Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.79 MB
2022-11-15 10:29:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
223
419
Zalai Közlöny 1874. 053-061. szám július

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAJíIZSA, 1874. július 2-án.
r űtffizttéti
-igét? ITT* . . t'él evre .... aecjea erre
RW
1
JO kr.
HlrSetttefc
G hasábos petitsorban 7, aj.isodator 6 a minden további Korért 6 kr.
XYII.ITÉRBKN turonKint 10 zrert
in** M • Kincstári illeték minden ügyeit hirdetésért kiilö 30 kr. fizetendő.
tv^-.
Tlsenliarmadlk évfolyam.
fi^ii^^l előbb: flZ AL A-SOMOG YI KÖZLÖNY1 JKWkWd£££Mm
Nagy-Kanizsa város helyhatosaganak, nemkülönben a „zalaraegyei flazdasági egyelőiét1', a .fnajjy-kanlztai ksresksdelmí s iparbank", a ,nagy-kanizsai takaré kőén* tár a , Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársuiat, ugy a .zaJa-egerszegi towa-tüzoltó egylet' s több megyei ós városi egyesQiet hivatalos értesítője
ixerketxtóhez, —
rnyagi rétiét ílletó U cőziemenyek pedig a kiadóhoz bérmentve tn-
tésendók:
NAGY-KANIZSA WlMtlftthá*. Bérmentetlen levelek csak ismert munkatár-e&któl fogadtatnak el.
j Késiratok vissza nem f fl küldetnek. tv
. . . i , í — —■■■«i«M»i»o értesítője.
Hetenkliit ketszer, usaniaj)- s csfitoriökftn, megjelenő vegyes tartalwH lap.
t
>'ézetnyilvánitás.
A szentlászló-egy házai templom és zárda szomorú sorsa tudva van az egész me-gvében, nemcsak, hanem hírlapok utján az egész hazaban is. Úgyszintén tudva van az is, miszerint a felsőbb körök ugy, mint a nép rendkívüli áldozattal ígérkezik járulni azok felépitéséhez megyeszerte.
Ezt bizonyítja a zala-apáthi ünnepély, ezt a magam tapasztalása, midőn szomorúságomban is jól esik hallanom, hogy igen szerény anyagi helyzetű emberek is, százakat Ígérkeznek fizetni e nemes szent czélra.
Ámde miképen lehetne eszközölni ez áldozatpénzek beszedését, ez a kérdés. Nézetem szerint ez egy szegény zárda-főnök erejét túlszárnyalja. Más módozatot kell kitalálni. Ezt csak vagy a megye tehetné dicső ősei példájára, — vagy, egy e czélra alakulandó társulat, mely megválasztandó elnökével, pénztárnokával és ellenőrével bocsátana ki aláírási iveket, s gyűjtene megyeszerte pénzeket.
Ez volna nézetem szerint a vagy-vagy ! Azaz : vagy rövid idő alatt tetemes pénzösszegekkel rendelkeznék a társulat, (a miben, ismerve a nagy rokonszenvet ós részvétet, semmi kétségem sincs) s rögtön megkezdhetné, legalább részben a legszükségesebb zárdahelyiségek építését; — vagy mielőtt beáiina az ősz, egytől-egyig oda kell hagynunk a szentlászlöi romokat, s más szerencsésebb zárdáinkba vonulnunk.
Hogy pedig ennek sikeres kivitelére a megyében találkozik akárhány fenkelt ielkii ur: örvendetesen tanúsítja ezt tekintetes Skublics László ur példája is, ki nemes szivének buzgalmában a zala-apáthi vigalomban máris gyűjtött egy pénzösszeget,
mely egyelőre a tűzvész okozta közvetlen káröfc fedezesére leszen fordítandó.
Honfiúi tisztelettel szólítom fel tehát mind e lapok t. szerkesztőségét, mind pedig azon nemes lelkeket, kik valamit adnak arra, hogy Sz. Ferencz fiai már 600 év óta szolgálják Isten háza, és a magyar nép közmorálja ügyét, — legyenek rajta minden erővel, hogy e magasztos ügyet tovább is szolgálhassák. Isten áldása, s a nép rendkívüli rokonszenve s áldozatkészsége inkább velők lesz, mint bármely más ügyben tudom. E sorok közlésére tisztelettel felkérem a Kanizsán létező másik lap szerkesztőségét is.
Kelt Szent-László-egyházán, 1874. junius 28.
SZKÓKY SÚKÖSD, zárdafónök s lelkész.
Néhány szó Mezriczky Péter ur válaszára.
Rendkívül megtiszteltetve érzem magamat kitüntető figyelmeért.melylyel ,Nyílt level* emre tisztelt ősz irótársam válaszolni, szíveskedett. — E válaszában teljesen meg győzött balvéleményemról s egyszersmind hálára kötelező adatokat nyújtott egy nem eléggé méltatott megyei írónk életrajzához.
Tovább me^ve áttér: »Egy fejezet Zalamegye monographiájából" czimü czik-kemre is, melyet, mint helyesen féltévé csakugyan én szerkesztettem. Különben is igen becses válaszának része reám nézve annyira tanulmányosabb, mert helyi természetű adatokat gyűjteni legtöbb akadályba ütközik
Azonban a t. czikkirónak azon reám czélzó állítása, mintha a "Hattyú dalom' czimü költeményéhez irt, illetőleg függesztett történelmi jegyzetei kevés figyelemre méltattatnának, legalább engem illetve alaptalan, mert ama jegyzékeket többször átolvasván, kelió figyelembe is vettem.
Hogy megyénknek a rómaiak korából semmi nevezetesebb emlékei nincsenek, azt azon egyetlen okbol jegyeztem meg, mert nem tartottam elég nevezetes dolognak megyénk történelmére nézve, hogy Tibius Ju-lius Facundus és Quintus Titus Fibronius Justa leány a,hol vannak éltemetve. —
Skublits Pál urnák a„Z, S. K." 1873. évi folyamnak 89. számában kifejtett, azon általános nézete, hogy a családi okmánytárak csupán egyéni érdekű, adásvevési és hason természetű okmányokat tartalmaznának, több tekintélyes történész által is meg-czáfoltatott; mire azonban szükség épen nem leendett, mert azt mindenki átlátja, hogy a családi levéltárakban a legfontosabb és érdekesebb adalékok is találhatók.
Mint t. irótársam megjegyzi érdekes czikksorozatában, melynek uj lenyomatát e lapok is közlók ; ép a Lengyel család irattárából merítette az adatokat, példát szolgáltat cz -állításhoz.
Most néhány szót Zalamegye mono-graphiájáról. — Szerény nézetem e tekintetben az, hogy soroljuk el mindazt, a mi történelmi fontossággal bir,de az apróbbés érdektelenebb események vázolásával, melyek ismét megjegyzem történelmileg nem fontosak, hogy ugy mondjam : ne foglaljuk a helyet. —
Megczáfolhatlan azon meggyőződése a t. czikkirónak, hogy a latin nyelven irt
TÁRCZA.
Jobb neked itt...
— (Jrí. B. L. ,J 0 b b volna* czimü költeményére.—
Jobb n«-ked a virágoa földön itt. Áldás nekünk, ba ínég marudaz. Kedves leányka, azende ajkú dalnok !
A fájdalom polypja, ba millió
Karjával szorítja, fojtja keblünk » agyonkat
Szivünk jajong, — velőnk a dermedés fokán
Küzd, küzd « lélek: — de mely égi kegy
Szeretetéiül áldva van
A dalnuk lelke győzte* a csatán,
8 a szenvedéaek véres tengeriből
Uj drága gyöngyöt hoz a vi ágnak.
A csüggedés nyomorait pólyái között
Szelleme irány-iöjét vesztetten
Vergődik csak a pornak rabja.,.
Jobb neked a virágos földön itt
Hallgatni: ax ibolyák, jázmin, rózsa, liliom
Illat-regéit a szerelemről; —
Meg a szende pacsirta bála-imáját
Melylyrl üdvözli az els5 langyos augárt
Mely bűvös csókjával oj életre
Felébreszti az álmadó természetet.—
Hallgatni a csalogány szerelmért
Kpedő énekét, — s a gyönyör, kéj harmóniáját
JJidőn kedvesét, lágy, axárnyaa kezével
Kl ős zűr öleli kis dobogó szivéhez . . .
S mily édesen bessélget a forrás
Egy azebb, boldogabb hajnal reményiről
A bánatában elhajolt nefelejtanek
Két ábrándja tündér álmaitól
Megrabolt a könnyelmű lepke . . .
8 hallgatni a vihar magasztos zenéjét !
Mcgérteui az ég, mit iaen a földnek . . .
S mind ez érzést átoivaaaUú dalba! . . .
Tanitni : imára as emberiséget,
Imádni a természetet, s benn
Az örök s^ent erőt, a megfoghatlan,
Magasztos, dicsőt a istenit ! —
Tanitni dalivá : & mindonbató
8 minden fidrvel gazdag bfl szerelmet.
Boldogabbá tenni az ifjnt- s a leányt
Vezetve őket harmatos uton,
Virágok között, — bün, hol még nem hagyott
Egy nyomot sem mely szégyentói égne ....
A részvét s vigasz felüdítő italát
Sxelidon nyújtani a szenvedők
S nyomorultak száraz kenyeréhez.
Jobbá teremteni embert, a szebbé a földet I —
A menydörgémek hatalmas hangjával
Az önzés szük csigaháxába zárkózott,
Honfit felrázni hideg közönyéből.
Fagyos szeme előtt feltárni a vészt,
Mely a viszályok örvényei közt
Tévedező szent hajónkra vár!
Fellelkesitni e hon minden fiát
Megmenteni e mindent adó anyát ! . . .
Hidd meg, jobb neked a virágos földön itt, S áldás nekünk, ha még maradsz! — Igaz daluoka oly kevés hazánknak.
Tanits hiven imáxui, szeretni. Meggyújtani ax áldozat tüzét, Szeüd vigasz sngár ajakival Lecsókolni a szenvedő kknnyét. — S mely most ér*S kebled felett Sötét szárnyával ver a fájdalom, Elreppenik, — s gyengéd lelked sátrában Kitárja bájait egy uj elyxinm.
GUOTH GYULA.
Biró József
a „keszthelyi járásikör" elnöke a / é. május hó 2G-án Rezin tartott ülést következő beszéd felolvasásával nyitotta
meg:
Kedves kar társak! A mai világban & társadalom bármely osztálya is általánosságban
csak ugy emekedhetik a kor színvonalára, ha az egyes individumokban levő erőket egyesíti. Semmi sincs továbbá az emberiség általános mivelödésére nézve károsabb befolyással, mint az ismeretekkel, tudományokkal való egyedáruskod ás.
Örömmel tapasztaljuk, hogy ezen egy ed -áruskodás ma csak nagy ritkaságképpen jelenkezik egyes szűkkeblű egyénekben. A nagy többség nem igyekszik ctunai falakkal zárni magába találmányait, felfedezéseit, sőt egész készséggel tárja azokat a nagy közönség elé.És ez helyes#is,8 azonkívül emberi természetünkből kifolyó szükség. Mert hiszem as ember társas lény és mint ilyen, ugy van teremtve, hogy belőle egy, csak magára s^hol fenn nem állhat; múlhatatlanul csoportban, kisebb-nagyobb társaságban kell élnie.
A társaságok első feladata a közös védelem volt a kül- és bel el lenségek ellen', később egy másik czél is járult hozzá, s a mily mérvben szaporodott a társaságok száma és a mint széiesbedtek az egyes társaságok, épp oly mérvben kezdett az emberi miveltaég is magasabb, még magasabb fokra emelkedni. —
A társaságok szaporodtávaJ és nőttével szaporodtak, fokozódtak az emb-»r igényei és szükségletei is. Ha aztán az emóer valamiben íennakadott, segítségül hívta s másikat; s ha ez, a segítség mellett még helye* nézetet, véleményét is nyilvánította a dolog iránt, amaz hamar belátta azoknak igazságát és helyességét s más alkalommal is örömmai kérdezte meg társa véleményét. Ilyen és hasonló esetek után korán reá jöttek az emberek azon meggyőződésre, hogy bármely dologban is több szem többet lát. így az ugyanolyan foglalko-
j okmányok tanulmányozása nélkül monogra-1 phiát írni nem lehet; ép ez okból és e meggyőződéstől áthatva, félbehagytam a már előrehaladt munkát, annak első fejezetét közölvén. Azoknak engedtem át a tért, kik az emiitettem classicus nyelvet bírják, és így a régi ismeretlen okmányokat kutathatják, tanulmányozhatják ; csak ugy lehetvén Zalamegye monographiája fontos történelmi mű, ha nem egyedül a már kiderített eseményeket is ismerteti, hanem uj, eddig nélkülözött okmányok alapján egy lépéssel előbbre segíti a történetírást. Ha Skublits Pál ur, mint egyik monographus, csak a már létező és kiaknázott forrásosat hasz-nálandja, ugy legfeljebb a szorgalmas adat
gyűjtő, de nem a történetbuvár hírnevét nyerendi.
Végre Édes Gergely munkáiról szólva tudathatom önnel, hogy az ön által emiitett distichon nem a „Danák", hanem az ,Enyelgések« között lelhető föl, melyek külön, önálló kötetet képeznek. — Ezt á!F~ nál biztosabban állithatom, mert Édes Gergely munkái birtokomban levén; most midőn e sorokat irom az „Enyelgések* 38, lapját felütve olvasom: XXIV. Enyelgés. — Némely tavaszi madarakról, Miután ezen rendkívül ritka és antiqu^riuri uton sem kapható munkát e lapok olvasóközönsége nem igen fogja ismerni; szerkesztőbarátom engedelmeddel a nevezett költemény töredékét ide iktatom:
„A madarak csevegési miatt hegyek oldali esengnek, Szép hallgatni, miként zeng valamennyi madár. A verebek csevegik repdesve . Csirip ! Csirip! a gyász Fecske : firica ! firicsér ! A crinegécske rviczinez! A pintyőke : pipinty! A csíznek ez a szava ! czié! csix l A tengelicz : tinglincz! igy magyarázza nevpt. Mondja pacsirta : Vidék ! kiki dicsér! mind kiki dicsér I Erre rigó görögül mond : flüaréo ! ió ! Banka pedig : to to tót! jé tót vót! hup! hnp! npnp! hnp!
zásu emberek egyesületekbe, társulatokba, egyletekbe léptek. Ezen egyletek tagjai testvéries viszonyban állottak egymással. Kölcsönösön szerették és oktatták egymást. Egyik egy, másik más felfedezéssel, más találmány nyal gazdagította társai ismeretkörét. Talán leginkább ezen egyesülésnek köszönhetjük azt, hogy a kor oly nagy haladást tett minden téren.
De, ha valahol szükséges az egyesül és-ugy minden bizonynyal legszükségesebb a tanügy terén, a tanítók között. A Unité nagyon ritkán élvezheti fáradalmainak gyümölcsét és csak nagyon ritkán éri el azon időt, mikor eljárásainak helyes, vagy heijtefes. voltát a végkifejtésben átláthatja s az eredményen okulhat. Négy, öt, vsgy hat évig vezetjük a növendéket alegnagyobb gond s a legnagyobb figyelemmel; igyekszünk ^megtenni mindent mi annak testileg vagy^szellemileg javára, hasznára van; okoskodást mellette, kísérleteket koczkáztatunk érette; és íme, akkor midőn már úgyszólván lessük a végkifej lést, a végeredményt: eltűnik, elszáll előttünk, ágy aztán megtörténhetik, hogy a legjobb hitben évek hoszszu során alkalmazunk oly szert, mely nemhogy végképpen gyógyítana, hanem csak elaltatja bizonyos időre a roszat azért, hogy a« csendes vegetálása alatt vétekké, sőt bűnné fejlődjék. És itt meg kivánom Jegyezni, hogy a nevelésnek, a tanításnak valódi eredménye, az ezek terén alkalmazott elvek, eljárások, fogasok hasznos és helyes, vagy oknélküli és helytelen volta nem anynyira a brillians vizsgákon és nem annyira a gyermeken, mint inkább az életben, a társadalomban és a meglett emberen látszik meg. Korántsem akarok ezzei a vizsgák elien agitálni, de mind-

ügy makog! a k&knk is mondani sxokta: kokuk ! 8 nemdenem én*ke közt cseng a kis fülemülének : GyOjj gyOjj - gyüjj cs»k gyüjj ! füttyre uniulak itt? Egyszóval valamennyi madár énekre hevült már Mindenik a gyögyörü, rig kikeletnek örül «aL*
Édes Gergelyről terjedelmesebb tanulmányt és életrajzot irni szándékozván, tiszteletteljesen felkérem mindazokat, kik e tekintetben adatokkal, vagy az írótól származó kéziratokkal rendelkeznek, szíveskedjenek e lapok szerkesztőségébe, a felelős szerkesztő Bátoríi Lajos ur czime alatt beküldeni tanulmányozás tekintetéből. — Különösen Raksányi Károly ur, mint Édes hivatali utódja hazafiasságától reméljük, hogv a legfontosabb adalékokat nvujthatja.
KÓVÁRY BÉLA.
A cselédügy tárgyalásának folytatása
erkölcsi, vallási és szolgálat készséyi szempontból.
III.
A cselédség erkölcstelenségét és vallásta-lanságát fejtegetvén utolsó czikkemben mondottam. hogy azok javítása igyekezetében a következő bárom sarkalatos körülményt kell kiindulási alapul venni s névszerint: I. a tény-álladékot; II. a közpéidát és III. a rendőrségot-1. A tény áll adék.
Ahoz, hogy a cselédet erkölcsösnek, és vallásosnak lehessen mondani, annak bizonyos fokú miveltséggel kell bírnia, és ez azon tulajdonság, mely erkölcsi é« vallási miveltségnek mint oly képezetlségnek nevezendő, melyből a szolgálati készség, szóval minden oly tulaj-don<*ág, melylyel egy jóravaló, hinznavehető cselédnek birnia kell, mintegy önkénvtelen fejlődik ki.
A cselédnek erkölcsös és vallásos mivelt-sége valóságos jótétemény a cselédtartóra nemcsak anyagi, hanem szellemi szempontból is. A mivelt cseléd növeli a család anyagi jólétét, védi annak szellemét legkivált oly körben, melyet az Isten gyermekekkel Áldott meg. De önmagára a cselédre is előnyös, mert erkölcse, vallásossága által tisztes létet és közbecsülésre méltó viszonyt tudván ízerezni, mint hasznos és nagybecsű egyéniség foglalandhat helyet nemcsak a családi körben, hanem a nagyvilágban is.
Ha ezen igaz kitételek után részrehajlat-lanul tekintjük a cselédügy jelen állását erkölcsi, vallási és szolg-ilat kéizségi szempontból, ugy önkénytelen kell be vallanunk, hogy ma aggodalmas helyzetben vau majdnem minden cselédtartó, mert alig van cseléd, kiben az erkölcsi ós vallási miveltaég, következve a kellő szolgálati készség fellelhető volna.
E körülmény az, rnely aláásni igyekszik a cselédtartó nagy közönség jólétét, és ez azon nyomorúságos helyzet, mely alkalmul szolgált a följajdulásra és segély keresésre.
A népek erkölcsi és vallási miveltsége mindig nagy fontosságú szükséglet levén az állam és a nemzet jólétére, állam és nemzet vannak hivatva az erkölcsi és vallási mivelődés
. .r~~_ — —
nyájan igen jól tudjuk, hogy meg a leglelki-esméretesebb vizsga is legfeljebb csak a jelent tünteti elő. A jelen pedig ritkán elég biztos alap arra, hogy belőle a jövőt egész biztanság-gal következtethessük. Hány egyénnel történt «ueg, hogy iskoláit végezve, talpa alá tette könyveit s talán az utolsó commáig eldarálta annak tartalmát és mégis egy-két év múlva a remek szekérből egy-két szeg kiesett, a részek kitágultak, most egyik, majd a másik kerék hullott el s utoljára legfeljebb a rud maradott meg. Bizony gyakran megtörténik, hogy az iskolai eminensek ismerete pár év alatt füat-gomolyként elszáll; az élet nem egyszer po-nálja az iskola eminenseit tertiába. Aztán meg hány oly egyén került nagy korában fegyintézetbe, ki, midőn iskoláit végezte, jó erköl-csü, szerény és példás magaviseletű volt. Igen, mert akkor korlátok küzött volt, vagy hiányzott as alkalom. El volt alítva a rósz, de nem kiirtva ; pedig sokszor felébredtek már az alvó sátánok.
Es talán, Kedves kartásak, nem válik kisebbségünkre, ha bevalljuk, hogy azen eseteknél legtöbbször a hibás eljárás, a azabályok téves alkalmazása volt a legtöbb ok. Igen, de ezen tévedést csak később, a tanítás után néha évek múlva lehetne észlelhetni. Ekkorra azonban vagy a növendék távozik el körünkből, — s igy nem kisérhetjük kellő figyelemmel tovább-fejlődését — vagy elhal maga a tanitó, ki legjobban tudja, hogy mit, mikor és hogyan alkalmazott és éppen ezért leghivatottabban elmélkedhetnék,okulhatna az eredményen. Est az id£t vajmi kevesen érjük el !
Másfelől aztán, ha minden tanítónak elől kellene kezdenie s csak tapogatódzva haladnia, <«g7 emberélet kevés volnak arra, hogy valaki
fejlesztésére és megvédésére. Es éppen azért, mert nagy fontossággal bir a népek azon mive-lődóse az állam és a nemzet jó existentiájára; állam ós nemzet gondoskodott arról, hogy a népek abbani miveiése iskolákban kezdeményez | tessék. Néptanítókra, egy házférfiakra bizta as oktatást, hogy később az iskolán és egy házon kivül ne maradjon egyéb teendő azok hü megőrzésénél és tovább fejlesztésénél, mely részben a szülők, részbea a cselédtartók, és szükségből a rendőrség dolga.
Mig a kiskorú gyermek az iskola és az egyház falai közt helyes nevelésben részesül addig azokon tul lelke és szive tiszta erény szeretet, azért is erényen és szereteten kivül alig ismer egyebet. Átviszi e szép tulajdonságot a nagv világba is és mindenkiben erényt, szeretetet tisztel, még a közéletben a közpéidát megi«merni nem tanulja. Ezzel karöltve mive-lődik vagy romlik, miként alkalmat nyert látni vagy élvezni a jót vagv rosszat.
Tapasztalás után indulva mondhatjuk, hogy a cselédségnek csupán azon osztályrésze erkölcsös, vallásos szolgálat kész, mely első mi-velődését iskolában nyerte s a nagy világ sikám-lós terén jó szülői, gyámi és szükségből jó rendőri gondviselésben részesült.Kivétel nélkül erkölcstelen, vallástalan, szolgálatra hassnavehet-len mind az. a ki iskolán, egyházon kivül, za-lánbolva nőtt föl, mint gyom a nagy minden-ségben, mert ilyennek a szive és leikenem mi-velőd hetvén érzése vad, gondolkodása szórakozott, fonák, szorgalmat, jó igyekezetet azokban éleszteni nem tudván, inkább él saját testi ingereinek, mint hivatásának.
Ily hathatós befolyása lévén az iskolázásnak a népek erkölcsi és vallási mivelődésre, égető szükséggé vált alapul biztosítani az iskolai és egyházi oktatásokat. Belátva ennek nagy horderejét, évenkint szaporittatnak a helyes iskolázási rendszabályok, ujabban iskola törvé nyek állapitattak meg, tanfelügyelőkre, megyei és községi iskolaszékekre, községekre lőn bizva a szigorú felülörködés és igen helyesen, mert hacsak ugyan az iskolai képezettség slapja az állam, a nemzet, a társadalom minden boldogságának, jólétének, akkor fordittaesék is arra annyi gond ós buzgalom, mennyi elegendő a czél sikeres kivitelére.
Miután a cseléd ügyet ily alapra sikerült fektetnem, hivatva érzem magamat a cselédek erkölcstelensége és vallástalansága mindenek előtt a körül kutatni és a javítás miképenjét az a közül fölemiitett hiányohoz képestvélemény es javaslatba hozni.
Vegyük mármost taglalgatás alá az iskolai egyházi nevelés tényleges miképenjét, hasonlítsuk össze azt a fönt álló iskolai törvényekkel, hogy annál helyesebb legyen kiindulásunk és biztosabb megállapodásunk.
Jóval mull időben semmi gond sem fordíttatott az elkülönitő oktatásra, azért is fi és nő gyermek egy szobában részesült az oktatásban, így lett sértve nem ritkán szemérem ós jobb érzés. Ma már elkülönítve részesülnek az előadásokban, igy van védve szemérem és táplálva a jobb érzület.
Az 1868-dik évi XXXVIII ik t. ez. III dik fejezetének 3. a) kitétele szerint „a hit és erkölcstan'egyik kiegészítő részét képezi a tantárgyaknak, mert az alapja az erkölcsi és vallási mivelődésnek.
magát a mai kornak megfelelő tanítóvá képezze. De erre a tapogatódzásra nincs szükség. A jártasabbak, a korosabbak szívesen közlik tapasztalataikat az ujonczokkal. Es éppen erre valók a tanítói testületek, melyeknek ülésein az egyes sarkalatos elvek, az egyes eljárások szőnyegre kerülvén, eszmecsere támad ; emez is kérdez, amaz is hozzá szól éa igy kölcsöscn tanulunk egymástól. Ez czélja tehát a tanítói testületeknek. Ezt akarta a magas kormány elérni, midőn azoknak alakulását elrendelte s egyszersmint szigorú büutetés mellett tette kötelességünké az üléseken való megjelenést.
De mi, tisztelt kartársak, e czél mellé egy másikat is csatoltunk. Engedjék meg, hogy egy páVszóval jelezhessem.—
Bármilyen szép, bármilyen nemes is a tanítói pálya, magok a tanítók, kik a hazának az emberiségnek — ha nem is mindig, de a legtöbbször — oly nagy szolgálatot tesznek még sincsenek a társadalom azon pontján, a melyen lenniök kellene, a melyet a nagyobb rész jogosan megérdemelne. Nemcsak hogy anyagi szükségekkel kell folytonosan küzdeniök ; nemcsak, hogy annyi ellenszenv vei,oly sok előítéletekkel kell szembeszállaniok: hanem igen Bokszor lealacsonyító megvetésben, lenézésben részesülnek.Ma még a tanító legtöbb helyen oly egyén, kit mindsn kigondol hatóra felhasználnak s jutalmul még a különben oly olcsó elismerésben sem részesítenek. Ez, kedves kartársak, sajnos, de nem kevésbé igaz!
És már szerény nézetem szerint a tanítói testületek második czélja éppen az volna, hogy ezen a közös bajon segítsen.
Egyesült erővel, vállvetve kell nekünk az előítéletekkel megküzdenünk. Vállvetve, egyesült erővel kell nekünk a csaknem mind-
A népiskolákat, mint a népoktatási intézeteket közvetlenül a községeknek az iskolaszékek által kell vezényelni, azok ügyeit a tanfelügyelők beavatkozásával ós az előadásokat leképezett oklevelei tanitók, hitfelekezeti lelkészek által teljesíttetni.
E korszerű kormány hatósági intézkedések mind ugyan annyi ténylegességek,melyek er köicsi és vallási mivelődésnek fejlesztésére kiindulásul szolgálnak; gondoskodva van tehát kormány hatóságilag arról, hogy minden ember kivételnélkül már gyermekkorában elsajátíthassa az erkölcsi és vallási miveltség elméletét.
Ily intézkedések mellett alig van mondani valónk más, minthogy tüzetes résztvéttel igye kezzünk magunkévá tenni az ügyet, fölhasznál ni a törvényeket, mert nem kel! fel»duünk, hogy midőn ketté törjük a pálezát, sajat szülöttünk lehet az elítélt, az elkárhozott.
Másik mondani valónkat kérelemben fe jezzük ki, és ez a cseléd iskolák fölálltába kérelmét tárgyalja
A cselédség javítására nagyon czélszerü volna,minden városban nő egyletet is alakítani, hogy azon egyletek által élénkebb lendület adatnék a nőnevelésnek, cselédjavitásnak. Ily egyletek vannak hivatva pénzalapot teremteni, hogy a szorgalmas tanuló, de szegény lányokat és azon nő cselédeket, kik egy családnál több éven át becsülettel tettek szolgálatot, mások serkentésére, jutalmazni lehessen. Városunkban nemcsak hogy nagy szükség volna ily intézményre, hanem kivihető is, mert sok lelkes és tehetős családdal dicsekedhetik. Csak kezdeményezni kell, nem is fog eredménytelen lenni a vállalat.
Miként szükségessé vált a vasárnapi iskoláknak behozatala arra nézve, hogy az iskola hagyott inasök as iskolában tanultakat ismételjék, azokban maguknak jobb képezettséget szerezhessenek, éppen oly égető szükség a cselédeknek is külön vasárnapi oktatást adni nem azért, hogy azok tudományt szerezzenek, hanem azért, hogy hivatásukat,kötelességeiket, a cselédügyre vonatkozó törvényeket szóval, mindazon viszonyokat, melyek léteznek a cselédek és a cselédtartók közt helyesen fölismerhessék.
Veleményem szerint mind addig m<g a cselédség alaposan nem ismeri helyzetét, nem ismeri köteleségét, nem a cseléd ügyre vonatkozó törvényeket, nem mindazon v iszonyakat, melyek léteznek a cselédek és cseléd tartók közti erkölcsös vallásos,és szolgálat kész cselédre számítani nem lehet. Nem kívánom én azt, hogy azok oktatása évek során át tartson, mert kevés idő szükségeltetik azok meghallgatására, melyeket neki tudnia kell. És hogy e népszerű oktatásnak hatósági érve legyen, szükséges lenne az oktatáson keresztül vezetett cselédnek cselédkönyvébe igazol hatására bejegyezni, hogy acselédi oktatásban részt vett. Egyszeri oktatás életfogytiglanra elegendőnek tartható.
II. A közpélda mindigutmutatásarra, hogy mit utánazzon vagy kerüljön az ember életében mások tetteiből. Ahoz, hogy a sokféléből melyik cselekvény elfogadható vagy elvetendő ismét bizonyos miveltség szükséges, mint oly természeti tulajdonság, melyet az embernek a közéletben kell elsajátítani azon alapból melyet nyert az iskolában és táplált a családi,
nyájunkkal közös bajon segítenünk ! És, hogy ezt tehessük, a szeretetnek kell bennünket egymáshoz csatolnia ; a szeretetnek kell bennünket egy egészazé, egy testületté fűznie; szeretettel kell egymás ügyét felkarolnunk. Az egyesek hibáit — mert hiszen a hiba, a tévedés mindnyájunkkal közös •— magunk között és testvéri szeretettel kell javítanunk, jóvátennünk és kiirtanunk. Valóban igen mélyen fájlaltam,midőn egyike, általam személyesen még most sem ismert kartársunknak az ügyre egészen ártatlan egyéni nézetét oly egyén támadta meg és állította a hírlapban közpelengérre, ki maga is tanitó s kitől saját szavai szerint egyetértést, testvéri szeretetet vártam és vártunk volna. Kérdem, ntm jobb lett volna-e ezt as ügyet bent, egyletileg elintézni ? ! Az efféle eljárások álul a mellett, hogy a tanügynek ártunk, mindannyiszor és megannyi sár dara bot dobálunk a tanítói névre, melynek mocsoktalanná tétele minden tanítónak szent kötelessége. Kerüljük az efféléket.
Hogy megérdemlett helyünket, állásunkat kivívhassuk, arra első sorban tett kell, nem pedig holmi üres szájaskodás. Bizsunk a jövőben, de egyszersmint igyekezzünk azt magánknak előkészíteni. Küzdjünk érette ! A küzdelem erősit. —
Mentsük meg, tisztítsuk meg legelső helyen a tanítói nevet az évek hoszszu során hozzája tapadótt szennytől, mocsoktól! Ha mocskos a tanítói név, a mi kötelességünk annak tisztítása. Egy kevés önzetlen jóakarat, együttes, odaadó működés meghozza a várt eredményt. Tanuljunk és képezzük önmagunkat. Igyekezzünk megérdemelni a tanítói nevet, mert mihelyt megérdemeltük azt, már ezáltal fényessé lett téve.
gondnoki, szolgálati körökben szülök, gondno* kok, cselédtartók hozzá segélyezésével.
A gyermek iskolában és azon kivül példát mindenben hajlandó elsajátítani fölveszi azt folytatva *zon kivül jobbra vagy balra a szerint,miként indulataiban vezényeltetik, vagy érzékeire bizatik. Ez teszi szükségessé, hogy tanitó és egyházférfiu, szülő és caelédtartó kivétel nélkül jó erkölcsös és vallásos miveltséget tanúsítsanak.Hásztalan ott minden térítés javitu rendszer, hol tanitó,szülő és cseléd auitó öu ma ga sem mivelt, nem erkölcsös,nem vallásos. Saj nálkozva és fájdalommal kell föl említenem, hogy ma, sok körben nem korszerű iuiv«lődés az erkölcs és vallás.ÁUati inger azuk lelke és szelleme, c«upa erkölcstelenség és v»'láa«alan ság életök,szóval oly botrányos, mely ragályos természeténél fogva válik általánossá az egész családi körben,hat a gyermekre a körn} ozö cse lédségre,házon kivül kiszámithatianroeaszeségr*-.
Midőn tehát követelésekkel czélunk föl lépni cselédeink iránt, legfőbb szükséglet az hogy olyast ne kövessünk el, melynek meg rovandó természete van, az erkölcs és vallás viselje családi életünk jelképét, azon ösvényen haladjunk gyermekeink nevelésében, e térről semmi esetben se engedjük letérni a szolgáinkat, ha azokban szolgálati készséget, hűséget munkásságot kívánunk föltételezni.
Mint gyermek-nevelők, hódoljunk az iskola törvényeknek, tanitassuk gyermekeinket, ne fosszuk meg azoktól az iskolai és egyházi oktatásokat, miveljük azok testét és lelkét, hogy erény, szorgalom, munkásság és szeretet egészítsék ki természet tulajdonságaikat, mert nincs homlokukra írva, hogy a sors minő kereset pályát jelölend számukra.
A cseléd ember, felebarát, szolga ugyan, de nem rabszolga, hanem oly egyéniség, a ki hivatva van dolgaink könnyítésére kényelmeink föntartására, szóval parancsunk helyetesitésére azért is kötélességszerü föladata minden cseléd tartónak egyúttal az is, hogy cselédje iránt a legjobb érzéssel viseltessék, fölötte szigorú ural mat ne gyakoroljon, vele kegyetlen ne legyen, lehetetlenségek, illetlenségek telyjesitésére őt ne kényszerítse, gondviselje, és szorosan védje fejlessze annak erkölcsi és vallási mivelődését.
Oly házban és községben, -melyben az erkölcsi és vallási miveltség közpélda,a cseléd ség erkölcsisége és vallásosaga mindig nagyobb biztonságban van, mint ellenkező esetben. Es mivel a közpélda kivétel nélkül rendőri ügy, annálfogva hivatva van e közeg figyelmet fordítani a közerkölcsiség és vallásosság megőrzé sére, szükségből azoknak fejlesztésére, vagy javítására tettleges befolyást is gyakorolni.
III. A jó rendőrség nagy előnyére van as erkölcsi és vallási mivelésnek helye van közvetítésének mindenütt, hol iskolán és egyházon kivül azt veszélyben lenni látja akár a szülők, akár gyámok, akár pedig cseléd tartók körében.
Hazánkban iskolán kivül még igen sok gyermek foglalkozásnélkül éli le napjait minden gondviselés,folügyeletnélk^ül.Kiskoru fi és lány gyermeket lehet látni csoportokban, párszám de magányosan is oly helyeken, melyek látogatására hivatva éjjen nincsenek. Temérdek szülő megondolatlanul enged időt gyermekeinek a henyélés és az utczai csavargásra. Városunkban sem egyBzer későn este serdületleu lány akat és fiukat mulató kertekben, a járdá-
Ha a tanítói nevet eképpen mocsoktalanná tettük: akkor nem csak megvárhatjuk, de nyíltan és oátrau követelhetjük a nemzettől, követelhetjük az emberiségtől, hogy adja meg nekünk azon helyet a társadalomban, melyet megérdemeltünk j- akkor követelhetjük az államtól, az emberiségtől, hogy mentse fel taui-tóit a nyomasztó anyagi gondok súlyos terhe alól.
- Mily szép, mily kecsegtető jövő ! Fájdalom, hogy csak jövű, és nem való. De éppen azért, mert jérő, el fog jöni, el kell jönie ! Én pedig minél több értelmes, minél több szakavatott buzgó néptanító lesz, annál hamarább eljön az idő, mint én és Önök is mindnyájan a jelenben szeretnénk látni.
A mig ez eljön, bizony küzdenünk s egyeseknek talán a nyomor alatt elvérezniök kell. De azért ne csüggedjünk ; ha magunkért nem küzdünk; az utódokért- Majd, ha az anyagi szükségek terhe alatt, de szent ügyünk mellett elvérzettünk: majd akkor megáll az utókor sírunk felett és jelenét nekünk köszönve.könnyeivel igyekszik jóvátenni őseinek rajtunk elkövetett méltatlanságait. —
Én meg vagyok győződve, hogy Önöket, tisztelt kartársak, nem a törvény kiszabott büntetése, hanem az eszme, az egyesülés nemes eszméje, szent szelleme hozta ide e szenthelyre. Az önképzésnek* és a közös terhek megosztásának szelleme hozta fel önöket a tudomány e szerény hajlékába ! Midőn e szíves megjelenésükért, az ügy iránt nyilvánuló meleg érdeklődésükért legbensőbb köszönetemet fejezném ki s a Mindenhatót mindnyájunk nevében kérném, hogy az egyetértés és szeretet lelkét áraszsza ma mireánk: az ülést ezennel megnyitottnak nyilvánítom.
kon, vendégházak körül minden szülői, vagy cseléd kísérete nélkül, pedig lehetnek azok közt oljak,KÍk sorsuknál fogva maholnap szolgálat után lesznek kénytelenek élni, vagy cse-h-dtartókká válnak. Hogy ilyekből rendőri bra-vatkozás nélkül minő cselédek, vagy cselédtartók ós anyák fognak válni, azt nagyon könnyű ioltételezni legkivált, ha a napi tapasztalások
sorrendét uj hegyre veszszük.
Midőn az erkölcsi és vallási miveltseg megőrzését a jó rendőrség kezeibe láttam jónak letenni, nem tartom feleslegesnek fölemliteui azt, miszerint égető szükséggé vált intézkedni városunkban az iránt, hogy a rendőrség álul kitűzött határidón kivül ne csak a cselédek, hanem a felügyelet és kiséret nélkül este zalám-bolt kiskorú fi és lány gyermeket is a rendőr szolgák által szülőik körébe haza utasitassanak Rzükségből haza kisértessenek és azok szülői niegl'edessenek. A cseléd törvények pedig betűszerinti értelemben engesztelhetlen erélylyel
hajtassanak végre.
Abban a reményben vagyok, ha a cseléd ügy r^ndezese ily értelemben foganatos itatnék, sokkal erkölcsösebb és vallásosabb, szolgálat készebb cselédekre lehetne szert tenni, mint ha aunak rendezése más alapból inditatnék meg. fclz egvéoi nézet, s hogy meonyire érvesithető gyakorlati szempontból, szóljon hozzá más is, hisz az ügy éde* mindnyájunké.
TERSANSZKY.
választmány egy begy ülend a kitűzött jutalmak odaítélése végett.
Az aUzakosztályok a részökre kitűzött feladat s tapasztalatuk alapján minden egyes gépet I.,II. vagy III. osztálylyal jelölik meg, s vizsgálódásuk eredményéről az egyetemes bi-ráló választmánynak jelentést tesznek.
A dijak ezen jelentések alapján fognak a biráló választmány tagjainak szavazattöbbsége által oda Ítéltetni.
Szavazat egyenlőség esetében a bíráló választmány elnöke döntő szavazattal birand.
IX. A dijak kiosztása az illető versenyzők vagy meghatalmazottjaik között julius 9 óu a kiállitast rendező bizotság által kitűzendő időben és helyen nyilván és ünnepélyesen fog eszközöltetni.
(Vége köv.)
A vasmegyei gazdasági egyesület
által JS74. évi julius 8. és 9 napjain Sár-várott rendezendő aratógépverseny
ügy rendszabályai.
I. A f. évi julius 7-ig beérkezett aratógépek r vizsgáló bizottmány által a függelékben mellékelt utasitás alapján, f. évi julius 7-én elől.'ges vizngálat aló vétetnek.
II. A biráló választmány f. hó 7-én a h lyszinén fog megalakulni, és álland legalább J 2(3 tagból, 4 szakosztályra osztva:
1. szakosztály: a gépek megfigyelésére működés közben, 8 szak bíráló.
2. szakosztály: az időtartam, mérték, terület és időjárás feljegyzésére, 8 szak biráló.
3. szakosztály az aratás és marokrakás minőségének megfigyelése végett, 8 szakbíró.
4. szakosztály: az igényelt vonóerő meghatározására, 2 szakbíró.
Az albizottságba a biráló választmány tagjai a kiállítást rendező bizottmány által osztatnak be.
III. A vizsgálat egyes mozzanatai és az e részben követendő eljárás megállapítása után a biráló választmány mindenekelőtt a gépeket vcendi szemle alá s az elővizsgálatnak külön jegyzőkönyvbe foglalt egyes tételeit helyben-hagyja. módosítja vagy kiegészíti.
IV. Julius hó 8-án reggeli 9 órakor a versenyzők a kiállítás helyére meghivatnak, hogy közöttük a versenyre szánt terület a rendező bizottság néhány tagjának felügyelete alatt sorsliiizás utján kiosztathassék.
Hogy a hasonszerkezetü gépek egymás meliett f^kvő parczeliákon működhessenek, egyik pályázó a versenytüreleti parczeilák számai közül egyet kihúz. A2 ezen kihúzott szám-jobbra vagy balra eső parczeilák a marokrakó nélküli gépeknek adatnak át, a fönmaradt rész pedig a marok rakó gépek részére esik. Ezek-után a pályázók maguk, a távollevők helyett pedig a kiállítási bizottmány egyik tagja huz sorsot a verseny sorrendjének megállapítása végett. Ezen kihúzott szamok a kiállítási számmal együtt a gépekre függesztetnek. A sorsolás utján kijelölt parczeilák elcscrélése nem engedtetik meg.
V. Julius 8-tól kezdve, ha csak a körülmények engedik, naponkint reggeli 9 órától kezdődik a marokrakó szerkezetnélküli gépek versenye. Ha azonban a versenyre beérkezett gépek nagy száma, vagy az időjárás ugy kívánná, a biráló választmánynak két szakaszban leendő sorakozása mellett egyszerre két gép is bocsáttathatik versenyre a sorhúzás megállapított sorrendben félórai időkülönbséggel. A versenyzőknek azonban szabadságukban áll verseny előtt gépeikkel egy czélra kijelölt külön területen kísérletet tenni.
Minden egyes aratógép részére egy 1000 : ölnyi terület fog versenytérül kitüzetni, lehetőleg szabályos alakban, s ezen terület Iegfo-Ubb 5 negyedóra alatt letakarítandó, ellenkező esetben a gép visszavettetik.
Ha valamely gép a munkához a kitűzött időben teljesen fölszerelve nem lenne, a számára kijelölt parczella mind az ideig fóutartatik, mig munkáját megkezdheti.
VI. A versenyzői gépek kisérése mun-kájok közben háborgatás elkerülése tekintetéből csak a bíráló bizottmány tagjainak engedtetik meg.
VII. A napi munka bevégezte után kiállítók és a biráló választmány tagjai az elnök által kitűzendő helyen egybegyűlnek a következendő nap teendőinek megállapítása végett.
VIII. A verseny befejezte után a biráló
Helyi hírek.
—LapunkJéléves előfizetési ideje mult hó végével letelvén, tisztelettel jelkérjük mindazokat, kiknek elöfizetésök lejári, annak szives megújítására, hogy a lap rendes küldésében Jennakadás ne történjék.
Előfizetési ár: jélévre 4 frt.
» negyedévre 2 frt.
— Zalamegye köztiszteletü főispánja, mint tavai, ugy az idéu is körutat tesz a megyében ; kutatni a hiányokat, felismerni a hibákat 8 elismeréssel koszorúzni az érdemet szép és nemes feladat! Örülünk, hogy Hertelendy Kál mán főispán urő méltósága nemes érzületét oly lelkesedve tettlegesiti, egészségét nem kímélve e változatos időjárás közepette is a fárasztó utat megteszi. Legyen e szives ténykedéséért Zalamegye összes közönsége nevében üdvözölve! Kisérje útjában a nemzet őrködő szelleme !
— Kis-Kanizsa város kath. közön sége valóban szép s vallásos ünnepet ül julius 5 én, a mikor, miut^már említők, díszes uj templomának felszentelése fog eszközöltetni. Az egy háziszertartást Pribék István felszentelt püspök ur ő méltósága teljesiti.
— Csengery Antal országgyűlési képviselőnk a siófoki fürdőt élvezi.
— Somogy megye 202 községben 25.309 kat. hold szőlőt művel.
— JBTymen. Munkácsy Dezső n.-kanizaai m. kir. távirdaüszt eljegyezte magának Komlóssy volt honvéd-főhadnagy s jelenleg n-kanizsai lakós és birtokos leányát, a kedvesés széplelkü Gizella kisasszonyt, b jegyesek esküvője folyó évi julius hó 11-én leend; örömteljes hosszú életet óhajtunk az ifjú pár örökfrigyéhez!
— Városi hatóságunk egy — még eddig a gyakorlati éleiben nem alkalmazott — törvény végrehajtását kiséité meg —fájdalom igen is váratlan sikerrel — alkalmasni és foganatosítani. A nyilvános mulatóhelyek-, vendéglők-, korcsmák bérlőinél az italmértékek megvizsgálását rendelé el és a végrehajtásnál kitűnt — a mire ugy is régen elvoltunk már készülve, h"gy kivételnélkül mindeniknél kis-eebb nagyobb mértékben töüb százramenő pa-laczkot, üveget stb. foglalt.le. Mindannyi közt azonban a jó hírnévnek most is ép ugy, mint eddig — a .Korona" vendéglő örülhet, mert ott a nyomozáskor is, — mint halljuk — mindent a legpontosabbnak s a törvényszerű igényekhez megfelelőnek találtak. Elismerésünket a hatóságnak!
— Törvénykezési csarnok. A nagykanizsai kir. törvényszék bünfenvitó osztálya előtt folyó 1874 évi julius hó 2 dik és 3-án a következő bűnügyek fognak tárgyalás alá vétetni : julius 2-an 1. Szán József és István, felső szenienyei lakósok elleni tolvajlási bünügy vég-tárgyalása. 2. Kovácsics Balogh Flóri és társai tolvajlásról vádolt hahoti lakósok elleni bünügy végtárgvaláBa. Julius 3-án.Í.Balogh Pál és társai tol vaj lássál vádolt f.-hahoti lakósok elleni bünügy végtárgyalása. 2. Kirner József életveszélyes testi sértésről vádolt mura-keresztúri molnár elleni bünügy végtárgyalása. Előadók Gózony és Gabelics törvényszéki birák.
