Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.12 MB
2022-11-15 10:27:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
275
508
Rövid leírás | Teljes leírás (512.66 KB)

Zalai Közlöny 1874. 045-052. szám június

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

3A6T-KANIZSA, 1874{ janius 4-én
Tizenharmadik évfolyam.

--
i □Áfiietéii ar :
„gew ^vre . - á ín
fél • " ' 1 3<?(ryeo e^e . - ,
FjVV szám 10 kr.
Hirdeteiek
6 hasábos petitsorbac 7, másodszor 6 8 minden további sorért 5 kr.
SYILTTÉRBKN soronKint 10 rrert
-.ptnek tel. Kincstári illeték minden^ egyes hirdetésért külőaj 30 kr fizetendő-Eh
I0ZL0IT

előbb
ZALA-SOMÓGYI KÖZLÖN
^ A lap txellemi réssé: r.lletó koxiemenyek aier*esxtóher, —
ínyagi resxet illetó icőxiemenyek pedig & kiadóhoz béra«ntv« m-tf'XHudók-
NAGY-KA NIZiS A Wlaaaleabáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársuktól fogadtatunk el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Naay-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasagi egyesület", a ..nagy-Kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár" a ,Zala-Somogy* gőzhajózási reszvénytársulat, ugy a „zala egerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heten ki ut kétszer, vasarnap- s csűtörtokofu megjelenő vegyes tartalmú lapt
A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet közgyűlése.
— Mája* 25. 1874. — (Vége.)
Én, ki a rendezett tűzoltóságnak jelentőségét csakis a folytonos ébren és készenlétben lelem, csak a legnagyobb eró-megfeszitéssel valék képes az éjjeli őrség jelen alakjábani fenntartását a parancsnokságnál ez idáig keresztül vinni. Azonban most már magam is belátom, hogy ezen állapot tovább nem erőszakolható,és bogy mielőbb egy más modusról kell gondoskodni, melynél fogva a tagok kevésbé terheltesse-nok'meg. s igy azoknak mindinkább ritkuló száma is szaporittassék ; — de hogy más részről a város biztonságára nézve is — ha lehet még az eddiginél nagyobb — megnyugtatás nyujtassék.
A szolgálati mulasztások természetszerű folyamánya a fegyelem lazulása, (vagy akar megfordítva, de mindenesetre^karöltve jár egyik a másikával) ; — mégis a fegye lem felbomlásának nyilvános jelei csak azon, jelentésem első részében emiitett politikai surlodások szülte válságnál kezdtek mutatkozni; — de egyszer felbomolva, azóta nem is volt többé azon mérvben visszaállítható, minó az az első időben vala. Ennek egyik oka az : hogy több mint 3 havi távollétem alatt a parancsnoksági ülések csak rendetlenül tartattak, holott az általam mesterségesen helyreállított rend ekkor még kettős felügyeletet és szigort igényelt volna.
A második ok: azon határtalan részvétlenség, melyet a nagy közönség valamint a kültagok az intézmény irányában tanúsítottak s mi ly a működőket egyátalában el-kedvetlenité. De ezen nem is lehet csodál-
kozni ! Hisz én magam is elég kedvetlen valék azon tudatnak sújtó hatása alatt, hogy ama közönség, melynek szolgálatban én időmet és személyemet áldozom fel, mindezeket figyelemmel sem méltatja !!
Nem e a legnagyobb részvétlenségről tanúskodott az, hogy egy intézmény, mely kizárólag a közérdeknek szolgál, anyagi lételeért a küzdelemnek lón kitéve. —Az alsóbb osztályok „ városi trabánsoknak* czimezték a tűzoltókat, — a miveltebb közönség csak ugy vállvonitva nézé az általa ugy nevezett „katonásdi játékot * — a nagygyűlésre senki sem jelent meg — a választmányból csak alig hárman-négyen tárták érdemesnek az ülésekben részt venni —s igy mondom nem igen lehet csodálkozni, ha a működők mindig jobban lankadoztak és a folebbvalók intéseire sem igen figyeltek.
Ezen közönbösséget jelezheti némileg azon körülmény is, hogy: míg más városokban a polgárság zöme, de a legelőkelőbb férfiak sem vonakodnak tűzi endóri szolgálatokat tenni, — nekem mindössze csak 10 fiatal embert sikerűit e czélra megnyernem , de ezek is selyem keztyüs uracsok lévén, (a mint én ókét nevezni szoktam) kik a működök rovására kiváltságos állást akartak a testületben elfoglalni, — kénytelen valék a kis csapatot ismét feloszlatni.
Habár a tagok nem is mindenkor a legnagyobb pontossággal jelentek meg az éjjeli őrszolgálatra és gyakorlatokra, azért mégis a legelső tüzjelre valamennyien sereglettek össze; — s minthogy hála Istennek csak igen ritkán fordultak elő tüzesetek, — a legnagyobb hévvel sovárogtak valamely jelentékenyebb tűzvész után — ( a
mit más körülmények között bizonyára rosz-lelküségnek is lehetne nevezni,) hogy a rendezett tűzoltóságnak jótékony működését é9 szükséges voltat kellőleg kitüntethessék. Ugyan ezen okból a legmesszebb helyekre is vonultak ki, mihelyt a tüz jelét vették,
— miért is több izbeu összeütközésbe jöttem a parancsnoksaggal; mert akkoron még második hydroph.írunk sem lévén, ily kirándulásoknál a város egészen fedezetlenül maradott. Ily esetben valék én kénytelen, — a mint jelentésem első részében megemlitém
— a választmányra hivatkozni, s annak felsóbbségét a parancsnoksággal szemben minden áron fenntartani a végre, hogy csakis bizonyos számban és egyes eszközökkel távozhassanak a városból, melynek fedezete legelső feladatunkat képezi. —
Nem keves bajt és kellemetlenséget okoztak nékem azon gyakori torzsalkodások, melyek, hála magyar véralkatunknak a legcsekélyebb okokból is a mükörök között felmerültek. A legkisebb csetepaté, — iuely közönségesen valamely vendéglőben vagy kávéházban vevé származását, azonnal is az egyletbe vitetett át a szolgálatnak legnagyobb hátrányára.
Nemcsak hogy ily kor az illetők maguk lanyhábban teljesiték a szolgálatot, hanem mindegyik fél pártot is igyekezett maga körül gyűjteni, mely a másik ellenében a parancsnokságnál ezt vagy azt a határozatot kierőszakolja. — Míg valamely panasz nem emeltetett a parancsnokság előtt „addig az természetesen nem avatkozhatott az ily ügyekbe, — de ha ily stadiumba lépvék, rendesen már oly terjedelmet is vettek, hogy csak igen nehezen valának kiegyenlíthetők." Azért tehát siettem is —
a mint ily esetről csak értesültem — a feleket egyenkint magamhoz hivatni — s lehetőleg kedélyükre hatni, hogy óket kibékíthessem s^igy a nagyobb viszálynak elejét vegyem.
S most a tűzoltóság működésére áttérve mindössze 32-szer harsogtatá a kürt a valóságos tüzriadót, mely alkalmakkal a testület mindannyiszor tökéletes felszereléssel, az órtanyából kiindulva ; hol nagyobb hol kisebb mérvben vétetett igénybe. Ezen esetekben — melyekből az éjjeli időszakra 19. esik a felszerelés és kiindulás majd mindig oly gyorsasággal történt, hogy a tüz jelzésétől számítva közönségesen 10 —12 perez alatt jelent meg a vészhelyre. — Jelenté-kCsD^ C Íj t) tüz eset, — melyek egy hosszabb idejű működést vettek igénybe, városunkban csak 4 volt Ezen esetek mindegyikében a tűzoltóság már egésze^ lángban találva egy épületet az illető épület ugyan nem mentethetett meg. — de a tüz további kiterjedését megakadályozni, mindenkor sikerült. Ugyan erre szorítkozhatott a működés a fenti számban foglalt 28 kémény és, kisebb tűznél, melyek azonban a tűzoltóság ébrenléte nélkül talán mégis nagyobb mérveket ö'.thettek volna. Kis-Kanizsán kétszer nyújtott az egylet segélyt. Az egyik jelentékenyebb eset volt, hoi a tűzoltóság tevékenységének többnemü tárgyak és állatok megmentése vala köszönhető. Azon kivül még több vidéki hely élvezé az egylet közreműködésének jótéteményét,u. m. Gelse, Homok-Komárom, Szepetnek és N. Récse községek, hol is nevezetesen H. Komáromban a tagok elismerésreméltó buzgalmat fejtettek ki s legkitűnőbb szolgálatokat tettek, mit is az uradalmi fóbérnökök Karczagh
TÁKCZA.
Eleonora sírján.
t nov. 11. 1873
Kgy néma sirt ölelnek karjaim, Mely rejti el ifjú szép álmaim'. . . Örült kinok tusáznak most veiein. .. Itt nyugszik az igazi szerele.u!
Ki áldozá magát, hogy boldogít ; És boldoggá tevé is ot e hit... Most hit, boldogság, eltemetve lett : E sírba tették földi mennyemet !
Az égre fölsikoltva reszketek ; Ide ! e sirhoz, óh, szerelmesek Tanuljatok hőséget tőle el: Ki*, most a l&ut *:rjába.n énekel.
Sir! ., hah, felelj, — ha birva kincsemet, Merész Talál megfosztni engemet: — Mit á'modik ? és álma én vagyok?. . Vagy íftlvivék ismét az angyalok?..
Mélyen borítja el sötét göröngy . . . -- Tengernek is mélyén terem a gyöngy — Hervadt virág lézeng a sir fölött, Szegény szivem szint* hervadásba jött I
Köuy nincs szememben, már az elapadt, Harmat gyanánt e siron itt m«.radt . . . Maradhatnék mindig már én veled; Közel hozzád szfim sebje beheged !
Ismerhetném sírodnak éjjelét: Arczodra csókot akkor küldenék!.. De hátlia csókom lángja port? rész, S hozzád nem érhet másként mint penész ? !
Legyen penész, csak nyisd ki kebledet; A föld alatt is szőm téged szeret!
Sirodba egy világ elásatott :
Most nem vagyok más mint élőhalott !
Mindent e sir tart mélyen zárva el, Hol rám halált a gyára sors lehel; Daczolni tudtam egykor ellene, Most nincs erőm, mely Téle kíizdene 1 . .
. . . Mennék !. . de vissza tart az ég ke*e, Bőszült sorsomnak ádáz végzete .... Nyugvóra hadd hajtom le bús fejem ; Utolsó órám itt kissenvedero!.
SARKADY ISTVÁN.
A boszuló Diana.
6rober L. után.
— Teslé ry Jánostól —
(Folytatás.)
Hisz szóhoz sem hagytál jutni, kellett tehát, hogy megbüntesselek, egyébiránt te ily büntetéseket könnyen eltűrhetsz s még nem leszesz kénytelen felkiáltani: Ments meg Isten Forni barátomtól. Mint hallom, jól elkelnek munkáid.
A Diánáért tegnap szép összeget kaptam.
Oh, ez & Diána, hisz ez az, a mi végett hozzád jöttem elismerésemet uyilvánitani, szólt Forni, 8 hangja egészen megváltozott, mintha e tárgyról nem szabadns oly könyelmüen csevegni. Istenemre! Te is elmondhatod : issono pittore ! Ez megint egy kép volt, egy kép, mondom neked : de ördög és pokol, mit is lehet, mit tudjak erre mondani, látni kell azt, azt a Diánát 8 azt a felséges holdvilágot. Ez a nő, ha nem volna istennő, nem eszménykép, mely az embernek csak álmában jelenhet meg, barátom, mondá végre átérzékenyülten pályatársának
vállát megveregetve, hidd el, te magad sem tudod, mit teremtettél.
Az meglehet, édes barátom, könnyen meglehet, de a legnagyobb hatást csak azou festmények gyakorolják, melyek a természetből vannak véve 8 azt lehelő hűen visszaadják. Mi előttük állunk, ezerféle benyomásnak vagyunk és vannak kitéve és megesik olykor, hogy magunk sem tudjuk, mit teremtettünk, csak azt, hogy teremtettük. Nézd meg ezt, hogy tetszik neked ? kérdé az előtte tekvő képre mutatva.
En már egy idő óta vizsgálom,feleié Forni, de a te szives engedelmeddel ez ugyan furfangos egy eszme.
Igy van rendelve, monda vállat vonva Hegel.
Szép, hát te már rendelésekre is dolgozol ? Ez az izé, különös, való lehetne, de mégis, mit mondjak, Isten tudja, valami hajmeresztő van benne, minden beteg. Más volt a Diána,egészen más, ép, egéizséges, viritó s ha a valóságban nem létezett is, mint istenn', mint Diána mindig hihető, az lett volna Cí-.ak szent kép a hajdani görögök számára, képzeld csak, majd odaborultam magam is hozzá, mint kiskoromban szoktam szt. Józsefhez, nevem patronusához, a liliomszárral és a kisdeddel karján s akaratlanul azon gondolkoztam, osszehasonlitom óket, melyik a kettő közül lehet ártatlanabb.
Kérlek Forni, kimélj meg, hagyj fel meséiddel, tudod, hogy ki nem állhatom, csak egyet jegyezz m»'g magadnak még miután te mint hivatott kritikus, megálmodott szépségről s eszményképekről beszéltél, hogy ez a Diána több ennél, ez valóság.
Lehetetlen! Ah te szerencsés, mely pláné-tában kellett neked születni! sohajtozek Forni.
Bolond, pattant fel Hegel, abban nem tal.ílok épen semmi különöset, az egész szerencse csak annyiból állt,hogy a véletlen engemet anélkül, hogy észrevettek volna a fürdő Diana közelébe hozott.
Csakugyan ? . Es te ... ember, néked békának kellett lenni,elég hidegvérű vagy hozzá , tán még nevét sem tudod istennődnek, melyet e földön visel :
Nem !
Nem,és mily csendesen, mily nyugodtan, ez a nem,óh lehettem volna csak én a te helyzetedben ...
Te rajongtál volna, te szeretted, te bele bolondultál volna, én festettem.
Ezer mennykő, az is igaz.
Lásd nékem e nő az első pillanattól kezdve nem volt egyéb, mint egy szűz tiszta dalia* istennő, egy darab természet, melyet a görögöktől átöröklött élénk phantasiánk kivetkőztet természetességéből. Semmi más,mint as istennő, női ugyan, de mennyei eredetű.
Jól van, helyes : igen értesz hozzá a dolognak a szellemi oldalát is megvilágítani ! ugy van, igazad van, mint a képzelet istennője, érintetlennek kellett maradni a lánykának is, ki őt képviselte, s meg kell adni, egy bizonyos „Ne érintsd' magából a képből is kiolvasható. En beismerem gyengeségemet s belátom, az én istennőm kezeim alatt csinos tündérré változott volna. Hát te kilested Diánát?
Mint néhai Aect&on, mosolygott Hegel.
Csak vigyázz barátom,a nő nem volt ártalmadra, hogy most az istennő ne legyen. Diana nem értett tréfát.
Kopogtatnak.
Szabad ! hangoztatták csaknem egyszerre
urak tettl eg megháláltak, midőn az egylet pénztárába 50 frtot ajándékoztak. Ha egyes esetekbeu még sem a kivánt gyorsasággal jelenhettek meg a tűzoltók a tűznél, akkor annak tulajdonítható, hogy l)-ször a tűzjelzésére városunkban még nagyon hiányosak az intézkedések s így a tűzoltó órtauyán még csak akkor észleltetik a tűz vagy vétetik annak hire, mikor a kitört lángok már ma gasra fölfelé nyu'uak. 2)-szor pedig azért is. mivel a tűzoltóság illetőleg a város külön | lovakkal nem rendelkezvén,kénytelen oly lo j vakat használni, melyek egész naphoszat a legnehezebb terhek vontatására forditv&k, | — éjjel már annyira kifáradtak, hogy a j kellő gyorsasággal nem igen haladhatnak, j A tűz oltásánál pedig a legnagyobb nehézséget képezi a vízhiány, mely különösen városunk magasabb fekvő részeiben igen érezhető. Én már több izben figyelmeztettem a várost, miszerint a tűzbiztonsági-? nézve szükséges volua legalabb is 2 vizgyüjtonied ret (reservoirs) ásatni s az úgynevezett „czig-linicze" tócskát szabályozni; — de a város pénztára sok felül lévén igén} be véve — s az utolsó időben már nagyobb áldozatokat is hozva a tűzoltóság ügyéért, egyszerre nem teheti jóvá az előbbi évtizedek mulasztásait. Az intézmény további haladása és szilárdulásával azonban mind a három bajnak orvoslása kimaradhatni nem fog.
A működő tagok száma — a parancsnokokat beleszámítva — jelenleg c^ak 62. Ezekből a téli idény alatt hárman, a nyári időszak alatt pedig csak ketten (egy szolba kivételével) hivatnak be felváltva éjjelenkint az őrségre. Mégis viharos időben, — vásárok vagy egyéb rendkivüli alkalmaknál hol a tűzveszély nagyobb — a parancsnokság belátása szerint hatan, nyolezan, de tizen is szoktak egyszerre behívatni. — A működők száma nem változott lényegcsen a 3 év alatt, — a legjobb időben nem volt 75-ön felöl — és soha 6U-on alul, tűzeseteknél közönségesen 40—50 ig jelent meg. A működők testülete, egy külön segély alappal is rendelkezik. — (Ezen alap, mely a működők havi 10 krnyi befizetései után képződött és egy külön parancsnoksági pénztárnok által kezeltetik, ed g már 220 frtból áll ) Ezen alapnak czélja : a szolgálatban szerencsétlenül járt s ez által keresetükben megrövidített tagok segélyzése ; — idáig már 2 tag részesült 20 - 20 frtnyi segélyben. —
Az egylet oltó eszközei állanak 1 nagy fecskendőből, 1 nagyobbszerü és 1 ki>eb"b szivattyúból; — (Hydrophorj, továbbá bir 1 nagy szerkocsival, 1200 láb csővel s egyéb egy rendezett tűzoltóság igényeinek megfelelő szerelvényekkel,melyek együttvéve leg-
mindketten,Forni sokat tartott reá H-gélnél magát otthonosnak találni.
A küszöbön Koinlódy Kálmán jelent
meg.
Hegel Nándor ur! szólott a belépő e^ye-neseu feléje tartva.
Te el leszesz foglalva, moudá Forni, nem akarlak tovább feltartóztatni, bizonyosan ujabb megrendelés, kezet szoritott Hegellel s magát az idegen előtt meghajtva távozott.
Egyedül maradiak ketten.
Méltóztassék kérem, s a művész egy székkel kinálta uj vendégét.
Szükségtelen, felelt emez, ami ügyeinket mindjárt rendbe hozhatjuk.
E bevezetés igen különös volt művészünknek, azért feleletre sem méltatta.
Uram ! folytatá rövid szünet után Kálmán, ön egy lisztes családból származott hölgyet, kinek ősei az országban mindenkor a jelesek közé tartoztak, merészkedett oly módon a nyilvánosság elé hozni, mely jó hírnevet s a ház becsületét sérti.
Kérem folytassa végig, szólt a festő.
On gyalázatosan kizsákmányolt egy véletlen találkozást, melyet minden férfi, kiben lovagiasság vagy egy csepp becsületérzet van, került volna, önnek ezen, mint mondám, aljas tette és mostani eljárása oly állapotba,ijedelembe hozták a nőt, hogy élete forgott veszélyben. I be fogja látni,mint ez eset a magacnemében páratlan, ugy a büntetésnek itt szigorúnak ke) lenni.
Tessék kérem röviden.
Mi elégtételt kívánunk.
Különös .. azonban legyen meg kiváuata, ! bár kereken megtagadhatnam.
Megtagadni! kiáltott Kálmán.
alább is egy 3500 frtnyi értéket képviselnek. A vizvezető csóvek, melyek a használatban legtöbbet szenvednek és ily vizszegény városban kétszeresen szükségeltetnek — minden évben egy bizonyos mennyiségben (legalább is 200 lábbal)pótlandók,illetőleg szapo-ritandók.
Mielőtt most jelentésemet — melyben jóllehet elég kimerítő vala, mégis bizonyos tekinteteknél fogva nem mondhattam el mindent — berekeszteném, kötelességemnek tartom még egy fontos nyilatkozatot, illetőleg őszinte vallomást a t. nagygyűlés előtt letenni.
Igen kell, hogy kimondjam, miszerint én az intézmény jövőjét — legkedvezőbb anyagi helyzetének daczára is — biztosítottnak még nem tekinthetem; — és pedig azért, mert, elegendő számban nem rendelkezik azon erőkkel, melyek ily nagy testület állandó összetartására szükségesek. Hi-z működő tagokból soha sem fogy ki az egylet, azok mindig találkoznak; — de-minthogy előkelőbb és tekintélyesebb polgáraink közönbösségból távol maradnak az egylettől, hiányoznak azon egyének, kik mint miveltségük, ugy vagyonuk es befol-jásuknál fogva képesek valának a vezérszerepek betöltésére. — Ezen hiány oly érezhető, hogy mindannyiszor a mikor valamely tiszti állás megüresedett annak betöltése iránt a legnagyobb zavarban valánk. Ig}* például az alparancsnoki állomás már tovább mint fél év óta áll betöltetlenül. Egy —két ember, legyen az a legbuzgóbb és leglelkiismeretesebb még a legnagyobb erőmegfeszi-téssel sem képes ily intézményt idővel ho-szat fen tartani.
Kérve kérem önöket tehát t. uraim! Ne engedjék, hogy ennyi áldozat hiába hozatott légyen. Uraim ne ejtsék el ezen egyletet, mely bizonyára városunk legszebb és leghasznosabb intézményét képezi!
Nékem ki e fontos közintézmény szolgálatában évek óta fáradoztam és majd egézségemet áldozám fel, — nékem ugy hiszem némü jogom is van mások közérzületére és áldozatkészségére hivatkozhatni! Ne vegyék tehát szerénytelenségnek t. uraim, ha én most ezen joggal élve különösen fiatalabb polgártársaimhoz fordulok, felkérve őket :„ne vonják meg erejüket a közjótól, — hanem lépjenek mielőbb a tűzoltóság soraiba és foglalják el ott helyeiket, melyek önöket megilletik. Ne féljenek, ezen szolgálat nem fogja becses személyeiket túlságosan igénybe venni! Ne sajnáljanak csak eg}' kis fáradságot vagy kényelmetlenséget—ésa tűzoltóság intézménye meg lesz mentve — és a nagy közönség előbb utóbb meg fogja önöket áldani !
Kérem,magát mérsékelni és meggondolni, hogy itt én vagyok az ur és szükség esetén jogaimat érvény esi thetem, azontelül hiszem, mondám, hogv elégtételt adok; mint ön is tudni fogja, nincs szégyenitőbb a világon, mint gyávának tartatni, ez még a nyulszivüeket is bizonyom dnczra ingerli, már pedig én nem számítom magamat ezen osztályhoz.
Átadom tehát kártyáinkat, hogy tudja és ismerje azon egyéneket, kik önt felelőssé teszik s ezennel kihívják.
Mit látok,mondá keserű mosolylyal a festő, azokat átvéve, mindjárt három, ön is ezekhez tartozik, vagy csak küldöncz?
Nevem Komlody Kálmán, megtalálja egyikén, én szerencsémnek tartom a megsértett hölgynek rokona, unoka, bátya lenni.
Szép, numero kettő, Gróf Zsolna Miklós.
A hölgynek atya, egészité ki Kálmán.
Jó, hadd lássam numero három gróf Har-tegg Ferdinánd, cs. k. lovas kapitány.
Most ismeri elleneit.
« T • * *
Nem egészen, volt a válasz. On szíveskedett nékem a személyeket bemutatni, úgyszólván azon minőségükben, mely őket a beavatkozásra feljogosítja, ón mint rokona, a másik mint atyja, de a harmadik ?
Mi örömmel nélkülöztük volna, de a véletlen körünk be hozá, 8 a nő érdekét ő is magáévá tette.
Talán vőlegénye a hölgynek ?
Nem !
Ért ím már, csak műkedvelő, ki a színdarabot egy jelenettel gazdagitni jött.
A parbajnak he'yísége és ideje, valamint a fegyverek választása önnön áll, Hegel ur, kérem az időt, órát meghatározni.
Én részemről csak különös szerencsétlenségnek tartanám a városra nézve a tűzoltóság feloszlását, — ezen feloszlás pedig a mint mondáin,nem fog sokáig kimaradhatni, ha vezéregyénekben gyors segély nem jó.
8 most elóadáLRomat végképen befejezve, nékem nem marad egyéb hátra mint a t. egyleti tag uraknak szives türelmükért, de nem kevésbé az irántam eddig tanúsított nagybecsű bizalmukért legmelegebb köszönetemet kifejezni, melylyel együtt elnöki tisztemet kezeikbe letéve egyszersmind kérem a t. nagygyűlést: szíveskedjék helyembe más — nálamnál méltóbb és j -bb erónek örvendő egyént megválasztaLi. >eK«-mmost már időm és egészségem sem. hogy
az ezen fontos tiszttel járó le; t még tovább is elviseljem, — azért tehát hataro-zattan ki is jelentem, hogy én e tisztet többé el nem vállalhatnám; — azonban megígérem, hogy utódomnak, legyen az bár ki is — minden tekintetben kezére leendek, mindaddig, mig az magának a kellő tájékozást megszerezte volna. Tulajdonságomban mint tüzrendóri parancsnok, ugy is még november l-ig (a működő tisztek uj választásáig) fogok a parancsnoksági ülésekben részt venni.
Jegyzőkönyv
a zalamegyei általános tanitó-testület központi választmányának Nagy-Kanizsán, 1874-ik évi május hó 27 én tartott üléséről.
Jelenvoltak :
Hajgató Sándor elnök, Hoffmann Mór alelnök, Németh Ignácz jegyző, Récsey György könyvtárnok, Rosenblüh Lajos pénztárnok. Ba-ronkay Károly ellenőr, Horváth Pál, Rózsavölgyi Antal, Teesz János, Morgenbesser János, Páros Endre, Wagner Miklós, Tóth István, Venczel Rezső, Goldschmidt Dávid, Keller Lajos, Eichberg Adolf, Krausz József urak és alulirt jegyző
Elnök szívélyesen üdvözlvén a jelenvolt tagokat, a gyűlést megnyitja.
Tárgyai.
A mult gyűlés jegyzőkönyve felolvastatott.
1. Baronkay Károly a tanítói testület központi választmánya által kimondott ama határozatát: „miként a testület — haacultus-miniszteriumtól a pötrétei ügyre erkölcsi elégtételt nem nyer — feloszlik" kéri érvényesíteni.
A központi választmány az elnök úrhoz több helyről érkezett megkeresésre feloszlását a nagygyűlésig határozta elhalasztani, ezzel kapcsolatban határoztatott az is, hogy tanfelügyelő ur kéressék fel, miszerint legyen szíves a magas minisztériumnál az óhajtott elégtétel mielőbbi végrehajtatását sürgetni.
2. Elnök jelenti, hogy több járási kör elnöke a testület felosztásának kimondását elégtétel nem nyerés esetében helyeselte.
Tudomásul vétetett.
A helyiséget s az időt illetőleg nekem mindegy, de a mi a fegyvert illeti, nem hagytak szabad választást.
Hogy hogy ? kiáltott Kálmán ingerülten.
On nem teszi fel, rólam hogy karddal kezemben, három ellenemmel szemközt magamat védeni fogom, ez a legegyszerűbb mód lenne a harmadiknak védtelenül aláesni.
(Folytatás köv.)
A hű társ.
Azt beszélik, ninca rokonszenv, Nincs hő társ a földön, Ki ezután szalad, fárad. Botlik & göröngyön.
Barátságról, szeretetről, Bizalomról szó sincs, Mind cs&k hirhedt csalfa képek, Szentivánéji kincs.
Rágalom bix' az egész, mert Nekem van egy társam, Mindenfelé mely elkisér Hűségesen, bátran.
Bármily titkot bizok is rá, Azt temetve tartia, SŐt siiomig elkísérni Szint' elvének vallja.
Más társ után az ember e Földön mért is vágynék— E.tünk leghűbb kísérője Koránkban ... az árnyék.
NOTTEB a^-AL.
3. Rosenblüh Lajos pánztárnok ur kimutatja, hogy a testület pénztára javára a helybeli takarékpénztárba 45 frt 10 krt adót; be, s kezénél 11 frt 64 kr van készpénzben.
Tudomásul vétetett, s ezzel kapcsolatban ntasittatik pénztárnok, hogy a járáai körök elnökeit as évi dij beküldésere hívja fel, ugv a helybeli tagoknál is ezt tenni mielőbb szivea kedjék.
4. Récsey György könyvtárnok ur a koz ponti választmany nyal tudatja.hogy az ált. tani tói testület könyvtára használható állapot ban van.
Örvendetes tudomásul vétetik ; egyúttal megbizatik könyv tárnok ur, hogy a könyvtár részére czélsz^rü szekrényt készittesseu, melynek kifizetésére pénztárnok utasittatik.
5. Eluók felmutatja a nagy-kanizsai, zala-egerszegi, — alsó-lendvai és keszthelyi járási kórök alukuló gyűlésekről szóló jegyzőkönyveket.
Tudomásul vétettek.
6. Elnök felmutatja a központi választmánynak a járási körök tobb helyről érkezett azon nézetekről szóló jegyzőkönyveket, melyek Rill József budai allami képezdei tanár állásából történt elmozdítását iileti.
A központi választmány a beérkezett jegyzőkönyvek nézetét magáévá teszi.
7. Elnök felolvassa Krizroanics Jáno* szt. péteruri tanitó tagtárs levelét, melyet Fridrik Ferencz z.-szt-mihályi tanitó úrhoz intéz, melyben Szabó Lajos galamboki tanitó elnöklete alatt Z. Apátiban 1873 nov. 13-án mintegy 20 tanitó jelenlétébeu lefolyt tanitó; gyűlés ügymenetét irja kollegájának s tanácsát kéri,minthogy az említett galamboki tanitó oda hívja fel társait: „Lépjünk ki az általános tanitóegylétből, legyünk felekezeti tanítók, annak kormányilag erősített alapszabályait re ismerjük" stb. állítsuk vissza a régi esperesi papi uralmat s ve gyük fel ezen czimet.: „A kis komáromi romai katholikus önképző kör" !
A központi választmány ezen eredeti levelet a zalamegyei tanfelügyelőséghez határozta áttétetni s további eljárásra tiszteletteljesen sen megkeresi.
8. A központi választmány a nagy-kani zsai járási kór másod izben felvett s élénk mű ködésről tanúskodó jegyzőkönyvet veszi elnök
úrtól örvendetes tudomásul.
9.01vastatik a keszthely i járási kör alakuló gyűlése jegyzőkönyvének azon pontja, mely-benözv. Emecz Józsefné, a keszthely i közs. isk. munkatanitónője kéri az ált. tanítói testület pártolását, a térje által nyugdijalapra befizetett 2% után járó némi nyugdijbani részesülése eszközlésére.
A központi választmány a lehető közvetítést készséggel elfogadta.
10. Olvastatik Sáringer Károly kanizsai já ráskör elnökének, s az állásában megingatott Pulay Károly hahóti tanitó levele, melyben a testület közp. választmányának nézetét s a kellő helyen leendő lépésének megtételét kéri.
A központi választmány e sérelmes ügy megvizsgálására a megyei tanfelügyelő és a kanizsaijárás ker. szolgabíró urakat határozta felkérni.
11. E határozatra Teesz János ur ama indítvány* : miként tán a pötrétei ügy elmaradása is vonta a 10-ik pontban felmerült tényt maga után : kéri a választmányt, hogy az erkölcsi elégtételt sürgető kérelmesésben felemlít -tessék.
Tetszéssel fogadtatott.
12 Szóba jött az altalános tanítói testület által tartandó nagygyűlés határidejének meghatározása,melyre a választmány kimondja, hogy ezt a jövő választmányi gyűlésben határozza meg, minthogy a pesti tanítók országos gyűlése is közbejött.
13. Elnök felmutatja az „aradvidéki tanitóegy let" megindított „Népszerű irodalom* czimü vállalat mutatványát.
A választmány, könyvtára részére megrendeltetni határozta.
14. Elnök tudatja, hogy a csurgói állami tanitó-jeleltek városunkban mintaelőadásokra ez évi junius 1-én megjelennek, mely alkalomra, kéri a nevezett képezd e tek. igazgatója, hogy a kanizsai tanítótestület legyen szives 3 megvitatandó kérdést kitűzni: mire e három kérdést tűzte ki.
1. Az árulkodás miként hárítható el a tanítványoktól ?
2. Mely akadályok állanak az iskolai ki -rándulások útjában, hogy volnának azok legkönnyebben elháritandók s paedagogiai s didac-ticai szempontból értékesítendők ?
3-szor , Az iskola- és a szülőház közti viszony" vagyis annak fejtegetése : Miként hárítható el legjobban a házi nevelés károe befolyása a tanitó működésére ?
15. Fatér József, baksai járási kör elnö-kének levelét mutatja elnök ur, melyre 4 pontban történt útbaigazító válaszát is felolvassa.
Tetszéssel fogadtatott.
HAJGATÓ SÁNDOR,
elnök.
Jegvzette:
JUHÁSZ PÉTER
ac ált. Unit. testület jegytoj e.
Helyi hírek.
_ Hivatalos. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előterjesztésére a veszprémi káptalanban C»eesinovics Ferencz kanonoknak a boldogságos Szűz Máriáról nevezet csöpöfői czimzetes prépostaágdt, Ploszszer Fc-rencznek pedig a Szt. Mártonról nevezett Soly-mo*vár melletti bulchi czimzetes apátságot adományozom. Kelt Budapesten, 1 874. évi május hó 21-én. FERENCZ JÓZSEF s. k. Trefort Ágoston, s. k.
— A zalavári apátság újjá születésének emlékünnepélyét junius 21 en tartja, ennek kiigazítására felbivjuk mind azon laptársaink ágy elmét, kik már azt meg'örténtnek registralták. A nevezetes ünnepélyre következőleg szól a meghivó; vModrovits Gergely za-lavjiri apát rendtársai nevében is tisztelettel viegluvja N- AT. unit a zalavári apátság három tzáz-tdig nélkülözött, legközelebb azonban ö cs. kir. apostoli faliig* legmagasabb kegyelméből viMzaiiyert függetlenségének emlékeiil f. 1874. évi jumiis 21 en Zala Apátiban tartandó öröm-ünnepre
— A nagy kanizsai önkéntes tűzoltó egylet majálisa uiult vasárnap igen fóuvesen sikerült, roppanj számú közönség jelent meg. — A közös népiskolai tanulók szabadbani mu-latságajunius lO-én, szerdán fog megtartatni szinte az indóház melletti „Práterben."
— A csurgói képezde tanárai s hallgatói, hétfőn reggel kocsikon Nagy-Kanizsára érkeztek s délelőtt, délután az összes elemi s polgáriskolai osztályokat meglátogatták, nem különben a városházát és az u j börtönt, délután 6—8 óra közt értekezlet tartatott, melyről a felvett jegyzőkönyvet közölni fogjuk. Eate a .Zóldfá" hoz czimzett kertben bauquette volt, melyet a szokásos pohár köszöntések fűszereztek. Kedden reggel visszautaztak.
— Zalamegyei Felső-Hahót községe folyó évi május 3l-én vagyis Szent-Háromság vasárnapján oly fényes egyházi ünnepélynek volt szinhelye; minőnek még Zalamegye kevés községe,tudtunkkal pedig a kapornaki esperes ség egyetlen plébániája sem dicsekedhetik,mert e napon mutatta be a mindenség istenének áldozarsága 25 ik évi szt. mise áldozatát főtisztelendő Muraközi János plébános és szent-széki biztos ur, megható volt tisztelendő Muraközi Pal keszthelyi káplán urnák, mint a napünne-. peltjének testvére által mondott egyházi beszéd, melyben nevezett segéd lelkész ur ecsetelte az ünnepeltnek mind az egyház, mind a polgári állás, mind pedig a testvérek és rokonok iránti paratlan erely lyel párosult vonzalmát. Lehetett hallani, hogy a házánál elhunyt szülők iránt mily fiúi kegyelettel viseltetett, a testvérek és rokonok iránti szeretetben minő fényes példán v-képül tündöklik, hogy a szűkölködők iránt mind anyagi, mindpedig szellemi téren mily nemes odaadássá működik, s mind ezek hallatára. lehetlen hogy mi is ezen öröm ünnephez ne csatlakozzunk, és híveivel ne kiváiijuk: hogy a mindenség istene őt igen soká tartsa ineg az egyháznak, tartsa meg a hazának, hogy még arany miséje után is vidor állapotban, miud a testvéri, mind pedig a felebaráti szeretnek uemes példáját utánzásra méltólag gyakorolhassa !
— A vetések állapotát vidékünkön a lehető kedvezőnek jelezhetjük, mert az ép most virágzásban levő rozsnak a széltől ment kellemes idő a jó meleggel párosultan hathatósan kedvez, mely beállt jó meleg idő hatásos voltát a buza vetéseken is hatalmasan mutaLja, mivel azok is kalászukat a legszebben hozzák még pedig oly szembetünőleg, mig reggel alig egv két kalásznak kinlétét gondos keresés után le-hete látni már estefelé a szemlélő minden ke-lesgetés nélkül azok özönével találkozik, igy
tehát e terményben is meglehetős jó aratásra számítunk, hasonlóan a tavaszi vetemények állását és fejlődését szinte kedvezőnek jelezhetjük, az ültetett tavaszi termény még eddig hátra van, igy ahhoz ez úttal nem szólhatunk.
— Az alsó-páhoki tüzeket 70 házat a hozzátartozó gazdasági épületekkel semmisitett meg. Az ottani plébános a „Pesti Napló" utján adakozás gyűjtésre hivta fel a közönséget.
— A zala-egerszegi polgári iskolában alkalmazott tauitó Schaschek Henrik vezeték nevének ,Sasfiu-ra kért átváltoztatása f. évi 20796 sz. belügyminiszteri rendelettel megengedtetett.
— Keszthelyről szívélyes sorokat vettünk a „Kanizsai Dalarda'-i illetŐleg,de mivel elég kimeriiőleg levolt írva lapunk előbbi számában. e közleményt félre kell tennünk, megemlítjük azonban, hogy Lőwinger Ignácz, Kart-schmaroff Rózsavölgyi és Kohn uraknak kiváló köszönet szavaztatott.
— r Vasárnapi Újság* május 31 diki száma következő tartalommal jelent meg: , A két Lenke}'" (Lenkey Károly 1848/9-ik honvédezredes arczképével). — „Aitalanos gyónás" (Góthe Tarsas dalaiból, Szász Károlytól). — „Az erdélyi román népmondák." — „Zajos csendelet" (képpel). — ,Kepek Kelet-lndiaból" (két képpé'). — .Temetők és temetés Parisban" II. — „ Az állatok harcza." — „Utazás a tenger alatt." (Regény, képekkel illusztrálva.) — „Problematikusexis-tencziák." (A kikről nem lehet tudni miből élnek.) — ,A hétről.' — „A magyar tud. akadémia idei nagygyűlése." — Irodalom és művészet. stb. rendes rovatok.
— Következő sorok közlésére kérettünk fel: A „Reform" folyó évi 143-ik számú esti kiadasanak „Különfélék" rovatában a kis-ko-máromi május 14-ki tűzvészre vonatkozólag egy közlemény jelent meg oly alakban, mintha az Kis Komáromból Íratott volna: — Minthogy azonbana legnagyobo hálátlanságon kívüli eljárás, mikép bármely kis-komáromi lakós is a tőle távol lakóFestetits Taszilló gróf jótéteményeinek hangoztatása mellett a helybeli uradalomnak ^esztergomi főkáptalan gondnoksága alatt levő pesti központi papnövelde) a tüzkárosultak irá-nyaban mindenkor tanúsított jótéteményeit elhallgatva, ellene a nyilvánosság terén panaszt emeljen, ez okból nehogy a hálátlanságnak csak látszata is Kts-Komáromra essék, a község megbízásából ünnepélyesen tiltakozom az ellen : hogy a közlemény Kis-Komároinból avagy kis-komáromi lakós által íratott; — habár nincs szándékomban a közlemény egyes részleteinek czáfolatába bocsátkozni, mégis az igazság és a jótéieméuyben részesültek érdekében kötelességemnek ismerem kijelenteni és egyúttal a tettes szerkesztő urat tisztelettel felkérni, miszerint legyen szives becses lapjába fölvenni : hogy közlő a valóságot is nagy részben elferdítve és túlozva adta elő, továbbá hogy a kis-komáromi uradalom bármely tűzi veszedelem alkalmával a károsultakat mindenkor különféle segélyben részesítette, mult 1873 ik évben kiütött tűzvészkor pedig a kis-komáromi károsultak segélyezésére egy összegben 500 frtot adományozott, és ha Kis-Komáromban tűzi veszély keletkezett, mindenkor az urasági fogatok és fecskendők voltak az elsők,melyek a vészhelyen megjelentek. Kiváló tisztelettel maradok Kis-Komárom 1874 évi junius hó 1-én Kis-Komárom mező város lakóasága megbízásából alázatos szolgája Ferenczy János, kis-komáromi körjegyző.
— Rövid hirek. A orsovai „korona kápolna" fenntartására az ottani Deákkőr aláírási felhivást bocsátott ki. — A művészek házának védnöke a koronaherczeg lett. — Tren-csén megy ében 352 choleraárva ápolás nélkül van. Esztárban(Biharm.) él egy 112 éves ember, ki szemüveg nélkül olvas. — Piusz pápa 1792
május 13-ás született.— Á vendome-szobor újbóli felállítása május 16-án volt. — Britt-Indiá-ban 1871-ben 19078 egyén halt meg kigyó-marásától. — A mult évben ugyanott egy nőstény tigris 35 falut pusztított ki. — FalcinelLi bibornok Rómában meghalt. — Stóger Ferencz a nemzeti színháztól végkielégítés fejében 16 ezer frtot kapott, hány falut kell exequálni ez összegért ?! — A ,Tisza" bank közgyűlése jun. 14 ére hal aszta tott. — Vasmegye nemesi pénztara 20 ezer frtra egészité ki azon alapítványt, melyből a nem magyar ajkú községekben a tanítók magyarul sikeresen tanítanak — Né-methy G; örgy szintárRuUta, Sopronból Szombathelyre érK.ezik jun. 6 án. — Sopron megyében 269 rendes néptanító van. — A ^Tisza" folyton árad. — A margitszigeti híd elkészültével a iánczhidvam megszűnik. — Márm»ros-megyében 34 egylet van. — Temesvarott megjelenő „Landbote" czimű hazafiatlan német lap ellen erősen kikelnek a hazai lapok. — A svábhegyi fogaa kerekű vaspalya elkészült. — A fővarotsban beszüntették az uicza kövezést az idényre. —Ó buda hároinszögtaui felvétele foganatba vétetik. — A „Szegedi Közlöny" megjelent Lévay Ferencz szerkesztése alatt. — A boldogult Jekelfalussy Vincze püspök holtteste május 28 án létetett Székesfejérvárott öröknyu gaJomra, a szertartast Peitler vaczi püspök végezte. — Bor ss Mihály kitűnő iró neje meghalt. — Kerkápoly Károly tanár lesz a pesti egyetemen.
2 — 8 nap alatt indáit. — A fogyasztás éa kiedoj-beni vételkedv mindinkább előtérbe lépvén kereskedőinket nagyobb mérvű megrendelésekre biztatta, igy tehát készleteink tömegesek jelenleg e csikkben s a. fővárosi piacion ára 20 — 25 krrai emelkedett. — A szükséglet változatlanul elénk s — a mint látszik — igenis aránylagos viszonyban áll a készletekhez.
Piaeri áraink alsó-aasstriai mérS szerint: Buza 80—81 fnt. 6.25 - 60 kr.Sí—83fnt 6.60— 80 kr, 84-85 fnt, 7.30—7.50 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.10 krig, konkoly nélkül 5—5.25 5.40. 78—80 fnt konkolyos 6.20—5.30. konkoly nélkül 5.25-40 kr. Árpa serfSzésre 5.-5.25 kr. — árpa eteté»re 4.— — 4.30 krig. Kukoricza 6. 15—60 kr. Zab 3.10—15 kr.—3frtig 50 fontja. Hüvelyesek: Borsó 8.40kr. Lencse 7.50 - 8. ínig. Bab fehér nj 5. 60kr — óval keverre 5. 45—50 krig, 6 5.—, tarka 5 frt. Hajdina 4. 8 »—5 frtig. stájerországi 4 65 —
4. 80 kr. — Hajdinakása 11—13 kr. — Köles 4. 85 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9. frtig. Lenmag 4.80—5.20 kr Lendokmag tiszta 3.95—4.— krig., zabos lendek 4.—kr.vámmázsája.Kendermag rtig. - 60kr.o»éreje.Kepcze téli 4.50—80kr,nyári 3.50—4Í.305 sárga nem kerül a piacira. Kevert (Mischlingj 4 80—
5. frt. Boza-ocsó 1.40—60 krig. Bozs-ocsó 1.20,-40 Borok: fejtett nj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett pir«s 4.50—5.50 —80 kr , fejtett Schiller 4 —4-60 kr. ó-bor —.— frt. — Seprüpálinka —.—. Törköly-pálinka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsé-auszt-riai akója, bordo nélkül, franco itteni állomás.
felelő* szerkesztő: Bátort) Lajos.
- •*)
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
Papírszeletek.
— Nem irva hanem nyomtatva. „Mit olvas, bájos nagynám. oly figyelemmel ?" kérdé az ablak előtt egy könyvből olvasgató ifjú hölgytől a mellette helyet foglalt fiatal ember. — .Egy gyönyörű munkát a gazdaságról' lön a felelet. — A gazdaságról ? Vájjon ki irta ? — Ej maga mégis csintalan, hogy kérdezhet olyat? hiszen ez a könyv nem irva, hanem nyou.tatva van.
— A szél született zenész. A földkerekségén mindent megpróbál, hogy miben van zene A torony nagybarangjából hangot csal ki, midőn a harangozó otthon van és aluzik; az óriási fenyvesekből bánatos hárfákat csinál ; a leghitványabb kéményt és kUtót is megpróbálja, s hulTémleies zúgást és sikoltást, majd éles fütyölést vesz ki belőle — A nagy fákkal addig j átszik, xuig minden le vél reszket, susog, sir, sóhajt, azaz hangot ad ; a folyó hullámait felveri, hogy najatságos morajával kísérhesse : néha hangverseny: ad az általa felkorbácsolt tengeren, s a két világrész közt egy nagyszerű karéneket fn, mely felhat egészen a csillagukig. De a romokat és a régi elhagyott házakat legnzivesebbeu keresi fel, az eresz alatt nyög, az ablakokat megrázza, a Szobákban sóhajt, az ajtókat kéz nélkül kinyitja és a kialudt, elhagyott tűzhely körül rég elfelejtett szomorú dalokat fú.
Szerkesztői üzenetek.
1277. N. Köviditve lehetett hoznunk ; s másikat később. Többieket is uiielŐhb.
1278. .Egy nőuek- czimfi költemény megjelenéseért valamennyi ol>*asónője e lapnak megharagudnék ránk. — Hát még ha a ,Mézen hetek után ' czimfi t kiadnók ! . .. jaj, jaj, jaj! Nem maradna fejüukön semmi haj ; persze erre ön azt mondaná : se baj !
12T9. L. Fiume. Közöljük s köszönjük.
1280. G. G. „Jobb volna itt .. Később közöljük, ha majd a nemesszivfi grófnő Zalábau lesz.
1281. „Dalok Adahoz" egy-két helyen a rim nagyon sántit. Aztán kérnélek ha ,Ayr Wyat Erich* egy kis magyarázó jegyzettel lenne körül irva, mert hiába ! a provinczia csak provinczia !
Üzleti szemle.
(S-r. 8 — u.) Nagy-Kanizsa, jun. 2-ika 1874. Időjárás: meleg nyári.
Gabnafizletfink monoton egyformaságából mita em változtatott utolsó tudósitásom óta is. Érdekkel bírhat csak azon lendület, melynek kukoricza
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torozgyulladás-légcsőhurut, b ő r k é s-barság, hártyásgyik (Croup-angina) mindeuemü megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepó gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokol-var (carbuncnlus pustula malignaj, megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrán-dulások, helyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női melL — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfnlánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata fcytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kélzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag | frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pesteft Törik József gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám aiatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kanizaán : WAJDITS JÓZSEF urnái. Pakson: Malatinazky 8. — PéCtrtt ; Sípőcz J. — SQaegeo: Stamborszky. — Sz.-Fehörva-rott: Braun J. — Szombathelyen: Pillich F. — Veszprémben : Ferenczy K. — Zágrábbal: Mitlbacb Zs. Sopronban: Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, félszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLOHOZ czimezve . Budára, (Sácz-város, főuteza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit-
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legponto* zabban teljesíttetnek.
*) E rovat alatt közlSttért felelősséget nem
▼Ülal Sserk.
Fogfájdalmak,
legyenek bár csus, természetes, vagy foghus okorta bajok Dr J. 6. Popp
A iiftlherln-Hiiijv izének
íHncnáUta folytán bizonyosan u mielőbb mogszfinnok. Ugyanezen sser gyógyítja a fngnk ingását, a foghns vérzését é* daganatát, a fogkő és fogak rotlmdását és a légzés roszsxagát eltávolítja. Ara egy üveggel 1 frt 40 kr.
Dr. J. 6. Poppnak
Növényi lojjpépe
oly módon tisztítja a fogakat, hogy onnuk folytonos használata foly* ián sz oly alkalmatlan nemcsak eltávolittatik, hanem a fogak fényét, fehérség/' és kémén)ségét mindig megtartja. 12.J8--3 Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus Józief gyógyaze., Kosenbnrg Kosenfelil, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán : Tschepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyssoréss, ftinger M. Weis A. Zaia-Egerszegi-n : Isóó F', gyógyszerész. Kapronczán ; Werli gyógyszerész. Varandon : Haltor gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Hzom hathely»n: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki rtz.-öyör-gyfln. Flbic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Outhard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Hraau J. gyógysa. Lovas-Serényben: Heisler gyógyss. Kalocsán : Horváth K. gyógyszeréss. Kecs* keméteu : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz KHrmnnden : Horváth J. Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J.. Nttgl, Belus és Sclirőder gyógysa. Bzngszá'd: Brahsay gyógyss. — Bonyhádon: Kramolin J. Szigetvárott tBarwarth, Salamon gyógysa. — Kaján : Michifech St. és lierzfeld fiat, ngy Heraog Ignácxnál. — Pécsett : Zsolnay W. és K. Zách, Sipőcz gyógy**. Kárádon: Zadnbánszky gyógysa.
Mnrcaalilian: Kiss gyógysa. — Tolnában : Qraff gyógysa. — DunafOld-várott Lukács gyógysz. — Saent-Gyrtrgyftn : Ntttbig. — Alsó-Lendván: K»«» evóyvsa. Unlioncaon: Simon rvórvszerénr. uraknál.

1SST Szerencsejáték. "T„ ~T"
uj birodalmi nyeket az állam értek — blgt0,ltJ>-
JU^^M eghivá
egy Hamburg állam által biztosított
.sorsjátékban
való részvételre, melyben
5 millió 900,000 márka
okvetlen nyeretik. Erén előnyős torsjáték tervazerüleg csak 76,500 sora-jepyet tartalmaz. Nyereményei: 860,000 mark vagy 120,000 tallér; azonkívül lehet 200,000, 100,000,
75,000, 25.000, 60,000,40.0002 >zer30,000,25,000, 3»znr 20,000, 3 ezor 15,000, 5 »zör 12,000, 13 szor
10,000, 11 ezer 8,000, I \ «zei «000, 2H azor 5000, 2 szer 4000, 66 azor 3,000, éa 2 azer 76 azot 2.000 éa 1500, 152 azer 2000 369 azer 1500, 1200 éa 1000, 910 azer 500, 300 és 200, 17,708 azor 110 éa 100 20,322 Bzer 50, 40, 20, 15, 10, éa 5 márkát lehet nyerni, h a huzáa néhány hónap alutt 7 oaztályban okvetlon meg-történik, — Az elaő húzás napjai hivatalosan.
1874-il£évlJunl7éBl8-An
leaznek. — A aorajegyek árai. 1 egífoz eredeti sorsjegy 3 frt. 1 fél csak 1 frt. 50 kr. 1 negyed — frt. 75 kr.
Ezen, az állam állal bistOMÜott eredeti anruje-tcyekc((nem a tiltott Ígérvények) as nrak bérmenteH be-kftldé^e után azonnal elküldöm akár a legtávolabbi vi
(lékre is.
Minden réazvény az eredeti aorjegygyel együtt egy az állam czimerével ellátott játéktervet ia kap tőlem a a huzáa után midenkinek azonnal megküldöm a huzáa lajstromot :
A nyeremények azonnal szigorú ellenőrzés és a titoktartás mellett fizettetnek ki a küldetnek meg bb illetőknek. 09" Bizalmas megbízásokat elfogad :
Heoltaolier Samuelaen.,
bankár Hamburgban. (1868— v
1

Dr, Handler Mór
ervos- és seMsxtsdar, sstíéss és sztiaész
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztonitá** mellett mindennemű
Titkos betegségeket,
1) az önfertözésnek minden következményeit, úgymint :
m a gr ö m lésedet,
az ingerlékeny gyengeséget, az oudófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt),
2. húgycsőfolyásokat (még oly idülteket is), a nemzőrészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minaen alakjaiban ó< elcsufitásaiban,
3. üugyosö szütűléselcet,
4. fris és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan eredő magtaianságot,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
REND EL NAPONKINT: (ises-i)
délelőtt 11 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipótváros, nádor utcza 13-ik szám alatt,
I-ső emelet, 14. ajtószám.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek
megküldetnek.

