Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.22 MB
2022-11-15 10:23:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
316
423
Zalai Közlöny 1874. 027-035. szám április

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5 AGY-KANIZSA, 1*7
f Előftzetisi ár*.
tél íff • • • • ^ < jl -jegyed evr* . 3
Pjgy szám ÍO kr.
Htrtfetéaefc
6 h&sibos p«titsorban ?, másodszor 6 • minden további sorért 5 kr.
SYILTTÉRBEK
toronkint 10 krért
*tnok fel
KinrutAn illeték minden egyes hirdetésért külöi 30 kr. fizetendő^
•fSrtlis 2-hri
Tizenharmadik évfolyam.
előbb:
GYI KÖZLÖIV
•reilemi rei köziem ények üerxeaxtób.z, —
*nyagi rétiét illető kóxiemenyek pedig a kiadóhoz bérmentve io-tésendók:
XAGY-KAVIZSA W lat sic tk±i.
Bérmentetlen levelek csak iüinert munkatársaktól f.gadiatuak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Nagy Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^aíamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár a .Zala-Somogy gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú iapc
..Zala-Somogyi gőzhajózási részvény-tfcrsaafcg.
A zala somogyi gőzhajózási részvény-társaság ezennel közhírré teszi, miszerint a rendes személy-közlekedést a Balatonon a következő ideiglenes .menetrend szerint folyo évi április hó 6-án föl-veendi és pedig: Révfülöpről Boglárrá naponkint reggel 7 ''/2 órakor, Boglárrol vissza Répfülöpre délben 12 óra30 perez-kor, Badacsonyból Boglárra minden hétfőn reggel 6 órakor és Boglárról vissza Badacsonyba 12 ''A órakor délben.
Az igazgatóság.
Nyíltlevél Tárnok Alajos úrhoz.
Emlékezzünk régiekről! Ezelótt félszázaddal Tolnay Gábor sümegi és szt.-gróti uradalmi ügyvéd urnái patTaristáskodván, és igy ekkor SzL-Gróton is Batthyány János gróf kastélyában principálisommal együtt gyakran megfordulván, egy izben láttam a tiszttartói lakhoz egy csinos leven-tét betérni. A tiszttartó általam arról, vájjon ki ó, hol a hazája? megkérdeztetvén, azt válaszol á. hogy ez Tárnok ur,grófjának tisztje, és bájos szép leányának jegyese.
És minthogy Ön a tisztelt grófnál ez előtt 50 év előtti szolgálatjára hivatkozik, és a szerkesztő ur czikkéhez ragasztott jegyzetében Önt az öreg urak közé sorolja, azt kell hinnem, hogy az akkori boldog jegyes és a „Zalai Közlöny41 1874. 18 sz. czikk-írój i ugyanazon egy személy. Dulcis me-munapraeteritorum. Ön mint volt levéltárnok deákos ember levén, szabadjon kérdeznem, elmondhatja-e? „Utinam praeteritos referat Jupiter annos0 akkor mi egymás-
TÁRCZA.
Ilka sirja felett.
Tavaly, midőn utószor láttalak, S felém nyujtád búcsúzni a kezet; Hogy szellemed sirod felé vezet, Érzéd-e akkor hantfedeU alak?
.. . Érzéd ! — de szótlanul türéd a kint ; Hogy az enyészet fátyolt vet reád És á halál 0r5k nyugalmat ád, Mely leplezett arczczal feléd tekint.
Nem ült mosoly immár ajkid kSrül, Érzéd, hogy elkíxceJget a halál Mert, mint a fa öszssel, lomb nélkül áll Szived, s örömre többé lem derül.
A szép tavasz ajándoki között Meghozta a virágok illatát; Meghozta néked is a* enyhsngárt, s lelked. ... a túlvilágba kSltöaött.
Már hant fedi a hamvadó kebelt, Meghalt a test, a hol a kin lakott ; A fájdalmak tanyát nem ütnek ott, Hová hited, s őrangyalod emelt.
Sirodra im, — virágot ültetek .... Isten veled kissenvedett barát! Ki itt bagyád e földi gyászruhát, Legyenek álmaid édesdedek !
KEMENFFY ELEMÉR
nak be nem mutattattunk, pert egy patvar rista azon időbea csak dominus audiatnak czimeztetvén senkinek figyelmét magára nem vonhatta. És most félszázad múlva örömmel találkozom Önnel az irodalmitéren megyénk érdekes ügyében, melyben hát csak mi öregek hangoztassuk a lapok utján gyenge szavunkat, mig a tanulásra és mun-v kára hivatott megyénkbeli ifjúság felre vonulva hallgat? Maholnap bekövetkezik .-im a megrovás ideje azokra, kik bár hirlapüag körülírt régi okmányoknak vagy birtokában* levén, vagy azokhoz hozzáférhetvén a mo-nographnak szükséges felvilágosításokat nyújthatván, a henyeség és sorvadás lágy párnáján heverve az óket munkára felhivó öreget kinevetik.
Tisztelt Öregúr barátom ! Örömmel olvastam gróf Batthyányiaknak a haza ezen egyik legrégibb, legh&zafiasabb és legérdemesebb magyarjcsaládjának múltjáról és jótékonyságairól leirt cronologicus tudósítását. Örömmel igen is, mert melyik magyar hazafi ne emelne kalapot a Batthyány névre, a magyar szabadság, alkotmány elnyomására törekedett qémet kormány ellen azoknak megv édesére viselt háborúk közül egyikéből sem maradtak el a Batthyányak? Azonban engedjen meg, ha czikkének a türjei prépostságra vonatkozó egyik passusában kihagyott űrt történet-hün betöltöm. A monographus megyénk múltjáról történetet ir, melyet pedig biztos adatokra kell, hogy fektessen. Ugyan azért, ha a monogra^hot a megye múltjának hü leírásában- segiteni akarjuk, óvakodnunk kell attól, hogy ót bizonytalan kétséges adatokkal tévútra vezessük, mert a classicus történészek munkáit sokan olvassák és értik , kiknek kritikáját a monog-
raph el nem kerülhetné. Már pedig én is ezeket olvasva és tanulmányozva irtani az 1873-ik95sz. „Zala-Somogyi Közlönyben* hogy Hagymásy Kristóf a magyar szabadság s alkotmány elnyomására törekedő német kormány ellen feltámadt Botskay és Bethlen fejedelmekkel tartván, a német ór-sereggel megrakott Türgye és Sümeg várakat bevette és elfoglalta, s itt egyik magyar alvezére Horváth Bálint Ujlaky püspököt levágta a .livel SzegeJy jezsuita in Tirocinio juris hungarici Hagymásyt gyanúsítja, és azt is megérintettem, hogy a türgyei prépostsi^ot még 1241-ben Dénes bán alpitotta, és csak a Hagymásyak szt.-gróti birtoka megszűntével aaá vissza enyik Batthyány a praemontrei szerzetnek. K szerint tehát mégcsak valószínű sem. hogy ezen prépostságot 1672-ben gróf Batthyány Pál conferálta volna, mint ön állítja Ugyan is a midón a feutérintett mód szerint Hagymásy Kristóf a türgyei és sümegi várakat elfoglalta, az utóbb oda ment fővezér iS''é-methy Gergely Botskay fejedelem rés/.ére Hagynrásytól átvette, de Hagymásy Tárgyét megtartván szt.-gróti uradalmához ^apcsolta és miután azt részintő maga,résziut utódai 40 év lefolyásán tul birtokolták, és igy a H. T. I-sö r. 78 c. szerint a szerzetnek praescribálták, — türgyei birtok a szt.-gróti uradalom appertinentiájának tekintetett, melyet utóbb, mint én is czikkemben megjegyzém,egyik hitbuzgó Batthyány, kit Ön Ádámnak nevez, a szerzetnek vissza ajándékozta. Azonban a szerzet nem kapta azt vissza egész kiterjedésében, miután a mi emlékezetünkre is Szt.-Grót és Türgye között határi villongások s verekedések támadván, az ezek miatt támasztott hatá-rozási per barátságos egyezség utján fejez-
tetett be, mely egyezség megkötésére a Batthyány család Batthyányimregrúfot megyénk müveit lelkű és galamb szeledségü főispánját bizta meg, mely alig volt kedvező a szerzetre nézve, miután a szt-gróthiak csaknem Türgye város széléig terjesztők határjukat. És ezen körülírt Hajrymásy foglalást és Batthyány ajándékozást megerősítik azon ön által is emiitett latin distichonos versek, melyek a törgyei zárda ebédlője boltozatán ezelőtt 50 évvel még olvashatok voltak, melyek Hagymádnak kegyetlenségét kiemelve a prépostságot visszaállító Batthyánvnak kegyeletét magasztalják. Én csak néhány szavakra emlékszem azon versekből, mint például Hagymásy, dirus, tru-culentus, Batthyány pietas. Az ön által megemlített transitavit helyett aligha nem trucidavit lehetett, mert az nem tiszta latin szó, és ez egyez meg a kegyetlenkedő Hagymásy elemével. Nagyon hihető, hogy a midőn ezen revolutionarius sereg Sümegen a püspököt levágta, Türgyén sem igen kímélte a szerzetnek- ott tálát tagjait, kik neki,mint protestánsnak alig voltak jó szomszédjai.
Már ezelótt 42 évvel válván meg öü német-ujvári levéltárnoki hivatalától, ezen czikkjét csak puszta emlékéből irta meg, és minthogy discimus oblivioni, valószínűleg ezen érintettem passusra nézve homály borítja emlékezetét. Az volna tehát kívánatos, hogy ha egészsége engedné és ehez kedve is lenne Német-Újvárra elutazni, s ott az okmánytárt, de útközben a Batthyányak körmendi levéltárát is, mint a régi okmányokban beavatott megtekinteni szíveskednék annyival is inkább, mintán Thaly Kálmán ur a Századok 1873 ik de-czemberi füzet tárczájában azt bizonyítja,
i
Az erdők hősei.
— Történeti beszély. — Irt* Barboix Roger.
Francziából forditá: KÖVÁRY BÉLA.
I.
A Kastro politikusai.
— Kik nem avatkoznak a politikába ? —
Thovenel.
(Folytatás.)
(ü.lj«n! Ugy van!) Talán sértem szerénységüket, de kijelentem, hogy eddig is önök mentették meg a hazát! (Éljen !)
lm itt van egy társunk, a vértana Peleg-ro8. ö Spanyolország raartyrja! (Pelegros könnyekig elérzékenyül és szóhoz jutva igy szól:) Uraim! könuyeim elfogják szavaimat! Polgárok ! dicső ősök ivadékai, ti megtisztel tétek az embert ée fölmagasztaltátok a lelket. Éljetek!
Ily modorban még többen szónokoltak és harsány éljenek fenyegetek szétrepesztéssel a homályos ablaktáblákat.
Reggel volt, midőn a haza megmentői egymást támogatvá hagyák el a pálinkás poharakat és a .Politikusok Clubbhelyiségeit.*
Hosszabb ideig nem fogunk velük találkozni, azért mi is Duchésue eme versét mormogva, hagyjuk el a csapszéket.
—„Legyen a szellem óriási bár, Előtte van, előtte a batár 1 A részegség elStte tátogat És tár feli óhajtó karokat! As abaxynth és a bor lelket teremtenek 8 végre, hogy but feledj lerésaegitenek 1
II.
Cabarras.
Hol voltál eddig a homályban? | Shakespeare. ■
Elhagyjuk Madridot. — A pyrénei hegyek hűvös erdőit keressük föl, nem hogy a ri- i gók ós pintyek énekeibe gyönyörködjünk", ha- , nem, hogy a spanyol guerillák fővezérével megismerkedjünk. I
A politikai viszonyok 1808-ban Spanyol- | honban ép ugy, mint Európa legtöbb tartományaiban lehető legrendezetlenebbek voltak. — A király Vli-Feráinánd Napoleon császár egyetlen intésétől függött 8 nevében Godoi Manó berezeg utódai vezették a kormány gyeplőit.
A franczia sasok dicsősége határtalan volt. — A nagy Napoleon hadseregei országo-. kat hajtottak a legnagyobb vezér lábai alá.
Spanyolországra is ránehezültek vaskarjai; letette a rémkirályt, a kegyetlen Ferdinándot és Bonaparte József foglalta el a Bourbonok ősi trónját.
Ekkor fölkelt a szerencsétlen, kizsarolt spanyolnép, a papok ét szerzetesek által fölbujtva hadat üzent a királyok legbecsületesbikének Bonaparte Józsefnek..
A francziák bevonultak Suchet és Ney marsalok legyőzték a rendetlen spanyol ezredeket. — Ekkor a gazdag és hatalmas Anglia hadat üzent a frankok császárának és hadai Portugallon keresztül Spanyolországba vonultak VII. Ferdinánd azét zilált aeregét táinogatan- 1 dók.
Az elaggott Európa nyögött az ágyuk dörgése alatt, melyek Auszterlicz, Jena é« Wag-ramnál eldönték az ütközetetX.
Frankország, mint a harezok véres oltára állott és dai, a piramisok bajnokai legyőzték Európa négy nagy hatalmasságát.
A spanyol népet saját zsarnokai a jezsuiták vezették a harezba s a kinzottak boezutál-lottak a kínzókért.
A guerilla harcz, mely a spanyolok kalandvágyó kedélyére á legnagyobb vonzerőt gyakorolta, megindult egész iszonyatosságaival; minden borzalmaival.
Solano, Ehefigueras, Dardaró, Banoz és Cabarras megannyi guerilla csapatot vezéreltek.
Dardarón a francziák rémén kívül, kit iszonyú kegyetlenkedései tettek híressé, ki foglyait elevenen nyársra húzatta ée ugy süttette meg — Cabarras neve volt legismeretesebb Spanyolhonban.
Atyja seborvos volt Salamancában ; meglehetős jövedelmi forrásai voltak és fiát tőlet^l-hetőleg gondosan nevalteté. — Tizenhét éves korában a sslamancai egyetemen az orvostant haligatá és 5 évvel később orvos tudorrá lőn.
Kalandvágyó természete korán nyilatkozott és a mint a hadi mozgalmak megindultak, guerilla csapatot alakított és azzal a franczia határ felé vonult.
Rövid időn hírneves lőn egé^z Spanyolhon-ban. Ó lövette főbe Migrelle tábornokot — ó akasztatta föl Saint Pais ezredest.
Száz fönyi csapata, öt ezerre szaporodott
föl.
A király tábornokká tette. " Tehát Cabarras tábornok. Bilbao és Pampelón* között védte a határokat 8 egész Bayonnéig ny ugtalanitá a francaiákat.
hogy ezen utóbbi helyen megyénket érdeklő uagyszámu régi oklevelek találtatnak.
Fogadja öreg baráti meleg kézszoritá-som mellett kiváló tiszteletemet.
MKZR1CZKY PÉTER.
Kimutatás
XIII.
nzon pént öttze.yekröl, melyek a cholera órvák ét özvegyek w.gélyezétére
a keszthelyi szolgabírói járásban befoly-Uk. —
Számnélküli adakozási íven : Reist-hl Venezel 1U frt. — Kugler Nándor 5 frt. — Nagy Sándor 5 írt. — Töreky Sándor 2 frt — Prager Farkas 2 írt. — Lak}- János 50 kr. -Galadalics Istváu 60 kr. — Neuvirt Gábor 1 frt. — Buchberger Gusztáv 1 frt — Mutidi Fcr ''•néz 1 frt. — Breier Gyu!a 2 frt. — Mano-vics László 50 kr. — Weisz Miksa 40 kr. -Bárányi Ignácz 5 frt. — Oppenheim Ede -40 kr. — Schltrifer Sáudor 2 frt. — Günsper^er 40 kr. - Hoffman Adolf 1 frt. - Puly Fnn-Ciiaka 5 frc — Beyer Kálmán 1 frt. — G<>cz F^renc-c 1 frt. — O''vashatlan nevü 1 trt. — N. J*kab 50 kr. — Weisz Alber 1 frt. — Beck Vilma 1 frt. — Vadona 3 frt — Csesz-nák 1 frt. — Pittermnnn 50 kr. — Volf Frigyes 50 kr. — Melzer 50 kr. — Garger Vida 5 frt Szalai 1 frt. — N. N. 1 frt..- N. N. 1 frt. - H. H. 50 kr. - Báron Jakab 1 frt. — Klei n 50 kr. — S inger Mór 20 kr. — Beck Kálmán 2 frt. — Rozenberg Manó 50 kr. — Prager Sámuel 50 kr. — Olvasbatlan nevü 50 kr. — Mandl B. I frt. — Olvasliatlau név 50 lioffmann Jakab 50 kr. — S. E. 20 kr. — Kobn József 50 kr. — Neuman Honnan 50 kr. — Keszner József 50 kr. — Gt.de L. 50 kr. Olvashatlan nevü 30 kr. — Reihnic/.er 20 kr. Berger 40 kr. Lázár Lipót 40 kr. Kirsner 40kr. Deusch András lfrt. Ooerschal István 5 frt. — Dokmár 2 frt. — Lipich S. 40 kr. — Pintér János 1 frt. — Fejérné Aszonság 1 frt. —
.....Amália 1 frt. — Özv. Méh^s Káról; né
I frt. — Bauer Mátyás 50 kr. — Csées Pal 1 t, t. — Korchmaros QÉfrt. Horn Al;»jos 1 frt.— Böröczfy Antal 30 frt. — 01 vnahatlan név l frt. — Véler lfrt. — Szimer Károlvtié 1 frt.— Pados 1 frt. — Lázár Sándor 2 frt. — Neu-gi-r István 2 frt. — N. N. 50 kr. — Valaki 1 frt. — Horn 1 frt — keszhelyi takarékpénztár 20 frt. L. L. Lázár ... 1 frt.'' — Bek Móricz 40 kr. Összesen 137 frt 20 kr.
A 2448/ki. 1873 számú adakozási iven : Koxenberger Bernát 10 kr. — Neiger János 20 kr. — Znubrics János 20 kr. — Takács Józsefnő 20 kr. — Neumárk Sándor 10 kr. — Kocsis Pál 10 kr. — Kocsis János li> kr. — Strau* Max 10 kr. - M*jer György 30 kr. — Bac hacs Antal l frt. — Biscbof Károly 20 kr. — Tolnay János 10 kr. — Sing Jánosuő 10 kr.— Nagy György 10kp. — Dravics János 10 kr.— Mészáros Jánosué''4 kr. — Király Vicza 2 kr. S-tegedy György 3 kr. Orbáu Jánosné 4 kr. — N. N. Ö kr* — Farkas József 10 kr. — N< ig-r Károly 20 kr. — N. N. 10 kr. — Riedl Ödön 1 írt. — Bencze Ferencz 10 kr. — Németh József 10 kr. — Vida János 19 kr. — Hor-
Keressük ót föl táborában.
San Sebastiantól öt órányira fekszik egy kisfalu a Pedru Roll tövében; lakói kitűnő hegymászók és vadászok.
Az óriás hegy mellett hosszas völgy nyílás nyúlik el egészsanta Fernander faluig. — Egész Spanyolhonban e helyet tartják legegészségesebb vidéknek. Lakói nyolezvan - kilenczvon évet élnek.
Két felül erdő övedzi a termékeny *-óuát s nem messze tóJe ismét föl magasul nak a hegy púrkányzatok.
E helyet választá Cabarras főhadiszállásul.
Ó maga a rengetegben tanyázott s seregéből is csak kis csapat maradt a faluban őrködés végett.
A gueriílák ökör hus ós bor mellett heverészlek a tüzek körül s nem egy vig spanyol danát hallott ac ezredéves rengeteg.
A fákon körül vadász fegyverek és kardok függőttek.
Egy korhadt fa mellett felvont egyszerű vászon sátor volt a vezér, a hírhedt Cabarras tábornok lakása.
A sátor belsejében misem mutatott kényelemre ; egy avult derekalj és egy óriási medve-b''r képezik az ágyat; egy ruha foga* és egy kisded táboriasztal látcsövekkel és térképekkel egészité ki a szoba hiányos bútorzatát.''
Itt mosolyogva kérdezi sz olvasó: váljon mire szolgál egy guerilla vezérnek a távcső és a térkép.
S mi azt feleljük ri: Cabarras meg akarta tanulni a stratégiát és Megtanulta azt.
A tábornok kisded, arányos termetű férfiú volt, mintegy huszonhét éves lehetett.
váth József 10 kr. — Halász Mihály 30 kr. -összessen 5 frt. 40 kr.
Számnélküli adakozási iven. Gombos József 10 kr. — Göndócs Antal 10 kr.— Széuteí Antal 10 kr.— Kovács György öreg 3 kr. — Gombár Ferencz 10 kr. — Gober József iQ 10 kr. — Fodor István 10 kr. — Nagy István 10 kr. — Kozma Józsefne 10 kr.
— Nagy Gergely ö kr. — Kádi István 10 kr.
— Mosdóéi János 10 kr. — Csörnyei József 10 kr. — Szalai György 10 kr. — Német István 10 kr. — Giber Ferencz 10 kr. — Borovics László 10 kr. — Kulcsár János 10 kr. - Futó Is ván 10 kr. — Rádi János 10 kr. — Rédeji György 10 kr. — Molnár Ferencz 10 kr. Bangi István 10 kr. — Óry György né 10 kr — Haraszti Antal 10 kr. — Haraszti Imre 10 kr. — Haraaztv Ferenczné 10 kr. — Farkas István 10 kr. Győréi Pál 10 kr — Giber József öreg 10 kr. — Magyarosi István 10 kr. — Horváth Gábor 10 kr. Balázs Istvánné 10 kr.
— Farkas János 10 kr. — Csácsi József 10 kr.
— Csink Ferencz öreg 10 kr. — Kozma Ferencz öreg 10 kr. — Balázs Ferencz 10 kr. — Böröcs Ft-renczné 10 kr. — Lukács Imre 10 kr. — Német János 10 kr. - Rigó Pal ''0 kr. — Kozma Ferencz tO kr. — Gazda István 10 kr.
— Gszda György 20 kr. - Szalai Antal 10 kr.
— Bakonvi József 10 kr. — Hermán József 10 kr. — Futó Borbálya 2<'' kr. - Tói h Mihály 10 kr. — Poikoláb János 10 kr. — Tafota Antal 10 kr. — Halász István 10 kr. — Varga István 20 kr. - Hajdú György 10 kr. — Szabó József 10 kr. — Csink Ferencz 10 kr. — Far-kns Jánosné 10 kr. — Balázs György 10 kr. — Pnlfy József ^ kr. — Porkoláb Imre 10 kr. — Szép Ferencz 10 kr. - • Balázs György 50 kr.
— Csere György 10 kr. — Szel- » János 10 kr.
— Tóth István 20 kr. — Balázs József 10 kr.
— Óri István 10 kr. — Őri Katalin 10 kr. — Szita István 20 kr. — Szita György 10 kr. — Molnár Ferencz 20 kr, — Góbor Ferencz 20 kr.
— Vastag János 50 kr. — Cseh László 10 kr.
— Giber Márton 10 kr. - Szita Pal 10 kr. — Csoh József 10 kr. — Szentéi János 10 kr. — Méjlinger Jánosné 10 kr. — Kozma Jánosné 10 kr. — ifj. Szita Márton 10 kr. — Zsinkó Pál 10 kr. — Nagv József 7 kr. - Cseh István 10 kr. — Dávid Pál 10 kr. - Linus József 10 kr.
— András János 8 kr. — Györéji Láczsó 3 kr.
— Pompor Jónáa 10 kr. — L- ncz László4kr.
— Kovács József 4 kr. — Zerónyi József 8 kr.
— Szabó Intvánné 10 kr. - Horváth Mihály 4 kr. — Ková''.-s István 10 kr. — Kovács József 10 kr. — Kaióczi József 4 kr. — Kámán Feroncznó 4 kr Pöntőr Márton 2 kr. — Mocsári Pál 5 kr. — Kovács Mihály 10 kr. — Őry Mihálynő 10 kr. — Pent«le Mthály 10 kr.
— Szita Vendel 10 kr. — Német János 10 kr. Kel emen József 10 kr. — Tóth József 4 kr. — Sütő János 10 kr. Szántó József 12 kr. — Pintér József 20 kr. Zerényi György 10 kr. — Gumhert Ferencz 10 kr. — Rácz Istvánné 10 kr. — Szeles József 20 kr. — Bugovics György 20 kr.— Bollán János 10 kr. —Kozics János 10 kr. — Kovács György 4 kr.—Szántó Antal 10 kr. — Keresztes György 20 kr. — Szeles Antal 10 kr- — Bósza Jánosné 10 kr. — Bollon György nő 10 kr — Szita János 5 kr. — Német Istvánnő l6 kr. — Kovács Jánosné 10 kr. Kovács János 10 kr. Magyarosi János 10 kr. — öreg Szita Márton 20 kr. — Bujtor László 20 kr. — Balázs Ferencz 20 kr. — Ángyán Antal
Kisded állán szakált és bajuszt viselt. Vonásai szokatlanul szabályosak és nemesek voltak.
Különben arezvonásai a törhetlen erély ós a vakmerő bátorság kinyoroatát viselték. Ihrczaiban sohasem feledé, hogy ha elfogatik, ^oraa magas akasztófa leend.
Tábornoki öltönyt viselt. Hosszú szürke kopeuy borult vállaira és alóla kilátszott a kék egyen ruha aranyos galléra.
Oldalán keskeny kard függött; játékszer inkább, mint fegyver; Övében két pisztoly.
A falon finom golyós fegyver függött.
A vezér egyedül volt a sátorban és ugy látszott mélyen el van foglalva gondolataival, midőn a sátor szövet ajtaja szét lebbent és egy tiszt lépett be azon.
— Tábornok — kezdé az — három gyanús suhancz érkezett táborunkba, kik minden áron önnel akarnak azóllani.
— Jól van ! — felelt és kezévél elb jcsátó mozdulatot tett.
Néhány perez múlva a tiszt kíséretében, Los Carras, El Barbo és Akasztófa Diego léptek a sátorba.
— Mit akartok? — kérdé röviden és mogorván a guerilla vezér.
— A francziák ellen harczolni. Felelt Los Carras.
— Tehát seregemben akartok szolgálni?
— Ön mondá tábornok.
— Mindenek előtt kik vagytok?
— Elhatározott ficskók.
— Helyesen. Nevetek ?
— As enyém Los Carras ; e pajtásomé itt Barbo.
— Hát e harmadik é?
— Engem Akasztófa Diegónak neveznek-
20 kr — Farkas István 10 kr. — Sóós Károly 10 kr. - Kaposi György né 5 kr -- Szele* György 10 kr. — Türké Vendelné 10 kr. -líocz Ferencz 10 kr. — Gudina Istvánné 10 kr. - ifj. Farkas Gy .rgy 5 kr. - Gyutoj. János 10 kr. - Csácsi Kovács János 10 kr. — ifj. Szeles Ferencz 10 kr. - Osönge Ferencz 10 kr. — Móricz Mártonné 4 kr. — Fodor György 12 kr — Gyutaji Ferencz 10 kr. — Király János 10 kr. - Kupi József 30 kr — Koliár János 10kr. — Borovics Márton 6 kr. — Pandúr József 10 kr. — Kuti Szeles György 10 kr. -Simon Györgyné 6 kr. — Vastag Györgyné 10 kr. — Csiszár János 10 kr. — Vasváry Jánosné 6 kr. — Stefanics Mihályné 10 kr. — Steta iic* István 10 kr. — Szabó János 10 kr. - Gál György 10 kr. — ifj Farkas Juzsní 0 kr. — Gáspár János 2 kr. — Lázár György 4 kr. — Pintér Ferencz 4 Lr. — Gál József 20 kr. -Csák Imre 10 kr. — Parsg József 4 lr. -Vastag Mihály 10 kr. — Pap István 8 -Kacsika László 10 kr. —Bonnysji Mihály 5 kr. Bonnyay János 5 kr. — Kocsis Mártouné 2 kr. — Molnár János 4 kr. — óreg Simon József 8 kr. — Szeles Sándor 4 kr. — Kulcsár György 20 kr. -Simon Ferencz 10 kr.-Csák Ferencz 4 kr. - ifi. Bollán János 10 kr.-Pap György 6 kr. -- Szita Antal 10 kr. — Kranicz József 20 kr. — Vidi József 4 kr. — Plotár Péter 3 kr. — Giber István 10 kr. — Pentele József 10 kr. — Öreg Farkas József 10 kr. összesen 19 frt. 79 kr.
Hogy ezen másolat az eredetivel megegyez, bizonyítom.
Zala-Egerszegen, 1874. martius hó 7éa.
CZÜKELTER JÓZSEF,
m. sxámvev<3.
(Foljt. köv.)
Helyi hirek.
— Mait évben tettünk emlitést egy vándor rablógyilkosról kit a csáktornyai bünfenyítő törvényszék ,hóhérpallosra* itélt. Mult hó 23 án a legfőbb ítélőszék ez Ítéletet megváltoztatta. Hogy a tényálladékot még egyszer felujitsuk, közöljük a „Honu# után a kővetkezőket 187 2Karácsony ünnepei alatt Tóth János, 30 éves szabósegéd. Remete-Hollóson Temlin Ant ii földesúrnál, néhány napig mint házi szabó dolgozott. Munkája végeztével bérén kivül még 80 forintot vitt magával az íróasztalról éj ezzel elszökött. 1873. farsangján Lendva-Ujfalura ment Tóth, hol egy napig egy parasztnál tartózkodott és azután Boskovitz Jakab k orcsmároshoz men vén,ott 10 forintot elmulatott és még két forinttal adós maradt. Boskovítz azonbaiT e végett nem haragudott meg rá, sőt ugy megkedvelte a szabósegédet, hogy felkérte maradjon nála a meddig csak akar. A korcsmáros és Tóth végre oly jó barátok lettek, hogy még egy ágyban is aludtak együtt. Egy napon reggel a szabó korábban felkelt és egy hosszú méézároskéssel barátja nyakszirtjét szétmetszette — A szerencsétlen jóltevő azonnal meghalt, Tóth e borzasztó tett^után vasvillával a ládát felfeszitette s abból 110 frt. készpénzben, arany gyürüt, órát és revolvert lopott ki és ezen tárgyakkal megszökött. 1873. marczlusl 7-én a rablógyilkos Tardoskedre jött (Nyitramegye) és ott az ékszerekot eladni akarta. Gyanúból letartóztatták és a csáktornyai bünfenyitőtörvényszék-
Ei
— Furcsa név! — Csak oda ne kerülj ficzkó.
— Nem igen óhajtok oda kerülni.
— Elhiszem. Van-e fegyveretek elégséges ?
— Több mint elég és iobb a jónál.
— Tehát nincs más hátra, mint, hogy megismerkedjetek uj czimbóráitokkal, kik meg-osztandják veletek vacsorájukat.
Ez^l el bocsátá a három kalandort Ca barras és gondolkodón mormogá: Ezen három ficzkó tetszik nekem, különösen az a gyerkőcz. — Vakmerő ficzkónak látszik. — Rögtön tisztté teszem.
Cabarras gyorsan lépett ki sátorából b az őrök mindenütt fegyvereikkel tisztelegtek.
A tábornok nagy léptekkel haladt egy kiválóan nagy őrtűz felé. — Oi.t tanyázott Cabarras tábornok törzs tisztkara ; őrnagyok és ezredesek. — Előbb szabók, borbélyok, vagy parasztok.
A mint a vezér körükbe lépett, elhalt a fesztelen, hangos fecsegés és bár• elég sajátos, e durva emberek annyira katonai fegyelemhez valának szoktatva, hogy a főparancsnokot valamennyi felállva üdvözlé.
— Folytassák ahol elhagyták uraim! — szólt a tábornok — ha nem csalódom épen ön beszólt valamit Hernandó ezredes.
— Igen tábornok a Pedru Roll szellemeiről beszéltem néhány népregét.
— Önök ma aj társat kapnak. Egy most érkezett Dont őrnagygyá neveztem. — Szólítsátok ide Los Carras őrnagyot ott hever ama tűznél..
— Egy katona rögtön a kijelölt irányban távozott és Los Carrast a tábornok elé vezette
nek adatott át Itt a „bóhórpallóz'' kivégezte-lésre itéltók, a királyi tábla a balálbünU-toat életfogytiglani börtönre változtatta át, de a lt.g föhbÍtélőszék aazabót .kötélhalálra* Ítélte.
__ Egy miiiiüteriumi rendélet .— ha jól emlékezünk — meghagj ja, hogy a marhák adás-vevésénél szigorú ellenőrzés forditassók a niarha-levolekre, melyek nélkül vásárnak nem szabad történni. Azt a tudósítást kaptuk, hogy városuukbao olyan marhákat vágnak le, melyekről szóló levelek az előbbi tulajdonosok kezében maradnak, miáltal több visszaélés történik. A n pókban is ez earct fordult elő kis komáromi Marton Józsefnél, ki ezért kiímé nyen megbüntettetett.
— Btrkón a kon toguap volt a jogyző választás, az eredményt még nem tudjuk. Üresedésbe vannak még megyénkben a parsai járásban p:icsai kerületi és a tapolaczai járásban gulátsi kerületi jegyzői állomások.
— Országos húsvéti vásárunk néyes volt, eladni való volt elég, de vevő nem sok mutatkozott. A barom vásár ellenben egyike volt a légritkábbaknak csak azért is, mert h mi még nem történt, 500 - 600 gőböly lett kihajtva s mint halijuk oly kelendőségnek örvendett, hogy feltűnést okozott mindenki előtt.
— Ama csavargók egyike- kikről mult számunkban tettünk emlitést — Fridrich vagy Ti chler György zalaapáthi illetőségű, ki nemrégiben szabadult ki a börtönből tehén lopás miatt s ki az említett üldözéskor batezomb ján megsebesíttetett; — másika Bedő Péter, kaczorlaki illetőségű szabad lábra helyezett fegyenez. Jelenleg Somogyban barangoloak, ho.inan még eddig semmi tudósítást sem kap tuuk.
— Vásári furcsaságok között megemlítjük a következőt: Egy falusi embernek sietős dolga lévén, üsző borját rábizsá közeli szomszédjára. A megbízott restelve kezén tar tani, egy fához kötötte. Midőn a tulajdonos visszajött fnjdalommal tapasztalták, hogy a borjú eltűnt
— JSapi>0 ur, mint halljuk, tetem s adóssággal kénytelen távozni városunkból, hová talán ez életben soha se fog visszajönni sőt még a visszaemlékezéstől is irtoini fog. Bizony kedves Rappó ur azon morál is-liberális - materiali s - s o c i a I i s - a n i • malis-plastieai kenvérk- r -sete igen silány. Különben több szerencsét R i,-odvárott !
— Öngyilkosság, ihirschall butorrak-táros házi szolgája Balázsovits István tegnup-előtt a raktárban késsel agyonszúrta mugat. Tettének oka ismeretlen. Dirók, becsületes szolga volt, csak azon egy gyengével bírt, hogv ha a bort megízlelte, napokig nem tudta magát kieligitené. Ez alkalommal is közel egy hétig nem volt hon « tán e miatti szégyenében határozta magát e végzetes tettre.
— Karinthiából az úgynevezett gra-n e r o k számosan jönnek át minden igazol vány nóJkül. Jelenleg is kettő le van tartoztatva városunkban.
— Nagy tilx volt Karmacs községben folyó évi marczius hó 26-án. A tüz, mely egy gazdasági épületből támadt délután */» 2 órától majd esti 7 óráig tartott, ez idő alatt 24 lakházat s több gazdasági épületet, sok takarmányt tett tönkre ; a tüz által okozott kár igen nagy-A károsultak közt 8 család oly nyomasztó állapotba jutott, hogy még megevő kenyere sincs,
Cabarras nyájasan nézett rá és így szólt:
— Fiatal ember én önben ritka tehetségeket vélek felfedezni; ón önt ezennel őrnagyg/á nevezem ki.
A szurtos ficzkó udvariasan hajtá meg magái és tisztelgés után távozott.
Lássák önök uraim e fiatal embert, tekintsék őt ezentúl pajtásnak.
Néhány perczet töltött még Cabarras tábornok törzskara társaságában, azután visszavonult és követendő hadműveleteit késő éjfélig számitgatá.
Los Carras visszatért két társához.
—Nos, miért hivatott a tábornok? kérdó Akasztófa Diego.
— Csak nem léptetett elő hadnagy gyá ?
— Nem, — felelt mosolyogva Los.Carras
— nem, hadnagygyá nem, hanem őrnagygyá.
— Mi az ördögi Te tréfálsz Los Carras.
— Nem gondolnám.
— Tehát komolyan?
— Komolyan.
— Ej ez aztán igazi szerencse.—Üdvözöljük őrnagy ur.
Másnap alig,hogy virradni kezdett,Cabarras tábornok seregével elhagyta a Pedru Roll tövét és Sell Cretu felé vonult.
Tudnunk kell, hogy a mintegy husz spanyol mértföldre terjedő rengeteg szakadatlanul tart, Pampelónától Jacaig.
Épen ezen utóbbi nevezetes erősséget akarta a francziák kezéből Cabarras magihoz ragadni.
(Folytatás köv.)
_ e Megényeknek a sora igen RuJyos cnnpást
aJott húsvéti ajándékul. A kus/.tWlyi járás szolgsbirósága — mint e sorok irója biztos kut-f.irrásból értesült — e szerencsétlenek nyomora némi enyhitéseül folyó év april hó 6-án, az az húsvét hétfon Keszthelyen,az„ Amazon" szálloda "il?y termében hangversenyt rendezend. Udvö-z.,ljük a t. szolgabiróságot e szép és üdvös intézkedéséért s kívánjuk, hogy fáradozásait a legnagyobb siker koronázza! reményijük egyszers-inint, hogy nemcsak Keszthely város áldozatkész közönsége, de a vidékjtehotőabjei is sietni fognak említett tűzvész által majdnem koldusbotra jutott szerencsétlenek nyomorának némi ,nvhitésül, tehetségűkhez képest, filléreiket feláldozni. A hangversenyen történendő szíves felültizetéseket e lapok utján közöljük. (Mint álljuk,még emberélet is esett áldozatul. Szerk.)
— öngyiÜCOHSÓQ Zsiden egy fiatal pórlegény a mult hét egyik estéjén mellbe lőtte
* 8 mire az orvosi segély Keszthelyről a helvszinére megérkezett a szerencsétlen már n„-«7.ünt élni. Ez öngyilkosságra, mint e sorok ,rók hallotta, korcsmai verekedés vezette, hol ojry embert ugy megütött, hogy ez pár napi szenvedés után megszűnt élni; e verekedésért, mely még a mult évben történt — a kanizsai kir törvén^ szék által 1 % évi börtönre ítéltetett, az idei ujónczozás alkalmával pedig katonává Boroztatott be. Ez idő éta folytonosan búskomor volt míg végre egy vadászfegyverrel, lábujjával sütvén el azt. véget vetett életének.
— Ál Aiiker'' 1874-ik év február havi üz-i ^kimutatás*. - E hóban * társulatnál benyújtatott *..,„ bevallás 708.800 frt biatoaiaandó Samceg.
, *a pedip: 252 bevallás 529 724 írttal halálesetre, £"''|12 bevallás 179^)76 frttal i-l«tesetre.
Kiállítva Ion 23* kötvény 46"í.40G frttal halálesetre és li2 kötvény 205.649 frttal életesetre; összessen tehát 358 kötvény 671.055 frtul
A havi bevétel volt 117 435 frt haláleseti díj, és 122.323 frt betételekben, összesen: 239.764 frt.
Ez évben bei.yujtatott 721 bevallás, 1,431.383 frttil és kiállíttatott 737 kötvény: 1,328.162 frttal; ugvan ezen időben bevétetett 467.819 frt; — halálestekért pedig kifizettet-tt: 102.976 frt
A társaság működése kezdetétől fogv* halálegetekért kifizetett 5 358.911 frt, és az 1873-ik túlélési társulás (Associatio) eredménye 726 577 frt volt, mely 732 tig közt aráuylagosau felosztatott.

Vegyes hirefc.
— Deák Ferencz. Midőn Bittó ámult napokban a miniszter keresésben fáradozott, látogatást tett Deák Ferencznél. Az „öreg ur" igy fogadá: ,Nera tehetek róla, én hozzám hiába jösz!" Bittó meghökken. Deák mosolyogva folvtatá: .Én nem vállalhatok miniszterséget.''
__ Egy ötleteiről hirst elsőrangú államférfiról beszélik''a „Ref., szerint, hogy a koalitio-ualisz kudsrez alkalmából a következő szavakat intézte a királyhoz: .Fölséges uram! Szlávv ugy járt el, hogy lehivta folségedet egy dejenűer álla fourchettere borjuszeletekkel, s midőn felséged a meghivásnak engedett ,ki-tüut, hogy a borjuk még legelnek..
— Mulattágos etetet beszél a „Kassai Közlöny." Ugyanis a vizsolyi csordás vásárra akarván vinni tehenét, marhalevél kiadása végett Leállít az ottani jegyzőhöz. A jegyző annak rciflje szerint kiállítja az igazolványt, s ellátja & község p.''caétjével, melyen heraldikus czimer egy trombitát fuvó loliátos ember van vésve. A csordás haza men7e, vizsgálja a pecsét rajzát, 8 nagy fejtörés után kisüti, hogy a marhalevél rósz, mert hát nem tehénre, hanem lóra szól,— uti sigillum docet. Visszaviszi a jegyzőhöz s mondja az észlelt hibát. „Segítsünk rajta" — mond a jegyző s csináltatott a lónak szarvakat. A csordásnak nem volt elég: a lófark ellen is kifogást tett. A jegyző csináltatott tehénfarkot a lónak. A csordás ezzel sem elégedett meg, mert trombitás nem szokott tehenen nyargalni.
„Te erőeebb ember vagy mint én — mond a jegyző, — taszítsd le a trombitást a lóról, s készen vau u marhalevél."
— Borzasztó gyilkosság.* Mint Vsálból irják, ott valami Huszár István, ki folytonos czivakodásban élt nejével, annak fejét baltával levágta. A férj 27, a feleség 57 éves volt. Mult hó 26-ikán is összevesztek, midőn a nő igy szólt: .Jól van hát, bemegyek a másik szobába, felöltözöm halotti ruhába, aztán nem bánom, vágd le fejemet!" S csakugyan be is ment, felöltözött, a férj pedig, mint mesélik, levágta fejét.Ot napig a gyilkos a szobában aludt,azután pedig szomszéd falvakban kóborolt. Végre feltűnt a faluban, hogy az asszony nem mutatja magát. A tettest csak hamar elfogták, ki oly nyugodtan beszélé el tettét,mintha csak csirkét ölt volna meg.
— Rövidhírek. Kolozsvárott tanári képezdét nyitnak meg. — Marcz. 15-étZüricb-ben is megünnepelték. — József fhg. kisjenői uradalmából 530 db. csemetét szállitatott Jászberénybe, hogy a laktanya környékét beültessék. — Sopronban a magyar színészetre kezd hajnalodni (Valahára!). — Langer Vincze, a tnagyar köny vnyomdászat egyik veteránja elhunyt. — A városligeti artési kut fúrásnál 187ölnyire hatottak — Kubinyi Férencz meghalt. — Oxfordban 70 nő akar államvizsgát tenni. — Bismarck hg. felgyógyulása után parókát fog hordani. — A városligeti színkörért német vállalkozó folyamodott,de elutasitta-tott (Eljöhetne Nagy-Kanizsára!). — Az első szabadságharcz színhelyére Pákozdon (Fejérm.) síremléket állítanak. —A Szt.-Bernát hegy átfúrására Olaszhon és Svajcz közt ajánlatokat tettek. — Budaf>eaten az uj hölgy tanfolyam, kereskedelmi és pénzügyi tudományok előadására tegnap vette kezdetét. —
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. évi raárczius havi forgalma.
BEVÉTELEK.
a
c «
w
ín
ft.
kr
12. Hiteleidnek.
Pénztár számla Betét száinláuak
Váltó
Kötelezvény .
Elől*>.gezési
Kötvény és váltó kamat sz Bélyeg
Hátralevő kamat „ Házjövedelem „
Házbérhátralék Százalék
Költség „
Betét arany .
10
10 —
KIADÁSOK: 13 Adós Pénztár számi.
Botét számla Váltó
Kötelezvény Elölegezési ''
Költség „
Házjövedelem „
Osztalék „
Kötelezvény £s váltó kamat bt.
Bélyeg számla .
Százalék „
Betét kamat „
Tiszti fizetés „
Adományozási „
»» »»
»
Összes forgalom
51,699 94
56,461 —
19,231 —
955 —
7,319 43
8 30
467 88
462 50
75 —
50 —
_ 70

137,233 75
36,892 25 57,215 85 14,9t0 180 286 154 1,178 20ó 7 6 614 420
10
112,073 249 307
24 36
32 29
25 83
63
92 67
Papírszeletek.
— Hallottad, hogy a Rappó 1 eány ál latsor cgleto milyen kravalt csinált egyik este ?
— Igen, de his* nem ők tették.
— Hát kik?
— A ehampagneros palaczkok.
— És kifutotta az igazgató lapos erszénye?
— Már hogy gondolhatsz, olyat !
— Nos, hát akkor Maeceuásokat fogtik.
— Természetben.
— És kik voltak azok ?
— Már azt nem mondom meg, mert eUt''in hinnéd és fejem is betörnék.
Újdondász: Én ugyan kikaptam * mult számban közölt birért Rappótól.
Szerkesztő'': Hogyhogy ? Újdondász: Azt mondta, hogy nelegyiink materialisták, hanem tiberal isták Szerkesztő: Kjh n<". ! ? . .
Április 4.
5.
6.
8.
9.
Történeti naptár.
1660. Michel Angelo halálozása.
— 1794. Kosciusco győzelme. — 1849. a tápio-bicskei győzelem. 1689. Katalin, orosz czárné születésnapja ismeretlen szülőktől. — 1849. Görgei rohammal beveszi a Zagyva mögötti vonalokat.
469. Kr. e. Socrates születése. — 1327. Petrarca először látta szép Laurát az avignoni templomban.— 1490. Mátyás király halálozáaa Bécsben, reggeli 8 órakor. — 1849. az isaszeghi győzelem. — 1861. Az alkotmányt védő magyar országgyűlés megnyitása Pesten. 451. Atilla Metz várost beveszi s felgyújtja. — 1359. Bécsben a Szt.-István templom alapj* letéietik. — 1849. Perczel a római sánezokat rohammal beveszi. 1341. l''etrarca Rómában a capíto-liumon borostyánnal Róbert által költőnek koronáztatik. — 1735. Rákóczy Ferencz Rodostoban meghal. — 1820. Klapka születésnapja.
— 1849. Ti telt a magyarok rohammal beveszik. — 1849. Kossuth gödöllői szózata a tömeges felkelésre. — 1860. gr. Széchenyi István a döblingi tébolydában rejtélyes módon halva találtatik. .1221. A mongolok töméntelen e <>r-dája hazánkra tÖ- — 1690. Batthyány Ádám korait bán *» Zichy István Nagy Kanizsát a törököktbl slfoglalják. (Cserei é« Fessler szerint 13-án.) — 1816. Pauler Tivadar, jelenlegi m. minister születésnapja. — 1861. Vahot Sándor halálozása.
Üzleti szemle.
AJ«ó-aus*triai mérő szerint;
90 kr sSü^^^ín ^^ fat 6.70-
90 kr, 84—85 fnt, 7.40—7.50 kr. Rozs 76—77 fontos
konkolyos4^0-5.10 krig, konkoly nélkül 5.25-
nélL Jfv k0Bk^0'' &-20-5.30. konkoly
nélkül 5.30-50 kr Árpa serfŐzésre 5.15.-5.40
í''" ''A^V^Z 4 30 Knkoricza
w7 r5 2° }T- 7jnb 2-30--2.40 krajcárig máreje. Hüvelyesek: Borso 8.60 kr. Lencse 7 50 - 8— kri. Bab fehér Uj 5.20 40 krig, ó 5.- Urka bab 4.80-6 We Hajdina 4^6tJ-76 kr. Hajdinaká« 11-13 kr.itctóje. I Köles 4.80 - 5 írtig. _ Köleskása 7.50-8.50 krig. Lenmag 4.80- 5.20 kr. Le.idekmag tíazU4 — 4 2 krig. «bos lendok 4.- kr. vámmázsája. Lóhermlg
t- - *>««ia lucerna mag
'' , - frt.g. becsi mázsája. Kendermag 6.30- 60 kr mértje. Repcze téli 4^0—80kr, nyári 3.60-4 frfic «rga nem kerül a piaozra. Kevert (Mi^ling) 4 80-5. frt Baza-ocsó 1.40-60 krig. Kozs-ocsó 1^0,-40 Borok: fejtett aj fehér 6 5.G0 -6 írtig , fijteU Piros 4.50 5.50 —80 kr , fejtett schi.ler 4^ 60 kr ~ Seprüpálinka Törköly-
pálinka 28-25 frt, tólvalicaa 27-30 frt. alsó-auszt-
nai akója, hordo nélkül, franco itt,.,,i állomás.
^^————| M M
Felelős szerkesztő: Báttrfi Lajos, rsj 3rlitit:^r-.*)
Mindenkinek különös figyelmébe ajánlutik
Dr. Forty-féle általános
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, márcz 30-áu 1874.
Id6járás: derült, Uvaszi; utak jók.
Országos vásár. A hétfői országos vásár, daczára a kedvezi! időjárásnak, csak kevéssé volt sikeres; jelen idószakunk visxontagságaibau osztakozott. A sok esixma-kelme-és ruha készletek igen csekély mennyiségben szenvedtek fogyasztást; de van is ez idén pórnépetnknek égetőbb szükséglete I Kevés a pénz kenyérre, is - s mégis aránylag igénytelen nálunk még most a fogyasztásra való kereslet, miért is ax árak normális minéségükben megmaradnak''.
Buza változatlan, daczára a fővárosi piaezok-ról érkező lanyha tudósitásoknak.
Rozs-árpa-és kukoriczábói még mindig kerül valamilyen a piaezra. — Hajdina hanyag. — Lóber és lucsernainag vetési idősxaka már végét érni lát* szik ; ára valamivel leszállt. —
Bab szép fehér minőségben keresett czikk és 10 krral drágában is vétetik.
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő és fáj-d.olinat csillapító hatása által leggr„Mabb ,legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszkftsöl különnemü bajokban. - Ily bajok a torokgyulladás-légcsőhurut, b ő r k é s-barság, bártyásgyik fCroup-angina) mindenemü megsértések, harapás, szúrás vágás vagy égés által támadható s « b e k, megforrá-xások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek zúzatok (contosiók) — meglepó gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maliguaj, megkemónyedés.-k genyedések, vérkelések, mnindeu mirigybetegaégek'' görvély«s fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körötnméreg,'' vadlms, Ugszivacs, csontszú, kiücaamitás és megrán-dnlások, helyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakaiiások és sebek, fájós fekélyaett vagy már genyes női mell. — 8ok nő már csirában volt emlőráktól,. — a különben elkeríllhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, va-jy darázs- és mólifulánkja csupán ezen tí-pasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen saabad kéziéi, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekö-vetkeaik.
Ezen racgbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-séga leghitelesebb egyének számos s különös kivá'' n.itra bármikor felmutetható bizonvitváuyai által már régen a legfényesebben «>lÍ8»>ort«-te*tt — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és íeltüuŐ sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány uem .teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Psstsfl T5r5k József gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nafy-KaRizsáfl : WAJDITS JÓZSEF urnái. Pakson: Malatinszky 8. — Pécsett ; Sipocz J. — SBasges: Stamborszky. — Sz.-Feberva-rott: Brann J. — Szombathelyen: Pillich F — Veszprémben : Ferenczy K. - Zágrábbal: Mitlbach Zs. Sopronban: Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lonnéuek, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLOHOZ czimezve : Budára, (Rácz-város, foutcza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít-
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
•) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem
vállal 8«erk.
Egésxségts fogak l
POPP J. O. CS kir. udvari fogorvos Anatherin szájvizénél [használata folytán a fogak oly épségben tartatnak, minőt más szerekkel nem érhetni el, és nem csak erre, de a más részére is kitűnőiét iát, a soknemü külső bajtól védi. sőt a már meglevő bajokból ki
7-ógyitja.
Kgy üveg ára 1 frt 40 kr.
Dr. POPP J. G.
Finom foghagyma a fogak használatihoz, mely e*eket » rom-láatól megmenti. Mindenkinek ajánlható. (12X5 — 2)
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belns József gyógysze., ltosonberf Koseufeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Fapan ISehepen J., Keszthelyen: Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weisi A. Zala-Egerszegen: Isóó Fi, gyógyszerész. Ka.oronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógysz Határőrvidéki Sz.-Oyör-gyön: Fibic E. c. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Outhard Tirádát és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmaun A. Braun J. gj''ógysz. Lovas-Berényben: lleisler gyógysa. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Maehleid gyógys*. Pakson: Flórián J. gyógysa. Börmenden: Horváth J.8omzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J.. Bögl, Belus és 8chrőder gyógysz. Saegszárd: Brahsay gyógysz. —I Bonyhádon: Kramolin J. 8aigetvárott: Barwarth, Salamon gyógysz.-—! Kaján : Michitsch 8t. é* Herafeld fiai, ugy Hersog Ignácznál. — Péoett :| Zsolnay W. és E. Zách, 8ip5c» gyógys*. Kárádon: Zadubánsxky gyógysz '' Marcsaliban: Kiss gyógysa. — Tolnában : Gra£T gyógysz. — Dunaföld-várott Lukács ^ógysz. — Szent-Györgyön: Nötbig. — Alaó-Leneiván: Ki»« gyógys*. — Rohonczon: 8imon gyógysse.rész nraknál.


A
valódi
orsz. saab. legajabbu ő Felsége által k-i váltsággal kitüntetett, az •nrtti kartél MSfvizsyált, s sikeresnek talált exerféleképen kipróbált titkos sser a patká ■yok, bizi 8 aezei ernk, vmkaMtok és sváb«k teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozni s árulni,) haaJsttiu minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
Kaposvárott: POLJTZER R. úr
kereskedésébon,sPesten 8chncider G. Lípót-utr**i kereskedő
sében kapható. /1227 3)
■ Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr. v ;
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan tel jesittetik.
Ugyanott kapható CZitrsa-keaées egyedüli szer a f««ybé-lyasok és tyakszea ellen, egy tégely 50 kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből:
Kérek számomra még két adag arcanuuot küldeni. Hatása felülmúlhatlan : pinczémben tömérdek patkány volt, s az ön ar-cánumával sikerült őket kipusztiUni. Tisztelettel
Leoben, sept 9. 1873
8cbritza I Leoben ben.
Kérek arc.mnmából ismételten egy adagot küldeni, mert ar. mindí-nfttt, hol vele kisérlet tétetett, kitűnőnek bi«onyult.
Tisztelettel M a y r J o a.
Lembrechten, Felső-Austna.
Kér^k arcanumából számomra még 2 adagot küldeni, miután hatása kitűnő, mindenkinek készséggel fogom ajánlani. Kiváló tisztelettel
Canale (Küstenland) aug. 2. 1873.
H ö n i g F.
ÍJ
Egyik barátom önnek arcanumából meg ajándékozván, minthogy hatása teljesen czélszerűnek bizonyult, kérek sxámomra is 6 adagot küldeni. Tisztelettel
Boszay János, N Ittoamohi (Bánát), földbirtokos.
lécs. l lofclMbM 21
KELBL JJ_FEHÉRRÜHiGYÍRi
Tnchlaabea, I
a gvártmáuy elönyössege S a tiszta kezelés valódi ftolidaága folytán leghiresbnek ismert s le«ob hitela
Felicrruliag) ára KELBL J. J.-nek Bécsben, Tuclilauben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levó
legújabb divatú s mind® alakú fehérruhanemüit, eladja ós elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
L e u - f é r f i ingek 2., 3 , 4 , 6 . 6., ti Egésnaég
.jickok gyapja 2., 3., 4.,j Éji é* téli n ó i n g e k hoajzn njakka''
IU frtig.
Angol S h i r t i n g ingek, (ax^bb mint a vAsxon'') fehér éa nr.ines 2., 2 f><», S.,
frt, telyem 6., 7., 8 frt.
fi., 6 frtig.
nadrág.* gyapjú 3., 4., 5., fi., N 6 i nadrágok. p-rkail és b*r,-hentböl selyemből « , 7„ 8 frÜ 1.50, :$., 2.&0 3., 4 frtig.
Le g fl
3 frt M) kr ''-X a |> • á k és h a r i a u y á k 5., 6. 7., 8., N* 6 i c őrseitek perkatlbol I „SO, 2., J.oO,
nomal. ban himzett ingek 1<> , egé« 15 írtig <, 3 frtig, hímezve, igen elegana 3 4 , ^
4.. 5.. 6 , 7., 8., 10 egész 20 t.tig. Zsebkendők tiszta Icából i 50, 3., 4., 5., G-lO frtig, barcbentbni 2 , 2 00. £
Oxfordi ingek angol 3.60, 4, 4 60, , 8--'' 2 frtig, battiat, linóin szogélyz. 3 frtig.
5 Írtig , 5 ,8., 10., egéaz 16 frtig. finoman; N ő i a Is ó ö Itö ny 3., 4 , 5., 6 -1<» Míg,
Flsnrll ingek, legiobb miuőaég 3W),! Mmeiv* W kr, 1., 1.20 3 frtig. barchentbRl 2., 2 60, 3 frtig. ^
4.f>0. 5.50-6 frt. MellUkar k finom shirtiog 50—75 kr.,; N G i melltyflk fraucxia, 3.4, J . <> ,
Len-gatyák, német és francain »zabá« 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr.,''. 7 ^''g-
szerint 1., 1.50., 2., 2.f>0 — 3 frt^ I , 1.35, 1.60. 3 frtig, finoman himezve Borotváló-kHppeny, s reggeli
Nyakgalléeok legnjabb alak 2.. Ü.50., ^ 1.50,2., 3., 4., 5., 6., egésx 10 frtig. öltöny (Negligée) 6., 19-40 frtig.
3 frt, vászonból 5., 6 frt. ''Váston nó ingek 2, 2.60, 3 trtig,
Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, < himexve igen elegáns 3., 4., 6., 6, egéazj
vászonból 8., 9 frtig. v 8 frtig.
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Sl«''Rre|ig|pJé%f''k bármily nyelven a kővetkező czim alatt történjenek:
^KELBL J. OT. renérruna gyá.rosnals: BÉCSBEN
TUCHLAUBEN 21. 3
Saját gyártmány.
Szigorúan soli«b szolgálat.
Legjntányosabb ár.
Vízimalom eladás.
Felsó-Szeraenyén a Mura folyón (Lendva- és Letenye közt) jó karban lévő vizi malom örök áron eladó. A fellételek a tulajdonos Silmeghy Ferdinánd urnal tudható meg akár szemqlyesen, akár level által.
Kelt Felső-Szemenyén op. Letenye 1874. márcziu.s
10-én.
130c—::
IMs/iiózsir ás szalonna
mindenféle fajtájú a legolcsóbb napi-árak szerint s/.ámitva kaphatók
Beimel és Herznél,
12% _5 Pest, holdutcza 4 sz.
Kivánati a árjegyzékek bérraentesen küldetnek.
Első s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
Orák! a legjatányostófc árak mellett egyedül
Angol diplomái
AUER JÓZSEF
cs k. szabadalmazott chrenemeter es műőrásnál
kaphatók
SZEGEDEN.
Arany érem
Felbátorítva azon kejjy elismerés által, mely szerint Haját, tanulmányú óráim. számos bel- és külföldi kiállításnál a legjobb sikerrel versenyezvén,
szerénytelenség nélkül kell kijelentenem, miszerint ű cs. kir. felségétől aranyérem, a londoni és bécsi világkiállításnál aranyéremmel felérő angol diploma és kitüntetés, a kecskeméti kiállításnál eXit&t diszérem stb. által leltek jutalmazva.
Mid.fin tehát leszállított árakkal ellátott uj árjegyzékemet a n. é. műpártoló közönség pártfogása végett bemutatom, bátor vajjyok e szerilili megrendelést annál is inkább ajáulaui, mivel óráim mind szilárdságra, mind pontosságra, mind jutányosságra nézve minden más hason üzletbeli órák felett elűnynyei birván, a rendes és pontos járásért 10 évig K kezeskedem.