— Magyar színészet. Junius 29-én vasárnap volt az uj színkörben az első előadás, azonban a még teljesen el nem készült színkört a hirtelen jött záp oreső elárasztotta s a működő színészek öltözeteiben jelentékeny kárt tett. Kedden tartatott a második előadás igen kevés közönség előtt, alkalom volt meggyőződni,hogy a társulat jeles erőkkel rendelkezik. Ma csütörtökön adatik elő Dóczy Lajos 100 aranyat nyert „Csók" czimü vígjátéka, melyre felhívjuk a közönség figyelmét, nem szeretnők, ha a nem rég itt mulatott s annyi kitüntetéssel fogadott jeles szerző koszorús darabja ürea színkörben mutattatnék először be. Vaaárnap Rákosi Jenőnek a nemzeti színházban oly fényes senza-tiójával előadott .Ripacsoa Pista" czimü legújabb müve kerül színre. Ezekből látható, hogy a legjobb s legújabb darabok adatnak elő, müólvnyujtásban a derék társulat hazafias komoly kötelességet tanúsít, méltán megvárható tehát, hogy a nemrég eltávozott s kiváló pártolásban részesült német színtársulat után
a magyar színtársulat részvét hiánya miatt ne kényszeríttessék eltávozni, ez által tényleg beigazolva lenne azok állítása, kik Nagy-Kanizsát magyar nemzetietlenséggel vádolják s mintha itt a megyei székhelyért küzdő hely a germánizálás fészke volna.Komoly dolog ez uraim! brochurozhatunk kötet számra, ha a tények ellenkezőleg beszélnek, majd jelezzük az eredményt. — A 6 előadásra nyitott bérletet ajánljuk pártolás végett.
— T. Singer Samu urnák. Helyreigazítás a „Zalai Közlöny" 49. számában megjelent „kereskedők és iparosunk" czimü közleményre. Miután néhány fecske nem teszi a tavaszt, ugy egy pár iteze bor nem a borkereskedőt, ennélfogva igen köszönöm az előzékeny megtiszteltetést, hogy engem is a nagy-kanizsai borkereskedők privát iktatni privát passiója volt; ezt szíveskedjék ad nótám venni, és engem tán feljegyzett notizkönyvéből azonnal durchstreicholni, és jövőben, ilyféle összeírásoknál a pápaszemet használni, egyebiránt szives jóakaratát köszöni. WAJDITS JÓZSEF
— A „kanizsai .dalárda" ez évi kerti dalestélye mult szombaton nagy részvét mellett tartatott meg oly annyira, hogy meglepő, de eddig még pontosan meg nem, határozott tiszta jövedelmet eredményezett. — Az előadott darabok a közönség részéről általános tetszésben részesültek. — A tánezheiy egyszerűen és izlésteljesen volt felszerelve. (Elismerés a rendezőségnek; de leginkább Tóth József vendéglős urnák!) — A hölgy koszorú ismét szép virágokat tüzé magába, melyek közül a tér szűke miatt csak egynehányl emiithetünk fel: Lackenbacher Rebeka ós Irma kisasszonyok, Mitzkv Teréz, Halphen Leopol-din, Bettelheim Klementin, Pranger nővérek, Weissmayer Eugénia, Rosenberg Zsófia és Prá-ger Ida kisasszonyok stb. Volt képviselve vidéki vendégektől Kottori és Keszthely is.S.S.
— Példás szabadéivilség. Keszthelyen ő méltósága, báró Taxis József IV. huszár ezredbeii főhadnagy ur ugyanazon ez-redbeli izr. őrmestertől elvállalta ujon született figyermekénói a komaságot, mely alkalommal is ritka loyalitásáról tanúskodott. — Szeretetreméltó buzgalommal teljesiló a szerepével járó szertartásokat pontosan egytől-egyig és még számosabbra noveszté azok sorát, kiknek eddig amugyis birta osztatlan rokonszenvét. —
— Beküldeiett. E lap egyik számában Kis-Kanizsára vonatkozólag hangsúlyozva volt hogy közönsége elhorvátosul, magyar érzelmeivel alább hagy ; ha a nemzeti szent jelek tisztelete láthatlan érzelemviláguak, ugy ki kell mondr.nunk, hogy városunk ebben a tekintetben kirívó ellentétet tanúsít, az illető — róla elég balul elhangoztatott ítélettel, hisz tessék megtekinteni újonnan épült csinos templomát, melynek elegáns szószékét nemzeti czimerünk disziti, két angyal által emelve, ugy meggyőződésévé válhatik mindenkinek, hogy azon közönség , mely imaházát is ily jelvényekkel szereti ékíteni, mindenesetre honi nyelve mellett buzog s érzelmei magyarosak^
— Balaton-Fiiredre junius 15-ig az 1 és 4-dik számú névsor szerint 420 egyén érkezett fürdővendégül, ezek közt a hazaiakat nem említve Bécs erősen van képviselve, sőt Szentpétervár és Párisból is jelentkeztek. Újólag azon meggyőződésünknek adunk kifejezést, hogy Bécsből Füredre rendezendő kéjvonatok igen előnyösek lennének.
— A rádi nagy tüz gyermekjátékból eredt, ugyanis akkor, midőn a nép a mezei munkánál távol volt, néhány gyermek madár-fiukat szedegetett, egynek az a furfangos ötlete jött, hogy fel kell pörkölni a madárfészkeket, milyen szépen potyognak majd a tollas állatkák alá,csinálnak is egy póznát, meggyújtják s egy szaimásház párkány zatban lévő fészek alá tartják, de abban a perezben lángba borul a ház, melytől pár óra negyed úlatt 53 ház ós melléképülec hamvadt el. Biztosítva 31 épület volt összeeen 4500 frt. értékben.
— Rövid hirek. Konstantinápolyban nagy földrengés volt közeletK — Szegeden M. szabómester 40.000 frtot nyt-:t a lottérián és megőrült. — DeákFerencz orvosa, Dr. Kovács Sebestyént a képviselőház tagjai elismerő irattal tisztelik meg. — Garibaldi aggasztón beteg.
— A müncheni hadi kárpótlásoól 2 miliő művészeti czélokra fordittatik. — A miskolczi ki-házasitó-egylet bünperirata már 6 mázsányi s 300 tanú van eddig kihallgatva. — Perthl József 40 éves nagy-czenki tanitó meghalL — Székesfejérvári püspökké, Pauer János nagy prépost kineveztetését emlegetik. — Eisenbur-ger Nachrichten szerkesztését Prager József vette át. — A bécsi hires Strauss zenetársulata Szombathelyre is lerándul játszani. — Körmenden állomásozó 76 dik honvédzászlóalj zászló-felszentelési ünnepélye aug. 23-án lesz. — Amerikában hires ,agglegény-kőr" feloszlott, mert az elnök megnősül. — Zichy Mihály festész hazánkfia külföldről Budapestre jő. — Csiki Sándor 1848-ki követeléseért beperelte a kormányt a 265 frt. kamataival megítéltetett neki.
— .Jézus Krisztus* czimü senzatio színdarab előadását Budán a minisztérium meghagyására a főkapitányság betiltotta. — As ezüst árkelet-pótlék juliusban 5% » vasutak s hajóknál. —
Történeti naptár.
Julius 3. 1799. Zádor György,jogtudományi iró születésnapja. — 1849 As oroszok Debreczent megszállják. — 1866. A kőnigrátzi csata.
, 4. 1807. Garibaldi születésnapja. —
1848. A magyar minieteríum emlék iraia a nádorhoz, a horvátügyben.
n 5. 1044. Aba Samu a ménfői csatában megöletik. — 1849. Qörgei lemond a hadügy minis térségről, s a feldunai hadsereg fővezére less.
„ 6 480. Kr. e. Leonidas a Thermopy-láknál hősi halállal esik el. — 1815. Huss János máglyán égettetik meg. — 1849. Vasváry Pá!
eleste. — 1850. Haynau nyugalomba helyeztetik.
„ 7. 1664.Zrin várát a törökök széthányják. — 1820. Kőváry László, jeles történész születésnapja. — 1866. Az osztráksereg elhagyja Velenczét
1849. Kossuth távozása Pestről. — 1866. A poroszok Prágát megszállják.
1552. Szondy György hősi halála Drégely vár védelmében. — 1807. Császár Ferencz születésnapja, Zala Egerszegen. — 1849. A magyar kormány Szegedre teszi székhelyét. — 1866. Az osztrák császárné Bu-pest^ejő.
8
9.
Üzleti szemle.
(S — r. 8 — n.)Nagy-Kanizsa, jnlina 1-én 1874. időjárás: derült szép. QtbotQilet: A mai hetivásár egy kissé élénk. — Az aratás küszöbön, mindenki siet a még eladó néhány mér6 gabonát értékesíteni. — Legkivált busa visel e körülmény alaU némi szerepet és ma legjobban is volt képviselve.
Az árak atolso jegyzékünk ellen-ben említésre méltó változtatással nem bírnak és újból következőkben állapodnak meg:
Piacxi áraink als. ansztr. mérő szerint: Buza 80 — 81 fnts. 5.80 — 6 frtig, 82 - 83 fnts 6.10 — 16 krig, 84 — 85 fnts. 6 50 — 60 krig. Rozs 4.90 — 5.16 krig. Árpa finomabb 4.90 — 6 20 krig, etetésre 3.70 — 4 frtig. Kakoricza 5. — 5.S0 krig. Zab 3. — 3.05 krig. Borsó 8 frt. Hajdina kása 13 — 14 kr. Köles 5. — 5.20 kr. Köles kása 9.25 -40 kr. Lenmag 4.80 — 5.20 kr. Keuderm*g 6.50 kr Repcze téli 4.50 — 70 kr. nyári 3.50 — 80 kr. Kevert (Miachlin(f)4.80 — 5 frt. Boaa-ocaó 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,—40 Borok: fejtett uj fehér 6.—, 5.60—6 frtig., fejtett oiros 4.50—5.50 -80 kr , fejtett Schiller 4.—4.60 kr. ó-bor —.— frt. — 8fprüpá-linka —.—. Törköly pálinka 23—25 frt, szilvalicza 27—30 frt. alsó-aasztriai akója", hordo nélkül, frauco itteni állomás.
Papírszeletek.
— Milyen dicső világ volna ez, ba a Shakespeare pásztorával, mindenki elmondhatná: ,Uram, én egy igazi napszámot vagyok; rnegk»res*m, a mit eszem; megfiretom a mit viselek; senkitsem gyűlölök; ■enki boldogságát sem irigylem; a mit ok jóllétének örülök, a uját bajomat zúgolódás nélkül türőm.
— A tapasztalás szerzésére és a jellem megös-merésére egy egész élet kívántatik.
— Egy müveit vendég, reá kiállt egy másikra: Ezer villámon meuy dörgés. hol maradt a már fél óra előtt megrendelt malaczfej ?
A másik: Már ezer bocsánatot kérek, azt én nem tndom, mert ón ép oly vendég vagyok itt, mint az nr.
(N.) Különlegesség' vagy a leves után lehet megítélni a hust.
Hol vetted pajtás azt a szivart,melyen annyira erSlködöl ?
— A különlegességek ámdájában.
— Füstjének különös szaga van : sokba kerülhetett !
— A szivar nem, de a gyufa, melyet már elhasználtam hosmá . . .
Felelős szerkesztő: Bátort! Lajos.

— Beküldéiett. Gazdákra nagy értékül. (Cséplőgépek,) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgép, mely két ember ált&l hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel, hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. JPh, Mayfarth & Comp. Frankfurt a. M. czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl-tatik. Ugyanott a megrendelések levél 41 tál tétethetnek meg.
•) E rovat alatt k^slöttért felelőséget nem Tállal Saerk.
A Nzerencsét meg kell ragadni!
300,000 ffl, Crt.
kínálkozik szerencse esetében, mint legfőbb nyerőmén^ azon h>Kujabbi nagy pénz kiitorxolHMiál, mely a magas kor mán\tol garantirozva van. A terv oly előnyösen van béren dezve: hogy az egy másra következő hat sorshúzásban, néhány hó alatt 35,800 nyeremény sorsoltatik ki, s azok kózt a kö vetkező főnyeremények lesznek: 300,000, 200,000.
100,000, 75.4)00,00,000,40,000 30,000 20,000,15.000 12,000, 10000,8000, 6000, 5000, 3000, 152: 2000, 360: 1000, ilO: 500, 17,7()0: 110 síb. mark. Cir.
Kzen legközelebbi második uagy sort búzás h hivatalos megállapodás szerint megtörténik már :
1874 ki julius 15-kén és 16-kán,
b ahhoz a sorsjegyek ára: egynegyed eredeti sorsjegy: 1 ft. 75 kr.; fél: 3 frt 50 kr; »*gé»z sorsjegy : 7 írt.
Minden megrendelés rögtön a legnagyobb gondossággal teljesíttetik, és az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegy™ megküldetik ; ugyszinte a sorsbuzási terv, s mind"gyik huzá^ után a nyereményjegyzék azonnal elküldetik. — A nyeremé nyék lefizetése pontosan eszközöltetik összeköttetésünknél fog va Németországnak minden nagyobb piaczán.
A mi sorsjegy eladásunkuak a szerencse kedvez s mos tanában is rövid idő alatt sok jelentckeny nyeremény közt 3 első főnyeremény húzatott ki a nálunk vásárolt sorsjegyekre s fizettetett ki általunk.
Oly Hiilárd alapokon nyugvó vállalatnál élénk rész vételre számithatván, felkérjük az érdekelteket, hogy a huz.i* napja közelléte miatt a m»tgrendelés minél elébb intéztes sék hozzánk.
S Steindecker & Comp.
Bank- und Weehsel-Geschsift in Hamburg
1-O
Hirdetmény.
Somogy megy ében fekvó lakócsai kir. közalap, uradalom rendeztnényéböl 1833 font egynyiretü téli gyapjúnak — a nyerendő idei bárány gyapjúnak hasonlag a téli gyapja vételi árához átvétele kötelezettségével — felsóbbi távirat, utján eszközlendó helybenhagyás fentartásával, zars ajánlatok (offert) utjáni eladása — a gyapjút tartalmazó zsákok ára külön megtérítése mellett és einwag nélkül — f. é. julius hó 8-án eszközlendó levén , — a venni szándékozók azzal hivatnak meg. hogy a kellőleg szerkesztett s 50 kros bélyeggel ellátott zárt ajánlataikat, mellé zárva az összes megigért vételár 10%-át, s kinyilatkoztatva az árverési feltételek ismeretét s azok teljes elfogadását, — az árverési nap déli 12 órájáig a lakócsai m. k. alap. uradl. tiszítartó-ság irodájába adják be. — Később érkező, vagy kellőleg felnem szerelt s hiányosan s nem világosan szerkesztett ajánlatok tekintetbe nem fognak vétetni. — Az eladandó gyapjú és az árverési feltételek a lakacsai tiszttartóságnil megtekinthetők. . 1S75-3
Kelt L:ikócsán 1874. évi junius hó 13-án.
M. k. Közalap: uradalmi tiszttartóság.
Belovárott I,»kovic* Q. Csáktornyán Kárász H. Csurgón Kreialer Dávid Kaposvárott Kohn Jakat. Kapronczán Werli Sánd. tf><>uvi<r.. Keszthsfyen Wün.cb F. Kereszten Hrey«r Jakab fiai Kőszegei c a&citinovita Istv. gy^gyss.
Letenyen Kalivoda J. gyógysz. Marczaliban Is/.tl Nándor Bások-SzL-györgyöii Kibic* J. gy. Szombathelyen Pilich Fereu.-.* gy. Sopronyban M»jzey András <y<5g-yi>«. Zágrábban Mittelbach Z*.
. Oyleck J. J. gyógysz. , I !rwei»x Fr- gyóygtr.
I-HALMÁJ-ZSIROLAJ. _ _
A legtisztább es leghathatósabb orvosi sr.er Norvégia begyeiben 'nem cserélendő fel x mesterségeden tisr.titott halmájzsir-olajjal.
A valódi Dorsch-halmájzsir-olaj mell- és tüdő-bajoknál, seropho Iu8- é« racbiti8-betegségekben legjobb gyógyhatásúi van ; u<i-{;>rvúgyitja a le-.'i'l'ilt^bbkSszvéay- éscsúzbajokat, valumint az időix.iki hörkiilegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással! frt.
Raktárak Naffy-Kanizsán: Belus J. gyógysz Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. és ltosenfeld F. uraknál.
IOLL A. SE1DLITZ-POR A.
M'
K porok rendkivQli g a legeltérőbb esetekben bebizouyult gyógy-hatásuk álul minden, eddig elismert liási szerek között, tagadhatatlanul a, eU." helyet foglalják el; mit az sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldíitt hála-iratok a legrészletesebben tann-Htják, hogy e porok t6gZ;ut szorulásoknál, emészthetetlensegeknél, gyo njorbevnél, továbbá görcsök, vese és ideg-bajokban, szlvdobogásnál, ide gesseg okutu főfájás, vértolnlas, végül bysteriára, bnkór és huzamos
nanyasra hajlamnál a legjobb Sikerrel alkalmaztatnak, s alegtarUsb evógyhatást eredményeztek. 1254 — 20
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
SÓVAL.
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedelmére minden belső és külső gyuladá*, legtöbb betegség, mindennemű seb-, fej-, lül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott aeL-k, rák, fene. azemgynlladás, bénulás és inindennemG sérülés eileu, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
Árverési hirdetés.
A néhai Körschner Mayer hagyatékához tartozó a városház utczában 8-dik sz. a. (régi szám 511) fekvő ház folyó évi julius hó 16-án reggeli 9 órakor a helyszínén árverés utján el fog adatni.
Az aránylag kedvező feltételek naponkint a del-előtti órákban a helybeli izr. hitközség irodájában megtudhatók.
(i:í:3-3) A tömeqgondnoksag.
Hotel Mihalek
Alulírott jelenti Vn. é. közön-4 jégnek, liogy az ő saját házat,'
Serviía-íéren 7. sz. alati
[szállodává alakította át és leg-pompásabban berendezte.
Szobaára: lfttól 3.50krig.<
►115í-2l
MIHALEK F
szállodatulajdonos.
d
Pályázat.
Zala-Koppán községi 2 osztályú iskolának rendes tanító állomása, melyhez az orgonista és kántori teendők is csatolvák, — ugy a segédtanítói állomás is üresedésbe van.
A rendes tanitó évi fizetése.
1. Minden házas pártól 10 kr. lélekpénz és '/« p. m. rozs 200 pár után.
2. Öt öl bükkfa (hasáb).
3. Mintegy 15 akó must (collecta).
4. Ót hold szántó föld, 2 hold rét, 1 hold legelő.
5. 170 iskola kötelezettől fejenkint 1 frt.
6. A püspökségtől évenkint 24 frt. 50 kr.
7. Minden halottól temetkezésnél 13 kr.
8. Tisztességes lakás 2 szoba, 1 konyha lkamra, gazdasági melléképülettel, és 1 7, hold belsőséggel.
y., Harangozásért, s hétköznapokban az egyházfi szolgálatért van 5 hold szántó földje, 2 hold rétje és 1 hold legelője.
A segéd tanitó fizetése.
200 írt. készpénz és 1 lakszoba fűtéssel.
A pályázni óhajtóknak képezde végzetteknek kell lenni, s szakképzettségüket igazoló okmányaikkal felszerelt folyamodványukat Zala-Koppán községi iskolaszék elnökségéhez adják be, — választási határnapul f. évi Jjulius hó 28-ik napja lévén kitűzve, mikarra a pályázni kívánók személyesen jelenjenek meg. « (i3?8-2)
„Puritos"
haj-ifjitó-tej.
A „Puriti-n* nem iiajfesték, hanem tejnemii folyadék jely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy ősz hajjikai aegífjit, az az lassanként még pedig Irgkénóbb ü'zeiinégi lap alalt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg bírt!
A „Puritas" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tet
____azeriut vízzel mosnlhatik, lehet fehérrel bevont vánkoson
lalunni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
|nem fest, hanem ifjit.
A TC
világon a legegyszerűbb. A tejből a kézre öntetik, s addi iörzsöltetik vele a haj, mig kellően meg van nedvesítve, « e/J iinden nap egyszer ismételtetik. Ebből áll az egész. Ha a haj Ivísszanyerte eredeti természetes szinét, mi rendesen tiz tizen Ikét nap múlva történik, további fentartására elegendő a tej lek hetenkint 2—3 szor való használata, p ugy bajusz, pofa teleseakáll , valamint a legboazabb női haj is megifjittat Ihatnak.
Egy üveg ,Pu« Hn«" ára 2 frt. (postai szétküldésnél ra 20 krral több) s készpénzzel vagy utánvétellel kapható Ifraus Ottó társánál, Uéi «, >Iariahilfer»írasMf 38. »zám.
Főraktárak : Bécs: Weiss József gyógyszerész, Stadt, "uchlauben. — Prága Fiirst József gyógyszerész, SchilÜDgs — Briinn: Eder Ferencz. — Pesten: Török József ir gyógyszertárában, királyuteza 7-ikszniu
niagyarország nagyobb városainak azon tisztelt gyógyszerészei, kik virágzásfiak örvendő gyógy rral birnak, kik „Puritán" czimü szerünket árulni Ikivánják és nagyobb kelet czéljából a hírlapokban megne reztetui óhajtanak, s szíveskedjenek német szövegű levélben íozzánk fordulni.
Franz Ottó és társa.
1381—1.
„CORNELiA."
Wiaaer iUistrirte Mod©-aad Baia©a-Iettiag.

Vendégfogadó-bérbeadás.
Folyó évi augustus hó2-dik napján Baltaváron az uradalmi tiszttartói irodában déielötti órákban, a baltavári nagy vendégfogadó, mészárszék, hozzá tartozandó fold és rét birtokkal együtt, folyó évi Szt.-Mihály napjától fogva számítandó három évre, nyilvános árverés utján bérben adandó. A bérleti feltételek az uradalmi tiszti irodában betekinthetek. Kelt Baltavárott 1874. junius hó 24.
0377-2) Kropf József
tiszttartó.
m Alle 14 Tage 1 Nuoamer mit Mode- und Handarbeiten
I ^^nebst 1 grossen Scbnittmusterbogen und reichhaltigem Fcuilleton
' ^Ms ríerteUaliriií mit freier PostznsenáaiuL nur fl. 1.20 tr. ö. W
Für die kommende önison briogt die ,Corneliau nacb den. ^pneuesten und gescbmackrollsten Wiener und Paris.>r Modellen die ■"reizendsten Toilettcn für die Rcise, Sommerbálle, Promenade undl r^Pfür den lándlichen Aufentbalt, ferner Uandarbeiten jeder Art. • Der elegante Styl, wt-lcher unser Blatt so schnell bei der B^Weltdame wie bei der besebaidenen Uausfrau zum Lieblingl l^macbte, wird auch ft-rnerbin unsere Ricbtscbnur sein; durchj ^fltücbtige Pariser und Wiener Mitarbeiterinnen in eigenen Kllnst-■Zler-Ateliers ist es uns ermüglicbt das Elegante und Praktiscbe zt j^einem harmoniseben Ganzén zu vereinen.
m Eine reicbe Füllé der maanigfaltigsten Modellé, welche^ ^~uns von dea ersten Uáusi?rn des Continents aur Verfügung ge-" (p&tellt wurden, werdeu der Keibe nacb sicb in den kommendei
■Nummem entfalten. ■ _ Abonnements werden per Postanweisnng entgegengenom-
(1383—1)
í
men von
Wien, VI., Magdalenenstrasse 23. ■
d'JWJW/AftWWWW
Lotz H. Gépgyára.
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám.
co
s
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorsító nyomása, Nagy-Kaniasán.
1
-

NAGY-KANIZSA, 1874. jalius 5-én.
Tizenharmadik évfolyam.
f
32^==
□éflwtitJ
egear tm . . | tél evre .... jegyed «rr* i .
j Bffy ftxAm JO kr.
Htrtfetéatfc
I 6 hasábos petitaorbaa [ 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
XY1L TTÉRBKK furriiiirínt Ki krnrt v*
:*tnmc f«-l Kincstári illeték minden Begyes hirdetésért kíllör'' I :tO kr. fizetendő.
5:tV» ----=
A lap txeilemi réazétj ':llet<5 közlemények gzerkesztóbez, —
ínyagi reszet illető xöziemenyek pedig a kiadóhoz bérmentve intésendók:
előbb:
-SOMOG
ÖZLÖN
XAGY-KA.VIZSA Wla»»lc«bt2.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatár-I saktól fogadtatnak el.
H
Kéziratok vissza nem
küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület", a .^agy-kanizsai kereskedelmi s ioarbank", a „nagy-kanizsai takarékpénztár a ,Zala-S«nogr" gőzhajózási részvénytársulat, ugy a „zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet4' s több megyei és városi egyesölet hivatalos értesítője
Hetenkint kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap,
Teesz János
polgári iskolai igazgatónak a nagy-kanizsai községi iskolaszékhez intézendő
Emlékirata
a polgári iskolának kereskedelmi szakiskolával történendő összekapcsolása tárgyában.
Mióta a nemzet törvényes függetlenségéről biztosítva sorsának urává lett, az országos ügyek minden ágában s különösen a közoktatás ügyében is tetemes áldozatokkal czél-és időszerű változtatások nagyszámú többé el nem odázhatö oly újítások tétettek, melyekről mindenki — hacsak szándékosan szemet nem huny a valóság előtt — kénytelen bevallani, hogy hivatvák egy jobb jövő megalapítására, a nép jólétének előmozdítására. Miután az eddiginél nagyobb figyelmet és gondot kezdettek fordítani az összes tanügyre, tapasztalniok kellett, hogy az elemi iskolák czélszerübb szervezése által a nép értelmi s erkölcsi nevelésének, a középtanodák által a tudományos müveit-ségre való előkészületnek, a mű-és tudományos egyetemek által végre a felsőbb tudományosság s magasabb technicai képzettség megszorezlietésének ugyan elég van téve, de lehetetlen volt észre nem venniők a hézagot, mely régóta összes anyagi mozgalmainknál látható vala az alsóbb technikai műveltség és szaknevelés hiánya miatt lehetetlen volt észre nem venniők, hogy középosztályunk ivadékai a gyakorlati életre szükséges ismeretek megszerzése helyett gymnasiumokat járnak, ügyvédekké, orvosokká lesznek, hivatalokat vállalnak vagy legalább akarnak vállalni s feles számmal szaporítják a szoros értelemben nem termelő osztályokat. Magyarország e tekin-
TÁHCZA.
Szivem beteg —
Szivem beteg uyugalmat esd s óhajt, S még egy utolsó elhaló sóhajt Röpít feléd ;
Minden szavát ha megértetted Csak ez ntolsót, ezt az egyet Megértenéd.
Ne félj ! nem esdi már szerelmedet, A mely örökre, végkép elveszett ; Lemondani,
Szenvedni s tílrni megtanultam, Megtanítottak erre multam Fájdalmai.
Alusznak már szerelmünk lángjai, Miért is volna föltámasztani ? 1 Azért talán,
Hogy majd ismét nevess rabodnak Az újonnan föltámadottnak Ujabb baján?!
/
Miért adál reményt ? Tán a miatt
Hogy lásd, s kaczagd gyötrő fájdalmimat ?
Vagy tán azért,
Hogy csúszva láss a föld porába A mint könyörgök mindhiába Szerelmedért ?!
Ketté szakadt szerelmünk lánczszeme, S a sziv, ezer reményivel tele
Zordon hideg;
Hiába szólsz, ígérsz te annak ftjabb gyönyört, — mézét szavadnak Nem érti meg!
Szerettelek, mint egy ifjú kebel Huszonkét év tündér reményivel Szerethetett.
tetben éles ellentétet képez miveltebb és iparüzó országokkal s hogy többet ne-említsek, csak Németországot hozom föl, hol míg 1865-ben 521 gymnasiumban ösz-szesen 90,915 tanítvány volt, addig 919 ipar- s felsőbb polgári iskolában 150,395 s igy majdnem mégegyszer annyi tanítvány nyerte kiképeztetését. Magyarországon ugyanez évben majdnem 10-szer annyi növendék látogatta a gymnasiumokat mint a reáliskolákat, mertmig 130gymnasiumbnn 29,966, addig 27 reáltanodában összesen csak 3,333 tanuló képeztetett.*)
Hogy Magyarország, ha ez uton tovább halad, soha iparüzó országgá nem lesz, nem szorul ezek után bebizonyításra, pedig ha elszegényedni, hátramaradni s minden reményét örökké az időjárás bizonytalanságába helyezni nem akarja s iparüzó állammá lenni óhajt — mivé pedig okvetlenül lennie szükséges — utóvégre is a tisztán föld mi velő állam kezdetleges állapótjából kibontakoznia és iparra, kereskedésre áttérnie kell.
E meggyőződés bízhatta rá a magas kormányt,hogy az 1868. XXXVIII. t. cz. értelmében oly városokat, melyek legalább 5000 lakóst számlálnak, ha anyagi erejők engedi, polgári iskolákat állítani s föntar-tani kötelezi, számos helyen eddig fennállott algymnasiumokat pedig polgári iskolákká átalakított. Lehetetlen, hogy az elfogulatlan hazafi ezt elismeréssel ne fogadja s a magas kormánynak köszönetet ne szavazzon. a miért ez oly kiváló gondozásban részesité az eddig magára hagyott középosztályt.
•) Hunfalvy János : Európa államainak rövid
statistikája. „ u Az obzt. bir. rövid statistikája
különös tekintettel rMagyarország -ra.
Nincs is kétség benne, bog}- ez üdvös intézkedés rövid idomulva hasznos gyümölcsöket termend, mert az országszerte napról napra szaporodó polgári iskolák hatalmas lendületet adandanak a foldmivelésnek, iparnak s kereskedésnek, különösen,ha a törvény intentiöja szerint a helyi érdekek kellő tekintetbe vételével a leginkább földmiveló vidékeken a gazdaságtanra, iparos vidékeken az iparműtanra, inkább kereskedéssel foglalkodó vidékeken pedig a kereskedői szakmára fordítván főfigyelmöket, felsőbb osztályaik mintegy szakiskolákká fognak átalakulni. Ez már csak azért is kívánatos volna, mert szakiskolák által az iskola közelebbi viszonyba hozatik az élettel a növendékek bizonyos hivatásra czélzó s azért terjedelmes, a gyakorlati életre tökéletesen képesítő, áthatóbb ki képezte tést nyernek.
Nagy-Kanizsa városa a föntérintett törvény értelmében nagy áldozatok árán polgári iskolát nemcsak létesített, hanem azt a törvényes kellékeknek és az eddigi szükségletnek megfelelő tanszerek beszerzése által oly állapotba is helyezte, hogy a sikeres tanitás a megnyitás pilhinata óta folya-rmttba tétethetett. Valamint a körültekintő hatóság eddig sem mulasztott el semmit a város szellemi s anyagi felvirágoztatása előmozdításában. ugy reménylem,ezután is mindent megtecnd,hogy a tanügy terén annyira szükséges szerves összeköttetés iskola és élet között fontartassék s a város leendő polgárának érdekei a czélnak leginkább megfelelő iskolák által a leglelkiismeretesben gondoztassanak.
Ha csak futólagos pillantást vetünk városunk polgárzatára, azonnal meggyőzöd-hetünk, hogy annak legalább 20 százaléka
kereskedéssel foglalkozik, azért a következő
indítványt bátorkodom tenni: tekintve.hogy a szakképzettség azon szellemi tőke, mely nélkül az anyagi jóllét gyarapodásáról szó sem lehet; tekintve, hogy Nagy-Kanizsa fekvésénél, nagysága s vagyonosságánál fogva, mindenha Zalamegye szellemi s anyagi érdekeinek és azok képviselőinek, iparánaK, de legkivált kereskedésének gyú-pontja volt is, marad is; tekintve, hogy szakiskolákban s leginkább kereskedelmi iskolákban átalában vidékünkön még különösen nagy hiány van; ha pedig elvétve nagyobb városokban magánosok által fon-tartott ily nevű szakiskolákra bukkanunk azok a törvényes kellékeknek semmi tekintetben sem felelnek meg; tekintve, hogy a polgári iskola 4 osztályához csatolandó 3 osztálvu kereskedelmi iskola fölszerelése körülbelül ugyanazon költséggel eszközölhető lesz, melybe a fölsőbb polgári iskolai osztályoké kerülend s hogy a polgári iskola eddigi szépszámú és czélszerű tanszer gyűjteménye annak már is biztos alapját képezheti ; tekintve, hogy egy kereskedelmi iskola létesítése a városi közönségnek átalá-nosan kifejezett, határozott kívánsága, melynek teljesítésétől magának a polgári iskolának óhajtott felvirágzása is feltételeztetik: keresse meg a T. Iskolaszék a városi hatóságot, melynek hatáskörébe tartozik az iskolák külső ügyeiről gondoskodni az iránt, hogy a magas kormánynál egy a polgári iskola 4 osztályú basisán nyugvó s avval egybekapcsolandó 3 osztályból álló, a törvényben körülirt kelléknek minden tekintetben megfelelő kereskedelmi iskolának engedélyezését s nyilvánossági joggal felruházásá t már a jövő iskolai év elejére kieszközölje.
.S te, szép remények álma, képe, Csillag gyanánt valál bevésve Szivem felett.
Karon fogott testvérem, a remény,
„Jer, jer velem" — szólott; — és mentem én
Mentem vele.
Es vitt mindig magasbra szállva, Oltár-szivednek zsámolyára Vitt fel keze.
Oh, bár inkább maradtam volna lenn, Nem hordanék most keblem mélyiben Vérző sebet.
Mit hő syerelmemért cserébe Gyógyíthatatlan vert beléje Önnön kezed I
Midőn reám lehoztad a halált, Szivem véréből kis patakcsa vált, S most keblire,
Megtört sobaj, szerelmi áltn»k, S hervadt levél röppenve szállnak Enyelgni le !
Elvesztettem mindent, mit veszthetek, Egy kis sugár maradt szivembe' még A sok közül.
Emléked ez, — halvány augárka Melytől a sxiv keserve, átka Megédeaül 1
A malUk álmát, — bánatul teli,— Bármint igyekszem elfelejteni, Nem ! nem lebet!
Szememre majd ba lágy lepel jő, — Csak ott felejthetem legelső Szerelmemet I
VÁRHALMI KÁLMÁN
A fekete lovag.
(Eredeti beszély.)
Irta
Aémeth Elek
I.
Reggel van ... A nap tündöklő arcza most emelkedik fül boldog Arábia határa fölé, rezgő sugarai a pázsit harmatcseppjeiben megtörve szikráznak. Az ezüst marhák, szilaj ménesek játszi enyelgéssel és nyerítve kalandozzák be a dus virányzatot. A szára;- ások tarka csoportjai vig csevegés között szeldelik át a virág illattól mámorosuk leget. Az üde csermely kígyózva fut át a nagy rónasagon öntözve a part virágait, mig végre elnyelik' a kéklő távolban az éggel összeolvadni látszd tó csendes és fénylő hullámai.
Követvén a csermely kanyargó folyását a tóhoz érünk, melynek zöld partjai szokatlan látványt tárnak a szemlélő elé.
A tó csendes partjai megnépesedének. A tarka sátrak, melyeknek csúcsain egy-egy zászló enyelgett a reggeli szellővel, egész kis tábort alkotának, élénk szín vegyületeikkel gyönyörködtetik a szemet. E szövet városlakói festői öltönyeikkel szinten bedves benyomást gyakorolnak a szemlélőre. Majd szép, daliás alakok, majd az élet tele által megfehérült aggastyánok,majd kellemdus hölgyek jelennek meg élénk kiváncscsal arezukon.
Mi lehet ennek oka ? . . . Megtudjuk, ha a mozgó néptömeg közé vegyülve ennek irányát követjük.
Előttünk a zöld térségen nagy négyszögű 8 korlátokkal körülövedzett tér bontakozik ki, melynek külrészén ülőhelyek részint üresen
állanak. Az egész helyiség a küzdtér alakját hordja magán.
„Mi fog itt történni Arbuz?"— kérdé egy vándorbotos egyed szomszédjától
— Messziről kell jönnöd földi, ha azt sem tudod, miként a dicső király,Albazúr e helyen ma harezjátékot fog tartani. De a legfelségesebb az, hogy a király leánya, Leona, a szépség valódi királynője fogja a győzőnek átnyújtani a megérdemlett ezüst koszorút. —
— Helyet. . . helyet . . jön a király ! — hangzott a futár kiáltása. Mire egy egetverő üdvhang tölté be a levegőt.
Albazúr, átlétai alak sasorral, villogó szigort kifejező szemekkel,koromfekete bajusz s szakállal,szép pej ménen ülve közelgett a sorompóhoz. Izomtelt tagjait keleti, drágakövekkel ékített ruha fcidé, melynek harczías jelleget az oldalára csatolt damaszk kard kölcsönzött.
Mellette leánya lovagolt seregélyszürke lován, mely büszkén s kényesen hordá igazán királyi terhét.
Leona szép volt, mint a hajnali csillag, mely ezüst mosoly lyal pillant le a felhők közöl, szép mint a holdsugár rezgő világa az éj sötét fátyolán. Bársony fekete volt haja, oly sima és légy, mint a legfinomabb hattyupehely. Szemei nagyok s feketék, mintegy villámlani látszanak. Ajkain az ég bíbora hasad, melynek rubinja alól igazgyöngyök virradnak. Termete, amint ülő helyzetéből kivehető karcsú, légi s oly helyes,hogy szemlélete elbűvölő ábrándba vonja a szivet. Arcza rózsáiról ítélve mégcsak a tizenhetedik tavasz mosolyg reája.
Albazúr és lánya a nép kitűnő öröm kiáltásait kegyes mosolylyai jutalmazák. Áthaladva a sűrű néptömegen és áthaladván a koszorúk-
A t. Iskolaszék bizonyára a törvény szellemének megfelelóleg szintén azon nézetet osztja, hogy a polgári iskoláknak a helyi érdekeket, hogy azoknak eleget tegyenek, tekintetbe kell venniök,s az emiitettem érveket figyelemmel kisérve azon meggyőződésre jutott, hogy Nagy-Kanizsa városának egy a törvényes kellékeknek megfelelő kereskedelmi iskolára elkerülhetlen szüksége van. És ha igy helyes érzékkel felismertük a körülmények situatióját, önkényt következik, hogy tenni is kell, amit a jobb belátás sugal, mihelyt idő és alkalom kedvezők, egy régóta érzett hiány pótlására. Nem szabad soká tapogatódzanunk, különben mások kirántják alólunk a gyéként s bennünket saját érdekeik valósítására eszközül használnak fel.
Részemről erősen hiszem, hogy a városi hatóság, melynek kezébe van letéve a város java, becsülete; mely annak fölvirá-gozását s mindennemű ügyeinek javítását eszközli, áthatva azon gondolattól, miszerint a város jólléte első sorban nem nagy kincsektől, erős falaktól vagy szép házaktól, hanem leendő műveltebb, értelmesebb s neveltebb, polgáraitól függ: minden eineliyüt mozgásba hozand, hogy serdülő ifjúsága leendő hivatásának megfelelő iskoláztatásban részesüljön és az átalános erkölcsi s értelmi kiképeztetésen kivül a szükséges szakképzettséget is megszerezhesse, e czél valósítására pedig a legközelebbrőljérdekelt kereskedelmi osztály szellemi s anyagi támogatását az aldásthozó ügynek megnyerni kedves kötelességének tartandja.
- Nagy-Kanizsán. 1874-iki jul. hó 1.
TEESZ JÁNOS.
polg. isk. igazgató.
A vagyonnak veszélyei tüz által közrendészeli szempontból.
A Bucsu-szent-László szt-Ferenezren -düek diszes templomának és zárdájának junius hó 19 én villám általi leégése minden jobb érzésű embert testben és lélekben annyira megrázkódtatott, hogy. azontul a legkisebb égizörej és villám a vagyonnak tüz általi megsemmisíthető lehetőségére gondol. És nem oknélkül történik ez, mert egy perez elegendő arra, hogy a vagyon, mely ma fontos a lét fenntartására, melyben magas érték, élvezet és kényelem létezik,az holnap egy villám csapására örökre megsemmisüljön, vagyon, érték, élve/et és kényelem vele együtt semmivé enyésszenek.
Ugy irja e lapok szerkesztősége, hogy azon épületnek leégése 70 — 80 ezerfrira
kai ékített diadalíven elfoglalák a számukra kijelölt helyet.
A hadbirák is helyeikre menvén,paran-csolák a kürtösnek jelt adni a harezjáték megnyitására.
A küzdtér sorompója fólhuzatott. Kevés idő múlva beléptetett egy szép harczi alak Körülnyargalván a tért,megállott a király előtt a magát meghajtva a nép felé fordult b érezes hangon szólván :
— Talma, a szomszédtartomáuv fejedelme fölhívja az»itteni vitézeket baj vívásra ! Érezze kardom súlyát mindaz, ki velem szembeszállni mer !
E büsv.ke fölhívásra sok vitéznek, kik künn készen várakozának szégyen s haragpir szőkéit arczába. Valamennyi eUő akart l«-nni. Azonban egy társainál gyorsabb levén beugratott, 8 üdvözölvén Albazurt ós Leónát, Tulma elé ment.
A nézők között halotti csend lón, mindenki izgatottan figyelt.
A kürt másodszor, majd harmadszor hangzott.
A két vívó végig méré egymást, ugy látszók, mintha szemeik villámával akarnák eldönteni a tusát. Összevágtak. Kardjaik, mint sötét éjjel a villám,cz'kázának s ^aszeverődé-seik hangja gyorsabb dobogáara készteté a sziveket. Talma vitézül küzdött; de ellenfele is méltó volt hozzá. Egy ideig törekvéseik meg-híusuláuak kitejtett ügyességükön. Végre Tal ma fölemelkedvén nyergében hirtelen ellenfele remek körvágásain bevágva azt ménjéről leüté.
— Ez volt az első, szégyenleném a babért előbb elfogadni, mig két, három vitéz homlokára nem vésem a legyőzetés bélyegét —
menő kárt vont maga után. Kérdés,ki fogja azon épületet újból fölépíteni, kik tárczá-jábol fog azon roppant pénzösszeg befolyni és mennyi időbe kerülend az épületnek újbóli fölépítése ?. Mindezeknek figyelembe vételével hivatva van lapunk a „vagyonnak tüzáltali veszélyeit közrendészeti szempontból" megvitatni, hogy megvitatása alkalmul szolgáljon minden biztosító helyes intézkedés megtételére,
A polgárok vagyonára legpusztítóbb veszedelem a tűzvész, azért is hivatva van polgár, rendőrség és kormány oly intézkedéseket létesíteni, melyek a vagyont a tűzvész ellen biztonságba helyhcztetni képesek.
Az ész, a becsületérzés parancsolja, minden polgárnak az ovatosságot, az előrelátást. Ott, hol ész, becsületesség van, nem hiányoznak gondosság, előrelátás.ovatosság, és ezek mellett, kivételével az elemi csapá- ; soknak nem is igen merülnek föl tűzveszélyek.
Becsületes, mivelt, gondos polgárok gondolni fognak községeikben a tűzveszély éleszthetése gátlására,a netán fölélesztett tüz terjeszkedhetésének erélyes akadályozása, , gyors beszüntetésére és az akörül fölmerülhető veszélyek el mellőzésére.
A müveit községek lakói mindenesetben gondolni fognak együttal a hatósági rendeleteknek foganatosítására is, ennélfogva különös figyelemben tartják a tűzmentes építkezést nemcsak a lakházakra hanem az egyéb gazdasági épületekre nézve is, tűzveszélyben tömeges kölcsön védelmet fognak kifejteni,és a károsultak veszteségét tehetségükhöz képest pótolandják is.
Ezekben áll a polgároknak a tűzvész elleni kötelességszerű kölcsönös védelmük és,hogy e kötelességnek községenkint elég legyen téve, a fölül őrködés a közrendészeti hivatalos közegekre van bízva.
Hivatva van azért minden közrendészeti,közigazgatási közeg a tűzvész elleni intézkedéseket községenkint a legtüzeteseb • ben foganatosítani és ellen őrizni.
Első lépés ez ügyben minden községnek épitkezési és tűzoltó szabály rendeletet megállapítani a közrendészeti tudomány elvei alapján.
Sarkalni kell a lakókat a „tüzellen biztosító társasági intézetek" igénybevételére, mert ily intézkedések hiányában nincs, de nem is lehet tűzvész elleni vagyon bátorlét.
Ha érdekkel tekintjük Magyarország községeinek épitkezési és tűzvész elleni intézkedéseit,ugy méltán aggódva tekinthet minden vagyonos polgár a jövőbe, mert láthatja, hogy a szükséges helyes intézkedések hiá-
mondá Talma. Ezután a küzdtérrő! távozott magát kipihenendő.
A lovagok részint ketten egymás ellen, részint több több ellen, változó szerencsével küzdöttek, az ügyesebb a nép örömhangjai közt térhetett előbbi helyére,de még egy sem nverheté el a babért.
Talma ismét megjelent. Felszólítása uláu sokáig csend volt, el 1 vén fáradva a vitézek nem akarának az egyenetlen párharezra vállalkozni.
— Látom nincs több férfiú, ki velem meg ; merne mérkőzni, tehát át \ ehetem a babért a I föld legszebb tündérétől, szól Talma megvető | góggel.
—Oh még nem— jr-Bzólt egy épen a so- I rompou belovagló porlepte dalia. Aláhra mondom nem !
Talma meglepetve fordult hátra. Előtte egy délezeg termetű ifjú volt, kiben a bátorság vitézséggel, gyorsaság ügyességgel látszott párosulni. Termetét fekete öltöny fődé. Arcza a legbájolóbb férfiúi arezok egyike volt, melynek minden vonásáról nagylelkűség és szivnemes-séget olvashiitunk le. Szépségét kiválóan emeli ifjú ábrázatát körülfolyó fényesfekete, kis göndör bajusz és szakálla. Egész alkata jól kifej- 1 lett erőt s edzettséget árult el. Összes fegyver- ' zete egy kardból állott, mely ezüsttel átszőtt Övéről csüngött alá. Lova szintén fekete s Arábia legszebbjei közül való volt,mely mostisdél-czegen hordozá nemes fejét.
(Folytatáji köv.)
nya folytán vagyona és mindene csak a véletlen által biztositutik.
Az építkezések nagyobb városok kivételével majdnem mindenütt többé kevesbé hiányosak, hogy falukbjn rendezett tűzoltó egyletek léteznének, arra nincs eset, annál kevésbé van gondolva arra, hogy egyes községek tömegesen biztosítanák épületeiket, élelmi tárgyaikat, takarmányaikat, középületeiket, vagy villám háritókatalkalmaznának legalább is az értékesebb középületekre minők a templomok, megye, állam, házak, állam börtönök stb.
Átvizsgálva az ügynek ezen állasát, lehetlen oly vesztesség után föl nem szólalni, minőt szenvedett Bucsu-Szent-László a szt.-Ferenczrendiek temploma és zárdája leégése által.
Valóban sokfelé terjedt gondolataink közepette aggodalmat szerzett arra nézve is,mi fogna velünk n.-kanizsaiakkal történni, ha például hasonló eset érné a templomok egyi-kéi,másikát,azt a szép és nagy költséggel fölépült városházát, vagy azon colossalis állam börtönt, melynek melléképületében annyi ezer ember vagyona,egész jövő jóléte telekköny-vileg írásban foglalva őrizetül van letéve ?
A bucsu-szent-lászlöi tűzveszély szolgáljon tanulságul mindenkinek, ez sarkalja a polgárokat, a hivatalos közegeket oly tüzetes intézkedések megtételére, melyek általánosságban hassanak kötelezóleg a vagyonnak tűzvész elleni megmentésére.
A magas kormánytól egy sonendelet elegendő arra, hogy minden község részére épitkezési és tűzoltó szabály rendelet állapi-tassék meg; egy komoly parancs elégséges arra, hogy minden értékesebb és őrizetet szükségló középület villámhárítóval láttas-sék el ; kormányhatóságunk van hivatva arra, kogy a községek tömegesen kötelességből biztosítsák épületeiket. Bizottságok-áltál becsültessenek meg a községi egyes épületek, ehez képest állapitassék meg a biztosítandó összeg, melynek befizetési kamatja az adóval egyszerre hajtassék be, hogy igy a netán bekövetkezhető tűzveszély által megtérítendő kárt az állam eszközölje
Abban a véleményben vagyunk, ha kormányhatóságunk a népek vagyona védelmére a tűzvész ellen biztosító társulatokat létrehozni jónak látta, támogassa ezen társulatokat az engedély teljes érvényesítése által kényszer beavatkozásával is, jól tudván, hogy a népek elszegényesedése legbiztosabb tényező a kormányok elbukásában.
