Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.64 MB
2022-11-15 10:25:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
279
507
Zalai Közlöny 1874. 036-044. szám május

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat. úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1874. május 3-án
Tizenharmadik évfolyam.


Elilzstssi ar
-géiz • • * fél érre ... * a negyed érre . 2 ,
Bffy szám 10 kr.
Hiristssek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 6 kr.
^ytlttérbkn
toronkiut 10 krtri
-.puiek íel Kincstári illeték minden I tg-yet hirdetéaért kfllöi
'' 30 kr. fizetend51
......
KÖZLÖNY
előbb
la-somogyi közlöm
Á lap sxeilemi résséi illetó közlemények il uerkesztóhez, —
anyagi resxét illető köziemenyek pedig a kiadókos bérmentve io-''.éxenaŐk:
NAtíY-KANIZSA Wlassieskt*.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
J Késiratok vissza nem [ a küldetnek. I.
i
Nagy-Kanizsa város helyhatotágának. nemkülönben a ..zaumegyei gazdásági egyesület , a .,nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank4'', a ,nigy-kaniml takarékpénztár" a .Zala-Somogy* gózhajózasi részvény társulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tűzoltó egylet- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője/
tletenkim kétszer, wixarnap- s csfltortflkon, megjelenő vegye* tartalmú lapc
.Vágy-Kanizsa, májnál
A „Zalai Közlöny4 *lóbbi számában Árvay István úrtól megjelent közleményre, mely Nagy-Kanizsa város polgármestere.il-letöleg tanácsának hivatalos jelentésében a zalavári apátságot érintő pontra tett nyilatkozatot tartalmazá, Nagy-Kanizsa város polgármesterétől következő nyilt választ vettünk:
E lapok 35-dik számában Árvay Ist-\ án ügyvéd ur, mint a zalavári apátság világi gondnoka, a mult hó 16-án tartott közgyűlés elé terjesztett jelentésemnek, az apátság által a fógymnasium fentartására ajánlott évi járulék biztositása Qgyére vonatkozólag azon nyilatkozatot teszi,hogy jelentésem abbeli tartalma, mintha a kérdésben állott 1000 frt lefizetése nem az általam jelentett indokból tagadtatott volna meg, valótlan lenne, és az az apátság jó hirének méltatlan bántalmát hálátlanul czélozná.
Eltekintve, hogy jelentésem e részéből sem bántalom, sem hálátlanság ki nem tünik.sem neiu is czéloztatott, mert már azáltal is, hogy minden más ut kikerülésével első sorbau is a kormányzósághoz fordultunk.. az apátság és tagjai hazafiassága és áldozatkészségét elismervén és örömmel méltányoltuk, a jelentés igazolásául a következő felvilágosítást nyújthatom.
Mint e lapok 34. számából,mint a jelentés folytatásából kitűnik, az 1000 frt a nagyméltóságú vallás- és közoktatási ministerium rendelete által mindenkorra
biztosíttatott.
Hogy pedig az ügyállás kezdetével és viszonyaival együtt érintettetett, igen természetednek találom, mert e jelentés nem az april 16-diki állapotokat tárgvazza, ha-
nem az 1873. évről szól, mely 1C7S. év junius hava 8-án kérelmezésünkre a kormányzóság tagadólag felelt és pedig,„mert ragaszkodnunk kell azon elvhez, miszerint egyházi javadalmazott halála, utánra a javadalmi vagyonokra semmi oly uj terhet nem vállalhat" — „semmi esetre pedig nem aképen. mint boldogult apátunk által reánkhagyott kötelességet, mivel azt el nem fogadhatjuk, azt, ha ilyen intézkedés létezett volna is, hazai törvényeink értelmében >< m fogadhatnánk el érvényesnek* „annál kevésbé nyujthatunk, eltekintve azon körülménytől, mikép a felhozott alapon magunkat kötelezetteknek még azon esetben sem ismerhetnénk, ha ideiglenes állásunk a kötelezettség elvállalását reánk nézve már különben is lehetetlenné nem tette volna*.
Hogy a kormányzóság körülirt jogkörénél fogva ily módon kényszerült eljárni, nem vethet árnyat magára az apátságra, sem a kormányzóságra, melynek hazafias áldozatkészsége eléggé ismert, — de a körülmény, hogy az ügy az apátság nemes áldozathozatala és a ministerium megerősítése folytán ezen első tagadó válasz után jelentésem szerint is kedvezőn alakult, nem zárhatja ki, hogy évi jelentésemben az ügy nehézségét és eredményét röviden ne érintsem, sőt ezt tenni kötelességem volt, fölötte sajnos tehát, hogy egyszerű jentésem félre-magyaráztatván indokolatlanul gyanusitta-tik oly kézből, ki az ügyek minden phasi-sába beavatva van. és azok legnagyobb részt kezein mehettek keresztül, a ki eddig teljes tiszteletünkben részesült.
Kagv-Kanizsán, 1874. május 1-én.
BELUS JÓZSEF, polgármester.
A községi bíráskodás.
A f. évi april hó 16-án tartott városi közgyűlésen a városi tanács által elintézett ügyek forgalmának kimutatásánál, egy képviselő ur felvilágosítást kért aziránt, hogy minő azon bíráskodás, melyet a városi tanács, mint községi elöljáróság gyakorol ? A kivánt felvilágosítás megadatván, ó törvénytelenséget látott abban, ha a községi bíráskodásnál az egyeztető békebirói hatáskör túllépetik, sa tanács holmi itélet-hozási jogot gyakorol. A kérdés élénkebb eszmecserét keltett, s mivel a községi bíráskodásnak nem azon oldala vitattatott, mely a jogra magára vonatkozik, hanem csupán ezen hatáskör terjedelme s a képviselő ur Máltai ez is tévesen, tájékozás végett szükségesnek véltem e helyütt e tárgyat szellőztetni.
A községi bíráskodási hatáskört és illetékességet nézetem szerint nem azon körülmény állapítja meg, hogy vájjon az ügyfelek kiegyeznek-e,vagy sem, hanem a polg. törv. rendt. 478.§-ában foglalt azon rendelkezés, vájjon a felek alávetik-e magukat a k Ö zségi bir ásko dás-nak, mert ha igen, ugy az elöljáróság a sommás eljárás szabályai szerint Ítéletet hoz, s azt egy kiküldöttével nyomban foganatosítja. A perrend ezen szabványához képest a községi bíráskodási hatáskör említett feltét fenforgása mellett épen oly bírósági jogosítványt tartalmaz, mint a királyi bírósági. Mivel azonban a törv. rendt. 476.§-sa szerint a községi bíróság az illetőségéhez utasított ügyekben csak mint egyeztető bé-kebiró működik, ennélfogva feladatának súlypontja oda irányul, hogy még akkor is,ha a formális eljárás megkezdése előtt az
egyezség ném sikerült, annak folyamán azt ujabban és ujabban kísérelje meg.
Nincs tehát törvénytelenség abban, ha a községi elöljáróság ítéletet hoz,és azt végre->hajtja. *
A képviselő ur felszólalásától mi azonban egészen mást vártunk; azt hittük, hogy előterjeszti,miszerint Nagy-Kanizsa tanácsának, mint rendezett tanácsú mezővárosénak községi bíráskodási joga átalában nincs; igazolja ezen állításunkat maga a polgári törv. rendtartás, igazolja a törvényszéki gyakorlat. A polg. törv. rendt 2. § sa szerint a községi bíráskodás nem rendezett tanácsú mezővárosok- és falusi községekre terjed ki; az uj bírósági szervezet álul pedig a rendezett tanácsú mezóvárosok bíráskodási joga megszüntetvén, és ehelyett békebirói hatáskörrel ez alkalommal sem ruháztatván fel: községi bíráskodásnak az 1871. XXXI. tezikk életbelépte után egyedül a nem rendezett tanácsú városokban és falusi községekben van helye. A semmitószék 1872. évi február hó 28-án 1254. szám alatt hozott határozatában ezt azzal egészíti ki,hogy a városi közigazgatási testületnek törvénykezési ügyek elintézésébe bocsátkozni nem szabad.
Mig tehát a jelenlegi bírósági szervezet módosítva nem lesz, Nagy-Kanizsa rendezett tanácsának községi bíráskodást gyakorolnia nem lehet, de a községi bíráskodásnak ítélethozatalt igen.
AUDIAT.
Óvintézkedés! nézetek az állati járványok s a keleti marhavész ell .
A nagymélt m. k.földmivelés,- ipar- s kereskedelem ügyiminiszterium által f. évi már-
TÁRCZA.
Csalogányomhoz.
Mily bua, mily bánaton ma e terem Oly csfn.lea minden, é« oly hallgatag, — Hová leve a kedv * az áriák Bflvös dalban miért nem hangzanak ?
Hol vagy, hová levél kis dalnokom. Oh szólj ! — ze»gd újra «-l »z éneket Melyen szivem feledve bánatát, A kin kttxött gyrtnyl''.rt »* élvezett.
Te hallgatag maradaz ! — de hát miért Te -■ Talán a báuat dúlja kebledet ? — És bánátid között, miként nekem, A dal fokoxr.a szenvedésedet ? --
De nem ! — tudora miért nem xeng dalod, Látod talán, hogy njra ssenvdek, S nehogy daloddal bánátim növeld Hallgatsz ? igen ! már értelek.--
Miként a zord éaxak vidéke, — bol Fár percanyi napsugár* ismét vihar Követ, — ilyen sx életem. Mosoly Ez ajkakon kint, fájdalmat takar. —
Mosoly nekem s bánat fátyola, Ezzel leplezem szenvedésemet, Nehogy a kárörvendő emberek Felette m győzelmi tort üljenek —
Hol is kérjek enyhet, b* szenvedet 8 ha már lauksdnak fáradt tagjaim, — Segítenek talán ax emberek, -Vagy tán irt nyújtanak barátaim ? —
Igaz barát f — higyjétek, ez nem más, Csakis eszményi fogalom, — vagy tán Egy izgatott, láxas álom — s végül Örült, pokoli kápselet csupán —
Dalolj! dalolj te kedve* kis madár. Tán elfeledem azenvedésimet — Koress egy áriát — éa énekeld A dalt, — a melyen szivem megreped. —
ZALAY.
A kétértelmű esernyő.
(Kaland nedves kezdettel > száraz véggel.)
(Saphir után).
A legszebb nyári napok egyike volt. Tagjaim borsództak az igen hfts szobában-, könnvü nyári kabátom felöltve tehát kiléptem Bécs ut-czáira egy kissé sétálni.
Tehát mint emlitém, a legszebb nyári napok egyike volt, azért csakugyan el is kezdett esni.
Már régóta nem hordok magammal esernyőt, először mert nincs, másodszor — mert vannak emberek, kik a legalaposabb okokkal sem elégesznek meg, — tehát másodszor, mivel esernyőmnek nem vagyok örömest szolgája, mely, hacsak egy kissé felhő van, azonnal hordoztatja magát. Mihelyt olyan esernyőt fognak feltalálni, mely ha esős idő van, engem hordoz, azonnal megrendelek egy példányt. — Az eső nagyobb mérvben kezdett szakadni, s igy kény • telen valék egy házhoz futni s mint mondani szokás, kapu alá állni.
Az eső és vihar villámlás és mennydörgés, mini tudjuk, igen kedvez a szerelemnek. Sót a legprósaibb dolgok az életben gyakran boldog segédkezésül szolgálnak a szerelmes lovagnak, tanuja: a köppeny, melyet Leicester a sáron kiteritett, hogy Erzsébet azon végig sétálhasson ; Loth ur megmenekült feleségétől,
mivel ez a kénköves-tüzes esőre visszapillantott. Szóval az elemek czivakodása különösen kedvező a szerelemnek; valamint nekem is e záporeső.
A legszélesebb utcza volt — s nehogy a t. olvasó eltéveszsse, tehát azon ház felett minden estve, midőn borús idő van, a „Spika" csillag áll.
A kapuban állék s szemeimet az égre emelém, mert fájdalom! az ember csak akkor emeli szemeit az égre, ha vihar és vész fenyegeti. Azonban amint szemeimet fölfelé emelem, útközben, a föld és menny között, egy ablak vis-a-vis t piilantok meg, s az ablaknál — oh és az ablaknál !. ... Ugy-e bár, t. olvasó is ugy gondolja, és az ablaknál egy női lényt s. a. t. ? Természetes, hogy ezt hiszi.
És valóban ugy is volt, ez ablaknál egy női lény. igen, egy női lény, de miként ecseteljem őt? Kedves olvasó, fesd magadnak tetszésed szerint, én mindennel megelégszem. A milyennek fested, olyan volt legyen ő.
Az ablaknál ült és ... .. olvasott ? Nem ! Virágait öntözgeté ? Nem ! Kis madarával incselkedett? Nem ! Tehát mit csinált V Nem akarom kedves olvasóim ámitni. Jelenleg történetíró s nem pedig regényíró akarok lenni.
Történeti igazságot mondok. Az ablaknál ült és körmeit hegyezé !
En felnéztem,ő lenézett,mi láttuk egymást szerettük egymást s örök hflséget esküdtünk egymásnak. Mindent phisiognomice.
Az üveg1. az ablaküveg! óh az átkozott ablaküveg erőszakoskodott előttem. Pedig soha ne bízzék az ember egy ablaküvegben. Egy lány egész más lény az ablaküveg mögött, mint ablaküveg nélkül. Az ámitás4egnagyobb mes-
terei az üvegesek. Egy leánykaarcz ablaküveg mögött a legnagyobb optikai csalódás. Prima regula in hisest: Senki De legyen előbb valakibe szerelmes, mig az ablakot ki nem nyitotta.
Kinyitá ablakát is. Oh mi szépség !
Az égre tekintett s azután reám 1 Hiszen én is mennyországé valék! — Miért csuká ismét be ablakát''í.... mert esett! Helvetoo ! s most már mindent tudnak, kedves olvasóim, nem is lephetem meg.
Ezután ujolag lenézett s most egyszerre felugorva elsietett az ablaktól, de csakhamar mosolyogva ismét viszszatért. Azonban ugyanekkor jött egyenesen felém szökdelve egy szárnyas Iris, bálványom szobalánya, s nekem egy esernyőt nyújt áte szavakkal: A nagyságos kisasszony küldi önnek ezen esernyőt.
Ezeket mondva ismét eltűnt, néhány szót kiálték utána : Az esernyőt leszek bátor személyesen átszolgálni.
Mondjanak bármit is az emberek, a nők csak mégis szeretetreméltóbbak a férfiaknál. Tudnak ők minnden körülmények között nekünk alkalmat szolgáltatni velük megismerkedhetni, mig mi urai a teremtésnek e tekintetben a teremtés fajankói vagyunk.
Másnap, midőn visszavivém az esernyőt, szép idő volt.
Mi nagy különbség. Tegnap és ma. Tegnap az esóbea esernyő nélkül mentem, ma derült napon esernyővel. A természet gazdag az ily elmés ellentétekben.
Felmenék. Ajtajánál néhány pereznyi hallgatódzás után kopogtatok. .Lehet* szólt belülről egy csengő hang-, ily kedves bátorításra csak mégis összeszedem bitorságom «
czius hó 29 -én az állati járványok elleni óvintézkedések tárgyában kibocsájtott körrendeletet, valamint a keleti marharész elleni törvényjavaslatot, — mely csak néhány nap alatt az országgyűlés álul tárgyaltatni fog—áttekintve, nem mulaszthatom el, azokra nézve nézeteimet röviden elmondani.
Tekintve azon örvendetes körülményt, hogy hazánk az utóbbi időben Horvát éa Sla-von országok felöl a marhavész által igen komolyan fenyegetve volt, s hogy mégis sikerült attól az ország területét csaknem teljesen megóvni, csakis a magas kormánynak tartozunk kó8Zönet-8 elismeréssel az éber figyelmes óvin tézkedési rendszabályokért, melyek által a kereskedelmi közlekedés gátolva, szorítva volt ugyau, de mégis a kitűzött czél eléretvén, hazánktól a kiszámithatlan káros csapások elha-nttattak.
Olvasva a fentérintett állati járványok elleni ujabb kormányi körrendeletet, csak helyeslésünket nyilváníthatjuk az abban foglaltak felett, mégis bátorkodom megjegyezni, miszerint óhajtandó volna miszerint ezen altalános állal egészségre vonatkozó rendelet mulhailanul már ez évben adatnék ki, mert a körrendelet l-sö pontjanak, mely szerint a szarvasmarhák és lovak egészségi tekintetben a téli állásokban megvizsgálásateljesitendő, csak akkor felelhetünk meg czéliráhyosan, ha a kiadott rendelet idejében, gazdaszati állatjaink még téli állomásaikon istállón állának s a kö/.legelőkre még ki nem hajtattak, mert tudnunk kell, hogy a marhák szokásosan tavasz kezdete napján,azaz márczius 19-én kihajtatnak, de kedvezőbb időjárásban még korábban is, s igy az állatok téli állomásaikoo átvizsgálása már márczius hó 1-ső felében teljesíthető. —
Továbbá ezen körrendelet utasit a szarvasmarha- szállításokra használt vasúti kocsik tisztántartása s fertőtlenítése tekíntctbeni szigorú a pontos vizsgálatra.
A körülményeket tapasztalatok után ismerve, nézetem szerint erre igen nagy suly fektetendő,mert a szarvasmarhát szállító kocsik több irányban,még marhavészes tartományokban is szállításra használtatván közlekednek, 8 ha kellőleg nem tisztoga&tnak s fertótlenittet-nek, a kocsiban maradt ragályt legkönnyebben nagyobb távolságokra elhurczolhaiják, valamint fontos nézetem szerint a lábon fal-kákban hajtott szarvasmarhák ellenőrzése. — A falkákban hajtott szarvasmarhák ellenőrzéséről sem ezen utóbbi kormányi körrendelet, sem pedig a fentemiitett rövid idő alatt tárgyalás alá kerülendő törvényjavaslat meg nem emlékszik ; — a 1859. évi 32592 belügy ininiszt. mai napig is érvényben alló szabályrendeletek 44 §-ban elég szigo ruan szabályoztatik ugyan a lábon hajtott fal-kák ellenőrzés.^ de miután enől az ujabb rendeletekben szabályozás nincs, azok ellenőrzésére misem tétetik s igy utóbbi időben többször még akkor ifi, midőn Sopron megye néhány községeiben a rfiarhavéez mutatkozott— tapasztaltam, hogy szarvasmarha falkák — vasúton nem szállíttathatván lábon,a 3-ik—4-ik megyébe, ugyanis Baranya és Somogy megyékből Sopronig és Bécsig elhajtattak. S jelenleg is vasúti s egyéb vizsgálati költségek megtakarítása tekintetéből Somogy-s Zalamegyéből a 3-ik — 4 ik megyébe Sopronig s Bécsig minden egészségi elleuőrzés kikerülésével elhajtatnak.
Midőn én ezen körülményt igen komoly-s fontosnak tartom, s a falkákbani hajtásokban semmi biztosságot nem találok, bátorkodom azon nézetemnek ismételve kifejezést adni, mi-
szerint óhajtandó volna, ha a lábon hajtandó
falkák ellenőrzésére nézve az ellenőrzési szabályok nemcsak egy magán — körrendeletben megállapítva kiadatnának, de az emiitett uj törvényjavaslatba^ is az erre vonatkozó ellenőrzési szabályok felvétetnének.
N.-Kanizsán, ápril hóban.
MAÁR NÁNDOR,
megyei állatorvos.
(Folyt, kör.)
belépek. U ismét az ablaknál ült, én pedig közeledtem feléje hónom alatt tartva a szerelem zálogát, a paraplui-t.
„Nagysám ! szólitám őt meg, de ki is javítva rögtön : Bájos nagysám ! Az életben a férfi biztosítja a nők számára a védelmet, a nők pedig férfiak számára az ernyőt."
S most várakozám, hogy brillantc-s intro-ductiom következményét bevárjam. U azonban mitsem szólt. "Ohó -gondolám magamban- vond be az éJczelő vitorlákat s állítsd inkább az érzelgős előárboczot fel.
Tehát újra kezdém :
Legdrágább nagysám ! mily boldog lehet az, ki az életviharai és a zajos földi élet borús fellegei elől egy érzékeny sziv boldog czellájába menekülhet.
Ismét el hallgatók,figyelve érzelmes czélzá-saim hatására. Azonban ez is elhangzott hatás nélkül.
Szóval, az én szépem hideg, mogorva s engesztelhetlen maradt. E képmutatás már untatni kezdett. Nekem esernyőt küldeni s még hozzá amúgy esernyősen mondani : „Jer vissza vele- s most ily csuful felültetni.
Még egypárszor megkisérlém a szerencsét, de hasztalanul. Végre igy felelt: Uram kiméi-jen meg!
Ez már fölötte sok volt. Bocsánatot kértem szenvedélyem legnagyobb hevével vakmerősé-
Körlevél.
A vasmegyei régészeti egylet igazgató választmányától.
Tisztelt tagtárs ur!
Az egylet válsztmánya legelső sorban is kötelmének ismeri, az egylet -tudományos feladatának megoldását minden irányban előkészíteni, az ezt czélzó munkálatokat, mennyire csak hatalmában áll, fogAn&tba venni és az egylet jó hírnevét nemcsak föntartani, hanem azt tényleges eredményekkel fokonkint mindinkább jobban kiérdemelni 8 öregbíteni.
De hogy ezt megtehesse, az egyleti tagok szellemi közreműködését nem nélkülözheti;mert csakis e közreműködésben rejlik az egylet végleges sikerének lehetősége. Bizalommal fordulok tehát t. tagtárs úrhoz, hogy az ezen körlevélhez csatolt rovstos ivet legjobb tudomása szerint kitölteni ne terheltessék.
A választmány ezen intézkedésének czélját mindenekelőtt: Ttatistikai átnézetet nyerni mindazon lelhelyekről, leletekről, régészeti s történelmi momentumokról, melyek az egylet működési területén elszórva léteznek, hogy ennek alapján a teendők sorát rendszeresíthesse, működésébe egyöntetűséget hozhasson.
Meg vagyok tehát győződve arról, hogy tagtárs ur ügy buzgalma nem fog visszarettenni ezen kis fáradságtól. Tájékozásul azonban a rovatok mikénti betöltésére illetőleg az egyikmásik rovatba tartozandókról, nem tartom fölöslegesnek a következőket t. tagtárs ur becses figyelmébe ajánlani.
A. Kő- 8 bronzkor. A főfigyelmet a számos, s leginkább erdőkben létező sirhalom (tumuli, kunhalmok, Hünengráber) igényli. Fontos a létezési helyök speciális neve, számuk, ha van különös ismertető jelök, valamint: bontatott-e már fel egyik másik és mi találtatott benne. Mindezen kérdésekre nézve a gazdatisztek,erdészek vagy néptanítók a legbecsesb felvilágosítással szolgálhatnak. — Az ideosztályozott eszközök pedig állományuk szerint négy csoportra szakadnak. Kőeszközök. Tüszkő vagy vaijukő (obsidian) kúpalakú darabjai (nuclei), melyeken a lepattogtatás nyomai észlelhetők, valamint az ezekről lepattogtátott szilánkák (forgácsok). Kinagyolt tűzkő vagy csiszolt ser-pentinkő (kigyla) fejszék, kalapácsok lyukkal vagy anélkül, vésük,ékek, gyaluk vagy gabna-törők különféle kőnemből. E kőeszközök legnagyobb része a köznép nyelvén meny kő név alatt ismeretes, s itt-ott kuruzslásokra, babonaságokra használtatik^. Csonteszközök. Mindenfele átfúrt vagy megfaragott agancsszerszám, kisimított vagy kihegyezett cson idarab. Agyagfélék. Edények durva homokkal vegyitett, részint égetett, részint a napon szárított fekete agyagból, jellemző a czifrázatul alkalmazott körömnyomok, egyenes vagy zigzöges vonalok, pontok.Kőkori leihelyeken legelőször s legnagyobb számban ily féle cserépdarabok szoktak feltűnni, egész edények ritkák, de a feltűnőbb czifrázatuak is érdekesek. Durva mivü orsó-csigák (Spinnwirtel) és a mi tudtunkkal először csak Vasmegyében lépett föl, kezdetleges alakú
gémért s végre igy szólék: Jóságát, melylyel nekem az esernyőt küldé, részemről egy boldog meghívásra magyaráztam, mely alkalommal magamat bemutathatom.
Erre aztán felugrott, szende arczát a megbántott szemérem pirja futá s igy felelt: Oh ! hiú férfiak ! Tehát tudja meg uram ! önnek át-ellenbcni állása reám nézve oly kiállhatatlan, oly boszanló volt, hogy eltökéltem magamban önnek minél előbb egy esernyőt küldeni s igy önt onnét minélhamarább eltávolítani.
Hogy e beszédnél ugyancsak ördögi buta arezot vághattam, könnyen elhihető, azonban mégis öszszeszedve minden iróniái tehetségemet kérdém utoljára : De bájos kisasszony! mi kény-szeritette az ablaknál maradni, ha vis a vis-Bágom valóban oly kellemetlen volt? Erre vállat vonva, mosolyogva válaszolá : Hogyan, geniális uram ! hátha épen ekkor vártam valakit.... ablakomnál ? Különben magamat ajánlom ! s e szavak után egy mellék teremben tűnt el. Én pedig akétértelmú esernyőt az asztalra téve, egy k e r d á j k -ot csináltam. S azután leirtam ezen épületes históriát mind magán és nyilvános vezeklésül, mind pedig erkölcsi például az összes férfi világ hiúsága és önszeretete számára
KÉK L.
agyagkanaUk, csővel a nyél befogadására. Ide csatolhatók a különféle föld vagy kőnemből készült gyöngyök vagy amuÍ6tsk is. Bronzfélék. Vaskos karpereczek, gyűrűk, kartekercsek (Spirálé), tűk, csigák, kapcsok (fibul») ütő s vágó fegyverek, beretvák, tarlók, nyil s lándzsahegy ek s.a.t.rendesen igen szép zöldrozsdával bevonva, melyet rólok eltávolítani igen hibás dolog volna, mert ez régiaégök egyik bizonyítéka.
B. Római kora* ak. A római épületmaradványok legkönnyebben a téglákból, melyek gyakran bélyegesek is, ismerhetők fel. Feljegyzendők továbbá azon helyek is, hol valamikor tudomás szerint római kö- vagy tégla-sirok találtattak, kérjük továbbá a római fa-ragványos és feliratos kövek leírását,s ha lehet, szok rajzát; az illető feliratokat pedig,ha a rovatba nem férnének,különlapon azivhez csatolva Fontos továbbá tudnánk, van-e valahol, s kinél római kisebb emlék, legyen az érem, ékszer, edény, eszköz, va^y bármi más bármejy anyagból, hogy az egylet vagy vétel vagy ajándék utján megszerzését megkísérthesse vagy azt legalább lerajzoltathassa. Különben is az egylet t. tagtárs ur közbenjárását bármily tárgy megszerzése körül, mely ré?iségtárunkba való, a leghálásb köszönettel fogja fogadni.
C. K eresztény középkor. Ezen rovat felállításában két szétágazó irány volt mérvadód egyik tisztán m&régészeti,a másik magyar történelmi. Az elsőhöz tartozik a templomok s azok szereinek, továbbá a várak, szobrok s emlékek jegyzéke, ha középkoriak, amit csak egészen röviden, a feliratokat azonban egész terjedelműkben férjük, idevágók továbbá a régi fegyverek és ha volnának bútorok és czéhtárgyak is; a többi alrovat tisztán a magyar történelemre vonatkozik. Kivált kiemelendönek tartanok azon tudomás megszerzését, melyet családok bírnak levél vagy okmány tárakkaljhol léteznek régi városi,helységi vagy czéhokiratok; rendkívül érdekesek és fontosak nemcsak honi történetünkre, hanem egyszersmind a magyar nyelvészetre is az ősrégi hely elnevezések, elpusztult falvak, várak, zárdák, templomok vagy kápolnák még a nép száján élő nevén, valamint azon mondák vagy mesék is (egészen röviden), melyek itt-ott egyes helyek vagy épületekhez fűződnek.
Egyletünk csak helyesen felfogott érdeke szerint jár el, ha működése terén belül á régészeti s történelmi szakmába vágó kutatásokat s tanulmányokat tehetsége szerint előmozdítja s pártolja. Epen azért ezen statisztikai rovatos ivek alapján, kiegészítve s tárgy szerint ösz-szeállitva, az igy nyert anyagból egyletünk egy oly anyakönyvet fog szerkeszteni, mely mind saját magának, mind pedig mas régésznek, mind a történészekn_k eddig is sajnosán nélkülözött repertórium gyanánt fog szolgálni
E szép s nemes mnn kában kérjük tehát segédkezét,t.tagtárs ur! uion hozzá te véssél, hogy a ki töltött, vagy ha körülményei nem engednék, más ügybarát által kitöltetett ivet az egylet titkárához, Lipp Vilmos főgymnasiumi tanárhoz, beküldeni szíveskedjék.
Jegyzette:
UPP VILMOS, SZABÓ IMRE s.k.,
titkár. a vnnmegyei régészeti egylet elnöke.
Nyilatkozat.
Zala-Egerszeg városi község a megyeszékhely kérdésében]az országgyüléshe2$ntézett kérvényében két körülmény hozatott fel, mely közvetlen reánk vonatkozván, a valótlanság és elferdités miatt nyilatkozatunkat teszik szükségessé.
Rigó Ignácz városbíró ur azt állítja közönsége nevében (azt mondja), hogy földműves osztályunk sajnos kiterjedésben elhorvá-tosodott ^
Sem városbíró ur, nem Zala-Egerszeg közönsége nem ismerhetik ily állítás mellett saját megyéjök viszonyait, most tudni kellene hogy sem Nagy-sem Kis-Kanizsán horvátajku nincs hogy Kis-Kanizsa népe törzsökös magyar és kedves hazai nyelvünkön kívül mást nem is beszélünk s pedig beszéljük ugy,hogy megyénk bármely helyén se beszélik különben.
Az állíttatik továbbá,hogy Nagy-Kanizsa város általunk kedvelt polgármestere nem is tudta, hogy a városháznak gyülés-termül felajánlása oly épületre történt, melynek nagy-részben Kis-Kanizsaváros is tulajdonosa, igy felajánlani nem volt jogosítva — igen is tudta, és Kis Kanizsa közönsége által kezébe adott be leegyezési nyilatkozattal felhatalmazva teljesen helyesen cselekedett.
Kis-Kanizsa városi közöség közönsége.
Helyi hírek.
— CsiUagh László zalaegerszegi képviselő és igazaágügyminiszteri tanácsos — hír szerint — a pesti kir. ítélőtáblához tanácselnökké fog kineveztetni.
— A „kanizsai dalárda,u mint biztos forrásból értesülünk,a pünkösdi ünnepek al-
kalmából Keszthelyre, az ottari " testvéregylet látogatására, kirándulást szándékozik tenni. — E terv minden oldalról elismeréssel találkozik annyival is inkább, -üert magán viseli a társadalmi életrevaló jótékony befolyású jelleget; nem kétkedünk abban, hogy Keszthely város tapasztalt vendégszeretete ugy, mint minden nemesért való lelkesülése ama fogadta tásban részesíti ez egyletünket, mint ezelőtt néhány évvel.
—Nagy Károly, letenyei járásbírósági díjnok, a keszthelyi kir. járásbírósághoz ir nokká nevezgetett ki.
— Magyar színészet. Említettük, hogy egy építendő színkörben Sztupa Andor ós Hubay Gusztáv társszinigazgatók már május közepén megkezdik előadásaikat, közbejött kö rülmény folytán Keszthelyre megy a társulat s onnan a fürdőidény vége felé, aug. hóban, jönnek át Nagy Kanizsára.
— Zalamegye házipénztárának 1873. bevétele 138,488 frt 81 kr. Kiadás 138. 481 frt 48 kr. pénstári maradvány 7 frt. 33 kr.
—. A zalamegyei utfentartási alap mult évi bevételt 47,612 frt 22 kr. kiadása 44.202 frt.fc 16 kr. pénztári maradvány 3410 frt 6 kr.
— Az a hid, mely Sávoly és Puszta-Kápolna közt Zala és Somogymegye határán van, s roszkarban létéről annyiszor megemlékeztünk, f. évi május hó folytán megkészül.
— Meghívás. A .zalamegyei általános tanitó testület" sümeghi járási köre f. évi május hó 21-én tartja Sümegben, az iskolaépületben, reggeli 9 órakor félévi közgyűlését; melyre a tagok és a tanügy barátai tisztelettel meghivatnak. Tárgyai: l) a választmány jelentése, 2) előadások, 3) indítványok. — Sümegh ápril hó 28.1874. POLGÁR JÁNOS, elnök.
— Jótékonyság. Ft. Fehér József plébános ur a sümeghi óvoda részére egysz;iz o. é. forintot volt kegyes ajándékozni ; melyért a sümeghi iskolaszék az 1874. apr. hó 19. tartott gyűlésének 3. pontja értelmében forró köszönetét fejezi ki. BRÜCKER aLAJOS iskolaszéki
— A vasmegyei régiségtár számára beérkezett adományok folytatólagos kimutatása. — Bokányi György szepetneki esperes plébános úrtól 6 drb kőkori eszköz. Somog\ i József plébános úrtól egy ey.üsi emlékérem. Elnök ur ő méltóságától török feliratú hímzett teritőkendő. Lindbauer József úrtól egy arab* feliratú emlékkő. Magyar Ferenc* úrtól 4 dri> különféle érem és 2 drb forradalmi bankjegy. Horváth Gyula úrtól 306 érdekes régi magyar nyomtatvány és 2 drb okmány. Titkártól 2 drW régi könyv. Lakner Ambró tanár úrtól egy kőkori eszköz. Egy ismeretlentől 2 drb romai ezüstérem. Ezen adómányokért nyilvános köszönetet monda vasmegye régészeti egylet igazgató választmánya.
— SzölósGy örökben május 16 án ló, szarvasmarha- és juhkiállitás lesz. A bejelenté sek május 8-ig Ferenczy Sándor elnökhöz Lel-lére intézendők.
— A sertés-szállítás oly nagy mérvet ölt, hogy volt nap, midőn az alföldről Kanizsán át Sopron- s Bécsbe 6 ezer darabot szállítottak teljes két vonattal.
— Csurgón működik jelenleg Gerő J. színtársulata, kevés számú tagokból áll ugyan, de jólszervezett s a közönség elismeréssel viseltetik irányában. Gerő Lina k. a., az igazgató leánya, szép hatással működik.
— A föUlmiívelö nép számára igen érdekes kis könyvet adott ki a baranyamegye, gazdasági egyesület; czime: Emlék az 1873.évi bécsi világkiállításról. Irta LiebbaldBéni egye sületi titkár. 75 lapra terjedő fűzet,ára csak 12 kr. Ajánljuk a népiskolai tanítók figyelmébe, a derék egyesületet pedig melegen üdvözöljük nemes ösztönből keletkezett intézkedéseért.
— Sajtóhibaigazitás. Lapunk 32-ik számában közölt költemény 4-ik versszakába n „Színed gyémánt" sat helyett „Szemed gyémánt* sat értendő.
— 1848-ban a lánczhidon meghalt gróf Lambergnek egy duplacsövű golyós fegyvere, melyet testőrvadásza megmentett, jelenleg Keszthelyen, Puly János ur füszerkereskedé-sében van letéve eladás végett; a fegyvernek tökéletes lőtávhordása és épségeért az illető eladó kezeskedik.
— Sellye községnek hetenkint szómba ton második hetivásár tarthatása engedélyezte tett.
— Kecskemét vidékéről irják egyik munkatársunknak: Minket 29-kén reggel szomorú csapás ért, reggeli 3—4 órakor már ö fokra hágott a hideg, árnyékon még 7 órakor is fagyott a viz! — a 6000 holdból álló szőlő birtokunk általán elfagyott; —alig lehet találni a még később fakadozó rügyekból is, melyek életük jelét mutatnák;— a roppant remény nyel biztató gyümölcsfák megsemmisültek; még csak a magasabb almafák tetején, és a beszter-czei szilvához lehet egy kis remény. — A kár több, mint egy és fél millióra tehető. Vetéseink ben is tett részletesen kárt, határozottan még nem lehet tudni,hogy mennyi minthogy az aszály is már csaknem semmivé tette. Igy kevés kitétellel a mait 66. évnek nézünk elébe !
— Gyászhír. Nozsa Márton, okleveki tanító, a keszthelyi polgári iskola tornatanára, folyó évi ápril hó 28 án 20 éves korában tftdő-Bor''vadás következtében Zsombolyán, kéthavi szenvedés után jobblétre szenderült. Élte vi-rágzó korában ázakitá ki boldogultat a kegyetlen halál az élők sorából.Legyen könnyű a hant, mely az elhunytnak hült tetemét fedi s a mindenek ura engedje öt, ki rögös pályáját ily korán,alig 3 évi működés után,bevégzé-- békében nyugodni. Temetése Zsombolyán (Torontál m.) folyó évi ápril hó 4-én délután 4 órakor volt. Áldás és béke lebegjen porai felett !!
— A keszthelyi járás szolga bírósága álul a karmacsi égettek javára rendezett dal-estcly folyó hó 25 én tartatott meg. A müsoro-zatba kitűzött darabok,melyeket felváltva,majd a .női ciaikör," majd a „dalegylet- énekeltek, egy pár lényegtelen (?Hiba mellőzésével, sikerültek- A rn: a dalesiély anyagi részét,a jövedelme: iileü;arra vonatkozólag a rendezőség követ kezó kimutatását közöljük. Bevétel: belépti jegyekből 141 frt, fclülfizetésekből 112 frt, a be küldött wreyak árveréséből 75 frt 40 kr, ösz izes-a irt. 40 kr. Ehhez járul az egész járatból adakozás utján bejött 94 frt 14 kr, ösz-szeaeo 4^2 irt 54 kr, mely összegből levonva a kiadás 4* frt. 54 kr. maraat a karmacsi tűzkár suiuk javára 374 frt, az az háromszázhetvenné^ frt oszt. ért., mely összegből húsvétkor 11 iegszegenyebb csalad közt felosztatott 3* frt. 50 kr. Ez összeg a fentebbiből leszámítva marad 335 frt. és 50 kr. tiszta, mely összeg a
szolgabiróságnáltovábbi intézkedés végett elhe-
lvezve van.
Kim utatás a karmacsi égettek javára
folvó évi ápril hó 25-én rendezett dalestélynél befolyt lelülázetésekről. Mltgos gróf Festetits Tasziló ur 50 frt. Hertelendy Kálmán főispán ur 10 frt. özv. Hertelendy Lászlónéurnő V.Lak y frt. Böröczfy Antal ur Keszthely 5 frt. Pet-racsek János ur, Karmacs 5 frt.,Bárányi Ignácz Keszthely 3 frt. Mltgos Krenos Pál ezredes ur 6 frt. Trstyánszky Lajos 3 frt. Vadona János 3 frt. Bogyai Jánosné úrnő Sármellék 2 frt. Tonka János ur Szántó 1 frt. özv. Décsy Jó-zsefué urnu Keszthely 1 frt. Kreuzler N. ur Karmacs 2 frt Lázár Ede ur Keszthely 1 frt. Kiráiv Lajos ur Keszthely 1 frt. Szép László ur Keszthely 2 frt. Breyer Gyula ur Keszthely 1 frt. Bruck Iguátz ur Győr 2 frt. özv. Bauer Jó-zsefné urnő Keszthely 2 frt. Spiegl Jakab ur Karmacs 1 frt. ifj. Reischel Vendel ur Keszthely 2 frt. Partenschlager Lajos ur Karmacs 2 frt. BalásArpád ur Keszthely 1 frt. összesen 112 frt.
Kimutatása karmacsi égettek javára 1874. ápr. hó 25 én rendezett jótékony czélu dal-estélyhez árverés végett beküldött tárgyakról: Beck Viimosoé úrnő egy hímzett lámpa-tálcza, Hencz Lajus ur egy olajfestmény. Kirschner család egy dohány-tartó, Preisach Ernesztin úrhölgy egy személyre való kávékészlet (ser-vis.) Sógor György ur egy fénykép album és egv keret, Lázár Betti urnő egy tintatartó, Molnár Pálné urnő egy asztalkendőtartó, Mikovi-nyi Ödönné urnó egy üveg ivópohár, Baksay Sandorné urnő egy fehér porcelán tintatartó és egy kesztyűtartó, Göde Lxjosné urnó egy hamu-tartó.Pitterinan Károlyné urnő egy hamutartó, (iaal Atala úrhölgy egy szivartartó, Szabó Vilma úrhölgy egy lámpa tálcza, Udvardy Eleo nora úrhölgy egy olvasójel. Kohn ur egy kis Wertheim lakat. Puly Sarolta urnő egy gyertya tartó gyufa tartóval, özv Sujánszkyné urnő egy ,N''agv szebc'''' nt ábrázoló kép, Vlasits Izabella úrhölgy Imre király utolsó órája-kép, Wolf Frigyes ur 2 kép, Emecz Ilonka úrhölgy egy lámpa-sapka, Babochay János ur Petőfi miut honvéd őrnagy 1849. Garay Sándor ur egy névjegy-tartó, Sujánszky Zsigmond ur egy satu (női pipere tartó), Lázár Ede ur egy személyre kávé (servis) készlet, Scheiber Anna úrhölgy egy ligür készlet. Scheibor Julcsa úrhölgy egy fényképtartó — tok. Szép Lászlóné urnő egy névjegy-tartó, Dr. Singer egy tintatartó, Király Vilma úrhölgy egy hirnzett névjegytartó, Rosenbach Ignátz ur 6 cserép cineraria, Kai-ser Irene úrhölgy egy illatszertartó, Bohner István né urnő Karmacaról egy nagy tálcza és egy karperecz, Sporzon PáJné urnő egy levél -nyomó, Petracsek János ur Karmacsról egy himzett kendőtarió rámával, Spiegl Jakab ur Karmacsról Nagy-Szeben látképe. S most valamint a „keszthelyi női-dalkör* és „dalegylet" >>gy a szives felülfizetők és a jótékony czél jovodelmegyarapítására különféle tárgyakat be-úidők is fogadják a rendezőség b a tüz által iidnem véginségre jutott embertársaink leg-b psőbb köszönetét. A rendezőség nevében, l''OLTZ PAL, a rendező bizottmány jegyzője.
Rövid hirek. A bécsi épitő társulat 10 millió alaptőkével 24 millió forgalmat mutat fol a mult évről. — A birói állam vizsgálatok ii budapesti egyetemen megkezdettek. — ócsán L''2 ház és sok melléképület égett el. — A budapesti orvosi körnek 120 tagja van — Reviczky Sándor Turinban fogatott el. — Budapest 3*060,240 frt házbéradót fizet. — Kolozsvárott czigányiskola" létesült, hol a gyermekeknek ^emcsak könyvet, de ruh^t is kell adni. — A ^ollandi kereskedők sok lovat vásároltak össze Mánkban. — Az országos ellenzéki népgyü-» Bidapsscaa mijui 18 án lej?. — G . enis
Károiy prépost s hőgyétzi plébános elhalt. — Hang Ferencz ügyvéd a .törvényszéki teremből- czimü 2kötetee mfire nyit 2frtUl előfizetést.
— Hir szerint az országgyűlést az őszszel feloszlatják. — Haynald Lajos érsek anyjának 80-ik születásnapja emlékeül 80 ezer frt alapítványt tett — Rákosi Jenő, a „Reform* szerkesztője, ápril 29-én tartá esküvőjét Hontban Kalmár Lenke kisasszony nyal.—Békés Gyulán muzeum alapíttatott— Bunsen híres physicus irataijelég-tek. — A hegy esi csatában elesett honvédeknek emlékszobor állitatik fel. -Nagy-Váradon Neumann Albert bérlőt, nejét s 8-éves lányát boszuból egy éjjel meggyilkolták. — Felsőmagyarországon erős havazás volt. — Bécsben egyszerre 27 nő tette le a postakezelési vizsgát
— Ausztráliábau 7200 szerzetes és 6001 apácza van. — Holzgethan közös pénzügyminiszter
erősen tsnuijh a magyarnyelvet. — Az incom-patibilitási bizottság befejezte munkálatait. —
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. évi április havi forgalma.
BEVÉTELEK.
15. Hitelezőnek.
Pénztár számi* Betét számlának
Váltó
Kötelezvény , . .
Előlegezési » Bélyeg
Kötvény és váltó kamat sz Százalék
Beiratási dij ,
Hátralevő kamat
Költség
Házjövedelem p
Kintl^vő kamat r
Arany és frank .
Betét arany P Bptét frank
jc c c
1! -- 197,
ft.
62.9ÜJ 9d 41,330 —
6,036 -2.250— : iío5 6,769j80 8! 125 12 ; >0 8 I 42
«!84 27 1 — 900:85 37163
19«/J
KIADÁSOK: 13 Adós Pénztár számi.
Betét számla
Váltó „ Kötelezvény \ „ Elölesre*é»i
Betét kamat „ Költség
Bélyeg „ Kötelezvény és váltó kamM nr.
Házjövedelem számla
Osztalék , Százalék
Házbirtok „
Tiszti fizetés ,,
Adományozási „
110,806 12
37,047 52,521 24,260 5,500 1,517 565 8 234
5 280
6 100 320
Összes forgalom
''•■/J
122,366)83
233 172
95
Papírszeletek.
Eszmék a scepticus világból.
1. Béke bíróság. Ez az a fa, melyen a manua terem, átültetésé* legjobb kertészeink sikertelenül faradnak, hiába & talaj még n«gyon kemény, a gyükszilak nem törhetnek át rajta.
2. Keleti vasút. = 1 -szőr. TObb jómadár egy balekot fog. — 2-sxor. Egy gonosz követ dobván a tengerbe, ezt s«áz jámbor nem tndja kivenni. —3-sz»r. Az igaz Üdvözítő mások bűneiért szenvedett, mi pedig az úgynevezett üdvözítőinkért szenvedünk.
3. Uj törvény. Uj kenyha, aj eledel. Ez azután nem egészen maccaroni, nem is egészen bou-ding, nem is egészeu beaufsteak, nem is egészen tarhonya, nem is egéssen pakhéudl, — van abban valamelyes a cbinai fecske fészekből is.
4. Felelős kormány. = 1-ször. Köd, melyet nem lehet megmarkolni. — t-szor. Qyik, mely minden tüskön, bokron könnyes keresztül csúszik. s 3-szer. Midőn a gazda incriminált cselédjét már már ütlegelni kezdi, df tűzvészt kiáltanak, • az egész csatapaté abba marad. —
5. Parlamentarismus. Ha ahhoz csak bő beszéd üség. s Bzóversenygés kívántatnák, az egész világon be lehetne hozni.
6. L. K. Q. Az első jó „Scbacher" a második jó tógátns kit hittünk, hogy tán még garabancziás diák is, a harmadik éjjeli őr volt, énekelvén .Vigyázzatok.* Most épitő mester lett irovia leomlása után
7. Farsang és böjt L K. a farsangot U. a böjtöt képviseli. Azok a nemzetnek tánczközben erős oldaldöfést adtak, de hogy ne ére>ze azonnal bfibá-jos beszéddel altherízálták. Az ébredéskor csak O. áll ott a hamuval és mementóval.
8 Péter hajója. Nagy kérdés váljon e tisztes hajónak. melyik árt többet a ,t« és vér embere- e?- vagy a „non possumus. •
Temérdek munka van, az ipar felvirág-tása most erősen halad, különösen a szabóknál. Hogy hogy ? kérdé János barátját. Csak ugy, mert e csúnya hideg következtében a hernyók és cserebogarak téli kabátot rendelnek.
Egy koldus éicze. A napokban egy koldus, kinek oldalán egy mély, kenyérdarabokkal telt tarisznya csüngött, egy házba lép be. A gazdasszony; ki épen a kemenczéből a friss kenyeret vette ki, a koldus kérésére azt feleli, hogy ninca fölvágott kenyér, nem adhat neki. Erre a koldus a legkomolyabb arcz-czal előrántja apró darabokkal telt tarisznyáját s benyúlva saól : „Nem baj, kérem alássan, fölváltom azt az egész kenyeret darabokra, abból aztán adhat*.
37 89
61 66 30
75
25
(
A Uram, Un ki nézése ntán itélve vagy költő, vagy zeneművész.
B. Miuakettő vagyok. S Oh ki ? ha szabad
kérdeLem.
A. Én báró Pogrányi de Pográuy vagyok.
B. Más semmi ? hiszen az volt ön akkor is, midőn született, eddig hát nem sokra vitte.
Szerkesztői üzenetek.
12''.3. T. k 200 éves okiratot köszönettel vettük, w • 1244. Gy. A névnapi üdvözletül irt költeményt jövő számunk hozza
1245. U. Veszprém. „Emléksxel-e reám" jő, de a másik módosítást szenved.
1246. N. Üssük helyre a csorbát! mielóbb közöljük Többire később!
1247. Sz. Kaposvár A verset megkaptam rég, Kivinataidxt csak a jövő héten teljesíthetem.
1248. Cs. Bsgonyán A könyvekért járó összeget átvettük ; rendben van minden.
1249. M. Frankfurt. Intézkedtünk azonnal.
1250. Bányatelep. E számra már nem lehetett felvenni. A gyászhirről szóló levelet olvasásra
elküldöttük.
1251. Türjére. Jövő számban.
1252. P. Keszthely. A kérdéses magyarhorrát nyelven irt könyv sajnos, nem létezik.
Üzleti szemle.
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, május l-sejel874.
I d őjá r á s : Az utolsó napokban rendkívül
hideg ; kétszer egymásután éjjel hóharmat; ma mérsékeltebb, szeles és boralt.
A vetésekre való befolyásáról e perczig hatá-rozattabb hírek nem érkeztek. Tetemesebb kárt mindenesetre okozott, de minő mérrben az meleg napsü. tés után leginkább fog kiderülni. —Tehát fájdalom, korán dicsértük a szép, derült napot!
Oabnaüzlet. — Az árak a kevéssé örvendetes időjárásra eddig árlejtésnek nincsenek alávetve. — A vételkedv változatlan. A mai és szerdai hetivásár eey kevéssé élénkebb. — Buza némi mennyiségekkel képviselve.
A borüzletnek a belföldről érkező szinte még nagyobb mérvben kedvezőtlen időjárási tudósításokra jelentékeny jövó ígérkezik. A hirek általában a szőlőnek tulajdonítanak legnagyobb ártalmat.
Alsó-ansstriai mérő szerint;
Buza 80-81 fnt 6.20 - 60 kr.82—83fnt 6.70— 90 kr, 84 - 85 fnt, 7.30—7.50 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.10 krig, konkoly nélkül 5.20— 5.40 78—80 fnt konkolyos 6.20 —5.30. konkoly nélkül 5.25—40 kr. Árpa serfőzésre 5.15.-5.40
kr. — Árpa etetésre 4.--4.30 kng. Kukoricza
4.95—5.10 kr. Zab 2.70—2.80 krajezárig 50 fontja. Hüvelyesek: Borsó 8.60 kr. Lencse 7 50 - 8. — krig. Bab fehér uj 5.35 — 50 krig, ó 5.—, tarka készlet nélkül. Hajdina 4.50—80 kr. Hajdinakása 11—13 kr itc*.'';e Köles 4.85kr. méreje — Köleskása 8.50 —9. frtiR. Lóhermag 27—30 ftig. Luczernamag 32 —33.50 kr. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszU 3.9:»—4.— krig., zabos lendek 4.—kr.vámmáxsája.Kendermag5.30 — 60kr.méreje.Bepcze téli 4.50—80kr,nyári 3.50—tfrtig. sárga nem kerül a piaezra. Kevert (Miachling) 4.80— 5. frt. Buza-ocaó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,-40 Borok: fejtett uj fehér 6.—, 5.60—6 frtig., fejtett pir ,s 4.50 —5.50 —80 kr , fejtett Schiller 4.—4.60 kr. Ó-bor —.— frt. — Seprüpálinka —.—. Törkölypálinka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás
Sümegh, april hó 27-én, 1874. Buza 6.80 7.—. kr. Rozs 4.80 — 5.—.kr. Árpa 4.50 — 4.70. kr. Zab 2.50 - 2.70 kr. Kukoricza 5/26 kr. Burgonya 1.20 — 1.50 kr. Kemény ta öle 12 — 13 frt. Óbor 12.— 14.— frtig. — Ujbor 5.60—6.50 kr. — Marhahús 26 kr. — Borjúhús 20 kr. — Disanóhus 30 kr.
Kájis 3-tól aéjas 9-if. 1874.
Hó- és heti- Katholikns nap- Protestáns n*P tár | naptár
S>
utj.
18; K. s P. Ev. Vissatérek ahhoz ki engem külde. •Ián. XVI. G. Ján. V. 2—15.
3 Vasarsap D 4 Cantat. D 4 f telt.
4 Hétfő Flórian Amália
5 Kedd Pius p Pius, Jámb.
Ü Szerda János f. János
7 Csütőrtflk üi/eta Gizella
8 Péntek Mihály a. Akos
y •Szómba! Gergely Gergely
Vasúti menetrend.
Indul Kauizftáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
Budáig
5 óra 18 perez reggel Zágrábig 2 „ 45 , délután.
6 „ 18 „ reggel. 1 „ 48 „ délután.
10 „ 43 „ estve.
»» i<
Szombathelyig (innét délután 5
óra 26 perez Bécabe) 5 „ 43 Béekig (Szombath. Bécsujh felé) 2 „15 >i i» •» »» 10 i, JS
Pragerhof felé Trienttig 6 „ 3
„ és Bécsbe 2 „ 23 ''„ n »» »t ^ ^ n 33
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez
» ,, Dom-
bóvár, Fiume, Zágrábból 1 Zákány-Fium e-Zágrábból 9
Budáról 4
1 9
Szombathelyről 10
Bécsből(Bécsajh Szombath.felfíl 4
reggel.
délután.
este.
reggel.
délután.
este.
ti »»
t>
i> »»
„ (Prageihof felől) Trieszt- és Bécsből Triesztből
10 3 1
10 ,
21 64 43 46
20 33 37 18 50 9 22
reggel.
délután, este.
reggel.
délután.
este.
délelőtt.
reggel.
este.
reggel.
délután
estve
Érték- és váltófolyam május 2.
5*/t metaliques 69.15; 5% kőlcaön 73.80-, 1860-ki álladalmi kölcsön 103.75; baok-ré«rv. 973 —; hitelintéaeti részvények 973.—; Ix>ndun 111.H5; magyar földtehermentési kötvény 74 57 : te uesvári földtehermentési kötvény 73.50; erdélyi földtehermentési kötvény 71.—; horvát-slavon földtehermentési kötvény 75.50; eaüst 106.— ; ea. kir. arany--.— ; Napoleond''or 8.99
felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
Milhofer Manfréd uroak,
jelenleg NAGY-KANIZSÁN.
Ón j^ak találta ismét elutazni és a távolt keresni, a nélkül, hogry nálam és többi hitelezőinél piszkos adósságait kifizette volna. —
Ezen aljas eljárást annál kevésbé igazolhatja, minthogy iit-tartózkodása ideje alatt körüllevflinek teljes bizalmát elnyerte és sajnálkozásunkra arról gy.''zódtünk meg, hogy czélja csakis csala.sra volt kitűzve. —
Felszulitom Out magam és Klofutár testvérek nevéo>''n oáltiok fenlevő száraiáját annál bizonyosabban legtovább Május 8-dikig kiegyenlíteni, miothogy ellenkező esetben mocskos lárfáját az egész világ előtt arczárói le fogjuk szakitni, és legszigorúbban eljárandunk, nehogy uj tartózkodási helyén is oly Gentle-men-módon éljen és eljárhasson.
Ha ezen felszóllitásomoak a fennkitüzött napon nem engedne, oda iparkodunk: hogy valamennyi hitelezői a kauizsai tettes bíróság nál folyamodni fog, raiszeriutönt „Per &chub" ideküldjék. Hozzám, Klofutárekhez és a többi hitelezőihez intézett levelei mért nem voltak bérmentve ? V SALAMON S,
eszéki könyvárus.
Minden betegnek erő .és egészség gyógyszer és kflltség nélkül.
Revalcsciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a ^amavos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermo kéknél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg , alfél--moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má so latok.
64^10. bizonyítvány.
Nápoly, 1872. április 12-én.
Uram t Egy májbaj következtében bét év óta rettenetes állapotban voltam és igen el soványodtam. Nem voltam képes írni vagy olvasni; egész testem resxketett, emésztésem rósz, folytonos álmatlanság és mindig tartó idegizgalomba voltam.a mely folytonosan űzött ide s tova, és egy perczig sem hagyott nyugton, e mellett nagy mérvben mélakóros. Sok orvos kifogyott tudományából, anélkül, hogy bajomon segítettek volna. Teljes kétségemben az ön Revalesciérejé-hez fordultam, és most, mintán 3 hóig élveztem, hálát mondok a jó Istennek. A &evale»ciere a legf bb dicséretet érdemli, egészségemet tökéletesen helyre állította és képessé tett. társadalmi állásomat ismét elfoglalni. Legbensübb hálával és teljes tisztelettel
liréhám murquisnő.
60,810. bizonyítvány.
Neut''chateau (Vogesek) 1872. deczember 23-án.
17 éves leányom, havi tisztulása kimaradása által a legnagyobb idegroucsolásbar. szenvedett az úgynevezett Sz. Vincze tánezban, ós az orvosok kétségbe vontak a meggyógyulás lehetőséget. Azóta egy barátom tauxesára Revalescierevel tápláltam, és ezen zamatos tápszer mindazok meglepetésére, a kik ös-merték, tökéletesen meggyógyította ; tftkéletes egészséges. Ezen felgyógyulás itt nagy feltűnést okozott, a sok orvos, a kik ezen bajt gyógyithatlannak állították, most meg vannak lepve, gyermekemet teljes egészségben látni-
Martin, adóhivatali tiszt.
Táphilóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyóaytzer árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/» font 1 fr. 60 kr., 1 fo: '' 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészér* 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr.. 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr!, 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra 10 frt., 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, WalHfechgasse Nr. 8.,
N.-Kaniztán Looák Karoly gyógyszertárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyen Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég miuden vidékre küld posta: utalványra vagy utánvétre.
•) E roxat alatt közlöttéri teielőrtéget nem bállal Szerk.

^ 1310— 1)
Mejfhivó
Jács, Ticblaibei
A .nagykanizsai takarékpénztár" az alapszabályok 51. §-a értelmében folyó 1874. évi május hó 10 ik napján a délelőtti órákban saját helyiségében
rendkivíili közgyűlést
tartand, melyre a részvényes tagok ezennel tiszteletteljesen meghivatnak.
A közgyiilee tanácskozási tárgya:
Az alapszabályok 62. és 63. §§-ának ''olyképeni bővítése, miszerint az intézethez benyújtott váltók, a szükséghez képest naponként, a választmányi üléseken kivül is leszámi-toltathassanak, és hogy ezen''a választmányig üléseken kivüli váltóleszámítolások, a választmányból sorrend szerint, ösz-szehivandó 5 tagu biráló bizottmány által eszközöltethessenek. melyeknél mindenkor az igazgatók is részt vehetnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, april 14-én 1874
A nagy-kanizsai takarékpénztar igazgatósága.
Gazdáknak fontos.
Majdnem eges/. Németország é* Ausztriában jött alkalmazásba rövid idő óta a két ember által kezelhető és csodálatos eredményeket czélzó kézi cséplő gép. — Ezek minden gabnanemet oly tisztán csépelnek ki, hogy a kalászokban egy szem sem marad, s egy órában annyit, mint három cséplő egy nap alatt.
A vételár igen csekély és a gi''-p kiállításához képest oszt. ért. 150 forint franco Bécs, - Megszerezhető az ifj. Weil Mór-féle czégnél Frankfurt a. M. és kívánatra bérmentve küldetnek szét. — Megrendelések levélilegis eszközölhetők. 1300—2
Felhívás
az
tAmi£ó-felB uefflZBttözi viMallitasra.
Csuk
lntért o. ért.
adatik M éremmel koronázott
világkiállítási diszmű-bazár
tel. — Mely az alább jegyzett 10 kiállítási tárgyból áll és pedig :1 /I finom bír női kézitáska, mozaikképpel kirakva ; /] Víctorla selyem-báli legyező, a k-g.* I ?gujabb , minden kiránt szít,ben ; 1 teljes varró-Necessaire talmiarany t-ikl>an meglepő linóm;
II igen elegáns czukor-szelencze zárral, a legfinomabb szobrászati munkával diszitve : 1 flenU talmi arany óra lánczcza! együtt, jól járó. két évi jótállással ;
bör-album, legfinomabb, fényképek számára, külsőleg bronz- vagy chinaezüat ékitménynyel; jl sálon asztali csengetyü. fénytelen uj" aranjból, élénk s I aranymetszettel ;
~ 1 teljes irósztali garnitúra, különösen ajándékra alkalmas; 1 átaiában bires japáni szlvartároza «lns színjátszással ; 12 darab cs. kir. kiz. szab. lég szivar-szopokák legújabb, melyek a legroszabb szivarnak b-gfinomabb Havauna-^ zamatot kölciönöznek. r
E tiz tárgy összesen csak 5 forint
Kzen most elősorolt 5 frtos csoporton kivül ugyanazok fino-''mabb kiállításban 10—15 egész 20 frtig még számos ezer egyéb] ''diszmű- és fényűzési árakkal a legnagyobb valas/.tekban.
Kzeken kivül fi ftért még ugyanott kapható esernyő garnitúra. és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernjó, 1 \ i/.iaerites( Lesernyó és végre 1 tavaszi ernyó bámulatos olcsó áron csak 6 ftérti kegye*egyedül ka, ható 1323—4;
Arnigo világkiállítási bazárjában,
Ji^* Bécs, Prat<r*tra»ne 9.
Levéli megrendelések postai utánvét vagy az összeg clőlegesi [beküldése melleu azonnal eszközöltetnek.

KCIBI J J FEHÉBRUm-GYáBl
Ttteblanbea Béét
Nur der
Sensatlons-Bazar
bietet reichste Auswahl in 4/« Schafwoll - Kleider Barége, Gazir-Batiste, Cosmanoser Percail, 7« und 5/« echte Leinen--Weben, fárbigeund weisse Grati, Handtücber, Servietten, Tischzeuge, fórbige und weísse Bettzeuge, Bar-chente. Möbel- und Netz-Vorhánge, weisse Leinen-Sack-tücher, Laufteppiche, Cravatten, Damen-Levalier und far
Echtheit der Farbe und Quálitat wird garantirt.
Für nur 27 kr. per Eile und Stück bei T. FÜRST, Wien, Aiserstrasse 16. Mnstersendungen franco.
(Nr. G2—1334—2)
a gyártmány előnyössege s a tiszta kezelés valódi solidsáQa folytán leghiresbnek Ismert j le&job hitelű
Fehérruha^ ára KELBL J. Jt-nek Bécsben, Tuclilauben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divatú s minden alakú fehérruhane»nüit eladja ós elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
Len-férfi ingek 2., 3, 4, 6, 6., 8 E g é . z a é g-j a c k o k gyapja 2., 3., 4.,>Éji 4* téli náing.k bo.».. ujakká
,0 frtig 6 frt, selyem 6., 7., 8 frt. \ 4., 6., 6 frtig.
Angol Shirting ing ek, (atebb mint J , nadrágok gyapin 3.. 4., 5., 6-,; N ó i nadrágok, perkail 4a barchentböl
a vászon) fehér és azinea 2., 2.50, 3., í „ „ selyemből 6 , 7., 8 frt.; 1.60, 3., 2.60. 3., 4 frtig.
3 frt 60 kr. a p c z ák 4a ba r i a n yák 5„ 6. 7., 8., N ó i c o r a e tt e k perka»lból 1.60, 2., 2.50,
LegBnomabban hímzett ingek 10., eg4a» 15 frtig. C 3 frtig, himezve, igen eleg*n» 3L 4.,
4.. 5., 6., 7., 8., 10 egéas 20 írtig. ZaebkendSk tiszta lenből 2.50, 3., 4.,) 6., 6—10 frtig, barchentböl 2 , 2 50,
Oxfordi ingek aneol 3.60, 4, 4.50, 6., 8—12 frtig, battiat, finom azogélyz.. 3 frtig.
5 frtig. 3., 5,8., 10., egéa* 16 frtig. finoman N ói a l«ó öltöny 3., 4., 5., 6-10 frtig,
Flanell ingek, legjobb minőség 3.50, himezve 90 kr., 1., 1.20 - 3 frtig. < barchentböl 2., 2.60, 3 frtig.
4.50. 5.50— 6 frt. M e 111 a k a r ó k finom ahirting 50—76 kr.,; N 6 i melltyük franczia, 3 ,4, 5., 6.,
Len-gatvák. német és francai* szabáa 1., 1.50 krig, finom vásson 80 kr.,< 7 frtig.
szerint 1„ 1.50., 2. 2.ó0—3 frtig / 1., 1.35,1.60, 3 frtig, finoman himezve? B o r o t v á 1 ó - k ö p p e n y , a reggeli
Nyakgallérok legújabb alak 2., 2.Ö0 , ( 1.60, 2., 3., 4., 6., 6., egéaz 10 frtig.j öltöny (Negligée) 6., 19-40 frtig.
3 frt. váaxonbM 5., 6 frt. Váazon nó ingek 2., 2.60, 3 frtig, >
Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, j bime«v« igen elegáns 3., 4., 6., 6, egész
vászonból 8., 9 frtig. 8 frtig. ''
Vídékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek. Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
M<-gr?ndelc*ek bármily nyelven a következő czim alatt történjenek:
1267—16
Első magyar gyapjamosó- és bizományi részvény-társulat Budapesten.
Intézetünk hatodik üzlet-idényének jelenlegi megnyitására tisztelettel felszólítjuk a gyapju-termelő közönséget, miszerint gyapjaikat gyári mosás és bizományi eladás végett gyárunkba küldeni szíveskedjék.
Gyárunk évenkinti 150.000 mázsa gyapjúéi készítésére van berendezve, minélfogva azon helyzetben vagyunk, hogy minden gyapjurészletnek 3—4 hét alatti elkészítését biztosithatjuk.
Bizományi üzletünk keretébe a hatmosásn úsztató gyapjú eladását is befogadtuk és a lehető legelőnyösebb árakon eszközöljük.
Ide megérkező gyapjurészleteknek gyáruukba szállításáról és raktárba helyezéséről gondoskodunk és a megérkezett gyapjúkra, ha kívántatik Irtékfik 2, s-át előlegezzük olcsó kamat mellett.
Programokkal bérmentve szolgálunk. (1329-2)
Az igazgatóság.
Utánnyomat uem dijaztatik.
1
Mi kötelezzük magunkat, gyártmányunkat kizárólag a béfsl forintos Bazar (Praterstrasse 66,) raktárába azállitani éa
kéazitm£ny«-iik egyoaogyedül e czégnél találhatók.
Az első tajték-, mütajték- és borostytokő-tórsulat 1182-18
Minthogy az osztrák-magyar monarchia legképeaebb gyár gyártmányainak eladására a kixáróla^os jogot megszereztem, fölösleges minden továbbidicséret, minthogy e gyár világszerte ismert jósága éa olcsósága minden «jinlgarast már elére nélkülöx-
hftiívp t»»sr »-__. m__
hetővé tesz.
John Bnll-pipa szárastul, tajték és borostyánkőből tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
John Buli-pipa borostyánkő nélkül tokban .......
Jon Bull pipa finom és nagv . . Magyar pipi szárral és bojttal Magyar pipa meggy-szárral s borostyánkővel .......
Német pipa pántosan .... Német pipa finom chinaezüst pánt.
tal •• Német pipa nagyon flnom, tokkal Antik pipa, tömör, dombor faragvány oa.........
Török pipa különböző rajzú . . Török pipa meggy szárral és bo-rostyánszopúkával . . . . . Török pipa finom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, páut nélkül Török vixpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vixen megy át a füst és üdi-
tóleg bat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és finom . . . Meggysxár borostyánszopókával 1 2
• • - . - .....
Szivar-és cxigarett sxopóka száznál több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku, fejek. csoportok, állatalakok, úgyszintén fantasia-szopókák da-
radja . , .......
Ugyauae flnom ...... . .
Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy Ja pán-sxopóka, valódi borostyánkővel és mozaik munkával finom
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
Első tajték-,
é«
borostyánkő- társulat.
Egyedüli raktár
az oaatr.-magyarbirodalom réssére:
Gnlden - bazar
Praterstrasae 66.
L
ForiatM-Bazár.
Borostyánsxopóka tokkal . .
Ugyanax nagy.......
Borostyán-garnitúra, szivar és szi-
varkáknak tokkal.....
Garnitúra, tartalmaz : ixivar, sxi-varka és Virginia sxopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, cxigarette sxopóka, dohánypapir, és tüzszerszámtartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, sxivarsxopó: ka, selyemxacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpipa. sxét-sxedhető szárral, borostyánnal, sxivarsxopókával, bórtokbaa Egy garnitúra,John Bnll-pipa, szivar és cxigarette-sxopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa sxétsxedhető elefántcsontszár és cxigarettr-sxopóka bagaria bőrtokban . . Teljes doliányxó-garnitura, mely áll pipából, sxivar- és cxiga-rette-sxopókából, tüz szerszámból, dohányzacskóból, kanócxból, és cxigarette-gépexetból stb. . . Ehhez illő elegam szekrényke
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frt tói 100 frtig ér5 darabok is készíttetnek és gyári árakon számíttatnak.

