképzést is „lehetővé, — az ottani terjedelmes szolok „pedig, a napjainkban annyit ígérő szölö-„mivelés és borászat körüli korszerű ala-„pos beavattatást eszközölhetövé teszik; „mindezeknél fogva az Egyesület Keszt-„helynek vélte az elsőséget adhatni
Egy a nm. m. kir. Helytartótanács s az orsz. gazdasági Egyesület kebeléből menesztett küldöttségnek csakugyan sikerült a felállítandó gazdasági tanintézet részére oly előnyös feltételeket és ajánlatokat kieszközölni, hogy annak létre jötte véglegesen biztosítva volt s az orsz. gazdasági Egyesület annak idején az azt hálásan fogadó gazdaközönségnek köztudomásra hozhatta, miszerint: „A hazafias áldozat-
hez képest a test s annak tagjai kitomés által jöttek a magassággal arányba. Ruházatuk tarka színpompában ragyogott, melyhez az éles vonásokat hordó álarc járult. Természetes, az álca használatát a mimika tökéletesen háttérbe szőri tá, mely a sziuház roppant nagyság* mellett nem is érhette volna el czéljátj ennek hiánya azonban annyival kevésbé tünt íel a görögök eiőtt, minthogy a szereplő hősök kedélyi hangulata a darab folyamában alig változott, s így az arcvonások állandósága semmi visszatetszést sem szülhetett. Ellentétben a színjáték hatalmas hőseivel a kar közönséges embereket ábrázolt, de a bakehosi fény tőle sem lőn megtagadva. Eleinte tizenkét, Sophokles óta tizenöt személyből állott, kik a fejlődő cselekmény ideális szemlélőiként szerepelve, a darab nyugpontjainál, oktató majd vigasztaló, intő majd bátorító tartalmú dalaik által érzelmeiknek kifejezést adtak.
A tragoedia fejlődési történetében a legdíszesebb polezok egyikét Aeschjlos,„a tragoe-diák atyja,'' foghíjjá el, ki 500-ban lépett föl először, midőn még csak 25 évet számlált, éá azóta majdnem egy télszázadon át a múzsák szolgálatában állott; de emellett nem felejté polgári kötelmeit, és a marathoni, salamisi s plaueai csaták ünnepelt hőseinek babérkoszo ruja őt is méltán megilleti. Azáltal, hogy a dráma szinésze mellé még egyet állitott, ki szintén több rendbeli szerepet vehetett át, megteremté a valódi tragoediát, mert ekként a szabályzott dialógus és a cselekmény szakadatlan lánczo-latu előadása vált lehetővé, minek folytán a fő-suly ezekre hárult, a k ar lyrai eleme pedig kénytelen volt visszahúzódni, noha a dialógussal szoros összeköttetésben maradt, miáltal kerekded, benső kapcsok által összetartott egész keletkezett. Aeschylos drámáinak tárgyát az ősi eposban találta, miért is költeményeit „Morzsák Homer gazdag asztaláról" névvel jelölé, melyeknek száma hetvenre rug, reánk azonban csak hét darab maradott.
STAMBORSZKY LAJOS.
(Vége Icöv.)
készség ily örvendetes gyámolitásával, a keszthelyi gazdasági és erdészeti tanintézet a nm. m. kir. Helytartótanács 1865 évi september 26-án 72774. sz. a. kibocsátott rendelvénye folytán , ugyanazon évi november hó első napján megnyittatik.'' A tanári testület, egyelőre. az igazgató, egy rendes tanár két segédtanár s egy földmives iskolai tanárból állva, nyilvános pályázat űtján csakugyan ne.n sokára ki is neveztetett és megalakulása után működését az előleges munkák teljesítése kürül-megkezdvén, — az intézet Festetics György gróf ó Excellent iája, mint királyi biztos elnöklete alatt, az orsz. gazd. Egyesület fényes küldöttsége, egyéb testületek s a környék földbirtokosai és gazdáinak tömeges részvéte mellett 1865. évi novem-berhó4-én ünnepélyesen meg is nyittatott. — Az elsó évi hallgatóság minden várakozást felülmúló számbau, t. i. 59 ifjú jelentkezett a fölvételre, ugy hogy a szerény szabású tanszobák csakhamar fölötte szűkeknek bizonyultak. — Megjegyzendő, hogy kezdetben a gazdasági intézettel egy erdészeti osztály összekapcsolása terveztetett, de ez a tanán testület indokolt javaslatára elejtetett és csakis a gazdasági osztály lett megnyitva. —
Mindenki érezte, ki ezen lélekemelő ünnepélyen megjelent, vagy a távolban értesült róla, hogy a nemzetnek ezzel egy hó js jogos óhaja testesült meg s az érdekeltség az uj intézmény iránt számos meleg üdvözletben talált kifejezést; mindenki reménytelj tekintett a nagy hasznúnak ígérkező iíju taniutécetrc. — Az elsó magyar szó megcsendült gazdasági tanszéken ; ennek jelentőségét a hazai gazdaság fejlődésére nézve csak az kicsinyel heté, ki minden nemzeti haladts iránt közönyösséggel viseltetik.
A tanári testület első feladatának te-kinté a nm. m. kir. Helytartótanács magas figyelmét arra irányozni, hogy a tanári személyzet a jövőben elégtelen lesz és hogy a megyeházból átalakított intézeti helyiség sem fog a jövó igényeinek megfelelő lenni. A magas Kormányszék ezt bölcsen belátva, azonnal nemcsak a tanszemélyzet szaporítását, hanem uj, elég tágas tantermek építését is elrendelte, ügy hogy a második évben teljessé vált tanfolyamra összesereglett 94 hallgatót, — oly szám, mely bárhol keletkezett kezdógazdasági tanintézet történetében példa nélküli, — mind szellemileg megerősödve, mind egyébként a czél és kivánalomnak megfelelóleg fogadhatá kebelébe a tanintézet.
Következett az 1867-ik év; a tanintézet a nm. m. kir. földmivelés, ipar és kereskedelmi Ministerium alá rendeltetett. Nem szükséges azt különösen kiemelni, mily vérmes remények fűződtek ezen tényhez ; mindenki s igy a tanintézet is a legszebb színben látta maga előtt a sokat igérő jövőt. .
A Ministeríumnak nemsokára egy szomorú kötelesség jutott osztályrészül. — Az igazgató személyében változás történt s akkor a tanintézet jövője még derültebb színben tünt fel. —
Akkoriban ezen tanintézet rendkívüli látogatásnak örvendett és ha valamely iskola kritériumát a tanulók száma képezi, mint azt közönségesen fölveszik, — úgy a keszthelyi gazdasági tanintézet bárhol létező e nemű szaktanodával kiállhatta e részben az összehasonlítást. 1868-ban a hallgatók száma kizárólagosan magyar tannyelvű gazdasági tanintézetben soha nem remélt és aligha többé elérhető számra, t. i. 125-re rúgott, mind annak daczára, hogy a fölvételi foltételek szigorúan kezeltettek. A tanintézet túltömöttnek volt mondható, — több volt a hallgató, mint az a sikeres tanítás és kivált gyakorlati útmutatásra kívánatos s az ország minden részéből sereglettek össze az ifjak, nevezetesen Erdélyből akkoriban 20 hallgató volt.
(Vége köv.)
Egészségügy.
A himlőről.
— Közli : dr. S c h r e r e r. — I.
Most midőn a himlők vidékünkben is terjednek és számos áldozatot követelnek, num lesz érdeknélküli azon intézkedésekről szólani, melyek ezen rettenetes betegség megelőzése — és veszélyein.-k csökkentésére szükségesek.
Az eszközök közül, melyek által elérhe tőnek tartják, elsősorban a gyermekek tehén h i m 1 ő v e I i beoltását emliiik (vaccinatio), — és a felnőttek ujraoltását (revaccinatio).
Ismeretesnek feltételezem, hogy a véd himlőoltás 1796 óta Fenner angol lelkész altal lett feltalálva és hogy azóta ezen betegség ereje megtöretvén, rémítő terjedése, de még inkább a velejáró pusztítás tetemesen apadott ugyany-nyira, hogy míg a mult században az emberek egytizedrésze himlőben halt meg (Európában évenként mintegy 400,000)másik tizede a himlő által elékteleuült: a tehénhimlőoháa behozatala óta a halálozás legcsekélyebb mértékre hozatott le.
Ezen tények daczára mégis vannak orvosok és nemorvosok, kik az oltás hasznát kétségbe vonják és szükségét tagadják, sőt némi tekintetben ártalmasnak tartják.
érdekesek voltak ez irányban azon tudományos viták, melyek a bécsi világkiállítás alkalmával tartott nemzetközi orvosi gyűlésben a vedhimlőoitáa szükséges vagy szükségtelensége, — hasznos vagy karos behatásáról ta.wadlak és melyeknek eredménye az volt, hogy a jelenlevő orvosok, túlnyomó több sége iáo szavazattal 6 ellen kimondotta: hogy a véduimiőoitas haszna eivitázhatlan és a kormányok feikernnaők az általános oltás-kényszert törvényül behozni.
Érdekkel kisértem ezen vitát; a mennyiben szereucsés voltam az említett gyűlésekben résztvehetni, es miután e lapokhoz nem tartozik aaon vitat bővebben leirm, rövid kivonatban hozom.
Az oltás elleuzői állították :
aj hogy az altalában a betegség ellen óvszernek nem tekinthető,miután számos beoltott is megkapja, sőt meg is hal benne.
b) nogy az oltás alkalmával egészségtelen gyermekekről vett oltóanyag altal a máskülönben egészseges gyermeke* verebe kórany ag vihető át, miáltal azoknak egészsége megron-tatik.
Ezen tételek mellett mindössze három szónok beszélt.
Azonban azen megtámadásokat sikerüli
az oltás mellett küzdő számos, több mint 2j
* 7
szónoknak fényesen megezáfolni és pedig következő érvekkel:
aj az oltás befolyása, a betegség terjedés j és veszélyességére szamok által be van bizo nyitva.
Ha nam is hiszünk azon jegyzeteknek, melyek szerint a lb-ik században a himlőesetek legnagyobb száma halallal végződött és a himlő következtében megvakultak és eltorzultak száma tömérdek volt: az utolsó években tett tapasztalatok csalhatatlanul tanúskodnak a himlő- oltás haszna mellett, ugyanis: Párizsban 1871 ben 8000 himlóbeteg Közül az oltottak közti halandóság 9— míg ellenben a nem oltottaknál 38 Bzázalék volt. Bécsben 1872 ben 5053 himlóbeteg volt és ebből a beoltotak közül átlag minden 100 ból 5 halt meg, míg ellenben a be nem oltottak közül minden 100-ból 34-től 55-ig. Ezen számokhoz nem kell további magyarázat.
b) Hogy az csalhatlanul biztosit himlő ellen, azt állítani nem lehet, de nem is kívánható az egyszerű oltástól, a mennyiben olyan betegek is, kik már egyszer az álhimlő vagy valódi ember himlőn keresztül estek, sem egészen mentesek, attól, hogy a betegségbe újra ne essenek.
c) A mi a betegségek védhimlőoltás általi terjedését illeti, es az oltó orvosok és véd-himlő oltó intézetek vezetői óvatossága által kikerülhető. Oltó anyagot csak olyan gyermekektől szabad más gyermekek oltására használni, kik teljesen egészségesek és kiknek szülei is egészségesek voltak. —Van még a himlő oltás egy neme, melynél ezen félelem egészen elesik : ez a tehenektől vett védhimlő anyag beoltása, mely oltóanyag azonban nem olyan könnyen kapható és melylyel az oltás sokszor nem sikerül.
d) Az oltás csak bizonyos időszakig hat és tapasztalás szerint minden 10-ik esztendőben megiyitandó,(minélfogva az iskolás gyermekek és felnőttek ujraoltása (revaccinatio) igen szükséges részint azért, hogy talán az első oltás nem volt sikeres, részint mert nagyobb biztosságot nyújt.
Ezen okoknál fogva az oltás és ujraoltás erélyes és lelkiismeretes foganatosítása szolgálhat óvszerül ezen veszélyes betegség pusztítása és halálossága ellen.
Mikor járvány uralkodik az egész esztendőn át kellene oltani és újra oltani, kisdedeket már 6 hetes korukban.
Hogy pedig az oltás rendesen megtörténhessék, as oltási kényszer-törvény
szükséges, mint azt & nemzetközi orvosi gyűlés javasolta, mely több országba már be ;s hozatott s a bizodalmi gyűlésben most fog törvényé
emeltetni.
Hazánkban az oltásra nézve ugyan törvény nincs, de azért a közig* zgatási közegek, szolgabirák, oltó-orvosok, jegyzik és papok buzgósága sokat tehet az oltás nagyobb terjesztésére.
Népünk egészségére még szörnyű gondatlan, minélfogva nem is várhatni tőle, hogy önkényt keresse fel az oltó orvost, annál kevésbé pedig azt, hogy áldozatot hozzon gyermekeik beolthatásának elérhetésére, — miért is részint tanítás, résziül kényszer állal lehetne elérni azt, hogy az oltás alkalmával minden anya részesítse magzatját a beoltás
jótéteményében.
Azonban nagy nehézaégek gördülnek az oltó «-r.«>áok működése elé.
Miután számos község orvost nélkülözvén, az oitó orvosok nagyobb kerületekre küldetnek ki az oltás véghezvitelére, megtörténik sokszor, hogy egy orvos 30 helysorjáén is kénytelen az oitást magára vállalni, ez pedig sok időt és utat vesz igénybe, mely épen nincsen arányban azon jutalommal, melyet az orvosok az oltásért kapnak. Ennélfogva megtörténik, hogy az oltá-*, a ncpesseg közönyéi is számba véve, tökéletlenül fogauusiitatik, a népesség fele vagy hurui.id.i abban nem részesül, a mi járványok uJkalmavaJ legsajn''»sabban erezhető.
Ezen baj orvoslására a községi orvosok állani költségén létesítése szükségeltetnék, vagv pedig egyelőre az oltó orvosok jobb juiaimazasa és mükódésoknek szigorú ellenőrzése. Varva varjuk e tekinietOeu is az egész-ségngy rendezéséről szóló, már kéaz törvényjavaslat tárgyalását.
.Miután azonban az évek álul elmulasztottakat egyszerre javítani nem lehet, gondoskodni kell a baj nagyobb terjedése mimódoui akadályozásáról, erről jövő czik-kuük ben fogunk szólani.
Kimutatás
I.
azuu pénz összegekről, melyek főispán 6 méltósága aitai 1674- évi február ho2 au Zala Égerszögen reudezett tombola alkalmával a bemeneti jegyek kiadása alkalmával feiülüzeiések-bői befolytak: Orosz Fal 1 frt 5ü kr., - Tarányi 1 frt.
— Mihalyovics 1 frt. — Chernel N. 1 frt. — Faöiáuiis 2s. 1 Írt. — Stern Farkas 1 frt. — Csaoy X. 1 írt. — Bezerédy Eiekné 5 frt. — Dei vaiics János 5 Irt. — Kollár János 2 frt.
— Lovinger lgnacz 4 frt. — Le''nruer Márton t frt. — Névtelen 2 írt. — Bessenyey Ernő 4 frt. — tjziiy Dezső 1 frt. — Farkas Dávídné J arany. — .Névtelen 1 frt. — Beius József 1 frt. — Ebenspanger Lipót 1 frt. — Hra-bovszky Fiori á frt. — Kohler O to 1 frt — Bessenyey Cxyörgy 5 frt. — Lackenbacher N.
1 írt. — Sous János i írt. — Csil.''agh Gyula
2 irt. — Czifrák János 1 frt. — (iráner N. 1 irt. — mindössze ŐU frt 50 kr., 1 arany, az az ötven íorinl ölvén k ajezár és egy drb. arany.
II.
Főispán ur ó méltósága gyűjtő ivén befolytak : Királyi Tál 10 frt. — Tolnay Károly 10 frt. — Balihany 10 frt. — CsiJlagh László 10 frt. — Moln:ir Pal 2 irt. — Szabó Samuné 10 frt. — .Svi.si.cs Eieine 3 frt. — Kosár Kornél ''ó Irt. — iiittka l''eier 2 frt. — Berger Terézia 2 ht. — lvohu Faui 1 frt. — Molnár Rozalia i Irt. — Mcmet János 1 frt. — Varga János
00 kr. — Nedeczky Emma 2 frt. — Nagy Trsztyánszky Fani 2 frt. — Bolla György
1 frt. — Bén tele vitai lelkész 1 frt. — Septey Adáui 1 fit. — Töreky Ferenczné 3 frt. — íSvastics Elekné 2 arany, öes/esen 75 frt 60 kr., 2 arany.
IH.
A zala megyei alapítványi választmány gyűjtő ivén befolytak: Nemesi pénztár ŐUO frt. — Csutor Imre 10 írt. — Glávina Lajos 10 frt. — összesen
52U forint.
IV.
Deák Lajos ur gyűjtő ivén befolytak: 63 sz. adakozási ivén. Deák Lajos 1 frt.
— Deák Lajosné 1 frt. — Deák Marcsa 58 kr.
— Budai Ferencz50 kr. — Kaiser József 50 kr.
— Becs János 10 kr. — Simon József 10 kr. — Horváth Ferencz 10 kr. — Szúnyog Ferencz h) kr. — Simon Pál ör. 10 kr. — Fazokos Ferencz 20 kr. — Vörös Károly 10 kr. — Többen 1 írt. 18 kr. - Tóth Péter 20 kr. — Bertalan Imre 20 kr. — Varga György 10 kr. — Deák József 1 frt. — Horváth Erzse 1 frt. — Fáti Mihály 10 kr. — Sipos József 2pkr. — Horvát Dömötör 10 kr. — Horváth Adám 10 kr. - Polgár János 20 kr. — Szölke József 10 kr. — Tóth János 4 kr. — Pálos Andor 10 kr.
— összesen 9 frt.
V.
Szekeres József ur gyűjtő ivén befjlytak : 62. sz. adakozási ivén. Szekeres József 10 — Kayser Vilmos 1 ft. — Smaiszli Péter 1 ít — Wocher Lajos 5 ft. — összesen 17 ft.
VI.
Nemesvitai Nagy Eleonora kisasszony gyűjtő-
ivén befolytak: a 12-ik sz. adakozási iven: Nagy Eleonora 5 frt. — Kovács Jáaosné l frt.
— Töreky Miklós 10 kr. — Ádám Mihályné6 kr. — Ko/ács Jánosné 20 kr. — Savanyó Maria 20 kr. — Szente Józsefné 20 kr. — Füst Mari 10 kr. — Schvat Regina 20 kr. — Gerits István 20 kr. — Gerits József 10 kr. — Gerits László 10 kr. — Kiss András 14 kr. — Szente Gergely 5 kr. — Kiss János 10 kr. — Szita Mariska 10 kr. — Kovács Pál 40 kr. — Karácson József 10 kr. — Gec*e Roza 10 kr — Sofá Róza 10 kr. — Töreky Anna 10 kr. — Kovács Ferencz 10 kr. — Sofát Márr 10 kr. — Pahi Jánosné 10 kr. — Kovács Pál 20 kr. — Pahi Károlyné 10 kr. — Cwm Lajos 10 kr. — Patkó István 20 Lr. — Özv. Szita Iatvánné 20 kr. Bicsérdi József 20 kr. — Bicsérdi Mihály 20 kr. — Szita Liza 8 kr. — Pahi Treszka 10 kr.
— Erdélyi Fere.iczné 10 kr. — Erdélyi Regina 10 kr. — Varga Lajos 6 kr. — Simon Anna 5 kr. — Töreky Ignátz 10kr. — Töreki Lászlóné lUkr. — Csom Mihályné 10 kr. — Betti 8 kr.
— Csom Mihály 7 kr. — Schindler Orzaébet 10 kr. — Hoffraun Ignácz 1 frt. — Kovács Anna 10 kr. — Hidasi Anna 10 kr. — Gesz-tonné 6 kr. — Bicsérdi István 4 kr. — Nóvák Auna 10 kr. — Kovák Pista 2 kr. — Bicsérdi Ferencz 4 kr. — Töreki Ágota 4 kr. — B.csérdi István 5 kr. — Peió Janosné 10 kr. — B.^nicz Mihály 10 kr. — Bolla János 10 kr. — Vida Andor 2 kr. — Or Orbán István 5 frt. — Csu-
rv Jánosné 10 kr. — Bránát Tr».zai 4 kr. — •
özavaté Gáborné 10 kr. — Veisz S/á!t JO kr.
— Töreki Zsigáué 4 kr. - Tóth Mari 8 kr.
— Tóth Zsófi 2 kr. — Török Pal 6 kr. - Csabi Marton 4 kr. — Légrnan Janosné 10 kr. — Presics Naui 9 kr. — Piritiné 8 kr: — Orbau Marczclla 10 kr. — Törek Vendel 20 kr. — Töreki Dóna 4 kr. — Összesen 19 frt. 25 kr.
VII.
M. Marki Ignácz, veszprémi helyettes püspök ur által beküldettek : Galambok község részéről 5 frt. — Alsó-Pahok 8 frt. —Szent Balázs 6 frt. — Merenye 26 frt. — Kis Görl.ő 32 frt. — Paloznak 8 frt.
— Tihany 5 frt 10 kr.— Összesen 90 frt 10 kr. Hogy ezeu másolatok az eredetiekkel megegyeznek bizonyítom.
Zala Egerszegen, 1874.martius hó 7«n.
CZüKELTEE JÓZSEF,
m. számvevő.
(Foiyt. köv.)
a
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. februir havi üzleti forgalma.
-rr M
BEVÉTELEK. B m * B K t. u. ft. k, (
Pénztár száml.i 13. Hitelezőnek. 1 ''
Betét száinlauHk • 96,077 1
r „ arany és fr.i •i kokb. 116 400 ! í
Váltó B " . 27,810 -- ]
Kötelezvény . • 3,4ZŐ - i
Klőltigezési . 3,165 " 1
Kötvény éa váltó kamat sz. 7,134 62 1
Házjövedelem s/.áinláu.nk • 303 48 ,
Bélyeg illeték • 7 29 1
Százalék 22 50
Házbérhátralék „ 257 10
Kintlevő kamat . fi35 <J3
Árvaház alap r m 100 --
Arany és frank , • SGG 27 50
js66;- 138 9G5 12 t
16 Adós Pénztár számi.
KIADÁSOK •
Betét szám la . 78,276 17
Váltó „ * 29,222 _ i
Kötelezvény „ 1000 15,800 _
Elölesretési • 1,300 _
Betét kamat ,, • 400 83
Házjövedelem „ • 10 2
Százalék s • 18 75
Bolyeg illeték x • 15 73
Osztalék , • 19,250 _
Kötelezvény éa váltó kamat •*. 256 71
Házbirtok számla . 130 _
Xöltaég „ • t 571 2
Értékpapír „ • ! 5,795 _
Tiszti fizetés „ • 320 _
Arany és frank „ 5 4,598 46
Adományozási „ )
a gymnaainmi muzemu ja- 20-—
vára ....
a népiskolának könyviár-
ra, és szegény sorsú is-
kola kötelezettek, tan-
eszközök és tél: ruhá-
zattal! ellatásárm . 100-
az izraelita iskolák jav. . 100 —
a polgári isk. könyvtárra 50- i
az evangelikus iskolának 50 —1 i 1
a görög úkolának . 30 — 1 1
a keresztény házi szegén. 130—1 1
az izraelita . 130 — 1
az önkéntes tűzoltó egy-
letnek .... 50--
a beteg segélyző egyletn. 30 —
a helyben letesittendő ár-
vaház alapra 100 - 1
a keresztény kórháznak . 70 —
as izraelita „ 60-
az intézeti szolgának se- 100-—
gélyezés 1,080
— •
156,984 69
összes forgalom 2030 400) 295 949 81
Helyi Mrek.
— Hymen. Zala megyének köztiszteletü főispánja HerteJendy Kálmán ur ő méltósága Lesencze-Tomajon márczius 21-én családi örömünnepet ül. Ugyanis e napon vezeti oltárhoz Töreky Aladár salai földbirtokos a bájos Her-telendy Irén kisasszonyt, főispán ur egyik.kel-lemdus leányát. Megvagyunk győződve, hogy Zalamegye összes lakosságának érzületét tolmácsoljuk, midőn azuj párnak e szent frigyhez a jó ég bő áldását kívánjuk, Övezze körül őket folyton a boldogság örökszép virága s a honfi erényekben tündöklő éUes atya sok éven át magasztos gyönyörrel szemlélhesse őket, szívből örvendven boldogságukon. Adja Isten.1
— Tilz volt Nagv Kanizsán a Teleky uiczában márczius 10 én este: Kilik Péter ur pajtája égett el. Szerencse, hogy az nap dühöngött szél este felé megszüut, mert különben rémületbe ejtette volna a várost, de különösen a Teleky utczában lakokat. Helybeli tüzoltoink őrtanyáján hamar észrevették a tüzet, de mig a trombita baugjara össz jönettek s a fecskendőkkel a helysziuere mebeuek, a tűz teljes erőt vett a pajtán s csak arra lehetett már szoritkoz-niok, hogy a szomszeuépületek mentessenek meg. Első volt a lüzuel Heucz Antal főparancsnok. N..gyon feltűnt a víz hiánya s a város szélén levő veszhely körül föiiüut tűzoltóink tájékozatlansága, csak az hallatszott: hol kaphatni vizet? — Határozott ohajuua : hogy a tűzoltó egy l-t legelső s Icgsürgősb leendői köze számítsa a varosban levő K.uta& összeírását, azok-bol nyerendő vízmennyiségeteseileges alkalma-zasai,hogy » tüzotioK miuueu egyes tagja ismerje a város uelyrajzavai a Kútvíz okszerű s gyors felhacznaláaat. Uj kutak ásataaa be legyen jelentve s „akutaK. nyilvántartó konyvébo* jegyeztessenek be. Városi közönségünk megny ug-taiasara czenuel felhívjuk az önkéntes tűzoltó egylet tisztelt főigazgalóságát, hogy velünk varosbau létező kutak statisúkájat közlés végett tudatul szíveskedjék.
— 9Kís JJtUnok'' czimü dal s szaval-mány gyüjteméuyre hirdet előfizetést Kobány Mihály ; e hasznos kiadvány ovodák, gyermekkertek, elemi népiskolák es családi körök használatáraszolgálván, ajánljuk az illetők figyelme és pártfogásába. Ara a 100 verset magában foglaló könyvecskének csak : 40 kr.
— Előbbi számunkban emiitett boltfel-töréő téuyezője egy 16 éves fiu elfogatott, ki este rakasz alá bújva, észrevétlenül be Ji-gy''a magát csukatni s reggel a bolt felnyitásakor kiosont, hanem éjjel az édes páliukából többet vévén be, délelőtt elérte a buzgóság s a vasútra hadonázva ment, hol erélyes rendőrségünk elcsíp te.
— Iparlovag. Ugyancsak Feszelhofer úrról beszélik,hogy egy nevével ellátott czédu-lát vitt egy kópé a másik kereskedőhöz, kérvén: kölcsönözzön 100 frtot; a kereskedőnek feltűnt ez eset, mivel F. úrral nincs intim barátságban, az irattal egyik mellékajtón átszaladt, megkérdezendő a tényállás valódiságát sekkor kitűnt, hogy az aláírás hamis s az ipse 100 frt kölcsönzés helyett elfogatott.
— jPályázat postamesteri állomásra tiszti szerződés s 100 frt. biztosíték letétele mellett. Andócson (Somogymegye) — Evi járandóság 240 frt tiszti fizetés s 24 frt irodai á-talány. — A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézendők. — Sopron 1874 évi márczius hó 5 én.
— Lapunk előbbi számának hírrovatában Zerkovitz Zsigmond elhalálozása megemlítésénél, Zsigmond helyett„Vilmo8" közöltetvén, ezennel helyreigazítjuk. Vajha a halál is oly könnyen helyreigazítana egy halálozási hirt, mint minekürík sikerűi.
— A* ujunezozás javában foly és sikerültebbnek mondható a múlt évinél.
— Ma, csütörtökön van Zala- Apáthi-ban az apátválasztási előzetes gyűlés. Nem szenved kétséget, hogy a rend egyik legidősb tagja Modrovics GergelyCsácsban lakott lelkész fog apáttá választatni.
— Egyenruha viselésre hivattak fel a távirdai tisztek; egyenruhában utczára menniök tiltva van s csak hivatalban hivatalos működéskor használ hatjak.
— Zala-Eger szegen lapot akarnak megindítani, és pedig mint halljuk litographi-rozva. Uram, azaz t. közönség! bocsásd meg nékik, mert nem tudják mit cselekesznek. Az első számban mindjárt „szemorvosokat* hinak a megyébe, csakaztán több ne jöjjön mint a-hány előfizetője lesz.
— föutczai sárdombokat egyik ol-dalrol már elhordották, de a másik felöl inkább többitették. Kíváncsiak vagyunk : vájjon a nyaralásra dombositották-é oly kiváló figyelemmel?
— Névváltoztatás. Strasser Antal ba-laton-füredi lakos vezeték nevének ,Utaasiu-ra kért átváltoztatása folyó évi 9500 számú belügyminisztériumi rendelettel megengedtetett.
Eővidhirek. „Budapest, czimen uj lapot ad ki a „Franklin társulat.* — Uj Pesten a napokban zavargás történt, mely hármas halállal végződött. — Maros-Vásárhelyt a székely vértanuk Török-Gálfi Horváth évfordulati em-
lékünnepét f-hó 10-én fényeeen ülték meg. — A király szentesitette azon törvényjavaslatot, melylyel a horvát-egyetam megnyitásának előmunkálataira 40,000 frt. szavaztatott meg. — Jókai visszatért külföldi útjából. — Liszt pesti hangversenye 5483 frt jövödelmezett. — A népszínház épületéhez f. hó 10-én tették az első kapavágást. — „Történeti Lapok" czimü heti szakközlönyt indit meg Kolozsvárott K. Papp Miklós. — Zilahon gyermek-kertet terveznek. — A spanyol csatatérről még mindig érkeznek szomorú hirek. — Pozsonyban „Pozsonyi Toldy kör czimen irod. társulat alakult
Nyiktkmt.
Többen megszokottak már : mi oka lehet annak, hogy a helyben megjelenő uj lapról nem teszek említést? Ezennel kijelentem,hogy a programmjaban foglalt oknelkuli megtamadást csak is hallgatagsaggal akartam viszonozui ; azonban a lap folytonos magatartása, dd különösen a 9-ik szain sértő kueielei kényszerítenek e nyilatkozatra. Mélyen beCiült munkatársaim iránu lisiielelérzeteui pedig hazafias kötelességemmé teszi a „Kanizsai L pok* gyanúsító, sértő Kitételeit határozottan visszautasítani 8 kijelentem, hogyha ezentúl is hasouSo ctelzásokkal viseltetik nany untibau, a „Zalai Közlöny" mind szellemi, mind auyagi ieiere-jere irányzó „iniudeuueiuu" megtámadásért a törvény reudes utjau 1.3 elegtetelt fogok szerezui*
Kapcsolatosan L közönségünk előtt legyen szabad a H .ffuianu Mor aitai szerkesztett 8 Fischel Fülöp allal Kiadott „Ktuizsai Lapoa* azon humbugszerü programmjabeli kitételét tényekkel czatoluom: miszeriut „velünk a ver-*rii) t itiiiid»»ii tereli ki.illj*" c „elismert tekintélye* munkaerőkkel r< nd«*ik<-siks az ez évbeu megjelent számainkban foglalt mindkét lap munkatársainak neveit közöljük, megjegyezvén: miszerint eddig a „Kanizsai Lapok" 5 számában minden megjegyzés nélkül vétetett át tőlünk czikk, ezenfelül 41 legtartalmasabb hir ollóztatott ki a „Zalai Közlöny- bői és pedig 7-nél (Z. K.), 1 nél Z. Közlöny és 33-nál minden betű megjegyzés nélkül, az átvett czikkek és hirek sort tesznek.
„Zulai Közlöny" azon munkatársainak névso ra, kiktől az idén czikk közöltetett :
gr. Beleznay Lujza, Belus József, Bruckner Kálmáu, Dr. Buchwald Mór, Czigány Károly, Erdélyi Károly, Farkas László, Golenich Károly, Guoth Gyula, Győrffy János, Hajgató Sándor, Hanty László, Horváth Gyula, Jenőke, Kovács János, Kőváry Béla, Liebbald Béni, Mezriczky Péter, Mihály J. Endre. Molnár István, Neusziedler János, Notter Antal, Nucsecz József, Örsi,
Pataki Géza, Rákosi László, Singer Samu, Szerényi Endre, Stamborszky Lajos, Szentgyörgyi B. Zsig., Dr Schreyer Lajos, Tárnok Alajos, Tersánczky József, Udvardy Ignácz. Zalay Lajos, sat.
„ Ka n izsai Lapok " egész életébeni munkatársainak névsora :
9
Arvay Károly*) (H. M.)*) (Hmnn,)*) Hoffmann Mór, Lévay Lajos*) (S-i)
Somogyi Ede, Tinta,*) Tóváry Jenő,*)
*) A hat, csillaggal jelölt nevek alatt szinte a .Styl-jgyakorlatok''-ból itó''Se: Hofftnann M<ir rejlik.
Ezekhez aztán nem kell commentar 1 annyival is inkább, mert a „Kanizsai Lapok" föuiuukatárfca az olló.
Nagy-Kanizsa, márczius 12-én 1874.
Bátorfi Lajos,
„Zalai Köxlöny* gzerkesxtoje.
Szerkesztői üzenet.
1170 A. Tata. — Br. Sümegh. — L. Perlak. köszönettel vettük.
1171 .Egy fejezet Zalamegye mooographiiji-ból, mielőbb közöljük. Általában minden Z&lamegyire vonatkozó közleményt örömmel részünk.
1172 K. „A fehér torony* Targenjew beizélyei közül eszközölt forditiat köszönettel vettük. Munkásságodat benső elismeréssel üdvözöljük! Múltkori találko-záflunkat.Hzdleiési estély gátolá.
1173. Als<>-Lendvára. Bocsánat, hogy caak kivonatosan közölhettük Jövőre is kérjük.
1174 G. Győr. Megkaptak. Igen ji é« hfi.
1175. B. M. Bécs. Intézkedtünk.
1176. Sx. G. Berlin. Levelünkre lehető tüzetes
választ kérünk.
1177. C/. K. Kővágó-Eörs. Becses levele szerint intézkedünk, számítván szives Ígéretére.
1178. U. Zala-Egerazeg. Huaszo leveledet hoaz-
^á sajnálkozással olvastuk. Volt nekflnk egy----no
.1-se baj! Több is veszett Mohácsnál! Tudod ezt a tinit?
1179. Gy. A ha-zsfia* dörrentés bizon nem arti-.ui! Mikor utazol Z. Apátbiba?
]|«0. E. Keszthfly. Készséggel intézkedünk.
1181. B.József. Velenczén. Jövő számaink egyi-
Nt-ben.
1182. H. M. Egyet kivéve — igen!
Üzleti szemle.-
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, márcz. 9 én 1874. Időjárás: ha%-aa, szeles, egyaránt száraz s a tavaazi vetésekre igen kedvezőtlen. — Attól is tartanak, hogy e szárazság sokkal kártékonyabb hatású leend az őszi vetésekre is, mint a lefolyt túli tartós fagy s némely gazdák eső kimaradására egy újbóli rosz aratást jósolnak.
Gabnaüzlet: — Há belfoldi^tendentiák je-" lenleg a külföldi után tartana irányt, ugy emez szerint csak lanyha és alábbszállt árakat jelezhetnénk. — Mintán pedig ez idén csak be- és nem kivitelről lehet szó, azért üzletünk csak piaezunk és saját fogyasztásunkon alapul ezek körUl forog az árak magatartása. — Mind a kettő pedig nagy horderejű dpiii lőhet, provincziális vidékünkön a ennélfogva csak kevés menj egy r.endőre akadunk conjuncturánk monoton maradása mellett. —
Utóbbi tudósításom óta is az árak abban maradtak, s a közelebbi időre csak zab és árpára várható némi áremelkedés, miután kivált az elsőben fogyasztóink nagyobbmérvü vásárlásokat tesznek a gazdászatra jelenleg kedvezőtlen időjárás okából. — Alsó-ausztriai mérő szerint; Buza 80-81 fnt 6.26-6.50. 82—83 fnt 6.60-6 <X), 8-t- 85 fnt, 7.35—7 60 kr. Rozs 76—77 fontos koukolyos 4.70— 5.15 krrig, konkoly nélkül 5.20.—
5 35. 78—80 fnt konkolyos 6.10—5.30. konkoly nélkül 5.30 —50 kr Árpa serfőzésre 6 05. 5.35— 30 kr. Árpa etetésre 3 60—. 4— frtig. Kukoricza 5 —.5.20 frtig Zabos büköny3.90—. 4frt vámmázaája — Hüvelyesek: Borsó 8.40 kr Bab fehér uj 5 5-10 .krig, ó 4.50 tarka bab 4.20—40 kr. Lencse 6 80 - 7.30 krig. Hajdina 4 31) — 70 kr. Hajdinakása 11—13 kr itezéie — Köles 4 - 4 . 20—50 krrig. Köleskása 7.50—8.50 krig. Lenmag 4.60—5 frtig. Lendekmag 4—. —4.20 krig. Lóhermag 29—30—31 .''rt bécsi mázsája. Kendermag minden készlet nélkül. Repczo téli 4.50—80 kr, nyári 3.ÜU—4 frtig. Zabos büköny 3.80—.-O kr. vámmáziáj.v — Malom-vám (Mischling) 4—50—80 kr. egész 5 frtig. — Baza-ocsó 1.40—60 krig. — Rozs-ocsó 1.40— krig. — Ó-bor 9—13 frt. uj fehér 4 50 —5.50 krig. piros 4.—5.50 - kr. — Schiller 3.9 J — 4 6U kr. Törköly-pálinka 23-26 frt, seprtlpálinka.—. —. szilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franc-o itteni állomás
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
VVyiltt&ir.*)
W. B......n felszol itatik 1 frt 9 kr-
nyi adósságát annál is inkább 2 nap alatt lefizetni, mert ellenkező esetben egész neve kihirdettetik. M. K.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkívüli gyógyereje, elváaaztó. érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl
*) E rovat alatt közlöttért t«lelő»«éget nem vállal SzeV.
különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladáa-légcsőhurut, b 5 r k é s-barság, bártyáagyik (Croun-angina) mindenemü megsértések, barapá*, ssurás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-záaok, darára- vagy méhssurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglopó gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümŐk, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligna), megkeményedéaek, genyedéaek, vérkelések, mninden mirigy beteg* égek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivaca, csontazú, kificzamítás és megrán-duláaok, helyi csús ; továbbá a azflléa folytáni lab-felfakadások éa sebek, fájós fekélyzett vagy mar genyes női melL — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jolcs sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a teatVe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- éa roéhfalánkja csupán ezen tapasznak rö%id idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönaégeaen szabad kézzel, sebészi mfitét éa fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a aeb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülbetlen gyógyszer, melynek jeles-sége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által más régen s legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő aikerdáa eredményeinél fogva, melyek hassnál laU által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kéuégbevonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb caomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtoyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: PestM TirJk József gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik azám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kaoizsáa : WAJDITS JÓZSEF urnái. PaksoB: Malatinazky 8. — PéoSStt; Sipőcz J. — Siaegsn : Stamborszky. - Sz.-F«fcérvá-rott: Braun J. — Sz»«katheiyM t Pillich F — Veszpré«bé« : Ferenczy K. - Zágrábbal: Mitlbacb Zs. Sopoabaa: Bock J.
A t cs. gyógyszeráss ás keresko^S arak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólíttstaak, miszerint e részbeni ajánlataikat esen gyógyszer készi-tőjéhez FOftTY LÁSZLOHOZ czimezve : Budára, (Bác-z város. főutezs, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesítőd- Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy posta-utalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontoi aab ban teljesíttetnek.
Vasúti menetrend.
Iitdul Kanizsáról:
Eszék Mohács (Zákánynál; Zágráb Fiaméig
5 óra 18 perez reggel „ Zágrábig 2 , 45 . délután.
Budáig 6 . 18 , reggel.
6 ,48 , délután. * 10 . 43 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 5
óra 25 perez Bécsbe) 5 Béckig (Szombsth. Bécsnjh felé) 2
io
Pragerhof felé Triesztig 6
„ és Bécsbe 2 .. 11
>> »»
48 43
43
15 55 3
23 33

reggel.
délután.
este.
reggel.
délután.
eate.
Érkezik Kanizsára :
Easék, Mobáca (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 peres
Don-
,, « M
bovár, Fiume, Zágrábból 1 Zákány-Fiume-Zágrábból 9
Budáról 4
1 9
Szombathelyről 10
Bécaből(Bécsujh Szombath.felől 4
» 10
(Pragerhof felől) 3

» it
Triesst- és Bécsből Triesztből
10
i? >>
» »/
v ■ n ii
21 64 43 46 20 33 37 18 60 9 22
ii ii ii ii ii >i ii
n »»
reggel.
délután, este. reggel, délután, este. délelőtt. r«gg«l-este. reggel-délután, eatve.
Disznózsír cs szalonna
mindenféle fajtájú a legolcsóbb napi-árak szerint számitva kaphatók
Beimel és Herznél,
12% -2 Pest, holduteza 4 sz.
Kivánatra árjegyzékek bérmentesen küldetnek.
Szőlővessző eladás.
Gróf Deym Nándor ur L.-tomaji gazdaságában többféle fajú szőlővessző eladandó, ezere 5 frt.
Utolsó posta Tapolcza, Zalamegye. 1287—3
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
____________
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben uem cseréleudő fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi Dorsch-b&lBájzsir-olaj mell- é* tudó-bajoknál, soropbo ] lus- és rachitis-betegaég ekben legjobb gyógyhat/issnl van ; meggyógyítja i. legidüitobbkStzvén^éscsázbajokat, valamint az időszaki bőrkütegéket.
Ára 1 üvegnek használati utasítással i frt
Rakta rak Nagy-Kanizsán: Belua J. gyógyaz Lovák K. gyógy sz. Fessel hoffer J. és Kosén feld F. uraknál.
Belovárett Lakovics G. Csáktornyán Kárász II. Csurgón Kreisler Dávid Kaposvárott Kohn Jakab Kapronczán Werli Sánd. gyógysz. Keszthelyei Wűnsch F. Kereszten Breyer Jakab fiai Kőtzegea Csacainovíts Istv. gyógysz.
Letenyés Kalivoda J. gyógysz. Marozalibaa Iaxtl Nándor Báaek-SzL-flyergyöa Fibicz J. gy. Szoabatkelyei PíKch Ferencz gy. Soproaybao Mezey András gyógysz. Zágrábban .Mittelba<;h Zs. gyógysz • CVyleck J. J. gyógysz. I''rweisz Fr- gyóygs*.
IOLL A. SEIDLITZ-PORA.
M
■VI -E porok rendklvü1'' 8 a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógy-
■ ■■hatásuk által minden, eddig elismert házi szenek között, tagadhatatlanul a* első helyet foglalják el ; mit az »ok ezer, a caáazári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanu-•itj.-ik, hojjy e porok lögzött szoralásoknál, emészthetetlensegeknél, gyo-■orhevael, továbbá görcsök, vese és ideg-bajokbaa, szlvdobogásnál, He gesseg okozu fSfájás, vértolulás, végül bysterlára, búkor és hozaaos Baayasra hajlamnál a legjobb aikerrel alkalmaztatnak, s a Ujrtartósb ryógyhatást eredményeztek. j,) j ^jj
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
CRANCZIA BORSZESZ
I A legmegbízhatóbb orvosszer a szented." emberiség segedel-
■ mére minden belső és külső gyuladán, legtöbb betegség, mindennemű seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott sel-k, rák, fene, szemgyulladás, bénulás és mindennemű sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
figyel-
Gyümölcs és diszfa kedvelőknek különös mébe ajánljuk
ííSTéayjaivel® int6set&&kef
bol a legújabb és legnemesebb gyümölcs és díszfák gazdak választékban találhatók Becses megrendelésüket következő czim alatt méltóztassék intézni:
Oroszvár! öftvénymlvelő Intézet igazgatóságának
Oroszvárott
J291-2 (Mosony megye).
Megrendelési levelek :
dr. J. O. I*OPP cs. kir. udvari fogorvos urhox Bécsben Stadt, Bognergasse Nr. 2. T. ur! Eg^sz udvariassággal kérem, hogy számomra küldjön 12 üveggel &z ön Asatheria tzájvlzbéból. Ára ide van zárva. Tisztelettel
Malzahn-Almásy báróné, in Bolkratharuhe, Mecklenburg-Sch-werin. Tisztelt kartárs ur; Miután as ön A»atberia szájvizével a kísérlettét el sikerűit, az ön nagyol ajánlztt fog-plomb-já-val szándékozom kísérletet tenni; ez okon kérem, küldjön nekem egy tartálylyal mind azt, a mi ahhoz való, a használati utasítással együtt. — Kartárs ttrnak tisztelettel ajánlom Dr. F. Hartiz, Brauuschweigi udvari orvos, udvari tanácsos és tanár stb. T. ur ! Az ide zárva küldött Öe3zletért szíveskedjék nekem az ön kitűnőnek bizonyult Anatherln szájvizéből és fogplon-jából használati utasítással küldeni
Tisztelettel báró Wassilkó Sándor,
1232—2) Berhometben Bukovinában.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán: Belus József gyógysze., Kosenberg iRosenfeld, Weliach, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán : ITschepen J., Keszthelyen : PHscterer gyógyszerész, 8inger M. Weiss |A. Zala-Egerazegen : lsóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy-izerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. 8ümegen: Dorner Kajet. Szom-jathelyea: Pillich Fereucz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Gyttr-rön; Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuazkau, ugy Guthard Tivadar t fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovaa-Jerényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Ke^a-Ikeméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Jörmenden; Horváth J.8omzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J. Jögl, Belus és Schrőder gyógysz. Szeg»zárd: Brahsay gyógysz. — iBonyhádon : Kramolin J. 8zigetvárott:Barwarth, 8alamon gyógysz.— iKajáu : Michitsch St. és Herzfeld fiai, ugy Herzog IgnácznáL — Pécsett: jZsolnay W. és E.«Zách, Sipőcz gyógyaz. Sárádon: Zadubánssky gyógyas Marcxaliban: Kias gyógysz. — Tolnában : Graff gyógyas. — Dunaföld Ivárott Lukács gyógyaz. - Szent-Györgyön: Nöthig. — Alsó-Londván |Kisx gyójfyaz. — Robonczon: Simon gyógyszerész uraknál:
Pályázati hirdetés,
A keszthelyi községi magyar tannyelvű népiskola I-8Ő fiosztályánál a rendes tanítói állomás üresedésbe jöven, erre ezennel pályázat nyittatik. — Járandóságok: évi fizetés 415 frt., 120 frt. lakbér illetmény, e helyett esetleg megfelelő lakás és 50 frt. íailletmény.
Erről a pályázni kivánók azon megjegyzéssel értesíttetnek, hogy a pályázat határidejéül ft évi márczius 20-ka tűzetik ki és hogy az állomás 1874-ik évi april 1-én lesz elfoglalandó.
A választott egy sikeresen töltött próba év után erősíttetik meg véglesen. Folyamodványok a helybeli községi iskolaszék elnök ségéhez czimzendók.
Keszthely, 1874 márczius 1-én.
1293 -2
Az elnökség.
valódi
• A-".''
—^^^^ orsz. szab. legfljafcbaa 5 Felsége által k-i / váltsággal kitűntetett, as orvosi kartél ■•gvlzSfált, s sike-'' resnek talált eserféleképen kipróbált titkos sssr a patká-■yok, házi s aezd eg«-ek, vakawiok és sváb«k teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánocm • árulni,) haalsitian minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENPELD ADOLF ur
Kaposvárott: POLITZER R. úr
kereskedésében,-Pesten Scbneider G. lápót-utczaí kereskedésében kapható. (1227 -2) Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr. . Egyes bádog megrendelése is utánvétel meUett gyorsan teljesíttetik.
Ugyanott kapható ozitro*-ke«6o« egyedüli szer a fagybó-iyagok és tyaktzea ellen, egy tégely 50 kr. Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből: Kérek számomra még két adag arcanumot küldeni. Hatása felülmulhatlan : pinczémben tömérdek patkány volt, s az ön ar-cánumával sikerült őket kipusztítani. Tisztelettel Leoben, sept. 9. 1873.
Schritza I.
Leobenben.
Kérek arcanumából ismételten egy adagot küldeni, mert az mindenütt, hol vele kisérlet tétetett, kitűnőnek bizonyult. Tisztelettel M a y r J o s.
Lembrechten, Fe)ső-Au«tria.
Kérek arcaaumából ssámomra még 2 adagot küldeni, miután hatása kitűnő, mindenkinek készséggel fogom ajánlani. Kiváló tisztelettel
Canale (Küstenland) aug. 2. 1873.
HönigF.
Egyik barátom önnek arcanumából meg ajándékozván, minthogy hatása teljesen czélszerünek bizonyult, kérek számomra is 6 adagot küldeni. Tisztelettel
Bossay János, Ittoarnohi (Bánát), földbirtokos.
Vízimalom eladás.
Felsó-Szemenyén a Mura folyón (Lendva- és Letenye közt) jó karban lévő vízi malom örök áron eladó. A feltételek a tulajdonos Sflmeghy Ferdinánd urnal tudható meg akár szemelyeaen, akár level által.
Kelt Felsó-Szemenyen up. Letenye 1874. márczius 10-én. 1306—1
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos sryorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán"
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.