TERSÁNCZKY.
Utasítás.
a kis-czeli előleges vizsgáló és díjazó al-választmányok részére.
(Folytatás.)
Hogy a díjazó választmány tagjai a versenyzi gépek szerkezetét gyorsabban átvizsgálhassák, a beérkezett gépek egy külön szakértő bizottság által előleges vizsgálat alá fognak vétetni.
1. Az előleges vizsgáló bizottság.
A kiállítást rendező választmány egy többtagú bizottmányt nevez ki a gépek előleges vizsgálatára. Ezen bizottmány a marokrakó és ezen szerkezet néküli gépeket külön vizsgálat alá vévén, észleleteit két választott bizottsági jegyző állal jegyzőkönyvbe véteti fel, s tapasztalatait a bírálati választmánynyal ezen jegyzőkönyv előterjesztése mellett közlendi.
Ezen előleges vizsgálat következő pontokra terjed ki.
1. A gép száma és a gyáros neve.
2. A gép mire használható ?
3. A fogat minősége.
4. A gép körül szükséges munkások száma és azok teendője.
5. A gép ára helyben, a gyárban és Pesten, a kiszabott árba mely pótrészek és eszközök vannak beleértve, és mennyibe kerülnek ezen mellékrészek külön ?
6. A teljesen felszerelt gép súlya, a mel-lékrószek és azok súlya (különösen kiemelendő egy egyes kaszatartó súlya a foglaló szeggel együtt, s a kormányrúd.)
7. Az egész szerkezet minősége pontosság és jóságra nézve.
8 Minő anyagból vannak a gép egyes főrészei : a kaszakés, csapágyak és csapok készítve.
9. A kenőkészülékek, azok száma, és könnyen lehet-e asokhoz férni ?
10. A géphez szükséges csavarkulcsok
mennyisége.
11. Van e gondoskodva arról, hogy a csa varok rendes állásukról a csavArfejek szorítása által ki ne mozduljanak, és mi gátolja a csavarfejek meg tágulását.
12. A rud minősége és hossza ajárókerék közepétől a tartó kapocsig.
13. A járó kerekek száma, s h hajtókerék szélessége és átmérője.
14. Vájjon az utóbbi sima, dudoros vagy rovátos, 8 a rovátok mérete és állása.
15. Minő szerkezetű az erő-áttétel, moly, a kaszái mozgatja, s minő állása van a hajtó-keréknek oldalról nézve.
16. A kormányrúd hossza.
17. Különös mellékszerkezet, mely a kormányrúd csapájának kopását gátolja.
18. A gép mily széles rendet vág?
19. A kaszakések száma és szélessége.
20. A kaszakések alakja és az anyag, melyből kéazitvék.
21. Az összes kaszakések mérete, összeköttetésük a kaszatartóval, és ez utóbbi kereszt metszete.
22. A kések simák e vagv fogasak, és ez utóbbi esetben mily irányban vannak metszve.
23. A kéáek keménysége, váljon azok egészben egyforma kemények, vagy középen
lágyabbak.
24. A kaszatartó vízszintes futamatja.
25. A metsző kerék hány futamot tesz a hajtókerék egyszeri fordulatára, s egy futamat alatt hány hüvelknyit halad.
26. Kötőkészülék a gép működésének megszüntetésére s a munka közben a kasza magasságát ezabályzó szerkezet.
27. Minő szerkezet van alkalmazva, hogy a gépet magasabb vagy alacsonyabb tarlöva-gásra lehessen állítani.
28. Mennyi idő kívántatik a kaszatartó kicserélésére, a gép kenésére s a kasza alacsonyabb vagy magasabb beállítására.
29. A marokszedő és nyaláboló készülék.
30. Miként történik a lerakás.
31. A nyaláboló és marokszedő készülék megkötése.
32. A hidlás (Plattform) alakja és az anyag, melyből készült.
33. A hidlás támasz szerkezete.
34. Mi történt a marokszedő és gépvezetó kényelme és biztonsága tekínt«ncbeu.
35. Megengedi-e a gép szerkezete a hátrafelé való tolást.
36. Szállíthatóság rósz utak é« keskeny kitérők tekintetében.
, (Vége köv.)
Helyi hírek.
— A nugy-kanixsai fiatalság több tagjai f. hó 1-én az „E gy 1 e t - k e rt"-ben zártkörű tavaszi tánczvigalmat rendezett, melynek czélja nem volt más, mint hogy kedveltjeik-, ismerőseik- ée barátaiknak pár órai szórakozást szerezzenek s a jelenlevők jóindulatát, szeretetét és barátságát nemcsak kiérdemeljék de sőt biztosítsák a messze jövőre is. Hol czél-jukat 8 i k e r koronázta — kétséget sem szenved, mert hisz az összesereglett szépszámú közönség minden tagja megelégedve tért haza a vigalom színhelyéről s mélyen bevéste ö n e 1 é-gü 1 tsége gyémánt lapjára az 1874-ik évi julius hóelsóeBtéjének feledhetlen élveit és élményeit. — Méltán megérdemelné ifjaink mindenike,hogy külön fejezzük ki elismerésünket mindannyinak! Ezt azonban nem látjuk szükségesnek, mert hisz ők egy sziv-lélek valá-nak ! — Fogadják tehát mindnyájan szívélyes kézszoritásunkat és elismerésünket, különösen a rendezőség, kikben közös akaratjuk összpontosult! ... A hölgykoszorú tagjai közül kikeli emelnünk Wlassics Antalné-, Gélich Richardoé, Mártinkovics Károly né ő nagyságaikat; továbbá Rózsavölgyi Szidónia, Gélich Emma, Mattosh Vilma, Ujváry Mari, Király Fanny, Tschirtz, Tuboly, Verner, Pranger és Illés stb. kisasszonyokat; a vidékről Kollay Ida és Fülöp kisasszonyokat. — A kedélyes tánezviga-lomnak csak a virradat megjelenése vetett véget, s ugy tetszett, mintha az ég is mosolygott volna a szép eredményen, mely ifjaink e vállalatát koszoruzá meg. Megkell említenünk Kovács Gábort ós jeles zenekarát is, mely ugy pattogtatá a ropogós csárdásokat, hogy a tán-czolni nem akarók is kénytelenek voltak bokáikat össze verni.
— Magyar színészet. Mult csütörtökön Dóczi Lajosnak „Csók* czimü darabja került színre szép számú közönség előtt, bár mi nagyobb számbani megjelenést hittünk. A működők nem szorultak súgóra, s ez már nagy előny, más réssről oly sebesen beszéltek, hogy érteni alig lehetett. Nikó Lina kitűnően szavalt s alakított A darabot illetőleg gyönyörű nyel-nezettel, könnyű rimmel 8 találó ötletekkel van irva ; jellem festést nem, de jellemzavart eleget találunk benne. — A bérlet tegnap, szombaton vette kezdetét, sajnálattal jelezve : nem igen örvendeztető pártfogás mellett Köte-
Folytatás a mellékleten.
Conn.L általános korpa-oliy'a.
Gyorti&ii és biztosan működő gyógyszer mindenkinek, ha erós fejkorpa képződés terhét szenvedi.Gyors és íi-uyes eredményű anélkül, hogy a hajnak ártana. Egyedüli bzer a feutnevezett terhes szenvedés nieggátlására. A bizonyítványok megtekinthetők. Ára egy adagnak 1 frt 60 kr. Űmentes pénzheköldössél vagy utánvéttel rendelve.
Főraktár a feltalálónál, Bécs II. Bezirk. Afri-• i^-i) kanergasse Nr. 3.
TÓTH SÁNDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
saját készitményü Raktár
bútor gyári raktár ruganyos Szombathelyről. " ^Jo^
—— "345"4) tükrök
N.-KANIZSÁN *
vasnl-iilraa, a városházban. tartókban.
Keller Ig'nácz
1258 -9
jstbls* y-:
Ajánlja gazdagon felszerelt urak.-, iiöl— gyek ós gyermekek számára való topánrak. tárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ug) szinte figyelmébe ajánluui bátor vagyok a C8. k. katonaság 8 1. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külíoldi borból elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-lásra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir. a L.ager aller Gattungen Ilerren-, Damen- und Kin-der-títifletten von bester Qualitat und zu möglichst biliigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militar und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom beaten In- und AuslánderLeder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Alsó-Lendván
Ktcy ház eladandó. Ezen haz áll a főutczába a templom téren Klo resze e^y emeletes, földszint, egy nagy szobából, konyhával, élés kamrával é.« pinczével. Az emeletben vagyon egy nagy, és két kisebb szoba. Az udvarban áll egy másik ház, az ablakokkal egy mellék ntczára. Kzen épület földszintes, három szobával, konyhával és hat marhának elégséges istálóval, adatik ezen épületekhoz egy házikert és ha kivánta-dik néhány hold szántóföld is. Az érdeklő felek Tomka György kereske-tésében nyerhetnek bővebb felvilágosítást.
(1384—1)

Alulírott tisztelettel tudatja a t. cz. gazdász közönséggel, hogy
Szombathelyen. főjiiacz 1. sz. alatt.
Első s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
óráKI
t .,
a legjatányosabb árak mellett egyedül
Angol diploma
AUER JÓZSEF
cs k. szabadalmazott chronometer és műórásnál
kaphatók
SZEGEDEN.
Arany érem
gazdasági
gepraktárt
nyitott és következő gépeket folytonosan készletben tart: Mozdonyok és cséplőgépek legújabb szerkezettel. Samueison és társa fele javított gabona-aratógépek. Wood féle ujonan javított fű kaszáló gépek. Kézi cséplőgépek, kitűnő szerkezettel. Járgányok és járgány-cséplőgépek. Széna-forgatók, széna-gereblyék mozgatható aczélfogakkal. SorvetŐgépek, Gareit rendszere szerint.
Sorvetőgépek egészen vasból, legkönyebb neműek, hátulról kormányozhatok és egy személy által kezelhetők.
Tiizi favágók, gyalu- és furó gépek. Répavágók, ganajlé-szivattyuk sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kivanatra bérmentve kül-
Felbátoritva azon kegy elismerés által, mely szerint saját tanulmányit óráim számos bel- és külföldi kiállításnál a legjobb sikerrel versenyezvén, szerénytelenség nélkül kell kijelentenem, miszerint ó cs. kir. felségétől aranyérem, a londoni és bécsi világkiállításnál aranyéremmel felérő angol diploma és kitüntetés, a kecskeméti kiállításnál ezüst diszérem 8tb. által lettek jutalmazva.
Midón tehát leszállitvtt árakkal ellátott uj árjegyzékemet a n. é. műpártoló közönség pártfogása végett bemutatom, bátor vagyok e szerinti megrendelést annál is inkább ajánlani, mivel óráim mind szilárdságra, mind jitmtosságra, mind jutányosságra nézve minden más hason Uzletbeli órák felett előnynyel birván, a rendes és pontos járásért 10 évig kezeskedem.
detik.
(1387—1)
Holberr >1.
gazdasági gépgyár-tulajdonos.
Bécs, Favoritén Erlachgasse, 22.
Orák urak rémére:
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . . 10—12 frt.
„ . - » d. tokkal 14-16 n
„ » . » krist. üv. 13 — 15 „
„ „ d. tokkal 16-18 „
„ horgonyóra 15 rubinnal . 15 —18 „
„ „ d. tokkal H —21 „
„ angol horg. óra krist üv. . 18—23 „
„ „ . „ „ d. tok. 21—27 „ „ valódi kulcsnélküli remon
toir horgonyóra . . . 23 — 34 „
„ ugyanaz dupla tokkal . . i>4—28 „
25
Arany horgonyóra 15 rubinnal
• ugyanaz dupla tokkal . . 54—
• valódi kulcsnélküli remon-
toir kristály üveggel . . 55 , ugyanaz dupla tokkal . .90 —
-58 100
-80 150
Örák hölgyek résxére :
Ezüst hengerórák 4 és 8 rubinnal 12 —17
Arany hengerórák.....24—29
„ n zománczozva . . 30—35
r „ arany köpenynyel 35—39
„ . zománc- ós gyém. 41—47
„ „ kristály üveggel 38—40
dupla tokkal . . 44—47 „ horgonyóra 15 rubinnal . . 44—45 * „ „ „ krist. üv. 46—48 „ * „ „ d. tokkal 48 — 55 „ valódi kulcsnélküli remontoir 54 — 60 „ * „ „ d. tk. 75-180
Ingaórák : Ingaóra 8 napi felhúzással . . . 21—21 „ , „ óra s félóra üt 37 — 42 „ „ , „ negyed 8 óra üt 59—69
Havi regulátorok......35—38
Ingaórák bepakolási dija 1 frt. 50 kr.
frt.
>0030000000000000000

il
Ezenkívül serkentők, zenélő franczia bronz és mindennemű órák, valamint arany és ezüst, talmi és aczél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Órfck javításra vagy becserélésre elfogadtatnak. "^g
Regulázásért külön dijak számittatnak. (1195—7)
Ajánlható mindenkinek!
ki szép
női rnbakelméket
jutányos áron vásárolni kivan:
Hamburger Adolf
divatára üzlete PEST,
uri-tUcxa 1-ső szánt., Párisi ház.
Hinták bárhová ingysn éa "bér-mentT* küldetnek és megrendelések utánvét mellett gyorsan eszközöltetnek. "Vm
A szerencsét meg kell ragadni!
300,000 M. Crt.
kínálkozik szerencse esetében, mint legfőbb nyeremény azon legujabbi nagy péiu ki»ort»olai*i»ál, mely a magas kormány tol garantirosva van. A terv oly előnyösen van berendezve: hogy az egymásra következő hat sorshúzásban, néhány hó alatt 35,800 nyeremény sorsoltatik ki, s azok közt a kö vetkező főnyeremények lesznek: 300.000, 200,000, 100,000,75,000,50,000,40,000 30,000 20,000.15.000 12,000, 10000,8000, «00Ó, 5000, 3000, 152: 2000, 360: 1000, 410: 500, 17,700: 110 stb. rnárk. Ctr.
Ezen legközelebbi második nagy sorshúzás a hivatalos megállapodás szerint megtörténik már :
1874-ki julius 15 kén és 16-kán.
a ahhoz a sorsjegyekára: egy n <*g> «d eredeti sorsjegy: I ft. 75 kr.; fél: 3 frt 50 kr; egéss *or«jegy : 7 frt.
Minden megrendelés rögtön a legnagyobb gondossággal teljesíttetik, és az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegy megküldetik; ugyszinte a sorshuzási terv, s mindegyik huzá* után a nyeremény jegyzék azonnal elküldetik. — A nyeremé oyek lefizetése pontosan eszközöltetik összeköttetésünknél fog va Németországnak minden nagyobb piaczán.
A mi sorsjegy eladásunknak a szerencse kedvez, s mos tanában is rövid idő alatt sok jelentékeny nyeremény közt 3 első főnyeremény húzatott ki a nálunk vásárolt sorsjegyekre s fizettetett ki általunk.
Oly HXÍlárd alapokon nyugvó vállalatnál élénk részvételre számithatván, felkérjük az érdekelteket, hogy a huzn* napja közelléte miatt a megrendelés minél elébb intéztes ■sék hozzánk.
S. Steindecker & Comp.
Bank- und Wechsel-Gesehátt in Hamburg.
1—3
Loíz H. (iep-i.vara.
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám
a
c
+3 n ti n
u
0 A
c o
JX
CO
<U >
"8 a
a>
15
a
a >
-ei
a
09
tn
4S a
o
'/] N «8
o o
CO
ce 5
I
Pályázat.
Zala-Koppán községi 2 osztályú iskolának rendes tanitó állomása, melyhez az orgonista és kántori teendők is csatol vák, — ugy a segédtanitói állomás ii> üresedésbe van.
A rendes tanitó évi fizetése.
1. Minden házas pártól 10 kr. lélekpénz és '/« P- m-rozs 200 pár után.
2. Öt öl bükkfa (hasáb).
3. Mintegy 15 akó must (collecta).
4. Ót hold szántó föld, 2 hold rét, 1 hold legelő.
5. 170 iskola kötelezettől fejenkint 1 frt.
6. A püspökségtől évenkint 24 frt. 50 krrJ
7. Minden halottól temetkezésnél 13 kr.
8. Tisztességes lakás 2 szoba, 1 konyha lkamra, gazdasági melléképülettel, és 1 ys hold belsőséggel.
9., Harangozásért, s hétköznapokban az egyházfi szolgálatért van 5 hold szántó földje, 2 hold rétje és 1 hold legelője.
Asegéd tanitó fizetése.
200 írt. készpénz és 1 lakszoba fűtéssel.
A pályázni óhajtóknak képezde végzetteknek kell lenni, s szakképzettségüket igazoló okmányaikkal felszerelt folyamodványukat Zala-Koppán községi iskolaszék elnökségéhez adják be, — választási határnapul f. évi julius hó 28-ik napja lévén kitűzve, mikorra a pályázni kivánók személyesenjelenjenek meg. (1378-3 )
„CORNEUA."
Wieaer iilsstrirte Sfode-
iád 0&Qiea*£eitaag,
_ Alle 14 Tage 1 Nummer mit Jdodc- und Hamlarbeitei
Sebst 1 grossen Scbnittmuaterbogen und reichhaltigem FVuilleton.|
reis TierteUilrii mit freier Postzusenöoi w 11.1.20 tr. ó. W
Ji Kiir die kommende Saison bringt die „Cornelia- nach dei ^neuesteu und geschmackvollsten Wiener und Pariser Modellen die' ^Preizendsten Toiletten für die Reise, Sommerbálle, Promonade unf" ^für den lándlicben Aufenthalt, ferner Handarbeiten jeder Art.
Der elegante ötyl, welcher unser Blatt so gcbnell bei der' ITWeltdame wie bei der bescheidenen Hausfrau zum Lieblingl J^machte, wird auch fernerhin unsere Richtscbnur sein; dun —üchtige Pariser und Wiener Mitarbeiterinnen in eigenen Küast-er-Ateliers ist es ont ermöglicht das Eleg&nte und Praktiscbe ~ inem harmonischen Ganzén ru vereinen.
Eine reicbe Füllé der mannigfaltigsten Modelle, welche |uns von den ersten Hausern des Continents xur Verfügung ge-' telit ururden. werden der Reihe nach sich in den kommend< Nummern entfalten.
Abounements werden per Postanweisung eutgegengenom' men von ;1383—2)
„ CornenaVerlagr«
~m Wien, VL, Magdalenenstrasse 23.
Pályázati hirdetmény.
A vallás és közoktatásügyi m. k. ministeriumnak 1874 május hó 22-én 9969 szám alatt kelt intezvénye folytán a zala-egerszegi városban épitendő 6 osztályos polgári iskola és kereskedelmi intézetnek újbóli felépítésére ezennel pályázat nyittatik.
Ezen épitésnek vállalkozás utján biztosítása végett f. é. julius hó 20-án reggel 9 órakor a helybeli városházi helyiségben az Írásbeli zárt ajánlatok figyelembe vételével fog bizottsági.tárgyalás tartatni és a beérkezett Írásbeli zárt ajánlatok a bizottság elótt nyilvánosan felbontatni.
Az engedélyezett költségvetés szerint:
1. Földmunka..... 377 frt. 94 kr.
2. Kőműves...... 21.969 „ 41 „
3. Fódényvakaló ..... 1.029 „ 57 „
4. ^Burkoló...... 1.438 „ 77 „
5. Kőfaragó...... 4.707 „ 30 „
6. Ács ....... 6.265 „ 78 „
7. Tetózetfedő..... 755 „ 73 „
8. Bádogos...... 2.225 „ 80 „
9. Yasöntó....... 220 n — „
10. Kovács ...... 1.642 „ 7.r> „
11. Szobrász......1.713 w 50. „
12. Asztalos...... 3.050 „ 70 „
13. Padlózat...... 1.408 „ 75 „
14. Lakatos ......1.129 w — „
15. Üveges ...... 1.575 „ 63 „
16. Színező ...... 967 „ — „
17. Kálhagyártó .... . 1.120 » — ,
Összesen ....... 51.597 frt. 63 kr.
A tervek — költségvetés és építési feltételek az alulirt bizottsági elnöknél f. évi julius hó 19-ig minden nap délelőtt 12 óráig betekinthetők.
Vállalkozó urak szakképzett okleveles épités lehet és a vállalkozást sem összesen sem részletenként másra átruháznia nem engedtetik meg.
Felhivatnak tehát a vállalkozni szándékozó urak, miszerint a fenntkitett napon és órában az előirányozott építési költség után számítandó 5%-tóli bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánlatokat, melyben a százaléki leengedés tisztán szóval és számmal kiteendó a fennkitett határidóig beadják, és
a kitűzött helyen személyesen jelenjenek meg.
Zala-Egerszeg 1874. junius hó 18-án Az építési munkálat vezetésére választott bizottság nevében
Theodorovich Károly. . (1374-2)
Első ügyvédi-ügynöki-iroda.
Vidéki ügy véd társaimtól, egy letek-, társulatok-, közsé-gek-és magánzóktól stb. elfogadok minden megbízásokat, melyek törvénykezési Vagy közigazgatási ügyekben a Budapesten székelő kir. miúisteriumok, kir. curia, váltó-és egyébb törvényszékek, társulatok-és egyleteknél közbenjárást, kölcsönügyleteket, szorgalmazást, értesitéseket stb. igényelnek. Eszközlök czégbejegyzéseket, készítek vád-és védiratokat.
Czélja ügyvédi irodámnak: a vidéki ügyes-bajosokat a jövésmenési, utánjárási, költségektől megmenteni, gyors, kimerítő, alapos tudósításokkal szolgálni, hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.
A dijak előre küldendők be. Egy féli napi időnél többet nem igénylő eljárásért 1—3 frt.
Irodám helye: Pest, lövész-uteza 5. szám, l-so emelet.
Árlejtési - Hirdetmény.
A nagyméltóságú közmunka és közlekedési m. kir. minisztérium folyó évi junius hó 8-án 1238 és 3867-ik szám alatt kelt rendelettel, a zalamegyei buda-gráczi és mohács-varasdi államuton lévő több rendbeli különnemű megkárosult műtárgyak helyreállítását kegyesen engedélyezni, és a/ ebbeli munkák kivitele biztosítása czéljáb'^1 a szabályszerű verseny-tárgyalás megtartását elrendelni méltóztatott.
A kérdéses munkák műi végrehajtására következő költségek lettek engedélyezve : a budai-gráczi államuton teljesítendő kőműves-és ácsmunkák után 1477 frt. 94 krnyi ősszeg, a mohács-varazsdi államuton teljesítendő kőműves és ácsmunkák után 2511 frt. 50 krnyi összeg.
E végrehajtandó munkák biztosítása czéljából, az alulirt mérnöki hivatal irodájában folyó évi julius hó 20-án délelőtt 1U órakor, szabályszerű írásbeli ajánlatok elfogadása mellett a nyilvános árlejtés államutakként meg fog tartatni.
Felhivatnak a vállalkozni szándékozók,miszerint a fent emiitett napon és órában, az egyes összegek után számítandó 10 % toli, az az: 148 és 252 frtnyi bánatpénzzel ellátra, az alulirt mérnöki hivatal irodájában megjelenni, — vagy pedig a szabályszerű írásbeli ajánlatait a fentelőirt bánatpénzzel ellátva, a fentebbi határidőre annál bizonyosabban benyújtani szíveskedjenek, minthogy később érkezendő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A tervek, előmértékek és költségvetések, valamint az építési feltételek az alulirt mérnöki hivatalnál, a hivatalos órák alatt betekinthetők, ugyan ott bővebb felvilágositások is nyerhetők.
Zala-Egerszegen 1874-ik év junius hó 23-án.
(1S79-2) A magy. kir. mérnöki hivatal
1369-2
kös-énráltó-ügyvéd.
Araerjl&ai <íi$&aiksiF és
a legjobb minőíégü egyenesen kapható alulirtnál, —
Faggyút, csontkövérnyét, olajanyat, sziksót
Cocusolajat és gyantát
egjutányosabban ajánlja (1328—6)
Leop. Bachmayer9 Wien
Leopoldstadt.
ggéméges l
\TOTP J. O. ca. kir. ndvari fogorvos Anotherin szájvizének használata folytán a fogak oly épségben tartatnak, minőt mái< szerekkel nem érhetni el, és nem csak erre, de a más részére is kitünoleg: hat, a soknemü külső bajtól védi, sót a már meglevő bajokból ki is gyógyítja.
Egy üveg ára 1 frt 40 kr.
, Dr. POPP J. G.
Finom foghagyma a fogak használatához, mely ezeket a rom-táitöl megmenti. Mindenkinek ajánlható. (1235—3)
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus József gyógysze., Rosenberg ECo»ecí*ld. Weliach, J. óa Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán : Tschepen J., Keszthelyen: Pfisaterer gyógyszerész, Singer M. Weis A. Zala-Egertzegen : Isóó Fi, gyógyszerész Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varaadon : Halter gyógyszerész. 8ümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferenci és Rndolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Győr gy&fe Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuaakan, ugy Guthard Tivadar ós fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Brann J. gyógysz. Lovas-Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Uachleid gyógysa. Pakson : Flórián J. gyógy'* KOrmenden: Horváth J.8omzeurend gyógysz. Kaposvárott: Kobn J. Bögi, Belus és 8chrőder gyógysn Siegsaárd: Brahsay gyógysz. — Bonyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott-.Barwartb, Salamon gyógysz. —I Baján : Michitach 8t. és Hersfeld fiai, ngy Hersog Ignárznál. — Pécsett :| Zsolnay W. és E. Zách, 8ip5ca gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógys*. - Mar csaliban: Kiss gyógyw. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld-j várott Lukács gyógys*. — 8*ent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lrendvánd Kiss gyógysz. — Rohonczon: 8imon gyógyszerész araknál. I
Vendégfogadó-bérbeadás.
Folyó évi augustus hó2-dik napján Balta váron az uradalmi tiszttartói irodában délelőtti órákban, a baltavári nagy vendégfogadó, mészárszék, hozzá tartozandó föld és rét birtokkal együtt, folyó évi Szt.-Mihály napjától .fogva számítandó három évre, nyilvános árverés utján bérben adandó. A bérleti feltételek az uradalmi tiszti irodában betekinthetők. Kelt Baltavárott 1874 junius hó 24. (1377-3) Kropf József
tiszttartó.
Gazdáknak fontos.
Majdnem egesz Németország és Ausztriában jött alkalmazásba rövid idő óta a két ember által kezelhető és csodálatos eredményeket czélzó kézi cséplő gép. — Ezek-minden gabnanemet oly tisztán csépelnek ki, hogy a kalászokban egy szem sem marad, s egy órában annyit, mint három cséplő egy nap alatt.
A vételár igen csekély és a gép kiállításához képest oszt. ért. 150 forint franco Bécs, — Megszerezhető az ifj. Weil Mór-féle czégnél Frankfurt a. M. és kívánatra bérmentve küldetnek szét — Megrendelések levélilegis eszközölhetők. Nagy-Kanizsán, Scherz Lujza asszonyság kereskedésében. 1300—|
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán."
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874. évi 54-ik számához.
iességünk némely roszakaró nyilatkozata ellenében kijelenteni, miszerint a színkör épület hatóságilag meg van vizsgálva a annak öszsze
dülésétől nincs mit félni.
— A ,Zalai Közlöny' barátait s olvasó közönségét tisztelettel figyelmeztetjük, hogy lapunk jelenlegi czime nem változott, a féléves élet után megboldogult „Kanizsai Lapok* ból lett, mint halljuk a „Zala*. Ezt csak azért emiitjük meg, hogy a hozzánk szóló leve-íeKre lapunk egész cziméi kiirni szíveskedjenek inert könnyen tévedésre adhat okot a postai kéz-besitéteknél. Egy kissé furcsa fogás biz az, hugy féléves lét után szülővárosát, Kanizaat a faképnél hagyva, a kies Zalának ront. ..
„0su8zsz fáradt csecsemő,
Husz előfizető.....
Látta halálod ! *
— KovávS Gábor jeles zenész ujabb darabjai, a „Lujza polkát," mely gróf Schip-penb-ch Lujza szellem s kellemdus urnó ő méltóságának van ajánlva, a „Szarvas" vendéglő termében julius 2-án este mutatá be szépszámú közönség jelenlétében s nagy tetszést aratott. A zenekar kitünőleg játszott, az uj darab szabatosan adatott elő.
— Balaton Füreden az 5 sz. névsor szerint junius ig már 519 türdő vendég volt.
_ Igy luilijuJc, hogy a kanizsai „Lö-vészegylet" az unalmas Lazsuakbol a „Polgári Egylet- diszes kerthelyiségébe szándékozik
átköltözködni.
— A zala-egerszegi kir.járásbírósághoz Bogdán Lajos imokká neveztetett ki. #
— Felhívd*. Ezennel van szerencsénk köztudomásra hozni, hogy az előkészítő bizottság határozata szerint a magyarországi néptanítók II. egyetemes gyűlése f. é. augusztua hó. 9., 10., 11. és 12. napjain Budapesten fog megtartatni. Ugyanazért felhívjuk mindazokat,kik az ejjvetemes tanitőgyülésen meg akarnak jelenni,'szíveskedjenek f. é. julius hó 20-ig a bizottság alpénztárnokánál, Koth Vilmos urnái (Budavár tanítóképezde) jelentkezni, és a 2 forintnyi tagsági dijat hozzá addig beküldeni hogv számukra a féláron utazhatá3 és a sza-bad lakás kedvezményezéseknek kieszközlésérr a kellő lepéseket megtehessük. A II. egyetemes tanitógyülést elkészítő bizottság nevében: Molnár Aladár bízottsági elnök. Féterfy Sándor bizottsági titkár.
— Sorsjegy húzások. A hitelsors jegyek jul. 1-én történt húzásánál következő sorozatok nyertek: 134. 322. 387. 545. 1219. 1464. 1562. 1719. 1895,2204.2301.2797. 3179. _ A jótékony czélu VI. m. k. áilam-sorsjegyekuek juu. 30 án történt húzás alkalmával" a 100,000 fortos főnyeremény a 3681 számra, a második nyerő 20,000 frttal a 154.236 számra esett. Továbbá 5000 frtot nyertek a 90,761 és 135,615 számok : 3000 frtot a 138,995, és 267, Í73. számok ; 1500 frtot a 65, 824, 13Ü.0<>5, 219,090 és 248,984 számok ; 1000 frtot a 18,095, 56,142, 98,209, 100,671, 120,097 134,714 134,938,199,504, 237,145 és 298,565 számok stb. A többi nyeremények a későbben közzéteendő lajstromból lesznek megtudhatók.
— Sümeghröl írják nekünk: „Sümegh városának a mult vasárnap (junius 28-án^rom-ünnepe volt. A rég táplált eszme, — mely eddig a vállalkozó szellem hiánya s a közöny miatt csak puszta eszme volt — megtestesült. Evek bosszú során az unalmas egyhangúság közepett, éreztük egy, városunk s vidékének intelligentiájátösszpontosító egylet hiányát s uetű egyszer óhajtottak egyesek e bajon segíteni ; de minden eddigi törekvés hajótörést szenvedett. Az idén azonban szerencsésebbek voltunk, a terv, hogy városunkban lövész egyletet alakítsunk,nem csak Sümeghen de a vidéken,is élénk visszhangra talált. A lövölde ünnepélyes megnyitására számos testvér-egvlet is képviseltette magát,városunk s a vidék hölgyei teljes számmal jelentek meg az óhajtva várt ünnepélyre s dicséretökre legyen mondva mellőzték a túlságos fényűzést, e^vszerü de mégis Ízléses öltözékben ott láttuk: Takács Laura, Plosz Irma, Grá-ber Lujza, Szűcs Magda, Pintér Lujza, Ta-káts Vilma, Jenvai Irén, Magyar Mari és Fe-lics, Bogyay Elvira, Scrotta Marcsa, Jobban Irma atb. kisasszonyokat. De hogy e sok szép közül kit illet megAeris almája,azt nehéz volna megmondani. Talán azokat, kik feltűnő egy-szerüségökkel tündököltek ? A rósz időn, mely kedélyes mulatságunkat megirigyelte,ugy fogtunk ki, hogy a nagy teremben a legvígabb kedélylyel reggeli 2 óráig tánczoltunk. Végül iuég köszönetet mondani tartozunk Ngs. Ra-inasetter Vincze urnák, ki a lövéazegyletet két szép golyós-puskával ajándékozta meg, s Ploez Irma kisasszonynak, ki az egylet javára ?0 frtot adományozott.
— „MarcxaU dalköra juniális a. Mint emiitettem már 1 szerkesztő urnák nálunk rövid idő előtt dalkör alakult, mely ezen juniális által létének első jelét adta. Valóban fé nyesen beteljesültjhogy ügyes erélyes vezénylet,
és szilárd kitartós szorgalommal, nagyot lehet mozdítani, mert p. o. e dalkör rövid iennállá&a daczára, már is válogatott számos darabból álló müsorozatot nyújtott meghívott vendégeinek. „Dalra dalt, fel vigan!" Ezen jelszóval díszelgő zászlójuk alatt indultak a ualkór tagjai Kiss István, elnök laka elé, itt eléneklék Kölcsey hymnusát, tiszteletére, innen aztán majd egy induló dal majdpedig zene kíséretében foly taták utjokat a juniális belyszinere. Szép kedélyes ünnepély fejlődött ki itt. A táncz, dal, étkezés, sielköszön-tések, czélszerü és gyakori el váltásban követték egymást. A dalokat viharos taps és tetszéssel fogadta a közel 400 ra menő közönség, némely darabot ismételni kelle. A siker kitűnő volt, mintha már évjk óta működtek volna a tagok oly biztos Önérzettel és szoros ütenytar-tással daloltak. Búnak itt hely nem adatott, oly vidám volt a közönség mintha csak a kedvező idő és a nap sugarai tükrözték volna visz-sza magukat az arczukon. Üdv legyen első sorban fáradhatlan elnökünknek, ki a társadalom első kötelékeit alkotta az osztályok között, a csüggedő tagokat buzdította, a körnek lobogókat ajándékozott, üdv a szeretetreméltó el-noknének, ki a juniálison a háziasszony nehéz allasat oly tökéletesen vinni szíveskedett, üdv Hotfmaun karnagy urnák! a neki nyújtott koszorúkat és tiszteletet, csakugyan fén} °-sen kiérdemelte, minthogy ő két hónap alatt énekhez alig értő egyénekből, rendes életképes dalkört teremtett, meljf már is díszére válik városunknak, de törekedni fog, későbbi kiráudula^ai által, a vidéknek is vig órákat szerezni, és jó tékony czélokattőle kitelhető módon elősegitni. Végre örömmel tudatjuk,hogy pártoló tagjaink számaaz óO-t meghaladta.
— Uj könyvek. A „Franklin-Tarsulat" dicséretes szorgalommal folytatja életrevaló kiadványait és pedig: 1) Koszorús irónk Jókai Mór munkáinak nepszerü kiadásában 84-89 ik köteteit, melyek a „Politikai divatok" czimü regénynek második kiadását képezik, egyes fűzet ára 40 kr. összesen öfüxet 2 frt,40 kr. — 2.)A kis nemzeti inuzeumnak 25—29 kötetei, egyenkint 50 kr. 2 kötet Fay András eredeti meséi és aphorismáit, 3 kötet pedig népszerű irónk Boross Mihály válogatott kisebb munkáit tartalmazza. 3.) Genialis irónk Lauka Gusztávnak „Ujabb novellák" czimü munkája, mely díszes kiállitásben 214 lapra terjed s 12 eredeti novellát tartalmaz. Ara 2 frt. 4.) A történeti könyvtár IV-dik füzete. „A nagy Napoleon császár történetét közli, melv Aldor Imre élénk tollából folyt. Ara 40 kr. 5.) Német magyar pót szótár a „Német-magyar szótái'hoz irta Dr. Ballagi Mór tanár, ára 1 frt. A kik a Ba-lagi nagy szótárt bírják, azoknak e pótszótár okvetleu szükséges.
— Rövid liirek. Szeged városában 8 gyógytár van. — Az Athenaeum hivatalnokait 2600 frt jutalomdíjbau részesítette. — Debre-czenben még most kezd alakulni a tüzoltőegy-let. — Hazánkban 15246 népiskola vau, tanköteles gyermek 2.144.768, tényleg iskolába járt 1,379.671. — Azidei első nemzetközi gab-na vásár Budapesten aug. 3 án Jesz — Egy svédkapitány a dynamitnál is erősebb robb-anyagot talált fel. Kőszegen magánnőnovelde létesíttetik. — A tárcsái fürdőben német színtársulat vau. — A budapesti nemzeti színház aug. 25-id zárva tesz. — A nemzetközi gyógyá szati értekezletet Bécsben gróf Andrássy kül-ügyer jul. 1-én megnyitotta. — Hauck Minui'í k. a. 5 hóra, havonkint 8 szőri énekléseért a nemz. színház 18 ezer frtért szerződ tette. —
f zlet-i szemle.
(S — r S — u ) Nemzetközi gabna és vetemény vásár Bécsben. A bécsi liszt én gabna- tőzsde elöljárósága egyetértve a nemzetközi bizottmánynyal, mely a multévi vetemény-vásár látogatóit megidézte, — az ez évi gabna- és vetemény -vásár megtartását Bécsben Augusztus hó 12 és ! 3 napjaira tűzte ki. A későbbi időpont a bécsi liszt- és gabna- tőzsde elöljáróságától azért választatott, iue; t rendszerint és főkép as i<iei megkésett aratás — mellet augusztus el*8 napjaiban a cséplés — még Osztr. Magyarországban is csak csekély arányban haladtak annyira, hogy már a létesített kisebbszerü kézipróbákra is eszközöltethessenek vevések biztos előrelátással arra nézve, hogy a szállításra kerfiiő czikkek a mintáknak hiven megfelelnek; a bécsi liszt-és gab na -tőzsde elöljáróságának pedig érdekében fekszik. h"gy a külföldi vevők csakugyan azon minőségeket kapják, amelyeket megvásárolnak. Ez augusztus kezdetén olykor — ax eladó legjobb akarata mellett is — lehetetlen, mert csak az ugyan ezen hó első két hetei- ! ben, a cséplés tartalma alatt határoz leginkább a gab- j nák minőségére Egybekötve a bécsi gabna- és veie- t mény- vásárral molnárok és pékek számárai gép és segélyeszközök részletes kiállítása is fog tartatni, melyet az alsóansztriai ipar-egyesület a gabn»-tóz*d« felszólítására rendezni elhatározott.
(8 - r. 8 — u.)Nagy-Kaniz*a. julius 3-án 1874.
Időjárás: derült meleg.
Oabnaüzletünk a multheti stadiumnak ismét tárt engedett.
Piaczunk a mai hotivásár alkalmával a múltkori élénkséggel vetélkedett buzameunyiségecskék képviseltetáaében. — As árak ujbél szenvedtek tete-
xnesb nyomást, mely a következő napokban még terjedelmesebbre fokozhatik. — Mindenki érti ezt, és tulajdonosok kínálatra indíttatnak.
Az aratás számos helyen vette már kezdetét és a sikerről! tudósítások általánosan kielégítők. — A minőségek ugyan még a köv etkező napok időjárásának van alávetve és igy még kipuhatolhatlan.
Kukoricza múltkori lanyhaságából valamint* veszteti és kissé keresettebb.
Árpa még mindig hanyag; zab készlet nélkül. Hajdina szilárd magatartású.
Piaczi áraink als. ausztr. mérő azerint:
Buza 80—81 fut*. 5.50—5.70 krig, 82 - 83 fnta 6.80 — 6 írtig, 84 — 85 fnts. 6.25 — 50 krig. Rozs 4.80 — 5.10 krig. Árpa 4.80 — 5 frtig. etetésre 3.50 — 80 kr. Kukoricza 4.80 - 5.10 krig. Zab 3. —3.05 krig. Borsó 7.80 krig. Hajdina 5 frt. hajdinakása 13 — 14 kr. Köles 5. — 5.20 kr. Köles kása 9.2ő — 50 kr. Lenmag 4.7U — 5 frt Kendermag hiányzik. Repcze téli 4 30 — 60 kr. nyári 3.40 — 60 kr. Újból még nem került piauzunkra. Kevert (Mischling) 4.70— 90 kr. Bnza-ocsó 1.30—50 krig. Rozs-ocsó 1.10 — 40 kr. Borok: fejtett uj fehér & — 5.80 krig., piros 4.30 — 70 kr , schiller 3 80 — 4.50 kr. Ó-bor 9 — 18 frt. alsó ausztriai akója franco itteni vaanti állomás.
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. évi junius havi forgalma.
BEVÉTELEK.
Pénztár számla 15. Hitelezőnek. Betét számiáuak Váltó
Kötelezvény "„ Elölegezési
Kötvény és váltó kamat sz.
Késedelmi kamat „
Beiratási dij
Költség
Bélyeg
Százalék ~
Házjö vedelem „
Házbér hátralék Kintlevő kamat „ Betét arany „
Betét frank
s
q
«e b
ft.
kr
29
4i>
85.U21 70 48,059 85 4,836 -15,465 -8,592.18 109,23 99 60 6 5 84 527 11 411
70 35 38 50 75 93
KIADÁSOK : 15 Adós Pénztár számi.
számla
Betét Váltó
Kötelezvény Elille jjexési Betét kamat Költség Tiszti fizetés Házjövedelem Bélyeg
Kötelezvény és váltó kamat sz. Százalék „
Osztalék „
Adományozási „
Éétókpapir „
Bútor
•i >t
»i
számla
29,
40j, 163,221 23
4S.030 98 56.078 97 19,920 16,300 3,171 919 320 179 9
365 65 210
5
14,600
5
58
24
55 53 63
25
Összes lorgalom
J 160.181 08 323,402 31
jslins 5-től julius ll-ig 1874.
Hó- és hetinap Katitolikns nap tár Piotestáus naptár ntj.
27) K.Ev. Jézus megvendégel 4000 embert. Márk. VIII. Pr. Ev. Mát. VI Gör. Ev. Mát VIII. 28-IX. l.j
5 Vasárup D 6 Cirill D 5 Sarol. M
Hétfő Ezajá* Ezajás **
7 Kedd Vilibald Eszter .
8 Szerda K'lian p. Gillyén A
9 Csütörtök Bereczk Luise A
10 Péntek Amál sz. Amália &L
11 Szombat Pius p. Eleonora
Felelős szerkesztő: Sátorfl Lajos.

Bellatincz, junius 18.1874.
E becses lap hasábjain kéri-.ok czikkünk-nek csekély tért nyitani ; ugyanis : Bellatincz mező városunkban a polgári Olvasó-egylet még a mult bó 25-én végleg megalakult; és díszére e kisszámú közönségünknek már 40 tagot számlál.igaz hogy csak sze. ény polgárok-a tagok; de, annál nagyobb dicsőségére válik fennállhatása; — megalakulásáig, de eddig is elég bajokkal kellett már megküzdenünk hogy azt sodrába bevezethessük.
A Bellatinczon már eleob megalakult „Casinó" néhány tagjai ezen egyletet zsidó egyletnek elnevezni nem átallották, és miért? mert csakugyan egyletünkben izraeliták is léteznek, kik szinte szivén hordván a közművelődés szükségét: őrömmel sorakoztak közénk, és mi: az egyen jogosultsági törvényt szemelőtt tartván tárt karokkal, mint jó barátot és honfiakat fogadtuk.
*) E rovat alatt közlöttért felelőséget nem vállal Sserk. 1
Megenged a i. szerkesztő ur, ha bátrak vagyunk .megeruliioni, hogy czélja ezen egylet nek üdvőa; mert alapszabályunk (mely megerősítés végett az illetékes magas Ministerium nál van) IV, b) pontja is azt mondja: Czélja ezen egyletnek: hírlapok és hasznos könyvek olvasása által a közművelődésnek fej -lesztése. hogy csak ugyan ez a czélja mutatja hivatkozott alap szabály 3. a) pontja is mely igy hangzik: hz egyletnek minden „becsületes" honpolgár tagja lehet; tehát igen üdvös és hasznos volna ha a Casinónak általunk igen nagyra becsült tagjai a helyett hogy egyletün ket üldözve rágalmaznák (tisztelet a kivételeknek) azt"bölcs tanácsukkal előse^itoni kegyeskednének : mert csak is hasznos egyletek alakulása, az ismereteknek tágosabb körbe, az alsóbb osztályú honpolgárok rétegébe íb terjesztése által lehet a nemz-ít nagy és boldog ; meg vagyon irva: „Elvesz a nemzet, mely tudó mány nélkül való."
Nem hagyhatjuk még megemlítés nélkül, miként a Casinónak egyi* tagja, egy becsületes iparost, a ki tőle, mint egyik tisztjétől függvén, határozottan letiltott.hogy ezen zsidó egyletben részt ne vegyen; ha ez igaz ugy ilyen kifejezéseket az egylet részéről ezennel visszautasítunk (ha nem viszket,ne vakard)és ismétlés esetére becses nevének e lap hasábjain való lerajzolása leend kötelességünk
Különben a végeredménye a hosszú ir-kálásnak csak is az lenne, hogy elvégre egv-letünk megalakult, és virágzó állapotnak örvend 7 reudü ujságunk van, van napi és h<.ti közlönyünk ; és elvagyunk készülve arra hogy egyletünket minden megtámadtatás ellenében is védeni fogjuk.
Bocsánat,hogy tudósításunk ily hosszura terjed, — de egyletünk érdekben kellelt ezen felszólalás, vagyuuk : a junius 17 iki rendkívüli egyleti gyűlésből.
Az egylet megbízásából
Ma tők Im re,
egyleti jegyző.
Minden betegnek erő és egészség gyfejszer és költség nélkül.
'érc (In Barrv
Londonbol.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítás*, a zamaios du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50-szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzoti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből fci vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má ' solatok.
Minden szenved "-nek egészség a zamatos du Barry Revalesciereje által, a mely gyógysser használat nélkül következő betegségeket távolit el : gyomormell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélekzési-, hugyhólag é.-> v»tM«-bnji>kar. inellbetegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvétolt, köhögést emé.nsthetetlenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, virkórt, lázt, vértódnlást. fillssibongást, ájulást és hányást n<-g x terhesség folyamatában is, haahártyalobb'it. nu-lakört. />oványodást, csúzt, küsz-vényt, sápk'rt. K.v..i,Ht 7:">,0O,> bizonyítványból gyógyításokról, * melyek minden gyógyszerrel " dn-czoltak
73,621. bizonyitvány.
Bécs, 1871. február hó 1.
Un iránti végtelen hála kényszerít, finnek ezen néhány sort inti. Ku négy hó óta rettenetes lélekzési bajtól voltam gyötörve ; senki seui volt képes enyhülést szerezni, inig e.gy barátom tanácaára az ön jeles Revalesciérejéhcz fordultam, a mely engem ez.-n bajból gyökeresen kigyógyított.
üáró Ciarow Bódog.
55.71 í>. liiwnyitváiiy.
Páris, 186b. april 11-én
Uram ! Leányom, a ki sokat szenvedett, sem aludni nem volt képes; az álmatlanság, gyengeség és ideges felhevülések egészen elnyomták. Most egészen jól érzi magát a Kevalesciére choeolade élvezete által, a mely Ct egésren helyreállította. Van jó étvágya, jól emészt, idegei nyugodtak, jól alszik, víg. a mit aunyi ideig nélkülöznie kellett.
Montlouis H
Táplálóbb levtn a hunnál, 50- u, eres mi vieg-kiméli a gyóyytztr árát, felnőtteknél uyy, mm-gyermekeknél.
Pléliszeleiiczókben x/t font 1 fn. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frtöOkr., 5 fout lü frt., 12 font 20 frt, 24 font 36 frt. R»-val.<sciére piskóták szeien-czékben 2 frt 50 As 4 frt 50 krrai. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 cjiészér^ 1 frt 50 kr., 24-r« 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakbau 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-r* 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288 ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry &. Comp
által. Wien, Wallfi8chga88e Nr. é.,
N.-K inizs'''n Lovúk Karoly gyógyszertárában Aradon F. T» *nes és társánál; Debreczenben Mihaiovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhely ett Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél ; Székes-Fehér váró ttDieballa Györgynél. Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-8eczen Fischcr Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta; utalványra vagy utánvétre.