Wien. Praterstrasse Nr. 66.
Megrendelések e cxim alatt intésendók :
Eladások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagy az öasxegbeküldése mellett pontosan eszközöltenek. -
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Karnisán.
NAGY-KANIZSA, 1874. május í-én
Tizenharmadik évfolyam.
S^fesf '' 1
f Olizrté*1 *
Í frt.
érre . • S frt. fél erre . . • • * s negyed érre • •» jttém ÍO kr.
Hlrístssek
6 hasábos petitaorbao 7, másodszor 6 • mindsn '' további Borért 6 kr.
1-íYILTTÉRBEN
joroukint 10 krárt r*-
-.etnek fel Kincstári illeték minden egye,* hirdetésért külö
30 kr. fizetendő.
I0ZL0NY
1
J llof/;
lap •xeilemi részét .lletó kőrlemenyek tserkessuShez, —
anyag: reaxet illető ! ióziemeoyek pedig a kiadóhoz bénnentre in.
! :éxendókr
NAGY-KANIZSA WlatalOtfcÉI.
Bérmentetlen levelek esik ismert munkatársaktői fogadtatnak el.
előbb:
-somOg
ÖZLÖN
iZ
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdásági egyesület4''.a ..nagy-kanizsai keraskedelmi s ioartanir", a „mgy-kanizsai takarékpénztár'' a ,Zala-Somogy" gőzhajózási reszvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoltó egylet- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasarnap- x csfltftrtokon, megjelenő vertes (artaluiu lap.
Ulasz Kő>árj Béla úrhoz.
Miután & Zjüai Közlöny 1874-kilO-dik számában Édes Gergely volt b. henyei lelkészt a zalai irók között megemlitém, an-uak, hogy csakugyan a nevezett iró ezen helységben lel kész kedett, bebizonyítására un által felszóllittatván,a napokban Henyébe randultam, a hol is a ref. egyháznak* mát-rikuiái, melyekben minden megkereszteltetnek. s szülőinek s komáknak bejegyzését a sorvégen a keresztelő pap saját neve aláírásával erósiti meg, mégis jegyzőkönyvei is a jelenlegi lelkész Raksányi Károly ur által előmutattatván világosan kideriték azt, hogy Édes Gergely 1814. márczius 3-tól 1817 ugyan márczius elejéig B. Henyében lelkészkedett, ide csőri ekklesiából hivattatván meg papi hivatala folytatására. Ide vonatkozólag a jegyzőkönyvben a következő sorok olvashatók: ,1814. esztendőben 3-dik Mártii hozattatott Prédikátornak Henyében Édes Gergely a Csóri Ekklesiából. Madari születésű R. Komáromhoz a Vág Dunán tul két mérföldnyire azon Komárom Vármegyében. Tanult 8. P.4 (Ezen S. P. azt jelenti Sáros Patakon). Gyermekkoromban épen az ir&wtk vidékünkőűiiiiyAtaios-kodása idejében olvastam Danáit, de akkor persze kevés figyelemmel, és mivel csak a feledékenységnek tanulunk jobban, egyedül csak a madarak énekléséről és verséből csak ezen egy csattanós distichonra emlékszem :
Fülemile mond gvüj gyüjgyüj. fittyre tanittalak itt.
A rigó görögül mond fliareo io.
A Zalai Közlöny idei folyamában a 23-dik sz. alatt K. B. név alatt ezen czikk „Egy fejezet Zala megye monográphiá-jábóí" valószínűleg ön által szerkesztetvén
szabadjon nekem egy igénytelen megjegy* zést tenni azon czikk ezen passusára : „Tóbfr mint bizonyos az egybevetett körülmények alapján, hogy azon korban Zala romai és longobard pásztorok által népesített területhez tartozék, — azonban a romaiak korából semmi nevezetes emlékei nincsenek."
Hogy Pannónia Romának provinciája volt, Suetonius és Severini nyomán bizonyítja a történelem, mely szerint Octavian (utóbb Augustus) Antonius elbukása után az Illíreket ék Dalmátokat meghódítván Pannoniát is áfoglalta, és később az Had-rian által Felső- és Alsó-Pannoniára elosztatván Praetorok vagy Legátusok által kormányoztatott, — hogy pedig különösen Zalamegyének balatoni vidékén a légiókon kivül még előkelő romaiak is laktak, bizonyítják a Zala-Somogyi Közlöny 1872-ki 89. és yO-dik számokban közölt Hattyúdalom 6-dik és 17-dik jegyzetei, melyek kitüntetik, hogy Kövágó-Eörs szomszédságában Kékkúton temettetett el egy romai lovag Tibius Julius Facundus a .nevezett Oc-tavián és Antonius consulságában. és az ec&éri puszta templomban ezelőtt néhány évvel Romer Flori ur is látta az itt levő sirkövet, melyet Quintus Titus Fibronius Justa leányának emelt. E szerint tehát nem lehet állítani, hogy nálunk a romaiakkorából semmi nevezetesebb emlékei nincsenek. Sajnos, hogy az ily történelmi jegyzetek kevés figyelemre méltattatnak, és hogy érzékeny indignatióval kell megemlítenem, hogy megyénknek ezen.provinciális érdekes lapját kevesen pártolják. Tudtomra itt a Balaton vidéken Köves János felsó eörsi pré-! post és Györffy Dániel szolgabíró urakon
írtam nem tekinthetvén arra, hogy valamely hitfelekezet papja Hattyúdalom'' egy-két pontjában megbotránkozik Jói mondja Cicero .História est testis temporum lux ve-ritaiis, nuncia vetüstatis.
MEZRICZKY PÉTER.
kivül csak én járatom. És ezen okból magyarázható meg Sknblics Pál urnák mono-graphiai figyelmeztetésemre ezen Közlöny 1873-diki 89-iki számában adott azon válasza. miszerint „a magánlevéltárok csak egyes családok birtokviszonyaira vonatkozo okmányokat, ugy mint adomány-leveleket, örök- és csere-szerzódéseket tartalmaznak" s. a. t. — holott én azon Közlönv 1873. 24 és 25-dik sz. közlött ezen czikkemnek „Négy régi vár a Balaton vidékén" a szigligeti várra vonatkozó részét csakis a Lengyel család magán levéltárában feltalált hiteles régi okmányok nyomán irtam. Amidőn a V. Újságszerkesztője ezen czikketl869. 43 számában közölte, azt azon megjégy-zéssel kisérte, hogy a Szigliget első urának Botond vezérnek semmi nyoma .a történelemben, pedig ezen állításomat az érintett régi okmányok bebizonyítják. Praesumtio cedit veritati. A kételkedő Tamás menjen lháros-Berénybe, és ott megtalálja a sebhelyeket azottlevö levéltárban. Hiában prédikál a pap a templomban, ha a hívek vagy oda nem mennek vagy ott bóbiskolnak. Valóban kívánatos volna, hogy megyeiintelli-gentidnk egy tagja se nélkülözze olvasó asztalán ezen egyetlenegy provinciális érdekes lapunkat, de aztán figyelemmel el is olvassa, mert tantum scimus, quantum memória te-nemus. Mindazokat, melyek Hattyúdalomban az emiitett czikkben és e lapokban közöltem, monographiai figyelmeztetésemben előadattak, biztos forrásokból merítettem, hivatkozva történészekre, éltem folyásában megtörtént dolgokra és oly hagyományokra, melyeknek 75 éves koromból legalább 65 éve szem vagy fül tanuja valék, és Hattyúdalomra nézve a helyszínére. Történelmet
Az állat és növényhonositó társaság
által Budapesten az állatkertben 1874. évi junius 4-töl 11-ig állaviségély mellett rendezendő országos baromjikiáüitás pro-grammja.
— Az állat és növény honosító társaság, teki utve azon körülményt, hogy baromfi tenyésztés a folytou növekedő szükséglet és árak mellett hivatva van különösen kisebb gazdaságokban és nagyobb piaezok közelében nem megvetendő jövedelmi ágat képezni, a baromfi tenyésztést előmozdítandó s iránti az érdekeltséget felköltendő, állatkertben Budapesten, folyó évi juníus hó 4— 11 én baromfikiállitást rendez, melyben leendő részvételre a baromfi tenyésztő közönséget ezennel tisztelettel meghívja.—
1. §• A kiállítás tárgyait képezik: egészséges, ép és hibátlan mindenféle tyúkok, pulykák, ludal;. és kacsák rendes és hizo''.t állapotban, továbbá baromfi tenyésztési eszközök mint-.c/ólszerü eletők, itatok, költő fészkek, sat. hizlaló ólak és tenyózdék tervezetei és irodalmi termékek.
2. §. Jntalmaztatni fog a jő szép és czél-
szeru.
3. §. A jutalmak magyar aranyak és ezüst forintosokból állanak, és következőkép tűzetnek ki.
1.) 3 dij egy (Miként 5 arany nyal = 15 arany.
2-) 3 dij 3 „ =9 „
3.) 3 dij „ 2 „ = 6
összesen IcTdT arany.
4.) 2 dij egyenkint 10 ezüst frt =20 ezüst frt. 50 3 dij 5 „ „ = 15 , „ 6.) 4 dij „ 3 . „ = 12 . .
7-) 6 dij „ 2 , , = 12 . .
összesen 59 ezüst frt.
TÁRCZA.
H . nak.
(Névnapi üdvözletül májns 8-án.)
Légy nemednek éke. gyöngye Hármít ád a föld göröngye
Csak mulandó kincs. Hogyha boldog lenni rápvol K - ne érd a földi rágygynl, Az egekbe nincs.
Kebled érzelmek hazája,
Félj, hogy részt ue h.izzón rája
Csalfa hit s remény ; Szép szavak * hiu ígéret El ne tévesztessék véled, Hogy mi az erény.
Ábrándok közt lelkesülvén, — A csalódás vészes ösvény —
Kebled kincseit; Ha mint át sebes foljása Észrevétlenül elássa Senki sem segít.
Tenn magadba biaz, stivednek Hogyha ármányos cselt vetnek,
Ovözni fogsz, a vés*, Posztja ágitól a fákat Megkíméli a virágot
Nyom nélkül enyész.
Végzeted szeretni néked Ez teremti női éked
Sújtva légy szíren ; Kebled hit remény virágát Mostohán futván le pályád őrizd meg hiven.
Lég)- nemednek bnzditója ! Kebled ábrándoktól óvja Túlvilági kéf
Hosszú légyen bár a pálya S vészes, miot tenger dagály* Bizz s előre nézz I
Légy nemednek éke, gyönge Égető a föld göröngye
Rózsa fedje bár; Álmaid varázs szigetjén Tündököljön régi dicsfény 8 enyhe láthatár.
Gy. A
Az emberi szenvedélyekről ,kfilönő-sen a szerelemről.
— Emlékül H. Izabella kisasszonynak —
Az ember a teremtés remeke, a földi mindenség ura, szelleme hatalmával leigázá a világot s a legtitkosabb dolgok szentélyébe hatol, értelme eddig nem létezőknek ad létet. A teremtő az emberen kisérte meg, mire képes,érző szivvel, alkotó szellemmel, halhatatlan lélekkel ajándékozta meg, hogy még az életen tul is boldogíthassa, neki adta a világot, megmutatta a boldogságra vezető utat — s mindezekért mit nyert jutalmul ? — az emberek hálátlanságát. Az emberi természet önuralomra vágyott, megfeledkezve arról, hogy az uralkodó világrend felett egy hatalmasabb lény létezik, kiirtá kebléből a társadalom éltető elemét, a: szeretetet, meggyalázta az emberi nemet csak azért, hogy szelleme tündöklő fényben ragyoghasson. Értelme oly dolgok végokának fürkészésébe bocsátkozott, melyek által megingatá a minden-8ég fentartőját, a: hitet, szakított terem tőjével, hogy a föld egyeduralkodója lehessen. De midőn már-már kitűzött czéljánál volt, átkos
szenvedélyek fészkelték be magukat a nagyra-törő kebelbe, háborgó tenger lőn a szív, melyet az indulatok hullámai lázas izgalomban tartanak, csak most kezdé belátni parányiságát, tökély etlenségét a még előbb világot hóditani akaró ember és megismerve önmagát s az emberi szellem korlátoltságát, világgyülölő megvetés lopódzott szivébe, gyűlölni kezdé a mindenséget,, én"-jét a nyomorult életét; de borzadály futja el keblét ha utolsó pereiére gondol; mert gyűlölje bár a szenvedélyekről felkorbácsolt sziv önmagát s az összemberiséget, az élethez utolsó pillanatáig ragaszkodik, hogy a világon — melyet most már csak átkozni tud megbőszül-hassa magát.
Az ember a teremtés remeke,és mégis az ember az, ki legkevésbbé felel meg rendeltetése nagy czéljának. Hányan mondhatják el önmagukról azon megnyugtató szavakat sföldi hivatásomnak megfeleltem, boldog voltam"? és mégis hogy ragaszkodik a legboldogtalanabb is a földhöz, mint küzd, hogy silány életét egy nappal is odábbnyujthassa; mert élni akar, hogy küzdelmét folytathassa ön magával s a világgal élni akar, hogy még sokszor kikelhessen teremtője 8 az igazságtalan világrend ellen, élni akar; mert reményli, hogy még boldog lesz, pedig „a földi boldogság csak ábrándjaiban létezik." Az egész élet csak áthaladás néhány virág éven, melyben reméltünk, az élet delén, melyben dolgoztunk, kerestünk, végre a hanyatló aggságon ^melyben csalódtunk és vesztettünk.
Sajnálandó emberiség! Vájjon nem bol-dogabb-e náladnál a föld bármely teremtménye ! ? Az ő életüket nem emészti azon gyilkoló érzések sokasága, melyek téged a sirig ki-
sérnek, 8 mig ők sorsukkal megelégedve élnek, addig te a végzet ellen kikelve tengeted zaklatott életedet, életromboló vágyak s érzelmek töltik be szivedet, kebledet az indulatok emésztő tüze égeti és te nem tudsz magadon uralkodni, önérdeket s vágyaid feltétlen kielégítését tűzve ki czélul egész valód a szenvedélyek tanyája lesz, mely dühös fúriák észrevétlenül ölik meg a szivet, rabbá tesznek, eltompítják éltelmedet, megmérgezik a kedélyt, nem lesz többé szabad akaratod. Te majdan küzdeni fogsz, hogy lelked gyilkosaitól megszabadulhass ; de hasztalan ! vagy ha sikerülne is, kebledben ezalatt az elégedetlenség ördöge fészkeli meg magát, ahol pedig ez üti fel szomorú tanyáját, ott a sziv minden rosznak megnyílt, átkos daemon lesz az ember s minden törekvése odairányul, hogy másoknak a sors által adott, szellemi vagy testi fáradozások árán szerzett jólétét aláássa. A lélekölő irigység székhelye lesz a sziv s e bűn mitől sem riad vissza, tévedéseidet nagyitja, érdemeidről kicsinylőleg szol, lihegő nyelve sebet mar, tetteinek végrehajtásában vak éa kérlelhetlen;de míg másoknak ártani igyekszik ; addig önmagát emészti meg, elkeseredést szül, melyet a gyűlölet setét árnyai soha nyugodni nem engednek, míg az alattomos boszuvágy a képzelt vagy valódi sérelmet, a természet mostohaságát ellenségén sokszorosan megbőszülni igyekszik, vakmerően hivja magára a végzetet, bűnös kezekkel megrázza a szenvedéiy út gátló falakat,melyek gyakran maguk alá temetik a háborgó lelket.
Embertársaink irányában táplált gonosz érzeményeink az irigység, gyűlölet s a boszuvágy szülői lesznek, a korlátlan önszereteten alapult önzés, saját személyünk vagy érdeme-
i:
Ezen jutalomdijakon kivül dipz-ok-mányok is fognak kiadatni.
4. §. A jutalmak junius hó 4 én egy, ugy hely béli,mint vidéki e czélra külön felkért szakértőkből álló bizottság által Ítéltetnek oda.
5. A kiállítás befejezte előtt a kiállított tárgyakat a helyszínéről elvinni nem szabad.
6. §. A kiállítandó tárgyak legkésőbb folyó évi május hó 15-ig egyszerű levélben, mely az állatkert igazgatóságához (Budapest, városliget, állatkert) intézendő, bejelentendők, iue!y alkalommal a kiállító az iránt is nyilatkozik, váljon kiállítandó tárgya eladó-e? és igenió esetben mily áron?
7. §. A kiállítandó tárgyak az állatkert igazgatóbágához kell, hogy legkésőbb juniua hó ó án érkezzenek. A tárgyak bérmentesen küldendők. A kosarakra, vagy. ketreczekre, melyekben az allatok küldetnek, a küldő neve, lakasa. a baromfi neme. faja, száma, szine, ta tábiara irva megerősítendő. Az el nem adott baromfi a kiállítás befejeztével saját tul ajdono-sanak vísszaküldeiik.
A kuldes módját illetőleg megiegyeztetik, miszerint az .iegczelszerüebb''-n a posián eszközölhető, posta gywrs«n szállít 8 kis szállit máu\oknai nem is drágább mint a vasuii szállítás. — A ko>»rba vagy ketr« ezen, inelv t>en az á.latok szállíttatnak. két bögre megerősítendő. ni''-lvnek egyikében az ele-ég. márkiba pedig vízbe á/.tatoit kenyér teendő, mivel a bögre''be egyszerűen öntíHt viz könnyen kiömölhet,— A s''/allitó ketrecz \ agy ko>ár elővi-gyazatból zsakvaszuuual levarrandó, az állatok aia pt.-d.iji puha szalma vagy széna teendő.
Ö. Az állatok tartasáml és gondozásáról a társaság díjtalanul gondoskodik, csupán csak az eladott állatok után szed be e czimen darabonként 25 krajezárt. Helypénz hasonlag nem fizettetik.
9. §. Minden kiállító jogositva van a baromfi bármely neméből két törzs*) kiállítására; e számon feletti kiallitás iránt, az állatkerti igazgatóság külön nyilatkozik.
10. A kiállítóknak a kiállítási bizottság intézkedéseibe meg kell nyugodniok a mt t. i. a kiállítási tárgyak elhelyezését, a jutalmak oda ítélését sat. illeti.
11. §. A fajtyukoknü azok faja világosan megnevezendő. 12. Az állat és növény-honositó társaság tyukászata nem pályázik a dijakra.
IS. A díjazás eredménye valamennyi hazai gazdasági szaklapban és napi lapokban is közöltetni fog.
14. §. A kiállított megvehető s jelesnek talált állatok a társulat által megfognak vétetni b a kiállítás tartama alatt kisorsoltatnak. Egy darab sorsjegy ára 10 kr. A sorsolás eredménye hasonlag közöltetni fog.
15. A kiállítás megtekintése a közönség számára díjtalan s csak is a rendes állatkerti,be-meneti dij fizetendő. Kiállítók ezt sem fizetik.
lü.^.Programmok bérmentes megkeresésre az állatkerti igazgatóság által bár kinek küldetnek.
17. Minden egyéb felvilágosítás az állatkert igzgatósága nyújt.
A kiállítási bizottság:
Grnbicy Géyza,
b. elnftk.
Aantus János, Frivnldszky János. Fekete József, b. t. h. t b. t.
Dr. Knrl János, Serák Károly.
•>. t. b. t, állatkerti igazgató.
*) Egy törzs egy kim és két nostén állat,
Kii lön föidmivelési minisztérium.
Elénk mozgalom vonja magára az általános figyelmet — a vidéki s megyei gazdasági egyletek mozognak — szakkörökben zajos a vita, pro és contra nézetek kerülnek szőnyegre, — s mind ez e kérdés körül történik: „Szükséges volna e a kormányban egy külön földmi-velési tárcza szervezése. Kell-e Magyarországban külön fÖldmivelési miniszterinmV
Nem hiszem, hogy nagyítanám a dolgot, ha azt állítom, hogy hazánkban legtöbbet a földtől várunk. S eme várakozásunk talán jogosult is oly országban, hol a klimatikus viszonyok oly kedvezők, mint épen nálunk; — a hol a lakosság oly feltűnő arányban fóldmüve-velésstl foglalkozik; — hol a művelhető földterület kiválóan jelentékeny;hol szóval az ország töldmivelő országnak neveztetik.
S ennek daczára megegyezünk abban, hogy ugyanazon mezőiparunk, melytől közjólétet s nagvsagot várunk — haladás helyett napról napra hanyatlásnak indul. A föld.mintha ősi természetéből kivetkőző volna — termő errje fogy ottan maholnap nem jövedelem forrás, hanem inkább teherré válik. S a mi meg k^vés hatra maradna a fold termő erejéből — ezt elp <zar<«|ja a követett hiányos gazdasági rendszer s abnan elsőrendűen a termeaztmények aránytalansága.
Hogy példával illusztráljam ez utóbbi állításomat, eiég leend felemlítenem, hogy az emelfcedett gabona-árak valóságos csalétket képeznék a földnek teljes kizsarolasára. Azóta boldog boldogtalanéi csak néhány hold birtokkal is rendelkezik — nyakra főre aprószemü gabouát termel. Az ábrándos jelszó: a jelen, s ebből az utókor áikának réme sem képes felébreszteni. Törődik is vele, ha e helytelen termelési arány a talajt azon állapotba juttatja — a melyben a bevetett magot — alig képes visszaadni.
Rémes e kép —de való;—ez aránytalanság eldicsért hazánkat Sziczilia sorsára juttatja, —kimerül földünk s kenyérért más államokra szorulunk.
S mit teszünk mindezzel szemben ?
Végig nyujtozkoduns: a közönyösség párnáján s az édes semmittevés annyira elfoglal, hogy még csak gondolkodni se érünk reá. Hisz a jövőre gondolni,csak aggodalmat szülne.Jobb átengedjük magunkat a közöny bilincseinek, hogy érzékeink eltompuljanak s fogékonyságunk a jó,nemes, szép és hasznos iránt kemény szikla legyen.
Pedig ha elszegényülésről hallunk, páni telelem fog el; — annyira ragaszkodunk az annyagi jóiét után s mégis elősegítő eszközeit csak figyelemre se méltatjuk. Annyira nyomul előtérbe keleti vérünk,hogy mindentől azonnali eredményt követelünk s igazoljuk ezáltal a reánk fogott közmondást: Adj uram Istenem — de mindjárt.
De minek több—eléggé tanúskodnak erről gazdasági egyleteink tengő állapota, melyre a részvétlenség és közöny készül aiadalkoszo-ruját feltűzni.
Legyünk őszinték és valljuk be, hogy ily viszás állapottal sohasem fogunk czélt érni — sőt veszélyes seb marad a nemzet testen, mely az anyagi jólétet sírba dönti. S ha eléneklik fölöttünk az: „Élt egykor a Tisza táján sat." féle búcsúztatót, — önvétkünk tudatában kell meghajolnunk, mert hisz annak idején mitsem tettünk.
De sajátságos is,hogy földművelő országban épen a földműveléssel törődnek keveset. Ott, hol
ink túlbecsülése pedig büszkeségre vezet, mely bői, ha ebhez még érdemeink elismerését c/.élzó követelő fellépés is járul, akevélység lesz. mely az észszerű cselekvés főtényezójét az : önismeretet örökre elóli. A büszkeség, ha káros elbizaKodottságra nem fajul, sok nemes tett szülője lehet és ha tekintetbe vesszük azt, hogy az emberbe már a természettől bele van oltva azon hiúság, miszerint személyének a társadalomban bizonyos jelentőséget igényel, e hibát — ha ugyan túlzásba nem megy át — a kevésbé megrovandó vétkek közé lehet sorolni; de a kevélység a legmegvetendőbb bün, észszerütlen erőlködés; mert ha vannak érdemeink, vagy je-lee tulajdonaink, az elismerés koszorúját a nagy többség ugy sem fogja tőlünk megtagadni, míg ha azokkal kérkedünk, Önmüveltségünkre homályt borítva nevetség tárgyává alacsonyítjuk magunkat. Képzelt érdemekkel való dicsekedés pedig csak a tanulatlanoknak lehet sajátja.
A kevélység legfelsőbb foka a gő g, „az önérzet mámora." A kevély csak mások fölé akar emelkedni; de a gőgös lábaihoz óhajtana .helyezni a világot.
Afösvénység az emberiség legutolsó*) legkorlátlanabb szenvedélye, mely minden nemesebb érzést kiirtva a kebelből, egyedül csak az anyagiasságnak él,ahaszonlesés, nyer-
A kéjelgésrol, az emberi méltóságot az álUtiaxságik U-aláz<i szenvedélyről, mely megvetve a józan ész térvényeit, mindenkor s mindenütt csak érzéki v;igy*insk kielégité&ét keresi, legyen szabad hallgatnom.
vágy, kapzsiság, sovány alakjai soha meg uem telhető zsakjaikkal kísérik s mig ezek mindent magukhoz ragadni igyekeznek, — történjék ez bár igazságtalan uton —addigann-g-szorzett kincsek vasládáján a fukarság rongyos alakja őrködik. A haszonlesés, nyervágy, kapzsiság minden alakban megjelenik, minden nyelvet beszél, czéljai elérésére bűneinek sokaságát használja fel.
A kártva-szen v e d é 1 y a nyervágy, a haszonlesés s az unalom szülöttje. Durva erőszakkal támadja meg e bün a lelket, eltompítja a sziv.érzését, széttépi az emberiséget összekapcsoló köteléket, a szeretetet.
A kártyás képes egy éjjel családja kenyerét eljátszani anélkül, hogy övéiért keblében csak egy fájó érzés is támadna, elvesztett vagyoua miatti bánatában pedig kétségbe esve vakmerő kezekkel nyul az öngyilkosok fegyveréhez.
Nem mint mindig lélekromboló érzet; de mint szenvedély aszere lem is az emberi kebel abnormÍ8 állapotai közé tartozik ; a s z e r e-1 e m leghatályosabb, legmélyebb érzés, ellenáll-hatlan vonzalom, melylyel a nő és férfi egymás irányában viseltetnek. A szerelem a szívnek magának egy része „Isten az ég, szerelem az ember teljessége."
Van az életnek egy oly boldog kora,mely-ben a kebel minden dobbanása azt mondja; „szeretni kell!• midőn a szivet a gyengéd anyai s testvéri szeretet szent érzései már nem képesek betölteni, amidőn ismeretlen vágyak fogják el
mindent a földtől várnak —érdekeit nem karolják föl, sőt a kormányban való képviseltetést is az ipar ós kereskedelemnek mintegy ,raaüáaul a nyakába akasztják.Oly koldustarisznya tehát az a földművelés, hogy nem érdemel külön osztatlan embert?
Ily körülmények közt csakis örömmel üdvözölhetjük a mutatkozó mozgalmat egy külön föidmivelési minisztérium felállítása körül.Hisz ez volna az első erélyes lépés, melyet tenni már rég kellett volna.Ez volna azon egészséges eszme, mely mezőiparunk hanyatlásában gyökeres orvoslásra nyújtana reményt. S ha ezen külön szervezés nem is művelne azonnal csődít, vagy kézzel fogható eredményt, de ga-rancziát nyújtana a mezőipar felvirágzá ára
— mert letéve volna általa az egészséges alap
— elhintve a közjő emelésének magva. Már pedig balgatag ember volna az, ki a vetés után azonnal aratni is akarna.
Szívből kívánjuk,hogy ne legyen fellob- 1 banó szalmatüz, melynek lángja csak azért világit, hogy ismét hamvadásnak induljon. Ki vánjuk, hogy az eszme fölött kitartás s meleg felkarolás szövetkezve, azt a megvalósulás révéhez vezesse.
q (P. Figyelő.)
Elbé.
Helyi hirek.
— Hivatalos. Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán az eör-ményesi báró Fiáth Ferencz kamarás és Veszprémmegye főispánjának adományozott bárói méltóság hsftályát magyar korenám országaira is kiterjesztem, illetőleg neki és törvényes utódainak a magyar bárói méltóságot adományozom. Keit Bécsben, 1874. évi apríl hó 30 án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Br. WENCKHEIM BEL A, s. k. Örömmel vesz-szük az ily hazafias erényekben tündöklő család méltó kitüntetését.
— Hymen. Május 2-án íartotta esküvőjét Inkén Mihály J. Endre kir. lávirdatiazt, s e lap társszerkesztője, Berzsenyi János szám-tartó ur kedves leánya-, Emília kisasszony nyal; a lakodalom vígan folyt, az első pohárköszöntést az uj párra Báró Szegedy Imre cs. kir. Kamarás ur ő méltósága mondotta, ki szellemdus nejével éjfélig jelen volt; ugyanez nap kettős esküv ő tartatott Keszthelyen is,Csesznák László kir. tanácsos ur ő nagyságának müveltlelkú, bájos két leánya, Eugénia kisasszonyt Dr Csa-nády Gusztáv Olga kisasszonyt pedig Bálás Árpád gazd. felsőbb tanintézeti tanárok vezették oltárhoz. Mind a három párnak feilegte-len boldogságot kivának! Értesítik lapunkat továbbá, hogy Tchsirtz Károly adótiszt Zala-Egerszegen e hó 3 an tartotta meg kézfogóját Deáklrén kisasszonynyalDervaricsAkacs sDeák Lajos földbirtokosok és nagybátyjai jelenlétében. Horváth Bertalan árvaszéki ülifök ur pedig e hó 6-án vezeti oltárhoz Szécsenyben- Szmo-dics Gizella kisasszonyt. Tartós boldogságot mindkét frigyre.
— Sajnálattal értesülünk, hogy a nagyk anizsai önkénytes tűzoltó egylet hazafias elnöke, ValbachjMór ur, e tisztségtől visszalépni szándékozik ; e humánus intézmény iránt nagy közöny mutatkozván, félő, hogy a tűzoltó-egylet perczei megszámlálvák. Óhajtjuk, miszerint e nagyhorderejű nemes egyletnek ne legyenek e sorok hiobpostája, ugy másrészről a legtisztább, önzetlen érzettel s annyi küzdelem s akadály közt férfias kitartással működött kez-
a szivet. E kor az ifjúkor, a csapongó phantasia, az ébredő szenvedélyek kora, melyben az ember talánynyá lesz önmaga előtt, szokatlan érzések, vágyak töltik be az ember egész valóját, nyugtalanság ragadja meg az ártatlan szivét sa szenvedélyektől felizgatott phantasia egy lényt aíkot magának, kiben a mindenség tökélyét összpontosítva képzeli, ki ébren s álmában előtte lebeg, ha ekkor a sors minden kincsét rád pazarolná, vagy a földi gyönyörök pillanatra elkábítanának is, te boldog még sem lehetsz ; mert szived csak szerelem után vágyódik, csakasze relem az, meiy a halandót e korban boldogítani képes. Első 8zerelem, örökre felejthetlen érzés! ha elmosódnak, és néha — néha boldog emlékeid a köznapi élet bajai között, egy édes álom, mely a mult boldogságát idézi emlékedbe, egy hi ven övezett levélke, emlékül eltett száraz virágjcska elégséges, hogy újra éljük képzeletünkben felejthetlen perczeit a sziv első fel-lobbanáaának.
Gyermekkori Bzerelem! Ismeritek-e a kebel első szeplőtelen érzését ? midőn a gyermek odahagyja játékait s mint iQu, a képzelgés tündér hónába merülve, a gyermek évek zavartalan boldogsága után bátran tekint a jövő kiszínezett paradicsomába s csak a jelen boldogságának él mégis, hogy ezt megoszthassa azzal, kit szive szeretetének egész hatalmával karolt fel. Titkos sejtelmek hónává lesz az ártatlan gyermeki kebel, ő szeret; de titkon még önmaga előtt és fél vallomást tenni, nehogy a lég árulója legyen keble első fellobbantsanak.
deményező Valbach Mór ur tovább íb elnökmaradjon s az egylet virágzásában hazafias örömét sokáig élvezhesse.
— Személyi fUr. Kozma Sáucior kit. főügyész ur május 5-én Nagy-Kanizsára érke zett.
— Sajtóhibák. Lapunk előbbi számá nak gyáazhirrovatában: a temetés nem apr. 4 én, hanem apr. 29-éu történt. — A papirsze letbeu „Irovia" helyett „Trója" olvasandó sat.
— Törvénykezési csaimok. A nngy kanizsai kir. bünfenyitő törvényszék előtt f. <-május 7 és 8-án a következő bűnesetek fognak tárgvaláa alá vétetni. Május 7-én 1. Garav György és Német István alsó rajki lakosok elleni emberölési bűnügyben végtárgyalas. 2. Horváth Sándor köszvényesi lakós eileni sulyo3 testi sértési bűnügyben végtárgyalás. 3. Geiger Rozália és társai n.-kanizsai lakósnők elleni súlyos testi sértési bűnügyben hozott királyi táblai ítélet kihirdetése. Május 8-án. 1. Horváth Ferencz tolvajlásról vádolt csavargó elleni bűnügyben végtárgyalás. 2. Dénes Ferencz nagy-radai lakos elleni súlyos testi sértési bűnügyben végtárgyalás végül. 3. Vajda István és Somogyi József b. magyaródi lakósok elleni súlyos testi sértési bűnügyben végtárgyalás. Előadók: Gózony ós Gabelics törvényszéki bírák.
— Zalamegyében 78 mén találtatott tenyészésre alkalmasnak a kiküldött bizottság véleménye szerint.
— A tanügy körüli buzgóság. Nsgs Karczagh István ur, a Herczg Bathjány kanizsai urodalmának főbérlője, úgyis mint Homok-Komárom és Fűzvölgy községi iskoláknak iskolaszéki eln: ke, a népnevelés ügy érdekében elismerésreméltó szép példát tanúsított, mely megérdemli, hogy följegyezve, a nyilvánosság elé hozassék. A nevezett főbérlő ur folyó évi ápril hó 24-én Fűzvölgyön, — 25-én Homok-Komáromban az iskolás gyermekek vizsgálatán megjelenvén, ugyan april hó 27-ére Fűzvölgyre iskolaszéki gyűlést hívott össze. Ez alkalommal sajnálatát — sőt rosszalását fejezé ki elnök ur afölött: miszerint az anyaegyház lelkésze nem hogy a vallástant nem tanítja ; de még a próbatétekre — daczára a meghívásnak — sem jött el. Kimondta tehát, miszerint a jegyzőkönyvnek egyik pontjában kötelesség -teljesítésre szólitassék föl, és a jegyzőkönyv másolatban tisztelendő urnák küldessék meg.
az iskolaügy iránti kegyeletének legszebb tanújelét elnök ur azonbau akkor adá, amidőn a nevezett két iskola — kisebb költségeinek fedezésére 50 frtot adományozott; valamint a homokkomáromi és fűzvölgyi iskolák kiflasz-terozásához elegendő téglát és kőmives munká''. ugy ama kútnak, melyből a homok komáromi tanító ur a vizét nyeri, tökéletes karbaállitá-sához elegendő építési anyagot ajáulani mél tóztatott Miért is Nsgs.Karczagh István urnák e nemes jótéteményeért nem csak a jegyzőkönyvben, hanem itt a nyilvánosság előtt is, az érdekeltek nevében, a legforróbb köszönetemet fejezem ki. Keblemben pedig ezen szilárd óhajtás honol: vajha az ég sok ily buzgó férfiút adna a népnevelés ügyének! Kelt Fűzvölgy, május 1-én 1874. RUMSZAUER SIMON,isk. széki jegyző.
— Zala-Eger szegen május, 3-án este 8 órakor Anasits János ur a „Zöldfa" vendéglő termében nyilvános természettani kísérleteket tőn, habára másik vendéglőben ugyan akkorKo-váts Gábor zenetársulata játszott,mégis elmondhatom, hogy a jelenlevők szép számmal voltak, kik is teljes megelégedésüket szűnni nem akaró tapsok által fejezték ki. — Kívánatos volna,
„Áradozó tenger szivében a boldogság," mely a szenvedélyek viharától korbácsoltatva nyugtalanul hánykódik kicsi medrében.
A női sziv előbb nyílik meg a szerelemnek, mint a férfié, a természet titokszerű mükö désével feltámad kebelében a nemi érzet, melyet a naivság s a romlatlan kebel szemérme palás tolnak. A nő első szerelme aetheri s ideális, a még gyermeki szívben a legtisztább érzések tüze lobof£, mig a szűzies szemérem csak sej • tetni sem engedi a kebel első fellobbanását; de a tüzes phantasia tengere által fogva tartott gyönge nő physicai szerelme,hacsak keblében a szigorú erkölcsiségnek oltárt nem emelt titkon, könnyen érzékivé fajulhat, mely a tiszta ártat lanságot a legfélelmesebb módon megrongálja.
Vájjon a nők vagy férfiak szeretnek-e bensőbben? az eldönthetlen kérdés,de az tény, hogy a nők jobban tudják hogyan kell szeretni; mert többnyire szívből, szenvedélyesen szeretnek, a természet oly szivet adott nekik, melyet csak a szerelem és semmi más be nem töltheti „Isten a nőt szive, a férfit értelme által akarta boldogítani." Rakd lábaihoz egy nőnek a min denség kincsét, rabold el tőle szerelme tárgyát — boldogtalanná tetted. A nőnek sziv kell, melylyel keble rokon érzését megosztva lehet csak boldog. De van a női kebelnek egy átkos végzete: folyton tiltott szerelem után vágyódik. Éveken át küzd, szenved, hogy szerelmeért szerelmet nyerhessen, hogy keble háborgó érzését egy higgadt férfi karjai közőtt.lecsillapithasaa, éveken át követi vezércsillagát, mig jön a csá-
Folytatia a mellékleten.

b* xi
m x*
x* x«
X* X* X* X* X* X*
X* X* X*
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni,
ANODYNENECKLACECHILDRENS Téeth, angol foggvöngyök gyermekek
arimára nyak körül hordozni, a mely barnára, szőkére legfeljebb 10 perc* által a fogakat könnyebben kapják. Ara " "
2 frt, tuczat 20 prct. olcsóbb.
ODON''TIN''E (fogpasta) porczellán té-grlvekbeu, át a 50 kr. o. é. Tucaatnál 20 prti. olcsóbb. Ezen fogpasta a legjelesebb szer a fogak tisztítására, úgy r fogak epségben és fehéren tartására a fogsavanynak ártalmatlan módon eltávolítására, a foghus erősítésére ugy a vérzés megakadályozására.
CACHOU AROMAT1SÉ a rosx sxag-nak a dohányzás után a szájból eltávolítására, úgy az eves, szeszes italok, mint boruak és sörnek ivása után s. a. t nelkülőzneiltín finomabb és jobb tár-slagok, szinháxak, bálok és salonok látogató szamára. Ezen CaCUOX tiszta, az egészsegnek legkevésbé ártalmas no-veaj alkatrészekből áll, és a fogak rot-nadasa, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlható. Minden használatkor kell megrágni egy pilulát, mely által a rosz szag megszűnik. Egy doboz 60 kr.
-rvíXi«CZl^°tí''ÉK0NV HAJrSS-l E^U FOXTAIX 1>E JOUVENCE lObZER, a hajnak kedv szerint feketére, GOLDEN minden bajnak az általán cso
alatt tartósan festetni, melynek hatása ojy általánosan elismert, hogy további dicsérgetésre nem szorul. Készülék hozzá: t. i. két kefe és két csésze 50 kr. Egy üveg haj festöncx 2 frt.
SZKM-ESSENCZIA I)r. Romersban-seu, a látei ő feutartása, szilárdítása és erősítésére. 1 üveg használati utasítással együtt 2 frt. ÖO kr.
NYAK BALZSAM, Üvegekben 40 és
80 kr.
VALÓDI CZÚZ és RHEÜMA GYA POT PATTISONTÓL. 1 csomag 70 és 40 kr., tag szaggatás ellen ia.
PAST1LL DIGESTIV Í)E BILIN (B i 1 i n i emésztési czukorkákj. A híres bi-lini savanyuvisból készült pastillák, mell égetésnél, gyomorgörcsnél, nehéx emésztésnél, a gyomornak étellel és szeszes itallal megterhelése következtében előálló felbüffögésnél ajánlható. Egy skatulya ára 60 kr.
EAU AN rHEPHELlQUE. Ezen tiszta növényrészekből készített víz évek ota kipróbál! és jónak bizonyult szere a bór szépítésé, frissítése és erősítésére, valamint mindeuíéle szeplők, szőmorcsok, kiütések, foltak eltávolítására. Egy üveg ára i frt., egy tuczat 9 frt.
I)r. MED IC. és tanár 3CMIDT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor busellenes erősítő fogtiucturája. Ezen tinctura, az eredeti rendelvény szerint elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, miut erősítő szajviz gyanánt mar egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaz tátik. Két előnye van : 1., igen Hatásos és kivalóau olcsó ára miatt minden mas fogcseppet fölöslegessé tesz 1 vegecukékben használati utasítással együtt 40 kr. I tuczatnái 26prct. levonat
CH1NA GLYCERIN POMÁDÉ, a hajpadlót erósitő és hajnövést előmozdító pomádé Tégelyekben 80 kr.és 1 frt 50kr.
dált aranyszőke szint kölcsönzi a legtökéletesebben és meglepőbben. Ára 10 frt.
LIEBER-FÉLE EGE8ZSÉ(. NÖVÉNYEK. A legkitűnőbbnek bizonyult sx<r, mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhögés és rekedtség ellen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
EAU DE BOTOJ. AROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illatja és ize álul és jeles gjőgyhalásával a fájós roszszagu fogak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üveg 50 kr.
FOGPOR PÜRITAR. Ára 1 frt.
PASTILLES DE CHOCOLAT fer r u g in eu z vas-csokolád a vértisztitásra és sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr.
LIEBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a híres Liebig- leves készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
FOGPaSTA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERM AN N-F ÉL E. Ára 1 frt 25 kr.
LÁBIZZADÁS ELLENI POR. Ezen por elűzi & lábizzadást és az általa okozott kellemetlen szagot és egésxeu ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
Dr. QÜARIN híres köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
NEUROXYLIN, havasi nÖTényekból készült nörénykivonat, csúzos, köszvényes általán gyengült álla >otban. 1 üveg 1 írt; erősebb 1 frt 20 kr.
POPP FOGPASTÁJA. Ara 1 frt. 20 kr.
HERBABNY J., ''növényi köszvény elleni pilulái biztos szer, az acut idült és rendxzeretlen köszvény gyors és alapos gyógyítására, az ideges köszvény, mindenféle csúz és ezek utóbaj &i ellen: mint lép- és máj daganat, gj-omorbaj. megrögzött hasdnguláa, víxkór, altesti bajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 s fél hónapra, 1 frt 50 kr.
_ PRAGAl KUSZVENYTHEa, csoma-^ _ gokban á 60 kr., és WE1DINGER-FÉLE
A CONDENSALT TEJ, keszitve az FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZ VÉNY-Anglo-Swiss condensed Milk Co.. Cham. TAPASZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős Svájca, az egyedüli Liebig báró által''erejű) á l frt. Legbiztosabb szerek, elemzett és háztartások, kivándorlók tagazage>itás, kösrvénycsomók, dagana-gyermekek (kisdedek) számára ajániot: tok sat'' r>Uen, azonnal csillapítva a fái-condensált tej. Ara 65 kr. * ''—
dalmat.
PRE.VDINI-FÉLE PASTILLÁK-PAGLIANO, igen kedvelt, felölvasztó.,rekedueg ellen, énekesek és szónokok, vérúsztitó szörp, valódilag hozatva.;nak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr
PAGLIANO tanártól Flórenczben. Ára----1
1 frt 50 kr. FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80
kr. vagy 1 frt 50 kr.
SVÁJCZI HaLLÁSI-LIQÚEŰR, fülcsengés, fájdalom, fülszurás, nehéz hallás ellen; ára 1 frt
AÜÖSBÜRGI ÉLET ESSENTIA Dr. Kie-sow. Makacs hasszü-küléseknél, rosz e-mésztésnél, arany-eres bántalmaknál. Egy üvegcse használati utasítással 50 kr., és 1 frt Tuczat számára 25 prctte olcsóbb. —
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerencsenhez-
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a kővetkező szereket.
Postai küldések csak a csomagolási dij 15 kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
FOG-CEMENT, cs kir. szabad, a fogak ónoxására, ára 1 frt
ANATHERINSZÁJ VÍZ, cs. kir. szab. valódi, Popp J G.-től, általánosan mint ,a legjobb fogerósitő szer ismerve. Egv üveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
Dr. CARNERI S1ROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmaxhatóa vér tisztátalan-ságánál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél, siphilistíkus daganatodnál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántalmaknál, székaxüküléseknél, rosz étvágynál, vértolulásoknál, főfájásnál. Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
Dr. CALLON FÉRE(i TÁBLÁCSKÁI. Ezen táblácskák csalhatlan ellenszeréül
EGYETEMES ELETPOR Dr. Gelle. ajánlhatók a bélférgek ellen ;.igen kel-, , ,, lemes izük van es gyermekeknek is
Eddig utol nem eretve hatásában az ^ Ára 40 kr.. skatulyákban hasz-emésztés es vertiszftásban, makacs >a-; uu.ititeal együtt. 7
jok; mmt: emesztesi gyengesek. melle----------
égetés, altesti bántalmak, bőrkiütések. 8TAJER NÖVENYNEDV, mell-és tü
RESTITCTIONS KLLUID jeles szer lovak sxámára. Ára 1 frt. 40 kr.
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) leg-jobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és 1 nyolezad fontos fazékakban.
befészkelt idült csűr.. Nagy doboz ára 1 frt. 26 kr, kis doboz : 84 kr.
dőbetegek számára ; k&hogés rekedtség ellen, ugy mint öreg gyenge személyek --inek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
SERVTAPASZ. Kiválóan alkalmaz- — „ TAWOCHININ PO
hato altesti serveknél, k.-szitve es ajánl va . ■ * í •
l»r Krisi, baseli gvakorlati sérvorvos- MADE. A legbiztosabb e» legjobb haj-
Dr. Ma VEK GVOMoRESSENTIÁJ A, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyeuge-ség, hasmené®, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
FRANZENSBERGI VIZ,kó- és egyéb hugybetegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és köszönő íratok. melyek miudeu üreg mellé mellé-
től l''khdobozokban leírással együtt 3 növesztő szer 3—10 napi használat után 1 c GU kr o é a k''hollása tartása megsxűntettetik,
'' _!____növése elósegittetik, és természetes szi-
EGVETEMES TAPASZ, Dr. Búron nében puhán, fényesen megtartatik, a l''Arisbiu. Ez a párisi és londoni fa-kéregképzés pi-dig megakadályoztaik. földön legjobban bizonyítják, oultások diplomájával ellátva, magasabb Ez sok orvosi tekintély által ajánlutik, helyen megvizsgálva és nyilvános el- és számos elismerő levél áll mindenkiadása helybenhagyva. Ezen tapasz külö- aek megtekintés végett rendelkezésül, uösen tyúkszem, lagy miadeu lehetó sér- Gyönyörű kiállításával a legszebb toi-tes, harapás, szúrás által okozott sebek, lett asztalnak is díszére szolgál. Ára görvely, gennyedés. bélférgek, körömfo- egy 6 hónapig szolgáló dobosnak 2 ivás ellen. Egy tégely ára 30 kr. írt. o. é.
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostői Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, r''-kedtség, hurut ellen. 1 skatulva 38 kr.
FOGPOR HEIDER szerint 1 skat 40 kr.
tanár előirata
HINTÓ POR, általánosan ismertjeles keltetnek, valamint az érről évre emel-házisxer, hurut, rekedtség, köhögés ellen kedó elárusitá8, ugy - «- ■ -
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a copaiv-halxsamnak más kitűnően ható blzsamos anyagokkal, uj és idült magfolyásoknál. Párisban a kórházakban haszaáltatik. (xukorhűvelyek-be vannak takarva a -ku ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erősebb minőségű vassal 2 frt
8TURZENEG<JER SÉRVTAPA8ZA ALTESTI 8ÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erősebb 3 frt 70 kr
a bel- mint a kül-
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYOMOR BALZSAMA üvegekben 40 *r., kiváló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzütt székdugulások, rosx emésztés és gyomorsav ellen.
I
PASTILLES FORTIFICANTES(PAS-T1LLE DE ROMA.) Ezen pastillák igen ajánlhatók mint erősítője és élesztő szere a nemi rendszernek és a nemi életben, anékfll, hogy tálingerel-uének vagy ártanának ; a férfias gyengeséget elenyésztik még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy
VETŐ RÍ NI BALZSAM, havasi üövé- üveg ára 10 frt. nyékből és drága essentiákból, a cs. kir. VaLÓDI DOR8CH MÁJZ31R OLAJ, galiexia országos kormány által meg- kiváló gyógyszernek elismerve minden próbált jelesen és biztosan ható szer. mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló mi-
ideggyengeség. görcs, csúz, oldalszurás, gyuladás. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
nŐ8égü és tisztaizü; egy üveg 1 frt 80 kr; egy tuczat üveg vételénél 25 prct levonat.
Németország als>ó orvosi-collegumai álta! megvizsgált é^ a magas m. kir. QQZ VR\Y-VÁ Sí^O \ ^Blfll köszrény, csúz, (tagszaggatás, keresztcsontfájás.) orbánex mindenféle
helvta:t . tanács által kitűaó alkalmazhatósága miatt engedélyezett t&^W ^a^^íWLi gfircs a kezekben, lábakban, érékben, fejcsűz. dagadt tagok, oldalszurás
ellt''ii biztos sikerrel alkalmazható mint gyor-an és biztosan gyógyító szer. Csomagokban á 1 frt 50 kr; dupla erőt nehezebb bajok ellen 2 frt 10kr.o. é.
(1338-1)
Legnagyobb raktára a külföldi, különösen a keresett franczia különlegességekből a legolcsóbb árakon.
Klsö s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
Is: !
a
Angol diplonu
legjQtányosabb árak mellett egyedül
AUER JÖZSEF
cs k szabadalmazott chronometer és műórásnál
kaphatók
SZEGEDEN.
Orák urak résiére:
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . . 10—12 frt.
„ . d. tokkal 14-16 yf „ » » » krist. üv. 13 — 15 „ „ „ d. tokkal 16-18 w y, horgonyóra 15 rubinnal . 15—18 „ • „ „ „ „ d. tokkal 17-21 , •
„ angol horg. óra krist üv. . 18—23 „
„ , d. tok. 21—27 „ B valódi kulcsnélküli remon-
toir horgony óra . . . 28 — 34 „ „ ugyanaz dupla tokkal . , . 34—28
Arany érem
Felbátorítva azon kegy és elismerés által, mely szerint táját tanulmányi'' óráim Mxámoft bel. é* JeiUfZldi kiáttitá*nál a legjobb Hkerrel versenyezrén,
szerénytelenség nélkül kell kijelentenem, miszerint ő cs kir. falséitól amni/ér^ a london ^ bécsi világkiállításnál aranyéremmel felérő angol diploma és kitüntetés, a kecskemét,
kiállításnál ezüst diszérem stb. által lettek jutalmazva. xt^rtnu
Midőn tehát leszállított árakkal ellátott u, árjegyzékemet a n. é műpártoló közönség pártfogása végott bemutatom, bátor vagyok e szerinti megrendelést annál ií^j^b ajanlaai mivel óráim mind szilárdságra, mind pontosságra, mmd jtUányosságra nézve minden más hason üzletbeli órák felett előnynyel birván, a rendes és pontos járásért 10 évig
kezeskedem.
Arany horgonyóra 15 rubinnal „ ugyanaz dupla tokkal . „ valódi kulósnéikftli remon toir kristály üveggel . , ugyanaz-dupla tokkal .
. 25-58 54—100
órák hölgyek résxére
Kzüst hengerórák 4 és 8 rubinnal 12—17 fr
Arany hengerórák.....24—29
„ „ zománezozva . . 30—35
„ arany köpenynyel 35—39
„ . zománc ós gyém. 41—47
„ kristály üveggel 38—40
dupla tokkal . . 44—47
„ horgonyóra 15 rubinnal . . 44—45
, „ krist. üv.. 46—48
. „ „ d. tokkal 48—55
„ valódi kulcsnélküli remon toir 54—60
„ , „ d. tk. 75-180
Ingaórák : Ingaóra 8 napi felhúzással
. 21-21 óra s félóra üt 37—42 55—80 „ » . » . negyed s óra üt. 59—69
90—150 , Havi regulátorok......35—38
Ingaórák bepakolási dija 1 frt. 50 kr. Ezenkívül serkentők, zenélő franczia bronz és mindennemű órák, valamint arany és ezüst, talmi és aczél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Órák javításra vagy becserélésre elfogadtatnak.
Regulázásért külön diiak száraittatnak. (1129—i

gazdatiszt
|(i3''i»- 2)
_ ki már 12 éveit aí kél Hagy uri házoál szolgált s a legjobb blzo-> nyitván)okkal van ellátva ismét kíván szolgálatba lépni; szűkség í esetén képes több ezer forint biztosítékot is letenni. 5 Bővebb felvilágosítás í. Wajdits József ur kőnyvkereskede-sében kapható Nagy-kanizsán.
Meghívó.
i
e t
r u c t m e n y.
Mi kötelezzük magunkat, gyártmányunkat kir''róiag a bécsi foriatos Bazaf (Praterstrasse 68,) raktárába szállítani é» készitményeiik egyesegyedül e czégnél találhatók.
Az első tajték-, mütajték- és borostyánkő-társulat 1182-20
Minthogy ax osztrák-magv»r monarchia l^gkép.-sebb gyár gyártmányainak eladásara a kizarólagos jogot megszereztem, fÖl&aleges minden továbbidicséret, minthogy e gyár világszerte ismert j >sága és olcsósága minden ajánlgatást már Heve rélkülöz-
hetSvé tesz.
John Buli-pipa szárastul, tajték és borostyánkőből tokban « John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
John Buli-pipa borostyánkő nélkül tokbau......
Jon Bull pipa finom és nagy . Magyar pip.* szárral és bojttal Magyar pipa meggy-szárral s borostyánkővel .......
Német pipa pántosan .... Német pipa finom chinaezQst pást.
tal.........-
Német pipa nagyon finom, tokkal Antik pipa, tömör, dombor farag-
váoyos .........
Török pipa különböző rajzú . . Tőrök pipa meggy szárral és bo-rostyánszopőkáral . . . - . Tőrök pipa finom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül Török vizpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vizén megy át a füst és üdi-
tőleg hat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és fioom . . . Meggyszár borostyántzopókával
1, 2...........
Szivar- és czigarett szopóka száznál több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott, korouaalaku, fejek, «aoj>ortok. állaulakok. úgyszintén faotaaia-szopókák daruja . ,.......
Ugyanaz finom .... . . Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy Japán-asopőka, valódi borostyánkővel és mozaik munkával finom
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjpffvzekből.
1
Első tajték-,
es
borostyánkő- társulat.
Ktf >edüli raktár az oaztr.-nífcgyarbirocialom
reazere
tiniden-bazar
Praterstrasse 66.
Forintot-Bazár
Borostyánazopóka tokkal . . .
Ugyanaz nagy .......
Borostyán-garnitúra, szivar és szi-
varkáknuk tokkal . . Garnitúra, tartalmaz : szivar, szi-varka és virginia azopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette szopóka, dohánypapir, és tüzszerszám-
tartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivarszopó: ka, selyemzacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpípa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarszopókával, bőrtok baa Egy garnitúra,John Buli-pipa, szivar és czigarette-azopőka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és czigarette-szopóka, bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, szivar- és cziga-rette-szopókáből, tüaazerszámból. dohányzacskóból, kanóczból, és czigarette-gépezetből stb. . . Ehhez illő elegáns szekrényke
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frttól 100 frtig ér5 darabok is kégzittetnek és gyári árakon számittatnak.
99
99
Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Megrendelések e czim tézendők :
alatt in-
A „nagykanizsai takarékpén :tár* az alapszabályok jöl. §-a értelmében folyó 1874. évi május hó 10 ik napján a délelőtti órákban saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tartand. melyre a részvényes tagok ezennel tiszteletteljesen meghivatnak.
A közgyülee tanácskozási tárgya:
Az alapszabályok 62. és 63. §§-ának olyképeni bővítése, miszerint az intézethez benyújtott váltók, a szükséghez képest naponként, a választmányi üléseken kívül is leszámi-toltathassanak, és hogy ezenja választmányig üléseken kívüli váltó leszámítolások, a választmányból sorrend szerint Ösz-szehivandó 5 tagu bíráló bizottmány által eszközöltethessenek, melyeknél mindenkor az igazgatók is részt vehetnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, april 14-én 1874,
A nagy kanizsai takarékpénztár igazgatósága
Eladások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagy az ősszegbeküldése mell''-tt pontosan eszközöltenek.
iHlf ■ ^gjf
KANITZ C.
papirfcipeifceáés''e
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
/
100 drb. levélpapír névvel 100
— ft. 50 kr.
kitűnőnek bizonyult legújabb szerkezettel, óráakiat annyit csépelnek, mint három cséplő ember egy napon át Ára 150 frt Béeabe szállítva, próbaidő s garanczia mellett
Ph. Mayfarth & Cornp.
gépgyára majnai Fraakfartbaa
tf Ügynökök kerestetnek. (t38S—1)
levélpapír és 100 db. boritok név vél csinos dobozban ....
100 „ látogatójegy dobozban 100 , levélpapír fekete nyomatul 1000 , len boríték „
5000 „ lenboriték „ .
10000 „ lenboriték „ .
1000 „ pecsétbélyeg
1 teljes íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzbúi 1 » gyertyatartó gynfatartóval 1 jí óratartó . .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzökönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czímelcet levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöl tettnek. 1313 7
A
valódi
or*K. legljabbaa 6 Felsége által k-i
váltaággal kitüntetett, az orvosi kartól MefVizafált , * sikeresnek talált ecerféleképen kipróbált titkos szer a patká-ayok, házi s mezei egerek, vakartok és svábok teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan ntánozni * áralni,) haaiísitiaa minSségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
Kaposvárott: POLITZER li. úr
kereskedésében,''Pesten Schneider Q. Lipót utraai kereskedé
•áben kapható. (l227 7)
Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr. v
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik. ^
Ugyanott kapható OZftrOB^eaiOi egyedüli sr.er a fagyhó-lyaflOk és tyakazeai ellen, egy tégely 50 kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből:
Kérek számomra még két adag arcanumot küldeni. Hatása felülmolhatlan : pinczémben temérdek patkány volt, s az ön ar-cánumával sikerült okét kipnsxtiUni. Tisztelettel
Leoben, sept. 9. 1873.
Schritza I Leobenben.
Kérek arcannmából ismételten egy adagot küldeni, mert az mindenütt, hol vele kísérlet tétetett, kitűnőnek bizonyult.
Tisztelettel M a y r J o s.
Lembrechten, FelsS-Austria.
Kérek arcanumából számomra még 2 adagot küldeni, mi-, után hatása kitiino, mindenkinek készséggel fogom ajánlani. Kiváló tisztelettel
Canale (Küstenland) sug. 2. 1873.
H 5 n i g F.
J *
Egyik barátom önnek arcanumából meg ajándékozván, minthogy hatása teljesen czélszerflnek bizonyult, kérek számomra is 6 a<lagot küldeni. Tisztelettel
Bozzay János, Ittoarnohi (Bánát), földbirtokos.
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— - ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ít. — kr.
2-50, — 3---3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr. . 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
A ..Tisza"
biztosító és
JELZÁLOG- BANK,
előnyös feltételek mellett
biztosit: tűz- és jégkárok ellen, úgyszintén az
ember életére.
Felvételeket eszközölnek Nagy-Kanizsán :
BátorfI Lajas,
főügynök.
A vidéken: a bank ügynökei. — (íwi-w
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorasajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Melléklet a „Zalai Közlöny4- 1874. évi 37-ik számához.
hogy a szellemi művelődésre oly nagy befolyással levő előadásával bennünket többször is örvendeztetne meg. Fogadja ifj. Anasits János ur e téren tanúsított ki tartásaért,és áldozatkészségéért többeknek köszönetét. — Végül nem hagyhatom emlités nélkül Korácsek Istvánnak * segítésben tanúsított ügyességét, a jelenlevő közönséget comicus ötleteivel nagyon jó kedélyhangulatban tartotta. -- K. GY.
— Tilrjértil következő sorokat vettünk: Engedje meg — nagybecsű lapjában, mint a nevelés barátja, ZalabériT. Kozáry Aurél urnák nemestettét a nyilvánosság elé hozni. Ugyanis a fentnevezett ur mint földbirtokos a vidéken azon szép tettének adott kifejezést, miszerint saját cselédjeinek gyermekei hozzá munkába akartak menni, t. i. szántásra. A nevezett birtokos ur erre azon kérdést intézte a gvermekekbez : „jártak-e iskolába és tudnak e irni. olvasni ?" A gyermekek nemmel feleltek. Ha iskolába nem jártatok, előbb tanuljatok ir-DJ olvasni, akkor majd befogadlak bennetek munkára. A nevelésügy érdekében engedje meg, t. szerkesztő ur a fentirt birtokos urnák először le^beosőbb elismerésemet nyilváníthatni, 2-or pedig a jó példa követése végett, ezen példás eljárást minden becsületes hazafi figyelmébe ajánlani. Egy nevelést és haladást pártoló hazafi.
— Előléptetés. Szvetics József, Körmenden állomásozott honvédszázados őrnagyivá s egyúttal a zalai 76 dik zászlóalj parancsnokává neveztetett ki.
— Farkas László, csesztreghi derék » hazafias szellemű segédlelkészt, tisztelt barátunkat rég érdemlett kitüntetés érte; ugyanis a háshágyi plébánia javadalmat a szombathelyi megyés püspök ur ő mga. néki adományozta; és Csesztreghbe Lajos Ferencz bánok-szent-győr-gyi káplán ur helyeztetett át.
— A „ Pápai Lapok" első száma csinos kiállitás-és érdekes tartalommal megjelent. Szerkeszti P. Szabó Károly, főmunkatárs Antal Gábor, a kiadó hivatali teendőkkel Waj-dits Károly bizatott meg. Üdvözöljük a nemes törekvést !
— Bérmálás. Méh. Pribék István püspök ur f. é. május hó 5-én jő Keszthelyre s itt a bérraálást 6 án tartandja meg. Május hó 7-én Zsiden, ide jő Rezi, 8-án Szánton ide jő Kar-macs. 9 én nyugnap Szánton, 10 én bérmál Z. Szt. Lászlón ide jő Bük, 11-én Szt. Gróthon ide jő Tekenye, 12-én Zala Koppány idejőBe-zeréd, 13 áu Kehidán ide jő Csánj, 14-én Szt. Péterurott ide jő Rád. 15-én Pacsán ide jő Di-óskál, 16 án Zala Apátiban ide jő Szt. György-vár, 17-én nyugnap Zala Apáthiban. 18-án bérmál Szabarban ide jó Zalavár, 19-én Merenyén ide jő Orosztony, 20-án Galambokon, 21-én Kis-Komáromban, 22-én Sármelléken ide jő Páhok. 23-án visszautazik Veszprémbe.
— Keszthelyről vettük a következő örvendetes sorokat: A Főtisztelendő Zala apáti sz. Benedek rendi apátság szíves meghívása folvtán a keszthelyi gazdasági felső tanintézet 11 éves hallgatói apr. 31-én kirándulást tettünk Z. apátiba, a gazdasági állattenyésztési ág megtekintése és tanulmányozása végett; hol is sok szép és''Jhasznos dolgokban gazdagítottuk ismereteinket, másrészt lovagias előzékenységük és
bitó pillanat, amidőn feledve mindezt, akaratlan veti oda szivét a szenvedélyek ördögének, hogy azt darabokra szaggassa b kioltsa a szeretet tűzét, melyet az első szerelem szikrája gyulasztott. Az ily nő azután megszűnt a valódi szerelemnek élni, az első önzés — anyagi érdek nélküli szerelemnek — melynek csak tárgya van ; de nevét nem ismerjük — vége.
A leriiak a szerelem dolgában többnyire bátortalanabbak a nőknél. Az edzett férfiú-, ki a sors csapásait erős lélekkel tűri, midón keblében a szerelem tüze lángra lobban bátortalanná ieaz , mert fél, hogy elveszti azt, kit birni élte trgyík fővágyává lett. Nem azon modern urasokról állittom ezt, kik hízelgés, semmit mondó bokok által igyekeznek a női szivet megnyerni, kik, mint a lepke virágról virágra szállnak, a sziv legszentebb-érzését játék tá;gygyá teszik, "<iadó barátságot színlelnek : de édes szavaik között a bűnös szándék fekete alakjai leselkedik, oly férfiakról állítom ezt, kik előtt a sziv • z érzése szent és sokra becsült.
A szerelem a földnek boldogsága, egymást szerető szivek kéje, a jelen mámora, ámult fá-i.vola, a jövő biztató csillaga ; a kebel legbol-dogitóbb,de mégis keserű érzése ; mert többnyire issze van kötve a fél tékenységgel, mely megmérgezi a kebel mámoros boldogságát.
Észrevétlenül lopódzik sziveinkbe ez át-koB fúria, mely boszuvágyó kezekkel rsgadja a kétségbeesés örvénye felé a szerelemben még előbb oly boldog szivet, mig a leselkedő gyanú csak szitja a tüzet,mely összeégeti a keblet, hol lángra kap. A szerelem el határozottá tesz? a lelket, innét van, hogy legtöbb esetben azzá lesz m ember mivé a szerelem teszi.
vendégszeretetük, páratlan fogadtatásuk soká megmarad emlékünkben. A keszthelyi gazdasági fels. tanintézeti! éves hallgatói.
— IHvat" legutóbbi száma beküldetett szerkesztőségünkhöz. E csinos kiállítású közlönyt, mely a szépirodalom,társasélet,müvé8zet, ós főleg a divat körebői veszi tárgyát, ajánljuk a hölgyek figjelmóbe; megjelenik minden hó 8. és 24 én két szines divatkóp, szabás és himzós minta, és színezett munkarajzokkal. Előfizetési ára évnegyedenként 2 frt. 50 kr.
— Olcsó zenemilvek: Beküldetett a Fellegi Viktor által szerkesztett Apollo czimü zenemőfolvóirat ez évi 9.és 10-ik kettős-száma. Tartalma: Pályanyertes magyar lassú, toborzó és csárdások id. Ábrányi Kornéltól. 2. Induló, Juhász Aladártól. 3. Rondo, (zongorára négy kézre) Schmidt Pétertől. 4 Le papiilon (etude de salon).Zapf Antaltól. 5.Dal szöveg nélkül(he-gedüre zongorakísérettel,Bella L. J.-tól. 6.Két régi magyardahl.Etele. ILEtelka.7.Jászberényi emiék(polka mazurka)Kiss Bélától.A borítékon: A zenei hallásról s azokról, kik ilyennel nem bírnak.Sincertől. — Kőszeghi Károly. — Vegyes.
— Az „Apollo" zenemű folyóirat I. ós II. évfolyamának Urtalomjegyzéke.Előfizetési ár egész évre (mintegy 100 válagatott zeneműre) C frt. félévre 3 frt. A jelen kettős-szám ára külön lfrt. Az előfizetés vidéken legczélszerübben a postahivataloknál postautalványozás utján eszközölhető, Pesten Grill udv. könyvkereskedésében, Dorotya-utcza, Budán az, Apollo" kiadóhivatalában* iskola-utcza 681. sz. a. Minden eddig megjelent szám és kötet folyton kapható.
— Római koporsó. Veszprémből írják nekünk, hogy oda a napokban egy 70 mázsányi nehéz kőkoporsó szállíttatott, melyet Ta-polczafőn egy eddig parlagon hevert föld elő szőr történt szántása alkalmával találtak ; a reávésett betűkből még csak azt vehették ki, hogy a benne levő emberi csontváz a romaiak idejéből való ; hÍ8zszük, hogy Veszprémváros szép készültségü főjegyzője, Véghelyi Dezső ur is mert nemes buzgalmával mielőbb leletet vesz róla.
— A tabi kerületben Szontagh Pál bal-középi lett 10 szavazattöbbséggel megválasztva Tallián deákpárti jelölt ellen.
— BalatOíl-Füreden sürögnek-forognak, a fürdő 8 lakhelyisógeket nagy szorgalommal tisztogatják ; a fürdőidény megnyitása május 17-én, vasárnap, történik.
— JPáLyázat. Postamesteri állomásra tiszti szerződés és 100 frt biztosíték letétele mellett: Csokonyán (Somogymegye) évi járandóság 120 frt fizetés, 24 frt irodai és 432 frt szállítási átalány. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézendők.
— Sopron 1874. évi apnl hó 28 án.
— A gyapjuüzlet élénk, igy a nagym. Festetics György gróf csáktornyai uradalmában 300 mázsára 166 frtjával alkukótés történt, a csurgói ollári és taranyi uradalmakban 500 mázsára 172 frtjával, a nmgu. Festetics Tasziló gróf keszthelyi uradalmában 250 mázsára 178 frtjával. e inagas árhoz mennyire lejebb esik a gr. Apponyi- féle csabai uradalomban kötött alku, hol mázsája 105 frt, aFriedféle debreczeni 100 frt s 1 arany, a csegei 102 frt, B. Sina Si-
M
mon uradalmaiból 2500 mázsára 322 frankjával Párisban 3-havi fizetésre.
— Tudomásul az országos baromfiki-állitás kiállítóinak. A nagyméltóságú földmi-velés , ipar-ós kereskedelemügyi ni. kir. ministeriura posta-ügyek szakosztályaf.évi 3602/503. sz. a. ápril hó 14-én kelt rendeletével azon postahivatalokat, melyek közvetlenül vaspályák mellett feküsznek, kivételesen felhatalmazni méltóztatott, hogy a Budapesten az állatkertben f. évi juniua hó 4 — 11-én tartandó országos baromfi-kiállításra küldendő állatokat, ketre^'' ezekbe vagy alkalmas tartályokba zárva, postával leendő elszállítás végett mint kocsipostai küldeményeket felvehessék, egyúttal kötelezvén őket, hogy az ilynemű küldeményeket a legnagyobb gondossággal szállítsák el az illető pályaudvarokba és ugyan igy adják át az illető mozgó postahivatalnak vagy postavezetőnek további elszállítás végett.Erről a kiállítani szándékozók a kiállító bizottság részérőlaconhozzáadással értesíttetnek,hogy miután a bizottság kötelezve van az ily küldeményeket, az illető postaudvarokból megérkeztük után azonnal elszállítani a küldemény feladását megelőző napon ac állatkerti igazgatóságot (Budapest városliget állatkert) levelező lapon a küldemény elindításáról értesítsék. Kelt Budapesten, 1874. évi ápril hó 28-án. GRUBICY GÉZA, az országo« baromfi-kiállítás elnöke.
— ROvld liirek. Kókay Lajos kiadása s^Márki Sándor szerkesztésében az „Irodalmi Lrtesitő" 5 ik száma megjelent. — Európában 4369 könyvkt-r. sk^-dő van, Ausztria-Magyarországban 553. — fA Keglevich sorsjegyek május l-jén történt húzásánál a főnyeremény 46255 számra esett. — Győrött egy gőzmalom leégett. — Ausztria- Magyarország összesített kereskedelmi tengerószete 7207 hajóból áll.
— A temesvári főispánra volt kocsisa az ablakon kétszer belőtt, szerencsére csak az asztali edényeket törték össze a golyók. — Agömöri iparvasut megnyittatott. — A fény sebessége egy másodpercz alatt 42 ezer mértföld. — A hamburgi állatkertben egy kétfejű vipera van.
— Bécsben a hölgy ruhauszály ellen hadjáratot indított egy társulat. — Arokszálláaán egy férj nejét áruba bocsátotta s annak, ki megveszi 200 frtot s egy akó pálinkát ád, a bíróság mind a férjet, mind a vevőt megbüntette. — Az orosz czár Londonba készül. — Pécsváros polgármesterévé Tarai András orsz. képviselő választatott meg. — Szolnok körül a Tisza vize kiöntött. — Bulyovszky Lilla Sopronban vendégszerepelni fog. — Rákosi Jenőnek uj népszínműve a „Ripacsos Pista dolmánya" czimü a nemzeti színházban előadatott.— Eperjesen egy anya kis csecsemőjének torkát bemetszé, azután a vízparton a magáét s bele bukott a vizbe. — Vesselényi-Balla ügyében a végtárgyalás május 16-án veszi kezdetét. — O Felsége, a király Budapesten van. — Varsóban szept. lő — 20-án általános gazdasági kiállítás lesz. — Ungvár vidéken egy veszett farkas 5 embert megmart. — Liszt Ferencz május közepén Rómába utazik. — A debreczeni szinészeti nyugdijalap 20 ezer frt.
Kari ovi ezon hazaellenes népgyűlést tartanak; Zágrábban István nádor 8 a magyar miniszterek arczkópei » rendeletei nyilvánosan megégettetnek. — 1849. Hentzi 3 gyuitó-ha jót indít a budapesti hajóhíd elJen.
Üzleti szemle.
A boldog szerelem nemes érzésekkel tölti be a szivet, felkölti a már-már szunnyadozó telterőt, megtanít bennünket szeretni a küzdelemteljes életet, elosztatja a lét egéről a bűnök fellegét,magasztos érzelmekkel gazdagítja a keblet, melyen a szenvedélyek vigalmai ezután csak nehezen vesznek erőt „mert a szerelem elég háta1 mas, hogy a természet bűvös erejével leigázza s azon uralkodik."
De mig a boldog szerelem uj életre ébreszt, addig a boldogtalan életétől fosztja meg a szivet, feldúlja beuső nyugalmadat, zavarttá teszi a gondolkodást, a szerelem tárgya annyira fogva tartja a lelket, hogy a gondolkodás csakis erre van irányozva, a bizarr phantasia beteggé teszi az értelmet, s a valódi életről megfeledkezett lélek a képzelem világában él, hol önalkotta setét rémek üldözik, melyek elől menekülendő önkezével vet véget sokat zaklatott életének.
A szerelem a szegénység s gazdagság gyermeke. A szerelem szegény; mert birjon bár a fold minden kincsével,midőn szerbemért szerelmet kell adni, szegénynek érzi magát; mert tudja, hogy mást nem adhat, mint szivet; de még sem szegény soha, bár nélkülözze íb a ragyogó órczeket, a midőn megnyerte a szivet, mely őt boldogítani ígérkezett, gazdagabb a koronás királyoknál. Halhatatlan, öröktől való s örökké tartó érzés a szerelem, mely az emberi szívből soha kialudni nem fog, szerelemmel kezdődött a világ, s azzal fog is végződni. Hugó Victor is azt mondj a:. Ha nem lesz többé senki, ki szeretni tudna, a nap is ki fog aludni.
JENVAY GÉZA
(8. 8.) Nagy-Kaniaaa, májua 5-ike 1874.
1 d őjár á a : Egyaránt hüvöa, bornlt, olykor felvaltva egy ki* eaőtőL
Gabnaüzlet. Az árak a kedveződen idSjári* daczárt mindeddig neutralia magatartásnak — Kénetekben mon.ontíin hiány ninea. A behozatal külföldről változatlanul követi folytát Kötések pr. augu.ztaa — szeptember csak ritka eaetet képeznek, okai ennek részint a bizalom hiánya, réaxint a narv pénr.szükölködéa.
Bor a meglehetős kinálat mellet*, gyorsan nem emelkedhetik, de való, hogy es — a fagy tetemw kárt okozván — a speculatló legháladatoab caikk egyikévé vAlt. — Be fogja o«t bizonyítani a legki-zelebbi idő (Bár prófétának ne tMsék tartani!) ..."
Alaó-anaatriai mérő szerint;
Búza 80-8; fnt. 6.25 —50 kr.S2—8Sfnt 6 70-90 kr, 84 — 86 fnt. 7.30-7.50 kr. Roza 76-77 fontoa koakolyoa 4.80-6.10 krig, konkoly nélkül 5.20— 5.40 78—80 fnt konkolyon 6.20—6.30. konkoly nélkül 5 25-40 kr Árpa aerfőzéare 5.15.-5.40
kr - Árpa etetéare 4.--4.30 krig. Kukorica
4.95—6.10 kr. Zab 2.70-2.80 krajcárig 50 fontja. Hüvelyesek: Boraó 8.40 kr.Lencae 7 60-8.— krig. Bab fehér uj 5.35-50 krig, ó 5.—, tarka kéazlet nélkül Hajdina 4.60-80 kr. Hajdinakáaa 11—13 kr itezéje — Kölea 4.85kr. méreje — Köleakáaa 8. 50 — 9. frtig. Lóhermag 27—SO ftig. Luczernamag 32—33.50 kr Lenmag 4.80—6.20 kr. Lei.dekmag tiazta 3.95—4 — krig.. zabon lendek 4.—kr.vámmázaája.fcendermag 5.30 - 60kr.méreje.Repcze téli 4.50—80kr,nyári 3.60—4frtig. sárga nem kerül a piaozra Kevert (Muchling) 4.80— 5. frt. Buza-ocaó 1.40—60 krig. Roza-oc«ó 1.20,—40 Borok: fejtett aj fehér 6.—, 5.60-6 frtig., fejtett Piro* 4.50 — 5.60-80 kr , fejtelt achiller 4 — 4.60 kr. ó-bor —.— frt. — Scprüpálinka —.—. Törköly-pálinka 23—25 frt, azilvalicza 27—30 frt. alaó-auazt-riai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Érték- és váltofolyam május 6.
5V, metaliques 69.15; 5% nemz. köiosou 74.25; 1860-ki álladalmi kölcsön 105—; bank-rószv. 975 —; hitelintézeti részvények 973.— ; London 111.70; magyar földtehermentési kötvény 74.75; te uesviri földtehermentési kötvény 74. — ; erdélyi földtehermentési kötvény 71.25; horvát-slavon földtehermentési kötvény 75.50; ezüst 106.10; cs. kir. arany 5.29; Napoleond''or 8.96
Vasúti menetrend.
Indul Kauixaáról:
Kasi-k Moháé* (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel. „ Zágrábig 2 „ 45 , délntáa.
Budáig
18
Papirszelet.
Egy londoni utcaa-gyerkőcsét ralam i eainjáért abiró elibe vittek. — , H®1 lakol ?— kérdé tőle a biró. Anyámnál" — vála szolja a fin..Hát anyád hol lakik?" — .Apámnál.* .Apád hol lakik?* .Otthon." .Hol van az otthon? kiált rá a» indulatba jött biró. .A biz ott van, a honnét én jövök öreg ur*, válaazolá pajkosan kacsintva az ífíu. — A kis gazembert viaaza-küldték, a honnét j ött, éa az szó azap«ritáa nélkül ásót fogadott.
Történeti naptár.
Május 9. 753. Kr. sz. e. Remus, Róma egyik alapitója, agyonütteték. — 1687. Caraífa újra müködék az eperjesi mészárszéken. — 1849. Hentzi másodszor bombáztatja Pestet. „ 10. 1481. Mátyás király és Fridrich ► császár közt béke kötteték. — 1848.
véres összeütközés Lederer miatt a katonaság s nép között Budán. — 1849. Perczel Pancsovát elfoglalja. r 11. I386r béke Zsigmond magyar- s Károly nápolyi király közt.— 1763. Bacsányi János költő születésnapja, Tapolczán. — 1860. Garibaldi Si-cilia felszabadítását megkezdé. „ 12. 1845. Bacsányi halálozása Linczben — 1849. Ferencz József császár a hadsereg vezényletét átvevé. 13. 1717. Mária Terezia császárnős királynő születésnapja. — 1849. Hentzi harmadszor bombáztatja Pestet.
„ 14. 1849. Kossuth mint kormányzó ée miniszterei Debreczenben leteszik
az esküt..
„ 15. 1809. Napoleon felhívja a magyar nemzetet, hogy Rákoson tartson gyűlést, válaszszon királyt— 1848. Az oláhok Baláafalván, a szerbek
reggel.
1 . 48 „ délután.
10 . 43 „ eatve.
Szombathelyig (innét délután 6
rfra 26 perez Bécsbe) 5 . 43 „ reggel.
Bécaig (Szombati). Bécanjh. felé) 2 „15 „ délután.
" " IJ 10 „ 55 „ este.
Pragerhoffelé Trieaztig 5 ,, 3 „ reggel.
éa Bécsbe 2 „ 23 „ délután.
„ 11 „ 33 „ este.
Érkezik Kanizsára :
Eazék, Moháca (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 p«rcx reggel.
»» », ,, Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután
Zákány-Fittme-Zágrábból 9 „ 64 „ eate.
üudir<S1 4 „ 43 „ reggel.
" 1 i. 46 „ délután.
M
Szombathelyről __ t ^
Bécab5I(Bécaujh.8zombath.felől 4 37 reggel.
S „ 20 10 „ 33
este.
délelőtt.
^ (Pragerhof felől) Trieaat- éa Bécsből
10
18
eate.
Triesztből
3 „ 50 „ reggel.
1 „ 9 „ délutá]
10 „ 22 „ estre
Felelős szerkesztő: Bátorfl Ltjtt.
ROSA R OS ALIÉ
die Königin aller bia jetzt gezeigtan
Rieseodamen
auf ihrer Darchreise von
der Wiener Weltausstellung n&ch Odesst
in Russland, wird nur kurze Zeit hier ver-weilen und bei Beginn der náchsten Woche ihre Reise weíter fortsetzen.
Zu sehen von Morgens 9 bis Abends 9 Uhr, Franz Deák-Platz in einem Ge-wölbe des neuen Sparkassa-Gebftudes. Entrée: 1. Platz 20 kr., 2. PUtz 10 kr«
1343—1
Ajánlja gazdagon í elszerelt urak-, hölgyek ós gyermekek számára való topánraktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ug)szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katon:tóá<; s t. közönségnek, huüV megrendeieseket a legjobb bel és k ül földi búr-bői elfogadok és készítek, az árt legjHiányosabban számítom.
Az én raktaromban vásároltakat kijavi-lásra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir.íi Láger aller Gattungen Herren-, Damen- nnd Kin-der-Stifletten von bester Qualitat und zu möglichat biliigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militar und verehrangswurdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vora besten In- und Ausláuder Ledér verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angeoommen.

Hotel Mi ha lek
e n
c z ár-hi
jrotAtja, hogy minden versengésnek eleje van véve. Daczára annak, hogy az áraczikkek hallatlan árakon hirdetvék, mégis minőségükre
né/.ve minden várakozást felülmúlnak. 10 lu
1 kr 5 db jó aczéltoll 1 kr 2 db tolltartó
1 kr 1 db irka
1, 2. 3, 5 kr mindenféle Illatos szobatüzjáték
2 kr 1 kávéskanál érrzbKl, ezüs-
tözve
2 kr 1 db finom pipereszappan
3 kr egy ctélszerü kulcsfogé 3 kr egy bekenőkefe
3 kr 2 csomó finom havannah
szivarpapiros 3 kr egy patent czipo- és keztyüfüző 3 kr egy radirgummi 3 kr egy örök naptár 3 kr egy finom jegyzőkönyv 3 kr egy fiuom jóillatu pecsétviasz 3 kr egy plébtálcza 3 kr egy finom zsebgyufatartó viaszgyertyácskákkal töltve
3 kr egy palaczk bécsi haladás-
teuta
4 kr egy divatos fényképkeret
4 kr egy festékszekrény 12 színnel és ecsettel 4 kr egy rőf gyujto (.Lur^)
4 kr egy ezüstözött gyílszü
5 kr egy zsebtílkör
5 kr egy szájharmonika 5 kr egy pár harisnyakötő 5 kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve 5 kr egy zseb tüzelő szer 5 kr egy lánykafogó 5 kr egy csinos óraláncz 5 kr^l^Jjiropamanchette üvegből 5 kr egy ezüstgolyó, legjobb tisztítószer érez számára 5 kr külöuféle játéks/.erek 5 kr különféle társasági játékok 5 kr 1 «ép képeskönyv szöveggel 5 kr 1 fiuom női melltü (Hroche) 5 kr egy csinos gyürü 5 kr egv czélszerü keletmutató 5 kr egy kávétáleza
Ingyen és hérmentv
6 kr egy finom késalj (rasztli) 5 kr egy finom gyertyakörző 5 kr 1 glicerin- v. növényszappan 5 kr egy fiuom viaszkenőcs 5 kr egy körfésfi kantschukból 5 kr legjobb növény fogkenőcs .1 kr egy takarékperzsely pléhbSl 5 kr egy pár nadrágóvó 5 kr csinos pléhtrombiták 5 kr vadász- vagy jelzősip 5 kr 1 szivartárcza uj és czélszerü I 5-kr egy doboz 3 dt» finom pe-
csétviaszszal 5 kr 12 db irón 5 kr egy foldozófa (Stoppholz) 5 kr a Iegsz bb fénykép
5 kr egy szivarvég fosztó
5, 10, 20, 30. 40, 50 kr különböző hölgyek, urak, fink és leánykák számára ajándékul alkalmas tárgyak.
6 kr egy tnczat haj íodrótekercs
jó bőrből 8 kr egy gyerinekóra lánezczal 10 kr egy finom uri •olyemcsokor 10 kr 1 finom jegyzők, naptárral 10 kr 1 doboz 12 db finom sxiunel 10 kr 1 valódi tajték szivarszipka 10 kr egy finom garnitur, melltü
s fülbevaló 10 kr egy üvegcse legfinomabb
illatú hajolaj 10 kr egy ollóláncz 10 kr 1 feltűző fésű bivalszSrvból 10 kr 1 jó lakat böröndök számára 10 kr egy fokmérték, bécsi éí ,
franczia mérték számára 10 kr egy szép legyező 10 kr lpár kávéfindzsa porcellánból 10 kr 1 desserttányér porcellánból 10 kr egy czélszerü szivargép \ 10 kr lOO db fiuom varrótű, válogatva 10 kr egy jó pénztárcza
kap bárki egy kis képekkel ellátott
ki egy pár gyermekharisnya kr pipa szárral 10 kr egy szivarszipka tajtékból 10 kJ egy ezukorszóró 10 kr egy függő gym''atartó 10 kr egy öv bőrből
kr 1 fin. aranybrouz medaillon 10 kr 1 csinos óratartó bársonyból 10 kr egy sárkefe 10 kr egy- finom gomböszlet ing-
elő, mell és gallér számára 10 kr egy czélszerü dugaszhuzó 10 kr agy tizedes mérték 10 kr egy burnótszelenrze 10 kr egy jó olló aczélból 10 kr egy zsinór valódi korál 10 kr egy üvegcse legjobb folt-
tisztító vis vagy szappan 10 kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodrászfésfi 10 kr egy pár divatos flllfttggő 10 kr 1 bödönke hajerősitő kenőcs 10 kr egy kötő kosárka 10 kr 1000 db jó fafogpiszkáló 10 kr egy ruhaporoló 10 kr egy fodrozófa 10 kr egy divatos óraláncz 10 kr 1 album 12 bécsi tájképpel 10 kr egy tollkés 2 késsel 10 és 20 kr fiuom aétapálezák 15 kr 1 pár nagy erős uri kapeza 15 kr 1 pár nagy erős női harisnya l5 kr 1 pár czérna keztyü nőknek 15 kr egy piai Iszij bőrből 15 kr egy evőkészlet, villa és kés lö kr egy üvegcse fiuom illatszer 15 kr 1 üvegcse valódi kölni viz 15 kr egy finom olló 20 kr xgy pár uri czérna keztyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy vonó harmonika
20 kr egy fejkefe, jó minőség 20 kr egy balhafogógép 20 kr egy zsebhévméró, jól szabályozva 20 kr egy czélszerü keztyü tágító 20 kr egy finom zsebkefe fésű a tükörrel
20 kr 1 pár virágváaa porcellánból 20 kr egy jó optikai látcaő negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, hosszú női harisnya
20 kr 1 csinos varró párna sróffal 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egész evőeszköz, kés,
kanál és villa 25 kr 100 db finom levélpapiros 25 kr 1 napóra jól szabályozva 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 orrszemüveg, optikai üveg 30 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy patent köszörűkő minden vágóesxköz számára 30 kr legújabb angol szoptató-üvegek, melyek által minden dajka nélkülözhető 35 kr egy földgömb a föld minden népei képleges ábráival 35 kr 1 gyermekszinház figurákkal 35 kr egy nagy erős iskolatáska szi.ijal
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 20 kr egy nagy jó esernyő 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól szabályozva, két évi jótállás mellett 3 frt egy teljes iróasztal-összlet bronz öntvényből, 10 dbból állván : 1 tentaiartó, 1 levél-nyomó, 2 magas gyertyatartó, 1 kézi gyertyatartó, 1 hév-mérő, 1 gyufatartó, 1 óra. tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó.
20 kr egy kenyérkosár drótból árulajstromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felsorolva.
(1190-7)
FR1EDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
lécs. Tuchlauben 21.
KELBL J. J. FEHÉRRUHA GYÍRA.
Tuchlauben Béoe.

c
jZ

if
1 X
«
A gyártmány elonyössege s a tiszta kezelés valódi 80lidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
, Febérruhagyára KELBL J. J.-nek Bécsben, Tuchlauben21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divatú s minden alakú fehórruhanemüit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
Qyári áron:
hLen-férft ingek 2., 3 , 4 , 5 , 6., 8 E g é s z s é g-j a c k o k gyapjn 2., 3., 4., Éj i és téli n ó i n g e k hosszú ujakkal 10 frtig. 5 frt, selyem 6., 7 , 8 frt. 4., 5.,^ frtig.
Angol Shirti u g ingek, (sz*bb mint „ nadrágok gyapjú 3., 4., 5., 6., N ó i nadragok. perkail és barchentböl
i a vászon) fehér és színes 2., 2.50, 3., „ „ selyemből 6 , 7„ 8 frt. 1.50, 3., 2.50, 3., 4 frtig.^
3 frt 50 kr. Kapczák és harisnyák f>„ 6. 7., 8.. N ói c o r s e 11 e k perkailból 1*50, 2., 2.50,
I.egflnomabban hímzett ingek 10., egész 15 frtig. ■ 3 frtig. hímezve, igen elegáns 8., 4.,
4.. 5., 6 , 7., 10 egész 20 frtig. Zsebkendők tiszta lenből 2.50, 3.. 4.,''; 5.. 6-10 frtig, barchentből 2 , 2 50.
Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4 50,1 6., 8 —12 frtig, battiat, finom szogélyz. 3 frtig.
5 frtig 3., 5,8., 10., egész 16 frtig, finoman N ó i a 1 s ó ö 11 ö n v 3., 4., 5., 6 —10 frtig,
F 1 a u e 11 ingek, legjobb minőség 3.50, hímezve 90 kr, 1., 1.20 3 frtig. < barchentből 2., 2.50, 3 frtig. ,
4.50. 5.50-6 frt. Melltakarók finom shirtiug 50—76 kr.. Hői m e 1 1 t y ü k franczia, 3., 4 , 5., 6 ,
I. L e n-g a t y á k, német és franczia szabás 1., 1.50 krig, finom váazon 80 kr7 frtig.
[j szerint 1., 1.50., 2.. 2.50—3 frtig. 1., 1.35, 1.60, 3 frtig, finoman hímezve* Borotváló-köppeny. s reggeli
L-Nyakgallérok legnjabb alak 2., 2.50 , 1.50, 2,, 3., 4., 6., 6., egész 10 frtig.; öltöny (Negligée) 6., 19 -40 frtig.
I 3 frt, vászonból :>., 6 frt. Vászon nő ingek 2., 2.60, 3 Írtig,
I Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, hímezve igen elegáns 3.. 4 , 5 , 6, egész
vászonból 8., 9 frtig. 8 frtig.
I Vidékrei megrendelések gyorsan es jutányosán péüzbekülrlésre vagy utánvételre L eszközöltetnek. Nem tetszők kifog&stal&ntll becseréltetnek.
| Megrendelések bármily nyelven a következd czim alatt történjenek:
iPTKBLBL J J feliérruliargryéirosnait BÉCSBEN
TUCHLAUBEN 21. 1257—19
Aluli''ott jelenti a 11. é. közönségnek, hogy az ő saját házat,
j 1
Servita-téren 7, sz. alatt
szállodává alakította át és leg-pompásabban berendezte.
Szoba ára: 1 fttól 3.50 krig.
MINALEK F,
1163—16
szállodatulajdonos.
lORSGH-HALMÁJ-ZSIROLAJ.
Dl____________
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
▲ valódi Darsoh-kalariijzsir-elaj mell- és tBdf-bajakaáJ, soropbo
lat- és raoWtii-hetegségekben legiobb gyógyhatáasal van \ meggyógyitju a legídnitebbkiszvéay- ésesázbajakat, valamint az időszaki bftrk ütegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-JZanix*án: Belus J. gyógybz Lovak K. gyógyez. FesselhofFer J. ós Hosenfeld F. uraknál.
Ltteayéa Kxlivod* J. gyógysr Marozalibaa Isrtl Nándor BáMk-SzL-gySniyia Fibicx J. Szaaibatbelyen Pilich Ferencz g.,. Seproaybu Mezey András gyógy**. Záfrábbaa Mittelbach Zs. gyógysr , Ceyleck J. J. gyógy**.. t Urweist Fr- gyóygsr.
Beiovirott Lakovics Q. CUktarayia Kárász H. CMTJÓB Kreisler Dávid Kapasvárott Kohn Jakab Kapraaozáa Werli 8ánd. gyógy**. Keszthelyen Wflnsch F. Kereszten iireyer Jakab fiai Kőszegen Csacsínovits Istv. gyógysz.
OLL A. SELDLITZ-PORA.
M£ porok rendkivali s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk álul minden, eddig elismert házi szerek között, tagadbatatU • nul as első helyet foglalják el; mit az sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebb en tanu-sítják, hogy e porok lögzött szorulásoknál, emésztbetetle&8égeknél, gyo Borhévnél, továbbá g8ros5k, vese és Ideg-bajokbaa, szivdabagisaál, ide gesség okozta fSfájás, vértolnlis, végül hysteriára, búkor és hazaaios hányasra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartó»!> gyógyhatást eredményeztek. 1254 - 14
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
SÓVAL
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedelmére minden belső és külső gyaladá% legtöbb betegság, mindenne-mű seb-, fej-, íül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott setek, rák, fene, f szemgyalladáa, bénnlás és mindennem fi sérülés ellen, »tb. stb.
I palaczk ára használati utasítással 8Q kr.
Anatherin szájvize,
Dr. POPP J. Or. bécsi cs. k. udvari fogorvos Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
uvegekbea I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csázos togfájdalmak-ban, gynladásoknál, a foghns daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létező fogkövet éa megakadályozza annak uj képződését; a/, ingó fogakat a foghns erősítése által szilárdítja; • midőn a fogakat és foghust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kel-lemes frisseséget kölcsönöz és már rOvid használat után eltávolitj a
z kellemetlen szagot.
foffpasta
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet friseségét és tisztaságát fen tart aj. azonkívül a fogaknak hófehérség«t kölcsönöz azok romlását meg | akadályozza és foghnst erósbiti.
Kaphatók: >iagy-Kanizsán : Belus József gyógysze., Kosenberg 1 Bosenfeld, Welisch, J. és FesselhofiW J. kereskedésében. - Pápán (Tscbepen J., Keszthelyen: Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weis. A. Zala-Egerszegen : Isóó Fi. gyógyszerész. Kapronezán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. 8flmegen : Oomer Kajet. Szom Jbathelyen: Pillich Ferenc* és Rudolf gyógyszer. Határőrvidék! Sz.-Oyör-,gyön. Fib ic E. C. Veszprémben : Meyr Taszkau, ugy Quthard Tivadar •és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-| Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Maohleid gyógysz. Pakson: Flórián J. gyógysz. Körmenden; Horváth J.Somzeurend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J., |Bögl, Belus és Schrőder gyógysa. * Szegszárd: Brahsay gyógysz. — .Bonyhádon: Kramolin J. 8zigetvárótt:Barwarth, Salamon gyógysz.— Baján : Michitsch 8t. ás Hersfeld fiai, ugy Herzog Iguácxnál. — Pécsett : | Zsoluay W. és E. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadnbánsaky gyógysz. • Harczaliban: Kiss gyógysa. — Tolnában : Qraff gyógysz. — Dunaföld-várott Lukács gyógysz. - Szent-Györgyön: Nöthig. — Alsó-Lendván: > Kiss gyógysz. — Rohonczon: 8imon gyógyszerész uraknál.
( Ssü^t gyártmány,
Szigorúan aolid szolgálat.
knyaaahé ár,.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 §
0 0 0 0 0 0 0
0 §
0
8 0 0
8 0 .0
/
.NAGY-KANIZSA, 1874. május 10-én
38-lk szÉim.
Tizenharmadik évfolyam,