szép

Jó. olcsó,
világító szerek.
Legujabb petrolenmlámpik,
jó srerkuz-''tü tikarékossági égó keszUlék kel(l láng=ügyertyaláng) kétségkívül a l''''gsz«>bb világítás és mégis 50", e uk-iritás más világító xzerek elk-néíicn. Hogy verseny ne is támadhasson, az árak hallatlan olcsók. legfinomabb minúse<{ biztosíttatik.
Egy darali ko-ivi>a-lámpa teljesen üveggel és hé.lel 45, liO kr. Kgy dl) konyh i, fal ú-6 függó-lám-pa. t.-ljes fVl»z«Ti''lé tsel 85 kr., 1.20, l.*-0. Kjjy >1 r> csinos »zoba-lámpa telj«j»> f.-lsz^ reléssel 1 frt, l.->». 1 .0. 1 SO Kny db ngyanoz, díszes kiállitáss telj «-s felszereléssel 2 frt, 2.5f), 3. — Kgy db salou-lámp v gazdag kiállitáss il. igcti finom 4, :>. (5. 8, 10 frt. Kgy db tanuló- vagv dolgozó-lámpn elleti-góvel l frt 1.51) 2. — Kgy dli fali lámpa, istállók, előszobák sík számara iH> kr. 1.20. Kgy dh füi(gó-lá:npa gyárak. múh--ly»»k. ilzletek számara ''2 frt, 2.50, 3.5o. Kgy db függó iátnpa csigával. éttermek szám ira. igen tinóm 6, 8 frt. K''.»v db ui>y.#nez legfino-inabli minőség. aranyozott bronzból 1 20 2*> frt.
A lámpák ára.ba az üveg és bei bele értetik
Kgy lámpa ellenző, kicsiny, kozépfiuom 5 kr., tinóm 10 kr., h-gtiuomabb 15 kr., Kjy ugyanaz k^zepnagyságn k*zé "rinom 10 . finom 15, Egy legrinomabbiO kr., ugyanaz nagy, kv»z.:pfinom 25, finom 30, legfinomabb 45 kr. Kgy rőf lampabél 4, G, 8 kr. Kgy db la apaolíó aczélb »l 25 kr. Kgy db lámpa-óvó (elogéi ellen) 5 kr Egy db cziliuder-uvó (az flveg el pattanása ell :n) 10 kr. Kgy db cnlindertisztitó (mechanikus sz r-kezettel) 20 kr. Kgy db lámpa-talcxa, legszebb ^0. 30 kr. Kgy db czilinderfedő, 1 -gszebb 15, 25, 30 kr. Kgy db caiga llggó lámpák szamara 1.40, 1.80. J.20. Kgy czi-liud<ir-űveg 4. 5, 6 kr. Kgy db üveg-golyó 20, 25. 30 kr. Egy pléti-bódön 1 fout petróleum számara 30, 2 fontra b) kr.
Nagyban vásárlóknakjutáayos arakat számít
Kriedmann bazár, _Bécs. Prater-utcza. 26 sz.
Eső-köpönyegek
utazók, gazdák, vasúti tisztviselők ■ minden más esőnek kitett egyén számára, az angol es5 köpenyegek javított elpoastithatlao, és vízhatlan szövetből igen ajánlhatók. K köpönyegek csín és tartósságra felülmúlnak minden eddig ellóállitottat. Megjegyzendő, hogy varrás nélküliek, miért is javításnak nincsenek elávetve s ugy vannak készítve, hogy szép időben a belső oldaluk mint divatos felöltő használható.
Egy db közönséges nagyságú 4^ ujj hosszú 10 frt, minden további 2 ujj 1 frttal több. Fejvédő (kapuez) darabja 1 frt. (*oin én fia, manchester gyári főraktáré.
Az itt felsorolt áruk ily minó-ségb,*Q egyedül csak kaphatók
1183—11
Hideg ellen legjobban véd ajó
téli öltözék. Téli czikkek
tiszta gyapjúból, melyek a testet minden ártalmas időjárás ellen védik és így az egészség megóvásához a rideg ósn és téli időszakban nélkülö/.liJtlenek.
Keztyük legújabb angol bux-king gyapotból.
Kgv pár urak srámára 50, 70, 9t) kr ; bélelt 70. «>0 kr.; 1.20. dupla finoman kivarrva 1 fit. 1.20, 1.40. Kgv pár hói xyek sz unára 40. GO. 8<") kr., liuo;i»*.iu bélelt GO, SO kr., 1 frt, dupla tínoman ki-varva 80 kr.. 1.20. Kgy pár gyermekek számára nagyaág szerint, 30, 40, 50 kr.. belelt 50, 60, 7o kr.
Utazó és egy eb shawlok.
legfinomabb gyapotból, *zép mintával.
Kgy db urak szám vra 70, 90 1.20. 1.50., duplabosszuságu 1.50, 1.80, 2. — Kgy db gyermekek számára 40, 60. 80 kr. '' Kei melegítők legfiu minőség. Egy pár urak számára 25, 30 40, 50 kr. Kgy pár hölgyek síimára 25, 35, 45 kr. Kgy pár gyermekek számára 16, 25 kr.
Egésztág-ingeoskék tiszta paaat vagy gyapotból.
Kz-k télen minden meghűlés ellen megóvnak s igy igen ajánlhatók.
Kgy db urak számára 90 kr., 1.20, 1.30, legfinomabb 1.50,2.—, 2.50. Kgy db hölgyek számára 1.20, 1 40, legfinomabb 1.80,2.50 Egy db gyermekek számára 70, 85 kr., 1 frt, legfinomabb 1.20, 1.5-í, 1.80.
Egészség aadrágak
Egy pár urak számára 1 frt, 1.50, 2.—, legfinomabb 1.50, 2.—, 2.50. Egy pár hölgyek számára
1 20, 1 80, 2.50.
Egészség-barisayák és kapozák
úszta gyapotból. Egy pár férfi kapeza 30, 40, 50, 80 kr. Kgy pár magas nói harisnya 70, 80, 90 kr, t frt. Egy pár gyermekek számára 25, 36, 25. 60 kr.
Téli iagek legfinomabb gyapotból, divatosak, selyemmel kivarrt ingeiével.
Kgy db arak számára 2.50, 3.—, 3,50, gazdag kirarrásaal
4 50, 5.50.
Uri és oól schllps-sk, igen divatosak.
Egy db 20. 35, 45, 65 kr., selyemből 50. 60 kr., 1 frt. Nagy választék férfi és női ayak-kendökben lyoni selyemből, líicsiny, fehér 1 frt, hímzett 1.50. Nagy külöufeie színű 2.—, 2 50. 3 50 frt. AltestiMleqitök gyapotból darabja 50 kr.
Fejkötók, nők és leáaykák szá-
nara, a legdivatosabbak-, legújabbak és legszebbek. Kgy db nők számára 1.80 2.50, 3.50 Kgy db leáuvkák számára 60 80 kr.. 1.20,1.53.
FHIEDMAW HAZAKBAN,1
Bécs, Praterstrasse 26.
Baschlikok legjobb kelméből. Kgy db szép zsinórzott l.-V 1.50. 1.80, legfinomabb selyemmel himzett 2.—, 2.50. 3.—. Egy db gvermekek számára 90 kr., 1.20, 1.50 kr.
Mi- és gyeraek Mff-sk.
Kgy db nők számára, divatos
1.80. 2.—, 2.50. Egész garnitur, muff és nyak-óvó (collier) t.50, 4.50, 6.—. Kgy db leánykák számára 1.50, 2.—.
Egész aj ez idéayre Női keaddk azinekbon: fehér, ibolyaszín vörös, kék. Tiszta berlini pamutból a legfinomabb beszővött mintákkal.
Kgy db hölgyek számára 1.20, I.8J, 2.20, 2.80, nagyobb miüóség, körülkötő 3.50, 4.50, 5.—. Kgy db leánykák számára 60, 80 , 90 kr., 1.—20.
Eageais-fejkötik legfinomabb berlini pamutbóL, selyemmel bélelve és szalagcsokrokkal gazdagon díszítve. Kgy db ára *.50, nyak-óvóval 5.50.
Különlegessel férfiak szánára
Igen szép uri iug-''elő lenj^bn gyapotkelméből, finomau mellel, gallér és ujjlyukaK«.aH ugy hogy minden ing fölött hordani lehet, díszei és jó meleget nyújtó, darabja 60 kr.
Vadász-fearisayák, Magas szára.
Kgy pár nagy. jó jniuóség 1.30; legjobb és legmagasabb szárú 1.60, 1.90, 2.30.
Gaaacbe-ok, finom minőség. Kgy pár magas szárú hölgyek számára 1.20, 1.50, 1.80. Kgy pár gyermekek számára 60,
70, 80, 90 kr.
Ptltriae aői gallérak, magasak és divatosak, bálok és látogatások alkalmáral a belépéshez. Egy db 2.50, 3 50, 4.50, 5 — tiysraek-riifeáoskák gyapotból Kgy db 60 -80 kr, ojjacs-kákkal s finom kiállítással 1.20, 1.50, 1.90.
Lábtalpak, melyek a catpóbe rakva a lábat szárazan éi melegen tirtják, s igy az egészség megóvásához szükségesek, darabja hölgyek és gyermekek számára 25 kr; urak számára 30 kr.
Legújabb a (éli Idényhez! Csak 5 forint
effT teljes angol egészség öltözék. Kz valódi amerikai természetes kapp-pamutból szjvetett és a kautschukhoz hasonló nyulékony-sággal bir; sajátsága . hogy a testet hamar kimelegíti és folytonosan enyhe párolgásbau tartja. Kunélfogva óvószer meghűlés s mis betegségek ellen.
Egy ily öltözéket urak vagy hölgyek számára képezik : I ag, I alsó aadrág 2 pár harisnya vagy kapoza, egy pár kézasBlegitó, I pár lábtalp. Mindez összevéve csak 5 forintba kerül.
* Nagyban árulók rabatot nyernek.
Inífink az ámítástól!
• tv
Mindazon sok hirdetmény közöl, melyek már megjelentek, találkosn.k, melyek csak bálóka . ..
tSl Óvakodjék tehát mindenki oly órák ráaárláaától, melyeknél nem elég jótálló
órák vagy riasza Tétetnek, vagy másokkal cseréltetnek ki, buoayitéknl a taelid bánámódomaak
I
1 ft 30 kr. 1 ft 60 kr. 3 ft 80 kr.
a kitűnően szabályzott órák, melyek 2 éri jótálláyegygyel adatnak H; a nevezeu órák kÖTetkexő ölr^ arakon kaphatók, csakhogy nagy árulás eszközöltessék ; tehát n, mulassza seuki J Ok^ThUbS
_oly saftkséges dolog m^Tá«»rlásánAl. "
__Wiiiden oraert jótáll, mint bwrmHy óra^owl.
Egy igen azép ora bronc cífrázattal es xamau« (emailj lap
. ugyanolyan porcellán-lappal ......
• v.rőgéppel........
Mindezek egy felkeltórel (wecker) 20 krral többe kerüi
Kgy óra nagy, szép, porcollán cifriaattal............2 ft 80 kr
, . finom cifrázattal gazdagon sciuezve, verógép 3 ft 90 kr
, . finoman festett elórészszel és arany kerettel vagy finom helvét faragással
verógeppel..............» fi fi 7 * r
Kev^b^naev116^^ ÖTe® »*ép egy db. 2 ft 2 ft W k7
. db. jól azabályzott angol utazó-óra felkeltóvel borítékkal '' '' ff kr''
Jól szabályzóit helvét zsebóra 2 éri jótállás uj-arany lánccal....../ ff°J'' ~
Bármely terem valódi dm^l a hires bécsi ingaórák 2 napi j ár géppel "l3 ft 50 kr fní^i
járgéppel 22 ft. 8 napi járgéppel és verógéppel 32 ft.
ft 20 kr. ft 50 kr.
Finom nickel vagy praecis óra gép Kgy db. henger-chronometer óra . db. t&zaranyozással . db. kristál üveggel , db. aranyozott . db kettós köpeny . d
évi iótállás; ezek a legjobb órák, melj-k mai napi* • ft 50 kr "-----•
10 ft 50 kr.
10 ft 50 kr.
11 ft. —
13 ft 50 kr.
14 ft 50 kr.
J^y-nez aranyozva Amerikai duplex óra kettós géppal ez
előtti áruk volt 40 ft most caak 18 ft. — | Horgony óra, pompásan kiállitra kristál
, Mindennemű óra, sót azok is, melyek itt nincsenek kijelentve, olcsóbbak, mint bárkiuél Kar I bályzott napóra compaaaal, melylyel minden óra igazitható, csak 25 krba kerttl
.----készítettek.
Vü!!1 a 16 ft 60 kr-
Angol órák finom géppel 20 ft —
Kgy db. remontoir kulcs nélkttl 12 ft 50 kr.
• db. finomabb 14 ft _
• db aj kettós kristál Ovegf el, ugy hogy a gép látható, az óra nyitása nélkttl 10 ft 50 kr.
Egy db. uryaanez, finom horgony Nói órák finom egy db.
13 ft 50 kr. 12, 16. lb ft.
jól sza-
Egy db. rövid 70, tO kr. 1 ft 20 kr. és l ft 50 kr. , db. finom 1 ft 50 kr. 2 ft, 2 ft 50 és 3 ft. hosszú nyaklánc 1 ft 80 kr. 2, 3 ft.
Óraláncok talmiaranyból
uj pompás, melyek az igazi aranylánccal hasonlók
F.rmfklr lef»*ebb faja 60, 80 kr 1 ft 50 kr ^^ 12 I. ezüstből 2 ft 50 kr. 3, 4
2, 3 ft 3, 4 5 ft
Ef7 db. ugyanoly, finom 2 ft 60 kr. 3 ft kr. • db. igazi 13 latos ezttst 3 ft 50 kr. 4 5 ft. ■ **>• • . . hoaszu 5 ft 50 kr 6 ft 50 kr
Egy köteg órára való 60 krtól 1 frtig.
6 különböző alakká kerül
Egywfií fcaphaté az sj „
FRIEDMANN BAZARJÍBAN, BÉCS, Praterstrasse Nr. 26.
11S9 3 Karol)ninhat álrlleaébru.
o o o o o o o o o o o o o o o o o
RÓSA LAJOS
vegyészeti termények gyára
borseprót préselve, szárazan s borkővet jutányos áron minden mennyiségben vesz.
Törköl és sepró-égetóknek szi vesén jár kézhez az ezekben foglalt s eddig nem használt borkó előállításához szükségelt berendezéséhez. 1294-3
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kixaniin.
Hirdetmény!
E hó 14-én délelőtti 10 órakor lesznek a kanizsai vasút állomáson több, a vasúton talált tárgyak, melyeknek gazdái nem jelentkeztek, árverelve.
Kelt Bécsben 1874. már-
CZÍUS 4-én. 1298-3
A vezér igazgatóság.
Cs. k. szab. déli vasút társaság.
Melléklet a „Zalai Közlöny''- 1874. évi 21-ik számához.
A maga nemében egész Európában
a legnagyobb, tfsbb oldalról rendjelek- s 12 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari iehérműek gyára
Bécsbe n,
Haktnr : 25 M;irÍMhiif. Ilauptfttraaae 25.
m»»lv sr.iroa értelemben vetf Kr.ilárdsáír* * minden darabon számokban látható xrxk. s gyártmányainak roppant mín*(i előállítás* által inár annyira vitte, iiopy a nagybani kivitelt, valamint x kisebb részletokbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő ált*] elérLetőt, ezenfelül telies jótállás mellett reudki-vt]lil..jr olcsó s legjobb minőségű árurzikkcket nvujt s biztosit
t. cz. vevőinek.
_ Levélbeli kívánatra a megrendelések egész Magyar-í uyarorsrigra gyorsan és pontosan eszközöltetnek, i a nem test-I bez illő darabok visszavitetnek.
Angol chiffon-lngek gallérral v. Női alsó szoknyák perkálból v. anélkül, szebbek, mint a vászon''finom barcb^tből 4 frt, himzett linkek Mevélbeli mecrendelések betéttel 5, 6 —8 frtig, nszálylyal nél * nyak köri.yületmértókeuiin- vaey diszöltözethez. ! denkor mcpkivántatik),dbia 1 frt NÖi harisnyák vagy férfl kap-i 80 kr.. 2, V 60, 3—3.50, a le^csi- Ciak. tuczatja 5, 6, »—10 frtig a '' nossbh a loggjxkorlxtiabbsk. legfinomabbak
Rumburgi vászon férfiingek, (», Nói fűzök. fűzőre (j. derék kör-uyakm érték megkiváutatik) 2, 3, nyOletmértéke joegkivántatik) 4, 5, 6 írt, k legjobbak. U, 5 frt.
Gallérok legújabb miuta, 1 tu- 1 tuczat vászon zsebkendő i .50
| czat ára2k.3 - 4 frt (nyakm. m«g-k iv-*ntatik.
Férfi -nyakravalók ragv sálon | nyakkötök dbja 75 kr.l, 3 rtig h leguiabb
2 frt, nagyobb s finomabbak 2.50, 3.50, 4, i—8 frtig.
i tuczat cíéraa batisztkendó 5, 7, 9 — 50 frtig a legfinomabbak. Asztal- vagy tSriüközö-kttdök
Ferfl labravalók 1 frt, 1.50, 2, tuczatju csak 5, 6,7—9 frt, dam. |2 5:>, 3 fit, lovagszabás. Trairczia.
, v-''gv magyar mintára. j asztalterlték vászonból 6 sze-
Gyapot egé8Z8éfli ujjasok tJac- mélyre (1 atroszsral ahhoz illő |ken) 2. ö, 4 frt, selyemből 6— 7 kendőkkel ) 5, 6, 8 — 10 frt, 1 2 sze-i frt, kOdmünös vagy szövött láb-,mélyre mégegyszer annyi, ravalók 2. 3—4 frt (véd a kösz- 30 rőf aziaes agyae»ii, darabja '' vény ellen.) 7. 8, 9—;0 frtig
Női vaszon-lngek, simák 1.50— 30 rőf fehérített kézi fonálvá-2 írt. finom hurokvarr®s»l 2.50 szon, s dupla czérnából lehéritet-I kr., valamint avájczi forma, ujlen 7.50 kr., 9.50, 10. 13—15 | m;Dta, hímzéssel 3., 3.50 4—5 frt, frtig, igen ajánlható, ugyszinte legfinomabb rumburgi 30 röf *u széles rumburgi vá-'' vászonin.--k himzésnel és csipké- szon. dbja l2, 13, 16—18 frt. , vtl 6. 8—10 frt I 40—42 rőf kitűnő tskáo«-vá-
NÖI éji v.-igy teli ingek ilosazu uj-.SZOB (finom ágyneműre vagy 12 | jal 3.ŐU kr.. hímzettel 6 -7 frtig. nŐi ingre) 14, 15. 18. 22—''Á Irt. Nöi lab avaJók. vászon perkál, 48 rőf belgái takácsvászon 22 vagy barrhctböl 2., 2.50—3 frtig, 25, 30—35 frt kitílnoleg szép. himzé-sel I
NÖi pongyola vagy éji COrsettek 50—54 rőfbasonlitbaílan jómi-legfinomabb chirtingből 2., 2.50,!nőségü rumburgi vagy hollandi I franczia batuztból. hímzéssel 3., vászon (kézifonat s V4 széles) 30, I 3.50. 4 frt. . j3ő, 40, 60—60 frt.
LEYELBELI MEGRENDELÉSEK (bármely nyelven írva) a vi-
I dékről készpénz beküldése vagy utánvét és jótállás mellett gyor-! í .ii a pontosan eszközöltetnek.
wM A megrendelési levelek ekkép czimzendők :
B. F-OOL, Wien, k. k. Hoflieferant, (Mariahilferstrasse 25.)
„ 50 frt -g terjedő bevásárlásnál 1 ki sul adatik.
mzett női garnitúra ráadá-
(953—)
Hirdetmény.
5 1
2 1
2 5
2 1
2 5 1
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
Első tajték-, mütaj teK
es
borostyánké)- társulat.
Egi edúii raktár az oaatr.-magyarbirodalom réssóre :
(iiildcn-bazar
Praterstrasse 66.
i
1
2
5
Nemkülönben megrendelés folytán 5 írttól 100 frtig érő darabok is készíttetnek és gyári árakon számíttatnak.
I
Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Mogreudi''lések e czim tezendók :
alatt in-
Eladások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagy az össz-.-gi.eküldése mellett pontosan eszközöltenek.

Keller ignácz
1258-4
Kragry-Kanlzsán.
''Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek ós gyermekek számára való topánraktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
lJgszinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s 1. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számitom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-lásra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir.33 Láger aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-StiÜetten von -bester Qualitát und zu möglichst biliigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militár und verehrungswűrdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und AuslánderLeder verfertige und prompt und billigst berecbne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Mi kötelezzük magunk X,. gyártmányunkat kizáró.ag a béoti forintot Bazar (Pr.t^.tr«..e 66,) raktárába «álliuni és
készitménveiik egyesegyedül e czé^''s.él találhatók. 1182_14
Az első tajték-, mütajtók- és borostyánkő-társalat
Minthogy az osztrák-magyar monarchia l,gképe.ebb gyár gyártmányainak ,-ladáaara a ^ó^gos jogot fölösleges minden továbbidicséret, minthogy e gyár világszerte ismert jósága és olcsosága m.nden ajunlgatast mar eleve nélkülöz-
hetővé tesz.
John Buli-pipa szárastul, tajték es borostyánkóból tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
John Buli-pipa borostyánkő nélkül tokban.......
Jon Ball pipa finom és nagy . . Magyar pipa szárral és bojttal Magyar pipa meggy-szárral s bo-
rostyánkóvel.......
Ném''t pipa pántosan .... Német pipa finom chiaaezüst pánt. ul.........-
Német pipa nagyon flnom, tokkal Autik pipa, tömör, dombor farag-
ványos .........
Török pipa különböző rajzn . . Török pipa meggy szárral és bo-rostyánaxopókávaJ . . . - . Törők pipa finom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül Török vizpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vizén megy át a füst éá üdi-
tóleg hat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és fioom . .
Meggvszár borostván8zoj)-ik.ival
1. 2,..........
Szivar- és czigarett szopóka száznál több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku, fejek, csoportok, iliaulakok. úgyszintén fantasia-szopókák da-
radja . , .......
Ugyanaz flnom .... . . Ugyanaz legjobb minőségű,- nigy Japán-szopóka, valódi boros''yán-icóvel és mozaik munkával flnom
Foriatos-Bazár
Borostyánszopóka tokkal . . . Ugyanaz nagy ......
Borostyán-garnitúra, szivar és szi-
varkáknak tokkal . . Garnitúra, tartalmaz : szivar, sai-varka és virgiuia sxopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette sz<>pók», dohanrpapir. es tüzszerszám-
tartó tikban.......
Egv garnitúra, pipa. szivarsz"p!>: ka selycmzucskóval, b«''irtokl''»n Egy gamituia, törokpi, a. szét-bzeiine^ó s/.árral. borostyánnal, sziv^rszopÓKaval. bortOKb.ta Egy garuiturn.Jouu Bull-pit''a, szivar és czigarette-szopoka bőrtokban . ......
Egy garnitúra pipa szétszedhető (•lefantcsontszár és czigarette-szopoka bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, szivar- es cziga-rette-szopókaból, tüzszerazámból. dohányzacskóbol. kanóczból és czigarette-gépezetból stb. . . Ehhez illó elegáns szekrényke .
] 2
o 2