Orák urak rémére :
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . . 10 —12 frt.
„ r „ „ d. tokkal 14-10 „
» , „ „ krist. üv. 13 — 15 „
„ „ d. tokkal 16-18 „
„ horgonyóra 15 rubinnal . 15 —18 „
„ „ „ d. tokkal 17 — 21 „
w angol horg. óra krist üv. . 18—23 „
» „ „ , d. tok. 21—27 „
„ valódi kulcsnélküli remon-
toir horgony óra . . . 28— 31 .
» ugyanaz dupla tokkal . . 34 — 2^ ,.
|Arany horgonyóra 15 rubinnal . 25—58 „
„ ugyanaz dupla tokkal . . 54 — 100 , . valódi kulcsnélküli remon-
toir kristály üveggel . . 55 — 80 „
. „ugyanaz dupla tokkal . . 90 —150 „
Órák hölgyek réniére
Kzüst hengerórák 4 és 8 rubinnal
Arany hengerórák.....
„ „ zománezozva .
„ „ arany köpenynyel
„ » zománc és gyém.
„ „ kristály üveggel
v * „ dupla tokkal . .
, „ horgonyóra 15 rubinnal . .
B , , krist. üv.
, n „ d. tokkal
valódi kulcsnélküli remontoir
TJ » n n d. tk.
Ingaórák :
Ingaóra 8 napi felhúzással . . .
4G-48 48-55 54-60 75 180
. . 21-21 „ „ „ „ óra s félóra üt. 17 — 42 * 99 » negyed 8 óra üt. 59 — 69
Havi regulátorok......35—38
Ingaórák bepakolási dija 1 frt. 50 kr.
Ezenkívül serkentők, zenélő franczia bronz és mindennemű órák, valamint arany és ezüst, talmi és aczél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Órák javit&sra vagy becserélésre elfogadtatnak.
Regulázásért külön dijak számittatnak.
(1129-8)
KANITZ C.
papirfeeres&iilési
BUDA PESTEN, Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett kővetkezőket ajánl. u. m.
11
100 drb. levélpapir névvel 100
— ft. 50 kr.
levélpapir és 100 db. boríték névvel csinos dobozban ....
100 „ látogatójegy dobozban 100 „ levélpapir fekete nyomattal 1000 , lenboriték ,
5000 „ lenboriték , . .
10000 , lenboriték , .
1000 , pecsétbélyeg . . 2*50, — 3-
1 teljes íróasztali berendezés .
1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 , gyertyatartó gynfatartóval 1 s óratartó . . . . 25 kr.
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapir, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzökönyvek, rajzszerek, váltótárczák, diszes pénztárczák, albumok, stb. legol csóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapirés borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek. 1313-2
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— • ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ft. — kr
— 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr.
- 45 kr. 60 kr.
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtiaztább és legbathatóaabb orvoai txer Norvégia begyeiben ''nem cserélendő fel a meateraégesen tisztított balmájzsir-olajjal.
A valódi Dorsch-balaájzslr-«laj Bell- és tödő-bajoknál, aeropho lH8- éa raohftis-betegségekben legjobb gyógyhatáaaal ran; meggyógyítja a legidaltebbkiszvéay- ésoaiziMkJtkat, valamint as idSaeaki bórkütefléket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Bel us J. gyógy sz Lovák K. gyógysz. Feaselhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
Bttevárttt I^akovica Q.
Csákttrayáu Káráaz (1. Curgóa Kreialer Dávid Kaposvárott Kohn Jakab KaprBROZál Werli Sánd. gy<Sgyaa. Keszthelyei Wünach F. Kereszten Breyer Jakab fiai KSszegei CaaesinoviU Latv. gyógyn.
Leteayél Kalivoda J. gyógy««. Marozalibaa Iaztl Nándor Báaek-Szt-gyirfyii Fibicz J. gy. Szeabathelyea PUich Ferenc* gy. Sepreaykaa Mexey András gyógyaí. Záfrábbaa Mittelbach Za. gyógyt*. 9 Ceyleck J. J. gyógysa. , Urweiaz Fr- gyóyga*.
IOLL A. SE LDLITZ-POR A.
E porok rendkívüli s a legeltáríbb esetekben bebisonynlt gyógy-Ihatáank álul minden, eddig elismert házi szerek kőzött, tagadhaUtla-nul a* elao helyet foglalják el; mit az sok ezer, a caáazári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legréazleteaebben tann-"■tjak, hogy e porok rögzött szorolásoknál, emészthetetiensegeknél, gyo fflorhevael, továbbá girosdk, vese éa ideg-bajekbae, szivdobogisnál, ide jjesseg okozu főfájás, vértolalás, végül bysterlára, búkór éa huzamos banyásra hajlamnál a legjobb aikerrel alkalmaztatnak, a a legtartóab eyógyhatáat eredményeztek. 1254 - 11
Ara t eredeti doboznak használati utasítással I frt.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
« A legmegbízhatóbb orvoaazer a szenvedő emberiség aegedel-
■ mére minden belső és külső gynladás, legtöbb betegség, mindennemű aeb-, fej-, fül- éa fogfájás,, régi sérvek és nyitott aet«k, rák, fene, szemgyulladás, bónnláa ét mindennemű sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorasajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
5AGY-KAJÍIZ8A, 1874. április 5-én.
aecyed *rT* • Byy itóm 10 kr.
Hlréstéssk
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 * minden további sorért 6 kr.
ynLTTÉRBKK loronkmt 10 krért vé-| 1 -.étnek fel.
Kincstári illetik minden l! e^ye. hirdetésért kfilöní ^kr^UndS^I
Tizenharmadik évfolyam.
1 1 lap «*eüeai réax«iF
/ilet<5 köriem én yek a'' iserzesxtóhex, —
anyag: resset illető cöaiemenyek pedig a kiadóhni bérmentve ta-
céxendók:
SAÍÍY-KAXIZSA
Bérmentetlen levelek csak isinert monkatár-saktól fogadtatnak el. u
Kincatárí illett* mina.n.. —=—
l^fi^Ö elÓbb: nZALA.SOMOGYI KÖZLÖNY''
Hagy-Kanizsa város helyhatóságinak, nemkülönben a .^aíamegyei gazdasági eyyesfllet", anagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank''-, a „nagy-kanizsai takarékpénztár* a a-S«W gézhajózási részvénytársuiat, ugy a „zala-egerszegí torna-tűzoltó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiiii kétszer, vasárnap- s cstttftTtökön, megjelenő vegyes tartalma lape
Zala-Somogy" gősbajózasi
részvény-társaság.
A zaia-somogyi gézhajézási rész-vény-társaság ezennel közWn^ tetó, miszerint a rendes szemely-kőzJekedest a Balatonon a következő ideifllenes .menetrend szerint folyo évi április hó 6-án föl-veendi és pedig: Révfülöpről Boglárra naponkint reggel 71/, órakor, Boglárról vissza Répfülöpre délben 12 óra30 percz-kor Badacsonyból Boglárra minden hétfőn reggel 6 órakor és Boglárról vissza Badacsonyba 12 ''A órakor délben.
Az igazgatóság.
Nyíltlevél JMezriczky Péter urhoz.
A, Zalai Közlöny * folyó évi 10-ik számában uraságod Édes Gergelyről emlékezve, ót balaton-henyei ref. lelkésznek lenni állítja. — Legtávolabbról sem kivánom ez állítást kétségbevonni, csupán a nagy tndományu czikkiró úrtól azon időszakot kérem nyilvánosságra hozatni, melyben. Édes Gergely ott lelkészkedett.
Édes Gergely eddigi tudomásom szerint csőri református lelkész volt, ugyan itt irta , Iramatit és danáit" mely műve 1803. évben jelent meg Máramarosi Gottlieb Antal kiadásában Váczon.
Ezen 212 lapra terjedő munkájában első műve is feltalálható, egy latin epíg-ramm alakjában, melyet ön maga magyarra is lefordított.
in titulis, loculis, oculis specUntur amici: Si quaeras : quid sit tnensque fidesque ? tacent. Sic,ubi foroia subest et amictus?quaerit amatőr, Ast, ubi síd t morea? quaestor et ille nlet,
TÁHCZA.
Miror quum dicanUlii: sít doctior orbií De die, e+, indignor cur minaft-ar§® *»deí •
Saját fordításában:
Ma pénzt, rangot, czimet néznek & barátok Ki elmét • hűséget keresne, nem látok. Így szép orczát s köntöst néz a szerető is, De az erkölcsöket elhallgatja ó is. Azt moDdják : a világ mindig okosodik ! Jaj miért hit ma is még igy vakoskodik ?
Igy hangzik Édes Gergely első kísérlete, mely- hozzávetőleg bizonyitjá, hogy Édes első kiadott műve az „Iramatok és Danák* voltak. —
Ugyan dzon évben jelentek meg , E-nyelgéseim* és,A theosi anakreon versei* czimü munkái, az utóbbi kétféle fordításban.
„Palémon* czimü könyve, melyet olvasni nem volt szerencsém, később jelent meg, ugy .Keserveim*és,Nyájaskodásim" czimü művei is. — Itt elsorolt munkáit mind Csorott irta az 1802. és megelőző években.
Kószeghy Ferencz ur, ki atyja irományai közt több levelet bír Édes Gergelytől, azt állítja, hogy : Édes 1772-ben született Veszprémmegye egyik falvában, hol atyja gazdatiszt volt
Az emiitett levelek, mint alkalmam volt meggyőződni, részben Csórról keltezvék.
ön igen tisztelt uram, kinek buzgalma ilynemüleg kivált megyénket érdeklő irodalmi hagyományok kutatása körül ismeretes, bizonnyal adatokkal támogatva fogja bebizonyítani, hogy Édes Gergely csakugyan balaton-henyei lelkész volt és talán, mint azon vidék lakója, legkönnyebben gyűjthet vén az adatokat, Édes Gergely élet rajzával is megörvendezteti a .Zalai-Közlöny* olvasóit.
Útra keltem . . .
Útra keltem, meaaae tengerekre ; Messze szállt már képzetem bajója. Ott enyelgett árboetán a széllel A szerelem tarka lobogója. Mennyi minden van fölírva rája, Hűség, remény, s szerelem virága.
Nem láttam már csak a sötét tengert,
8 a fölöttem fénylő napvilágot. Késtem, néztem a nagy messzeséget, — — Talán még a képzelet se járt ott? Gyönyörködtem a hab karikákban, S gondolatot gondolatra hánytam 1
Lanyha szelló jí felém, i enyelgve Sugdos édes álmokat regéket. S véle lelkem múltról és jörőrSl Oly szeliden, halkan elbeszélget. TQndér tánezot jár a hab körültem 8 én hajómmal csendesen röpültem.
Távolról, a messzeség ködében Mintba rezgS déli bábot látnék. Tán a játszi képzelem tattlöttje, Vagy homályos, áthúzódó árnyék ? I S míg hajóm röptLU elSbb — elSbbre, Mint a bálvány álltam ott előtte!
Egj sziget volt — Nem, nem, egy roeqyország, álmaimnak megvalósult képe 1 Csillag volt fönn a magasba, a onnan Ssálit alá a tenger mély ölére! 8 most a lombok édes suttogása, Túlvilági élet folytatása!
Benn'' virágok! Megtöltik a léget Mámorító édes illatárral! 8 mig a sziv gyönyörben úszik, addig
Lelkem messze, fönn az égbe szárnyal Hejh! ha szivem e tflndérszigetbe Suttogó lomb, vagy madár lehetne !
Lányka, lányka 1 kis tttndérazigstk* ! Életemnek földöntúli álmai óh fogadj be, — hagyj kikötni engem Kis hajómmal kebled templomába ! Hagyj a révbe — kebleden — pihennem, Hagyd kikötni nálad árva lelkem 1
BRUCKNER KÁLMÁN.
Maradtam önnek i.gen tisztelt uram őszinte tisztelője.
KÓVÁRY BÉLA.
Az erdők hősei.
— Történeti beszély. — Irta Bsrboix Rsgsr.
Franci iából forditá: KŐVJlRY BÉLA (Folytatás.)
n.
Cabarras.
Hol voltál eddig a homályban?
Shakespeare.
E művelet által egyszerű guerilla tábornokból hadvezérré leendett.
A guerillák egyenlőtlen fegyverzetét és ruhátlanságát e vár elfoglalása mind megszüntette volna.
Reggel Los Carras őrnagy egy száz főnyi csapat parancsnokságával bizatott meg.
A guerillák gyors menetekben, gyakorlott óvatossággal hatoltak át az erdőkön, minden beszéd nélkül; a legkevesebb zörejjel. .
Két nsp mult el és Cabarras tábornok öt ezer emberei a Jaca mellett elterülő erdőkben állott.
A katonák fogai vaczogtak a hidegtől
Fölhívás a II. kiadáshoz.
A m SZAR VASM AH HA '' ennek fajta és kiUemtana, fogisméje, tenyésztése, takarmányozása, hizlalása, patkolása, a tej és sajtgazdaság; belső és külső, járványos, szórványos betegségei és gyógyításuk czimü munkámnak megrendelésére.
A hírneves keszthelyi Georgicon 1848-ban megszűnt lenni s igy nem volt hazánknak gazdasági tanintézete, melyen anya nyelvünkön nyerhették volna tanulni és haladni vágyó gazdáink s maikor igényeinek megfelelő szakoktatás majd gyümölcsöző igéit
Hossza éveken át meddőn maradt e tér hazánknak ,mint íöldmivelő országnak" roppant kárára, s csakis néhány ez ügyet melegen szivén hordó hazánkfiának nemes buzgalma és erélyes kitartásának sikerült, hogy az első gazdasági felsőbb tanintézet 18 hosszú év atán 1862-ben ismét fölállittatott.
Nehéz volt » kezdet — a régi erők kidűltek snnélkül, hogy vezérfonalakat hagytak volna hátra, az ujonszületéa nehézségeinek legyőzésére.
Igaz ugyan, voltakegyének, kik az elszakadt kapocs ideje alatt némely jelesebb munkákat fordítottak, de ezen munkáknak szerintem két fő hibái -voltak, és pedig l-ször az eredeti német munkák természetesen nem voltak hazai körülményeinkhez alkalmazva, 2-szor a mi ismét nagy hiba, — nem szakértők által lettek lefordítva vagy átdolgozva.
De a tankönyvek mind intézeteinknél, mind a gyakorló gazda közönségnél égető szűk-séggé váltak, igy ezeknek hazánk gszdasági viszonyai és a jelenkor követelmei szerint szerkesztéséhez kellő fognunk. Bemutatom a T. gazda közönségnek fönt czim-
zett munkámat, melyet hosszú időn át, számos évi e téren tett tapasztalataim és a legismertebb külföldi kutforrások nyomán ugy iparkodtam megírni, hogy benne mind a tanuló mind a gyakorló gazda hü tanácsadóját feltalálhassa.
Munkám két főrészre és 14 fejezetre oszlik, melyet itt bátor vagyok.röviden bemutatni.
Az első rész következő fejezeteket foglalja magában.
I-sŐ fejezet— .bevezetésül a szarvasmarha tenyésztésbe,* — ezek természetrajzi ösmertető jeleivel, ős eredetével, beosztásával, természetes tápszereivel és tartózkodási helyével, élethossza, kor és ivar szerinti elnevezésével, a nemi ösztön ébredésével, tulajdonai, haaznavehetősége, értelmi képességével és a színekkel foglalkozik.
A II-dik fejezet a fajta Unt (Racen Lehre) tárgyalja.
Mai gazdasági viszonyaink mindinkább a belterjes gazdálkodás felé irányulni, s sok esetben tehenészetek fölállítása által van sikerük főleg biztosítva, ezert munkámban mind azon fajtákat, törzseket és terméket, melyek bennnün-ket mind közép Európában lakó gazdákat főkép érdekelnek nemcsak külemtanilag, hanem ezek legtöbbjének tenyéez, igavonó, tejelő és hizó képességét eg; hü táblázatban ki is mutattam.
A Ill ik fejezet a külemtant (Exterieur) tartalmazza.
Ezen Un birása képezi egyik alapkellékét a tenyésztőnek, mert ez szarvasmarháink azon külső és látható testformái megismerésével foglalkozik, melyeknek mélUnylaU által a vizsgáló képes leend a szarvasmarhák fajtáját, szépségét, jóságát vagy egyes haszonczélrai p. o. tenyész, tejeld, hizó vsgy igavonó képességét megitélni,
A külemUn tehát a külső testformák megvizsgálásával, megítélésével és az egyes testrészek az egész testhezi rendes vagy eltérő arányával vagy hibás állspotával foglalkozik.
A IV dik fejezet a szarvasmarha korisméje vagy a fogUnnal foglalkozik.
Hogy a szarvasmarha kora nagy befolyással van ennek értékére, ezt minden tenyésztő
és nem volt szabad tüzet rakniok; az ökör húst sülve szálliták utánuk.
A Ubornok magába vonult és szótalan volt; egész uton nem lehetett mást ajkairól hallani, mint szigora parancsokat
Megérkezésük második napján magához hivatá Los Carrast.
— őrnagy 1 — igy ssólitá meg — ön nekem köszöni rangját; én bízom önben és ismét-lem: számítok hálájára.
Los Carras nem válaszolt
— Mi most — folyUtá a tábornok — Fi-ceras falu mellett állónk; — ama város és vár ott Jaca. — A francziák ezer emberrel tartják megszállva, kik Benignon ezer ed es parancsai alatt állanak. — Kekem czélom e várt kezünkre keríteni és a ki vitelnél számitok ön bátorságára.
— Miről van szó? kérdé röviden Los Carras.
— Én önnek két ezer embert helyezek parancsnoksága alá; ugyan azokat, kik az erdő túlsó részén Lopéraz ezredes vezérlete alatt táboroznak.—Ön e tekintélyes erővel ma éjjel megrohanja a váratMint kémeink értesítenek,a francziák oly bizodalmasak,hogy a kapukat sem tartják szükségesnek bezárni.
Cabarras tábornokimig parancsait osztá, elveszté arczalatának szokatlan halványságát
— Remélem, hogy megfelelek várakozásának tábornok; szólt Los Carras.
—Még egyet, foglyokat ne ejtsenek. — Semmi kegyelem! Csak terhelnék uti pod-gyászunkat— Legyen végezve velük.—
— Hogyan, a foglyokat ^élőjük?
— Szó szerint ugy van.
— Parancsai szerint fog minden történni.
— Itt van kinevez te tése ezredessé.
— Köszönöm.
—S most Isten önnel, rám ne számítson, semmi esetben sem siethetek segélyére.
Amint az ifjú ezredes elhagyta a sátort, a tábornok homlokán a gond redői muUtkozUk.
— Most nem elveim szerint cselekedtem, — mormogá — oly emberre bizUm e veszélyes merényt, kit nem ismerek.^És mégis azt súgja valami fülembe, hogy jól választottam.
Los Carras az uj ezredes azonnal a parancsai alá helyezett sereghez sietett.
Cabarras még mindig föl alájárt sátoriban. — E fiatal ember egykor sokra fogja vinni; — tűnődött magában — mintegy hivatva van, hogy engem helyettesítsen. — E suhancz különös vonzerőt gyakorol rám .... Sokat várok tőle.
Amint az est beállt, a guerillák megindul-Uk Jaca felé; az erdő árnya védte őket, lépteik zaja sem hallatszott a várba. — Los Carras egy bandita óvatosságával vezette seregét a ja-cai fönsik felé.
Egyetlen őr sem állt a falakon, sőt mint Cabarras előre megmondá, a kapuk sem voltak bezárva.
óvatosan érték el a kapukat Semmi zaj.
Majdnem fele sereg benn volt már a várban, midőn hangzott s franczia őr kiáltása: ,Qui vive ?•
A támadók puska lövéssel feleltek.
Az őr holtan rogyott össze.
A francziák iszonyú valóra ébredtek. — Az ellenség bennvolt a várban. - Az iszonyú, a vérengző és boszuálló ellenség.
A laktanyák lakói fegyvereiket ragadák föl és készültek a védelemre.
Benignon ezeredes lóra ülve fuvatá a trombitákat.
Megkezdődött a harcz. — Vigadtak az éj vérengző szellem ú.
Los Carras szuronyos puskával kezében állt csapatai élén; El Barbo és Akasztófa Diego. kik mindketten hadnagyokká lőnek, oldalánál küzdöttek. — Kevés pillanat múlva 200 halóit boritá el a harcztért.
A spanyolok urai lőnek a harcztérnek.— A francziák menekültek éa Jaca tornyain spa-nyol zászló lengett.
Ez alatt egy sötét tömeg közelgett, a vár ellenkező oldaláról, szintolj zajtalanul, mint Los Carras serege.
Cabarras tábornok volt.
A francziák egész tábori felszerelése fel-zsákmány oltatott.
Lőpor, golyó, posztó és egyebek lőnek elfoglalva. — A fegyvert* és 24 kisebb, nagyobb ágyú.
Cabarras jól főzte ki a tervet. A gueril-lák e harcz után rendes sorkatonákká alakíttattak. — Egyen ruhát, szuronyos puskát kaptak ; tisztek és altisztek neveztettek ki.
Cabarras megszűnt guerilla lenni.
Lassankint lemerészkedett a síkokra is és Hueacánál megverte Boissi de Tallier tábornokot. — Jaca parancsnokává Los Carras eze redest nevezte ki. — Várőrségül ezer ötszáz ember maradt hátra.
Az uj parancsnok első dolga volt 103 fran-czia foglyot főbe lövetni. Benignon ezeredes és neje is a foglyok között voltak.
Ivos Carras életbe hagyta őket. — Hogy miérthez a jövő titka. — Nem sokára megtudjuk.
és gazda tudja, mert 1 egfőkép azon korra kell fektetni főfigyelmét, midőn ez a tenyésztésre, tejelésre, igavonásra és hizlalásra a legalkalmasabb; ez a középkor, de épen ezen kort legnehezebb meghatározni, s igy a gazdának mindazon küljeleket, melyek ezt kijelölik, meg kell tanulnia.
Az V-ik fejezet a tulajdonképeni tenyésztésről szól.
Az általános állattenyésztés szabályai rövid előre bocsátásával ezen fejezet következő pontokra oszlik és pedig:
1-8zör. A tenyész bika és tehén kiválasztására, a tenyésztésre alkalmas korra, a különböző fajták tekintetbe vételével.
2-8zor. Az üzésre, űzési eljárásra és a bikának üzésre beosztott tehenek arányára.
3-szor. A vehemállapotra és a hasastehe-nck tartási módjára.
4-szer. Az ellésre, a vehem szabályos és szabálytalan fekvésére.
5-ször. A borjú fölnevelésére az elléstől az elválasztásig b az elválástól egy éves korukig.
6 szór. A növendék marba fölnevelése egy éves korától jövő rendeltetéseig.
A VII. fejezet a szarvasmarhák tartásáról, „tekintettel a takarmányozás, ápolás és épen tartásra" értekezik.
Okszerű takarmányozás! — ez egyik legfőbb Postulatuma a marhatenyésztésnek, ennek szigorú és szabályszerű alkalmazása sarkköve az angol és némethoni állattenyésztés diszlésének, ennek figyelmen kívüli hagyása legfőbb akadálya hazai állattenyésztésünk fölvirágzásának.
Hiába a viláj; legjobb tenyész anyaga, ha ezt okszerűen nem takarmányozzuk, mert a legjobb fajta el fog csenevészni, — s igaza volt egy német szaktudósnak iuidón mondá „Die halbe Raoe durchs Maul."
Mind a zöld és száraz, szem<» és hüvelyes takarmányok, gyök és gumóc növények, mind pedig a gyári hullndékok tüzetesen ó* egészségtani hatások szerint tárgyalva vannak.
Az okszerű takarmány szabáiyzat(Futtor Normen) a takarmányozás emez arany kulcsa a mai tudományos kutatások alapjáu oly formán van tartva, hogy ezt a gazd. tanintézetet nem végzett gazdák is k^és fáradság után tökéletesen sajátukká tehetik.
A VlII-ik fejezet az annyira fontos „Szarvasmarhák hizlalását és ennek különböző módjait" tárgyalja.
Hizlalásjnélkül nincs előnyös gazdaság— a gazdaságból kimustrált marhát csakis hizott állapotban ereszszük ki udvarunkból.
Ezen fejezet a hizlalási módokat oly terjedelemben és kimeritőleg tárgyalja, hogy a gazda benne a hizlalás eljárása körüli teendőket lépésről lépésre kisérheti.
Bevezeti a gazdát a hizlalás elméletébe, hizlalást biztosító föl tételekre, a hizlalási módok és tápszerek ''ösmeretébe, bruttó és nettó hus-sulynak becslés, mérés és mázsálás Általi meghatározására, kezébe adja mindazon kulcsokat, melyek kellő m^tánvlata után a gazda mind a vevés, mind az eladásnál a rászedéstől m^g-óvatik.
A IX és X-ik fejezet a szarvasmarháknak tejelés, vajalás és sajtkészités általi használatáról szól.
A gazdaságnak ezen ága hazánkban még
e kezdeményezés első szakában van, mégis nem tagadhatjuk, hogy e tekintetben is történnek már kezdeményező lépések, , s a gazda át kezdi látni, hogy ha teheneit csak kissé okszerűen tartja is, nem megvetendő jövedelmet képes az eladott tej, vaj és sajtból előmutatni.
Behatóan tárgyalja ezen fejezet a tej kezelését fejés előtt és után, a tej minőségét és az erre befolyással biró okokat, a tejes ket, a tejnek értékesítését, a tejjeli bánásmódot köpülés előtt, a köpülő edényeket, a vaj-készitést, a vaj festését és besózását.
Kimerítően és egészen gyakorlati alapon értekezik a Bajt és oltó készítésről általában, különlegesen pedig a sweiezi, hollandi, olasz kemény és lágy sajtokat, a liptai és borsai nemkülönoen az iró és aludttejből készült sajtok csinálását tárgyalja. (Ezen fejezetet főleg t. cz. gazda asszonyainknak ajánlom.)
A Xl-dik fejezet .Szarvasmarháink pat-kolását" tárgyalja.
Vannak körülmények, melyek szarvasmarháink patkolását — ha csak minden csekélyebb csülökbajért az istáloban hevertetni nem akarjuk, — okvetlen szükségessé teszik.
Ily alkalommal föltétlen szükséges, hogy h gazda nemcsak a csülök boneztani természetét ismerje, hanem ezeknek okszerű patkolásá-nál, mi sokkal nehezebb és körülményesebb, mint a lovak patkolása és sokkal ritkábban is fordul elő; a netán ebben kevésbé jártas kovácsnak a kellő fölvilágitást is megadhassa.
Á második rész a .szarvasmarhák belső és külső járványos és szórványos betegségeit éi ezek gyógyitáflát foglalja magában."
Számos évi e téren tett gyakorlati tapasztalataimra és azon körülményre támaszkodva, hogy hazánk gazdasági viszonyainál és a mai kor igényeinek megfelelő képzettséggel biró s kellő számú állatorvosaink hiányánál fogva a gyakorló gazdának némi állatorvosi ösmeretek-kel kell birni; ugy iparkodtam szerkeszteni munkám erre vonatkozó részét, hogy a gazda szarvasmarháinál előforduló betegségeket fölismerje, az első segítséget megtehesse, az orvost a betegség folyamatáról tudósíthassa, a megrendelt gyógyszereket okszerűen beadhassa > magát főleg a nálunk burjánzó kuruzslóktól fölszabadítsa.
Az I-BŐ fejezetben a kórtani fogalmak tárgyal tatnak, s ezek kiegészítéséhez „a gazda házi gyógyszertárát" azon gyógyszerekkel, eszközökkel és ezek árával mellékeltem, melyek a leggyakrabban előforduló bajoknál a kívántató czél eléréséhez szükségesek.
A II. és lll-ik fejezet a .szarvasmarhák belső és külső betegségeit és a járványokat."
A IV-ik pedig az ujonszülött, szopós és elválasztott borjuk betegségeit és gyógyítását tárgyalja.
Megjelen augusztus hóban Ára 2 frt 50 kr.
Bátor vegyok figyelmeztetni egyúttal a t. cz. ivtartó urakat tavai megjelent, de mind
tddig nem hirdetett:
ÁLLATCONCZ és ÉLETTAN
i
és az
általános állattenyésztés alapvonalai czimü munkámra.
m.
Du Térré őrgróf.
— „Ne remegj!.... a fájdolom megöl, A fájdalom, majd halni kényszerít.* —
R&cine.
Pau és Tarbes között széles fasoros ut vezeti az ulast a Laimei váriakhoz.
A kastély régi épület; az idő és viszontagságok megfeketiték falait — A tornyok, melyek négy szögletét ékesítik, nagyobb részt leomlottak és ugy látszik a tulajdonos gondatlansága miatt sohasem javíttattak.
E várlak birtokosa: Du Ferré őrgróf volt.
Az őrgróf ős gascognei családból származott.
Fiatalabb éveiben egyike lévén a párisi divat világ hőseinek, roppant vagyona aggasz-tólag kezdett fogyni.
Intendansa és tisztjei végre figyelmeztették, hogy adósságai csaknem túlhaladják birtokainak értékét.
Az őrgróf megretteut, abba kellett hagyni a nagyszerű estély rendezéseket és az opera kö-rébeni költséges hódításokat.
Végre is azonban valamihez kellett kezdenie.
Birtokait eladta; egyedülLaimévárlakot tartotta meg msgának.
Az órgrófra nézve uj élet kezdődött. — Egy bájos paraszt leányba az örülésig bele szeretett és nőül vette.
Példás férj és példás apa lett. — Három gyermeke volt, három kis angyal.
Az őrgróf boldog volt.
De végre a boldogság után elkövetkeatek a bánat napjai.
Ezen 8l/a ivre terjedő, csinosan kiállított munka mindazoknak melegen ajánlható,, kik maguknak az okszerű ts egeres állattenyésztés alapjairól, főelvei és üabáiyairól röviden foglalt áttekintést és tájékozást is szerezni óhajtanak. — Ára 1 frt Mindkét mun-kára előfizető t. cz. ivtartó uraknak a könyveket 3 forintért küldöm meg.
Az előfizetés történhetik postautalvány Vftgy postautánvét mellett szerzőnél Keszt-
hel7WI'' ENQELBRECHT KÁROLY,
tanár a keszthelyi m. k. gazdasági fels.tanintésetuél.
Kimutatás
XIV.
oson pénz összegekrül, melyek a choUra árvák és özvegyek segélyezésére
a keszthelyi szolgabírói járásban befolytak. -
Számnélküli adakozási iven: Qyutai Sándor 4 kr. — Csák Antalné 4 kr. — Dobos Márton 10 kr. — Porkoláb József 4 kr. — ör. Gyutai György 4 kr. — Vörös Ferencz 4 kr.
— Tafota József 4 kr. — Rogány György 2 kr. — Viosz György 4 kr. — Keresztes József 2 kr. — Vörös János 4 kr. — Ányos Ferencz
4 kr. — Pandúr Ferencz 1 kr. — Klaminger Ferencz 10 kr. — Csák Pálné 2 kr. — Gyutai József 4 kr. — Porkoláb László 4 kr. — Bangó József 2 kr. — Pandúr Józaefné 4 kr.
— Horvát Jánosné 2 kr.— Szalai András5 kr.
— Porkoláb Ferencz 5 kr. - Tinó Antal 4 kr.
— Salamon Mihály 2 kr. — Dornyai Mihály né 10 kr. — Nóvák Ferencz 3 kr. — Zeller János 10 kr. — Kenesey József 3 kr.—Salamony József 3 kr. — Salamon János 3 kr. — Tserlik Jánosné 5 kr. — Horvát György 8 kr. — P*pp Ferencz 4 kr. — Lukács János 4 kr. — Fu-novics János 4 kr. — Porkoláb Imre 4 kr. — Szabó István 10 kr. — Balla Jánosné 5 kr. — Stefanics Márton 4 kr. — P»PP György 10 kr. — Horváth János 5 kr. — Tseplik József 8 kr. — Borda Antal 5 kr. — Német Mihály
5 kr. — Német Jánoj 5 kr. — Kranics János 4 kr. — Szekeres Jánosné 4 kr. — Gyutai József 4 kr. — Szentei Pál 5 kr. — Hetesi Antal 4 kr. — összesen 2 frt. 35 kr.
Számnélküli adakozási iven : Papp Jánosné 10 kr. Bujtor Ferencz 3 kr. — Nagy János 2 kr. — Bujtor Ferencz 4 kr. — Balog Ferencz 4 kr. — Sándor János 3 kr. — Bujtor György 10 kr. — Cziráki József 10 kr. — Bujtor Antal 10 kr. — Kenesei József 10 kr.
— Biró Katalin 4 kr. — Horvát Jc«ef 10 kr.
— Kötél Ferencz 5 kr. — Bujtor János 5 kr. Rácz József 4 kr. — Bujtor György 2 kr. — Menyhárt János 4 kr.— Sénnyi János 4 kr.— Gáál István 4 kr. — Török László 2 kr — Hetési György 1 kr. — Talabér Ferencz 2 kr.
— Pálfy György 2 kr. — Angyal József 4 kr. Balog György 4 kr. — Halász Antal 4 kr. — Jóó Jánosné 4 kr. — Gorzó Antal 4 kr. — Pintér György 1 kr. — N*gy József 2 kr. — Halász Mihályné 1 kr. — Szép György 3 kr.
— Német Lászlóné 4 kr. — Andorkó Antal-5 kr. — Antal Lajos 3 kr. — Bujtor József 4 kr.
— Antal György 10 kr. Halász Mihály 2 kr. Szabó István 4 kr. — Sényi Ferencz 4 kr. —
Neje meghalt. — a szerető férjre iszonyú csapás.
Kevésbe mult, hogy meg nem tört alatta. Ezentúl csupán gyermekeinek élt Legidősb gyermeke Raoul hét éves volt, huga Kornélia a harmadikat töltötte be; legifjabb gyermeke Alain egy és tél éves volt
Egy este szokatlanul későn tért vissza az őrgróf a vadászatról. — Messziről hatalmas füst gomolyokst pillantott meg ősi laka fölött
Megrémülve sietett oda. — Házát kirabolva ós fölgyújtva találta és gyermekeit; — gyermekeit nem lelte meg sehol.
A kis leány végre hosszú keresés után összeperzselve előkerült, de hol volt a két fiu Raoul éa Alain.
Eltűntek.—Az atya fájdalma véghetetlen volt;— a kétségbeesés őrjöngése szállt lelkére. Orvosai soká aggódva várták e veszélyes lelki állapot megszűnését
Megszűnt ugyan, de az őrgróf agy lázat kapott Hetekig nem tért magához. Erős természete végre kilábalta e rémítő betegséget, és az erős férfiú, mint váz kelt föl ágyából.
Azóta minden gondolata leánya volt — A kis gyermekből évek múlva gyönyörű hajadon lón.
Ő maga örökség utján gazdagabbá lőn, mint valaha volt, de sohasem látta őt többé senki mosolyogni.
Rettenetes csapása a végzetnek. Midőn Kornélia 16. évét betöltötte, hemzsegtek a kérők az őrgróf házában. — Ő mind a leányához utasitá őket
A bájos hajadon azonban szikla szivft volt, a legszebb férfiak kezét is visszautasitá. Nem gyúlt még lángra szivében a szerelem szikrája. Az őrgróf már aggódni kezdett, hogy le-
Halász József 2 kr. — Bujtor József 4 kr — Tót Wndelné 5 kr. — Fodor Ferencz 2 kr. — Súbetnik József 6 kr. — Batár János 5 kr. — Barbély József 4 kr. — Sulecz János 10 kr.— Sényi Pál 4 kr. — Kalló Járos 10 kr. — Dani Ferencz 4 kr. — Bujtor György 3 kr. — Móricz Péter 10 kr — Seffer Jánosné 4 kr. — Tóth Ferencz 4 kr. — Tolnai István 4 kr. — Angyal Antal 10 kr. — Horváth Mihály lOkr. Kenetei Györgyné 4 kr. — Győréi György 10 kr.—Balog Jánosné 4 kr.—Palaczki Györgyné 4 kr. — Stibetnik Márton 4 kr. — Horvát Pilnó 10 kr. — Szabó Antal 10 kr. — Vinnai István 1 kr. — Gáál Sándor 4 kr. — Stadler Flórián 10 kr. — összesen 3 frt, 27 kr.
Számnélküli adkozási iven : ifj. Varga Antal 10 kr. — Nemes Ferencz 10 kr. — öreg Mikola István 10 kr. — Szabó Gábor 10 kr. Német Péter 10 kr. — Fraindinberg Salamon 10 kr. — Tolnai JózBef 10 kr. — Varga János 10 kr. — Csák György 4 kr. — Fóro György 10 kr. — Varga Mátyás 10 kr.—Tóth Miháiy lOkr. Német József 4 kr. Szűcs Ferencz 10 kr. ifj. Szabó János 4 kr. — Palaczky János 4 kr. Varga János 10 kr. — Tóth István 10 kr. — ifj. Csizmazia János 10 kr. — Szabó Istvánné 10 kr. — Barabás János 5 kr. — Móricz György 4 kr. — Bán Józsefné 10 kr. — Mol-nár Imréné 3 kr. — ör Varga Antal 4 kr. — Mikola Mihály 4 kr. — Mikola Ferencz 10 kr.
— Horváth Mihály 5 kr. — Móricz István 4 kr. — Bán Ignáczné 10 kr. — Mikola István 10 kr. — Bán György 5 kr. — Tolnai Ferencz 2 kr. — Balasa János 6 kr. — Szabó János 10 kr. Biró József 4 kr. — Kis Ferencz 10 kr.
— Béli Antal 2 kr. — Kis János 10 kr. — Szabó Adám 10 kr. — Seli György 2 kr. — Pintér istván 10 kr. — Móricz Antai 2 kr. — Varga Ferencz 10 kr. — ifj. Bécsi János 2 kr.
— Dan Adám 3 kr. — Kis János 5 kr. — Bécsi János 4 kr. — Beke Pál 20 kr. — összesen 3 frt. 62 kr. ,
42 sz. adakozási iven: Szabó Ján<>8 plébános 4 frt. — Csák Antal 2 frt. — Tomka 1 frt. — Milkovics Hermin 1 frt. — Milkovics Gizella 20 kr. — Milkovics László 20 kr. — Farkas György 2 kr. — Nagy Anna 20 kr. — Major Kocsi Ajina 9 kr. Bognár Mihály 40 kr. Lázár Farkas 1 frt. — Lázár Berta Í>U kr. — Kemendy József 50 kr. — Balicz Miháiy 20 kr. — Strén János 15 kr — Lázár Sándor 1 frt — Nagy Benedekné 20 kr. — Csibor József 20 kr. — Tollár Károly 40 kr.
— Zomodi Vendel 10 kr. — Janó Mária 40 kr. — Simon Gábor 20 kr. — Sopronyi Károly 10 kr. — Sopronyi Imre 20 kr. — Sopronyi Imréné 10 kr. — Hertelendy Józsei 20 kr — Hertelendi Józsefné 20 kr. — Német János 10 kr. — Laskóy Anna 50 kr. Laskoy Irma 50 kr. — Hertelendy Katalin 20 kr. -Vitai Mihályné 10 kr. — Szita Katalin 10 kr.
— Péntek Józsefné 20 kr. — Csillag Mátyás 20 kr. — Bányai Autalné 10 kr. — Kiss károly 10 kr. — Hertelendy Károly 24 kr. — Nagy Gáborné 10 kr. — Horváth Károiyné 30 kr. — Kossár Ármin 30 kr. — Kossar Ilonka 20 kr. — ''Vajda József 40 kr. — Szántói község 60 kr. — Körmendy József 10 kr. — Hertelendy Lajoané 30 kr. — Hertelendy Viktória 20 kr. — Veiner Sándor 10 kr. Hegei Antal 20 kr. — Bödör Istvánné 20 kr. — Kun Károly 20 kr. -- Rokler
ánya nem fog fürjet választani magának ; azonban ezt szóval sem emlité leánya előtt.
Egy nap távoli rokona Benignon ezredes érkeztét jelenték be. — Az őrgróf szívesen fogad á rokonát -és bemutatta leányának.
Az ezredes megigézve bámaltja kedves tüneményre. — De a hölgy keblében is jelentékeny változás történt. — Eddig nem is sejté mi a szerelem;--most érezni kezdé azt.
A két szivet összekötő delej folyam megindult köztük.
A lélek legnagyobbnak mutatja magát a szerelemben.
Mihez hasonlíthatnék azon lángot, mely
a tiszta szerelem oltárán lobog ?.....Talán a.
naphta tüzek örökös, elolhatatlan lángjához.
Nem kísértjük meg, leírni e szerelmet; — az annyit tenne, mint iég rajzónnal tüzet festeni.
Nem sok idő telt el, míg a kölcsönös nyilatkozatok megtörténtek. — Röviden szólva Benignon ezredes megkérte Kornélia kezét.
Az őrgrófnak nem volt ellenvetése. — A leány igent mondott.
Az ifjú pár Laimében lakott s az őrgróf elveszett fiai helyett egy lovagias és őt szeretetteljes gonddal környező fiat nyert
Benignon ezredes valódi nemes ember volt
Nemcsak a szónak közoapi értelmében; — ő nemcsak született nemes; — ő valóban nemes férfiú is volt
A szegényeket gyámolitotta; a szegényeket segítette; szóval valódi áldásává lőn a vidéknek.
Neje a házias nők példaképe volt; férjét imádta és annak minden óhaját tdgesité.
(Folytatás köv.)
h
Jáno» 30 kr. — Horváth József 20 kr. - Válik János 20 kr. — Bözsög János 20 kr. — VeiBi Teréz 20 kr. — Bognár János 20 kr. — Bodnár Jánosné 10 kr. — Horváth Lajos 10 krfr- Nagy Károly 20 kr. - Tollár Mihály 20 kr. - ifj- József 20 kr. — Hertelendy Lászlóné 2 frt. — összesen 24 frt. 42 kr.
Hogy ezen másolat az eredetivel meg-
egvez, bizonyítom.
Zala-Egerszegen, 1874. martius hó 7éa.
CZÜKELTER JÓZSEF,
m. számvevő.
(Folyt, köv.)
Helyi hírek. .
_ húsvéti szent ünnepekre az általunk mélyentisztelt olvasó közönségnek üdv-kiváuatainkat küldjük.
— Vgy halljuk, hügy városi mulató-kérteinket már e hó folytán megnyitják. A bérlők fáradhatlanul ujitják, csinosítják kertjeiket. csakhrgy a mulató közönség igényeinek megfelelhessenek.
— A város erdején a fa árverezés megtörtént, ölét 10 frt.-10 frt. 50 kron adták el d. csak annyit tartottak meg,mennyi aazűkség-Ictek fedezésére elkerülhetetlen.
— Utcza-őntözöt láttunk a napokban, melvlvel a„ Takarék pénztár utczát" nedvesiték meg, "hogy a kora tavaszi por merész röptében le bilincsel tessék. És ez nagy reményekre jogosít. Igenis. Mert reményijük, hogy okulva a mult tapasztalaiban, minden- vagy legalább a népesebb utczák birni fognak egy ily eexköxzeL És ha ez igy lesz, ugy nem fog megtörténni, hogy reggelit, ebédet, vacsorái, p o r b a n együnk. Yagv talán caalatkozunk ? . ..
— Curiosum. Egy levél külcaimét küldöttek be hozzánk, mely igy hangzik : Nemes bük krül csigó janosnak Vendég lős ur nak Kiscsell Utó sóp ósta csigó jánós Vendé^ lós ur nak, zsent mártonban kézbesicsék én° maradok tiszteletel Nes Tár saferen 13 uiárcsius.
— A német színészek közül már többen érkeztek meg. Azt mondják ügyes, csinos, szép emberek. Ez különben — nem a férfiak dolga. Az előadások kezdetéről ós a sorrendről még eddig semmi tudomásunk sincs.
— Koch Józsefről, asósz mozdony vezetőről, eddigi kitűnő szolgálatai mellett még a következő ecetet is irják : Február 24 én ugyanis a 10 óra 43 porczkor Kanizsáról Budára induló 204 postavonat vezetésével lőn megbízva, de ugyanezen idübea kellett Bécsből a 392-ik sz. tehervonatnak az állomáson megérkeznie. Miután akadálv nem lön jelezve. Koch az adott elindulási jelre vonatát meginditá. Mily páni telelem lephette ót azonban meg midőn némi távolsagban rögtön füstöt vőn észre, mely valószínűleg a gyors robbajjal közeledő tehervonat-ból jöhetett."De Koch tett embere! Rögtön el-hatarozva magát minden rendelkezésére álló eszközt megragadott, hogy vonatát hátrálás — és végre megállásra birja, mi azon pillanatban sikerült is neki, midőn a terhes vonat teljes erejével robogott be a pályaudvarra. Ha ez alkalommal Koch nem tanúsított volna ismét legnagyobb elővigyázat — és elszántságot (annál ia inkább, minthogy éj volt) kimondhatlan szerencsétlenség következhetett volna be, mi után a tehervonatnak a postavonatot át kellett volna vágnia. Hány emberélet eshetett volna itt áldozatul s mily károk származhattak volna ebből az igazgatóságra ? Hogy a déli vaspálya igazgatóság Koch eljárását kellőleg méltatni fogja, az kétséget nem szenved. Midőn ezen esetet köztudomásra hozzuk, jónak látjuk egyszersmind megjegyezni, hogy Koch mint 60 éves harezos három fejedelem alatt szolgált (a főher-czeg Ernest ezredben) s hogy ugyani véglegesen rokkantá lón; mindennek daczára sem hagyta ót még el ifjúkori erejfc/ kiállja a versenyt. Kívánatos volna tehát ép ugy a közönség, mint az igazgatóság érdekébea, hogy bár minden mozdonyvezető az 6 nyomdokait követni s terhes szolgálata közben hasonló tetterőt kifejteni igyekeznék. Elismerést az érdemnek !
— A nagy-kanizsai posta-és távirda-tisztikar tagjai f. hó l én — a miniszteri rendelethez hiven alkalmazkodva — mindannyian egyenruhában jelentek meg hivatalos helyiségei kben. Az elégületlenség mindkét részről nagy; és pedig azért mert midőn az egyenruha eszméje meg lőn pendítve, remény lettek, hogy az által a divatos kiadásoktól megfognak menekülni s hogy a minisztérium által megszabott egyenruhát — mely állásuk - és tekintélyükhöz méltó leend — hivatalban és azon kivül szabadon hordozhatják- De mennyire csalódtak 1 Teljes egyenruha helyett kaptak honvéd z abbonyt arany zsinórral, paaao-mánynyal és ssját jelvényeikkel; továbbá nyakkendőt és tiszti sapkát. E három darab ruha közül a zubbonyt kötelesek a a hivatalban viselni, a nyakkendőt, ha akarják, & sapkát i e m m i szi n alattÉs azutezán?
--ott tel j es 8 é gg,e 1 nem szabad még
csak megmatatni sem. Es a tilalmak daczára is az érintett három darab ruhát s aj át költségü-
kön büntetés terhe alatt, kényszeritettek előállítani. Nem lehet csodálkozni tehát, ha az j emiitett tisztarák panaszkodnak, mert lehet okuk reá.
— A .Bangyi csárdást" Kovács Gábor, mint legújabb szerzeményét, melylyel egyik barátunkat tisztelte meg, f. hó 1-én be-mutatá a .Korona" vendéglő éttermében. A hallgatók igen kevesen voltak ugyan, de többször tetszésüket nyilvániták és kilátásba helye zik, hogy zenészünk ez uj szerzeménye is a többiekhez hasonlólag, népszerű leend idővel.
— A húsvéti pirostojások különböző anyagból s még különbözőbb kivitellel díszelegnek nagy számban szorgalmas kereskedőink kirakataiban. Mindannyi között azonban legtöbb figyelmet gerjesztenek a „Deák Ferencz téren" GerstnerAdolf ezukrász kirakatai.
—A nagy-kanizsai czéllóvéeztársaság t. tagjai ezennel értesíttetnek, hogy a lövölde 1874. april 6-án azaz húsvét hétfőn délután 3 órakor fog megnyittatni s a lövészetek e nyár folytán minden vasár-és ünnepnapokon délután folytattatank.N.-Kanixsán, 1874. april 1-én. A választmány nevében: Koch Adolf, s. k. főlö-vészmester.
— Többen tettek panaszt nálunk nemcsak szóval, de írásban is, "hogy az annyira országos fontosságú koldulási-ügy városunkban miért nem szabály ózta tik már egyszer. Mi a panaszoknak mindig tért nyitunk s a sérelmeknek elégtételt szerezni sohasem mulasztottuk el. Es ügyet azonban engedjék meg az érdeklettek, hogy hallgatással mellőzzük mindaddig, míg a hallgatás hibául nem rovatik íel, akkor majd számlánkkal kifogunk állni a síkra.
— A bakónaki jegyzői választás — melyet mult számunkban jeleztünk — a kép-veselő testület összevágó határozata folytán elnapoltatott azon egyszerű okból, mert csak egy pályázat nyujtatot be s ez egyet megválasztani vonakodtak.
— Tüz. Folyó hó 2-án éji 10 órakor Z.-Egerssegen tüz ütött ki s az ott még szervezetlen tüzoltóegylet, annyi önfeláldozást tanúsított tagjainak páratlan buzgólkodásaik daczára, mintegy tízenkét ház esett a romboló elem martalékául; — kevés a virág a sok koszorú érdemesített főkre, de legyen szabad az összes tűzoltói csapatnak nemes odadásokérte köszönetem nyilvánítása mellett a főparancsnok távollétében őt helyete-sitő Czifrák József al parancsnokot, Pirity Lajos, Czifrák »János, Prucker N., Goldfin-ger János, Horváth N., Goldberger lgnátz s Nagy János urakat, mint az említett egylet bajnokait — kiemelni. Sajnálatunkat fejezzük ki a felett, hogy sokan mégcsak most látják be az, egylet mielőbbi szervezésének égetó szükségességét. G.
— A . keszthelyi női-dalkör • a fo-Ivó hó 31-én rendezett jótékony czélu dalestély-nél 500 db. sorsjegy után txyött 50 frt. folyó hó 1-én következő levél kíséretében küldte át a keszthelyi tettes városi tanáoahos: Tekintetes vároBbiróúr! „A keszthelyi női-dalkőr" által folyó évi jánuár hó 31-én rendezett jótékony-czélu dalestélynél 500 db. sorsjegy után bejött 50 frt. az az ötven forint, nevezett dalkörnek ugyanezen évi jan. hó 10-én és martius hó 31-én tartott választmányi ülései határozata értelmében a városi vallás kftlömbség nélküliszegények javára, tekinteteeségedhez átküldeni van szerencsénk. Keszthelyen, 1874-ik évi april hó 1 én. Beck Yilmotni a női dalkör elnöknője. Pölz Pál a női dalkő? titkára.
— TJjlaky Mátyás keszthelyi közs. tanítót súlyos csapás érte, amennyiben forrón szeretett kis fiát folyó hó 1-én a kegyetlen halál az élők sorából kiragadta. Temetése ugyan e hó 2-án délutáB, 6 órakor Keszthely város taateatüfet^. nagy és szép számú közönség részvéte melleU< történt meg.
— A .Magyarország és a Nagyvilág" 13-ik sz. tartalma; k é p e k: A magyar kormány uj tagjai — Az emberi arczról. — Mátyás legyőzi Holubár cseh vitézt. — Női harcz a szeszesital ellen Amerikában. — Szöveg: Á magyar kormány uj tagjai. — Az emberi arczról. — Mátyás legyőzi Holubár cseh vitézt.
— Női harcz a szeszital ellen Amerikában
— Vere Klára. (Elbeszélés.) — A fővárosból.
— Két rajz. I. Az egyetlen Zagárdy.— Különfélék. — Betütalány. — Sakkfeladvány. — Sze-kesztői üzenetek. El őfiz et és i dij: Negyedévre 2 frt. 50 kr. Évenkint minden utánfizetés nélkül 2 diszes jutalomkép. Az 1874-iki évfo-folyam eddig megjelent számai még kaphatók.
bor nehezen derülne, fel kell benne a derítő szert keverni, vagy újból l/a •/„ kaolin teendő bele. A bor megtisztul néhány nap alatt. Eijedő borba is lehet e szerből tenni, s a bor azonnal megtisztul. A bor leszűrése felesleges,mert a kaolin lassan leszáll s a közben minden tisztátlanságot magával ragad, és a hordó fenekén kevés helyen ösz-saefüggő csapadékot képez, miért is az igy kezelt bor tisztán fejhető le.
— Történeti reminiscentia. Kolozsvár uj polgármestere, Simon Elek, a városi képviselet számára lakomát rendezvén házánál, az áldomást hólyagos csuprokból itták. Ez régi szokás Kolosvárott az utóbbi időben már kezdtek fölhagyni vele. A hólyagos csupor egyszerű agyagedény, oldalt szömölcscsel, melyen át a tartalmat ki lehet szívni. Tálcákon hordták körül a polgármester ur vendégszerető házánál, b tartalmukat meleg bor képezte. A csuprok és a meleg bor történetét következőleg adja elő a „M. Polgár." A XVL század elején Kolozsvár szomorú napokat élt, de szomorú napokat élt az egész ország is. Az 1514-iki lázadas, mely aKu-rucz" név alatt tartá meg emlékét, sok gyászt hozott Kolozsvárra. Míg Zápolya János Temesvárnál a fölkelőket nyílt ütközetben legyőzte, s vezéreiket Dózsa Györgyöt, Dózsa Gerőt irtózatos módon kivégeztette, addig az erdélyi részi felkelők Kolozsvár alatt ütöttek tábori, hihetőleg azért, hogy azt meghódítva, várában és polgáraiban az önvédelemre támpontot találjanak. Az egész város félelemben volt, mert a rendetlen megszáló had fojtogatott, kegyetlenkedett. Ez időben történt állítólag, kogy a város uj főbírót akart választani, de nappal nem mertek összegyűlni, s igy éjjel hajták végre a választást. Kemény hideg volt. A polgárok a templom czintermében gyűltek össze, 8 hogy a hidegben össze lehessen tartani őket, hólyagos csuprokban meleg bort osztottak ki. Az akkor használt csuprokat a fazakas-céh tartozott ingyen előállítani, a inelegbort az ujonan választott főbíró adta. E szomorú napok emlékét tartják fönn ma is a hólyagos csuprok.
— Furcsa operatársaság. Limában (Peru) jelenleg egy Gantarini nevü olasz impreszszario rendes előadásokat; társasága 200 papagályból áll. A tollas művészek" Bellini két operájára, az „ Alvajáró"-ra és „Normá"-ra vannak betanítva, jelmezben produkálják magukat. Zenekarul egy harmónium szolgál, melyen az igazgató játszik. A társaság roppant íurorét csinál Limában .Nemrég a contre altot éneklő papagály .hold dallam*- a után oly tapsvihar támadt, hogy az öseses szárnyas társaság rémülten a színfalak mögé menekült Ott az „igazgató, kenyérrel és borral csillapitá le .művészeit", mire az előadás tovább folyt. A limai hölgyek a prímadonnát .Patti",a contre altot pedig „Bel-loca" névre keresztelték. Cantarini társaságával Európába is át akar jönni.
Papírszeletek.
Pinczér az ételt egy vendégnek bozza.
- Jó étvágyat kívánok !
— Hogy leket • falatka hnshoz — felel a vendég — még jó étvágyat is kivánni ?
— Vilmos I mondj egy bassnoa házi állatot. Vilmos gondolkozik és hallgat.
— Nos a rzakácsnétokról nem jnt valamelyik eszedbe?
— De igen — szól z 6a — most már tndom: a huszár, baka ét a dragonyos.
konkolyos 4.80-5.10 krig, konkoly nélkül 6.25— 5.40. 78—80 fht konkolyos 5.30—5.30. konkoly nélkül 5.30—50 kr. árps serfőzétre 5.15.—5.40
kr. — árpa etetésre 4.--4JJ0 krig. Kukories*
5.--5.20 kr. Zab 2.30.—2.40 krajcárig méreje.
Hüvelyesek: Borsó 8.60 kr. Lencse 7.50 - 8.— krig. Bab fehér uj 5.30-45 krig, ó 5.20, tarka készlst nélkül, egyes kisebb részecskékben 5 fton vétethetik méreje. Hzjdina 4.50—75 kr. Hsjdintkáta 11—13 kr. itcséje — Köles 4.80 — 5 frtig. — Köleskása 7.50—8.50 krig.
Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 4. _ 4.25
krig-, zabos lendsk 4.— kr. vámmázsájs. Lóhermag 28—30 frt bécsi mázsája. — Franczia laczema mag 38—34 frtig. bécsi mázsája. Kendermag 5.30— 60 kr. méreje. Bepcze téli 4.50—80kr, nyári 3.50—4 frtig.. sárga nem kerül a piaezra. Kevert (Mischling) 4.80—
5. frt Buza-ocsó 1.40—60 krig. Bozs-ocsó 1.20,_40
Borok: fejtett nj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett mros 4^0—5.50—80 kr., fejtett Schiller 4.—4.60 kr. ó-bor —.— frt — Seprdpálinka —.—. Törkölypálinka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsé-susst-riai akó ja, hordó nélkül, franco itteni állomás.
8ttmegh, martini hó 30-án, 1874. Basa 6.80
7.—. kr. Boza 4.90 — 5.10 kr. Árpa 4___4.20
kr. Zab 2.50 kr. Knkoricza 5.--5.20 kr. Burgonya 1.80—2 ft. — Kemény ta öle 9.12 kr. Óbor 12— 14— frtig. — Ujbor 5.50—6.&0 kr. — Marha-bns 26 kr. — Borjnhus 20 kr. — Disznóhui 30 kr.
Szerkesztői üzenetek.
120b. .Tejföl árulás* — .Verekedés'' — ,H. Kom árom" beküldőjét azon szívességre kérjük fel, miszerint szíveskedjék velünk nevét tudatni és azt hogy tulajdonkép mit is akar?
1206. B Csehi. Nem tartozik szorosan hozzánk szért a vegyesek kö-é tettük.
1207. E K. Vásárhely. Jelenleg nincs hon és nélküle batárazottsa nem nyilatkoshatauk.Udvöslet 1
1208 Kun barátunknak. E peresben azt seui tudjuk, hová iijunk. Ügyünket sürgesd. A fontosak kimaradnak. 8. 8. B-Füredről felfog keresni. A Drávs melletti kérdés még nincs megoldvs, függőben van. Boldog Ünnepeket!
1209. A keszthelyi bakának msjd később fogjuk megsúgni, hogy a legújabb eljegyzést miért nem hostuk. Köszönet a többiért.
1210. Az autonossiai nyíltlevél jöni fog. Köszönet.
1211. Sz. KI. A .Posta és távirdai közlöny'' már általatok sokat igér. Csak előre 1
Üzleti szemle.
Vegyes hírek.
— Uj borderüö szer. A n WeinJaube" szerint kísérletek utján rájöttek, hogy a bor fehérnyes részeinek lecsapására, s igy a derítésre igen jó a kaolin, vagyis a porczellán föld. Ez anyag könnyen és olcsón szerezhető. Használata következő: a tisztítandó borba */, */0 kaolin teendő, és pedig oly formán, hogy a kaolinból külön edényben borral keverve, pépet készítünk, e azt folytonos keverés közben a borba öntjünk. és néhány napig állani hagyjuk- Ha a
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, zpril 3-án 1874.
Időjárás: derült, egy kissé szeles.
Gabnaüzlet: Az ünnepek bekövetkezése alkalmából csendes. — Piaczuuk a mai heti vásáron csak néhány szomszéd-falvak által volt képviselve, igen csekély mennyiségű gabnávaL
Hüvelyesekre élénk vételkedr mutatkozik megrendelések folyvást érkeznek. Bab ismét 6 krnyi lendületet nyert.
A borüzletben még mindig nagyobb a kínálat a vételkedvnél *, ára csak nagy nehezen tarthatja magát.
Seprű-pálinka eddig sem került még forgalomba nj valódi minőségben.
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Busa 80—81 fnt- hiányzik, 82—83 fat 6.70— 90 kr, 84—85 fat, 7.40—7.50 kr. Eozs 76—77 fonte«
Hó - és heti> Katholikus nap- Protestáns
nap | tár naptár utj.
14) K. s Pr. Jézus feltámadásáról. Márk. XVL ''
— Gör. Jáu. XIL 1—18.
ö Vasára ap D Hnsv. v. D Húsvét v. 5ap
6 Hétfi Húsvéthétfő Húsvéthétfő jé
7 Kedd Hermán Hermán fi
! 8 Szerda Dénes Dénes p. jS
9 Csütörtök Dömötör Dömötör
10 Péntek Esechiel Ezechiel S
11 8zombst Leo p. Leo p. &
Április 5-tál április U-tf. 1874.
Felelős szerkesztő: Bátffl Lljot.
r^jnitTtto.*)
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonbél.
Minden betegségnek gyógyszer és költség
nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél ét gyerme kéknél 50-ssereaen megkíméli as árát — Kivo nat 75,000 gyógy uláaból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má so latok.
Egyedül s kitűnő Bevalesciére da Barry a, melynek hssználats által mindennemű gyógysaer nélkülözésével meggyógyít hs t juk s ross emésztést mell-, tftdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, íélekzési-, bngyhólagés vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehéz léiekzetvételt, köhögést, emészthetetlenséfet, dugulást, hasmenést , álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lást, vértódalást, fülssibongást, ájoiást és hányást még s terhesség folyamatában Is, bashártyalobbot, mélakört, sováoyodást, esázt, köszvény!, sápkórt. — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, s melyek ősieden gyógyszerrel dacról tak
68,482. ss. gyógyulási eset
Prunetto (Mondovi mellett,) 1869. ekt 26
Uraim ! Biztosíthatom önt a felőL, hogy mióta a csodahstásu Bevalesciéret (2 év), a komorral járé nehézséget nem érzem, a nem hinném, hogy 84 éves vagyok. Szemem oly jd, hogy ssemövoget nem használok; emésztésem kitűnő, mintha most töltöttem volna be a 30 évet; megifjodottnak érzem m&gaaat; szónokolok, gyóntatok, beteglátogatást végzek, hosssn sétát teszek, elmém tiszta, emlékezetem élénk. Kérem önt e sorok köszétételére ott és ugy, a hol és miként ön jónak látja Alázatos szolgája
Cactelli Péter abbé, Bach- és Theol és prunettói lelkész.
75,705. bizonyítvány.
Bécs, Praterstrasse 22. in maj 1871
Nagy köszönettel tartozom önnek azért, hegy kitűnő találmánya a Bevalesciére már régen tartó gyomorgörcs és hurutos köhögésemtől teljesen megszabadított Grosmann L.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min-gyermekeknél.
Pléhszelenczékben lL font 1 frt. 50 kr^ 1 font 2 frt 60 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 12 fon* 20 frt, 24 font 36 frt Bevalesciére piskóták sselen-székben 2 frt 50 és 4 frt 60 krraL Bevalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr_, 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 60 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., JSO ra 10 frt, 288-ra 20 frt, 576 ra 86 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, WaifflschQ&sse Nr. 8m
N.-Kanizeán Lovák Karoly gyógyszertárában : Ajadon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józseféi; Szókes-FehérvároU DiebsJla Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyazeréaanél; Versecsen Fischer Mórícznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
•) B rovat alatt köslöttért felelősséget nem
vállal
Soha állíttatott össze egy gép a gazdakö-?önség számára, mely oly gyors elterjedésnek t''s oly nagy tetszésnek örvendhetett volna, mint ez. — Ennek uizonyi-tékául szolgálnak a kővetkező számok: 1872— 1873. évben az ifj. Weil Mór féle czégnél Frankfurtban három ezer hatszáz kézi cséplőgép, egyezer kétszáz 2 lóra szánt vono-cséplógép adatott el. — Bővebb bizonyság alkalmasint nélkülözhető e gépek kitűnősége mellett, —
Megszerezhetők: a fentebbi czégnél: Frankfurt a. M. vagy pedig Solierz Lulza asszonyságnál N agy- Kanizsá n. 1302 -1
72/1V.
Hirdetmény.
Ax aiolirt m. k. lottoigaxgatóság megiuiliija. a IV. aagyar királyi állM»*rsjátékti melynek tiszta jövedelme Ö Fi lstgén»-k 1. k. elhatározása fulvtán resabea a miskolext és budai kStkórliiz. — további akas-sai babaiotézet, és a budai jótékony nöfgylet felsegélyeztsére, — résx-ben pedig az 1848—9 évben rokkantakká é* munkaképtelenekké lett honvédek jlvára van szánva.
c F.xoí sorsjáték 6320 nyerőszámot tartalmaz ; a nyeremények ftdstsege :
: 240.000 forint o. é. köztük
az I.-főnyeremény 100.000 írttal, a 11 , 20UH) .
2 nyrremeny 5.000 , 2 , 3.000 .
1.500
10 nvereméuy 20 '' , 80 200 HO00
1.000 frttal, 500 . 100 , 50 . 10 .
A hozás Tisazavonhatlanul 1874- évi jualas hé 30-as Budapeiten az aiolirt lauóigaagatóság álul fog eazkö*elsetai.
Egy sorsjegy ára 2 forint o. é.
Sorsjegyek kaphatók: a* aioiirt ui ki-, lottóigazgaióftáfoál, a lottó gyűjtőknél, a lottó — adó — só és postahivataloknál, és minden nagyobb városokban létezd egyéb sorajegy áruló közegeknél. A m. kir. lottoigazgatóság áliamsorsjátéki osztálya Boésptstsi 1874 évi márczias hó i-én.
MOTUSZ
is-'' m. kir. osztálytanácsos
és louóigazgató.
(Utánnyomás nem dijaztttik.) 1299—4
Ajánlható mindenkinek 7
kl szép
női ruh&kelmébet
jotány^ áron vásárolni kivin:
Hamburger Adolf
divatáru üalete FIST,
uri-+4c*a 1-9Ó —ám, Párisi hám.
MUlák bárhová Ingyta és bér-BsatT* kúldstnsi «s megrendelések utánvét mellett gyorssá közöltetnek.

1297-5
m
w «a
törlési kölcsönt földbirtokés bérházakra közvetít az "Ingatlan-forgalmi ügynökség, Budapest: főút, Tflköry-féle palota. Levelekre pontos válasz, valamint tervezet Ingyen.
n B ■
OOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Hirdetmény.
Birka eladás.
A Talián család ügyvezetője elhalálozván a család összes tagjai ! lévén hivatva Ügyvezet5 választására, e tekintetből 1874 évi május bavs ! 17-én déleléui 10 órakor Zalaegerszegen családi küagytllés fog tartatni, j melyre a családtagok tisztelettel meghívatnak.
JUS-CZELL márcz. 23. 1874.
Marton Pál
!319—1 ideiglenes ügyvezető.
birka, május
Alulírottnál 200 tenyésztésre való 8, 4 és 6 éves nSstén középfinom szórfl (volt Enyingi fcjta), sxórben levők, folyó évi hó 10-ig alkn szerint eladandók.
Kelt TALLIÁN-DÖBŐGDÖN, ZaUmegye, 1872. évi mircziiu hó
26-án.
Birtok eladás.
Tördemitt községben Badacsony mellett ejy birtok eladó, mely 111 2 kis házból egy más mellett és 16 hold sz;<ntoföldbóL Bővebben értekezhetni Özvegy RAtJCH JÁNOSNÉ arnSnél TördemiUen. 1317-1
1320-1
Eöri Farkú János.
fűin nélkúlözhetien • V
Háztartásokban nélkalöshetl<
közhasznú vegytani készüléked
lek tisztításához
A szobapadlók Önmaga be-
aresztesehez ^tMmúU wéijí wfts}-
wucíü* w. yMH^rsajvepje w Up luUuk iliMti dikoí frt L Ul«r r. C. «Mo{ekaae-M»i« »
Mlil.r
dok i frt 1 30.
kilW
K«ilLu jL vluzk.pépje, 11*U dokci M 110. JMMUS-a h (lavUh
ohj ÜL»potbM tu ( fjttt
XilUu A alaBinUr^a
I» ó. fSnvlakk-mé«C*J» frt 1 50, f* 41UpotW« >u i fjttt hwtnilUU»
Kártékony féreg, bogár, egér,
frt
"joTfWj*-
fipv <H*twr m
patkány sat irtó-szerek
»*fl«t Mjétommj
SvSteíikr.
" Mb.
L te MlTlrU f»lra
BsobafttstOlftk.
vte4okr Tüll wtifiii lí» teto. fctite. Xaa «• vtei * . biluuM frt i to >fMtl« HaM S5 kr ,
kteí. MM*()| 9o kr.
:Kitonópecséttisztitó-szerek
'' fül umU<
TO kr, S6 kr. io kr.
«>» >mitu»»tlu i
Vlr »átafxH»k •ItST»lttte*r». $0 kr.
Bútorok s effyéb tárgyak
Ji.t .uT mii

CsQlaa lakkja. í=»Utt rok. lidbonhtt Mt WUckla Hi/mIU p4
KSut*T Mfelr4k*a7 NajrMÍUÜ« fkaf-
I«n torokkot SS kr. Kun L aalv*rsál lsk^|s
L*ko«* B--UU Btem l-vpil 9*1. kitt ni rlal MfcttU lMr, Mca m 1ZS.
" '' " " SS kr.
kr.
és
jenyvl
ragasztó-pépek.
Már* . tor«l*kWa %■ kr, asgyobb woaijok tea se b. kmk mom^w lí. ii éé » m. r«caá tissttM k4, t U W kr ■uvMMrtk MMmbM ttatttteOM. 1
r*c*UtiU tlntiW^M. 1 Ufüf » kr. ^ruoU r*cMla ellesi ér* mlr,^fi ^
, kMl W
"^Fehérnemft>jsls6t lrótuták
lp- ——kla« lak 4« kr. IiUllat Ml
■te a
U kr. Kék te-
lt kr FiKi* mw MT«Mf, tefrtl IltUl ■iMÍ«*toata B tt ta. Ttete kék Íré teste, » kr Aalllaklk ír* tmmte,akr.iUssrta IHUals,U,lokr
Kitflnó fogtisztitósserek.
űa ét IniNMri ttklM fr*p4p« M »«. i. Hifanii ff*ép* trt 1 Ét.
tft 3. a. ■iTisy-kn im ~ ''
skeria t+wpém}* trt ijft, i iMJtIm trt iM. ■sthwls —^J ili> rinw wüuttt gj+cj-tárWl SkiWt, 40 kr.
ot lUtké Bakii
SS ks.
m 40 kr. iT«B*ti«r JL J ruliéi
Vas* 1 k—tteatltl iniki , I iebot tluUU.p«r k*ul M kr.
gwisda állatgyógyszerei
Seetttptte JTlaW, Isvak
ttrstlT *---
4* Sá kr ertet** MpiUlk Imi «■ nia^ji » kr. I MHwh S trt.
* kr
tn L«a.
trt t. Itte trt
atóss.*
KülOnfélik.
OtUMKBirid kts kttrtfa&ra, 16 kr. i^. tTtkiMMOuulkAk,

Xwtéfm
•k, *6 krtA i M M krif
____tlaé , » UMaM MiM, te-
« •UAv*UU UMimk, to kr.
Jtelrt, «aU41 u(ol
Abcw: Uf^S* értattaa
4lSk#J*ktesftl«lel, a
btiu hím
frt S.
- tejket. liilfri
ét mhm tefkot. frt JL
% tea teSkwl* tej kii
"Anyái különös figyelmébe fialjuk GEHfflG wárM Msii-afi^ik aéwi mIMí
lait.
• a (7«nMk ««ítí4w *J«tíW» u «M jalaatiksar ttrttnjilf lm kArmj-M&Urek m W WxoaT^ltak mm mhu ll^v»—étyw sta—rt kteajrt 4)fel*a»4lMli mMÜMn, • •te*, al eséln • bftit J*l«etteU»te41 » (7«ra«k t^Uri k»tt«ta«k • «««as tark
.Gtebrte Ucmnk" n««r*v«l *• i----*------ ------- * "
Mlndau
JRugany-tárgyak
■av te U ImméoK mra*k-u«BUU
UtT^rtk4'' 8rtt«r»l — ata»íta—J •Hatott <ob*»te ran
M •*&? kMáliM tani kteMt 1 jártf gltiilk te _ it n^ü bpituk


9
s.
---->ptAt*.
te Uttxibit «lit-
I, rtféte____ __________
t«k , tenl^ ft, 1. OlcaOk nfUT cm
>*»opteU-sslltek te teSQkr
y maillaük ü. U, CTTmESS
y terteMtek . tjtm^k- te tetet- kfi W
é«r»k tUX*T*. « Mtraáftea W tartel I
LiOtl ISltkvte ri|H7 Mk " r«k aSraAk rifto^. ktJte •i S.71-1C frtif.
sék. te alHvtt^ fwte«nd»k «J»kk te m
ö£_ tejtejók St kr, frt IJO, IX
IC Iwn otelsssrtt u< potrolenm éj)oll mécaeb,
itelfttUt«i
Kk, íteltrMk, MláV aMték, w«rarék, sjsikikwlf. Hk, tekék te «firte7*Mk»>-
macblsteok cromn «a pontossá ■kölcOaOltstxiek.
nv^kgolyáv-ai ort 180 dskpst^
•Kertész és Eisert

ti unni mim
k I
* - * -w* ■ ^ JV sp tm- Mm vJB V^VTT-^W—
Wíjdits Jóasef kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorsssjtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Intünk ftz ámítástól!
i
m
I Mindaton tok hirdetmény kösól, melyek már megjelentek. találkosnak, melyek etek hálóba bússá k a vevőt. Óvakodjék tehát mindenki oly órák vásárlásától. melyeknél n«m elég jótállást kap. Tólem váiárlott 1 órák vagy visssa vétetnek, vagy másokkal cseréltetnek ki, bisonyltékul a sselid bánásmódomnak.
I
Az ujat)t) ldö oaodái
I a kitűnően sssbálysott órák, melyek 2 évi jótálláqjegygyel adatnak el; a nevesett órák követkeső olcsó árakon kaphatók, csakhogy nagy árulás esxkösöltessék ; tehát no mulassza senki si alkalmat a háxbao
oly sxükségeB dolog megvásárlásánál.
* m t *
Mlpden óráért jótáll, mint bármely órásnál.
Egy igen uép óra brono cifrásattal és aománe (email) lsp .....1 ft 80 kr.
B ugyanolyan porcellán-lappal ..... . . 1 ft 60 kr.
verőgéppel............8 ft 80 kr.
Mindeaek egy felkeltóvel (wecker) 20 krral többe kerül.
Egy óra nagy, ssép, porcollán cífrásatíal . ......9 ft 80 kr. 8 ft 20 kr.
„ , „ finom cifrásattal gaadagon sainexve, verógép . 8 ft 90 kr. 4 ft 60 kr. „ „ finoman festett elórésssael és arany kerettel vagy finom helvét faragással
verógéppel...... . ♦ . . 6, 6, 7, 8 ft. —
Teremóra broneból üveg burával igen síép egy db. . .....2 ft 2 ft 60 kr.
Egy db. nagy............ . . 8 ft 80 kr. 4 ft 60 kr.
, db. jól ssabálysott angol utaaó-óra felkeltóvel borítékkal ......& ft —
Jól sxabálysoU helvét ssebóra 2 évi jótállás uj-aranv lánccal .....4 ft 60 kr.
Bármely terem valódi disseül ssolgálnak a bires bécsi Ingaórák 2 napi járgéppel 18 ft 60 kr. 8 napi
járgéppel 22 ft. 8 napi járgéppel éa verőgéppel 82 ft.
. Anffol a»©t>órAlt.
Finom nlekel vagy praecis óra gép 6 évi jótállás; esek a legjobb órák, melyek mai napig késxitettek. Egy db. henger-ehronometer óra » ft 60 kr. öveggel 16 ft 60 kr. „ db. tásaranyosással 10 ft 60 kr. Angol órák finom géppel 20 ft. — . db. kristál üveggel 10 ft 60 kr. Egy db. remontoir kulcs nélkül 12 ft 60 kr. „ 1 db. aranyosott 11 ft. — „ db. finomabb 14 ft. — , db. kettős köpeny 18 ft 60 kr. , db. uj kettős kristál üveggel, ugy hogy „ db. ugyanéi araoyosva 14 ft 60 kr. a gép látható, as óra nyitása nélkül 10 ft óO kr. Amerikai duplea óra kettős géppel es Egy db. uryaanes, finom horgony 18 ft 60 kr.
előtti árok volt 40 ft most csak 18 ft — Női érák finom egy db. 12, 16, 18 ft. Horgony óra, pompásan kiállítva kristál
Mindennemű óm, sőt ások is, melyek itt nincsenek kijelentve, olcsóbbak, mint bárkinél. Egy jól ««a-bálysott napóra compasssl, melylyel minden óra igaaitható, esak 26 krba kerül.
Óraláncok talmiaranyból.
nj pompás, melyek as igsii aranylánccal hasonlók. Egy db. rövid 70, 90 kr. 1 ft 20 kr. éB l ft 60 kr. Egy db. ugyanoly, finom 2 ft 60 kr. 8 ft 60 kr. „ db. finom 1 ft 60 kr. 2 ft, 2 ft 60 és 8 ft. „ db. igasi 18 latos esüat 8 ft 60 kr. 4. 6 ft ,, hoassu nyaklánc 1 ft 80 kr. 2, 8 ft. . db. „ , . hossiu 6 ft60 kr. 6 ft 60 kr " ^mvinlr legssebb fajú 60, 80 kr 1 ft 60 kr 2,8 ft Egy köteg órára való 6 különbösó alakkal kerül JCjrmeK tf[ esftstből 2 ft 60 kr. 8, 4 6 ft 60 krtól 1 frtig.
EgytdflJ ksplnté az nj sagy
FRIEDMANN BAZARJ4BAN, BÉCS, Praterstrasse Nr. 26.
1189—8 Károlysilnhái átellenében..
/
3AGY-KANIZ8A, 1874. április 9-én.
29-1& azá,m
Tizenharmadik éyfolysnL,
téti ár: I
e . . 8 fTL V
f Eliftzttéti
v egész erre
fél érre. . 3egyed erre . 3 ,
EffV tmém ÍO kr.
Hlréetsssk
6 baaáboa petitsorben 7, má*odssor6ssuadea további sorárt "6 kr.
STILTTÉBBKK tortmkict 10 krén i üstnek feL
Kincstári illeték mindenl hlrdetáeért külör'' 50 kr. fiaetendfi.
1 A lap
f illető i itserkesz
lsp szellemi j közlemények tzerkeaxtóhex, —
aayagi ressét illető I közleményéi pedig s | kiadáhoi bérmentve ía-téssadók.
SAGY-KANIZ8A
Wlassiesüx.
Bérmentetlsn levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnék el.
előbb:
-somogyi közlön
jKésL
Késiratok visssa küldetnek.
Hány-Kanizsa, várói helyhatóságának. nemkülönben a ..zalamegyeí gazdasági egyesHet", a ..nagykanizsai kereskedelmi * iqarbank''*, a ,nagy kanizsai takarékpénztár* a ,Za!a-Somogy* gőzhajózási részvénytársutat, ugy a ,zala-egerszegi toma-tüzoitó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitőjo.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú Iapc
Mélyen tisztelt Képviselőház! *)
Minden ország felvirágzást anyagi jóléten alapszik s csak akkor lesz valamely nemzet gazdag és hatalmas ha a nemzettest egyes tájijai - honpolgárok — jólétnek
örvendnek.
SoKSZor elmondatott s igy ismétlésre
alig szorul, hogy hazánk részint művelhető földterjedelme — részint földműveléssel foglalkozó nagy számú lakóit tekintve. — jogosan földművelő országnak neveztetik, — hol a nemzet-kincs a földben van rejtve s melyet onnét kiaknázni a földmüvelés van hivatva. — Egyedül ez képes a nemzetnek vagyont, jólétét s hatalmat biztosítani s ha valahol, ugy itt alkalmazhatók Sully ama szavai, hogy : „A földművelés és állattenyésztés azonem-íók. melyekből az állam táplálkozik."
Minden azonban, mihez várakozást kötünk, saját igényeivel is lép föl s ha a földmüvelés azon illetékes hivatott az anyagi közjólét biztosítására, ugy csakis saját igényének tekinthető, ha a kormányban kellő képviseltetést kiván.
Kivánja pedig azért, mert daczára kedvező viszonyainknak,hazánk mezőgazdászat* Európa észak s nyugati államaival szemközt még nagyon bátra van.
Kivánja továbbá, mert ily körülmények közt minden haladás megakad, ha a mezőipar nem halad.
S kivánja végre, mert csak méltó és meleg fölkarolás mellett képes megfelelni azon várakozásnak, melyet az egész nemzet,
*) E natry horderejű kérdést a .baranyamegyei gazdaság egyesület* kexdette meg, telje- mérvben magunkévá tcszsstik b t. olvas-, közönségünkkel megismertetjük.
Szerk.
jövője biztosítása tekintetéből, areméüy fonalával hozzá köt.
Hazánkban s tüzetesen a kormányban j a földművelés az ipar- s kereskedelemmel oly hármas egységbe van kapcsolva, mely ál-lamfontosságu szerepének ilykép nem felelhet meg. S daczára tán a legjobb akaratnak, mely az együttesitést készséggel veszi vállaira, mégis mindenkor megoszlik az erő, részletezik a figyelem s az eredményben önmngát támadja meg.
Oly horderejű hazánkban a földmüvelés, hogy saját emberét egészen s osztatlanul kivánja meg.
De másrészt méltányos is; — ha elismerjük azt, hogy a földművelés képes az ország jövője és sorsa fölött határozni; ha egyetértünk abban, hogy ennek emelése a nemzeti közjólétet eszközli s nem vonjuk kétségbe, hogy országos czél elérésénél országos erőt kell alkalmaznunk;— ugy méltó helyének kell lenni a kormányban is, pedig szerepe fontosságánál fogva önálló, osztatlan helye; — szóval földművelő országnak legyen külön földművelésügyi minisztere.
Szeretjük a müveit enropai államokat mintául elénk állítani — szeretűnk termés hozamukra hivatkozni s e mellett nem vesz-szük észre, hogy nagyrészt azon államokban, hol a földmüvelés virágzik — a kormányban külön földművelési tárcza is van, daczára annak, kogy a művelhető földterület korlátoltabb s a viszonyok kedvezőtlenebbek, mint hazánkban.
S a hol nincs földművelési minisztérium, mint például Angliában, — ott azért nincs, mert a mezőgazdasági viszonyok — a rendelkezésre álló óriási tőke, — a magas értelmiség s kitartó munkaerő folytán oly ma-
szert ajánl.* Ily meggyőződésben van a baranyamegyei gazdasági egyesület is s legszentebb kötelmei közé sorolja megfigyelése eredményét illetékes helyen beterjeszteni s egy szebb jövő reményében érvényesítést kérni.
Erős a hitünk s meggyőződésünk, hogy egy önálló földművelési tárcza a nemzet felvirágzásával szoros összefüggésben van i biztos alapon remény köthető hozzá. Ez qjabb önállósításban oly biztos vezérponto* vélünk látni, mely mezőiparunk nagyobb mérvű fejlődésére s igy az anyagi közjóiét biztosítására, ha nem is azonnal — de bizonyos idő multával — biztos gránitot nyújt.
Ha pedig sikerűit az anyagi jólét reményét biztos alapra fektetni — biztosítva van a nemzet felvirágzása is; ,Nincs virágzó n emzet—anyagi jólét nélkül."
A mélyen tisztelt képviselőháznak hazafias tisztelettel maradtunk.
Kelt Pécsett, 1874. márczius 2-án tartott igazgató-választmányi ülésünkből.
gasra, fejlődtek, hogy kormányi ápolásra földmüvelésnek szüksége nincs s hozzá e szerencsés országban az államháztartás terheit nem is a föld viseli - mint nálunk — az ipar , a töke-, a közvetett adók helyettesítik bőven azt, mit nálunk majdnem egyedül a földeinkből kell kisajtolnunk. S ha nálunk minden a földművelés után él s létezik — annak érdekeire ezerszer gondot kell fordítanunk s érdekeinek egy önálló földművelési minisztériumban oltárt kell emelnünk, ha élni akarunk.
Midőn pedig egy külön s önálló földművelési minisztérium szervezését javaslatba hozva — benső meggyőződésünk szülte kérésünket a mélyen tisztelt képviselőház elé terjeszteni bátorkodunk — lehetetlen el nem készülve lennünk egyúttal azon ellenmegjegyzésre is, hogy országos pénzügyi viszonyaink éppen nem kedvezők arra, hogy ujabb kiadásokat igény ló szervezések életbe léptessenek. Mindenkor azonban figyelembe veendő, bog}- ez eddig is e czélra rendszeresített miniszteri osztályok ez alkalommal az uj szervezetbe átvihetők volnának s az eddig reá fordított összeg uem kívánna oly mérvű tetézést — melyet egy áldásos befektetés meg nem engedhetne és pedig a takarékosság azon határánál hol a nemzet jövője nagysága s anyagi közjóléte forog kérdésben.
S ha már egyes honpolgárokat bizonyos kőtelem csatol a hazához — hányszo-ros e kötelem egy egyesületnél, hol a várakozás egyesitett erőhez köttetik. „Az a hazának igaz barátja — mondja egy jeles írónk — ki elismeri az elismerésre méltót —de egyúttal feltünteti a hiányokat — jelezi a válságot — kutatja okait s gyökeres gyógy-
A barapyai gazd. egyesület nevében: PEECZEL MIKLÓS, m. k.
egyesületi elnök. - *
NÁDOSY ISTVÁN", m. k.
egyesületi alelnök.
LIEBBALÖ BÉNI, m. k.
egyesületi titkár.
A .Kármentő* és a kölcsönös életbiztosítás eszméje.
A biztosító társulatok humanistikus iránya ismeretes mindenki előtt, de azon rendszc., mely * kölcsönöeaég elvén alapul, még eddig hazánkban majdnem egészen ismeretlen, vagy
TÁRCZA.
Sefelejts füzér.
— Kis Aurélom sirk övére. —
Kertemben kis rózsabimbó fakadí, Rajt'' a harmat örömkönye ült. Cdv és remény, jöv5, boldog-ág, mind Mivel birtam,
£ sserényke bimbóban derült
S jött a vihar, kegyetlen ke>ekkel. Hogy letépje drága kincsemet . . . Ah, miödast, mit boldogságnak mondtam,
Rövid őröm . . .
S setét bánat boros ege fed.
• •

Itt pihensz te, drnga kis angyalom, 8 nem ölemben, nem e saiven, itt ? Nem mosolygss te rám már . . . soha többé Nyakam körül
Nem fonódnak piciin karjaid !
Rád lehelt as enyéaxet hatalma, 8 lesárva kis eperajkadat Becsukódnak nefelejts szemeid, S .papa, mama'' Volt kedvesem, ntolsó saavad.
Gyorsan átfutád a végiét könyvét, Benne axt a néhány ka lapot, Melyből egyenetlen elositással átbetfisni
Több — kaveebet mindenki kapott . . .
HasonütáJ a regghea, mely tünde 8agártenger gyanánt ömlik •!, 8 rád jött a bon, ellepve téged 8 tieidet
Setét, aord véeafellegeivel . . .
Nyugodj, pihenj, kis ssivvirágom, te Legyen e hideg, fekete föld Könnyű gyenge alkatodnak, s fej fád E szív . . . melyet Láud édes emléke betölti
NOTTER ANTAL.
Az erdők hősei.
— Történeti besaély. —" Irta Barbelx Rogsr.
Krancziából forditá: KÖVÁBY BÁLA.
(Folytatás.)
ni.
Du Térré őrgróf.
— .Ne remegj I----a fájdolom megöl,
A fájdalom, majd halni kényszerít," —
R a c j n e.
Hihetett e még as őrgróf a sors kedvesásében ? ....
ó nem hitt többé, de remélt.
De mi a remény hit nélkül ?.....virág
tavasz nélkül, harmat korány nélkül?
As őrgróf keble sivár, kopár lett, mint a kőszikla. — Kialudt belőle s hit lángja. — El-vészté bizalmát Istenben.
Két gondolata volt: leányát szeretni és a végzetet átkozni.
Utolsó tagja volt családjának.
Benne kihalandó volt a hírneves nemzet" ség. — Es mélyen sebeste szivét — Újra gas-dag volt. — Családi cximere újra meglett volna aranyosva.
Ssomora végsése a sorsnak.
Életmódjs nem váltosott: reggel vadá-asott, a délutánt családjs körében tölté.
Parkot rendesett be. — Veje és leánya gyámoliták ót e munkájában. — órákig eltudta nézni az önültette fákon fiakadó rügyeket és bimbókat.
Igazán arkadiai élet. — —
De gondolatait még is örökké elveszett fiai
háborgaták. Elnek-e vagy meghaltak?____E
gondolaton órákig eltépelődött s ne m ritkán könnyek peregtek őss pilláiról.
As őrgróf most is ssenvedett.
Leánya es angyal sem volt képes megvigasztalni őt; h* nyájas szeretettel karolta körül az őss apa nyakát, öröme telt benne és titkon mégis könnyesett.
ó a valódi család apák példány képe volt.
Alig telt el nap, hogy imádott neje és el-vessett fiai lefátyolozott arczképei előtt ne ábrándozott volna.
Nem volt boldog; nem volt elégedett.
Elkövetkezett az 1808. év, a vérengző háború újra megindult.
A szabadságolt tisztek egyig berendeltettek.
Ezek között Benignon ezredes is.
Lehetett-e még több csapása a sorsnak ?.. as őrgróf haját tépte fájdalmában.
Leánya követni akarta férjét a csaták sa-jába is.
— Tehát te is elhagyss! — kiáltott fel megtörve as öreg ember. — Tehát téged is elveszítselek egyetlen gyermekemi
Kornélia fájdalmasan mosolygott.
— Atyám! — szólt a sután — bocsáss meg leányodnak; férjem veszélyben és te biztonságban.
—Igazad van menj ! — szólt komoran az őrgróf; — menjetek gyermekeim, as ég áldása kísérje lépteiteket.
Benignon ezredes egy gyalog ezred élére helyestetett. Suchet marsai vesérlete alatt ö is Spanyol honba indult.
Egy válságos peresben már találkostunk vele. —
Akkor, midőn nejével együtt a vérei oző, Los Carras ezredes fogságába került.
Említettük, hogy a guerilla esredes nem juttatta őket a többi 103 fogoly sorsára.
Azokat agyon lövette. — Eseket tisztességes őrzet alatt tartotta.
Mit következtethetünk es eljárás különösségéből ?
Semmit ?
Csalódnánk. A személyes ssimpathia hatalmát, mely minden ember lelki tulajdonai kösé befészkelte magát.
Tudjuk, hogy van ellen- és rokonsssnv.
Los Carras az utóbbit érezte a fiatal ezra-des és neje iránt.
Megkegyelmesett nekik.
Alts Iában Los Carras, mióta utoljára találkoztunk vele egészen átalakult. — A szurtos csavargóból elegáns főtiszt volt és teljeséggel nem ismerhette fö) benne senki, hogy a madridi csapszékekben nyerte képe^tetését.
Pedig ő volt a csapssékek lovagja.
Különös, hogy ezen elavult ember vonzatni érezte magát, a fiatal ezredeshez és nejéhez.
Névtelen, megmagyarázhatlan vonzalom.
Talán a jövő megíejtendi.
Egy nap Akasztófa Diego, Los Carras segédtisztjejelenté be magát a franczia ezredesnél.


legfeljebb néhány kisebb kísérletek Ml csak
részben ismeretes. A ^Kármentő" országon biztosi tó szövetség tervezői, nz egész országra kiterjedő jótévő intézetet létesítettek azon aliapon, melyeket Európa legjelesebb mathematikusai és statistikusai már egy század óta tisztáztak. — A létező legnagyobb három biztosító intézet, a legnagyobb Angol, Eszakamerikai és Német, szintén csak is a kölcsönösség rendszerén emelkedtek oly magasra. Kétségtelen, hogy ezen uj rendszerű intézet szintén nagy hézagot pótolni van hivatva hazánkban, s megérdemli, hogy a szélesebb körökben kellő érdekeltséggel felkaroltassék.
A biztosító szövetség alatt értjük azön csatlakozó biztosító feleket, kik saját évi befizetéseik által nemcsak jövőjüket biztosítják, hanem egyszersmind mint az intézet tulajdonosai az üzletből származó összes nyereményt maguk élvezik, és igy évidijaik évről évre csökkenve a lehetőlegkisebb mérvre szállíttatnak le, mely igazságos művelet által az életbiztosítás mindenkinek a legkönnyebb uton hozzá férhetővé tétetik.
A kölcsönös biztosító intézetnél a biztosított fél egyszersmind a biztosító ii.a vegczel és érdek'' a f*-lek közt egy és ugyanaz, és min-^ deu biztoaitott fél (az alapszabályok 30 § a szeriiu) ki az intézet által kiállított és.érvéuy-ben levő 50oü frtos kötvényt felmutatni képes, szavazati juíígnl bír a közgyűlésén.
A kölcsönös bizt''>eiiksí eszme, a nyereményre féltékeny részvényes társulatok a''tal üldöztetik, • félremagyaráztadk s rendszerint azzal szoktak a biztosító felek tévútra vezettetni, hogy a kölcsönös biztosító rendszer nem nyújt annyi biztosítékot, mint a részvény társulatok'' holott épen megfordítva van, mert a nytrészkedési vágyból alakult részvény társulatoknál a névlegesen megnevezett több kevesebb milliónyi alaptőkéből, rendesen 30% van befizetve, s ha azon eset áll be, hogy a társaság vészit, és az alaptőkének hátra lévő.de még be nem fizetett 70%-ját is igénybe kell venni, a •• solid kézben lévő részvények azonnal oly ke-t zekbe vándorolnak a börze utján, a honnan a 7(j°/a tóli még perrel is ritkán behajtható.
A kölcsönös biztosító intézet a csatlakozó felekben bírja részvényeseit, azon különbséggel, hogy a kölcsönös biztosító intézetnek csatlakozó részvényesejjpem vagyonuknak egy tekintélyes részét: több száz vagy gyakran ezreket, mint a részvény társulatok részvény birtokosai, hanem évi dijaikna''t egy igen cse-t kély részét koezkáztatják. — Ebből szinte világosan látszik, hogy valamint a kölcsönös biztositásnál solidabb a valóságos garantia, ugy a nagy veszély esetén a lehet.'', legjobban elosztott aránylagosan kevés teher elviselése, míg senkinek érzékenyen nem eshetik — addig a károsult felek káraikban tökéletesen kártalaníthatok, de a részvényes társulatoknál, ha díjtartalék és a részvénytőke befizetett része nem fedezi a károkat, nincs alap a károsultak kielégi-tésere s igy azon körülmény, hogy ki nem elé-githetvék a biztosított télnek kártalanítási igényei nemcsak Általán a közönség méltó békétlenségét, és a biztosító társaságok iránti bi-aalmatlanságot szülte.
A kölcsönös biztosítás alapeszméje, illetőleg fogalma az, hogy azon koczkázat viselése, melyet mintegy néhány százból álló reszvényes egy kisebb mennyiségű előre meghatározott
Benignon azonnal elfogadta.
Kornélia rémítő borzongást érzett e férfiú belépésekor.
Diégo katonásan üdvözlé az ezredest és igy szólt:
Ezredes ur, Jaca parancsnoka Los Carras ezredes nevében van szerencsém fölkérni, hogy a madameval együtt a ne 7ezett ezredes előtt haladéktalanul megjelenjék.
Benignon karonfogta nejét és Akasztófa Diegó kíséretében azonnal Los Carras szállására sietett.
A guerilla vezér barátságosan fogadta; a pamlagon és támlányokon üléssel kinálta meg őket, sót hihetetlen dolog, az ezeredesné iránti figyelemből még égő szivarját is elhajitá. Akasztófa Diegot elbocsátá.
— Ezredes ur! — igy kezdé a társalgást Los Carras; — magamhoz kérettem önt, hogy szabadságát vissza adjam.
Benignon ezredes komoran viszonzá : Köszönöm önnek Los Carras ezredes, habár nem tudom is magamnak e kivételes nagylelkűséget megmagyarázni. — Jobban tevé vala ön, ha 203 bajtársam sorsára juttat.
Los Carras szomorúan tekintett rá. — Lehet, hogy igaza van önnek ezredes, de én visz-szaadom szabadságát önnek.
— Szabad-e tudnom az indokokat?
— Ne fürkéssze azokat.
Benignon és Kornélia megköszönték Los Carras nagylelkűségét és még az nap elhagyák Jacát a legközelebbi franczia főhadi szállásra menendők.
Benignon jelenté magát Boissi de Tallier tábornoknál, ki rögtön egy zászlóalj parancs-
összeggel garantiroz, a több ezrekre menő bizto-. sí tó felek által fizetett dij arányában szétosz tátik s igy önmagában lelvén fel az igazi garan-tiát, az" üzletből meriiett hasznot is ép ugy saját biztosítottjainak előnyére fordítja.
A példa megvilágosítására felhozott eme tényeket csak is a tűz biztosítási krónikából meríthetjük, mert nem ismerünk eddig oly esetet,a hol a kölcsönös biztosító bankok vagy intézetek, pótdíj, kirovást vettek volna igénybe az életbiztosítási ágazatban, sőt a legrosszabb viszonyok közt szétbomlott részvényes társulatok is az életosztályban a biztosított felek érdekeinek megóvása czéljából az üzlet átadatott más társulatok kezelése alá mint a „Nuova so-cieta* „Nemzeti* s. a. t. társulatoknál.
Végre azonban,ha őszinték akarunk lenni, ki kell mondanunk azt,hogy a biztoaitási téren nem annyira a részvét s a díjbevétel kezeskednek, — 8 bár mily csekély legyen is egy kölcsönös biztosító társaság részvénytőkéje, ha a nagy közönség vállvetve támogatja azt, virágozni fog, melyre elég példák azon számos külföldi kölcsönös biztosító bankok és kisegítő egyletek, melyeknek bejött dijaikon más alapjuk alig van.
A .Kármentő" biztosit a) halálesetre. Melyik gondos család atya ne kívánná kimúlása esetére özvegye e árvái jövőjét biztosítani ? b) élet<aetre Ha a biztosított egyelőre meghatározott kort elér, a biztosított tökét me^knpjH. Ez uion szegényebb modú szűlö leányáBak hozományt, fianak valamely üzlet megkezdéshez szükséges tőkét biztOHÍt"Ht. e) Eszközöl a .Kar-mentő" járadék biztosításokat, alkalmas inodot nyújund gosaloktól ment jövő butositáaxra.
£len a társulatnak az ország i^*en tekintélyes férfiaival, anyagi és szellemi közéletünk kiváló képviselőivel találkozunk.
Az igazgató tanács tagjai : Bánó József elnök, Szentpály Jenő alelnök, Fröhlich Frigyes, Ráth Károly igazg. tan. Vezértitkár La-zsánszky Antal.
DEUTSCH SÁNDOR.
Kimutatás
XV.
ason pénz összegekről, melyek a cholera árvák ét özvegyek segélyesésére
a keszthelyi szolgabírói járásban befolytak. —
45 számú adakozási íven : Nagy István 30 kr. — Olvashatlan nevü 10 kr. — Bójt József 4 kr. — Szita Józseiné 2 kr. — Kis István 4 kr. — Köszörűs István 2 kr. — Gergely Ferencz 2 kr. — Takács István 2 kr. — Kun János 2 kr. — Nagy József 2 kr. — Sági János 2 kr. — Jandli László 2 kr. — Kámán Ferencz 2 kr. — Német János 2 kr. — Luez János 2 kr. — Kárász József 2 kr. — Névtelen 40 kr. — Kocsis István 2 kr. — Cser József 2 kr. — Köcs László 6 kr. — Mennyünk János 2 kr. — Kámán György 2 kr. — Fisli Józsefué 1 kr. — Páhócz József 1 kr. — Lágler Györgyné 2 kr. — Szabady József 1 kr. — Horváth Jánós 2 kr. — Kuman György 2 kr.
— Német László 2 kr. — Belovári József 4 kr.
— Antal János 4 kr. — Kiss József 2 kr. — Prssz György 2 kr.— Köszörűs László 5 kr. —
nokságával bízta meg és Lancanan, Feronesan keresztül Barbastro felé iudita.
IV.
A két gyermek.
— „É* jntseadoztak csendesen, vi^^n,
...............és jött a —
Grsy.
Csak kevéssel ez előtt emlékeztünk meg azon szomorú jeleneiről, mely Du Ferré őrgrófot szerencsétlenné tette.
Gyermekei elraboltatását értjük.
Borzasztó fájdalom az apának. — Rettentő sors a gyermekeknek.
Emiitettük, hogy Du Ferré őrgróf későn tért vissza a vadászatról. — Erre nem kell őket keresnünk. Szenvedélyes vadász volt és ezen nap kiváló szerencsével űzhette szenvedélyét.
Gyermekei ezen idő alatt a kastély körüli parkban játszottak.
Az öreg Hiláré az őrgróf házmestere és két kissebb dajkája ügyeltek rájuk.
Nyugodtan telepedett le a kis társaság az illatos ifi közé; raig Raonl lepke fogással mulatta magát
Az idylli falusi élet egy gvönyörü képét állithatá a kis csoportozat elénk". — Méltó volt Jean Greuse ecsetjére.
Hasonlított a hírneves festészazon művészhez, melynek önmaga: ,Je me souvíens" nevet adott
'' A színezést és# világítást as éltető napsugarak eszközölték.
A természet alkotása volt e kép, követke-söleg: gyönyörű.
Tamás J6sa«f 2 kr. — Tislér Istvánné 4 kr.— Tambor Jónef 4 kr. — Sojcz László 2 kr. — Kiss Istvin 2 kr. — Kis Antal János 2 kr. —
Mennyünk Ferencz kr. — Koller István 2 kr. — Antal Józseiné 2 kr. — Német János 2 kr. — Kárász György 2 kr. — Bonczföldi Ferenczné 2 kr. — Rákos Mihály 2 kr. — Káráss Jánosné 1 kr. — Kiss László 1 kr. — Takács József 2 kr. — Mennyünk József 2 kr.
— Kis Antal János 2 kr. — Takács Róza 2 kr.''— Major János 4 kr. — Molnár József 1 Szilágyi János 4 kr. — Major János 3 kr. — Laboda Ferencz 5 kr. — Tompa János 2 kr.
— Páli László 4 kr. — Barát József 2 kr.
— Lavecz Pál 4 kr. — Remete György 2 kr. Major Vendel 10 kr. Kárász József 10 kr.
— Remete Mihály 2 kr. — Kis Jánosné 10 kr — Tompa József 2 kr. — Borbás József 4 kr. — Bankó György 4 kr. — Sabján József 2 kr. — Tislér György 2 kr. —Tompa József 10 kr. — Sebeai János 5 kr. — Major József 4 kr. — Komár János 3 kr. — Komár János ífj 2 kr. — Csörgei József 10
— Bankó József 10 kr.—Harsan György 10 kr. — Horvát Ferenczné 2 kr. — Máté* József 2 kr. — Borbás Ferencs 4 kr. — Milidár Istvánné 4 kr. — Tollár József 5 kr. Knmán György 4 kr. — Horváth József 4 kr.
— László Sándor 2 kr. — Borbás Mihály 3 kr.
— SzaboLaszló 2 k r.—Kámán József 2 kr.—Kámán Ferencz 2 kr. — Racz Ferencz 2 kr. — Mátes György 4 kr. — összesen 3 frt, 67 kr.
A 41 számú adakozasi íven: Sóvegjártó Ferencz 1 frt. — Izmay Nándor 50 kr, — összesen 1 frt. 50 kr.
A 34 számú adakozási íven: A keszthelyi premontrei társház 5 frt — Sóós Mihály 2 frt — Sebesy, Alajos 2 frt. — Burány Gergely 1 frt. — összesen 10 frt
A 44 számú adakozási íven : Nóvák József 1 frt — Kúnán János 10 kr. — Czőr Ferencz 5 kr. — Koller Ferencz 2 frt — Krokkir Vendel 20 kr. — Lázár Gergely István 4 kr. — Alsó-Páhok község 1 frt — Kis Mihály 10 kr. — Tóth János 10 kr. — Mozer András 10 kr. - Barát János 10 kr. — Kovács János 10 kr. — Lázár József 10 kr. — Lőfre Gábor 10 kr. — Szántó János 10 kr. — Gönye János 10 kr. — Felső-Páhok község 1 frt. — Nemes Vendel 20 kr. — Boldogaszonyfa község 50 kr. — Szt.-András község 1 frt — összesen 7 frt 99 kr.
A 43 számú adakozási íven : Farkas Györgyné 20 kr. — Spiegl Ferencz 1 frt — Fonnyadt Kristóf 9 kr. — Kovács István 10 kr. — Zerényi János 10 kr. — Rumi István 10 kr. — Gelencsér Ferencz 10 kr. — Tompor Ferencz J.0 kr. — Molnár József 10 kr. — Szobolics Bódi 10 kr. — Verraszto László 10 kr. — Lakics Mihály 10 kv. — Vindornya-foki bíró gyűjtése 3 frt. 90 kr. — összesen 5 frt. 28 kr.
A 35 számú adakozási iven : S''.ép, Lász-lóné szül. Hencz Ilka 1 drb. arany, özvegy Gáál Károlynő 5 frt — összesen 5 írt. és 1 drb. arany.
Az egész járásból adakozás utján befolyt 229,55 kr. és egy drb. arany 16%drb. tombola jegyből bejött 8 frt. — 50 drb. sorsjegyből 25 mindössze befolyt 262 frt, 55 kr. — és 1 drb. arany. A befolyt összegből szállítási költségre visszatartátott 4 frt, 55 kr.—e szerint marad tisztán 258 frt, és 1 drb. arany.
Hogy ezen másolat az eredetivel megegyez, bizonyítom.
Zala-Kgerszegci*, 1874 martius ho 7«>i.
. CZUKELTER JÓZSEF,
m. sramvevó. (Folyt, köv)

v;
Előfizetési felhívás
ahetenkint kétszer megjelenő
„ZALAI KÖZLÖNY"
folyó évi másodi k évnegyedére.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésök mult hó végével lejárt,miszerint azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap küldésében hiány merüljön föl.
Külön felhívást nem bocsátunk ki, azért legczélazerübb a postai utalványokat használni, melynél a bérmentes pénzküldés 10 friig csak 5 krajczárba kerül.
Lapuiik előfizetési ára:
Április — június évnegyedre .... 2 frt. Április — szeptember félévre .... 4 frt. Április — deczember 9 hóra .... 6 frt.
A gyermekek gondatlanul csevegtek és játszottak. — Az öreg Hiláré egy bot fogaték-ját ékesité különféle czdfrázatokkal; a dajkák virágokat gyűjtöttek a kicsinyek asámára.
A kis Raoul gondatlanul játszott a ligetbe.
Egyszerre felsikoltott — Egy tamarix bokor mellől borzasztó szempár volt rászegezve.
Hiláré oda sietett. — Egy pisztoly lövés örökre elnémitá; a dajkák ájulva terültek el a pázsitcíi.
Vadmarczona alakok másstak elő a bokrok közül.
Mindegyik puskával és tőrrel volt felfegyverkezve.
Kettő közülök karjaira ragadá Raoult és Alaint
A kis Kornéliát egyik sem bántotta.
A három gyermek nyakán három tökéletesen egyenlő arany medaillón függőt
A medaillonok anyjuk hajfürtjét tartal -mazák.
A rablók behatoltak a kastélyba ; minden ékszert elzsákmányoltak,a szekrényeket feltörték és végre üseköt vetettek a kastélyba.
A láng fellobogotl; a tüz pusztítani kezdett.
A rablók lovaikra kapva elvágtattak. — Hogy merre, senki sem tudta.
Mire az őrgróf vissza érkezett csak romjait találta kastélyának.
A kis Kornélia összeperzselve hevert az öreg Hiláré holtteste mellett
Leírtuk előbbi fejezetünkben as őrgróf fájdalmait
Most lássuk mi történt a gyermekekkel.
Nem irigylendő sors várakozott rájuk.—
Helyi hirek.
— Hivatalos. A m. kir. igazságügy miniszter Skuolica Arthur zalaegerszegi jaras-birósflgi írnokot ói Kopácsy Sándor c*ákio-nyai kir. törvényszéki telekkönyvi írnokot a tapol czai kir. járásbírósághoz helyezte át.
— Ifj Skublics László a megyei tiszti ügyészségről lemondott. Május elején — mint halljuk— ügyvédi irodát nyit Nagy-Kanizsán. Utódjául: Krosecz János árvaszéki ülnököt emlegetik.
— Tegnap, azaz f. hó 8-án városunkban a Lusztig ház kapuja alatt a reggeli órákban egy kis csecsemőt találtak hajdúink. Hogy ki légyen az ártatlan magzat pogányszivü anyja, még eddig nem tudjuk. A nyomozás erélyesen foly,melytől a kívánt siker nem fog elmaradni.
— A nagy-kanizsai czéliövészeti társaság lövölde helyisége Lazanakon húsvét más napján, azaz hétfőn apr. 6-án megnyittatott. A megnyitás ünnepélyén szépszámú közönség vett részt Altalános vigság uralgott a kedélyeken. Panaszkodtak azonban, hogy az italok roezak és drágák voltak. Hogy drága valami, azon ez időszerint nem csodálkozhatunk, de hogy « mellett rosz is, az egy kissé különös. Ez azonban olyan dolog, a melyen könnyű segiteni.
— Torna-egyletilnk választmánya legközelebb tartott ülésében az egyenruhát állapította meg. Több tervezet közül, melyeket benyújtottak a következőt fogadták el: kék ing fehér szegélylyel, fehér öv és olyan forma szürkés nadrág, milyent a katonák nyárban hordanak. A fövegen jelvényök fog állani. Dísztór-nászatot május végén fognak rendezni.
— Német színészet. Dietz József m ar-burgi operette-társulata időzik városunkban. Első fellépte jótékony czéllal összekötött zene-estély volt húsvét első napján. — Még nem jutott tudomásunkra, hogy a jövede-
A marezona rablók kezei közt a két gyermek elfeledé kilétét
Emlékük csak futólag tévedt a Laimé-i várlak és parkfelé.
Csupán siraboltatásuk pillanatára emlékeztek tisztán.
A rémület erősebb as emlékezetnél.
Raoult Salamancába vitték és ott egy seborvos szolgálatába adták, azt mondván neki: ez a te atyád.
A seborvos becsületes ember volt; Raoul: mind fiát nevelteté s mindig fiának nevezte.
E seborvost Cabarras Fülöpnek hivták.
Raoult egyetemben is járatá és ekkor meghalt.
Az elhagyatott fiút tette általános örökösévé.
Raoul száz ezer frankot örököl:.
Szorgalommal hallgatá az egyetemi tanfolyamot névleges atyja neve alatt — Végre orvos udori levelet szerzett.
Ugy hisszük nem kell több magyarázat: olvasóink felismerték Raoult Cabarras tábornokban.
A kissebb fiút Alaint egyik rablótárs tartotta magánál, azt neveié belőle a mi maga volt. Alain 16 éves korában Madrid réme volt
Legnevezetesebb tolvaj Madridban. — Félelmes, verekedő, keze örökké markolatán nyugodott
A manolák elnevezék őt a: „csapszékek
lovagjának.4
Egy ízben fenyítő törvényszék börtönének belsejével is megismerkedett Nem lehet felróni neki, hogy valódi bravó vált belőle.
(Folytatás köv.)
| í
lem hová fordíttatott. — Hétfőn, april 6-án „Die Princessin von Trapezunt" 3 felvonáa-608 operette került szinre. Többen elismerőleg nvilatkoznak ez előadásról, mások azt mondják Hogy Kozierovrska] kisasszonyon kívül nincs jó énekes. A kedden, apr. 7-én adott „An der bla-uen Donau" darabot elitélik. Mi őrizkedünk ,.gv két előadás után felmagasztalni egy társulatot vagy pálczát törni annak feje falett, azért ez alkalommal hallgatunk a bírálattal. — Teg u»p szerdán, apr. 8-án adták: ,Die schöne Ga-lathé* operette, „Du sollst nicht begebren dei-nes Náchsten Hausfirau" czimü vígjátékot, melyekre jövő számunkban visszatérünk.
— Ama csavargókat, kikről már lapunk két előbbi számában emlitést tettünk, névözerint Fridrich vagy Tiscbler György zala-apáti- és társa Bedő íjéter kaczorlaki illetőségű f, gvenczeket f. hó 7-én a letenyei foglárok ép azon perczben csípték nyakon, midőn azon ka-nászokkal, kikhez állítólag beszegődtek — ál-éomásozni akartak Orosztanban. Volt jelezve, hoevTiscbler az üldözéskor bálozom öjába lövést kapott, melyet saját vallomása után oda módosítunk hogv cs:«k íüle mell-ítt sivított el a golyó. Miut in s-mmi foglalkozást sem kap''ak, egy bo- íu ellopása után lettek csavargókká. Átadattak a büntenyiió széknek, honnan meg többet is fogunk hallani.
_ Hvteovologiai észleletek a n.-kanizsai fógymiiasiumuál l£>74 marczius havában. Kozep leguyvmas: 750 5a milliméter; legna jrvobu légnyomás: 762 9 milliméter 3-án reg l''e 7 óraKor; legkissebb légnyomás: 735''U milliméter 11 én reggei 7 ó. - Közép hőmérséklet: 37ö®C; legmagasabb hőmérséklet: fl9 &°C 30-án üélutan 2 ö. ; legalacsonyabb hőmérséklet: — 74°C 5-én reggel 7 ó.— Ivozép paranyomós: 4*02 millimeter. — A l.-vcó közép nedvessége százalékokban : 67'' i>°/oi legcsekélyebbnedvesség : 36% 30-án délután 2 ó. — Közép felhőzet (0 -tói 10-ig számítva): 4 3; egészen derült ég észleltetett 17 szer, teljesen borult 14-szer. — Közép szélerősség (0-tól 10-ig számítva): 2*5. — 93 észlelet közül jegyeztetett össresen 78 szél, és pedig: északi 24, északkeleti 9, keleti 13, délkeleti ti, déli 10, délnyugati 9, nyugati 1, északnyugati 6 ; szélcsend 15 szőr. —A légköri csapadék (eső, bó) haviösszege: 26*35 milliméter. Lső esett 6 napon, havazott 5 napon. Fagyott 15 napon. 15 én este 7 óra után hirtelen erős vihar keletkezet északról kevés hó és eső kíséretében. 20-án esti 8 óra utau dörgés és villámlás esővel. F.
— Gyászhír. Paar István saját ugy rokonai, és számos barátja nevében jelenti édes testvére Paar Károlynak, megyei levéltárnok és t. szolgabírónak april hó 5 én reggel 5 orakor rögtöni halállal életének 50-ik évében történt gyászos kimuitát. A bo!dogultnak hült tetemei "folyó hó 7-én délelőtti 10 órakor a zala egerszegi sírkertben takarítanak el. — Alua/es örökbéke lebedjen hamvai felett-
— Surdon, Somogy megyében nagyszombat este tüz ütött ki, mely a nagy szél köv.-ikeztében oly mérvben barapodzott el, hogv 24 ház és több ieás marha esett áldozataul. _Mint halljuk Kis-Komáromban is voltaz ünnepeken tüz. mely két pajtát hamvasztott el.
— Lengyeltótiban segélyegylet alakult, melvnek állandóságára és czéljának elérésére a jelen hangulat é6 a lakósok áldozatkészsége szép jövőt igér.
— Siófokon. a mult évben reménylett fürdői építkezése ti bői, mint könnyen megfejthető, ez évben sem Jesz semmi, miután a pénz-piaezok semmit sem javultak, minek következtében, a beruházásoktól visszatartatnak.
— Az országos gazd. egyesület borászati szakosztálya m. hó 24-én tartott ülésén a londoni borkiállításra szánt borokat vette előleges bírálat alá. JE bírálatnak eredményeit, mint az ülésen részt vett szakértő a nyilvánult Ítéletek alapján a következőkben vélem vissza adhatni. A bírálat mint az eredetileg tervezve volt, az összes kiállítási borokra kinero terjesz kedhetett,részint az okból, hogy egyes kiállítók próbaboraikat beküldeni elmulasztották volt, részint pedig azért,mivel számosan a kiállítók közül a pesti bírálat számára küldött borokat a Londonba szántakkal együtt egy rakaszban csomagolván, az elismerésre méltó pontossággal felszerelt rakaszokat kell vala föl bontani, ami igen természetesen csakis ez utóbbiak rovására i ígott volna történhetni. Ily formán tehát mindössze a londoni küldemények egy részével számszerint 60 borfajjal állott a bíráló szakoszföly szemben. A ményiben azonban a részről az egészre következtetni szabad, a bírálat eredményében sikert illetőleg ha nem is vérmes, de mindenesetre szép reményekre jogosít. Elvitázhstatlan ugyan, hogy hazai bortermelési viszonyainknak azon sajátsága, mely a fehér borokat a feketék resp. vörösek mellett előtérbe állítja, itt is jelentkezett s igaz az is, bogy a londoni piacz elsősorban a vöröseket keresi, azonba tekintve az utolsó évek mostoha-ságait, a melynek folytán részben borpinczéink meglehetős hézagokat mutatnak, a bejelentési illetőleg beküldési eredményt, itt is jobb volt a
remény lettnél. A fehér borok • Angliában ugy '' szólván még ujonosok gyanánt fognak fellépni, ez< knek útját még egyengetni kellend, e feladat kilátásai azonban minden nehézségek daczára eléggé szép sőt mondhatni kielégítő szép színben tűntek fel. ^bsolute rosz borral a szakosztálynak dolga nem volt, a mi hazai viszonyaink között csaknem vívmánynak volna mondható. Ugy a külső kiállitás,mint a borok''minősége a szigorú bírálat előtt íb megállhata, a mennyiben t.i. ez utóbbinál a faj és termelési helyhez köthető igényeik számításba véiettek, A bírált fehérborok legjobbjai gyanánt:Ranolder János veszprémi püspök badacsonyi és Bomlyói, Bottka Imre somlyoi, Korizmics László kisté-tényi és Báan Kálmán szabari borait emiitjük; a faj borok között kitűnő helyek foglaltak el a veszprémi püspök badacsonyi muscatal furmint és kéknyelűje, csopaki rieslingje, és Havas József sashegyi rieslingje, a melyek mellett a Nádossy István és Kálmán boruk által Baranyából kiálltott faj borok és Szeifricz Antal szép villányi rieslingje is méltó rigyelmet keltettek. Mint speciaiitast megkell még itt említenünk a Bretzenheim h<-rczegnő réei-é-ól beküldött u. n. tokai ordinárít, mely ugy jellemző zamatja mint jelentékeny szesztartalma folytán hz jingul piaezon előrelathaU)l«g szép keletnek fog örvendeni. A vörös borok között két égtelen első helyen állott lvommica László burgundija, a mely a-/, utanna lt-gjoübnak. itelt szintén Korizmics féle kádárkát is messzire hagyta maga után, vörösborktáliitasunk e két első szama mellett kiváló helyen kell említenünk Hava. József ur sashegyijét, a mely az egykor hírneves b>uer Ignácz tele pinczéből kikerült sashegyivel együtt a szorosan vett budai vörös bornak a jury előtt egyedüli de melió képviselőjét képezé, fajában egyedül álló s mint ilyen kitünó volt továbbá BÍHztziczkv József 68-as ménesi vöröse; míglen a Szeifricz Antal által kiállított villányi válogatott, bár szinte jónak, de a szintén Szeifricz részéről Bécsben kiállított mellett gyengébbnek — mart fiatalnak, — találtatott. Az aszú borok közül a pálya dijat a jury egyhangú Ítélete a veszprémi püspök badacsonyi furmint aszújának ítélte oda. A hegyalját Bretzenheim herczegnó pinczéje képviselé néhány igen szép példánynyal,a melyek mellett a Fromm A. részéről kiállított tokaji is nem eredménytelenül versenyezett. — A pezsgő Ízlelés eredménye végre telyesen kit em elégítő voltba Hölle által beküldött p ezagők a próbát éppenééggel kinem állották, s a ki legtöbb várakozásra jogosita Petheő Imre küldeménye elkésett volt. Fromm Antal ur szívességéből utólag nyittatott ugyan alkalom a szakosztálynak Petheő pezsgőjét ízlelhetni, de bár azt a Hőlle által kiállított mellett hasonlíthatatlanul jobbnak találta a szakosztály, mégis Petheő londoni küldeményét beváran-dónak véleményezte.
— Történetirodalmunk barátait figyelmeztetjük, hogy a .Történeti Lapok* első száma megjelent a következő érdekes tartalommal: „l.Az olvasóhoz. 2.Lorántfy Zsuzsánna életéhez, közli: Szilágyi Sándor. 3. Ügy oklevél 1512-ből. 4. Alvinczi Péter pap, kassai prédikátor levele a fejedelemség felől. 5, Barcsai i4kos levele 1660 bol. 6.Teleki Mihály levele Gyerófi G vörgyhez 1673-ból. 7. Id. Czegei Wass György naplója (1704-1705.) 8. Kazinczy Ferencz fogsága történetéhez. 9. Adalék Bölöni Farkas Sándor életéhez.. 10. Erdélyi levelek gróf Dezsőtfy Józsefhez,(l8l6.)Kazinczytől. 11. Egy oklevél 1848-ból, V. Ferdinánd királytol. 12. Az 1848 diki román mozgalmak történetéhez. 13. A br.Wesselényi család zsibói levéltárnak kincsei: a)Kölcsey Ferencz; b) Fáy András c) Deák Ferencz levelei. 14. Kossuth Lajos naplója 1837-b3l. Közli Jakab Elek. 15. Tárcza. Egy levél Petőfy Sándortól. 16. Gr. Teleky Sándor emlékkönyvébe Br. Wesselényi Miklós. 17. Bajza József levele. Vörösmarty levele-'' — íme, ennyiből áll "az első szám tartalma, mely legjobban beszélhet önmagáért. — Előfizetés ára félévre 6 frt, egész évre 12 frt. Az előfizetési összegek a ,Történeti Lapok* sserkesztőségé-hez utasitandók Kolozsvárra, nagy piacz, gr. Teleky Domokos-ház.
Vegyes Mrek.
— * A nuUodik egyetemes tanitógyülést augusztus hóban tartják meg Budapesten. A szervező bizottság nevében Molnár Aladár elnök és Péterfy Sándor jegyző kérik is a pályatársakat, hogy a közgyűlés tárgyául ajánlott tételeket, habár rendkívüli egyleti közgyűlésben is, vitassák meg s a többség megállapodását rövid indokolással jun. 15-ig velők tudassák, Molnár Aladár nevére cimezve, Budavár,^uri-ut-ca 31. sz. A tételek következők: 1. A néptanítók nyugdijazása, özvegyek gyámolitása, s ennek módozatai. 2. A tandij kezelése. 3. A tankönyvek és taneszközök meghatározásának módja. 4. A tanterv részletes megállapítása s a tananyag csoportosítása. 5. Ismétlő iskolák s a felnőttek oktatása 6. A népiskola viszonyai a középta-nodákhoz és szaktanodákhoz.
— Érdekes történet az angol arisztokráciából. Néhány hó előtt Londonban meghalt egy
nyerges, egy leányt s néhány millió font sterlinget hagyva mags után. Végrendeletében azonban meghagyta, hogy leánya csak egy nyeregmesterhez mehet férjhez, ollenkező esetben az örökség jotékony czélokra fordít Útik. Ha lifsx herceg fia azt meghalja, udvarol a leány nak,megnyeri hajlamát s beszegődik egy nyergeshez a Westendben. Tizennégy nap előtt a keresztes lovagok ősunokája bemutatá magát a nyerges czéh előtt s miután megexamináltatott, megkapta az oklevelet, mely most egyenes utnt készített a herczegnek a leány millióihoz.
— Szerencsétlenség dynamittal. E napokban Kismárton fölött a lajtahegyi Gloriette nevü Eszterházy hercegi vadászlak lakóival együtt majd a légbe repült egy pár font dynamit meggyuladása által. Rókalyukak pusztítására az ottani vadász ily robbanó port szerzett; de ez valahogy megnedvesedvén, a vadász azon szerencsétlen gondolatra jött, hogy a veszedelmes portékát a tűzhelyen akará megszárítani. A mit sem sejtő vadászné épen az ebéd főzéssel foglalkozott, a mellékszobában egy nőcseléd sz asztalt terité, midőn borzasztó robajjal a tűzhely egyszerre szétpattant, a beomló falak a vadászt, nejét, és egy kis gyermeket eltemettek. Ezeket több kevesebb veszélyes sérülések közt sikerült később vad ászsegédnek és munkásoknak kiszabadítani. A szerencsétlenség a vadaszra m»gára oly szomorú hatnssal volt, ho^y elmeháuorodastól lehet tartani, ha meggyógyulna is.
— A karlisták által ostrom alá fogott Bilbao lelkes hölgyei, a város egyik Hazébe bársony -és selyt-m szövetekkel beborított torlaszt állítottak fel. Tetejébe egy rúdon egy hurka meg egy döglött mitcttka csüng, mely alá egy táblára nagy betűkkel a következő szavak vannak írva: Bilbao csak akkor fogja magát megadni, ha a hurka meg fogja enni a macskát. Ez egy spanyol közmondás, mely annyit jelent, hogy .soha*.
Rövid hirék. Lipót bajor fhget és Gizella fhgnőtVelenczében nagy kitüntetéssel fogadták.
— Trefort miniszter Németországba utazott. — Lampel Róbert könyvkereskedő meghalt A gellérthegyi húsvéthétfői népünnep beszüntettelelt.
— A mult héten 306 gyermek született a fővárosban és meghalt 302 egyén. — Bismark hg. ap. 1 én ünnepelte 60-ik születésnapjai. — Az ojtozi szorosban (Erdélyt a ;él nem ;ikr.r megszűnni. — A Győrött elhuny t Dézsi agg színezz síremléke ünnepélyesen állitatott fel. — Biharban a himlő egész járvány alakban lép föl. — Rózsa Sándort és bűntársait a kir. tábla az első bírósági Ítélettől eltérőleg kötélhalálra Ítélte.— Pongrácz Béla volt honvédőrnagy 54 éves korában meghalt. — A Balla-Wesselényi port a napokban ismét felveszik Nagy-Váradon. — A nagy-váradi jogakadémia jövő tanévre mint négyévi fakultás nyittatik meg.
Történeti naptár.
Apr. 10. 4179. Kr. sz. e. A világ teremtetése a „ jubelárÍB korszak szerint. — 742. Nagy Károly római császár születésnapja. — 1849. Damjanics váczi győzelme, Götz cs. tábornok elesik. — 1850. Czuczor Gergely Kufsteinba vitetik.
„ 11. 1163. IV. István királyunk Zimony-ban meghalt — 1485. Mátyás király álruhában az ostromlott Bécsbe ment.
— 1842. Körösi Csoma Sándor halálozása. — 1848. a posonyi országgyűlés berekesztése. — 1849. Asbóth Lajos rákosi győzelme, Kmety Uj-Pestet elfoglalja, Aulich Kőbányáig hatol.
— 1868. Ráth Károly jeles magyar történet búvár halálozása Győrött.
, 12. 1782. Metastasio halálozása, -t- 1815 Ró mer Flóris érdemes mürégész születésnapja.
, 13. 74. Kr. sz. e. Cilnius Maecenas, a költők legbőkezűbb pártfogójának születésnapja. — 1827. Hollósy Kornélia kitűnő énekesnő születése. — 1849. Pereseinek titeli csatája.
, 14. 1751. Bolla Márton, történetíró deáknyelven, Sümeghen születik. — 1849. a debreczeni országgyűlés kikiáltja a függetlenséget. — 1865. Lincoln meggyilkoltatása.
„ 15.1690. Apafi Mihály, Erdély fejedelme, meghalt. 1849. Az osztrákok szerencsétlenül harczolnak a Garam mellett.
„ 16. 1797. Thiers Lajos Adolf születésnapja. — 1830. Katona József, a Bánkbán dráma költőjejmeghalt — 1849. az esztergomi győzelem. — 1854. Az ostrom-állapot megszüntetése Magyarországon kihirdettetik.
Papírszeletek.
Egy enye & tanítóhoz.
— Uram! hogy tanul a kis fiam ? Nagysám sajnálattal bár, de ki kell jelsn-
lent-nem, hogy a fin volódi tökfej.
— Oh uraui. hogy lehet az, hisz a fiúnak remek esr.ü ^dr* atyja ran ?
— Akkor nem tndom, kitől örökié megrögzött ostobaságát .»
— Miért jöttél hivatalba — kárdé sgyik tár-ir-tatiact tártától — hisz nincs szolgálatod?
-- Eljöttem az uniformist hordozni — volt a lakonikus felelet.
— A Hogj fezzit a fS-utezán X. tlgyréd, rop-pant nagy esze lehet a spectebilisnek ?
— B Csalatkozik barátom, mert róla már el-elmoudták, .hogy ahol nincs, ott nekeress.* ''
Érték- ét valtóföfyam aprltl» 8.
5*/s metaliques 69.25 ; ö*/. nems. kölcsön
74.25: 1860-ki álladalmi kölcsön 103.50; bank-réezv. 961 -; hitelintézeti részvények 195.— ; London 112.40; magyar földtehermentési kötvény 74.— ; tenesvári földtehermentési köt-
véoy 74.—:erdélyi fóldtehermentési kötvény 73.—; hor .-.t-sUvon földteherra-ntési kötvény 75.60-, erüst 105.80: cs kir. arany 5.36.—; Nspoleond''or 8.99
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, april 7-án 1874.
I d 8 j á r á s: derült, egy kissé szeles.
OabneQzlet: A húsvéti Qnnepek alatt nyugszik. — a vetések kedvező állapotáról általánosén érkező tu lósitások a gabna-árakra eddigelé még befolyással nincsenek. — Csak egyedül basára hiányzik a vételkedv. — Trieszt még folyton fedezheti Stájerország özazss szükségleteit a mi árainkhoz aránylag nagy különbségnyi olcsóság mellett.
A fővárosi hírek is csak egyforma lanyha menetelt jeleznek e csikk ntán s néhány nsp óta succesive visszamenése, körülbelül 80—40 krra mg. Piaczunk készletek aorányságs mellett nagy márrbea ezáltal nem lehet érint5dre.
Alsó-ausstriai mérS szerint:
Busa 80—81 fnt hiányzik, 8»—88 fnt 6 «6-85 kr, 84- 85 fnt, 7.36—7.45 kr. Bozs 76—71 fontéi konkolyos 4.80-5.10 krig, konkoly nélkül 5.25— 5.40 78—80 fnt konkolyos Ó.20 —5.30. konkely nélkül 5.80—50 kr. Árps serfSzésre 6.15—5.40
kr. — Árps etetésre 4.--4.30 krig. Kukoriezs
5.--5.20 kr. Zab 2.30.—2.40 krajcárig méreje.
Hüvelyesek: Borsó 8.60 kr.Ltucte 7 50 - 8.— krig. Bab fehér uj 5.80 - 45 krig, ó 5.20, tarka készlet nélkül, egyes kisebb részecskékben 5 fton vétethetik méreje. Hajdina 4.60—75 kr. Hajdinakása 11—13 kr. itezéje — Köles 4.80 — 6 frtig. — Köleskása 7.50—8.50 krig.
Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 4. _ 4.15
krig., zabos leudek 4.— kr. vámmázsája. Lóhermag 28—30 frt bécsi mássája. — Franczia luczerns mag 33—34 frtig. bécsi mázsája. Kendermag 5.30— 60 kr. méreje. Repcze téli 4.50—80kr, nyári 3.60—4 frtig.. sárga nem kerül a piaozra. Kevert (Mischling) 4.80— 5. frt Buza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,—40 Borok: fejtett uj fehér b.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50—80 kr , fejtett schiller 4.—4.60 kr. Ó-bor —.— frt. — 8eprüpálinka —.—. Törkölypálinka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Vasúti menetrend.
Indul Kanizsáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel. • Zágrábig 2 , 45 . délután.
Budáig 6 , 18 , reggel
6 . 48 , délután. 10 , 43 „ estv..
Szombathelyig (innét délután 6
óra 26 perez Bécsbe) 5 » 43 „ reggel
Bécsig (Szombath. Bécaujh. felé) 2 „ 15 „ délui.
»» .» ti 10 „ 55 „ este.
Pragerhof felé Triesztig 6 „ 3 „ reggel
és Bécsbe 2 „ 23 „ dÓütán.
11
„ 83 „ este.
Srkexik Kanizsára :
Essék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 peraz reggsl.
Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután.
Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ 64 „ este.
Budáról 4 „ 43 „ reggel
1 „ 46 „ délután.
y „ 20 „ este. 10 33
8zomb*thelyr51 10 „ 33 „ délelítt
BécsbSl(Bécsujh.8zombath.fel81 4 „ 37 „ reggel
18 „ este.
3 1
„ (Pragerhof felől) Trieszt- és Bécsből Triesztből
„ 10 ,/
„ 60 „ reggsl.
10
9 „ délután
ti
22
estre
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajot.