Eléftzetén ár: V ecéaz erre . . 8 frt. 1 fél évre.... 4 t IJ irgyed érr* 2,1 jtffy tttfrm ÍO kr. i
tttrdstesek 6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden torábbi torért 6 kr.
NYILTTÉRBKN loronkint 10 krárt *é-|
:etuek fel. Kincstári illeték minden ! egyes hirdetésért kfllön£ ! 30 kr. fizetendő.
icuionj
ZALAI KÖZLÖNY
A lap xellemi részéi lletó közlemények a1 I izerkosstóhes, —
myagi réssét illeti toziemenyek pedig l Kiadóhoz bérmentve in-*.és*todók:
MAOY-KAN1Z8A Wluillllá!.
j Bérmentetlen levelek csak iámért munkatár-I saktól fogadtatnak el.
előbb
25 A
Kéziratok riuia nem küldetnek.
SOMOGYI KÖZLÖNY'' Nagy-Kanizsa varos helyhatóságának, nemkülönben a ^megyei gazdaaagi etfMItt",a.fnagy-kanizsai kereskedehni s iparbank'', a .nagy-kanizsai takarékpénztár
s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője,
Zala-Somogy''
gozhajozasi részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzolté egylet4
Metenkim kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmu lapc
.Vagy-Kanlzsa, május 6.1874.
Zalamegyének Zala-Egerszegen f. évi május hó 4-dik és folytatva tartott közgyűlésén a tárgysorozaton kivül felvett és Keszthely város tanácsa által Keszthely város közönsége nevében a magas m. kir. közoktatási minisztériumhoz felterjesztendő kérvénye, mely pártolás végett lett légyen a megye közgyűlése elé terjesztve, május hó 5-én vétetvén fel, ezen kérvénynek felolvasásából megdöbbenve értesült a megye bizottsága, hogy a Keszthelyen levő állami gazdasági tanintézet igazgatója, Sporzon Pál ur, megfeledkezve állásáról, hogy az intézet jövőjét,annak fejlődését és tekintélyét men-nélinkább megingadhassa,mindaz intézet bei-szervezetét, mind annak rendezett tanügyi kezelését, mind pedig az intézet elhelyhe-zését az általa kibocsájtott és a kérvény mellé zárt röpiratban gyengédtelenül megtámadta és annak egész jövőjét alapjában megingatni merészkedett; ezen — ugyszólva — merő hazugsággal párosalt állítását a tények teljesen megczáfolják, — mert alig képzelhető a gazdasági tanintézet felállítására kedvezőbb és czélszerübb helyiség, miut ép Keszthely városa, mert ezen város a gondviselés bölcs berendezése folytán ép oly ponton fekszik, hol mind a földmivelés, mind a szölótenyésztés, mind végre a halászat körébcni előadásokat a tanár nemcsak theoriából, de gyakorlatból is megmutathatja, kivált ha e tárgyban jártassággal bir.
Mindezen kiváló előnyök daczára Sporzon ur emlékiratában nem átallotta azt mondani, hogy ezen intézet nem felelhet meg a kívánalomnak, — elhiszszük, hogy akkor, midőn az intézet élén oly férfiú áll, mint
Sporzon nr, hogy akkor biz nem felelhet meg, de annak nem az intézet és annak elhelyezése, hanem igen a tanári testület főnöke az oka, ki megvetendő röpiratában igyeke-'' zett még a szülőket is, kik ép gyermekeiknek a szak mába ni kiképeztetését czélal kitűzték, attóli elidegenítésre vezetni.
Igaz ugyan, hogy oly egyén, ki egy mulhatlan szükséges intézetet ily vakmerően megtámad, nem is érdemes arra, hogy minden alapnélküli haszontalan okoskodására bárminő megjegyzést is tegyünk, de mivel ezen ügy, mint fentebb is és érintők Zalame gye bizottmányi közgyűlésében is felhozatván, és mivel ezen ügyet Zalamegye, még pedig az a Zala, melykebelében oly számos és tekintélyes férfiakat, oly számos és tekintélyes bajnokokat, s a trónnak, ép ugy az egyháznak oly számos kitűnőségeket szült és nevelt, magáévátette, lehetetlen lapunk hasábján ez ügyre vonatkozólag, mi is fel ne szólaljunk.
Mutasson fel Sporzon ur egyetlen oly intézetet, a mely helyhezésénél fogva a keszthelyi intézetet csak megközelíteni is képes volna, vagy tán Keszthelynek nincs mivelés alatti Toldje, nincsenek kaszáló rétéi, nincsen erdeje, nincs szőlőhegye, nincsenek hasznos gazdasági és házi állatai, nincs tán vize ? Ha röpiratának hiteltakart szerezni, ezt kellett volna önnek bizonyitni; de ugylátszik lélek-ismerete itt hajótörést szenvedett és magához tért, mert mind az ellenkező áll, miután Keszthely fekvésénél fogva, mint a Balaton szomszédságában fekvő oly változatos talajú földdel rendelkezik, mely mint a tanároknak tudományok kifejtésére, mint pedig a tanítványok beható észleleteinek biztos támpontulszolgál, kaszálói hasonlóan váltakozók,
a tudomány és a táp képesség megbirálhatá-sára legalkalmasabb a kegyeletes gróf Festetics Tasziló urnák közel 18,000 holdból áHó rendesen mi veit erdeje, mely szükséges tantárgyi előadások alkalmával az intézet szabad rendelkezésére áll, ott vannak hegyei, közelében a hires Badacson, hol ugy hiszszük, mind a szőlőmivelés, mind az iz-lésteljes berendezés, mind pedig a pincze-kezelés utánzásra méltolag kezeltetik, — gazdasági állataim nézve csak annyit mondunk, hogy a nagyméltóságú gróf egyike azon magyar gazdáknak, ki a legjelesebb gulyákkal, legfinomabb fajtájú ménessel dicsekedhetik, az intézetnek magának is kitűnő fajn tehenei vannak, melyek még a bécsi kiállításon is érdemesítettek, ezeknél fogva megfoghatlan előttünk Sporzon igazgató roszakaratu ócsárlása, mely röpiratában tükrözik vissza, melyből csikó-lábként lóg ki azon önérdek, hogy mint kassai vidéki, az intézetnek szülő földjére leendő helyhezését parancsolólag követeli.
Sajnos, hogy Sporzon ur, mint a keszthelyi tanintézet igazgatója, az általa vezényelt intézet eredetét nem tanulmányozta, sajnos,hogy egyszerre oly rövidlátó lett, vagy tán ez önérdek fényessége kábította el, hogy azt nem tudja, hogy az intézetet az örök-emlékű gróf Festetics György ur saját költségén állította fel, hogy a múltban már ezen intézet nemcsak Zalának de nyugoti Magyarországnak számos kitűnő gazdát adott, hogy az intézetet minél inkább virágzóvá tegye, neki 300 holdon felül fekvő vagyont biztosított, igy tehát midőn a megye bizottmánya annyi előnyökkel dicsekvő intézet megrontására törekvő irányzatot lát, még pedig oly közegtől, ki hivatásánál fogva a támadást
intézők el ion a védelemre állni utalva van, még inkább ő tör az intézet ellen, kell, hogy ennek érdemleges megtorlását illetékes helyen kieszközölje, és mint Zalamegye lelkes főispánja az ezen ügyben kimondott végzéssel ezt igazolta is, meg vagyunk győződve, hogy ezen intézet ellen irányzott törekvések a magas kormány által elfojtatni s az intézet ily vezetőtől megszabadíttatni fog.
KOVÁTS JÁNOS.
Börtön Qgy.
Nagy Kanizsán as újonnan épült minta-I börtönt Kozma Sándor kir. főügyész 6 méltó | sága és Dr. Székely Ferencz h. főügyész ő nagysága e hó 5-én a legnagyobb figyelemmel megvizsgálták. As épületnek külső és belső kivitele, fölosztása, a fegyenczek elhelyezése és osztályzása, a tapasztalt rend, tisztaság és fegyelem nemcsak teljesen kielégité őket, hanem azon nyilatkozatra bírta, hogy a kanizsaihoz hasonló tiszta czélszerü börtön egész Magyarországban igen kevés található.
A büntető igazságszolgáltatás, a bűnösök javítása s foglalkoztatása volt czélul kitűzve ezen börtön épitésénél, s ha a felosztást megtekintjük, meggyőződést szerezhetünk arról, mi-kép ezen magasztos feladatnak képes is teljesen megfelelni Ugyanis ezen mintabörtön következő helyiségeket foglalja magában:
1-ör a földalatti helységben van i& szerelvény i raktár, egy nagy munkaterem, egy fürdőszoba, egy főző és egy moaókonyha, egy mán-goló szoba, két élelmezési raktár s két fokozatosan sötét zárka fegyelmi büntetések foganatosítására.
2 or a földszinten van a kir. fogházi felügyelő irodája és magán lakása; a börtönőrök nagy laktanyája, a humánitás minden követelményeinek teljesen megfelelő kóroda, a nőfe-gyenczek zárkája, és a finomabb dolgozatokra munka, illetőleg tanterem.
TÁRCZA.
Emlékkő helyeit.
_ Szentkirálvi Aurél sirhalmára.
He zarándokolt fölvert képzeletem, K halomra, melyen ninrs se virág, se lomli. Mrly, mintha hirdetni-, hogy kilzde meinkért Hérilnk végre is: egy fü, moh belepi-- domb
Ks e halom alatt porlauak tetemid, Hamvad a ssiv, mely oly lángolóu éreze ? Itt törik meg tUnde emléked sugara, Múzsák átszellemült, fölkent lovagja, te ?
Napbanéző sasként ki fennen szárnyalál 3 kültöt lelkeddel alkotál világot, ide jutái, V>va bont, oaalád- s barátot Hönszerető .izired legkevesbé vágyott.
De hisz'' caak hüvelyét veté le magáról, Hogy szabaddá legyen, magasröptű lelked ; Szenvednie sújtott, sorsverte Őrében, Bün- és ártatlanul, ugy is soká kellett . . .
!>e''i termetre egy példány képet gyártott A természet, midőn megteromte téged, - kedvében, jóllehet, téves íogásaal élt : Mit fld v helyett kaptál, átokteli végzet
H ála'' szórtad azét kobzod gyémántjait, Habár az valál, ki fényt, pompát megtagad, Tudomány, képzettség s jelesaéged mellett A gyámoló világ néma, sAket maradt.. .
Ptdig a szép tettsk, az áldozatkéazaég Tábláján sem képzéd a legutolsó sort: Láttunk kivetkőzni ... a szép egyenruhádban
Rarczkéacen és bátran miként védted a hont,
á közéletből is fenolsbeg emléked -Htáll fénye, árnya as órSkre ttlnőnek, s nem egy boldogabb, mint te, pibsn s jólét Virági közt, melyek tetteidből nőnek.
Kebledre ölelted az egész világot, Pedig kenyér helyett kővel dobált téged ... S hő, nemes szerelmed, szived eUenére Kis családodtól is szám Űzött s végzet
Kerested s jobbat... hogy őket boJdoggá Tehead, neki futál s azéles világuak, Mígnem megtört a sors, s szenvedés árjában Fáradt tagjaid itt — összeroskadának.
Ám ide térdelek, hova a kegyelet Poraidat helyzé s íllteté e fejfát; Rád hulló könyeim többet mondanának el — Szegény jó fiu, te, derék emberbarát 1
S ha nehéz volt a lét, keserveidet hol Annyiszor elzengé, ide fenn, a, bos lant: Legyen álmád nyugodt, s békés, hfis üsekédben Tetemidnek könnyű ez a föld, itt alant !
(Bocsnta, 18T4.)
NOTTER ANTAL.
A Rákóczy-induló eredete.
A politikai események 1705.május 5 én I. Lipót császárnak Bécsben történt elhalálozása által egyre szaporodtak, a megürült trónra I. József lépett.
£ fiatal és nemeslelkü uralkodó a monarchia jóléte előmozdítását tűzvén ki egyik legfőbb törekvéseül, as akkori mozgalmat Magyarországon mindenkép, sőt áldozattal is békés nton kívánta kiegyenlíteni.
Mindenesetre dicsérendő törekvés egy fejedelem részéről.
A Rákóczy-forradalom hullámai minél-nagyobb mérvben terjedvén, azok a„ birodalmi fővárosba már-már becsapódni fenyegettek, mi a fejedelmi bókét essközlő nemes törekvést méginkább fokozta.
Az akkori kormányférfiak eleinte az uj fejedelem irányában is ugy akartak eljárni, mint Lipót császárral tettek oly dolgokat, melyekkel dicsekedni nem lehetett, vagy melyek legalább is néhány érdemkeresztet nem hoztak, egyszerűen eltitkolták, az eseményeket pedig, melyek bár a birodalomra nézve vészt hozók valának, mindenkor jelentéktelenek s a maguk tapintatosságukat túlbecsülve, könnyen elhárithatóknak álliták.
így történt a felkelők nagyszombati veresége után is. £ győzelem után a kabinet elbizakodottá lőn, s az ország sérelmei orvoslására felkelt sereget már megsemmisítve látta.—Azok a jó szemüveges urak rosz politicusok voltak — de midőn 1705. julius havában Szt. Got-hárdnál az osztrák hadak csatát veszítenek, a bölcs urak szerint e vereség is a császár előtt eltitkolandó lett volna, azonban Savoyai Eugen az udvaronca sereg mellőzésével az uralkodóhoz utat törvén magának, az események valódi állását becsületes és vitéz hadvezérhez illőleg feltárta.
Ez úttal biztosította az uralkodót, hogy a felkelés nem ciak igen jelentékeny, de sőt félni lehet, hogy erélyes közbelépés nélkül Magyarország Ausztriára nézve veszendőbe is mehet.
József tehát mielőtt határozott lépést tett, s mielőtt fegyverhez nyúlt voloa,kegyessége által akarta a felkelőket lecsendesíteni,e csélból azok vezéreihez alkudozókat küldött,hogy a béke feltételei felett értekezvén, megállapodást szerezzenek.
Azonban, mivel fáradozásaikat siker nem követé s békét essközlő törekvésük meghinsult, nem maradt egyéb hátra, mint a fegyver hatal-
mára támaszkodni. Heiszer tábornok helyett tehát Herbevillét állítván egy válagatott s harcs-edzett sereg élére, az a trónralépés után alig 14 napra Erdély határain megjelent.
II. Rákóczy Ferencz értesülvén az ellenség közeledtéről,elébe sietett s Zsibónál 1705. nov. 10-én döntő ütközetre került a dolog. A harcz tüzes volt mind két felől. Rákóczy és Forgács hősileg hüzdöttek soraik élén, az elesettek és sebesültek száma nagy volt az ellenség részéről is, mégis a győzelem végre is annak részére dölt el.
Ezen győzelmet Herbeville, jó vezérhez illőleg, ügyesen használván fel, a xpég futamodókat folytonos üldözés által az ősszpontosit-hatás kilátásától megfosztván, a megerősített hadállásokat hatalmába kerítette.
Azután az erdélyi rendeket Szebenbe együvé gyűjtvén,hatalom szavával kényszerité őket a Rákóczy nak fogadott hftség visszavonásai s a kiállított választási okmányok ünnepélyes megsemmisítésére.
Ez események után Rákóczy serege szétmállott s hullározva Magyarországba menekült át, hová egyetlen szolga kíséretében maga, a vezér is követé, vigasz s remény nélkül a jövő iránt igy kell vén belátni küzdelmei ■ törekvései meghiúsultát.
Majd nem a kétségbeesés fogta el pillanatra a nagy hazafi nemes szivét, ki mindent mert, mindent koczkág$atott a hazáért, s ki e perez ben belátni volt kénytelen, ho *y minden küzdelemnek vége a legyőzetée leend.
Ezen körülmények közt a kétségbeejtő fájdalom megtörte as erős férfiú erejét, nemes arczát könyek boriták.
Hiába; ember volt ó isi
3-or. Az I-ső emeleten középen van egy kisebb ÍSrszoba, C zárka három-három fegyencz számára, 2 nagyterem, mindegyik 14 fegyencz részére, s 6 kis zárks egyes fegyenczek magános elhelyezésére.
4-er. A II ik emelet az I-ső emelet felosztásával bírván ugyanazon helyiségeket foglalja magában.
Ezen felosztásból látható tehát, hogy a vizsgálati foglyok egészen elkülönítve, társaiktól teljesen elválasztva, a magába?zállásnak b büiiüanásnak tért nyitva — kezeltetnek. A j helyiségek számos volta lehetővé teszi az eli- j télieknek osztályzását oly képen, hogy a nagy | bűnösök a kisebbektől, az öregebbek az ifjak -tól, a bűntársak egymástői végleg elválasztassanak. A tisztaság és rend fen tartására legnagyobb figyelem fordittatik, s az emberiség ezen szerencsétlen osztálya látván, hogy az állsda-. lom minő tisztességes bánásmódban részesiti, *emb.:ri méltóságának önérzetére jut, s azok kikben az erkölcsi jónak csak némi szikrája van, a folytonos munkáltatás és börtöoiskola által javulásra térnek. Hogy az elemi oktatás és valláserkölcsi ismeret minő rendkívüli tényező, legjobban igazolja azon egyszerű sta-tistikai adat, mikép az 1872. és 73. években elitéit fegyenczeknek SS''/a''/e'' *irni nem
tudott, s valláserkölcsi ismeretek teljes hiányában volt. Egy jobb nemzedék előkészítésére tagadhatatlan, hogy főfeltétel a jó iskola, de mig az iskolák és népoktatás mindenütt a kívánt magaslatra nem jutnak, az ily minta-börtönök is nagyban előmozdítják az emberiség javítását.
Hála tehát és elismerés a magas kormány és törvényhozásnak, mely a kedvezőtlen pénzügyi viszonyok daczára a jó igazságszolgáltatás és népjavitásnak ezen épületet emeltette.—
Csak a kitartó szorgalommal, reiul-és takarékosággal boldogulhatsz az életben.
Már a magyar embernek szokása, hogy ha bu, vagy keserv nyomja keblet, rcágyujt rövid-zárd ma krapip íjára s ugy pipaföst között panaszolja el bajait, **agy elmékedik a rég éTitault jobb időkről, melyeket szokás szerint jobbaknak rajzol, mint a jelent. Pá! gazda is, afig hogy kijött a vasárnapi déilestiről, hol az ujonan jött ifjú. lelkész tartotta megható és tanúságos beszédjét a nehéz idők, szomorú napokról — rágyújtott inakrapipájában jóféle magyardohányra, s átballagott Mihály gazdához, kit N. községben szokott néven Jámbor Mihálynak neveztek, kit az egész falu népe szeretett és tisztelt, különösen bölcs tanácsaiért sokszor felkeresték.
A mint a szokott köszöntését elvégezte Pál gszda, s a kis padkán Mihály bácsi mellett helyet foglalt, csakhamar rákezdett régi nótájára,a panaszra. De mégis, egy kis kerülőt téve igy kezdé beszédjét: Na tuár csakugyan kedves ember ez a mi uj tisztelendő urunk. — Oly szépen elótudja adni a mit akar, hogy még a keserűről is el kell hinnünk, hogy édes, ha ó mondja. Hanem köztünk maradjon ám a szó — ma ugyancsak elvetette a sulykot, midőn azt
hozta ki beszédjében: „Hogy legtöbb bajaink-nak és nyomoruságunknak.önnön magunk vagyunk okai Hát oka vagyok-e én, vagy ön, Mihály bácsi oka-e annak: hogy a multévi aratásunk olyan rosszul ütött ki, hogy szarvasmarháinknak nincs ára, hogy pénztelenségünk miatt az országos adót sem fizethetjük pontosan, s ez okból a szegény embernek még ágyis ruhaneműit is lezárják és eladják. — Csak lassan az ítéletiéi Pál öcsém! Nem is tudod még megítélni mily nagy igazsággal mondotta ifjú lelkész urunk a fentebb idézett^zavakat. Mert hiszen nem is mondá: „hogy minden bajainknak," hanem csak ezt: .hogy legtöbb bajainknak" világos t^hát,hogy a mult nyáriszök aratást seiu értette oda! De igenis értette alatta azon nyomor uaágokat és bajokat, melyeket saját tudatlanságunk, hauyagságunk rendetlenségünk s pazarlásunk által szerzünk magunknak, s melyekkel csak neveljük a nyomort. Mert hát sokszor szerzünk magunknak bajt azáltal is, ha oly kiadásokat teszünk,melyeket elkerülhettünk volna, hamun káinkban nem vagyunk pontosak s azokat ugy össze hagyjuk haiinozodni, hogy végre nem bírunk meg vele. De hogy mindezeket jobban megvilágítsam előtted, arra kérlek, hogy türelmes hallgatóm légy, ha itt ott az igazat megmondogatom is.
Földi szerencsénk nem csupán a vak sorstól függ mint némelyek állítják, haoem saját magunktól is, miként tudjuk az időt, körülményeket 8aját boldogulásunkra felhasználni, mert minden ember aaját szerencséjének kovácscsa. S a tőke melylyel minden ember rendelkezhetik az idő, melyből az huz legtöbb kamatot, ki azt szorgalma, ügyessége és tudománya által legjobban feltudja használni s értékesíteni. Igaz, hogy kinek más tőkéje nincs,mint saját munkaképessége, annak még nem tökéletesen bizonyos szerencséje, mert ilyennek munkásságát bérbe kell adni olyannak, a kinek meg épen hogy föld vagy pénzből álló tőkéje minél többet kamatozzék — munkás kezekre van szüksége. Hazánkban még a legszegényebb napszámos elől sincs elzárva a szerencse utja, csak tudnia kell az időt minél nagyobb kamatra tőkesiteni. A kinek pedig még többféle tőke is* áll rendelkezésére, annak annál biztosabb az ut a szerencséhez és boldogsághoz. De egyszersmind több a kötelesség is melyet a haza és emberiség iránt leróni tartozunk, és nagyobb a felelősség is, mely szerint a hazának, munkásságban vagy henyeségben leélt napjainkról beszámolni tartozunk. Egy jó honpolgár csak egy órát sem tölthet el henyélésben vagy semmittevésben a nélkül, hogy lelke és kötelességérzete ne vádolná az elpazarolt időért. De jól megértsd! én nem értem az elpazarolt idő alatt azon időt, melyet tanulásra, lelkünk épületére fordítunk, vagy a melyet a munkában kimerült testi erőnk visszaszerzésében a nyugalomban töltünk; mert erre ép ugy van szükségünk, mint a mindennapi kenyérre. Tehát minden órával, melyet henyélésben vagy haszontalanságban töltöttünk, megloptuk öpmagunkat, családunkat 8 még az emberi társadalmat. Azért nincs meg-rovandóbb telkes polgár,ki órákig el tud a korcsmában dőzsölni. Ellenben boldog ember az, ki jól értelmezve tartja Berzseny in k emez arany mondatát: „Minden órádnak leszakaszd virá-
gát, a jövendőnek sivatag homályát bizd az I Istenség vezető kezére, élj az idővel!"
Ez ugyan szigorú lecake volt, ódci i Mihály bácsi. De látja még, is van az embernek olyan ideje, mikor épen semmi dolgot nem ta-I lál, például, midőn a teli sord idő beszorítja a | földmives embert a szobába. Hát mit tegyen I ekkor egyebet az ember, ha feküdni nem akar, | mint hogy elmegy egykét pohár borra a korcsmába, s itt találkozik valamelyik jó barátjával s az egykéi pohár bor között elpanaszolja ügy es bajos dolgait, s igy az unalmas téli időt elta-risznyázza.
Ej, Pál öcsém! hogy tudtad ezt piruláa nélkül elmondani. Nagy együgyfiségnek és bárgyuságnak tartom én azt egy 4-ed telkes földmívesnél, ki a legnagyobb téli időbon is dolgot nem talál. Vegyük példánl: Lcgzordo oabb téli idő van. Elővesszük szecskavágó ládánkat, és nekiigazitván szecskát vágunk lovaink számára, hogy majd engedelmesebb téli időn más dolgainkhoz láthassunk, ha ebből a munkából kifogytunk, előkeressük gazdasági eszközeinket, a melyeken javítani és igazítani való van, kijavítjuk, hogy aszal -majd a szorgos mesei munka idejében ne kelljen bajgolód nunk. Gondunk lesz arra is, hogy egyik cselédünk, elegendő alom szalmát aprítson. Ha eny-hültebb téli idők. járnak 8 utak jók vannak, kihordjuk a trágyát földeinkre hogy a majd beálló tavaszszal azonnal hozzáfoghassunk a tavasziak veteményezéséhez. Még télen beszerezzük és fel is vágjuk a nyárra való tüaifát, mert nem szép ám, mikor azzal a földmives nyáron tölti idejét.
Engedelmesebb téli időn a kerteléseket is, kijavítjuk, mert az is bajos dolog midőn ezzel nyáron szorgos munkaidőben kell majd baj-golódni. Továbbá tavasz közeledtével gyümölcsösünkben keresünk dolgot —gyümölcsfáinkat a fattyú hajtások tói megtisztítjuk, netalán mutatkozó hernyófészkeket elpusztítjuk. Szóval, a mit csak megtehetünk télen, mind végezzük el azt télen, s ne hagyjuk nyárra, mikor ugy is elég van. Nyáron pedig minden munkát a maga idejében tegyünk meg, s ne hagyjuk azokat összeszaporodni. Igy azután kevesebb munkaerővel rendelkezhetve is megfelelünk a munkának jobban, mint azok, kiknek több munkaképes cseléd jök van, de a téli időt elhé vizái -ták, a nyári időben is a munkában rendetlenek.
A gazdászatban ép ugy, mint más üzletben, sok szép s jó terv meghiusult már, mert a kivitelben az illetők nem voltak elég pontosak és kitartók. S eszel azután nem csak az illető tulajdonos vagy az érdekeltiéi vallott kárt, hanem az elv maga is, mely szerint a terv megál-lapittatott — elveszté hitelét. Azért a földmives gazda munka beosztási tervét kitartó pontossággal és kérlelhetUn szigorral vigye ki, hogy ezt a többi családtagtól is követelhesse, ő járjon elő jó példával. A családfő iegyen első a felkelésnél s utolsó a lefekvésben. De ha ő is hanyag, hogy követelhet cselédjeitől pontosságot és kitartó szorgalmat.
Igaz, hogy jól beosztott munkatervet megalapítani nem valami csekélység, s azért oly gazda, ki ebben járatlan — czélszerüen cselekszik.. ha egy tapasztalt és jó gazdától kér tanácsot, vagy ha jó gazdasági könyvhez folyamodik. Ily könyvekben többnyire van naptári
A pillanat hatását fokozta a mély csend, mely körülte honolt, a mögötte álló szolga ura fájdalmát méltányolva, abban benső részt vett.
Egyszerre csodás hang rezgé át a lég ;t, a két busongót bámulatra ragadta.
Rákóczv feltekint, hallgatódzik s mintha szellemköszöntés üdvkiáltását hallaná, megrendült keblében a sziv. Egy más hang ugyanazon hangszerből panaszkodva rezg felé, mig ismét mások bűbájos melódiát alakulva meggyújtják ereiben a vért.
Rákóczy feláll s hallgat, a legyőzött iiős felé hegedű hangjai repkednek panasz dalt zengedezvén.
Mintha simának, mintha zokognának, mintha a búsongó hősnek elmondani akarnák a hon fájdalmát, a haza pyomorát, mint ha inoadmik, sir, panaszkodik a haza. S mélyen meghajlik a büszke fő s zokog keservesen.Akik láttatok kiesni egy győztes sereg kezéből a fegyvert, képet szerezhettek egy legyőzött vezér érzelmeirői.Én láttam sirni a legutóbbi magyar sereg vezérét, midőn tán nem ép a körülmények hatalmának hódolva^zerzett dinsóségéről le kellé mondania!
Most harczi riadóhoz hasonló élés átható hangok haHhatók.
Kiadó es?
Igen!
Seregéljetek hősök a vezér körül s har czoljatok a hazáért!
Ismét változik a dallam, nem riadó már az, sereglik a had, a harczi induló felzendül s előre csalogatja a vakmerő harezosokat.
Rákóczy szeme felvillog a harczi tűztől, a köny kiapad,keble emelkedik.
A zene elcsendesül, a harcz kezdődik.
Robog, cseng a fegy ver, egyszerre fel-•ivit a győzedelmi dal, a haza győzelme ez.
S térdre esuek a harczi sorok s Szt.Te-deumot hangoztatnak az ég felé.
Rákóczy imára kulcsolja kezeit s lecsendesül kebele!
De mi ez?
Ismét harczi lárma támad,az ellen visszafordul, az ellen itt! vad alakot ölt a megujult harcz.
Ismét pun asz aivaj, kétségbeesés, rekedt ordítás s jajkiáltás, megmérhetlen fájdalom.
Hallgatás azután, csend, a halál csendje.
Es a csendből ismét a csodás halk panasz hang emelkedik ki, és csendes sirás, fájdalmas jaj zokog ki a hangokból, melyek lassan alább szállva a léget keresztül rezgve elszállanak.
Az éneknek vége, csendes minden !
Rákóczy körül néz, felemeli fáét, kezeit homlokára szorítja.
Való volt, mit hallottam/vagy álmodtam.
Mond szolgám te is bullád?
Hallottam uram,a hon panasz dala volt ez.
Egy czigány hegedűje hangja ez,a zenész a szikla mögött áll.
S a zenész a szolga hivására ott termett Rákóczy előtt, rongyos mezébe rejtve a száraz hegedűt, a fakó gallér köpeny Don Cezar de Bazánra emlékeztetvén a szemlélői.
Haj, de a hájdani Caraffai gróf nem volt oly müvé8z,mint fajának ritka példánya!
Mi neved? kérdé Rákóczy!
Barna Mihály, uikun.
Mi vagy? I
Mi vagyok? a büskén hátra vetvén fejét, művész vagyok, mond önérzettel a czigány.
Igazad vsn[fiam, te művész vagy, de mondd meg mit játsztál, mert a darab,mit hallottam,ismeretlen előttem.
Nem tudom, csak gondolkodtam, s én hegedűmmel együtt gondolkodom.
Ti tehát a hon balsorsáról gondolkodtatok? ti velünk harczoltytok s velünk győzettetek les velünk sírátok, nem ugy volt?
Azt gondolom,ugy volt uram. Ha festész volnék ecsetelném, ha költő volnék leírnám lángbetükkel a hon állapotát;de zenész vagyok,
8 siró hegedűmmel mesél tetem el, mi az utolsó években történt.
S te csodásan értesz a hegedűhöz. En tovább szeretnélek hallani, nem jönnél velem, Mihály?
Nem uram! Én csak egyet birok, a szabadságot, és ezt megőrzöm, nem szeretek egyebet, csak hegedűmet, ez nálam van, s nem hagyom el.
Nem szeretsz egyebet, hegedűdnél boldog ember, nincs mit gyászolnod, mit megsiratnod.
De mégis uram,én őt siratom.
Kit értesz, Barna?
Kit mást,mint Rákóczyt a dicső hőst. Ismertem őt mint gyermeket, ismertem édes anyját a bájos asszonyt, Munkács hőt védőnőjét Midőn a deli ifjú vadászatra ment^áttam miként szórt utána anyja csókokats miként intett vissza kecsteljes mosolylyal Isten hozzádat. Uram, szép volt az ifjú s hangja zengzetes mint hegedűm hangja! Sokszor játsztam előtte uram, én ismertem őt!
Ezek hallatára elfedé Rákóczy arczát s a beszélőt igy szakitá félbe: ne szólj tovább, Mihály,én vagyok Rákóczy,a hős anya szeren csétlen fia.
Ezek hallatára elveti hegedűjét a czigány, térdre ereszti magát, s Rákóczy lábait csókokkal halmozá. Légy áldott, királya a szabadságnak, üdv neked Erdély dicső fejedelme!
Mihály! fejedelmi székem Zsibónál szét-
figyelmeztető, melyet még minden gazda saját körülményeihez alkalmazni sl ne mulaszszon. Jól beosztott munksterv pontos kivitele által miudeu időnket értékesíthetjük. El ne mulaaz-szuk pedig, minden napnak munkára rendelt részét a szorgalmas munka által tőkésíteni, (folytatás köv.)
PATAKI GÉZA
•r. tanító.
Helyi hírek.
— Albrecht főherczeg május 7-én délben a vaspályai indóház előtti téren erős szem lét s gyakorlatot tartott a Nagy-Kunizsáo állomásozó katonaság felett s magas megelégedését nyilvánította.
— Gyászhír. Egy ritka jó hazafi s talpig derék ember kora haláláról veszünk szomorú tudósítást. Dr. Schwarz Dávid, gróf Zichy Nep. János uradalmi orvosa, boldog házasságának 18. és életének 43-ik évében Kaposvárott május 3-án meghalt. Béke hamvaira!
— Érdekes és ránk nézve örvendetes találkozása volt t. munkatársaink két nestorá-nak május 6-án Nagy-Kanizsán; a zalamegyei bizottmányi gyűlésről jövet Mezriczky Péter jeles történész látogatást tette lapok szerkesztőjénél s ketten megleptük Tárnok Alajos ny .jószágigazgató ura* , ki jelenleg a Batthyány -család leszármazási rajznuk tüzetes leírásán dolgozik. A derék két s most már galambősz férfiú ezelőtt 50 évvel találkozott egymással.
„— Színészet. Az itt működő Dietz német színtársulatának saisonja vége felé jár, az utolsó hétben még a következő színdarabok adatnsk elő, úgymint: „M o r i 11 ac operette uj kiállítással „Rózsa Sánddr" színmű, dalokkal. „Kreutzelschreiber" népszínmű, dalokkal. „Ein Wort anden Reichsratha,a németországi színpadokon eltiltott darab; Pesten nagy tetszést aratott. „Kaiser Josef und d.Schusterstóchter" Végűi kijelen tjük,hogy Horváth József,a szép hírre vergődött czimbalmos itt időzik és néhány -szór a színpadon is fel fog lépni a szivet-lelket andalító hangszerével.
— Wajdits Gyula pécsmegyei áldozárt 8 hőgyészi káplánt Kovács Zsigmond pécsi püspök nr ő méltósága szakadáthí plébánosnak nevezte ki Üdvözöljük lapunk széptehetség ü munkatársának az egyházi téren történt előlép tetését s hisszük, hogy ezentúl is jeles csikkéi vei fel-felkeres bennünket!
— Zalamegye főispánja Tuboly Viktor ügy védet, lapun k egyik legrégibb munkatársát, ugyszinte ifj. Skublics László ügyvéd urat megyei tiszteletbeli tiszti ügyészszé nevezte ki. Megyei tiszti ügyészszé Krosetz János árvaszéki ülnök választatott meg, ennek helyére Nagy Imre földbirtokos, — szolgabiróvá Nagy József földbirtokos, — 1-só aljegyzővé Erdős Károly, — 2-od aljegyzővé pedig Ozukelter József vá-lasztattak meg.
— Indítvány. Az április hó 28-án volt hideg a mezei termesztményekben semmi kárt sem okozott és volt öröm ! A 29-én bekövetkezett fagy nagy kárt okozott a szőlőben Nagy-Kanizsa határán belül ugy, mint azon kivül'', menyiben az nem kímélte sem a magaslatokat,
zúzatott, igy leend egykoron a hon szabadságával is, hegedűd egy bus dalt zengett, így végzend a hon is. Szeretném dalod többször hallani, nem maradnál nálam,8 nem vágynál engem követni?
Igen uram, én követem önt,s éltem fogy-taiglan nála maradok, s ismét játszandom mit ma játszottam,s ha megengedi nevéről Rákóczy -nótának nevezendem-
Legyen ugy! Csak nevezd nótádat nevem ről; mert dallamaillikszomoru sorsomhoz! Talán tartósabb lesz szerencsém dicsőségemnél, talán emlékül szolgál and a gyermekek s unokáknak, bizonyságot tevén e szomorú napokról, talán beszélend a legyőzött honfi; Rákóczyról. Jer Mihály, te nálam maradsz!
Sngy lön!
Mihály kísérte Rákóczyt jó s balsorsában s hegedűjéből még sokszor kicsalta a hangokat, melyeket a zsibói vereség után hallatott.
• Később,midőn a szenvedések s érzelmek, melyek a Rákóczy-nóta indokai voltak, már végfeledékenységbe mentek s Barna kezei is a vonót már csak gyengén kezelték, hogy e lelkesítő hangok megmaradjanak, unokáját a szép Zinkát tanitá be,ez beutazván azjországot játsz-1 ta a palotában z kunyhóban egyaránt, sa hangok tolmácsolták országszerte a magyarnak vi • lágfájdalmát.
Egy izben Zinka Fehérvárott járt sjátszott a szinte ügyes zenész Vaczek kanonoknál, ki megkísérte a hagyományos dalt hangjegyekre szedni. E kísérlet eredménye lön,hogy Ruzicska a Rákóczy indulót, kéazité s örökité meg. Azóta sok zenén átdolgozta a Rákóczy indulót, s Berlioz Hektornak leginkább sikerült, de szép és lelkesítő mindig csak eredeti alakjában marad as. "
BABICS JAKÓ.
aem pedig a hidegebb fekvésű telkeket, az volt szomorúság ! A május 7-én beállt dér lényege-ben több kárl okozott, mert nemcsak hogy isinéti rohammal rombálta a szóló utáu hajtásait, hanem a gabona és kerti élelmi növényeket is megdézsmálta. A magaslatokon nem tett sunyi kárt, mint az aljakban ; utóbbi''helyeken, ugy mondhatni: alig maradt még a szóló hajtásainak harminczadik része ; a kosai rozsnak tarka a kalásza, az árpának, búzának igen el-sárgitotta a leveleit, azt a búzát, mely azért lett megkaszálva, hogy meg ne dóljön, nagyon megrohanta, ugy mondhatni,hogy minden sarjú, hajtást elfagyasztott. És most vagyunk az aggodalomban. A szólóhegyeken legtöbb kárt vallottak azok, kik korán metszettek, mert azok tőkéi korán hozván hajtásaikat, korán el is fagytak. Ugyanazon gazdának egytagú szóleibon történt, hogy midőn az elsőben megmetszett tőkék hajtásai 20 kén eliagytak, akkor a legutolján inugmetszetteknek alsó rügyei sértetlen maradtak, halálukat csakis a 7-diki dér okozta legkivált a hidegebb fekvésű telkeken. Igen sok gazda megfogadta, hogy jövőben épen nem Mg sietni a tavaszi szólómetszéssel,mert az elósoroltakon kivül ma lehetett tapasztalni, a Szt. György után megmetszett kései fajok alig szenvedtek. Ezen eíósoroltakból folyik ki azon indítványunk, melyet kizárólag helyhatóságunk figyelmébe ajánlunk. Annyi — és ennyi szomorúság, aggodalom közepette állitson össze egy kiküldöttséget, melynek feladata legyen a város belterületét és közeli hu tárát bejárni, vegye szem alá a tennesztmények állapotát, gondoljon a következményekre, adjon véleményes javaslatot, foglalja mindezeket jegyzőkönyvbe, és ahoz képest testtel, lélekkel tegyen mindent. Értesítse ann.ik tartalmával a főbb hatóságot,a népet pedig nyomtatványokban utasítsa a szükségesek te ndttre.Nézetünk szerint ilyenkép igen nagy hasznot tehetne hatóságunk az elfogulatlan népnek, mert sok ember van, aki szívesen kész meghajulni a jó tanács előtt.
— A zalavári apátság nagy ünnepe május 17-én vasárnap lesz, amikor az ujonan visszanyert önállóság ünnepélye s az uj apát Modrovics Gergely ur ő nagyságának installatiöja tartatik meg. Két század óta nem volt ily ünnepély az ősrégi apátságban, ellehet gondolni Zalamegye örömének diadalmát.
— Pótkimutatás. A cholerában elhaltak árvái s özvegyei felsegélyezésére adományozott, kisorsolt, de megmaradott több tom-bóla tárgy f. évi május hó 4-én elárvereztetvén összesen 88 frt 95 kr; mégis Ola község részéről beküldött adakozási iven : 3 frt 10 kr. s igy mindösszesen folyt be. 92 frt. 05 kr. A 70. számú ailakozátfl iven: Ola községben begyült összeget adakozók névsora: Szilágyi íSándor 30 kr. — liázas 20 kr. — Varga Antal 10 kr. — Katona József 10 kr. — Horváth Ferencz 10 kr. — Ujváry 20 kr. — Zechmeis ter Ferencz 10 kr. — Fabiánfi Imre 10 kr. — Paraszt Pál 10 kr. — Hagymásy István 10 kr. — liőzenkrancz 20 kr.,— Oestereicher M. 30 kr. -- Trciber Antal 20 kr. — Fürst Benedek 20 kr. — Ösztereicher S. 30 kr. — Kon Gábor 20 kr. — Berger Heinrik 20 kr. — Ogriseg Mátyás 10 kr. — összesen 3 frt 10 kr. az az három frt tiz kr. o. é. Hogy ezen másolat az eredetivel megegyez, bizonyítom. Zala Egerszegen, 1874. május 5 én. CZUKELTER JÓZSEF, számvevő.
— A gyencs-dijási hegyen egyik éjjel két jómadár lovakat akart lopni, azonban £Z istállóból kivezetett ló el kezdett ágaskodni T rugdalódzni, ugy, hogy elereszteni voltak
kénytelenek; a zörejre felébredt a gazda s lovát az istállóba vezetvén, akkor vette észre, hogy a lószerszámot mégis ellopták. Ez éjjel valószínűleg ugyauazon tettesek a zámori legelőről hajtottak el két lovat.
— Pályázat. Postamesteri állomásra tiszti szerződés és 400 frt biztosíték letétele mellett: Barcson (Somogy m«gye) évi járandóság :")».4 frt fizetés, 100 írt irodai''és 2256 frt szállítási átalány, nemkülönben 32 frt ostorpénz. A kérvények három hét alatt a soproni postap igazgatósághoz intézem]ők. — Sopron,1874. évi május hó 6-án.
— Szerencsés baleset. Hallomás után közöljük a következő szerencsés balesetet. Apr. hó 27-én a Nagy-Kanizsa felé menő keleti vasút egyik harmadik osztályú kocsijában,irja a „Vasmegyei Figyelő" egy asszony utazott még serdületlen gyermekével. Az anya valószínűleg azért, hogy a gyermek az ajtó tárt ablakán ki ne eshessék, ezt karjaira vette ée az ajtónak támaszkodva tekintett ki a másik aj tó ablakán a vidékre. Mikor a vonat Oszkó és Győrvár közt haladott, a támadékul használt ajtó egyszerre kinyílt, mire a támaszkodó asszony egyensúlyát vesztve a gyermeket k iej tette a kocsiból, de magának a vissza tartózkodás sikerült Az anya a vesztés feletti fájdalmának hangos szavakat adva kihajolt aztán a behúzott ajtó ablak nyílásán gyermeke után tekintve, nem gondolva azon lehatfaégre, hogy az ajtó ismét kinyilhatik, a mi csak hamar meg is történt és pedig oly hirtelen, hogy az asszonynak visszaurtózkodni már nem lehetett; lebukott tehát ó is a kocsiból A legközelebbi vasúti őr észrevette a balesetet jel-,
zésével megállította a vonatot t többekkel'' a leesettek felé sietett. Azokat fel is.találták és pedig oly szerencséi helyzetben, hogy legkisebb sérülésük sem történt. A mint az ezt elbeszélő állitá: az anyát Nagy-Kanizsára szállították ki-hallg&ttatás végett, azon gyanú alapján, hogy az gyermekét szántszándékoaan vetette volna le. (Ez esetről Nagy-Kanizsán semmit sem tudnak. Szerk.)
— Balatomnellékről irják: A mitől rettegtünk, a mrnek oly szorongva néztünk elé: megtörtént. April 29, s 30-ára virradóra fagy volt. Irtóztató károk vannak a Balaton mellékén a szőlőkben. Eddig, a mit láttam s biztos emberektől hallottam, elfagyott az ábrahámi, rendesi, kővágó eörsi, köveskállai, szentbékáli, mintszenkáli, monoszlói, henyei, szepezdi, zán-kai, dörgitsei, akáli hegy s a füredi is. Badacsonyban, mit értesülök a vén szőlőkben a csapa* nem általános, de az ujabb egy s néhány éves ültetményeket egészen tönkre tette. Vannak szerencsések, kiknek szóllőjök fekvésőknél fogva keveset vagy csak fele részben-ezen vedelt, de az ily kivételek a kár óriási nagyságá* i hoz képest keveset, vagy épen semmit sem számítanak. Adóexecutiónk most ment el inét párnástól, zálogostól, hordóstól együtt, no de a hordókra ugy sem lesz szükség.
— A „Zenészeti Lapok * uj folyamának első száma megjelent Szerkeszti s kiadja Ábrányi Kornél, ára félévre 5 frt A zenészeti szakirodalom e jeles lapját melegen ajánljuk
j az illetők pártfogásába.
— A „Franklin-társulat* magyar irodalmi intézet könyvkiadó hivatalában megjelent uj könyvek: 1) Kis nemzeti muzeum 23. és 24-dik száma, mely Dr. Mathews Vilmosnak „Hogyan boldogulunk?" czimü nagyhatású müvét foglalja magában. Ara 1—1 kötetnek csak 50 kr. 2) Gyakorlati utmutatás az eperfa és selyemhernyótenyésztésre, irta Áron Ede. E második kiadás eléggé mutatja, hogy a mü mily szakértelemmel van kidolgozva. Ara 50 -kr. 3) Világtörténelem rövid előadásban. A legújabb történeti könyvekből tett jegyzetek nyomán képezdék, polgári és felső leányiskolák számára írta Vasvári Benő tanár Első kötet: ókor. Ara 60 kr. 4) Német nyelvtan közép-, reál-, polgári iskolák, képezdék stb. számára s magánhasználatra irta Gráf Jakab kolozsvári tanár. Első rész, ára 80 kr.
Vegyes liirek.
— Sajátságos szokás divikLucha szigetén halottak eltemetésére nézve. A halottat ugyanis kétszer hantolják cl; elsőizben három évre, melynek befolyása után a koporsóban maradt csontok kivétetnek s drága balzamirral megkenetnek s aztán másodízben is elhantol tatnak. Hasonló szokás divik Uj Seelandban is. Itt az elhantolás a periódus csak 18 hóra terjed,mely-nek lefolyása után a rokonok összeszedik az elhunyt csontjait,s a legragyogóbban kicsiszolják, és részint talismánként használják, részint házieszközök ül dolgozzák fel.
— A legjobb és legolcsóbb $eer az egerek kipusztítására. Erre Policzer Miksa a „ Hongban következőket közli: A pusztító óvszer ebből áll: vegyen az ember 5 pint tengeri-vagy árpalisztet, keverjen közbe fél iont arzenikumot, mikor ez már jól össze van keverve, vegyen hozzá anyi tejet, hogy a keverékből kis gom-bóezokat (mint egy nagy babszem) lehessen csinálni és tegyen minden lyukba egyet s mikor a dűlő be van már rakva, boronáltassa meg, és biztos lehet, hogy ott többé egér nincs. Én ezt 5 —600 hold vetéssel tettem.Az egész vetést 10 ember 8—10 nap alatt berakta.—Az arzenikum szolgabírói engedély mellett kapható, fontja 30 kr.
— MŐvid hirek. Ungmegyében az adó kényszerbehajtása egy évre be van szüntetve.
— Koyáes Zsigmond pécsi püspök az egyházmegyei Unitéi nyugdíjalapra 1000 frtot. adományozott—'' A budapest-lipótvárosi főtemplom épitéséhez még 2 millió forint szükséges. — Bittó István ministerelnök a szerdahelyi kerületben újból egyhangúlag képviselővé választatott — Syriábó) a gabonakivitel eltiltatott.
— Milán szerb fejedelem Konstántinápolyban nagy figyelemben részesül. — A fővárosi hatóságnak Pesten 104 háza van. —Győrött két kovácsmester össze koczczant s egyik azonnal fegyvert vett s lelőtte a másikat — A bécsi kiállítási magyar bizottság feloszlattatott — A „Magyar Újság" és .Hunnia" összeolvadtak.
— Bécsben 16 társulat van csőd alatt és 90 társulat 8 bankház liquidal. — Rév-Komáromban Thaly Zsigmondnál gőzeke kísérlet volt. —
Papírszeletek.
— Az egészen mi*. Egy egy Ugy fi falust legénynek házasodni kelle; de a hetedik szentségtol rendkívüli félvén, keserves Bírásra fakadt. Atyja bátorítani akarta s ekként szóla kossá: ,Ugya» mitől félsz te léhQtő ? mi bajod lehet? Néss engem, hiss én is meghásasodUm.'' — .Igen ám, de as egészen más — válaszolt zokogva a iegéajr, — kend apám az asyáosat ve*te el, de nekem egy egészen idegen asszony lesz a feleségem.
— Teli v a a. Egy (hluai Sr szokása szerint részeg fővel lakásából kitántorogván, lándssájára támasskodva as épen felkel8 s fénysugárt árasztó holdra pislogatott a kérkedve eseket monds: Hm, bold aram ! én mégis tObb a nagyobb vagyok sálad, mert éa minden este, te pedig csak miadsa hónapban egyszer vagy teli.
— Nagy béketűrés. Egy tudományokban búvárkodni szerető férfin as 8 élete párjának, ki indulataiban majd alig ismert határt, szeszélyeit vas-béketiiréasel szenvedte A kedves feleség egyazer killttuosen kijött türelméből azért, mert férjét haragra lobbantani nem tudta, s elsS Levében a kese Ügyében volt könyvtárnak legnehezebb könyvpéldányát vágta az olvasásban elmerült férjefejéhez. Es felnézett, elmosolyogta magát s aselide n mondá: Édes kincsem! nem lennél oly ssives más slkalommal kisebb példányt választani.
Az emberi nem elpusztnlna, ha egymáson nem segitne. — Attól s naptól kezdve, midőn ss anya kis gyermekének fejét beköti, egész addig a pillanatig, mig a haldokló homlokáról egy jósxivfi ápoló a halál verejtéket letörli, soha sem nélkfilO/.bet-jök a kölcsönös segélyt. Akiknek asQkségOk van a segítségre, azoknak joguk van azt embertársaiktól kérni; éa akiknek hatalmokban van a segítségadás, ások nem tagadhatják meg bOn nélkül.
— Három nagy hóditó van a világon: a divat — a szerelem és a halál.
Üzleti szemle.
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, májua 8-ika 1874.
IdSjáráa : mérsékeltebb, tavaszi Gsbnsdzlet Változatlan; eaak egyedül ssb asenvedett visszamenést a fővárosból érkező ebbeli lanyha hirek következtében. Készletek ebből pedig nem igen b8aégüek. Hajdinában kia mennyiségeken rendelkezünk caak még. — Ara ennek 5 — 10 krral emelkedett.— EgyébnemQek eddig befolyás nélkfil.— A vetések a napokban muUtkozott erőaebb hóharmat által annyiban lettek károaitva állítás sserint, hogy s némely helyen már kifejl8d0tt fej tünkre tétetett; de általában a gabnára nem nagy hatással bírt — Hogy a asőlő ezidén leginkább veastes, as, fájdalom, csakugyan tényfll bisonyult be. Alsó-ausstrisi mérő szerint: Buss 80—81 fnt. 6.25-60 kr.S2—83fnt 6.70— 90 kr, 84—85 fnt, 7.30—7.50 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.10 krig, konkoly nélkül 5.20— 5.40. 78—80 fnt konkolyos 6.20—5.30. konkoly nélkül 5.25—40 kr. Arps serfűzésre 5.15.—5.40
kr. — árps etetésre 4.--4.30 krig. Kukoriess
4.95—6.10 kr. Zsb 2.65—2.70 krsjezárig 50 fontja. Hüvelyesek: Borsó 8.40 kr. Lenese 7 50-8.— krig. Bab fehér uj 5.85—50 krig, ó 5.—, tarka késsiet nélkül. Hajdina4.70-4.90kr. Hajdinakásal 1—13 kr. itezéje. — KOles 4.85kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9. frtig. Lóhermag 27—80 ftig. Luesernamag 32—33.50 kr. Lenmag 4.80—5.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95—4.— krig., sabos lendek 4.—kr.vámmázsája.Kendermag 5.30 — 60kr .méreje. Repcze téli 4.50—80kr,nyári 3.6 0-^4 frtig. sárga nem kerül a piaezra. Kevert (Mischling) 4.80— 5. frt. Busa-ocsó 1.40—60 krig. Kozs-ocsó 1.20,-40 Borok: fejtett uj fehér 6.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50—80 kr., fejtett Schiller 4.—4.60 kr. ó-bor —.— frt. — Seprű pálinka ——. Törköly-pálinka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Heti naptár. Hajas 10-tői május 16-lfl 1874.
Hó - és heti-nap Katholikus nap tár 1 Protestáns | naptár ntj.j
19)" K. s Pr. Ev. Ha mit nevemben kérendetekj Ján. XVI. GOr. Ján. IV. 5—42.
10 Vasáraap D 5 Rogat. D 6 R. Ant. 3* ''
11 Hétfő Beatrix) á Adalbert
12 Kedd Pongr. )|2 Kereus H
13 Szerda 8zerv. Sservacz IN
14 CsitirtSk Áldozó DS. Áldozó es
15 Péntek Zsó6a Isidor íHf
16 Szombst Nep. J. Nep. Ján. TÖM
Vasúti menetrend.
Indul Kauiisáról:
Essék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméi*
5 óra 18 peres reggel. „ . „ Zágrábig 2 . 45 . délután.
Budáig « „ 18 „ reggel.
1 „48 , délután. * 10 , 43 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 6
óra 26 peres Bécsbe) 5 „ 43 „ reggel. Béesiír (Ssombath. Bécsujli. felé) 2 „15 „ délután. ,, „ „ 10 » » *•* . Pragerhof felé Triesztig 6 „ o „ reggel.
„ és Bécsbe 2 „ 23 „ délután. ; g | „ 11 » * Érkezik Kanizsára : Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 peres reggel.
„ „ „ Dom-
bóvár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután. Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ 64 „ este.
Budáról 4 „ 43 „ reggel.
1 „ 46 „ délután. '''' 9 „ 20 „ este.
Szombathelyről 10 „ 33 „ délelótt.
BécsbSl(Bécsujh.8sombatb.felRl 4 „ 37 „ reggel. „ „ „ „ 10 „ 18 ff este.
„ (Pragerbof felöl) 3 „ 60 „ reggel.
Trieszt- és BécsbSl 1 „ 9 „ délután
Triesstból 1° tt 22 ,. estve
LoUokaú*.
Bécsben, május 2-án: 65. 1. 23. 14. 84. Temeavárott „ , 38. 41. 10. 49. 88.
Érték- ét váltéfWyia május 9.
5*/e meUliquea 69.15; Ő% nem*. kölcsön 74.25: 1-860-ki álladalmi kulcson 105.—; bank-rész v. 975 —; bití-liqtézeti rézzrények 973.—; London 111.70; magyar földtehermentési kötvény 74.75; te nesvári földtehermentéai köt vény 74.—; erdélyi földtehermentéai kötvény 71.25; horrát-sUvon földtehermentéai kötvény 75.50; ezüst 106.10; c«. kir. arany 5.29; Napoleond''or 8.96
Frlelős szerkesztő: Bátort Laj««.
rcyiittör.*)
Salamon S könyvkereskedő urnák ESZÉKEN.
A .Zalai KSslKay* 36-ssámábsn ellenem elkövetett rigalm.ikat ezennel visssautasitom htod okoknál fogva, meit egy oly ostoba, ssamár, ssem-telen egyén iráuyábsn, ki ss egysseríl adésságot, melynek megfizetésére hssajOvetelem után asonnal levélileg magam kfttelestem, nem tu^ja megkülönböztetni a csalástól, nem tartom érdemesnek esen oton ss idSmet vesztegeti.i, hanem majd más uton...
Kelt Vagy-Kanissán, 1874 május 6-án.
MILHOFEB MANFRÉD.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és k51tség nélkfil.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden bet^ségnek gyógyszer é« költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva leaciereje által, a mely felnőtteknél és gyerme kéknél 50-szeresen megkíméli az árit — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki vánatra ingyen és bérmentesen kttldetaek má solatok.
Minden szenvedőnek egészség a zamatos du Barrj* Revalesciereje álul, a mely gy/>gysser hsssnA-lat nélkül követkeső betegségeket távolit el: gyomormell-, tOdS-, máj-, mirigy-, nyakbártya-, léleksési-, bugybélag és vesebsjokat. mellbetegségeket, sséddlést, nehéz léleksetvételt, köhögést eméssthetotlenséget, dugulást, basmeuést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, viskórt, lázt, vértédnlást, fülzsibongást, ájulást és hányást még a terhesség folyaaatábaa is, hasbártyalobbot, mélakárt. soványodást, esést, kOss-vényt, sápkórt — Kivonat 75.000 bizonyítványból I gyógyításokról, a melyek miudeu gyógyszerrel ds-eaoltak.
74,670. bisonyitvány.
Bécs, 1872. april hé 13-án.
Már 7 hava, hogy vigaszUlhatlan állapotban volUm. Mell- és idegbajban szenvedtem, agy, hogy naponkint fogytám szemlátomást ós ennélfogvs host-szsbb ideig háborgatva voltam tanul mányozásomban. Hallottam az On csodateljes RevalesciérejérSl, igénybe vettem és bistosithatom Sut, hogy as On zamatos és tápláló Revalesciéieje hassnálaU által, tökéletesen egészségesnek és erSsnek érzem msgamat, ugy, hogy minden ressketés nélkül vezethetem a tollat. Kötelességemet vélem teljesíteni, minden szenvedőnek, esen aránylag igen olcsó és ízletes tápssert mint legjobb gyógyszert ajánlani, és maradok tisztelettel
Tesebner Gábor, a nyilvános telső keresk intését hallgatója.
73.668. bisonyitvány.
Mitrowits, 1871. apr. 30-án.
KOssOnet a jeles lisztnek, a melynek 3 havi hassnálaU következtében novérbm, a ki ideges ffibaj-ban és álmatlanságban szenvedett, a javulás utján van. Egyúttal tiszteletteljesen kérem Ont, utánvétel utján 1 font kOsSnséges Revaleseiéret küldeni, hass-nálati utasítással egytítt 8 hetes gyermekek számára.
Tisztelettel
Kostits a. Mikolas.
Sr
73,704. bisonyitvány.
Prilep, u. p. Holleschsu (Morvsorsz.)
1871. május 7-én.
Miután as On álul küldött du Barry Revales-ciérem már rég elfogyott, és gyomorgyengeségem és emészthetlenségem ellen jó gyógysser, ennélfogvs tisztelettel kérem Ont, nekem 2 font Bevaleseiéret a valódibői utánvét utján küldeni, még pedig minél elSbb.
Teljes tisztelettel
Robaesek Jóssef, erdész.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-sseres«n megkíméli a gyóayster árát* felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhsselenesékben 7* font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 60 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt, 24 font 36 frt Bevaleseiére piskóták szelen-ciékben 2 frt 50 és 4 frt 60 krral. Bevaleseiére Cho-'' eolatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt . 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt'' 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra 10 frt, 288-ra 20 frt, 576 ra 86 frt.
Megrendelhetó Barry du Barry & Comp által, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Karoly gyógyszertárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; -Kassán Wondraschek K.-nál; Maros vásárhely ott Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temesvárt t Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver seczen Fischer Móricánál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta: utalványra vagy utánvétre.
•) £ rovat alatt kOslOttért felelősséget nem villái Bserk.
H I R D B T tt B fl HE:
ROSA ROSALIE
die KÖnigin aller bis jetzt gezeigten
Riesendamen
unwiederruflich nur noch morgen zum letzten RNale hier zu sehen.
Für den zahlrcichen Besuch den Bewohnern Kanizsa''s höflichst dankend, bittet um weitere Recommandation g&nz ergebenst ÍS43-S ROSA ROSALIE.
27 Kr.25
Nur der
Sensatlons-Bazar bietet reicbste Auswahl in */A Schafwoll - Kleider Barége. Gazir-Batiste, Cosmanoser Percail, 4A und »/4 echte Leinen-Weben, fárbige und weisse Gratl. Handtücher, Servietten, Tischzeuge, fárbige und weisse Bettzeuge, Bar-chente. Möbel- und Netz-Vorhánge, weisse Leinen-Sack-tücher, Laufteppiche, Cravatten. Damsn-Levalier und für
Echtheit der Farbe und Quálitát wird garantirt. Für nur 27 kr. per El le und Stück bei T. FÜRST, Wien, Alserstrasse 16. Mustersendungen franco.
(Kr. 62-1334—3)
elhívás
: i ;Ami£d-felB nemzetközi TilictiilliMiri
, I l Csak
Csak
forintért o.
adatik az éremmel koronázott
ért.
rel. — Mely az alább jegyzett 10 kiállítási tárgyból áll és pedig c£ fl finom bir női kézitáska, mozaikképpel kirakva; ''á
o 11 Victoria-selyea-báli legyező, a legeslegújabb , minden | ^ | kivánt színben; g
S 1 teljes varró-Necessaire talmiarany tokban meglepC finom; | ° 11 igen elegáns czakor-szeleaoze zárral, a legfinomabb szob-
rászati munkával díszítve; e
•5 11 genfi taiml arany óra lánczczal együtt, jól járó, két évi < Z) jótállással ; 5
bór-album . legfinomabb, fényképek számára, kQlsóleg " bronz- vagy cbinaezQst ékitméuynyel; „
11 saloa asztali csengetyü, fénytelen nj aranyból, élénk íj [ o f aranymetszettel ; "
teljes irósztali garnitúra, különösen ajándékra alkalmas; l átalában bires japáni szlvartáreza, dus színjátszással;
12 darab os. lür. Uz. szab. lég szivar szopokák legújabb, melyek a legroszabb szivarnak legfinomabb Havannazamatot kölcsönöznek. r\
£ tíz tárgy összesen csak 5 forint <
Ezen most elősorolt 5 frtos csoporton kivQl ugyanazok fino-< mabb kiállításban 10—15 egész 20 frtig még számos ezer egyéb taiszmú- és fényűzési árakkal a legnagyobb választékban.
Ezeken kívül 6 ftért még ugyanott kapható esernyő garni-nura, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 vízmentest ,esernyő és végre 1 tavaszi ernyő bámulatos olcsó áron csak 6 ftért, egyesegyedOl kapható 1323-
Amigo világkiállítási bazárjában,
Bécs, PratrrMrneae 9. Levéli aiegrendelések postai ntánvét vagy az összeg előleges^ ''beküldése mellett azonnal eszközöltetnek.
i, É"

Elsó magyar gyapjumosó- és bizományi részvény-társulat Budapesten.
Intézetünk h&todik üzlet-idényének jelenlegi megnyitására tisztelettel felszólitjuk a gyapjatermelő közönséget, miszeriat gy&pjaikat gyár! mosás és bizományi eladás végett gyárunkba küldeni szíveskedjék.
Gyárunk évenkinti 150.000 mázsa gyapjuelkészitésére van berendezve, minélfogva azon helyzetben vagyunk, hogy minden gyapjurészletnek 3—4 hét alatti elkészítését biztosithatjuk.
Bizományi üzletünk keretébe a hatmosásu úsztató gyapjú eladását is befogadtuk és a lehető legelőnyösebb árakon eszközöljük.
Ide megérkező gyapjurészleteknek gyárunkba szállításáról és raktárba helyezéséről gondoskodunk és a megérkezett gyapjúkra, ha kívántatik értékük 3A-át előlegezzük olcsó kamat mellett.
Programokkal bérmentve szolgálunk. (1829—s)
ütánnyomat uem dijjutáti)--
Az igazgatóság.
Kéea. Tuchiauben 21.
KELBL J. J. FEHÉRRUHBYÍRA
4.,
A gyártmány előnyössege s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Fehérruhag) ára KELBL J. J.-nek Bécsben, Tuchiauben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő legújabb divatú s minden alakú fehórruhanemUit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
i a téli nőingek hoajen ujakkal 4., 6., 6 frtig.
nadrágok, perkail és barchentböl 1.50, 3., 2.50, 3., 4 frtig. eoriettek perkailból 1.60, 2.,2.50, 3 frtig, biaesve, igen elegáns 3., 4., 5., 6—10 frtig, barchentböl 2, 2.50, S frtig.
alsó öltöny 3., 4., 5., 6—10 frtig, barehentbSl 2., 2.60, 3 frtig. m • 111 y ü k franccia, 3,4, 5., fi , 7 frtig.
otválő-köppeny. a reggeli öltöny (MegUgée) 6., 19 -40 frtig.
Len-férfi ingek 2., 3, 4., &., 6., 8 10 frtig.
Angol Shirting ingek, (ssebb mint a vászon) fehér és színes 2., 2.50, 3., 3 írt 50 kr.
Legflnomabban himsett ingek 4., 6., 6., 7., 8., 10 egész 20 frtig.
Ozfordi ingek angol 3.60, 4, 4.60, 5 írtig.
Flanell ingek, legjobb minőség 3.50, 4.50, 5.50-6 frt.
L e n-g atyák, német és francaia szabás szerint 1., 1.50., 2., 2.50—3 frtig.
Nyakgallérok legújabb alak 2., 2.50., 3 frt, vászonból 5., 6 frt.
Kézelők legújabb alak 4.40, 5., 6 frt, vászonból 8., 9 frtig.
Éji Női
5., 6., , 8 frO 7., 8.,< Női
3., 4 j
Egéacflég-jackok gyapjú 2., 6 frt, selyem 6., 7., 8 frt. „ nadrágok gyapjú 3., 4., „ „ selyemből 6,7 -Kapcaák és harisnyák 5., 6.
10., egész 15 frtig. Zsebkendők tiszta lenből 2.50
6., 8—12 frtig, battist, finom itogélyz. 3., 5,8., 10., egész 16 frtig, finoman) M ő i hímezve 90 kr., 1., 1.20-3 frtig. < Melltakarók finom shirting 50—76 kr.,) N ő i 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr.,< 1., 1.35,1.60, 3 frtig, finoman himesvef Bor 1.60, 2., 3., 4., 6., 6., egész 10 frtig.J Vászon nőingek 2, 2.50, 3 Írtig, hímesre igen elegáns 3., 4., 6 . 6, egész> 8'' frtig. )
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek. Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Megrendelések bármily nyelven a következő czim alatt történjenek:
iWT III II ILs J J reliérrulia gyarosnaK: BÉCSBEN
TUCHLAUBEN 21.
1267—20
Szigorúan aolid szolgálat.
Eladó birtok.
Zala-Egerszeg-, szenti ványi-, szentmihályi és nagy-kanizsai vasúti állomásoktól harmadfél órai távolságra fekvő Puszta-Magyarod község és határában helyezett 5 hold belsőségen épült lak és gazdasági épületekből, — 250 hold szántóföld, — 250 hold (öreg) bükk, tölgy, és cserfa erdő, — 14 hold rét, 8 egy hold szőlőből álló birtok (alkuszok kizárása mellett) szabad kézből eladó. — Bővebb értesítést ád Zala-Egerszegen megbízott ügyvéd (1331-8) Hut)ay György.
{ » ( aaatiK az eremmel Koronázott jv ( ml
| világkiállítási diszraü-bazár c> Sö*
TÓTH SANDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
saját készitményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
(1345—1)
Raktár
ruganyos ágyaljak, matráczok, tükrök és
N.-KANIZSÁN fü ön vftsut-ntcza, a városházban. tartókban.
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorsaajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA, 1874. május 14-én
Tizenharmadik évfolyam,
—=■=
é Eléflzetési tr
^eu évre . • 8 frt.
fél evre . . • • * j
aegyed evre . 2 ,
EffV 10
Hirdetések
6 hasábos petitsorbao 7, másodszor 6 s minden további sorért 6 kr.
SYILTTÉRBKN toronkint 10 krftrt vé-
•.étnek fel Kincstári illeték mindenj egyes hirdetésért külö ! 30 kr. fizetendő.
KÖZLÖNY
réaiet£ ek a>
előbb
A-SOMOGYI KÖZLÖN
A lap szellemi része iietó kőtiemények izerzezztdhez, —
Anyagi részét illetó tóziemenyek pedig a <iadóhoz bérmentve in-
''.ézendók:
"s AGY-KA .YIZ8A Wlassícaha;.
Bérmentetlen levelek csak ixinert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza küldetn ok.
J Kéziratok vissza nem f § küldetnek. É,
------=# wm%
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasagi egyesölet-, a „nagy kanizsai kereskedelmi s iparban^ a „nagy-kanizsai takarékpénztár" a .Zala-Somogy* gőzhajózási reszvénytársulat, ugy a ,zala egerszegi torna-tüzoitó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Uetenkint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Zalamegye monographlájához.
A Zalai Közlöny 25-ik számában >~gos. Köves János felsó-eörsi prépost urnák a Zalamegye monographiája érdekében részemről ugyanezen Közlöny 18-ik számában irt czikkemre adott becses válaszát igen szívesen és viszonköszönettel vévén, mely engem ujolag ösztönöz, miszerint a prépost ur a dinnyési Fehérmegyében levő pusztának a felsó-eörsi prépostsággal mikép lett összekapcsolata felől bővebb felvilágosítást adni méltóztatott. Én a czikkemben előre bocsátottam, miként ezelőtt őOévvei a német-ujvári Batthyány grófok levéltárát rendeztem, és hogy annyi időre speciíice tudósítást adui már képes nem ragyok;de annyiból mégis visszaemlékszem, miszerint az említett pré-postságot 1 -só gróf Batthyány Ádám a 17-ik században „cum apertinentiis" ismét életbe léptette, melyhez váljon az időben a dinnyési puszta is oda tartozott-e, nem-e? a grófi levéltárban nyoma nincsen, mit azonban Körmenden a herczegi levéltárban az eredeti okmányokból biztosan meg lehetne szerezni. — Egyébiránt mégis annyi felvilágosítással szolgálhatok, hogy eörsi Miske, Renáldnak fia, ki 1230-ban élt és az Orsi palotának ura volt, halála után az eörsi nemzetség fiúi ága kihalván — kóvágó-eörsi Mátyás az eörsi és pezei paloták- s ezekhez tartozó birtokoknak ura lett, élt 1299 ben. — Mátyást követte Mihály, mint elhunyt testvérei örököse, élt 1334-ben. — Ezt követte öregebb fia, Miklós, ki a kir. fiscus által elfoglalt ősi javaiért folytatott pőrében legyőzte, mindannyi ősi javait, ugy a felbő- eörsi egyház védnökségét (patrona-tus -t) is visszanyerte, ez az egyetlen, ki alatt a felsó-eörsi prépostság patronatusa
említtetik, élt 1355-ben. Fia, kővágó eörsi György 1398-ik évben Batthyány nevet'' vett fel, ki után is a többször emiitett prépostság Batthyányok védnöksége alá került.
Ami a Miskepalota omladék helyét illeti, csak annyit tudok,hogy 1841-ik évben bold. Niklesz János prépost urat, mint német-ujvári születésü hazánkfiát és igen tisztelt barátomat Felsó-Eörsön meglátogat tam, vele kertjében sétálván ót megkérdeztem, váljon Miske palotája hol állott? Kérdésemre azzal felelt, hogy egy magánálló csúcsos hegyre mutatott, melyen egy keresztfát állíttatott fel addig is, mig egy kő-feszülettel felcserélni fogja, azonban : hogy nemes szándékát nem teljesíthette, sajnos! csak most Ngos." Köves János prépost ur válaszából értem; — egyébiránt: quod dif-fertur non aufertur, tán lesz mégis oly jótevő, ki Eörs-nemzetségnek egy kis emléket örökitend, ami ugyan a jelenlegi pat-ronatustól nem várható !
TÁRNOK ALAJOS.
Jegj zőkflnyr.
A zalamegyei iskolatanács 1874. évi május 4-én Zala-Egerszegen tartott évne-gyedi rendes üléséről.
JELEN VOLTAK: Nucsecz József tanfelügyelő ur, mint elnök, Krób Pál másodtanfelügyeló ur, továbbá Modrovics Gergely Bezerédy Elek Gráner Mihály,Weiss Joel ,Hajgató Sándor, Molnár Elek, Bessenyev Ernő, Glavina Lajos, Udvardy Ignácz, Láposy Márton, dr. Horváth Károly, Inkey László, Szily
Dezső, Bogyay János, Horváth György, Szűcs István iskolatanácsos urak és alulírott.
Elnök tanfelügyelő a jelenlevőket szívélyesen üdvözölvén s eddig tanúsított ügybuzgalmukat ez alkalomra is kikérvén,az ülést megnyitottnak nyilvánítja.
1) Az eddigi tanácsjegyző indokolt indítványára Udvardy Ignácz iskolatanácsos ur második jegyzővé választatik,ki a választást elfogadván helyét elfoglalja.
2) A mult ülés jegyzökönyve felolvastatván, hitelesíttetik.
3) Olvastatik a szombathelyi rom. kath. püspöki hivatal átirata, melyben tudatja,hogy egyházmegyéjének az iskolatanács kebelében leendő képviseletével dr. Horváth Károly zala-egerszegi esperes plébános urat bizta meg. Örvendetes tudomásul vétetik.
4) Olvastatik Zalamegye bizottságának az iskolatanács határozatára hozott s folyó évi február 3-án 902/58. jk. sz. a. kelt végzése, melyből kitűnik, hoiry Kiss József nagy-radai tanító vasárnapi oktatásaért évenként járó 21 frt 9 év óta hátralékban maradt összesen lü9 frt tandijának közigazgatási uton leendő behajtása a megyei bizottság által elrendeltetik. Ezzel kapcsolatban elnök tanfelügyelő jelenti, hogy a végzés az illető járási szolgabíró által tényleg is érvényesíttetett. Megnyugtató tudomásul vétetik.
5) Olvastatik a nmélt. vallás- s közoktatási magyar királyi miniszter urnák folyó évi febr. 18-án 4871. sz. a. kelts a felnőttek oktatásának szabályozására vonatkozó magas leirata. Miután a tapasztalás a felnőttek oktatását általában eredménytelen-
! nek, a legritkább kivételes esetekben pedig
oly csekély eredményűnek bizonyítja, mely a szép eszme nemes intentiojának s a reáfor-ditott anyagi kiadásoknak még ily ritka kivételes esetekben sem felelt meg: a zalamegyei iskolatanács azon komoly megfontolásból eredt nézetét és véleményét bátorkodik őszintén kifejezni, miszerint a felnőttek oktatása egyelőre beszüntetendő volna mindaddig, mig a szép eszme ered-ménydusabb megvalósithatására kedvezőbb körülmények fognak beáll&ni.
6) Olvastatik Nagy-Rada község folyamodványa, melyben jelenlegi tanítójának, mert a tanításra képtelen, elmozdittatni s helyét alkalmasabb tanítóval betöltetni kéri. Felolvastatik ezzel kapcsolatban Kiss József nagyra<lai tanitó ellenfolyamodványa, melyben a községi lakósokat ellene iázit-gató egyéneket megfenyíteni s magát állomásán meghagyatni kéri. Ezen mind az illető községre és tanítójára, mind általában a népoktatásra lényeges fontossággal biró ügyben a zalamegyei iskolatanács a helyszínén megejtendő viszgálat teljesítését látja szükségesnek; a vizsgáló bizottságba saját kebeléből a megyei tanfelügyelő urat, Glavina Lajos és Inkey László iskolatanácsos urakat, az illető felekezet részéről pedig fótiszt.Farkas György k?nonok, esperes-plebános és főtiszt. Polgár Ignácz helybeli illetőleg szabari plébános urat az eredményről szerkesztendő jelentéstétel kötelezettsége mellett kiküldi.
7) Olvastatik Zalamegye bizottságának az alispáni évnegyedes jelentés folytán f. é. február 3-án 1207/3jk. pont alatt hozott határozata, melyben az iskolatanács felhi-vatik, hogy az adriánczi, izsakóczi és bago-nyai vendajku elemi népiskolákban, hol a
TÁRCZA.
3Iagányfcan.
Boldog az, ki szent szerelmet élvez És szerelmének gyümölcse Ion ! . . Édes az, ba gyermekeddel játszva, Szerte andalogsz a zöld mezőn ! Néha jót kaczagva ötletének. . Benne vágyaid, s reményid .''luek ! . .
Mig, ha egymagadra vagy hagyatva, Messze elkerül minden üröm ! Még a csillogás is elsötétül; Ks a kéjnek ize is üröm ! . . Küzdelemnek semmi sincs jutalma ; Nincs, ki homlokodra csókot adna ! . .
Nincs ölelni tárt karok elődbe : Fárad ottan, bogy lia házba léps* !.. Nincs mosoly szeli d vigasztalónak, S mint jövél : rideg, szintén ha mégysz ! . , Pusztaság honol, a merre nézesz, Átkozott az egymagányos élet 1 . ..
Volt szerelmem . .. édes büszke álom ! . . Égbe szőtte Isten ujja át... . S nem levén gyümölcse, melyben élne : Birva benne éltem vigaszát f.. . Ah! kerüljed tájékát is annak, Kitasorstett iljboldogtalannak!
SARK ADY ISTVÁN
Az angol irodalom vázlata.
Európa minden nemzetének, mely c. irodalmi müvelfség különböző fokozatain áll, meg van ama sajátságos, nemzeti zamatu irálya, melyet minden figyelmes elvasó szabályos fordításban is élvezhet.
Nem annyira a szavak mikénti elhelyezése és alkalmazása, mint a modor, melyben a mondatok alkotása történik, állítja elénk e könnyen felfedezhető különlegességet.
A franczia irók nemzetük Ízléséhez képest szeretnek minél rettenetesebbet és meglepőbbet irni. — Nem restelnek egy undok betegség leírásának lapokat szentelni, — szóval mindazt fölhasználni, mi az idegeket többé, ke-vesbbé izgatottságba hozhatja.
Hugó Victor, Dumas, Barboix, Gabrien. Ponson du Terrail, Montepin Xavér szenvedély -lyel festik a legborzasztóbb és legvalószinütle-nebb eseményeket.
A német ellenben pedáns szigorúsággal mérleggel, minden szót mit leir, sót a párbeszédeknél még a sorok simetria-ját sem feledi tekintetbe venni.
Az angol irók, különösen a regény irók a legbehatóbb jellemfestésre szokták szentelni te hetségüket és valóban, Scott Walter, Charles Dickens, Eduárd Lyton Bullwer, Tackeray, Wassington Irwing b. a. t. gyönyörű példányait adák munkáikban a személyrajzoknak.
A történeti regényírók közül James volt az egyedüli, kit habár müvein a lángeszű szorzó azonnan fölismerhető is nem tartozik azon irók közé, kikuek legerősebb oldala a jellem festésben rejlik.
A költészet terén hasonlóan a nemzeti szellem azonnal szembe tűnik.
Béranger, Len^ine André, De Vigny Alfréd, Lamartine s. a. t. az érzelgős és játékszerü költészet művelői voltak, mig Schelley, Byron, Leigh Hunt, Gray, a bölcsészet terén pengeték hallhatatlan lantjaikat.
A nevezetesebb angol irók előeorolását
Chaucer Geoffrey- (olv. Császer Dzsefri.) vei kezdhetjük meg, ki 1328. évben született Londonban. — Tanulmányait a cambridgei és oxfordi egyetemeken végezte be. (— Boccacio és .Ovidnak müveit forditá angolra ; fő műve azonban :„The romaunt of the rose," melyet De Lorris franczia müve után fordított.
Utána hoszszabb ideig nem mutathat föl az angol irodalom jelesebb tehetséget, mig a bölcaeléti irodalom terén mint tündöklő csillag Moore Tamás, (Mór) nem tüntfó). —Született 1480 ; meghalt 1535-ben. — A platonicus bölcsészek közé tartozott és „ Utópia" czimü müve őrzi emlékét.
Moore nyomait a természeti bölcsészet teremlője, Bacora Ferencz, követte, ki a vallási okok mellett a természetjogait kívánta előtérbe helyezni. Született 1561, meghalt 1626.
A költészet terén gróf Henry Howard Surrey működött, bámulatos sikerrel. — Gyengéd lyrai költeményei (Songsand Sonets) igazi gyöngyei az angol irodalomnak. — E nemes-k ebi ti költőt III. Henrik király 1547-ben lefejeztette.
Az alegorikus költők egyik legjelesbike gróf Sackwille Tamás dorseti lord volt. — „Mi-nor of Magistrates" czimü müve gyönyörű ale-goriákban gazdag. — Született 1530, meghalt 1608-ban.
Az unalmas és alaktalan pásztorregények meghonositóját, Spenzer Ödönt is meg kell említenünk, ki még az e nemben irók között legtöbb sikert birt felmutatni. Legnevezetesebb „The Fairi Queen" czimü költeménye. Született 1553, meghalt 1699-ben
Szidney Fülöp szintén egyike azon Írók-
nak, kik e modorban sikeresebben működtek.— Született 1554, meghalt 1586-ban
Több magát tul nem élt irót hagyunk itt emlitetlenül, mert müveik többnyire utánzások voltak.— Az Erzsébet királyné korában divó lovag regényírók sohasem érheték el a költészet ama magasztos ihletét, mely neveiket megőrizendetíe volna.
A drámai költészet terén Cristopher Marlov (Márló) volt a legjelentékenyebb. — „The fa-mous Tragedie of The Jew of malta.* (A máltai zsidó) czimü müve soká föntartotta magát a színpadon. — Meghalt 1593. évben.
Shakespeare, as angol irodalom fényes csillaga, Stradtordban, a Warwikshire-i (Vávik-sajr) grófságban, 1564-ben, april 23-án. Színmüvei a világirodalom legjelesebb termékeit képezik. — Hála a Kisfaludy társaság buzgalmának, ma már e gyönyörű müveket teljesen birjuk nyelvünkön is. Meghalt: New Place-on 1616. évben.
Ben Johnson tudománya nem volt képes pótolni a phantasia hiányát. — Müvei mind a mellett kellőleg méltányoltatnak. Született: 1573, meghalt I637.ben.
Ismét egy nagy szellemet vagyunk szerencsések fölemlíthetni , Milton Jánosban, ki 1608. évben született Londonban. Tanulmányait a Cambridge-i egyetemen folytatá és végezte. A theologiát ós a görög-római classicusokat kiváló előszeretettel tanulmányozta. — Több müvei közt legjelesebbek „L Allegro aud il Pensoro* czimü kisebb költeménye, valamint a „The Paradise lostanagy-szerü epos, 12 énekben.
Az angol satyrikus költők legkitünőbbike Butler Sámuel, szintén e korból való. — „Hud
jelenlegi tanitók & magyar nyelvet nem bírják,ennél fogva a magyar nyelvet nem tanítják, a magyar nyelv tanítása iránt a törvény szellemében intézkedjék. Tekintetbe véve az 1868 XXXVIII t. cz. szellemét, de nem hagyhatva figyelmen kivül ugyanezen hivatolt törvény 58-ik §-át, hazafias kötelességének tartja a zalamegyei iskolatanács a szombathelyi főtisztelendő egyházmegye hazafiasérzelmü püspök ur ö méltóságát tisztelettel felkérni, hogy a fentebbi megnevezett s egyházmegyéjéhez tartozó községek népiskoláiban a magyar nyelv taníttatása iránt intézkedni szíveskedjék. Ezzel kapcsolatban tisztelettel telkéretik Zalamegye közigazgatási hatósága, hogy a megyei iskolatanács által 1873 évi augusztus 4-én 5 ik jkvi pont alatt hozott s egy Csáktornyán szükséges magyar tannyelvű tanítóképezde fellálitására vonatkozó határozatát, illetőleg ez ügyben 1873. évi 316 tanfelügyelói sz. a. a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. minisztériumhoz felterjesztett kérvényét hathatósan támogatni s az óhajtott eredmény kieszközlésére segédkezet nyújtani szíveskedjék.
8) Olvastatik Sormás községnek tanítója ellen benyújtott panaszlevele s ezzel kapcsolatban a sormási tanító ellenfolyamodványa.
- Az ügy megvizsgálására és elintézésére jelentéstétel kötelezettsége mellett a megyei tanfelügyelő és az illetó közigazgatási szolgabíró urak kiküldetnek.
9) Olvastatik Csornai Pál tanító urnák zankai községi tanítóvá történt végleges megválasztatásáról szóló jegyzőkönyv.
Az 1868. XXXVIII t. cz. 120. és 136.§§-ai szerint lefolyt választás helyben-hagyatik, Csornai Pál zankai tanító ur állomásán véglegesen megerősíttetik s megerősített dijlevele kiadatik.
10) Olvastatik Vöröss János tanító ur keszthelyi községi elemi néptanítóvá történt végleges megválasztatásról szóló jegyzőkönyv.
Az XXXVIII. 1868t.cz. 120.és 136. §i$-ai szerint lefolyt választás helyben ha-gyatik, Vöröss János keszthelyi községi népiskolai állomásán véglegesen megerősíttetik s megerősített dijlevele kiadatik.
11) Olvastatik a kemend-ollári községi iskolaszék-elnökének folyamodványa, melyben az iskolai épület helyett egy uj czélszerü iskola építésének eszközlését kéri.
Kérvényező oda utasíttat ik, hogy az épités kieszközlésére szükséges okmányokat beszerezvén, azokat indokolt folyamodvány kíséretében további szabályszerű eljárás végett a megyei tanfelügyelő úrhoz küldje be.
ribas" czimü befejezetlen munkája mértékül szolgálhat nagy tehetségeiuek. Született 1612-ben, meghalt 1680-ban,
A tizennyolozadik század íróinak sorát Popé Sándor nyitja meg. — Költeményein a genialitás nyomai azonnal fölismerhetők. — Különös szerencsével szatirizálta a társadalmi ferdeségeket. — „Kssayen Man" czimü gyönyörű költeménye őt az angol költők egyik legjelesebbjévé emeli. — Bessenyei „Ember próbája." e jeles műnek átdolgozása, — The rape ot the Lock."(A fürt rablás.)czimet viselő tréfás hős költeménye szintén igen sikerültnek mondható. — Született 1688, meghalt 1744-ben.
Joung a „Night thougths," (Éji goudola-tok) szerzője szintén a legkitűnőbb költök egyike. — B. Naláczi József és Percxeli József .Éjszakák1* és „Éjjelek- czimen nyelvünkre is átültették. Született 1681 ben, meghalt 1765-ben.
A lánglelkü Thomson, ki a valódi finom ízlést az angol irodalomban meghonosította, a legelső angol költők egyikének kell tartanunk. — Müvein a hazafiság mint génius lebeg.
„The Season " (Az évszakok.) és „The Castle of Indolencz." czimü költeményei legjobb bizonysága állításunknak. — A híres angol hymnust a „Rule Britannia is az ő tollából származik. Született 170O.ban meghalt 1748. ban.
Burns Róbert a természet hívatott dalnoka. — A szenvedélyes hang és módor barátja — Azonban gyengéd költeményeinek egyik legjelesbbike a „Tam ó Shanter." czimü. Szász Károly jeles műfordítónk ép jelenben foglalkozik müveinek fordításával. — Született 1759. meghalt 1796-ban.
12) Olvastatik Szample Ferencz tanító urnák kemend-ollári elemi néptanítóvá végleges minőségben történt megválasztatásáról szóló jegyzőkönyv.
Az 1868. XXXVIII. t. c. 120. és ! 136. §§-ai szerint megeitett választás hely- j benhagyatván Szample Ferencz kemend- i ollári tanító ur állomásán véglegesen meg- ; i erősíttetik s megerősített dijlevele kiadatik.
13) Glavina Lajos megyei iskolatanácsos ur jelentést tesz a zalamegyei iskolatanács 1873. évi május 5-én 14. jkvi
i pont alatt foglalt megbízatásának eredményéről s az erre vonatkozó ügyiratokat az ülés elébe terjeszti.
A beterjesztett iratokból kitűnik, miszerint Glavina Lajos ur önzetlen készséggel magára vállalt megbízatását az ügyhöz méltó tapintattal és buzgalommal teljesit-: vén, a fenforgott viszályos ügyben eleve | ohajtott eredményt vivott ki s azt jó siker-: rel végleg elintézte, ebbeli jelentése megnyugtató örvendetes tudomásul vétetik.
(Vége köv.)
Csak a kitartó szorgalommal, rend-és takarékossággal boldogulhatsz az életben.
(Folytatás.)
Nagyon jól tenné minden gazda, ha a következő számítási Sfvet mindig szem előtt tartaná : Minden munkanapon egy szorgalmas férfi munkás Legkevesebb 80 krnyi munkát végezhet. (Ennyibe számítják és fizetik is az uro-dalmakban átalában egy férfi cseléd naponkinti munkáját) a pénz pedig okos ember kezében legkevesebb minden 8 évben megkétszerezte-tik, tehát minden szorgalmas ember ugy tekintheti munkában eltöltött egy-egy napját, mint , ha gyermekének 32 év múlva átadandó tőkéjét vagy gazdaságá: 12 frttal növelte volna; mig ellenben egy tétlenségben eltöltött napot ugy tekinthet, mintha utódjának hagyandó tőket 12 forinttal kevesbítette volna. A rest ember tehát minden elhevert nap után 12frttal lopta meg családját. /
Édes Mihály bácsi! Ha minden ember ugy számitana, és ugy értené a világot,mint ön, bizony megérnők azt az időt is, hogy még vendéget is pénzért kellene fognunk gyermekeink házasitásakor tartandó mennyegzőbe, mert melyik volna oly hűtlen családjához, ki egy napi mulatság kedveért utódja vagyonát 12 frttal apasztaná, én magam is meg fogom ezután gondolni, mikor megyek el ily alkalomra.
Csakugyan igaz, ha mindenki elfogadná tanácsomat — ha épen nem kellene is pénzen fogadni vendéget, de gyérebben lennének vendégei, s ezek is nem lakoznának oly örömestsokáig a teri tett asztal mellett.És ugy hiszem hogy a vendégtartó gazda is szűkebb határok közé szoritná kiadásait, s nem fogna negyednapos lakzikat csapni. Úgyis eleget rágalmazták már a magyar köznépet azzal, hogy tanulni
A nemes Chattertont kell még megemli-tenünk, Thomson és Burns után, kinek „Lucia." és „A lányka halala." czimű költeményeit eso-irója forditja. — 18 éves korában öngyilkossá lett.
(iray Tamás, korában rend kivül magasztalt óda és elegia költő. — Maradandó becsű költeményei „The Bard. " The progres of Poesy" (a költészet haladása.) és On Eton College." — Született 1716, meghalt 1771.ben.
Cowper Vilmos első volt, ki a népies hangot az angol költészetben meghonosította, müvei leginkább a családélet keretében mozognak. Született 1731, meghalt 1800 ban.
Collina Will, nevezetes ódaköltő, ábrándos költeményeit különösen a hölgyvilág kedvelte. — Kitűnő ódai „On the Poeticái CharacUr" ; To Liberty ; (Szabadság) „To Pity (könyö-rület) „To Evening" (az esthez.) Született 1Í20 meghalt 1756-ban.
- Garrick Dávid hires színész és szinköltő huszonhat színmüvet irt kisebb nagyobb szerencsével. — Született 1716, meghalt 1770, ben.
A regényirodalom sokáig meddőn maradt terén 1661-ben Defoe Dániel, a „Robinson" irója tünt föl, kinek kortársa volt a hírneves humorista Swift Jonathan. — Ez utóbbinak „Gulsivers, traveW" (Gulliver utazása) nyelvünkre is leforditátott. — Kevesebbé terjedtek el „The Battle of the Books" (a könyvek csatája) és „The Tale of a Tub" szimü müvei.
A nagynevű Fielding az elbeszélő költészet nagymestere; a mély eszmék és a gyönyörű nyelv alkotója szintén e kornak volt irodalmi bajnoka. — Született 1707 ben meghalt 1757, ben.
A humoristákub prózában ezen időben a
nem akar, hogy hasznos tudományokért áldosni s as irodalmat pártolni szűkkeblű, mig ellenben a hiu dicsvágya mellett az eszem-iszomra sokat ad, s ilyféle költekezéseknél milyen a lakzi, keresztelő, komabál, halló: tat tor, igen is bőkezű. Ideje is volna ha kigyógyullak eme hibánkból s az ellenkezőről győznénk meg » világot. E reánk nehezült ínséges évet is avagy nem ugy tekinthetjük-e. mint Isten mutató ujját,melylyel benünket eme fóhibánkra figyelmeztet, e ebből
kigyógyítani akar.
Nem tudom, mi dicsőséget nyer azzal az ember ha oly sok költekezéssel magát koldussá teszi. Avagy nem oktalanul cselekszik e az atya akkor, midőn gyermeke születik, hat hét párból álló komaságot, ugyanennyi atyafiságot összehív s velők untig vendégeskedik? Nem okosabb volna-e ezt megtakarítani. Hogy job ban láthassuk, mennyit veszít ezáltal a család
— vegyük elő itt is a fönnebbi számítási elvüa-ket. Egy ily komabál ritkán múlik el, hogy 20 — 30 vendégnél több ne volna, vegyünk csak 25-től, ezekre tett költség, személyenkint legkevesebb 2 íjával számítva is már 50 f ,rint. Mily nagy becse van most a pénznek, kamatra adva is 8 év alatt már a tőke kétszereztetik, mire a gyermek a nagykorúságot elérte, már az 50 forint 400 forintnyi összeggé nőtte ki magát. Ez pedig oly összeg mely nem megvetendő női hozományt képez. Azért nsm megrovásra méltó é az apa, ki gyermekét ily szerencsétől megfosztja. Hát a halottas torozással mit akar elérni az illető utód
— talán az elhunyt iránti tiszteletét vagy kegyeletét ? Kétlem, mert minő kegyelet az, midőn a sok eszem-iszom közben némelyik még a gyászos alkalomról is megfeledkezik. Nem sokkal szebb és állandóbb kegyelet jelvénye volna-e, ha az elhunyt sírja fölé az illető utód sirkövet emelne. Az idegen nemzetbeli utas vagy vándornak, ki nem tuája, mekkora tulkot s hány-mázsás hizót öltek le a hallottas torra—egygyel kevesebb oka volna a magyart rágalmazni, ha látná a falusi temetőkben is a kegyeletnek minél több jelét.
De itt még nem hagyom abba észrevételeimet. Hát az erkölcsrontó korcsmázásról váljon mit szóljak? a kit nem illet, ne vegye magára, de ez már nemcsak oktalanság, hanem hűtlenség és erkölcstelenség. Ki ne ismerné be, hogy a korcsmázó ember először a drága időt henyéli el, másodszor ugy is szűk jövedelmét pazarolja, végre becsületét és erkölcsét vesztegeti. Hol készült még a legtöbb gonosz bűntényeknek is a terve — ha nem a korcsmában. Azért ki is mondom véleményemet, hogy az olyan egyén, ki a korcsmák ban i dőzsölésekben élvezetét találja, az már megromlott erkölcsű egyén, nem lehet sem jó honpolgár, sem jó családfő, annál kevésbé jó keresztény.
Kedves Mihály bácsi ! ugyan leikemre beszélt, noha reám is szól a leczke; de azért tökéletes igazat adok szavainak, és azt nem követni, a mit tanácsolt, oktalanság volna tőlem. De azt a megjegyzésemet megengedi, hogy vajmi nehéz ám azt abbanhagyni, ami az embernek a szokás által mintegy fele természetévé vált, továbbá a vendégeskedésnél, torozás-nál is nehéz ám a régi szokással szakítani. Különösen fél az ember a megszóllástól.
Pál öcsém ! ha más ellenvetni valója nincs, akkor ezeket megezáfolni s rajtok tul-
skót Smollet és Sterne tűntek ki. — Az előbbinek „Humprey Clinker" czimü műve nagy elterjedésnek örvend.
Goldschraith Olivier, a 18. század második felében irta, minden irodalomban ismeretes munkáját: „The Vicar of Wakefield" (a vék-tildi lelkész.)
A történeti irodalmat Robertson (Rábert-szon) kezdé nagyobb sikerrel művelni. — Nevezetesebb munkái: „History of Scotland ;" „History of America." — Született 1722, meghalt 1793-ban.
A jelee tollú Hume, (Hjum) kinek nagy munkája: „History of Brittannia" a legnagyobb-szerü történeti művek egyike. — Benne a bölcsész, történetíró és a jeles stylista egyesülve voltak.
Gibbon (Gib''n) munkáiban a valódi történetíró részre hajlatlansága párosul a nagy tetteken lelkesülő férfiú magasztaltságával. — Főműve: „History of the Decline and Fali of the Román Empire." (a romai birodalom romlásának és hanyatlásának története.) — Született 1737, meghalt 1794.ben.
Bürke Edmund és Payne Tamás az ember jogok és a forradalom fölötti vitákról lőnek nevezetesek.
A regényírás utolérhetlen mestere Scott Walter, szintén e századjelesei közé tartozott. — Regényei, melyek nagyobbára a történelemből meriték tárgyukat ma is kedvencz olvasmányai az angol olvasó közönségnek. — Költői beszélyei és verses regényei szintén a legjobbak közé tartoznak.Legjelesebb munkái „ Waverley" „Kenilwortb;" „Ivauhoe;" „Bride ofLammer-moor;" (a lammermoor-i menyasszony) mely müvet Ráth Mór vállalkózó szellemű könyvki-
tenni nem nagy dolog. Nincs olyan természetté váll szokás, melyet meg nem lehetne győzni és abbanhagyni ne lehetne; csakhogy biz ebes akarat kell. Ez pedig a léleknek egyik legszebb tehetsége, ez azon isteni szikra, mely az embert az oktalan állattól megkülönbözteti. Ki volua az, ki azt merné mondani magáról, hogy nem j bir semmi akaraterővel, annyira mír rabja lett ; a szokásnak, hisz az a legroszabb szegényeé géről ad oá bizonyítványt az ilyen egyén, mivel uemáll magasabb szellemi fokon az oktalan állat nál.Nem emberhez illő tehát ezen kifogás, „hogy ez már szokásom, nem tudok tőle elszokni." (Vége köv.)
Helyi hirek.
— Dicséretes éa követésre méltó hazafias intézkedést tett Nagy-Kanizsa-város képvi selő testülete, midőn az országos honvédmenház javára 150 frtot ajánlott fel oly formán,, hogy 15 év alatt törleszti évenkinti 10 frttal. Elismeréssel közöljük.
— Hymen. Mezey László pénzügyin> niszteri számtiszt ur májas 17 én délután 4 órakor tartja esküvőjét Nagy-Kanizsán Dr. Ditrichstein Dávid megyei t. főorvos ur széplelkü leánya Ditrichstein Fanny kisasszonynyal, ki Nagy-Kanizsán kedves emlékben marad, mert nem volt jótékony intézmény, hol ősziveskész-séggel közre ne működött volua; kisérje ég áldása s fellegtelen boldogság a szent frigyet! A családi ünnepélyre szóló meghívót özv. Mezey Teréz Szolnokról s Dr. Ditrichstein Dávid és neje szül. Dobrin Paulina Nagy-Kanizsáról bo csátották ki.
— A nagy-kunixsaimFürdő-részvény táreulat''-nak 1873 évi febr. 23-tól, decz. 31-ig szóló üzleti kimutatását vettük, érdekes az egész közlemény ez uj intézet életrevalóságának felderítésére nézve: Bevételek : 843. I. osz tályu kádfürdő után 674 frt. 40 kr. 885 II osztályú kádfürdő 453 frt. 50 kr. 2523 gőzfürdő és 84 bérleti gőzfürdő után 2079 frt. 17. kr. 90 zuhany után 36 frt. 6044. I oszt.bideg uszoda fürdő után 1659 frt; 3188 II oszt. hideg uszoda fürdő után 580 frt. 80 kr. — Fehérruhaneműek használata után 222 frt. 81 kr. Fűtésért 32 frt. 40 kr. és bérbe adott telek után 10 frt. összesm 5748 frt. 8 kr. Kiadások: Szén és tüze''ő szerekért: 1674 frt. 64 kr. gépész fizetése 750 frt. előlege 60 frt. Igazgató fizetése 120 frt. 2%, járuléka 114 frt. 74 kr. pénztárnokné fizetése 2% 114 frt. 74. fürdőmester fizetése 8% 4ÖÍ> frt. ruhamosásért 115 frt. 88 kr. kóczés fagyur.i 46 frt. 26 kr. épületfaneműekért 89 frt. házi szolgának 120 frt. napszámosok bére 164 frt. 79kr. házbiztosításra 30 frt. kamatfizetésre 1113 frt 65 kr. különfélékre 150 frt 42 kr. pénztári készlet 624 frt. 87 kr. összesen 5748 frt. 8 kr. Ebből látható, hogy a jövedelem legnagyobb részét a kamatfizetés emésztette fel, igen kívánatos tehát, hogy az adósság sietősen torlesztes sék, másrészről nagy hiba, hogy az árak oly
. magasak, s igy csak a vagyonosbbak élvezhe tik az intézet jótékonyságát, holott közegészségi szempontból is lehető jutányos dijakat kellene szabni. Az utóbb tartott közgyűlésben elhatároztatott az üresen álló^arokháztelek örök ároni eladása.
adónk ujabban fogja kiadni.Született 1771.meg halt 1832-ben.
A költészet egének csillaga fényes skeptikus George Noel Gordon Lord Byron. —„Don juan"-ja világhírt vivott ki neki, mig apróbb költeményei és nagyobb munkái, mint a: „The Pri-soner of Chillon," (a chiloni fogoly) The Bride of Abydos;" (az abydos-i menyasszony) „Parisina;" „Childe Harold" s. a. t. az irodalom elsőrendű bajnokává avaták föl. — Született 1788, meghalt 1824-ben.
Az atheista Schelley volt méltó bajtársa Byron nek,ki halhatatlan müveiben megátkozta magát ós az embereket — 30 éves korábao Livornóban a tengerbe ugrott — Született 1792, meghalt 1822-ben.
Byron és Schelley mellé a gunyoros Leigh Hunt (Li Hant) helyezhető. — „Story of Ri-mini"és „Teást of poéta" (költők ünnepe) czimü költemenyei irói hírnevét megalapiták.
„The Liberal" czimmel folyóiratot is szerkesztett
Egész Angolhon ismerte Moore Tamást is; (össze nem tévesztendő az előbbemlitett bölcsész More Tamással.) — Költői nevét peeri ir-dalai alapiták meg; ^Lallak Rook" és „The Fudge Family in Paris" czimü müvei nagyob-biták azt Szász Károly jeles műfordítónk többet dalai közül magyar fordításban közölt. — Született 1780, meghalt 1851-ben.
A szelidlelkü Wordsworth Will-t is''a legkitűnőbb költők közé kell soroznunk, kinek múzsája egyike a leggyengédebbeknek. — „The White Dove of Rylstone" crimmel hős költeményt is irt, de e müve nem mondható sikerültnek. — Született 1770, meghalt 1850-ben.
Coleridge Taylor Sámuel szintén e nem-Folytatás a mellékleten.
Hotel Mihalek
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
DA legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben nem caerélendS fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi Dorscb-hainájztir-oltj mell- és tSdi-bajokaál, scropbo
tus- és rachltis-betegségekben legjobb gyógyhatxssal van; meggyógyítja a legidültebbk&tzvéay- éscsúzbajokat, valamint az időszaki börküteoeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak Nagy-Kanizsán: Bel as J. gyógy az Lovák K. gyógysz. FesselhoflW J- ós Rosenfeld F. uraknál.
Alulírott jelenti a n. é. közönségnek, hogy az ö saját házat,
Servita-téren 7, sz. alatt
szállodává alakította át és leg-pompásabban berendezte.
Szobaára: 1 fttól 3.50krig.
Belovárott Lakovics G. Csáktornyán Kárász H. Csurgón Kreialer Dávid KspMVárott Kohn Jakab Kapresczáa Werli ftánd. gyógys*. Keszthelyen Wttusch F. Kereszten Breyor JsJtab Ü*1 Kőszegeo Csacsinovits Istv. gyógysr.
Letenyen Kaüvoda J. gyógysr. Marczallban Is«tl Nándor Báaok-Szt-nysrgyön Kibic* J. gy. Szombathelyen Pilich Ferencz gy. Sopronybaa Mezey András gyógysz. Zagrabbsn MiUelbxcb 7.*. gyógysr. , Geyleck J. J. gyógyfc*. , l''rwe.isr. Ff1* gyóygsr.
ROSA ROSALIE
az eddig ismert óriási nők
királynője
még néhány napig Nagy-Kanizsán időzvén, az uj takarékpénztár épületének egyik boltjában látható reggeli 9 órától esti 9 óráig. Belépti dij: I-só hely 20, Il-ik hely 10 kr. — Számos látogatást kér
1347-1
ROSA ROSALIE.
Moll a. seidlttz-pora.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb ebetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert tiár.i »7.erek köz-itt, tagadhatatlanul az első helyet foglalják el ; mit az sok eztr, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok it>gzö:t szorulásoknál, emésztbetetlenséjjeknel, gyo morhevnél, továbbá görcsök, vese és Ideg-bajokban, szivdobogasnál, ide gesség okozta főfájás, vertolulas, végül bysteriára, búkór és hozamot hányasra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb sryógyhatást eredményeztek. 1254 — 15
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
RANCZIA BOASZESZ SÓVAL.
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedelmére minden bels" és külső gyuladás, legtöbb betegség, miudeune-mC seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott set«k, rák, fene, izemg/ulladás. bénulá* és mindennemű sérülés ellen, sth *tb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
Pályázat.
A nagy-kanizsai polgári iskoláknál üresedésbe jött és a mennyiség- és mértani tárgyakat előadó, 800 frt évi fizetés és 200 frt évi lakbérrel összekötött rendes tanári állásra pályázat nyittatik.
Felhivatnak tehát azok, kik magukat ezen állás betöltésére hivatottnak érzik, s ezt elnyerni óhajtják, hogy szabályszerüleg felszerelt folyamodványaikat folyó 1874. évi május bó 31-ig a nagy-kanizsai iskolaszék elnökségéhez beküldjék.
Kelt Nagy-Kanizsán, a községi iskolaszéknek 1874. évi ápril 28-án tartott üléséből.
VÁGNER KÁROLY, s. k., elnök.
1
é n
Bazar (Praterstrasse
66.) raktárába szállítani és
118*2 - 21
I o
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
Mi kötelezzük magunkat, gyártmányunkat kizáróiag a bécsi forlotos
kénzitményeiik egvesegyedül e czégnél találhatók.
Az első tajték-, mütajték- és borostyánkő-társalat
Minthogy az osztrák-magyar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak eladására a kizárólagos jogot megszeretem, fölösleges minden továbbidirséret, minthogy e gyár világszerte ismert jósága es olcsósága m.nden ajánlgatast máj^^eleve^ i^külöz-
Borostyánszopóka tokkal . . .
Ugyanaz nagy .......
Borostyán-garnitúra, szivar és szi-varkáknak tokkal . . . . íiarnitura, tartalmaz : szivar, sxi-varka és Virginia szopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, rzigarette szopóka, dohány papi r. és tílzsxerszám-
tartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivarszopő: ka. selyemzacskóval, bőrtokban Egy~ garnitúra, törökpipa, szétszedheti szárral, borostyánnal, szivarszopókávm, bőrtokbaa Egy g.irnituru.John Buli-pipa, szivar és czigarette-szopóka bőr-
tokbau.........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántosontszár és czigarette-szopóka, bagaria búrtokban . . Teljes dohánvzó-garnitura, mely áll pipából, szivar- és cziga-rette-szopókából, tüzszerszámből. dohányzacskőből, kanóczból. és czigarette-gépezetből stb. . . Ehhez illó elegaus szekrényke .
hetővé tesz.
.lohu Buli-pipa szárastul, tajték és boraatyánkóból tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
John Bnll-pipa borostyánkő nélkül tokban.......
Jon Bull pipa fiuom és nagv . . Magyar pipa szárral és bojttal Magyar pipa meggy-szárral s borostyánkővel ...''.... Német pipa pautosan .... Német pipa fiuom chiuaezüst pánt.
tal........."
Nemet pipa nagyon tinóm, tokkal Antik pipa. tou.or, dornbor faragva nyos.........
Torok pipa különböző rajzú . . Török i Íp* meggy szárral és bo-rostyánszopókával - •
Török'' pipa fiuom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül Török vizpipa (nargilé) kellemes különösen nóknek, minthogy a. \ ízen megy át a füst és ildi-
tólog hat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és finom . . . Meggyszár borostyánszopókával
l.°2...........
Szivar- es czigarett szopóka száznál több rajzbau ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku, fejek, csoportok, állatalakok, úgyszintén fantasia-szopókák da-
radja . , .......
Ugyanaz llnom .... . Ugyanaz legjobb minóségü,- nagy Japán-szopóka, valódi borostyánkövei és mozaik munkával finom
5
Első tajték-,
es
I) orost y á n k<>- társulat.
Kgyedüli raktár
as osztr.-migyarbirodalom részére :
Giildcii-bazar
Praterstrasse 66.
[ jkm^nkú áisiateir és sx*l®Mft
a legjobb minőségd egveuesen kapható alulirtnál, —
; Faggyút, csontkövérnyét, olajanyat, sziksót
Cocusolajat és gyantát
'' legjutányosabban ajánlja
Leop. Bachmayer, Wien
^1328—3) L eopoldstadt.
Ajánlható mindenkinek!
ki szép
női nihakelméket
jutányos áron vásárolni kiván:
Hamburger Adolf
divatáru üzlete PEST,
uri-utexa l-ső szám, Párisi háis.
B0- Hinták, bárborá Ingysn él bérmentve küldetnek éa megrendelések ntán-vét mellett gyorsan eszközöltetnek.
»»
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frttól 100 frtig éro darabok is készíttetnek és gyári árakon számíttatnak.

Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Megrendelések e czim tézendók :
alatt in-
Eladások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagy az összegbekUidése mellett pontosan eszközöltenek.

I
a-
? a
m
a.
/
2 —
» t
= ?
í.
£
6
• w =
& 2 = - - 2 c -x
^ £ £ r t* = -
V- = V • c
tl = 3 Z .
~15;-8;
í ? I
I
s>
i í 525-
- . - Z
5* H


t< s
n v ^ .
X- ^ ** _ v
c
W " — S. -O'' t* M M »» - <*■■
" % g ^S S - * 5 a SS -
| Isiiül
Ss.
o - 1 - k : »•
B = _
fe z ■ r c t
g^rS-e 5
= -cu ~
_ " • w
ffl v . b "
~ Ja _ ^ —
S ''.1*4 Is
_ u
• • -i U'' * _ •»
'' « -_ 2. - • C X
• M = ® i w
«
E t-F.

I
'' Z * U B & i. -ám
<»» 1
AZ „ANKER" élet- és járadék-biztosi tó-társaság
XV. mérlegszámlito. _
V * í y o ii,
A részvényesek alapszabályszerü kezessége...........
Pénztár-állomány 1873. dec. ...................
Ingóságok .......................
Alapítási költségek, teljesen törlesztettek......... • • •
Előre fizetett tózsdedijak és más a jövő üzletév terhére elórefizetesek,
teljesen törlesztettek ... ^............
Kölcsönkövetelések kötvényekre...............
. kölcsönzött értékpapírokra ..........
Kölcsönkövetelések jelzálogra................
Ingatlanok (Ankerhof, egy ház a Grahen-en és egy ház a József-városban
Bécsben) ......................
A társasáé értékpapírjai, 20 Securitas-részvény (G00 frtul időkőzben
eladva) . . ...............l2,000frt.-
22,600 frt — Magyar nyugati pálya
elsőbbségei k 80 frt.............. 18,080 frt.—
Checks és pénztárjegyek a hitelintézettől és az alsó-ausztriai leszámítoló
társaságtól és tárcza . . -...............
A viszontbiztosító-társaságok egyenlegei............
Különböző adósok....................
Biztosítások ......................
Szelvények.......................
Értékpapírok életesetre nyeremény-részlettel biztosítottak részéről 181,500 ft. Különféle elsőbbségi" kötvények és záloglevelek........
frt kr.
700,000 _
188,339 53
9,526 77
504,762 55
1.450,225 69
2,086,537 75
1.781,364 62
30,080 *
387,663 53
88,985 22
553,485 45
34,579 79
63.258 72
170,948 52
8 049,758 04
Tartósán.
Kiadott részvénytőke...............
Dijjutalék lartalékok és biztosítási alapok ......
Tartalék kezelési illetékekből........ • • • •
haláleseti biztosítására nyeremény-i etzletteJ . . Alapok az életesetre nyeremény-részletül biztosítottak részére
Általános tartalékalap . ......• > •
Külön tartalékalap.............
Az ingatlanok terheltetése .............
A viszontbiztosító társaságok egyenlegei........
Kamatok és osztalékhátralékok...........
Tartalékok függő halálesetekre....... • > •
Különféle adosok ................
Nyeremény 1873-ra................
f.t
kr.
1.000.000 5 128,1*7 405.671 18á 582 171.3^9 101.250 176-300 104.700 165.873 35.314 110 413 342.264 34.700
86 41
67 48
35 90 40 45 02 18
8.049,758
04
Számvizsgáló-választmány:
Flesch Hermán. Cels F-
Dubsky A. gróf.
Igazgató-tanács:
Zichy Ödön gróf, elnök. Hartifl ÖdÖn gróf, alelnök.
Hoyos Rudolf gróf. Nákó Kálmán, gróf.
Pontzen Tivadar. Harquis de Yille Henrik.
Yillers Sándor Yeninfl-lngenheim Jánosb.
Igazgatóság:
Dr. Bodart Narciss. Fencz Vilmos, vezértitkár.
(1346 - 1
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőriznie
AN0DYNENBCKLACKCdlLDRfc,Ns Téeth, angol foggyöngyök gyermekek számára nyak körül hordozni, a mely által a fogakat könnyebben kapják. Ára 2 frt, tuczat 20 prct. olcsóbb.
ODONTINE (fogpasu) porczellán tégelyekben, ára 80 kr. o. é. Tuczatnál 20 prtl. olcsó
prtt. olcsóbb. Ezen fogpasta a legjelesebb szer a fogak tisztítására, úgy a fogak épségben és fehéren ^rtására a fogsavasynak ártalmatlan dRdon eltá volitására, a foghus erősítésére tigy i vérzés megakadályozására.
CACHOU AROMAT1SÉ a rosz szagnak a dohányzás után a szájból eltávolítására, úgy az eves, szeszes italok, mint bornak és sörnek ivása után s. a. t. nélkülözhetlen finomabb és jobb társaságok, színházak, bálok és salonok látogató számára. Ezen CACüON tiszta, az egészségnek legkevésbé ártalmas nö-vényalkatrészekből áll, és a fogak rothadása, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlható. Minden haszuálatkor kell megrágni egy pilulát, mely álul a rosz saag megszűnik. Egy doboz 60 kr.
EAÜ ANTHÉPHÉLIQUE. Ezen tiszta növényrészekből készített víz évek óta kipróbált és jónak bizonyult szere a bór szépítése, frisaítése és tírósítésére, valamint mindenféle szeplők, szömörcsök, kiütések, foltak eltávolítására. Egy üveg ára i frt., egy tuczat 9 frt.
Dr. MED IC. és tanár SCMIDT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-busellenes erősítő fogtiuctúrija. Kzen tinctura, az eredeti rendelvény szeriut elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, mint erősítő szájviz gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaz tátik. Két előnye van : 1., igen hatásos és kiválóan olcsó ára miait minden más fogcseppet fölöslegessé tesz Üvegecskékben használati utasítással együtt 40 kr. 1 tuczatnál 25prct. levonat
EGYETEMES ÉLETPOR I>r. (ielle. Eddig utol nem éretve hatásában az emésztés és vértisztitásban, makacs bajok ; mint: emésztési gyengesék, melléégetés, altesti bántalmak, bőrkiütések, befészkelt idült csúr.. Nagy doboz ára 1 frt. 26 kr., kis doboz : 84 kr.
8ERVTAPASZ. Kiválóan alkalmazható altesti sérveknél,készítve és ajánlva Dr. Krisi, baseli gyakorlati sérvorvos tói. Pléhdobozokban leírással együtt í frt 60 kr. o. é.
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron Párisban. Ez a- párisi és londoni fa-cultások diplomájával ellátva, magasabb helyen megvizsgálva és nyilvános eladása helybenhagyva. Ezen tapasz különösen tyúkszem, fagy, minden lehető sértés, harapás, szúrás által okozott sebek, görrtír, gennyedés bélférgek, körömfo-lyás ellen. Egy tégely ára 30 kr
FRA.NCZ1A-FOLYÉKONY HAJFES- EAU FONT a IN DE JOUVENCE TÓSZER, a hajnak kedv szerint feketére. GOLDEN minden hajnak az általán cso-barnára, szőkére legfeljebb 10 perez alatt tartósan festetni, melynek hatása
oly általánosan elismert, hogy további dicsérgetésre nem szorul. Készülék hozzá: t. i. két kefe és két csésze 50 kr. Egy üveg hajfestöncz 2 frt.
dált arauyszóke szint kölcsönei a legtökéletesebben és meglepőbben, Ara 10 frt.
SZEM-ESSENCZIA Dr. Romershau-sen, a láteró fenurtása, szilárdítása és erősítésére. 1 üveg használati utasitással együtt 2 frt. 60 kr.
NYAK
80 kr.
BALZSAM, üvegekben 40 és
VALÓDI CZÜZ és RHECMA GYAPOT PATTISONTÓL. 1 csórna* 70 és 40 kr., tagszaggatás ellen is.
PASTILL DIGE8T1V DE BILIN (B i lini emésztési ezukorkák). A híres bi-lini savanyuvizból készült pastiilák, mellégetésnél, gyomorgörcsnél, nehéz emésztésnél, a gyomornak étellel és szeszes itallal megterhelése következtében elő álló felbüffögésnél ajánlható. Egy ska tulya ára 60 kr.
CHINA GLYCERIN POMADE, a hajpadlót erősítő és hajnövést előmozditó pomádé. Tégelyekben 80 kr.és 1 frt 50kr.
EAÜ DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illatja és ize álul és jeles gyógyhatásával a fájós roszszagu fogak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üveg 50 kr.
FO?POR PURITA8. Ára 1 frt.
PASTILLES DE CilOCOLAT fer r u g i n e u x vas-csokolád a vértisztitásra és sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt. 20 kr.
HERBABXY J.? növényi köszvény elleni pilulái biztos srer, az acut idült és rendszereden köszvény gyors és alapos gyógyítására, az ideges köszvény, mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen: mint lép- és májdaganat, gyomorbsj. megrögzött hasdugulás, vízkör, altesti bajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 fél hónapra, l frt. 50 kr.
LLEBER-FÉLE EGÉSZSÉG- NÖVÉ-NYEK. A legkitűnőbbnek bizonyult szer mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhögés és rekeduég ellen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
LIEBE LIEBIG-FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a hires Liebig- leves készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
FOGPaSTA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERUANN-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
NEUROXYLIN, havasi növényekből készült növénykivonat, csúzos, köszvényes általán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt: erősebb 1 frt 20 kr.
A CONDENSALT TEJ, készítve az Anglo-Swi^s condensed Milk Co., Cham, Svájcz. az egyedüli Liebig báró által elemzett és házUrtások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) számára ajánlott condensált tej. Ára 65 kr.
PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, vértisztitó szörp, valódilag hozatva. PAGLIANO Unártól Flórenczben. Ára 1 frt 50 kr.
8VÁJCZI HALLÁSI-LIQŰEŰR, fttl-s csengés, fájdalom, fűlszurás, nehéz hal-''lás ellen; ára 1 frt._____
AUG8BÜRGI ÉLET ESSENTIA Dr. Kieső w. Makacs hasszü-küléseknél, rosz e-mésztésnél, arany-■•res bántalmaknál. Egy üvegcse használati utasítással 50 *r , és 1 frt. Tuczat számára 25 prette olcsóbb. —
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerencsen heza
Nr. 27. Bécs, Tuchiauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
Postai küldések csak a
csomagolási dij 15 eszközöltetnek.
kr. hozzácsatolása mellett
FOG-CEMENT, cs kir. szabad, a fogak ónozására, ára 1 frt.
ANATHERIN SZÁJVÍZ, cs. kir. szab. va lúdi, Popp J. G.-től, általánosan mint (a legjobb fogerősitő szer ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
Dr. CáLLON KÉREG TÁBLÁCSKÁI Kzen táblácskák csalhatlan ellenszeréül ajánlhatók a bélférgek ellen ; igen kellemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban használati uusitással együtt.
8TAJER NÚVÉNYNEDV, mell-és tüdőbetegek számára ; köhögés rekedtség ellen, ugy mint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
CS. KIR. SZAB. TANNOCHIN1N POMÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb hajnövesztő szer 3—10 napi használat után a haj kihullása tarUsa megszüntettetik, növése elósegittetik, és természetes színében puhán, fényesen megUrtatik, a kéregképzés pedig megakadályozUik. Kz sok orvosi tekintély álul ajánlutik, ós számos elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiállításává] a legszebb toi-lett asztalnak is díszére szolgál. Ára egy 3 hónapig szolgáló doboznak 2 fi t o. é.
RF^TITUTIONS FLLUID jeles szer lovak számára. Ára 1 frt. 40 kr.
HŰS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) legjobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és 1 nyolezad fontos fazékakban.
Dr. MAYER GYOMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos Bzer a tengeri betegség ellen, azután a
FRANZENSBKRGI VIZ,kő- és egyéb hugybetegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és köszönő iratok, melyek minden üveg mellé mellékeltetnek, valamint az érről évre emelkedő elárusitás, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyítják.
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYO MOR BALZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzött székdugulások, rosz emésztés és gyomorsav ellen.
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
FOGPOR ELEID ER szerint, 1 skat. 40 kr.
tanár előirata
HINTÓ POR, általánosan ismert jeles háziszer, hurút, rekeduég, köhögés ellen.
VETORINI BALZSAM, havasi növényekből és drága essentiákból, a cs. kir. galiczia országos kormány által megpróbált jelesen és biztosan ható szer ideggyengeség, görcs, csúz, oldal szúrás, gyuladás. Egy üreg ára 1 frt 50 kr.
LÁB1ZZADAS ELLENI POR. Ezen por elűzi a lábizzadást és az álula okozott kellemetlen szagot egészen ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
Dr. QUARIN hires köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
PRÁGAI KÖ8ZVÉNYTHEA, csomagokban á 60 kr., és WEIDINGER-FÉLE FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZ VÉNYTAPASZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 frt. Legbiztosabb szerek, tágszaggatás, köszvénycsomók, daganatok sat. ellen,azonnal csillapítva a fájdalmat.
PRENDINI-FÉLE PASTILLAK-rekedtség ellen, énekesek és szónokok, nak ajánlaatók. Egy doboz ára 40 kr.
FRANZBRANNTWE1N egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
Dr. CARNERI leghatásosabb
SIROP Dl vértisztitó
PALERMO szer, mely
mai nap a kereskedésben elóCoydul es különösen alkalmazható a vér tisstáulan-sigánál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütéseknél, siphilistikus daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bánulmaknál, székszüküléseknél, rosz étvágynál, vértolulásoknál, főfájásnál. Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítés e a copaiv-balzsamnak más kitűnően ható blzsamos anyagokkal, uj és idült magfolyásoknál. Párisban a kórházakban használutik. Czukorhüvelyek-be vannak takarva a ku ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erő-sebb minőségű vassal 2 frt
STÜRZENEGGER SÉRVTAPA8ZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., eró-sebb 3 frt 70 kr.
PASTILLES FORTIFICANTE8 (PA3-TU.LE DE ROMA.) Ezen pastiilák igen ajánlhatók mint erősítője és élesztő saere a nemi rendszernek és a nemi életben, anékül, hogy túlingerelnének vagy ártanának; a férfias gyengeséget elenyésstik még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy üveg ára 10 frt.
valódi dorsch májzsir olaj,
kiváló gyógyszernek elitmerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló minőségű és tiszuizü; egy fiveg I frt 80 kr; egy tucaat üveg vételénél 26 prct. levonat.
Németország alsó orvosi-collegumai álul megvizsgált és a magas m. kir. n^^^TZ AC7 VI? VV VÁ Q7C%NT^SBAfl köszvény, csúz, (tagszaggatás, keresztcsontfájás,) orbáncz mindenféle brijurtó Unács által kitünó alkalmazhatósága miatt engedélyezett W^ T ^^ A " T AO^VJH görcs a kezekben, lábakban, érekben, fej csúz, dagadt tagok, oldahzorás
ellen biztos sikerrel alkalmazható mint gyorsan és biztosan gyógyitó szer. Csomagokban á 1 frt 50 kr; dupla erős nehezebb bajok ellen 2 frt 10 kr. o. é.
(1338 — 2) BÉV Legnagyobb raktára a külföldi, különösen a keresett franczia különlegességekből a legolcsóbb árakon.
Wajdits József kiadó-, lap-és nyomd* tulajdonos gyorssajtó nyomisa, Nagy-Kanizsán.
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874. évi 39-ik számához.
ben működött jelentékeny szerencsével — Költeményeimégannyian romantikus színezetük által tirunek ki. — Született 1772, meghalt J834 ben.
Coleridge és Wordsworth kővetője volt Southey is, kőkeményei legnagyobb részben a természetet dicsőitik.
A regény irás terén James György a történelemből merített tárgyakkal legnagyobb mérvben birta az angol közönség kegyét. — Hírnevesebb regényei: rDarnley"; „Del"Ormé; „Henry Masterton"; „The gypsey"; „Attila"; „The Robber-; „The Huguenot" és „Robin Hooda, mely utóbbi halhatatlan Petőfink fordításában magyarul is megjelent.
A társadalmi regényírásban Eduárd Ly-ton Poulluer bárónét tüntette ki magát. — Nevezetesebb munkái:„Pelham";^Ernát Maltra vers-; „Night and Morning"; (Éj és Korány. Vajda Péter által forditva nyelvünkön is bírjuk), „ Alice"; „»Eugen Aram"; „Cola Rienzi"; rZanoni* st. st.
Dickens Károly, írói nevén Boa, egyike a legtehetségesebb jellemfestőknek, müvei áltuIában humorisztikus színezetűek. Művei közül „Bleaek House"; (Pusztaház.) „Pickwick-p.pers"; (Pikvick iratok.) „Oliwer Twist"; „ N icolasNickelbyu st.magyarra isflefordittattak.
Wilkie ColKna, dramatikus regényíró s e téren jeles tehetségnek bizonyult be; „Allan Armadale" czimü műve, valamint több apróbb regényei közül hazai olvasó közönségünk előtt b ismeretes.
— Majális. A nagy-kanizsai főgymn. ifjúság folyó évi máj. 28-án a városi erdőben zártkörű tavaszi tánczvigalmat rendezend. Kedvezőtlen idő esetében jun. 3-ára halasztatik. A rendezőség: Elnök : Malonyay István tanár ur ; másodelnök: Udvardy Gyula; pénztárnok: Gretcs József; jegyző: Veledits Lajos; ellenőr: Kölgyesy Kálmán ; rendezők : Deák Ferencz, Farkas Gyula; bizottmányi tagok: Blauhorn Ferencz, Winter Vilmos (VIII) j Kele Antal, Talabér István (VII); Horváth Károly, PaÍB Elek (VI), Göntz Árpád (V). A főgymn. ifju-ságnak ez évenként megtartatni szokott tavaszi mulatsága egyike a kedélyes vigalmaknak s igy reméljük, hogy az idén is látogatott és sikerült lesz.
— Törvénykezési csarnok. A nagy kanizsai kir. bünfenyitő törvényszéknek folyó 1874. évi május 15-diki ülésében a következő bün perek fognak tárgyalás alá vétetni. 1. Jámbor János várföldi lakós elleni emberölési bűnügynek vég''árgyalása. 2. Farkas Anna pallini illetőségű nőszemély elleni gyermekgy ilkoaaági bűnügynek ujabbi végtárgyalása. 3.Török vagy Krumplis József súlyos testi sértésről vádolt szt adorjáni lakós elleni bűnügyben hozott királyi táblai ítélet kihirdetése. Előadók Gózony és Gabelics törvényszéki birák.
— Meteorologiai észleletek a nagy-ka-nizsai főgymnasiumnál 1874. évi april hóban. Közép légnyomás: 744-00 millimeter ; legna-gvobb légnyomás : 752*8 mm. 20-án reggel 7 órakor: legkisebb légnyomás: 728-2 mm. 14-én reggel 7 órakor. — Közép hőmérséklet: 12-15U C; legmagasabb hőmérséklet: 24 9° C. 24-én délután 2 órakor; legalacsonyabb hőmérséklet : 0 üw C. 29-én este 9 órakor. —Közép pára-nyomás : 6-8 millimeter. — A levegő közép nedvessége százalékokban : 66*05%; legnagyobb nedvesség : 99% 9-én reggel 7 órakor ; legcsekélyebb nedvesség: 21% 5-én délután 2 órakor.
— Közép felhőzet (0-tól 10-ig számítva): 5* 1. Egészen derült ég észleltetett 9-szer, teljesen borult lö-szor. — Közép szélerősség (0-tól 10-ig számítva): 23. 90 észlelet közül jegyeztetett összesen 78 szél, és pedig; északi 19, északkeleti 12, keleti 3, délkeleti 3, déli 19, délnyugati 13, nyugati 3, északnyugati 6; szélcsend 12-szer. — A csapadék (eső) havi összege : 48''95 millimeter. Eső esett 9 napon, dörgött 2 napon.
— 28. és 29-én két napig tartó zord idő volt erős északi széllel; 29. és 30-án reggelre fagy, mely főleg a gyümölcsben és szőlőben nagy károkat okozott. F.
— Nyilatkozat. — Számosabb körben azon meggyőződés terjedt el, mintha a „Kani-szai Lapok" tárczájában megjelenő „A völgy lilioma" czimü, eredeti regénynek álnevű szerzője én volnék ; miután ezen tévhit oly mérvet öltött, hogy hallgatásom esetleg ugy tűnhetnék föl, mintha én az illető szerző tehetségeiből szellemi hasznot húzni óhajtanék, ezennel kijelentem, hogy a nevezett regényt nem én irtam, és hogy nincs szerencsém a„Kanizsai Lapok" mun-katarsai közé tartozni. Minden félreértés kikerülése végett kinyilatkoztatom, miszerint e tekintetben liirlapilag csakis a méltányosság érzetéből nyilatkoztam s egyszersmind van szerencsém barátaim és ismerőseim tudomására juttatni, hogy szerény munkálataim a „Zalai Közlöny" hasábjain jelentek és fognak megjelenni ezentu1 is. KUVÁRY BÉLA.
— Nyilvános köszönet. E lap kiadója egy szegény nő gyermekeinek ruhaneműveli segélyezésre többeket felszólitván, az emberbaráti kérelem nemes viszhangra talált Decken-Ofen bárónő ő méltósága — és Dirkes őrnagy ur ő nagyságánál, kik is két öltözet jókarban lévő ruhaneműt küldvén, a megörvendeztetett anya hálás köszönetét jelenteti ki általunk.
— Zala-Apátiban t. hó 16-án méltóságos, főtisztelendő Pribék István urnák felszentelt püspök ur bérmálni, 17-én pedig nagyságos és főtisztelendő Modrovics Gergely zalavári apát urat felszentelni fogja. Apát urnák beiktatási ünnepélye jövő junius hónapban, alkalmasint 21 én leend : Ez illetékes kézből vett ér-értesités szerint kérjük módosítani a mult számban hozott közleményt.
— A szomszéd vasmegyei gazdaság'' egylet Sárvárott julius 2-án és 3-án arató s kapáló gépversenyt rendez.
— Aradi Gerö színtársulata, mielőtt Balaton-Füredre, a fürdői idényre ide érkeznék, Nagy-Becskereken tart néhány előadást.
— Balaton-Fiir ed és Si ófok közt a „Kisfaludy" gőzös május 16-án megkezdi rendesjáratait.
— Irodalom. Az ex professo űzött tankönyv gyártás jelen korszakában, midőn a tudományosságot, vagy népszerű nyelvezetet szenvelgő, émelygősirályu munkák gomba módra teremnek — fölöttébb jó\ esik. a könyv ép a tanügy barátoknak olykor-olykor oly mű vei is találkozhatni, mely nemcsak a tudomány mai színvonalán megállhat, még pedig becsülettel ; hanem tárgyát oly érthetőn, oly vonzón és oly kedves modorban adja elő, hogy egyszeri elolvasásra a legcomplicáltabb dolgokról is tiszta fogalmat nyújt; magáról az egész műről pedig elmondhatja az illető, hogy — „kis ujjomban van". — Ilyen és a fennebb vázoltaknak minden részében tökéletesen egyező könyvet mutatunk be t. olvasóinknak Szomor Károly gyöngyösi gymn. tanár „Új mérték" czimü művecskéjében, melyben a f. évben hozott VII. t. cz. alapján a méterrendszert tárgyalja. A mű két nyomatott iv csak.Ara is cs a k 30 kr! Tömeges megrendeléseknél 10% árleengedés. Aki a meter rendszert hamar meg akarja tanulni s tudni óhajtja, mekkora lesz az uj öl, akó, itze sat. — annak ezt u könyvet a legmelegebben ajánljuk ; nemcsak azért, mert olcsó (30 kr !!) hanem azért is, mert tartalmánál, különösen népszerű nyelvezete és irályánál fogva azt nagyon is megérdemli. — Ez alkalommal el nem mulaszthatjuk az iskolai hatóságok figyelmét is e műre annyival inkább is fölhívni, minthogy tanuló ifjúságunknak igen nagy szolgálatot tesznek vele, ha tankönyvül elfogadják ; mert a mű irálya olyan, mikép azt a gyermek is könnyeu megértheti. S .... ch.
A „ Vasárnapi Újság" május 10-ki száma a következő tartalommal jelent meg: Serrano (arczképpel).— Ó-angol ballada, ford. Csukási József. — A pénzcsinálás mestersége (Baruum fölolvasása). — Mozgó vaspálya (képpel).— Az állatok harcza.— A nemzetközi kereskedelem közlekedés. — Merész terv. — Utazás a tenger alatt. (Regény, képekkel illusztrálva). — Az alföld fővárosa. — magyar ifjúság a 30-as években. — A hétről. (Tárcza). — Irodalo m és művészet, stb.—A„ Vasárnapi Ujság^előfizetési ára évnegyedre 2 frt.
Thackeray, páratlan humorista regényei és novellái a legsikerültebbéiezekben és hasonlatokban gazdagok. Egyik kitűnő müve: „Va-nity Fairé" (hiúság vására) valamint apróbb beszélyei közül több nyelvünkre is átültette-tett.
Poe Edgard, a sötétszellemü bölcsész, ki müveiben spiritistának látszik, a borzalmas és egyoldalúan Komor irmodor müvelője. — Tehetségei nagyok, de működési tere nem szerencsésen van választva. — E rideg, komoly novellákból Hang Ferencz az eredetihez méltatlan hangon fordított le egy kötetnyit.
Eszázadlegszellemesebb történészet Thom Babbington Macaulay-t is meg kell említenünk, kinek „Historiof England" czimü nagy müvének első négy kötetét Csengery Antal classicus fordításban átadta a magyar olvasóközönségnek. — Jelentékeny veszteség irodalmunkra, hogy kitűnő hazánkfia félbehagyta e munka fordítását.
Preseot és Bancroft, mindketten amerikaiak a történészet terén, szintén szép hírnevet vívtak ki.
Tennyaon Alfréd a királyidyllek koszorús költője Longfellow-vel az ujabb nemzedék legnevezetesebb tehetségei.
Az előbbinek költeményeit egyik hivatott műfordítónk Csukáséi József, fordítja magyarra.
KÓVARI BELA.
— Rövid hirek. Márkus, Elek a „Magyarország és a Nagy világ" belmunkatársa meg halt. — Szini Károly „Riadó" czimü polititkos gúnyos hetilapot indított meg. — Muraszombat vidéken 20 perczig tartó jégeső volt. — A német császár Wiesbadenben van. — A rékavi erdőben egy fa odújában fennáló emberi csontvázat találtak. — Siklóson nagybandula himlő. — Budapest költségvetésében a 5,448,011 frt. a deficit 38 ezer frt. — Egerben egv ifjú hölgy esküvője előtt megtébolyult. — Herczeg Lichtenstein papírgyára Mönichtalban leégett; a kár 200,000 frt. - A "Köztelken" okt. 5 — 19 napján kerti ipartermény kiállítás lesz. — A Liszt-egylet elnöke Hajnald Lajos érsek ur lett. — A f. évi első negyedben a magyar állam tényleges bevétele 24 millió s kiadása 49 millió volt. — Francziaországban kitűnő aratásra van kilátás. — Az országos segélyző egylet junius V én tartja közgyűlését. — Budán 40 krra emelték a marhahús fontját. — A dunagőzha józási társaság egy hajózási tankönyvre 400 frt-pályadijt tűzött ki. — A jászberényi muzeum. 11-én nyitatott meg. — Kecskeméten a fagykárt egy milióra teszik. — Kállay főconsul Bos-nia egyik zárdájában egyházi öltönyt fedezett fel Hunyady czimerrel. — Veszprém megye mult évi bevétele 78106 frt. volt, kiadása 81,907 frt. — Liszt Ferencz 3 kötetes elméleti s gyakorlati zeneiskolája Lipcsében sajtó alatt alatt van: — Balázs Sándor ismert irónk édes anyja meghalt.
Üzleti szemle.
— Az „Anker" élet-és járadék-biztosító társaság Bécsben. Gróf Zichy Ödön elnöklete alatt, 369 részvény és 64 szavazat képviselve levén, ezen társaság 15 ik rendes közgyűlése f. évi ápr. 28-án Bécsben meg tartatott. Az 1873-k i számadási jelentésből látjuk, hogy a lefolyt év üzleteredményei, a kedvezőtlen viszonyok daczára, az előbbi évek átlagos összege mögött vissza nem maradtak. Különféle üzleti ágakban 9.481,328 frt 79 kr. tőkével és 2692 frt 50 kr. járadékkal szerződések köttettek. A biztosítási létszám tesz 1873. decz. 31-én 94,931 szerződést 107.951,360 frt 45 kr. tőkével és 69.968 fit 54 kr. járadékkal, s igy 553 szerződésnek 4.9b5,797 frt 80 krral szaporodását mutatja. A kölcsönös túlélési társulásokhoz 2443 tag 3.410,934 frt 83 kr. tőkéVel csatlakozott. A társulások vagyona 16.791,592 frt 91 krra rug. Dijakból és igazgatási illetékekből a bevételek tesznek 1.498,905 frt 60 krt. A biztositások osztályára nyeremény részlettel esik 263,316 frt 26 kr. díjbevétel. Ezen osztály osztaléka a befizetett évdij 20%-kát teszi a multévi 20% kai szemben. A díjtartalékok 1872-hez képest 286,216 frt 4 krral növekedtek és 5.534,019 frt 30 krra mennek.A folyó üzér-. diják ez évben íz tökéletesen törlesztve vannak. A társaság bevételei kamatokban 400,429 frt29 krt tettek. Az értékpapírokra adott kölcsönnél gyakorlott elővigyázat daczára,a társaság a pénzválság folytán károkat szenvedett, melyek azonban anyeremény-és veszteség számlában a legterjedelmesebben leszámittattak,mi mellett?74,767 forint 69 krajczár nyeremény tartalék teljesen érintetlen maradt. A multévi mérlegben felsorolt értékpapírok kamatjában eladattak és a birtokban levő értékpapirok cstfpán 3008 frtra mennek. Az ingatlanok számlája több mint 700,000 frttal gyarapodott, miután a társaság a Graben-en fekvő házat vett, mely máris 5 százaléknál többet jövedelmez. A jelzálog-számla 2.086,538 frt 75 krt tesz. Az 1.450,225 frt 69 k rnyi letéti számla legbiztosabb alapon nyugvó előlegeket tartalmaz. A nyeremény egyenleg 34,700 frt 18 krra megy, melyből 576 frt 85 kr mint áttétel uj számlára fordíttatott, és a többi elosztásra kerül. Ennélfogva a részvénytőke 10% kamatot hoz: Egy tekintet tehát ezen számadási jeleutésre azon meggyő-7Ődést nyújtja, hogy az# ,"Anker/ pénzügyi helyzete minden tekintetben kielégítő. — A felülvizsgáló választmany jelentéséből kivesz-fizük, miként az a számlák gondos megvizsgálása után azon meggyőződésre jutott, hogy a társaság helyzete, mind a részvényesekre, mind a bistoei-totthkra nézve, a legteljesebb megnyugtatást szolgáltatja. A zárszámadás jóváhagyása és a közgyűlés általi fólmentvény megadása után az elnök beszédet tartott, melyben azon sokszoros intézkedéseket megemlité, melyek által a társaság évek során át odatörekedett, hogy biztosítottaknak nyújtott bíztositékokat mindinkább fokoza és kiemelik a társaság jelentékeny segély forásait melyek az oly karba helyezik, hogy előbbi években rendkívüli leszámításokat eszközölhetett, ez évben pedig minden nehézség nélkül^ tetemes veszteségeket elviselni képaa. Bizonyára egy örvendetes tény, valamint az „Anker" részvényeseire ugy annak bixtositottaira nézve is, ha ez ily válságos időben mégis oly kielégítő jelentéssel fölléphet.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, május 12-ike 1874.
Időjárás : folytonos esős. Gabna üzlet: Nem nyújt még moit aem riUmi gyönyörködtetést. — A forgalom változatlanul csendéi. — Zab hátráló álláapontot foglalt til. — Oka ennek e porcáig csalt a fővárosi rosz birokén alapul.
— Készletek pedig e czikből kimerültek.
A borüzlet sem öltött eddig kedvezőbb mértet
— Ara változatlan.
Bab keresettebb és 5 — 10 krral drágábban
kel «1.
Alsó-ausztriai mérő szerint; Buta 80—81 fnt. 6.25-50 kr.32—83fot 6.70-90 kr, 84-85 fnt, 7.30—7.50 kr. Rom 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.10 krig, konkoly nélkül 5.20— 5.40 78—80 fnt konkolyos 6.20—5.30. konkoly nélkül 5.25-40 kr Árpa serfSzésre 5.15.—5.40
kr. - Árpa etetésre 4.--4.30 krig. Kukoricza 4.95
—5.10 kr. Zab 2.60—2.70 krajctárig 50 fontja. Hüvelyesek: Borsó 8.40kr. Lencse 7.50-8. krig. Bab febér nj 5. 60kr — óval keverve 5.45 —50 krig, ó 5.—, tarka 5 frt. Hajdina4.70—4 90kr. Hajdinakáaall—-13 kr. itczéje — Köles 4.85kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9. frtig. Lóbermag 27—30 ftig. Lucaernamag 32—33.50 kr. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95—4 — krig., zabos lendek 4.—kr.vámmáasija.Kendermag 5.30
— 60kr.mér*je.Repcze téli 4.50—80kr,nyári 3.50—ifrtig. sárga nem kerül a piaoxra. Kevert (Miachling) 4.80— 5. frt. Buza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,—40 Borok: fejtett uj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50 —80 kr., fejtett Schiller 4.—4.60 kr. Ó-bor —.— frt. — 8eprüpálinka —.—. Törkölypálinka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai ak-jja, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Lottohusás.
Buda, május 9-én: 79. 42. Brünn, „ 6 án: 9. 1.
Felelős szerkesztő: BátaÜ Lajos.
— Beküldetett. Gazdákra nagy értékű. (Cséplőgépek.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgép, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel, hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kauizsán 130 Irt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. P/i, Mayfarth <£* Comp. Frankfurt a. M. czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl-tatik. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkívüli gvógyereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb « egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás-légcsőburut, b ö r k t'' s-barság, hártyásgyik (Croup-angina) mindeuemü megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, raifinden mirigybetegségek, gttrvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kifíczamitás és megrán-dulások, helyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-fclfakadások ós sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok no már csirában volt emlő-ráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi m&tétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rötid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesei) szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könuyeu kihúzható, miro a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelensége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyitváuyai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, ■ legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek haszuál-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatÍ|innl , gazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: P»«tM Tirlk József gyógyszerész urnái király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kaaizsáa : WAJMTS JÓZSEF urnái. Paksoi: Malatinszky 8. — Pécsett ; Sipőcz J. — Sfl«ejjen: Stamborszky. — Sz.-Feteervá-rott: Braun J. — Szombathelyen: Píllich F. — VeszpréabesFerenczy K. - Záflrábbaa Mitlbach Z«. Soprsabaa: Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittataak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez F0RTY LÁSZLÓHOZ czimezve Budára, (Rácz-város, fSutcza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesítik Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
•) S rovat alatt közlöttárt felelősséget nem vállal \ ®Mrk*
m
EJ
Intünk n
Mindazon sok hirdetmény kőzöl, rneh.-k már megjelentek találkoznak, melyek caak
vot. Óvakodjék tehát mindenki oly órák vásárlásától, melyeknel nem elég jótállást kap ™em vá»ixlott órák vagy vissz* vétetnek, vagy másokkal cseréltetnek ki, bizonyítékul a szelíd bánásmódomnak.
Az ujat)t> idö csodál
a kitűnően szabalyzott órák. melvek 2 évi jótáliásjoeygyel adatnak el ; a nevezett órák következő olcsó árakon kaphatók, csakhogy nagy áiuláh .•szku^.hes^ i; ; tehát m- mulassza s. nki az alkalmat a hazban
ol\ szükséges ilnlnp megvásárlásánál.
KANITZ C.
papirfedraslieiés©
BUDA PE8TBN
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
ft 30 kr.
ft 60 kr.
ft 80 kr.
ft 20 kr.
ft 50 kr.
Minden óráért jótáll, mint bármely drámái.
Egy igen szép óra bronc cifrázattal és zománe (email) lap......
, ugyanolyan porcellán-lappal -.........
, „ verógéppel ...••••••••
Mindezek egy felkeltóvel (wecker) 20 krral többe kerül. .
Egy óra nagy, szép, porcoílán cifrázattal . . . . . . • 2 ft tou kr.
„ finom cifráxattal gazdagon színezve, verogép . . 3 tt yu
finoman festett elórészszel és arany kerettel vagy finom helvét faragással
7) *
verógéppel ...........
Teremóra broneból üveg burával igen szép egy dl.......
Egv db nagy............
. " db. jól "szabályzott angol utazó-óra felkeltóvel borítékkal . Jól szabályzott helvét zsebóra 2 évi jótállás uj-arany lánccal . . . Bármely terem valódi diszeül szolgálnak a hires bécsi ingaórák 2 napi jargeppel 13 ft 50 kr. Ö napi
járgéppel 22 ft. 3 napi jargéppel és verógéppel 32 ft.
5, 6, 7, 8 ft. — 2 ft 2 ft 60 kr. 3 ft 30 kr. 4 ft 50 kr.
. 5 ft — 4 ft 50 kr.
100 drb. levélpapír név vcl
100 7! levélpapír és 100 db. boríték
dobozban
100 n látogatójegy dobozban
100 V levélpapir fekete nyomattal
1000 1> lenboriték w »
5000 1> len boríték „ w
10000 lenboriték „ *
1000 J) pecsétbélyeg
— ft. 50 kr.
2*50, - 3 -
Finom nickel vagy praecis óra gép .''> évi jótállás: Egy db. henger-chronometer ór.i r db. tűzaranyozással » db. kristál üveggel „ db. aranyozott . db. kcttós köpeny „ db. ugyan -z aranyozva Amerikai duplex óra kettós géppel ez
előtti áruk volt 40 ft most csak 18 ft — Horgony óra, pompásan kiállítva kristál Mindennemű óra, sót azok is. melyek itt nincsenek bályzott napóra compassal, melylyel mi
9 ft 50 kr 10 ft 50 kr.
10 ft 50 kr.
11 ft. —
13 ft 50 kr.
14 ft 50 kr.
ezek a legjobb órák. mel/ek mai napig készítettek.
üveggel 15 ft 50 kr.
Angol órak finom géppel 20 ft. —
Egy db. remontoir kulcs n^ül 12 ft 50 kr.
„ db. finomabb 14 ft. —
„ db. uj kettós kristál üveggel, ugy hogy
a gép látható, az óra nyitása nélkül 10 ft 50 kr. Egy db. ugyaanez, finom horgony 13 ft 50 kr.
Nói órak finom egy db. 12. 15, 18 ft.
kijelentve, olcsóbbak, mint bárkinél. Egy jól sza-uden óra igazitható, csak 25 krlia kerül.
1 teljes Íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentíni bronzból
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
- - ft. 80 kr.
4 ft. — kr.
18 ft. — kr.
35 ft. — kr.
- 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr.
30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr.
- 45 kr. 60 kr.
Óraláncok talmiarauyból.
uj pompás, me''.yek az igazi aranylánccal hasonlók. Eev db. rövid 70, 90 kr. 1 ft 20 kr. és l ft 50 kr. Egy db. ugyanoly, finom 2 ft 50 kr. 3 ft 50 kr.
i. „ f - . » , íl , .ft .• f. JU :___: 1 <J V f. Irw J "l ft
1 „ gyertyatartó gynfatartóval • ^ •
1 , óratartó . . . 25 kr.
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapir, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gvári áron.
Különös4 figyelmébe ajánlom t cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöltetinek. 1313 s
db finom 1 ft 50 kr. 2 ft, 2 ft 50 és 3 ft hosszú nyaklánc 1 ft 80 kr. 2. 3 fc.
db. igazi 13* latos ezüst 3 ft 50 kr. 4, 5 ft. db. „ „ hosszú 5 ft 50 kr. 6 ft 50 kr
ü különhozó alakkal kerül
Ppműl. legszebb fajú 60, 8<> kr 1 ft 50 kr 2, 3 ft Egy köteg órára va!ó ririlltJK 12 i ezüstből 2 ft 50 kr. A. 4 5 ft. . (30 krtól 1 frtig.
Egyedüj kapható az uj nagy
FRIEDMANN RAZARÁBÁN, BÉCS, Praterstrasse Nr. 20.
1189—5 . károlvs* inház átellenében.
WtttWtl I II I i I I I I I I I I llllllll
Alleiníp Hieiert® fnr Oesterreich neuester ErMip.
!
c-b *
l li
Ü fi
£
1
í e
SBűtnung.
X i'' tu"4 in car. ttl gecrajSt." Faata-Pomnadoar, r. e 4e ta tár^Bcr 3dt bnrs i$rr8citrtiiU(aftita..« jjtmtint ítntrft.mnng grf unb;n t*:, trtrb i<it tiuigtr p.dt ríc meb-rrrtn nim:tn g*fali4t, el btene ba^er bem Z gfcbrttn iifcbhtum i-rr fla4ri4t, ba§ bit alléin e4te Őri^iBal^ ©efi4tl-t!ana r.cr in ttr gefertigttn Kiettr-age t jti &ab<n ifi. Xiejt S&fla bitnt uir Í4utl !en.ttn:fernu g aüer ©tf:4:l-WBlí4l3 e. UHt. tütr, Sommtrirrontn, Seb rfleíe, üb.-t&aupt jut frcn>rrriru»g. fce. 54cnevn:ig anb 8erjün-gun; b« 2eittXí. 1 Sicge fl 1.50.
«tif* iw wo^liíti! ZL''er trffrbe ti ftfiírr grganbt babén. bafc man ímoi <tu ötp bnug wa&tv. Jctrt. bal ftujf ju !<bon(i bíitn voia-it n b<t ir. bif
bt!: b irfc na dafa4<# fiB;iríi4tl O.iftra. meni t{j /f geíuiiga:. bav íib i4»a<tti Stugc iogar in t«t Xonimtmng is tlr büttnfit ''.'',obfl üncrtu^uni rin''dbdn fönn. unbtcflc! bie fei !Raf4>tn.t>«i jjmatt aawtiföBg ÍS Tr. ''l«ui« Sertf i tr.
9rUIonttn« d.i ntut*
gtlan j. «t#. itflBtfc* \B(aaimtB jrtf
itt wt:«atf(»<í faixt. nx!(íc« voarenmen bea .bm trt cUca rf^:ffrti«t tttn
®«á«afl4 * ml cblftn cber aacMtm TOctafl. w<l<t«r í<tniBílg. VCT«:i«Tt BBb BBflB bnnj» lt*C "ijltáfB bat, bnuá)l nor l«:fc mit bitítm í>ulprr .ibíririf^t ju irtrrta nnb tr crtJlt fin b ilantt* «ul(ti<a Tlrtf 1t<Bt»íT tu(}t ank prím ttn (i>cgtnftanb mit «:ntr übma-(ö>í.ib<B €4>ntfli3»«tt. I €6«tttl famirt íln. irttfnitg t fr
Vclirur-irompofificB. fctn bb» {(ta^barfl ^oulmittíl. »ctnr<b Ot-btr:nana mit gte-tn-?<i(S:igte:; oJi:t aDc
tir rrralit taBnb MiBbgtaerbtntn Wcfrtlflatft :c.
faanfttnf o«{trrn tana. íin ölaccn mi! aiiwifsng. graíignb für fiat ganjt TOébfU ®araitnr, t*rt • üO fr.
■ VaurBflfí,rinaa#gt;ti*nt *t Síi tfl Bm aUf bSiBbgcwcrtojfn 9?ftatt»®tgt/.{(4nbf blanf anb ac» ju tna«bín, aimrtbf^tlKt für ©otb- aab €iltxrarbfUfr. X €tfl<T 6 ft.
X^i* ©<Tfíib«-mifl*pttltxr !dftt: ftir b b g íB«,«in<b.-fte X-itnfle, »iff<r# ©crfilkn-: ba;;nrní i<ft« IKftJÜ :n fini.
W.natfn m -í ifi ''ttr tUbtiTlattittt 4Bt>t. adíbt bit í*arbf g:5 .bt.-: babt bt» IcBbft'' fa?''tí:t.:. rftjtn''taiibt auí f?B« franre t-t Silbft tttnojnbflt ss.-rbts i íattt JS rr.
Sia 9frqtilötor aUtr Ubrm tp. bif rtgiiliitt ÉcnncBubr mit pa?, iflr .Ifbfrmanr bcfintl pt raiffcHtn. Ki mar na* bií<tr goriv vtbfrtr. Ubr aflt Bil+tB Ufcrcn n4tfi: Tana. 1 €tütf ftin »5 ft.
*»triTar.i|(t pattatirTf ZlArr-b^íf* 2djloiTfr.au! ;f)fi^nrtt rfon* fttuftion fiifcfr gcáfa jebcn «inb™<b. i etíitf Hnat €ertt So, <o, o ír. 1 etütf grc« Cortt 70, >o fr. btl i fi. i etütf ar»|t mii i etblüfifln i ff. 1 €ffitf ffir SírifttafdbtB J5, * ■ bil 50 h
Hulaq:i$«t:t íatfflIattj.iWAff, mit *aul(4ur m7Btngt. or bal ítbtr baftbar jc Siat C<J«£btt[ fen
ffanbjSnfr.
t>i« Jü|f 90t Rafff (á>ü*n ifi Jtt«nnann }B rap''t^toi. cl ttr \ÍMu b^tit |trtrasli(t ift. Cfi HaBJtnbnng btr üX^f^Ktnttrt! SWfbj i''i^fB 8tber-avíTttcr. »t fcf baí i''fbtnrtrf tr«4 nnb nnbBr^idagli^ ^cü1, ío ba| Rí4 bm lénflffca ©tbrcoíb b« fc&u^ tn btr K3f[í frint &tu(tti^rrit jb otr-
SintB greitn Bertáit gfirátrfn tK nfttfii 3Xnfrf)itiMdftiftr; man tópart íal lufli^t virtSfn unb ifi gcgfn tat íPrtítn ba gc-.(trrt. 1 tn
j.tafet to tr., 1 tn «<tin 15 fr., 1 wtúa
mi: Jíbabaltfr anb SKtfítr X) fr., 1 Sapítl-Tiiiuuni, fiir brti l>?ina:t íttiögfnb. ''0 fr. 1 Stútf Utticn Síabirguma.i für SSlfi unb Itntt 5 tr
.$>übnrran4rti''?{inflr aulSngcra. iiÍPCt. IS 6tüd S5 fr. Wct''fhpulofr, uct bltr.btnb Wönt )i: trba!tt.t. Cet Sr.teaf bang titffl "tlulrtrl erfrart tnan Sfit, "íít bfit uab Wrib, b<r gro^tf lí<ert^d! Nt&í! ift ta| bit EM<fcr mfb: gefíbent »irb, all btt gtyöbttlifbfrgcmtfctBng. i ^funbtafet 2v tr. Bitf^ Xit .Scubrrtintf. |u gtbrauifetn M^^T fúreru t a b ipa1'' . Sritf, gc» •$r tbt:: mit blfftT itntr, Mdbt ftlbft bfnt itbiriPtc Sug. dn e*tb-imni<:; nur Xeritnigt ''•nn ibn U tn, ber bt< * a>tiiunj bi«»u b«t 1 -Uflfd)(bt!i ieitbfr í irtu ''r
i<rafli:4 ftnb ti" <»off«fdiü^fr. K-tl&i tu $ofe bfi «blf4ttnt Zött* tci t>o^ btm !öfi.bmubfB ^Jaar i ír.
Wrufftf* íiotuml&tr, garanttrt. SDíittfl jar Chttítmang álla 9Jcft. r.fdt an'' írintranb, €ritt unb anbtrr. 6:off. gattangfc. fotrit aucb ecn feláll* nnb 3iftngt nftanbai. 1 íía''tt SStr
Cuflliúhtr ífbfrlarf, tr-rbar^ Kbt ®at:an; fett: tiBt&tWmdkij'' leit unb bif Í4iör.ftt £ti?3tCachrung er^alt. őin filaccn ftdn í5 fr.. gzei i5 ft 8Wg> »lüffiflrr fftm. Xcl Uarat^r-tt^W 1 :<bf:c tn i btr ^aulbalrung, b; n:«v. fufc bif *trfíifbf,;f!rn in |tbtnt í>«Bft rör. rommrabrr iRtr_r.it -rftt fetb t btfcrgtn laan; birfft ítír bá t ''"C, unb tfl tn falttm
^anantf jb 4tcuii4<n. 1 íjtaccn grc§ SO fr Wt.''iidjlí .r tuuiYfk-biditt Vitrin* laftfn, tnr ítrWti-Rg bfl Xnr^naf* ftnl bt: ftinbfm, vrjntra i:nb ffibttntrinnat ju Ptrtttnbcr., 1 ét ''JQ tr., ff. 1 .»•», 1.50, 1.7o.
r. vr. ©aponin-gm-«fttKr fnütntt tn tinigtn őtfnnbtn aüttBÍt immtr 9?amm ^«l-cnbea ^IKtm ecn jeí<r 6tcff^attung o&jií Zataa^Kt. Xicia ncae ért-baft ü;*rrrif|t ia ft na ©irfung cCt a^nli. ^cn Jabrifatt. be H ftlbft bit Krttflt Járót mtbffíbjbt: li§t tmb fcglritb troárn — gtratj.
let blttbt Hb<> ifi te JBE btr^ent-
f4a^f btfinbtrl ib nr.pft^ItB. 1 fiflacos ccbfl «na^fnnj 4 • ír.
Vartfrr Unt»rrfal.*iít, bjc ni^t ncr ©lal, íerjtnan, 6tda, SJJttT-i^auct, k. f4nt2f».tal btrart jc ottbiiu bfs febat t* -•njertrcr.r.Ii$ttirt, foabcmutnCfr ■ f4<tbctc< ja ofTfiataat, j C.^olj mit JRttaD, ©laf mi: ^e^tCan k., fe ba§ rf trtt tis Stbrva trirb. 1 S?a!tt ren b:tftJr. in (tbtJE ^asft anctt« b<br t4tr. Uíitttl nur 10 fr. Xtrftibf *itt is: nüffiatc 3uffar.b«, ftbr aclaitbtg, 1 glccoa SO ft.
ClfítrifAf Sahnbürftfn. barfl irtl^t mas obnt 3a^npaffa sbtr fon-ftiíf TOtH''amtntt (bJel mit ctintat Bafftr) bit íábnt rcin, »rti|, gtraíbW nnb gdunb tr. balttn fann. Unt grogot Umfaj jn trjitlfn, ifl btr Prtil per etfltf blel anf 60 fr. gtfltllt.
S1 r f fífflf Inw rf fn, »tl4t »ígtn i^rtr ©taBtml.ftftit ©tMgfdt unb tbron fitSrrn 8trf<ítu§ ba Cbtaten uab bem gitátCad ccTinutbej: finb. tn fttnfhr Caalitát rti! btlitbigtr girmo, ©Appts. Ramts ebtr IRencgrastm 500 ff. 1.50, 1000 6tfitf
ff 1.60.
--X«l ©fftt, BB bal ja
ttbalttn míb liÉfctef cbft graot* f>aat bnnftl is férbt-, ift9Cu»íl; cDt^tmií^enfira. perattftni fA:b''i<b. 34 betbrt miá) fritmit Km bo4g«brt«: X. fnbU''un: aaiajoatn, baj i4 rin tragtr Ben mreCTfiff^ttin, frif^tn
i gUccm fltia
fpurcn ift nnb bem £»«Jc tat bepptlraffiairttn Wu«oI bak
fn:|pro4fn arirb. 1 Jlacon 60 fr. ; zj fr , gr«* **
T* knaanU «rtifd oa4 gdálf^t totrbeu. (o wL~ tigten Wtbtrlagt aUtin ftlbt ffhr
btn.^Btr a*f Bt ntfionnifnct^lt^d]
Sít nfurn Sloh''aiginafdiinrii
Tttib ptr €tflí a ío tr. ju ba^rn. 9tr<)ulatc>r-Xfbrru jujn 3!i4!tn ''űr |tbf í>anc unb )u jrbem ^apitr. íe baj ctan mit btr tir.tn Atbcr bit ftir.fítn fa''.yra-ftf4<ti. fotrit an4 bit fiarffftn ét^ri-íjü^t aul fubten fan- li 6t U tr.
"illlfrhodiff patftitiríf* ffliff JBr 91n4rt>rtiin<) aDfr Wűttff, ttartfii, í''lan«"tfr unb OÍ(tuln>ürir. Z>fr ^evtan< ifi untti ©aran:it 1 grofet S?lt4b;i4ft 1 ff. c. 2ii ttabifolfí íRittf!, um A>fihnfr» ouflrti in Ij''b ütni 8 Ia;oi frarleí jn tertilgtn; ticíe* ntn tdunbfnt "PJttttl ubtr-trifft aüt b:IWiigtn unb »i.b battr u..ttr rantit terfauf<. 1 64a4ttl tttbf! ©tb:au^l-antrefung 40 fr.
Sinjigfl Xe^o*. in Ct[ifrrft4 b i ^^^ untftial''4ttr. •Hrnifa-Oelf*, ttt! 4tl bit Kunbtroirtung in ft4 ba''. JÍ-''P tranf fcdttn jb bfftiíig.n, ben í>a«Tbetffl m .te íítr» ren ju flarftn u»it baíur4 bal <ía4l:l>um btr í»«art. ftlbft aa'' fa&íen 6te"en. in iiberra-(4mb [4neDtr .^rit ju brfi-rbern. a/4 en:''''em t; bit corfommenbt Jferff4uprtnHltuRg. 8 ínümtttt! ifi eí jb brsa4<r. bei Cu<:f4un:tr. Stnre.-.faagtn ©hcbfiTtitfa, Síbtuma, öranb tranten :c. 9!5btrtl tn bti bt.ititgit* ?''ti4n. buBj 1 g:accn t ff.
M^ üebrrpaflűmit Jtautfdiof, nzr. b-aí ^^^ Sebtrttcrf aat«r»üflli4 ii: xa4e:i bdenbtrl jb emp''t^Ita lúr $ftrb<gtf4itrt jc. einteit4bti4ft w !r.
Sefit Wafknnffffr.Vafta. ffur4 ^^^ bitit ?afla erfpart mo/i. bal K*ftr» mffíerf4ld''tn ja laffen. 1 64a4te: Si tt. ta^T*" llnnitbrfcrlid) fúr írbfti J^u*ha!t ^^^ finb bie ntnrji Vatcnt.itblfifrr. tsobBr4 man mi: grö§:tr 8ti4tigtft orb ebnt SRübt aCt ©4nt:tftrtrfit;igt, fen-it tE^temt, JKefftr sc. in etna SWinate t4''d;ts fa n. íia em<r_bic< »5 tr.
Xal frftr BAfHfi ilftfi nytrtil ^^^ . gungl • SBafftr fefftt ptr glaf4t in tr.
<f«fri©ofr talffTTtt angeai.i<íli4 aol ZBJ!4< éber anbert:i CíofT^at-tangtn jeben fdf4tn linttnlttl 1 fjlaeen fsffet 15 fr.
AJLIob Unsiohtbtue wlrd slohtt ul bcr4 b;c tífuen Tafebrit * 23?ifroffopt, »e''.4t 10., S0» bil 10ómat itben ©t^er. f.anb txrgrbient, fe b«f m«-; itíbil bit Ibit t im retntc Znnfwafjer beat. 14 fticn faan. nnb finb bide Büfrcffepe ft^r ndf«4 ju tfrrrrn ben, j 8. bti ttiafáuftn ton iKtbt, &r84tt
gfUfaiír£4ttn, eptjfrdtn, Btbewaart-, ftna* fau SUtjnrferfénngen jc. 1 €tútf fr. 4j, 60 SO, ff. 1, I SO, 1.6).
Ipb atlrn Ififfigrn 3Mfíítrm bnr4 bit ntn erfar.bent, Jn''t''tc-: tíbttnbt ífira). Xitft ^at b:t 5iatnf4aft, b«'' 3nftft ci4t aur f4ntC «uljurotttn, fen-tra b:m Snniftrn btritlben : oaja menbtr. gtgtr. íi ti.tn, €4»bts, Dictten, t^tebt te. 1 ftlac o grefe 3<-» fr.
Sn>fírmaiigfCtrPor''.«nfl4.Día. W>i«f. X«r4 bitit JÖÍa:4iB- tana maa itbt g!«f4t f4ntil ni;b tn:tbi4: rtr''ortta 1 etatf »o fr. 1 Gtia ftins. estté ffir fralnfta ff. 1 »
SttfllifdK 9fartorfnng4 • fádat mit ^eSelbracf. IRi: fct4<r IRaf4ÍBt fisa ftlbff d» fcinb c^at Zn< {tetognsg bit flár!fl strfertlt 3laf4« tnífcrfen 1 Ctfltf foffrt ff. l.
ft^P* Sfgfttmántf! aal »«7trbi4''n ■iDer»üffí:^.-m €t®üt c^nt R«bt, tngíif<bel *rj«i|.:tr. bieftT SRaattl ifi btrart gema4t, Ut man i^t bd i4cBf»tm ©t> ter au4 tragtn tana, ba tr ai< ber jmtittn 6tit bem fícnffnt UtberjitV'' flei4 a tbt, 1 €tjtf, 43 fctt i-aagt fefttt ff todtcrrns ,HcH ff. 1 — mt^r. tt* »ir>t.f»4t bietel &abnfat nl4t Bit iakakitoca j« »«#;eln.
t4 boraaf oxfaect^B, baf inr ia
SS

piflroflflrfBÍc^fffllíflKiftsfpiflr
«í if» Qtforjl fút jcbel finb, ob junfl ober alt, ob rei$ obtt arm; m>:tt fiubfl in ©ien fein jtpcittt «tf$áft, roo einc berartifl manniflía^e fuíroa^l roáre nnb ju (ol4 btüigtn ^rctfen o«rrouft roirb. SJerfdjiebene iatereffante »iffenf*aftli*« ®Pitl« f"1 bit ®4«íiu0enb, fo audj eme immenfe tul-toabl eon neu«i intereffanten ®cfeQf$aft«ÍpiíUn für tinber jebt« tUerl u. k.
f etffT
■aftrag, ia jtl, 8ran4t tiaWa»ttb, biflig btfe^t »«b. « «CRtlT W "Sfr
3aglet4 ma*< 14 bit bt^gttbrUn (tcti ta btm fo» bt ber fleiafk ol; «b& ber arc fett jab!-d4en ínftrígt ^ ^
Bazar Frledmann in Win, PratentraiH Nr.
2e?