Piiuiumeratioiis-Kinladniig
«i:f <lon

1277—3
(Kliestifter).
,Es i»t nicht gut, dass der Mensch alléin 8<''i."
Welcher Maiin, d^-rn die treue, liebevolle Lebensge-fkhrtin fehlt, welches vreibliche Wesen, das nach dem xárt-licbeu, aufi.pftírnden Beschüt^er seufrt, füblen nicht die W''ahtbeit, dio in die«en Worten der Bíbel liegt. Die Ant-wort ist kurz: Woher kommt es, dass es jeut so riele Un-verheiratete gibt? Ea fehlte eben ein, von den edelsteu reellsten Absichten geleiteter Factor, dessen HaupUufgabe darin bestebt, die vielen von einander Fernstehenden zu-sammea zu bringon.
I>er ,HYMEN* soll diesem schwergefühlten Mangel ab-helfen; er soll d«r Saamelpuakt sein, auf dem sich all«-Jen« ein Rendexvous geben und sich finden werden. die das Bittere des uuheimlichen Alleinseins scbon durchge-kostet habén
Der , HYHEN'' erscheint seit 14. December 1873 ieden Sonntag in Wien und Pest und entbált ansser den Hwratt-Antragen Novellea, Mise ellen etc etc. und ist ein gut redi-girtes, vom ernstesten Streben geleitetes laiertMaat geluű-teoes Blctt, das die Nwáhrtestea Schriftsteller zu seinen Mitarbeiter záhlt.
Man pránumerirt mitteUt Postanweisung • für ein Vierteljahr fl. 1.— „ fí halbea Jahr „ 1.80 , , ganzes B , 3.— Wien, I. Parkring 2> Pest, Badgasse 4. Pránumerations-Sammler erhalten 10% Rabatt.
Bécs. Tuchiauben 21
KELBL J. J. FEHÉRRUHA GYÍRA.
I. Tuchiauben Bécs
a gyártmány eiőnyössege s a tiszta kezelés valódi solid$ága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Felierrulia«yara KELBL J. J. -nek Bécsben, Tuchiauben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek cs a t. közönségnek, nagymdrvü választékban levő
legújabb divatú 8 minden alakú fehórruhanemüit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
Len-férfi iufcek 2., 3 , 4 , ű , 6., 8 Egészség-jackok gyapjú 2., 3 , 4.,'', É j i én téli n ó i n g e k hosszú ujakkal
10 frtig. < 6 frt, selyem 6., 7,8 frt. 4., 5., 6 frtig.
Angol Sh irt ing ingok, (szebb mint „ nadrágok gyapjú 3., 4., 5. 6.,í N ó i nadrágok, perkail és barcbentböl
a vászon) fehér és színes 2., 2.50, 3., ! „ „ selyemből 6 , 7., b frt.. 1.50, 3., 2.50. 3., 4 frtig.
3 frt bO kr. jK a p c z ák és h a r i s n y ák 5„ 6. 7., 8V''N 6 i c o r s e tt e k perkailból 1.50, 2., 2.50,
Legflnomabban hímzett ingek J 10., egé^z 15 frtig ( 3 frtig, himozve, igen elegáns 3., 4.,
4.. 5., 6., 7., 8., 10 egész 20 frtig. ''Zsebkendők liszta l;nból á.50, 3., 4.,) 5., 6-10 frtig, barchentből 2 , 2 50.
Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4 50, 6., 8 —''2 frtig, battist, finom szegéi yz. 3 frtig.
5 frtiB- 3., 5,8.. 10., egé$z 16 frtig. finoman; N ó i alsó öltöny 3., 4., 5., 6-l0 frtig,
Flanell ingek, legjobb minőség 3.50,- hímezve 90 kr , 1., 1.20 3 frtig barchentből 2., 2 50, 3 frtig.
4.50, 5.50 - 6 fn. Melltakarók finom shirting 50—76 kr.,í 1* ő i melltyük franczia, 3., 4 , 5., fi.,
Len-gatyák, német és franczia szabás 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr./ 7 frtig.
szerint 1., 1.50., 2, 2..*»0—3 frtig. , 1., 1.35, 1.60, 3 frtig, finoman hímezve; Borotváló-köppeny, s reggeli
Nyakgallérok legújabb alak 2., 2.50., < 1.50.2., 3., 4., 6., 6., egész 10 frtig. öltöny (Negiigée) 6., 19-40 frtig.
3 frt, vászonbői 5., 6 frt. Vászon nó ingek 2, 2.50, 3 trtig,''
Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt,;'' himezve igen elegáns 3., 4 , 5., 6, egész
vászonból 8., 9 frtig 8 frtig. ?
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán peuzbeküldesre vagy utáuvételre eszközöltetnek. Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Megrendelések bármily nyelven a következő czim alatt történjenek:
Saját lyárteáay.
TUCHLAUBEN 21.
(J-257—7)
SsigoroaB solid asolgálat.
Legjntányosabb ár.
T.
í.
t
NAGY-KANIZSA, 1874. márczius 15-én.
Tizenharmadik évfolyamú
Í Eléflx«té»i ár: ¥
s egetr evre . ■ 8 frv V fél erre . • • • + » 3egyeó evre - •» *zSrm ÍO kr.
Hlrdstesek
6 ba*ábos petitsorban 7, másodszor 6 a minden további sorért 5 kr.
STELTTÉRBEN toronkiut 10 krer: ** -.etner
£inc»tiri illeték minden^ '' tgre* hirdetésért külör t " 3U kr. fizetendő.
retsetSr rek a'';
A lap axeileiai iletó köxiemenyek uerkeuuShex, —
aayafi reszet illető kőziemenyek pedig a kiadóból bérmentve io-césendók:
NAG Y-K A N1ZS A
VlitHetktz.
Bérmentetlen levelek eaak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
előbb
-SOMO
ÖZLÖIV
Kéziratok vissza nem kOldetnek.
Ül
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesfllet". a .^nagy kanizsai kereskedelmi s ioarbank", a .nagy kanizsai takarókpénztár* a .Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi toma-tUzoltó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Keszthely város közönségének EMLÉKIRATA
a képviselőház 21 ei bizottságához a 9-es albi-zottJc azon javaslta ellen, mely a keszthelyi m. kir. gazda,ági feUóbb tanintézet megszüntetésére van irányozva.
(Folytatása ét régé.)
Az intézet nagy látogatottsága annak berendezését és fölszerelését illetóieg, na-gvobo követelményeket tett jogossá, — néhány kisebb-nagyobb hiány előtérbe lépett s a megalakulás örömmámora a rideg valónak engedett lassankint tért; az ügy melletti lelkesülés a lépten-nyomon mutatkozó hiányokat nem volt képes eltakarni. Az elégtelen fölszerelés kiegészítésének sürgetése mellett, a tanári testület végleges szervezését s a valóban csekélyre szabott fizetések fölemelését szorgalmazta. — Ugyan ezen időbe esik egy itt el nem hallgatható sajnos tény, hogy t. i. az intézet egyik kipróbált és legjelesb tehetségű tanára azt elhagyni kénytelen volt, mert családi viszonyai jobb állás keresésére kény-szeriték, pedig 200 frtnyi fizetés ja vitással megtartható lett volna. Egy másik Minis-terium a kért javítás háromszorosát megadhatta, a föidmivelési pedig megtagadta e csekélységet!
Mennyiben volt jogosult avagy czélra vezető a tanintézetnél szembe ötló hiányoknak az intézet feje részéről a nyilvánosság elótt s oly módon a hogy történt kifejezést adni, — arra feleljen a távolabbi jövó. midőn a nézetek tárgyilagosabb Ítélete: engednek majd. — Ténynek konstatalni lehet azonban azt. hogy a presszió gyakorlása épen a mérvadó helyen. — a magas kormánynál — téveszté el hatását, mert
a hiányok nagyítása és gyakori feszege-tése azon véleményt kelté fel ott, hogy kár minden fillérért, melyet egy ilyen .elveszett vár* fentartásaért kö!tenének s a közönségben a hiányok nyilvános kürtölése lassankint azon hitet táplálta, hogy az intézet oly szerves hibákban szenved, melyek javithatlanok, — és meghidegült irányába. —
Az intézetfenállásának negyedik évében az 186 7,-ik tanévben a hallgatóság száma a tetőpontra hágott; ezen időtől fogva azonban évről évre következetesen és erős mérvben fogyott a fölvételre jelentkező ifjak száma.
Ezen tényből kiindulva, némelyek a keszthelyi gazdasági tanintézet életképtelenségét igyekeznek kimutatni, mit a ki-lencz évi frequentia számainak száraz összehasonítása bizonyítani is látszik, s a hallgatóság csökkenését az intézet álli-tólagos helytelen berendezése és szervezetével, szellemi és anyagi elmaradásával szeretik kapcsolatba hozni.
Mi ezen nézetet nem osztjuk s annak tévességót azzal véljük kimutathatni, ha ezen legidósb magyar tannyelvű tanintézet viszonyát a később keletkezett magyar intézetekkel feltüntetjük.
Ugyanis az 1867. év őszén megnyitották a debreczeni gazd. fels. tanintézetet, csekély számú hallgatóval. Ennek természetszerű következménye az lett, hogy a Tiszán inneni és túli vidékekről ez időtől kevesebb hallgató jelent meg Keszthelyen.
1869-ben az országgyűlés követelésének eleget teendő, a cs. kir. kormánytól a hazai kormány birtokába átment magyar-óvári tanintézetnél a fódolgot képezó német tanfolyam mellé, segédtanárok al-
kalmazásával mngyar tanf lyamot szerveztek. — A keszthelyi iniézet ezt is csakhamar megérezte, mert hazánk főleg éa*ak- nyugati részéből a gazdái pályara készülő magyar nemzetiségű ifjak azoutul Magyar-Óvárra siettek, annál is inkább, minthogy e/.en különben kétségtelenül jeles tanintézet felöl soha gáncsot netn hallott a közönség, sór ellenkezőleg a legnagyobb, több részről talán tul/.ottnak mondható, dicséretekkel h:ilmoztat.»tt el.
Ugyancsak lö69 b- n a Kolozsvár tószoinszédsag.tban levő Kolos Monostoron nyittatott meg egy gazdasági tanintézet, mely Erdély viszonyaihoz alkalmazkodva, kiválólag a gyakorlati beavatás és oktatás irányát vette fel. Ezen tanintézet megnyitását a keszthelyi szintén azonnal megérezte, mert azontúl alig mutatkozott benne néhány erdélyi ifjú és jelenleg egyetlen egy sincsen, — mig mint föntebb ki volt mutatva, 1868-ban 20 erdélyi származású hallgatója volt.
A felsorolt tanintézetek feláUitásá-val Keszthelyen tehát te''jesen következetes arányban mindinkább csökkent a hallatok száma, — és jelen időben, — az intézet fennállásának kilenczedik évében, — a kezdeten aluli számon van.
De ez önmagában mitsem bizonyít az intézet életképessége ellen, — hanem azt mutatja ki, hogy akkoriban, mikor minden verseny nélkül egyedüli magyar tannyelvű tanintézet volt, akkor benne összpontosult azon évenkinti tanuló-gazda kontingens, mely mostan egy kis szaporulattal négy magyar tannyelvű intézet között oszlik fel, s azt bizonyítja, hogy az állítólagos .hanyatlás" csak látszólagos, mert az intézet elsó éveiben a hallgató-
ság száma kétségtelenül innorwális nagy volt és csak most jutott a normális létszámra.
Sót Keszthely minden kedvezőtlen viszonyok daczára iua is aránylag t leglátogatottabb magyar tannyelvű iutézet, mert pl. a tavalyi, az a/ l«73/,-iki tanévben Debreczen 41, Kolos-Monostor 3 éves tanfolyamban 79, illetőiig 53, (az össze hason li á-nal a szamnak egy harmada trhat elesvén), a m-igi/ar óvári magyar tanfolyam 49, és Keszthely 64 beirt hallgatóval birt. A mostani létszám tehát csak az előbbi nagy számok átellenében csekély, mindazonáltal a többi testvér intézetek számát mind jóval felülmúlja
Hogy egyébiránt a tanintézet szellemi ereje nem csökkent, s ebből annak hanyatlására nem lehet következtetést vonni, az onnét ítélhető meg, hogy a tanári karban a kezdettói fogva miudössze -kevés változás történt, s a mi történt, az nem az intézet hátrányára esett ki. — De különösen kiemelendő, hogy a tanerők a kezdet nehézségein győzedelmeskedvén , mind jobban és jobban bele erősödtek hivatásuk gyakorlatába s a mostani kisebb számú hallgatóságtól kevesebb elnézésre számítanak, mint milyent az intézet első éveiben a tömeges hallgatóságtól jogosan igénybe vehettek.
Anyagi ereje az intézetnek szintén nem csökkent, mert habár nem is sok,— mondjuk ki nyíltan: nem is annyi történt az intézet emelése körül, mint a menynyinek kivált utóbbi időben történnie kellett volna, — de évenkint egy-egy lé-• péssel mégis csak előrehaladt s a mostani ! kisebb számú hallgatóság teljesebb tan-
TÁRCZA.
Az ibolyához.
Szeretek én minden virágot
A sík mezőn s ablak között;
M;t stűz kezek hú gondja ápolt S az ég harmatja öntö/itt.
Mindez feledve van tavaszazal; Midőn dal zeng s illat marasztal S hol a világ azeme nem lát Berkek közé : Megyek keresni ibolyát.
T e vagy az én kedvenc* virágom Ei nem cseréllek semmiért;
Hisz engem is mint téged folyvást Pálvámon csak tövis kisért.
Árnyékban folydogál le éltem, Jobb napjaim már rég leéltem; Jelen, multam csupán egy vád Hisz ép azért: Megyek keresni ibolyát.
Tarolt mező, lombatlan erd5 Daltól nem hangozó berek
Aljában éled zárt világod Epedve várnak ezerek.
Mig én a véaznek keblem tárom, Rogy czélhoz jussak minden áron Kire gondoljak mint te rád ? Hisz ép azért : Megyek kereani ibolyát.
A szende lányka eljő hozzád Tövisek közt ia megrabol;
A mig belőled csokrot kéazit, Szive valódi hangyaboly.
Hogy el ne asáradj könnye árja, Mint harmat kebled által járja Emlékéül kedveaének ád ;
Hiss áp azért: Ment S kereani ibolyát.
Mnló tavasz szelid virága
Jöjj el hozzánk iámét hiven ; Nem bánt kezünk, ott fogaz virulni Fájó szivünk emiékiben.
Hogy dal, tavasz emléke folyváat Mint éj után nap váltsák egymást, Feledve éltünk sok baját, Vidám szívvel: Menjünk keresni ibolyát.
GYUBOM ANTAL.
A görög szi□ irodalom.
— Irodalomtörténeti tanulmány. — (Folytatáj é« vége.)
Az epos régi, mytho8Í mondáit akként alakította, hogy három-három összefüggő tartalmú tragoedia trilógiává egyesült, mit az erre vonatkozással levó satyrdráma tetralogiává egészített ki. Főczélja volt a magaslelkü költőnek a mythosban rejlő erkölcsi eszméket megtestesíteni, ezekből mellőzve minden érdekfeszítő bonyodalmat, epikai egyszerűségben vezeti drámáinak meséjét a végkifejlethez, miként az
éleseszü Quintilián isirja: „Aeschilos----rodis
in plerisque et incompositus." (Inst Orat. Lib. X. 1. 66.) De müveinek erőteljes cselekményei nagyszerűek, jellemeit komoly méltóság s merész fenség színében mutatja be, mintha azokon a marathoni küzdő hősi szelleme lengene.
A tragoediát fejlődése legmagasabb fokára Aeschilos ifjabb kortársa, Sophokles emelte, ki mint tizenhat éves és Athén egyik legdelibb ifja lejté a győzelmi lánczot a salamisi ütközet után, melyben Aeschylos, mint negyvenöt éves férfiú vett részt Tizenegy évvel később a már
agg Aeschylossal versenybe lépett a színpadon, és efölött fény es győzelmet aratott, melyet még számos szini diadala követett, elannyira, hogy nemcsak az athéni nép teljes kegyét nyerte el % kimoni s perikiesi idők magas miveltségét tisztán vissza tükröző müvei által, hanem magát Perikiest is részére hajtá, ki a termékeny költő drámáiban valóban gyönyörködött. Munkássága késő éveiben sem hagyta el, s kevéssel 406-ban bekövetkezett halála előtt irta „Odi-pos Kolonosban" czimű kedves szomorújátékát, mely száztizenharmadik tragoediája volt; remek alkotásai közül azonban csupán hét darab maradt fenn. Sophokles főkép azáltal kerekedett Aeschylos fölé, hogy a trilogikus szerkezettel szakítva, három tragoediát hozott ugyan mindig a színpad deszkáira egy satyrdráma kíséretében, de e darabok egymással semmi összefüggésben sem valának, s mindenik önmagában egységes egészet képezett. Ezáltal, hogy egy drámában egy főcselekményt jeleni tett, több figyelmet fordíthatott a finom és|tiszta alakításra, több életet volt képes egyéneibe lehelni, a haladó cselekményt müvésziebben bonyolitbatá, b jellemeit élesebben és határozottabban birta körvonalozni: ehez járult, hogy a játszó színészek számát egygyei szaporította, s a hármas szám végiglen meg is maradt a görögöknél, kiknek egyátalában erényeik közé lehet számítani, hogy kevés eszközzel törekedtek sokat, nagyot teremteni. A sophoklesi költészetet magas méltóság, megnyerő kellem és ami által kitűnik az ókor művészete — bölcs mérséklet jellemzi; egyénitett, sokoldalú mélyreható tapasztalás — szülte jellemeit Aeschylos gigasi alakjaival szemben as emberiség határain belől tartá, anélkül, hogy az esxményiség ezáltal csorbát szen-
vedett volna, vagy mint Eurípidesnél, a költői alkotás kcunapiságba fult volna; szenvedélyei, daczára rendkívüli erejöknek, a szép tőrvényeit nem tiporják porba, halogató gonddal előkészített katastrópháinál a megrázkódott kedély vigasz és megnyugvással tekint az örök istenek igaz uralmára, mely előtt halandónak akarata nincs, mely előtt minden térdnek hajolni kell.
A tragoediairók harmadik óriása s salamisi csata napján született Euripides, Sophokles szerencsétlen vetélytársa, kinek sohasem volt képes a koszorút kezeiből kiragadni, sohasem egész életében, melyet Sophokles halála őtt félévvel fejezett be. Euripides müveire rásüté bélyegét korának hanyatló szelleme, melyet az elme sophistíkus kiképeztetése leterelt az egyenes útról, és annak oly irányt adott, mely érxékiség b nemtelen szenvndélyek örvényébe vezetett. Bármenyiszer emeljék is az ókor kritikusai Euripidest Sophoklessel egy rangba, a peloponnesusi kor költője mindig mögötte marad a mngaa míveltségű perikiesi század finom, tapintatieljes írójának; Euripides művészete már nagyon távol áll az eszménytől, drámáiban nyakára hág a prózai élet mezetlen való'' sága a fen költ idalismusnak, személyei közönséges lények, kik köznapi szenvedélyek és gyengeségek rabjai, efölül a régi mythos önké-nyileg nyirbált eseménykörei nála zavart harmóniában jelennek meg, mit sulyosbit ama körülmény, hogy a kardalok és a dráma meséje között nem ritkán laza a benső összefüggés. De azért Euripideatől senki sem vonhatja meg a legméltáuyosabb elismerést: Aristoteles őt a „legtragikusabb* költőnek nevezi, mertamegható s lélekrázó jelenetek és az emberi szenvedélyek festésében utolérhetlen mester, mit
eszközökkel találkozik, mint azelőtt a nagy számú találkozhatott.
Ha azokat az okokat összefoglaljak, melvek belátásunk szerint a tanintézet
V
hallgatóságának számát utóbbi években annyira leapasztották, ezt fóleg bárom, egymással kapcsolatban levő okban mutathatjuk ki.
Első és legjobb oka e jelenségnek kétség kivül a gazdasági felsőbb tanintézetek tul gyors szaporítása volt, ugy hogy azok egymásnak okoztak versenyt, — de mint föntebb kimutattuk, egyik sem vergődött határozott túlsúlyra, hogy abból elónyt lehetne részére kimagyarázni, — hanem mind a négy magyar tannyelvű intézet nem lényegesen eltérő számú hallgatóval bir. sót mint meggyőződhettünk, Keszthely mindannyi között még a leglátogatottabb.
Második oka a csökkenésnek bizonyára az intézet hitelének a nyilvánosság elótt történt aláásása és lételének hirlapi-lag mindúntalan kérdésbe helyezése volt, ugy hogy a közönség szilárd fenmaradásá-ban bizalmát veszté. Nemkülönben az intézetnél létezó hiányok, és hol van hiánv
J •
nélküli kivált kezdó-intézmény V — oly gyakori éles és túlzott szinekben való ecsetelése a közönséget az intézet hatrányára hangolta, a nélkül lu>gy segitett volna állapotán, mert azon helyen hova a gáncsoló szavak intézve voltak, eltéveszték hatásukat.
Ha a keszthelyi tanintézet erról, a bármely iskolánál legkönnyebben és mélyen megsebezhető oldalról nem nyugtalanittatik, hanem a fokozatos kiépülés és lassankinti, de biztos haladás a kellő türelemmel és kö
vetkezetes kitartással czélba vétetik, a hiányok földerítése körül pedig több tapintat, jóakarat és bölcs mérséklet jön alkalmazásba: akkor mai időben hitele már meg lenne szilárdítva és senkinek eszébe nem juthatna léte vagy nem léte kérdését pengetni. —
Az intézet hallgatóinak apadását végül még egy harmadik körülmény is okozza, mely csak a jelen időben forog fenn, de ezt az idó csakhamar megorvosolhatja.
Tudva levő ugyanis, hogy ez idő szerint a gazdasági pálya olyanoknak, kik szolgálatra vállalkoznak kevés kilátást enged, földbirtokosaink fiatal nemzedéke pedig még aránytalanul csekély s/.ámban veszi igénybe a gazdasági tanintézetek tantermeit, a miért azok nem annyira telvék, mint azt nálunk méltán várni lehetne. — Azonfelül a lefolyt év mostohaságának is szerep jut e részben, mert pl. a keszthelyi intézetben azon ifjak csak csekély száma jelent meg tényleg a tanév elején, kik előlegesen a fölvételre jelentkeztek, miből
kilenczven két drámája közül ismert tizennyolc tr&goediának mindegyike fényesen bizonyít.
Bakchos cultusa rejté magában a dráma második fajának: a komoediának magvát i«, mely a demokratikus szabadság talajában idő-" vei nemcsak erős gyökeret vert, h:inem eredeti tehetségek ápolása mellett gazdag, lombos fává növekedett. Attika falvai deczember havában, tehát szüretjök idejében, ülték Dio-nysos kis ünnepét, melynek legnevezetesebb részletét a zene —, dal —, táncz é« ivással egybekötött vendégség, az u. n. „komos"képezé, honnan a komoedia nevét nyerte. E napokon vadul csapongó kedv, pezsgett a nép között; az álezába bujt dőzsólők ittas seregei bebarangolák az egész vidéket, s maguk közt kart alkotva, Bakchost dalban dicsőiték, a szembejövőket pedig tőlük kitelhető tréfa — s pajzán guny-nyal boszanták. S ebben kereshetjük alapját a komoediának, mely a művészi alakot a tragoe-diánál tovább nélkülözte, mignem a perzsa háborúk korában állami segély Dionysos athéni templomába, hol a tragoediák is előadattak, befogadást eszközölt számára. A szomorújáték alakját és berendezését csakhamar egészen magáévá tette, és az akkori viszonyok között szabadon mozoghatván, kellő tartalmat is volt képes magának kerekíteni: féktelen könnyelműsége ujjat húzott a leghatalmasabb államférfiakkal, szilaj röpte nem akadt fen a társadalmi élet törvényein, merész ajka nem kiméit személyeket, és bátor elszántsággal támadta meg a kor ferde irányeszméit, a kormány rövidlátó intézkedéseit ; de nevettető
arra lehet következtetni, hogy azok valószínűleg a súlyos anyagi viszonyok miatt maradtak el; ugyanezen körülmény látszik okozni, hogy mindannyi hazai tanintézeten kevesebb hallgató van az idén, mint rendesen lenni szokott. — De még az Sem hallgatható el ez alkalommal, helyen aránylag szigorúan kezeltetnek a fölvéti föltételek s ez a közönségben ismeretes.
Az eddig előadottak után, tekintve azt, hogy az Országgyűlés most mükodó 2l-es bizottságának 9 tagu albizottsága biztos értesülésünk szerint a keszthelyi m. kir. gazdasági felsőbb tanintézet megszüntetését, illetőleg máshova történendő átszállítását határozta el, ama kérdés vethető fel: váljon azon érvek, melyek ezen határozat mellett hozattak, elég döntök-ef — és váljon érettnek jelenthető-e ki a kérdésben forgó tanintézet a feloszlatásra ?
A nevezett tisztelt bizottság ezen esetre alkamazott érveit nincsen szerencsénk ismerni s azért azokkal nem állithatjuk szembe alapos czáfolatainkat, hanem kénytelenek voltunk mind azokat csak általánosan felhozni, mit tárgyilagos szempontból a kérdéses ügy mellett felhozhattunk.
Igen nagy érvül kétségtelenül a takarékossági elv keresztül vitele szolgált a bizottságban a javaslat megállapitasa alkalmával, — sebből kifo''ó:ag valószínűleg a gazdasági tanintézetek kevesbitése ajánltatik. ^
De erre bátrak vagyunk azon ellenvetést tenni, hogy épen a keszthelyi y >z-dasági felsőbb tanintézet feloszlatása több okból nem ajánlható, es a takarékosság elvével is elleukeznék, mert azt nem lehet takarékossagnak elismerni, midőn egy régibb, a szükségnek megfelelő, mar meggyökerezett intézménU eltörlüuk, ugyanekkor másutt egy bizonytalan jövójü, de okvetlenül megint a kezdet nehézségeivel szemben álló gazdasági tanintézetet nyitunk meg, — s a szükség határozott kijelölése nélkül ugyan azon országos költségből, melyből a többi tanintézetek fentartatnak, a régibb enemű intézményekkel szemben, túlkorán egy versenytársat léptetünk életbe, mely netalán a többiek rovására fogna fejlesztetni.
Egyébiránt pedig:
tekintve, hogy a keszthelyi m. kir. gazdasági felsőbb tanintézet további fennállása mellett most is ugyanazon hathatós ér>:ek harczolnak, melyek annak idején az országos gazdasági Egyesület részéről felsoroltattak és kétségtelenül kitűnt, hogy nevezett tanintézet egy nagy fontosságit vidéken első rendű szerepre van hivatva ;
tekintve, hogy kimutatásunk szerint a tanintézet állítólagos hanyatlása csak
á''czája alatt erkölcsi komolyság és nemes, honfiúi érzület lappangott, mely a hitványt, köznapi; .;árba rántani ártalmatlanná tenni iparkodó t. Az u. n. ó-komoedia, mely keletkezésé-tói a puloponnesosi háború végéig térj ed, őszinte nyíltságával az állami élet egyes momentumaiban kérlelhetetlenül bíráskodott: az erőteljes Kratinosnak, ki Aeschilosnál valamivel fiatalabb volt, merész támadásai, a peloponnesosi harcz idejében működő Eupolis keserű nyelve, a görögöknél elevenre találtak. De e kettőt nagyszerűen felülmúlja Aristophanes, (427— 38b) kinek tizenegy komoediáját birjuk, melyeknek az élez telje, genialis pajzánság, találó leleményesség, linóm jellemrajzok, ragyogó pompa, kellem s a nyelv és rythmusok széphangzata adnak megbecsülhetetlen értéket. Aristophanes, kinek legnagyobb mérvű tevékenysége a peloponnesosi háború izgalmas éveire esik, müveiben megismertet benünket korának mind nyilvános, mind magánéletével; békeszerető, ó-conservativ állás pontjából ki-mélyt nem ismerő élccel korbácsolja a nyugtalan demagogokat; a harezvágyó és ügyetlen hadvezéreket, a perviszketeget, könnyelműség és hiszékenységet, az athéni polgárok vállaf-kozó kedvét, a sophisták félszeg nevelését és kárhozatos üzelmeit, az ujabb költők fonákságait stb. rendre nevetség tárgyaivá tesíi. így például a Lovagok" ban az akkortájban nagy tekintélyű Kleón ellen emeli fegyveret, a „Felhők éle Sokratest éri, ki költőnk szemében az ifjúság keblét megmételyező Bophistika híve volt, a „Békák" Euripidészre szólt, b átalában
a tragika sülyedésére, a „Darazsak" ban végre kikel az athéniek időölő esküdtszéki ülései
ellen.
A peloponnesosi háború befejezte után a tragoedia terén figyelemreméltó termékkel többé nem találkozunk, a komoedia ellenben továbbad is élénk müvelésnek örvendett, s lassan-ként Nagy Sándorig nyúló második korszakába lépett, mely alatt közép-komoedia nev ezetet viselt. Szerencsétlen kimenetele a peloponnesosi háborúnak oly nehéz és ínséges viszonyok közé sodorta Attónt, hogy az ó-komoedia ereje végképen megfogyatkozott: a kar énekei elnémultak, hogy a jelmezeket nem volt miből megszerezni, a nyilvános élet szorult állapota mellett pedig a kormány és a politika vezérférfiai ellen intézett támadá sai a vígjátékoknak hatást tévesztének, minek folytán az u. n. közép — komoedia teljesen elfordult az állami élettől és legfeljebb a bölcselők vagy költők gúnyolása által koldult magának érdekességet. Legkedveltebb alakjai a közönséges élet szerepvivői valán&k, kiknek együgyüsége a komikum mázával vonta be a művésziét len alkotmányokat, melyekben a Bzemélyek változatossága, és a cselekmény labyrinthi bonyolítása pótolá a phantasticus kedvet és egyéni satyrát. Tulajdonképpen csak átmenet volt az uj komoediához, mely mai vígjátékaink modorában egyes történetkéket érdekfeszitő mozzanatokban állitott szemlélet elé, szolgálatába szegődve az érzéki élvezet után törekvő életphilosophiának, mely kizárt minden lelkesedést magasabb erkölcseszmék iránt, ée a vilá-
látszólagos, sőt minden magyar tannyelvű gazdasági tanintézet között a leglátogatottabb, daczára az intézet feloszlatását okadatlamU hangoztatott sajnálatra méltó illetéktelen törekvéseknek, — és áldásdús működése minden kérdésen kívüli ;
tekintve, hogy a tanintézet gazdaságilag fejlett vidéken van, hol a tanulmány és összehasonlításra bö alkalom nyujtátik s így elhelyezése a czélnak teljesen megfelelő;
tekintve, hogy a keszthelyi gazd. tanintézet a Dunántúli kerületben, tiszta magyar vidéken van s itt egy szer smirul az egyedüli kizárólagosan magyar jellegű gazdasági tanintézet;
tekintve, hogy ezen a Georgicon országosan tisztelt nevét öröklő legelső magyar gazdasági tanintézet iránti kegyelet ujabban kissé megingatva, de a gazdakö-zonsegben még mindig élénken fennáll; |
tekintve hogy az intézet feloszlatása általa tanszemélyzet díjazása s a rendes évi dotatió czimén csak mintegy 12—14000 ft. megtakarítás helyezhető kilátásba, mert a vele kapcsolatban levő és tekintélyes költséget okozó földmiv''es iskola, a felsőbb tanintézet feloszlatása esetén is érintetlenül maradna;
tekintve, hogy az ország DunántuU részén ezen számba alig vehető évi kiadás megtakarítása által nem eléggé indokolható méltánytalanság követtetnék el;
tekintve, hogy Keszthely városa, melyben ezen intézmény már mélyen meg van gfókerezve és *melynek fentartásához históriaijoga van,az intézet eltávolítása által meg ne>ri érdemlett elviselhetetlen csapást szenvedte ;
tekirtve, hogy számos jelentékeny, a mostani alakban levő tanintézethez clvál-hatlanul kapcsolatos alapítvány és kedvezmény az ország nagy kárára örökre elveszne ;
tekintve, hogy a tanintézet átszállítása a fölszerelvények nagy részbeni megsemmisülésével és nagyobbszerü kindássil járna, mely teljesen elveszettnek mondható;
tekintve végiil azon leverő hatáxt. melyet egy ily, csak helytelen világításba helyezett intézmény eltörlése a gazdaközönségre országszerte gyakorolna:
mély tisztelettel az országgyvJésileq kiküldött 2l-es bizottság elé járulunk és bizalommal kérjük: hogy a keszthelyi m. kir. gazdasági felsóbb tanintézetnek a kebeléből kiküldött 9 tagu albizottság által javaslatba hozott felosztását, elejteni méltóztassék.
Keszthely város közönsége.
Kelt Keszthelyen 1874. febr. hó utolján.
Egészségügy.
A himi&röl.
— Közli: dr. S c h r e y e r. —
II.
Hogy tehát az elmulasztottak némileg helyre hozassanak, szükséges volna a véd himlő gyermekekben és felnőtt egyénekben erélyes alkalmazását mindenütt, akár már járványos iett az emberhimlő, akár csak még fenyeget— hatóságilag elrendelni.
Reméljük, hogy a fenyegető veszély által, gondatlan népünk is okulva, nem gördít akadályokat az oltás elé.
Hogy pedig az oltás minél gyorsabban és sikeresebben történjék : tanácsos volna az oltásra minél több rendelkezésre álló orvost alkalmazni.
Olyan egyénekben azonban, kiken már némi jelek mutatkoznak, hogy emberhimlőbe esnek — védhimlővel oltani felesleges, sőt ártalmas, a mennyiben az oltás nem használván, a véd himlőbeni bizalmat megingatni képes-
Midőn pedig már a betegség valamely vidékben járványos lett, a betegség ismert ra-gAlyossá^át tekintve, kívánatos volna a betegeket az egészségesektől szigorúan elválasztani.
Azonban ezt szigorúan foganatosítani majdnem lehetetlen levén, azon rendszabályokra kell tehát szorítkozni, melyek a lehetőség körébe tartoznak.
1) A himlőbetegek számára, kik házi ápolásban nem részeaülhetnek, külön himlő kórházak rendezendők.
2) Különösen be nem oltott egyéneket távol kell tartani himlő betegektől; a kinek ped''g kikerülhetlenül himlőbeiegekbez kell mennie, az legalább mossa meg kezeit eczeteavizzel, halvmész vagy carbolsav-oldat-tal és szellőztesse ki ruháit, mielőtt him-lőbetegtő! máshová megy, hova a ragályt terjeszthetné
3) Oly szobákban, hol hímlősbetegek feküsznek, a levegő fertőzését megkell akadály ornunk a szobák gyakori szellőztetése — eczet, halvmész vagv carbolsav elgőzöltetése által és arról kell gondoskodni, hogy a hőmér-sék legfeljebb 14 Reanmur foknyi legyen, miután a nagyobb hőmérsék a ragályt nagyobbítja.
4) Himlőkben elhalt hullákat azonnal elkeli a házból takarítani különösen olyan helyeken, hol az egész család lakása egy szobából áll; hol tehát halotti kamra nincsen, — a temetőben ilyenről járvány alkalmával azonnal hatóságilag kell gondoskodni.
5) A himlősök ruháit és ágyneműit vagy megkeli semmisíteni, különösen midőn az illeti betegek rosznemü, úgynevezett fekete himlőben elvesztek, — vagy pedig kellő fer-tőttelenités, halvany mész vagy carbólaavoidat-tal, vagy lugbani mosás által a ragályos anyagot belőlük eltávolítani.
6) Himlójárvány idejében szükséges olykor az iskolákat bezárni, és mindenesetre a tanítóknak arra ügyelni, nehogy himlőből felgyógyult gyermekek korán orvosi,bizonyítvány nélkül látogathassák az iskolát.
A mi végül a betegség gyógyítását illeti, azt értelmes orvosra kell bizni; nehéz is arra általános szabályokat adni, azonban csak azon téveszme ellen kell nyilatkoznom, miszerint a himlősök okvetlenül igen melegen tartassanak ; amint már emlitve lőn 14 R. fok elegendő, — a betegség mérsékelt melegben könnyebben folyik le, mint magasabb hőmársékben a mi-
got a puszta véletlen kezébe dobta. Nevezetesen képviselői: Philemon (358—262) ésMenander (342 — 290), kik a görög színirodalom történetének utósó hősei.Utánok nemcsak a drámai, hanem az összes ó-görög költészet az ó-görög műveltséggel egyetemben az enyészet sírjába hanyatlott; a macedoni uralom a nemzet egész ön- és szabadság-érzetét kiölte, a görög szellem teremtő ereje, mely a szabad népéletben gyökerezett, örökre kialudt. Az irodalom innen -tul érintetlenül hagyá a politikát és honfiúi érzületet s inkább tudományos irányt vőn, vagy a régi alkotásokon élődött; találkoztak ugyan egyesek, kik részint a dithyrambot, részint az elegiát és epigrámmát a hajdani ügyességgel kezelék, a syracusi Theocritos pedig az idylli költészet terén példátlanul áll: de ezek csak a görög költészet beborult egén elő—előtűnő árva csillagoknak tekinthetők. Nagy Sándor hódításaival Hellas költészete lassan-lassan egészen összeroskadt: megválva a zenétől, mely később maga is érzékies s czikornyás hangokká aljasult üres, érthetetlen phrázisokba mállott szét, s bár koldus-szegénysége a ronda fold felé húzta, czit-ra de erőtlen szárnyaival az egek honában röpködött egy ideig, a hova pedig követni nincs szándékunkban, mert lelkünk előtt lebegnek Mirza-Shaffy kővetkező sorai:
Hol a költő a végtelenbe vént, Könyvét, tanácslom, tedd le hirtelen : Mit meg nem ért a jósán emberé**, Hiányzik abban egy, — ax értelem.
STAMBORSZKY LAJOS.
lyent elibbeni időben alkalmaztak és niég most különösen népünknél orvosi látogatás alkalmával találunk úgyannyira, hogy az ember ilyen betegszobában meleg ée rósz kigőzöiés miatt majdnem elájul. - (Előbbi számban Tenner hclvett J e n n e r s bizodalom helyett „német-bi rúd alom- értendő, Szerk.)
Kimutatás
iizou pénz ötszegekröl, melyek a cholera árvák ét özvegyek segélyezésére a z.-egerszegi szolga biroi járásból be folytak.
VIII.
64. számú adakozási iven. Sövegjártó Lajos számtartó 5 frt. — Kotter Jánosné 2 frt —
66 szám sdakozási ivén : Thassy Miklós
5 frt. _ Glezinger 1 frt. — Maria Sutte 50 kr.
61. számú adakozási iven Jankó József 1 Irt. — Albert Lichtenstádter 20 kr. — Nagy György 40 kr. — Záborik 30 kr. — Nunkovits Elek 1 frt. 50 kr. — Tuboly Farkasnó 2 frt. — Tóth Józsefné 30 kr. — Kis Dávid 20 kr. — Kis György 10 kr. - Hegyi Mihály 20 kr. -Sebestyén Gergely 20 kr. - Tóth István 20 kr.
5S. számú adakozási iven: Polgár István
1 frt — Fischer László 2 frt. — Gráuer Lipót
2 frt. — Grauer Jakab 1 frt. — Pititi János 1 trt. — Baján József 1 frt. — Horvát Gergely 5 k.r. — Horvát Józsefné 2 kr. — Köcse Márton 4 kr. — Gál István 4 kr. — Hajgató József 4 kr — Vörös János 4 kr. — Beke Józ»ef 4 kr.
Imrik József 2 kr. - Zarka Mihály 5 kr.
— Koese János 2 kr. — Babati Ferencz 1 kr.
— Magvar Farkas 2 kr. — Horvátn János 2 kr. — Németh István 1 kr. — Szabó István
kr. — Esier Ferencz 4 kr. — Kovács Józsefnő 1 kr. — Gál György l kr. — Szuloczki János 4 kr. — Böfce Mihály 4 kr. — Hetyeynő 4 kr.
— Zarka Péter 2 kr. — Bakos József 3 kr. — Kag József5 kr. — Egyed Józsefné 4 kr. — Varga Józsefné 2 kr. — Máudler Jakab 10 kr.
— Salamon Ignácz 4 kr. —Kovács Ferencz 4 kr.
— Simon József 4 kr.— Hegedűs Károly 5 frt.
60. szfttnu adakozási iven : Paner János 1 frt. — Seojenics József 10 kr. — Halász Péter kr. — Varga Ferencz 10 ki. — Csiszár Péter 10 kr. — Spigl Samu 1 frt. — Kovács János 30 kr. - Császár György 10 kr. — Szepeik község 1 frt. — Kamend község 1 frt. — Pájer Géza 10 kr. — Szinger Jakab 6q kr. — Luper-apek János 20 kr. — Hakker Nándor 1 frt. — Polster János 50 kr. — Kis János 20 kr. — Dala Péter 20 kr. — Humor Imrénő 20 kr. — N. N. 20 kr. — N. N. 12 kr. — Németh Ferencz 20 kr. — Pókafa község 1 frt. — Istvánd község 1 frt. — Szabó D.iniel 50 kr. — Csik Ernő 50 kr. — Pajer Géza 40 kr — Kovács János 20 kr. — Spigei Mátyás 50 kr. — Veber Márton 40 kr. — HéJcrváry K. Ferencz !0kr. — Leránt László 60 kr. — Pintér Antal 10 kr. — Horváth József 10 kr. — Horváth Vendel 10 kr. — Bolla Adam 10 kr. — Kovács Józáef 10 kr. — Korcsmáros István 10 kr. —
74. adakozási iven : Marton Klára 5 frt. — Skublics Iréné született Tolnay 5 frt. —
65. adakozási iveu : Orosz Ferencz 3 frt — Orosz Pál 2 frt. — Tarányi Ferencz 30 frt.
73. adakozási iven : Eisenstádter és nője 2 írt. 50 kr. — Sachs Arnold 10 frt. — Privát levél ni ellett Kozárv Laszlóné született D<;ák Szidónia 5 frt. összesen 110 frt. 75 kr. 50 drb. sorsjegy ára 25 frt mindössze 135 frt 75 kr.
Hogy ezen másolat az eredetivel megegyez bizonyítom. ''
Zala Kgerszegen, 1874.martius hó 6in.
CZUKELTER JÓZSEF,
m. számvevő.
(Fo»yt. kőv.)
Helyi hirek.
— A n, kanizsai keresk. ifjúság önképző köre 1874. márczius hő 21-én, N.-Kani-zsán a „ Zöld fa" vendéglő nagy termében kereskedelmi szakkönyvtárának gyarapítására zártkörű tánczvigalmat rendez. Személy-jegy 1 frt Kezdete 9 órakor. Belépti-jegyek előre válthatók : Fesselhofer József, Weias és Ledofszky, Halphen Lázár, Bachrach I. H. uraknál és este a pénztárnál.
— A b. füredi ,, Szeretetház "at nem kis veszteség érte, midőn Valló János tanár ur Szi nerszegre (Temes megye:) hivatott meg fi ebbői kifolyólag távozásra van utalva. — E lépés mennyire üdvös a távozóra és Szinerszegre, itnnyira káros az ügy — intézet és tanártársaira nézve, kik fájdalom és forró ohajok közt bocsátják el collegialis körükből. — ''
— Gyászhír E g er v áry Kár o ly fzül. T u bo 1 y E m i 1 i a maga,ugy férjé Eger-V á r y Károly 8 gyermekei G''y u 1 a és M ária nevében szomorodott szívvel jelenti fclejthetlen édes atyja,—ipja és nagyatyjoknak lubolszegi Tuboly Jánosnak folyó évi martius hó II én reggeli 5 órakor életének 71-ik évében tüdőbaj következtében történt gyi-szos elhunytát A boldogultnak hült tetemei folyó hó 13-án délután 3 órakor fognak a salalövői sírkertben örök nyugalomra letétetni; az engesztelő szt. mise áldozatod pedig f. hó lö.reg-geli9órakor ugyanott a zalalövői anyaszentegyházban tartatnak meg. Béke hamvain!
— .Balaton-mellékéről írják nekünk,
hogy az időjárás oly erős, télies, hogy tavaszi munkát végezni ntem lehet, mi ismét nagy nyomornak veti meg alapját.
— Zala-EgersztgrM, lapunk egyik jó-barátjától 3 darab aranyat kaptunk, hogy azt a .Zalai Közlöny* idei folyamában pályadijai tűzzük ki, a pályakérdés feltevésével a szerkesztőség bízatván meg, ezt mielőbb meg is teszszük; addig is az illetőnek hazafias köszönetet szavazunk.
— Sümegben í. évi martius hó 11. Toldy János mutatta erő művészetét} társa pedig, ki büvészetén kivül még fejjel lefelé a fönt alkalmazott deszkákon járkált is. Vagy a pénz hiány, vagy az ily nemű művészet iránt mindinkább mutatkozó részvétlenség, nem nagyon jutalmazta a különben jeles előadást
— Nyilatkozat. A Készt, orszg. fels. gazdasági tanintézet hallgatói értesülvén Király Lajos úr azon állítása felől, — m9ly szerint Spor-zon Pál igazgató úr neve napján, — az intézeti hallgatóság álul rendezett fáklyás zenét fenebb nevezett igazgató biztatása folytán — mintegy maga magának adatta volna, — kötelességünknek tartjuk ezennel nyilvánítani, miszerint ezen állítás alaptalan koholmány, mert az intézeti hallgatóság — lépését jól megfontolván — igenis tudja kinek adta, s elég érettnek véli magát annak meg bírálására, váljon igazgatója megórdemli-e az ily kitüntetést vagy stu. Kelt Keszthelyen mart. 13 án 1874. Az intézeti hallgatásiig.
— Oltárban egy 38 éves egyén,ki 13 év óta nem beszélt, s teljesen néma volt, folyo évi hamvazószerdán reggel midőn felébredt,m^gszó lamlott, azóta folytonosan s hibátlanul be>/él.
— Szinger Jakab ketnendi lakos, * a kemendi községi iskolaszéknek tevékeny és köztiszteletben álló tlelnöke, saját házát két évig ingyen engedte at a községi tanítói laknak, mig az uj lak megépíttetik, mely nemes lettéért a község á''tal hálás elismerésben részesült.—
— Zala-Egernzegröl kaptuk a következő sorokat : ,A öten Csabádtól valláskülönbség nélküli -betegek számára alapított kórház javára a kórházi választmány által f. hó 7-én rendezett tánczvigalom alkalmával bejött ösz-vesen 224 ft. 50 kr. ebből levonván az 102 ft. 40 krnyi kiadásokat, marad tiszta jövedelem az emiitett kórház javára 122 fr. 10 kr.— A belépti díjon fel úl íizetett: Tek. Bessenyei György kir. ügyész 5 frt, — Farkas Imre Bagód 5 frt.
— Stern Lipót és Henrik bankárok Bécs 30 frt
— Eisenstádter Zsigm. 8 frt. — Névtelen jegy alatt ö frt — Névtelen 5 frt. — Gróf és Bere-nyei 1 frt. — T. Skublics István 4 frt. — Klu-ger Samu 1 frt. — Graueré*fia l frt. — N. N. 5 frt. — Fischer Henrik Csak tornya 3 frt. — Horváth J. aljbiró 4 frt. — Rosenthal J. 4 frt.
— Gozony L. 1 frt.— Kraus L. 1 frt — Stern B. 1 frt. — Lackenbacher P. sz. Gróth 1 frt.
— Czifrák József 3 frt. — Svastics B. főjegyző 2 frt. — Skublics Zsig. 1 frt. — Kummer Mihály 1 frt. — Presiusky 50 kr. — Midőn e kimutatást ezen a megyében általánosan elterjedt újságban a nyilvánosság elé hozzuk, legyen szabad a nemesszivú adakozóknak, a jótékony intézet és a szenvedő mberiség nevében legmélyebb köszönetünket kifejezni.AStern család alapitványi választmány. Kelt Zala Egerszegen, martius 10 1874."
—Pályázat magyar férfi négyesre Az orezágos magyar dalár egyesület központi igazgató választmánya, a folyó 1874-ik év augusztus haviban Kolosvárott tartandó országos dalár és zeneünnepély alkalmával versenyezni óhajtó hazai dalegyletek számára egy közös verseny műnégyesfőí gondoskodandó, e czélra ezennel nyilvános pályázatot nyit A pályázat föltételei kövekezők: a) A szövegkölteményre nézve: l.)A megzenésítendő szövegköltemény választása, a pályázók szabad tetszésére, bizatik A költemény iránya s hangulata lehet lyrai,hősies vagy hazsifias,csak azünne-pélyesalkalom méltóságához illő legyen.2.) Alaki szerkezetére nézve a költemény 4, 6, 8, soros verszaku, de a versszakok száma túlságosan sok ne legyen s azok száma 24, 30, soron túl ne terjedjen. 3.) A költemény verslábai tiszta magyar mértékűek legyenek, különös tekintettel szabatos prozódiára és az arányos metszetekre, a.) A megzenésítésre nézve: 1.) A pályamű tisztán férfinégyesre írandó, minden hangszeres kíséret nélkül s vezérkönyv alakb an.2.) Ne strophikus, hanem szövegileg átdolgozott (durcbcomponirt) legyen. 3.) Főföltétel: a m a-gyarszellem, a szabatos prozodia,és a"t iszta Zenészeti kidolgozás. 4.) A pályamüvek, idegen kézzel irva s a szerző nevét rejtő szokásos jeligés levéllel ellátva — mely jelige a pályaműre is kiteendő — küldendők be, alulírott egyesületi titkárhoz ( vas-uteza 11-ik sz. a. ) 5.) Beküldési határidő: 1874 april 7-én bezárólag. 6.) A pályadíj 25 darab arany, melyet e czélra a, kolosvári dalkör, tűzött ki s bocsátott a közp. ig. vál, rendelkezésére b mely összeg a pályanyertes rnfi után az egyesület pénztárából az eredmény kihirdetése után azonnal fölvehető. 7.) A pályadíj, csak a czélnak megfelelő a b s o 1 u t becsű műnégyesnek fog kiadatni s a pályanyertes mű, az egye-rüet tulajdona marad. 8.) Az egyesület közp.
ig. választmánya, a beérkezeriő művek meg-birálására, pályamű birákul : LisztFeren-eiet, Erkel Ferenczetés id. Ábrányi Kornélt kérte fel .KeltPesten, mart. 6-án 1874. ax orsz.m. dalárgy. ig. vál. meghagyásából közli: id.A brányiKorné Legyes, titkár.
— TJj zenemüvek* Taborszky és Parsch budapesti zeneműkereskedésökben megjelent s beküldetett kozzánk : 1.) Csikós vagyok tágas puszták királya, csárdás, zongorára szerkeszté Tisza Aladár. Ára 60 kr. 2.) Co ncurrenzpolka. „Steuerfrei" polka francaise Reinprecht A- tói. Második kiadás. Ára 50 kr.
— Alsó-LendváróL irják nekünk, hogy ott marcz. 4-én tartatott meg az „isr. jótékony egylet" javára rendezett Porim-táncs-vigalom, melyen valláskülömbség nélkül oly nagy számmal jelentek meg,hogy a tiszta jövedelem 140 forintot tesz. Különös elismerést szavaz levelezőnk a jótékonyság gyakorlásában versenyzett izr. hölgyeknek, kik.csemegetárt" rendeztek s két érdem teljes társulati nő felügyelete alatt jó árért adatott el a legutolsó darabig. Köszönet szavaztatik Dr. Moser Samu elnök urnák, ugy szinte Murkovics János bellatinczi tanító urnák, ki jól szervezett zenekarával díjtalanul működött közre.
— Keszthelyen Schmidt Gusztáv német színtársulata untatja pár napóta a közönséget. — A szin bírálatot jövőre. A szini előadások rendőri felügyelet mellett tartatnak, miután az ifjúság a színészek előadásai ellen zúgolódott. Történtek bezáratások is. Ugy látszik, hogy a jámbor németeket a bíróság saját beavatkozásával akarj* ugy, a hogy és a meddig lehet fen-tartani. Oh 1 1!
fagy, mely az előbbi kedvez8 létét csakhamar meghiusítja. — Igy tehát aggodalmnnk a vetésekre nézve csak uj táplálékot nyer. —
G a b.n a ü sl e t: — minden forgalom nélkül, hetivásárok végkép elhanyagolva. — Adó- és vevS hiányában az imént jelsett árak újból lehetnsk irányadók. —
A borüxlet is nyugvó korszakát egyformán képviseli, s c«ak igen csekély mennyiségekké, — melyek Steyer- és Tyrol részére szállíttatnak ki, — kisebbittetnek a különben méf jó mennyisért készleteket — ^
Jelzett áraink azonban tartják magukat, mintán tulajdonosok olcsóbb árak mellett lehetőleg tartózkodók s jobb korszakot vérnek várhatni. -
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Busa 80-81 fnt 6.25—6.50, 82—88 fnt 6.60 — 6 00, 84- 85 fnt, 7.85—7.60 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.70— 5.15 krig, konkoly nélkül 6.20.— 5.35. 78—80 fnt konkolyos 6.10—5.30. konkoly nélkfll 5.30 - 50 kr árpa sörfőzésre 5 05. 5.35— 30 kr. Árpa etetésre 3 60—. 4— frtig. Kakoricsa 5.—.6.20 frtig Zabos bükönyS.90—. 4frt vámmázsája — Hüvelyesek: Borsó 8.40 kr Bab fehér nj 5 5-10 krig, 6 4.50 tarka bab 4.20—40 kr. Lencae 6 80 7.30 krig. Hajdina 4.30-70 kr. Hajdinakáaa 11—13 kr itezéie — Köles 4 -4 . 20—50 krrig. Köleskása 7.50—8.50 krig.
Lenmag 4.60—6 frtig I^ndfkmag I--—4.80
krig. Lóhermag 29—30—31 Trt bécsi mázsája. Kendermag minden készlet nélkfll. Repeze téli 4.50—80 kr, nyári 3.50—4 frtig. Zabos büköny 3.^0— 0 kr. vám mázsája. — Malomvára (MUchlin,o4—50—80 kr. egésx b frtif. — B >za-ocsA 1.40—60 krig — Roas-ocs "> 1.40— krig. — Ó-bor 9—13 frt. nj fehér 4 50 —5.50 kri*. pir >$ 4 -5.50- kr — sch.lUr 3.9 » — 4 60 kr. Törknly pálinka 23 -2$ frt, seprű pálinka. — . —. szilvalicza 27—30 frt. *l»ó-ana*triai akoja bordo nélkül, franco itteni állomás
Marttas 15-tfil marti a s 2I-I§. 1874.
H^- és hetinap
Vegyes hir.
— Qazd''ig koldu*. Mult héten foguk el az uj-aradi járásban egy csavargó koldust ki horvátországi, zágrábi illetőségű és a legnagyobb ínséggel küzd ve faluról falura jár. Az elfogott gyanús koldusnál zsebeinek kikutaiása-kor 100 db csász. aranyat, egy a zágrábi takarékpénztár által kiállított és 1750 frtról szóló betéti könyvecskét találtak. Az uj-aradi járásbíróság e gyanús egyént a temesvári törvényszékhez kísértette, ahonnan máris kérdést intéztek Zágrábba ez elfogott koldus iránt. A „ Temesi Lapok" szsrint valószínű, hogy ez esetben egy szenvedélyes fukarral van dolga,''ki ö4szekoldult filléreit önmegtagadással határos fukarsággal összegyűjtötte és a pénz minél nagyobb összegbeni birtoka neki kimondhatlan élvezetet szerez.
Rövidhirék. Deák Ferencz életnagyságú erczképét a fővárosi tanácskozási terem számára Than Mór festi. — A bécsi burg-szin-ház pinczéjében levő bu torrak tárban a napokban előadás alatt tűz ütött ki, a kár nem nagy. — A pesti műegyetem hallgatói ma is, márcz. 15-én felkeresik a nemzet halottjait — Vizvá-ry Gyula nemz. színházi tag bírja Lenkey néhai honvédtábornok azon kardját melylyel mint százados, jött haza awűrtenberg huszárokkal. — Kolozsvárott a főtéren f. hó 9-én nagy tűzvész dühöngött. — Gr. Zichy Vilmos keletafrikai útjából visszatért és hozott egy négert, ki 10 afrikai nyelvet beszél. — Bismarck beteg. — Az osztrák-magyar követ Apponyi gróf tegnapelőtt Mac-Mahonnál volt ebéden — Lendvay Márton egészségi állapotáról kedvező hirek érkeznek. — Rossi Ernő Berlinbe megy vendégszereplésre. — ReményiKrakkóban hangversenyezik. — Gresits Miklós fiumei tanár nyilvános felolvasást tartott e czimmel: Fran-cesco Deák. Sue vata e carriere politika. — Gr. Battyány Arthur Gráczban meghalt — Németh József czimzetes püspök felszentel te-tése Kalocsán lesz húsvét máwapján. — Az uj pesti zavargás okozoi közül 41 egyén van letartoztatva. — Szigligeti a nemz. színházi igazgatóságról leköszön és helyébe b- Jósika Kálmánt emlegetik. —
Katholikns naptár
Proteatáus naptár
_ ____Qtj.[
10) K. s Pr. Ev. Jézn« ördö^r^üi''ki. L*k~t—-i Qör. Márk. II. 1—12.
15, Vasareap 0 4 Láta t D 4 Kristó
16 Hé fo Herika Cyriak
17 Krdd G-rtrud Földike
18 ^aerda >ándor Edu .rd
19 Csütörtök Jóas-f Jóxs.-f
20 Péntek Nicet.s Klaodius
21 | Szombat | Beued. ap. liened<k
H &
m
m
&
Ül
Szerkesztői üzenet.
1183. Keszthelyre Dy közleményért nem számi tunk dijt.
1184. K. Nagyságod érdekes csikkét Sssinte köszönettel vettük A koszurnt még mindig fonják.
1185. A bakaahási lopás históriáját jOvő számunkra hagytuk.
1186. B. Füred. Minden lehetőt készjéggel elkövetünk.
1187. F. Buda. 1 hiányzó számokat megkül-döttük. _
Papírszeletek.
— Tüs van ég a házi kiáltá egy szobaleány házban lakó gasdájának.
De már mi kOaöm hozzá, volt a válasz, mond meg a házi urnák.
— Nemes botzn. A. Vilmos barátom te meghaltál?
V. — H ogy mered azt mondani*
A. — Az niságiró irta.
V — Argillnsát! ezt meg kell boaztűnom, te •solga vigy fel bárom üveg pezsgőt, mond hogy jól érxem magam és élek.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanitaa, márcz l3-án 1874.
Időjárás: bárom nap óta végkép megváltozott, hamar olvadó hóeső után erős hideg s*ól és
Felelős szerkesztő: Bátorü Lajos.
iNJylltt^ir.*) Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkQl.
Revalescicre du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerme kéknél 50 szeresen megkíméli az árát — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese ós hugyhólyagbajokból, a melyekből ki vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek xná solatok.
64,210. bixonyitvány.
Nápoly, 1872. április 12-én.
Uram I Egy májbaj következtében hét év óta rettenetes állapotban voltam és igen elsoványodtam. Nem voltam képes irni vagy olvasui; egész testem resxketett. emésztésem ross, folytonos álmatlanság és mindig t-«rtó idegizgalomba voltam.a mely folytonosan űzött ide s tova, és egy peresig sem hagyott nyugton, e mellett nagy mérvben mélakóros. Sok orvos kifogyott tudományából, anélkül, hogy bajomon segítettek volna. Teljes kétségemben as ön Revalfseiérejé-hez fordultam, és most, mintán 3 hóig élvestem, hálát mondok a jó Istennek. A Revale»ciere a legf bb dicséretet érdemli, egészségemet tökéletesen helyre állította és képessé tett. társadalmi állásomat ismét elfoglalni. Legbensőbb hálával és teljo* tisstelettel
Bréhám murquisnS.
65,810. bizonyítvány.
Neufchateau (Vogesek) I87Í deciember 23-án.
17 éves leányom, havi tisztulása kimaradása által a legnagyobb idegroncsolásban szenvedett aa úgynevezett 8z. Vincse táncsban, és as orvosok kétségbe vontak a meggyógyulás lehetőségát. Azóta egy barátom tanácsára Revalescierevel tápláltam, és esea zamatos tápszer mindazok meglepetésére, a kik ös-merték, tökéletesen meggyógyította; tökéletes egészséges. Ezen felgyógyulás itt nagy feltűnést okosott, s sok orvos, a kik ezen hajt gyógyithatlannak állították, most meg vannak lepve, gyermekemet teljes egészségben látni.
Martin, adóhivatali tisst.
Táplálóbb levén a húrnál, ÖO-szeresen megkíméli a gyóayszer árát, felnőtteknél ugy, rr-i* gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/» font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 fout4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt Revalesciére piskóták sselen^ csékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 krn 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra 10 frt., 288-ra 20 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp*
álul, Wien, WalHtschgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában Aradon F. Tones ós társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temet-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
*) X rovat alatt köslöttért felelSsségst nem vállal Ssek.
HIRDBTÉJBB K:
Gazdáknak fontos.
Majdnem egesz Németország és Ausztriában jött alkalmazásba rövid idő óta a két ember által kezelhető és csodálatos eredményeket ezé!zó kézi cséplő gép. — Ezek minden gabnanemet oly tisztán csépelnek ki, hogy a kalászokban egy szem sem marad, s egy órában annyit, mint három cséplő egy nap alatt.
A vételár igen csekély és a gép kiállításához képest oszt. ért. 150 forint franco Bécs, — Megszerezhető az ifj. Weil Mór-féle czégnél Frankfurt a. M. és kívánatra bérmentve küldetnek szét. — Megrendelések levélilegis eszkö-! zölhetök. 1300—1
6
01 -os
0
0"
1297—1
törlési kölcsönt földbirtokés bérházakra közvetít az "Ingat lan - forgalmi-ügynökség,, Budapest: főút, Tüköry-fóle palota. Levelekre pontos válasz, valamint tervezet ingyen.
Aje eredeti
Wilhelm-f éle
köszvény és csúz elleni Vértisztisztitó-th ea
imömre kitíloo hat&st sitiit, jelenleg egyenesen Önhöz fordolok, küldjön számomra 10 dobozzal, a melyért járó 10 frtot ide melléklem. Tisztelettel
Mdzykl Lajot, osztr. magy. helyette*-ConsnL
Wilhelm Ferencz gyögyizerési urnák Neunkircbenben.
Hollenstein, 1873. márc*. 31. Fogadja Ön a legbensőbb éa szívélyes köszönetemot az ön Wil-belm-féle köszvény- és csúzellenes Tértiszti tó theájának gyors küldéséért.
Legnagyobb részét magam használtam fel, részben szétosztása barátaim és ismerőseim közt
Mindazoktól, akik xi öa Wilhelm-féle köszvény- és csúzellenes CLZ egyedül Mxt08 hatású vértisztitó eszköz. rértisititó theiját használják, felkerestattem és felszól.tuttaoo. hogy kö-
xöljem önnel kőszén tűket — FSkép nálam theájának használata örve..detes h*tá»t mutat. Az én köszrényes fájdalmaim dacaára 28 éven keresztül tett gyójjykrzflé*n*k az ön vértisztíió theájából nyolez dobos za.1 használva telj-—mi T)»-|r»zftntek.
Mintá i én *r ftr. köszvény- éz csázelleni theáját jónak es jyégy-ereiflnek t* álom, tisrt-lettel leikérem, s*ivesked:ék az ön köszvény- é» cxúzellenes vé tisztító th k á^ól 12 dobozzal küldeni, melyért az összeget soraimhoz mellékel m. T «telettel UaterlMtner JÚOt,
birtokos.
I -
mint
rOG
A cs. kir. udvari irodának Bécs, lSbó. dec 7-én keit határozata áital meg rő«itett
mely
„E u r o p a"
elsó orvosi tekintélve''
m
által a
A cs. k. fensége által a hamisítás elle.
biztosított. Réc<, 1871. márexius 28.
Helyiség változtatás.
Április elsejétől kezdve férfi ruha - üzletem az izr. község házában, a főtéren, az .Arany Korona" vendéglő átellenében leend.
Bátorkodom egyszermind a kőzelgó tavaszi idényre mindennemű férfi- és gyermek öltönyök, ugy kabátok, nadrágok, mellények és egész öltözetekhez viLó legújabb és legjobb szövetekből álló dúsan felszerelt raktáramat a legjobban ajánlani; raktáramban nagy választékot tartok a legújabb férfi ingek, gallérok és kézelők, nyakkendők, kez-tyük, plaidsok, shawlok, esernyőkből s. a. t.
Megrendelések mindennemű férfi- és gyermek öltönyökre, libériákra s minden e szakba vágó árukra, a legjobban, legolcsóbban és legpontosabban teljesíttetnek.
Oda törekszem, hogy az eddig bennem helyezett szigorú soliditás által mindenkoron feltartsam és az igényeknek a legjobban megfelelhessek. t308-i
N .-Kanizsa, 1874. márcziusban.
Mély tisztelettel
Weiszmayer M,
Hirdetmény.
legtöbb sikerrel alkalmaztatott és helyezhetett.
Ezen thea tisztítja az e^ész szervezetet, mini semmi má« estköz,
atjárjs ax «sK«« test részeit is, belső használat által eltárolitja vaU- , _ ! , v. ,. . .
'' k . r . u . . • . - ■ ,, w Wilhelm Ferencz gy gvsxe:aei uraak >eunk«rrhenbea.
nennyi tisítataUn be"eg«egi anyagot, hxtasa biztos es bá uttlaadó. M. Sehöuber 1873 má'' 6
Alapos flyóayiMr icflsxvéuv. c*úz, üddlt mczröztMi bajok re- _. . .... A * , . '' L ,, m }'' '' t
Z l. . • i u . ■ i. Kérem, sziveslce^iík ön az ön kitfln- W:lh-lm- éle köszrény- éa
nyedeíb© uieuu »ebek, va.amint min.len nemi- es l>öris>dte.í -bettfirsetrek , . . . • , '' . .. . , • .
. .... !. ■ . - . , . ... ... ... . • . ,, 6 csázeüenes vértiszut* th^a ab. 1 2 tut-zattal ro« < utánvéttel kaid«m.
a test és arezoui borpír^enések. nümiir es ívd .liistikas bajok ellen. „. .. . . . , .... . , _ ,
k.t*.. . .u 1'' u. , 11- ■ . J ■ ■ , Kivalo tisztelettel Froh''ich J, í.yntralmar. >tt ezredes-
KltunO natasa van e theaalt a maj es lep vizt.idu.asanal, va!a-| x . . , _ •« u
mint arauyéri üeieg^égekiiél. forróság, erös ideg-. íz- és tagbajoknál. ÜViS 2 hamiSltaS 68 telCS6r6l68 ellOn.
^yomorsxornlás. szélbaj .k, aitest*zoralások, magomléseic, férficiőgyenge-1 Az ig«.xi WilhtlB fel^* antiarthritis éz antirheamatis vértiwtitó-
*ég, níknéu vérfoiyásoKnál stb •ixer caak az el»ő n.:mxeti Wllbel»-féle vértiaatitó-theagyárban Neankir-
Bategtégak, mint skrophis. mirigy.laganat gyorsan ós alaposan cüenben Becs mellett, vagy általam az ujzifokban kijelelt raktárakban
fnoggyógyit-.atnak • thea haszuálaU által, miután az egy igen alkalmas kaphatók.
oldószer- Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- ás utazitással
Számtalan bizonyítvány, elismerő- és dicsérő irat, melyek kivá-ellátva 1 frt, a beiyeg es pakoUsi dij 10 kr. natra ingyen küldetnek, a fentebbiek belyessé.fét fényeién igazolják. A t. cz. kiizőnseí kényelmére a Wilhelm-féle vértisxtitó HV kap-
Lnnek igazolására a következő elismerő iratokat közöljük: ható: N&gy-Kaílzsáa : Rosenberg FcrMOZ él LflVák HártlyiáJ; Zágráb-
Wilhelm Ferencz gyö»ryszerész urnák N''^uukirchenben. ban: Mjttlbach Zstgmoudaal; tószegen: CsacsinoviU gyógysxeréaanél.
Bottusani. in der Moldau, 1873. márcz. 25. fcCeaxthelyen: Rosenberg Emanuelnél j Kiproncán : Werl gyógyszerésx-Kétszer rendeltem meg harmadik kézbul önnek híres Wilhelm- lé! , Sopronban: "Wrchovsxky R.-nél; Szombathelyen: Pillich Fcenca
vérti»zt:t^-theáját és az legnagyobb örö-|gyógy*Zfrésznél : Szatniárott: B-Bsin J. gyógruerézanél- 1214 — 8
A* alolirt m. k. lottoigaxgatózág megindítja • IY. «mgyar királyi államsarsjátékst, melvnek u«ta jövedelme ö Felzegének 1. k. alüatáro-sa»a földián reaaben á miskolczi és buda.i kíxkórháx. — továbbá a ka -sai babaiutéxet. és a budai jótékony nőegylet fel segély taésére, — részben pedig az 1848—y évben rokkantakká és munkaképtelenekké ktt □ onvéd.íZ javára ran szánva.
Ezen zorsjátek 6J20 nyer ózz ámot Urtalmas; a nyeremények fóözazegB :
240.000 forint o. é. köztük
10 nveremény
''20 '' , *0
200 HO00
1.000 írttal, 60 0 . 100 60 , 10
30-ál Budapesten
az L főnyeremény 100.000 írtul, a II . 20.0u0 .
2 nyeremény 6.000 , 2 , S.00) .
4 . 1500 .
A buzit vizszavonoatlanul 1874- évi juiiis bé az alolirt lottóigazuatósig álul f->f ezrko/.ehetni.
jPf* Egy tortjagy ára 2 forint o.
Sorsjegyek~"kapü itók: az a.óhrt m. ai. . ii,t;óigaz«atóaiguál, a lottó gyűjtőknél, a lottó — adó — só és postabirauloknál, és uuuden nagyobb rárosozban létező pgyéb sorsjegy áruló közegeknél. A m. kir. lotioigazgatóság illamsorsjátéki osz-álya Bidanestss 1874 éri tairczins hó i-en.
MOTUSZ
m kir. o&ztálytanácflos és lottiigazgató.
(Utánnyomás nem dijazUÜk.) 1299—1
H^ztartíl^okbnn nélkülözhetlen
közhasznú vegytani készülékek.
i
A szobapadlók önmaga be | eresztésehez ..sie?:aiís»riié setéiei Ikil-
Wlwhia W pwdlo-rényp^pje k6»»pn«ST
.tobinik »l-g-ead« dobot frt l. H»ll-r p. C. cKouichoac-péuJe . nirobb 4ob x frt ; so.
A vlMsk-p^pJe, l fn-t dobo: frt 1
k>i .. A___^ —____... ____- . .
;---------I" rjv, » lu . uuw. irt 1
Kullií A. Si»hapi.dlö al»i»míMr*J» tn l.v f» «BVlskk-oií«sl» fr; i jo.fol ZOOJT iIl»potb»n T»J1 , oj,fltt OMZ''-itlati-fUttlsB a My^konj pMU6-Tinsskfes-t«ke, 1 fonfco. irtf kr.
! ^^rt^kony féreg, bogár, e^ér, patkajiy sat. irtó szerek
magyarorsíigi főraktára
Bútorok s egyéb tárgyak felfrissítéséhez
''Aiiüaa lakkja, fetUtt, b*b fénj«t«tt bátorok. nadko«»raÍ£sit tat , 1 footo« trtf frt t A''itcbin f«njrealtó pépje liajmts bátorokhoz 80 kr UGHer T folyékony NaysslUJs ttays-
•tt baturukho: 55 kr.
»u« K. unlverxaj-lakkja 60 kr. Oftatber flrnáus ii kr.
Folyékony enyv és Itünó ragasztó-pépek.
Hadler hidej fwljrékoay «a/TC, kori M
'' izitmés^, 50 kr.
*i»ti« r«bfrrol7<kOBy«ii]rTS,UitUkr blaacbe a froid Damoalia,80kr Vend al Cement 60 kr. KsossMV
Venaon L»;o»tol tS kr. C«nient-C«raml-qa« kr Amerikai nnlversai-ev-
mint 5i kr . kitfiati wpaXwwk Ur«ti pí>rci«llás. 6r«f , krirtüy , agyac. UjtékiAr-O''k »i iitstn.
► efer, vakandok ém máhb»fAr~lrt^-+*r>rr, pUh-dobux utuitu«.| frt ; 20
'' Rl»« Gottsnaat poloska-lrtO-íolyadeka. , av.jcíj^ 65 kr 1-o-t''lviíko.ik «,af*<l«k
► Zscacrl L rovarlrt^-pora, ftrepc.íb^a 55 kr
'' (Cvfww ^^.l^k^?ehérnemű-jel2Ó, irótenták
kr. T
, In.ectickl. Vicát, legjobb ptrixi rovarirtO-, ttT0fca«kb«n 30, ii «« T5 kr.
, Bkesr éa la molyirtö foIyadSka 40 cr
•rry Sarkin* tak « kr. Jetollas frt 1 neceaaalrjc : jsltiUaUt. klpbxbc tamot iC tMUiswS . frt SJO. £leny<si« t''nU x tiikoi IcTelvza.hez, «5 ki. Kék le-i^lkétjrenó teata 25 kr, laoa fataér r«>nta tí> kr, WAne&abb earmln - tentn .uvr Fr taci rerarm-kivonata, ármfrt 1. K::&a6 mAsolS-Uato. S5 «s 65 kr. Viola kék 1 rétenta, 15 kr Anlllnkék Íré «enta,tókr Allaarln lr«tenta,10,SOkr
Kitűnő fogtiaztitó szerek -
Sais d* Boutemxrd Ula.toa fofp«pe 35 kr. Ur. Píoffermiaa foppépe frt 1.S6.
;Kitűnő pecséttis^tító-szerek ^-.n ^VsJ^^^^
--—--azAJrlcr irt 1.40.
iuAtherln<ssS)Tls>riUiweiiat«tt jjíjj
tor l> ! :Uc»b«B. 40 kr. Or F^Wr I. K. Utftuő f»cp«ra JE^iriUs* frt 1 Dr iU:kr Ucbis rogrpora frt 1. Traa KcjU.ck fo(p«p« M kr, ehlsshij-
focpora 40 kr. ?.l''»n.r M 1 rmlMi »<SontlwJC frt »tS
Érczneműek tisztításához
Laboaa 0.-ftl* Blaa d''arjtot par . kit&aS pA-rUí MtktSU szer, dobor* frt 115.
Oakey larol eiüitnfiro* »sappnna, M kr.
Straub h ues<Utnenifl-U*xtit4pors 16 k.
KioreiM F estts(tlssUt« golyói, dbja 5kr.
SiirtM kltQnó porai ércxí Zi-g-yak ré-■■ére . l«t»;«kbon 6 kr. najjobb mmpk ben tO kr. kerrk doboxokb»c 10. U *• tO íz.
Prifai titsUM kö, i ii to b
SnrrssMHtk exft»to»i=a«k Untitáaákoa. 1 frttí! 1 frt 60 k-i*
Bossdstlsit ragany, m»*l»pi katisa » kr.
MftlWr F axlconjn acitlir&k — UfTT«r«k roxadaUli UrrtiUxikoi. ■ Uw»j 90 kr.
-''rasezia ronda ellesi évé sslr, 75 kr.
tatarai kéaUaatlté-daazkAcakAJt, 50 kr. 1 doboz tlsatlté-por bozzá 50 kr.
Kwizda állatgyógyszerei.
Rootltntlo Fiald, lovak main frt 1 «o.
Korn«nbar*l markapor, uomi{;> 42* •• S4 kr
Eréslté tApiaiék lor.k é> sarkik rinéro. csomagja So kr. 1 lidictkx 3 frt.
9«rt(spor, cioaagja 63 kr.
Gyégypor bAal ssáraysssk részére, caosagja 50 kr.
KaCya-lakdaeaok u cbkdr *s vwstué*. olUn, katalya trt 1.
Pata-kesséea, doboz frt US
Szobafüstölók. ^
; PO«télé^sal»r 50 kr . frt 1 KlrAIyl ftta 1616-porC.''kr FU«tél(>-g-yertyacakAk ú kr FdwtólA papír xr Valédl br«tr«Idl lx 4 kr Labin azokarUstéló eaaenrziajn »: kr. frt l i0 Eao de vle de Urandr 3 . kr . lí.ja0oo»bb frt 1 40 Oealnfectlo Plnld «i kr VloUpor a fakérnsmft kíz». e»oa>agja 9; kr '' ~
Br&nner - ííle pecsét - rlz ro *» 50 k-aqu» ar. mnticn íw kr , aa*o: pecaét-fuonczl* T''i lr. Loykno M peeitét-vlz«> 55 kr. pken 3o kr. konzln r5 kr lllato* ep«-p«»í 1 (l«ztlté szappan x5kr. Gr»a-• « extractor kaxtyőka k 40 kr . enorl-volr tonUr.:t .k aí''aroliU.ars. 30 kr
Különfélék. -
lialopoac pArial kenécse a tydkstsi kllrtaaAra. S5 kr.
la*, ty d kizem-kari kék, taczatja SS kr, fkrjda*aaatokoak 50 kr.
TydkssMBi-réapolyok, 35 kr.
Tydkaaem-kének, 65 krt/.i 1 frt 30 kri*.
Cachon aromstUé , > Ulrkzéct iailí, do-kAaytzapt •ltarohtó labdacsok, 5o kr.
Aaodya Nsklaco , rari jdkirt . valódi aajo! *ysrm«k-fo*fyín*T«k, frt 1.
Hayr-Uye, Abt W. logajabb. taljtMa ártatlan kajfeatéaaero atasitiual. frt 3.50.
Kaczasky dlékéj-készttletel , a acf6«zSU bajnak szdka. barna Ta*y fskata ttiaa rum ayarisére :
Dlé-olaj . barsa ét fskaU bajboz. 1 é* 1 frt.
Dlé-kenóea, barna éz fakete bajbov frt 1.
Dlé-klvonal, azSka, baraa 4a fakau hajnál rAjrtéa katf frt 3.
isk
Anyák különös figyelmébe ajáuljuk 6EHRI6 tcstrerek bdiii nnp rogysxma f5 aduri tnlliték
ííyeruiekek fogzását előmozdító villanyos foezó-szalaeiait.
ni czflra a --1 — —''-4-11 ------v--* " '' *
Mlnd*n
áros az m<u* ruta.ait narak kitin lr*
,. . r- . - ----------. - — —-------------6xH»4to . * azzal Járd r&rcsAk i* lázaktóli
, mi ezílra a fo*ziz js!eatkez4*4a«l a pyarmok nyakára kittataek • a*a«z tartamaa át rajta karjainak ** ..O^^ng ^-■tverr-k:*- rzCsOv..! 6- nta»itiu«al «.Uatott dobozba -ran h«lvV-v.
R ii <jt n n .v - tíi x-gf y a U .
í''arret rnffany marama gyermek-szop-taté-azllkéi, az anyamellet alakjára e« k üdeoare :aftarme»z»*.hűbb«a pótl-ík.dbja fr; 3.
*• ''» londoni ffyertnrk-nsoptaté-• aálkél. rejf-.u legjobb es kilftaikaak elismertek . darabja fr. J. OUsdbb ragany ryer-cak-at .puto-sz; Ikek darsbja 60 éa 80 kr
Hucaay mellfedók 40, 50, 60, 80 *r dbja.
Btvaay áffybeMtek . gyermek- ás betegagyak réaztra, 6 nagyságban 90 krtd! 3 frtif.
Lénrel töltketé rngany fel-, Qlé- éa e«ry*b pArnAk váltóst . kfilín aagys4*v namei 3.76-10 frtig.
Kngany sek>, anyaméh- és allévet* T<*caUend6k cjabb es l«*cxálss«rob nomait.
Rtigany tejfe!6k S5 kr, frt 1 50. 1 >u.
Begaea-
Ara 1 frt.
■ttf»■/ felcalpék: *yenaek 9u kr , t^ay-kák frt 1 . bilgyak frt 1.16 ás arak rássáre párja frt 1.40.
Le*anomsbb kénnyO sarkos htlgy. ezt pék, párja frt J
Bagssy es&éltényék, asaéév«k. ssl-vaes-aacskék . lAbtérttlék , lélAk-menték MernyOk, *yermek<s«r* gék, kakék éa egyék Játéka*.
9
Iraaboii meiíhi/.asolc -s-t- _ __ n--—
-IvERTÉSZ és ElSERT
Al&nt jegyzett tárgyakat, bámulatos olcsó áron ajánl
KANITZ C.
Papir és díssomarti raktára,
Dorottya-utcza 12. szám. | Következőket: Íróasztal felszerelvények, bronce-, aczól^ •óz- és öütöttvasból, szivartárczák, bornótszelenczék, Tatartók, irodai és zsebtóntatartók, utiszertartók,
legnagyobb választékban.
Igen diszes varrókészletek, dolgozó kosárkák, kézitáskák, látogatójegytáskák elefántesontból, tekenős-jékahéjból, albumok zenével vagy a nélkül, pénztár-;zák, tekenősbékahéjból, kagylóból ós bagariabőrből, :esztyü- és zsebkendő-sodrok, látogatójegytálezák, bronce, ezüst-platina és faragott fábóL
képeskönyvek, iskolatáskák, festékdobozok, takarékpéuztás-Ikák, rajzeszközök, valamint ezer egyéb mindenféle itt fel nem hozott apróságok bámulatos olcsó áron.
Cotillon rendjelek és tánezreodek
legnagyobb választékban. [Egyúttal bátorkodom a t. cz. közönséget nagyszerű raktáramra levóipapir-dombor vagy szines monogramm úgymint fekete czégnyomattal I1295—2 figyelmeztetni.
Szőlővessző eladás.
Badacsoni szölőmWl következő szőló-faj veszók rendelhetők meg :
Fejér muskatály (muskat Lünel) 100 db. á vasúti állomásig Rajnai Bizling , „
Olasz Rizling , , » „
Szagos sárfejér , ,
Fejér szigeti , , » ,
Kéknyelű. , , „
Asztali fajok biztosan és külön csomagolva'' darabja 1 kr. A megrendeléseknek Keszthelyre czimem alatt küldve, a legpontosabban megfelelek. Csomagolás szalma közé dij nélkül.
Keszthely 1874. márczius hóban. Trsztyántzky LtjOS, a^yvéd.
6 frt. 6 , 6 , 5 . 5 , 5 ,
1307—1
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
NAGY-KÁMZSA, 1874. márczius 19-én.
23-1K aasétm.
Tizenharmadik évfolyam,
E>Elitzstésl ér: f í .>*<r avre . • 8 frt. V
EMtxitiil ár e(éti «vrs fél érrt. . . ne«yed érre
EfTV 10 kr.
4
2
Hirdetitek.
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 • minden további sorért 6 kr.
SYILTTÉRBEÍÍ
torookint 10 krtrt véltnek f«l. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért kttlö '' kr. fizetendS.
isysfi rétiét illető rósiemenyek pedig a fiarirtfcos bénaa&cw i»-
X AG Y-KA N1Z8A
L *«7M
6 só
előbb:
-SOMO
ÖZLÖN
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
] Késiratok riuu nem f O_ köld étnek. h
Nagykanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület". a jiagy-kanízsai kereskedelmi t ioaroank , a ,bigy-kanizsai takarékpénztár a .Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársoiat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tOzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
Hetenkint kétszer, vasarnap- s csutörtókoiu megjelenő
egyes tartalmú lap
nagy-kanizsai kereskedelmi és Iparbank
/. i. april hó 12-in délelőtt 9 órakor N.-Kanii*á« tnjdt helyidében a hatodik rendet Irttgyüléeét tartandja, melyre a t. réttvényet urak tietteletUl meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
űzletjelentés és a számvizsgálók jelentésével ellátott zárszámlának előterjesztése ;
b) 6 igazgató tanácsosnak és három tagból
álló számvizsgáló bizottmánynak választása ;
c) a részvények kevesbitése, ugy szinte az
alapszabályok erre vonatkozó s több czikkének módosítása iránti igazgató tanácsi előterjesztése.
Azon t. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, felhivatnak, hogv id. részvényjegyeiketaz alapszabályok 47. §.*) és 53. §.**) értelme szerint, folyó évi márczius hó 27-dikétól bezárólag april hó 4-dikig, naponkint d. e. 9—10-ig, d. u.
*) 47. §. Kösgyüiésen csak ason réasvényes bir szsvszaü jogg^, kinek réazvénye legalább is 14 nappal s kösgrülés el5tt, alapkönyvileg az 5 nevére van -beirrm.-m-ré.erfcyt* átrrá^t-óe ae-ei***^Wh.-jegyzését ax igazgató tanáca eszközli, melyért a szabályszerű bélyegilletményen kivül egy egy részvény után egy o. é. forint átruházási dij fizetendő. Egy részvény után egy szavazat, kettó után 2, három a tán S stb. szavazat esik, tiz szavazatnál többet azonban nem gyakorolhat senki, bármenynyi legyen
részvényeinek száma. —
»•) 53. §. A közgyűlésen személyesen vagy megbízottjaik által ré.it venni szándékozó részvényesek S nappal, vagy a 43. §,ban megemlített elnspoltatás •setében 5 nappal a közgyülée előtt részvényeiket ieliamervényeiket) a még le nem járt szelvényekkel, együtt a bank pénztáránál, innen nyerendő téntvény mellett, mely egyúttal belépti jegyül szolgáland, letenni tartoznak. A részvényeiket letett részvényesek névjegyzékében mindenkinek neve mellé, egyszersmind ss általa letett részvények és az 6t megillető lUTUitok száma is kiteendő.
3 — 5 óráig az intézet pénztáránál térit-vény és szavazójegy átvétele mellett letenni szíveskedjenek.
Nagy-Kanizsán, 1874. éri marcz. 11.
As igazgató tanári*.
Egy fejezet . Zalamegye mono-graphiájából.
(őskor. — Vezérek. — L (tzent) Istvántól; I. (»* -nt)
László-ig-)
óstörténelmi forrásaink, mint az ama kornak rendezetlen viszonyainál fogva igen is fölfogható, nem terjednek az ország egyes részeinek alapos ismertetésére, sőt annak részleges történelmére sem vetnek kellő világot. — Igen nehéz s talán kivihetetlen kisérlet lenne egyes megyék történelmét elválasztva az anyahonétól, mint önállót elég érdekesen tárgyalni, azért teljes öntudatával birván csekélységünk, azt inkább, mint a megyére vonatkozó kivonatas a magyar történelemnek, mint önálló egészet , akarjuk e munkába felvenni.
Azon időbet , midőn a most, Magyar ország név alatt egy államot képező részeket a rómaiak, longobárdok és dákok a mai elébök, vagy románok ósei birtokolták, annak délnyugoti részét, Pannónia néven római tetrarckhák '') kormányozták.
E tartomány, melyhez a mai Zalamegye is tartozott, fővárosa Sabaria; a mostani Szombathely volt. 2) —
'') Tetrarckba- — Eredeti értelme valamely birodalom negyedrészének kormányzóját jelenti : azonban s rómaiak e szót, slkirály és kormányzó helyett ia használták. (Szabó Károly jegyzetei azerinL)
*) Stombathely-Sabaria Vaamegyében fek szik éa minden jel oda mutat, hogy már mint római gyarmat nagy kiteijedésnek örvendett. (Ste-phanns Schönvisner, ,Antiqnitatum et Históriai Ssbs riensis."
Némely történészeink szerint, azonban fajrokonaink, a hunnak bejövetele előtt a harczias longobárdok tárták elfoglalva Sa-bariát és következésképen Pannoniát is.
Már Attila idejében akadunk nyomaira e város történelmi szereplésének, mert Sabaria vároo kormányzója Macrinus, '') ügyeshadvezér, Attila ellen a tárnokvölgyi és zeiselmaueri (Czézömér.) ütközetet küzdötte, melyben Daminaus szerint több volt a halott mint &/. élő.
Több mint bizonyos az egybe vetett körülmények alapján, hogy azon korban Zala római és longobard pásztorok által népesitett területhez tartozék; azonban a rómaiak korából semmi nevezetesebb emlékei nincsenek.
Általában minél többet imak egykorú forrásaink Attiláról, annál kevesebbet foglalkoznak hazájával, Magyarországgal.
A nagy hun király fiainak (Ellák, írnák, Dengisics) leveretése után még az eddiginél nagyobb homály boritja a megye történelmét és ezután azt állíthatjuk határozottan, hogy a hunnok kiűzetése után ott műveletlen szláv és bolgár nép törzsek telepedtek meg. — A szlávok és bolgárok később egyenes irányú őseink a magyarok által legyőzettek és helyüket Zalában, Bulcs, Bogár fia és Ede, ómen fia vezérlete alatt magyarok és kunok foglalták el.—
Magyar honnak Dunántuli része több egykorú kronista szerint a Nagy Károly által császárságra emelt Frank-Német birodalomnak kiegészítő része volt.
Árpád fejedelem hódításai közben nem feledkezett meg Pannoniáról, hanem
*) Macrinus. (Matrinua Maternus) E kormányzó egyedül hasai forrásainkba említtetik föl.
TÁKCZA.
Az Ifjú vadász.
— Böttger Adolf. —
A berkek iUatos hűsén,
Egy ifja h5s aiet;
Kezében fegyver, hogy vadat
Ejthetne hon eped;
Kis Sz csörtet robogva most
A zsenge fák között;
Oly félve ment, oly gondosan,
Miként as Üldözött.
As iQu saive feldobog,
Kese fegyvert ragad ; —
S as Szöcskének élete :
Rövidke pillanat,--
De halk aikoltáa hangzik ott -, Egy kis bokor tövén:
— „Ne bántsd, ne bántsd kis Szemet, Ke bántsd St, 6 enyém !• —
8 s kis vsd mintha értené A mentS szózatot, A kis bokor s a hang felé Csörtetve robogott.
— .Ki vagy te hölgy ! — ki vagy te itt!'' Az ifjú bSs kiált
És száz kérdéssel terhelé, A piruló leányt. A kii őzecake nyájasan 8 szelíden néze rá, Miként, hogy életére tört,
Azt megbocsátaná.
« •
A kis falu a völgy ölén, Öröm napra vitád; Áldozd fel caak virágidat, Kis kert s ház alatt; Mert a leány menyasszony 4a Az iQu vSlogény; A ki* falu örömbea él A bájos rllgy ölén.......
kővJLkt Béla.
Nagy Alfréd.
(Életrtjz.)
Alfréd angol fejedelem ugyanazon században élt, melyben Nagy Károly (Carolus magnói) ő 871-dik évben lépett Anglia trónjára, vagy jobban mondva a Vest-Angles trónra. De ezen királyság körülkeritve,és minden oldalról a dán tengeri rablók betörései által vol t fenyegetve, kik nem eléglók meg Nagy Brittania partjain kiszállani, de állandó letelepülést alkotának.
Ezen tzomszédaágA1 fréd alattvalóit nyug-talanitá,az éjszak vadsága,pogánysága tért nyert a polgárosodás és kereszténység ellenében. A fia-1 tal király egy ütközetet kisérte meg, de a siker '' nem felelt meg hősies bátorságának. A dánok által legyőzetve és saját államaiból kiűzve.
Sommersetahirre kellett menekülnie, és szegény pásztori öltözék alá rejtőzve szörnyű ellenségei elől el osonnia.
A királyi pásztor nem feledé el királyságát önmaga, s néhány hű barátai álul, kik jó és balsorsban hivei maradának alattvalói bátor-ságát igyekezett fölébreszteni, és as idegen nyomás ellen fordítani. Ezen korszakból megható jelenetet beszélnek róla. A téli időszakban At-helnay helységben tartózkodva élelmi szerek | hiányában már azon ponton álit, melyben elkel-! le vesznie; a halászatot a iég akadály ozá, én nem maradt más a királynak és kísérőinek, mint egy kenyér. Ezen pillanatban lépett be egy koldus átfázva és a viskó aj Ujánál alamizsnáért könyörgött. Alfréd azonnal fölkelt, és a ke nyeret ketté vágva felét a szegény koldusnak átadá vallásos érzülettel felkiáltva: hogy abban nyugszik meg a ki a pusztfban ötezer embert öt kenyér és két hallal táp Iáit 1 Az angol történének hozzáteszik, hogy ugyanazon éjen álmá-
Eczilburgból kiindulva Pannoniát egész a Dráva folyam partjáig meghudoltatá, honnan Zala, Tolna, Somogy és Baranya megyéik keresztül a Duna partjaira vonult.
Ezután Árpád vezérei Öcsöb, óae és ürkun Vasvár elfoglalása után a Balaton partján fekvő Tihanyhoz (Thyon) értek, hol is a körül fekvő népeket meghóditik.
Később a Rába és Rábesa körüli földeket is elfoglaták ugy a szláv törzsön karantánok által lakott Mura és Dráva melléket is meghóditák és ennek utána ezek voltak az ország határai. *)
8ok valószín Őséggel állithatni, hogy Baks nevű bolgár beköltözöttöl, kinek Zoltán fejedelem nagy kiterjedésű földeket adományozott, nyerte nevét Baksa mezőváros és Baksa háza puszta Zalamegyében, annális inkább, mert az ország e részei nagy részben bolgárok és szlávok kezeiben valá-nak ».)
Bulcsu némelyek szerint Balcs;Ké-zai szerint "Werbulchu ; ugyan ezen történész kővetkezőket írja róla:
A seregek vezérét pedig Werbul-chunak nevezték vala ki Zalában a Bolo-tum mellett telepedett meg. •)
I. István (szent) király alatt Kappány (Kupa) vezér Somogygyal és Veszprém-mól együtt Zalát is birtokolta, mit a máig fönnálló Zala-Kopány nevű falu is biio-nyit.
Kétség kivül áll, hogy a tihanyi apátságot, illetőleg monostort I. Endre király
4) Béla király névtelen jegyz5jéu*L XI. TH
7 67. L
*) Imrefi. Helynév ismertató. 231. lap.
*) 8imoni de Késa. Chronieon Hungaricua
elegáns opusculum L f. 11. |. 48. lap.
ban, szent Cuthbertet látta, ki őt megáldá, és neki megígérte, hogy az Isten őt nem sokára a trónra visszahelyezi. Azt is mondják, hogy Alfréd a dánokkal hadi erejét közelebbről akarván megszemlélni, dalnok öltözékben hárfával kezeiben az ellenaég táborába ment, hol a vezérek előtt nemzeti és harcziaa dalokat énekelt a tenger királyairól. 0 nem ismertetett fel, és használva vizagálódásait — a különböző népekből, kik Nagy BritUaiát lakták, néhány pártos hadoszUlyt összeszedve, Edingdunnál a dánokkal megütközött a Seluordi erdőség mellett és a pogányok felett tökéletes győzelmet vívott ki, ugy hogy az ellen kénytelen volt minden föltételeit, melyeket nékik előszabott, elfogadni.
Igy Anglia uralkodója lévén ismét meg-népasité és mivelteté a barbárok álul elpusztított tartományokat, a tengeri partokat megerő-sitteté, és egy flótUt építtetett, mely az éjszaki tengerirablókat kedvencz elemük fölött ül-dözé és a békét használván, melyet győzelmei biztositának, mást nem is keresett mint népei boldogságát előidézni. A földmivelés, a kereskedelem, és a hasznos művészetek fel voltak lelkesítve, és Blattvalóinak a külfölddeli viszonyait szélesbité, és még-most is feltalálhatók .Anglia levéltárában Norvégia, és Svédhon térképeik, melyek oly pontosak mint figyelemre méltók, és Alfréd király rendeletére készittettek. Az ő szerencsés uralma alatt a városokat nagyszerű emlékekkel látjuk elhalmozva,a kőből épült egyházak foglalják a fából készült templomok helyeit, kastélyok, paloták, erődítmények és zárdák emelkednek minden részről,az oxfordi hires egyetem Alfrédban alapitóját üdvözli, mert katonai, és törvényhozói tulajdonai mellett ezen király a tudomány, és művészet iránti szép és
nemes ízlést egyesitette, ő maga is mivelte azokat, latínból fordítván az egyház történetét Bé-dától a romai történetét Paulus Orosiústól, és á „Bölcsészet vigaszait" Boetiustól.
Anglia néki egy tökéletes törvénykönyvet köszönhet, mely a normandiak hódításáig kegyelettel fenntartatott, semmi nem zavará jótéteményei csodálatát, mit Alfréd népeivei óreztete, mert magán élete oly szép és tiszta, mint nyilvános élete usgyszerű volt Buzgó valláaossága őt az alázatos, és jótévő szentek sorába helyezi, a szegényeket szerette, és bő alamizsnával látU el őket, pazar vérével és aranyaival, ö csak az idővel tudott fösvény lenni. Azon gondosság,melylyel minden perczeit szabá-lyozá, muUtja az ismereteket, melyeket szerzett ós a nagy müveket, melyeket teljesített
Ezen nagy király a 900 dik évben halt meg életének ötvennegyedik évében; oly emléket hagyva maga után, melylyel egy angol fejedelem sem egyenlő, mert néki jutott a dicsőség hazáját megszabadiUni, és boldoggá tenni, a hazafiság, ugy a vallásoság legtisztább indokai alapján cselekedni.
Két franczia költő Milievoye, és M-ms Girardin Alfréd legendát irtak költői ihletaé-gtikben, és ezen fiául menekülő király pásztori öltözék alatt kópezi költeményeik szövegét A nevezetes gróf Stolberg a Nagy Alfréd ezimű munkát is irt, és máig, Angliában sok tudós nyomozások vannak ezen fejdelem tettei, müvei, törvényei, és azon hagyományok fölctt, melyek Alfréd nevét körülveszik a népek emlékezetében.
(Fraucaiából)
LOVÁSZY SÁNDOR.
tlapitá és 1061-ben történt Wlála után ugyanott ei is temettetett 7)
I. Béla, 1 Salamon és II. Géza alatt a megye történelme semmi emlitésre méltót nem mutathat £51.
I. (szent) László 1091. Horvátországot birodalmához csatolván, megyénket két izben meglátogatta és ugyancsak Horvátországból vissza tértében alapitá a sümegi monostort.
Ugyan ezen évból származik Deák Balázs regéje is, Iri a nagy fejedelem völgynek rohanó kocsijában a kerékszeget mely kihullott, ujjával pótolta s ekképpen alapitója lón a kehidai Deák nemes családnak, mely ma is Zalamegye egyik elterjedtebb családjának tartatik.
E család szölé hazánknak és elsó sorban megyénknek Deák Antalt és a baza bölcsét Deák Fcrenczet. K. B.
Felhívás:
A gazda mint állatorvot a szükségben,
vagjris :
táblázató* leírása a lovak, szarvasmarhák, juhok, sertések éa kutyák leggyakrabban előforduló belső és külső, járványos és szórványos betegségeinek és ezek gyógyításának czimü munkámnak megrendelésére.
Okszerű állattenyésztés és ápolás nélkül ma már virágzó földipart, jövedelmező gazdaságot nem gondolhatunk, s csakis azon nemzetek és népek mezúípara áll ma jólétöket biztosító ama ponton, melyek „az okszerű állattenyésztés nélkül nincs áldásos földmiveíés* — jelszavát tűzték ki haladásuk zászlójára.
Hasznos házi állataink agondviselé* által mintegy nélkülözhetlen és hasznos lények adattak a gazdának a végből, hogy ezekkel okkal, móddal, kénye és szüksége szerint elbánva, különféle gazdasági munkáit teljesítse; vagy ezeket mint termelő gépeket a lehetőség és méltányosság határai közt czéljának felhasználja.
Ezáltal házi állataink ősi állapotjuktól és természetes életmódjuktól eltávolíttattak.
De valamint az emberek léte — tár***-dalmi és egyébb viszonyai következtében — művelődve vagy ellenkezőleg haladva najry változást szenvedett, ép ily változás történt természetes rabszolgáival — megszelídített házi állataival, s ezen változás következtében sok betegségnek, kórnak veté meg kutforrását.
Miután pedig tudjuk, hogy minden célszerűbben vezetett gazdaságnak jóléte és gnz-dasága egyik legfontosabb tényezőjét, mindig biztta jövedelmi kutforrását kellő számú és egészséges házi állatai k£>ezik: — kérlel hűtlen kötelessége a gazdának, nogy mig ezek egészségben tartására a legnagyobb gondját fordítsa,
'') Simoni de Kéza. Chronicon Hungaricum •lagans opusculum III f. 6. 71. lap.
A papucs-kormány története.
Hogy jutottak s férfiak papucs-kormány alá, illetőleg honnan ered ezen elnevezés? egy történész következőkép fejtegeti. Élt hajdan-korban egy hatalmas lovag, kit vashomloku Polyphesnek neveztek. Harczban nem volt képes öt senki legyőzni és soha nem hajtá meg térdét az alázatosság vagy engedelmesség. Ugyanezen időben hosszas viszály létezett a császár és birodalom között; mig végre kiengesztelődve megköték a békét s ennek emlékére nagy ünnepélyt rendeztek lovasjátékokkal, melyre Európa legjelesebb lovagjai mind meghívattak. Szigorúan meg volt hagyva azonban, miszerint a vivók sisakjokon vagy a császár vagy pedig a birodalom szinét tartoznak viselni. De Polyphes égre-földre esküvék, hogy ő biz sem az egyiktől sem a másiktól fel nem teszi a szolgaság jelvényét.
Ekkor a birodalom herczege igy szólt hozzá: ,Tedd fel sisakodra a piros szalagot, vagy pedig birtokaidat s hübéreidet elkobzottaknak nyilvánítom."
,Majd meg tudom én azt védelmezni is," felelt Polyphes dacsosan.
Azután a kincstárnok szólitá fel e szavakkal: „Tűzd ki a feketeszegélyü aranycsokrot, különben száműzlek a birodalomból.''
„Nem félek senkitől a birodalomban," feielt hidegen vissza a lovag.
De most szép ifjú neje jött hozzá s esdekel vs kérte, hogy tűzze fel vagy az egyik vagy a másik jelvényt, ha nem is a birodalom vagy a császár kedveért: de tegye meg azt ő érette.
Férje- azonban röviden tagadólag válaszolt Könyzáporba törtek ki most szép szemei a zokogva kezdett az ifjú nő panaszkodni: .Oh tehát ezt érdemlem én ! ennyire jutottam már, hogy te nem is szeretsz többé ?"
Beatrix asszony szép volt, oh de mennyivel igézőbb volt most a könyek kel ragyogó szemében; férje nem tudott tovább ellenállni, szive élet-halál harezot vívott vas akaratával,
— addig az előforduló betegségeket vagy csirájában elfojtani, vsgy ezeket fölismerni s okszerűen gyógykezelni megtanulja.
Jól tudom, hogy az állatgyógyászat szoros értelemben véve az állatorvos dolga, ki e tant szakszerűen tanulmányozván, hási állataink betegségei gyógyításánál általános elvekből inault ki ; de jól ismerve hazai gazdasági viszonyaiukat, falusi, pusztai, tanyai gazdálkodásunkat; jól tudva a hazánkban annyira hiányzó képzett állatorvosaink csekély számát ós ezeknek aránylag igen nagy területekrei felosztását, — továbbá hosszú évi gyakorlati működésem alatt eléggé meggyőzőleg tapasztaltam annak kérlelhetlen szükségét, miszerint kell, hogy a gazda és teuyésztő a különböző betegségek kórtüneményeit fölismerje, erről az orvost kellőleg tudósíthassa; a kór okait, ha lehet, eltávolítsa, az elsó segítséget megtehesse, a megrendelt vagy szükségesnek vélt gyógyszereket és utasításokat alkalmazni tudja s magát a bőven burjánzó kuruzslóktól fölmenthesse.
Ezen indokok voltak főleg mérvadók táblázatos kimutatásom megírásához.
Tárgyalja müvem mindenek előtt az annyira fontos kórt&ni fogalmakat, tüzetesebben szólván a betegség különböző időszakairól, a gyóg szerekről és ezeknek különböző házi állatuiuk szervezete b természete parancsolta beadási s használati módjairól, a lob- vagy gyuladásról, a helyi s általános lobellenes gyógymódról, végre házi állatainknál oly gyakran előforduló különböző sebzések és daganatok gyógymódjáról.
Magának e táblázatos kórleirásomnak I szerintem abban fekszik a gazdára nézve egyik fősulya. hogy föntemlitett házi állatainknál ! előforduló egy és ugyanazon betegségeket ; könnyebb áttekintheti végett egy és ugyan-; azon rovat tárgyalja, olyformán: — bogy eiőlről a betegség helye s megnevezése; — a betegséget előidéző okok; —kórtünemények a lónál, szarvasmarhánál, juhnál, sertésnél és kutyánál; — tovább gyógykezelés a lónál, szarvasmarhánál, juhnál, sertésnél és kutyánál; s végre minden betegségnél a netalán szükséges . megjegyzés egy és ugyanazon rovat alatt ! található föl.
Munkám a vasúti térképek mintájáhos hasonló 34 — 35" széles és 24 — 25" magas, szépen kiállított s csinos boritéku táblázatból áll, : melyet összehajtva vagy zsebben hordhatni, de mint fali tábla keretbe foglalva s felakasztva bármily reudü és rangú gazda szobájában diszes helyet foglalhat el.
Ára 1 forint o. ért. Bolti ára 1 forint 20 kr.
Szintúgy szerzőnél Keszthelyen megren-
'' delhető
Mily tenyészirányt kövessen jövőre a kisebb juhtenyésztő ?
Ára 40 kr.
Az előfizetés történhetik posta-utalvány vagy posta-utánvét mellett a szerzőnél Keszthelyen. »
I keblét kínos érzelem szorongatá s esküvék, : jobban Bzereti őt mint saját életét s ha
kell, kész a viadalban tizenkét vívó ellen pán-! czél nélküli fegyverzettel bebizonyítani.
Az ifjú nő azonban mitsem akart hallani s csak tovább zokogott. „Oh én boldogtalan ! Ha a szerelemnek csak egy szikrája van kebledben, úgy bizonyítsd be azzal, hogy valame-: lyik jelvényt tűzd fel," s ezzel eltávozott.
Ott állta a hatalmas, rendithetlen Polyphes némán s mereven a becsukott ajtó után : nézve s ugyan e pillanatban megharsantak ! kün a tárogatók. Gyorssn felkapá sz arany-himzetti kis papucsot, melyet neje izgatottságában ott feledett, kitüzé azt sisakjára s ugy ugratott a korlátok közé.
Az egyik felén ott állottak már a birodalom lovagjai a másik részen pedig s császáréi, most a herold őt is felszólitá, valljon a birodalmi társ vagy a kormány pálcza alá áll-e?
,A papucs alá!" felelt daezosan Polyphes.
Erre megkezdődtek a játékok, milyenek még soha nem voltak. Polyphes huszonkét lovagot emelt ki nyergéből s közüíök ölöt ugy kelletett a küsdtérről elvinni. A mint a vívásnak vége volt, maga a császár nővére nyujtá át Polyphesnek a jutalomdijt, s mialstt a vitéz-Övet vállán át köté, mosolyogva mondá neki; „Polyphes lovag ! nincs ember a birodalomban,
ki legyőzött volna; de azért csak mégis.....
papucs alatt vagy!«
Es a mit a fejedelmi nő mondott, mondák azt a lovagok és úrnők, mondá az egész ország és közmondássá is vált; mert nem sokára bebizonyult, hogy a papucs alatt több hős állott, mint a kormány pálcza és a sas alatt összesen.
Tehát elvitázhatlan igaz, hogy voltak papucs ezredek, de hogy hány bataillon házas ember van, a felől még nem nyertünk kielégítő tudósítást. ^
_ KÉK L.
Szíves figyelmeztetés.
Miután a mult évben megjelent két munkám, — u. m.
A .szarvasmsrha, ennek fajta és külemtana, fogisméje, t. nyésztése, takarmá-nyozása, hizlalása, patkolása, tej- és sajtgazdasága, betegségei és gyógyítások" sst. (380 lap 50 ábrával, ára 2 frt 50 kr.,) nem különben : „A z állatboncs és él lettan, as általános állattenyésstés ós takarmányozás alapvonalai" (123 lap, ára 1 frt, e két munka együtt rendelve 3 forint,)auélkül, hogy nevet érdemlő recJamot kerestem volna, — elfogyott, egy második javított és bővített kiadást van szándékom a sajtó aiá bocsátani, de ezt cssk ugy tehetem, hs a nagyérdemű gazda közönség pártolása által ennek nagy áldozstot hazaadó költségeire nézve némi biztos födözetet remélhetek.
Felkérem ennélfogva a nagyérdemű gaz daközönséget, hogy azok, kik még e munkák-ka! nem rendelkeznek s ezt bírni óhajtanák, nevezett munkákat egyszerűen és előfizetés nélkül megrendelni szíveskedjenek. A kellő pártolás esetére a könyveket jövő évi augusztus és szeptember havában posta-utánvét mellett av illető t. cz. megrendelőknek pontosan elfogom küldeni.
ENGELBRECHT KAROLY,
a keszthelyi m. k. gazdasági felsőbb txmatá-■ étnél as állattenyésztés és gyógjáaaat rendes tanára.
Kimutatás
IX.
azon pénz összegekről, melyek a cholera árvák és özvegyek segélyezésire a nagy kanizsai polgár mesteri hivatalnál befolytak. Gelsei Guttmsnn család ivén: Bothó 10 frt — Karcsag Béla 10 frt. — Karczag István 10 frt. — Weisz 3 frt. — Koch Adolf 5 írt. — Rosenberg Ferencs 2 frt. — Hauser János 3 frt.
— Schmidt Frigyes 3 frt. — Fesszelhoffer József 3 frt — Q-rahek Gyula 5 frt — Zerkovicz Zsigmond 5 írt — Sochor L 10 frt. — Fűrst S. 2 frt. — Inkey Kálmán 5 frt — Gelsei Gutt-man Henrik 5 ifi. — Darázs Ilona 2 frt — Ollop 2 frt. — Gr. O''Donnel Malvina 10 frt — Tarnóczy Gusztáv 10 frt. — Pallavicsini őr-grófné 10 frt — Tóth Lajos 5 frt. — Sommer Johanna 2 frt. — Tárnok Alajos 2 frt — Nu-csecc József 5 frt — Berzay Elek 2 frt — Farkas László 3 frt. — Lővinger Iguácz 5 frt
— Blum 10 frt — Schlesinger 2 frt — Rosenberg Paul in 3 frt — Guttman Verona 2 frt —
Martinkovics Károlyné úrhölgy ivén : Martinkovics Károly 2 frt. — Halassy százados 2 frt — Noé főhadnagy 50 kr. — Heinczmann hadnagy 50 kr. — Dr. Schercs főorvos 1 frt — Micheller főhadnagy 1 frt — Horváth Károly 1 írt — Takács Zsigmond 1 frt — Hertelendy Béla 2 frt — Talabár Zsigmond 1 frt — Talabér Kálmán 1 frt - Simon Gábor 1 frt. — Fülöp Kázmér 50 kr. — Varga alezredes 2 frt — Belus József 5 frt. 50 kr. — Összesen 178 frt. 62 drb. sorsjegy ára 31 frt. Mindössze: 209 frt.
X.
A kanizsai szolgabírói járásban befolytak: A 122. számú adakozási íven z Dervancs Imre 3 frt — Dobronyi József 5 kr. — Bö-röndy György 5 kr. — Bedő Vincze 5 kr. — Molnár Ferencz 4 kr. — Böróndf Amandus 10 kr. — Bankó Lázár 3 kr. — összesen 3 frt 32 krajezár.
A 121. számú adakozási íven: Svastics Károly 1 frt — Gross Igoácz 20 kr. Holczer Lipót 40 kr. — Som mer 40 kr. — Grünfeld Ignácz 30 kr.—Miiller Ignácz 40 kr. Krausser bérlő 40 kr. — Dr. Glésinger 40 kr.- Séllyei László 1 frt — Palkovics 50 kr. — Stingly Károly 48 kr. — Gelsesziget község 2 frt 50 kr. — Újudvar község 2 frt 50 kr. — összesen 10 frt 48 kr.
A 120. számú ^iakosási iven : Godiaa János 3 frt. — Uhr Ágoston 2 frt .— Veiler Ferencz 2 frt 50 kr. — Hoffmann 2 frt. — Olvashatlan név 5 frt. — Vagner Mihály 2 frt Scbiild József 50 kr. — Volf József 1 Irt -Volf Lajos 50 kr. — Pallini uradalom 50 frt
— összesen : 68 frt 50 kr.
A 123. számú, adakozási iven : Német Szt- Miklós község 3 frt 62 kr. — Láng Mihály Lánjrvizen 20 kr. — Lángviz kösség lakói 1 frt 71 kr. — A köijegysó l frt. - Fűzvölgy község 1 írt. — Pecs József Korpovár 10 kr.
— Virth János Korpovár 10 kr. — összesen 7 frt 73 kr.
A 127. ssámu adakozási iven: Kiskontá rom község 12 frt — Komárváros 10 frt. — Semetke Lajos 5 frt — Sólyom Lipót 2 frt
— Hanny Imre 1 frt. — Hann v András 2 frt.
— Berger Lőnicz 1 frt — Lerch Antal 1 frt.
— Legény János 1 frt — Bognár Mihály 1 frt
— Gyúrom Antal 1 frt — Tóth 1 frt. — Deszát Gézit 1 irt. — Krivány Jakab 1 frt.
— Pspp Károly 2 irt - Berger Miksa 1 frt.
— Osz Gábor 1 frt — Ferenczy János 2 frt.
— Péczely Lissló i frt - Sércs Antal 1 frt
— B. Magyarod község 5 frt — Szidnáy Mihály 2 frt. — Boros Ferencs 1 frt. — Singer S. 1 frt. — összesen 57 frt.
Szám nélküii adakozási iven: Inkey László 50 frt.
A 125. számú adakozási iven: Hofer Ferencz 2 frt. - Hegedűs László 1 frt. -Kancsal József 1 frt. — Kiskanizsa kőrség 2 frt. - Plánde Károly 1 frt. — Bolf József 50
kr. — Gozdáo Antal 50 kr___Plander László
1 frt. — Mátís Adám 50 kr. — Davidovics Antal 20 kr. — Horváth György 20 kr. — Stesz1 in Ferenez 50 kr. — Bsgonvay György 33 kr. - Miháleez József 50 kr. - Vargs József 30 kr. — Haba Jóssec 50 kr. Hári István 40 kr. — Varga István 50 kr. - Kauch Jakab 20 kr.—Fleiscbhacker AdAra 50 kr. — Handler István 20 kr. — Fleiscbwcker Jóssef 1 frt. — Miskolczi Albert 20 kr. — Farkas György 20 kr. — Msrtinecz György 50 kr.
— összesen 15 frt 75 kr.
A 119. számú sdakozási iven: Bakónak község 3 frt. — Újlak község 3frt.— Merenye község 3 frt — Őzarvasy György 1 frt. Horváth József 4 kr. — Turnauer József 40 kr. Horváth Ferencz 10 kr. — Dely Gábor 10 kr.
— Simon Pál 2 kr. — Iván József 2 kr. -Boros Mihály 10" kr. — Horvát Gábor 10 kr.
— Simon Vendel 10 kr. — Luitácsí Mihály 10 zr. — Zsiga József 10 kr. — Tóth GáboV 20 kr. — Német József 10 kr. — György József 4 kr. — Büky Jánosné 4 kr. — Tot-mártou József 10 kr. — Geresdi István 10 kr.
— Tóth Imre 30 kr. — összesen : 12 frt 6 kr.
A 118. számú adskozási iven: Horváth Antal 20 kr. - "Reich Ignácz 20 kr.— Scheíu Rozális 40 kr. — Schvarczstein Ignácz 15 kr.
— Buchberger Erzsébet 1 frt. — Reich István 20 kr. — Qrüafeld Jaksb 30 kr. — Pulay Károly 20 kr. — Grünfeld Leopold 40 kr. — Krajer Imre 2 frt. — Neufeld Sándor 40 kr.
— Bakonyi Mihály 40 kr. — Bencsik György 1 frt. - Mód József 20 kr. — Ssiva Antal 20 kr. — Sípos Lajos 20 kr. — Vöczköndy József 20 kr. — Horváth József 10 kr. — Muraközy 40 kr. — Grünfeld Ábrahám 30 kr.— KolUy Mihály 40 kr. — Kovács Víncze 30 kr — összesen 9 frt 15 kr.
A 115. számú adakozási iven. Dénes Ferencz 50 kr. —Berger Rudolf 1 kr. Lousch József 2 kr. — Kreznár György 4 kr. — Poóa József 5 kr. — Vukics lsivau 10 kr. - Csi gaházi Gábor 5 kr. — Veber Samu 3 kr. — Kreznár János 10 kr. — Rozgony Nándor 5 kr. — Pós Jóssef 5 kr. — összessen 1 frt.
A 126. számú sdskozási iven. Tóth Gergely János 10 kr. — Mikola Bódi 3 kr. — öreg Szabó János 17 kr. — Zsovár-Vandel 47, kr. — Érheti cs Imre 41/, kr.—Simon Ferencz 3 kr. — Ódor József 51/, kr. — Horvát János 2V, kr. - Bedike József 2 kr. — Nsgy Péter 1 kr. — Tóth Antal 10 kr. - Tóth Antal 1 kr. — Tóth kincses Fereoczné 2 kr. — Csire József 2 kr. — Horváth István 4 kr. — Kis , Szabó János 5 kr. — Béda Vincze 5 kr. — Kalóczy Ferencs 9l/» kr. — Kelemen János 9''/a kr. — Varga Jánosné 10 kr. — Jakafi P. 3 kr. - Tóth Sándor 10 kr. — Tóth Péter 10 kr. — Lsncsák György 5 kr. — Gerencsér Gáspár 8 kr. — Varga János 5 kr. — Bencze Imre 6 kr. — Or. Tóth Ferenci 10 kr. — Kápolna Jánosné 10 kr. — Csapó János 10 kr. —Or. Szabó János IS kr. —Ifj. Szűcs Ferencs 6 kr. — Kováes István 6 kr. — Bencze András 10 kr. — Galambok kösség 1 frt — öez-szesen 3 frt 28 kr.
A 116 számú gyűjtő iven: Felső Tálos Jóssef 10 kr. — Molnár István 4 kr. — Sóós Jóssef 2 kr. — Kis Szabó Imre 10 kr. - Farkas Vendel 10 kr. — Györkös Mihály 10 kr.
— Bálind Antal 10 kr. - Tóth Antal 10 kr.
— ör. Tóth János 20 kr. — Kama Jóssef 30 kr.
— Szabó László 5 kr. — Héder János 10 kr.
— Lendvay Imre 20 kr. — Tulipán Jóssef 10 kr. — Tálos István 12 kr. — Kis Tálos József 5 kr. — Molnár Imre 10 kr. — Horváth Jóssef 10 kr. - Kis Szabó Jóssef 10 kr. — Ifj. Höcs János 10 kr. — Nagy Péíer 10 kr. — Hermán Gábor 10 kr. — Varga Ferencs 10 kr. — Csis-madia János 20 kr. — Hermanics Józsefné 10 kr. — Tóth Imre 10 kr. — Tokaj József 10 kr.
— Szabó Jóssef csillag 10 kr. — Ifj. Szabó József 5 kr. — Molnár Györgvné 18 kr. — Ts-kács Bódi 10 kr. — Balus István 10 kr. — Tódor József 10 kr. — Balács Imre 10 kr. — Gs-rabonczi község 1 frt öessesen 4 frt 71 kr.
A 126 ssámu sdakozási iven. Iván László 8 kr. - Molnár József i kr. — Nsgy Péter 10 kr. — Csordás János 10 kr. — Zsován János 10 kr. — Marton Dávid 8 kr. — Fodor János 10 kr. — Horvát Jóssef 10 kr. — Német János 15 kr. — Borba* János 7 kr. — Büky Vendel 10 kr. — Arany István 10 kr.
— Nagy András 10 kr. — Lakatos György 8 kr. — Arany József 5 kr—Arany János lOkr. Szabó János 10 kr. — Arany József 8 kr. — Kovács Benedekné 10 kr. — Adorján Jóssef öreg 10 kr. — IQ. Német János 10 kr. — Bol-hási József 10 kr. — Ifj. Adorján József 6 kr.
— Ábrahám György 5 kr. - Fájli József 10 kr. — Német Vendel 10 kr. — Margalics Ferencs 10 kr. — Ifj. Marton István 5 kr. — Marton István 20 kr. — Vida János 2 kr. —
Arany Ferenes 10 kr.—Fel. Német Ferenc* 10 Tóth Jánosné 15 kr. — Nagy Imre 10 kr. — Ctöndör István 10 kr. — Kő József 10 kr. — Csoadór Mihály 10 kr. — Csöndör János 10 kr. — összesen 3 Ért, 55 kr.
A 114 ''ssárnu adakozási iven. Német Antal 10 kr. — Weiss Jakab 10 kr. — Spolár József 30 kr. — Tarnik Ferencz 10 kr. — Talabér Zsigmond 2 frt. — Póka Jáno* 10 kr.
— Molnár János 50 kr. — Inkey László 5 frt,
— Sányi Balázs 20 kr. — Miltenbergemé 20 kr. — Nyerki János 20 kr. — Nagyrécsei lakósok 1 frt, 6 kr. — Nagyrécse község 1 frt.
— Fülöp Mór 50 kr. — összesen 11 frt, 36 kr.
A 116 számú adakozási iven. Svercsics Domonkos 50 kr. — Német János 5 kr. — Esztregnye közég pénztára 1 frt. — Rigyácz község 1 frt. — Sormás község 1 frt, — Veiss Lórincz 50 kr. — Ambrus István 10 kr. — Kovács Ferencz 2 kr, —Ruzsics László 10 kr.
— Öszterreicher Mór 50 kr. — Kovács János 5 kr. — Német Ferencz 5 kr. — Gerenesér János 5 kr. — Jánosy Béla 1 frt. — Hayden Mihály 1 frt. — Kuti Gábor 5 kr. — Billege János 10 kr. - Farkas Mihály 10 kr. - Tóth István 5 kr. — Blau Bernát 30 kr. — Kele János 10 kr. — Fehér Ferencz 10 kr. — Kele Mihály 10 kr. — Vajda Pál 5 kr. — Szabó György 5 kr. — Bokán Farkas 10 kr. — Kováes József 5 kr. — Billege János 10 kr. — Miháczi Jáuos 10 kr. — Kele Józsefnő 10 kr.
— 6z*bó Erzae 5 kr. — Kele Mátyás 10 kr.— Kerner Mihály 10 kr. — Csilkovics Ignácz 50 kr. — Kranics Pál 2 frt. összesen 11 frt
12 krajczár.
A 124 saámu adakozási iven : Baternay Ferencz 1 frt. — Rosenberger R. 20 kr. — Ambrus Ferenes 50 kr. — Bárány Bernát 30 kr. — Krausz Száli 20 kr. - Varga József 40 kr. — Blumenschein József 1 frt. — Kukor János biró 50 kr. — Petrich Imre 60 kr. — Sóós István 10 kr. — Petrich Endre 20 kr. — Horváih János 10 kr. — Danni Hugó 2 frt. — Héder József 20 kr. — Eisinger József 20 kr.
— Kümives Mihály 20 kr. — Csiszár József 10 kr. — Adorján 20 kr. — Somogyi Bálint 20 kr — Pá/ffy Elek 1 frt. — Kovács Vendel 20 kr. — Kovács Vendelné 3 kr. — Kovács Imrén é 4 kr. — Györkös Örssé 10 kr. — Kovács Istvsn 4 kr. - Vidos János 10 kr. — Engler Jóss«.-f 10 kr. — Bogár Jóisef 10 kr. — Kovács Ferencz 4 kr. — Fiherics Ferencz 2 kr. — Vislendvay István 2 frt. — Gál József 8 kr. — Ctigány Ferencz 10 kr. összesen 12 frt. 15 kr.
A 181 számú adakozási iven : Keler Zsiga 5 frt. — Dikenál 5 frt. — Koch Adolf 5 frt. — Veszter 2 frt. — Macocó 2 frt. — Richárd 2 frt.
— Vesz térné 3 frt. összesen 24 frt. összesen as égést járásból 305 frt 16 kr. 50 drb. sorsjegy ára 25 frt Mindössze 330 frt 16 kr.
Hogy ezen másolatok az eredetiekkel megegyeznek, bizonyítom.
Zala-Egerszegen, 1874. martius hó 5*°.
CZUKELTER JÓZSEF,
m. ízámrevő.
(Folyt, kör.)
Előfizetési felhívás
a
hetenkint k l ttz e r megjelenő
„ZALAI KÖZLÖNY"
folvó évi második évnegyedére.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előíizetésök e hó végével lejár, miszerint azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap küldésében hiány merüljön föl.
Külön felhívást nem bocsátunk ki, azért legczélszerübb a postai utalványokat használni, melynél a bérmentes pénzküldés 10 frtig csak ő krajczárba kerül.
Lapunk előfizetési ára:
Április — jnnius évnegyedre .... 2 frt. Április — szeptember félévre .... 4 frt. A prilis — deczember 9 hóra .... 6 frt.
Helyi hirek.
— Nagy-Kanizsa város oly ünnepélyességnek volt tegnap szem tanuja,mely felséges urunk s apostoli királyunk 25 éves uralkodási juhéliuma alkalmára, a hadjáratban részt vett barczosok közt maradandó emlékét jelző érdem-jt.lek kiosztására volt szentelve, mely ünnepély alkalmára a állomásozó 48 számú gya-
log ezred tartalék zászlóalja, ugy a 77-ik számú gyalog honvéd zászlóalj és a 40. számú lovas bonvéd század tisztikara a legénységgel együtt díszruhában jelenvén meg a gymna-sium téren, hol is a legénységhez Pogrányi kapitány ur a köv étkező lelkesítő beszédben, tolmácsolta azt, mit az ünnepélyt vezénylő őrnagy német nyelven adott elő. — Katonák ! 2b év folyt le, mióta ó felsége legkegyelmesebb uralkodónk trónra Tépett, — 25
éve, hogy egy megelőzőleg több mint 30 évig tartó béke után, a birodalom különböző részeiben a had tüze kitörvén, a hadsereg a becsület mezőre hivatva lön. — Ezen hsdsereg, habár nem is volt mindég győzelmes, mégis mindenütt fényesen igazolá vitézsége s kitartásának hagyomány szerű hírnevét, — és különböző harczmezőkön csakis becsület és dicsőséget vívott ki magának. — ó felsége mint a leglovagiasabb magasztosságnak valódi példányképe, lelkesülve a legvitézebb katonai szellemtől, ezen nehéz időkben majd serege soraiban foglalván heíyet magas személyét, mint bármelyik kitéve az ellenség lövegeinek, majd meg annak élére állván, lelkesülten vezeté az ellenség ellen. — E mi dicső uralkodónk, felismerve hadseregének e nehéz időkben tanúsított vitézségét és kész önfeláldozását, e tulajdonokat nemcsak becsüléés tiszteletre méltatá, de teljes rokonszenvét is feléje fordítván, — gondoskodott: oly hadsereget, mely Fejedelméhez annyi csatákban a határtalan hűségnek csalbat-lan próbáját letevé, legkegyelmesebb elismerésének jelével nyilvánosan is kitüntetni. Leg-óhajtottabb alkalmul szolgált erre, trónra léptének 25 éves kormányzási ünnepélye, midőn Ó felsége az 1873-ik évi deczember 2-án a hadsereghez intézett parancsában, legkegyelmesebben elhatározá, hogy mindazok, kik e kormányzási korszak alatt valamely hadjáratban résztvettek, külön emlék éremmel di-szittes8enek fel, és ez által az egé3z hadsereget, legkegyelmesebb elismerésének oly látható jelével ohajtá kitűntetni, mely minden egyesre nézve minden körülmény között maradandó legyen. Es midőn most ezen érmek kiosztá.-ái megkezdeném, csak arra utalok, hogy valóban szép és ritka pillanat az ember életében, ha a tanúsított hűség és kötelesség teljesítése látható jelvénynyel is jutalmaztatik, egy oly jelvénynyel, melynek jelentősége minden katona keblét büszkeséggel töltheti el, és a lehető uj alkalomnál őt ismét lelkesedéssel uj tettekre be-viteni fogja.
— Meteorologiai észleletek a nagykanizsai főgymnásiumnál 1874-évi febr. hónapban. Közép légnyomás : 749.0 millimeter; legnagyobb légnyomás: 761.0 millimeter, 13-án reggel 7 órakor5 legkisebb légnyomás: 737.2 millimeter, 17-én este 9 órakor. — Közép hőmérséklet : 0.89eC: legmagasabb hőmérséklet: f9.9*C 8 án és 16-án délután 2 órakor legalacsonyabb hőmérséklet: — 13.0°C 3-án reggel 7 órakor. — Közép páranyomás : 3.82 millimeter. — A levegő közép nedvessége százalékokban : 77.2*/0; legcsekélyebb nedvesség: 42% 14-én délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0-tól 10 ig számiiva): 5.3; egészen derült ég észleltetett 14 szer, egészen borult 20 szór. — Közép szélei^ősség (0-tól 10-ig számítva): 3. 10-én este és egész éjjel erős vihar dühöngött. 84 észlelet közül észleltetett összesen 77 szél, és pedig: észski 28, északkeleti 2, keleti 3, délkeleti 7, déli 23, délnyugati 5, nyugati 3, északnyugati 6 ; szélcsend 7-szer. — A légköri csapadék (eső, hó) havi összege: 28.3 millimeter. Eső esett 6 nspon, havazott 5 napon. F.
— A silmeghi .Nép-bank és segély ző-egylet* mely Sümegben 1873 január óta létezik, a helybeli kisded- ovoda részére f. évi marc. hóban 23 frt,50 krt. volt kegyes adomá nyozni, fogadja as ifjú egylet jótékonyságáért a kisdedek háláját és köszönetét!
— Zala-Lővöről irják nekünk s a ,Zalai-Közlöny" 22-ik számában foglalt gyász-hírhez kiegészitőleg közöljük a következő tudósítást : — F. hó 10-én halt meg Zala-Lövőn az általános közbecsülésben állott postamester, Tuboly János ur 71-ik évében.— A boldogult a lövői postahivatalt 50 éven felül szorgalmasan kezelte. A temetésen jelen volt * vidéknek összes intelegentiája, és nagyszámú közönség — mely jeleül szolgál, hogy a boldogult általában tiszteletben részesült.
— E napokban kíváncsiságból meglátogattam a marczali izr. hitközség tanodáját mely körűnkben nem örvend a jó hírnek; azonban örömömre az ellenkezőről győződtem meg miután a derék Práger Benjámin igazgató tanitó úr előadásait hallottam. — Valóban meglepettem a gyermekek bátor és határozott feleleteivel,. Elmondhatjuk teljes őszinteséggel, a marcsali izr. néptanoda pádányul szolgálhat száz ilynemű tanodának. Elismerés a fentnevezett tanitó és Morgenstern Mihály ker. rabbi mint a tanügy barátja és előmozdítójának. Nevezett rabbi úr kerületében levő magániskolákat évenkint több ízben látogatja és díjtalanul könyveket oszt ki. Éljen! (R.)
— A zalavári magyar benczések can-didationalis gyűlésében Plosszer Ferencz veszprémi székesegyházi kanonok volt a püspöki bistos b mint lapunk 21-ik számában jeleztük csakugyan marcz. 12-én tartatott meg s mosta magyar kormány utján ó felségének legmagasb elhatározása várható.
— Zala-Eger szeg és vidékéről marcz. 16 án ment egy 12 tagból álló deputatio Budapestre a megye székhely és törvényszéknek Zala-Egerszegen történendő meghagyása érdemében. Ugyancsak onnan veszszük a hirt, hogy egy jelentékeny consortium alakult, mely az ottani lapot kiadja, de csak azon időre, míg a fen-
tebbi két kérdés végmegoldást nyer, ast is irják nekünk, hogy „Zala-Egerszegi Hiradó* lest a czime s nem litographirozva, hanem Tahy Rozália nyomdájában jelenend meg, Szerkesztőnek Hanty László és főmunkatársnak. Ud-vardy Igcáczot emlegetik.
— Vétkes bravour. Egy Kotsis nevü fiatal ember nem rég N. F. korcsmájában fogadásból összetört egy poharat és azt megette; iszonyú kinok közt szenved most mert az üvegdarabok belső részét össze-vissza metszették.
— Gyászhír. Piringer Mihályné, született Zellinger Rozália a maga, s leányai: Piringer Mari, férjezett Baán Mihályné, Piringer Klára, férjezett Zadubánszky Lajosné, ugy szinte összes rokonaik nevében szomorú szivvel jelentik szeretett, s felejthetlen leányának, illetőleg nővérük s rokonuknak Piringer Rózának hosszas szenvedés következtében 1874 évi márczius hó 15-én éltének 4&-ik évében reggel 11 órakor történt gyászos kimultát. A boldo-gultnsk földimaradványai e hó 17 én délutáni 4 órakor tétettek örök nyugalomra. Az engesztelő sz. mise-áldozatok pedig következő napon reggeli 10 órakor tartattak meg a szt. Feren-cziek templomában. Örök nyugalom porainak ! Temetése nagy részvét mellett történt, jelen volt a népiskolák mindkét nemünövendéksége, a be-tegsegélyző egylet gyászlobogójával s mind a háznál, mind a sírnál a magándalárda gyászéneket zengedezett. A boldogult jeles zenetehetség volt Joachim- a kitűnő zenészszel folytonos levelezésben állott Diplomaticus nevelőnő levén hosszab ideig magánnöveldét is tartott mely szép hírnek örvendett; nemesszivü, müveltlelkü s lelkes honleány volt. Emléke sokáig élni fog közöttünk |
■^"Lapunk előbbi Hzámának hirdetési rovatábau jelzett Trsstyánszky Lajos keszthelyi Ügyvéd urnák badacsonyi hiölö veshzeiböl nem ÍOO, hanem ÍOOO (ezer)Hzu> adatik 6 és 5 írtért. Mely nagy külötnbhégre az érdekeltek figyelmét felhívjuk.
községben iskolalátogatóban járt Megelőző napon ugyan ezen szerb község szerb tanitója ugyancsak ráijesztett as apró szerb csemetékre,
— mondván:{Gyermekek! Holnap iskolánkba jön a magyar tanfelügyelő, vigyázzatok, mert ezen magyar ur a szerb gyermekeket uton útfélen összefogdossa s aztán rendre fölfalja. Belépvén a tanfelügyelő as iskolába, gyermekek helyett tiszta üres padokat talált ősapán. A tanitó ur pedig farizeus módjára jobbra-balra hajlongván, alázatteljes kézdönsölés közt kijelentette, hogy épen nem tehet róla, hogy a szülék gyermekeiket otthon marasztották. Elég obecn-ritas egy tanítótól, ki népnevelő .lehetne.''
Rövidhírek. A bécsi úrhölgyek egv-lete által rendezett tánczvigalmak jövedelméből 500 frt küldetett a hazai kolera árvák segélyezésére. -- Mult héten a fővárosban született 295 gyermek s elhalt 241 egyén. — Kölcsey kiadatlan leveleiből Vajda Viktor egy kötetet rendez ssjtó alá. — A tud. ée műegyetemi olvasó-kör marcz. 15-iki kirándulását as igazgatótanács betiltotta, (Helyesen jegyzik meg a lapok, hogy ez országos botrány!) — Csenpery Antal még folyvást beteg. — A nemz. színház bérházát lerombolják. — Patti A delin hírneves énekesnő húsvétra Pestre jön.
— Aradon uj városházat építenek. — Nógrád-megye területén rögtön bíráskodás rendeltetett el. — A rumén pénzügyminister külföldi ezüst pénznem k elfogadását betiltotta. — Az orsz. közmunkák tanácsa fel fog oszlatni. — A holt tetemek elégetése az olasz királyság egészségügyi törvéuyébea fakultative föl.van véve. — A n. körösi erdőből 400 hold leégett — A levelezési lapok forgalma Ausztria- Magyarország és Románia közt 4 kr. dij mellett életbe lépett- —
Vegyes hir.
— Alfréd angol berezeg ét Mária orozz nagy herczegnő menyegzői ünnepélyei alkalmával Bálint borsodi zenekara Pétervárott időzött A walesi berezeg, ki Magyarországon tartoz-kódása alatt igen megkedvelte a magyar zenét saját költségén utaztatta a társulatot Pétervárra ós vissza, és magyar nemzeti öltözetet is készíttetett számára. A társulat, mely nem csak az udvarnál, hanem több előkelő körben is játszott 3 héti ett tartózkodása alatt 5000 rubelt keresett. Május, junius, julius hónapokra igen kedvező foltételek mellett meghívást kapott egy pétervári etablissemenitól, és két tánezos párt visz magával, akik minden este a csárdást fogják lejteni.
— Apdpavdvara. A pápa udvarát képező személyzet a következő : 20 főudvarmester ; 190 udvari főpap; 270 udvarmester; 6 udvarmesteri karddal; 30 órtiszt; 60 nemesőr, 130 tiszteletbeli udvarmester, kik diszköpenyt hordanak;, 200 tiszteletbeli udvarmester viola sziaü öltözékben ; 14 tiszt a svájcziőröknél ; 7 benső ala-mizsnaszedő és osztogató ; 50 ugyan olyan tiszteletbeli; 17 ugyan olyan extra űrbe; 20 titkár 10 palota őr, 10 küldöncz összesen 1160 személy, hozzá nem számítva még a 150 személyből álló szent kollégiumot — 600 testőrt és mintegy ezerre menő alsóbb szolgaazemélyzetet Ezek nagyobb része a Vatikánban lakik. A roppant palotában körülbelül hatezer szoba van mellette egy 18 négyszög kilometer területű-kerttel.
— Már bocsánatot kérünk szerb barátainktól, — irja a ,Torontál" czimü hetilap — de az itt közlött sorokat nem helyeselhetjük, sőt megvetéssel fogadjuk. Mi békében szeretűnk élni minden egyes polgárával a hasának, mindaddig, a meddig azok a törvényt tisztelik. De mikor némelyek ily sértő dalokkal élnek, ott már fel kell, hogy hívjuk a kormány figyelmét — Ugyan is Mileticsnek következő dalát énekelték a pancsovai képviselő-választásnál, a fordítás magyarul igy hangzik : Magasan repül a sas, alulról csak kutyák ugatják meg. De azért ne félj Míletics, mi mindnyájan veled leszünk, ha az alkalmas órát megjöttnek hiszed, hívj csak minket és mindannyiunkat hívni fogsz. 2. Elég soká tartott az idegen uralom itt az idő, hogy szabadok legyünk valahára. De azért ne félj Míletics stb. 3. Svetozár, igaz fia a szerbeknek, te vagy a mi fejünk. De azért ne félj stb. 4. Míletics testvérem, ne félj a magyaroktól ; érted egész Oroszország és mi szerbek egytöl-egyik síkra kiszállunk. 5. Miletics, te okos ember, vívd ki jogainkat Mi császárhoz (vagy czárhoz) küldünk téged,honnan urat kapunk, ki fehér zászlóval jön az országot fölosztani, hogy lássuk a császárhoz vagy Szerbiához tartozunk -e ''L. magyarok még is soha sem leszünk. De azért testvérem, Miletics, kösd fel a kardodat, ne tarts a magyaroktól, as alkalmas pillanatra szálj fel a lóra és harezolj jogunkért, hogy magyar rabszolgaságunk megszűnjék és nyelvűnk megmaradjon (Hát még nem kellene valami?.....).
— Határőrvidéken történt — irja a „Népnevelők lapjan — a tanfelügyelő egyik ottani
Történeti naptár.
Márcz. 15. 44. Kr. sz. e. Julius Caesar meggyilkoltatása. - 454. Attila halála 1830. Reményi Ede születésenapja. — 1848. Sajtószabadság. - 1849. Bem Verestoronynál győs.
» 16. 1457. Hunyady László lefejeztetése Budán.
. 17. 1594. A törökök Babocsátfelgyújtják b gr. Zrínyi Györgynek hagyják. — 1848. gr. Batthyány Lnjoe, felelős minisztérium alakításával bi-zaték meg.
, 18. 1861. Szemere Pál halálozása.
„ 19. 954. A magyarok Wormsban. — 1832. Vámbéry Aiínin születésnapja. — 1848 István főherczeg magyar alkirálvi hatalommal ru-háztatik fel. -1854. Nagy Ignácz, író, meghalt. , 20. 1792. A guillotine behozatala Fran-cziaországban. — 1849. Bem Brassóba vonul.
, 21. 924. A magyarok Paviát be*estik és feldúlják. — 1804. Zsedényi Ede születésnapja. — 1849. Radeczky fényes győzelme Olaszországban.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, márcz. 18-án 1874. Időjárás: borult, es5« G a b n a ü e 1 et: — Bnza, keresettebb késsiet egy kéréssé szűkek. — Rozs élelmezésre 5 k rral drágábban tétetik, úgyszintén kukoricza. —
Zab kérés mennyiségekkel képviselve. — ára 3—5 krral emelkedett. —
Vetésre alkalmas árpáért 5—10 krral többéi kinálnak. — Alárendelt minőségű változatlan.
Lóhermag keresett és mindinkább ritkáié csikk.
- Ára naponkint emelkedik. — A mult napokban már 82 —3á forinton vétetett bécsi mázsája.— Valódi franczia luczema jobban képriselve és 36—36 forinton kapható. — Kendermag is tűnik föl kisebb mennyiségekben, de kitűnő morrai minőségénél fogra 5 krajezáron alul nem vehető. —
Alsó-ausztriai mérő szerint; Bnza 80—81 fnt 6.30—6.50,82—83 fnt 6.80-7.—, 84-85 fnt, 7.40-7.60 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.76- 6.10 krig, konkoly nélkül 5.SQ.— 5.40. 78—80 fnt konkolyos 6.26 -5.36. konkoly nélkül 5.35 -60 kr árpa serfSzésre 6.40. 6.50— kr. — árpa etetésre 4—. 4.30 frtig. — Kukoricza 6.05—.6.25 frtig Zab 2.30. — 2. 40 krajcárig méreje. Hüvelyesek: Borsó 8.40 kr. Bab fehér uj 5- 5-10 krig, ó 4.50 tarka bab 4.20—40 kr. Lencse 6 80 -7.80 krig. Hajdina 4.30-70 kr. Hajdinakása 11—13 kr. itexéje. — Köles 4.80 — 5 frtig. — Köleskása 7.50—8.50 krig. Lenmag 4.60—6 frtig. Lendekmag 4—. —4.20 krig. Lóhermag 29—30—31 frt bécsi mázsája. Kendermag 5.60 krajczár méreje. Repose téli 4.50—80 kr, nyári 3.60—4 frtig. Zabos büköny 4 frt — kr. vámmázsája. — Malom-vám (Mischling) 4—50—80 kr. egész 6 frtig. — Bnza-ocaó 1.40—60 krig. — Ross ocsó 1.40— krig. — Ó-bor 9—13 frt. uj fehér 4.50 —6.50 krig. piros 4.—5,50— kr. —- schiller 8J0— 4 60 kr. Törköly-pálinka 23—26 frt, seprüpálinks*—. —. szilvalicza 27—30 frt. alsó-ansztriai akója, hordó nélkül, franeo itteni állomás.
Sűmegh, martins hó 16-án, 1874. Buaa 6.80 7.20. kr. Ross 4.90 — 5. lOkr. Árpa 4.20 — 4.40. kr. Zab 2.40 - 2.50 kr. Kukoricza 4.90—5 krAtig.
Burgonya 1.80—2 frt. kr. Bab .--.— kr.
Hajdina —.—---- kr. Marhahús 26 kr. Boiju-
hus 26 kr. Disznóhús 28 kr. Juhhús — kr. Szalonna
— kr. Ujbor akója 4.80 —5.50 — kr. Óbor akója
12.-14.— kr. 8zéna m. —--— ,— kr.
szalma m. — frt. Cserfa öle 9 frt —10— frt. kr. — Időjárás derült, minthogy gabna nem kevés levén az ár kissé emelkedett.
Felelős szerkesztő: Bátorf LajfS.
HIRDBTÍlSfiS 3K:
Vi/Jinalom eladás.
Felsó-Szemcnyén a Mura folyón (Letidva- és Letenye közt) jó karban lévő vízi malom örök áron elad >. A feltételek a tulajdonos Sümeghy Ferdinánd urnal tudható meg akár szemelyesen, akár level által.
Kelt Felső Szemenyén up. Letenye 1874. márczius 10-én. i3<v>—2
Disznózsír és szalonna
mindenféle fajtájú a legolcsóbb napi-árak szerint számitva kaphatók
Beimel és Herznél,
129C _3 Pest, holdutcza 4 sz.
Kivánatra árjegyzékek bérmentesen küldetnek.
i r d e t
Mi kötelezzük magunkat. gvártmányunkat kizárja* a béosl forlstos Bazaf (PraterstriSSS B6,) raktáriba saállitani ét
k<''«iitniénypük •''gyMpgyedül e crégnél találhatók.
Az első tajték-, mtttajték- ós borostyánkő-társulat
Minthogy a* osstrák-magvar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak eladására a kizárólagos jogot megszereztem, fölöslege, minden továbbidicséret, minthogy e gyár világszprt.- ismert jósága és olcsósága minden ajánlgatáit már elere nélkülö*-hetfivé tesz FsristosBaxár.
1182-15
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
2
5
2 1
2
6 1
Első tajték-,
es