DORSCH-HALiÁJ-ZSIROLAJ. h ,
A legtisztább t* leghathatósabb orvoax szer Norvégia hegyeiben nem cserélendő .-el * mesterségesen tiaatitott halmájrsir-olajjal.
A valódi D*F*ób-fcaiaájzsir-olaJ «ell- é. tl<tó-baj«k«ál, scropho
|03- és raoWUs-betegiógekben legjobb gyógyhatáasal van; meggyógyítja a Iegidültebbk8mé«y--é80ti2baj«katf valamint a* időstaki bőrkütefleket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Belus J. gyógysz Lovák K gyógysz. Fesselhofifer J. éa Rosenfeld F. uraknál.
Beloviratt Lakovícs G. Csáktornyái! Kárásr h. Csurgón Kreisler Dávid Kaposvárott Kohn JakaK Kapronozáa Werlí Sánd. gjógys*. Keszthelyen Wünsch F. Kereszten Breyer Jakab fiai Kőszegen CsacsínovíU Istv. gyógysa.
letenyén Kalivoda J. gyógysa. Marozaliban Is/tl Nándor Bánnk-Szt-györgyín Fibicx J. gy Szombathelyen Pilích Fereuc* g: . Sopronyban Mexey András gyógy**. Zagrabáan Mittelhach Zs. gyógys* Cnvleck J. J. gyógy«« l;r*ei«r Fr • gyóygar.
NI
OLLA.SEll 'TZ-PORA.
E porok rendkivüli s * legelt. *kben bebizonyult gyógy
___!hatásuk álul minden, eddig elismert ..a*. r«ík kfizött, tagadhatxtla
nul \z első helyei foglalják el; mit az sok ez«rr, a császári birodalon. minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok if>gzfttt szorulásoknál, emészthetetiensegeknel. gyo norbévnél, továbbá görcsök, vese és ideg-bajokban, szivdobogasnái. ide gesseg 'okozu főfájás, vértolnlás, 'égül hysterlára, búkor és huzamos
hányasra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s * letart. rvogyhatáat eredményeztek. 1251 17
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
; A leginegOizhxtóbb orvosszer a szen edo emoeiiség segedel-
mére mindeu b«.lső és külső gyuladá<s legtöbb betegség, iniudenue-mö seb-, fej-, Ali- és logt'ájáv régi sérvek és nyitott sel-k. rák. fene szemgyulladás, bénulás és mindeunemfi sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni
AJiODYNE .N ECKL AC Ü CrilL DR EM a | FKANCZIA-FOLYÉ&ONY HAJFE8- EAU FO.NTAIN DE JOlIVENCE Téeth, angol foggyöngyök gyermekek TÓSZER, a hajnak kedv szerint feketére,'(xOLDES minden hajnak az általán cso-izámára nyak körlll hordozni, a mely barnára, szőkére legfeljebb 10 perczjdált aranyszőke szint kölcsönzi a leg-által a fogakat könnyebben kapják. Ara alatt tartósan festetni, melynek hatása tökéletesebben és meglepőbben, Ara 2 frt, taczat 20 pret. olcsóbb. oly általánosan elismert, hogy további! 10 frt.
nnnvrwu -:--7T--r'dicsérgetésre nem szorul. Készülék hozzá:
0 DON TI NE (fogpasta) porczellan té-1. j. két kefe és két csésze 50 kr. Egy gelyekben, ára 80 kr. o. é. fuczatnál 20|üveg h-íjfestöncz 2 frt.
prtl olcsóbb. Ezen fogpasta a legjelesebb szer a fogak tisztítására, úgy a SZK d-ESSENCZlA Dr. Romershau-fogak épségben és fehéreu tartására a »en. a láterő fentartása. szilárdítása és fogsavanynak ártalmatlan módon eltá- erősítésére. 1 üveg használati utasítással volitására, a foghus erősítésére ugy a együtt 2 frt. 60 kr. vérzés megakadályozására.
EAU DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illatja és ize által és jeles gyógyhatásával a fájós roszszagu fogak, valamiu: ezek rotha-dása ellen. Egy üveg 50 kr.
LIEBER-FÉLE EGÉSZSÉG- NÓVE NYÉK. A legkitűnőbbnek bizonyult szer, mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhögés és rekedtjég ellen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
LIEBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a híres Liebig- leves készítésére. Egy üveg ara 70 kr
-! NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és
CACHOÜ AROMATISÉ a rosz szdg-SO kr.
nak a dohányzás után a szájból eltávo- -;-;-
litására, úgy az eves, szeszes italok. VALÓDI CZUZ és RHEUMA GYA-
miat bornak és sörnek iv4sa után s. a. PATTISONTOL. 1 csomag 70 és
L nélkülözhetlen finomabb és jobb tár- 40 kr ' tagszaggatás ellen is.
saságok, színházak, bálok és salonokj ~t mrV(JTIV nv ,u .
látogató számára. Ezen CACüON tiszta, , .PAöT1LL D1GL®TÍ) ,PL
az egészségnek legkevésbé ártalmas nö'! 'í™tft^KA?S°í.ák)' A.uJ68 n" vényalkatrészekból áJi, és a fogak rot.lial ^avanyuv.zbol készült pastillák, mell-
hadása, valamint fogfájá, ellenlegjob-e*eur?nel' gyomorgörcsnel. nehez emész-
ban ajánlható. Minden használatkor kell a pornak étellel es szeszes
megrágni egy püulát, mely altai a rosz '^ZZ T »«ag megszűnik. Egy doboz 6o kr. al ó ajanlható. Egy ska-
^J tulya ara 60 kr.
EAU ANTHEPHÉL1QUE. Ezen tiszta rHm, í;í YrFRíV pnuiní u
növényrészekből készített viz évek óta Aíl ; a^ÍÍx?,," *
kipróbált és jónak bizonyult szere a bór !rr0bU,0 lSKhaj°^ést elómozdito
szépítése, frissítése és erősítésre, Tegelyekben 80 kr.es 1 frtoOkr.
mini mindenféle szeplők, szümörcsök, ,.-/.fin.TnfM kiütések, foltak eltávolítására. Egy üveg , ELET
ára i frt, egy tuczat 9 frt. ESSENTIA Dr. Kie-
—T—™r=r™77"—;--r---sow. Makacs hasazü-
Dr. MED IC. és tanár SCMIDT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-buaellene* erősitó fogtincturája. Ezen tinctura, az eredeti rendelvény szerint elkésaitve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, mint erősítő szajviz gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaz tátik. Két előnye van : 1., igeu hatásos és kiválóan olcsó ára miatt minden más fogcseppet fölöslegessé tesz. Öregecskékben használati utasítással együtt 40 kr. 1 tucaatnál 25prct. levonat
FOGPOR PÜR1TAS. Ara 1 frt.
PASTILLES DE CHOCOLAT fer r u g in eu x vas-csokolád a vértisztitásra és sápkór ellen. Egy skatirya ára90kr.
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt. 20 kr.
LÁB1ZZADÁS ELLENI POR. Ezen por elűzi a lábizzadást és az általa okozott kellemetlen szagot és egészen ártalmatlan. Egy d,oboz ára 2 írt.
Dr. QüARIN hirea köhögés és hurut, elleni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
FOGP vSTA, CS. K1R. SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLL. Ára 1 frt. 25 kr.
NEUROXYLIN, havasi növényekből készült növénykivonat, csúzos, köszvényes általán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; erósebb 1 frt 20 kr.
HERBABNY J., növényi köszvény elleni pilulái biztos szer, az acut idült és rendszeretlen köszvény gyors és ak-pos gyógyítására, az ideges köszvény, mindenféle csúz és ezek utóbajai elleu: mint lép- és májdaganat, gyomorbaj. megrögzött hasdugulás, vízkor, altesti SVÁJCZI HALLASI-LIQUEUR, fülbajok ellen. Egy doboz ára. elég 1 s;csengés, fájdalom, fülszurás, nehéz hal
prágai kösz vényt rea, csomagokban á 60 kr., és nye1dinger-féle fájdalomcsillapító köszvény-tapasz, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 frt. Legbiztosabb szerek, tagszaggatás, köszvúnycsomók, daganatok sat. ellen,azonual csillapítva a fájdalmat.
PRENDINI-FÉLE pastillák-PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó.;rekedtség ellen, énekesek és szónokok, ............nak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr.
A C0NDEN5ALT TEJ, készitve az Anglo-Swi a conúensed Milk Co., Cham, Svájcz. az egyedüli Liebig báró által elemzett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) számára ajánlott condensált tej. Ára 65 kr.
vértisztitó szörp, valódilag hozatva PAGLIANO tanártól Flórenczben. Ára 1 frt 50 kr.
fél hónapra, 1 frt. 50 kr.
'lás ellen; ára 1 frt.
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle. Eddig utol nem éretve hatásában az emésztés és vértisztitásban, makacs bajok ; mint: eméaztési gyengesék. melléégetés, altesti bántalmak, bőrkiütések, beféaakelt idült csúr.. Nagy doboz ára 1 frt. 26 kr., kis doboz : 84 kr.
8ERVTAPASZ. Kiválóan alkal mázható altesti sérveknél, készitve és ajánlva Dr. Kriti, baseli gyakorlati sérvorvos-tól. Pléhdoboiokban leirással fgvütt 3 frt 60 kr. o. é.
EGYETEMES ÍAPASZ, Dr. Búron Párisban. Ez a párisi és londoni fa-cultások diplomájával ellátva, magasabb helyen megvizsgálva és nyilvános eladása helybenhagyva. Ezen tapasz különösen tyúkszem, fagy, minden lehető sértés, harapás, szúrás által okozott sebek, gőrrély, gennyedés, bélférgek, körömfo-lyá» ellen. Egy tégely ára 30 kr
küléseknél, rosz e-mésztésnél, arany-eres bántalmaknál. Egy üvegcse használati utasúással 50 kr., és 1 frt. Tuczat számára 25 prette olcsóbb. — ^
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerecsenhez"
Nr. 27. Bées, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
Postai küldések csak a csomagolási díj 15 kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
FOG-CEMENT, cs kir. szabad, a fogak ónozására, ára 1 frt.
ANATHERIN SZÁJVÍZ, cs. kir. szab. va-lúdi, Popp J. G.-től, általánosan mint a legjobb fogerósitő szer ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
Df.'CALLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI. Ezen táblácskák csalhatlan ellenszeréül ajánlhatók a bélférgek ellen; igen kellemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban hasz-nálati utasítással együtt.
STÁJER NÖVÉNYNEDV, mell- és tüdőbetegek számára ; köhögés rekedtség ellen, úgymint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
CS..K1R. SZAB. TANííOCHININ PO MADÉ. A legbiztosabb és legjobb hajnövesztő szer 3—10 napi használat után a haj kihullása tartása megszüntettetik, növése elósegittetik, és természetes színében puhán, fényesen megtartatik, a kéregképzés pedig megakadályoztaik. Ez sok orvosi tekintély által ajánltatik. és számos elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiallitásával a legszebb toi-lett asztalnak is díszére szolgál. Ára egy 3 hónapig szolgáló doboznak í> frt. o. é
RE8TITUTI0NS FLLUID jeles szer lovak számára. Ára 1 frt. 40 kr.
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) leg. jobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és 1 nyolexad fontos fazékakban.
Dr. MAYER GYOMORESSENTLÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
FRANZENSBERGI VIZ,kő- és egyéb hugybetegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és köszönő iratok, melyek minden üveg mellé mellékeltetnek, valamint az érről évre emelkedő elárusitáa, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyitják.
moh NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan-ságánál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél, siphilistikus daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántalmaknál, székszüküléseknél, rosz étvágynál, vértolul ásóknál, főfájásnál. Egy üveg ára 1 frt 20 kr..
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a copaiv-balzsamnak más kitűnően ható blzsamos anyagokkal, uj és idült magfolyásoknál. Párisban a kórházakban használtatik. Czukorhüvelyek-be vannak takarva a ku ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erósebb minőségű vassal 2 frt.
STURZENEGGER SÉRVTAPASZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erő-sebb 3 frt 70 kr.
FOGPOR HEIDER szerint, 1 skat. 40 kr.
tanár előirata
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYOMOR BALZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzött szék dugul ások, rosz emésztés és gyomorsav ellen.
HINTÓ POR, általánosan ismert jeles háziszer, hurút, rekedtség, köhögés ellen.
VETORINI BALZSAM, havasi nővé nyékből és drága essentiákból, a cs. kir. galicxia országos kormány által meg próbált jelesen és biztosan ható szer, ideggjengeség, görcs, csúz, oldalszurás, gyuladás. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
PASTILLES FORTIFICANTES (PAS-T1LLE DE ROMA.) Ezen paBtiUák igen ajánlhatók mint erősítője és élesztő szere a nemi rendszernek és a nemi életben, anékül, hogy túlingerelnének vagy ártanának; a férfias gyengeséget elenyésztik még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy üveg ára 10 frt.
valódi dorsch májzsir olaj,
kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló minőségű és tisztaizü; egy üveg 1 frt 80 kr; egy tuczat üveg vételénél '-6 pret. levonat. _
Németország alsó orvosi-collegumai által megvizsgált és a magas m. kir helytartó-tanács által kitűnő alkalmazhatósága miatt engedélyezett
KÖSZVÉNY-VÁSZO N
ellen biztos sikerrel alkalmazható mint^^és"biztos\n ^ó'gyVtó szer.™agokban á 1 frt 50 kr; dupla erős nehezebb bajTX/tfn 10 ZrTZ^ ^ rriTÍllegnagyobb raktára a külföldi, külöDösen a keresett franczia különlegességekből a lego'c*ól»b árakon.
köszvény, csúz, (tagszaggatás, keresztcsontfájás.) orbáncz mindenféle görcs a k< zekben, lábakban, érekben, fejcsúz, dagadt tagok, oldalszurás
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-K*"'---^-"-
IliiioUliiilas Zalamcgycbcn.
Nagy-Kanizsához 2'/, óra járásnyira, úgynevezett Borsfai hclysóg határában tagoáitott birtok, 300 hold 1200 Q ölivel számított szántóföld, jelenleg be van vetve 185 hold — 10 hold rét, 80 hold- nyires erdő, 361 hold legelő, 6 hold urasági szőlőhegy, jó kaiban, 184 hl. szinte szőlőnek kiosztntott ti forintot fizetnek évenkint Uh haszonbért, 18 óv után a megváltás holdanként 150 frt. o. é.
Minden hozzátartozandó gazdasági eszközökkel. 12 ökör, 22 tinó, a gazdasági épületek a legjobb karba, és elegendő; szabad kézből eladó, a helybeli gazdatiszt ad bővebb utasítást. Kelt Borsfán, május 30-án 1 874. PáMy Á(llílll. (,»oi i) p. Letenye. ^prin.
SAGY-KAMZ8A, 1874. Junius 7-én.
Tijsenliannadik évfolyam.
fél erre . . • aeíT®^ rfr* RffV
10 tor.
Hlrtfst*Mfc
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 ■ mixu»«n ' további sorért 6 kr-
XYILTTÉBBE*
toronkmt 10 krért
vetnek fel. icstári illeték minden rt- hirdetésért külöi
JO kr. fi*etend51
KÖZLÖNY
előbb
-SOMOG
ÖZLON
w^ —
% A lap tieilemi r Alletó köxiemények tzerkeaztóbex, —
xnyagi reazet ílletó íöziemények pedig & kiadóhoz bérmentve intésendók:
SAUY-KANIZtiA Wlassiosfcá*.
Bérmentetlen levelek I csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
J Kéziratok vissza nem f g küldetnek. Is SEff*"* i *
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasági eQyesfllet", a. .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a ,nagy-kanizsai takarókpénztár' a ,Zala-Somogy' gőzhajózási részvónytársulat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
Heten kint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap*
Kirándulások és karezoi&sok.
Félszázados ügyvédségem után majd
egv év óta itthon a mezei gazdálkodással foglalkozván, mint hogy a stagnationak barátja soha sem voltam, nehogy itthon elpes-hedjek,mult april 25-én Budapestre és e folyó hó 4-én Z.-Egerszegen tartott megyei közgyűlésre utaztam. Oda siettem megyém betegeskedő nagy szülöttjét meglátogatni, az országházban a haza érdekében alaposan fel-szólalnitudó és merő honatyánkatmeghallgatni s hazánk öszszeforrott fővárosát megtekinteni. Sajnos, hogy felcsigázott reményeim majd mind meghiúsultak. April 26-án el-menék a haza bölcse szállásához, hol ajtajánál őrködd inasa azzal utasita el, hogy Deák Ferencz ur súlyos betegeskedése miatt senkit el nem fogad, de miután magamat megneveztem s bejelentetni kértem, a bement inassal egy betegápoló ur kijővén, sürgősnek jelentett látogatásom okáról kérdezősködött, és azon viszonyt, mely kőztem és a nagy beteg mint volt conscolárisom ós komám közt fenforog, meg tudva, a beteghez bevezetett, de arra előre is figyelmeztetett, hógy hangosan ne beszéljek, és nála sokáig ne késsem. Bementem tehát a 11 év óta nem látott igen tisztelt komámhoz, a kit a divánon lábait egymásra téve, hátát annak hátához megvetve, majd minden mozdulat nélkül ülve találtam, mintha oda szegezve lett volna. Lassú hangon ejtett néhány szavát, miután hallérzékem megfogyatkozott alig érthettem,és azon kijelentett óhajommal, miszerint az úr az emberi életkor leghosszabb idejére terjessze, és tegye áldottá életét magának s az egész hazának örömére, és országos nyavalánk meggyógyitására m. e. tiz percznyi késés után könyben telt szemekkel tőle elbúcsúztam.
Másnap bementem az országházba át-tiIában és magyarnadrágba öltözve, megtisztelendő a magyar törvényhozó testületet; de a gallerian ezen ritka és azért feltűnt ruházatban, ugy néztek rám,mint valamely mutatni való spektakulomra, mintán mind a galleria férfiai, mind a mintegy 50 követ czipókben és bugyogókban bujtatva jelentek meg az országgyűlésen. 0 tempóra, o móres, quanta haec est corversio rerum! Az ülés a/4 legfeljebb J/4 óráig tartván hazafias lelkületű jeles szónokainkat, a mire vágytam nem hallhattam, tehát onnét re infecta távoztam. De hát a legio számú követek közül csak ily kevesen tartják hazafiúi és morális kötelességnek a sessióban megjelenni ? Az iskolás gyermekek a leczkék mulasztásáért megfenyitetnek, pedig közülök kevés tudja megbirálni mulasztásai káros következésit, azt sem vévén fontolóra, hogy szüleinek neveltetésére fordított költségei kárban vesznek. És követjeink nem kis része a mulasztásokat inpune teheti, drága lakbért és napidijakat zsebre rakhatja telkinyugalommal? Hiszem,hogy ezt elhallgatják választóikhoz in pait/bus, szóval intézett frázisos jelentéseikben. Valóban ideje volna a törvényhozás utján ezen kártékony botrányok elejét venni, s az igenis számos követek túlzott számát a mostoha évek, de bebonyolódott állam gazdálkodásuk tekintetéből is legalább felére leszállítani. Vannak ott olyanok is, kik ott talán tanulni óhajtanak, és kétségkívül, ha az ülésekre szorgalmasan eljárnak, tanulhatnak is, de hát előbb tanuljanak proprio Marté et maxsu-pio, ne az ország kimerített pénztárából. Videant consules etc.
Megtekintettem az ország fővárosát is, melyet már 11 év óta nem láttam, —
[ csodáltam ez idő alatt mint egy gomba módra -a földből kibujt nagyszerű palotáit, asphal-tos utczáit, a Dana mellett corsó sétáit, de én leginkább a magyarosodás és némi részben a ruházat tekintetében is akartam Magyar ország fővárosa népét megfigyelni, itt is, mint az országházában czipókben, és bugyogókban és magas czilinderekkel sétáltak az urak s közöttük néhány követ és hazafias lelkületű magyar iró is, csak azt nem vehettem észre, voltak e csatok czipóiken. És a bájos szép hölgyek ? — Párisi, de legalább bécsi divat szerinti selymekben öltözködve drága fejékekkel sétáltak, és rőfös uszályokkal seperték a sétatért. Nem lehetne el dalolni azon régi magyarnép dalt? „Azt mondják, hogy nem illik a táncz a magyarnak, ugy ha neki bugyogót csatos czipőt adnak. Ám de pengő sarkantyúnak kótsag-tollas főnek illik gyöngyös pártának, rózsás fejkötónek:" — Csak rajta tisztelt hölgyeim, folytassák a fényűzést, mely emeli bájukat, de a párisi és bécsi divatárusok helyett ösztönözzék ésboldogitsák a hazai iparosokat, és talán közülök némelyeknek azon leczke is elfogadható volna, ne ugy gazdálkodjanak, mint állam háztartásunkban már évek óta gazdálkodtak kormányunk némely ügyetlen sáfárjai, mert kegyetek férjei alig találnak egy munkás szorgalmas és szakértő Ghyczyre,ki elragadott kocsijukat a régi kerékvágásba vissza terelje.
De hát a társalgási nyelvet hallanád szives olvasóm ! Magyar szó kiejtését csak itt, s amott elvétve hallanád, hanem igen is nem is mindig a bécsi mivelt, hanem az osztrák közönséges nyelvhangoztatása sértené magyar füleidet. A rákosi szántó, talán most is el dalolhatná :
Hej,ma holnap a magyar szó,fehér mint a
fehér holló. Talán egy század sem lesz képes ezen fővárost megmagy&rositaui. Quo wmÁi est inbuta recens servabit odorem testa dio. A magyar diaeták előbb Pozsonyban és Sopronban is, tehát német városokban tartatván, Bécsnek ezen külvárosaiban a nemzet közép rendei (a nemesség) által óhajtott magyarosítással az ország nem boldogult, — lehozták tehát az pestiek kedvéért is e városba-jó remény és ígéret fejében de ez érdemben foganat nélkül. Napi lapjainkkal tartok,melyek azt jogosan követelik, hogy követjeink és hazafias lelkületű magyar íróink járjanak elő példával és hagyjanak fel azon magyar rosz szokással, miszerint, a midőn más nemzetségü személylyel találkozunk,noha jól tudjuk, hogy nyelvünket érti, előzékenységből, vagy Isten tudja miért, azt saját nyelvén szólítjuk meg és társalkodunk vele. Hány magyar törvényhatóság utasitá vissza a szerb-horvát, oláh és erdélyiszász tőrvényhatóságoknak hozzájuk a törvény tilalma daczára saját nyelvükön intézett levelezéseiket. Jól mondá a nagy Széchenyi: Bennünk van a visinertiae.
Budapestről haza jővén harmad nap Kanizsa felé mentem Egerszegre a megye gyűlésre, melyben több felvett tárgy között felolvastatott Ő Felségének azon rég várva várt rendelete, mely szerint a még Szt. István király által 1019-ben alapított s fél ezredig virágzott, majd a törökök által feldúlt, Hl-ik Károly király által 17 15-ben restaurált,de II-dik Leopold király által az osztrák gotviczai apátságnak, mint értesültem 15,000 forintért eladott zalavári con-vent, illetőleg apátságnak azon német apát-ságtóli függése megyénknek annyi meg annyi diaetalis gravamenje hangoztatása után megszüntetett. De hát minó joggal
TÁRCZA.
Ügy úgy lánykám. ...
Úgy úgy lánykám, lelkem szép remény* Hajtsd ölembe, hajtsd le kis fejed; Hallgasd szivem lázas dobbanását — — — Hallod mint sir! Hallod mint nevet: Még majd egyszer ürömében enyayi Boldogságtól meg talál repedni.
Menynyit harczolék a sorssal érted, Hánjszor küzdtem heszszu harczokat; — óriás a sors, súlyos kezével E^ycsupás a másra osztogat; — Kn megálltam, bár sokáig tartott, Véges végig küzdöttem a harczot.
Kérdezd meg csak szivemet! — — De nem, nem !
Őt ujjy is hiába kérdezed,
Hisz már réges-régen elfelejté
Melletted a szenvedéseket.
Ürömében nem tudna a régi
Szenvedésből semmit elbeszélői !
Elviharzott már a mult csatája. Itt csügg ajkad végre ajkanon. Harczmoraj helyt édes csókjaidnak Titkos csatanásit hallgatom, l'/'gy szeretném ba megfejtenétek: Van-e üdve ilyen nagy as égnek ? J
Úgy úgy lánykám, lelkem szép reménye Hajtsd ölembe, hajtsd le kis fejed, Hailgasd szivem lázas dobbanását, Hzllod mint sir, hallod mint nevet!? Még m^jd egyszer Örömében enynyi Boldogságtól meg talál repedni!
7ÁEHALMI KÁLMÁH.
A boszuló Diana.
Brsber L itái.
— Tes lé ry J ánostól —
(Folytatás.)
Válaszszon egymásután napokat, a mint önnek tetszik.
Nem, azt nem teszem, tudja mit, egy nap elég, szörnyű hosszadalmas volna mindnyájunk* ra nézve,a kimenetelre napokig várakozni: végezzünk egyszer mindenkorra. Se a kés bele nem fárad, se a szem meg nem vakul egy lövéstől, maradjunk tehát pisztolyoknál.
Kérem,még a helyet és időt
Ha az urak beleegyeznek, mindjárt holnap reggel hat órakor a gróf Zsolna kastélyához átellenben lévő kis erdőben.
Tehát holnap reggel a megjegyzett helyen.
Összejövetel a kis kertajtónál. Ssolgáljon önöknek, egyszersmint némi elégtételül tudni, hogy ugyanazon helyről megyek saigoni büntetésem elé, melyen ama éjszaka minden akadály nélkül ki, és be lovagoltam.
Uram, szavai már nem sérthetnek.
Azt nem is akarom, tehát a viszontlátásra !
Ha esetleg orvos szükségeltetnék ?
Arra majd lesz gondsm, a ki legveszélyesebben beteg, az hivat orvost
Csip ős megjegyzései mit sem változtatnak a dolgon, tulajdonítsa helytelen eljárásának a következményeket s hogy hangulatával nem törődhetünk, ugy hiszen, be fogja látni.
Legkevésbbé vártam azt s higyje meg uram, engem felette mulatott volna, ha szép szóval, barátságosan vagy tán könnyes szemekkel azon szívességre szélit fel, magamat főbe
lőni, nyakamat metszeni vagy más uton kivégeztetni.
Aláz szolgája! figyelmestetem,el ne feledje a helyzet komolyságát.
Semmi eaetre sem s hogy lássa, miszerint a tárgy engem jobban foglalkoztat mint önt, kérem még tudomásul venni, hogy a lövés tiz lépésről egyszerre történik, elsőbbségi jogomat nem akarom, nem fogom igénybe venni, mert ellenfelem kilőtt pisztolyának durranását legkevésbbé sem rettegem.
Tehát tisztában volnánk ?
Ugy hiszem egészen.
Egy könnyű meghajtás után, melyet a művész viszonozott, el hagyta Komlódy Kálmán a festő lakásáL
Hegel nem sokára kiment a mellékszo- , bába s iró asztalához ülve, következő sorokat kezdé:
Kedves Collega, prófet i szellem! Diana nem ért a tréfához,eltaláltad, ápen most volt udvarának egyik kül döttje nákm, a kutyák ugatnak, kérdés, harapnak is. Nem marad más hátra, mint holnap reggel hat órakor három ellenemmel megverekedni, ho! ? azt majd megtudod, mert ezennel felhívlak, a szarvas felosztásán, melybe tudtomon kívül átváltoztam, okvetlen megjelenni. Meghajolok most minden ajtóban félelemből szarvaim bele ne ütődjenek. Vedd komolyan, nem tréfálok. Az isteni Dianának parancsára üldözőim, mint jól betanított kopók nyomomban vannak. Most elfogod hinni, hogy ason nő valóban létezik. Jöjj tehát holnap reggelire, elvárlak, ha én nem akarok józanul a halál torkába menni, annál kevésbbé lehet szándékom téged, vizes fóvel az élők sorában
vissza hagyni. Üdvözletem s kézszoritásom, barátod Actáon.
E levelet alig végezvén, összehajtá, lepecsételte és szolgájára kiáltott Gáspár az öreg, de mindig jó kedvű szolga nehézkesen sompolygott be az ajtón, parancsol uram 1
Ezt vidd el tüstént Fornihoz.
Fornihoz ismétlé a szolga, kinek arczárói a becsületesség, őszinteség volt leolvasható. A ki már sok éveket tölthetett a háznál.
De meg mond neki, előbb fel ne bontsa, míg te vissza nem jöttél, ő nem tudja a száját tartani;
En nekem nem szabad tudni, mi van benne kérdé önbizalmatlan s gyanús pillantást vetve majd a levélre majd urára.
Nem öreg, vannak dolgok, melyek csak a fiatalságot érdeklik s mit az öregnek nem szükség tudni.
He he nevetett ez, s talán mégis tudják, bizonyosan valami szoknyaféle, de hisz el is kellene már aaazony a háznál.
Én sajnálom Gáspár előtted állni és ismételni hogy lehetetlen az öregeknek dolgokat, melyeket tudniok nem kellene, mégis tudni.
Egyébbiránt maradj meg küzdelmednél, hogy valamit tudsz, nem bánom. A ki hiss üdvözül, te öregem különösen, és most iparkodjál, rád bízom a levelet
Viszem viszem, mondá az öreg „tudtam én mindjárt"
Elmehetsz.
As az szaladhatok, he he távozott moso -lvogva az öreg.
A festő ismét visszalépett íróasztalához, a nap még hosszú, sóhajtott fel, ha rá gondolok, borsaastó unalmas lesz. Különös érzés, ha as
teheté Leopold király ezen eladást? Ázon joggal, melylyel Jászkunságot 500,000 forintért a német rendnek eladta. Megfelel rá Spinosa:„Ubi potentia,ibi et jus.4 Igy szólt nár ez előtt Brennus „Forti obediunt om-nia. * A Habsburgok legigazságossabb és legalkotmányosabb királyi unokájának tartatott fenn azon dicsőség,miszerint ezen régi hazai sérelmet megorvosolni méltóztatott. — A gyűlésnek egyéb tárgyait, meg sem emlitem,miután azok mára „Zalai-Közlöny* ben közöltettek, de mégis ez alkalommal egerszegi barátaimmal az Egerszeg és Kanizsa közti vetélkedésre vonatkozólag tartott vitatkozásunkat meg kell említenem. Ugyan is az ujabb időben szinte csodálatosan felemelkedett Kanizsa, még nagyrészbtm a régi tespedésben elmaradt Zala-Egerszeg város helyett a megyei rendes gyűléseket kebelében megtartatni, s a megyének metropolisává felemelkedni óhajtván a 9-es bizottsághoz, Egerszeg pedig annak ellenében a Diaetához folyamodtak, és mivel csakugyan a megyének keleti részéhez Kanizsa mint egy-fele távolságára fekszik az egerszegi útnak a tapolczai járás és én is mint ennek egyik lakosa a kanizsaiakkal tartok, ezért engem azon barátaim korholytak. Tudtokra adtam , hogy Zalától ugyan, noha századok óta moitoha apánk volt, dicső múltjáért is el nem válunk, s igy a ministeri tervezet szerint Veszprémhez csatlakozni nem akarunk, mert nejét igen szerető, de megcsalatott férjjel elmondjuk: Szeretem a szép bűnöst, de saját érdekünkben Kaniz-át és nem Egerszeget pártoljuk. Számos érveiket megczáfoltam, de azon ellenvetésüket, hogy a kanizsai intelligentia talán egy nagy része Izrael utódiból áll, s hogy ezek folytonosan nem is tiszta német nyelvet beszélnek,iskoláikban s intézeteikben német nyelven taníttatnak, nem czáfolhattam meg, czáfolja meg Kanizsa és vidéke magyar intelligentiája! Ha megigérik is a magyar nyelvnek érintett iskoláikban tannyelvén leendő elfogadását, és a magyarosodásban is őszintén hozzánk simulnak, mind ezt az elnémetesedett pestiektől is jogosan követelhettük, akkor igen is azon ellenvetés megszűnik. Hanem azt mondja ám Göthe: „der Worte sind bereits genug gewechselt, ich möchte endlich Thaten sehen." Felemlité egyik barátom a Tof sebe goim harok-ot, ám de Északamerikában van mint egy 40 külön vallási secta, melyeknek vallói a más valláson levőket eretnekeknek tartják és a pokolra elkárhoztatják. Ám de a r. katholika egyház nem tartja e a sola salvitikát ? Ne bíbelődjünk egymás vallásával. Kant szerint a tudós csak tapasztalataira szorítkozik, a
ember bizonytalanságban egy ily végzetes, esemény előestéjén áll, mely a lét vagy nemlét felett határoz. Majd bogy vére, majd sebesen lüktetnek erei, mintha ezáltal a még hátralevő perczeket röviditni, átrepülni lehetne, pedig korántsem,sőt a zavar az izgatottság még kínosabbá százsorosan oly hoszuvá teszi azt! Ajánlatot tehettem volna inkább ezen látogatómnak mindjárt itt e helyen fejeinket beverni, legalább egyen már tul volnék. Most ha elő vigyázó ember vagyok vagy akarnék lenni, végrendeletet kellene csinálnom, de minek szükségtelen, ro konokat nem ismerek, őket kikutatni, e fáradságot tegyék meg a bíróságok. Találkoznak, mindenesetre némelyek majd a föld kerekségén sőt kíváncsi voluék, érdekes lenne nézni, hányan és mely joggal, mely követelésekke rontanak majd ingó és ingatlanomra, hogy fognak osztozni, perlekedni, mint kanalazzák fel földi javaimat .. . Talán jobb hogy nem ismertem, nem látom, gyűlölnöm kellene őket. Szegény Szikrám hü pára, mely haszontalan ember kezei közé fogsz kerülni, ki fogja ugy gondodat viselni, naint én tettem ? £ te jó öreg odakünn, lesz orditás,képzelem már előre,de...8 itt egy iratot vont elő,ennek hagyományozok,ez érvényes lesz ne kelljen szegénynek még agg napjaiban a koldus bothoz nyúlni, vagy ősz fejével tovább is a kicsapongó fiatalság szeszélyeinek szolgálni.
Ila most nőm s gyermekeim volnának, a situatio átkozott rosszul nézne ki, hallgattam volna anyám tanácsára már lennének körülöttem olyan kis apróságok, de fölösleges elég volt egy ilyen példány a világon. Szegény boldogult anyám, mindég rám gondolt és minden gondolatával javamat akarta— egészen más az, ha az ember anyja körül foroghat, oly édes valami, és ha más nincs, ha már elvesztettük .. .
miről tapasztalatai nincsenek, arról nem is tudhatunk semmit, a többi mind a hit dolga. Már sokat is csacsogtam mint aféle 75 éves vén ember, de téoyeket hoztam fel, tehát igazat mondottam, — és ha ezekben valaki megbotránkoznék, a Megváltóval igy felelhetnék (János 18. v. 23.) „Ha rosszul szól-lottam, bizonyítsd rám a gonoszt, ha pedig jól. miért ütsz engemet."
A „Zalai Közlönyből" olvastam, hogy Egerszegen a gyűlés első napján zalame-mesjyei iskolatanács ülés tartatott, melyre engemet Nucsecz Itanfelügyeló ur meghívni nem méltóztatott, pedig abban megjelenni annyival inkább óhajtottam volna mert a zalamegyei ág. evang. testületnek ott kivülöttem más képviselője nincsen. Igaz, hogy már egy év óta fontos okaimnál fogva azon tanács ülésekben részt nem vehettem, de jövendőre igen is szándékozom azokban részt venni, és ha Egerszegen ezen tanácsülésről tudomásom lett volna, abban bizonyosan megjelentem volna.
Kövágó-Eörsön, május 19-én 1874.
MEZRICZKY PÉTER.
Yésuyilatkozat hazai erdészetünk
fölött.
i.
Méltó, hogy e naponként terjedő, ós sok erdőbirtokost végpusztulással fenyegető veszteségünket még egyszer e lapok hasábjain szellőztessem, és a mennyire a lehetőség engedi azt retvactáljam.Igaz,hogy nagy hiányt látok ezen minden a horderővel biró országos javaink körül annyiban, hogy ez ideig sem kellő országos „erdő statisztikánk" sem szentesitett erdő törvényünk nincs: és ha hosszú várakozás után külföld törvényeiből mint extractum létre is jő, — és ugy fogunk járni avval, mint a vadász törvénynyel, vagy az iskolai, illetőleg népnevelési törvény nyel: szép a papiron, de kivi-hetlen *z életben még most. — Hogy mennyi bajjal fog járni annak megértése, hogy egyik vagy másik magán birtokoB, községek vagy maga az állam is a felállított és szentesitett törvény értelme szerint kezeljék erdeiket; — azt hiszem egy kisebb csata nem számit annyi halottat, mint e már égető szükséggé vált törvény életbeléptetése fog okozni. Azonban hiszem, hogy magunk kárunkon tanulva eloszlanak előttünk majd azon ködsürüsógek,melyeken keresztül ezideig nem láttunk,csak későn ne történjék feltűnnek majdan azon erdőtérek.melyek van-dal pusztításai a 60-as évektől számítván épen a jelen generátiónak leend felróva! számtalan milliókat nyert ez ideig a külföldi kereskedelem hazánk erdeiben; — mert a mechánikai világ productio haladása és azon nagyszerű közlekedés, mely hazánkat ma nap áthálózza felemészti tökéletesen fakészletünket; pedig a fa életkérdése a társadalomnak és nemzeti létünk1 nek, tehát szükséges, hogy legyen okszerű és czélirányos törvényünk, mely utasítsa a közön-
Átérzékenyülve egy képet kerestek szemei, mely szekrénye fölött függött s mintha üdvözölni akarná, mosolygott reá.
Még fiatalkori munkám... ez öreg asszony .. . szegény anyára ha élnél, mennyi fájdalmat, mimnyi keserűséget okoznék most neked :
Ezzel neki kezdett irományait átnézni, s remibe szedni, mely foglalkozása alatt ólom lábon haladt az idő előre. Délben odahagyta lakásat, később a fogadói, bol rendesen ebédelni szokott s ment messze ki a városból; semmire sem figyelve, mint ha mi sem érdekelné többé e világon, árkonbokron keresztül anélkül tán, hogy megmondani tudná, hová, czéltalanul s mégis egy czél felé, nem gondolt rá vagy nem mert rá gondolni.de melyhez mégis mindinkább közeledett.
VI.
Innét egy holdvilágos éjnek bájaiban fekszik előttünk a gr. Zsolna féle uradalom kastélya, melynek néhány ablakaiból még homályos gyertyavilág hat ki az alant elterjedő virágos kertre.
Gr. Zsolna, nehogy a reggeli hűvös idő kellemetlenségeinek tegye ki magát, még az nap Ilonka és Kálmánnál a kapitány kíséretében, kit vendégül hitt meg, ezen jószágára költözött, minden előkészületeket megteendő, hogy a jövő hajnal őket csata készen s a küzdtéren találja.
Csendes volt a park, az erdő ott a réten túl csendes mint a tenger, melyen nagy vihar van készülőben. —Vannak pillanatok melyekben a természet látszik beszélni akarna velünk, tómból, süvölt a szél, az erdőben zörejeznek az ágak, ropognak a fák, a patak zúg, a folyam hullámzik, a tenger iszonyúan háborog ... nem kísérletek ezek mindazon néma lény éktől, kik
•éget az erdő tenyésztés és annak mikénti kese lésére, — e nélkül megszűntünk minden néven nevezendő gazdaságainknak okszerű és czélirá nyos alapot biztosítani; ai erdő befolyáasal bír a légcsapadékra főleg mi a meleg és nedvességet illeti, befolyással van az ember, ug/ az állati mint a növényéletre. — Szolgálatot tesz hadászati, építészeti,kereskedelmi szempontból; szolgálatot tesz a bölcsőtől a sirig! és mégis vajmi kevesen vagyunk kik a jelenbeni pusztítását figyelmünkre méltatnánk, — sok édes szájú hazafi, ki a szép Ígéreteket ajkon hordja azon jó hitben ringatja magái, hogy még mi élünk nem lesz szükség a fakészletben, de erkölcsi legszentebb kötelességünk az, hogy utódainknak épületet és jó karban levő erdőket hagyjunk vissza ép ugy : mint azt szeretett elő deink részünkre hagyományozták! a jelenben levő erdőink csak u messze távolból látszanak tökéletes zárt állományú erdőknek, de mihelyt annak berkjében megjelentünk, tapasztaljuk, hogy azok nagyobb részt tulvigályitott, vakva-gás által gyérállapotba jutott letarolt térek, melyek a hol még mint erdők látszanak alig 0,4-ét képezik a talajon állható tökéletes zárlat összegének; sokat írtam etekintetben a „Hon*,„Va-ftárn+pi Újság", „Erdészeti Lapok"„Z. S. Közlöny "hasábjain de elhangzott mindannyiszor,— mindezen lényeges hibák meggátlására a Zalamegye értelmiségének egy indítványt terjesztettem be, mely szerint ajánlottam megyei erdőfelügyelők íelállítását, — az ügy folyó év május 4-iki megyei gyűlés által mint tudomásomra esett oly naiv uton elejtetettt: melylyel bizonyi t-ványt állított ki a megye bizottmánya részéről, hogy valamint az országgyűlés ugy a megyék semsokat törődnek azon pótolhatlan veszteséggel, melylyel az utókor egykor az erdők hiányában küzdeni fog! . . rideg sirunk felett a milliók átka fog hangoztatni, mely épen a jelen kort fogja bélyegezni, miszerint kérem tiszteletteljesen a tekintetes megyei bizottmányt, hogy a beterjesztett indítványt jegyzőkönyvileg felvenni ne terheltessék annál is inkább, hogy idővel arra provokálhassak.
Hogy a visszaélések lehető legnagyobb mérvben és óriási pusztitásssal történnek bizonyítéka az; hogy egy év alatt Zalamegyében mint szakértő becslő a harmadik tekintélyes uradalomban készítettem a zárlatra nézve elabará-tomut az utóbbit mely a cultus-minisztérium kezelése alatt álló erdőket illeti, közelebb e becses lap hasábjain közölni fogom, melyből lássa a világ, hogy még azok is pusztítják az erdőket, kik anyagilag arra szorulva nincsenek.
NEUSZIDLER .JÁNOS.
Visszapillantás.
A cselédség romlása Jejlödésére erkölcsi és vaüási szevtpontból.
A „Kanizsai Lapok" egyik számában komoly megjegyzést olvastunk a cselédek romlása fejlődéséről. Osztottuk véleményüket a ennek bizonyítékára felfrissitjükaz ügyet, mert azt tűrni nem lehet, hogy a cselédek romlása kivétel nélkülivé fajuljon.
Általánosságban lehet mondani, hogy nagyon keves a hü, az oly cseléd, ki a közönséges háztartásra kellő szolgálatot megteszi, a
szólni szeretnének, hangok, nekünk érthetlen hangok, de melyekből a régi jósok sok mindent meg tudtak jövendölni előre, mi rendesen be is következett Néma most a természet, tán siket is, hallgat,alszik s nem árul el semmit titkaitól, örömöt vagy bánatot rejtenek e azok....
A kastély lakói közül alig feküdt le csak egy is, ilyen gondolatokkal. A kapitány piszto-laival bíbelődött különös figyelemmel kisérve azok belszerkezetét. Kálmán remegve várta a pillanatot, melyben adott szavát, beváltja, melyben életétől megfosztja azt, kire imádottja a halálitéletet kimondá. A gróf visszagondolt har-czias múltjára, éB őszintén megvallva kárhostatá az egész komédiát, de már változtatni a dolgon, visszalépni nem lehetett.
Ki gondolkozott,ki virrasztott még: Ilonka ma korán elhagyta a társaságot, visszavonult, bizonyos neme a félelemnek vőn erőt rajta aggaszták az előkészületek, melyek ugyan nem előtte, de mégis tudtával történtek. Alvó szobájába érve még itt is roszul érzé magát, kilépett az erkélyre s ábrándokba merülten szabadban tölté az éjnek nagyobb részét, künn ült a siri csendben, halovány arczát, mely benső küzdelmekről tanúskodott, átfázott kezeibe rejtve. A hűvös szél időnként megrázkodtatá gyenge idegzetét, de ő nem törődött azzal hisz odabenn oly nyomasztó, oly kiállhatatlan volt a lóg.
Soká tünődhetett igy Ilonka, hová gondolt ki tudja: midőn egyszerre félretekint, szemei egy alig észrevehető bolygó fényt pillántának meg, ez hatást gyakorolt reá, nem volt többé maradása s besietett, hogy álomban keresse felzaklatott képzelmeinek csillapodását.
(Folytatás köv.)
házi rendhez alkalmazkodnék, a háci gazdák
parancsait, intéseit szerénységgel meghallgatná » uunden felemelést kikerülne.
Vallási ós erkölcsi szempontból kevés kivétellel találni hasznavehető nő cáélédet. Nem tisztel világi birót, nem ixrtóztatja őt vissza gonosz cselekedetében a belső vallási és erköl esi miveltség, mert ezzel nem bír.
Istent, templomot, imakönyvet nem aze ret, nem keres, nem tisztel, s ha templomba te kint,isten helyett szeretőt kér,ho£y őtsohaeln«í hagyja, szivesebben megy bordély házba, zúg helyekre, kaszárnyákba, mint Isten házába, neki az imakönyv nehéz.
Isten hásába legfölebb szükségből, inegj, tudniillik: midőn a kilencz havi titkos szenvedés után nem szentséget, hanem gyalázatot anya nevet megy fölvenni, hogy a többen ki-v üi fattyú gyermeke tartására szükséglendó magas'bér követeléssel is gyötörhesse urát,asz szonyát.
Majdnem mindegyikének jelszava: a „Képeddel alszom el, képeddel ébredek' s mi dón gyötrő álmaiból dologra kell viradnia, Issza vagy beteg, munkaközben perczeket ssámit bogy lelkét dalával újból vigasztalhassa.
Nem hiányoznak magas sarkú topánka, heppes selyem ruha, bársony jupli, kóczon vendéghaj,uj kesztyű, napernyő, pirosító, fehé ritő, hajolaj, pomadé, kisasszonyi czim ós más mindenféle, mert a bűnös tetszvágy mindazok beszerzésére föltétlen kell.
Midőn a gyermeknevelő család ily vásott cselédek tartására van szorítkozva, ön kény télén emel keserű panasz és tüzetesen kér, de jogosan követel is orvoslást, helyesli a nyilvános fölszólalást.
Az állam van hivatva a cselédség romlása fejlődésének fölismerésére és a javító intézkedések megtételére.
Én a vallási miveltség helyes fejlesztésé ben, annak szigorú megőrzésében hiszem fellel-hetőnek a javító módot, mert a polgári társaságnak biztonsága sokkal erősebb alapon nyugszik, ha a polgároknak nem csak a világi bírótól félhető büntetés, hanem belső erkölcsi éa vallási miveltség szolgál ösztönül a gonosz cse lekedeteknek elkerülésére.
Vallási érzület segedelme nélkül nincs értelme a kormányzatnak, a törvényeknek, a bíróságok, rendőrségek szigorának. Itt állunk ma s hogy hova, merre vezetendi ntóbb népün ket a vallási miveletlenség határozottan mondani nem, csak gondolni lehet.
Tisztelem a „Kanizsai Lapok" szerkese tőségét felszólalásáért, fogadja szívesen e visszapillantást arra kérvén, nyisson tért lapjában <t soroknak, bogy láthassa olvasó közönsége,minft érzületet fejtett nyilatkozata, s minő irányt ki vánunk követni mindazon romlottság gyökeres orvoslásában.
TERSANCZKY.
Helyi hírek.
— A nagy-kanizsai közös népiskola növendékei 1874. évi junius 10-én a „Práter4-czim alatt ismert herczegi ligetben zártkörű tavaszi tánczvigalmatrendeznek, kezdete délutáni 3 órakor. Kedvezőtlen idő esetén junius 17-ére halaszta tik.
A kis yirág.
— Bireaun.— Kaczagva, mint ac éji rém, Nyargal a sivatar ; Kesébe óriás lepel Éa azzal mindent betakar ; Fehérre festi a mezőt; Terit reá bú* azamfedSt.
Sivitva roppant téren át, Átkot *ig mindenütt. Erős karjára felkarol : Sok ház tétét és sok oa^g&t y Tovább siet auhogva majd. Okozva vészt, okozva bajt.
Betör nem egy kisablako*. Hol a szerelmesek, Nem is sejditve ily ve«célyt *. Gondatlan al enyelgenek. De 6 dühöngve közbevág, 8 már elragadva a virág I
Minden hallgatva tűrte d, A zsarnok kényeit, Csak a leányka hullatá, Busán, kesergőn könnyeit ; — Tüzes ssemében könnyű ül, Mig kis virágja el repül !
Szerelmi emlék a virág, Azért siratja meg;
Egy óra még,--— s a ssép szemen
Már könnyű sem remeg. Feledve van a kis virág ; — t Virul elég, — nagy a világ ! • —
KŐVÁRT BÉLA
— Bekitídetett. A nagy-kaninai önkéntes tűzoltó egylet folyó évi május hó 31-én Tartotta meg ez évi tavaszi ünnepélyét, mely alkalommal az egylet ,^ély-alapja javára körülbelül 200 frtnyi íis&a jövedelem befolyt. A városi közönség minden osstálys képviselve levén vigan telt le az ünnepély, s ennél lógva példásnak mondható, ha a helybeli városi frgyninaflium egyik,már Szombathelyen megfenyített tanulója,—meggondolatlan magaviselete által a rendet megzavarni nem iparkodott volna. A mivelt fiu kényszer utján történt eltávolítása után a majalis ? órakor befejeztetett.
— Nyilvános köszönet: A nagykanizsai dalárdának folyó évi május hó 24-én Keszthelyre történt átrándulása alkalmával a „keszthelyi dalegyletlel- együttesen tartott jótékonyczélu dalestélynél a helybeli kisded-ovoda javára 127 frt. 73 kr. tiszta jövödelem maradt. Fogadja a két testvér —nagy-kanizsai éa keszthelyi — dalárda szives fáradozása és közremükódéieért legbensőbb köszönetünket. Keszthelyen, jun. 1-én 1874.A városi tanács.
— A helybeli gőzfürdőben köpülöző helyiséget rendeznek be.
— Magyar színészet. Többször emlékeztünk meg lapunkban, hogy egy állandó színkör építése van kilátásba helyezve, örömmel említhetjük most már meg, miszerint az állandó színkört vállalkozó szellemű Bachrach Gyula ur saját telkén a Csengery utczában felépiti éa pedig oly műizlésael,költséget nem kiméivé, minőt Nagy-Kanizaa város közönsége valóban mégis érdemel. A szerződő fél Sztupa Andor és Hubay Gusztáv színigazgatók levén, a megnyitás még e hóban történik ; a színtársulat jól szervezettsége, az igazgatók erélyes ügy -buzgalma folytán hiszszük, hogy méltó pártfogásban részesíti őket a közönség.
— Elcsípték azt az Írnokot Pettauban ki Zágrábban 26 ezer forintot lopott el az állami pénztárból ; az egész összegből csak 8 forint hiányzott; tegnapelőtt Kanizsán át kisérték erős őrizet mellett Zágrábba.
— Gyászhír. Dékmár János Keszthely városi orvost súlyos csapás érte, forrón szeretett nejének, szül. Lepácsek Antóniának folyó évi május hó 27-én 58 éves korában reggeli 8-óra-kor történt gyászos kimultával. As elhunytnak ki a város majd minden osztálya előtt közszeretet s tiszteletben részesült — hülttetemei május hó 28 án esti 5 órakor nagv részvét mellett számos házi barát, ismerős és tisztelői jelenlétében kisértettek örök nyugalomra.
— A zalamegyei általános tanítótestület keszthelyi járási köre f. évi május hó 26-án tartá meg Rezin rendes közgyűlését. A gyűlést fíiró József, a kör elnöke gyönyörű beszéddel uyitotta meg, melyet, valamint egy elhunyt tagtársunk felett tartott emlékbeazédét is as elnöknek közölni fogunk.
— A „keszthelyi dalegylet* junius 26-i.n Sümegbre rándul s ott a város által kitűzendő jótékonyczélra dalestélyt ad. Egy bizottság az előértekezlet megtétele végett ma vasárnap el is utazott Sümeghre. Elismerést érdemlő nemes intézkedés ez !
— A balaton-füredi fürdő igazgatósa^ Azun általános helyeslést érdemlő intézkedést tette, hugy a türdői idényre minden szombat s vasárnapon mérsékelt diju utazást eszközölt ki Budapest, Fejérvár és Füred között, például Budapestről Füredre és vissza II-dik helyen 5 frt. 60 krért, melyben a gőzhajói első osztályú ide oda szállítás is benfoglalva van, e kedvezmény ár 3 napra szól. Csodáljuk, hogy a fővárosi napi sajtó nem méltatja kellő figyelemre f. körülményt s nem buzdítja a főváros közönségét. hisz ez az ország érdeke is, ily nevezetes kincset, ininő a kies Balaton-Füred emelni pártolni, s kellőleg feltüntetni kell. A fürdő tevékeny igazgatója Ecsy László ur ő nagyságát kiváló elismerés illeti e figyelmes intézkedésért, igen óhajtjuk, h gy ily mérsékelt árszabály eszközöltessék ki jövőre nem csak Budapest felől, hanem Nagy-Kanizsáról is, sőt a déli vasút társaság összes vonalairól, nevezetesen Bécs és Trieszt felől, erősen hiszszük, hogy miután a kezdet nehézsége megtörve van, Balaton-Füredet ily méisékelt díjjal Bécs, Trieszt és Budapest felől ezrivel fogják látogatni, s erre a müveit közönséget buzdítani, figyelmeztetni a sajtó leiadata.
— Balaton-Füredről iiják nekünk: A kies Svájcz, hogy megmutassa, mikép nem r ak szellemi kincset, sőt anyagi javakat is tud M agyarországnak nyújtani: a múltévben ural-*rütt cholera járványból eredett nyomor segély-z^sére általános adakozásra lelkesült.Minek eredménye az lett,hogy alig egy pár hóval ezelőtt a b. t „b zeretetházuBzámára küldött 500 frtton kívül nem kis összeg bocsátatott a n. mélt. m. k. belügyminísterium rendelkezésére, s most pedig ujolag ugyan azon lelkesedni tudó s 30 < zer lakossággal bíró mint egy 37 négywög mértföldnyi területű Zürich és Glarus, mely utóbinak lakói csaknem kiválólag pásztorsággal foglalkoznak, cantonok bocsátottak 13500 francot a magyar- osztrák consul rendelkezésére. — Ki is ezen összeget Pesten lakó Keller sváj-czi consulnak átküldve, erről egyszersmind — a mint értesültünk—jeléül annak,hogymennyire érdeklődik a svájcei nép a b. f. szeretetházban
mint igazgató működő, honfitársa—s azon magasztos eszme iránt, melyet a fenn jelzett intézet hord kebelén t. i. a Svájczból hazánkba átültetett szegény nevelés eszméje iránt, — értesítve a b. f. Szeretetház igazgató tanács elnökét felhatalmazza, hogy ezen összegből a nevezett intézet számára szánt 2000 francot Keller svajczi consul tói minél előbb felvegye. Addig is, a mig a többi cantonok adakozó készségüknek jelét adnák, dicsérőleg kell megemlékeznünk a svajczi népnek ezen kitűnő nagy lelküségről, mely által megmutatta nekünk, hogy a szabad nép is tud másért lelkesülni és, hogy szabad államban fejlődik a szabad jellem és akarat. —
— Tapsonyban Roth S. Mór ügy buzgó tanító ifjúsági olvasó-kört alakított s több ifjúsági lapot s könyvet rendelt k meg.
— Sorshúzás. Az 1864-iki államsorsjegyeknek junius hó 1-én Bécsben történt húzásánál a következő sorozatok húzattak ki : 178, 1300, 1302. 1395, 1518, 1791, 1982, 1988, 2014, 2126, 2226, 2245, 3002 és 3343. A 200,000 frtos főnyeremény az 1518. sor. 94. számra esett; 20,000 frtot nyert a 2226. sc-. 47. sz, 15,000 trtot a 2226. sor. 16. sz. és 10,000 frtot az 1302. sor 12. sz.
— A közhasznu-és jótékony-ezé-tokra. szánt m. kir. államsorsjáték legközelebbi húzása f. évi junius hó 30 án menend végbe. Ezen sorsjáték tiszta jövedelme ő cs. és apostoli királyi felségének legfelsőbb elhatározása folytán részben a miskolczi közkórház a kassai bábaintézet, a budai közkorház és a budai jótékony nőegylet felsegélyezésére, részben pedig az 1848/49. évben rokkantakká és muu kaképtelenné lett honvédek javára fog fordil tatni. E sorsjáték összes nyereményei a játékterv szerint 240,000 frtra rúgnak. A főnyeró 100,000 frt o. é. E sorsjegyek darabonkint 2 frtjával szerkesztői irodánkban is kaphatók. A jótékony czél tekintetéből ajáljuk t. olvasóink figyelmébe.
Olcsó zenemüvek : Beküldetett a Fellegi Viktor álul szerkesztett.Apollouczimü ze-nemüfolyóirat ez évi 11. 12-ik kettős száma. Tartalma : 1) Potpourri Lecocq „Mamsell An-got" czimü dalmüvéből vett dallamokból. 2) La belle capricieuse, (morceau de sálon,) par Charles Laveaux. 3) Búcsúzó és andalgó Lavottától, zongorára alkalmazta Wachtel Aurél. 4) Két kedvelt népdal: I. Ez az utcza végig sáros. II. Csókja édes mint a méz. 5) Koldus ének. Szövege Arany Jánostól, zenéje Ügyektől. — A borítékon : A zene történelme, Kapi Gyulától. — Vegyes. — Zeneműjegyzék. Előfizetési ár egészévre (mintegy 100 válogatott zeneműre) 6 frt.,félévre3frt. A jelen kettős-szám ára külön 1 frt. Az előfizetés vidéken legczélszerüebben a postahivataloknál postautalványozás utján eszközölhető, Pesten Grill udv. könykereskedésében, Dorottya-utcza ;| Budán az „Apollo" kiadóhivatalába n,iskola-utcza 681. sz. a. Minden eddig megjelent szám és kötet folyton kapható.
— Rövid hirek. Deák Ferencz egy városerdei villába költözött — Burger Zsig. mond jeles polgára Szegednek, május 31-én meghalt. — 1861 — 1873 közt 4600 ügyvédi diploma sdatott ki. — A vizáradás az alföldön erősen pusztít. — Ney Ferencz a Ferencz-Józsefrend lovagkeresztjével diszittetett fel. — Pap Gábor vUonyai lelkész a dunántuli helv. hitv. superintendenssé választatott. — Károlyvár, mint vár, ő Felsége elhatározása folytán megszüntettetett. — Lulu berezeg Mac-Mahon leányát veszi nőül. — A Haynauféle kényszer-adományból előállott izraelita >skolaalap 2,103,000 frtból áll, évi 64.000 frt. jövedelemmel. — A pápa nagy lázrohamban szenved. — A megjelent magyar könyvek 1801-től 1866-ig 37, 214 kötetet tesz. —
Vegyes hir.
— Azon 1000 különböző vállát közül, melyet az összesen 1380 millióra számított emberfajok vallanak, Chinában éa Kelet-Indiában 750 millió pogány lakik. A keresztények száma az 5 világréazben sem haladja meg 393 milliót. Ezek közül van 170 millió r. kath., 76 millió g. kath. és 107 millió protestáns. A zsidó száma 6—7 millióra, a mohamedánoké pedig 85 millióra tehető.
— Gyermekjátékok. Több hét-nyolez éves gyermek, kiknek szülei a speculativ osztályhoz tartoznak, játékot akartak rendezni. A legidősbik, egy csinos leány,azt ajánlotta,hogy „oankosdit" játaaanak. E csélból kiosztotta a szerepeket, s az egyik kis fiúnak azt mondá: „Te mostan megszőköl a kis pénztáraddal, azalatt én ékszereimet tőkésítem; te pedig, — mondá a másiknak, — te vagy az üzlettárs és golyót lősz ostoba fejed elé." Mindegyik gyermek számára talált foglalkozást, csak a legfia-talabbikról feledkezett meg; végre ez bátorságot vet magának és kéfdesé: „Nos, hát én mit csinálok?" — » Te, — mondá megvetóleg, — te sokkal ostobább vagy semhogy velünk játszhatnál ... De mégis! te részvényes lész! ■ — Ezek is még sokra vihetik.
Papírszeletek.
Eg y bácsi lap a következő mulatságos eseményt közli : — Egy főrangú nő nagy betegségből gyógyult fel ás a hogyléte után tadakozódók névjegyét nézte végig. ▲ grófi, ée báréi címerekkel ellátott névjegyek kötött feltant egy egyszerű .Hermun Berger- felirata névjegy. — Hiában kérdezősködött s cselédjeitől, senki sem ismerte, csak azt mondták, hogy egy feltűnően szép és csinos ifja. — A nS kíváncsisága felébredt és m eghagyta begy ha még egyszer tudakozodik, vezessék be hozzá. Parancsát pontosan teljesítették, éa másnap délelőtt egy kifogástalan eleganeziával öltözött szép ifjút vezettek be hozzá: ax ifjn roppant nagy zavarba jött, midőn a kicsi hervadt szépséggel négy szem közt állott. — .Alig találek méltó szavakat — monda a nő pirulva — hogy egy idegen iránt tanúsított szives részvétét kellőleg megköszönjem." - Bocsánat, assso-nyom — dadogta az ifjn — én a temetkezési intézet megbízottja vagyok."
A moh héten egy paraszt fia egy rézkrajezá-rost nyelt el. Az apa elment városank egyik orvosához, Írja a.Torontál'Őt felkérendő,hogy fiát a rézkraj-szárostól mielőbb szabadíts* meg. Az orvos a fia üterét tapogatva, igy szélt a fin apjához: — .Sajnálom , én a kegyelmed fián nem segíthetek, hanem adok azért egy jó tanácsot. Vigye fiát a végrehajtóhoz, az ki tudja az emberből az utolsó krajezárt is préselni,, s így biztos lehet, hogy ezt a krajezárt sem hagyja fiában sokáig benne.-
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. évi május havi forgalma.
BEVÉTELEK.
147 Hitelezőnek.
Pénztár számla Betét számlának Váltó
Kötelezvény „
Előlegexési
Bélyeg
Kötvény és vált/. k m ( JI7,
Százalék
Beiratási dij
Hátralevő kamat Költség
Házjövedelem r
Késedelmi kaimat „ Költsön arany kamat Betét srany n
a c
ft.
46,997 33 28,745 11.202 — 125-
X ' 1
9
6748
36 66 536 2
250 67
Ed
55 30 88 45 91 65
23
84749 04
KIADÁSOK : 12 Adós Pénztár számi.
Betét izAmla
Váltó „ .
Kötelezvény ,,
Előlegeaési „
Betét kamat „
Költség Bélyeg
Kötelezvény és váltó kamat *r..
Házjövedelem «zámla
Osztalék
Százalék
Háxbirtok
Tiszti fizetés
Kölcsön arany „
80
:5Ü,12K Ü2 :i905o!— 14610 2330 1922 59 11 132 6
178 320
58 75 05 41
50
13
összes forgalom
84
8474»
178.535
04
34
DARÁS, könyvvivő.
Jsshra /-tél jssiss 13-lf. 1874.
Hó - és heti- Katholikus nap- Protestáns t)
nap tár naptár otj.
23) K. F. A nagy estebédről. Luk. XI. Gör. Ev.
Mát X. 32 -38. és XIX. 27-30
7 Vasársap D 2 Rób D 1 Róhert 3?
8 Hétfő Medárd Medárd H
9 Kedd Félix Elsód **
10 Szerda Margita Margit
11 Csfitörtök Barabá? Barabás ff*
12 Péntek Bazil Bazil ff*
13 8sombst Pád. Ant. Tóbiás M 1
Czleti szemle.
(S — r. 8 — u.) Nagy-Kanizsa, jnn. 5-ik'
1874.
nyári 8.50—4.20 kr Kevert (MUcbling) 4 80—5-frt. Baza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,—40 Borok: fejtett aj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett áros 4.50—5.50—80 kr., fejtett schiüer 4.—4.60 kr. ó-bor —.— frt. — 8epiilpálinka —.—. Törköly pálinka 23—25 frt, .zilvalicza 27—30 frt. alaó-aaszt-riai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás
felelős szerkesztő: BátOIÜ Lajos.
Hoffmann Jakab urnák Nagy-Kanizsán.
ün jónak találta e becses lap44-ik számá ban, egy Beck Sándor ur és csekélységemhez czimzett levélben önhöz intézett soraimra válaszolni ; ha Hoffmann ur e levelével azt akarta elérni, első támadó csikkjét, e becses lap olvasó köre előtt nevetségesé tegye, gratulálhatom, mert e czéljít tökéletesen elérte. Hoffmann ur, ön ki első csikkjében tisztelt városbiránkról oly elvetőmódon beszéit, már is, más húrokat pendít, hogy ez pedig nem csupán saját nézetem, be togja látni, hogy ha emiitett levelét át fogja olvasni, melyben t. városbiránkról kissé kevesebb sértő módon nyilatkozik, mint első csikkjében, ha tehát e viszavonulásra biráaánál,Hoffmann úrhoz intézett levelem közreműködött, megvagyok elégedve.
Mi pedig Hoffmann urnák elfenem használt cselszövényeit illeti, ezekre, tüzetesebben felelni nem tartom érdemesnek. Csak annyit mondok, hogy eddig még mint rőfös kereskedő nem szégyelem magamat; az ön által, a hazának és az emberiségnek tett szolgálatokat illetőleg az előbbit nem akarom vitatni, mert hi-rőkKeszthelyre nem jött, az utóbbiakpedig Hoffmann ur nézete szerint jó formán abban álla-nak, hogy tanítói álláaáról, nem tudom mily okból lemondott. — Ezennel részemről e ügyet bevégzettnek tekintem és további polémiába nem bocsátkozom. Tisztelettel
LÁZÁR SAMU.
Időjárás: taitós derült és meleg.
Gabnaüzletünk a széna- k*«r-álás, kezdetével minden élénkséget nélkülözi ; a mercantil csikkekre is igénytelen a kívülről való kérdezősködés. — Árak azonban befolyás nélkül ms- adnak. Kukoricás, Zab szilárd Rozsban hiány.
A borüzletünkbeni forgalom említésre is méltatlan. — Több nagyobbmérvü kínálat tétetett az atóbbi napokban, de eredmény nélkül. Vevő már ritkaság piacannkon. — Árleengedésrői tnlajdono- j saink mitsem akarnak tadni s a saőló még későbbi fejlődéséig mindig kedvezőbb korszakot remélnek e czikkre.
Jegyzünk alsó-ausztriai mérő szerint: Buza 80—81 fnt 6.30-70 kr.SS—83fnt 6.70— 90 kr, 84— 85 fnt, 7.25— 7.80 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80- 5.10 krig, konkoly nélkül 5—5. 25 5.40 78—80 fut konkolyos 5.20—5.30. konkoly nélkül 5.25- 40 kr. Árpa serfőzésre 5.-5.25 kr. — Árpa . etetésre 4.— — 4.80 krig. Kukoricza 5. 10—40kr.méreje Zab3.10—15 kr.—3frtig méreje .Hüvelyesek: Borsó 8.40kr. Lencse —.—frtig.Bab fehér uj ritkaság óval keverve5.70—80egész frtig,ó 5.30,tarka5.26 —50 krig. Hajdina 4. 80—5 frtig. stájerországi 4. 65— 4. 80 kr. — Hajdinakása 11—18 kr. — Köles 5. 30—50 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9. frtig. Lenmag 4JÍO—6.20 kr. Lendekmag tizzU 3.95— 4.—krig^Jzabos lendek 4.—kr. váamázsája. Kendermag 6 frl—60 kr. méreje. Repcze téli 4.50—80 kr,
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és knitség nélktti.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél ée gyerme kéknél 50-szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél -moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekaeti-, mirigy, vese és hugy hólyag bajokból, a melyekből ti vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
Mióta pápa ő szeutsége a zamatos du Barry Revaresciére használata által meggyógyult és sok orvos és kórház hatását elismerte, senki sem vonja többé kétségbe ezen zamatos tápszernek erejét; egyszersmind idézzük azon betegségeket, a melyeket gyógyszer és költség nélkül eltávolít: gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélekzési-' bugyhólagés vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvételt, köhögést, emészthetetlenséget, dugulást, hasmenést , álmatlanságot, gyengeséget', aranyeret, vizkórt, lázt, vértódulást, fülzsibongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában ia, hashártyalobbot, mélakŐrt, soványodást, csdat, kösz-vényt, sápkórt. _ Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-czoltak.
73,877-ik bizonyítvány.
Nagy-Várad, 1872. febr. 28.
Huszonnyolc* napig élveztem az Isten által küldött da Barry Revalesciérejét. Ezen isteni *termé-szet adomány kétséges helyzetemben rajtam csodát mfivelt, a miért nem átallom ezen gyógytápszert a szenvedő emberiség valódi jótéteményének nevezni. Ezen pompás Revalesciére egy igen veszélyes tüdő és légcsőnyáktól, szédüléstől és mellszorulástól szabadított meg, a melyek minden gyógyszerrel több éven át daczoltak. Ezen terméazetadomány ezek után a legfőbb dicséretet érdemli és a szenvedő emberiségnek legjobban ajánlható.
Köller Flórián, cs. k. nyugalmazott katonagondnok.
Táplálóbb levén a hiúnál, 50-sz«re*&n megkíméli a gyógyuer árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhszelencsékben '/, font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen-ezékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lü frt., 288-ra 20 frt, 576-ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Walifischgast8 Nr. 8.,
N.-Kaniuán Lovák Karoly gy 6 gyet eriárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta: utalványra vagy utánvétre.
•) E rovat alatt kŐ*l9tUrt felelősséget nem
vállal Saerk,
H I H D £3 T fl B B K
Első s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
órálL!
a legjatányosabb árak mellett egyedül
Angol diploma r
AUER JÓZSEF
cs. k. szabadalmazott chronometer ós möórásnál
kaphatók
SZEGEDEN.
Arany érem
Felbátorítva azon kegy és elismerés által, mely szerint saját tanulmányit éráinm számos beU és külföldi kiállításnál a legjobb sikerrel versenyezvén, szerénytelenség nélkül kell kijelentenem, miszerint ő cs. kir. felségétől aranyérem, a londoni és bécsi világkiállításnál aranyéremmel felérő angol diploma és kitüntetés, a kecskeméti kiállításnál ezüst diszérem stb. álul lettek jutalmazva.
Midőn tehát leszéMitott árakkal ellátott uj árjegyzékemet a n. é. műpártoló közönség pártfogása végett bemutatom, bátor vagyok e szerinti megrendelést annál is inkább ajánlani, mivel óráim mind szilárdságra, mind pontosságra, mind jutányosságra nézve .minden más hason üzletbeli órák felett előny nyel bírván, a rendes és pontos járásért 10 évig Itezeskedem.
Orák arak részére:
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . . 10—12 frt.
* „ d. tokkal 14-16 ,
, „ krist. üv. 13-15 „
„ „ d. tokkal 16—18 „
, horgonyóra 15 rubinnal . 15 —18 „
Birtokeladás Zalam egyében.
Nagy-Kanizsához 2'/a óra járásnyira, úgynevezett Borsfai hegység határában tagositott birtok, 300 hold 1200 □ ölivel számitott szántóföld, jelenleg be van vetve 185 hold — 10 hold rét, 80 hold nyires erdő, 361 hold legelő, 6 hold urasági szőlőhegy, jó karban, 184 hl. szinte szőlőnek kiosztatott 6 forintot fizetnek évenkint hl. haszonbért, 18 év után a megváltás holdanként 150 frt. o. é.
Minden hozzátartozandó gazdasági eszközökkel. 12 ökör, 22 tinó, a gazda sági épületek a legjobb karba, és elegendő; szabad kézből eladó, a helybeli gazdatiszt ad bővebb utasítást. Kelt Borsfán, május 30-án 1874. Páldy ' Ádám,
(i3€i-2) n. p. Letenye. ispán.