?WWWWWVVwvvvvwyvyvyvvYvvv^TyT T» V ^ ---1 H • ,1 • •
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni
• ___—_^^^r^ í111 y'.
ANOUYNfc NICCKLACKCdILURiSKs Téeth, angol foggyöngyők gyermekek ■simára nyak körül hordozni. & mely által a fogakat könnyebben kapják. Ars 2 frt, tuczat 20 pret. olcsóbb.
ODONTIJíE (fogpasu) porczellán tégelyekben, ára 80 kr. o. é. Tuczatuál JO prtl. olcsóbb. Ezen fogpatU a legjelesebb «zer a fogak tisztítására, úgy a fogak épségben és febéreu tartására a fogsavanynak ártalmatlan módon eltávolítására, a foghas erósitásére ugy a vérsés megakadályozására.
CACHOÜ AROMATISÉ a ro^z szag-nak a dohányzás után a szájból eltávolítására, úgy as eves, szeszes italuk, mint bornak és sörnek iv4sa utáu a. a. t. nélkfllöshetlen finomabb és jobb társaságok, szin hátak, bálok és salonok látogató ssámára. Ezen CACüON tiszta, as egészségnek legkevésbé ártalmas nö-vényalkatrészekből áll, és a fogaik rothadása, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlható. Minden használatkor kell megrágni egy pitulat, mely által a rosz saag megssunik. E^y doboz 60 kr.
FRANCZlA-KOLVÉtloNY UAJKKs-I KAÜ FONTaíN DK JOÜVENCt rÜSZER, a hajnak kedv szerintfekctére,:GULDKN minden hajnak as általán cso-
barnára. szőkére legfeljebb 10 perez alatt tartósan festetni, melynek hatása oly általánosan elismert, hogy további dicsérgetésre n m szorul. Készülék hozzá-t. i. két kefe és két csésze 60 kr. Egy üveg hajft'gtöucz 2 frt.
8ZEM-ES6EN0ZIA Dr. Romershau-Nen, a láteró fentartása. szilárdítása és erősítésére. 1 Qveg használati utasitáasal
együtt 2 frt. 60 kr.
NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és
80 kr.
EAü AN Í'HEPHELIQUE. Ezen tuzia növényrészekből készített víz évek ott kipróbált és jónak bizonyult szere a bór szépítésé, frissítése es erosi teaere, valamint mindenféle szeplők, szömörcsök, kiütések, foltak eltávolítására. Egy üveg ára i frt., egy tuczat 9 írt.
l>r. MED1C. és tanár SCMIUT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-busellenes erősítő fogtÍMCturája. Ezen unctura, az eredeti rendelvény szerint elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, mint erősítő s/.ájt is gyanánt már egy félszázad óta uuxy haszonnal alkalmaztatík. Két előnye \au : 1., igen hatásos és kiválóan oicso ára miatt minden más logcseppet fölöslegessé tesz Üvegecskékben haszuála:i utasitás*al együtt 40 kr. I tuczatnal 25prct. levonat
EGYETEMES ÉLKTPOR I)r. Gelle. Eddig utol nem éretve hatásában az emésstéa és vértisztitásban. makacs bajok; mint: emésztési gyeugesék. melléégetés, altesti bántalmak, bőrkiütések, befészkelt idült csúx. Nagy doboz ara 1 frt. 26 kr, kis dobos : 84 kr.
8ERVTAPASZ. Kiválóan alkalmazható altesti sérveknél, készítve és ajánlva Ur. KrUi, baseli gyakorlati sérvorvos-tól. Plchdobozokban leírással t gyütt 3 frt 60 kr. o. é.
EGYETEMES TaPaSZ, Dr. Búron Pári8baa. Ez a pári i és londoni fa-cultások diplomájával ellátva, magasabb helyen megvizsgálva és nyilvános eladása helybenhagyva. Ezen tapj.»z különösen tyúkszem, fagy. minden leható sértés, harapás, szúrás által okozott sebek görvély, geuuyedés. bolférg.*, korömfo-lyás ellen. Kgy tégely ára 30 kr
VALUÜl CZUZ és RHEUMA GYAPOT PATTISONTÓL. 1 csomag 70 és 40 kr., tagszaggatás ellen is.
PAST1LL D1GE8 TIY I>E BILIN (B i-1 i n i emésztési exokorkák). A hires bi-lini savanyuvisból készült pastillák, mf 11-é^etésnél, gyomorgörcsnél. nehéz emész tésnél, a gyomornak étellel és szeszes itallal megterhelése következtében előálló felbilffőgésnél ajánlható. Egy skatulya ára 60 kr.
CHINA GLYCERIN POMADE a haj-padlót erősítő és iiajnOvést előmozdító pomádé Tégelyekben 80 kr.és 1 frt50kr.
dált aranyszőke szint kölcsönzi a lf»g tökéletesebben és meglepőbben, Ara 10 frt.
LlEBER-FÉLE EGÉöZSÉG NÖVÉNYEK. A legkitűnőbbünk bizonyult szer, mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhögés és rekedtség ellen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
LlítíZZADÁS ELLKNl POK. Iv/en por elüxí a lál)ir.zailást és az általa okozott kellemetlen szagot és egészen ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
EAÜ DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illatja ók iae által és jeles gyógy hatásával a fájós rosxszagu fogak, valamint esek rothadása ellen. Egy üveg 60 kr.
FOGPOR PURITA8. Ára 1 frt.
UEBE LIEBIG-FÉLE TXFSZER GYERMEKEKNEK a hires Licbig- leves keszitésére. Egy üveg ára 70 kr.
I)r. QUARIN hir.-i köhögés és hunit elleni pora (különónen erőteljes személyeknél. Egy drb. ara 6*> kr.
* PASTILLES DE CHOCOLAT fer-r u g i n e u x vas-csokolád a vértisstitásra és sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr.
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt 20 kr.
FOGP STA, CS. KIR. bZAi:. PFEF-FERMANN-FÉLE. Ára 1 f£t. 25 kr.
A CONDENSALT TEJ, kéizitve az Anglo-Swiss condensed Milk Co. Cham. Svájc*, az egyedüli Liebig báró által elemzett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) ssámára ajánlott condensált tej. Árs 65 kr.
• • -v
HERBABNY J., növényi kössvény elleni pilulái biztos szer, as acut iduit és rendszereden köszvény gyors és alapos gyógyítására, az ideges kössvény, mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen: mint lép- és májdaganat, gyomorbaj. megrögzött hasdugulás, vízkör, altesti
PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, vérti8*titó sxörp, valódilag hozatva. PAGLIANO tanártól Flórenczbeu. Ara 1 frt 50 kr.
NEUR0XYL1N, havasi növényekből készült növény ki vonat, csúzos, köszvényes általán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; crósebb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI KÖ8ZVÉNYTREA, csomagokban á 60 kr., és WElDINGER- FELE
fájdalomcsillapító köszvény-TArASZ. No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 l'rt- Legbiztosabb szerek, tagszaggatás, koszvénycsomók, daganatok sat. ellen.azonnal csillapítva a fájdalmat.
prendin1-féle pastillák-rekedtség ellen, énekesek es szónokok, uak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr.
SVÁJCZI HALLÁSI-LIQŰEŰR, fíll-
bajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 s'csenges, fájdalom, fülszurás, nehéz hal fel hónapra, 1 frt 60 kr.__jlás ellen; ara 1 frt.
AÜÜSBURGI ÉLET ESSENTIA Dr. Kie-sow. Makacs hasazü-küléseknél, ross e-mésztésnél, aranyeres bántalmaknál. Egy üvegcse basz-nálati utasítással 50 kr., és 1 frt. Tucxat számára 25 prette olcsóbb. —
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerecaenhez"
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
Postai küldések csak & csomagolási dij 15 kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
FOG-CEMENT, cs. kir. ssabad. a fogak ónozására, ára 1 frt
ANATHERIN SZÁJVÍZ, cs. kir. szab. valódi, Popp J. G.-tól, általánosan mint (a legjobb fogerósitó sser ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
Dr. CALLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI RESTITCJTIONS FLLÜID jeles szer HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FELK) leg.
jobb minósegü 1, 1 fél, 1 negyed és 1 nyolezad fontos fazekakban.
Ezen táblácskák csalhatlan ellensseréül ajánlhatók a bclférgek ellen ; igen kellemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban használati utasítással együtt.
lovak számara. Ára 1 frt. 40 kr.
STÁJER NÖVÉNYNEDV, mell-és tüdőbetegek ssámára ; köhögés rekedtség ellen, ugy mint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy flveg ára 87 kr.
CS. KIR SZAB. TANNOCUININ PO-MÁDÉ A legbistosabb és legjobb hajnövesztő szer 3—10 napi használat után a haj kihullása tartása megszüntettetík, növése elósegittetik, és természetes színében puhán, fényesen megtartatik, a kéregképzés p-dig megakadályoztaik. Ez sok orvosi tekintély által ajánltatik. es számos elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiállításával a legszebb toi-lett asztalnak is díszére szolgál. Ára egy 3 hónapig szolgáló doboznak 2 frt. o. é
Dr. MAYER GYOMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyenge-rég, hasmenés, valamint biztos sser a tengeri betegség ellen, azután a
FRANZENSBERGI VIZ.kó- és egyéb hugybetegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és köszönő iratok, melyek minden üveg mellé mellékelteinek, valamint as évről évre emelkedő elárusitás, ugy a bel- mint a kül földön legjobban bizonyítják.
MOH NÖVÉNY CZÜKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Poxsonvban, kitűnő gyógysxer köhögés, rekedtség, hn rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
FOGPOR HEIDER szerint, 1 skat. 40 kr.
tanár előirata
HINTÓ POR, általánosan ismertjeles háziaser, hurut, rekedtség, köhögés ellen
SEEHOFER MAGYAll SEB- és GYOMOR BALZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzött sxékdugtilások, rosz emésztés és gyomorsav ellen.
VETORINI BALZSAM, havasi növényekből és drága essentiákból, a cs. kir. galiczia országos kormány által megpróbált jelesen és biztosan ható szer, ideggyeuge8eg, görcs, csúz, oldalszurás, gyuladás. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
FRANZBRANNTWE1N egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
Dr. CARNERl SIROP Dl PALERMO a leghataso&ab'j vertisztito szer, mely mai uap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan-ságánál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél. siphílistikus daganatoknál, köszvényes es csúzos lerakodásoknál, altesti bántalmaknál, széksxüküléseknél, ro*z étvágynál, vértolulásoknál, főfájásnál. Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a copaiv-balzsamnsk más kitűnően ható blzsauios anyagokkal, uj és idült magfolyasoknál. Parisban a korházakban használtatik. Czukorbüvelyek-be vannak takarva a ku ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; eró-aebb minőségű vassal 2 frt.
8TURZENEGGER SÉRVTAPASZA ALTESTI 8ÉRVEKNEL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., ero-sebb 3 frt 70 kr.
PASTILLES FORTIFICANTES (PAS-TILLE DE ROMA.) Ezen pastihák igen íjánlhatók mint erősítője és élesztő ssere a nemi rendszernek és a nemi életben, anékül, hogy túlingerelnének vagy ártanának ; a férfias gyengeséget elenyésztik még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatok; egy üveg ára 10 frt.
valódi dorsch majzsir olaj,
kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló minőségű és tisztaizü; egy üveg 1 frt 80 kr; egy tuczat üveg vételénél 25 pret. levonat.


Németország alsó orvosi-collegnmai aital megvizsgált és a magas m. kir. V V Á Q7O V^■Afl köszvény, csúz, (tagszaggatás, keresztcsontfájás,) orbáncz mindenféle
helytartó tauacs által kuü-.ó alkama/.batosá ix miatt engedélyezett ~ i " v görcs a kezekben, lábakban, érek ben, fej csús, dagadt tagok, oldalszurás
ellen biztos sikerrel alkalmazhat., mint gyorsan és biztosan gyógyító szer. Csomagokban á 1 frt 60 kr; dnpla erős nehezebb bajok ellen 2 frt 10 kr. o. é.
(1338 — 6) B^T* Legnagyobb raktára a külföldi, különösen a keresett franczia különlegességekből a legolcsóbb árakon,
ilHíi #
KAMITZ C.
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó áralc mellett kővetkezőket ajánl. 100 drb. levélpapir névvel
u. m.
100
— ft. 50 kr.
100 100 1000 5000 10000 1000
levélpapir és 100 db. boríték névvel csinos dobozban ....
látogatójegy dobozban levélpapir fekete nyomattal lenboriték , „ .
lenboriték , .
lenboriték „ „ .
pecsétbélyeg 1 teljes Íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 » gyertyatartó gyufatartóval l , óratartó ...
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapir, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gváromban készített monogrammokat és czimeket levélpapir és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek.
Lö liJ"-•
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— - ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ft. — kr.
2-50, - 3---3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr. . > . 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
Dr, Handler Mór
és sa&ésitKÍQF, sitiéi és s^emés^
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztoaitái»« mellett mindennemű
Titkos betegségeket,
l) az ttnfertőzésnek minden következményeit, úgymint :
m a ff ö m léseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt),
2. húgycsőfolyásokat (még oly idülteket is), a nemzőrészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
3. _____________________
4. fris és idült nyákfoyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan
eredő magtalanságot,
5. iDörfcltitéselcet:,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
REND EL NAPONKINT: cms-4)
délelőtt 11 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
i
Lakik Pesten, Lipótváros, nádor utcza 13-ik szám alatt,
I-ső emelet, 14. ajtószám.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek
megküldetnek.
1
Tizenharmadik évfolyam.
8 frt. V
Íejéflzetbti ár
egear
fél erre ... 4 • négyes erre . i Efrv sxom ÍO kr.
Hirdetések
6 hasábos petittorban 7, másodszor 6 » minden további sorért 5 kr.
SYILTTÉRBEN turnnkint 10 krwt
er fel.
II Kincstári illeték minden r^jt* hirdetésért külö M kr. fizetendő.
előbb:
-SOMOGYI KÖZLÖN
| A iap szellemi ;llető kőxiemenyek ! izcrxeaxuSbez. —
xavagi roszot illető <^zieaenyek pedig a íiadohoz bÁrm«>ntvi» in-
t' icndők:
A(iY "i \ VJZSA
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatlak el.
jj Kéziratok vissza nem f"
(3 kttldetnek. & gte*"*——----
Nagy-Kanizsa város helyhatoságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesÖlet", a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank4 , a „nagy-kanizsai takarékpénztár a .Zala-Somogy" gózhajózasi reszvenytársulat, ugy a .zala egerszegi toma-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteiikim kétszer, wtsarnap- s csatotokon, megjelenő vegyes tartaiuiu iap.
Felhívás!
A „Zalai Közfóny* efóbbl számában
a megye egyik ősrégi kath.egyháztemploma-s a Szent-Ferenczrendiek zárdájának leégése következtében,a főtisztelendő zárdafónök ur hitbuzgó kérelmét közölvén, honpo gári s keresztényi kötelességünket teljesítjük, midőn annak felépitését óhajtva, lapunkban az adományok közlésére állandó rovatot nyitunk.
Honpolgári kötelességünk azért, mert ameddig s amennyire lehet az ősi hagyományt kegyelettel fentartani kell oly nemzetnek, minő a magyar.mely őseire, őseinek erényeire oly büszkén hivatkozik. De mert továbbá Zalamegye több hitbuzgalmas családjának alapitványos oltára van ott, mint egyedüli emlék azon viharos múltból, melyben e megye hú fiai is annyit szenvedtek, s nagyrészt elvéreztek a hősök csataterén, egyrészt Stambul héttornyu várának bűzhödt üregeiben, és csak a hősi tettek dics-koszoruja övezi körül neveiket, mely mindinkább halványul, mert a rideg realismus durva sötétsége irányul felé, szétüzni a fényt, letépni a kegyeletérzetet. . . . Nem, nem lehet az! Zalamegye hű lesz múltjához mindvégig s ősei iránti hazafias kegyeletből a szentlászlói templom s zárda felépítéséhez teljes segédkezet nyújt.
Keresztényi kötelességünk azért, mert Isten tiszteletére emelt imaházat meg kell óvni az enyészettől s jól esik a hivő léleknek azon oltárhoz sietni áhítatos imáival, hol az óshivők szenvedéseit önfeláldozással enyhítették,mely viharos időkben egyedül ott leltek vigaszt, irt,enyhet. S amely nép, nemzet, vagy egyes egyén megtagadja hitét,, elvész, nincs számára más ut, mint a két-
ségbeesés, öngyilkosság, vagy a7 örülés. Jaj annak, ki a hitérzetet szeplőtlenüijieia* őrzi keblében, elfásul, eltompul annak minden nemesérzete, hiszen a hit az, mely bennünket a születésperczétól a koporsó be-zártáig kisér, a hit az, mely az élet minden viszontagságában megnyugtatást, vigaszt, enyhülést ad, édesbé teszi a haláltusát, melyet mindenki elér,s annál kinosb, fájóbb, rettentőbb lesz az örök elválás utolsó percze, ha a hit őrangyala nem virraszt felettünk. S midőn a tiszta vallásosság magasztos érzetét egy lapnak ápolni komoly kötelessége, szívesen nyitunk tért a szentlászlói 600 éves templom-s zárdának ujbóii felépítése czéljából gyűjtendő adományok közlésére, megkezdvén az első közleményt s kérve a főtisztelendő zárdafónök urat, hogy minden a szent ügyre vonatkozó adatot s adakozási jegyzékeket hozzám minél gyorsabban bekülni szíveskedjék.
Az adományozásokat mi is elfogadjuk s nyilvános számadás mellett rendeltetése helyére juttatjuk.
BÁTORFI. Első közleménye
a leégett szent-lászlói templom s zárda fel-épitési költségére gyűlt adományoknak.
(A zala-apáthi diszü nnepély alkalmával)
Ms. Hertelendy Kálmán ur 5. frt, T. idősb Skublits László ur 20 frt, T. Ko-pácsy Ipoly ur 5 frt, Ns. Simon Zsigmond apát ur 10 frt, T. C>esznák László ur 5 frt, T. Szigethy Antal ur 2 frt, Keszthelyi 1 frt, T. Glavina Lajos ur 3 frt, T. Baan Kálmán ur 1 frt, ms. Horváth Mór sz. b. ur 5 frt, Ft, Polgár Ignácz ur 3 frt, T. Farkas György ur 2 frt, T. Simon Gábor ur 1 frt, Ns. Königmajer Károly ur 5 frt,
T. Martinkovits ur 1 frt, Eperjesy 1 frt Keller 1 frt, K ... 1 frt, T. Laky Kristóf ur 2 frt, T. Fornel Antal ur 5. frt. P . . a . . . 1 frt, T. Csertán Károly uró frt, T. Plihál Ferene ur 1 frt, T. Presensky Pál ur 2 frt, T. Nagy József ur 2 frt, Ft. Sélley Anti plébános ur 1 frt, Ns. Inkey László ur 10 frt, I ... 1 frt, T. Tolnay Tivadar ur 1 frt, St ...... 1 frt
Gy . . . . 1 frt, T. Csutor Imre alispán ur 5 frt, T. Mezric/.ky Péter ur 1 frt, Graner ur 1 frt T. Bessenyey Ernő 1 frt, Ns. Ra-mazetter Vincze lovag ur 5 frt, T. Kecs-keméthy Aurél ur 2 frt, T. Svastits Benő ur 2 frt, T. Beius ur 5 frt, Ns. Hérics János ur 2 frt. B: Putheányi N. ur 3 frt Tettes Svastits Károly 2 frt, B: Putheányi Imre ur 2 frt, Ft. Németh Gábor ur 4 frt, Ft. Garath György ur 3 frt, Ft. Vörös Mihály ur 2 frt, Ft. Devits Adorján ur 2 frt. Összesen 147 frt.
*A betűkkel jelelt jótevő urak neveit az aláíráson elolvasni nem lehetett, tehát azoknak csak kezdő betűik tétettek ki.—
Keszthely julius 2-án 1874.
Augusztus 9 — 12-én fog tartatni Budapesten az egyetemes tani tói-gyűlés, amely azt hiszszük eléggé fontos mozzanat arra,hogy mind a szülök, mind a taahatóságok, mind pedig a tanitók figyelmét felhívjuk, levén itt kérdés a társadalom minden osztályáról szegényről gazdagról, tehát édes mindnyájunkról egyaránt.
Fontos mozzanat egy ily tanitói gyűlés másutt is, de annyival fontosabb nálunk, hol a tanügyek serdülő korát éljük, amidón is mint a szorgalmas tanulónak, minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy azzal tapasztalataink és tanulmányaink tárházát gyarapitsuk. Hála pedig azon egyes buzgó férfiaknak, kik kezdetleged tanügyi állapotunkat felkarolva oda tőre-
keduek, Imgy hazánk e tekintetben is roegáll-hasson az < uropai civilisatio színvonalán, s hogv ernyedetlen szorgalommal pótoltassanak ki e
téren mindazon hiányok, melyek apáink mulasztásaiból származának.
A közlekedési eszközök villanyszert eszközei gyorsasága az összes művelt világ tanügyeinek lökést adott, s valóban oly haladást észlelünk e téren, hogy csak az évekkel előbb használt tanrendszerek s iskolai alapszabályok a magukat túl élt tárgyak ódonszerű kinézései-vel állnak előttünk; b szellemi harczaink ama eszközei épen úgy néznek ki a haladó kor ezeu új találmányai, mint a régi kovács puskák ■ aschleu vaságyuk a mostani gyútüs fegyverek és vontcsövű ágyuk mellett.
Ne tagadjuk pedig, hogy az alkotmányos sphára üditő legének élvezete óta,összehasonlítva a régivel, nagy haladást tett a magyar tanügy is, a mi első sorban a kormány hazafias buzgalmának, úgy az általa megalapított tanhatóságok lelkiösmeretes igyekezetének köszönhető. Ámde ne támaszkodjunk a mások elsőségére, s ne kívánjuk, £ogy mindent az elüljárók tegyenek mintegy etetve bennünket felnőtt korunk daczára is.
íme itt az egyetemes tanitói gyűlés, mely mindenesetre megérdemli a kellő figyelmet, s hogy melegen láruogaitasáék a társadalom minden rétege által. Az egyetemes tanitói gyűlés hasznos hatása talán nem oly könnyen tekinthető át az egyesek által, pedig magában hordja a szellemi fejlődésünk legélutrevelóbb csiráit, 8 e csirák fogják létre hozni a fákat, melyek gyümölcséből az új nemzedék lelke bizonynyal kényelmesebben és hathatósabban fog táplálkozni, mint azt a jelen nemzedék a mult csenevész fái alatt tehette.
Az egyetemes tanitói gyűlés az a nagy élőencyclopaedia, melyből a nyitóit szemmel figyelő szellem egy óra alatt több tanulmányt merithet, mint otthon éves olvasások által menthetne. Itt foJy össze a tanképzettség forrásaiból eredő folyók összes ága,ez az a meder, melyben tökéletes üdülést nyerhet a tanszomjas lélek, mely üdülés után szerény ke falujában vagy városában hiába áhítozik.
TÁRCZA.
Az Ibolya.
— Góthe. —
(Ajánlva : M. J. E. barátomnak ) Egy kis ibolya ott az árnyban, Nőtt észrevétlen a magányban; Oly kedves szép virág ! Pásztor leány közeige arra, 8 vidáman szökdel a balomra Zöld réten át — S zengi csendes dalát.
— Bár én lehetnék legszebbik itt, Küzé kis virágunk gondjait,
Csak oly rö\id időu ! — — Csak mig a lányka leszakaszt Es forró keble elhervaszt, Csak addig is, — Csak annyi ideig!
De a leányka észrevétlen A kis virágra ah véletlen Rálépe ! — s 5 szegény 1 Igy szóla végsőhajjal:
— A kis iboly' boldogan hal. Üdvözülve —
Lábánál > általa!
KÖVÁRY BELA.
A fekete lovag.
(Eredeti beszély.) Irta
Xémeth Elek (Folytatás.)
Az egész lovag megjelenése oly varázsszert, oly mesés volt, hogy minden néző elbűvölve lett ezen alak láttára. A lovag Albazur
és Leona előtt meghajtva magát Talma felé léptetett , ki eddig az idegen'szemlélésében volt elmerülve.
— Ah, jó lovag,hát csak most jött meg bátorsága, no kellett egy kis idő, mig határoztál ugy-e ? — Kár volt erre adni fejedet, lásd most
egy vereséggel tóbb fog terhelni--mondá
Talma gúnyolódó hangon.
— Amint látod, még poros vagyok, jele, hogy most jöttem. — — Vereségemet illetőleg majd elválik, hogyan fog végződni. De tudd meg, hogy én a gúnyolódó és mást kicsinylő harezost csak szájhősnek tartom. —
— A tanítást majd visszaadom ! — — kiálta Talma sértett hangon.
A két harezos kardot rántva egymásra rohant.
A látvány megrendítő volt ugy annyira, hogy Leó na az ijedségtől megragadva fölsikoltott a mit azonban a két vitéz kard csattogása és ménjeik dobogása nyelt el. Mind a kettő kitűnően harczolt, a fekete lovag azonban sokkal több könnyedséget és ügyességet fejtett ki. Versenytársával csak enyelegni látszott lovának meglepő és sebes fordulatai által. Talma látá, hogy mesterrel van dolga, szért egy per-czet kilesve, mint villám termet a fekete lovag balján. Egypár csattanás s a kardok egypár villanása még. .sTalma talán holtan,talán kábultan bukott a fövényre, mita nézők bámulat kiáltása követett. A fekete lovag, midőn Talma oly ügyesen hozzá férkőzött, lovával ügyes fordulatot tőn s a rámért halálos vágást kikerülé. A tüzétől elragadott ifjú fejedelen második, harmadik csapását is föltartá; de midőn Talma a kard súlyától elragadva oldalra -dölt a fekete lovag egy lökéssel a földre veté.
A keblek fölszabadulván e kínos perczek nyűge alól, örömtelve üdvözlék a győzőt, ki leugorva lováról az elbukottnak sebét nézé, miközben a szolgák előjővén az ájultat elvivék.
A fekete lovag Albazur elé ment miután a harezjátéknak befejeztét a hadbirák jelenték.
— Üdvözöllek lovag, ki ez elbizakodó, tüzes ifjút oly dicsőn megbélyegzéd, légy üdvöz, mondá Albazur jókedvűen.
Leóna, midőn a szép lovag eléje áll a babért átveendő, mélyen elpirult s alig tudá ezeket rebegni:
— A hőstett jutalmat és elismerést érdemel . . . vedd tehát ezen ezüst koszorút, mint vitézséged emlékét. Ha néha rátekintesz, Jusson eszedbe azis, ki neked ezt átnyujtá. Elj boldogul.
Leóna remegő kézzel adá át a jutalmat. Amint kissé állványáról lehajolt a szép nő, kebléről az odaillesztett rózsa lehullott. A lovag hirtelen fölvevé s esdő pillanatot vetett a szép királyi hölgy felé, ki kérését megértve és virágját a boldog loyagnál hagyá.
— Vitéz Albazúr—mondá a fekete lovag — kinek hire és dicsőségétől visszhangzik egész Arábia;s te szép tündéri hölgy,kinek bája bilincsekbe veri a legszilajabb szivet is —, az ég veletek, feletem legszebb napja ez, melynek emléke mindig meg is fog maradni keblemben. Ezzel meghajtá magát s Leónára egy forró tekintetet vetve elszáguldott, nem felelvén a király kilétét tudakozó szavára. A nép üdvkiáltása kiséri. Néhány perez múlva a távol láthatár rejté el a nézők Bzemei elől, s ugy tetszik, hogy az elmosódó alak megjelenése csak varázsjáték szüleménye volt De ha ez lett
volna és mindenkire,Talmára nem,ki ájulásából fölocsudván magát szolgái által elviteté.
II.
A föntebb emiitett jelenetek után a kedves olvasót AlbazurSáadehi kéjlakába vezetem, hol a király a harezjáték dicsőségétől márno-rosulva, mely fénye miatt igen hírneves lett, keleti kényelemnek adá magát, darab ideig
a fejedelmi ügyeket félretéve.
* *
*
A tündöklő nap épen most búcsúzik kedvesétől, a földtől. Aranysugarait rézsutlövelve bearányozá a vidéket, mig végre ezen tünemény is elmúlt s beállt az alkony.
A csöndes vidék fölé az esthomály szürkés fátyola borult. A lanyha szellő virágillattól részegülve andalító zenét idézett elő a lomb-dus bokrok között, mihez az apró, esti bogárkák döngécselé3e képezé a másodhangot. Mindez édes ábrándban ringatja a lelket. As ember feledve a földi kötelékeket elszárnyal messze, — messze a tündér hazába, ott időz s ott hallgatja az édesen olvadó harmóniát mindaddig, mig képzelmeit és érzeményeit valami zörrenés el nem röppenti.
Leóna az alkony beálltával lakosztályának erkélyére ülve ábrándozott. Fölkeresé azon ar-ezot, mely a lovagjáték elmulta óta még álmaiba is beszövődött. — — —
Most feljött a halvány arczu hold az ég azúrjára s lassú méltósággal ballagott csillag-nyájának milliói közö'.t. A vidék csendes és nyugodt, a hold fényt lövell rája.
Leóna csak ott ül. Bájos arcza körül e tündéri fényben a szépség glóriája még ragyogóbb let^>
A paedagogiai pályás érdemkoszorut nyert férfiak, úgymint á tanulmányok mézét méhként gyűjtő fiatalabb tehetségek össze^yül-nek itt elméjük összes kincseivel, hogy azokat mindazokkal megossszák, kik nem voltak oly szerencsések, hogy magáknak szintén megsze rexhessék. Az igyen kifejlődött eszmecsere minden egyes sugara új és új utakat világit be, melyek ezelőtt igen sok előtt ismeretlenek voltak, s mely uton pedig a haladás sokkal köny-nyebb.
Megjelennek itt az ország-világot — be járt tudományos egyének, elmondják, amiket láttak, észleltek, összehasonlításokat tesznek a vilá*r számtalan részeiben uralkodó számtalan tanrendszer közt, amely összehasonlítások után kiválasztatnak a legjobbak. A világtárlatokon a lauügyi haladás symbolumaként fölfedezett roppant előnyök ugyancsak szóba jönnek és megismertetnek azok által is, kik mindezeket látni, tapasztalni eléggé ^zerencsések nem le hettek. A megszemléltetendő tanszerkiállitás sziutén nagyon hasznos és szükséges.
És méltóztassanak most már összehasonlítani a tapasztalást, mely«t egy ily gyűlésen megjelent tanító saját körébe haza hoz, egy oly unitóéval, ki mindezektől elvonottan csupán — a nem mindig — legjobb könyvek száraz lapjairól ügyekszik ama tanulmányokat magának megszerezni, melyeket pedig ekképen megszerezni majdnem lehetetlenség. És méltóztassanak most már összehasonlítani a hasznot, melyben a tanulókegy ily tanító által részesít-tethetnek, amazzal, hol tudniilik a tanítónak nem adatik meg a lehetség, hogy az ily gyűlésekben részt vegyen.
Nem kötelessége é tehát a szüléknek,nem kötelessége-é a tanhat< ságoknak oda működni: hogy egy gyűlésen, minél több tanitó ré»zt vehessen: Első sorban pedig emiitjük, hazánkhoz legközelebb álló zalamegyei tanítókat,kik közt Istennek hála 1 nem ugy van,ki bármely egye tanítóival kiállhalja a versenyt s kinek buzgalma minden esetre megérdemlé a közös támogatást. Szeretjük pedig hinni hogy azon haladás, melyet eddig Zalaraegye a Unügyek terén Unusitott,vétkes Ukarékossági, vagyis iu-kább fösvénységí okokból nem»fog feláldoz-Ütni akként, hogy más megyék, melyek tanítóikat az egyetemes gyűlésre felküldik,, előnkbe vághassanak és háttérbe szőritsanak. Épen úgy szeretjük pedig hinni, hogy maguk a zalamegyei tanítók is elfognak követni minden tőlük telhetőt, hogy ezen a nagyszellemi ünnepélyre megjelenhessenek. Mely reményünknek kifejezést adva sorainkat ezen felkiálltással legyen szabad bezárnunk: Tehát a víszonlátásig Isten velünk !
REICH MIKSA
kö/ségi tanitó
Helyi hirek.
— A nagy kanizsai fő^ymoásiumban a szóbeli érettségi vizsgálatok jul. hó 25., 26., 27., és 28-napjain fognak tartatni.
— A kis kanizsai kath. templom szentelésének ünnepélye igen szépen ment ' végbe ; térszüke miatt a leírást lapunk jövő számába valánk kénytelenek halasztani.
— Szakáll Antal jeles drámai színész-
— Honnét jött ?----Ki lehet ? . . Hol
jár? . . . Mit tesz? . . . ő a rejtélyes lova^ ? De mit tűnődöm én annyit felőle, miért is sző vődik képe álmaim világába? Engem nem érdekel, nem ismerem, csak egyszer látUm. .... De mégis . . . oly szép.
Oh lovag . . . lovag miért látulak, — miért büvólél el szemeidnek égő fénye által, míért rabiád el szivem előbbi nyugalmát?! De nem nem, én nyugodt vagyok, igen nyugodt, hiszen engem nem érdekel. De ah! mi ez ? ... Mily édes zengemény! — Szavai, melyek csaknem hangosak lőnek, elhaltak, most a dal szövegében nevét vélé hallani. Az ének oly édesen, oly bájolóan zengett az erkély alatti (elterülő) kertnél kezdődő ligetből, hogy Leóna az érzelmek torlódása által elragadva pihegő kebellel nézett a liget felé, honnét e csodás hangok jövének. A dal újra kezdődék, s a dallam szavai tisztán kivehetők valának.
.Szép Leóna Albazur leánya, Hallgass ajkam ébredő dalára ! Ugy szeretni — ugy epedni, mint én. Senki sem tnd Arabia földén.
Hogyha feljön ssép mosolygó arcscxal A sxelid hold az égivre halkai, Lelkem csak te hozzád száll Leona, bárcsak tudnád! óh ez üdvöm volna*.
Elhangzott a dal, de csodás melódia föl-rázá a nyugodni kezdő érzelmeket; mint fölrázza a vad zivatar az anyja keblén nyugodó csecsemőt.
Leóna bársonysima karjaira ereszté dús, hullámzatos fekete hajfonatokból köritett fejecskéjét, • az ébredő szerelem első könnyeit h ul-latá.
Midőn érzelmei lecsillapulának s keblé-
nek jutalom játéka ma less, válasstott darab koszorús Írónk Sziligetinek egyik legjobb s legújabb 100 aranyos pályadijat nyert müve, Valéria" e kitűnő tragoedia s a jutalmazandó méltán megérdemli, hogy tömeges jelenléttel tiszteltessék meg. Felhivjuk a t közönség pártfogását.
— Magyar színészet. Szombaton a bérleti előadás „Orpheus az alvilágban" operettel befejeztetik, vasárnap „Ordőg Pilulái" látványos operette, hétfőn Körösi Lajos juUlom-játeka — s utolsó előadásul „Boissy Boszorkány* nagy operette. E néhány elősdás pártolására felhívjuk a t közönség figyelmét.Innen e jeles társulat Keszthelyre távozik.
— Törvénykezési csarnok. A nagykanizsai kir. törvényszék bünfenyitő osztálya előtt folyó 1874 évi julius hó 9 éslO'én követ kező bűnügyek fognak tárgyalás alá vétetni Julius 9-én Rozsházi AnUl, pápai illetőségű U kács legény elleni tolvajlási bűnügy végtár-gyalása. József László dobronaki illetőségű csavargó elleni tolvajlási bűnügy végtárgyalása. Béri János polai, Dénes Ferencz nagyradai, Vajda István B. magyaródi, Pós János rátkai lakosok elleni tolvajlás, tekintőleg súlyos testi sértési bűnügyben hozott királyi táblai ítélet kihirdetése. Julius 10-én ifjú Bognár István szülő bánulmazás s testi sértésről vádolt nagy kanizsai lakós elleni bűnügy végtárgyalása. Pálos László, súlyos tesii sertésről vádolt szt. péterföldi lakós elleni bünügy végtárgya-lasa. Nagy Mihály és társai elleni tolvajlási bűnügyben hozott curiai Ítélet kihirdetése. Előadók Gózony és Gabelics, kir törvényszéki bírák. —
— Ax uj üstököst esténként mi is láthatjuk ; 22-én lesz a földhöz legközelebb ; ez uj csillag átmérője mintegy 4000 mérföldnyi, üstöke pedig 4 millió mérföld.
— Jegyzőkönyv. Felvétetett Nagy-Kanizsán 1874.évi julius hó 2-án a nagy kanizsai járásbeli jegyzői karnak az e járásban alakulandó jegyzői egylet feletti Unácskozmányáról. Jelenvoluk: Fülöp Mór sárszegi jegyző, Körmendi Sándor galamboki jegyző,Ferenczi János kis-komáromi jegyző, Gazsy János bakónaki jegyző, Dénes Ferencz szepetneki jegyző, Sver-tsits Domokos eszteregnyei jegyző, Keőmives Izidor AnUl langvizi jegyző, Horváth Lajos szent balázsi jegyző, Koluy Mihály hahóti jegyző, Stingly Károly gelsei jegyző. Mindenek előtt az alakulás tekintetéből kor elnök és jegyzői választás szükségeltetvén; korelnöknek egyhangúlag Fülöp Mór, jegyzőnek pedig Gazsi János válaszutott meg; korelnök elnöki székét elfoglalván titkos szavazattal az elnök éa jegyzői tiszt betöltése e szerint lőn foganatosítva : A jelen volt 10 jegyző közül 8 Fülöp Mór mint elnökre; 8 jegyző Keőmives Izidor Antal mint jegyzőnek, elnök nem szavazott, a jelenvoliak közül egy a jegyzői állásra nem szavazván ; így Fülöp Mór elnökül. Keőmives Izidor Antal jegyzőül megválaszutuk. — Tanács Ugokul Ferenczi János kis komáromi és Stingly Károly gelsei jegyző urak válaszutuk meg. Ezzel az alakulás megtörtént „Nagy Ka-zsa járás jegyzőtestület" czimen kimondatott. A jegyzőkönyv hitelesítéséül elnök és jegyzőn kivül DénesFerencz és Körméhdy Sándor jelöltetett ki; mely után a jegyzőkönyv bezáratván elnök, jegyző és hitelesítők által aláíratott,— oly hozzáadással mikép- elnök utasiutik, hogy
nek erősebb dobogása megszűnt, fölvevé fejét s könyben uszó szép szemei a liget bokrai közt kémlellek, de hasztalan, most a dalnok nem volt látható, s a dal többé nem hallható.
— Ha ő lett volna a dalnok, ha érezné ő is a szerelem édes kínjait mint én, mily boldog volnék. De nem ő volt, hanem udvari dalnok, kinek kötelessége nekem tömjénezni . : . Csak ezen fizetett szerelmi hangokat ne hallanám I Mily boldog az, ki csendes házikójában elrejtve élhet szerelme — és szeretettjének; százszor boldogabb, mint én, kit fény, disz s minden, csak boldogság nem környez.
Ezzel fölkelt s bement szerelmét as álom képeibe temetendő ... De nem alhatott, a titkos ének, a fekete lovag, t minden, mi erre emlékeztetett, azon erdő, tekintet, a titkos eltűnés egyenként tűntek elő emlékesetében.
— Meg van-e nála a virág--nem
tépte ejszét,mint a gyermek megunt játékbáb-jsit ? — Nem, ezt ő nem tette.
Oh nem, hisz mily esdőleg kérte, igen meg van — talán--keblén pihen. Boldog virág--miért nem lehetek én az, hogy
a szerelem tüzétől ott hervadhatnék el, nem pedig itt a kínos kétség között. Szép lovagom látlak-e még, vagy csak azért jövél, hogy éltemet kietlenné tedd, hogy szivem vidámságát tova űzd ?--E czélt elérted. — *
Ily gondolatok ébredének lelkében. As álom kerülte szemeit, puha ágya kinos volt neki, azért pongyolájában kidűlve ablakán az éjbe tekintett A hűs éji szellő márvány vállaira leereszkedő haj hullámaival. így mélázott a szép Leona, mig a hajnal hasadása meghosá az óhajtom álmát, melynek látmányai őt boidoraá tevék.
az alapszabályok pontozatát választott tanács társaival mielőbb formulázva a közgyűlésnek bemutassaKEŐMTVES IZIDOR ANTAL m. k jegyző FÜLÖP MÓRm.k.elnök. DENES FERENCZ m. k. KÖRMENDY SÁNDOR m. k.
— Az „egylet kectiu tavaszi jól sikerült tánczvigalom leírásánál tévedésből kimaraduk Veszter Imréné, Hubay Gusztávné úrhölgyek és a Godina nővérek Palinból, Csizmadia Lina, Tompa Kamilla Vasmegyéből, Sólyomi Ma riska Kis-Komáromból, Rutich Lujza Tapsony-ból, Gorinc8anecz Antónia Muraközből sat. kisasszonyok; szives készséggel egészítjük ki eszerint többek felszólalására a mult számunkban hozott közleményt.
—Jótékonyság. Hazafi as szellemű s tevé keny polgártársunkTóth Sándor bútorgyáros ur szerkesztőségünkhöz a helybeli tűzoltó torna, és dalárda egyletek részére a pártolótagsági dijat kézbesítés végett, továbbá ájul. 11 éntarundó izr. növendékek tornászati vizsgája alkalmakor az illető bizottságáltal oda Ítélendő, az első kitűnő tornász növendéknek 1 drb. 1848-ki magyar aranyat, a legszorgalmasabb » pontosan a gyakorlatokon megjelenőnek 1 drb. 2 frtos ezüst ullért, a legügyesebb ugrónak pedig 1 drb. ezüst forintost beküldötte, kézbesítését készséggel eszközöljük s egyszersmint a nemeskeblü adományozásért köszönetünket fejezzük ki.
— Nyilvános köszönet. Nagyságos Ramazetter Vincze lovag ur, a sümeghi főelemi és reál tanodai uuulók közül 13 nak torna öltönyt készíttetett; ezen szives jótéteményeért kötelességemnek tartom a tanulók nevében nagyságos és érdemdús lovag urnák legalázatosabb köszönetemet kifejezni. — Lisztner József, torna tanár.
— A keszthelyi dalárda jul. 11-én tánczczal összekötött dalestélyt tart.
— Balaton-Füredre a 6,ik számú kimuUtás szerint julius 3-ig 632. fürdővendég érkezett.
— Felhívás. A sajtó utján közzé tett felhívásunkból bizonyára értesült,hogy as alulirt tőzsde- bizottság elhatározta, miazerint éven kint nemzetközi gabnavásárt szándékozik Budapesten rendezni, és hogy az első folyó évi augusztus hó 3-án fog megtartatni. Felesleges bővebben fejtegetni a nevezetes hasznot, melyet e nemzetközi vásár földbirtokosainknak és a kereskedőknek nyújt, hisz szembe szökő, hogy a hazai termelők és a bel valamint a külföldi kereskedők találkozása alkalmat szolgáltat előnyös üzleti összeköttetésekre. Ha a külföldi kereskedők személyesen megismerik a magyarországi termés kitűnő minőségét és évenkénti mennyiségét, akkor hazánkat újból Európa egyik kiváló éléskamarájának fogják becsülni és az ország ismét elfoglalhatja azon szerepet, mely azt a nemzetközi gabnakereskedelem terén méltán megilleti. A tisztelettel alulirt bizottság ennélfogva hazafias bizalommal felkéri, hogy ezen nemzetközi vásáron megjelenni és saját körében odahatni méltóztassék, hogy a tömegesebb látogatás következtében, minél több üzleti alkalom nyíljék. Kelt Budapesten, 1874. junius havában. Tisztelettel a pesti áru-és értéktőzsde bizottsága.
— Fellegi Viktor által szerkesztett „Apolio, czimü zenemüfolyóirat ez évi 13. 14ik kettős számának tartalma: 1) Tavaszi dal, Gobbi Henriktől. 2) Egy est a Margitszigeten, (idylle) Hölzl Lőrincztől. 3) Rokonkebel (len-
Már a jótékony nap lövelé sugarait a földre, midőnLeóna as álom ölelő.kaijaiból kibontakozott. Az éji nyughatlanság kevés halványságot kölcsönzött neki. Öltözködésével elkészülvén, atyjához ment, ki divánján elnyújtózva igen kényelmesen eregeté csibukjából a kékes füstfelleget Leánya beléptével félretette azt
— Jó reggelt kedves gyermekem, hogyan
érzed magadat, kissé halavány vagy,--jer
ülj ide mellém — ezsel gondosan helyet készített neki---Tán álmaid roazak valának, azért ezen érdekes szín ?
— Nem jó atyám,álmaim szépek valának, hanem fejem kissé fáj s ez okozhat némi változást színemben
Igazad lehet--hogyan is bántanák
as én szépLeónámat izgató s rósz álmák.Beszéld csak el őket —
— Már nem is tudom, vagy igen tudom, most jut eszembe.Mily--különös volt_
— Nos hát?--
— Ej kedves atyám, mit érdekel ily harczedzett férfiút egy lánynak álma.
—No csak mondd el —te nem tudod érdekel-e vagy sem. Most épen érdekel.
—De ne nevess ám ki.Mintha tündéri hangokat hallottam volna álmomban ■ én ezeket kővetém. Egyszerre egy szép lombdus ligetben lettem, hol egy patak csörgedezett, melynek partján férfiú alakot pillanték meg hárfával kezében. Vissza akartam vonulni, de későn volt mert észrevett Föltekintett rám s képzeld
csak ki volt--ugy-e nem tudod,azon titkos
fekete, lovag volt, ki a kérkedő Talmát leveré.
— 0 volt a titkos dalnok? — ah!
— Melyik titkos ?--szólt megrettenve Leóna,hát hihetőleg as estélíre gondolt.
gyelkej Büky Györgytől. 4) Orömhangok, (gyors polka) Büky GyörgytJÍ. 5) Két kedvelt népdal: I. Ha meghalok csillag leszen belőlem, II. Fakó lovam fel van kantározva. 6) A pa-tacska, férfinégyes Liszt Ferenctől. 7. Választás, (matrózdal) négy férfihangra Állaga Gézától. — A borítékon : Felhívás előfizetésre. — A zcnetörténelme Kapi Gyulától. — Az első magyar férfinégvet. stb. Előfizetési ár eg^szévre (mintegy 100 válogatott zeneműre) 6 frt, fel-évre 3 frt. A jelen kettős szám ára külön 1 irt As előfizetés vidéken legczélszerüebben a posta-talványoz ás utján eszközelhető, Budán az „Apollo" kiadóhivatalában, iskola utcza 681. sz. a. Mindeddig megjelent szám és kötet folyton kapható.
— A halottak égetéséről S édy Isiván nyomda- h kiadóhivatala Budapesten,füzeteket indított meg ; az egész mű 3 füzetből fog állani, irja egy orvostudor; a hallottak elégetését tárgyaló összes irodalom fel van használva s e kérdés sz összes sajtót foglal kod Utván, érdekes voltánál fogva ajánljuk e müvet; füzeten kint ára csak 10 kr.
— Kagyérdekű mü jeleat meg köze-lebo koszorús gazdászati írónk Kenessey Kálmántól, czime : A buza vetőmag nemesítéséről. Az Athenaeum tulajdona, a 62lapra terjedő s igen csinos, természetes ,nagyságú buza-kalászokat előtüntető rajzokkal díszített mű ára 50 kr. Az ország mezőgazdasági szakértelmiségét képviselő összes gazdasági egyleteknek a tárgyalt kérdés életbevágó fontosságánál fogva ajánlja a szerző.