Agenten!
Für den Verkauf eines überall gangbaren Artikels werden tüchtige Agenten gegen guta Provísion gesucht. Kaufmánnische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Offerten sind in der Expedition d. BL unter dem Buchstaben A. schleunigst abzugeben.
vállai
•) E rorst alatt köslöttárt felelőn éget nem
Tuchlaaben 21.1
FEHÉRRUHi-fiTiRA.
TMklubN
< . .. • .
A gyártmány előnyössefle 3 a tiszta kezelés valódi aolidsáoa folytan leghireataelt ismert a I *job hitelű
Fehérruhagyára KELBL J. J.-nek Bécsben, Tnchlanben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t közönségnek, nagymérrtt választékban lev5
legújabb divata s minden aftücu fehémihanaasflit, eladja és elküldi a legjutányoeabbra siállitott
gyári árén:
Le a-fflrfi l.(.k !.«.«.», 6., 8 >E , 4. .. * rf.. k . k ™J.. X, S, «
,0 frtig. 6 fr*'' ••» V8 frt-
Angol Shirting ingek, (sr*bb mint s yÁsson) fehér éa axines 2.. 2.60, 8., 3 frt bO kr. Legflnomabban h in i«tt ingek 4.. 5., 6, 7-, 8., 10 egész 20 írtig.
nadrágok gyapjn 3., 4., •.. Hói nadrágok, p«rkaü és barchentbttl „ selyemből 6 , 7, 8 frt. 1-50, 3., 2.50. 3., 4 firtfg.
Kapésák és h ari anyák 6. 7„ 8./ N ó i eorsettek perkaxlból 1.50, 2. 2.50, , 10., egéss 16 frtig. * 3 frtig, himesve/ igen elegáns 3 4.,
(Zsebkendők tiszta lenból 2.60, 3., 4J 5., 6-l0 frtig, barchentből 2 , 2 50,
Anaíherin szájvíz
Ivérző foghus. rheumaticus fogfajdalom éa fogkök^pzódés - llen.
Nem tx''sltaai módot, folyton vérző foginomat. rheuinxticn* ■nirfájdal m.iimiit é* f"gk(»képzod^ítemet begyógvit^ni, titig * hatá*o*l laatherin szá,vizet nem kezdtem baaználni. m-l_v nevezett kellem enaégetutol nemcsak roe?sz*.bjiditott. de fogaimnak uj életet a-lv*, * dohányzást is mejjkezilhetém.
A legőszintébb íiröiuiuel nyilvánítom er.nttnl méltó <>lis>neré ein h köszönetemet Dr. POPP bécsi cs. k udvari fogorvos urnák. Bécs.
(1136-2) BáróBl umenau, m. k.
Kaphatók : Nagy-Kanizsán : Beius Józnef gyógyaze., Rosenberg iosenfeld, Weliach, J. és Fesselhoffer J. keresked"é*ében.~ — Pápán . Tsehepen J., Keszthelyen: Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Wei*» |A. Z*U-Egersxeg-n : isóó Fi. gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy-■-serész. Varaadoc : H*iter gyógyszeré**. Sümegen : Dorner Kajet. Szom tbelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Hxtárőrvidéki Sz.-Oyör-fftn. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkaa, agy Guthard Tivadar i fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Brann J. gyógysz. Lovm J erényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Keca-ceméteu : Milbofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz. )9rm«ndee-: Horváth J.Somzenrend gyógysz Kaposvárott: Kohn J., íögl, Belus és Schrőder gyógysx. Ssegszárd: Branaay gyógysz. — Jonyhsdon : Kramolin J. 8zigetvárott:Barwarth, 3alamon gyógysz.— raján : Michitsch St. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignicznál. — Pécsett : soinay W. és E. Zách, 8ipőcx gyógysz. Kárádon: Zadubáaazky gyógysz.
M.-trc.r.aiiban: Ki« gyógysz. — Tolnában : Qraff gyógysz. — Dunaföld-rárott Lnkáca gyógysz. Szent-Györgyön : N«thig. — Alsó-Lendván: |Ki«» jryóirysz. — Rohonczon: Simon győgyazeréaz nraknál.
.11
Oxfordi inrek anfrolS.50, 4, 4.60, í 6., 8-12 frtig, battist, finom szegély* .1 S frtig. ■
5 frtii 8- 10., egéss 16 írtig, finoman^ Hói alsóöltöny 3., 4, 5., 6-l0 früg,
F 1 a n e 11 in g e k, legjobb minőség 3.50, hímezve 90 kr, 1., 1.20 S frtig < barchentbfil 2 2.40, 8 frtig.
4.50 5.&0 —6 frt M • 111 a k a r 6 k finom shirting 60—75 kr., H 6 i m e 111 y d k franczia, 3 ,4, 5., b ,
Len-r atyák, német és franczia szabás : 1., 1.50 krig, finom vásson 80 kr.,j 7 frtig.
szerint 1.. 1.50., 2 . 2.MJ-3 frtig 1., 1.35, 1.60, 3 frtig. finoman hímezve B o r o t v á 1 ó - k ö p p e n y s r e g g e li
Nyakgallérok legújabb alak 2., 2.50., 1.50,2., 3., 4., 5., 6., egén 10 frtig. öltöny (Heglxgée) 6., 19-40 frtag.
3 frt. vis''.onbM ."S., fi frt. Hilton nó ingek 2, 2.50, 3 írtig,
Kézelők lejruiabb alak 4.40, 5., 6 frt, ^ hímezve igen elegáns 3., 4, 5., 6, egész''
vászonból 8., 9 frtig 8 frtig. <
Videkrei megrendelések sryórsan és jutányosán pénzbeküld&re vagy utánvételre esz.xözöltftnek Nem tetszők kifogíwtalanul becseréltetnek.
>1 er''i»4el<''-«*k barrnilv nyelven a követkeaó czim alatt törtéojeoek: __
^kblbl J J. fenérruna ffyéirosnai£ BÉCSBEIV
TUCHUUBEN 21. « 4
Sa,át gyártmány
Saigoruan aolld szolgálat.
Legjatányosabb ár
Birtok eladás.
Tördemitz kötségben Badacsony mellett egy birtok eladó, mely áll 2 kis házból, fgv más mellett és 16 hold szántóföldből. Bővebben értekezhetni órvegv"fUUCH JÁN0S5ÍÉ úrnőnél Tördemiuen. 1317—2
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Hirdetmény.
A Talián család llgyveietóje elhalálozván a család összes tagjai lévén hivatva ügyvezető választására, e tekintetből 1874 évi május hava 17-én délelőtti 10 órakor Zalaegerszegen családi közgyűlés fog tartatDi, melyre a családtagok tisztelettel meghivatnak.
KiS-CZELL márcz. 23. 1874.
Marton Pál
1319—2 ideiglenes ügyvezető.
OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SENSATION
achen nachstehende probate £rfindnngen<
E^y
Kein Zim-rerpiitser znehr.
Dl* mwwhiasete Ztmaserbodca-
(■tt ««Jt>*af), W<l4e Um Cctea bca f<í:o. |Ua tflaaj serleibt a as
kacTctt aflcibrw 4CUÜÍ r.
tni t. |U: : er iSáatb''d. scaijcab fut <rta
f&a » X
— ''mm ládc
«s4t bca £iauurv«»tz M catkcbrlié,
1 6l&d Bo««»-Wlob%jrti»U fo^itt . . JL 1.
Amerikan/johea Patent.
«ina«a, ael*^ w«Um Uhu tana w*^ ^ ♦ebta^a Vr »t«ccvüft(i4cti
I Gulden ''$o kr. ein Dampf-Apparat
»■* ^tSínfífttoi bcr fd»ÍMi<tocn ümft. Saestf (ftt Bpttaier, Sekulen, Aena-JTerkttatUn, WoknxtmmeT,
fffa «an:tr brf.a>tr.'' )u tuivi.b.ra. elaf^t liim: 111
Ein Síe^ der "^Tbsenschaft.
Saa nene Athem F. lm rcatlv, tw''^el
bti JH.Taud) ír -rt icíkb ufrt.r ci^aMui »oa to*l iatmer ^í rfib ent, bt.; mnt nní mtt t:Kts ^n^n.bat bfn Hrcma rerirf<íf« t.
Ifi -itttia n t-tr 4e tr. p.en Slie^ír agc ja Míts.
1 grojc ilaaa 90 fr c
Eine Wohltbat <
■wbt aa ic>tm €4lsIísí aaígeüit b r* íit í''rrbf''cntng »<r atn ra''.eat itta en»
$!ai<tr, bír faca íeiii : t4 jcb. «■( «Btrt>rti: (»;U «agt > "Dal Síinfc fara U.-grab. aatrtOt obtr ictb-t tat €^tafe b«c ^ainm» rr» Vaitca. ani jwcr ta Krftl&tn 9dfc. all acan rf
&n íMimertrBfl jaftie^R »TX, aámti^
l.t-trt gaag Kttr IR&Ucr foantn bcr. ©m> bidrr «rfi bung f^jca. 1 etil 6e rr„ WaJÍ aa«;eHa:tct 90 fr.
titattan, Wab..i-I.i.., .. -r: '' ^Aloma. X.tk BUfeUe itt Ma •fttl-r.-ncc nicblUS a»*scfftVrt, fa baf fit s''« Rw^t-Y jtmfUsb bítra^-tt mt*ta Taxa. 1 €t*tf lefltt i P. Sin< X^tafcttiaaS-farfim M ts.
>«cxfi«eBb fb ttxf»igm«l.) _
^Zum Sohntxe der Person
'' mb jnr eutxrbrtt bc« ffignttDumS •a sacrtilli^ a»tb»rxb(a, etat |iu
btft| -a: bTtk* flab Hc anverbd*
Neueste chirurgische Erflndung!
EnsrlisoheEelbat-Klyatter aitSutousn*, btx *Mbfr.i 88b Cr»a<>''t:ea an^ettot?-* i: acf^wiett, ftantt f ártagaaí ca (eíbit
ftttfi
bal $!?erimcat vc jitbtn,
icí^tráett, ftanft ^trfcnen fcr.r.tc ebac ------ n
aab xixtnt bttiH aiOtin k aa« e.-barf bit ticinte
ebet groj.tt i'' « groit ta faár:
fcSlt

xtt £4$tr< aab ''oegtucB
iatm L*faa«k«az-StTal
bor|»fUtt ^catgaai fáaica, »f -afíia, 1c ba» aun ta tüirt IRinxtt Ít4* (Uos 6é8fft. tbjrS.-B taxa; rt tft bal Nn pl>u ultra hi (Baffta. 1 étái T JKiíiattíttd IS 100 9atX9BCX V ».-1.9 . | »•- . . » t . II . 17. . .
Tauhw yixflen, fttx bauSctrt, l etűd ctaltafig K. baMKtUafU ft
Labasmttar (aber Tedtaekliyr ge» aaxut). ©itftl MB ttftxaxi gearbtitfU Jxtai-acat t )ar Ccíb!toctt|cibt|xaB bd axgrifft4 «H btt btft Oafft »X tmpitblía. ba aaa bot4 bit $arat bcr^ctbcx rtnt grojt ©ocaU axSűbtn taxa. uxb tő btt §a$aa berart, b«t fit StbctxMxs bet M tx b<z lafOt tragcx tana. ] 6tüd heé &e ft.
Elektródáivanisohe Ringé,
rím* }öd>ft wM|t, fflr iebca «tc«f<feex Miuiiiwiigf visavang. Sex bcx löcbffa «ttl)bl«btr őtracitítn: ifi M fc#S*ttat, ba| brr »<4raai*aial t»c(lt&atig euaa sgVn b.Bi-nUSrtarifctat strti. RaQUa-<f*bt tiert brrÜBBlita ^ariftr Vrjtrt »nrbtr5titftr» rlafS In Ifbtt ®rb5t ui ft x^otb aagt crt:|t mtt bcr Dxtags no ti rtt:.to*aia<»et^4fx Cra^trt. zxiájc bfc xufcWatt fMzfxag Ut. |x xerbáttx aab |s bcilta aSc ${$<>, It^coau. xnb fltrvcn. ktbCB. fittem. tc. »ta (el(bcr j''a tcr
Stsifriag (oftet Mai 90 k. azt »tzb tojUi^crldtJ JtbtnBSxx |a tragcx emrfa^tcx. -
Lnftpolater,
}B cavM''ca *Itx Jtc | abcx, fa aat» ftr
■tsrtri afl-V- *C, xabuab bkk bxr# ÜTt«siH» titftt, ár • a- b t* fcrft mtxft SKtbca aaa, all eio- ab 9«Ul»vItcr iz btt #ütc xxitvr. t teger ^''artsg tf ''I. bo| aax biefe tai U(b3<b tfíatxt aBtrbrixaex taxn, «S bit fttft trvau ott. 1 *. S bW 4.
st auf. XHtfcl 3n{trnat xt $aa}e fcbitx. 1 €ta« 5 fL
Ein interessanter Federhalter.
■I* Ct. JKa: Saijtr «apoltex III. bel Skzf 3ullot 52 ar M i b. jab tr bca Vxfttag. «tan aiogc ibai bn & tincx btr ad MAtOea fRc^aaUct tinta gt''trj.litr ..o<t ''i^rat flngabt aiaibci UíltB, bamix bal tljit-c Ci : >M$ca trfrait »trbc, xab Sb<tsa:rct b is c Q ttz''u tbc'' axbftc SfCMdfit t.-.tixbtii^ aa-;c. í^''t iltc:t ''.rtbft Txtfrtfftrtt neQ bebevteab tit .*bc-. > xb triu-ls fit bscfcí ge* bittcat 5o (c::>or I, ba t* übtt aBc SrvartXBSCB bca entftre^tn IHcfcr
Rtbtr^altcr « l fdaox «»tcaf.bcr. »«i4l»c|. bat, bit SanfitaftioB tf btrer:. bal xtas vex ^t« Sbcab ft^tdbta famt. ;tb« 6ti*xn| axb ba1 glitltr bet ?intc btlltbw xctalTíx taxx. ba-tT jfbt ataax ju tayftbtta, bejoxícrl sber ftr 3ír rftabc. Scaattc.SoBV''teirl, X^ftcrta, JC.
1 «tüd tolttt I. l, t J>a*enb SRajcltattfcbtm biua 16 tr.
Havanna-Bonqnet.
für l''/, fr cint so fr. «igarr:, aixtít^ bit btHtift Stgarrt fanx in únt «btt varexaa bsrtb beS i ^araxia.B»::extt «ert»C<tV-t verbex. Incít ganj i otx narcrtntt Original.aütxj «trt axí bcr CBrut xxb £ tettbe btt <$tCB veftixbtfAcx la-, ba''rRatt|: (e»o ''acn, Br.b -xnt tinfaíbt Sdcn^taxg , síit brrie:btn ts:rt bcr ®au$ bd írbixitCB ía ! ni.''I tntjcg.-B xab gc^tx bal friitt *roata bcr esi. gtjcitbattaa i>a:''«aaa »tnrc<bfclt. 5ixt glaf^e, i g n&gt.ib fftr Stgarrtn, fi. 1.
í Medixinisohe Theeraeife,
gtaanat bit Ss betleffe. aírrobcttl xab Mert! i JKttlel gtjtn tce^*arraBrVtt.«s«f«Iaa. gia*t<x. I g^itaen. 3cítn :c. ©ti Xisbcnt axb Smsaibfeaa anjnttcsbcs. 1 Ctfitf faaxit íxng 15 fr.
Kein Zahnsohmerz mehr.
3ebcr 3obo?»wrv bort) Mcxxia eber SzQIntss jngtjeger, trtrb tx tiatm Vx^exMitf se^eat bxri bit atutx ©írt Btr íUbxtrae''tx. tAt ^craatit tft
berótt Ma, baf bei W<bt»irtnrg bal rttoxr-
gtftbcn »irb. l glaccB mit Ex»cifitsg SO le.
Praktische Erfíndong.
•"Wl* 1& tl griua-nt, cin IlxtnRjalrcr |x «r-, lexgtrt, Jcbcx IrfpcH^cx cS tter-
txtff: aűti «t b.-rlgt iata.-bl an«au, att azé «x ; »tetteti. ®unb ©eimifexx^ dac* Tbcflef fPsRcr
faxa ma:; asatabíitflicb , trjex|<x. Bei* f
> ftt, SCXŰftXb für
Ertparms*.
- Rftr jebt $axt* |altnn|
a n canfttBtrttx LoaomoUl* Btjelelaen ns>
txtbebrLé. 9f te« .ti aa «cö,
trfparx4 <* 3dt-&■ i fr. Pttitn. saltrial fanxmax daca balbes Zaa Mada: cl catrUtt babrr bal §txnx ixt Cftx, axt bcx dx)ttleacxbex €ta|l ta Ktex. Dit &«rxi Hdtl f l-Udtea ff betart, baf tt ft^r ittűjt jn &anb. bebtr i* xrtb fanx bab .r* íb Nmft.''btn jdtraa« all m.t tt cm oftrS^nliíbts J?űgtLriitx bal £ep»
ídtt gut ft t t»er-CB.
1 etutf iauittt Ken fcftrt bUI |L «.».
Peraiaohes Haarfar bemittel,
®fbttr4 augcsblttflia grantl ^aar na4 ©ttitbcx braxx obtr f^waq ftfarM tttrbea faxa; cl er|itt jugltttí ttt aatStli^t 5ri(4« Gtlbel tt sex Mi-ttra bíTTi-tí xab tfl gnaj xa^ábliA l Sxrtax (anrat KaMfxag Sí.
Zahnperlen!!
c«, ba| bit tfiaber te ftm bartb bal 3abnen gro§t ®4wt» itx rlabe.-t." E«l axtr''-aat beftt VlittzI baglfcx ftttb bk crmtto 3abartttx, &tt^t bca txbcrx ga&nta berart ttleté''trti, ba| (lt féxscafof ibtt Si^at o^alttx. Vrctl ttxtr eájnar 94 te.
''Pulver gegen FnaasohweiM.
Sitfrt bddtift bal Uthy Céviva ber 9*»c xab ben babsr4 ajexgttx bNbfi Exaxsnttbmca flktxé, faxierwrt ax4 bu ©efóibox*. i etbí^ttl, fawxt axtccijang. gntágtxb rt? S dasaít, 50 fr.
Magén-
bxrtb -Ot SRagíxSbtl fa»U ftraB»f,
ki már ÍZ éven át két nagy ari háznál szolgait s a legjobb bizonyítványokkal van ellátva: ismét kiván szolgálatba lépni; szűkség esetén képes több ezer forint biztosítékot is letenni.
Bővebb felvilágosítás t. Wajdits József ur könyvkereskedésében kapható Nagy-Kanizsán.
Ijjf KANITZ C. %
papirkereskedése
BUDA PESTEN, Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. a. m.
agen-Tropfen,
Sc TOogíttSbtL faa-lt *raa tit» xat StrbaaxaálU ftg! át, Cobbrtascx, txtátrí
!t. tc. fcfert baxrrnb bc^abca toezbea, wt ttrtm Crfalfc. 1 gUcoa faxtmt tnBctfxai''SO te.
Ein^ige Hilfe
ftr tets^Vdbcxbc SBfc; nr bxrt» bk rnjCfót Sh-asq»fabcr1«xq>ft taxa Wcfcl fért4D#eOrtd
»ic^abca BKrbes. tii etrxtxyf fal#es tzt
Herkules-Esaenx.
®tdc «ffca| beft^t bu «raft xxb tiseafóxft. bea ^axrbebe , fa trtt btt ^aansxrjtl p ftdebcx xab fa jttrfta, scrttxber: baftt f^ox aatí bem erftes «rbraaé« boiaulfaDta bet paart. beirittfl fcraei btt varbaxbeaca tt»cj>rtx axb eerkabet bem Stxbilbans. 1 gUc»s faxwt tUsc^ssf SO !r.
PrmktUoh und biliig.
3xm SáfécxterftB eber Sorbrxtfn da fcfer >4b?é gtwirtel KU>babct |«atst •atxitat 3Htob xx> dat ftUf^c *notf4 t''trtt xxb JRerritratufct, atlcl (ajtanua tx dxaa btbMcx larton tofkr blol TS te. Xiatt aüdz tepetMte.
Neueste Zaubernadel-Btietoe.
Ctac stits 9Ubdbfl#fcr scffiOt sdt t* fdxtz fer» ttrtea txgülécx eoCbö^reabdx axb mit dxer 8 ?rn#txxg, baf vsa iebc ttwixilfU ikabd aa4 8crd;da foatattn Uftca faxx.
bel
U »nb babxr<| bal Itaftea sertfitdiab Csecs «KfH<t. 1 B8é''< Ü te.
Fliegen-Aether
lifflub Hl beül (4»a n ?txu ffc^inHC. taeea, Caltxl ^iaatcM»ari(#tak ealdtb ja gtbtaxíbe.-. tg. l fa> acb eottet binxs* Ctxxbc bta röfcts |M éat tetd S • te I ítttjca o«. l W te. ^^
©orfiebenbt IrtiM ffcnb fftr bie öPerrtidj fcfjc 2Ronar^:e md Fllsia is bcc |ífertigttn tiebczltgc {a |oka.
JBazar FRIEDMA1TO in WIBKJfráterftxaU itr. 26a
100 drb.
100 »
100 a
100 »
1000 9
5000 9
10000 »
,1000 9
— ft. 50 kr.
levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos dobozban .
látogatójegy dobozban levélpapír fekete nyomattal lenboriték , , .
lenboriték , , .
lenboriték , , .
pecsótbélyeg teljes Íróasztali berendezés
1 drb. téntatartó florentini bronzból
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr. -- ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ft. — kr.
2-50, — 3---3 ft 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr. . 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
1 * gyertyatartó gynfatartóval
1 , óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden'' e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albamok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban ős legpontosabban eszközöl tettnek.'' isi3—3
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Disznózsír és szalonna
mindenféle fajtájú a legolcsóbb napi-árak szerint számítva kaphatók-
Beim el és Herznél,
12% -6 Pest, holduteza 4 sz.
Kívánatra árjegyzékek bérmentesen küldetnek.
ÜAGY-KAxIZSA, 1874. április í2-én.
Tizenharmadik évfolyam.
H
QltZlUli V • égeti evre . . 8 frt. fél érre. . . • * t negyed **** • ^ *
EffV
Hiréitiuk
6 hasábos petitaorban 7 másodszor 6 • minden '' további sorért 6 kr.
yYILTTÉBBEU
loronkint 10 krért
•.emek fel.
i Kincstári illeták minden egJtt hirdetésárt külör 30 kr. fizetendő
ROZLONT
A lap szellemi réue "dletó közlemények a1 I ixerkeaxtóhez, —
anyagi részét illető | közlemények pedig a ! kiadókei bérmentve in-
XAGY-KANIZ8A Wlassfoski*.
Bénnentetlen levelek csuk ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
- S OMOGYI KÖZLŐN
J Kézir
Kéziratok riiui nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", anagy-kanizsai kereskedelmi % ioarbank'', a .nagy kanizsai takarékpénztár'' a ,Zala-Somogy'' gőzhajózási reszvónytársuíat, ugy a „zaia-egerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Iletenkiní kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Autonómia ügyben.
V. közlemény
Nrilt levél Szabadhegyi Antal nrboz, az ugodi választókerület képviselőjéhez.
Tisztelt Barátom 1 Minthogy a történelem az élet mestere, tehát arra hivatkozunk rendesen. — És csakugyan annak lapjain fűződnek azon napi események is keresztül, melyekben a pragmatikus történész búvár szelleme egykor majd alkotandó niüvcnek kútfőit aknázza. —
íme most zajlott le előttünk is egy drága és tanulságos korszak, — melynek egvik-másik fő szereplőjét tekintve, a megtörtént dolgok, s az ezek nyomán felsaijad-zott romok után Ítélve, aligha fog emlékük egv apotheosisban egykor* megdicsőíttetni I —
Legyen szabad megemlíteni mindenekelőtt a 153 milliós törvényjavaslatot, -— valamint a keleti vasút másod prioritásainak kiváltását, mintoly bűnbakot, mely mig egyrészt csakis a szédelgőknek hízelgett, addig a nemzet életerejét csökkentve, azt fejlődése és elóhaladásában évtizedekre visszalökte ! —
Megengedem -én azt, hogy & számtan a biztos tudományok egyike, — de be kell látnunk lassanként mégis azon hibánkat, hogy eddig legtöbb számításainkban nem csak botlottunk, hanem még a lebegő adósságokat is majdnem végnélkül egész odáig sokszoroztuk, hol biztos fedezetről csak nagy erőfeszítések közt álmodhatunk! —
Pedig valóban dicstelen helyzet, mi-dőu egy oly életre való nemzet,mint a magyar, alkotmányos életének hajnalán már is az adósságok azon örvényéhez sodortatott,
hol a beállott válságon csak 11 •/« kamattal volt képes magának .hitelt teremteni! —* Ily könnyelmű experimentátiók a munka verejtékén táplálódva, az államház -tartásbani egyensúlyt rendesen tartós időkre megzavarják! —
Régi magyar közmondás azerint ekkor férfi kell a gátra, ki a csedayesszót s kezében tartva, a rideg sziklából is képes legyen forrást fakasztani 1 . .
Ily ünnepelt férfiú Ghiczy a m. tőrvényhozás azon egyik geniális tehetsége, kiben mindazon kiváló tulajdonok, mindazon nemes attribútumok feltalálhatók, melyek egy oly zilált pénzügyi helyzet rendezésénél,mint a mienk,igényelhetók! —Hisz ő már évek óta küzd ernyedet lenül azon frivol pénzügyi politikánk ellen, melynek szomorú következményei alatt az ország most nyög! — és reményijük, hogy ily óvatos, pzámitóan körültekintő, mindent megfontoló financiertehetségoek • mint ó, még sikerülni fog, az államgépezetet ren- * des kerékvágásába ismét jvisszazökken-teni1 —
Egész mérvben átérezzük itt N. Fridiik szerencsétlen unokaöcscséhez intézett azon intelmének heréerejét ,m*foree,-ma d roiture''Igen: erő az egyenessé g! — Ez volt irányadója Ghiczy ismert politikai élet pályájának is, melyenelveihez hün, logikai következetességgel egyenesen, és tántoritatlanul haladott azon uton előre, melyen a nemzet vitális érdekeiért küzdve, annak lehető boldogságát, mint törekvése fózárkövét elérni reményIte! _ Hol nz önzetlen politikai szereplésnek méltó győzelmét a nemzet- közörömére, s ugy látszik, hogy a szétforgácsolt erők con-
solidátiójára is most már diadalmasan ünnepli ! büszkén tekintvén igy legalább élete alkonyán küzdelmes, de dicső múltjára vissza, hol az edzett jellem, s a szívós kitartásnak egy ujabb nehéz munkakör, s« komoly felelősség egész lánczolata jutott osztályrészül!... Beteljesült itt: hogy sokan futnak a küzd téren. de csak egy kap pályadijt! —
De tüzetes czélja hozzád intézett nyilt levelemnek tisztelt barátom főleg azon fokozott öröm kinyilatkoztatása volt, mely szivem húrjait mindannyiszor átrezgi, valahányszor Bartal György nevét olvasom, mint uj kereskedelmi ministemek ! —
Talán tehetnéd itt azon megjegyzést, hisz a mi körünkön kívül eső dolog ezen specifikus ügy vagy kérdés körüli melegebb érdeklődés! — és ennyiben igazad is volna, — de Bartal nevéhez más nimbusz is fűződik, egyik az, hogy az elnapolt kath. kon-gressuson ő volt azon szabadelvű reform eszmék előharezosa, melyek ha létesülnek, az egyház külügyei iránt a világi elgm érdeklődése felébredvén, az annyira féltett egyház vagyon is 8 millió katholikus biztonsága alá helyeztetik, s okszerű beosztás mellett kijut mindenkinek a magáé, a terhek a nép vállain megkönnyülnek, az előirányzott költségek minden irányban fedeztetnek, megszüntetvén azon visszás helyzet, melyet maga az apostol igy j^lez: unus esurit, et altér ebrius. —
Az egyház kül vonatkozásokban nem is idegen a kor józan követelményeitől, sót fegyelmi dolgokban nem egyszer magát annak szelleméhez idomította. — Az átalakulások nehézkessége legtöbbnyire azon magas ambicziók által istápol tátott, melyek
Néptanítók indulója.
_ Dallama: Berecz Imrétől. —
Zászlónkon erény a tudománynak Szent jelszava int a világnak :
Előre 1 —
Keljen haladásra, ki élni kiván, Hxjual derül élete fénysugarán ; Fel népek a pálma terére !
Üljön diadalt a jog, elme, Cdvét a kor, iskola szerte
Kivívják;
Jövőnk frigye : isteni közszeretet Ölelve magához a nemzeteket, Viruljon a béke, szabadság 1 . . . Nosza fel vigau 1
Bár a sors virága nem jutott nekünk, öntudat gyönyör hevében ég saivünk ; Búnkat fiai még a dal, bor ás remény, Megfizetni a rilág úgyis szegény. —
Adj erót, ki eddig gyózni engedéd, Hogy magasra ktlsdjak a magyar nevét ; Népműveltség áldja, védje, s általa Éljen ezred éveken a szép bara 1
HAJGATÓ SÁNDOR.
Az erdők hősei.
— Történeti beszély. — Irta Barbsix Roflsr.
Francziából forditá: KŐVÁRY BÉLA. (Folytatás.)
IV.
A két gyermek.
- „És játszadoztak csendesen, vígan,
...............és jött a vész* -
G r ay.
Később egy tolvajbanda vezetőjévé lett. — Vakmerő rablások történetei fűződtek nevéhez.
Rablója őt Los Carras nak nevezte.
Akasztófa Diégó és El Barbo bandájához tartoztak.
Tehát a gaerilla tábornok: Cabarrss, testvére volt a gaerilla ezredes : Los Carrasnak.
Különös játéka a sorsnak.
Mind ketten nyakokban viselték az arany medaillont. — Mind kettenFrancziaország első családjaival voltak első vérrokonok.
Cabarras, Da Ferré őrgróf.
Los Carraa, Da Ferré vicomte.
És s testvéreket össze vezérel te e sors. — Most megfejthető Cabarras vonzódása a szurtos ficzkóhoz.
A testvéri szeretet, megfoghatlan delej folyama volt az; — Cabarras érezte azt, de nem tudta magának megfejteni.
Erről is Írhatna egy fejtegetést, Durnas-junior, mint: a férfi és nő közötti örök küzdelemről szintoly szellemdusan és, szintoly félre csavart philosophiával.
Ép ellenkező két érzelem a szeretet és gyűlölet ;--a szeretet kölcsönös, a gyűlölet viszonyos.
A nőt megöljük, ha gyűlöl.
A vér köteléke fölbonthatatlan ; a vonzódás, mely a lélek és test közt mutatkozik, az állati adományok legnagyobbika. Nagyobb, mint az anyai szeretet.
Két elvadult kedélyt vezetett itt össze a sors. — Nem ísmerék egymást, pedig egy nő volt anyjuk és egy férfiú volt atyjuk. — Semmi sem közös köztük, csak a vér és az arany me-dailon.
Az anya fürtéit viselik mindketten szivö-kön. — Mindkettő öntudatlanul ereklyeként tekinti ez emléket.
Egyikének hátlapjára rá volt metszve, czirádás betűkkel: „Kavul" a másikéra: ,Alain."
E neveket nem tudták maguknak megmagyarázni. Ravult nevelője, Telippo-nak hivta.
Los Carras nak nem volt neve s ő maga nem is adott keresztnevet magának soha.
Mire is szolgált volna az ?
Nem nevek teszik az embert; gondolják olvasóink, pedig nincs igazuk korunkban, nevek teszik az embert.
Ponson du Terrail barátom munkái is annak köszönhetik nagy hódításukat az arisz-tokratia köreiben, hogy szerzőjük neve: Vicomte Ponson du Terrail.
(Távolról sem akarom e megjegyzéssel, ezen általában igenjeles munkák értékét kisebbíteni.)
Mi az ember név nélkül?.....Semmi,
egy véghetetlen semmi.
Az arisztokratia nemcsak saját nevünket kérdezi; — ismerni vágyik apánkat, nagyapánkat-és őseinket a századik generátioig. — Kíváncsi arra: ki volt, mi volt, mit evett és hogyan aludt.
Igazán érdekes kérdések ! . . A feleletek még érdekesebbek. A fejtegetések,VictorHugó munkáiból legvilágosabban kitűnnek.
Mi volt Cabarras és mi volt Los Carraa ?
Két hírneves hőse-a spanyol szabadság hareznak. — Egyik orvos,a másik bandita.
És ezen emberek testvérek voltak.
Öntudatlanul vonzódtak egymáshoz, a testvéri szeretet varázsa név nélk&l is össze kötötte sziveiket
'' Megfoghatlan hatást gyakoroltak Los
inkább ;<z egyed, mint az összes hívek érdekeit tar:ották zsinórmértékül ! . . .
Mi t hát Bartal neve mellett újra keressük azon elejtett ariadnefonalat, melynél hiszszük, hogy az annyira ohajtott bei-reformok fokozatosan érvényre emelkedve, autonomiánk ügye is az igazság mérvvesz-szejeszerint mielőbb megoldást fog nyerni! —
Ezek után tisztelt barátom, ismervén a te szerény jellemedet, de egyszersmint tevékeny munkás szorgalmadat, hazafias-érzelmeidet, a minden jóért, de különösen a józan rcformeszmék iránti lelkesültsége-det, valamint azon erkölcsi solidaritást, mely kőzted és ügyünk közt fenáll, — felkérünk tehát légy szíves teljes erélylyel a mérvadó s az illetékes körökben oda hatni, hogy autonomiánk haldokló ügye is ujabb életre ébresztetvén, elmondhassuk: hogy az alkotmány áldásai alatt ez is felvirult! — Fogadd nagyrabecsülésem állandó kinyilatkoztatását.
UJLAKY JÓZSEF.
Vendajku elemi iskolákban létező törvényellenességek tárgyában.
Belatinczról keltezett caáfolatra válasz.
Ámbár hosszadalmas, üres szál ma-csépi ésszerű vitatkozásokra se időm, se kedvem, de fenjelzett czáfolstra némely válaszoló észrevétellel tartozom, nem annyira magam érdekében, hanem becses lapját olvasó azon tisztes közönség miatt, melj a belatinczi czáfoiat beküldőjének kevésbé lovagias, s éppen nem helyeselhető modora által félrevezettetve, jó-szándékkal fogalmazott méltányosságot ajánló, ; és tulszigort roszaló első közleményem telett 1 oly tévesen Ítélhetne, a mint „az nem kevésbé
Carraa vonásai, Cabarrasra már az első pillanatban s e hatás idővel növekedett
A guerilla vezér a rablók tábornoka kezdett gondolkozni ifjú koráról. — Emlékei felölelték a valót, de nem találhatának támpontot. — A szellem évtizedek múlva visszatért Laimé várlakhoz.
Előbb is mondók, hogy emlékezett cl raboltatásuk pillanatára. — Ebből akart ki magyarázni mindent. De az évek kitörölték emlékezetéből a neveket.
Ó elfeledte saját nevét.
De keressük őt fel működése szent terén.
Föl vonult az andorai bérczekre.— Most is régi ellene: Boissi de Tallier tábornok állott ellene.
Tiz ezer franczia érkezett át a h;'' írón és Figuerast a tengerparton elfsglalták.
Említettük már, hogy Cabarras meg szűnt guerilla lenni; a kormány őt osztály tábornokká tette és saját csapatai mellé rendes ezredekel is küldött neki.
Cabarras tábornok hét ezer emberrel állott Andoránál.
Alatta parancsnokolt gróf Cerceres tábornok is.
A régi guerilla csapatok egyenruházott sorkatonákká lőnek és az egyesűit spanyol-angol hadseregben nem volt párjuk bátorság és kitartásban.
Los Carras ''Jacá-ban maradt.
Cabarras futárt menesztett hozzá, hogy ezer embert haladéktalanul vezessen az andoriai
hegyek közé.
Los Carras azonnal útnak indult és tiznap múlva, rémítő táradság után Andorába érkezett.
illetékes bizott. tag* czáfolatában fel van tüntetve.
Nem kicsiny lem, sőt mindenkor nagyra-becsülöm a jószándéku honfiú buzgalmát; de rosszalom czélja elérhetésére felhasznált eszközök 1 megválasztását, azon modorát, meljet jó-szándékkal irt köziemén vem illustrálásában kellő értékére leendő leszállításában követni jónak talált.
Az általa követett modor, — ha elnézik — csak a megszorult de ügyes prókátori fo gásnak,fortélynak megjárhatja,de a sajtóterén, bol tisztes nagy publikum áll előttünk — vagy, mi az előtt simán szólva megrovandó nagy hiba : minden kihálkozó eszközt, modort különbség nélkül felhasználni , hogy czélt érhessünk. — — Az álubiquistaság, mentető fitymáló gúnyolódás legvastagabb kézzel fogható nagyítás, — ha tudva akarva történt — szöveg csonkítás, erőszakos ferdítés, ráfogás, czéizatos kisebbítés,honárulónak bélyegzés?, a. t. nem azon helyeselhető eszközök, melyeket jószándéku, velünk talán ugyan azon egy czó-lért küzdő ellen vélemény eseink irányában szabadna használni;itt az érvek nyomósságának az igazság és természetszerinti jogosultsággal párosult méltányosságnak kell döntenie. — De tekintsük közelebbről a czáfolat fogalmazását. .... Tudja Pál, mit és hol kaszál; bizonyos czélzatossággal czáfolotát B''ilatinczról keltnzi, datálja, pedig az cink anoyiban mondhatóBela-tinezon fogalmazottnak, a mennyire akkor Belatincz fölött is átzuhanó légáramlat némely perczek múlva azon helyeket is elöinleszté, a hol e czáfolat készült és igy ama h«-lyet B>;la
tinczezal szépen azonosítá.--Lám a szabadon
folydogáló jótékony légnek mily szép, és csodálatos tulajdonosága van,a mely olyszerü ügves bűvészi miveletek kivitelére segédeszközül szolgál : hogy az egymástól távollevő helyeket egyszerre azonosíthatja; bámulatos ubiquet produkálhat — s. a. t. ! ön mé^ís e jótékony szabadon folydogáló levegőnek szívását némely vendajkunéptanitóktól elzárni javasolja, önmagát a magyarnemzettel azonosítván, «sak kilátást ád arra : hogy nagylelkűségéből szívhatják ! — Különben is olynemü ármányos szellem, oly szeretetlen érzület milyen az idézett czáfolatban elömlik, botrányt gerjesztőleg nyilvánul, nem csak Belatinczon de az egész, 16 ezer lélek számú vidékén — hála az égnek! nem található. Itt valamint az általam védett ügy ugy személyem irányában sokkal tisz-tultabb, józanabb a nézet, nemesebb az érzület minden osztályú honpolgároknál, sem hogy ezek mag-ukat sértve, compromitálva neéreznék, midőn az ily álkehezés ámításra számító hely koholmány által a czáfolatban nyilvánuló nemtelen érzület mintegy rájuk fogatik,nékik tulajdoníttatik. g
Nem tartozik ugyan a dolog velejéhez de mégis megemlítem: Közleményein visszatetszést ébreszt, gáncsolásra okot szolgáltat: hogy az magyarul irva elkoptatott latin phrásysokkal van garnírozva — holott ama coilegiális közöserővel összetákolt czáfolat elején azonnal 4 —5. az egészben pedig legalább tizidegen garnirung szerepel még pedig franczia konyhából és Jókai regényapós által szolgáltatva értelemnel-küli „epursi mouve" idézetben „Jodokus mau-rus"regények apósának a magyar irodalomban nagy az érdeme, de előttem nincsen nagyobb tekintélye azért, mivel nem rég (ha igaz) ma-
Cabarras szívesen, mondhatni melegen fogadta.
— Ezredes ! — szólt Cabarras — ön igazolta eddigi reményeimet.
Ou bátor katona, most azonban nemcsak bátorság szükséges, hanem eszélyesség is. Ért ön engem akkor,midőn azt mondom, hogy te e-mesen számosabb ellenséggel állunk szemben — Ont tűztem ki jobb szárnyam vezérletére.
— Igvek ezni fogok, bizalmának megle-lel ni tábornok ur. — Felelt Los Carras jó tartással.
Ezzel belemerültek a térképek vizsgálatába, melyeket Cabbaras mindig kiváló gonddal és előszeretettel tanulmányozott.
A francziák főhadi szállása Urgel volt.
Az <-gész haderő fölött, mely mintegy tizenhárom ezer főnyi lehetett, miként már említők : Boissi de Tallier tábornok parancsno-koskodott.
A bal szárnyat, mely Esvera és Velloja faluknál állott Champigny tábornok vezérelte.
A jobbot az urgeli magaslatokon Benig-non tábornok igazgatta.
Még azon nap másnapra, Cabarras tábornok kiadta az indulási parancsot.
gajó voltáért Bismarck politik konyháján is
kuktáskodott. —
Czáfolatban csipŐB gunyolás akar lenni e kezdő kitétel: .Nézzük tehát mi felett sirja el a nagy böjt kedveért 8. m. jeremiás próféta fájdalmat" pedig s. m. közleménye febr. közepén .még a víg farsang napjaiban készült és küldetett be, — mely időtől számítva Jeremiás próféta siralmai mégcsak 45 nap múlva fognának elhangzani — és e nap az idén éppen april l-sője, azért is itt az időnek el,- és át-varnv.solása nem ugy sikerült, mint a távollévő helyek bűvészi azouitása.
De térjünk a dolog velejéhez. — S. m. közleményének főbüneül bámulatra gerjesztő merész ténykép felrovatik : úgymond „azt állítani sót * helyeselni, hogy Magyarországon a magyarnyelv felekezeti iskolákban nem kötelezett tantárgy, ós hogy a törvények Magyar országon magyar nyelv tanítását nem kötelezik.*— Ezt a közleményre ily alakban ráfogni, és az olvasóközönséget félrevezetve vele tévesen ítéltetni — ha sikerült,ezt csak is szöveg csonkitás, ferdités, és töobször hangoztatott külön-böztetés elhallgatása által lehetett eszközölni. Ugyaiás közleményem cziméből mely igy szólt: „Veszélyes törvényelleneségek a vendajku elemi iskolákban" — mindjárt a czáfolat elején idézve, ezen s«j .elemi" itt és folytatólag mindig szépen kihagyatik; holott e szócska: „elemi" a mondat szorosabb értelemben veendő jelentését hivatva lévén megjelezni, közelebb meghatározni — e szócskával csonkított kitétel ferdites,ráfogá^ és félrevezetésre alkalmas eszközül szolgálhat és szolgált is — — mondják. „C^u i bene distinguit bene docet."
Magyarországon a magyarnyelvnek isko-lábani taníttatásai áltáljában józanul senki nem tagadhatja ; ezt törvényszerinti kötelezett tantárgy kép kell elismerni fölsőbb, és polgári, bár felekezeti és oly iskolákban is, hol az oktatasi nyelv nem magyar.* — de az első elemi nem magyar, hanem más nemzetiségű ískolaban kötelezett tantárgy általában a „nyelvtan" t. i. azon nyelve; a melyen az iskolások tör-vényszerint oktatandók, az az—az anyanyelvé, ez pedig nem valakinek „s z á j i ze" hanem dolog természete szerint azon egyszerű okból: mert magyaron kivül más nemzetiségű honpolgároknak, — (legyenek azok, oláhok, szerbek, németek slovákok.) — gondviselés adománya folytán szintén van saját nyelvük, melyben szinte vannak betűk, szavak,mondatok, beszédrészek ; pedig a betűk hangoztatásáról, szavak, mondatok beszédrészek minőségéről, hajlítás, helyezés, és kellő használatáról nyújtott oktatásban áll a „nyelvtan" mint kötelezett tan-tárgy : t. i : azon anyanyelvé, melyen az első elemi iskolában az oktatás nyujtaodó : hogy saját anyanyelvén tudjon beszélni, fogalmazni, és továbbra mivelődni.
A magyar nyeivnek czáfolatban hangoztatott „államisága itt oly értelemben nem állhat, ezen .államiság" törvény szelleme és törvény hozok szándéka szerint más nemzetiségű első elemi iskolákra oly kizáró erővel nem birhat; hogy az első elemi iskolások saját nyelvének tan tárgy kép megrendelt,mert szinte szükséges oktatását kizárhassa. Ugyan is ha ily kizáró erővel bírna, akkor ily erővel nem csak nyelvtanra," hanem más tantárgyakra is kiterjedhetne : ilyen az irás,olvasás,számolás,beszéd és értelem gyakorlatok, és az ének. Ezt a tör-
V.
Az urgeli csata.
— „En a varit, mar< hons contre l«fars canoiis." —
Urgel város és vidéke gyönyörű panorámát képez.
ürül a szem, ha Catalonia e legszebb vi-
déken huzamosabban pihenhet. — A babér fákkal szegélyezett magaslatok, a Segres völgy illatos rétéi, minden, minden oly gyönyörű.
A mat;as hegyek kopár csúcsai, a völgyek termékenységével szemben oly nagyszerű látványt nyújtottak.
Boissi de Tallier tábornok a magaslatokat szrillatá meg hadosztályaival. — Aztesiiio-mályában fellobogtak az őrtüzek lángjai sajátosan megvilágítván a cserjével benőtt vidéket.
A tüzek mellett franczia katonák hevertek mindnyájan a nagy Napoleon iskolájából.
Azokból, kik az egyiptomi pyrámisoknál születtek és Watterlonál, meghaltak.
Benignon osztály tábornok hadteste volt az.
A fiatal tábornok sietett lemosni nevéről a folto t, mely Jacánál tapadt rá.
Es ez sikerült is neki.
Saragoza ésBuen de Retirotanui voltak hősteteinok.
Napoleon tábornokká nevette őt
A francziáknál nagy volt a harczi kedv ; előrelátták sapkáikon a győzelem cserágát.
Cabarras már virradatkor megindította
táborát. — Rendkívüli óvatossággal és a hely-
ismerő biztonságával vonultak a spanyolok át
a hegyeken. - Az ágyukat bivalok vonták utánnok.
Amint megvirradt ,elkerülhetlen volt az
ütközet.
Mindegyik fél óhajtotta a csatát.
A spanyolok Andora felül, a város éjszaki részén kezdék meg a támodást Castello de Cer-ceres tábornok vezérlete alatt.
Champigny tábornok hadosztálya elfogadta a csatát.
A spanyol tábornok vitézül vezette aere-
, vény első elemi iskolában nem követeli, nem parancsolja ; hanem igen is világosan rendeli parancsolja a fölsőbb nép, és polgári iskolákban a hol is, ha az oktatási nyelv nem magyar, ott a kötelezett tantárgy az anyanyelv mellett áll, a magvar is és pedig mind a kétnemű iskolásokra "kötelezőleg. — Ez egyszerismind azon egyik ok: miért kellett a 44. t. cz. 14 § sát „megteremteni," ós azt mondani „az országos iskolai törvények k rlátai között.''
Ha az első elemi felekezeti iskolákba megrendelt tantárgyak közt rie* kitételnél „nyelvtan" nem az anya nyelv, hanem „államisága miatt magyar nyelv4'' taníttatása volna értendő, akkor a magyar ajkú, első elemi iskolákra nézve h „nyelvtan* megszűnnék kötelezett tantárgy lenni; mert a magyar ajkú'' iskolás gyermekek ugyanis tudnak magyarul! (de kérdés: hogyan ?) ez pedig ; hogy „nyelvtan" megszűnnék tantárgy lenni nem állhat azért, mert a megrendelt nyelvtan feljebb is kirt czélja : hogy az első elemi iskolások is megtanuljanak (hogyan ?) : helyesen olvasni, írni, számolni, beszélni, fogalmazni, ós továbbra mivelődni.
Ha azonban a nem magyar, hanem más nemzetiségű első eiemi iskolákban a törvény-szer int megrendelt anyanyelvtan mellett a magyar, vagy német is taníttatik, és ezen nyelvnek tanítása a több tantárgyra leendő befolyással is, kiterjeszteti akkor, ezen kétszer -háromszorosan fárasztóbb munka.igazán csak dicséretre méltó szorgalomból és azért történik, mivel e nyelvek ismerete hasznosnak esetleg szükségesnek ismertetik; és hogy e tekintetben nyilvánuló jóakaró közóhajtás is teljesedjék. — Teljesedjék pedig igy vonzón,a jó ügyet megkedveltető módon, nem pedig ellenszenvet ébresztő, drastikus kényszerítés utján,melyet mint a jóügyre ártalmast mindrnkor rosszalok.
S. M.
(Vége köv.)
renezné 50 kr. - Józsa Istvánné 50 kr. -Molnár Jórsiné 50 kr. — Salamon Mihály oO kr — Szabó Pálné 50 kr. — Berecz Mária ou
— Steiner Johanna 50 kr. - Csőkör András 50 kr. — Isó Dánielné 50 kr. — Mórocz Jánosné 50 kr. — Isóó Józsefné 50 kr. — UlJmann Józsefné 50 kr. — Mezriczky Gáborné 50 kr. — Egv valaki 50 kr. — Tobak Andrásáé 50 kr.
- Ács Antalné 50 kr. — Esztergálos Gáborné 50 kr.* — Auszterlicz Péter 50 kr. — Balog Ferenczné 50 kr. — Gombos Gáborné 4''> kr. _ Búzás Ferenczné 40 kr. — Dukkon Antal 40 kr. — Bárány József 40 kr. — Eőssze Fanni 40 _ B«ky Lidi 40 kr. — Isóó Andrásné 30 kr. — Baky Gáborné 30 kr. — Boros Má tyásné 30 kr. — Kanyar Jánosné 20 ke. — Acs Lidi 20 kr. — Izsó Gáborné 20 kr. — A<w. Vin ezé né 20 kr. — Horváth Janosné 20 kr. — Béni Imréné 20 kr. — Kövesy Vinczéné 20 kr. — Isóó Imréné 20 kr.— Marton Lajosné60 kr. — Kohn Leopoldné 50 kr. — Eberschücz Jakabné 50 kr. — Schvarcz Luiza 40 kr. — Veisz Hermina 20 kr. — Ullmann Adolfné 30 kr. — Fischl Józsefné 20 kr. — Guth Pepi 20 kr — Rédei Ferenczné 50 kr. Ujváry Péter 2 írt. 50 kr. — Csider Fercacz 1 frt. 60 kr. — Mohos Ferenczné 1 frt. — idősb Eberschücz Jakabné 1 frt. — Bárányné Gombos Elconora 1 frt — összesen 66 frt.
Hogy ezen másolat az eredetivel megegyez, bizonyítom.
Zala-Egerszegen, 1874. martius hó 7«5n.
CZUKELTER JÓZSEF.
m. számvevő. (Folyt, köv.)
Kimutatás
XVI.
azon pénz ö$»zegekrol, melyek a cholera árvák ét özvegyek $egélyszé$ére
a tapolczai szolgabírói járásban befolytak.
Kővágó Eőrsi Eősze Istvánné és Czigány Kirolyné ivén : Eősze Istvánné l frt. — Czigány Károly né 5 frt. — Ságváry Elekné 2 frt. — Mezriczky Péter 2 frt. — Rúzsa Mihály né 2 frt.
— Bárány Andrásné lfrt. — Cuppon Péterné 1 frt. — Diskay Jósefa lfrt. — Mezriczky Gusztávné 1 frt. — Péter Imréné 1 frt — Bárány Imréné 1 frt. —Hausbrunér Teréz 1 frt. 50 kr. — Mezriczky Gáborné 1 frt. 30 kr. Diskay Mári 1 frt. — Sááry Lajosné 1 frt. — Sááry Pálné 1 frt. — Szollár Istvánná 1 frt. — Nagy Vinczéné I frt. — Bellag Jánosné 1 frt.
— Dukkon József 1 frt. — Isóó Jánosné 1 frt.
— Nagyajtai Anna 1 frt. — MóroczEszter 1 frt.
— Bocskay Eszter 1 frt — Bárány Lenárdné 1 frt. — Márton Albertné 1 frt. — Paskecz Róza 1 frt. — Józsa György né 1 frt. — Fülöp Rozália 1 frt. — Mezriczky István 60 kr. — Izsó Pálné 60 kr. — Stern Jánosné 60 kr. — Baky Istvánné 50 kr. — Nagy Andrásns 50 kr.
— Mezriczky Józsefné 50 kr. — Fodor Miklósné 50 kr. — Magyar József 50 kr. — Kardos Fe-
gét; fehér lován mindig elől vágtatott és hevítette harezosait.
Champigny tábornok nem volt nagy taktikus, de bátor katona, szintén msga vezette tűzbe katonáit.
Ez alatt a má^ik oldalon is megkezdődött a harcz; Cabarras és Los Carras egy időben rohanták meg Boissi de Tallier és Benignon tábornokok hadosztályait.
A francziák ágyúi a magaslatokon voltak fölállítva, azonfólül tüzérségük hasonlithatla-nul jobb volt, mint a spanyoloké. — Cabarras-nak 3 ágy uját csakhamar leszerelték.
Ez alatt a spanyolok kiverték a francziákat Ürgéiből; ekkor vezette elő Benignon tábornok tartalékseregét.
Castello de Cerceres csapatai ezeket is hátrálásra kényszeriték és a hírneves franczia seregek menekültek a fegyelmezetlen spanyol ezredek előtt.
Champigny tábornok serege ólén csatázva hullott el. — As őszbajnok mellét hét golyó fúrta keresztül.
A francziák minden réssén hátráltak. -— A spanyolok hatalmas győzelmi kiáltásokat hangoztattak.
Csak Cabarras nem tudott örülni; talán sejtette, hogy még korai lenne az öröm.
E pillanatban a Welloja-i magaslatokat fényes vonal szegélyezte körül és e csillogó vonal mindinkább közeiedék.
A fényes Donal Montorisson franczia tábornok szuronyai volt.
A tábornok öt ezer emberrel jelent meg a harcz téren.
A spanyolok bevoltak kerítve. Boissi de Tallier futócsapatai tömegbe álltak ós megkez-
Ilelyi hírek.
— A somogy-zalai 40 ik honvédlovas századot nagy veszteség érte, mert forrónsze-retve tisztelt parancsnokát Pallavicini őrgróf ur ő méltóságát elveszté, amennyiben József fhg. ur hadsegédévé nevez tetett ki Budára. A mennyire örülünk az érdem ily szép jutalmazásában,ép annyira osztakozunk a legénység mély sajnálkozásában, mert benne városunk is egy köztiszteletben álló polgárát, minden szép. jó és nemesnek buzgó előmozdítóját, pártfogóját veszti el. — Csütörtökről pónto.kre virradóing tartá búcsúját legénységével Kis Kanizsán. Gróf Csáky osztályparancsnok ur a távozóra emelé kenetteljes szavait; Pallavicini őrgróf ur a 40-ik honvédlovas század legénységére. Mihály J. Endre ur ismét az őrgróf úrra felmutatván őt legénysége előtt nem csak mint katonát, de mint honpolgárt és családatyá;. Végül Horváth Bódi kadéthuszár a legénység nevében búcsúzott el, melyre Kovács Gábor lelkesítő zenéje szólalt meg, hangoztatván a magyar csárdások válogatottjait.
— Királyi Pál a fővárosi közmunkatanács tagjává választatott meg.
— Kerkapoly Károly Tapolczáról apr. 11-én utazott ei Olaszországba s Franczia-országot is beutazva tér vissza.
— Tersánczky József t. munkatársunk legújabb müve „Szőlészeti és borászati titkok gyűjteménye,''melyről lapunkban mára tartalom czimeit előzetesen közöltük, megjelent s szer -zónél 60 krért kapható. Ajánljuk az érdekeltek figyelmébe ; különösen polgári és népiskolákban nagy hasznú ajándékul szolgál.
dődött az öldöklés rémes harcza.— Monbrisson tábornok közibe kartácsoztatott a völgyben álló spanyoloknak, kik bár tudták, hogy háromszoros túl erővel állanak, szemben vonakodtak állásaikat föladni.
A franczia lovasság élén ; Benignon tábornok támadta meg a visszavonuló Los CarraBt.
Ez megismerte hajdani foglyát.
Találkoztak a hareztüzében.
A két főtiszt párbaja, megállitá a közelben a csatafolyamát.
Nem sokáig tartott a kard viadal. — Benignon kardja mélyen hatolt Los Carras koponyájába. — Az ezredes ájultan hanyatlott le lováról.
— fen életet adtam neked áruló s te, a halált adod nekem.
Sóhajtott a fiatal tiszt és összerogyott.
Benignon fölismerte ellenfelét.
i£pen leakart szállni lováról, hogy sebesültét ápolhassa, midőn észre veszi, hogy lovas osztálya hátrál és egy tiszt megszólítja öt:
— Tábornok az égre siessen, vagy Caba-ras foglya lesz!
A tábornok fölpillantott és csakugyan észre vévé Cabarras tábornokot egy erős lovas osztály élén, egyenesen feléje 7ágtatva.
Megsarkantyúzta lovát és csapatja után sietett.
Cabarras a vérengző tábornok, leugrott lováról Loé Carras teste mellett és fölszakitá az ezredes öltönyét.
Első a mit megpillantott a kis medaillon volt; megnézte ét ime szakasztott mása annak, melyet ő viselt nyakán.
(Folytatás köv.)
— A „zalmnegyei -általános tnnte^tü-Irt- heszthelyi járási-körének f. é. apr. hó 25-én rf.<r. 9 orrkor Reziu gyűlése lesz. E rrol a kör tag— j.ifaz 1873-ik évi okt. 23-án tartott ülé? határozatához képest azon kéréssel értesíttetnek, miszerint az ezen ülés alkalmával előadást tartani és értekezni óhajtók a tartandó előadás vagy értekezés tárgyát szíveskedjenek a kör elnökségével 8z ülés elótt három nappal közölni. Keszthely JS74 apr. 9. Biró József, a kör elnöke.
— Szánakozást gerjeszt némely fővárosi lap helytelen eljárása; igy vagyunk a „Független Polgár" 34.ik számában foglalt s ílajgató rfándor barátunkat illető gyermekes megjegyzéssel, a hol ő e vidék rémpoétájának tüntettetett fel. Hajgatóban ha a tehetsége'', melyet már több tekintélyes lap nőin tagadott
tőle, — nem akarja a t. collega elismerni, ismerje el a szép igyekezetet, a munkásságot; fennen hirdetik, hogy a tanító tanuljon, foglalkozzék szépirodalommal, s íme a tanítók érdekéért hangzatos szavakkal síkra kelt „Füg-lf(tt)on Polgár- a polgártanitót, ki zal a megyei iskolatanácsos, ki a zal a megyei általános tanítótestület eluök<- sat, ily meggondolatlanul sérti, szánalmas érzetet kelt.és e vidék tanítói a tanügy barátai nevében kötelességünk visszautasítani.
— Megdöbbenve olvastuk a P. N. keddi számában: Sajnálattal értesülünk egy b.i leset felől, mely K. i rá 1 y i Pál t és M en d 1 1 g t v á n városi képviselőket érte. A terézvárosi kaszinó számos tagja ugyanis, kik között neve-7,.tt két ur is volt, a tegnapi s/ép időt kirándulásra használván fel, több kocsin kimentek a H^^ninacher féle sörházba. A társaság vidám ha^gu latban. az esthomályban tért vissza a fővárosba. Útközben néhányuu versenykocsizást r<-udeztek, melyhez a többiek, részint önként, részint önkéntelenül, szintén csatlakoztak. A budai vámsorompóuál az egyik kocsi, melynek belsejében Királyi és Mendl urnk ültek, sebes hajtás közOen egy kavicsdombra került, és egy pillanat alatt felfordult. A kocsin ülők az erós zökktnés folytán messzire kirepültek. Királyi Pál és Mendl István oly szerencsétlenül estek, hogy arczukit össze vissza verték. Királyi, ki léjével egy kőhalmazra esett, eszméletlen maradt, és oly sérüléseket szenvedett, hogy az orvosok ítélete szerint legalább hat hétig ágyban maradnia kellend. Mendl nruak az egyik szeme egészen kidőlt üregéből. A másik két ur, ki a bakon ült, oly szerencsésen esett, hogy semmi bajuk sem lett.
— Hirdetmény. Alulírott által ezennel közhírré létetik: miszerint akisorsolt tombola tárgyak átvéreléröl az illetők, kik azokhoz i«''énvt tartanak, folyó hó végéig intézkedni szíveskedjenek ; meri a magmaradandó tárgyak f. évi május h ó 4 é n a cholera árvák javára a legtöbbet ígérőknek nyilvános árver& utján elfognak adatni. — Zala Egerszegen 1874. április 8-án Czukelter József számvevő.
— örilltlW. Csütörtökön az indóháztól ecry tiszteségcsen öltözött nő jött be a „Zöldfa" vendéglőbe, akin kevéssel később az őrültség nyomai látszottak, mely estélyig nagy mértékben fokozódott. Állítólag Lengyeltótiból jött, de beszédéből világosan nem lehet semmi bizo-
nvost tudni.
— l''(jy szentbalázsi asszony e lapok kiadójának könyvkt reskedésében ott feledte kis vörös ruhából készült zacskóját, melyben 60 kr. készpénz s egyéb voit. A károsult Kovács János szolgabíró urnái átveheti.
— Öngyilkosságok. Jutában egy 70 eves aggastyán felakasztotta magát; Kaposvárott pedig egv Orbán nevü gyalogsorezredi őrmester
agvon lőtte magát.
__ yerélö kerestetik előnyös feltételek mellett ugy uri család 2 fígyerraekéhez. Bővebb értesítést a szerkesztőség ad.
— Keszthely. A fürdőház helyreállításán dolgoznak, mely egyébkor csak május hóban szokott tórléani; valószínűleg ama föltevésből indulva ki, hogy az idén korábban fognak a fürdő vendégek megérkezni. — Már egyes nyári lakok is lőnek kibérelve, miből következtetni lehet, hogy az idei nyári idény alatt Keszthely számosabb látogatásnak fog örvendeni ugy szinte mint egyike a legkellemesebb tartózkodási és fürdő helyeknek, tágasabb körökben is lassanként elismerést nyerend. De valóban Keszthelv annyi kelleroességgelbir, mennyit a Balaton körül fekvő helyekegyikében sem találhatni föl, kivéve a kies Balaton-Füredet. Mindenek előtt megemlítendő egészséges üde levegője, (múltévben ugyanis egyetlen egy cholera eset sem fordult elő)enyhe éghajlata,szép környéke közelségben kellemes szőlőhegyeivel távolabb pedig az elragadó Bzép erdőkörnyezte zsidi völgyeivel, milyent ritkán találhatni,végre magaslatai,melyek közt„Tátika"Szigliget,Bada-oson sat.fohünőleg szép tájrajzával mintha csak kirándulásokra volna alkotva. A helyben magában a pompás grófFestetich féle(park)vadaskert, ;iz árnyas szomoiufüzek és más ültetvény által környezett fürdői vendéglő, a szép és nagy kiterjedésű sörkert kellemes és fölüditőtartózkodási helyek gyanánt szolgálnak. Az unalom sem bántja itt az embert amenyiben ez, eltekintve attól, hogy Keszhelyen átaljában barátságos társas szellem uralg — zeneélvezet, csónakozás czéllövészet, színház, tánczvigalmak, a közel-
fekvő s folytonos omnibusz-közlekedés segélyével Keszthelylyel összekötetésben levő „Héviz" nevü meleg fürdőbe eszközölt kirándulások által könnyen elhárítható.
- Sümegiirőt írják nekünk: Még fülembe csengett, a nagypénteken ihletséggel elmondott egyházi sz&nokiat,melyet oly szivreható vaJlási lelkesültséggel hangoztatott Sümegh deréksegéd lelkésze Szabó Ferencz káplán ur; midőn a következő napon az első .Alleluja"! uj örömöt hozott védangyaluk által a kisdedeknek. — Két nevezetes napja levén, annak jelentőségeben avatlan gyermekseregnek : a szülék és dajkák regéi folytan a karácsonyfa és piros-tojásról. — E napok előtt nem egy gyermek már előre számítva mondja ; még háromszor fekszünk le ós kelünk feí,kapunk „karácsonyfa iu ugyan igy lesz: „pirostojás" ! — Ámbár minden szüle óhajt magzatjának örömet szerezni, do nem tudva, hogy van a végzet körülményei áltai oly helyzetbe juttatott ártatlan is, kiktől ez élvezmény megtagadtatnék, ha mint fentebb cmlitém a védangyal, szivjós ágát nem értetné a kesergőkkel is. megosztván örömét a szülékkel, kik gyermekeikkei együtt emiékökbe vésendik a már többször magasztalt családot. — Valódi kedély feltámadást voltuuk szerencsések szemlélhetni, a sümeghi kisded óvodában ; hol tek. Cseh László Sümegh városának tapintat dus iskolaszéki elnöke, a kisdedek valódi kedvelt barátja, ngs. Horváth János törvényszéki elnök (Egerszegrol) és Binder Péter urak jelenlétében adá at az óvodai gy erineksereg részére kiosztandó húsvéti ezukor tojás és egyéb nemüeknek özönét. Megható és élvteljes volt szemlélni a kisdedeket, midőn a jutalék vételekor sze.»t« tt alapítójuk nevét ismételten hangoztatva éllé;.-k! ísem kell őket bemutatno m hiszen ha jótékonyságról van szó, ott az olvaao azonnal oda ér icmii az ünnepeli Ramassetter csalad nevét Sümegh róüFeliá madas ünnepével bennünket figyelmeztető Megvalió, engedd őket több üdvös tett gya-korolhatásr* az emberiség jobblétének elömoz-aitasa, s hazánk virágzására sokáig megtartanunk. X. —
Vegyem liirek
— Érdéken stutivtika adatok. Dr. Stephan, a német birodalom föpostamestere,. hivatalos a-datok nyomán az egész földkerekségén egy éven át a postákon megfordult levelek mennyiségél kiszámított**. Ez nem kevesebb, mint 3 milliárd és 3U0 nyílói. Ebből esnék egy napra 9 Yj millió, mindenvmásodperczre vagy luU level. — Az egyes világrészek ezen összegben a következő arán; b*n osztoznak: Európa szállít é-venként 1 milliárd és 355 miilói levelet; Amerika 750 milliót; Ázsia 150 net, Afrika 25 öt és Ausztrália 20 milliót. Ha a föld lakosságai I300millióra teszszük,minden emberre évenkint 3 Jevél esik. A legnagyobb levélforgalommal Anglia bír, hol minden lakosra 29 levél esik évenkint, utána Svajcz, a hol 20, Németország, hol J4, Francziaország, hol 12, Ausztria 5 és Oroszország, hol csak minden második lakosra esik egy levél. Európában van 43,000 postahivatal és 1SO,<jOO hivatalnok.Az elsőből Anglia bír leg''öbbet t i. 12.000-et. az utóbbiakkal Németország van legnagyobb mérvben megáldva, levén a posiahivatalnokok száma 60,000, ugy hogy ott minden 600-ik lakos postahivatalnok.
í A posták ös.-zes bevétele 125mill. tallér a kiadás 10<) mill. tallér, a mi a tőkének 25% kamatozása. A postaforgalomnak legészakibb állomásai Ilammerfest (^Norvégia legészakibb városa, Kvaloeszigetén) és Keykaiwik, a legdé-liebbek Tierra-del Fuego Amerika legdélibb csúcsa) és New-Zecland. — A német postákon 1873-ik évbenl4 millió pénzes levél és 26 miilói csomag szállittatott4''/^milliárd tallér értékében; postautalvány 160 millió tallér .Németországban az összes leveleknek 15%, hivatalos, 5% ir0_ daimi, művészeti és tudományos,- 35% kereskedelmi és 45% családi. A távirdánál, hol a dolog természeténél fogva a kimutatás pontosabb lehet, az arány következő: s''irgönyök 4% hivat. 1% hírlapi sürgöny, 29% és 66% tőzsdei és
kereskedelmi.
— Belgrádon ugy látszik rósz csillagok járnak. Ugyanis a Vidov-Dau jelentése szerint az ottani érseki theoiogia I. és Il dik osztálybeli hallgatói elfogattak.Néhányan közülök Újvidékre menekültek. Az elfogatás oka összesküvés a fejedelmi kormány ellen. Újvidéken jó lesz ha tartózkodni fognak minden politikai beavatkozástól, mert akkor bizonyosan kiutasítás lesz a vége.
— Európa 25 legnagyobb városának népessége a legújabb kimutatás szerint a következő. London 3.800.000 Paris 1.850,000. Konstantinápoly 1.075,000. Bécs 900,000. Pétervár 680,000. Liverpoól 520,000. Manchester 500,000. Glasgow 470,000. .Nápoly 450,000. Moszkva 420,000. Birmingtom 370,000. Lyon 330,000. Dublin 325,000. Budapesi 320,000. Madrid 315,000. Marseille 315,000. Amsterdam 280,000. Leeds 260,000. Hamburg 260,000. Varsó 250,000. Turin 210,000. Roma 200,000. lakÓBsal bír.
— Rövid hirek. A képviselőház apr. 18-án kezdi meg üléseit. — Groisz Gusztáv miniszteri tanácsos és országgyűlési képviselő
meghalt. — A szlavóniai Dráva síkon roppant erdőégések dúlnak. — Vértesi Arnold iró, Kuk-lai Anna kisasszonynyal egybekelt. — Darázs Miska zenetársulata Münchenben nagy lelkesedéssel fogadtatott, onnan Zürichbe mennek.— A körmendi jótékonyczélu nőiegylet 113 taggal megalakult. Hát Nagy - Kanizsán ?? ? — O felsége Patti Adelina asszonynak a c$. k. kamarai énekesnői czimet adományozta. — A fehér gyarmati postamester 7 ezer frtot sikkasztott el, melyet a kemenczében találtak meg. — Kaul-bach Vilmos hires festész meghalt kolerában. — „Köteles tisztelettel" jeléntetett táviratilag Marmarosból egy halálos Ítélet az igazságügy-miniszteriumoak. — Ungmegye Deák Ferencz arczképét terme számára megrendelte. — A török kormány Parisban 40 millió franknyi kölcsönt kötött. — Nagy Bereznan gomba mükiállitás van. — A japáni kiállítási bizottság nem veszett a tengerbe — Bécs ben 19 éves leány megölt egy asszonyt, 22 éves fiu pedig egy 60 éves férfit. — A földrajzi tudomány emberei 1875 tavaszán Páris-ban nemzetközi congressust tartanak.— A vkr-kapu szabályozása 14 millió frankba kerül. — A székely nemzet történetét Szabó Károly irja, eddig 7145 frt. gyűlt be. — Berlinben 365 íap jelenik meg. — Áz utóbbi 15 év alatt 7633 magyar könyv s folyóirat jelent mog. — Die-nes Lajos író elhalt. — A bécsi magyar egyletnek 250 tagja van. — Poroszló helységben 400 ház égett el. — A bécsi nagy sorsjátékrai aláírás megnyittatott. — Deák Ferencz a városligetben fog nyaralni. — Budapestnek 21 temploma van. — Liszt Ferencz Romába készül.— Pollák Regina 10 ezer frtot adottá pesti izr. íi-árvaháznak. — A zágrábi érsek ur ő excja az ottani egyetemnek hu«véti ajándékul 3 ez»>r frtot adott. — Londonnak 32 színháza van. —
Április 12-töl április 18-ig. 1874.
Hó- cs hetinap Katholikns nap- Protístáns tár naptár
16) K. s Pr. Jézus zárt ajtón keresztül. JáST XX. - Gör. Ev. Ján, L 1—17.
121 Vssársap 13'' HétfS 14 Kedd 15 Szerda 16 ! Csütörtök 17 ! Péntek 18 {Szombat D 1 Qasim. Jostinus Tibnrtins Anastasia Taribins Radolf Apollonia D 1 Gyula Jostinus Tibortitts Neszte Turibiu* Rezsó Bálint & ff* ft* íHf át*
Vasúti menetrend.
Indul Katlixaáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiaméig
5 óra 18 perc* reggel.
„"...• " Z*gTábig ^
Budáig g
C 10
Szombathelyig (innét délután 5
óra 25 perc* Bécsbe) 5 Bte*ig (Sznmbath. Bécaujh. felé) 2
» 10
Pragerhof !•• »• Triesztig 5
v „ és Bécsbe 2
» 11
45 18
43
43
15 55 3 28 33
délután, reggel, délután, est ve.
reggel.
délután.
este.
reggel.
délután.
esté.
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábhói
4 óra 19 perez
" « ,, Dom-,
bovár, Fiume, Zágrábból 1 Zákány-Fiume-Zágrábból 9 Bikáról 4
1
9
Szombathelyről
Bécsből(Bécsujh Szombath.felől 4
„ 10 "
„ (Pragerhof felől) 3 „
Trieszt- és Bécsből 1
Trieszt bol 10 ''
M i)
Papírszeletek.
— Honvéd altisztjeink egyikéhez bemegy a többek közt levéllel kezében egy megtestesedett P öreg hölgy kérve, hogy olv.isná fel neki a szeretője által küldött szerelmes levelet. Az altiszt felbontja s mikor olvasni akarja. * nőcseléH oda-ugrik * fQleit bedugja. Vitézünk nem gondolhatta, mit jelentsen ez eljárás, azonban i>ngi-Hve az unszolásnak, végig olvasta.
— Csak azért dugtam be füleit — mond a leánvzti — hogy rajtam kivül senki se hallja és tndja, mit irt az én Pestám. Eszel raegk-«<7.«nve távozott.
21 54 43 46
20 33 ót 18 60 9 22
ii i ♦
regg®l.
délután.
este.
reggel.
délután.
este.
délolö''tt.
reggel.
estu.
reggel.
délután
est ve
Valaki a bécsi kKzkiállit.-t*<in hemntatott hires gépekről beszélvén azt mondta, hogy volt egy, melynek ha egy nyilasba peletlen búzakévét dobtak, a másik nyíláson — kész kenyér jött ki
.Az semmi — mond egy n.ásik — én láttam egy gép"t, melybe ha két zsák burgonyát töltöttek — a másik oldalán már részeg tót bujt elő.
Egy nap slatt húsz olyan férfiúra! is találkozol, aki dadogva beszél, de ritksn hallod, hogy a nők nyelve pörgésében akadály legyen — ar. mind kőny-nyen forog.
Szerkesztői üzenetek.
1212. 8 Mohács. Igen sajttáljuk, hogy személyes találkozásunk elmaradt, e lapok szerkesztője hosszabb ideig távol volt
1213. V. Sopron. Köszönet a viditó levélért.
1214. Br Keszthely. Mont már csakugyan legközelebb közöltetik.
1215. T. Helyben. Mind a két czikket, illetőleg választ a nyilt levelekre megkaptuk, de közlését sorrendbe kellé vennílnk.
1216. K. „Az angol irodalom vázlata4 mihelyt terünk engedi, közöljük.
1217. L. Szombathely. Az 1873-ki régészeti évkönyvet 6 példányban megkaptak, de nem oszthatjuk ki, mert e lap szerkesztőségében gyűlt pártoló tagbk nevei nem foglalvák bent, ezt jó lett volr.a bár pótlólag utáunyomatni. A körlev.lut közöljük.
1218. Alsó-Domboruha. Politikai dolgokról nincs iU az idő most közlést hozni, főleg oly nevetséges esetek leirásá''. A szánalom könnyeit boszu-sággá fajul
1219. Csalán Vidornak. Névtelen közleményt nem fogadunk «1.
1220. H. Budapest. ,Az encyclicáról'' czimü czikk nem a mi lapunk keretébe való. Megsemmisítettük. Más téren élénk tollával szivesen találkozunk.
1221. R- Budnpest. A csomag megérkezett!., hanem a fénykép ? . . .
1222. N. Csáuy. Sajnálom, hogy a fővárosban nem találkozhattam veled.
Érték és váltófolyam április íl.
5°/0 metaliques 69.30; 5°/0 nemz. kölcsön 74.—; 1860-ki álladalmi kölcsön 103.70; bank-rószv. 755 —; hitelintézeti részvények 195.— ; London 112.15^ magyar földtehermontési kötvény 74 .— ; temesvári földtehermentési kötvény 73 50;erdélyi földtehermentési kötvény 72.50; horvát-slavon földtehermentési kötvény 75.60;. ezüst 105.35; cs. kir. arany 5.36.—; Napoleond''or 8.96
LottohuzÁH.
Bécsben április 4-én: 64. 58. 11. 65. 16.
Temesvárott „ , 69. 14. 62. 32. 2.
Gráczban „ „ 52. 50. 49. 75. 43.
Brünn „ 8 án: 78. 85. 30. 6. 51.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerme kéknél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-rnoll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese ós hugy hólyag baj ok ból, a melyekből lei vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
64,210. bizonyítvány.
Nápoly, 1872. április 12-én.
Uram I Egy májbaj következtében bét év ÓU rettenetes állapotban voltam és igen elaoványodtam. Nem voltam képes írni vagy olvasni; egész testem reszketett, emésztésem rosz, folytonos álmatlanság és mindig tartó idegizgalomba voltam,a mely folytonosan űzött ide s tova, és egy peresig sem hagyott nyugton, e mellett n-tgy mérvben mélakóros. .Sok orvos kifogyott tudományából, anélkül, hogy bajomon segítettek volna. Teljes kétségemben az ön Revalosciérejé-hez fordultáéi, és most, miután 3 hóig élveztem, hálát mondok a jó Istennek. A Kevalesciere a legt bb dicséretet érdemli, egészségemet tökéletesen helyre állította és képessé tett. társadalmi állásomat ismét elfoglalni. Legbensőbb hálával és teljes tisztelettel
Rréhám murquisnő.
65.810. bizonyitváuy.
Neufchatean (Yogesek) 1872. deczemher 23-án
17 éves leányom, havi tisztulása kimaradása által a legnagyobb idegroncsolásban szenvedett az úgynevezett Sz. Vincze tánezban, és az orvosok kétségbe vontak a meggyógyulás lehetőségit. Azóta egy b-trátom tanácsára Revalescierevel tápláltam, és ezeu zamatos tápszer mindazok meglepetésére, a kik''ös-merték. tökéletesen meggyógyította ; tökéletes egészséges. Ezen felgyógyulás itt nagy feltűnést okozott, a sok orvos, a kik ezen bajt gyógyithatlannak állították, most meg vannak lepve, gyermekemet teljes egészségben látni-
Táplálóbb levén a húsnál, 60-szeresen meg-[ kíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min-gyermekeknél.
Pléhszelencxékben ''/* font 1 frt. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt Revalesciére piskóták szelen-ezekben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re ^ irt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 21-r* 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető fearry du Barry & Comp
álul, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Karoly gyógyszertárában : Aradon F. Tones és társánál^. Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyett Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehér váró tt Dieballa Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta ntalványra vagy utánvétre.
•) K rovst alatt közlöttért felelőséget necs
vállal 8«m*.
Hirdet
Mi kötelezzük magunkat, gyártmányunkat kizárólag a béosl forlilos
kéaxitmínyeiik egyeaegyedül e cxégnél találhatók.
y-
é n w
Blazar (Praterstraaee 66.) raktárába azállitani é»
1183—15
Az első tajték-, mütajtók- és borostyánkő-társulat
Minthogy az osxtrák-magrar monarchia legkípesebb gyár gyártmányainak eladására a kú^Moz jogot fölöslege* minden továbbidicséret, minthogy e gyár világsxerte ismert jósága és olcsósága minden ajánlgatást mar eieve neucmu*
hetővé tesz.
John Buli-pipa szárastul, ujték és borostyánkóból tokbau . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
John Buli-pipa borostyánkő nélkül tokban.......
Jon Bull pipa finnm és uagy . Magyar pip.i szarral és bojttal Magyar pipa meggv-szárral s borostyánkővel .......
Német pipa pántosan .... Német pipa linóm chinaexiUt püit.
tal.........-
Német pip* nagyon Ünoin, tokkal Antik pipa. tömör, dombor farag-
vánvos .........
Török pipa különbozó rajzú . . Török pipa meggy szarral és bo-rostyanszop-''ká* al ... - . Török pipa *inom bronz fedórel Kávéházi pipa, fin >m. pánt nélkül Török vizpipa (uargiie) kellemes külotiöseü nókuL-i, minthogy a via«:u megy át a füst es "üdi-
t ''l-''g :>at, darabja.....
Ugyanaz, nagy e» finom . . . M''-e^Vszár borost vauszopókával
12......*.....
Szivar- éx czi^arett szopóka száz-nái tobb rajzban ilyenek : egyenes. hajlott k-''t onaaiaku. fejek. csoportok állatalakok. úgyszintén fantasid-szopokak darád ja .........
Ugyanaz finom .... . . (Jgyanaz legjobb minőségű,- nagy Ja:.án-szjpóka. valódi borostyánkövei es mozaik munkával finom
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
i 5 1
2 1
2 5
2 1
2 5 1
: :
^IIQ^J
Első Ujték-,
es
borostyánkő- társulat.
Egyedüli raktár
as osatr.-magyarbirodalom
résaére:
Gulden-bazar
Praterstrasse 66.
99
Kiadások kicsinyben és> nagyban.
GÜLDErM-
Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Megrendelések utánvét vagy ax összegbcküldése
99
Forintos-Bazár.
Borostyánszopóka tokkal . . . Ugyanaz nagy . . - • • • Borostyán-garnitúra, szivar és szi-
varkáknak tokkal.....
Garnitúra, tartalma* : szivar, szi-varka és virginia sxopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette zzopóka, dohánypapir, és tflxszerazám-
urtó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivarszopó: ka. 6elyemzacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpipa, szétszedhető szárral, borostyánnal, sxivarsxopókával, bórtokbaa Egy garnitúra,John Buli-pipa, sxi-var és czigarette-szopóka bőrtokban . ........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefáutcsontszár és caigarette-axopóka. bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, saivar- és cziga-rette-szopókából. tüzszerszámból. dohányzacskóból, kanóesból, és czigarette-gépezetból stb. . . Ehhez illó elegaus szekrényke
Nemkülönben megrendelés folytán 5 írttól 100 frtig érő darabok is készíttetnek és gyári árakon számittatnak.
Megrendelések e cxira tezendók :
alatt in-
mellctt pontosan eszközöltenek.
5
2
Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik hogy zalamegyei Gelse községében lévő vendéglő, hozzá tartozó épületekkel, 5''/, hold belsó telekkel, az úrbéri vonós marha legelőben lévő vágó marha számára fentartott 10 hold legelővel, mégis az úrbéri legelőben lévő egy sessio utáni 14 V2 hold legelő illetőséggel és italmérési Regaleval együtt — Kiliinán kivételével 1874-ik évi april hó 27-én reggeli 10 órakor Pa-linban az uradalmi irodában a legtöbbet Ígérőnek árverés utján örök áron, elfog adatni.
Árverési feltételek :
600 frt. bánatpénz,
''/j-ad rész áránM azonnali lefizetése és a hátralétnek 2 évi részletben kamatokkal együtt leendő törlesztése, és egyéb az árveréskor nyilvanitandó feltételek.
Kelt PALIN, April hó 10 én i874. 132-j—1 Palini uradalmi igazgatóság.
- R1ES GUTTMANN
I. kir. naWd. vervén , az orosz esátxir *4vari MáUfUj*,
biztos hatású
patkány,egér, meze egér,vakandok, svábbogár-irtószerének
pI«M»koza 1 frt S0 kr éa
poloskairtó folyadékának
1
RAnlUrü u omáj sála strasta
Ezen k r a j c z á r-h i r d e t é s
mutatj*. hogy minden versengésnek eleje van véve. Daczára annak, hogy az áruczikkek
nézve minden várakozást felülmúlnak.
1 kr 5 db jó aczéltoU 1 kr 2 db tolltartó
1 kr 1 db irka
1, 2. 3, 5 kr noindenféle illatos Rzohatüzjáxék
2 kr 1 kávéskanál észből, ezüs-
tözve
2 kr 1 db finom pipereszappan
3 kr egy czélizerü kulcsfogé 3 kr egy bekeuokefe
3 kr 2 csomó finom hsvannah
ízivarpapiros 3 kregy patent czipo- és keztyüfliző 3 kr • gy radirgummi 3 kr e^y örök naptár 3 kr egy finom jegyzőkönyv 3 kr egy finom jóillatu pecsétviasz 3 kr egy pléhtálcza 3 kr egy finom ziebgynfatartó visisxgyertyácakákkal töltve
3 kr egy palaczk bécsi haladás-
tenta
4 kr egy divatos fényképkeret
4 kr egy festékszekrény 12 színnel és ecsettel 4 kr egy rőf gynjtó (Lunte)
4 kr i gy ezüstözött gyüszü
5 kr egy zsebtükör
5 kr egy szájharmonika ö kr egy pár harisnyakötő 5 kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve 5 kr egy zseb tfl/elő szer 5 kr egy lánykafogó 5 kr egy csinos óraláncz . 5 kr 1 lámpamnnrhette üvegből 5 kr egy ezüstgolyó, legjobb tisztítószer érez számára 5 kr különféle játékszerek 5 kr kfilöuféle társasági játékok 5 kr 1 wép képeskönyv szöveggel ft kr I finom női melltfi (Broehe) 5 kr egy csinos gyürü 5 kr egy czéUzerü keletmatató 5 kr egy kávétáleza
Ingyen és bérmentve
5 kr egy finom késalj (rasztli) 5 kr egy finom gyertyakörző 5 kr 1 glicerin- v. növényszappan 5 kr rgy finom viaszkenőcs 5 kr egy körfésfi kautschukból ő kr legjobb nfivény fogkenőcs 5 kr egy takarékperzsely pléhből 5 kr egy pár nadrágóvó
5 kr csinos pléhtrombiták
6 kr vadász- vagy jclr.ő*ip 5 kr 1 szivartárcr..-x nj c-s i-r.élszerü 5 kr egy doboz 3 <1» finom pe-
csétviaszszal 5 kr 12 db irón 5 kr egy foldozófa (^toppholr.) 5 kr a legsz l)b fénykép
5 kr egy szivarvég fosztó 5, 10, 20, 30, 40, 50 kr különböző hölgyek, urak, fiuk és leánykák számára ajándékul alkalmas tárgyak.
6 kr egy tnczat hajfodrótekerca
jó bőrből 8 kr egy gyermekóra lánczczal 10 kr egy finom uri selyemcsokor 10 kr 1 finom jegyzők, naptárral 10 kr 1 doboz 12 db finom színnel 10 kr 1 valódi tajték szivarszipka 10 kr egy finom garnitnr, melltü
s fülbevaló 10 kr egy üvegcse legfinomabb
iUatu hajolaj 10 kr egy ollóláncx 10 kr 1 feltűző fésű bivalszarvból 10 kr 1 jó lakat böröndök számára 10 kr egy fokmérték, bécsi és
franczia mérték számára 10 kr egy szép legyező 10 kr lpár kávéfindzsa porcellánból 10 kr 1 desserttányér porcellánból 10 kr egy czélszerü szivargép 10 kr 100 db finom varrótő, válogatva 10 kr egy jó pénxtáreza
kap bárki egy kis képekkel ellátott
10 ki egy pár gyermekharisnya
ll) kr pipa szárral
10 kr egy szivarszipka tajtékból
10 ki egy ezukorszóró
10 kr egy függő gyufatartó
10 kr egy öv bőrből
10 kr l fin. aranybrouz medaülon
10 kr 1 csinos óratartó bársonyból
10 kr egy sárkefe
10 kr egy finom gomböszlet ing-
elő, mell és gallér számára 10 kr egy czélszerü dugaszhuzó 10 kr »gy tizedes mérték 10 kr egy burnóuzelencze 10 kr egy jó olló aczélból 10 kr egy zsinór valódi korál 10 kr egy üvegcse legjobb folt-
tisztitó víz vagy szappan 10 kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodrászféaü 10 kr egy pár divatos fülfügjő 10 kr 1 bödönke bajerősitő kenőcs 10 kr egy kötőkosárka 10 kr 10O0 db jó fafogpiszkáló 10 kr egy ruhaporoló 10 kr egy fodrozófa 10 kr egy divatos óralánca 10 kr 1 album 12 bécsi tájképpel 10 kr egy tollkés 2 késsel 10 és 20 kr finom sétapálcxák 15 kr 1 pár nagy erős uri kapeza 15 kr 1 pár nagy erős női harisnya
15 kr 1 pár caérna keztyü nőknek
16 kr egy plaiJasij bőrből
16 kr egy evőkészlet, villa és kéa 15 kr egy üvegcse finom illatazer
15 kr 1 üvegcse valódi kölni víz
16 kr egy finom olló
20 kr egy pár uri cxérna kcxtyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen haasnálható 20 kr egy nagy vonó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
árulajatromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felaorolra.
(1190 - 4
FEIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
hallatlan árakon hirdetvék, mégis minőségükre
20 kr egy fejkefe, jó minőség 20 kr egy balhafogógép 20 kr egy zsebhévméró, jól szabályozva 20 kr egy czélazerü keztyütágiló 20 kr egy finom zsebkefe fésű a tükörrel
20 kr 1 pár virágvása porcellánból 20 kr egy jó optikai látcső negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erőa, hoaazu női harianya
20 kr 1 csinos varrópárna sróffal 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egéax evőeaaköa, kéa,
kanál éa villa 25 kr 100 db finom levélpapiroa 25 kr 1 napóra j&l szabályozva 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 orrsaemfiveg, optikai üveg 30 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy patent köszörűkő minden vágóeaakös számára 30 kr legújabb angol azoptató-üvegek, melyek által minden dajka nélkülözhető 35 kr egy földgümb a föld minden népei képlegea ábráival 35 kr 1 gyermekiuinháx figurákkal 35 kr egy nagy erőa iakolatáaka ••íjjal
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 20 kr egy nagy jd esernyő 1 ft 30 kr 1 aaobaóra, jól szabályozva, két éri jótállás mellett 3 frt egy teljes iróaaftal-öaaalet bronz öntvényből, 10 dbból állván : 1 tentatartó, 1 levél-nyomó, 2 magas gyertyatartó, 1 kéai gyertyatartó, 1 bév-mérő, 1 gyufatartó, 1 óra. tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó.
PelUlvéts
íliip-fíleiíizetűziíiltítiallitásra.;
Ciak
adatik ax éremmel koronázott
világkiállítási diszmű-bazár
Mely aa alább jegyaett 10 kiillitáai tárgyból 411 é» pedig ,1 finom blr M któtáaka, moaaikképpel kiralr»a; g
_/l VI«taria-»ely««-fcáH Iffyarf, » legeslegújabb , minden/ -
kiránt axinben; __S
1 teljei varri-Neeeaaah-e talmiarany tokban meglepj finom ,1 g [91 igen elegana onkor-szelMOze zárral, a legfinomabb »aob-l
9> , *
s= ,
ráazati munkáral diaaitve ; _
|M« talai arany éra láaczcial efyBtt, jól járó, ket énf ^ jótállással ;
bór-album, legfinomabb, fényképek txámára, külsőleg
bronx- vagy chinaezüst ékitménynyel'', talon asztali c»e»getyB, fénytelen uj aranyból, élénk
aranymetszett*l ; teljes irósztall jaraitara, különösen ajándékra alkalmas; ... . á talában hires Japáni azlvartároza, dus színjátszással; SÍ 12 darab o». kir. lűz. szab. lá®-azl¥ar-az«pokik legújabb, melyek a legrosxabb szivarnak legfinomabb Havanna-aamatot kíífcsönöznek.
E tiz tárgy összesen csak 5 forint
I Ezen most elősorolt 5 frtos csoporton kirül ugyanazok fino-[mabb kiállításban 10—15 egésx 20 frtig még számos ezer egyéb, rdiszmú- és fenyüzéai árakkal a legnagyobb választékban.
Ezeken^ívüTT^ftért még ugyanott kapható esernyő garni-^ r ura, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 vizmentesf Lesernyő és rétre 1 Uvaszi ernyő bámulatos olcsó áron csak 6 ftert^ [egyesegyedül kai.ható 1323—1
Amigo
__Bécs, Pr«ter»trn»»e 9.
Levéli megrendelések postai utánvét vagy az összeg előleges^ [beküldése mellett azonnal eszközöltetnek.
Jeier-widLe&dasTersi^eraags
''beabsichtigt in Gr.-Kanizsa eine H iuptagcnschaft ''dem Polizzenausstelhingsrechte zn b. >tellen. ^
Finnen, die bereits über ein Agentennetz nnd|| ''einer ansgedehnten Glientel verfügen, habén den Vor-g? Jzng. Eeflectanten belieben ihre ansfahrlichen Offerte,^ it Angabe genaner Adresse an die Annoncen-Expe-^a
''dition von Rudolf Mosse in Wien unter der Chiffre^ 1 ,
.Assecnranz- einzusenden. 1322—1
Vizliaalom eladás.
Felsó-Szemenyén a Mura folyón (Lendva- és Letenye közt) jó karban lévő vizi malom örök áron eladó. A feltételek a tulajdonos Sflmeghy Ferdinánd urnái tudható meg akár személyesen, akár levél által.
Kelt Felsó-Szemenyén up. Letenye 1874. márczius 10-én. 1306—4
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Dl__________________
A legtiaztább éa leghathatóaabb orvoai azer Norvégia hegyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájasir-olajjal.
A valódi Darteb-halaájzslr-aiaj Mell- éa tidó-bajoknal, soropho Ib«- éa raobitla-betegaégekben legjobb gyógyhatáaaal van; meggyógyitj* a legidültebbkiazvéay- ésosizbajokat, valamint az idősaaki birkStegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással 1 frt
Raktárak Nagy-Kanix*án: Belas J. gyógybz Lovák K. gyógybz. Feaaelhoffer J. éa Rotenfeld F. araknál.
Belováratt Lakovics Q. Ctáktarayáa Kárász a Caargia KreUler Dávid Kapaaváratt Kohn Jakab Kapraaozáa Werli Bánd. gyógyaz. Keszthelyei Wünach F. Kereszten Breyer Jakab fiai K8azt|M Csacsinovita Iatv. gyógyaz
Leteayéa Kaüvoda J. gyógyaz. Harezallbaa laztl Nándor Báaak-Szt^yinyla Fibiex J. gy-Szaabatheiyea PUich Ferencz gy 8«freaybaa Meaay András gyógy"-Záfrtbbaa Mittelbach Za. gyógyi* , Ceyleck J. J. gyógysz. , Urweiaa Fr* gyóyga*.
Wgjdite József kiadó-, l»p- és nyomdatulajdonos gyorasqtó nyouUu, Xagy-Kznizsin.
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkivüli s a legeltérőbb eaetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert háai szerek között, tagadhatatlanul ax elsft helyet foglalják el; mit aa sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött bála-Iratok a legrészletesebben tanulják, hogy e porok iCgzött szonlásokaál. eaiésztbetetleaeé«ekaél, |y* ■orhévaéi, továbbá firosik, veee ás iáe«-bajekbaa, ezivdebogásaál, Ide •eaaéf okozta Tffájáa, vértaM&a, végül hytteriára, bákér és bazaae* báayáara hajUmnál a legjobb sikerrel alkalmasutnak, a a legtartósb eyógyhatást eredményeztek. 1254 - 12
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
CRANCZIA BOASZESZ SÓVAL. ^Pi
9 A legmegbixhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség aegeöei-
■ mére minden belaő éa külső gyuladás, legtöbb betegség, mindenae-mfi seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott sebek, rák, fe»«, asemgyuDadás, bénulás és mindennem€ sérülés ellen, stb. stb.
1 palaczk ára használati utasítással 80 kr.
NAGY-KANIZSA, 1874.