£ 3
O
II
^eo4tr>oS geUtibelt ?appea, l €tűd fr. SO,
60, 80, fL. 1. S, S, 4.
Ungefldbett fnpptjt, 1 6tiá lr.10, SO, 40,
50, 80, ff 1, í.
TOe4«irif4t 8anfpapt>« «U 6ttarau, bcBtgta Stcpf, £&abt oab 5ajt. X ©tfltf tr« W, 90
Ifi. i.to.
| ?otie unb Iombolo»€^ielt, ja fr. «0, SO, 10, 80. iamnier uab @t<xfe, tr. 10, 10, SO. te :unc, tr. ÍO. 50 50, 80. Í«4a4 ftin mit gigurtn, P- l.SO, L60, S. Segél. tr. 10, *0. 60, 80. ©tbalbfpitíf. r. 20, SO, 40, 60, 80, ff. U »aa''5ffcn, tr. *0, 40, 60, 80, ff. 1, 1.60, », Jhtbnlfpiele. tr. 30, 60, TO. »0, ff. l.JO, í flrbeitl.ftaffttten, tr 6''>, 80, fi. I, 1.60, Z. MJianel, ju ff. 1.60, I, S, 4. „
íeiannen. Zxompetea, Xremmtla. eioOaea, ©nitarrnt. SRelebiaml, Xabelfadpfd''nt. ^co uionital, ©Iwltnfpitlt unb anbere Onflramtnte fe^r Wlig.
©titltraartn für aaPtrffSttbigt Jíiabtr, aul Ka''urbolj ober Haatf4nt, fr. 15, 16, SO, 50. W> ¥<rí4iebeae X^iert auf Calg, tr. 6, 10, 10 bi» ff. 1.
Xbtere, gax) natfirb^ aílgeffi^rt, 60 tr^ fL 1
bil ft. i.
Habért Cpielfa^et is lOOOfa^er Ratnxt^í, 10 tr. bit ff. 4.
©deCf<fcift#fplde »on SO, 60 tr. bil ff. 1. Keaefft 8ilberba4tr, für W5«bct, mü ober ofae Xert, 1 fr. 10, 15, 15, 45, «5, 8\ fi 1.
| Cint itben Uarerri^t föaaea íinbtr foitleab leftm lemen bűnt bit nesen Scft* nnb Bitbertaflen. 1 etfltf ff. l. | Cptelenb fann maa bea íütbem ped^iebtst fianbatbdttn lemen btrr4 bit aeaea Hrbtitlf4nlta. l etfltf 80 tr., fL 1.1C 1, S. | ©lobafít, bal 6tátf tr. 60, 80, {L 1, 1.50, S.
Laterna mj^ica, geaanat Sauber-gaterne, her angeae^mffe UnttrHÜ fflr 5ang cub BU, 1 6tütf mit 11 8ilbera fr. S5, S5, ff. 1.50, 2, S, 4 1 btf ff. 6.
1 fíeind ©lal . Onffrumeat , gcaanst ber SSunberrogel, bnr4 tr>d4e* mos ben ©efang einel J itben Bo^tll taaftbesb sa4a^men fasn; biefel fe^r istt'' | rtffante 6p:d|<ng feflet ble« 15 tr.
ttnglif^e ©ertjeagfiftel, gefüHt mit aflca im íxmfe brau4barca Berfjtnaea, 1 ffiftl ff. 1, 11.5o, 3,1.60,8, 4, bitftíbrn üdn fflr «iabet, tr. 15, 3», S >, 180, ff. 1. *
Xit aulg.-}ei4ntten ^röbtl''f^ea ©pteTt jnr €>el&flbd4á tigiiag, in gre^ttr ffir
«nabea unb SKibebta ltbea «Ucr«, 1 ©P«r 80 tr.. ||1. 1.60, S, 2.60, 3, S 60.
8a4bmtfereien, fsmpltí mtt Hlt^abeter nnb UteafUitn, fflr er»a4íent ítnba, tr. 8''\ ff. 1.10, | r30,_lJo, s, « bil ff. 6.
ttis nettel fRert'' aab ^afettuí mit SO ntuen Víaffera fflr 6 fr. Cabert leírrrn4t 6pide in
_ ío<bberfc<, JN4tn, etálU, őimmer, ealcal,
■ tmrt mit aab b$at ttinri^tn|. *iaber-r^eattr, tr. 35, 80, ff. 1.20. eparfaffen. tr. 10, ÍO, *0. Kctamorp^ofen ^pitit, tr. 10, 40, 80, SO. Ri>Blrtt<''6pitít, tr. $5, SO, 80, ff. 1 Waafe mit íoahnert, fr. 80. ttiienba&n mit 8aafmerf, ff. 1.50,1, l.SO. íitiber«nbrta. fdnt, mi: ít. M.
Bnbert éorttn, tr. 10, 15, 10, 30, 40.
Sarablner nnb ©ctsebtt mtt thtaS. ttfftft 1 6t. fr. 10, 40, 80, ff. 1, l.SO, 1.60.
»on 8íe4. tr. lo, 30, 4i>, poa ©ta>l, ^^^ tr. 90, ff. 1.80.
K^fl^ttint grpfte Snltta^I pon magartif4ea epíílmaaren, bie im SBaffer n«4 ber 8?i4tnng bd iRagnettl {♦wimmtn, 1 e4o*td fr IS, 10, SO, 50, 80. •^^■ferjeaaa., Safítt-, X$«» a. eptift-etr»lcel, jt ^^ na4 ®re§t. fr 60, 80, ff 1, 1.50, 3, S.W.
£S4ft intcrtfíaat nnb amflfaat finb fflr jtbel Wlttr bie gaaj ntn |afatnau»;tfttaten 3aut» . ttl iff dat Sajtit mit perfíitfbff®
la|trff fom^t|lrtea 3aaber-Epporo:en, ílttel mü genouer «aleitaug. fe b«§ Otbtr mü arJ&ttr ?d4t:g?dt bit fílínftea Saabetffutft (i la ^rofefíet éo4to) ma4en tana. 1 Jtaffettt ft n«4 HnjaJl ber tp|wrat« fi. 1.40, 1.80, 2.S0, s.80, 3.50.
Xit ttrbe nnb ibrt 8rao>ntr, fflr certöabi S^^F filaber fe$r ja dapft^lts; tt iff rin tttai mit ttrbglobal. regtlrt4t aalgefübrt aab aHe 8etro(atr ber ©fit ia ifctrr ?!tt:onal»lra4t celírirt aalgtfflbct. üater ítbem in 3 eira^tn ber Ra«t; fcffd bl.-* s> fr.
irrt, mit gefl übtrjogen, ft^r baaer^aft, l «t fr. 30, 50, 80, ff. 1, 1.40, J.
X^iert, mit aatftrlt^er Ctimaw, tr 50, 80, ff. 1, 1.30, 1.80, 2, 1.60.
8le4 (d>- benerbaft fenffrairte aab ^Qbf4 bemaltt öjaipagen, *abneltt8, ettllaxigtn, ftia-ertf, ttomfortablt aab anbere Oajtn, aüt mit fftrbea, fr >i, 10. ff. 1, 1.50.
s^^Sitntr ^itrbebaVts, ttiftaba^atn aab ©4ifft, ^^ ja tr. 60, 80, ff. l, l.so.
fiotwropb, eta ur.trr^a''.trnbel Cpiel, tor man ttirtliít tr|«u#tn faan. l ®t.
fammt HnBrifaag tr. 30, 40.
64rdb« aab Sdt^sen- fipperaU C|ue itbt W^F Scrtrnstntt fana itbH Atnb f^atfl |ei4atn unb i4reiben trlrrant. ttts Ipparat flr ltbe* ©ege • ff :r.b itt«r«t fr. 4", 80, 8a Sitten''pid fr. 50, SO. ZBettrenaipid fr. 90, ff. 1.30. Jrag« aab antmertfpitl, fe>r fímtf$, fr. 10. ^eatftt íuK-fiffelta tr. SO. SO, "0. Ö''.itttrlabfr »®e»tbrt fr. 40. 80. ff l.SO. € t e! aul 8le4 tr 20, anf Ctatf fr 80, tf ».
Dtr fldnc ftritgtr. tttae fcx^lett, ftbr bubf^t Sutrüffaag, btfftfcab asl 1 6abtl Bit taspel,
jffuag,
8«icaad. 1 ?atronta<4t, 1 «jaf»,
grö&ter Salma*L ©erf^iebeat ~
6pitílpaarw. ia ©<ba$tcln terpatft. in 10ofo4er lalma^t, fflr Rib^ea aab to&bea, per Ctfltf I tr. 10, 10, 40, 60, ff. 1, t.
''Eeberrasekaaf iád Cnterbalt"
I gncőbrrn I ®eru4 tn etfli tr.
bie ntaea ealca.gtBenxrtt, o^-at tinta fibltn ter brti ten, ta fe^r aronntg''ct^er ZnltMbI, per S, 6, 8, 10, 15.
1 ©tstbr mit
jaíammtn ff. l.SO, ftinfft Boztx ff. 2.50, 8.50.
Ktatffd 3aj.frobaft. 1 Ctfltf SRab^tnfangtr 5 fr — fBtn tl iatft. btr rr*|< fl#. 1 «tatf 8a leírtáéit alt Cpiegd SO fr
fltut 5fineütn»©urff[ Bit KetHitUmal. fflr fleiat JKabcr «r uaterbalUab, 1 «tfltf mittel-gr«S fr 15, 4i, gtofc eertt 85 ír. _ . „
XHt Óafttigarrenípi^, birfffHt«> d*tn fc tmfttr bd feinem Srbti:ittf4t, *«l$er, »tnn man barasl raa^t, bit Snal nnb bal «ai* bOKft. 1 etfitf 60 tr.
Der kleine Zauberer
Xartb a«4fft^enb« Sanbet-Iptaratt fann man tinj«:nt ftrfaatn oba au4 ganjt ©dtüf^aftea «nf bal 6r«aatabfU u.ttrbaltta. Xit Ipparott finb berart flaardtb fembiatrt, baí aar btr Ctflftr btrft bea bit »erf4:tbena:t gtn kefirt ja Ufta lm CUnbt tft; ria naciaaeeeií>ter fana ftuabealani na4beaftB, eíncjnm RtfulUU |u gtlaagtn. —
U( típtarett finb mit 8elc$rang txrft^ea.
i;
£8 ''II
eaj.-.tgtr bar4 jtbea ^at ta ffttfta, 1 fetütf 31 fr.
al 8er?4»iR>ra riaer ®RfinK,2i tr. Xtr SaabtrbaaBtr, Xar4 jtbea €4!ag P«rf4®ütbd ria •egcafUab.
70 fr.
1af4t.fgtatrjtag; tper elSffatí, be»
feaat ei ita Xafatea, 45 tr. 1 8e>tr; bter lege i^ ti ^intia, ia
a?el4em tff M? 80 fr. Xal Sejir-Vcrttmoaaaie, ImmerfcoII
©etb ober immtr letr. 20 fr. X e Serir-''Jtgarrentaf^t, »- iff bte
viiíorrt? 45 fr. Xal 8olaabuS«tti, »tr fann t* aaf-
ffttttn? S''- fr. ttin Sar:t:ifp tí. fflo \oH bit Sortt ediitiaen > tr.
Wit-
Xit taajeaiea ifartea 40 fr ttiat 2crte aab bo4 fcaat fit
maab, 18 tr. X)ic 34t«beríaf4t ober bit aa»sStg« bort DstSt, >ar4 »tí4t maa ft4-ferfti ©etriaft aalf^aafta faaa.
1 etfltf ff. 8.60.
Xxr £>írta«2Rerfer, ia tP«iaeB tHel jelirpsen aab perai^ttt mirb, j. 8. U^rca, ©láfrr tc. ff. 3.60. Xtr SMber.öürtd, jrigt aaf fioa.
moabo, 60 fr. Xeridx mit Xoptd^etir ff. 1.10. Xal ttlfamoteat"tttai, moIOt! per« f4»inbtt aab aaf datn Saf tpit» ber fammt, ff. 4. Xal Satti.SRagajla im SRaabt 25 tr Xtr SemtíraagJ »tP«4t ~
04sserbtbit«artta taajtaltferts 60! Dit ©ürfd-Urat ober bal ©tleimnift
ja errat^ta, to ft. Xtr ©aabtfSaOta. Ct^l glti4 gro^. 8«0ea fönnen ta daca 4«agid B.Tbea, ff 8. Sia e^rdbjcag, »e tff «ber bit
Xtatt? 80 fr.
X*t 6elbftmcrb batt» bea Xc(4, 30 fr Bal für ?arbt iff bal ? Wott) nab grfln:
ftt!t|lt, teinel Boa beiben, fo fr. Xit unver»affli4e £<>Mt; «un }«• I4a:ibrt íitft vet bea ^ub''itum nnb beaiíP^ tff fic gaa», 16 rr. Xer ^trtn.Iri^ter, obrr b»IU«mi>g«
1.4? Bógli* »a aili 10 fr. XU epsrbá4ft, «ber ®o tff k«l«el> » IS fr.
ff. 1.30
ttl finb no4 mWitbtne anbert lpp««te, Jcbo* trtgen Rángd ta Raam taaa «i#t Mrt §»a«art a«rbea Cint ffitnge anbmr ©pielroaartn nnb •efeQf^ftlfpieU, bie aHe ni^t benannt tperbes fönnen, ftno ju öiefen ^rtifen einjig unb oOein rrar In bet gefertigten HielvUae jn ^cbea. fteUblattet, nxl<>e ífbr interreffonl Unb, ®erl*« jjratü pert^iU.
BAZAR Friedm&xm, Viteti, »n
3AGY-KANIZSA, 1874. május 17-én
Tizenharmadik évfolyam.
n= ■ =» sflff
ár : f
fll^K *rr» . . 8 Ti
fél . ■ • * • I!
negyed érre
10 kr.
6 hasábos petiUorban 7, máaodaaor 6 ■ minden
toTábbi sorért 6 kr.
5YILTTÉRBICK •oronkint 10 krért vé-
:etnek fel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö 30 kr. fixeteodff.
KÖZLÖNY
rek^^
A lap szellemi r ":llet6 köaiemény«k I txerjcesxtóhez, —
anyagi reaaét íüetó kőaiemsayek pedig a kiadAo* bérmentve i»-téMdfti
SA6Y-KANIZ8A
Bérmentetlen levelek cuk ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
-SOMOGYI KÖZLÖN
J Kétl
Kéairatok tíimi nem küldetnek.

Nagy-Kanizsa várót helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gaz*a*a<J'' egyesület-, a ..nagykanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár a .Zala-Somogy'' gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- x csutrtríokofie megjelenő vegyes tartalmú lapc
Nagy-Kanizsa, május 13.1874.
Bár kissé későn, de ugy hittük, még mindig jókor térünk vissza Zalamegyének május 4-én s folytatva tartott közgyűlésére. — Ezt tettük annál inkább is, mert a gyü-lés a szokottnál látogatottabb volt, lehet, hogy az indok ott keresendő, mert négy fontos tisztviselői állást volt ezen gyűlés feladata betölteni, a tiszti ügyész-, egerszegi járás szbirói állása, az első aljegyző és az alpénztárnok ; bizottmányunk meg is tette a magáét, midőn a sor odakerült, hogy alkotmányos jogának kifejezést adhatott, de bog}* a szokástól el ne térjünk mi is a gyűlés megnyitására térünk vissza.
Hertelendy Kálmán,megyénk szülöttje és bőn szeretett főispánja, a gyűlést szokott szívélyes köszöntéssel nyitotta meg; beszédében kifejezést adott annak,hogy tapasztalatból tudja azt, mikép a megyében vannak jegyzők,illetőleg körjegyzők,kikaz adóelőírás-banoly hanyagságot tanúsítanak,hogy azt tűrni annál inkább sem lehet, mert innét gyökeredzik az, miszerint a hátralékok oly tetemes összegre szaporodnak, bárha ő a tapasztalt hiányok tárgyában a kellő intézkedéseket megtette, mindazonáltal nem látta feleslegesnek ezen szomorú helyzetet a megyei bizottmánynak figyelmébe ajánlani s mintegy felhívni, hogy a jegyzőségek megvizsgálására kebeléből küldöttségeket nevezzen ki, a kiknek feladata volna, la jegyzósé-geknek az adóügy kezelésről tanúsított eljárásukat felül vizsgálni. — Bár mennyire üdvözöljük főispán ur ó méltóságának ezen atyai gondoskodását, mindazonáltal nem látjuk helyén, hogy ezt átalánosságban hozta fel és tárgy altatta,mert sok jeles s ügy buzgó
jegyzőink vannak, kik nemcsak az adóke-zelés, de a közigazgatás keretében kiváió buzgalommal járnak el, sőt ez ügy ily előleges stadiumban nem is tartozott volna a gyűlés elé, mert sokkal szebb és fényesebb állása van a főispán umak, semhogy hivatalos állásához másoknak vádolása hozzáférne, mert elégséges egy rendelettel a járási szbirákat odautasitni, hogy az általa tapasztalt hiányos adókezelés végett járásukban vizsgálatot tartanak, s hivatalos állásuknál fogva intézkedjenek és a tapasztalandó hiányokról jelentésüket beadják, ekkor már azon jegyzők sorsa, kik az adókezelésben hanyagságot tanusitvák vétethettek volna felelősségre, mig a pontos eljárást tanúsítók megdicsértettek ^61na, igy egyrészt a hanyag bűnhődnék, a jutalomra érdemes pedig elismerésben részeltetnék.
Igaz ugyan, hogy egy jegyző, ki az adókezelésben pontosságot és szakavatottságot tanúsítani nem akar, az nem érdemes arra, hogy állásán meghagyassák, mert ha valahol, ép ezen szakmában szerezheti meg a nép bizalmát, mert ez ügyben leg-hítetlenebb a fizető közönség a kezelés eránt, igy tehát a pontos eljárás e téren ugyan* csak kiválólag ajánlható.
Bizottságok kiküldése nem rendeltetett i el, mindazonáltal a szbirák utasítva lőnek, hogy a jegyzóségeket beutazva az adózó felek kezei közt levő kis könyvecskéket az adófókönyvvel összehasonlítva mind az adó helyes előírása, mind pedig a történt lerovás pontos bejegyzéséről meggyőződést szerezve, a mulasztást tanúsító jegyző ^ellen a tiszti kereset megindítását foganatosítsák, igy tehát e téren a kívánt czél a
szakavatott vizsgálat eredményén elérendő lészen. —
A gyűlés első napja az alispáni évnegyedes jelentés felolvasása és a tiszti karban ejtett hézagok betöltésével fejeztetvén be, ezt követte a főispáni ebéd a bizottsági tagok inegvendégelésére. — Másnap a gyűlés folytattatott. mely gyűlésben a szónokok jelesbjoi vettek részt, ezen gyűlésben Csutor Imre alispán ur is interpelláltatok, azért, nwrt a multévi szüretmeg-szegés miatt három sümegi lakós megbüntetését a történt fellebbezés folytán feloldotta, ezen interpellátiót Gróf Bathyány Zsigmond ur intézte, és mivel a feloldó végzés a hegy birtokosság előleges tanácskoz-mánya és határozata következtében kimondott szüreti határidőt megszegők büntetése feloldására volt irányozva, a bizott-mányi tagok nagy megilletődésével lett légyen fogadva, az iunét keletkezett vitába Csillagh László, Novak Ferencz és Bessenyey Ernő bizottsági tag urak is heves részt vettek és az alispán ur eljárását roszalták azon oknál fogva, mert ép az alispáni hivatal utasította a szbirákat, hogy a hegybirtokosság előleges meghallgatásával a szüretet meghatározzák, és a birtokosság által meghatározandó időt be nem tartók ellen a legeré-lyesebben eljárva, a meghatározandó büntetést behajtsák, és mégis ép e helyről lett a szbirói végzés feloldva, mig végre Glavina Lajos bizottsági :ag ur szokott tapintatos érvelésével a dolgot, illetőleg a felhevült kedélyeket lecsillapitá s a gyűlés e napi rendre tért át.
Jegyzőkönyv.
A zalamegyei iskolatanács 1874. évi május 4-én Zala-Egerszegen tartott évne-gyedi rendes üléséről.
(Vége.)
14. Olvastatik a zalamegyei alispáni hivatal átirata, melylyel Puszta-Szt,-Péter község abbeli kérvényét, hogy a zala-lövói községi iskolaház vételárából reárótt 331 frt. 24 r/l0 kr. költség megfizetése alól felmentessék s Puszta-Szt. Péter község isko-lailag Zala-Lövőtől el s a közelebb fekvő Kerka-Németfaluhoz csatoltassék, további eljárás végett azon értesítéssel küldi át, miszerint a kérelem azon része, mely a zala-lövói közös iskolai épület hátralékos vételára és járulékaiból folyamodó községre miniszteri helybenhagyással végérvényesen kivetett 331 frt. 24 7,0 kr. megfizetése alóli felmentetésre vonatkozik, 1873 évi augusztus 4-én és folytatva tartott megyei bizottsági közgyűlés 5402/257 sz.a. hozott végzéssel az e részbeni kérelem elutasításával elintéztetett.
A megyei bizottsági közgyűlés határozata megnyugtató tudomásul vétet vén,a kérelem utóbbi s Puszta-Szt. Péter községnek iskolailag Kerka-Németfaluhoz csatlakoz-hatására vonatkozó részét illetőleg pedig az 1868. XXXVIII. t. c. 46. §-a szolgál irányadóul.
15. Olvastatik a veszprémi főtiszt, püspökhelyettes ur ő méltóságának ápril 7-én 384/874. sz. a. kelt s főtiszt.Viola János plébános ur által a csapi községi tanitó ellen emelt panaszára hivatkozó átirata.
Az ügy megvizsgálására és elintézésére a megyei tanfelügyelő és az illető közigazgatási szolgabíró urak kiküldetnek.
TÁKCZA.
Gróf Henry Howard Surrey költeményeiből.*)
Vidits föl, édes angyalom, Igen komoi vagyok ; — Hisz néked es nem fáradság, Nem is nehéa dolog!
Saemed ingára lángolón, Ha arcaoiaou ragyog, Oh ! akkor édes angyalom, Akkor bóldog vagyok!
Ha bdsebeate aaivemen Ér só ni ved dobog t Én érezem éraelmeid, Mi saépek, mily nagyok. —
Oh akkor édei angyalom, A bó feledve van; Lelkem feledte bánatát Ajkadnak caókiban.
8 ha majd aa oltár aaent helyén, ▲ pap áldása köt: Obi akkor angyalom, A bánat aaámüaött! ! —
n.
A aord, boralt id8, Termedbe iára, kedvesem Éa én, ki látni vágytalak, ''
Nyomaid sem lelem..
Itt magas kőfalak Zárják el mindig atamat ; Amott magas vasrácsodat, Kitár, óh kárhout!
De ab! — amott lebeg A kedves, kisded töld stalag 8 mellette egy piros disaelg, De mindea halgatag.
Csak egy igen szavat Nyerhetnék én, — csak egy mosolyt, Csak egy boldog igen saavat; Saivemben 6 honol!
Éa im, a rácsosat Megnyílik • egy igent Nyerek éa égy mosolyt, Mely jó jöTŐt jelent!
KŐVÍRY BÉLA.
•) Gróf Henry Howard 8urrey,ta régibb angol irodalom legkedveltebb képviselője, gyengéd lyrai költeményei ma is kedvelt olvasmányok. K. B.
A boszuló Diana. .
firsker L itü
— Tealéry Jánostól — L
Felséges nyári éjszaka, csaknem ölelkezni látszik a lanyha szellő velünk, a fák levelei síig érintkeznek, csend uralg, mintha édes álomban ringatná m agát az egész természet a nappali tikkasztó hőség után, s e néma csendet a sürü lombok között alig szakítja félbe egy-egy fülemile bús dalával. Fenn az égen már javában ragyognak a csillagok s nem mutatkozik egy felhőcske sem, mely elhomályositná a végtelen egek ez örök bolygóit. . .Előttünk áll a természet egész nagyszerűségében.
Ilyen vagy hasonló gondolatokkal foglalkozhatott fiatal emberünk,ki egy juniusi estén lo-
vaglását folytatva,a völgy mentében egy erdei uton haladott; lova egy jóvérű sötét pej vidáman lépdelt tova, szinte jól esett neki. hogy a legyek és szúnyogok nem bántalmazták többé. Az üde levegő kellemes hatását gyakorolni látszott urára is, mert ez hátra támaszkodva a nyeregkápára, egész kényelemmel füstölte szivarját, olykor meg-megsimogatva lovának sörényét.
Ló és lovas nem sokára az erdő szélét elérték, a látkör tágasb lón, a fák mindinkább ritkulni kezdtek, még csak egyes alacsony bokor, végre ezek is egy zöld rétben végződtek.
Szikra, ez volt a ló neve, meg nem állhatta, hogy érintetlenül hagyja az előtte kínálkozó gazdag f&vet, melynek illata valószínűleg egész szaglási tehetségét igénybe vette, vagy tán ha nem tartózkodunk kimondani, állsti ösztökét ingerlés mélyen belehsjolvs,lakomázni kezdett Ura kit lovának e rögtöni megállása s mellékes foglalkozása készületlen talált, ingadozni kezdett a nyeregben s gondtalan ábrándjaiból csakhamar fölébredt
— Mi az~£*ikrai? kiált lovára; s ha a sarkantyú nem érinti oldalát, nem sok szándékot mutat a továbbmenésre.
Szikránsk alig lehettek meggyőződései, vagy ha birt is ilyennel, nem találta czélszerű-nek eziránt vitába elegyedni. Annyit bátran feltehetünk, miszerint egy véleményen nem voltak, de végre is mit tegyen a jó pára, kis akaratoskodás után a sarkantyúknak áldozatul hozva saját nézetét, tovább nyargalt
A rétnek felét még el sem hagyták s lovagunk már is aggodalmasan tekint körül, egy magas kerítést látottá földből kinőni, melynek végét—hosszát bármennyire keresgélt is szeme-
ivel, se jobbra se balra észrevenni nem tudta.
—Nos Szikrám, most aligha vissza nem fordulunk, erre keresztülmennünk nem lehet, ugrani pedig ma ugy látszik egyikünknek síücs különös kedve. Azonban ha már idáig vagyunk nézzük meg közelről. Szikra mintha urának e gondolkozását értené, annál gyorsabban szedte lábait, mialatt ez utóbbi csinos szalmakalapját levéve, fekete vállig érő hajfürtjeit rendesé; magas egyenes homlok, ebből büszkén kiemelkedő sasorr barna szemoldei alatt élénk fekete szemek s végre az egészhez arányban egy kellemes szabású kia száj, mely ha szólt, egy sor legszebb ép fogakat láttatott Kicsinybe összevéve ez volt külseje hősünknek, ha netán az első pillanatban kihívónak találnék is es arcaot, ugy volt mégis egész lényében valami ■*> mi önzetlenségéről tanúskodott s nem osalódonk, ha benne egy művészt vélünk felismerni.
Már a kerítés közelébe értek, ott fekszik előttük e gyönyörű regényes táj közepette egész terjedelmével egy park. Nem kelle hozzá fürkésző szem, hogy a lombos fák hosszú sorai, a tekervényes mindenfelé elágazó kavicsolt utak, szorgosan ápolt virágágyak, szökő kut, ameny-nyire egy nyári alkony látni engedi, hogy mindezek ne egy ízléssel berendezett nyári lakot sejtessenek.
Egy futólagos pillantás a vasrácsokra meggyőzödteté lovagunkat^ hogy közelében bejárásnak kell lenni, arra tartott tehát, Szikra is különösen szemügyre vette a kerítés e pontját s odaérve minden nógatás nélkül a kapunak tartott, melyet bezárva gondoltunk és ime ez nyikorogva engedett is a ló által előidézett nyomásnak.
Olvastatik a pölöskei községi iskolás//-ki elnök jelentése, melyben előterjeszti. hogy Pölöske község az iskolaépítésre w<*g 1870. évben engedélyezett 1000 frt. államsegély egy részét nem iskolai, hanem közigazgatási czélra használta fel.
Az ügy megvizsgálása <;s gyorsintézkedés végett a megyei tanfelügyelő és az Illető közigazgatási szolgabíró urak jelentéstétel kötelezettsége mellett a helyszínére kiküldetnek.
17. Olvastatik a jiinélt. vallás- s közoktatási m. kir. miniszter urnák f. é. april 2 án 9312 sz. a. kelt s a tanítók és tauitó-nől: alkalmazására vonatkozó magas leirata.
A zalamegyei iskolatanács a magas leirat tartalmát örvendetes tudomásul veszi, a tanítói fizetések javítására,a fizetések kellő időben pontosan leendő beszolgáltatására, nőtanitók képzésére,alkalmazására vonatkozó nemes intentiókban ós szándékolt intézkedésekben hazai népoktatásunk terén egy ujabb nagy horderövel bíró reményteljes mozzanatot talál, ennélfogva a magas leiratból kisugárzó szép elvek érvényreemelésén saját körében is megfeszített erővel munkálni hazafias kötelességének tekinti. A magas leirat azon pontja pedig, hogy a nniélfóságu államkormány az eddig felállított és fentar-tott négy állami nőtanitó-képezdéhez szándékozik még az országban felállítani, élénken emlékezteti a zalamegyei iskolatan ársot azon reá, ugy mint az ország egész úunán-tuli részére szomoritó körülményre, hogy a jelenleg már létező négy nötanitókép-''zdc közöl az egész dunántuli résznek nem jutott egy sem. Mély tisztelettel kéri azért a /.ala-megyei iskolatanács a nagyméltóságú vallás-közoktatási magyar királyi miniszter urat. legyen kegyes az ujabban tervezet 2 nota-nito-képezde egyikét a dunántuli részen kő zelebb pedig a mind tanügyi haladásáról ismert, mind közlekedési összeköttetéseiről nevezetes s határszéli fekvésénél fogva nemzetiségi szempontból is jelentékeny ponton. Nagy-Kanizsán, létesíteni,hogy egy ily ké-pezde létrejöttével az ország ezen része is nagyobb sikerrel felelhessen meg a hazai népoktatás ügy iránti átérzett hivatásának s vihesse keresztül a magas leiratban foglalt magasztos elveket
18. Elnök tanfelügyelő ur jelentést tesz arról, hogy a nagy-horváti községi iskola felállítása iránt f.é." februái 3-iki ülés4- ki jkvi pont alatt foglalt határozathoz híven a helyszínén személyesen megjelenvén a tárgya lást Horváti és a hozzá közelfekvő község elöljáróságával megindította, s a végleges eredmény a tárgyalás további folyamából legközelebb várható.
Örvendetes tudomásul vétetik.
19v Olvastatik a számvizsgáló bizottságnak a keszthelyi 187 Va évi iskolai számadás meg\izsgálásáról szóló jelentése.
Az 1868.XXX VlII.t. c. 122. §-ában igényelt valamint a számadás természetéből folyó kellékeknek megfelelő számadás helyesnek találtatik.
20 Olvastatik a számvizsgáló bizottságnak a botfai 1872. évi iskolai számadás megvizsgálásáról szóló jelentése.
Az 1868, XXXVIII. t.c. l22.$-ban igényelt valamint a számadás természetéből folyó kellékeknek alakilag és tárgyilag tueg-fch-lo számadás helyesnek nyilvánittatik.
21. Olvastatik a számvizsgáló bizottságnak a tapolczai 187''75 évi iskolai számadás megvizsgálásáról szóló jelentése.
Az 1868. XXXVili. t.c. 122.§-ban igényelt,valamint a számadás természetéből folyó kellékeknek alakilag és tárgyilag megfelelő számadás helyesnek uyilvánitatik.
22 Oiva-t;.tik .t szám vizsga ló bizottságnak a/, aisó-lendvai 187*/.-., évi polgári iskolai számadása.
Az 1868. XXXVIII. t.c. l22.§-ában igéinek, valamint a számadás természetéből folvó kellékeknek alakilag és tárgvila? megfelelő számadás helyesnek nvilvánitta-tik.
Az ülés végett érvén e ponttal a jegyző köny v bezáratot t.
NUCSEGZ JÓZSEF s. k.
tanfelügyelő mint t.ni.-i-nein -k
Jegyzettc: GYÖRFFY JÁNOS.
ár i*k"l^xii«ca jegyzője.
Csak a kitartó szorgalommal, rendes takarékosságai boldogulhatsz az életben.
(Vége.)
A mi a megszólástóli feleimet illeti, azon is könnyeD tulteh«:li magát az emb t, mi:rt kik fogják megszólni, ha negyednapos lakzi helyeit csak egy estére hivja be vendégeit fiának men-nyekzőjekor, a ha a komabált meg egészen mellőzi ? csak azon léha és dologkerülők, kik a mulatságban, eszem iszomban találjak minden örömüket s legfeljebb is csak igy szólhatják meg Pál öcsémet: „Pál gazda, ugyancsak meg* akar gazdagodni, mert csak egy vacsorára hívta össze vendégeit fiánik menny ekzőjekor" ; mit tél tehát az etféle megszólástól. Mig ellenben mit nyer azon dicsérettel, ha ezt mondják az okossabbak : „Pál gazda, ugyancsak kitett magáért, ha tiz esztendeig siratja is, de hát volt sok dinom-uanom, csak nem egy hétig, nem lesz e majd holtig való bánom. Válasz most a kettő közül öcsém, pi-dig ezt az utóbbit tőlem is megkapnád, öcsém,J^ót még gúnyosabbat. Azért
—Ez szép felfedezésSzikra.mii te csináltál, köszönöm édes párám s<!olt a fiuinl ember megveregetve lovát, most már csak a-/ a kérdés, ezen vasrácsokkal elzárt édeti tulajdonosa nem fogja e rosz néven v^nni, ha szép ültetvényeit kissé figyelmünkre méltatjuk ; utóvégre is, i^y gondolkozott, tovább, a legroszabb, mi velünk történhet, és ez is mindenesetre kaland lenne, ha több vagy kevesebb barátsággal, ián szitkozódó domesiiquek kiséretéoen vagy a nélkül vagy pláne csaholó ebekkel kiutaaiitatnánk e paradicsomból. Rajta hát kísértsük meg a szerencséi. Hanem te Szikra jól viseld magad, ne kapkodj ide s lova, ne bántsd e drága növényeket, legalább okot neadjuuk semmire, a nélkül is hívatlan vendégek leszünk.
Ezzel kihajolva nyergéből, egy könnyű lökéssel a már félig uyih ajtót feltárta, mit Szikra be sem várva sietett behatolni a szűk nyilason » tovább indult vigyázva az j<pró kavicson minden lépésnél, mintha tudná, hogy itt tulujdonképen tilosban jarnak.
Kgy ideig ezélialanul bolyongtak fel alá a tekervényes uton, majd egy hosszú sétányba kerültek, mely magas évszázados fenyvesektől kisérve egy a park túlsó részén álló lakhoz vezetett. melynek lakóit azonban művészünk mint hívatlan vendég,minden áron kerülni óhajtotta. Ki is tért tehát s tájékozással nem bírván, jobbra tartott egy sűrűségnek ; lovaglása közben fi-gyelnietessé lón, mintha valamely neszt hallóit volua anélkül, hogy meg tudná mondani, mit; egyszerre megállítja lovát s újra hallgatódzik. Közelében valami tónak kell lenni, gondolá magában, ez pocsékolás, de honuét, szökő kut nem lehet, hz egé .zen más zajt idéz elő, itt, mintha a habok gyengéden parthoz ütődnének, még a visszaeső cscpekkcl is hallani, ez közel
lehet, tán csolnakázók. Hősünk a kíváncsiságtól gyötörtetve, nem soká töprenkedik, leszáli, körültekint, beakasztja kantarját egy terebélyes faágába, megveregeti lovát, mintegy intendő, hogy okos legyen és csendesen várokozzék.
Szikra f ellátszott fogni a helyzet komolyságát s rriintha megértette volna, mit kiváuuak tőle, egyelőre mozdulatlanul állott.
A fiatal ember megindul azon ir*n\ ban, honnét a neszt hallá, utat tör magának a bokrok, közt óvatosan szétválasztva azok ágait, még csak néhány lépés s a talány megfejtve, látja, hogy nem csalódott. Sürü bokrokkal s ágakkal körülfonva, mintegy elszigetelve a világtól, egy tágas fürdőhely fekszik előtte, melyet egy közel csérgedező forrás kristálytiszta vize táplál s melynek sima tükrén a hold sugárai ezerszeresen megtörve, különös fény nyel áraszszák el a csendes magányt. A túlsó partról egv kőlépcső vezet a víztükrébe,oly tiszta,ugy lény lik,mintha márványból lenne készülve.Olt az utolsó lépcsőn, ah ! mi az? Hősünknek arczába szökel a vér s onnét szivéhez tolul. Egy női alak az ártatlanság minden bájaival gyengéd dagadozó tagjai leplezetlen, mint a tengerek mélyéből felszáll Venua, bőre oly fehér, oly tiszti, mint az elefántcsont; felséges lálvány,kevésbé mult,hogy hívatlan nézőnk az első meglepetés mámorában egy halk 8óhajjül el nem árulta magát,de csakis egy pillanatig tartott a varázs, melyben őt a nő, mint olyan elragadta. Felhevülésében nem feledé, hogy művész, mert hisz az volt szívvel iélekkel, e tudat elég erőt kölcsönzött neki leküzdeni, háttérbe szorítani, clfójtani minden egyéb vágyakat, csak a művész áll most az istennő előtt s sz. lelkesedéssel bámulja az alakot mélyen bevésve annak minden vonását elméjébe.
szakítsunk a régi rosz szokásokkal. Jelen sanyarúi esztendő tanítson meg bennünket a takarékosságra. Azon hatósági rendeleteket pedig, melyek a halottas torozásokat,komabálokai eltiltja, fogudjuk örömmel.Elismeréssel tartozunk ezen tilalmat kibocsátó megyetisztviselő iránt.
— Ugyancsak reám pirított, Mihály bácsi, de nem haragszom, mert mind igazat beszélt. Szándékoztam ugyan fiam házasitáaakor nagy vendégséget csapni, de most már nem fogom ezt tenni. Önnek bölcs tanácsát akarom követni. Lesz alkalma erről meggyőződni, ba ugyan szerény házunkat magvetői nem fogja.
— Ugy is akarom, öcsém, hogy fogjon rajtad az okos szó s ne legyen tanácsom nálad is „kiáltozó a pusztában" Es lesz előttem és más tisztes emberek előtt is tekintélyed. Azért is te légy az első községünkben, ki megtöröd a régi rosz szokást. Hidd meg nékem, majd kő vetőid is találkoznak.
Miután tanácsomat mig nem vetetted, mert nem teszem fel rólad, hogy csak képmutatás volna a mostani beszéded — egy kedves tervemet akarom előtted felfedezni, és téged ez ügynek megnyerni. Már néhányat a falunk érteimesbje és jobbjai közül megnyertem ez ügynek. A dolog még azonban titok, és akarom, hogy az is maradjon mig csak elég ügybarátot nem szereztem, és csak azután akarom tervemet közzé tenni, mert nem szeretném, ha tervem a kellő pártolás hiányában megbuknék. Azért becsületszavadat akarom birni — akár meg tudlak nyerni ez ügynek akár nem, hogy nem szólsz senkinek e dolog felől mindaddig, mig én erre az időt alkalmasnak nem találom,
n ''
mert Htod, egy kis politikával is kell élni az embernek, ha akarja, hogy valami ügyet kivihessen.
— Itt a kezem s megbizhatik bennem, hogy ugy teszek, mint most mondotta.
— Sokszor bebizonyult igazság az: hogy a nyomorúság tanítja meg az embert. Bár minden magyarról el lehetne ezt mondani, de sajnos, hogy sok magyar ember saját karán sem tanul. De a dologra térek. Sokan vannak községünkben a telkes gazdák közül, kiknek az idén a mult évi szük*aratás következtében tetemes gabnavásárlásokat kell tenni, hogy a szükséges mindennapi kenyerok meglegyen, hogy ezt tehessék, vagy a legszükségesebbtől, a marhától kell meg válni s eladni, vagy kölesön kell felkérni pénzt. Most pedig ugyancsak nagy uzsorát kérnek a tőkepénzes emberek, mert tudják, hogy a nép meg van szorulva az élelem és pénz dolgában. Az ilyeneknek akkor megy jói, mikor sok szorult ember van.Mily jól esnék, ha most volna közeletén egy olyan takarék-magtár, melyből a szorult ember kölcsönözhetne gabonát oly feltét alatt, hogy majd,ha az Isten jobb termést ad, t-.rmészetben, nem is egy évben, hanem évenkint kicsinyesként visszaadja. Ugy-e, de szívesen adnák vissza, ha valaki őket így megemberelné, csak ne kellene kenyérvétel véget; a drága kamatos pénzt felkérni.
— Már az igaz ! De ki volna oly emberbarát, ki annyi áldozatot hozna az emberekért, hogy most kölcsönmagtárakat nyitna, ha csak a kormány nem tehetne valamit ez érdemben az ország pénztárából. c
Nem ugy, öcsém! A kormány ezt most épen nem teheti, a nagy adó hátralékok miatt a legszükségesebb kiadásokat sem fedezheti.
Saját magunknak kell jobblétiinket elrtmozdi taui, a példabeszéd is azt mondja : rSegiu uia gadon, az Isten ugy segit meg."
— Ugy, de mi magunk hogy tudná.,k most ilyen kölcsön megtárt áiii-aui, mikor ma gunknak is máshová kell fordulni.
_ Nem is a jelen évről .;zólok, hanem u
jövőről. Ezt az Ínséges évet már most csak ki-türjük valahogy. Hanem már a jövő aratásnál azaz aratás után kezdjük meg a takarékmag tár alapítását aképen, hogy minden gazda ad jon be a magtárba annyit, m nnyiv egy évben a mértékletesség és takarékosság által mpgtaka rékoskodhat Egy 6 tagból álló családra számi tanak 30 mérő gabonát élelemre, adjuk be t-n nek ötöd részét, 6 mérőt évenkint a magtárba, f> év alatt már 30 mérő gabonánk van megtakarítva, melyhez csak akkor nyúlhatna az azt megtakarító tulajdonos, midőn valami ínséges év köszöntene be. Ugy hiszem pedig, ha eg\ ötöd résznyivel kevesebbet fogyasztanának minden háznál,az a Denlakók egészségére semmi káros hatással nem volna, sőt ugy hiszem hogy ez az egészségnek előnyére történnek. Elégszer tapasztalhatni, hogy a mértékletes emberek hosszabb életűek és egészségessebbek, mim a mértéktelen életűek.
Hogy pedig az évi magiári járulék minél könnyebben kivethető és bc-szedhető legyen jó lenne, ha minden egynegyed telkes gazda 5 mérő gabonával járulna a takarékmagtár kész letéhez. S igy, miután községünkben van 96 ne gyed telek s közel 600 lélek szám, évenkint összejönne 480 mérő, 6 év alatt már 2880 mérő. Ennyi gabna készlettel bármi szűk évben i» kisegithetnök magunkat. Természetes, hogy a ki a magtár készletéhez nem járult, az a kise gélyésre sem formálhat igényt. A magtár keze lése majd az alapszabályokban lenne megala pitva, az alapszabályokat pedig csak közakarat tal határozhatjuk meg.
— Ez már csakugyan szép dolog volna, magam is kész vagyok az ily jó czéi eléréséhez tettel íb járulni. De a családtagok beleegyeznek -e abba ? hogy eddig kijárt kosztjok egy ötöd-résznyivel megkevesbbitessék.
Ugy hiszem, ha a családfő szép módjával tudtokra adja, hogy mindez c^ak a család jobb létért történik — szívesen minden zúgolódás nélkül vetik magokat alá a takarékosság es mértékletesség szép elvén, k és szabályának. Persze, ha idegen cselédünk is van,erre már nem erőszakolhatjuk a takarékosság szabályát, mert könnyen fölmondbatja szolgálatát; de az lincseled is mérsékelni fogja magát, ha többi csa Iád tagoktól jó példát lát. Fődolog iit is, hogy a gasda menjen elő jó példával.
Csakhogy bizony minden kezdet nehéz. Ugy ezen tervünk kivitelénél is sok nehézségre fogank találni. Első az, hogy nincs neki való helyiségünk, tehát legelső dolgunk leend egy alkalmas magtár építése, melyhez még e folvó év nyarán hozzá kellene fognunk. Egy 3000 mérő gabonának helyet adó magtár építése, ha mi adunk hozzá napszámost,nem igeu sokkal fog 1000 forintnál többe kerülni. S igy egy-egy negyed telekre nem esik több 11 forintnál. Ez pedig csak két akó bornak ára. Fogja meg csak magától minden gazda csak annyit, hogy egy év alatt ezt a két akó bort megtakarékoskodhat, már meg van magtár építési költsége is. Íme ez volna tervem kedves öcsém.Ez pedig kivihető,
Gyönyörű volt a nő, ki egy világos nyári éjszakán, távol minden zaj és vizsgáló szemektől fürödhetni vélt. Oly nemes, oly isteni volt egész lényében, hogy művészünk áhítattal szemlélte, mit képzeletéből soha nem teremthetett volna, oly tökéletest, oly magasztosai, az megtestesülve előtte, kivilágítva hold és csillagok által.
Egy különös szörtyógés riasztá fel az áb-rándozót s szakitá félbe kedves foglalkozását.
Szikra, megsokalva a várakozást, kiszaba-ditá magát az ágak közül 8 illemet és jó tanácsot feledve egészen váratlanul ott termett a helyszínén, szomját csillapítandó.
Egy sikoltás, s ezt követte egy másik, mely félelmet árult el s melybe egyszersmind a boszúnak kifejezése vegyült, ezek viszhangja az erdőben s egy lovagsebes elvágtatása mind egy pillanat müve volt. Szegény pára,vigyázat-lanságaértmeglakolt,ura,kit felzaklatott kedélye űzőbe vett, hajtotta őt, fergetegkónt száguldott rajta, mintha fúriák kergetnék.
A régi csend ismét helyreáll. A parton egy szép nő keservesen zokog s hullatj a megsértett szeméremérzeteért boszuló könyeit.
(Folyt, köv.)
Egykor és . ,. .
Mondták egykor az „Öregek* : . Fia már házasodjál meg*.— Igaz, csontult fejem-lágya E« a szomszéd kedves lánya 8zem-tőröz, ha vis-a-Yis ül. — Jaj ! de szivem fél, hogy feliül. — Ha ,qaadriUe*-ba tánezol velem, Majd megöli a szerelem, Midun „balance''-t csinálok én, Nála már jár a „tour de main".
Színlel zavart, hevül, remeg
Keble dagad, ajka heteg,
I.ehellete gyúllaszt, l-\ngol.
Kezével majd agyonmángol.
Matatja 5 mindenképen
Hogy engem szeretne épen.
S nem gyanítja a kis kokette
Hogy ily uton czélt tévesztett. —
Hisz hányszor csalt oh ! hányszor oly
Hölgy, ki majd remeg, majd lángol.
Mert az igézetes hőség
Ma a divatból ki men ték.
Kik még birják — mások mondják,
Könnyen zárva tartogatják
S azt'' — igy élek nagy phlegmával.
Czimboráim tanácsával :
„Nőtlenül gyöngy az élet csak,
Nősüljön béna, süket, vak."
.... Most.
Nőm keblén szende fény, s hfi»ég. S sugárain beszáll az ég Minden üdve, boldogsága Szivem „Szeretet- háziba Aztán a „feleség tartás'' — Mely sok más tárcsán lyukat s Nálam csepp gondot sem okoz, Sőt törvényes kamatot hot Mert nom takarékossága Kgy kiaknázhatlan bánya, őt birva, nekem kincs a m o 8 t Egykoron nem ért egy hatost. Már a régi szemüveget, Mely a nőkről torzképeket Matatott lázas álmimban Összetörtem, összexasztam.— Es tanácslom: nősüljetek Mig szerelemtelt szivetek. Mert ki már mind elkótyálta
Ifjúsága édes borát, Boldogabb ha oltár elé
Csak ugy áll, mint miaéabarát.
OÜOTH GYULA,
ceak akarat kell hozzá. Lesz-e tehát, kedvet ócsém, pártolója ezen tervemnek ?
— Ezer örömmel,édes Mihály bácsi, hisz ez saját családunk jobblétét fogja előmozdítani.
Ezen beszélgetés után egészen megváltozott gondolatokkal tért viasza Pál gazda övéihez és az naptól kezdve máskép íolytak a dolgok Pál gazdánál, hogy a takarékmagtárjlétre-jött-e, és micsoda alapszabályok alapitattak meg ? majd más alkalommal beszélem el. Ad-dier is a magyarok Istene segélyen ki bennünket ez ínséges esztendőből.
PATAKI GÉZA.
• r. tanító.
Helyi lürek.
— Kádon Rudolf kir. tanácsos és gy őr tankerületi főigazgató ur őnga ma körünkbe
érkezeti. Istsa hozta!
— Közgyűlése les-/. Pünkösdhétfőjén a
nagy kanizsai önkéntes tűzoltó-egyletnek a városháza nagy termében. Felhívjuk a pártoló tagokat, hogy minél számosabban jelenjenek meg e közgyűlésen, mert egyszersmint tisztújítást is tart, azonfelül e leghumánusabb intézmény egész létéről kimerítő jelentés fog tétetni.
— Ifj. Skublics László köz és váltó-ügyvéd Nagy Kanizsán a városház-épület földszinti helyiségében május 15-én ügyvédi irodáját megnvitotta.
— Kis-Komáromban ismét nagy tüz volt csütörtökön délután ; 60 ház, pajta s melléképület égett el ; köztük az iskola ház is. Szántszándékos gyújtás szomorú következménye bir ez: de most már nem tréla ez a hallatlan pusztítás : alig egy hó alatt, már az ötödik tüzeset Kis-Komáromban ; felhívjuk a hatóság iegBzigorubb intézkedését! E sorok írásakor a járási szolgabíró ur a helyszínén levén, jövő számunkban bővebb leírását s tán hivatalos tudomásvétel után megnyugtató közlemény: hozunk, megnevezvén a gyujtogatót is.
— A tervezett tűzoltói majális az idő U.-ilvezőtlensége miatt bizonytalan időre elha Úsztatott.
— Zala- Eger szegen május 11-én a tüz egy házat elhamvasztott; nagyobb rombolást is tesz, ha a nem rég alakult derék tüzoltóegy-1.-t gyors segélylyel ott nem terem.
— JLégrád vidékét funyegeti az áradó Mura folyam; a kompok hidjai felszedettek s igy a közlekedés nagyban akadályozva van.
— Keszthelyről két czikk érkezett hozzánk az ottani gazct. feis. tanintézet ügyében ; mivel Zala megye bizottmányi közgyűlése ez u jabban felvett kérdést magáévá tette, s mivel Zalamegyének e^yik féltékeny intézménye,he Jyi lapunk komoly kötelességet teljesít, midón hasábján ez ügyben irt közleményeknek nagyobb tért nyújt. Mindkét közleményt lapunk jövő száma hozza. Tisztázzuk az eszméket itthoni) s ne a fővárosi napi lapokban.
— J>r. Preisach IApót keszthelyi járási orvos, a legutóbbi megye bizottmányi közgyűlés alkalmával, tiszteletbeli megyei főorvossá neveztetett ki.
— Marczaliból irják nekünk : F.
hó lilén véglegesen megalakult a „polgári dal-kór1* körülbelül 30 működő taggal. Hofmanu Jakab ur izráel. főkántor levén a karigazgató, méltán remélhető az eredmény, minthogy Hof-mann ur már több izben adta tehetségeinek tanúságát a dal és hangjegy tanítási szakmában. Ideiglenes tisztviselőink : Kiss István elnök, ki nagy buzgóságot fejleszt a dalkör alakításában. Lengyel József alelnök, Lángi Antal ellenőr, SpiegekSamu pénztárnok és Bertalan Gyula jegyző.
— Pályázat. Postamesteri állomásra tiszti szerződés és 200 frt. biztOBiték letétele meliett: Zákányban (Som. megye) évi járandóság 300 frt. tiszti fizetés, 36 ín. irodai, 640 frt. szállítási és 480 frt. rakolási átalány. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézendők; Sopron 1874 évi május hó 12-én.
— * A somogymegyei gazdasági egyesület következő átiratot intéze a törvényhatósági bizottsághoz, a keszthelyi m.kir. felsőbb gazdasági tanintéíkt ügyében: Tek. törvhat. bizottság! Szomorúan hatott reáuk az orsz. S*-es bizottságnak azon már is mozgalmat keltő ter-vezgetése: hogy az ország feledhetetlen emlékű nagy gazdája, gr. Festetics Györgynek saját költségén felállított Georgiconja helyébe, az országos gazdászati fejlődő viszonyok által indokolt és számos alapító áldozatával emelt ujabb „keszthelyi m.kir. gazdasági felsőbb tanintézet" szün tettessék be, s más vidékre tétessék át.Miu-tán az emiitett felsőbb tanintézet már is számos jó gazdát adott hazánk fóldmivelésének, miután az ennek kiállított „hanyatlása" semmi ténynyel sincs indokolva, sót hasonnevű orsz. intézeteink közt egyik leglátogatottabb, miután az intézet egy a természettől különben is megáldott vidéken van elhelyezve, s gr. Festetics Taszilló 6 méltóságának áldozatkészségével jövője biztosítottnak mondható, a magyar-faj központján, miután elvitelével az egész földmivelő Du-
iiántul gazdászati érdekeit látnók, sértve, de tekintve azon bennünket legközelebbről érdeklő körülményt: hogy Somogymegye gazdasági egyesülete s lelkes birtokosai egy, már 12 ezer frtra menő alapítványt tettek le az emiitett intézet javára mezőgazdaságunk fejlesztése végett oly feltétel alatt, hogy az intézet Keszthelyen maradjon,tehát beszüntetésével ezen jelentékeny alapítvány- és kedvezménytől elesnék,nemcsak a dunántúli megyék gazdasági érdekeit, de nagylelkű alapitóink intentióit látnók sértve,ha az Keszthelyről minden fontosabb ok nélkül elvitetnék. Tiszteletteljesen kérjük azért a tekintetes törvény hatósági bizottságot, mi kép emiitett országos felsőbb tanintézet mellett és érdekében a nmltgu földmivelésügyi m. kir. minisztériumhoz felirni, s annak ottmaradására közrehatni méltóztassók.Maradván hazafiúi üd vözlettel, Kaposvárott, 1874. évi május hó 4-én tartott gazdasági nagygyűlésünkből. A tekin tetes törvényhatósági bizottságnak alázatos szolgája INKEY JÓZSEF, a somogymegyei gazd. egylet elnöke.
— A hu mis 5 ftos bankjegyek terjesztőinek egyike, ki egy másikat is bejelentett,
— a rendőr-kapitányi hivatal által mint a „Pápai Lapok "ban olvassuk,május elsején a királyi járásbíróságnak átadatott. Ugyan is Kádi József ugodi lakos jelen volt, midőn folyó évi ápril 2-án Gáncs Péter homokbödögei lakos, Kovács János káptalan fai lakostól, egy pár tinót 1 ló ftért vett meg, és ezek árában 110 ft. áru hamis 5 fitosokat adott,- melyek a sümegi járás bíróságnál már le is vannak foglalva.
— Ugy tudjuk, hogy Kádi József bővebb felfedezést is telt a királyi járásbíróságnál e fajtájú hamis pénzjegyekről, — minek aUpján Bö dögén mégis indíttatott a szigorú virsgálat.
— Rövid hirek. Az osztrák államvasút mult é?i bevétele 35 miliő, kiadása 15 miliő frt. — Az országos baromfi kiállítás bejelentése határideje május 25. — Münker Arnold a „Székelyföld" tehetséges szerkesztője meghalt. — A szombathelyi takarékpénztár a betétek kamatlábát 6°/„-ról 7w/0-ra emelte. — Szegeden is hódit a német színészet. — A honvédmenház vagyona 38.939 frt. 7 kr. — Majer ország ban a vizáradás nagy károkat tesz. — Budapesten 6000 munkás van foglalkozás nélkül.— Kiss Gábor Győrött egyet prüszenvén, agyában egy ér megpattant s rögtön meghalt. — A Rába folyó kiöntéssel fenyegeti környékét. — Az osztrák-magyar birodalomban 2402 távirda hivatal van. — Hazánkben 146 gymnásium van 29401 tanulóval. — A magyar postatisztek nyugdijalapja 14 ezer frt. —
Papírszeletek.
— Praktikus reciipo. A nő-világ részére. Hottentottából ferdíti egy Vén Doktor.
1. Ifjú korban a szerelem éltető esífj férfi korban ilditő harmat, öregkorban vaki*ő köd.
2. A qú valódi értéke *zou küzép uton tűnik föl, mely .íz udvarlók szavai, s a nőnek önmaga felőli szerény nyilatkozatai közítt vau.
3. Akármeunyi szépet mondanak egy nőről : mégis többet tud még képzelni magának legalább egy gondolattal.
4) A ki x szereleni felől igen sokat bes/.cl : annak szerelmét már elfütyülte a szél.
5. Az önszeretet oly valami, a mit minden sért, de megölni semmi sem képas.
6. Az okos nő kikerülni ig3*ckszik h veszélyt, mert többet számíthat eszére mint erejére
7. A szerelem olyan, mint a tenger, ha fenékig akaruuk látni, csendes időre kell várni.
8. A ki gyermekét megkereszteli: nevet ád neki ; a mely m.-vásárhelyi ember borát megkereszteli : elveszi annak nevét.
9. A kelletlen szerelem hasonló a keletlen kenyérhez : egyik sem szokott jól kisülni.
!0. A szerelmi vallomás nem egyéb, mint rövid előszó egy ismeretlen s befejezetlen hosszúságú mfl elejére.
Üzleti szemle.
''S
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, május 15-ike 1874.
Időjárás : A multnapokban tartós esős, tegnap hideg szél, az éjjel ismét hóharmat, de befolyás nélkül ; ma derült, meleg egy kevéssé sreles.
Gabna üzlet: minden élet nélkül.— A szerdin és mai hetivásár hanyagul képviselve. Buza 5 — lU krral olcsóbb 4 a vitelkedv általánosan igénytelen.
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Busa 80—81 fnt. 6.25-50 kr.82—83fut 6.70-90 kr, 84-85 fnt, 7.30—7.50 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.10 krig, konkoly nélkül 5.20— 5.40. 78—80 fnt konkolvos 6.20 -5.30. konkoly nélkül 5.25—40 kr. Árpa aerfözésre 5.15.—5.40
kr. — Árpa etetésre 4.--4.30 krig. Kukoricza i.95
—5.10 kr. Zab 2.60—2.70 krajexárig 50 fontja. £üvelye-sek: Borsó 8.40kr. Lencse 7.50 -8. krig. Bab fehér uj 5. 60kr — óval kaverva 5.45 —50 krig, ó 5.—, tarka 5 frt. IIaj<lina4.70— 4 90kr. llajdinakásal 1—13 kr. itezéje. — Köles 4.85kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9 frtig. Lóhermag 27^30 ftig. Luczei7iamag 32—33.50 kr. Lenmag 4.80—5.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95—4.— krig.. zabos tendek 4.—kr.vámmázsája.Kendermag 5.30 — 60kr.méreja.Eepcxetéli4.50—80kr,nyári 3.50—ifrtig. sárga nem kerül a piaezra. Kevert (Mischling) 4.80— 5. frt. Buza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,-40 Borok: fejtett uj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50 —80 kr., fejtett Schiller 4 —4.60 kr. Ó-bor —.— frt. — Seprüpálinka —.—. Törkölypálinka 23—25 frt, szilváiicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Szerkesztői üzenetek.
1253. K. B. Ar. üdvfcxlő költeményt kézbesítettük.
1254. .Pápai I^pok '' szerkesztőségének a csere-példányt megindítottuk.
1255. 8. Budapest. Üdvözlünk t. munkatársaink közt.
1256. 8. Homok-Komárom, "közöljük.
1257. A. A helyszínrajzi jelmagyarázat szép példányát köszönettel vettük.
1258 Gr. B. L. A gyöngéd, srép költeményt megkaptuk. Hévízről mielőbb írunk.
1259. P. Gy. Türelem, rózsát terem!
1260. Sz. Győr. Nem bocsátjuk áruba. Az érdé-kelteknek példányonként 2 frt.
1
18
19.
Történeti naptár.
Május 16 452. Attilln Aquileját rohammal beveszi s főidig dúlja. — 1707. Az ónodi országgyűlés megnyitása. — 1M48. Az első honvédek esketése. — 1849. I''uchnert B^in harmadszor szoritja (>;áhországba. — 1861. A hirei felirati vita kezdetett meg az alsó házban.
r 17. 428. Kr. e. Plató születésnapja s 347-ben ugyan ez nap halálozása Athénében.—1395. Mária, Magyarország királynéja meghalt. — 1848. V. Ferdinánd Innsbru4cba költözik. 1756. Fessler, hires történész születésnapja Zarándfalván, Mosonme gyében. — 1331. A lengyelek Dembinszky alatt Osztrolenkát beveszik.
— 1849. A magyar nemzet óvást tesz az orosz beavatkozás ellen.
1488. Mátyás királyunk a megho-ditott Bécs szabadalmait megerősíti.
— 1849. Abrud-Bányát másodszor is feldúlják az oláhok.
20. 1092. László király Szabolcsou egyházi gyűlést tart. — 1506. Kolom- . bus Kristóf halálozása. — 1594. B. j Balassa Bálint költő Ksztergom ostrománál elesik. — 1795. A magyar jakobinusok lefejeztetnék. — 1859. Jellasits József báró, a reactió szomorú hőse és saját nemzetének ámi-tója, meghalt.
21. V. István győzelme Győr körül Ottokár cseh királyon. — 1849. Budavárát a magyarok rohammal beveszik. — 1849. :iz osztrák-és orosz császár Varsóban a Magyaroszág elleni hadjárat módjait megállapítják.
22. 1832. Janka, — nápolyi királyné,
— megfőj tatása. — 1660. II. Rákóczy György a budai pasa által megveretett s megsebesült. — 1813 Wagner Richárd születésnapja. — 1848. Perczel másodszor támadja meg Titelt. — 1^53. Ferenczy Teréz, költőnő, pisztolylyal meglövi magát.
Tsjyirtt^r.*)
Egy középkori darabka civilizált 19-ik századunkban.
F. é. május hó elején egy pipacsináló Keszthelyről N. Kanizsára átköltözködni szándékozván, a keszthelyi város hatósághoz elbocsá • tó bizonyítványért folyamodók, hogy uj lakhelyén telepedési jogot magának szerezhessen. Mint • hogy emberünk Keszthelyen tizenkétéven át mint becsületes állam és vároBpolgár minden kótelményeinek legpontosabban megfelelt, a városhatóság e kérelmét egész kézséggel telje-siti*, csakhogy, miután polgári erényeinek elóso-rolnsa után az elbocsátó bizonyítvány a következő, abból szóról szóra leirt sorokkal : „a város kebléből végleg elbocsátatik, azon hozá-adással, hogy többé itteni illetőségi jogokat (talán jogokra? ) sem ő, sem CBalád tagjai igényt nem tarthatunk- végződik: emberünk, e passu-son megütközvén,a bizonyítványt átvenni vona-kodék. Most a keszthelyi városbíró nyilatkozók, hogy az elbocsátó bizonyítvány neki addig ki nem szolgáitatik, mig ennek mását alá nem irandja, minthogy ez Keszthely városának legújabb törvr nyszabálya, mit is emberünk szorult helyzetében megtenni kénytelen volt.
A n. kanizsai város tanácsos e passus elolvasásán és ezen eljárás hallatán nevetett; mi is nevetünk, de min nevesünk, vagy csodálkozunk jobban, a keszthelyi városhatóság P e t-tendi féle törvény hozásán-e, vagy pedig annak, jelen civilizált honunkat kigúnyoló ostoba eljárásán? — Vigaszunk az: hogy a keszthelyi városbíró bevándorolt cseh, mire Re is c bel neve is mutat, — tanácsosai pedig alkalmasint furulya után tánczolnak. —
HOFFMANNJAKAB
u. kanizsai kereskedő.
Május 17-től május 23-ig. 1874.
Hó- és heti- Katholikus nap- Protestáns J)i nap tár naptár ntj.l
20) K. s Pr. Ev. Ha majd eljövend a vigasztaló Ján. XV. G. Jáu. IX 1—38.
17
18 19
•20 21 >2 23
Vasárnap D 6 Exaudi 1) 6 Ubalti
Hétfő Félix H. Veráuc
Kedd Ivó p. Mennyei
Szerda Bernát Bazilia ^
Csütörtök i Szilárd Bálint
Péntek Júlia Sz. Ilona
| Szómba! Dezsér f Dezsér
n
HK?
m a*
Vasúti menetrend.
Indul Kanizsáról:
Eszék MohAos (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel.
* Zágrábig 2 „ 45 * délután.
Budáig 6 _ "i ° " 18 * reggel.
1 „ •18 délután.
10 F •13 estve.
Szombathelyig (innét délután 5
óra 2fi perez Bécsbe) 5 „ 43 t» reggel.
Bécsig (Szombatit. Bérsujh. felé) 2 ., 15 M délután.
n »» ii »> 1" «» 55 »t este.
Pragerhof felé Triesztig 5 ., 3 »» reggel, délutáu.
I „ „ „ és Bécsbe 2 „ 23 II
N 11 »» '' 1 >» 33 1! este.
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohára (Zákánynál;, Zágrábból
4 óra 19 perci reggel.
n ,, ---w-u— t>«»lu-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután. Zákány-Fiume-Zágrábból H „ 54 ,, este.
Budáról 4 „ 43 ,, reggel.
1 9
Szomb-thelyről 10
Héesbőlf Bé<-sujh Szombath.fi-lől <t 37 J} reggel. „ « „ 1" 18 „ este.
n (Pragerhof felől; 3 „ 50 „ reggel.
Trieszt- és Bécsből 1
Triesztből
43 46 20
33
ti
délután.
este.
délelőtt.
10
9 „ délután
22

est ve
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
31 inden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség uélkfil.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerma kéknél 50-szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg , alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok , lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekbői ki vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
Miuden szenvedőnek egészség a zamatos du Barry Revalesciereje által, a mely gyógyszer használat nélkül következő beteg*égek«*t távolit el: gyomor-mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélekzési-, hugyhólag és vesebajukat. mellbetegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvételt. köhögést emészthetetlcnséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vixkórt, lázt, vértóduláa!, fülzsi bongást, ájulást éa hányást még a terhesség folyamatában is, hashártyalobbot, mélakórt, sováuyodást, csúzt, kösz-vényt, sápkórt. — Kívouat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek miuden gyógyszerrel da-czoltak.
A zamatos du Barry Hevalescis-reje eltávolit minden betegséget, a melyek a gyógyszerekkel daczolnak ; úgymint: gyomor- , ideg- ,
73,621. bizonyítvány.
Bécs, 1871. február hó 1.
Un iránti végtelen hála kényszerit, önünk ezen néhány sort írni. Éu négy hó óta rettenetes lélekzési bajtól voltam gyötörve : senki sem volt képes enyhülést szerezni, inig egy barátom tanácsára az üu jeles Revalesciérejéhez fordultam, a mely engem ezen bajból gyökereson kigyógyított.
Báró Clarow Bódog.
55.715. bizonyítvány.
Pária, 1866. aprít II-éu
Uram ! Leányom, a ki sokat szenvedett, sem aludni nem volt képes; az álmatlanság, gyengeség és ideges felhevülések egészen elnyomták. Most eg. szen jól érzi magát a lievalesciére chocolade élvezete által, a mely őt egészen helyreállította. Vau jó étvágya, jól emészt, idegei nyugodtak, jól alszik, vig. a mit annyi ideig nélkülöznie kellett.
Montlouis H.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szerenen meg kiméli a gyóyyuzer áráí, felnőtteknél uyy, min gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/» 1 ^0 kr., 1 font
2 frt 50 kr., 2 fout 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt Revalesciére piskóták s/.elen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krrai. Revalesciére Cho-colatée táblákbaa 12 csészér- 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt fMJ kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-ra 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-r.i 10 frt., 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Cornp
álul, Wien, Wallfíschgasse Nr. 8.,
N.-Kaniz*án Lovák Karoly gyógyszertárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenbeu Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyen Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehér várót t Dieballa Györgynél. Temes vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móriczuál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta: utalványra vagy utánvétre. :
*) E rovat alatt köxlöttért felelősséget nem vállal Ssork,
A nagy-kanizsai polgári iskoláknál üresedésbe jött é- a mennyiség- és mértani tárgyakat előadó, 800 frt éw fizetés "és 200 frt évi lakbérrel összekötött rendes tanári állásra pályázat nyittatik.
Felhivatnak tehát azok, kik magukat ezen állás betöltésére hivatottnak érzik, s ezt elnyerni óhajtják, hogy szabályszcrüleg felszerelt folyamodványaikat folyó 1874. évi május hó 31-ig a nagy-kanizsai iskolaszék elnökségéhez beküldjék.
Kelt Nagy-Kanizsán, a községi iskolaszéknek 1874. évi ápril 28-án tartott üléséből.
VÁGNER KÁROLY, s. k\, elnök.
Hirdet
1182—22
Mi kot''Oezxilk magunkat, gyártmányunkat kizárólag a béosl forintos Bazar ^Praterstrasse 66.) raktárába szállítani is
kénzítményeíik egve*egyedül e czégnél találhatók.
Az első tajték-, mütajték- és borostyánkő-társulat
Minthogy az osztrák-magyar monarrhia legképesebb gyár gyártmányainak eladására a kizárólagos jogot megszereztem, fölösleges minden továbbidicséret, minthogy e gyár világszerte ismert jósága és olcsósága mind« n ajánlgatást már eleve nélkülöz-
hető vé tesz.
John Buli-pipa szárastul, tajték és borostyánkőből tokban . . John Buli-pipa. faragott alakkal
tokban .... .....
Joliu Buli-pipa borostyánkő nélkül tokban .....
Jon Bull pipa finom és nagy . Magyar pipi szárral és bojttal Magv.ir pipa meggy-szárrnl s borostyánkővel ...... .
Xém t pipa pantosnn . . . . Német pipa finom chinaezüst pánt.
tal.........-
Német pipa nagyon tluotn, tokkal Antik pipa, tömör, dombor farag-
ványoa .........
Tórok pipa különb >r..''i rajzú Tőrök pipa meggy s/.á.-ral és bo-rostyánszopókaval . . . - . Török pipa iuoni bronz fedővel Kávéházi pipa, tín.''in, pánt nélkül Törók vizpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vizeu megy át a füst és üili-tóleg liat, darabja .... Ugyanaz, nagy és finom . . . Meggvszár borost váuszopókával
i. 2, .... ; .....
Szivar- és czigarett sropóka száznál több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott konmaalaku. fe-jek. csoportok, állatalakok. ug_\-szintén fantasij.-sz<>pókik ila-
re bj a.........
IJ»»yanat finom .s . . . .
Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy Japán-szopóka. valódi borostyánkővel és mozaik munkával flnom
W'' Kiadások kicsinyben és
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
i
r» i
i i
i -
Első tajték-, ria\á.t ajtóid
tojiMityáitkő- társul iit.
Kg. eriüli rnKtár az oaztr. mijyarbirodalo.n
reszere
(inMen-kazar
Praterstrasse
Forintos-Bazár
Borogtyánszopóka tokkal . . .
Ugyan a* nagy.......
Borostyán-garnitúra, szivar és szi-
vurkáknak tokkal . . Garnitúra, tartalmaz : szivar, szi-varka és Virginia azopókát bőrtokban .........
Kkv garnitúra, czigarette szopóka, •lohánvpapir, és tüzszerszam-
tartó tokban.......
Kyv garnitúra, pipa, szivarsznpó: ka, selyemzacskóval, birtokban Egy garnitnra, törökpipa. szétszedhető szárral, borostyánnal, s/ivarazopókával, bőrtokban Kgy garnitnra,John Buli-pipa, szivar éa czigarette-szopóka bőrtokban .........
Kgv garnitúra pipa azétszedhető elefántcsontszár és czigarette-szopóka. bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitúra, mely all pipából, szivar- és cziga-rette-szopókából, tüzszerazámból. dohányzacskőből, kanőcsből, éa czigarette-gépezetből stb. . . Ehhez illő elegáns szekrényke
Nemkülönben megrendelés
foly tán 5 frttól 100 frtig ér5 darabok is készíttetnek és gyári árakon számittatnak.

99
Wien? Praterstrasse Nr. 66.
nagyban. — Megrendelések utánvét vagy a* összegbeküldése
Megrendelések e czim tézendők :
ín-
mellett pontosan eszközöltetnek.
ém
Minden nem tetsző tárgy vagy vissza vétetik, vagy más tárgy által kicseréltetik, bizonyíték a tartós jósagnak
OJ^só ékesség hölgyek és férfiak számára.
Kzeu uj érc nevezetesén talmiaranyból készített ék mellőzhetővé teszi az igazi arany és ezüst díszt, mivel mind fenvre min-l alakra hasonlít hozzá, s a mellet: csak negyedrészbe se kerül annak, most az iga/inál cíak f .oonért fizetnek. Maga a szakért", is csalatko-tbatik, oly jol vau utánozva.
Lj »;ke**égek,
legdivatosabbak iij araJtybúl, meiy folytonosan megtartja arany sziliéi és nagyon hasonlít a valódihoz,
utánzott kövekkel. Bn>ch. finoin, 1 db. 40, r.0, 8<J kr, 1 ft.
„ legfinomabb 1 db. 1 ft 50 kr, 1 ft 80 kr.
2 ft. 2 ft. 50 kr.
Kg ész garnitúra, bi ocj és fülbevalók 80 kr, 1 ft 20 kr, 1 ft GO kr, finomabb 2 ft, 2 ft 50 kr,
3 ft 50 kr, 4.( h ft.
Braclet. finom. 1 db. 50, 80 kr, 1 ft.
legfinomabb, i ft 50 kr, 2, 3 ft. 3 ft 60 kr.
Csillám gyürük *r nyból, 1 ft 2U kr, 1 ft 50 kr.
2, 3, 5 tt. Keresztek és szivek, 2, 3, 4 ft.
Az örökké illaton ékesség
természet indiai növényből, mely természetes jó illatát mindig megtartja, és az uj romok szerint van készítve. Pampában még eddig nem haladták fel éa kedves illata miatt közkedvcsségüvé lett. Ha valamely nő e diszszel valamely terembe lép ugy az
1—2 perc alatt illatos lesz. 1 broche 80 kr, 1 ft, 1 ft 20 kr, 1 ft 50 kr. I pár függöny 80 kr, 1 ft, 1 ft 20, 1 ft 50 kr.
A legszebb nyaU ravaj>*.«. 1 db. 9o kr, 1 ft 20 krj l braclet, 50, 60, 80 kr, 1 ft, 1 ft 50 kr.
1 ft 50 kr. 1 collier, 60, 80 kr, 1 ft. 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr
Fűző fesük. uj :ir.m> ilíszitménynyel, 80 kr. 1 ft I óralánc, illatos, 1 ft 40 kr.
1 lt 50 kr, 2. <; ft. DÍhzh*, divatos é* tökéletea
az uj roceoco-ék, mely a középkorban csak fejede i ..() r>0 i meknél volt ulallutö.
'' * • 1\garnitúra broche és függöny 2 ft .">0 kr, 5 ft. f .1 „ finomabb 4 ft 50, 5. ti ft. n 1 érem, 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr. 1 „ finomabb 3, 4. 5 ft. |l pár fej tű 3, 4, L. Ü ft. 1 karperec, 5 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft 50 kr.
ft, 1
íTrraek, finom. I «]b. 20. 40, 00 kr.
lefinomabb 8n kr. 1 ft. 1.50 kr. Gyürük szépen utmz itt kövekkel, l .,b.
60. 80 kr. 1 ft. Szép férfi óralánc, rö-.i-i, 50, 80 kr, i kr, 2 ft.
Nyakláncok, finom velencei alakúak. 1 ft 4(> kr, l| ft 80 kr 2 ft.
Tüzótük fét..ak száciám, 20, 40, 60, 80 kr. , m- 0 , , r , „ , rjv .
Gallérgombok 5 kr. és 10 kr 1 colhere 3 ft 60 kr> 4 ft kr, 5 ft 50 kr.
Kgész garniturok cfaonütet és manchet gombok szép A fekete dini.
kiállítás, 50, 70 kr. 1 ft 50 kr. -E divatos ék köszörült tehát nagy fényt fejt ki és
1 köteg órafilggelékek, 60, 80 kr, 1 ft. mégis igen olcsó.
Ignzi aranygyűrűk kövekkel, 1 ft f>0 kr, 2 ft, 2,1 garnitúra broche és fénygyöngy 30, 50, 80 kr.
ft 50 kr. 1 colliere 1, 2 és 3 soros 1 ft, 1.50, 2 ft
13 la os bélyegzett ezüstlánc tüzaranyozással rövid 1 pár fejtú, 15, 25, 30 kr
3 ft 50 kr. 4 ft. 1 diadém, 60, 80 kr. 1 ft 20 kr.
Ugyanezek hosszú nyaklánc, 6, 7 ft. 4 rfjv.Hr>.* IhL..*,.
13 latos ezüst érmek trtzaranyozással és zománco-:n . .. , ° ," , , dl,S*''
zással, 2 ft 50 kr. :t ft üvegből, valimint jet, dava bivalazaru,
, *. gyantából,
r iimtiiait ulkeHzitett brilantedinz. Kgy broche 20, :>0, 50. 80 kr, l ft. M.iga a szak.''rtó is cs<Uatkozhatik ez által. K disz B pár függöny. 25, 35. 50, 80 kr, 2 ft. \al di ezüstbe van fogUlv*. araúv tűkkel ellátva . karperec, 30. 50. 60, 80 kr, 1 ft. az utánzott csillárok legfinomabb hegyi kristálból!
vaunak, melyek tüzüket aoba nem vesztik, j broche 4. 5. 6 ft. 1 pár függöny 4. f», 6 ft. ''
1 pár ing gomb. 2 ft *»« kr. 3 ft 50 kr, 4 ft 50 kr. J db. tú, 1 ft 80 kr. 2 ft 80 kr, 3. 4 ft.
Kz aruk ilv niinős>:g- éi árban csakis alulírottnál kaphatok. Árjegyzékek ingyen küldetnek szét. Drill 91— 5 példány mindenkire nézve érdekes.
Bazar ''Friedmann, Wien, Praterstrasse 26.
nyakcollier, 50, 80 kr, 1 ft. rövid óralánc. 15, 30, üO kr. nyaklánc, 30, 80 kr, 1 ft. iuggomb, 4 kr.
pár manchettegomb. 15, 20, 30, 40 kr. tüzó fésű, 2o, 40. 60, 80 kr.
Grosse vom Staate Hamburg garautirfe Geld-Lötterie von über
2 MUlionen 370,000 Thaler.
Dieselbe iat diesmal wiederuiu mit au»*er«>rden. tlich grogén und vielen Gewiuueo be^euteiid ver rtiebrt; sie enthált nur 76,500 Lo»e, and werden in weni gen Monaten in 7 Abtheilungeo folgende gewinm- ?.ichei gewunneu, namlich: 1 gronaer Haopt-Gewlnn ev«*n tuell 120,000 Thaler, speciell Thaler 80,000 40,000 30,000, 20,000, 16,000, 2 mai 12,000, 10,000 3 mai 8000, 3-mal 6000, 5 mai 4800, 13-mal 4000, 11-maJ 3200, li-mal 2400, 28-mal 2000, «-mal 1600, 56 mail 1200, 152-mal 800. 5-mal 600, 2-mal 480, 362-mal 400, 41fc-mal 200, 10 mai 120, 488 mai 80, 17700-mai 44, 20330 mai 40, 20, 16, 8, 6, 4 & t Thaler, und iat dia GewinnziehutiK der ersten AbtbeiluDg auf den 17. und 18. Jani d. J. amtlich feitgeatellt, zu welcher da» ganze orifl-nalloos nur 3 Golden ö. W., das halbe Origiualle i* nur l''/a Galdeu ö. W., dan vierte Origioallooa nur 80 kr. O. W. kostet, und aende ich dieae Üriginal-LooM mit RegiermiSMWappeik gegen fratikirte Einaendung dea Betragas aelbst nach den entferntesten Gegenden den ge ehrten Auftraggebern ttofurt zu.
Bei der besonderen Beliebtheit dieaer Looae iat ea r»thsam,»o rasch als möglich die Bea teli un gen mír zukom meu zulaaaen, damit icb jeden Auflrag noch auaführeD kann 1S49—1
in Hambarg. Haupt Comptoir, Bank-und Wechaelgeacbift.
27 kr.
Nur der
bietet reichste Auswahl in 4/« Schafwoll - Kleider Baréfle, Gazir-Batiste, Cosmanoser Percail, ''/< und V* echte Leinen-Weben, fárbige und weisse 6ratl, Handtücher, Servietten, Tischzeuge, farbige und weisse Böttzeuge, Bar-chente, Möbel- und Netz-Vorhánge, weisse Leinen-Saek-tücber, Laufteppiche, Cravatten, Daraen-Levalier und fór Echtheit der Farbe und Quálitát wird garantirt.
Für nur 27 kr. per Elle und Stück bei T. FÜBST, Wien, Alserstrasse 16. Mustersendangen franco.
(Kr. 62—1334—4
Felhl
Alid-fele nemzetközi Tilá^iallitásra.
Csak
adatik az éremmel koronázott
világkiállitási^diszmű-bazár
►el. — Mely az alább jegyzett 10 kiállítási tárgyból áll éa pedig
fl finom bír itfi kézitáska, mozaikképpel kirakva; {
1 Víctoria-aelyMB-bill lafyul, a legeslegújabb , minden
kívánt színben; 1 teijta varré-Mecessairt talmiarany tokban meglep6 finom; 1 igen elegana ezafcar-szelwczs zárral, a legfinomabb szob-ráasati munkával díszítve; tmt tatai araay éra láamzal ajyitt, jól járó, két éri jótállással ;
r-ü\l Hr alkn , legfinomabb, fényképek számira, kfilsóleg bronz- vagy chinaezOst ékitménynyel; 1 saioa asztali e«»B|«tyfi, fénytelen nj aranyból, élénk
aranymetszettel * 1 teljes Irésztail garaitara, különösen ajándékra slkslmas; 1 átálában híres Japáal szivartároza, dns színjátszásssl; 12 darab •«. kir. kiz. szab. lég-azívar-szapakák legújabb, melyek a legroazabb szivarnak legfinomabb Havannazamatot kölcsönösnek.
£ tiz tárgy Összesen csak 5 forint
Ezen most elősorolt 5 frtoa csoporton kívül ugyanazok An<H mabb kiállításban 10—15 egész 20 frtig még számos ezer egyébi díszmú- és fényűzési árakkal a legnagyobb választékba.
Ezeken kiTttl 6 ftért még ugyanott kapható esernyő g^ '' túra, és pedig 1 nsgy, elegáns selyem napernyő, 1 rizmentasl
lcsó áron csak 6
lesernyő és végre 1 tavaszi ernyő bámulatos olcsó [egyesegyedül kapható
1323—6
Amigo világkiállítási bazárjában,
Bécs, Praterstrasse 9.
Levéli megrendelések postai utánvét vagy rbekttldése mellett azonnal eszközöltetnek.
aa összeg elólegesi
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorwijtó nyomása, Nagy-Kanixsln.
NAGY-KANIZSA, 1874. május 21-én
41-U£ szám.
Tizenharmadik évfolyam.