— Rövid hirek. Haynald érsek 300 frtos alapítványt tett a „Liszt egylet" ben. — A kolozsvári dalárünnepélyre eddig 22 egylet 523 taggal van bejelentve — a nagy-kanizsait sajnalatul jelezzük, a bejelentettek közt nem olvashattuk. — A „Középpárt" czimü napilap beszünt. — A királyipár oktober elején jő Budapestre. — Türr sógornője, hires olasz írónő, fővárosunkban van. — Vas Gereben elhunyt írónk leányát Jolánt, Aáron László mult vasárnap vezette oltárhoz. — A magyar akadémiának 227 belső s 33 kültagja van. — Con-cha tábornagy meghalt — Herczegprimásunk Rómában Rákóczy Ferencz arczképét is megvette. — Trefort minister ur beadu lemondását. — Az életbiztosítások ellen erős kifakadások olvashatók a vidéki lapo*b m. — A hilelsors -jegyek legutóbbi főnyereményét egy bécsi szh tócs nyerte. — A hon véd menházra ujabbau 1032 frt gyűlt be. — Mádon jobboldali képviselő válaszUtott — Uj-Caledoniában 7000 cummunisU fogoly van. —
Nyílt levél.
Tekintetes Wajdits József urnák helyben.
Uraságod maga állítja,hogy egy pár iteze bor nem teszi a borkereskedőt; pedig bormérő nem lévén, okvetlenül a borkereskedők közöti kell helyet foglalnia. — Másrészről nem „egy pár iteze'hanem „egy pár száz akó borból" volt egyízben szerencsém kóstolhatni pin-ezéjében. — Különben kívánatára csakugyan durchstreicholom notiz-könyvemben a borkereskedők sorából; de feljegyzem abban, egy compacht vonással aláhúzva, a: „derék magyar borfogyasztók közt" Teljes tiszteiette! lévén
SINGEK SAMU.
Hát a kinek hangjai után indulál álmodban —
V«gy ugv — igen ő volt. Amint fölismertem, ugy meglepettem, hogy föl is ébredtem. —
— Csinos kis álom volt biz ez, mondá Albazur megcsókolva leánya ssép homlokát. —
Ki lehetett e szép, vitéz dalia?--Épen
egy pár perczczel előbb hallottam felőle ismét —
— Mit--mit édes atyám ?
(Folytatása köv.)
Dalok.
L
Saáa hársfának hűvös árnya ... Ott dalol a kis leányka. Búban ssive majd megreped, Edss jó anyjáért eped.
Száz hársfának csendes árnya ... Ott sírdogál a szép árva. Ssive ugy fáj, nincs ki értse, Szenvedését hogy enyhítse. —
Szás hársfának néma árnya Sóhajt zár el magányába. Megtalálta, ki megérti, 8 mint as anya, ki agy félti.
8záz hársfának árnyékában Olvasgat- a lány magában^ 8zive dobog, lelke ör(%. . „Én vagyok ott környeskörfil t«
Te kintetcs Sin ger Samu czikkiró urnák
helyben.
Bravó ! Singer Samu, ur, Doria de le latlem főzve, hogy még az iblanyozott inaim is reszketnek.
Igaz, hogy ön hat év előtt megalázta magát, és be jött a pinczémbe, nem két, de három száz akó bort is talált ott,hanem ast tisztelt édes ón nem kérdezte, hogy speculatióra, vagy adósságba, vagy bárhogy kerültem én e borhoz, a-zonfelül, hogy hat év óta mennyit fogyasztottam néha magam, máskor jókedvű barátaim közt, sógor,komának tán olcsó árért mennyit adtam el?és végre még mennyi felett rendelkezem V Minek előtt a Wein• GrosshSndlerek közé registrálni szives volt, mért nem kérdezte ezt tőlem, készséggel megmondtam volna, de hát hol vagyok én még mindig, mint Wein Grosshándler V Lássa édes fiatal barátom, ezen kis elő-zekeny baklövésért ne mérgelődjék, mert az ingerlés árt a szépségnek, ön pedig nagy ou,igen nagyon szeret a szépek közt iorgolódni, curizálni, es ha a mérgelődes által arczszinét veszti,a szépek többé nem kedvelik és higyje el, ha valaki a dalárdában nagyot rikit, még nem hof tenorista, és ha valaki egyik vagy másik lapba küld egy sületlen tudósítást, még távol sem magyar iró, egy szivar gyújtás nem holtak égetése,egy jókedvű kurjantó,nem éj i bakter, kis tiu ingó tógának kihuzasa még nem me-dicus doctor, frt 24.40— 60% kamat kiadása, még nem bankár, a vásári laczi konyhás nem hótelier, a csirke ölő távol sem udvari mészáros. Es igy, én sem vagyok Wein-Grosshándler.
Hanem most már, nem ajánlom a firmák összeírásánál pápaszemet, inkáob kérje kclcsön jövőre a Moltke uram hadi távcsőjét; lieber Freund Singer Samu uram, kérem többé ne bántson, mert czikkei reám borzasztón hatnak, attól tartok, inaim meggyengülnek, azok isméti erősítésére, mint Wein-Grosshándler Helgolaudba kell mennem. Mindamellett beke vélünk, maradok öunek tisztelője
WAJDITS JÓZSEF.
Papírszeletek.
— Helye* kiegészítés. N —. város egyik mulatókertjében együtt iddogált néhány jó barát. Mulatozás közben még egygyel szaporodának ük. ki ily szavakkal üdvözlé társait : „Jó estvét oszt-hxtlan publicum!" Mire a kör egyik jókedvű élezés tagja, rögtön igy válaszolt:
„És szaporitbatlan kör!"
A jött egyén azonban, mint tréfát és nem valót még jókor észrevette.
N. Bölcs megjegyzés. Elmondá hevenyén * gyiiiüi- és txjtszipkáival kérkedő fiatal ember a tapasztalt öregnek, hogy :
— Ezt és azt veszem már, atolsó krajczáro.m rá ment, pedig még ezt és azt kelleue vennem. Mire higgadtan feleié:
— Öcsémuram, ha mindazt megakarnám venni, mi e szükségem van, akkor mindazt elkellene adnom, mire szükségem v.m.. ..
A nagy-kanizsai takarékpénztárnak ls?4-lk L félévi forgalmának kimutatása.
Bevételek Arany Frank ft kr
Január hó ... 66»/4 120 144.800 31
Február i» ... 982 400 138,965 12
Márczius i ... 10 — 137,2*3 75
Április • ... 1 397, 110.806 12
Május < ... 9 93,786 30
Junius » ... 29 40 163,221 23
1096s/4 599 V, 788,812 83
Kiadások
Janu&r hó ... 4 20 134,846 25
Február » ... 1005 — 156,984 69
Márczius „ » ... — — 112,073 92
Április a ... — — 122,366 83
Május a ... 80 — 84,749 04
Juaius * ... 160,181 08
1089 20 771,201 81
ügszes forgalom . . 218j*/4 619'/, 1.560,014 64
1343. „Siket az nr* ha kegyed nő, örüljön.
1344. Brüsselbe. Jövő számunk hozza.
1340. .As elhírhedt áldámvad i» hyena dras-tikhumoriatikus élet-halál rajza" climü tárczaczikket nem közölhetjük.
1346. S. Budapest. Még nem lett közölve, bizonyos ok miatt késik. Kérjük szíves belenyugvását.
1347. P. Gy.,Cs«.lédeink."Köszönet a csikkért Mielőbb j5.
1348. K. S«ép volt, ds hssstslan. Közölhető.
1849. Egy tolongóhoz Kár árts; mert: .Rövid amint — Néhány silány — Szó ad, de vad — Mégsem leszen. Sat. Astán: Igaz biz as — Hogyha volna — Kertész as ész — sat.
1350, Mindazoknak tudomására hozzuk, kik a m. kir. állami IV-ik jótékonyczélu sorsjegyekből vettek, a hnsási hivatalos jegyzéket s szerkesztőségi irodában megtekinthetik. .
Szerkesztői üzenetek.
1332. A. Szeged magánlevélben válaszoltunk, "jibb értesítésig nem intézkedtünk.
1333. B. Az epigramák nem közölhetők.
1334. K. A papírszeletek igen csípősek.
1336- Br. Zákány. Átadtuk, Tárónk.
1336. A „Debrecseni Ellenőr" kiadóhivatalát kérjük a cserelapot nem Zala-Egerszeg, hanem Nagy-Kanizsára czimezve küldeni.
1337. L. Lübeck. Nem lehet.
1338. Türjére. Megkésett, más lap után nem közöljük.
1339. B. Bnda. Köszönettel vettük.
1340. Az öntözésről'. Falra borsóhányás 1
1341. X. n Meglepetések korszaka a minister-től a szántó-vetőig' igaza van, de mondj igazat, betörik s fejed
1342. „Meleg van" önnek is igasavan, de hogy kedve jött est versbe szedni, bámuljuk, öntse le saván? uvixzeL
Üzleti szemle.
(S—r 8—u) Nagy-Kanizsa, 1874. jní. 7-én Időjárás: derült, meleg — Ganaüslet. — As aratás már teljes folyamatban van és e körülmény alatt gabnaüsletünk jelenleg hevesőben létezik. — A vételkedv korlátolt; egyedül kokoriczára ismét kevéssé szilárdabb.—
Egyéb neműek a multheti árakhoz aránylag nem szenvedtek lényegesb változást—
Repczéből már valami, de csak igen kevés kerül eladásra. — Ára jóval emelkedett; jobb minőségekért 6.25 —50 kr. kináltatik 75 bécsi fonton-kint —
Piaczi áraink als. ausztr. mérő szerint: Buza 80—81 futa. 5.50— 6.70 krig, 82 - 83 futs 6.80 — 6 frtig, 84 — 8') fnts. 6 25 — 50 krig. Kozs 4.80 — 5.J0 krig. Árpa 4.80— 6 frtig. etetésre 3.50 — 80 kr. Kukoricás 4.85 — 5.15 krig. Zab 3. — 3.05 krig. Borsó 7.80 krig. Hajdina 5 frt. hajdina kása 13 — 14 kr. Köles 5. — 5.20 kr. Köles kása 9.26 — 50 kr. Lenmag 4.70 — 5 frt. Keuder-mag hiányzik. Repcze téli 5 25 — 60 kr. nyári inár
készlet nélkül Újból még nem került piaczunkra.Kevert (Miscbling; 4.70— 90 kr. Buza-ocsó 1.30—50 kng. Rozs-ocsó 1.10 — 40 kr. Borok: fejtett uj fehér 5 — 5.80 krig., piros 4.30 — 70 kr, schiller 3 80—4.50 kr. ó-bor 9 — 18 frt. alsó ausztriai akója franco itteni vasúti állomás.
— Silmegh jul. 3. 1874. A heti vásár jun. 30-án esőzés miatt nem tartatott s helyette jul. 2-án az országos vásárral együtt volt. Buza 5.80—6. Kozs 4.80—5 Árpa 4.50.60 Zab 2.80 Kukoricza 5—5.20 Ujbor 6-8-ig Óbor-12—14-ig.
Felelős szerkesztő: Bátort Lajos.
Ifjabb Skublics László ügyvéd úrhoz
Nagy-Kanizsán.
Ön f. hó 4-én az itteni kir. ügyészségnél ellenem bűnvádi feljelentést tett. Miután pa-naaza nem csak jogosulatlan és alaptalan, hanem egyszersmind azon gonosz czélzattal emel-tetett ellenem, hogy még eddig tisztán álló nevem a bünfenyitő bíróság előtt meghurezol-tassék és bűnvádi vizsgálat alá vonassam, miután ujabb időben Önnek szenvedélye sok ürügyet aknázott ki mások nyugalmának felbolygatására, nem tűrhetem h'degen, hogy ezen fék telén iég zabolázatlanul űzessék, miért is kötelességemnek ismerem önnek eljárása kapcsán egyéniségére vonatkozólag a nyilvánosság előtt fellépni, hogy lássa a közönség, mit szokott ön művelni.
Önnek keveset kellett volna mondanom, de mivel nevem, feddhetlen multam s különösen leendő ügyvédi pályám megkívánja, hogy ön feljelentése mibenlétéről a nyilvánosság Ítéljen, rövid nem lehetek, és pedig annál ke-vésbbé, mert ön mások nevének elhomályosi-tására ügyes elméleteket gondol ki, melyeknek a gyakorlat pillanatnyi érvényt szerez, nem maradt más hátra, mint feltenni a kérdést, hogy a közvélemény, az igazságosság, melynek minden társadalom legfőbb zsinór mértékéül kell szolgálnia, reá üti-e azokra pecsétjét ?
Hogy pedig ismétlésekbe ne kelljen bocsátkoznom, megemlítem, hogy miután törvényes forumelőtt ön cselekménye megtorlását kérelmeztem, ide sárom az ügy állását is egyszersmind földerítő bűnvádi panaszomat:
Tekintetes kir. ügyészség! Megdöbbenve értesültem, hogy Kimer Józsefné nevében ifjabb Skub-lics László helybeli ügyvéd ellenem e tekintetes hivatalnál zsarolás miatt bűnvádi panaszt emelt. Mintán cselekvéseimet ugy intézem, hogy idegen jogkört ne sértsenek, annál kevésbbé szoktam ignorálni a büntető törvényeket, mintán becsületemet mint egyéniségemnek külső értékét, legféltettebb kincs gyanánt őrizem, a hivatkozott feljelentést mint társadalmi ál> lásom és egész erkölcsi valóm ellen indokolatlanul és "czélzatosan intézett merényletet hidegen nem tűrhetem. A feljelentés azért történt, mint ha én Kirner Józsefnétől jogtalan ürügy alatt 15 frtot zsaroltam volna ki; midőn kijelentem, hogy tiltakoznom kell e vakmerő feltevés ellen egysxersmind óvást testek nevemnek i\y vádak általi lealacsonyitása miatt. Kirner Jóssefné és ifjabb Sknblies László ügyvéd ellen pedig hamis vádaskodás miatt panaszt omeiek, és erre vonatkozólag következőket van sssrencsém alázattal előterjeszteni:
F. é. május hó 18-án Kirner Mihályné, Kimer Jóssefné és Berger Simon hozsáxn jöttek hogy Kimer Józsefet, ki vizsgálati fogságban volt letartóztatva, szabadlábra helyeztessem, illetőleg ez érdemben a szükséges intézkedéseket megtegyem. A tanácskozás közben ason kérdést intéztem hozzájuk, hogy lennének-e kezesek, kik Kirner Józsefért a kellő biztosítékot nyujtának. Erre igenlő feleletet nyervén
•) S rovat alatt közlöttárt felelősséget vállal a
' as 1 szám alatt ide mellékelt kezes levelet fogalmas-[ tam, melyet Kimer Mihályné, mint egyik kezes aláirt . illetőleg irni nem tudván kézjegyével ellátott. Ezután utasítottam őket, hogy a kezes levelet a többi jótállókkal is iraasák alá; mielőtt azonban távoztak volna munkadijam iránt is megegyeztünk, s azt 15 frtban Kirner Jóssefné minden nehézség a vagy erőltetés nélkül kifizette, most ismételve lelkükre kötöttem, hogy a nekik átadatott iratot minél sürgősebben Írassák alá. Ezután én a vizsgáló bíró t. Zakál Zsigmond aljárásbiró úrhoz mentem, hogy magamnak a vizsgálat folyamáról, as Ügy mibenlétéről tájékozást nyerjek ; itt értesültem, hogy a vizsgálat még hosssabb időt fog igénybe venni, s< hogy a sértés, melyet vádlott elkövetett, életveszélyesnek Tan as orvosi véleményben jelezve. Ekkor már a szabadlábra boeaá-tatásnak nagy nehézsége állott elő • erről as aláírással hozzám visszaérkezett Kirner Józsefnét figyelmeztettem, hogy mihez tartsa magát s hogy valami édes reményekben ne ringatódzék. A kezes levelet midőn megvizsgáltam ugy tapasztaltam, hogy as egyik jótálló Davidovics István aláírása nagyon hasonlit Berger Simon tanú aláírásához és mégis kérdeztem, hogy, Davidovics István nevét ki irta alá ? mire kijelentették, hogy ast Davidovics István távollétében nejének meghatalmazásából Berger Simon irta. Miután ezt helytelenítettem s figyelmeztettem őket, hogy ily cselekmény tilos, oda utasítottam őket, hogy a kezeseket hívják fel hozzám as ujonankiállitandó kezes-levélnek szabályosan leendő aláírása végett. Még ugyanazon napon Kimer Józsefnével külön értekeztem s előadtam neki, hogy mily nehéz körülmények gáiolják az azonnal leendő szabadlábra helyezést, és tanácsoltam neki, hogy menjen a vizsgálóbíró úrhoz s győződjék meg személyesen az általam moudottak valóságáról és e'z alkalommal a bíró urat csak arra kérje, hogy férjének a magán élelmezés engedtessék meg -, mivel pedig Kimer Jóssefné azt állította, hogy a sértett illetőleg megszúrt egyén már fann jár, tauácsoltam neki, hogy S törvényszéki orvos Dr. Schreyer Lajos urat a betegnek újból leendő megvizsgálása végett a helyszínére vitesse ki. Magam pedig a törvényszéki orvostól tudakozódtam, hogy minő véleménybet van s megszúrt egyén sértése iránt, midőn ő ast feleié, hogy az 1-ső vizsgálat óta nem látta n hogy az idő óta állapota változhatott, azon kérdést intéztem hozzá, hogy nem lenne e hajlandó a beteget_ isin t megvizsgálni, miután ő erre ígérkezett és napi dija s fuvarja előlegezését Kérte Tulezi Ferenci kollátszegi lskos által üzentem, hogy az orvos kivitele iránt neki adott utasításomhoz képest minél sürgősebben járjon el, s hoznám minél előbb jöjjön be. Azonban ő sem nálam^em Schreyer urnái nem volt, sőt kezesei sem jöttek felém sem, a kérvényt pedig a kezes levélnek fentebb hivatkosott törvényellenes aláírása miatt nem adhattam be. Pár nap múlva a „Korona- kávéházban egy szűkebb körű társaságban, melynél én is jelen voltam tekintetes Koch járásbiró ur csípősen jegyzé meg, hogy ifjabb Skublics László ur mint akart „brevi manu" egy súlyosan terhelt egyént azonnal szabadlábra helyeztetni, azt is tudom, hogy Ő is felvette diját mielőtt annyit tett volna mint én, s mig én a szigorú tör-véuyes utón hittem vádlotton segíthetni ezen esskö-zökben azonban a föntebb előadott körülmények meggátoltak, addig nevezett ur ugy vélAedett, hogy a dolgon a bíróságnak capacitálása által is negithet(?)
Ez által meggyőződtem, hogy megbízóim tőlem, előttem ismeretlen indokból elállottak, de hozzám többször nem is jöttek, s hogy a sikert nem én biztosítottam, annak oka én nem vagyok; a 15 frtot melyhez becsületes uton jutottam, visszaadni nem tartoztam, miután részemről megtettem mindent, ami csak az adott viszonyok közt lehetséges volt.
Ezekből tekintetes kir. ügyészség méltóztatik látni, hogy az ellenem emelt feljelentés nem csak hogy teljesen alaptalan, hanem bűnös könnyelműséggel azon czélzatból kovácsoltatott, hogy én részint megiiesztessem részint hogy nevem a bünfenyitő bíróság előtt meghurczoltassék, s hogy jogtalanul zak-lattassam, Hogy pedig as igazság szolgáltatásnak egy oldalú előadás által tévedésbe hozása folytán magamat kissámittatlan- veszélyeknek ki ne tegyem , idejekorán bejelentem hamis vádiránti panaszomat • mivel külső létezésemnek öntudsta, hivatásom és pályám, de méginkább a másokkal való együtt létezés tekintetéből teljes joggal megkívánhatom, hogy személyes értékem miut létezésem legbensőbb és éppen ezért legérzékenyebb élet idege czélzatesan külsőleg felismerhető lealacsonyitását szentségtelen kezekkel alaptalanul senki meg ne kisértse, mondom éppen ezen okból — alázattal esedezem, hogy a tekintetes kir. ügyészség az utasítás 19-ik §-át különös figyelmére méltatni kegyeskedjék.
Miután pedig ifjabb Skublics László ügyédnél az ily zaklatások rendszerré váltak, miután czélja as volt, hogy bűnvádi vizsgálat alá vonassam, hogy az igazság-szolgáltatás tévedésbe hosassék, miután ily tényei által as össses jogbiztonságot is veszélyezteti, — hsmis vád miatt a szükséges intézkedések megtételét alázattal kérem. Megjegyezvén, hogy a dolog termés seténél fogva, Kimer Józszefné is résses e cselekményben.
Mély tisztelettel, stb.
Megvallom, az ellenem emelt vád kiejtésénél nem a szégyenpír futja el arezomat, hanem büntelenségem tiszta öntudatában lelkem felháborodik ; mert ön nyilvános bünténynyel vádol engemet, anélkül hogy a valószínűségnek csak árnyékával is birna. Tehát minő fegyver az, melyet ön ellenem használ ? A hazugság éspedig a legszemtelenebb, a rágalmazás és pedig a legocsmányabb. És ez a legnagyobb sértés, melyet egy ember irányában elkövethetni, kire az alkalmaz tátik, s egyedül annak alávalósága múlja felül, ki nem törődik vele, ha reá alkalmaszák. Az ellenkezőt állitani esztelenség volna, melyet a tapasztalás hazudtol meg.
Mielőttjelen sorok írásához fogtam, közöltem Önnek ezen ujabb vakmerőségét másokkal is, de mindenünnen azon vigasztalást nyertem, hogy azen senkisem csudálkozhatik, ki önt csak egy kevéssé ismeri is. Igen sokan azt mondták, hogy ön képes mindenre, Csáktornyáról egy sereg adatot kaptam, mely szerint ottani ügyvédségéhez a népnek átka, nevéhez pedig a bűnvádi panaszoknak nagy száma fűződik. Nem akarom mindezeket felsorolni, tekintvén tiszteletre méltó rokonait, az embereket kikkel ön társalkodik, az ügyvédi kart, melylyel ön közvetlen érintke-lésben van. De mivel ön engem megijeszteni I akart, hogyne mondhassa, miszerint félelem ra-I gadt meg, mivel egyedüli kínosamét —■ becsü-
letemet akarta megrabolni, következőket hozok nyilvánosságra.
Bizonyos emberek olyanok, mint a divat-ruhák, melyek rövig idő alatt az egész világon megteszik körű íjukat, ön alig 3 év alatt 3 különböző helyen és különböző hivatásoknak élt. Az elsőn terrorizálta a vidéket, a másikról hirtelen lemondott, a legújabbat rémhírek előzték meg. Nagyon hamar eljöhet az idő, midőn est is felcseréli vagy fel kell cserélnie, és ennek meg is kell történni, a város,a vidék jóléte, nyugalma tekintetéből ím. Ugy látszik ön nem büszke múltjára, s hogy nem édes az arra való vissza emlékezés. A jelen tehát annak folytatása akar lenni ? Igy köztünk nagy a külömbség, óriási és megmérhfttlen. Én multamra büszke vagyok, a jelenben nagyon óvatos, hogy nevem valami tisztátalan tény álul el ne homályosittassék^ szeretem és féltékenyen őrzöm becsületemet, ptelynek ügyvédi pályámra vonatkozó roppant horderejét kellőleg méltányolni tudom. S ön est akarta megrabolni, melyet ha elvesztenék, tálélni képes nem lennék ! De ön ezt elérni nem fogja soha; mert mutassa ki a csalfa eljárást, a zsarolást, melyet elkövettem, a hazugságot,mely ajkamról másnak tévedésbe hozása végett jött? Rajta! keressen ellenségeket, akadnak talán kikben a roszakaratu szándék oly sötét vonásokban jellemződik, mint Ön eljárásában. Veszélyeztetett önérdeke képessé teszi önt mindenre, sőt sejtem, hogy érezve a vereséget, melyet szonvedend, ravasz kiszámítással gondoskodik a fedezetről is. Ezt azonban nem irigylem, mert az önféle embereknek mindig találkoznak engedelmes és vállalkozó szolgái, kik mesterien értik a szerepet, melyre felszólitatnak. De kettőre vagyok bátor figyelmeztetni az urat: először, hogy ne örüljön a dicsőségnek, mely tépett babérok foszlányaiból állott elő, másrész-ről, hogy sokkal jobban ismerem itt a közhangulatot, hogy őn még pártolókra számithatna.
' De legyen elég^ az idő majd mindent rendbe hoz, megfogja mutatni, hogy melyönk, teheti kezét nyugodt lelkiismerettel szivéhez. De épen azért mivel, az életben nincs ssebb, nincs megnyugtatóbb érzés, mint az,mely áron tudatDÓl származik,hogy külső értékünk a közvéleményben elismerésre talál, fájdalmasan esett, hogy ön oknélkül ezt devalválni akarta, miből egyszersmind az is következik, hogy nem volt más eszköz számomra, minthogy önnel szemben ily helyen és ily modorban vegyek elégtételt. A megsértett legszemélyesb jog szentsége és fontossága, a körülmények indokolják szavaimat.
N. K. jul. 7. 1874.
VARGA LAJOS
ügyvédjelelt.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást esskösöl különnemű bajokban. — Ily bajok a toroagyulladás-légcsőhurut, b ő r k é s-barság. hártyásgyik (Croup-angina) mindenemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepó gyors fájdalom csillapításnál — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontozó, kificzamitás és megrán-dulások, helyi csdz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélysett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebéssi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz hassnálata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán esen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből kösönségesen ssabad késsel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsűlhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdds eredményeinél fogva, melyek hassnál-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalspitott és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul igasolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtuyi csomagnál kisebb szállítmány nem telje5ittetik.
Központi küldeményező raktár: Psstes Térik JÓZtef gyógyszerész uri ál király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kasizsán : WAJDITS JÓZSEF urnái. Pakson: Malatinszky S. — Pécsett ; Sipűcx J. — SÍM|M : Stamborszky. — Sz.-Fefcérvá-rott: Braun J. — Szombathelye*: Pillich F. — Veszprésibés: FerenczyK. - Zágrábba* . Mitlbach Zs. Soprsabas: Bock J. '
A L cs. gyógysseréss és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felssólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógysser készítő j éhet F0RTY LASZL0H0Z .-zimezve . Budára, (Rács. város, főuteza, 590. szám) beküldeni ssireskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesítik* Vidéki bérmeutes levelek általi megrendelések as árnak késspénsbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legponto* sabban teljesíttetnek.
-
I
Arlejtási hirdetmény.
A nagyméltóságú kösmnnka- és közlekedési m. kir. mi-nisterium folyó évi junius hó 22 én 3866 és 3868-ik szim alatt . kelt rendelettel a zala-megyei, tapolcza, nagy-kanizsai és pozsonj-varasdi államuton lévő több rendbeli különnemű megkárosuk műtárgyak helyreállítását kegyesen engedélyezni, és az ebbeli munkák kivitele biztosítása czéljából a szabályszerű versenytárgyalás megtartását elrendelni méltóztatott.
A kérdéses munkák müi végrehajtására Következő költségek lettek engedélyezve: a tapolcza nagy kanizsai államuton teljesítendő kőműves- és ácsmunkák után 2429 írt 86 krnyi összeg, a pozsony-varazsdi államuton teljesítendő kőmüvesés ácsmunkák után 3341 frt 18 krnyi összeg.
A végrehajtandó munkák biztosítása czéljából, az alulirt mérnöki hivatal irodájában folyó évi julius hó 21-én délelőtti 10 órakor szabályszerű írásbeli ajánlatok elfogadása mellett a nyilvános árlejtés államutakként meg íog tartatni.
Felhivatnak a vállalkozni szándékozók miszerint a fent-emlitett napon és órában, az egyes összegek után számítandó 10°/0-tóli, azaz: 243, ós 335 forintnyi bánatpénzzel ellátva, az alulirt mérnöki hivatal irodájában megjelenni, — vagy p rdig a szabályszerű írásbeli ajánlatait a fentelőirt bánatpénzzel ellátva a fentebbi határidőre annál bizonyosabban benyújtani szíveskedjenek, minthogy később érkezendő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A tervek, előroertékek és költségvetések, valamint az építési feltételek, az alulirt mérnöki hivatalnál, a hivatalos orák alatt betekinthetők, ugjan ott bővebb fel világosit ások is nyerhetők. Zala-Egerszegen, 1874 ik évi julius hó 3 án.
(1388-D A magy. kir. mérnöki hivatal.
AV-V-V^W-W-V-WV
i
„CORNEUA."
Wie&er ilíastrirt^ Hada- ^ má J
Alle 14 Tagé 1 Nummer mit Mode- und lUndarb<*iten.|r ebst 1 grossen Sch::ittmu*terbogen uud reichhalti^em Feuilleton.Ji
reis vierteljáiiri£ mit freier FostznscMnu nnr 1. L20 tr. ö.
Far die koiumende Saison bringt die „Combija* nacb de J® eu»-steu und gesclirnackvollsten Wiener uud Pa. iser Modellen die^-eizeudsten Toiletten für die R.-ise, Sommerbálle, Proineuade nn für den lándliciien Aufcnthalt, ferner liaud&rbeit-n jeder Art.
Der elegante Styl, welcber unser Blatt so scbm 11 bei der1 Weltdame wie b.-i der bescheideaeu Hausfrau xtm, Li< blinj uiachte, wird aucb fernerhin unsore Richtschiiur • s iu: durc tüchtige Pariser und Wiener Mitarboiterinnen in eigenen Künst ler-Ateliers iat es uns ermöglicbt das Elegante und Praktische zul 'eiuem harmonischen Ganzén zu vcrein^n
| Eine reicbe Füllé der maunigfaltigst"n Modelle, welche uus von den erst»ín üausern des Contim nts zur Verfügung ge stelit wurden, werden der Reihe nach sicb in den kommende: Nummern entfalten.
Abonnements werdon per PosUnweisung entgegeng-^nom en v<>n {1383— 3j
■ Wien, VI., Magd ilenenstrasse 23. ~m
á szerencséi meg kell ragadni!
300,000 M. Crt.
Ikinálkozik szerencse esetében, mint legfőbb nyeremény azon legujabbi nagy pént ki»or»olnaiiál, mely a magas kor " ' i\tol garantirozva van. A terv oly előnyösen van beren lezve: hogy az egy másra következő hat sorehuzásl):! ti. néhánv |hó alatt 35,800 nyeremény sorsoltatik ki, s azok k ./i a vetkező főnyeremények lesznek: 300.000. 'i i() <}()()
>0,000,75.000,50,000,40,000 30,000 20,000, lő.OOlí 1,000, 10000,8000, 6000, 5000, 3000, 152 : 2000 " 1000, 410 : 500, 17,700: 110 stb. márk. Ctr. Ezen legközelebbi második nagy sorshúzás a hivatalo* legáüapodás szerint megtörténik már :
1874 ki julius 15 kén és 16-lcán,
ahhoz a sorsjegyek Ára: egynegv< d eredeti sorsjegy: 1 ft. 75 it. ; fél: 3 frt 50 kr; fgész *orwjegv : 7 frt.
Minden megrendelés rögtön a legnagyobb gondossággal Ijesittetik, és az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegy íegküldetik; ugyszinte a sorshuzási terv,s mindegyik húzás itán a nyeremény jegy eék azonnal elküldetik. — A nyeremé jyek lefizetése pontosan eszközöltetik összeköttetésünknél fog Iva Németországnak minden nagyobb piaczán.
A mi sorsjegy eladásunknak a szerencse kedvez, s mos [tanában is rövid idő alatt sok jelentékeny nyeremény közt ^ első főnyeremény húzatott ki a nálunk vásárolt sorsjegyekre fizettetett ki általunk.
Oly Miilárd alapokon nyugvó vállalatnál élénk rész rétéire számithatván, felkérjük az érdekelteket, hogy a huzá* lopja közelléte miatt a megrendelés minél elébb intéztes ék hozzánk.
S. Steindecker & Comp.
Bank- und Wechsel-Gescháft in Hamburg.
||A 205.000. márkás nagy sorsjegy f. é. május hó 19-én nálam nyert..
Szerencse
és
ÍA 205.000. máikásj í nagy sorsjegy f. é-május hó 19-én ná-| lam nyert
Isten áldása Cohnnál.
A 205,00 márk nagy sorsjegy
iint tudva van. valemint egyébkor hatóságilag ellenjegyzett nyeremény lajstromain ugy most is f. é. május h( [l9-én nálam nyert; ennélfogva van szerencsém tisztelt érdekelteknek az ivei május és junius havi nyereményhuzá sokat figyelmébe ajánlani, különösen a fó nyeremény ösz .szeget felül 200.000 talléron vagy 600.000 rajnai forinton| Imely a hatóságilag ellenőrzött jegyzékre készpénzben azon-
|cal kifizettetik.
A hamburgi állam által garantirozott nagy pénzsors Játék több mint 2 millió 330,000 tallé ismét rendkr [nagy és sok nyereménnyel szaporítva csak 72700 sorsjí Egyet tartalmaz; ós néhány hó alatt 6 részletben követk< [overemónyek biztosan nyernek ; nevezetesen égy nagy fónye remény 12000 tallér valódi érték 80,0000 4,0000,30000. .20000, 16,000. 2 szer 12,000, 1-szer 10000, 3-szor W000, S-szor 6000, 5 szőr 4800, tfc-ezer 4000, il-szei 1)200, 11-szer 2400, *8-szor 2000, l-szer 1600, 55 ször 11200, 15^-szer 800, 4 szer 600, l-szer 480, 360 szor400, HO szer 200, 10 szer 120, 480 szór 80, 17700 szor i, 16541 szer 40, 20, 16, 8, 6, 4 és t Tallért, é. julius 15- és 16-án lesz ismét a húzás két részletben ha-ágilag ellenőrizve, melyen egy egrésx eredeti oorsjegf ár« 6 frt. o. é.
3 frt. „
egy negyed , r „ I frt 50 kr.
Ezen állami jegyzéssel ellátott eredeti soésjegyeket Ibérmentes levelekben a legtávolabb vidékekre is elküldöm jegrendelők kezeibe ; épen ugy fognak, kézhez jutni a ható JLgi Dyeremény jegyzékek és nyereménypénzek a húzás utáni *zonnal mindenkihez a részvevőkhöz birtokban és azonnalJ Az én messze kiterjedő összeköttetéseim lehetővé teszik ne-| |bogy minden nyeremény kiki lakásán fizettessék ki.
Colin Sama "
Hamburgban.
Fő iroda, banktár és váltó-üzlet,
Cséplőgépek
kitílnónek bizonyult legújabb szerkexettel iráakiat annyit csépelnek, mint három cséplő ember egy napon át Ára 150 frt Bécsbs szállitra, próbaidő s garanexia mellett
Ph. May far th & Comp.
gépgyára
_majnai Frankfirtbas
■^'(jexnökftW k«rf*t»tm>k.
S)
TTTTTTTf T T T T T ▼ f
„Puritas*4
HAJ-IFJITÓ-TEJ.
A „Puritaa" nem hajfesték, hanem tejnemtt folyadék mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy ősz hajakat! megifjit, azaz lassanként még pedig legkésőbb tizeiinégy| nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg birt!
A „Puritas" nem tartalmaz festékanyagot A haj tet azés szerint vízzel mosathatik, lehet fehérrel bevont vánkosonl alunni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
nem fest, hanem ifjit.
a világon a legegyszerűbb. A tejből a kézre öntetik, s ad< dörzsöltetik vele a haj, mig kellően meg van nedvesítve, s __ Iminden nap egyszer ismételtetik. Ebből áll az egéss. Ha a haj (visszanyerte eredeti természetes színét, mi rendesen tíz-tizenkét nap múlva történik, további fentartására ellendő a tojjék hetenkint 2—3 szór való használata, s ugy bajusz, pofa-Ss teleszakáll , valamint a leghoszabb női haj is megifjittat-Ihatnak.
Egy üveg .Paritaa' ára 2 frt (postai szétküldésnél 20 krral több) s készpénzzel vagy utánvétellel kapható >auz Ottó és társánál, Bécs, Mariahilferstrasse ZS. «sám.
Főraktárak: Bécs : Weiss József gyógyszerész, Stadl, ?uchlauben. — Prága Fürst József gyógyszerész, SchillingB-Jasse . — Brünn : Eder Ferencz. — Pesten: Török Jóssi |ur gyógyszertárában, királyutrza T ik szám.
Magyarország nagyobb városainak azon tiszteli gyógyszerészei, kik virágzásnak örvendő gyógyszertárral birnak, kik »Paritastt czimü szerünket árulni Ikivánják és nagyobb kelet czéljából a hírlapokban megne •veztetni óhajtanak, s szíveskedjenek német zzöregü lev<"* lozzánk fordulni.
Franz Ottó és társa,
(1381—2.
Főnyeremény J300,000 val. marka uj német birod. mértékben.
Szerencse
A nyereméuyp-kért jótáll az áUam
Inak
110
Felszólítás a nyereményekre való kilátásban leendú észvevésre a Hamburg állam által garantirozott nagy pénz-írsjátékban, melynél több mint 3 millió 8 százezer marka-
nyéretni kell. .
Ezen előnyös pénzsorsjátéknak, mely kiszéníitás sze
Unt mée 72,700 sorsjegyet tartalmaz, nyereményei következők : nevezetesen az 'első nyeremény 360,000 márka vaWd, ui német birod. értékben, vngy 120,000 poroszUller.2000<X)() márk, 100,000, 75,000, 5,0000, 4,0000 2-szer 3,0000, iOÓO 3-szor, 20000, 3 szor 15,000, 5-ször 12,000,
^-szor 1,0000, H-szer 8,000, 11-szer 6000, 29 szer liOOO 4000, 55-ször 3,000, 152 szer 2,000, 365 szőr 1500 ^ 1200 és 100, 906 szor 500, 300 és 200, 11706 szor 0 és 100, 16535 ször 50, 40,20,15,10, és 5 márka néhány, ki alatt 6 részletben bizonyosan eldöntetik.
A másik nyeremény-húzás f. é. julius 15-én és 16-án
esz.
és megemlítjük ujolag, hogy egy egész eredeti
sorsjegy ára 6 frt.
1 fél csak 3 frt.
1 negyed l frt. 50 kr.
B ezen állami jótállással egybekötött sorsjegyek (tilos minden tánzás) legkényelmesebben ajánlott levelekben a legtávo-,bbi vidékekre is pontosan elküldetnek.
A megrendelőknek mindegyike az ő eredeti sorsjegye mellett egyszersmind állami ellenőrzéssel ellátott eredeti ter-Vet kap a hozásról, és a húzás után azonnal a hatosági szám íegyzékek sürgősen elküldetnek.
A nyeremény-összegeknek kifizetése és elküldése az ekeitekhez egyenesen tőlem jő, és a legszorosb titokban iénik.
Kérjük tehát a t. közönségen teljes bizalommal hoz k fordulni.
HeoKsoHer Sámuel öregebb, bankár és üzleti irodaja Hamburgban.
(1391 — 1)
Malom bérbe adás,
Rasszinyai urod. kebelezett GeHbasoveczi helység mellett fekvő Globoki vizén egy 4 kerekű felülcsapó malom illendő lakházzal Julius 2t5-án a Raszinyai urodalmi tiszti irodába 3egy-másutáDi e'vekre Januar 1-től 1875 berbe adatik, válllalkozni óhajtók egész tisztelettel meghivatnak. Rasszinya, Julius 6-án 1884.
»
(1389—1)
valódi ♦
orax. s«ab. legújabbal 3 Felsége áltil k-i^ ▼áltoággal kitüntetett, az srvssl kartól ««|VtzSfáJt t s sikeresnek talált eserféleképen kipróbált titkos szer a patká-■yok, kizi s hszsí egerek, vakamlok és srábsk teljes kiirtására., (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozni s árulni,) kaiUfflss minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
Kaposvárott: POLITZER R. úr
kereskedésében,]Pesten Scbneider Q. Lipót-atczai kereskedésében kapható. 10.
Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr. ( U;
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik.
Ugyanott kapható OZitTOB-kSSiOS egyedüli szer a faflybó-lyagok és tyaktzta ellen, egy tégely 50 kr.
Kivonat egy, naponta érkes^ hasonló dicsérő-levelekből:
Kérek számomra még két adag arcanamot küldeni. Hatása felülmxübatlan : pinexémben tömérdek patkáay volt, s az ön ar-cánumával sikerült Sket kipnsztitani. Tisztelettel
Leoben, sept. 9. 1873.
Scbritza I.
Leobenben.
Kérek arcanamából ismételten egy adagot küldeni, mert as mindenütt, hol vele kísérlet tétetett, kitűnőnek bizonyult.
Tisztelettel M a y r J o s.
Lembrechten, Felső-Austria.
Kérek arcanamából számomra még 2 adagot küldeni, mi-' után hatása kitün5, mindenkinek késsséggel fogom ajánlani. Kiváló tisztelettel
Canale (Küstenland) ang. 2. 1873.
Hö n i g F.
Egyik barátom önnek arcanumából meg ajándékozván, mint- £ hogy hatása teljesen exélszerünek bizonyult, kérek számomra is ♦ 6 adagot küldeni. Tisztelettel
Bozzay János, Ittoarnobi (Bánát), földbirtokos.
Wíjdits József kiadó-, Up- ós űyom<UmlAidoa<H gyorssajtó nyoiaáMt Nw-Bjuüxsíh.
XAGI-KANIZSA, 1874. julius 12-én.
Tizenharmadik évfolyam.
$ EÜftzcttn v \
^getr iW® • • ^ fél erre. . • • 4 » aecyec érre - . «»*»» 10 kr.
Hlrieteast
6 hasábos petitsorbsn 7, másodszor 6 s minden további torért 5 kr.
SYTLTTÉRKKN
loraniint 1<> *r«rt vft-
•#zn*K rV.l. Kincstári illeték minden ugye* hirdetésért kftlö: 30 kr. fizetendő.
előbb:
-SOMOG
özlön
jgfr>■ tóm
1 A lap tseUeai retae f
,f .lletó röaiexnények s\, ixeraesatóber, —
Miyafi reaxet illető közlemények peái? i kiadóhos bérmentve in-téaeaddk:
MA6Y-KANI2SA
Béraentatlen leveiek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
5 Késiratok vissza nem ( @ küldetnek. jk
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasagi egyesiiiet". a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s ipartoank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár41 a ,Zala-Somogy* gőzhajózási reszvénytársulat, ugy a „zala-egerszegi torna-tiizoltó egylet" s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
Heieiikiiii kétszer, yasa-rnap-'s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
FOlszőlalás
a mértékek ét súlyok használata tárgyában k'ózrendé&zeti szempontból.
K lapok hasábjain olvasni lehetett, hogy „városi hatóságunk egy- még eddig a gyakorlati életben nem alkalmazott — törvény végrehajtását kisérté meg — fájdalom igen is váratlan sikerrel — alkalmazni és foganatosítani, — több százra menő pa-laczkot, üveget sat. foglalt le." (A példa igen jó.)
Jól esett ezt tudomásul venni, mert ha nem leend is allandó sikere, egyelóré mégis használt, nincs is egyéb kivánni vaLónk ezúttal, minthogy sokszor ismételtessenek az efféle expiosiók annyival is inkább, mert tények tanúskodnak a mellett, hogy a mérlegek fölött elrendelt ellenőrködések puhasága folytán hazánkban a kereskedésre szánt mérők és sulyok mind csalásra vannak készítve s ha azok elkobozása,büntetése szigorral nem fog történni, elvégre is be kell érnünk kívánalmaink kielégítésében, ha csak messziről mutatandják az üres poharat, merót és fontot.
2Sem akarjuk kétségbe hozni, hogy a legközelébb érkezett sürgető ministeri rendelet foganatosíttatni fogja az 1868 dik évi január hó8-kán400.sz. alatt kiadott rendeletet. Tehát reményköt ahoz,hogy a rendelet végrehajtását elrendelő rendelet és a rendeleteket odábbozó rendeletek rendelete elvégre állandósítani fogja a sikert.
Hogy mit tartalmaz a mértékek és sulyokra vonatkozó ministeri rendelet, azt mindenkinek szükséges tudni, e nélkül nem érthetvén egymást állandó sikert biztosítani nem lehet. Hogy tehát a mértékek és sulyok
használata körül mindenki törvényszerű eljárást követhessen s kifogástalan sújtathassák minden visszaélés, jónak láttam a tárgyat megragadni tüzetes hozzászólhatás végett e helyen szóról szóra hozni a mértékek és sulyokra vonatkozó ministeri rendeletet.
Rendelet:
„ A magyar korona országai és o felsége többi királyságai és országai között s az 1868-diki 16. t cz. által kötelezett erejűvé emelt vám — és kereskedelmi szövetség 13-ik czikke a jelenleg fénálló mértékek és sulyok fentartását rendeli el. A törvény e rendeletének végrahajtása czéljából 8 közönséget kővetkező utasítással kivántam ellátni:"
„A folyadékok mérésénél mintüzmér-ték az 1867-dik évben behozott alsö austriai akó s mint alfelosztás 40 pint, 80 iteze, 160 messzel y2 és l/A részével fog egyedüli használatban maradni."
„A száraz termények mértékénél az alsó austriaimérő'/,, »/4> >/., Y,«, l/J2, 7a*-ed rész mérőre vagyis 64 serlegre, vagy 128 pohárra való felosztással szintén mint egyedüli üzmérték lesz fentartandó."
„ Mint súlymérték a bécsi mázsa és H bécsi font s ennek alosztályai tartandók fen."
* Ezenfelül a külfölddel való érintkezések tekintetéből szükségessé vált, ugy nevezett vámmázsa s alosztályainak használ-hatása továbbra is megengedtetik."
„A közforgalomban és üzletekben másnak, mint a font elsorolt mértékeknek és sulyoknak használta az idézett törvény ki ; hirdetése napjától fogva az illető mér- , ték vagy suly elkobzása és ismétlés
esetében 25 frt erejeig teijedhetó pénzbírság terhe alatt tilos."
Ezen szabályok áthágóinak tárgyalása és megbüntetése az elsőfokú közigazgatási közegeket illeti, ezek végzése ellen a fellebbviteli és a fölsőbb közigazgatási hatóságokhoz nyitva álL
„A mértékek és sulyok hitelesítése és a hitelesség ellei»nrzé?e iránt az 1858. dik év óta fennálló szabályok ezentúl és érvényben maradnak. Kelt Pesten, 1868 juuius hó 8. Gorove István.
E ministeri rendeletből mindenki megértheti:
1. hogy a kereskedelmi forgalom meg-könnyithetése czéljából üzletre mást, mint az alsó austriai mértéket és súlyt használni nem szabad;
2. hogy üzleteknél csakis a hitelesített mértékek és sulyok érvényesek ;
3. hogy a mértékek és sulyoknak hitelesítése, felülórködése, kizárólag a közigazgatási hivatalos közegekre lett luházva; és végre:
4. hogy mind azon üzleti mértékek és sulyok, melyek a körvonalazott alsó austriai mértékek és sulyok természetével nem birnak, első" esetben el ko hozandók, isméti rajtakapáskor 25 frtig terjedő pénzbirsággal büntetendők is.
Tudva ezeket, könnyű leend a rende-lethezi alkalmazkodás, az ügynek helyes elintézése, a sikernek állandósítása legalább is, addig míg az uj mértékek életbeléptetni nem fognak, könnyű leend ezek nyomán követelőnek is lenni a közigazgatási hivatalok iránt azon megjegyzéssel, bog}* a hitelesítő hivatalok rendszeresebben szerveztessenek, mint szervezve vannak.