8 írt.
-
$ EJéftzttéaJ
( egéti erre . . fél étre.... ■» t negyed évre . 2 , EqV szám 10 kr.
Hirdetetek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 ■ minden további sorért 6 kr.
NTILTTÉRBEN
soronkmt 10 krért
-.etnek fel Kincstári illeték minden '' egyen hirdetésért kfllör'' $ 30 kr. fizetendő.
KÖZLŐIT
^ A lap szellemi rósz«:E'' filletó közlemények »V izerkeaxwShez, —
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve tn-téz«udrtk:
NAGY-KANIZSA WlaasJcsház.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Kéziratok vissza nem f g küldetnek. h
Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^afaraegyei gazdasági egyesűief, a „nagykanizsai kereskedelmi s iparbank", a , nagy-kanizsai takarékpénztár ''a Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zalaegerszegi toma-tüzoltó egylet• s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
előbb:
l a-somog
özlön
>agy-Kanizsa april 10.1874.
Ha az országgyűlési 2l-es bizottság jelentését végig olvassuk,látni fogjuk, hogy annak minden pontja, minden sora, a várva a várt jólét előmozdítására van irányozva,és nagyban megjeleli az utat. melyen az állam kívánt czél elérésére bizton haladhat; meg fog bocsátani a nagyon tisztelt olvasó, hogy mi ezúttal az állam boldogsága-s annak czélja eléréséről szolánk; de hisz ezt másként nem is tehetjük, mert alkotmányos életet élünk, tudjuk hogy az állam boldogságával a népek boldogsága is azonos, azért ezt előre bocsátva, csak az állam sorsát fogjuk érinteni. —
A 21- es bizottság jelentésében felhoz/a az 1870. 42 ik tőrvény 90. §-át mely szakasz a megyék önkormányzatát a költségei kivetésére és beszedésére feljogosítja. —
Szép és nemes intentió ez midőn az önkormányzatnak azon joga, hogy saját szükségletét eleve meg állapított költségterve szeriut maga veti ki, és a kivetett összeget keretéhez tartozó fizető képes polgárain szedibe, és ezzel szükségletét fedezi; minthogy pedig ezen kitétel oly tág,hogy arra ily hevenyében megfelelni nem is oly könn ü. megfog engedni az olvasó, babogy e tárgynál kissé tovább maradunk,tán unalmasak is les/fink, de hogy megértsük egymást.nem lesz felesleges,ha a mostani helyzetet kissé felhozzuk, és a jövőt ezzel párhuzamba áliitjuk. —
Jt lenben a megyék törvényhatósága az
;íItala készített és a törvényhatósági köz gyűlések előtt mindenkor a megelőző év oszi kö/.g ülésén tárgyalt költségtervet, melynek abipján a jövő évi szükségletet fedezni kill, az országos központhoz vagyis
belügyi minisztériumhoz felterjeszti, s ott az helyben hagyatván, az országos pénztár terhére jegyeztetik s annak alapján a szük-séglendő és a költség-tervben megállapított és helybehagyott összeget a törvényhatósági pénztárnok az állami kir. adó hivatalból részletenkint,vagy is havonkint kiveri s ezen pénztárnok azt a kifizetésekre számadási teher mellett kifizeti, eddig tehát a megyék kiadásaikat az országos pénztár közvetítése mellett foganatosították, míg a megyék lakosai külön e czélból meg nem adóztattak, hanem a reájok kirótt adót egyszerre fizették le s az csak a pénztárak felosztása illetőleg rovatai szerint volt el számolva, — most azonban a bizottság elaboratumaszerint ezen törvényhatósági terhek viselése kivetése, és beszedetése a megyék autonom jogköréhez vlsszaadatváu önkörükbe teljesitik azt, de nem csak sajat terhük kivetését teljesitik, de amint a bizotság munkálatába lerakott elvek mutálják, még az állami adók kivetése is a megyék autonom jogaik közé bocsáttatnék, miből folyólag tehát a megye saját költségeit semmi esetre sem fogja külön repartiálni, hanem igen együtt az állami adóval, és együtt is fogja beszedetni, csak hogy a könyvelés már minden költség''-né. külön meg lesz érintve, mennyi az állami és mennyi a házi adó, hogy minó kulcs lesz meghatározva, az most már csak az idő kérdése, értjük, a létező adóknál mennyit fog az állam a megyék autonom kormányzatukra át irányozni és a törvényhozás minő elvet és alapot fog elfogadni,de hitünk és reményünk, hogy a megállapítandó kulcs olyan lesz, mi e haza polgárait teljesen megfogja nyugtatni, — mert figyelembe kell venni a kormánj''zati, i tanügyi, közlekedési és befektetési költsége-
ket, lehet egyik évben a befektetések, minők az utak, hidak helyreállítása és az elemi { csapások okozta helyre hozatal, tetemesb költségeket fog igényelni mint tán a mult évbeui kiadások, meglehet hogy tanügyünk is többet fog igényelni mint tán a mult,ha szóval ily különbségek fognak tünedezni, akkor természetes, hogy a fizetendő összeg is ezek mérlege szerint változni fog, de ez tisztán házi ügyünk levén, tudjuk ha a szükségletre kívántató összeget megfizettük, ha csak egy más csapás nem sujt, ugy a felemelést nem csak hogy megtartjuk, de a beállt szükségességnek megszűnte folytán annak is apadásba kell jönni,szóval tudtunkkal érdekünkben történ vén,minden a mit teszünk magunknak teszszük és nem másnak,ugy leszünk a megye kormányzattal,mint a gazd.saját vagyona kormányzatában, ki szinte befektetést csak szükségesekre eszközöl, minek megtörténtével azon osztályon levő kiadása megszűnik. —
Igy tehát okszerű gazdálkodás fog bajunkon segitni, mit mi ugy értünk, hogy a nélkülözhetleneknél fukarkodni semmi esetre, de feleslegesen semmit kiadni nem kell, mert a takarékos gazdálkodás a jólét alapitója..
Aiinthogya-megyék önkormányzati ese-t ében egyik fókelléketa jó rend kép viseli,mely rend a népmozgalom nyilvántartásában tükröződik vissza, és mivel a nyilvántartás pontos vezetésében még eddig semmi mozgalom sem tünedezik, jónak látjuk e tárgyban is nézeteinket ezúttal elsorolni. —
Ha tekintjük az országos statisticai munkálatok előállítását és azokra fordítani szokott temérdek költségeket,és ha mindezzel az eredmény bizonytalanságát, és azon l körülmény eket,hogymégsincsenek e községek-
beu oly biztos mozgalmi főkönyvek, melyek alapján az oly nélk ülözhetlen családi értesítők minden aggály nélkül kiállíthatok volnának s erre mint a biró eljárását bizton alapithassa, mint pedig az azt kiálljtó jó lélekkel elmondhassa, a mit írtam megírtam, az ugy van mint lennie kell,— ugy elmondhatnék, hogy e téren kivinni valónk nincs, ez beillik a megyei önkormányzat autonom keretébe, ugy szó nélkül hagynók, de mivel ép e téren semmi seiu történt,kell hogy most a midőn a megyék minden tekintetben önmagukra hagyatnak, hogy e téren is egy biztos alap létesíttessék,mi ugy vélnők, ha hogy a statisztikai munkálatra fordítandó összegnek csak felét a lakósok arányához képest az illető lelkészi hivataloknak kifizetnék, azok egy részt az állam érdekében, de saját megnyugtatásukra is a csalá4i könyvet minden önálló családtól elkülönítetten meg készitnék, és azt az évi szaporulat és fogyatkozás szerint keresztül is vinnék, akkor a családi főkönyv tükre levén az erő és tehetségnek igen környü lenne mérlegelni azt, mit birunk saját és az állam érdekében akár az erőt,akár atehetséget tekintve,ekkorévenkint az év végével lezáratnának ezen mozgalmi könyvek, ezek kivonatai vagy is összesítései a megyére felküldetnének,tudná az állam is az évi szaporulatot, tudná a 16 éven aluli és felüli képességett az ugy nevezett kereseti adó előleges megállapítása is sokkal biztosb alapra fektethető volna, mint jelenben, — rend tehát az ügynek! ugy lehet elérni azt, mit oly epedve kiván minden hazafi. —
Ezen munkának keresztül vitelével meg a szabadságolt állományú katonaság nyilvántartása is megkönnyitettnék, mert az is minden mozzanatában nyilvántartatnék
TÁKCZA.
A Bakony kedvese!
Veszprém fölött a *éu Bakony strázsál. Tán huszár volt, mert rá rágyujt, és pipál?'' A milyen a Bakony pipálása ; llgy követi az iiló járása !
A városnak van egy titkos nője.
— Ugy látszik : a Bakony szeretője ? ! — Ki kijár a legmagaab hegyekre
Oda áll a vén pipással szembe !
Ott a nő, h& rombol a fergeteg, X* röpködnek a tépett falevelek: Háborúban van a szeretője, Leveleket vár ilyenkor tőle !
Kigyulad a vén bnszár pipája, Tűzet tesz a kániknla rája 1 A pipitol más is meggyuladbat; S a titkos nő, — ha ég is—ott mara<l 1
l''.nkony ködből lesz jégeső* zápor, Verekszik az ég, föld, mint két tábor! s a hegytetőn - mint legerősebb tölgy, Jcggolyók közt, vezérkint áll a hölgy!
£g a vidék, hull a tfizes menykő, S künn áll a nő- fegyvere esernyő. Ilolofernest keresi Jadithja?. Vagy kővé vált rgy nj Sodomitha?? —
— Ha az a nő buzatarlokon jár ;
Azt moi.dom RuUi kalászt szed, s még jól jár ! Igy szerette meg Ruthot dús Bósza ! — Hány lányt tett már Rutthá a szép buza ?
Ablakokban soksn ácsorognak, Ki az a nő ? azon tanakodnak ! He kenyere, se melag ruhája l — Bizony kifagy élete szikrája !
Kár, hogy ide angyalok nem járnak, Megesnék a szive minnyájának : Szt.-Mihály a templom arkangyala. Ha eszes nő, mért nem fordnl arra ?
, A városon kitesz a vén haszár,
■ Lenungjából a nőnek is kijár:
i Vadpecsenyét küld eledelére,
l .10 tüzelőt kályha fűtésére !

ÖRSI.
Az erdők hősei.
— Történeti beszély. — Irta Barboix Rogsr.
Francziábél forditá: KÖV ÁR Y BÉLA. (Folytatás.)
V.
Az urgeli csata.
— „En avant, marebons contre leurs canons." —
Ugyan azon hajfürt belezárva. Elolvasta a hátlap föliratát — £ név volt rá vésve: „Alain."
— Testvérem ! - igy kiáltott föl Cabarras, csókokkal borítva az ájult Los Carrast
Rögtön nyeregbe emelteté öt és kivitette az ellenség lőtávolából.
Ez alatt dühösen folyt a harcz. — Cas-lelló de Cerceres gróf serege vadfutásban me-'' nekült a hegyek közé!
Egyedül Cabarras állott még a közepén. Végre a franczia lovasok rohamai itt is felbonták a harozrendet , A csata elveszett. — Cabarras elvesztette
1 az ütközetet.
De Montbrisson és Boissi de Tallier is el-mondhaták : ily győzelmet, csak ellenségemnek kívánok.
Két ezer spanyol és franczia boritá a hareztért.
Cabarras legyőzött hada rendben vonult az undorai hegyekbe.
A francziák nem üldözték őket. Veszély es vállalat leeodett a hegyek közé merészkedni, hol minden fa ellenség és minden ellenség halál.
A spanyol pórok borzasztóan kegyetlenkedtek a francziák ellen.
A guenlla tábornok Dardaro, ka mint Ca-thelineau fuvaros volt, elevenen nyúzatott meg néhány francziát.
Tehát Cabarras elmenekült.
Keressük fel őt és a sebesült Los Carrast.
Fej sebe mély volt. — A koponya csont közepénél mélyebben sebezteték meg. — Cabarras maga sem sok reményt táplált életben maradása iránt.
Pedig ez embernek élnie kellett, ki neki testvére volt.
Sokáig nem tért magához, végre Cabarras eret vágott rajt és ő felnyitá szemeit.
Öntudat nélkül tekintgetett szét. — Lélektelenül bámult a tárgyakra. — Cabarrast sem ismerte meg.
De lassankint visszatért az élet szikrája a homályos szemekbe. — Összefüggés nélküli szavakat mormogott.
Fölismerte a tábornokot.
On az, — szólt tompa hangon, — ön az Cabarras tábornok ? Testvéred vagyok ! — felelt komolyan a vezér.
Los Carras nem értette meg.
Hogyan, ön testvérem ?--igen, igen
ön mindig jó testvérem volt! ön ragadott ki a
harczból!
Ne szóljunk erről. — Én igazi testvéred
vagyok.
Hogyan, ön testvérem 1 ön isTablozDiaz fia volna ''?
Te sem vagy az............
Az ezredes szótlanul bámult.
Cabarras a medaillont vonta elő öltönye alól. — Ismered- e ezt ? — kérdezé szelíden.
Ismerem-e? . . . hisz gyermek koromtól fogva nyakamon viselem !
Nem ezt viselted. — Tekints öltönyöd alá!
Los Carras bámulata növekedett Saját medaillonja nyakán függött.
A legutolsó vonásig páija Cab&rrasénak.
Testvérem ! kiálltott föl Los Carras es megölelte a guerillák vezérét — Ez időtől fogva a két férfiú elválhatlan volt egymástól.— Együtt száguldottak a harezmezőn, együtt vezérelték a sereget, egy sátorban laktak.
Cabarras ajánlatára VII. Ferdinánd király Los Carrast tábornokká tette.
E pillanattól fogva Cabarras úgy irta magát: Raoul Cabarras és Los Carras: Alain Los Carras.
Nevük a történelemé.
Cabarras és Los Carras tábornokok a spanyol szabadság hősök pantheonjában kiváló helyet foglalnak el. — A guerillákból jeles hadvezérek válnak. — A jelentéktelen bujdokló csapatok vezérei, kik ha elfogatnak, akasztófára kerülnek, roppant hadtesteket vezérelnek és megnyerik a manresai, tarragona-i,barcelona-i ütközeteket
A Rastro ctapszékeinek lovagja egy nap
április 16-án.
Tizenharmadik évfolyam.
i
kötelme kitöltésére inkább utasítható volna mint jelenben, és nem kellene az örökös bör-tönözést a nem jelentkezés miatt foganato-
sitni.
Még néhány igénytelen nézetet koczkázta-lunk a megyei önkormányzat költségeinek fedezése tárgyában, azt t. i. hogy azon költségek fedezhetése tekintetéből a fogyasztási adónemeket értjük a szesz,- bor és hus fogyasztásr, kellene a megyéknek teljesen által adni, s az ezen adónemek után befolyó jövödelem szabad rendelkezése a megyék körébe adatván,a?ok kivetése és beszedetése, mi módoni értékesítése szinte hatás körükbe esvén, a termelő közönsége tárgy bani teher viselését a lehető odaadással foganatositni képes volna, igy ezen intézkedéssel eléretnék azon czél, hogy ezen jövedelmi ág lerovásánál azok lennének érdekelve,kik az után jövedelmet is hu/nak, igy az ezen oldalon nyert jövödelem ha netán a kiadások fedezetére elégséges vi''lna. ujabb kivetést foganatositni nem krllene.
Vendajku elemi iskolákban léieztf ión éli) ellciirsségek tárgyúban.
Bi-Uiinc7.n l ke tex«-tt c-zaíolatr* v;«la>z (Vége)
— Belatinczról keltezett czáfolat fogalmazója, hogy cz'' lzata hatásosa uo, élesebb legyen, és hogy szerénység! érzetét, discretio-ját jobban kitüntesse, jónak gondolta nz otíani fáraiskoláb&n a magyarnyelv ! tauittaásra nézvést érdem sorozatot csinálni ezen érdemso-rozatban ritka buzgalmu, tiszta jjiL-mü tanitó nem különben a tanitót nemes bu/<ralmában
Q
hathatósan támogató érdemtelj''.s helv beli közönség után, engem ez érdemsoro/atban jó mélyen tertiába tenni! (pedig egész éltemben még nem volt tertiám)--ez nem elég, hanem az „érdemek" fokozása végett valami szerinte— köztudomásu oppozitiot is felemiit. — Az oppozitiot én nem ertem, Az és helyben aligha tudnak valamit felőle. — — „érdemtel-jességet" pedig e tekinetben minden dicsőségével szívesen átengedem.......Hanem ha
a láthatárt most még vastagon boritó köd majd lehull, ha sok tömjénezéstől a légkör tisztul, — akkor ha tetszik példakép elmondok egy történetecskét Moldáviában élő azon úgynevezett csángó magyar atf^tiakról, kiket sz. czélu magyar társdiatok közvetítése álul mi is gyámolitunk tehát ezen atyafiakról, és az erdélyi székelységből odakerült ritka buzgalmu igen derék magyar tanitóról ... ezt talán máskor.
Most még lássuk: mily vastag, kézzel foghíiió nagyítás azt állítani: „hogy 100 vend közül 1 aligtud írni, olvasni" itt a dolgot közelebbről máskép tudják, és bebizonyithatólag biztosan mondhaiják: hogy a 40 éven aluli vendek, és pedig mind a kétneinb-:liek M/J00-ka tud olvasni ^„„-ka tehát fele tud olvasni, és irni. — E szerint a belatiuczi czáfolat fogalmazója legyen meggyőződve: hogy azon vendek, kik oly nagy arányú, számban tudnak
arra ébred, hogy tábornok és másnap megtudja, hogy Los Carras márquis lett.
A salamancai orvos pedig, mint Spanyolhon tábornagya és Cabarras márquis folytatja pályáját.
De mi történt Akasztófa Diegó és KI Bárbó barátainkkal.
Óket nem igen kegyelte a sors. — Mindketten kapitányokká lettek s mint il; enek hullottak el, egyik Ürgéinél, a másik : Tarragona ostrománál.
Az elvetemült tolvajok a haza hőseivé lettek.
Talán nem érdemeltek ilyen szép halált.
Evek hosszú sora mult el és a franczia sp tnyol háború nem vesztett semmit a kezdet hevéből.
Két rokon nép mártott tőrt egymás szivébe; két szomszéd nemzet nyujtá ki kezét a másik megfőjtására.
De azon idők, a nemzetek harczainak kora valának; nem kell kutatnunk az okot; — az egyetlen ember nagyra vágyásában rejlett.
S ezen ember a nagy Napoleon volt.
Európa úri. — Nagy volt, mint katona; kicsiny, mint politikus.
A nemzetek leigázója volt az, ki bilincs helyett szabadsággal kinálá Spanyolországot, é az a bilincset választá.
békét.
A külföldi szabadság helyett: a hazai
Ez is haza óság ! Ez is erény !
Írni, olvasni —annyi érettséggel,ée a körülmények oly ismeretével is birnak : hogy bizony kinevetnének, ha elmondanám nekik azon „jajveszékelő* panaszát,— melyet ön csak modern könnyű szerrel elérhető megszégyenítés, megbélyegzés védett használ,hangoztat czáfolatában, hogy t. i. .Szegény Magyarországi azért nem számithat nyugalomra, a polgárok békés egyetértésére, azért uem lehet nagy, boldog,mert ti vend atyafiak! — ámbár tiszta jellemű nép, és becsületes honpolgárok" vagytok — pfMi:-. és véradó pontos teljesítésében első sorban álltok, — de mindannyian még nem tudtok magyarul, ezer óv óta itt lakván, a magyar nyelvet meg nein tanultátok. — íme! az ország nj''ugalmának, gyarapodás ós boldogságának az a legfőbb akadálya:hogy találkozik köztetek „oly merész ember"; aki ámbár a magyarnyelvnek reátok nézve hasznos esetleg szükséges voltát veletek együtt elismeri; de a jó ügy kedvéért felszólal, rosz-lja azt, hogy a magyarnyelv tanítása iskoláitokban legszigorúbb kényszereszközökkel egyszerre foganato-sittasséK; h>.nem e helyett inkább polgártársi sz>-rettten alapuló méltányosságot, mint vonzóbb m- d"rt javasol arra. hogy a magyarnyelv általatok is megkedveltessék. — Ez»-u közietek él«"> polgártársatok. kit egyhangú bizalmatokkal megtiszteltettek, h"*:y kepviseljen — most ily nemű f- lszoH-Usért merész embernek hívunk, haza é* ko/jó ellenségének bélyegeztetik. — Nem de? meglepő csodálkozás melleit nevetség tárgya lenne, ily neuiü de hivértelme-zése azon nemtelen gyanúsításainak, melyeket jajveszékelő panasz alakjába óltözietve czafo-lataban szemelyem ellen is szórt, és e nemtelen érzületét álkeltezés, hely koholmány segítségével belatincziakra fogni, nekik tulajdonítani merészelt. Ha megszégyenítő vádoskodás akart lenni, e kitétele és „bizonyos embereknek Horvát és Stáierország sokkal inkább keze ügyébeesik", akkor azt modom: igenis: me^ez utolsóban t.i. Stáier-orszagban igen sok tekintetben sokkal rendezettebb állapotok vannak. Kifejlettebb ipar, czéUzerübb népgazdászat, fóldtnivelés. községi rendezettség,közjóczélu intézetek,községenként, népmivelődési társulatok — mind ezeket eltanulni^ a mi viszonyainkhoz idomítva nálunk is létesíteni nem bün,nem szégyen hanem hasznoa, szükséges is,—nem régen az itteni határfolyót a Murát kellett szabályozni — és a szabályozási költséget dijkép egy egyszerű stáier ember csípte tel és rakta zsebjére; — jól tette ! — mert praktikusabb szakismerete, ügyessége erre érdemesítette.
Szinte nem régen egy magyarhoni apa, pedig uri osztályból való dicséretreméltó szülői gondoskodásból gyermekének jövendőjét óhajtván magalapitani, szinte e Stájer országot gondola jobban kezeügyébe esőnek; azért fiát ott akarta elhelyezni: de mivel a fiu magyarnyelven kivül más nyelvet nem tudott, czélt nem érhetett, — gyermekét visszavitte, ebből az a tanulság: hogy sok tekintetben jó kosmopolitának (világpolgáraszerü gondolkozású na k) lenni: akárhol is rendezettebb állapotokat megfigyelni, a jobbat czélszerübbet idegenektől is eltanulni, azt követni; de azért szülőhazája iránti hiv ragaszkodást is meglehet őrizni. — Ily értelemben vett kozmopolita szelleműek voltak mind azon áldott emlékű honfiak, a kik Magyarországot polgárosították, azt dicsővé, nagygyá tették. —
i
VI.
Madrid.
— .Ka tombolt a vihar,..........
.......... mindent eldöntKtt." _
G r a y.
Mig mi a harezokat kisértük figyelemmel, addig Madridban másnemű jeleneteknek lehettünk volna tanúi.
Nem a valódi-hazafiak körében fogunk-szemlélődni, mi a Rastro politikusait keressük föl ismét
Méltó íb az a fáradságra í — kiált föl némely olvasónk.
Mi is igen azt hiszszük, hogy: nejn,de ha egyszer beleszőttük, ki is kell szőnünk őket.
Keressük föl tehát e tágtorku hazafiakat.
Az utat tudjuk. — Fel kell keresnünk a: „Godói Manó"-hoz czimzett csapszéket. — Ma is ott üléseznek ; ma is a szürke Penztanz elnököl és ma is vitatkozik, a republikánus Pel*g-rossal. Don Jósé de Elvanha ma is a hallgatóság közé tartozik.
A mint belépünk, épen Penztanz elnök szónokol.
— Uraim ! — itt látunk előttünk egy elvakult republikánust és ez nem más, mint a republicánus Pelegros! — Mi a monarchia emberei vagyunk. — Most a monarchia küzdj a monarchiával, most monarchisták vagyunk (Éljen !) Holnap, ha a monárchia a respublikával küzd lehet, hogy republikánusok leszünk.
(Ugyvan) Most csak arról van és lehet azó: hogyan mentsük meg a hazát. (Éljen.) Szerény nézetem szerint nekünk, mintspanyo-loknak kötelességünk, szeretett urunk VII.
Magyarortedgof polgárosították, dicsövé
nagygyd tetUk. .
Magyar nemzetnek nemzetiségek irányában törvényekben is tanúsított loyalitását senki nem tagadhatja, de tagadom, hogy Zalában is valaki más csinálna, iinprovisálna erőszakolt nyelvi, és nemzetiségi kérdéseket: mint éppen azok, kik túlzott fellengzésükben magukat a nemzettel azonosítván, sem azon megmásithat-lan körülményre nrm tudnak méltányló figyelemmel .enni: miszerint Zalábaa Lkó honpolgárok három tizedréase más ajau, sem pedig az erre vonatkozó loyális törvények szellemében nincs kedvük eljárni, hanem törvényesség terén kivül is ellenszenvet ébresztő szigorú eszközökre hivatkoznak. Nekem mindenkor elvem, és többször hangoztatott meggyőződésem, hogy azon itt ott sajnosan mutatkozó,''faj és nyelv különbségi surlodásokat, melyekot csak néhány évtizedek óta az ármányos, sokszor nagy szellemek vészthozó czélokra csak eszközül használnak — jobb, tapintatosabb, hazafiasabb az igazság mértéke szerint elintézni, békülékenység, türelem s polgártársi szeretet szellemében megszüntetni, élüket venni.
— Itt az eszme rokonságánál fogva talán felemlitbetem, miszerint ha a muraközi kérdés megoldását e''.Akészitő számos közleményekben az itt általam ajánlott szellem lelt volna a hangadó, utcsínáló, ha ezen kérdésnek kettős igen kenyes természete gyengédebb, méltanylobb figyelemben részesitietik, akkor ezen még most szunnyadozó kérdés már régen fontosságáhos illő megoidást nyert volna--de erről talán máskor. ? .--
Most már talán elég is lesz hosszura nyújtott sokra kiterjeszskedő válaszom, evvel tartóz tamr hogy azon sok sajnos félreértésnek tévee-itéletnek elejét vegyem,azt eloszlasaam, melyet fortélyos czélzatossággal Belatinczról? keltezett czáfolat fogalmazója bizonyosan nemesebb érzületű t. olvasó közönség körében netalán előidézett azon kevésbé lovagias, és éppen a sajtóterén nem helyeselhető modora által, mely czáfolatában botrány sierüleg nyilvánul; ez nem elég, hanem ily nemtelen érzület, álkeltezés, és hely koholmány segitségével még belatincziakra is kenetik, nekik tulajdoníttatik.
Jogom és módom volna az ezen czáfola-tot fogalmazó collegiális ligát névtelensége rejtekéből n^vszerint is a nyilvánosságra kiléptetni; — de ezt a jóügykedvéért nem teszem, feledés fátyolát boritom az egészre. —Legyen szent a béke. —
„Vendajku elemi iskolákban felfedezett tör vény ellen ességek" érdemében nyilvánosságra bocsátott közleményem csélja volt: azon valódi tényálladék kiderítése,melyet ez idősze-rint magam is „mostoha" körülmény-kép elismertem ; és hogy tulbuzgalom ! most is mondhatom sokszor elfogultság sugalta drasztikus orvoslati szerek helyett, melyek ellenszenvet keltenek — inkább a polgártársi szereteten, kölcsönös bizalmon alapuló méltányosságot ajánlom a végett: hogy a magyarnyelv mint állam nyelve a nem magyar ajtu honpolgárok által is átalánosan megkedveltették, elismertették, hasznos, esetleg szükséges érintkezési, mivelődési eszköznek,és hogy igy, e tekintetben nyilatkozó jóakaró közvélemény méltányos közóhajtás is teljesüljön. — Ez volt közleményem szándékolt czélja: — azért is ebben — t. i. közleményemben az indiskret
Ferdinánd király ő felsége monárchiáját támogatnunk.
Határtalan lelkesülés. — Süketítő zsivaj. — Óriási hazafiság.
Most a republikánus Pelegros emelkedett tel.
— Uraim ! Polgárok! — itt ül a szürke Penztanz. — Azt mondja, hogy mi minnyájan monarchisták vagyunk, pedig mi tartjuk fenn a respublikát! — Igen, igen bárhogy bólogat is ön Sennor Elvanha, vagy micsoda. — Hal-gasson ön ha mondom Elvanha polgár ! Mit még kaczag ? .. . Ezt lehetetlen eltűrni! — Uraim ! Polgárok ! — mi nem vagyunk monárchisták; (Éljen !) mi a szabad haza gyermekei és leányai vagyunk! (Ugyvan !) A szürke Penztanz, pedig gazember! (Hfelyesen ! Ugy van! Le a szürke Penztanz-al.)
Ezzel teketória nélkül lelökték Penztanet az elnöki székről ée a közbizalom Pelegrost mél-tatá oda.
Uj kor, virágzó idők. — A Rastro politikusai éltek jogukkal és meg változtatták a hangulatot és ez ocsmány, jellemtelen clubb egy nap alatt a forradalomnak áldozta Madridot
E meggondolatlan csőcselék magával ragadta: a Rastrót, Tritinót és Manzanarest.
Pelegros vezérlete alatt, kirabolták a ban- i károkat és lángba boriták a nemzeti kormány épületeit
Nem is kell mondanunk, hogy Penztsns és Don Elvanha republikánusokká lőnek.
Dühösen rohant as örjöngő csapat; meg támodták az orvos akadémiát és elh»*nvaasták az archeológiai muzeumot.
A xnanzanaret halászai és Raatrogitanoi,
buzgalmat drastikus eszközök alkalmazását, mint a jó Ugy re ártalmast roszaltam.
Most már a méltányosan gondolkodó t. olvasó közönség ítéletére bizom: hogy váljon melyik a biztosabbon czélravesető eszköz e kettő közül : váljon a porgár társi szereteteu. kölcsönös bizalmon -alapuló méltányosság- e V mely csodálatosan vonzó, megkedveltető erővel bir, vagy tulbuzgalom sugallta tulszigoru — policzei-szerű eljárás, mely a jö és kgszantebb ügy iránt is ellenszenvet ébreszt.—
— Én részemről, kivált ha szigorú tor véuyesség terén nem állok, hanem csak a jóakaró közóhajtást tudom inkább a vonzó meg kedvel tető erővel uiró modort választom ; és k másikhoz csak végső esetben, akkor is kellő mérsékel tség, körültekintő tapintattal n/u lok.--
Ezek után a czáfolat beküldője láthatja, de legyen ia oly nemű hazsfiságomról meggy ő ződve, hogy én a vendiskolákban a magyarnyelvet vendmellet tJ Ib ni-tstni, jónak szükségesnek látom, és óhaj tása szerint, nem csak befolyásomat felhasználni, hanem ennél több«t is tenni — el nem mulasztandom.
S.-M.
Kimutatás
XVIL
azon pénzösszegekről, melyek a cholera árvák és özvegyek segélyezésére
a tapolczai szolgabírói járásban befolytak.
Gombos Lídia férjezettNagy Zsigmondné és Györffy Zsófia férjezett Vörösmarty Józsefné ivén : Györffy Dániellé 2 frt. — Vörösmarty László 1 frt. —Sebestyén Gábor 1 frt. — Pilhof-fer Imréné 1 frt. — Mórocz Dániel 10 kr. — Kaszás Ferenczné 1 frt. — Györffy Károlyné 20 kr. — Egy valaki 30 kr. — ifj Nagy Károly 20 kr. — Vörösmarty Jánosné 40 kr. — Györffy Zsigmond 30 kr. — Balog Lajos 40 kr.
— Gyenes Gábor 20 kr. — Tóth Mihályné 10 kr. — Györffy László 50 kr. — Marton Imre 60 kr. — Szalay Jánosné 30 kr. — Györffy Istvánné 1 frt — Csekő Gábor 1 frt. — Csekő Bálintné 20 kr. — Vörösmarty Eszter 1 frt. — Laky Antalné 40 kr — Sörös Klára 20 kr. — Torma Lídia 20 kr. — Két ismeretlen 1 frt. - -Gróf Kálmán 20 kr. — Schmidt Mór 20 kr. — Veisz Gábor 20 kr. — Talabér Lajos 10 kr. -Burger 40 kr. — Mészáros Imre 1 Irt. — Sza-kály Lajos 40 kr. — Fábján Péterné 40 kr.— Barbély Imréné 10 kr. — Marton Péterné 20 kr. — Szabó Dánielné 20 kr. — Pálffy Imréné 10 kr. — Györffy Istvánné ifj 10 kr. — Barta-kovics Béni 10 kr. — Kövesy Imréné 20 kr. — Szalay Gáborné 15 kr. — Becsák 1 frt -Schmidt Ignácz 1 frt — Egy valaki 50 kr. -Lukács István 10 kr. — Gróf Márkus 50 kr. — Farkas Terka 30 kr. — alsó Pálffy József 1 Ír.
— Fodor Katalin 80 kr. — Fabján Zzófia 1 frt
— Gyenis Sándor 50 kr. — Kenesei Imréné 1 frt. — Tima Imre 30 kr. — Varga Sándor 30
— Pálffy Dániel 20 kr. — Gyenis Árpád 40 kr.
— Györffy Lina 40 kr. — Nagy Károly 15 kr.
— Györffy Imre 30 kr. — Gombos Károly 30 kr. —Pákay János 20 kr,— Gombás Jánosné 30 kr. Csekő István 30 kr. — Györffy Ignács 40 kr. — Kovács Juliánná 30 kr. — Kenesei
voltak választott nép, mely gyilkolt és rabolt.
— A nagy szesz gyárt is megtámadták. — Égő csóvával kezünkben hatoltak a gyúlékony anyag közé. — A hordókat kiszálliták az ut-czára s a csőcselék elemében volt, mert kedvére leihatta magát.
Egy vigyázatlan suhancz fáklyával gyujtá meg a szeszt és a láng óriási mérvben terjed t az épület belsejében. — Számtalanan benn szorultak ; az ajtók és ablakok körül voltak folyva a szesz elolthatlan lángjától.
Nem volt menekülés.
Száznál többen vesztek az izzócrátérben.
Köztük volt a republikánus Pelegros is.
— A többiek kimenekültek, hogy a rombolás munkáját folytassák és befejezzék.
Ekkor azonban a Manzanares felől, egyhangú léptek és ágyuk zörgése hallatszott.
Katonaság közelgett.
Los Camus tábornok volt, kit egy rendelet Madridba parancsolt, a zavargások elfojtására.
(Vége köv.)
JÓKAI
Óh dicső Író Lelket Tiditó. Kivel i g1•K Magyartáldák meg. Ah csak FortonA Ölében taxtaa. JÓKAI.
B.
JOSEFA.
Károly 30 kr. — Szabó X indor 10 kr. — Né" .,„•1 Mózez 50 kr. — Sebestyén Kszter 10 kr- — K^e''v Jánosné 20 kr - Kath.Templom 20 kr.— i-riuér Juliánná 30 kr. — Györffy SámuelnélO kr. - H«gyi Gábor 20 kr. — Pálffy Sándorné
__ Lampert Imréné 10 kr. — Marton i''<rnácz 20 kr. — Takács Jánosné 20 kr. - Tu-,rtr Klára 20 kr. — Somody Pál né 10 kr. — Jutersteiü 20 kr — Varga Márton 10 kr. - So inojy Mári 30 kr. - Mátics Ignácz 20 kr. — Német Istvánné 10 kr. — Szabó Gábor 10 kr. 1 Györffy Zzófia 20 kr. - Balog Károly 20 kr. Szalay Károly 30 kr. összesen 35 frt. ,10 kr.
Polgár Izabella ivén Díszeiben : Ac& Fe-renczné 2 frt. — Aca Ferencz 3 frt. — Polgár Izabella 1 frt. - Csényi György 20 kr. - ör. Fiizik Kálmán né 50 kr. — Dekmár Gergelyné óO kr. — Udvardy Jánosné 40 kr. — Bangó Ferencz 50 kr. — Pruska Ferencz 20 kr. — Matus Andrásné 10 kr. — Pálffy Jánosné 20 tr — Kaposi István 30 kr. — Saáry Elek né ÓO kr. - Saáry István 2 frt. — Nagy Gáborné bO kr. — Francsics Antal 1 frt. — Torsa János tr. — Böhm Kudolf20 kr. — Koréi .i Simon 10 kr. — Kántor Márton 10 kr. — Koréin Izrael 5 kr. — Sprencz József 1 frt. — összesen
14 frt,. 85 kr.
p ^ 1 számú adakozási iven : Handlery
Mihály 4 frt. — Gábor János 1 frt. — Arvay
laiós''2 frt. — Nagy Ferencz 1 frt. — Tóth
GrörffV 50 kr. Búzás Imre 1 frt. — Csizmadia
-marosuk részéről 1 frt. — Vastag Pál 1 frt. —
NaíV 1 trL — -Moloár István 1 frt- -
Kovács Györgj 1 frt. - Májer Antal 1 frt. —
Kértelen 2 frt. — Névtelen 50 kr. — Mojzer
Ferencz 1 frt. — Süle Ferencz 50 kr. — And-
Tcffi\ frt. — Horváth Pál 50 kr. - Varga
József 60 kr. — Flieg 2 frt. — Varga Gáspár
20 kr. — Caepregi József 50 kr. — Olvashatlan
nevű 1 frt. — Beszedics 1 frt — Kovács György
] frt. __ Neumayer Lajos 1 frt. — Harangozó
Irina 1 frt. - Medecz József 50 kr. — Lendvay
József 20 kr. — Huber 50 kr. — Leszner 1 frt.
— Vadona 1 frt. - Volt N. 50 kr. — Pruska Sándor 50 kr. — Kanki János 50 kr. — Friesch Józs f 1 frt. — Cséby Antal 1 frt. — Stram Ignácz 1 frt. — Olvashatlan nevü 20 kr. — Kovács János 20 kr. — Fodor Gábor 50 kr. — (ilazer Iván 5 frt. — Erlli Mihály 20 kr. — Tőreky Ferencz 20 kr. — Szintén György 10 kr. — Dér János 10 kr. — l)ér Péler 20 kr. — összesen 43 frt. 70 kr.
Bofivay Istvánné úrnő Halápról 10 frt.
Kiís Jánosné ivén-.Akaiiban. Németh Terézia 5frt. — Vörös Erzsébet 10 kr. — Oszvát Sára 20 kr. — Gold Netti 50 kr. — Muray Péternő 10 kr — Tóth Lidia 20 kr. — Gyar-maty Józsefué 10 kr. — Horváth Erzsébet 45 kr. — AntalImrcnéTkr.— Sövény FerencznélOkr
— Szabó Józsefuő 10 kr. — Kiss Dánielné 10 kr. — Hcra Eszter 3 kr. — Szabó Ferenczuó 10 kr. — Antal Janosué 10 kr. — Kiss Mártonnő 10 kr. — Pálos Zsóli 5 kr.— Pető Zsuzsanna 10 kr. — Péntek József nő 5 kr. — összesen 7 frt. 55 kr.
A 2 számú adakozási iven : Hirschl Adolf 1 frt. Szalai Bálint 50 kr. — Vajai Gábor 10 kr. — Huszár László 10 kr. — Valentin San:uel 1 frt. — Krausz Be!a 50 kr. — l)r. Lóvensohn 1 frt. — Fischer Mór 50 kr. — Neumann 1 frt. — Greiner 50 kr. — L'': gár Jakab 50 kr. — Un-iár Ignácz 50 kr. — Lrod József 30 kr. — N. N. 5ü kr. összesen 9 frt.
A llszámu adakozási iven:,IIeri*leudyIstván 3 frt. — lYh.sgus János 2 frt. — Koch Ferencz 50 kr. — Királyi Márton 10 kr. — Kovács Ferencz 10 kr. — Vörös Péter 10 kr. — Horváth Péter 10 kr. — Kürtös Sándor 3 kr. — Kovács Sándor 20 kr. — id. Csabi Dániel 10 kr. — Bcke Pál 30 kr. — Szabó Sándor 10 kr.
— Csabi Péter 10 kr. — Vörös Marton 10 kr.
— Szentes János 20 fcr. Kis Zsigmoud 20 kr.— Csabi Péter 10 kr. — Sz*bó János 10 kr. — Tóth István 10 "kr. — Csabi S.ndor 5 kr. — Fóldy László 10 kr. — Kiss Sándor 10 kr. — Antal Mártóu 20 kr. — Egved János 10 kr.— Hegyi Sándor 10 kr. — Sarffy Pál 30 kr. — Sárffy Jáuos 10 kr. — Kiss István 5 k-r. — Vidosa Lászlóné. 20 kr. — Kiss Dániel lOkr. — Kis Pál 20 kr. — Berecíhy Antal 10 kr. — Sárti''y Lajos 10 kr. — Krátky Nándor 20 kr. — Nagy Károly 30 kr. — Bárány Ignácz 20 kr. — lsóó Pál 20 kr. — Bogdán József 10 kr. — Bogdán Jinos 10 kr. — Pató János 10 kr. — Mutkovics Vendel 10 kr. — Herlelendy Gizella 1 frt. összesen 11 frt. 63 kr.
A 16 számú adakozási iven: Marton Gáspár 1 frt — Foky Zsigmond 50 kr. — Hercz-í id Jakab 10 kr. — Lakosy Ferencz 50 kr.— Sing. r Márton 40 kr. — Lusztig Józaef 40 kr. — Csendes József 1 frt. — Friedmann Alajos kr. — Hochstáter Márk. 20 kr. — Friesch Lipót 50 kr. — összesen 4 frt. 90 kr.
Tagyoni Hirsch Josefa 3 frt.
Az egész járásból összesen 205 frt. 73 kr. 50 drb norjegy ára 25 frt. Mindössze 230 frt. 73 kr.
Hogy azen másolat az eredetivel mindenekben megegyez bizonyítom.
Zala-Egerszegen 1874 martius 7-én
CZUKELTER JÓZSEF,
m. számvevő.
Helyi hírek.
— Nagy Kanizsa város képviselősége 1874. évi april hó 16 án, délután 3 órakor a főgymnáaium rajztermében közgyűlést tart; tár gyak: 1. A várostanács évi jelentése 1873. évről. 2. A főgymnasiumi igazgatóság előterjesztése a rajztanár elmozditása iránt. 3. Kis-Kanizsa város közönségének egyezségi ajánlata a két város elkülönítésére nézve. 4. Tanácsi előterjesztés a vágóhid építése iránt.
— A német színtársulat kiváló párto-sulásban részesül ; egész május 17-kig Nagy-Kanizsán működnek s innen Kaposvárra szándékoznak távozni. Az előadások tüzetesebb leírását helyszűke miatt jövő számra vagyunk kénytelenek halasztani.
— A zalamegyei Gazdasági Egyesület 1874 ik évi május hó 4-én délután 5. órakor Zala-Egerszegen saját helyiségében évnegyedes közgyűlést tart, melyre a tagok az előfordulandó fontos tárgyak tekintetéből minél nagyobb számbani megjelenésre tisztelettel meghivatnak. Zala-Egerszeg 1874. april hó 4-én. Arvay István, m. k. ügy vezető elnök.
— Keszthelyen a következő röpirat jelent meg: „A keszthelyi m. k. gazd. fels. tanintézet jövője. Tekintettel a 9-es bizottság határozatára es Keszthely város emlékiratára irta Sporzon Pál." A röpirat igen éles tollal levén irva, miut zalauiegyei lap, egy feltékeuyen szeretett zalai intézet léte s tekintve jövője, látszólagos biztositása ügyében nem járulhatunk az orvoslás e neméhez, sajnálatunkra e választ ily hangon nem közölhetjük; hanem ha a szerző megengedi,hogy méh gyanant belőle mézet szedhetünk s lapunkba,mint a nyilvánosságé nagy kaptárába rakhatjuk — egész készséggel.
— Veszprémből irják lapunknak, hogy ott húsvét napján egy, a rendes hadsereghez tartozó közkatona szerelmi boszuból kardjával kedvese karját levágta, ki ennek következtében a városi korházban meg is halt.
— Curiomimkép közlik velünk, hogy a napokbau zalamegyei egyik község utczáján 1 lelki pásztor, 2 juhpásztor, 3 disznópásztor erősen perlekedett, s a mester hozzá járulá-sával csak fokozódott. Ténynek irják, de mivel mi nem szeretjük hinni, sem a helységet, sem az illetőket nem nevezzük meg.
— Alsó Lendváról veszszük a következő érdekes tudósítást: A tanügy lelkes barátait van szerencsém egy örvendetes esemény ről tudósítani. Tekintetes Molnár Pál Alsó-Leudva ker. orsz. képviselő és bagladi földbirtokos ur, nemes lelke sugallatát követve, a „vallás-erkölcsös nevelés" emelésére az alsó-lendvai rom. kath. iskolánál kétszáz — 2ü0 — frt. o. é. ala-pitványt tett a szegényebb sorsú, de erkölcsös és szorgalmas tanulók segélyezésére; hogy mint az isk. széki elnök úrhoz intézett april 2-ről kelt levelében igen helyesen megjegyzé : „le-gyeuek az oltárnak, és hazánknak erős oszlopai." Értesülvén az iskolaszék mélyen tisztelt képviselő ur nagybecsű ajándékáról, folyó hó 4-én tartott ülésében jegyzőkönyvileg legőszintébb köszönetét nyilvánitá, b azt nagylelkű alapitója becses nevéről „Molnár Pál rom. kath. eleuii iskolai alapítvány" néven kamatozás végett a h< lybeli takarékpénztárnál elhelyezni határozia; ebbeli határozatáról a mélyen tisz. telt képviselő urat az iskolaszék egy három tagból álló küldöttség által értesité, átadván az ide vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatot. Adjon Isten több ily nagylelkű jótévőt, s a meglazult erkölcsiség és szeretett hazánk biztosan felfognak virágozni!
— Marczaliból irják lapunknak: Folyó hó 7-én a várszeg nevü városrészben tüz ütött ki, melynek 5 épület, lakház, istálló és pajta esett martalékul. Biztosítva semmi sem volt.
— Hagyományozd*. Tuszkau Mayer, ki is mult hó 26-án a veszprémi izr. sírkertbe temettetett el,következő hagyományt tett Veszprémben : u m. 1) Egy Tuszkau féle alapra 1000 frt. melynek évi kamatjait az árvák élve-zendik. 2) a városi kórházra 500 frt. 3) Eötvös alapra 100 frt. 4) a tudományos akademiáuak 100 frt. 5) városi nőegyletnek 100 frt. 6) izr. szinte 100 frt. 7) jó tanulók stipendium alapjára 100 frt. 8) izr. kr. egyletnek 100 frt. ösz-ízesen 2100 frt. o. é.
— Alsó-Ka jkon egy Gazsi József nevü 25 éves lakos f. év martius 13-án többek által megveretvén, april 7-én a súlyos testi sértéssk következtében meghalt. A törvényszéki bonczo-I4s megtörtént és a tettesek befogattak.
— Verekedés. Balaton-Mogyoródon egy 23 évos Horváth György nevü egyént apr. 4-én boszúból Somogyi József és Fajda Istváu, egyik fejszével másik kocsi lőcscsel oly súlyosan megverték, hogy élete veszélyben van, a a tettelek ellen a vizsgálat megindittatott.
— Vj zenemilvek. Taborszky és Parsch budapesti zenemükereekedéeében következő.uj zenemüvek jelentek meg: 1.) Mignon opéra de A.Thomas pour Piano á deux mainspar C.Cra-mer. ára 1 frt. 20 kr. 2.) Guck in die Welt! Walzer, für das PiAnoforte componirt von Phi-Fahrbach junior, ára 80 kr. 3.) Trinkapruch, polka-francaise, von Philipp Fahrbach jr ára 50 kr.
— BocsáH Svasties Jánostól az „Apollo" z-netnű folyóirat három „hallgató ma '' gyár" zenemüvet közöl, zongorára alkalmazva j "VVachtel Aurél által, ki meleg szavakban emlékezik a boloogultról, fájdalmasan sóhajtván fel: A Svastics gazdag képzőimében szülemlett szebbnél szebb magyar nóták nagy száma-s belbecséhez semmi arányban sem áll a kevés elismerés, mely e férfi osztályrésze lett. Mü7eit méltóság és tüz, erő és szépség jellemzi.
Vegyes hírek.
Staiistika.A használható növényekjssámát 3000 re becsülik, melyek közöl 2500 nál több •európai kertekben fordul elő. 600 táplálásra szolgál, a pedig 290 ehető gyümölcsök és magvak, 120 főzelék, 100 ehető gyökerek gumók és hagymák; 40 gabonafélék, 30 olajat és 6 féle bort szolgáltatnak. A gyógynövények száma 1140, melyből 350 technikai czélra használtatik. — A szőlőterület nagysága a sz. István korona országaiban 685,809 hold; a termelés átlag 30 millió akó. A gyümölcstermelés mennyisége két millió 160 ezer mérő, melyből hazánkra 954 ezer mérő esik. az erdőségének összes területe 15 258,000 hold.
— 0 felsége királyi pecsétje, mint a „ P. N." irja7legujabban állapíttatott meg. A 68-ban rögtönzött királyi pecsét — cser-és olajággal — a legújabb időkig használtatott, mig hosszas tárgyalások után uj minta állapíttatott meg. E pecséten két felül két angyal tartja a paizst, melyen az ország czimere és abban középen a király családi czimere foglaltatik. Az országgyűléshez legújabban intézett kir. leirat már e pecséttel van ellátva.
— Rövid hirek. A „Tisza, biztositó-bank közgyűlése május 18-án lesz. — Kossuth Lajos Turinbol Baracconi di Collegnoba költözött. — Bismark jobban van. — Mezopotámiában több várost elöntött a víz. — A felséges királyi pár a delegatiók ülésezése alatt a fővárosban fog időzni. — Budapest területén a m. héten két kolera eset fordult elő. — Az országos iparrauzeum f. hó 19 én nyittatik meg. — Rudolf koronahg elfogadta az építendő tanuló-convictus védnökségét. — Veszprémben egy mesterlegény szerelemféltés bői levágta kedvesének mellét. — Attól tartanak, hogy a Tisza Tokajnál elszakítja gátját. — Nemzetközi földrajz congressus tar tátik Párisban 1875 tavaszán.
— Nográdmegye Karancsaág községben 82 családot tett tönkre a tüz.—Temes megye rékai kerületében a himlőjárvány miatt betiltatnak a búcsújárások. — Kossuth f. bó 27-én 70 éves lesz. — A budapesti színháztér bazart lebontják.
— Kőszegi Károly, a nemz. szinház bassistája 30 éves jubeliumát közelebbről tartja meg. — A mult héten született a fővárosban 257 gyermek elhalt 270 egyén. —
Történeti naptár.
Április 17. 1330. Zách Felician Visegrádon a királyi családot kivont karddal megrohanja. —1660. Lórántfy Zsu-zsánna, kitűnő honleány halálozása.
— 1513. a pragmatica sanctio aUp-letétele. — 1849. Bem a Vaskapun át Karansebesre ér. ''
„ 18. 1417. Zsigmond, magyar király a porosz királyi ház alapítását esz-közié. — 1671. Zrínyi Péter és Frangepan Ferencz fogságba vettetnek. — 1813 Szalay László szü-tésnapja.
19. 1824. Lord Byron halálozása. — 1848. Jellasich rögtönbiróságot hirdet a magyar kormányhoz szitók ellen. — 1849. Perczel Mór 0 Becsét másodszor elfoglalja. — 1849. A nagy-sarlói győzelem.
Április 20. 1613. Báthory Zsigmond fejedelem Prágában meghalt. — 1848. a szerbek Péterváradon a magyar jegyzőkönyveket s okmányokat elégetik.— 1849. Pöltenberg győzelme Kéméndnél.
„ 21.1457. V. László király okleveles védelmet igér, Hunyady László ki-végeztetését indítóinak. — 1849. az osztrák sereg Pestről kivonul.— 1861. Balogh Melanie, költőnő halálozása.
„ 22. 1616. Zrínyi, a költő, születésnapja.
— 1849. Görgei Komárom várát az ostromzár alól felmenti. — 1850. b. Vesselénvi Miklós halálozása.
„ 23. 11%. ni. Béla király Székesfejér-várott meghalt. — 1564. Schakes-peare születésnapja 1616-ban halálozása. — 1766. Fejér György, tör-ténetbuv^r, Keszthelyen született.
— 1849. Perczel mokrini győzelme
— 1860. Bruck, osztrák minister. torkát metszé.
Szerkesztői üzenetek.
1223. J. G. Stimegb. Örömmel veUük ajánlatát Ac érdekes czimű közleményt még nem olvashattak fi
1824. W. Páp*. A kérdéses hirdetés 4 írt. 20 kr.
1225.G.8zent(fyörgyvölgye.Magán leveletjirnnk;* régi okiratok másolatát megkaptak.
1226. W. K. Keszthely. A lapot mi rendesen postára adjak s nem értjak, hogy önOk oly kés6n kapják. Egyébként a postán a lapokra nézve aj rendszabály lép életbe s Uiszszükjhogy a sok panass elma. rad.
1227. U. J. Az illető aiámot Sz. A. árnak mee-kdldöttük.
1228 »K. Veszprém. Sajnálkozva vett«m a késedelmes kézbesítés felőli értesitést.
1229. G. A. , legdrágább gynngy" megérkezett, t i. költeményben értve. Az arczképet elküldöttük.
Vasúti menetrend.
Indul Kanizsáról:
Eszék Mohács {Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel. * Zágrábig 2 „ 45 , délután.
Budáig 6 „ 18 „ reggel.
6 . 48 „ délután. 10 „ 43 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 5
óra 25 perez Bécsbe) 5 „ 43 „ reggel.
Béc»ig(8zo(i.bath. Bécsujb felé) 2 „15 „ délután.
>• >• »> n 10 „ 55 „ ette.
Pragerhoffeié Triesztig 6 „ 3 „ reggel.
és Bécsbe 2 „ 23 „ délután.
H
n 11 » 38 „ este.
Brkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
»» »i „ Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután
Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ 64 „ este.
BadAró1 4 „ 43 „ reggel.
» 1 ,, 46 „ délután.
» 9 „ 20 „ este.
Szombathelyről 10 „ 33 „ délelőtt.
Bécsből(Bécsujh.8zombath.felSl 4 „ 37 ,.. reggel.
18 „ este.
50 „ reggel.
(Pragerhof felől)
„ 10 „
Trieszt- és Bécsből Triesztből
10
9 22

délután estve
Felelős szerkesztő: Báttfl Lajlt.

Agenten!
Für den Verkauf eines überall gangbaren Artikals Mrerden tüchtige Agenten gegen gute Provision gesucht. Kaufm&nniache Kenntnisse sind nicht erforderlich. Offerten aind in der Expedition d. Bl. unter dera Buchstaben A. schleunigst abzugeben.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkívüli gyógyereje, elválaaató, érlelő és fájdalmat csillapító hatása álul leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás-légcsőhurut, b 6 r k é s-barság, hártyásgyik (Croup-angina) mindeneinü megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligna), megkemónyedések, genyedéaekvérkelések , mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontuzú, kificzamitás és megrán-dulások, helyi ceás; továbbá a ssülés folytáni láb-fel fa kapások és sebek, fájós fekélysett vagy már genyes női melL — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életvessélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tppaszuak rö%id idei használata folytán annyira elő-tUnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Esen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége 1 eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemQbb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek hassnál-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elteijedett hírét kétségbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményezŐ raktár : Pestei Tirik József gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik saám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kaaizsán : WAJMT8 JÓZSEF árnál. PakM«: Malatinszky S. — PécSStt; Sípőcs J. — Sű«egea: Stamborszky. — Sz.-Fehérvá-rott: Braun J. — Szoiibttfaelyen: Pillich F. — VeszpréübftB : Ferenczy K. - Zágrábbal: Mitlbach Zs. Soprsabaa: Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felssólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLOHOZ czimezve : Budára, (Báez. város, fSutcza, 590. saám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit-
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzheni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
♦) £ rovat alatt köslöttért felelősséget nem vállal ftserk.
NITZ
e r s s & e
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcso arak mellett következőket ajánl. u. m.
100 drb. levélpapir névvel
levélpapir és 100 db. boritok dobozban
látogatójegy dobozban levélpapir fekete nyomattal lenboriték lenboriték lenboriték pecsétbélyeg teljes Íróasztali berendezés drb. téntatartó florentini bronzból » gyertyatartó gyufatartóval óratartó .
- ft. 50 kr.
névvel csinos
2-50, — 3 —
— 3 ft. 50 kr. 5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr. — ft. 55 kr. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
Egy g a"
li: már 12 éven át két nagy uri háznál szolgait s a legjobb bizonyítványokkal van rtlatva Ismét kíván szolgálatba lépni; szükség eseten kepes több ezer forint biztosítékot Is letenni.
Bővebb felvilágosítás t. Wajdlts József ur kfmyv Kereskedésében kapható Mag)-Kanizsán.
o ~
w>
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapir, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltotarczák, diszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron. ^
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készitett mouogrammokat és czimeket levélpapir és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek. 1313—4

t GJ X
tsí *5s ~

Hirdetmény.
Ezennel kö/.birré tétetik hogy zalamegyei Gelse községében lévő vendéglő, hozzá tartozó épületekkel, 5 ''/a hold belsó telekkel, az úrbéri vonó< marha legelőben lévő vágó mjyha számára fentartott 10 hold legelővel, mégis az úrbéri legelőben lévő egy scssio utáni 14''/2 hold legelő illetőséggel és italmérési Regaleval együtt — Kilimán kivételével 1874 ík évi april hó 27-én reggeli 10 órakor Pa-linban az uradalmi irodában a legtöbbet Ígérőnek árverés ntján örök áron, elfog adatni. Árverési teltételek : 600 frt. bánatpénz,
rész árának azonnali lefizetése és a hátralétnek 2 évi részletben kamatokkal együtt leendő tö. lesztese, egyéb az árveréskor nyilvanitandó feltételek. Kelt PALIN, April hó- 10 én i874.
Ajánlható mindenkinek T
ki szép
női rnb&kelméket
jutányos áron vásárolni kíván:
Hamburger Adolf
dlrfttárn fixlete FIST,
uri-ulcza l-#ö tmám. JPárisi hám.
msatvs ktlldstnsk ét
Tét mellett gyorsan
bárhová lsgrsa és bé^
feni delés-
megrem delések utáo-sskösöltetnek. "W
es

Í.''i24—2
Palini uradalmi igazgatóság.
gyártmány előnyössege s a tiszta kezelés valódi solldsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Fehérruhagjára k KLBL J. J.-oek Bécsben, Tiichlauben21.
. . ^ánlja maSát tiszte,t ve™i*ek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divatú s minden alakú fehérruhanemiiit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
6., « gészség-jack ok trvaDÍn 2 . 3 4., Éj
Len-férfi ingek 2., 3, 4, 5,
10 frtig.
Angol S h i r t i n g ingek, (szebb mint a rásson) fehér és szine* 2., 2.50, 3., 3 frt 60 kr. Legfinomabban hintett ingek
-4., 6., 6., 7., 8., 10 egész 20 frtig. Oxfordi ingek angol 3.60, 4, 4 50, 5 frtig.
F 1 a n • 11 ingek, legjobb minőség 3 50,
4.50, 5.50 - 6 frt. Len-gatyák, német és franczia szabás''''
szerint 1., 1.50., 2., 2.50—3 frtig. XyskgaUérok legújabb alak 2., 2.50.,
3 frt, vászonból 5., 6 frt. Kézelők legnjabb alak 4.40, 5., 6 frt, vászonból 8., 9 frtig.
K g é . r. s é g-j a c k o k gyapja 2., 3., 6 frt, selyem 8., 7., 8 frt. nadrágok gyapjn 3., 4., 5., 6.,! N ó i »» selyemből 6., 7„ 8 frt.
Kapczák és harisnyák 5., 6. 7., 8., Nói
10., egész 15 frtig.
Zsebkendők tiszta lenból 2.50, 3., 4
é * téli n 6 ingek hos«n njakka'' 4., 5., 6 frtig.
nadrágok, perkail és barchentböl
1.50, 3., 2.50, 3., 4 frtig.
eorsettek perkaiiból 1.50, 2., 2.50,
3 frtig, himezve, igen elegáns 3., 4.,
g o l9fr^„ i .r-----'' -7, "»S 5-> 6-10 frtig. barchentből 2 , 2 50,
o ff? battist, finom ssegélyz., 3 frtig.
3., 10 egész 16I frtig, finoman Nói a 1 s ó B 11 ö ny 3., 4., 5., 6-10 frtig,
Mell t l ?^ '' 12° fTtíg barchentböl 2., 2.»0 3 ''frtig.
1 . mÍí a" ? ^-JZ K 5 5 franczia, 3., 4, 5., 6 ,
1., 1.50 kng, finom vászon 80 kr.,< 7 frtig. "»>«•»»
í''Jf5'' J''60; 3 finoman himezvei Borotváló-köppeny 1-60, 2., 3., 4., 5., 6., egész 10 frtig. olt PP 7>
Vászon nó ingek 2., 2.60, 3 írtig,< himezve igen elegáns 3., 4., 6., 6, egész 8 frtig. )
ii n y (Negligée) 6.,
s reggeli 19-40 frtig.
Vidékre! megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek. Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Megrendelések bírmür nyelven » köveik eró cm »|»tt történjenek:
,T J J reüérrulia--
TUCHUUBEN 21
1267—16
Hirdetmény.