borostyánkő-társalat.
Egyedföi raktár aa oaatr.-magyarbirodalom részére:
Galden-bazar
Praterstrasse 66.
John Buli-pipa szárastul, tajték és borostyánké hói tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
John Buli-pipa borostyánkő nélkül tokban.......j 1
Jon Bull pipa finom és nagy . 5 Magyar pip* szárral és bojttal 1 Magyar pipa meggy-szárral a borostyánkővel .......-2
Kémet pipa pántn-ian .... i 1 Német pipa finom chinaexflst pánt.
tal.........-
Német pipa oagyon finom, tokkal Antik pipa, tömör, dombor farag*
ványos .........
Török pipa különbösó rajzú . . Török pipa meggy szárral és bo-rosiyánazopókával . . . - . Török pipa finom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül Tőrök viipipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vixeu megy át a füst és üdi-
tóleg hat, darabja.....
Ugyanar, nagy és finom . . . Meggyszár borostyánsxopókával
1, 2,..........
Szivar- és cxigarett szopóka száz* ná! több rajzbm ilyenek: egyenes najlott korouaalaka, fejek. csoportok, állatalakok, úgyszintén fautasia-ssopókák da-
rarija .........
Ugyanaz finom .... . .
Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy 5 r^ TTr tattiivt -■—a nr /%. -o r»
Japán-sropóka, valódi borostyánkővel és mozaik mókával finom
Eladások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések u:ánvét vagy a* összeg beküldése
»»
Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Borostyinssopóka tokkal . . .
Ugyanaz nagy .......
Borostyán-garnitúra, szivar és szivar káknak tokkal.....
Garnitúra, tartalmaz : szivar, szivar ka és virginia ssopókit bőrtokban .........
Egy garnitúra, cxigarette szopóka, dohánypapir, és tüzszerssám-
tartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szirarszopó: ka, selyemzacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpipa. szétszedhető szárral, borostyánnal, ssivarssopókávaí, bőrtokbaa Egy fzrniturarJohn Buli-pipa, szivar és cxigarette-szopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és cxigarette-szopóka, bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitjira, mely áll pipából, szivar- és cxíga-rette-sxopókából, tüzszerszámból. dohányzacskóbői, kanóczból, és czigarette-gépezetből stb. . . Ehhez illó elegáns szekrényke
1
2
6
S
2 2
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frttől 100 frtig ér8 darabok is készíttetnek és gyári árakon számíttatnak.
Megrendelések e cxim alatt in-tézendók :
mellett pontosan eszközöltenek.
lées, Tiehlasbss 21
KELBL J. J FEHERBUHt SYáRl
Tsoklaabsn
A gyártmány elŐnyÖSSege s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghlresbnek ismert s legjob hitelű
Fehérrnhagyára KELBL J. X-nek Bécsben, Tochlauben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek cs a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divatú s minden alakú feiiérruhanemüit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
c «

sc «
z
Len-férfi ingek 2., 3 , 4., 6., 8 10 frtig.
A n g o 1 Sh i r t i n g i n g e k, (szebb mint a váazon) fehér és szines 2., 2.50, 3., 3 frt 50 kr.
Le g fi n o m a b b a n himzett ingek 4., 6., 6., 7., 8., 10 egész 20 frtig.
Oxfordi ingek angol 3.60, 4, 4 60, 5 frtig.
Planell ingek, legjobb minőség 3.50, 4.50, 5.50- 6 frt.
L e n-g a t y á k, német és franczia szabás saerint 1., 1.50., 2., 2.50—3 frtig.
Nyakgallérok legújabb alak 2., 2.50., 3 frt, vászonból 5., 6 frt
K é z e 1 6 k legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, vászonból 8., 9 frtig.
3., 4
,E g é » s a é g-j a c k. o k gyapjú 2., 6 frt, selyem 6., 7., 8 frt. , nadrágok gyapjú 3., 4., 5., 6.t) t „ selyemből 6., 7„ 8 frt.
''Kapczák éa harisnyák 5„ 6. 7., 8.,<
10., egéaz 15 frtig. Zsebkendők tiszta lenből 2.50, 3., 4., 6., 8 — i 2 frtig, battist, finom szogélyz. 3., 5,8., 10., egész 16 frtig, finoman himesve 90 kr., 1., 1.20-3 frtig. Melltakarók finom shirting 50—76 krn 1., 1.50 krig, finom vásson 80 kr., 1., 1.35,1.60, 3 frtig, finoman hímezve 1.60, 2., 3., 4., 6., 6^ egész 10 frtig. Váazon nő ingek 2., 2.60, 3 trtig, hímezve igen elegáns 3., 4., 6., 6, egész 8 frtig.
Jt j i és téli nőingek hosjzu ujakkal
4., 6., 6 frtig. Női nadrágok, perkail éa barchentböl
1.50, 3., 2.60, 3., 4 frtig. Női corsettek perkailból 1.50, 2.,2.50, 3 frtig, hímezve, igen elegáns 3., 4., 5., 6—10 frtig, barchentből 2, 2.50, 8 frtig.
Női alsó öltöny 3., 4., 5., 6—10 frtig,
barehentből 2., 2.60, 3 frtig. N 5 i melltyük francala, 3., 4, 5., 6., 7 frtig.
B o r o t v á 1 ó - k ö p p e n y , s reggeli öltöny (Negligée) «., 19—40 frtig.
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek. Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Megrendelések bármily nyelven a következő czim alatt történjenek:
TUCHLAUBEN 21.
Saját gyártaáoy.
Szigorúan solid szolgálat.
Legjatáayosabb ár.
1267—10
Gazdáknak
két ezer mázsa legfinomabb réti takarmány mázsája kapható 1 ft. 50 kron Misefán.
1309—1
Fogfájdalmak,
legyenek bár csűr, természetes, vagy foghus okozta bajok Dr J. 6 Popp
Auatheria-Kzáj vizének
inálata folytán bizonyosan s mielőbb megszűnnek. Ugyanezen szer rógyitja a fogak ingását, a foghus vérzését és daganatát, a fogkS fogak rothadását éa a légzés roszszagát eltávolítja. Ára egy üveggel 1 frt 40 kr.
Dr. J. 6- Poppssk
módon tisztítja a fogakat, hogy ennok folytonos használata foly az oly alkalmatlan nemcsak eitávolittatik, hanem a fogak fényét, fehérségét és keménységét mindig megtartja 1283—2
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus József gyógyase., Hosenberg |&osenfeld, Welíseh, J. és Feaaelhoffer J. kereskedésében. — Pápán Tsohepen J-, Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszeréaa, Singer lí. Weisa L. Zala-Egerssegen : Isóő Pl, gyógyszeréaz. Kapronczán : Werli gyógy-szeréaz. Varasdon : flalter gyógyszerén- Sümegen : Dorner Kajet. Szom jathelyen: Plllich Ferencz éa Rudolf gyógyszer. Határőrvidék! áz.-Györ-rön. Flbio E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkao, agy Gathard Tivadar
fialnál. — Székesfehérvárott ; Legmann Á. Braun J. gyógysz. Lovs {erényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth C. gyógyszerész. Kecs-ceméten : Milhofer és Maohleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz lörmeaden; Horváth J.Somzenrend gyógyaz. Kaposvárott: Kohn J.. lögl, Belus ás 8chr5der gyógyss. S■ egazárd: Brahsay gyógysz. — konyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott:Barwarth, Salamon gyógysz.— ni Michrtsch St. és Herzfeld fiai, agy Herzog Ignácmnál. — Pécsett : lolnay W. éa E. Zách, 8ip5cz gyógysz. Kárádon: Zadubáaazky gyógyss. Marczaliban: Kise gyógyss. — Tolnában : Qraff gyógysz. — Dunaföld rárótt Lukács gyógyss. — flaaat-Oyörgyöu : fí&thig. — Alsó-Leadván: [iaa gyógysz. — Rohonczoa: Símon gyógyszerész uraknál._
Ajánlható mindenkinek?
ki szép
női rohakelméket
jutányos áron vásárolni kirán:
Hamburger Adolf
divatára ttalete P1ST,
uri-ulcsa lsö mám, Párisi hás.
flC Hinták bárhová ingyen és bér-msstvs küldetnek és megrendelések utánvét mellett gyorsan ssskősőltstoek.