„ d. tokkal 17-21 angol horg. óra krist üv. . 18—23 „ , , „ . d. tok. 21-27 valódi kulcsnélküli remon-
toir horgonyóra . . .28 — 34 ugyanaz dupla tokkal . 34—28
Arany horgonyóra 15 rubinnal . 25—58 „ ugyanas dupla tokkal . . 54 — 100 „ valódi kulcsnélküli remon-
toir kristály üveggel . .55 — 80 , ugyanaz dupla tokkal . . 90 — 150
Órák hölgyek részére :
Ezüst hengerórák 4 ós 8 rubinnal 12—17 frt
Arany hengerórák..........24—29 „
„ „ zománczozva . . 30—35 ,
„ „ arany köpenynyel 35—39 ,
„ , zománc és gyém. 41—47 „
„ „ kristály üveggel 38—40 ,
„ , dupla tokkal . . 44—47 ,
„ horgony óra 15 rubinnal . . 44—45 „
» > » » krist. üv. 46—48 n
„ , d. tokkal 48—55 „
, valódi kulcsnélküli remontoir 54—60 „
i) . » „ d. tk. 75 -180 „
Ingaórák :
Ingaóra 8 napi felhúzással . . . 21—21 , „ „ „ „ óra s félóra üt. 37 — 42 „
, „ w „ negyed a óra üt. 59 — 69 w
Havi regulátorok............35—38 „
Ingaórák bepakolási dija 1 frt. 50 kr. Ezenkívül serkentők, zenélő franczia bronz és mindennemű órák, valamint arany és ezüst, talmi és aczél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Órák javításra vagy becserélésre elfogadtatnak.
Regulázásért külön dijak számittatnak. (1129—
dijak
KANITZ C.
í&apip&eres&edlés©
pest:
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. 100 drb. levélpapír névvel
u. m.
— ft. 50 kr.
100
100 100 1000 5000 10000 1000
levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos dobozban ....
látogatója ixizb&a levélpapír fekeic nyomattal lenboriték » , .
lenboriték „ „ .
lenboriték 0 » .
pecsétbélyeg 1 teljes Íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 > gyertyatartó gyufatartóval 1 , óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, diszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöl tettnek. 1313—10
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr. --ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ft. — kr.
2-50, — 3---3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr. . 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
Cséplő gépek
kitűnőnek bizonyalt legújabb szerkezettel, óránklnt annyit csépelnek! mint három cséplő ember egy napon át Ars 150 frt Béosbe szállítva | próbaidő s garanexia mellett
A .t. mi, .f. „j,
300,000 mark Főnyeremény aj birodalmi < érték
Szerencsejáték.
Lotz H. Gépgyára.
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám
A nyereményeket az államj| biztosit ja.
(ISSS—A)
Ph. Mayfarth & Comp
gépgyára majnai Frankfurtban
Ügynökök kerestetnek.
Felhívás
az
Affli£d-fBle nemzetközi TiMallitásra.;
Csak
t o. ért.
adatik az éremmel koronázott
világkiállítási diszmü-bazár
)éL — Mely az alább jegyzett 10 kiállítási tárgybői &11 és pedig: sd 11 finom Mr aél kézftásks. mozaikképpel kirakva;
11 Vlctsrls-seíym-kálJ legyező, a legeslegújabb , minden
kivánt színben; 1 ttfjss varrá-Mecessalrs talmiarany tokban meglepS finom ;
Ü
külsőleg
s
f u 11 igen elegáns czakor-szelescze zárral, a legfinomabb saob- _ «l rászati munkával díszítve; ©
>4e 1 tslKÍ arany éra lánczczsl együtt, jól járó, két évi I jótállással ;
j\l Mr-alfen , legfinomabb, fényképek számára rm bronz- vagy cbinaezQst ékitménynyel;
' taloa asztali cseagstyö, fénytelen uj aranyból, élénk aranymetszettel; teljes irésztafl gandtara, különösen ajándékra alkalmas; >gi 1 italában híres Japáni szivartárezs. dus színjátszással; ® 12 darab e«. Ur. Uz. szab. lég-szirar-szspskák legújabb, \ melyek á legrotzabb szivarnak legfinomabb Havanna-zamatot kölcsönöznek.
£ tiz tárgy összesen csak 5 forint
Ezen most elSsorolt 5 frtos csoporton kivül ugyanazok fino-i 'asbb kiállításban 10—15 egén 20 frtig még számos ezer egyéb, 'ditzmő- és fényttzési árakkal a legnagyobb választékban.
Ezeken kivOl 6 ftért még ugyanott kapható esernyő garnitúra, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 vízmentest ^esernyő és végre 1 tavaszi ernyő bámulatos olcsó áron csak 6 ^egynegyedül kapható 1323—S^
Amigo világkiállítási bazárjában,
'Meghívás/
egy Hamburg állam által biztosított
sorsjátékban
való részvételre, melyben
ő millió 900,000 márka
okvetlen nyeretik. Ezen előnyös sorsjáték tervszeriileg csak 76,500 jegyet tartalmaz. Nyereményei: 360,000 mark vi [120,000 tallér; azonkívül lehet 200,000, 100,OOÖ,
76,000, 25,000, 60,000,40,000 2 szer30,00ö,25,000,!
szór 20,000, 3 szor 15,000, 5-ször 12,000, 13-szor |10,000, 11-szer 8,000. 11 szer 6000, és 28-szor 5000J í-szer 4000, 56-szor 3.000, és 2 szer 2,500, 76 sz !,000 és 1500, 152-szer 2000 369-szer 1500, 1200 1000, 910 szer 500, 300 és 200, 17,708-szor 110 és U ),322-szer 50, 40, 20, 15,10, és 5 márkát lehet nyernij a hozás néhány hónap alatt 7 osztályban okvetlen meg-[történik, — Az első húzás napjai ^hivatalosan.
lesznek. — A sorsjegyek árai.
1 egész eredeti sorsjegy 3 frt. 1 fél csak l frt. 50 Jkr.
1 negyed — frt. 75 kr.
Ezen, az állam által bistoftitott eredeti *or«j
,/eket (nem a tiltott Ígérvények) az árak bérmentea__
iflldé»e után azonnal elküldöm akár a legtávolabbi vi-lékre is.
Minden részvény az eredeti sorjegygyel együt az állam czimerével ellátott játéktervet is kap től< a húzás atán midenkinek azonnal megküldöm a hm sjstromot :
A nyeremények azonnal szigorú ellenőrzés és a titok* mellett fizettetnek ki s küldetnek meg az illetőknek. Bizalmas megbízásokat elfogad :
Bécs, Praterstrasse 9.
Levéli megrendelések postai utánvét vagy az összeg előlege rbeküldése mellett azonnal eszközöltetnek.
bankár Hamburgban.
(1868—S
Mezei birtokok
ajánltatnak eladásra
és kerestetik több nagyobb terjedelmű birtok haszonbérbe vételre Danántnl és Tisza vidéken.
EgaDTanárkyés társ
Birtok közvetítő szakintézetében Budapesten, V, mázsauteza 7. sz. Bécsben I. Gdttweteber utcza, l sz.
i
(3364—1)
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
SÁGI -KANIZSA, 1874. junius 11-én.
Tizenharmadik évfolyam.
g? Előfizetési
«té»l ár: ff
Te . • á Ért. I
. . . • * , I
pgetr erre fél erre aegyeó erre . 'J , £0ry szám 10 kr.
, Mlrűetesek
6 hasábos pctitaorban 7, másoászor 6 s minden további sorért ó kr-
SYILTTÉRBKN joronkmt 10 krért védetnek fel.
Kincstári illeték minden V egyes hirdetésért killö 30 kr. őietendo.
KÖZLÖNY
előbb:
özlön
^ A lap ueliemi rétxett - iletó közlemények íxericeaxLÓhex, —
íj Anyagi resiet ílletó j: ; íöxiemenyek pedig i
II
kiadóhos bérmentve in téxendók:
jíagy-ranizsa
Vlautosfcá:.
Bérmentetlen levelek csak ismert mnnkatár-.! saktól fogadtatnak el.
í Késiratok riuu nem f fl küldetnek. *
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület4, anagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank ', a ,nagy-kanizsai takarékpénztár" a ,Zala-Somogy gőzhajózási reszvónytársuiat ugy a ^zala egerszegi törna-tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, wtsamap- s csfltortdkön, megjelenő vegyes tartalmú iapc
Jegyzőkönyv.
A csurgói áUami képezde-tanári kar és
tantdóknak Nagy-Kanizsán 1874 évi junius 1-én tett látogatásuk alkalmával ezen tétel: „Mely akadályok állanak az iskolai kirándulások útjában! hogyan volnának azok legkönnyebben elhárithatók,spaedago-qiai cüdácticai szempontból értékesíthetők 9" megvitatására egybegyűlt értekezletről.
Jelenvoltak: Bárány Ignácz kir. kép. igazgató, Cibor Mór, "Mátray Gyula rendes tanárok ; Vizy Ferencz segédtanár, Bauer Lajos zenetanár Szolár István tornatanitó. Fettich Károly, Bárány Gyula gyakorló iskolai tanitók, Ko-kay Janka női kézimunkatanitónó és 49 ké-pezdei növendék; még is tek.Yágner m.-kanizsai községi iskolaszéki elnök és Bauer József horvát-szt-miklósi tanitó urak mint vendégek; továbbá a nagy-kanizsai polgári-, községi felekezeti tanitó-testület.
Hajgató Sándor ur, mint a zalamegyei általános tanitó-testület elnöke, megbízatván az elnöklet vezetésével, agyülést megnyitja azon előrebocsátással, miszerint a nagy-kanizsai központi választmány megkeresés folytán az általa megvitatásul kitűzött 3 tétel közül, mint az emiitett ké-pezde részérói is elfogadottat van szerencséje a tisztelt egybegyűltek figyelmébe ajánlani. Üdvözli egy úttal a jelenlévőket, mint a kik a nagyfontosságú népnevelés terén, ily rövid kirándulást is készséggel felhasználnak a helybeli tanitó-testüiettel egyetemben, hivatásuk elómozditására minden esetre haszonnal járó eszmecserére. Rövid, de tapasztalaton alapult vázlatát adja azután a kitűzött tételnek, hangsúlyozván miszerint az iskolai kirándulásoknak a szülőket leginkább az által nyerhetjük meg, ha minél megfelelőebben értékesíteni iparkodunk.
Térjenek haza, úgymond a tanítványok ily előadásokról ujabb-ujabb ismeretek és tapasztalatokkal épen ugy,mint a szabadban gyűjtő szorgalmas méhecskék; akkor maguk a tanulók fogják az ily kirándulások hasznát a szülők figyelmébe ajánlva kívánt beleegyezésüket megnyerni az iskola és önmaguk hasznára. Ajánlja egyszersmind az ily kirándulásokat paedagogiai szem -pontból is lehetőleg kiaknázni, a menynyiben adassék alkalom a tanulók já-tékszerü szórakozására is, hol a titkon rejlő jellemcsirák, mondhatni korlátlanul nyilatkoznak. — Használja fel a tanitó a ferde irányban mutatkozó erkölcsi hiányokat szeretetteljes leereszkedő, de mind a mellett komoly illemtani figyelmeztetéssel leküzdeni s. t. b.
Ezzel a kitűzött tétel paedagogiai és didakticai szempontból illustrált vázlatát további hozzászólás és bővebb megvitatás végett átadja a figyelmes gyülekezetnek.
Hozzá szóltak — dióhéjba szorított főbb vonásokban a következők :
I. TeeszJános, nagy-kanizsai polgári iskolai igazgató tanár ur.
Akadályok: 1. A tanítókban. Megvan-e a képesség, a jóakarat ? Nem szükséges alapos tudományos készültség, mert a nehezebben
magyarázható tüneményeket eleinte ugy sem kell. nem is lehet megmagyarázni. Lt^-" inkább szemlélni, s szemléltetni.
Elháritás:Értelmes szakférfiaktól vagy jó könyvből felvilágosítást szerezni. Ügyszeretet. Ha ez nincs jobb egészen felhagyni vele.
2. A szülőkben. — Mit mondanak majd hozzá, ha magzataikat a helyett, hogy irni olvasni s számolni tanitanók, — sétálni vezetjük s oly tárgyakkal foglalkoztatjuk, melyeket ugy is mindennap látnak, melyek szerintök figyelmet sem érdemelnek.? sokan gáncsolni fogják; s mi nem is fogjuk eleinte felvilágosításunkkal e panaszokat megszüntethetni.
Orvoslás: A tanitó, hivatalábani buzgó eljárása s egész élete által szerezzen magának tekintélyt s bizalmat. Ha minden egyébben, ebben is megbizandanak benne.
3. A vidékben. — Az egyforma vidék a nagy városok kevésbé alkalmasak. Legtöbb, magvarországi városainkban lehetségesek lesznek. Egyébiránt szabjuk magunkat a körülményekhez, s tegyünk a mennyit tehetünk.
4. A tanulók nagy számában 80 vagy 100 tanulóval bajosan megv^ vagy ha igen: katonai rend alkalmazása mellett, minek különben is megvan a haszna. Ismételve, ajánlja az ügyszeretetet,melynek hiányában minden más oktatásunk is eredmény nél küli.
Eredmények paedagogiai tekintetben.
1. Egészségesebb a testi fáradalmakat, időváltozást könnyebben eltűrő, edzettebb test, smint hogy ennek jólététől íügg az sok esetben, egészségesebb lélek, — eleven s vidor kedély.
Befolyást nyerünk a testi nevelésbe, melyre a szülők nagy része tudatlansága vagy hanyagsága miatt alkalmatlan. —Alkalmunk van a növendéket a különböző esetekben felvilágosítani, mi használ,mi árt testének, hogy később önmnga nevelhesse magát s nevelhessen másokat.
2. Közszellem nevelése az által, hogy az iskola számára a növendékek-áltál állat, — növény és ásvány gyűjteményt létesítünk.
3. Az érzékek gyakorlása, (p. a látásnak a távolságok szem mérték után meghatározásában, a hallásnak a különböző állati s természeti hangok megkülönböztetésében, s. t. b.)
Ez által számos fogalmat s képzetet szerezhetnek, melyek semmiféle iskolai praelectiok s phrasisok által nem pótolhatók.
Didacticai szempontból.
A földrajzi oktatás érdekében a következőket ajánlja :
1. Hogy a tárgyakat ne egymás után, hanem egymás mellett szemléltessük', hétről hétre, évszakról évszakrar-4blytonosan figyelve a változásokra, mik időközben beállottak, valamint a mezei, kerti s. t. b. foglalkozásokra is
2. Ilyenkor ne tanítsunk szárazon, hanem szemléltessünk.
3. Nagyobb növendékekkel készíttessünk naplókat, melyekbe az időnkint tett észleletek bejegyzendők ; korábban tett ész-
leleteink, a később beállott változásokkal összehasonii tandók.
4. Kisebb távolságok s területek gya korlatilag kiméressenek, hogy ez által a később tanulandó nagyobbak felfogására alapot nyerjenek, illetőleg azokra képesítessenek.
5. A kimért területekről az iskolában rajzokat készíttessünk.
Mind ez ne a tanitó, hanem a növendékek által a tanitó utasítása s útbaigazítása mellett eszközöltessék.
6. A kedély nemesítése. — Az által, hogy a természet s ennek szépségei iránt nem leirások, hanem közvetlen szemlélet által érdeket keltünk.
II. Bárán y Gyula u r akirándulások útjában gördülő akadályokat a következő 3 pontban állapítja meg:
a) A tanitó rokonszenvtelensége, — szeretet és buzgóság hiányában.
b) A szülők elfogultsága, — bizalmatlanság és szeszélyében. 9
c) A körülmények p. a város nagysága a kirándulás végczéljának, távolsága és munkahiányban.
Orvoslása:
1. Legyünk buzgók — úgymond, — • szeressük növendékeinket, atyai szeretet által keltsük fel bennük a rokonszenvet.
2. Az elfogult szülők irányában ne éreztessünk semmit, hadd győződjenek meg azok kirándulásaink sikere által az ellenkezőről. A szülők iránt legyünk bizalmasak, hogy bizalmat keltsünk bennök irántunk. A szülők szeszélyét mindenkor semmisnek tekintsük, — s igy segítve lesz e bajon is. A mi a körülményeket illeti, ha buzgók és találékonyak vagyunk, nem fogunk nehézségekre bukkanni, vagy legalább legyőzzük és pedig könnyedén őket a nélkül, hogy nagy fáradságunkba kerülne.
3. Értékesítjük a szemlélendő tárgyat a beszédgyakorlatnál — földrajz, terményrajznál. Lelkileg nemesitjük a tanulókat midőn körükben vagyunk, s velük társal-gunk, játékaikban atyailag kisérjük.
Iü. Hoffmann Mór ur azt állítja, hogy a gyakorlati oldalról Ítélve az iskolai kirándulásokat haszontalanoknak tartja és a tanórákat, minthogy azok ugy is nagyszámban nehezülnek a tanítóra inkábD kevesbíteni, nem pedig szaporítani óhajtja. A természettani, — természetrajzi, földrajzi főkép a csillagászati szemléltetéseket nem tartja kivihetóknek még oly mértékben sem, minőben Teesz János ur inditvárvozta; mert a tanítványok éjjel vagy korár reggel nem jönnek iskolába, hogy a csillagászat köréből szemmel fogható gyakorlatot szerezzenek maguknak. Megemlíti azt is, miszerint vannak eszközeink, melyek által pótolhatjuk azt, mit különben nélkülöznünk kell. A kirándulásoknak nem vagyok ugyan ellene — úgymond; azonban a kirándulás alkalmával ne tanítsunk, hanem csak a szabad természetet mutassuk meg tanítványainknak, mert a sok tanulás a gyermek idegeit és szellemét ugy is lebilincseli. Végül azt is mondja: „ne csináljunk tanítványainkból universitásokat *. s. t b.
Mátray Gyula ur azt mondja,
hogy Teesz ur nem is oly nagyBzerü csillagászat tanulását akarta érteni,mit tán Hoffmann ur értett, hanem, valamint még a kis gyermek is ragaszkodik a csillagos éghez: kézzel lábbal igyekszik közelebb jutni azon fényes tárgyhoz, melyet lát; annál nagyobb mérv ben hat a felnőttebb tanítvány kedélyére a lehulló csillagok szemlélése vagy ha még ehhez egy kis magyarázat is járul, a mi mindenesetre a gyermek nyelvéu s előg érthetően történjék. Hogy a kirándulás unalmas ne legyen, vigyük ki ne messze a szabadba tanítványainkat oly időben, mely legkellemesebb s legczélszerübbnek mutatkozik. Ha a tanítvány vidoran tér haza az ily kirándulásokról, ugy a szülő beleegyezését egy másik alkalomra is megnyeri, de ami fő, ajánlja Mátray ur csak az éptest alkatú tanítványokat részleltetni a kirándulásokban. Eltér Hoffmann nézetétől.
Bauer Lajos ur: én a tanítást a természetben gyakorlatilag viszem keresztül. Pártolom Mátray ur nézetét, de hozzá teszem, hogy a tanítvány szellemi tehetsége ne terheltessék meg.
Hoffmann ur azt is állítja, hogy a praxis elöli a theoriát s. t. b.
Bauer ur azon megjegyzést teszi, hogy: Hoffmann ur egyszer pro-, másszor contra beszél, mely megjegyzés a gyűlés által helyeseltetett,—s igy Hoffman ur nézete vissza-utasittatott.
Magyarország összes tanítói által eléggé ismert széptudományu,tapasztalatokban, dus, — tevékenységben fáradhatlan Bárány Ignácz csurgói állami képezdei igazgató ur oly kellemes s elragadó magyarázatát adá e felvett themának, mely minden jelenvolt érdekeltnek tetszését érdemelte ki. Elmondá, hogy némelyek a kirándulást akként értelmezik, mintha azt mondanók : „én ma jó napot csinálok magamnak ;' mások ismét igy magyarázzák . „a tanitó az erdőbe akarja tenni az iskolát■ s. t. b. effélét mondanak. Hivatkozik a paedagogiára — s utal a szülői szeretet s nevelés hiányára. A kirándulást czélszerünek tartja, de csak : „paedagogiai kirándulások * czime alatt. Igazgatóu r, a méhekkeli hasonlatot, helyesléssel ismétli; a kirándulást hasznosnak tartja, mert úgymond : a ki megpróbálta a kirándulást. tanítói, atyai, családi — nem száraz leczkével összekötni, akkor hasznosságát tagadni soha sem fogja. Tanítson a tanitó a szabadban annyit, a mennyit, testi — szellemi tehetsége el bir.
A thema megoldatott s igy az „iskolai kirándulások" egyhangúlag elfogadtattak.
Elnök a vitatkozás eredményét még kívánja kiegészíteni azon nézetével, hogy — miután az ily kirándulások haszna egyáta-lában elismertetett, — sót sok tekintetben az iskolai előadások fölé helyeztetik: cseréltessenek fel a rendes iskolai tanórákkal is annyival inkább, miután azokat csak fűszerül és ritkán alkalmazni ajánlja. Okada-tolja ezen ajánlatát azon akadályok felsorolásával, melyek nemcsak falu helyeken fordulnak elő a szülők által kitűzött házi foglakozások miatt, (melyek mégis tán a rendes iskolai idők kitöltését megengedik) hanem városokon is előfordulnak, a franczia-
nyelv,— zongora-órák segyéb magán foglalkozások mellett.
Elnök zárbeszédében találó hangulattal gondol vissza azon időre, midőn a tanítók, mondhatni csak országos vásárok alkalmával ismerhették meg egymást, és értekezhettek sorsuk s a tanügy nehézségeinek volta felett.
Üdvözli azért a hazai alkotmányt, mely a századokon át majd nem szolgailag elnyomott tanitói karnak szabadságot adott a tömegesebb összejövetelre. S kétszeres örömét fejezé ki a felett, hogy az ily találkozások Demcsak üres ismerkedések re, hanem a népnevelés terén hasznos eszmecserékre is jelentékenyen felhasználtatnak.
Köszönetét fejezé ki a szakavatott hozzászólások és figyelmes végig hallgatásért. Végül éltetve a Nagyméltóságú vallás s közoktatásügyi magyar ministeriumot, mint szintén az alkotmány egyik hathatós őrét, s a korszerű haladás előmozditóját; a gyűlést bezárja; mely zajos éljenek közt oszlott fel. K. m. f.
HAJGATÓ SÁNDOR,
elnök.
Jegyzette: JUHÁSZ PÉTER,
& zaiam. ált, tanitó-testület jegyzője.
Audiatur et altéra pars !
A ki támaszkodik igazságra — az nem szorul gorombaságra
E becses lapok utóbbi számaiban tübb pánczélos czikk jelent meg a keszthelyi gazd. tels. tanintézet tárgyában, mely czikkekben igénytelen személyemre is tortént barátságos vonatkozás.
Nem akartam ezen loyalis polémiába eddig avatkozni, — engedvén időt mindazon uraknak, kik e nemes téren sarkantyút érdemelni óhajtottak. — Darab idő óta azonban nem jelentkezvén uj harczos; igy bátor leszek ón is e tárgyban néhány igénytelen megjegyzést koczkáztatni.
Legelőbb is szeretném elmondani: mikép gondolkozom é n a polémiáról. Igénytelen véleményem szeriut — annak, ki rendszeres és sikeres polémiába ereszkedni akar:
1-szőr tudnia kell helyesen és érthetően
irni;
2-szor tudnia kell világosan és logikailag gondolkozni;
3-szor óvakodnia kell a gorombaságtól és s illetlenségektől; ellenben;
4 szer tisztelnie kell az i 1 1 e m szabályait és az i g a z s á g törvényét;
ö-ször nem szabad kifogynia a valódi érvekből; és
6-szor alaposan kell értenie azon dologhoz, mely felett vitatkozik.
A ki ezen kellékekkel nem rendelkezik, az jobban cselekszik, ha egy pohár sör mellett békében elszija szivarját és átengedi a fegyvert másnak, ki azzal bánni tud ; különben köny-uyen nevetség vagy szánalom tárgya lesz és kompromittálja az ügyet, melynek szolgálni akart.
Ezt, kérem szépen, nem valami czélzásból mondottam; hanem csupán azért említem, hogy kes'-bb annál kevesebbet kelljen azon tisztelt urak megjegyzéseivel foglalkoznom, kikakeszi-helyi gazd. intézet iránti nemes buzgalmukban talán kissé tovább mentek, mint azt a higgadt józan és sikeres polémia szabályai megengedik.
A „Zalai Közlöny" 38-dik számában tek. Kovács János ur (kihez különben nincs személyesen szerencsém) volt szíves engem — az ő módja szerint — megtisztelni. Igen sajnálom, hogy e megtisztelést érdeme szerint nem viszonozhatom, illetőleg — a kesztyűt fel nem vehetem. En ellenkezőleg, jó keresztény módjára kenyeret dobok arra, ki követ hajtott rám. T. Ko vács ur azt állítja rólam, hogy röpiratom „merő hazugság"; én viszont hasonló joggal mondhatom : hogy mindaz mit K. ur ellenem felhozott tisztaés meggyőző igazság! — K. J. ur engem a keszthelyi intézet meg-ront ójának deciarái; én viszont, ugyanoly alapon K. J. úrban ama intézet biztos meg-m e u t ő j é t tisztelem ! —
E lap 39. számában tek. Trsztyánszky Lajos ur ellenem szólalt fel; de nevezett tek. úrra nézve ismételnem kell. mit e lapokban már egyszer irányában kimondottam : hogy én neiu mártom sárba k e z e m e t, és az iilem szabályait még ellenemmel szemközt is tisztelni tudom.
Ugyancsak e b. lapok 38 dik számában olvastam továbbá: hogy Zalamegye tek. bizottmánya máju» hó 5-én igénytelen személyem és törek véseim ellen az anathemát kimondotta. Ez ugyan a mai világban igen ártatian dolog, mely miatt nyugodtan alhatnám ; mégis
a doigot őszintén sajnálom : nem annyira miattam, mint inkább a L bizottmány miatt.
Megmondom miért.
Mert a tisztelt megyei bizottmány a kérdéses esetben háromszorosan tévedett: 1 szőr in persona, 2-szor in re, 3 szór in forma.
Tévedett in persona — amennyiben az anathemát nem az illetékes személyre adreszálta. A „deleatur"-t a keszthelyi gazd fels. tanintézet felett nem én mondottam ki, sem nem javasoltam; art két miniszter indítványozta és a 'J es bizottság elfogadta.
Tévedett in re: mert én nem az intézet megroutásán, hanem kiépítésén; nem á t tételé n,de korés czélízerű átala-k i tásau dolgoztam.
Tévedett in forma: mert személyről és dologról itélt és határozott, mielőtt magának — illetékes forrásból és hiteles módon — kellő tudomást és alapos meggyőződést szerzett volna.
De ha itt nem is forogna fenn a hármas tévedés; bátor vagyok kérdeni: minő j o g-czi m e n avatkozik a tek. m. bizottmány ama minisztérium hatáskörébe, melynek feladata : vezetni, ellenőrizni, szervezni a hazai gazd. tanintezeteket V Ezen minisztérium bizonyára jobban vau képesít re megítélni: valamely tanár vagy igazgató hivatásanak megfelel-e avagy valamely tanintézet jelen szervezete és elhelyezése (országos érdekben) ezélszerű-e vagy sem?
Igen szomorú lenue az ügyre s a kormányra nézve, ha a minisztérium ily dolgokban — az ill ítékes szakemberek véleményét m e 11 ő z v e a megyei bizottmányok infor-mátiójára szorulna !
Különben, hogy a kormánynak minő inten-cziói vannak az itteni tanintézet érdekében — arra nekem sem jogom sem kötelességem megfelelni ; de hogy az én törekvéseim ez irányban minők voltak — czélra és indokra nézve: er-rői bármikor bárkinek, akit illet vagy érdekel teljes é* hitele* felvilágosítást adni ké*z és képen vagyok. De rögtön hozzáteszem : nem azért, mintha akár egyeseknek, akár városnak, vagy megyének — hivatalos körömben felelős volnék,felelős csupán az illetékes minisztériumnak vagyok és biztosithatok mindenkit, bogy ennek minden perczben minden tettemért számot adni képes vagyok.
Ha a t. megyei bizottmány — mielőtt ama határozatát hozta — a czélszerÜBég, igazság és méltányosság követelményéhez képest — az ügy valódi állásáról nálam vagy akár a foldmivelési minisztériumnál felvilágosítást kér: ama határozatát bizonyára nem hozandotta volna.
Szabadjon továbbá egész tisztelettel megjegyeznem: ha a nagy tek. megyei bizottmány oly meleg részvéttel van az itteni intézet jövője iránt (mit igen természetesnek és dicséretesnek találok), váljon miért nem kisérte eddig közelebb és nagyabb figyelemmel e tanintézet fejlődését, működését 03 sikerét ? miért nem vizsgálta vagy vizsgáltatta meg szakértők által az intézet alapját, segédeszközeit és egyéb viszonyait V miért nem győződött meg közvetlenül annak számos nehézségei és hiányairól ? miért nem szerzett tudomást ama törekvésekről, melyekkel a ministerium és a tanári testület éveken át az intézet fogyatkozásán orvosolni iparkodtak — és mely törekvéseknek első kezdeményezője és folytonos buz-ditójn eppen az volt,ki ellen a bizottmány villámait szórja ? miért késett a megye addig, mig harmad izben megkondul az intézet fölött a halál-harang V!
Avagy azt hiszi bárki, hogy az én távozásommal Keszthelyről az iutézet minden baján segítve leend, — az legott uj erőt, s életet nverend ?— A mily őszintén és hón ragaszkodtam eddig Keszthely városához: kénytelen vagyuk bevallani, hogy az utóbbi idők igen köny-nviteiii fogják távozásomat; és ha elmenetelemmel valakinek szívességet tehetek, ezt részemről ma inkább, mint holnap tenném meg; sőt óhajtva várom a miniszterim ebbeli elhatározását, és hálával tartozom mindazoknak, kik irántam való jó indulatból ama elhatározást siettetik. De nem élek azon jámbor hitben, hogy_ ez olcsó szerrel az intézet bajait orvosolni lehessen — bár őszinte szívből óhajtom, hogy e részben csalódjam.
Ügy hiszem, minden józan gondolkozású ember önként fogja beismerni, hogy egy intézeti igazgató, ki 16 év óta mint gazd. tanár, 7 év óta mint gazd. fels. intézeti vezető működik és kit a kormány három izben külföldre kiküldött, hogy ott a különféle gazd. tanintézetek berendezését és szervezését tanulmányozza : hogy mondom, ezen egyén talán csak eléggé képesítve leend,azt megítélni: minő alapot és kellékeket kíván egy gazd. tanitézet, hogy életrevaló és működése eredménydús legyen V Es szabad-e józanul feltenni: hogy a minisztérium (Kovács János ur szavai szerint)annak „tőre kvései t e 1 fo j t a n i" és „é r d e m 1 e ge s e n megtör-1 an i" fogja, ki kötelezettségéhez képest nagy-fáradozással szerzett ismereteit azországos-gazd. tanügy érdekében érvényesiti, ki kötelességéhez képest a keszthelyi intézet számos hiányát felderítette és azok orvoslását m i n-den módon és alkalommal sürgette;
ki a gazd. tan ügy felvirágzása mellett évek óta az önfeláldozásig fárad és harczol ? Ha a tek. szerkesztő ur nem sokalja a tért, melyet becses lapjában ez alkalommal igénybe veszek, bátor leazek még egy két megj gyzést koczkáztatni ama intézetre nézve, melyről — tessék elhinni — senki oly behatóan nem gondolkozott, róla annyit nem irt és mellette oly sokat nem fá radott, mint éppen az, kire most minden hívatlan követ és sárt dobni hazafias tettnek tart.
Ha bárki is csatlakoznék tek. Kovács ,Tá nos ur hozzám intézett ama felhívásához: miszerint mutassak tel egyetlen oly intézetet, a mely helyhezésénél fogva a keszthelyi intézetet csak megközelíteni is képes volna":*) akkor az ügy érdukében tisztelettel kérem, ue sajnálja a fáradságot és szíveskedjék vezetésem mellett ezen — K. J. ur szerint „páratlan" intézet tan- és gyűjtemény helyiségeit,, technologiumát, p i n c z é i t, majorját, cselédlakait, mintaszerű istálóit , magtárját, szer tárát, azokat a bizonyos „kitűnő fajú teheneket, „melyek még a bécsi kiállításon is érdemesítettek"**),továbbá ez intézeti gazdasa>; irigy lendő földjeit, rétéit és jeles szőlejét***) megtekinteni.—Es hogy ne kelljen m *-/.e mennünk, tessék azután mind ezeket östu. .. nlítsni a voltQ-eorgikon belyiségei,majorja,foldjei,ezólei és egész elhelyezésevei. A különbség kimutatására szívesen szolgálok a régi Georgikon térképe és gazd. tervrajzával. — Majd kiderül azután : volt e okom panaszra? —
Ugy latszik, hogy & többször idézett K. J. ur m.Hgasztalásai alatt még mindig ezen rég iüeorogikont érti; sőt ez bizonyosnak vehető ama szavai alapján „hogy az intézetet az örökemlékü gróf Festetics (iyörgy saját költségén állította fel." Ez ugyan ismét egy kis tollhiba T Kovács J. ur részéről, mi azonban egy vidéki urnál(ki intézetünket nem ismeri) megbocsátható botlás: és melyből még nem akarom következtetni, hogy K. J. többi állításai hitelesek ne lennének : akik pedig intézetünk gazdasága és vidékéről kimon-dott ítéletemet túl szigorúnak tartanák, azokat bizalommal kérem: tessék megkérdeni az itteni tanár urakat: van-e a mostani rendszer és viszonyok mellett intézetünknél elegendő, czélszerü és könnyen hozzáférhető alkalom a gazd. oktatásnál auoyira szükséges gyakorlati beavatásra és okm utat ásókra ?**** vannak-e intézetünk közelében nagyobb mérvű és példaszerű tehenészetek, hizlalások, gazdasági mellékiparágok, gazdasági gyárak és raktárok? — Pedig ezek mind nagyon lényeges kellékek egy gazd. fels. tanitézetnél. Es hogy azután némi összehasonlítást is lehessen tenni arra nézve, mikép állnak e részben más intézetek: ne terheltessék megtekinteni a hozzánk legközelebbi két gazd. tanintézetet: a magyaróvárit (melynek most 145 hallgatója van) és a mödlingit(132 hallgatóval)A különbség majd önként fog szembe ötleui. — Ily viszonyokat — tessék elhinni — hiába akarna egy igazgató titkolni: az érdeklett közönség — a szülék és a tanulók ily hiányokra csakhamar rájönnek.
Hát még ha elárulnám: mennyibe kerül az országnak (a mostani szük időben) egy tanuló kiképeztetése Keszthelyen — aránylag az imént nevezett és más külföldi gazdasági tanintézetekhez! Ezt nem is merem kimondani !
Mintán én mindezeket már évek előtt sajnálattal észleltem és a következményeket a
*) Nem léeén szerencsém K. J. urat ismerni, ezen nyilatkozata szerint fel kell tenuem, hogy ő valódi tauszaki tekintély, ki számos bel-és külföldi gazd. tanintézetet látutt és tanulmányozott.
**)Igen sajnálom, hogy Kovács J. ur itt ismét egy kis ártatlan tévedésbe esett, a mennyiben intézetünk tavai nem tehenet, hanem Somogyban szerzett néhány bivalyt állitoU ki; „kitűnő fajú teheneitől" pedig alig várja, hogy mielőbb megszabadulj®n. S. P.
***) Az intézeti szőlő (előbb Kugler féle birtok Cserszegen) határozott és erélyes óvásom daczára lett — főkép Tek. Trstyánszky Lajos ur inditvaiiya éa igen meleg ajánlása folytán 8000 frton megszerezve. Hogy milyen lehet ezen szőlő, azt a szíves olvasó T. Trsztyánszky Lajos ur saját ■szavaiból Ítélheti meg, melyek szeriut csaks»tn az egész tavali termést,pedig nem volt a legroszabb, é n magam ettem meg; — és továbbá mondja T Trsztyánszky ur, hogy ,a legszebb szőlőnek váló térséget gyümölcsfákkal rakatja el az igazgató.* Kigondolhatja már a szíves olvasó, hogy milyenek ezen szőlő egyéb részei, midőn a ,legszebb részeket" is gyümölcsfával kell beültetni. Tessék akár az intézeti szőlő kezelőjét T, Belke tanár urat is e tárgyban interpelálni! — Én, ki Trsztyánszky J ur szavai szerint nem vagyok szakértő — tudatlanságomban, — a diósi hegyen fekvő Cheruel és Bogyay féle, és a Cserszeg legszebb pontján fekvő (volt Georgikoni) jelenleg Szalosféle szőlőket ajánlottam akkorban megvételre. És a kormány hajlandó is volt; de e hírneves szaktekintély Tek. Trsztyínszky ur meleg ajánlatára választatott — a Kuglerféle szőlő: mert a diósi bor nem tartós, sem uem kezelhető.' Én ugyan az ellenkezőt hallottam ; de Tersz-tyánszkv urnák ahoz legjobban kell értenie. S. P.
••••) Ezzel nem akarom a helybeli uradalomnak, mint tanulmányozási tárgynak, nagy becsét; csorbítani, sem eltagadni ama szívélyes készséget melylyel az uradalmi birtokok tanulmány czéljából ax intézetnek mindenkor rendelkezésére állíttatnak. De ez csak csekély részben pótolja magának az intézeti gazdaságnak tökéletlenségét és tanulmány: czélra ▼aló alkalmatlan voltát. Ezt a minisztérium már 1872-ben nyilvánosan, hivatalos nyomtatványban ki-
mondotta. 8. P.
melyek máris bekövetkeztek előreláttam : azért kötelességemhez képest, mindent elkövettem, hogy az intézet bajai orvosoltassanak és jövője biztosíttassák. Tessék hozzám fáradni — bárkinek: számos okmánynyal fogom állitáaairaat bebizonyít* ni.*****) Vagy tessék az illető minisztériumban kérdést intézni: h á n y oly javaslatot terjesztettem fel, mely nem czélzott volna az iutézet javára, emelésére, fejlesztésére? Vagy tessék a százakra menő tanitványimat interpelálni : kik készség gel fognak tanúskodni — ugy az intézet érdeméről, mint az én működésemről.
Hogy az irigység és a rosz akarat a legtisztább jellemű és leguemesb törekvésű embert gyanúsítani és rosz színbe állítani hajlandó — az régi dolog és Keszthelyen is szomorúan bebizonyult. D.j elleneimnek számos és kombi nált cselszővényei daczára sem a minisztérium jóindulata, sem itteni jóakaróim ragaszkodása, sem tanítványin\kegyelete irántam meg nem ingott ; hanem igenis ártottak ama fondorkodások és pedig nagy mértékben— talán pótolbatlauul — magának az intézetnek.
Végre kijelentem, hogy uem hátráltam eddig semmiféle megtámadás elől ; kötelességein és meggyőződésem ösvényén bátran baladtam előre—nem gondolva tetazik-e A-nak vagy B uek. Nem ijedtem meg m os t és jiem ijedek meg jövőre bárkinek anathemája, gyanúsítása vagy rágalmai elől mindaddig,mig kötelességemhez hü vagyok és öntudatom tiszta marad ! Nem szorulok részemről sem goromba polémiára,sem valótlan állításokra, sem önvé delmére vagy magas pártfogókra: — az igazság és becsületesség nekem oly védpaizs, melylyel bátran szembe szállhatok bármivel és bárkivel! E paizs törhetlen bátorságot kölcsönöz és biztos védelmet annak, ki — kozzá hü maradni tud és akar! Et si fractus illabatur orbis, inpavidum ferient ruinae ! — Keszthely, 1874 junius 3-án
__SPORZON PÁL.
*• '••) Ha megengedi a t. szerkesztőség, leg-közelébb közölni fogom egész terjedelmében az ezen iutézet reorganisatiójára vonatkozó hivatalos felterjesztésemet — az 1872-ik évből. Ugy hiszem akkor soknak megnyílik a szeme és egynémelyek máj véleményre fognak jutni a felett, kik erővel az intézet „megrontójának* kikiáltottak — jóakarói! S. P.
Levelezés.
Lipik (Slavoniában), junius 5. 1874.
Ismét ütött a távozási óra, a kanizsai indó házban s kis harangocska kongott, a sip jelt adott, a mozdony egy kegyetlen fülszakitó fü-tyentést tett, hátul kirúgott s előre vágtatott, kevés idő lefolytára vonatunk Barcson állott, itt azoban rafinirt zsebmetszőkre akadtam, igazán mondva, nem válik sem Slavoniának, de még kevesebbé Somogy megye díszére, hogy oly élénk kereskedelmi s közlekedési ponton, mint Barcs és a slavoniai városok közt oly mostoha szegény közlekedés maradjon, vagy továbbra is fent álljon.
Barcson egy kis öregecske ember ajálko-zott a Dráváni átvitelre, nyomorult kis rozzant ladikba dobtak hatunkat, és neki eresztették e veszedelmes víznek, mégis a slavoniai partra érve kiszálltunk szerencsésen,hanem most ha Budapesten a Dunán ügyes evezők átszállitják a« embert Pestről — Budára, és hat ujkrajezárt kell érte fizetni, itt tőlem 54 krajezárt kért, és miután e nagy követelést még borravaló is — nem követte, bajusza alá néhány sértő szót dörmögött. Somogymegye közönsége egyetértve Slavoniával helyesen tennék e bajon minél előbb segíteni, gyors és biztos közlekedést minden adózó polgára e hazának bátran követelhet. A parton előáll Mózses két fia, kik nem szemtelenkedtek 10 órai jó utért 24 forintot kérni, a drága bécsi fiakerek ennek feiét sem követelik, jónak látom minden fürdői utast figyelmeztetni, hogy ezen rafinirt zsebmetszők körmeibe ne essenek, forduljanak a teresovaczi magyar vendéglőshöz, ki a nagy vendéglót bérben bírja, szinte váltott lovakon « fél annyi árért szállítja az utast vagy a daru-vári vas, vagy pedig a hires lipiki iblany fürdőkbe, Barcstól Teresováczig nincs semmi különös, hanem innen tovább kezdődik a gyönyörű és élénk hegylánczolat, mondhatom, hogy oly szép, gyönyörű pontokkal találkozik az utas, hogy minden más költői kifejezést mellőzve szemet-lelket andalít, egyik szép tájék a másikat váltja fel; igy Daruváron át a kies Pakracs városkán keresztül, innen félórányira fekszik Európának legerősebb iblany fürdője Lipik, a forró meleg óriási vizforrással, ezen áldott forrás, bámulatos irt nyújt a szenvedőknek, éa ennek folytán napról-napra nagyobb hírnévre ver gődik és nagyobb látogatásnak örvend. A ven -dégek fogadására 200 szoba áll rendelkezésre, nagy kiterjedésű séta parkja van, a melyben naponta reggel este zene játszik, a szakavatott Kern Henrik orvostudor fáradhatlanul forgolódik a vendégek körül, és a fördő emelését ügyesen kezeli, ennek hírnevét megszilárdítani igyekszik és végre van itt egy derék és magyar talpraesett vendéglősünk, kit König bácsinak nevezünk, ki ügyessége, valamint előzé-
kenvsége, finom, jó ízletes konyhája által az itt létet fűszerezi, naponta társas ebéd, jólelké-szitett ételért fizetünk 80 krt. tehát Lipik mind ^yógyhatásra, mind pedig kellemre és szórakozásra is kiváló hely; ajánlom a szenvedők, valamint a itórakozók figyelmébe.
KÖNYVES JÓZSEF.
Helyi hirek.
— A nagy-kanixsai polgári iskola tanárai egyik eltávozott tanártársukat egy hónapig helyettesítve, az ezért járó havi dijt természetrajzi tárgyak beszerzésére határoztak íorditaui, mely szép intézkedés elismeréssel tétetik kózzé. ... , •
— Meghívás. A keszthelyi m.kir;gazdasági fels. tanintézet hallgatói által 1874 ik évi junius hó 20 lkán a páhoki tüzkárosultak javára Hév vizén,a vendéglő nagytermében zártkörű tánczestély reudeztetik.Kezdete 7 órakor. Családjegy ára 3 írt. Személyjegy 1 frt. Fö-1 ültizetések köszönettel elfogadtatnak s hirla-pilag nyugtáztatni fognak. Jegyek előre válthatók az intézeti olvasó teremben d. e. 11—12 óráig és Hévvizen a fürdői pénztárnál.
— Csopak vidékről irják lapunkn ak :
Májusnak Aeolus szélvitézeit elkergették ugyan junius sugárágyui,deJiszonyu meleg kezd lenni. Juuius2 -án délben ablak közt 25 fok volt;juuiuB 3-áu 11 órakor már 32 fok K. szerint. Ha esőnem lesz, kiég minden. Egyik szélsőség a másikba esik.
— Hivatalos nyilatkozat. A .Z.K." t. é. 4ö. szamában t. Mezriczky Péter ur a „Kirándulások és karczolások" czimü czikke végén, felemlitett azon panasza, hogy a zalamegyei iskolatanács f. é. május 4-iki évnegyedes ülésére nem lett meghiva, holott a z.-megyei ág. hitv. esperességnek az iskolatanács kebelében ő kivüle más képviselője nincsen, kényszerit a következő nyilatkozattételre: Mezriczky Péter ur iskolatanácsosi állásáról még 187l-ben lemondott a helyette a megye bizottmánya által Bogyay István ur Halápról lett megválasztva ; a zalamegyei ág. evang. esperességet pedig a dunántuli superintendentia intézkedése folvtán zánkai Nagy Pál ur képviseli. Mind ennek daczára azonban ismerve tek. Mezriczky Péter ur ügy buzgalmát, tevékenységét s ünzetleu hazafias lelkületét a jövő augu3tus havi iskolatanácsi ülés vendégeül, ezennel már előre tisztelettel meghívom, mely alkalommal a tanácstagok 5 éves mandatuma lejárván, azok újra fognak választatni. Nagy-Kanizsán, 1S74 jun. 9-én NüCSECZ JÓZSEF, tanfelügyelő.
— Következő czáfolatot vettünk ^agy-Kanizsán 1S74 junius 8-án.A „Zalai Közlöny" hz évi 46-ik számában Mezriczky Péter az Egerszeg és Kanizsa közti vetélkedésre vonatkozólag azon indokokat sorolván föl, melyek őt Kanizsa partfogolására bírják, mintegy el-csüggedten panaszolkodik, hogy e nézetében nem osztozó barátainak azon ellenvetését, mely szerint a kanizsai intelligentia talán egy nagy része Izrael utŐM^ól áll, és ezek folytonosan nem is tiszta néniVnyelvet beszélnek, iskoláikban és intézeteikben német nyelvet taníttatnak, meg nem czáfolhatta •, azután conditio sine cjua non gyanánt hozzá teszi: „Ha megigénk (is ?) a magyar nyelvnek érintett iskoláikbau tannyelven leendő elfogadását és a magyarosodásban is őszintén hozzánk simulnak, akkor igenis azon ellenvetés megszűnik." Ugy hiszem, a kanizsai izraeliták hazafiúi érzelmüket már oly sok izben és oly kiváló módon tanúsították, hogy e tekintetben védőre nem szorultak; másrészről a M. P. ur által fölhozott, szerinte meg nem czáfolható ellenvetéseket, valamint annak jóakaró inteimeit, minden észrevétel nélkül hagynám, ha czikkiró maga
sermonj át e szavakkal nem fejezte volna be: „Tényeket hoztam föl tehát igazat mondottam" Bocsássa meg tehát M. P. ur,ha á 1 1 i ó 1 a g os tények ellenében, tapasztalásotn alapuló valódi tényeket felsorolni bátor vagyok : Tény, hogy a n.-kanizsai izr. tanodában már évek óta az előadási nyelv m a gy a r.Tény, hogy a hitközség elöljárósága két tanítót,csupán azon okból, mivel magyarul nem tudott, nyugdíjaztatott, helyöket magyar tanítókkal töltetvén be. Tény, hogy ez iskolában a magyarosítás annyira fejlődött, bogy egy helybeli magyar érzelmű nemzsidó,ki gyermekét ez intézetbe járatja,e gyermekét német tanintézetbe küldeni szándékozik, mivel itt nincs alkalma e nyelv megtanulására. Tény, hogy városunkban lévő több egyletben (tüzoltó-,torna,bete geketaegélyző-segélyegylet)melyeknek tagjai és részben tisztviselői izraeliták, a jegyzőkönyvi nyelv m agy a r. Tény, hogy az izr. hit község irodájában a levelezés magyar nyelven vezettetik. Ennyi tény elegendő lesz talán M. P-ur aggalvainak szétoszlatására s azt javasoljuk neki, bogy máskor a tények valódi állásáról teljes meggyőződést szerezzen magának, mielőtt polgártársainak egyrészét hirlapilag meg
támadja. SOMOGYI HENRIK. ,
H 019(1 is volt, sovány is. cs még a természet vörös haj és szeplős arczrzal ke seri té meg azon uri embert, ki az édes szülők bele egyezését megnyerte, mert mint kérő volt s utasíttatott a lányhoz.
— Szabad esedeznem nagysád válaszáért, amidőn drága szülői nem ellenkeznek ?
— ön most távozik ! s válaszom kívánja?
— Esedezem. —
— Tehát „Ne maradjon oly b o s z a n ! és jöjjön szépen vissza."
— jRövid hirek. Fiume város derék polgárai a budapesti hon véd menházra 1663 frtot küldöttek. — A magyar képzőművészeti társulatnak 1145 tagja van. — Budapesten a mult héten 65-tel több halt meg, mint született. — A földtani társulat idei vándorgyűlését Marmarosban tartja aug. elején. — Bécsben Herzl ékszerész boltjából 50 ezer frt. értékű tárgyakat loptak el. — A királyné ez év őszén Egyptom és Jeruzsálembe utazik. — Kerkapoly Károly az egyetemen octóberben kezd tanitani. — 223 hirlap s folyóirat jelenik meg ez idő szerint magyar nyelven. — Mezzo-fanti bibornok 70 féle nyelven beszélt és irt.— Észak-Amerikában indián hirlap is jelenik meg „Japi Oaye" (szóhordó) czim alatt. — Dr. Duka Tivadar hazaérkezett Indiából. — Julius 1-től kezdve minden szivar ára egy krajczárral felemeltetik. — Az osztrák-magyar birodalom katonaorvosainak száma 2319. — Ü Felsége a győri püspök ő méltóságának aug. hóban több napig vendége lesz. — A magyar akadémia tőke 1.912,963 frt. — A méter mértékrendszer behozatala 129 ezer frtba kerül. — Jókai müvéből eddig 40 kötetet ismer a külföld. —■ A czár Emsben van.—
(Tessék lutrizálni.) Miből áll Orlice mestersége, büvészeti tudománya? Tudjuk, hogy a 90 játszószám -bol a csoportulatok tana segélyével összeállíthatunk: 4005 ambót, 11748 ternót, 2,555.190 quaternót, s 43,949.268 quintemót; s ha ezeket mind megtennék, nyernénk: 16 ambót, 10 ternót, 6 quaternót s 1 quintemót; de ki fogja ezt tenni? hisz az óriási betétnek csak csekély rétzét nyerné viasza. Azonban mit csinál O ? Fölosztja a 90 számot csoportulatokra, s t-zen csoportulatokat felosztja cliensei közt; minél nagyobb azok száma, annál biztosabban kell azok közül legalább egynek nyerni; (ezen nyerőt persze O csalogató madár gyanánt használja, — mint a vadász a baglyot, s nevét azonnal újságba te.szi.) Ha a játszók száma teljes, a mi amboszólónál 400, ternónál 11748, s quaternónál 2,505.190; akkor minden huzá*n*i kell '•ifi-nek nyerni; — s igy 10 húzásnál 250-en nyernek. Azuk száma pedig.kik ezen tiz húzásban ne ni nyernek: 2í>"0.880. Ezekből látjuk, hány ember rakja pénzét O. oltárára s azért szent kötelessége minden józan gondolkodásúnak a népet e szédelgőktől, miut a* erkölcs megmételyezőitől leggondosabban órai.
Jun.
Vegyes hir.
— „ATó'i tzavazntjog társasága" czim alatt Amerikában egy női clubb áll fenn, melyben nemrég egy nő igy szónokolt: „Ne pazaroljuk többé jótéteményeinket a férfiakra,ne menjünk társaságukba, s ne táncroljunk .^gliik.. Társadalmi forradalom legyen jelszavfnk! s e forradalmat a tűzhelyen kell kezdeni. — Nem kell ápolni a csecsemőket; nem kell gombot varrni a férfi ingére; nem kell a szobát, a bútort rendben tartani; tönkre kell tenni a háztartást; majd akkor a férfiak belátják, hoey kényelmük a mi kezünkben van, s mega-dandják nekünk a szavazatijogot Ha a könyörgés nem használt, forduljunk erőszak hoz, s mai naptól fogva mindenki ostromállapotba helyezze háztartását." — Oh mily boldog élet lesz akkor!
Történeti naptár.
11. 1672. Nagy Péter czár születésnapja. — 1848. véres katonai lázadás Budapesten.
12. 1182. Kr. sz. előtt. Trója 10 évi ostrom után bevétetik. — 1477. Mátyás király hadat izen F/í^yes császárnak. — 1848. a karlovSCzi csata.
13. 323. Kr. sz. előtt Nagy Sándor halálozása. — 1441. I. Ulászló király békeszerzódési esküje Szegeden. — 1849. Kmety Csorna mellett győz. 1864. Dembinszky tbnok halálozása Párisban.
14. 451. Atilla Orleánst elfoglalja. — 1682. Tökölyi és Zrínyi Ilona esküvője.
15. 1246. A lajtai csata, hol Frigyes herczeg elesett. — 13o9. Róbert Károly harmadszor koronáztatik meg.
— 1825 Szász Károly költőnk születésnapja.
16. 1849. A zsigárdi ütközet.
17. 907. Árpád halálozása. — 1684 Visegrád visszafoglalása a törököktől.
— 1853. Iduna költőnő halálozása.
Papírszeletek.
— Barátom az én házamban van a valódi paradicsom.Hogv hugy VSegédemÁdám nevfi most'ioha leányom Eva. Ezek szerelmesek ; feleségem pedig a kigyó.
Szerkesztői üzenetek.
1282. K. Zs. Jobb volna a vetések állapotát iruá meg, mint:
Meghalt !! a lölköm
Hiába gyötröm
Utána. Előre. (Bravissimo !)
Itt maradt a tője,
Ez az kenyérkereső —
Előttem a világ bő ! (Szerencsés u'at !)
1283. Keszthelyre. A 4 példány elküldetett előbb is, ma is.
1284. U. Zala-Egerszegen. Szives soraid megnyugtattak
1285 (B e kü 1 d v e.) K. I. T Tőledi távollétemben emlékszel-e reám V Üdvözletemet s tiszteletemet személyesen nem sokára.
1286. M. Budapest. Köszönjük a figyelmet Közölni fogjuk.
1287. Sümeghre s Szent Gróthra. A jegyzőkönyveket vettük, <le csak később közölhetjük.
1288. Az 1341-ki őrsi r egét köszönettel vettük. Fogadja üdvözletünket; most csak 20 óráig lehettünk a kies Füreden.
1289. P. .János bátya" ily ritka magyar példány, hogy ne jönne ki a táréra végén.
1290. L. 8. .Az emberismeret* jő.
1291. „Szerény nyilatkozat a keszthelyi gazdasági intézet érdekében* czimü közleményt egyelőre
félretettük,mert az ügy elíaaör aoit bőven Mellőz, tetve a meghányva van, máaodszorugy tudjuk, £Őgy ujabb atadiumba^lépett; e tekintetbeni caalódásunk esetére közöljük.
1292. U. E. Közöljük. W K. levelének u
örültünk.
1293. K. Az .Édes Gergely"re vonatkozó czikket tárgyhalmaz miatt csak később közölhetjük.
1294. B. A „statistika hazánkban' jó czikk, jövőre is kérjük becses működését, mihelyt terünk engedi, hozzuk.
1296. P. G. Még nincs a nap meghatározva. 8 pályázó van.
Czleti szemle.
(8 r. 8 - a.) Nagy-Kanizsa, jau. 9-ike 1874.
Időjárás: náraz, meleg.
Gab n aüzlet: nélkülöz minden jelentőséget Arak változatlan. — A vételkedv a közelgő aratás
következtében fogyatkozó. — Külföldi hirek is lany hák. —
A vetések mindeddig igenis kielégítők. — Csak egy meglehetős eső szükségeltetik jelenleg arra, hogy némi eshetőségek kikerülhetésével áldásos aratást
czélozhassunk. *
Jegyzünk alsó-ausztriai mérő szerint-
Buza XO-81 fnt 6.30-70 kr.82—83fnt 6.70— 9» kr, HT> fnt, 7.25-7 80 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4 S 1—5.10 krig, konkoly nélkül 5.-5 25 540. 78—80 fnt konkolyos 5.20 -5.30. konkoly nélkül 5.25-40 kr Árpa serfőzésre 5—5.25
kr. — Árpa etetésre 4.--4.30 krig. Kukoricza 6.
10—40kr.méreje Zab3.10—15 kr.—3frtig méreje .Hüvelyesek: Borsó 8.40kr Lencse —.—frtig.Bab fehér aj ritkaság óval keverve5.70—80egész frtig,ó 5.30,tarka5 26 —50 krig. Hajdina 4. 80—5 frtig. stájerországi 4 65 — 4. 80 kr. - Hajdinakása 11—13 kr. — Köles 5. 30—50 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9. frtig. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95— 4.—krig.. "zabos lendek 4.—kr. vámmázsája. Kendermag 5 frt-60 kr. méreje. Repcze téli 4.50—80 kr. nyári 3.60—1.20 kr. Kevert (Miachling) 4.80- 5, frt Bnza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,— 4n B o-r o k : fejtett uj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50—80 kr , fejtett Schiller 4 — t 60 kr. ó-bor —.— frt — Seprüpálinka —.—. Törkölypálinka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsó-auszt-riai akója, hordj nélkül, franco itteni állomás.
Érték- és váltófolyam junius 10.
5'/. metaliques 69.30; 5% nemz. kölcsön 74.45: 1860-ki álladalmi kölcsön 107.50; bank-részv. 987 —; hitelintézeti részvények 217.75; London 111.65; magyar földtehermentési kötvény 74.— ; temesvári földtehermentési kötvény 71.75; erdélyi földtehermentési kötvény 77.—; horvát-slavon földtehermentési kötvény 105.75; ezüst 105.85; cs. kir. arany 5.29 Napoleond'or 8.94
Vasúti menetrend.
Indul Kanizaáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel.
. n Zágrábig 2
Budáig 6
1 10
Szombathelyig (innét <Jélután 6
óra 25 perez Bécsbe) 5 Bécsig (Szombath. Bécsujh. felé) 2
10
Pragerhof felé Triesztig 5
„ i, „ éa Bécsbe 2
H », .. 1 1
45 18 48 43
43
, 15 55 3
23 33
a >>
délután, reggel, délután, estve.
reggel.
délután.
este.
reggel.
délutáu.
este.
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez
,, „ ,, Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 Zákány-Fiume Zágrábból 9
Bndáról 4
1 9
Szombathelyről 10
Bécsből(Bécsujli.Szombath.felől 4
»i n >t n 10
(Pragerhof felől) 3
>> »
Trieszt- és Bécsből Triesztből
10
21 64 43 46 20 33 37 18 50 9 22
»»
reggel.
délután.
este.
reggel.
délután.
este.
délelőtt.
reggel.
este.
reggel.
délután
estve
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos.
HIRDBTEJSÉ K:
.
"S Szerencsejáték, fT .^Tl
HSHT"M e g h i v á
egy Hamburg állam által biztosított
sorsjátékban
való részvételre, melyben
ő millió 900,000 márka
okvetlen nyeretik. Ezen előnyös sorsjáték tervszerüleg csak 76,500 sorsjegyet tartalmaz. Nyereményei: 300,000 mark vagy 120,000 tallér; azonkívül lehet 200,000, 100,000,
75,000, 25,000, 60,000,40,000 2 szerSO,000,25,000, 3 szór 20,000, 3 Bzor 15,000, 5 szőr 12,000, 13 szor 10,000, 11-szer 8,000, 11 szer 6000, és 28 szor 5000, 2-szer 4000, 56-szor 3,000, éa 2 szer 2,500, 76 szor 2,000 és 1500, 152 szer 2000 369 szer 1500, 1200 éa 1000, 910-szer 500, 300 és 200, 17,708 szor 110 és 100 20,322 szer 50, 40, 20, 15, 10, és 5 márkát lehot nyerni, s a húzás néhány hónap alatt 7 osztályban okvetlen meg történik, — Az első húzás napjai hivatalosan.
1874-lk: évljun 17éBl8-éin
lesznek. — A sorsjegyek árai.
1 egész eredeti syrsjegy 3 írt. 1 fél csak 1 frt. 50 kr. 1 negyed — frt. 75 kr.
Ezen, az állam által l>iztoHÍtott eredeti worsje
Eyeket(nem a tiltott ígérvények) as árak bérnient«M be-Qldéne után azonnal elküldöm akár a legtávolabbi vidékre is.
Minden részvény az eredeti sorjegygyei együtt egy ac állam czimerével ellátott játéktervet is kap tőlem i a huzáa után midenkinek azonnal megküldöm a huzáa lajstromot :
A nyeremények azonnal szigorú ellenőrzés és a titoktartás mellett fizettetnek ki s küldetnek meg az illetőknek. Bizalmas megbízásokat elfogad :
HeolCBOlier Sámuel aen,,
bankár Hamburgban. (1363—3]
, . • " ■ ___i
Mezei birtokok
ajánllatnak eladásra
és kerestetik több nagyobb terjedelmű birtok haszonbérbe vételre Dunántul és Tisza vidéken.
EgaiiTanárkyéstárs
Birtok közvetítő szakintézetében Budapesten, V. mázsauteza 7. sz. Bécsben I. GÖttweicher utcza, I. sz.
(1364—2)
A
_ 1
Hirdetmény.
Somogy megyében fekvő Lakócsai kir. közalapítványi ni "dalomban 11 "darab javított ökör és 1 db. javított tehén eladandó levén: — venni szándékozók az uradalmi tiszttartósággal Lakócsán — posta helyben, vasúti állomás Darány a ;.écs-barcsi vonalon — értekezhetnek.
M.K. alap uradalmi tiszttartóság.
Ausserordentlich vortheilhafte Glücts orrért
Lotz H. Gépsyára.
Raktár. Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám
Grosse vom Staate Hamburg garantirte Geld-Lotterie von über
2 Mlllionen 370,000 Thaler.
Dise vortheilhafte Geld-Lotterie ist diesnial wiederutii Imit f>ii»«i»r»rdentlich g r o » « e n und vielen iwiiiueti bedeutend v e r 111 e h r t ; sie enthiilt Inur 76.500 Losie, und werden in wenigen Mona Iten in 7 Abtheilungen folgendt* ^ewiuno hicher k' Woiinen, námlich: 1 gronscr llaupt-Gewímt evén tuell 120.000 Thaler, speciell Thaler 80,000 40,000 SO.OOO. 20,000, 16,000, % mai 12,000. 10,000 3 mai 18000, 3-mai 6000, ő mai 4800, 13-mal 4000, il-mal 3200, ll-mal 2400, 28-rnal 2000, Ü-mal 1600, 56 mai [1200, 152-mal 800. 5-mal 600, 2-mal 480,362-mal 400, 112-mal 200, 10-mal 120, 488-mal 80. mOO-rnal 44. 120330 mai 40, 20, 16, 8, 6, 4 & 2 Thaler, die Gewinn-uiehuiig der eraten Abtheilung ist amtlich aufdeolT. und 18. luoi d. J. festgestellt, zu welcher da* ganze origí litallooH uur3 Gulden Ö. W., daa hnlbe Origiiiallo<»» jnur l'/a <«ulden Ö. W., da« vierte OriginnllooH nur ">0 kr O. W. kostet, und sende ich diese Orisinal-Loose iit KegierungMwappen gegen frankirte Einsendung des ítrages selbst nach den entferutesteii Gegenden den ge-íhrten Auftraggebem Hofort zu.
Die amtliche ZiehungMliste und die
Versendung der Gewinngelder
írfolgt sofort nach der Ziehung an jeden der Betheiligten iroiupt und vernchwiegen.
Mein Geschüfs ist bekanntlich das Aeltewte und Al-lerglörklichfete, indem die bet mir Betheiligten schon die grö^ten Snuptgewinne von \m 300,000, 180,000. 150,000, oftmals 120,000, 75,000, 60,000, sehr hau Ifig 45,000, 36,000, 30,000 Nm. eto. otc. gew onnen Ihaben, und i*t wiederum jüug#t am 19 Slaj d. J. bei [mir dan gro»«*e Loos von Ert. 205000 auf \o. 456 ;ewottneu werden
Die GeMammt-Humnie der in den Ziehungen im Mo-loat !Haj d. J. von mir ausbezahlten Gewinne betragt laut |amtlichcii GewinnlÍMten die Summr von über
Thlr. 168,000—504,000 Nm. Laz. Sams. Colán
in Hamburg.
Haupt-Comptoir, Bank- und Wechselgescbaft. 1367—1
co
V
á t
sS
01 S
Első ügyvédi-ögj nöki-iroda.
Vidéki ügyvédtársaimtól, egy etek-,társulatok-, közsé-gek-és magánzóktól stb. elfogadok minden megbízásokat, melyek törvénykezési vagy közigazgatási ügyekben a Budapesten székelő kir. ministeriumok. kir. caria, váltó-és egyéhb törvényszékek, társulatok-és egyleteknél közbenjárást, kői" csönügyleteket, szorgalmazást, értesítéseket stb. igényelnek, físzközlök czégbejegyzéseket, készítek vád-és védiratokaf.
Czélja ügyvédi irodámnak: a vidéki ügyes-bajosokui a jövésmenési, utánjárási, költségektől megmenteni, gyors, kimerítő, alapos tudósításokkal szolgálni, hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.
A dijak előre küldendők be. Egy féli napi időnél többet nem igénylő eljárásért 1—3 frt.
Irodám helye: Pest, lövész-utcza 5. szám, I ső emelet.
1369 — 1
köz- és váltó-ügyvéd.
Hotel Mihalek
Alulírott jelenti a n. é. közönségnek, hogy az ő saját házat,
Servita-téren 7. sz. alatt
szállodává alakította át és les:-pompásabban berendezte.
Szobaára: lfttól 3.50krig.
I1Ó3—19
MIHALEK F
szálloda tulajdonos.

•5
A
valódi
om. szab. legújabban ő Felsége álul k-i, váltsággal kitüntetett. :iz orvosi kartól negviZ8gált, s sike-resnek talált »-7.erféleképen kipróbált titkos szer a patkányok, házi i mezei egerek, vakapdok és svábok teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozni s jirnlni,) haraisitlan minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
Kaposvárott: POLITZER R. úr
kereskedésében,'Pextén Sclineider G. Lipót-utezai kereskedé-
*éh«-u kapható. f 1227 9)
Egy nagy bádog 1 frt. kis bádog 80 kr.
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik.
Ugyanott kapható CZitron-kenÖCS egyedüli szer a fayyhó-lyagok és" tyikszea ellen, egy tégely 50 kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből:
Kérek számomra még két adag arcanu;not killdeai. Hatása felülmalhatlan : pinczémben tömérdek patkány volt, s az ön ar-cáuumával sikerölt őket kipusztítani. Tisztelettel
I,eoben, sept. 9. 1873
Schritza I Leobenben.
Kérek arcanumából ismételten egy adagot küldeni, mert :iz mindenütt, hol vele kísérlet tétetett, kitűnőnek bizonyult.
Tisztelettel M a y r J o s.
Lembrechten, Felső-Anstria.
Kérek arcanumából számomra még 2 adagot küldeni, miután hatása kitűnő, mindenkiuek készséggel fogom ajánlani. Kiváló tisztelettel
Canale (Küstenland) aug. 2. 1873.
H ö n i g F.
Egyik barátom önnek arcanumából meg ajándékozván, minthogy hatása teljesen czélszerüuek bizonyult, kérek számomra is 6 adagot küldeni. Tisztelettel
Bozzay János, Ittoarnohi (Bánát), földbirtokos.
i i x
Dr, Handler Mór
»
és $§&§§£t&ciGrf **iU6ss és §£eai駣
gyógyit gyökeresen fényes és tartós siker biz.o-H ;"»«.* mellett mindennemű
Titkos betegségeket,
l) az ÖnfertŐzé8nek minden következményeit, úgymint :
m a g ö m léseket.
az ingeriekeny gyengese'get, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt),
2. húgycsőfolyásokat (még oly idülteket is), a nemzőrészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
3. _______________________
4. fris és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyá8t, és az onnan eredő magtalanságot,
5. iDőrRlütéseltet,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
RENDEL NAPONKINT: (1362_2)
délelőtt 11 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipótváros, nádor-uteza 13-ik szám alatt,
I-ső emelet, 14. ajtószám.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek
megküldetnek.
1XTniAUo Tá—~C ____j_,
I I I I I I I I I I I III I i I I I I I I I I
; nORSCH-HALMÁJ-ZSIROLAJ.
Dl _________
\ _'t.«r.tább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben • .-•• r-'.i-ndő fel a mesterségesen tisztított halinájzsir-olajjal.
ü Oorsch-halnájzsir-olaj Mell- és tfidő-bajokail, seropho lus- és raehltitt í-^ségekben legjobb gyógy hatással van; meggyógyítja a legidültebbköszveoy- ésosúzbajokat, valamint az időszaki bőrkütegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Belus J. gyógysz Lovák K. gyógysz. Fessttlhoffer J. ós Rosenfeld F. uraknál.
Belovirott Lakovics G. Csáktornyán Kárász H. CsirfÓI Kreisler Dávid Kaposvárott Kohn Jakab Kapronczia Werli Sánd. gyógysz. Kasztholyei Wünsch F. Kereszteli Breyer Jakab fiai Kőszege* Csacsinovits Istv. gyógysx.
Letenyen Kalivoda J. gyógy»*. Harczalibai Isztl Nándor Bá>ok-Szt-gyírgy5a Pibicm J. gy. Szoabathelyen Pilich Ferencz gy. Soproayban Mezey András gyógysz. Zágrábban Mittelbach Zs. gyógysz , Ceyleck J. J. gyógysz. t lTrwei§z Fr» gyóygsr.
. MOLL A. SEIDLITZ-POR A. .