Ismerek oly hitelesítő intézetet, mely bérbe van adva, azon kivül oly annyira hiányos a berendezés, melynél fogva teljes lehetetlenség a kívánalmaknak kielégítése, de mondhatjuk hitelt sem adhaini a hitelesítésnek, mert rendkívül hézagos az a körüli eljárás. Ez okozza aztán azt, hogy sok kereskedő kedvét veszti például hordói hitelesítése körül hónapokig várakozni nem akarván,a munka befejezésére hordóit a hazán kivül tehát idegen kormány hatóságok által kénytelen hitelesittetni.Tehát ott, hol 100.000 vagy tán még több akó bor hoza-tik kereskedelmi forgalomba, mértékeket hitelesítő hivatalt éppen nem tanácsos bérbe adni, de berendezéséhe/, is na-gyobbszerüség szükségeltetik, hogysem azt kisebbséggel gyakorolni lehessen.
Soraimból kitűnik, hogy a mértékek és sulyok körüli visszaéléseket illetőleg azt, hogy hazánkban a kereskedelmi mértékek és sulyok mind csalásra vannak irányozva nem a kormány hatóságnak, hanem a közigazgatási hivatalos közegek mulasztásának kell tulajdonítani.
TERSlNCZKI.
A zsidókérdés.
Ki nem ismeri Ahaschwert, a bolygó zsidót,a keresztény hitrege szánandó hősét, ki örök életre és örök gyötrelemre kárhoztatva, csaknem két ezer év óta pihenést nem ismerő folytonossággal a szélrózsa minden irányában barangolja be a világ minden zegezugát? — Az örök kárhozat és folytonos nyugtalanság e jelképének hü másodlatát a boldogtalan zsidókérdés képezi, és némi összhasonlitással egy érintkezési
TÁHCZA.
Borús az éj...
Borús az éj, c-npin csak egy C»illag látszik az égen, At is ugy pislog, miként ba Halni vágyna — setéten.
Hej ! — volt az én szivemnek is, Egy ily kedves csillag*. De eltfint — s as élet emen Azóta van éjszaka.
zalay.
A fekele lovag.
^Kredetí beszély) Irta
Xémcth Elek
(Folytatás.)
— Tubáid vitézem, ki követségbe ment a múltkor, beseélé, hogy : midőn a lovagjátékot követő éjjel megindult; a csendes éjben kard-caattogáso kat és elmosódó hangokat hallott.K.ö-vetvén ezt. egy csoport martalóczot vett észre, kik tüzesen vagdalkoznak egy alak felé. Az alak nem volt máa mint a fekete lovag, ki lassan hátrált ugyan, de vitézségének megint kitűnő jeleit adá,most a támadók kőzől már bárom elesett. De még négyen valának a lankadó lovag ellen. Tubáid fölismervén a bőst, észrevétlenül lopódzott a dühös beduinok háta mögé s rögtön támadott; ezt látván a rablók kereket oldottak, ott hagyván egy gyei szaporodott halottjaikat.
— A legjobbkor jöttél vitéz, e csőcselék
nép erőt vett rajtam.Már kezdtem iankadni — átkozott rablók ! — Fogadd köszönetemet segélyedért, meglehet, hogy lesz idő, midőn jóságodat meghálálhatom. Az ég áldjon meg ! — 8 ezzel az éjbe eltűnt,ott hagyva Tubáldot, ki ép oly keveset tud rőla, mint én, vagy te. Tetszik nekem e levente, nem adnám sokért, ha oldnlom mellett láthatnám. —
En nem — - — az az hogy, mily könnyen meghalhatott volna, ha Tubáid nincs — szólt Leóna elpirulva, mivel csaknem elszólta magát.
— Sajnálnád őt 1 eányom ? — mondá kétes mosolylyal Albazur. —
— Igen — igen--mint jeles vitéat.
Hiszen te is sajnálnád atyám. —
— Minden esetre.--Ig*z majd elfe
lejtém — holnap jeles vendég fog érkezni. Talma jön, hihetőleg menteni fogja magát veresége miatt Az igaz,hogy igen bátor ifjú,8 meglehet, hogy véletlen véletlenség oka mindennek. Csak annyira ne kérkednék, no de fiatal és eraz-dag. Örültem és szomorkodtam balesetén. Örültem mert a világ azt hiszi, hogy a győző az én emberem; szomorkodtam mert szeretem Tal-mát mint fiamat s mint — — de nem szólok — mondá nevetve Albazur.
— Ma vig vagy kedves atyám, ezen örvendek — feleié Leóna lehangoltan, mert a czélzást megérté. De most megyek atyuskám, teendőim vannak. —
— Holnapra készülj leánykám. Szép, igen szép légy, mint a nap, hogy elbűvöld a
jövendő--heh! heh ! heh! De jól fogadd
ám kicsikém. —
Albazur maga maradt 8 szobájában föl alá kezdett járkálni.
— Nagy örökség — — kies vidék — szorgalmas nép. — — Derék fejedelem az én szomszédom. — — Szép alak — — mi kell több. — — Egy kis vereség — — eh mit! — máson is megeshetik, megbotlott lova, ezzel vége. Mily szép pár lenne belőlők. Birodalmam nagyobb, dicsőbb lesz, csak vágyaim teljesüljenek. Leóna tetszik neki--egy szóval
tetazenek egymásnak — — monologizált Albazur kezeit dörzsölve.
E magánbeszéd után elóhivatá vadászait s nem sokára elszáguldott embereitől ki-sérve
Hl.
Följött ismét a nap tündöklő pompájával, de eljött vele Talma is.
Albazur nagy fénynyel s megelőző szivé-lyességgel fogadá. Leona is mint a hitregék istennője ragyogó szépséggel jelent meg a fogadtatásom, de a szokott vidámság most nem volt fölfedezhető vonásain.
Megtörténvén a fogadtatási ünnepély, az ifjú fejedelem Albazur ós Leónával egyedül maradt, kezdé magát a kudarcr miatt mentegetni. Részint lova ügyetlenségét, részint a küzd tér törvényének sokaságát üozá föl mentségül, részint erejének másodszori igénybevételét.
— A kalandor pedig elég 'ovagiatlan volt — úgymond —azon válságos perczet fölhasználni engem a nyeregből kivetni. De találkozzam csak vele, esküszöm apám szakállára, az eget a tóidon fekve fogja bámulhatni 1 A nyomorult védtelen helyzetemet használá föl, jele hogy nem lovagi vér forr ereioen, dühöngött Talma tehetetlen boszujában.
— gfemmit sem tesz kedves szomszéd, lát-
tuk jól, hogy nem az ügyesség hiánya volt as ok. De különben máson is megesett már.
Leóna azonban, valahányszor a kérkedő a fekete lovag lovagiatlanságát, sőt mi több gyávaságát emlité, boszusnak lenni látszott.
Talma leikének élénkségét visszanyeré/ midőn látá, hogy ily könnyű szerrel habár hazugság árán kimenté vereségét.
Azonban meg nem foghatá, hogy Leóna, ki máskor, oly ragyogó jókedv- és örömmel fogadá, — miért mutat iránta, hidegség és kő zőnyt. Ha szólt hozzá, oly kimért feleletet nyert, mintha társasága Leónára nézve unalmas lenne. Az idő változó mulatságok és beszélgetések között tölt el.Leónajfeszes magatartása, melyet Albazur nem de a fejedelem annál inkább észrevett, nem változott. Ez Talma önhittségét mélyen sérté s elhatározá, miszerint mindent elkövet, hogy ezen hidegséget lelo-hasssza.
— Várj büszke nő, fogadom mindenre, dic3Ő nagyapám köntösére, hogy kevés idő múlva magad fogsz tőlem szerelmet koldulni.! — tüzelé magát az iQu. De mi az, mi tőlem ennyire elidegenité, hiszen előbb mily nyájas volt irántam s mily leereszkedő, —most pedig mily hideg? . . . Ennek nem szabad igy lenni! El-el utána egy perczig se legyen szabad, én vele leszek, megtudom mi az oka hidegségének, esküszöm, vágy társat nem tűrök! —
Leona ez alatt pompáaan földiszitett,virágillatjával édes mámort adó virágházában volt hű dajkájával, Mirival.
Nézd csak kedves királynőm, mily gyönyörű ezen rózsa — s mily illatos. Nem tudod ez melyik virágodnak a testvére ?. .
— Nem édes Mirám ... de várj . . . várj
-
pontot találunk a kettő kőzött. A zsidókérdésnek is meg van kéte/.er éves szomorú története; a zsidókéi dós is számtalan fázison és átalaku'«son menvén kei esz ül. ezer m< g ezer alakban járja be a\ilágot:a z>idó ké-dés is hasztalan < ped a megváltó halál uián, mert lat>z<»laí:<>s végperczeil-en mindenkor uj életje és uj kinlodasra ébret' föl ism^t, és végre, mi a l«g ajátsago-abb. a zsidókérdés s/inte a keresztény hit szülöttje. Igen.ez hozta létre, és szülői-g} eogédséggel ez apolta és nevelte nagv-
gyá. ,
Ámde a szeretetteljes gyámolgatas meghozta busásan a maga gyümölcsét, és a gyenge csec*emó hatalmas óriássá a nőtte ki magát és alkalmatlankodni kezd oly annyira. hogy sajat édes anyja sem bír ra-konczátlanság;iinak véget vetui. más szavakkal élve: a zsidókérdés a vallás feleke-zetiség s/ük medréből kilépve annyira elhatalmasodott, hogy nem csak a tisztelt honatyákat két napi izgatásba hozta, de kevésbe mult, hogy veszélyes kormányválságot elő nem idézett.
Az utolsó években,rabbiképezde-kér-dés "alakjaban merült fel e zsidókérdés, és minden józan goldolkozásu haladas párti izraelita teljes szívből örvendett e maetamor fo/.isnak. mert bizton remélte.hogy cz ügy. mely messze hordeiejü nagy fontos>ága oly szembes/.ökő, melvnek a közmivel"désre gyakorlatidé üdvös befolyását minden el fo^ulatlan nemzsidó szinte méltányolja, a képviselő házban túlnyomó többséggel ked-ve/.öleg fog eldöntetni, de „szegény ember szándékát a boldog véletlen kormanyozza." és a véletlen jónak találta az ügyet megbuktatni a bolygó zsidó ikerie>tvérét pedig, a zsidókérdést bizonytalan időkre újra föléleszteni.
Valóban szép találmány az a véletlenre való hivatkozás, approbalt óvószer saját hibánk elpalá-tolásara; és igy a „véletlennek "kell tulajdonítanunk.mit emberek elö lünk ismeretlen okokból megrontottak, ámb.ir a beavatottabbak, kik a/, ügy állásáról bővebb tájékozottsággá! bírnak, a dolog bibéjét nem annyira a véletlenben, mint — más léuye/.óbm keresik,
Ezunai nem föladatunh mindazon tényez*.k utáu kutatni, melyek a rabbi ké-pezde megbuktatásánál Közreműködtek, de önkénytelenül támad bennünk a kérdés, mi-kép történhetett, hogy midőn egyfelől ger-mánizálasrol, magyarellenes indulatokról, a magyar nyelv iránti idegenkedésről vádolják az izraelitákat, másfelől megtagadjak tőlük oly intézetnek saját költségükön teendő létesítését, mely a közművelődés terjesztése mellett a magyar nyelv általáno-
sítását tűzte ki egyik fóczéljáttf ? — Ez a
tulajdonképi zsidókérdés. melynek megoldását azon képviselőkre bízzuk, kik a fény iszonyú orthodott zsidók fonák ügyét oly melegen pártoljak.
S - i.
Llpik, Slayonia.
Bucsu levtd.
Előbb borút a derű, most meg derűt a ború váltja tel. Igaz, hogy utolsó levelemben azt álli;ám : mi nem politizálunk, mert Bociul és nem sociat demokratak vagyunk, de nem ismertem az itteni nehezítő politikai körülményekét, külonoen tauácsosuak véltem volna &»jat hazámbau öumagamat valami angolnak, vagy hollandinak állítani, legalább nem lettem volna a magyaron féle insuhationak több vagv kevesbbé kitéve. Valóban még almomban sem képzeltem azt, hogy mi magyarok, áldott és túlságos jóságunkért oly nagy mérvben édes házánkba tartozók közt a gyülötet és megvetésnek tárgya lehessünk. Horvátok és szerbek egyarantugy beszélnek felőlünk,mintha mi minduyajan emberevők vagy ő rajtuk a liobespiere eivet gyakorolnok őket irtani, vagyonukat prédálni, nemzetiségüket megrontani akaruánk ! ós azt ők rólunk beszélik, a kiKre nekünk áldozuunk kell, hogy ők magokat fenurihassak. Gyakorta -lvastam Miletits féle haudabandárol, a nép közt. elhintett rósz akaratú magvnirol, hugy ezek azonban oly mérvben gyökeret verhessenek, de még a kisdedekben is, soha sem reméltem volna. Keszem-ről valóban sajnalom, hogy honatyáink a polgári házasság kérdését a uapirendról leszorítottak, minden áron kikellelt vol :a vinni, és azonnal a rósz akara-u, aljas és hűtlen feleség ellen pert kezdeni. Valóban nevetaegís! Hazánk ugy-szdvau táp aioja és ez ellen akarhü'leu lenui s a kanc*ukaval kacsingatui ? — es mi ezt tür
jük?..... Aloudjuk ki tisztán minden
habozás nélkül, váljunk el a tespedt feleségtől, mert bennünket az ur Isten sem teremtett egymásnak ! Biztos forrásból tudom, hogy hazánk bölcsei töboen e frigyuek határozottan ellene voltak, tisztán targyaltak, hogy háladatlan néjjp-sl van dolguuk, reajok kell üzemünk, uta-ík, tskolnjok fenuriasa áldozatunkban fog ke-rüini, és mégis minden ellenség és oppositio felfogja ellenünk haaznalliaini.
Feleség mehetsz odább is.
Megélünk magunk is.
K.1 p i.ligaz említett valókról kételkedik, lessék ki^s-i a horvátok és szerbek közé menni, de mit is szomorkodjunk a háládatlanok felett hozzátok elő a bucsu poharakat, hadd legyen bor a bu gyilkoba; csengjen tehát e bucsu pohár ! Jsteu hozzád Lipik, kies vidéked és áldott gyógyforrásoddal tanson &z eg, hogy irt nyújthass a sok szenvedőnek. Érzékeny bucsui véve Farkas és B^uedikti köztiszteleiü magyar családoktól, még egyszer csengjen a bucsu p»har, és most Isten veleteK ! Mint már előbb levelemben emliiéui.kocsim utja Törökország fele irányult ; szer/e't tapasztalataimat a magam és mások jegyzeteiből összeszedve közölni fogom.
KÖNYVES JÓZSEF.
egy kissé . . . Óh tudom . .! Szép nap volt az — dicső nap, melyen e virág testvere tőlem elvándorolt.
— Hol van mo6t a virág ?
— Hiszem, hogy a s?ep fekete lovagnál, mert oly esdően kérte villogó szemeivel.-1
— Szerencsés lovag, mily jó emlék beu
van !
— Hogyan érted ezt M.ra ? — mondá elpirulva L ima.
— Amint mondva volt. Hát nem szerencsés e az, ki oly szép g\ őzeimet vivutt ki ? — monda hamisan Mira. És cs«»k azért mond-tm, ht>jí\ jó emlékben van, mivel * rz« p lova^ja-lékra s amink h t-ére meg emlé*8zik «z en igeu. ig< n jó királynőm. —
— To Alira igen hamis vagy — mást gondol al, d- ruég > z egyszer megbocsátok.
Most L óna < gy virág.»i szaRUvau,annak Szirmai; ke/détépe^e u; s Öntudatlanul mintegy félhangosan monda :
Él e, hal e, él- e. hal e? ... ah n,i e/? hal?! ... Ez nem 1-het ! Hogy megijedtem, pedig van meg egy szirom. Ó el!
Mira tu^os mosolyiyal uézé úrnője gyermekded jxiékát.
— Mira,te már jó idős vagy moudd csak, láttál-e már szebb lovagot nálánál.
— Kinél királynőm ?
— Ne ing relj kérlek édes Mirám hiszen tudod kinél.
— Talmánál ?
Rögiön megharagszom, tulságíg viszed ma a tréfát.
— Igen — most jut eszembe, a fekete lovagnál ?
Igen . . ugy-e nem láttál ?
— Ami azt illeti, mondhatom, hogy szebbet, jobb harezost, nemesebb magatartast még én sem láttam.
— Mily igazat beszélsz, és mégis győzelme kétségbe vonatott.
— Az nem lehet királynőm, mert ezt a dicső Albazúr is elismeré.
Igen ám — de Talma itt van s ő elhiteté atyámmal,hogy lova botlott meg s ugy esett le.
— Amit lattam.azt seukisem ugadhatja, az az hogy az ellenkezőről engem nem tud meggyőzni senki.
— Fajdalom mégis elhiszi.
— Királynőm csak nem hitte el?
— En nem. mert m-gvagyok győződve, hogy <•/. h T-i Ima igen gonosz. A derék fekete lovagol nyomói ultnak nevezé; m>»r pedig a ki most személyes boszubol, háta mögött ócsárol, előttem elveszti mindeu becsét. Igy járt e gőgös f jedeletii is.
— Ó még nyomorultabb, ha a fekete lovag ennek lenne nevezhető, mivel hazudik.
Lá;t m én a sátor hasadekati, midőn ez előtt négy hóval, a harc/.jáiék után szolgái és orvosi nyakán ej'ett n..gy sebét kötö/.getiék.
Azt már mondottad. — — Szeretném még egyszer a titkos leventét.
— Tán megláthatod . . én . . én,bocsánat királynőm, hogy eddig eltitkoltam, láttam őt.
— Lát . . . tad . . . hol, mikor, merre, mért nem mondtad meg ?
— A ligetben láttam egy éjjel.
— 0 volt hát a titkos dalnok, jól sejtettem — mily édes hangok voltak azok. De mond el csak elejéről. Azonban csitt . . . itt jő a rágalmazó Talma. Csak ez távoznék már el !
Ahlszép királynő itt vagy ezen édenben?
Helyi hirek.
— Templomszentelés. Kis-Kanizsán julius 5-éu ment végbe a tíencz Antal ur által épített uj kath. templom felszentelése. Méltóságos és iőiiszt. Pribék István felszentelt püspök ur előtte való nap Kanizsára érkezvén, Inkey László ur vendégszerető házánál volt Nagy Bécsén masnap reggelig,a mikor is a k'is-kanizsai bandérium előlovaglása mellett nagy számú fogató* kíséretében tartotta bevonuiáaat.A szent mise s egyéb egyházi szertartás roppant néptömeg j«leuléiében ment végbe.A szentbeszéd,melyet püspök urőrnga elmondott,kenetteljes ün nepé<y szent komolyságát uinteté elő az alapige: a templom Isten haza,es • meny ország kapuja. Délben az iskola udvarán sátor alatt díszebéd volt, melyet Kis Kanizsa város közönsége adott. Jelen voltak száma a százat meghaladta. Osi szokás szerint az első pohárköszöntést ő Felsége a király es királyné családjára Kis-Kanizsa város nevében KovácsJauos szolgabíró mondotta. Lellinger Kelemen szent Ferencz r. h. plébános ur és Nucsecz József tanfelügyelő ur Pribék István püspök ur ő mgra, ő viszont őszentsége a római papára, majd Ranolder János megyés püspök ur ő nmgára s végre Kis Kanizsavaros kath. közönségere, WlassicsAntal törvényszéki einök ur ő nga Kís-Kanizsaváros polgaraíra, kiknek hazafísaga a mult időből s valláserkör-csös erzete aj den ben ismeretes.TandorFerencz megyénk nagyszülöttje Deák Ferenczért, Szűcs János esperes ur a megye tisztviselőiért. Letiin ger a galamboki esperesért, Muraközy hahóti plébános ur Csengery Antal képviselőnkért, Hofer FerenczKis-Kanizsa vár ós lelkes jegyzője Kovács János szolgabíró úrért, majd Belus József polgármester úrért, Gózony Ferencz törvényszéki ülnök ur a kétváros testvériségéért, Skublics Pai ülnök ur igen találóan a szentlász-loi pusztító tűzről az itieni bitbuzgalom éltető* tüzeért, fcLOvacs János ur Koch Mihály úrért, Piihal Ferencz ülnök ur Letdnger h. plébános úrért s ahalaban a kanizsai szt. Fcrenczrendü aiyáicért, Kovács János ur Wlasics Antal t. sz. elnök ur ö ngaért, Blau Pál ur Hertetandy Kálmán főispán ur 5 mgaért, Gabelics tszéki ülnök ur a kath. papságért, Kovács Jánjs Hencz Antal építész úrért, emelték poharaikat, szollak meg Szakonyi, Hófer, Balorfí, sat. de különösen batasos volt H.«jgató Sándoré, ki egy régi hazaspár az egyház ós iskoláért emelte poharat, éltetvén a tiszta erkölcs és a népnevelés szent frigyét sat. Egyhangú kiváuaira üdvözlő táviratok kül-de. tek Herteleudy Kálmán főispán ós Csengery Antal képviselő urakhoz. Fesztelen jóked v fűszerezte a gazdag ebédet, nem hagyhatjuk elismerésünk kifejezése nélkül Koch Mihály né urnő azon szíves es fáradság teljes gondoskodását, hogy nagy meny isé :ü virágok 8 egyéb di-Bziiméuyekkel ékiteite fel mind a templomot,, mind a sátor helyiségét. Püspök ur szív élyes búcsúzás közt távozott körünkből s azon emberbaráti nemes intézkedéssel, hogy egy árva-leanykának a veszprémi apáczak arvaíány intézetébe leendő felvetelét eszközölni kegyeskedett. Isieu áldja meg Kis-Kanizsa város nemes törekvését, hogy a vallásérzület nyilvános gyakorlására annyi köiiség-és figyelemmel oly szép templomot emelt. Lengjen felettők az egyetértés és béke angyala ; szorgalmuk, hazafias
Egész gyönyörűség itt lenni. De hiszen, lények legszebbike te a pusztát is tündér kertté tudod varázsolni.
— Fejedelem, igen hizelgő szavaid vannak, kitűnő mestered lehetett e tekintetben.
— Igaz, van kitűnő mesterem,ez szivem, mely forró, lángoló ós--
A túlérzelgés, — vága közbe Leóna—nem igen férfias többnyire az ily szavak nem a szív szavai.
Az én ajkam soha sem mond mást, mint amit szivem érez. —
— Ne csak a szívre, hanem az észre is hallgass, mondja egy bölcs, a ki a csillagokból jól tud olvasni. —
Talma kissé meghökkent, de folytatá. —
— Az é«z is szivvé lesz,ba téged lát halandók legszebbike. Ezt éltemmel is bebizonyítanám, éltemmel, mely csaknem kialudt.
— Ugyan — ugy-e — hogyan ?--
ez kár lett volna.
— Sajnálnál királynők királynője?
Mint embert sajnálni srokott a másik.
Ez szörnyű kevés !
— Tán pirbajban voltál ?--
— Nem volt párbaj, azonban nem sokkal több. A mult nspokban magányosan lovagoltam ki, de messzebb mentem kelleténél, rám sötéiedett. Amint csöndesen léptetnék, lódobogást hallok s nem sokára egész csapat rabló
! vesz körül. Én hirteleu kirántvr kardomat : védtem magamat. Négy öt elesvén, u gyávák megfutottak.
— Lehetetlen ! — Kiálta Leóna kigyulladt arczczal —ez nagy veszély s még nsgyobb vitézség.
— Oh nem oly nagy — éretted,életem
és hiterkölcsös életük legyen elégedett s ragyogjon felettűk a jólét csillaga !
— Vgyvédegyletean alakulóban Nagy Kanizsán, jul.d-én volt az első értekezlet,melyben korelnökké Babochay János ur, jegyzővé Takács Zsigmond ur választatott meg. Az alapszabályok kidolgozására bizottság küldetett ki; tagja csak az lehet, kinek ügyvédi oklevele vau Ujabb alakuló ülés jul. 19 én tartatik meg.
— Mint értesülünk a helybeli iskolaszék h budapesti országos tanitói nagygyűlésre Téesz János polg. isk. igazgatót s Hajgató Sándor felső leányiskolái tanitót küldeudi fel fejen ként 25 frt útiköltséggel. Követésre méltó példa a derék iskolaszéktől.
— A nagy kanizsai községi népiskolák hittan vizsgái f. hó 9 én tartattak meg á i t a 1 á b a u dicséretes eredmény nyel; mindamellett megjegyezzük,bogy szabatos folyékony feleleteivél különösen kitűnt a második felső leány osztály. 1
— Se8Zthelyre távozik kedden a Nagy-Kauizsán működő magyar Bzintarsulat, ahol hiszszük kiválóbb pártolásban részesülend a jeles társulat, mint itt. Bészünkről sajnálattal jelezzük a bukást, mely őket távozni készteti.
— Darázs Miska jeles magyar zene-társulatát Szombathelyről Brüsszelben nagy kitüntetés éri.Esténkint roppant néptömeg előtt a „Cafe de Vienne" termében játszanak élénk tapsvihar közt; különösen minden magyardara bot erősen újrázzák „bis" kiáltozással, s nem győzik dicsérni, csodálni, hogy kotla nélkül oly szabatosan játszanak. A kávéháztulajdonos teljes szállás adas mellett 300 frankot fizet nekik. Hangverseny után előkelő magánházakba hivják s 2— ó órai zenélésért 5—700 francot kapnak. Legközelebb a király is meghívatta őket laekeni nyári palotájába s fényes sikert arattak. Sajátságos, huszáregyeni ubát viselnek zöld attilla — vörös nadrág aranyozott zsinórral, fény mázos magyar csizma s vörös sapkából áll öltözetük. A derék társulat még egy hónapra van szerződve, Pária és London ool már több rendbeli meghívót kaptak, ürülünk, hogy a magyar zene ily vívmányokat tesz a külföldön.
— Halálozás. Mély fájdalommal teszem közhírré szeretett édes atyámnak, illetőleg sógoromnak Balogh S a u d o r, nyug. magy. királyi lotto-hivaiaii igazgatónak, 1871. évi juliu8 6 án reggeli 6 örakor, éleiének 52-ik évében, hosszú szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldagultnak hült tetemei szerdán f. ho 8 án, délután 4 órakor fognak a lipotme zei országos tébolydában beszeutelte!ni, s a vízivárosi sírkertben elhelyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozatok pedig f. évi julius 9 éu reggeli 10. órakor a krisztina-városi plébánia templomban fognak bemulattatni. Kelt Buda pesten, 1874. julius 6 án. A család nevében : A boldogult sógornője: özv. Pendl Károly né, szül. Deáky Gabriella. A boldogult árvaja : Balogh Pál, bölcsészet hallgató.
— Gelsén nem rég ismét tüzeset volt, leégett egy pajta és egy istálló, a tüz onnan támadt, kogy a kocsis kedvese a gyertyát az istálóban égve hagyta.
— A perlaki^ járás közig, szolgabirája Kollay Kókusz ur jul. 10 tői e hó30 ig szabadság időt nyervén helyettesítéssel Kovács János kanizsajárási szolgabíró ur bízatott meg.
egyedüli czélja, még százzal is megvívnék, még a balállal is.
— Az előbbi páratlan vitézségről hallottam ám — szólt most Leóna kissé remegő d e szigorú hangon. — Itt jő épen Tubáid, a k i szemtanuja volt. Cs&k az a baj, hogy a hő s nem te valál, hanem a fekete lovag, kit jól ismersz, sz az kardja súlyát, s a kit oly kíméletlenül, lovagíatlanul bántalmaztál háta mögött.
— Ezer ármány — millió tengermoraj ! bah mi volt ez I Én Talma ilyent hallani ! Huh miért nem nyílik meg a föld, hogy odvas örvényébe búhatnám! morgott a megalázott fejedelem színét majd vörös majd halaványra változtatva.
A király hi benneteket szép gyermekek, szólt be a virágházba Tubáid, ki Leónát nem látván figyelmesebben nézett Talmára.
— Nem látom Leónát — ez aligha ki nem kapta a magáét. De ugy kell neki, nem én — miért oly büszke kérkedő, he ! he 1 he!
Leóna ez alatt Mirával lakába távozott, ott hagyva a a tüzes udvarlót tehetetlen dühének.
Tubáid erőt vévén őrömén,ismét hi váTal -
mát.
— Hős fejedelem! Királyom vára dísz-lakomára, ezzel távozott erősen mosolyogva.
— Még ez kell hozzá — hah ón iszonytató vén ostoba teve, mit tettem ?--—
De azért is elmegyek, ne gyönyörködhes sék szégyenem fölött oly szabadon. Te pedig ördöngös fekete lovag, ba a gonosz szellemek meg nem védenek, e kard által veszsz el. — Nem ezzel a fejedelmi karddal öllek meg, oh
nem--egy szolgáé jobban megfelel a czél-
n&k 1 Dühömre a fold rázkódjék meg, — bc-
— A veszprémi polgári dalárda jul. 4 én tartotta tavaszi vi»almát, mely igen ke deiyesen sikerült s hajnali 4 óráig turtott.
- _ JL vidéki városokban — irja jóakarói ag a .Magyar Újság" még mindig jelent-ki 7-ui szokott az a csúf szokás, hogy ha egy lap mellett egy uj közlöny indul meg, az újnak emberei rendesen azzal kezdik, hegy a régit gyalázzák, előfizetőit ig* ekeznek elfogni, szóval oíy formán tesznek, mint aki a más kenyerét irigyli. Ez nem mivelt emberekhez való eljárás b csak sajnálni lehet, hogy a vidéki journalis-tika képviselői még mindig használják e fegy-vert.
— Sárvárott a vasmegyei gazdasági egvesület által rendezett arató és kaszáló gép-verseny jól sikerült. Az aratógép versenyen 10. versenyző gép állt a sikon. Nagy elismeréssel szólnak a keszthelyi fels. gazd. tanári kar, és az intézet hallgatóinak buzgalma felől, kik a versenyügy körül fáradoztak.
— Napszurá* következtében egy kaszáló a napokban délután két órakor hirtelen rosrul lett s pár perez alatt meghalt.
— Sümeghen az államilag segél yzett négv osztályú reál tanodában a vizsgák 1874 jui. hó 11.én kezdődnek; a rendes tantárgyakból tartanak 25-ig. 27 és 28 án gyorsirászat és tornászát, ugyan 27. 28 és 29-én magán
vizsgak:30-án zár-ünnepély .A főelemi osztály okban kezdődnek jul.22-én végződnek28-és 29-én.
30 án jutalom és érdemsorozat osztás. Ezen vizsgákra a t.c.szülők és tanügy barátai tisztelettel meghivatnak. —
— Hivatalon 382 sz. A nyári iskolai szünidők alatt Nagy-Kanizsán a unitok számára 60 kr. napidij élvezete mellett hat heti tornászati tanfolyam szerveztetik. Ezen tornásza ti tanfolyamban a tanitó urak 50-en vehetnek ré&zt.Felhivatnsk ennél fogva nemcsak a zalamegyei, hanem általában bármely vidékbeli tanitó urakat, hogy ha ezen tanfolyamban a fennebbi kedvezmény élvezete mellett részt venni óhajtanak magokat alulírott tanfelügyelőnél f. é. augusztus hó 1 napjaig személyesen bejelenteni va^y Írásban beíratni szíveskedjenek. A tanfolyam 6 heti idő tartammal augusztus ló-én fog Nagy-Kanizsán megnyittatni. Az illetőket ez úttal egyszersminl arról is értesítem hogy a nagy-kanizsai tornászati tanfolyamon kívül a zalamegyei tan kerületben semmi egyéb póttanfolyam nem fog ez évben tartatni. Nagy-Kanizsán. 1874 julius 6-án NUCSECZ JÓZSEF zalamegyei tanfelügyelő.
— B. Füreden a „Kisfaludy" gőzös ez évi első kirándulását e hó 8-án tette Badacsonyba. A vendégek közül számosan vettek részt ez utazásban. A kedélyes társalgáson kivül ieikesi:ette a kedélyeket a pécsi zenekar hangzatos mukö«iése. Reméljük, hogy az igazgatóság nem fog k ésni hasonló kirándulást Keszthelyre is reudezni!
— JPályáxat Az alsó-telekesi közös iskolánál üreseaesben lévő rendes tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik, és felhivatnak mindazok, kik ezen állomást elnyerni óhajtják, miszerint tanitóképesitési s egyéb bizonyítványaikkal felszerelt folyamodványaikat alul-irtnál Alsó Telekes^n (u. p. Győrvár) 1874. évi szeptember hó 25 ig benyújthatják. — Tanítói javadalmazás: 1. Tiizi fára készpénz 6 frt., 2. Kosz és buza, melyet a tanitó akár természetben akár készpénzben követelhet, pénz egyenértéke 67 frt., 3. Tizenkét hold jó szántó föld, melyet a község ingyen müvei, számíttatik 38 frtba. 4. Rét V2 bold számíttatik 3 frtba
szumra a tenger hömpölögjön ki sáros medréből ! Gonosz szellemek jöjjetik velem !
Kevés idő múlva a dühöngő szemtelen gőggel lépett Albazur termébe, hol a király lisztes alakja s Leóna angyali, de rá nézve büszke szépsége tárult eléje. Első pillanatban megdöbbent, de ez íb elmúlt.
A lakoma megkezdődött teljes pompával, mely alatt Albazur nyájfis, Leóna komoly és méltóságos volt.
A . fejedelem kezdetben zavart, de későbben elhallgattatván a hazugsági vád, lelkében vidám lett az erőlteiésig, hogy megmutassa, miszerint nem érzi találva magát. — — — — A lakoma elmúlt s még pár nap, Talma kísérőiével, a Sáadehi kéjlaktól nem messze palotájába ment, mert megjegyzendő, miszerint Sáa-deh Albazur birodalmának csak nem határán volt,a így szomszéddal könnyen találkozhatott.
IV.
A nap már elbúcsúzott a földtől. A . idék az esthomály köpenyét ölté föl; a csönd csak néha zavartatott meg egy egy kürthang által, de ez is elhalt.
Az előttünk elterülő erdőcakéből kivezető uton lovas jön felénk lassú léptedé, nyilván jelezvén, hogy a czél, mely előtte lebeg, nem tiltja a késedelmezést. Köpenye felvállára van vetve, s ' így arczának csak kis része látszik részint ettől,részint fövege lehúzott szélétől.
Lovának kantárszára megeresztve a nyeregkápán nyugodott, a ló mégis biztosan haladt a kanyargó uton.
5. Készpénz 186 frt.6. Egy iskolaszolgára,
készpénzben 50 frt. Összesen 350 frt. o. é. Ezeken kivül: lakás, istálló, pajta, két hold belsőség és kert, mégis a közösben négy darab szarvasmarha s több sert vés számára legelő. Alsó-Telekes, 1874. évi maj. hó 22 én KACZOR JÓZSEF s. k. iskolaszéki alelnök.
— Rövid hírek. Egy debreczeni nő a halottak elégetésének kérdése miatt megőrült. — Egy marmarosi egyén Orlice lutristához fo lyamodott számokért, mégis küldé, de nem tette meg, a számok kijöttek s most Orlice beperelte 10°/0 neki járandóságaért. — A * kunfélegyhazi lapszerkesztéaét Váradi György vette át a tevékeny s szép képzettséggel bíró Horváth József tanár lemondása folytán. — Szombathelyen állandó Rzinház építtetik. — Egerben e hó 3-án nagy tüz volt. Az aggteleki barlangot évről évre kevesebben látogatják. — A ritka gyermekbarát Horkai bácsi meghalt. — Gróf Keglevics Béla, Lázár Róza kisaszonyt közelebb vette nőül,ki az esküvő előtt tért az izr. hitről a keresztény hitre. — Albrecht főherczeg hosszaob ideig Oroszországban lesz. — Trefort minister vissza vette lemondását. — A ,Baja" képes czimlup-pal jelen meg s utóbbi száma G^k György volt pécsi püspök arczképét hozza. — Nagy-Körös 40 felvidéki árvát fogadott örökbe. — Szentpétervárott 12 forradalmárt fogtak el, köztük 2 nőt is. — Gróf Andrásy Gyula aszli-áesi fürdőbe megy, neje már ott van. —Strasz-burgban egy oly európai térkép készült, melyen Ausztria nem található. — Budán egy nj árvaház létesíttetik. — „Honvéd- czimü katonai szaklap 8 évi fenállása után megszűnt. — Egerben a villám 2 embert agyonütött. — Magyarországon a mult évi cholerában 44Ü7 14 megbetegült ós 190017 meghalt. —
Üzleti szemle
(S—r 8—a) Nagy-Kanizsa, i874 jul 10-én I d 5 i á r á 8 : derűit, tr.elc^ — Gabnaüzlet: Csendes Armk i.émi kivétellel változatlanok. Vételkedvről egyelőre szó sincs. A jövő saisonbeni jobb ret: ény mindinkább megerősü-dik.
Piaczi áraink als ausztr mérő nyárin*,: Haza 80—81 fut*. :*».2U—6.40 kiig. 82 _ 83 6.45 — 60 kr. 84 — 8 • lutvá 90 — krig. i.7() — 5.10 krijj. Ari.! 4 — 4.50 krig ete-3 40 — 50 kr. Knkun za 4.70 — 5 frti*. Zab —3.05 krig. Bor*.'. 7 krijr Hajdina 5 irt. haidiij/i kása 13 — 14 kr Köles 5. 5.20 kr. Köles káü.% •J.26 — 50 kr. Lenmag ' — 5 frt. Kendermag hiányzik. Repcze téli 5 25 — .Ml kr. nyári már kénzlet nélkül Uj 5.25 —50 kr 7ö kr. fontja ; K-vert (Mischlingj 4.70— ÍM) kr. B•.•/.«-..ca<t I 30—50 krig. Rozs-ocaó 1.10 — 4<" kr B <> r .. x : frjtell nj fehér 6 — 5.80 krig., piros 4.30 — 7(1 kr , n.-h.llrr 3 80—1 50 kr. Ó-bor í) — 18 Írt. alsó aua/.triai akója franco itteni vasúti állumás.
fnt*
Krirx tésre
Lotl oliuzán. Prága, jul. 8-án: 15, 51,
Lemberg n
5, 60, 33.
84, 50, 57, 25, 79.
Papírszeletek.
— A „Fővárosi lapok*az orról egyveleg czime alatt egy élezés czikkecskét közöl, melyben az irt. megemlékezvén minden orról, azok jó és ros* jelentőségéről, a czikket igy fejezi be: .Végre hallgassák meg néhány régi iró nyilatkozatát, Catullus a nagyorrú leányt tartja Isten ligcsunyább teremtményének. Luci*n és Philostrat a telt egyenes, hajlott orrot, melyen az orrlyukak kissé kihajtanak, nagy szépségnek tartják; Martial is megköveteli a szépségtől, hogy az orr hajlott, de szabályos legyen. Aelian szerint a szép Aspasiának szintén hajlott orra volt. Ellenben Diomedes és Patroclus az egyenes és alse részen kiszélesedő orr tisztelői voltak Arisánet az egyeues és szépformája ajkakban és ennek meg-felelő orrokban keresi a szépség mintaképét. Plató és Polluz a hajlott orrot királyinak, fenségesnek nyilvániták. A három l««gbireflebb orrfaj aronban kétségki* ül a .sokrtei," „ailenuai. és satirfaj.* Vegre még a szinre nézve, hogy Anakreou igy énekel: „Ha arezod, orrod festeni akarod, tejet vegyíts friss rózsákkal.* „S ha netán volna valaki, kit ez sem elégit ki az orrokról, azt Wahl „orr-verse ire" utasítja. ki azzal kezdi mfivéu ,W«r die Nase misat. stirbt, eh' er fertig ist.„ Lz idézetnek nincsen érthető éle. A tévedés abban áll, hogy léter.ett ugyan egy Wahl nevil ur, kinek nagy orra volt. de ez óráról nem maga,hanem Hanff német poéta irt 2'>0 epi-gr^mmot, melyek közül azután az e^yik igy szól: ,Wer dci u« Nase misst, stirbt, eh'vr fertig ist * E másik pedig eképeu: „Die Ewigkeit ohne Periphrase, lat etwas liinger als deiue Nase."
Vasúti ui e n e t r e u d.
Indul Kanizsáról : Eszék Mi.náes (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 . ra 18 perez rejreel
. . ' . Zágrábig 2 . 15 . délután.
Budáig d „ 18 „ r.-ggel.
« 1 . -H „ délután.
» 10 . ,, est ve. Szombathelyig (innét délután ő
óra 26 perez Bé. sl>ei 5 , 43 ,, reggel.
Bécnig (Szombath. Bécsujli felé; 2 ,15 ,. délután-
»» «i « ,, 55 , e»te.
Pragerhof felé Triesr.:i^ 5 ., 3 , reggel.
fi » n é* Bérsbe 2 „ 23 délutáu.
n »• , .. J1 ,, 33 ,, este
BrUr/.'!i Ksiiizn írn ; Eazék, Mohács (Zákánynál). Zágrábból
4 óra li> perez reggel.
»> »i Dombóvár, Fiume, Z»grát>ból 1 „ 21 „ délután. 2iákáuy-Fiume-Zájjr.:'.«i.ól 9 ^ 54 n e8te. dudáról 4 tj 43 „ reggel. » 1 ,, 46 „ délután. >j 9 ,, 2() „ este. Szombathelyről 10 „ :j3 délelőtt. Bée«bÖl(Bécsujh.8zomb.ith.fi lől 4 37 „ reggel. M íf „ este. „ (Pragerhof felöly 3 „ ,'..0 „ reggel. Trieszt- és Bécsből 1 ,, 9 drlután Triesztből_ 1 • ,. 22 estve
Felelős, szerke^/to: Bátorfi Lajos.
— A holt nyelvek. Egy paraszt erőnek erejével tudó* embere akart volna fiából firagni, de hallván, hogy a tudósoknak először a holt uyelveket kell megtauulniok, elment a lelkészhez s kérést intézeti hozzá, hogy melyik nagy város temetőjébe küldje fiát a holt nyelvek könnyebb elsajátithatása végett.

rayiltter.») Nyílt levél.**)
Bátorfi L'jjos sztrkészt<> úrhoz
Becses lapjának legutóbbi ^55-ik) számában Varga Lajos üjry védjelölt, ki ellen saját beismerése szeriut f. hó 4 én az itteni ügyéaz aégnél bűnvádi feljelentéit tettem, vakmerő tá-madást intézett ellenem, mire társadalmi állá som és az 6 helyzete között letezó látongó ür miatt csak röviden a helyzet tisztázása végett válaszolok.
Én Varga Lajost nem ismerem,múltjáról, jelen életéről tudomással nem birok, c^ak any-nyi bizonyos előttem, hogy Kirner József ellene a hivatkozott bűnvádi feljelentést tette, ami je-
•) Az e rovatban kö'öltekért nem vállal felelősséget a S.erk.
••) Ki kell jelentenem, hogy e kizáról&g személyes vitában i-t közleményt c«ak a nyílt térben hozhatom, a szerkesztő ily ma^áu ügyekben teljesen semletre* és magánügyekbe beleavatkoznia nem szabad. Nyil'tér és hirdetés a szerkesztői felelősség s kötelességszerű teendők keretén kivtll áii.
Szei k.
— Még nem értem a kitűzött helyhez? mondá a lova mire lovát megállitá, mely okos fejét föltartván füleit figyelőleg előre szegezé.
— vl^gy, ugy jó Zacharám csak ügyelj nem hallasz semmit ? A ló mintha értené ura szaván, türelmetlenül kapált.
— A csillag följött már, mégsem jön, ez rosz jel, de ah ! — ez fütyhang —jó lesz tudatnom itt létemet.
Ezzel elővevén sípját belefujt, az egész vidék viszhangozta ezen éles hangot. Lovát megindítván gyorsan kezdett a jel felé ügetni. Amint az ut az erdöszéléhez kanyarodok ismét, a lovas egy sötét alakot vőn észre.
Ez az én emberem. Holla Arbuzi — — te vagy?--s az alakhoz közelebb ugratott.
— Igen uram én vagyok, nemde pontos szolgád van ?
Ami a pontosságot illeti,az csak megvan, de az eredmény minő? Valami nagyon sok ugyan nem, de azért utam nem veszett kárba.
— Ennek örülök, azonban menjünk beljebb az erdőbe, nehogy hívatlanok által zavartassunk. Beszéld el egész részletesen, mit végeztél s mit láttál.
Ezzel megindulának. A hold is föllépett már tágas trónjára és csábitó mosolyt löveltát az éjhomálytól barnás lombokon.
— Ez alkalmas, hely, fogd jó Arbúeom
Zachara kantárát s kösd meg őt--dene—
ereszd szabadon, hadd élvezze a már harmatos fü kellemeit. Igy ni — a lovas leugrott lováról, ez pedig nyerítve jelenté örömét a legelés fölött.
— Jer ide s/.olgnm ülj e'étn és beszélj. A lovag nifst köpenyét leveté a földre s rá telepedett.
(Folytatása köv.)
A — névnapjára.
Hagyd a világot ! Aranylfehelyberi ölő mérge* a.l, Kigyó lappang virájrbokor alatt . Mig bájm'.s'i.y leng ajakán, Megejtni vágy a rút kAján.
Hagyd a világot! Egyik az élv s mámorban elmerül. Kéjt és gyönjflrt választ'* nyughelyül ... Kiég, sivár lesz a kebel, Ilyent van mi emel ?
Hagyd a világi t! A másik ábrándkép után szalad, Felkapva azt s elvetve perez alatt... És élte olyan, miut virág, Melynek tövén féreg rág
Hagy a világot! Hisz kis világot rejt gyengéd szived. Fogadj e kis világba egy bivet 8zeretve hiven boldogul,
Mig sirhalom rád rom borai: •
Boldog c«*k igy lésx ! Mosolyogva alszol és örülve kelsz. Kebledre majdan igy hü térjt emelsz . . . Legven boldojr még sok napod Ne lása soh:i b<>rn!atot !
TÖRÖK ERNŐ
lenleg is folyamatban van ; ily körülmények között tehát vele vitába nem ereezkedhetem, és tőle 1 ov agi as uton elégtételt nem is kérek, nem is várok ; — hanem igen is kérni f«> gok elégtételt az illetékes sajtóbiróság előtt, melynek igazságszeretete Varga Lajos meggondolatlan hevességét, ugyhiszem példásan fogja meg torolni.
E helyen nem marad más hátra, mint multam és jelenemre nézve megérinteni mindazt, mik Varga Lajos rágalmazásait fényesen megezáfolják.
fí tekintetben hivatkozom arra, hogy ciaktornyai ügyvédkedésem felhagyásakor Za-la ni egye közönsége tiszti ügyészének választott és ugyanakkor (1872. nov. 12-ig) a baksai képviselőválasztásnál a választási elnökség Űi-ezes méltóságát ruházta rám ; hivatkozom arra, hogy a megyei tiszti ügyészi hivatalt másfél évig viseltem;végre hivatkozom arra is,hogy alig két havi itteni tartózkodásom alatt az igazságot keresők százai ajándékoztak meg osztatlan bizalmukkal, reám bizva peres ügyeik elintézte-tését.
Ezen panaszos ügyek közé tartozik az is, mitKirn<r J ó z s e f nevében Varga Lajos ellen adtam be c 8 a 1 á b és zsarolás végett, és hiszem, hogy felemnek itt is törvényes igazság fog kis/oigáltatni.
Ezen panasz beadásánál sem ön érdek, sem személyes indulat nem vezetett,hanem az igazság kiderítése és a hatalmasan elharapódzott zúgirászai fokozatos fejlődésének meggátlasa.
Nagy-Kanizsán, 1874. julius 10.
ifjabb SKUBL1C8 LÁSZLÓ, ügyvéd.
Lapunk mai hirdetése közt a Hamburgban láko Lázár Saras Cohn nyeresi közleménye különösen figyelemre méltó. Ezen üzlet tudvalevőleg a legrégibb és legszerencséab; s a kihúzott sorsjegyekre május s junius hónapokban önazesen. 200,000 tallért fizetett ki; a mi álul sok ember tökepónzessé lett. Ismét kínálkozik a jó alkalom kia tétel által egész 300.000 mkra emelkedhető nyereményt csinálni, mely nyereményeket ezen ház kiterjedt összeköttetéseinél " fogva akárhol ki tudja fizetni. A minél számosb megrendelést bizton várja és poutosau teljesiti a Láz. S&ms. Cohn czég Hamburgban.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Kevalesciére du Barry
Londonbol.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki váuatra ingyen és bérmenteseu küldetnek má solatok.