az
Aaat&eria sxéj vi x-nek
POPP J. G. cs. kir. odv.fogorvostól
Bécsben, belváros, Bognergasse 2. sz.
Elemeetetett dr. Fsssll 8ynls gyak. orvos által. Elrendeltetett a bécsi, párisi, brüsseli és amsterdami klinikában, ugyszmte proff. Dt. Oppolczer, Rect. Magn. és caász. kir. udvari tanácsos. Dr. Klstzissky berlini, Dr. BrSStS, Dr. Hsller, Dr. Bors, Dr. SOB-sensohds urak által stb., proff. Dr. Hartlfl, herczegi ndvari orvos ur álul Braunschweigban, végre Dr. GrOSS, Dr. Bittér von Scháffer, Dr. J. Fsttsr, Dr. Msyer, Dr. SobSIISr, cs. tanácsos és fürdő-orvos ur álUi.
A fogak tisztástsrtáss egyáltalában igsn sJkalmas. - KitfinS
ovadóssere a fogakon összehalmozott minden nyálkásak.
Alkalmasása különösen as ebédkezés után ajánlható, mert a fogak közt maradt has darabkák igen könnyen rothadásnak indulván, a szájból kellemetlen szagot gerjesztenek.
Még azon esetekben is előnyoyel alkalmaztatik, midőn a borkő már megtelepedett, minthogy a keményedéitől megövja. — Mert ba a fog esak legkisebb része lepattanás által mezitelsnnó lőn, a csontfogyasztás által megragadtatott, tönkre megy é« szomszédjait
is megkárosítja.
Megadja a fognak eredeti szép ssinét, midőn róla minden idegen nemű fedélzeet chemikailag elválaszt és leherd.
Művészeti fogak tisztitásárs leginkább hasznavehető: Megtartja azok eredeti szinét, fényét, megakadályozza a borkő axok-bani letelepedését, s mindsn kellemetlen szagot távol tart.
Az üresvagy más beteg fog fájdalmát nemcsak hogy enyhiti, hanem meg isakadályozza annak tovább terjedését.
Az Anatherin-szájviz bebizonyult gyógysr.er n rothadt foghus ellen is és biztos enyhitőszer üres fog vagy riicumaticus fogfájások minden neménél. — Az Anatherin-ssájvizének kr>n-vttséggel osills-pitja le fájdalmat, a nélkül, hogy ross következmény .''tői kellene tartani, s a lehető legrövidebb idő alatt.
Megbecsülendő főkép az Anatherin-szájviz a szájbóli kellemes szag fentartásában és a netatán léteső kellemetlen szag kiemelése és eltávolításában. Erre elégséges a szájnak naponta többszöri kiöb-lögetése.
Nem eléggé sjánlható szivacsos foghas számára. — Ha erre as Anatherin-ssájviz csak négy hétig is az előirányzat szerint alkal-mastatik, ugy eltűnik a beteg foghus halványsága és sr.íp rrtzsa-pirosnak enged helyet.
Ép ugy hathatós szer az Anatherin-szájviz különösen a »r.ro-phulban szenvedőknél többnyire létező mozgó fogak és a haladottabb koruaknál beálló foghus fogyasztás ellen.
Továbbá legbiztosabbb gyógyszer as Anatherin-szájviz küny-nyen vérző foghus ellen. — Ennek oka a rendszerint a foghus gyengesége és ilyenkor egy kemény fogkefe elkerülhetlen szükséges, mert a foghust scarificalja, miáltal uj tevékenység léptettetik életbe.
Ara 1 frt 40 kr., postai átküldetéssel 20 kr.
Anatherin fogpaszta.
Ez a fogpaszta, kitűnő használati czélszerüségénel fogva, a legjobb gyógyszer gyanánt mindenkinek méltán ajánlható, mert alkalmazása kellemetes izet és enyhitést kelt a szájban 9 távol tart abból minden kellemetlen szagot.
Nem különben ajánlható e fogpaszta mindazoknak, a kiknek fogai romlottak,vagy tisztátalanok.mert annak használata a fogakon létező, oly káros fogkövet eltávolítja, a fogakat tiszta fehéren és egészségben megtartja; igen sjánlható végre e szer tengerészeknek, tengerparti lakosok- és mindazoknak, a kik több izben vízi utazást
tesznek, mert távol tartjs tőlök a scorbutot. __
g^* Ára egy porczellán-edénynyel 1 frt 22 kr.
Vegetabilis fog-pór.
Ez annyiban tisztítja a fogakut, hogy mindennapi alkalmazása nem csakhogy eltávolítja az igen alkalmatlan fogkövet, hanem a fog fénye fehérítését és kényeségét inkább előmozditja.
■V* Ára egy skatulyával 63 kr.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus József gyógysze., Rosenberg tosenfeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán :| fsebepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, 8inger M. Weiss Zala-Egerszegen : Isóó FI, gyógyszerész. Kapronezán : Werli gyógy-, Varasdon : Haltér gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szom-| jathelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki 3z.-Qy5r-rön: Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Quthard Tivad
fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-(erényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs-Eeméten : Milhofer és Maehleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz^ Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J. Jögl, Belus és SchrŐder gyógysz. 8zegszárd: Brahsay gyógysz. >nyhádon : Kramolin J. Szigetvárott :Barwarth, Salamon gyógysz. sján: Michitsch 8t. és Hersfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett lolnáy W. és E. Záeh, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadubánszky gyógysz^ Marczaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Qraff gyógysz. — DunafSld-rott Lukács gyógysz. — 8zent-Qyörgyftn : Nöthig. — Alsó-Lendván^ gyógysz. — Rohonczon: Simon gyAgyszurésfi uraknál.
A Talián család ügyvesetóje el halálorván a család össsei Ugüfcí lévén hivatva ügyvexető választására, e tekintetből 1874 évi mája« hsT» 17-én délelőtti 10 órakor Zalaegerssegen családi kfizgyülés fog tarutoi, melyre a családtagok tisztelettel meghivatnak.
KIS-CZELL márc*. 23. 1874.
Marton Pái
1319—3 * ideiglenes ügyrexetS
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomditulajdonoe gyorasajtó nyomása, Nigy-KaniaiT
5AGY-KANIZSA, 1874. április 19-én.
32-lk szám.
Tizenharmadik évfolyam*
f 1
Dítztlitl ár
e^ev evT® . . 8 írt. fél évre. - • • 4 » ae«yec érre . 3 ^ «Am 10 fcr.
1
Hirdetitek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 • minden további sorért 6 kr.
SYILTTÉRBEN soronkint 10 krért vé-
:etaek fel. Kincstári illeték minden egres hirdetésért kfilS-'' 30 kr. 6zetendS
anyagi részét illető közlemények pedig s kiadóhoz bérmentve m-tézendók:
NAGY-KA N1ZS A Wlasslesbái.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
-somog
özlOn
c
S
Késiratok vissza nem küldetnek.
Hagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gaztfasági egyesület", a.^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a , nagykanizsai takarékpénztár'' a ,Zala-Somogy* gézhajózási részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoltó egylet4 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heten kint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő v egyes tartalmú lapc
>''ag;y-Kantesa apr. 17-én 1874.
Minthogy a megyei önkormányzat keretéhez a katona-elszállásolás is tartozik, ezt onnét állítjuk, mert az 1870-ik éri 42-dik törvény 58 §-sa 1 betű alatti határozata a katona-elszállásolás H^yétis az alispáni intézkedések közé sorozta, tehát az elszállásolás ügye megyei ügy levén, az alispánok hivatvák, a megyei lakósokra ezen oldalon nehezedő teherviselést akként beosztani, hogy azt a megye összes lakossága, mint közterhet, közösen vigye. — Hogy ezen czélnak elérését a magyar minisztérium hova hamarább lehetővé tegye, és hogy a megyei autonom kormányzat teljes befejeztével mint ép a kerethez tartozó ügyet elintézhesse, april hó 20-kára az érdeklett minisztériumok és több megyei alispánjának megjelenésével egy bizottság hivatik össze, mely bizottság feladata lesz ezen várva-várt s eddig egyes vidékek és városok vállaira nehezedett teherviselésnek a méltányos és igazságos alaponi megoldását
lehetővé tenni.
Hogy pedig a helyzetet felismerhessük,
szükséges a most létező állapotot felderitni, midőn ezt teszszük, egyúttal megfogjuk érinteni, miszerint mi minő alapon véljük a teher megosztását, és ennek szükségességét bepróbáljuk, mindenek előtt elsoroljuk azon terheket, melyeket a katona elszállásolás ügyében Nagy-Kanizsa város saját pénztárából visz, ezt azért hozzuk fel, mert annak mind költség előirányzata, — mind pedig zárszámadásainak miként létéről van tudomásunk, de a mennyire ezen város a pénztára altal visz e tárgyban kiadásokat, ép ugy a többi város és község is az elszállásolás arányában hason költekezéseket visz, mit ugy
TÁRCZA.
A legdrágább gyöngy.
Szép lehetsz mint isten angyal*,- szebb A. teremtés els5 reggelénél,
Termeted lengőbb a hold sugarak Hnllámin hintázó sylphidénél.
Arczod színével megszégyenithedd it ébredő hajnal rózsa pírját.
A Hljom kebled havára hallva Fajdalmában ott lelheti sirját
Lehetsz hatalmas ; — egy mosolyodért A korona megcsókolja a port.
S fttrtöd egyetlen arany száláért Rajongva fél világ bUineset hord.
A hideg asceta, bár kisorradt
Aiár a gyönyör álma is szivéből
Szined gyémánt lángjától érintve, Édes- kinos szerelemre Srjfll.
8 mint sphlnx,titkos, bfivöí sóhajától
Megsrelidtil a vihar haragja — Ajkad imázó zenéjét hallva
Vesekleni indul a haramia.....
Lehetsz csudált, imádott!... de boldog?!
Oh hölgy hidd el csak akkor, ha egy ék -— Legdrágább gyöngye varáss övednek — Örökké fenn ragyog : a saendeség!
GUOTH GYULA.
hiszünk az esetre, ha a beaxállásolások a;
méltányosság elvére fektetendők lesznek, ugy ezen teher viselés megoszolva annak elviselésében azok is részesek lesznek, kik
• J
eddigelé ahhoz nem járultak.
Igy tehát mi ez úttal csak Kanizsa város kiadásaira és ez utoni bevételeire szorítkozunk, még pedig az 1873-ik évi bevételeit és kiadásait soroljak el.
A magas kincstár a Kanizsán elszállásolt tiszti szállások után megtérít: 6664 frt. 93 krt. kifizet pedig a város saját pénztárából ezen czim alatt 13,838 frt 8 krt.ennél fogva ez évben 7173 frt. 15 krral többet, fizetett ki, mint a mennyit bevett légyen ezen bevétel és kiadás közt a magyar kir, honvédség utáni bevétel és kiadás is ben foglaltatik. Már ha veszszük ezen feleslegnek 10 évi átlagát, látni fogjuk, hogy e város lakossága minő áldozattal úgyis 71730 frt. 50 krral járul állami adó tartozásán felül az országos terhek viseléséhez, ezen felül hogy a legénységnek egyeseknéli elszállásolásától a lakosság megmenekedhessék,az úgynevezett schemálékot állította fel, melyre külön áldozatot hpz évenkint3000 forinton feiül, mi azonban a fenntebbi közös kiadáson felül aschemáléhoz tartozó lakósok külön ter-heltetését vonja maga után; s ez miért van ? azért mert a katona elszállásolás rendezve nincs; kell tehát hogy az most addig, is mig a katonai laktanyák épitése végleg megoldatik, hogy e bajon segitve legyen, oly intézkedés léresittessék, miáltal a teher megoszolva arányosittassék.
És mivel ezen teher megoszlatást mi nem ugy értjük, hogy tán a katonaság minden egyes község és pusztára kiosztassék, mert ez lehetlen is, hanem hogy azok, kik a
katona -beszállásolással, vagy az ez utáni esedékes teher-viselés alul mentvék, azok is némileges részt vegyenek a terhekből, kell, hogy évenkint bizonyos csekély öszeget fizessenek, s ezzel a terhekhez járuljanak; igy p. o. ha Zalamegye házbirtokosai, hol a legutóbb teljesített népszámlálási adatok szerint 50,117 ház létezik, ha csakminden ház utan évenkint 40 kr. fizettetnék, illetőleg fő alapul felvétetnék, ezzel 20,046 frt. 80 kr. katona elszállásolási teher fejében folyóvá tétetnék, és mivel igy házankinti összeirás és kiszámitás szerint a kivetés igazságos nem volna, azt akként vél-nók kivettetni, ha a megállapítandó összeg lakrészek szerint vettetnék ki, egy egy lakrészre 20 krnál több nem esnék, — az innét befolyandó pénz összegből azon községek és városok, melyekben katonaság vagy honvédség székel, a községi pénztárok által fedezendő összegük a megye pénztárából mint a honnét az elszállásolás kezeltetnék, kárpótoltatnék, ezzel a teher meg lenne oszolva. A mi a netáni maradvány összeget illeti, arra nézve pedig akként vélnénk intézkedni, hogy ! az tókésittetvén, a majdan épitendó lakta-! nyák épitésiköltségei fedezésére fordítandó, igy eczélra is megtakarítás történvén, szükség esetén felhasználandó lészen.
Mely nézetünk nyilvánítását a kikül-dendő bizottság magas figyelmébe ajánljuk és reméljük, hogy az elszállásolási ügyet nemes küldetéséhez képest megoldani és közmegelégedésre elintézni fogja.
Alapítsunk minél számosabb iQuságiköny vtárakat!
Ha széles e hazában a nép alsó rétjeinek műveltségi fokát kutatják, agy szomorú
kép tár fel előttünk, mely különösen leve-róieg hat azon szemlélőre, ki a nevelés — oktatás érdekét valóban szivén hordja,
Ezen szomoritó és közelebbről vizsgálva visszarettentő kép nem más, mint köznépünknél mindenféle árnyalataiban uralkodó tudatlanság és az ezzel karöltve járó neveletlenség, egymásiránti kíméletlenség és minden alkalommal előtérben mutatkozó baboui. Ennek okát behatóan keresve, be kell ismernünk, hogy köznépünk ezen vérré vált rósz tulajdonaágai csak is elhanyagolt gyermekkori neveltetéseknek tulajdonithatók, mert: „Was Hánschen nicht geworden, wird Hans nimmer mehr" mond egy régi közmondás. Ez azonban, hála Istennek — ma már csak félig meddig alkalmazható, mert a magas kormánynak bölcs intézkedése folytán a megnőtteknek is alkalom nyujtatik az irás — olvasást, számolást sót a reál tárgyakból is valamit megtanulhatni. Rajtok áll e*en alkalmat megragadni és a mulasztottakat némikép helyrepótomi. Ha ők eztteen-dik, biztosak vagyunk, hogy rövid idő múlva a vasár — ünnepnapokon nem az észtölő és erszényt apasztó korcsmák, hanem a erkölcsöt nemesitő olvasótermek fognak megtelni, és a mértékletleo ivás szülte halálos verekedések oly ritkák leendeuek, mint most — fajdalommal mondjuk ki — az irni- és olvaanitu-dás.
Hogy pedig ezen utóbbi aggasztó ténynek ifjú nemzedékünkre nézve eleje vetessék, szükséges, hogy gyermekeinket már korán t i. midőn még az elemi iskolába járnak, hasznos, őket minden tekintetben fölvilágosító könyvek olvasásához szoktassuk. De miután ezen iskolások csaknem túlnyomó része tehetetlen szülék gyermekei, s ennélfogva olvasókönyvek birtokába nem juthatnak, ezeken csak ugy segíthetünk, ha az alant elmondott uton iskolakönyvtárakat alapítunk.
A keszthelyi izr. iskolában már évekkel ezelőtt létezett egy ilyen néhány száz kötetből álló köDyvtár, mely létesülését következő eljárásnak köszöné: Minden tanuló — a legszegényebbeket kivéve]— hetenkint egy krajezárt hozott az ezen czélra készítetett perselybe, a
Az erdők hősei.
— Történeti beszély. — Irta Barboix Roger.
Krancziából forditá: KÖVÁBY BÉLA.
(Vége.)
VI.
Madrid.
— „E* tombolt a vihar,.........•
.......... mindent eldöntött." —
G r a y.
A katonák sorakoztak.— A vezér felszó-
litá eloszlásra a tömeget.......Az lövésekkel
felelt
Los Carras kiadta a rendeletet a támadásra. — Az ágyuk kartácsot és gránátot szórtak a nép közé ; a katonák lőfegyverei, irtózatos pusztítást müveitek.
A tömeg szétoszlott több, mint két száz halottat hagyván maga után.
Ilyen volt Madrid, azon időkben! A har-ezok véres géniusszá lebegett a szerencsétlen ország felett és annak termékeny rónai, testvér vérrel lőnek bujákká.
Ilyen volt Madrid azon időkben.
A személybiztonság elenyészett; orgyilkosok és.rablók pénzért adták el az embernek önön életét.
Im ezekben bucsuzunk el, régi ismerőseinktől a Rastro politikusaitól ós ítéletünk igy hangzik : — minnyájan gályarabságot érdemelnének.
vn.
A Sévigné család.
—. Mind kettő olyan játszi &zé , Mind kettó olyan gyönyörű." —
Béranger.
Nem messze Laimé várlakhoz, egy regényes ligetben ódon kastély állott.
A vidéki nép „Dame Castel" nek hívta.
Több százados elnevezés; — senki sem emlékesik többé, hogy kitől származik.
E kastélj és a körül fekvő földek a Sévigné család birtoka valának.
Jelen fejezetünkben ezen családdal fogunk megismerkedni.
A család feje:özv«gy Sévigné Károlyné. — Férje katona yolt; — a torradalom alatt Saint-Just fejezteté le. 1
Két leánya maradt. — Két bájos és szende angyal. — Alfonzine 18 ; Clorinda 17 éves volt.
E három nőből állt a Sévigné caalád.
E három hölgy volt az egy<-deli, kikkel Brnignon-ék és az öreg őrgróf érintkeztek.
Az ifjú nő már leány korában szoros barátságban élt Sévigné asszony leányaival.
Mind ketten kedvenczei voltak.
Napokat és heteket töltöttek együtt.
Alfonzine gyönyörű, nyúlánk barna hölgy volt, nagy# Jélekteljes szemekkel és korai ajkakkal. — Éj fekete haját két hoesza fonatban viselte.
Clorind szőke volt. A legbájosabb terem té sek egyike. Ép oly kedves, mint szép. — Telt arcsai, nyájas, kék szemei igéző termete méltóvá tevék őt Coypel ecsetjére.
A rózsás arcz, as örökké mosolygó ajkak
örökké elfelejthetlan volt as előtt, ki csak egy szer látta is.
Igy keilende festenie az angyal főket Al-legri Antonionak.
Alfonzine : Junnoi alak : Clorinda ke cses játszi sylphid,a mythosz legkedvesebb alakjai.
Nem is kell mondanunk, hogy a barátság ily nők között, csakis benső és oda adó lehetett.
A fiatal hölgyek rendkívül ragaszkodtak egymáshoz.
Egy nap, szintén együtt volt a három kedves alak ; azonban ez úttal a szokásos vidámság távol volt tőlük.
Alfonzine és Clorinda elvoltak foglalva, hogy a férje után búsongó Kornéliát fölviditák.
Benignon tábornok ismét ellenség előtt állt és ő nem követhette ót.
Megmondjuk miért
Anyává lett, egy kis fiúnak adott életet-— Gyermekét as anyai szeretet egész magass-toaságával szerette és mégis egész lénye szomorú volt, mert a forrón szeretett férj életét minden pillanatban veszély fenyegette.
Hárman ültek a Dame Castel egyik rózsa lúgosában, midőn porfelleg és vágtató .lovak dobogása közelgett.
A fiatal nő felrezzent. — As öröm és kétség váltakoztak szivében. — Hátha ő 1 — hátha nem ő !
A kis lovas csapat, melyet egy kocsi követett, folyton közelgett, Kornélia szivét remegés fogta el. — Hátha halva, vagy sebesülve hozzák férjét ama kocsin.
Végre megérkeztek.
Egy igen ifjú hadnagy lépett elő és Benignon asszonynyal kívánt szólni.
minden félév lefolyt* a tán összegyűlt pénzössze-gecske ifjúsági könyvek beszerzésére lett fordítva. Később ezen sdakozáai módon egy kis változtatás történt, mely szerint egy- egy tanuló havonként 5 krt., nem iskolás nagyobb gyermekek pedig,kik ezen könyvtárból olvasni kívántak, ugyanannyi időre 20 frtot előlegesen lefizetni tartoztak. Mióta itt a községi iskola megalakult, a fentnevezett könyvtár is közössé lett, és most egyesült eszmecsere folytán ennek uiimódoni gyarapithutásán dolgozunk. E czél-ból egv utóbbi értekezleten e sorok irója a tanulók által tartandó színielőadást indítványozott, mely indítvány a tantestület részéről egyhangúlag elfogad tátott, és melynek keresztül vitele azon reményre jogosít, hogy ifjúsági könyvtárunkat az eddi^ii.él sokkal szilárdabb alapra fogjuk fektethetni.
Támogat bennünket ezen kecsegtető kilátásban részint a tek.iskolaszéknek emez eszme iránt nyilvánított tetszése,részintahelybelijjobb-móduszülők és a környékben lakó szépszámú in-telligentia, mely az ilyen vállalatikat a legnagyobb készséggel pártolni szokta.
Ennyit az ifjúsági könyviárak alapítása érdekében ; legközelebb ezeknek általam használt hasznosítási módjára fogok visszatérni.
BEÜLLEK MÓR.
Süuiegh april 9 1874.
Borult a láthatár, buli az eső : ha ilyen az idő,rendesen kedélyünk sem oly élénk, mint ha szemünk a gyönyörű kék égbolton földünk jótevőjét a napot, üdvöt osztó sugáriva! szemlélheti. — Borult éltünk percze, ba kül, vagy bel életrendünkkel ellenes tények, gátot vetnek boldogságunk érzetének.
Borult az elhagyottak élete, mert nincs vigasztaló, ki enyhet nyújtana a vérző st-bre, nincs, ki rid''-g magányaban anyagot adna, ugy is a kinteljes élet fenntartására.
Ily körülmények közé sodorta a kiméle-tet nem ismerő, életet oltó halál számtalanok helyzetét, megyénkben is, a közel multcholera járvány alatt. Sanyarú év, árvaaág.
Nem egy ember részvéttel, sőt megkö-nyezve szemléli a koporsót körül álló csoportot élénken adva részvétének kifejezést az elhagyottak felől: de a tett mezejére csak kevesen szállnak olajággal a zúzott kebel szabadítására.
Ki ne olvasta volna az árvák, a szűkölködők részére közlött felhívást, e lapok hasábjain megyénkben. S ki ne" érzett már akkor a felhívó irányában igaz, őszinte szeretetet?
A szövétnek vivő követése által a kitü zött lobogó alá sorakozók dicsteljes diadalt aratva, örök emlékezetűvé tették a vezért, kinek műve imára buzdítja a tiszták ajkait. — De miért e burok ? miért e^év lepel ? Ki kell göngyölni a zászlót, hiszen ragyogó betűkkel tündöklik rajta e név : Zalamegye főispánja, Hertelendy Kálmán ő méltósága!
Igen az ünnepelt férfiú jött Sümeghre eső hullás között, mint vigasztaló angyal, szét osztatva az árvák egén tornyosult felhőket, árasztva szelid napsugarát. Tek.''Bessenyey Ernő és Ne-
decxky Jenő urak kíséretében jelent meg ő méltósága a sümeghi városháznál, hol s képviselő testület jelenlétében adá át, a járvány álul árvaságra jutottak részére s kegyteljes adományt.
Ezen adományban részesül 16 árva és egy özvegy, öeszesen 1308 írtból.
Ez özvegy kapott 10 frtot, ss árvák közöl, különösen két reál osztályba járó tanuló; — az egyik kapand a jelentől számított következő 5 éven át 50 forintot; a másik szintén 5 éven keresztül évenkint 30 o. é. forintot; — s többi árva pedig a 12 ik élet koruk elérkeztéig évi 10 frtnyi segélyben fognak esen alapból részesülni. — A járvány alatt tevékenységet kifejtett orvosok 500 frt. tiszteletdíjban részesültek ; nem különben szegények ssámára kiszolgáltatott gyógyszerekre 150 frt fizettetett ki. E szerint az adomány főösszege Sümeghen 1958 frt. egy ezer kilenc száz és ötven nyolc o. é. forint
E szép mennyiség átvétele után a városi képviselőség nevében tek. Szüts Pál ügyvéd ur lelkes szavakban köszönte meg ő méltóságának városunk iránt tanúsított atyailag gondoskodó kegyességét, melyet viharos éljenzés zárt be^
E dicső tett gyakorlása után főispán ur kísérőivel együtt ez alkalommal a helybeli reál tanoda osztályait és az ovodát szerencséltette látogatásával.
Midőn az elöljáróság az átvett adományról bátor volt a nyugtákat ő méltóságának beküldeni, hála érzetének írásban adott ugyan kifejezést, azonban nincs toll, mely oly hő érzetet birjon varázsolni a türelmes papirra, mint a benső szívbeli; ez fog oszlopot emelni szentélye oltárán, esdve kérve hazánk védő Istenét; tartsa meg őt soká 1 őtet,kit as ország ovíat jeles férfiút ismer, kit a megye tisztel, áld és szeret !
BRUCKER ALAJOS.
Kimutatás
Kornelis megismertette magát.
— Asszonyom, — szólt a fiatal tiszt, — Benignon tábornok üdvözletét küldi kegyednek és tudatja, miszerint három óra tnulvaLai-mé-be megfog érkezni.
A tábornok eszélytőségének egv ujabb diadalt köszönhetnek a f«*anczia fegyverek asz-szonyom. — Cabarras és Los Carrras spanyol tábornokok San Martinnál elvesztették az ütközetet Seregük megsemmisült
Mind két vezér nehezen megsebesült és elfogatott; azzal vagyok megbízva, hogy a két tábornokot ideiglenes ápolás végett a Dame Cas-tel nevü uri lakba szállitsam.
Lehetetlen volna leírni a fiatal nők kíváncsiságát, látni a vérengző Ca''oarraat és az ádáz Los Carrast, sebesülve tehetetlenül.
Rohantak a párnás kocsihoz, melyben lovas őrség mellett, gondosan becsomagolva feküdt a két sebesült vezér.
A kíváncsiság érzetét legyőzte a szánalomé, midőn a két ifjú főtisztet, halványan a vérvesztéstől, egymás mellett látták feküdni.
Azonnal fólszálliták őket az emelet egyik termébe és a leggondosabb ápolásban részesiték.
Ez alatt Benignon-né vissza tért, az alig negyed órányira fekvő Laimé-be és atyjával rögtön tudatú az örömhírt — Az ősz férfiú könnyezett örömében.
Egy órát feszült várakozásban töltöttek; ekkor élénk kardcsörgés hallatszott a tornáczon.
Es ő ! — kiálltott fel a fiatal nő és az érkező Ubornok keblére borult.
Lehetetlen leírni a boldogok örömét.
A tábornok, most iátU előssör gyermekét; az ő kis A Isin-ját.
Az őrgróf keblére emelte vejét. Hozott az ég,fiam ! — szólt könnyek között a derék ősz; — már attól féltem, téged is elveszítelek a többiek után.
A tábornok ajkaihoz emelte az agg kezét.
gVIIL .
oson pénzösszegekről, melyek a cholera árvák ét üsvegyek segélyezésére befolytak.
A perlaki szolgsbirói járásból: 169. számú sdakozási iven: Molnár István plébános 2 frt — Horváth István káplán 1 frt.
— Kovosz Ferencz tanitó 50 kr.—Darany Fra nyo 30 kr. — Horváth János 50 kr. — Péterfy Mihály 50 kr. — Brstus Stefan20 kr.-Czirk-vemsics György 20 kr. — Szoboticzai község 2 frt 92 kr. — Szentkereszt község 73 kr.
— Benkovecs 54 kr. — Imcsovecsi 35 kr. —Pálovecz 2 frt 35 kr. - Streiecs lfrt22kr.-Derzsimovecz 2 frt 67 kr. — Podbreszt 55 kr
— Otechovicza 3 frt 5 kr. — Posssvecz Mihály özvegye 10 frt — Vullariai község 1 frt 48 kr. — Stefanecz 2 frt. 62 kr. — Dohánydy Elek 1 frt. — Kákosy László 1 frt. Szoboticzai fárabeli templomban adakoztak 3 frt 60 kr.— összesen 39 frt. 28 kr.
160. bz. adakozási iven: Alsó Domború község 10 frt — Kengyel István 5 kr. — Per-
Még az nap meglátogaták a .két sebesült foglyot.
Benignon oda lépett, Los Carrashoz. — Ezredes! ön egykor nagy lelkien bánt velem; engedje, hogy folgyógyuiása után leróhsssam tartozásomat —En visszaadom önnek szabadságát. — Nemde elfogadja ezredes ur ? — on márquis Los Carras tábornokkal szól; — felelt kevélyen az ifjú, — azt kérdezni elfogadom-e nagy lelkű ajánlatát? .... Nincs jogom vis«za utasítani azt
On derék-katona tábornok — szólt B- uig-non megszorítva a sebesült kezét
— Egyet azonban meg kell jegyeznem tábornok ; szabadságommal csak azon esetben élek, ha testvérem Cabarras Ubornagy is vissza nyeri szabadságát.
Ez nem áll hatalmamban tábornok, de fogadja becsület szavamat, hogy mindent elkövetek, Cabarras márquis szabadon bocsátására.
— Köszönöm önnek ! —szólt egy szerűen Los Carras kezét nyújtván a Ubornoknak.
Ez megszontá ellensége kezét és Cabaras-sal váltott néhány barátságos szót.
Amint elhagyák a szobát, Cabarias igy szólt Los Carrashoz: Alain nekem ugy tetszik, mintha ezen tájt régen, nagyon régen láttam volna. — Mint egy álomszerüleg gondolok visz-sza,de legrégibb emlékeim is csak elmosódott képek.
Los Carras merengve nézegeté a kis me-daillont a szőke hajfurttel.
E pillanatban lépett a szobába as egyik Sévigné kisasszony, a mosolygó Ciorinda.
Ah tábornok ur, csak most kezd üdülni kissé és már gyengéd emlékkel foglalkozik 1 — Ez azután a lovagias hűség. — Valóságos erény! — Hadd lám. — Mily csinos medaillon ée mily
csillámló arany fürtök.--- — Ej, ej most
jövők rá e medaillon szakasztott olysn, mint barátnőmé, — Lássuk hátlapját. „Alain «1 — Az
gsr Károly 50 kr. - Hajdinyák Jakab 5 kr. -WlUrtin 5 kr. - Beezlyák Martin 10 kr. Stefiet István 10 kr. Ujlaky Imre 2 frt -Rezek Ferencz 10 kr. - Monhusits Tamás lü kr. - Jahopák József 10 kr. - Ujlaky József 10 kr. - Alexander Samu 1 frt —Hirschler Miksa 5 frt. - Plősch 50 kr. - Hirschler Lipót 50 kr. - összesen 20 frt. 25 kr
161. ssámu sdskozási iven: Gado Mátyás pl. 1 frt. - Pfissterer AnUl 1 frt - Neiisioger János 40 kr. — Amtucam 40 kr. Haller István 1 frt - Pisky Mihály 1 frt. - Artman Károly 40 kr. - M. Friedfeld 50 kr. - Mar-gulít Bernát 20 kr. - Heinrich Pollák 40 kr.
— Misner Sándor 50 kr. — Goldschmidt AdÁtn 25 kr. — Bauer József 20 kr. — Spáczek József 1 frt. — Pécsi Ferencz 1 frt — Grünfel-I József 1 frt. — Jákob Hamar 50 kr. — Lyubíts György 50 kr. — Goldschmidt Lipót 50 kr. — Létrád mezőváros 10 frt. Goldschmidt Salamon 50 kr.— MáUy Elek 50kr. Lápossy Bélai frt.
— összesen 23 frt. 75 kr. —
164. Sz. adakozási iven : Jankóvics Jó-rsef 1 frt — Barabás Kálmán 1 frt. —L.Weiss
1 frt. — összesen 3 frt -
170. Sz. adakozási iven: Banellij Sándor
2 frt. — Khol Josefa 60 kr. — Kecskés Luha 10 kr. — Werly József 40 kr. — Cawiscka 50 kr. Stőger 10 kr. — S. Hirsch 20 kr. - Sva-gel 20 kr. — Zormann 20 kr. — Laposy G. Márton 3 frt — Perlaky község 5 frt — Hajdinyák Gergely 2 frt — összesen 14 frt 30 kr.
175. sz. adakozási ivén : Plennik Márton 50 kr. — Plennik Carolin 50 kr. — Oberhuber Winder Ludmilla 1 frt. — Josef Gaube 1 frt.
— Márkus Mayer 40 kr. — Dobrin Ignácz 1 frt. — Kohn Hermán 1 frt. — Kayzer Jónás 50 kr. — Pintér József 10 kr. — összesen 6 frt —
166. Sz. adakozási iven: Sinkó Ferencz lelkész 2 frt. — Kutas György 25 kr. - Baksa Bálint 25 kr. — Josef Torner 50 kr. — Stei-nauer András 30 kr. — Kis István 20 kr. — Pfeifer Benedik 30 kr. — Sigmond Rozenber-ger 30 kr. — Sámuel Sulcz 20 kr. — Lepogla-vecz István 20 kr. — Ladíszlaus Márk 20 kr.
— Csira András 10 kr. — Czár János 25 kr. — Krányecz György 14 kr. — Fülőpp Katalin 50 kr. — Vixmathy Sándor. 31 kr. — összesen 6 frt —
171. sz. sdakozási iven. Körey Gergely 1 frt — Soma 50 kr. — Rabocstein 50 kr. — Matotek Pál 20 kr. - Pollák Lipót 50 kr. -Leopold Weiss 50 kr. — Kottori elemi iskola növendékei II osztály 53 kr.Kottori elemi tanoda III oszt. növendékei 1 frt — Koller József 30 kr. — Kuty Ágnes össesen 5 frt 20 kr. —
162. Sz. adakozási iven. Golub János plébános 30 kr. — Eisler József 20 kr. — Premecz Mihály 10 kr. — Hunyady Balázs 10 kr. -Hunnyady Vid 10 kr. — BaneÜ Miksa 10 kr-Matulin Pál 10 kr. — Pichler Imre 30 kr. — Alsó Vidovecz község 3 frt öeszesen 4 frt 30 kr. -
Őszesen az egész járásból 122 frt, 08 kf. 50 drb. sorsjegy ára 25 frt mindössze 147 frt
08 kr.
A pacsai járásból befolyUk. Bókaházi község 1 frt. — Botka János úr 1 frt — Kámán Péter 20 kr. — Egyed Péter
20 kr. - Epstein Mátyás 10 kr. -ülés Fereacz 20 kr. — Balázs István 10 kr. — Schvarczen-berg'' József 10 kr. — Német Sándor 10 kr. — Kámán Ferencz 10 kr. — Dely Márton 10 kr.
— öreg Salamon Ferencz 5 kr. — Balázsy Károly 5 kr. — Tskács József 5 kr. — öreg Takács József 5 kr. — Tóth László 5 kr. -Kohn Salamon 5 kr. — összesei 3 frt 50 kr. —
Csány községből. Kecskét Károly 40 kr.
— Nagy Vendel 4 kr. — Pápai Jánes 10 kr. _ Császár Tamás 4 kr. — Réti Péter 4 kr. — Oláh Józsefné 4 kr. - Bangó Ferencz5 kr.— Pápai György 5 kr. — Horváth Gábor 2 kr.
_ Pintér Márton 2 jer. — Schvsrcz Márton 4
fcr._Mandlbaum Adámnő 5 kr. — Olá Vendel 10 kr. Rezneki Rózi 2 kr. — Mocsár Sándor 3 kr. — Bángó János 20 kr. — Szabó Katalin 2 kr. — Császár József 2 kr. — Beke István 10 kr. — N. N. 4 kr. - Kohn Mátyás 2 kr. -Mscsek György 5 kr. — Kenesei János 4 kr. — Budai Mihály 10 kr. Czéder József 3 kr. -Varga János 10 kr. — Magyar József 8 kr. — Tatár Józsefné 3 kr. — Magyar József Vajda 10 kr. — PuszUi Péterné 1 kr. - Vajda Fe rencz 10 kr. — Réti Vendel 10 kr.Lipák Pál 20 kr. — Erdős Ignácz plébános 1 frt. — ösz-szesen 3 frt. 46 kr. —
A 142. Sz. adakozási iven. Horváth Mór 5 frt. 40 kr. — Petemica József 2 frt — Nagy Gyula 50 kr. — összesen 7 frt 90 kr.
A 137 sz. adakozási iven. Kerecsen község 1 frt. — Lambert József 1 frt — Orosztony község 1 frt. — Oroextonyi lelkész 1 frt — Horváth Ferencz 40 kr. — Nagyrada község
I frt — öeszesen 5 frt 40 kr. —
A 136. számú adakozási iven. Sxabar község 3 frt — Szabar község egyes lakosai 12 frt 94 kr. — Z. Apáti község 3 frt — Schvar-czwxberg 40 kr. — Pető Márton 10 kr. — Dor-man Lajos 10 kr. — Horváti község 2 frt — Csinát János 10 kr. — Esztergál község 2 frt Pető József 10 kr. — Schvarczenberg Ignácz 20 kr. — Ekman István 20 kr. — Kovács Márton 10 kr. — Schuch Ignácz 56 kr. — Pakuer Ferencz 10 kr. — Frencz János 40 kr. — Meisz toricz József 20 kr. — Stefán József 10 kr. — Német József 10 — Klelner János 10 kr. — Vlapitlits Ferencz 10 kr- — Gfárer Nándor 10 kr. — összesen 26 frt
A 135 számú adakozási iven. Horváth János 10 kr. — Német Ferencz 10 kr. — Magyar József 1 frt — Boros János 10 kr, — Herczeg Imre 10 kr. — Boros Józsefné 10 kr.
— Herczeg János 10 kr. — Herczeg József 20 kr. — Varga Vendelné 14 kr. Tislér István 8 kr. — Varga Imre 10 kr. — Naihold Mihály 20 kr. — Nagy József 20 kr. — Tóth Ferencz 10 kr. — Varga Mihály 20 kr. — Varga Rozi 16 kr. — Boros Vendel 10 kr. — Tóth József 10 kr. — Német József 20 kr. — Német Vendel
II kr. Tóth Pál 10 kr. — Gyemi Gábor 10 kr.
— Handlein Salamon 20 kr. — Huszár István 10 kr. Gergye György 10 kr, — Varga János 10 kr. — Bene József 20 kr. — Varga Ferenc * 10 kr. — Kukor 10 kr. — őszesen 4 frt. 65 kr. -
A 134 száma adakozási iven. Szomi Mári 1 frt. — Fábián József 4 kr. — Tollár István 40 kr. — Lusztig Jakab 10 kr. — Czigány
égre tábornok ur ön barátnőm testvére; Du Ferré őrgróf legifjabb gyermeke.
— Igen, igen ! — kiáltott föl most Cabarras — emlékesem, tisztán emlékezem ra rémítő éjszakára, midőn e tájról elrabolUk bennünket l
— Meg tudnám ulálni azon helyet — Hosszú fasoros ut vezet oda ; kis liget terjed el az ódon kastély mellett. — Igen öcsém mi Du Ferré őrgróf gyermekei vagyunk ! Emlékezem, tisztán emlékezem, hogy gyermek koromban : Raoul-nak neveztek és egy öreg emberrel, játszottam.
— Nézze kisasszony e medaillon hátlapjára van vésve „Raoul"!
— Igen, igen 1 — Önök hasonlatossága egymás között és nővéreikkel első pillanatra észrevehető ; rögtön sietek önök nővéréhez és atyjához
A tábornokok nem tartózUtták; komoran néztek a földre. — Emlékeiket kuUtták át
Alain mire sem emlékezett; Raoul azonban mindinkább tisztábs jött gondolaUivsl.
Egy negyed óra telt el, midőn zajt és öröm kiáltásokat hallottak alant és pillanat múlva az őrgróf meg ájul''aa rohant a szobába.
Benignon ék neje követték.
Egy pillanatig merőn nézte őket az agg férfiú, azután oda rohant ágyaikhoz és csókokkal halmozU el őket
— Igen! — kiáltott föl, — sc apai sziv nem csalhat; ezek az én gyermekeim.
Azután Kornélia ölelte st a szenvedő testvéreket s végre Benignon zárta £ket keblére.
A két Sévigné hölgy könnyezve nézte e megható jelenetet.
A sebesültek elmondák életük történetét. Az őrgróf össze szoritá ajkait a szenvedések hal-latára, melyek ifjabb fiának vállaira nehezültek.
Majd könny-özönbe tört ki és felkiáltott:
— Végre ismét az enyémek vagytok, megszüntetek spanyolok lenni. — Ti az én gyermekeim vagytok.
VIII. is atya keblén.
— ,Ott van a ti helyetek."— Scbakeipeare.
Cabarras és Los Carras hamar folüdül-tek sebeikből az üdvözítő öröm siettette fölgyógyulásukat.
A Sévigné nővérek szeretetteljesen ápolák őket
Segitének a nővérek a kedves Kornéliának.
Végre egészen fölüdültek.
As őrgróf igy ssólitá meg őket: Fiaim ma midőn fölgyógy altotok, leteszitek spanyol neveiteket —
Te szólt Raoulhoz fordulva: Du Ferré őrgróf és te Alain Du Ferré vicomte vagy.
— Atyám ! — szólt esdekelve Raoul engedd, hogy neveinket a tied után viselhessük. — Nem hoz az szégyent ősi családunkra.
Az őrgróf beleegyezett.
Tehát Rsoul Du Ferré Cabarras márquis és Alain Du Ferré Los Carras márquis.
Nem mulaszták el a bájos Sévigné kísass-szonyoknak sem kifejezni forró hálájukat
Meglátogatták őket
A látogatás ismételtetett. — Végre Alain szerelmet valott Clorindának.
Raoul, pedig Alfonzinenak. — A két úrhölgy igent mondtak. — A szülék áldásai megerősiték a frigyet
Az őrgróf tehát mégia boldogan halt meg.
FöltalálU gyermekeit és megérte azt, midőn térdein számos unokát ringathatott.
Történetünk bevégződött és Du Ferré őr-grófrs nézve elmondhatjuk Vigesurd-dal: „A becsületes ember boldogság."
mm

Ferenci 10 kr. — Takács József 5 kr. — Horvát Teróx 10 kr. — Büky András 40 kr. — Egy bizonyos 10 kr. — Predl Pál 6 kr. — Kohn Sándor 1 frt — Neumann Károly 30 kr.
— S tán ti János 10 kr. — Kohn Gáspár. 1 frt.
— Gruner György 3 frt — Ludaai Pál 20 kr.
— Stern Jakab 20 kr. — N. N. összesen 8 frt.
kr A 132 számú adakozási iven. Tőttösy Károly 1 frt. — Unger Ádám 20 kr. — Junkel Alajos 10 kr. — Mtiller Jakab 40 kr. — Molnár 30 kr. — Etl inger Károly 10 kr. — Salamon Jóisef 10 kr. — Dely József 10 kr. — Kun Ferenci 10 kr. - N. N. 40 kr. - Kovács Kati ''20 kr. - Szuk Josi 10 kr. — Egyvalaki 20 tr. — Krismanics 20 kr. Kasstl lgnácz 30 kr. __ Hóbor László 10 kr. — Ágoston József 10 kr — összesen 4 frt.
A 133 számú adakozási iven. Rajky Zsigmond 2 frt. — Vig Adám 10 kr. — Vörös Jó-jsef 10 kr. — Runicz lgnácz 20 kr. — Nagy Audrás 30 kr. — Németh 20 kr. — Ehrnnreich István 1 frt. — Rajky Miklós 1 frt. - Kajky 1 sios 1 frt. — Goldmsnn Jakab 30 kr. — Fi-wher László 20 kr. - Str assza Farkas 20 kr.
— Horváth József 40 kr. — András József 10 kr Lórincz Zsigmond 10 kr. — Adám János 10 tr> _ Merk.lv Antal 50 kr. — Skublics 1 frt.
— Tullok Ottó 20 kr. — összesen 9 frt.
A 130 száma adakozási iven. Kapornaki Apát*ág 10 frt. — Kumy József plób. 1 frt.
— Horváth Jozsel ifj 2 kr. — Hirschler Ignácz óv kr. — Ungár Miksa 20 kr. — Horváth József 20 kr. — Muszti János 10 kr. — Tekman AntaJ 4 kr. — Klein Bernát. 3 kr. — Pankaszi Viocze b kr. — Vlahovics György 2 kr. — tíuífmann Jakab 10 kr. — Csécs Józset 10 kr. Samu János 20 kr. — Csurgai János 4 kr. — Mód GyulalOkr. —Beké JózaefnőlOkr—Beczők József 6 kr. — Vincze Monárné 10 kr. — Esztergálos Józset 10 kr. — Szummer Ferenez 10 kr. — Emmer latrán 5 kr. Galambos István 3 kr. — Steiner József 10 kr. — Nyitray József 10 kx. — összesen 13 frt. 47 kr.
A 131 számú adakozási iven. Bucsa község 1 frt. Sándorház község 2 frt. — Horváth József 1 frt. — Klager Márton 40 kr. — Faies József 1 frt. — összessen 5 frt 40 kr. összesen az egész járásból 91 frt. 40 kr. 5 drb sorsjegy ára 2 frt. 50 kr. Mindössze 93 frt 90 kr.
Hogy ezen másolat az eredetivel mindenekben megegyez, bizonyítom.
Zala-Egerszegen 1874 martiua 7-én
CZUKELTER JÓZSEF
m. számvevő. (Folytatás köv.)
Helyi hírek.
— Xagy-Kanizsaváros képviselőtestületének ülése Belus József polgármester ur fluöklete alatt apr. 15 ón megtartatott,mely alkalommal a képviselők szép számmal jelentek meg. A polgármesteri évnegyedes jelentéi, ind vet lapunk jövő számában közölni fogunk, kiváló figyelemmel vétetvén, Dr. Schreyer ur azon ioditváoyt tevé hozzá, bogy a közegészségügyi állapot tüzetesb előterjesztése történjék jövőre. A másik pont, mely s fógymna-aiumi rajztanár elmozditása iránti előterjesztést tárgyalá, hosszabb vitára adott alkalmat s abban történt megállapodás, a helybeli iskolaszék adjon véleményes jelentést Kis-Kanizsa-vároB közönségének egyezségi ajánlata a jogügyi bizottságnak adatott ki megvizsgálás és véleményadás végett azon hozzáadással, hogy a jogügyi bizottság üléseiben a város 10 leg-vagyouosb polgára részt vegyen. A vágóhid építése tárgyábani tanácsi előterjesztés elfogadtatott.
— Közgyűlés. A „nagy-kanizsai fürdő részvény-társulat" ez éyi rendes közgyűlését 1874. évi april Ló 26-án reggeli 10 órakor Nagy-Kanizsán, a városház tanács termében tartandja meg. A közgyűlés tárgyai leendenek: a) Az igazgató választmányból kisorsolt 4 *) és a számvizsgáló bizottmány tagjainak választása ; b) az igazgató választmány jelentése a vállalat állapotáról általában, s az eddigi üzlet eredményéről; c) az igazgató választmány és egyes részvényesek indítványai feletti határozat, az utóbbiaknak azonban 8 nappal a közgyűlés előtt írásban kell a választmányhoz be-adatuiok; d) az igazgató választmánynak a függő adósságok törlesztése iránt előterjesztendő indítványa, esetleg a fennlevő üres telek eladása feletti határozat; e) a szavazatszedő bizottmány és azon részvényesek választása, kik a közgyűlés jegyzőkönyvét aláírásukkal hitelesítik. Egyúttal szíves figyelembe tartás végett a szavazási jogot szabályozó, az alapszabályok 16. Ö-ában foglalt határozatot alant **) alatt közöljük.
•) A kisorsolt váL tagok nevet a következők: Koch Mihály, Bettelheim Samu, Engl&nder Lajo* és Kosén feld Adolf.
**) §. 16. A közgyűlésen megjelenni kivánó minden részvényes vagy meghatalmazott köteles ezen minőséget a közgyűlés megtartása előtt kellőeu kimutatni. £ czélból a választmány egy három tagu bizottságot választ, mely n<inden igazolási okiratot megvizsgál ós érvényességük felett határoz. Felhatalmazott képviselők kötelesek magokat a letett részvényről szóló elismervénynyel igasolni, mely egyut-ta belépti jegyül szolgál.
— LoeateUi László kir. tanácsos és
sopronkerületi kir. pénziigyigazgatéeági főnök ur ő nagysága hivatalos minőségben vidékünkön van.
— Magyar színészet. Hubay Gusztáv és Sztupa Andor társszinigazgatók 3 8 tagból álló s jelenleg Baján kiváló elismerésben működő társulata szándékozik Nagy-Kanizsán májas közepétől kezdve színkörben játszani; idejövetelük, ugy szinte a maradandó I diszes színkör épitése azonban a kibocsátott bérletaláírási felhívás pártolásától függ, mely felhívásnál nem az aláírás alkalmával kell fizetni, hanem a bérlet kezdetekor a t. közönség tetszése szerinti részletekben. A színkör Bach-rach Gyula urCsengery-utczában levő nagy kertjében épülne. Felhívjuk a t. közönség 6 gyeimét és pártolását, mert ez áitai virosuok egy állandó színkört nyerne, mire az előleges szerződés meg is köttetett.
— Német színészet. Apr. 12 én Dietz József igazgatása alatti marburgi operett-társulat által „Mönch. u. Sóidat" czimü népszínmű, adatott elő teli ház előtt. — Apr. 13-án „Das Stiftungsfest" vígjáték, kerekded előadása mikd végig jó kedélyben tartá a közönséget. — Apr. 14-én „Flotté Bursche" operette és „Kaudels Gardinenpredigten „vígjáték került színre*.As operette ki valóan sikerült. — Apr. 15-én „Drei paar Schube" életképben Schober aasrony bű alakítása és Dietz természetes játéka kitűnt,általában a súgóra keveset adnak s ez nagy előny. Apr. 16-án „Die Hocbzeit bei Laternenschein" operette igen jól és „Die Rückehr aus Algier" czimét változtatón darab kevésbbé sikerülten adatott elő. Ez volt a bérlet 6 dik száma.
— Só-ügy. Már rég hallottuk emlegetni, hogy a kit; sóraktár Nagy-Kanizsáról elvitetik s ugy látszik ténynyé fog válni s Csáktornyára helyezik át és pedig azért, mert az itteni kereskedők Budapestről közvetlen szállítják a sót üzletükbe s mm a helyi raktárban vásárolják. Kereken kimondva: ennek a kormány az oka, mert ide nem a ió marmarosi sót, hanem a silányabb erdélyi sót szállítja s drágábban is adja, ily körülmény mellett teheti raktárát bárhova, vi—ntetszést idéz elő s ott vásárol a közönség, ahol jobb éa olcsóbb. E fontos tárgyra visszatérünk.
— Oolenich Károly lapunk tehetsé ges munkatársa a mJász-Kunság* czimü lap szerkesztését vette át; néhány számot már figyelemmel átolvastunk s örömmel tapasztaljuk, hogy ama szép vidék érdekeit hiven képviseli s a hazafias érzelmet melegen táplálja. Üdvözöl jük a munkásságot, melyben a törhetlen akarat, Aranyként: előbb-utóbb borostyánt arat
— Zala-Eger szegről irják lapunknak, hogy Skublics István szolgabíró ur hivataláról leköszönt.
— Meghívás. A keszthelyi „női dalkör* és a „dalegylet" folyó évi ápril hó25-én as „Amazon" szálloda nagy termében, a tüz ál tal ínségre jutott karmacsiak javára táuczczal összekötött jótékony czélu dalestélyt rendezend. Műs o ro z a t: 1. „Loreley," Silcher-tól, énekli a nőkar. 2. „Hymnus az éjhez" Beethoven-től-énekli a férfikar. „3. Mein schönster Kirchen gang" Ham ma-tói, énekli a nőkar. 4. „Dalár-kedv," Zs. E.-től, énekli a férfikar. 5. „Vadászdal Weber-től, énekli a nőkar. 6; „Pepiunt" Markbreiter tői, énekli a férfi kar. Belépti sze-mély jegy 1 frt. — Családjegy 2 frt. Kezdete 8 órakor. A jótékony czélra szánt. tárgyak, a dalestélyt megelőzőlég a keszthelyi szolgabírósághoz kéretnek beküldetni; mely tárgyak, dal végeztével, nyilvános árverés utján fognak a teremben eladatni. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s közzététetnek. Üdvözöljük a nemes törekvést és nagy sikert kívánunk !
— Hamis egy forintos bankjegyek keringenek Nagy-Kanizsán és vidékén, már két helyen vétetett fel hivatalos lelet; egy ily hivatalosan felvett esetnél láttunk hamis bankjegyet, melyet a kevésbé gyakorlott szem is felismerhet; papirosa gyűrt, és azöldszin nyomai, halvány és rendetlen, a bankjegy hátrészén az országok czimerei elmosódottak, melyből azt lehet következtetni, hogy a hamis bankjegyek fényképezés folytán készülnek. — Muraközből pedig azt a hírt halljuk, hogy ott meg öt forintos hamu bankjegyek czirkálnak. Nincs kétségünk, miszerint erős nyomozással kut&ttatnak.
— Köves János veszprémi kir. törvényszéki irodatisstet a m. kör. igazságügy-minister a balaton-füredi kir. j. bírósághoz aljegyzővé nevezte ki.
— Pályázatok vannak nyitva a tótszent már toni kántortanítót állásra május 7-ig, és a várföldi tanító állásra máj. 6-ig, a folyamodványok Bokányi György eeperes-plebános úrhoz Szepetnekre intézendők.
— Egy fogművéezi jelentés hordatott szét a napokban Nagy-Kanizsán, melyben az is olvasható, hogy: beteg fogak elöletnek és arany, ezüst, vagy más oldatokkal k i ó n o z-tatnak sat. szegény beteg! kínodat nem irigyelhetjük, midőn fogművész által fogad bfivé-szileg arany nyal is ónozva lesx. Persze nem mind arany, ami fénylik s nem mind ón, ami arany.
— Beküldetett . A vasúti, gőzhajózási és fürdői kalauz a vasutak s gőzhajók menet*
rendét, Európa nevezetesb fürdőhelyeinek név- , sorozatát, s az ezekre vonatkozó szükséges ad a- I tokát tartalmazza, ezenkívül a Budapestet vagy Bécset látogatóknak a nyilvános b magán hivatalok és intézetek, valamint ügyvédek, szakorvosok, üzlettulajdonosok és iparosok név és czim sorozatával is kedveskedik, azoknak ez ál- | tal megrendeléseik, bevásárlásaiknál sat. igen kívánatos és hasznos utmutatóul szolgálván. E vasúti és gőzhajózási kalauz használata mindenki, de kiválókép vasúti és gőzhajózási állomások, állami nyilvános, magán és községi hivatalok, kávéházak, sj egyéb köz,-és nyilvános intézetekre nézve nagy fontossága szükséglet. E kalauz 5—6 nyomtatott iven havonkint egyszer jelenik meg, előfizetési ára évenkint csak 2 frt. Ez pedig eszközölhető minden posta hivatalnál és a vasúti és gőzhajózási kalauz kiadó hivatalában Budapesten VI király utza 45 sz. a. — Megj egy zendő, hogy ügyvédek, szakorvosok, magán gyógyintézetek, valamint iparosok és üzlettel foglalkozók, vendégfogadók sat. czime ugy, mint ezek egyéb hirdetményeinek felvétele is a kalauzban lehető olcsó áron számíttatik.
-Rövid hirek. Vaidafi Béla és Biró Sándor társ színigazgatók lettek. — A liqui-dált magyar gőzhajótársulat vagyonát az osztrák dunagőzhajózási társaság 4,405. 100 írtért vette meg. — A delegatio a magyar akadémia dísztermében tartja üléseit. — Bokodi színtársulata Pozsonyban szép pártolásnak örvend. — Makón műkedvelői színtársulat alakul.— Zi-lahon 200 frtot alapítvány tétetettle: oly szegény fiúnak adandó a kamat, ki két szamárral fuvarozva keresi kenyerét. — Bánátban l frt 60 kr. a tavaszi napszámos munkabére. — Kőszegen „Anzeiger" c?.imü németlap indul meg. — Szerbia apr. 6. ünnepelte meg felszabadulásának 59-ik évDapját. — Szőreghen 54 házat hamvasztott el a tüz. — Leverő hir, hogy Deák Ferencz aok iratai elégettette. — Münchenben a kolera erősen dühöng, Károly bajor berezeg neje is 5-én kolerában halt meg. — Pápán Szabó Károly szerkesztése és Wajdits Károly kiadásában uj lap indul meg .Pápai-Lapok" esi mm el. — Az akadémiai olvasókörnek 168 tagja van. — Patti Adelina Budapesten az „Angol királyné" szállodában volt s 16 szobit birt. — Biharban a himlő egész járványnyá vált. — Velenczében Byronnak szobrot emelnek.— Liszt Ferencz Menter Zsófiával Posony-ban hangversenyt ad apr. 19 én. — Braziliába mérnököket koresnek. — MarseiiicL''-n nemzetközi iparkiállitás rendeztetik. — Félegyházán egy gyermek vigyázatlanságából tüz támadván, .féltében az égő takarmány közébujt s hamuvá égett.— A Hortobágyon keserűvíz-forrás találtatott.—Csajághy Mártonná a nemzeti színháznak arany nyal díszített prémes női mentét s arany csipkefő kötőt hagyományozott. — Hamis hirek miatt a bécsi „Corr bureau" szerkesztője 3 havi fogságra ítéltetett.— Kecskeméthy Aurél Olaszországba utazik. — Lezsenya hontmegyei község egészen leégett. — Szekesfejérvár Ghyczy pézügyministernek bizalmat szavazott. A suezi csatornán a mult évben 1173 hajó ment át, 70 osztrákmagyar lobogóval. —
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, april 17-én 1874.
Időjárás: Ma bong, esős; általában rend. kivQl kedvező a mezei gazdaság minden nemére.
A vetések országszerte gyönyörűek s egyelóre a multévi «zük termés pótlásá ra nyújt reményt. —
Qtbniflt let; — Végkép csendes pia-ezunkon. Forgalmunk és combinátióink csak annyiban érintik városunkat, hogy a körülbelül igénytelen helyi szükségletet külföldi gabnával fedezzük. — Az import jelenleg a főszerepet játsza s a versenyt belföldi kész leteinkkel könnyüségel viseli. Szerbia és Oláhország kukoriczában kifogyhatlsn forrás s e peresben is 1400 vonó-hajó mintegy 6 — 10 ezer mázsányi készlelettel remorquerek szűke mellett várja a hozzánk való felszál litást. — Triest pedig kielégítő mértékben lát ''el bennünket rossssal ; igy a jövő aratásig alig hogy még nagyobb árfelebbezés várható.
As utóbbi napokban egyedül zab indult kiváló magasságra s már kereskedők részéról 2. 70 — 75 krral fizettetik 50 fontja. Készletek ebből már végkép pusztultak s csak nagyon igénytelen mennyi-ségecskékben kerül színre íflP-— ott.—
A borüzlet sem nynjt némely elégtételt, s amely kedvező czikknek látszott kezdetén a specu-latió számára, ép ugy ellenkezőnek bizonyul be jelenleg e czélra. —
Alsó-ausztriai mérő szériát;
Buaa 80—81 fnt hiányzik, 82—83 fnt 6.65-85 kr, 84— 85 fnt, 7.35—7.45 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.10 krig, konkoly nélkül 5.25— 5.40. 78—80 fnt konkolyos 6.20—5.30. konkoly nélkül 5.80—50 kr. Árpa serfőzésre 5.15.—5.40
kr. — Árpa etetésre 4.--4.30 krig. Kukoricza
5.--6 Jü kr. Zab 2.65.-2.70 krajc tárig 50 fontja
Hüvelyesek: Borsó 8.50 kr Lencse 7 50 - 8.— krig. Bab fehér uj 5.30 -45 krig, ó 5.20, tarka készlet nélkül, egyes kisebb részecskékben 5 fton vétethetik méreje. Hajdina 4.50—75 kr. Hajdinakása 11—13 kr. itezéje — Köles 4.80 — 5 frtig. — Köleskása 7.50—8.50 krig. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 4. — 4.25 krig., zabos lendek 4.— kr. vámmázsája. Lóhermag 28—30 frt bécsi mázsája. — Franczia luezerna mag 33—34 frtig. bécsi mázsája. Kendermag 5.30- 60 kr. méreje. Repese téK 4.50—80kr, nyári 3.50—4 frtig.. sárga nem kerül a piacvar Kevert (Mischling) 4.80— 5. frt Bua-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,—40 Borok: fejtett uj fehér 6.—, 5.60—6 frtig., fejtett I piros 4-50—5.50—80 kr., fejtett Schiller 4.—4.60 kr. ó-bor —.— frt — Seprfi pálinka ——. Törköly -pálinka 23—25 frt szilvalicza 27—30 frt sSsó-auszt-riai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Szerkesztői üzenetek.
1230. »Az emberi szenvedélyekről, különösen a azerelemról- cxunfi tárczaczikkei közöljük.
1231. .Válasz KőváryBéla úrhoz* megkaptuk.
1232. H Vuko várra. Német hirdetéshez német levél kell; sajnos, de külföldön a. magyar levéllel nom sokra megy ön.
1233. N. Pécs. Magán levélben felelünk amaz ügyre nézve.
Érték- és váltófolyam április 18
ő*/t metaliques 69.25; 5*/c nemz. kölcsön 73.50; 1860-ki álladalmi kölcsön 103.50; bank-részv. 966.—; hitelintézeti rézzvények 206.75; London 111.85; magyar földtehermentési kötvény 73.50; te-nesvári földtehermentési kötvény 73.50; erdélyi földtehermentési kötvény 71.50; horvát-slavon földtehermentési kötvény 75.50; ezüst 105.10; cs. kir. arany 5.36.—; Napoleond''or 8.97
LottohuzáH.
Buda, apr. 11-én: 2. 47. 20. 35. 50. Prága, „ 15-én: 56. 82. 17. 15. 40. Lemberg, „ „ 29. 53. 69. 3. 75.
Április 19-től április 25-ig. 1874.
HÓ- és beti-nap Katholikas nap- Protestáns l ~bj ''ár i naptár , otj.
jl6) K. i PrT E. A jó pásztorról. Ján. X — ~Qör i Ev. Jáu, IX. 19-31.
19 , Vasárnap 20 Hétio 21 Kedd 2 2 Szerda 23 í Csütörtök 24 i Péntek 25 Szombst D 2 Miser. Ágnes Anselm. Soltér Béla György Márk. ev. D 2 Anton. [ ^ Absolon ''fi ; Oda i fr ; Soltér , , Béla ! fft í Gy«rgy ! m Márk fi*
Pelelőa szerkesztő: Bátorfi Lajos.
I''Uyllttter*)
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére ái Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerme kéknél 50-szeresen megkiméliaz árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki vánatra ingyen ós bérmentesen küldetnek má so latok.
Mióta pápa 6 szentsége a zamatos du Barry Rovarebeiére használata által meggyógyult és sok orvos és kórház hatását elismerte, senki sem Vonja többé kétségbe ezen zamatos tápszernek erejétegyszersmind idézzük azon betegségeket, a melyeket gyógyszer és költség nélkül eltávolít: gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, léleksési-, hugyhólagés vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvételt, köhögést emészthetetlenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lázt vértóduláat, fülzsibongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában is, hashártyalobbot, mélakórt, soványodást. csázt, kösz-vényt sápkórt — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel .da-czoltak.
73,877-ik bizonyítvány. ,
588. Wieaerthorgasse, Budán 1872." febr. 28.
Huszonnyolcz napig élveztem az Isten*'' által küldött du Rurry Revalesciérejét £>cn isteni természet adomány kétséges helyzetemben rajtam csodát rafivelt, a miért nem átallom ezen gyógy tapsáért a szenvedő emberiség valódi jótéteményének nevesni. Ezen pompás Revalesciére egy igen vesröpss ttdő és légcsőnyáktól, szédülést&l és mellssorulástóf szabadított meg, a melyek minden gyógyszerrel több éven át daesokak. Ezen terméssetadomány esek után a legfőbb dicséretet érdemli és a szenvedő emberiségnek legjobban sjánlható. •
KOÜer Flórián, cs. k. nyugalmazott katonagendsok.
Táplálóbb levén a húsnál, öO-ssereeen megkíméli a gyógyuer árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/» font 1 fr. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 12 font 20 frt, 24 font 36 frt Revalesciére piskóták sselen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészérv 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére-1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra 10 frt, 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Walffischgasse Kr. 8.,
N.-Kanitsán Lovák Karoly gyógyszertárában : Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán "Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyét Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temes-vártt Qairiny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
*) E rovat alatt közlöttért telelonéget nem
vállal Szerk.
-I
ötödik
A nagy-kanizsai
KERESKEDELMI ÉS IPARBANK
f. ^ május hó 17-ér. dóleiőtti 9 órakor N.-Kauizsán saját helyibben az
rendkívüli közgyűlését
tartandja, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghívatnak.
A közgyűlés tárgyai:
a) Az alapszabályok, 24, 28 és 29 czikkének módosítása,''
b) az elnök és az egész igazgató tanácsnak, ügy a három tagból álló számvizsgáló bizottmánynak.
választása. . .
Azon t részvényes urak, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, felhivatnak, hogy id. részvényje-gyeiketaz alapszabályok 47. §.*) és53.§.**) értelme szerint, folyó évi május hó 1-sótól bezáró''.ag mijus hó 9-dikig, naponkint d. e. 9 —12-ig, d.u. 3 -5 óráig az intézet pénztáránál téritvény és szavazójegy átvétele mellett letenni szíveskedjenek.
5agy-Kanizsán, 1874. évi April 12-én. Az igazgató-tanács.
•) 47. i Közgyűlésen csak uos ré.trényes bir szavazati joggai, kinek részvénye legalább is 14 nappal a közgyűlés előtt aUp-künjrileg az 5 nevére van beírva, a részvények átírását éa az alapkönyrbeai bejegyzését az igazgató tanács eaakösli, melyért a szabályszerű bélyegilletraény^n kivül egy egy részvény ntán egy o. é. forint átrnbázáai dij fizetendő.Egy részvény ntán egy szavazat, kettó ntán 2, három után 8, stb. szavazat esik, tiz szavazatnál többet azonban nem gyakorolhat senki, bármenynyi legyen részvényeinek száma. — t _
••) 53. §. A közgyűlésen személyesen vagy megbízottjaik ®al réett venni szándékozó részvényesek 8 nappal, vagy a 43. f.-ban megemlített elnapoltatás cetében 5 nappal a közgyűlés előtt részvényeiket (eüsmervényeiket) a még le nem járt szel-vé.-.yrkkel, együtt a bank pénztáránál, innen nyerendő téritrény mellett, mely egyúttal belépti jegyűi szol gálán d, letenni Urtosz^k-A részvényeiket letett részvényesek névjegyiékében mindenkinek neve mellé, egyszersmind az áhala letett részvények és az öt megillető szavazatok száma is kiteendG. (1327—1)
lfcLl
az
íAmi£ó-f8l8 nemzetközi yUá£tiallltásra.í
Csak
S forintért o.
adatik az éremmel koronázott
világkiállítási diszmű-bazár
hl.— Mely az alább jegyzett 10 kiállítási tárgyból áll és pedig
11 fiuom kir *éi kézitáska, mozaikképpel kirakva; ^ 11 Viotsria selyea-bál! legyező, a legeslegújabb , minden kiránt szilben; 1 teljes varré-Meoessaire talmisrany tokban meglepő finom; l tgeu e;cgaus eznktr-szelMCZt sárral, a legfinomabb ssob-i rászati munkával díszítve ;
I geefi tatai araiy éra láoczczal egyStt, jól járó, két évi
~ / jótáliászal ;
kér-attoa , legfinomabb, fényképek számára, külsőleg • bronz- va.jt7 chinaezüst ékitménynyel;
II taloi asztali cseagetyi, fénytelen uj aranyból, élénk [o / aranvmeuzettei ;
"Z 11 u-ljfs irésztaii garaitsra. különösen ajándékra alkalmas; r, I italában bire> japáni tzlvartároza. dns színjátszással ; . -ii2 jarab es. kir. klz. cfeak. lég-szivar-szepokák legújabb, r z I melyek a iegroszabb szivarnak legfinomabb Havanna-
it • zamatot kölcsönöznek.
E tiz tárgy feszesen esak 5 forint
Ez«tn mozt elősorolt 5 frtos csoporton kivül ugyanazok fino-i mabb kiállításban 10—lő egéss 20 frtig még számos ezer egyéb] disxmú- és fényűzési árakkal a legnagyobb választékban.
Ezeken kívül 6 ftérc még ugyanott kapható esernyő garai-^ ►túra, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 vixmentes/ keseroyó és végre 1 tavaszi ernyó bámulatos olcsó áron csak 6 ftérti [egyesegyedül kapható 1323—V
Amigo világkiállítási bazárjában,
Béén, Frater»trn»t»e 9.
Levéli megrendelések postai utánvét vagy az össaeg előlegesi ''beküldése mellett azonnal eszközöltetnek.
Bedelheim W. Síi
ajánlja a nagyérdemű közönségnek újonnan feláUitott és teljesen fölszerelt mindennemű
Ifjuto, sávoly és vászonból késrült^f^
liszt-, gyapjú és gabonazsákok
raktárát*
A legnevezetesebb gyárakkali összeköttetéseimnél fogva azon helyzetben lessek, hogy a legjobb minőség és a legolcsóbb árak mellett szolgálhatok.
a városház épületének bérházában a távirdai hivatal bejárata mellett''van. (1826—1)
Ameri&d ihmbzür és szalonna
a legjobb minőségű egyenesen kapható alulirtuál, —
Faggyút, csontkövérnyét, olajanyat, sziksót
Cocusolajat és gyantát
legjntányosabban ajánlja
Wien
(1328—1)
Leop. Baehmayer, Leopoldstadt.
Hirdetmény.
r
72/1V.
Hirdetmény.
Az alolirt m. k: lottoigazgatóság megindítja a IV. «agyar királyi iliaaiaersjátékoi, ,«dyn.-k tiszu jövedelme 0 Felségének 1. k. elhatáro-aása folytán xéax^en a miakolcxi és budai kőzkórház. — továbbá a kassai bába.iniéz*''t. és a "budai jótékony nőegylet felsegélyexesére, — réss-ben pedig az 1848—9 évben rokkantakká és munkaképtelenekké lett honvédek javára van száuva Ríeu sorsjáték 6120
főösszege :
240.000 forint o. é. köztük
ax 1. íóuy- r.-mény 100.000 frttal,
nyerőszámot tartalmaz; a nyeremények
a II . 20.000
2 nyeremény 5 000
2 , 3.00L»
4 . i 500
10 nyeremény 20 80 200 6000
1.000 frttal, 500 . 100
50 . 10 .
A búzás viasaavonhaUaunl |g74- évi jsaias bé 30-áa Budapesten
az alolirt lottóigaz igatóság által fog eszközeltebii.
90P* Egy sorsjegy ára 2 forint o. é.
Sorsjegyek kaphatók: az alólirt m. kir. lottóigaagatóságnál a lottó gyűjtőknél, a lottó — a«íó — só és postahivataloknál, és minden aagyobb városokkan létező egyéb sorajegy áruló közegeknél. A m. kir. lottoigasgatóság áliamsorsjátéki osztálya Batfapeetéa 1874 évi márcalus hé i-én.
MOTU8Z
Dl. kir. osztálytanácsos (Utánnyomás nem dijait*tik.) "
Ezennel közhírré tétetik, hogy zalamegyei Gelse községében lévő vendéglő, hozzá tartozó épületekkel, 5 l/a hold belsó telekkel, az úrbéri vonós marha legelőben lévő vágó marha számára fentartott 10 hold legelővel, mégis az úrbéri legelőben lévő egy sessio utáni 14l/a hold''legelő illetőséggel és italmérési Regaleval együtt — Kilimán kivételével 1874-ik évi april hó 27-én reggeli 10 órakor Pa-linban az uradalmi irodában a legtöbbet ígérőnek árverés utján örök áron, elfog adatni.
Árverési teltételek :
600 frt. bánatpénz,
Vs-ad rész árának azonnali lefizetése és a hátralétnek 2 évi részletben kamatokkal együtt leendő törlesztése, és egyéb az árveréskor nyilvánítandó feltételek.
Kelt PALIN, April hó 10 én 1874. jm^^^^^^^aUniuradal^
A valódi
WILHELM
féle antiarthritis, antirheumatis
TÉ3HTISZTITÓ THEi
(vértisztitó, csúz- és kózvény ellen) mint
TAfASSl GléSYSZIR
az egyedül biztos erejű vértisztitó-szer
mert ex
„E U R 0 P A"
legelső orvosi tekintélyei álul
5 cs. kir föls; szabad, által a hamisitástuh
megóva Béci.. márc.28.1071:
kir.udv irodai eu^e-,
délyévil Bécs. dec- m ber 7. 185*. j
a legjobb aikerrel haaanálutott és jóváhagyatott
Exen thea az egéss sxervexetot megtisztitja; s annyira átjárja s testrészeket és belső haxsnálat folytán agy eltávolítja a tisztátalan, leülepedett, beteges anyagot, hogy egyetlen egy más xaer sem mérhető hozzá. A hatás biztos és tartós. v
Alap«aa> gyöfyi^a a kösxvényt, csüxt, gyermeklábak, és idült makacs bajokét, genyedé sebeket valamint mindennemű nemi és bőrkiütéseket, test- és arct''órpattanásokat, nemxőréssi daganatokat.
Kfitlait hatásouak bizonyult exen thea lép és máj tolulások, valamint aranyér, sárgaság, heves, ideges, ixom és csukló fájdalmak, úgyszintén gyomor-aromás, sxélfájdalmak, altest dugulás hugybántalm&k, magömlések, férfigyöugeség -és női fehérfolyás ellen.
Betagtégek, mint gfimőkórok, mirigydag gyorsan és alaposa d gyógyíttatnak tartós thea ivás álul, miután ex gyenge föiosxlató és vi-xellető sxer.
Tömérdek bixonyitvány, elismerő és dicsérő-levél, melyek kivi-natra ingyen elküldetnek, bixonyitják a fönnebbi adatok valódiságát.
A mondottak bebixonyitására alább követkexőleg közlünk nehánj
elismerő levelet:
WIIMai Ferencz gyógyszerész urnák Xeunkirchenben.
Sagor, 1873. april 6-én. :
Kérem sxiveskedjék résxe re a már egysxer megrendelt valódi Wilhelm-féle artiarthriós és antirbeumaús vértisztitó theábni még kei csomaggal posu-ntánvét mellett mielőbb küldeni. Kxuttal nem mulaszthatom el, hogy hálás köszönetemet ne nyilvánítsam, mert már az elsó csomag nőmnek, ki évek hosszú során át csúzos bántalmakban és vég-béiazorulásban szenvedett, igen üdvösen használt és ót, remélem egészen helyre fogja állitani, mert már sok orvosságot használt, de még egynél sem ért el ily üdvös erdményt.
Teljes tisztelettel
Zeynard Ernő, munka-hi vaui nok.
Ferencz gyógyzseréax urnák Neunkirchenben.
Nyitra, april £3-án 1873
Már évek ÓU sxenvedék a betegségek Icgborxasxtobbikában, a kösrvényben, ugy, hogy lábaim sebesek voltak, miből genyedtség folyt Ezer köszönet a valódi Wilhelm-féle anthiartbi itis és antirheumatis vértisztitó tkeáért, melyet Uraaágod 1870. november hóban küldött. A 2 csomag thea fajdalmaimat megsxünteté, és egéssen helyreállított, mely más sxer által nem volt elérhető, melynél fogva leghálásabb kösxöuc-temet nyilvánítom. Exen valódi Wilhelm-féle antiarthritis és antirhe i heumatis vértisztitó theát több betegnek ajánlottam, mint leghasznosabb theát Öröí: lekötelezettje
r Dölier lloisia
Wilbaia Ferencz gyógyszerész arak Neukirchenben.
Bukarest, május 21-én 1873.
Paraein grófnőnél, ki ax udvarhoz köxel áll s nálunk igen nagy népszerűségnek örvend, a valódi Wilhelm-féle antiarthritis és antirbeu-maos vértisxtitő-theával meglepő eredményt értem el.
E hölgy, ki axelótt lábaiban köszvényes bántalmakban szenvedett, exen thea haaxnálau óta attól ritkábban nyugtalanittatik és axon bajok csak igen mérsékelten fordulnak elő. Miután e hölgy tanácsomra, a borivást mellőzi, remélem, hogy ezen Wilhelm-féle antiarthritis és antirheumatis vértisztitó thea bssxnálata álul, fájdalmaitól végkép meft-fog szabadulhatni. A jó hatásról meggyőződve, ezen Wilhelm-féle theát minden szenvedőnek ajánlaudom. Or, Van Kloger.
Ovás a hamisítás és felcserélés ellen.
Az igazi WtMa-féle antiarthritis és antirheumatis vértisxtitó-szer csak az első nemzeti Wtflwto-féle vértixztitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam az újságokban kijelelt raktárakban
Egy dob02 8 adagra ffcleaztva, orvosi használat- és utasításiad ellátva 1 frtM a bélyeg és pakolás! dij 10 kr.
A t cs. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szer kap ható: Nagy-Kanizsán: Rosenberg Fereao* ét Lévák Károlynál; Zágráb ban: Mittlbach Zsigmondnál; üősxegra: Csacsinovits gyógyszerésznél Keszthelyen: Bosenberg Emanuelnél; Kaproncán : Werl gyógyszerész lén; Sopronban : Wrchovxzky R.-nél; Szombathelyen : Pillich Fcre nc gyógyszerésznél; Sxatmárott: Bossin J. gyógyszerésznél. 1214— y
■a«rar*r*sA*J firakUra
Birtok eladás.
/
Tőrdemitz községben Badacsony mellett egy birtok eladó, mely áll 2 kis házból, egy más mellett és 16 hold szántóföldből. Bővebben értekezhetni özvegy RAÜCH JÁNOSNÉ úrnőnél Tőrdemitsen. 1317—2
Kerestetik:
SPegy gyógyszerészi gyakornoki
igen előnyös feltételek mellett. Bővebb értesítést *d:
Kaster Sándor,
(1325—1) gyógyszerész.
Somorján (Pozsonymegye).
Wajdits József kiadó-, lap* és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-1
XAGT-KAlfraÁ, 1874. aprüi* BS-án.
szám.
Tizenharmadik évfolyam.
$ EUtMti* v ''• f
»• «rrt . • 8 írt ^
• fél erre.... 4 » !
fél erre ae*yec «TT*
R9V
JO Jbr.
MiráctiMk
6 haaáboa petittorbau 7, másoisaor 6 i minden '' további torért 6 kr.
SYTLTTÉRBE5 loronkint 10 krért Tépetnek fel. Kincstári illeték minden egye» hirdetésért külö f 30 kr. fisetendS.
uxTMP réttét illeti közlemények pedig a kladóhot bérmentve ín-tésendfik:
SAQY-KA20Z8A
Bérmentetlen levelek cuk ismert munkatársaktól fogadtatnak ♦!.
előbb:
-somogyi közlön

Késiratok vissza nem
küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zaiaraegyei gazdasagi egyesület" a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank''4, a .nagy kanizsai takarókpénztár a .Zaia-Seoogy'' gőzhajózási részvénytársulat, ogy a ^zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet'' s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csOtortököfu megjelenő vegyes tartalmú lapc
agy-Kanizsa polgármesterének
a várost képviselőséghez april. 16-dn történt jelentése 1813-áik évről.
Tekintetes Közgyűlés!
Bár a lefolyt 1873-ik év negyedéves közgyűlései alkalmival esetról-esetre előterjesztett jelentéseinkben hü képet igyekeztünk adni működéseink egyes mozzanatairól.egész 1873 évről összeállított vázlatunkban szükségesnek találjuk jelentésünket tenni, hogy megközelítő képét nyujthassuk azon viszonyoknak, melyek köct ez év lezajlott,és nvogodt bírálással tervezhessük azon eshetőségeket és viszonyokat,melyeket jövó-beu számítás alá venni kell.
Igaz, hogy ez kevéssé fényes, c3ekélyct reményteljes, de kibontakozva az általános nehézségek nyűge alól,mégis biztató és nyújthat annyi önbizalmat, hogy közöszszetartás-sal az eióhaladás szilárdságát biztosítani képes, mert lehetetlen, hogy nemzeti és vidéki életünk ezen legsúlyosabb évszaka,melyet éveken át rosz termés- helytelen nemzetgazdá-szat és félszeg hitel, élet tetőpontra emeltek, egészséges javulást ne érjenek! És e bizalmunk az országos viszonyok javulásának alapos reményével egyezek, mely országos viszonyok, minden egyes baj, ép oly mérvben hatott minden egyes viszonyainkra, mint az általában volt,sőt merültek fel oly speciális körülmények is, melyek állapotainkat több izben a végsőig tarthatlanná tették,és egy két esetben valóban egyes nemesebb érzelmű polgáraink támogatása által lett képessé a bajok elhárítása.
Legnehezebb helyzet jutott mindezen viszonyok között osztályrészünkül akár a mellőzhetlen institutiók életbe léptetését és kellő fenntartását, akár azt tekintjük, hogy közterheink legvégsőkké vannak fokozva, akár hogy a sok anyagi csapás a közérzületet sokban közönyössé tompította el.
Ezek daczára is igyekeztünk betölteni feladatunkat és lehetőleg közvetíteni a különnemű érdekek méltányos igényeit.
Ezen törekvésünk eredményeiről igyekszünk számot adni és főbb mozzanatokban a következőket terjeszteni elő:
Miként a megelőző évben, ugy 1873-ban legfőbb törekvésünk ismét oda irányult, hogy a közterhek viselésében megközelítő arány hozassék létre és & lakosságnak jövedelem képessége folyton oly tényezők által emeltessék, mely tényezők leginkább a központosítás által létesülnek, és erre sok fáradsággal minden lépést megtettünk,mégis majdhogy ellenkező eredmények jöttek létre és csakis éber figyelemmel gátolhattuk, némely itt elhelyezett hivatal eltávolítását, melyre nézve pedig már tervezgetések történtek és másokban pedig az év folytán beállott egyéb körülmények léptek fel gátlólag,milyen a tervbe vett dohány- és szivargyár építés, hol már a tárgyalások annyira haladtak volt, hogy területi fekrajzok kívántattak be és helyviszonyi tanulmányozásra pénzügyminiszteri tanácsoslón kiküld ve, sót már az általunk felajánlott telkek megvételére előszerződés is köttetett.
Mindez azonban csak kedvező előny kivi vására irányulván, meghiúsulásuk nyomot sem közéletünk sem vagyoni viszonya-
inkban nem hagyhatott, oda irányult tehát^ törekvésünk, hogy a meglevők szflárditassa-nak és az azokban! jövedelem képesség aranyosan. emeltessék.
Külső birtokaink minden egyes részleténél tehát megbírálva annak értékét,minimál tételek alkalmazása mellett kötöttünk bérleteket, miután ily módon jártunk ,el a városházi épületek lakásaival is, mindkét esetben oly -kedvező eredménynyel, bog} a szabad ajánlatok összege az elért eredmény 2/»-dát alig tette ki; a házilag tett erdei vágások köre megszorittatván e helyett álló fák eladását teljesítettük oly eredményűcl, hogy a bejött vételár ép akkora nettó jövedelmet hozott, mint házi kezelés mellett a bruttó jövedelem lett volna, mely körülmény az értékben napról-napra veszté kiólt erdő rész jövedelmezőségénél és értékesítésénél -még a legkedvezőbb reményeket is felülmulta ; más oldalról a helypénzszedési jogra vetvén figyelmünket, az éveken át függőben volt és ezen jövedelemre teherkép ható vitás kérdéseket oldván meg,a nagyban csőkkent piaczi forgalom daczára majdnem ugyanazon jövedelmet biztosítottuk, mint az előtt,fót miután sikerült az e jövedelem ál tal kivetett tetemes jövedelmi adót kimerítő indokolás folytán teljesen megszüntetni, a tiszta jövedelem emelkedett; tovább menve, a helypénzár-szabás egyes tételeit — forgalom és eladási érték növekedést figyelembe véve — felemeltük és ezen intézkedésnek felsőbb helyeni jóváhagyása iránt a szükséges lépéseket a megye közönsége utján megtettük és reméljük, hogy ez által még a jelen évben tetemesb jövedelemre tehetünk szert, melynek teljesülése a közvetlen teherviselést könnyitendi és azt a kevésbé terhes közvetett teherviselésre rója.
Szükséges volt pedig mindezeket tenni nem csak a czélszerű és teljes gazdálkodási rendszer meghonosítása miatt,hanem a végett is, hogy községi háztartásunkban az igények és ezek fedezetei közti egyensúly helyre álljon, mert vagyonuk adósággal és pedig terhes kamatú függő adóssággaljtulterhelve van és a mennyiben a fedezetükre szolgáló beruházások jövedelmei főkép a kövezet vámnál a jelenhez mérten apadni találnak, köny-nyen eahetóleg a házi pénztárból fedezen-dók; pedig a viszonyok oly súlyosak voltak, miként a magas kamata függő adósságok convertalása nem csak nem sikerült, — de nem lehetett lebonyolítani azon^költsön müveletet sem, mely a megkezdett városház építéséhez szükségeltetett; — erre nézve a nehézségek ugyan már a mult évben kezdődtek, de tetőpontjukat a lefolyt évben épen akkor érték el, midőn az építést már beszüntetni esztelenség lett volna,és pénz rendelkezés alatt épen nem állott, bár a hazai és külföldi pénzintézeteknél minden meglett téve a költsön megnyerésére, valóságos jótétemény volt tehát, hogvfilau Mór ur,mint városunk szülötte 50,000 frt. váltókölcsönt adott az építésre és azt mai napig is folyton meghosszabbitá, és hogy a nagykanizsai takarék- pénztár a szorult pénzügyi viszonyok daczára is minden befolyt pénzeit majdnem * vár ós kisegélyésére nyujtá, mert csak ugy vált lehetóvé az épités befejezése és annak valóban kedvező értékesítése, tudva levén,
» hpgy a városház és bérház jövedelmei a kölcsönkamat és törlesztési összegedet teljesen
fedezi.
Kedvezőbb előjelek, de legújabban felette sajnos csalódással haladtak a városi fogyasztási accis behozatala iránti tárgyalások, ugyanis a kellőleg indokolt kérvény bár lassú tárgyoláaokon keresztül, mégis minden hatóság által kedvező véleménynyel terjesztetett a nagyméltóságú pénzügyminisztérium elé alapos reményünk lehetett tehát, hogy 4 — 5 meghallgatott hatóság kedvező véleménye alapján az engedély útjában mi sem áll, — fajdalmunkra esett tehát hogy ezen terveink,melyekre ügyeink rendezésében legtöbbet számítottunk,a pénzügyminisztérium abbeli véleménye folytán,hogy ezáltal a fogyasztási adó összeg csökkentetnék, az ügyet elejtette és e hó 7-én kelt miniszteri rendelettel az engedély megtagadtatott, pedig ha háztartásunkat rendezni akarjuk is, hogy megfelelhessünk a reánk nehezülő különnemű igényeknek, elkerülhetle-nül szükséges közvetett adózás által jövedelmet biztosítani, miért is nem tekinthetjük a tagadó válasz által az ügyet elejtett-nek, hanem szükségesnek tartjnk, hogy a T. ; Közgyűlés ujabban h kimerítőn indokolt kérvényt intézzen a megye közönsége utján az engedély megnyerése iránt, melyet viszonyaink közt szükséges és méltányosnak találunk,—talán azon megállapodás mellett, hogy az accis a fogyasztandó ital akója után csak 50 kr. legyen, mely ellenében a megtagadás okául szolgáló aggodalom is elenyészik.
Ily váratlan kimenetellel lepett meg bennünket a Kis-Kanizsa város által a közösség megszüntetésére indított per első ítélete, mely ma már a legfelsőbb ítélőszék által is megerősítve Yan és mely fájdalom végkép útját vágta a két város egyesülésének, mert ezen ítélet a tagosítás, arányosítás és legelő elkülönítésnek a birtok terület nagyobb tér fogata folytán helyet adott, és eredményezni fogja a két város erejének és jövőjének végképi megosztását és egyes jó és szép törekvésekre bizonyosan és leginkább anyagi szempontból kártékonyán fog hatni.
E lesújtó körülmény között nyújtson vigasztalást tanügyi viszonyaink kedvező fejlődése, mely a vesztett anyagi érdekeket a szellemi fejlődés által tetemesen kárpótolja. Oly vívmányok történtek e tekintetben,hogy örömmel soroljuk elő, habár a legnagyobb anyagi zavarok közt hozattak e czélra tetemes áldozatok, hisz a legnagyobb pénz válság közepette s ily körülmények kőzött lelkesülten áldozott a n. közönség a népoktatás javítására akkor, midőn a legroszabban elhelyezett külső népiskolák helyiségei kiváló elónynyel lettek biztosítva.
- Az iskolaszék ugyanis meggyőződvén a külső népiskolai helyiségek teljesen tart-hatlan állapotáról,és ennek javítását folyton sürgeté — nem sikerült azonban alkalmas módot találni a baj javítására, mígnem Eperjesi Sándor képviselő ur értesülvén a 393 számú ház eladásának szándékáról előrelátással annak megvételét és átalakítását hozván ja vaslatba,a T. Közönség lelkesülése által támogattatott; — a ház megvétet-
vén teljesen czélszerű iskolává alakíttatott át, mely ház & átalakítási költségek a fógymnasiumi alapból kölcsönzött 7700 frt. névértékű | kölcsönből fedezvék,sőt szükséges volt ezen tul is némi befektetést tenni.
Megemlitendőnek találjuk azt is, hogy a polgári iskola 3-ik osztálya is megnyílt és az egész intézet a bérház 2-ík emeletén helyeztetett el,és hogy az 1873/4 évi polg. iskolai államsegély 5120 frt. utalványozva lón a magas kormány által és ezen összeg még 1873 évben befolyt.
örvendetes jelenség bizonyára szellemi viszonyaink ezen előre haladása, mely jelét már csak abban is igazolja, hogy összes tanintézeteink nóvendékti tetemesen szaporodtak és a kiképeztetés folyton nő,melyre nem kevés tényező az iskolaszékkel egyetértóleg tett azon buzdító törekvés, hogy tanítóink közöl 3. a polgári iskolatanárai közöl szintén 3 küldetett közköltségen a bécsi világkiállítás, különösen ennek tanügyi osztálya tan ulmány ozásá ra.
Mindezek p^dig az oktatási kiadásokat emelték és sajuos&n kelle tapasztalnunk, hogy mindezen szép törekvéseink daczára nehéz viszonyaink közepette, bár lépéseket minden hóban tettünk a népiskolai államsegély ügyében,positiv eredményre nem jutottunk és ez nagyban oka az időnként beálló pénztári nehézségeknek, miután már is 10 ezer frton felül kényszerültünk kifizetni oly tanügyi kiadásokat, melyeknek méltányosan remélt fedezete már 2 éven át nem nyuj-tatik.
E körülményre vonatkozólag azonban pótlólag azon örvendetes jelentést tehetjük, hogy egyedül jóakarónk Csengery Antal képviselőnk befolyása és folytonos támogatása folytán, ki ugy egyéb ügyeinkben,mint ebben időt és fáradságot nem kiméivé karol fel benünket, és nélküle a felmerült nehézségeket leküzdeni képesek nem lennénk, az államsegély épen tegnap tétetett folyóvá, mikor is az 1872és73 tanévekre5070frt. segély a helybeli adó hivatalnál felvétetett megjegyezvén, hogy épen képviselő urunk befolyása mellett már a múltév elején4000 frt előleget nyertünk az állam pénztárból, habár a tárgyalások befejezve nem is voltakéi nem mulaszthatjuk tehát a feletti hálás örömünket fejezni ki, hogy képviselő urunk legerősebb támaszunk minden bajaink és ügyeinkben és nem egy biztosítását birjuk arra nézve, hogy városunkért minden lehetőt elkövetni és mindent,mit ereje enged megtenni fog!
Ily kedvezőn, bár sok küzdelem után alakultak a fógymnasium anyagi viszonyai, — a zalavári apát szék megüresedése alkalmával ugyanis a fógymnasium részére aján-lott évi 1000 frt. lefizetése a kormányzóság által megtagadtatott, mert az alapítványt az elhányt apát személyére, nem pedig az apátsági jövedelmekre tekintették kötelezőnek.
Az ügykezelési alapkönyv.
A napi teendője azon tisztviselőnek, ki a magyar kir. törvényszéknél mint iktató ét irattárnok működik, következő:
Első teendője reggel fél 8 órakor hivat* -Iában megjelenni, i a már előttevalő napon
lejirt és elí készített határnapos Ügyekről, mint például: a jogerejű Ítéletekről, hagyatéki és más ügyekről jelentéseket készit, melyeket mzüüual beiktat, — a rend s nagyobb biztosság tekintetéből ugyan azokat azonnal a matató irattári sorkönyvbe is beírja, a matató vagy is a duplabetüsoros könyvbe nemcsak az iktató számokat, a tárgy minőségét, hanem az irattári osztály és iratcsomó számát, valamint az elő adó biró nevét is bejegyzi, — mert előre bocsátva, duplabetüsoros irattári sorkönyv, valamint lajstromozó kulcs nélkül,mit ezennel alapkönyvnek nevezek el, az ügykezelés nem lehet séges. ... — Nem, különösen, mióta azt az irattári sorkönyv (mely lételét csak is az alap könyvnek köszönhetné) és a mostan készítendő ügykimutatás megkívánja, megfelelő kulcsot pedig az illetők beadni elmulasztottak, — mert én erre mintázatot sehol sem találok, holott az ügyforgalmi és tevékenységi kimutatás hü elkészítése maga az irattár, és szóval az egész törvénykezési ügykezelés az alapkönyvön alapszik, de hogy is ne, hiszen az alapkönyvben születik meg először is az irattári osztály, és az iratcsomó száma, melyet a már rég megszületett sorkönyv és a betüso-ros 3 ik rovata igényel. — Csodálatos, hogy az alap a rakott falak után születik
Egykor a fennállott nagy-kanizsai városi tszéknél csak jegyzékből állott nálam is, mint jelenleg némelyeknél is m kulcs, de mostanság helyét az alapkönyv pótolja, mi bizonyára czélhoz vezető, — látni fogjuk alább.
A nagy-kanizsai kir. tszéknél az irattár különböző összesen 9. osztályra van felosztva, melyet csakis az alapkönyv segélyével kezelhetni.
Alulirott, ki az alapkönyvön több éven át dolgozik, melyen már az egész törvényszéki polgári és bünügyi ügykezelés alapszik, 27. havi fenállása óta ezen nagyban kiterjedt törvényszéknél még legkisebb fenwkadás elő nem fordalt, mire tanaim lehetnek a tszéknek igen tisztelt birái is , Az alapkönyv fejezetét fő és alosztályon-kint a lajstrom >zó kulcs (registratura") képezi, az alapkönyvből minden pillanatban hú kimutatás készíthető, mit alább az l/k éves kimutatásban röviden kitüntetni fogok.
Az alapkönyv magában foglal minden a kimutatáshoz szükségelt rovatot.
A rovatok betöltése nem ugy történik, mint némely helyen, hogy a rovatba egy húzást tesz a kezelő, nem, hanem, az iratcsomó száma iratik be abba a rovatba, melylyel valamely ügy hátralékban maradt, vagy elintézve lett, mint p. ítélettel, makacssággal, egyességgel vagy végzéssel sat, bebizonyításául annak, ha a biró a terhére késett hátrálékot nem ismerné el, az iratcsomó, vagy a jel, mely annak helyét pótolja, azonnal elővetetik, mi mindenesetre bizonyítani fog.
Indokolására ennek, ^>pen a f. évben volt esetem, hogy egy ügyben a kimutatásban bizonyos czim aWft elintézett 38. darabot tüntettem ki, mist vnlóban volt is, mig N. híva-talábau csak 23 darabot hoztak ki, — mily jó volt akkor az iratcsomó szám, és hogy vitatárgya nelegyen, pillanat alatt elővótettek az acták és igy nem csak a darab szám, de névszerint is bebizonyítva lőn, — tehát a húzás nem bi-zonyit, de bizonyit az irománycsomó, mit húzással kikeresni képtelenség.
Ez eset valódiságának bizonyítására megemlíteni bátor vagyok a tszéki elnök ur ő nagyságát.
Az alapkönyv elienőrzi a végleg el nem intézett ügy darabok számát, a kiadó hivatalt, az irodát egyiránt.
Az alapkönyvben minden évi bátrálék-nak iratcsomó számai osztályként beu fog-lalvák.
Az alapkönyv a kezdő kezelőt könnyen és alaposan útba igazitja, ha ehez ügyesség és ügyismerete van, de e kettő mindenesetre szükséges, — az elsőt a lajstromozás, a másikat a kü-tóuböző természetű ügyek ismerete veszi igénybe, — tehát ha ez meg van, rövid gyakorist után kész kezelő lehet.
egy wót az alapkönyvről. — A mult év october hó elején, egy, a magas kormány álul kiküldött kir. Ubl«i biró jelent tnég törvényszékünknél, s hogy körülményesen kipuhatolhassa az itteni ügykezelésnek vezetését, hivaUlomban többször méltóztatott megjelenői, mely kitüntetésnek (mert annak vettem) igen örültem. — Ó nagysága, a mint az alapkönyvet előmuUtUm, — azt kérdezé, ha valjun ezt nem privát diligentiaból vezettem eVMentalsten, válaszolók. — végre,miután magának inindentniegmagy arázUtott,és igen czélszerü voltáról meggyőződött, a többek között ezeket mondáihát ön még a hátralékos ügy eke is szemmel tudja kisérni,ilyet még nem látUm,ez óriási munka ! — és ezt Szentmihályi István kUblai biró ur mondotta^kit az Isten soká éltessen! — Ha ugy szerencsés lehetnék hivaUlomban ismét ő dagyaágát fogadhatni, négy szem közt meg mondanám neki, hogy a magas kormány aa elismeréssel máig adósom, pedig aligha lett volna másra ssükségem.
Do, hova tévedtem el ennyire? a napite-•ndőkről szólván térjünk vissza. —
Megkísértem leírni, a mist Tan, sorban
egy másután.
Heggel fél 9. óráig a jelentésekkel készen volnánk, mikorra & reggeli posUk is mindenfelül megérkeznek, az érkesett Qgydarabokhoz a mennyire előszámuk volna,azokst as irattárból kikeresi és melléjök csatolja, — beikUtja, — az előadók neveit as ikUtó könyvbe ssinte --nehogy egy ügyben többrendbeli beadványok különböző előadóknak osztassanak kir — bejegyzi, és mindenfelé elirja. A felsőbb bíróságoktól érkezett határozatok elolvssását az alapkönyv feltétlenül megkívánja, mert csak igy lehet alaposan a kimutatás kellékeinek megfelelni.
Ha az érkezett ügydarabok között ujbe-adványok, mint rendelet, — rendes, felhívási kereset vagy zárlati kérvény, — hagyatéki és gondnoksági,csőd vagy bünügyek,vegyes ügyek, és e közben a felek képviselői is megjelennek, egyik egy sommás vagy rendes váltókeresetet, a másik egy áru szerzési, majd ismét egyik egy egyéni v. társas czég bejegyzést vagy kitörlést, majd egy váltó biztosítási v*gy kielégítési végrehajtási, majd úrbéri avagy hitbizományi ügyekben kérvényt hoznak, ezek beiktatás alatt szinte azonnal ellátutnak az irat-'' tári fő és alosztály lyal és irut&fomóázámmal.— De mindezeknek még vége sincsen, a kir: ügyészségtől hozzák a bünpereket. — Itt, az iktató könyv, belüsoros és irattári sorkönyv külön vezettetik, és ha sürgős van köztök, a polgáriakat félre dobva, ezeknek begyártásá-hoz kell fogni.
Ha e közben bármelyik oszUlyhoz tartozó végrehajtási kérvények, fellebbezések, fel-folyamodások és semmiségi panaszok adatnak be, melyek már mindenesetre előszámmal bírnak, ezek az alapkönyvbe osztályonként, és annak, az előadók számára külön nyitott lapjaira is beíratnak. — És ez alig hogy megtörtént, máris és egy másikfél ront be, ki egy ügydarabot vagy annak számát keresteti, majd ismét egyik ügyének előadóját kérdezi, vagy annak elintézése fölött kér felvilágosítást, — majd egy ügyvéd, ki egy fellebezendő pert kiván át nézni. &
A felek ezen kérelmének könnyen és hamar meglehet ugyan felelni, de időtöltésbe kerül.
(Vége köv.)
Jegyzőkönyv.
mely a sümeghi Unitéi kör választmányának 1874 évi april hó 11 én tartott ülésekor felvétetett.
Jelen voluk :
Polgár János elnök, Kiss Sándor, Exner Alajos, Varga Józaef, Lisztner József, Czeiner József, Könnye József, Németh Béla és Bruc ker Alajos v. tagok —
Mult gyűlés jegyzőkönyve felolvasás J utáu hitelesíttetett. —
1. Olvastatott: Budapesten 1874 raarc. hó 5. kelt, a hazai tanitó egyleteknek küldött, az országos tanitó gyűlésre vonatkozó felhívás.
Ezt a válaszmány a közgyűlés elé terjeszteni határozá.
2. Liszlner József könyvtárnok jelenti, hogy a sümeghi „Polgiri Önképzőkör" a járási könyvtárnak azon kitétellel adett át 85. drb. érdekes és csinosan bekötött tanügyi könyvet: ha esitleg a járási kör idővel feloszlását mondaná ki, ezen könyvek a sümeghi fő-elemi osztályok tulajdonává leendjenek. —
3. Mult közgyűlés jegyzőkönyve szerint a közgyűlés megtartása 1874 május havára — a váUstmány álut pedig es alkalommal ugyan f. évi május hó 21. reggeli 9. órára tüzetett ki Sümeghre.
4. Közgyűlésre előadásra vállalkoztak :
1) Czeiner József reál igazgató, a méter mértéket és ezzel leendő számítást fogja isni''.-r-tetni.
2). Brucker Alajos: juulmazás és büntetésről.
3). Németh Béla óvó, az alapnevelés köréből fog előadást tarUni. — „
Midőn a választmány ezen előleges megállapítást közli, azon óhaját fejezi ki: vajha a vidéki tagok szintén részt venuének a tevőleges ténykedésben; sőt kéri a Ugokat, hogy azok,kik előadást akarnak Urtani, ebbeli nyilatkozatukat szíveskedjenek a gyűlést megelőző 4 nappal az elnökséggel közölni. —
ö. Exner Alajos főtanitó a tört számokról bevezető tanítását szakavatottan adu elő._
Egyéb tárgy nem levén, a gyűlés be lőn fejezve.
K- m. f. Jegyzetté:
POLGÁR JÁNOS, BRUCKER ALAJOS,
•lnflk. j. k. jejfjrz''S.
Kimutatás
XVIIL
azon pénzösszegekről, melyek a cholera árvák ét özvegyek segélyezésére befolytak.
A 76 számú sdakozási iven: Mocsárv 1
ft — Folly 1 frt. - Zskály 1 frt. - • Csiffrai
1 frt - Smerd Rubin 2 frt. - Ksüvoda János
2 frt — HsjgatóL. 1 frt- Tieff János 1 frt. -Szigethy Lajos 3 frt. Szánthó Pál 1 frt. -Békessi Rezsó 1 frt. - összessen lo frt
A 77. száma adakozási iven. Malics re-rencs 2 frt. - Vkmaty József 1 frt - Viz-maty Gáspár 30 kr. - Viasz Antal 20 kr. -Barbsrics Ferencz 20 kr. — Makár Márton 10 kr — Sinkovics Ferencz 20 kr. - Hosszú Károly 10 kr. - Veinfeld Gábor 20 kr. — Serczer Baláss 10 kr. — Serczer József 20 kr. Esztreicher József 50 kr.— Nagy János 10 kr.
— Tóth Ferenc* 50 kr — Kohn R. 40 kr. — Vamplin János 20 kr. — Stim*cz József 20 kr.
— Nagy Márton 20 kr.— Beákb József 10 kr.
— Horváth István 10 kr. — Gyenes János 10 kr. — Laposa Gábor 10 kr. — Ková-s István 20 kr. — Keserű Ferencz lfrt — Büky József 50 kr. — Krausz Móricz 30 zr. — özvegy Keserű Ferenczné 50 kr. - Bacsó Sseréna 50 kr. Günrberger Bernát 30 kr. — Fehér György 20 kr. — Roszmán Pál Bal ka 20 kr. — Schebál István 50 kr. — Rajkó György 20 kr. — Szép Ferencz 20 kr. — Steinsics Antal 20 kr. — Salamon Lajos 10 kr. — Sommer Jakab 10 kr.
Ferbenza János 10 kr. — összesen 12 frt 20
kr -
A 79 számú adakozási iven. Breuer Bernát 2 frt — Breuer Ignácz 5 kr. — Cseresnyés Imro 1 frt. — Dukász Sándor 4 frt —Kálmán György 5 frt — Kösségek 5 frt — Fsics József 2 frt. — Faics Károly 1 frt — összesen 25 frt A 88 számú sdakozáai iven JFreand Róbert 50 kr. — Letner Gáspár 50 kr. — Rezsek István 20 kr. — Tkalecz György 10 kr. — Rodek Pál 10 kr. — Tkalecz István 10 kr. — Nóvák József 1 frt - Hozján György 20 kr.
— Nagy Lajos 20 kr. — Tomka Nándor 20 kr. Szlamek József 20 kr. — Vakaczorics Ferencz 20 kr. — Mautner Simon 50 kr. - Placsek Maz 20 kr. — összesen 4 frt 20 kr.
A 80 seámu adakozási iven. Tuboly Gábor 20 kr. — iQ. Tuboly János 10 kr. — Kovács Lázár 10 kr. — Panicz Imre 30 kr. — Pál Ignácz 20 kr. — Táncsos János 10 kr. — Rimfel Károly 10 kr. — Nagy József 1 frt. — Horváth József 20 kr. — Tóth János 20 kr.— Zsigmond Imre 20 kr. — Sípos János 10 kr— Jandó József 10 kr. Bokán János 10 kr. — Varga György 10 kr. — Plébános 1 frt — Tanitó 10 kr. — Farkas Farkas 50 kr. -Csesznák János 1 frt. — Bellényi András 10 kr. — Fehér Péter 10 kr. — Zalder Károly 10 kr. - Tóth Ferencz 10 kr. — Tobak Károly 10 kr. — Bonczok László 10 kr. — összesen 6 frt 30 kr. —
A 87 számú adakozási iven. Becaehely község l frt. 40 kr. — Eröss József 30 kr. — Varga Vincse 20 kr. — Spicxer Joksb 20 kr.
— Andor Ferencz 5 kr. — Récsei József 30 kr.
— Fuchs Sámuel 5 kr. összesen 2 frt 50 kr.
A 78 számú adakozási iven. Horváth Ferencz 10 kr. — Gyenesi Ferencz 10 kr. — Pankasz László 10 kr. — Belső József 50 kr.
— Tóth János 10 kr. — Valtersdorfer Salamos 10 kr. — Cseresnyés János 4 kr. — Horváth József 18 kr. — Gerencsér János 4 kr. —Col-ner János 20 kr. — Pahocsa János 10 kr. — Bedők János 20 kr. — Fehér Jóssefnő 4 kr — Fehér Mihály 10 kr. — Cserenkó Ferenct; 5 kr. — Szabó Mihály 6 kr. — Ssabó Imre 11 kr. — Cseresnyés Pál 10 kr — Gombos Lásv ló8kr.Dani János,Farkas János 14 kr. — Molnár Ferencs 5 kr. — Kovács István 4 kr. — Bocskor György 10 kr. — Benkő Ferencsné 3 kr.
— Svarcs Mór 4 kr. — Kiss János lQkr. — Megyesy Elek 4 kr. - Horváth György 4 kr.
— Molnár Pál 4 kr. — Bors József 1 frt — Vincze N. 10 kr. — Frank Salamon 20 kr. — Belena Antal 20 kr. — Czigány Jóssef 10 kr
— Horváth János 10 kr. — Czigány István 4 kr. — Menyhárt Dániel 50 kr. — neje Bertalan Amália 50 kr. — Belső Pál 20 kr. — ösz-szesen 5 frt 80 kr.
Összesen az egész járásból 71 frt 34 drb. sorsjegy ára 17 frt Mindössze 88 frt.
A baksai szolgabírói járásból befolyUk. 106. Sz. adakozási iven. Dr. Berger lg. nácz 1 frt. — Tóth Pál 20 kr. — Grassr Henrich 20 kr. — Kovács Zsigmond 1 frt — Vogler József 1 frt — Szécsi Szt Lászlói kös-ség 1 frt. — Babos Károly 20 kr. — Mások-földi község 1 frt. 50 kr. - Refolmált egyhás 1 frt 20 kr. — Gózon Imre 20 kr. — Jakabfy Pál 50 kr. — Felső Sztörzsébeti kösseg. 68 kr.
— Sztgyörgyvölgy alsókolgyár 36 felső 24 kr.
— Cséplak 50 kr. — Asazonyfa 20 kr. — Tiborszeg 17 kr. — Kisszeg 60 kr. —Lakics Sándor 20 kr. — összesen 10 frt 95 kr. —
104 sz. adakezási iven. Kis Szecsődy Julianna 3 kr. — Szente György 40 kr. — Németh Vendel öreg 20 kr. — Németh György
Ckhi 20 kr. — Pintér József 5 kr. — Szabó tván 10 kr. - Szép Farkas 5 kr. — Nagy József 5 kr. — Kótai Mihály 2 kr. — Kótai Ferencz 5 kr. — Varga Imre 2 kr. — Varga Ferencz 5 kr. — Varga György 2 kr. — Móricz Mihály 4 kr. — Németh József 4 kr. — Németh István 2 kr. — Ozvát Mihály 4 kr. — Ozvát György 5 kr. — Németh György 10 kr.
— Németh Mihály 4 kr. — Neu Náthán 20 kr.
— Szente Gáborné 10 kr. — Németh Imre 4 kr. — Németh József páhi 4 kr. — Németh Já-
bos 4 kr. — Simon János 1 irt. — Gajger Mar 20 kr. összesen 6 frt. 16 kr. — Szente Imre 4 kr. — Mindössze 6 frt. 20 kr. —
108. sz. adakozási iven. Mulacaics Pál 20 kr. — Zsappán Ferencz 10 kr. Jakabfa község 2 frt. — Törd a Pál 30 kr. — Rozenzweig Hermánn 30 kr. — Szép József 12 kr.—Varga
Pál 10 kr. — Berke János 10 kr.---líémeth
Györgv 15 kr. — Bödör Károly 10 kr. — Kósa Péter 10 kr. — Varga Jóssef 5 kr. — Gödé Jézsef 10 kr. — Szép József 10 kr. — Kis Pálnő 10 kr. - Németh Pál 8 kr. — Hajba Ferencz ,10 kr. — Marton Ferencz 10 kr. — Dien^s Ferencznó 10 kr. — Torda Györg} 10 kr. — Tuboly István 10 kr. — Zakál GyÖrgynő 10 kr. — Németh József 10 kr. — Jakabfy János 10 kr. — Németh Pál 20 kr. — Nemesnópi község 2 frt. 30 kr. összesen 7 frt 30 kr.
A 111. sz. adakozási iven. Margerle Gusztáv 2 frt. — Margerle Borbála 2 frt — Emu-hey 2 frt — Vörös Imre 1 frt — Bendekovics József 50 kr. — összesen 7 frt. 50 kr.
112. sz. adakozási iven. Rédicsi község 2 frt. — Rédicsi plébános 1 frt. — összesen 3 frt. -
113. sz- adakozási iven. Simon Pálné 6 frt. — Román Dániel 3 frt — Vasdényey Lajos 5 frt — Sohár Jánosné 1 frt — Soós Pál 50 kr. — Göncz Mihály 10 kr. — Kovács József 20 kr. — Simon József 1 frt — Kámán Mihály 20 kr. — Göncz József 10 kr. — Balog Emil 1 frt — Jákob N. 1 frt — Jákob Hahn 1 frt összesen 19 frt 10 kr. —
107. sz. adakozási iven. Székely István 1 frt. - N. N. 30 kr. — N. N. 10 kr. — Freyer Jakab 30 kr. — Feigelstok Jakab 40 kr. — Lipót Bergstein 40 kr. — Mayer Frigyes 10 kr. — Szeredy Jalcsa 1 frt. - N. N. 50 kr. Dobronak mezőváros 10 frt. —összesen 14 frt. 10 kr.
109. sz. adakozási iven. Maister József 15 kr. — Josef Schőnvald 2 frt. — Ernst Salamon 10 kr. — Tój Mihály 10 kr. — Rosen berger Móricz 40 kr. — Eisinger Miksa 20 kr. — Stern János 20 kr. — Majder Jakab 40 kr. — Horváth János 50 kr. — Lang Albert 30 kr.
— Tief Ferencz 1 frt. — Snatter Lőrinc* 20
— Borsos István 10 kr. — Sohár Gábor 10 kr.
— Büki István 14 kr. — Neifeld Lőrinc* 30 kr. — Sohár Lsios 20 kr— Cseresnyés József 20 kr. — Bóka István őr. 40 kr. — Baka Sándor 20 kr. — Babolcsai Fer*>ncz 1 frt — Ber Ulan János 10 kr. — Lóránt Ferencz 20 kr.— Sohár János 10 kr. — Koltai János 20 kr. — Lelkes János 15 kr. — Viza János 10 kr. — Deuts Mátyás 20 kr. — Rosenberger Mátyás 10 kr. — Baka István i^ 20 kr. — Takács Imre 10 kr. — ünger József 15 kr. — Molnár János 10 kr. — Sohár Péter 20 kr. — Borsos Ferencz 6 kr. Kocsis Ferencz Szilvás 10 kr. — Bán a Ferenc* 1 frt. — Kovács Zsigmond 1 frt.
— F. Koch 40 kr. összesen 12 frt__65 kr.
Magán levél szerint Horváth József Dob ronaki káplán ur gyűjtése 11 frt
110. sz adakozási iven. Pahocsa Sándor 10 kr.Gerencsér Imre 10 kr. — Ramocaa község 92 kr. — Avas Sándor 10 kr. — Németfalu köz-ség 92 kr. - Németfalusi leikés* l frt —Néni etfalusi Unitó 2$ kr. — Orbán Mihály 20 kr.
— Oesstreicher .Ádám 10 kr. — Heric* János 20 kr. — Alsó Szenthörzsébethi község 30 kr.
— Uj falusi kösség 20 kr. — Pogány 20 kr. — Brandl Salamon 10 kr. — Kohn Emánuel 10 kr. — Imrék Lajos 10 kr. — Stern Jakab 10 kr. — Csesztreg me*ővároe 1 frt — Névtelen 6 kr. — összesen 6 frt
105. ss. sdskozási iven. Ressnek kösség 50 kr. — Belső Sárd kösség 20 kr. — Külső Sárd kösség 20 kr. — Dédes kösség 20 kr. — Szombatik község 20 kr7— Szijártóháza kösség 20 kr. — Névtelen 50 kr. — öeszesen 2 frt. —
összesen az egész járásból befolyt 99 frt. 80 kr. 8 drb. sorsjegy ára 4 frt Mindössse 103 frt 80 kr. —
Hogy esen másolat as eredetivel mindenekben meesgyez, bizonyítom.
Zala-Egerszegen 1874 martias 7-én
CZUKELTER JÓZSEF
ra. Kxáravevó.
(Folytatáa köv.)
Helyi hírek.
— A nagy-kanizsai főgymnasiam mazeuma számára ujabban a követkető adományozások történtek: Hajgató Sándor úrtól vi*i guvat (ralius aquaticus.) Pongrác* Adolf úrtól: közönséges fül bő (otus vulgáris), csörgő szarka (pica caudata,) söld harkály (picus viridis), dobos gém (ardea steliaris). Méhes Kálmán IV-dik osst. tanulótól: söldlába viziram (totanus glottis) csóka (corvus monedula). Steinbeck Béla IV dik oszt tanulótél: fekete szárcsa (fulica atra) Rács Kálmán IV-dik oszt tanulótól: énekes rigó (tardus musums). Horváth Mihály I-sŐ oszt. tanulótól: magány veréb ^passer soliUtius). Mindezeket Pintér Elek főgy mn. tanár ur fáradságot nem kímélve s szakértői ügyeséggel tömte ki. Végre Rauch Zsigmond I-ső oszt tanuló egJ négylábú libát ajándékozott, mely bor-szeszbe tétetett Midőn mindezt elismeréssel kö-söljük, kiváló örömünkre szolgál, hogy az ifju-
FolyUtás a mellékleten.
Effv ára/idatinzl "^Mi* vw«ah« eyk
%J Jl | Felső-Szemenyén a Mura folyón (Lendva-
I; ki mar 12 eveu át ket nagy uri háznál szolgált s a legjobb bizo-
;« nyitványokkal van ellátva Ismét kivan szolgálatba lépni; szűkség
{ esetén képes több ezer forint biztosítékot is letenni.
5 Bővebb felvilágosítás t. Wajdits József ur köüyv*ereskedé-í- sében kapható Nagy-Kanizsán.
Felső-Szemenyén a Mura folyón (Lendva- és Letenye közt) jó karban lévő vizi malom örök áron eladó. A feltételek a tulajdonos Sümeghy Ferdinánd urnái tudható meg akár személyesen, akár levél által.
Kelt Felső-Szemenyén up. Letenye 1874. márczius 10-én- i30ft—6
Hirdetmény-
Mi kötelezzük magunkat, gyártmányunkat kizárólag & beosl forintot Bazai* (Praterstrasse 66,j raktáriba szalhtam és
k^szitiríénreiik egyesegyedül e ezégnél találhatók. ,
Az első tajték-, mütajték- ós borostyánkő-társulat; 1182~16
Minthogy az osztrák-magyar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak eladására a kizárólagos jogot megszoroztam, fölösleges minden továbbidicséret, minthogy e gyár világszerte ismert jósága és olcsósága minden ajánl?atást már eleve nélkülöz-rocr Foriatos-Bazár.
hűtővé tesz.
John Ball-pip* szárastul, tajték és borostyánkóból tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
John Buli-pipa borostyánkő nélkül tokban .......
Jon Bull pipa finom és nagy . . Magyar pipi szárral és bojttal Magyar pipa meggy-szárral s borostyánkővel .......
Német pipa pántosan .... Kémet pipa fiuom chinaezUst pánt.
tal.........*
Kémet pipa nagyon finom, tokkal Antik pipa, tömör, dombor farag-ványos .......••
Tőrök pipa különböző rajzú . . Tőrök pipa meggy szárral és bo-
rostyánszopókával . . . - .
Török pipa finom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül Törők vizpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vizén megy át a füst és Qdi-
tóleg hat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és finom . . . Meggyszár borostyáussopókával
1, 2,..........
Szivar- és czigarett szopóka száznál több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku, fejek. csoportok, állatalakok, úgyszintén fauusia-szopókák da-
radja .........
Ugyanaz tinóra .... . Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy Japán-szopőka, valódi borostyánkővel és mozaik munkával flnom
Kivonat az ezer mintát tartal mazó árjegyzékből.
Első tajték

borostyánkő- társalat.
Egyedüli raktár a: oaz tr. -magyarbirodalom réaaére:
Gulden- fcazar
Praterstrasse 66.
99
Borostyánsaopóka tokkal . . .
Ugyanaz nagy .......
Borostyán-garnitúra, szivar és szi-
vark*k£«k tokkal . . Garnitúra, tartalmnz: szivar, szi-varka és Virginia szopókút bőrtokban .........
Egy farnitnra, czigarette szopóka, dohánypapir, és tüzszerszám-
tartó tokban.......
F.gy garnitúra, pipa, szivarizopó: ka, selyemzacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpipa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarszopókávaí, bőrtokbaa Egy garnitúra,John Buli-pipa, szivar és czigarette-szopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és czigarette-azopóka. bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, szivar- és cziga-rette-szopókából, tüaszerszámból. dohányzacskóból, kanóczból, és czigarette-gépezetból stb. . . Ehhez illó elegáns szekrényke
Nemkülönben megrendelés
folt tán f> írttól 100 frtig érő darabok k rszittetnek árakon számiitatnak.
és gyári