D
ORSCH-HALMÁJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább és leghathatósabb orvosi sser Norvégia begyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzair-olajjaL
A valódi Dsrscfc-bateájzsir-tfsj *sU- ás tldé-kajsksiJ, scrspbs lat- és raoWtit-betegségekben legjobb gyógyhatásaal Tan; meggyógyítja s legidaltebbkiszvésy- ésosázbsjskat, valamint as idSsaaki Mrk9ttftkst.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Belos J. gyógya* Lovák K. gyógy ez. Fessel hoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
Bsisvárstt Lakó Vica G. Csáktsrsyás Kárász H. CsurgóE Rreiíier Dávid Itapssvárott Kohn Jakab Kaprtatzás Werli 8ánd. gyógysz. Ktsztkslysi Wünsch F. Ksrtsztts Breyer Jakab fiai KŐSZS|aa Csacsinovits Is tv. gyógyss.
Lstsayéa Kalivoda J. gyógysz. Harezaiihaa Isztl Nándor Bássk-Szt-fyirfyia Fibí^s J. gr-SzaaitetMysa Pílich Ferencz gy Ssprosybaa Mezey András gyógy*<-Záfrábbas Mittelbach Za. gyógyss. , Ceyleck J. J. gyógyss. t Urweiss Fr- gyóygss.
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk álul minden, eddig elismert hási szerek között, tagadhatatlanul az elsS helyet foglalják el; mit az sok ezer, a császári birodalom minden résaéb81 kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben ta.cn-sitják, hogy e porok lögzött szorulásoknál, SBésztkstetissségekséi, gyo siorbévséi, továbbá gircsSk, vese és ideg-bajokbaa, szivdobogásiái, Ide Besség okozta főfájás, vértsialás, végül bysteriára, búkor és bazsast hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartősb gyógyhatást eredményeztek. 1254-10
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. dl
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiséf segedel-1 mére minden belsfi és külső gyuladás, legtöbb betegség, mindennemű seb-, fej-, fíll- és fogfájás, régi sérvek és nyitott seUk, rák, fens, szem gyulladás, bénulás és mindennemű sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
Wajdits József kiadó-, lap- éa nyomdatulajdonos gyoras^jtó nyomása, Nagy-Kaniisin.
y AGY-KANIZSA., 1874. marczlus &2-én.
Tizenharmadik évfolyamú
r
Előfizetési ár:
egesr «rrt . . 8 frt. fél errt. . • • * i negyed itt . 3 , E#y ttzám 10 kr.
Htríetéaek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 t minden
'' további aorért 6 kr.
yyiLTTÍlRBKK ioronkint 10 krert veiéinek fel
Kincstári illeték minden egyes hirdetésért klllö: 30 kr. fizetendő^
1 Ali J.UetA
előbb.:
-SOMOGYI KÖZLÖN
lap sicilemi resxeii illetd köxiemenyek ixeraeaxtóhez, —
anyagi réaxet illető töxiemények pedig a riadrthoa ber.j»«npr« Lo-| :黫ndók -
SAGY-kA NIZ»A WlasaieaSa2.
Bérmentftlen lerelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nea küldetnek.
j Kézirato
a ka
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület", a ..nagy-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank'' , a ,n igy kanizsai takarékpénztár1 a , Zala- Somogy0 gőzhajózási részvény társulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tüzo! tó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkim kétszer, vasárnap- s csutorttikfln, megjelenő vegyes tartalmú lap*
A gazdasági szakértelem fejleszté- j
séhez
(Két közlemény.)
- I -
A falusi népiskolák növendékei legnagyobb részben földművesekké lesznek s daczára ezen megdönthetlen állitásnak — sót, ama paedagogiai elvnek is bog}'': „Nem az iskolának, hanem az életnek tanítsunk" népiskoláinkban mégis minden tantárgyra több gond fordittatik, mint éppen az úgynevezett kényérkereseti szakmára • — a gazdászattanra.
Különös, de való; hogy népünktói azt kívánjuk,hogy a föld termő erejét esze és szorgalmával fokozza s ellen-esetben vádoljuk tudatlansággal és hanyagsággal; de éppen midőn ezt teszszük, nem jut eszünkbe, hogy hiszen a népiskola volna azon legbiztosabb hely — a hol a fogékony gyermeki szivet életfeladatának megoldására leginkább előkészíthetnék.
Igaz ugyan, hogy a népiskolai törvény e tantárgyat rendesei közé fölvette s tanítását elrendelte sót gyakorlati útmutatásokkal meg is toldatta, — de hogy mindebből mennyi az óhaj és a való — ezt kevés figyelemre* méltatják. Pedig bármily intézkedés is, mint irott malaszt, sohasem hozza meg azon gyümölcsöket, melyeket a várakozás a remény fonalával hozzá köt.
Ily körülmények közt a gyermekek oda vannak utalva, hogy gazdászati ismereteiket szüleiktől nyerjék vagy tán jobban mondva, egykor ugyanazon kerékvágásban utánozzák, s ha ezek felnőve irás, olvasás és számolás mellett rósz gazdasági rendszert követnek, — erősen azon vagyunk, hogy hajlítsuk azon fát, melyet zsenge korában életviszonyaihoz nem idomítottunk.
Ezen hiány mint veszélyes seb mutatkozik az állam testen, melyek orvoslása nemcsak kívánatos, hanem égetően szükségessé is vált; mert ha való az, hogy az anyagi jólét a nemzet felvirágzásának egyik hathatós emeltyűje s ennek elérésében a munkásság a mezőgazdászaira van utalva, ugy nem szenvedhet kétséget, hogy itt mihamarább tenni — alaposan orvosolni Ml.
Ne ringassuk magunkat ama képzeletben, hogy az idő megérleli a gyümölcsöt s azzá fejleszti, mivé lennie kell ; — igen elősegíti — de mielőtt ezt tenné — hogy korcs és kinövések ne támadjanak — elénk tárja ő is feltételeit, s ha ezeknek megnem felelünk, — várakozásunknál csalódásra ébredünk fel.
Koránse higyje azonban bárki is, hogy a szakoktatással a népiskolákban, elég van téve a mezőgazdászat emelésére — avagy, hogy ez szembeszökő eredményeket tüntet azonnal fel, éppen nem, mert valamint az épületnél fógondot igényel az alaptétel és szem -e mégis keveset mutat, épp ugy a népiskolai szakoktatás, csupán biztos alapját képezi egy jövó felvirágzásának. Itt a működés még nem érte el azon pontot, a mely elégségesnek mutatkoznék arra, mit hátra maradt gazdasági állapotunk követel.
Európa észak s nyugati államai virágzó mezőiparukkal sokkal élénkebb szinben s feltűnőbb mintául állnak előttünk, mintsem hogy a szakoktatással egyelőre is megelé gedni lehetne csak akkor is. ha egyebünk nem volna a puszta jóakaratnál, helyrehozni az elmulasztottakat. Pedig e téren sem a jóakaratot sem a mutatkozó mozgalmakat kétségbevonni nem lehet
De vegyük továbbá a gyakorlati éle-
tet, mint ez a maga valóságában naponkint tlénk tárul.
Föltéve, de ez eddig megnem engedve, b°gy a gyermek, midőn azon évét befejezte, hogy az iskolát elhagyja, kellő ismeretekkel bir azon mérvadó irányban, melylyel azokat a gyakorlati életben érvényesíteni hivatva van s reményteljesen közéig a gyakorlat teréhez a hol a tanultakat alkalmazásba hozhatja s íme akadályul útjában saját szülei áliau tk kik még mindegyre nem tudnak szakítani ft régi .apám uram" féle gazdasági rendszerrel.
Ezen akadályokat, ha már kikerülni nem is lehet — de hatásukat és befolvásu-kat gyengíteni még mindig hatalmunkban van.
Itt kínálkozó alkalmul jó elénk a felnőttek oktatása, de csak ugy, ha itt is több tekintettel leszünk a gazdaságtan elveire, mint ez eddig voltunk. Itt volna azon helv, a hová a szülék bevonatva —
m J
lassan kifejtekeznének hagyományos előítéleteikből; — itt volna azon hely, hol a működés magának utat nyitna a balfogalmak száműzésére s ha már nem is lehet *& vén fát meghajlítani teljesen, de elgondolkozik a hallottak fölött, s gyengébb akadályt képezend a népiskolában elvetett magvak, gyümölfcsözéshez vezető útjában.
Hogy itt is gördülnek elő nehézségek és akadályok, — ez tagadhatatlan — de hogy ezeket is elhárítani hatalmunkban áll, erről következő czikkemben.
LIEBBALD BÉNI.
A dalkör jelentősége a tarsadalmi életben.
Mindennemű társas kör vagy egylet, mely a polgárisodás alapján alakult, és e nemes feladatnak méltóképen megfelelni törekszik, illető közönségének pártolását két slspos oknál fogrs megérdemli. Először is a nagyon hatályos önség, mely tudvalevőleg mindenhol elsősorban szerepel, követeli sőt határozottan parancsolja s társadalom eme intézménye fóntartását, mert kiki itt keresi és leli fel azon respirátiót és élvezetet, mely a munkás életnek folytatására olyannyira szükséges testi és szellemi ruganyosságot meg* adni képes. Továbbá az egy Isti tsgosen önéivé-zet mellett közvetve s hsss szent érdekeinek annyiban is szolgál, amennyiben as sgylet egy czélszerűen berendezett és jól kezelt könyvtár fóntartása, — és s haza ügyeit hiven tolmácsoló napi irodalom pártolása által s kösmivelődést előmozdítja.
A képző körök és társas egyletek e minta szerinti fen tartáss világoson és élethíven jslzi a társadalom erkölcsi erejét és értelmi hsladá-sát. Ha a társadalom e biztos hévmérőjére tekintünk, ngyan szemlére veszszűk azországbsn és megyékben a polgárisodás alapján ffcnálló egyletek sorát és sorsát, örvendetes elégtétellel con-atatálhatni azon észrevételt, h >gy a képző egyletek már szép számbani elterjedése fennen hirdetik a társadalmi élet fölaerdülését és értelmi haladását. Létök pedig annál biztosabb alapon fekazik, minthogy ez fónebbi rajzolatom ssarint az életazükség kutforrásából ered.
De keletkezési pbasisaibsn vajúdik jelen időszakban széles e hazán egy egylet, mely bár nem életszükségü, de végeredményében, minthogy képző és nemesi tő hatása a nép éss társadalmi életre minden kétségen felül áll — nem kevésbbé hasznos, és ez — a dalegylet. Minthogy a műszak csarnoka mindenki előtt nyitva nem áll, azaz ezen egylet érdemlegességébe kiki be nem hatolhat, bátorkodom mint e szak avatottja ezen ügy érdekében e becses lap hasábjain a t. közönség előtt egy pár szerény szót kocs-káztatni.
A népdallam ugyan a népjellemnek hti kinyomata, melyet is alapjában és ssjátaágában
TÁRCZA.
Ismét egy álom .. .
Ismét egy álom. álom volt csopán, Eltűnt midőn fölébredék ;
De itt hagyott gyötrd fájdalmival, Minőt szivem nem érié rég !
Fájó sebét ne tépd a szenvedTnek,
Oh mert helyébe égetőbbek n"nek !
Mért üldözesz még álmaimban is? Nem volt elég a szenvedés?
Avagy talán megcsalt szerelmom ára Szomjus szivednek még kevés ? I
Nem volt elég a köny, s a néma bánat ?
Azért nem hagysz látnom nyugalmas álmát ?!
OL hagyj el I Hagyd e paszta szivet itt Fájdalmival s könnyfii vei.
Izzó tekintet, bájoló mosoly Csak fájóbb szenvedést növel.
Enyém a sir, s a sxiv bús érzeménye,
Mit hfitlenfli te ültetél beléje.
Gondola r-e rám vájjon, ha más ölén Boldog, sxelid lesz életed ?
Gondolts-e majd a szivre, mely a bú Nehéz solyától megrepedt ? !
Aa én szerelmem ott is érted lángol
A sirba* hol virág nó szfim porából.
BRUCKNES KÁLMÁN.
Csók ablakon át
(íataleaak.)
Több százra menő szerelmi kslsndjáról volt nevezetes FelhŐsdy Laczi.
Minden néven nevezendő hasznos foglalkozásnak — kivéve ha az a széptevés mesterségébe vágott — ha nem is ellensége, de bi-zonnyára szorgos kikerülője volt a mi Laczi barátnnk ; — a tudományok mezején barangolni, vagy magát a politikai nevezetességek sorába fel küzdeni, sohasem jutott eszébe.
Ha néha néha ilyesmire figyelmeztették őt — mint nevezni szokta társait — „czimbo-rák," mesterkéletlen elegantiával vonta elő zsebéből nem épen nagy terjedelmű tárczáját, melybe kalandjainak lajstroma volt rejtve.
.Gyerekek ! szólt ilyenkor közönyös egykedvűséggel — e két fogalom; Szerelem és száraz tudomány épen ugy, mint két egy ne-müen villanyozott test egymást taszitják ; ezek egymáshoz vonzódni, egymás mellett ^egférni csak akkor fognak, ha t. i. .a szerelem házassággá gáivánisáltatik.
Nézzétek gyerekek! e lajtsromot! im itt vannak fáradozásaim eredményei, — sok itt még az üres tér! hanem ennek betekével olyan bolondságot teszek, melynél nagyobb már nem képzelhető......megházasodom !"
A legfontosabb esemény is, — mely talán másokat képes volt napokig a legnagyobb izgatottságban tartani, — érdektelen kicsiség volt rá nézve ; egyedüli és legfőbb élvezetét a kaland vadászatban leié ; hol ilyesmiről volt szó, ott a mi Laczi barátunk mindig mint kalandhős szerepelt.
Kitűnő rábeszélő tehetsége, finomul kicsiszolt modora s nem épen megvetendő csinos külseje, a szépnem előtt msjdnem ellenállhat-lanná tevék Őt.
Egy csinosb nő megpillantásakor már kész volt az olvadózásra. Minél több akadály gördült czéljs kivitele elé, snnál érdekesb volt előtte s kaland ugy, hogy ilyenkor már annak tovább folytatásáról beszélni akarni, hiába való idővesztegetés lett volna. —
Egy helybeli nyugalmazott megyei tisztviselőnek báj és kellemdu8 — de e mellett ks-czér leánya s .szép Róza," szintén nem eshetett Laczi barátunk figyelmén kívül.
Találkozott vele bálban, színházban, de miután s .szépek legszebbike" igen is jól érté szerepét, ismerte fiatal emberünk gyengéjét — hiába kérte őt széptevő barátunk csak egy másoktól megkülönbözhető mosolyra is, — üres frázisaira, hizelgő szavaira egy egy akarva roszul palástolt kaczaj volt s válasz.
Mindez azonban korántsem riasztá vissza Laczinkat, annál inkább sem, miután erősen hitte, miszerint az, kit a szó magasabb értelmében hűn tudna szeretni, az csak Rtea lehet.
Eszébe jutott már a legnagyobb bolondság is: a házasság.
Ha már annyi százan, * ezeren hordják nyugodtan a szent házasság édes igáját,miért ne hordhatná ő is?— meg különben — fűzé tovább gondolatait—nem is lehet oly valami rettenetes dolog az a házasság, mint s minőnek ő tartja.
A „szép Rózát" magáénak nevezheti, pokol fekete szemeinek bűvös vsrázs fényében szakadatlanul szemlélheti a mennyet és mindent a mi boldogít, a szépek királynéjának mézkelyhű ajskáról részegítő forró csókot szini fel, — mindezeket összevéve ugy találta az örülésig szerelmes Laczi, miszerint az ily boldogságért feláldozható minden s mi jó, szép és nsgy szerű, sőt még féltett legénysége is.
Lsczi nagyon megváltozott. — A köny-nyelmü csapodárból sohsjtozó, — ábrándos szerelmes lett.
A .czimborák* előtt e változás, megfejt-hetlen talány volt.
Ó, — ki ezelőtt minden társaságnak éltető elemét képezé, kalandhős, s szépnem bálványa, h">gyan hogy ily semmittevésre hs-tározá magát el ?
.Lsczi te ! te nem vagy többé a régi !*
.Hát nem tudjátok, — jegyzé meg s má-
sik czimbora — hogy konoly szándéka Lászlóvá lenni ?-
Eh! nem ugy állnak Laczi barátunk dolgai — ingerkedék egy harmadik — eddigi ragaszkodásait jóvá teendő, remeteségre sseo-telendi hátra levő napjait; csendes magányában hilomra morzsolandja majd a .miatyán*-kot s jól lakik sóhajjal."
De hiába! Laczi barátunk magasröptű képzeletében, a „szépek legszebbikének" lebilincselő arezvonásai sehogy sem tudtak elmosódni ; meg volt biz ő lőve, „puska nélkül, mint s bsk."
*
* *
Május elseje volt.
Talán nem várta senki türelmetlenebbül e napot mint épen szerelmes Laczink, tudván ugyanis, hogy a közeli erdőcskében rendesett tánczmulatságon Róza is jelen leend, szóvá* * naptól — nagy súlyt fektetvén előérzetére — igen sok, szépet és jól remélett.
De hogy is ne ! hiszen május elseje volt kikelet! Nem-e azt mondjs Petőfi is: . Kikelet a lány, virág s szerelem* stb. mindennek ps-dig teljes tudatában volt hősünk.
A fiatalság színe-javs hacsak ép tagokkal bírt, özönlött s Háncshelyre, s ugyancsak járta a kállai kopogást, vagy a mit épen talpa alá raktak azok a barna .gyerekek."
örült galoppban ragadta FelhŐsdy a mailén pihenő Rózát, szemei a boldogság utikráit löreílék, sjksin kéjvágyó mosoly remegett, és .... lelkét sksrta átlebellent önmagába s
legszebb Terpsychorénak......FelhŐsdy ur,
mit kiván.....kérem . % . ." „Csak egy mir-
liárdnyi részét bibor ajka mézének ....
Rózám!__..«
.Ma esti tízkor — sugá Róza — ablako-
megőrizni minden nemzetnek erkölcsi kötelme. A műszak értelmisége a dallam taglalásánál föltalálja a népies alapeszmét; az árnyéklatáról pedig, mely természetesed a miveltség elhaladásától ós kifejlődött Ízlésétől függ, megbírálni képes egy nemzetnek értelmi álláspontját az államok öszlétében.
Sajátságosan ós egyszerűen nyilatkozik a nép eredetileg dalában, mely bár a nemzeti zenészeinek alapját képezi, de a müértelemben kifejlődött Ízlésnek meg nem felel; mert minél magasabb fokon áll valamely néposztály a mivelt-ségben, annál kevésbbé olégitheti ki az egyszerű népdal. A zenészeti tudomány a népkedóly e szülöttjét fölkarolja, csiszolja, átdolgozza, mű-szerű öszhangzatba hozza, miáltal neki zenészeti alakot kölcsönöz és átszolgáltatja a dalegyletnek. Ez ugyanitt veszi fel működésének és hatáskörének fonalát.
Mennél saabadabban fejlődik és lélekzik a nemzet, annál gyakrabban kínálkoznak mozzanatok, melyeknél a dalkör feladatát teljesítheti. Működésének köre sokoldalú, a társadalomnak élvezetet nyújt; az oratóriumban áhítatot kelt és nemzeti ünnepélyeknél lelkesedést gerjeszt; de általában főfeladata a nép keblében szunnyadozó zene iránti hajlamát felébreszteni, ízlését idomítani, a mi végeredményében a közönségre csak képzőleg és nemesitőleg hat. Természetes, hogy hatása a működés minémisé-gétől függ.
Hogy a dalkör múszerü működésével illető közönségére képzőleg és nemeeitőleg hatni bir, fényesen tanúsítja ama történelmi tény, hogy hajdan Olasz-Német ósFranczia ország fővárosai fogadott dalkarokat közköltségen tartattak fen. De ezek később nemzet ellenes irányuk miatt a nép kebeléből össze állított énekkarokkal váltattak fel fönebbi idézetem elvitázhatlan bizonyítéka még annak, hogy a tudomány és zenészei mindig egy ösvényen haladának, minthogy utóbbi csak a mivelt nemzeteknél talált tenyész talajra és a zene matadorjai csak ezek sorából kerültek ki. Logikai következés szerint tehát az ének és zenészet ápolása a nép művelődését bár más módon, de épen oly mérvben mint más képző egylet ezközli; miért is általában az egész nemzet, különösen pedig a közönség pártfogását a többi egyletek közepette hason mérvben megérdemli.
A magyar nemzet önálló képességét azzal tanusitá, hogy ősi alkotmányát, hazai nyelvét, kedélyes dallamát mostoha körülmények és sok viszontagságos idő daczára szorosan megőrizte. Mindamellett pedig hogy ősi hagyományos szokásaihoz kiváló kegyelettel ragaszkodók, a hasznos és képző intézmények meghonosításában egészen hátra nem marad a. Teljes reményűnk van tehát, hogy idővel a most még mostohán tartott dalegyletek a közönség gondos támogatását kivivandják.
Főleg biztosítja a da%ylet jövőjét első sorban a zenetanítás általánosítása. Előbbi időben a zongora, a házi hangszerek e legtökéle-tesbje, csak mint élvezet hajhászat palotákban ós kastélyokban honolt. Jelenleg a miveltség népszerűsítése folytán a polgár szerény hajlókában is megzendül a zongora húrja. Ennél fogva a zene iránti fogékonyság folyton terjed, és az ének iránti szenv eo ipso növekedik.
Továbbá a magas tanügyi kormány azon üdvteljes intézkedése folytán, hogy az ország számos kisebb városaiban, a nóp poígárositás ér-
mon át* . . . És visszhangzott a zene részegítő harmóniája.
Ismét tovább rohantak a szerelmes istenkéje álul megnyilalt, átszellemült boldogok
.....» jm egyszer csak Laczi barátunk alig
pár órai időzés után kapja magát s eszeveszetten fut — hazafelé.
Miért e távozás ? Alig várta a perczet, hogy Rózával találkája lehessen s most ... . . . . valóban megfoghatatlan !.....
Szobájában találjuk. De csodák csodája, az ábrándos Lászlót e néhány perez ismét a régi vig Laczivá változtatá át.
Boldog mosolylyal arczán a szó valódi értelmében fut föl s alá szobájában, érthetetlen szavakat morzsol ajkain, — kezeivel pedig — mintha a katonai „ hatvágás * művészetét gyakorolná — merész mozdulatokat tesz a levegőben.
Végre hanyagul veté magát egy-az ott állott — pamlagra, de nincs nyugta, ismét föláll s újra fut, — majd óráját vonja elő s fölismerhető rajt, hogy kinos várakozásban tölti idejét.
Midőn már szobáját isten tudja hányadszor ujolag keresztül nyargalá, író asztala mellé ülve naplóját kezdó lapozgatni, melybe végre az öröm láztól remegő kézzel ezeket jegyzé:
„Májas 1. ö, szépek legszebbike az angyali Róza szeret! szerelmének tanubizonysá-gaul ereklyeként álljanak itt ma mondott szavai: „Ma esti tizkor ablakomon át fogom megcsókolni." 6
Oh ked ves olvasó mit tesz ez: „Ablakomon át fogom megcsókolni" főleg oly ajkakról hallani, mint milyenek a bájos Rözáé valá-
dekében polgári tanodák léptettek A<itbe, a hol a gyakorlati életbe vágó tantárgyak között az énektan is kiválóan ápoltatik; a leendő polgár tehát már mint tanoncz átesik az el™®1®** n?'' hézsógeken, és az öszhangzat iránti kedv is
megföganzik. . . .
De jelen időben ezen egylet megbonositási érdekében felszólalni ós a közönséget serkenteni nem felesleges. A megyében is van elég városi hely, a hol ezen egylet létét mind az értelmi mind az anyagi erő megengedné, mégis könnyen nélkülözik exempla sunt odiosa. Ahol pedig fen-áll is, nagvon gyenge lábon áll birodalma, minthogy a tánczczal összekötött daleetélyek alkalmával minden figyelmező azon meggyőződést szerezhet magának, hogy hitregés kifejezessel élve, Polyhimnianak bizony csaK Terpsichore szövetkezésével sikerül részére egy pártoló közönséget biztosítani.
A helyi viszonyokra áttérvén registral-hatjuk, hogy a népdal ez ápoldája itt Keszthelyen már 1870. febr. 2. alakult ós azóta bár szakadatlanul, de változó sikerrel működött. Ezen egylet sajkája a nehézségek veszélyes zátonyain már néhányszor összezuzódott volna, ha egyesek ügy buzgalma ezt a vég-megbukástól meg nem mentik. Jelenleg ezen egylet ismét szilárd alapra van fektetve, és azáltal a legszebb várakozásra jogosít, miután nyomán sikerült részére az itteni polgár tanodánál államilag kinevezett KIug József énektanar urat karmesterül megnyerni, ki is szilárd jelleme ós ritka szakképzettsége folytán a városi közönség minden körében becsültetik. üj életre serditi még azon kedvező körülmény, hogy az egylet élén jelenleg 2 férfiú áll, ugyanis Göde Lajos ur mint elnök és Polgár József ur mint másodelnök, kik ezen intézmény érdekeit szívesen és lelkesen képviselik, és népbzerüsé gök miatt általános tiszteletnek, örvendhetnek. Továbbá nyilvános elismerést érdemel Oppen-heim Ede ur ki ezen egylet megalakulása óta fáradhatlan buzgalommal működik az egylet lendületén, ki is finom, tapintatos óletmodora által nem csak dalártársai hanem az egész környezetének tiszteletét kivívta.
Ily körűimének között vérmes reményeket táplálhatna a közönség dalegylete felvirágzása iránt, ha egy versenytárs ugyan egy a mult évben a nagyon tisztelt műbarát Belke Tivadar országos gazdasági tanár ur kezdeményezése folytán alakult női dalkör, reá hátrányosan vissza nem hatna. A megoszlottság pedig méhében hordozza a gyengeség magvát. Nézetem szerint ezen két egylet egyesrlóse és összolvadása a következő oknál fogva volna az egyedüli ut és mód ezen intézmény föllendítésére.
Minthogy kisebb városokban a dalkör hangképes dalárokban nem bővelkedik, továbbá tekintettel azon ónektani elméletben megállapított alaptételre, hogy a különféle hangcsoporto-zat között az úgynevezett vegyes énakkar, ugyan a mely a pubertási kort átlépett férfi és női hangok vegyüléséből vau összeállítva, a legzengze-tesebb és legkellemesebb hangzatu; a dalkörök ily alakbani szervezése kisebb helyeken annálfogva a legalkalmasb éslegajánlatosb, minthogy a fönnebbi indokolás szerint egyrészt a művezetést nagyban könnyíti, más részt pedig azáltal, hogy közönségének képes mennyei élvezetet nyújtani, fentartását biztosítja.
A hazai polgár nem a kénytelen egyenes
nak ; e szavak nemcsak az amúgy is fülig szerelmes Laczit, de még a leghidegebb vérű nő gyűlölőt is szerelem ittassá tették volna.
„Ne neked Laczi!" — kezdett ekkor fönhangon monologizálni — még is csak gyerek vagy tea talpadon! — fényes győzelmet vívtál te ki ma! — Monteculió kis Miska csak ehhez képest."
.... „Ma esti tíz órakor veendem át a legyőzött vár kulcsát: a megigért csókot."
„Hanem csak különös kis lány íj ám ez a Róza, — folytatá tovább — különczködő szeszélye egy vonalon áll szépségével. Ablakon át csókolni! Ha, ha, ha! valóban eredeti gondolat ! — Hogy játékot űzzön velem, az nem lehetséges, ő szavát, igen szavát fogja tartani."
„Oh én a szerencsés halandók legszeren-csésbike ! Tehát végre mégis győztek virágos szavaim a magát kőszívűnek hivő nő kemény szivecskéjén ; a hónapok óta esdett csóknak tehát mégis élvezendem a hetedik égbe ragadó gyönyöreit. — Tegnap még éltemet, mennyei üdvömet adtam volna áldozatul e nem remélt boldogságért, és ma este .... most egy fél óra múlva, őt az angyalt .... Oh imádott Róza, oh gyémántos ablak, oh boldog Laczi oh — órájára pillant — átkozott óra !" „Lakásomtól az imádott Róza háza legfeljebb egy negyed órányi távolság, sebes galoppban öt perez alatt ott termek, — ablaka alá sompoly-
gok, és ő......kidugja fürtös fejecskéjét, és
én ... . szent Jeremiás! . . . nohát megcsókolom ős punctum."
Pozsogár Gyula.
(Vége köv.)
adó pontos lerovásában, hanem inkább a polgárosítást elősegítő képső egyletek föntartáaában tanúsítja a valódi hazafiuságot. Minthogy tehát a dalegylet a képző egyletek körében méltó he lyet foglal el, ennek minél nagyobb számbani létesítése ós fentsrtása azonos a közmivelődés előmozdításával. A közművelődés eredményezi pedig a hazának anyagi jólétét és teljes fölvi-rágozását.
Keszthely, február hó 1. 1874.
LÓWINGER JÓZSEF.
Csány marcz. IS-éii 1S74.
(Idei elsöestém szalonkára, kirindulis Pép* vidékére, egy emlékezetes találkozásom.)
A tavasz előpostája acol hárfája a fütyülő böjti szél, mely itt a Zalavölgyében oly siró hangon játsza természet alkotta concertjét, egyszersmint figyelmeztet, hogy megérkeznek ma vagy holnap a messze távolból érkező vándor szalonkáink is.
A szenvedélyes lövész előtt misem lehet kedvesebb mint a szalonka les állás, csak ki kell mondani e nevet, s a lövéaz arcaa felderül. — Hiszen sokan emlékeznek azon kellemes estékre, midőn a nap leáldozott ós a pintyek és rigók danája közé a szalonkák z korrogásával adatott a természet legfenségesebb concertje,— vagy ki nem emlékezik kedvesen a napokra, midőn cserkésző vizslája nyílsebes futtában egy bokor előtt mint villámütéstói találva egyszerre megállott s előtte felröppen a szépmadár, mely a lövész által jól czélzott dörrenéssel elejtetett! —nincs kellemesb mint as üde tavasz, midőn mind ez újra éled és mely a szárny as vándorok melancholikus dalnokait visszavarázsolja honunkba, — ily 18 tavaszt élveztem már a szalon kásással keresztül,és hogy ezen évek képezték éltem legszebb, Iegnemesb korszakát, a szenvedélyes vadász előtt állítanom felesleges : azonban ellenkezője jut ki jelenleg e nómád Zalavölgyében, hol régi sportbarátimtól távol, csak. azok emlékével foglalkozhatom.
Zalamegye, daczára, hogy hullámos és televónyes jó földrészekkel rendelkezik, azonban azt tapasztaltaip, hogy a szalonkák húzása legalább a mult kétévben vidékünkön nem volt kielégítő ; okát abban találom, hogy az évnek mindkét szakában tavassazal és őszszel nagyban lövetnek, gyakorlott sportmennerek-től hallám, hogy kiválólag az angolok roppant pusztítást tesznek köztük, és mire hazánk határát elérik, nagyszerű vámon kell keresztül halolniok, — a mai estéli lesen általam egy elejtetett, mely jobb lábát emlékűi alkalmsaint az angoloknak hagyományozta. E szép madárnak két faja van az egyik scolopax rusticola parva, a másik pinetorum mely utóbbiaknak lábai kékesek és előbb is érkeznek.
Mult napokban meglátogatám a Bakony aljában fekvő élénk Pápa városát, melynek nem rég született ós már a sirba szállott „Bakony ós vidéke" czimü lapja felett a pápai nagy harang méla bus hangja léteztének hirharangja, zúgott; azt hittem,hogy nevezett lap sok érdekes bakonyi nagy vadászatokról fog minket időnként értesíteni, azonban szomorú, hogy pártolás hiányában — vagy a lap éretlensége következtében eltemettetett: pedig vajmi sok érdekest közölhetett volna az ős Bakonyból, hol még egy contignitásban 100 ezer holdra menő őserdők vannak, ott a híres bakonybéli teknyő, vella, lapát-gyár, mész és szónégetés?k,.a tech-nicus czélra használható amilliókatérő (maríné) tölgyerdők üveghuták, a herendi porczellán gyár,- van a rengeteg közepében két nevezetes kolostor, mely egyszerismint apátság, — végre Bakonyban van a hires szentgáli erdőség, melynek devastátiójáról mily sokat közölhetett volna. —
Czelbe érve, hol a magyar nyugati vasút társaság kevés ildommal rendelkező konduktoréi által figyelmeztetve lettünk egy más vonatba leendő átköltözésre, — csak hamar egy Il-od osztályú coupét választék, melyben szerencsémre legyen mondva, e lap közkedvességü munkatársával G. G. úrral, ki Győrré volt utazandó találkoztam, szívélyes fogadtatás és egyről másról történt párbeszédünk közepett fel-emlitém azon érzelemdus líráit melylyel oly sok szivet már megindított, és hogy ő azon irók egyike, ki érzelgő szenvedélye és nem pénzkeresetből dolgozott ekkorig, — megbeszéltük az „újév reggelén*" czimü költeményét—melyre e lapok egyik számában oly fenséges választ nyert, mely forráshoz hasonlított, és melyből minden halandó meríthetett; — mondhattam, hogy a költő legszebb emléke müve, mely őt halhatatlanná teszi! és így a választ adó úrhölgy kimerített költeménye szellemének halhatatlanságát örökité meg előttünk és e lapok tisztelt olvasó közönsége előtt.
A pápai indóháznál elváltunk részemről azon óhajjsl, hogy a viszontlátás édes perczeit, napjait mielőbb élvezhessem.
NEUSZIDLER.
Kimutatás
x.
nton ptnx öftegekröl, melyek a eholera árvák és özvegyek tegélyezéüre
a sümeghi szolgabírói járásból befolytak:
21. sz. adakozási íven- N. N. 1 frt. — gipos Oszkár 20 kr. — Nyiráii község 1 frt. — Rózsa János lOkr. — Bencze Ferencz 10 kr. — Bencze János 10 kr. — Nagy László 10 kr. — N. N. 40 kr. — Összesen 3 frt.
22. sz. adakozási íven : Bogyay Antal 10 frt. — Takács Alajos 10 frt. — Poók Alajos 1 frt. — összesen 21 frt.
23. sz. adakozási íven : Paar István 5 frt.
— Isoó Alajos 5 frt. — Szily Dezső 5 frt. — Szűcs István 5 frt. — Forintos Kálmán 5 frt.
— Svastics Gyula 5 frt. — Bessenyey Ernő 5 frt. — összesen 35 frt.
25. sz. adakozási íven : Kerestényi István 1 frt. — Háczky 20 kr. — B. János 20 kr. — Epstein Mihály 20 kr. — Hamburger Ignácz 20 kr. — Gyümölcs Imre 20 kr. — Benacsek Jákó 20 kr. — Vörös János 10 kr." — Hegyi József 20 kr. — Csemba Mihály 20 kr. — Szilágyi József 20 kr. — Kozáry Lajos 20 kr. -összesen 3 frt. 10 kr. —
26. sz. adakozási iven : Takács János 1 frt. — Barcza Kristóf 1 frt. — Mojzer Imre 50 kr. — Steiner Albert 40 kr. — Scheiber 20 kr.
— Kaufman Rudolf 20 kr. — Markos Salamon 15 kr. — Binder Péter 55 kr. — összesen 4 frt.
27. sz. sdakozási iven : Késmárky Flóri 1 frt — Markovich Antal 50 kr. — Schek Márton 50 kr. — Holly Rezső 40 kr. — Szako-nyi Antal 20 kr. — Raininger József 20 kr.
— Bakos Mihály 10 kr. — Kovács János 20 kr. — Tiborcz István 1 frt. — Koinjáti János 20 kr. — Jagasits Mihály 20 kr. — Kovács János 20 kr. — Németh Mihály 10 kr. — Jagasits János 1 frt. 50 kr. — Pálfi Katalin 30 kr. — Halász Pál 10 kr. — Németh Mihály 20 kr. — Németh Sándor 20 kr. — Németh János 10 kr. — I. Lővy 10 kr. - Fuss József 20 kr. — Jagasits Alajos 40 kr. —■ Német György 10 kr. — Németh István 10 kr. — összesen 8 frt. 10 kr.
28. sz. adakozási iven : Jagasica Sándor
1 frt. — László Sámuel 20 kr. - Mőrocz Mihály 10 kr. — Nagy Károly 50 kr. — Paál István 1 frt — Szalay Sándor 10 kr. — Marton Mihály 20 kr. — Kovács György 10 kr. — Kurucz János 4 kr. — Grűnbaum Márton 5 kr.
— Veisz Sándor 5 kr. — N. N. 50 kr. — Németh József 2 kr. — Barcza Ferencz 1 frt. — Pe-czer Nándor 10 kr.— Dömötör Imre 2 kr. — Weisz 5 kr. —Fazekas József 10 kr. — Polgár Ssmuelnő 5kr. — Polgár István 5 kr. — Kovác* József 5 kr. — Zoluer Zsigmond 10 kr. — Nagy Péter 5 kr. — Sass Lajos 30 kr. — Eses Mihály
2 kr. — Horvát József 5 kr. — Reberger Simon 10 kr. — Galsa község 50 kr. — Karácson István 5 kr. — Szabó József 10 kr. — Horváth Mi • hály 4 kr. — Kiss Ferencz 6 kr. — Czili János 5 kr. — Hogyir Mihály 5 kr. — Ho váth József 2 kr. — Kasza Antal 2 kr. — Fülrpp Ferencz 5 kr.—Király Horváth József 4 kr.5—Gombár József 4 kr. — Kiss Gáborné 4 kr. — Sulok János 2 kr. — Czili Mihály 4 kr.^ — Moger János 2 kr. — Helter József 5 kr. — Varga Imre 5 kr. — Falkner Gyula 50 kr. — Egér Jánosné
2 kr. — Szalóky János 2 kr. — Soós Ferencz
4 kr. — Kasza Ferencz 5 kr. — Horváth Juliánná 5 kr. — Horváth István 5 kr. — Szalóky Ferencz 4 kr. — Kleuer János 5 kr. — Helter Ferencs 4 kr. — Horváth Antal 3 kr. — Berta Örzse 4 kr. — Szélessy Dániel 50 kr. — Horváth József ifj. 2 kr. — Tima József 5 kr. — Péter János 10 kr. — Ovadi István 4 kr. — Baranyainé 4 kr. — Koppány Ferencs 10 kr.
— Péter Mihály 10 kr. — Kovács János 5 kr.
— Edelműller Henrik 5 kr. — Görög István
5 kr. — Szántó Vendel 1 kr. — Krausz Fáni
6 kr. — Görög János 5 kr. — Szita Ferencz 10 kr. - Gáspár János 5 kr. — Takács Mihály
3 kr. — Döbör János 10 kr. — Farkas János 2 kr. — Márkus János 3 kr. — Polgár Sándor 10 kr. — Bekk József 5 kr. — Kurucz György 10 kr. — Nagy Ferencz 2 kr. — Topa József
2 kr. — Varga Jánosné 5 kr. Hegedűs Gergely
4 kr. — Bahos István 3 kr. — Szalay Károly 10 kr. — Kálmán Henrik 5 kr. — Csiszár József 5 kr. - Antal József 1 kr. — Perlaky Gábor 1 frt — Nesnera Béla 50 kr. — Hirsch Sámuel 5 kr. — Móger Ignácz 5 kr. — Krák-szuer Mihály 10 kr. — Bodai József 10 kr. — Molnár Mihály 5 kr. - Molnár József 20 kr.
— Szilágyi Pál 10 kr. — Molnár Mihály ifj. 10 kr. — Albert Mihály 3 kr. - Móger Ferencz 5 kr. — Bekk Mihály 3 kr. — Bódai József 4 kr. — összesen 12 frt. 64 kr.
29. sz. adakozási ivén: Kopasz 2 frt. — Leányház 50 kr. — Cselédség 50 kr. — Kohu Zsigmond 50 kr. — Horváth Imre 2 frt. — Nemsur Ignácz 50 kr. — Kohn Mór 50 kr.
— Magyar István 1 frt. — Horváth Boldizsár 40 kr. — Nagy József 50 kr. — Küllei József
3 frt — összesen 11 frt 40 kr.
30. sz. adakozási ivén: Klasz József ifj. 1 frt — Névtelen 50 kr. — Névtelen 40 kr. — L István 1 frt — S. Ignácz 20 kr. — Névtelen 80 kr. — N. N. 20 kr. — összesen 3 frt 60 kr.
32. adakozási iven : Tarányi Ferenci 5 frt. — Chernel Olivér 2 írt. — Orosz Pál 1 frt. — Tarányi Mihályné 10 frt. Összesen 18 frt. 50 drb. sorsjegy ára 25 írt. Mindössze az egéss járásból 144 frt. 84 kr.
Hogy ezen másolat az eredetivel meg-egyez, bizonyítom.
Zala-Egerszegen, 1874. martius hó 6án.
CZUKELTER JÓZSEF,
m. számvevő.
(Folyt, köv.)
Előfizetési felhívás
a
h $ t é n k i n t kétszer megjelenő
„ZALAI KÖZLÖNY"
folyó évi második évnegyedére.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előíizetésök e hó végével lejár, miszerint azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap küldésében hiány merüljön föl.
Külön felhivást nem bocsátunk ki, azért legczélszerübb a postai utalványokat használni, melynél a bérmentes pénzküldés 10 frtig csak b krajczárba kerül.
Lapunk előfizetési ára:
Április — junius évnegyedre .... 2 frt.
Április — szeptember félévre .... 4 frt.
Április—deczember 9 hóra .... 6 frt.
Helyi hírek.
— (A vasúton.) Mult évi október 28-án a déli vasúttársaság egyik utazója Kanizsán , ki Zágrábban 3-ik osztályra váltott jegyet, a tönnemlitett állomásig azonban a 2-ik osztályt vette igénybe, a megfelelő többlet utáufizetésére köteleztetvén, e kötelezettségnek megfelelni vonakodott s ezáltal egy eléggé heves jelenetnek lőn okozója. Ugyanazon vonaton utazó Nathan Mór gabonakereskedő ugvanis — különben is heves vérmérsékletű fiatal ember — emiitett utazó ellenszegülését ínég azáltal fokozá, hogy kelletén túl pártját fogván, a mozdonyvezetőt arczulcsapással fény egeté, az állomás fónököt, Markó urat pedig ugy annak helyettesét sértésekkel illette. Az állomás főnök jelentése folytán Nathannak, ki Bécsbe utazni szándékozók, ügye kedvező fordultáig vit-sza kellett maradnia, őt illetőleg azonnal jelentés intéztetett Bécsbe, melynek alapján ügye f. é. jan. 24-én a hernalsi kerületi biróság" által tárgyalás alá vétetvén, vádlott a nyilvános állam közegek megsértéséért nyolcz napi börtönfogságra Ítéltetett. — Náthán Mór ezen ítéletet föllebbezle s ügye marcz. 14-én tárg) altatott a tartományi törvényszék föllebbezési tanácsa által Motloch tartomány törvényszéki tanácsos elnöklete alatt. Az elbeszélt tényállás azonban miben sem szenvedett váJtoztatást, a mennyiben Nathan mentsége, hogy a vasúti szolgálattevők heveskedő eljárása folytán ingereltetett föl, a három megsértett s tanukként szereplő egyéniség esküje által megczáfoltátott s 8 napi fogságra, ugy a perköltségek megtérítésére ítéltetett. Ennek következtében az első-birósági ítélet helybe hagyatott.
— Sümeg hr öl írják laptftknak : 1874. márczius hó 12. fejeztetett be Sümeghen az ujjoncz állítás. — Had köteles yolt as 1-ső kor osztályból 226, besorostatott 18, hadköteles volt a 2 ik kor osztályból 157, bevált 3, hadköteles volt a 3-ik kor osstályból 109, besoroztatok 7. Hivatalból állitatott 16, bevált 2. Igy összesen 508 hadkötelezett egyénből katona lett 30. —
— A helybeli nagy casinó tagjai által időszerint koszorúcskák rendeztetnek, melyek a legked vei többek közé számittatnak ; mert távol van azokban minden feszültség; vidám kedv, és kedélyesség fűszerezi, a tánczked velők mulatságát. A hölgykoszorú bájos virágai teszik vonzóvá leginkább, a zenét kitűnően kezeli Bi-schitzky zongora- mester ur.Igenkiránatos volna, ha e kedélyes estély ek a rendezők által szakadatlan sorban bizonyos napokra megállapittat-nának, köztök olyanokat is, melyekben mint a mult évben — szellemi előadások előzik meg a tánczot. — Kedves emlékünkben van még, midőn ama multévi mulatságok a kedélyest fölülmúló hangulatot idézték elő e társas körben s humoristicus előadások ugy, mint ének-és zene darsbok-fölváltva általános élvezetet nyuitottak.
— Előfizetési felhívás halotti búcsúztató czimü. műre. Tisztelt pályatársaim ! Bátor vagyok önöket szerény müven pártolására fölkérni. E műnek csak is leginkább tanitó veheti hasznát, miután nem mulattató olvasmány, hanem egy még fennálló egyházi szertartásunk kiegészítő része. De ne veszítse örök előtt értékét azáltal, hogy épen tanitó tollából folyt, —sőt inkább adjanak önök pártolásukkal buzdítást másoknak is, hogy hasonló tettre bátorittsssaaak. Mi, ugy is, magától a sorstól,
egymás pártolására vagyunk utalva, s ha egymást elhagyjuk : sz<holdott, inkább — fosztott kéve leszünk ! Régi barátok! iskolatársaki kik hivataltokkal osztoztok velem legnemesebb s nagyobb czél elérésében a nepnevelésben : forduljatok felém, fogadjatok el tőlem egy ágat abból, mit a temetőben nőtt szomorufa galyai közül leszakaszték. E műben nem költői képekkel ragyogó halhatatlanságért harczoló költeményeket írtam ; s nem a kemény ítész boncs kése alá: hanem saját sorsaim számára adom át azt, mit magam a nép előtt eredménynyel használtam! Nem drága gyöngyök világitják meg sorait, hanem a szemnek, inkább — a ssivnek gyöngyei hulltak azokra, hogy meg-homályosítsák 1 Nem a nagy világ piacsára adom, hanem a halottak ajkaira. — hogy azok
— midőn elmondták, az utolsó szónál ismét meghalljuk azokkal együtt! Nem gazdagodni. . akarok általa, hanem segitni magamon ! A mű mintegy 20—25 egész darabot, ezenfelül töredékeket foglal magában. Ára a mai vizsonyok-hoz mérten a lehetőleg czekély t. i. fűzve 70 kr. A t. gyűjtőknek 10 példány után egy ingyen példány nyal ssolgálok. A mű f. 1874. évi junius havában fog megjelenni és pontosan megküldetni, miért is az előfizetési iveket — e hó asaz martius végéig kérem beküldeni, Székelfejér-várraa „Vörösmarty* csimü könyvnyomdának kas/árnya-utca 151. ss. T. pályatársaim n>své-tét ujolag kérve vagyokteljes tisstelettel. Kvlt Velenczén, (Fejérmegye) mart. 1. 1874. — Balogh József, h. h. vall. tanitó.
— Lopás. Baksa házán Szabó József is tálójából 12-én éjjel egy borjú, fehérruha a egyéb tárgy tolvajoltatván el, a tehén szokatlan bőgése fölkelté a háziakat s csakhamar észrevették az esetet, s a csapást megtalálva nyomozni kezdék. Az orosztonyi határban levő örömhegyen fel is fedezték a tetteseket,négyen fejtették a borjut, de őket feltartóztatni nem merték, mert puska volt nálok. Általában panaszkodnak a Picsa vidékiek, hogy a közbiztonság ott nagyon gyenge lábon áll.
— A zala-egerszegi consortium szándékozik a püspöki fundusokat, különösen a .Bárány" vendéglőt megvenni, ott egy nagy és díszes vedégfoga ló építését tervezik. Ez aztán helyes törekvés.
— Pályázat. Postamesteri állomásra tiszti szerződés 4s 200 frt. biztosíték letétele mellett Kottoriban (Zalamegye). Évi járandóság 318 frt fizetés 36 frt irodai ''s 480 frt. szállítási átalány. A kérvéuyek három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézen-
— Sopron 1874 évi márczius hó 14-én. — Postamesteri állomásra tiszti szerződés <s 100 frt készpénz biztosi lék mellett: Zala lövőn évi járandóság: 204 frt tiszti fizetés 24 frt irodai s 1020 frt szállítási átalány. A kérvények három hét alatt a soproni kir. postaigazgatósághoz intézendők. Sopron 1874. évi martius hó 15-én
— Beküldetett. Nyilatkozót! Alant írott ezennel a biztositóközönség érdekében nyilvánosságra hozom, miszerint épületeim ,Tisza* biztosító és jelzálogbanknál tűz ellen biztosítva voltak és ások közül istállóm leégett. — Nevesett bank vezérügynöksége káromat azonnal felvetette, és a kártalanítási öszveget teljes megelégedésemre kifizette, miért is a „Tisza" biztosító és jelzálogbankot mint különben is hazai vállalatot a biztosító közönségnek ajánlani kedves kötelességemnek tartom. Kelt Tétben 1874 márczius 13-án. Gold Sámuel. Előttünk Czenge György Jegyző. Tömöl Sándor biró.
— Nyilvános köszönet, AlélíroU benső tiszteletérzettel nyilvánítja köszönetét mindazoknak, kik boldogult sógornője Piringer Róza temetésénél oly nagyszámban megjelenve, a család mély fájdalmát részvétük által tanúsították,fogadja különösen a főgymnáziumi főtisztelendő tanári kar, az elemi iskolák tanitó-kara, a magán dalárda, betegsagélyző egylet, sat ismételt köszönetemet. N. Kanizsa marcz. 20. 1874. Zadubánssky Lajos.
—Sümeghen f. hó 18-án-Schall János cserepező legény, ki különben elme kórban szenvedett, magát felakasztotta.