A zamatos du Barry Revalescié-reje eltávolít minden betegséget, a melyek a gyógyszerekkel daczolnak ; úgymint: gyomor- , idec- , mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélekzéii-, hugyhólagés vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvételt, köhögést emé.izthetetlenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget aranyeret, viikórt, lázt, vértódulást, fülzsi bongást ájulást és hányást még a terhesség folyamatában is hashártyalobb>>t, mélakórt. soványodást, csdzt,"kösz vényt, sápk^rt. — Kivonat 75,000 bixonyitványbó gyógyításokról, a melyek tnindeu gyógvszerrel da-czultak
73,621. bizonyítvány.
Bécs, 1871. február hó 1.
Ön iránti végtelen hála kényszerít, önnek ezen néhány sort írni. Én négy hó óta rettenetes lélekzéai bajtól voltam gyötörve ; senki sem volt képes enyhülést szerezni, mig egy barátom tanácsára az ön jeles Revaleaciérejéheiz fordultam, a mely engem ezen bajból gyökereson kigyógyított.
Báró Clarovr Bódog.
55.715. bizonyítvány.
Pária, 1866. april 11-én
Uram ! Leányom, a ki sokat szenvedett, sem aludni nem volt képes; az álmatlanság, g; -.nereség éa ideges felhevdlések egészen elnyomták. Most egészen jól érzi magát a Revalesciére chocolade élvezete által, a mely őt egészen helyreállította. Van jó étvágya, jól emészt, idegei nyugodtak, jól alszik, víg. a mit annyi ideig nélkülöznie kellett.
Montlouis H
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhszelenczékben '/, font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 2<» frt . 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-eolatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-ra 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 2ti8-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfischflasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Karoly gyógyszertárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kigyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasí Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Diebaila Györgynél. Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta; utalványra vagy utánvétre.
ft. 3.50 ft. 2 50 -fr. 2.50 ft. 2.—
Hirdetmény.
A „za la-somogyi gőzhajózási részvénytársulat" tisztelettel jelenti, hogy a „Balaton* nevü csavar gőzösén 1874. évi julius hó 19-én Keszthelyről Füredre és vissza
kéjutazást
rendez
Indul: Keszthelyről reggel 5 órakor, fizet 1 személy Füredre és vissza ft. 4 -„ Badncsonyból „7 „ „ Rév Fülöpről „ 8 Y« n „ Boglárról „ 97, „
„ Szántódról Révkiköt. 1 1 V,
érkezik Füredre 1 órakor délben. Vissza indul a hajó Füredről az napi éjjeli 1 órakor érkezik Szántónra , 21/2 „
Bo^l*rra „ 4lA „
Rév Fülöpre 20-án reg. 5 „ „ Badacsonyba „ 67« n
Keszthelyre r 8l/« „
Jegryelc előre váltüatólt: Keszthelyen. Oszmann ur ve^.ves kereskedéseben, Tapolczán: Badacsony Füredi menetre, Marton Gáspár urnái, Rév-Fülöpön a parti ügynökség-nól. Boglárott « parti ügynökségnél. — A kéjutazási napján jegyek a g"zhajón. az ellenőr urnái is válthatók.
Fent emiitett két napon Boglár és Rév-Fülöp közt rendes közlekedést komp hnjó rarrja fenn.
Rcv-Fülöpön, 1874 évi julius hó 9-én.
Az igazgatóság.
Alulirott tisztelettel tudatja a t. cz. gazdász közönséggel, hogy
Szombathelyei!. főjiiacz 1. sz. alatt,
gazdasági gépraktárt
nyitott és következő gépeket folytonosan készletben tart: mozdonyok és cséptógépek legújabb szerkezettel. Samuelson és társa féle javított gabona-aratógépek. Wood féle njonan javított fü-kaszáló gépek Kezi cséplőgépek, kitűnő szerkezettel. Járgányok és járgány-cséplőgépek.
Széna-forgatók, széna-gereblyék mozgatható aczélfogakkal. Sorvetőgépek, öarett rendszere szerint.
Sorvetőgepek egészen vasból, legkönyebb neműek, hátulról kormányozhatok és egy személy álul kezelhetők.
Tűzi-favágók, gyalu- és furo gépek. Répavágok, ganajlé-szivattyuk sat. sat.
Kitűnő anvagért és hibanélküli ^szerkezetért kezesség vállalutik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kivanatra bérmentve kűl-
Hofberr M.
gazdasági gépgyár-tulajdonos.
Bécs, Favoritén Erlachgfrsse, 22.
POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX
detik.
(1387—2)
Bérbeadás.
A kapronczai vasúti indóház mellett levő étterem, mely az utasoknak legnagyobb kényelmére van berendezve, f. é. október hó 1-től 3 vagv több évre bérbe adandó.
Bővebbtudósitást a tulajdonos L. L.-nél Kapronczán nyerhetni. (1393
i)
A 205 0i>0. márkás nagy sor»,eity f. é. ■ jmájus hó 19-én na-! lam nvert
Szerencse
és
A 205.000 márkás nanv »or-je^y f. é május hó 19-én Dá-|| iam nyert
Isten áldása Cohnnál.
A 205,00 márk nagy sorsjegy
Iraint tudva van. valemiot egyébkor hatóságilag ellenjegy k»-tt nyeremény l*j*tromain ugy most is f. é. május h 119-én nálam nyert; ennélfogva van Rzerencsém tisztelt ér tekéiteknek az ivei május éa junius havi oyereménvhuzá )kat figyelmébe ajánlani, különösen a fő nyeremény ö*z ;get felül 200.000 lalléron vagy 600.000 rajnai forinton lely a hatóságilag ellenőrzött jegyzékre készpénzben azon »al kifizettetik.
A hamburgi állam íltal garantirozott nagy pénzsors Káték több mint 2 millió 330.000 tallé ismét 'rendkívül [nagy és sok nyereménnyel szaporítva csak . 72700 sorsje ;yet tartalmaz; és néhány hó alatt tí részletben következő, jyeremények biztosan nyernek ; nevezetesen égy nagy főn ve emóny 120 0 ullér valódi érték 80,0000 4,0000,30000 10000, ifl.OOO. 2 szer 12.000. 1 szer 10000, 3 szorl >0, 3 szor 6000, 5 ször 4800, tű-szer 4000, 11 szer 1200, II szer 2400. «8-szor 2000, l-szer 1600, 55 szön |1200, lát szer 800 4 szer 600, l-ezer 480, 360 szor400 ^10-szer 200, 10 szer 120, 480 szór 80. 17TOO szór t4, 16541 szer 40, 20, 16, 8, 6, 4 éa t Tallért, é. julius 15- és 16 án lesz ismét a húzás két részletben ha-ágHag ellenőrizve, melyen *•*>' * 1 «*r» de«i ncrrHjí'ny ár* 6 frt. o. é. • „ , 3 frt.
neRj í-d . „ I frt 50 kr.
Ezen állami jegyzéssel ellátott eredeti soésj.-gyeket é> lentes levelekben a legtávolabb vidékekre is elküldöm i negrendelők kezeibe ; épen ugy fognak kézhez jutni a ható *gi nyeremény jegyzékek és nyerem^n} pénzek a húzás után tsonn&l mindeukihez a részvevőkhöz birtokban és azonnal, |Az én messze kiterjedő összeköttetéseim lehetővé teszik ne-logy miodeo nyeremény kiki lakásán fizettessék ki.

Malom-bérbe adás,
Raszinyai urod. kebelezett ge^basoveczi helység mellett fekvő globoki vizén egy 4 kerekű felülcsapó malom illendő lakházzal julius 26-án a raszinyai urodalmi tiszti irodába 3 egymásutáni évekre januar 1-től 1875 bérbe adatik, válllalkozni óhajtók egész tisztelettel meghivatnak, Kaszinya,.julius 6-án 1874.
(13S9—1)
A.-Lendváii
Egy ház eladandó. Ezen haz áll a főutczába a templom téren. Elő része egy emeletes, földszint, egy nagy szobából, konyhával, éléskamrával és pinczével. Az emeletben vagyon egy nagy, és két kisebb szoba. Az udvarban áll eirv másik ház, az ablakokkal egy mellék utczára. Ezen épület földszintes, három szobával, konyhával és hat marhának elégséges istálóval, adatik ezen épület ekhez egy házikert és ha kívántatik néhány hold szántófold is. Az érdeklő felek Tomka György kereskedésében nyerhetnek bővebb felvilágosítást. Alsó-Lendván. a384~2)
Lotz H. Gépgyára.
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám.
Ilamlitirftbxii.
Fő Iroda, banktár és váltó-üzlet,
0
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
▲ legtisztább éa leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben 'nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi Dorsob-hataájzslr-oiaj aril- és tfidé-bajokaáí, scropho lat- és raohitis-betegségekben legjobb gyógyhatáaaal van; meggyógyítja a legidültebbkiSZVtay- ésosizbajokat, valamint as időszaki bérkfltegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Belua J. gyógyst Lovák K. gyógysz. Fetselhoffer J. ée Rosenfeld F. uraknál.
Bílovárott Lakovics Q. Csáktornyái! Kárász H. Ctarfál Kreisler Dávid Kaposvárott Kohn Jakab Ktpronczáa Werli Sánd. gyógyss. Ktsztbeiyti Wünsch F. Korotztoa Breyer Jakab fiai KŐIZOQOO Csacsinovita Istv. gyógysz.
Lttstyéi Kalivoda J. gyógysz. Marezaiibaa Isztl Nándor Bánok-Szt.-gyir|yia Fibicz J. gy. Szombathelyet Pilioh Fereucz gy. Seprotybat Mezey András gyógy". Zágrábba* Mittelbach Zs. gyógys*. , Ceyleck J. J. gyógyss. , Hrweisz Fr- gyóygsr.
M
OLL A. SE IDLITZ-POR A.
E porok rendkivflli ■ a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógy-Ibatásnk által minden, eddig elismert háai szerek között, tagadhat*tl»-nul ax elsS helyet foglalják el; mit aa tok es*r, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok tögzött szoralásoknál. eajésztbetetienséfleknéL fyo-■orbévitl, továbbá |iros9k, vese és ideg-bajokban, szivdobogásaái, ide uesséfl okozta fifájás, vértolalás, végüí hy3teriara, békór és bazaaos kányatr« hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtart^üb eyógyhatáat eredményeztek. 1254 - 2ü
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
BOASZESZ SÚYAL.
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenved^ emberiség segedelmére minden belaS és kttltS gyaladás, legtöbb betegség, mindennemű seb-, fej-, tül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott sel«k, rák, fene, szemgyulladáa, bénaláa és mindennemű sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorsító ayoaUsa, ff!gy-£aaizsán7
CoimJi. ál iilános korpa-ülaja.
Gyorsan '-8 bix(i>s m uiúkö'ló gv^^vszer n-in ien-kin -V, h» »t-s f jkut|>«t Ké()z de^ t rhét »r.-nv di.Gv rs ét fémes eredi, éti ^ ú. ane kül i.ojfv ■ huj.nk jutini Kivetüli 8z«r a. fe sn«**ez-ti lerh'-s szetiv^dé- mejticjulasára. A bizonyítvány.>k m^t kititb tök. Ára a.Uiín kl frt 60 kr. béin nu-s p<ii. bekülu- ss va.ny utánvéttel rendelve.
Főraktár a felt .lálonál. Bécs II. Bezirk. Afri-(i öj-ij kanergasse Nr. 3.
NAGY-KANIZSA, 1874. julius 16-&n.
Tisextharmdlk évfolyam.
n
SítZStélí BT
ege*?: ctt* . . S fr.. féi erre.... 4 . ae^vec evrs . 2 . Egy aK&m. 10 Jer.
Hirdető*
6 hasábos petitsorbaa 7, másodszor 6 s minden torábbi sorért 6 kr.
STTLTTÉRBEK toronkwt 10 bért Tértnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért kttlö-30 kr. fizetendő.
TTÍ
Jjletó
li sxerke
i*P
illető ró . _ sserkesxt4fct% —
anyag; Hasét ilietó küMlmnmptk pedig s kiidtito béfMutn ia» téxendók:
SAÖY-KAX1ZSA
előbb:
Bérmentetlen lrr«ifk csak ismert munkatársaktól fogadtatnak ai.
Kéziratok visaaa n«m
küldetnek.
-SOMOGYI KÖZLÖNY1 J^
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. nemkülönben a .^alamegyei gazdásági egy«öieti£.a.^iagy-kanlzsai kereskedelmi s iparbank' , a ,nagy-kanizsai taütarékpéeztír< a „Zala-Somogy6 gőzhajózási reszvénytársuiat ugy a .zala-egerszegi tfrna-tüzoltó egyiet* s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője,
tfetenkiiit ketszer, vasarnap- s csütörtökön, megjeleiió vegyes tartalmú lap*
Emléksorok.
Zalamegye lelket fiaihoz ét hölgyeihez!
Midón mult hó 19-ikén éjfélkor, a szentlászlói karcra toronyba beütött a villám : a zárdafónöki helyiség egyik szobájában mozdulatlanul feküvém szivgörcsökben.
Az iszonyú roppanás, mely engem csak néhány ölnyiról ért, s melynek hü le-irására nincs emberi toll, nincs fogalom; hozzá járulván a kinzó fájdalom, mely lelkemet e tébolyitó elemi csata és veszteség tehetetlen nézésén ^szakgatá, — földre gyáré különben edzett testemet is.
1848-ban mosolyogva néztem az ágyuk torkába. 1858-ban oly veszélyben volt élelem. hogy a halálnak már előfizettem. És Isten mindannyiszor megtartott! Csodáltam, és felnem foghatám, mi szándéka van ily gyarló emberrel az ó szent bökseségé-nek ? Az előbbi esetben ha meghaltam volna hazámért; az utóbbiban ha beledültem volna a sir ba, melyeknek partján állottam,—köny-nyen, felelősség terhe nélkül röppent volna ki lelkem porhüvelyéből. Most? midőn oly magasztos épületeknek és ügynek gondo-zásij vezetése volt reám bizva, bármint metszé is szivemet a momlhaftan fajdalom,' nem tndá azt keresztül metszeni! s ama szörnyű állapotomban megvillant egy tiszta percze lelkemnek, melynél megpillantani, sejteni kezdé, hogy a villám nemcsak ama toroDyban gyújtott, mely mint egy óriási kar nyujtá fel hiveim imáit az Isten trónjához, hogy mondom az a villám nemcsak a toronyban, hanem a szivekben is gyújtott, melyek oltárain a leégett szent épületek ujjáteremtési eszméjének áldozati füstjei is azonnal magasra csaptak!
Szép megyénknek lelkes fiai és lányai!
értitek-e mit mondok, mit akarok mondaaíT Szent László királynak szellemétől megszentelt Szent-László-Egyháza -.pxmu-mentaüs épületeinek ismét oly magasra kell emelkedniük, hogy onnét az esdő örömteljes és bánatot szivek imája ismét könnyen égbe jusson!
Avagy te nemes magyar sarj! midón hadverő dicső őseid távol a kedves családi körtől, hazánk sokféle ellenségei ellen küzdendők,táborba szálltak,tudod -e azt, hogy a sziv renditó válás pillanatai után, s honmaiadt kedvesek még fel nem száradt könnyeikkel, ide Szent-Lászlóra siettek, hogy az eltávozott hősökért e szent helyen fris könyeket hullassanak, s ki nem fejez* hető bensőségü imát rebegjenek ? Tudod-e azt, hogy midőn az édes haza mentve lőn, ama hősök szét rongyollott kaczagányokkal s számos sebekkel rakodtan,ismét ide Szent-Lászlóra siettek, hogy leboruljanak itt azelőtt, ki ezer veszély közt megtartotta, viszsza hozta őket, s megmentette a szeretett hazát és nemzetet, tudod-e ezt ? de nem akarom a keserédes emlékezet és elérzékenyülés burját egész a fajdalomig feszíteni. -Osak még -hozzád van egy két szónr j nemes Férj! —
Emlékszel-e, s hogy ne emlékeznél! midón szép arádat, kiért szived dobogott, későbben nődet, most családod napját, s még későbben angyali kedves leányaidat,— ha tán nemis mindig jószántadból,de kedves kényszerűségből évenkint egyszer, vagy tán többször is elkisérted Szent- Lászlóra, — el,mert jól esett tudnod, érezned, hogy vannak, kik életgondokkal szórakozó édes magad helyett is, — t te jólétedért, üd-
TÁRCZA.
V.-hez.
Ki szép vagy, °"nt 11 ébredő hajnal, — Piros arcacaal, aranysárga hajjal, Szerelmi láng ég ssemed sngarán : — Oh I leányka gondolsz-e néha rám ? ...
Hajnal vagy te, de bennem a kétség Félelmetes éjjali sötétség ; Bég epedek, rég ébajtlak téged, Oszlasd el e kinzó sötétséget.
Mond, hogy lehet, lehet reménylenem, Légy hajnalfény bánatos egemen ; Elmnhk igy a kétség, a bánat 8 boldogságom azép reggele támad.
Vagy mond ki, hogy nem lehetsz as enyém, Hogy számomra nincs vigasz, nincs remény ; ,
Én tadom, hogy megöl es a szárad,--
8 igy szenvedésemnek régé szakad.
KELEFY QT.
A fekete lovag.
(Eredeti beszély.)
Irta
JSémeth Elek (Folytatás.)
— Midőn kedvet aram engem elkiildöttél kemlelés végett e vidékre > Albazur udvarába, ód parancsaidhoz hiven jártam el; de szerencsémet is fölemiitem.
A forrd nap heve-és a hosszú gy .loglástól ellankadva értem ide ezen erdőcskében itt magamat becsületesen kinyugodtam.
Amint itt gondolkodva ülök, léptek zaját vélém hallani Nem caalódtam. Egy nő közeige felém, ki koronkint virágok után hajolt; midón észrevett éa látá, hogy semmi rabló kinézésem sincs, közeledett, majd kevés idő múlva beszélgetésbe ereszkedénk. Elmondottam mellékes ccélomat, foglalkozásomat, és utazásomat. Miket midőn megtudott,nyájasan hivott mondván, hogy tán kaphatok állomást Albazur udvarában, mert a kertész nem rég halt meg. Gondolhatod uram, hogy nekem sem kellett több hi-váa. Mentem és nemhiába, mert rövid szóváltás után megfogadtak. Igy teljesült forró óhajom oly váratlan könnyűséggel egy nő által, ki az ifjú király nő dajkája Mira — volt
E nő körül belől 40-éves lehet, irántam sok szívességgel volt. Kertembe többször lejöttek már a király kisasszony nyal s velem ő is leereszkedéssel beszélgetett
Beszéd közben emiitóm, hogy a lovag játékon én is ott voltam, mint néző.
— Láttad-e ama bajnokot, ki a jutalmat elnyeré ?--kérdezte rögtön a királynő.
— Elmondám hogy igen s azóta többször is utazásaimban. Most mindent a legrészletesebben kivánt tudni felőled uram s a mit tudtam el is mondottam mind. Sokszor tapintatlan is voltam és csaknem elárulám magamat, de est a királynő nem vette észre, hanem annál jobban a ravasz Mira. Ez volt második szerencsém. Mira furfangos esse által mindent kitalálás ugy látszik kedves uram kegyében vagy, mert azóta sokat beszél felőled úrnőjével, kinek ezen társalgás tetszik leginkább. Talán Mira ki fogja eszközölni, hogy láthasd a nők legjobbikát én remény lem, mert a jó dajka egéssen a te részeden van. Ennyit tudtam meg uram,
vödért, ott a szent helyen forrón imádkoznak ! S midőn kedves társaságukban haza tértél: nyugodtau lelkedben, hogy azoknak, kiket szeretsz, pár kedves szent órát szereztél, vidorabb kedélylyel folytattad családfői nemes foglalkozásidat. Kincs-e igazam, szólj ? •
És ti Zalamegye vallásos lelkű hölgyei ! mit mondjak nektek ? ó ti jól tudjátok, és mélyen érzitek a gyászt, melyet ez általatok annyira kegyelt Szent-László most visel 1 Kiégett faüszkök fekete kormával van éktelenitve ezelőtt ékes arcza, s tompa gerenda ütésektől behorpadozva e föld sárgöröngyeiből Isten felé emelkedett tiszta nemes homloka! Tornya érezhangu gyermekei, melyek titeket, annyiszor hívtak imára, — éjfélután pár órával, még a lángtengerből is még egyszer, de busát és végsőt szóltak, s azután! a borzasztó kin* ban megszakadt szivvel — elolvadtak! Mily rémséges látvány volt az! 0 ha hallottátok volna a nép hangos zokogását e rémes éjjelen!
Megyénk nemes hölgyei! o hassatok, működjetek s buzgólkodjatok ti is, a nektek sajátos találékonyság búveszközeivel szent ftgvftak javára! Ti sokat, csaknem mindent tehettek hathatós befolyástokkal.
S tudjátok mi lesz jutalma feláldozó fáradozástoknak ? Istennek épiteni lakot a földön annyit tesz, mint biztositani a magunk számára ama lakokat.melyek Üdvözítőnk Atyjának házában már elkészitvék azok számára, kik szeretik az Istent! De ne hagyjátok födél nélkül hányódni szent Ferencz fiait sem, azon hontársaitokat, kik már 615 év óta osztoznak a magyarnak jo és balsorsában, s eszik vele a bu és öröm
s ez, s mit még eddig tehettem. De többet te-ssek, sokkal többet csak parancsolj. Kivánod életemet odaadom érted. Hisz kinek tennék szivesebben, kinek szolgálnék hívebben, mint életem megmentőjének.
Oh uram sohasem fogom elfelejteni azon pillanatot, melyben megszabaditál először s kegyetlen szivü rablók tőreitől, másodszor az éhenhalástól. Te az elhagyatott vándor védelmére keltél és szután neki kenyeret menhelyet adtál. Mindezekért jutalmazson meg öntudatod ; de hálámat én is kimutatom az által, hogy életem minden pillanatába? a tied leszek. Eszel a köpenyen ülő lovsg kesét megragadá s szenvedélyes hálacsókot nyomott rá,mielőtt a lovag est megakadályozhatá-Miközben szemeiben egypár öregssemü könyü: morzsolt szét
— Jól van Arbuz te hú valál és hálada-tos, megelégszem veled, a mit tettél elég,többet nem kívánok.
— Parancsolatot nem kapuk ?
Többé tőlem nem, elég amit tettél.
— Azt kedves uram igen sajnálom, azonban még mindent nem mondottam el.
Ma a királyi udvarban volt azon fejededelem, kit a versenyen legyőztél. A azép király nő virágházában levén, ő is utána jött Hogy ott létem föl ne fedeztessék a virágálvány mögé rejtősém s itt hallottam, midőn a király kisasz-szony, azon hazugság miatt, melytyel a te rablók fölött vivott győzelmedet aajátjának vállá, rápirított
— Mondhatom szép tulajdonai vannak e kérkedőnek 1 Most távozhatsz, nehogy itt létedet fölfedezzék. Figyeléseidet szüntesd meg, ezután m^ga-Tw fogom dolgomat végezni.
keserédés kenyerét Fel hát, göngyöljétek ki az Isten zászlóját s lobogtassátok azt
minden irányban !
E szent munkában pedig nem fogtok magatokra hagyatni/ A jövőhöban öszsze-ülendó megyei közgyűlés gyengéd kezeitekből magasabbra fogja segíteni emelni e zászlót. És e zászló alatt győzelemre jat a szent ügy erősen hiszem.
Talán elég is volt ezúttal ennyit fűznöm a nefelejtsból tek. hí. Zalamegye számára.
Van azonban még egy- két szvam, illetőleg hálaszavam önhez is, nemes keblű szerkesztő!
Tekintetes uraságod az általa szerkesztett derék .Zalai Közlöny*55 dik számában oly .Felhívás*-t tett közzé, mely egv hivatása magaslatán álló, s vallás szent melegétől áthatott, s ősi emlékeket tisztelő honfiút jellemez. Legyen azért meggyőződve t. uraságod előre is Isten és s jók hathatós támogatásáról nemes kezdeményezését illetőleg. De legyen meggyőződve arról is, miszerint a honfiúi és nemzeti kegyelet ge-niusa Bem fog adós maradni, sőt fűzi is már a babért ön, és mindazok számára, kik nemes úttörők és példaadókkónt léptek ki a szent és honfikegyeletes sikra.*)
Addig is mig e szentügyre vonatkozó
gyönyörű adatokkal fogok szolgálhatni, vagyok
Szent-László-Egyházán, 1874. julius 13-án.
8ZKÓKY SÜKÖSD,
sáréafSsQk.
J.t. ' 5BU1—** cUk öntn-
datunk érzetében keresünk elégtételt Swk
— Hát csakugyan nem hálálhatom meg jóságodat ?
— Jó Arbuzom, nem is tudod mily nagy szolgálatot tevéi nekem s ezért egykoron elveszed jutalmadat, addig is fogadd emlékül ezen tőrt. r- Ekkor egy remekművű tőrt nyújtott át Arbúznak.
Ne menjek hozzád többé ?
Egyelőre ne.mivel gyanút sa&lhetne,majd megmondom, mikor. Most pedig a jó szerencse kisérjen! ;
— Arbuz könnyezve búcsúzott el a fekete lovagtól, kit olvasóim hihetőleg már felismertek.
HA ember — de nem akarom többé e tekintetben igénybe venni,ezt sem kellett volna tennem, de ah a szerelem, a szerelem mivé nem teszi az embert ?
Kedves alak, ki most is lelkem előtt lé-begsa, s kinek virága most is szivemen pihen, mint első találkozásom édes emléke,bocsáss meg hogy felőled ily uton tudakozódtam. Emlékszik rám —ezen tudat is boldoggá varázaol.A fekete lovag édes ábrándba merült, melyből lovának nyerítése ébreszté föl. ,Ah az idő mily hamar múlik, már késő lehet, vagy csak az erdő ily sötét?"
Menjünk Zachara !• — a szép ló hall váa ura szavát a bokrok közöl előballagott
Nem sokára a kert hátsó felén látjuk leszállani. Itt megkötvén lovát, maga a kertbe lépett Ennek a hold által némileg világított utain a kéjlak felé ment a legnagyobb óvatossággal. Egy fordulatnál mintha lábai legyökeresedtek volna, megállt--majd a közeli
bokorba rejté magát
Alig végsé mőtétét, midón vidámat be-
9
Jegyzőkönyv
* zalamegyei általános tanitó testület központi választmányának N«gy Knnizsán, 1«74. évi jaiius hó 10-én urtott üléséről.
J«-len voltak :
Elnök: Hnjgató Sándor, alelnök: Hoff m»nn Mór, Teesz János, Morgenbesser János, Schultz Károly, Horváth Pál, Páros Endre, Szilvágyi Gyula. RosenblühLajos. Tóth István, Wágner Miklós, Németh Ignácz, Venczel Rezsó, Berec* Imre, Rózsavölgyi Antal, Boroukay Károly és Juhasz Péwr választmányi Ugok,
faili.ök 1874 évi julius hó 8 ára egybe bivoti gyűlést. mert a tagok, (különösen az izr. felekezeti unitók)hataruzott képes számban meg nem jelentek,a gyüléstsaját kér -.Imükre fel oszlatta, azon ki, léntéssel, hugv legközelebbi megbivásáb%n az elnök különösen hangsúlyozza az' : miszerint azon választmányi tagok, kik megjelenésüket ez alkalomra is megtagadják, a választmányi tagok sorából kilépetteknek tekintetnek. Enuek ervényre emelesével elnök a gyül«»t megti\i«j*, H10Q remény nyel, hogy a jövő ülésekre a hiven megmaradt Ugok lehetői-g sorakozni fognak, és tanácskozmán va ib*o illó ü^vbuzgalom s odaadó lelkesültséggel veendfi'-K reszt.
1. Emok bemutatja a sümeghi járáskör jegyzőkönyvét, mely a felolvasás utan:
Tudomásul vetetett.
2. Olvasútik a zala-szent-gróti járási tanitó kór gyűléséről szokj jegyzőkönyv.
Tudomásul vétetett:
X. Budapesten f. évi augusztus hó 9. 10. 11 és 12 éu tartandó 2 ík egyetemes tanitói gyűlésre a rendező bizottság gyújtó ivét mutatja fel elnök, — s olvastatik a testülethez ama kérelmezd átirat,miszerint a unszerlár czélszerü felszerelésére valamely ujabb taneszközt küldeni, vagv ezek lehető megszerezbetésére némi ösaZ">;et gyűjteni ne terheltetnék.
Miután kellt't helyeu a lépések ez érdemben megtetéttek, de eredmény nélkül*, a Uutes-tüiet anyagi he yzete pedig minden jóakarat mellett sem hozhat áldozatot: elnök, ebbeli sze rény és/revéte; mellett kérettetik a gyüjtőiv illető helyire leendő visszaazármazUtánára.
4.) Az egyetemes néptanító szervező bi-zotiSMg állal ajánlóit tű elek :
a.) A népunitok nyugdíjazása, özvegyeik s árváik gyaiuoíiiRaa, s ennek módozatai.
A tanít" lU évi szoigalau u-an 7a>~ ^0 év utan s/3 és 30 évi szolgalata után egész évi fizetet>éuek nyugélv^zetéb'.n réazesit lessék, minden felekezeti jelleg különbség nélkül. éa hogy nyug'új a'apra százalékot az ílleiő községek is fi/.iitni tartu/nánik.
b.) A Undij ke/elés. M
'U'jín ez a szigyru tankötelezettséggel össze netn férő .... töröltessek el.
c ) A unkönyvek és taueszközek meghatározásának módja.
Tankönyvek és tanszerek a megyei Un-testület álul a kebeléből m-gbizandó biráló szakbizottság szigorú áturulmányozás és ajanlata után lenuének népiskoláinkban alkalmazandók.
d.) A tanterv részletes megállapítása s a Unanyag csoportosítása
A tananyagot, minthogy egy Unitó 6 osztályban több különvált tantárgyat correct
kezelni nem képes; azok egy rendszeres olvasókönyvben volnának óhajtandók csoportosíttatni, a tanterv felosztása pedig a megye viszonyaihoz mérten a megyei tantestületnek tarUtnék fenn.
e.) Ismétlő iskolák s felnőttek okutása.
Mig az iakolázUtás teljes szigora nem alkalmaztatok, halasztassék el.
f.) A népiskola viszonya, a közép, — és szaktanodákhoz.
Erre véleményezését a választmány tüg góbén hagyta azon egyelőre kifejezett óhajával hogy oly helyekről,hol az osztályok különválva önállóan kezeltetnek, f-h éti vizsga nélkül is vétetnének fel a tanulók középtanodába.
5. Az országos néptanítói egyetemes gyűlés ügyrendje.
Tudomásul vetetett.
6. Az álulános tanitó testület nagy gyűlésének mikor leendő megtartásának meghatározása .
A budapesti egyetemes Unitói gyűlés miatt ez évi augusztus szeptemberi szünidőről egy későbbi alkalomra balaszutik.
K. m. f.
HAJGATÓ SÁNDOR,
elnSk.
Jegysette : JUHÁSZ PÉTER,
testületi jegyző.
Európa jelene.
Földrészünk,melynek kiterjedései 80,000 négyszög mfld. 4 császárságot, 13 királyságot 6 nagyberezegséget, 5 berczegségat, 10 fejede lemséget ée 7 köztársaságot foglal magában ; tehát összesen 38 államot. - Ez államok összes népessége kerek számban 280 millióra tétetik. Európa államainak összes hadserege hadi lábon /4.284.420 embert tesz ki.
Az egyes államok a következők :
Ausztriai császárság. Területe 5221 négyszög mfld. Népessége 19.602700.
— Uraikodo I. Ferencz József császár (Habsburg.) Főváros : Bécs 836.000 1. — Haderő, hadi lábon 540.(>00 ^közös.) Tengeri hadierő 127 hajó 725 ágyúval.
Orosz ország, császárság. 94.450. négyszög mfld. területen. Népessége: 56 millió
— Uralkodó II. Sándor (Romano.) — Főváros : Szt Pétervár 500.0<0 1. — Haderő: 1.0< 0,000. ember; tengerészet: 327 hajó — 3848. ágyú 45.000. tengerész katona.
Német ország császárság. Terület: 9890. négyszög mfld; 39.753.000 lakóval. — Uralkodó I. Vilmos császár (Hohenzollern.) Főváros: Berlin 702.000 1. - Hadi erő 700.000 ember. — Tengerészet: 88. htjó, 539 ágyu.
Török ország császárság — Területe 6155 négyszög rnfl«i.Népessége : 10.392900
— Uralkodó I. Abdul Aziz császár. — Főváros: Konauntiuápoly, 900.000.1. Haderő: 42( ».000. emb-r. — Tengerészet 123 hajó, 1203. ágyúval; 33.000 ember.
Portugallia, királyság. Területe : 1786 négyszög mfld. Népessége: 4.350.000 lélek. — Uralkodó I. Lajos király. — Főváros: Lissabon 224.1• 0. 1. — Haderő: 71.000 fő. — Tengerészet: 36 hajó, 355 ágyu és 2311 tengerész katona,
Görögország, királyság, — Terü-
szélgetve jövének Leona, Albazur, és kissé hátrább utánok M«ra.
— Nézd kedves atyuskám,mily srépen ragyog azon csillág, mely fölöttünk van, ha bölcseid itt volnának, olvashatnak róla. —
— Nem kellenek azok leánykám, ha tetszik én is jövendölhetek neked. —
— Az én atyám csillagjós lett?—ah! nem is tudtam.
— Szép leányoknak könnyű jósolni Nézd azon csillag a tied, mely fénye és szépsége álul kitűnik minden csillag között; te is fölötte állsz nemed minden Ugjainak. Ez a ca»H«g jelenti, hogy boldog lész, oly boldog,minőt csak képzelni lehet. HaUlmas lész minden tekintetben. Nézd ott csillagod mellett a másik, az nem másé. mint titkos szivedé--ni mindig közelebb és közelebb megy a tiedhez. Ez szt jelenti, hogy ölelő karjaimból ki akar ragadni, hogy országa trónjára ültessen. Tudod
kié ezen csillag ?
— Nem tudhatom, nem értek a csillagjósol i*hor, hogy abból megtudhatnám.
- Ejnye, ejnye te hamis,pedig tudod, mernék fogadni—na nem tudod--ma is itt volt.
— Talma--nem azé e csillag,mert azé
aligha leszek.--
He — he! — heh !--Ugy e előtaláltad ? No lám--azé lész bizony — nézd a
csillag hogyan megy a tied felé, már pedig ^ami a csillagokban meg van irva, azon halandó nem változtathat." Talma és Leóna — mi szép pár.
A bokor mögöttök megzörrent
— Mi az atyám?
—Semmi ijesztő sem—bizonyosan beszél-
getésünk zaja riasztá el fészkéről az alvó madárkát.
— Nézd —nézd atyám — a csillag, mely az enyém felé közelgett most lebukott az ég ivéről — rosz jós vagy, azé nem leszek — Ami a csillagokban meg van irva, azon halandó nem változtathat ha ! ha ! ha ! Atyám roszul jósolál, ezen örvendek.
— Ez különös jel, igaz, de azért— — —Ama másik csillag mely,most tündöklik, sokkal fényesebb s elérte csaknem az enyémet, — — nézd csak — oh én erről jobbat tudnék jósolni. De hagyjuk abban, menjünk fól az idő már későre jár.
— Mira hol vagy?
—Itt vagyok úrnőm,mióU ti a csillagokból jósolgatutok,addig én a bokor titkait aka rám tölfödözni — mondá Mira szokatlan élénk-séggel.
Albazur és Leóna elől mentek. Mira éles szeme, midőn megállának a bokor mellett, de különösen midőn az megzörrent észrevevé benn az emberi alakot, azért a másik oldalra ment, hogy jobban láthasson.
Midőn a méla hold egy felleg mögól kibujt, — megismeré a fekete lovagot. Ekkor kiálták nevét. Midőn megindulának szájára tevé közét s ott maradást jelzett, ezzel Leóna után ment.
Midőn elvégzé úrnője körül teendőit, kiakart jönni.
— Ne menj még jó Mira, jer ülj Je, én oly izgatott vagyok. —
— Az izgatottság árt a szép arezszinnek, azért csillapodjál úrnőm.—
— De mikor atyám szándokát világosan látom. —
— Boldoggá akar tenni. —
lete: 948 négyszög mfld. — Népesség: 1.349000
— Uralkodó L György király (dán dynasztia) Főváros : Athén 42.000 1, Hadi erő 11.000 ember. — Hadi tengerészet: 32 hajó, 1000 tenge-réis*
Belgium királyság. Területe: 536 négyszög mfli. — Népessége ; 5.000.000. Uralkodó : II. Lipót király (Koburgi.) Főváros: Brüssel 236.000 L Hadieró: iÍ2.000 emb*r.
Holland királyság. Területe: 673 négyszög mfld. Népessége: 3.725.680 lélek. — Uralkodó III. Vilmos (Oraniail király. Főváros: Haag 88.000. 1. Hadierő: 100.000. ember Hadi tengerészet: 58 hadi gőzös, 781 ágyúval és 12.000 tengerész katona.
Dánia királyság. Területe: 693 négyszög mfld. — Népessége: 1.608.000 lelek. — Uralkodó IX. Keresztély király. - Főváros: Koppenhága 155.000 1. Hadi erő 60.000 ember Tengeri had erő 54 hajó (29 gőzöe.) 600 ágyu és 1740 tengerész katona.
Anglia királyság. — Területe :6024 négyszög mfld. Népessége; 29,986.750 lélek.
— Uralkodó II. Victoria királynő. - Főváros: London 3.000.000 1. — Hadierő: 204.000 ember. — Hadi tengerészeti 749 hajó (419 gőzös) 9756. ágyu és 67.000. ember
Skandinávia királyság. — Területe : 13.825 négyszög mfld. Népessége: 5.814.400 lélek. — Uralkodó: II Oszkár király (Bernadotte) Fővárosa Stockholm 128.500 1. Hadi erő: 130.000 ember. — Tengeri haderő: 246 hajó, 1000 ágyúval és 20.000 tengerész katona.
Magyar ország királyság. — Területe 6086 négyszög, mfld. Népessége: 16.400.000 lélek. — Uralkodó: I. Ferencz József király (Habsburg) — Főváros: Budapest 256.800 1.
— Haderő (közös) 540.000 ember. — Hadi tengerészet (közös) 127 hadi hajó, 725 ágyúval.
Olasz ország királyság. — Területe : 5380 négyszög mfld. — Népessége: 25.500.000 lélek. — Uralkodó: II. Victor Emánuel király (Carignan) Főváros : Róma 215.000 1. Had erő: 450.000 ember. — Tengeri had erő : 100 hajó, 1022 ágyúval és 20.892 tengerész katona.
Porosz ország királyság. — Területe : 6384 négyszög mfld. — Népessége : 24.039.700 lélek. — Uralkodó I. Vilmos király (Hohenzollern) — Főváros: Berlin 702.000 1.
— Hadieró 400.000 ember. — Hadi tengerészet (szövetségi) 88 hajó, 539 ágyu és 4.800 ember.
Bajor ország királyság. — Területe : 1380 négyszög mfld. Népessége:4.807.464 lélek. — Uralkodó II. Lajos király. (Wittels-bacb.) — Főváros: München 167.000. 1. Haderő 100.000 fó.
Würtemberg királyság. — Területe : 354 négyszög mfld. — Népessége: 1.500.000 lélek. — Uralkodó I. Károly király
— Főváros: Stutgart 69.100. 1. — Hadi erő: 30.000 ember.
Szász ország királyság. — Területe : 273 négyszög mfld. — Népessége ; 2.344.000 lélek. — Uralkodó: Albert király.
— Főváros: Drezda 148.000 1. — Hadi erő : 36.000 ember.
B a d e n nagy herczegség. — Területe: 278 négyszög mfl. Népessege 1.429.000 lélek.
— Mig ezt akarja elérni és ily uton, mondhatom nem boldog, de boldogtalanná teszen. Huh én Talmáé, azé a kit nem is gyűlölök, hanem megvetek — nem leszek soha.— —
— Ha megtudja ellenszenvedet atyád, minden esetre más nézetre tér. —
— Bár lenne úgy.
— Engedj most mennem kedves úrnőm, sietnem kell, anyám emlékét a kertbe felejtém, midőn az asztalnál nézők. —
— Csak siess,--de ha félsz én is
lemegyek veled, ugy szeretnék bolyongani. —
— Nem — nem ezt nem engedhetem — ón nem félek--csak maradj jó királynőm
— én sietek. —
— Hát csak menj, ha nem ikarod, hogy veled menjek. Most pedig úgy sem alhatom.
Óh engem senki sem szeret--menj — hát
menj. —
— Mindenre kérlek királynőm maradj
— nekem mennem kell — okvetlenül. Tudod
mennyire szeretlek óh ezt jól tudod,--de
most mennem kell.
Mira sietve hagyá el a szobát és szaladt a kertbe, hol a fekete lovag már türelmetlenkedni kezdett.
• — Lovag te rendkívüli vakmerő vagy könnyelmű-, vagy igen szerelmesnek látszol. Ide jöttél, hol minden pillanatban fölfedezhetnek. Itt pedig senkit meg nem tűrnek, ha itt léte a királynál bejelentve nincs, az éjjel elfogottakat pedig az őrök konczolják föl, legyen az akárki.S te alig hiszem,hogy be lennél jelentve. A múltkor is itt voltál a ligetben azon bűbájos hang elárult előttem. Igen féltelek az Őrök rögtöni bíróságától. Ezt többé ne tedd, mert életed veszélyben forog, 8 a mennyit hass-
— Uralkodó: Frigyes nagy herczeg. — ü óváros: Karlsruhe 30.367 1. - Hadierő 27.000 fő.
Mecklenburg Schwerin nagv herczegség. — Területe : 244 négyszög mfl. — Népessége: 552-610 lélek. — Uralkodó: II. Frigyes Ferencz nagy herczeg. — Főváros : Schverin 24.500 1. — Hadi erő 10.000 ember.
Mecklen burg Streli z nagy her-czegség. — Területe: 49V, mfld. — Népessége: 100.000 lélek. — Uralkodó-: Frigyes Vilmos nagy herczeg. — Főváros : Neu St elitz 8100 1. —- Hadi erő 1000 fő.
O I denb urgnagy herczegség. — Területe: 114 négyszög mfld. Népesség: 301.800 lé lek. — Uralkodó: Péter nagy herczeg. — Fő város Oldenburg 13.500 1. Hadi erő 4000 fő. és 12 ágyu.
H e s s z e n nagy herczegség. — Területe: 152 négyszög mfld. — Népessége : 853.000 lélek. — Uralkodó III. Lajos nagy herczeg. — Főváros : Darmstadt 29-225 1. — Hadi erő.. .
Szász-Weimár nagy herczegség. Területe; 66 négyszög mfld. Népessége : 283.044 lélek. — Uralkodó Károly Sándor nagyherczeg
— Főváros Weimár 14.300 1. Haderő 3000 fó. és husz ágyu.
Brauntchweig herczegség. — Terű lete: 67 négyszög mfld. Népessége: 301.970 lélek. — Uralkodó: Vilmos herczeg. — Főváros: Braunscbweig 45.000 1. Hadi erő 3000 fő.
A n h a 11 herczegség. Területe 48 V,négy-szög mfld. Népessége : 193.000 lélek. — Ural-kodó : Lipót berezeg. — Főváros Dessau 16.306 L Hadi erő: 2000 ember.
Sachs e n Meiningen herczegség. — Terül ete: 44 négyszög mfld. — Népessége : 178.000 lélek. — Uralkodó : György herczeg.
— Főváros: Meiningen 8.000 I. Hadi erő: 2000 fő,
Sachsen Koburg-Gotha herczegség. — Területe: 353/4 négyszög mfld. — Népessége : 164.500 lélek. Uralkodó: IL Ernő herczeg. — Főváros: Koburg 10.800 1. Hadi erő: 1900 embsr.
Sachsen A1 ten burg herczegség.
— Területe : 24 négyszög mfld. — Népessége 141.400 lélek. — Uralkodó: Ernő herczeg. — Főváros : Altenburg 18.300 1. Hadi erő 16Ö0 fő.
R u m a n i a fejedelemség. — Területe : 2217 négyszög mfl. - Népessége: 4.063.920 lélek. — Uralkodó: I Károly fejedelem (Hohenzollern.). — Főváros : Bukürest 140.000 1.
— Haderő : 100.000 ember. Haditengerészet : 6 hajó, 40 ágyúval.
Szerbia fejedelemség. — Területe: 998 négyszög mfl. — Népessége: 1.078.280 lélek. — Uralkodó IV. Milán fejedelem (Ob-renovits.) — Főváros Belgrád 20.000 L Hadi erő: 125.000 fó.
Montenegro fejedelemség. — Területe : 80 négyszög mfld. Népessége: 196.000 lélek. — Uralkodó I. Miklós fejedelem (Pet-ro v i ts.) — Főváros Cetinje 1300 1. Hadieró: 60.000 ember.
Schvarzburg Rudolstadt feje-delmiség. — Területe: 17 négyszög mfld. — Népsége: 73.752 lélek. — Uralkodó: Frigyes fejedelem. — Főváros: Rudolstadt 70001. Hadi erő : 1000 ember 4 ágyu.
Schvarzburg Sondershau sen fejedelemség. — Területe 15 négyszög mfld. — Népessége 69.190. lélek. — Uralkodó : Frigyes
nál talán szerelmednek, sokkal többet ártanál életednek is — és--meglehet másnak is.
— Ha nem tévedek--Mira beszél
velem — mondá a fekete lovag nem minden elfogódás nélkül.
— Igen--s neked jóakaród, mit az
által is bebizonyítottam, hogy előbb itt létedet
nem árultam el.--De mi hozott ide--
e veszélyes helyre.
— Amint Arbúz mondá, őt is kiismered épen ezért nem kérdezheted mi hozott ide. Mi hozhatna más, mint a szerelem, ezen édes érzemény, mely nyugtot nem ad addig, mig czé-lunk elérve nincs. —
(Folytatása köv.)
Dalok.
ii.
Azt mondád, hogy életedet Csak énnekem köszönheted; Megölt volna a fájdalom, Ha irt nem &d as én dalom.
Elhiszem, mert te mondod ezt. Te mondod: a bú nem epeszt, Nem epeszt oly égetően, — Érzed a lét üd?ét bőven.
Kedves leány, hit te viazont Hiazed-e ax égi viszonyt ? Én a tied, te az enyém,— Nincs ily pár a föld kerekén I
ÜL
Nem láttalak, te se engem, Mégis szeret szivem, lelkem. Tenger gyöngye a szerelmed .... Boldog, ki ily gyöngyöt szedhet!
TÓTH SÁNDOR
A hirdetés történik
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, náélés szalma székekben.
saját készítményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
Raktár
ruganyos á g y a 1 j a k, matráczok, tükrök
N.-KANIZSÁN frsön
vasul-ulcza, a városházban. tartókban.
leícztorliiii,
(1345—4)
Keller Ignám
s
1258 -9
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek és gyermekek számára való topánraktárát, a legjobb minőségűeket a Iehet<3 jutányos
áron.
LJg} szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonasága L közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel éa külföldi búrból elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az ón raktáromban vásároltakat kijavi-lásra elfogadom.
Empfiehlt seiu reich aasortir.^á Láger aller Gattungen ilerreo-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualitat und zu möglichst biliigen Preisen.
Ferner mache icli das k. k. Militar und verehrungswurdiges Publikum aufmerksam. dass ich alle Bestellungen vom beaten In- und Auslander-Leder verfertige uud prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
1873
Becsi világkiállítás.