Qéft2«t«»i ár:
6geu erT€ . • ö ír-fél évre - • • • * > negyed ®TTe '' " '' jtgy szám 10 kr.
Hirdetések
G hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
yyiLTTÉBBKN toronkim 10 crert vé-
-.étnek fel. Kincstári illeték minden j egyes hirdetésért külö 30 kr. fizetendő.
f
A lap szellemi reszt lletó közleményei S ixerkesatóhez, —
anyagi résxet illető törtem ecyak pedig a riadóhos béraearr* in
tóxendók:
SAGY-KANIZSA Wlasslcsház.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak «•!
elóbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
i Kézb
Kéziratok rissza nem
küldetnek. g.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület4, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a ,nagy-kanizsai takarókpénztár a .Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársulat, ugy a „zala-egerszegi torna-tiizoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heieiikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Meghívó.
A „nagy-kanizsai takarékpénztári az alapszabályok 51. §-o értelmében folyó 1&4. évi május hó 31-ik napján a délelőtti órákban saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tartund, melyre a részvényes tagok ezennel tiszteletteljesen meghivatnak.
A közgyűlés tanácskozási tárgya:
Az alapszabályok 62. és 63. §§-ának olyképeni bővítése, miszerint az intézethez benyújtott váltók a szükséghez képest naponként a választmányi üléseken kivül is leszámít oltathassanak, és hogy ezen, a választmányi üléseken kívüli váltóleszámítolások. a választmánytól sorrend szerint Összehívandó őtagu bíráló bizottmány által eszközöltethessenek, melyeknél mindenkor az igazgatók is részt vehetnek.
Kelt Fagy-Kanizsán, május 10-én
1874.
A nagy-kanizsai takarékpenxtar igazgatósága.
Nagy-Kanizsa, május 14.1874.
Noha bár a napilapok liivatvák az
országgyűlési tudósításokat közölni, s azokra észrevételeiket megtenni, de mivel a vidék is az ország terheinek viselésére ntalva van, nem lesz felesleges, ha mi vidékiek saját helyi lapunk hasábjain az országgyűlési tudósításokhoz kissé hozzászólunk, tesszük ezt azért, mert Gyczy Kálmán pénzügyi ininister ur a képviselőház május 13-iki ülésében tartott beszéde szerint pénzügyi helyzetünket oly világlatba hozta, minőbe még eddig egyetlen előde sem hozá,
megvalljuk: bár ezen beszédben a helyzet felvilágosítva, ezzel a kételyek némilegesen eloszlatva vannak, a mennyire pénzügyi miniszter ur iparkodott a helyzetet minden oldalról megvilágositni, és iparkodott a nehézségek leküzdését és állami háztartásunk egyensúlyának helyreállítását lehető megközelítőleg helyreállitni,vagyis elmondá, hogy necsak mindig uj és uj kölcsönök felvételével, hanem igen saját erőnkből iparkodjunk gazdálkodni, és törekedjünk a világnak megmutatni, hogy saját magunk, mások közvetítése nélkül is fentartani tudjuk és akarjuk is magunkat.
Igaz ugyan, hogy ezen szándok beváltásához egész akarat és őszinte elhatározás kell, annak pedig, hogy ezt elérjük, három tényezője van; 1-ször szaporítsuk állami bevételeinket, 2-or takarékosan gazdálkodjunk mindenben, — 3-or az állam iránti tartozásunkat évnegyedenkint pontosan rójjuk le; — ha ezen három tényezőt őszinte akarat- és teljes odaadással beváltjuk, akkor lehetlen, hogy állami háztartásunk oly helyzetbe jöhessen, mikép pénzügyi miniszterünknek arra kelljen gondolni, miszerint a kiadásokat honnét fedezze. — Mtmódon értelmezzük mi e három tényezőt, elmondjuk felette egyéni nézetünket, nem törődve azzal, ha tán unalmasak leszünk is. —
Az első kérdésre, vagyis „szaporítsuk állami bevételeinket*, feleletünk az, értékesítsük állami vagyonunkat, melynek keretéhez tartozik adóképességünk igazságos alapra leendő fektetése, ezzel nem fogjuk az adót szaporítani, csak annak igazságos kivetését lehetővé tenni, mert vegyük a helyzetet, 1852. évi cataszter a földadó
alapja, pedig ismerjük be tartalékgondolat nélkül, hogy 1852-ik év az 1848. év előtti időszakhoz mily közel áll, valljuk be, hogy földbirtokos uraink 1848. év előtt a gazdá szatra vajmi keveset adtak, mert azon időtájban a volt úrbéresek voltak, kik amazok földeit mivelték, rétjeit kaszálták, igy minden jövedelem csak magától jött, azt lehet mondani ingyen,minden költekezés nélkül, de 1848. cv óta a robot megszűntével földbirtokos osztályunk is a behatóbb gaz-dá^zatra utaltatván, mert többé a jobbágy neki ökröt és más igavonó állatot nem tartott, a közös teherviselésből folyó kötelezettségnél fogva nemcsak a megélhetés ról, hanem az adó előállitatásáról is gondoskodni kellett, 1852-ik év után birtoka felméretvén, attól birtokaránylag adót fizeini kellett, igy a kényszerűségnél fogva mindig nagyobb és nagyobb gazdászati erély kifejtésére utalva levén, mint. ilyen iparkodott birtokát''értékesitni, a miveletlen részt mi-velő földdé tenni, ezzel a catasteri felvételkor haszontalan térül felvett birtokot hasznossá tenni, és mindettől ezúttal adót nem fizet, mert birtok ivében mint haszontalan van felvéve, de az akkor felvett mivelési ágak kfizt is nevezetes,mondhatni óriási különbség van most az akkorihoz képest, sok elhagyott egyetlen osztályn erdő és legelőkből a mi velés és földforgatás folytán most a legjobb szántóföld és kaszálóban,mig az adóalap aré-gi, vannak sok akkor létezett haszontalan vad-parragok, melyek ezúttal a legszebb és legjövedelmezőbb szólóhelyeket képviselik, ha tehát e téren igazságos megadóztatás létesíttetik, ugy anélkül, hogy adóemelésről szó lehetne, mindazonáltal az állam jövedelme tetemesen gyarapittatnék. Igy vagyunk a
személykereseti adóval is, hány munkán egyén van, ki csak az állam terhére, de annak legcsekélyebb hasznára sincs, az a sok proletarius, ki csak azért él a hazába, hogy annak könnyen hivő polgár ait zavarja és elégedetlenségre serkentse, 4''igy vágyónk a jövedelmi adóval is, már pedig ha a földet, mely a birtokos tőkéjét képviseli, megadóztatjuk, kérdem ezen megadóztatás alül a pénz tózsérek, különösen most, midőn a^uzsori-tőrvény is eltöröltetett; miért maradnak el az adóztatásról, igy tehát kell, mikép e téren is az állam bevétele gyarapittassék. —
A 2-dik kérdésre, vagyis „takaréko san gazdálkodjunk mindenben ha állami bevételeinket rendezzük, iparkodjunk csak annyit kiadni, mennyit állami pénztárunk megbír, hogy pedig ezt hova hamarább elérhessük, iparkodjunk mint bent, mint kint békességet és egyetértést létesitni, ezzel ama több millióba kerülő sorhadi katona-'' ságot és honvédséget teljes békelábra helyezhetjük, és ezen oldalon kiadásunkban is több millióra meuő elta. tisi és több millióra menő ruházati költséget fogunk meg-takaritni, hogy azért mégis soha készületlen ne legyünk, kell, hogy jó és pontos szabadságos állományú nyilvántartásunk legyen szemben 1873-ik évi XX-ik törvényt nyel, hol a hadsereg mozdítására szükséges lóállomány gyors előállítására utalva vagyunk, — ezen tényezők folytán kellő ezé It érünk el, biztosítjuk önmagánkat a gyors összpontosítással, másrészt a most visszatartott munkás erőt hon a gazdaságban értékesíthetjük, midőn mindezt elértük, elmondhatjuk, hogy most saját erőnk- és tehetségünkből gazdálkodunk, nem szorulunk a pénzintézetekhez, melyek tulcsigázott per
TÁKCZA.
Egy honvéd sírján,
Deér.di Kadar Zsigmond veterán színész s volt 18''." , ciiki bonvédföhadnagy sírkövének lelállilási ünnepélyén szavalta
DEZSŐ ÖDÖN.
— 1874. márczius 27. —
Ki messze tőlünk, egy ujabb hazában, Evezed sorsod ki»ded ciolnakát ; Kit életedben oly szivből szerettünk, Hallgasd meg végszóm, jó kebelbarát! Lelkem röptének nincsen oly erője, Hogv szellemeddel versenyt szállana, O. ílli meg. kérlek, azép''lelked tflzétől Melengetett szavam tán gyújtana.
Isten haragja még nem szállt e honra, Midón te kardod megvillogtatád, Csak a zsarnokság átkos gyilka Ieste : Kzivünk kitépni s Bécsbe vinni át. Ki mrptr.réd a gyilkoló hatalmát, Védvén csép vérig e szegény hazát, Ki hamvaiban is kincs a magyarnak, T.j vagy, a honvéd, úgymond a világ.
Az ész, mely egykor fényt lörelt, sugárzott, Kiköltözött. De birtokunkba'' van A sziv, mely egykor lángolóit szerette Hazáját. Itt van, — itt! bár hamviban, Az ajk, mely minket tűssel lelkesitett: Jlazát szeretni, és a nemzetet. A kar, mely értünk küzdött a csatákban. A harcz tüzéből hozzánk törtetett.
Tebát ti vagytok itt, ti drága hamvak, Tiértetek hevültünk annyian ! S mert égtünk értetek, hát üldözének S rablánexra ffizött az átkos tyrai,n. l)e Isten átka megmutatta vétkét, Ki a honvédnek üldözője volt. Hatalma immár tőlünk kölcsönöz fényt; Magában? Is:en tudja, mily tarolt
De hát van honfi, honlány e hazában, Ki lelkesülni nem tud ily napon ? Van-e madáika, mely ne zengedezne, Örömre gyúlva, lelkes hangokon? Van-e halál, kit borzadály ne bántson, Midőn egy nemzet jogkörébe vág? Midőn a holtat balhatatlanitjuk S bátran zenghetjük Kölcseynk dalát?
Nincs e hazában aggastyán, sem ifjú, Sem igazhivő, sem tévtanbarát, Kiben ne hatna ez érzet velőkig : Félisten az, ki igy védett hazát 1
SZ ERÉNYI ENDRE.
A bosznló Diana.
firaber L. utáa.
— Te a lé ry Jánostól —
(Folytatás.)
A kerítés túlsó részén ezalatt festőnk egy szerencséjére nyitva talált ajtón elillan, szánalmas tekintetet vetve lihegő kifáradt lovára.
Szikra, mily ügyetlenséget követtél el ; igaz ugyan, lovagiasabban bánhattam volna veled, soká kimaradtam s te szomjaztál; de ki, óh, mely halandó lenne képes szemeit egy ily angyalról levenni.
Festőnk keverte már, vegyitette képzeletében a színeket, lelke ugy örült, ha ecsetjére s e remek vonások kivitelére gondolhatott.
Hajnalodni kezdett, a csillagok lassanként elhomályosodtak, eliüntek, a bérezek mögött fölkelő nap utasainkat üdvözölni látszott, de müvészün k keveset ügyelhetett arra mi körüle történik,őtán még a fölkelő napot sem vette észre, melynek láttára Szikra vidáman nyerített; nála még mindig holdvilágos csillagos éjszaka volt s előtte az angyalok a hajdankor istennői legszeb-
bike lebegett; mi boldog voltő, azt hitte, álmodik b félt felébredni,vagy nem lehetett álomkép.kép-zelödés szülte tünemény ?Nem e vonások,a sikoltás még mind igen élénk emlékek,valónak kellett lenni.
A fárasztó éji ut és kaland után végre a városhoz közeledtek,Szikra kitelhető gyorsasággal iparkodott hazafelé. Szikra nem volt bibás,-csak a szomjúság kínozta, amellett igen el volt fáradva, ezt a lovász is bizonyitá, ki az istálóba bevezette.
II.
Egy kisded terembe lesz szíves az olvasó bennünket kisérni, mely mindamellett hogy oly csinos és elegáns mégis lakószobának beillene. Akaratlanul Jkörültekintünk a személyeken, kik a sok mindennek ily öszhangzó elhelyezésében ízlésüknek legjobb bizonyítékát adták. Itt nem létezik bútorféle, mely helyén nem volna 8 niucs hely, melyen bútor nem állana és mégis e látszólag kis teremben még egészen kényelmesen mozoghat az ember annél-kül, hogy pamlagok és asztalok között kellene keresztül szorulni, vagy szekrény és támlá-nyok mögött mászkálva még arra is igen vigyázni, hogy ruhánkkal valamely csecsebecsét véletlenül le ne söpörjünk ; egy terem a szó szoros értelmében nem hasonlítható azokhoz, melyek a bútor kölcsönző intézetekből megrakva kárpitos és más komissionáriusok ízlése és segélyével borendeztetnek.
Egy idős urat látunk az egyik széken ülni, mellette a pamlagon egy kiváló szépségű lánykát, szellemdus arcza kipirosodva, hajói ítélünk épen tizenkilencedik tavaszában lehetett.
Bizonyos hasonlatosság, mely természetesen minden férfiasságot a hölgynél szelídebb
vonásokban tüntet elő, íeljogositnak bennünket a két személyben apa e lányára ismerni.
A hölgy egy csipkés kendőt morzsolgatva ujjai közt, valami nyugtalanságot árult el,észrevehető volt változó arczkifejezésén és sajátszerű mozdulatain, hogy valami boszantá, végre is az öreg felé fordulva határozottan elkezdé: Kálmán bácsi nékem kiállhatatlan kiállhatatlan volt és kiállhatatlan lesz.
Ugyan hová beszélsz, ez felfordult világ volna, épen ellenkezője annak, mit mi jöv.Hre s javadra nézve akarunk, jegyzé meg boszusaa az öreg.
Kedves papám, én biztosítlak, folytatá a lányka neheztelőleg és talán csakis ez az oka ellenszenvemnek. Kálmán édea anyja Polcsi néni ha egyedül van velem eldicséri, elmondja oh, az én Kálmánom, milyen szelíd,mily jó agy fiatal ember az. Te papám szinte jónak látod e meggyőződést lassanként belém cseppegtetni, mig megérjük, hogy nem sokára már a madarak a háztetőn is fogják csiripelni, Kálmán bácsi, Kálmán bácsi, derék úrfi, ő szeret téged, mily szerencse ! maholnap majd az is szájról szájra fog menni, Kálmán bácsi nőt keres, lányt kéret édes anyja és nagybátyja által.
Mindenütt Kálmán bácsi, a rokonok ajkán, a színházban, a hangversenyen, alkonyatkor vagy még nem is hajnalodik már zug fülemben ; hegyen völgyön, akár merre lépek, mindenütt, nincs nyugalmam, mindenki Kálmán bácsiról beszéls tud róla valamit, csak én nem, én nem tudok semmit, nem tudhatok, mert hozzám nem szól soha semmit.
Az öreg ur jóizüt nevetett, de arcza ismét redőkbe vonult.
Te elfolejted, Ilonkám, hogy Kálmán egy
czenl mellett adóztatnak meg bennünket. —
A 3-ik kérdésre „az állam iránti tartozásunkat évnegyedenkint rójuk le* ezen feltett kérdés maga magába nyeri a feleletet, vagyis azt, hogy adó és más tartozásunkat pontosan évnegyedenkint rójuk le. igaz ugyan,hogy ezt teljesitni oly pontosan nem is lehet, de ha teljes odaadással azt tekintjük, hogy amit adóba fizetünk azt magunknak tizetjük, vagyis saját magunk, és utódaink-javára tókésitjük, ugy nem ügyelünk arra, hogy a kirótt adónknak csak */♦ részét fizessük, hanem midőn módunkban áll, előre is fizetünk, igy azok, kik ez ország kerekségén előre fizetni kegyesek, csak saját javukra és a fizetni képtelenek becsületére fizetnek előre, igy az állam mégsem marad rövidségben, hanem igen, tartozását leró-hatja anélkül, hogy ennek fejében kölcsönhöz fordulnia köteles volna.
Vegyük az országot ugy, mint egyes községet, van igen sok oly község, mely évnegyedenkint adóját a törvényben lerakott alapon megfizeti, de ne higye ám a tisztelt olvasó, hogy azon pontos fizető községnek minden egyes adózója adóját évnegyedenkint fizeti, van biz olyan is, ki csak az év végén fizet, midőn terményéből képes fizetni, de vannak olyanok, kik az első ne-gyedben.már a multévi elóirás szerint az egész tartozásukat leróják, igy ezek előre fizetett összege a commulativ kezelés folytán a hátralékosok szinlett javára esvén, a község becsülete mentve van.
Vessünk tehát egy ósziute pillantást helyzetünkre, és önkényt be kell ismernünk, hogy mindazon kalamitásoknak, melyek állami létünk ellen vannak irányulva, mi magunk vagyunk okai, mert mi könnyen vesz-sZük ügyünket, azt hisszük, hacsak lármázunk, ha csak vitatkozunk, azzal is megélünk* azzal is fentartjuk magunkat, mint az egyszeri ember, ki azt imjndta: ha terem gabnavha nem terem, ó biz megél, mert terem gomba, neki nem kell más. de bezzeg megjárta.nagy szarazság levén, nem termett goujba, nem vetett földeibe magot, végre étlen kellett meghalnia, s felette nem sajnálkozott senki, mert dologtalan volt.
>T5 ilt levél
Tekintetes- Kovács János úrhoz Kanizsán
A Zalai Közlöny 38-ik számában a keszthelyi gazdasági tanintézet érdekében tett felszólamlásához codicilíusként Keszthely részéről a kővetkezőket látom szükségesnek ragasztani. Mindenekelőtt azonban figyelmeztetem K. barátomat arra, hogy a magát egyedüli szakembernek hirdető S. P. ur tud
félénk fiatal ember, ő nem megy lesbe, nem keres mellékutakat, mint a mai fiatalság, hanem az egyeneset a biztosat választja; ő téged nagyon, igen nagyon szeret.
Szép, ő szerelmet vall a papának, kezdé iBmét a lány s örök hűséget esküszik nski, igen jeles. A papa pedig órömsugárzó arczczal hazajön s elmondja nekem: képzeld csak mit hoztam, Kálmán hűségét és szerelmét! Hagyjon fel, édes papám, Kálmán bácsi nem is férfi.
Az ördögbe, mormogá az öreg, hát mi volna más ?
Nem tudom, hogy sorolhat papám valakit a férfiak közé azért tán, mert születésére vagy alkotásra nézve ő ugyan az lehetne de kiben egészen más jellem mutatkozik, én pedig azt állítom, ő nem férfi.
Annál inkább illetek egymáshoz, viszonzá ar öreg, jól van,- helybenhagyom, ő nem férfi, ez onnét származik, mert atyja mint tudod, korán sirba szállt s nevelése mindeddig női kezekben maradt. De te elfelejted, hogy te korán, igen koráp.s az öreg urnák egy köny rezgett szemében, elvesztetted mamádat, te ismét jobban férfinak neveltetél, épen ezért egymást helyesen kiegészítenétek. En és a néni meggondoltuk már a dolgot, szándékunk igen jó, helyrehozzuk a neveltetésnél elkövetett hibánkat azáltal, ha édes gyermekeinket egymáséivá teszszük, te a férfiasságodból rá ruházhatsz, női tulajdoniból viszont elsajátíthatsz valamit, ez egyikteknek sem fög ártani.
Megbocsáss, papácskám, mondá egész komolyan Ilonka oda simulva atyjához s hófehér karját annak vállára csüggesztve-,megengedj, ha ezt nem ugy tekintem. Jóllehet, mindkettőnk neveltetése a rendes útról eltérő volt, de azért
mindenre felelni ; — eltűr ő mindent, méf az orrpeczkelést is; mert van papírja, tolla, mely el tolmácsolni tudja, mit fondorkodó természete agyában teremt. Ha az egyik ajtón kilökik, bejön ő a másikon. Ezt mindenki, ki a keszthelyi emlékiratra adott válaszát elolvasta, igen tapasztalhatta. Azonban nem czélom a most már megyénkben,de országszerte is ismert kitűnőségről beszélni, csak illustratióval akarok szolgálni oly tények dolgában, miről Kanizsán nem tudhatnak, részben pedig t barátom talán roszul értesülvén, kevés változással hozza fel czikkébsn.
A miketKeazthely városa az emlékiratból Kihagyott, szerénységből elhallgatott,helyén látom t. barátomnak ezen nyilt levélben tudomására juttatni.
Nem nevetséges-e az, hogy a keszthelyi gazdasági intézet igazgatója, egy lap szerkesztője,melyet a m. minisztérium subventiónál; — és ezen lapban országszerte hirdeti, hogy a keszthelyi gazdasági intézetnél mennyi hiba van, nem felel meg a czélnak, fekvése és vidéke rosz, nincsen kellőleg felszerelve, nincsen elég helyisége.
Nem ne7eUéges-e az, hogy ezen lappal annak jövedelmével,az a minisztérium, a mely hivatva van a gazdasági tanintézet felvirágzására mindent elkövetni, egy oly egyént dotál, ki annak hitele aláásásán dolgozott, és dolgozik.
Nem nevetséges e, hogy mielőtt a képviselőház, a minisztérium,a keszthelyi gazdasági tanintézet Kassára áthelyhezéséről valamit tudott volna, ezen lap egyik számában ezelőtt 2 évvel már az volt a szerkesztői izenetek között, s igy a szerkesztő áted apodictice mondva, — hogy az intézet csak egy év után vándorol át Kassára.
Es ezt a nagy közönség elhallgatta, a magas minisztérium pedig eltűrte.— Ezek után igen természetes, hogy magáról azt kelle hin nie, hogy egyedül ő az, ki szakavatottan szólhat, mert a nagy közönség és ministerium szó-nélkül elhallgatta, eltűrte azokat, a miket mondott.
Elmondotta ő válaszában az általa felállított hibákat, melyek ha léteztok,léteznek,— fó oka nem lehet más, mint ő, — feje az intézetnek. Ezen nyilt levélben elmondom én az ő hibáit, melyeket a keszthelyiek jól ^smernek és azok ugy létéről solidariter kezeskedünk.
Hol kezdette el és mikor, az intézet de-creditalását ugy mint a a*nda mészáros? —Mert nem nyul ő nyíltan semmihez. — Friss emlékében lehet, hogy az intézet tőszomszédságában lévő ház megvétele a minisztérium á.tal elvolt határozva, és midőn azt a tulajdonoshoz értékével megfelelő öszszegért oda adta volna, éppen ő szándékosan hanyagolta el annak megvételét, — pedig annak megszerzésével kellő tért nyert volna az intézet; de akkor nem mondhatja azt, a mit most válaasában felhoz, hogy szűk térsége,kevés helyisége van az inté zetnek. Nem lehet-e ebből azt következtetni, hogy a szomszédház megnemvétele egyedül az ő szándékos hibája.
Bárminő olyan propositiot tettek neki, mi az intézet emelésére, hitele gyarapodására vált volna, neki nem voit jó; — mert kellett a keszthelyi intézet megbuktatását minden áron elérnie. Es minden mesterkedéseit ugy intézte, hogy játékába bárki is egy könnyen bele nem
nem következés, hisz én, a mi engem illet, papa látja, tudja folytatá hízelegve atyjának Ilonka, én mindamellett igen igen jól érzem magam, mig abban semmi következetességet sem találnék a még nem érettet nem készet a nem készszel, nem tökéletessel öszszekötni; ha ugy van mint pupám mondja, akkor nékie egy egész nő, nekem pclig egy egész férj szükséges, ezen kifejlett jellemektől mindketten tanulhatnánk,ellenben igen kétséges lenne tulajdonokkal egymást kiegészíthetni, melyekkel saját magunk sem bírunk, a természetes következés az lenne, hogy egymást soha sem boldogíthatnánk.
Az öreg ur végig hallgatta lánya logicáját, kedvetlenül nyúlt ősz homlokához, mintha terhes gondokat akarná onnét elűzni, de Ilonk a még nem beszélte ki magát.
Azért papám én ugy vélekedem, az én férjemnek, az én jövendő férjemnek tökéletes férfiúnak kell lenni, nem törődöm vele, legyen kissé komoly, legyen túl komoly, de férfiú, férfin minden tekintetben,hogy én tisztelni tudjam
És szeretni, egészité ki egykedvüleg az
öreg.
Szeretni, szeretni! ismétlé kétkedve a hölgy, létezik szerelem csakugyan? Én nem birok tisztába jönni, nincs fogalmam róla, minő érzés legyen az, önző lelkek tán, kiknek erőltetésbe kerül az ő drága „én"-jöket részint fel-ad ni,szenvedélyes felhevülésekben mondhatják
j • q j )
de mi r
Igen mi, vág közbe az öreg, mi, a kik legkevésbé sem vagyunk önzők, kivéve ha va-lak i szóhoz akarna jutni, ót szépen hallgatni hagyjuk, mig béketűrése megszakad.
Ilonka fülig elpirult s hallgatott.
Kár, mondá felkelve az öreg, kár ezen fi-
1 áthatott, világos példája ennek válasza hol hízelegni látszik a keszthelyieknek,hogy annál mélyebben döfhesse alattomos szúrását.
Emlékeztetjük a mult évben történt szőlő vásárláskor jelenvolt osztály tanácsom ur vele is tudatott tervezetére, melyet a szőlőben annak mikénti berendezése körül tett, — és most annak ellenére a legszebb szőlőnek való térséget gyümölcsfákkal rakatja el; — ez ismét egy a jövőbe nyúló stratégiája. Azért szereztetett tehát a szőlő, hogy ott a gyümölcsfatenyésztés productiójával fitogtassa magát az inté tét, nem-e azért, hogy a szőlészet és általa a borászatsublímis tanulmányozhatásával hazánk ezen főkincse tökélyetesittessék. Nem szándékos tévesztése a czélnak rejlik-e ismét ezen tettében. Igaz, hogy nyiltan bevallotta azt, hogy a szőlőmiveléshez nem ért, csak enni tud jól szőlőt,mit a multévi szüret silány eredmé • nyével is nagyon bevalósitott.
Az emlékiratra adott válaszában vakmerő elferditései leginkább azokat sérthetik, kik kellőleg ismerik a helyzetet és viszonyo kat.
A földesúr szükkeblüségét hangoztató megtámadásaira a méltányosság eszméje alapján caak annyit, — hogy a szűkkeblű gróf ur ő nmlga 210 (nem 300) holdat adott 3 frt évi haszonbér mellett holdankint az intézetnek,oly földet, minek holdjáért a keszthelyiek 10 frtot örömest megadnak; de az intézet is igy szokta azt elbérelni. Tehát évenkint 1470 frtot ajándékoz az intézetnek.
Hogy nincsen jó fekvése, vidéke Keszthelynek, azt maga sem hiheti el,mert hová kell kiesebb fekvés egészségesebb és a természet minden áldásaival bíró táj mint a mienk, hol az utóbbi időben még nemes érezbánya is van kilátásban, a mennyiben igen közel a vitai halárban már eredményezett kísértetek is tétetnek. Csak nem akarja elhitetni az általa any-nyira ki csíny lett közönséggel, hogy Kassa vidéke, fekvése jobb a miénknél, hol a vege-tatio 2—3 héttel későbben van.
T. ba.átom czikkében az van felhozva, hogy az intézetnek kitűnő tehenei a bécsi világkiállításon is kitüntetve lettek. Ezen valószínűleg toll hiba helyreigazításául megjegyezzük, hogy a bécsi világkiállításon hízott bivaljai nyerlek kitüntetést, melyeket ő felsége is nagy érdekeltséggel tekintett meg, azok hizlalási módjáról kérdezősködvén. Tehene és borjúja a kanizaai szarvasmarha-kiállításon nyerték az első jutalmat. Ezt valamint azt is, hogy a földesuraság nem 300 hanem 210 holdat adott az intézetnek, kiigazítva, a helyiség és előnyösségek felhozáaánál pedig azt, hogy a Gróf ő nagy méltóságának országos nevezetes ségü ménese, kitűnő magyar faj gulyája 30,000 hold erdeje, rendszeresen mi veit gazdasági földjei rétjein kivül szinte országszerte ismert juhászata is van, megtoldva, érdekeltségeért szívélyes köszönetet mondva maradok tiastelő barátja.
TRSZTYAN8ZKY LAJOS úgyis mint több keszthelyi által erfe felkért.
Óvintézkedés! nézetek az állati járványok s a keleti marhavész ellen.
(Folytatá*.)
A keleti marhavész elleni óvintézkedési törvényjavaslat 29-ik §-a megengedi aszarvas-
atal emberért, ő legalább tudja, mit akar, de te magad sem tudod azt. Néhány lépést téve fel és alá a szobában egyszerre megáll lánya elótt, szemei közé nézve kérdi egész nyájas hangon: talán már megtaláltad férfi ideálodat, kis gonosz ?
Mosolyogva rázta fejét a lányka, visszasimítva előreesett fürtjeit.
Egy felhő vonult el az apa homlokán, azt hittem, úgymond, a minapi estélyen a kapitány igen előzékenynek mutatta magát irányodban s társalgása mint észrevettem, téged rendkívül mulatott, nemde?
A fiatel hölgy is fölkelt, gróf Hartegg, veté közbe a lány, igen kellemes társalgó, egy gavallér, egy férfi, de .. .
De, kérdi tovább szigorú arczkifejezéssel az öreg, megállva a terem közepén.
De, felelt vonakodva a lány, mintha nem illenék hozzá e szavakat kiejteni, gróf Hartegg nővadász.
Meglepetve nézett az apa lányára s el vonult,hogy örömét eltitkolja, azután ismét hozzá fordulva, egész megelégedéssel szólott: Te büszke lány vagy Honka, ezelatt az ablakhoz közeledve mondá, mintha az utolsó szavakat nem is hallotta volna: a kocsi már itt áll papa, készüljünk !
Igaz, igaz,megnézzük a kiállítást,legalább lesz egy kis szórakozásod.
Hallod, kezdé kis szünet múlva, Kálmán ott lesz.
Kálmán bácsi,Kálmán bácsi, tréfálódzott a hölgy nevetve.
Ne mutasd ellenszenvedet, ez igen fájna neki, légy barátságot irányában és gondold meg, hogy ő mégia. . .
marhák vasutakon és folyókon szállítását, valamint íalkákban láboni hajtását, de a 1 á b o n hajtott falkákra nézve nem szabályoz-tatik hogy mi uton s módon történjék azoknak egészségi tekintetbeni ellenőrzése, mert tudnunk kell, miszerint a lábon hajtott falkák nem mindig vásárokon vétetnek össze, hanem ittott egyes uradalmakból s birtokosoktól istállókról mint göbölyök s kimustrált marhák vétetnek össze, s gyakran a 4-ik és 5 ik megyékbe is, mint Baranyából Sopron megyébe által hajtat naks igy a törvényjavaslatll-ikazakasza értelmében állategészségi tekintetben felszállítandó v á-sári bizottmány ellenőrzését, valamint a vasút é» vizekeni állati szállítmányokat ellenőrző állategészsé g-r endőribizottmányo-kat is kikerülik
A törvényjavaslat 15. § a az előirt óvintézkedések ellenőrzésére a körülményekhez képest szükségelt állami állatorvosok felállítását kimondja, — nem mondhatjuk ugyan ezen intézkedést czélszerütlennek s nélkülözhe-tőnek, azonban nézetem szerint a gazdászati közönség érdekeinek megfelelőbb s üdvösb volna, ha a törvényjavaslat az ország törvényhatóságainak minden egyesszolgabirói k er ületben pgy- egy állatorvos állás szervezését el rendelte vol-na, mint ezt azországosgazdasági egyesület a közelmúltban Budapesten tartott gyűlésében is tanácsk ozási tárgyává tett e, b ezen intézkedés által a törvényjavaslat 36. §-a értelmében szervezendő vész-bizottságok felállít ás a is igen megkönnyítve lenne, mert nem volna szükséges más járásból vagy távolabbról a bizottmányba mel-lőzhetlen s i 11 e t é k e s á 1 1 a t o r v o s t alkalmazni.
Eladók és vevők által gyakran panasz emeltetett azon eljárás fölött, hogy az eladó 2 darab marháiból egyet eladván s a két darab egy marhalevélben körülírva. lévén, az eladott egy darabra a helyhatóságtól az érvényes jó marhalevél alapján marhalevelet kértek, — hogy a vevő egy darab marháját azonnal tovább-száliithassa, s ez mint, nem helybeli lakos ela dónak, megtagadtatott; — nézetem szerint — midőn a törvényjavaslat, 18 §a azt mond ja,hogy a vásári bizottmány vagy helyhatóság jogosítva van a vásárra hajtott de el nem adott marhákról szóló marhaleveleket egy más vásárra vagy helyre hajtásra érvényesíthetni, — megengedi, hogy a váaár-ban az eredeti, jó érvényes marhalevéllel eladott marháról a vásári vagy helyhatóság továbbszállításra vagy hajtasra uj kiái litott marhalevelet kiszolgáltathasson, miután jezen körülménynél a tulajdonjog kétséget nem szenvedhet, — ellenkező esetben az adás- vevés kereskedelmi forgalom érzékenyen nyomatnék s akadályokat szenvedne. —
Végül némi téves fogalmakon alapult in tézkedéseket sem hagyhatok érintetlenül,-ugyan b: valamint az uj törvényjavaalat 3. §-a, ugy az 1859. évi szabályrendeletek világosan kimondják, miszerint marhavész-zárlatok alkalmával csak a kérődző állatokkal s az ezektől szárma zó^n yer.stermékek-keli forgalom akadályozandó se 1-lenőrzendő, mégis kereskedők által igen gyakorta panaszok emeltettek, hogy a aárvonalokon felállított őrök, de vasutak is a nem ké-
A Kálmán bácsi ha, ha ha, egészíti ki Ilonka.
Az öreg ur szinte felkaczagott: te caak mindig szeleskedel, s odanyujta karját lányának.
Egy szolga lépett be.
Tudom már, intett neki aZ öreg.
A kocsi áll, jelenté mindamellett egész kötelességérzet tel Pista.
Hisz mondtam, hogy tudom,jól van!
Pista e nem várt rendreutasitást zsebre rakva kinyitja az ajtót, dörmögé magában, sok háznál megfordultam, de a mi dolgunkba nem avatkoztak, itt már fölösleges lesz,hogy a kocsit jelentse az ember,persze az kell még, úgyis egész napon át tétlen lézengünk, igy majd egészen kegyelem kenyérre jutunk, ezzel követé a kimenőket.
III.
Mig a kocsi a két egyénnel, kiknek párbeszédét alkalmunk volt kihallgatni, sebes haj tásban tovarobog, kell, hogy Ilonka atyjáról is röviden megemlékezzünk.
Gróf Zsolna ősi vagyonos családból szár-mázott,fiatal korában a katonai pályát válaaztá, de legjobb éveiben visszavonult, mert,mint szokása volt mondani, a háború az embert igen megviseli, egészségét megrongálja úgyannyira hogy gyakran élethoszsziglan nyög bele.Azl 814 iki hadj iratban réeztvett még Francziaország-ban, sokat tartott reá és bizonyos öntudattal gondolt mindig vissza, hogy az európai egyensúly t helyreállító harezban ő is közreműködött; nézete szerint ezen egyensúly volt egyedüli biztositéka a népek anyagi és szellemi fejlödése-és gyarapodásának.
(Folyt, köv.)
rödzfi állatoktól származó nyerstermékekkel^ forgalmat ie akadályozzák, illetőleg lóbőrt, vadállat-bőrt, kutya-bőrt, ló-szőrt; b niégteljesenkikészitettefertőt-lenitett(deBÍnficialt) bz ücs-rau likára használandó birka- sbárányjb ő-röket a zárvonalokon át nem bocsátják, s a vasutakon szállításra föl nem veszik.
Ezen téves eljárásra nézve óhajtandó volna, miszerint az illető közegek tüzetesebb utasításokat nyernének, hogy fölösleges téves eljárásaik által a kereskedelmi közlekedést — forgalmat ne akadályozzák.
Nagy-Kanizsán, 1874. april hóban.
MAAK NÁNDOR,
mc-gyei állatorvos.
(Folytatás köv.)
Helyi hirek.
— Trojkó György,nagykanizsai járás-birósági albiró saját kérelmére a székesfejérvári kir. járásbírósághoz helyeztetett át hasonló hivatalos minőségben.
— Törvénykézért csarnok. A nagykanizsai kir. bünfenyitő törvényszék előtt folyó 1^74. évi május hó 21. és 22-ik napján az a''lábbi bünperek foguak tárgyalás alá vétetni: május 21 én 1.) Szeglet József és társa, zalavári, tekintőleg sármelléki lakósok elleni tol-vajlási bünügyben végtárgyalás. 2.) Andersek Flórián és Angerer Rudolf sleziai illetőségű csavargók elleni tolvajlási bünügyben végtár gyalás. 3.) Fürst Albert letenyei lakós elleni hamis esküvési bünügyben hozott legfőbb itélő-széki itélet kihirdetése, május 22 én 1.) Bun-czum Ferencz és társa súlyos testi sértés bűntettével terhelt kis kanizsai lakósok elleni bünügyben végtárgyalás, 2.) Mészáros László és tarsa, karmacsi, tekiutőleg f. zsidi lakósok elleni toivajlasi bünügyben végtárgyalás, 3.) ugyan Mészáros László ellen egy másik tolvajlási bünügy végtárgyalásK. Előadók : Gózony és Gabelics törvényszéki birák. —
- - JPinczetörés. Kedden éjjel a helybeli szent Ferenczrendüek épületének pinczéjét a kert felöl feltörték, azonban észrevétetvén a tettes elfogatott s bekisértetett.
— A német szinészet elköltözött Nagy-Kanizsáról ; vasárnap tartott utolsó előadása végeztével az igazgató szívélyesen megköszönte a pártolást 8 a közönség erősen tapsolt.
— A legközelebbi országos vásár Nagy-Kanizsán a«g. 10-én tartatik meg.
— Egy óriási czápa (Squalus carcha-rias) látható jelenleg a nagykanizsai főtéren, melyet Fiume mellett a prelucai kikötőben fogtak 1872 apr. 16-án. E tengeri szörny most Ifi láb hosszú éslOláb keriiletü;gyomrában egyebekkel egy szerencsétlen matróz hullája s ruhája találtatott, mely ruhadarabok szabadon és a hullának egy része pedig borszeszben szinte megtekinthetők. A művészet és tudományra nézve e nevezetes tengeri állat csodálatos, és érdeket kelt mindenkiben nemcsak számra 370 kettős sorban álló, erős fürészalaku fogaival, hanem azon csipdérekkel is, melyek puhányain rágódtak és cmészték ; mutatja ez által a természet, hogy habár nagy te3tet, nagy erőt s hatalmat adóit a czápának, mégis kis alakú ellenségei létének megrontásán működhetnek. A bon-czolásnál jelen volt tengeri felügyelőség és muni-cipalbizottság hivatalos bizonyítványai megtekinthetők. Felhívjuk a tanári s tanítói kart,
hogy tanítványaikkal ez alkalmat felhasználni igen szélszerü lesz.
— Jekel/alusy Vincze,székesfejérvári
megyés püspök Romában május 15-én meghalt. Béke hamvain!
— Balatonfüredről írják nekünk, hogy a hajó közlekedése ujabb rendeletig naponta csak egyszer, és pedig délelőtt történik Siófokkal.
— Hymen. Rákosy József zalabéri postamester junius 7-én vezeti oltárhoz Tarnóczy i Gizella kisasszonyt.
A magyar sorsjegy 16 dik húzásában május 15 én a következő sorozatok nyertek : 14i. 954. 1567. 2431. 2799. 3030.3145.3243. 4522, 5310. 5584 és 5682.
— rA méhészet kézikönyve",irta Dr. Tóih Imre. Kiadja az országos magyar gazdasági egyesület. Ara 50 kr. E hasznos mű megszerzését ajánljuk mindazoknak, kik a méhé szettel foglalkoznak.Könnyebb érthetőség miatt a szövegbe sok ábrát is foglal magában.
— Balaton-Füredre főispán ur ő mga Háry Ágostont nevezte ki fürdőbiztosnak.
— A kis-komáromi utóbbi nagy tűz csakugyan szántszándékos gyújtás következménye ; a tettes Hofman Ignácz lakatosmester, ki járási szolgabiránk erélyes elővizsgálata folytán, mindent bevallott. Nagy-Kanizsán a kir. járásbíróság börtönében van fogva.
— 2>r. Entz Ferencz, Zalamegyének e kitűnő jeles szülöttje irja, hogy mi teendő a szőlőben a fagy után. E teendőt határozza meg egyikfelől a mivelési mód, mely alatt a szőlőt tartjuk, és másik felől a fejlődés foka, mely alatt a fagy a szőlőt érte; ez utóbbi körülményt illetőleg pedig azt kell mindenekelőtt kiemelnünk,hogy az idén a fagy szőleinket, szerencsénkre, még igen fejletlen állapotban sújtotta. Ha a fagy a szőlő hajtását ugy,mint az idén,oly gyenge korában éri, midőn abban a megfásu-1 ásnak még nyoma sem voit, akkor összeszárad és lepereg az elfagyott hajtás, mihelyest azt a nap sugara pár óráig éri, s ennélfogva fölöslegessé válik azon vidékeken, a hol a szőlőt fejre mivelik, a szőlős gazdának minden tényleges beavatkozása, mert kedvező időjárással, mint a milyen a mostani, rövid napok múlva újból fogják helyrepótolni a fejet elborító alsó Bzemei fríssfakadásai a fagy által elpusztult hajtásokat. Tavaly még pár nappal későbben pusztitotta el a fagy az ország szőleinek legnagyobb részét, de azért hála Isten, mégis volt meglehetős bortermésünk, mert a fejnek készen álló alvó szemek helyre ütötték ismét a fagy által elvett gyenge hajtásokat, s azok hoztak még elég termést is. Ámde ezen fábiusi tétlenséget nem ajánlhatjuk azon borvidékek szőlős gazdáinak, kik tőkéiket a hosszú metszés valamely módosítása alkalmazásával mivelék,mert a hol a csap, vagy bármikép kikötözendő ivvesszőnek gyönge hajtásai mind elfagytak, ott már nem lehet kilátásunk arra, hogy a netalán épségükben megmaradt mellékszemek az elpusztult főszenieket termékeny fakadásokkal pótolni fogják. Ily esetben — de csakis ily esetben, - ha a csap vagy termőfának valamely fakadása elfagyott volna,-- egészen vissza kell a csapot vagy ivvesz szót, szóval a termőfát metszeni,azért: miszerint a fej alsó szemeiből termékeny uj fakadásokat vagy legalább ajövőre egészséges fát minél biztosabban idézhessünk elő. A hol a termőfának (értjük a csapos vagy íves vesszőt) csak egyes fakadásai fagytak el, ott természetesen semmi szükség a vísszametszésre mert ez esetben I
méltán arra tarthatunk számot, hogy a megmaradt hajtásoknak majdani tökéletesebb kifejlődése és termékenysége helyre fogja pótolni azoknak vesztességét, melyek a fagynak áldozatul estek.
— Rövid hirek. Egerbegy községben 114 ház égett el. — Csákvárott a volt jegyzőt ablakon át agyonlőtték. — Vasmegye felső vidékén nagy felhőszakadás volt, Kőszegen több szollá ha is behatolt a víz. — Szegeden .Szegedi Közlöny * czimen hetenkint 4-szer megjelenő uj lap<»t indítanak meg; ez ott a 4-dik lap lesz.— Nagy Váradon Tel esz ky bal közép lett a követ.
— Az ötödik magvar jogászgyülés május 25
— 28 án tartníik. — Budapest községi hivatalaiban 8 órától délután 3 óráig vannak a hivatalos órák. — Florenczben a nemzetközi botanikus congreszusou 250 egyén jelent meg — A soproni lövölde német nyelven tartott elnöki beszéddel nyittatott meg. — Jelenleg 222 hírlap s folyóirat jelenik meg magyarnyelven. — Aradi Zs. carrarai márványból Petőfi mellszobrát élkészité — Az akadémia évi nagygyűlése májas 26—31 én lesz. — Az osztrák államvas ut pesti uj indóháza 8 milió forintba kerül s 4 év alatt készül el. — Egy kőszeghi korcsmáros a muzeumnak két rőf széles s egy rőf hosszú vastag pókhálót küldött. — Bécsben 1873.ban 10,370 törvénytelen gyermek született. —
1262. H. Veazprém. Sajnálattal Íntézke<!t5nk.
1263. Keszthelyre a reclamált 37-ik számot elküldöttük. Megfoghatatlan, hogy Keszthelyről ennyi reclamatio tirténik 1
1264. A .Magyar Hivatalnokok Lapja" t eset kesztSjének. Kéexaéggel kijelentjük, hogy Babics Jákó urnák a .Rákóczínótáról'' irt jeles közieményit be cses lapodból vettük át.
1266. H. L. Tapolczán. A lakváltoztatás nem volt tudatva velünk, azért lapvak az előbbi helyre küldetett. Az előfizetés májas elején megérkezett
1266. P. 8. Balaton-Füred. Nem lehetett, Bővebb megírását szerettük volna az «U6 napnak.
1267. L. Keszthely. esámonk hozza a
nyilttérben.
1268 E. Kezdi-Vásárhely.E aaámról megkésrtt mint kijelentSk, a keszthelyi ügyet magunkévá tettük'' ''269 MT* Sporzoa Pál ar teriaáslass váia azát aiagtzakitáa aetkOJ klváaváa kézölni. « azáatái tértzike Miatt a lesközelebbi száart vaJáak kénytelenek halasztani. ^^
Lnftohuzá*.
Bécsben, májusJ16-án : 45.J 64. 15. 48. 4 Gráczban „ „ 90.'' 41. 72. 30. 28''
Temesvárott
36. 20. 16. 65. 28
Üzleti szemle.
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, május 19-ike 1874. Időjárás. A multnapokéhoz aránylag egy kevéssé mérsékeltebb, ámbár még mindig szeles, hűvös. —
Gabnaüzletünket & mindinkább előtérbe lépó helyi szükséglet eleveníti most némileg-, ennek főszereplője legiukáob kukoricza, mely a szegényebb pórgazda közönségnek az uralkodó viszonyok között legjobban felel meg, miután készletek meg-leho''.őssége mellett ára aránylag jutányos. — Rozs annak már alárendelt czikkje s a vételkedvben távol sem osztakozik vele. — Mindkettő ára pedig nincs lejtésnek alávetve, minthogy a külföld változatlanul fedezheti szükségletünket. —
Árpa után hiányzik minden tudakozódás, ma már 10—15 kriptl olcsóbban kináltatikZab kicsiny-beni eladásra képviseli árát, holott a fővárosból kedvezőbb hirek e czikkre eddig nélkülöztetnek. —
Hajdinában a készletek kimerültek, belföldi neműek ritkaságok s erős kezekben vannak; Stajer-ország-beli nem felel meg a kívánalomnak, miután minősége távol sem kielégítő. — Ára ez utóbbinak rendszerint 10 —15 krral kisebb saját fajainkénál. Alsó-ausztriai mérő szerint: Buza 80—81 fut 6.25-50 kr.82—83fnt 6.70-90 kr, 8-t - 85 fnt. 7.3"—7.50 kr. Rozs 76 -77 fontos koukolyos 4.80— 5.10 krig, konkoly nélkül 5.-5.25 5.40 78—80 fut konkolyos 5.20 —5.30. konkoly nélkül 5.25—40 kr. Árpa sörfőzésre 5.—5. 25 kr. — Árpa etetésre 4.— — 4.30 krig. Kukoricza 6. —5.25 kr.Zah 2.80—2.90 kr.—3frtig50 íontja. Hüvelyesek: Borsó 8.4Dkr. Lencse 7 50—8. krig. Bab fehér uj 5. 60kr — óval keverve 5. 45—50 krig, ó 5.—, tarka 5 frt. Hajdina 4. 80—5 frtig. stájerországi 4. <"65 —
4. Ö J kr. - Hajdinakása 11—13 kr. — Köles 4. 85 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9. frtig. Lóhermag 27—30 ftig. Luczernamag 32—33.50 kr. Lenmag 4.80—5.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95—4.— krig.. zabos lendek 4.—kr.vámmázsája.Kendermag 5.30 — 60kr.méreje.Repeze téli 4.50—80kr,nyári 3.60—tfrtig. sárga nem kerül a piaezra Kevert (Mischling) 4.80—
5. frt. Buza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,-40 Borok: fejtett uj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett pir.>s 4 50—5.50-80 kr , fejtett achiller 4—4.60 kr. ó-bor —.— frt. — Scprüpálinka —.—. Törköly-páliuka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai aköja, hord;> nélkül, franco itteni állomás.
Szerkesztői üzenetek.
1261. B. S. Sopron. A válasz czáfolataak
gyenge.
Érték- és váltófoiyaro május 20.
5*/, metalíques 69.15; 5w/# nemz. köicaöu 74.35; 1860-ki álladalmi kólosön 105.50; baak ; részv. 891 —; hitelintézeti részvények 220.76; London 111.70; magyar földtehermentéai kötvény 74.75; temesvári földteber mentési kötvény 73.50; erdélyi fóldtehermentési kötvény 71.25; horvát-alavon földtehermeotési kötvény • 76.—; ezüst 106.-; es. kir. arany 5.29 : Napoleond''or 8.95 i "
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos.
Válasz HoflTmann Jakab urnák
Nagy-Kanizsán.
Ön a „Zalai Közlöny- 40-ik számának Nyilttér rovatában Keszthely város Unácsa és különösen ezen város érdemes birája, R-sischl Venczel ur ellen személyeskedve lép fel. Nem akarom ez alkalommal a felhozott eljárás mibenlétét, mely alkalmat adott az említett sértő nyilatkozatra, vitatni; ez a városi tanács dolga, a ki is magáért mindenesetre megfelelni fog, — de hogy ön városunk birájának Csehországboli ideszármazását hányja szemére, ez nem sértés ugyan, de be nem számitható együgyűség. Rei-schel ur 14 év óta Keszthely város birája éa szorgalma, igazságszeretete és jószívűsége miatt Kaszt hely város közönsége előtt köztisztelet— és szeretetben álló egyéniség, ki egyátalában a jelzett és ellene czélzó kifakadáaokra okot nem adott és azokra nem érdemes. Őszinte szivemből kívánom, hogy hazánknak sok ily, ha nem is magyar születésű, de ily magyar érzelmű magyar polgára legyen, mint Reischl ur. Megvagyok győződ ve,hogy ezen állításaim senki részéről ellenvetésre találni nem fognak, ki Reischl urat ismeri. —
Önnek pedig szabadjon ez alkalommal azt tanácsolnom, hogy ha máskor valaki felett nyilvánosan ítélni akar, tudja meg a körülményeket, 8 mindenkor csak a tárgyról kívánjon írni,a személyeskedést pedig mellőzze. — Keszthely, május 18. 1874.
BECK SÁNDOR,
*) E rovat alatt közlöttéri felelősséget a«s
vállal 8«erk.
DORSCH-HALMÁJ-ZSIROLAJ. - _
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi Dsrsob-halawjzair-slaJ mell- és tüdö-baja kaál, seropho (US- é« rachitis-betegségekben legiobb gyógyhatáss.-ü van; meggyógyítja » ie?idültebbköszvMy- ésocózbajokat, valamint az időszaki bőrkfitegsket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Bel us J. gyógy sz Lovák K. gyógysz. Fe8selhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
r

Bdovárott Lakovics Q. Csáktornyán Kárász ll. Csurgón Kreisler Dávid Kaposvárott Kohn Jakab Kapronczáa Werli Sánd. gj^gy**. Keszthelyen Wünsch F. Kereszten Breyer Jakab fiai K''"szegen Csacsinovits Istv. gyógysz.
Lateayéa Kalivoda J. gyógysz. lUrtzaJibaa iMtl Nándor Báeek-Szt.-gy8rgy5a Fibícz J. gy.
Sztatatbelyea Piüch Ferencz gy. Sopraaybaa Mezey András gyógyzi. Zágrábban Mittelbach Zs. gyógysz , Ceyleck J. J. gyógysz. , Urweisz Fr- gyóygss.
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkivüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert házi szerek között, tagadhataUa-nul az első helyet foglalják el; mit az sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok lögzött szorulásokaál, e«é8zthetetienségeknél, gyo-murbévaél, továbbá görcsök, vese és idsg-bajskbaa, szivdobogasnál, ide gesaég okozta főfájás, vértolulás, végül bysteriára, bákér és torossá tlányáara hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartöeb íryógyhatást eredményeztek. 1254 -15
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
Ajánlható mindenkinek!
U szép
női rnhakelméket
jutányos áron vásárolni kíván:
Hamburger Adolf
divatáru üzlete P3ST,
uri-utena 1-9Ó szám, Párirt hám.
Hinták bárhová Ingvan éa bérmentve toldatnak és negrendeléeek utánvét mellett gyorsan eszközöltetnek. "T
Hí. ''itié -
mm
SÓVAL
llivain v was whwm w w ■ na. — ■
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedelmére minden belső és külső gyuladás, legtöbb betegság, mindennemű seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek é« nyitott seL«k, rák, fene, •zemgyulJadás, bénulás és mindennemű sérülés ellen, stb. stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
... -


Pályázat.
A nagy-kanizsai polgári iskoláknál üresedésbe jött és a mennyiség- és mértani tárgyakat előadó, 800 írt évi fizetés és 200 frt évi lakbérrel összekötött rendes tanári állásra pályázat nyittatik.
Felhivatnak tehát azok, kik magukat ezen állás betöltésére hivatottnak érzik, s ezt elnyerni óhajtják, hogy szabályszerüleg felszerelt folyamodványaikat folyó 1874. évi május hó 31-ig a nagy-kanizsai iskolaszék-elnökségéhez beküldjék.
Kelt Nagy-Kanizsán, a községi iskolaszéknek 1874. évi ápril 28-án tartott üléséből.
VÁGNER KÁROLY, s. k., elnök.
kitűnőnek bizonyult legújabb szftrkezHt-1 óráaklat annyit csépelnek, mint három cséplő ember egy napon át Ára 150 frt BéoaN gxállitva, próbaidő s garanexia mellett
Ph. May far th & Comp.
gépgyára majnai Fraakfartbas-
(1333—1) pV" Ügynökök kerestetnek.
GM id Sp M Col.
Grosse vom Staate Hamburg garanfcirte I Geld-Lotterie von über |
2 Millioneo 370,000 Thaler.
Dieselbe ist dieamal wiederum mit aii»Herordeii-l tlich groasen and vielen Gewinnen bedeuteiid verj mehrt * sie enthfilt nur 76,500 Lo»<-, und werden iu wenij gen Monaten in 7 Abtheilungen folgende ge^''inne »icher| K wonnen, námlich: 1 grosaer llaupt-Gewinn ev<»n-| luell 120,000 Thaler, speciell Thaler 80,000 40,0001 30,000, 20,000, 16,000, 2 mai 12,000. 10,000 3 mail
8000, 3-mal 6000, 5 mai 4800, 13-mal 4000, ii-mal| 3200, il-mal 2400, 28-mal 2000, 2-mal 1600, 56-mail 1200, 152-mal 800, 5-mal 600, 2-roal 480, 362-mal 400,1 412-mai 200, 10-mal 120, 488 mai 80, 17700-mal 44.1 20330 mai 40, 20, 16, 8, 6, 4 & 2 Thaler, und ist diel Gewiantiehang der ersten Abtheilung auf den 17. und 18.1 Juoi d. J. amtlich fe^tgestellt, zu welcher da* ganze origi-l nailooa nur 3 Golden Ö. W-, das halbe OrÍKÍiistlloot*| nur ÍVi Gulden ö. W., daa vierte Originalloo* nurl 80 kr. O. W. kostet, und sende ich diese Óriginal-Lnoael mit AegieruiigHWappen gegen frankirte Kinseudung desl Betrages selbst nack den entferiiteMten Gr^endeii den ge-l ehrten Auftraggebern ttofort zu. ''i
Bei der beftondereu Beliebtheil dieser Loose ist esi rath«am,*o raschals möglich die Bestellungen mir sukom-l meti zulassen, damit ich jeden Auflrag noch ausführen kannl 1349—2 )
iu Hamburg. Haupt Comptoir, Bank- und WechselgeschAft.
Megrendelési levelek: _ .
dr. J. O. POPP cs. kir. udvari fogorvos urhoi Becsben.
Stadt, Bognergasse Nr. 2. T. ur! Egész udvariassággal kérem, hoey számomra küldjön 12 üveggel ax ön Aaatberla sxájvlzkékól. Ara ide van zárva.
Tisztelettel
Malxahn-Almásv báróné, in Bolkrathsruhe, Meckíenburg-Schwerin. Tisztelt kartárs nr; Miután az ön Aaatberll szájvizével a kísérlettét el sikerült, az ön nagyon ajánlztt fofl-plr«íi-já-val szándékozom kísérletet tenni; ez okon kéresq, küldjön oekem egy tartálylyal mind azt, a mi ahhoi való, a használati utasítással együtt. —"Kartárs urnák tisztelettel ajánlom Dr. F. Hartig, Braunschweigi udvari orvos, udvari tanácsos és tanár stb. T. ur! Az ide zárva küldött összletért szíveskedjék nekem az ön kitanónek bizonyult AnatíieHn szájvizéből és foflplo«i-iából használati utasítással küldeni
Tisztelettel báró Wassilkó Sándor,
1232—3) Berhometben Bukovinában.
Kaphatók: Xagy-Kani*sán : Belus József gyógysze., Rosenbergl Rosenfeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán Tschepen J-, Keszthelyen : Pfiszterer gy ógyazerész, Singer M. Weis l A. Zala-Egerszegen : lsóó Ki, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy-I szerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. 8zom | bathelyen: Pillich Fereucz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki sz.-Györ->jyfin. Fibic E. C. Veszprémben : Mejrr Taszkan, ugy Guthard Tivadaj és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs-| keméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Körmenden: Horváth J. Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J.. Bőgi, Belus és Schroder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógysz. — I Bonyhádon : Kramolin J. 8zigeivárott:Barwarth, 8alamon gyógysz. —I Baján : Michitsch 8t. és Herzfeld fiai, ugy Heraog Ignáesuál. — Pécsett :| Zsolnay W. és E. Zách, Sip5cz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógy«z.| Harczaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Qraff gyógysz. — Danaföld-| rárótt Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendván: Kiss gyógysa. — Rohonczon: 8imon gyógyszerész uraknál.
Nagy-Kanizsán előszór:
óriás
CZAPA
kiállítása,
mely a becsi világtárlaton a cs. kir. praterben számos közönség által látogattatott és csodal-
tatott meg. Ezen iszonyú emberevő, melynek elfogását a leg-hiteltérdemlőbb "lapok közölték, 1872. évi ápril hó 16-án Fiume közelében véletlenül egy halászhálóban fogatott.
Iszonyú nagy, terjedelmes gyomrában nagyszámú halakon kivöl találtatott:
I Egy juh;
2. Egy 350 fontos delphin;
3. Egy szerencsétlen matróz hullája, a cs. kir.
tengerészektói, kit kék katona-inge, harisnyái és czipőiról ismertek meg.
A kiállítási helyiség reggeli 9 órától esti 8 óráig nyitva van,
w A kiállítási helyiség a fopiaezon létezik. Bemeneti dij: I só hely 20 kr.. II-ik hely 10 kr. Számos látogatásért esd
(1351-1)
Horowitz *., Bécsből.
Kéretik ezefi lapot minden csaladban jól megőrizni
ANODYN ti NEOKLACE CtilLDRENa Téeth, angol foggyöngyök gyermekek számára nyak körül hordozni, a mely által a fogakat könnyebben kapják. Ára 2 frt, tuczat 20 prct. olcsóbb.
ODONT1NE (fogpasta) porcxellán té-gelyrkben, ára 80 kr. o. é. Tuczatnál _''0 prtl olcsóbb. Ezen fogpasta a legjelesebb szer a fogak tisztítására, úgy a fogak épségben és fehereu urtasara a fugsavanyuak ártalmatlan modon eltá-volitá&ara, a fogbus erősítésére ugy véi ses megakadály ozására.
barnára, szőkére legfeljebb 10 perez alatt tartósan festetni, melynek hatása oly általánosan elismert, hogy további dicsérgeté»re nem szorul. Készülék hozzá t. i. két k*fe és két csésze 50 kr. Egy üveg hajfestöncz 2 frt
CaCHOU aroma liaE a ro„z sz g-nak a dobauyMte után a taÁjb.■ 1 eltávolítására. úgy az eves, »zc9ses italuk miüt bornak éa söruek ivasa után s. u t. nélkülöznétlen fiuouiabb é» jobb tat aaságok, »ziuuazu.k. bálok és s&louok látogató szamára. Kzeu CaC»10N tiszta, az egeszsegnek legkevésbé ártalmas no-vényaikatrésxekbol all, és a fogak rothadása, valamint fogfájás elleu legjobban ajánlható. Minden használatkor kell megrágni egy piluiat, mely által a rosz saag megszűnik. Egy doboz 60 kr.
FR\SCZIa-FOLYÉivO.SY HAJfes-j eaü FONf vlN de jouvence TüSZER, a hajnak kedv szerint feketére,lGOLDEN minden hajnak az általán cso-
dált aranyszőke szint kölcsönzi tökéletesebben és meglepőbben, 10 frt.
8Zyi-ESSE\CZlA Dr. Romershau--eu, aiaterő feniaitas*. hZtlártlitása és -rósitésére. 1 Qveg ha»ználaü ut&oitással ^g\üit 2 frt. (J0 kr.
NY \K bO kr.
BALZSAM, üvegekben 40 és
VaLOpI CZL''Z es RilEUMA GYAPOT PaT I LONTÓL. 1 csomag 70 és iu kr . tag szaggatás elleu is.
EAÜ AK riiEPHELlQUE. Exen tiszta növényréssekból készített víz évek óta kipróbált és jónak bizonyult szere a bór ixépitése, frissítése és erósitéaére, **ala-mint mindenféle szeplók, szömörcsök, kiütések, foltak eltávolítására. Egy üveg ára i frt., egy tuczat 9 frt.
PASTlLL D1GE8 MV l>E BILIN (B i-lini emésztési ezukorkák). A híres bi-lini savanvuvizbol készült pastillák, m^U ejjetésoél, gyomorgórcsnél, nehéz emész-iésuél. a gyomornak étellel és szeszes itallal megterhelése következtében ela álló felbüffógésnél ajánlható. Egy ska tulya ára t>0 kr.
CHINA''GLYCERIN POMÁDE. a hajpadlót erósitó és hajnövést előmozdító pomádé Tégelyekben 80 kr.és 1 frtöOkr.
LlEBtK-FÉLE EGÉSZSÉG- N0VÉ-N''YEK. A legkitűnőbbnek bizonyult szer, mell- és tüdőbetegségek, hurnt, köbö-Ára gés és rekedtség eUen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
a leg-
EAÜ DE BOTOT. A ROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illatja és ize altal és jeles gyógyhatáaával a fájós roszszagu fogak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üveg 50 kr.
FOGPOR PUR1TAS. Ara 1 frt.
PAáTlLLES DE CHOCOLAT fer-r u g in eu x vas-csokolád a vértisztitásra es sápkór ellen. Egy skatulya ara y0 kr.
LÁtílZZADÁá ELLEM POR. Ezen por elűzi a lábizaadást és az általa okozott kellemetlen szagot és egészen ártaJmatlan. Egy doboz ái a 2 frt.
LIEBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a híres Liebig- leves készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
FOGP STA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
A CONDENSALT TEJ, készítve az Auglo-iwi''S condenaed Milk Co., Cham, Svájcz. az egyedüli Liebig báró által elemzett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) számára ajánlott POPP FOGPASTAJA. Ara 1 frt. 20 kr. "udensált tej. Ára 65 kr.
HERBABNY J., növényi köszvény elleni pilulái biztos szer, az acut idült es rendszeretlen koszvéuy gyors és ala-pos gyógyítására, az ideges köszvény, mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen: mint lép- és májdaganat, gyomorbaj. megrögzött hasdugulás, vizkór, altesti bajok ellen. Egy-fél hónapra, I frt. 50 kr
Dr. QÜARIN hirea köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
NEUROXYLIN, havasi növényekből készült nővénykivonat, csúzos, köszvényes általán gyengült álla otban. 1 üveg 1 frt; eróseob 1 frt 20 kr. *
prágai köszvényriiea, csomagokban á 60 kr., és weidlnger-fele
fájdalomcsillapító köszvény-. fapasz, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 frt- Legbiztosabb sxerekt tagszaggatáj, köszvénycSomok. daganatok sat. el len, azonnal csillapítva a fájdalmat.
PRENDIN1-FÉLE PASTILLÁK-PAGLIAN''O, igen kedvelt, felolvasztó.;rekedtség ellen, énekesek és Bzónokok, vértisztitó szörp, vtlódilag hozatva.Inak ajánlhatók. Egy. doboz ára 40 kr. PAGL1AN0 tanártól Flórenczben.
Ara
1 frt 50 kr.
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
SVÁJCZI HALLÁSI-LIQÚEÚR, füldoboz ára, elég 1 s csengés, fájdalom, fülszuráa, nehéz hallás ellen; ára 1 frt.
Dr. ME^IC. és tanár SCMIDT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-buaellenes erósitó fogtiucturája. Ezen tinctura, az eredeti rendelvény szerint elkéaaitve, a fogfájás ép oly gyors csil-lapitiaára, mint erősitS száj víz gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaz tátik. Két előnye van : 1., igen hatásos és kiválóan olcsó ára miatt minden máj fogcseppet fölöslegessé teáz. Üvegecskékben használati utasítással együtt 40 kr. 1 tuczatnál 2öprct. levonat
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle. Eddig utol nem éretve hatásában az emésztés és vér tisztításban, makacs bajok ; mint: emésztési gyengesék, melléégetés, altesti bántalmak, bőrkiütések, befészkelt idült csú*. Nagy doboz ára 1 frt 26 kr, kis doboz : 84 kr.
8ÉRVTAPASZ. Kiválóan alkalmaz ható altesti sérveknél, készítve és ajánlva Dr. Krisi, baseli gyakorlati sérvorvos tói. Pléhdobozokban leirástal együtt 3 frt 60 kr. o. é.
AUGSBÜRGI ÉLET ESSENTIA Dr. Kie-sow. Makacs hasszü-küléseknél, rosz e-mésztésuél, aranyeres bántalmakuál. Egy üvegcse használati utasítással 50 kr , és 1 frt. Tuczat számára 25 protte olcsóbb. —
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszeréaz a „Szerencsenhez"
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
Postai küldések csak a csomagolási dij 15 kr. hozzácsatolása mellett i eszközöltetnek.
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron Párisban. Ez a párisi és londoni fa-cultások diplomájával ellátva, magasabb helyen megvizsgálva és nyilvános eladása helybenhagyva. Ezen tapasz különösen tyúkszem, fagy, atfuden lehető sértés, harapás, szurái .4lt*) okozott sebek, görvély, gennyedés. BéífSrgek, körömfo-lyás ellen. Egy tégely ára 30 kr.
Dr. C ÁLLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI. Ezen táblácskák csalhatlan ellenszeréül ajánlhatók a bélférgck ellen; igen kellemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban használati utasítással együtt.
STÁJER NÖVÉNYNEDV, mell- és tü-d<5betegek számára ; köhögés rekedtség ellen, ugy mint íjreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
CS. KIR. SZAB. TANNOCHININ PO-MÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb hajnövesztő. szer 3—10 napi használat után a haj kihullása tartása megszüntettetik, növése elősegittetik, és természetes színében puhán, fényesen megtartatik, a kéregképzés p<?dig megakadályoztaik. Ez sok orvosi tekintély által ajánltatik, és számos elismerő levél áll mindenki-uek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiállításával a legszebb toi-lett asztalnak is díszére szolgál. Ara egy 3 hónapig szolgáló doboznak 2 frt. o. é
FOG-CEMENT, cs. kir. szabad, a fogak ónozására, ára 1 frt.
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmasható a vér tisztátalan-ságánáUyálkás aranyérnél, bőrkiütéseknél, siphilistikus daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántalmaknál, ssákszüküléseknél, rosz ANATHERINSZÁJ- étvágynál, vértolulásoknál, főfájásnál.
VÍZ, cs. kir. szab. va-lúdi, Popp J. G.-tól, általánosan mint ;a legjobb fogerősitó szer ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
RESTITUTIONS FLLÜID jeles sserj lovak számára. Ára 1 frt. 40 kr.
Dr. MAYER GYOMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyenge ség, hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
FRANZENSBERGI VIZ,kő- és egyéb hugybetegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben jegjobb eredmény éretett el, ónint ezt orvosi bizonyítások és köszönő iratok, melyek minden üveg mellé mellékeltetnek, valamíg az évről évre emelkedő elárusitás, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyítják.
SEEHOFER MAGYAR SEB-és GYOMORBALZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatású és biztos azer az aranyér, valamint rögzött székdugnlások, ros« emésztés és gyomorsav ellen.
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) leg. jobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és nyolcsad fontos fasékakban.
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a copaiv-balssamnak más kitűnően ható blzsamos anyagokkal, nj és idült magfolyásoknál. Párisban a kórházakban használtatik. Cznkorhűvelyek-be vannak takarva a kn ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; eró-sebb minőségű vassal 2 frt
MOH NÖVÉNY CZTJKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
FOGPOR HEIDER szerint, 1 skat. 40 kr.
tanár előirata
Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
STÜRZENEGGER sérvtapa8za ALTESTISÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., eró-sebb 3 frt 70 kr.
HINTÓ POR, általánosan ismert jeles háziaxer, hurút, rekedtség, köhögés ellen.
VETORINI BALZSAM, havasi növényekből és drága essentiákból, a cs. kir. galicsia országos kormány által megpróbált jelesen és bistosan ható szer, ideggyengeség, görcs, csúz, oldalszurás, gynladás. Egy üveg irá 1 frt 50 kr.
PASTILLES FORTIFICANTES(PAS-T1LLE DE ROMA.) Ezen pastillák igen ajánlhatók mint eróaitóje és élesztő szere a nemi rendszernek és a nemi életben. anékül, hogy túlingerelnének vagy ártanának ; a férfias gyengeséget elenvésztik még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy üveg ára 10 frt.
VALÓDI DOR8CH MAJZS1R OLAJ, kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- és "tüdőbetegségeknél; kiváló minőségű és tisztaizü; egy üveg 1 frt 80 kr ; egy tuczat üveg vételénél 25 prct. levonat.
Németország alsó orvosi-collegumai által megvizsgált és a magas m. kir. helytartótanács által kitűnő alkalmazhatósága miatt engedélyezett
_ ''KÓSZYÉNY-VÁSZON^BMIkÖ8Z7éDy'' C8ÚZ'' (tAgsaaggatás, keresztcsontfájás,) orbáncz mindenféle
elleu biztos sik«£ alkalmazható mint^orsan és biztö^^ő szer kókban 4 1 frt 50 kr; dnpla erős nehezebb bajTX&S 1^0^^ érekbW''fejCS^ ^ ''t&?°k'' °WalSXQráS
........^gDRg?obb raktára a külföldi, különösen a keresett franczia különlegességekből a legolcsóbb árakon.

Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatuUjdouoe gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
nagy-Kanizsa, íst4. május u-én
42-lk azam.
Tizenharmadik évfolyam.