E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebiionynlt gyógyhatásúk által minden, eddig elismert házi szerek között, tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; mit az sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok í&gzött szorulásoknál. eaószthetetiMaégeknél, gyo-■orbévaél, továbbá gSroaök, vese és Ideg-bajokban, szivdobogássál, Ide gesség okozu fSfájás, vértolulás, végül kytteriára, búkór és bazaa«8 hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtart^sb K-yógyhatást eredményeztek. 1254-18
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
SÓVAL.
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedelmére minden belső és külső gyaladás, legtöbb betegsíg, mindenne-^ mfi seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott set«k, rák, fene,-ssemgynlladás, bénulás és mindennemfi sérülés ellen, stb. stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
__i-íj___
MIMIIM
Anerikal dlssxa^xssr és mltma
a legjobb ininőségll egyonesen kapható alulirtnál, —
Faggyút, csontkövérnyét, olajanyat, sziksót
CocuHolajat és gyantát
ogjutilnyoBabban ajánlja
Leop. Bachmayer, Wien
(1828—5) Leopoldstadt.
SAGY-KANIZ8A, 1874. Junius 14-én.
Tizenharmadik évfolyam.

frt. V
□6fizetési ár:
egész erre • • 8 fél érre.... 4 , aegyeó érre . 3 , Kqv szám 10 kr.
Hlrdstsssk
6 hasábos petitaorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 6 kr.
TFILTT ÉRBEN loroncint 10 krfert vt>
-.ecnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért kül 30 kr. fizetendő.
KOZLONT
A lap sxellemi rézsétf' "illaté közlemények A I sserkflMtóhes, —
anyagi részét tlletó közlemények pedig s kiadóhoz bérmentre intésen dók:
NAGY-KANIZ8A Wlassteskaz.
Bérmentetlen levelek caak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
-somög
özlön
W
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanfcsai kereskedelmi s ioarbank", a .nagy kanizsai takarókpénztár a ,Zaia-Somogy' gőzhajózási részvénytársulat, ugy a ,zala-agerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csűtűrtMon, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Nagy-Kanizsa, junius 8. 1874.
Nagy- és Kis-K&nizsa városok közt a a politicai kormányzás elválasztása után fent forgó arányositási kereset folytán eltérő nézetek uralkodnak, mert vannak, kik azon véleménynek adnak előnyt, mikép a két város határában létező legelő és erdő, mint községi vagyon jövőre is ez«n alapon kezelendő; vannak olyanok, kik azon vélelemben ringatják magukat : ha itéletileg lesz is kimondva az arányosítás, Kis-Kani-zsa az esetre sem kaphat többet, mint a közösöknek '/s részét, — azok, kik azt állítják, hogy mint községi vagyont kezelik jövőre is, más nem vezetheti, mint azon meggyőződés, mikép eddig is községileg, t.i. a községi hatóság befolyása alatt kezelték.
Én azonban azt mondom, hogy mind azok, kik azt állítják,miszerint Kis-Kanizsa lakosságát a közős vagyonból csak '/, rész illeti mint azok, kik a jövőben* kezelést a mostani alapon vélik elintézhetönek, rettenetesen tévednek, — mert az 187 l.évi L V-dik törvény határozottan megjelöli az alapot, hogy a birtok felosztás mimódon foga-nositható, tehát vétkeznek azon birtokosok, kik bármely részről is a barátságos kiegyezésnek, illetőleg a csatlakozásnak ellenségei, mert ha tekintjük a hivatkozott törvény 25. §-sát, látni fogjuk, hogy az a kanizsai határban birtokos, de más községben illetékes lakósok illetményét is kiadatni rendeli, már pedig az elválást oly hón óhajtó felek nem képesek a törvény idevonatkozó szellemét megváltoztatni tudni, és mivel nincs oly okmány, mely azt igazolni tudná, hogy az egyes birtokosok mily arányban élvezték a közösök utáni jogaikat, igy beáll az általam jelzett törvény 45. §-sa, mely ekként szól:
„Amennyiben a 35. §-sában felsorolt kulcsok egyike sem alkalmazható, mind egyiknek illetménye az egyesek által birt külső és belsó birtokok területe arányában állapítandó meg oly formán:
a) hogy ezen számitásnál a közösből tett foglalások ki hagyassanak,
b) hogy a belső telkek területe háromszoros mennyiségben számittassék.
Tekintettel az iránt-,hogy Kanizsa vá rosban három rendbeli lakósság van, még pedig régi joggal biró földes ur, volt úrbéres, és egészen birtoktalan, és mivel az első és utóbbi osztályhoz tartozó lakósság, valamint a volt úrbéresek tulajdonát képező vagyon terhének viselésére ép ugy az után netán esedékes jövedelem élvezetében legkevésbé sem részeltethet, miből folyólag le-hetlen, hogy a vagyon kezelés ezen alapon, mint jelenleg van, jövőre is kezelhető volna, igy tehát szerény véleményem ez volna mikép, a birtokosság saját vagyonát a községtől elkülönítvén, külön mint birtokossági vagyont kezelné; — de egészen másként van a kiváltságok utáni javadalom, és mivel szerintem ennek mikénti felosztására sem alap, sem semmi nemű rendelkezés nincs, innen folyólag óhajtom és kivánom, mikép a két város közti kapocs, mely egyesek szeszélye folytán szétválasztatott, ismét egye-sittessék és ekkor a hivatkozott 1871-diki 55-dik törvény 12-dik §-sa alapján a községi terhek viseléséről, gondoskodni tartoznak, igy ezen teherviselésbe a javadalmak és ház utáni jövedelmet azon czélra iordithatják,
illetőleg kölcsönösen által engedhetik.
«
Ha tehát az érdekelt felek a törvényben lerakott s egyik ugy másik felett biztosító ezen elsői olt intézkedéseket figyelembe
TÁRCZA.
Ma ...
Ma oly nyugodt szivem, miként a tenger. Ha nem zavarja, dúlja semmi vész, Lecsillapult nehéz keservem és bum, 8 minden fájdalmam eltűnik — enyész.
Kimerültem már a bú és liar.ngtól, Mely tépte — marta fájó lelkemet. Oly jót esik az enyhülés utána! . . Ilyen nyugodt a sziv mért nem lehet ?
Az én örömem csak egy pillanatnyi ; Szivem életének viszhAngja csak, Hogy még él és dobog! ... s reája mások Annál nagyobb erővel rontsanak.
Ma oly nyugodt szivem, miként a tenger, Ha nem zavarja. dúlja semmi vész. A mely nyugalom egy tekintetedre, — Mely azt mutatja : nem szeretsz. — kivész !
ÚJVÁRI ELEK.
A boszuló Diana.
Gruber L. után.
— Tea lé ry J ánostól —
(Folytatás.)
Kedvetlenül mintegy erőszakolva temeté magát fehér párnái közé, de mielőtt elszu-nyadna.visszagondol, nem volna-e szivtelenség tőle azon emberre megsem emlékezni, ki bár igen gyengédtelenül viselte magát irányában, de ki mielőtt a hajnal piroslik, három pisztolynak halált hoző csöveivel fog szemben állni.
Hol lehet, mit tesz, min gondolkozik moet
ő : álmatlanul fetreng ágyán, vagy kicsapongó öli az időt, hogy nézhetett ki ? ... szegénynek homokja lejárt, órái megvannak számlálva.. . .
Ilonka gondolkozott, tán imát rebegve magáért és elleneért.
Egy holdsugár lopódzott be az ablakon 3 elhatott a padlózaton egész ágyáig.
Holdvilág, azon éjj is holdvilágos volt, csendes éjszaka b mit gondolt ő akkor: semmit, védve, őrizve vélte magát a távol csillagoktól épp ugy mint közel füzesek árnyától, és aztán: óh a szerencsétlen ! és az a kép: nem volt-e ez bájainak, kellemeinek dicsőítése, színekbe oda lehelve, miut ártatlanságában magat azon este vélte, nem ugy volt-e ő a képen is ? Igen jól tudta azt mielőbb elégették volna, ki lesett egy őrizetlen pillanatot s szobájába zárkózva hosz-szabb ideig szemlélve állt a tokjából kivont kép előtt.... De más a kíváncsi tömeg szeme, az it^ennő mezítelen asszonya aljasul, mi egyesnél szent, minden ki számára odavetve, kaczérrá lesz.
Hogy nézhetett ő ki ? £ közben csendes lépések moraja hatott fel a kertből. Ilonka ágyából felemelkedve figyel, mi lehet az közel és közelebb a kavicsok zöreje, ki lehet ez eltévedt utas, ez éjjeli vándor.
Nem mondja néked semmi lányka, hogy ő az, hogy Actáon az, Action, ki jól tudja, hogy üldözői nyomában vannak ? Utolsó perczeit, melyek nékie még felmaradtak néked szenteli ezen utolsó perczeiben még hozzád zarándokol, Diana, leesdekelni, mit ellened vetett, mit üdv mámorában elárult, kikiálltott a világnak, mily felséges, mily isteni vagy Diana.
A kertajtón kilép egy alak s borzadva néz vissza.
Időm lejárt, mormogá a művész, kisérle-
veszi, valamint ügyiembe veszi e két város Tfezaek a multbarésszeforrott viszonyait, lehetlen, hogy velem ne tartson és őszintén ne kívánja, mikép az egyesülés mihamarább létesittessék.
Nyílt levél
tek.Mezriczky Péter úrhoz Kővágó-Eorson.
Valamint eddigi becses közleményeit ezen lapokban, különösen Zalamegye történetére vonatkozó adatait nagy érdekeltséggel olvastam, ugy szinte nagy élvezetet szerzett a mult számbanmegjelent „Kirándulások és karczolasoknak " czimzett levele, melyben pesti és egerszegi élményeit nem minden humor nélkül leírja; már különösen igen mulattatónak találtam azon egerszegi uri embereknek kifakadásait és érveléseit, bogy Kanizsa Zalamegye székhelyének nem való, mivel az itteni intelligentia talán nagy része Izrael utódiból áll. Már hogy a kanizsai intelligentia egy része izraelita tagokból áll, igazán nagy baj!ason egerszegi ur, — reménylem, hogy az egerszegi intelligentia csak igen csekély töredékét képviseli, mely töredék ilyen nézetek által épen nem mutatná értelmiségének fényes jeleit jobban szeretné, ha a kanizsai izraelita polgárok, mint afféle született páriák, csupán nyulbőr kereskedéssel foglalkoznának és akkor talán nem bánná, ha a megye székhelyét Kanizsára áttennék — de már ezen bajon segíteni igen nehéz, hacsak a kanizsai izraelita intelligentia önként lemondana ezen czimről, nehogy Kanizsa felvirágzásának útjában álljon és ezen várost azon szerencsébe részesíthesse, hogy ilyen intelligens (?) emberek,mint azon emiitett uri emberek benne élhessenek.
Már azt vélem, hogy ezen kívánatnak nem fognak eleget tenni és igy Egerszeg nem veszti el azon bölcs és okos iutelligutis lakosait. Ezen ügyről tovább nem is szólanék, ha nein néztem volna soraiból, hogy tekintetes ügyvéd ur, Kanizsa mellett lándzsát törvén, a körülményeket nem ismervén, nem volt képes azon vádakat megezáfolni, melyeket ez alkalomnál a
tet játszottam,meglátogattam azon helyet, melyhez létem szivem oda van varázsolva. Azon helyen ijesztek, melyen nyugalmamat elvesztem s melyen életemet is befogom végezni. Minek is ez a szemfényvesztés élet és halá : Miért születtem,miért nem esett arasznyi pálya futásom ezredekkel vissza a görögök aranykorába, vagy az olasz nagy festők idejébe, miért épen ily sovány korszakba.
Holnap ilyenkor tán már a hideg fold alatt nyugszom, szép kilátás ! egy más világot nem is hiszünk már ott fenn .. . hol fenn ülui, függni vagy lebegni ezen véghetetlenségben: s behunyt szemekkel oda találni: mondom szép kilátás !
A hold eszelős gondolatokat forral az ember agyában az éjj hozzá még sötétebb szinbe festi azokat. Holnap talán ugyan a? a bolond, mely ma barangolom a világot,meglehet néhány taggal kevesebb, de ez is könnyíti az életet; és ha minden nadrágnál egy lábat, miuden kabá-ton egy ujat meggazdálkodom, maholnap még gazdag ember leszek. .. és minek köszönhetem mindezt; csak azon ügyetlenségemnek hogy a mezitelent a valót ugy a mint van, egész természetében visszaadom.
Már most ideje lesz haza menni, lassankint kivetkőzök a gondolatokból álmos kisérleties képzeletek vánszorognak agyamban, alig marad csak két órám a nyugvásra.
A lélek álma ... (nagyot ásít).. . a lélek álma nyitott szemekkel is lehető, a halottak is nyitva tartják szemeiket,nincs értelme mért ne-kiök azt benyomni, csakis azért tán mert félünk tőlük, mert nem akarjuk hogy ránk nézzenek. Brr. mit látok, mi ez itt az uton ? Hej földi! Nézze az ember, a bolond alszik szekerestől lovastól az utközepén. Földi! De ezt most
kanizsai izraeliták ellen felhoztak. A többiek közt azt moudták, ,hogy a kanizsai izraeliták folytonosan nem is tiszta német nyelvet beszélnek, iskolaikban és intézeteikben német nyelven taníttatnak."
Ezen állitások as igaasággal ellenkeznek, az izraelita intelligens ember Kanizsán, ugy mint minden magyar vagy vegyes népességű városban vagy jól tud magyarul vagy legaláb b németül tisztán beszél, a ki még romlott né-metaéggel fejezi ki magát, az az intelligentiáhos nem szamittatik és igy tehát valamint eddig a megyei bizottmánynak a virilis intézmény folytán olyan legtöbb adó űzető egyének lehettek tagjai, kik épen az intelligentiához nem tartoztak, de anuak daczára tudatlanságuk öntudatában szépen hallgatván, nem igen zavarták meg a vizet: épen ugy, azon esetre, hogyha a megye székhelye Kanizsára tétetnék át, abból hogy itt sokan németül beszélnek a megyei életre eredendő káros befolyástól nem lehet tartani.
Van Kanizsának elég számú nem izraelita iotelligentiája is és csak az által, hogy nem idegenkedik értelmes izraelita polgártársaitól, különösen mióta az izraeliták a város ügyeibe is befolyást gyakorolhatnak, ezen város feltűnő nagy haladásnak indult.
Az itteni, nagy részt izraelitákból álló kereskedelmi testület fáradozásának sikerült, hogy Kanizsa lett a vasúti hálózatok központja, mig Egerszeg nem gondolt vele, hogy a vasutat közel hozzá építsék; vannak itt dalárda, torna és tűzoltó egyletek, melyekben különösen intelligens izraeliták szerpelnek, de azért más vallású polgártársaik sem idegenkednek ezen jótékony egyletektől. Ugyan az áll a gőzfürdő és pénzintézetek, és segély egy letekről, de a város nem szenved általa kárt.
Tessék részt venni a városi képviselő testület közgyűléseiben, melynek izraelita tagjai harmadát teszik, az izraelita intelligentia ott nem beszél romlott német nyelven, hanem magyarul és magyarán mondja véleményét a város javára.
A mi az izraelita iskolákról említtetik, épen hazugság, a kanizsai izraelita iskolák, nem
a városba hajtom ha van ott keresni valója, ha
nincs.
Ugy is történt, a festő felköltötte a fuvarost 8 a legjobb egyetértésben hajtottak be a
városba.
VII.
De barátom, szóla Forni, midőn a szürkülő hajnalnál asztalhoz ültek. De édes barátom, mely ördögök nyargaltak téged, hogy minden vonásig oly hűen adtad a te szerencsétlen Dianádat ?
Együgyti lélek ; hogy tehetsz ilyen kérdést ; nem nyargalt engem egy ördög, sem nem is volt szükség reá, hanem a természet kívánta ugy. Mond meg nekem magad, ha nem vagy patzer, képzelhetni arra a testre egy más főt, mely ugyanazt mondaná, ugyanazt fejezné ki.
Igazad van, ugysegélyjen nem !
Tehát ez az én igazolásomul, most pedig ezt a poharat még ürítsd ki az egészre,az tán mehetünk. Hallod,Szikra mint nyeritlen az udvarban? számodra egy arabst kölcsönöztem,pompás állat.
De hisz tudod barátom, hogy én soha életemben lovon nem ültem, nem is értek hozzá egy falatkát sem.
Nem is kell, szelid állat az, bátran felülhetsz reá, csak ülni tudj, azt pedig mint tapasztalom kitűnően tudsz, mert nem is kéesülss felkelni,talán jobb szeretnél egészen itt maradni.
Hej barátom, barátom, Isten tudja én ast gondolnám, mily pokoli kis tréfa lenne, ha te is leülnél és itt maradnánk. Dianának dühös ebei hadd ugassák be az erdőt, nekik ugy sincs más gondjuk.
De még mit: mondá boszusan a festő, talán egy pár pisztolycső végett, egy csőnek a
csak általában jól rendezett, hanem magyar iskolák, és ha meggyőződni akar felőle és örömöt akar magának Pzerezni, jöjjön hozzánk az iskolai vizsgákra, de hozza is magával elvi elleneit, ha nem is térnek meg, legalább mérgelődjenek. Szükségtelen tehát, hogy a ka-uizsai izraeliták az emiitett czikkében kért Ígéretet tegyék, mert az iskolákra nézve minden parancsolat és morális nyomás nélkül is megtették hazatiui kötelességüket.
Ezeket akartam tekintetes ügy véd urnák tudtára adni, hogy azon helyzetbeu lehesseu más alkalomnál, Kanizsa védelmére szállván, az emiitett alaptalan vádakat megczáfoini.
Még magyar hitszónoka hiányzik a kanizsai izraelitákuak, de ez olyan hiány, melyen segíteni jelenleg még nehéz, a mennyiben izraelita magyar papnövelde eddig nem létezvén,a miveltebb hitszónokokat külföldről krllett hivni és egy szegedi Löw, ki öreg korában tudta magának a magyar nyelvet annyira elsajátítani, hogy a legjoob magyar hitszónokok egyike,nem mindennapi tünemény — de ezen hiányon is lesz segitve szon törvényjavaslat által, melyet Tréfort kultuszminiszter ur ezen ügyben kidől gozottés melyet elfogadni a magyar országgyü lés mindegyik hazafias érzületü tagjának, az izraeliták tökéletes magyarositása érdekében, szent kötelessége.
Miután azonban a hitszónoklat a megyei élettel nincsen kapcsolatban a megyeszékhelyének Kanizsára, leendő átvitelének akadá'yul nem szolgálhat, és végül ha Kanizsának egy izraelita lakosa sem volna, az egerszegi különben nem roszalható önszeretet annyira megy, hogy akkor sem volnának hajlandók a megye székhelyéről Kanizsa kedvére lemondani, sőt inkább képesek volnának városházát, főgyra-nasiumát, törvényszékét börtönöstől együtt elvenni, csakhogy Egerszeg legyen azon központ, melyre eddig érdemesnek nem mutatkozott. Különben fogadja el barátságos liszteletemet.
A kanizsai izraelita intelligen-tiának egyik tagja.
Jeg)zőktfnyv
A „Zala-Szent Gróth járási tanitó kör-* uek f. é. május hó 21-én Szent-Gróthon tartott féléves közgyűléséből.
Jelen voltak:
Elnök: Glaszer József, szt.-gróthi; Hock Pál tőrjei ; jegyző : Pozsogár Gyula, végedi ; Kákosy Antal, zalabéri; Geszner Bertalan, szt.-gróthi ; Boor Lajos, szt.-gróthi; Somogyi lm re, pakodi; Berger Ignácz, szt.-gróthi; Kon-tor Zsigmond, batyki; Varga János, türjei; Nagy Károly, tekenyei; Péntek József szt.-péteri; Békeffy István, csáfordi, és Oszváld Lajos, szt.-gróthi tanítók mint a járási kör tagjai: további Tóth József, szepetki tanító, s a „Z -Egerszeg járási tanító, kör-"nek alelnöke — mint vendég.
El nök tartalomdus szavakkal üdvözlé az egybegyűlt tagokat, a gyűlést megnyitotta.
1) Az alakuló gyűlésről fölvett jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése után elnök a következőket juttatja a gyűlés tudomására:
a) IlevederFerencz volt türjei,és Sümeghi
szája lyuk, a ki a lyukba néz, nem lát semmit ergo a semmibe néz.
Nem ugy van biz az, sopánkodék Forni, a ki a pisztoly csőbe néz, kilátása van a sem
mibe.
De most mozogj pajtás, mert elkésünk s felemelte székéről indulni sehogy sem akaró barátját, 8 vonszolta maga után. Szónokolj csak : O bűnös lélek, ki ez Istentől nyert életedet koczkára teszed.
Tán nem : talán nem pártoltál el Istentől, kezdé egész pathossal Forni, ki ezalatt Hegel állal tovább hurczoltatott. Ki adta néked az életet, mint az ur? hogy merészled magadtól el-' vetni, mit te magadnak nem adtál. Várj migaz ur tőled elveszi, és ha háromszor nyomorban kellene elveszned, mindanyíszor mond: oh uram, a te utaid láthatatlanok! Ki vagy te: Festő, mire vesztegeted az időt, fecsérled a f.:s téket, ha hasznod nincs belőle, ha jövőt, gondtalan jövőt nem' teremthetsz magadnak. Ha most a küzd téren maradsz, mi történik akkor veled nyomorult bűnös. Hiszed tán, hogy ott, hol az ordítás éa fogak csikorgatása vau, ott is pingálhatod az elkárhozottak torz alakjait: óh csalódol, mert a sötétség országában nem ismernek színeket, ott minden fekete s ha esetleg szamarakra bukkannál ugy hidd el, ezek között is a legnagyobbik te les/esz, ki magadat szándékosan a veszélybe viszed.
Ki tisztítja bűnös lelkemet, az elégtétel! amen, kiálltott Hegel és most tartod szádat.
Ha ugy akarod, szívességből azt is megteszem,mondáForni,mialatt leérkezett az udvarba. Szikra már megunta a várakozást s nyugtalankodva kapálta a földet,mellette állt mozdulatlan az arabs, egy gebe,mely mindenhez inkább osak paripához nem hisonlitoct.
i Jószef volt szalapai tanítók — a nevezett he-j Íj ekrőlVasmegye—Boldogaszonyfa ésN.-Mákfa ! községekbe történt áthelyezés — illetőleg előléptetésük folytán — megszűntek, tagjai lenni a körnek.
b) Értesiti elnök a kört, hogy az alakuló gyűlésen megválasztott tiszteletbeli tag urakat illető ertesitő levelek, általa már régebben kézbesít tettek.
c) Ugyancsak elnök jelenti, miszeriut tudomására jutván az elnökségnek azon súlyos
! csa]>'.\s, mely T. Besseuyey Ernő, sümeg-mi-hályfai lakós, s megyei iskola tanácsos urat szeretett neje elvésztése által ért, — a „Z. Szt.-Gróth járási tanitó körnek tisztikara a nemes nevelésügy barát iránt tartozó tiszteletének az által vélt ez esetben is kifejezést adni, —hogy a kör nevében a gyászoló családnál tiszteleg, s a gyászeset feletti őszinte részvétét nyilatkoztatja.
E czélból Hock Pál, Pozsogár Gyula és Konior Zsigmond tanítókból álló küldöttség alakult, mely a gyászoló családnál megjelenve a kör érzelmeit tolmácsolta; ez alkalommal megkeresett T. ur a kör figyelmét megható elismeréssel fogadta, s válaszában a küldöttséget biztosította arról, hogy ő továbbra ig a nevelésügynek s a nevelésügyeknek s a körnek mindenkor támogatója leend.
d) Olvastatik Geszner Bertalan és Berger Ignácz szt.-gróthi tanítóknak az elnökséghez tudomás vétel végett beküldött levelük, melyben az általuk készített dolgozatoknak az értekezleten leendő felolvashatás iránti jelentésüket megteszik.
2) Hock Pál türjei tanitó a m. nyelvtanból (főnév mondat — melléknév-— számnév ige) tartott az iskolások jelenlétében gya korlati előadást.
3) Geszner Bertalan szt.-gróthi tanitó a méter mértékről, illetőleg annak történetéről irt értekezését olvasá fel ; bemutatta ezúttal a méter mértékek ábrás táblaját is.
4.) Berger Ignácz szt.-gróthi tanitó „a példa mint fegyelmezési eszközök kellékeiről" készített dolgozatát olvasá fel. Előszavában kimutatja felolvasó, hogy a czélszerü nevelésnek leghathatósb eszközei a példák ; — a gyermek előtt alkalmas módokon használt jó példákat a nevelés lelkének áliitja lenni. — Szól továbbá a jó példa kellékeiről; többi között említi, hogy a példa legyen .1-ször olyan, hogy a gyermek természetét tul ne hágja ; 2 szor világos; 3-szor teljes és végre 4-szer czélszerüen alkalmazható.
Legfőbb kellék pedig — mondja előadó — az. hogy a példaadó soha ál — erényző ne legyen.
5) Szt. Gróthról Méltóságos Gróf Bathy-ány Zsigmond, Sümegh-Mihályfáról pedig T. Bessenyey Ernő urak lelkes éljenzések között a „kör" tiszteletbeli tagjaivá választattak ; az értesítő levél szerkesztésével jegyző, átadásával pedig elnök bízatott meg.
6) Geszner Bertalan, T. Lackeubacher Pinká8z tiszt.tag ur által a kör pénztára javára küldött 5 oazt. ért. fri. — az elnökségnek átadja, melynek ideiglenes kezelésével elnök bízatott meg.
Az áldozatkész tanügy barátnak jegyzőkönyvileg felveendő elismerést és köszönetet szavaz a gyűlés.
T) Inditványoztatott, — a kör részére,
íme barátom, ez lesz ma a te négylábú goudszéked, mondá Hegel, az arabs paripát bámuló Forninak.
Micsoda, kiálltott ez,és te gondolod, hogy én erre a dögre fel ülök,
Természetes, hisz más lovat neked nem u>:h.itok. Vagy tán akarsz egy telivért, a m. yr-• még fel sem ültél máris négy kézlab k'-rcsnéd a földet:
Akárhogy van,de azt nem teszem,sem mi esetre sem, hisz fejét sem birja szegény pára, aztán széles pofájával nevetni akar, ha csak azt a szót hallja is, lovagolni.
Ülj fel!
Nem én az egész világért sem, azt hiszed hogy én az utczai csőcseléknek nevetség tár-gyáva teszem magamat, ezen a bőrrel bevont csontvázon: félnem kellene minden lépésnél, hogy összetörik alattam, hisz most is alig áll pedig még senki sem ül rajta.
Ne gondolj te azzal, jobb ez állat mint a híre, mint külseje mulatja, ülj fel rá, most még néptelenek az utczák, mire visszajövünk, anélkül is sötét lesz s akkor ugy sem lát bennünket senki.
Mondottam már, semmi áron sem.
Lásd az én Szikrámra vehetlek, azért ülj fel, ha nem akarod, hogy barátod egy maga vonuljon veszélynek eleibe.
Legyen, isten neki, mert barátságomra hivatkozol, habár nyíltan szemedbe megvallom, rútul viszaéltél vele,lábbal tapodád azt, midőn ily csodaállatot választottál számomra. Azután Gáspár segítségével felmászott lovára,megveregette annak sörénytelen nyakát s elnevezte az ő vándorló szégyen szekerének.
Hegel ezalatt egy kisded emberkéhez közelitett, ki bekötöző ruhákkal és holmi orvos
valamely szaklapnak lee&dő megrendelje : de a gyűlés mar csak azért is ellene nyilatkozik eme indítványnak, miután a megrendelni javasolt lapot a távoli tagok csak ritkán vagy épen nem kapnák kezeikhez.
általános szó többséggé! elvettetik.
8) Boor Lajos ama indítványa, mely szerint t. i. a kör tagjai készitnének bármely szabadon választandó (nevelés-oktatás) tárgyú dolgozatokat s közölnék azt bírálat végett ügy társaikkal, adandó alkalommal pedig dolgozat és bírálat a gyűlés elé lenne terjesztendő —-általános helyesléssel elfogadtatik.
9) A jövő gyűlés helyéül Zalabér lón kitűzve ; a gyakorlati előadás tárgyát mindenki szabadon választhatja azon megjegyzéssel, hogy ebbeli szándékát a gyűlést megelőző egy héttel az elnökséggel tudassa az illető.
Az ezen leendő gyűlés határidejére vonatkozólag csak annyiban történt általános meg álapodás,hogy az f. é. october hóban tartassek, fbikéretvén a kör elnöke, hogy a saját belátása szerinti határ napot az illetőkkel hírlapok utján közölni szíveskedjék.
10) Ezek után Pozsogár C -i.a elisme rőleg nyilatkozik Tóth József s^ • »anitó-nak a kör iránt — megjelenése által — unu-sitott érdekeltsége felől s azon reményben van, hogy a jelenlevők közóhajának ad a kifejezést midőn indítványozza, hogy nevezett urnák eme elismerésre méltó tette jegyzőkönyvileg is meg-emlitessék, annál is inkább, miután bzóíó erősen hiszi, miszerint a szép példa hathatós eszköz leend arra nézve, hogy t. i. a most meg nem jelent nagy számú rendes tagok a jövő gyűlésben szerencséltessenek bennünket megjelenésükkel.
Végül elnök ur — a legközelebb tartandó gyülésrei megjelenést az illetők figyelmébe melegen ajánlva — a gyűlést bezárta.
Kelt Szt.-Gróthon 1874 május 21-én.
GLASZER JÓZSEF,
a k&T elnöke.
Jegyzette : POZSOGÁR GYULA,
a kör jegrzfíje.
A közönség köréből/)
Tekintetes szerkesztő ur!
A „Zalai-Közlöny" 42. számában, május 13-ról, Homok-Komáromból kelt s Sárits Menyhért aláírással ellátott levél jelent meg melyre — a dolgot egészen tisztába hozandó — még e sorokat ugyan e becses lap hasábpin kiadni kérjük.
A mélyen sértett ügy szentsége lengi át valónkat, a midőn e hálátlan és némelyekre nem csekély homályt vetó sorok írásához fogunk. — Sárits M. ur talán nagyon alaposan vélte gyanitani, miszerint a megtámadott iskolaszék magát védeni nem fogja; annál inkább is, mivel már e „Közlöny" néhány számán át válasz nem érkezett. Csalódott, meit a válasz eddigi késedelmezését a még csak junius 1-én tartott iskolaszéke gyűlés okozta. Ha ez nem
*) E rovat alatt küzlüttért felelősséget nera vállal a Scerk.
eszközeivel az udvar egyik sarkában várako zott. —
Doktor ur ! a csodákat mivelő Aesculap nak dicső sarjadéka, ki a benne bízóknak mindaddig reményt mosolyg, mig mindennek vége ! Üljön fel ! A kocsi készen van 8 kövessen ben nünket! Ha a mennydörgést eltűri a villám ezúttal nem árthat önnek, istentelen bakul kellene akkor lőni.
A kis emberke figyelmesen hallgatta végig a mondottakat a nélkül, hogy helyéről mozdulna.
/
Edes barátom; kiálltott oda Forni, kérlek ne csinálj szószaporitást és ne élczezz, se helye se ideje most annak, a te sallangos beszédedet ugyhiszem nem fogod még egyszer és oly lármával ismételni. Az ember nagyot hall, és neked fülébe kell ordítanod, hogy megértsen.
Az más, mért nem szóltál előbb. Készen vagyunk üljön fel, kiálltott most Hegel a siket doctor fülébe, ki fejével bólintva jeléül,hogy megértette, követte a tanácsot
Hegel szinte felugrott lovára és megindult a végzetes útra.
Mely jövőnek elébe ! e világ oly öreg és mi oly fiatalok vagyunk, itt élünk, a másikban, a sírban vége ; mig él vigad,mulathat, az ember, játszhat, szerethet gyakran ; meghalni csak egyszer lehet. . . A nap oly melegen süt, otthon a megkezdett munkák várnak reám, az a szegény vak koldus, —nem lehetek- e ón is vak,még ma, mily sebesen lüktet a vér ereimben ...
Kíváncsi vagyok, hány vadat teritünk le a mai vadászaton, szólt Hegel barátjához, ki sok bajjal és nagy fáradsággal bírta magát a nyeregben fentartani.
Az óra közéig, Gróf Zsolna kastélya előt-
akádályoz, ugy meglehet győződve, hogy — ha
i csak a kedves szerkesztő ur sorainknak helyt ad — már az ön levelét követő első szám hoz hatta volna észrevételeinket; mert az ön szerűt „senkitől félre nem ismerhető és fényes (?) kife jezést nyert érveiu-nek. (Lám lám, hogy erő szakoskodik még az olvasón is) megczálolásá hoz ugyancsak nem nagy bölcsesség szüksége*.
Mielőtt tovább mennénk, kérjük szíves olvasóinkat, ne méltóztassanak félre érteni, vagy szándékkal félre magyarázni ; mert nem a lelkészi hivatalt, sem benne működő sok számo* jeles és a kor igényeinek megfelelőleg szabadéi vüen gondolkodó és cselekvő nagyrabecsiilt férfiait akarjuk megsérteni. Oh nem ! hisz hz
— és azok előtt mi is hódolattal meghajolunk -. hunem csupán a kérdéses levél aláirt S. M. ur elfogult érve.t akarjuk bonczkés alá venni.
Az S M. ur által puszta szóval kiejtett számtalan, s mind lapok utjáni megezáfolásra érdemes adatainkon kivül, 3 drb. Írásban foglalt okmány fekszik előttünk, melyek ugyan miud egyértelemben szerkesztvék, azonban mind az afféle szabatosan játszó zongorista, különfeie variatiokban bocsájtattak ki, meglehetős húsos ujjai közé szorított „gyenge" tolla alul. Azon ban nem akarjuk am egészen eldisputálni, mintha egészen eltérők volnának egymástól, az iratok; ha ezt tennők, valótlant állítanánk, az pedig bűn : hisz találunk mindenikben egy egy formán kikerekített, egyforma nagysággal s sulylyal bíró „fáb^l vaskarikát;" valamint egy még nem egészen tökéletes — körülbelül két mázsát nyomó emberi alakot a szomszéd faluba való vihetésre még nem alkalmas
— „repülő gépel-....... Node ez alkalommal hagyjuk a többit és csak arra szorítkozzunk, amit „Közlöny"-ünk 42. számában olvashatunk. — Mondja S. M. ur, hogy „az 1870. évben tartott 8 egyik „Kanizsai Lap"-ban megjelent vizsga leírásában égig magasztaltatott a vallás tanításban kifejtett szorgalma." -Hogy ön „égig magasztalva" érezte magát, azzal elárulja azt, hogy igenis sokat szeret ön felől feltenni. Ezzel kár volt biz öuuek kérkedni; mert valamint most, .ugy akkor is a betegek
. ellátása és egyéb alkalmakkor, ahelyett, hog)' dolgát végezve, az iskolába tért volna, az isko laépület ellenkező házsorán sétálgatott végig, arra sem nézve, vagy talán szemeit is behunyva, hogy senki ne lássa mig el nem kerüli. Igen, ezeket mind tudjuk és tudtuk, ha kívánja, bc is bizonyíthatjuk. — Tehát ezekért bizony érezhette volna magában — nem érdem el le meg az „égig való magasztalás"-t. Csakhogy az ak kori iskolaszék, ugy szép módjával akarta a rókát hálóba csalni, gondolván : legalább n^m veszt becséből a bőre. Vagyis, hogy világosab ban szóljunk: azért hozatott át kocsin az 187U évben tartott vizsgálatra, miszerint győződjék meg arról, hogy nem igaz az, amivel egyre a népet izgatta, hogy vallástalan iskolájuk vau, hanem igenis taníttatik benne, és pedig a községi tanitó által, a vallástan is. — Czélt vélt érni az iskolaszék, midőn látta, hogy iisztslen-dőséged az érte küldött egyes fogatra ráülve eljönjí méltóztatott j czélt vélt érfli akkor is, midőn hallotta, hogy a gyermekek még az ön által tett vallás tani kérdésekre is helyesen és bátran felelnek (gondolván magában: mégis sok rágalmat szór az a barát a községi iskolák és azok tanitói ellen): azonban czélt nem
tük, a mellett fekvő kis érdőcske is már kivehető, még néhány perez s nekiök ott kell lenni.
vm.
Ilonka, ki kínos nyugtalanságban tölté az éj nagyobb részét, ma korán felébredt s midóu a férfiak lóra szálltak már künn állt könnyű reggeli öltönybe burkoltan a lépcsőnél, reszkető kis kezét a lovagok mindegyikének oda nyujtá. Kálmán volt az utolsó ki elbúcsúzott. Ilonka elsáppadt, midőn ez adott szavának beváltását ismétlé s bennsó küzdelmektől gyötörve nézett a távozók után. ü elvérzik anélkül, hogy ismertem, hogy láthattam volna. Honnét e kíváncsiság, mely már az éjjel is nyugtalan!tá. Ugy tünt fel neki, mint mikor övéi kivonulnak hűtlen kedvesét megölni, mintegy titokteljes erő által vonzatva akart rohanni a lovagok után érezte nőttön nőni a vágyat, szemébe nézhetni azon embernek, ki őtet látta, látta ugy mint magát soha senkinek sem mutatta volna.
Gyorsan határozva repült fel szobájába, öltönyét magára kapta és ment, sietett egy rövidebb utat választva a kert ajtó felé, de alig ért oda,már lépteket hall közeledni, visszatekint s látja,hogy a lovagoknak, kik a kertben még időztek eleibe került egy pillanatra, megállt, azonban már késő volt elhamarkodott lépését, melyre kíváncsisága vitte, megbánni és visszavonulni, senkitől észrevétetni nem akarván, nem maradt számára más ut, mint a közel erdőbe szaladni, hol a sürü bokrokban csakhamar eltűnt szemeink elöl.
(Vége köv.)
ért ott, amit az emlitett évi lapban önre vonatkozó sorokkal elérni akart, tudniillik : az önérzetet felkelteni éa némi érdekeltséget ébreszteni szivében az iskolaügy iránt.
Folytatja tovább S.M.ur érveléseit: „Egyes Ingatom nincs, de nem is lehet" utb. Erre azt j-gyezzük meg: Ha már oly panaszos szegény uz'ía hkomáromi lelkészi jövedel m, hogy még egyes fogatot sem lehet tartani, miért ragaszkodik mégis annyira hozzá V Vonulna hát visz-sza a zárdának csendes, nyugodt magánjába és adna helyt olynak, ki a kérdéses dolgokat minden további felpanaszoláa nélkül szívesen teljesítené. Továbbá: „hogy a kegyúr a lótartásra megkivántató fókelléket megvonta _ és a félhold rét, félhold szántóföld használatára utalta,* volna az csupa ráf gás, meró koholmány ; a mi nem lelkészhez — (de még városi utczaseprőhez, sem) illó dolog. Miért mm vizsgálta át előbb S. M. ur „visitáját," mintsem ily szerencsétlen sorok Írásához fogott volna!!
Nem vállalkozhatik „a lelkészi sokoldalú hivatalos ügyek tetemes elhanyagolása nélkül a 3 iskolában megkívántató hittan tanitására." I'edig minden tengerijének lezaurroolását, — ugy a 16 ól fájának felvágását maga teljesiti; nem azért, mintha azt napszámosokkal meg nem tetethetné : hanem un alomból.
A vizsgálatokon sem jelenhetett meg; mert .komoly hivatalos elfoglaltsága nem en-gedé.- - Nem szégyenli magát S. uraz istálló trágyázását .komoly hivatalos elfoglaltságok" küíe számítani? hisz épen mikor a homok-komáromi inkolában a vizsgálat legjavábban folyt akkoron azt tette. Ehez „káplány" csak nem szükséges! — No! ön szép tekintélyt szerez hivatalának......
Amit azután S. ur még tovább a „vizsgákról" —, „a tanítók képességéről" —, a "szakértő vizsgáló'-ról —, .észtani lehozásá-rol" —, „erkölcsi lehetséges"-Bégéről —, „sa-pienti pauc»ja"-ról —, stbről összebandaban-dáz, azzal — mivel az olvasó közönséget nem egeszén uutatni akarjuk — egyelőre adósok maradunk. Azon esetre, ha ezzel meg nem elégednék, szolgálhatunk még többel is.
Kz alkalommal csak ennyit kívánt a „tüzvölgyi krach"—, közelebbi tájékozás végett, a Homok-Komáromban lakóSárits Meny-hérd urnák —, vagy ha ugy tetszik : az „aine-rikai'' - nagy - „humbug" nak tudtára adni. Kelt Fűzvölgy junius hó 2-án 187-4.
Az „insinuáló* füzvÖlgyi iskolaszék.
Helyi hirek.
— JJórxy Lajos külügyminiszteri osztálytanácsos ur a napokban Nagy-Kanizsán időzött nővére Singemé asszonynál; kiváló szivélyességgel fogadtatott az eerykor iskolában itt járt jeles egyén ; „Csók" czimű pályanyertes színműve az uj Bzinkörben működendő színtársulat repertoirjába felvéve van. Jó lenue, ha boldogult Bernáth Gazsi bátyánk szerint a színkör guttaperchából volna, mert ekkor ugyancsak tele lesz; node majd többször is elő lehet adni.
— Áthelyezés. Lakosy József tapolczai járásbirósági segéd-telekköny vvezetőt a nagykanizsai kir. törvényszékhez helyezte át a kir. i gazságügy m i n ister.
— Vjlaky József szűcsi plébános, s lapunk t. munkatársa Zalába jött állandóul lakni, a pacsai plébánossal cseréltek helyet. Örülünk,hogy megyénk egy jeles tollú lelkész-»zel szaporodutt, másrészről részvétünket fejezzük ki, miszerint egészsége helyreállítása miatt a lipiki fürdőbe kellene utaznia.
— Több helyről vesszük a szomorú hirt, hogy a jégeső jelentékeny kárt tett; sajnos, miszerint gazdáink még sem akarnak a jég ellen biztosítani.
— A nagy-kanizsai mintabörtönben
f. évi októbertől kezdve egy lelkész és két ta-uitó rendes órákat fognak adni a hittanból és az elemi oktatás köréből.
— Végtárgyalások. A keszthelyi postakiadót, ki négy ezer forinton felül sikkasztott el, a nagy kanizsai kir. törvényszék jun. 11-én tartott végtárgyaláa után 2 évi börtön fogságra ítélte; továbbá Hoffmann Ignácz kis-komáromi lakós, ki amájus 14 ki.tüzesetet szántszándéko-sau idézte elő, s mely 13,700 frtnyi kárt okozóit, öt évre ítéltetett el.
— A színkör építése erősen halad, Hu-li.v Gusztáv társszinigazgató ur folytonosan i:t időzik s az ő felügyelete alatt készll. Colos-
g.-ilis szép épitmény lesz, mely Kanizsának díszére s a vállalkozó Bachrach urnák becsületére válik.
— Gerö Jakab színtársulata Csáktor-uván van s mint nekünk onnan irják * méltó pártfogásban nem részesitik ; ezt csodáljuk a szép és nemesért lelkesülő csáktornyaiktól, hogy a magyar szinügy iránt oly közönbösen visel-letnek.
— Az elemi iskolákbeli növendékek juniálisa nagy vidorsággal vette kezdetét, hanem az idő szeszélye következtében este felé
megszakadt s kevesen maradtak a prateri zöldben, kik aztán hajnal hasadtáig kedélyesen mulattak.
— Lapunk 46-dik számában közlött azog hírre vonatkozólag, mely szerint a tűzoltó egyletuek május 31-ikén tartott majálisa alkalmával a vigalom színhelyéről a helybeli főgy-mnasium egyik tanulóját rendzavaró viselete miatt kényszerítve kellett eltávolítani, alaposabb értesülés folytán ki kell jelentenünk, hogy az illetőre nézve személy tévesztés történt, és az aki eltávolíttatott a főgymnasium nem rendes tanulója. ,
— Sajtó hibák. Mezriczky Péter ur legutóbbi czikkében következő sajtóhibák fordultak elő, maxsupio helyett m a r s u p i o, II Leopold helyett I L e o p o 1 d, honatyánkat helvett honatyákatés tannyelvén helyett tannyelvűi értendő.
— Szabó Imre szombathelyi püspök ur ő mga junius 15-én a hévvizi fürdőbe érkezik, hol is hosszabb ideig veszi igénybe a gyógyfürdő használatát.
— Balaton-Füreden szaporodik a vendégek száma s még Szent-Péter várról is egyenesen a kies fürdő élvezetére egy előkelő oroszpár utazott ide « kiváló figyelemmel hallgatják a pécsi jeles zenekar kitűnő játékát; őszintén elismondhatjuk, hogy e zenetáraulat szabatos játéka, a legszebb darabok pontos betanulása, átérzett, figyelmes előadásuk valóban műélvet nyújtanak, s csak grátulálunk a fürdői igazgatóságnak, hogy e jeles tagokból alakult zenetársulatot szerződtette és a fürdő vendégeknek nem mindenhol található zenemű-élvet szerzett.
— A „Franklin Társulat" kiadása ban több uj jeles mű jelent meg s küldetett be hozzánk, nevezetesen: 1) Dickens Károly hir neves regénye „Dombey és fia" fordította Bus Vitéz, kinek élénk, bű tolla ismeretes, ára az öt vastag kötetnek 5 frt. 2) Jókai Mór munkái nak 83-ik kötete, népszerű kiadásban „Milyenek a férfiak?" Elbeszélések. Második kiadás, ára 40 kr. 3) Jósika Miklós regényeinek 52-ik kötete uj olcsó kiadásban „Egy kétemeletes ház Pesten," novella egy kötet, ára 50 kr. 4.) „Franczia nyelvtan" iskolák és magántanulók számára négy folyamban, szerzé Schwiedland Frigyes budapesti franczianyelvtanár. Az első folyam ára 80 kr. 5) A történeti könyvtár Ill-di k füzete. Mahommed élete. Irta .dldor Imre. Az élénk és hű színezettel irt mű ára 40 kr. 6) Der Kampf der Siebenbürger Sachsen für die Überreste des Feudalwesens. Szép kiállításban szép s tüzetes érveléssel czátol s világit. 7) A métermérték ismertetése és az uj mértékkel való számadási mód. Tanodai s magánhasználatra készítette dr. Lutter Nándor,ára e szakavatott tollat irt műnek csak 40 kr.
— Megjelent a „Magyar Compass' II. évfolyama; szerkeszté Mihók Sándor. E kitűnő mű 319 lapra terjed selég rámutatnunk rövid tartalmára, hogy közhasznúsága felől mindenki meggyőződhessék.A mű, Magyarország 1874. évi költségvetésén kívül, magában foglalja a magyar szent korona területén létező összes pénzintézetek ismertetését, az 1873. évi mérlegekkel teljesen hiteles adatok alapján. Ezeken kivül ott találjuk benne a budapesti áru és értéktőzsdét, az itt jegyzett belföldi és idegen értékpapírok ésércz-pén znemüek jegyzékét, a bizt. társulatok, irodalmi, nyomda-és kiadói részvény társulatok, malmokat sat. A pénzintézetek illetőleg hazánkban létezők és működők a) b a n k-és h i t e 1-intézet 107, — 94,384,220 frt befizetett alaptőkével ; b) takarékpénztár 305, — 22.845,207 frt befizetett alaptőkével és 166,629,340 forint betéttel. Jelen nagy terjedelmű kötet jelentékenyen tüzetesebben tárgyal miudeut. melyet körébe ölelt s feltűnő haladást tanusit szemben az I-ső kötettel.ATetey Nándor és társa budapesti könyvárus kiadásában megjelent jeles mű ára 3 frt. Ajánljuk minden müveit honpolgárnak!
— Rövid hirek. Sveiczban a magyar országi cholera árvák javára 11,518 frt. 38 kr. gyűjtetett. — A kegyes rendiek nestora Katona Dénes 92 éves korában meghalt.- Királynénk julius közepén tengeri fürdőbe utazik. — A bg. primás Kómába utazott. — Julius l-én Bécsben egészségügy: nemzetközi congressus tarta-tik. — Uj vasúti kölcsönről kezdenek a német lapok irni. — Az országos (Eazterházy) képtár hosszabb ideig zárva marad. — Ungerleider Jónás hasonszenvi orvos „Természet gyógyász" czimű szaklapot indít meg Nyíregyházán. — 1873-ig 1685 honvéd segélyeztetett 74.734 frt-tal. — Nagy-Becskerekről 300 szerbcsalád Szerbiába költözködik végleg. — Eszék mellett 600 hold jó legelő árverésen 102 frtért kelt el, egy holdra 17 kr^ esik. — Pesten egy városi hivatalnok özvegye május 3-tól junius 10-ig halva feküdt szobájában, melyet az elterjedt bűzről vettek észre. — Csongrádon az árrapénz-tárt ellopták. — A „Tisza" apad. — A szerb congressus junius 27. nyittatik meg. — Sopronban gyorsiró-egylet slakult. —
Papírszeletek.
— A t b e á t nem mindenütt készítik s élvezik Ugy mint nálnnk A tatárok tejben főzik; a jappániak porrá törik, forró vizet Öntenek rá s ugy iszszák mindenestől; a cbinaiak fövő vízbe teszik, s miután a levét leitták, a levelét caukorral, olajjal és bor ecsettel elkészítve, saláta gyanánt megeszik.
l<oHohuxás.
Buda, jun. 6-án: 88. 64. 30. 34. 73. Prága, jun. 10-én: 34, 46, 1, 41, 87.
\
T*<J

Mi a szép asszony? Fonteuele szerint paradicsoma a szemnek, pokla a léleknek s pugato-riuma az erszénynek.
Szerkesztői üzenetek.
1296. G. Q. Ezekért már nem lesz baj. Üdvözlet 1
129T. 8. Budapest. Kirátatodat készséggel teljesítettük. Annyit jelzünk, bogy napi laphoz méltó sok szép költemény várja a napvilágot.
1298. „Zala-Apáti* zat. Közöljük; mert ez ünnep országos ugyan, de kiválólag zalai s a „Zalai Közlöny" nem maradhat bátra.
1299. G. J. 8zives soraidat köszönöm,
1S00. Csongrádra. Mostanában nem lebet.
1301. N. J. A ozikkre nézve ujabb tudositáso-dat várom, egyelőre eltettük.
1302. M. P. A találkozásnak örülünk
1303. H. L. Fiume. Hagyjunk békét a politikának; polémiában van tüz, erély s nézettisztulás. Nagy szavak = kalász nélküli szaímaszálak. pbrazi-sok = szem nélküli kalászok. Érv — élv. Khez ragaszkodjék ön. Lapunk a munkást szeret*, a munkát becsüli 1 E*t feleljük hossza levelére, magán s> rokat nincs időnk mindenkinek irni.
1304. Y. z. „Rejtett kincs a te szerelmed okotan teszi, ha rejtve tartja versezetével együtt.
1305. Cs. „Izzad az embernek tenyere,
Nagy a meleg, az eml>er henye' (Tyn fenys!)
Sat. (ne foglaljuk a tért vele.)
— Beküldetett. Gazdákra nagy ér-\ téku (Cséplőgépek.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgép, mely két ember által hajtva, egy Óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel, hogy egy mag sem marad a szalmában, azouban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ezer ; számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. Ph. M tyfart h & Comp. Frankfurt a. M. czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl -tátik. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg.
Üzleti szemle.
(S - r. 8 — u.) Nagy-Kanizsa, jun. 12-ike 1874.
Időjárás: egy kevéssé esSa, után derült, meleg. —
Gabnaüzlet csendes és forgalom nélkül. — A mai és szerdai hetivásárok látogatatlan, — mint muitkor érintők — a szénakaszálás időszaka alatt. —
Árak mindeddig változatlanok —
Jegyzünk alsó-ausztriai mérő szerint;
Buza 80—81 fnt 6.30-70 kr.82—83fnt 6.70-90 kr, 84-85 fnt, 7.25—7.80 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80—5.10 krig, konkoly nélkül 5.-5. 25 5.40. 78—80 fnt konkolyos 5.20 -5.30. konkoly nélkül 5.25—40 kr. Árpa serfőzésre 5.-5.25 kr. — Árpa etetésre 4.— — 4 30 krig. Kukoriczs 6. 10—40kr.méreje Zab3.10—15 kr.—3frtig méreje .Hüvelyesok: Borsó 8.40kr. Lencse —.—frtig.Bab fehér nj ritkaság óval keverve5.70—80egész frtig,ó 5.30,tarka5 25 —50 krig. Hajdina 4.80—5 frtig. stájerországi 4 65 — 4. 80 kr. — Hajdinakása 11—13 kr. — Köles 5. 30—50 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9 frtig. Lenmag 4.80—5.20 kr Lendekmag tiszta 3.95— 4.—krig.,'zabos lendek 4.—kr. vámmázsája. Kendermag 5 frt—60 kr. méreje. Repcze téli 4.50—80 kr. nyári 3.50—4.20 kr. Kevert (Mischling) 4.80—5, frt. Buza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,-40 Borok: fejtett aj fehér 5.—, 5.60 -6 frtig., fejtett piros 4.50— 5.50—80 kr , fejtett schiller 4 —4.60 kr. Ó-bor —.— frt. — Seprüpáliuka —.—. Törköly-pálinka 23—25 frt, szilvalicza 27—3U frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás
Sümegh, jun. 8-án 1874 Buza 6.80,-7. frt Rozs 5.—5.20 kr. Árpa 4.—4.20, kr. Zab 2.50 -3.70. Kukoricza 5. frt. Burgonya 1.80-2 frt. l'jbor 6.-7. frt. Óbor 12.-13. frt. Marhahús 26 kr. Borjúhús 24 kr. Disznóhús 30 kr. Keményfa öle 8 - 12 frtig.
Junius 14-től junius 20-ig 1874.
Hó-
és hetinap
Katholikus nap-tár
Protestáns naptár
ntj.
24) K.
es Pr. Az elveszett juhról. Lukács XV.— Gör. Mát IV. 18— 23
$ 3
m m m
14 Vasáraap D 3 Vazul p. ,£ 2 Va-.ul
15 Hétfő Vida M. Krescenc.
16 Kedd R. Fer. Justin
17 Szerda Adolf Rai ner
18 Csütörtök Marczell Marczel
19 Péntek Julianna Gyárfás
20 Szombst Pál cz. Flóra

Vasúti menetrend-
Indul Kanizsáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiuxreig
5 óra perez reggel.
„ Zágrábig 2 „ 45 , délután.
Budáig 6 „ <3 . reggel.
1 „ „ délután.
„ 10 „ 13 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 5
óra 25 perez Bécsbe) 5 „ 43 ,, reggel.
Bécaig (Szombath. Bécsujh. felé) 2 .,15 „ délután.
„ 10 „ 55 „ este.
»i »» »» Pragerhof felé Triesztig
„ és Bécsbe 2 „ 11
» »»
6 „ 3 „
„ 23 „
33
Érkezik Kanizsám :
Fazék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
», » Dom-
bóvár, Fiume, Zágrábból 1 >• 21 »> délután.
Zákáuy-Fiume-Zágrábból 9 >i 54 i) este.
Budáról 4 43 »» reggel.
1 >) 46 ii délután.
9 M 20 »> este.
Szombathelyről 10 »t 33 » délelőtt.
Bécsből(Bécsujh.Szombath.felől 4 11 37 »» reggel.
»> »» »» >• »/ 18 n este.
„ (Pragerhof felől) 3 »l 50 u reggel.
Trieszt- és Bécsből 1 9 » délután
Triesztből 10 »» 22 n estve
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő , nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből lei vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
Minden szenvedőnek egéazség a zamatos du Barry Revalescioreje által, a mely gyógyszer használat nélkül következő betegségeket távolit el : gyomormell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, léiekzéai-, bugyhólag és vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvételt, knhögést emésztUtotlenséget, dugulást, h.*a menést , álmatlanságot, gyengeséget, arauyeret, vizkórt, lázt, vértóduláat, fülzsi bongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában ia,' hashártyalobbot, mélakórt, soványodáat, csúzt, kösz-vényt, sápkórt. — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-czoltak.
74,670. bizonyítvány.
Béí-s, 1872. april hó 13-án.
Már 7 hava, hogy vigasztalhatlan állapotban voltam. Mell- és idegbajban szenvedtem, ugy, hogy naponkint fogytam szemlátomást és ennélfogva hosz-szabb ideig háborgatva voltam tanulmányozásomban. Hallottam az ön csodateljes Revalesciérejéről, igénybe vettem és biztosithatom önt, hogy az ön zamatos és tápláló Revalesciéreje használata álul, tökéleteaon egészségesnek és erősnek érzem magamat, ugy, hogy minden reszketés nélkül vezethetem a tollat. Kötelességemet vélem teljesiteui, minden szenvedőnek, ezen aránylag igen olcsó éa Ízletes tápszert mint legjobb gyógyszert ajáulaui, és maradok tisztelettel
Teschner Gábor, a nyilvános telső keresk intézet hallgatója.
73.666. bizonyítvány.
Mitrowitz, 1871. apr. 30-án.
Köszönet a jeles lisztnek, a melynek 3 havi használata következtében nővérem, a ki ideges főbaj-bau és álmatlanságban szenvedett, a javulás ntjíja var.. Egyúttal tiszteletteljesen kérem önt, utánvétel utján 1 font közönséges Revalesciéret küldeni, használati utasítással együtt 8 hetes gyermekek számára.
Tisztelettel
Kostits G. Mikolas.
73,704. bizonyítvány.
Prilep, u. p. Holleschau (Morvaorsz.)
1871. május 7-én.
Miután az ön által küldött du Barry Revales-ciérem már rég elfogyott, és gyomorgyengeségem és emészthetlenségem ellen jó gyógyszer, ennél fogva tisztelettel kérem önt, nekem 2 font Revalesciéret a valódibői utánvét utján küldeni, még pedig minél előbh.
Teljes tisztelettel
Rohacsek József, erdész.
reggel.
délután.
este.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
Táplálóbb levén a kútnál, 50-txeresen megkíméli a gyógytzer árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhszelenc.zékben '/, font 1 frt. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták azelen-czékben 2 frt 50 éa 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr , 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra' 10 frt., 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfiscligasse Nr. a,
N.-Kaniztán Lovák Karoly gyógytzertárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta: utalványra vagy utánvétre.
vállal.
£ rovat alatt
köslöttárt felelősséget nem Saerk.
300,000 mark Főnyeremény uj birodalmi I érték
Szerencsejáték, a nyeremé-
nyeket az állam __biztosítja.
'Meghívás.' egy Hamburg állam által biztosított
sorsjátékban
való részvételre, melvbeu
.> millió 900,000 márka
okvetlen nyeretik. Ezen előnyös sorsjáték tervszerűleg <*sak 76,500 sorsjegyet tartalmaz. Nyereményei: 360,000 mark vagy 120,000 tallér; azonkívül lehet 200,000, 100.000,
75,000, 25,000, 50,000,40.000 2 «zer30,000. 25.000, 3 szor 20,000, 3 szor 15,000, 5 szőr 12,000, 13 szor 10,000, 11 szer 8,000, 11 szer 6000, és 2* szor 5000,j 2-szer 4000, 56-szor 3,000, és 2 szer 2,500, 76 szor 2,000 és 1500, 152 szer 2000 369 szer 1500, 1200 1000, 910 szer 500, 300 és 200, 17,708 szor 110 és 10< 20,322 szer 50, 40, 20, 15, 10. és 5 márkát lehet nyerni,| s a húzás néhány hónap alatt 7 osztályban okvetlen megtörténik, — Az első húzás napjai hivatalosan.
Lk; évljun 17esl8
lesznek. — A sorsjegyek arai.
1 egész eredeti sorsjegy 3 frt.
1 fél csak 1 frt. 50 kr.
1 negyed — Irt 75 kr.
Ezen. az állam által bizto*it:tt eredni *or*je| gyeket (nem a tiltott Ígérvények) az :i rak I) rmeute- be-|küldé»e után azounal elküldöm akár a legtávolabbi vi lékre is.
Minden részvény az ered<-ii sorjegygyel együtt így az állam czimerével ellátort játéktervet is kap tőlem| a húzás után midenkinek azonnal megküldöm a húzás lajstromot :
A nyeremények azonnal szigorú ellenőrzés éa a titok-j |tartás mellett fizettetnek ki s küldetnek ineg mz illetőknek. Bizalmas megbízásokat elfogad :
bankár Hamburgban.
(1363—4)
Ausserordentlich vortheilhafte GlücUs Offerte
Grosse vom Staate Hamburg garantirte Geld-Lötterie von íiber
2 Millionen 370,000 Thalcr.
I Diese vortheilhafte Geld-Lotterie ist diesuial \vi<ri<rutn mit aua«vrordeiitlich g r o * * c u und viden Ge-wimien bedeuteud v e r iii e h r I : sie enthált nur 76.500 Loosc, und werden in wenigen Mona-ten in 7 Abtheilungen folgendc G« wiuin- sicher ü< woiuieu, námlich: 1 uronscr llaupt-Gewínu evcn-íuell 120.000 Tiialer, specieil ThaW 80,000 40,000 30.000. 20,000, 16,000. 2 mai 12,000. 10,000 3 mai 8000, 3-mal 6000, 5 mai 4800, 13-mal 4000, 11-mal 3200, 11-mal 2400, 28-mal 2000, 2 mai 1600. *<> mai 1200, |»fc-mal 800. 5-mal 600, 2-mal 480,362 mai 400, 412-mal 200. 10-mal 120, 488 mai 80. 17700 inal 44. 20330 mai 40, 20, 16, 8, 6, 4 & 2 Thai* r, <ii .vinn zichuDK der ersten Abtheilung ist amtlieh auf'len 1 7 n.l 18. Juni d. J. festgestellt, zu welcher da- k»m < oallooM nur 3 Gulden 0. W., da-» halbc Ori . .ml.<>«»*. nur 1'/, Gulden Ö. W., d»* viertc Orig;tialloo>* nur 80 kr. >. W. kostet, und sende ich diese Originál L ><>*«' mit HeKicruiiK^wappen gegen frankirte Kinsendung des Betrages selbst nach den entfernteHtt n (ir^eitdeu den ge ehrten Auftraggsbern hofort zu.
I)ie aintlirhe Ziehungnliwte und die
Versendung der Gewlungelder
erfolgt *»ofs»rt na<-h der Ziehung an jeden der Betheiligten prompt und ver»fhwiegen.
Mein Gescháft ist bekanntlich das AHtewte und Al-lerKlQcklioh^te, indem die bei mir Betheiligten schon die gr&oMten llaaptgewintie von Rin300,000, 180,000, 150,000, oftmalH 120,000, 75,000, 60,000, sehr hau-fig 45,000, 36,000. 30,000 Bm. etr. etc. Kewonnen habén, und i»1 wiederum jön*** aui 19 Mai d. J. bei mir da* Kroft*? Loom v«»ii Crt. 205000 auf i\«. 456 gewoniteu worden
D»e Gewaiumt-**umiite der in den Ziehungen irn Mo-nat Mai d. J. von mir ausbezahlten Gewinne betragt laut anilliclien Gewinnli«*(eti die Kumtiic v«»n über
Thlr. 168,000=504,000 Rm.
in Hamburg.
liaupt Couiptoir, B«nk und Wechselgescháft. 1867-2
Birtok eladás.
Egy Gebe község s ennek határában fekvő birtoktest,nie'.y áll: 60 hold szántóföld, 40 hold rét, 35 bold erdő, 3 hold szőlő s 3 hold belsőségből, a hozzátartozó épületekkel együtt előnyös feltételek mellett eladatik. Bővebb felvilágosítást nyerhetni alól-irtnál, ugy Tanzenberger József, m. kir. honvéd hadnagy urnái.
Kelt Nagy-Kanizsán, junius 10-én 1874. (i37i—i) _Zalay Lajos,megbi«ott.
Lotz H. Gépgyára,
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám.
lh
fl
►Amí£ú-fBle nemzetközi ví lá£kiallitásra.^
o. ért.