Megrendelések e czim alatt in-tézendók :
Wien, Praterstrasse Nr. 66
Eladások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagy az összeg beküldése mellett pontosan eszközöltenok
Ezen k r a j c z á r-h i r d e t é s
mutatja, bogv minden versengésnek eleje van véve. Dacaára annak, hogy as árucaikkek
nézve minden várakozást felülmúlnak.
hallatlan árakon hirdetvék, mégis minőségükre
1 kr 5 db jó arxéltoll
1 kr 2 db tolltartó
1 kr 1 db irka
1, 2. 3, 5 kr mindenféle illatos szobatil zjáték
2 kr 1 kávéskanál ércaből, ezüs-
tözve
2 kr 1 db finom pipereszappan
3 kr egy csélsxerü kulcsiogé 3 kr egy bekenőkefe
3 kr 2 csomó finom havannah
szivxrpapiros 3 kr egy patent cxipő- és keztyüfüső 3 kr egy radirgnmmi 3 kr egy örök naptár 3 kr egy finom jegyzőkönyv 3 kr egy finom jóillatn pecsf tviasz 3 kr egy pléhtálcaa • 3 kr egy finom zsebgynfatirtó
víasxgyertyácskákk»l töltve 3 kr egy palaczk bécsi ha ládáz-tenta
kr egy divaton fényképkeret
kr egy festék szekrény 12 szin-
uel és ecsettel 4 kr egy rőf gyújtó (Lunte)
4 kr egy ezüstözött gyüszil
5 kr egy zsebtükör
5 kr egy szájharmonika ő kr egy pár harisnyakötő
kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve 5 kr egy i»oh tüzelő szer I> kr e^y láuykafogó •> kr egy t-s''toon óralánc*
kr 1 Iá trpamanrhette üvegből kr egy exllsigolyó, legjol.b tisztítószer ér.-z számára, kr különféle játékszerek kr különféle társasági játékok kr I szép képeskönyv szöveggel kr 1 finom női melltfi (Brorhe) kr egy csinos gyürü kr egy czélszerű keletmntató kr egy kávé tál ess
b
5
5 5 5 5 5
kr egy finom késalj (rasztli) kr egy finom gyertyakörző kr 1 glicerin- ▼. növényszappan kr egy finom viaszkenőcs kr egy körfésfi kantschukból kr legjobb növény fogkenőcs kr egy takarékperzsely pléhből kr egy pár nadrágóvó kr csinos pléhtrombiták kr vadász- vagy jelzősig kr 1 szivartárcsa aj és czélszerű kr egy doboz 3 do finom pe-
csétviaszszal kr 12 db irón
kr egy foldozófa (Stoppbolx) kr a legsr. bb fénykép kr egy szivarvég fosztó 10, 20, 30, 40, 50 kr kül«n-böző hölgyek, urak, fiuk és leánykák számára ajándékai alkalmas tárgyak, kr egy tncxat hajfodrótekerc*
jó bőrből kr egy gyermekóra láncxczal kr egy finom uri selyemcsokor kr 1 finom jegyzők, naptárral kr 1 dobos 12 db finom sziunel kr 1 valódi tajték szivarszipka kr egy finom garnitnr, molitü s fülbevaló kr egy üvegcse legfinomabb
illata hajolaj kr egy ollóláncz 10 kr 1 feltftxő fésű b''valszarvból 10 kr 1 jó lakat böröndök számára 10 kr egy fokmérték, bécsi és
f» anczia mérték számára 10 kr egy szép legyező 10 kr lpár kávéfindzsa porcelánból 10 kr 1 desaerttányér porcellánból 10 kr egy czéUzerü szivargép 10 kr 100 db finom varrótŐ, válogatva 10 kr agy jó pénztáreza
6
8 10 10 10 10 10
10
10
10 ki egy pár gyermekharisnya
lü kr pipa szárral
10 kr egy szivarszipka tajtékból
10 ki egy csakorszóró
10 kr egy függő gyafatartó
10 kr egy öv bőrből
10 kr t fin. aranybronz medaiUon
10 kr 1 csinos óratartó bársonyból
10 kr egy sárkefe
10 kr egy finom gomböszlet ing-
elő, mell és gallér számára 10 kr egy czélszerű dngaszhuaó 10 kr egy tizedes mérték 10 kr egy burnótjzelencze 10 kr egy jó olló aczélból 10 kr egy zsinór valódi korál 10 kr egy üvegcse legjobb folt-
tisxtitó víz vagy szappan 10 kr egy szépen feöltöxött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodrásxfésfi 10 kr egy pár diratos fülfüggő 10 kr 1 bödönke hajerősitő kenőcs 10 kr egy kötő kosárka 10 kr 1000 db jó fafogpiszkáló 10. kr egy ruhaporoló 10 kr egy fodrozófa 10 kr egy divatos óraláncz 10 kr 1 album 12 bécsi tájképpel 10 kr egy toUkés 2 késsel 10 és 20 kr finom sétapálrzák 16 kr 1 pár nagy erős uri kapeza 15 kr 1 pár nagy erős női harisnya
15 kr 1 pár czérna keztyü nőknek
16 kr egy plai lszij bőrből
16 kr egy evőkészlel, villa és kés
15 kr egy üvegese finom illatsser
16 kr 1 üvegcse valódi kölni viz 16 kr egy finom olló
20 kr egy pár nri csórna keztyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy voaó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
20 kr egy fejkefe, jó minőség 20 kr egy b%lhafogógép 20 kr egy zsebhévméró, jói szabályozva 20 kr egy czélszerű keztyütágitó 20 kr egy finom zseb kefe fésű s tükörrel
20 kr 1 pár virágváza porcellánból 20 kr egy jő optikai látcső negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, hossza női harisnya kr 1 csinos varrópárna sróffal kr egy pár nadrágtartó kr egy egész evőeszköz, kés,
kanál és villa kr 100 db finom levélpapiros kr 1 napóra jól szabályozva kr egy fényképalbum
1 orrszemdveg, optikai üveg 30 kr egy váaárló kosárka 30 kr egy patent köszörfllcő minden vágóeszköz számára kr legújabb angol szoptató-üvegek, melyek által minden dajka nélkülözhető kr egy földgömb a . föld minden népei képleges ábráival 35 kr 1 gyermekazinház figurákkal 35 kr egy aagy erős iskolatáska szíjjal
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 2» kr egy nagy jó esernyő 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól szabályozva, két évi jótállás mellett 3 frt egy telje* iróasztal-összlet brouz öntvényből, 10 dbból állván : 1 tentatartó, 1 levél-nyomó, 2 magas gyertyatartó, 1 kési gyertyatartó, 1 hév-roérő, 1 gyafatartó, 1 óra. tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó.
20 20 25
25 25 25
30
35
Ingyen és bérmentve kap bárki egy kis képekkel ellátott áralajstromot, melyben ezarnyi tárgyak vannak felzorolva.
FRIUDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
A
valódi
--orsx. sgab. legajabbaa ő Felsége által k-i,
váltsággal kitüntetett, az eryeal kartél Megvizsgált, s sike-rem.ek talált exerféleképen kipróbált titkos sxer a patká ayak, házi « mezei egerek, vakartek és svábok teljes kiirtására, (melyet sokCelé megpróbáltak hamisan utánozni s árulni,) taaisitiaa minőségben
NaQy-Kanizsán R08ENFELD ADOLF ur
Kaposvárott: POL1TZER R. úr
kereskedésében,]Pesten Schneíder Q. Lípót-utrzai kereskedésében kapható.
Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr.
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett rrorsan teljesíttetik.
Ugyanott kapható UitrOB-keoéot egyedüli sxer a faoybé-lyagok és tyiktzea ellen, rgy tégely 50 kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekból:
Kérek sxámomr* mé? két adag arcanamot küldeni. Hktáaa felülmnlhatlan : pinczémben ^tömérdek patkány volt, s az ön ar-cánurnával sikerült őket kipusítitani. Tisztelettel
Leoben, »ept. 9. 1873
8chritza I Leobenben.
Kérek arcannmából ismételten egy adagot küldeni, mert az miudenütt, bol vele kísérlet tétetett, kitűnőnek bizonyult
Tisztelettel M a y r J o s.
Lembrecbteu, Felső-Anstria.
Kérek arcannmából sr.ámoinra még 2 adagot küldeni, miután hatása kitűnő, mindenkinek kés séggel fogom ajánlani Kiváló tisztelettel
Canale (Küstenland) sng. 2 IS73.
H ö n i g F.
Egyik barátom önnek arcannmából meg ajándékozván, minthogy hatása teljesen czélszerüuek bizonyult, kérek számomra is 6 adagot küldeni. Tisztelettel
Boxxay Ján o''a, Ittoarnohi (Bánát), földbirtokos.
CMv&s fogai: MtiMtésér©
nincs hatályosabb és jobb szer, mint cs. k. udvari-fogorvos POPP J. G. Bécs, Stadt, BognergasseNr. 2.
Fog-óloma,
melyet mindenki saját maga könnyen és fájdalom nélkül tehet a fogba, a mely aztán a fogréssekkel és a foghusal ssilárdon egyesül, a fogat további romlástól megóvja s a fogfájást
szünteti.
meg-
1238—2
Anatherin-fogpép
cs. kir. fogorvos dr. Popp J. O.-től Bécs. Stadt, Bognergasse Nr. 2. Ezen készülék fönntartja a lélegzés frisseségét és tisztaságát, ezenkívül vakító fehérséget kölcsönöz a fognak, azokat a megromlástól óvja s erősiti a foghnst.
Anatherin-száj viz
dr. Popp J. Q. cs. kir. fogórvostól készitve Bécsben, megóvja a fn*ak»t a kitöréstől, elhárítja a fogfájást és a fogkőképződést, és eltávolít m nden roez szagot a ssájból. Mint a legjobb fog , H táj tisztító szer méltán ajánlható mindazoknak, kik mesterséges fogakat visznek vagy foghus fájdalmakban szenvednek. Mozgó fogak e szer által ismét megerősödnek.
Kaphatók: Magy-Kaaiasán : Belos Jóssef gyógysze., Rosenberg Itoseufeld, Welisch, J. és FesselhofTer J. kereskedésében. — Pápán : Tschepen J., Keszthelyen : Pfíszterer gyógyszerész, Singer M. Weis» A. Z*l* Egersxeg- u; isóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy sxercsr.. Vxrasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. 8zom bathelyen: Pillieh Ferencz és Kudolf gyógyszer. Határőrvidéki 8z.-Györgyön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tctszkau, ugy Quthard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kees keméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Börmenden : Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J.. Bögl, Belus és Schrőder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógyss. — Bonyhádon: Kramolin J. 8zigeivárott:Barwarth, Salamon gyógysz. gaján : Michitsch St. ós Herzfeld fiai, agy Hersog Ignácznál. — Pécsett: Zsolnay W. és E. Záeb, 8ípőcz gyógysz. Kárádon: Zadubáassky gyóg; iz.
Marczaliban: Kiss gyógyss. — Tolnában : Qraff gyógysz. — Danaföld várott Lakács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendván Kiss gyógysz. — Rohonczon: Simou gyógyszerész araknál.
.''11ÍKI 5"!
3
íecí luchlauben 2I.|
KELBL J. J. FEHÉRRlM-GYlm.
TaehlubM BéotJ
a gyártmány előnyössege s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Fehérrulia^vara KKLBL J. Jt-iiek Bécsben, Tuchlauben21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divata s minden alakú fehérruhanemüit, eladja ós elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
Le n- férfi ingek 2., S , 4 , 6 , 6., 8 K g i - x » 4 g-j * e k o k gjapju 2., 3., 4..,Éji é* téli n (5 i n g • k hoaa.u ujakkal
,0 frtie ) 6 frti s®lye® 6-. 7 » 8 frt. » 4., 6., 6 frtig.
An(!ol Shirtin* inS ek. («.•»,», mint p nadrágok gyapjú 3.. 4., fi., (.,( N 61 nadrágok, perkail é« barchentböl
a váHon) fahir éa aziuea 2.. 2 .V), 3...... selyemből « , 7„ 8 frt. 1.60, 3., 2.60, 3 4 fctog.
3 frt W) kr a pr rák és harisnyák fi., 6. 7., 8.,( Női coraettek perkailból 1.50, 2., 2.50, Legflnomabban b i m x * 11 in^k 10., égés. 16 frtig. o J 3 frtig, bim esve igen elegáns 3 4,
4 6., 6., 7., * , 10 «xé»7. 20 trtig. Zsebkendők tiazta lenből 2.50, 8., 4.,) 5., 6-l0 frtig, barcbentből 2 , 2 Ö0: Oxfordi "ingek áng»l 3.50. 4, 4 60, 6., 8-12 frtig, battiat, finom Ssegély. '' 8 frtig.
5 frt,» 3., 6,8.. 10., egész 16 frtig. finoman N ő i alsó öltöny 3., 4., 5., 6-1Ü írttg, FI a ne 11 ingek, legjol.h 3W),Í hímezve 90 kr., 1., 1.20 3 frtig. ■ barchentből 2., 2.50, 3 frtig.
4.fiO fi.fiO-6 frt. - M e 1 11 * k a r & k finom shirting 50—76 kr.,''; K ő i melltyflk franczia, 3., 4 , 5.,h,
Len-g atyák, német é* franrxia *r.nbÁ* 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr.,S 7 frtig.
czerint l., 1.50., 2., 2.50-3 frtig 1., 1.35, 1.60, 3 frtig, finoman himezve; B o r o t v á 1 ó - k ö p p e n y , s reggeli
Nyakgallérok legújabb alak 2., 2.50 , < 1.60, 2., 3., 4., 6., 6., egész 10 frtíg.< öltöny (Negligée) 6., 19-40 frtog.
3 frt, vászonból 5., 6 frt. Vászon nóingek 2, 2.50, 3 Írtig,>
Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, J bimezve igen elegáns 8., 4., 6., 6, egészé
vászonból 8., 9 frtig '' 8 frtig.
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
MrgrenJelóvpk bármily nyelven a következő czim alatt történjenek: ^___
^KELBL JT J f©UérruHa §ryárosnalt BÉCSBE NT
TUCHLAUBEN 21.
i 1
Saját gyártmány
Ajánlható mindenkinek í
id uép
női rnhakelméket
jutinyoá áron vásárolni kivan:
Hamburger Adolf
divatáru ttalete PEST,
uri~*lc*a 2-*ő Mám, Párisi hás.
jj0T Minták bárhová iag7«a éa bérmentve ktldítn»]c ós megrenoelézek ntán-vét mellett gyorsan «uközöltetnek.
1#+
A ..Tisza"
biztosító és
JELZÁLOG- BANK,
elóinüs feltételek mellett
biztosit. tíz- és jégkárok ellen, úgyszintén az
ember éleiére.
Alaptőkéje Kót millió forint
Felrételeket eszközölnek Nagy-Kanizsán :
gétöffí Lajos,
fóügynök.
A vidéken:a bank ügynökei. — ossi-n.
W K AMTZ C. Hk
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m. 100 drb. levélpapír névvel
100
100 100 1000 5000 10000 1000
levélpapír és 100 4b. b.nit.''L névvel csinos dobozban ....
látogatójegy dobozban levélpapír fekete nyomattal lenboriték „ .
lenboriték „ .
lenboriték .
pecsétbélyeg . . 2*50, - 3 -
1 teljes íróasztali berendezés , 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 » gyertyatartó gynfatartóval 1 , óratartó . . . 25 kr.
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén miuden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöl tettnek. 13
— ft. 50 kr.
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
- • ft. 80 kr.
4 ft. - kr.
18 ft. — kr.
35 ft. - kr.
- 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr.
30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr.
45 kr. 60 kr.
:jifln)űfltfiiíc©fífllíd)ttfts|''piflf
ifi ifi gcíorgl fút it^el finb, öb jung abet alt, ob rtitfe ober arm; mon finbtí in Bitn fein jtwiicfi ®ef$áft, ®o eint berartig mamngfa$c Vvtoobl roart anb jtt biQigen $reiftn oerfeuft roirb. Bcrf^irtcae itfertffoirtc ®iff«f*aftíi*< epiíU fúr bit 6<&iljugtnb. fo au* cint immrafe Rul-sabl oon neott iirttrtffaHftn ^elf[$«ftlfoiekji fit Jtinber jebrt tlíttf k. jc.
tt^T" 9ta4tMS gefieibeíc 1 em tt. etéik.eabea, Rimáét, ealotrf,
60, tO fL 1, 8, $, 4. i RIM mit cat eb<te Riari^tanf.
Onjtfltiiett 1 •tM&.IP, 4űJ tote-pestre, fr. 25, «, fi. l-''-O.
so/ao, p. í, r. I C*crteffcz. U. io, so. »o.
mtímomm, *»<** tíE5í3e?£V-"40%"''
P* fRcAosil F f>
gettó- úti) Zcmíikseptút, |s ít. W. K, K, 86. >aajntr sol ®twlt, fc. 10, ao, W. 53HB5, ü. SC. SC. 60, 80. I fria, Jtratn, LSö, S.
ftígel, tc. 10, JO, iO, K, SO. 4kMt»Cpitit ír. 10, 10, tc, 60, 80, jL 1. ©aoTiftot. tr. JO, 40, 60, 80, fL 1, IM, $. Mhíteffttóí. fe. 80. «0, TO, 9Q, g. t.fO, ». ■rteitt-aaftettn. tr. co, 80, fL i, 1JO, a.
fitt*. »B t 1JC, «, l, < ___ . ^
IMV Ve^cBts, Xcevptía, fceade, Bíonscc.
t^W QhzUsrrcs, JRtl»>ia»«, ®ak«n«I>feifta, 1 atssiIcS, aiKftcftirft űrt «aktrt 3agnamU( ftK
f- e^iclBoarts ffer nrocilUzfcist ShsUz, Of r Kiixtboli obtx tortf^st, fe. 15, tí, JO, W. Scr^tktat J^irn azf 8«I«, íc. 5, 10, fO üt fU 1.
^ ^^ l^81 34ífiT''''*< ttlgefWít 50 !r-, fL J
Rabért €Virt?«4t= in lOOOfa^r E=ff»:^í, 10 fr. p HÍ n. 4.
^ ®cídl?4aft»t|iitlt »cs 40, 60 £r. Ht (l. 2. " íícnftt BifbcrWOtr, f« IRlb^ea, *it |5Urt 1 6tüá tr. 10, 15, 15, 46, 85, 8->, fi. I. | C$ot íö« nattrri^t Saaca íiabet tpielfak Itta Icracr.
tl« ittsea 8ífe» zab Biüectttto. t 6 rfW (1. 1. 16#tltai foas taaa t<a ttabtra Aiabjrtdtcn
Utata box4 bk maa fc&cit»í6aie=- i étíiá 30 JL i.jc j, r
báí 6tüí tt. 60, 80, 1. 1.50, S. Latens* au«le«, geaoaat Aü^íX''&sitnsc, n-i , " aajat^etSe Ozttríilt ffir Jartg mrt Ur, J «tftf Bit ta BtQtta tr. 85, 85, C. 1.60, S, 8, 4
|wfl. 6. •
1 Kii a el . 3afte:aas: , (taascí ber
" CBnabrroogd, tant sor bea ®t|aag ünt* jtbea ScmcU táaf^cab taaa: birí^S f & tar.
|rcffart 6pitl»nig fofttí b!ol 15 tr.
P'' «nglif^< ScrfjfagfíRel, gtffifii atü aSta is r $ai«f< bcaa^í«rtB ESJcrtjeaaai, 1 MifM K. l, 1.50,», 1.60,8, 4, bifWb™ Qcia ftr JHabtr, tt. «8, M, 6», [80, 8. 1.
p- aalgqti^aetta gw*rt$ea 6ptót iát / €5tíbftb«íí!>4 ti|nag. (a frtfttr Kaíwo^r, ffir titabca m» Kib^ca (etez Utat. 1 €»>«! sO tr. ||L ÍM. », 8 60.
P* fiait brutfnttta, low&tí atit Hlí^bctni nab r ttttafUta. ffir cnsatfoK tiaktr, tr. 8% f. l.to, tJi 3, 4 >i« B. 6.
K"** «ia attttf Rtrt- aab í>*frttB4 mit 80 atatn
______ JRafttm ttr 6 tr. »nbm Ithni* 6ptt t ia
I grittrr
h^trf^irhrat €ptt''»oarta. ta B^e^''.tín vena«t. ia 10>ia4«r Ha«»aM, fftr Kib^ta aab taüca, pa Ctftd
ír. to, 40. 80, t. ».
Rabot
ttijab^a stö íoafwrt, 1.6o, l, 1^0. htir-befUirta. ftizt, atit C4U««>et{, ít. M. Éertta, tt. JO, li, »0, iO, <0. :iftoUK, CctaHiUt snb ®rtKbrr mit ffnaS* '' 1 Ct. tt. ao, iO, 80, n. I, 1.80, 1.50. M, W fiit*, tr. tv, 30, 40, sen ©ta^l, tr. 90, |L 1.80.
®atgr^ RaftM^Mn magn-^^ifínj SpUlrsuarta, . btt la ©afta r.cí bet *tíbtcnj brt RagnttH (eBisata, 1 6<H9ttI tt 15, JO, 30, ío, 8 .
"ictjettaav Suffte», t^et- a Cptift Ctt^icrt. az* 9z8U. fr. 60, 80, f[ i, í.M), í, i.-o. Mf^^ö^t istmftesl aab osfifoat ftab fir jtbe« Rlítr bá gaa m j*íaoBKagífte3tta áaabtr-gcfftrtta. íe etje «aJííttt mit txrWtbmn
fcstrft tompíijtttta 3»«>er-Rro«ntni. R£W mit s nautr Raiolaug. (c b«i Qtta artt arii-to tti& fát bk i*?aftf« ^aabcrfhitft (4 la fwfcffn fie«?o) mattra Taaa 1 Xfa;-cttt Ji Rajait ber Rfparat* fL 1.40, 1.80, 1.S0. 1.80, 3 10
3>ií ít* snb Ifcrt ©e»o>act, ftz viriUabi^t Jtiibcr k^x z mtft^lts; c< iá cia ttta mit Sr^glebul. t-gtíroít aai«§effl$rt «ab alt Bcselaer bet ia ibt-r ««tiaaal»XratH Mlmrt aafftfifett. Uatct ie^tK in 1 Siratta bet Vtrac; toftrt 61 9 3!> tr.
ittt, atit 8efl űbírpgca, fe^r bostr^aft, 1 6í. tr. 80 80, 80, S. l, l.ao, 3.
rf<*kbew Jóiért, mi: zatfitti^et 6ttnw,
_ fr. -^0, 80, 1,1.30/ 1.50, 7, ».S0. ____
xiletf (c^c bcatc^sft fnfnfctt axb ^Ibf^ bemalk ^aipagtx, CabrioítU, 6ttO>M|tB, Ría. erttf, íoxfonablt sob aabert JBaaca, cOt ait ?!ttbca, tt. »>, 1,1.80. > *^»Stt?ttr fetb«»aH, «fea*«*8ta zab C#iffi, ^^ w tt. 60, 80, |L t, LJO. m^p-ta ^etaorozK, ris-Htattr^altcabcf 6pkl, »c ~ maa arftWít f ^otoircv^itB erjtsiftn Tana. 1 ©t. fairmt R^«dfaaa tt. ao, 40.N
nab 3(i«aai.«y&«aU Ofst |cbc Sortemtaíf Un ítbe* Stáb f^sdl |d«sen nab tAtóbca trt.-raen. Rin fftr icbta Qst^r
(tJB> fepaxat tt. 4", 80, 80.
tt. 10.
X''ttcrfpiet fr. 50, 80 «kttrtra}pkl tr. 90, <L 1.80. <$tag> aab Ratvertfttd, ff^r rnai|4, ^caeltt eaft''f iftoka tt. 80, 80, 70. ■>mterUbet .©tSK&rt ft. 40. 80, f. 1.80. 6 i fi «a8 fitt* tt 20, a t eta^t tr 80, V 2>ex rtrtnt fcttarr. flKat toai^ttte, Ralrüftuaa, befftStab aa< 1 ©ibt! Bit fiaic
1 ®GZ>t^T
ticaatt 1 9atr»ata?4e, 1
Bit
4j«tí, R0e8
lekerraschRBf iid Viterkair^^
H«noertt. ttata fl
aaaaiifa^ct RaAM»l. *r
gc^rta Mt mm ealoa-^cattMttt. <*«t ttata &Mca
tt. 8, 6, 8, 10, 16.
ttmi; s. ©te ím t»kn i«
jaiaatmta «. i.io, feiaft eorttR. J.»0, l.U tttfT" tt. 1 etid atáb^cafaagcr
m * 5 tt — Bta rt jatft, btr fta|e M. I €tid fizltirta^tt taU epkftl 10 tt
«eut ttfineC»a»®^r|t: mit ftr
■ • Heiae »inber «r aata^alttmb, 1 «ttd atitttU tcx>i tt. 15, 4 gtofte fente 85 tt.
Ht 3«j»Sij«rtafpl-je. batfkBeab tiaea t> Jufkt _ ~ bei ftiaeat Rrkeittbf^c, »e;íb<r. vcaa Wrctal ras^t, hit Imi iO M Cak ftex««t. l «aut-80 fit.
^Üdd''z^? ^^ »" tanra «o ír
eiaet
X>«4 Seri Ter 3« e4U« Mrf^riabet eia
tt.
laf^rt-ScBtriey; »er cl »jfaet,
18 tt. idea
Der kleine Zaaberer •
ciajt ae ?erf3Bta eba as# uik «ekSf4«ftts aaf M eraateabfU romWaitt, b«4 aar ber fetit»a berk bea bk t »ea
tt taaa ftuabenkai a«4k.-aka, o>at)xa Rtfatlatt ja |tUn|ro. -le Rab ©deírang »;r|e^ea.
0*»«ftebk*frttattt)mleteta 60t Du Btekt''tmt üff M éeleimail
»o tt-
fcatatí tiDa''attn. u
___fctt
wtltbem
t fit bet: b*cr k»t iá tt látta,
m íjt el / 80 Ct
l>a4Strir.forUswaBait, iraerMl _ (kö ooet tBBet lett. 1
ftrax fU Vik''
bk iaslU*> «f8#-
^aaab^Ü ft. ktlti ©etriaíf
i eta« f. aj3.
t>« eem-WJtíet, ta Rít«
zab aersi^ttt »4rt, ».
aaHt^iaíta taaa.
------ia*-35*t».é^V»Htt ««f «•«.
iihhm to. io tt. Baab* 60 tr
~ * E.»wt.»<jlr «. 1J0.
1 H-rr1'' -- ^inasrsrffüsw ís:
tjeuc ! t s • rr. I bet ''omatt J «
iíSli^? « »?0 Í0B 4ttt* ím SRaabe J6 tr
rriQeiata 85 tt. Semttra^ tn^at 8. l .v«
«« Pa* u4 eerfttiekeat a.nbm Rpparatf, icb<* «|ta Kaa^I «a Rats taaa ai*t ROrt goastl attbea
n . T-"/ ®itl8f,,1Bl>fm «nb flkfeflf^aftlfpitlí. bit oOt nt^f benanni werbw fóanen
tno }a birfen «rí:fen ctnjij anb aütin ur in ber gefatigten Riebírlagí ju $abtu. freilblőtter, mlá>t
frbr !f"rrffíant finö, merbrn flratil otTlljeiU.
Der Baabet''feaSea. Ce#« fUiá gteV-fiaflaa Oaati ta kaea #ca*trt * rtat, I 8. fia e<*rti!>te*«r »» * aiet bk
Xtate? 80 tr. Der €*ttft»ert bar* tat Dc »tr. Bal ffir tft bal ? K»tl) <tab ftfia; w?e|(t, tttart »ea 8öbca, PO tt.
Dk anremSftti^e €<>nnr: man jer-i<ta:.ba lk{« ovt bta t;ab ifua aab bcanrit ift p« jani, 16 tt. Dtt ^erea*7ri4kt, &»T b^tSaflOf
m5f(i4 t* m»4 i to tr. Dk erartú^fc, a ber mc ift ->«l®dbir 14 ft
Friedmann, »itn, yrattrWt 26.
^akornol
Wajdits József kiadó-, lap- éa nyomdatulajdonos gyorsaajtó nyomása, Nagy-Kanixsán.
Kerestetik: ^ gyÖgySZCFl
igen előnyös feltételek mellett. Bővebb értesítést ad: Kaster Sándor, gyógyszerész. Somorján (Pozsonymegye). (1325—2)
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874 évi 33-ik számához.
bág komoly figyelemmel kiséri azon tanintézet múzeumát, mely tanintézetben ők a szellem-kincseit gyűjtik; a fentebb közlöttekből kitün-véo, miszerint legtöbb adomány a főgymn. tanulóktól van.
— Zalamegye főügyészi állásaért Si-luuu Gábor Kagy-Kanizsán lakó ügyvéd és Krosetz János megyei árvaszéki ülnök lépnek tel jelöltekül,Nagy József és Nagy Imre földbirtokosok pedig egyike a zalaegerszegi szolgabi-rói-,másik az üresedésbe jöhető árvaszéki ül-uöki alláa jelöltjei.
— Törvénykezési csarnok. A nagykanizsai királyi bünfenyitő törvényszék előtt folvó évi april 23-án a következő bűnesetek fognak tárgyalás alá vétetni: 1. Vörös vagy Gulyás Józsel ós tarsai galamboki lakósok el-leni''tolvajlási ügy végtárgvaláss. 2. Csóka Ferencz és társai elleni tolvajlasi ügy végtárgyalása- 3- babján Ferencz szántói lakós elleni 8UÍv08 testi sértési bünügy végtárgyalása. A p-r i Í 2 4-é n. Gelencsér Károly és társai, alsó pá-h«<ki lakosok elleni betöréses tolvajlasi bünügy végtárgyalása. 2. Makár Márton és társai rát-kui lakosuk elleui, hivatalos hatalommali vissza élés miatt támasztott bünügy végtárgyalása. 3. Kun Péter és társai ns.-bükki tekintőleg kar-macsi lakósok elleni hamistanuskodási bűnügyben a legfőbb itélőszéki ítélet kihirdetése, végre 4 Fridrich György és társai elleni, íegyveres csavargas és tolvajlási bünügy végtárgyalása. Előadók Gózony és Gabelits törvényszéki birák.
— Erdőégés mult napokbon égett le a x zalaapáti apátság javaihoz tartozó Caáoi pa-^onvban egy nagy kiterjedésű erdőterület,melynek vesztesége cz ideig nem tudatik,kívánatos, hogy az erdőtulajdonnak biztosítékotszerzendő erdőtörvény mielőbb napvilágot látna, és hogy a közigazgatási tisztség az erdőkárositók fenyítése körül követett erélytelen hibákat szigorúbban büntetnék,mint azt az új vadászati törvény terén tapasztaljuk ez ideig.
— jErdészet. Száz öt éve mult már an-uak, hogy a megyei erdőfelügyelók jövőben v un nak. Az országos erdészeti-egyesület 1870-re kiadott évkönyve közli Maria Theresia királynőnek azon rendelését, melyet a fáknak és erdőknek nevelése ügyében Bécsben 1709 de-czem
ber hó 22-én gróf Eszterházy Ferencz és Sculteti Ferdinánd ellenjegyzéseik mellett Magyarországra nézve kibocsátott. Ezen rendelés jő-dik czikkében szóról szóra ez áll: „Minthogy pedig ezen helyes, és mind a közönsegr-t, mind pedis a magános jónak és erdők urainak felette hasznos favágásnak, rendinek és regulájának minden helyeken való behozásához ki-váltképen cz kívántatik,hogy aunak megtartására és betöltésére különös vigyázással legyenek ; ez a gond, ez után a vármegye tisztjei közül egyre bizattassék, annak bizonyos fizetést rendelvén, az erdő kerülők és vadászok erre ki-váltképpen m<-gtauittassanak,és a hol kaphatni jó hitelű emberek rendeltessenek* Ha ily hely es-jrányu intézkedés történt az időben,mily mérvben szükséges ez inost,az érdekelt közönség figyelmébe ajánljuk.
— Meghívás. A „ Z. Szt. Gróth járási tanító kör" 1. é. május hó 21. reggeli 9 órakor tartandja a z.szt.gróthi népiskola helyiségeben féléves közgyűlését. Az ezen-gyakorlati előadásokkal összeköteudú-értekezletre fent jelzett „kör" tagjaiés minden tanügy baráttisztelettel meg hivatnak. Elnöki megbízásból: Pozsogár (Jyula a „kör- jegyzője.
— Az országházból apr. 20 án gr. Batthyány Zsigmond képviselőZala Szent Gróth város és 19 község kérvényét nyujtá be, melyben a megyék rendezését tárgy azó törvény-javaslatban a belügyminiszter által megszüntetendőnek javasolt zala szent-gróthi közigazgatási szolgabírói hivatal föntartását kérik. A kér-vényi bizottsághoz utasittatot:.
— A helyben működő német színtársulat Székesfejérvárra készül.
— Adományozás. Méltóságos Hertelendy Kálmán Zala-m«-gye főispánja s Tekintetes Barcza Sándor Zalamegye volt alispánja áldozat készségüknek ujabbi jelét adták, midőn a b. füredi „Szeretethiz" számára az első 2000 8 a második 4000 darab szőlővesszőt voltak hegyesek adományozni. Fogadják e szíves ós áldozat- készségükért a nyilvánosság terén is •Szinte köszönetünket. Az igazgatóság.
— Halálozás. Egy önmagával meghasonlott költői tehetséggel megáldott, 8 igy zilált anyagi körülmények közt élt egyén halt »neg közelebb Bucsután a legnagyobb nyomor között, e férfi Szentkirályi Aurél (Bene István) volt, kit több lapból ismer a közönség. Temetését a község rendesé. Legyen könnyű a főid alant, hisz fent úgyis oly nehéz volt neki az élet!
— S iimeghen egy utazó betanított bal-hákat mutogat. — Az unatkozó urak részérei írtért el is ád egy darabot. O pedig 20 krjá-val vesz, azonban csak himet.
— A Csáktornyái kir. ügyészség felügyelete alstt álló börtönhez felügyelővé Schnch i''al honvédelmi miniszteri díjnok neveztetett ki
— Várföldön, Bánokszentgyörgy mellett a községbiró véletlenül egy 28 éves Pintér nevü egyént april 18 án agyon lőtt, ki iszonyú kínok közt néhány óra inulva meghalt; a hivatalos bonczolás megtörtént.
Letonye vidékéről veszszük a hirt, hogy a napokban erős jégeső esett s roppant károkat tett.
— 1864 ik államsorsjegyek apr. 15-ki húzásánál következő sorozatbeliek nyertek: 166. 322. 748. 1520. 1694. 1963. 2549 és 3392.
— A siófoki furdő-épitkezés az idén elmarad, de minek is, mikor ott vau a gyönyörű Balaton-Füred.
— Pécsett apr. 17 ón éjjel 1 órakor két másodperczig tartó erős földrengés észleltetett.
— A tabi kerületben, hir szerint, má jus elsején lesz a követválasztás ; a jelöltre nézve még nincs megállapodás.
— Fiumében Zalamegye volt főispánja, gróf Szapáry Géza kormányzó ur bájos neje született gróf Győry úrhölgy 6 excellentl-ája jó szivének nemes érzelmétől indittatva női társulatot alapított, mely a munkaképtelen szegények és betegek segélyezését tűzte ki czélul.
— Uj könyvecske jelent meg Kobány Miháiy, a pest-mária-utezai kisdedóvó-intézet vezérlőjétől óvodák, gyermekkertek, elemi népiskolák, családi körök használatára, mely igen helyesen alkalmazott képes dal-és szavalmány gyűjtemény, koczkák s alaprajzokkal bővítve. Ara a csinosan kiállított s díszesen bekötött könyvecskének csak 60 kr; megrendelhető szerzőnél. Ajánljuk a tanítok s nevelők méltó part-fogásába.
— A nép, ahol lehet, elégtételt szerez magának ; emlékezhetnek t. olvasóink a pötrétei tanító esetére, kit a pacsai szolgabíró becsukatott, most a paceaiak őt jegyzőjökké választották meg, mintegy elég>ételt adandó ama országosan közbotrányt okoxbtt szolgabírói eljárásért.
— Olcsó zenemüvek: Beküldetett a Fellegi Victor által szerkesztett Apolló czimü zenemüfolyóirat ez évi 8-ik száma. Tartalma:
1) Három mazurka,zongorára Kovarcz Emiltől.
2) Magyar hangok, kőr Kapi Gyulától. 3) A svajezi marseillaise, férfikarra Oláh Károlytól. 4) Fekete szem piros orcza, dal férfikarra bariton soloval Wusching Konrádtól. — A borítékon: a zene történelme, Kapi Gyulától. Schmidt Péter. Szemle. Vegyes stb. — Előfizetési ár egész évre (mintegy 100 válogatott ze neműre) 6 frt., félévre 3 frt. Az előfizetés -vidéken legczélszerüebben a postahivataloknál postautalványozás utján eszközölhető, Pesten Grill udv. könyvkereskedésé ben,Dorotytya-utcza Budán az „Apollo" kiadóhivatalában, iskola-utcza 68Lsz. a Minden eddig megjelent szám és kötet folyton kapható. A legközelebbi számban ÁBfMNYIKORNÉL-tói egy pályanyertes magyar zenemű is (lassú, toborzó,friss) tog meg jelenni.
— A , Vasárnapi Újság* april 19 ki száma a következő tartalommal jelent meg: Kaulbach Vilmos (arczképpel s „Nero és az üldözött keresztyének" czimü képével.) — A pénzcsinálás mestersége. (Barnum .fölolvasása.)
— A 6zoroskói orosz támadás. (Jelenet az 148% k! szabadságharczból.) Lehockzy Tivadartól
— Az emberinem legrégibb nyomai (két rajzzal.)
— Utazás a tenger alatt. Regény, képekkel i 11 u s t r á 1 v a ^11-ik közlemény.) — Adalékok a magyar színészet történetéhez: I. A kezdet kezdete. Szilágyi Istvántól. — A tót irodalomból. (Költemények) közli: Gáspár Imre. — Mikor születeti Kossuth? — Uralkodók czimei.— Irodalom és művészet; közintézetek, stb. rendes heti rovatok.
— Előfizetési felhívás .Fényképek" czimü, egy kötetnyi, mulattató elbeszéléseket tartalmazó műre. Czélom e műben mulatságos elbeszéléseket sdni a mólyen t'' közönségnek, oly elbeszéléseket, melyek a nők különböző vérmérsékleteit és az ebből eredő különféle lélekállopotokat tükrözik vissza. Nem ígérek sokat, mert nem szándékom világhírű szépirodalmi gyöngyszemeket matatni föl e müvemben, hanem czélom szerint azon igyekeztem, hogy pár kedélyes estét szerezzek vele a t. olvasó közönségnek. Az egy kötetnyi mú három elbeszélést fog tartalmazni.— Gizella, Mariska, He n rí e t te — czimekkel. Megjelenik csinos kiállítással, junius közepén, s ugyanakkor bérmentesen küldetik szét. Előfizetési ára: 1 frt 50 Í r. Bolti ára magasabb lesz. Az előfizetési pénzek, legczélszerübb utalvány sserint alulirt szerzőhöz, Jászberénybe (Sípos Pál-féle ház Il-ik tized) május 15-ig bezárólag kéretik megküldetni. Gyűjtőknek 5 példány után tiaztelet példány jár. Kérem a mélyen t. közönség különösen a nők figyelmét müvemre. Jászberény, april 15 én 1874. GOLENICH KÁROLY, a rJási-Kunság" felelős szeékesztője. Melegen ajánljuk a t. közönség pártfogásába.
Vegyes hirek.
—Axelsötajtékyipát magyar ember Pesten készítette. Ezen találmány történetét a lapok következőleg irják le. „ 1723-ban élt Pesten egy Kovács Károly nevü csizmadia, kit a faragás-ée fametszésben való rendkívüli ügyesség* gr. Audrássy val, a mostani külügyminiszter egyik . ősével közelebbi érintkezésbe hozott, sőt az álul ; a grófnak kedvencze lett. A gróf egyik török- 1 országi küldetéséből visszatérve,egy uagy darab fehéres anyagot hozott magával, melyet neki Törökországban rendkívüli fajsúlya miatt, mint ritka nevezetességet ajándékoztak. A csizmadia az anyagot látva, azon gondolatra jött, hogy a pipa készítésre nagyon jól lehetne felhasználni, mert likacsosságánál fogva a dohány levét, ma-gaba szívja. A kísérlet megtétetett s Kovács a fehéres anyagból két pipát faragott, egyet a grófnak, egyet pedig magának. Mestersége természeténél fogva azonban kezeit nem tarthatta mindig tisztán, s Így megtörtént, hogy hófehér pipájára több apró fekete szurok darab ragadt. Midőn Kovács a szurokdarabokat vigyázva letörölte, csudálkozva tapasztalá, hogy a beszurkozott helyek szép fényes barna szint nyertek, a helyett, hogy a szurok természetének megfe lelő pisskos foltok maradtak volna viasza. Hogy az igy létrejött foltokat ki küszöbölje és pipájának egyenlő szint adjon, bekente az egészet szurokkal és újra kicsiszolva használta, mire bámulva tapaaztalá, mily gyünyörü szint nyert eredetileg fehér pipája s mily édesen esik igy belőle a füstölés. Kovács találta fel tehát a do hányzók bölcsesség kövét a több gazdag nemes ur értesülvén ezen különös anyag csudálatos tulajdonságairól, ahból pipagyártásra nagyobb mennyiséget hozattak. Az igy nagyrabecsült czifckhez természetes ritkaaága és a hozatal nehézségei miatt azon időben a leggazdagabb ura-aágok juthattak, mig ez 1830-ik év körül áta-lános kereskedelmi csikké lett. A Kovács Károly által készített első tajtékpipát a pesti muzeumban őrzik.
— üttó színház. A belügyminisztérium a napokban az ismert Bergheer Lajos mechanikus szinhász-tulajdonosnak engedélyt adott, hogy a Dunát az egész királyság területén színházzal bejárhassa és előadásokat rendezhessen. Ezen uszó színház, melyet Hartmann József újpesti hajó-épitész épített, 120 láb hoszszués33 lábszéles, körül belől két hét múlva teljesen elkészül, szi npadokkal és igen tág nézőtérrel
1 vnn ellátva. Bergheer már a fővárosi hatósághoz j folyamodott egy kikötő hely átengedése iránt. A hajó egy8ze»smind teljes hajózási személyzettel, úgymint kapitánynyal, kormányossal és matrózokkal van ellátva.
—Csak lassan eZé>r«.Nagy sensatiot csinált a lapokat befutott azon pü. minisztériumi hir, hogy érdemdús pénzűgyérűnk egy hozzá apro-batio végett érkezett ügyiratot ily módon erősített meg: „Láttam és nem helyeslem, hogy az ügy darab csak f. hó 27-én intéztetett el, holott már 22-én az ügyosztályba érkezett." — Ha e hir való, a mint pedig a hivatalos dementi kimaradása után fel kell tételeznünk, akkor csak üdvözölhetjük a pénzügyminiszter ur erélyes-ségét, és sok jót várunk tőle a hazára.
— Egy adom* Petőfi Sándor életéből. A „Történeti Lapok„ apróságaiból a következő adomát veszszük át: A forradalom alkalmával rövid időre Petőfi Kolozsvárit is megfordult. Egy alkalommal,amint a belső szénutezában sétálgat egyik hon véd tiszttel, a liagy Sámuel-féle kurtakocsmából épen akkor dobtak ki egy kopott németet, midőn Petőfi a kapu előtt haladt el. A német estében majd leverte lábáról, onnét be lülről pedig iszonyú borízű hangon ordították: .talpra magyar hí haza!" Hallod Sándor?Hallom, hallom, de nem örvendek neki. Nem részeg emberek számára írtam. Barátom olyan időket élünk, mikor az ifjúság könnyen lelkesedik. Hiszen szép dolog az a lelkesedés pajtás — felelt Petőfi — de nem négy késlábon.
— -Rövid hírek* Az osztrák-magyar sarkvidéki expeditióról aug. óta semmi hir. — A pesti egyetemi könyvtárnak 186 ezer könyve b 1410 drb. kézirata van. — Indiában 3 millió ember küzd éhhalállal. — A honvédmenház vagyona 38 ezer forint — A déli vasút 15 frank osztalékot ád. — A honvéd lovas századok ezredekbe osztattak be. — Franczia ország lakossága 36 millió.—Budapesten tavaly 198 tüzeset-
1 nél jelentek meg a tűzoltók. — Kossuth Lajos j nem apr. 27-én, hanem szept 18-án született s jelenleg nem 70, de 72 éves. — A fővárosi templomokban ravatalokat sem szabad felállítani. — József főherezeg egész családjával a Margitszigetre költözött. — A pancsovai izgatók elseje közcsendháboritás miatt 3 évi súlyos börtönre Ítéltetett — A szász király a .Politik'' szerkesztője ellen indított sajtóperét megnyerte. — A magyar orvosok és természetvizsgálók nagy gyűlése aug. 24-én s következő napján tartatik meg Győrött — V-ik Ferdinánd király tegnap ülte meg 82 -ik évfordulóját. —•
— Bécsben uj krachtól félnek. — A fő városi iparmuzeum aprril 20-án nyittatott meg- — A fővárosi népszínház építése april 20-án megkezdetett, Buzziée Keller építik 588,200f rtért — Nagy-Váradon „ Polgár-czimmel uj lap indult meg. — Calcuttában 2 angol mértföldre terjedő nagy égés volt. — Az uj kölcsön 70 millió forintot tesz.— A ma gyar birodalom tisztikara 15,524 főre megy. — Aradraegyében 12162 egyénnel több halt uieg tavaly, mint született— A jenai újság e hó 26-án lesz 200 éves. — Steinberg Lina nevü asz-szony az ungvári kir. törvényszéknél 200 per czent kamattal tábláztatott be kötvényt. — A pesti nemzeti casinónak Török János egy szek rényt hagyott,melySzéchenyi összes diszmüveit foglalja magában. —Rappo társulatával Berlinben van. — A „Ludas Matyi" szerkesztője egy czimbalmossal utazgat. — Lipcsében a muzeum számára Kosuthbankókat teljes értékben vettek
— Herczeg Wittgenstein Sándor meghalt. — Patti Ade.ina asszonynak az amerikaiak 100 estélyért egy millió frankot biztosítottak. — Budapesteu szalámi evésből két est trichin kór-tünet észleltetett — A horváth sziavon kormány eltiltotta Magyarországból való szőlővessző bevitelét. — A bukaresti ref. magyar iskolára ő felsége 100 drb. arany at adomány o zott — Szaiay Zsigmond kir. táblai ^lnököt, ki váltóhamisítások miatt megszököt Sopronban elfogatott, hol Bodnár név alatt ügyvéd rokonánál segédeskedett -- A Petőfi-szobor 2 év alatt elkészül.—ó felsége vaaárnap Budapes íre érkezett — Ghyczy Kálmán apr. 17-én egyhangúlag újból megválasztatott Komárom város képviseléjővó. — Krászonyi Fereacz egykori pestvárosi polgármester meghalt. — Vécsey Tamás tanár Késmárkon képviselővé választatott. — A nemzeti színház személyzetének egy évi fizetés 395, 257 frt — 220 hírlap s folyó irat jelenik meg jelenleg magyar nyelven. — Sopron megy ében nagy pusztításokat tet a jég.
Történeti naptár.
Április 24. 1 464. Egyezkedés Budán, Mátyás királv és Frisrvea császár között — 1848. a nagy kikindai véres nép-lázadás. — 1849. Aulich tábornok serege Budapestre vonul.
25. 1077. Géza, magyar király halálo-záaa. — 1792. a guillotin első áldó-sata Párisban. — 1849. Az osztrák kormány határozata, hogy az orosz fegyveres segedelmet keresse. — 1865. Kmety tábornok halálozása Londonban.
26.1787. Uhland német költő születésnapja. — 1848. Zavargások ó-Becsén.
27.1573. a hírlapok keletkezése Olaszországban. — 1849. Bem Temesvár ostromát megkezdi. — 1861. Paló-czy László halálozása.
28. 1131. Vak Béla koronáztatása. — 1401. Zsigmond király fogságra vettetik. 1796. Jósika Miklós születésnapja. — 1849. Stáhli lgnácz hazánk főorvosának halálozása.
„ 29. 1711. a szathmári békekötés. — 1840. Kossuth, Vesselényi sat. am nestiát nyernek. — 1849. Görgey Komáromból Budavár ostromára indult.
„ 30. 1661. Nádasdy Ferencz Bé caben, Zrínyi Péter és Frangepán Ferencz Bécsújhelyen lefejeztetnek. — 1849 Perczel N.-Becskerekre bevonul.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kani aa a, april 21-án 1674.
Időjirás ; szép és derült meleg. — Gabnaüalet — Nem csodáljak, ha a t olvasA e rovatnnkat ma már végkép figyelmen kivlll hagyj* midőn tudósításunk — pedig hfln ragaszkodván a napi viszonyok valóságához — csak nnalmas é» változatlan egyforraaságát megtartja. - Hfi tükre ez kereskedelmünk élettelenségének a megvajrynnk gyo ződve, hogy köztünk nincs, ki annak szomorú befő -lyásátul éríntodve és áthatva nem volna. —
G kedvezőtlen körülmények — mint tapasztaljuk — hála az égnek, még sem vehettek azon mérvben erSt hazánkon, mintha, a korral haladott kereskedelmünk képviselői, hazánk áldásos intézményei az inség közepette nem birtak volna eszközzel — móddal a vártfveszélyt lehetőleg enyhíteni. —
Ma a gyönyört állásn vetések, a rendkivfil kedvező időjárás már boldogabb esztendőre mutatni látszanak. — A magyarok Istene tekintsen reánk s engedje, hogy lelhesse minden honfitárs verejtékes munkájában a várt sikert s gyógyíthassa legalább is némileg a mnlt év oly szerencsétlen sebeit! —
Részünkről kimondhatatlanul örvendünk,ha kedvező, érdekesebb adatokkal szolgálni kép .-sak le. asünk s kívánjuk mi is pótolni tevéket!ennégre valS jelenlegi kárhostatásunkat —
Az ut..|<ó napokban! forgalom ia csak igénytelenségre redukáltatja magát — Minden gabona nem csekély készletekben vau képviselve. — Legkivált z*b : s erre a kereslet rendkívül élénk holott a t*b-bire csak középszerű.
Kukoricáéból nagyobb mennyiségek érkeznek « napokban s már ma 6 krral alább kapható méreje.
Árpa vételkedv nélkül; érkezett tudósitások értelmében a fővárosi piaczon is; épugy fehér bab, tarka bab ritkaság.
Luczerna-és lóhermag is 1 —2 forinttal alább, hajdina változatlan ; ugyszinte lendekmag.
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Buza 80—81 fnt. 6.20-50 kr.82—S3 fut 6.6f>— 90 kr, 8-t — 85 fnt, 7.30—7 45 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.10 krig. konkoly nélkül fi.25— 540 78—80 fut konkolyod 6.20 -5.30. konkoly nélkül 5.30—50 kr Árpa sorfőzésre 5.15.—5.40
kr. — Árp» etetésre 4.---4.30 krig. Kukoricza
4.95—5.10 kr. Zab 2.70—2.80 krajctárig 50 fontja
Hüvelyesek: Borsó 8.60 kr. Lencse 7 50 - 8.— krig. Bab fehér uj 5.85- 50 krig, ó 5.—, tarka készlet nélkül, egyes kisebb részecskékben 5 fton vétethetik méreje. Hajdina 4.50— 80 kr. Hajdinakása 1.1 — 13 kr itcxéje. — Köles 4.85kr. méreje — Köleskása 7.50—8.50 krig. Lóhermag 27 — 30 ftig. Luczernamag 32—33.50 kr. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 4. — 4.25 krig.. zabos lendek 4.— kr. vám mázsája. Lóhermag 27—30 frt bécsi mázasa. — Franczia laczerna mag 32—31 frtig. bécsi mázsája-Kendennag 5.30 - 60 kr. méreje. Repcze téli 4.50—80kr, nyári 3.50—4 frtig.. sárga nem kerül a piaczra. Kevert (Mlscbling) 4.80— 5. frt. Buza-ocaó 1.40—60 krig. Roza-ocaó 1.Ő0,—40 Borok: fejtett aj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett pir.s-1.50—5.50 - 80 kr , fejtett acbiller 4 —4.60 kr. Ó-bor -.— frt — Seprüpálinka —.—. Törköly-páliaka 23—25 frt, azilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franeo itteni állomás.
Temesvárott „ Gráczban -
LottohUMN.
2. 63. 41. 12. 69. 78. 1. 82. 48. 76.
Vasúti menetrend. Indul Kaulitmró*:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perca reggel „ Zágrábig 2 „ 45 . délután.
Budáig 6 , 18 , reggel.
6 . 48 „ délután. ; 10 . 43 „ eatve.
Szombathelyig (innét délután 5
óra 26 perca Bécabe) 5
Bécsig (Szombath. Bécaujh. felé) í
»
Pragerhof felé Trieaztig 6
„ éi Bécsbe 2
.. 11
it »»

M )» >1
43
15
55 3 23 33
>i
regjei.
délután.
este.
reggel.
délután.
e*te.
irketik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál). Zágrábból
4 óra 19 perca reggel.
,, » .. Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 Zákány-Fiume-Zágrábból 9
Budáról 4
1 9
Hzomb .thelyről 10
DécabőWBécsujh Seombath.felSl 4
„ 10 3
»»
ii >>
„ (Pragerhof felől) Trieszt- és Héraböl 1
Triesztből 1" ,
21 54 43 46
20 33 31 18
60 9 22
»» »» »»
!» II
délutáu. e£e.
réggel, délután, eate. délelőtt, reggel, eate. reggel délután e.tva
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
fi
* * *
X
u *
*
u u n n
Első magyar gyapjumosó- és bizományi részvény-társulat Budapesten.
Intézetünk hatodik üzlet-idényének jelenlegi megnyitására tisztelettel felszólítjuk a gyapja-termelő közönséget, miszerint gyapjaikat gyári mosás és bizományi eladás végett gyárunkba küldeni szíveskedjék.
Gyárunk évenkinti 150.000 mázsa gyapjuelkészitésére van berendezve, minélfogva azon helyzetben vagyunk, hogy minden gyapjurészletnek 3—4 hét alatti elkészítését biztosithatjuk.
Bizományi üzletünk keretébe a hatmosásu úsztató gyapjú eladását is befogadtuk és a lehető legelőnyösebb árakon eszközöljük.
Ide megérkező gyapjnrészleteknek gyárunkba szállításáról és raktárba helyezéséről gondoskodunk és a megérkezett gyapjúkra, ha kívántatik értékük 2A-át előlegezzük olcsó kamat mellett.
Programokkal bérmentve szolgálunk.
(1329—1)
Az igazgatóság.
ütánnyom&t uem dijaztatik.
^XXXXKXKXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
• ^ WW W WWW WWW Wfv WWWW!WWWWWWWWWWWVWV WVT . WTWVVWWWWWWVWtVI
• A nagy-kanizsai
KERESKEDELMI ÉS IPAÉBANK
f. é. május hó 1 7-én délelőtti 9 órakor N.-Kanizsán saját helyiségében az- ötödik
rendkívüli közgyűlését
tartandja. melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghívatnak.
A közgyűlés tárgyai:
a) Az alapszabályok, 24, 28 és 29 ezikkének módosítása,
b) az elnök és az egész igazgató tanácsnak, ugy a három tagból álló számvizsgáló bizottmánynak.
választása.
i
Azon t. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, felhivatnak, hogy id. részvénjje-gyeiketaz alapszabályok 47. §.*) és 53. §.**) értelme szerint, folyó évi május hó 1-sőtől bezárólag május hó 9-dikig, naponkint d. e. 9 —12-ig, d.u. 3-5 óráig az intézet pénztáránul térit1
vétele mellett letenni szíveskedjenek.
JSagy-Kanizsáu, 1874. évi April 12-én.
téritvény és szavazójegy át-
Az igazgató-tanács.
*) 47. § Közgyűlésen c**k azon részvényes bir szavazati joggal, kinek részvénye legalább ia 14 nappal a közgyűlés előtt, alap-könyvileg az ő nevére van beírva, a részvények átírását és az alapkönyvbeni bejegyzését az igazgató tanács eaaköali, melyért a szabályszerű bélyegilletményen kivül egy egy részvény után egy o. é. forint Átruházási dij fixetendő.Egy réazvény után egy azx-vázat, kettő után 2, három után 3, stb. szavazat esik, tíz szavazatnál többet azonban nem gyakorolhat senki, bármenynyi legyen
részvényeinek száma. —
**) 53. A közgyűlésen személyesen vajyy megbízottjaik által ré-»zt venni szándékozó réazvényeaek 8 nappal, vagy a 43. §.-ban megemlített elnapoltatás esetében 5 na jiji.il n k<V/.gyüléa előtt részvényeiket (eliamervényeíket) a még le nem járt aael-vényekkel, együtt a bank pénztáránál, innen nyerendő t.''ritvény mellett, mely egyúttal belépti jegyül szolgáland, letenni tartoznak. A részvényeiket letett részvényesek névjegyzékében min.l. ukinek neve mellé, egyszersmind az általa letett részvények éa az őt meg illető szavazatok száma ia kiteeudo. (1327—1}
Keller Ig''nácz
1258-4
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek ós gyermekek szántani való topánraktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos árbn.
Ugj szinte figyelmébe ajánlani bátor va-gyok a ca. k. katonaság s l. közönségnek, megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőr bői elfogadok és készítek, az árt legjutányo Habban számítom.
Ar én raktárombau váaároltakat kijavi lásra elfogadom.
y
Ernpfiehlt seiu reich aaaortir. jJ JL&ger aller Gattungen Herreo-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualítát und zu möglicbst biliigen Freisen.
Ferner mache ích daa k. k. Milit&r und verehrtingswurdiges Publikum aufmerkaam, dass ich alle Bestellungen vom beaten In- und AuslánderLeder verfertige und prompt und billig8t berechne.
Auch wird von mir gekaufte Wa&re zu reparieren angenommen. •
I
melyek egy órábau annyit csépelnek,mint 3 cséplő egy nap alatt — Egy szemet sem hagynak a szalmában s nem aprítanak semmit,
Már oszi. ért. 150 forinton franco Bécs.
Próba-idő és képes-égéérti jótállás mellett szállít
írj. WEIL MÖR
gépgyára Frankfurt a M. vagy pedig Sotierz LiUlza< asszonyságnál Nagy-Kanizsán. 1303-1
Vizi-malom eladás.
Egy ujonan téglából épült és cserép sindellel fedett
fejjel, három felül csapókerékre, hozzá mtlotnlakás szinte tégla és cserépből épült, és hat hold földterület, szabad kézből őrök áron eladó. Értekezhetni Kapronczán (Kőrösmegye.)
KanikJános
(13,0—1) eladóval.
iMeibeim W. Samu
ajánlja a nagyérdemű közönségnek újonnan felállított éi teljesen fölszerelt mindeunemü
sávoly és vászonból késxülfW/M
liszt-, gyapjú és gabonazsákok
raktárát.
A legnevezetesebb gyárakkali—összekőttetéaeimnél fogva axon helyzetben leszek, hogy a legjobb minőség és a legolcsóbb árak mellett szolgálhatok.
a városház épületének bérházában a távirdai hivatal bejárata mellett van. (1326—1)
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Dl
A legtisztább éa leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzsír-olajjal.
A valódi Dtr»oMuiaájztir-«laj aell- és t&dő-bajokaál, aoropbo Í8»- és raobitit-betegségekben legjobb gyógyhatáaaal van; meggyógyitjn a legidiiltebbkÖMvéay- éscsázbajtkat, valamint as időszaki bérküteueket.
Ara I üvegnek használati utasítással 1 frt
Raktárak Hagy-Kanizsán: Belus J. gyógysx Lovák K. gyógysx. Fesselhoffer J. éa Roaenfeld F. uraknál.
Bele Vám tt Lakovica Q. CtákUrayáa Kárász FL Ctarféa Kreular Dávid KapMVáratt Kohn Jakab KaprMCZáa Werli Sánd. gyógysz.
Keszthelyen Wdoacb F. KaresztM Breyer Jakab fiai K5S2»fM Csacsinovití Istv. gyógyaa
Letsiyél Kalivoda J. gyógyaa. llarozaJlbaa Isatl Nándor BáMk-Szt-fyirty8i Fibies J. gy. Szs«katbelye« Pilioh Ferencz gy. S«prtaybaa Mezey Andráa gyógysz. Zágrábbal Mittelbach Za. gyógy** , C«yl«ck J. J. gyógyss. l''rweiaz Fr* gyóygaa.
OLL A. SE IDLITZ-POR A.

M1
E porok rendkivdli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert házi szerek között, tagadhatatlanul as első helyet foglalják el; mit az tok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez kftldött hála-iratok a legrészletesebben tanulják, hogy e porok xögzött szsrslásokaál, MésztbetetlMSéfskaél, |ye-■orbevsél, továbbá |«re*ik, vess éa M8|-iaJ«kbu, szlvdebsgásaál, Ide «M«é| okozta flftjás, vért«Wás, Végül by*teriára, bikér és kazuü basyssnt hajlamnál a legjobb aikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb eyógyhatást eredményeztek. 1254-12
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
CRANCZIA ______________
I A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség aegedel-
■ mére minden belső és ktUső gyuladát, legtöbb betegség, mindennemű seb-, fej-, fal- és fogfájás, régi sérvek és nyitott seWk, rák, fene, asemgyulladáa, bénulás és mindeunemfi sérülés ellen, stb. atb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
BORSZESZ SÓVAL