tani Magyaromágban jövend. — Budapest személy kereseti adóia 499,920 frt 60 kr. — A Batthyany mauzóleumra befolyt főösszeg
35890 frt 8 kr. — Csengery Antal, mint örömmel értesülünk, ágyát elhagyta. — A •Holt költő szerelmeu Jókai legújabb költe-
ménye, melyhez a zenét Liszt irta, nagy feltűnéssé. fogadtatott — Felekyné asszony Kecskeméten aratja babérait. —
Szerkesztői üzenet.
1188. Br. Kraljevec*. Köszönettel vettük; gondoltok, hogy elfeleded.
1189. D. Kis-Komárom. Magán levelünk szerint, nem küldhetjük viaasa; mind kettőre szükségünk volt.
1190. N. Páca. Megkaptuk * azonnal el ia küldöttük.
1191. J. G. Caáktornya. Tudomásul vettük.
1192. Nyilt levél Tárnok Alajos úrhoz, köxöl-jük mielőbb. De a másik nyilt levélül várnunk kell. míg ax érdekelt közlemény el nem fogy.
1198. P. Oy. A kelteminyek közül válogatunk i alkalmilag köxlünk.
1194. Ss. Kanizsa. a vidékének mflpártolóiboz. Közöljük.
1195. N. Visszapillantás az 1868/9-ben megalakult nagy-kanizsai ifjúsági önképzőkör történetére. Srinte közöljük.
1196. Kemeeffy Elemérnek valódi nevét ia kérjük velünk tudatni.
1197. Péeare. E. ttgyéb en c lapok nzerkeaztője mostanában nem intézkedhetik, mert a fővárosba utazott.
Történeti naptár.
Márcz. 22. 1670. Tattenbach, Zrínyi Péter társa elfogatik. — 1771. Zschokke születése. — 1832. Geöthe halálozása. — 1848. a sajtótörvény nyilvános elégetése Pesten. — 1849. Peresei győzelmeSzőregnél.—1854. Az oroszok as Aldunán átkelnek.
, 23. 1074. Rákóczy Ferencz serege Bécs alatt megjelenik. — 1819- Kotze-buet Sand György tőrrel meggyilkolja. — 1848. Amnestia minden politikai fogolynak hazánkban és Ausztriában. — 1848. Jellacsics bánná neveztetik ki.
„ 24. 1381. Lsngyel országgyűlés tarta-tik Budán, Nagy Lajos alatt. — 1625. Zrínyi Miklós halálozása Csáktornyán. — 1849. Beniczky Lajos őrnagy győr"luie Losoncsnál.
„ 25. 1420. a huszita háború kitörése. — 1848. A bécsi egyetem''-n h tanítási és tanulási szabadság kihirdettetik.
Martiss 22-től mtrtíu* 28-ig. 1874.
Vegyes lilr.
— Vakhitüség. Egy mármarosm egyei vi-sóvölgyi oroszajku községben egy csinos fiatal menyecske halt el inlázban. E halott nő testvére, egy szerelmes asszony felszólítása következtében azt a bűntényt követte el, hogy a teritőn nyugvó halott jobb kezén levő két ujját, mely csonkítás alkalmával még vérzett, és egy hajfürtöt levágott azon vakhitből, hogy az említett asszony ezen hűlt tetem és hajban rejlő erő segítségével oda fog hatni, miszerint szíve választottja a katonáskodás alól véglegesen meg fog menekülni.
— Rövidhírek. Erkel „Brankovics György"-ét april. 15 adják elő. — Fabó András egyházi irodalmi férfin meghalt. — A „Szép Helena" és lipotmezői vendéglő közt társaskocsik fognak közlekedni. — Krancz István szombathelyi nagyprépost elhunyt. — Albrecht fhg. a jövő hóban vissgálatokat tar-
Hő- éa heti- Katholikus nap-nap tár
Protestáua'' naptár
5
ntj,
(12 K. a Pr. A zsidók megakarák kövezni Jézust Ján. VIII. G. Márk IX. 17.
22 Vssárssp D 5 Judica D 5 Octav. 1
23 Hétfő Viktória Ottó
24 Kedd Gábor Gábor
25 Szerda 6y. o. b. a. Gy. ol B. A.
26 Csütörtök Manó Manó
27 Péntek 7 fájd. sz. Hu port
28 Szombst Gusztáv Virány
Sht
a m
t
Üzleti szemle.
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, márcz 20 án 1874. időjárás: tavaaziaa, de többnyire borult. Gabnaüzlet: — A szerdai és mai hetivásár sem multa fölül ai előtte valókat élénkségben a ax egéax behoxott gabnanem tán nem haladja meg a aaázötven mérőt. —
Ennek daczára ax árak caak nagy nehezen birják a mnlthetiekhez képest magukat tartani; minekután itteni kereakedők a piaezra elégséges gab-nát kiállítva; pórgazdáinkat meglehetősen sakkban tartják követeléaeikben. —
Buza szilárd magatartású; lendekmajt után még mindig élénk a kérdezősködés ; ára 10 krral magasabb. — Bab is kedveltebb czikk s 10 — 12 krral drágábban kel el; nj már ritkaság vidékünkben ; a forgalomban lévő csakis ó termésűből áll ; tarka is hiányzik. —
Alsó-ausztriai mérő szerint; •) Buza 80—81 fnt. 6.S0—6.50, 82—83 fut 6.70 -7.—, 84-85 fnt, 7.40—7.60 kr. Rozs 76—77 fontoa konkolyoa 4.80- 5.10 krig, konkoly nélkül 5.25 — 5.40. 78—80 fnt konkolyoa 6.20—5.30. konkoly nélkül 5.30—50 kr Árpa aerfőzéare 5.20. 5.50— kr. — árpa etetésre 4—. 4.30 krig. — Kukoricza 5—.6.20 kr. Zab 2.30. — 2.40 krajcárig méreje. Hüvelyesek: Borsó 8.601ír. Bab fehér uj 5.10 - 30 krig, ó 5.— tarka bab 4.20—40 kr. Lencse 7 50 - 8. —krig. Hajdina 4.60—80 kr. Hajdinakása 11—13 kr. itezéje — Köles 4.80 — 5 frtig. — Köleskása 7.50—8.50 krig. Lenmag 4.80— 6 20 kr. Lendekmag tiszt* 4.10—4.30 krig. Lóhermag 29—30—32 frt bécsi mázsája. Kendermag 5.30- 60 krajczár méreje. Repcze téli 4.50—80 kr, nyári 3.60—4 frtig. Zabos büköny 4 frt — kr. vámmázsája. — Malom vám (Mischling) 4 80—5. frt. egéax 6 frtig. — Bnza-ocsó 1.40—60 krig. — Bozs-ocsó 1.20—40 krig. Ó-bor 9—13 frt. fejtett uj fehér 6.
*) H. W. Bel o váró tt ámbár német nyelvű meg; sxóllitására csak ast tudjuk válaszolni, hogy ha nagy magyar nyelvünket nincs szerencséje érteni, vagy pedig tájékozatlan a kereskedelmi szakban. E lapok szerkesztője igen óvatos a munka társak választasában,eny-nyit szabad védelmemre mondanom, hogy hiá és öndi-caekvőnek ne látszassam. Én a p i a c s i árakat, tehát a bevásárlási árakat a 1 s ó-a nsztriai mérő szerint jelzem. — ön tán vámmázsaszerintés a k e r e s» kedŐtŐl is akarja tehát az általam jelsett áron venni ? I 8. 8.
—5.60—6 frtig. piros 4.50—5.50—80 kr —aehill* 4.— 4.60 kr. Törköly-pálinka 23—25 frt, seprüpálinka.—. —. szilváiicza 27—80 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franca itteni állomás._
Felelós szerkesztő: Bátort! Lajos.
Nyílt gratulatió.
Alulirott szíves gratolatióját nyilatkoztatja T ... és G... uraknak a f. évi március hó 7-én Zalaegerssegan tartott táncsvigalom alkalmakor általuk megválasztott és a Vasmegyei Figyelőben is közsé tett bálkirálynők iránt. Egyúttal figyelmesteti nevesett urakat, hogy máshol és
nem tánezteremben és semmi esetre sem oly hallhatóan elemezzék a hölgyek phisikai hibáit mert ama ,fameuse nagy kezű, és egyébb phisikai hibákkal megáldott* hölgy kitűnően diadalmaskodott ,Bale tt tán cs os Bál király n éi k" fölött. Különben amaz uraknál ily hangos becsmérlés csak szakái talanságukat, és jelemtelenségüket áruljs el. Vegyék ezt jöröre „ad notam".
tallérosi simplicius.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Rera lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerme kéknél 50-szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekseti-, mirigy, vese és hügyhólyagbajokbó^ a melyekből lei vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
Minden szenvedőnek egészaég a zamatos du Barry Bevaleaciereje által, a mely gyógyizer használat nélkül következő betegségeket távolit el : gjomor-mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélekzési-. hngyhólag éa veaebsjokat, mellbetegségeket, azé dülézt, nehéz léi ekzetvételt, köhögést emészthetetlanséget, dugulást, hasmenést , álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lázt, vértóduláat, ftllz sí bongást, ájulást és hányást még a terhezaég folyamatában is, hashártyalobbot, mélakőrt, aoványodást, caúzt, kösx-vényt, sápkórt. — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-czoltak
74,670. bizonyítvány.
Bécs, 1872. april hó 18-án.
Már 7 hava, hogy vigaaztalhatlan állapotban voltam. Mell- éa idegbajban azenvedtem, ugy, hogy naponkint fogytam szemlátomást és ennélfogva hosz-szabb ideig háborgatva voltam tanulmányozásomban. Hallottam az ön csodateljes ftevalesciérejéről, igényba vettem és biztosithatom önt, hogy az ön zamatoa é* tápláló Revalescié>eje használata által, tökéletese* egészségesnek és erőanek érzem magamat, ugy, hogy minden reszketés nélkül vezethetem a tollat. Kötele*, ségemet vélem teljesíteni, minden szenvedőnek, ezea aránylag igen olcsó ée Ízletes tápszert mint legjobb gyógyszert ajánlaui, és maradok tisstelettel
Teschner Qábor, a nyilvános ielsŐ kereek intézet hallgatója. ^
73.668. bizonyítvány.
Mitrowiu, 1871. apr. 30-áa.
Köszönet a jeles lisztnek, a melynek 3 havi használata következtében nővérem, a ki ideges f5ba}-ban és álmatlanságban szenvedett, a javulás ntjáa vac. Egyúttal tiszteletteljesen kéreoi önt, utánvétel utján 1 font közönséges Bevaleaciéret küldeni, hass-nálati utasítással együtt 8 hetes gyermekek sxámára.
Tisztelettel
Kostíts Q. Mikolas.
73,704. bizonyítvány.
Prilep, ». p. Holleschau (Morvaorsz.) 1871. május 7-én.
Miután az ön által küldött du Barry Revalee-ciérem már rég elfogyott, és gyomorgyengeségem és emészthetlenségem ellen jó gyógyszer,ennélfogva tisztelettel kérem önt, nekem 2 font Bevaleeeiéret a valódibői utánvét utján küldeni, még pedig minél előbb.
Teljes tisztelettel
Rohaetek József, erdész. Martin, adóhivatali tiszt.
Táplálóbb levén a húrnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhszelenezékben l/, font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 60 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 12 foat 20 frt., 24 font 36 frt Bevaleseiére piskóták sxelea* czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Bevaleseiére Cho-colatée táblákban 12 csészér. 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra l írt 50 kr., 120-rs lo frt, 288-ra 20 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry át Comp*
által, Wien, Wailfisctigasse Nr. 8.,
N.-Kanizeán Lovák Károly gyógyszertárában : Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek EL-nál; Marosvásárhelyen Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temesvárit Quiriny A. városi gyógysseréssnél; Ver-seczen Fischer Móricsnál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
vállal
•) S rovat alatt közlöttfó felelősséget nea

Gazdáknak
két ezer mázsa legfinomabb réti takarmány mázsája kapható 1 ft. 50 kron Misefán.
6
1309—2
£3
0 -os törlési kölcsönt földbirtokés 0== bérházakra közvetít az "Ingatlan - forgalmi-ügynökség., Budapest: főút, Tüköry-féle palota Levelekre pontos v&lasz> valamint tervezet Ingyen.
écs, Tnchlaaben 21.
I. TaohianbeB Bécs
KELBL J J. FEHÉRRUHA-GYlRA.
A gyártmány előnyösségé s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghipesbnek ismert s legjob hitelű
Fehérruhagyára KELBL J* J.-nek Bécsben, Tuchiauben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levó
legújabb divatú s minden alakú fehérruhanemüit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
«
.o *
M
£
Len-férfi ingek 2., S , 4., 6, 6., 8
10 frtig.
Angol Shirting ingek, (szebb mint a vászon'' fehér és szines 2., 2.50, 3., 8 frt W kr. Legflnomabban himzett ingek
4.. 5., 6., 7., 8., 10 egész 20 frtig. Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4 50, 5 frtig.
Flanell ingek, legjobb minőség 3.50,
4.50, 5.50-6 frt. Len-gatyák. német és franczia szabás
szerint 1., 1.50., 2., 2.50 —3 frtig. Njakgallérok legújabb alak 2., 2.50.,
3 frt, vászonból 5., 6 frt. K é z e 1 6 k legújabb aUk 4 40, 5., 6 frt, vászonból 8., 9 frtig
;Egéizség-jackok g7»pjn 2., 3., 4.t/ Éj i 5 frt, selyem 6., 7., 8 frt. )
'' -•» ■ •» ~
nadrágok gyapjú 3., 4., 5., N ó i < „ „ selyemből 6, 7„ 8 frt
ÍK a peták és harisnyák 5., 6. 7., 8.,< N ó i 10., egész 15 frtig sebkendők tiszta lenből 2.50, 3., 4., 6., 8 —12 frtig, battist, finom szogélyz.^ 3., 5,8., 10., egész 16 frtig. finoman; N <5 i himezvo 90 kr., 1., 1.20-3 frtig. $ Jíelltakarók finom shirting 50—75 kr.,/ K ő i 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr.,^ 1., 1.35, 1.60. 3 frtig, finoman himezve Bor 1.50, 2., 3., 4., 5., egész 10 frtig.í .Vászon dó ingek 2., 2.60, 3 Írtig,/ hímezve igen elegáns 3., 4 , 5., 6, égést-8 frtig. >
és téli nőingek hosjzu ajakkal
4., 5., 6 frtig.
nadrágok, perkail és barchentböl
1.50, 3., 2.50, 3., 4 frtig. c o r s e 11 e k perkailból 1.50, 2., 2.50, 3 frtig, hímezve, igen elegáns 8., 4., 5., 6-10 frtig, barcbentből 2, 2.50,
3 frtig.
a ls 6 ö lt ö ny 3., 4., 5., 6—lO frtig, barchentbSl 2., 2 60, 3 frtig. melltyük franczia, 3., 4, 5., 6., 7 frtig.
otváló-köppeny, s reggeli öltöny (Negligée) 6., 19 —40 frtig.
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek. Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Megrendelének bármiiy nyelven a következő czim alatt történjenek:
•T J feliérrulia gyárOBnaü BÉCSBEN
TUCHLAUBEN 21.
1267—11
Saját
gyártoáiy
Szigorúan solid szolgálat.
Legjatányosabb ár.
Híiztíi rtósokbnn nélkúlözhetlen
közh asznu vegytani készülékek.
A szobapadlók önmaga be ; eresztésehez „uobttimiió «e;élrtB.-Kftl"
Wi.rl.in W pnUlo-fénjrpípJe
"oblBJl* »>♦*«£& doboz frt 1.
düh''! frt l^°U,Cl">,,C",><tpJ* '' "«70bb KiilUa A rf aaak-pl {» •«., i fD-, doboz frt I 30.
,J^L''frt l.*>Os reasrJakb-mí jurAja frt l So folyékony Allspcúxaa ran s t|C>4tt iasx.-iluti.
tíke, 1 funtúi nr»g ;s kr.
patkány sat irtó szerek
m«8ysrorsx4Ci f«5rakt4ra: •Kér, Taksndok «• sribbsrSr-trt*!
Rím Qntfantnn poIoslus-lrtá-rolyadOia
65 kr. IméUladók^k .ní.d.t L ''•^rtrtd-porm, örefrc Jben 3: fc.
Bútorok s egyéb tárgyak felfrissítéséhez
Kaillaa lakkja, íratott, ssb féoytzstt betörök. aidkourakask tat , 1 fontos frt 1.
•ViscMb fényesítő pépjs fésyexstt bnto-rokhox 80 kr
XMler T folyékony fényeslt4je fénys-rett bátorokhoz 86 kr.
VíaaM E. aniverzál-lakkj* 60 kr.
''Vjkg-aer Gftnthsr flraisss IS kr.
Folyékony enyv és itünó ragasztó-pqpek
Sadlsr hideg folyékony sxitnSny, 50 kr.
Warner reh«r folyékony enyva^S tstt k r
Colle klaaehc a frold.DnzBeaIin,eokr Mond el Cement 60 kr SsnssMk Vertooa LajosW! 85 kr. Cemect''Csraml qae 60 kr. Ámerlkal nnirerstl^f ment S5 kr . kltttaí raffarztáiirrek tfirM p^rczollia, 6rOf, kristály, l(7H, tajtékiár-gyak sat sUaáfs.
enyve, honi ké
1/ .» .TiT V . "TopcveDen kr
^^ffliaSar&Üag^ai; ?ehérnemfl-jel»6, lrótent&k.
U 4a molylrtá folyadéka <0 kr
Szobafttstölők. r-
P«*t416^siUa* 50 kr. frt l KirAlyi fw«.
essencslája W kr. frt 1 40 Enn de vle de Lavaade *> kr . l,rfloom.bb trt 1 Jo
Violapor. s 3uin d* BoaUmard Illatos forpépe rtk*m«ntt kl*é, Momaoa kr. Ur. Pf.ffwaann fovp4pe frt 1 fc
Kjtanó pecséttisztitó szerek ^eV0'' ***** °
. r.i.________S**J1------.
Ajssatherln-naAJ srla s ráthoi esiasstt erór
ttrb-51 bfctbmx, *o kr. Dr. Fa^cr M. K. Vittní fo«pora ,P®riu»« frt 1 Or. Math« Ratta forpora frt 1. Tren XoglUeh fofpípc 80 kr. eklasüsél
fsepors 40 kr. PslUtUr *. J. raUdi odoattsije frt » >5.
''«rry Mnrklngr lak 4 • kr. Jetollae frt 1 Wajnsr necessa!r|« : j«liít«nUt, alphabe tomot .it U.rta''maa4 , frt 2.5a Eleartasi (oDfa a tiikvs lereUié.hsx, 85 kr. Kék le-'' ílWéJjrjrsé temta tS kr , fison febér i-nta x5 kr. Ugfinoaabb carmln - texatn . •> -r Frítach rerorm.kl vonata, irm frt 1 Klttaí miksolö-tenta, SS 66 kr. Tlola kék lreteata, >6 kr AalUakék lr« t«nls,Ukr AUsarta lr«teata,l0,Kkr
Kitűnő fogtisztitószerek

ana-
Brftaner - féle pecsét - rls » é. 60 kr 55 kr. phea 80 kr. keosla 24 kr Illatom
epo-p«e*éttl«atlte szappan tókr « extraeter kwyíb ( . eaeS. ▼olr tenUMtok ol ároliUtara. 30 ír
"ífss''lPf^'' frt''lU, suustberlD
Ércmemüek tisztításihoz
Laboie H.-félt Blen d''argeat pnr , kitOnú p«- . '' rlil ssűsMlö sser, doboza frt Oakey aaeol MtlstmavM ixappxna, 66 kr. Straabic S*estt*tnemtt>tisstlt6pera 16k., íienwe F. esftsttlsstlte ffolyól, dbjs 5kr. Ki»rn»e« kitűnő porai érestirffyak ré- , aaére , l«r«lekben 6 kr. nagyobb csomagok , baa 80 kr, k«rek dobozokban 10, 15 és 80 kr. , PráffSl tisstltó ki, 6 és 10 kr SurTMbérék «zftatasaft«k tisrtítiaihoz, 1 frttdl 1 frt 60 k''if. Boisdatint. ramny. m«*glrp4 hatiaa 20 kr. MftUer F axieonja aaslirúk e» íegyrarsk'' rotsdiudi tirctitásához, 1 téfsly 80 kr. raaezia rozsda ellen évö s*lr, 75 kr Vnjrol késtlsstlte-desskaeskAk. 60 kr,'' 1 doboz ttsstlt6-por honi 60 kr.
Kwizda állatgyógyazerei.
liestltatie Fiald, lovak sziaira frt 1.40. (orneaknrti markapor , ckmagja ét1 Si kr
;r4slU táplálék lor .k és marhák réasérs, •
csomagja 90 kr. 1 lidácska 3 frt. ♦értéspor, csoaagja CS kr. íj*irypor kAsl szárnyasok részére, < csomagba 60 kr. 1
<atya-lakda^aok u ebkór ii rssutlséfi
•11 sn, katalya Irt 1. í*ata-kenöcj, dubos frt I.JS
Különfélék. -
lalopoam strld Uenécse a tytkkssemek
kiirtására. ü6 kr. t"t tyúkszem-karlkák, tucatja 86 kr.. fa. ydagmaatoknaic 50 kr.
ryd''issem-ráspolyok, 85 kr ryúUsseaa.kések, 65 krtdl 1 frt 30 krig Csseboa-aromnUsé'', • léUkzést Odití. do-
haoj''izayol sltárolitó labdacsok, 50 kr. Isodya Beklsers . regi jdhlrt , valédi szgol
■ryermek.foacydaryak, frt 8 rfayr-Uye, Abt^ WTlogíj.U, teljeaen irtatlA
bajfestásaere nUsitásssl, frt 2.60. Xaciaiky dtábéJ''késsUletel , a mrginfill hajnak szike, baraa vagy fekete »tine viacu nyerésére:
Ol6-0]aj, barna és fskelo hajhoz. 1 és 8 frt. D14''kenoes, barna •< foVete kajkot, frt 1. Dlá-ktronat, «x5ke, barna és faksU haiail
rfllr, ható. frt 3.
^_rAyroo naVI. frt 3.
— Anyák különös figyelmébe ajánljak GEHRIG teütM krbi I si rua ^Ws.^.jrnm.''hi.
greruiekek fogzását előmozdító villanyos foezó-sz ilaeiait.
[Qdhd flSá-esilkál, ax
kWéjíre WUr.j^ok dbja frt S.
tncany
"««•« t«theu «Cjrdb párnák
nsaoí 3.75 -10 frtig.
asany feicalp^kt fysnsek ler , Uj-'' k& frt 1 . hélgyrt frt L15 és srsk rtsséís"
pirja frt i.«o.
LerSaomabb kftanyO sarkos btl^y-
PClnAIr «U*U f.t m mm +
réjéialecSki-é. kiTlíéSík™.
asrUk . darafcja fr. T. Olc^bb rngaay gyér
"Z — • u- i. vicaooD rngaay rí
j}<t-»i.->puv,-tiilkék darabja 60 éa8Q kr.
aagyaégbaa 90 krtíl 3 frtig.
»Si« inunié ragSBT fel''. (116- é*
*nr«b „Párnák véltosí , kftUn nagysiga
®n«aay sob>, anyaméb- és alláV««.
fecskendik siakk és lagcxélszer^b nsasiL UfiKmmr tejfejfe 85 kr. frt 1 60. 8 io.
írásbeli moghlv áao le gyorsan í»s pontosan esükokö/flitetnelc. _
A Tecjrtani ve^yülfeke
esi pák, pirja frt j Kaanay es6ült«nyö!c. stssáávek. sx(. Taes-MesUök . lábtOrtklák , láláb-
g6k, babák és egyéb Jáléko
-.....- —• ÉÉÉ^mp^
♦XERTfiSZ ÉS ErSERT
^J1™1?'' V*™1" ü u, laT


Helyiség: változtatás.
Április elsejétől kezdve férfi ruha - üzletem a2 izr. község házában, a főtéren, az „ Arany Korona* yendégló átellenében leend.
Bátorkodom egyszermind a közelgő tavaszi idényre mindennemű férfi- és gyermek öltönyök, ugy kabátok, nadrágok, mellények és egész öltözetekhez való legújabb és legjobb szöetekből álló dúsan felszerelt raktáramat a legjobban ajáulani; raktáramban nagy választékot tartok a legújabb férfi ingek, gallérok és kézelők, nyakkendők, kez-tyük. plaidsok, shawlok, esernyőkből s. a. t.
Megrendelések mindennemű férfi- és gyermek öltönyökre, libériákra s minden e szakba vágó árukra, a legjobban, legolcsóbban és legpontosabban teljesíttetnek.
Oda törekszem, hogy az eddig bennem helyezett szigorú soliditás által mindenkoron feltartsam és az igényeknek a legjobban megfelelhessek. 1308-2
N.-Kanizsa, 1874. márcziusban.
Mély tisztelettel
Weiszmayer M«
I I I1111111III1111 < l-HH-h
^ Hirdetmény.
Ax alolirt m. k. lottoigazgatóság megindítja a IV. «afyar királyi állAB»or»játékot, melynek tiszta jövedelme ö Felségének 1. k. elhatározása folytán részben a miskolci és budai kSikórház, — továbbá a kassai bábaintézet, és a budai jótékony nőegylet felsegélyexeaére, — részben pedig ai 1848—9 évben rokkantakká é» munkaképtelenekké lett honvédek javára van szánva.
Ezen sorsjáték 6320 nyerőszámot urtaima* ; a nyeremények föösszege :
240.000 forint o. é, köztük
10 nyeremény 20 80 200
az I. főnyeremény 100.000 frttal, a II. , 20.000 „
2 nyeremény 5.000 , 2 , 8.000 . 4 . 1.600 „
6000
1.00J frttal,
500 ,
100 ,
50 .
10 . ''
A húzás visszavon ha tlanul 1874. évi Jaakis M 30-áa Bu.lapesten az alolirt lottőigazgatóság által fog eszközeitetni. _
MF* Egy sorsjegy ára 2 forint o. é. "Wi
Sorsjegyek kaphatók: az alólirt m. kir. lottóigazgatóságnál, a lottó gyűjtőknél, a lottó — adó — só és postahivataloknál, és minden nagyobb városokbaa létező egyéb Borgjegy áruló közegeknél.
A ra. kir. lottoigazgatóság államsorsjátéki osztálya BmiapMteii 1874 évi márczius hó i-su.
MOTÜSZ
in kir. osztálytanácsos és lottóigazgató.
(Utánnyomás nem dijaztatik.) I2ö9—2
I I I I I I I I I I III I I I III I I I I
Árlejtést Mrdetméaf.
Somogymegyében fekvő laktfOMŰ kir. közalapit, uradalon.ban 2. magas vallás és közoktatási m. k. ministeriumnak 23780/1873 az. alatti | intezvényével több rendbeli uj építkezések felállítása engedélyezt^tréu, ezek elvállalása érdemében f. e. april hó 9-én Lakócsán az uradalmi tiszttartói irodában deli 12 óráig benyújtandó zárt ajánlat (offert) utoni árlejtés, illetőleg vállalkozási verseny nyittatik. —
Ezen építkezéseknél a kömives, ács, asztalos, lakatos és kovács, festő, gölöncsér és Öveges munkák díjösszege a költségvetések szerint az egyes épületekre nőve következőleg állapitatott meg :
a) egy ökör istálló munkadijában . 2371 ft 2 kr.
b) egy megnagyobbítandó magtár munkadíjában 1977 ft. 65 kr.
c) egy cselédlak , 3314 ft. 73 kr.
d) egy gulyaakol , 1272 ft. 69 kr.
összesen . 8936 ft. 9 kr. 0. I. megjegyezvén, hogy az uradalom ezen összegen felül a költségvetésekben elősorolt kómives és ácsmunkákhoz szükségelt anyagokat tulajdon költségén fogja előállítani és az építkezési helyre szállítani.
A vállalkozni kívánók tehát azon megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az általuk ajánlott vállálkozási öíazegnek 5%-ját — mely az építési részlet fizetéseknél 10°/0-rz fog kiegészitetni — akár készpénzben, akár értékpapírokban börzei árkelet szerint 50 kros bélyeggel ellátott ajánlataik mellé zárják, melyekben az árlejtési feltéteknek, építkezési terv- és költségvetéseknek ismerete és a vállalkozó részérőii alávetése kijelentendő, valamint az ajánlott ÖBSzeg betűkkel és számmal kiírandó; a száztóliakban kifejezett leengedés ii elfogadtatván. — A kellőleg fel nem szerelt és hiányos, valamint ntóajánlatok sem fogadtatnak el.
A megállapított költségvetés keretén belől a legjutányosabb és megbízhatóbb vállalkozóval a szerződés azonnal megköttetik; kiköttetvéo az uradalom részéről, hogy a vállalkozni kívánók, vagy az építés vezetők, szakértők legyenek. — A terv- és költségvetések, valamint az ár-lejtési feltételek a lakócsai kir. alap. uradalmi tiszttartóság irodájában megtekinthetők.
Kelt Lakóetái 1874. évi márczius hó 14-én. 1310-1
M. k. közalapítványi uradt. tiszttartóság.
276 számhos.
Árlejtési hirdetmény.
A zalamegyei tankerület tekintetei felügyelőségének f. évi márczius hó 8-án 173-ik szám alatt kelt átirata szerint a totovecz-kursa-neczi községi iskola helyiségeül megvásárolt koreamaháznak iskolai czélra átalakítása a nagyméltóságú m. k. vallás és közoktatási Ministerium által engedményeztetek
Ezen munka vállakózás utjáni biztosítása végett f. évi április hó 7-én délelőtti 10 órakor Kursanecz községben szóbeli és írásbeli ajánlatok elfogadása mellett nyilvános árlejtés fog tartatni.
Az átalakítási költségek kővetkezőn számjelsettek :
1. Kőművesmunka .... 1244 frt- 6 kr.
2. Ácsmunka . . . 633 frt. 2 kr.
3. Asztalos-, lakatos-, üveges-, mázoló- és göröncsér-munka
4. Kutmunka ....
összesen 2739 frt. 62 kr. A terv, költségvetés éa az építési feltételek f. éri márczius hó 20-tól fogva az alolirt hivatal irodájában, valamint az árlejtési eljárái színhelyén a fentkitett napon megtekinthetők. ''
Felhivatnak a vállalkozni szándékozók, miszerint a feantkiteu napon és órában az előirányzott összeg után számítandó 5 száztóli bánatpénzzel eUátva a kitűzött helyen vagy személyesen jelenjenek meg, Ta«7„P®dl8 jogérrényes Írásbeli ajánlatukat a 10 száztóli bánatpénznek melléklése mellett idején küldjék be.
Ztia-EgertZftfes, 1874, márczius hó 16-án. 1311-1
A czimzett felügyelőség nevében :
A maav. kir. mérnöki hivatal.
722 frt. 65 kr. 140 frt. — kr.
WtiáiU József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gjrorssajtf nyomást, Nagy-Kani^
NAGY-KÁMZSA, 1874. márczius 26-án.
□iftzstési ár
iiett «vrt . . I fél érre.... * , aegyed érre . 2 «
EffV —ám ÍO kr,
Hlréctéssk
6 hasábos petitsorbaa 7, máaodsaor 6 s mindan további sorért 6 kr.
SYILTTÉ&BE*
soronkint 10 krért i
-.étnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö 30 kr. fizetendő.
Tizenharmadik évfolyam*
A £
K0ZL0IY
reaaetr
f«k a'',
A lap axelletai ilexó közlemények jxerxeartóhea, —
anyagi résaét ílietó közlemények padig a riadóboa bémencre is-
sagt-kanizsa
Vlutiubiz.
Bérmentetlen levelek eaak ismert munkatár-aaktól fogadtatnak •!.
előbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
J Kézi
Kéziratok riaaaa nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a. rnagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy-kanizsai takarókpénztár'' a ,Zala-Sowogy gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet'' s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasaraap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Zalamegye monographiája érdekében.
Köszönettel tartozom t. Mezriczky Péter urnák a Zalamegye monographiája érdekében tett többszöri felszólalásaiért, különösen pedig a sz .-gróti-türjei-tihanyi és német-ujvári okmánytárokra tett hivatkozásaért, mert e hivatkozására szólalt fel Tárnok Alajos ur, mint ötven évvel ezelőtt volt levéltárnoka a nagymélt Batthyáni nemzetség ifjabb vagyis grófi ágának a német-ujvári levéltárban! — T.Tárnok Alajos urnák pedig azért tartozom köszönettel, mert t. Mezriczky Pét^r ur hivatkozására tett felszólalásában a felső-Örsi prépostságnak, melynek most én vagyok felszóllaló ur szerint „beatus possidense," históriáját igen becses adatokkal gazdagitá; nemcsak, hanem Hanfalvy „ Magyarország és Erdélyu czimű munkájában Felső-Örsre vonatkozó ezen — nemtiszta értelmű kifejezése ellen, hogy ,felsó-örsi helységbe érvén, hol hajdan prépostság volt, — mely már 1258- ban létezett'' — azt irja: .figyelmetlenség csak azt mondani, hogy hajdan prépostság volt; mert mii napig is fenáll a prépostság a Batthyáni berezegnek védnöksége alatt, melyet az időben életben volt Batthyáni Fülöp her-czeg, — volt prépost Kiklesz János halála után Köves János volt enyingi plébánosnak a jelenlegi prépostnak conferálta!" Ezen szavaival igen t. Tárnok ur azok előtt, kik Hun-falvy ur kétes kifejezése után tán ugy gondolnák. hogy csak h aj d a n volt, m o s t pedig nincs prépostság, — igen tisztán kivilágosította, hogy nemcsak hajdan volt; de jelenben is van prépostság és prépost.
Fogadja ezekért t. Tárnok Alajos ur ölem, mint érdekeittói köteles hálám s
TÁRCZA.
8 ... Mintának
Körtll álltuk zongoráda% Mikor játazál atyád mellett ; 8 mondhatom, hogy érzelmesen Kezeléd a billentyűket.
Dalt bÜTÖltél ajkainkra, Dalra fakadt róaaakedvttnk ; Egy némely a deli csárdást £1 is bokázta köröttünk.
Én jutalmul megesókolám Iezi piczi méses szádat, Add viszza majd kamatostul, Mikor két X lesz utánad ... •
HAJGATÓ SÁNDOR.
Csók ablakon át
(Fatalesak.)
Ily lelki küzdelmek kőzött — Laczi barátunk kimondhatatlan örömére — végre valahára ütött az indulási óra; — mégegyszar keresztül futá toi lettjét s nem minden elfogultság nélkül lépett ki szobája négy fala közül...
Gyönyörű tavaszi este volt.
A nyájas hold szelíd sugarakban lövellé magát Alá a földre; az emberek nagyobb része már álomba merülve élvezé a nap fáradalmai után sz édes nyugalmat.
Csendes minden......
De ime egy köpenybe burkolt alakét Iá-tank az éj homályában óvatosan tovább tovább
! köszönetem nyilvánitását. Ugy t. Mezriczky Péter ur nekem is jót eredményező fárad-hatlan ügy buzgalmáért fogadja szives köszönetemet ! Kegyes lesz t. Tárnok Alajos ur megengedni, hogy köszönettel fogadott nyilatkozatára két megjegyzést tehessek!
Azt méltóztatott T. urnák a .Zalai Közlöny * 18-dik számában mart. 1-én 1874-irni, hogy a .Miske palota az idők viszontagságai miatt omladékká válván, helyére néhai Niklesz János volt prépost egy k ő f e-születet emlékül fel is állíttatott, egy külön álló csúcsos hegyecskén ferdén, ugy hiszem mai napig is fenn áll?0
Ezekre szabadjon tisztelettel megjegyeznem: én 1854-dik marcz. 8-án a felső Örsi prépostságot elfoglalván: a Miske palota helyén nem kő feszületet, hanem fakeresztet nem ferdén, de egyenesen állva találtam, fkkeresztröl találtam alapító levelet, mit a hív. okmányok közt őrzök.
Vannak a prépostságban b: emlékű Niklesz János szent, dicséretes szándokáról
— a Miske palota emlékének megörökítésére nézve tanúskodó — meghiusult tervek; de azok nem kőfeszületről, hanem igen szép csinos kápolnáról tanúskodnak,
— tán több áldás volna e tájon, ha a szent emlékű hegyen e kápolna létrejöhetett volna!
Másik tiszteletteljes megjegyzésem t. Tárnok Alajos urnák ezen állítását illeti: .Batthyáni Ádám a kath. vallásra tért, és a felső-örsi prépostságot helyre állította, ezt azon kívül Fejérmegyében volt dinnyési pusztával meggazdagitotta. Az itt állított helyreállításáról a prépostságnak igen is találtatnak itt okmányok, de hogy b: e: Batthyáni Ádám, gazdagította volna meg Dinnyéssel a felsó-örsi prépostságot, — annak nyomát írásban nem találtam, hirét sohasem
surranni. A kevésbé megvilágított helyeken villám sebességgel tűnik tova, mig végre egy ablak átellenébeni kapu alatt, szép csendesen meghúzza magát.
Vájjon ki ezen rejtélyes alak? s miért e bujkálás? — Hogy észrevétlen kivánmaradni, megszaggatott lélekzéséből eléggé gyanítható.
De hallga ! — fejével mozdulatokat tenni látszik, s mintha az átellenben levő ablakon kémlelne valamit.
A felhők mögül elő bukkanó hold épen e pillanatban világítja meg bújósdit játszó kémünk arczát, és csodák csodája 1* ha látérzé-künk nem csal, Laczit véljük abban fölismerhetni.
Mintha hivatlan tanuktól tartana,figyelve
vizsgál maga körül.
„Az kellene még csak,hogy valaki meglásson, — kezdett most önmagával szóba eredni
— most három negyed tizre — folytatá tovább
— még csak egy negyed óra, és.....p8zt!"
„íme gyertya világ dereng át ablakán, de semmi nesz! — Oh Rózám, szivem bálványa, ki megérteted velem, hogy mily tenger boldogság van e szóban öszpontosítva: szerelem; kit szeretek szivem legforróbb hevével, kit imádok mint senkit e világon: hallasd már angyali papucsaidnak fület csiklandozó csoszo-
gását!''
^De — szólt ekkor mintegy visza rettenve
— hátha csak játék az egész! - Igen, igen! de . . . nem, ez lehetetlen 1 — hiszen elég világosan szólt! . . s midőn ama szavakat elmondta, hangját reszketni hallottam. Nem 1 nem volt ő akkor a játszi, kaczér Róza, - a paradicsom rózsáit megszégyenítő arezon a szemerem pírja ütött pillanatra tanyát, midőn megigéré, hogy
; hallottam. — A prépostságnál találtató okmányok, de a szóbeli hagyományok is együtt azt mutatják, azt állítják, hogy miit a visitában kifejezve találom: — .Adhanc praeposituram ex donatione principis JoannisHunyady pertinet posses-sio antea Dinnyes méd vocata* — számtalan okmány tanúskodik, még több tanúvallomás bizonyítja, hogy Dinnyés de jnre etab antiquo, atque ab immemoriali felsó-örsi prépostsághoz tan ózandó volt! Ezeknek nyomán szabadjon kételkednem azon állítás teljes hitelességéről, mintha a felső-örsi prépostságnak Dinnyést b: e: Batthyánni Ádám ajándékozta volna. Annyiban megengedem, hogy Dinnyéssel gazdagította F. őrsöt, a mennyiben hozzá járult közvetlenül, és közvetve a prépostok által, Dinnyésnek visz-szafoglalásához; mert erről már ismét igen sok irat tanúskodik, hogy Dinnyés bitorlók kezében volt, és hosszas perlekedés utján tandem Biró Márton foglalta, és állította vissza azon állapotba, melyben jelenleg van.
Ennyire t. Tárnok Alajos urnák a felső - Örsi prépostság dinnyési pusztájára nézve.
Most szabadjon felső - Örsi prépostsá-gomrói általában a zalai monographia érdekében is kijelentenem, hogy vannak itt kezemnél iratok többnyire Körmendi hiteles másolatban, részint eredetben is, melyek állítják, hogy a felső - Örsi templomot Kainuld de Ürs építtette, — hogy Miske de Ürs gazdagította a 13-dik században.*) A prépostságnak az Ürsökről & Batthyáni-
> akra átszármazásairól egyeznek Okmányaim t. Tárnok Alajos úréival, a,Zalai Közlönyében 18-iksz. márt l-ső 1874.közlöttekkel. Vannak királyi megerősítő, részint alapító levelek 1370-1430-1457-1489-ik évekből, mind azt erősitik, a mit a prépostságnál az Ürs nemzetség adományozott. Vannak kisebb, a prépostságot s különösen Dinayést illető okmányok, legutóbbi igen nevezetes okmány az, melyben b: emlékű Batthyáni Fülöp berezeg Dinnyést a nevére szóló bérletből, miut igen veszedelmes kelepczéből kiszabadította, s örökre kivette s a prépost, — saját jogos — birtoklásába bocsátotta. Ezekben igen sok a prépostságon kivül eső dolgok is foglaltatnak, azért kezemből ki nem adhatom, de a monographia érdekében hiteles tanulmányozóknak igen sziveses megmutatom, s használatukra engedem.
Látva ezen régi iratokat, és a bennök megerősített birtokokat, — Kővágó-Örs Csopak, Fáisz, az ide tartozó jövödelmeket őrsi, csopaki, palaznaki hegyek dézsmáját: nem csodálja az ember, ha hajdan oly gazdag hírben állt e prépostság! de miután jelenben nincs se Kővágó-Örse, se Csopakja, se Faissza, bordézsmája egy csepp sincs. Miután tapasztalhatták sokan közvetlen elö-dimnek kész koldusságra jutását, irgalombóli eltemettetését, s még is, hogy találkoznak, kik e prépostság dús gazdagságáról álma-doznak, azon csodálkozom 1 Fngem csak az állithat példányképül, a ki elfogadja cino-zurául életrendemet. Én az én életrendem
*) A patronatusra nézve egy kezemnél lev5 eredeti kéziratból 1 3 4 7-dik érről ezeket jegyzem ki. „Kos Joannes Praepositus, et capitulum Eccleaiae Vesprímiensis memoriae commendamus, Zerore prae-sentium significantes quibus expedit unirersis: Quod diseretus Yix Dominus OeorgiusP raepositus
. . . hogy meg. . meg csókol. Igen ez mind biztos jele irántami szerelmének." ... ^s ha mégis — folytatá lázas ingerültséggel — mégis csak játékot akarna velem űzni, — ha talán épen e pillanatban tanuk jelenlétében — buv-hel/emet titkon szemlélve — mulat hiszékeny-ségemen, ha a megígért csók helyett az egész
világ guny tárgyává......eh! de hogyan is
tudok Rózám szerelmén ily vakmerően kétkedni?"
óráját vonja elő.
„Egy perez még ós.....de im a függöny mozdul .... ő az l*
Mint a hűs forrásra bukkanó szomjas vándor, ugy repült Lacnok a megnyílt ablakhoz. A szelíd hold és számtalan csillag volt egyedüli tanuja túláradó boldogságának.
Szive bálváoyával a szép Rózával esti tiz órakor tanuk nélkül szólhatni, éá — de őrülj meg te gyenge -emberi elme — a szépek istennőjének bíbor ajkáról néhány perez múlva részegítő csókot rabolni el, mindezeket fontolóra véve cseppet sem csudálkozhatunk, hogy Laczi barátunkat ékes ssóllása cserben hagyta; sokat, nagyon sokat akart mondani, de nem sültel.
„Rózám! — szólt az elérzékenyülés hangján — én kegyedet szeretem; — szeretem lángoló szivem osztatlan szent szerelmével.''
Még valamit akart mondsuai, de oh gonosz fátum — nyelve megtagadni látszott a szolgálatot, esze kereke megakadt, — bölcsen hallgatott.
„Oh kegyed oly jó ... . igyekezett La-czink tovább folytatni — nem feledkezett meg ezelőtt néhány órával tett ígéretéről. . . . . .. Siri csend következett a most elmondott
Ecclesiae B: Maeiae Magdaléna* de Eurs, soeiuset Canonieus nos tar, item Nieolaus filius Micbaelis pro se personaliter, et pro frat-ribus suis uterinis, ac Paulus, et Jacobue fi 1 U M i -ske Patro nipraefatae Eccl esiaede Kúra. Ez történt lJ47-ben már 1370-ben meg ssflnnek as Ür-sök és kezdődnek a Batthyániak.
szavak után. — Laczink mintha parázson állna, olyat kezdett érezni, mint mikor az ember gőzfürdőben ül.
A gondolat, hogy üdve kapujának küszöbén áll, ujolag megoldá nyelvét.
„Esedezem — sugá gyenge hangon — a ma ígért csók átadásáért.11
„Tessék* szólt Róza, mialatt biborajakát a hirtelen bezárt ablak üveg táblájának belső lapján csókra illeszté, — s a képzeletet való
váltja fel.....Czikázó s dörgelmes ég ! és U
szerencsétlen Laczi!
Önalkotta mennyéből ily hamar alázuhanni bisonnyára nem törődik vele, ha Lótk feleségének sorsára jut vala, hogy as ily »p«eh " kel végződött ablak kalandot tul ne élje.
A mellette lesújtó villám nem gyakorolt volna rá oly hatást, mint ama végzetes ablak reczegés.
Mint egy teljes gőzerővel neki szabadult mozdony, rohant Laczi — düh, szégyen és ily nem remélt csaldással keblében — árkon bokron hazafelé.
Az emberséges éji őr szájtátva, és magára keresztet hányva bámult a vadai nyargaló után.
Jaj annak, ki most útját merné állani l
Testi és lelki erőben teljesen kimer&lten rogyott Laczi székei egyikére.
Hosszas mozdulatlanaág után, mely alatt gondolatait látszott rendbe szedni, hom''okára Ütve felkiáltott: .Oh én bolond 1 ... A midőn már boldogságom tetőpontján képzelém magamat, akkor kelle csalódásom tudatára ébred-
mellett megélek a f.-örsi prépostságban, tán közvetlen utódom, közvetlen elődöm sorsára jnt. Voltam én enyingi plébánus is, ott is megéltem — egy fillér adósságot se — de mindenemet utódomnak hagytam, és ó nem tud megélni. — Ha Enyingen mások a a viszonyok ma, mint az én időmben — itt F.-őrsön is mások ám a körülmények, mint hajdan voltak!
Végül azt jegyzem meg: tekintve a jelenkori mozgalmakat, bogy a felső-őrsi prépostság privát családi alapitvány, hogy az alapi tó család törzs utódaiban főntartja, ét gyakorolja a védnökséget, hogy ugyan azon családnak, mely kezdetben alapitotta, egy törzs utódja Batthyáni Ádám a r e f o r-m a t i o után ezen prépostságot újra alapitotta s boldog emlékű Batthyáni Fülöp her-czeg mint törv : védnr azt nekem éltem fogytáig adományozta. Én pedig Isten nagy kegyelméből még elmondhatom „Yivo ego" dicit Dominus! —
KÖVES JÁNOS,
felső-örsi Mária Magdolna prépostja.
nem 5 — de hogyan is tudtam az álnok teremtés szarainak hitelt adni! ?"
......Üreg táblán át csókolni! ha,
ha, ha, hallatlan megaláztatás !"
Még ezelőtt néhány perczczel mily felhőtlen rala boldogságom ege, — mily közel képzelóm magamat lenni a ponthoz, mely jövő bóldogságomst leendett képes megteremteni... és most 1 — folytatá lázas izgatottsággal —
most egy álnok nő személy, egy......igen,
egy pokoli fajzat — most, . . . talán épen e peresben mulattatja környezetét ördögi tettének elbeszélésével; ki ilyesmit tudott tenni, képes leend engem a világ, a közvélemény nevetség tárgyául dobni."
„De nem! — szólt ekkor, helyéről felugorva — ezt meg kell akadályoznom! nem; ezt tul nem élhetem 1 . . 3ünhödjék gonosz tettéért I — Mardossa gonosz lelkiismeretét halálig azon öntudat, hogy egy érte lángoló szivet könyörtelenül taszított a halál karjai közé."
.Határoztam — Véget vetek életemnek !"
,Oh ha gyanítottam volna, hogy csak as előbb ide naplómba irt szavak után néhány órára vég szavaimat kell megírnom, s ugyanazon kézzel véget vetni életemnek ! . . . *
Rövid gondolkozás után pisztolyai egyikét óvatosan emelé le helyéről, miután megtöltéséről biztos tudomást szerzett,egy sokat mondó sóhajjal huzá fel annak kakasát; . . . . szemei homályosan tévedeznek a közeli tárgyakon ; viasz sárga ajkon keserű mosoly látszik végig húzódni, most fölemeli a gyilkos kart, és a pisztolyt .... előbbi helyére tevé. —
„Todom már mit teszek! kiáltott szivarra
Kanizsa vidékének möpártfogóilioz!
Nemcsak tudomány 8 ipar, hanem a művészetben is akxrunk párhuzamba, állni Európa többi müveit nemzeteivel ; mit legin-kabü az aitai érünk el, ha a nemzei minden o&ziálypbnn érdekeltséget idézünk elő a művé szet iránt , * pártolását annak ; mert igv nem ké»yiifleni''tfttnéiiek hazánk e téren kitűnőt>bjei külföldre menekülői a félr* - ismerés s közönyösség elöl.Vannak ugyan sokau,kik a művészet pártolóinak lenni magukat avval képzelik,ha Krainer féle házalóknak filléreiket oly képekért adják, melyek erkölcstelenséget egész meztelenségben,vagy csupa vértől nem látható bombasticus történeti jeleneteket ábrázolnak.Ép ez áll a szobrászati ágról.Olasz gypsz öntők járják be városainkat,öntvényeik még bírálat alá se vonhatók.Olaszországban,— hol ezen gypszöntők antik vagy ujabb kitűnő munkák többitésével foglalkoznak, — szebb műmunkák-jönnek áru alá,de hozzánk,sajnos csak^a salak s kimustrált. Pedig hány ily alakot láthatunk házainknál kályháinkon, mintha egyedül arra volnának hivatva, hogy a legyek sokaságának menhelyül szolgáljanak.
Ily kinövései a művé^tnek nem keltenek műérzéket bennünk.
Ujabban hazánkban az országos magyar képzőművészeti társulat, melynek czélja : a hazai képzőművészetet minden ágában lehető tökélyre segíteni, a műízlést nemeabiteni, a műszeretetet terjeszteni, érintkezésbe lépett a „ Verein fűr vervielfáltigende Kunit" czimü mütánulattal, hogy a régibb s ujabb korú festészet gyöngyeit kifogástalan műbecsü rézkarcz s rézmetszetű másolatokban juttassa tagjainak. Ezen társulat pártfogását kieszközölni volna czélja e soraimnak mért is e társulat alapító s rendes tagjaira nézve megállapított ujabb keltű kedvezményeit röviden összefoglalva ide mellékelem : *)
•) álapitó tagok azo&, kik egyszer mindenkorra 200 Crttal járulnak a társulat alaptőkéjéhez, rendes ta-
1) A társulat alapító és rendes tagjai a társulat által rendezett minden tárlatot ingyen látogathatják és családjaik számára szsbad belépti jegyeket kapnak, valamint a társulatnak szakmunkákban és műfolyóiratokban gazdag könyvtárát ingyen használhstják.
2) Minden tag, évente egy 4, esetleg 5 mii-lapból álló albummal részesittetik, melynek a rendes bolti árához viszonyítva, a tagdíj östve-gét tetemesen felülmul andj a. A társulat már a jövő évben fog gondoskodni arról, hogy tagjai az album számára művészeti kivitelű diszköté-seket jutányos áron kaphassanak.
3) Az" általános müsorsoláson kivül, melyhez minden tag ingyen sorsjegyet kap, jövőre időszakonként a tártulat tagjai számára külön és kizárolagos képtor tolás fog rendeztetni, melynek főbb nyereményeit, a mutatkozó részvét arányában, jelesebb hazai művek képezendik.
4) Azon uj tagok, kik f. évi január 1 jé-től számitandó öt évi időszakra magukat tagokul kötelezik, a társulat három utolsó évi mű-lapjai közül egyet szabad választás szerint ingyen nyernek. Ezen három nagy mülap: Mária Theresia királynő „aachónbrunni várkertben" ; .Faust és Margit" mindkettő L i e c zen-Mayer Sándor hazánkfiának olaj festménye után, és. Szüzilária s a hittérítők" az országos képtárban őrzött Murilló-féle műremeknek aczélmetszetű másolata.
5) A társulat tagjai évi 10 forint árán tagjai lehetnek egyúttal a bécsi .Verein fűr vervielfáltigende Kunst" czimü müegyletnek, s annak mindazon müközleményeiben részesülnek, melyeket mások csak 15 frtnyi tagdíj fejében n verhei nek.
6) A mely városban végre a társulati tagok száma lt 0 ra szaporodik, a társulat kötelességének ismerendi minden második évben fioktár-laiot rend-zni; nőt kész ilyeneket rendezai más városokban is, hol a társulat czélja iránt fokozódott réstvét mutifikozik, s hol a helybeli tagok többsége erre vonatkozó óhajtását a választmány tudomására juttatja.
Mindezek alapján szabadjon nekem is a társulat kérelmeit, melyet a műpártoló közönséghez és hozzánk tagokhoz intézett,itthiven vissza adni :hogy a társulat érdekeit,a maguk körében lelkesen felkarolni s előmozdítani szivesked jenek, mert ugyan íb elérkézettnek látjuk idejét annak, hogy a hazai művészet közügyén társadalmi uton is, lendítsünk, hogy művészeink jelesebbjei ne majdnem kizárólag a külföld pártolására legyenek utalva.
SZuáíSZ GYULA.
Szerelmes dal.
(Heine)
Be altetem a lelkemet A liliom kebelében, Hogy ott együtt daloljanak Egy édes dalt kedvesemre.
Csábos, édes legyen a dal, Mint a csók szép ajakában. Réazegitő — mint a minőt Adott nekem minapában.
MONOSTORI
BÉLÁ
Bangylhoz.
— Dal, zenéje Kovács Gábortól. —
Körbe flukl hadd caendflljön poharunk; Ritka eset, hogy egy a mi óhajunk ; Dehogy ritkái flssük Össze szaporán, És kívánjuk : éljen az a kis leány!
Nosza Bangyi, töltsd tele még poharad, Ritka eset, hogy itt egy az akarat. Dehogy ritka I ninca a ki ugy mulasson Mint ma, azért éljen as a szép asszony !
Hej de mi ez ? nézzetek a Bangyi ra, Nem iázik már; mi bántja ót annyira t Imádkozik, — mert nála as imádság Ennyiből áU : éljen a hü barátság!
Jegyzőkönyv.
A zalamegyei általános tanítótestület nagy-ka-nizsai jár. kör tanítóinak az 1874-ik évi márczius hó 5-én HomokKomáromban tartott értekezletéből.
JELENLEVŐK: Sáringer Károly a kör elnöke, Pulay Károly alelnök, Szigethy János, & kör jegyzője, Schmidt József, Peer Antal, Sabján József, Széphegyi Gáspár, Oberschal János, Ruin-
gok pedig azok. kik évi 10 írtnak lefizetésére egymás után következő 3 évi időközre kötelezik magokat.
gyújtva — a csaló lábaihoz rohanok, s esdve kérem hogy .... halgassou !"
POZSOGÍR GYULA.
ssauer Simon, Vajda Alajos, Anders Károly, Király István mint a járási kör tagjai, továbbá Bátorfi Lajos, Hajgaté Sándor és Juhász Péter urak N.-Kanizsáról mint vendégek, végre Ve-hofsics Aladár gimn. tanuló mint érdekelt.
1. Elnök Sáringer Károly a kör tagjaihoz intézett lelkes buzdító beszédében a jelenlevőket üdvözölvén, az értekezletet megnyitottnak nyilvánitá.
2. A mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván, mielőtt az abban kijelelt gyakorlati előadások megkezdettek volna, elnök a tanügyterén történt egyes mozzanatok fel említését tartá szükségesnek u. m.
s) A budapesti népnevelők egylete álul a képviselőház elé a tanítói állás biztosítása s a népoktatási törvények revisió alá vétele tárgyában kérvény terjesztetett, mely a Népnevelők lapjából felolvastatván,azt a kör magáévá tevé, s a többi járási köröknek is hasoniólsg pártfogásába jelen jegyzőkönyv közzététele által ajánlani határoztatott.
b) Nucsecz József ur,zalamegye első tanfelügy élőjének a népoktatás ügyében a megyei iskolatanács, b egyszersmind a közokt. ügyi minisztériumhoz intézett évi jelentésében foglalt, a tanügy előmozdítását czélzó szép eszméi s üdvös javaslataiért a kör által meg éljeneztetvén, neki elismerés éi bizalom szavaztatott.
3. A kör egy tagjának Szampel Ferencz volt pölöskefői Uniténak Kemena Ollárba lett megválaszUtása illetőleg előléptetése, ugy helyzete javulása feletti örömét, valamint a körből történt tavozása feletti részvétét nyilvánitotU.
4. Az ált. tanítótestület központi választmánya részéről annak elnöke Hajgató Sándor felemlité, hogy miuUn a választmány által Simon József pötrétei tanitó ügyében a nagymóltvallás és közukt. ügyi minisztériumhoz felterjesztett kérvényére még máig is semminemű választ nem nyerhetett, igy e Urgy ban intézkedés nem történt, s igy fellépésének semmi eredményét nem UpaazUlá, ezért működését teljesen megszűnteié miud addig, míg jogos kérelmére a tantestület élégtételt nem nyerend. Vá-rakozásanak teljes meghiúsulása esetére pedig habár mély sajnálkozással, de kénytelen kijelenteni, hogy a központi bizottmány tisztéről lemondani s feloszlani fog. Ezen nyilatkozatot a kör meghatva vevé tudomásul minthogy ezeknek megtörténte a zalamegyei ált. Unitótestület feloszlását fogja maga uUn vonni.
5. Elnök a pesti népokt kör álul a haladó felnőttek számára kiadott olvasó könyvet azon óhajtással muUtá be, hogy az Magyarországnak bár egy iskolájából se hiányozzék.
6. Alelnök a körnek elkészült pecsétjét a jelenlevőknek bemuUtU.
7. A gyakorlati előadásokban Sáringer Károly Magyarország történelméből szt. István első magyar király idejéből a 6. osztályú tanodában követendő czélszerü mód szerint tartott jól sikerült előadást.
Továbbá Schmidt József a diszfák kezelését muUtU be elismerést érdemlő ssaksvatott-sággal.
Végre természetűnból Szigethy János és Anders Károly értekeztek.
8. Az ezen értekezleten jelen nem volt Ugok nevezetesen Kis Kanizsa, Bakónak, Uj ■ udvar, Qelse ós Gelseiziget községek Unitói felhivatni határozUttak: magukat i kör elnökénél levél álul minél előbb igazolni, minthogy különben a törvényszabU büntetésidij rajtok megvetetni fog.
9. A jövő értekezlet helyéül Fűzvölgy község Unodája jelöltetett ki f. évi junius hó 25-ik napjára.
10. Ezen alkalomra előadást tartani ajánl-kosUk : Anders Károly a természettanból foly-Utólag. Sabján József a beszédértelem gyakorlatokból, Schmidt József a gazdászattanból a méhészetről. Pulay Károly a számUnból.
K. m. f.
Sáringer Károly, m. k. a kör elnöke.
Szigethy János
a kör jegyzője.
Kimutatás
XL