(0
X
Csak
5 forintért
adatik az éremmel koronázott
világkiállítási diszraű-bazár
1.— Mely az alább jegyzett 10 kiállítási tárgyból áll és pedig.
] finoro bőr BŐI kézitáska mozaikképpel kirakva; 3:
i Victoria-selyew-báli legyez®, a legeslegújabb , minden kívánt sxinbec ;
s . teljes varró-Necessaire ulmiarany tokban meglepő finom ; igou cwkor-szelencze zárral, a legfinomabb szob-
rászati munkával díszítve ;
yenfl talmi arany óra lánczczal egyStt, jól járó, két évi
jótállással ;
r-*\1 bőr-slbum , legfinomabb, fényképek számára, külsőleg
bronz- vagv chinaezílst ékitménynyel; i► il sálon asztali csengetyfl. fénytelen uj aranyból, élénk "o I aranymetszcttel ;
I i teljes Irósztalí garnitúra, különösen ajándékra alkalmas; -1 átalában híres japáni szlvsrtározs dus színjátszással ; l 12 darab os kir. klz szsb. lég-szlvar-szopokák legújabb,
melyek a legroszabb szivarnak legfinomabb Havanna- w zamatot kölcsönöznek. r
E tíz tárgy összesen csak 5 forint
Ezen mo>t elősorolt 5 frtos csoporton kívül ugyanazok fino-[mabb kiállításban 10—15 egész 20 frtig még számos ezer egyéb rditxmú- és fényűzési árakkal a legnagyobb választékban.
Ezeken kívül 6 ftért még ugyanott kapható esernyő garnitúra, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő. 1 vízmentest kesernyó és végre 1 tavaszi ernyő bámulatos olcsó áron csak 6 ftért^ [egyeaegyedül kapható 132.1 — 9
Amigo világkiállítási bazárjában,
Bécrt, Prali'rslrasíte 9.
Leváli megrendelések postai utánvét va^y az összeg ek'»leges^ 'beküldése mellett azonnal eszközöltetnek.
KANITZ C.
papirleris^eiési
BUDA PESTEN, Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
100 drb. levélpapír névvel 100
— ft. 50 kr.
2-50, — 3
levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos dobozban 100 „ látogatójegy dobozban 100 „ levélpapír fekete nyomattal 1000 „ lenboriték „ 5000 „ lenboriték „ 10000 „ lenboriték „ 1000 w pecsétbélyeg
1 teljes íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 „ gyertyatartó gynfatartóval 1 „ óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek. 1313—11
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— - ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ft. — kr.
— 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
H
N
o
CS A
rg - tx
9 .J* . se
4 2 fc
O
Cl*
O
■cí
s ©
• F" c , ^

ff 0 >
0 c
f—l 0 0
s /y*
Ti &
O £
X w c3
© ^
& Uj
£ ÖC ZL
'o ff N GO 0
-cö GC í-

o
© > :0 s ^^
K cD g
w r
2 ^
® co
03 S
a
S3 O
CSJ ^
ás r<
O u
-ce >
cc o
QO
a £
-80 CS
02 ^
N S3
•r* 00

Keller I^nácz
l25tí—tí
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek és gyermekek számára való topánrak-tárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ug} szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-lásra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir.ds Láger aller Gattungen Herren-, Damen- and Kin-der-Stifletten von bester Qualitat und zu znöglichst biliigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militar und verehrung8wordig68 Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und Auslánder'Leder verfertige und prompt und oilligst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Wajdits József kiadó-, kp-ia nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA, 1874. junius 18-&n.
49-lk ggáaia
Tizenharmadik évfolyam,

$ Előfizetési ár:
••eeu
fái «ttb • •
8 frt.
legyed evre - -Kgy szSirn 10 kr.
Hirdetések 6 hasábos petitsorban | 7, másodszor 6 s minden | további sorért 5 kr. j
myilttérbkn [
■oronkiut 10 *r«rt •.PUlfiK fal.
Kincstári illeték minden \ Íj egye* hirdetésért különf (t 30 kr. fizetendő. g.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb:
ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY'
A lap szellemi részéi 'illető közlemények ílsxerkesacőhez, —
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve in-tézendók:
NAGY-KAN'IZSA Wlassleshiz. Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ^zalamegyei gazdasági egyesület", anagy-kanizsai kereskedelmi s iparbanlr, a »nagy-kanizsai takarékpénztár4 a , Zala-Somogy' gőzhajózási részvény társulat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heten kint kétszer, vasárnap- s csutftrtflkOn, megjeleuő vegyes tartalmú lape
A muraközi kérdés.
— Huszounyolrzadlk közlemény.—
A muraközi kérdés — mielőbbi megoldását a/. ujabb horvát országi állapotok is parancsolják. Ügyünk lelkes barátja, muraközi kérdésünk éber vezénylője a „Reform* után a,.Magyar Állam" május 27-iki számában megjelent következő érdekes leiratot közli:
— A .Reform* az uj horvát állapotokat igen jellemző, föltűnő értesítéseket kapott, a melyeket bővebben adunk mi is a kérdés fontoságánál fogva. A horvát kormány — igy szólnak a „R." értesülései — ernyedetlen buzgalommal és következtesség-grl dolgozik odahaza az uniópárt végleges kiirtásán. Nem akar több botrányt előidézni :m«Tt a kíméletlenség,melylyel űzőbe vette azunionistáka^saméltatlanságj mely rajtuk elkövettetett, négy igen szembeszökő esetben aki rál y i tróntere mbe hajtotta az illetőket, s a fejedelem kegyelme nem maradt siket az áldozatok panaszára, ugy hogy maga Mazuranics b á n a királyi asztalnál kemény szavakat volt kénytelen hallani a f e j e d e 1 e m-t ő 1, ki a horvát ügyek -folyásán nem kevéssé csodálkozott. A királyi bizalom elvesztését UczkáztatniMazuranics és pártja nem akarja, s noha nevezetes katonai befolyások vannak az udvar körül, melyek az uj rendnek barátai, és noha a zágrábi parancsnok M o 11 i n á r y tábornok is régóta egy húron pendül az ujunion isták kai:oly hatalmasoknak ezek még sem érzik magukat, hogy a provocativ politikát Szlávy ur visz-szalépése után is folytatni czélszerünek látnák. Mit cselekesznek tehát otthon? Az u n i o n i s t a hivatalnokokat, kiket a yolt
' kormány vagy az uj-unionista főispánok ne-; veztek volt ki, nem fosztják többé meg állásaiktól, hanem át he lyezik egyik vidékről a másikba; az unionista hajlamú vidékekre tesznek nemzeti párti hivatal-| nokukat.alegmagyarialóbbvárosokba • pedig szórványosan elhelyezik az unionis-tákat. Ezek — miután a főispáni intézmény I megszüntetésével az összes horvát tisztikar I centralizál tátott, azaz közvetlenül Zágráb-| ból neveztetik ki és veszi rendeleteit, — fö-
lebbvalóik szekatúráit és hivatal társaik i nakodását eltűrni kénytelenek, míg végi* I hitükbe megfogyatkozva maguk is át nem j csapnak a nemzeti párthoz... De ez nem minden. Az unió-pártot és Magyarországot | még nagyobb veszély fenyegeti ennél.Ma-zuranics és a nemzeti a horvát-szia von végvidék gyors polgárosítását és ezzel kapcsolatban Horvátország uj területi felosztását akarja keresztülvinni legközelebb. Fölösleges ezen szándék politikai jelentőségét külön kiemelnünk. Az uj területi fölosztás nem fog ismerni többé megyéket, hanem csak járásokat. Ezen járások kikerekitése, a hol csak lehet, a végvidékre fogja átfektetni a súlypontot/ A járási székhelyek alegmagyarabbelle-n e s e b b városok lesznek. Az»e gész szer-vezésezé 1 ja az unionista földbirtokososztály politikai tönkretétele és az unióellenes végvidéki népség tulysu lyának biztosítása. Ha a magyar kormány megengedi, hogy a végvidék polgárosítását és Horvátország uj területi szabályozását és adminisztratív szervezését Mazuranics bán és a nemzeti párt eszközölje, akkor Magyarország vessen keresztet Horvátországra és gon-
doskodjék róla, hogy határvárakat építsen Pécsett, Szigetvártt és Kanizsán. Mert — ne ámítsák magukat magyarjaink — a Dráva nem akkora víz, mint a csatorna Anglia és Franciaország között, s a s z e 11 e m,mely a horvát nemzeti páni országgyűlési többségben, a zágrábi kormánynál, de kivált a a h o r v á t honvédeknél és a végvidékből alakított nj horvát sor ezredeknél dívik, oly kitűnő, hogy Jellacsics bán igen örült volna, ha, midőn Magyarország ellen vezérlé szerezsánjait, ezek akkora gyűlölettel és lelkesedéssel mentek volna a magyarok elleni háborúba, mint mennének a mai honvédek. S ha a könnyen feledő magyar államférfiak még emlékeznek a csatára lázadásra, jó lesz figyelembe venniök, hogy Ottocsász, Likká és Ogulin vidékén Magyarország megtalálhatja a maga Boccáját. Nem kevés, hanem végtelen sok függ tehát attól, hogy ki kormányoz és kicsoda parancsnokol Zágrábban. Az nem mindegy, hogy Rauch vagy Mazuranics, Kussevics vagy Mollináry igazgatják-e Horvátországot. Most — igy szól tovább a „Ref. * értesülése — a dalmát kérdés van Ki szemelve emeltyűnek, mely Horvátországot a dualismusból kivesse Ausztriába visza-helyezze. A nemzeti párt első törekvése lesz az unió Dalmátiával, — azután következik az unió a kraini stb. szlovénekkel, azután tervezik az actiót Bosnyákországban és a többi délszláv török tartományokban. Minthogy a nemzeti párti politikusok belátták, hogy a dualismus miatt Dalmátiával nem egyesülhetnek és annál kevésbbé Krainnal: elszánták magukat a dualismust megbuktatni 8 Ausztriába beolvadni, hol aztán
semmi komoly akadálya jiem lehet az egyesülésnek. — A Délszlávi a után rajongó uj párt e tervéhez még csak annyit, hogy a pragai, Narodni Listy"utolsó számainak egyike jelenti, hogy „ K1 a i c s *é s Monti dalmátképviselók — reichs-rathok — „is" Zágrábba érkeztek, hogy a dalm át-h o rv á t kérdés fölötti tanácskozásokban részt vegyenek." Méltán feltűnést okozhat e rövid hír. S mi laptársunkkal együtt kérdjük: vajon mit tud mindezekről a kormány? A „P. Lloyd" vasárnapi száma már azt is jelenti, hogy az emiitett prágai képviselők elé Strossmayer saját fogatát küldte, hogy a püspök székhelyére hozza őket.
Jegyzőkönyv
A „zala megyei általános tanü6~testvletü siimeghi járás-körének 1874 május hó 21-én Sümegken tartott közgyűlésről.
Jelen voltak : Alapító : t. Cseh László ur. A pártolók közül: nsg. Ramassetter Vincze, t. Bogyay Antal szolgabíró, Stamborszky László, Ferber József, Dorner Kajetán, Binder Péter, Kohn József, Scheiber Adolf, Veiszfeld Adolf, Ep-stein Vilmos, Czedly József és Tóth Kálmán urak. — Vendégek : Tafferner Béla tanár, Tóth Lajos mihályfaí néptanító. —
A rendes tagok közül 14-én. Ez alkalommal tag lett, nt. Szabó Ferencz sümeghi segéd lelkész, ki azonnal egy könyvet is szíveskedett ajándékul adni; mégis Metcl Henrik sümeghi izraelita tanitó.
1-ör Polgár János elnök üdvözölvén a gyűlést, különös örömét fejezé ki a felett, hogy pártoló tagjaink a tanügy iránt való érdekeltségüket megjelenésük által is szívesek be bizonyítani, óhajtván : bár a nemes példa által buz-
TÁRCZA.
Dalok A<la-hoz.
Szem el vények Ayr Wyat Erich*) költeményeiből. 1
Angyal jóság kék szemében 8 ajkán szfizi rózsapir; Kedves arcza szende bajit Messze elvivé a blr.
Csókja édes, részegitő, Mint ar. ámbra illata ; Kgy mosoly a dal. a melyet Kis csalogány hallata.
2.
Mint a kertész kisviiágit, Hogy ha öutözi tavaszszal, Ada engem boldogít ugy : Istenítő pillanattal.
Bársony pilla, mely le zárva Édes kertjét rejtené el; Most kinyílva mennyet sejtett Egyetlen tekintetével.
Oh ! kimondja nem szeret, ha : Ada szép szemébe nézhet S a boldogság tengerében, Még e földön üdvözülhet.
Ada szőke fürtjei, ha Boldog arezom eltakarják, Cserébe az ég határit, Bizony hiába kínálják.
*) Ayr Wyat Erich az ujabb amerikai költészet egyik tehetségei képviselője. — 8zületett 8.
l'aul városban Mioesota államban 1843-évben. — Kitűnő munkája a „Hold ábrándjai." K. B.
4.
Az égbolt minden csillagát, Ha egy sugárba gyűjtenék S mellette állna kedvesem, Mind ez homályba dőlne még.
A nap a mely dicsőn ragyog 8 járja száz ország téréit, Megszégyenül, ha látja majd: Ada aranyló fürtéit.
b.
Láttatok-e már virágot ? . . . Nem rózsát, vagy liljomot; Láttatok-e kis kökörcsint, Melyről Ada álmodott. ?...
Hát ibolyát láttatok-e, Kis cserjések hfis ölén ? . • • Olyan Ada, hogy ha tartom A kedvest ölemben én.
6.
Kis ligetnek zsenge fái, Hol árnyékot tartanak, Mint a csalogány, ugy Ada Zeng szerelmes dalokat.
Mint a bimbó rózsatőn, a Hajnal jöttén szét reped, Ugy a kedves üde ajka Dalba zeng érzelmeket.
7.
A villám czikázó fénye, A villám a zordon éjen; Az ur mutatja hatalmát, Hogy a halandó remegjen.
És a villám tQzsugára, Mely a felhőt át hasitja; Nem világlóbb' mint a kedves Szemének egy pillanatja
Mint a liljom szende kelyhe, Olyan A<la tiszta keble 8 csókjaim, mint hajnal adta Harmat csepp rezegnek rajta.
A kis forrás hűvös árja At szeli a rét virányát, 8 csergedezve fút a tóba És elérte végre czélját.
Átölelte őt a tó víz 8 szeretőn keblemre vonta; — Igy siess keblemre dőlni Égi kéjjel, kedves Ada !
10.
Száll a kis galamb lebegve, A lég tenger régióin, Kisded szárnya bár le lankadt És tovább sietni bár kin. ^
Hej, de párja, várva, várja Es eped utána régen ^ Ada s én megleltük egymást S boldogot vagyunk a végen.
11.
Mint a tenger ősi kincse A gyöngy tündököl dicsőn, Oly szelid, oly égi fénynyel Néz rám Ada égetőn.
Öntudatlan nem sejdítve A varázst, mely ég szemén, Tünde arcza báj mosolyát Ilinti pazarul felém.
12.
Miként a lombos erdők Vidám dalárait Természet készti hiven Elzengni dalait;
Ep úgy az érzemények A sziv szentélyibe Dalokra hívnak újra. A múzsák berkibe.
Lantom, ha dalra zendül
Adát zenegje csak;--—
Csak rólad énekeljen:
Kedves szelid alak. — **
KŐVÁRY BELA.
A boszuló Diana.
firuber L. után.
— Te8 lé ry J ánostól — (Vége.)
Ezalatt a három lovag megérkezett a találkozási helyre. A kapitány előveszi óráját, öt perez múlva hat mondja, már jöhetnénks kilovagol a többivel a rétre, csatarendben várni az ellen megérkeztét.
LódobogáslO az,követveForni barátjától, ki túlfeszített erőlködése mellett sem bírt lépést tartani s minduntalan hátra maradt.
Daczára a várakozók komoly magatartásának nem állhatta meg a kapitány, látva Fornit sánta gebéjén, hogy el ne nevesse magát, oly hahotában tört ki, mintha minőkkel vig lakomán poharazás közben valamely jó ötletet szokunk kísérni, jókedvű mosolya találkozott a festő nyájas pillantásával,mintegy szótlanul üdvözölve egymást.
Jó reggelt uraim: rendelkezésökre állok itt tanúm s ezzel Fornira mutatott, az önökét -nem kérdem az urak szerepelhetnek felváltva egymással.' Az orvos, kit magammal hoztam, amott jön a kocsi uton s ugy látszik egyenesen az erdőnek tart, kissé siket ugyan az ember,nem
Kanizsaváros Jelentékenyebb kereskedői és iparosai.
(Tájékoris végett közli Singer Samu.)
Ga bna-kereskedők: Grünhut Fülöp, Lőwinger Izrael és fiai, Dobrin Benő, Scherz Jakab, és Lengyel I. P., Dannaberg és Weiss, Ollop és Bettlheim, Mitzky Miksa, Scherz és Englánder, Scherz Zsigmond és 6a. a. t b.
B o r-k ereskedő k:Ebenspaoger Manó, Kronfeld A., Grünhut Fülöp, Zerkovitz Zsigm. éa társa,Dobrin Benő, Löwinger Izrael és fiai, Scherz Jakab és Lengyel, Wajdita József stb.
Termén y-ü z 1 e t e k : Grunhut Fülöp, Dobrin Benő, Kohn éa Pallák, Blau M. tiai, Zerkovitz Zsigmond és társa, Schwarcz Adolf, Bauer Miksa stb.
Bizományi üzletek: Leszner Hen rik, Gutmann S. H., Musquitter L. a „kani szai bankegyesület, stb.
Fa-kereskedők : Gutmann S. H., Stem I. M., Bachrach Gyula, Horschetzky Köbért, Goldstein József, stb.
Füszer-kereskedők: Zerkovitz W. és A., Fesselhoffer József, Rosenberg János és Welisch, Rosenberg Ferencz, Strém és Klein, Richter és Sattler, Nentvich Gyula, Reichenfeld Samu, Máy Mátyás, stb.
Norinbergi- és disz -áru -raktárak: Sommer József, Weiss és Ledofsky, Kohn Gyula, Pollak és Neumark, Bachrach I. H., Scherz Luiza, Rosenberg Ferencz, Dobro-vic8 Dömötör, Rosenfeld Adolf. Sohr Lipót stb.
Keime-kereskedők: Eisinger Henrik, Szűkíts Zsigmond, Weisamayer M.) Stern és Pollák, Mark us Frigyes, stb.
Rőfös és k e n dő - k e r e s k e d ő k: Weiss M., Id.Singer Mór, Singer Samu, Weiler József, Deutscb E.,Lő\vy Lázár, Welicb János és fia stb.
Férfi-öltön y-r a k t á r a k : Weis-mayer Mór,Kürschner Ignácz,KürschnerMiksa, Rothschild Albert, Matosh, Pollák stb.
Női-rűha-raktárak: Eisinger Henrik, Szukits Zsigmond stb.
D i v a t-á r u s n ő k-: Scherz Luiza, Hal -phen Lázárné, Kohn Gyuláné, Bachrach kisasszony.
Pór - ruha-raktárak: Lustig József, Kessler Ignácz, Schwarzenberg, stb.
Czipő-raktárak: Keller Ignácz, EgerIgn-LeberIgnácz,Kür8chnerMiksa,Kürsch-ner Ignácz, Stern & Pollák stb.
Vaskeres kedések: Hauser János, Weiser János, Neumann testvérek, Stemmer Kálmán stb.
Lisztéssó-raktárok: Steiner és Pollák, Reichenfeld Ignácz,Reichenfeld Márkus, Strém és Klein, Kohn M., Richter M., Pollák S , König D. stb.
Ozukrázdák: Gerstner Adolf, előbb Fasciatti Bertalan, Wittinger K. Alexis Demeter stb.
K e 8 z ty il - r a k t á r: Gürtler Adolf.
Üveg-éjsporczellán edény-raktárak: Schiffer Vilmos, Rothschild F., Sommer M., Rosenberg Ferencz, Rosenfeld Adolf, Sohr Lipót stb.
Közönséges edény -raktár: Rathmann György.
, Butorraktárak: Tóth Sándor, Mar-
schall József, Zottl György, Budai Ferencz stb.
Bádog-raktárok: Altmann Mihály, Löbl Albert stb.
óra - raktárak: Jack Frigyes, Ecker Antal, Reich Gottfried, Kopfmahler Károly stb.
Arany ezüst-és ékszer-raktá-rak: Mii hofer Sándor, MiihoterÖdön, Kugler Antal, stb.
Pecsét - metsző^üzlet: Schaprin-ger Adolf.
Könyv mü és h a n g j e gy k e r e s kedések: Wajdita József, i'ischel Fülöp.
Iró-és rajzeszközök, papir és üzletikönyvek-raktár a:Wajdi(sJózsef, Fischel Fülöp, Singer Lipót stb.
Sirkő. érez- és fa - koporsó - rak -tár: Weisborger S.
Dohány és szivar-árusok: Zer-kovitzV. és A. főraktár. - Fesselhoffer József, Reinitz A, Gstettner H., Pollák és Neumark, Stern I., Scherz Liza, Stemmer Kálmán, Zacker Zsigmond, Schiesinger Gyula, Wágner G. stb.
Gyógyszertára k: Belas József, Lo-vák Károly.
Borotváló - termek: Angenfeld Zsigmond, Tasch Simon,ZerneM.,FarkasF.stb.
Ven dégfogadók: „Korona" szép ebédlővel, kitűnő sörrel; „Szarvas* szép ebédlővel 8 jó borral, „Zöldfa" terjedelmes épülettel és kerttel,. „Egylet" kitűnő italok és ételekkel és szép kerttel, „Hattyú" „Feketé"8asu „Ma gyar király" „Komló." stb.
Káviéházak: „Korona" kávéház, Török és társa, Neútra előbb Kohn kávéháza és hölgy-terme (Damen Sálon), Wittine, Klein, Leipnik, Weber. (Folytatása köv.) .
Helyi kirek.
— Lapunk Jéléves előfizetési ideje e hó végével letelvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek elöfizetésök lejár, annak szives megújítására, hogy a lap rendes küldésében Jennakadás ne történjék.
Előfizetési ár: Jélévre 4 Jrt. » n negyedévre 2 frt.
— Lazsnak*>n a lövész-egylet ma, jun. 18-án diszlövészetet s tánczvigalmat tart.
— Kis-Kanizsán az uj»nnan épült kath. templom felszentelése, mint halljuk, julius 5-én lesz. Az egyházi szertartást Pribék István felszentelt püspök ur ő mga teljesiti.
— Hynien. Horváth Lajos, a nagy-kanizsai ügy védi kar egyik fiatal tagja, jun. 15-éu vezette oltárhoz Iharos-Berényben a bájos Pfeif fer Irma kisasszonyt. Boldogság kísérje a szent frigyet 1
— Gerö iÁna k. a. a vidéki színészet egyik nagyreményű fiatal tagjának f. hó 20-án lesz jutalomjátéka Csáktornyán: a választott darab: Frou-Frou. A magyar nemzetiség és magyarnyelv hfi apostolainak a Zrínyiek sasfészkében,Csáktornyán, örömmel halljuk, a magyar színészet pártolása ujabb lendületet nyert; megvagyunk győződve, hogy a fen tisztelt j utal-mazandót számos megjelenéssel lelkesitik a rögös pályán, melyre hivatással s szép tehetséggel lépett. Sajnáljuk, hogy magyar történelmi darabot nem választott 1
ditva, a járásban levő tanítók is számosabban látogatnák meg gyűléseinket! Midőn a gyűlést megnyitotta, egyszersmind kötelességét véli teljesitni, ha a választmánynak 1873. nov. hó óta tett működését,a közgyűlésnek bemutatja. Ezt előzőleg olvastatott:
2-or a múlt közgyűlés jegyzökönyve, melynek 5 pontjára sajnosan jegyeztetik meg, hogy a pénztári számadás megvizsgálására kiküldött pálya-társaink, nem tartották erkölcsi köteleségóknek a megjelenést, ennek folytán az még át nézve nincs; miért is határoztatott: hogy a választmány kebeléből, kiküldendő tag-. jai által eszközölje azt.
S-or Elnök hivatkozással a jegyzőkönyvekben felvett főbb pontokra jelenti, hogy a választmánynak a) 1873 decz. 14 én tartott gyűlésében a számtan mikénti kezelését, tekintve a népiskola II. osztály növendékeit, előadták: Lisztner József ésBruckerAlajos választmány i tagok.
b) 1873. decz. 24. gyűlése tárgyát képezte N Kanizsa választmányának, mint a za-la-megyei tanitó járási körök központjának 102/873 alati érkezett, a pötrétei tanitó ügyében a nm. m. k. Ministeriumhoz intézett irata.
Mire az erre vonatkozó jegyzőkönyv 1. pontja felolvastatott.
Tudomásul vétetett.
c) 1873 decz. 3i. v. gyűlés tárgyát pe-• dig az n Arad vidéki tanitó-egyletének 120/873
sz. a. érkezett, liill József tanár ügyét tartalmazó levél képezte. Erre szintén a v. gyűlés jegyzőkönyv 1. pontja felolvastatott. Tudomásul vétetett.
d) 1874. jau. 14. gyűlésben 1) Könnye József al-elnök olvasta fel nézeteit a tőbeli szám-tanitásból. 2) olvastatott az országos tanitók szövetségének 60/873 alatt érkezett a„S"proni tanitó egylet" által tett indítványt tartalmazó körözvény; az erre vonatkozó jegyzőkönyv felolvastatván, tudomásul vétet-tt.
e) 1874 feb. 11. gyűlésben tekintve a népiskola 111. osztály tanulóit a tábláni számolás kezelését előadták: Varga József és Brucker Alajos v. tagok.
f) 1874 mart. 14. olvasmány kezelés, Varga József főtanitó által.
g) 1874. ápril 11. a közönséges törteket ismertette Exner Alajos v. tag. Végül.
h) tudatja elnök, hogy Lubrich Ágoston neveléstana megvétetett; a sümeghi .polgári önképzőkör" pedig járás köri könyvtárunknak 85 db. bekötött, tanférfiaknak különösen érdekes könyvet volt szives ajándékozni. Midőn erről a kör örömmel értesül a „polgári önképzőkörnek" becses adományáért mély köszönetet szavaz.
4. Könyvtárnok tudatja, hogy e szerint könyvtárunkban 240 drb. könyv vau.
5. Czeiner József reál igazgató, a méter mértékek keli számitást a legnagyobb közfigyelem közt, tapintalos modorral szakavatottat) ismertette.
C. Brucker Alajos az iskolai jutalmazás és büntetésekről értekezett, bevégezvén,felkérte a jelenlevőket a hozzá szólásra. Az ebből származott eszme cserében részt vettek: Szabó Ferencz lelkész, Német Béla és Károly János urak. —
Németh Béla óvoda vezető az alapneve-1 észét köréből, különösen a gyermekeknek túl
. halmazával adni szokott játékok czélszerütlen-ségéről nyilvánitá nézeteit.
Az előadóknak a köz-gyűlés köszönetét fejezi ki.
8. A jövő gyűlésnek Sümegben leendő tartására 1874.évi nov. hava tüzetett ki.
A tárgy kimerítve levén a gyűlés befejeztetett.
K. m. i.
POLGÁR JÁNOS.
elnök.
Jegy zette: BRUCKER ALAJOS
járásköri jegyxő.
Nagy-Kanizsa, junius 15.1874.
Tersánszky t. barátunk e lapok 46-dik számában „Visszapillantások a cselédség romlása fejlődése" czimü értekezésében a cselédeknek jelen szomorú alakbani tünedezését, tisztán és kizárólag azok saját minőségünknek tu; lajdouitja, én azonban ettől eltéróleg azt mondom, hogy erre nézve nagy befolyást gyako rolnak maguk a cselédtariók is és mivel a hatóság hivatalos hatalmánál fogva a cselédek és cselédtartók közti viszony megállapítását nem iparkodik tisztába hozni, igy annak közönyössége is oka a fejlődő káros állapotnak, — ez ügy annál inkább is hova hamarább tisztába hozandó, mert ha tekintjük a kórházakban előforduló betegségek minőségét, és az abban ápoltak létszámát látni fogjuk, hogy cselédeink közt szabadságukkal versenyt fejlődő, oly betegség létez, mit ez úttal az illem elsorolni nem enged, és mivel az innét felmerülő költségek fedezése többnyire a községi pénztárak általi fedezetre van utalva, ennél fogva itt az idő, midőn e bizonytalan állapottal szakitni, s ezzel egy nagyobb baj elejét venni kellene, — hogy a cselédtartók maguk is okai a bajnak,mutatja azon körülmény, mert a cselédek szegődvénye-sek levén, mint ilyébek gazdai hatalom alatt ' állanak, ha tehát miuden gazda cselédjét nem szabad akaratára, hanem az illem és szemérem megtartására utasítja és azt vele meg is tartatja, ugy lehetlen, hogy a mutatkozó aggodalmat el-háritni ne lehetne, de mivel ezt nemcsak egyes cseléd tartók vágynák hivatva teljesitni, hanem együttesen és összesen kell, hogy végre hajtassák, ennélfogva a hatóság van arra utalva, hogy a cselédtartók és ho2zá még a cselédek képviseletében, oly szabályokat kellene hozni, melyek az ügy állást tisztáznák és lehető biztonságot idézhetnének elő.
Hogy minő sleppes ruhábs, kalapba, vagy más öltözékbe járnak, ahhoz nem szólok, ez a cselédek saját ü?ye,majd a rend őket is felfogja elevenitni a takarékosságra,majd azok is számba fogják venni, hogy mig fiatalok lesznek iparkodni fognak szerezni, hogy agg korukban a koldus bottól megmenekedhessenek.
Rend tehát és egyetértés kell ez ügynek tisztázására, ugy hatóságunkat kérdőre vonhatjuk a történendő mulasztásért.
KOVATS.
nagylelkűséget nem tanús ithatott ott, hol az e nem fogadtatik.
A kilőtt pisztolyt félre vetve felszól, uraim! mi gyorsan. végzünk, de engedjenek meg, fel nem teszem azt önökről, miszerint kihívásuknak czélja csak az legyen,velem a halál félelmeket megismertetni és szárazon tova bocsátani, higgadt vérem mellett e czél nagyon is el lenne hibázva.
Az újra töltött pisztolyt átvéve Komlódy Kálmánnal állt fel szemközt.
A közeli bokrok mögött, honnét előbb egy sóhajt véltünk hallani, félelem, csüggedés és kinos bizonytalanság közt remegett egy érző szív, Ilonka volt az . . minden lövés megrázkód-tatá gyenge idegeit s a mint a füstgomolyok szétoszoltak, a küzdőket mindanyiszor helyükön találta. Mosolyogni kezdett, mint okos gyermekek teszik, ha a felnőttek csínjaira rá jönnek, kik velők incselkedtek. Nem e tesznek vele csak tréfát: ... De ah! Kálmán lép elé, most ő rajta van a sor, Ah 1 ö szavát adta, becsület szavát, felugrik gyorsan s elrémülve kiállt. Kálmán.
Hangja két lövés dördültében elhalt. A vivók a festőt elesni látták,mielőtt valaki hozzá közeledhetett.Ilonka sebesült vadállatként rohan ki rejthelyéből s ráborulva a haldoklóra, kétségbeesetten kulcsolá fölötte kezeit; most szeretett először életében, néhány pillanat elég volt hogy megtanítsa szenvedélyesen örjöngésig szeretni 8 szerelme tárgyát félté elveszitui, görcsösen, magánkívül kapkodott, kiáltozott segélyért s szemeivel, melyek könyzápora mély fájdalmitol árulták el, folyton a haldoklón csüngött, ez feltekintett mégegyszer felnyitászemeit utolszor s Diana hörgé a haláltusában egy utolsó mosolyt erőltetve elcsendesedett megszűnt lenni.
A körülállók rémülése követte e nem várt megható jelenetet.
Komlódy Kálmán volt az első,ki bámultábol meglepettségéből magához térve oda ugrott s lánykához, „Ilonka„ szólitá s átkarolva őt fel akará emelni a földről.
Vissza, vÍ88za,kiálta a lány s egész erejéből ellenszegülve, ne merészeljen hozzám nyúlni, el szemeim elöl! én gyűlölöm önt! — Ilonka ájultan esett vissza a holt tetemre. A gróf oda sietett 8 karjaiba véve gyermekét, a helyszínén termett szolgák segélyével bevitték a kastélyba.
Most gondoskodj biztonságodról, mondá töredezett hangon a gróf unokaötsének,gyermekes el bizakodásodban jobbnak találtad,nemcsak saját magad, de bennünket is a legkellemetlenebb következményeknek kitenni, a helyett hogy tettél volna, mit józan ész parancsol, mint előtted férfiak tettek Ezzel követve elájult gyermekét besietett lakába.
Nos fiatal barátom, szóla a kapitány megrázva Kálmánt, ki mintegy villámtól sújtva mozdulatlanul állt és nézett maga elé, gyorsan lóra! nincs vesztegetni való időnk, egy óra alatt el kell a vaspályát érni, ha menekülni akarunk, ha akarjuk, hogy még ma a határon tul legyünk. Kálmán gépszerűen engedelmeskedett.
Elhiszi e kapitány, ur kérdé kis szünet múlva elfogultan, Ilonka maga kért engemet, hogy megöljem.
Azt én mind elhiszem, mondá a kapitány, de senki sem kényszeríthette volna önt e kérés teljesítésére, az ily esetben még a megsértettek szemében is csak mi vagyunk a hibásak, kik egy szegény védtelen bűnöst kivégezünk, tehetett ö róla, ha a nő bájai eszétől megfosztó-ták. Vagy hiszi ön, a grófné fogja őt más hibáért vádolni,kárhoztatni: nem akkor a nőt is vét-
hallja a pisztolylövést, de ha jól lövünk, megfogja látni, hocy az van találva, melyikünk elesett. Ha ugy tetszik, én azt gondolnám, mi mehetünk.
Az egész csapat megindult, lassan, szótlanul, mintegy gyászmenet haladt a réten keresztül. Az erdő szélére érve leszálltak lovaikról és beléptek a kitűzött hely felé.
Talán lehetséges volna, békés uton elintézni a dolgot, súgta Forni barátja fűiébe.
Mit lehet itt elintézni, én keressek békés egyezkedést, mondá a festő megvetóleg. tán én kérjem őket: néni bizonyítanám e ezáltal gyávaságomat és miért: vétkes vagyok. Eu Diánámat festettem a nélkül, hogy benne egy földi lényre gondoltam volna, tehát meg nem sérthettem senkit. Igaz az istennek nagylelkűen el nézik, tűrik bántalmazásukat, mig az emberiség gyakran a legcsekélyebben is fönnakad. A mi esztelenséget elkövettem, csak a kép kiállítása volt, ennek tulajdonítsd a miért magamat most czéltáblául kitűzöm. Egyébbirán* tudd meg, az én istennőmet még más alakban is bírom, nézz ide 8 egy jegyzókötiy vecskét vont elő zsebéből.
Ali, mondá Forni, hisz ez ismét Diana, s mily felséges!
a Nem Diana, igazitá ki Hegel kön nyü mo8olylyal, ez csak arczképe azon lánykának, ki Diánámmá °lőn, csak arezvoná-sok, semmi más, hizelgésül egy pár szárnyakat rajzoltam neki.mi annyit akar mondani, hogv ő angyal. Valami szent van ezen vonásokban s ama képet akkor inkább Diana szentségtele-nitésének kellett volna keresztelnem,vétek volt őt a szegény lánykát a nyilvánosságnak megmutatni, őrült voltam, midőn ezt cselekedtem s most a képnek vége, elégették.
Mit hallok, elégették ! óh ezek a haramiák
kanibálok, már hogy lehet oly egy képet elégetni, 8zitkolódzott Forni.
Ezt a kis rajzot látod az ő számára készítettem, csinos nemde? s ezzel félre hajolva egy csókot nyomott reá a festő.
Es persze magad át is adod neki, mondá
1* orni.
Mii inár nehezen, én nem, viszonzá csiig-g iltei. Hegel, félek, ezen lánykába szerelmes találnék, ig.-n igen szerelmes tudnék lenni, de—
Mintha egy nehéz sóhaj felelt volna a bo korból, Hegel csudálkozva nézett körül, anélkül hogy valakit észrevenne,
Ha tetszik, mondá hozzájok lépve a kapitány, inár minden rendén és készen van, mi ezalatt sorsoltunk is magunk közt, én leszek az első, azután a^ gróf úrral és végre Komlody Kálmánnál lesz dolga, tessék !
Oda nyújtva a pisztolyokat, Hegel választott 8 azután mindegyike kilépett a megjelölt helyre.
Egy, kettő, három.
Két lövés esett egyszerre, melyek durranása, mélyen megrázkódtatta a levegőt.
Mindkét fél sértetlenül állva maradt. A kapitány kilőtte pisztolyát,úgyszólván,hogy ellenét szem ügyre vette volna, helyét most gróf Zsolna foglalta el, ő Hegel jobb karját vette czélba. Nem hibázhat-e a golyó, és ha igen, ha mellét találja, tán nem öli meg, de nem e teszi őt élte hosziglan nyomorékká?
Egy, kettő, három, olvastak a tanuk.
Ez ismét két lövés követte, az első a grófé volt, keze reszketett s golyója egy távol álló odvas fa törzsébe fúródott e pillanatban sült el Hegel pisztolya, ő szándékosan nem czélozott a tisztes agg ősz fejére, levegőbe lőni nem akart
— Törvénykezési csarnok. A nagykanizsai kir. törvényszék bünfenyitű osztálya <*lött folyó 1874 évi junius hó 18. és 19-ik napjai u a következő bűnügyek fognak tárgyalás itlá vétetni: Jun. 18-án Roscnberger Sándor nagy-kanizsai lakÓB elleni csalás cs vesztegetési kisérlet miatt indított bűnügynek végtárgyalása 2. Veltner Mária tolvajlásról vádolt nagy-kanizsai lakósnő elleni bűnügynek végtárgyalása.3. Kocsis József orgazdaságról vádolt kis-komá-romi lakós (illeni bűnügyben hozott curiai ítélet kihirdetése. 4. Acs Madár Miklós gyujtoga-tással vádolt jósefhegyi lakós bűnügyében hozott curiai itélét kihirdetése. 5. Pahocsa László és György n.-kanizsai lakósok elleni súlyos testi sértési bűnügyben hozott királyi táblai ítélet kihirdetése. Junius 19-én 1. Toplek János és Hosszú Imre béczi lakósok elleni tolvajlási bűnügy végtárgyalása. 2. Percsztegí János és Istváu szántói lakósok ellem bünügyben hozott királyi táblai ítélet kihirdetése. Elősdók Gózony és Gabelics törvényszéki bírák.
— Meteorologíai észleletek a nagykanizsai fógy mnasiumnál 1874. év május havában. Közép légnyomás: 742*21 millimeter; legnagyobb légnyomás : 750*7 millimeter 14-ikén este 9 órakor ; legkisebb légnyomás : 731-5 millimeter, 9-ikén reggel 7 órakor. — Közép hőmérséklet: 12*08°C; legmagasabb hőmérséklet : 27-2°C 31-ikén délután 2 órakor; legalacsonyabb hőmérséklet 3'7®C, 6 ikán este 9 órakor. — Közép páranyomás: 7*4 millimeter.— A levegő közép nedvessége százalékokban: 70* 9%; legcsekélyebb nedvesség: 26% 28-ikán délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0-tól 10-ig számítva): 6. Egészen derült ég észleltetett :>-ször, teljesen borult 23 szor. Közép szélerősség (0 tói 10-ig számitva): 2*6; 93 észlelet közül jegyeztetet összesen 81 szél, és pedig: északi 23, északkeleti 10, keleti 9, délkeleti 6, déli 12, délnyugati IG, nyugati 1, északnyugati 4; szélcsend észleltetett 12-szer. A légköri csapadék ^eső) havi összege: 96*3 millimeter. Eső esett 17 napon ; köd volt 1 napon. 16 és 17-ikén viharos zord idő járt, 7. és 15-ikén regeire dér volt. F.
— A balatoni-füredi ásványvíz szénsavas, vasas, sőségvényes, szelíden izgató, oldó, zsongitó kellemes ital, étkezésnél tisztán vagy borral vegyítve, annak se izét, se zamatját, nem változtató, sikeres gyomor-, máj-, lép-, vese-bajokban, vérszegénység-és női-betegségeknél. — Megrendelhető az igazgatósághoz czimzett levélben.
— A veszprémi zenekar e nyári idényre a „Zöldfa kertu-be szerződtetve van s naponta estéukint ott játszanak. Közlemény Íratott lapuuk számára, melyben a veszprémi s nagy-kanizsai zenetársulat játéka összehason-littatott.
— A veszprémi iparos olvasókör f. hó 13 án zártkörű tavaszi vigalmat rendezett könyvtára javára, azonban az erre nézve kedvezőtlen'idő miatt a „Nap" hoz czimzett vendéglőben tartották meg, fesztelenül, és jól sikerülten ; tiszta jövedelem 35 frt volt.
— IAnczbauer Lajos kaposvári törvényszéki irodatiszt a veszprémi törvényszékhez helyeztetett át.
7— Tiiz. Maczinecz községben (Muraköz) f. hó" 11-én 3 ház a melléképületekkel leégett; a kár 2000 írton felül van becsülve; a tüz gyermekjátékbóleredt-Biztositvasemmisemvolt.
kesnek tarthatnánk,mert végre is csak rendkívüli szépsége volt az egész szomorú esemény okozója. Előre 1
A két lovag repül az országúton az indóház felé, egy ksnyarodásnál mindketten eltűnnek szemeink elöl..
A siket Doktor látván a festő elestét, megijedt s a helyett, hogy segítségére sietett volna, elillant s futásban keresett menedéket. Forni nyomban követte a szőke vény t,kénysze-ritni akarván őt kötelessége teljesítésére de hasztalan a Doktor egyszerre eltűnt szemei elöl 8 ő kifáradtan tért vissza az erdő szélére.
Messze vetették árnyékukat a fák ki a mezőre, ott egy Jomb árnyékában a rét zöld bársonyán ott fekszik hült teteme szegény elhunyt barátjának. Mellette szikra e hű pára, oda húzódott hozzá, szomorúan csiiggeszté fejét a hideg arezra.
Forni 1 nincs neked szived szemed e jelenetre, e képre „a holt lovag és lova". Egy ideig merően tekintett a felső maga elé,azután arczát k özeibe temetve, neki dőlt egy tölgynek. Magasan járt már a nap az égen, le is alkonyodott, Forni nem vette észre, sírt fájdalma tengerré nőtt, melybe el akart sülyedni,sírt keservesen mint egy gyermek.
Ne sírj hü barát, a sors nagy jellemekkel és tehetségekkel űzte s űzi leginkább végzetes játékát.
Este egy alak hagyta oda a kastélyt, megtörve testben lélekben, mintha e nap évtizedek nyomait hagyta volna homlokán. Elhunyt barátjának utolsó kivánatát teljesité, midőn az ismert arczképet Ilonkának átnyujtá.
Kiérve a kastélyból, nagyot léleksett, teát síere tte őt és szereti még mindig .. * Diana
— Meghívás. A zalamegyei általános tanitó-testűiét N.-Kanizsa járás tanitói-köre 1874. évi junius 25-én,délelőtt, Fűzvölgyön, az iskolahelyisc^ben tartja gyakorlati előadással összekötőút évnegyedes értekezletét; mplyre a t. tag urak és tanügy barátokat, midőn tisztelettel meghivom, tagtársaimat kérem, hogy ez alkalommal az alapszabályok 11 § nak is eleget tenni szíveskedjenek. Magyarszerdahelyen, junius 25. 1874. iS A RINGEK KAROLY,a kör elnöke.
— Egy csepp a maradás tengerébe Zala- Egerszegről. Hogy hány toll kopott már el oly irányú panaszok közzétételében, minő alább következik : valamely ügyes statisticus figyelmébe ajánlom; ezen érdekes komikum talán segitene a türhetlenné vált tragoedián. Nem kísérlem meg kifejteni, hogy az igazság szolgál tatás gyorsasága a nemzet életének egyik ütere, a nemzet tekintélyének feje; hogy az igazság9zolgáltatás lassúsága a nemzet temetőjének sírásója, mert ezen mar annyira kimerített tárgyban uj érvelést találni majd a leheí-lenséggel határos. Csak egy cseppet öntök a tengerbe, melynek kiönteni készülő hideg hulláma talán magához téríti a zsibadt hallgatást. Isten segítségével még mindig van egy járásbi róságunk, mely lem sokára ónerő-túlfeszités miatt írja alá halotti czéduláját. E bíróság előbb három tagból állott, kiknek túlhalmozódott teendője meggvőzé igazságügyérünket egy negyedikkeli szaporítás szükségességéről, minek betöltése meg is igértetett. Azonban, már négy hava, hogy a három bíró egyike azért, mert fölhalmozódott teeudőit a közönség kívánalmának megfelelően, túlfeszített szorgalma daczára sem végezhette, leköszönt, mely üresedés nemcsak hogy máig sem töltetett be, hanem még kilátás sincs, hogy közel jövőben betöltetnék. Előbb négy biró bizonyult szükségesnek s most csak kettő van, kiktől négy hónapot megelőző határnapot várni, vakmerőség. — ítéljen maga az olvasó, ítéljen msga az igazságügyér úr, vájjon méltányos-e a panasz? Nem hihető, hogy takarékosság czéljából hagyatnék ez üresedés betöltetlenül, de ha mégis ugy van, akkor e takarékosságba, mint bíráink a restantiába
— bele kell fulladnunk. — k. — n.
— A„Fásm. Xap"oJfeirják:Egy gyászlap fekszik előttünk, hírül adván, hogy cserneki Markovics Gusztáv és neje Daruvári Jankovics Clementina junius 9 én, Bükön, rövid betegség után elhunyt. A megboldogult férj hajdan Po-zsega megye hírneves főjegyzője volt, majdan a pozsonyi országgyűlésen követ. Benne előkelő hazai jogtudós, s széles tudományu férfiú szállt sirba. De nem csak tudománya, hanem szive is nagyobb, érzőbb volt mint sokaknak. Ismerősei gyakran hallották tőle eszavakat:„Nem tudom felfogni,mint lehetne túlélnem feleségemet!" Es valóban.a midőn látta, hogy neje már vég-vonaglásaiban van, lehajolt a szeretett szenvedőre, könyeivel öntözé, csókjaival halmozá, s szobájába térvén, egy lövést szivének, s egy másikat sgyának irányzott, s szerető lelke őt perczczel előbb vált meg a testtől, mint nejéé.
— A férj 67, a nő 58 éves volt.
— Rablás. Folyó hó 6 és 7-dik közti éjjel a rezi cser alatt Keszthely szántói uton egy meszes zsidót 3 egyén állított meg 8a nála levő 65 frt kc -/pénztől megfosztva útnak bocsátották. Az útonállókat a keszthelyi járás erélyes csendbiztosának már sikerült kézre keríthetni.
— Rabló-gyilkosság. A keszthelyi temető (S*t. Miklós) közelében e hó 10. és 11. közti éjjel egy buzsáJti (Somogy megye) paraszt ember, ki a mult csötörtökön tartott keszthelyi : országos vásárra marhákat vásárlandó 500 frt-tal zsebében indult, eddig ismeretlen tettesek I által agyonveretett s a nála volt pénzösszeg tőle elkóboroltatott.
— Rövid hirek. Pármában Bolla lovagot, prüfekt helyettest 6 án ••ste a város közepén gyilokkal leszúrták. — Rómába Amerikából több 8záz zarándok érkezett a pápa látogatására. — Lembergből kéjvonat rendeztetik Budapestre szállítani a kirándulókat. — Bécsben a hulla-égetési próba 3 án megtörtént s egy hulla 1 tallérba kerül. — Rochefort Sweiczba jő. — A pécsi jótékony nőegylet jövedelme 1318 frt. — A bécsi tébolydában az őrültek készítményeiből kiállítás rendeztetett. — A pozsonyi régészeti egylet megalakult; elnök Rónay Jáczint. — Szabadka város meghívta a magyar orvosok és természetvizsgálókat, hogy a jövő évi vándorgyűlésüket ott tartsák. — A budapesti Rókus kórházban egy 12 éves elgyengült leányt bárányvérnek ereibe eresztésével mentettek meg & haláltól. — Az első magyar bő rgy ár-rész vény-társulat feloszlott.— Mexicóban boszorkányság gyakorlása miatt itéletileg elevenen égettetnek most is az asszonyok. —Budapesten a mult héten ismét felülmulta42esettel a halálozás a születéseket—Eszéken egy anya22-dik gyermekét hozta a világra s még jó egészségnek örvend.— Vas-utüzleti szolgálatban ezentúl nők is alkalmaztatni fognak a közlekedési minister máj. 27 ki körrendelete szerint. — Összesen 1109 kath főpap van. — 150 természettudományi társulati tag lemondott,nicrtDarwin könyvét kapták évi tagilletményül. — Sweiczban 18 éves koráig nem szabad az ifjúnak dohányozni. — Az akadémia palotájának vastetőzete 106 ezer frtba kerül.— Bernáth József Somogy megye egykori alispánja meghalt. — 150 holdnyi uszósziget van jelenleg a Sadacoya tengeren. — Bismarck a róla szóló élczlapok carrícaturáit gyűjti.
szerette Actiiont, midőn ez elvérezve lábainál hevert.
Kü lönös.
Ilonka ébredj,ne álmodozzál,a mit tul éltél az a való,ne álmodozzál többé boldogságról, a frigy,melyet kötöttél túlvilági.
Gróf Ziolna nem ringat unokákat.
János bátya.
Mi a menjkü ! — uram bocs*' —
J61 látok-e János gazda ? Fényes csizma, prímes mente, Honnan ily nagy parádéba.'?
Hah de mi ez!? János bátya
Rám se hallgat, dirmeg-dörmög; Torzomborzas bajsza alul,
Hallatszik csak egy-egy ,ördög." *
* «
Pletyka világ, gonosz nyelvek :
Szörnyű bir kovácsok. János bátya dörgő átka Szállna bár reátok !
Azt suttogják a faluban
Szerte jár a hire : — János bátya vénségére Leányt kérni méne.
Addig hányta, hánytorgatta
Eveinek számát: Megkérette E.rsőkot, a Fala legszei-'o lányát.
Hanem beszeg, kifizették,
Szerte az a öir jár : János bátya a mit kapott, Ugy híják, hogy: sKosár."
POZSŰGÍ.R GYULA.
Szerkesztői (izénetek.
1306. Szegedre. A rosz „Paprikás versek" helyett küldjön kegyed inkább jó paprikát.
1307. D. Pozsony. „A nagy krach !" elég volt e vidéknek a kis krach is, nem kérünk belőle. Kiig-tön a kosárba dobtuk.
1308. V. P. Verseiből iute mutatványul : „Nagyra megnő a retek.
Én is nagy lányt szeretek. Azt ültetem a földbe, Eztet pedig szivembe.*
(Az a nagy lány nem köszönné meg!)
1309. F. E. s-ou. Ne féljen, nem írjuk ki nevét, de a közönséget is megkíméljük, nem adjuk ki versét.
1310. R. L. Budapest. Kincs semmi nesz, uiucs semmi zaj, nyugodt sat.
1311. K. V, Budapest. Várjuk szives válaszát. Az illető számokat elküldöttük.
1312. M. S. Azonnal intézkedtünk.
Történeti naptár.
Junius 18. 1815. A Waterlooi csata. — 1849.
Páskiewits Duklónál áttör hazánkba. —
, 19. 1848. Jelacsics Insbruckban az udvarnál megjelenik. — 1867. Miksa mexicoi császár, agyonlövetett.
„ 20. 1842. Deák Antal, Deák Ferencz testvérének halálozása. — 1849. Az * aszódi, Z8igárdi és peredi csaták.
„ 21. 1819. Pompéry János születésnapja. — 1866. A porosz-osztrák háború kezdete.
„ 22.
23.
1809. Győr megadja magát a fran-cziáknak. — 1849. Lüders orosz tbnok elfoglalja Brassót. 1633. Galilei az inquisitio élőit kijelenti : e pur sí moave! — 1802 Humboldt Sándor Chimborassón 19,500 lábnyi magasságig ért.
<24. 1566. Veszprémet a törököktől rohammal visszafoglalják; a szent-István által építtetett főegyház leég — 1859. A solferinoi csata.
Üzleti szemle.
(S — r. S — u.) Nagy-Kanizsa, jan. 16-ika 1874.
Időjárás és ennek befolyása a mezőgazdaságra : 4 nap óta folyt nos esős, hűvös; ma délután derült, higgadt. — Határozott kedvező a vetések és mindannyi termesztményekre. Eddigelé nem gátolja semmi jó reményünket a közelgő aratásra.
Gabnattzlet. A készletek lassankint kimerülnek. — Arak némileg a fővárosi kedvezőtlen hírek által befolyásozva, quasi sakkban tartatnak és általjábsn azonosak a multhetiekkel. —
B»b és repczéből városunkban alig találhatni 1 —2 mérő; — Zabból még a legszükségesebbek is nehezen és ismét 5 kron drágábban szerezhetők meg.
Árpa vételkedv nélkül.
Hajdinából igénytelen készletekkel rendelkezőnk.
JOvő saison-beli kötések kevés számban jöttek létre. Ennek oka főkép a pinz-szükölködés és bizalom hiánya, másrészt pedig a jelenleg túlságosan felcsi-
gázott árak. A létre jSttok majdnem mind a szállítási idő napi cnrsusában állapíttattak meg.
Jegyzünk alsó-ausztriai mérő szerint:
Bnsa 80—81 fnt 6.30 -70 kr.32—83fnt 6.70— 90 kr, 84—85 fnt, 7.25—7.80 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.10 krig, konkoly nélkül 5.-5.25 5.40. 78—80 fnt konkolyos 5.20—5.30. konkolj nélkül 5.25 -40 kr. Árpa serfőzésre 5—5.25 kr. — Árpa etetésre 4— — 4.30 krig. Kukoricza 6. 10—tOkr.méreje Zab3.l5—20 kr.—3frtig méreje .Hüvelyesek: Borsó 8.40kr. Lencse —.—frtig.Bab fehér uj ritkaság óval keverve5.70—8Uegész frtig,ó 5.30,tark*5.25 —50 krig. Hajdiua 4. 80—5 frtig. stájerországi 4. 65— 4. 80 kr. — Hajdinakása 11—13 kr. — Köles 5. 30—50 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9. frtig. Lenmag 4.80—5.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95— 4-—krig., zabos lendek 4.—kr. vámmázsája. Kendermag 5 frt-60 kr. méreje. Repcze téli 4.50—80 kr. nyári 3.60—4.20 kr. Kevert (Mischling) 4.80—5, frt. Buza-ocsó 1.40—60 krig. Bozs-ocsó 1.20,-40 Borok: fejtett uj fehér 6.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50—80 kr., fejtett Schiller 4.—4.60 kr. ó-bor —.— frt. — SeprüpAlinka —.—. Törköly-pálinka 28—25 frt, szilvalicza 27—80 frt. alsó-ausst-riai akója, hordo nélkül, franco itteni állomás.
Sümegh, jun. 15-én 1874. Buza 6.80,-7. frt Rozs 5.—6 20 kr. Árpa 4.—4.20, kr. Zab 2.50—2.70. Kukoricza 5. frt. Burgonya 1.80—2 frt. Ujbor 6.-7. krt. Óbor 12.—13. frt. Marhahús 26 kr. Borjúhús 24 fr. Disznóhús 30 kr. Keményfa öle 8—12 frtig.
Vasúti menetrend.
Indul Kanizsáról:
Kszék Mohács ^Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel.
„ Zágrábig 2 . 45 . délután.
Budáig 6 „ 18 . reggel.
1 ,48 , délután.
10 „ 43 „ estve.
Szombathelyig (innét délutáu 5
óra 25 perez Bécsbe) 5 „ 43 „ reggel.
Bécsig (Szombatit. Bécsujh felé) 2 „ 15 „ délután.
» » «• i, 10 „ 55 „ este.
Pragerhof felé Triesztig 5 „ 3 „ reggel.
*, „ és Bécsbe 2 „ 23 „ délután.
n >i t* 11 » 83 „ este.
érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
„ „ Dombóvár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután. Zákány-Fiurae-Zágrábból 9 „ 54 „ este. Budáról 4 „ 43 „ reggel. *
1 „ 46 „ délután.
n 9 „ 20 „ este.
Szombithelyről 10 „ 33 „ délelőtt.
Bécsből(Bécsujh.Szombath.felől 4 „ 37 „ reggel,
n » » n 10 „ 18 „ este.
,, (Pragerhof felől) 3 „ 50 „ reggel.
Trieszt- és Bécsből 1 „ 9 „ délután
Triesztből 10 „ 22 „ estve
Felelős szerkesztő: Bátort) Lajos.
isryiltt^ir.*)
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános S E B-T AP AS Z,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő éa fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legb izto-sabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü bajokban. — Ily bajok a to r ok gyulladás -légcsőhurut, b ő r k é s-barság, hártyás gyik (Croup-angina) mindeuemü megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, kon ok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrán-dulások, helyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tr.pasznak rö\id idei használata folytán annyira elő-tűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könuyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülöunemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdés eredményeinél fogva, melyek használ-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag | frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krraí több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: PestM Tirik József gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók: Nagy-Kanizsán : WAJDITS JÓZSEF árnál. Paksoi: Malatínszky 8. — Pécsett -, SipScz J. — Sümegen: Stamborszky. — Sz.-FtMrvá-rott: Braun J. — Szombathelyen : Pillich F. — Veszprémben : Ferenczy K. — Zágrábban: Mitlbaoh Zs. Sopronban: Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLOHOZ czimezve: Budára, (Rácz. város, fŐutcza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesítse* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legponto* sabban teljesíttetnek.
*) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal Sserk.
Hbbkl
Alább kővetkező nyilvánosságra hozása ama megczáfolhatlan elismerési iratoknak, melyek Dr. Popp J. 6. es. kir. adv. fogorvos ur-boz, a világhíres AnatheHn szájvíz előállítójához érkeztek, felmentenek Jadea sgyébbi dicsérettől bennünket.
T, cz. Popp cs. kir. udv fogorvos árnak.
Az ön Anatherin száj vizét megvizsgáltam.és ajánlhatónak tsláltam
O p p o I z e r tanár, Rector magnif. A cs. kir. bécsi klinika tanára Szász k. ndv. tanácsos etc.
Ezennel elismerem, miszerint dr. Popp J. G. cs. kir. udvari fugervos Anatherin szájvizét már hosszabb idő éta uagz ered lénynyel használom, és annak jóbatásáról telje-•n megvagyok győződve
Báré Perein Lajos « k,
Alélirott ezennel örömm el és az igazsághoz mérve elismeri drJ Popp J. G. cs. kir. udvari fogorvos urnák, hogy Anatherin-szájvizét hosszabb idS éta használja, s azt nem csak jósága, banem kellemes ize miatt is áltslábau mindenkinek legjobban ajánlja
Bécs. Herczeg Kszterházy Teréz
Ipen tisztelt uram! Fogadja legforróbb köszöneteit azon ember-szeretete és jóságaért, melylyel Mária-Erzsébet-egylet ápolása alatt lévő szegény gyermekek irányában viseltetett. Ezen gyermekek egy némelyike gümőkóroa szájvérzésben szenvedett. Ön ingyen kiszolgáltatta cekik az ön gyógyerejü Anatherinszáj vizét és az öb buzgó eljárásának köszönik a gyermekek gyors és teljes felgyógyulásukat. A gyermekek, kik fájdalmaiktól megszabadultak és az egylet nevében, fogadja tisztelt nram báladato elismerésünket és köszönetünket.
Kitűnő tisztelettel (1234-4) Fries grófné.
A Mária-Erzsébet-egylet elnöknője.
Fog-ólom. odvas fogak Snkézzeli kitörésére, ára 2 frt 10 kr.
Anatherli-fogpép, ára 1 frt 22 kr.
Növényi fogpor, ára 63 kr.
Kaphatók: Xagy-Kanizsán : Belns József gyógysze., Kosenberg Sosenfeld, Weliscb, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán : Tschepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weis A. Zala-Egerszeg^u : Isóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Balter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillicb Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Györ-gyön. Fibic E. C. Veszprémben: Meyr Tuszkau, ugy Guthard Tivadai és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Kraun J. gyógysz. Lovas-Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J. Bögl, Belus és Schrőder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógysz. — Bonyhádon: Kraraoliu J. 8zigetvárott:Barwarth, Salamon gyógysz.— Baján : Mic.hitsch St. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett: Zsolnay W. és E. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz Marczaliban: Kiss gyógysz. —Tolnában : Graff gyógysz. — ])<uiat*öld-várott Lukács gyógysz. —Szent-Győrgyiiu : Xöthig. — Alsó-Leadván; Kiss gyógysz. — Rohoncson: Simon gyógyszerész uraknál.

Birtok eladás.
Egy Gelse község s ennek határában fekvő birtoktest,mely áll: 60 hold szántóföld, 40 hold rét, 35 hold erdő, 3 hold szőlő s 3 hold belsőségből, a hozzátartozó épületekkel együtt elóuyös feltételek mellett eladatik. Bővebb felvilágosítást nyerhetni alól-irtnál, ugy Tanzenberger József, m. kir. honvéd hadnagy urnái. Kelt Nagy-Kanizsán, junius 10 én 1874.
(i37i—2) Zalay Lajos, megbízott.
Lotz H. (í ép nyara.
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám
a o
a
o g •ö
* I n |
•cS
ti m
•cS
a
n
s
o
s
o co
Árverési hirdetés.
A néhai Kürschner Mayer hagyatékához tartozó a városház utczában 8-dik sz. a. (régi szám 511) fekvő ház folyó évi julius hó 16-án reggeli 9 órakor a helyszínén árverés utján el fog adatni.
Az aránylag kedvező feltételek naponkint a délelőtti órákban a helybeli izr. hitközség irodájában meg tudhatók.
(1373—1) A tömeqflondnokság.
ff
melyek egy órában annyit csépelnek,mint
3 cséplő egy nap alatt. — lágy szemet sem hagynak a szal-
mában s nem aprítanak semmit,
Már oszt. ért. 150 forinton franco Bécs.
Próba-idő és képességéérti jótállás mellett szállít ug. WJBIL MÖR gépgyára Frankfurt a M.
vagy pedig ScHerz LUlza asszonyságnál
Nagy-Kanizsán. '""'» -
_Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni
ANODYNK NECKLACECrilLDRKNs1 KHaNCZI A-FOLVÉKON V HAJKES- eau FONT a IN UK JüLVKNCKi LUSBER-FÉLE EGÉSZSÉG- NÖVÉ-I LÁBIZZADÁS ELLENi Téeth, angol foggyöngyök gyermekek jTÓSZER, a hajnak kedv szerint feketére,'GOLDEN minden hajnak az általán cso- NYEK. A legkitűnőbbnek bizonyult szer, por elüxi a lábizzadást > számára nyak körül hordozni, a mely barnára, szőkére legfeljebb 10 perczldált aranyszőke szint kölcsönzi a leg- mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhö- okozott kellemetlen szagot által a fogakat könnyebben kapják. Arajalatt tartósan festetni, melynek hatása tökéletesehbeu és meglepőbben, Áragés és rekedtség ellen. 1 csomag 1 frt (ártalmatlan. Egy doboz 2 frt, toczat 20 pret. olcsóbb. oly általánosan elismert, hogy további 10 frt.
~—--:-dicsérgetésre nem szorul. Készülék hozzá:---—-;—:—
0D0NTINE (fogpasta) porczellán te-1 i két kefe és két csésze 50 kr Egy EAl» DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ. , - ... .
gelyekben, ára 80 kr. o.é. Tu<^tnál20 aVeg hajfestöncz 2 frt. ' |«lághirü kiválóan kellemes iUatja és| LIEBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER|lyeknél. Egy drb. ára 6o kr.


roi;. Kzfii
síz :.itala
l ges 50 kr.
ara 2 írt.
Dr. QUARIN hires köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes szemé-
prtl. olcsóbb. Ezen fogpasta a legjele-|-
sebb szer a fogak tisztítására, úgy a| SZEM-ESSEN'CZIA Dr.
fogak épségben és fehéren tartására ajsen, a láterő fentartása, szilárdítása ésjdása ellen. Egy üveg 50 kr.
fogsavanynak ártalmatlan módon eltá-erősítésére. 1 üveg használati utasitással-----
volitására, a foghus erősítésére ugy aiegyütt 2 frt. 60 kr.
véizés megakadályozására. - FOGPOR PÜRITAS. Ara 1
1 NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és
ize álul és jeles gyógyhatásával a fájós GYERMEKEKNEK a hires Liebig-leves Romershau-jroszszagu fogak, valamint ezek rothadj készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
CACHOU AROMATISE a rosz szag- 80 kr.
nak a dohányzás után a szájból eltávo-i—----r—
litására, úgy az eves, szeszes italok.! VALÓDI CZUZ és RHEUMA GYA-miat bornak és sörnek ivása után s. a! POT PATT1SONTOL. 1 csomag 70 és t. nélkülözhetlen finomabb és jobb tár-j40 kr> tagszaggatás ellen is.
saságok, színházak, bálok és salonok Pa«5Tit , niftF*TiV nv rii ív (U; látogató számára. Ezen CACHON tiszta, - PAST,LL DIGESTIV DE BILIN (B .-
az készségnek legkevésbé ártalmas nö- ?»^meartés, cxuk-srkalk). A híres bi-vényalkatreszekből áll, és a fogak rot. \mi savanyuvizból készült past.llák, mell-badása, valamint fogfájás ellen legjob- T*!? ' Womorgörcwé, emesz-ban ajánlható. Minden használatkor kell ' tSSSÍ £ Ü f?K8""!8 megrágni egy pilalát, mely által a roszfeí"lJ3B2£St'.ílftfí" í°' szag megszűnik. Egy doboz 60 kr. i*1 6 ^ ^k ajÍD,hatÓ- Kgy ska'
frt.
NEUROXYLIN, havasi növényekből készült növénykivonat, csúzos, köszvényes általán gyengült állapotban. 1 FOGPaSTA, CS. KIR. SZAB. PFEF-jűveg 1 frt; erősebb 1 frt 20 kr. FERMANS-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
PRÁGAI KÖSZVÉNYTHEA, csoma-
---1- -gokban á 60 kr., és WEID l NGER-FELE
PaSTILLES DE CHOCOLAT fer- A CONDENSALT TEJ, készítve az|KÁJDALOMCSlLLAPITO KÜSZ VÉNY-rngineu x vas-csokolád a vértisztitásrajAnglo-Swiss condensed Milk Co., Cham, TAPASZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős és sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr. Svájcz. az egyedüli Liebig báró által erejű) á l frt. Legbiztosabb szerek,
'elemzett és háztartások, kivándorlók, tagszaggatas, köszvenycsomók, dagana-gyermekek (kisdedek) számára ajánlott tok sat. ellen, azonnal csillapítva a faj-
POPP FOGPASTAJ A. Ara 1 frt. 20 kr. condensált tej. Ára 65 kr.
dalmaL
EAÜ ANTHEPHÉLIQÜE. Ezen tiszta rmNA r.ivpfrív p.iuímv . növényrészekből készített viz évek óul™ NA^ GLYCERIN PO^\DE. a hsj-
kipróbált és jónak bizonyult szere a bór ^fta J?, ^ff?1]
szépítése, frissítése és erősítésére, vala- Pg-made Tegelyekben 80 kr.és 1 frtöokr.
mint mindenféle szeplők, szömörcsök,! .".tocth-uí-i í«t vt kiütések, foltak eltávoUtására. Egy flveg AÜGSBÜRGI Í.LÉ.T ára i frt., egy tuczat 9 frt. ESSENTIA Dr. Kie-
- sow. Makacs hasszü-
HERBABNY J., növényi köszvény; PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, elleni pilulái biztos szer, az acut idült vértisztitó szörp, valódilag hozatva, és rendszeretlen köszvény gyors és ala-jPAGLIANO tanártól Flóreoczben. Ára pos gyógyítására, az ideges köszvény,h frt 50 kr. mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen:i mint lép- és máj daganat, gyomorbaj.
megrögzött hasdugulás, vízkör, altesti| SYÁJCZI HALLÁSI-LIQÚEÚR, fülbajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 s',csengés, fájdalom, fülszurás, nehéz halfél hónapra, 1 frt 50 kr. 'lás ellen; ára 1 frt.
PREN DINI-FÉLE PASTILLÁK-rekedtség ellen, énekesek és szónokok, nak ajánlhatók. Egy dobos ára 40 kr.
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerecsenhez"
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobbau ajánlja a következő szereket.
Postai küldések csak a csomagolási dij 15 kr. hozzácsatolása mellett eszközöltetnek.
Dr. MED 10. és tanár SCMIDT FLO-I. „...l,,,, „ RIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor- külése,raé ' rosr e' buseUenes erősítő fogtincturája. Ezen mesztesn^l. arany-tinctura, az eredeti rendelvény szerint eres báutalmaknál. elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csil- Egy üvegcse hass-lapitására, mint erSsitS száj viz gyanántLálati UUfcit4g$lll 50 mar egy felszázad óta nagy haszonnal . alkalmaz tátik. Két előnye van : 1., igenkr-> uS 1 £rt Tuczat hatásos és kiválóan olcsó ára miatt számára 25 prette minden más fogcseppet fölöslegessé tesz. olcsóbb. _
Uveeecakékben használati utasitással --- . -.—r c •
együtt 40 kr. I tuczatnál 25prct. levonat Dr- FEREG TABLÁC8KAI.I KEST1TUT10KS FLLUID jeles szer HÜS-KIVONAT (LIEBIG-FELE) leg.J
L'nAn tÚKlá AdlfÁtf nAiJItAilfln nll AnMa ab/.A| Ia.isI. nnnm/aA Á aA 1 f !•♦ A A If t> í aKK m inXnAnO 1 1 fÁl 1 nAMTA/l A« 1 '
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO leghatásosabb vértisztitó szer, mely jmai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan-ságánál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél, siphilistikus daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántalmakoál, székszüküléseknél, rosz
ANATHERINSZÁJ-étvágynál, vértoluiásoknál, főfájásnál. VIZ, cs. kir. szab. va- Egy üveg ára 1 frt 20 kr. lúdi, Popp J. G.-tól,__
FOG-CEMENT, cs. kir. szabad, a fogak ónozására, ára 1 frt.
általánosan mint a legjobb fogerősitő szer ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
Ezen táblácskák csallu^lan ellenszeréül ajánlhatók a bél férgek ellen ; igen kellemes izük van és gyermekeknek is
EGYETEMES ELETPOR Dr. Gelle.
Eddig utol nem éretve hatásában az, .. : , .—. , ... .
emésztés és vértisztitásban, makacs ba- 4( kr., skatulyákban hasz-
jok; mint: emésztési gyengesék, mellé- "tasitással együtt.
égetés, altesti bántalmak, borkiütések, befésskelt idült csúz. Nagy doboz ára 1 frt. 26 kr., kis doboz : 84 kr.
SÉRVTAPASZ. Kiválóan alkalmaz-ható altesti sérveknél, készítve és ajánlva Dr. Krisi, baseli gyakorlati sérvorvostól. Pléhdohozokban leírással együtt S frt 60 kr. o. é.
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron Párisban. Ez a párisi és londoni fa-cultások diplomájával ellátva, magasabb helyen megvizsgálva és nyilvános eladása helybenhagyva. Ezen tapasz különösen tyúkszem, fagy, minden lehető sértés, harapás, szúrás által okozott sebek,(lett aszúinak is díszére görvély, gennyedés, bélférgek, körömfo- egy 3 hónapig szolgáló
STÁJER NOVENYNEDV, mell- és tüdőbetegek számára ; köhögés rekedtség ellen, ugy mint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
CS. KIR. SZAB. TANN0CH1NIN PO-MÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb haj-növesztó szer 3—10 napi használat után a haj kihallása tartása megszüntettetik, növése elósegittetik, és természetes színében puhán, fényesen megtartatik, kéregképzés p«dig
lovak számára. Ara 1 frt. 40 kr.
Dr. MAYER GYOMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer tengeri betegség ellen, azután a
jobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és 1 - nyolezad fontos fazékakban.
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a copaiv-balzsamnak más kitűnően ható blzsamos anyagokkal, aj és idült magfolyásoknál. Párisban a kórházakban használtatik. Czakorhüvelyek-be vannak takarva a kn ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erősebb minSségü vassal 2 frt
MOH NÖVÉNY CZÜKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostői Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
STURZ ENEGG ER SÉRVTAPASZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erősebb 3 frt 70 kr.
lyás ellen. Egy tégely ára 30 kr.
Ez sok orvosi tekintély által ajánltatik, és számos elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiállításával a legszebb toi-szolgál. Ára doboznak 2
FRANZENSBERGI VIZ,kő- és egyéb hugybetegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyitások és köszönű iratok, melyek minden üveg mellé mellékelteinek, valamint az évről évre emel-. kedő elárusitás, ugy a bel- mint a &ül-
megakadályoztaik.; földön legjobban bizonyítják.
FOGPOR HEIDER szerint, 1 skat. 40 kr.
tanár előirata
HINTÓ POR, általánosan ismert jeles háziszer, hurút, rekedtség, köhögés ellen.
frt. o. é.
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYOMOR BALZSAMA-üvegekben 40 kr., ki-j váló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzött székdngulások, rosz emésztés és gyomorsav ellen.
VETORIXI BALZSAM, havasi növényekből és drága essentiákból, a cs. kir. galicsia országos kormány által megpróbált jelesen és biztosan ható szer, ideggyengeség, görcs, csúz, öldalszórás, gyuladás. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
pastilles fortific ANTE8 (pas-tille DE roma.) Ezen pastillák igen ajánlhatók mint erősítője és élesztő szere a nemi rendszernek és a nemi életben, anékül, hogy túlingerelnének vagy ártanának; a férfias gyengeséget elenyésstik még magasabb koriban is és a legjobban ajánlhatók; egy üveg ára 10 frt. valódi dorsch májzsir olaj,
kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- éS tüdőbetegségeknél; kiváló minőségű és tiszUizü; egy üveg 1 frt 80 kr; egy tuczat üveg vételénél 26 pret. levonat. _
Németország alsó orvosi-collegamai által megvizsgált és a magas m. kir. V Á Q r7Cí IV^BMÉ köszvény, csúz, (tagszaggal* teresztcsontfájás,) orbáncz mindenféle
helytartó- tanács által kitűnő alkalmazhatósága miatt engedélyezett PV -IVVJO^J T J^ll A - V II görcs a kezekben, lábakban, érekben, fejcsúz, dagadt tagok, oHalsrorás
ellen biztos sikerrel alkalmazható mint gyorsan és biztosan gyógyító szer. Csomagókban á 1 frt 60 kr; dnpla erős nehezebb bajok ellen 2 frt 10 kr. o. é.
(1338—5) Legnagyobb raktára a külföldi, különösen a keresett franczia különlegességekből a legolcsóbb árakon.
TyyyyyyyS

Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
i
i
Zalamégyének magasztos ünnepe vao ma ! A hit-, remény- s szeretetnek fenséges ünnepe!
Azon hitnek, melynek szent István király nyolcz századdal ezelőtt Zalavárott oltárt emelt.
Azon reménynek, mely e sorsüldözött magyar nemzetet soha eddig el nem hagyá, noha „megfogyva bár, de törve nem" . . .
Azon szeretetnek, mely Zalamegyét századok viharos küzdelmeiben is összetariá, noha bár sokszor „megiieheztlft az idők viharos járása fölöttünk" !
Kegyelet a múltnak, öröm a jelennek !
Fájt, midőn a múltra gondolva, a kegyelet oltárát nem mi, hanem idegenek vették körül,az égre tekintettünk s a könycsepp égetőn gördült alá a rablánczra, melyet bőszült ellenség századokig kovácsolt, mely
TÁKCZA.
Zala-Apáttal, jun. 81.1874.
Jelige.
„Te vonj, ébrestat ! te ö»«tönOxt, te f^ddj!
Hogy kishittlt s botlót nyomoril>a **»» !
Költad * lelket, ha btlnös uyigta rxn,
Unitélet gondját vetted belé !
Hogy mint delejtü ingjon nyugtaim,
Mig a kellő irányt fel nem leié "
Tompa költ. III k. 24. 1.
Néma csendben hosszá fátyolával Jár leverve rég az árvaság ;
E falak közt — mely bár nem hazája Bánatát titkon leolvasák.
Itt keserg már hosszú évek óta
Oly örömmel itt hagy ná e hely t;
Oh de lomha volt a század! melyben A termő föld csak burjánt nevelt
Rég hangzott e százados falak közt, Testvért buzditó apát beszéd;
Változás jött a jólét helyébe
A testvérek mentek szerteszét. Mostohának gondjaira bizva
Osztályrészül csak keserv jutott
Nektek, —mint a vándornak a tölgy ád Mely alatt pihent,— vándorbotot.
A reménynek csüggeteg sugára Kebletektói majd ki nem hala;
Nem sejtétek, hogy az áldozó nap Egy jövendőnek szebb hajnala.
E nap eljött hosszú árvaságnak Mától fogva tépett fátyolát
alatt nem csak tíuda-de Zalavára is nyögött, elpusztult, de a romból Phőnixként jöttek elő Zalamegye levéltárának hű őrei s mint a méhek kitartó szorgalommal uj lakot épitve vallásos szeretettel gyüjték a tudomány 8 hazafiság szinmézét,végre ezt is megirigyelték s ujabb csapás intéztetett az apátságra____fáj a visszaemlékezés! —
Öröm a jelennek, igen, mert a polgárkirály, az Apostoli Felség dicsőült előde, szent István királynak hagyományos intézkedését kegyeletben tartva, visszahelyezé önállóságába. És ez ujjászületéstünnepel-jük ma!
Dicsőség Istennek!
Áldás a Hazára!
Éljen a zalavári Apátság!
A statistika hazánkban
Midőn hazai alkotmányunk —1867-ben az osztrák kormány absolnt hatalma alól föl*zabadittatott,az uj magyar kormány, annak szükségességét tapasztalván — a statisztika intézményét hazánkban raegho-nositá s „az országos m. kir. statistikai hivatal* felügyeletére bizta azt.
A statistika intézménye — a tudománynak ezen egyik ága — nemzetünk anyagi s erkölcsi jólétének elómozditására van irányozva; feladata lévén valamely nevezetesebb mozgalomról kimeri tő képet készíteni; e mozgalomnak reánk háromló

jo vagy rósz kovetkezmenyeit teitüntetve, minket reá figyelmetessé tevén, ez által irányadóul szolgál, miszerint a mozgalommal szemben minő állást foglaljunk, s ha e mozgalom ránk nézve káros hatással lehetne — mely oldalról s minó eszközök segítségével háríthatók el e bajok.
Nem szándékom ezúttal a statistikának sem elméletét, sem pedig czélját s feladatát bővebben ismertetni; csak azon körülményeket akarom felhozni, melyek közt a hazai statistika jelenleg létezik. —
Mindenek előtt azon erőre kell figyelmeztetnem, — a t. olvasó közönséget — a mely a statistika fejlesztésére s annak kezelésére hivatva van.
A statistika tudományos részének tovább fejlesztése végett Budapesten egy „statistikai tanács" van; üléseit— melyekből a felvett jegyzőkönyveket nyomtatásban kiadja — a magyar tud. akadémia épületében tartja, — bizonyos idő szakokban. — Az elméleti statistika azonban a m. tudományos egyetemen is adatik elő — jelenleg Kőnek Sándor tanár ur által. —
A statistika feldolgozásara hivatott országos statistikai hivatal személyzete, a íoldmivelés ipar,és kereskedelemügyi in. k. minisier elnöklete, s a nevezett ministe-riumnak alárendelve, egy .hivatal főnök" (jelenleg Keleti Károly) közvetlen vezetése alatt áll s három részre oszlik; u. m. rendes tisztviselők statistikai bel-és kül-tagokra. — A kültagok nagyobb része, minthogy hivatásának meg nem felelt — hivatalától, felmentetett. —
Az anyag feldolgozás az oiszágos statistikai hivatalban történik, az évenként
egyes torvényhatoságok, intézetek s községektől közvetlen — vagy közvetve beérkező adatok alapján. — A készített statistikai kimutatások „hivatalos statistikai közlemények" czime alatt 5-6 füzetben adatnak ki kinyomatva — egy-egy füzet ára 1 frt. — Tavai (1873) adatott ki a VI évfolyam 1 — 6 füzet; most legközelebb megjelenend a VII. évfolyam is.
A VI évfolyam tartalma ez:
1-só füzet „Magyarország bányászata 1870 és 1871-ben"
2 ik füzet „Nemzetközi szerződések."
3„ „ „Aratási statistika"
4„ „ „Bankügyi statistika 1871."
5„ „ „ Magyarország áru forgalma Ausztriával és külfölddel 1871*
6-ikfüzet:„ 1872 augusztusban Szt.Pé-tervárott tartott VUI.nemzelközi kongres-sus tanácskozmányai s határozatairól szóló jelentés stb." —
7-ik füzet „ Statistikai hivatal évkönyve' a statistikai intézmény számos ágait magában foglalván.
Habár az országos statistikai hivatal minden erejét arra szenteli, nem áll tehetségében a „statistikai közleményeket "gyorsabbal] — s megbízható adatokkal betöltve — kiadni; ebben akadályozva van az adat beszolgáltatok hanyagsága s a statistika intézménye ellen nyíltan táplált ellenszenve által. — Ez akadály daczára a hivatal minden törekvéseinek még mind ez ideig elhárítható nem volt, s a hivatalt törekvéseiben még mindig gátolja.
Mint fentebb mondva volt, az országos statistikai hivatal, közleményeit az évenként gyűjtött adatok alapján adja ki, s daczára annak, hogy adatokat minden évben
Eldobátok, szivetek keservét
Szebb örömnek könnye váltja át.
Visszaviva újból törvény és jog
Rendszabálytok sérthetetlen áll; — Mint a tenger vészitől körülvett
Szikla ormon épült büszke vár. — Szent hangján a közmegegyezésnek
Társid választása rád esék ; Bokros érdemid közé gyöngyékül E kitüntetést adá az ég.
Későn jött bár,óh de mégis jókor!
Tán örülni tud még a kedély ? Melyben annyi szenvedések közt is
Hiszszük a remény virága él. Mint a forró égöv álóéja
Bár virágit elhullatta már, Bámulatnak tárgya : szinte rád is Közbecsülés fénysugára vár.
Hisz te is munkáltál férfi karral
— Nyugtot áldozván sz. elvekért — Ott láttunk a küzködók sorában
Nem kiméivé éltet s drága vért. Mondjam, hogy mi lőn ezért jutalmad ?
Külföld börtönében sz«nvedél ; Még szerencse, hogy a számosok közt Meg nem ölt a pártos szenvedély.
És azóta megmondjam, hogy éltél ?
— Mint az üldözött királyi vad — Nem keresve, tüntetést, fényt, pompát
Ritkán hagytad el magányodat. Hogyha lelked olykor lángra gyulladt
E falak közt enyhet nem talált; Szárnyain a puszta képzeletnek Szebb jövőnek tájaira szállt.
Simeonként úgv se vártál mást te!
is hí
Mint borús hazádnak hajnalát;
íme vágyod bétölt kétszeresen Fenn derengő napját láthatád.
E nap hozta néked is meg végre A királyi légcsőről — a bért;
Mellyet — bátran küzdvén a hazáért -Önszerénységed biztOD remélt.
Eljsoká! a szerzet, hon javára.
Bár nagy terhek nyomják vállaid ;
Párosulva tetterőd tüzével
Védpaizsként szolgáland — a hit.
Meglehet, hogy nyugodalmad elhágy . Mint a tölgyre küzdés vésze vár;
Szép az aggkor, tespedést nem tűrve Elledvén mint ősi büszke vár.
E f alaknak néma csendjét már ma Űzze szét szivünknek szent dala;
A tépett bú szárnyain jólétnek Térjen vissza rég várt hajnala.
Hogy öröm közt emlékezzünk mindig Fény napodra óh dicső Apát!
A midőn sz. Adorjánnak háza Nyert te benned jólelkű apát.
GYÚROM ANTAL.
De rokkant a legény, sánta a paripa, Csak köszöntőm mehet és ez bizony hiba.
Tartják az uj magyar apátság ünnepét Mely ma hirdeti ki uj függetlenségét! Mit három századon által nélkülözött; ónállást, szép magyar hirnevet kiküzdött!
Volt ez árvavárban mindig elég erény, Istenért — hazáért buzgó derék legény ! De hogy zengjen azon modor szava égig V Melyet kalitka zár, vagy szárnyát kitépik ! ?
Annak örülnek most Apát,és társai, Hogy szabadok lesznek ezután szárnyaik! Beröpködhetik az égi, földi hazát Mindenütt zenghetik szivük,lelkük daiát!
Ennek örül minden igaz, jó hazafi Ezért ünnepelnek az egély angyali ! Mit mondjak én a felujult apátságra ? Éljen a jó Apát, s minden hú Rendsorsa!
ÖRSI.
Zala-Apáthi jun. 21. 1874.
Örömünnep van ma Zala-Apáthiban, Mert uj apátot nyert a vár: Modrovics ban! Diszkártyán barátit mind beinvitálja, Hogy ki buját látta, örömét is lássa!
Engem is méltattak egy disz meghívóra, Mennék is-mint huszár a kommandószóra ;
A zöldben.
A gyermekek illetőleg a tánulÓk ta-szi r.iiUatságairól.
Mindenesetre megérdemli ez ügy, hogy vele bővebben foglalkozzunk, meg pedig különösen azért, mert e tekintebben igen különbö zők, sőt ferdék is t felfogások, miután sok. szülő azt hiszi, hogy a gyermeki kedély és lelkületre üditőleg hatni talán nem is szftkségas, • hogy az iskolák padjain a könyveken kivüli
kap is, a közlemények kiadása, hogy mégis j két — három év alatt történik: ennek oka az adatgyűjtéssel járó nehézségekben rejlik; a hivatal — ugyanis — sokszor majdnem egy helyről oly adatokat kap, melyek meg-bizhatlanok, — egymástól igen eltérők s hiányosak, mely körülményből azután azon kényelmetlen helyzetbe jnt az országos sta-tistikai hivatal, hogy csupán csak az adat gyűjtés néha 2 évig tart s háromszoros munkájába kerül; pedig óhajtandó volna, hogy az adat beszolgáltató közönség a hivatalt törekvéseiben segítené, neki az adatokat megbízhatón s gyorsan küldené be, hogy ez aztán dolgozhassa fel; ebből reánk azon haszon háromolnék.hogy mielőbb megbízható képét nynjtaná anyagi s szellemi életünknek — a statistika, s ez hivatásának megfelelni kezdene; ami addig, míg a hivatal segélyeztetni nem fog — meg nem történend.
Sokan a statistika intezménve ellen határozott ellenszenvvel viseltetnek,az iránti félelmükben: hogy ez valami ujabb — még eddig ismeretlen — adónemi alapjául szolgáland; de szerezzenek maguknak bővebb ismeretet a statistikáról, meggj ő-ződnek, hogy aggodalmuk alaptalan; de meggyőződhettek erről már tapasztalatból is, miután a hivatal több évi fennállása óta a statistika alapján semmi uj adónem nem hozatott be. — S igy be ismernók, hogy a statistika intézménye csakis hazánk felvirágzásának előmozdítását vette czéljául, segélyeznók a hivatalt minden lehetőkkel, hogy ez a hazai statistikával a külföld előtt versenyt állhatna. —
Hogy a statistika intézménye mielőbb népszerűséget nyerjen, óhajtandó lenne, ha minden megye s nagyobb város egy statistika i hivatalt vagy egyletet alakítani kebelében, mint tevé ezt Budapest városa, miből aztán azon haszon háromolnék a statistika intézményére, hogy a nép a statistikával mielőbb bővebben megismerkednék, s teljesítené ez iránybani honpolgári kötelezettségét.
Az országgyűlés elé került már egy ja vaslat,mely a megyei statistikai bizottságokat akarja behozni,ez ügy még végelintézést nem nyert — az ország gyűlés egyébb elhalmozott teendői miatt.
Ha
a t, „Zalai Közlöny* szívesen látandja s ha idóm s erőm engedni fogja, a jövőben a statistikának egyes ágait fogom bemutatni, közlendő egyszersmind az eredményeket is — számokkal kimutatva.
Budapest 1874. május 30-án.
BALLY ISTVÁN.
Kővágó Eörsön, jun. 15-én 1874.
Tisztelt szerkesztő barátom aram 1
A,Zala Somogyi Közlöny "1873-ki96ik számában megyénk monographiájáról irt czik-kem ezen soraira: „Ez előtt pár évvel Szt-Láss-lón egy nagy birtoka magtalan hazánkfia Ta-rányi (Oaterhueber) Józaef meghalván, hogy bármi, ha mindjárt kisebbezerü alapítványokkal is emlékezetét felhagyta volna, nem tudom, ha csak örököse, unokaöcsé Tarányi Ferencz tusa ellenkezőről meg nem győzend.Az a hazafi,kitől a természet a magzatokat megtagadta, szoros hazafiai kötelességének tarthatná, a szegényebb szülők szépreményű gyermekeinek nevelésére, vagy más közczélra ériékük egy részét elhagy umányozni, és ha ea elmulasztja, emlékét megro7andónak tartom," tisztelt Tarányi Ferencz ur a napokban megküldötte várva várt felvilágosító válaszát, kérvén azt agyán azon lap utján egész terjedelmében közöltetni, melyet is, ismervén a tisztelt válaszoló urnák tiszta jellemét azon régi jurídica claosola nélkül „prae-tibus sic ut praefertur stantibos seque habén ti-bus„ hódolva a derék hagyományozó or em£é~ lékének ide zárok és mielőtt közöltetni kérek.*)
Lapunk 1874 ki 46: közlött czikkem két pontja Nucsecz József tanfelügyelő és Somogyi ritnrik urak által megtámadtatván, röviden erre is keli nyilatkoznom. Való agyán, hogy iskolai tanácsosi hivatalomról lemondottam és ennek folytán Bogyay István ur a megye,Nagy Pál ur pedig a zalamegyei evang.testület által is kolatanáososoknak meg választattak, de tudtom' raeddig az iak.tanácsi gyűlésben soha mennem jelentek, ugyan azért, hogy ezeknek távolléte némükép potoltathassék, lemondásom után is egy vsgy két ízben a tanácskozásban ex nobili offieio részt vettem, és ezzel ugy hiszem sem megbotránkozásra okot nem adtam, sem nem vétettem, valamint a tisztelt tanfelügyelő ur sem vétett azzal, hogy érintett lemondásom után is, ha jól emlékszem, két de bizonyosan egy meghívó levelével megtisztelt.Ugyan azért, nem vártam volna tőle ezen quasi megrovást. Isten áldja meg ezen jó szándékáért!
Somogyi Henrik ur neve alatt közlött azon feljajdulásra, miszerint a kanizsai zsidóság isko'.áiuan és intézeteiben a tanítók német nyelven tanítanak, és az emancipatio bekövetkezése után is magyarosodni nem törekednek, csak azt válaszolhatom, hogy én e^en vádakat, nem az ujjamból szoptam, s nem saját tapasztalásomból, hanem a zalaegerszegieknek a kanizsaiak törekvése ellenében az országgyűléshez intézett memorandumából merítettem. Ha tehát azok alaptalsnok, miért nem czáfoltattak meg annak idején a vádlottak Somogyi Henrik által? Én csak magyarhazafiul örömmel fogadnám azoknak tettleges megczáfoltatáaát.Praesnmtio cedit veritati. Hanem, hogy az az utczán, a fogadókban, s kávéházakban, mind maguk közben mind a német nyelvet értő nem zsidókkal is német nyelven beszélnek és társalkodnak, azt nekem hiteles szava barátaim erősítették.
F. 13-án megyénk szeretve tisztelt főispánja ő méltósága Köveskállon szolgabiránk lakanál velem találkozván, felemlité ezen czik-kemet, de jó kedvében nem felejtkezett meg a 47. sz. czáfulatról sem, mely nyilatkozatát azon
•) Jövő számban kttzöljük az érdekes levelet.
Szerk.
foglalkozás nem más mint időpazarlás sőt nem egészen tisztességes kifejezések szerint: — ha-szontalánság! — A tanitó, ki tavaszi mulatságokat renden, s növendékeit az őrökké kegves természet anyai ölébe édesgetve,a tanulók számára kedves élvezetet igyekszik szerezni, — köszönet helyett sok szülő haragszik ; sőt az ily nemes buzgólkodást még a iéle vádakkal sem -irtózik illetni: hogy a tanitó saját mulatságára,s ki tadja, mi minden önző czélból teszi ezt... . Édes Istenem! mintha a tanítók nem sokkal korlátlanabb mulatozásokat rendezhetnének magáknak, kizárva azon százszoros gondot, mely ily gyermeki majálisokon kölelesaégsze-rüleg nehezül rájak, a mulatságot — részükre legalább izzasztó fáradsággá változtatva át; s ha a tanítóktól áldozat valami, az ily malatság rendezés bizonynyal ez, s nem is igen is fogunk látni pedáns, morozus tanítókat, hogy magukat aféle dolgokkal fárasztanák, hanem igen is oly * tanítókat, kik növendékeikért élnek s a magukban érzett erőt ugy életkedvet minden uton és módon tanítványaik épülésére akarják használni.
Ámde térjünk a dologra !
Visszatekintve a múltba, ott, ahol a ci v ilisáló sarj fejlése történelmileg már éazlelhető, azonnal látni fogjuk a társadalmi élet azon elkerül hetién öditő ágát, melyet mulatságnak nevesnek, látni még a barbar népeknél természetesen, hogy nem ily nemes értelemben : szóval mindenütt, ahol emberi, sőt mindenütt hol szerves élet mutatkozik, még a növény világában is, ha figyelemmel észleljük azt; mert hiába, de akként van alkotva a földgömb (a csillagokról nem szólván) hogy minden, mi rajta, el két csélból éljen: 1-ször hogy életével a nagy
összességnek használjon, 2-or hogy ezen haszná ért élvezzen is.
Az élvezet aztán többféle és lelkimüvelt-
*ég kifejlettebb fokával szokott az anyiban állni, amiért is a művelt, nem külsőleg, de belsőleg müveit, nemzedéknél az élvezetek nemei is a magasabb képzettség színvonalán mozognak, mig a csak küisőlegjmüvelt nemzeteket szintén mulatságaikról lehet megítélni. Szóval élvezet, mulatsága nagy kerek ég alatt mindenfelé élés uralkodik, a legkomolyabb népnél, épen úgymint a legkönnyelmübbnél, — azért, mert az életnek egyik folté'.ele.
Es ha most már az életnek föltétele az embernél, a felnőtteknél, miért ne volna az a gyermeknél ? kinél a könnyed ifja lélek a röp kedés örökvő mozgalmát keresi, s tánezol ugrik még ott is, hol az érett kor már meghajolva áll. Sőt épen, a gyermekded lélek, ezen üde rugó kouyságának megölő betűje minden, ami őt a földhöz akarja bilincselni, s a komoly tanulmányok sajtójába szorítva nyomorékká válik a viaazként engedő gyenge szellem, mely talán arra volna hivatva, hogy óriássá fejlődjék. Éppen azért a legújabb kor paedagogiai systemája a játszva tanitást vette zsinórmértékül, — a komoly tanitás szűk mondurja helyett a bő zubbonyt, melyben a fiatal lélek tetszése szerint fejlődve eléri végre, azt a kort, mely aztán bátran reá rakhatja,— az izmos, erős szellemre,— a komolyabb s valódi komoly tanulmányok terhét is. E korba azonban menedékesen kell őt bevezetni, hogy mindenütt bátran haladhasson, s a mászás csigáján ne fajaljon nyomorékká.
És midőn ezt mind elmondottak volna, a tavaszi mulatságok hord erejének fejtegetésére térünk át:
kijelentéssel zárta be:.ügy-e megezáfolták?* A midőn as iró saját véleményét szabadon és nyíltan kifejezi és talán abban az igazság érdekében némelyeket megróni is kénytelenittetik, elkeli készülve lennie némelyek vagy talán soknak is nemtetszésére, — de hát nyílt a szabad sajtó tere, itt jelentsék ki indokolva nem-tetszésöket, és az irót készen találják a kesztyű felvételére. Már rég kimondá egy classicus iró „omnibus plaeere inpossibile, velle stolidum." Helyesen alkalmazá Phoedrus ezen lap egyik számában általam felemlített azon bölcs mondatát :
Utilius bomini nihil est, quam recte loqui, Probanda est quidem cunctis sententia, Sed ad perniciem agi sólet sinceritas.
MEZRICZKY PÉTER.
V Iszonyai asz
a , Zalai Közlöny * 47-dik számában „ Atuha-tur et altéra pars* czim alatt megjelent nyilatkozatra.
Ha valaki a világon, ugy Sporzon Pál ur azon férfia, ki a tényektől eltérve, elhitetni akarja azt, hogy minden ugy van, mint ő leírta sőt gyanúsítja az egész világot azért, hogy feltett szándokát keresztül vihesse; igy van ép a kérdéses ügygyei is, hol saját szarvashibáját be nem ismeri, sőt azt ajabb phrasisokban eltakarni óhajtja; én tehát a kérdést igy állítom fel:
Mit érdemel oly igazgató, ki a vezetése alatt álló intézetet ugy az azt kebelében tartó város törekvései ellenében, akkor midőn ez nem csak a lapok utján, de már a döntő körökben is a megsemmitéssel fenyegető elv ellenében emlékiratban iparkodik az intézet megtartását illetékes helyen kérvényezni, ekkor az érdekelt feleket az emlékirat megerőtlenitése, és régi vágya kielégítése tárgyában kibocsájtott röpiratával vérig sértegeti, — sőt midőn, a megvetést érdemlő röpirat megtorlása érdemében saját hatósága utján felfolyamodik ? ekkor még azon testületet is, eljárásáért megtámadja, mint ezt tette, az e lapok 47-dik számában megjelent válaszában ; valamint ennek elitélése indokolására nem szorul, ép ugy müve, mint e tárgy -bani eljárása teljes megvetésre érdemes, ezért részemről a választ,összes eljárásával, valamint uszály hordozói okoskodásával megvetem, és érdemesnek sem tartom velük bővebben vitatkozni ; — csak még az intézeti tehenekre, melyeken oly fennen kiadni szándékozik, felelek ; ugy látszik oka az, hogy az 1872 dik évben ép ezek beváaárláaára a minisztériumtól kapott 1200 frtot óhajtja bevehetni.
Nagy-Kanizsa jun. 17. 1874.
KOVÁTS JÁNOS.
Helyi hirek.
— Lapunk féléves előfizetési ideje e hó végével letelvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek elöfizetésok lejár, annak szíves megújítására, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Előfizetési ár: félévre 4 frt. „ * negyedévre 2 frt.
A mulatság, az élvezet mindenesetre csakis akkor van a lélekre nemesitőleg üdítő ée jó irányban fejlesztő hatással, ha szintén nemes és jó irányú, mert épen oly rontó és elkeseritő-hatással van, ha nemtelen és rósz irányú. — Már most kérdeni lehetne nemtelen, roszirányu mulatságra és lelki élvezetre még csak gondolni is azt, hol ez nyíltan, a tanitó szeme és felügyelete, ugy a mulatságban részt vevő szülék és vendégek szeme előtt történik ? S eltekintve magától a tanítótól — nem közmegrovásnak teszi-e ki magát oly gyermek, ki illetlen visel lettel vagy egyéb kinövésével mutatja be magát a közvélemény szigorú ítéletének ? S mig ez egyrészről magára a pajzánra gyakorol nagy erkölcsi hatást, másrészről elriasztó hatással bír a példa a többi gyermekekre nézve, kik a megrovásokat hallva; lelkükbe veszik, s bizonnyal őrizkednek attól, hogy ők is ily megrovásnak legyenek kitéve.
De vegyük a dolgot, például az üdülés és és játszva tanulás szempontjából:
Azok kik ily gyermeki tavaszi mulatságon voltak, bizonnyal emlékezni fognak az ug-rándozve zsongó kedves kis seregre,a lelki örömmel vegyült boldogságból kigyuladt arezokra, a ragyogó szemekre, melyek sugárbetüi olvas-hatólag értesitik a nézőt ama ártatlan lelkikéjről, melyet a száz éa száz szülői tekintet előtt annyira drága keblecakók érezték. Hogy a felnőttek e minden árny nélküli él vezet fényét látva maguk is, és érzelmük a kicsinykék élvezetével összeolvadva egy közöe boldogság áradatában aszott minden.
Itt látni lehetett egy festői kedves kis cso-portozatoí lepkék, madarak után futkozva. Egyik gyermeki hang a lepke, másik a madár
— Adományozás. A nagy-kanizsai
takarékpénztár a helybeli közös népiskolák if-jósági könyvtárának megalapítására 50 frtot adományozott. Midőn a figyelmes takarékpénztárnak e nemes és utánzásra méltó áldozat-készségét sokszoros elismeréssel közzéteezszük, egy -szeramind megemlítjük, hogy a f. hó 10-én tartott juniálisról megmaradt 11 frt. 58 krt. a tanítói kar szintén e czélra forditandja.
— Hclgreígaritás. Mult számunkba a „Kanizsa város jelentékenyebb kereskedői és iparosai" czimű rovatban a következő hibák merültek fel: A gabnakereskedők közt: Scherz Jakab és Lengyel J. P. helyett értsd : Scherz Jakab, Lengyel J. P.; Scherz Zsigmond és fia helyett: Scherz Zsigmond; Dannaberg helyeit
Danneberg.--A borkereskedők közt: Eben-
spanger Mnó helyett értsd: Ebenspanger Manó és fia; Scherz Jakab és Lengyel helyett: Scherz Jakab. — A fakereskedőkből elvété.-* okából kimaradóit: Schlesinger Gyula. A rőfös és kendő kereskedők közt: -íd. Singer Mór he lyett értsd : Singer Mór ; Singer Samu helyett értsd: Id. Singer Samu; Welich János cs ti a helyett: Welisch János és fia ; a divat-árusnók közt: Bachrach kisasszony helyett: Miizky kisasszony értendő. —
— Zala-Egersxegen legközelebb há rom tüzeset volt egymásután s ha a tűzoltóság szervezve nincs,roppant kárt idézett volna elö, Azért ejeles intézményt jó lesz, ha a város su'oveu-tióval erősbiti. Az első tüz jun. 17- reggel b óra kor, másik ugyanaznap 12 óra előtt volt s két-két ház esett a lángok martaiékává,a harmadik tüz 18-án délután volt.
— Elterjedt nálunk az a szomorú hír, hogy tegnap, jun. 20 án éjjel a szent-lásJói zárdai egyházba a villám eerymásutáu kétszer beütött 8 nemcsak erős rombolást tett, hanem a torony s zárdaház kigyuladt. Lapunk bezártaig bővebb tudomást nem vettünk.
— Ugyancsak Zala-Egerszegről írják nekünk, hogy az oltani polgári iskolának könyv tára javára igen jól sikerült tavaszi mulatság tartatott a kaszaházi kertben 20 kros belépti dijjal, melynél a bevétel 119 frt. volt. Bóvpbb leírást lapunk jövő száma hozza.
— jBalaton-Füredről veszszük a következő tudósításokat: Reményi Ede ismert zeneművészünk julius 20—25 közt Balaton Füreden a , Szeretet-ház" javára hangversenyt ad. — Ugyan e czélra a nemzeti színház két jeles női tagja szinte működni fog — A mult héten a fiatal költők egyik legtehetségesebb tagja Endrödi Sándor élete veszélyben forgott a Balatonon, ugyanis csolnakázni ment, de vihar jött közbe s minden iparkodása mel lett sem térhetett vissza a partra,hanem a ha bok övényébe ragadtatott. A fürdői úszómester látva a veszélyt, másodmagával utána csolna kázott s a tihanyi partfelé sikerült ót megmenteni — A fürdővendégek száma szaporodik.— A fürdés igen kellemes, mert a viz 22—24 fok közt váltakozik. — A szőlők erősen virágoznak és jó termést engednek sejteni.
Lajnink mai számához van mellékelve a Franklin-Társulat kiadásában megjelenő „Képes Néplap" politikai híradó mutatványszáma, melyet népszerű modorban irt élethű közleményei, képei s rendkívüli olcsósága méltán ajánl-hatóvá teszik a nép számára; megjelenik minden vasárnap s ára félévre csak 1. forint. — Ugyancsak Nagy Miklós szerkesztése alatt je
minősége után tudakozódott, aki aztán tudta, megmagyarázta ennek is, annak is, hogy miből lesz, és mivé lesz; hogy az a madárka a mada rak miféle fajához tartozik, miből él, hogy miért lakik ezen a helyen, és hogy más madarak miért laknak más helyen.
Avagy egy másik kis csoport a virágok bámulásába merül, és a tanitó aztán megmagyarázza nekik, hogy azok a virágok miféle barátságban és rokonságban élnek egymással, honnan származik ez és az, mi a különbség egyik és a másik közt.
A harmadik csoport például kavicsdara bokát vagy a nagy sziklákat bámulja, s igyekszik gyermeki kíváncsi elméjével kitudni,hogy mi ez és honnsn származik.
A negyedik csoport a fákra kíváncsi, melyik minő fa, hogy hívják, látta e már az is kólában a szemléltető táblán stb. Szóval a szem előtt levő nagy természet az ő gazdag raktárával száz és száz kérdőjelt állit kicsinykék elé, melyet a gyermeki lélekben rejlő tudvágy azzal magyarázhat meg magának,kit előbb utóbb talál, s mely magyarázatokra rendesen a tanító vállalkozik, 8 néha a gyermek gazdagabb ismeretekkel tér hasa egy ily lelketüditő mulatságról, mint midőn hónapokig jár as iskolába.
De vegyük magát a társulási szellemet, a társadalmi modort, mely nélkül müveit ember csak félig müveit lehet; tehát egy ily mulatság, hol annyi idegennel jönnek össze a növen -dékek, már e tekintetben is nagy hatással van a lélekre.
Hány és hány tárgyat tadnánk még elsorolni, bebizonyítására annak, hogy vájjon mi elvtől, s tanulástól, ugy tapasztalástól fosztják meg gyermekeiket azon szülék, kik őket ily
lennek meg a „Vasárnapi Újság* és „Politikai Újdonságok" czimü XXI éves folyamban levő jeles lapok is. A,Vasárnapi Ujftág" Jókai Móriéi a „Balaton vőlegényei" czimü nagy érdekű, elbeszélést fog közölni, nem különben folytatni fogja „Utazás a tenger alatt* czimü rendkivül érdekes és tanulságos olvasmányt is. Ajánljuk a mellékelt mutatvány számot t. olvasóink figyelmébe.
— Vodianer F. nyomdatulajdonos kiadásában megjelent az 1874-ik évi törvények gyűjteményének első füzete, mely I—XIII törvényczikkelyt foglalja magában, egyedül jogosított, hiteles, hivatalos kiadás, ára 50 kr. — További a magyarországi rendeletek tárának nyolezadik folyamában az 1874-ki első füzet, mely a börtön ügyi szabályrendeleteket foglalja magában. Ara füzeten kint 50 kr., félévre 3 frt. Megjegyzendő, hogy a Ráth Mór által kiadottak nem hivatalosak és a törvényes használatra nem alkalmasak.
— AUió-Lendváról kapjuk a következű sorokat.Van szerencsém Tettes, szerkesztő urat az úgynevezett „hóit kezek" egy nagyon is éltető működéséről tudósitani. Méltóságos Szabó Imre szombathelyi megyéspüspök ur, ii szeretetteljes főpásztor, mily atyai jósággal gondoskodik terjedelmes megyéjének legtávolabbi vidékéről is,bizonyitja ezt l-gujabbi nagylelkű tette.Ertesülvén ugyanis ó Méltósága a Zalamegyébe keblezett a.- lendvai plébániához tartozó Kapcza község r. hath. jellegű iskolájának a tavasz folytán ismeretlen okbol történt beégéséről, nevezett községnek segélyül folyó hó 14-én a főtisztelendő ker. esperesi hivatal utján 40 frt o. ér. az az negyven forintot o. értékbsn.volt kegyes küldeui.Midőn mi Kapcza község lakói O Méltóságának e meg nem érdemlett kegyét fonó köszönetünk és fiúi hó-dolatunk mellett nyilvánosságra hozni bátrak vagyunk: egyszersmind kérjük az egek urát, hogy ö Méltósá-át megyéjének nagylelkű fő-pásztorát még igen sokáig éltesse! Kapcza köz ség megbízásából: KISS PAL segéd-lelkész.
— Keszthelyről iiják: A „keszthelyi dalegylet*-nek f. hó 24-én tartott választmányi ülése alkalmával alulirtnak jutott a szerencse ama nagyszerű ésközkedvességüünnepélyről,mely folyó évi május hó 24-én szerény városunk „ Amazon uczimü szállodája nagy termében tartott irni,s a nagy-kanizsai dalártestvereinkről pár-igénytelen szóval megemlékezni. Czélom nem az. hogy magát az ünnepélyt, annak jó, vagy rósz oldalát, 8 a dallamok mikénti összhangzását stb.ecse-teljem, miután erről Singer S. ur, a nagy kani-zsajdalárda egyik múkódó tagja már e becses lap ez évi 44. számában ugy is elég melegen s ki-meritőleg irt, hanem igen is a nagy-kanizsai dalárdának körünkbe tett átrándulásáért baráti s dalártársi köszönetet mondani s az es tély jövödelméről^nint volt pénztárnok, számot adni. Amily benső örömmel fogadta dalegyletünk a nagy-kanizsai dalárdának amaz átiratát miszerint ez pünkösd ünnepeiben szerény városunkba készül átrándulni s itt egy általunk kijelelendő jótékony czélra közreműködésünkkel dalestélyt adni,(ép oly forró hévvel mond most a nagykanizsai dalárda mélyen tisztelt elnöke, 2-od elnöke és karmestere, valamint ennek ügybuzgó éa fáradhatlan működő tagjainak is da-lártestvéri üdvözletet s illetőleg köszönetet, melylyel egyszersmind dalegyletünk azon óhaját fűzi, hogy megtiszteltetésüknek eleget teendőn, sietni fogunk leróni ama tartozásunkat, melyre már kétizbeni átrándulásuk által benőnket a dalártestvéri egyesülés óhaja ösztönöz.
ártatUn kedves mulatságoktól, — s minőket sehol másutt föl nem találhatnak — elvonni akarják ; s mert a gyermek mulatságot mégis csak keres és szerez magának, bizonjnyal kárpótolni fogja magát ezen tőle elvont elvezetért más módon ami aztán sem neki,uem válik épülésére, sem szüleinek örömére.
Végül pedig megemlítjük a keszthelyi községi iskola junius 10-én tartót: juniálisát, melyben annyi müveit lelkű szüle s gyermek barát vett részt, miként ez már maga is elég utasításra méltó például szolgálhatna az ily mulatságot gyűlölők előtt. Muraközy tisztelendő ur pedig oly valódi lelkiatyai gyengédséggel és ragaszkodással járta czukedhvel a kicsinyek serege közt, hogy minden szülő és gyezmekba-rát szívét, valamint kicsinyek általános szeretet íni'gnyeré. Kötelességünknek tartjuk ifj. Reischl \ enczel úrról is megemlékezni, ki szíves volt a tanuló sereget fél akó fris és pezsgő serrel megajándékozni, nem különben Vid Lajoe úrról is a mulatság színhelyén tett fáradozásáért.
Még maga a természet is kegyesen mosolygott égi azúrjával a kis mulatókra, meg img köröskörül borús volt a láthatár, nálunk csak mig estva a tanuló sereg hazajötte után állott be az esőzés. Igy legyen ujolag, igy legyen jövőre is I — ... .
Keszthely jun. 15. 1874.
|
Az estélyeni összes bevétel volt 270 Ért,melyből 142 frt 26 kr költség leszámitatván, marsdt az ovoda javára 127 frt 74 kr.(Tévesen állította tehát Singer S. ur azt, hogy aKeszthelyen felállítandó ovoda javára, miután ez már több év óta fennáll, s igy a jövödelem csak is a már fennálló,de alaptőke hiányában, ingadozó állapotban levő ovoda csekély tőkéje gyarapítására forditatott. Hogy pedig S. ur 170 frtnyi ; tiszta jövödelmet említett, ez szintén téves nézet, miután ő nem tudta mennyi az összes költség, 8 mint ilyen azt sem állíthatta, hogy mennyi tiszta jövedelem)maradt.)Ez összegKeszthely város érdemdús városbirájának, Reischl Venczel urnák s általa a tek. városi tanácsnak további • intézkedés végett átadatott. Bátor vagyok végül a dalestély alkalmával tett felülfizetéseket is közölni, ugyanis: Főtiszt. Pintér Endre igazgató ur 1 frt. Lőwin-ger Ignácz ur a nkanizsai dalárda elnöke 3 frt. Wcisz Kálmán ur Kis-Czelből 1 frt. Reischl Venczel városbíró ur 5 frt. Vadona János gyógyszerész 2 frt. összesen 12frt. melyért legbensőbb köszönetet mond, Keszthelyen,1874 évi junius hó 10-én a „keszthelyi dalegylet* megbízásából PÖLTZ PAL.
— Mejelent és beküldetett hozzánk: „A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára." Irta Pap István vámosi ref. lelkész, átdolgozta Szikszay Gyula szebényi rom. kath. segédlelkész. Kiadta Résó Ensel Sándor. A 42 lapra terjedő füzet emelkedett szellemű, vallás erkölcsös 12 szentbeszédet tartalmaz, méltán ajánlható, hogy a nagyobb és kisebb börtönökben minél számosb példánybani elterjedést nyerjen. Kapható Zilahy Sámuel budapesti könyvkereskedőnél. Ara ?
— A soproni kereskedelmi iparkamara jegyzőkönyvében olvassuk: „A közös bizottság jegyzőkönyve,Nagy-és Kanizsa városok uj helypénz árszabálya iránt. A nagyin, magy. kir. foldmivelés-, ipar és kereskedelmi minis-terium az illető kérvényt f. évi marczius 6-án 1780. sz alatt kelt leirata mellett a kamarához megvizsgálás és jelentés tétel végett leadá. A véleménynyilvánítással megbízott bizottság az eddig fennálló árszabály tételeit a tervezett uj szabályzattal összehasonlítva, tekintettel a kanizsai piaeznak forgalmi viszonyaira, magát késztetve érezé, az uj tételeknek magassága ellen irányuló lényeges módosításokat javaslatba hozni, miután abban a kereskedelem megakasz-tását és károsítását látU. A kamara bizottságának javaslott módosításait elfogadván, annak véleménye egyhangúlag elfogadtatott.* Hogy miben áll ez ügy ?bővebb tudomásul nem bírunk.
— Rövid hirek. Rappo társulata Szegeden van. — Báró Kuhn közös hadügyminiszter felmentetett s helyébe Báró Koller csehországi helytartó lépett. — Az egyetemes tanitó-gyűlés Budapesten aug. 12-én veszi kezdetét.
— Az újpesti zendülés miatt 39 egyén fogva s 52 szabadon van, tanuk 97. — Bécsben a „Kummerféle* fogadóban 3elegans magyarnő agyonlőtte magát. — Turinban egy 57 éves ember nejét egy fiát s két leányát a nyomor miatt meggyilkolta. — Tavaly Magyar-országban 5,730,000 akó bor termett. — A magyar színészeongressus aug. 19 én veszi kezdetét.
— Pozsony ban oly varrógépet találtak fel, mely 5 frtba kerül. — Magyar.rszág 3 millió mázsa sót fogyaszt el évenkint. — Hodoson Tóth György kötél által vetett végett életének; ugyanott Román Ferencz borpinczéjét feltörték, s nagyobb mennyiségű bort tolvajoltak el.—B.Pi-ret altábornagy sétakocsizás közt feldűlvén, nyert sebei folytán másnap meghalt. — Roche-fortnak Lanterne czimü müvéből az első fűzet Brüsselben megjelent. — Sárga, zöld, s vörös színű mérges ezukorkák árul tatnak több helyütt melynek betiltására a hatóságok intézkedtek.
— Az élelmi szerek szállítására szóló kedvezmény jul. lő-ik meghosszabbitátott a vaspályákon. — A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése Győrött aug. 18-án veszi kezdetét. — „Debreczeni ellenőr* czimü balközéppárti uj Isp indul meg s heten -kint 5-ször adatik ki. — A nemzeti színháznál volt a régi Pest kőrfalának hatvani kapuja. — A svábhegyi fogaskerekű vaspálya megkészült.
— Mult évben Tobolszkon át 10 ezer fogoly szállitatott Szibériába. — A magyar dalmüházra Budapest 100,000 ezer frtot adott. — A fővárosi pénzintézetek betéti bevétele 63 millió frt volt május hóban. — Májusban a halálesetek aránya az európai főbb város okban : Budapest (itt az első) 514. Róma 301. Berlin 284. Páris 230. London 213. Bécs 202 sat. — Renz cir-cusa jun. 27-én érkezik Budapestre.
REICH MIKSA
kösségi tanitó.
— A nőkről. A ,Novedadese spanyol lap következő jellemző jegyieteket közöl a franczla,angol és német nőkről: ▲ franczia nó férjhez megy számításból, az angol szokásból, a német saerelemből. — A francsia nő szeret, de csak a mézetheteken, az angolnő egész életén át, a német örökké. — A francsia anya leányát bálba rizsi, az angol imaházba, a német a konyhái, an foglalkoztatja. — A francsia nő kedélye*, ábrándoz, rajongó; az angol müveit, a német érzelme*. A francsia nő izlésteljesen öltözködik, az angol visssstaasitóan, a német oksserfien. A francsia nő cseveg, az angol beszél, a német itél. A francsia nő rózsa, az angoln6 ibolya, a német nő nefelejcs. A megfontoltság a francsia nőnél a nyelvben, as angolnőuél a íoben, a német nőnél a tsivben van. Hát a spanyolnS ? — Kérdi a ,Novedades.„ — A spanyolnők mintául szolgálhatnak, agy francsia mint az angol és német hölgyeknek.A spanyolnők mindenben mesterek. Különös kedvük telik a behálózásban; szeretik a zsákmányt birni és élvesni. — Most rajtank a sor, szólni a magyarnőről. 8zerintünk a magyarnő valamenyi közt az első helyet foglalja el. — A magyarnő szeret az önfeláldozásig; basájáért, családjáért kész meghalni: nyiltssivü, bü nő, jó anya, gondos háziasszony, vendégszerető és munkás, hisszük, miként ezelőtt két xzázaddal lehettek honleányok és hfi nők is fajunk közt, de most vajmi kevés Zrínyi Ilonák és Szilágyi Erzsébetek születnek. Hiába as as áldott félreértett emancipatio.
(Elbé) Angeló Romában egy alkalommal lefestvén a poklot, a képen az elkárhozotiak között egy — vétkes kihágásairól ismert — hivatalnoknak alakja is felismerhető vala. Az illető hivatalnok kérte a pápát, semmisitse meg a képet — mire a pápa elmésen jegysé meg: Fiam 1 ha a purgatórium ban lennél, reményt adhatnék- — de tudod, hogy a pokolból nincs szabadulás.
Papírszeletek.
Érsekújvárról egy táviratot olvastunk, moly szérul-szóra igy állt: Erős oső volt, mely a földet megáztatta
Kettős házasság miatt a b.-gyarmati törvényszék a napokban egy fülekvidéki izraelitát egy évi börtönre ítélt. — Fölösleges a büntetés, jegysé meg valaki, hisz eléggé meg vsa büntetve aszal, hogy két neje van.
Szerkesztői üzenetek.
1313. Pápára. Bocsánat, azonnal ntána néztünk.
1314. A humoros Lippiki levelet jövő számra valánk kénytelenek halasztani.
1815. H. GY. Légrád. Édes Atyád elhunyta feletti fájdalmadat enyhítse számos kanissai barátod őssinte részvéte.
1316. P. Keszthely. Mind megkaptuk, de az előbb beérkezett közleményeké az elsőség. A buzgalmakért kössönet. T. A. előfizetése junius végén jér le.
1317 A .Jutalmazott szolgálat'ot assal jutalmazzuk, hogy mielőbb kiadjuk. A perzsa költőkből szívesen s örömmel közlünk.
1318. B. Z. Zágráb. Horvátul nem sdbatjuk ki magyar lapban. Hogy gondolhat ilye«mit?
1319. W. K. Sopron. 8zépirás, de üres
1320. Z. Szent-Gróthra Az izr. iskolaügyi közleményt adni fogjuk.
1321. R V. Budapest. Becses levele szerint intézkedünk.
1322. 0. Bécs. Táruk ujabb intézkedését.
1323. E. Vásárhely. Megkaptuk. Költeményeivel sohasem alkalmatlankodik ön nálunk. Szíves üdvöslet a kies Erdélybei
1324. Az „uj mérték és sulyrendszerrol" szóló szakavatott közleményedet egyszerre szeretnők hozni. A másik kérdésre vonatkozólag: csnk a város tehetue joég valamint, de az is nehezen.
1920. P. H. ,Az én róssám lenyéges . .
(verte nagyon ssegényes!) „Sarkantyúja oly fényes* (8 kegyed erre mért kényes ?)
1326. X. .Petőfihez" négy iv türelmes pap r! ssunyog a piramis körül.
Üzleti szemle.
Érték- és váltófolyan junius 20.
5*/e metaliques 69.45; 5% nemz. kölcsön 74.90-, 1860-ki álladaimi kóicaön 108.40; bank-részv. 990 —; hitelintézeti részvények 221.25; London 111.90; magyar földtehermentési kötvény 74.90; te nesvári földtehermentési kötvény 74.50; erdélyi fóldtehermentési kötvény 72.50; horvát-slnvon fóldtehermentési kötvény 78.—; ezüst 106 25; cs. kir. arany 5.29 Napoleond'or 8.93
laslas 2l-t6l jsslss 27>1874.
Hó- és heti- Katholikus napnap tár Protestáns naptár ntj.
26) K. Ev. ▲ gasddag bslászstról. Luk V.—Gör Máté VI. 22—23.
21 Vasáraap D 4 Alajos D 3 Aloisis
22 Hétfő Paulin. P. Paulina
23 Kedd Sidonia 8sidon.
24 8zerda K. ss. Ján. Iván
26 Csütörtök Prosper Eulog
26 Péntek Ján. Pál János Pál
27 8zombst Lássló k. f Lássló
Vasúti menetrend.
ludul Kanizsáról:
Essék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 peres reggel.
. Zágrábig 2 „ 45 . délután.
Budáig 6 „ 18 , reggel.
1 „ 48 , délután.
10 . 48 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 5
óra 25 perez Bécsbe) 5 „ 43 „ reggel.
Bécsig (Szombatb. Bécsujh felé) 2 „ 15 „ délután.
ii »» «» >i 10 r, 56 este.
Pragerhof felé Triesztig 5 ,, 3 „ reggel.
„ „ „ és Bécsbe 2 „ 23 „ délután.
„ ,, 11 „ 33 „ este.
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
Dom-
(S — r. 8 — u.) Nagy-Kanizsa, jun. 19-ik 1874.
Időjárás: derült, meleg.
Oabnaüzlet élet nélkül. Némely kezekben még többnemü keszletek ! vevők lehető tartózkodók. A hirek minden oldalról lanyhák és as árakra okvetlen kősel nyomást fognak gyakorolni. —
Busa 6—10 krral alább a többi gabnanem ára eddigelé változatlan.
Jegyzünk slsó-ausstrisi mérő szerint;
Busa 80—81 fnt. 6.26—66 kr.32—83fut 6.66— 86 kr, 84—85 fnt, 7.20—7.75 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos <4.80— 5.10 krig, konkoly nélkül 5.-5.25 5.40. 78—80 fnt konkolyos 6.20—5.30. konkoly nélkül 5.25—40 kr. Árpa sörfőzésre 5.-5.25 kr. — árpa etetésre 4.— — 4 30 krig. Kukorirzs 6. 10—40 kr. méreje Zab 2.10—15 kr. méreje. Hüvelyesek: Borsó 8.40kr. Lencse —.—frtig.Bab t'ebér uj ritkaság óval keverve5.70—80egész frtig.ó 5.30,tarka5 26 —50 krig. Hajdina 4. 80—5 frtig. stájerországi 4. 65— 4. 80 kr. — Hajdinakása 11—13 kr. — Köles 5. 30—50 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9 frtig. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiszta 3.95— 4.—krig., sabos lendek 4.—kr. vám mázsája. Kendermag 5 frt- 60 kr. "méreje. Repcse téli 4.50—80 kr. nyári 3.60—4.20 kr. Kevert (Miscbling) 4.80—5, írt. Boza-ocsó 1.40—60 krig. Ross-ocsó 1.20,-40 Borok: fejtett uj fehér 6.—, 6.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50—80 kr., fejtett schiller 4.—4.60 kr. ó-bor —.— frt. — Seprüpálinka —.—. Törköly-pálinka 23—25 frt, szilvalicsa 27—30 frt. alsó-ausztriai akó ja, hordó nélkül, franco itteni állomás.
8ümegh, juá. 19-én 1874. Buss 6 80—7. frt Rozs 5.—6.20 kr. Árpa 4.—4.20, kr. Zab 2.60-2.70. Kukoricsa 5. frt. Burgonya 1.80—2 frt. Ujbcr 6.-7. krt. óbor 12.—13 frt. Marhahús 26 kr. Borjúhús 24 fr. Disznóhús 30 kr. Keményfa öle 8 -12 frtig.
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután.
Zákány-Fiume-Zágrábbó' 9 „ 64 „ este.
Budáról 4 „ 43 „ reggel.
1 „ 46 „ délután.
9 „ 20 „ este.
Szombathelyről 10 „ 33 „ délelőtt.
Bécsből(Bécsujh 8zomb*th.felől 4 ., 37 reggel.
»» >i
n »» »»
„ (Pragerhof felől)
Trieszt- és Bécsből
Triesztből
„ 10 „ lö „ este.
3 „ 60 „ reggel.
1 „ 9 „ délután
10 „ 22 „ estve
Felelős szerkesztő: BátorfI Lajos.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, .1 tnélv felnőtteknél és gyermekeknél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél -moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből lei vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má so latok.
64^10. bizonyitvány.
Nápoly, 1872. április 12-én.
Uram ! Rgy májbaj következtében hét év óta rettenetes állapotban voltara és igen otsoványodtam. Nem voltam képes írni vagy olvasni; egész testem reszketett, emésztésem rósz, folytonos álmatlanság és mindig tartó idegizgalomba voltam,a mely folytonosan űzött ide s tova, és egy peresig sem hagyott nyugton, e mellett nagy mérvben mélakóros. Sok orvos kifogyott tudományából, anélkül, hogy bajomon segítettek volna. Teljes kétségemben as ön Revaleseifajé-hez fordultam, és most, miután 3 hóig élvestem, hálát mondok a jó Istennek. A Revalesciere a legf bb dicséretet érdemli, egészségemet tökéletesen helyre állította és képessé tett. társadalmi állásomat ismét elfoglalni. Legbensőbb hálával és teljes tisztelettel
Bréhám murquisnő.-
66,810. bizonyitvány.
Neufchateau (Vogesek) 1872 * decsember 28-án.
17 éves leányom, hsvi tisztuláss kimaradása által a legnagyobb idegroncsolásban szenvedett az úgynevezett 8z. Vincze tánezban, és as orvosok kétségbe vontak a meggyógyulás lehetőségát. Azóta egy barátom tanácsára Revalescierevel tápláltam, és esen samatos tápszer mindazok meglepetésére, a kik ös-merték, tökéletesen meggyógyította; tökéletes egészséges. Ezen felgyógyulás itt nagy feltűnést okozott, a sok orvos, a kik esen bsjt gyógyithatlannak állították, most meg vannak lepve, gyermekemet teljes egészségben látni.
Martin, adóhivatali tisst.
Táplálóbb levén a hutnál, ÖO-tzmrtun megkíméli a gyégytser árút, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Plébszelencsékben i/í font 1 fr\ 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt Revalesciére piskóták szelen« czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 krM 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt, 576-ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wie9, Walfflschgatse Nr. a,
N.-Kaniudn Lovák Karoly gyógyieertániban Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyen Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temee-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Versecsen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld potta: utalványra vagy utánvétre.
•) B rovat alatt köslöttért fel előtt éget asm vállal
TÓTH SÁNDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
saját készítményü
bútor gyári raktár Szorabathelvrol.
Raktár
ruganyos á g y a 1 j a k, matráczok. (1345~3) tükrök
és *
^KANIZSÁN fiigsöny vasul-uiczn, a varosnazban. tartókban.
Felül
u
►Ami£d-félB aemzettözí yiláskiallítasra.
!f\
Csak
5 forintért o. ért.
adatik az éremmel koronázott
világkiállítási diszmű-bazár
►el. — Mely az alább jegyzett 10 kiállítási tárgyból áll és pedig ►í» /I finom bér BŐI kézitáska, mozaikképpel kirakva; SS
1 Victtris-selyea-báll legyező, j. leg.'hl-gujabb , minden =
kivánt színben ; 1 teljes varré-Necessalre talmiaraiiy tokban meglepS fiuom ; 1 igen elegani cznkor-szelencze zárral, a legtinomabb szobrászati munkaval díszítve ; ftsi tálai arany 6rt láeczczal egy fitt, jól járó, két évi jótállással ;
1 bér-albnm , legfinomabb, fényképek számára , külsóleg bronz- vagy chinaezttst ékitménynyel; talon asztali osesgetyfi, fénytelen uj aranyból, élénk
aranymetsxettel ; teljes irésztaii garnitara, különösen ajándékra alkalmas; , 1 áulában bires japáni szlvsrtáreza. dus színjátszással ; | 12 darab os. kir. kiz. szab. lég-szivar-szopokák legújabb, melyek a legroszabb szivarnak legfinomabb Havaana-\ zamatot kölcsönöznek. ' ~
E ti* tárgy összesen csak 5 forint
Ezen most elősorolt 5 frtos csoporton kívül ugyanazok tino-fcbb kiállításban 10—15 egész 20 frtig még sxámoti ezer egyéb^ Fdiazmú- és fényűzési árakkal a legnagyobb választékban.
Ezeken kívül 6 ftért még ugyanott kapható esernyó garni-Kúra, és pedig 1 nsgy, elegáns selyem napernyő, 1 vízmentes^ ^esernyő és végre 1 tavaszi ernyó bámulatos olcxó áron csak G ftérti 'egyesegyedül kiható 132J—10
Amigo világkiállítási bazárjában,
Hcch, Prater*trns*e 9.
Levéli megrendelések postai utánvét vagy az flsszeg előlege^ 'beküldése mellett azonnal eszközöltetnek.
Dorsch-halmáj-zsirolaj.
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia begyeiben oem cserélendő fel a mesterségesen tisztított balmájzsir-olajjaL
A valódi Dorsob-halmájzsir-slaj ■ell- és tBdt-bajskaál, soropho lus- és rachltis-^etéhségekben legjobb gyógyhatással van; meggyógyítja a legidültebbkőszvény- éscsózbajokat, valamint az időszaki bfrkltSQSket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Belus J. gyógysi Lovák K. gyógysz. Kesselhoffer J. és Kosenfeld F. araknál.
Belovárstt l,»k.mc* Q. Csáktornyán KAránr. li. Csurgón Kreisler Dávid Kaposvárott Kolin Jnkiib Kspronczán Werlí R*nd. gyógy**. Keszthelyen WOnsch F. Kereszten Hreyer J&kab fiai Kőszegen Csacsinoiits Istv. gyógysz.
Lrtenyen Kalivoda J. gyógjsz. Marozalibaa Isztl Nándor Báask-Szt-gyirgyia Fibicz J. gy. SzSübatbelyea Pilicb Ferencz gy. Ssfrsaybaa Mezey András gyógysz. Zágrábban Mittelbach Zí. gyógysz. , Ceyleck J. J. gyógysz. f Urweisz Fr' gyóygs*.
Moll a. seldlitz-pora.
K porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógy-liHtásuk által minden, eddig elismert házi azerek között, tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; mit az sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött bála-iratok a legrészletesebben tann-sitják, hogy « porok ibgzött szondásoknál, eaészthetetlenségeknél, gye -morhévnél. továbbá görcsök, vese és ideg-bajskbas, szivdebogássál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, végül hysteriára, búkór és bazaass hányasra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb eyógyhatá*t eredményeztek. 1254—19
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
cranczia borszesz sóval. _
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség se^del-^ mére minden belső és külső gyaladás, legtöbb betegság, mindennemű seb-, fej-. fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott sel*k, rák, fene, nzenigyuii*-iÁa, bétinlá* és mindennemfi sérülés ellen, stb. stb.
1 palaczk ára használati utasítással 80 kr.
Pályázati hirdetmény,
A vallás és közoktatásügyi m. k. minist erium nak 1874 május hó 22-én 9969 szám alatt kelt intézvénye folytán a zala-egerszegi városban építendő 6 osztályos polgári iskola és kereskedelmi intézetnek újbóli felépítésére ezennel pályázat nyittatik.
Ezen épitésnek vállalkozás utján biztosítása végeit f. é. julius hó 20-án reggel 9 órakor a helybeli városházi helyiségben az írásbeli zárt ajánlatok figyelembe vételével fog bizottsági tárgyalás tartatni és a beérkezett Írásbeli zárt ajánlatok a bizottság előtt nyilvánosan leibontatni.
Az engedélyezett költségvetés szerint:
1. Földmunka..... 377 frt. 94 kr.
2. Kőműves...... 21.969 „ 41 „
3. Fódényvakaló..... 1.029 „ 57 „
4. Burkoló...... 1.438 , 77 „
5. Kőfaragó...... 4.707 „ 30 „
6. Ács ....... 6.265 „ 78 „
7. Tetózetfedó..... 755 „ 73 „
8. Bádogos......'2.225 „ 80 „
9. Vasöntő.......2-20 , — „
10. Kovács ...... 1.642 „ 75 „
11. Szobrász......1.713 „ 50 „
12. Asztalos...... 3.050 „ 70 ,
13. Padlózat...... 1.408 „ 75 „
14. Lakatos ......1.129 „ — „
15. Üveges ...... 1.575 „ 63 „
16. Színező ...... 967 „ — „
17. Kálhagyártó .... . 1.120 , — ,
összesen ....... 51.597 frt. 63 kr.
A tervek — költségvetés és építési feltételek az alulirt bizottsági elnöknél f. évi julius hó 19-ig minden nap délelőtt 12 óráig betekinthetők.
Vállalkozó urak szakképzett okleveles épités lehet és a vállalkozást sem összesen sem részletenként másra átruháznia nem engedtetik meg.
Felhivatnak tehát a vállalkozni szándékozó urak, miszerint a fenntkitett napon és órában az előirányozott építési költség után számítandó 5%-tóli bánai pénzzel ellátott írásbeli ajánlatokat, melyben a százaléki leengedés tisztán szóval és számmal kiteendő a fennkitett határidóig beadják, és a kitűzött helyen személyesen jelenjenek meg.
Zala-Égerszeg 1874. junius hó 18-án Az építési munkálat vezetésére választott bizottság nevében __Theodorovich Károly. _
Cséplőgépek
kitűnőnek bizonyult legújabb szerkezettel, óráskint annyit csépelnek, mint három cséplő ember egy napon át. Ara 150 frt Béesbe szállítva, próbaidő s garanczia mellett
Ph. Mayfarth & Comp.
gépgyára majnai Frankfurtban. (13SS—5) B^Ügynökök kerestetnek. -
Dr Handler Mór
ffiFT@s- és sefeésíteöar, szttiész és s^niési
gyógyít gyökeresen féDjes és tartós siker bizio*itừ mellett mindennemű
Titkos betegségeket,
1) az önfertőzésnek minden következményeit, úgymint :
m a ff ö m 1 é s e l£ e t, .
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt), 2. húgycsőfolyásokat (még oly idülteket is), a nemzőrészek bujakóros fekélyeit
és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban, 3- liugycBö szü.l£tUésel£et.
4. fris és idült nyákfoyásókat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan
eredő magtalanságot,
5. t>ör^lütésel£et,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
R E N D EL NAP0NK INT: (136t-3)
délelőtt 11 órától l-ig, fl&lután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipótváros, nádor utcza 13-ik szám alatt,
I-ső emelet, 14. ajtószám.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek
megküldetnek.
KANITZ C.
p&jMr&eras&adlése
100
100 100
1000 5000 10000 1000
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m. 100 drb. levélpapír névvel
levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos dobozban ....
látogatójegy dobozban levélpapír fekete nyomattal lenboriték , „ .
lenboriték „ , .
lenboriték „ „ .
pecsétbélyeg 1 teljes íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 » gyertyatartó gyufatartóval
1 „ óratartó . . . . _____ _________
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, diszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban e8zközöltettnek. i3is—21
— ft. 50 kr.
1 ft. — kr. . — ft. 50 kr. -- ft 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ft. — kr.
2-50, — 3---3 ft 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr. — ft. 55 kr.
25 kr. — 45 kr. 60 kr.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, tfagy-Kanizsám
S AG Y-KANIZSA, 1874. jnnins 25-én.
51-lk szám.
Tizenharmadik évfolyam.
i frt l
f Q4*z«titi ér
fél érre. . . • * » aegyed évre - - *
Hirdetitek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 ■ minden további sorért 6 kr.
XYILTTÉEBKN
»oronkint 10 krtrt véltnek feL
Kincstári illetik minden "egyes hirdetésért külö 30 kr. fizetendő.
gy*^=
fTi
hietó
előbb
-SOMOGYI KŐZLÖN
lap sxeilemi 'dietó közlemények _ tzerkezztóher, —
uoyagi réazet illető közlemények pedig a kiadóboi bármentve intésendók:
NAGY-KA X1Z8A VIttsiMkü.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Kéziratok viasza nem í kttldetnek. &
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zafamegyei gazdasági egyesület". a .,nagy-kanizsai kereskedelmi s ioarbank'-, a .nagy kanizsai takarékpénztár1 a „Zala-Somogy* gőzhajózási részvónytársulat, ugy a .zalaegerszegi toma-tüzoltó egylet* s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
Metenkim kétszer, vasarnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Zala-Apáthi jun. 2i. 1874.
Előbbi számunkban ugyan ezen czimet olvasta a tisztelt közönség s most ismét; akkor kegyeletes ünnepélyre mentünk, a 855 évvel ezelőtt létesített oltárhoz, s most visszatértünk, mint a méh, megrakódva a hit, remény s szeretet mézporával, szivünkben' az édes érzéssel, hogy a mai reális küzdelmek rideg sivatagán is tündököl az ősiség iránti kegyelet lángoszlopa, melyet az idő vasfoga megdönteni.eltörleni,megsemmisíteni nem képes;létünk küzdelmeiben virul még abit iránti buzgalom, s hol ez szeplőtlen tisztaságában virul, ott a remény dicső hajnala feldereng egy szebb, egy dicsőbb jövőért, melyet Isten jósága nem tagadhat meg e nemzettől......
Kiváló öröm, liogy egy megye ily ünnepélynek lehet tanuja, mely egy nemzet életében is a ritkaságok ritkasága----Láttunk ott ősz férfiakat, kik az élet küzdelmeiben megőrzött hálakönyüt áldoztak a Mindenhatónak, az érzés e legszentebb, legdrágább gyöngyével öntözték a földet, melyen az első apostoli király térdelt,...
Láttunk ott reményteljes ifjakat, kik tettre sóvár ereikben edzést nyertek a magasztos jelenetek megható ünnepélyességében.
Daczára az esós időnek a megye minden részéből számtalan diszfog&ton siettek a meghívottak Zala-Apáthiba, hol nemcsak a megye távolabb eső vidékei, de a főváros és szomszéd megyék is képviselve voltak, összesen 188 távoli vendég érkezvén meg; nevezetesen ott üdvözölhettük: Szabó Imre szombathelyi megyés püspök ur ó mgát, Szabó Samu lf. itsz. tanácselnök,Kónigma-jer Károly kanonokot, Giczey Soma orsz.
TÁRCZA.
Turandot.
(Mutatvány Schillernek Gozzi ntán irt tragi- komoediá-
jából.)
III. Felvonás. Szoba a serailban. 1. jelenet. Adelma (egyedül).
Ma vagy soh'sem hiúsítom meg e fagyot1; Öt éve hordozok boszat szivemben, Hamis baráti arczot és htlséget K szörnyű *) ellen, aki elrabolta Fivérem* és egész családomat Kiirtva, engem igy a szolgaságra Vetett. Eremben, úgy, amint övében is, Királyi vér patakja csörgedez ; Királyi székre szültek engem is — S előtte térdelek! szolgálom 5t Habár egész fajom' lagvilkolá, Habár bukásom' ő okozta. Oh! Nem ! est a durva kényt viselni nem lehet ! ErSm fogy ... . és a tettetés soká Ulrt Igája már nehéz ... leroskadok. A peres elérkezett: szabad leszek 1 Miként? — szerelmem arra megtanít ? K.'ész erSm segitni fog nekem. 11 a elnem árulom : cselekkel űzöm el >.zen falaktól '). Oh, utálatos ! Alig lesz a tied ! . . . No, ezt az egyet Az álbarát kivívja még neked ! Önérdek ez ... . Boszum oly édes ... Ah! Hamis tanácsadód levén, kitépem Szived, kevély leány. Hisz' ismerünk: Imádod ő t — de nem Szabad mutatni J, Le kell aláznod, eltaszitnod 5t — Dűhöngened magad fölött — mi szép ! .. S miért? — hogy el ne vessd hired', nevedl
— De
A nyil örökre sebzi szivedet.
Tudom, mi az ? — : be nem beged sebed.
képviselőt, Kecskeméthy Aurél jeles tollú szerkesztőt sat a megyéből Hertelendy Kát mán iőispán ur ó mgát, Simon Zsigmond-tihan yi apát,Varga Imre kir. honv. alezr. 3 kir.tórvszék elnökeit Hor váth János, Wlassics Antal és Dr. Hérits János urakat,agyszinte Csutor Imre alispán, Glaviua Lajos, Inkey László, Szabó Imre képviselő, Csesznyák László, Ramazettcr Vincze, Séllyey László Belus József polgármester s. a. t. urakat.
Tíz órakor zalamegyei főispán ur vezetése mellett a megyei küldöttség Apát ur ő nga üdvözletére ment, mely alkalommal főispán ur rövid, de hazafias szellemű beszéddel mutatta be a küldöttséget, jelezvén: hogy Zalamegye bizottmánya érzületének tolmácsolásával e küldöttséget s az általános örömérzület nyilvánításával pedig megyei főjegyző urat bizta meg, mire Svastics Benő ur amint följegyezni bírtuk,a következő hatásos üdvözlő beszédet mondotta: Főtisztelendő Apát ur!
Az ünnep, mely e mai napot betölti s mely annak az idővel el nem muló feledhet-lenség jellegét kölcsönzi, bizonyára nem az alkalomszerűségben, hanem kell, hogy oly magasztos tényben találja indokát, mely méltó arra, hogy felköltse az emberi és honfiúi nemes érzetek egyesülésének tiszta forrásából táplálkozó közérzület ama részvétét, melyet az én gyenge szavaimnál illőbben fejez ki Zalamegyét képviselő s elnöke személyes vezérletével feldíszített küldöttségének megjelenése.
E magasztos tény országunk dicső királyának azon legfelsőbb elhatározásában nyilvánul, mely által a zalavári apátság viszszanyeré ősi független állását melybe a magyar királyok dicső őse, nemzetünk első
koronás királya szt. István által alapitatott, s alapitatott akkor, midőn ugyanazon fejedelmi ós, hazánk országos szervezeti alapjait rakta le, hogy a harczi vitézek-győzelmi árán szerzett földön a magyar-hazát s abban a keresztény szeretet és erköl csök polgárosító hatalmával összeforrasztott oly nemzet nyerjen életet, mely a korát meghaladó népek családja körében elfoglalt helyét megtartva, erkölcsi életképességével érvényesítse nemzeti létjogát a világtörténelemben.
Azóta annyi jó s balszerencse közt lefolyt századok sorában a jelent három évszázaddal megelőző azon gyászos kor következvén be, mely e nemzet múltja és jövője közé ugy állott, mint keresztül rohant tenger, az általa különszakitott két világrész közé: szép megyénk s abban a zalavári apátság is azon rész szerencsétlen sorsának osztályosa lett, melyen a romboló ellen táborát ütötte fel, pusztulást hozván mindenre meddig hatalmának ereje ért; s midőn ez erő megtörött és felszabadulást nyert a haza népe és földje, a zalavári apátság feltámadását csak ősi függetlenségének elvesztése és azon magasztos nemzeti hivatásnak feladása árán nyerhette vissza, melynek a hon-alapitiis őskorából az utánunk jövő késő korig örök fényben fennmaradó oly számos alakját szőtte a hazai egyház, országunk erkölcsi s mivelódési fejlődésének történetébe, attól fogva többé mint másfélszázadon át a zalavári apátság a haza körében csak névleg élve, tényleg attól elszakítva, idegen egyházifők birtokát képezte. S ime e mai ünnep élő tanúságot tesz arról, hogy az alapító ós drága örökjében utódának — országunk dicső királyának törvénye óhajaink s a haza
érdeke iránt alkotmányos érzettel táplált legfelsőbb részvéte.e közsérelmet sem hagyá orvosolatlanals ez a ma magasztos tény, msly midón a zalavári apátság visszanyert függetlensége emlékének ünnepet szentel,arról ahaza múltja s a jelennek megnyugvást adó bizonyítéka szólván hozzánk, az a feletti örömnek egyetemi jogot ád a haza és abban főleg e megye minden polgárának szivéhez,s ez ar. minek Zalamegye törvényhatósága nevében annak bizottsági közgyűlése jelen küldöttsége (által kifejezést adni elhatározta.
De van ezen örömünnepnek egy másik része is, és ez közvetlen nagyságod személyéhez vezet.
Az igazi érdemnek a tettek ékesszólása a magasztaló szavaknál méltóbb kifejezést adván, nem is lehetczélom,fe&orolni nagyságodnak emberi, egyházi, honfiúi, de főleg népnevelés terén példaként tündöklő gazdag érdemeit; de legyen szabad hivatkoznom e megye minden körében osztatlan érzülettel ápolt közelismerésre, és azon benső örömre, melyet a legfelsőbb kinevezés keltett az által, hogy a zalavári apátság élére nagyságod állitatott, ezen közelismerésnek s az abból eiedt hő óhajtás teljesülte feletti örömüknek nyilatkozványa a mai ünnep emlékkoszorujából sem "hiányozhatván, fogadja annak őszinte kifejezését, s keblünk mélyébői fakadt azon hő kivánatunkat, hogy az ég ura nagyságodat zal^vári apáti fényes tisztében a kormányzatára bizott apátság üdvére, a hazas e megye ja váras mindnyájunk örömére számos évek során szerencsésen éltesse!
Lelkesült éljenzés kísérte ezt,de a figyelem nagy lett, midőn a megilletődött tisztes agg a nemes s hazafi erényekben tündöklő apát
') Turandot • Halat közt — *) Turandot •)Kalafot.
Nyugalmad elveszett — tudod te jól ! (Turandot megjelenik a háttérben, Zehmára támaszkodva, ki ót megnyugtatni akarja). Közéig 1 ez ó 1 — A szégyen és a düh, A sziv csatája s gőg emészti őt! Ezer kinom' hegy 5ntsem át szivébe ? ! De jó, — köselg. Ugyan miről beszél?
IL jelenet (Turandot beszélgetésben ZelimávaL Adelma, eleintén visszavonulva.) Turandot Sagits, Zelima ! tűrhetetlen az, Hogy a díván elótt legyőzve álljak, Legyőzve I . . . . Oh, o gondolat megöl. Z e 1. Hogyan, királyné? Oly szerelmet, oly Nemes herczeg, akit szeretni érdemes, Utálat és iszony —
T. Utálat és iszoDy !
(észreveszi magát) Igen ! gyűlölöm és utálom őt Hogy úgy megölte tiszta hiremet! Gyalázatom betölti a világot
S a kósaa hir gúnyolja estemet!
Segíts, segíts 1 — Ha összegyűl a iliván (Atyám parancsaként) ma reggel és
A fölvetett talányt nem oldhatom meg : Az esküvő azonnal végbemegy. De .... oh ! .Mi a neve • családja a Királyfinak, ki kényszerült, hogy éljen, A szolga-dolgok ónsulyát viselni S csekély dijért tehert emelgetett ? !
8 ki most, reményinek magaslatán A réginél keservesebben él? !•
— A berezeg az, soaga: beláthatom-De hát ki mon^j* meg családja és 8aját nevét ? ki tudja ? És a kán Megengedé, hogy az titok maradjon 1 Szorongva és remegve, könyedén Fogadtam el talányait — csupán Időnyerésül. Oh, de mint feleljek ?
Mit is felelhetek t — Beszélj, tanácsolj ! Z e 1. Van itt elég okos fehér csaléd — Kisüthetik a kávénikék.
T. T e is gyunyolsz. . . . Hová, hová jutottam ? ! ZeL Miért van mindenűt művészet? — lm, Tekintsd előtted azt a szép királyfit.
— Panasza oly megindító. Olyan
8zelidea esdekelt feléd s m agát Feledve, érted oly nemesszivű volt! Atyád elé borult. .. miattad, aki Köuyört nem érezél iránta sem. Alig megmentett életét újólag j Föláldozá, hogy óhajod betöltsé. ! T. Ne szólj felőle (elfordul). Z e 1. Ah ! te félrefordulsz ? ! Megindított ? — Ne is tagadd : hiszem, Nevére rezgnek a könyek szemedben. Ne szégyeneid az emberek előtt Szebbnek soh'sem találtam arezod*-'. Fejezd be már . . . jerünk.
(Adelma előakar lépni) Turandot Elég ! ne szólj ! Ő férfi : gyűlölöm. Gyűlölni kell. A férfiak, tudom, mind hfitlenek, -Kik énökön kívül mást nem szerednek S ez árulók hatalma birtokolja A szép szerelmet és a hC szivet ' Hunyászkodók, midőn kezűnkre ^ágynak. De zsarnokok, ha végre elnyerik Kövesd vakon *. makacskodó. Kevély, szeszélyes légy s előttök Szeretve és imádva lész, tudom Bolond dologra ez ragadja őket Ezért rohannak a halál felé. . . . Hiszen csupán a nő szeret szivéből 1 — Elég ha mondom ! A halál nem oly Iszony nekem, mint hogyha ő lrjyőz Utálom a világot — és előtte Alázzam-e meg annyira magam, Hogy itt ez i(junak nyújtsam kezem*? Nem ! ily alá soh'sem sülyed Turandot ! . . . Menyasszonya! ... Ah! kedvesebb a sir, Mint férfi karja közt a szerelem I
(Adelma ismét viszavonul). Zelima. Tndoqp hiszem, nagy áldozat leend Föladni tervedet, királyi hölgy, Melyért csodálta lelked a világ — Mit ér a taps, ha földobog szived — Pedig dobog . . . ütött az óra már! - Mit ámitod magad t — ne légy kevély ! Nem gyűlölöd — nem is gyűlölheted: Miért epeszted akkor úgy magad ?
Fogadd el e szerelmet és a földön Legboldogabb leszesz a nők között. Adelma (hallgatózva előbb- s előbbjön, s most egyszerre fOllép): V Beéri véle, ugy hivé Zelima. Akit nyomor hozott ezen világra Királyi sziv királyilag dobog. Zelima, megbocsáss, te meg nem érted, Milyen viszonyban él kegyex királynőnk, Kit a divánban annyi vizsga szem Zavar, — ha visszalépne szégyenQlten, — S legyőzi őt azon kalandor Ifjú; Mi káröröm, mi büszke guny lövelt Az ott levők szeméből, a midőn Úrnőnk talányait csak agy enyelgve, Játék gyanánt megoldta volt a herczeg — Kin ugy kiritt a büszke elbizottság. Sülyedjek el, ha szégyen és boszu Nem éget. En szeretlek és ha kell, ÚrnŐm, föláldozom msgam' javadra, Ki annyi férfiút elutasitál .— Ezé leszesz- e most ? — Turandot: Elég ! Ne boszszacts ! Zelima. Mi nagy baj as, ha konty alá kerülünk! Adelma. Elég, Zelima. Nemtudod hogy egy Nemes szivet kegyetlenül mi sért. Hizelgui nem tudok. Kiméltelenség Legyezni itt s takarni a valót Elég, ha már e begyke férfiút Urunk gyanánt kell üdvözölni majd. De megvigasztal az, ha minmagunkat önként szivünk szerént adandjuk át s nagylelkűsége gőgjét megtöri. De hát milyen sors éri a királynőt Kit elhagyott a kedvező szerencse! Csupán magának, s játszi gyors eszének Tulajdonítja ezt a büszke férj. Ki foglyaként röpiti őt haza, Nagylelkűséget fog mutatni ahhoz, Ki, nem szeretve őt élethalálra Viaskodott, de harcza elveszett S a harcz jutalmául tekintetik. Fog-é szerényen élni majd jogával Mit észfokával alkotott ? Turandot. (hevesen) Adelma ! Hahogy nevét ki nem találom : e tőrt
Túrandót Maradj ! Zelima 1 Várj ? Haragszol? Én Bocsánatodra számítok !
A d e 1 m a. Ne bántsd I
Zel ima megjelölte a nyomot.
A fo dolog, hogy ezt a jó irányt
Tovább figyelve s észszerűn kövessük.
Nemis lehet remélni, hogy Hasszán
K ityónj* készakarva titkait,
Miilon olyan becsesnek ismerni
Havas*-, csel- és ha nem segit a csel:
Er8 sroritsa vallomásra Gt
Dologra bát! Ves»itm nincs időnk.
Hasszánt idézzük-a serail elé, -
Amíg neszét nem érzi száodoknnknak.
Jer. És kiálUd cselédeid
Túrandó t. (nyakába borul): Barátnőm !
Parancsaidra várnak. Oh, csak azt
Ne hagyd, hogy 3 legyőszön engemet !
(Elmegy.)
A d e I m a.
Ma adj erőt, szerelmem ! Én reád
Bízom magam : te megtehetsz akár - mit. —
Segíts lerázni szolgaságomat,
Segits elő e nőn dühöm kitöltni,
Segits kihfltni rajta boszamat,
Segítsd el szerelmem, — oh segítsd!
(Elmegy.)
ford. MÁRKI SÁNDOR.
A nők eszményi szépsége.
— La Vlesx Acheoor al-gróf a tán :
Kővári Béla. III, Közlemény. •)
VI. Ax árnyalatok, eltérései. Fölötte gyakran tapasztaljak, hogy bizonyos tárgyon különböző árnyalatok észlelhetők,
hiren meg is feleltek a történelem lapjai kétségbe vonhatlannl bi^yitják.
Haj,de azóta az idők, a nézetek változtak ! indokolt-e tehát mai napság ezen pap- ,
ság létezése?
Itt azonban szabad legyen viszont e kérdést tennem: van-e szükség most is a szelid erkölcsökre, vallásosságra, törvények iránti tiszeletre, ipar és szorgalomra? ba igen, mit józannl tagadni nem lehet; akkor csak összhangzó lehet a vélemény; áldani Istent! hogy egy forással több van : a vallásosság és erkölcsösség szivárogtatására.
Igaz ! manap szerény alakban tűnik fel ezen apátság; de ha szt. alapitójának akaratához hű marad, ki tadja, nem rejlik-e kebelében az evangyeliomi mnstármag, mely csekély ugyan, de hivatva van nagy-gyá növekedni, ugy hogy árnyai alatt a madarak enyhet és nyugalmat lelnek.
Bizalmamat Istenbe helyezem, hogy ki létet adott, adni fog kegyelmet is, hogy szent hivatásunknak megfelelhessünk, — e hivatás más nem lehet, minthogy : a vallásosság, erkölcsösség apostolai legyünk, hogy az egyháznak jó keresztényeket, a hazának értelmes polgárokat képezzünk.
E szent czél elérésére fog irányulni egész valónk, hisz: mi e szerény magány lakói azért hagytuk el atyánkat, anyánkat, testvéreinket, hogy Istent, embertársainkat egész szívvel szerethessük, — hogy minden családnak tagjai lehessünk — s hol szükség, tanácscsal, — vigasztalással szolgáljunk — a sebzettekre olajt öntve, fájdalmaikat enyhítsük. —
Mi magányba vonultunk ugyan, de ajtónk nyitva áll, vándorbot pedig kezünkben hogy a segély keresőknek nem tekintve sem: izzó meleget, — sem dermesztő hideget irgalmas szamaritánként segélyt nyújthassunk.
Édes hazánk! igy véljük meghálálhatni azon gyengéd szeretetet, melylyel bennünket átkarolsz. —
Igy véljük kiérdemelhetni Apostoli Fejedelmünknek legmagasb kegyelmét. —
Igy véljük legméltóbban viszonozhatni Zalamegye nemeslelkü fiainak apátságunk iránti szakadatlanul tanúsított részvétét és pártfogolását.
De minthogy minden jó az Istentől származik,
Egek teremtő Istene! hozzád emelem szt. imámat:
Árasszad áldásodat e magány lakóira, hogy kegyelmed által szt. hivatásunknak megfelelhessünk 1
Áldd meg apostoli fejedelmünket! Áldd meg e hazát, e nemzetet! Áldd meg mindazokat, kik szt. neved dicsőítésére mai napon e helyen megjelentek.
melyek nem ritkán, minden öszhangzóaágot nélkülöznek, ezen sajátságos tüneményt az árnyalatok eltérésének nevezzük. —
Az árnyalati eltérések inkább festményeken, mint az életben feltűnők,minek oka kétségkívül a tartósabb és kényelmesebb szemlélhe-tésben rejlik. — Rafael világhírű müvein ezen árnyalatok példáal nem oly gyakoriak, mint a nem kevésbé hírneves Rembrandtéban, ki nem igyekezett azon, hogy, mint Báfael egyöntetű arczukat rajzoljon. — Es állításunk alaposságát Rembrandt „A szalmakalapos nő" czrmü festménye is kellőleg bizonyítja. — Lehetnek egy madonna arcza nő vonásain a romai arcs árnyalatai, melyeket első pillanatra a leggyakoroltabb vizsgáló sem képes felfedezni. — Az árnyalat magában véve nem egyéb mint alig észrevehető keveréke (többnyire ellentétes) vonásoknak ós igy leginkább a kevert vérű nők között van elterjedve. — Azon tulfinom megkülönböztető erő és egy nagy adag képzelgőség, mely Brondemaire marquis-t furcsánál, furcsább megjegyzéseire ösztönözték, bizonnyal nem mondható oly sajátságnak, melyre szorosan arcsismei kutatásainkban hivatkozhatnánk.
Sokan állitják (részünkről soha sem győződtűnk meg,) hogy az álom és delejes bódultáig tüneményei, agy némely betegségek kór tünetei közt az arcz egéazen különös és a természetestül alapjában eltérő változásokat mutat, mi azonban hajlandók vagyunk ezen jelenségeket az ideg izgultság következménycinek tar-
Neked pedig: mindenek alkotó Istene ! legyen áldás és dicsőség mind örökön örökké Ámen.
(Vége köv.)
B ÁTORFI.
Paszta-Szent-László, Jun. 10. 1874.
- (Nyílt levél Mezriczky Péter urhox.) — Tisztelt bátyám 1
ígéretem szerint közlöm önnel boldogult nagy bátyám,néhai nyirlaki Tarányi József végrendeletéből a köz és magán-jótékony czélokra vonatkozó pontokat kivonatban, szives tudomás végett és azért: hogy tisztelt bátyám igéret« és kötelessége szerint, a „Zalai Közlöny" utján ugyan annak e^yik számában ön által közölt merőben téves tudósitáaát helyreigazi tea.
Hogy ezzel önt bizorn meg, azt tisztelt bátyám ön iránti tekintetből teszem.
A fővégrendelet:
1-ső pontja vallási hagyományokat tartalmaz.
A 2-dik pont, községbeli népnevelési czélokra vallás különbség nélkül 400 frtot,
A 3 dik pont, a szegényeknek 600 „
A 4-dik pont a cselédségnek átaljában egy negyed évi több fizetést, a tiz évig vagy azon feli szolgáltaknak pedig különösen egyenkint 100 frtot rendel. Az 5-dik pont szerint:
a) a magyar academiának . . . 200 frt.
b) a nemzeti muzeumnak . . . 200 „
c) a nemzeti színháznak .... 200 „
d) a vakok országos intézetének . 100 ,
e) a zala-egerszegi óvodának . • 100 „
f) a megyei szegények alapítványára, mely pallini Inkey Fe-reacs nevét viseli, annak kamatja
évenkint együtti kiosztásával . . 200 , hagyatik.
A 2-ik fiók végrendelet:
4 dik pontja, egy iskolai alapítvány i 4-ik ösztöndíjra alapitványképen 3000 frt. az az három ezer forint o. é. rendel, mely iskolai ösztöndíjra igény t tarthat minden zalamegyei szü-letésü erkölcsös és szorgalmas akadémiai,gym-nasiális vagy technicas tanuló. Az ösztöndíjra kijelölést az örök hagyó tekintetes Deák Fe-rencz arra igen tisztelt sógorára ruházza ; annak holta után pedig azzal a zalamegyei nemesi pénztárt és alapítványokat kezelő válaszlraán \ t bízza meg.
A boldogult korának a közügyekben egyik legfáradhatlanabb napszámosa volt. Az elősoroltak szerint pedig ugy hiszem,leróta bolt i után is, mint keresztény és hazafi egy iránt tartozásait.
térem tisztelt bátyámat,hogy ezen önhöz intézett soraimat a „Zalai Közlöny*-ben egész terjedelemben, elejétől végig, minden kihagyás vagy változtatás nélkül szíveskedjék haladék talanul felvétetni; — ki tiaztólettel maradtam.
Alázatos szolgája:
ifj. TARÁNYI FERENCZ.
Levelezés.
Lipik (Slavoniában,) junius 15. 1874.
Borút a derű váltja fel, igy vagyunk mi itt, ha vendégek érkeznek e kellemes fürdő bef
benső érzelemmel, reszkető hangon a következőleg válaszolt:
Nagytekintetü megyei küldöttség 1
Fogadja nemes Zalamegyének kitűnő fényű küldöttsége a zalavári apátság legforróbb hálá- köszönetét e jeles kitüntetésért; — melynek alapja nem lehet érdemünk, mely csekély, hanem azon nemes indulat, melylyel Zalamegye ezen apátság ügyét átkarolta és szakadatlanul védelmezte.
Hasonmássa ez azon szeretetnek,melytyel egy édes anya az elveszett, de ismét feltalált gyermekét karolja és> kebeléhez szorítja.
Ily önzetlen nemes szeretetnek móltó viszonzásául csekélyebbet nem ajánlhatok, mint: ha egész valómat feláldozni ígérem szeretett hazánk, különösen pedig Zalamegy e nemes czéljainak előmozdítására.
Talán túlzott igéret is ez egy csekély talentumtól, egy aggkoru egyéntói; azonban a szent szándék, a szilárd akarat, sokszor pótolja e hiányokat
Miért is kérem ezen komoly elhatározásomat kegyesen fogadni.
Végre szabad legyen magamat és rend-társaimat nemes Zalamegye és e fényes küldöttség magas kegyeibe ajánlanom.
A szűnni nem akaró éljenzés még meg-hatottabbá tette az örökké emlékezetes jelenetet, mindenki érezte a pillanat jelentőségét, a kegyelet szentesült magasztosságát.
Ezután Dr. Horváth Károly zalaegerszegi esperes-plébános ur tolmácsolta Zala-Egerszeg város üdvözletét, melyre apát ur válaszolva kijelenté, hogy a megye székhelyén száz.idos óhaj a tanintézetek virágzása s azért Zala-Egerszegre kiváló figyelmét fordítja.
Majd Belus József polgármester ur Nagy-Kanizsaváros nevében a küldöttség élén lelkesült beszéddel üdvözölte, melyre Apát ur érzelmesen felelvén: Zalamegyének büszkesége eddig is — úgymond — tt agy-Kanizsa haladása, ipara, kereskedelme s tanintézeteinek virágozása, ezentúl is ösztönszerűleg szent kötelességének ismeri az apátság a nevelésügyet hazafiulag pártolni.
Ezután még sokan kisebb testületek s egyesek tisztelgése történt.
Tizenegy órakor a szentegyházba mentünk, mely zsúfolásig megtölt. Apát ur ihletett bensőséggel, erős, bár reszketeg, mégis csengő hangon a következő gyorsírói jegyzet szerinti szent beszédet mondotta:
Buzgó keresztény gyülekezet!
Leborulva Isten szent Felsége előtt mai napon, nem tudom : határtalan jóságát áldjam-e inkább, vagy véghetlen bölcseségét csodáljam és magasztaljam.
Szívébe mártja, hidd el, a menyasszony.
A d e I m a. Ne félj, hiszen föloldja a talányt
Vagy éles elme, vagy pedig ravjwaság.
Zelima. Legyen, hs jobban érti azt Adelma
S miként vigantal, ugy segitni is tud, 8egítsen Is javalljon 5.
Jnrandot Adelma
bí-giu tanácscsal, édes angyalom
Nem ismerem, ki és hová való,
8 hogy 6 s családja mily nevet visel.
A d e 1 m a (gondo)kosva')
No, lássuk. — Ő . . . hisz 5 beszélte a
Dívát.ban azt, hogy itt ezen helyen
Pekingben él olyan, ki ismeri.
Kutatni kell, nyomozni és a pénzt
Telemarokkal szórni mindenütt_
T u r. A drága kőt s aranyt tehát ne kíméld, —
Hisz kincset ér, ha megfelelhetek!
Zelima. 8egit-e ez ? Beérjük-é ezen
Tanácscsal ? és ba felfedezzük is
Talán ily uton azt, amit kerestünk :
Titok maradna-é, hogy a talányt
Arany s nem elmeél takarta ÍÖl?
A d « 1 m a. Tehát Zelima lesz az áruló ?
Zelima. Oh «i «ok! ... Eltehedd a kincseket;
Hallgattam ; *ct hivém meginditand
E here reg, aki szebb a többinél
8 hogy őt, mivel gyűlölni nem
Szeretni fogod. — te megtagadtad.
8 híven betöltöm azt, amit parancsolsz. —
-- Tuddmeg tehát: anyám 8kirioa ép
Imént haraggal értesült felőle,
Hogy ngy megoldta a talányt e herczeg,
8 ax nj versenyről mit se' tudva még,
Egész örömmel áralá el azt,
Hogy ott lakott a berezeg udvarukban
Hort férje 8t közelrfll Umeré
8 urául és barátjaként becsülte
A név s a rang után kutattam ; ám es
Előtte is csak oly nehéz talány.
Hasszán örökre titkolá előtte;
Roméltc mégis, hogy kitudja ait
— Ha érdemes vagyok reá : gyűlölj
8 ne hidd el azt, hogy oly nagyon szeretlek !
(felindultan távozik).
Jós ágánál fogva <5 mainaponalkal- j
mat nyújtott szt. öröm érzelmekre, melyek e I szerény magány körét túlhaladva, hazánk távolabb résziből is viszhangzanak.
Bölcsesége szerint egy vallási testületnek adott létet, mi mai napság minél ritkább jelenség annál inkább imádandó alakban tűnik előmbe bölcseségének,tanácsának mélysége.
Nem magam vagyok egyedül e nézetben, nem állok elszigetelten e meggyőződésben.
Állitásom valóságáról bizonyságot tesz e szokatlan fényű vendégkoszoru jelenléte, mely jelenség : vallásos buzgalomból és legtisztább hazafiúi érzületből szivárog ugyan ; de czélja: a mai hála ünnepélyre irányul.
Ugyan is: Szép hazánk ez ősi dicsőségű pontján legközelebb egy Önállóan élő vallási testület képződött; és e testületnek minden erében magy a r vér lüktet. —
— Igen: a zalavári szt.-Benedek rendű apátság, mely hazánk jó-és balsorsában vallásos önfeláldozással osztozott, 1574-ik év-, ben. tehát 300 évvel ez előtt az idők mostoha viharai által szétdulatván; azóta részint nem, részint igen szerény alárendelt minőségben létezett; legközelebb Felséges Apostoli királyunk legkegyelmesebb határozata által önáliósitat-ván, a magyar hazának és magyar egyháznak vissza adatott, hogy az úgyis kevés számra apadott hasonnemü vallási testületek sorozatában ez is hirdesse emlékét: az ősi magyar vallásos buzgóságnak.
Buzgó keresztény gyülekezet! A magyar történelmi emlékeiben leli fel hazáját; és ha a zalavári apátság első létének indokát ismerni és méltányolni akarjuk, történelmünk tárában 855 évvel vissza kell lapoznunk ;tehát Urunk születése után 1019-ik évre,amidón hazánkban Szent István első apostoli királyunk uralkodott. Állapodjunk meg e névnél! — váljon e szent fejedelem emléke e hazában, annyi századok után is miért részesül oly nagy kegyeletben ? mert e hazát okszerű rendezés által nemzetének biztosítani, állandósítani törekedett, — és minő eszközök által ? „erkölcsök szeliditése; vallásosság terjesztése; bölcs törvények behozatala, ipar és szorgalom fejlesztése által." —
Ezekután, ha e szent fejedelem a zalavári apátság alapító okmányában azt mondja miszerint ezen apátságot „az ország szilárdítása és állandósítása tekintetéből alapítja: e szavakból könnyű megérteni és felfogni a zalavári apátság létezésének okát; mert tudni illik e szt. fejedelem ezen apátság ős atyjait épen a szelídebb erkölcsök, a vallásosság terjesztésére használta; és hogy szent hivatásuknak
*) La Vieux Achénor jeles franczia iró hírneves munkájából most harmad izben közlünk mutatványokat. — Ezen munka, mely a világ irodalom-
ban is csaknem vetéltárs nélkül áll, hazánk olrasó közönsége előtt ismerőben is meretlen levén, nem tartottuk érdektelennek abból kironstokst közölni. íLB.
tani. — Magától értetődik, hogy az ilyes nem természetes állapotban mutatkozó árnyalati észleletek agy sem lehetnének hivatva a figyelmes kutatót megállapodásra vezérleni.
Pompadour marquise arcz von ásain bizonyos creol jelleg félreismerhetlen volt, mi Spanyol- és Frankországban épen nem ritkaság.
Levy creol nő czimü festménye, mint egy megtestesített typusa levén a creolnők-nek igen meg könnyíti az összehasonlítást. — Általában jelen fejezetünk tárgya inkább az eszmék, mint a figyelmesebb szemlőlődés körébe tartozik. A festészeti iskolák remek müvein leginkább sikerül az árnyalatok különlegességeit szem elé állítani, mert gyakorlatban, mint már megjegyeztük számtalan körülmény közbe jöttével, nem nyilhatik alkalom,oly elvont és egy oldalú szemlélődés teljesithetésére. — Az ember és legkivált a nők sajátaága önön magukra nézve kedvezőleg ítélni és mások felett pálezát törni, vagy annak előnyeit háttérbe helyezni; ép ezen okból nem hivatkozhatunk egyes nőkre, mert habár nőtársaik vonásait gyakran a legbehatóbb kritikára méltatjálqnem igen hisszük,hogy ezen ügyben képesek volnának részre hajlatla-nul ítélni.
Jobbnak látjuk Cheraterfield lord hírhedt munkájának egyik ide vonatkozó megjegyzését közölni. — Tudjuk, — igy ír Chersterfield — hogy az embernek két élete és két jelleme van, egyik az othon; a másik a társadalmi. — Ko • runkban bizonyos szabályszerűség szükségeltetik az ember egyéb tulajdonaihoz, hogy szel-lemduB embernek tartassék. — Ezt pedig ugy látszik feledik azon furcsa szak tudósok kik a női arcs változatairól és különböző
oly mélabús arczot vágnak, mintha a nagy böjti beszédeket tanulmányoznák, de még a mi több elkomolyodva, a fejüket is lógatják, és alig, hogy néhány fürdőt használnak, észreveszik az inak mir aczélozva, kautsukozva, és iblanyozva vannak 5 repül a ború itt már a derű, 20—25 fürdő után a tágtermet is kicsinylik aki ezen kételkedik, az jcjjönLipikre, igy ék ezen 51 foknyi meleg forrásból, csak egy czinkotai pintet is, fogadok a Herkópáter tarisznyájára, hogy még a betűket is duplázva látja.
Reggel és este, folyton jó kedvünk van, mert a csinos parkban sétálhatunk, és a jó zenében gyönyörködünk mondhatom, ezek a rajkók derék gyerekek, és kitennének még a HelmersbergQuartettjén is,ha,ez a ha nem volna, mert a czimbalmost otthon felejtették, a prímásnak pedig ezüsttel és aranynyal a fiilét plom-bérozták, a sipost nagy baj érte, mert Krachot kapott, a többiek dicséretet érdemelnek, mert jó étvágygyal bírnak, éneklő madár kevés van, mely a zenét pótolná, mert az óhitűek munka helyett az éneklő madarakat irtják.
E vidéket magyarok, németek, csehek ás óhitűek lakják, a magyarok és svábok derék szorgalmatos, tiszta takarékos nép, egymással a jóban vételkednek. A óhitűek ellenben, ezeknek még ót perczenlet leszámítva, ezer év kell, hogy a jóakarat első bimbója, a tudvágynak csak mégis faxadhasson, ki a bibliát tanulta és Ábrahám, Jákob és Áron idejébe magát képzelni óhajtja, egyszóval egy oly régi pásztor-kort óhajt látni, egy oly kort, midőn még a n K.oronaoan" bock sört nom mértek, sem pedig a Török kávéházat légszeszszel nem világi-ták, járja caak meg e vidék hegyeit itt épen hz ókor pásztorait találhatja fel, de Dávid zsoltárjai nélkül, mert ezek az óhitűek a munka kerülésnek extrsctumai (értem a hegyben lakókat, a városban tisztelet a kivételnek !) a szánalomra méltó bútorozatlan gunyhót kivéve néhány juh, sertés, egy vagy két miniatűr tehe-necske, képezi az egész gazdaságot, a melyet egyik, másik a legelőre hajt, ott ép azt teszi, mit a háznál a többi, henyélni és éhezni; kenyér nincs a házban, egy kis tehén,s juh, vsgy kecsketej, az egész élelmiszer, és téli időben egy kevés fűtófához csak pál'nka legyen; mellette a tisztátalanságnak netovábbja, és a rosz betegségnek fészke, pedig oly mérvben, hogy Pakracz városában a kormánynak kell saját költségén egy 2—400 betegre való kórházat feotartani,a melyben ezen szánalomra méltók ingyen gyógyításban részesülnek. A nép szellemi fejlődésére,}? misem történik ;oskola,népnevelés, a pópak morál predicátiójából áll,egy oly kis nö-vényke, a mely néhány generátió letelte után csírázhatni, de virágozni még távol sem fog.
E fürdő bámulatos gyógy ereje, köz vény, csúz, csont és bőrbajokban, napról-napra nagyobb hírnévre jön, már vagy kétszáz az itt l< vő vendégek száma,és e szám folyton nagyobbodik : tekintetbe véve más fürdőket, a költség mérsékelt. A betegek gyógyítására Dr. Kehrn ur a lehetőig igyekszik, valamint König bácsi, ki mintegy 20 évig gőzhajói vendéglős volt, a vendégek testi erejöknek megtartását szivén hordozza.
Es miután Miletits nem állhatja ki az ib-lany kigőzölgését, örömünkre nincs itt, a vendégek két harmadát magyarok képezik, egy harmadát horvát,szerb és többféle; magas ari-Btokraták,herczegek,grófok,bárókitt örömünkre nincsenek, mert ezeknek az olcsó fürdő nem lehet gyógy hatásos, a nép díszét, a nemzet ereje váltja fel, ez a közép osztály ; mi nem politizálunk, mert sociál, és nem sociál demokraták vagyunk.
Most pedig szerkesztő ur, Isten vele, tisz-
alkatáról üres és haszontalanul badar könyveket és foliansókat irnak. — Ezen kedvezőtlen ítélet, melylyel itt szakunk találkozik bizonnyal sujtóbb lenne, ha nem eti-quette iró, ki as „illem szabályokéról igen szel-lemdus könyvet irt, hanem természeti jelenségek buzgó megfigyelője által modatott volna ki. — E megjegyzés körül belül oda vonatkozik, hogy a nőket leginkább társadalmi téren lehet ismernünk, hol egészen mások, mint ot-honjukban. — Ezen érv meglehetős alapossággal azt bizonyítja, miszerint korunk a képmutatás százada lévén; ilyen kutatásokra nem alkalmas. — Mi azonban, igaz csak a külső benyomások után vagyunk hajlandók ítélni, épen m-m akarunk jellemzéseinkkel a család élet szentélyébe tolakodni. —
Az árnyalati különlegességeket tehát, csupán társadalmi térre szorítkozva, tartjuk olya-noknsk, melyek inkább elméletileg, mint a gyakorlatban észlelhetők. —■
E tekintetben nem értenek egyet velünk a szerelmesek, kik meg nem foghatják, hogy az ő imádottjaiknál, még szebb nő is létezhetik. — Ók tehát ábránd világukban legtöbb időt és alkalmat találnak az általunk épen most föl hozottak fölött elmélkedni és esetleg összehaaon litásokat tenni.
(Folytatás köv.)
telem a Bürgermeister urat,meg a tűzoltókat,az első vigyázzék a polgárokra, hogy baj ne étje őket, az utóbbi pedig a városra ; mig e sorok napvilágot látnak, remélem, hogy már a török birodalomban leszek, a honnét ha szerencsésen visszatérek, hozok önnek szerkesztő uram valódi török náthakergető tobákot, és egy szál veres czeruzát, a melyfélével szokta ön a szegény ábrándozó versfaragó poétákat nyirbálni.
Isten velünk!
KÖNYVES JÓZSEF.
A közönség köréből.*)
H.-Komárom jun. 16. Ez érdekes lap 48 dik számában, a fűzvölgy i iskolaszék nevében egy csikk közölve levén, mire nézve,hogy kellő észrevételeimet tehessem, megyénk e reszrehaj-latlan s nemes törekvésű lapjában, 4iémi tért engedni kérek.
Üres szóhalmazzal positiv adatokat nem megdönteni; de még csökkenteni sem lehetséges, hisz a kákum-bákum módjára összetákolt czikk, nem a kellő ügyet tárgyalja, hanem Schwindel vagyis keleplő kofa módjára szédelgő mendemondákra tér át; rettegvén, álnok érzületében az igazság élétől e czikk gyártója. Ugy tesz, mint a sanda mészáros, másfelé néz és más felé vág: kerüli az ügy dűlőre vezerését, mint macska a forró káaát; ja, nem csoda! ^ népszerűséget hajhászni kell, külömben az illetőnek szűrét kiteszik, hála az égnek! hogy mi legalább eddig, ez állásponton nem vagyunk: mert nem függünk a népkegyétől, annál kevésbé néhány szájhős teketóriájától. Ugyanis, nem arról tanácskoztak az illető iskolaszéki tagok, hogy mikép lehetne a bajon segíteni; a lovat nem tartható lelkésznek, iskolalátogatás végett fuvarral szolgálniok ; vagy a vísitában olvasható szénajárulék _>t, mely több óv előtt a kegyúrtól, mint kegyelmi esedék megszűnt, mily módon lehetne pótolniok; hanem per ambages, per devia, arról folyt a tanácskozmány, hogy minő légből kapott érvekkelés raffinirozott mesékkel,a lelkészt blamirozni és jellemét homályba dönteni lehetne; csakhogy az ártani vágyó toll, nagyon gyenge erre.
„Alios vidi ventos, aliasque procellas"; kinek a villány eró nem ártott, önnek silány a. b. c. philosophiája bizony nem fog árthatni.
üogy a visita szerint: fél hold rét és fél hold földem van, s magam munkálom — mig a kántornak egy hold földjét a nép munkálja. Uraim ! ez nem csak szégyen, de valóságos scan-dalum; hogy a távol falvakba gyóntatni, a lelkész gyalog jár; mindez furcsa bélyeg az illetőkre, hogy a lelkész a füzvölgyi iskolát akkor ! látogassa, mikor a gyóntatást a betegnél végezve, j a gyermekek haza mentek már, s ekkép üres iskolát látogasson ; nem ismét négyszögű köré ez ? vagy, hogy szabad óránkat favágással, sőt ha trágyázással töltjük is, ilyesmiket, csskis azok szoktak becsmérelni, kik a tílosbani vadászatot^ éjeii csatangolást előny ösebbnek tartják, vagy az fáj az illetőknek, hogy a favágásnál, mint napszámosok nem működhettek nálam, igy aztán villám ütötte lapos, de mégis farkaséhes gyomrukat nem tráktálhatám meg ?
Tudtukra adjuk az illetőknek, hogy azon elkeseredett ráfogást, mely esetleg jellemüknek szerencsétlen gyúpontja lett visszaverődvén, benne minden ármánykodással hatványozott alszerűség, mintha mi szegénységünk miatt zúgolódnánk, bornírt vaskalapos fejűkhez csapjuk, mi csakis a gyalogjárás ellen tiltakoztunk, mi miatt az iskolai látogstás hetenkint elmarad ; mi szerény jövedelmünkkel meg vagyunk elégedve, most se emlitenök silányságát, ha ez alkalom minket arra nem késztetne: de hogy egyéb hivatalos gyalog kirándulásunkon kivül még hetenkint, két távolfekvő, iskolában tanítani gyalog menjünk : ime itt, az egész szerzet-tkrsaim nevében kimondem, ily brutális eljárást nem csak én és minden szerzetes-pap társom indignatioval fogadna, de egy szerzetes fráter, legyen az suszter vagy harangozó laikus is, ily eljárást mellőzendőnek nyilvánítaná. Ha tetszik folytathatják bombastikus meséiket; ré szemről a füzvölgyi krachot, újra megerősítem a polémiát pedig befejettnek nyilvánítom s jövőre, e tárgyban ismét vakon születhető czik-küket, mint úgyis csak delírium szüleményét méltó székhelyére,t. i. fejükre kénytelen lessek illő babérul visszautasitni eme figyelmeztetéssel:
„Épsierü észszel népszerüzágre jutónk, de erőszak
Lépczerüségre ragad, mint mofadék a legyet, Helyből nincsen eset tisstán kirepülni; a bélyeg
HajU marad a a bősét orba terelni sie. !*
SÁRITS MENYHÉRT.
•) £ rovzt alatt közlöttért felelősséget nem vállal a. __Szerk.
Helyi hirek.
— Lapunk jéléves előfizetési ideje e hó végével letelvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek elöfizetésök lejár, annak szives megújítására, hogy a lap rendes küldésében Jennakadás ne történjék.
Előfizetési ár: Jélévre 4 Jrt.
9 „ negyedévre 2 fii.»
— A .kanizsai dalárda* a mult szombaton kedvezőtlen idő miatt meghiusult kerti dalostélye a legközelebbi szombaton, száz e hó 27-ón ugyanaz egylet kertben tog megtartatni.
— A balaton-füredi , szeretetház'növendékei az igazgató s tanárok felügyelete alatt kirándulást tettük a mult napokban Endrédre (Somogy) az ottani főtisztelendő Kopeczky Vidor, (tényleg is vidor,) plébános úrhoz. Remekül fogadott és látott el mindaz 58gyermekkel együtt. Haza felé Tihany nak jöttünk. Apát ur {ő nagysága a kompon ingyen szállitstott át, kinek szintén kegyéből a zárdában is hol mintegy 5 órát időztünk, szívesen fogadtattunk. — Ezt megelőzve menet Siófoknak mentünk, persze hajóval. A szállítás Écsy ur ónga szívességéből itt is ingyen volt. Köszönet a becses figyelemért!
— Hymen. Máday László trencséni földbirtokos jun. 24-én vezette oltárhoz Bella-tinczen az ottani uradalmi fő vad ász szép leányát Brandl Josefa kisasszonyt.
— A szent-lászlói szent- Ferencz rendűek egyháza csakugyan villámbeütés következtében ieégett, a harangok leolvadtak s Zalamegye nemen családai által emelt egyes oltárok is tetemesen megsérültek. A zalavári apátság disz-ünnepélye alkalmával idősbSkublics László ügyvéd ur nemes indítványa folytán aláírás nyittatott s pár óra negyed alatt a 200 frot már meghaladta; az aláírási ivet lapunkban közölni fogjak.
— Villám, .A gelsei úgynevezett „üreg hegyen4 jun. 20-án éjjel egy pinczébe szinte leütött a villám; a pincze épület teljesen leégett. Biztosítva nem volt.
— Zala-Eger szegről írják nekünk: F. hó 17-én délután a polg. és elemi iskolák növendékei a polgári iskola ifjúsági könyvtár javára jótékonyczólu tavaszi mulatságot tartottak a kaszaházi kertben 20 kros beléptidij mellett, daczára, hogy ugyanaz nap délelőtt két izben, t. i. reggeli 8 és l/t 12 órakor tűz támadt,mind két izben két-két ház esvén a dühöngő lángok martalékává s igy a város lakosainak kedély állapota sem kis mérvben volt felizgatva, még is szép számmal jelent meg a város lakossága olyannyira, hogy beleszámítva a felül fizetéseket,valamint a tanulók közt összegyűjtött 32 ft. 39 krt;a bevétel 119 frt. volt, mely bői a 45 ft. 8 kr.kiadást levonva,a könyvtár számára tiszta jö-vödelem 73 ft 92 kr.—Délutániy?6 -7-ig az ifjúság szavalat-jének-és tornászati gyakorlatok által mulattatá a közönséget, mely gyakorlatok a legnagyobb elismerést aratták a közönség körében. — 7,9-kor az ifjúság ugyanazon rendben, melyben kijött, tért ismét vissza
> a tanodához,honnan haza bocsáttattak a gyermekek, mig kün éjfél után 1 óráig folyt derült és vig kedv közt a táncz. —F. hó. 18-án újból tüz támadt, délutáni 31/? órakor. A lakosság egész rettegésben van e napi renden levő szeren- , esetlenségek miatt. Tűzoltóinkat méltán érdemli a dicsé re t,amaz a vakmerőséggel páros űgybuzgóságukért,melylyel minden egyes tüzeset alkalmával fáradoznak.
— Pályázat. Postamesteri állomásra tiszti szerződés és 100 ft biztosíték letétele mellett. Csökölyi: (Somogymegye:) évi járandóság 120 ft,évi fizetés 24 ft,évi irodai és 360 ft szállítási átalány. A kérvények bárom hét alatt a soproni postaigazgatósághoz iatézendők. Sopron, 1874. junius 20.
— A .Vasárnapi Vjság• junius 21-diki száma következő tartalommal jelent meg: Duka Tivadar (arczképpel). Vén koldusnő temetés. (Költemény, Benedek Aladártól.): — A parancsnok jobb szeme. (Bret Harte beszélye.)
— A svábhegyi fogaskerekű vaspálya (képpel Erdélyi szász népviselet (kilencz képpel, Glatz és Koller fényképei után). — Temetők ós temetés Párísban. — Utazás a tenger alatt. (Regény kepekkel illusztrálva.) — Budapest jótékony intézetei: A kisdedóvókat teijesztó egyesület.
— A növények szunnyadása. — Az ós ember, aat. —
. Papírszeletek.
Furcsa alku. Egy dúsgazdag házi nrbot belép három ismerős barátja, az egyik felszólal: Józsi add el a házadat, kétszeri lefizetést biztositok, és jó árt igérek, a háznak ára 36 ezer forint 30 ezerre meg történt az alku. Az igéró mondá, tehát a ház sz enyim,hát hal a pénz kérdé a házi gazda ? Hallja, én azért hoztam két tanút, hogy az alkun jelen legyenek. én a házért 30 ezer forintot Ígértem kétszeri lefizetésre, tehát a ház az enyim, az első felét lefizetem, ha meghalok , a 2-kat pedig ha ismét feltámadok, e nyilatkozatra a dúsgazdag, de fukarságával nagyon is ismert háziúr ijedtében elájult.
Füitöl t hns. Egy falusi-sebészt és kerületi orvost meglstogatá fizicus barátja, zz utczánsé-; tálva dicsekedett a sebész, hogy kerületében müy ősz emberek vannak, nézd barátom, ott jön a kéményseprőnk, ez már 80 éves és még is dolgozik, ! látom, de, bej barátom, z füstölt hus mindig tovább j tartja magát & másiknál volt a válási.
-AmiBUmmnlBÍnn első krinolint meglátta imigyen kiáltott fel: „Allah ! minden fran. cziz nö "yen különcz, hiszen ez a ruhája alatt hordia az esernyőt! * i
— A társalgás az okoskodás leánya; z tudomány anyja; a szírek közlekedése; z baráttág köteléke, a megelégedés tápláléka.
— Nem kell mindig mindent elmondani, a mit tudunk: ez bolondság volna; de azért mindig csak azt mondjnk, a mit érzOnk: a hazugság alávalóság. — De hallgatni igen sokszor okoszág.
— Az akarat a gyökér, a tudás a levelek; as érzés a virág.
, — Kerüld a restséget E világon minden kézre
I elée dol°g jQt; Qgy dolgozzunk, hogy életünk által
gazdagiUuk a világot.
Üzleti szemle.
(S - r. S — u.)Nagy-Kaniz*z, jun. 23-ik 1874.
IdSjárás: folytonos esős ; ma heves szél. C z 1 e t ü n k kevés megjegyzendőt nyújt. Az árak minden évben ilyenkor szokott rrisisé-hez zránylag ez idén rendkívülivé válik a kiváló magaz ! árzk mellett. — Mindenki feszültséggel néz elébe a , közelgő uj szison-nak, bizonytalan lévén abban, hogy ' minő variztiókat fog az magával hozni. — Persze leginkább a külföld zratási sikerében reilik kereskedelmünk lendülete. — Eddig Orosz és Ffancziaországból vettünk csak némi kimerítő hírt, melyszerint azok félig-meddig reánk les/uek szorulva.
A bécsi és pe-tí tőzsdékről az árzk tetemesb visszamenését jelzik. Készletek ssilke miatt nálunk befolyással nem bir.
Jegyzünk alsó-ausztriai mérő szerint;
Busa 80—8t fnt 6.10-80 kr. Sí—83 fnt 6.80— 45 kr, 84 — 85 fnt 6.70—7 írtig. Rozs 6.-5.30 kr. Árpa serfőzésre 5 — 5 25 kr. — Árpz etetésre 4. — 4.30 krig. Knkoricza 5.10—10 kr. méreje. Zab 3.—3.05 kr. Hüvelyesek : Borsó 8.40 kr. Hzjdina 5 frt Hajdinakzsz 13—14 kr. Köles 5.30 — 50 kr. méreje. Köleskása 8.50 — 9 frtig Lenmag 4.80 — 6.20 krig Kendermzg 5 frt— 60 kr. méreje. Eepcze téli 4.50 — 80 kr. nyári 3.50—l.2ü kr. Kevert (Mischling)4.80 — 5 frt. Bozz-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,—40 Borok: fejtett uj fehér 5.—, 5.60 -6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50 -80 kr , fejtett Schiller 4.—4.60 kr. Ó-bor —.— frt — Seprüpálinka —.—. Törköly-p ál inka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Érték- ét váltófoiyam junius 24.
5*/t metaliques 69.45; 5*/. nemz. kölcsön 74.90; 1860-ki álladalmi kölcsön 108.40; bank-részv. 990 —; hitelintézeti részvények 221.25; London 111.90; magyar földtehermentési kötvény 74.90; te-nesvári földtehermentési kötvény 74.50; erdélyi földtehermentési kötvény 72.50; horvát-slavon földtehermentési kötvény 78.—; ezüst 106 25; cs. kir. arany 5.29 Napoleond'or 8.93
— Rövid hirek. Győrt it a légszeszvi-lágitásnak 2081 lángja van. — A czár Emsból elutazott. — Jules Janin a tárczairók fejedelme meghalt. — Petőfi műveinek nagy diszkiadása 96 ivnyi lesz s ára 16 ft. A borszéki víz szállítási üzlet épületei leégtek. — Az egyetemes tánitógyülés költségterve 4300 ft. — A buza Persiából eredt, hol vadon tenyészett. — Chi-nában is lesz vasút. — Gróf Hrdődy levéltárában Nagy Péter czár atyjának Rákóczy Fe-renezbez szóló levelét találták meg. — Az er- ' délyi gazdák idei vándorgyűlése okt. elején Déván lesz. — Egy budai levélhordó egy nap két j gyermeket m.ntett ki a Dunából. — Október , 1-én uj levéljegyek jönnek forgalomba. A szivarok ára nem emeltetik fel julius 1-én. — A postalegények uj egyenruhát kapnak. — Az összes magyar államvaspályákat az osztrák ál- : lamvaspálya társulat 200 millió forintért kéri. j — Báró Piret 60 óráig haldokolt — A Répcze mellékén igen jó aratást reménylenek. — Rácz Pál zenekara Londonban nagy pártolásban része- ; sül. —
Vasúti menetrend.
Indul Katiizsarol:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúmé
5 óra 18
„ Zágrábig 2 Budáig 6
1 10
Szombathelyig (innét délután 6
óra 25 peres Bécsbe) 5 Bécsig (8zombath. Bécsujh. felé) 2
»» i» ,, ,, lo
Pragerhof felé Triesztig 6
„ „ „ és Bécsbe 2
n ii t. 11
45 18 48 43
43 15
55 3 23 33
>g
perez r«*-gel. a déiatán. > reggel. „ délután. „ estve.
„ reggel. „ délután* ,. este. » reggel, délután, este.
>i
M
Érkezik Kauizsnra ;
Essék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
„ „ ,, Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután.
Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ 54 „ este.
Budáról 4 „ 43 „ reggel.
1 „ 46 „ délután.
9 „ 20 „ este.
Szombathelyről 10 „ 33 „ délelőtt.
Bécsből(Bécsujh.8zombath.felől 4 „ 37 „ reggel.
n ii ii
„ (Pragerhof felől) Trieszt- és Bécsből Triesztből
18 „ este.
„ 10 „
3 „ 60 „ reggel. 9 „ délután
10
m
22 ,, estve
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.