NAGY-KA NU58A, 1874. április 36-án.
ÍO kr. HirSstéssk
6 baaábo* patitoorbaa 7, májodacor 6 • ain4««
R '' további •őrért 6 kr.
syilttérbkn
m joronkmt 10 irart
.»-uie* fel 5 Kincstári illaták mindan^ ]. ejyes túrdetásárt kttlf-if 30 kr. EseUodfi.
Tizenharmadik évfoly#m,
A lap ssellemi Jletó köjüíunények a'' tserkesstáhea, —
anyafí ; restét tUetó Közlemények pedig a kiadóhoz bári»aacv« iu
előbb:
-somOg
ÖZLÖN
Hagy-Kanizta város lielytiatétágáBak, nemkülönben a .,zalamegyei
a „Zaúa-SemoW gázbajézáti raazvóoytárwlat, ugy a ,
. •» . « / . i
cásendók: .
NAGY-KANIZSA Wlaaaíeakti.
Bérmentetion levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Kéziratok vrsssa nem f küldetnek. __ ^
gaziíatafli e«ye^ler; a sfnafly kanizsai kereskedelmi t iparbank", a .nagykanizsai takarókpénztár zala-egerezegi tor*a-tüzalt« egylet" % több negyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
tt . .^.aMfMw wjjj - iw^-huwim o tvutu uioyjoi ÖÖ U3I öyyesuiöl INV&UUQ8 erieSJIOje.
Hetenklht kétszer, vasárnap- s csfltftrtökón, megjelenő vegyes tartalmú Iap.
>agy-Kanizsa polgármeelerének
a város* képviselőséghez april. 16-án történt jelentése l&3-dik évről.
(Folytatás.;
Tekintetes Közgyűlés!
▲ nagyméltósága vallásügyi miniszteri um azonban kérelmezéseink folytán ezen éri járulékot továbbra is biztosította; másrészt lépéseket tettünk aziránt is, hogy néhai hrg. Batthyány Fülöp abbeli ajánlata, hogy a fógymnasium alapjár* az ősi Batthyány alapitvány devalvatio által elveszett részét lefizetni fogja — az örökösök álul teljesítsék - - a több helyen tett lépések régre az örökösöknél teljes sikert arattak, kik is 5940 frt. a fógymnasium alapra május hóban be is fizettek ; — igy az alap tőkéjét és jövedelmét tetemesen szaporiták ; nem lesz e helyütt érdektelen felemlítenünk,bogy bár a néhai herczeg ajánló le vele és a kifizetó örökösök nyilatkozata határozottan a fógymnasium részére reserválják ezen alapitvánvt, a főtisztelendő kegy.esrend megkisérté azt magáénak vindicalni és csak mint a város által megtartott kölesönt tekinteni, mely felfogás ellen bizonyára nem malaaztottuk el tiltakozásunkat kifejezni és a támasztott igényt megtagadni.
.Népnevelési ügyeink mellett kiváló fontosságot közlekedési viszonyaink nyertek, részben a klinkeruthálózatnak a magyar ut-czán történt kiterjesztése, részint az álul, hogy a megye közönsége az egész városi közmunkát saját kezelésünk alá bocsátván, több erővel rendelkezhettünk uUink javítására és bár első izben lassan, de mégis látható eredménynyel láthatunk uUink javításához, hol legtöbbet Magyarutcza mu-tathat fel,részint a foly Utólagos klinkerezés, mely 154 öl hosszúságban épült ez évben, részint a lejtó kiegyenlítése és feltöltés, részint úgynevezett lesch-seli utjaviUs részint több viz áteresz építése által, ezek mellett azonban tétettek javítások a mennyiben ezt a rendelkezés alatt álló erók megengedték, a közlekedés ezen javulása és szaporodó kiadásai mellett is a kövezet-illeték tetemesen csökkent, a mint az az ipar és kereskedelem pangása és a rosz termési viszonyok közt előre látható volt.
És ez a pangás és csökkenés mindenüvé kihatott és sajnosan kelleazt leginkább a téglagyároknál tapasztalnunk, hol a munkálat tetemes kisebbítése mellett is mintegy-9000 frt. értékű készlet maradt elárusitás nélkül.
A kedvezőtlen országos viszonyok mellett, melyek a szorgalmat és keresményt ilölték,városunkra legsúlyosabban hatott a marhavész elleni vesztegzár és cholera elleni vásár tilalom, mely két intézkedés másfél évi időszakig 1872 oktober 7-tól 1874 február 15-ig nyűgözte le ipar és kereskedésünket
Igen természetes tehát, hogy az adó és községi tartozások rendes befolyására szá-miUni nem lehetett, és valóban más évekhez mérten 2szeres hátrálékok maraduk.
Volt azonban a pénztár bármily szorult viszonyok közt,egyben sem állott be apadás, de folytonos növekvés — a katonabeszálláso-l*s terhei^.
Előbbi évek terhei e tekintetben a végsőig lőnek feszítve,lefolyt évben tetőpontjukat érték el, az állandó létszám a legény* ségnél kétszerezve lón,ezt együttesen elszállásolni nem tndtnk, pedig a polgároknál le* endő elszállásolást minden áron mellőznünk kellett,mert házi beszállásoiás mellett minden házra ujabb 3 havi beszállásoiás esett volna,—kieszközöltük tehát egy zászlóaljnak Kis-Xanizsán történő elszállásolását, a téli időnek bekövetkeztével a honvédelmi és közös hadügyminisztérium rendeletei folytán azonban ezen zászlóalj is bevonatott,ezen rendeletek ideje-korán jutván tudtunkra, az elszállásolásról kedvezőbben gondoskod- , hattunk, mert elvoltunk határozva áldozatok árán is mellőzni a házi beszállásoHLst, bérbe vettük tehát a lasnaki vadászlakot és a vásártéri uradalmi épületeket, ugy hogy ez által 3 század teljesen elhelyeztetett és csak egy százs.d maradt házi beszállásolásra.
Nem voíl elég ezen áldozatok felmu-Utása, a parancsnokság egyre nagyobb igényekkel lépett fel, sót Umaszkodva felülről jövő és kevéssé indokolható támogatásra,igényeit követeléssé alakitotu át és beruházást beruházásra kívánt
Számotvetve helvezetőnkkel, minden « /
ujabb beruházást mellőztünk, mire a zaklatások egész sora nyílott megkapcsolva folytonos fenyegetésekkel—oly viszonyok alakultak, minők ostromállapot idején is eléggé indokolatlanok és az alispáni hivaul álul támogatva kihívó modorral teljesíttettek.
Három körülményt Urunk csak fel, hogy a t. közgyűlés a valót kellőleg megismerje.
Bár az egészségi állapot a járvány miatt országszerte veszélyes volt az alispáni hivaul véleményünk meghallgaUsa nélkül bele egyezett a katonai koroda nagyobbiUsába, mi értésünkre esvén indokolt felterjesztést tettünk ellene,azonban hasztalan,nem mintha indokaink el nem ismertettek volna, hanem mert az alispáni hivatal nem akarU téves következetességből a közegészségre károsnak ismert rendeletét visszavonni, e kérelmünk elütése után látván a parancsnokság hogy felfelé nemcsak magunkra hagyatunk,de helyes lépéseinktől is elüttetünk uj követeleséket tett —külön őrállomást 8 börtön szobával kért és bár csak 54 főnyi legénység volt csak magán elszállásoláson, egyszerre 120 fő részére kért schemalét követelvén, hogy a ménlovas istálló és mellette levó j bírósági börtön e czélraáUlakitassék, melynek költségei 2-3000 frt közt lettek volna, mindez oly hangon tétetvén, mely inkább sértő, mint méltányos volt, megtagadásnál egyebet maga uUn nem vonhatott—mit még amellett az anyagi viszonyok is követeltek.
Ekkor a magán beszállásoiás vétetett kifogás alá, és a parancsnokság a kijelölt szállásokat egyenkint vizsgálat alá, és hol városunk polgárai lakhatnak, azon helyeket alkalmatlannak de darálta pórfiuk elszállásolára — a családi tűzhely ezen zaklatását nem tűrhetvén, azt határozottan betiltottuk, mert a házi tűzhely védelmét nem engedhettük idegen hatóság fity-málásainak kitenni, a parancsnokság az alispáni hivatal előtt emelvén panaszt, igazat nyert és házi tűzhelyünk katonai önkény
pelengérévá tétetett, ez által bátorítva aj»-rancsnokság elutasított követeléseit • megfl-jitá az alispáni hivatal előtt, melynek eredménye oly rendelet volt, hogy amenyíben ízt nem tejjesitcnók és czerekre menő bérházatokat nem teszünk az, hatalom szóval fog elrendeltetni!
(Folyt, köv.)
Az lQnságl könyvtárak mikép hasznosítanád k legczélszerttbben ?
Valamiat a természet számos tüneménye ugyanannyi ok szüleményének tekinthető, ugy as emberek, foglalkozásai is az ezeknek irányt adó és erkölcsi s anyagi értéket kölcsönöző okokban keresendők. Ezen elvitázhatlan tény alapján tétetnek a tudomány minden ágaiban azt feltűnően gazdagító nyomozások, türténnek különféle színezetű vállalatok, alakulnak országszerte különböző irányú egyletek és körök. — Engem, ki már évek óta a népnevelés egyik szerény munkása vagyok, nem keveset érdekelnek a czélszerüen berendezett,s még jobban látogatott olvasókörök,és kimondhatlan kedvteléssel nézném ha ezek, mint a műveltség é* szelíd erkölcsök előmozdítói, hazánkban minél széle sebb éá minél szilárdabb alapot nyernének !
Hogy ezen — ugy hiszem — édes mind nyájunk hő kivánata a meglehetős bosszú várakozás után végre valósuljon, kell, hogy az alapok alapjánál,t. i. serdülő ifjuaágunk többoldalú czélszerű kiképezésénél kezdjük meg a dolgot. E czélból nem elég,ha iskolás gyermekeinkkel kizárólagosan a törvény szabta olvasókönyvet olvastatjuk és a bennök foglaltakat a létező jobbnál jobb tanmódok utasítása nyomán kezeljük; nem elég mondom,ha csak eny-nyit teszünk, hanem még más eszközhöz is kell nyulnunk, ha gyermekeink nevelés- oktatásánál a középszerűnél többet elérni óhajtunk. Ezen igénytelen eszköz szerintem az volna, hogy az iskolásokkal az ifjúsági iratokat is megkedveltessük, mely olvasókönyvecskék a tanítónak kellő közreműködése folytán a kis olvasóknak szellemi kincsbáDyáivá válhatnak. A tanítónak kellő közreműködése alatt azt értem, hogy ne érje be azzal, ha tanítványai a rendelkezésükre álló könyvtáibői hétről hétre csak könyveket visznek, hébekorba megkérdezi őket, vájjon szorgalmasan olvasnak- e azokból ?
Ilyen kérdésre persze a kérdezettek — nem gyanítván, hogy a tanító állításukról meggyőződést is szerezni szándékozik — egy torokkal ,igent* kiáltanak, s ezzel eleget vélt tenni az ilyen nem kötelezett foglalkozásra vajmi csekély súlyt fektető tanító.
Ed az ifjúsági könyvtárak ilyetén haszonra fordítását nem csak hézagosnak, de fölötte czélellenesnek is találom: hézagosnak azért, mert a tanulóknak — mondhatni na-gyobbrésze, tudván hogy a náluk levő olvasókönyvek miképeni használása iránt a tanító mitaem törődvén,bizony nem igen nyaggatják azokat, legfölebb ha a bennök található képeket időtöltésből egy ideig nézegetik, mig végre ezt is megunva, kimélet nélkül félre dobják a semmi, élvezetet nyújtó képző szert. Czélellenesnek p^díg szért mondható a fenntebbi eljárás, mivel a fölületes olvasásból a tanulók mitsem nyernek, sőt attól tarthatni, hogy a könnyeimüebbek ezen szerintök mintegy rájuk tukmált mellékfoglalkozás következtében egy ürügyhez jutnak, melylyel az iskolai kötelmeknek bármely okból történő meg nem felelését könnyedén kimenthetni vélik.
Részemről as iQusági könyvtár hasznosítása következő módon történik: mielőtt tanulóimnak megengedném,hogy a mondott helyről könyveket vigyenek, magam beazélek el nekik egy ilyen könyvből merített tanulságos történetet, melynek bevégeztével igy szólok hoszájok: „Tetszett-e nektek- e történet? Szeretnétek ti is olyan könyveket olvaani, melyekben több ilyen nép elbeszélés fordul
elő''( Ezen kérdéseimre egy igenlő válasz dördül meg az iskola falai között, és nagy nehezen várja már mindenik — itt sem mellőzhető a latin közmondás: ;nulla rögulasine exceptioae" — hogy a kilátásoa helyezett könyvet haza vihesse és szüleinek is megmutathassa. Ezután igy folytatom beszédemet: „No jó, látom ti is akartok olvasni és as olvasásaiul mivelódni, legyen meg kedvetek, én. megengedem, hogy mától fogva mindegvikötök a könyvtárbői egy könyvet vihessen azon föltétel mellett mégia, hogy abból, ha az iskolai feladványokat már megtanultátok, szüleitek testvéreitek v. gyámjaitok előtt fennhangon előolvasni fogtok^ más nap pedig az iskolában nekem fogjátok elmondani íej bői mindazt, mi az olvasott darabokból emlékezetetekben maradt. A legközelebbi olvasási órában a rendek olvastatás helyett a fentebbi kikötés szerint több tanuló olvasási hajlamáról meggyőződést cserzek magamnak, mely t utólagos kísérletet azsal fejesem be, hogy minden tanulónak irálybeli feladványul adom azon olvasmányi darabot, melyet nappal ezelőtt otthon olvasott, és jelenlétemben könyv nélkül leiratom.
Ezen eljárást követem minden héten leg-alább is egyszer, és azt nyerem vele,hogy tanítványaim nyelvérzéke kifejlődik jelentékeny szóbőséget és szép isini-rvttiket szereznek,és ami kü lönösen kiemelendő,hogy ekép szoktatva a könyvek olvasása kedvencz foglalkozásukká sőt természetükké válrán, későbbi korukban ezen előttük Is üdvösnek bebizonyult foglalkozástól egykönnyen őket elidegeníteni senkisem fogja.
Ezen szempontból kiindulva, igen természetes, miszerint az ifjúsági könyvtárnak fönt-emlitett hasznosítási módja az ismétlőiskolákra is átviendő annál inkább, mert ha az elemiiskolában az olvasási hajlam ébresztése- és ébren tartására használt tápszert ott fokozott mérvben alkalmazni elmulasztanák, azon kellemet lenségnek tessszük ki magunkat, hogy akkor, midőn törekvéseink eredményében legjobban gyönyörködni akarnánk, mulasztási bününk jutalmául a késő megbánás érzetével kellend beérnünk. Egy perczig sem kételkedem, hogy Zalamegye ügybuzgó, derék Unitóinak egyike is a mondott bünterhét czipelni hajlandó volna, m^ly jóhiszeműségből támogatva hinni merem, bogy ott, hol ismétlőiskolák mir léteznek, az illetők kettőztetett buzgalmat fognak kifejteni a még nem létező ifjúsági könyvtárnak létesítés* és ezeknek azokban való legczélazerübb hasznosítása érdekében, és hogy tágiUni nem fognak mind addig, mig azt nem Upasztalandják, hogy az olvasókönyvek az iamétlőUnulóknál is keresett áruczikket képezendnek, amikor aztán méltán elmondhatjuk, hogy fáradságunkat némi siker koronázza, és hogy jóval közelebb jutánk ama boldog időhöz, melyben a tanügybarátok ajkairól nem fog többé hangzani ezen ma még igen alapos óhaj: Népnevelés! jöjjön el a te áldott országod.
BRÜLLER MÓR.
Az ügykezelés! alapkönyv.
(Vége.)
i E közben jön egy tszéki bíró, ki egy ko-
! rábban a kerülőben elmaradt számot kér csa tolutni, a másik egy váltó, a harmadik egy hagyatéki,tárgyalási vagy Unusáai jegyzőkönyvet hos beikututni.
Azután a pertárnok pereket, a tasék-végrehajtója jelentéseket terjeszt be, — majd a jegyzők hozzák az ülésekről a jegyzékeket, az ikUtó és a bírák kiskönyveiből kiiktatás végett, majd a 4 elek könyvi osztály as átirt hagyatéki ügy darabokat küldi viaasa. — Továbbá a kiadó hivatalból érkezett s as irattárba leendő elhelyezésre várakozó ssámos ügy iratok veszik igénybe az időt, melyek darabonként átolvasva as egyes előadók neveire iratnak be az alapkönyv bedkor készítendő el a pertárnok számára szóló jegyzék is, a végleg elintézett s elteendő perekről, melyet a per könyv igényel.
. Majd a törvényeik feje jön be, valami ügyesbajos emberrel, vagy aa irodaigazgató hot pénzes leveleket, melyek borítékai iktató számokkal láttatnak el.
Azután megint jön egy ügyvéd, ki egy hivatalos bizonyítványt kiván kiállíttatni, egy másik pedig az irattárból egy okmányt hitelesíttetni.
Jönnek e közben olyan felek is, kik a drága időt hasztalanul pazaroltatják, niert
rosguk sem tudiák tulajdonképen, hogy mit akarnak, és számtalanszor oly ügyet kerestetnek. miről maguknak sincsen kellő tudomásuk, — De ennél czifrább esetek ÍB.fordulnak elő különösen akkor, a midőn találkozik olyan ügyvéd is, ki védenczének neve után tudakozódik.
Végre, vannak a tszéknek szegényei is, kik folytonosan alkalmatlankodva Örökséget keresnek, b minthogy ezen száuandókkai ia egész illemmel kell bánnunk,csak folytonos időtöltés.
Igy elhajult a dél, el kell menni.
Délután 2 órakor újra kezdődik, s ugyan azon módon folytattatik és tart 5 óráig.
Nem mulaszthatok el egy esetet leirni, mert hisz ez is a kezeléshez tartozik, de melyet ez egyszer az alapkönyv nem igényel.— Ugyanis a f. évi január hó egyik borús estéjén, midőn a látogatók serege megszűnt nálam tisztelegni, (alias zaklatni) csend lett kis szobámban oly annyira, bogy az órainga suhogását is meghallom vala, ha ugy esetleg éppen volna, -mint a hogy nincs óra az iktató hivatalban, tehát siettem az''ügydarabok beírásával. — Egyszerre ajtóm nyílik, s azon egy magas fekete női alak, kit még a fent említett szánandók sorában nem láttam — előttem terem, és az adótábláról valamit álmadozva mokogott,— nagy boszuságomban alig tudtam kilóditani szegényt, — később hallottam, hogy a gara bonczi őrült asszony volt.
Ot órakor az iktatókon} veket az elnök alairja és az ujonan érkezett ügydarabokat (kivéve a már napközben kiosztott sürgős ügyeket) — kiosztja.
Ezután ax iktató vissza vonni, és dolgozik, mig el nem fogy. —
Ugyan is a kiosztott ügyek iratcsomó számai az alapkönyvbe beíratnak, és maradnak ott hátralék kép a birák terhére mindaddig, még azok vég elintézést nem nyernek (bár mennyi ezerre vonatkozó beadvány lett is elintézve).
Ugyan ezen a nap hoeazában beérkezett összes ügy darabok iktató számai beíratnak a bírák kis könyveibe s ha éppen történeteaen sr''lga nincs kéznél, hát aa irattárnok és iktató nehogy az ügymenete fenakadást szenvedjen, maga hordja ki a tszéki bíráknak.
A kiskönyvekről levén szó, ezek az alapkönyvvel összeköttetésben szorosan nem állanak ugyan, de a kimutatásokat illetőleg megjegyeztetik, hogy mivel ezekben a polgári, váltó; úrbéri és bűnügyi iktató számok külön kitüntetendők, s hogy ezeket is rögtön összeállítani lehessen, azokban a váltó természetűek iktató számai szines irónnal huzatnak alá, mig az úrbériek az U. betűsorból, a bünÜgyek pedig külön kiskönyvekből vonatnak ki. — Mint p. az itteni tszéknél 3. hónap alatt befolyt 1954. iktató szám, ebből esik a váltóügyre 283, — úrbéri 17 és a bűnügyére 279 szám, marad a többi polgáriakra 1375 szám, már pedig oly törvényszéknél mint az itteni,hol a megye3. törvényszékkel dicsekszik — igen elegendő.
Az irattár rendezéséről, ée az ügy kezelésnél néha előforduló nehézségek elhárításáról, máskor fogok szólani.
Végre, minekelőtte a negyed évben befolyt uj üj;ydarabok — és a korábbi évekről folyamaiban maradt ügyekre vonatkozó vég-| re hajtási, felterjesztett és leérkezett beadványok mennyiségét az alapkönyvből kivonva,— (a kézbesítés végett érkezett ügydarabokat és Bzámos körözvény eket nem számítom) — bemutatnám ; szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ba bár ezen kimutatás alakja a mostaninak nem is formája, de azért csakis ebből lehet annak rovatát «kiven kitölteni.
Leng'' 30 kr. — Baksa János 20 kr. — Szabó Jánoa ör 20 kr. — Ag Ferenca 50 kr. — Ko mánovits Gábor 50 kr. — Albert Heimt r 60 kr. — Öaszeaen 10 frt. 70 kr.
94. az. adakozási iven. Riedl Alajos né 2 írt. — Gállos Imre 10 kr. — Tbunhard 10 kr.
— Danynő 10 kr. — Kozma Márton 60 kr.— Tanaz Vilmos 50 kr. - Deutsch 10 kr.—Pók László 10 kr. Bezlanovica József 50 kr, — Szabó Ignácz 10 kr. — Rácz Imre 10 kr. — Fülöp Lajos 1 frt. - Koch Ferdinánd 1 frt — Stepina Anton 50 kr. — Horvátué 2 frt. — K. H. 20 kr. — Eppinger Leopold 40 kr. — Grünvald Júlia 30 kr. — Kelemen Imre 2 frt.
— összesen 11 frt. 70 kr.
96 sz adakozási iven. Zvoniczek Mátyás 1 frt —
98. sz. adakozási iven. Kovács Hodossy Berta 5 frt. — özv. Kovács Jánosné 1 frt. — Czukelter Lajos 2 frt. összesen 8 frt.
99. sz. adakozási, iven. Mayer 30kr. — Miklósi György 20 kr. — Grosz Amália 20 kr.
— Török Mária 50 kr. — Gaaparics Mátyás 50 kr. — Michael Schrang 20 kr. — Molnár Lajos 50 kr. — Németh János 50 kr. -— Molnár Sándor 20 kr. — Török Matild 20 kr. — Bubb Károly-J frt. — Koch Henrik 50 kr. — Bauingartner Ferencz 20 kr. — Ungeí Benő 50 kr. — Julianna Koch 20 kr. — Amasits György 50 kr. — G. Gugyenberger 50 kr. — összesen £ fr''t 70 kr.
90 az.adakozási íven. Gnoth Gáboj-néőfrt. W. Hirschl 1 frt. — Sámuel Hirschl 50 kr. — Rothmauer Antal 50. kr. — Ambrus Pál 1 frt.
— Balázsy Lajos 1 frt — Balaton József 3 frt —Bubb Károly2frt. — Kotnyek Ferencz 1 frt.— Horváth Anna 50 kr. —: Véber Heinrich 50 kr. — Bezsák Jánosné 1. frt. 10 kr. — Zelmszky Borbála 50 kr. — Brandl Her-min 1 frt. — Rísz János 50 kr. — Horváth József 50 kr. — Kemenczey Ferencz 50 kr. — Kovács Sándor 20 kr. — Eizner József 30 kr. — Czigány Bertalan 3 frt. — Bitsák József 50 kr. — Németh Ágnes 40 kr. — Sa. lamon Mózes 50 kr. — Zanathy Károly 30 kr.
— Fáni Morgen 20 kr. - Szabó László 20 kr
— Mentes György 20 kr. — Varga Imre 50 kr
— Pankaaz László 10 kr. — Csondor István 1 frt. - Pfeifer Júlia 1 frt. 30 kr. — Pákai ipar-társulat 1 frt — Takács Katalin 20 kr. — Szak Pál 20 kr. — Öveges Antal 1 frt. -Patkó Teréz 20 kr. — Kovács Mihály 20 kr.
— Rozmán Regina 20 kr. — Hajós Ferencz 10 kr. — Kovács László 10 kr. - Setski György 10 kr. — Pákai uradalmi cselédség 2 frt. 50 kr. — Dömefőldi község 1 frt. 10 kr. — Czupi Farkas 20 kr. — Czupi Pál 10 kr. — Bicsák István 20 kr. — Jobbágy József 20 kr. — Németh István 50 kr. — Gyolcs József 20 kr. Dávid Imre 20 kr. — Tóth József 20 kr. — Brunner Ferencz 25 kr. — Fehér Ferencz 25 kr. — Sprem Imre 20 kr. — 20 kr. — Bene-dikt N. — 10 kr.- Thunhardt Anlal 1 frt. -Parti Ferencz 10 kr. — Takács János 30 kr. — Gáli János 20 kr. — Lakos György 10 kr. — Tompos Albert ör. 10 kr. — Bedi György 10 kr. — Enns János 20 kr. — Fehér József 10 kr. — Kalamár József 20 kr. — Tompos György 10 kr. — Sabján János 10 kr. — Gón-ter János 4 kr. — Gönter Ferencz 10 kr. — Pető György 5 kr. — Pető László 5 kr. — őr. 111 ész János 20 kr. — Illész Imre 20 kr. — Illész Józaefné 10 kr. — Tóth László 10 kr.— Tompos László 10 kr. — Illész István 10 kr.
— Illész Gábor 30 kr. — Budai Adám 6 kr. Göntés György 6 kr. — ifjú Tompos István 4 kr. — Ferentzi László 10 kr. — Herczeg Andor 4 kr. — Kollroez Vendel 10 kr. — iQ. Tompos Albert 4 kr. — Kováca György né 2 kr. — Kovács János 4 kr. — László János 7 kr. — Magyar Mihály 4 kr. — Tamása Éva 4 kr. — Bedi Mátyás 2 kr. — Bedi órzae 2 kr.
— Bedők István 2 kr. — Bedi Vendel 10 kr
— Belső Gábor 10 kr. — Bakony Gábor 10 kr
— Tompos János 25 kr.— Kanti Albert 10 kr.
— Menyhárdt Lajos 10 kr. — Göntér Józaefné 4 kr. — Tamása Gábor 5 kr. — Korocz Ferencz 10 kr. — Tamása István 5 kr. — Tamása Mihály 20 kr. — Steinek János 20 kr. — Cseresnyés; Pál 50 kr. — Megy esi Elek 50 kr.
— Kaszás József 40 kr. — Névtelen 30 kr. — Kovács József 20 kr. — Fehér Mihály 10 kr.
— Devecz János 20 kr. — Horváth László 10 kr. — Belsőjstván 10 kr. — Czigány Abel 10 kr. — Czigány Vendel 10 kr. — Horváth József 10 kr- — Horváth Ferencz 10 kr. — Tóth Fejencz 10 kr. — Parti János 10 kr. — Mikola János 10 kr. Koroea János 16 kr. — összesen 47 frt 60 kr.
Szám nélküli adakozási iven. Kiss Béla 50 kr. — Hofman 20 kr. — Pollák 20 kr. — Hajóé 40 kr.—Schvarcz 20 kr.—Kelemy40kr.
— Babolchay 20 kr. — Guggenberger 4 kr. — Iz. Ste. 20 kr. — Nagy József 30 kr. —Balogh Julianna 20 kr. összesen 3 frt 20 kr. -
összesen az egész járásból 158 frt 90 kr. 16 drb.sorsjegy ára 8 frt. — Mindössze 166 frt 90kr.—
Hogy ezen másolat az eredetivel mindenekben megegyez, bizonyítom.
Zala-Egerszegen 1874 martius 7-én ~
CZUKELTER JÓZSEF
m. számvevő.
, Helyi hírek.
— Benső örőmuisl vettük kedves ba -ráiuuk Királyi Pál''baksakerületi képviselő n«k hozzánk intézett sajátkezű levelét,édes megnyugvásul szolgál a nemzetnek, de különösen zalamegyei tisztelőineke kedves hir, amily fájó aggodalommal gondoltunk a nemta férfiú szo moru balesetének következményeire, ép oly jól esik örvendeztető üdülése, gyengéd kötele-ségünknek ismerjük a becses sorokot közölni : Tisztelt barátom ! Sérüléseim gyógyulása halad, öt nap óta ágyon kivül várom az épülést, egy hót múlva a szobát is elhagyhatni remélem. E soroKat már a sérüli kézzel írtam. Köszönöm részvétedet e azokét, kiket balesetem nyugtalanított. Üdvözöl Budapestről apr. 22-én 1874 barátod Királyi Pál, : -— - —- - t-
— Áthelyezés. A kir igazsagügyminisz-ter SkubKca Arthur rapolczai járásbiróságí ir nokot a nagy kanizsai kir. törvényszékhez, — Kovács Vilmos nagy kanizsai törvényszéki ir nokot pedig a tapolczai kir. járásbírósághoz helyezte át.
— iíívafaíOS.jVallásés közoktatási magyar mintstefem előterjesztésére Modrovjcs Gergely szentbenedek rendű áldozárt-a Szent Adorjánról * czimzet* zalavári Szent Benedek-rend apátjává kinevezem.- Kelt Bécsben,- 1874. ovi april hó 2-án. &r$ncz József, r. k. Trefo^t Ágoston, s. k. m - .
— A ;wtZamegyeí általános t&nitói lestüLet- keszthelyi járási, körének folyó é7Í april hó 25-óre hirdetőit, de előre nem látott akadályok, mia.lt azon nap meg nem tartható ülése, folyó évi május hó 26-án reggel 10 órakor fog Rezin megtartatni. Keszthely 1874 ap ril 14. Bíró József, á kör elnöke.
— Jutalomjátéka lesz Kühle Albert . rendezőnek kedden, apr. 28-án. „Zsidó honvéd"
czimü darab vétetik elő, mely változatos dalokkal lesz vonzóbbá téve. Kühle ur egyike a tehetséges németszínészeknek s bizonyára erős pártfogásban" részesül. —
— AiC uj vadászati törvény botrány Oá kinövése. A fakosi határban apr.24-én délután Krug uradalmi fővadász kőrútjában lovagolván két paraszt fiút puskákkal fegy verkezetten meg lepett, ezek tréfás megjegyzésekkel reádupláz tak és jelenlég életveszélyes állapotban fekszik.
— Lapunk 31-dik számában curiosum kép közölt hirre vonatkozólag a következő ko-rülményesb leírást kaptánk: Húsvét napján délutáni isteni szolgálat alatt egy bizonyos helységben helybeli és vidéki pásztorok közt korcsmában verekedés fejlődött ki, s a templomból kijövő nép botrányára a verekedés a korcsni* előtti térre vitetett ki, hol balta éi tokosok használata mellett a legbotrányosabb káromlá-. sal vivtak a felek anélkül, hogy a nézó sert '',; közt ácsorgó elüljárók magukat közbevetve h verekedést akadályozták volna; — tehát a lel kész és tanító látván a még talán halállal végzeu -dő verekedést, önmegtagadással a helyszínére mentek,8 a már akkor ismét a korcsmába vonult verekedőket sikerült nekik lecsendesíteni és a verekedőket elszélesztve minden további bajnak elejét venni. Ez a tényállás, .jól vagy roszul tette-e a lelkész és tanító ? ítélje meg az olvasó publicum!
— Jótékonyság. Nagyságos Dr. Aren-stein József ur. Stuppachról (Bécs mellett) a sümeghi reál tanoda könyvtárának 200 drb. könyvet volt szives küldeni. A-sümeghi takarék pénattár a főelemi tanoda osztályaiba járó szegény tanulók részére könyvekre 50 forintot adományozott. Tekintetes Cseh László ur,ugy an a sümeghi I. fiosztályban 30 drb. könyvet kegyeskedett a tanulók közt kiosztani. Mindezen nagy lelkű adományokért fogadják a nemes adakozók, a sümeghi iskola bizottmánynak 1874. april hó 12-én tartott gyűlésének 6. pontjában is kifejezett forró köszönetét. Brucker Alajos, iskola bizottmányi jegyző.
— Bakónak község iskolaszéke elnökéül Kovács János szolgabíró ur választatott meg egyhangúlag; s igy az iskolaszék első ülésének eredménye az lett, hogy a község képviseletében megkötötte azon jogügyletet, mely a~községi iskolatelek megvételét tartalmazza. Ára 4000 frt, melyet tavaly a nmgu m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium adományozott . .
— „A Balaton viharbán" czimfi hatásos képet Brodszky Sándor jeles festésiünktől a kormány nemzeti muzeumunk számára megvette.
— Borzasztó esetről értesitik lapunkat Ihárofc-Berényből: Somogy megy ében levő esi csói községben Benczik Vendel földműves apr. hó 22-én virradóra nejét s ennek anyját agyon-
1 verte s ezután maga magát ágyonlőtte, tudósi -tónk irja: hogy e borzasztó tettet napája miatt követte el, ki a családi boldogságot feldúlta, nejét folytonosan idegenítette férjétől a már az elválás miatt is lépéseket tett. A férj pedig nejét véghetlen reeretvén, ki nos helyzetében követte el a hármas gyilkosságot
— A soproni kereskedelmi s iparimra által létesitendő ipar és gazdasági kiállít^ j g 75 ben az őszi idényre véleményeztetett iiala#tUnj; a költség előirányzat 30 ezer forintra rá téve.
I I H 1111. | IV |áiv| V. | á vj VI. jvu. |ávn|vill| IX.
Kelt Nagy Kanizsán, 1874. évi március hó 31-én.
KUTHY EMIL,
tszéki iktató és irattámok.
Ki ni utal ás
v
XIX.
fizon pénzösszegekről, melyek a cholera árvák ét özvegyek segélyezésére befolytak.
Az alsó lendvai szolgabírói járásból befolytak.
89. sz. adakozási iven. Kelcz GyulánéőO kr. — Magdaléna Mayer 40 kr. — Nagy Pál 50 kr. — Sáska Imre 50 kr. — Hajós Mihály né 30 kr. - Lendvainé 50 kr. — N. N. 20 kr.— Roaenberg 30 kr. — Gordignan 30 kr. — Körmendy József 50 kr. — Tomka 50 kr. — Hoffmann 50 kr. — Őnkénytes 1 frt. — E50 kr. — Paslek János 50 kr. — Nagy Józsefné 1 frt. — összesen 8 frt.
91. sz. adskozási iven. Lendvai Mátyás
1 frl. — Koczeth Mátyás 1 frt. — Pzllon I 50 kr. — Comognatt 50 kr. — Kocsis Miklós • 50 kr. — Tomka50 kr. — Guggenberger 1 frt. i
— Vámosy Lajos 50 kr. — Pollák Lázár 50 kr. — Szommer 1 frt. Seregélyi Gyula 50 kr.
— Krampatits István 50 kr. — Kutaay Lajos 50 kr. — Schlemmer 50 kr. — Mtiller József 1 frt. — Brüll Lipót 50 kr. — Belloeits 1 frt.
— Pöszér 50 kr. — Kiss Béla 1 frt. — összesen 13 frt. -
92. sz. adakozási iven. Steinbek Sidonia
3 frt. — Sziszeki Mark. pléb. 2 frt. — Vug-riusus Bold. 1 frt 50 kr. — Murkovics Teréz 1 frt. 50 kr. — Obal Emma 1 frt. — Simon Júlia 1 frt. 50 kr. — Mathias Weiss 1 frt. — Bor Kálmán 50 kr. — Emilia Herdluska 1 frt 50 kr. — Therez Leopjld 1 frt. — Ferdinánd Leopold 1 frt. — Brandl 1 frt - Lepoldine Brandl 1 frt 50 kr. —Rusznyák Hermin 1 frt
— Polácsek Flóra 3 frt. — Dr. Policsek 2 frt.
— Steinbek József 2 frt. — Czinki József 1 frt 50 kr. — Rabenstein Josefina 50 kr. — Weis Albert 50 kr. — Mathilde Schafzall 50 kr. — Tóth 1 frt. 50 kr. — Arvay János 1 frt — Rusznyák 1 frt. — Jekelfalusy 1 frt. — Plichta János 1 frt. — Gugu Engelbert 1 frt. — Kocz-ván Bert. f>0 kr. — Sándor Weiller 40 kr. — Szalay István 1 frt — Koczeth Mark. 2 frt — Hántó István 1 frl. — Dorner Ferencz 20 kr.
— Óriás János 40 kr. — Grasonovics Leopol dine 1 frt, — Kovacsics plébános 2 frt — Je-kelfalusi Aladár 1 frt, — Mentukkly 5 frt — összesen 50 frt.
95. sz. adakozási iven. Kruska Nándorné 2 frt — Schich Gyuláné 1 frt. - Dreisziger Antal 50 kr. — Némethy Agostonné 1 frt. — K. J. Szigeti plébános 1 frt 20 kr. — Saly József 50 kr. - Kovács György 1 frt — Klein Jskab 1 frt. - Horváth József 20 kr. — Josef
Uj ügydarabok Ősz-összttgn 1" KI |,v. álV j h-- ÍVJ VI. | VII. | áVIlJviII j IX.
Irattári osztály
Összesen rendelet rendes per. ha- gy»- té-kok csódü-gyek bűnügyek vegyes Váltó úrbéri hitbizományi Összesen
1874. Január 1-tól Márt. 31-ie __ 418 7 54 179 1 5 55 10 31 30 44 1 418
Biztosítási és Kielégítési végrehajtások l 79 - 15 - — — — _ 4 5 60 — —
Felletibvitt ügyek 7Ú 16 6
a) 11-od bíróságtM a) Ill-ad aj semmitó székhez 42 19 11 _ 1 3 5 - 19 1 1 2 42 19 11
Összest n Leérkezett ügyek íz 29 4 0 ■— 30 — 1 3 — 72
a) lí-od bíróságtól helybenhagyó 1) megváltoztató a''i 111 biroságtól helybenhagyó 1) megváltoztató Soinmitóazéki helybenhagyó „ megsemmisítő v. feloldó 29 9 11 2 7 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 0 1 3 2 2 " 1 11 11 ...... 12 2 9 1 1 1 1 2 1 1 1 ll 1 > 1 1 1 1 1 1 1 29 9 11 2 7
Összes n A tevékenységről Például egyik biró kapott váltó keresetet Elintézett Ítélettel makacssággal egyességgel végzéssel Tárgyalás alatt maradt őö 30 1 10 3 9 7 — — 21 4 s - 24 — 1 4 30 10 l ~ ___ _ 1 _ 58 _
Összesen 30 -1 - i _| — 30 — — — —
Az eddig felmerült bűneseti tárgyalásokból ítélve, feltűnt, hogy a nagykanizsai kir. törvényszék fennállása óta a ló, juh, szarvasmarha és sertéstolvajláa teljesen megszűnt, ellenben a pinczeverések, egyszerű tolvrajlások. okraányhamÍBitások, hamis esküvések, ingatlanoknak roszhiszemü adásvevése, a ezekből eredő csalások, véres verekedések és súlyos testi sértések képezik a tárgyalások eseteit. Ezek is indokolják,hogy a közjegyzői intézmény mily üdvös hatású leendMagyarországra nézve.
— Hytnen Trsztyánszky Lajos keszthelyi hites ügyvéd ur folyó hó 21-én vezette t-i tárhoz Király Janka kisasszonyt. Az esküvés Kéthelyeu (Somogy m.) történt. Tartó* boldog tagol kivánuuk !
— Folyó hó 7-én a midőn a posta kocsi Keszthelyről a vaspályához ment, a Keszthely i-énéki-Zala és Somogy megyét összekötő hídnál a* ut közepén egy körülbelül 3 hetes kis csecsemőt talált a kocsis. A szerencsétlen kis gyermek hihető azon reményben volt az ut közepére kitéve, hogy az arra menő kocsit által összegázoltassék. A lovak a kis ártatlan áldozat sírásától megijedvén, félre ugrattak s a kis cse-Oífiuú egy n. gombai ember által felvétetvén (joinbara vitetett. A posta kocsis kérdezőskö-dese folytán a vasutnal azon tel világosítást nyerte, hogy e kis gyermeket egy a vegyes vonattal Pestről utazó s az állomásról Keszthelyre törekvő nőnél látták. A szívtelen nő másnap a vasúti hivatalnokok leiráaa folytán elfogatott, s egy heti vallatás után a n. kanizsai törvényszékhez kisertetet:, ott várja méltó jutalmát ulj.is tettének.
— Többször szólaltunk fel lapunkban Kis-Komáromtól a vasútig vezető ut roszasága miatt, most illetékes helyről azon helyes intézkedésről veszünk tudomást, hogy a nevezett útvonal mielőbb kavicsozva lesz.
— Tüz volt ismét csütörtökön estve Kis-Komarombun, elégett 3 haz, 3 pajta és 3 istaló, szerencsére csendes volt az idő, ha azél van, az egész város menthetlenül leég. E.tűí eset három hét alatt mar a negyedik ; kívánatos, hogy a városi képviselőség komolyan gondoskodjék a mentésről, alakítson kebeleben llizoltóegyietet, mert küiönben országos szégyen lesz Kis-Komá-rom s vidékére nézve, ha a szegénység úgyis csekély vagyona minduntalan a tüz martalékává esik. A tettesek pedig kérleihetleo szigorral büntettessenek.
— Házassági szerződés a mult század -bői : Anno 1736 die 4 : Mensi Maji.En Nemes Vass Vármegyében Lakozó, Csekefán levő Farkas Ádámnak fia Farkas Mártony, adom tudtára mindenekk mind azokk az kikk illik ez Leveleink rendibeu Hogy en ell jedzetem magamnak jövendőbeli ilázos társul Sz : Gy : v : jén kó-gyár nevü Szegb lakozó Dommján Mihallj leányát Faunát, az LJr Istennek bölcs rendeléséből az Mojnes törvénye szerint — ennek okáért, följül meg irt Farkas Ádámnak fia— Farkas Mártony es mellette levő leány kérők úgymint Sohár Fereucz, Farkas Ferencz. azon Farkas Mártony az ő ell jedzet matkájának Domjan Pannákk,azon magam személére nézendő Por-tiómbul, ingó ingatlan javaimbul, hatam és Moringoltam summa kész pénzt 30 : f: idd est harmincz forintot. Kirull adom ezen levelemet írást nem tudván kezünk kereszt vonjasaval is meg erősityük. Leven jelen akkor beli Áldomás vagy is kezz fogáskor úgymint illen nemes Személek. Gödör István f. Dommján György f. Dómján István f. Dómján Miklós f. Leány kérők : Sohar Ferenc f. Farkas Ferenc f- Vőlegény Farkas Mártony. Coram me Stephano Györe juratus pagorum Sz : György v: gyiense tnpr: Az eredetiről szorul- szóra másolta, s közli: Gózon Imre ref: tanító.
— A% alsó lendvai takarékpénztárnak első évi üzlet forgalma, — 1873 marczius lótól decz. 31-ig 57 aranyat, 67,015 frt. 88 krt. s mérlegr 43,518 frt. 97 krt. t^-sz.
— Vita helységből veszszük a következőket : Az itteni uj bányában nagy mennyiségű érezre találtak bányászaink, mely ezüsthöz hasonló, nagyon szilárd, az üveget könnyen lehet elvágni vele, eddig becsét nem tudják, a gyermekek az utczán játszanak vele, attól tartunk, hogy e bánya miatt el kell e vidékről költöznünk. Nálunk a szőió igen roszul fakad, majdnem egészen tönkre teszi a hernyó, napszámosokkal szedetjük ; nem nagy kilátásunk van a bortermésre. A gabonák szépek. Nagyban beszélik, hogy Szántón kolera esetek fordultak elő.
— Dr. Szeredy József pécsmegyei áldozár 8 joglyceumi tanár „Egyházjog" czimü munkájára nyit előfizetést 8 írtjával, bolti ára 12 frt. lesz. Különös tekintettel fog lenni a magyar szent korona tartományaira, a keleti éa protestáns egyházakra.
— Uj zenemű jelent meg Taborszky & Parsch zenemű kereskedésében Budapesten, A n-got.Quadrille- Müller O.-tól, ára 60 kr.
— .Az Atiker1 1874-ik év marcains bavi üz-letkiantatána. — E hóban a táraulatnál ben>újtatott űtiKien 422 bevallás 718.466 frt biztoaiaandó összeg gel, és pedig: 287 bevallás 529.110 frttal halálesetre, é» 135 bevallás 189.359 frttal életesetre.
Kiállítva Ion 250 kötvény 488.882 frttal halálesetre, és 137 kötvény 228.270 frttal életeietre 1 ftaaxeaen tebát 387 kötvény 717.162 frttal.
A havi bevétel volt 106.860 frt haláleseti dij, és 127.716 frt betételekben. összesen: 234.577 frt.
Ei évben benyujtatott 1143 bevallás, 2,149 8ö3 frttal, és kiállíttatott 1124 kötvény : 2,045 315 frttal ; ugyau exen időben bevétetett 702.396 frt; — halálesetekért pedig kifizettetett: 165.640 frt
A társaság működése kezdetétől fogvr halálesetekért kifizetett 5 421.574 frt, é» az 1873-ik túlélési társulás (Associatio) eredménye 726.577 frt volt, mely összeg 732 tag közt aránylagosat* felosztatott.
Vegyes hírek.
— Kölcsönös fogadás. Tizenhyolcz fiatal leány Minnesota államban (Észak-Amerika tösz-özebeszélt, hogy csak olyan férfihoz mennek nőül, aki nem dohányzik. Erre tizennyolez fiatal ember ugyanott kölcsönös fogadást tett egymásnak,hogy uem fognak oly leányt nőül venni, aki hamis hajat visel. Váljon melyik rész fog el-állani szándékától?
— Szepesi püspökké Császka György esz tergomi kanan k 8 herczeg-primási iroda-igazgató neveztetett ki. Született Nyitramegyében 1826.
— Uj boríték pénzes levelekre.. Folyó évi április 1-től kezdve minden egyes m. kir. postahivatalnál külön pénzeslevélboritélrok darabon kint egy oszt. ért.krajczárértárúltanay.Ezen intézkedés czélja az, hogy a közönségnek módja és alkalma legyen oly borítékok megszerzésére, melyek kisebb összegű papírpénz és bankjegy czélszerü * lehető biztos befoglalására alkalmasak, a amellett alak és más mellék kellék tekintetébe^'' a postai szabályoknak megfelelnek. Azért ezen borítékok használata nem Kényszerű, hanem a felek tetszésére, van hagyva, kisebb mennyiségű papirpé iz és bankjegyküldeményeit ezen borítékokba zár ve feladni, vagy e czélra más, a postai szabályoknak megfelelő borítékokat hasznaini. A pénzes levél borítékok, , magyar királyi postau viznyomatu felirattal vannak megjelelve. Az ilynemű borítékokba helyzett pénzküldemények lezárásához, ha bepecsételve állítólagos érték-nyilvánítással adatnak fel, két azon szöglethelyen, hol a kvt boritékszárny összeér, alkal-mozott pecsétnyömat elegendő. Nyitva a postahivatalnál megolvasott pénztartalommal feladott és ilynemű borítékba zárt pénzesleveleknél a postahivatal ellenőrző pecsétje a boritékszárny mindkét végén, a feladó magánpecsétje pedig a két hivatalos pecsét közé alkalmazandó. A másféle boi^tékokba zárt pénzküldemények be-pakolására és lepecsételésére nézve az eddigi szabályok ezentúl is teljes érvényben maradnak vagyis azok ezentúl is öt pecséttel látandók el.
Szerkesztői üzenetek.
l23£. O. Gyór. Mind az aroz/.pet mind a szép költeményt megkaptuk.
1235. G. 8 zombathely. A pályázat még nem tétetett közzé, egy kia ideig várnunk kell vele.
1236. L. bányatelep. Május elejére előkészítheted.
1837. Keszthelyre. H. folyamodványát most még curioaumkép sem közöljük, hanem elteazsiUk & alkalmilag felhasználjuk.
1238 H. Csongrád. Be«-ses leveled nagy ölömet idézett el6.
1239. K. K. Tudósításáért fogadja köszttne-
tünket.
1240. R. Budapest. A könyveket és a keleti tárgyakat megkaptuk, üdvözlet''
1241 T. V. A levél későn érkezett; hamarabb megtudtuk. Kéziratára nézve közelebb vagy mint én, légy azives intézkedni, s alkalmilag megbeszéljük.
1242 L. D. m Kápolnán A kívánt trk mot készséggel me gküldöttök.
Lottohuzás.
Bécsben április 18-én : 76. 23. 48. 66. 70. Brűnn „ 18 án: 29. 75. 69. 89. 50.
— Rövid hirek. Szerdahelyi Kálmán jeles zeneművészünk édes anyja elhalt. —Bécsben nagyszerű gépcsarnok felállítását tervezik.
— Körmenden a városi pénztárból 3940 frt.eltűnt. — Szombathelyen magán dalkör alakult.
— Az akadémia pártolásából nemzetgazdászati folyóirat indul meg juliusban. — Jókai uj regényének czime: egy ember ki mindent tud.
— A közös hadsereg lovasságának hadgyakorlata szeptemberben Tatán lesz.— Az osztrák-magyar gőzhajózási Lloydtársulat osztaléka 4 °/e
— A vértesaljai tanitóegylet havi közlönyt indít meg. — Keleti marhavész hazánkban jelenleg Pápa. mellett egy pusztán uralg. — Magyarországban jelenleg 3900 ügyvéd van. — Ausztráliában az a igolok ismét gazdag aranybányákra bukkantak. — Liszt Ferencz műkincseit, melyeket a magyar muzeumnak ajándékozott, 400,000 frt. értékre teszik. — A mult héten Budapesten 33 egyénnel több halt meg mint született. —Magyar és Erdély országban 1.631. 071 birtokos, 46,317 bérlő és 14860 gazdatiszt van. — Angliában egy légszeBz gyár felrobbanása következtében 51 egyén halt meg. — A gallicziai helytartó egyik fia agyonlőtte magát
— Ráth Mórnál ujabban több nagybecsű mü jelent meg. — Kalocsán közelebb volt Németh József cz. püspök fölszentelése. — Győrött a himlő nagyobb mérvben lép föl. — Némedi községben nagymennyiségű kőszénre akadtak.
— A fő vám hivatal apr. 27-én az uj vámházban (aldunasor) megkezdi működését. — A „Zenésze tiLapok" májustól kezdve ismét megjelennek.
Czleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, april 24-én 1874.
Időjárás ; »zép és derült, meleg. —
Gabna üzlet. — A mai és szerdán hetivásár az ideji szokott jelleget ismét megtartá. — Adó és vevő igen aránytalan viszonyban. — Pómépüuk most csak venni és nem eladasra látogatja piaeznnkat
Az árak csendes maga tartásnak. — Csnpán lendekmag értékéből 5 — 10 krt. vesztett mérőnkén, miután szereplő időszaaka már vége felé közeledik s csak itt-ott szükségeltetik még ma egy néhány mérő vetésre. — Nagy visszamenetelnek ezidén azonban nem lehet alávetve, miután némely esetben vagy hizlalásra, vagy pedig kevert között Őrlésre is használtatik. —
Zab egyaránt a legkeresettebb czikkek egyike — ismét 6 — 10 krral drágábban vétetett.
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Búza 80—81 fi.t 6.20-60 kr.82—»3fnt 6.65-90 kr, 84 — 85 fut, 7 3 >—7.45 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.1 n krig, konkoly nélkül 5.25— 5.40. 78—80 fnt konkolyos 5.20—5.30. konkoly nélkül 5.80 —50 kr Árpa serfőzésre 5.15.—5 40 kr. — Árpa etetésre 4.— — 4.30 krig. Kukoricza 4.95—6.10 kr. Zab 2.70—2.80 krajcrárig 50 fontja Hüvelyesek: Borsó 8.60 kr.Lencae 7.50-8.— krig. Bab fehér uj 5.35 - 50 krig, ó 5.—, tarka készlet nélkül, egyes kisebb részecskékben 5 fton vétethetik tnéreje. Hajdina 4.60 - 80 kr. Hajdinakáaa 11—13 kr. itezéje — Köles 4.8Ókr. méreje — Köleskása 7.50—8.50 krig. Lóhermag 27—30 ftig. Luczernamag 32—33.50 kr. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95—4.— krig., zabos lendek 4.— kr. vámmázsája. Lóhermag 27—30 frt bécsi mázsája. — Franczia lnczerna mag 32—31/, frtig. bécsi mázsája.Kendermag 5.30 - 60 kr. méreje. Repcae téli 4.50—80kr, nyári 3.60—i frtig.. sárga nem kerül a piaozra. Kevert (Mischling) 4.80— 5. frt. Buza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,-40'' Borok: fejtett uj fehér 6.—, 5.60 -6 frtig . fejtett piros 4.50—5.50 80 kr , fejtett schiller 4 —4.60 kr. ó bor —.— frt. — Seprüpáünka —.—. Törkftly-pálinka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.

Papírszeletek.
— P.) 8. városban egy menyasszony rőfös-kereskedésbe ment s vásznat kért. A kereskedő- segéd a legnagyobb gyorsasággal teljesítvén kívánalmát, aok és különféle jóságú vásznat rakott elő. Meny asszonyunk a vásznakat sorra vizsgálván e szavakkal válaszolt: .Kérek ennél egy kissé műveltebb vásznat * —
Érték- és váltófolyam április 25.
5°/o metaliques 69.10; 5*/» nemz. kölcsön 73.90; 1860-ki álladalmi kölcsön 104.50; bank-részv. 977 —; hitelintézeti részvények 217.25; London 111.80; magyar földtehermentési kötvény 74.—; temesvári földtehermentési kötvény 73.—; erdélyi földtehermentési kötvény 71.25; horvát-slavon földtehermentési kötvény 75.50; ezüst |106.50; ^cs. kir. arany--.— ; Napoleond''or 8.99
Vasúti menetrend.
Indul Kanixaáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel n Zágrábig 2 . 45 , délután.
Budáig 6 , 18 , reggel.
6 „ 48 , délután. . 10 . 43 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 6
óra 26 perez Bécsbe) 5 , 43 Bécxig (Szombath. Bécsujh felé) 2 „15
Pragerhof felé Triesztig
10 „ 55
n
és Bécsbe 2 11
3 23 33
„ reggel.
„ délután.
„ este.
» reggel.
i>
»
délután, este.
Erkexik Kanizsára :
Eazék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez
.. Dombóvár, Finme, Zágrábból 1 „ Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „
Budáról ---. 4 „
21 64 43 46 20
Szombathelyről 10 „ 33
Béosből(Bécsujh.8zombath.felől 4 „ 37
^ (Pragerhof fé''lől) Trieszt- és Bécsből Triesztből
„ io „
3 ..
10
>> >i
n ii
18 „
60 „
9 ,i 22
reggel.
délután.
este.
reggel.
délután.
este.
délelőtt.
reggel.
este.
délután estve
P.) G. városkában egy udvarlásáról nevezetessé vált fiatal ember ezt kérdé imádottjától: Mondja meg nagysád van- e a váróiban üy sokszép hölgy ? ,0b igen, feleié a kérdezett, mifelénk igen szép h ö-g y e k, meg völgyek vannak" - —
P) Bizonyos nagy városban a kéregető kol-duanak első emeleti ablakból alamiaana fejében egy darab kenyeret dobtak le; a koldus felvevén a ke nyeret, e szavakkal válaszolt .megköszönném, ba a szél «1 nem vinné"
Április 26-tél Májsi 2-tf-1874-
hTs^ és heti- Katholikus nap- Pioteatáns nap tár naptár
otj.
Í7) K s Pr. Ev. Egy kevéssé látni fogtok engem. Ján, IX. Gör. E. Márk. XV. 42—XVI. 8.
26 27 08
29
30 1 2
Vasáraap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
D 3 Jubilat
Perekcin
Vitályos
Péter V.
Katalin
Fülöp, J.
Zsigmond
D 3 Kilit p 1 Zita sz. Vitái Sybilla Josua
Fülp. s Jak. Zsigmond
— Beküldetett. Gazdákra nagy értékű. (Cséplőgépek.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgép, mely két ember által hajtva, egy Óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember rgy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel, hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kauizsáu 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ez**r számra terjedtek el, de e vidéken Í8 több van már. Ph. Mayfarth <£• Comp. Frankfurt a. M. czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl-tatik. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamaios du Barry Reva lesciereje által, a in-íly felnőtteknél és gyerme kéknél 50 szereden megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból; gyomor-, ideg , alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhölyagbajokból, a melyekből ki vánatra ingjen és bérmentesen küldetnek má solatok.
Miuden szenvedőnek egészség a zamatos du Barry Revale»«:iereje által, * mely gyógyszer használat nélkül következő betegségeket távolit el : gyomormell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, léiekzéai-, hugyhólagéa vesebajokat, mell betegségeket, szédülést] nehéz léi ekzctvétult, kfthögést emé»zihetetlenaéget'' dugul.-ist, hasmenést , álmatlanságot , gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lázt. vértóduláM, fülzsibongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában hashártyalobbot, mélakőrt. sováuyodást, osúzt, kösz-vényt, sápkórt. — Kivonat 75,000 bizouyitványból gyógyításokról, .a melyek minden gyógyszerrel da-czoltak
74,670. bizonyítvány.
Bérs, 1872. april hó 13-áu.
Már 7 hava, hogy vigasztalliatlau állapotban voltam. Mell- és idegbajban szenvedtem, ugy, hogy naponkint fogytam szemlátomást és ennélfogva hosz-szabb ideig háborgatva voltam tanulmányozásomban. Hallottam az ün caydateljes Revalesciérejéről, igénybe vettem és biztosíthatom önt, hogy a* ön zamatos és tápláló Revalesciéieje használata által, tökéletesen egészségesnek és erősnek érzem magamat, ugy, hogy minden reszketés nélkül vezethetem a tollat, kötelességemet vélem teljesíteni, minden szenvedőnek, ezeu aránylag igen olcsó és ízletes tápszert mint legjobb gyógyszert ajánlani, és maradok tisztelettel
Teschner Gábor, a nyilvános telső keresk intézet hallgatója.
73.66"$. bizonyítvány.
Mitrowitz, 1871. apr. 30-án.
Köszönet a jeles lisztnek, a melynek 3 havi használata következtében nővérein, a ki ideges főbij-ban és álmatlanságban szenvedett, a javulás utján van. Egyúttal tiszteletteljesen kérem önt, utánvétel utján 1 font közönséges RevaJeseiéret küldeni, használati utasítással együtt 8 hetes gyermekek számára.
Tisztelettel
Kostita G. Mikolas.
73,704. bizonyítvány.
Prilep, u. p. Holleschau (Morvaorsz.)
1871. május 7-éu.
Miután az ön által küldött du Barry Rovales-ciéreni már rég elfogyott, és gyomorgyenge-égem és emészthetlenségem ellen jó gyógyszer,ennélfogva tisz-telettel kérem öut, nekem 2 font Revalesciéret a valódibői utánvét utján küldeni, még pedig minél előbb.
Teljes tisztelettel
Rohactek József, erdész.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer draí, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhszelenczékben font l frt. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészér* 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra 10 frt, 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, WaJMschgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Karoly gyógyszertárában : Aradon F. Tones és társánál; Debreczenbeu Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél ; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móriczuál.
A bécsi czég minden vidékre küld post* utalványra vagy utánvétre.
Felelős szerkesztő: BátsHl UJSS.
♦) B rovst alatt k«zlÖttért í«U15»»áget nem
vállal
27 kr
Nur der
bietet reichste Auswahl in */i Schafwoll -Kleider
Barége, Gazir-Batiste, Cownanoser Percail, 4/« und V* echte Leinen-Weben, fárbigeund weisse Gratl. Handtücher, Servietten, Tischzeuge, fárbigeund weisse Bettzeuge, Bar-chente NÖbel- und Netz-Vorhánge, weisse Leinen-Sack-tücher, Laufteppiche, Cravatten, Damen Levalier und fnr Echtheit der Farbe und Quáliíát wird garantirt.
Für nur 27 kr. per Ede und Stílek bei T. FfRST, Wien, Al$er8trasse 16. Mustersendungen franco.
(Nr. 62—1334—1)
Orvosi bizonyítvány
Wilhelm-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theára.
A szenvedő emberiségnek lényeges szolgálatot vélek tenni, midőn a kitttnő Wilhelm-féle vértisztitó theát kiválólag figyelmébe ajánlom.
Ez igénytelennek látszó eszköz a legjobb gyógyszerre ugy a belső, mint minden ama ktllső bajoknak, melyek többnyire romlott nedvekből erednek.
Itt Amerikábani terjedelmes gyakorlatom alatt elegendő alkalmam nyilott e theát alkalmazasba hozni é* mindig csak hálás következményeket eredményeztem vele, különösen & következő bajoknál :
a) a lélekzési orgánumokban eredett betegségekbe!; főkép s bron-chiák rcegszorulásában ha például » reggeli kihányások igen terhelők és kinrókká lőnek. — Továbbá asthmaticai panaszoknál ; ez esetben az eredmény kitűnő volt.
b) Mindennemű gyoaorbstegségekRéi, mint gyomorsr.orulás, gyomorgörcs, a romlott gyomorból eredő főfájásnál, hypochondria, gyomor-, seb- é ^vnteriális szenvedésektől.
r) Aranyéri bajoknál forróság, erős ideg-, iz-, és tagbajoknál, kü-lönöseu pedig, ha az idegek alteststoruláaban megdagadtak, s ilyenkor ar erőltetésben elszakadván, erős vérzést okoztak.
d) Eredeti szívbajoknál (Kleppenfehlern).
e) syphiüs és sypbilistlkss bajok minden neménél, főkép azoknál, a hol a kenőcs-gyógyszorfélék hunba alkalmaztattak, a hol Jodkalium
hónapok óta eredmény nélkül vétetett be ; tehát üdült sypbilisnél leginkább.
Kzekután a Wilh«lm-féle "rtisztitó thea Amerika gyógyszer-kincsét i* jórészben gazdagítja. —
New-York. szept. 16-án 1672.
Dr Med. A Sroyes, német gy k. orvos New-Vorban
8erenth-Street, 73 sz. uéhai német katona-törzs-orvos.
Qvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Az igazi Wilhelv-féle antiarthritis és antirheumatis vértisztitó-bzer csak az első nemzeti Wilhelm-féle vértisstitó-theagyárban Neunkir-chenben B cs mellett, vagy általam az újságokban kijelelt raktárakban
kaphatok
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással
ellátva 1 írt., a bélyeg és pakolasi dij 10 kr.
t. cz. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szex kapható : Nagy-Kanizsán: Rosenberg Ferencz és Lovák Károlynál; Zágrábban: MittUiach Zsigmouduál ; Kőszegen: Csacsinoviu gyógyszerésznél; Kesuhelyen: Rosenberg Emanueluél ; Kaproncán : Werl gyógyszerészién; Sopronban : Wrchovszky/R-nél; Szombathelyen: Pillich Fc.encz gyógyszerésznél; Szatmárott: fcos&in J. gyógyszerésznél. 1214
tX^XXX XXXXXX
Felhívás
az
►Amí£ó-relB nemzetközi vilástlallitásra,:
Csak
5 forintért o. ért.
adatik az éremmel koronázott
világkiállítási diszimi-bazá r
M. — Mely az alább jegyzett 10 kiállítási tárgyból ál.
1 finom bór aii kézitáska. mozaikk*p|>el kirakva; í 1 Victoris selyem-báli legyező, a legesl.''giyabb , minden
kiváut színben ; 1 teljes varró-Neceisaire talmiarany tokban meglepő finom ; 1 igen elegáns ozskor szelencze zárral, a legfinomabb szobrászati munkával dissitve ; |1 genfi talmi arany ára lánczczal egyött, jól járó, két évi Jótállással ;
bör-slbsm , legfinomabb, fényképek számára , külsőleg
bronx- vagy chinaezQst ékitméuynyel; talon asztali OsesgstyG, fénytelen uj aranyból, élénk
aranymetsxettH ; teljes irósztall garnitúra, különösen ajándékra alkalmas; italában hires japásl szlvartározs, dns síin játszással

Lm
f •«

i. L r
ii
12 .Urab os- kir. kiz. szab. léf-szivar-szspskák legújabb, meljek a U«grosza!)b szivarnak legfinomabb Havanna-zamatot kölcsönöznek.
E tíz lárgy összesen csak 5 forint
Kzeu most elősorolt *> frtos csoporton kivöl ugyanazok fino-i ,mabb kiallitaaban 10—15 egésx 20 frtig még számos ezer egyéb, rdisxmú- és fényűzési árakkal a legnagyobb választékban.
Kxekeu kívül 6 ftért mng ugyanott kapható esernyő garnitúra, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 vízmentest -sernyrt és végre 1 tavaszi ernyő bámulatos olcsó aron csak 6 ftérti ^egyesegyedül kapható 1323—1''
SAmigo világkiállítási bazárjában, !
Bécs, Pratfra(r««»e 9.
L véli megrendelések p>*tai utánvét vagy az összeg elóleges* beküld •íse mellett axouaal eszközöltetnek.
I
72/IV.
Hirdetmény.
Ax alolirt m. k. lottoigaxgatőság tnegindiya a IV. M»tf'' ^Siy1 államsorsjátékst, melynek tmta jövedelme ö Fsflsjfta* Lk
sisTfolyíán részben a miskolexi és budai kíxkórháx, - továbbá a kas sai bábaintézet, és a bndai jótékony nőegylet felsegélyexesére, - résx-ben pedig az 1848-9 évben rokkantakká és munkaképtelenekké lett bonvédek javára van sxánva.
Exen sorsjáték 6320 nyeróaxáinot urtalmaz főösszege :
240.000 forint o. é. köztük
az I. fönvf-remény 100.000 frrtal,
a II . 20.000 „
2 nyeremény 5.000 ,
2 , 3.000 . 4 . 1.500
10 nyeremény
20 80 200 6000
a nyeremények
1.000 írttal,
500 ,
100 ,
ftO „
10 .
Golffl M
szaka- és fényleslií:
A húzás visszavonhatlanul 1874- évi Jssiss hó 30 ás Budapesten
ax alolirt lottóigazgatóság álul fog esxkőzeltetni.
Egy sorsjegy ára 2 forint o. é.
Sorsjegyek kaphatók az alólirt m. kir. lottóigasaatógi lottó gyűjtőknél, a lottó — adó — só és postahivstaloknál, és
itóságnál, a
___ ___ ____ ________________minden
nagyobb városokban létező egyéb sortjegy áruló kőxegeknél. A m. kir. lottoigaxgatóság államsorsjátéki osztálya
Bsáapesten 1874 évi márczias hó 1-én.
MOTÜSZ
m. kir. osztálytanácsos és lottóigazgató.
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 1299—4
ajánlkozik raiudennemü szoba- és fény-festői munkákra, melyeket di-zesség-és lartóssá^rdli biztosítás mellett a íeg-jutányosabb áron elvállal.
Lakása, Szent-Háromságtér „Neu-vérht féle házban a gazdasági felsőbb tanintézet mellett.
(1336—1)
AMiiie Mederlap iir Oesterreicli neuester Mimen, fl
...________—I r%i______ a-tiii ^(m XiU MUB Otehr« isacfAUira 9
-e
SBarming.
£ bnrd mi^ (R ttl gtbuAlt Fmpsdov, trtl^t
is tflrjrttr Sril bárt* i#rc8k-rtctffUAtaUu» gneetse Hnrrttoimn| grfunkft W-. ®ir* t<«
ititn g-irnsoi grfSIiat. c» fetau b«Vt V. 1 s«<tnRi fuMinm (rrr *4*rii*t( bei b« aErtl r4tt Dti^iaal-nsr In ter |dtrtis»« IhcUZ'' agc (Stjn^jbír. ift. 1>»fí<?4jUbtmtjar^ad :« (hrfmm g «IUr ®<f.i»tf-a««WIljt, »Mt-tfkt. 6o®m«Tfpr»fftr, ?t:i rfUdt, totrVnq* ist Pesímjirimj. Sr. (Ébcnerzng uö ®crit» jbhj btí Zttst«. 1 Siegti fl I-M-
«ür* (f) MaAlidil Bcr vtxU ti W^W frSíxr gcg''aubt ^btr.. bat si«a jjiJ) (int írft bnsg tna4c. Vitt. bal Ssgt in (6enra bfiw vttn i^-.n btí 3»ir» in bit
b.ir4 cix eis(<í<M. flast«A«S 3sSra-mco: ifi d gtlungra, baf fis f*s»tt<be< Rngt tog.ir tn ber Dcmmming tx btt btnsSc Wakd o^nc tnftrfa^arj cinftbtls tan. njifc teftrt bit les |«msit Ks«cifaa| tS tr.
it at cortt 4 fr.
mmBC*- ©ríücntÍBí-^ul»rr, úa ccatt gtUsgtsrt, *tmif<> |B|aBSSf«s«kv ti sK:«Si(^«f fs''.Mr, pel^e* rsOTsnata bts ibs en r''.:tn Ásauu rt^rfertisí 3in •ejtsüa .b auS cbloa ebtr macblnc IRrtiE. xtitbc: f^mx^ig, «r«Ittrt zab asaaJbria^ li^C .tUits Ut brosst nur Uife mi: bidős iJutorr abttwif4» í« oxl « tr>áll
eia b iuatrt EuSUba ZXtfct fxt»er pa»t zab poltrt bcu ®tgt!ifionb síit tintt ftbetra-f4>tvib«E e^ataigTti:. 1 e<K4ttt fcast Sa* ncHang t fr
^oünir.*»w?«Httiott. (Kb nu I^W ^bá^barts ^aJ«BÍntt, WObartd 3t-berjaaac mit gwlttríft^íiskit o^at aQc tRfl^f bit sora(ttita aab bUabfOMiSaca SUMJtfidc jc. 10ö«fioi« jjeltrta tana. »ia gtocoa mii a«»»r.i08», gtaügnA ffc tiw gaajt R&btX-Okraitsr, frt i 60 tc.
tr* ÍRl td, be »nt Misbfösccbqwi Rttafi»«tjtr.p.iab< ila.nl Bsb ats is mafec, Bxratbe^liS far 9oIb< ut etOaarfctta. 1 €tfttf 6 tr.
tt< C«rHib<mnf*ettí»<r Isáftn Vv !tbr | saljSiŐAnctt DieaJU, íitft* ecrfiütrt baasctb Kctol is tini-
ra Kutatta S i tS fftr f®rTl«ttirlf ®«it»» íBbt. trtíí^c bt( S«r»« gfj-b«.1 w
icsbtr; )a tmpíe^Ica. «t|taftaab< ut< foaj rcsatn in Cifttr MtüuScÜ BKrtta.
1 faftt li fr.
Cia XrsKlator «Q«r BSrca íft I^^F bit rtgulütt evutaa^r mii tea> rftr 3ebermaaa betart |B ts^ft^les. t* «mb bitftr mbü fi^trtn Ur süt síit Bif+ai Q^trx ri4ttn kas. 1 fria SS fr.
S>Kr«BBtf4 Htoilirít ftfaker
íWllr " ''
WtS.eAlOfTfr.aBfitKú^nteeea-ftrafhaa **tt gtgtB itSca Ciaböa. 1 etfitf tkiac ««tt 30, 40, tr. l étítf grofr e*ctt 70, 90 lr. M 1 <L 1 6tiW groft mt t eaufída 1 «. 1 Ctfitf tSr «dfeU(^€B >5, 4" bt# 50 tr.
KaSsQti^rtU tMfs^a^SMfc, ^^W síit *act[4rf oennagt. s* M Stíxr biltbar jc B04«fl. fi* eae^tel (tts tWaat) S<) tr.
Xif mi KiW*>■ f<Sfis«s
l^^r if! ''citncaaa m tmfftpUx, bt a ttr b^tit jatr3flli4 IM VatttsbuM bts *ziftxiá>r.et:x KtMT-Wai tefecCttcetzi, « ex ítbtrtrtrt ett* sxb -atar^fcrtagliA (o bof m« b«as Ui||a SlfcuVte 6éa?< íb btr «4fif Mac 8ts#tkWt u W> ftíürta iftnl tta fcwtft is» |Swta »«fc ctitfcrw^s i fücsa SO lr
t>«
«incs Bart^ü »ts^rtB
ctt untra «rtf<S»nHeíj»«ft»; biíb ertrart uftt<t <£ri»ca «»b Ift gtgtB UM £re»ca btT «ris« gtüájcrt. I CtStf ta g fat« • 0 tr.. 1 etnd ia ttin 16 Ir.( t B''ii J^rbcttrr aub «tf(tr X) tr., 1 SapW'' Pü .aai. tir biti «nu:< asciiatab. -0 tr. 1 övaí tUtoa ■ aUbtrgsami ffr 8Lei zab tia t 5 tr
♦ ő %atrca«ni*1l i«s< «a* Ca«st4> BoOt. isetatf»5tr. «S«td>^aitxr, aic blcabtai f4&=t S3j(4< )b ct^aitt.i. Sri Mama-baag ttcks falacrt rrfp<uS sat ''Srit, -üt trir aai »<ib, ba griití «»rt^i: baiti it Bf<». tat fcw (Béf^t K>r ftkbcal wirt, at< bti gocJ>rüOtiBorri(HBag. i »
MgMPh- tu SaabrriÍBtt. }E gebru^tz
W^F f« Jra". 8;.b . 2it 8rict(t> tbc:'', sitt bitftr italt, bltibt ftlSfl btx i^irfftta fiag< cir ; s^r twitsigc
ann Ua U ta, btr btt K ''tKiiazj írieja 1 ^Uft^ca felftcr Íiatí »C ti fratti(4 flab bb ax-ht* »k (>oU bd ''ílrtitB tfcU ttr mc bem 8et4mx|cz f«ö|<a. ?aaz i ft.
RrueSei «oftpttl»rr, garactirt Kiítrt |tr Cstfttssng aűtr Mt a*< 2tisir*Bb, Ctibt asi aabera Ctaff. gartangtx. fowét aa4 Mt CtaK- fifcsgt acaSanbta. 1 Vera 55tr
ONtgllfAfr SíbrrlW, Bx>bur» Pv |ebt 9ctuaj gtt<r c:nt Qkf^mdiij-leit BBb bit f4«BfU 6^itacQa£iBag trítr ftlaces Btfa íö Ir., grsí 45 tr. m^te »(fifTiS''r £rim. £>a< tLus^c^f
W taíftt bt itber frxtHltvu,
mi fUi bit a<rí4iebenStc ta jtten: íx toannnibcr. Stoatataitr. ftttS befetjes tass; bieftr ítta: t ia^rtlaas Bab íft is tollta: }B stbTaa^ic. 1 0lacsc grel »0 tt «tra*iofr »af(erbí<btt tWfttia*
Ug<n, jic Ser^Stusg t-cc X>ar*s<f> fea* bei Aiaten. Sraxtrc acb EBfcfrarrinBW |a eeretnbcr., i 6t. M tr., (L i> USo, 1.70.
*. r. »r. e-<Htt>nín-örtt.*rtlKT tstfrrat ia cixigca €e&nbes tik »U üarttr Raaot ^aVtabtn Jkto Mi Ctoffaattxas »lmt «s*m|mt. ©itW wem balt ftbattifft ia ft ua «rtug «0«
gckrilatt. be t» fettft W< |cttt»i g«rM Q#t sob (osU4 teste — M t*
--S, m.M
OC|WCTm J8 ít.
•JHtt, n ni4t Stda, WUtx-í>«Ij k. fSse&flcxt betart )■ eerMa> bea, foba§ tS aBjatctaali^írtrS, foKkasBaStS'' f#«ebCBe« u MTtisigea, i S. ^ef) Bit Kttal, «tal bí; f orjeHaB K., fa b*t ti trie eia »tptt l íkttí rxm biefm ia tebe» €«tf« aatat-»tKliéea Kitttl sár IS ír. tXtftfbt Mitt isi Sftffigta 3=faakc kk (H|tt«|, 1 fiacsa M It.
iT f y.. rf ii ■ n a in
WfrtnW Sasára IflS,
nú^t nwta 3a^sfU ri ftige IRtM''asstatt fUM att ttiif ! bit 3W« tda, »eii. goa^M aaS ftfmxb tf >alta Ueb. Uk iwfa Ostea p ojklts, if ber Prtil pa et£l bto» aaf io fr. gcfMt
SricftUsrbMrfra, Mbfc Bcsea ^^ i>cer ©eíjBOBl: Sírit, ©iD%W» xa> ik» CtrfSUt bet DkUtet sab boa
ettgriUí sorja^ea flab. bt frj^er QaalttSt, ■Ü belttínset frtrma. Sa^cx. Riaa ober CUa^saoi 500 €tM f. 1 jo, 1S00 6tStf
MÍK- t«í eeft, sa M
ertaÖtB nt nottl oktt gri
Icald isffcín, t»Km|S( ~ '' OatattjUb Mib:t6. 34
»U mki «M%«S
F Itab (a Cd< 4 «) tr. ta Vita. f ktsaUiw-feWf |wn 9«é«ta tir
f tcbt^cab ja irboB t«|
■Ü ber Ama Mt Mafüa falcra.
Mt SStHte taxa. li «t U b.
SUUr^Stbt xrttxtirtrt »ift pír ■xirmiass «JUr WUwft, llaStex. «n|bt xm> WUulwürft. txz 8<rtasf ift isitr Oaraxtk 1 mft «et>W4ft l f- » © StcMfxlH «itt*l, 8X1 *ft»eT* ia Bxiícrí B lajtx fpsriaS ta »eöü|ea; Meftf ta rtfrríax Wttttí Hw-trffft cB« »i*>ciftx xx> Wier xxta raxrit twtsxft. 1 (S»a#tri ncH <
axcdfaag 40 tr.
is OetertiS
nbettabet US bltibt f*itV btftmbe
ftADttfxxi 40
I V
toalett ttfte — sasa* I H (is Ht(m<
•a^fdbs. 1 yUcw adf
Mrifrr nxteerfSt''J xrjiljjflqífl^


bit fKittS (X KS p "
©aarc, feOf axf 1 (4csb í^wfler ri bit MttoxoKSb fidÜBitttí ifi tf w beat CcTtrf^tr. •ueberrt: k. MWccS is ber giacrs l f
bti
ta M Ht,tosT»«r. btx^cxiaWxBb aiffit • babxr« bal ttr
ta^tax «ttütx, ia fibtira »x befStStrx, eafera^
ÍOI,
Sír''
kr* ts tsi^ftflcx fi «te»b«4Jt só tr. B^ niftni
ecwcti''
sakál
n.k |,.f CwuWn
beíoaSttf ta oasfOtcx ffr tc. fi,
Hat __ _
BWaSn»4fftT.SU»a. t«r# MtK faSa a^rt su, NI atfft* MWta p, Uffea- » ti tc.
UMfttSeSrii* fftr k^x teásait
ftxb bit boms a>&btrr4 »«x alt grJJttr W^tifírtl xxb ofew
aQt e4«ib«ral|far>7 fo®^ ®4«tts.
Ktffa ic ia ttxtr Kiaxtt 14mftx taax. Ctüd btsS U tr.
XM left Mtetss »U<fnt»erTÍl gsx3* ■ t&tffer íafltt Xx gtafíbe
10 te.
«seri»oix artfenrt asgtaf.iAi^ axf BJfSt oker aabma etsffgat-Jekcs frit^ex lattx''.Bt i gitcaa tsfítSSte.

•ertexjs
axtifncaS»Ut|cUxa| t
ftxb bieft RöwftsN fát iMMlL^tM bts, |. 8. bd ciafi^rftx tn Kdl Bta^t, — tfri^to, e^titttka, tBaSrsaart.:, Saa.
Hatxrfotí*BX|*a tc. 1 StM lr. 49, so. so, e. i, i.so, i.s j.
- tat aQrx U#i«ta $«ikftr« bsr# fcis Bea trfaabtat, 3xf« tt t «fk». ZHtfe Ut SU «i»eaf#aft, U xi#t xxr MxtS sasgxrottcx, fcs''era tx#Mr boa tetet bsrktbex; atyt-
_____ VSC* ®"*S.tx, Wetttx,
Má|e k. 1 Wac s gráf SO te. teggato im*4tüseBerfar''jsfl<fl«< ■^F fcMae. X«r4 bidt Jta^taas aax trtt §isf4t fSacfl xxb fx''tbi#t Wcrtea 1 Ctxtf U ít. 1 I ~
f«»Tfta f. 1 SS m/mmm Cxslif** <ixrt»rf*a#* . Wa-W ÍAÍjm ait *«WUr*«r. ntt •laf^ixt taxa fd»» d» «iub a>w aa* a bte |UrfS aerfocttt auf#c wtTsifts frftrt t. 1.
K^r* Resewxíxtei axf Vavftt>i#<ta x rcr»«l!#ca etxflt »|at lUbt, sxsttf4t« trjan if. Mefer Haatd if betart ataa^t. bal ma:: í>a bd [iJafto 8t> ttr axA tragex taxx, ba rr ax'' btr jatittn Ceü bexi M&afUx n^tttisfer glt 4 Mi, 1 61 (, 43 jUI Vaagc fajttt 1. iSSi, (tót atittrta3 5sl 0. 1.- mtlix. ti airSt-fa^t. Mrfel §*brtfa! ai4< alt ixUxkif^ca sx » r> ae#''dx.
(A karaxf axfBwtjaa, b«| xxr ia t »tftt-
Srtifd ax# aefatf#t
^ , . tigtta RöcUf aBeix fí&e «*t
frtHMittrr ftber aOt a^Tijer btflxM^ex «tjtxpixbt xtrSca (. cÍÜ''u I? ^ axf au x(toéaifncas:«»t|dbn« aafaafsa, dx)i«s StW* Wder Irt,
ÍbS^Tulrffr^ ^ ^ ^ ®t"ér Hfltg bdcc,! m* «TM U^r

Friedmaun in WiM, PratMstruis Nr.