£ Eléflzateti ár: | egésr évre . . d írt \ fél érre f
j»»gyea i . I
fCfFV *z<tm lO kr. |
Hirdetesek ö kitíbol pttiuorbio 7, máioilnor •» a minden további sorért 6 kr.
SYILTTÉ&BEK || soronkint 10 krért ▼<• I :etnAk fel. Kincstári illeték minden!! legyes hirdetésért klilttnf <3 30 kr. ősetendő.
ag*^- - —
ZALAI ROZLÖRT
A lap (Kelletni részét! Mletó közlemények i* II izerkesstóbez, —
anyagi ressvt ill«ló II cózlemények pedig a i; kí adóhoz bérmentv» in-h tózttndók:
MAOY.KANT/.HA WlasslMha:.
| Bérmentetlen levelek. -csak ismert ninnkatár-II aaktól fogadtatnak el
előbb:
zala-bomOgyi közlöny*
Kéziratok vissza nen
küldetnek. & ---------'' iflg
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .jalaraegyei gazdasági egyetfllet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a -nagy kanizsai takarékpénztár a .Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársulat, ugy a „zala-egerszegi toma-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője
Ueienkim kétszer, vasárnap- s csűtorjokoiu megjelenő vegyes tartatni 11 iape
Meghivő.
A „nagy-kanizsai takarékpénztár• az alapszabályok 51. §-a értelmében folyó 1074. évi május hó 31-ik napján a délelőtti órákban saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést tartaná, melyre a részvényes tagok ezgnnel tiszteletteljesen meghivatnak.
A közgyűlés tanácskozási tárgya:
Az alapszabályok 62. és 63. §§-ának olyképeni bővítése, miszerint az intézethez benyújtott váltók a szükséghez képest naponként a választmányi üléseken kivül is leszámitoltathassanak, és hogy ezen, a választmányi üléseken kiviilt váltóleszámítolások, a választmányból sorrend szerint összehívandó ótagu bíráló bizottmány által eszközöltethessenek, melyeknél mindenkor az igazgatók is részt vehetnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, május 10-én
1874.
A nagy-kanistfai takarékpénztár igazgatósága.
A szegény nép lottdja.
,A lottójövedelem, fájdalom, az idén is több az előirányzatnál, több a tavalyi eredménynél, jelesül hozott 1.515.000 fr-tot, többet az előző év eredményénél 66.000 frttal, és 413.000 frttal többet az előirányzatnál."
Ezek Grhyczy Kálmán pénzügyminiszter szavai a képviselőház május 13-dikí ülésében.
Fájdalommal említi fel, hogy több a jövedelem a lottóból. Jele,hogy e káros intézmények, mely Francziaországban már 1793,
| illetőleg 1836-ban be lett szüntetve, maga sem barátja.
Ghyczy nemcsak elméletben, de a gyakorlatban is jó nemzetgazdász. Nagyon jól^ ! tudja tehát, hogy a lottó a szegénységet '' előmozdító intézmények között nagy szerepet játszik. Az állam nyert ugyan belőle . 1 ''/2 milliót; de pótolja-e az állam enyere-; mén ve, c csekély haszna azt a roppant nagy 1 erkölcsi és anyagi kárt, melyet a szegény ; nép keservesen összetakarított krajezárai-. 1 nak a lottóba rakása által szenvedett?
Az a nép, mely a lottó köré csődül, | csalfa reményekben ringatózik; az a nép, '' mely utolsó falatját vonja meg magától, csakhogy a nagy, de bizonytalan nyeremény 1 iránt édes reményeket táplálhasson, az a j nép — mondom — több a szegénynél, az j már a nyomornak legközelebbi rokona.
Nincs borzasztóbb állapot a nemzetgazdaságban a nálunk immár divatszólammá lett kényszerhelyzetnél. Mert ezzel vagy a tudatlanság, vagy a lelkiismeretlenség által elkövetett hibákat szokták palástolni.
Hogy a mi kényszerhelyzetünk épen-ilyen kényszerheíyzet-e, vagy sem, azt vitatni nem e czikk szük keretébe tartozik.
De, hogy az akárhogy megteremtett kényszerhelyzetből, mely immár a családi életbe is befurakodott, kibontakozhassunk, kétszeresen megfeszített erővel kell rajta lenni államnak, társadalomnak, családnak és egyetnek részint a kényelmi s esetleg életszükségleteknek lehető megszorítása, részint pedig azáltal, hogy az igy megtakarított fillérek eljussanak oda, ahol az állam azokat felhasználva, helyreüsse ugy a pénz-ügyi egyensúlyt, mely oly nagy zavarba ej-
tetett, mint az állami hitelt, mely a külföld előtt szintén érzékeny csorbát szenvedett.
Addig szó sem lehet arról, hogy a népet elszegényitó lottót az állam bezárja, mig az előző pontban kifejtett czélt el nem értük. Ezt kell értenünk pénzügyminiszterünknek a lottó jövedelme hangoztatásakor elhallgatott azon szándokáról, mintha ő a lottót meg akarná szüntetni. A fájlaló megjegyzésből sem magyarázhatunk ki egyebet.
Van azonban módja annak is, hogy a kormánynak a lottó megszüntetése iránti szándokát erósbitsük.
E mód nem más, mint a népet társadalmi uton tartani vissza a lutrin játszástól.
A tanultabbak és tapasztaltabbak tanácsa a városokban, a tanítók, jegyzők s lelkészek oktatói modora e részben csakhamar oda terelhetné a népet, hogy az állam kényszerítve éreznémagát a lottók bezárására.
Azért mondjuk ezt; mert nemzetgazdasági szempontból a már beállott szegénységen lehetőleg azonnal kell segíteni. Azt pedig nagyon jól tudjuk, hogy az ily segélyek nemcsak az állam, de a társadalom, egyluiz és egyesek együttműködő tevékenységét föltételezik.
Azáltal, hogy a lottó megszűnnék, a népet szegényitó intézmények közül egvgycl kevesebbet bírnánk, illetőleg a szegénységből a nyomor kinövését annyira-mennyire gátol aók.
Erre most van legnagyobb szükség a társadalomnak.
Polgártársak ! Hagyjunk fel a lutri-játékkal !
SZERÉNYI ENDRE.
TÁRCZA.
Egy kőkereszt előtt.
Megállok előtted mint jámbor keresztény, Módjára ar. ősi, vallásosabb népnek, Kik elwitcd soha el nem haladhattak, Mig alapkövedre le nem térdelének.
8 az imától ihlett, hatalmadtól fél? Buzgóbb népcsoportot kegyelettel nézted, S leereackedűleg, asivmélyéből hozzád Fohászkodva, minden vesaélytől megvédted.
Akkorában aásalók alá csoportosult 8 koszorúkkal lepett wl a por föld népe, 8 szorongató bajban vigasztalást nálad Talált minden ember, a po ,-anyt kivéve.
Zsolozsmákat zengett, a jótéteményidért Magasztaló hangon nyilvánalt a bála, — Nem volt akkor csapás. ínség, szűkölködés, 8 mainál dúib áldás áradt a hasára....
Ma itt állsz egyedül, árván az útszélen, Alig hogy elvétve föltekint rád néha Egy-egy luiudenkitől elhagyott, nyomorban sírja felé knasó, kéregető béna.
Ah, s én attól félek, vallás hanyatlással, Hogy egy koros ntód csak határkőnek vészen, Mert ma is sök van már, ki csaknem hiszi, hogy .Előtted süvegét leemelni szégyen. ...
NŐTTEK ANTAL
A bőszülő Diana.
Grabsr L. stás-" Te 8 lé ry Jánostól —
(Folytatás.)
Ezen véres háború bevégezte után meg volt győződve, miszerint nem lehet többi ok
reá, nemzetek jóllétét lábbal taposni s a szegény népnek véres verítékkel szerzett vagyonát pusztítani, áldozatul bozni egyesek nagyravágyása s szédelgő politikájának. A békekötés után nem . tartoztatá többé semmi a hadszolgálatban, vissza-; lépett 8 a rákövetkező évben meg is nősUlt. Csa-! ládi boldogsága nem volt tartós, neje néhány | év múlva rövid betegeskedés után meghalá-j lozott. Ilona volt egyetlen gyermeke, kit mint
• alkalmunk volt látni, szeretett volna rokona 1 Komlody Apolonia hasonlóképen egyetlen fiának, Kálmánnak, eljegyezni. Hogy Ilonka midként vélekedett e szövetségről, már van szerencsénk tudni.
A kocsi egy nagyobbszerü épület előtt megállt.Gróf Zsolna és lánya beléptek a feldíszített előterembe. Ilonka elmosolyodott, valakit megpillantott, s e valaki a közel oszlopok egyikéhez támaszkodó Kálmán bácsi volt.
Komlody Kálmán karcsú termet, válogatott, de nem kirívó öltözék ben,ott állt csakugyan mozdulatlan egy léposónél; az ő máskor oly semmit nem jelentő vonásai ma izgatottak, s mintha daczolni akarna önmagával, fojtja visz-sza indulatosságát.
Nem sietett, mint máskor, az érkezők elé, nem szólhatott, mert hangja keserű csalódást és megvetést ámít volna el7 félretekintett tehát s egy esetleg ottlevő mű faragvány venné igénybe figyelmét.
Jó reggelt, Kálmán I szolitá a gróf barátságosan, ki őt észrevette, ugyan e pillanatban Ilonka ernyőjével az álmodozónak vállára legyintett
Kálmkn ez érintésre összerezzent, akaratlan nyujtá kezét a lánykának, mit ez ssivély ősséggel elfogadott, azután szemébe nézett, mint-
ha kérdezni akarna tőle valamit, mire Ilonka elmosolyodott; de ez már sok volt Kálmánnak, ezt nem birta eltűrni s egy megvető pillantássl távozott.
A gróf visszatekintett, nem látott, nem hallott ugyan semmit, de a fiatal ember különös magaviselete neki feltűnt. Még találkozunk öcsém, szóla vissza, s ezzel felmentek a kiállitási termekbe.
Fenn az utolsó lépcsők közelében állt Harleg kapitány heves beszélgetésbe elegyedve egy mellett álló őrnagygyal, kinek átmérője, dicséretére legyen mondva, kitett, vetélkedhetett akármelyik táblabiránkéval. A kapitány sem sietett, mint máskor tenni szokta, az érkezők fogadására,hanem fenhangon,mintha a Rákoson vezényelne, folytatá társához: Ön nem hiszi őrnagy ur, mire nem képesek mai világban még előkelőbb hölgyeink is, a kikhez nekünk napbarnult harezosoknak közeli tni is félelemmel, vagy csak az illem valamennyi paragrafusának megtartásával szabad a mire nekünk még csak gondolni is halálosvéteknek tartaná a világ, imc ilyen földönfutók előtt kaczérkodnak bájaikkal, azok előtt nincs szemérem s kihirésztél ik a világba, hogy a művészetet pártolják, annak hoznak áldozatot. Ah! fordult a félig közeledőkhöz, mintha csak mostvenné őket észre. Jó reggelt, gróf ur! S a gróf nő? Jő reggelt ön is itt. Igaz iguz? az összehasonlítás végett.
Gróf Zsolna ránézett, mérte tetőtől talpig a szólót s megilletődése kifejezésével tovább vezotte karján Ilonkát.
A harmadik teremben az első nagy kép jobbról! kiáltott még utánok a kapitány.
Gróf Zsolna fel nem tudta fogni, mit jelent-
Tekintetes szerkesztő ur!
Engedje meg, hogy a becses lapja f. évi 38 dik számában Sporzon Pál keszthelyi gazd. intézeti igazgató ur ellen intézett és Kovács János aláírással ellátott czikknek némely kitételére néhány igényteleu megjegyzést tehessek.
Nem ismerem ugyan a czikk iróját, any-nyit azonban kiolvastam soraiból, hogy tinta helyett epébe mártott tollát — avatatlan kés vezette. Elárulja ugyanis, hogy sem a keszthelyi gazd. tanintézet viszonyait, sem pedig az intézet igazgatóját, Sporzon Pál urat nem ismeri, valamint hogy a kérdéses röpiratot sem olvasta, annál kevésbbé tanulmányozta. Ellenkeső esetben nem fogott volna oly hálátlan munkához, mely saját magára vet homályt, és bármit inkább eredményez mint azt, a mire szánva volt.
En — a ki, mellesleg legyen mondva, Zalamegyében születtem, gazd. kiképeztetése • met a keszthelyi felsőbb intézetben nyertem, és igy mind Sporzon urat, mind pedig az intézet viszonyait ismerem — koránsem azért fogtam tollat, hogy a megtámadott igazgstónak védelmére keljek; ősenki védelmére nem szorult; hanem csupán azért, hogy — mint föntebb is mondám — a támadó czikk némely kíméletlen, hogy ne mondjam durva kitételére megjegyzést tegyek, továbbá hi»gy e lapok t. olvasói előtt bebizonyítsam, miszerint a czikk irója ezúttal oly lébe mártotta kanalát, mely nem az ő szára ára tálaltatott.
Ha ismerné K. ur a keszthelyi gazd. tan • intézet viszonyait és SporzonPál igazgató urat, továbbá ha olvasta volna ez utóbbinak röpiratát, nem nevezné ezt,m erőhazugsággal párosul t, m i n d e n al ap n é 1 kűl i haszontalan és meg v e ten d ő okoskodásn ak,* mely K. ur szerint arra sem érdemes, hogy ■ az ember reá bármiféle megjegyzést tegyen (!) Pedig hát a „megvetendő okoskodás"-ból K. ur — ha olvasta — a többek közt azt is megtudhatta volna, hogy Sporzon urnák esze ágában sincs az intézet beszüntetésén működni, hanem igen is szándéka és igyekezete az, hogy a gazd. intézet Keszthelyen szilárd alapot nyerjen; ez okból óhajtja, hogy átalakíttassák „egy szeré-
sen, minek tulajdonítsa e vissza taszító modort, '' melylyel ma mindenfelől illetik érdekűkben j áll tán engem sértegetni, elment mindnyájá-{ nak az esze, miamenykőt akarnak tőlem, tán hogy én bántsam meg őket? . . .
A harmadik teremben jobbról! ugyan mi lehet az? gondolá magában, megyek azért is, tán ott rejlik a talány, tán ott kapok felvilágosi-i tást.
Gyors léptekkel haladt végig, lányát kar • ján vonszolva az első két termen keresztül.
A harmadikban egy csoport kíváncsi nézőt látunk egy olajfestmény előtt érdekeltséggel bámulni azt. A közeledő gróf lábai alatt ropogtak a padlózat deszkái,néhány suttogott szó szájrólszájra megy a tömegben,s ez,mi máskor ritkán j történik minden moraj nélkül szétoszlott, utczát 1 engedve a bejövöknek. Mindkettő megállt a : kérdéses kép előtt. A gróf első pillantását a'' festményre mereszté, mely „Dianát a fürdőben" { ábrázolta, a másikat pedig csodálkozva és ijed-1 ten gyermekére, ki most reszketve s leirhatlan 1 zavarban a képről, a földón keresett szemeinek ; menedéket, homlokához kapott, érezte, a mint | láthatlan kezek ruháitól megfosztják s ezer ki-I váncsi szem rászegezve mint mégannyi éles tőr í szúrás égeték hófehér testét. Selyem ruhájához
1 kapott, kétkedve meg van-e még,*és a midőn egyike a felfogott fodroknak, melyet görcsösen szorított magához,kezéből véletlen kisikamlott, ingadozni kezdett alatta a föld, az ég elborult, környezete mindig homályosabb, utoljára sötét lett előtte minden,karjait segítségért nyujtá, de már későn, mielőtt a grót felfoghatta volna, egy szivrepcsztő sikoltással „Atyám meghalok! összeroskadt. ...
nyebb felviteli feltételekre alapított életrevaló középtanídtétette — aíerves kapcsolatban egy felsőbb borászati és kertészeti tanfolyammal.''
N Azt mondja továbbá K. nr, bogy Spor-zon ur r< ipiratából ,c si kó 1 á b kén t lógg kiazon önérdek, hogy mint kassai vidéki, azíntézetnek szülőföl d jé-rt leendő át helyezését parancsol ó-lag követeli." — Roppant elfogultság kell *ho/, a kérdéses röpiratból ilyesmit olvasni ki. K. ur, ha szenvedély hályogot nem vont volna ttxeinére, vngy ha röpiratot egyáltalán elolvasta volna, abból meggyőződött volna hogy Sporzon ur a keszthelyi tan-intézet Kassára leendő áthelyezését nem hogy „pa rancsolólag követelné," de sőt 1872. már czius hó 4 én egy tervezetet nyújtott be a foldm. ipar- és keresk. minisztériumhoz,mely ben a felsőbb tanintézetnek Keszthelyen meghagyását, de egészségesebb alapra fektetését és korszerűbb berendezését javasolta. Ebből látható, hogy elmés (?) csikóláb-hasonlatával K. ur meglehető sen fölsül t.""
Venio nunc ad fortissimum virum. Mali-tiosos czikkében K. ur ilyetéokép nyilatkozik . „Elbiststük, hogy akkor, midőn a.z i n t é z e t élén oly férfiú áll, mintSporzon ur,&o gy akkor biznem felelhet meg a kívánalomnak." —
— Mit szólnak e nyilatkozat hoz azok, kik Sporzon urat ismerik ? (Pedig őt, mint gazd. tan-férfit és irót az ország minden gazdája aki olvasni szokott, ismeri.) Mit szól hozzá Keneasey nr, ki „a trágyakezelés népszerű kézikönyve" czimfi müvének 11-ik lapján Sporzon Pált,je-les alaposságú gazdasági iró"-nak nevezi ? Mit szól az „ Erdélyi gazda'' szerkesz tője? a ki lapjának f. évi 8-dik számában igy ir; „.... g azd. szakkép zósün k legavatottabb előharezosa Sporzon Pál" s a t. Valóban, ha a gazd. tanügy és szakirodalom terén számos és elvitázhatUn érdemeket szerzett ily férfiú áll valamely tanintézet élén, akkor ez utóbbi — ugy-e bár szives olvasó — nem is felelhet meg a kívánalomnak,
— a „gondviselés bölcs berendezése folytán" bármily ponton feküdjék is ? — No de czikke végén K. ur ad is kifejezést abbeli vénnes reményének, hogy „az intézet ily vezetőtől megszabadíttatni fog." — Hm! szerencse, hogy nem K. úrtól függ ; Sporzon ur igy legalább nyugodtan alhatik.
Férhetne még több szó is K. urnák férfias higadt megfontolás helyett szenvedélyes ki-fakadás- és meggondolatlan gorombáskodással telt czikkéhez; de ugy hiszem ennyi ís elég arra nézve, hogy a t. közönség ez érdemben elfogulatlan Ítéletet hozhasson és magát teljesen tájékozhassa.
Végül bátor vagyok megjegyezni, miszerint K. nr, a helyett, hogy gorombáskodott, sokkal jobban teendette, ha a röpiratban foglalt, többévi tapasztalaton és figyelmes észlelésen alapuló igazságokat helyes érvekkel megezá-folni iparkodott volna.
ERDÉLYI KÁROLY.
Homokkomárom, május 13-án 1874.
Az általam nagyrabecsült „Zalai Közlöny" 37 ik számában folyó évi május 7-én kelt és becses haaábjain napvilágot látott, a hely-
IV.
Iámét azon kis terembe térünk vissza gróf Zsolna kastélyjában, melyből tán egy órával a történtek előtt távoztunk. A mellékszobának ajtaja, honnét halk beszélgetés hallatszik, csak félig van betéve, ott látják gr. Zsolna unokaöcsét Komlódy Kálmánt és a kapitányt.
Ilonkát, mihelyt első ájulási rohama elmúlt, a kocsiba segítették s ugy hozták haza. Atyja ott ül a nyugágy mellett gondokkal terhelt homlokot kezeibe rejtve, kínos várakozásban, mig Ilonka eszméletét lassankint ismét vissra nyeri.
Én sohasem kételykedtem benned,Ilonka legalább őszinteségedben nem, kekdé atyja.
A leány egy kérő mozdulatával félbesza-kitá, fájt neki kimondhatlanul atyjának panaszos hangja, azért megelőzi őt s elmondá körül -ményesen,mit azon lovagról tudott, kit gyanit, ki ót fürdése alkalmával megleste, mindez már olvasóink előtt ismeretes.
. A gróf kilépett a mellék teremben várokozó két fiatal emberhez, s közié velők leánya vallomását.
Itt más teendő nincs, vága közbe dühösen Kálmán, mint azon szemtelen alávalót felelősségre vonni.
Az az én gondom lesz, elégtételt követelni, jegyzé meg a gróf.
Az első jog mint atyja, mindenesetre öné kedves nagybátyám, de én mint legközelebbi rokona ez angyali lánykának e felséges teremtménynek) a ki a legravaszabb módon ki van j átazva ét most a fővárosban nap: esemény i hazugság és rágalom tárgyára fog lenni, ezáltal én
beli lelkészt''illetőleg, következő insiuuatiot, világosabban mondva, kö tol tisaég inul nsztási vádat olvastam „a lelkész nem tanítja a vallást — már t. i. a köréhez tartozó falusi iskolákban —sőt m9ghivatva,a vizsgákra meg sem jelent0 Bizva tok. Szerkesztő ur lovagias jellemű s részrehaj latlan jogérzetében, tért kérek engedni lapjában magam igazolására, mely a fűzvölgy i iskolaszéki tagok által kitűzött és imént idézett, tétel megdöntésére szánt, senkitől félre nem ismerhető, érveimmel fényes kifejezést nyerend. Fokozza ebbeli törekvésemet az 1870. évben tartott s egyik kanizsai lapban megjelent vizsga leírása,mely égig magasztalja vallástanitási szorgalmamai, a dicséretes -n sikerült vallástani vizsgát: hogy tehát az olvasó közönség, mely a tanügyi mozzanatokat figyelemmel kiséri. a tévedezésektől menten, kellően e tekintetben tájékoztatva: a neveiész:ti ügy előnyére, a va-) lódi tényállás ismeretére kalauzoltassék; megkísérlem gyenge tollammal az ügyet rendszeresen, minden utógondolat nélkül constatálni.
Lelkészcti körünkben 3 iskola létezik, i Helyben, a heten kint kijelölt órákban — fel* I téve, hogy fontos lelkészi teendők nem merül-'' nek föl — tanítók; a''füzvölgyi s németszentmiklósi elemi iskolákban pedig a betegellátása s temetkezés alkalmával teljesítem a keresztény tanítást; emberi erővel csakis ennyit lehetett eddig tennünk, a nagyobbmérvü tevékenységtől e téren gátolva valánk, ezután érintendő szomorúan gyászos, Kodrus sorsához hasonló, kérlelhetlen viszonyoktól,
Egyes fogatom sincs, de nem is lehet, miért? alább m^mondom. A gyalog kirándulás Fűzvölgyre eszerint — beszámítva a tanítási időszakot is — 5 órát, Németszentmiklósra még többet igényelne s majdnem naponkint; ugyan kérem szeretettel, mikép lehetne ilyesmire vállalkoznunk a lelkészi sokoldalú hivatalos ügyek tetemes elhanyagolása nélkül; képes-e emberi erő mindezt huzamosan és sikerrel végezni; a hottentották és eszkimóknál a hitküldér tevén jár, pedig vad népek; a missi-onárius teendőit nappal végzi s az éj homályát nem használja fel bagoly ként oktatási müvére ; már most kérem, nem lenne- e azenyfolt civili-sált jellemünkben, ha netán az ellenkező eljárást követnők; a lelkész nálunk mindenütt állandósítva van, de az ázsiai karavánok gyalog vándorlására őt késztetni egyszersmind nem fából vaskarika-e ez?
Igaz, az illető községek saját érdemükben fuvarral szolgálhatnának a kérdéses czélra, de brachium nélkül azt nem teszik.
Most már megmondom miért nem tartható bár egyes fogat sem. Ennek egyszerű oka az, hogy a kegyúr a lótartásra meg kivántató fő kelléket, értve a szénát, néhány év előtt, mint kegyelmi adományt, megvonta és a fél hold rét, fél hold szántóföld nagyszerű használatára utalt; egyéb lényeges jövedelmem *z önkény tes alamizsnából szedendő; ugyan mit szól erre a kultus állam ?
A vizsgákat illetőleg, részint a fuvarhiá-i nya,részint komoly hivatalos elfoglaltságom nem engedé azokon megjelennem, helyettest káplánnélküliségem miatt küldeni legjobb szándok mel-lettsem lehetett. Egyébiránt, minden vizsgának czélja,a tanitó képességét éa a tanulók előmenetelét ismerni, ebez pedig szakértő vizsgáló kívántatik és oz áll a vallás tárgyaira nézve is: mi következik ebből ? nemde az, hegy az illetékes fő vizsgáié a vallástanra nézve szakértő, azaz
is sértve érzem magamat, mélyen megsértve s megengedi a gróf, ha részemről külön elégtételt követelek.
Bocsánat, gróf ur, kezdé most a kapitány s/vket közelebb vonva a gróféhoz, én belátom, hogy a mai találkozásunkért, különösen most tt nyert felvilágosítás után önnek ép oly elégtétellel tartozom, mint tán e festő, és becsületemre mondom, nem találok utat, nem vagyok képes magamat ön előtt másként tisztázni, mint-hogy a megsértett hölgy érdekét én is magnómévá teszem.
Hárman egy ellen, mondá fejét rázva az
öreg.
Hagyja ez ügyet egym*gamnak elvégezni nagybátyám, szólott közbe Kálmán vétélykedő pillantást lövelve a kapitány felé.
(Folytatás kör.)
Talált levelek. Utczai öntözés- és kolduló- ügy rendezése jöjjön el a te országod!
(Huuioriatikus levél an den ISbliclien Magiatrat bei uúnáluuk.)
I. öntdséa.
Üdvözöllek te hírneves, előre törekvő a halhatatlanságig haladó város Nagy Kanizsa I te valódi kis Párizs Nro 2; te, ki a magas in snperfeinen goth stylben épített fényes márványpalotádról kacsingós mosoly lyal nézed le '' die Hanptstsdt Zala- Egerszeg rák képen i hátra maradását: de azért mondd ám, mea culpa, mea culpa s. a. t., mert hidd el, hogy sok van itt ná-
valemely egy házilag küldött egyén, ezen éez-tani lehozás szerint, nem mondom törvényesen de igenis erkölcsileg lehetséges. Sapkmti pauca.
Két expediens, mint czélhoz vezető Ös vény nyilik előttünk, vagy méltóztassék a kegyúr a fogat tarthatását kilátásba helyezni, vagy az illető kösségeketkell okvetlenfll kényszeríteni a fogat előállítására; más kibúvó ajtó alig létezik, hacsak a repülő gépezetet jobban nem tökélyesitik, hogy olcsó áron azt megsze rezve, az emiitett czélra alkalmazhassam.
Noha pedig az insinuálók ezen ádáz körülményeket töviről hegyére ismerik, mégis agyonhallgatták, hogy minket megbélyegezzenek; no egy kis amerikai „humbugot" kerestek és találtok fűzvölgyi „krachot."
SÁRITS MENYHÉRT, m. k.
A keszthelyi m. kir. gazd. felsőbb
tanintézeti hallgatóság által május hó 16, 17 és 18-án tett kirándulás.
Gróf Zichy Nepomuk János ő méltósága, az intézeti tanár urakat és hallgatóságot a len • gyei tó ti uradalom megtekintése végett meghini kegyeskedett. Május nó 16-án legelőbb is a StőlősGy örökön tartott gazdasági kiállítást tekintettük meg, hol,mint a méltóságos gróf ur vendégei, a kiállítóitokat szemléltük; innét még ugyanazon napon Sporzon Pál igazgató és még két tanár orral Lengyelthótiba érkesénk, hol a tisstartólakban a legszívesebben fogadtatánk. Másnap a gazdaság megtekintése után az Öreg-Lak mellett tartott ló futtatásnál is jelen voltunk.
Nem a kirándulás részleteit akarom e helyen leírni, hanem a méltóságos gróf ornak legmélyebb tiszteletem- és hálás köszönetemet kifejezni, azon hazafias nagylelkűsége- és a gazdasági tanügy iránt való érdekeltségeért, melyet ezen hazánk legnemesszivübb főurainak egyike tanúsított akkor, midőn lehetségessé tévé az ifjúságnak egy, a jelen haladás színvonalán álló uradalmat megtekinthetni és egy oly gazdát, mint a lengyeltóti uradalom nagyérdemű tisztartója, a lengyeltóti gazd.kör elnöke, tek. Perlaky József nr, megismerhetni. Hogy mire képes a szakavatott gazda,ész és tudomány -nyal a fáradhatlan szorgalom fényes eredményeiben mutatta be a hallgatóságnak t Perlaky ur. De igen tévedne, ki a lengyeltóti uradalomban czifra, költsége* épületeket, drága idegenszerű eszközöket stb. más effélét képzel. Nem. A lengyeltóti uradalom vezetője egy oly nehéz, de általa a legtökéletesebben kerest-tülvitt elv szerint gazdálkodik: .Lehető költségkímélés mellett, a lehető legnagyobb tartós tiszta jövedelmet létesíteni.8
A ki a czélszerü és mégsem drága (ujabb) épületeket, a javított gabona- és legelőv á 11 ó fordákat és itt csakis ezek segélyével tartható, oly sok szép az ügyes tenyésztés által nemcsak finom, de egyszersmind sok gyapjút adó birkát, a ki továbbá a gyomnélküli, gyönyörű egyenletes (a helyes trágyakeselés és földmunkát bizonyító) vetéseket, a még nemrég járhatlan ingovány t termékeny rétté átalakítva, végre ss uradalom számi kimutatásaiból gyarapodást és a jövödelem fokozatos emelkedését látta: csak az leend képes e sorokat méltányolni, de az egyszersmind a jeles gazdát is nagyrabecsü-lendi.
lünk súrolni, seperni, porozni és kefélni való. De hát voltaképen kihez is szél ez a levél ? A löbliche Magistrats Vorstandhoz-e, vagy a Gott über die Welt városi főhauptmanschafthoz ? ist mir ganz tout meme chose, (ez annyit tesz magyarul, ist mir ganz Leberwurst), hanem ezen petitiomat egész legio, eladó és vevő nevében iram. Mindenekelőtt mind Humboldnak elsilabizáló ja, figyelmeztetem a Vorstandot,hogy a komáromi naptár szerint közelegnek a maleg napok, hol a nem kémélő napsugarak a mostani meglehetős nagy mennyiségű sárt porrá változtatják, és egyrészt a kocsi kerekei, másrészt a szellő, és főkép a rőfös uszály o k felverik a port, és ez ellepi a* egész uteza legét; elsötétül, elhomályosodik, és ép ugy, mint Lendonban sürü köd födi az utczákat, ha ezt a löbl. Vorstand nem hiszi, csak legyen türelemmel, majd meggyőződik az igazságról, és befogja látni, hogy én jövendölő és nagy tudós vagyok; azután higyjék el, löbl. Vorstand, ho^y e városi kölni viznélküli por rosszul hat a szájra, a tüdőre, és főkép a szemre^Jtát még a föutczán áruló iczike-piczike zsemlére, a herczig kipfli-kécsre, a csipkés kendőkre, a szövetekre, a gumiczipőkre, és főkép az áldott bárány türelmű Fesselhofer bácii heringjére; de est csak lassan mondom, nehogy Kohn Gyüta öcsém meghalja, különben kapok Donnerwettert; — és ha tele porsik a szem, nincs mindenkinek 50 krja doctoros irásra, hozsá még őt garas patikaszerre, tehát nem ajánlhatok a löbl. Vorstandnak mást, minthogy igyekezzék ezen szemet és tüdőt egyaránt öldöklő port vízzel ép ugy leverni, mint leverte egykoron Sámson a fiHszteusokat. Szegény jó Stern éa Pollák urak, már mennyit
Ama kegy teljes és vendégszerető fogadta-tás, melyben ő méltósága által részesitteténk, feledhetlek; a lengyeltóti uradalom és annak érdemdús tiszttartója pedig a koszthelyi gazdasági tanintézet jelenévi hallgatói egykori működésének mintaképe leend!
Keszthelyen, május 20. 1874.
MÁRGA LIT ALFRÉD.
Helyt hirek.
— Közgyűlést tarta nagy kanizsai önkéntes tüzoltóegylet 1874. május 25 éo, hétfőn délelőtt 10 órakor a városháza nagytermében, melynek tárgysorozata a következő : 1. A pénztári kimutatnának előterjesztése. 2. Az évi számadások felülvizsgálására egy 3 tagból álló bizottságnak kiküldése. 3. Az 1874. évi költségtervnek elfogadás iránti bemutatása. 4. Netáni indítványok feletti tanácskozás. 5. Az elnök )ele.itése. 6. Az egyleti tisztviselők választása; u. m. a visszalépő elnök helyébe egy nj elnöknek 3 évre; — az alelnök, titkár, pénztárnok, valamint a 12 rendes és .6 póttagból áJló választmánynak 1 évre. — Ujolag felhívjuk a. t. kö-sönséget minél számosb megjelenésre.
— Ujabb adományozások a nagy-kanizsai fógy.mnasium muzeumába: Tekintetes Bosnyák Gnsstáv nr, somogyi földbirtokos,-küldött énfémet{.Ardea nyeti corax.)Méhes Kálmán íV.otst tanuló adott: Bébbicset (Vanellus eriatotus.) Lappantyú (Caprimulgus europaeus) Müller Lajos V. oszt. tanuló: Mezei pacsirta (Alauda arvensis). Tövisszúró gébics (Lanius colluris). Vörhenyes gébics (Lanius rufus.) Fat-tinger Károly I. oszt tanuló pedig egy csinos burány törzset (Corallium) ajándékozott. Elismeréssel közöljük a tanintézet iránt tanúsított szép figyelmet.
— Nagy Sándor ügyvédi írnok a keszthelyi kir. járásbíróság mellé bírósági végrehajtóvá, — Rózsás Sándor kir. ügyészségi díjnok pedig a tala- egerszegi kir. ügyészséghez írnokká neveztetett ki.
— A veswprémi polgári dalárda közelebb sikerfiit hangversenyt adott, melynek jövedelme egy, a dalárda részére beszerzendő fis-harmonika vételére fordíttatott Különös elismerést arattak Kreutzi-r Anna, Singer F. és Boniczer kisasszonyok, Mat.-uschek László és Csenye urak.
— Hasznos könyvecskét irt Dr. Singer Bernát keszthelyi gyakorló orvos a Keszi-helv-hévvizi fürdőaw, mely vegy-és gyógytani tekintetben nagyfigyelmet érdemel; szól lapra terjedő afl^Wnken s tüzetesen tárgyalja a fürdő histntPnti módját és hdttsát Lapunk előbbi évfolyamaiban már többsalr megemlékeztünk e jeles melegfürdő gyógy hatásáról, jelenleg csak annyit tehetünk, hogy e szakértői tollal irt müvecskét a t közönség figyelmébe ajánljuk. Fejezetei A fürdő eredete. — A Hévviz helyi viszonya. — A víz légmérséklete. — A forrás végy alkatrészei. — Vegytani összeköttetése. — Elet és gyógytani hatása. — A fürdő alkalmazása egyes betegségekben. — A fürdő eredménye egyes betegségekben. — A bőr betegségei. Körvély és angolkór. — Bujakor.—Ellenjavallatok. — Használati mód és kövezendő életrend. — A fürdőintézet berendezése. — A szobadijak 1.1.1
— Pályázat. Postamesteri állomásra
fáradoztak, hogy a főutezán a rendes fölöntözést létrehozhassák, de tervök mindig kocsitörést, pardon 1 hajótörést szenvedett Hanem most csend éa figyelem, mert szómat fontosra emelem ! Támadtak köztünk nagy tudóé urak, mint Schwarz és Guttonberg, ezek három enqnette gyűlésben a Damenaalonban kikomponáltak valami nagyszerű magnóm bonnm, mihaszna ma-schinaköcsit, csak az a kár, hogy a világkiállításra felküldeni elkéstek, és ugy elmaradt a privilégium, mint a tobákos Péter ambó-ter-nója, a víztartó coloss mégis szerencsésen megkészült, és most ast beszélik as Ödönnél, a tűset oltó Herbergen,hogy a tüzetoltók aranyhalakat tartanak benne, hogy as országos halkiál-litáshoz ők is küldhessenek egy kis czethal formát ; de már még követem ássan a Vorstondot, ha es a víztartó trágács, mint hallani, egypár 100 forintos bankóba került, hozzák is a kerekeit mozgásba, a nemeslelkü Weiser a János barátunk schenkolja hozsá a szagtalan kocsikenőcs parfén t, minden többi boltos is ád hozzá néhány forintot; hát még a. helybeli díszes ezukrázdák, a fagylaltkészítők, fényes kis párizsi kávéházak, végül a gyümölcs, zsemle, virstliárulók; a Kati, Juli, Sári néni, esek is kissnrkolnak egy pár piezulát, denique okkal móddal, bölcs kormánysattal, egy nagy portió jóakarattal ki lehet vinni a föotcza öntözését, kéljük szépen as illető tensurakat, tegyenek már valamit, a por agyonverésére; nagyon félünk, hogy iámét elfelejtik, mint tavai.
(Folytatása köv.)
BalatonFüreden (Zalamegye) tiszti szerződés és 400 ft. biztosíték letétele mellett; évi járandóság 520 frt. fizetés, 52 frt. irodai s 200 frt szállítási átalány, azonkívül 100.frt. hajóellen-«.ri jutalmazás. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz iutézendók.Sopron, 1874. május hó 19-én.
— 1Furcsa, a Bécsben megjelenő .Géni-io de Zeitung'' május 21-ki számában olvas ouk : Lengyel községben (Zalamegye) a temető-cd ész egy uj sírt ásott s természetesen csontvázat talált, megijedt igen, mert a koponya mozgott, félve hivta a plébánost oda, ki a koponyában egy oleven békát talált; a vizsgálat még más fordulatot is adott, amennyiben a 15 éve eltemettnek koponyájába egy vasszeget is beverve találtak. A szerencsétlen kovácsmester volt, b nejének kedvese,egy kovácslegény, tette volna a halálos müveletet, vér nem folyván, ininden felülvizsgálat nélkül temettetett el annak idejében, a- meggyilkolt neje, ki most gazdag asszony, már be is vallotta tettüket.
— Mint illetékes körökbél halljuk, a honvédség eddigi szervezetének megváltoztatásáról szóló honv.miniszteri körrendelet márleérkezett, e szerint az eddigi 22 gyalog dandár helyett 14 alakittatik, mindegyike 6—7 zászlóaljjal: a dandár 3—4 zászlóaljjal biró féldandárra oszlik, melynek parancsnoka a beosztott zászlóaljak rangban legidösb parancsnoka leend. — A lovasság egyelőre 4 századból álló ezredekbe osztatik, melyek az eddigi osztály parancsnokok által vezényeltetnek: az ezredek két osztályra oszlanak, paraocs nokuk a beosztott század legidősb tisztje. Az ezredek közvetlen a kerületi parancsnokságok alá rendel vék: de a kiképzésnél követendő egyöntetű eljáiás miatt egy, — közvetlen a főparancsnokság alá rendelt lovas dandárnoki állomás rendszeresittetik. Az ezen átalakításból eredő területváltozások iránti rendelet legközelebb várható.
— Röv{d hirek. Liszt Ferencz Rómából csak a nyár végén tér vissza Budapestre.— Május 17-én tisztelgett Napoleon Lulu Londonban az orosz czárnál. — A marmarosi nőegylet kér7ényt intézett a kormányhoz, hogy Marmaros-Szigeten tanítónő képezde állittassék.— A budapesti tanitók segélyegylete 3500 írt alappal bir: Pest városa 6000 frtot ajánlott fel 6 éven át évenkinti 1000 frt lefizetéssel. — A belgrádi osztrák-magyar consul,Kállay Béni, németül felel a magyar levelekre. — Magyaróvár vidékét elöntötte a Lajtha vize. — Báró Wimpffen Iván honvéd huszárfőhadnagy Félegyházáról Zsombolyára s vissza 39 és léi mért-földet lóháton — 2 lóval — 39 és háromnegyed óra alatt tette meg. — Lenkey Károly 48-i ki honvéd huszárezredes Egerben meghalt.—Bézán József 40 ezer frtot hagyományozott a magyar akadémiának. — Zsibénál a Szamos folyón egy komp felfordult s 20 egyén a vizbe halt.— Ary Ödön miniszteri tanácsos meghalt. — Az angol királyné az őszszel viszonozza a czár látogatását. — Beregszászon gyermek-színtár-
sulat van. — Az oaakői erdőből 6 rabló 120 birkát erőszakkal elhajtott — Szombathelyen egy polgár, ki még a gőskocsit nem látta, ez aztán nincs a kíváncsiság betegségében. — Az elhalt székesfejérvári püspök 1802-ben született — Bartal miniszter májas végén Pécsett lesz. — A nemzetközi statisticai congressus 1875ben hazánkban lesz, legutóbb Oroszországban volt — Pozner Károly Lajos is 10 arczképpel könyvet adott ki. — Kőbányán 1873. november hóban egy kútba ölt nőhullát most találták meg. — A magyar sorajegyek fd nyereményét — 150 ezer frtot — egy pesti szegény molnár nyerte. — Aa uj két tanitónő-képezde Kassán és Győrött^ állíttatik föl. — Szegeden sok hamis 10 frtos bankjegy kering. — A zákány-báttaszéki vasútnak a Dunáig leendő meghosszabbítását elhatározták. — A szerb fejedelem Bukarestben van. —
Szerkesztői üzenetek.
1270. Sp. Keszthely. A kéziratot alkalmas kézből vissza küldöt''.ük. A magán levélbea foglaltak — igazak.
1271. M. .Kirándulások és karczolások" mielőbb kBzOltetni fofcnak.
1272. Többeknek Keszthelyre. A .Nyilttérbeo* megkezdett Ugy esakis ott folytatható, de név, vagy'' nevek nélkül itt sem fogadhatunk el közleményt.
1273. O. Szentgyörgyvölgye. A küldöttet kOszön* jük. az Ígérteket szívesen veszszük.
1274 Z. A beésebelyi korcsmában történtek et csak rövidítve kötöljak.
1276. H. Csongrád. Rögtön elküldém, de még semminemfi választ nem kaptam.
1276. R. Hodeson. Most tudom, kitől kaptam. Lapra nézve intézkedtem. Várom szíves soraidat.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, május 23-ike 1874.
IdSjárás kedvezőre fordult. — Végkép tavasai, meleges. —
Gahnafixlet — A lefolyt hét szint oly jelentő-I ség nélküli Üzletünkre nézve, mint ezidén már szokva I napi renden riseljük. — Busában a forgalom leg-I igénytelenebb a készletek kimerültségénél fogva. — Piaczunk ma még csak legutolsó szedett — védett morzsalékokkal van képviselve, de midőn a mult számunkban említett helyi fogyasztásunk körül forog jelenleg csak a kereskedelem csekély elevensége, de eunek abban igénytelen része van, — ugy csak nehezen birja a jelzett árt képviselni, annál is inkább, mivel kívülről nem szorulnak ránk s Triestés Orosz-j ország Stájerországot a bőségig látja el miden rendbeli buxával.
A boriizlet még mindig tartó hanyag tenden-[ Mája is csak az uralkodó kedvezőtlen conjunctura I szüleménye — A kinálat ebben még most is tulha-! ladja a vételkedvet. — Megrendelések csak csekélységekre szorítkoznak. Ara csak nagynehezen tarthatja magát. —
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Buza 80—81 fnt. 6.25 -60 kr.92—83fut 6.60 — 80 kr, 84—85 fut, 7.30—7.50 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80—5.10 krig, konkoly nélkül 5.-5.26 5.40. 78—80 fnt konkolyos 6.20—5.30. konkoly nélkül 5.25—40 kr. Árpa sörfőzésre 5,-5.25 kr. — Árpa etetésre 4.— — 4.30 krig. Kukoricza 6. —6.30 kr.Zab 2.80—2.90 kr.—3frtig 50 fontja. Hüvelyesek: Borsó 8.40kr. Lencse 7 50—8. frtig. Bab fehér uj 5. 60kr — óval keverve 5. 45—50 krig, ó 5.—, tarka 5 frt. Hajdina 4. 80—5 frtig. stájerországi 4. 65 — 4. 80 kr. — Hajdinakása 11—13 kr. — Köles 4. 85 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9. frtig. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95—4.—
krig., zabos lendek 4.—kr.vámmázsája.Kendermag 5.30 — 60kr.méreje.Repcae téli 4.50—80kr,oyári S.ftO—ifrtig. sárga nem kerül a piacira. Kevert (Miacliling) 4.80— 5. frt. Boza-oeaó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,-40 B o''r o k : fejtett aj fehér 6.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—6.50 80 kr , fejtett schiller 4 —4.60 kr. ó-bor —.— Irt. — Seprű pálinka —.—. Törköly-páliuka 28—25 frt, ssilvalicaa 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, bordó nélkül, franco itteai állomás.
Heti naptár,
Májas 24-tól aújus 3B4§. 1874.
H. • és hetinap Katbolikas nap tár Protestáns | naptár 9\ 1 Blj-|
21) K. s Pr. A ki engem sxervt, me''gtartja beszl-j demet. Ján. XIV. G. Ján. XVII.
24 Vtiárup 0 Punk v. D PSnk. v. *
25 HétfS Piák hetfó Pünk h.
26 Kedd Fülöp Fölöp
27 Szerda Kántor f Lorian itt ''
28 Csütörtök Vilmos Vilmos <£ !
29 Péntek Maximii. f üaxirailian ők
30 Szombat Ferdin. f Ferdinánd m í
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos, rtfyirttör.*)
Keszthely május 2l, — A'' .Zalai Közlöny" 40-dik számának nyílt terében tisztelt vároehatóságunk, kiválóképen pedig igen tisztelt városbiránk, Reischel Venczel ur, szemtelen módon meg van támadva, hogy e merész támadás mennyiben van igazolva, azon tény felel, hogy a támadónak alapul szolgáló Ugy, a helybeli járásbíróság közbenjárásával lett elrendezve és a Kanizsára átköltözött Fischer ur ellen minden tekintetben tökéletes-séggel létt eljárva, ámbár az ellenkező sem zárja ki azou állításomat, hogy Keszthelyen bizonnyal nem, tán még Kanizsán sem bízzák Hoffmann úrra a megnyirbált polgári jogok oly czikkek általi visszanyerését. Mi pedig a támadást magát illeti, jobb lett volna, ha Hoffman ur a bevándorlásokról hallgatott volna, mert ugy hiszem, hogy ha Hoffmann ur jól gondolkozik, messzebbre való származású, mint tisztelt városbiránk, és hogy ősapáit az Attila alatt bevándorolt hunok közt nem találta volna föl, ezen állításomért ép ugy magamra vállalom a felelősséget, mint azon állításomért, hogy tisztelt városbiránk jobban honosította magát nálunk, mint tán Hoffmann ur Kanizsán, mihez a legfényesebb bizonyítvány az, hogy tisztelt városbiránk már 10 izben e tiszteletbeli hivatalra egyhangúlag lett megválasztva; ha pedig miudezeknek daczára Hoffmann ur azt hiszi, hogy egy tiszteletbeli hivatal egy bevándoroltra bízásánál vigaszra van szükségünk, jobb lett volna e eszmejárását nem nyilvánosságra juttatni, egyszersmind biztosithatom,hogy ő személyét ily czélra soha sem fogják fölhasználni. Tisztelettel
Lázár Samu.
*) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal 8>erk.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és kQltség nélkfil.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyner és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél ós gyerme kéknél 50-szeresen megkíméli az árát — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-I moll-, tödő-, nyak-, torok-, lélekseti-, mirigy, ! vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki : vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má '' solatok.
A zamatos du Barry Revalescié-reje eltávolít minden betegséget, a melyek a gyógyszerekkel d.iczoinak ; úgymint.: gyomor- , ideg-, mell-, tfldő-, máj-, mirigy-, nyakbártya-, lélekzési-, hngyhólag és vescbajokn:, mellbetegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvételt, ktthögést. emészthetetlenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget,-aranyeret, viakórt, lázt, vértódulást, fülzsibongást, ájulást és háoyást még a terhesség folyamatában Is, hashártyalobbot, mélakört. sováuyodást, csúat, köszvény t, sápk^rt — Kivonat 75,000 bizonyityányból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-czoltak.
73,621. bizonyitváuy.
Bécs, 1871. február hó 1.
ön iráoti végtelen hála kényszerit, önnek ezen néhány sort irai. Éa négy hó óta rettenetes lélekzési bajtól voltam gyötörve ; senki sem volt képes enyhülést szerezni, mig egy barátom tanácsára az On jeles Revalesciérejébez fordultam, a mely engem ezen bajból gyökereson kigyógyított.
Báró Clarow Bódog.
55 716. bizonyítvány.
Páris, 1866. april 11 éa - Uram! Leányom, a ki sokat szenvedett, sem aludai nem volt képes; az álmatlanság, gyeogiség éa ideges felhevülések egészen elnyomták. Most egészen jól érzi inagát a Revalesciére chocolade élvezete által, a mely őt egészen helyreállította. Van jó étvágya, jól emészt, idegei nyugodtak, jól alszik, víg, a mit annyi ideig nélkülöznie kellett.
Montlouis H.
Táplálóbb levén a huendl, 50-szer esen megkíméli <t gyógymer dráU felnőtteknél ugyf min gyermekeknél.
Pléhszelenczékben */t font 1 fr\ 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt.. 24 fout 36 frt. Revalesciére piskóták szelen* czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colntée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt úO kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt. í>76 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Karoly gyógyszertárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán "Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temes-vártt Quiríny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta: utalványra vagy utánvétre.
XX
3D
£2

KANITZ C.
p • p i -r fc-e r e s k e d i.s e
BUDA PESTEN, Dorottya-utcza 12. szám. bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
100 drb. levélpapír névvel 100
— ft. 50 kr.
2-50, - 3 -
levélpapir és -100 db. boríték névvel csinos dobozban 100 „ látogatójegy dobozban 100 „ levélpapír fekete nyomattal 1000 „ lenboriték . .
5000 „ lenboriték , „ .
10000 „ lenboriték B 1000 „ pecsétbélyeg''
1 teljes Íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 „ gyertyatartó gynfatartóval 1 , óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknck. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogr&mmokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszkőzöltettnek. isis—8
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— • ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ft. — kr.
- 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
Orsz. szabadalmazott gazdasági ii r r r
Győrött, __ város ház utcza, 398. szám.
Ajánlom a nagyérdemű gazdaközönségnek a jövő idényre legczélszerübb^____
kapáló- s egyszersmind halmozó-ekéimet,szénagyüjtőlmet,
legújabb szerkezetű s utoljára a bécsi világtárlaton díjazott
járgány-cséplőgépeimet, szalmarázó- s Nicholson-féle rostával stb.
Jelentem továbbá, hogy a világhírű eredeti amerikai Wood-féle arató s b kaszálógépekről, melyek a bécsi világtárlata n a legmag&sb dijjal lettek ki tüntetve,ügynökséget nyer tem. Ezen gépek tőlem vásárlása annál is előnyösb»
minthogy ne-talántáni balesetekben rajtuk a leggyorsabban segíthetek.
Egyúttal felkérem á fennemlitett nagyérdemű közönséget, hogy mind járgány-. mind gőz-cséplőgépeiket és mozdonyaikat, melyeken bármily
javításokat legjobban s a legjutányosb áron eszközölhetek, még tavaszkor beküldeni szíveskedjék, minthogy később a munka szorultsága miatt lehetetlen minden irányban illő s szokott pontossággal megfelelnem. Magyarázó képes árjegyzékek kívánatra ingyen 8 bérmentve.
Győrött, 1874. tavaszszal. kéw szolgálattal
(1356-1) Btáidel Károly, gyártulajdonos

Hirdetmény.
Mi köteleztük magunkat, gyártmánynnkat kizárólag a bécsi forintot Bazar (PraterstraMe 66,) raktárába «zálHtani és kr-*/itiii<''iiyfiik pg vesegyedül e czégnél találhatók. M
Az első tajték-, mütajték- és borostyánkő-társulat
Minthogy az osztrák-magyar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak eladására a kixárólagos jogot megsxerestem, fölösleges mind. n továbbidicsérK, minthogy <> gyár világszerte ismert jósága és olcsósága minden ajánlgatást már eleve n«külöx-
lli''tOVi! t«SZ.
Jolin Hali-pipa szárastul, tajték I
•orostyánkóból tokban . . | 2 .1 oiiii ltiill-|>ipa faragott alakkal
tokban.........12
John Kuli-pipa borostyánkő nél- |
kill tokban....... 1
Jon Hull pipa tinóm és nagy . ., r 5 Magyar pip.i szárral és bojttal 1 Magyar pipa meggy-szárral s borostyánkövei .......I 2
Némi''t pipa pántosau . . . . j 1 Német pipa fiuom ehiiiaozilst pánt.
tal.........- I 2
Német pipa nagyon Hunm, tokkal í> Antik pipa, tömör, domhor farag-
ványos ......... 2
Török pipa különböző rajzú . . i 1 Török pipa meggy szárral és ho-
rostyánszopókával . . . - > 2 Török pipa ínom bronz fedővel 5 Kávéházi pipa, tiunm, páut nélkül 1 Török vizpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, miutbegy a vizén megy át a füst és üdi- |
tőleg hat, darabja.....2
Ugyanaz, nagy és finom ...lő Meggvszár borostránszopókával
1. 2.....*.....5
Szivar- és czigarett szopóka száz- j nál több rajzban ilyenek : egye- j nes, hajlott, korouaal&ku. f<--jek, csoportok, állatalakok, úgyszintén fant:isÍH-«zopókák darabja . ........| 1
Ugyanaz finom....... J
Ugyanaz legjobb minőségil, nagy | •"> Japán-szopóka, valódi borostyán- I kővel és mozaik munkával finom
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
Első tajték-, mütajték
(M
borostyánkő- társul at.
eiliili rauiár
az osztr. mi^yarbirodalo.u
Cnlden-bazar
Praterstrasse 60.
Foristss Bazar.
Horostyánszopóka tokkal . . .
Ugyanaz nagy ......
Horostyán-garnitura. szivar és szi-
varkáknak tokkal . . Garnitúra, tartalmaz : szivar, szi-varka és virgiuia szopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette szopóka, dohánypapir, és tüxsserszám-
tartő tokban.......
Egv garnitúra, pipa, szivarszopó: ka. selyemzacskóval, bőrtokban Kgy garnitúra, töfökpfpa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarsxopókával, bőrtokban Egy garnitúra,John Buli-pipa, szivar és cxigarette-sxopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és cxigarette-sxopóka, bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, sxivar- és cxiga-rette-sxopókából, tüssxerszám ból. dohányxacskóból. kanóczból, és czigarette-gépezetből stb. . . Ebhez illő elegáns sxekreuyke
Nemkülönben megrendelés folytán 5 írttól 100 frtig érő darabok is készíttetnek és gyári árakon számittatnak.
Megrendelések e czim alatt intésen dők :
„GULDBIV-BAZAR Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Eladások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagy az össze«bel:íilJése mellett pontosan esxközöltetnek.
soöooísoajoooooooooooooooo*
Keller Ignftcz
Soeben erschien und ist bei .Josef Wajdits in Gross-Kanizsa zu habén:
Fünfte verbesserte Auflage "Mi Neueste illustrirte
Münz-, Mus- ü.Gewichlskunde.
Authentische Abbildung und Beschreibung der jetzt kur-sirenden Gold- und Silbermünzen aller Lánder.
1. Liefg. mit 2 Tafeln. Preis 7% Sgr. Das Werk enthalt ausser den zuverlássigsten Mitthei-luogen über MQnzen, Maase und Gewichte aller Lánder, Nachrichten über Werthpapiere, welche an Vollstándigkeit alle anderen Werke weit übortreffen.
Leipzig, 1874. (1353—1) Moritz Schflfer
200 akó
boros hordó (20 — 30 akós&k) szabad kézből eladú, akaja 1 frt 30 krért számíttatik, teljes jó karban levó valamennyi s megtekinthetők KaliVOda JáltOS gyógyszerésznél Letenyén. (1357—i)
VEIL
1258—7
Nagy-Kanizsán.
Ajánlja gazdagon felszerelt uruk-, liöl-gyek ós gyermekek számára való topán raktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ug}szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a es. k. katonaság s I. közönségnek, liögy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készitek, az árt legjutáiiyo-sabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-lásra elfogadom.
Einpíiehlt sein reieb assortir.;^ Láger aller (iattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualitát und zu mögliclist biliigen Preisen.
Furnér inache iclt das k. k. Militar und verehrungswiirdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und Auslánder*Leder verfertige und prompt und billigst berecline.
Aucb wird von mir gekaufte Waare zu repariereu an^enommen.
O
uj cséplőgépei
két ember kezelése vagy két vonó marha általi hajtásra a gépek legolcsóbb, legképesebb és legjobb neme; nagyságukhoz képest óránkint 6 — 12 keresztet csépelnek és áruk szinte nagyságukhoz képest
" oszt. érte 150—375 frtig.
franco BÉCS.
Levéli megrendelések ifj. Weíl Mór gépgyárába Frankfurt a. M-, Seilerstrasse 2, vagy pedig SCHERZ LUIZA asszonysághoz Nagy Kanizsára intézendók. (1305—1)

Egy Pokornyíéle uj szerkezetű, kitűnő
ZONGORA
jutányos áron megszerezhető. Bővebb értesítést e lapok szerkesztőségében szerezhetni. (i3ö8—1 )
A
valódi %
orsz. szab. lepujabban " Felsége által k-i Á váltsággal kitüntetett, az orvosi kartói megvizsgált, * «ke- + resnek talált ezerféleképen kipróbált titkos szer a patka Á syok. házi s mezei egerek, vakapdok és svábok teljes ki- + irtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozni s A árulni.'' hanisitlan minőségben ▲
Nagy-Kanizsán ♦
ROSENFELD ADOLF Ur t Kaposvárott: FOIJVZFJi H. űr ▼
kereskedésében,''Pesten Sclineider G. Lipót utczai kcrcskojlé-^
sében kapható. /1007 Q\
Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr. V*41 *
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan tel-4
jesittetik. <
<
Ugyanott kapható czitroa-kenöcs egyedüli szer a fagybó- < lyagok és tyokszea ellen, egjr tégely 50 kr. i
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből:4
Kérek számomra még két adag arcamimot küldeni. Hatása * felülmúlhatlan : pinczéraben tömérdek patkány volt, s az ön ar- * cánnmával sikerült őket kipusxtitani. Tisztelettel 4
Leoben, sept. 9. 1873. 4
S c h r i t z a I < Leobenben. 4
Kérek arcanumáből ismételten egy adagot küldeni, mert '' az mindenütt, hol vele kísérlet tétetett, kitűnőnek bizonyult. Tisztelettel Mxyr J01.
i,cmbrecliteu, Felső-Anstria.
ooo&eeeeoeeeoect
Felhívás
gUicUiliiiimtizl yiláiliallitásra.
A, Csak
5 forintért o. ért.
adatik az éremmel koronázott
világkiállítási diszmű-bazár
:1. — Mely az alább j«gyzett 10 kiállitási tárgyból áll és pedig: finom bőr női kézitáska, moxaikképpel kirakva; SC
legyező, a legeslegújabb ,
ié 1
minden
Kérek areannmából számomra mé? 2 után hatása kitQnő, mindenkinek kés''.sév;^*! váld tisztelettel
Canale (Kilstenland) sne- 2.
adagot küldoni, fogóin ajánlani.
H •» n i g
Kgyik barátom 5nnek arcannmából meg ajándékozván, inint- 4 hogy hatása teljesen czélsserüuek bizonyult, kérek számomra is '' 6 adagot küldeni. Tisztelettel
II0 * z a y J £ n o fi, •
Ittoarnobi (Bánát), földbirtokos.*
L Victoria-selyea-báli 4 kivánt színben; 1 teljes varró-Necessaire talmiarany tokban meglepő finom; | i 1 igen elegáns ozikor-szelencze zárral, a legfinomabb szob- t rászati munkával diszitve; cl
1 flenfl talmi arany óra linezczal egy itt, jól járó, két évi
jótállással ~~
1 bör-album , legfinomabb, fényképek számára, külsóleg
bronz- vagy chinaezüst ékitménynyel; 1 sálon asztali cseagetyü, fénytelen nj aranyból, élénk
aranymetsxettél; l teljes írósztali garnltsra. különösen ajándékra alkalmas; 1 átalában liires japáni szivartároza, dus színjátszással; 12 darab os. kir. kiz. szab. lég-szlvar-azopokák legújabb, melyek a legroszabb szivarnak legfinomabb Havanna-xamatot kölcsönöznek.
E tlz tárgy összesen csak 5 forint
Ezen most elősorolt 5 frtos csoporton kivdl ugyanazok fino-J ímabb kiállításban 10—15 egésx 20 frtig még számos ezer egyéb] ^disxmű- és fényűzési árakkal a legnagyobb választékban.
Ezeken kivül 0 ftért még ugyanott kapható esernyő garni-^ ►tura, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 vixmentesf kesernyó és végre 1 tavaszi ernyó bámulatos olcsó áron csak 6 ftért, [egyesegyedül kapható 1323—6
Amigo világkiállítási bazárjában,
Héra, Praterstrasse 9.
Levéli megrendelések postai utánvét vagy az összeg elólegesi l beküldése mellett azonnal eszközöltetnek.
Nagy-Kanizsán először;
egy óriás
CZÁPA
kiállítása,
mely a bécsi világtárlaton a cs. kir. praterben számos közönség által látogattatott és csodál-tátott meg. Ezen iszonyú emberevő, melynek elfogását a leg-hiteltérdemlőbb lapok közölték, 1872. évi ápril hó 16-án Fiume közelében véletlenül egy halászhálóban fogatott, u Iszonyú nagy, terjedelmes gyomrában nagyszám halakon kivül találtatott:
1. Egy juh;
2. Egy 350 fontot delphin;
3. Egy szerencsétlen matróz hullája, a cs. kir. tengerészektől, kit kék katona-inge, harisnyái és czipőiről ismertek meg.
A kiállitási helyiség reggeli 9 órától esti 8 óráig nyitva van. A kiállitási helyiség a főpiaezon létezik. Bemeneti dij: I-ső hely 20 kr„ IX-ik hely 10 kr. Számos látogatásért esd
(1351-2)
"Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Horowitz M., Bécsből.
ik aütánt
Tizenharmadik éyfolyam.