Amerikai áisxaftxsir és sxaleaaa
a legjobb minőségű egyenesen kapható alulirtnál, —
Faggyút, csontkövérnyét, olajanyat, sziksót
Cocusolajat és gyantát
•gjutányosabban ajánlja
(1328—5)
Leop. Bachmayer, Wien
Leopoldstadt.
1490 sz.
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. távírda igazgatóság részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi jnnias hó 28-án és 29-én vasárnap és hétfőn a városház udvarán levó kir. távir-dai fiókraktárban reggeli 9 órakor különféle távírda építési és üzleti anyagok és szerszámok, úgymint: tartó vasak, csavarok, vasrudak, régi réz és horgony, ásók, lapátok, kapák, csákányok, csigasorok, kötelek stb. nyilvános, árverés utján a legtöbbet igérónek eladatni fognak-
A vevó köteles, a vételárt azonnal lefizetni és a vett tárgyak azonnali elszállításáról gondoskodni. Magy. kir. távirda igazgatóság N.-Kanizsán, 1874. junius 24 én.
Az igazgató:
0376- 1) LAUBtóNDER.
Birtok eladás.
\
Egy G-else község s ennek határában fekvő birtoktest,mely áll: 60 hold szántóföld, 40 hold rét, 35 hold erdő, 3 hold szőlő s 3 hold belsőségből, a hozzátartozó épületekkel együtt előnyös feltételek mellett eladatik. Bővebb felvilágosítást nyerhetni alól-irtnál, ugy Tanzenberger József, m. kir. honvéd hadnagy urnái.
Kelt Nagy Kanizsán, junius 10 én 1874. (1371—3) Zalay I-«eLj OS, megbízott.
Lotz H, Gépgyára.
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám.
C
o
J* ee
eo
Qi >
■s
0 1

a
n £ á t
n a
Hirdetmény.
Somogymegyében fekvő lakócsai kir. közalap, uradalom rendezményéből 1833 font egynyiretü tfli gyapjúnak — a nyerendő idei bárány gyapjúnak hasonlag a téli gyapjú vételi árához átvétele kötelezettségével — felsőbbi távirat, utján eszközlendó helybenhagyás fentartásával, zárt ajánlatok (offert) utjáni eladása — a gyapjút tartalmazó zsákok-ára külön megréritése mellett és einwag nélkül — f. é. ju-lius hó 8-án eszközlendó levén , — a venni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy a kellőleg szerkesztett s 50 kn* bélyeggel ellátott zárt ajánlataikat, mellé zárva az összes megígért vételár 10%-át, s kinyilatkoztatva az árverési feltételek ismeretét s azok teljes elfogadását, — az árverési nap déli 12 órájáig a lakócsai m. k. alap. uradl. tisZttartó-ság irodájába adják be. — Később érkező, vagy kellőleg felnem szőreit s hiányosan s nem világosan szerkesztett ajánlatok tekintetbe nem fognak vétetni. — Az eladandó gyapjú és az árverési feltételek a lakacsai tiszttartóságnál megtekinthetők. 1375—1
Kelt Lakócsán 1874. évi junius hó 13-án.
M. le. Közalap: uradalmi rifízttartóság.
Árverési hirdetés.
A néhai Kfirschfier Mayer hagyatékához tartozó a városház utczában 8-dik sz. a. (régi szám 511) fekvő ház folyó évi julius hó 16 án reggeli 9 órakor a helyszínén árverés utján el fog sdatni.
Az aránylag kedvező feltételek naponkint a délelőtti órákban a helybeli izr. hitközség irodájában megtudhatók.
(1373—1) A tömeggondnokság.
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni
ANODYÍÍE NKCKLACECrilLDRfcNs Téeth, angol foggyöngyök gyermekek számára nyak körül hordozni, a mely által a fogakat könnyebben kapják. Ára 2 frt, tucxat 20 prct. olcsóbb.
ODONTINE (fogpasta) porcxellán té gelyekben, ára 80 kr. o. é. Tucxatnál 20 prtl. olcsóbb.. Esen fogpasta a legjelesebb szer a fogak tisztítására, úgy a fogak épségben és fehéren tartására a fcgsavanynak ártalmatlan módon eltávolítására, a foghas erősítésére ugy a vérzés megakadályozására.
CACHOU AROMAT1SÉ a rosz szagnak a dohányzás után a azájból eltávolítására, úgy az evez, szeszes italok, miut bornak és sörnek ivása után s. a. t. nélkülözhetlen finomabb és jobb tár saságok, színházak, bálok és Balonok látogató számára. Ezen CACUON tiszta, az egészségnek legkevésbé ártalmas nö-vényalkatrézzekból áll, és a fogak rothadása, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlható. Minden használatkor kell megrágni egy pilolát, mely által a rosz ssag megszűnik. Egy doboz 60 kr.
EAÜ ANTHÉPHÉLIQÜE. Ezen tiszta növényrészekből készített tíz évek óta kipróbált és jónak bizonyult szere a bór szépítése, frissítése és erősítésére, valamint mindenféle szeplők, szömörcaé kiütések, foltak eltávolítására. Egy öv ára i frt., egy tucsat 9 frt.
PA3TILL D1GE8TIV DE BILIN (B i-lini eméiztési czokorkák). A híres bi-llini savanyuvizból készült pastillák, mell-égetésnél, gyomorgörcsnél, nehéz emésztésnél, a gyomornak étellel és szeszes itallal megterhelése következtében előálló felbüffógésnél ajánlható. Egy skatulya ára 60 kr.
Dr. MED IC. és tanár SCMIDT FLÓRIAN' MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-buseüenec erósitó fogtiucturája. Ezen tinctura, az eredeti rendelvény szerint elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, miut erSsitö szájvíz gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaz tátik. Két elónye van : 1., igen hatásos és kiválóan olcsó ára miau minden más fogcseppet fölöslegessé tesz Ovegecskékben használati utasítással együtt 40 kr. 1 tuczatnál 25prct. levonat
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle Eddig ntol nem éretve hatásában az emésztés és vértisztitásban, makacs bajok; mint: emésztési gyengesék, melléégetés, altesti bántalmak, bőrkiütések, befészkelt idült csúz. Nagy doboz ára
1 frt. 26 kr., kis doboz : 84 kr.
SERVTAPASZ. Kiválóan alkalmazható altesti sérveknél, készítve és ajánlva
K™1' gyakorlati sérvorvos-
f 6JléhdobozokbM leírással együtt 3
FRANCZIA-FOLYÉKONY HAJFES-TÓSZKR. a hajnak kedv szerint feketére, barnára, szőkére legfeljebb 10 perez aiatt tartósan festetni, melynek hatása oly általánosan elismert, hogy további dicsérgetésre nem szorul. Készülék hozzá: t i. két kefe és két eséssé 60 kr. Egy üveg hajfestöncz 2 frt.
8ZEM-ESSENCZIA Dr. Romershau-sen, a láteró fen tartása, szilárdítása és erősítésére. 1 üveg használati utasítással
együtt 2 frt. 60 kr.
NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és 80 kr.
VALUDI CZUZ és RHEUMA GYAPOT PATTISONTÓL. 1 csomag 70 és 40 kr., ugszaggatás ellen is.
CHINA GLYCERIN POMÁDÉ a hajpadlót erósitó és hajnövést előmozdító pomádé Tégelyekben 80 kr.és l frtöOkr.
LIEBER-FÉLE EGÉSZSÉG- NÖVÉ-NYEK. A legkitűnőbbnek bizonyult sser mell- és tüdőbetegségek, hurut kőhö-és meglepőbben, Árajgés és rekeduég ellen. 1 csomag 1 frt
50 kr.
EAÜ FONTaIN DE JOÜVENOE GOLDEN minden hajnak az általán csodált aranyszőke szint kölcsönzi a >eg tökéletesebben 10 frt.
EAÜ DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illatja és ise által és jeles gyógyhatásával a fájós roszszagu fogak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üveg 50 kr.
FOGPOR PÜRITA8. Ára 1 frt.
PAST1LLES DE CHOCOLAT íer-r u g in eu x vas-csokolád a vértisztitásra és sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr.
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt. 20 kr.
HERBABNY J., növényi köszvény elleni pilulái biztos szer. az acut idült és rendazeretlen köszvény gyors és alapos gyógyítására, az idegu* köszvény, mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen, mint lép- és máj daganat, gyomorbaj. megrögzött hasdugulás, vizkór, altesti bajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 s fél hónapra, 1 frt. 50 kr.
LIEBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a híres Liebig- leves készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
FOGPvSTA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
A CONDEXSALT TEJ, késsitve as Angio-Siri*s condenseü Milk Co., Cham, Svájcz, az egyedüli Liebig báró álul «lemzett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) gsámára ajánlott condensált tej. Ára 65 kr.
PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, vértisztitó szörp, valódilag hozatva. PAGLIANO tanártól Flórencsben. Ára l frt 50 kr.
SVÁJCZI HALLÁ8I-LIQÚEÚR, fülcsengés, fájdalom, fűlssnrás, nehéz hallás ellen; ára 1 frt.
AÜG8BURGI ÉLET ESSENTIA Dr. Kieső«. Makacs hasazü-
küléseknél, rosz e-mésztésnél, aranyeres bántalmaknál. Egy üvegcse használati uUs.itás»al 50 kr., és 1 fri. Tnczst számára J5 prette olcsóbb. —
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerecsen hez"
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
Postai küldések csak a csomagolni díj 15 kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
Dr. CtLLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI.I RF^TITUTIONS FLLUID jeles szeri
'on fok UA«1>ÍCI.___11__.1 . ii f •
FOG-CEMENT, cs. kir. 8 zab ad. a fogak ónozására, ára 1 frt
ANATHERIN SZÁJ VIZ, cs. kir. szab. va-lúdi, Popp J. G.-től, általánosan mint legjobb fogerősitó szer ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
Ezen táblácskák csalhatian ellenszeréül ajánlhatók a belférgok ellen ; igen kellemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban hasz-nálati utasítással együtt
8TAJER NO VÉNYNEDV, mell- és tüdőbetegek számára ; köhögés rekedtség ellen, ugy mint öreg gyenge személyek uek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
CS. KIR. SZAB. TANNOCHININ POMÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb hajnövesztő szer 3—10 napi haaználat után a haj kihullása tartása megszüntettetik, növése elósegittetik, és természetes színében puhán, fényesen megUrtatik, a kéregképzés p<dig megakadályozunk.
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron Párisban. Ez a párisi és londoni fa- _ . _ ..
cultások diplomájával ellátva, magasabb'Ez sok orvosi tekintély által ajániuu*, helyen megvizsgálva és nyilvános el- és számos elismerő levél áll mmdento-adása helybenhagyva. Ezen Upisz külö- nek megtekintés végett rendellenesül, nősen tyúkszem, fagy. minden lehetó sér-ÍGyönyörü kiállításával a legszebb un-• " lett asztalnak is dissére szolgál. Ara
egy 3 hónapig szolgáló doboznak 2
tés, harapás, szúrás álul okozott sebek, görvély, gennyedés, bélférgek, körömfo-lyás ellen. Egy tégely ára 30 kr
frt. o. é
lovak számára. Ára 1 frt 40 kr.
HÜ8-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) leg-[jobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és 1 nyolexad fontos fazékakban.
Dr. MaYERGTÖMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azuUn a
FRANZENSBERGI VÍZ,kő- és egyéb hugybetegségek gyógyítására, amelvlyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amintj est orvosi bizonyítások és köszönő iratok, melyek minden flveg mellé mellékeltetnek, valamint az évről évre emelkedő elárusítás, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyítják.
SEEHOFER MAGYAR SEB- éa GYOMORBALZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzött ssékdugulások, rosz emésztés és gyomorsav ellen.
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, ki tűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
FOGPOR HEJDER szerint 1 skat 40 kr.
tanár elóirau
Iháziazer, hurút, rekedtség, köhögés ellon.
VETOBINI BALZSAM, havasi növé-jüveg ára 10 frt
nyékből és drága essentiákból, a cs. kir. galiczia országos kormány által meg-i
gynladás. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
LÁBIZZaDÁS ELLENI POR. Ezen por elűzi a lábizzadást és az álula okosott kellemetlen szagot és egészen ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
Dr. QÜARIN hires köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
NEUROXYLIN, havasi növényekből készült növénykivonat csúzos, köszvényes általán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; erősebb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI KÖ8ZVÉNYTHEA, csomagokban á 60 kr., és WELDINGER-FÉLE FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZVÉNY-TAPASZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 frt Legbiztosabb szerek, tagszaggaUs, köszvénycsomók, daganatok sat. ellen,azonnal csillapítva a fájdalmat
PREND1NI-FÉLE PASTILLAK-rekedtoég ellen, énekesek és szónokok, nak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr.
FRANZBRANNTWE1N egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan-ságánáLnyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél, síphilistikus daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bánuhnaknál, székszük üléseknél, rosz étvágynál, vértolulásoknál, főfájásnál. Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a copaiv-balzsamnak más kitűnően ható blzsamos anyagokkal, aj és idült magfolyásoknál. Párisban a kórházakban használtatik. CsnkorhŰvelyek-be vannak takarva a ka ácsok. As eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erősebb minőségű vasaal 2 frt
STURZ ENEGGER SÉRVTAPASZA ALTESTI 8ÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erősebb 3 frt 70 kr.
PASTILLES F0RTIFICANTE8CPAS-T1LLE DE ROMA.) Ezen pastillák igen ajánlhatók mint erósitője és élesztő szere a nemi rendssernek és a nemi HINTÓ POR, általánosan ismert jelesl&etben, anékül, hogy túlingerel-
nének vagy ártanának; a férfias gyengeséget elenyésztik még magasabb koriban is és a legjobban ajánlhatók;
egy
VALÓDI D0R8CH MÁJZS1R OLAJ, [kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló mi-
jpróbált jelesen és biztosan ható szer,
IIdeggyengeség, görcs, csúz, oldalsznrás,|nőséKfl és tiszuisü; egy üveg 1 frt
80 kr; egy tucsat üveg vételénél prct levonat
25
!
I
i
M
helytartó-tanács álul kitünó^lkalmazbatósáfa miatt engedélyezett ' ' M/F^KÖSZ VÉíS Y-YÁSZO N ^BHI k9sxvéa^ (tffi^aggatás, keresztcBontfájás,) orbáncz mindenféle
ellen biztos siWel alkalmazható mint gyorsan és botosán gyógyító szer. Csomagokban á 1 frt 50 kr; dupla erós nehezebb bajoHSn^ frt 10 ^o é ' ^ ^^^ ^^ Ug°K old*lMQr*8 (1338-6) mr Legnagyobb raktára a külföldi, különösen a keresett franczia különlegességekből a legolcsóbb árakon.
..............................D -ö ~t> "
Wajdits József kiadó-, kp- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása. Nagy-Kanizsán.
SAGY-KANIZ8A, 1874. JflPlnfl ^án.
Tizenharmadik éYíolyam,
n» ii
6 haaábos petitsorbaa J 7, másodszor 6 a minden további torért 5 kr.
XYILTTÉRBKS
toronJriot 10 krért wé-
-jetnek fel. Kincstári illeték minden jegyes hirdetésért kfilAal
5 30 kr. fizetendő
szerkesztőket, —
M7»fi részét illető közlemények pedig a kiadóból bérmentve tn-
tésendók:
N'AGY-KANIZSA Wlassíesáá*.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
ÖZLÖN
jKé*
Késiratok viasaa nem küldetaefc.
3tn f
— Í -------
Nagy-Kanizsa város helyhatdtagtnak. nemkülönben a ..zalameqyti gazdasagi egyesül*-.* .jia^y-kanizaai kereskedelmi s ioarbank", a , nagykanizsai takarékpénztár* a ,Zala-Somogy" gézhajózáti reazvenytársulat, ugy a .zalaegerszegi torn*-tüzeitó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője
Heteiikint kétszer, wisariiap- x esfitőrifikOfi, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Zala-Apfcthl, jón. 21 1874. (*<«•-)
A kenetteljes egyházi beszéd végezte után tartatott meg a szent mise fényes segédlet mellett, mely alkalommal az apátság által a községi ifjakból fenntartott egyházi zenekar működött Klug keszthelyi zenekarmester vezérlete alatt.
Egy órakor a diszebédhez telepedtünk le, mely az esős időjárás miatt a tágas és hossza folyosón rendeztetett. Az ily alkalommal elmaradhatlan pohár köszöntések hosszú sorát apát nr ó nga kezdette meg emelvén poharát ó Felsége a király s királyné, ugy az uralkodó család egészségére, melyet mindannyian felállva hallgattunk, s háromszoros éljennel fogadtunk! Ezután ugy ancsak apát ur ó Szentsége LX. Pius pápáért emelte poharát. Utána az ékesszólásáról országszerte ismert szombathelyi püspök Szabó Imre nr ó mJga emelkedett föl: „Ma ez apátság feltámadási ünnepét öli, mert annyi viszontagságos idők lefolyása alatt, élete csak látszólagos volt. valódi életjelt nem adhatott, belőle a magyar jelleg hiányzott, elnyomva volt, de a j szikra, a magyar nemzetiség törhetlen fényt! szikrája nem spminisittethetett meg, mely fellobogni törekedett. Nem a más nemzetek gyűlöletét táplálja a magyar, hanem szereti önmagát, hazáját, nemzetiségét. Éljen mindenki otthon, a maga hazájában, mi magyarok voltunk, magyarok vágjunk, s magyarok akarunk lenni! (Dörgő éljenzés!) j S nemcsak kaczagányban,de magyar a püspök , a pap, a szerzetes egyházi ruhájában is (taps, s viharos éljenzés!) Hü fiai mindannyian a kedves magyar hazának, hű órei nemzetisé-
TÁRCZA.
Hint morajlik----
Mint morajlik, mint zajong hevében, Szörnyű átok éltem' tengerén ? .. . ICg s a föld kötött lebegve egyre : Pusztaságról pusztaságra mén ! . . Niucs határa .. . rémes villanással: Összetépni menyemet nem átal ! . .
Oh. ki balaors üldözöttje lettem, Hol találok megnyugodni helyt ? . . . Pfl, virág kivésa nyomomban sebten, Mégis bolygok nappal éj jelent : Üldve kínnak gyötr8 érzelmével, Mely törött kebelben már nem fér el 1
És sobajtok ... égre föltekintve ..
Hah ? de fÖHegek borúja ott! .. .
bánatomra gyógyszert hol keressek,
Hogyha Isten végkép < I hagy ott ? . . .
Földbe jobb temetni szenvedésem,'
Senki azt se mondja rám, hogy éltem!
Oh ! a sírba szállói megnyugvóra, Kdee álmát átaludni: — szép!... Kn mt-g álmát, hogy tudnék aludni, Morpbeus kitől rég messze lép ? . .. Ott se lenne csönd az éjszakában .. . Szenvedés nő) fü, fa és virágban!..
Fű, fa szélben mindent elcsevegne ; És tanujuk volna a virág.... Mint kaczagna aztán kedvtölésael, Mámorában a kaján világ ! T.. . Szenvedésem nem less pletyka tárgya, Senkinek nincs tudni azt jogában.'
Vestszak éa el ngy a mint saBlettem;
Mint midőn magam' nem ismerém ...
Nem tudom : hogy?... AK, de Ism eretlen ..
És halálom, hogy ha fölleléso :
Vágyam nincsen czifra réz űrébe; —
Dobjaoftk be árok mély ölébe.
günknek s ápolói a vailáserkölcsöjeégnek.
(Éljenzés !) A viszás helyzetet nem tűrhet- j jük s azért ez apátság visszanyert Öüáiló- í sága ügyében köszönetet szavaz, a jelenlévő ! megyei buzgó főispán Hertelendv Kálmán j és országgyűlési képviselő Szabó fitre uraknak, kik a megyei s parlamenti gyűlésekben egész erélylyel e sérelem orvoslását ó Felsége s a magyar kormánynál oly szakadatlan buzgósággah sürgették (viharos éljenzés !) Élteti a királyt, mint az alkotmányosság hű őrét, az alkotmányos óhaj legkegyelmesebb teljesítőjét, élteti IX-ik' Pius pápa ő szentségét, ki ép mai napon üli pápaságának 2 8-ik évforduló ját,élteti ez apátsiág tagjait. különösen Modrovits Gergely apátot, kit hazafias nemes érzülete, vallásos s jeles tulajdonairól ismer mindenki, mutatja a népnevelés iránti lángbuzgalmát a mellén levő érdemjel. Élteti Zalamegyét, melynek egykor ő is táblabírája volt, ezt ugyan eltö rülte az idő, de szivéből a szeretet és tiszteletet nem, sőt fokoztatott püspökké lett kineveztetése által,osztozik a bizalom stiszteletben, mely az apát személyét környezi, azért ujolag szive mélyéről kivágja, hogy ót rend társaival az Isten éltessel (Hosszas éljenzés!)
Apát ur az alkotmányos magyar kormányért s annak minden egyes tagjaiért, majd Zalamegye nagy szülöttje Deák Fe-rencz jóléteért emelé poharát.
Hertelendy Kálmán főispán ur: egyik göcseji költő szavait idézve, mindenkinek bizalmát érdemelte ki, mert mint jeles emberbarát megtette kötelességét, mint honfi hazájaért, mint pap az egyházért, s benső örömmel emeli poharát Szabó Imre püspök ur ő mgaért, ki e zalai ünnepély fényét
jelenlétével disziti, élteti őt a meggyőződés hangján.
Szabó Imre püspök ur nyomban visz-szaadja a jókivánatot. éltetvén a tevékeny s lelkes főispánt, hogy Zalaraegyét szive szerint kormányozza.
Bessenyey Ernő bizottmányi tag ur tapintatosan üdvözlé s élteté apát urat a megyei iskolatanács nevében, kérve őt, hogy a nevelésügyének a megyei iskolatanácsban ezentúl is oly buzgó pártolója legyen, mint eddig volt.
Kenigmayer Károly kanonok ismert ékesszólással élteté Zalamegye küldöttségét sbizottmányát.Életének legszebb korát a ked-vesZalában tölt vén, magasztos öröm'neki a mai ünnepély, melynek nemcsak egyházi, de politikai jelentősége is van. E vivmány, ez ügy diadalmas elintézése e megyei bizottság sxivös küzdelmeinek eredménye. Látta a megyei bizottmány dicséretes összetartását, mely mint fénytorony világa a biztos lévhez jutott, mely bizottmány az önkénynek meg nem hajolt, nem hajolt meg a hatalom azon forrása előtt, hol a szennyes jutalom csergedez, hanem törhetlen hűség és összetartással küzdött a valódi alkotmány s szabadságért, (Viharos éljenzés 1)
Apát ur Trefórt Ágoston miniszter urat éltette.
Simon Zsigmond tihanyi apát ur ő nga. a testvéri rokonszenv fenntartását kiváná s mintatihanvi viszhang többszörözve élteté az uj apátot s rendtársait a hazai 3 fő s 3 fiók magyar apátság nevében.
Dr. Horváth Károly zala-egerszegi esperes-plébános a veszprémi püspök ur ó excellentiáját s a veszprémi egyház megyei papságot, —
Ott sem üthet pihenésre óra :
Éhes állatok nem tudva mást,
Kapzsisággal csapnak tort fölöttem,
Rám kocziutva ékes áldomást . . .
Végre engem fölemésztve szépen...
[gy kijátszom dőre szenvedésem!
SARKADY 1STVAS
Névnapomon.
(Juuius 13.)
Ezt a napot választottam Arra nézve, bogy, fiuk, A barátság poharát ma Egyfltteaen kiigyuk.
Kiket hozzám önzetlenség 8 uemeab érzet alhozott. Hogy gyönyör közt érjek én is Évközben egy vig napot:
Jertek ide kebelemre 8 érezzétek, mint dobog Barátságért szivem, mely igy Mig él, mindig verni fog.
Ab asztalon ott áll sorban A palacakok serege, Melytől pokol záródik be 8 meguyU a jobblét ege.
Szövetkeasetek közelbről S lelkesedve éledönk, Szégyent azért az élven igy Négy kézlábon nem teszünk.
8 mivel épen névaapon van Töltse kiki poharát, 8 hangoztasson dicsőt, nagyot: Éltessflk a — szép hazát!
KOTTER ANTAL
A nők eszményi szépsége.
— La Vien Acbeasr al-gréf itú :
Kővári Béla
III, Közlemény. VII. A szenvedélyek,.
„Azon üstöt, melyben a veszélyt és fájdalmat forralják, női kebelnek nevezik.-
Russeau.
A női kebel szenvedélyei, mindenkor híresek voltak és Voltaire rel szólva elmondhatjuk hogy :„Azon katlant, melyben a nemes éa nemtelen szenvedélyek egésztömkelege forrong, női szívnek nevessük."— As ő korban már annyi példát találunk ex állítás igazolására, hogy ások bői többet, mint Clecrpatra és Lucrét ia történetét íelhosni szükségtelen.—Es ellentétes két nő hite les arcsképeit nem biijuk és ások kik művé-ssetűk tárgyául őket válassták a leirt szellemi tulajdonok kiaérlették meg eseményeiket alakítani. — As arcs a lélek tűkö>*e, mondja egy ismert kösmondás, — Nem akarunk Lavater szakmájában kontárkodni s ősökből,nem fejtegetjük, hogy a koponya kisebb nagyobb mérvű domborodásai, mint ehetnek ismertető jelei a legrejtettebb ssenv edélyeknek, csupán ast kívánjuk bebisonyitani, hogy a szenved éljek és különösen a hev eaebb szenvedélyek nyomait as arcs magán viseli, illetőleg ast aaját terméssetűk sserint átalakítják. — Tanulmányaink tárgyát azon kérdés megoldása képezi, melyet már as ó kor bölcaéssei fölállítottak, hogy t. i. mely ason változások, melyeket az egyes kűlönböső természetű ssenvedélyek a nők arczán okosnak.— Ezen eléggé fontoe feladatot talán egy század sem fogja téljes sikerrel befe-jesni, azonban Darwin észleletei nem egy ho-
Papp Károly kis-komáromi plébános kitűnő szép felköszöntésben éltette ax uj apátot.
Oriczey Soma országgyűlési képviselő a val Jástürelemben oly erényes és jeles rendért, -
Königmayer Károly a zala vári apátság jövendőjéért emelte poharát, s a „fordulás" szójátékot ékesen használva, szűnni nem akaró tapsvihart aratott, különösen akkor, midón kívánta, hogy az apátság ügye soha többé német kézbe ne forduljon.
Szabó Imre püspök ur rögtönözve folytatta ugyanazon szójátékot s jeles felköszöntésével szülőföldje felé fordult s Veszprémmegye papságát éltette.
Pály kisgörbói plébános Szabó Imre püspököt,—
Mezriczky Péter, Szent Adorján vértanút felemlítve, a zalavári apátságot, —
Nóvák Ferencz ny. hétszemélynök előbb az uj apátot, később Giczey Soma és Árvay István ügyvédet,—
Svastics Beuö megyei főjegyző Königmayer Károly kanonokot,—
Szabó Imre püsjiök a sajtó jelenlevő képviselői, különösen a „Handabanda* irója Kecskeméthy Aurélt.
Pály plébános, mint „Kákay Aranyost. * —
Id. Skublics László a megyei ügyek lángbuzgalmu harezosa G-lavina Lajos urat,
Mezriczky Péter az egyetértést,—
Ujlaky József pacsai plébános az uj apátot kitűnő szép fel köszöntéssel éltette.
Hérits Antal czinfalvi plébános kiváló lelkesedés közt a „ Muraközi kérdés*sikeres megoldásáért emelte poharát, kivánva, hogy amit az egyik Szabó Imre (muraközi követ)
mályt oszlattak el eddig, ugy reméljük fognak elosslatni jövőben is. — Mi is kik nem foglalkoztunk behatóbban a vonal isme tudományával, gyér tapasstalatainkat illetőleg éssleleteink eredményét ide iktatjuk.
A nők ssenvedélyei között minden esetre legelső helyre tarthat igényt a szerelem. — Régen el van ismerve, hogy a nők szíve fogékonyabb a szerelemre, mint a férfié, de, hogy e szenvedély az arcz vonásaira is hatást gyakorolhatna, csak az ujabb időkben állitatott föl.— Azon nők, kik valóban és mélyen szeretnek, vagy ilyen szerelemre vannak alkotva, rendase-rint szemeikben nyilatkozó ábrándos jóság által tűnnek ki. — Arczvonásaik hosszasak r "-amek nagyok és hosszú pillákkal vannak árnyalva. — Az arezszín általában halvány píros és az ajkak közül különösen mosolygás között redő észlelhető. — A magas homlok szintén egyik ismertető jele ezen szenvedélynek.
Azon nem tiszta szerelem, melyet korunk routinirt ssőfaragói kéjvágynak neveznek egéssben ellenkezik a tiszta szerelem jeleitől. — -Az ilyen nők rendesen nagy hajlammal bírnak a túlságos kövérségre. — Szemeik alatt kékes kör képződik, azonkívül egy elpalástolhatlan redő, mely a szemüveg alsó réasén vonul el. — Az emlők rendkívüli terjedelme szintén ezen szenvedély kisebb nagyobb mértékbeni jelenlétére enged követkestetni.
Az indulatos nők közönségesen egészségtelen arczszinnel bírnak és az epésség nyomait viselik magukon 1 eltérőleg a hirtelen haragú és könnyen engesztelődő nőkétől, kik túlságos vérbőség következtében nagyon is virágzó arcs színnek örvendenek.
Vannak egyes jelenték teljes ssenvedé-