ii
I
I

ifa e

Eladó birtok.
Zala-Egerszeg-, szentiványi-, azentmihályi és nagy-kaaizaai vaanti állomásoktól harmadfél órai távolságra fekvő Puszta-Magyarod község és határában helyezett 5 hold belsőségen épült lak és gazdasági épületekből, — 250 hold szántóföld, — 250 hold (öreg) bükk, tölgy, és cserfa erdó, — 14 hold rét, s egy hold szólóból álló birtok (alkuszok kizárása mellett) szabad kézból eladó. — Bóvebb értesítést ád Zala-Egerszegen megbízott ügyvéd (issi-i)
txxtxxxxz
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-j
j : ffi1!
NAG1 -KANIZSA, 1874. április 80-án.
g1 üítMt«»« W. l ofest vrrt . • d fr; fél erre.... * * jegyed erre - , Epy tit/im 10 kr
Mlrtstsssk
6 hasábos petitaorban 7, másodszor 6 ■ minden
további sorért f> kr.
SYILTTÉRBKN
joronKint 10 rrftrt
•.fetne* f*l
Kincstári illeték minden ! egjen hirdetésért kfllö $ 30 kr. bsetendő.
Sö*8*-—
Tizenharmadik évfolyam.
I
réstí:^ ek a'',
előbb:
i közlön
A iát) txeileai rési*: ''illtet iózícmenyek IxerKt-a/uíltex, —
anyagi részit illaté k6r:»*menvpk pedig s kiadohnx bármftucve io-
tágciniók:
..A''iV-nANIZHA
*l8«slesha;.
Bírt^ientetlen levelek caak ioiuert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Köriratok vissza nem í
<3_ küldetnek. &
----
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. nemkülönben a .^alamegyai gazdasagi egyesület",a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a „nagy kanizsai takarékpénztár'' a „Zala-Somogy* gőzhajózási részvény társulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tüzoltó egylet4 s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkliu kétszer, vasarnap- x csűtortoköii, megjelenő vegyes tartalmú lajh
>agy-Kanizsa polgármesterének
a várost képviselőséghez april. 16-án történi jelentése 1873-dik évről.
(Vég*.)
Tekintetes Közgyűlés!
Midőn az év folytán hozott egyes nagyobb áldozathozatalunkat esetről esetre bejelentetlük és igy az alispáni hivatal előtt eléggé ismerve voltak,legkevésbbé várhattuk ezen rendeletek szellemét, nem is maradt más utunk,mind az általunk törvény telennek ismert rendeleteket felebbezés által a magas minisztérium eldöntése alá terjeszteni remélve, hogy a tek. közgyűlés eljárásunkat
méltányolni fogja.
Általános viszonyaink ezen képe mellet ügyforgalmi jelentésünket következőkben terjesztjük elő:
A.
A város tanácshoz beérkezett 3129 ügydarab,ezek elintézésére a) tartatott képviselő ülés 5 — 43 határozattal; b) közös képviselóségi ülés 18 — 164 határozattal; c) tanács ülés 47-693 határozattal; d) építési bizottsági ülés 19-131 határozattal ; e) elnökileg az ügyosztályokhoz 741 ügy kiadatott, f) átirat és megkeresés tétetett 2683, g) iparigazolvány kiadatott 59, h) községi bíráskodás alapján jegyzőkönyvileg elintéztetett 2554 panasz összesen 89 ülés 7068 intézkedéssel.
B.
a.) A kapitányi hivatalhoz beérkezett 1140 ügydarab, melyekre nézve átirat és megkeresés tétetett 1013, b) távsürgöny küldetett 76, c) a tárgyalási jegyzőkönyvekben elintéztetett mezei rendőrségi 40 ügy, d) rendőri és vagyon biztonsági 1795 ügy e) letar-
tóztatva lett 1007 egyén, kik közül a járás biróságnak-42, idegen hatóságoknak 7, a tébolydába 2, adatott át, rendőri megfenyi-tés alá esett 448, a városból kiutasittatott 82, kötött menet levéllel 22, ellolonczoltátott 126, a városi kórházba küldetett, buja kórban 143, egyéb betegségben 135, fj munkakönyv és igazolási jegv 173 adatott ki, g) az állategészségi bizottság intézkedett 147 esetben, h) cselédnyilvántartási, tartóz kodási jegyzékbe igazolványok mellett beiktattatott 2099 egyén,összesen 7490 intézkedés. i) a szegény alapra behajtatott bírság 302 frt. k) városi kórházra, dijakból beszedetett 231 frt. 40 kr.
A városi adóhivatal beszedett: a)adóban 58081 frt. 36 kr. b) városi pótlékban 26, 396 frt. 54 kr. c) iparkamarai illetékben 136 frt. 74 kr. d) közmunka váltságban 1263 frt. e) végrehajtási költség és kamatban 683 frt* összesen 123970 frt. 94 kr.
D
A városi tanodákban járt tanuló és pedig: a) a községi néptanodában 923 b) izraelita 730 c) evangelicus 24 d) gör. n. e. 3 e) - polgári-tanodába 59f)főgymnasinmban28 lg)
ismétlő iskolában 116, összesen 2186.
E.
Népesedési mozgalom tekintetében főkép a nagy mérvben uralgott gyermek bajok folytán a halálozási arány V2 %-kal multa felül a születéseket, noha városunk az országban egy évnél tovább pusztított cholera járványtól teljesen ment maradt.
Született: a) romai katholikus 712, a lakosság ezen vallásánál 8- 8% b) izraelita 91, a
lakosság ezen vallásánál 3*4% ^evangelicus 10,a lakosság ezen vallásánál 8*67, d) gör* n.e. 2, a lakosság ezen vallásánál 6 2% összesen 815 7-,25%.
Meghalt:
a) romai katholikus 7 6 8,a lakosság ezen vallásánál 9-2% b) izraelita 72, alakosság ezen vallásánál 2-7% c) evangelicus 14. a lakosság ezen vallásánál 11 -9% d) g. n.e. 1 .a lakosság ezen vallásánál 3*1% összesen 855 7-7 %
Házasságra léptek:
a) romai katholikus 156 pár 3-8% b) izraelita 24 pár 19% c) evangelicus 3 pár 5*8% d) gör. n. e. 1 pár 6-2% ösz-szesen 3-3%
Állat egészségi tekintetben örvendetesenjelenthetjük, hogy városunk területe nem csak a marhavésztől maradt teljesen ment; de e tekintetben ajtöbbi viszonyok is kedve-zóleg mutatkoztak.
Kimutatás.
a Nagy-Kanizsán létező katonai létszámról 18. Honvéd dandár parancsnokságnál 5 ember, 77. honvéd zászlóaljnál 100 em-. ber,m. k. golyó azóró osztag 18 ember, 48 tartalék parancsnokságánál 20 ember, 48. gyalog ezered 4-dik zászlóalja 4 század a a 70 ember—280 ember; 48 gyalog ezered 5-dik zászlóalja 4 század a 70 ember — 280;lószerzési bizottmány átlagl5ember; csődör bizottmányátlag 7 ember; élelmezési tisztség 4 ember.; összesen729ember:Ezekből el van szállásolva az I. számú laktanyába 20 ember; a II. számú laktanyába 121 ember; a III. számú laktanyában 55 ember a IV. számú laktanyában 32 ember; azV. számú laktanyába 41 ember, a VI. számú
laktanyában 140 ember ; lasnaki laktanyában 70 ember. Maradt beszállásolni 260.
Ehez: 4 héti fegyver gyakorlatra behivatik a honvédekhez évenkint 600 ember; 8 héti gyakorlatra honvéd altiszti oskolások 40 ember; 8 héti gyakorlatra honvéd utászok 40 ember; 48. gyalogeze-redhez 8 héti fegyver gyakorlatra 1200 ember ; 1 huszár század 4 héti gyakorlatra — 160 ló és 160 ember; első oktatásra honvédektől és osztrák katonák 300,összesen hosszabb beszállásoiás 2340. Ezen kívül van évenkint 8 — 9000 átvonuló katona és 4000 ló.
F.
A városi árvaszékhez beérkezett 197 ügydarab, melyből 24 ülésben elintéztetett 165 darab,a függőben maradtak leg-többnyire két ujabb gyámi számadási vizsgálatokra vonatkoznak, melyek bonyolult állapota egyes közbenső kérdések eldöntését kívánja és végelintézést csak a szám vizsgálat teljes befejezésekor nyernek.
1873 évben gyámság alól felszabadult 13 egyén és részökre kifizettetett 4929 frt. 75 kr. tőke, gyámság és gondnokság alá jutott pedig 13 egyén 3942 frt. 82 kr. értékkel.
Az ügyforgalom mellett jelentésünkbe foglaljuk az adónyilvántartás által tudomásunkra jutott ingatlan forgalom kimutatását is.
A nagy és kis-kanizsai föld és ház nyilvántartási jegyző-könyvbe 1873-dik évben keresztül vezettetett 224 birtok változás; ebből bejelentetett 186 drb. be nem jelentett és hivatalból keresztül vezettetett 38 drb; — összesen 224 drb, ezen 224vál-tozási eset 224 birtok ivből le, és 345 birtok ivbe elágoztatva s az egyes fekvósé-
TÁRCZA. j
Gr. B____L.....arezképe előtt.
Szelíd alak. egyszerű 3 oly nemen! .... S melyről a megrablott szem panaszol, A fénysugár — ott homloka haván S a k«*bel hullámzó lUjomain Kagyogu » édesi-n beszélő Klárulja az égnek kegyeltjét.. . Arczán a lemondás ábrándos fátyola,
- A sajgó fájdalmak vérxo rostjaiból Megszövi, — de melyen már sr.elid nyugalom Mennyei mosolya átdereng, Kiragyog, Szinte, mint árra ibolya mi<i5n
Zöld, harmat gyöngyös vánkosára hajtva Fejecskéjét, boldog nyugalommal Sóhajt, figyel * holdsugár messéire. . . .
Kit végzete kegyetlen megrabolt Letépve egéről a mosolygó napot! —
- Örök- éj gyáaxruháját hordani, Szorult kebelben resxketS sxivvel Hallgatni mindig a sirály
H esnénytelenül siró panaszát —
K« ily keserv köxt a nyugalomnak
Magas derűjét még is homlokán hordja,
Boldog lehet, mert sxellemével !
Túlszárnyalva a föld silány porán,
Az isteni tökélyhez oly közel....
• ♦
Sxelid, nemes, nyugodt
Soha ne Átkozd setét vég*«ted,
Mert megrabolt. Hisx kicserélte csak
Kincsedet, nálad drágábbat hagyván. _
Mig szemed fényétől talán csak egy csillag Kialvó bája ragyogott fel újra; — Szellemednek drága gyöngyeiért Milljók ajka rebeg egykor imát......
GUOTH GYULA. •
A fehér torony.
Turgenjew Iván beszélye. I. oroszok.
Délelőtt krlencz óra volt, midőn a „Hotel dr Ville" kisded sétányán egy őszbe borult gömbölyű és vidám arczu ur döczögött föl 8 alá, nagy szürke kabátban és még nagyobb prémes süvegben. #
Mélyen látszott elfoglalva gondolataival, mert foga közt Puskin eme ismeretes dalát du-dolá;
—PSx5ke lányok, barna lányok: Kedves, édes gyermekeké —
Észre sem vette, midőn egy választékos öltözetű fiatal ember megszólitá:
— Jó napot Michailovit8 Szidór!
A fiatal ember vállára ütött és ismétlé üdvözletét,mire emberünk föltekintett^ irtózatos kiáltozás közben keblére ölelte öt
— Ej no! — Wladimirovits Iván ! — Ki hitte volna! Hogy vagy öcsém ? Honnan jösz?
— Helgoiandból.
— Szép 1 - ne is mond, hogy abba az ocsmány „Hotel de Europe^ba vagy szállva.
— Eltalálta bátyám — és ön ebbe a rozzant falusi csárdába s utálatos uti szamovárját • sem feledte otthon.
— Neked ördögöd van öcsém; de szamo-váromról ne szólj, mert abból Alexandrovits ; Miklós ő felsége is theázott, a franczia háború- ! ban, ue tudod e ki van velem ?''
— A sánta Pogaeseff
— Nem 1
— A süket Sartsikoff.
— Nem, nem !
— A fél vak Orlow.
— Nem. Látom nemjtulálod el,nos öcsém, húgom „Petrowna Mária van nálam.
— Petrowna Mária ?
— Hm ugyan az, kinek öcsém tavaly mélyen néztél a szemébe ; nem kárhoztatlak csinos kis portéka.
— De Michailovits Szidór.
— Ugj~ van öcsém, tudom ő sem idegen tőled, derék pár válik belőletek. — Most jár szállásomra. Ezzel be vonszolta a kapualjba és rövid időn káromkodva vezeté vendégét a nem épen kényelmes lépcsőzethez, szidván a tulajdonost, az építő mestert és az ácsot.
Nem sokára föl értek Michailovits Szidor lakosztályába, hol egy eléggé tágas és világos teremben egy alig tizenkét éves lányka ült a himző vánkos mellett.
— Hej hugocskám milyen vendéget hoztam, Wladimirovits Iván testestől lelkestől ő, — no de öcsém szólj te is egyet.
Wladimirovits Iván hibátlan udvariassággal üdvözlé a fiatal hölgyet, mialatt azonban bizonyos bizalmasság és bensőség rögtön fölismerhető volt.
Michailovits Szidór ez alatt valami haszontalan ürügy alatt magokra hagyta őket és saját szobájába vonult
— Ej, ej Iván t- kezdé bizalmasan a fiatal hölgy, igy tartod-e te meg Ígéreteidet ? — fél évig felém sem jöttél,mondhatom, hogy, lovaghoz illő a te dolgod :
— Bocsáss meg Mari, gondolhatod, hogy számláltam a per ezeket.....
— Oh! hagyd el — vág ott közbe Petraw-na Mária, ne fáraszd magadat a mentegetődzésül I
— 0:i nem szeret már Petrowna Mária t
En ugyan ezt állítom rólad.—No de meg bocsátok gyökeres javulás reményében.
— Köszönöm Mariskám, de nemde unalmas nagynénéd Paulovna Matréna is itt van.
, — Igen ő is itt van; minden nap agyon beszél unalmas újdonságaival.
— Ha meg nem bántalak Mari add meg a békecsókot, mig nagynénéd be nem kopogtat.
— Nem tagadhatok meg tőled semmit,— felelt lángba borult arczczal a hölgy és arcsát nyújtotta a fiatal ember elé; — egy forró csók
rezgett el.....midőn alant visító hang és nyí-
korgás hangzott.
— Ez néném — kiáltott föl Petrowna Mária — meg jött már ujdondássati útjából. — No Iván lesz mit hallanunk.
Csakugyan Paulowna Matréna volt az érkező. — Wladimirovits Iván kezet csőkolt az éltes delnőnek, ki rögtön ezen kérdést intézte hozzá:
— Nos mnseur Olgajew hallotta-e Ban-galuff gróf esetét ?
— Nem.
— A gróf hitvány ember az igaz, de mégsem tettek jól azon olasz gavallérok,kik a Café Vernerből kilökték; ő meg egy vicomtenak le harapta az orrát.
— Lehetetlen !
— Ejh dehogy lehetetlen! — Bangaluff-tól minden kikerül.
— De hisz ma is láttam a grófot madame Fréhanlt ült a kocsiján!
Hát még Watschorin herczeg története.
geknek tőrtént eldarabolása folytán egyénenként átvitettek.
A bejelentett változások keresztül vezetéséhez alapul szolgáló adás vevési — csere — ajándékozási és átadási szerződések valamint az osztálylevelek másolataiból 259, 698 frt. o. é. vételári s becsértéki forgalom tüniK ki: — a be nem jelentett és csak a telekkönyvi végzésekből ugy a vevő felek utólagos kihallgatásai által kipuhatolandó forgalmat határozottan kitüntetni nem lehetett.
A városi pénztárnak és főgymnasiumi alap két ízben lőnek váratlanul megvizsgálva, és minden legnagyobb rendben találtatott.
A lefolvt évben költöztünk át másfél «
év után az ujonan épült városházba azon őszinte reményben, hogy városunk geniusa törekvéseinket támogatni fogja és városunkat az ót törekvései és elöhaladásánál fogva megillető virágzás és jólét polczára fogja emelni!
Zala-Egerszeg, april U. 1874.
A Zalai Közlöny spril 23-káról megjelent 33 ik számában közöltetett Nagv Kanizsa polgármesterének a városi képviselőség april 16 iki gyűlésében 1873 i*c évről tett jelentése, „melynek végén ez áll. „A zalavári apát sz4k megüresedne al kai mával a főgy mnasi u m részére ajánlott 1000 frt lefizetése a kormányzóság által megtagadtatott, mert az alapítványt az elhunyt apát személyére, nem pedig az apátsági jövedelmekre tekintették kötelezőnek." —
A polgármesteri jelentés ezen része eltér a valóságtól, s a zalavári apátságot oly színben tünteti fel a nagyközönség előtt, mintha az nemes rendeltetése ellenére a nevelés ügynek vonakodott volna áldozatot hozni, minek pe dig épen az ellenkezője áll; s nagyon sajnos, midőn a jótétemény ily képen viszonoztatik.
a kanizsai főgymnasium sorsának ja-vitáaára 1000 frt évi segélyt ajánlott az elhunyt apát önként, és saját jó szántából, mi élte fogytáig pontosan fizettetett is.-Az apát halála után a vallás és közoktatási magas Mi-nÍ8terium az Apátság ingó, ingatlan javait lel-tároztatta, felügyelete alá vette, az üresedés tartamára világi gondnokot redelt, a jószág kormányzóságát megerősítette, a főbb meghagyásból tartott legelső tiszti széken megállapított gazdálkodási és kezelési rend szert helybenhagyta ; a kormányzóság tehát a ministeri felügyelet alatt szorosan a status quo fentartására volt hivatva, s köre csak B addig terjedvén, midőn polgármester ur 1873. junius hóban nyugtáját kifizetés végett posta utján megküldötte, a Kormányzóság nem tehe tett egyebet, mint kijelenteni, miszerint a magas Ministerium engedélye nélkül a szabályozott fizetéseken tul terjeszkednie nem lehetvén, ezen összeget a magas Ministerium végleg js intézkedésének bekövetkeztéig ki nem fizetheti- Rövid idő multával a magas Ministerium az l872/s-ik: tanévre járandó 1000 frt segély pénz kifizetését engedélyezvén, azt azon-
nal. 1 8 7 3-i k éviauguíztus 1-énNagy-Kanizsán nyugta mellett a városi pénztárba befizettem; mult évi octo-ber hónapban pedig ó Felsége a zalavári apátságnak az alsó ausztriai Gottviczi apátságtól i elválasztását, és független magyar apátságát legkegyelmesebben elrendelvén, az apátságnak saját önkéntes felajánlása folytán — a neveié* alaphozi évi jarulása 10,000. frtban határoztatolt meg, a nagy-kanizsai főgymnasium sorsának javítására az elhunyt apát által felajánlott 1000 frt évi segély pénz közvetlen fizetésétől pedig felmentetett. —
Ezen legfőbb rendelkezés folytán a zalaegerszegi adó pénztárnál általam már befizetett 10,000 frt első évi segély pénzből lett a nagykanizsai főgymnasium részére az előbb közvetlen fizetett 1000 frt évi segély utal ványozva mely időszakoukint pontosan ki is fizettetik,habár közvetve, de most is a zalavári apátság jó-szándoku adományából.
Ily előzmények után a polgármesteri jelentés érzékeny bántalmat követett el a zalavári apátság irányába akkor, midőn 1874-ik april 16-án azon ponton állott meg, hogy „a ralavári apátság az 1000. frt fizetését megtagadta* midőn ezen nyilvánítás szakában a jogszerű megtagadáson tul az ügy tovább is fejlő" dött, és pedig Nagy-Kanizsara nézve minden tekimetben kielégitőleg.
Az Apátság eddigi jó hírének a méltatlan bántalom tói leendő megóvása tekintetéből kérem a T. Szerkesztőséget, ezen helyreigazítást a legközelebbi számba felvenni szivesked jék.
i ÁRVAY ISTVÁN
ax apátság világi gondnoka.
Zalamegye törvényhatósági bízott-s&gának
j. 1874 évi május hó 4-én tartandó rendes j évnegyedes közgyűlésében felveendő tárgyak
sorozata. ^
Alispáni évnegyedes jelentés a törvény hatóság állapotáról.
A lemondás folytán üresedésbe jött megyei tiszti ügyészí, zalaegerszeg-járási szbirói, és a sümegi járásorvosi állomásoknak választás utjáni betöltése.
Hanty Károly I-ső aljegyző urnák megyei levél tárnokká történt kineveztetésével üresedésbe jött I-ső aljegyzői, —.valamint az elhalálozás folytán üresedésbe jött s helyettesítés által ideiglenesen betöltött megyei alpénztárnoki állomásnak is választás utján végleges betöltése.
Magyar királyi Belügyminisztérium leirata, a törvényhatósági bízottságnak az 1870. évi 42. t. cz. 28 §-aa értelmében folyó évben leendő ujjá alakítása illetőleg a választás alá eső bizottsági tagok fednek kisorsolása iránti élőintézkedések megtétele érdemében.
Magyar királyi közmunka és közlekedési minisztérium léirata, a tulajdonos megye illetőleg Muraszerdahely község által már lb69 évben a magas m. kir. kincstárnak örök áron eladott muraszerdahelyi vámház udvar és kert iránti adás vevési szerződések tárgyában.
Magyar kir. földmivelés ipar és kereskedési Minisztérium leirata, a kereskedelmi és
— Mit, ezen ügyben Watschorin is szere-
pel ?
— Nem,azt nem mondom —Watschorin finom gavallér, habárjellemtelen ember ia.
Bocsásson meg Matréna Paulowna, Watschorin barátom és jellemét ismerve ön is más ként vélekednék róla.
— Hm ! meg lehet, ót meg Palmer lord, tudja az a fiatal szőke ataché azutczán egymás mellett elhajtván fuvó puskával lőtte meg.
— Ej ej ! és mit szólt hozzá a herczeg ;?
— Szörnyű dühös, kihivta a lordot, egyik fülét akarja leszelni. — De mit látok, hol van Michailovica Szídor? Istenem, — e rémséges dolgokat még egyszer el kell beszélnem !
— Kedves néne a báosi bizonnyal fölfogja önt menteni ez érzékeny történetek ismétlésétől — Szólt közbe Petrowna Mária.
— Ne hidd,ő igen kíváncsi és ... . nem fejezheté be szavat az érdemes hölgy, mert az ajtóban Michailovics Szídor alakja jelent meg kezében hozva egy eltört thea üst romjait.
— Hej! hó I szerencsétlenség van a háznál ! Paul ez a lajhár, ez az aljaskai héring osseetörte uti szamováromat, melyből pedig Alexandrovics Miklós ő felsége is theázott a franczia háború alkalmával, de elcsapom a gazembert; — miért is ne csapnám e^ ily gezenguz akaaztófavirág minden bokorban terem.
— De kedves bátyám, szegény Paul oly jó ember, bizonnyal nem akarva törte el. Legyen kegyes bátyám.
— Ej, ej! te csak pártolod ezt a haramiát az én uti szamovárómat! — nem adtam volna ezer rubelért!
— No de kedves bátyám !
—Jó, jó! nem csapom el Pault, de vigyáz sék az élhetetlen mindenre mert.....ha most
Oroszországba lennénk, rögtön ötven botot veretnék rá ! Hajh ! hajh! látom, hogy ön Matréna Paulowna megint valami pletykát tartogat oh ! mi keserű pohár !
Ne essék kétségbe Michailovits Szidor, Bangaluff gróf.....
— Hej ! haj ! vágott közbe a vértanú.
— Bangaluff gróf leharapta egy olasz vi-cointenak az orrát.
— Mit az orrát? kiáltott fői, lemondván nagy böjti arczulatáról Michailovics Szidor. — Az orrát! — Jerünk öcsém, — folytatá kalapot ragadva — rögtön a a clubba, a clubba!
— De Michailovits Szidor!
— A clubba ! A clubba! — kiáltozá torka szakadtából. Ezután magával vonszolván Wlad irairovit8 Ivánt, ki alig ért rá a hölgyektől elbúcsúzni, lesietett a meredek lépcsőkön, útközben ismét keményen szidván az illető építő mestert és ácsot
II. A clubban.
— Mi ez, mily ritkaság! Wladimirovits Iván és Michailovits Szidor; — honnan jöttök ?
Ily fölkiáltások hangzottak, midőn két hősünk a vadász olubb helyiségeibe lépett
— Hó mi ez? kiáltott föl Michailovits Szidor elbocsátván fiatal társa karját — Hisz ez muszie Boyen ! He monsieur le Generál honnan került ide ? sőt még" uj egyenruhában s a paszomántjait még most sem itta be; hisz ön valóságos szolid ember lesz kedves tábornok. —
Azon fiatal ember,kihez ő szavait intézte, megfordult és bámulva nézett végig Michailovits Szidor gömbölyded alakján, mig végre fölismerte.
— Ah, ah! ön az monsieur Suntsikoff; nem reméltem itt találkozhatni önnel. —
— Nos én tudtam, hogy itt nagyba megy
iparkamarának a* 1868 évi 6-ik t. oz. VI. § sa értelmében leendő ujjá alakitása illetőleg a ka marai tagok újból választása iránti előmunkálatok foganatosítása érdemében.
Skublits Zsigmond fópénztárnok urnák a megyei házi pénztár bevételeiről és kiadásairól 1873-ik év egész folyamára szerkesztett zárszámadása.
Ugyan annak a megyei utfentartási alap bevételeiről ós kiadásairól 1873 év egész folyamára szerkesztett zárszáraadása.
Bittó István miniszterelnök O nagyméltóságának leirata, melyben saját, ugy az összes minisztériumnak ó Felsége általi kinevezteté-sét illetőleg az eddig is viselt állásaikban ujolag megerősítését tudatja.
Ghyczy Kálmán Ó Nagy méltóságának leirata, mely ben ó Felsége álul Pénzügymi-nisterré lett kinevez te tését tudatja.
Bartal György ó Nagy méltóságának leirata, melyben ó Felsége által földmivelés és ipar ós kereskedelmi Miniszterré lett kinevez-tetését tudatja.
Glavina Lajos fegyelmi választmányi elnök ur előteijesztése, melyben a fegyelmi választmányi tagok közé egy póttag ós egy pót éláők megvájaaztaúsát, ugy egy pót tagnak Főispán ur 6 Méltósága általi kineveztetését kéri. —
Horváth Mór szbiró ur jelentése kíséretében beterjeszté, Kis Rada-község képviselő testülete által a községi legelő és egyes lakósok rétbirtoks közti gyepüoen lévő fák kivágatása iránt hozott és as érdekelt felek részéről fellebbezett községi határozatra vonatkozó ügyiratokat 2-od fokú elintézés végett
Kovács János szbiró ur a f. é. feb. 3-án 522. — ö jk. sz. a. kelt közgyűlési végzésre beterjeszti jel entését Gelse sziget kösség által iskolaház és tanitóilak helyiség vásárlása iránt kötött községi szerződés jó váhagy ása tárgyában.
Nagy-Kanizsa város tanácsának jelentése a vakok pesti intézetében néhai Hertelendy György czimen alapított növendékhely betöltése tárgyában közzétett hirdetmény eredményéről.
Király Lajos szbiró ur jelentése kíséretében beterjeszti Vállus községnek a leégett községi iskola helyiség eladása és egy ,otás iskola ház vásárlása iránt kötött szerződések jóváhagyása végetti kérvénye tárgyában felvett jegyző könyvet
Gáál Imréné szül. Oroszváry Mathild csáktornyai lakósnak folyamodványa, melyben elhunyt Paár Károly volt megyei levéltárnok ur hagyatékának a megyei levéltárba egy a végre kínevesendő bizottság közbenjöttével lel-tározhatását megengedtetni és arról a kiküldött birói végrehajtót, valamint folyamodó megbízott ügy védjét értesíttetni kéri.
Dezső Ferenc s kapolcsi közbirtokossági felügyelő és Kálmán Gábor községi bírónak együttes folyamodványsr melyben a kapolcsi 8 számú tjkvben 1—45 ur alatt előforduló legelő és erdőbirtoknak a kösség tulajdonául lett hibás helyszínelése kiigazítására vonatkozó községi nyilatkozatot törvény hatóságilag jóvá hagyatni kérik.
A vasúti állomásokhoz vezető megyei utakon ssállitott terhek után szedhető vámdij engedélyezése tekintetéből kivánt adatok beszerzésére vonatkozó k&ldöttségi jelentések.
* Küldőt iségi jelentés a bodorfai közös ma-
s játék és ön ott nem hiányoshatik, miután Badenbsn a „Spielkőnig* czimét vívta ki magának. — De tudja-e hogy Bangaluft''egy oUaz vicomtenak leharapta az errát?
— Nem,alkalmasint koholmány az egész.
— Mit koholmány ! tiszta szent igazság ! — Az olaszok Bangaluffot kivetették a Café Wernerből és ő boszuból leharapta egyiknek az orrát ?
— No ez páratlan tréfa! Nem lett párbaj a vége.
— Egy másik olasz baronett meg Bangaluff orrát csippenté el karddal.— Annyi az egész, hogy az olaszok is leitták magokat, Bangaluff is leitta magát — Nemde ön is hallotta az ese
tet monsieur Úrban.
— Nem.
— Nem-e? Hias önök valóságos morrao ták, szerencsétlen flótások, bedugva kellett tar-taniok füleiket, hogy ezt nem hallották !
Mig Michailovits Szidór, vagy monsieur Suntsikoff ily modorban beszélve közmulatsá gul szolgált, Wladimirovits Iván az ifja Hio-land gróffal bocsátkozott beszélgetésbe, ki a hollandi követség titkára volt.
— Tudja* ön Olgajew ur; — szóit Wladimirovits Ivánhoz, hogy, az ön imádottja bámulni való angyal?
— Uram f sadlt közbe Iván.
~ ^gyja el kedves ur, én sok szí vtitkot tudok és ezt sem fogom kifecsegni
— Nem tudom, hogy ön uram, mily ősimet ad e beavatkozásnak, de én azt kicsiben hajlandó volnék szemtelenségre magyarázni.
— Mióta ismer ön engem ?
—Mintegy négyéve,de mit tartozik az ide.
— Tapasztalu e ón, hogy én ön irányá
lom újból építendő viztzerkezetének megvizsgálásáról és felvételéről.
Király Lajos szbiró ur jelentése Karmacs község tüz által károsult lakósai f. é. közmunkájának terméssetben és váltságban leendő elengedésé végett.
Stern Fsrkaa pakodi lakós birtokos folyamodása, a Zala folyón lévő pakodi malma felett a pakodiak által készített vízlevezető árok megvizsgálására egy küldöttség kirendelése végett.
A megyei mérnöki hivatal véleményes jelentése. Lovas, Felső és alsóórs községeknek f. évre megváltás alá felvett közmunka tartó-sásuknak terméssetben leendő leszolgálhatása iránti kérolme tárgyában. —
Ugyan annak véleményes jelentése Perlak városának a Dráva folyónál általa teljesített part véd munkálatok hoz felhasznált munkaerejébe a város hátralékos közmunkáját beszámíttatnia még teljesítendő partvédmunká-latokhoz pedig f. é. közmunkáját átengedtetni kérő folyamodása tárgyában. —
Séllyey László bizottsági tag urnák a cselédrendtartás kidolgozására kiküldött bizottság elnökségróli lemondása. —
Ifj. Sknblics László megyei tiszti ügyész urnák véleményes jelentése a Simon családot érdeklő és a megyei levéltárban lepecsételve elhelyezett iratok kiszolgál tatása érdemében.— Pest Pilis és Solt törvényesen egyesült megyék közönségének átirata, mely mellett a hatósági Önkormányzat szélesbitése érdemében a képviselőházhoz intézett kérvényét közli.
Neoszidler János erdésznek előterjesztése és kérvéoye,melyben az erdőmivelés érdekében megyei erdőfelügyelőségek felállítását javasolja, s egyúttal magát egy ily létesítendő állomásra kineveztetni kéri. —
Kiküidöttségi jelentés a bucsutai határban levő ház elei, és föld lyukak dűlői rétek vizmentesiiése tárgyában. —
Kovács János szbiró ur jelentése, mely mellett az uj udvari iskolaház és belsőség el-, cserélhetésére vonatkozó iratokat hiányok pótlásával beterjeszti —
Nagyvárad város közönségének megkeresése, mely mellett az országot bukással fe nyegető uzsora korlátozására teendő gyors intézkedések j. iránt a képviselőházhoz intézett feliratát tudomás és pártolás végett megküldi.— Zemplén megye megkeresése, mely mellett az egyenes sdók emelése ellen a képviselőházhoz benyújtott íelirstát pártolás végett megktildi. —
pacsai járás szolgabirájának jelentése, mely mellett sala-apáti község és Pakner István és neje Josits Magdolna zala apáti lakósok kösött kötött csere szerződéseket törvényható-gilag leendő jóváhagyás végett beterjeszti. — Baranya megye gazdasági egyesület elnökének megkeresése, mely mellett egy külön Földmivelési Ministerium szervezése tárgyában a képviselő házhoz benyújtott kérvényét pártolás végett megküldi. —
A perlaki járásnak jelentése,mely mellett a perlaki temető nagyobbitásáról a közönséggel felvett jegyzőkönyvet az iratokkal együtt beterjeszti. —
Könccöl Adám bessenyei lakósnak,Skublits István szolgabíró ur elleni panasza tár gyában, szolgabíró lemondása folytan teendő ujabb intézkedések.
t
ban, ez idő alatt bárminemű ellenszenvet tanúsítottam volna ?
— Est nem állithatom.
— Nos tehát ön állításának nincs lélektani alapja és én nem id veszem azt rost néven. — Ha imádottjával leghamarabb óhajt találkozni ......
— Akkor uram ?
— Akkor siessen a fehér toronyhoz. — Addieu!
— Wladimirovits Iván megrendült,ő komolyan szerette Petrowna Máriát és általa szintén szerettetni vélt;— a gróf szavait pedig alig lehete másra magyarázni,minthogy imádottja légyotton vsn a fehér toronynál. Most a földre tekintett és ott egy névjegyet látott, melyre ez volt inra. ,Fél nyolczkor a fehér toronynál."
A névjegy Hieland grófé volt.
Komoran nézett a fiatal ember a fehér lapra, melyen e sokat jelentő szavak állottak ; majd tárcsájába rejté és gyors léptekkel hagyta el s vadáss clubb helyiségét.
Michailovits Szidór es alatt roppant bő-beszédüséggel beszélte el a clubb tagjainak Bangaluff gróf és az olasz vicomte esetét — Leirts az egész furcsa jelenetet a legapróbb részletekig és roppantul megbotránkozott, midőn egy ismerője ugy nyilatkozott, hogy : alkalmasint koholmány sz egész.
— Mit koholmány ! — Ón kedves Péroil ur nem is szólhat illetékesen a dologhoz,csak furcsa midőn egy tisennyolcs éves fiatal ember,mint orácnlnm akar szerepelni as újdondászat nemes művészetében és a kofák funotióját teljesiti.
— Ellenkezőleg 1 — felelt Péroü ur, egy világos szőke fiául ember; — ön maga Suntsikoff ur kényszeritett rá, hogy fcétségbe vonjam e pletykát____
FolyUtás a mellékleten.
a gyártalány előnyössege s a tiszta kezelói valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s leRjob hitelű
Feherruhagyara KELBL J. J .-nek Bécsben, Tuchlauben21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divatú t minden alakú fehórruhanemüit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
Lsn-íéríi i o ft • k 2,3.4,6, 6-. 8 /E f é s z s é g-j a r k o k gyapjn 2., 3 , 4.,. Éji t * téli u rt , „ g e k hoxzn njakka1
10 frtig. 5 frt, selyem 6., 7 , 8 frt. 4., 5., 6 frtig^ .
Angol Shirting ingek, (scebb mint „ nadrágok gyapjn 3.. 4., ft., 6., N 6 i nadrágok, perkail és barohentből
a váaton) fehér és snnes 2. 2.50, 3., v „ „ seljvroból 6 , 7., 8 frt,(v 1.50, 3 2.50. 3 , 4 frtig.
3 frt bO kr. }K»pcták és harisnyák 5., 6. 7., 8.,i N ő i <*ors ettek perkailból 1.60, 2.. 2/t0,
Legflnomabban hiintett ingek 10.. egész 15 frtig. 3 frtig, himezre. igen elegáns 3,4,
4.. ó., 6., 7., 8., 10 egész 20 Írtig. Zsebkendők tiszta lenból 2.50, 3., 4.j 5., 6-l0 frtig, barchentbBl 2 , 2 50,
Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4 60, G., 8 — ''2 frtig, battist. finom szogélyz.^ .H frtig.
5 frtig • 3., 5,4. 10., egész 16 frtig. finoman N 6 i a 1 s 6 6 11 ö ny 3., 4,5., 6—10 frtig,
Flanel 1 ingek, legiobl. minőség 3 50, himezve «.H) kr , 1, 1.20 3 frtig. barchentből 2., 2.50. 3 frtig.
4.50. 5.50 —C frt. M e I 11 a k a - .1 k finom shirting 50—75 kr.,! K o i m e 11 t y il k franczia, 3 , 4 , 5., fi.,
L e n-g a t y á k, néinet és franczia «7.abH* 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr..'' 7 frtig.
szerint 1., l.f>U., 2.. 2.50 —3 frtig 1., 1 35, 1.60, 3 frtig. ünomau hímezve Borotváló-k&ppeny, s reggeli
N vakgallérok legujabb alak 2., 2.50., '' 1.50.2., 3., 4., 5., 6., egész 10 frtig. öltöny (Negligée) 6., 19-40 frtig.
3 frt. vászonb-M 5., 6 frt. :Vá« 7on n rt ingek 2, 2.50, 3 trtig,
KérelSk legujabb alak 4.40. 5., 6 frt,'' hímezve igen elegáns 3., 4, 6, 6, egész
vászonból &., 9 frtig. • 8 frtig ''/
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Mfgr**inlelé«*ek bármily nyelven a következő czim alatt történjenek:
^TKELsBLi J J retLérrulia gyárosnak BÉCSBEN
TUCHLAUBEN 21. 1257-15
I 1 I I I 1 I I 1 1 1111 I I I I II I
:: szoba- és fénylesto
Eladó birtok.
Zala-Egerszeg-, szentiványi-, szentmihályi és nagy-kanizsai vasúti állomásoktól harmadfél órai távolságra fekvő Puszta-Magyarod község és határában helyezett 5 hold belsőségen épült lak és gazdasági épületekből, - 250 hold szántóföld, — 2ö0 hold (öreg) bükk, tölgy, és cserfa erdő, — 14 hold rét, s egy hold szólóból álló birtok (alkuszok kizárása mellett) szabad kézból eladó. — Bóvebbértesitést ád Zala Egerszegen megbízott ügyvéd (issi—2)
maciién nachstehende probate JErtlnd uiisjen,
a
x
x
X &
X X
Kein Zim-nerputser mehr.
Die aoaffaxaloknetfl limmerboden-Ola.cxp*ata (mii *«ití<kuT), tríl$t ítm ©ebea
kenuba-fiea®laa| tterld&tu sn öa''.u bsr''dt buc ftbr» 5te üb t« trirt l • fi:t itt
S^- acaügeab
v (üt fia _ _ „ __
V^P^^l^m » fr.
N ''J+- m u m'' Ditft
faftt ma4t kts SmmcrraV? S**! f»tbt)rli4, ki b''.'' ©rfaaMang ciac ft&r leitts tft. 1 etatf *©d©n-WlohabfiraU toftt: ..HL
Amerikaniachea Patent.
Qssmfls. Mbta* vslsss T* VlrtT fana
■az crbtl ez bt; »tkr«n# btr zavcrsMIt^ea M»nt dttrrfac: *autf4«f..rA&skftrfini (ffirltaak. fraatt BBtBtbt*rU4 I Critf 90 tr.
I Gulden 50 kr. ein Dampf-Apparat
jar »f»isfrfti»rt btr fAábhdwn *aft. HzMtbt&n;* ffir BpltUer, ftokolaa, Ua Ur, Werkstittaa, Wokazlmmer, <stsi> sa4 laloat. 2>i«!t ®a($tac irt eoa • ettM.''BCt iefr akMiit a tfgefü&rt, k baf f*t s l ?hrpe. gtgtaficak kctra$:ct Berken faaa. 1 €:üí !tM 1 f.. Zmc AUf^e í«-«ir.<títis=l-''&erfuB M ft. (•taügtak fái ffiaf»ij«al.) _
Ntun Sehntse der Parson
'' ml ivr eutkr^tf m chgratmat
tfi asertl«Ii4 artlisnikU. tin« gitt *at>rfkU *«mj?te«fí{ jb bt^Ti; Wr|f« fl-''b bk narctrteW >rr.fz Lefamokevx''Kyrelver «it Ciíkc. |rtí-St>riTc, bof^rltrr í*f»tgBD| unk ?ÍB:ta, stvüfftt, 1c bejt aar. ta ciacr Cttrattt ft*4 ft^as e<aflc, skjcla f«tz; ti tft k^l Soe pl aj ultr» »ct ©s^tcc. i €tfií 7 2«lBi=scttr f. U lOOfctrsatz 1.9 . í ''8 . 1 . H . fL 1- „
TaaekM-nstelea, fcíe bsmaictrt, etaftaftg f!. .1iswcüasí* f S.4".
Lebemaretter (ebtr íodtsohlJ^sr jc na.it*. £:tfc< tier Cifctttz^ fearbcüctc .''atro-a tat tf. | t: €<Ib)tt>cr.><:>lyiaí Vri «airiffc.i ill b.t kefte t3»1c vn cmí ebltí, »»«* b«r4 Jsnc bcrit.bts ri :c •c»«U aa#ab< : faas,
.'',8b üt kit 5«5CH bersrt, k«t ftt 3cbcnnaa Ki ia ket Isfífrc trcio: taaa. l ^titf »is« i* tr.
Elektro-g^lvanisohe Rin^e,
cím wáttift, ftr J*km flRcnfcbcn
•oWtbátifc fftüakaDf Ssa bta ^ó^toi atebiiinif^cr. e»t>anta;« i(t c« kfiadttüt, b«| bet •olreaitaial wcbU^iug Iaatta k .a laatt traaftfctm wtrf:. Ra^Va-jsktiaU kctib«icz$«rifr: Irjttí wrrk«p&tngcr» riagt ta rtbc 9r)fc anf R aagc crt:gt sitt
k« -talofC ciact cf(f:re-aa«nctif4ra Cta^trt, bk aakWatt Otrtaag Ut. I" Bcrfrötot - >dles sic 9i4t>, K^euxs. anb Remi» Stocrx, ts^vcl k. Cm fsl*cr gü''tet
B ».-IL sje Í.A.-i etdd
aaí
Ein Sie^ der Wissensohaü
Du nene Xthem Trkm ?rva.tlv, a;''.(kel
t< ®tbtau4 (pfert ítbni tikttr c btibtai Eitca, cob traí iataa fre ribreat, ke.'' m-at asb mtt emen: angeníbat rc^blt|*cnb«B Er.-ira »í«rtr«^f< t. if. aflctB tn bt: ge cr.''.ftta Rttbtt i;t jc V^-ca. Ur Kan''.tz brf aírr.'' |c cta^''. b:ca. 1 gr^kt laf^t faamt «a».-i(aa« *0 tr. ^
Eine Wohltbat ^
Karbt SB ;tb»x C-isjIirt; sn''gcüM b r4 bit
í*crkf''ttrJBg ka sec Mttatntca Eaugba ;en. $tarebc, man tasa !f>t ItiCkt bs ■ rí ick. ..mmc cstbc(r:c (»:d « ogt ) ftiab fs-.n lLgeak, oafre^t obtr (tik t >Bt C4(afc kic ftstarag cr. falttá, lab )»>i» ui &tr|«Ib«n fDtifc. sU »taa rt von Ututttrbruft (bIU^cb »&ric, aánli4 c>at kbt liftri ;»Bag. fhrr eiüttcr fősata kca SBcrt| btnVr írfi.-.|«t« feká^ís l etfii 6* fr., fetaft aaíítfiittct M tr.
Neuette chirurgisohe Erftndung!
EncUaeheSelkst-Xlystter arüíuftímart. kei Jhabtti aab Ct»4#<t.iti aujavtaU .: fclkit
traaft ^criccca fennea o^ot ■ jbtngBBg cb H4 ftíbft baí 4fi cr tat t>oJ»kb*», Bab aiatart bic^rt *:0fiicr jt aa6 # kart bk tri Rt oNrr wMt Dit ige anf. IHdrt Jnftrcm st ftttíc gcsiS ia rttaca ^aafe ft^ica. 1 etutf 9 tL
Ein intereasanter Federhalter.
BÚ €<. ®isj. faiftt Ssfckea III. keJ ©tt! 3biío< ^s''st (<»''.i b. gab tt ta aatrag. «an Büft ;kat ba''Ck ttota btr (cftftfttftta tRrtMa« ** DBtr. Jtbtrbilttr ua4 riíteíT Sajttíí Biatkt-i taffta, barnít bal Iifti.it »i -.tr.uQtn rrfrott »rrbt, anb tbcriajft k:t« € 4-tteca tktí aab Tt atc^sifit c;tít.T ^ilbert eírteffcrtt
8S<| ktktnttnb bit ;*kt<, «ak tr>kit ffir >irfe» §f kitjcat €>:ud SO $o»o.tcabcr f. bs rt fibtr sflt Cröartugtx bta tntfrretkta Dteftr
fftktr^sttrr W l ''cint® C|taaftíkct. »ct1#''.ttt. bet, kk «sr.pntr.-t?n 19 berart. bat taaa IN $Tfit btf abtiik i^rtibta faua, o|at ttkt ©tcta.ig sab ke) 9Kcfnt btr Titit betitktg ittaltrcm taaa, ba''xx :>tktrm«ri8 íu t*t$ftklta, fctf.-Bbtrt sVr ffir Kctftakc.Btastc 4s«;tMrl,®erterta,€$fi''r. k. 1 etfitf tefitt (1 1. 1 ÜB*tnk yia?elt»B''tbtrB Viqa 15 ír. ^s
fiavanna-Bonqnet. ^
ffir tt <iat V) tt. 4i#srt.. aiiatitk bk Mlliglh íijarrt tana tn ttst tíktc ^vaa-ta bari td ^4reoBsa.®si!3Bt: er»tak t wtrbcs. Biíle gaaj aes uspcrtiiti Drigin«''.5<!eaj ■irt aai ktr ttuTití aab etaakt ber K»ttn Btftiak.f^ta la-kat»f«t)- (TO* .Bta, u.:k .-Brcb tinf«4t ecfcu#trag Hit btrlt:ben ®trb btr •cib^ krt srt aittB Xs-b*r# est)of cm Bftb gt icb bal leint »re«s btreal-|tjd*8ttsa ^sosaas tKnrt^itít. Ctac |:«fi|tnb ffit i(0 íigarrea, fi. 1.
Medixiniache Theerseife,
kk fBsiktrkift. atmbatrt aab Mtrrt iRttttí ftjCB jtít t«xrraB>fc. gk^tc
JJiaata. 3ato k ©ti IHaktra aak tne«^t» aBjsnptnber 1 €taö fásait ftavritaai 15 tr.
Kein Zahnachmer* mekr.
Dtbtr 3a^sf4»trv bcriS Rteama oker SrfZItaa« vsatiSfta, trlrb Te tinets ta^taKW |t^tüt bet* kk BCBta »«■! Btr .''Ubctm''tn. fHe Üatantxt tfi
naf
:i| ifi
afirtitit
IKtrfkB dsgtnk bartb bal Sabnea
■ddlt
BT"''
_ _______ _ ; parsat
^.''ti''nij~tcftet kUi''ko tr.''8at~»:rt"4ritliá<''dtití kérart jt^a, bo^ bct Wi^mirfang bel ®etb rttoai-;t»«cc«an |u L''sgta ewfeWta. ------ '' ttT-------- "
LoftpÖUter
Mt (akta. !«
b« ftr
Mbrt
«tt.aktB, fe aa
*< f; >=ra fcrft cx,«r wttktB faaa, 34Mg?lfitr ta kVr «ütc Brfbr^
ta iitiaftez Ra-.u uaitríóaiea taaa.
ItgekcB Birt. 1 glacBB atil Rastifaaj 80 tr.
Praktische Erfindung.
«akTt4 ifi rt MÍsaAta. tin liatcarnlctr ia «r. jtugtn, mlirt Jekts kcfrukiitB trlftt aflrt Ui "
Biaz Wc 8aft ^troailUt, i MÍV3 Ml 4 ©crfttfrtnbf trtrl^ fmb
»trt; rt fibtr. {••sbl c''ae&tt, aU sb« a BtŰUWi. Behnif^nij ttBrt Tbtüeí
taaa bus ageabUtflift Mt hcf* t
saSíacri.* - ^
__tb Ht Símti4iWt monolit «1mI« »«« (<fonita P »«««
liazar PRIEDHAlBlfr In WíEN,"yratfrfttqfo tlr. 26
Erapai''nias
írfir jekt ottani ffi.ik kk n & conftrnttrtCB LotsaeUl*
eatbthrl ír-ftat iij aa ©tik, Crf p^arail ar. 3tit
tlm s fr. PrcBB* b sterial Tasa maa tinta balbta Za| k&adn; rt ent-''&Ot kaíex kai freaera lm OftB, ub: btn tia|iIt4tabtB €taV ja bi^ca. I>ic gena bieirt eiattdftBl ifi ktrart, t* fe^r Itiikt >b fcanb* l^kta i<l aab raBB bakur4 « bcmftTken Stitraaa aU Bttt ei ta geroSball^ai SfigeUfea kai ptlte gvk.p t »tr>ta.
1 etii« fsmat Ko|i klrt fi t.M.
Persisehea Haaxfar berni ttel,
•obattk angfabliffíi^ grand ^asr as4 Bdkfita krsaa obtr ft»«Ti fcfarbt tocrbte (aas; rt erft&tt ptglcttk bk aatfirlitkt griftke £t!irt ÍR »oz fitfia-ttta bertiret «ab ifi |>ui) Bnf4cb!>4. 1 (artoa fant iBJecifuag I fi.
Zahnperlen!!
rt, bsí Mt ffmbet f4sa ta tkrtr Itt €>ima»
»''B rteiken. Dal aatr''aaat kefic iRitttl kagegea nai Mt tt?reMt.-> »tl4e bta ttaktrz
:al Sabata ktrart trtei^''tni, bat fit fikmerjlol ibre ái&at trbalttB f»tt.l etatT e^attr 90 tr.
Pnlver gegen Fuaaachweiaa.
Xitkl kekitift bal Ufiií: 6«vi»t8 ktr gfih aak bta bakarck erjeugtrs bNk^ uaaaítBtbacs •era^, toakmtt antk Mt ©tf4 tkuaj- t e4«4ttí, fasstt tawt faag,, gcaúgeak ffir 3 ffbaatt. 50 tt.
M agen-Tr opfen,
bartfc ac!#t atk Wsi^iikd. fo»ic fitaa^f. tit- aab 8crkanaB3liefl»!át, ecbkrtaaca, trtsrr^ jt. st. fefort kaanrak kd^btr. »trt>ta, Bit |»ra-ttrttai trfo^t. 1 giaccs ftast lOTttfaatg to tr.
Ein&ise Hilfe
ffir fraBtíHcibtabt gift; aar bank Mt caglif^c Craa^fakertrüse<e ltaz bkftl f#rt(Hl<kt Utktí gaaj teiebe- atrbez i 6tnia^f felett Irt
Fofitt fu 2..''-o ». _
Her kui e« -Eaaeni.
rtrie «fít.-| kk «rsft sab tiftalAaft. Ka í>sarbcbe , io trít bk $«arteBi|«I »s kcltkea aak
Sfiártea, ítr?iaítrt b#bf* W9" beat trfita rbrsntbe kai tuffsffta b<T í^att. kt<dtift ftrati Mt Berfea&keatB e«»tt»>7fa zak txrMaktrt kttza RtabUbasg. 1 ffUcaa fasst taacfaag to tr.
Praktisob und biliig.
a&ai<ktaicTfen ebe Serbtadti da |fib<4 qravirtrt Hpb*b« laajatt ut iitur Stffrr.n aar fiat 4<attf«tS
t''Ett aak ®er:itrptr.ftt, siti ^foaPKCB ta datat bfikf^tn isrter. tofif kü* U tt. Ziat* afltsz tofid *0h.
Neuette Zaubernadal-BQohae.
«iat nt''tt , atfU: wtt
thtts cBjüi<k«t «cCkJ^tBskda aak atit STtritktaag, b«| a<a itkt «n»a«''4t* Kakti u4 Raamtrz »am 8c*;$da IeatmtB Uffn taaa. » Birt baker* kai Ktfia m^ftttt aak Ut
6u*tB d^tt. X ít.
Flieyen-Aether
ftr Slarntr. f
_zk rotkt íioat i Ctoabt Mt |rife« &mm Jüegta art. 1 fflaf$c M tt.
ajánlkozik uiiudenneiriü szoba- ós fény-festői munkákra, melyeket diszesség-és tartósságr^li biztosítás mellett a ieg-jutányosabb áron elvállal.
Lakása, Szent-Háromságtér „Neu-vérht féle házban a gazdasági felsőbb tanintézet mellett.
(1336—1)
II I I I I I I I III I I I I I I I I I
JUlea Kl^l.tzonv«u r n .c wlrü -et F+u ac. c.é Wajtr;c mega-ar; o t
P. T. Knndou o -tweder x^r&okg-enomiBsn sicr m> olo B»wtU dor strengatan aolláltlkt.
Es gilt nur eine Probe,
Inm fid) uonben (tauiiení) biUigfn ^rriftn brr untru omridjuctm ®fgtnpáttbf
in übrr^fU0fn.
AtU Wsar« w«rd«s unt«r QaranU* der bostou ^uaUtfit ▼•rkaaft.
g:eír< Acltcabl rcr. bta ncBcf.tB, pratti''t-rr., etvic mptr rfen ScgtafUzkta. Bit et tc
------— ...............g í r.t fúr 3ana aak Alt. jo bak man iiliri w . aa-t *t eta ítfon 4 ^n.viűi/;*^!
J.«»ebl förT^ma B^í-c-.te:-. al« tfir Rbb^ jetta BÜtrl unt ítertrt
-*-. ------ - v...........- — —— —• -------- jukitbfatktt fitilRtttf Habén taaa.
Cin ¥wirDtTtits:S et.á''.: Jcbcrmattn nai geaoacr fi-.''gabt tei aiitiK gra il ítíbco ja^e^iOtt, el ifi koker fiir bie 2. ftciMnsbewobncT f^r rort^-tlbatt. ft(b cia irli^l :«>Ut ío.i.atai lanea, irita kartr feteobl b r ^reil áll atut tir ©enttntBg a3tr «ui bem ftigtf btfia:li*vi: cujiiubt ^cbab erft4tli4 nab. t4e ® r|t«» b-agea gtf^t^ca eatireter mit Sfcükaa^mt obtr gtgea 5finftaíBn.-. brt Setraqel
Ketté dea H»uti: Vaft biOijt Saart taaa gat feta!
f cíu Í)9kn;r5ga, baatrWt aab ptattífí, 1 f^ar
Wiener Lederwaaren,
betaan! a:i bal frdtt Sabrilsl. T«xen • í«iit aiúxu mit Gto|tKÍf. t tr Ci. 7 , hu. il. t, i.jo: aa) feiaftew grialíber. ni: eergolteita: «e;ir.ctkl^ 1 6L fi. J. 1.40, ft. 3.X0, S.50
fetf" 9íeu:ne frat if<be HiJrítaennaicl ffir Xaaien eber <?crren. 1 ©t. tc 40, öO. 80, »0, fi. l, kit Idaftta fectifri f- 1.20 15 -, J, j.>0.
?rat:ifik< »rieftai4ea 1 Cfid tr. »0, ít. 1. 1 kiBfh eerttn J €t. fl i, t JO, 5,
< i^aiTentaf^tB. J 6t fr. 40, 60. fi.i, V>, !dn)!e éertes fi. S f. 0. J, J.M). 9;o t}b8$tr tr. 10, 20, 25; feiaft Is 8tber,
ft so. 40 io.
ia:-aftaf<ben. tr. 40, to, «0, fi. l, 1 to, l^a
bal 6tfiá 15, S5. 45,
4, i.
atij c:gl. 3bí ''n 45, 60 tO tr. col 6dbe »"tr., fi. l^V l.I''ü.
c <ag . {jtberaeffer
6 tr., <L t, 1 íO.
IÍ4!'' . .eerj^aum- igama-ífdfta aak SM^ta, fikmftt Jacea aab Jeiaflt €(»3Í|<xd 1 6tüá tr., fl. 1. 1.5 í, l. gcmplt: tingen fciett KaB^gantüarta aul ctk''ea Keer-f#aa n aab Scrafieia, ir. ttatat Ctai. Zaf<fctnferatat. je sa<k .-íakl ker iififlung axit ©erf^kbeaec ept^tB sak •ökttefl fúr aUertd igorrca aab Iab«J, aü ->eaerjtug Sautf. igarretiu:af<biaeB BBb$a$icTfo»ieaabtrra Kaack* rojaifltr.:, p.t £tüd fi. 3, 4. 5, «. 8.
ttitke Iaf^en<euer;CBac. mit aab o^oe 8sa < 1 et. iO 30. 40. K>, 60 tr.
Für Herren aehr braachbar.
1 El
Kei''t.aKkfB art''flar eia''r ber, mit ©pe:rf*lcfc|L1^Krfa''.Ka-lr-IíÜ.tk-ffafftttt, feta, um epetrta. mit
_ t.IO t. * 80 3 20 3.80, 4 50, 4.
©oíkrriiku 8írik''»pffer. mit b fter «iBri«MuBí 1 «t. r 4 •, 1.80 3.50 4, I .0, 5. 3tciíe*^l«f4cn. unt ieber übeijegcB aab ©tiker
1 €t. !."0. I «>. 2.*''.
Die grisste Auawakl
ber febönjlrn ^líbumd.
•jür t Silber, ftkca «a#jrcf;at e;, ''r. 60. 80, fl. i, 1 :0 50 m kin mi ©elbcTtflucg, tr. 90 fi. 1.10, 2. • 60 . Bt.fAennerlktiicrang.fi.t. 0.3,sjo,4 5 Vb'' bt.«mBtl«!t. JOOanbíO ©ilbtr, 1 et. fi.4, 6,1 8.
W Wusk-Album. ^f
Jeb:i fiiboa tokit keim Ot m^Bb-vfeíken -bc ker aeuefuu uub bciLb.ta 2a üt obn O.ki, mit tóttt Be > Uek l «kcn .•Hangé::, ©citbt a: gt e mc Ut >rraf<kBag b<reit>t •UOB tea *»em#.T,Bd^rr b t i>Tb< bs^r bal Cib. a buríkbl utert aab ia bt afetken iKcmeaíe ai: JRurtf be geiiet Birt.
1 e.flá tl.iBrt Soraat fi, 9, io 1 etfitf groítl Unqt" .i-raat n 11 1 €:fiá grc|: I CBart,?rBtt''tfiit fl W.
Lit fti iftta cptijikt:: ^ernrebrt mit afrrmit:* M^W l^tm ®Lil BBb fle-.a ler ecbrrsft aar 1, 2 bit 3 -.cik I ínticrBUBg i fi. *. i M>, 5.M), 6 50. 7 50
Damen-Neceaiairea
eoiegti, au ttai aabalit: 1 fdart esglücbrt Ksftxatfftr. ,on Síafirpiafcl aal Xatk^aartn, 1 fe se ttíft^Siabfcr-:eeiie. 1 fRttafl.Rafirbofe. 1 akjkb- aak e<kkirfida 1 fiaulf but* .li r SitB, 1 Sakabürflt 1 «t£tf f i.* J.-!«''''nta-:a. 1 2tíi<f ^ «£b*tcmabe. 1 '' tütf ^«ukfd*t il íkgd ftiae •tfiMnabc. i juccb d e.'' Oet x fiorf« Mrí:t. i Ka rme^r 1 I»|<kcaf i ge.. Űrt bob fdaítr CcsUtát fl

Cfciaasllber
mit birfer Ziüxralarte, bcite Cnalitat mitiOja^ngci ©arantie bei fiettm ®tbrav&t. 1 Xsb aftieffei ft. 16 fiaffctleffel fi.tj «dV
bel fi. Í7 ; 1 fu-.r «tu<ktr fi. 4, 5, I. 1 £tfi(I Qkaüftlcifd fi. 4, 4.80. l D|b. Defkrtm.fler fl. 10-50 i ealibalttr, f^óaficr gaíoa, fi. t.ío,
l ffeffcrftrcBcr fl 1.50, 2. I ^BÍrrfireaer fl. 1 3. 1 etfitf «il£W(kcDfeT fl. I, * 80. I ., Cinjpenfitdpfet fi. 5J0, «.ÍO. 1 X»b. Kdfer-.a.rel, tofnfic ^gen. fi. ». a. »<re Sbina l^e--i»egenftinbe |B gakdflyrdfta. titírt bnlat tfi in Jarke aab gacei bta t^tea fcilbeT jcaaa aafrgtafrat.
Bent coostralrlellfingpritiea,
»el(ke ia Idatat ^aul^sltt ft^Itn (eflcB. 1 6t tftaitr. »it Oafralt a Ott SSbitauiPten, mii •''dnfitr a«te. er Ipri^e «) tr., fl. 1, 10. 1 Ctiitf grojc e^riat fi. l.^o
— " " 2.?< , 1 etütf SRatttr^rije »o ft .«. 1 20. : Ctúd
©oBk''pnot, ©lal 10 tr. 3ina 30 tr.
ö-ebtc ©ntanBÍa.8Jfftl («>duBbbdtl''?í!kl) tk-1 ^^ (t> e .glif.bt iHkrifat ift rtta bcb autn öHftne''ieB, oy birt t«ber uiOt. trtc ankert BlttalU, ÍJ ftkt kaaerkaft sab bleib: immer trtts sab gOajtak.
AHlfiat ima ''r. 50 8'', fl. 1, 1 50 gtdclbea árit *roJtongfiatüiB; fl t, 1.50, 3, 4, 5. ^jfcy* I''er holté 1>rei* stgen frübtr.
~ ~ 1 ©aftn. nenef:e g«;ett. franj forKflan, •r. 40, 80, fl. 1 1 50. ©rejrert eerteo fl i, t, 4, 6.
J** ffm araftifebrt MOigrt «ef<heuf ifi bie 1 •'' etütf ftaffcdjffel s tr
BfB-e^rdb,araitar aal ©rencegui befitbenr 11 . *ia« lőfitl fl. 1.J0. aul 10 e>tui*n. Bab j»«r: 1 U^ttalter. 1 6cb.-riki:ug, " . 6pditl6ffd IL 1 40. l ^ebetftáatr, 1 ©eiebtscrer, ? e<krrib.gta<kter, 1 Z^trao. 1 . Okttfféé^er 30 tr. wtt?:. 1 ^akleaítet, 1 R,aer-,eug, t gebenriftKr, «Dtl 1 . €itpprai$&tffT V tt. |tkr *abf4 aab tlegant Baístffiín tntb tefitt bírt tfi. Sokta Alpaooa-UffaL
- TT__. T> . _ 1 «»ffri í 1 40, 2.80, 5.40, 4J0,
WW Uaapt-Depot ^f 1 . mmöiwi i.3o,i.«",j.«.
»ob Xcaru., ©errea aab 1 SBírtaftke^íftr fl. 1, 1 t >.
'' "a ®*8íf 1 , sriiibi^et er íj, 60 ír.
íkrfttbertt 5Hetafi.«effd, Mt ia>KX Mi| kleikta :
12 €tú<t a re frt Cjtiieleffd ü tt. 11 . «flitttISf|e!«tt.

fá*ftf*rt ^akdtst. I>»k. ^tretnfoto fi. 1.80, 3.40.
• , ktfit 6?rte fi. 3.50, «.J0. v
• laage ''i^menftrfiBq>fe p i.ko, j.-.o, i .^j. > . befte őortí fi 4 50,4.&0. . Siak.-rfirftatrfe fi. 1 50 t, t 40
®íe grOfte *u*n>«»>l oon
Ball-, Theater- a. Prewcnadefáebera.
et d^istb, ab.T bfibf4, fr. 30, « >, 60 1 €t mii ftkeaer JRaltrti. fr 40, SO, fi. 1, 1.20. krftOtwn aBegejfibrt, fi. 1 50,1, t.40. t, 4, 5, 6.
/ür jBűmrn uncntlirljrli^. ^^
*íiac UsüTersai -Oamei-''. O''.lett*-Kaaa^tt-;,
Orsi, fd.i, felírt, 1 a ©perren. m;t órkgd BBb ai: jcm JlkoUt eoa 1 etütf Eoütttt iftik, 1 ffUcea ?atfa«, 1 etiltf ©a^eKeke, 1 etütf Ia<4eafrie*el, 1 grifk-f mm, 1 eta&btaaa l «latrto«ftr, 1 6air.
:arkr, 1 Ctfttf áa^apafia, 1 J.a.on ^aarei, 1 $«ar* íwaabe, ísf^eatama. 1 etitüasra , 1 *ammrtnigt. 1 3 laataftksber, 1 Ragclfd:! aab f1 * dbertü.fie. 1 insrfHrfit, l Regeibirflc, 1 Asbabfitfit fiUrt bob ''d:tftg Ouamt ank fefttt tufsmmta bírt fi. 4.80. m^ etikcb^allmiibeb fit ^crrtb. 1 Ctfitf fáneen ■ * obtr tolenrt tr», M 45 ÍO tr m
Rsbtntfk edbca^^ar?rt » 80 tr., |! 1.1.50.
Feinat* liaaka _
1 Xtk in ©üffribora gdaít, ft. J.V«,4.40 1 . feiBfic €cttta. ti i.50, 6.i0, 7.40. 1 . £*flett-©dted , íb ftelj, ©da obtr ©fiffdKnt f _ lajt, fl. 1, 3,4.
Fcln^te Alpacca-Leachter.
4", V. V. 8'', y, 10". fteik. l et. tr. «o. 40, 6<». 7ű, so, fL 1
Uk fAéaficB Jtom''icer ©reaecXortllco^ter. 1 ©aar fi. '' 40, f.so, 3. S.50. 4 Diddktn. b»p-pdarmii. BcBtftcr ftaíca. 1 tfaar 3. 4,5 fl. 1 iík&rpartr aul Clabafitr 10 tr., mi: Xafft 1tr. M* ©efk laftbca-i^tcmea. kt* Pratiif^ l €t. mtt ■ m ©Itabglal, giM dnea fe^r gro§ra Ci^t''rtil. tr. 60, 7o, 80. MtrfatM ©lea:e fl l.jo.
Octiftkt gtrcrcbrt mit gatem Olsl, b>eUke a»f dner &al>eB Sídk gtraflíM Süti beat!i4 atmntu .. fl l.l.

laffea. 1 etütf 40, 80 tr.,
.20.
SlMktthilliv íirb •mítarcn aal
öp&HBlUlJf ©renctgat. 5Í3«igatitat.5«t <SíuiaeafenB), da af^caki^ eia^eaerjtag aak d.n
Mrt ja«
nel íigarrtnt''dfikea aal fdnfien'' fRetritkauT famBtes b''.rt t"L 1.5o. A
alcitb tnaée i4 Mt ^e^gtrtrtts ?redajbetts^atr tr atiat «eamtjF.:a».Sbt^ti:uBg astmerflam: tl ifi ti I brtttaygt ♦ift kiefer Irt, ta bta fcBcJ! btr ndufte sll an4 btr grifctc flaftrag, in itbe ©raatkt dnWegrnk, f<»aeV ntk bifilg ktfotgl Birt. Ct OB»fit*li fút ka(tt |a ^IctiAta fiu trógtB
BAZAR FRIEDMANN, Wien. Praterstrasse 26.
A nagy-kanizsai
KERESKEDELMI ÉS IPARBANK
f. é. május hó 17-én délelőtti 9 órakor N.-Kanizsán saját helyiségében az ötödik
rendkívüli közgyűlését
tartandja, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyal:
a) Az alapszabályok, 24, 28 és 29 czikkének módosítása,
h) az elnök és az egész igazgató tanácsnak, ugy a három tagból álló számvizsgáló bizottmánynak.
választása.
Azon t. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, felhivatnak, hogy id. részvényjegyeiket az alapszabályok 47. §.*) és 53. §.**) értelme szerint, folyó évi május hó 1-sótól bezáró''ag május hó 9-dikig, naponkint d. e. 9 —12-ig, d.u 3 -5 óráig az intézet pénztáránul téritvény és szavazójegy átvétele mellett letenni szíveskedjenek.
5agy-Kanizsán, 1874. évi April 12-én. Az igazgató-tanács.
üUnem cserélendő fel a mesterségein ti«titott halmijíSir-olajjal.
P*" Avalódi D$ch-l»l«ájz»lr-ol»] .el!- é. tfidó-^ik.ál, .oropfc.
Lt. é, r.ChitlS-betegségekben legjobb gyógybatássa] van; rneggyd^xtja
fa legidiiltebbkÍMvéoy- éscsézbtjikat, valamint a. .dősraki MrkBtefltket
Ara I üvegnek használati utasítással 1 frl
Raktárak Nagy-Kanizsán: Belus J. gyógysz Lovák K. gyógysz. Fesselhodfer J. ós Hosenfeld F. urakaál.
BderáfOtt Lakorica G. Osáktsrsysn Káráai il. Csarféa Kreialer Dávid Kspssvárott Kohn Jakab Ksprosozás Werli Sánd. gyógys*. Keszthelyen Wünscb F. Kereszten Breyer Jakab 6ai Kőszegen Csacsinovita latr. gyógyax
Letenyén Kalivoda J. gyógy««. Hsrczsjibsa laetl Nándor Bừk-Szt.-fiySrgyÍa Fibic* J. gy. Szsabstfaeiyea Pilich Ferenc* gy. Sopronyban Metey András gyógyix. Zágrábban Mittelbach Ze. gyágyar. , Ceyleck J. J. gyógyít. Frweiai Fr* gyóygsr.
*) 47. § Kfzgy(llésen csak azon részvénye* bir st«vaz*ti joggal, kinek részvénye legalább is 14 nappal a közgyűlés előtt, alap-könyvileg ai 5 nevére van beirva, a részvények átírását és ai alapkönyvbeni bejegytését igazgató tanács esikörli. melyért a
saabálysxerti bélyegilletményen kívül *gy egy részvény után egy o. é. forint átruházási dij fizetendő.Egy részvény ufan >"zy szavazat, kettó után 2, három után 3, stb. szavazat esik. tiz szavazatnál többet azonban nem gyakorolhat senki, bármenynyi legyen részvényeinek száma. —
*•) 53 §. A közgyűlésen személyesen vagy megbízottjaik által ré«it venni szándékozó részvényesek 3 nappal, vagy a 43. §.-b*n megemlített elnapoitatás >*etében 5 nappal a köxgyfilés előtt részvényeiket ^elismervényeiket) a még le nem járt szelvényekkel, együtt a bank pénztáránál, innen nyerendő téritvóny mellett, m-ly egyúttal belépti jegyül szolgálsnd, letenni tartoznak. A részvényeiket letett részvényesek névjegyzékében mindenkinek neve mellé, egyszersmind az általa letett részvények és az ot ínég illető szavazatok szám* is kiteendü. (1327—2 i
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb etetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert házi xzerek között, tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; mit az sok ezer, a caásrári birodalom minden részéből kezeinkbe* küldött hála-iratok a legrésileteaebben tanúsítják, hogy e porok iögz#tt szorulásoknál, enésztbetetieasésekaél, gyo ■orbévnél, továbbá görcsök, vese és ideg-bajokban, szivdobogásaál, ide Egesség okozta ftfájáa, vértoluláa, végül byiteriára, búkór és bua«o« hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb eyógyhatást eredményeztek. 1264—13
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
SÓVAL.
A „Tisza"
biztosító és
JELZÁLOG- BANK,
előnyös feltételek mellett
biztosit: tűz- és jégkárok ellen, úgyszintén az
ember életére.
Felvételeket eszközölnek Nagy-Kanizsán :
főügynök.
A vidéken: a bank ügynökei. - (issi-s)
kanitz c.
■ 1 m
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
— ft. 50 kr.
2-50, - 3-
• 100 drb. levélpapír névvel
100 „ levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos dobozban ....
100 „ látogatójegy dobozban
100 „ levélpapír fekete nvomattal 1000 , lenboriték „
5000 „ lenboriték „ .
10000 , lenboriték , .
1000 * pecsétbélyeg
1 teljes Íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 „ gyertyatartó gynfatartóval 1 , óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle szinekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek. 1313—5
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— • ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ít. — kr.
— 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
A legmegbízhatóbb orvossaer a szenvedő emberilég segedelmére minden belső és kíllsŐ gynladá*, legtöbb betegség, mindenae-imfi seb-, fej-, ílil- ós logfájáv régi sérvek és nyitott sel-k, rák, Jene, Szemgynlladás, bénulás és mindennemű sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára hisznalati utasítással 80 kr.
»
1
j?5)if liíűírr«í; ©r ff llfdjűftsípir lf
«« ifi gtforgt für jebt* *rát>, ob luttj ob«r nlt, ob reiifc ober arm; man Jnbef in Bim tein jifrite* Scfcböft, roo ttne berortig mamugfaét «níronl)l ®flr< nnb ju fol$ biOtgtn freiftn orrfauft ipirb. 56írfdjiebcne iofertftantt »ifftnfdjaft!id»e €pitle für bit e^nliugcnb. fo oudj fint immmíe »uf-oabl con nenw iníertffaníen 9efeaf^aftffptcicn für íinber jebei litert jc. ic.
1ÍM<th>oIl gertei** <e*vpt*, 1 etM tt. H M^g tnllíliili ITOHin TI"TI ""i T " i 1* * i * 50, 80, fl. 1, t, $. 4.
ürgcneiKtt 3 CtStf tr. 10, «0, K, 40,
Mi, 80, n X, J.
K0c4 ait Ok C^W tfl>t:Í4!U-l|.
Jhnber-H««r- *«• R-epjrtafítn. b. 10, 10, M.
------ 80.
l.SO.
80*1. 831c. i 6tM b., 70. ^ "ZPJtZLZ: £ £ ■n-1
60, 80.
lt
?ctte unb ZombeU^picU, ja ft. 10, M(
fammrr uní ®l«tc. tt. 10, 20, SO.
e iiíbo, tt. JO. 30 50, 80. ■£>a>»a> f(in mit gi^iim:, ». 1.90, UbO, I. Jít^tl. tr. 10, íO, 40. ÍO, 80. ©ítBleljMtlt, ft. 10, »0, iO, 60, »0, (L 1. S<on áfícr, Tr. »0, 40, 60, 80, fL 1, 1.60, 3. fiBt«B*ji.úcl<. tr. 30. 60, 70. 90, JL l.to, «. ?lrt>fit<i''Jb»fH"tn. tr 80, 1, 1^0, ». $urfl. H- l^o, J, S, «.
i''oxwaoi, Itwnpetai, £romnitl«. Cleíiaea. ®amrrt*. HRtlobiain*, Inxieüa^fri''ea. mcnital, (Xledcntpttlc nnfc anbert Jafnvmai:e fffer btüig.
€rtt;tt«aríii füt imixTllSnbiae ffitiKr, aul Jsrbelj ot« Íauttíbnt, tr. 15, »5, 80, SO. Strtöicfctnt 2>icrt auf ©alg, tr. 5, 10, JO bil ft. 1.
Xfcim. gaai naifirlií aalgtffl&rt, 50 ír., fL l bi# ft
Hnbcn ts XOOOfa^cr tiatac^l. 10 hr.
b># fi. 4.
®í»fCkfca<t#ft>*U xycu SO, 6i !r. Ml fi. i. ÍÍCBíftt 8tltc:bil<b«t, füt SRSrAcs, mit ebtr e^a< 2ct. 1 6rt(S tr. 10. 15. 15, 45. 65, 8'', fl. 1.
C>nc Jtb«t Entrrri^; tenntn fiintrr f^ieítub lífts icnsos bort> bit nnioi Ztc- nnb ©ilíerfafttn. 1 ©tütf fi. 1 €>£tdaib faun man bm Sinbem 6anbarbei:r.:
lemen bűnt bk atans ttrbcit#f0uí». 1 étüd 80 h,
LIK t, t.
ifit, bet etfitf tr. 60, 80, ?L l, 1.60,».
L»tern» gátakat 3«nfcfr''ía»ttue, bet
aadt»f^mfl( Uarer^alt für 5ing snb Sít, l Btaa mit la Cilbom tr. 65, 85, fi. 1.60, í, S. i bil fi. 5.
1 Hrinrf ®ía< - 3nftmnttat , gtaamtí bet ÜBuabcreogtt, taré man bta ®tfang einet
íebtn Co^tU táafíkab tana; biefeí fc^r intf''
reffantt ©pttljtas kfttt ble« 15 tr.
Cr.glif^: ©citjcugüftct, gtfflOt mit oCíb im ^>oafe 6rau4barto ffltrtjt^íco, 1 fiifUt fl. 1, , *.50, J. 4,---- _ . - _ . —
1.50, i 80, fi. 1.
bitftíbru rítta für ffinbtt, tr. t5, J6, 6
aafg''jriitttrtfa gröb«!''W«n 6tit!e nit la gtöSta Eattta^I, füt ílttrt, 1 ©pitt 80 lr..
«nabcn a ab SRöt^ea tebca á- 1 50, 1, 2-50, 3, J 50. S^K"- ©n^bratfcrtiai, tcm^ltt mü ílp^ibetai nnb — - ttteaftlitn, für erroa^feat «taba. tt. 8 fL l.to, 1.80,J.6Q, 3, 4 bit fi. 5.
M^ Ma nme* TOrrt'' sab §Vabuá) mü 30 aruta "" "" BJafltm füt 5 fe. laktrt lt&rrri$e 6»itit ia gtifcn Muraail
*t<rf<>itb«nt Cfitíttoarau is wr^aífi, bs
10 >fa««t Salttc^I, füt unb «3Jabcr, per Ctüí
tr. 10, to, 40. $0, fi. 1, t
l eberrwckiBf ud Interkalt
bit ntnas fcaUn.§tsír»«rfc o^nt data üblta |b ctrbtrittB, ta fc^r maaaig''a^er Knfva^l. per
3, 6, 8, 10, 16.
«t»4*roi ®cra« űz etüi tr.
ftaterr
TOSaft »it faa-wrf, tr. 60.
mii eaafwtrt. fi. 1.6o, 1. 1.80. ftabtr»jrb^w ''tint, mit ©$lagtrtrt. rt. 1». Porttá, tr. 10, is, ío, JO, 40. Síií Itif, 8at«bt::er anb ®fiv<i)tT mit 9b«0-ttffttt 1 ©t. fr. »), 40, 80, ft. l, UO, 1.50. Cibd. soa tr. t<>, 50, 40, uob ©t«b!,
tr. 90. fi. 1.3«>.
©acgrcft Slaftpa^l t>on magat.tf<s b E?i:t»a«rcn, bit im SaBtr a«4 ber Sti^tuag KI jRagBtte* Mwimaea. 1 &d>aá>tü. tt 1*, 10, 30,50, 89. SorxÜJB''. fittfftC*, lí^f s. m« ®rc§t. tr. «0, 80, fl 1, 1.60 l, t.io.
in''.etrffoat unb aatüfont fiat für itbtl Üttr bit ^bhj ara jafauimnigtfttlJtrn Savbf.-ftafittttB. <St iü ti Bt ^iibít^e fiajkttt mit Btrléiebtata
iu^trfl ''ompIijirteB btt-lpporatta, Süt* arit qfttanrr
nnltiluag. fo 3tbtr mü arobtec iti^t''tü bit !<*onftca Sjabtrfi::tft (i u tProftffot ©o«fo) ma4cn Tana. 1 tfafftttt fe nad Znpíl ber Spporatt fi. 1.40, 1.80, 3.S0, 1.80,
3.SO
®:t Srbt BBb ífcrc ©rwo^atr, für rcxfiiabigt fiinbtr ftfr u tmtft^ltn; tt Ifi tia ttta: mit arfgtobBt. rfgtlríEbt «a#gefübrt anb oflt 8twot«ír bet ZBcl: ia ibrrr £ct oaaUlra4t colorirt aaígcfibrt. Uata ítítm in 3 6;ra$ea tex Kamt; frffct Mc4 3s ftr.
mü 8«n übtrpgca, ft^c boatr^aft, 1 «t. tr. se. so, 80, fi. i, í.so, a.
erfóitbox Zeitre, mit aatürti4cr Ctbnmt, tr. ■''•c, 80, (L 1, 1.30. 1.50, 3.50, 2aí fit ti) ítfcr bűBtr^aft lenflnint ant Wbftt bemcItt flabriotert, ©ttfl»agtJt, fiit-
ceti, ftomfortablt unt aabert (Bagex, a0( mit ^ftrbta, tr. 30, 60, fL 1. i.»o.
fBitatr $;trbefca&B, Siftnba(sta sab ©Oifft, ja tr. 50, SO, fi. 1, USO. S>er íbotegrapí. tia BBttr^Itcnbc< ©piti, »c man ttfrfli<£t tp^ctojro^jltb etjeugtn Több. 1 6t. fa-nBtt snlttifbbg tr. 10, Wr
©(brtib. trab 3t<''4nal • Rp^orate C|ue jtbe ?<orttn«tBtt tana itbtf Riak f^atB unb !<brtii*B trl-rnta. *fp«rtt ftr jtbai ftaak ftt«Ttt tr. 4", «0, »a •R tterfpití tr. 50 , 80. ©ettrenaírid fr. 90, fL 1.30. orag. BBb Rntwsrtjpit!, f?$r ft- 10.
HextfU íaft-f tftolts lr. 30, 80, 70. dmttrUber .®e»t^rt fr. 40. 80, fl. 1.30. ©i- cí aa4 tr iO. «n« b 80, * 1
£*r nriot fcitgtr. «iat
jtiíner
®cgt
tomaírtt fei«yih#t 1 Büxímit tspptí.
ftutrufhiag, befttbtxb aaí 1 9aotíix mit Saieaatt. 1 fatroirtaíí^t, istammen fl. l.SO, friuftt ©ortx K. t.50, 3.SG
UtatfW rátett. 1 ©tütf Wib^eafÍBgtr 5 ft - Ota tt jaít, btr fr«|t f>4. 1 ©tütf Caltüra^r mit ©pitael >0 fr
rn^^ Vau ííintHcr..eurflI mit fRc$«Btfaa4, fftr flctBt ffinber nBterbalttab, 1 ©tüí antttl. grot tr. 36, 4--'', gtofct ©ertt 15 tr.
£it Oar.ímarrtafpi,*, bar^tOtsb daca © tafttr
--bei ftísta flrbeitíüfíbe, mtOcr. wcbb bjh
barmi ron^t, bit Bnni anb bal toit beaxgt. 1 ©tflá 60 tr.
-- ________
b«t Caefle, bsr^ «d4K mm ítá?-•alíi^SBltn taxa.
fmri ®ttrl«?t 1 ©tütf fl. J^o ©a
a íxTtB.«örfer, ia ftOtf
Krt»»ta Bab fttrsi^ttt nsirb, U^rta, ©Qfcr jc. fi. 3 60.
3>er Saabtt.ftürfíL jrigt «f Sem
mtabs, 60 tr. l>trfrít»t «ü 2>opttí»>«tir fl. 1J0. Dal «ff«motear»ítai, tsc «0tl m» f^tsiabei BBb asf eiata iRof trit. ber fomat, fl. 4. X*l 9aBb.ÍR«gc)la lm ftaabe 15 ír txx Strmcbraugl Kppatat fi. 1.10.
i« g(ti4 grotr. 4«i
tmgirt
I
Der kleine Zauberer
2>ar^ Miftt^cabt íoabeMIptartít faaa aaa ci.:jt bc «<rft»ta obo «u<S «an»t ©eíeUfftaftra «af bal ©ranstubfir -tfrtíl. b D:t trp-íjftt Jab btrart Rnarrit* rembiairt. >a« aar btr eift»er btrft.bta bit »«1^«b«»«rt gto )M ifrita tm ©toabe if; eia UnrtMtBm^ttr íona ftuabtaloaí nad>£a!ta, e^Bt »um RefaUítt »u gtlanftn. -
«Dt ttptoratt flab ait ©tlt^nreg etrftbcs. ítajingerbat* JeHa^at jc ^edta, £it t«n|tabtB *artte 40 tr 3<J®e.-btMt*arteataajtaiarta 50r
C»at aab £>c^ [tatrt fit Ric Dtt ©örftNUrae oba bal ®t^ciaaif
maas, 18 tr. )s errat^ta, t» fr
»u .Saabtríof^t ober bU aatttiltg- Der ©nnbtr-eoBen. ©t
9«Qta fcsrnen ia ■ rbta, B. 3. fia ©6rtit)eag, mo ftft ober bit
ttot? 50 fr. Der ©etbfhacrb bar$ bea Dtl<|, aotr fúr Sorit ifi bal ? Jíctf) iBb gríii; ?rtatl«cn beiben, fx> ft. Dit unrcmüjtlicbt S^r.at; mac tet-l$m:<brt biefi cet bem ^nb''iram tu»b bcar.o4 tft ftt gaaj, (5 fr. Dcr ^tfta.Itiplit, ob.-r b^lQamóg*
lúbt mófliA ju m«$ i fO tr Dk ©poriutbfe, aber ne ijl sal®t!b » >5 te.
51 urb aoö) t>erf<bkbtat tnbm tpraratf, icbw> neges TOangtl «x tton tan> ai^t lüt« geaaart wrbea. (Si.it «fnfle oaberer Sptttnnortu unb ®cfeafcfcoft«fpieIe. ble aQt nitftf benonnt roerbtn fdnntn, fltii^ ja Mcfen «rtiíra etnitj unb oOein nur in btr acftrtiflttti üieberiaoe iu bobtn. Brtilblóttei, veleje íflir tn''trTífíűtit nnb. roerbrn (jroltí orrtbeilt.
Friedmann, Wtn, yrnfergrf$r 26.
I ttüí sí tr. I>a« *tri«ntnbcm eiaa Oüaie,as fr. i tr áaaberbammtr, Dirrá jtbca ©<blag o«rf(bttiabtt dafkaeaftaab.
• 0 fr.
Í«|<bt>3íatrieag; »et ti öffaet, 6*.
tojiait ci tea Da''attB. 4S tr. 3 <íe ber . ^.tr Itgt >4 11 biatim, ia
n>tlú>rm ifi tí '' 80 re. Ta'' Strir.iJcrttiaeBnait, ImmerMtl
"*flb ebtr immtr Ittr. 30 ft. t> t í<eur.otga.rc3taf^e, 90 ifi bk
-uarrt? 45 rt. Dtl a.>lam>u«.«l, ikt fann tt aaf-
itat;? 8- fr. «in 4art.;fp ti ®e foQ bk Staxtt <Tf4fia:n '' 45 fr.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Melléklet a „Zalai KözIöbv" 1874. évi 35-ik számához.
Helyi hirek.
— A zalamegyei főügyésri állásra
ajsbban jött tudomásunkra, hogy még két pályázó jelentkezett, ós pedig Hamar Józaef ügyvéd Zalaegerszegről és Csesznák Sándor csáktornyai szolgabíró.
— A nagy-kanizsai képviselőségnek apr. 23-án tartott ülésében a zárszámadás minden észrevétel nélkül elfogadtatván, a felmentés megadatott.
_ Jjemondás. Horváth József zalaegerszegi kir. aljárásbiró hivataláról lemondott.
__ A kiskomáromi társaskör nemes működésének szakadatlan lánczolataként jótékony czélra már előkészületeket tesz egv majális tartásra. Tudva azt, hogy a vidéken a legsikerültebb tánczvigalmak szoktak tartatni, e terv is eredménydus lesz. Ami pe dig a mulatság élvét fokozza, az a jó étel és ital gvors és jutányos kiszolgálása, mely Szid-nav Mihály tásasköri vendéglős kiváló érdeme.
— A tabi kerületben megejtendő képviselőválasztás mozgalmai élénkséget idéznek viú a kerületben. Az ellenzék képviselőjelöltje Szontagh Pál apr. 2C án érkezett Szántódon át a kerületbe, Karádon Lepenye Imre földműves igen szabatos beszéddel mutatta be a közönségnek a képviselőjelöltet vasárnap délután. Szontagh Pál higgadt beszédet tartott a Tisza Kálmán zászlóját vallotta, Horváth marczali kerületi orsz. képviselő tartott ő utána hatásos beszédet, mig Politzer nevü kereskedő erősen kikelt a aormány és deákpárt ellen, azonban u néo tulsctt beszédébe hangosan belekiáltott s nem'' tetszését nyilvánitá. Örülünk- hogy az egészséges magyar néptörzs a túlzásokat gyűlölni kezdi.
— A palini korcsmáros fia a napokban öugyilkosságí szándékból életereit kezén borotvával fölmetszvén, Prager orvos ur által nyújtott íTors segély menté meg életét.
Pongráez Adolf tornatanár ur május 1-én a főgymnasium tornatermében uj torna tanfolyamot nyit, hetenkint 2 órán át három hónapig tartatik.
— A következő sorok közlésére kérettünk fel: A bakónaki iskolaszéki elnökség tárgyában kelt körözés minden alapnélküli,mert bárha iskolsszéki elnöknek megválasztattam de hivatalos állásomnál fogva azt el nem vállalhattam, miért is amint választásomról értesítve lettem,azonnal lemondottam,igy a kérdéses telek megvételében semmi befolyást sem gyakoroltam. mit az adás- vevésről szóló szerőzdés is kellőleg tanusit. — KOVÁCS JÁNOS.
— Rédiesröl irják lapunknak, hogy Toplak István apr. 26 án délben a mező közepén többed magával templomból haza menvén, s villám által sújtva azonnal meghalt. A szerencsétlen fiatal egyén honvéd, — és l/i éves házas volt.
— Sajtóhibák.A'' Zalai Közlöny 33 és .''>4 ik számában, az ügykezelési alapkönyv czimü czikkben becsúszott lényegesebb sajtó hibák : A'' második bekezdésnél a 20-ik sorban „az illetők beadni*helyett kiadni olvasaudó,a 8-ik bekezdésnél, a 8-ik sorban „a biró terhére
késett- helyett kitett. A 34-ik számban, a 9-ik bekezdésnél a hatodik sorban .csend lett kis szobámban" helyeit — két szobámban. A 12-ik bekezdésnél 5 ik sor „bármenyi ezerre helyett
— ezekre olvasandó. KUTHY.
— A, Vásámapi XJjság'' april 16-ki száma a következő tartalommal jelent meg: Quetelet Adolf (a r c z k é p p e 1). — „ Az el nem végzett teendő '' Költemény Dömötör Jánostól.
— A pénzcsinálás mestersége. (Barnum fölolvasása.)—Fővárosi képek: Az utcza-sarok (képpel). —A csöndesoczeán partjáról; kaliforniai képek (három képpel).— A szoroskői orosz támadás. (Jelenet az 1849 ki szabadságharczból). Le* hoczky Tivadartól. — Az emberi nem legrégibb nyomsu. — Utazás a tenger alatt, (regény, képekkel illusztrálva). — Adalékok a magyar szinészet törtenetéhez: II. Sikertelen kísérletek*, egy műkedvelői előadás 1789-ben. — A mult vasárnap történetéből: I. Iparmuzeum. II. A képmüvészeti társulat közgyűlése. ÜL A népszínház jelenlegi állapota. — Kossuth Lajos születési évének földerítéséhez. A hétről.(Tárcza).
— Irodalom és művészet, stb. rendes rovatok. A „Vasárnapi Újság" april—juniusi évnegyedéből, a melyben az . Utazás a tenger alatt0 czimü regény közlése megkezdetett,teljes számú példányok még kaphatók. Előfizetési ár évnegyedre: 2 frt.
— Rövid hirek. Gyergyó szent-Mik-Jóson 150 ház égett le. — A verőczei erdőégé-sek hanyagságból eredtek. —.Erdély aranykora® czimü regény német forditásbsn megjelent. — Debreczenben Kossuthérmet találtak.— Kun Béla honvédhuszár kapitány a szabadság harczból,Veszprémben meghalt. — Milán szerb fejdelem Konstantinápolyba utazik. — Egy Korda nevft 100 éves kisasszony halt meg Szi-nában. — Az irgalmas rend a „Császárfürdőt* eladni szándékozik. — Fejérmegyében is erősen uralg a himlő. — Darázs Miska zenetársulata Stuttgartban van. — Hyrtl boncztudósnak Kis-Martonban szülőházára emléktáblát tesznek.
— Livingstone temetése apr. 18-án .volt Londonban. — Beöthy Sándor volt királyi ügyészt az omnibus elgázolta. — Az ezüst árkelet május hóra 5°/„ — a pozsonyi Liszthangverseny 2855 frtot jövedelmezett. — A közoktatás-ügyér a vidéki tanintézetek épületeinek megvizsgálására biztosokat küldött ki. — A diósgyőri vashámorok eladatnak. — A „Krouos" liquidal. — A fővárosi adóhátrálék 1862-től 6 millió frt. —Benedek Aladár Aranyos-Marótbon Büttner Lina kisasszonyt nőül vette. — Vahot Imre Losonczon Petőfi élet-és jellemrajzából felolvasásokat tart.— A .Népzászlója"szerkesztését Helfy lgnácz vette át —
írásodat, hadd lássam." Tamás bfiségasen oda rítt®, de as inkább chinai karcsolás volt, mint irás. — ,Tamás — folytatá a pap — hisz ez n«m ér semmit, bolond-»ág at egész.* — .Uram válaszolt a sserecsen — én is ast gondoltam, mikor végig hallgattam.*
— Ho, ho, ho! — Jó, vonja kétségbe, — de uraim önök tán még VVatschorin herczeg történetét sem hallották.
— Mi, micsoda Watschorin herczeg ! — Suntsikofl'' ur az ön hontársai kalandos ficzkók!
Ót, midőn fogataik az utczán egymás mellett elrobogtak az a kis hetyke Palmer lord fuvó puskával lőtte meg. — Ho, ho. hó !
— Ejh és mit csinált a hrczegV — kérdek többen.
Kihivta Pal mert — felelt rögtön Michai-lovits Szidór és a párbajban a kapczáskodó fiatal ember fül nélkül maradott.
— Mit, fül nélkül ? — kaczagott föl a társaság, szegény Palmer; no ez az aztán igazi malheur! Orr és fül ha, ha, ha !
Michailpvits Szidor végre beleunt a plety-kázásba s rettentően unatkozva koezogott haza felé, meg nem foghatván Wladímirovits Iván szónélküli eltűnését, szilárdul föltevé magában hogy rendre tanítja a ficzkót.
Wladímirovits Iván ez alatt szörnyen batlakodott és az első kávéházba betérvén, fel-hörpentett hat pohár roschtopsínt, minek óhajtót; következménye borzasztó főfájás lőn. III. A toronynál.
Alig várhatá már az időt Wladímirovits Iván, hogy a hütelen Petrovna Máriát meglep-l.esse a toronynál és fél nyolez helyett, már fél hétkor indult a találkozás színhelyére.
Eleve öles lépésekkel gyalogolt czélja fslé majd lassabban és lassabban, mig végre ugy tipegett, mint egy kilenczven éves dada.
Hogy magában monologizált volna a régibb rámák szereplőiként nem állítjuk határozót tan, azooban annyi igaz hogy egy tudós profe-ezornak felmerültében leütötte kalapját; a szép madmoiselle Elinának, a párisi kegyistennök
Történeti naptár.
Május 1. 1461. Corvin Mátyás egybekelése Podiebrad Katalinnal. 1849 az orosz beavstkozás Magyarországba kihirdettetik.
„ 2. 1270. IV Béla halálozása Margit szigeten. 1849. Kossuth mint kormányzó minisztériumot alakit Debreczenben. 1864. Mayerbeer halálozása.
„ 3. II 148l.M*homed török tultán halálozása 1810. Byron átaszott az Dardanellákon. 1849. * nagyszebeni tüntetés.
. 4. 1702. Szent-Pétervár alapköve letétetett. 1849.Budavár ostroma kezdetét vette. 1855. as oroszok kiro-hanáaa Sebastapolból. J 5. 1764. M. Terezia a szent-István rendet alapi ta. 1821. Napoleon halálozása szent-Ilona szigeten.
„ 6. 1744. M. Terezia hadat izen Fran-cziaországnak. 1849. Kapuvárnál a magyarok megveretnek.
„ 7. 1776. Berzsenyi Dániel születésnapja. 1827. Vajda János születés napja. 1849. Peresei győzelme Uz-dinnál. 1859 Humboldt Sándor halálozása.
Papirszelet.
i
Egy amerikai lelkésznek szerecsen szolgája volt. Egy vasárnap a prédikáczió alat*. véletlenül oda ; nézett, ahol a szerecsen Olt, és alig tudta nevetését visszatojtam, midőn látta, hogy az a fin ki sem irni, «em olvasni nem tudott, úonnal kezében szorgalmasan jegyzett. — Templom után ast kérdezte tőle: „Tamás, mit csináltál a templomban ?* —• Uram jegyes-tem : minden uri embertol azt láttam. „Hozd ide as
egyikének, lábára hágott, egy délezeg chevaux légere tisztnek torkára szalasztá egy lábnyi, szivarpipáját és sétapálczájával végre annyira kezdett hadonázni, hogy egy szurtos fiatal fésületlen fürtéibe annyira belekuszálődott, hogy egy negyed órai fáradozásba került, mig a kellemetlenül meglepett hajtulajdonos leírhatatlan morgólódáaai közepette sikerült kiszabadítani.
Végre egy bérkocsis, hajszálon mult,hogy elneui g izolta és ekkor jutott eszébe, hogy bérkocsit rendel magának. — Belé is vágta magát
a lágy ülésbe és végre......végre megérke-
zék a fehér toronyhoz.
Kifizetvén a bérkocsist, leült a szennyes kőpárkányzatra, szivarra gyújtván, nem a hangok legkellemesbikén egy vadászdalt kezdett dúdolni.
Szörnyű unalom által meglepetve mintegy fél órát tölthetett a toronynál, midőn annak túlsó oldalához bérkocsi érkezett
- Ezek ők! — gondolá Wladimjrovits Iván. Egy fátyolozott és beburkolt szállt ki a bérkocsiból és őt egy férfin követte.
Wladímirovits Iván szemei kimeredtek és szinte fölismerte a hölgyben Petrovna Máriát és a férfiban Hieland grófot
Nem fáraaztjuk az olvasót a találka leírásával, olyan volt ez is, mint rendszerint minden
találka. —---
Végre Wladímirovits Iván nem tudta zabolázni haragját és előrohanva rejtekéből igy menydörgött a kellemetlen meglepetéstől meg
dermedt hölgyre.
- Oh Petrowna Máriai ez aztán önhez méltó foglalkozás, hol vannak az ígéretek, hol vannak esküi, de még lovagjának is köszönetet kell mondanom, hogy figyelmeztetett efur-
f zleti szemle.
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, april 28-án 1874.
Időjárás ; hideg szél, barátságtalan és reggel egy kis hóeséssel kisérve.
Gabna üzletben : Semmi forgalom. — Arak változás nélkül.
Alsó-ausztriai mór8 sserint;
Busa 80—81 fnt 8.80-50 kr.Sí—83fnt 6.65-90 kr, 84-85 fnt, 7.30—7.45 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.10 krif, konkoly nélkül 5.25— 5.40. 78—80 fnt konkolyos 5.20— 5.30 konkoly nélkül 5.30— 50 kr. Árpa serfozésre 5.15.—5.40
kr. — árps etetésre 4.--4.30 krig. Kukoricza
4.95—5.10 kr. Zab 2.70—2.80 krajezárig 50 fontja Hüvelyesek: Borsó 8.60 kr.Lsncse 7 50 - 8.— krig. Bab febér uj 5.35 - 50 krig, ó 5.—, tarka készlet nélkül, egyes kisebb résxeesk«kben 5 fton vétethetik méreje. Hajdina 4.50—80 kr. Hajdinakása 11—13 kr. itcséje — Köles 4.85kr. méreje — Köleskása 7.50—8.50 krig. Lóhermag 27—30 ftig. Luesernamag 32—33.50 kr. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95—4.— krig., zabos lendek 4.— kr. vámmázsája. Lóhermag 27—30 frt bécsi mássája. — Franczia luczerna mag 32—3''/, frtig. bécsi máxsája.Kendermag 5.30 - 60 kr. méreje. Repcze téli 4.50—80kr, nyári 3.60—4 frtig.. sárga nem kerül a piaozra. Kevert (Mischling) 4.80— 5. frt Buza-ocsn 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,-40 Borok: fejtett uj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50 —80 kr., fejtett schiller 4 —4.60 kr. ó-bor —.— frt. — Seprüpálinka —.—. Törköly-pálinka 23—25 frt, ssilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
csa kalandra! — Nem szükséges kedves gróf párbajoznunk, e tisztes hölgy nem méltó arra !
— Uram 1 — szólt a férfiú, oly haugon elnyomott harag hallatszott — nem tudom mi jogosítja föl önt, ily aljas kémkedésre, ha ön nem hajlandó vívni ugy meg fogja hallani véleményemet !
Wladímirovits Iván, csak most tekintett figyelmesebben a szerelmes pár arczába. — Kővé vált; — e nő nem Petrowna Mária, hanem madame Fréhault és a férfi nem Hieland hanem Bangaluíf gróf az orrevő volt.
— Bocsánat asszonyom és bocsánat gróf ur ; szomorúan tapasztalom, mily furcsa játékba bonyolítottak, de hisz ön ismer engem és tudja, hogy illetéktelen kémkedésre képtelen vagyok. Kész vagyok azonban mindennemű elégtételt adoi.
— Csakugyan Olgajew ur,önt mindig jellemes embernek tartottam. — Szavai elégtételt nyújtanak e hölgynek és nekem. — Reménylem e kalandot bizalmasabb köreinkben sem emle-getendi ! — Jó ájt!
Wladímirovits Iván megszégyenülve sietett haza és másnap, midőn meglátogatta Mi-chailovics Szidort első dolga volt ünnepélyes en megkérni a bájos Petrovna Mária kezét.
Szaggatott szavakban adá elő kérését Wladímirovits Iván a mire befejezte Michailo-vits Szidor kiolthatlan kaczagáera. fakadt
'' — Hó, hó, hó! Iván! Vanieska! nagyszerű fölfedezés ! He, he, he 1 — Derék ficzkó vagy öcsém I Paul I Paul! te karáni medvefejü tatár siess rögtön madame Siroisehoz, ott lesz Mat-réna Paulowna, rögtön siessen haza! Újság, nagy újság!
A jó öreg örömének e különez módoni
Lottobuzás.
Brűnn, apr. 22-én: 20. 75. 69. 89. 50. Buda, „ 25-én: 38. 90. 31. 41. 43.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajta.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánl tátik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, lagbisto-sabb s egyszermind gyökeres gyógyulást esxkösöl különnemü bajokban. — Ily bajok a toroagyulladás-légcsőhurut, b 5 r k é s-baraág, hártyásgyik (Croup-angina) mindenemü megsértések, harapás, asurás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-sások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélysk, zúzatok (contosiók) — meglepó gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, güm5k, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula malignaj, megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg,'' vadhús, tagszivacs, csontszd, kificzamítás és megrán-dulások, helyi csóz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekólyzett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfnlánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen -sxabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelss-sége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régin a legfényesebben elismertetea — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő síkerdds eredményeinél fogva, melysk használ-lata által még elavnlt bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett Űrét kétségbevonhatlauul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldvs 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi killde ményező raktár: Psstss Tirik József gyógyszerész.urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kanlzsás : WAJWTS JÓZSEF urnái. PakSOB: Malatinszky 8. — Pécsett ; Sipőcz J. — SüHegei: Stamborszky. — Sz.-Fehsrvá-rstt : Braun J. — Szombathelyen: Píllich F. — Veszprsabss : Ferenczy K. - Zágrábbsi: Mitlbach Zs. Soprssbas : Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLOHOZ czimezve : Budára, (Rácz-város, foutcza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít-
P^* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, 7agy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
*) E rovat alatt közlöttért felelősségei nem ▼ÜU1 Szerk.
nyilvánulása után Wladímirovits Ivánt egyenesen Petrowna Mária szobájába vonzolta.
— Hej, hó! Mariska, itt van Wladímirovits Iván, ez a te vőlegényed ! Te kis galamb te> ugy is látom nincs ellenedre ! Na adj parolát hugocskám!
Petrowna Mária bibor piros arczczal nyújtotta kezét boldog szerelmesének és mire Matróna Paulowna megérkezett már jegygyűrűt is cseréltek, annak nem csekély bosxuságárá,.hogy e szövetség tudtán és bele egyezésén kívül köttetett — De végre a jó öreg matróna meg vigasztalódott és jelenben is épen úgy szereti a pletykát, mint a múltban és Michailovits Szi-dorral együtt panaszkodnak a mostoha időkre, szörnyen dicsérvea multat.
Pault még mindig nem csapta ugyan el Michailovits Szidor, de első dolga volt a mint Oroszországba ért, falusi birtokára, 12 botot veretni rá emlékezetes uti szamovárjának eltörése miatt.
Wladímirovits Iván elbeszélte fiatal nejének a fehér toronynáli furcsa kalandját, ki duzzogott is egy kevéssé, de a félj őszinte bánata megengesztelte éa jelenben szent a békesség.
Rövid időn Michailovits Szidor nagy meg illetődésére az is kisült, hogy Watachorin herczeg és Bangaluff gróf történetei csakugyan merő koholmányok és koholójaul a hir, Mat-rénaPaulownat emlegeti.
Majd elis feledjük említeni, hogy Wladímirovits Iván teljesen papucs alatt van és ha nejével olykor, kissé összezördül,gyakran hangzik a: .fehér torony ! a iehér torony!" •
KŐVÁRY BÉLA.


gazdatiszt
ki már 12 éven át két nagy uri háznál szolgált s a legjobb Mzo
iivitványokkal van ellátva ivmét kíván szolgálatba evetén képes több ezer forint biztos lékot is letenni,
szükség
1321-4
Bővebb felvilágosítás t. Wajdits József ur könyvkereskedé-
sében kapható Nagy
ián.
iWmW
l
e t
Mi kötelezzük magunkat, gyártmányunkat kizárólag a béoal forlaies Bazar (Praterstrane 66,) raktárába szállítani é
készitményeiik egvesegvedül e czégnél találhatók
Az első tajték-, mütajték- és borostyánkő-társulat
Minthogy az osztrák-magyar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak eladására a kizárólagos jogot megszereztem, fölöslegei minden továbbidicséret, minthogy e gyár világszerte ismert jósága és olcsósága minden ajáulgatást már eleve nélkülöx-
.1182-1;
hetővé tesz.
John Bnll-pipa szárastul, tajték
és borostyánkóból tokban John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . ,.....2
John Buli-pipa borostyánkő nélkül tokban ....... 1
Jon Bull pipa finom és nagy . . 5 Magyar pipa szárral és bojttal 1 Magyar- pipa meggy-szárral s borostyánkövei ....... 2
Német pipa pántosan .... 1
Német pipa tinóm chinaezilst pánt.
tal.........- 2
Nemet pipa nagyon tinóm, tokkal 5 Autik pipa, tömör, dombor farag-
ványos .........
Török pipa különböző rajzú . . Török pipa meggy szárral és bo-roítyanszopókával . . . - . Török pipa finom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül Török vizpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vizén megy át a füst és üdi-
tóleg hat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és finom . . . Meggyszár borostyánszopókával
t, 2,..........
Szivar- és czigarett szopóka száznál több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku, fejek. csoportok, állatalakok, úgyszintén fantasia-szopókák da-
r&dja . , .......
Ugyanaz finom .... . . Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy J&pán-sz >póka, valódi borostyánkővel és mozaik munkával finom
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
Első tajték-,
es
borostyánkő- társulat.
egyedüli raktár
az osstr.-magyarbirodalom
re szere
tiniden-bazar
Praterstrasse 66.
Foriatos-Bazár.
Borostyantzopóka tokkal . . .
Ugyanaz nagy .......
Borostyán-garnitúra, sxívar és szi-
varkáknak tokkal .....
Garnitúra, tartalmaz : szivar, sxi-varka és virginia szopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette szopóka, dohánypapir, és tüxsaersxám-
tartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivarszopó: ka. selyemxacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpípa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarszopókával, bőrtokbaa Egy garnitura,John Buli-pipa, szivar és cxigarette-saopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa aaétsxedhetó elefántcsontszár és caigarette-szopóka, bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, szivar- és cziga-rette-szopókából, tüzszersxámból. dohányzacskóból, kauócxból, és cxigarette-gépezetból stb. . . Élihez illő elegáns szekrényke
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frttól 100 frtig ér6 darabok is készíttetnek és gyári árakon számíttatnak.
I
99

Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Megrendelések e cxim alatt in-
tézendók :
Kiadások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagy összegbeküldése mellett pontosan eszközöltenek.
k r a j c z á r-h i r d e t é s
mutatja, hogy minden versengésnek el^je van véve. Daczára annak, bogy az áruczikkek
nézve minden várakozást felülmúlnak.
hallatlan árakon hirdetvók, mégis minőségükre
1 kr 5 db jó aczéltoll
1 kr 2 db tolltartó
1 kr 1 db irka
1, 2, 3, 5 kr mindenféle illatos ! szobattlzjáték
2 kr 1 kávéskanál érczböl, ezüs-
tözve
kr 1 db finom pipereszappan kr egy cxélseerü kulcsfogé kr egy bekenőkefe kr 2 csomó finom havannah szivarpapiros
8 kr egy patent cxipő- és kestyüfílző
3 kr egy radirgummi kr egy örök naptár
kr egy finom jegyzőkönyv kr egy finom jóillatu pecsétviasz kr egy pléhtálcza kr egy finom zsebgyufatartó
viaxzgyertyácskákkal töltve kr egy palaczk bécsi haladás-teuta
kr egy divatos fényképkeret kr egy festék szekrény 12 színnel és ecsettel kr egy rőf gyújtó (Lunte) kr egy ezüstözött gyüszfl kr egy zsebtükör kr egy sxájharmonika kr egy pár harisnyakötő kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve kr egy xseb tüzelő szer kr egv lÁnykafngó kr egy csinos oraláncz kr 1 lámpamnnohette üvegből kr egy ezüstgolyó, legjobb tisztítószer érez számára kr különféle játékszerek kr kfilöi.féle társasági játékok kr 1 szép képeskönyv szöveggel kr 1 finom női melltű (Broche) kr egy csinos gyürü kr egy czél»serü keletmutató kr egy kávétáleza
2 3 3 S
ó kr egy finom késalj (rasztli) 5 kr egy finom gyertyakörző 5 kr 1 glicerin- v. növényszappan 5 kr egy finom viaszkenőcs 5 kr egy körfésfi kautschukból 5 kr legjobb növény fogkenocs 5 kr egy takarékperzsely pléhből 5 kr egy pár nadrágóvó
5 kr csinos pléhtrombiták
6 kr vadász- vagy jelzősip
5 kr 1 ssiviu-tárcza uj és czélsserü 5 kr egy doboz 3 di> tinóm pe-
csétviaszszal 5 kr 12 db irón 5 kr egy foldozót''a (Stoppholx) 5 kr a legszebb fénykép
5 kr egy szivmvég fosztó
f>, 10, 20, 30, 40, 5(j kr különböző hölgyek, urak, fiuk és leánykák számára ajándékul alkalmas tárgyak.
6 kr egy tuczat hajfodrótekercs
jó bőrből 8 kr egy gyermekóra lánczczal 10 kr egy finom uri selyemcsokor 10 kr 1 finom jegyzők, naptárral 10 kr 1 doboz 12 db finom színnel 10 kr 1 valódi tajték szivarszipka 10 kr egy finom garnitar, melltfl
s fülbevaló 10 kr egy üvegcse legfinomabb
illata hajolaj 10 kr egy ollóláncz 10 kr 1 feltűző fésű bivalsaarvból 10 kr 1 jó lakat böröudök számára 10 kr egy fokmérték, bécsi és
franczia mérték számára 10 kr egy sxép legyező 10 kr lpár kávéfindxsa porcellánból 10 kr 1 desserttányér porcellÁnból 10 kr egy cxélszerü szivargép 10 kr loO db finom varróiő, válogatva 10 kr *gy jó pénztárcza
10 ki egy pár gyermekharisnya
10 kr pipa szárral
10 kr egy szivarizipka tajtékból
10 ku egy cznkorszóró
10 kr egy függő gyufatartó
10 kr egy öv bőrből
10 kr l fin. aranybronz medaillon
10 kr 1 csinos óratartó bársonyból
10 kr egy sárkefe
10 kr egy finom gomböszlet ing-
elő, mell és gallér számára 10 kr egy czélszerü dugaszhuxó 10 kr agy tizedes mérték 10 kr egy burnótszelencze 10 kr egy jó oüó acxélból 10 kr egy xsinor valódi korál 10 kr egy üvegcse legjobb folt-
tisztitó vix vagy szappan 10 kr egy szépen feöltöxött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodrászfésfi 10 kr egy pár divatos fülfűggő 10 kr 1 bödönke hajerősitő kenőcs 10 kr egy kötőkosárka 10 kr 1000 db jó fafogpiszkáló 10 kr egy ruhaporoló 10 kr egy fodroxófa 10 kr egy divatos óraláncz 10 kr 1 album 12 bécsi tájképpel 10 kr egy tollkés 2 késsel 10 és 20 kr finom sétapálexák 15 kr 1 pár nagy erős uri kapeza 15 kr 1 pár nagy erős női harisnya 15 kr 1 pár czérna kextyü nőknek 15 kr egy piai Isxij bőrből 15 kr egy evőkésxlet. villa és kés 15 kr egy üvegcse finom illatszer 15 kr 1 üvegcse valódi kölni vix 15 kr egy finom olló 20 kr egy pár uri caérna keztyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy vonó harmonika 20 kr egy keuyérkosár drótból
20 kr egy fejkefe, jó minőség 20 kr egy balhafogógép 20 kr egy zsebhévméró, jól szabályozva 20 kr egy czélszerü keztyfltágitó 20 kr egy finom zsebkefe fésű s tükörrel
20 kr 1 pár virágvása porcellánból 20 kr egy jó optikai látcső negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, hosszú női harisuya
20 kr 1 csinos varrópárna sróffal 20 kr egy pir nadrágtartó 25 kr egy egész evőeszköz, kés,
kanál és villa 25 kr 100 db finom levélpapiros 25 kr 1 napóra jól sxabályozva 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 orrszemüveg, optikai üveg 30 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy patent köszörűkő minden vágóeszköz számára <* 30 kr legújabb angol sxoptató-üvegek, melyek által minden dajka nélkülözhető 35 kr egy földgömb a föld minden népei képleges ábráival 35 kr 1 gyermeluzinháx figurákkal 35 kr egy nagy erős iskolatáska szíjjal
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyó 1 frt 20 kr egy nagy jó esernyő 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól sxabá-lyoxva, két évi jótállás mellett 3 frt ugy teljes íróasztal-öasxlet bronx öntvényből, 10 dbból állván : 1 tentatartó, 1 lerél-nyomó, 2 magas gyertyatartó, 1 kéxi gyertyatartó, 1 hév-mérő, 1 gyufatartó, 1 óra. tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó.
(1190 - 6)
Ingyen és bérmentve kap bárki egy kis képekkel ellátott áralajstromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felsorolva.
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
Bettelheim W. Samu
ajánlja a nagyérdemű közönségnek uJonuan felállított és teljesen fölszerelt mindennemű
jsávoly és vászonból készül
liszt-, gyapjú és gabonazsákok
raktárát. O
A legnevezetesebb pyárakkali összeköttetéseimcél O fogva azon helyzetben lesxek, hogy a legjobb minőség és Q
a legolcsóbb árak mellett szolgálhatok.
DV Raktáram O
a városház épületének bérházában a távirdai hivatal be- O járata mellett van (1326—3) Q
O >000
Ajánlható mindenkinek!
ki uép
női rohakelméfeet
jutányos áron vásárolni kíván:
Hamburger Adolf
divatára flilete P1ST,
uri-utc*a I-06 mám, Párisi hám.
Hinták, bárhová lagrtn éa bér- i mtntvi kfildatnsk és megrendelések utánvét mellett gyorsan ecxközöltetnek.

km^rikú diis&ateir és sxtl
a legjobb minőségű egyenesen kapható alulirtuál, —
Faggyút, csontkövérnyét, 01 aj a nyat, sziksót
Cocnsolajat és gyantát
legjutányosabban ajánlja
Leop. Bachmayer, Wien Leopoldstadt.
(1328—2)
Dr. POPP J. G.
cs. kir. udvari fogorvos „
0 NÖVÉNYI FOGPORA.
fízen fogpor tisztitja a fogakat ezáltal, hogy naponkinti használata mellett nem csak a közönségesen elhanyagolt fogkövét távolitja el, hanem a fogmázt fehérré is teszi és erősiti.
Dr. POPP J. Gr. bécsi cs. k. udvari fogorvos
Anatherin szájvize,
megóvja a fogtörzset, enyhiti a fogfájdalmat, megakadályozza a borkóképzódést és a szájból minden kellemeslen szagot eltávolít. Mint legjobb száj- és fogtisz-titó mindazoknak igenajánlható, kik mesterséges fogakat használnak vagy foghús fajdalomban szenvednek. Elgyengült fogak általa ismét megerősödnek. —
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1
0 0 0 0 0 0
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : bvlas Jóssef gyógysxe., Roseaberg^ jRosenfeld, Welisch, J. és Fessellioffer J. kereskedésében. — Pápán V ?schepen J., Keszthelyen: Pflsxterer gyógyszerésa, Singer M. Weis Q kA. Zala-Egerszeg''<n : Isóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy-A ''sxerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen; Dorner Kajet. 8zom V jathelyen: Pillich Ferencz és Rndolf gyógysxer. Határőrvidéki Sx.-Györ-Q rön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuaxkau, agy Outhard Tivadar^ fés fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysx. Lovas-Jerényben: Heisler gyógysx. Kalocsán : Horváth K. gyógysxerésx. Kecskeméten : Milhofer és Machleid gyógysx. Pakson : Flórián J. gyógysz
Lörmenden; Horváth J.8omxenrend gyógysx. Kaposvárott: Kohn J..^ )BAgi, Belus ée Schrőder gyógysx. Sxegsxárd: Brahsay gyógysx —^
touyhádon : Kramolin J. Sxigetvárott :Barwarth, Salamon gyógysx. TBaján: Miohitach 8t. és Hersfeld fiai, agy Hersog Isrnácxnál. — Pécsett r^ fÁMolnay W. és K. Zách, SipScs gyógysx. Kárádon: Zadnbánaxky gyógysx/ Mareaaliban: Kiss gyégyxx. — Tolnában : Graff gyógysx. — Dunatöld-^v ár ott Lakács gyégyaa. — Sxent-Györgyöa : Nöthig. — Alsó-L«ndván: VKiss gyógyxa. — Rohonoson: Simon gyógysxerésx araknál. V
0