oson pénx összegekről, melyek a eholera árvák és özvegyek segélyezésére
a szent-gróthi járásból befolyUk :
46. sz. adakozási iven: Bárdio Ferencs 2 frt. — Bardio Mihály 1 frt. Kozáry Antal 2 frt. — Erdős György 1 frt. — Szent-Gróthi plébános híveivel 14. frt, 34 kr. — RechniU Jakab 1 frt. — Okolicsányi Amália 5 frt — Erdélyi György 1 frt. — Viener Fülöp 1 frt
— Hosof Lajos 2 frt. — Berger János 2 frt
— Holy József 1 frt. — Lachenbacker és fia 3 frt — Steiner Adám 1 frt. — Steiner Salamon 1 frt. — Feigelstock Dávid 50 kr. — Steiner D. Ignácz 1 frt - Botfy Péter 1 frt. — Küblin Dávid 1 frt. — Eichberg József 2 frt — Spiegel Mózes 2 frt. — Surgoth János 1 frt— Erdélyi Mihály 1 frt — összesen 47 fit, 84 kr. ,
47 sz. adakozási iven: Paál Pongrácz 50 kr. — Steiner Salamon 1 frt.—Bergernő 1 frt, 50 kr. — Viener Fülöp 1 frt. — Steiner Far-
kasné 1 frt. - Feiksz György 20 kr. -Hoffmann 20 kr. — Salamon Stern 30 kr. — Rechnitzer 50 kr. — Wollak 20 kr. — Mang-lián András 20 kr. — Csiszár János 40 kr. — Stern Márton 40 kr. — Fülöp János 20 ki. — Seper József 30 kr. - Feiu Ferencz 20 kr. — Doma Antal 30 kr. — Hirschl Mór 20 kr. — Josephina Steín 1 frt — Németh Zigmondné 1 írt — Fisch Mór 30 kr. — Koréin Simon 30 kr. — Összesen 11 frt. 20 —
49 sz. adakozási iven : Nagy Mihály kr. — Lánca £ároly 10 kr. — Márkus Imre 5 kr. — Kendli György 10 kr. Csiszár János 4 kr. — Skáp János 10 kr. — Tarsol látván 7 kr. — Lőrincz Mihály 10 kr. — Gyöngy Mátyás 20 kr. — Schlezinger Jakab 50 kr. — Klein 10 kr. - Volner Mihály 5 kr. — Kotzka József 40 kr. — Horváth Mihály iQu
4 kr. — Molnár Mihály 10 kr. — Lukács József 10 kr. — Dömötör József 10 kr. — Németh Forenczné 3 kr. — Tóth Gáspár 10 kr. — Szalai János 20 kr. — Szalai György 10 kr. — Prunnerné 4 kr. — Modler János 4 kr. — Gyökeres Péter 10 kr. — Szabó János 10 kr. — Halász Ferenc 2 kr. — Lejki Imre 20 kr. — Varga János 4 kr. — Torma György
5 kr. — összesen 3 frt, 22 kr.
50 sz. adakozási iven : Czimer Györgv 20 kr. — Kovács Antal 10 kr. — Egyed Ferencz 10 kr. — Lohonya János 20 kr. — Kőszeghy Kálmán 20 kr. — RiczbaUer József 10 kr. - Gulyás Mihály 10 kr. — Békefy István 10 kr. — Kaszás József 10 kr. — Ka szás Józsefné 10 kr. — Ágoston István 10 kr
— Buda Imre 10 kr. — Kovács József őr: 10 Czimer Györgyné 20 kr. — őr. Kőszeghyné 10 kr - Béres József 10 kr. — Benkő Ferencz 2 kr. — Beledi István 4 kr. — Kovács József 10 kr. — Pék János 30 kr. — Erhart Károly 5 kr. — Kelemen György 5 kr. — Péntek József 10 kr. -- Kelemen Klárs 10 kr. — Kelemen Ferencz 4 kr. — Böröcz Péter 2 kr.
— Benkő AnUl 2 kr. — Gyúlási Ferencz 10 kr. — Molnár István 2 kr. — Háry József 10 kr. — összesen 3 frt. 6 kr.
51 sz. adakozási iven: Borda Péter 10 kr. — Tamás József If. 10 kr. — Bodor János 10 kr. — Tar Ferencs 10 kr. — összesen 40 kr.
52 sz. adakozási íven : Tóth János 4 kr.
— Mahovecz József 10 kr. — Heri János 4 kr. — Cse József 6 kr. — Beledi János 4 kr.
— Zámodics István 2 kr. — Horváth Anna 2 kr. — Lőrincz József 4 kr. — Németh János
4 kr. — GF. 1 frt. — E. N. 30 kr. — László József 4 kr. — Köller Mihály 10 kr. — N. N. 50 kr. — Soós Péter 5 kr. — Molnár Ferencz 4 kr. — Sorok Fernecz 10 kr. — Sorok Péter 2 kr. — Tóth László 6 kr. — Kis János 4 kr. — Vincze István 2 kr. — Géringcr Mátyás 4 kr. — Torma János 4 kr. — N. N. 50 kr. — N. N. 10 kr. — Fehér István 4 kr.
— Zámodics Ferencz 4 kr. — Egyed Ignácz 10 kr. — Németh János 10 kr. — Németh István 2 kr. — Beledi János 10 kr. — Madarász György
5 kr. — Koller Rozi 5 kr. — Borbás Ferencz 10 kr. — Németh Ferencz 5 kr. — Cse Lőrincz
2 kr. — Pichler 10 kr. összesen 4 frt. 12 kr.
53. sz. adakozási iven: Németh Mihály 20 kr. — Gájer István 20 kr. — Sipoa János 5 kr. — Pintér Gábor 10 kr. — Szeglet József 10 kr. — Szom György 10 kr. — Popper József 10 kr. — Kocsis József 10 kr. — Eisner Samu 10 kr. — Kocsis Ferencz 10 kr. — Borsos László 20 kr. — Kócsi István 20 kr. — Spiegel Mózses 25 kr. — Nyitray AnUl 10 kr.
— Báron Márton 50 kr. — Kozmán József 8 kr. — Holecz GuszUv 10 kr. — Zala szent lász-lói plebániabeli hívektől: Csépi plébánus 14 frt — Tibold János 2 frt összesen 18 frt. 58 krajezár.
54. sz. adakozási iven : Kollár János 5 frt.
— Rózsa János 40 kr. — Kovács Mihály 20 kr. — Magyarósy József 5 frt 50 kr. — Her-sich Antal 20 kr. — Tik Ferencs 10 kr. — Sabján János 3 kr. — Borza János 3 kr. — Kator János 10 kr. — Raj ki Mátyásné 4 kr. — Varga Ferencz 4 kr. — Bognár János 3 kr. — Varga Józsefné 4 kr. — Bohár József 10 kr. — Tom-bor József 10 kr. — Flanics István 10 kr. — Horváth János 10 kr. — Bödör Ferencz 7 kr.
— Markó István 2 kr. — Varga Gábor 4 kr. — Kis Ferencz 2 kr. — Molnár Gábor 4 kr. — Németh György 2 kr. — Szűcs László 10 kr. — Major János 2 kr. — Futácsi István 10 kr. — Paál István 10 kr. — Papp Ferencz 5 kr. — Szeglet István 10 kr. — Papp Antal 8 kr. — Kehida község 36 kr. összesen 13 frt 23 kr.
55. sz. adakozási ivén: Hertelendy Imre
3 frt. — Barts Józef 1 frt — Mester József 1 frt — Rimmer Lajos 50 kr. összesen 5 frt 50 kr. összesen az egész járásból 107 frt. 15 kr. 50 drb. sorsjegy ára 25 frt. Mindössze 132 frt 15 kr.
Hogy ezen másolat as eredetivel megegyez, bizonyítom.
Zala-Egerszegen, 1874. martius hó 6á».
CZUKELTER JÓZSEF,
m. számvevő.
(Folyt, köv.)
^■imufrrqgrm
Előfizetési felhívás
h 11 t n k i n t kit« * e r megjelenő
„ZALAI KÖZLÖNY"
folyó évi második évnegyedére.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előíizetésök e hó végével lejár, miszerint azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap küldésében hiány merüljön föl.
Külön felhívást nem bocsátunk ki, azért legczéiszerübb a postai utalványokat használni, melynél a bérmentes pénzküldes 10 frtig csak 5 krajczárba kerül.
Lapunk előfizetési ára:
Április — junius évnegyedre .... 2 frt. Április — szeptember félévre .... 4 frt. Április — deczember 9 hóra .... 8 frt.
Helyi hirek.
— Hertelendy Kálmán főispán ur ő méltóságánál, mint lapunk 2l-ik számában jeleztük, márczius 21 én megtartatott a menyegzői ünnepély, mely egészen családias színezetet öltött. Déíi 12 órakor fényes fogatokon érkeztek a lesencze-tomaji templomba, hol az uj párt Ővastics Károly keszthelyi apát s ple-banus ur eskette meg, mely alkalommal igen szép beszédet s imát mondott. Az egyházi ünnepélyre a helység s környék népe nagy számban sereglett össze. Barátságos családi ebéd követte ezt, meiyet talpra esett pohárköszöntések egész sora fűszerezett. Kiadó násznagy Királyi Pál képviselő, kérő násznagy Skublics Gyula volt főispán, örömanyák: özvegy liertelendyné, a menyasszony nagyanyja, Skublics Gyuláné és Bogyay Irén úrhölgyek, nvoszolyalányok Hertelendy Rozsa és Skublics Izabella kisasszonyok, — vőíélyek Hertelendy Ferencz, a menyasszony fivére, és Bogyay Máté valának. A menyasszony igen nehéz antikfehér selyemruhában, mely három rőfnyi uszálylyal, művészileg készítve s virágkoszorúkkal dúsan diszitve volt, kezében eleven s gyönyörű virágcsokort tartva, megragadó bájt kölcsönzött; a nyoszolyalányok rózaaszin selyemben voltak öltözve s a menyasszony kívánatára nővérének ruhája fekete bársony szalaggal volt diszitve Bogyay Isiván Halápról, ki súlyos betegségéből felépült, szinte jelenlétével örvendeztette meg a családot. Isten áldása koszorúzza az uj pár szent irigyét !
— A megalakult uj minisztérium névsorát vasárnap hozta a hivatalos lap. E szerint elnök : B i 11 ó István volt igazságügyéi-; Ő Felsége személye körüli: W enckheim Béla; igazságügyi: Pauler Tivadar; vallás és közoktatásügyi: Treíort A g o 81 o n; horvát tzlavon-dalmátországi : gr. Pejácsevich Péter; közmunka és közlekedésügyi ifj. Z i -chy József; honvédelmi: Szende Béla; pénzügyi: G h y c z y Kálmán, országgyűlési képviselő; belügyi :gr. SzapáryGyulaés végre fold mi vei és ipar-és kereskedelemügyi miniszter Bartal György országgyűlési képviselő.
— Korács Gábor jeles népzenész legújabb darabja a „Bangyi csárdás* melyhez a szöveget lapunk mai Bzáma hozza, ápril 1-én adatik elő a „Korona" vendéglőben. Kovács Gábornak ismerve két eddigi zeneszerzeményét a „Flóra" és „Fülemüle* polkákat, sok reményt kötünk e legújabb szerzeményéhez is, s hisz-Bzük, hogy a közönség tetszését kiérdemelve, jövőre is biztositandja a meleg részvétet.
— jBudapestről veazszük azon örvendetes hírt. hogy april Bán Szende Bélám, kir. honvédelmi miniszter ar Nagy-Kanizsára fog érkezni s pár napot körünkben tölt.
— Rappó Sándor ur beköszön fését német falragaszok hirdették. Nincs mit csodálkozni ezen; hisz városunkban a germanizálás ezeu neméhez annyira hozzá vagyunk szokva, hogy kinevetnék, ki csak fel is szólalna ellene. Videant consules! Az előadásokról jövő számunkban.
— A kanizsai kereskedelmi ifjúság önképző köre által szombaton, azaz e hó 21-én rendezett bál a várt sikert korántsem eredményezte. Korlátolt látogatottsága részint az előhaladt időszaknak, főkép pedig azon lénynek tulajdonítható, miszerint a bálanya az utolsó napon mondott le a megtiszteltetésről s ezáltal leh sngoltságot okozott. Különben örömmel konstatáljuk, hogy a pazar költségek mellett mégis 50 frtnyi tiszta jövödelem maradott a nemes szívűek felülfizetéséből, mely összeg az egylet könyvtára szaporításának van szánva. Jele ez, hogy ez egylet nagy mérvben Örvend a közönség részérőli rokkonszenvnek és üdvös czéljánál fogva joggal is ; másfelől azonban sajnálattal, de baráti indulatból figyelembe ajánlani szükségesnek látjuk, hogy az egylet felvirágzására, alapjának megerősítésére eddig követett iránya igen is hibás. Kiismerjük e^t roppant drága egylet — helyiségéből, — e bálra túlságosan fordított költségéből, s senkinek se lehet ellenvetése, hogy ez alkalommal is lega-
lább egyharmadot meg lehetett volna megtakarítani. Csakis a takarékosság egy ilynemű egylet legelső feltétele, alapja s fóczélja elsőiz-ben is az, hogy könyvtárát tökély esi tse, a szépirodalmi lapokat mennél számosabb mennyiségben megbzerezze, nem pedig tanyára fordítson évenkint oly roppant Összeget csupán azért, hogy alkalmat nyisson az ifjúságnak kávéházi játékok — ós éjjeli idővesztegetésekre. Reméljük, hogy a t. választmány ezeket méltányolva magáévá fogja tenni s a bajokat lehetőleg orvosolni fogja. Visszatérünk ezekre később.
Az egylet egyik jóbarátja.
— Tüz. Folyó hó 21-ón este 9 és 10 óra között Nagy Récsén tüz támadott, mely a dühöngő szélvész következtében 8 házat és több gazdasági épületet hamvasztott el; ax ezáltal okozott összes kár körülbelül 8540 frtot teszki. Városi tűzoltóink ez alkalommal elkövetett buz-góságukért nemcsak dicséretet érdemelnek, hanem be is bizony iták, hogy a tüzvéaz színhelyén gyorsan megjelenni is képesek, mert szemtanuk állítása szerint, még azok sem hitték, kik jelen voltak,hogy oly rövid idő alatt ki tudjanak menni városunkból. Jóllehet a szél teljes erejével dühöngött b mégis hogy a tüz tovább nem terjedhetett: az iskolaháznak tulajdonítják,— minta mely téglából van épitve s cseréppel fedve — m iái tál a tüz elharapodzását megakadályozta. A tüz^eredete — utczai pletyka szerint — szándékos gyújtás lehetett; de a megejtett szolgabírói vizsgálat szerint még csak gyanúval sem terheltetik senki a károsultak által.
— Szent-Miária helyiségben (Muraköz) mart. 21-én délben nagy tüz volt, 25 ház és 19 pajta égett el. Biztosítva semmisem voh.(Mint halljuk a tüz egy asszony vigyázatlansága miatt támadott, ki beteg tehenét megakarta füstölni!...?)
— Kgy fiatal ember, ki magán végze a gymná8iumi 7 osztályt, — s a ki már jelenben is előkelő uri háznál nevelő, — vagy segédtanító vagy nevelői állást keres. Leveleket elfogad és bővebb fel világosi tássat szolgálhat Juhász Péter nagy-kanizsai ''tanító.
— Himlő. Somogyi izr. hitközségi jegyző ur fia Kis iőrösről hazajőve harmadnapra himlőben lefeküdt; most az iskola tanács
— félve nehogy a baj nagyobb mérvet öltsön — a gyermek korházbai szállítását rendelte el és pár napra az iskolát bezáratta.
— Wajdits József ujabban diszitett könyvüzletébe nagy számban érkeztek divatos arany és szim-zett.monogrammal ellátott,levélpapírok boríték kai,csomagon ként 1 frt 50kr. Monogram m nélkül 36 — 40 kr.Ajánljuk a t. közönség figyelmébe.
— Utoljára még azt sem tudjuk, kinek kelljen hinni ? ... Midőn e sorokat irjuk, olvassuk a legújabb tudósítást Zala Egerszegről, hogy az annyira emlegetett lap megindításából semmi sem lesz. E hírnek hitelt nem adhatunk s meg-czáfolását fenntartjuk magunknak mindaddig, mig a tények nem fognak beszélni.
— Hogy mennyi bajt okoznak az utczákon felhányt sárdombok : az|eddigieken kívül bizonyítja még a következő eset is: vasárnap Gelich ezredes ur lakása előtt egy deszkás szekér állott meg, melynek gazdája pár perezre eltávozván, kocsisára bizta a felügyeletet. Nem tudni miért, a lovak megiramodtak s a legközelebbi sardombra futva összerogytak. Komolyabb baj az igaz nem történt, mert kevés pihenés után tovább mentek, de történhetett volna, sőt lehet kilátásuuk szerencsétlenségek bekövetkezhetésére.
— Rövidhírek. ,Neupester Beobach-ter" czimű napilapindul. — Czegléden önkény-teB rendőrség szervezkedett, melynek már 102 tagja van. — Biharmegyében a himlő nagy mérvben dühöng. — A dunántuli ág. hitv. egyház főfelügyelőjévé Pronay Dezső választatott meg. - Zichy Mihály művész hazánkfia az orosz czáríól elbocsátását két te. — Ma, mart. 26 án lesz a delegatio tagjainak megválasztása.
— Devez János, az oszt. posta tiszai kar nestora 93 éves korában elhunyt. — Sidoli cirkuszát a kerepesiuton felépité és tegnapelőtt meg is nyitá.
— Mult héten született a fővárosban 255 gyermek, meghalt 305 egyén. — A Petófy-házat nem akarja megvenni Pestmegye, hanem az országtól követelt. — Krancz, azelhunytszombathelyi nagyprépost51,200 frtot hagyományozott jótékony czélokra. — Mártonfi a „Haladás" szerkesztője sajtóperében felmentetett. —
Vegyes hirek.
— Folyó évi april hó 1-töl kezdve minden egyes m. kir. postahivatalnál külön pénzes-levélborítékok darabonkint egy oszt. ért. kraj-czárért fognak áruitatni. Ezen intézkedés czélja az, hogy a közönségnek módja és alkalma legyen oly borítékok megszerzéséro, melyek kisebb összegű papírpénz és bankjegy czélszerü s lehető biztos befoglalására alkalmasak, s a mellett alak és más kellék tekintetében a postai szabályoknak megfelelnek. Asért ezen borítékok használata nem kényszerű, hanem a feíik tetszésére van hagy va,kisebb mennyiségű papírpénz és bankjegyküldeményeit ezen bori-tékokbezárva feladni, vagy e czélra más, a pos-
tai ssabályoknak megfelelő borítékokat hass-nálni, A pénzes levélboritékok „magyar királyi posta" viznyomatu felirattal vannak megjelelve. Az ilynemű bóritékokba helyzett pénzküldemények lezárásához, ha bepecsételve állítólagosér-téknyilvánitással adatnak föl, két azon szöglet-helyre, hol a két boritékszárny összeér alkalmazott pecsétlenyomat elegendő. Nyitva, a postahivatalnál megolvasott pénztartalommal feladott és ilynemű borítékba zárt pénzesleveleknél a postahivatal ellenőrző pecsétje a borítékszárny mindkét végén, a feladó magánpecsétje pedig a két hivatalos pecsét közé alkalmazandó. A másféle borítékokba sárt pénzküldemények bepakolására és lepecsételésére nézve az eddigi ssabályok ezentúl is teljes érvényben maradnak, vagyis azok ezentúl is öt pecséttel látandók el.
— Hősköltemény Szapáry belügy érről. Egy elkeseredett szász poéta rengeteg hosszú verset nyomatott le a bécsi „Deutsche Zeitung'' hirdetési rovatában, következő csimmel: „Heldenge-dicht von dem ehrenfesten Grafen Szapáry." A kasztófáravalóbb humor (Galgen humor) még sohasem döczögött sántább verslábakon,mióta a trocheust föltalálták s 34 stróphában több badarságot művészettel sem lehetne összehozni. A vers kezdete igy mennydörög :
Huncfut Német war das Thema, Allén galt das An athema I Denn nur gut sum Steuersahlen. Zum Ertragen Pester Qualen Seien wir berechtiget.—
Ezek után hosszú monolog következik, melyben a belügy ér majd kannibálnak, seytha emberevőnek van lefestve: ki a szászokat mindig „kutyázza." Ugy látszik, a versíró minden áron négy lábra teszi a szászokat.
— Küzdelem egy rablóval. Duna Föld vartól, mart. 4-ról írják nekünk: Városunk tegnap reggel egy borzasztó jelenetnek volt színhelye. Egy, a tiszavidéken barangoló lókötő ós rabló bandának egyik tagja, az utóbbi időben történt elfogatásakor többek közt bevallá, hogy helybeli Gyulai nevű egyénnel összeköttetésben áll.Ezen lókötő csapattól elfogott lovak egy része Gyulaihoz ideszálittatik, hogy azokat a vidéken eláru sitsa. Gyulai lakásához tehát rendőrök küldettek; de mivel őt nem lelték ott.mert Szegszárdra utazott, rögtön foglárok küldettek utána, kik őt utol is érték,és helyben őrzet alá vették. — Gy.lakásán pedig 3 rendőr maradt, hogy ott annak czinkosait meglessék. Egész éjjel hiába viraszt-ván reggel ketten közülök vövid időre eltávoztak, csak Bartos András maradt v;ssza. Alig távoztak,egy izmos egyén lép a szobába,és kérdi „hol van Gyulai" ? „ó a lovak áráért jött el., —Bartos gyanuBkodott,az ismeretlen vendégtől útlevelet követelt. Ez zsebébe nyúlván, útlevél helyett revolvert vont elő zsebéből, ós Bar-tosra tüzelt. — A golyó nem talált — a betyár Eartost, ki védelmezni kezdte magát — egy tőrrel meg gyilkolta. A lövésre, és zajra összefutott szomszédok a betyárt pzökni látták, a öt körülvették. Midőn ez látta, hogy nem menekülhet, az összecsődült nép közé lődözött (de minden baj nélkül) es végre sorsa felett kétségbe esve, főbe lőtte magát. Ezen betyár, ki már több rablógyilkosságot vitt végbe, az annyira felt Bede András. A többi czinkosai nyomozására egy lovas katona-csapat és több foglár küldetett ki. — Több gyanús egyén már elfogatott. A hivatali buzgóaágának áldozatul esett Bartos egy özvegyet és három gyámolatlan árvát hagyot hátra.
Márci. 28. 1667. Wesselényi Ferenes, nádor méreg által hal meg. — 1861. Döb-röntey Gábor halálosása. — 1854 a nyugoti hatalmak hadat üzennek
Oroszországnak. Marcz. 29. 1390. A nagy Hnnyady János születésnapja. — 1598. Győr visszafog-, lalása a törököktől. — 1816. Koris-mics László születésnapja. — 1848. As udvari censurahivalal Bécsben eltörültetik. „ 30. 1831. Tóth Kálmán ssületésn&pja Baján. — 1849. Kossuth. Gőrgeit fővezérré teszi. „ 31. 1387.Z«gm. királylyi koronástatik. — 1849. Percsel győseime a szerbeken Április 1. 1690. Nagy-Kanitea vára, — mely 1688. januar 20. óta 7000. magyar által oeromoltatott. a törökök által Batthyány grófnak átadatik.
— 1801 Révay Miklós halálozása. „ 2. 954. A magyarok Lüttich városát
pusztiták. — 1819. Gt. Festetich György a keszthelyi Georgicon alapítója meghalt. — 1849. A hatvani győzelem.
r 3. 1807. Ürmónyi József születésnapja.
— 1849. Perczel rohammal veszi be a szenttamási sánezokat.
Papírszeletek.
— Egy fels6 ausztriai templom ajtón a következő, első pillanatra különösnek, mélyebb vizsgálódás után szellem dúsnak ■ nagy igazaágot kifejezőnek található felírás van: Praesens itn perfeetum et perfeetum. plus-quam perfeetum futárom. Az az: jelen tökéletlen, s a tökéletes egykor még tökéletesb leend.
— Uram — mondá *gy tolakodó járdatapoaó ery idegennek — nekem ogy tetsaik, miutha látttam volna már az nrat valahol, de teljességgel nem tndok reá vissaemléke/ni. hogy hol. Könnyen megeshetik — válaszoló nyugodtan as idegen — huss esztendő óta vagyok egy börtön fóvigyáxója.
Egy szép özvegy elhányt férje testvéréhez ment nőü! éa elsS ura arczképét ebédlőjében helyesé el a többi kép közé. Valaki észrevevén a festményt, s art ta alván tőle kérleni: ,C*aládjához tartozik-e ezen ur?" A aő nyugodtan felelt:, Óh •z szegény sógorom volt.''
— Egy quaker nagyon ss p vak lovat adott el s azt kérdezte a vevőtől „barátom látsz-e valami hibát benne?- — Nem — volt a válasz. — Ez aló sem fog benned hibát találni — mondá az igazságos férfiú.
Történeti naptár.
Márcz. 26. 1713. hg. Eszterházy Pál, nádor és író halála. 1831. az osztrolenkai lengyel-orosz csata.
„ 27. 1000. II. Sylveazter pápa a m gyár koronát küldé. — 1443. Mátyás királyunk születésnapja.—1849. Bem győzelmi * Vörös toronynál.
Üzleti szemle.
>4
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, márcz 24 án 1874. Időjárás: kevéssé mérsékeltebb. Gabnaüslet: változatlan. Alsó-ausstriai mérő szerint; Busa 80—81 fnt. 6.30—6.50, 8í—88 fnt 6.70— 7—, 84-85 öit, 7.40—7.60 kr. Roza 76—77 fontos konkolyos 4.80—5.10 krig, konkoly nélkül 5.25— 5.40. 78—80 fnt konkolyos 6.20—6.30. konkoly nélkül 5.30-50 kr. Árpa serfőzésre 5.20.—5.Ö0
kr. — árpa etetésre 4.--4.30 krig. Kukoricsa
5.--6.20 kr. Zab 2.30.—2.40 krajcárig méreje.
Hüvelyesek: Borsó 8.60 kr.Leucse 1 50 - 8.— krig. Bab fehér uj 5.10-30 krig, ó 5— tarka bab hiányzik. — Hajdina 4.60—80 kr. Hajdinakása 11—13 kr itezéie — ; Köles 4.80 — 5 frtig. — Köleskása 7.30—8.50 krig. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 4.10—4.30 krig.. zabos lendek 4.10 kr. vámmázaája. Lóhermag 29—30—32 frt bécsi mázsája. Franczia lucxerna mag 34—35 frtig. bécsi mázsája. Kendermag 5.30-60 kr. méreje. Repcze téli 4.50—80kr. nyári 3.5 0—» frtig.. ■árga nem kerül a piaerra. Kevert (Mischling4 bOj-5. frt. Buza-ocsó 1.40—60 krig. Roza-ocaó 1.20.—40 Borok: fejtett nj fehér 5 —, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50 —80 kr , fejtett achilUr 4—4 60 kr. ó-bor —.— frt. — Seprüpálinka —.—. Törköly-! pálinka 23—25 frt, azilvalicza 27—30 frt. alsó-auszt-i tíai akója, hordó oéikül, i''ranco itteni állomás.
Yasntl menetrend.
Indul Kanizsáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel.
, . Zágrábig
Budáig
délután. » reggel. . délután. „ eatve.
Zágrábig 2 „ 45
« . M
6 . 4.8
10 „ 43
Szombathelyig (innét délután 6
óra 25 percx Bécsbe) 5 „ 43 „ reggel. Bécsig (Szomoath. Bécsujh felé) 2 15 „ délután
este. reggel.
>'' »• n
Pragerhof felé Triesstig
„ „ „ és Bécsbe 2
>, 10 „ 55
« 3 „
28
11 „ 33
délután, ests.
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután. Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ 64 „ este. •
Budáról 4 „ 43 „ reggel.
8zombitheljrről 10
Bécsből(Bécsujh Szombath.felől 4
1 „ 46 „ délután. 20 „ este.
33 „ délelőtt.
,, (Pragerhof felől) Trieszt- és Bécsből Triesztből
37 „ „ 10 „ 18 „
reggel. uU.
3 „ 60 „ reggel.
1 ., ■
9 „ délután. 10 „ 22 „ estve
Felelős szerkesztő: Bátörfl Lajos.
Herrn Moriz Friedenthal
GR.-KANIZSA.
Da Sie im persönlichen Verkehre sehr brutal sind und brie&icbe Aufforderungen un-gelesen in die Nacht des Papierkorbes versenken, müssen Sie es gerechtfertiget finden, dass ich hiemit öffentlich die ernste Mahnung an Sie richte, meine Forderung von swanzig Gulden ungesaumt zu bezahlen, sowie Ihre bereils ffcl-ligen Accepte einzulösen.
24. M&rz 1874. SIEGFRIED NATHAN.
Agenten!
Für den Verkauf eines überall gangbaren Artikels werden tüchtige Agenten gegen gute Provision gesucht. KaufmJLnnische Kecntnisse sind nicht erforderlich. Offerten sind in der Expedition d. BL unter dem Buchstaben A. schleunigst abzugeben.
'' ♦) E rovat alatt köslöttárt felelősséget sos vállal ftserk.

£2
Alább következő nyilvánosságra hozása ama megczáfolhatlan lismerési iratoknak, melyek Dr. Pop? J 6 08- kir. Sdv. fogorvos S s világhíres Anathe ln szájvíz előállítójához érkeztek, felmentesek sgyébbl dicsérettől bennünket,
T, cs. Popp ca. kir. udv fogorvos nrnak. Aa ön Anatberin szájvizét megvizsgáltam, és ajánlbatónak találtam,
O p p o 1 z e r tanár, Rector magiiif. A ca. kir. bécai klinika tanára. Sjzáaz k. udv. tanácsos etc. Ezennel elismerem, miszerint dr. Popp J. G. cs. kir. udvari Ifogervos Anatberin szájvizét már- hosszabb idő óta uagz e r e d-jménjnyel használom, ós annak jóhatásáról telje-|ien megvagyok győződve
" Báró P e r e i r a Lajos s. k, Alólirott ezennel örömmel és az igazsághoz mérve elismeri dr. iPopp J. G. cs. kir. udvari fogorvos nrnak, hogy Anatherin-zájvizét hosszabb idő óta használja, s ast nero nk jósága, hanem kellemes ize miatt is általában [mindenkinek legjobban ajánlja
Bécs. Herczeg Eszterház y Teréz.
Igen tisztelt uram! Fogadja legforróbb köszönetemet azon ember-izeretete és jóságaért, melylyel Mária-Erzsébet-egylet ápolása alatt lévő szegény gyermekek irányában viseltetett. Eren gyermekek egy íémelyike gümökóros szájvérzésben szenvedett. ön ingyen kiszolgál-itta nekik az ön gyógyerejü Ana.therinszájvizét 6s a 7-a buzgó eljárásának köszönik a gyermekek gyor s teljes felgyógyulásukat. A gyermekek, kik fájdalmaiktól Imegszabadultak és az egylet nevében, fogadja tisztelt uram háladatos slismerésünket és köszönetünket.
Kitűnő tisztelettel (1234—2) Fries grófné.
A Mária-Errsébet-egylet elnöknője
Fog-óioar odvas fogak Sskézzeli khtömésére, ára 2 frt 10 kr. Anatberin-fofpép, ára 1 frt 2-2 kr. N5vésyl fogpor, ára 63 kr.
Kaphatók: Kagy-Kanizsán : Belus József gyógyszo., Rosenberg |Bosenfeld, Welisch, J. és Fesselboffer J. kereskedésében. — Pápán
Fschepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gy ógyszerész, 8ingor M. Weia« |A. Zala-Egerszegen : Isóó FI, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy lerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szom Jathelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Györ-rön: Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuarkau, ugy Guthard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas Serényben: Heisler gyógysz. Kalocaán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs-ceméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz. iBrmendeu : Horváth J.Somzenrend gyógyss. Kaposvárott: Kohn J., lögl, Belus és ScLrőder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógyss. • konyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott: Barwarth, Salamon gyógysz. — [aján : Michitsch St. és Herzfeld fiai, ugy lierzog Ignácznál. — Pécsett lolnay W. és E. Zách, 8ipőcz gyógysz. Kárádon; Zadubánszky gyógysz. MsLrczaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld-rárótt Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendván: gyógysz. — Rohonczon: Simon gyógyszerész nrakuál.
Orvosi bizonyítvány
a
Wilhejm-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theára.
A szenvedő *mberiségTiek lényeges szolgálatot vélek tenni, midőn a kitűnő Wilhelm-féle vértisztitó theát kiválólag figyelmébe ajánlom.
Ez igénytelennek látszó eszköz a legjobb gyógyszerre ugy a beiso. mint minden ama külaő bajoknak, melyek többnyire romlott nedvekből erednek.
Itt Amerikábani terjedelmes gyakorlatom alatt elegendő alkalmam nyílott e theát aikalmazasba hozni és mindig csak bálás következményeket eredményeztem vele, külrtnösen a köve-kezö bajoknál :
a) a létekzésl orgánumokban eredett betegségekben; foaép & bron-cbiák tr.egszoruláaabau lia példnul a reggeli k>l»áiiyá*ok igen terhelők és kínzókká lőnek. — Továbbá a;thmaticai panaszoknál ; ez esetben az eredmény kittinó volt.
b) Mindennemű gyomorb?tegségeknél, mint gyomorszorulás, gyomorgörcs, a romi.itt gy .mórból en_-il5 főfájásnál, hypochondria, gyomor-, seb- é- hys''eriális szenvedések
c) Aranyéri bajoknál forróság, erős ideg-, iz-. és tacbajoknál, különösen pedig, h. az irteg«-k altests/orulá''ban megdagadtak, s ilyenkor az erőlt-tésh-n 1«* k dvnn. «! ős vérzőt oko/tak.
d; Eredeti srivbaoknál í KUppenfeWl-rn).
«) syphilis és syphilistikus bajok minden neménél főkép azoknál, a hol a keiiőoi«-tíyogy»zorfélek húsba alkalmaztattak, a. hol Jodk*liam hónaj-ok ÓU eredn.ény Délktil vé;etett be; tehát üdült 8philis,nél leginkább.
Ezt*kután a Wilh^lm-féle vértisztitó thea Amerika gyógyszer-kin-eaét Li jórészhen gazdagítja. —
New-York, szept. 16-án 1872.
Dr Med A 6royen, némei gy k ormi N.-w-Vn-ban
8erenth-Stie^t. 7.S <-z. néhai német katona-!"r7.*-orvos.
Ovás a hamisítás és felcserélés elten.
Az igazi WNbela féle antiarthritis és antirheumatis vértisztnó-sser csak az első nemzeti Wllhelsi-féle vértisztitó-theagyárban ííeunkir-cbenben Bécs mellett, vagy általam ax újságokban kijelelt raktárakban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra fslosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt., a bélyeg es pakolasi dij 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szer kapható : Nagy-Kanizsán : Rosenberg FereRCz és Lövik Károlynál; Zágrábban: Miuibach Zsigmondnál ; Kőszegen: Csacsinovits gyógyszerésznél; Keazthelyen: Rosenberg Emanuelnél; Kaproncán : Werl gyógyszerészién ; Sopronban : Wrchovssky R.-nél; Szombathelyen : Pillich Fuencz fyőgyazerésxnél ; Sxatmárott: Bossin J. gyógyszerésznél. 1214—9
Disznózsír és szalonna
mindenféle fajtájú a legolcsóbb napi-árak szerint számítva kaphatók
Beimel és Herznél,
1296—4 Pest, holduteza 4 sz.
Kívánatra árjegyzékek bérmentesen küldetnek.
Árlejtést Mrdetméay.
i
276 számhoz.
Somogyinegyében fekvő lakéesal kir. közalapit uradalomban a magas vallás éi közoktatási m. k. mioisteriumnak 23780/1878 ss. alatti intesvényérel több rendbeli uj építkezések felállítása engedélyestetvén. ezek elvállalása érdemében f. e. april hó 9-én Lakócsáa as uradat tiszttartói irodában deli 12 óráig benyújtandó sárt ajánlat (offsrt) ütőn* árlejtés, illetőleg vállalkozási veneny nyitutik. —
Ezen építkezéseknél a kómives, ács, asztalos, lakatos és kovács, festő, gölöncsér és üveges munkák díjösszege a költségvetések szerint ax egyes épületekre nézve következőleg állapitatott meg:
'' a) egv ökör istálló munkadíjában . 2371 ft. 2 kr.
b) egy megnagyobbítandó magtár munkadíjában 1977 ft. 65 kr.
c) egy cselédlak , S3U ft. 73 fa.
d) egy gulyaakol . 1272 ft 69 fa.
összesen . 8936 ft. 9 fa. o. é. megjegyezvén, hogy az uradalom ezen összegen felül a költségvetésekben elősorolt kómives és ácsmunkákhoz szükségelt anyagokat tulajdon költségén fogja előállítani és az építkezési helyre szállítani
A vállalkozni kívánók tehát azon megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az általuk ajánlott vállálkozási összegnek 5%-ját — mely az építési" részlet fizetéseknél 10%-ra fog kiegéazitetni — akár készpénzben, akár értékpapírokban börzei árkelet szerint 50 kros bélyeggel ellátott ajánlataik mellé zárják, melyekben ax árltytési feltéleknek, építkezési terv- és költségvetéseknek ismerete és a vállalkozó részérőli alávetése kijelentendő, valamint az ajánlott összeg betűkkel és számmal kiírandó; a száztóliakban kifejezett leengedés is elfogadtatván. — A kellőleg fel nem szerelt és hiányos, valamint utóajánlatok sem fogadtatnak eL
A megállapított költségvetés keretén belől a legjutányosabb és megbízhatóbb vállalkozóval a szerződés azonnal megköttetik; kiköttetvén az uradalom részéről, hogy a vállalkozni kívánók, vagy az építés vezetők, szakértők legyenek. — A terv- és költségvetések, valamint az ár-lejtési feltételek a lakócsai kir. alap. uradalmi tiszttartóság irodájában megtekinthetők.
Kelt Lakóesás 1874. évi márczius hó 14-én. 1310—2
tf. k. közalapítványi uradl. tiszttartóság.
KANITZ C.
papirlereskedése
BUDA PESTÉN,
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
Árlejtés! hirdetmény.
A zalamegyei tankerület tekintetes felügyel őségének l éri már-csius hó 8-án 173-ik szám alatt kelt átirata szerint a totorecz-kursa-ueczi kösségi iskola helyiségéül megvásárolt korcsmaháx iák iskolsi célra átalakítása a nagyméltóságú m. k. vallás és közoktatási Minis te-
rium által engedményezte tett
Ezen munka vállakózás n^jinl biztosítása végett f. éri április hó 7-én délelőtti 10 órakor Kursanecx községben szóbeli és Írásbeli ajánlatok elfogadása mellett nyilvános árlejtés fog tartatni.
Az átalakítási költségek következőn számjelzettek:
1. Kőművesmunka .... 1244 frt 6 kr.
2. Ácsmunka . 633 frt 2 kr. 3 Asztalos-, lakatos-, üveges-, másoló- és
gőröncsér-munka 4. Kutmunka ....
összesen
722 frt 55 fa. 140 frt — fa.
_____ 2739 frt 62 fa.
A terv, költségvetés és as építési feltételek f. éri márczius Ló 20-tól fogva az alulirt hivatal irodájában, valamint as árlejtési eljárás színhelyén a fentkitett napon megtekinthetők.
Felhívatnak a vállalkozni szándékozók, miszerint a fenntkitett napon ós óráb*n ax előirányzott összeg után számítandó ő száztóli bánatpénzzel ellátva a kitűzött helyen ragy személyesen jelenjenek meg, vagy pedig jogérvéayes írásbeli ajánlatukat a 10 száxtóli bánatpénznek melléklése mellett id''ején küldjék be.
Zala-Egsrszsgss, 1874, márczius hó 16-án. 1311—2
A czimzett felügyelőség nevében :
A nagy. kir. mérnöki hivatal.
GG
fc B
a
100 arb. levélpapir névvel 100 ,
- ft. 50 kr.
100 100 1000 5000 10000 1000
levélpapir és 100 db. boriték névvel csinos dobozban ....
látogatójegy dobozban levélpapir fekete nyomattal lenboriték w , . •
lenboriték „ „ .
lenboriték , , .
pecsétbélyeg 1 teljes Íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 » gyertyatartó gyufatartóval 1 , óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodsi és levélpapir, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, diszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapir és borítékra, arany és tőb féle színekben legdíszesebben kiállitva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek. isis—1

1 ft. — kr.
— ft. 50 kr. -- ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — krJ 35 ft. — krJ
2-50, — 3---3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.l
— ft. 55 kr.| . 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
GM
«
3