a parlamentben megpendített s érette küzd a másik Szabó Jmre (szombathelyi püspök) diadalra vigye s egyházi kormányzása alá jöjjön.
Kecskeméthy Aurél a szellemi harmónia ápolásaért, —
Id. Skublics László a népnevelés buzgó ápolója Ramazetter Vincze lovagért, —
Modrovits Gergely apát Simon Zsigmond tihanyi apát ur ó ngaért, —
Séllyey László hatalmas érveléssel a „Muraközi kérdés" keresztülviteléért, mert úgymond, rég idó óta két sérelmi pont feketéllett Zalamegye törvényhatóságának küzdterén, az egyik pont ma üli diadalmas ünnepét kivánja, hogy a másik felett is mielőbb hasonló diadalmas ünnepet ülhesseu Zalamegye P(Viharos taps és éljenzés !)
Horváth György joszágkormányzó Csáktornyáról Modrovits Gergely apát urat, mint volt iskolatársát érzelmesen köszönté fel. —
Szabó Imre püspök ur : mielőtt tűzijáték lenne, (szivarra kezdettek gyujrani) imádkuzzunk !: Isten áldd meg a magyart s hazáját !
Igy foiyt le a diszünnepély s ősi szo kás szerinti diszlakoma. Ebéd alatt s után Kovács Gábor jeles zenetársulata húzta a szép hallgató-magyart, csárdásokat s válogatott egyéb zenedarabokat.
Esti 6 öra felé kezdettek távozni a vendégek, magukkal vive a szép nap szép emlékét, mely Zalamegye történetkönyvének egyik legszebb lapját fogja képviselni, hazafiuilag örvendve, hogy e kegyeletes ünnepélyt lehető hiven leirva adhatjuk át a késő utókornak.
BÁTORF1.
Tekintetes szerkesztő ur!
Erkölcsi kötelességem, hogy Kovács János ur hozzám intézett és a „Zilai Közlöny" 43 ik számában megjelent válaszának némely pontjára pár észrevételt tegyek, nehogy hallgatásom akár az ő, akár becses lapok olvasói részéről tacitus consensuensk magyaráztassék.
Mindenek előtt megjegyzem, miszerint aboz, hogy valaki egy gazd. tanintézet ügyében competens biró lehessen, okvetlenül megkívántatik, hogy az illető szakférfiú legyen, és hogy az intézetnek kül- éa Lel viszonyait ismerje. Hogy K. J. ur sem nem szakember, sem a keszthelyi intézet viszonyaival nem ismerős, az — sorai után Ítélve — több mint valószínű; különben nem hivatkoznék oly dolgokra, mik a* igaztággal, a tényekkel homlokegyenest ellenkeznek.
r
Engem .vádol K. J. ur„ rövidlátás-s a 1" és Sporzon ur röpiratának „értelme t-len átolvasásával?" Legyen meggy ő-ződv.i, én a röpiratot kellő figyelemmel olvas tam át; csakhogy e figyelemhez nálam nem a szenvedély, hanem a higgadtság párosuiL, s ép pen ez az oka, hogy az abban kifejezett néze
lyek, melyek mégis könnyen fölismerhető jeleket hagynak, ilyen például a kíváncsiság. —A nagyobb mértékben tud vágyó nők orra kisebb-nagyobb mérvben fölfelé hajlott; azaz közszól-lamszerint „pisze". — Arczukon a kételgőséget jelentő rézsútos redővel.
Mint mindenben, ugy e tekintetben is számtalan kivétel létezhetik s az áhalunk'itt előadottak csupán ut mutatásul kívánnak szolgálni a netán tovább kutatók számára. —
E munka folyamában talán egy helyet sem érintettünk, mely oly igen kevés gyakor-latosságon alapulna, mint jelen tárgy unk és kénytelenek vagyunk beismerni, hogy ezeket csupán az egész minél alaposabb tanulmányozhatása tekintetéből soroltak el. — Különben is nem tartunk Pompejussal, ki a viharos tengeren azzal biztatá embereit, hogy : „Navigandum ne-cesse est, vivere non necesse!" Hajóznunk kell, élni nem szükséges, mert csakis abban látjuk értelődni fáradozásaink gyümölcsét, ha sorainkban olvasóink az életben is alkalmazható élve ket találnak.
Az eszményi szépség pedig oly magas fogalom. hogy annak eseményiesebb meghatározásától sem kell okszerűen visszariadni, miután gyakran a jelentéktelennek látszó dolgokban a legfontosabb természetakaratok lappangnak.
Negyedik, következő közleményünkben „A nemzeti szépeégek" czim alatt ismét szorosabban ragaszkodunk tanulmányaink sorrendjéhez és egyes nemzetek Ízléséről és eszményeiről fogunk értekezni.
tekét és elveket nem oly egyóldalulag fogtam fel és ítélem meg, mint ön, aki a „figyelmetlen átolvasáson" kívül még azzal is jogosan vádolható, hogy teljességgel nem ismeri az ügy e t, melynek köpenye alatt egy tiszteletreméltó, önzetlen gondolkozású és a legtisztább szándék által vezérelt férfiút müveit egyénhez nem illő módon megtámadott.
Ha kivánja K. J. ur tudni, hogy Sporzon ur „miképen vezetheti s reábízott tanintézetet, éa mint.bánhatikaz ifjúsággal," akkor ne resteljen oda fáradni, a hol erről magának közvetlen tudomást szerezhet; ott egyúttal azt is látni fogja, miként le-het„gy ülölt helye u(?!) lelkesedéstől áthat ottan tanítani."
Sajnálja K. J. ur, hogy Zalának lehet oly 8/ülötie, ki Sporzon urnák védelmére kelhet? Elhiszem, hogy sokkal jobban*esett volna, ha én 10 — az ön módija szerint — neki rontok Sporzon úrnak; de megengedjen, én nem vágyom ol) jerostratusi dicsőségre. Egyéb iránt bátor vagyok K. J. urnák emlékébe visz-sza idézni, a mit már múltkori levelemben ki jelentettem, hogy t. 1. nem Sporzon ur védelmére fogtam tollat ; mert ő — mint ezt meg is mutatá — senki védelmére nem szorult; de nem hagyhutám megjegyzéa nélkül a modort, mely-Ivei ön czikkét megírta. Feltéve, de meg nem engedve, hogy Sporzon úrnak a keszthelyi intézetet illető nézetei tévesek: górombáskodásnak
— szerény véleményem szerént — még akkor sincs helye, s igy az ön eljárását csak kárhoztatni lehet. Irt volna ön illő hangon tárgy ilagos czáfolatot és ne lépett volna a személyeskedés sikamlós terére, akkor bizonyára nem lenne alkalma azon sajnálkozni, hogy van Zalának oly szülöttje is, ki elég vakmerő önnel ellenkező véleményben lenni és nyíltan kimondani, hogy a személy k« dés ily esetben nem müveit emberhez illő dolog.
Végül K. J. ur, levelének eme zárszavaira: „Jövőre iparkodjék kisséa durva kiejtések et visszatartani s.a.L"
- válaszomat meg fogja találni, ha levelemet saját czikkével össze hasonlitandja. — Azt pedig, hogy Sporzon ur tanítványa voltam, eltitkolni nincs okom, sőt — büszke vagyok reá.
Ennyitkivántam e tárgyban még egyszer
és utolszor megjegyezni.
ERDÉLYI KAROLY.
Zala-Szt.Grótb ls74-iki junius hó 16.
Az iskola fentartása és a tanügy javitá-tására és emelésére kétségkívül hatalmas be folyást gyakorol a magasabb hivatalnokok vagy tisztviselők által tett látogatása. Ez nálunk is bebizonyult
Izraelita iskolánk hétfőn, azaz junius hó 1 b én azon szerencsében részesült, hogy méltóságos Herteleudy Kálmán ur, Zalamegye főis pánja azt ittléte alkalmával magas látogatására méltatta. U méltósága látogatása által igen nagy bajt hárított el az iskolától. Hogy ezt kifejtsem, szükséges, a helybeli viszonyt, mely a község és az iskola közt létezik,kissé behatóbban érintsem.
Iskolánk a községtől el van választva, illetőleg a hitközség iieiu aka ja fentartani, s igy alakult egy külön iskolaszék, melynek érdemdús elnöke, igen tisztelt L^cken-bacher Pinkás ur, ki ügybuzgósága, áldozatkészsége és tan ügyszeretete által már több izben kitüntette magát. Iskolánknak azonban a hitközségtől egy s mindenkorra száz o.é.fo rintj \rul:ez azon tőke,melynek alapján iskolánk a helytartóságától nyilvánosságát nyere, s mely ö?sze«r«t az eddigi hitközségi elöljárók nem caak h<«vy az iskolapénztárának rendesen kiszolgállak, ham iii még lelietóleg az iskolát még i«»b bel iá támogatták. A jelen hitközségi elöljáró, Steiner Farkas ur iskolánk elkeseredett ellene, már évek óta oda törekszik, hogy iskolánkat megszüut-tsae. Terve eddig elvtársak hiánya-bau nem kikerülvén, mint izr. hitközség elöljárója dicsőségének rövid idejét azon nemtelen czélra akarja fordítani hogy ugvanazou iskolát,' melyben kizárólag négy gyermeke képeztetett ki ezelőtt, végromlására indítsa.
— I>;» n, tehetné is, ha nem volna hata lom, mely ily basáskodásnak gátot tudna vetni. Ily gátot veiett eddig is tekintetes Bárdió Ferencz szolgabíró ur, ki ez ügy szentségét szivén hordja, és a-/on harezosoknak egyike, kik szabad iskoláért küzdenek. —
Hatalmas emeltyű volt most Méltóságos Főispán ur látogatása. Az iskolasiék és számos vendég fogadta az iskolában, hol jó ideig idő zőtt,megelégedését azjiskola iránt nyilvánitá.Tá-vozása előtt LakenbacherP.ur állott előésszives köszönetét fejezvén ki az egész jelenlevők nevé ben Ó Méltóságának azon leereszkedéséről, mely által az iskolát és vezetőit már másod íz ben látogatása által szerencséi tette. Velős sza vakban elmondá, hogy miután az iskolaszék most rendes iskolát rendes tanítókkal bemutatni képe*, nem a hitközség — hanem egyes ügybuzgó áldozattól vissza nem rettegő tanügybarát érdeme. Beszélő a jövőbe azonban szomo-
rúan tekint; elmondja az iskola elébe gördülő akadályokat, melyeket egyedül a hitközség elöljárósága okoz; továbbá mondja, hogy a hitközség elöljárósága minden nélkülözhető cse kélységre adja ki pénzét, csakhogy azt az iskolától megvonhassa, mert — mint az elöljáró ság mondja — ahhoz semmi köze nincsen. La-kenbacher ur felkéri tekál ó Méltóságát, n.él toztassék ez ügyet pártolásába venni, hogy a kötelességet szegők terve ne sikerüljön. Végül még Istent kéri, hogy ily jeles tanügy barátot, honfit és Zalamegye érdemdús főispánját még igen sokáig drága hazánk és tanügyünk javára tartsa meg ! (Éljenzés.)
Válaszul erre ö Méltósága as épen jelen volt bitközségi elöljáróhoz fordult s ny utaltan, halkan kezdi lerakni beszédének sarkköv ét. El moudja, hogy legszentebb czél, mely leié minden hitközségnek törekednie kell — az iskola. Ékes szavakkal elemezi behatólag beszédének özönét, szeliemduB elméjével bonczolja az ervek halmazát; elmondja, hogy ily eljárás a község részéről nemcsak hanyagság, ha nem kötelességmulasztás. E derék honfi magasló szelleme lebegett a tanteremben.
Elmondja tovább, hogy fájdalommal tölti be keblét e szomorú hír, a miután ő már tavaly szép szóval bivta fel a hitközségi elöljáróságot az iskola rendezésére s mégis hall panaszt — figyelmezteti tehát a hitközségi elöljáróságot, ha szép szóra nem hajolnak, megmutatja, hogy hatalommal ki fogja azt vívni; — magas homloka alatt nyugvó szemei tüzelni kezdenek; meggyőződés sugara lövel ki belőle. Nyomatékos hangon itéli el ar. ily eljárást, mely által ha mindenütt itt volna, nemzetnek sülyedni kellene. Köszönetét fejezvén ki Lakenbacher urnák figyelmeztetéseért, további felügyelésre buzdította és felkéré, ha netán valami ellenszegülés a hitközségi elöljárók részéről történnék, azt a helybeli szolgaDÍróságnál jelentse fel. Még egy-zer figyelmezteti a hitközségi elöljáróságot tervök felhagyásával, mert ellenkező esetben komoly eszközökhöz kell nyúlnia. Ó Méltósága át volt hatva beszéde tételének fontosságáról ; a jelen voltak pedig a remek ékesszólás varázs hatalmától elbűvölve hallgatták és
--— végig gyönyörködtek. Rövid bucsu
után Ő Méltósága szintén áthatva távozott.
Igy most reményünk van az iskola fen-tartását tovább is látni: mert nem hiszszük, hogy a hitközségi elöljáróság iámét akar valamit hallani, miután méltóságos főispán ur többé nem fog dorgálni,hanem intézni. E szerint igen nagy kő hengeritetett el iskolánktól s n\ugodtan alhatunk, mert az ügy teljesen el van döntve.
Egy tanvgybarát.
Visszatérés
acselétfek erkölcsi és vadási romlásőra,hasz-nivehetlensége fejlődésének gátlása és orvoslására.
II.
A cselédség erkölcsi, és vallási helyzetét jelenben sokkal fontosabb körülménynek tartjuk, hogy sem további tárgyalását abban hagyni készek volnánk. Vajha oly sokat tudnánk egyszerre fölemlíteni, mennyi untig elégségeslenne megnyerui a hatalmat a meghallgatás és regtön intézkedésre.
Lapunk hivatva van minden oly körülményt fölemlíteni, mely fontos a népre, nagyfontosságú magára az államra, és meg kell tennie azt oly esetben is, habár föltételezhető, hogy felszólalásának kevés, vagy esetleg semmi sikere sem leend.
E nézettől áthatva, lapunk komoly tárgyul tűzte ki a cselédügy megvitatását erkölcsi, vallási ée szolgálatképességi szempontból ezúttal nem gondolván az eredményre, szem előtí. tartva a közérdeket. Igy, ha jeien értekezésünknek sikere nem leend is, öntudatunk a közvéleményben lelendi elégtételét,azt mondva: lapunk ezen ügy fejtegetése által is hiven felelt meg föladatának.
Az ügynek meghánytogatása nem kis föladat, mert,ha azt tisztázni czélunk, ugy igen is sokat kell fölsorolni, mondhatunk többek közt olyakat ia, melyek némelyeknek tetszeni nem fognak. Ennélfogva megelőzőleg ezerbocsánatot kérünk olvasó közönségünktől a kilátásba teendő nyilt és őszinte, hely ly el közzel megrovást tartalmazó kitételeinkért, mert nem lehetetlen, hogy midőn korlátlan tért adandónk gondolataink, érzületünk kifejezésének,egyúttal tormát is reszelendünk, mely boszantó, de más réssről gyógyító balzsam is leendhet, mert miként a torma,ha erős,helyreüti soknak szédelgő agyvelő-jét és tért csinál abban a helyes gondolatoknak, ugy más részről az őszinteség, habár megrovás is, de igazságos, sok rosz szivet éa lelket megtérít.
Midőn e fontos és csiklandós ügy megvitatását czélul tűztük ki, egyúttal véleményes javaslatot is szándékunk hozni, hogy ne csak vádolni látszasunk, hanem gyógyítani is.
Szilárd alapot keresünk a kiindulásban nemcsak a vádt bebizonyítására, hanem a baj megorvoslására is és ez :
I. A tényálladék,
II. A közpélda,
III. A rendőrség.
Mindezekről folytatva fogunk szólni, azért o türelmet kérünk az isméti találkozásig.
TERSÁNCZKY.
! Jegyzőkönyvi kivonat.
| i. ! A nagy-kanizsai dalárdának 1874. évi junius 3-án és 13-án tartott kétrendbeli választmányi üléséről.
Elnök: Löwinger Ignácz ur.
Jeleuvoltak: az elnökön kívül alelnök ur, Rózsavölgyi, karmester, Löwinger Lajos, Ro-! senuerg Ernő éa Eckstein választmányi tagok, j 1. Hoffman Ignácz titkár elfoglaltsága
• miatt eddig viselt titkári hivataláról lemond. Tudomásul vétetik.
2. Elnök ur indítványozza,hogy a legközelebb tartandó nyári dalestólyre a helybeli tornaegylettel szövetkezzünk azon czélból, miszerint az általa rendezendő disztornászat által is ünnepélyünk változatosabb s a közönségre nézve annál mulattatóbb legyen. - Ez esetben a jövedelem felét vagy harmadrészét költségeinek fedezésére a tornaegyletnek kívánná
i biztosítani.
Rosenberg Ernő ur, mint a tornaegylet--nek is tagja, felvilágosítást ad e terv kívihetet-lenségéről, amennyiben ily alkalomra a tornászóknak egyenruhában kellene megjelennük, mire az egyletnek csak elenyésző kisebbsége volna hajlandó. — Ennek következtében a tervezett egyesülés abban marad, a dalestély pedig mától számítandó három hét múlva ha-tároztátik megtartatni. — Az e czélból szükséges intézkedések megtételére Rosenberg Rezső, Eckstein Mór és Teesz János árakból álló rendéző bizottság küldetik ki. —
3. Jakobovita N.Heímler József és Killer Lipót uj tagokul egyhangúlag felvétettek.
4. Hoffman Ignácz helyébe Singer Samu ur kozfoikiálltással tikárrá választatik.
5. Nevezett titkár uiegbizatik,hogy Keszthely városa közönségével a „Zalai Közlöny ben tudassa a „ny agy-kanizsai dalárda" halas elismerését és őszinte köszönetét azon valóban páratlan vendégszeret tért éa pártolásért, melynek következtében a május 26 áu ott rendezett dalestély oly fényes sikert aratott; a „keszthelyi dalárdá'-val pedig a szívélyes fogadtatásáért és egyéb intézkedéseiért, melyek által nekünk a rövid ott tartózkodást oly kellé messé tette;különösen pedig kiemeljeOppenhcim Ede, Manovill Dávid és Lázár Samu urak tanúsított fáradhatlan buzgalmát és előzékeny ségét. — Másrészről azonban Gedő Alajos, a keszthelyi dalegylet elnökének irányunkban mutatott figyelmetlensége-és udvariatlanságáért méltán érdemlett neheztelésünket fejezze ki/)
K. m. f.
A titkár távollétében jegyzette: TEESZ JÁNOS m. k.
alelnök.
Közli: SINGER SAMU,
egyL titkár.
*) Mintán ez Ogyben már voltam szerencsés, néhány mondandót a nyilvánosság elé hozhatni és tObbi közt keszthelyi dal'tostvéreinkhes intéahetui néhány szót, agy feleslegesnek tartxm, e becses lap hasábjait ex ügyben ismételve igénybevenni — Egyéb-aránt tldvözlOm egyletfink nevében Keszthely város lelkes közönségét és vei* kedves daltestvéreinket! S.
II.
Junius 13 ihi választmányi ülés.
Elnök : Löwinger Ignácz ur.
Jelenvoltak: Mind a két elnök, Ollop Imre, Rosenberg Ernő, Singer Sándor, Kohn karmester, Miczky Lipót, Bachrach Gyula és Eckstein Mór választmányitagok.
Elnök ur kijelenti, hogy a mai ülést azon okból hívta össze, mert több tag megjelenvén nála, az utóbbi ülésben a dalestély helyéül kijelölt sörkert helyébe vagy a „Polgári egyletu kertjét vagy a „Zöldfas-tóhajtaná kijelöltetni, minthogy az első a válogatottabb közönségtől nem látogattatván, emiitett czélra nem alkalmas. —
Elnök ur hasonló utólagos változtatások kikerülése végett inti a választmány tagjait, hogy máskor pontosabban megjelenjenek az üléseken; kifogásaikat az első tárgyaláskor tegyék; az egysser hozott határosatokat ne vál-tostassák, hanem magukat azoknak alávessék, a távoliétök által tüudcklött tagok pedig a hozott végzésekben nyugodjanak meg. —Maga részéről a „Sörkert' mellett szavaz. —
Miczky ée Rosenberg urak a „Zöldfa" t ajánlják, minthogy a helybeli két zenekar a dalestély kor távol levén városunktól, nem lesz alkalmunk válogatni s ott kell megtartanunk, hol zenekart találunk.
Végre abban történt megállapodás, hogy a dalestély, ha zenekart szerezhetünk, a „Polgári egylet- kertjében,ha pedig nem,a.Zöldfádban tartassák meg. —
Ennek megszerzése, továbbá a programra készítés s a többi teendők megtétele az utóbbi ülcisen választott rendező-bizottságra ruházta-tik melybe még Mitzki és Ollop urak is utólagosan be választattak.— Belépti díjul nemUgok M/ámárs 40 kr. határozUtik. k. m. f.
A titkár távollétében jegyezte: TEESZ JÁNOS m. k.
alelnök.
Közli : SINGER SAMU,
egy 1. titkár.
Helyi hírek.
_ Lapunk féléves előfizetési ideje e hó végével letelvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük lejár, annak szives megújítására, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Előfizetési ár: Jélévre 4 Jrt.
» negyedévre 2 Irt.
— Hivatalos. Vallás- és közoktatási roa^var miniszterem előterjesztése folytán a veszprémi székes káptalanban Csecsinovics Ferencz següsdi lúesperesnek a pápai fóesperes-ségre, PLoiitzer Ferencz első mesterkanonoknak á segűsdi foesperességre, Polák Józsefnek az első és Peska Ferencnek a második mesterkanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ezáltal megürült utolsó kanonokságra Gulden lttván kis-Jődi alesperes plébánost nevezem ki. Kelt Scbőnbrunnban, 1874. évi
junius hó 20-kán. FERENCZ JÓZSEF, s. k.
Trefort Ágoston s. k.
— Iskolai jelentés. A nagy-kanizsai főgymnasiumban a fo.yó tanévet befejező nyilvános vizsgálatok julius hó 6-ikán veszik kez-detöket a vallásUnnal s UrUnak 28-ig bezárólag. A magántanulók vizsgálatára jul. 22-ike 23 ikának délelőttje tüzetett ki. A tanév bezárása, hálaadó istentisztel ttel s az érdemsoroza-tok kiosztásával, 30 ikán fog megtörténni. Mind a nyilvános vizsgálatokra, miodajul. 17-ikén délután 5 órakor rendezendő, tornászattal egybekapcsolt zene, ének-és szavalati ünnepélyre a t. szülőket s a tanügy iránt érdeklődő összes közönséget ezennel meghívja N-Kanizsán, 1874. iun. 26. Az igazgatóság.
— Az érettségi vizsgálatok írásbeli része a nagy-kanizsai tőgymnásiumban julius hó négy első napján fog megtartatni, a szóbeliek pedig julius vége felé; ezen utóbbiak napjai azonban később fognak pontosan kitüzetni N.Kanizsán, 1874. jun. 26. Az igazgatóság.
— Tornászat. Ugy halljuk,hogy Nagy-Kanizsán a nyári iskolai S7ünidők alatt tanitók számára 6 heti tornáarati tanfolyam fog tartatni ; ezen tanfolyamra a tanitók 50 ig vehetők fel s ezek mindegyike 60 kr. napidíjra számithat. A tanfolyam augustus 15 én venné kezdetét. Különben e tárgyra visszatérünk.
— Báró Edelshelm-Gyulay Lipót katonai főparancsnok ő excja Budáról jun. hó 2^-án Nagy Kanizsára érkezett s két napig itt is időzött, a „Korona- vendéglőbe szált, hol ez alkalommal diszőr volt felállítva.
— Magyar színészet. Lapunkban többször emiitett nyári szinkőr felépült, Stapa Andor és Hubay Gusztáv táreszinigazgatóknak 45 tagból álló társulata, jun. 28-án előadásait mégis kezdi ma vasárnap „Utazás Ohméba" operette s hétfőn Dóczy Lajosnak 100 aranyat nyert pályamüve a ,Ceóku kerül színre. Midőn a derék b lelkesült társulatot üdvözöljük körünkben, hiszszük, hogy a t. közönség kiváló pártolásban részesíti őket, mire hazafias tisztelettel fel is kérjük.
— R >senblüh Jjajo* okleveles polgári iítkolai tanárt jun. 26 án a nagy kanizsai iskolaszék egyhangúlag megválasziá az itteui pulg. iskola rendes tanárává.
— JHszlövészet. A nagy-kanizsai „Lövész-Egylet-jun. 18 án ünnepélyes dijlö-véazetet tartott, mely alkalommal az első, valamint a legjobb lövés után járó dijt Amtmann Gottlieb cs. kir. főhadnagy ur, a 2-dik dijat Vesz te r Imre ügyvéd ur, a 3 dik dijat Mészáros Sándor t. szolgabíró ur nyerte. A golyópá-lyáu az első dijat Neuaidler Károly vendéglős, a másodikat Szabó Lajos m. kir. honvédfőhad-nngy ur nyerte. Ami a zártkörű tánczvigalmat illeti, mely ezen dijlövésaetet követte, kiválóan jól sikerült, a szép hölgy koszorút nemcsak Ka-iiizsaváros szépei, de távolabb vidékiek is képeztek. Kívánatos, hogy ily kedélyes mulatságok a „Lövész Egylet" által a nyáron többször is rendeztetnének.
— Lapunk jelen számának hirdetési rovatábao a n. kanizsai táv. igazgatóság gazdasági eszközök, ócska vas stb. nyíl ános árveré-zését teszi közzé, mire a t. olvasó közönség tigyelmét felhívjuk.
— Bucsu~ Szent-Lászlóról irják la punknak : Folyó bó 19 én alkonyat után sötét 8 komor felhők boriták el a láthatárt, és a folyton fényben úszó villám tenger kápráztatá a szemet, iszonyú dörgéssel vegyülve. Éjjeli 11 órakor az iszonyú zivatar elérte tetőpontját. A
bőszült elem játékának ez alkalommal áldozatul kelle esni, a községben levő legmagasabb • épületnek és az : a szt. Ferenczrendüek díszes 1 temploma s zárdája, — mely a vidékben párat- j lan. A villám a tornyon ütött be s azt belől meggy ujtá A tüz kezdetben csak a torony kupolyá-jában volt észrevehető; de a villám folyam nagy mértékben elöxnleezté és szétrombolta a toronybafvezető lépcsőket mi miatt a tornyot védeni lehetetlen volt. A torony kupolyájának leégé e egy óráig tartott, minek fája vasleme zekkel yolt borítva; lángtengerben úszott a torony bel & kül részeivel, aljától a felső részéig, mint valamely tengerparti világító torony, mig végre iszonyú robajjal zuhant alá a kolostor tetőzetére, mely szinte meggyúlt, és a lángok martaléka lőn. A mentésről oltásról szósem lehetett a magasság miatt és fecskéndők hiányában; reméltük azonban, hogy a templomtető nem esik áldozatul ; de miután a kolostor tetőzete a templom északi részét körité s a templomhoz van építve, átharapódzott a tüz, s iszonyú romboló dühével elhamvasztá azt Rémületes lát vány ! Leverő helyzet az, mely moet Bucsu-Szent László község s környéke népe: érte, az üszkök s kormosfalak közt járókat mély bánat szállja meg; főkép a szerzet tagjait, kik odajutottak, hogy : saját házukban nincsen hova fejüket lehajtsák, mert a romboló elem meglyuggatta a falazatot, a boltozatokkal együtt, s igy életveszély nélkül még a földszinti szobákban sem maradhatnak meg 1!! — Ily szánandó helyzetben levén a szerzet tagjai, s némi enyhülés s vigasztalásul szolgál a jó emberbarátok résztvevő szive, kik szívesen ajánlák fel nélkülözhető szobáikat részükre lakásul. Kiváló e'is-merésre méltó egy izraelita család, ki szinte egy díszes szobát ajánlott fel lakásul két szerzetes atyának ! — Ember élet nem esett áldozatul. Szakértők állítása szerint a kár: 70 — 80 ezer forintra rug.
— Marczaliban, ma jun. 28-án, az ottani „Polgári dalkőra a marczali malom melletti erdőben juniálist tart.
— Értesités. A „vasmegyei gazdasági egyesület- álul folyó évi julius 2. és 3-ára kitűzött és Sárvárott tartandó arató gépveraeny érett gabona hiánya miatt, julius 8. és 9.-én fog megtarUtni; mely alkalommal Pernolet-és Lhuillier' féle konkoly tisztító gépek és egyéb rosúk lesznek közszemlére kiállítva és díjazva. Szombathely, 1874. junius hó 23-án. SAGHY MIHÁLY, alelnök. STIRLING JÓZSEF, e. titkár.
— A keszthelyi m. kir. gazdasági felsőbb tanintézet hallgatói álul 1874-dik évi junius hó 20-án, a páhoki tüzkárosuluk javára Hévvizen rendezett zártkörű tánczestélyen kegyesek voluk felülfizetni: Ngys. Tallián Pálné 7 frt., T. özv. Skublics Gáboraé 5 frt, T. Per-laky Gáborné 1 frt. T. Szidnay N.né 1 frt Mit. gr. Festetics Tassziló 40 frt. T. Koller Ferencz 17 frt. Mit. Hertelendy Kálmán 10 frt. T. Rei-schel Vencel 10 frt. T. Malics György 5 frt. Mit. Szabó Imre 4 frt. T. Koller István 4 frt. Ngys. Pintér Endre 2 frt. T. ifj. Pfiszterer Károly 2 frt. T. Stadier Lajos 2 frt. T. Bogyay Máté 2 frt. T. ifj Reischel Vencel 2 frt. T. Kug-ler Ferencz 2 frt. T. Csesznák Sándor 2 frt. T. Töreky Aladár 2 frt. T. Deutsch N. 1 frt. T. Balogh Ferencz 1 frt. T. Sujánszky Ödön 1 frt. T. N. N. aranyban 10 franc. Fogadják mindazon úrhölgyek és urak a bizottmány nevében mondott köszönetemet, kik a 123 frt. és 10 franc felültizetéshez hozzájárniuk. Sch. I.
— Sümegben f. é. jun. 20 án rándultak ki a főelemi osztály tauulói a szokott tavaszi vigalmat megtarUni ; daczára, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt ily későre halaszUtott mégis kora volt: az eső napközben nem egyszer zavarU meg a külöuben kedélyes gyermek sereget és ezzel az egyesült jelenlevő társaságot.Délután több szülő és Un Ugy barát jött mulatságot osztani az árUtlanokkal; sőt még adakozásokkal is szive8kedték vidámiuni a Unulókat. Éljenek !
— Kádos Rudolf kir. Unácsos és fő igazgató ur f. é. jun. 21 én érkezett Sümeghre. A reál tanodában a Unulók képességükről őket minden Untárgyból kihallgatva, tudomást szerzett. A tanárok fáradozását sikeresnek utálván, az előmenetel felől a legkedvezőbben méltóztatott nyilatkozni. Meglátogatta tovább a helybeli ovodát, a két elemi leány osztályt és a magány nő intézetet ;„bol szintén különös megelégedését fejezte ki. Ő nagysága e hó 24 én távozott körünkből Veszprémbe, itt hagyván szeretetteljes emlékét. Kísérje áldást gyümölcsöző lépteit, a múzsáknak Mindenható védője.....
— uIrodalmi értesítő* czimü könyvészeti szaklapot szerkeszt Márki Sáudor tisztelt munkatársunk, kitől lapunk előbbi számában sikerült hosszabb fordítást közöltünk. A Kókai Lajos könyvkereskedése által kiadott szaklapot nagy szorgalom- és részrehajlatlan figyelemmel szerkeszti; ára félévenkint csak 1 frt. 20 kr. Ajánljuk az irodalom-barátok kiváló pártfogásába.
— Rövid hirek. Vajdafi Béla szintár-sulaU Félegyházán méltó pártolásban részesül. — Szegeden „Gazdasági Egylet0 alakul. — Szilágyi Pál aggszinéaz meghalt.— Királyné ő felsége Ischlbe utazott.— Norvégiában vizmen
tes papírból templomot építettek. — Oroszország felöl azt írják a lapok: hogy alkotmányos országgá változik. — Stirling János jeles tűzoltó s több ily egylet fáradhatlan szervezője, meghalt. — A verpeléti postamester 500 frt pénzUri h'ány miatt főbelőtte magát. — Vas-megyében a jég jelentékeny károkat tett. — A himlő Somogy megyében még mindig uralkodik. —
Papírszeletek.
— Különös kimúlások. Homér a fölötti fájdalmában halt meg, a halászok álul föladott talányt nem tndta megfejteni. A talány ez volt: Amit kifogtunk, azt mind a tengerbe hánytunk; mi as ? — A escbilusuak egy jósnő azt jövendelte,hogy egy hiz fog fejére zuhanni. Ettől fogva került minden régi házat, de mintsem használt; mert egy fölötte repülő sas egy tekenősWkát ejtett fejére, s ez rögtön halálát okozta. — Anakreon, a bordalok elsó mestere, egy rosxul lenyelt szőlőmagtól halt meg. — Z « n z i s, ókori festész, egy oly nevetséges és természetesnek látszó vén anyókát festett, hogy azon való nevettében meghalt,— Chryspp os szinte nevetéstől halt meg, midőn egy szamarat látott fügét enni.
— Spanyol közmondások. Könnyebb megkezdeni, mint bevégezni. — A rmajd később' utezán a „soha, házhoz jutnak. — .'z asszonyok „igen* és „nem'-je közé egy gombostű begyét sem lehet tenni — A mások fájdalmát könnyen türj&k. — Ha valamihez kezdesz, annyi, mint ha már félig bevégezted volna.
— A chignokokat, fürtöket és fonatékokat az utóbbi időben üvegből is készítik; tisztaság és egészségi szempontból nagyon kívánatos volna, hogy hölgyeink est a hajpótlékot hozzák divatba.
Lzletl szemle.
Vasúti menetrend
Indul Kauixfcáról:
Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel
. Zágrábig 2 „ 45 , délután.
Budáig 6 „ 18 , reggel.
• 1 „ 48 „ délután.
10 „ 48 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 6
óra 25 peres Bócsbe) 5 „ 43 „ reggei
Bóesig (Sxombath. Bécsnjh. felé) 2 „ 15 „ délután-
>» »» un 10 „ 55 „ este.
Pragerhof felé Triesztig 6 „ 8 „ reggi
„ és Bécsbe 2 „ 23 „
„ 11 „ 88 „ este. Brkesik Kanizsára : Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 órs 19 perez reggel.
»» », Dom-
Zákány-Fiume-Zágrábból Budáról
ii
délután.
ii
8zomb •thelyről
„ (Pragerhof felől) Trieszt- és Bécsből Triesztből
1 1 n 21 •i délután.
9 ii 54 ii este
4 ii 43 ii reggel.
1 46 ii délután.
9 n 20 ii ' este.
10 »» 33 ii délelőtt.
4 n 37 ti reggel.
, io i/ 18 n este.
3 n 50 ti reggel.
1 it 9 n délután
10 ti 22 t» estve
(S - r. 8 — u.)Nagy-Kanizsa, jan. 26-ik 1874. Időjárás: borult, htivös. Gabnaüzlrt: A mull számunkban emiitett Franczia, és Oroszország jövő aratására vonatkozó híveket ax újonnan érkezettek ismét dementirozzák. — Tehát annál bi*onyUlanabb a forgalom jOvőjc. —
A fővárosi iapek naponkint árcsökkenést jeleznek. A tegnapi kelet alatt 82 fontos buxa (fejérvári) vámmázaánkint G frt. 75 krral kelt el, három holnapi J határidővel. —
Hozs késsiet és árp* vételkedv nélkül. Kukoriczára a vételkedv és az előbbi na-gyobbszerő szükséglet csökkent
Zab változatlanul keresett czikk. Uj repczéből ilyenkor már jött piaezunkra valamelyes; de az idén e vetemény a kedvezőtlen idójára* okából nagyon hatra mai adott és roszul is fejlődött ki.
Az ezt illető általános panaszokra gazdáink részéről a hangulat szilárd magatartású. Pesten egy nagyobb mennyiség urasági faj 12 frt. 25 krral vétetett 150 bécsi fontja.
Piacsi áraink als. ausxtr. mérő szerint: Busa 80—81 fnts. 5.80 — 6 frtig, 82 - 83 ints 6.10 — 15 krig, 84 — 85 fnts. 6 50 — 60 krig. Rozs 4.90 — 5.16 krig. Árpa finomabb 4.90— 6.20 krig, etetésre 3.70 — 4 frtig. Kukoricza 5. — 5.30 krig. Zab 3. — 3.05 krig. Borsó 8 frt. Hajdina kása 13 — 14 kr. Köles 5. — 5.20 kr. Köles kása 9.26-40 kr. Lenmag 4.80 — 5.20 kr. Kendermag 5.50 kr. Rspcze téli 4.50 — 70 kr. nyári 3.50 — 80 kr. Kevert (Mischling)4.80 — 5 frt. Boza-ocsó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,—40 Borok: fejtett uj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50 -80 kr., fejtett schiller 4.—4.60 kr. O-bor —.— frt. — 8eprüpá-linka —.—. Törköly pálinka 23—25 frt, ssilvalicza 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Szerkesztői íizenetek.
1327 Q. A másolatokat köszönettel vettem. A kérdezett itt lakik.
1328. M I Bellatiocz. A közleményt csak a ,Nyilttérbe" közölhetjük, arra nézve pedig a lap homlokán olvasható szabály szerint soronkint 10 krajezár fizetendő. Ujabb tudósításig a közleményt eltettük.
1329. P. Keszthely. Tömegesb megrendeléseknél kedvezméuynyel lenni a kiadó joga ; jelenleg fürdőben van
1330. R Budapest. Intézkedtünk. Üdvözöljük !
1S31. N. Mindkettőre nézt e kedvező intézkedés történt.
Jsaks 28-téi julius l-ig 1874.
1 Hó- és heti- Katholikus nap Piotestáns í1
nap tár naptár otj.
Í26) K. Ev: A farizeusok Igazságáról. Máté V. 2Ö.I
-P r. Ev. Mát V. 17. - Gör fcv. Mát.VI11.5—13.
28 Vasáriap D 5 Leo p. D 4 Ars* Ián & \
29 Hétfi Péter Pál Pét Pál m \
30 Kedd Pál emléke Pál emléke m j
1 Szerda Sim. Ar Tibolt
2 Csfi törtök Sarlós B. A. Sarl. B. A. £
3 Péntek Enlog. Kornél a
4 Szombat Udalrik Udalrik
Érték- és váltófoiyam junius 27.
D*/» meUliques 69.35 ; 5% nemz. kölcsön 74.60; 1860-ki álladalmi köl«ön 109.40; bank-réazv. 995 —; hitelintézeti részvények 221. —; London 111.50; magyar földtehermentési kötvény 75. —; te*nesvári földtehermentési kötvény 74.50; erdélyi fóldtehermentési kötvény 72.50; horvát-slavon fóldtehermentési kötvény 7$.—; ezüst 105.75; cs. kir. arany 5.29 Napoleond'or 8.92 V,
Felelős szerkesztő: Báttrfi Lajos.
Tvrylittéi-*)
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli elUvolitása a zamatos du Barry Reva lesei ereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulástól, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki vánatra ingyen ós bérmentesen küldetnek má solatok.
o
Minden szenvedőnek egészség a zamatos du Barry Revalesciereje által, a mely gyógyszer használat nélkül követkexő betegségeket távolit el : gyomormell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélekzési-, bngyhól*gés vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvételt, köhögést emészthetetlenséget, dugulást. hxsmenést . álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lázt. vértódulást, fülzsi bongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában is, hashártyalobbot, mélákért, soványodást, osúzt, kflsz-vényt, sápkórt. — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-czolUk
74,670. bizonyítvány.
Bécs, 1872. april hó 13-án.
Már 7 hava, hogy vigaszUlhatlan állapotban volUm. Mell- és idegbajban ssenvedtem, ugy, hogy naponkint fogytam szemlátomást és ennélfogva hosz-szabb ideig háborgatva volUm tanulmányozásomban. Hallottam az ön csodateljes Revalesciérejéről, igénybe vettem és biztosíthatom önt, hogy as ön zamatos és tápláló Revalesciéreje használata által, tökéletesen egészségesnek és erősnek érzem magamat, ugy, hogy minden reszketés nélkül vezethetem a tollat. Kötele >• ségemet vélem teljesíteni, minden szenvedőnek, ezes aránylag igeu olcsó és ízletes tápszert mint legjobb gyógyszert ajánlani, és maradok tisztelettel
' Teschner Gábor, a nyilvános telső keresk intését hallgatója.
73.668. bizonyitvány.
Mitrowitz, 1871. apr. 30-án.
Köszönet a jeles lisztnek, a melynek 3 havi használata következtében .nővérem, a ki ideges főbaj-ban és álmatlanságban szenvedett, a javnlás utján van. Egyúttal tiszteletteljesen kérem Ont, utánvétel utján l font közönséges Revalesciéret küldeni, használati utasítással együtt 8 hetes gyermekek számára.
Tisztelettel
Kostits Q. Mikolas.
73,704. bizonyitvány.
Prilep, u. p. Holleschau ^Morvaorsz.) 1871. május 7-én.
Miután az ön álul küldött du Barry ^vales-ciérem már rég elfogyott, és gyomorgyengesegam és emészthetleuségem ellen jó gyógyszer,ennélfogva tisztelettel kérem önt, nekem 2 font Revalesciéret a valódibői utánvét utján küldeni, még pedig minél előbb.
Teljes tisztelettel ,
Rohaczek József, erdész.
Táplálóbb levén a hiúnál, 50-tzerésen megkíméli a gyógyszer árátt felnőtteknél ugy, min-gyermekebnél.
Pléhszelenczékben «/, font 1 fr. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frtőOkr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták sselen-cxékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 krM 120-ra lu frt., 288-ra 20 frt , 576-ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
álul, Wien, Walffischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizeán Lovák Karoly gyógyszertárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Miháloviu István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyen Fogarasi Dömötörnél; Pesten Törők Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Versecsen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta: utalványra vagy utánvétre.
•) B rovat alatt közlöttért felelőnéget nem vállal flserk.
Pályázati hirdetmény.
A vallás és közoktatásügyi m. k. ministeriumnak 1874 május hó 22-én 9969 szám alatt kelt intézvénye folytán a zala-egerszegi városban épitendő 6 osztályos polgári iskola és kereskedelmi intézetnek újbóli felépitéí-ére ezennel pályá-z t nyittatik.
Ezen építésnek vállalkozás utján biztosítása. végett f. é. julius hó 20-án reggel 9 órakor a helybeli városházi helyiségben az írásbeli zárt ajánlatok figyelembe vételével fog bizottsági tárgyalás tartatni és a beérkezett irá>beli zárt ajánlatok a bizottság elótt nyilvánosan felbontatni.
Az engedélyezett költségvetés szerint:
1. Földmunka..... 377 frt. 94 kr.
2. Kómüves...... 21.969 „ 41 ,
3. Fódényvakaló..... 1.029 , 57 „
4. Burkoló...... 1.438 „ 77 ,
5. Kőfaragó...... 4.707 , 30 „
6. Ács ....... 6.265 „ 78 „
7. Tetózetfedő..... 755 , 73 „
8. Bádogos......2.225 , 80 „
9. Vasőntő....... 220 „ - „
10. Kovács ...... 1.642 , 75 „
11. Szobrász......1.713 „ 50 „
12. Asztalos...... 3.050 „ 70 ,
13. Padlózat...... 1.408 w 75 w
14. Lakatos ......1.129 „ — »
15. Üveges ...... 1.575 „ 63 ,
16. Színező ...... 967 „ — „
17. Kálhagyártő.....1.120 ,_
Összesen ......T M.597 frt. 63 kr.
A tervek — költségvetés és építési feltételek az alulirt bizottsági elnöknél f. évi julius hó 19-ig minden nap délelőtt 12 óráig betekinthetók.
Vállalkozó urak szakképzett okleveles épités lehet és a vállalkozást sem összesen sem részletenként másra átruháznia nem engedtetik meg.
Felhivatnak tehát a vállalkozni szándékozó urak, miszerint a fenntkitett napon és órában az előirányozott építési költség után számítandó 5%-tóli bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatokat, melyben a százaléki leengedés tisztán szóval és számmal kiteendó a fennkitett határidőig beadják, és a kitűzött helyen személyesen jelenjenek meg.
Zala-Egerszeg 1874. junius hó 18-án Az építési munkálat vezetésére választott bizottság nevébeu
Theodorovich Károly._(i374—i)
"Vendégfogadó-bérbeadás.
Folyó évi augustus hó2-dik uapján Baltaváron az uradalmi tiszttartói irodában délelőtti órákban, a baltavári nagy vendégfogadó, mészárszék, hozzá tartozandó föld és rét birtokkal együtt, folyó évi Szt.-Mihály napjától fogva számítandó három évre, nyilvános árverés utján bérben adandó. A bérleti feltételek az uradatmi tiszti irodában betekinthetók. Kelt Baltavárott 1874 junius hó 24. (1377-1) Kropf József
t inxlUrtó.
llal vét s
az
|AinMlBi8fflZ8tl[flzlyllá£l[ialliíásra.:
Csak
5 forintért o. ért.
adatik az érőmmel koronázott
világkiállítási diszmű-bnzúr
M. — Mely az alább jegyzett 10 kiállítási tárgyból ál! , p.-.li^ .
ll finom bir BŐi kézitáska, mozaikképpel kirakva; £
^ 1 Vlct«ria-$elye«-káll legyező, a legeiű-gujabb , minden r j* | kivánt színben; '
»2 1 teljet Varró-Necessaire talmiarany tokban meglepő finom •, *
, il igen elegáns czakor-szeleocze zárral, a legfinomabb sxob- =
ecl rásaati munkával disxitre; b
hl U taW arany éra láiezczal együtt, jól járó, két évi <
i . I jótállással ; ^
bir-albra , legfinomabb, fénykép-k számára, kölhóloR % rS i bronz- vagy ehinaezüst ékitménynyel ; i> II sálon asztali OSetgetyB, fénytelen "uj aranyból . élénk l o I aranymetszettel ;
f B 1 teljes iróaztali garnitúra, különösen ajándékra alkalmas; n
S 1 aulában híres japáal szlvartáreza. <iut» színjátszással ; t -',12 darab cs kir. klz. szab. lég-szivar szopokák legújabb, c l melyek & legroazabb szivarnak legfinomabb Havanna-
^ zamatot kölcsönöznek. p
E tlz tárgy 5sszesen esak 5 forint
Kzen most elosórolt 5 frtos csoporton kívül ugyanazok fino-, k mabb kiállításban 10—15 egész 20 frtig még számos ezrr «-gyéb] JŰ- és íényttaési árakkal a legnagyobb választékban.
Eaeken kivül 6 ftért még ugyanott kapható esernyó garui-^ ftnra, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő. 1 vízmentes^ kesernyó és régre 1 Uvaazi ernyő bámulatos olcsó áron csak G ftért, [egyesf^gyedül kapható 1 525 —10
Amigo világkiállítási bazárjában,
Bécs, PraterMtraMHe 9.
Leréli megrendelések postai utánvét vagy az összeg előlege* j i beküldése mellett azonnal eszközöltetnek.
Árlejtési - Hirdetmény.
A nagyméltóságú közmunka és közlekedési m. kir. minisztérium folyó évi junius hó 8-án 1238 és 3867-ík szám alatt kelt rendelettel, a zalamegyei buda-gráczi és mohács-varasdi államuton lévő több rendbeli különnemű megkárosult műtárgyak helyreállítását kegyesen engedélyezni, és az ebbeli munkák kivitele biztosítása czéljából a szabályszerű verseny-tárgyalás megtartását elrendelni méltóztatott.
A* kérdéses munkák műi végrehajtására kővetkező költségek lettek engedélyezve : a budai- gráczi államuton teljesítendő kóműves-és ácsmunkák után 1477 frt. 94 krnyi. összeg, a mohács-varazsdi államuton teljesítendő kómüves és ácsmunkák után 2511 frt. 50 krnyi Összeg.
E végrehajtandó munkák biztosítása czéljából, az alulirt mérnöki hivatal irodájában folyó évi julius hó 20-án délelőtt 10 órakor, szabályszerű írásbeli ajánlatok elfogadása mellett a nyilvános árlejtés államutakként meg fog tartatni.
Felhívatnak a vállalkozni szándékozók.miszerint a fent emiitett Dapon és órában, az egyes összegek uján számítandó 10 % toli, az az: 148 és 252 frtnyi bánatpénzzel ellátva, az alulirt mérnöki hivatal irodájában megjelenni, — vagy pedig a szabályszerű Írásbeli ajánlatait a fentelóirt bánatpénzzel ellátva, a fenteobi határidőre annál bizonyosabban ben\ujtaniszíveskedjenek, minthogy később érkezendő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A tervek, elómértékek és költségvetések, valamint az építési feltételek az alulirt mérnöki hivatalnál, a hivatalos örák alatt betekinthetók, ugyan ott bővebb felvilágosítások is nyerhetők.
Zala-Egerszegen 1874-ik év junios hó 23-án.
(U79-D A magy. kir. mérnöki hivatal.
1490 sz.
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. távírda igazgatóság részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi junius hó 28-án és 29-én vasárnap és hétfőn a városház udvarán levő kir. távírda i fiókraktárban reggeli 9 órakor különféle távírda építési és üzleti anyagok és szerszámok, úgymint: tartóvasak, csavarok, vasrudak, régi réz és horgony, ásók, lapátok, kapák, csákányok, csigasorok, kőtelek stb. nyilvános, Árverés utján a legtöbbet ígérőnek eladatni fognak-
A vevő köteles, a vételárt azonnal lefizetni és a vett tárgyak azonnali elszállításáról gondoskodni.
Magy. kir. távírda igazgatóság.
N .-Kanizsán, 1874. junios 24-én.
Az igazgató:
(,:76-2) LAÜBENDER.
Hirdetmény.
Somogyinegyében fekvő lakócsai kir. közalap, uradalom rendezményéböl 1833 font egynyiretü téli gyapjúnak — a nyerendő idei bárány gyapjúnak hasonlag a téli gyapjú vételi árához átvétele kötelezettségével - felsóbbi távirat, utján eszköziendő helybenhagyás fentartásával, zárs ajánlatok (oflfert) utjáni eladása — a gyapjút tartalmazó zsákok ára külön megtérítése mellett és einwag nélkül — f. é. július hó 8-án eszköziendő levén , - a venni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy a kellőleg szerkesztett s 50 kn.s bélyeggel ellátott zárt ajanlataikat, mellé zárva az összes megígért vételár 10%-át, s kinyilatkoztatva az árverési feltételek ismeretét s azok teljes elfogadását, — az árverési nap déli 12 órájáig a lakócsai m. k. alap. uradl. tiszttartóság irodájába adják be. — Később érkező, vagy kellőleg felnem szerelt s hiányosan s nem világosan szerkesztett ajánlatok tekintetbe nem fognak vétetni. — Az eladandó gyapjú és az árverési feltételek a lakacsai tiszttartóságnál
megtekinthetők. 1375
Kelt Lakócsán 1874. évi junius hó 13-án.
M. k. Közalap: uradalmi üszrtMrtóság.
Zala- Koppán községi 2 osztályú iskolának rendes tanító állomása, mel>hez az orgonista és kántori teendők is csatolvák, — ugy a segédtanítói állomás is üresedébe van.
Arendes tanító évi fizetése.
1. Minden házas pártól 10 kr. lélekpénz és '/4 p. m. rozs 200 pár után.
2. öt öl bükkfa (hasáb).
3. Mintegy 15 akó must (collecta).
4. Ót hold szántó föld, 2 hold rét, 1 hold legeló.
5. 170 iskola kötelezettől fejenkint 1 frt.
6. A püspökségtől évenkint 24 frt. 50 kr.
7. Minden halottól temetkezésnél 13 kr.
8. Tisztességes lakás 2 szoba,1 konyha lkamra, gaz dasági melléképülettel, és 1 1/a hold belsőséggel.
9., Harangozásért, s hétköznapokban az egyházfi szolgálatért van 5 hold szántó földje, 2 hold rétje és 1 hold legelője.
A segéd tanító fizetése.
200 frt. készpénz és 1 lakszoba fűtéssel.
A pályázni óhajtóknak képezde végzetteknek kell lenni, s szakképzettségüket igazoló okmányaikkal felszerelt folyamodványukat Zala-Koppán községi iskolaszék elnökségéhez adják be, — választási határnapul f. évi [julius hó 28-ik napja lévén kitűzve, mikorra a pályázni kívánók sze-mélyesen jelenjenek meg._(i378-u
l)r Handler Mór
és s&feésztiÉd&r, sjKtlésx és ssemésx
gyógyít gyökeresen fényes éa tartós siker biztOMÍtá*a mellett mindennemű
Titkos betegségeket,
1) az Önfertőzésnek minden következményeit, ugyniat 1
m agő m léseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt).
2. húgycsőfolyásokat (még oly idülteket is), a nemzőrészek bojakrfros fekélyelt és másodrendű bujákért minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
O * _ _ __mm -- --_ _
4. ft is és idült nyákfoyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan
eredő magtalanságot,
5. t>örfclütéael£et,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
RENDEL NAPONKINT:
délelőtt 11 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipótváros. nAdor utcsa 13-ik alatt,
I-8Ő emelet, 14 ajtószám.
Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek
megküldetnek.
W«jdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyo^tó^S^^^nS:
Ifjp Weil-féie cséplőgépek
w ■■1 " ^ megrendelhetők
1Q, WESIXi MÓR-n^l I 113. WBIL MOR nÓJ Frankfurt a. M. Bécsben.
Seilerstrasse, 2. és 21. szám. | Franzensbrückenstrasse, 13. szám. * vagy pedig Scherz Luiza asszonyságnál Nagy-Kanizsán.
(.1304-1)
4