r £l*tzité«l ér:
k ^eu évre . . d frv , fél erre.... + -aegyed ww ■ 2 T /S^y ttz/rm. 10 kr.
Hlrtfetssak
I 6 hasábot petitsorban j 7, másodszor 6 s minden 1 további sorért 5 kr.
| SYILTTÉRBKN I soronkiut 10 krert v*.
•.et»*r fei. ! Kincstári illeték minden 1 egyes hirdetésért kttl&i űj 30 kr. fizetendő
I
ZALA KÖZLÖNY
előbb
Z AL A-SO M OG YI KÖZLÖNY''
A lap SXeUeiai reazei illetó kftslem«*ny**K t linrkenttfhei, —
anyagi restet illató köalemenyrk pedig s kiadóhos bérmauCTM in-téaenaók:
S A (»Y-KANIZSA
Wlniloilm. Bérmentetlen levelek esak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Késiratok vissza nem f £§ küldetnek. I
m&i
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasági egyesülőt",a..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparóank , a .nagy-kanizsai takarékpénztár a , Zala-Somogy • gőzhajózási részvény társulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tíizoito egylet* s több negyei és városi egyesiilet hivatalos értesítője.
Hetenklm kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Meg biv6.
A „nagy-kanizsai takarékpénztár* az alapszabályok 61. §-a értelmében folyó 1874. évi május hó 31-ik napján a délelőtti Órákban saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést tartaná, melyre a részvényes tagok ezennel tiszteletteljesen meghivatnak.
A közgyűlés tanácskozási tárgya:
Az a lapszabályok 62. és 63. §§-ának olyképeni bővítése, miszerint az intézethez benyújtott váltók a szükséghez képest naponként a választmányi üléseken kivül is leszámitoltathassanak, és hogy ezen, a választmányi üléseken kivüli váltóleszámítolások, a választmányból sorrend szerint összehívandó őtagu biráló bizottmány által eszközöltethessenek, melyeknél mindenkor az igazgatók is részt vehetnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, május 10-én
1874.
A iiAgy-kauiz*ni takarékpénztár igazgatósága.
A nagy-kanlzsal Önkéntes tflzoHtf-" egylet közgyűlése.
— Május 25. 1874. —
Tagadhatatlan, hogy a társadalom egvik legmagasztosabb kötelme: a hasznos intézményeknek lehető mérvbeni fejlesztése, mert a müveit társadalmi eszmék meghonosításának biztos táperőt kölcsönöznek és épen sajátságos tüneményképen vonul keresztül napjainkban a hideg közöny termesztő fagy lehellete oly nemes intézmények fölött, mely édesen táplálja a jólétet, a közboldogság elérésének fenséges reményét.
A társadalomban ily-Jutmánus intéz* mény az önkéntes tűzoltó-egylet, melyet saját, közérdek&nkből testtel-iélekkel, teljes akarattal kellene ápolni, s mit tapasztalunk? --
Május 25-én délelőtt tartotta a nagykanizsai önkéntes t&zoltó-egylet közgyűlését, melyen a közönség köréből kevesen jelentek meg; pedig nem volt a tisztviselőnek hivatalos órája, a kereskedőnek nen. volt nyitva boltja, az iparosok műhelyei zárvák sat.
Valbachjíór elnök nr tözrendór-pa-| rancsnoksági egyenruhában határozott rövid üdvözlettel a közgyűlést megnyitván, a felvett tárgysorozat szerint megalakittatott a számvizsgáló bizottság és pedig: Sommer József, Lengyel Ignácz és Stomsics József urakból, kik egyszersmind a mult évi számadás vizsgálatával s gelsei Gulmann S, H. ur indítványára az ez évi számadásnak a jövő évi közgyűlésre leendő átvizsgálásával is megbízattak.
Felolvastatott a költségterv, melyben Nagy-Kanizsa város nemes intentioju intézkedése, hogy az egyletnek évenkint egy ezer foiint Mibventiötfrl, lelkesülten megéljenez-tetett. Nemkülönben Gutmann S. H. Blau Lajos és Lengyel Ignácz urak 10 — 10 frtos adománya is.
Az alább közlendő elnöki jelentés nem olvastatott fel, de elnök ur megszokott ékesszólással a lényegesebb részeket felolvasta s élénk tetszéssel fogadtatott, mikor azonban leköszönt, kitörő lelkesedés közt újból megválasztatni egyhangúlag határoz-tatott.
Az uj tisztikar szavazatszerinti megválasztása következvén a szavazatszedő bi-
**ettság tagjai lettek: Lengyel Ignácz, j Darás Gusztáv és Seidl János urak
Tandor Feiencz városi főjegyző ur indítványára az eddigi tisztviselői karnak buzgó működéseért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott.
Az uj tisztikar szótöbbséggel következőleg alakult:
Elnök: Yalbach Mór ur 56 szavazattal. Alelnök Vágner Károly . 41 „ Titkár: Máninger József „56 Pénztárnok: Barát János . 49 „
Választmányi tagok:
1. Belus József ur 56 .
2. Kollarits János , 56
3. Karczagh István . 56 „
4. Rosenberg Izrael. 56 „
5. Lővinger Ignácz „ 56 .
6. Mantuáno József. 56 „
7. Leber Ignácz . 56 .
8. Wajdits József 55
9. Bachrach Gyula . 54
10. Maschanczker Mórur 50 .
11. Blau Nándor . 50
12. Ebenspanger Lipót ur 49 „
Póttagok:
1. Weiszmayer Mór ur 48 „
2. Gutmann Vilmos . 44 .
3. Vutskits János , 41
4. Sommer Sándor .40 .
5. Plosszer Ignácz . 34 „
6. Klein Illés „ 26
Mielőtt az elnöki megnyitó beszéd közlését megkezdenék, sietünk megemlíteni, miszerint az egylet tagjai lelkesedésökben este banquettet rendeztek s a Keszthelyen időző zenekarért táviratoztak, s amint ezek Keszthelyről a 9 órai vonattal Kanizsára
érkeztek, rögtön százakra menő nagyszáma közönség jelenlétével köztiszteieta elnökük, Yalbach Mór urat, fáklyászenével tisztelték meg. Az üdvözlő beszédet Stolzer ur tartotta, ki meleg szavakkal üdvözölte az ujonan egyhangúlag megválasztott elnököt a bizalom nyújtotta tisztség elvállalásaért kívánva további kitartást- és állandó jöe-gészséget, a zajos éljenzés elhangzása után Valbach ur körül-belül következőleg felelt higgadt, határozott hangon, -melyet azért is közöljük terjedelmesebben, mert a nagyszámú közönségnek az ünnepelttől távolabb eső része nem hallotta.
Tisztelt uraim ! Kedves tagtársaim ! A kitüntetés, melyben engem ezennel részeltetnek, oly nagy — és reám nézve oly meglepő, hogy alig találok szavakat, melyekben köszönetemet illően kifejezhessem; — de én ily kitüntetésre azon érdemekkel sem birok, miket a tiszt, szónok ur itt különösen kiemelt. — Midőn én a rendezett tűzoltóság intézményének jótékonyságától áthatva, azt aunak idejében városunkban is meghonosítani igyekeztem, — akkor csakis polgári kötelességemet teljésitém, és ha én utóbb a létrejött intézmény vezetésével megbízatva, tisztemet kellően betöltém és az egylet lehető gyarapítására és emelésére működtem, — akkor egyedül csak a becsület kötelességének feleltem meg ! Egyéni felfogásom szerint minden becsületes ember. ki valamely tisztet elvállal, tartozik is az ezen tiszttel járó kötelezettségeknek minden irányban eleget tenni — és különösen tartozik eleget tenni akkor, — midőn ezen kötelesség lelkiismeretes teljesítésétől százak vagy ezerek érdeke s java függ. —
Mégis ugy látszik, tisztelt tágtársaim
TÁRCZA.
Jobb volna.
Jobb volna már mélyen a fö''d alatt, Mint bolyongni itt a fBld felett, Mert a jövő többet ngy sem adhat, Mint a "fai a múltban elveszeit
El van veszve az egész nagy világ, Bájait nem láthatom már rég, Nem nyílik fel számomra egy virág, Nem tündököl a csillagos ég.
Az ébren lé* egy fönvirrasstott éj, Melyre hajnal tán sohsem derül A bánatban, mely a tengerként mély, Lelkem mint tört hajó elmerill.
KgyedUl csak az álom ad vigaszt, Visszahozva a mult képeit, Álmaimban látom a szép tavasat, H a természet minden ékeit.
O, de ez is megsemmisül mini kid, Tovaszáll mint scellőlebbeoéa, Újra mindent az éj homálya fftd Hogyha jő a komor ébredé*.
Ili c dí>-«ő bájos szép világot. Valaha még egykor mcglátnáM* Az elveszett régi bol4«gsdgol Menne soha Ifll m tulilmAm-
A j«ívo mkf ftfítt)*| agy tuU.*i_ Mint • w> • i«ul''U«
Jobb nyögöd** "tl * *»*«. M«nt ,u * ^M frMf
tifif/MPAY hVMA
i A boszuló Diana.
Gniber L. után.
— Te 8 lé ry Jánostól — (Folytatás.)
Kérem rám figyelni, kezdé ez utóbbi, ! nézetem szerint itt nem egy egyszerű becsület-i kérdés forog fenn, mert hisz úgyszólván egyi-j künknek sem hágtak a lábára, meggondolatlan-'' >ág vagy elrejtődzött szándékot sem találunk I arra nézve sehol, itt az erényt taposták, a női I erény lőn pellengérre állítva s ezért bűnhődni j kell a nyomorultnak, nem;mentheti őtet semmi, de számoljunk a lehetőségekkel is, ha a kihívó I például megsebesülne: befejezettnek tekintessék az ügy ? én ugy hiszem, nem azért inditvá-! nyoznám, követeljünk mindhárman elégtételt j igy,ha egyikünk harczképtelenné lenne is, van | ki őtet felváltja végre, hogy e háromszoros ki-1 hivás némi jelentőséggel, hatással fog birni, az nagyon természetes s a fennforgó komoly tárgy j nagyon is megkívánja.
l/egyen hát, felelt helybenhagyőlag a I gróf, felkelve helyéről. Hogy is hívják azt a I festőt:
Niu«at könnyebb, mint azt megtudni, j monda a kapitány, ngy catalogust vonva elő : zsebéből, mely a kiállítók névjegyzékét tartal . mázta, beuim lapozva 173-dik szám Diana a i furdöúu Hegel Nándor.Terem latiét Hegel Nán-I dof V liiss es ismerős uév, vig esimbors, ha jól I emlék»*e») asséuatéreu háatuUjduuo*.
Megyek aüooual felkereeem őt, hevnake-| ddl túlmáu, ülőhelyét elhagyva, megyek, tiaz-islv* Unpjk wi»deiít-
A kapitáwy mosolyogva uésett a tiatal I K^nffK^Kft öuuek,Kumludy ur,me|y-
lyel szép rokonnője érdekét felkarolja, mindenesetre, becsületére válik, hanem én önnél több hevességet, több vért látok egyszerre :
Ilonka az én rokonom, s nekem kötelességem, felelt kitérőleg Komlody Kálmán, ki érezte,,hogy fülig pirult
Én azt hiszem, mondá a kapitány, tett észrevételem önt kevésbbé bántja, mint tán az, hogy csak oly röviden igazolhatja magát,nemde?
S most megyek, a grófnő szükségli a nyugalmat, férfi torok pedig amig egészséges, nem bír csendesen maradni a háznál. Ha tehát Komlody ur oly szíves a dolog elintézését magára vállalni,ugy kérem, itt a kártyám egyelőre az én üdvözletemet is a művészet apostolának. A mi majd határozva lesz, reménylem, tudó-sitni fog annak idején, ön tudja, hol leszek található.
Sújtson három ököllel egyszerre s az ügy bevégezte után én a legjobb kimenetelt várom főleg ön számára. Remény lem, értjük egymást, t. „i. a jutalom az öné, érdemeit nem akarom legcsekélyebb beavatkozásommal is csorbítani, az én szerepem csak mellékes, czélja az első felvonást érdekesbbé tenni. Szolgája uraim! ezzel meghajtotta magát s távozott.
N. bátyám kéré egy kis szünet múlva I Kálmán a grófot, ki a kapitányt kisérve, most tért vissza : Ha Ilonkával szólnom szabadna, volnának vele sürgős közlendőim.
Igen, mondá a gróf,majd megnézzük s eltűnt a félig nyitott ajtón,visszatérve bebocsátá Kálmánt Ilonka szobájába s egy megelégedett
Eillantással csüngve a fiatal páron, magokra agyta őket.
A nő még mindig ott feküdt, kisirt szemekkel, halaványan, mint egy letört liliom.
: Ilonka,kezdé könyörgő hangon Kálmán, ki egy-ideig mintegy elbűvölve nézte a lánykát s azt oly 8zépnek,oly elragad taténak találta, mint tán ; soha.
Önnek van valami mondani valója, Kál> j mán bácsi ? kérdi a lány, erőltetett mosoly-'' lyal kisérve szavait.
Mindenesetre,kedves húgom, sok,igen sok , mondani valóm van, oh csak tudnám hamarjá* ban hol kezdeni. Először is bocsásson meg,Ilonkám, esedezem,szivein mélyéből kérem bocsásson meg.
Én?
Igen Ilonka, emlékszik mai találkozásunkra, mi nagyot vétettem, megbántottam önt.
Oh! monda Ilonka, mikor ön oly hidegen elfordult tőlünk,akkor fel sem vettem azt s azon pillanatban hajlandő voltam hinni, hogy tréfából cselekszi. Mi van ezen megbocsátni való ?
Sok, kedves húgom.
Ilonka megrázta kis fejét, aztán intett a fiatal embernek közelebbjönni s leültette maga mellé.
Es nem bocsájt meg ? kezdé újra Kálmán.
Ilonka reszkető hangon kérdé, minő vélemény nyel van felőlem, becsülhet-e még engemet, miután igy ... miután azt a képet láttam.
Meglepetve nézett Kálmán... én becsül-hetem-e önt Don ka, az Istenért micsoda kérdés ez. Én nem ismerek e földön lányt, a ki tiszteletreméltóbb volna, a kit jobban tudnék becsül-ni.On anyám után az egyetlen női teremtmény, tevé hozzá egész nyiltszivüséggel, a kit tisztelek ! és a .kit... itt megakadt.
Ott függ még a kép a teremben ?
szívessége hajlandó az én működésemet nékem érdemül felróni; engedjék meg tehát, ha én ezen személyemet kitüntető jelenetet ily czimen el nem fogadhatva, — azt legfittebb csak fényes nyilvánulásának tekinthetem azon elismerésüknek, melylyel nékem báromévi buzgó és önzetlen törekvésemért tartozni vélnek. — Ily alakban és ily czim alatt igenis örömmel fogadom én ezen ineg tiszt élést, és mondom érte szivemből eredő legmelegebb köszönetemet. Hisz oly ritkán találkozunk az életben az elismeréssel, hogy valóban nagyon is megbocsátható a kebelnek, ha annak jeleit örömmel veszi. — Egyébiránt az elismerés nem csak megtiszteli azt, a kinek nyujtatik. hanem ép ugy megtiszteli azt, aki által nyujtatik, — s különösen a jelen esetben, mi-dón az önkt. tűzoltó-egylet tagjai bennem az egylet elnökét tisztelik, személyemmel együtt egyszersmind magukat és az egész testületet tisztelték meg.
Kedves tagtársaim! Én őszintén mondhatom, miként nékem elhatározott szándékom vala az elnöki tisztet, melylyel engem a mai nagygyűlés ujabbi 3 évre felruházott — el nem fogadni; — azonban a bizalomnak és szívességnek ennyi jelei után kell, hogy ezen szándékomat megváltoztassam, — igen, én csak a legrútabb hálátlanság bűnét fognám elkövetni, ha azokat kellőleg méltányolni és viszonozni nem akarnám — és ha képes volnék oly testület köréből távozni, mely személyem iránt ily szeretettel és ragaszkodással viseltetik. Én tehát, kedves barátim, ismét visszatérendek önökhez és elfoglalandom azon helyet, melyre bizalmuk emeltet. Csak arra kérem önöket, t. tagtársaim: tartsák fent nékem továbbra is azon nagybecsű bizalmat, és azon baráti érzületet, melyet irányomban mindidáig oly nagy mérvben tanúsítottak, — nyújtsanak nékem segédkezet törekvéseim valósithatásában, midőn kiki helyét megállva kötelességét híven teljesítené — és én nem kételkedem, hogy az önkt. tűzoltó-egylet — városunknak nemcsak legszebb, hanem leghasznosabb intézménye a jövőben is fennállni — de gyarapodni és virágozni fog. — Uraim fogadják ismételve köszönetemet!
Éljen a nagy-kanizsai önkt. tűzoltó-egylet !
Az Isten éltesse az Önkt. tűzoltó-egyletnek derék és ügy buzgó tagjait!
Szűnni nem akaró éljenzés között oszlott szét a közönség; a „Zöldfa" vendéglőben ezután kedélyesen tartott vigalom zárta be a mai emlékezetes, szép napot.
Következik az érdekes elnöki beszéd.
Tisztelt uraim!
Midőn az önkt. tűzoltó egylet 1871.
Nem, Zsolna bátyám azonnal levetette és megvette.
Égesse el,Kálmán, ha csak egy piczitszeret, égesse el!
Parancsoljon velem s én igérem, hogy ki 1 vánatát teljesitni fogom,a képet megsemmisíteni.
De mégse, ne ön égesse elf Kálmán, nekem még az is fáj, a gondolat, hogy valakinek szeme elé kerül, kérje inkább édes mamáját,s "> meg f°gj* tenni, nemde megígéri ?
A mint kívánja, rendelkezzék felettem, és életem legszebb peresei közé számítom azon időt, melyben kedves húgomnak szolgálatot tehetek. S a mi azon nyomorultat illeti, ha hét éiete lenne, biztosítom, hogy mind a h tet kioltanám belőle.
Mi történt vele ?
Hagyja azt rám, Ilonka.
Hogy tán megviv vele ?
Okvetlen.
Ah! Kálmán I mint köszöojem önnek ez önfeláldozását, — ki iránt mindenkor oly közönyös, oly hideg valék, ön^akar most megbőszülni, oh éo háládatlan I Es a festőt Kálmán megöli ön ?S görcsösen kapva jobbjához tovább folytatá: Ha e kés vérében fürödnek, ha azon ■emmirekelőnek fekete vérétől beszennyez, tet ne én lecsókolnám róls mind mind az utolsó cseppig, b megkiséré a fiatal ember kezét ajkaihoz vonni.
Ilonka, mondá ő a lánytól kibontakozva.
Megölöm, istenemre esküszöm, megölöm őt, s letérdelve a lányka előtt, forró csóközönbe förössté odanyújtott kezét.
Most menjen, ssóla Ilonka kimerülve, sze-
junius 4-én tartott 1- só rendes nagygyűlése engem azon megtiszteltetésben részeltet, hogy személyemet az akkor még szervezetlen egylet élére állítja s kezeimbe a városi tűzoltósági ügyet leteszi, akkor valószínűleg íiz egylet alapítása körű) tanúsított működésemet akará némileg jutalmazni;— de tán egyszersmind azon nézetből is indult ki, miszerint az,ki valamely ügyet megindított és annak létesítésében legtöbbet fáradozott, az legbuzgőbb is leend azon ügy további fentartása és lehető előmozdításáén.
Váljon és menm ibeu járt el helyesen az 1 -só nagygyűlés, midőn azon nézetből kiindulva, eugem ezen fontos közintézmény elnökévé megválasztott? — és viszont én, váljon és mennyiben ügyekeztem a belém helyezett bizalmat igazolni, s a várakozásnak megfelelni? mind ezeknek megbirálá-sára a t. nagygyűlés van hivatva jelentésem szíves meghallgatása után, — mire nézve is becses figyelmüket igénybe veen-dem.
Miután háromévi működésem óta ez az első jelentés, melyet közgyűlés előtt leteszek; (ennek okai későbbi előadásomból fognak kitűnni,) de tisztem letelvén a mai nappal, ez egyszersmind utolsó jelentésemet is képezi, — kell, hogy az minél részletesebb és kimerítőbb legyen, — hogy visszamenve az intézmény eredetéig, abban röviden megérintsem mindazon eseményeket és változásokat, melyeken az egylet fenál-lása óta keresztülment vala, — és hogy abban egyszersmind az intézmény jelen állapotának lehetőleg hü képét nyújtsam. Ezen kép azonban csak nagyon hiányos lehetne, ha jelentésem csupán csak azon tárgyakra, melyek az elnök közvetlen hatásköréhez tartoznak, u. m. a vagyon-és külső ügykezelésre fogna kiterjedni, — anélkül, hogy a benső ügykezelést, a működők szol gálati s fegyelmi viszonyait is közelebbről megvilágítanám.
Ez utóbbiak ugyan kizárólag a működők parancsnokságának vannak alárendelve, azoknak elintézésére az elnök és a választmány csak közvetve s igen távolról gyakorolhatnak valamely befolyást,értük tehát az elnök nem is vállalhatná el a felelősséget, azokat jelentése tárgyává téve. Én sem tehetném, ha kényelmemet tekintem és azért kötelezettségemen kivül fekvő teendőkkel magamat megterhelni nem akarva, csupán csak az említett elnöki ügykörömre szorítkoztam volna. De mert kezdetben mindjárt felismertem, hogy épen a benső szolgálati ügyek a legfontosabbak, s hogy azoknak rendes és észszerű vezetésétől függ a működés sikeressége, de az egyletnek becsülete s jóléte, — azért nem mulasztottam el
mei oly kísértetiesen világítottak a vérboszu előórzetetől, tekintete fogyasztó volt, mint egy elmeháborodotté, menjen,és hagyjon maga felöl mi''-lébb hallani.
Nem fog látni, nem jövök előbb, mig ama hírt nem hozhatom, hogy megszűnt lenni, s az ajtónak r- hant.
Kálmáu, kiáltott Ilonka, távozó után, oly jó vagy, ugy szeretlek.
Ilonka! sóhajtott vissza Kálmán örömita-
san.
Ez azonban sürgette egy intéssel a távozásra. Édes gondolatokba merülten haladt végig a termeken, életében először érezte magát boldognak, először hallá azon angyaltól, kit oly véghetetlenül szeretett, azon ajkakról, melyek eddig csak szánalom vagy gunymosolyban részesítik azt az isteni szót, hogy szeret.
(Folytatás kfiv.)
Talált, levelek.
Utczai öntözés- és kolduló- ügy rendezése
jöjjön el a te. országod! (Humoristikn* levél an den Iftblichen Magistrat bei minálnnk.) (Folytatás.)
II. Koldu» ÜKV. Péntek van, nagy hetivásár a piaezon, hajdúk lótnsk, futnak, az üzletekben sürgés forgás, mindenki elfoglalva. Jancsi bácsi kérdi, ugyan Gyuri barátom, mond csak ezek a 100-ra menő Gánsemarscht csin áló csuszó-mászó, mint
magamnak azok elintézésénél is a lehető legnagyobb befolyást biztosítani. S miután ezen befolyást csak akkor gyakorolhatom és csak ugy juttathatom érvényre, ha én mint egyik működő tiszt a parancsnokság heti üléseiben részt veszek, elfogadom a nékem felajánlott tüzrendőri parancsnoki állást, mely által gyengélkedő egészségem daczára is kénytelen valék személyemet a tettleges szolgálat fáradalmainak alávetni.
Csakis ;tezáltal vagyok én képes jelen tésemet most a benső ügykezelésre is kiterjeszteni, és ha kell, érte egy bizonyos határig a felelősséget is elvállalni.
T. nagygyűlés! jelentésemet felvéve ismételve oda kell utalnom, hogy nékem az egylet még egészen szervezetlenül adatott át. A szervezésről, — mely czélra a szükségeit pénzösszegek is még nagyrészben hiányoztak — tehát nékem kelle gondoskodnom.
A költségterv, melyet az első beszerzendőkről készítettünk vala, jóllehet abban csak a legelkerülhetetlenebbek vétettek fel, 18 száz forintnyi szükségletet tüntetett ki, és ezeknek fedezetére ekkor mindössze negyven egynéhány alapító után csak mintegy 11 száz frt lón biztosítva. Nem sok kilátás volt arra, hogy a közönség köréből még többeket is lehessen a jelentékeny 25 frt-nyi alapítási járulék fizetésére megnyerni; a városi község részéről, — mely idáig egyáltalában nem szokta meg, hogy a tűzoltási ügyért valamit tegyen, s azért most sem lehetett áthatva az ily intézmény nagy fontosságától, de annak anyagi helyzete sem lévén a legkedvezőbb,—szinte nem lehetett egy nagyobb pénzbeli segélyre számítani; mig ellenben arra igenis nagy bizonyossággal kellett számitanom, hogy a valóságos kiadások az előirányzatot jóval is meg fogják haladni De azért mitsem aggódtam. Tudtam, hogy a gyáros hitelbe adja a szereket, tehát azokat mindjárt meg is rendeltem s aztán mégis megkisérlettem uj alapitókat keresni. Kísérletem nem is volt hasztalan,mert ismét husz néhány alapitót — köztük a déli vasúti társulat 100 frttal — összesen mintegy 600 frt, gyűjtöttem, s igy most már a fedezetre nézve kissé nyugodtabb is lehettem.
De ezzel csak a legkisebb gondtól szabadultam meg. Előttem állott még a működő testületnek rendezése, annak egyenru-házása, betanítása, egy alkalmas órhelyi-ségnek megszerzése s még egyebek, melyek a leggyorsabb intézkedést igénylik, ha az egylet tényleges működését valahára meg kezdhesse.
Én, ki akkor még magam is elég tájékozatlan valék, mindezekre nézve hiába fordultam volna a nálamnál még sokkal tá-
a darázs dörmögő, kik, és mik?Ezek'' barátom, a Nagy-Kanizsa és vidékének koldus ármá-diája,ezek szerzik meg a''valódi földi purgatoriu-mot, napestig minden 5—10 perez alatt más és más dőrmőg, pláne különféle hangon, és ép pénteken, hetivásár napján nyugtalanítják az úgyis elfoglalt munkás embert, és kihozzák azt a bárány türelemből is, bizon Isten, nagy számmal vannak ők évtizedek óta, a tekintetes Vorstandnak nem gyújtott a Seifersieder világot, hogj ezek is subordinatíót kaphassanak, senki nem kutatja, koldusok-e vagy nem, helybeliek vagy a csaszlaui magistratustól kaptak engedelmet, hogy koldulhassanak, jönnek-mennek, morognak, — dörmögnek, az igaz, sajátságos szokás, krajezárt kérnek és a Miatyánk imáját ferdítik el, a megköszönés helyett, még a bold. szüzmáriát különféle váriatiókban emlegetik, hogy ezen ferde szokás, hogy honnét ered, kutassa ki a Bürgermeisteramt, a világtörténet számára, az én fejem meggyengült a sok koldus dörmögcsben. Ha ezen ügyet a Gott über dieWelt Ober-Stadthauptmaonschaft nem fogja rövidesen rendezni, ugy kívánom, hogy avároBÍ kanczellária,utczai boltokban hely-heztessék el, tudom, hogy megismerik ahergo-pátert, mert akkor ha nem óhajtanának a sok czifrán dörmögés általi főfájásban részesülni, ugy kénytelen lennének a közös és nem közös tiszti füleket gyapattal beplombérozni, hanem miután a koldusoknak a márványpalotában a Luftdruck egy kissé nehéz, ugy egyedül mi a szegény áldozó, teherhordó, és koldus eltartó kereskedő, iparos van kitéve, ezen purgatórium! gyötrelemnek. Szállj le, szállj le, te fe-
jékozatlanabb választmányhoz. Az jobbat nem tehetett, mint nékem minden irányban szabad kezet hagyni s ezt megtenni elég loyalis is volt. Csak kár, hogy a választmány ezen loyalitását nagyon is messze vive, utóbb mindent reám akart hagyni.
Belátva, hogy egy elismert szakember nélkül, ki a működőket betanítsa s nékem a többiekben is segédkezet nyújthatna, — én föladatomat meg nem oldhatnám, érintkezésbe léptem Stirling Jánossal, egy kitűnő szakférfiúval, — akkor a pesti tűzoltó egyletnek egyik alparancsnoka — ki is hosszas levelezés után ajánlatomat elfogadva, megjelenését ki látásba helyezé. Midőn óoctober 12-én hozzánk érkezett, minden elóintéz-kedések már annyira meg valának téve,hogy a betanításhoz azonnal hozzá is foghatott: U szakmáját nemcsak igen jól értette, hanem oly lelkiismeretesen is vezette az oktatást, hogy a testület már néhány hét után tökéletesen begyakorolva s minden szükségesekben meglehetősen jártas vala. S miután végre fáradozásaimnak mégis sikerült a közösügyi bizottmánytól — melynek akkor tagja valék — egy alkalmas épületet. — t. i. a jelenlegit, — órhelyiségül megnyerni, nov. 15-én be is vonulhattunk saját órtanyánkba, hol a parancsnokság tisztjei maguk teljesítve az elsó éjjeli őrséget, — ezzel a szolgálat tettlegesen megkezdődött vala.
A szervezés és rendezés nehézségein is szerencsésen átesve, most csak arról kellett gondoskodnom,hogy a sok munkával felállított és megindított gépezetnek kerekei meg ne akadjanak,t. i., hogy a szolgálat rendesen vezettessék, és az egylet fentartása anyagilag isbiztosittassék. Az eddig történtekhez képest én ezeket csak csekélységnek tartottam, — ebben azonban nagyon csalatkoztam. mert az akadályok és gondok hosz-szu sora még csak most nyílt meg előttem.
Az évi fentartási költségek előirányzata ugyan csak 700 frtnyi szükségletet tüntetett ki, mely összeg mintegy 250 pártoló 3 frtnyi járuléka által bőven fedezve is látszott; de minthogy már az első holnapokban egy második szolgát kellett alkalmazni és minduntalan oly kiadások merültek fel, melyekre előbb nem számítottunk vala. a költségek az év végével majd felével haladák meg az előirányzatot. Ellenben a pártolókból sokan megtagadva járulékaikat (különösen az alapítók közül, kik a 25 frt. lefizetésével kötelezettségeinek egyszer mindenkorra eleget tenni véltek) — a bevételek távolról sem közeliték meg a remélt összeget.
Mig a gyárost fizetni nem kellett, addig még minden jól ment, mert a hiánylatot az alappénzekből fedezhettük; — hanem miu-
hér galamb, lágyíts meg a kemény magistra-tusi szí veket, hogy minél előbb rendezzék .már az óhajtva várt koldus-ügyet Kanizsán. A szegények eltartása emberbaráti kötelesség, szívesen áldoz mindenki, csak ne járjon az gyötrelemmel, jöjjenek az elszegéoyültek egyszerre, vagy válasstassék köztük egy delegatió, kik jelentik 60—80-an vagyunk, egyszerre lefizetve, felszabadítsuk as egész pénteki napot, mert bizon higyjék el a tens urak, es ist rein zum durchgehen,alle fünf Minuten egy egy dörmögő frátert hallhatni, és igy az egész áldott napon keresztül, tessék aztán az üzletekben Buch-führer,Correspondent vagy czukerli árus lenni, azután ha elfogy a krajezáros pénz, szomszédtól szomszédhoz menni, váltani, télen pedig néhány ölfkval többet kell beszerezni, mert a koldusok nem ismerik a feine Galanthomet, legyen bármily hideg, as ajtóközt áll, és ha történetesen a lakosztályokba hatnak, és nincs senki otthon, hogy zsebelnek, igy jártam én is, elvitték a szombámból egy pár fájntos ujdon uj czipőmet, még azt sem mondták dankschön, vagy a Mária fizesse meg. Nagyon kérem alássan hochlöbliche Magistratot, rendezzék el a koldus ügyet, mert ha ezt nem rendezik mielőbb, ugy schauderliche bosszút állunk— vagy pardon, még 10 évig -várunk, tűrünk, szenvedünk, és koldusok álul gyötörtetünk, maradok deo löbliche Magistrat és Stadthauptmannschaft karsamadiener.
Egy pótlék és boltbért fisető, a sok bá-ránytürelmü kereskedő és iparos nevében.
tán az őrt&nya berendezése a helyben készi- ; tett szerkocsi, s más nagyobb kiadások azokat iá egymásután felemésztek, — s midőn hozzá most^a gyáros is jelentkezett, követelve a szerek árát, akkor kezdődtek azon bajok és zavarok, melyekkel nékem majd másfél évig folytonosan kellett küzdenem.
(Vége köv.)
Tekintetes szerkesztő ur!
Bár megvallom, hogy sem kedvem, sem időm uiocs, hogy bárkivel is haszontalan polémiába ereszkedjem, de lehetlen hogy becs»8 lapjának 42 dik számában Erdélyi Károly neve alatt megjelent levélre ne válaszoljak, teszem ezt annál inkább is, inert nevezett iró levelét oly szellem hugi által, melynek alapján olvasó közönségével azt akarja elhitetni, mintha én Sporzon Pál intézeti igazgató urnák szakképzet ts< jgét vontam volna kétségbe; igaz hogy én t. Sp. urat személyesen nem ismerem, de röpirata alapján tisztán ismerem és mintáz önérdek ambitiójától vilanyzott fennhéjázó, s saját szeszélyétől vezérlett férfiú tűnvén fel, mint ilyen most is azt mondom, hogy nem hasznára hanem igen kárára van az intézetnek, mert hogy is képzelhető az, mikép gyűlölt helyen, lelkesedéstől áthatoitan tanitni, annál inkább kormá-nvozni lehessen, ezt pedig csak nem vonja E. K. ur kétségbe,hisz S. P. ur,kinek egész röpiratán keresztül elégedetlensége tükrözik vissza, még maga sem tudná kétségbe vonni.
Sajnos hogy E. K. ur azzal vádol, hogy a teljes megvetést érdemlő röpiratot nem olvastam és nem tanulmányoztam, fájdalom olvastam és tanulmányoztam, kétszeresei! fáj, mert azon röpirat mint múltkor is mondám oly férfiútól származott, ki hivatva lett volna az általa vezényelt intézet megtámadcit rendre utasitni, nem ő van hivatva azt a valótlanság mámorába feltiiuletni akarni, már E. K. ur megbocsájt ha az értelmetlen átolvasással vádolom, hisz a röpiratban ez is bent foglaltatik „első sorban maga az intézet roszalapja, szűk helyiségei, tanczé-lokra alkalmatlan gazdasága, czélszerütlen rendszere,kedvezőtlen vidéke",ha ezt elolvasta ée ezen szavak kitételét megfontolta, lehetlen hogy ezek leírásában S. P. urnák az intézet iránti jó hajlamát kimagyarázni tudná. Sajnálom, hegy Zalának lehet oly szülöttje, ki mindezen tétálek mellett S. P. urnák védelmére kelhet, lehet e ? oly igazgatót állásának méltóságához mérten tisztelni, ki saját vezénylete alatti iutézetet a lényekkel ellenkezőleg ily lealázó színben röpiratában gúnyol, — hisz a ki Balaton kies vidékét ismeri, közelében a Canaán földjét képviselő Somogyot tekinti, az csak nem mondhatja, hogy a keszthelyi tanintézetnek nincs rangjához illő vidéke, hogy E. K. ur oly rövid látó azt még csak most tudom, jó lesz ha a mámor fátyolát szemei elől le lebbenti és az ügyet tisztábban látni fogja.
Azt is írja, hogy nem akarja S. P. ur az intézetei Keszthelyen Kassa kedveért beszüntetni, íme tehát annak röpiratából idézem „Arról is biztosithatom a jó keszthelyieket, hogy a kormány az ő kedvükért a kassai gazd. tanintézetet csirájában elfojtani nem fogja".
Már ez csak nem mondható annak, hogy S. P. ur Kassát nem helyhezi Keszthely fölé és csak nem lehet másra magyarázni mint önérdeke ambitiójára, hisz a kiejtett hang paran-csolólag van kimondva, mi pedig ugy vagyunk meggyőződve, hogy a mostani szorult pénz viszonyok közt S. P. ur biztosító szavaira a kormány egy létező intézetei, egy létesítendőért feláldozni semmi esetre és semmi körülmény közt nem fog.
Kérdem most E. K. urat, mi az oka annak , hogy az intézeti hallgatók .125-ről már 42-re apadtak le, hisz ba valaha most az idő, midőn a gazdászat terén a teljes erély kifejtése szükséges; vagy tán ezt is az intézetnek tulajdonítják, azon intézetne k, mely kebelében már 125 ifjúnak helyet adott j — és akkor ismét azt mondom, hogy önök véghetlen rövid látók, hisz S. P. ur maga bevallja, hogy tanár társaival sem tér meg, mit képzelhet egy oly igazgató felől, ki tanár társaival sincs egyetértésben, hogy vezetheti az a reá bízott tanintézetet, mint bánhatik az az ifjúsággal ? hisz ezt a vidék gazda közönsége leginkább megmondhatja,ha kell meg is mondja, — uram egy tanárba nem csak ön képzettségét, és egy igazgatóba nem csak öntudatot, hanem valamint a tanárban képességének értékesítését, es előadási :--hetséget, ugy egy igazgatóban jel lem teljes és a kor igényeinek megfelelő bírót keresünk, nem olyan bírót, ki ön magát és a gondozására bi-:<<»tt intézetet ítéli el azért, hogy az más helyen általa óhajtott helyen állittassék fel, mint S. P. ur parancsolólag kívánja, ha majd az állam oly erő képességet fejthet ki, hogy Kassán is a gazdasági tanintézet felállítható, ugy üdvözöljük és ha egyszer ott is intézet lesz mi biztosítjuk, hogy azért mert egy másik felállittassék mi annak ócsárlását nem fogjuk eszközölni, — neveljenek tehát oly nemzet-gazdászokat, kik a
a földipar fejlesztésével a nemzet üdvét elő- " mozditni képesek lesznek.
Végül csak annyit mondok, hogy jövőre iparkodjék kissé a durva kiejtéseket vissza tartani, ne tüntesse oly nagyon ki, hogy S. P. tanítványa.
Ennyit kívántam válaazul önnek meggondolatlan levelére adni.
N.-Kanizsa máj. 25. 1874.
KOVÁCS JÁNOS. Arató- és kaszáló-gép-verseny.
A vasmegyei gazdasági egyesület rendezi Sárvár ott 1874 évi julius 2. és 3. bezárólag.
I. A verseny *ís jutalmazás tárgya egye- j dül csak arató és kaszáló gép lehet.
II. A munkát egyformán tökéletesen tel-jesiteudö gépek között előnyben az fog rt^zesi-tetni, mely aránylag a legkevesebb vonó erőt veszi igénybe.
III. A gépnek lehető egyszerű és tartós » szerkezete a jutalmazásnál főfeltételül tüzetikki.
IV. Eltekintve a többi irányadó kellékektől azon gép fog eiőnyfíztetni, mely ön-., lerakó készlettel lesz ellátva, vagy kaszáló gépül is használ ható, xíe ezen utolsó kellék kivá-iólag kevesebb epét igénylő gépeknél nem kíván tátik xmegieítétlenül.
V. Egyenlő tulajdonságok mellett azon gép fog előnyben részesitetni, mely a ledőlt gabona aratásánál is használható kevesebb kézi erőt igény el,és a gabonát kevesebb mag és szal- j mavesztességgel aratja könnyen átszállítható és ( olcsóbb, végre a lerakást lehető szabályszerűen teljesiti, ugy, hogy a kévekötésnél a legkeve sebt) kézi erőt vesz igénybe.
-VI. A Jutalmak. Első- másod, és harmadrendű állami érmek és aranyok.
VII. A bíráló bizottmány, mely a vas megyei gazdasági egyesület tagjaiból, és a hazai gazdasági egyesületek képviselői, és a gazdászat-talfoglalkozókból fog megalakitatni,lesz hivatva i a gépek bírálatában szakértőleg és végérvényesen eljárni.
VIII. Ugyanezen biráló bizottság hatás köréhez tartozandik az itt külön fel nen emiitett mozzanatokat a gépek szerkezete és munkájá-
'' nál, és a további eljárást a gépek bírálatánál megállapítani.
IX. Minden versenyző gépnek legalább is 1000 i _J ölet kell learatni. Az előleges késér-letre nézve megfelelő tér fog kimutattatni a versenyzőknek. A versenyhez szükséges vonú erő kiállításáról az egyesület díj nélkül gondoskodik.
X. Egyetlenegy versenyző gép sem vo-nathatik vissza a bíráló bizottság beleegyezése nélkül a verseny bevégzése, és az ítélet kimondása előtt.
XI. A verseny gépek beküldésére minden bel- és külföldi gépgyártók azon megjegyzéssel hivatnak meg,hogy az egyesület a vám és számítási illeték mérséklése iránt a szükséges lépéseket megtelte A versenyzőgépek a következő czitn alatt küldendők „Az aratógép versenyre Sárvárott a indóháznál."
XII. A versenyző urak felkéretnek, hogy 1874 junius 15-ig azon elhatározásukat, hogy egy vagy több és minő aratógéppel kívánnak versenyezui az egyesület elnökségnek Sárvárott tudomására juttassék, és a gépek gyári árát (loco fabrik) és amenyire lehetséges pesti árát (loco Pest,) bejelentsék. A gépeknek 1874-ik évi junius 20-ig Sárvárra kell érkezniök itteni elhelyezésekről az egyesület fog gondoskodni.
XIII. A gazdasági egyesület gondoskodni fog, hogy a versenyzések, és jutalmazások eredménye a nmlgu. m. kir. földmivelés-, ipar-, és kereskedelemügyi minisztérium közvetítése folytán a bel- és külföld gazdaközönségének tudomására juttassék.
Az aratógép-verseny rendszabályai később fognak közhírré tétetni.
Kelt Szombathelyen, 1874 évi május hó l én.
A vasmegyei gazdasági egyesület megbízásából: SAGHY MIHÁLY s. k.
alelnök.
Helyi hirek.
— Törvénykezési csarnok. A nagykanizsai kir. bünfenyitő törvényszék előtt folyó évi május hóban a következő bűnesetek fognak tárgy altatni. Május 28-án l.)Kurucz János volt keszthelyi kir:járásbirósági végrehajtó ellen sikkasztás miatt mozditolt bűnügynek vég tárgya láaa. 2.) Német Kati moriezhelyi illetőségű cseléd elleni tolvajlási bűnügy végtárgyalása. 3.) Snlyok József csalás és sikkasztással vádolt pe czöli illetőségű n*oinár elleni bűnügynek végtárgyalása. 4.) Nóvák József és társai bűnügyében hozott királyi táblai itélet kihirdetése. 5.) Imre György l^is radai lakós elleni súlyos sértési bűnügyben hozott legfőbb itélőezéki itélet kihirdetése. 6.) Sós György és társai elleni tolvajlási bűnügyben curiai itélet kihirdetése. Május 29-én Báró Pongrácz István és Berényi
Nándor súlyos testi sértés, tekintetőleg testi biztonság elleni kihágás vádjával terhelt nagy-ka- | nizsai lakós nyugalmazott cs. kir. századosok elleni bűnügy végtárgyalása. 2.) Pálfy vagy CsácsiRozália magzat elhajtásról vádolt szt pé-teruri lakósnő elleni bűnügynek vég tárgyalása. 3.) Matola József és társai tolvajlás, tekintetőleg abbani bünrészesség vádjával terhelt erdős-fai lakósok elleni bűnügy végtárgyalása. 4.) Veltner Mária tolvajlással vádolt n. kanizsai cseléd elleni bűnügynek végtárgyalása. Előadók: Gózony és Gabelics k. törvényszéki birák.
— A balaton-füredi „Szeretetház* igazgató tanács a,daczára annak, hogy a tervbevett és az intézet helyiségéhéz mért szám teljesen betöltetett, vala, nem mulasztotta el Pápa városának öt oly egész árváját venni fel az intézetbe, kiknek szülői a múltévben a cholera járvány áldozatai lettek. — Pápa városa viszont ( ezt meghálálandó egyért-egyért évi 50 frt o. é. dijt szavazott meg a nevezett intézet számára, melyből az, bár nem teljesen, de legalább némileg fedezheti az árvák ápolását, nevelését és tanítását. — Több ily utánzásra méltó példára volna szüksége hazánknak !
— Pályázat postamesteri állomásra tiszti szerződés és 100 frt biztosíték letéte mellett. Mura Szerdahelyen (Zala-megye) évi járandóság 150 frt. fizetés és 24 frt irodai átalány A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézendők. Sopron 1874. évi május hó 20-án.
— Budapestről írják lapunknak : 1874 május 22-én. Május 21-én volt a Budavár bevételének (184d) évszázados jubeliuma. — A Budavár ostrománál résztvett szabadsághősök és „hősnóku az úgynevezett Horvát kertben (Buda, Krisztina város) gyűltek össze, s onnét délután Y24 kor a velük egyesült közönséggel a Krisztina városi temetőbe — az 1848/9 iki szabadságharezban elesett hősök sírjához indultak ; ott a nyugvók porai felett a kegyeletes emlékbeszédet Feleky ur, a nemzeti színház egyik jelesebb tagja mondá el, folytonos éljen-zések közt, mit azután a Vörösmarty „Szózata" követett; s ezzel az ünnepélynek vége lett. — Megható volt nézni az életben maradt szabadsághősöket, kik könnyel telt szemekkel mondtak halk imát az elesett bajtársaik szent hamvai felett; — szemükből olvasható volt, hogy ha bár aggok, bénák is, mégis készek volnának a hazaszent szabadságáért fegyvert ragadni, 8 hősiesen — elvérezni. — Néha néha reá tekintvén a nyugvók szent porait takaró hantokra, pirulva sütötték le szemeiket, mintha szegy élnék — hogy ók is egy takaró alatt nem nyugodhatnak; — de ők nem lehetnek róla, hogy életbe maradui, s a harcz után „hazájukban hontalanokká" kelle lenniők!! hiszen készek voltak, ők is elvérezni. — Kiáltsunk egy „éljent" e hősök neveire és tőlük bucsut véve keressük fel a nyugvók siiját. T. szerkesztő urí Ne tessék gondolni hogy e sírnál valami díszes nagyszerű emlékkővel találkoztunk — nem! hanem egy egyszerű fadarab áll ott, melyre el-mosódott betűkkel „Az 1848-4 9. diki szabadságharezban elhullott honvédek 8 i r j a" van jegyezve; — Buda városa csak annyira méltatta a hősöket, ennyit áldozott érettök, holott ők — Buds városánál drágább életüket áldozták fel Buda városáért!
— Budavár „György" terén ott áll az osztrák harczo9ok emlékére felállított vas szobor; Buda városa naponként látja ezt, de látja fiainak emlékét is, a melyet a fent mondott fadarabon kívül még egy sor rózsabokor diszesiti, de ezt sem Budaváros ültette, hanem az életben maradt szabadsághősök ! — Szégyelje magát Budavárosa !! Bucsut vegyünk most az élő és elhunyt szabadsághősöktől; — az elhunytakért mondjunk imát: és segítsük adományokkal az élőket — kik szegények s munkaképtelenek
— mert segélyzésre szükségük van; s maradjunk a hazának e hősökhöz hasonló fiai s hazánk fel fog virágozni!
— Balaton-Füredre a pécsi jeles zenészek május 23 án érkeztek meg.
— A zala-szent-iváni kath. plébánia hivei köztiszteletű derék lelkészüket Noszlopy Gyula plébános urat meglepték, s a templom részére egy 132 frtba került gyönyörű menye-zetet (zumbella) készíttettek.
— A csurgói ref. képezde növendékei Bárány igazgató ur vezetése alatt kirándulást tesznek a vidék különböző részein, igy jövő vasárnap városunkat fogják meglátogatni 53-an. Hozza Isten, mi reméljük, hogy nem csak a tanügy férfiai-,hanem annak barátjai által is a legszivélyesebben lesznek fogadtatva. A zala-megyei tanítótestület központi választmánya tegnap este ülést tartott ez érdemben, megállapítandó a fogadtatás és teendők sorrendjét.
— Keszthelyen a lapunkban már emiitett két dalárdának találkozása érdekes és emlékezetes volt. Sajnáljuk, hogy a tüzeteab leírást lapunk jövő számára valánk kénytelenek halasztani.
— ösztöndíj fiatal művészek részére. A képzőművészetek s a zene gyarapítása ezé Íjából a vallás- és közoktatási m* kir. minisztérium s) ösztöndijakat tűz ki azon vagyontalan, de reményteljes fiatal művészek részére, kik már valamely nagyobb művel a nyil-
vánosság elé léptek, vagy művészi becscsel bíró munkákat képesek felmutatni, b) segélyeket a már valamely jelesebb és figyelmet ger jesztett műről ismert művészek részére oly végből, hogy szeren esésen megkezdett pályájukon tovább haladhassanak. Pályázhat mindazon magyar- és erdél.vországi származású művész, ki a zene, vagy a képzőművészet(te8té8zet, szobrászat és építészet) valamely ágát műveli. A kérvényben kitüntetendő : 1. a pályázó életkora személyes és családi viszonyai, úgyszintén végzett tanulmányai; 2. azon ut és mód, mely által a netán nyerendő ösztöndijt (vagy segélyt) maga8b k>kép^ztetésére felhasználni szándéko-zik; 3. a folyamodó által eddig elért kézettségi fokozat, mire nézve valamely ujabb müve,esetleg müvei felmutatandők. Az ösztöndijak éa segélyek, melyeknek mennyiségére nézve a folyamodó óhajtását nyilváníthatja, csak egy év tartamára adományoztatnak ; megjegyeztetvén: bogy azok kisebb vagy nagyobb mennyiségben leendő meghatározására nézve a folyamodó személyes viszonyai s az általa elérni kívánt czél fog irányadóul szolgálni. A kérvények folyo évi junius 30-ig a vallás- és közoktatási m. kir. minisztériumnál nyújtandók be.
—KottoriOöl irjik nekünk, hogy ott folyó hó 18-án a Murán 9 en egy csolnakon átmenni szándékozván, midőn már a túlsó parthoz közeledtek, a csolnak egy törzsökhöz ütődött a nagy Murán s oly erősen, hogy5-en a vízbe esve meghaltak, 4 azonban megszabadult.
— Rövid hirek. Wotticz Károly győri ügyvéd 24-én vezeté oltárhoz Wéhle Karolin kisasszonyt. — Ró mer Flórist József főherczeg fia nevelőjévé választá. — A budai Mátyás templom stylszerü kijavítását megkezdették.
— A magyar delegatio tagjai az osztrák dele-gatio tagjait a Margitszigeten megvendégelték.
— A budapesti helyőrségből 900 katona fekszik betegen. — A szerb congressus jul. 12-én ül össze. — Munkácsy Mihály képiró Párisban jegyet váltott egy luxénbergi gazdag bárónővel.
— A Rábába Molnárinál egy györgymajori asszony belehalt. — A vasmegyei régéssetí egylet junius 7-én tartja közgyűlését Szombathelyen. — Aradon Gyulai István „Népirodalom" czim alatt 3 kros füzetkéket indított meg. A londoni magyar egylet elnöke gr. Beust, alelnök gr. Batthyány Ödön. — Tavai 38415 ujoncz Boroztatott be 8 csak 12975 tudott irni.
— Linzben egy öreg asszonyt temettek el, ki 16 ezer darab rézkrajezárost hagyott örökösének. — A „Szegedi Közlöny* szerkesztője Lé-vay Ferencz lesz. — Petrarca halálozásának 500-dik évfordulóját jul. 18-án tartják Páduá-ban. — Somssich Pál 500 frtot adott a rigyiczai cholerainségeseknek. — Az osztrák állami vaspálya 12 ezer forinttal 3 iskolát állit fel, hol a magyar nyelvet tanítják. Helyes 1 —
Vegyes hir.
— Schwarzwaldban az óragyártás ez idő -szerint 92 községet foglalkoztat melyekben 1429 önálló órás 7526 segéddel dolgozik; az óragyártásból élő egyének száma 13500-rarug. 1796-ik évben 75,000, 1808-ban már 200,000 darab, 1862-ben egy millió, a legutóbbi évben ped''g 1,800,000 darab óra készült Mp^a Purt-wagen a mult évben 400,000 órát küldött szét. Ama 1,800,000 darab közt van egyszázezer finomabb munkájués 900,000 közönséges fali óra. Ha az előbbiek számátátlag20frtra az utóbbiakét 5 írtra teszszük: 10,500,000 frt jó ki,mely öss-szeg az utóbbi évben Schwarzwaldnak óragyártása által befolyt A számok ez esetben elég világosan szólnak és bizonyságot tesznek azon áldásról, mely a többször emiitett tartományra lakosai szorgalmas munkája és rendszeres állami támogatása folytán háramlik.
Papírszeletek.
— Mi különbség van a mostani időjárás és a nagy-kanizsai torony órák közt?
— Felelet: tsemmi, egyik oly bolondul jár mint a másik."
Egy csurgói ember a N.-Kamuin Kohn Gynla előbbi üzlete előtt.
— Barátom lesig meggasdagodom; r
— Hogy bogy ?
— Nézd, ezen kövér asszony megtekintésire 20 krezárt kell fizetnem, az én Sáli feleségem fii oly hizott s 10 krért mutogatom
— Primo Gesch&ft I
Sajátságos udvariasáig.
N agyaim ! On ngy énekel mint egy valédi fülemüle, tán, kendermagos süteménynyel él f
Megszűnt panasz. Vilmos a dnsgasdag ipához ;
— Atyám aram, Matbild leányával, az én nőmmel, nem lehet kij8nni, el kell tőle szöknöm.
Ipa erélyesen; jól van, mondja meg Mathild lcáuyotnnak, ha még egyszer ily panaszt hallok reá, kitagadom az örökségéből. Bámulatos hatás 1 Vilmos többé Mathildra nem árulkodott.
SzentMihály községben egy asszonynak ellopták a mnlt héten malaczát, s e miatt a jegyzőhöz meut panaszra, ki a szegény asszonyt igy vigasztalta: Ne busuljon, anyjuk, majd kisül az. — Tudom, hogy majd k i s ü 1, mondá a károsult. de azt szeretném, nálam sttlne ki.
Sajátságos ital. — Uri barátom ! ni van , as Ovegbon ?
— Collég*. igasmondó ital.
— Ugyan hadd teleljem meg.
— Tessék.
— Argilnsát, hisz ex borecset,
— Persze ax, lám megmondtam, hogy : igázni t ndó ital.
Szabadságot kapott.
— Hol van a törvényszéki elnök ur S nagysága ? )
— ▲ mi sió rakodásunkra szabadságot kapott.
Történeti naptár.
Májue 23. 1707. Linné születésnapja. — 1848.
Méazároa Lázár hadügy miniatűr Budapestre érkezvén, nagy népgyiiléa tartaton. — 1849. a debreczeui országgyűlés Görgeit altábornagynak nevezi ki.
„ 24. J430. a hussiták Magyarországba törnek. — 1829. Miklós czár Varsóban lengyel királynak koronáztatik. — 1848. Kossuth magyar bankjegyeket bocsát ki.
„ 25. 632. Mahomed próféta Medinában meghalt. — 1503. II. Ulászló Rákos mezejére országgyűlést hirdet. — 1846.Napoleon hami fogságábol megszökött. — 1«53. gr. Te-
leky Blanka, 10 évi várfog. ságira ítéltetett.
26. 1552. Dobó István, erdélyi vajdá nak nevezteték ki. — 1831. az osztrolenkai csata. — 1850. Kossuth gyermekei Karádi kíséretében szüleihez Kis-Azsiába küldetnek. — 1860. Garibaldi Palermot rohammal beveszi, Tüköry halálosan megsebesült.
27. 400. Kr. e. Sokrates a méreg poha. rát kiiszsza. — 1265. Dante szüle, tésnapja. — 1840. Paganini halá. lozása.
2K. 1645. Rákóczy György N. Szombatot megszállja.— 1686. Batthyányi Mohácsot rohammal elfoglalja. — 1849. Görgei a hadügy ministeri tárczát néhány napra átvette.
Czleti szemle.
(S. S.) Nagy-Kanizsa, májas 26-ika 1874. Időjárás: esíís 0 a b n a il z 1 e t: Változatlan.
A- ausztriai mérő szerint: Buza 80—81 fnt. 6.25 -50 kr."J2—83fnt 6.60-Sokr, 84- 85 fnt, 7.30—7.50 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80—5.10 krig, konkoly nélkül 5.-5. 25
5.40. 78—80 fnt konkolyos 5.20—&80. konkoly nélkül 5.25—40 kr. Árpa serfőzésre 5.-5.25
kr. — Árpa etetésre 4.--4.80 krig. Kukoricza S.
—5.80 kr.Zab 2.80—2.90 kr.—3frtig 50 fontja. Hüvelyesek: Borsó 8.40kr. Lenese 7.50—8. frtig. Bab fehér aj 5. 60kr. — óval keverve 5. 45—50 krig, 6 5.—, tarka 5 frt. Hajdina 4. 80—5 frtig. stájerországi 4. 65 —
4. 80 kr. — - Hajdinakása 11—13 kr. — Köles 4. 85 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9. frtig. Lenmag 4.80—5.20 kr. Lendekmxg tiszta 3.95—4.— krig.. zabos lendek 4.—kr.vámmázsája.Kendermag rtig. I 60kr.méreje.Repcze téli 4.50—80kr,nyári 3.50—4Í.305 sárga nem kerül a piaozra. Kevert (Miaebling) 4.80—
5. frt. B«iza-ocsó 1.40—60 krig. Bozs-ocaó 1.20,-40 Borok: fejtett uj fehér 6.—, 5.60 -6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50 —80 kr., fejtett schiller 4.—(.60 kr. ó-bor —.— frt. — Seprtlpálinka —.—. Törköly -páliuka 23—35 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Lottohusás. Buda, május 24-én: 57. 50. 85. 63. 52.
Érték- és váltófolyam május 27.
5% metaliques 69.15; 5*/« nemz. kölcsön 74.35; 1860-ki álladalmi kölcsön 105.50; bank-résev. 891.—; hitelintézeti részvények 220.75; Ix>ndon 111.70; magyar földtehermentési kötvény 74.75; temesvári földtehermentési kötvény 73.50; erdélyi földtehermentési kötvény 71.25; horvát-slavon földtehermentési kötvény 76.—; ezüst 106.—; cs. kir. arany 5.29 Napoleond''or 8.95
Tasnti menetrend.
Indul Kanisnáróf:
Eazék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiaméig
5 óra 18 perez reggel.
* , „ Zágrábig 2 „ 45 . délotáu.
Budáig 6 , 18 „ reggel.
„ 1 . AH „ délután
. 10 • 43 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 5
éra 25 perez Bécsbe) 5.43 „ reggel.
Béeaig (Szombath. Bécaujb felé) t „ 15 „ délntáu.
» 10 „ 55 „ este.
Pragerhof felé Triesztig 5 „ 3 „ reggel.
„ „ „ és Bécsbe 2 „ 23 ,t délntáu.
„ „ „ 11 „ 33 „ este.
j
Érkezik Kauizsára : Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perce reggel.
,» .. Dombóvár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután. Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ 54 ,, este. Budáról 4 „ 43 ,, reggel. „ 1 „ 46 „ délután.
9 „ 20 „ este.
Szombathelyről 10 „ 33 „ délelőtt.
Bécsbol(Bécsojh.Szombath.felől 4 „ 37 „ reggel.
» m »» >i >/ IS n "Ste.
,, (Pragerhof felSl) 3 „ 50 „ reggel.
Trieszt- éa Bécsből 1 „ 9 „ délután
Triesztből 10 „ 22 „ estre
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
H
R D B
E3
JSX
Hotel Mihalek
Budapesten
Alulírott jelenti a n. é. közön-] ségnek, hogy az ő saját házat,«
Serviía-íéren 7. sz.
''szállodává alakitotta át és le#-pompásabban berendezte.
Szoba ára: 1 fttól 3.50 krig.''
MIHALEK F.,
•115}—18 szállodatulajdonos.
Soeben erschien and ist bei iosef Wajdits in Gross-Kanizsa zu habén :
Für Techniker nnd Schiller des Maschinenbaues übcrh&upt-C. G . W E I T Z E L,
Ingemeur-Direktor des Technikum Mitweida-Ch-mnit i,
UnterrlcUtsbefte
mit zahlreichen in Farben ausgefülirten Constructions-Zeichnongen. á Lleferung 5 Sgr.
Die ersten Lieferangen dieses ansgezeichneten biliigen nnd Jedermann verst&ndlichen "Werkes, sind in allén Buch-handlungen einznsehen.
_Leipzig. 1874. (1354—1) Moritz Scháfer
200 akó
boros hordó (20 — 30 akósak) szabad kézből eladó, aknja 1 frt 30 krért számíttatik, teljes jó karban levő valamennyi s megtekinthetők Kalivoda János gyógyszerésznél Letenvén. 11 :<57 —2 ^
a legjobb minóségQ egyenesen kapható alulirtuál, —
Faggyút, csontkövérnyét, oiajanyat, sziksót
Coeusolajat és gyantát
legjutáoyosabban ajánlja
Leop. Bachmayer, Wien _(1328—41_Leopoldstadt._
Hirdet
m é n y.
Praterstrasse 66,) raktárába szállítani ét
1182—24
Mi kötelezzük magunkat gyártmányunkat kizárólag a bécsi forintos Bazar készitményeiik egynegyedül e czéguél találhatók.
Az első tajték-, mttt&jték- és borostyánkő-társulat
Minthogy az osztrák-magyar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak ''eladására a kizárólagos jogot megszereztem, fOlösleges minden továbbidicséret, minthogy e gyár világszerte ismert jósága és olcsósága minden ajánlgatást már eleve nélkülöz-hetővé tesz. Forintos-Bazár
John Buli-pipa szárastul, tajték és borostyánkóból tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
John Buli-pipa borostyánké nélkül tekban.......
Jon Bull pipa finom és nagy . . Magyar pipa szárral és bojttal Magyar pipa meggy-szárral s borostyánkövei .......
Német pipa pántosan . . . . Német pipa finom chinaez&st páut.
tal.........-
Német pipa nagyon finom, tokkal Antik pipa, tömör, dombor farag-
ványos .........
Török pipa különböző rajzú . . Török pipa meggy szárral és bo-
rostyánszopókáral . . . Török pipa 4ooa bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül Török vispipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vízen meyy át a füst és üdítőiig bat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és finom . . . Meggyszár boroxtyánsznpókával
1.2,..........
Szivar-és csigarett szopóka száznál több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott, korouaalaku, fejek. csoportok, állatalakok, úgyszintén fantasia-szopókák darabja . ........
Ugyanaz finom .......
Ugyanaz, legjobb minőségű, nagy Japán-ssbpóza, valódi borostyánkővel és mozaik munkával finom
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
Első tajték-, mütajtéis
és
borostyánkő- társulat.
Kgyediili raktár as osstr. magyarbirodalom
reazere :
Gulden-bazar
Praterstrasse 66.
„GXJLDE1V-BA.ZARM Wien, Praterstrasse Ur. 66.
Eladások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagy az összegbeküldése mellett pontosan eszközöltetnek.
Borostyánszopöka tokkal . . .
Ugyanaz nagy .......
Borostyán-garnitúra, szivar és szi-
varkáknak tokkal . . Garnitúra, tartalmaz : szivar, szi-varka és virginia szopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette szopóka, uohánypapir, és tüzsserszám-
tartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivarszopó: ka, selyemzacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpipa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarszopókával, bőrtokban Egy garnitúra.John Buli-pipa, szivar és czigarette-szopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és czigarette-szopóka. bagaria bőrtokban. . Teljes dohányzó-garnitnra, mely áll pipából, szivar- és cziga-rette-szopókából, tüzszerszámból. dohányzacskóból, kanóczból, és czigarette-gépezetből stb. . . Ehhez illő elegáns szekrényke
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frttól 100 frtig érS darabok is készíttetnek és gyári árakou számittatnak.
Megrendelések e czim alatt in-tézendók :
Egy Pokornyféle nj szerkezetű, kitűnő
ZONGORA
*
jutányos áron megszerezhető. Bővebb értesítést e lapok szerkesztőségében szerezhetni. (1358—2)
DORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia begyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított ha. .nájzsir-olajjal.
A valódi Dersob-halnájzslr-slaj msell- és tBdi-bajskaál, soropho Ins- és raobitit-betegségekben legjobb gyógyhatással van; meggyógyitj* * legídültebbkiszvésy- ésosázbajakat, valamint az időszaki bőrk ütegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Belus J. gyógysz Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. és Rosenfeld F. araknál.
Isfsvárstt Lakovics 0. Csáktsrsyás Kárász H. Csaryáa Kreisler Dávid .apssvárstt Kohn Jakab KaprSMZáa Werli Sánd. gyógysz. Keszthelyei Wünsch F. .eresztes Breyer Jakab fiai k5szS|M Csacsinovits Istv. gyógysz.
Lstsayéa Kalivoda J. gyógysz. ■aroZJÜHaa lanti-Nándor 6ássk-8zt-fyirfyÍB Fibicz J. gy. SztatetMyn Pilieh Ferencz gy. Ssprsaybaa Mezey András gyógysz. Zágrábbal Mittelbach Zs. gyógysz. , Ceyleek J. J. gyógysz. , Urweisc Fr- gyóygss.
IOLL A. SE CDLITZ-POR A.
Mi
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert-házi s serek között, tagadhatatlanul az elsS helyet foglalják el; mit as sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tananyák, hogy e porok fögsött szoralásoksál, eaészthststlsaségeksél, gye orkevaél, továbbá gSresik, vess és Msf-bajskbaa, szivdobogásaál, ide ség okozta Ifftjás, vértolslás, végül bystsrlára, békér és bazaaos lyásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, a a Iegtartóab í/ógyhatást eredményeztek. 12&4— 16
Ara I eredeti doboznak használati utasitással I frt.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
1 A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedel-
I mére minden belső és külső gyuladás, legtöbb betegség, mindenne-mfi seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott seték, rák, fene, <semgyulladás, bénulás és mindennemű sérülés ellen, stb. stb.
palaczk ára használati utasítással 80 kr.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
SAGY-KAüIZSA, 1874. május 3i-én
44-111 azám.
Tizenharmadik évfolyam.
f EH «»*•»«"•
1 ^eit ev*® • • 8 frt"
fél érre. • • • J > negyed érre . - •» gpy szám 10 kr.
HtriatM**
6 hasábos petiUorbao 7, másodszor 6 » minden további sorért 5 kr.
syilttérben
toronkint 10 krért »é-
, -.étnek fel
I Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö jO kr. fizetendS.
I0ZL0IT
TTi
,f illetó
előbb:
-SOMOGYI KÖZLÖM
lap txellemi részei illetó k&ziemenyek uerkeaxuShex, —
inyagi részét illetó kdctemények pedig a kiadőfcos bérmentve intéseadók:
N''AGY-KAMIZSA WlassÍMÉá*.
Bérmentetien levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
I Késiratok vissza nem f a küldetnek. j.
Naav-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület-, a „nagy-kanizsai kereakfidelmi s iparbank", a ,nagy kanizsai takarókpénztár a .Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársulat, ugy a „zala egerszegi torna-tüzoltó egylet4 s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
4 nagy-kanizsai önkéntes tüzoltó-g^ylet kiLsar ülése.
_ Májn* 25. 1874 --(Folytatás.)
A pártolók járulékai oly vékonyan és rendetlenül folytak be, hogy a pénztárnok legtöbb esetben még a szolgák fizetését sem teljesitheté. A helyzet reám nézve — kinek a pénznek előteremtéséről gondoskodnia kellett — igen kellemetlen vala ; de azért még sem aggódtam az egylet föntarthatása iránt. A legégetőbb kiadások fedezésére előlegeztem hol én, hol a pénztárnok, és segítettem úgy, a hogy lehetett.
Sokkal nagyobbaggodalmat keltett bennem egy közvetlenül a már kihirdetett 1872-ki nagygyűlés előtt bekövetkezett esemény. Ugyanis az akkori kővetválasztás alkalmából politikai súrlódások keletkeztek a működők kőzött, melyek a parancsnokság kebelébe is behatolva oly mérveket öltöttek,hogy a testület két táborra szakadva egyszerre harmincz egynéhány tag a szolgálatot meg-tagadá. Ekkor csakugyan magam is csüggedni kezdtem: mert ha nem sikerül az ingerültséget lecsillapítani — és elterjed a hír: hogy az önkt. tűzoltó egylet is politikai pártoskodásoknak színhelyül szolgálva, e miatt a tagok fele — köztük a legjobb tűzoltók — kénytelen volt az egyletet otthagyni, - akkor a közönség joggal vonhatá meg részvétét egy testülettől, mely rendeltetését oly roszul érté fel, — akkor az intézmény nem csak a jelenre nézve megsemmisült, hanem előre évtizedekre is városunkban lehetetlenné vált.
Én el voltam határozva, hogy a legutolsó perczig helyemen kitartok és megfeszítem minden erőmet a fenyegető veszély
TÁRCZA.
Gyász ruha van termetén.
— Thun grófnő. —
Gyász ruha van termetén,
Fátyol bontja arciát-, —
Komor lepel takarja el :
Hó vállait, keble havát.
Mi «zép e n5 ! — A gyászruhát.an,
Ah, annyi kellem, annyi báj vau!
Arcián tájdaJom dereng, Szemén egy köny tündökö'', Szivében fájdalom lakik, Keblét sóhaj emelte föl. Mi szép e u5 ! — A fájdalomban, Ah, annyi kellem, annyi báj van!
Ajki imát rebegnek,
Lelkére béke szállt már.--
Nyngton tekint ar. égre most Halál kint küzde szörnyen bár. Mi szép e nő ! A szent imában Ah, annyi kellem, annyi báj van!
Fölkel, derű van arczán---
Vigasz mentett ily hamar ? .. . Színlelte csak fájdalmait S színlelni többé nem akar. Mi szép e nS s ez ámításban. Ah, annyi gyá*E0s, annyi rát van !
KŐVÁKY BÉLA
A boszuló Diana.
Graber L. után.
— Tettléry J ánontól —
(Folytatás.)
A szabadba kiérve, egy könnyet facsart ki Bzeméből a hűvös szél, egy könnycsepp,
elhárítására ; de ha a bukás mégis elkerülhetetlen volna. — legalább a romokbői megmentem azt, a mit lehetne.
Kimondhatatlan fáradozások után és a parancsnokság egyik leglelkesebb főtisztjének föláldozásával mégis sikerült a kedélyeket kibékítenem és a kilépni szándékozókat a maradásra bírni; — mire a már kihirdetett nagygyűlés jun. 23-án akadálytalanul le is tartathatott.
Ezen nagygyűlés, mely sajnálkozásomra csak igen csekélyszámu kültag által lón meglátogatva — majd kizárólag működókból állott. És ezek előtt, — kik a még alig mult viszálkodás és hozzá a most nyilvánuló részvétlenség miatt, amúgy is elég kedvetlenek valának — nem volna helyen az egylet nyomasztó pénzhelyzetéről is jelentést tennem és őket ezáltal még inkább elkedvetleníteni. — Ezért tehát maradott el első jelentésem.
A nagygyűlés letartása után már nem halaszthatám el tovább meggyengült egészségem helyreállítására egy fürdőhelyre menni. Távozásom előtt azonban nem mulasztottam el a kellő intézkedéseket tenni, hogy a legmellózhetetlenebb kiadásokra nézve a legközelebbi holnapokban fennakadás ne történjék. A jövő zavarok megszüntetésére pedig megujitám a városhoz eddig már többizben eredménytelenül intézett kérelmemet — illetőleg erélyes fölhívásomat — egy nagyobb, legalábbis 400frtnyi évi segélyezés iránt. S ezek után az ügyek vezetését az ujonan megválasztott 2-od elnöknek Darázs Zsigmond urnák átadva.útnak indultam.
Három holnapi távollét után hazaérkezve, a pénzzavarok újra kezdődtek. Előta-
láltam a gyárosnak több levelét, melyekben kielégítését határozottan követeli, — valamint több helybeli adósság is fizetését várta.
Én ismét gyűjtöttem a bőkezűbb ismerősök körében, néhány működő segítségével vagy 50 uj pártolót is fogtam, — sót most már a várostól is kikaptuk a közben megszavazott 400 frtnyi subventionak felét; d£ ez mind nem volt elegendő arra, hogy a* folyó kiadásokon felül a gyárosnak még 1000 frtnál többremenő követelését, is le-rohatnók.
Sok küzdelemmel és a farsangban rendezett bál jövedelmének segítségével mégis sikerült ezen tartozásunknak lassankint felét letörleszteni, — és hogy valahára a gyárosnak szüntelen faggatásaitói végképen is megszabaduljak, megkerestem az 1873. mart. 31-ki választmányi ülést, melyre a válaszlm. tagok általam személyesen felkérve nagy részben meg is jelentek vala, egy nagyobb kölcsön felvebetésére. A választmány eddigi közömbösségét mintegy jóvá tenni akarva, nemcsak hogy a kívánt összegnek felvehetését megszavazta, hanem hogy az egylet amúgy is szűkölködő pénztárát a kamatfizetéstől megkímélje, azonnal maga nyitá meg az ivet a kölcsön 10 — 10 frttal kibocsátandó kamatnélküli részvények aláírására.
40 ily részvény kibocsátásával — ezekből a választmány és parancsnokság tagjai maguk jegyezték s/s részét — végtére ap-ril havában egészen tisztázhattuk le az első felszerelés utáni tartozásunkat s most már arra is gondolhattam, hogy oltó eszközeinket — melyek mindinkább elégtelennek mutatkoztak, — szapoiítsam.
A választmány ugyan már egy évvel előbb szavazott meg egy második 400 frt. értékű szivattyút, azonban én uj adósságokat csinálni nem akarva,mig a régiek fizetése iránt biztosítva nem valék, annak megrendelését idáig elhalasztottam volt. Helyette most egy nagyobbszerü 700 frtos kitűnő gépet rendeltem, hogy a helyi igényeknek tökéletesen megfelelhessünk.
Az egylet helyzete ez idő körül egy általában kissé kedvezőbb alakot öltött.
A közönség mindinkább belátva a rendezett tűzoltóságnak jótékonyságát, már na-k gyobb részvéttel is látszott az intézmény felé fordulni — s ezt a működök tapasztalva a testület bensöleg is észrevehetóleg erősödött, ugy hogy én az egylet kiterjedése és felvirágzása iránt már a legszebb reményeket is kezdtem táplálni; — midőn egyszerre bekövetkezett azon szerencsétlen válság, mely ebbeli reménységeimet ismét tönkre tevé. Önök tán valamennyien visszafognak emlékezni t. uraim azon rosz napokra sazon szomorú eseményekre, melyek majd mindenütt a társadalmat, úgyszólván sarkából kisodorva, városunkat is igen keményen megérinték vala. — Ily időnek, mely számtalan más viszont felforgatott, az egylet viszonyaira sem maradhatott ki romboló hatása. A pártolók nem fizették járulékaikat, — a város nem adhatta ki subventionkat, a működők félig teljesiték kötelességüket; szóval az egyleti élet szünetelni látszott.
Hiába hívtam én ekkor össze választmányi ülést a közeledő nagy gyűlés előkészítésére — meghívásomra senki sem jelent meg. Én, ki a mostoha idők súlya alatt, talán többet szenvedtem, mint mások, azért perczig sem tévesztem szem elöl az egylet
öröm könnyű, mily ritkán siratnak ezek az életben ... de e gyöngynek borzasztó az ára, egy ember élet! . .. Megbírod adni, ember ? ; Miért ne ? Ha a szerencse kitérhet a szerencsének, mért ne térhetne ki egyik halandó a másiknak mért ne válhatna meg ő az éllettől, szerencséje és boldogságától, ha a tied csak amannak romjain épülhet fel ? ... Várj mig éjszaka lesz, sötét, korom sötét éjszaka, csillagtalan, nedves ködös éjszaka, ha majd lelkiismereted feltámad Birjából s rémképeivel betölti arasznyi láthatárod ...
V.
Egy festőnek dolgozó szobájába lép in k, világos magas műterem, mintha kizárólag e czélra lett volna épitve, tágas ablakain szabadon hat be a világosság, száműzve vannak a függönyök s a napnak beeső sugaraitól ugy fénylik az egész terem. Valamely szentélyben vél-nők magunkat, a falakon alig találunk üres hely et, tele vannak függesztve a legszebb és kűlöm-bözőbb festményekkel, melyeknek gazdag arany rámái egymást érik. A sarkokban látjuk elhunyt nagyjaink mellszobrait, művészek, hősök,irók költők külön csoportozalok képezve, az asztalokon felvont abroszok, melyek jövő rendeltetése még csak a művész ph&ntasiajában rejlik rajzolatok, ecsetek, melyek hivatva vannak,gondolatokat,életet, örömet, bánatot és lelkesedést lehelni a holt vászonra.
E teremben felismerjük azon fiatal művészt, kit eg/ nyári éjjelen kirándulásban kísér tünk.
Ott ül egy megkezdett kép előtt, fejét jobbkezére támasztva mély gondolatokba merül ten néze maga elé.
Nem akar ma tovább menni, nyögte ma-
gában s áttekinté a félig kész rajzot, egy tájkép az. Zord, elhagyatott vidék, meiyen alig látható itt ott egy törpe bokor, töredezett sziklák tátongó nyílásaikkal, kopár üres minden semmi sem mutat arra, még nyomait sem találjuk, hogy e sivatagban éltető forrás csergedezzen vagy jótékony eső áztatta volna a földet. Ezen elhagyatottság közepette látunk egy nyomorultat, egy vakot, ki botjával a földön tapogatódzik s másik kezével a levegőben hado-náz keresgél valamit, közel hozzá fekszik ki-nyujtódzva egyetlen vezetője, kutyája, de ez sem ól már ... ott hever a kötél, melyen gazdáját vezette a földön, mint valami prédájára leselkedő kigyó, nem lehet kivenni vonásaiból, kétségbeeséssel küzd e vak, vagy közönyösen veszi a sors ez uj Csapását. Es e szivetrázó jelenetre egy felhőtlen tiszta ég mosolyog.
Hogy is tudtam elfogadni ily eszeveszett munkát mormogá a művész, nem nekem való tárgy ez 8 ha tó lem függne e sziklákat zöld erdőkké változtatnám, teremtenék mezőt gazdag mezőt e kopárságra 8 oda fel terhes felhőket; a kutyába életet lehelnék, a vak látna, minden minden másképen nézne ki, és a fátum közbe hozza e megrendelést, melyet vissza nem utasíthattam. Az egésznek igy''kell.hogy maradjon, a sziklák legyenek, a kutya feküdjön s a koldus maradjon vak és elhagyatott, az ég könyö-rületlen, a nap forró égető ... Az egész nem más, mint egy lepingált jajveszékelés, segélykiáltás a pusztában, mely az ember képzeletét gyötri, nincs semmi a jelenetben a mi a nézőt elragadná, szegény az egész kép s épen azért ravaszul lett az illetőktől kigondolva.
E pillanatban kopognak az ajtón.
Szabad, kiálta a művész, ki félredobva
ecsetjét, örömmel hagyta abba, unalmas munkáját.
Jó napot barátom ! szól a belépő, kiben azonnal rá lehet ismerni ugyan e művészet napszámosára. A mi külsőjén nevezetes, dus hajnő-vése, kopott kalapja, melynek eredeti alakját bajos volna meghatározni, s egy szinét vesztett blouza volt minden.
Ah! Forni! mosolygott a háziúr, mi szerencse, hogy meglátogatsz egyszer m^nt, mar rég nem láttalak.
Elhiszem, de mit csináljak, én nem lehetek meg a nélkül, hogy meg ne nézzelek, te rád ugy is az itélet napig várhatna az ember.
Csak képzeled, folytatá Hegel ránezba húzva azemöldeit. Ne tréfálj soká, mekkora puf-ferre szántad el magad ? mennyit szűkségeüz ? tudom úgyis ilyesvalami vezetett hozzám.
Egy tizes bankót pajtás,nem többet, szepegte Forni amellett bolintoít fejével, mintha valamely kolduló fráternek ihletteljes mondókáját akarná utánozni, aztán zsebre téve a kórt összeget, elkezdé : tudod mit, barátom, te már megint megbántottál.
Hogy hogy :
Ne kérdezd azt, szerencséd, még ez egyezer elnéző leszek s megkísértem, e kölcsönnel venni rajtad elégtételt.
Ezen kísérleteid neked többnyire igen kitűnően, sikerülnek, kaczagott fel Hegel.
Én tulajdonképen azért jöttem, folytatá kis szünet múlva Forni, ezalatt a készülőben levő tájképet véve szemügy re,azért jöttem,hogy neked gratuláljak.
Azt,barátom,előbb megmondhattad volna.
(folytatás köv.)
ügyeit, — sót belátva, hogy most kétszeres tevékenységet kell kifejtenem, aránylag sokkal többet foglalkoztam azokkal, mint saját ügyeimmel; — csakis igy vált lehetővé az egyletet fentartani és a parancsnokság több buzgó tagjainak segítségével a szolgálatot tovább folytatni.
Ily körülmények közt a nagygyűlés egy behívásáról sem lehetett szó; — mert ha még egy választmányi ülést sem vagyok képes kieszközölni,annál kevésbbé fogna sikerülni a nagygyűlést létrehozni. — mely még az előbbi év rendes viszonyai mellett is alig volt meglátogatva. Czélszerübbnek láttam tehát az egy behívást meg sem kísérlem és jelentésemmel — mely ugy sem lehetett volna igen kedvező — inkább elvárni, még egy évig, mikorra tisztem amúgy is lejár és talán a viszonyok is már jobbra fordulva én örvendetesebb jelentéssel léphetek a nagygyűlés elé; — a mint az szerencsésen be is következett.
A nyár folyamában a helyzet természetesen még mindinkább roszult A pénztár már régen kiürülvén, a parancsnokság beleegyezésével egyelőre a működők segélyalapjából fedeztetvén a legégetőbb napi kiadásokat; — azonban ez is nemsokára kiapadván a zavar napról napra nőtt.
Végre az őszi hónapokban mégis egy kis javulás állott be. Szept. 28-án szerencsésen sikerült néhány választmányi tagot ülésre megnyernem, — s ezek előtt kitárva a helyzetet kinyilatkoztatom, hogy én a legnagyobb megerőltetéssel sem leendek képes az egyletet fentartani. ha gyors segély nem jó. Indítványomraelhatározá a választmány hogy megkérendi a várost az évi subventi-ónak felemelésére 1000 frtig, nehogy az intézmény bizonytalan pártolók szeszélyétől függve lételeért a iolytonos küzdelemnek kitéve legyen. — Belus József ur,városunk-lelkes és közszeretetben álló polgármestere, ki minőségében, mint a választmány tagja, ez ülésen szinte jelenvolt, megigéré, hogy ebbeli kérelmünké erélyesen fogja támogatni ; — só szavát be is váltotta.
Egyelőre már annyit is eredményezett ez ülés, hogy a várostól nemsokára a sub-ventiónak egyik rég esedékes volt részletét kikaptuk, melylyel a bajon már némileg segítve volt. Az általános viszonyok jobbra változtával a pártolók egy része ismét kezdé járulékát lassankint befizetni — s midőn most a városi képviselőség nemcsak az 1874ki snb-ventíónkat 1000 frtra felemelé, hanem azonkívül még az ujonan vásárolt szivattyú árát is megszavazá, akkor hálát adva az Istennek, végre elmond^atám, hogy a küzdelmeken átestem, —és hogy az intézmény jövője mo-t már anyagilag biztosítva van.
A helyzet bővebb megismertetésére megjegyzem, hogy az egylet rendes évi feu-tartása mintegy 1500 frtot vesz igénybe. Ezeknek két harmadát — tehát 1UCK) friot a város adja ; — a pártolók után egy körülbelül 350 frtnyi járulék remélhető; - a lajstrom ugyan 136 pártoló tagot tüntet ki ekkor, a mi 3 írtjával 408 frtot tenne, de ez egész összegnek befolytára nem igen lehet számítani. — Maradna tehát még 150 frt. fedezetlenül, melyek azonban a rendes évi bál valószínű jövedelméből bőven is pótoltatni fognak. A rendes évi kiadások legnevezetesebb tételeit képezik — a mint azt az előterjesztett költségtervből is kivenni méltóztattak:
2 szolga fizetése és ruházata|625 frt. Uj beszerzésekre(különöseu csövekre)2ü0 „ Az őrtanya világítására 150 „
Szerek javítása s egyéb apróbb szükségletek s. a. t. 100
Nem lesz talán érdektelen ha itt rövid öszeállitásban kitüntetem az egyletnek összes bevételeit és főbb kiadásait annak fennállása óta.
64 alapító után pr 25 frt.
befolyt 1600 frt. - kr.
A déli vasúti társulattól, 100 „ „
rf 79
Kisebb összegekben egymásután gyűjtöttem " 300 w B 1873 deczemb. végeiga
pártolók járulékai 1205 „ 50 „
a várostól f. é. máj l-ig kaptunk subventio és szivattyú ár fejében összesen 1198 „ „
Adakozások után befolyt: A n.-kauizsai takarékpénztártól 3 ízben 150 frt. a n-kanizsai segélyegylettől „ „ 70 „ Csengeiv Antal úrtól, w * 50 „ birsig pénz a vár. kapitányság utján B » 7 „ Összesen: 277 frt. 3 bálnak tiszta jövödeime, 1069 frt. 8<> kr. 2 színielőadás „ 77 „ „ tüzek utáni működési-
jutalom 85 „ „
a hydrophor kikölcsönzése
hozott 45 „ „
kölcsönképen felvétetett 400 „ „
Összesen 6357 frL36 k7.
A főbb kiadási tételek voltak:
Az első felszerelés költségei 2U00 frt.
a mászó torony felépítése '' 200 w
Stirling tiszteletdíja 300 „
az őrtanya berendezése 400 „
utóbb vásárolt szerek 800 w
Választmányi ülés az egész három év alatt mindössze csak 12 tartatott, melyekben 104 tárgy intéztetett el. Az alapszabályok értelmében ugyan havankint kellett volna egy választmányi ülést letartatnom, azonban a választmányi tag urak mindinkább nagyobb közömbösséget mutatva és a mint már em-litém, az ülésekre nem jelen vék meg, kénytelen valék a súlypontot a parancsnoksági ülésekre áttenni — és csakis azon ügyeket a választmány elé vinni, melyek vagy egészen a parancsnokság jogkörén kívül esvék, általa el nem döntethettek, — vagy pedig melyekben én a választmány felsőbbségét a parancsnokság ellenében fentartani czél-szerünek és szükségesnek láttam. —Egyébiránt nagyon is felesleges volna, ha az alap-szabalyok fentérintett pontjához ragaszkodnék, mert a pénzbeli és külső ügyek nem nyújtanak annyi anyagot, hogy azzal havankint egy választmányi ülést foglalkoztatni lehessen. Három havankint egy-egy ülés tökéletesen megfelel az igényeknek.
Egyáltalában az alapszabályok nem birnak különös jelentőséggel oly egyletben, hol a működök és azoknak működése képezik a fótényezőket, — ezeknek viszonyai pedig külön szolgalati rendszabályok által korlátoltatnak, — mely szabályok uetáni megváltoztatására nézve a felsőbb jóváhagyas sem szükségeltetik. — Ezen okból nem is eszközöltetém az alapszabályok költséges kinyomatását, — a mikét nyelvben t. i. magyar és németben legalább is 100 frtba kerülne; — sót még az 1872-ki nagygyűlés által elővett többrendbeli módosításokat sem terjesztettem fel a kormányhoz, mivel közben már ismét uj módositások kívántattak volna.
Jelentésem második részével a működő i< st iilet he/áttérve megjegyzem,hogy az álta-a.M toborzott működők eredeti lajstroma nem kevc>ebb>t, mint 150 tagot tüntetett ki. Azonban előrelátható vala, hogy a pillanatnyi lelkesedés, melyben azokat neveik aláírására birhatám, tartós nem leend és hogy azoknak túlnyomó száma nem is lesz hajlandó elviselni azon fáradalmakat és magát alávetni azon katonaszerű fegyelemnek, melyeket a működők szolgálata igényel. Nem is tévedtem ! — Egy nagy rész már az első behívásra sem jelentkezett,— és a megjelentek közül ismét számosan megsokalva a késő őszi idényben szorgalmazott oktatási gyakorlatokat, egymásután elmaradoztak; — sigy a 150-ból mindössze csak hetvenen maradtak meg.
Ezen 70 tagból álló testület 3 szakaszra osztatott fel u. m. 1 mászó szakaszra 20 emberrel, — és 2 egyenlő számú szivattyús szakaszban, — melyek vezényletére egy főparancsnokon kivűl még 7 tiszt vala saját kebelükből megválasztandó.
Egy testületben, melynek műképessége és fennállása csakis a legszigorúbb fegyelmen alapszik, hol tehát a fölebbvaló, a tiszt feltétlen engedelmességet követelhet a néki
alárendelt tagtárstól, — ily testület igen
sok, sót minden függ a parancsnokok helyes választásától! Egy kisebb városban pedig hol a tagok egymást közelebbről ismerik, ezen rálasztás annyival kényesebb és nehezebb dolog, mi vei itt nem csupán csak — ugy a mint annak rendjén volna — az egyén képessége és alkalmassága veendő tekintetbe; hanem különös figyelemmel is kell lenni az illető társadalmi állására, melynél fogva ó egy bizonyos tekintélyt kifejthessen és magának engedelmességet szerezni tudjon. De másfelől az illető jellemeken ; hogy az iránt is nyújtson biztosítékot: miszerintöszolga laton kívül is a többiek felett némű felsőbbségét gyakorolni akarva rangjával visszaélni nem fog.Mindezen tekintetek lehető szem betartásával jelölém ki tehát magamnak azon egyéneket, kiket a tisztségre legalkalmato-sabbnak véltem s hogy ezek a működök nagy gyűlése által csakugyan meg is választassanak, — arra közvetve ugyan de mégis minden erőmmel kellett hatnom ; s hogy én jelöltjeim megítélésében nem is igen tévedtem, legjobban bizonyítja azon tény, hogy azokból — kik a főparancsnok kivételével minden évben, tehát azóta már kétszer estek uj választás alá — még most is négyen foglalják el helyeiket. (Egy elhalt, egy pedig az egyletből kilépve a tisztségről lemondott.:)
Én magam — a mint már emlitém, hogy a parancsnoksági ülésekben résztvehessek és az ügykezelések összes fonalait kezeim közt tarthassam, a tüzrendóri parancsnoki tisztre jelöltetém ki magamat, — mely állomás még csak a legutolsó perezben szer-veztetett számomra. A tűzoltók amúgy is mérsékelt száma mellett azokból nem kerülvén ki még egy negyedik tüzrendóri szakasz, — nekem egyelőre nem is volt csapatom. Azonban nem kételkedtem, hogy valamint más városokban ugy nálunk is a jobb fiatalság — sót a megérettebb polgárság is szívesen fog a tüzrendórség soraiba lépni, hol a szolgálat sokkal kevesebb munkával és kényelmetlenséggel jár, mint a tűzoltóknál. Ezen jó hiszemben azonban nagyon csalódtam a mint utóbb fog kitünui.
Egy testületben, melynek második s talán nem kevésbé fontos czélja a társadalom különféle eleméinek és osztályainak egy beolvasztása, nem csekély figyelmet igényel a ruha. Szigorúan kellett tehát őrködni arra, hogy netalán egyes vagyonosabbak külön vágyakat juttassanakr érvényre, — továbbá, hogy a különbezetek a tisztek és kö/. tagok között külső kitüntetések által nagyon kirívókká ne tétessenek.
Ezt a legtöbb egyletek — különösen hazánk kisebb városaiban — rendesen szem elől téveszteni szokják, és közönségesen oly fényűzést fejtenek ki ruházatukban a főtisztek, minó az ily szerény polgári tisztséggel össze nem fér és mint az a kitűzött czélnak is alig felelhet meg. — Hála Hencz főparancsnok józan gondolkozásának, — ki maga sem lévén barátja az efféle túlzott tüntetéseknek, e tekintetben egészen osztá nézetemet — mi nem estünk ezen hibába ; — és idáig még minden alkalommal, a hol idegen helyütt más egyletekkel együtt va-lánk, egyszerű, de egyszersmind czélszerü öltözékénél fogva tűnt ki a n.-kanizsai egylet. — n
A parancsnokság tagjai minden hétben egyszer ülnek össze a szolgálati és igen fontos benső ügyek elintézésére. A tulaj-donképeni szolgálati ügyeket képezik: az éjjeli őrség és a gyakorlatok; az utóbbiakhoz tartoznak: az eszközök javítása, a kisebb uj beszerzések, valamint egyáltalában megállapítása mindazoknak, mik a működésre vonatkoznak; de továbbá még: uj működők felvétele — a tagok szabadságolása vagy végelbocsátása és végül a netáni mulasztások v.fegyelmi kihágások megbüntetése. Mindezekből egy hét alatt oly anyag halmozódik öszsze,hogy a legtöbb esetben a kitűzött 2 órai idó nem elégséges azoknak letárgya-lására. A legtöbb időt és munkát veszik igénybe a mulasztások és fegyelmi kihágások, — amennyiben a parancsnokság bün-
tetési eszközökkel nem rendelkezve, de másfelől a szolgálati rend és saját tekintélyének fentartására mégis valamit tenni tartozva, — azokkal szemben niind''g ajleg-kényesebb helyzetbe jó. A bültetésünk egyedüli neme, melyet a parauc<?:ioks:ig kivethetne, az volna: a pénzbírság; — azokban ezen bírságpénzek boh jtása i;mr kezdettói fogva lehetetlennek muraikozván, (ha csak a tagok felét elveszteni nem akar juk) mindössze nem marad egyéb hátri, mint: a megrovás. De épen ezen megrovásnak mely alakbani alkalmazása képezi a legnehezebb és legfontosabb kérdöpouto:. Itt természetesen csak egyénileg, — a legnagyobb vigyázattal és tapintatossággal kell eljárni, mert különben igen könnyen a várt hatástól egészen ellenkezőt, lehetne előidézni. — Éu leginkább az egyén becsületérzetére igyekeztem hatni, — s ezzei aránylag még legtöbb czélt értem; — de hogy egészben véve mégis csak igen nehezen sikerülhet ily nagy és különféle elemekből álló testületben erkölcsi uton a rendet és fegyelmet fentartani, azt szükségtelennek is tartom felemlíteni. Az elsó időben, mig az ügy uj vala a tagok a legnagyobb lelkiismeretességgel.deegy bizonyos lelkesedéssel is teljesiték a szolgálatot; — pontos-, u megjelentek az éjjeli őrségre és az akkor még minden hétben tartott összgyakorlatokra
— és kitűnő vala. De fél év letelte után a lelkesültség lassankint lehűlvén már kissé sokalni kezdék a gyakori őrszolgálatot, valamint a folytonos gvakorláztatást. — Igaz, hogy az őrszolgálat kezdetben nagyon terhes vala, mert éjjelenkint öten lévén behivatva, 14 nap alatt került mindenkire az őrségnek—vagy is inas szóval egy éjszakai nyugalom feláldozásának — sora. Ezért is kellett még egy második fizetett egyént alkalmaznunk hogy a szolgák egymást az őrségben, felválthatva kö/.tük éjjelenkint egy jelen lehessen,miáltai a behívandó tago\ száma 4-re vala leszállítható sigy csak minden 18 nap után jutottak a sorra. Azonban a mulasztások most sem szűntek meg
— sót akkor sem, midőn utóbb az orse.^ száma még egygyel szállíttatott le.
Egyáltalában az éjjeli őrszolgálat képezi mindenütt a tűzoltó egyletek Achilles sarkát. A nagyobb városok egyletei közönségesen fizetett egyéneket alkalmaknak e czélra. — a kisebbek pedig nem is tartanak fent éjjeli őrszolgálatot. Az önkt. tűzoltó egyletek legtöbbnyire az iparos osztályból veszik tagyaikat, kiknek legnagyobb része családdal és rendes üzlettel bir — és hogy mindkettőnek csak hátrányára válik az éjjeli elmaradás, az kétséget sem szenved; azért ,is ezen egyletek legnagyobb ellenségei az asszonyok, kik — talán igen sok esetben joggal is — azon gyanúperbe szokták férjeiket fogni, hogy az éjszakákat egészen máshol töltik mint az órtanyán.
(Vége köv.)
„Szabad dal és vidor sziv, Dalnok ehhez maradj hív."
Ha meggondoljuk és megfontoljuk e szavakat akárhogyan, szebb és valódibb megoldását nem találhatjuk jobban, mint a „kanizsai dalárdának" a Pünkösd-vasárnap tortént Keszthelyre való kirándulása- és hétfő estig való otttartózkodásában. —
Aki e kirándulásban részes volt,bizonyára teljes megelégedéssel gondol vissza.
Midőn dalárdánk néhány jeles tagja által ezelőtt egypár héttel e kirándulás inditványoz-tatott, máris lelkesült visszhangra lelt minden egyes tag részéről s midőn a keszthelyi testvér-egylet e czélra amugyis meghívót bocsátott hozzánk, e lelkesültség még inkább fokozódott —
Nem csodálni tehát, ha a kitűzött és fent-érintett nap reggelén már 5 órakor a városház előtt élénk járás-kelés vette kezdetét. — Mindenki sietett a meghatározott összejövetel helyére.
Hat óra előtt rendezett Borokban a zene és az egyleti zászlóval ólén megindult az ötven és néhány egyénből álló társaság zene-szó és fölváltva dalár-induló éneklés mellett. — A vasútra érkeztünkkor is örömünkre — alkalmasint a vasúti kezelés dicséretreméltó belátása és külön intézkedése következtében —egy nálunk ritka hosszú társaskocsit találtunk ren -
delkezésünkre, melyben egytől-egyig beléfér-tünk zene és zászlóval együtt. ,
Így hát ujabb élénk zene-ÍDduló és rajongó élienkiáítások közt megindult a vonat.
A szent-györgyi indóháznál körülbelül 12 kocsi állt készen használatunkia és ezeken továbbhajtatva nemsokára a keszthelyi dalárda közelgő lobogója tünt fel a távolságban.
Végre annyira közeledvén egymáshoz, hogy a meglehetős idó mellett kellemetes közel séta után egymást elértük, a keszthelyi testvéregylet egyik kitűnő tagja, t. Csonka ur, rövid, de meleg szavakban üdvözöle bennünket az egjlet nevében,utoljára éltelvén a királyt
a hazát és a dalt!
Részünkről nagyrabecsült másodelnökünk. az itteni polgár-iskola elnöke, tek. Téesz ur tolmácsolá teljes valódi rokonszenvünket a keszthelyiek s azok dalárdája iránt.
Következett ezekután a találkozási jelenet betejeztéül a mindkét egylet különleges jeligéjének eléneklése, mire azok egygyé olvadva útnak indultak a városba, az „Amazon"
s/.áll<»d;i felé. —
A déli társasebéd, melyben körülbelül f>4 egyén vett részi, kedélyesen folyt. - A keszthelyiek — csekély száinbau voltak ez alkalommal képviselve.
Este a dal eióadások ugv a kanizsaiak, uiinl a keszthelyiek részéről igen is sikerültek vultak. — A tapsvihar szűnni nem akart a műértő közönség részéről, különösen köztiszteletben részesülő itteni kántorunk, Kartschmaroff Leon urszives kitűnő művészi közreműködésére ugvszinte tisztelt Ollop Imre ur élezés declama-lióira. —
Hízelgés nélkül mondhatjuk tehát, hogy az estély sikere rendkívüli volt és hogy a .kanizsai fiatalság" bizony megtette a magáét.
A látogató közönség tömeges volt oly annyira, hogy az állítandó kesz''.helyi kisded-ovóoa javára 17<J forintnyi tiszta jövödelem esik.
A mi a szépnemet illeti — a bájos koszorú néhány virágál nevezzük meg: Csesznyáfc.Br.''jer nővérek, Scheiber Lina, Breisach nővérek, Vehner és Beck kisasszonyok stb. — Lázárkisasszonyok sajnálatunkra már a táucz előtt eltávoztak.
A táucz folyt ó óra reggelig s ekkor is csak akaratlauul oszlott szét e ritka öszhaug-zatos elemekből álló társaság; de már 8 — 9 óra felé újból ismét változatlan vig kedv uralkodott egész esti :/2 6 óráig egyaráut szakadatlanul támogatva a velünk vitt (irünbaurn-tele zenekar által. —
Ekkor űtölt miudnyájduk fájdalmára a búcsúzó óra és ismét, miut jövéuk, a zenekar és zászlóval élén a kivonulásnak indult egyletünk zajos éljenzéssel búcsúzva.
Manovill Dávid, Opp<-.nheimer és ilj. Lázár uraknak végül még teljes elismerést szavazván irántunk tanúsított figyelműkért, egyúttal most is kebellel „Isteu hozzád"-unkat kiiidjűk Keszthely város lelkes közönségének, kedves daltestvéreinknek és Keszthely mindannyi szép hölgyeinek. —
SINGEK SAMU.
Helyi hírek.
— y<njy»zerü adománynyal épül f«-l a zala egerszegi polgári és keresked''-lmi tauinté zet, ugyanis az épület felállítása 5 l ezer forint-ba fogkerü:?ti, ebbe 25 ezer forintot a kormány maga ad, a másik felét, vagyis 20 ezret pedig Zala-Egerszegvárosa fedezi, s amint kész lesz épület, annak s telkének tulajdonjogát a kormánynak adja át tel''íkköny vileg. Az építkezési előmunkálatok legközelebb megkezdetnek.
— Nyilvános kÖKzOnet. Tekintetes Belus József ur. városunk nagyérdemű polgármestere szives veit az önkéntes tűzoltó eg*let uek kölcsön képen előlegezett 20 frtot ajándékban visszaadni s az ezekről szóló két 10 frtos részvéuyt hozzám beküldeni, miért az egylet nevében ezenael legmélyebb köszönetemet mondom. Nagy Kanizsán májú* 2ü. 1874. Valbach Mór m. k. elnök.
— Tavanzi tánczvigalomnak oly fényes sikerültére alig emlékeznek még az öregek is, minő az idei főgymn. ifjúságé volt; egyik négyest 120 pár lejtette, még pedig Ü0- -80 pár szeretett volna tánczolni, de.... —Ami a roppant számbani megjelentek vend/-gelését illeti, Schmidt György „Korona" vendéglős ur kitett magáért, volt mm, enni való quantum satis, jó
* gyors szolgálattal, figyelmes és előzékeny bánásmóddal viszonozta a benne helyzettbizalmat
• » legőszintébb becsülettel igyekezett megfelelni minden lehető kívánalomnak. A hüs éj''miatt, éj tél után m gszünt a táncz.
— Hyineru Deazáth Géza t. barátunk b lapunk kedves munkatársa e hó 24-én váltott jegyet nagy-péceöli földbirtokos Bohuniczky Antal ur kellemdus leánya-, s a zalai hölgykoszorú egyik legszebb virága Bohuniczky Amália kisasszonynyal.
— A tűzoltó egylet majálisa ma, májusi 1-én,vasárnap tartatik meg az indóház melletti „ Práterben."
— A központi főszámvevőségtől Budapestről kiküldött főszámvizsgáló, ki pár napig
időzött városunkban 8 pár nap alatt a n.-kanizsai m. kir. távirdai igazgatóság könyvvitelét részletesen átvizsgálta, abban a legnagyobb rendet, pontos kezelést és szakavatott eljárást tapasztalta. Tegnap innen Zágrábba utazott.
— A csáktornyai kir. törvényszékhez Csury Mihály ugyanottani törvényszéki dijnok telekkönyvi írnokká neveztetett ki.
— Jótékonyság. T. Ruprecbt Lajos sopronmegyei földbirtokos ur a sümeghi óvoda részére 20 o. é. forintot ; t. Ferber József ügyvéd pedig 5 frt volt szives adományozni, mely kegyes adakozásért Sümegh város iskolabizottmányának 1874. maj. hó 10. tartott gyűlésben fellett jegyzőköny 5. pontja értelmében mély köszönet nyilvánitatik. BKUCKEK ALAJOS iskola bizottmányi jegyző.
— Sümegben f. évi május bó 25-cn „Lövész egylet" alakult. Tisztviselőknek a következő urak választattak meg. Elnök: nsg. Ramassetter Vince; alelnök: t. Takáts Alajos ügyvéd, jegyző; Surgót Miksa ügyvéd, pénztárnoknak pedig : Reithoffer Ferencz adótiszt.
— Rekiildetett. A nagy-kanizsa főgym. ifjúság által e hó 28-án a városi erdőben rendezett tavaszi tánczvigalom oly fényesen sikerült hogy az ifjúság várakozásának :«?ljesen megfelelt. — Az ifjúság a legjobb kede.''v hangulatban vonult ki az erdőbe, hol játék, ének és zene mellett várták a vendégek megérkeztét. A szép számmal összegyűlt hölgy koszorúban jelen voltak: Dauschané, Gélich ezredesné, Hencz Antalné, Veszter Imréné úrnők ; Fesselhofer Lina. Gélich Emma, Lachenbacher testvérek, Mattosh Vilma, Mittelman N., Pranger testvérek, Seidl Petronella, Tompa Kamilla, Tsirtz testvérek, Ujváry Irma stb. kisasszonyok. Az ifjúság nevében köszönetet szavaz a rendezőség mindazon hölgyek és uraknak, kik a majálishoz bármi segédeszközzel járulni kegyeskedtek; főleg főt. Maionyay István tanár urnák, mint a majalis elnökének, ki e mulatság rendezésében fáradhatlan tevékenységet fejteti, volt ki.
— „Az Anker• 1874-ik év április havi tlz-letkiinutatása. — E hóban a társulatnal benyújtstott ös«zesen 415 bevallás 886.730 frt biztosítandó összeg gel, és pedig: 27ü bevallás 6*24.170 írttal halálesetre, ^ és 145 bevallás 262.">60 fittal életcsetre.
Kiállítva lőtt 249 kötvény f>48. l63írttal halálesetre, és 1 ii kötvény 204.811 írttal életesetre; összesen tehát 37:: kötvény 752.474 írttal
A havi be\étel volt 105.428 frt haláleseti díj, és 102.733 frt betetelckben, összesen: 208.162 frt.
Kz évbeu be iyujta*ott 1558 bevallás. 3,036 6S3 írtul, és kiállíttatott 1496 kötvény: 2.797.790 írttal; ugyan ezen időben bevétetett 91U.5Ő9 ír:; — halálesetekért pedig kifizettet tt: 223.278 frt
A társaság működése kezdetétől fogv* halálesetekért kifizetett 5.47^.212 írt, én az 1874-ik túlélési társulás (Associatio) eredményei,774.678frt volt, mely összeg 1610 tap közt aránylagoaan felosztatott.
— RövUl hirek. Ilalauon a takarékpénztárt kiakarták rabolni de a Wertheimcassat nem bírták felnyitni. — Félegyházon műkedvelői előadások tarts tnak a tüzoltóegylet javára, nálunk is elkelne ily nemes intézkedés. — Tette/ Nándor és társa Dr. Dudics Miklósnak r A hasonszenvi gyógy rendszernek alkalmazása a közéletben" czimü müvére nyit előfizetést 2 frt 50 krjával. — Junius hóra az ezüst árkelet-pót-lék 5% — Konstantinápolyban a Lloyd ügy nöke, Nikolics, meggyilkoltatott. — A Batthyány-mausoleum Pünkösdhétfőn lepleztetett le Budapesten a kerepesi temetőben. — Erkel uj operája „Brankovics" nagy hatással adatott elő. — Bokody színtársulata a budai színkörben megkezdette előadásait. — Szombathelyen a munkások gyűlésének tarthatása nem engedtetett meg. — Hahvig német színtársulata a tárcsái fürdőbe ment. — A prémontrei rend legidősb tagja, dr. Szidor Antal, meghalt. — A fegyházi egylet alakuló gyűlésén csak 8 egyén jelent meg s igy nem lett belőle Bemmi. — A Maros vízének kiöntésétől félnek. — Passer Adolf,Győrmegye főjegyzője, meghalt. — Körmenden a honvédzászloszentelés az őszszel lesz. — A székesfejér vári püspökségre Rónay Jáczinc kineveztetését emlegetik. — Baden-Badenben jul. 25 — 28-án lesz a hírlapírók gyűlése. — Nagy-Váradon egy 36-éves egyén a mult héten vezette oltárhoz 9-ik nejét.
Papírszeletek.
A mult héteu egy uri embert egy helyen igy ma-rasztaliak ebédre:
.Maradjon itt Uraságod ebédre, ha itt marad, akkor lesz nálunk Storkfisch is.
Üzleti szemle.
(8. S.) Nagy-Kanizsa, május 29-ike 1874.
Időjárás: meleg, nyári, délntán kis zápor-oső
Gabnaüzlet: A mai hetivásáron csak egyedül búzából került némelyes a piaezra. — Ara ennek mindeddig befolyás nélkül. _
A vetések az utóbbi időjárásra — mint állítják — általánosan magukbox térve kitűnő kmesésnek örvendenek s netán további eventúálitások nélkül valamivel jobb, mint középszerű termést reméltünk.
A mult emiitett gabbnac-zikkek fő faktora, kukoricza — mindinkább nyer szerepében s mindinkább kedveltebb czikké válik. — Készletek egyaránt fogynak és a megrendelési források apadnak
A borüzlet mégmindig hanyag.
Piaczi áraink alsó-anastriai mérő szerint;
Busa 80—81 fnt 6.25 - 60 kr.82—83fnt 6.60— 80 kr, 84—85 fnt, 7.30—7^0 kr. Bosa 76—77 fontos
konkolyos 4.80-5.10 krig, konkolv nélkül 5.-5.25 5.40. 78—80 fnt konkolyos 5.20 -5.30. konkoly nélkül 5.25—40 kr. Árpa serfJzésre 5.-5.25 kr. — Árpa etetésre 4.— — 4.30 krig. Kukoricza 5. —5.30 kr.Zab 2.80—2.90 kr.—3frtig 50 fontja. Hüvelyesek: Borsó 8.40kr. Lencse 7.50-8. frtig. Bab febér uj 5. 60kr — óval keverve 5. 45—50 krig, ó 5.—, tarka 5 frt. Hajdina 4. 80—5 frtig. stájerországi 4. 65 —
4. 80 kr. — Hajdinakása 11—13 kr. — Köles 4. 85 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9. frtig. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95—4.— krig.. zabos lendek 4.—kr.vámmázsája.Kendermag rtig. — 60kr.méreje.Repcze téli4.50—80kr,nyári 3.50—tf.305 sárga nem kerül a piaezra. Kevert (Mischling) 4.80—
5. írt. Bnza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20.—40 Borok: fejtett aj fehér 6.—, 5.60—6 írtig., fejtett piros 4.50—5.50 -80 kr., fejtett scbiller 4 —4.60 kr. Ó-bor —.— frt. — Seprű pálinka —.—. Törkölypálinka 23—25 írt, szilvalicza 27—30 frt. alsó-auszt-riai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Sftmegh, május hó 26-án, 1874. Buza 6.40 kr. Roz.t .''>.10 kr Árpa 4.20 kr. Zab 2.80 3 frt Kukoricza 6 frt. Burgonya l.SO — 2 frt. Marha-hus 26 kr. — Disznóhús -''Ki kr — Borjúhús 22 kr. — Óbor 12. frt. üjbor 6.-7 frt.
rium fog válaszolni. Most még egy pár szó} Lázár Samu urnák.
Miután Beck ur t. hatóságuk mellett szót emelt, önnek czáfolata nimbussát elvesztvén, nem egyéb, mint egy nevetséges, ok és czél-nélküli utánmajmozás. Uraságod alkalmasint a világgal csupán szépirodalmi tehetségét akará tudatni : ha czélját csekélységem elleni kifaka-dásaival eléri,gratulálom ! -Mi pedig polgári állásomat illeti, igaz, kanizsai biró még nem levék s pedig az egyszerű okból, minthogy mindenki biró nem lehet, de az bizonyos, hogy multam mindennapjának működése az emberiségnek és hazámnak több hasznot hozott, mint Lázár ur egy egész emberéleten áttartó röf ölésévei.
Illő tisztelettel
HOFFMANN JAKAB.
Május 31-tól junius 6-ig 1874.
Hó- és hetinap
Katholikus naptár
Protestáns naptár
3
ntj.
22) K. Ev. Néketn adatott minden hatalom Máté XXVIII. Prot. Ev. János V.—Gör. Kv. János VII. 37—62. és VIII 12.
31 1 2
3
4
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda »
Csütörtök
Péntek
Szombat
D 1 Sz. bár.
Nikodem
Erasmus
Ödön
Ur napja
Bonifacz
Norbert
D 1 Sz.
Nikodem
Helene
Olivia
Berta
Vendel
Izaiás
hár.
M Jü
ím m
a a.
— Brkuldetett. Gazdákra nagy értékű. (Cséplőgépek.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgép, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egv egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel, hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kauizsán 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. JPh. May fart h & Comp. Frankfurt a. M. czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl-tatik. Ugyanott a megrendelések levél álul tétethetnek meg.
Vasúti menetrend.
Indul Kanizsáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel r Zágrábig 2 r 45 Budáig 6 „ 18
1 „ 48 10 , 43
Szombathelyig (innét délután 5
óra 26 perez Bécsbe) 5 „ 43 Béc.sig (Szombatb. Bécsnjh. felé) 2 „ 15
n n »» ii 10
Pragerhof felé Triesztig 6 3
„ „ ., és Bécsbe 2 „ 23
II l» » ll II 34
* ■
n
n n »t n
déiután. reggel, délután, estve.
reggel.
délután.
este.
reggel, délután.
este.
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 per<-3 reggul.
„ „ „ Dom-
bóvár, Fiume, Zágrábból 1 .1 21 i» délután.
Zákánv-Fi nme-Zágrabból y f» 64 ii este.
Budáról 4 »} 43 ii reggel.
1 II 46 ii déiutáu.
9 II 20 ii este.
Szomb .thelyrol 10 ,1 33 ii délelőtt.
Bé«*aböl(Bérsujh Szombath.felől 4 II 37 »i reggel.
II !l II J» 10 V 18 ii este.
., (Pragerhof felőli 3 1! 50 ii reggel.
Trieszt- és Bécsből l .1 9 ii délután
Triesztből 10 11 22 »i estve
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
:sryiittA*\*)
Beck Sándor és Lázár Samu uraknak
Keszthelyen. Hogy Beek Sándor ur e lapok 41 -ik szániában megleczkézett,czt, mint békeszerető ember, egy izmos kacajjal eltűrtem volna, de miután Lázár Samu ur szintén jónak találá czáfo-latával megtámadni, tehát, ha akarom ha uem, egy pár szóval replicálnom kell nekiök, különben megérhetem, hogy utóbb Keszthely egész zsidósága birájuk végett ellenem — nem épen sik mezőre — de mégis sík papirra száll.. —
„Elme és logica szükségeltetik egy kiejtett vagy leirt gondolat tökéletes megértésére, legyen ez komoly vagy élezés tartalmú." Ha uraságtok e tehetség és tudománynak,birtokában vannak, mint egy peresig sem kétkedem, szíveskedjenek szóban forgó közlésemet újra átolvasni, és azon tapasztalást nyernek, miszerint t. birájuknak sem becsületét., sem pedig fényes polgári és hazai érdemeit n m gáncsolám meg, hanem csupán hivatalos elj^ását, mire minden polgár hivatva és feljogos''\ 7a van. Ennek következtében tanácsadásukra szükségem nincsen, mi pedig személyem elleni uéctő kifejezéseiket illeti, azokat, mint oktalanságból származó piszkokat, visszaadom. —
Vagy mi? Egy alkotmányos országban behunyt szemmel nézzük el, miképen egy polgártársunk, ha ez bár zsidó is — becsületében, polgári és családi életében voeggyaláztatik ? Lapozzanak az urak e században szervezett tör-véuy könyvekben ; tudakozódjanak valamennyi jogtudósnál, hogy szabados-e egy városbíró a köztörvényekből egyéni kivételt tenni? — Hallotta már a világ;hogy egy polgár,kil7 éven át lakhelyében mint becsületes ember közelismerésben részesül, en és családja legyalázását sajátkezüleg aláírni kényszeríttetik? — Elég erről; e kérdésekre a m. igazságügyi miniszte-
Mlnden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barrv Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerme kéknél 50-szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor , ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, láekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből fci vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
A zamatos du Barry Revalescié-reje eltávolít minden betegséget, a melyek a gyógyszerekkel daezoinak ; úgymint: gyomor-, ideg- , mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélekzési-, hugyhólagés vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvételt, köhögést emészthetetlenséget, dugulást, hasmeuést . álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lázt. vértódulást, fülzsi bongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában is, hashártyalobbot, mélako''rt. soványodást, csúit, kősz-vényt, sápkórt — Kivonat 75,(XX) bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-czoltak.
64,210. bizonyítvány.
Nápoly, 1872. április 12-én.
Uram I Egy májbaj következtében hét év óta rettenetes állapotban voltara és igen elsoványodtam. Nem voltam képes :rui vagy olvasni; egész testem reszketett, emésztésem rosz, folytonos álmatlanság és mindig tartó idegizgalomba voltam.a mely folytonosaa űzött ide s tova, és egy perczig sem hagyott nyugton, e mellett nagy mérvben mélakóros. Sok orvos kifogyott tudományából, anélkül, hogy bajomon segítettek volna. Teljes kétségemben az ön Reval''-sciérejé-hez fordultam, és most, miután 3 hóig élveztem, hálát mondok a jó Istennek. A Revale«ciere a legf bb dicséretet érdemli, egészségemet tökéletesen helyre állította és képessé t*tt. társndslmi állásomat ismét elfoglalni. Legbensőbb hálával ós teljes tisztelettel
Uréhám murquisnő.
65,810. bizonyítvány.
Neufchateau (Vogesek) 1872. deczember 23-án.
17 éves leányom, havi tisztulása kimaradása által a legnagyobb idegroncsolásban szenvedett as úgynevezett Sz. Vincze tánezban, és az orvosok kétségbe vontak a meggvógyulás lehetőségét. Azóta egy barátom tanácsára Revalescierevel tápláltam, és ezen zamatos tápszer miudazok meglepetésére, a kik ös-merték, tökéletesen meggyógyította ; tökéletes egészséges. Ezen felgyógyulás itt nagy feltűnés: kozott, a sok orvos, a kik ezen bajt gyógyithatlannak állították, most meg vannak lepve, gyermekemet teljes egészségben látni.
Martin, adóhivatali tiszt.
Táplálóbb levén a hiúnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min-gyermekeknél.
Pléhszelenczékben «/ főtt 1 fr. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 c-sészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakbau 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra 10 frt., 288-ra 20 frt . 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfischflasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Karoly gyógyszertárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálo vits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Maroavásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél ; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temea-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta; utalványra vagy utánvétre.
*) E rovat alatt köalöttért felelőnéget nem vállal Sserk.
ililn #
KANITZ C.
p a p i rI a r h k idésa
BUDA PESTE V Dorcttya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
100 drb. levélpapír névvel 100
— ft. 50 kr.
100 100 1000 5000 10000 1000
levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos dobozban ....
látogatójegy dobozban levélpapír fekete nyomattal lenboriték „ „ •
lenboriték „ .
lenboriték „ w .
pecsétbélyeg 1 teljes íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 „ gyertyatartó gynfatartóval 1 „ óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czíkkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, diszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek. 1313—9
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ft. — kr.
2 50. -3 - — 3 fr. 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr. . 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
Orsz szabadalmazott gazdasági
- és mm
_ város ház utcza, 398. szám.
Ajánlom a nagyérdemű gazdaközönségnek a jövő idényre legc/.élszerübb
kapáló- s egyszersmind halniozö-ek éiinet^ szénas£> öjtöinieí.
legújabb szerkezetű s utoljára a bécsi világtárlaton díjazott
járgány-cséplőgépeiméi, szalmarázó- s Mcholson-féle rostával stb.
Jelentem továbbá , hogy világhírű iredeti am e-ikai Wood-Féle arató- s ka szál ó-jópekről.me-Ilyek a bécsi |világtárlatan legmagasb lijjal lettek ki Itüntetve,ügynökséget nyer tem. Ezengé-|pek tőlem vásárlása annál is előnyösb
minthogy ne talántáni balesetekben rajtuk a leggyorsabban segíthetek.
Egyúttal | felkérem a fennemlitett nagyérdemű közönséget, hogy mind járgány-, mind gőz-cséplőgé-
peiket és mozdonyaikat, melyeken bármii v
javításokat legjobban s a legjutányosb árop eszközölhetek, még tavaszkor beküldeni szivesked jék, minthogy később a munka szorultsága miatt lehetetlen minden irányban illó s szokott [pontossággal megfelelnem. Magyarázó képes árjegyzékek kivánatra ingyen s bérmentve.
Győrött, 1874. tavaszszal. kész szolgálattal
(1356-2) Stáclel Károly, gyártulajdonos.
Hirdetmény.
Mi kötelezzük magánkat, gyártmányunkat kizárólag a bécsi készitményeiik egyesegyedül e czé^nél találhatók.
forintos Bazar (Praterstrasse 66,) raktárába szállítani és
1182—25
Az első tajték-, mütajték- ós borostyánkő-társulat
Minthogy az osztrák-magyar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak eladására a kizárólagos jogot megszereztem, fölöslegei minden továbbidírséret, minthogy e gyár világszerte ismfrt jósága és olcsósága minden ajánlgatást már eleve nélkülöz-
hetővé tesz.
John Bnll-pipa szárastul, tajték és borostyánkóból tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban .........
John Buli-pipa boro«tyánkő nélkül tokban ......
Jon Bull pina tinóm t*s nagy . Magyar pipa szarral és bojttal 1 Magyar pipa m<»ggy-szárral s borostyánkővel .......I 2
Német pipa pántosan .... 1 Német pipa fiuoui chinaezüst pánt.
.tal.........- 2
Német pipa nagyou tinóm, tokkal 5 Antik pipa, tömör, dombor faragvány 08.........
Török pipa különlxteó rajzú . . Török pipa meggy szárral és bo-rostvánszopókával . . . - . Török pipa tinóm bronz fedővel Kávéházi pipa, tin >m, páut nélkül Török vizpipa i nargilé) kellemes külöuösen nőknek, minthogy a vizén raegy át a füst éa üdi-
tóleg hat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és finom . . .« Meggyszár borustvánszopókával
1, 2,..........
Szivar- és czigarctt szopóka száznál több rajzban ilyenek : egyenes. hajlott, koronaalaku, fejek, csoportok, állatalakok, úgyszintén fantasia-szopókák darabja .........
Ugyanaz finom .......
Ugyanaz legjobb minőségű, nagy Japán-sz-jpóka, valódi borostyánkővel és mozaik munkával finom
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
Első tajték
es
boroátyuulío- társulat.
Kgyedüli raktár az osztr. in i^yarbirodalom részére :
Gulden-bazar
Praterstrasse 66.
Foriates-Bazar.
Borostyánszopóka tokkal . . . Ugyanaz nagy .......
Borostyán-garnitúra, szivar és szí-varkáknak tokkal . .
Garnitúra, tartalmaz : szivar, szi-varka és virginia szopokát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette szopók-. dohánypapir, és tüzszerszám-
tartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivarszopó: ka. selyemzacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpipa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarszopókával, bőrtokban Egy garnitúra,John Buli-pipa, szivar és czigarette-szopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és czigarette-szopóka, bagaria bőrtokban . . Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, szivar- és cziga-rette-szopókából. tüzszerszámból. dohányzacskóból, kanóczból, és czigarette-gépezetból stb. . . Ehhez illő elegáns szekrényke .
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frttól 100 frtig érő darabok is készíttetnek és gyári árakon számittatnak.
99
M
Wien, Praterstrasse Nr. 66.
Megrendelések e czim tézendók :
alatt in-
2 5
5 2
Eladások kicsinyben és nagyban — Megrendelések utánvét vagy az ésszegbeküldése mellett pontosan eszközöltetnek.
elül
az
íAmí£ó-féle nemzetközi Tilá£tiallitásra.;
o. ért.
Csak
5 forintért
adatik az éremmel koronázott
világkiállitási diszmű-bazár
el. — Mely az alább jegyzett 10 kiállítási tárgyból áll és pedig
ií finom bír női kézitáska. mozaikképpel kirakva; fl Victorla-selyem-báll legyezi, a legeslegújabb , minden
kívánt színben; 1 teljes varró-Necessalre talmiarany tokban meglepő finom ; 1 igen elegáns czukor-szelencze zárral, a legfinomabb szobrászati munkával diszitve ; 1 genfi Ülni arany óra lánczczal együtt, jól járó, két évi jótálláasal ;
1 bőr-album , legfinomabb, fényképek számára , külsőleg
bronz- vagy chinaezüst ékitménynyel; 1 sálon asztali csengetyü, fénytelen uj aranyból, élénk
aranymetszettel ; 1 teljes Irósztall garnitúra, különösen ajándékra alkalmas; 1 átalában híres japáni szlvartárcza, dus színjátszással; 12 darab os. kir. klz. szab. lég-szJvar-szopekák legújabb, melyek a legroszabb szivarnak legfinomabb Havannazamatot kölcsönöznek.
E tiz tárgy összesen csak 5 forint
Ezen most elősorolt 5 frtos csoporton kivül ugyanazok finomabb kiállításban 10—15 egész 20 frtig még számos ezer egyéb diszmú- és fényűzési árakkal a legnagyobb választékban.
Ezeken kivül 6 ftért még ugyanott kapható esernyő garnitúra, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 vízmentes* Lesernyő és végre 1 tavaszi ernyő bámulatos olcsó áron csak 6 ftért^ ^egvesegyedül kapható 1323—7
Amigo világkiállitási bazárjában,
s
N
a. i-C
s
3Q
PT ,
9Q
«
ce V
pr^
Bécs, Praterstrasse 9.
Levéli megrendelések postai utánvét vagy az összeg előleges^ ''beküldése mellett azonnal eszközöltetnek.
TÓTH SÁNDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
saját készítményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
(1345—2)
N.-KANIZSÁN vasut-uta, a városházban.
Raktár
ruganyos á g y a 1 j a k, matráczok, tükrök
és
függöny tartókban.
Egy Pokornyféle aj szerkezetű, kitűnő
ZONGORA
jutányos áron megszerezhető. Bővebb értesítést e lapok szerkesztőségében szerezhetni. (1358—2)
boros hordó (20 — 30 akósak) szabad kézből eladó, akaja 1 frt 30 krért számíttatik, teljes jó karban levő valamennyi s megtekinthetők KalÍYOda János gyógyszerésznél Letényén. (1357-3)
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorsító nyomása, Nagy-Kanizsán.