s
Z/n
Oi .11* M «
íeca. 1 uchlaoben 21.1
KELBL J. J. FEHÉBRUm-SYlRA.
TsoklasHs Bées
a gyártmány eiőnyössege s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbiiek ismert t legjob hitelű
Fehérrnliagyára KELBL J. J.-oek Bécsben, Tuchlanben21.
ajánlja inagát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű
legújabb divata s minden alakú fehórruhanemOit, eladja és ellcOldi a
gyári áron:
választékban levő
legjutányssabbra szálittstt
Len-férfi ingek 2., 3 , 4., 5., 6., 8 10 frtig.
Angol Shirting ingek, (azebb mint a vászon) fehér és azines 2., 2.50, 3., 3 frt 60 kr.
Legönomabban hímzett ingek 4., 5., 6., 7., 8., 10 egész 20 frtig.
Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4.60, 5 frtig.
Flanell ingek, legjobb min5ség 3.50, 4.50, 5.50 - 6 frt.
L e n-g atyák, német és franczia szabás szerint 1., 1.50., 2.. 2.50—3 frtig.
Nyakgallérok legújabb alak 2., 2.50., 3 frt, vászonból 5., 6 frt
Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, vászonból 8., 9 frtig.
Egéssség-jaekok gyapjú 2., 6 frt, selyem 8 frt
* . nadrágok gyapjú 8., 4^ » „ selyemből 6., 7.,
Kapezák és harisnyák 5„ 6. 7.
10., egész 15 frtig. Zsebkendők tiszta lenből 2.50, 3., 4.,; 6., 8 — 12 frtig, battist, finom szogélyz.; 3., 5,8., 10., egész 16 frtig, Anomi ? himezve 90 kr., 1., 1.20 - 3 Melltakarók finom shirting 50—76 fa.,r 1., 1.50 krig, finom vásson 80 fa. 1., 1.35,1.60, 3 frtig, finoman himesTí 1.60, 2., 3., 4., 6., 6., egész 10 frtig.í Vászon n ő in g e k 2., 2.60, 3 írtig, himesre igen elegáns 3., 4., 6., 6, ei " 8 frtig.
Éji Nói
Női
Nói
Bor
ás téli nóingek hosszú ujakkal
4., 5., « frtig.
nadrágok, perkail ás barokeatbSl
1.50, 3^ 2.60, 4 frtig. eorsettek parkailból 1.60, 2., 2.50, 8 frtig, himezve, igen elegáns 8., 4., 6-10 frtig, barchentből 2., 2.50, S frtig.
a ls ó ö lt 6 ny 3., 4., 5., 6—10 frtig, barchentből 2., 2.60, 3 frtig. melltyük franczia, 8., 4, 5.,$., 7 frtig. otTáló-kSppeny, Öltöny (Negligée) 6.,
s reggeli
19—40
frtig.
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek. Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Megrendeléaek bármily nyelven a követkesó csim alatt történjenek:
TUCHLAUBEN 21.
1267—12
Saját gyártmány
Sxigoraan solid —
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyomajtó nyomása, Nagy-KanizsáS
26-lk azám,
Tizenharmadik évfolyam.
Biftzstési ár
efétr «rre . • fél evre . . • • •» í aegyec érre ■ -
Egy szám 10 kr.
— —
Hlrtieteaek
6 hasábot petitaorban 7, másodszor 6 ■ minden további sorért 6 kr.
SYILTTÉRBKN soronkint 10 krért vA-
;etnek fel.
Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö 30 kr. fizetendő^
uerkeaatóhez,
anysfi r*aaét Ilitá közlemények pedig s kiadóko. bérnaatn i«. tdsenáók:
XAGY -KANIZSA
elóbb:
-somOQ
Orsr
Bérmentetlen levelek csak ismert mtmkatár- P saktól fogadtatnak el
Kéziratok vissza sem küldetnek.
• tj—■ —— ■ » —- '' ~ * ■ — w aaiaatne*. _»
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasági egyesület", a.,nagy-lciniz«ai kereskedelmi s iparbanlc", a •nagy-kanizsai takarékpénztár a , Zala-Somogy gőzhajózási részYónytársulat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet* s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
Uetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
1 s
nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbank
/. é. april hó 12-én délelőtt 9 órakor N.Kanizsán táját helyitégében a hatodik rendet közgyűlését tartandja, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
a) üzletjelentés és a számvizsgálók jeleD-
tésével ellátott zárszámlának előterjesztése ;
b) 6 igazgató tanácsosnak és három tagból
álló számvizsgáló bizottmánynak választása ;
c) a részvények kevesbitése, ugyszinte az
alapszabályok erre vonatkozó s több czikkének módositása iránti igazgató tanácsi előterjesztése.
Azon t. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, felhivatnak, hogy id. rész vényjegyeiket az alapszabályok 47.''§.*)és 53. §.**) értelme szerint, folyó évi márczius hó 27-dikétól bezárólag april hó 4-dikig, naponkint d. e. 9 —10-ig, d. u.
•) 47. §. Közgyűlésen caak azon részvényes bir szavazati joggal, kinek részvénye legalább is 14 nappal a közgyűlés előtt, alapkönyvük az ő nevére van beirva, a részvények átírását ás az alapkönyvbeni bejegyzését az ijrazgató tanács eezköali, melyért a szabályszerű bélyegilletményen kivül egy egy részvény után egy o. é. forint átruházási dij fizetendő. Egy részvény" után egy szavazat, kettó után 2, három után 3, stb. szavazat esik, tiz szavazatnál többet azonban nem gyakorolhat senki, bármenynyi legyen részvényeinek száma. —
••) 53. §. A közgyűlésen személyesen vagy megbízottjaik által résxt venni szándékozó részvényesek 8 nappal, vagy a 43 §.-ban megemlített elnapoltatás esetében 5 nappal a közgyűlés elótt részvényeiket I elismervényeiket) a még le nem járt szelvényekkel, epytitt a bank pénztáránál, innen nyerendő téritvény melleit, mely egyúttal belépti jegyül szolgáland, lelenni tartoznak. A részvényeiket letett részvényesek névjegyzékében mindenkinek neve mellé, egyszersmind az általa letett részvények és as őt megillető szavazatok száma is kiteendő.
TÁRCZA.
3 — 5 óráig az intézet pénztáránál térit vény és szavazójegy átvétele mellet* letenni szíveskedjenek.
Nagy-Kanizsán, 1874. évi marcz. 11.
Az igazgató tanács.
A gazdasági szakértelem fejlesztéséhez.
(.Két közlemény.)
II.
Valamint népünktől okszerű gazdásza-tot kivánunk anélkül , hogy arra azokat tanitottuk volna, ép oly furcsán veszi ki magát az is, hogy néptanítóinktól képzettséget óhajtunk a gazdasági tudományokban a-nélkül, hogy ezi a. képezdében megszerezni nekik — legalább is kellő arányulag — alkalmat nyitottunk volna. Már pedig ha valamit a tanitó tanítani akar. azt előbb magának kell alaposan tudnia, hogy pedig erre a mult időkben a két éves képezdei tanfolyam nagyon kevés alkalmat nyújtott, ezt egy néptanító sem fogja ellenem kétségbe vonni.
Hogy ezt maga a kormány is belátja, tanúsítja abbeli intézménye, hogy 1S7Q ér óta a gazd. felsőbb tanintézeteknél a áí nitók részére néhány heti tanfolyamot nyi-tatott. De valamint ezen intézmény hasznosságát kétségbe vonni nem lehet, éppen úgy teljes elégültségünek sem lehetne nevezni Itt ugyan nyernek a néptanítók azon szerencsései, kik részi vehetnek, alaposságot; de további ismeret gyűjtés, a szellemi építés a nyert alapra, önszorgalmukra van utasítva. S ha hajlandók vagyunk is elhinni, hogy ez üdvös intézménv sokaknál nem maradt meddő cs eredménynéiküli, mégis tán jogosult abbeli kételyünk, hogy sokaknál, kiknél
nem a kedv és előszeretet a gazd. tudományok iránt volt előtérben, csupán utazás, táj s egyébb körülményei ismereteik bővítésére szorítkozott.
De hát mi volna itt a teendő, mikép lehetne az elmulasztottakat csak részben is helyre hozni néptanítóinknál s mikép lehetne addig is a mezőipar emelése szempontjából hatni?
Szerény nézetem szerint a gazdasági vándor tanitók alkalmazása
álul.
De lássuk közelébb: a gazd. vándor tanitók alkalmazása csak nálunk lenne valami újdonság, ismeri és alkalmazza ezt a müveit külföld, nevezetesen Némethon Ba-den nagyherczegség s porosz Rajna mellékén, már évtizedek óta s az eredmény mindinkább igazolja életrevalóságát, nagy horderejét és szükségességét a mezőgazdászat emelésére nézve.
Ha az intézmény életrevalóságot árul el oly államokban, hol a művelhető földkerület sokkal csekélyebb területre szorítkozik kizárólagosan földműveléssel, miért ne teremné meg gyümölcseit nálunk is, hol erre égetőbben mint akárhol, szükség van.
Két kérdés jő azonban mindenekelőtt megoldás alá t. i. honnét veszünk hamarjában alkalmas egyéniségeket s mily iránya volna működésűk?
Hogy a gazd. szakerő hazánkban még mindig nagyon hiányzik, ez tagadhatlan; sót éppen azokat kellett gazd. szakértelem hiányával, önvétségük nélkül, vádolnom, kik mint néptanítók hivatva volnának az alapismereteket a fölamives nép gyermekeibe csepegtetni, kik nehéz pályájukon megszokták már a néppel bánni, hozzájuk szólni s
j a. t. De hogy keiHlne ki ezekből gazd. vándor tanító?
Kétségbe vonbatlan tény, hogy számos néptanító félre magyarázhatlan jelét adta már ragaszkodásának a gazd. tudományok iránt, önszorgalmuk által nyert ismereteiket nem egyszer bővítették ki annyira, iogy lü o ^ s r*
találkozhatunk neveikkél á gazd. irodalom terén, sőt birunk önálló ki*-sebb gazd. munkákat is néptanító szerzők tpl miért ne válhatnék ezekből szakavatott gazdasági vándortanító?
S ha most hozzá veszszük azt, hogy nem volna lehetetlen a kormánynak az ily néptanitókat megválasztva egybegyűjteni; eddigi ismereteiknek egy felsőbb gazd. intézetnél alapot adatni, rövid idő múlva kész gazd. vándor tanítókkal rendelkezhetnénk.
Ha már ezek, feltéve minden megyében egy.atanitóegyleti gyűléseket felkeresve, azokon népszerű felolvasások és előadások t által résztvennének; maguk a néptanítók között teijesztenék a gazdaságiismerteket s pedig kihatóbb és általánosb mérvben mintsem azt a kormány ereje s a felsőbb gazd. intézetek korlátolt tere, az évenkint néhány hétig tartó folyamon megengedhetné.
Emlitsem-e a hazánkban szép elterjedésnek indult felnőttek oktatásán való tényleges működési résztvevősüket? az ilykép alkalmazott gazd. vándortanítóknak; hisz ez ugy hiszem önmagától következnék, mert alig volna kedvezőbb alkalom, mintha eze-'' ket a vándortanító igénytelen helységükben felkeresné, előadásokat tartana, időszerű kérdéseket magyarázgatva előttük, őket az ügynek jóakarólag megnyerné. 8 ha a hegy nem ment Mohamedhez, mért ne mehetne
Oli ébredj fel, mig tart nyarad!
Az idő rohanva halad, Szirt51 ömlő babként szalad, Gyermek évid boldog álma 8 ifjúságod ragyogása, Mint aczélról a lehellet, Gyors szárnyakon tova siet, S oly korán a feledésnek Ködhomályába eltűnnek. -Nyarad szakán éber szemmel Égő vágygyal leae«l mint kel Az elvetett ma? rsirája. Mit saül gyümölcsfád virága ? Léghajói reményidnek Kies táj&k felett lengnek. 8 öröm én kéj arany szála Lelked édesen hintálva Lekötöz élted nyarához. Arra, érsz-e Őszt. s az mit hoc ? Önfeledten nem is gondolsz — * fáreg, melyet eltipor** Tán örömeit számlálta, Midőn ssive széttzuzata 1 Gondolsz-e ráf hogy napfény közt Szálló felbőben villám kfiad. Szegény ember, kavály porszem ! Csepp a végetlen tengerben — Ha öntő gyönyör köst talál Szivén szorítni a halál 8 még nyaradon sem Bzül*t*tt Egy tény, mely a á • t boldoggá tett Ab árva esdő lágy szavát Koldus könyörgő imáját És hogy a legszentebb oltár Hívétől áldozatot vár Megérteni nem akarod. Bár van sok kincsed, aranyod, Embert, hazád és Istened Élv-1 mámorod közt feleded: Oh! ébredj fel mif tsrt nyarad!
Tégyjót! — a homok leszalad — Mert, ha egy emlék sem hallat Könyet sírodra — utánnad, Bezárul as ég előtted Hisz elvesztéd u ti eveled!
GUOTH GYULA.
Az erdők hősei.
— Történeti besaély. — Irta Barbslx R»flw.
Francaiéból forditá: KŐVÁRT BÉLA.
I.
A Rastro politikusai.
— Kik nem avatkoznak a politikába ?
ThoveneL
Madrid, as irgalmas spanyol főváros 1807 évben azon évek egyikét élte át, melyek neve-i zetességüknél fogva nem egyhamar fognak a feledékenység homályába merülni.
És'' ezen izgalmak gyúpontja, azon ocsmány hely volt, mely a főváros egyik legszeoy-nyeeebb zugát képezi s ma, agy mint régen ,E1 Rastro''-nak neveztetik.
Történetünk korában, ha lehetséges, még a jelenleginél is asurtosabb és bűzhödtebb volt.
A Rastro hosszas, nem igen tágas tért képez, melynek vaaroatélysott ablakai eléggé tanúsítják, hogy a kik ott naponkint leggyakrabban megfordulnak, nem a legfeddhetlenebb becsüleleaaégü egyének.
As elzárt tér éjszaki oldalán egy rokkant épület meredez, melynek kopott falán óriási betűkkel van felírva: „Godoi Manohoz.*
Nem igen kedves hangzású név. — Nem igen népszerű elnevezés Madridban.
Azonban ugylátszik, nincs vendégek híjával; sokan ülik körül a mocskos asztalt, melyen réz poharakban csillogott a lőre és a pálinka.
Este van. — A világítás, ha annak nevezhető,néhány fenyő szilánk füstölő tüzéből áll.
A falon néhány mázolás függ, melyek kézzel foghatólag bizonyítják, hogy a művész, ki azokat teremtette, nem Velasguez Diego, vagy Murillo iskolájában nyerte képeztetését.
Nem fáradunk tovább az aljas helyiség festésével, hanem a vendég csoportosatokat fogjuk figyelmünkre méltatni.
Legnagyobb részben baromi arezok, vo-. náaaikon as elbutultaág és pálinka részegség félreismerhetlen--jeleivel. Véresenerezeti sse-meik és undok sápadt arezuk bennük a bűnök fiait rögtön elő térbe állitá. —
E?y szöglet aszUlnál hárman ültek az e fajU jómadarak közül. — Egyiknek sáfrány-szinü arczazine mellett kékbe átmenő orrs, igen fekete haja és szűrő te kin tetű szemei voltak.
Ez ember: akasztófa Diegónak neves-teték. — Magától értetődik, hogy ez nem rendes családneve, hanem az élezés czimborák által rá keresztelt gúnynév volt.
Jobb felőli szomszédja, borzas alacsony ficzkó volt, nagy bajuszszal éa még nagyobb '' szakállal. — ót El Barbonak nevezték.
A harmadik: gyönyörű arezvonásu fiául ember volt. Egyedül egy kisded ráncz a szem alatt muUtá, hogy a korai élvek, korán elvéniték.
Bársony sima haja, kisded fekete bajusza, nagy kék szemei.piros aj kai,tevék egy évé őt a legválasztékosabb féfiui szépségeknek.-—Ha ké-
tes tisztaságú rubái helyett másokat látunk tagjain, bizonnyal a legmagasabb grandeaa fiának gondolnók. — Társai ót Los Carraa-nak hivták.
Büszke, megvető tekintete, mely akaratlanul végig siklott a piszkos társaság többi tagjain, bizonyos öszhangzatlanságot muUUtt e férfiú egész valójában. —
— Nézd, csak nézd Diego 1 — kezdé a társalgást El Barbo. — A szürke PenrUns a .Rastro politikusai" között.
— Látom, felelt egykedvűen a megszólított — a republikánus Pelegvassal viÜtközik, ki egy ízben már újság szerkesztő is volt,.A Godoi becsukatá. — Valóban esek a politikusok a leghitványabb nép Madridban.
— Ne hidd, — szólt közbe most Los Barras — ők nem hitványabbak másoknál, csupán éhesebbek.
— Igazad van, mint mindig Los Carraa; — dörmögé El Barbo — ók csak ugyan éheseb-
bek mindenkinél.
— Azután ez a Sennor Joséde Elvan ha ez is csak olyan gas ficzkó, mint Cabarras a hegyek közt
— Csit Diegól — Cabarras nem oly fajú gas ficzkó, mint mi; ő nem korhaly. — Nézz caak meg engem El Barbo, én nem vagyok as többé, kit • , csapszékek lovagjá''-nak neveztek a manolák.
— Hm hm! Nem tudom mit forgatsz tejedben. — Csak nem jutott eszedbe, hogy a politikusok közé keveredjél?
— Hej erre már csakugyan nem lennék képes, ha rájok tekintek is utálom őket. Sanu Mária! még Vellitő is közéjok elégyült!
Mohamed a hegyhez, gazdasági vándor tani tó képében.
De azt találhatBá valaki ellen-érvül felhozni, hogy a felnőttek oktatása csak a téli hónapokon levén foganatban, mit csináljon a gazd. vándortanító nyáron át?
Nyáron át ismét megtalálnék benne, kit már régóta hasztalan keresünk. Avagy árva faiskola ügyünk nem eped-e már várva várva évek óta oly közeg után, mely a kormány, gazd. egyesület, a megye, iskolatanács intézményeit érvényesítse. Nincs-e égető szükségünk, ha csak nem mindig papíron akarjuk látni faiskola ügyünk felvirágzását, egy útbaigazító, berendező, tanácsadó s buzdító közegre ?
Itt ismét helyén állna a gazd. vándortanító, s ha hivatásában telyes odaadásával működik, a faiskolák ügyének óly lendületet adhat, melynél fogva nemzetgazdasági fontosságának földművelő országban megfele-lend.
Végre elkel lett készülve lennem azon megjegyzésre is, hogy hazánk pénzügyi viszonyai nincsenek oly kedvező helyzetben, hogy ujabb kiadásokat megengedni lehetne. Ez mind igaz, ez mind szép, sót magam is pártolom a takarékosságot, mig a határon belül mozog, de átlépi ezen határt s károssá válik oly intézménynél, mely a nemzet anyagi jólétének befektetésére történik s gazdag gyümölcsözést nemcsak kilátásba helyez, hanem egyúttal biztosit is.
Sok volna még az ekkörűli elmondandó, nem is lehetetlenség, hogy e tárgyra még vissza térek, ae egyelőre csupán az eszmét pendítettem meg azon nézetben, hogy a sajtó egyik legszebb feladata korszerű eszmédet megvitatni, árny és fény oldalait feltüntetni, azért ám mondja el ki ki nézetét 8 — győzzön a jobb. —
György-bányatelep.
LIEBBALD BÉNI.
Yinszapillant&s
az 1868/9-ben megalakult nagy-kanizsai i/-jusági önképzőkör történetére.
Ha visszapillantunk lettint életünk napjaira, az édea emlékek egész tárháza ny ilik föl előttünk s első pillanatra azt sem tudjuk, a sok közöl melyiknél időzzünk, hogy lelkünknek az elvirágzott korból űditő képeket menthessünk. — A gyermek játszi enyelgései, — a serdülő iiju platói szerelme, — a jövő iránt tápált lég-v árokra való visszaemlékezések noha kedvesek; de messze hátramaradnak ^azon emlékek mögött, melyeket a magasztos,szép eszmék iránt valók, lelkesülés és az ifjú kebel első tettvágya vésett szivünk oltárkövébe. Dyen kedves emlék rám nézve az 186*/» ben megalakult .önképzőkör" s szért megfognak bocsátani azok, akiket érde-
— Ha én lennék a razziánk alkalmával őket fogatnám el legelőször, nem csak a meg térő bűnösöket, ha ba !
— Ne beszélj Diego! Mi nem tartozunk bozzájuk,
— Igazad van El Barbo, nem tartozunk közibük.
— Hát valljon mit gondolsz,hova fogunk tartozni ?
— Nem tudom.
— Csak nem maradunk hajdani hőstelteink szin terén?
— Nem.
— Előbb letiltottál, hogy Cabarrssról szóljak. Ej, ej nem épen rósz !
— Mit értesz az alatt?
— Tán biz guerillák leszünk és fracziákra vadászunk?
— Ugyvan.
Akasztófa Diego gondolkodón tekintett fól és csak hosszasabb mormogás után nyilatkozott:
— Meg gondoltad-e Los Carras a tervet?
— Kicsinált dolog.
— Helyesen. De számba vetted-e az oda-jutáe nehézségeit ?
— Nincsenek nehézségek.
— Ejh de rövid feleletek.
— De kielégítők.
— Ugyvan, de én többet kivánok.
— Többet ?
— Azt mondám.
— Magam is ugy hallottam. — De mi az a több?
— Határozottabban fejessem ki magamat?
— Határozottabban.
kel, ha erről beszélek s ennek elmosodó történetét akarom egy kissé fölujitani.
Még most is előttem lebeg a kép. — Árosunkon a remény hajnala derengett, —lelkünkben a nagy eszme szent lángja egéaz glóriafényben ragyogott, — keblünk lázas izgatottságtól hullámzott mindaddig, mig a nsgyon tisztelendő igazgatóság kérelmünknek helyet engedve kitűzte az önképzőkör első megalakulási közgyűlését. Örömünnepe volt ezen nap minden ifjú honpolgárnak, s csakugyan „az ige testté íőn."
Olvasgatás — számos egyénnel való érintkezés társulva némileg ssját tapasztalataimmal, peglehetős biztos tudomá&t szereztek nekem arról, hogy a legtöbb önképzőkör születése alkalmával már az anyagi gondok terheivel küzdött ée sokáig nélkülözé a kedvező viszonyok anyai dédelgetését. Ha az alapítók s az utódok csak s pillanatnyi lelkesülés tüzétől lettek volna áthatva, soha, de soha sem jutottak volna el azon czélhoz, melyet a kör megalkotásával magok elé tűztek : s-ha visszariadtak volna a nehézségektől, körük nem érte volna el azon életkort, melynek most örvendenek.
A nagy-kanizsai ifjúsági önképzőkör egészen más viszonyok között jött létre. At ő születése nem csak a mi örömittas diadalünnepünk volt, hanem öröm volt ez az igen tisztelt közönségnek is az által tanúsítván ezt, hogy nagy érdekkel s még több résztvéttel kisérték a kör minden mozzanatát. Hisz közölünk ki ne emlékeznék az ezen évben tartott gyűléseinkre, melyekben örömmel üdvözölhettük ugy a városi szép nemet, mint a városi képviselőket, polgárokat ? A t. közönség résztvétének köszönhető nagy részt a kör anyagi állopota. Szellemi munkásságunk emelésére igen sokat tettek Tettes Bátorfi Lajos és Wájdits József urak, kik az általuk szerkesztett és kiadott közlönynyel kedveskedtek s a kör minden mozzanatát ebben megemlíteni s bennünket buzdítani szíveskedtek. A mi pedig nagyon tisztelendő tanár urakat illeti, ők folyton kitartó buzgalommal törekedtek benünket bölcs tanácsaikkal a kezdet nehézségein átvezetni s néha csüggedőlelkünkbe a kitartás balzsamét csepegtetni. Igy akörnem csak megalakult, de virágzásnak is indult s öröm volt látni a minden irányból felénk sugárzó részvétet és érdekeltséget. Mindezen szerencsés körülmények daczára a kör rövid''— igen rövid életű volt volt s mi, kik e magasztos eszmét megtestesíteni szerencsések valánk nem hittük, de nem is hihettük, hogy távozásunk alkalmával a lelkesültséget is magunkkal fogjuk vinni, s hogy a virágzásnak indult kör alig éli tul pár hóval megalakulásának évfordulóját.
Mi volt e reményteljes kör elhunytának oka?Tán az alapítók hibás eljárása és czóltéveri*-tett intézkedései döntötték le azon emléket, melyet nem önmaguk dicsőítésére, hanem a művelődés előmozdítására alkottak ? Tán a közönség vonta meg részvétét, tán a tanárikar hidegült meg e kedves szülött iránt. Sem egyik sem másik. A kezdeményzők ha hibáztak, a kezdet nehézségeit hozhatják fel mentségekül s azon szent lelkesedést, melylyel ugyanezen évben az „ifjúsági segélyegylet'' — „ifjúsági könyvtárt" részint alapították, részint ujjá alkották és gya-rapiták, 8 az „ifjúsági szavallókört* megalkotván az önképző körrel összecsatolták. Különben is oly időkben élünk, hol a reformátiók napi renden vannak s az utódok belátva a kezdetleges mü hibáit, ugy intézkedhettek volna, hogy a kört nem pár év, hanem évtizedek sem lehet-
— Nos tehát az a több, hogy a zsákmány részleteiről egy szót sem szólt a nemes Don.
— Hej Diego, — válaszolt vigkedvüleg L<»s Carras — a zsákmány oly nagy leend, Imgy el se tudjuk osztani.
— No azt már szeretem. — Ezen francba v:idászat, azonban mégsem egészen tetszik nekem.
— Nem e ? És valljon miért ?
— Elő érzetem sugalja,hogy roszul járunk.
— He, he, he! mi és roszul járni! — Legföllebb föl fognak akasztani bennünket.
— Az ördögbe igazad van te fiatal öreg! — Tehát nem bánom megyünk.
— De pálinkánkat csak ki iszszuk előbb?
— Az már igaz.
Ezen beszélgetés után, melynek tanúi lehetni szerencsések voltunk, a három férfiú fölemelkedett és egy megvető tekintettel búcsúzott el a politikusoktól.
Ismerkedjünk meg ezen többször emiitett sectával, melyről uj ismerőseink, kik épen eltávoztak, nem épen a ieghizelgőbb véleményt táplálták.
A „Raslro politikusai "-nak azon szemtelen és aljas népet nevezik Madridban ms is, mely kicsapott alsóbb rendű hivatalnokokból, silenciárius ügyvédekből és zuglapok exszer-kesztőiből alakul va az állam ügyeit sem tartá elég fontosaknak arra, hogy e tekintetbeni illetéktelenségük kimondható volna.
Rendesen a leghitványabb kurta korcsmákban és csapezékekben, vagy s bordélyházakban ütötték föl ideiglenes tanyájukat, elnevezvén az illető tiszt sséges helyiséget: „politikai casinónak"
tek volna elég erősök megbuktatni. Ha ezt tették volna,nem kevesebb elismerést arattak volna mint mi, kik az eszmének léteit adtunk; s a re-formátiót előidézhették volna annál könnyebben, mivel könnyeb s meglevő részekből egészet, mint a semmiből valamit teremteni.
A kör tehát rövid élet után >obb létre szenderült azon veszélyes közöny gyilkos hatása folytán, melyet az utódok oly nyíltan éreztettek velejde ha ezen nyavslát is kiállotta volna, okvetlen meg kellend néki égnie azon pártoskodások emésztő tüzétől, mely a közvetlen utódokat feledvén ezen arany igazságot: „Concor-dia parvae ret crescunt, discordia maxima dila-buntur" oly briareusi karokkal ragadta meg.
Mielőtt asonhan a „requiescat''-ot elmondanám, lehetetlen csodálkozásomat eliitkolni afölött, hogy most,midőn hat helyett nyolez osztály létezik, mely utóbbiakban csak ügy buzgó szép nemesért egyiránt lelkesülő ifjakat kell képzelnem, nem törekednek a vétkes közönyt eltörülni azon törekvéseik által, melyekkel a ked ves halottat ismét uj életre varázsolhatnák annál inkább, mivel a lelkesülésből merített kitartással elérhetnék azt, miszerint elmondhatnák a sz. írással „a leányzó nem halt meg, hanem csak aluszik" s meglehet, hogy halottaiból, mint a mesés Phőnix, még szebben ébredne föl s igy elérhetné azon szép magaslatot, melyen annyira óhajtanám látni.
Azon édes reményben, hogy szavaim nem lesznek a pusztába kiáltónak szavai, teszem le tollamat fölemlítve koszorús költőnk Vörösmartynak szavsit:
„Kezdj buzgón, * már sokra menél ; halad, aki megindult :
Mig porban fetreng a henye, gyáva erő."
NÉMETH ELEK.
Kimutalás
XII.
azon pénz összegekről, melyek a cholera árvák és özvegyek segélyezésére
s csáktornyai szolgabírói járásból befolytak: 151. sz. sdakozási iven: Molnár Péter 1 frt 30 kr. — Steger Albert 50 kr. — Sebal Jakab 50 kr. — Mihók András 30 kr. — Sautek Valjeut 30 kr. — Kollay Jeromos lelkészi frt.
— Guzmics István tanító 20 kr. — JósefNová-kovich 40 kr. — Schlezinger Mór 50 kr. — összesen 5 frt.
157. sz. sdakozási iven : Hartmann Adolf
1 frt. — Zsindár Mihály 50 kr. — PlemeDtsits Rok 50 kr. — Gásperlin Sstánko 50 kr. — Voga József 1 frt — Schadl István 1 frt. — Schadl Terezia 50 kr. — Czinczek János 20 kr.
— összesen 5 frt 20 kr.
153. sz. adakozási iven : Csesznák 5 frt
— Göncz Lajos ifj. 1 frt — Szy Sándor 5 frt.
— Kollarits Mihály 2 frt. — Olvashatlan nevü
2 frt. — Olvashatlan nevü 5 frt. — Hlemmer László 1 frt — Vrantsits Károly 1 frt. — Olvashatlan nevü 1 frt — Stieder 1 frt. — Fie-cher 2 frt — Zakál 2 frt. — Benedikt 1 frt — Konyáry 2 frt — Horváth György 3 frt. — Saáry 1 frt — Rosenberger 1 frt. — Dr. Hérics János 5 frt — Hérics Jánosné 5 frt — Konik F. 1 frt — Csáktornyai város 10 frt — Huszár Nándorné 1 drb. arany. — Kaysei Lajos 2 frt. — Deurbány Roza 2 frt 50 kr. — Deurbány Kár. 2 frt 50 kr. — Pecsomik Ig-
Tör''énetünk korában épen a„Godoi Manó" hoz ] czimzett, általunk imént leirt fogadó (?) szerencsés látogatói közé számíthatni a „Rastro politikusaidnak válogatott társaságát Azon asztal, melyet elfoglaltak, hosszú négy szöget képezett és uz elnöki hely fölül a rövidebb sarkok egyikén volt
Egy körülbelül harmincz éves ember ült szürkehajjal bajuszszal, kétes tisztaságú frakkban, beburnótozott fehér mellényben, egy óriási hamis gyémánt melltüveí, ugyan olyan, t i. hamis arany órai áncsczal as elnöki helyen.
Ez elegáns Don, miként akasztófa Diego me£j«gy*é a szürke Penztans volt — Nem rég még ügyvédkedett, valami kis városban, de csak hamar a becsülettel nemépen megegyez tethető dolgokat vévén föl ügyködésikórébe, a törvényszék jónak látta ót oklevelétől megfosztani.
Jelenleg beszédeket tart a francsiák erőszakoskodása ellen és szörnyű hassfinak matatja msgát. — ö lelke a politikusoknak; nagy dip-iomacziai jártoasságot szerzett magának. Különösen a nemzetközi jogot tanulmányozta, három évet töltvén váltó hamisítás miatt ausztriai börtönben.
Alig, hogy kiszabadult e méltatlan helyzetből, már is élére állt a hason fajú gsvalérőkből alakult politikus clubbnak, melynek tagjai mindig örömmel hallgatják magvas és sokat mondó ssónoklatait.
Mellette jobbról egy gyűrött calabresere férfin ült, ki minden bisonnyal Hercules lett volna, ha a természet ót oly rendkívül igénytelen és vézna testalkattal nem áldotta volna meg. — E nagytermészeti botlás következtében
nácsné 3 frt - Pecsornik János 2 frt. — Deák 1 frt — Olvashatlan nevú 1 frt — Molnár Elek 5 frt — összesen 76 frt. és 1 drb. arany 158. sz. adakozási iven : I-só hegykerület község 2 frt - Ilik 2 frt - Ol-ik 1 frt lV-ik 2 frt — Grsbrovnik 1 frt — Vesczicza
1 frt - Gibina 1 frt. — Ráczkanizsa 1 frt. — Talsovecz 1 frt — Sstánetinecz 1 fr~ — Tnp-kovecz 1 frt - Stridó 1 frt 50 kr.- Leszko-vecz 60 kr. — Martincsevics János, 5 frt — Nemecz József 50 kr. — Singer Moór 1 frt — Liszt Antal 50 kr. — Nemecz József 1 frt. —
összesen 24 frt 10 kr.
154. ss. adakosási iven: Fridrich Wranna
2 frt. — Padusicsky Lajos 1 frt — Koch Izidor 1 frt — összesen 4 frt
155. sz. adakozási iven: Tislér József 1 frt — Megyeres Géza 1 frt — Olvashatlan nevű 1 frt — Gregorincsik Sándor 40 kr. — Feriin Antal 1 frt 12 kr.'' - Varga Ferencz 64 kr. - Zselesnyák Ráfael 82 kr. — Scboef fel Moór 40 kr. — Saffarics Imre 92 kr. — Kukovecz György 23 kr. összesen 7 frt. 23 kr.
Ad. 2178 sz. kimutatáson. Nedelicz község 5 frt —
156. sz. sdakozási iven: Karlsberger Mihály 30 kr. — Blázait* György 10 kr. — Bák-sza Mihály 10 kr. — Hermán Iván 10 kr. Leitner Jóssef 10 kr. — Szermek Iván 10 kr.
— Kovács Irán 10 kr. — Szermek Léránt 10 kr. — összesen 1 frt —
152. sz. sdakosási iven: Bákács Ignácz 50 kr. — Prasif Demeter 10 kr. — Baráth János 20 kr. — Jámbor István 10 kr. — József Hoffman 50 kr. — Bayer Manó 20 kr. — Ro-zenfeld Jaksb 10 kr. — J. Deutsch 40 kr. — Jauzsek Alajos 30 kr. — Ledermayer 30 kr.
— Grosel Pál 20 kr. — Novosel József 20 kr.
— Pata Mihály 20 kr. — Vagrinetz Mihály 10 kr — Robb József 30 kr. — Levacic Ferencz 10 kr. — Borkovics Péter 10 kr. — Gra-hovecz A. 50 kr. — Kuzma Gyura 10 kr. — Horváth Antal 50 kr.''összesen 5 frt. Összesen az egész járásból 132 frt. 53 kr. és 1 db. arany 50 db. sorsjegy ára 25 frt. Mindössze 157 frt. 53 kr. ée 1 db. arany.
Hogy ezen másolat az eredetivel megegyez, bizonyítom.
Zala-Egerssegen, 1874. marti us hó
CZUKKLTER JÓZSEF,
in. számvevő. (Folyt, kör.)
Előfizetési felhívás
ahstsnkint kétszer megjelenti
„ZALAI KÖZLÖNY44
folyó évi második évnegyedére.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kikuek előfizetősök e hó végével lejár, miszerint azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap küldésében hiány merüljön föl.
Külön felhívást nem bocsátunk ki, azért legczélszerübb a postai utalványokat használni,-melynél a bérmentes pénzküldés 10 frtig csak 5 krajezárba kerül.
l^apuuk előfizetési ára:
Április — junius évnegyedre .... 2 frt. Április — szeptember félévre .... 4 frt. Április — deczember 9 hóra .... 6 frt.
csak szellemi téren érvényesíthető athlétai hajlamait.
E nevezetes férfiút: a „republikánus Pe-legrosnak" hívták. Rajongott a foradalomért; a tolerantiát imádta; Robespiere-t, Dantont, Mara t-t, és Tallien-t Isteneknek képzelte; gyűlölte az aristokracziát és közvetve a monarchiát; szóval ő a republikánusok republikánusa volt— Különben sokat tartott magáról s a legnevezetesebb hír lspok szerkesztőit kollégázta.
Szomszédja Don Jósé de Elvanha valóságos ellenlábass. — Mint született grand (?) fölötte arisztokratikus gondolkozású. — Nála az ember a nemesnél kezdődik a többi eb. Előbb tekintélyes férfiú volt, sőt egy ízben a majok kösé is felcsapott, de egy kávéházban egykor, nagyobb fokú szemtelenség miatt föl pofosták, azóta szinte egyike a politikusok jobbjainak.
Pelegrowsal folytonos háborúskodásban vannak és csak a pálinkás poharak csengése közt váltanak néhány barátságos szót. — Különben könnyen lelkesülő, fölötte lármás és hóbortos. — Epen nem rangjáhos illőleg öltözködik és nem ritkán, csupán rongyokba parádéz, ámdeő azt as elvet vallja, hogy: nem ruha teszi as embert.
Most miután a politikusok legjelesebbjeivel megismerkedtünk figyeljünk, a szónoklatokra.
— Uraim! (Est Penztanz mondja.)Önök a nemset souverenitásának fönntartói!—Önök Spanyolhon dicsőségének őrei!
(Folytatás köv.)
Helyi hirek.
— Banquette volt f. 25-én a .Korona" vendéglő éttermében,melyet a,délsalai takarékpénztár" részvényesei as alapítás évfordulájául rendeztek. A fővárosból dr. Virava Jóxsef volt jelen, ki első kezdé meg a pohárköszöntések hosszú sorát.
— Hagy ax órőm! Egy operette és vigjáték társulat közeledik városunk felé. — No hisz azért nincs miért annyira ujjongani, mondaná egy somogyi atyánkfia, ha fulhegyre venné. Ez igaz ugyan, de nem is azért van a nagy öröm, mert szintársulatot kapunk, hisz történt az már sokszor, eljöttek s bukfenczet hányva távoztak is, de azért nagy az ujjongás, mert a hir szele Marburg felöl fújdogál s a kik jőnek, nem a m a g y a r Thalia papjai, hanem a ueinet hegedősök kankanirosói.
Mruta uram minket" .... stb !
n *
— Mint halljuk, a helybeli postán legközelebb 600 db. külföldi szivar confiscaltatott.
_ nagy kanizsai második, vsgy
husvéti országos vásár holnap azaz hétfőn f. hó
30-án tartatik meg.
_ Rappó ur ugylátssik nem sokat törődik a réssvétlenséggel, mert ahelyett, hogy eimeane, mint azt csütörtöki falragaszaiban hiresztelé, az este is tartott, sőt még ma is tart előadást. A fiatal emberek azt mondják : szép! Lehet, de mi őrizkedünk megbirálni azt, mi
birálaton aiuláll.
— Hymen. Bálás Árpád kessthelyi m.
kir. felsőbb gazdasági tanintézeti tanár, Csesz-nák Olga kisasszonynyal, — dr. Gsanády Gusztáv ugyanott tanár Csesznák Eugénia kisaszony-nval, Csesznák László jószágkormányzó s királyi tanácsos ur kedves, miveltielkű és bájdus leánysival lépnek házassági frigyre. F. hó 17-én Schön A. Kálmán kaposvári kereskedő Mül-lerTherezia kisasszony t vezette oltárhoz Pacsán. Felleglel en boldogságot óhajtunk a jegyeseknek és házaspárnak !
— Orosztoriból veszszük a hírt, hogy .•gy Szilágyi János nevü egyén, kit kocsin to lonczoltak haza, útközben Kis Récsén meghalt.
— Az a német színtársulat, mely Keszthelyen üté fel tasyáját — mint irják, fel is szedte ínár sátorfáját és toyább lábalt. Nem tudjuk, hogy merre vette útját.
— A veszprémi polgári dalárda vezetői felhagytak a szép munkával 8 helyettök ilatauschek László zenetanitó — ki a balatonfüredi színháznál volt karmester s ki jelenleg a veszprémi káptalan templomában möködik — minden fizetés nélkül tanitja a dalárdát és sikerült tóbb pártoló tagot szerezni, mely buzgósá-^aért méltán elismerést érdemel 8 hiszszük, hogy a magasztos czél: hírnévre emelni a veszprémi dalárdát ily vezető alatt sikerülni fog.
— Halálozás. Az általános tiszteletben részesült Tuszkau Mayer, ki a veszprémi izr, hitközség elnöke-, a kereskedelmi-, valamint a segélyző egylet alelnöke, városi tanácsos ós megyei bizottmányi tag volt — elhunyt f. hó 21 en. Temetése nagy részvé tel és ünnepélyességgel történt, melyen a polgári dalárda, is kitü-nóleg közreműködött. Nyugodjanak porai.
—Magy.-Szerdahelyről irják nekünk: Ez előtt pár héttel menydörgést halottam, ma pedig marcz. 20 án többen d. u. 5—6 óra közt gyönyörű kettős szivárványt, esti 7 órától 9 óráig nagyszerű és gyakori villámlást láttunk, mely utóbbi a balatoni részen kezdődve, az egész égboltot bebarangolta gyönyörű tüneményével. A régi jó gazdák ebből bőtermést jósol nak !
— A Zala szabályozási társulat kedden folyó hó 24 én Keszthelyen az „Amazon* bzáloda nagy termében évi rendes közgyűlést tartott. A közgyűlés igen látogatott volt s e közgyűlésen a társulat volt választmánya, letelvén megbízatási ideje, lemondott 8 uj választmányi tagok választattak.
— A keszthelyi „Bizi"-fóle zenekar legújabban „Boros Jancsi" jeles zenészt szerződ-tété magához prímásul, ki a nevezett zenekarhoz már mégis érkezett, Boros az előbbi években Nagy-Kanizsán működött, nem csak a kanizsaiak, hanem az egész vidék ismeri. Ajánljuk e zenekart az illető zenekedvelők méltó figyelme-és pártolásába,mi után hiszszük, hogy Boros Jancsinak sikerülend azt előbbi tespedéséböl kiragadni s ez által a közönség figyelmét felébreszteni.
— Keszthelyen f. hó 21 én tartatott meg amaz ünnepély, mely felséges (Jrunk, az spostoli magyar király 25-éves uralkodásának ••mlékére, oly harczosok közt, kik emiitett 25-év alatt a hadjáratban résztvettek, kiosztandó érdemjelek átadására szenteltetett. A helyben állomásozó cs. kir. 4-ik huszár ezred tisztikara és legénysége teljes díszben jelent meg nevezett napon a grófi lak udvarán. Az ünnepélyt Kre-üos ezredes 10 órakor nyitván meg. meleg szavakban s tiszta magja raággal ismételé a jelenvolt katonaság, más szép számuközönsóg előtt az ünnepély fontosságát, s a katonaságot bátorságra, hŰ és pontos szolgálattételre buzdította. Beszédét éljensések közt végeste; ezután az érdemjeleket az ezredes saját kezűleg tűzte íel minden egyes katona mellére.
— Ouriosum. Keszthelyen két üveges-segéd e hó elején, nem tudni miokból, éjjel felkerekedett, s két háznál, a „kis* és „pesti" utczákban sok ablakot bevert, másnap azonban tettük napfényre derülvén elfogattak ; ha nem volt dolguk azelőtt, lett most mert a bevert ablakokat mind megkellett csinálniok.
— „A keszthelyi női-dalköru által folyó évi jánuár hó 31-én rendezett s sorsolással összekötött dalestélyéről megmaradt tárgyak, folyó hó 31-én d. u. 5 órakor fognak a dalegy-leti helyiségben nyilvános árverés utján eladatni. Az elnökség.
— Csavargók. Folyó hó 23-án a foglárok két baltás csavargóval találkoztak a szt. jakabi pusztán. Miután magok megnevezésére és igazolásukra felszolitatta s e felszólításnak nem engedelmeskedtek: — heves tusa fejlődött ki; azonban a jó madarak hátrálni voltak kénytelenek, mely visszavonulásnál egyik lábszárába lövést kapott ugyan, de azért sikerült a miháldi uj vágásba menekülniük, honnan igen valószínű, hogy a szomszéd Somogyba mentek. Mint halljuk a kellő utasítások már átküldettek a somogyi közbiztonsági közegekhez azon felszólítás kapcsolatában, hogy az eredményről mihamarább kimerítő tudósítást adjanak.
— Beküld-etett. A n-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet parancsnokságának! Folyó hó 24-én minket, békés polgárokat az éjfél előtti órákban tüzet jelző trombita harsogás riasztott fel. Midőn a legnagyobb félelem és ijedség közepett rohantunk az útzára s kérdestük : zierre van a tüz ? — azon egyszerű feleletet nyertük, hogy gyakorlatra hivják össze a tűzoltókat. E nyilatkozat, ha nem is bántólag, deboszantó-lag hatott reánk s azon kérdésre adott alkalmat, hogy váljon kinek áll jogában a lakósok nyugalmát éjnek idején a rémület határaig megzavarni ? E kérdést intészük mi is a tisztelt parancsnoksághoz s elváijuk, hogy feleletével megfogja tisztelni az alólirottakat Addig is azon -ban biztosítjuk azon urakat, kik az ilynemű gyakorlatok vezetői, hogy kapitányságunknál lépéseket tenni el nem mulasztjuk. Tisztelettel, N. Kanizsán márczius 26-án 1874. Többen.
— Nyilvános köszönet. Récse községben marcz. hó 21-én este 9 és 10 óra közt kiütött tűzvész alkalmával a dühöngő szélvész következtében megrémült községi lakosságot, vigasztaló angyalkint a kanizsai tűzoltók közül többen telyes tűzoltó felszereléssel történt megjelenésük által nemcsak hogy megvigasztalták, de ügyes és erélyes működésűknek köszönhető a tűznek megakadályozása, — mely önfelál-. dozásukért fogadják az egész Récse község közönsége nevében leghálásabb köszönettel párosult elismerésünket. Récse marcz. 24-áo. 1874. A községi elöljáróság.
— Hála nyilvánítás. Nem fojthatom el tovább szivemben már régtől táplált és érzett legalázatosabb köszönetem nyilvánítását Tekintetes Hanny Andor urnák határtalan szívességéért, aki a haladást és mivelődést szivén viselve, már két éven tul a számára megjelent legérdekesebb lapjait is szerénységemnek naponkint a legpontosabban olvasás végett átadni kegyeskedik. Szita Boldizsár
— Következő sorok közlésére kérettünk fel: A „Történeti Lapok* t. előfizetőit tisztelettel kérem, méltóztassanak megrendeléseiket eh ó végéig beküldeni, hogy a nyomatandó példányok száma felől magamat minél előbb tájékozhassam, miután a felette költséges kiállítás miatt fölösleges példányoka t nem fogok nyomatn i. Az első szám á p r i 1 3-án mármegjelenik, s az előfizetők a legközelebbi postával kapni fogják.. Előfizetési ára félévre 6 frt, egész évre 12 frt. Évnegyedre előfizetést a kiadó hivatal nem fogad el. Az előfizetési összegek Kolozsvárra, a „Történeti lapok* kiadó h i v a t al á h o z utasitandók (Gr. Teleki Domokos ur házánál.) K. Papp Miklós, a „Történeti lapok" szerkesztője.
— Rövidhírek. A honvédelmi miniszter urnák a Szt.-György-tér ós szinház utcza torkán a várban saját épülete lesz. — Bergheer Lajos engedélyt kapott, hogy uszószinházzal bejárhassa a Dunán a királyságot — A fövi--rosban mult héten született 275 gyermek, elhalt 329 egyén. — Tata környékén lovas tábort fog-n ak összpontosítani. — As Eötvös szoborra kiirt pályázatok közül a Huszár Adolf szobrászé fogadtatott el. — Szlávy ur érzékenyen vett búcsút minisztériumaitól. — Gyergyay Ferencz a magyar irodalom egyik veterán harczosa meghalt. — A kör éppárt elhatározta, hogy az elnökségi választásoknál együtt választ a Deák párttal.
egész testét hozzá kötözték, két kezét pedig vas-szeggel a fához szegezték. De ez még nem látszott a parasztok vérszomját kielégíteni, mindkét szemét kiszúrták, és egyéb kegyetlenségeget vittek rajta végbe. Végre megérkezett ugyan a segély, leoldották keresztfájáról, de nemsokára kisdta lelkét. Még borsasstóbbá a-zonban e tettet azon körülmény teszi, hogy — mint a „Függ. P.* értesül — a szerencsétlen egészen árt&tían volt.
— Egy gazdag koldus. Mult héten fogtak el uj aradi járásban egy csavargó koldust, ki horvátországí,zágrábi illetőségű és a legnagyobb ínséggel küzdve faluról falura jár. As elfogott gyanús koldusnál zsebeinek kutatásakor 100 db. csász. aranyt, néhány nagy török aranyat, egy a zágrábi takarékpénztár által kiállított és 1750 írtról szóló betéti könyvecskét találtak. Az uj aradi járásbíróság e gyanús egyént a temesvári törvényszékhez kisértette, a honnan már,is kérdést intéztek Zágrábba ez elfcgott koldus iránt.
— Guribaldi is Castelar. Castelar a nagy spanyol vezérférfiu, titkára Lopez tudor által fölkérette Garibaldit egy a karlisták ellen működő „önkéntes csapat" vezetésére. Garibaldi válasza még eddig nem jött köztudomásra, de remélhető, a lelkes szabadság hős nem fog késni spanyol testvéreinek segédkeset nyújtani a karlista rablóbandák elleni harczban.
Papírszeletek.
á vajaskenyér. A frankfurti fenyítő törvényszék előtt egy darab vajas kenyér fungált a napokban corpus delictiként. Történt ugyanis eselött pár héttel, hogy tolvsjok törtek egy lakásba. Éhesek levén, ax ott talált vajjal s kenyérről töltöstek. As idő rövidsége, vagy a lesselt kenyér darab nagysága, nem sült ki, volt, as oka annak, hogy egy fii darab vajas kenyér a lopás színhelyén maradt. — E kenyeret as Qgyéss magával vitte s egy fogorvossal hiteles mását készíttette a kenyér szélén mutatkozott foghelyeknek. 8 a legszebb a dologban az, hogy egy a lopásban gyanús zseb metszőnek fogsorához a másolat talált: s az illető be is vallotta a bün részességét.
— A Rothschild család egyik tagja diszes album-emlékkönyvet készíttetett magának, s azt egy fiatal művésznek adta át, azon kérelemmel, hogy azt valami rajssal díszítse vagy legalább egy pár emléksort írjon bele. A művész az utóbbit választá. Emléksorai ezek voltak: „Kérem Rothschild urat, kölcsönözzön nekem 1000 livret s feledjen el engem."
— Midőn V Károly császár Fraucziaorsságon keresztül utazott, a párisi küldöttség szónoka őt üdvözlő beszédében rendkívül feldicsérte, neki minden gondolható kormányzói és emberi erényeket tulajdon nitva ; a császár ritka szerénységgel csak aat válástól A: A nagy dicséret, melylyel illetettünk, azért kedves előttünk, mert emlékesetünkbe hozza, milyeneknek kellene lenuüuk.
Üzleti szemle.
Vegyes iürek.
— Iszonyatos tett. Trencsénhez egy órányi távolságra eső Drietoma nevü helységben mult héten tüs támadt. Ezen alkalommal két paraszt egy háznak neki dühödt, hol állítólagosán az ezen gyujtogatási vétségben gyanús személy rejtőzik. A szerencsétlen még idejekorán értesült a rája töró gyilkosokról. A mennyire lehetett, az ajtót és ablakot eltorlaszolta, de hasztalan. A dühös paraszt rátalált áldozatára, agybafőbe addig verte, míg csak félholtan össze nem rogyott Es állapotban egy fához czipelték,
Szerkesztői üzenetek.
1198. D.K. Komárom. Nincs hon, utánna küldöttem. Szeretném, ha ellátogatnál hozzánk.
1 199. „Többen.* Helyben. Bocsánat, sokat kelle változtatnunk, jelelhet mindenben igazat adtrok, de még nem helyes egy testülettel szemben oly erős hangon beszélni.
1200 R. Veszprém. Csak tévédéiből késett.
1201. T-Sz-Fejérvár. Ha késik is, el nem marad A többire később.
1202 Pest. A reád bisettat azonnal végezd el, mert most az ideje, ha egyiknél nem sikerül ott, a másik. Küldemény mai postával. Áldjon meg a kunok istene. Odvözlet.
1202. H. L. ''Pest. FMtelni fogunk, a dolog sokáig marad uj.
1204 8. M. Szerdahely. Hosszú, utat tett, még s hozzá 6 krt. fisetünk.
Vasúti menetrend
Indul Kanizsáról:
Essék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 peres reggel. . . „ Zágrábig 2 j 45 . délstáo.
Bndái* « . 18 , reggel.
6 , 48 „ délután. • 10 „ 48 ., estve
Szombathelyig (innét dálutáu 6
óra 26 peres Bécsbe) 5 „ 43 „ reggel
Bécsig (Szombath. Bécsujh. felé) 2 „ 15 „ délután.
»• « -»» » 10 „ 55 „ este.
Pragerhof felé Triesztig 6 „ 3 „ reggel.
M »J »• és Bécsbe 2 „ 23 .. délután.
h 11 „ 33 ,,
este.
Brkesík Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
» n ii 1 Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután Zákány-Fium-Zágrábból 9 " 64 „ este
t - »» r*«*l-1 „ 46 „ délután.
Budáról
»
.v,-, » „ 20 „ este.
Szombathelyről 10 33 ddltMtf
Bécsből(Bécsujh Szombath.felől 4 „ 37 " reggel ''
^ (Pragerhof fé''lől) Trieszt- Bécsből Triesztből
10 .. 18 „ este.
" V " 3„ 50
» reggel. „ 9 „ délután
lf) ,, 22
estve
Msrtíss 29-tól április 4-*. 1874.
Hó- és heti- Katholikus napnap j tár Protestáns naptár ntj.
13) K. s Pr. Jézus bevouulasáról Jeruzsálembe Mát. — Gör. Márk X. 32.
29 30 31 1 2 3 4 Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo mbst D 6 Virágv. QuiriO Benjámin Hugó ü. Csüt. f N. Pént. f N. Szomb. f D 6 Cyril QDirin Kornélia Hugó N. Csütör. H. Péntek N. Szombat 4? * * ti ti ti
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, márcz. 27-án 1874.
Időjárás: derült, tavaszi; utaJk jók.
Gabnaüzlet: A köszöbön álló húsvéti-ünnepek miatt pitezunk valamivel látogatottabfa Volt a mai hetivásáron. Búzából több érkezett be aránylag, mint az idén már megszoktuk. I^endekmag is jobban volt képviselve és 5—10 krral alább adatott el. Többi gabnaáraink némi igénytelenségek kivételével változást nem szenvednek.
Alsó-ausntriai mérő szerint;
Buza 80—81 fnt. hiányzik, 82—83 fnt 6.70— 90 kr, 84—85 fnt, 7.40—7.60 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80—5.10 krig, konkoly nélkül 6 25— 5.40. 78—80 fnt konkolyos 6.20—5.30. konkoly nélkül 5.30-50 kr. Árpa serfőzésre 5.15.—5.40
kr. —• Árpa etetésre 4.--4.30 krig. KnJcoricza
5.--5.20 kr. Zab 2.30.—2.40 krajcárig méreje.
Hüvelyesek: Borsó 8.50 kr.Lencse 7 50- 8.— krift-. Bab fehér uj 5.20- 35 krig, ó 5— tarka bab 4.80—5 ftig. Hajdina 4.50-80 kr. Hajdinakása 11—13 kr. it«éjt — Köles 4.80 — 5 frtig. — Köleskása 7.ÓO—8.50 k rig. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 4. — 4 .25 krig., zabos lendek 4.— kr. vámmázsája. Lőhnrtztag 29—30—32 frt bécsi mázsája. Franczia luczerna m ag 34—35 frtig. bécsi mázsája. Kendermag 5.30 -60 kr. méreje. Repcze téli 4.50—80kr, nyári 3.50—t frtig.. sárga nem kerül a piaozra. Kevert (Mischling) 4 80— 5. frt. Buza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,—40 Borok: fejtett uj fehér 6.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50—80 kr., lejtett Schiller 4.—4.60 kr. Ó-bor —.— frt — Seprüpálinka —.—. Törkölypálinka 23—25 frt, szilvalicsa 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkfll.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerrae kéknél 50-szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, amely ékből ki vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
A zamatos du Barry Revalesei?-reje eltávolít minden betegséget, a melyek a gyógyszerekkel dac tol nak; úgymint: gyomor-, ideig-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, léleksási-, bugybólagés vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehés lélekzetvételt, köhögést eméssthetetlenséget, dugulást, hasmenést , álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, viskórt, lázt, vértódulást, ftlzsibongást, ájul ás t és hányást még a terhesség folyamatában is, hashártyalobbot, mélakőrt, sováayodást, csúzt, kősz-vényt, sápk^rt. — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-csoltak.
73,621. bizonyítvány.
Bécs, 1871. február hó 1.
ön iránti végtelen bála kényszerít, önnek ezea néhány sort írni.
Én négy hó óta rettenetes lélekzési hajtól voltam gyötörve ; senki sem volt képes eeyhfl-lést szerezni, míg egy barátom tanácsára az ön jeles Revalesciérejéhez fordultam, a mely engem ezen bajból gvökereson kigyógyított.
Báró Clarow Bódog.
55 716. bizonyítvány.
Pária, 1866. april 11-éa
Uram! Leányom, a ki sokat szenvedett, sem alndni nem volt képes; az álmatlanság, gyeuj^ség és ideges felhevülések egészen elnyomták. Most egészen jól érzi magát a Revalesciére chocolade élvezete által, a mely őt egészen helyreállította. Vau jó étvágya, jól emészt, idegei nyugodtak, jól alszik, víg, a mit annyi ideig nélkülöznie kellett.
Montlouis H
Táplálóbb levén a húsnál, 60-sseresen megkíméli a gyógyszer áráU felnőtteknél ugy, min-gyermekeknél.
Pléhsselenczékben »/, font 1 frt. 60 kr * íont 2 frt 50 kr., 2 fout4 frt50kr., 5 font 10 frU, 1* fout 20" frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták sseleu-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krraL Revalesciére Cho-eohvtée táblákban 12 cséssér. 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 k., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 60 kr-y 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt , 676 ra 36 frt.
iMegrendelhető Barry du Barry & Comp. által, Wien, Walffiscbgasso Nr. a,
N.-Kanizsán Lovák Karoly gyógyszertárában : Aradon F. Tones és társánál; Debrecsenben Mihálovits István gyógyszertárában a kigyóhos; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Jóssefnól; Szókes-Fehérvárott Diebaila Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógysseréssnél; Ver-sec zen Fischer Móricsnál.
A bécsi czég minden vidékre küld post a utalványra vagy utánvétre.
•) B rovat alatt közlöttirt felelősséget vállal ftserk.
SS
isa
79/TV.
Hirdetmény.
Az alolirt m. k. lottoigazgatóság megindítja • IV. Mfytr királyi á!la«s»rsjáték«t, melynek tiszta jövedelme Ö Felségének L k. elhatározna folytán részben a miskolczi budai kŐzkórház, — továbbá a kas-S«1 bábaintézet, és a badai jótékony nőegylet felsegélyezesére, — rész-b. H pedig az 1848—9 érben rokkantakká és munkaképtelenekké Mt li<>uvéd<.>k javára Tan szánra.
Fjteu sorsjáték 6320 nyerőszámot tartalmas ; a nyeremények ft>G*fczege :
240.000 forint o. é. köztük
10 nveremény 20 '' . 80
200 «000
1.000 írttal 50O .
>oo „
50 , 10 . Budaperten
as I. föny-reménr 100.000 frttal, a 11 . 20.000 ,
2 nyeremény 5.000 . 2 . 3.000 .
4 . 1.600 .
A búzás risuaroniiatlanul 1874. évi juniua M 30-áa aa alolirt lottóigazgatóság által fog eszközeitetni.
Egy sorsjegy ára 2 forint o. é.
Sorsjegyek kaphatók : az alólirt m. kir. lottóigazgatóslgnál. a lottó gyűjtőknél, a lottó — adó — só és postahivataloknál, éi minden nagyobb városokban létező egyéb sorsjegy áruló közegeknél.
A m. kir. lot:oig.izgatóság államsorsjátéki osztálya Budapesten 1874 évi márczius hó 1-én.
MOTUSZ
kir. osztálytanácsot
m
(Utánnyomás nem dijaztatik.)
ét lottóigazgató.
1299—3
Helyiség változtatás.
Április elsejétől kezdve férfi ruha-Uzietem az izr. község házában, a főtéren, az „ Arany Korona* vendégői átellenében leeni.
Bátorkodom egyszermind a közelgő tavaszi idényre miDdeunemü férfi- és gyermek öltönyök, ugy kabátok, nadrágok, mellények és egész öltözetekhez vaió legújabb és legjobb szövetekből álló dúsan felszerelt raktáramat a legjobban ajánlani; raktárambaD nagy választékot tartok a legújabb férfi ingek, gallérok és kézelők, nyakkendők, kez-tyük, plaidsok, shawlok, esernyőkből s. a. "t.
Megrendelések mindennemű férfi- és gyermek öltönyökre, libériákra s minden e szakba vágó árukra, a legjobban, legolcsóbban és legpontosabban teljesíttetnek.
Oda törekszem, hogy az eddig bennem helyezett szigorú soliditás által mindenkoron feltartsam és az igényeknek a legjobban megfelelhessek. 1308-3
N.-Kanizsa, 1874. márcziusban.
Mély tisztelettel
Weiszraayer M,
MsfrsrsrsOd f* rak tar*

RIE8 V ÖUTTMANN
m. kir. mbU. ripén . u «rou eséstil MÍrxxi scállitiK
blctoghatáau
patkány,egér, mezei egér,vakandok, svábbogárirtószerének
pUMoWt* 1 M K fa éi
poloskairtó folyadékának
tT#fee<}« mittll sgjttt 86Tcr, létsík K B X B N
KERTÉSZ ét EISERT
uakafi D»r«ttyn tm 1 aa.
OKSacSQ dij 10 kr.
riikrxl társi u lista irt Kiirt rtrtüta.''
KXXXWWWXXXXXKXXKKKW^K
276 számhoz.
Árlejtés! hirdetmény.
A zaUmegy»>i tankerület tekintetet fel figyel őségének f évi márczius hó 3-án 173-ik szám alatt kelt átirata szerint a totorecz-kursa-necxi községi iskola belyiségeül megrásárolt korcsmaháznak iskolai czélra átalakítása a nagyméltóságú m. k. rallás és közoktatási Ministe-rian által engedményeztetett
Ezen munka rállakozás atjáni biztosítása régett f. éri április hó 7-én délelőtti 10 órakor Kursanecz községben szóbeli és iráabeli ajánlatok •lfogadáta mellett nyilvános árlejtés fog tartatai.
Az átalakítási költségek kővetkezőn számjelzettek :
1. Kőművesmunka .... ]244 frt
2. Ácsmunka .... 633 frt. 3 A>ztalos-, lakatos-, öreges-, mázoló- és
gőröucsér-manka 4. Eutmnnka .
összesen Ufc. 04S
A u«rr, költségvetés és as építési feltételek f. éri márczius hó 20-tól fogra az aluhrt hhratal irodájában, ralamint as árlejtéai eljárás sziahelyén a fentkit«<tt napon megtekinthetők.
Felhivatnak a rállalkoani szándékozók, miszerint a fenntkitett napon ét órábm as előirányzott Ősszeg után számítandó 6 száztóli bánatpénzzel ellátra a kitűzött helyen ragy személyesen jelenjenek meg vagy pedig jojérrényes írásbeli ajánlatukat a 10 száztóli bánatpénznek melléklése mellett idején küldjék be.
Zala-Ef«raz«fra 1874, márexiua hó 16-án. 1311—3
A ezunaett felQgyelSség nevében :
* A raagy. kir. mérnöki hivatal.
nm**K*x**n*u**** *****
5 kr. 2 kr.
722 frt 65 kr. 140 frt — kr.
27SV frt. b2 kr.
Gazdáknak
kél ezer mázsa legfinomabb réti takarmány mázsája kapható 1 ft 50 kron Misefán.
wwwvwwwwww
60 -OS törlési kölesönt földbirtokés |0 ™ bérházakra közvetít az "Ingatlan - forgalmi ügynökség., Bu dapest: főut. Tüköry-féle palota Levelekre pontos válasz valamint tervezet ingyen.
1297—4
180®—3
Ajánlható mindenkinek t
kl szép
női rnhakelméket
jutányos áron rásárolni kíván:
Hamburger Adolf
divatára tialete PEST,
uri-ulcM 1-aö szám, Párisi hós.
Minták bárhová in^yan éa bér-msntvs ktldstask és megr-ndelésak utánvét mellett gyorsan eszközöltetnek. T

^JWWWWWWyWW
Árlejtést hirdetmény.
Somogvmegvében fekvS lakácsai kir. közalapit. uradalomban a kmazas vallás éi közoktatási m. k. ministeriumuak 2J780/1873 sz. alatti ^intezvénrével több rendbeli uj építkezések felállítása engedélyeztetvén, rezek elvállalása érdemében f. e. apnl hó 9-én Lakócsáu az uradalmi ktiszttartói irodában deli 12 óráig benyújtandó zárt ajánlat (ofiert) utoni [árlejtés, illetőleg rállalkozási verseny nyittatik — (
) Ezen építkezés3knél a kőmives, ács, asztalos, lakatos es korács, kfestS, gölöncsér és üreges munkák díjösszege a költségvetések szerint az eéyes épületekre nézre köretkez5leg állapitatott meg:
a) egy ökör Istálló munkadijában . 2371 ft 2 kr.
b) egy megnagyobbítandó magtár munkadijában 1977 ft 65 kr.
c) egy cselédlak , ^U ft 73 kr.
d) egy golyaakol . 1272 ft. 69 kr.
Összesen . 8936 ft. 9 kr
h é megjegyezvén, hogy az uradalom ezen összegen felül a költség-#vetésekben elősorolt kómires és áczmunkákhoz szükségelt anyagokat tulajdon költségén fogja alöálliUni és az építkezési helyre szállítani. { A vállalkozni kívánók tehát azon megjegyzései hivatnak meg.( ^hogy az általak ajánlott váilálkozáai ősszegnek ö''/^-ját — mely az épi-ktési részlet fizetéseknél lO°/,-ra fog kiegéaaitetni - akár készpénzben, Takár értékpapírokban börzei árkelet szerint 50 kros bélyeggel ellátott rajánlauik meUé zárják, melyekben az ár lejtési feltéteknek, építkezési |terr- és költaégretéseknek Umerete és a rállalkozó réazérőli alávetése'' [kijelentendő, valamint az ajánlott összeg betűkkel és számmá] kiiran-, rdó; a száztóliakban kifejezett leengedés is elfogadtatván. — A kellőleg fel nem szerelt és hiányos, valamint utóajánlatok sem fogadtatnak el.
A megállapított költségvetés keretén bel81 a legjutányosabb és, ''megbízhatóbb vállalkozóval a szerződés azonnal megköttetik; kiköttatvén kaz uradalom részéről, hogy a vállalkozni kivanók, vagy as építés reze-'' [tök, szakértők legyenek. — A terv- és kőltségTetések, valamint az ár-lejtési feltételek a lakócsai kir. alap. aradalmi tiszttartóság irodájában aegtekinthetők.
Kelt Ukéeaáa 1874. évi márczius hó 14-én. 1310-3
M. k. közalapítványi uradL tlszttartőság.
MíwIm im tstul tárjy vagy Waaxa vétatik, vagy mát tár«y által klosaréltatlk, hlzaaylték a tartás Jásáyaak.
Olcsó ékesség hölgyek és férfiak számára.
Ezen uj érc nevezetesen talmiaranyból készített ék mellőzhetővé tessi az igazi arany és ezüst díszt, mírel mind fényre mind alakra hasonlít hozzá, s a mellett csak negyedrészbe se kerül annak, most as igazinál csak fajonért fizetnek. Maga a szakértő is csalatkozhatok, oly jol ran utánozra.
Uj ékességek,
legdivatosabbak uj aranyból mely folytonosan megtartja arany sziné: és nagyon hasonlít a ralódihoz, utánzott körekkel.
Broch, finom, 1 db. 40. 60, 80 kr., 1 ft.
, legfinomabb 1 db. 1 ft 50 kr, 1 ft 80 kr 2 ft, 2 ft. 50 kr. Rgész garuitura, broch és fülberalók 80 kr, 1 ft 20 kr, 1 ft 60 kr, finomabb 2 ft, 2 ft 50 kr,
Wt 50 kr, 4, 5 ft. üjtfinom, 1 db. 50, 80 kr, 1 ft.
BracletJ
legfinomabb, l ft 50 k''r, 2, 3 ft 3 ft 50 kr A legszebb nyakraTalók 1 db. 90 kr, 1 ft 20 kr 1 ft 50 kr.
FQzó fésűk, uj arany diazitménynyel, 80 kr 1 ft 1 ft 50 kr, 2, 3 ft S
Érmek, finom, 1 db. 20, 40. 60 kr.
lefinomabb 80 kr, 1 ft 1.50 kr. Oyürük szépen utánzott körekkel, 1 db 30 40 5o 60, 80 kr, 1 ft '' '' ''
Szép férfi óralánc, rörid, 50, 80 kr, 1 ft 1 ft 60 kr. 2 ft. ''
Nyakláncok, finom relencei alaknak, 1 ft 40 kr 1
ft 8n kr 2 ft ''
Tüzőtük férfiak számára, 20, 40, 60, 80 kr. Gallérgombok 5 kr. és 10 kr. Egész gar ni tarok chmUet és manchet gombok szét) kiállítás, 50, 70 kr, 1 ft 50 kr. P
1 köteg órafüggelékek, 60, 80 kr, 1 ft
r&T** köTekkei»1 ft 50 ^2 2
13 latos bélyegzett ezüstlánc tüzaranyozással rörid
3 ft 50 kr, 4 ft 7 ^^
Ugyanezek hossza nyaklánc, 6, 7 ft. 13 latos ezüst érmek tüzaranfozásaal és sománco-zással, 2 ft 50 kr, 3 ft
Finaman elkészített briUatediss.
Maga a szakértő is csalatkozhatok es áltaL E disz ralódi ezüstbe ran foglalva, arany tűkkel ellátva • az utánzott csillárok legfinomabb hegyi kSulbóí
1 bro^^f? ^ ^
1 pár függöny 4, 5, 6 ft.
l^Somb 2 ft 50 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft 50 kr J db. tű, 1 ft 80 kr, 2 ft 80 kr, 8 4 fí
Csillám gyűrűk ar.nyből, 1 ft 20 kr, 1 ft 50 kr.
2, 3, 5 ft Keresztek és szírek, 2, 3, 4 ft
As örökké illatos ékesség
természet indiai nörényből, mely természetes jó illatát mindig megtartja, és az uj romok szerint ran készitre. Pampában még eddig nem haladták fel és ^edres illata miatt közkedrességüvé lett Ea valamely nő e dissszel valamely terembe lép ugy az
1—2 perc alatt illatos lesz. I broche 80 kr, 1 ft, 1 ft 80 kr, 1 ft 60 kr. 1 pár függöny 80 kr, 1 ft 1 ft 20, 1 ft 50 kr. 1 braclet, 50, 60, 80 kr, 1 ft 1 ft 50 kr. 1 collier, 60, 80 kr, 1 ft 1 ft 50 kr, 2 ft 2 ft 50 kr 1 óralánc, illatos, 1 ft 40 kr.
Disxe*, divatos és tökéletes az uj roccoco-ék, mely a középkorban csak fejede 1
méknél volt található. 1 garnitúra broche és függöny 2 ft 50 kr, 3 ft. 1 . finomabb 4 ft 50, 5. 6 ft 1 érem, 1 ft 50 kr, 2 ft 2 ft 50 kr. 1 B finomabb 8, 4, 5 ft l pár fejtfi 8, 4, 6, 6 ft 1 karperec, 5 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft 60 kr. 1 colliere 3 ft 50 kr, 4 ft 50 kr, 5 ft 50 kr.
A fekete disz. £ divatos ék köszörűit tehát nagy fényt fejt ki és
mégis igen olcsó. 1 garnitúra broche és fénygyöngy 30, 50, 80 kr. 1 colliere 2 és 3 soros 1 ft, 1.50, 2 ft 1 pár fejtfi, 15, 25, 30 kr. 1 diadém, 60, 80 kr, 1 ft 20 kr.
A divatot fekete diss, üvegből, valamint jet, dara bivalssaru, és ruggyantából. Egy broche 20, 80. 60, 80 kr, 1 ft , pár függöny, » 85, 50, 80 kr, 2 ft. . karperec. 80, 60, 60, 80 kr, 1 ft. . nyakcollier, 60, 80 kr, 1 ft . rövid éralánc, 16, 30, 60 kr. . nyaklánc, 80, 80 kr, 1 ft. • inggomb, 4 kr.
„ pár manehettegomb, 16, SO, 80, 40 kr. tűző fésű, 20, 40, 60, 80 kr.
mÍ0Ó,ég'' * Jüalirottnál kaphatók. Árjegyzékek ingyen küldetnek szét Ily-
példány mindenkire nézve érdekes.
Bazar Friedmann, Wien, Praterstrasse 26.
W»jdit« József kiadó-, Up- és njomíUtuUjdonw gyorsMjtó nyomás*, Nígy-KsnizöST