Annak tartama alatt a kiállított próbák szerint oszt. ért. 240.000. azaz kétszáz negyven ezer forintnyi összegért vétettek
csakugyan legjobb jutalma ez ipar-czikknek. E gépek levélileg megrendelhetők:
„Moritz Weil jun. Frankfurt a. M., Seilerstrasse 2, et. 21., czim alatt, vagy pedig Scherz Louisa asszonyságnál, Nagy-Kanizsán.
1301—1
Árlejtés! hirdetmény.
A nagyméltóságú közmunka- és közlekedési m. kir. mi nisterram folyó évi junias hó 22-én 3866 és 3868-ik szám alattj kelt rendelettel a zala-megyei, tapolcza, nagy-kanizsai és pozsony-varasdi államuton lévő több rendbeli különnemű megkárosult műtárgyak helyreállítását kegyesen engedélyezni, és az ebbeli munkák kivitele biztosítása czéljából a szabályszerű versenytár gyalás megtartását elrendelni méltóztatott.
A kérdéses munkák műi végrehajtására Következő költsé-j gek lettek engedélyezve: a tapolcza-nagy-kanizaai államuton
teljesítendő kőműves- és ácsmuukák után 2429 frt 86 krnyi összeg, szerint vizzel mosathatik, lehet fehérrel bevont vánkoson
!• »11 . 1 • 1 f 1 _ i. J ...___L JL . . - .. . .
a pozsony-varazsdi államuton teljesítendő kőműves és ácsmunkák után 334.1 frt 18 krnyi összeg.
A végrehajtandó munkák biztosítása czéljából, az aluliri mérnöki hivatal irodájában folyó évi julius hó 21-én délelőtti 10 órakor szabályszerű írásbeli ajánlatok elfogadása mellett a nyilvános árlejtés államutakként meg fog tartatni.
Felhivatnak a vállalkozni szándékozók miszerint a fent-említett napon és órában, az egyes összegek után számítandó 10°/0-tóli, azaz: 243, és 335 forintnyi bánatpénzzel ellátva, az alulirt mérnöki hivatal irodájában megjelenni, — vagy pedig a szabályszerű írásbeli ajánlatait a fentelőirt bánatpénzzel ellátva a fentebbi határidőre annál bizonyosabban benyújtani szíveskedjenek, minthogy később érkezendő ajánlatok figyelembevétetni nem fognak.
A tervek, elómertékek és költségvetések, valamint az épi tési feltételek, az alulirt mérnöki hivatalnál, a hivatalos órák] alatt betekinthetek, ugyan ott bővebb felvilágositáaokis nyerhetők.
Zala-Egerszegen, 1874-ik évi julius hó 3-án.
(1388-d_A magy. kir. mérnöki hivatal.
Amarikd dissalmr és si&to&ftft
a legjobb minőségű egyenesen kapható alulirtnál,—
Faggyút, csontkövérnyét, olajanyat, sziksót
Cocusolajat és gyantát
egjatányosabban ajánlja
Leop. Bachmayer, Wien (1328—6) Leopoldstadt
„Paritás"
HAJ-IFJITÓ-TEJ.
A „ParítKft" nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy ősz hajakat megifjit, az az lassanként még pedig legkéftóbb tixennégy| nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg bírt!
A „Puritán" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tet
a!unni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
nem fest, hanem ifjit.
a világon a legegyszerűbb. A tejből a kézre öntetik, s addif dörzsöltetik vele a haj, mig kellően meg van nedvesítve, s minden nap egyszer ismételtetik. Ebből áll az egész. Ha a haj] visszanyerte eredeti természetes aziuét, mi rendesen tiz tizenkét nap múlva történik, további fentartására elegendő a tej-l nek hetenkint 2—3 szor való hassnálata, p ugy bajusz, pofa-és teleszakáll , valamint a leghoazabb női haj is megifjittat-hatnak.
Egy üveg „Paritás" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több) s készpénzzel vagy utánvétellel kaphat ranx Ottó és tarjánál, Bécs, ItlariahilferHf rn*»e 38.| im.
Főraktárak : Bécs: Weiss József gyógyszerész, Stadt ?achlauben. — Prága Furst József gyógyszerész, SchillingB--- Briinn : Eder Ferencz. — Pesten: Töröli Józ.hH gyógyszertárában, kiralvutrza 7-Íksiám.
.Magyaroraiág nagyobb városainak azon tisztelt rógysseréesvi, kik virágzásnak örvendő gyógy-biraak, kik .Puritas" czimü szerűnket árulni] |kivánják és nagyobb kelet czéljából a hírlapokban megne r ez tet ni óhajtanak, s szíveskedjenek német szövegű levói ben| íozzánk fordulni.
Franz Ottó ós társa.
[1381—2.)
mert & liirl .pok választásánál a czél ügye-lembe vétele, s a legelőnyösebb rendezés minden hirdetésnél biztosíttatik, mert az egye* hírlapokkal i külön levelezés mellőztetik és esnpán egy példányban szükség a késiratot átadni, mert postaviteli, előlegi. kimutatási, és minden ejrvél'b költségek meggazdálkodtatnak. ha valamely hirdetés, a hirlapkiadókboxi egyent s beküldés helyett,
Haasen8tein és Vogler hirdetési-ügynökségéhez Budapesten, Bécsben és Prágában
k5».vetiuij véfjett átadatik mely intézd minden lapnak csupán srsdsti-sor-arait számítja fel, úgyszintén ajánlati felvételért stb. semiféle dijakat
..........7—í)

számlába nem boz.
(1397—í)
A.-Lendváii
Egy ház eladandó. Ezen liaz áll a foutezába a templom téren Elo ré,>ze egy emeletes, föld-sziut, egy nagy szobából, konyhával, éléskamrával és pinczével. Az emeletben vagyon egy natry, és két kisebb szoba. Az udvarban áll egy mrfsik ház, az ablakokkal egy mellék uiczára. Ezen épület földszintes, három szobával, konyhával és hat marhának elégséges istálóval, adatik ezen épület ekhez egy házi kert és ha kívántatik néhány hold szántóföld is. Azérdeklöfelek Tomka Györav kereskedésében nyerhetnek bővebb felvilágosítást. Alsó-Lendván. U3&4—2)

Hotel Mihalek:
Alulírott jelenti a n. é. közön-' régnek, hogy az ő saját házat,'
Servita-téren ?. sz. alai
'szállodává alakította át és les-' pompásabban berendezte.
Szoba ára: 1 fttól 3.50 krig.^
MIHALEK F.,
►1153—21 ssálloda tulajdonos.-
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Dil
A legtisztább és leghathatósabb orrosi sser Norvégia hegyeiben m cserélendő fel a mesterségesen tisstitott halmájssir-olajjal. A valódi Dorscb-balaájzslr-slaj aell- és tidí-bajokoál, sorspho lus- ós raohltls-betegségekben legjobb gyógybatással van; meggyógyitjx x le^iiliiltebbkiszvésy- éscsázbajoícat, valamint ** időszaki Mrkütegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanixnán: Belus J. gyógysz Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. ós Rosenfeld F. uraknál.
3eM>vár«tt Lakovics Q. Csáktornyán Kárász H. Csurgón Kr<>isler Dávid Kaposvárott Kohn Jakab Kaprsnozán Werli Sáud. gjé^n*. A:sztbelyen WQ.,»ch F.
eresztsn ÍJreyer Jakab fiai <őszeflSB Csac.sinovits Istv. gy^gysa
Lstssyén Kalivoda J. gyógyss. Marozalibas Isztl Nándor
icz J. gy.
_________#_____ _rerencz gy.
Sopronybaa Uesey András gyógyss. Zágrábban Mittelbach Zs. gyógya*.
Ceyleck J. I. gyógyss. Hrweiss Fr- gyóygss.
Bások-Szt.-győrgyön Fib Szeabatbelyes Pilich V
1
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkivdli g a legeltérőbb esetekben bebisonyalt gyógy-^ hatÁsnk által mitidea, eddig elismert uáxi szerek kösött, tagadhatatlanul as eiso helyet foglalják el; mit ax sok ezer, a csáasári birodalom minden réasébSl kezeinkhez küldött hála-iratok a legréssletesebhen tanúsítják, hogy e porok tögzfttt szorulásoknál, enésztbetetleaségeknél, iyo morbévnél, továbbá görcsök, vese és Ideg-bajokban, szlvdebogássál, Idegesség okozta fSfájás. vértelalás, ^égai hysteríára, bákór és bazuios hányasra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a lejftartósh eyógyhstást eredményeztek. 1234-20
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
BOASZESZ SÓVAL.
mere
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedel-minden belső és külső gyuladás, legtöbb betegs&g, mindennemű seb-, fej-, fal- és fogfájás, régi sérvek és nyitott set-k, rák, fene, szemgyulladás, bénulás és raindennemfi sérülés ellen, stb. stb.
I paiaczk ára használati utasitámi 80 kr.
Hirdetmény.
A „zala-somogyi gőzhajózási részvcnytársulat" tisztelettel jelenti, ho<ry a „Balaton" nevü csavar gőzösén 1874. évi julius hó 19-én Keszthelyről Füredre és vissza
kéjutazást
rendez
Indul: Keszthelyről reggel 5 órakor, fizet 1 személy Füredre & vissza ft. 4 — „ Badacsonyból „ 7 „ ft. 3.50
„ Rév Fülöpről „ 8'A „ ft. 2 50
„ Boglárról „ 9 '/a „ fr- 2.50
„ Szántódról Révkiköt. 1 i V2 ft 2.—
érkezik Füredre 1 órakor délben. Vissza indul a hajó Füredről az napi éjjeli 1 órakor érkezik Szántóara „ 21/5 „
Boglárra „ 4 7* „
„ Rév Fülöpre 20-án reg. 5 „ „ Badacsonyba „ 67* „
r Keszthelyre n 87* „
Jegryels előre váltliatók: Keszthelyen. Oszmann ur vegyes kereskedésében, Tapolczán: Badacsony Füredi menetre, Marton Gáspár urnái, Rév-Fülöpön a parti ügynökség-nól, Boglárott a parti ügynökségnél. — A kéjutazási napján jegyek a gőzhajón, az ellenőr urnái is válthatók.
Fent emiitett két napon Boglár és Rév-Fülöp közt rendes közlekedést komp hajó tartja fenn.
Re v-Fülöpön, 1874 évi julius hó 9-én.
Az igazgatóság.
-A
Alulírott tisztelettel tudatja a t cz. gazdász közönséggel, hogy
*
Szombathelyen, fíplaez t. sz. alatt.
gépraktárt
nyitott és következő gépeket folytonosan készletben tart: mozdonyok és cséplőgépek legújabb szerkezettel. Samuelson és társa fele javított gabona-aratógépelc. Wood fele ujonan javított ÍU-kaszálő-gépek. Kezi cséplőgépek, kitűnő szerkezettel. Járgányok és járgány-cséplőgépek. Széna-forgatók, széna-gereblyék mozgatható aczélfogakkal. Sorvetőgépek, Garett rendszere szerint.
Sorvetőgepek egészen vasból, legkőnyebb neműek, hátulról kormányozhatok és egy személy által kezelhetők.
TOzi-favágók, gyalu- és furó gépek. Répavágok, ganajlé-szivattyuk sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélkflli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kivanatra bérmentve kül-
detik.
Uofberr M.
gazdasági gépgyár- tulajdonos.
Bécs, Favoritén Erlachgaaie, 22.
ConnX. általános korpa-i
Gyorsan ^s bixtossn mfiködó gyógyszer mitnien-kin-k, ha -r s f' jkoi pa képződéi t-rbét «zenv-di.Gy'-rs éj fé'nes eredn.éu\ü aoé kQl. hogy .1 hajiak *rtma ye-• Ilii sz«r a fe m**rez tt ierli«'í 87.env^dé.% meggAilibára. A liisonyitváriy-'k kinth tók. Ára egy adagn k 1 frt 60
kr. bém nt»-6 peii/beküldéssH vagy ntáuvittel rendelve.
Főraktár a feltalálónál. Bécs II. Bezirk. Afri-^ ÖJ~2) kanergasse Nr. 3.
Malom-bérbe adás,
Raszinyai urod. kebelezett geHbasoveczi helység mellett fekvő globoki vizén egy 4 kerekű felülcsapó malom illendő lakházzal julius 26-án a raszinyai urodalmi tiszti irodába 3 egymásutáni évekre januar 1-től 1875 bérbe adatik, válllalkozni óhajtók egész tisztelettel meghivatnak, Raszinya, julius 6-án 1874.
(1389-2)
BeMelheim W. Samo
ajánlja a nagyérdemű közönségnek újonnan felállított ét teljesen fölszerelt mindennemű
sávoly és vászonból
liszt-, gyapjú és gabonazsákok
raktárát.
▲ legnevezetesebb gyárakkali összeköttetéseimnél fogra ason helyzetben lessek, hogy a legjobb minőség és a legolcsóbb árak mellett szolgálhatok.
JA 2u5ooO. márká* | najry •orn t^j f. é Imajus ..ó 19-éu d<.-I*ni nvert
A 456 ismét máj. 19-én a xoó.uoo márkás
na.y «nrvjeev f. é
szerencse maja* ^ 19-é.. nálam nyert
és :
Isten áldása Cohnnál.
A 205,00 márk nagy sorsjegy
|raint tudva van. valemint egyébkor hatóságilag ellenjegy-*tt nyeremény lajstromain ugy most is f. é. május hó 9-én nálam nyert; ennélfogva van szerencsém tinztelt ér iekelteknek az ivei május és junius havi oyereményhuzá lókat figyelmébe ajánlani, különösen a fő nyeremény ösz szeget felül 200.000 talléron vagy 600.000 rajnai forinton Imely a hatóságilag ellenőrzött jegyzékre készpénzben azon-jal kifizettetik.
A hamburgi állam íItal garantirozott nagy pénzsors játék több mint 2 millió 860.000 tallé ismét "rendkívüli • agy és sok nyereménnyel szaporítva csak 84000 sorsjegyet tartalmaz; és néhány hó alatt 6 részletben következő iveremények biztosan nyernek ; neVezetesen égy nagy fónye remény 150,0* Oullér valódi érték 80,0000 4,0000,30000
20000, 16.000. 2 szer 12.000. 1 -szer 10000, 3 szór hOOO, 3 szór 6000, 5 ször 4800, 14 -szer 4000, 11 -szer {200, II szer 2400. 28-szor 2000, Iszer 1600. 55 szőr 11200, lát szer 800 4-szer 600, l-szer 480,360 szor400, 1410 szer 200, 10 szer 120, 480 szór 80. 17700-szor |44, 16541 szer 40. 20, 16, 8, 6, 4 és t Tallért, f. é. julius 23- és 24 én lesz ismét a húzás két részletben ha |tóságilag ellenőrizve, melyen
rr«'dei| aorxjcgy ára 6 frt. o. é. » , 3 fr«. ,
negyed „ „ , I frt kr.
Ezen állami jegyzéssel ellátott eredeti soéíjegyeket é* jbérmentes levelekben a legtávolabb vidékekre is elküldöm a megrendelők kezeibe ; épen ugy fognak kézhez jutni a ható sági nyeremény jegyzékek és nyeremény pénzek a húzás után hzonnal mindenkihez a részvevőkhöz birtokban és azonnal |Az én messze kiterjedő összeköttetéseim lehetővé teszik ne Ihogy minden nyeremény kiki lakásán fizettessék ki.
Ilaiuburab»n.
Fő Iroda, banktár é8 váltó-üzlet,
Bérbeadás,
A kapronczai vasúti indóház mellett levő étterem, mely az utasoknak legnagyobb kényelmére van berendezve, f. é. október hó 1-től 3 vagy több évre bérbe adandó.
• Bővebbtudósitáat a tulajdonos L. L.-nél Kapronczán nyerhetni. (1393—a)
ÖODODOOOOOOOOOI
a városház épületének bérházában a távirdai hivatal bejárata mellett van. (18*fr-4)
Lotz H. Gépiyára.
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám.
Főnyeremény 1460,000 vaL sarka
aj német birod. mértékben.
üj
Szerencse
A nyereményekért jótáll az állam.
Felssólitás a nyereményekre való kilátásban leeod re vés re a Hamburg állam álul garantirozott nagy ■játékban, melynél több mist 3 millió 2 százezer mari iák nyeretni kell.
Ezen előnyös pénzsorsjátóknak, mely kiszámítás sse it még 84,000 sorsjegyet tartalmas, nyereményei követke 5k : nevezetesen as első nyeremény 450,000 márka valód luj német birod. értékben, vagy 150,000 porosztallér,2000000 árk, 100,000, 75,000, 6,0000, 4,0000 2-szer 3,0000 5,000, 3-szor, 20000, 3 szór 15,000, 5-ször 12,000 |l2-szor 1,0000, ll-szer 8,000, 11 szer 6000, 29-ezer I, 4000, 55-ször 3,000, 152 szer 2,000, 365-szöc IloOO, 1200 ée 100, 906 szór 500, 300 ós 200, 11706-szor 110 és 100, 16535 ször 50, 40, 20, 15,10, és 5 márka, néhány, ki slatt 6 réssletben bizonyosan eldöntetik. As első nyeremény-húzás f. é. julius 23-án és 24-éo less.
és megemlítjük ujolag, hogy egy egész eredeti
sorsjegy ára 6 frt.
1 fél csak 3 frt.
1 negyed 1 frt. 50 kr.
ezen állami jótállással egybekötött sorsjegyek (tilot minden ttánzás) legkényelmesebben ajánlott levelekben a iegtávo-ibbi vidékekre is pontosan elküldetnek.
A megrendelőknek mindegyike az ő eredeti sorsjegye Iraellett egyszersmind állami ellenőrzéssel ellátott eredeti ter ret kap a hozásról, és & husás után azonnal a hatosági szám jegyzékek sürgősen elküldetnek.
A nyeremény-összegeknek kifizetése és elküldése & lekeltekhez egyenesen tőlem jő, és a legszorosb titokban ük.
Kérjük tehát a t. közonsógett teljes bizalommal hos
ik fordulni.
öregebb
bankár és üzleti irodája Hamburgban.
(1391—'
Wtjdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorsító nyomása, Nagy-Kiniasáni
Melléklet a „Zalai Ktffclöny" 1874. évi 57-ik számához.
párolj fejedelem. — Főváros : Sondershausen 6200 1. - Hadi erő 900 fő.
Lippe Detmold fejedelemség. — Területe : 20 Va négyszög mfld. — Népessége: 111.300 lélek. — Uralkodó: Lipót fejedelem.
— Főváros: Detmold 6500 1. Hadi erő: 1300 ember.
Schaumburg Lippefejedelemség. — Területe: 81/, négyszög mfld. — Népessége: 31.382 lélek. — Uralkodó: György fejedelem.
— Fóváros : Buckeburg 4400 1. Hadi erő:
400 ember.
Waldeck Pyrmont fejedelemség.— Területe: 20V3 négyszög mfld. népessége: 57.510 lélek. — Uralkodó: György Victor fejedelem.— Főváros : Strolsen 2000 1. Hadi erő: 1000 ember, 10 ágya.
Reuss Sleiz fejedelemség. — Területe . 15 négyszög mfld. — Népessége: 86.740 lélek. — Uralkodó: Henrik fejedelem. — Főváros: Sleiz 4900 1. Hadi erő: 800 ember.
Reuss Greiz fejedemség. — Területe 6 négyszög mfld. Néppessége: 43.924 lélek. — Uraik dó: Henrik fejedelem. — Főváros: Greiz 11.700 1. Hadi erő 400 fó.
Lichtenstein fejedelemség. — Területe 3 négyszög mfld. Népeesége:8.000 lélek. Uralkodó Alajos fejedelem. —Főváros: Vaduz 960 1. Hadi erő: 120 fó.
Franczia ország köztársaság. — Területe 9531 négyszög mfld. — Népessége 36.000.600 lélek. — Elnök : Mac Mahon, magén tai herczeg. — Főváros: Páris 1.500.000 1.
— Hadi erő 700.000 ember. — Haditengerészet : 630 hadi hajó 9000 ágyú és 61.000 tengerész katona.
Spanyol ország köztársaság. Területe: 9204 négyszög mfld. — Népessége , 16.300.000 lélek, — Elnök : Francisco Serrano de la Tőrre herczege. — Főváros: Madrid 350.000 1. — Hadi erő :236.000 fő. Hadi tengerészet: 120 hajó 1200 ágyú és 15.000ember.
H e 1 v e t i a köztársaság. Területe :752 mfld Népessége : 2.051.000 lélek. - Főváros Bern 30.000 1. Hadi erő: 190.000 fő.
Lübeck köztársaság. — Területe 5 V, négyszög mfld. Népessége: 44.357 lélek. — Hadi erő: 6000 ember.
Hamburg köztársaaág. Területe6 a/j négyszög mfld. 229.000 lélek. — Haderő : 3000 fő.
Bréma köztársaság. — Területe: 3 négyszög mfld. Népeseége: 111.410 lélek. Hadi erő 5 1200 ember.
SanMarino köztársaság. Területe : 2 7» négyszög mfld. Népessége : 7800 lélek. — Hadi erő: 1189 fő.
Andorra köztársaság. — Területe o négyszög mfld. Népessége 12.000 lélek. — Főváros : Andorra 3000 1. Hadi erő oOO.ember.
K. B.
Helyi hírek.
— A „ Zala Somogy' gőzhajózási rész-vénytkrsulat által f. hó 19 ére rendezett kéjutazásra felhívjuk a t. közönség figyelmét; a kies Füred megtekintése érdemes. Nagy-Kani- 1 zsáról » vasárnap reggeli vegyes vonattal Boglárra ép jókor érkezhetni. Bővebben a hirdetési rovat.
— Nyilvános köszönet Tekintetes Beius József, Nagy-Kanizaa városa nagyérdemű polgármestere s a tanügynek mindenha buzgó nlőmozditója, legközelebb a helybeli polgári iskola múzeumát egy 34 dbból álló becses csigagyüjteménynyel gazdagította, s szorgalmas tanulók jutalmazására 5 ezüst forintot ajándékozott. Fogadja nemes tetteéri legben-seba bálánkat 1 Az igazgatóság.
— TanügyiMint tudomásunkra jutott, a helybeli iskolaszék a községi néptanoda két osztályánál üresedésbe jövő taoitói állomásokat ugyanannyi segédtanítóval szándékozik betölteni.— Ha tekintetbe veszszük,hogy egy segédtanítói alkalmazás már úgyis van, hogy 325 frtból Nagy-Kanizsán tisztességesen megélni képtelenség, s a bekövetkezhető kénytelen eladósodás szégyenét az egész testület tekintélye tszenvedi, (bár ne volna tapasztalás 1) továbbá, hogy a segédtanítók, amint önál-lás kínálkozik, időközben is nem egyszer elhagyják silányabb helyzetüket, sa folytonos üresedések, változások mily nagy hátrányára vsunak az ügynek,lehertatlen az iskolaszék ebbeli eljárását helyeselnünk.. — A krajczá^os gazdálkodás épen a népnevelés terén szokta magát — főleg napjainkban — megbőszülni.
— A nagy-kanizsai polgári iskolában a zár vizsgálatok a városház nagy tanács temé-ben f. h. 23 an VMzik kezdőtöket r tartanak 30-ig. A vizsgálatok nyilvánosak levén azokra a t.cz. szülők,rokonok s a tanügy bar.4ai tisztelettel meghivatnak .A zárünnepély4ezernél több darabból álló rajz kiállítással fog összeköttetni. Az igazgatóság.
— A nagy kanizsai kir. ügyészi hi-
vatal már az uj helyiségbe költözködött, a kir. járásbíróság hivatala szinte még e hét folytán áthelyeztetik.
— A magyariszínészet bajnokai eltávoztak körünkből, — n^egszünt a magyar nyelv hangzása a nagy-kanizsai színpadon, — fájó gondolat, keserű tudat biz ez ! szinte sértő volt évek óta hallani : csak volna színkörünk, megmutatnék sat. Az áldozat kész Bachrach Gyula ur jelentékeny összeggel színkört létesített b az eredmény ! hármas bukás. A vállalkozóé, a derék színigazgatóké s a magyar szinügy bukfenczezése ez idő szerint.
— JPrÓbatétek. A nagy-kanizsai községi néptanodában az évi vizsgálatok következő sorrendben fognak megtartatni:Juliusl5. reggel I. H. felső leány osztályokban. Délután I só fi-osztály. 16-án tornászatból 2. 3 és4 ik fiosztály-beliek. 17-én reggel 4-dik f. o., délután 3. f. o. 18-án reggel 4-dik f. o., délután 2-dik 1. o. 20-án reggel 3-ik 1. o. délután 2-ik 1.0.21-én reggel l-ső 1. o., délután l-ső fioszt. Telefcy utczában.22-én reggel l-ső 1. o., délután l-só fioszt. Magyar utczában.23-án reggel 1 só 1. o., délután l-ső fioszt. 24. 25. 26. női kézi munkák megszemlélése. 29-én zárünnepély. Kelt Nagy Kanizaán, julius hó 12. 1874. Az igazgatóság.
— Kaszáló gép próba tartatott jul. 14 én a palini uradalomban, melyen több birtokos és gazdatiszt jelen volt. Az illető bizományos ur nem igen érdemel bővebb figyelmet ez egyszerű megemlítésnél.
— Rozenztceig ezredes a 48-ik sz. cs. kir. gyalogezredből, Nagy-Kanizsán keresztül ntaztában az indóháznál jul. 15-én délben az ez rednek itt levő összes tiszti kara által üdvözöl-tetett.
— Rajsz Károly Palini Inkey László ur uradalmi főerdésze, 9 gyermek atyja, jul. 12-én meghalt. A boldogult törzselőfizetőink egyike volt. A jó hazafi, gondos családfő, szakavatott erdóez nincs többé. Áldás emlékezetén.
— A veszprémi zenetársulat Nagy-Kanizsáról a hévvizi fürdőbe távozott. Ide pedig a kaposvári zenetársulat érkezett.
— Alsó Lendva, 1874. julius 8-án. Gerő J. színtársulata által a helybeli önkéntes tűzoltók javára rendezett színielőadás az egylet pénzeárának 23 frt. 74 krt. jövödelmezvén, ezen összeget igazgató ur ugyanannak átadta. Midőn ezt nyilvánosan elismerném és nyugtatnám, nem mulaszthatom el Gerő J. urnák és társulatának egyletünk iránt tanúsított eme szíves figyelmeért meleg köszönetet mondani. HAJÓS, parancsnok.
— A szent-lászlói templom tornya még most is ég, a falba épített gerendák égését eloltani lehetetlenség; kisebb nagyobb mérvben a feltóduló füstöt láthatni, és ezt a vész kezdetétől számitva 24 napon írjuk.
— Honvédség köréből. Perlakról a 78-ik honvédzászlóalj még e hó folyamában végleg Nagy-Kanizsára jő, ellenben a 40-ik honvédlovhsszázad innen Körmendre távozik.
— Az eddig Nagy-Kanizsán állomásozott 18-ik dandárparancsnokság ujabb rendelet szerint Pécsre helyeztetett át s hatásköréhez tartozik az eddigi 4 zászlóalj és 2 lovas századon kívül a mohácsi 67, a pécsi 68, a szigetvári 69-ik zászlóalj és a 25, 26-ik lovas század.
— Ischlböl Steiner Lipót úrtól czáfo-latot vettünk e lap junius 28-ki számában megjelent zala szt.-gróti izr. hitközségi iskola ügyéről irt közleményre vonatkozólag, de mivel a czikk erősen személyeskedő s a névtelen közlés mellett az ottani tanítót támadja meg, nem közölhetjük máshol, miert a „Nyilttérben*. Steiner Farkas úrra vonatkozó azon adatot azonban közöljük, mely tárgyilagos ; és pedig: Midőn Steiner Farkas a zala szent-gróthi izr. hitközségi elnökségi tisztével megbízatott, ő ezt
— mint jegyzőkönyvileg constatálva van — csakis azon feltétel alatt vállalta el, hogy a községi iskola ügyeivel nem fog foglalkoznLEn-nek értelmében csakugyan az iskolaügyek vezetésével más bízatott meg. sat.
— A Balaton csak ez óv folytán 12— 18 öllel ment beljebb s magasságából 4 lábot szállt. Lecsapolás után, igaz oly nagy volt a fogyasztás, hogy a tihanyi révben egyik partról a másikra át lehetett parittyázni, de a tó ismét viaszanyerte régi nagyságát; jelenleg újra beállt az apadás, annak daczára, hogy a siófoki zugó rendben van.
— Balaton Híredre a 8-ik számú kimutatás szerint julius 8-ig 816 fürdővendég érkezett; az ottani fürdőbiztos ur hivatalosan 22 frtot adott át. — Jókai Mór koszorús irónk szinte Füredre költözött családjával együtt.
— Barcsnál egy fiatal mérnök a Drávába fürödni ment, azonban a hullámok elkapták s holttestét jul 12-én találták meg.Temetése nagyrészvét mellett 14-én volt.
— Vatrgyas Endre győr-komáromi
j esztergommegyei kir. m. tanfelügyelőtől a
„Győrmegyei népiskolák tanügyi állapota 1873
ban* czimü s 116 lapra terjedő mű jelent meg. Figyelemmel lapoztuk át e ritka szorgalom s dicséretes buzgalommal irt könyvet s ajánljuk minden tanfelügyelőnek hasonló munka kidolgozását, hadd lássa tisztán mindenki hogy állunk a nevelés terén !
— A pacsai kath. templom oly rozzant állapotú, hogy életveszélye a bemenetel; csodáljuk, hogy e népes vidék imahelye ily szánandó elhagyatottságban van; felhívjuk a Püspök ur ő excellentiaja s minden érdekelt figyelmét az ujonan leendő épités eszközlésére, mert maholnap összedöléséről és eshetőleges szerencsétlenségekről hozunk tudósítást.
— Egy sávoli pásztor embert múlt va sárnap délután Puszta-Kápolna közelében a vo nat ugy öszezuzott, hogy felismerni lehetetlen volt.
— Rövid hirek. Gubicz András özvegye végrendeletében nagyszerű hagyományokat tett. — Melenczén 6 án nagy földrengés volL — Nagy-Kőrösön jun. 1 etöl jul. 10-ig 20 öngyilkossági eset fordult elő. — Loudun tízszer oly nagy mint Budapest. — Pécsett a magyar színtársulat nagy pártolásban részesül, éljenek a derék pécsiek! - Beliczay budapesti orvos birtokában van Petőfinek egy dague-rotyp arczképe. — Concha tábornagy 80 éves volt. — Maraccóból felkelési hirek érkeznek.
— A hgprimást Esztergomban nagy ünnepélyességgel fogadták. — Gr. Pejacsevich Péter
minister e hó 18 án üli aranymenyegzőjét. _
Az a szökőkút, mely a világkiállítási palota rotundájában volt, 30 ezer fo rintért Budapest re kerül. — Hyrtl világhírű bécsi boneztanár szülőházát Kis-Martonban emléktáblával jelölték meg.—Genfben évenkint I őOezer óra készül. Londonban repülő géppel sikeres kísérletet tet tek.Kölnben aTivoli színház leégett.—Garibaldi oly gyenge, hogy mint a kis gyermeket étetik.
— Gr. Beust egyik estélyén Londonban Rácz Pali czigánybandája zenélt. — Hetényi Laur.i jeles színésznő meghalt. — A paksi postakocsi köselebb kiraboltatott.— Pesten egy kocsi ten-gelyejinert rég nem volt megkenve, meggyuladt
— A honvédmenház vagyona jul. 1-én 39,394 frt. — Lónyay gróf budai palotájából 8000 frt ékszert elloptak. — Csongrádon 125. tótajku choleraárva fogadtatott örökbe. — Kissingben Bismarckra egy parasztfiú rálőtt, jobb kezén kapott jelentéktelen sebet. — Afrika éjszaki részeiben kitört dögvészről távirnak.
Jul.
* 9
Történeti naptár.
16. 1849. Váczi csata, Görgei húzódása.
17. 1722. A főrendek pozsonyi országgyűlésen elvben elfogadják a pragm. sanctiót.
18. 1551. Izabella, Zápolya özvegye Erdélyt Ferdinánd császárnak Kolozsvárott átadja. 1848. Ostrom Szent-Tamás és Földvár ellen.
19. 1849. A császáriak Pesten.
20. 1463.Bécs-újhelyi béke Mátyás király és III. Frigyes német császár közt.
21. 1849. Szegedről a magyar kormány Aradra menekül.
22. 1456. Hunyady János győzelme a törökökön.
Szerkesztői üzenetek.
1351. E. Kezdi-Váaárhely. Sajnáljuk, hogy a ■zerkeaztC távolléte alatt jött s H. S. védelmére szólt találó vers csak most került a kezünkbe, meglehet alkalmilag még haaználhatjuk.
1362. B. H. Keszthely. Sajnáljuk, hogy sok a sajtóhiba, de mi nem tehetünk róla ; e fatalis ellenséggel kisebb nagyobb mérvben minden lap küzd. A figyelmes olvasó kibetűzi s megérti a szerző czéiza-tut.
1353- ,8zo morkodom' és ,Ncm is todod'dal. nem köaölhetok.
1S54. S. L. Ischl. Sajnálj hogy a csikket caak kivon tiiag közölhettük. Nyilttér a kiadói teen-dókba* Urtozik._
Felelős szerkesztő: Bátorü Lajos.
Ifjabb Skublics László ügi.iéd úrhoz hely-
0
ben.
Ón nekem válaszolt és levelét mégis a szerkesztő úrhoz intézte, kinek ez ügyhöz mint igen helyesen megjegyzé, semmi köze; de én nem szeretem atekervényes utakat, azért válaszomat ismét egyenesen csak önhez intézem.
Nem hittem, hogy válaszolásra legyen szükségem, mivel azonban önnek feleletében néhány feltűnő valótlanság határozódik, Jutottam azon kényszer helyzetbe, hogy ismét önnel kell foglalkoznom.
Elismerem, hogy ön kitűnő cynicus ; — ön azt mondja, hogy engemet nem ismer, én nagyon jól tudom, hogy ezt maga sem hiszi, és
•) Ax e rovatban közöltekért nem vállal fele Jőaaéget a Szerk.
lássa mégis igaz! Legalább annyira bizonyosan nem ismert, mint amennyire ezután fog majd megismerni; mert ha annyira ismert volna,egy szennyes vádat minden alap hiányában nem emelt volna ellenem ; hanem vegye tudomásul hogy én önt nagyon jól ismerem, jobban mint ön gondolná!.. .
Hogy ön tőlem lovagias elégtételt nem kér és nem vár, erre el voltam készülve, mert ón srintén oly jól tudom mint maga, hogy ilyent várni jogit eljátszotta.
Hogy ön a sajtóbiróság előtt fog tőlem elégtételt kérni, azt nagyon okosan teszi, különben ez önnek gondja; én magam miatt nem aggódom, örtkin*>k aggodalomra elég oka van, nem sajnálom. „Mert senki senki sem lehet igaz, ki a haláltól, fájdalomtól, azámkivetéatól, nyomortól fél, vagy azokat, mik ez«kkel ellen keznek többre b« csüli az igazságnál" (Cic. de off.) Sokszor hallottam egyébbiránt, hogy azok szöknek el a táborból legelőször, kik bajtársaik félelmét kigúnyolják, és durván ingerlik az ellen s éget !
Hogy önt Zalamegye tiszti ügyészének választotta, azt a megye caak hamar meg is bánta; hogy a baksai képviselő választásnál a választási elnökség tisztét önre ruházták, azon őszintén csudálkozom; hogy rövid itt tartózkodása óta oly sok cliense van, annak oka most már nyílt titok, s ha tovább űzik, titok lenni is megszűnik. De talán olvasott ön valamit a történelemben agalilaei halászatról midőn a tanítványok a mester isteni erejének közvetítése folytán, oly sok halat foguk ! A hasonlat talán nem sántikál ?...
Azon állítása, hogy ön társadalmi állása s az enyém közt tátongó űr létezik, — öntől ritka é 8 találó igazság! Ugy van: és én nem is szeretném, ha köztünk ezen ür nem tátongna, vagy ha ez valaha áthidaltatnék!
vJn hiszi, hogy az általa ellenem emelt szennyes vádban törvényes igazság fog szolgáltatni ; ezt én is hiszem, csakhogy a kettőnk hite között az a 'különbség, hogy én a hitemnek alapul szolgáló igazság tiszta fogalmával birok, önnek meg épen ez nem erős oldala. Különben ön nagyon jól tudja,hogy ellenem emelt vádja alaptalansága miatt folyamatba sem jöhetett,hanem hát némely ember még ön mag* előtt sem tud őszinte lenni, s a közönség nyilvános ámítását is hivatásai közé számítja. S ez így van; néha skadnak oly boldogtalanok, kiknek annyira természetökké vált a kajánság, miszerint, meg nem állhatják, hogy gúnyt és hamis vádakat ne löveljenek azokra, kik még birnak valamivel; miért is jelezni kívánom, hogy furcsa indulat rejtezik azon kijelentésben, miszerint Kirner József panasza folyamatban van. Mert nevezett mikép adhatott önnek bármely cselekmény tejesítésére is meghatalmazást, mikor engem soha még csak nem is látott s velem nem érintkezett?Itt csak Kirner Jósaefné szerepelhetett! ezen tényből is kiviláglik, hogy a feljelentést öti gyártotta, ön formálta. De ezek után is tudnia kellene mint ügyvédnek, hogy feljelentésnek nem. hanem csak vizsgálatnak és büopernek van folyamata, ön feljelentése pedig e stadiumokra nem érdemes!
Az nagyon szép, ha ön azugiráazat fejlődését gátolni törekedik! de visszautasítom reám alkalmazva e kifejezést. Tudja ön, hogy én végzett jogász, tövényes joggyakomok és ma-holnap ügyvéd vagyok; s ha ezen minőéi tvényny el rendes hatáskörömben még e g y-k ét önálló megbízásban is eljárok, ha b ü n-vádi ügybe valakinek szabadlábra helyezését kérelmezem, zugirászatot nem gyakorlok. Egyébként biztosithatom, hogy azon tudat magaslatáig már rég felemelkedtem, miszerint erősen érzem, hogy az ügyvédeknek,-kik jogosítványukat oly sok áldozaton szerezték, r oszul esik, ha valaki —akár hivatással akár nem, akár c o 11 e g a akár nem, mag.J' az ügyfelekre ráerőszakolja!
Végre tájékozásául még egyszer kijelentem, hogy ha becsületemet jövőben alaptalanul még csak érinteni is fogja, le fogom önnek álarczát rántani, habár sajnálom, hogy időmet és a tintát már eddig is kelle pazarolni. Kelt N.-K. 1S74, julius hó 13-án
VAKGA LAJOS,
ügyvédjelelt.
— Beküldetett. Gazdákra nagy értékű. (Cséplőgépek.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgép, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel, hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken is több. van már. JPh, Mayfarth & Comp. Frankfurt a.JJtf. czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl-tatik. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg.
IÜP
y
i
Dr Handler Mór
cttos- és sefeés*toiá®r, siSIésx és sxeiaésx
pyn^yit eyrikerwen fénj es és Lrtó. íiker bix.a-itána mellett miodennemtt
Titkos betegségeket,
1) az iafertőzétnek minden következményeit, úgymint :
m a ff ö m lésedet,
az in^erli'kenv gyengeséget. az o 11 d ó F \ á* )
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt),
2. húgycsáfolyásokat (még oly idülteket is), a nemzőrészele bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakört minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
3. Húgycső Bzaictüéaelcet.
4. fr is é> idolt nyákfoyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyá8t, és az onnan eredő magtalanságot,
5. t>ör ttlütóaeltet,
6. a húgyhólyag betegségeit mindennemű vizelési nehézségeket.
RENDEL NAPONKINT: (1362-5)
délelőtt 11 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipótváros, n&dor ntcza 13-ik szám alatt,
I-ső emelet, 14 ajtószám.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek
megkflidetnek.
KANITZ C.
jda pesti
Dorottya-utcza 12. szám
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
100 drb. levélpapír névvel
100 , levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos
dobozban 100 „ látogatójegy dobozban 100 „ levélpapir fekete nyomattal 1000 „ lenboriték . •
5000 „ lenboriték „ •
10000 „ lenboriték , ,
1000 , pecsétbélyeg
1 teljes íróasztali berendezés
— ft. 50 kr.
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— ■ ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 tt. — kr.
— 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
2-50, — 3-
1 drb. téntatartó florentini bronzból
1 , gyertyatartó gyufatartóval
1 „ óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapir, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzökönyvek, rajzszerek, váltótárczák, diszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapir és boritékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöl tettnek. 1313-22
0&T* Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni
.1 %Ol»YNr, ,*>;OivLACr.Ca.LDRiN> Téetb, angol foggyóngyök gyermekek, számára nyak körQl hordatni, a mely álul a fogakat könnyebben kapják. Ára 2 frt, tuczat 20 pret. olcsóbb.
0O0ST1SK (fogpasta) porcxelIán tégely. kb«'n, ára 80 kr. o. é Tucxatnál _<> prü olcsóbb. Exen fogp.tsta a legélesebb wir a fo^ak tisztítására, úgy a foirak épségben én feherett tirt vsára h fogsavanynak Árt Im-itltn mó>lon dtá-Tolit48-<r». a foirhua er6»ué*é e ugy vétz** me.'aka Iál-ozá*ára.'
KR .NCZi \-FOLYEaU.>Y UAJKeo-l EAÜ KO*f»lN Uc, JOÜVE.xJE ró^Zr.R. a bajnak kedv szerint feketére,'GOLDEN minden bajnak az általán cso-baruára. szőkére lpgfeljebb 10 perczldait aranyszőke szint kölcsönzi a leg-aiatt tarto-.au f.-stetuL m«lyuek uatá>. tökéletesebben és meglepőbben, Ára
ly általánosan elUmert. hogy további 10 f-L dicsérgeté»re n m szorul. Kes*ül-k hoz/á-t. i. két k*-fe és két csésze 50 kr. Egy üveg hajf •tönex 2 frt
SZEtf-ESSE^CZlA Dr. Roruershau-•en, a lateró femartás-i. *zilár<litása és •rósitéj^ére. 1 Qve>t ba:-znátati utasítássá •g*üu 2 frt. 60 kr.
EAÜ DE BOTOT. A ROM. SZÁJVÍZ vili^biiü kiválóan kellemes illatja és ice altal és jeles gyó^y hatásával a fájós rs&zszagú fogak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üveg 50 kr.
CVUHOIJ VRO.VUH^E a ro*z sz * n.Jc a dohányzás ntán a *zá b <1 eltávo-hfáiára úgy ax e-es, szess's italok mi.it bornak és sörnek ivása után s. a t. u<Mktt;öJhetl-n finomabb és j»bb tár-r»a>ágoH, szinuasak, hálok és talonok látható szamára. u:zen C^C'IOS tisza. az egészségnek legk résbe áruimat no-vény alkatrészekből all. é< a fog i* ioi lás*. Val uniót fo^fijá" ell»*n l gjob-bin Hjánllut.< MtnIno b -s*nál*rkor k*-l> m-^ráiíni e^v pii.Uát, rn-ly altal * r.»s/ >txg mt-tfsütpik. K;y dobőz 60 kr.
NY BALZSAM, üvegekben ->0 és öO kr f
EAÜ AHr'lÉPHÉ.JQae. Ez-nti z'^ nöreuyréazekb.V! kéaziuwt vis évek oti kipróbált ét jónak búonyult mire a bór kzépttéf, frivtiTéa- es ^rnsitésér^. rala-oiíik mi űrien fél" sz**pl >k, szAmörc^ök, kiütések, foltak Hrtároiit tsára. Egv üveg ára ' frt.. -cy tuatat 9 frt.
VyLO.M CZÜZ es R lEÜMA (iYA-POr PaT l l>ON TÓL i o»ouiag 70 és • 0 kr. u.gH*a<{ itas ^lleu ií.
P TILL DIGEá i IV E BILIN (B i i ii i emé at.ti cxuk>^kAk). v üire» hi-liui sa»an) uvi'b 'l Kéazdlt pattd ák, m ll-í^-'tés.íéi. gy >mt)rgorcsuéi. netiéz emé«a-ésitél. a gy >mo udK étellel és itnl&i 'oe^'em lese K'ivtstkezt sb iu elS álló f^ibilff-t^éaurl ajáulható. r^y skatulya ára M) kr.
LiEb^K-FÉLt; EÜÉJÍZíjÉG- NÖV£-N'YEÍ. A legkitünóbbafk bizonyult sz»r, mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhögés és rekedtség ellen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
FOGPOR PÜRITAS. Ara I frt.
LIEBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a lures Liebig- leve* készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
FOGP STA. CS. KIR. SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLE. Ára 1 frt. 2ó kr.
PASTJLLl-^ DE CHOCOLaT fer-r u k i u e u x vas-c«okidad a vértiaztitánra es sápkór eileu. Egy sKatulya ara yO Itr.
POl'P FOGPASTAJa Ara 1 frt 20 k.
Cd IN A GLYCER1N P031ÁDE tiij-
tlKUBARNY J., nftvéuyi köszrény elleni (itlulat but >s szer, az acut idült c8 reudsz r' tlcu aoszvéuy gyors és aL-pos gvóg\itá»ára, az idege* ko>z»éuy. m.ndeuféle csuz és ezek utóbajai ellen: mint lép- és majd&gauat gyomorbaj. inegrögzöu hasdugulás, vizkor, altesti
A COSDENSALT TEJ, készítve az Augloowiss condrnsed Milk Co., Cham, svájci, az egyedüli Liebig báró által . leinzett és háztartások, kivándorlók, gyermtkek (kisdedek) számára ajánlott condensalt tej. Ára (ió kr.
lábizzadáá elleni POR. Ezun por elűzi a lábizzadást és az általa okozott kellemetlen szagot és egészen ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
Dr. QUARIN hirea köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes szemé-lyekneL Egy drb. ára 65 kr.
NEÜROXYL1N, havasi növényekből készült növénykivonat, csüzos, köszvényes - általán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; erósebb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI KÖ8ZVÉNY fÜEA, caoma-goabau á 60 kr., és WEiDINGER-FELE
fájdalojíc^lllapiió kösz vén y-tapaaz, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 frt. Legbiztosabb szerek, tag szaggatás, köszvénycsomok, daganatok sat. elien,azonnal csillapítva a fájdalmat.
PREND1N1-FÉLE PASTiLLÁK-PaGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, rekedtség ellen, enekesek es szóuoicok, sértisztitő szörp, valódilag hozatva.:Qak ajánluatók. Egy doboz ára 40 kr. PAGL1ANO tanartól Flóreucxben. Ára i fn 50 kr.
SVÁJCZl H.^LLÁ8I-LIQÚEÜR, fül-
padlót erósitó *s bsin 'véat eló>aozilit"jbajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 s'cseugés. fájdalom, fülazuras, nehéz hal-(K»tuá<ié Téüelyekben 80 kr és l frt öoicr.'fel öóntpra, l frt. kr. |lás ellen; ára 1 frt.
Dr. »KÜIC. és tanár SCJ4IDT FLO-R1AM VIKSa. fájJalomczillapitó. scor-buaelleues erósito fogti ctnrája. Ezen tinctatra, as eredeti rendelvény szeriut elkészítve, a fogfájás ép oly *yors csil lapitáaára. mint ergsito szájvis gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalaaxtatik. Két előnye van : 1., igen hatásos és Irirtlóaa olcsó ára miatt niuden más fÉgcs-ppet fölöslegessé t-*z Cve«ecs-ékbén haszuála-i ntasitássai együtt 40 kr. 1 tuczatnál 26prct levonat
\ü iSBCRGI ÉLET ESSENT1A Dr. Kieső w. Makacs hasszü-küléselcnél, vosz e-mécztésnél. arany-eres báutalmaknál. Egy üvegcse használati utasítással 50 *r , és 1 frt. Tuczat számára 25 preue olcsóbb. —
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle Eddig utol nem éretve hatásában ai emésztés és vér tisztításban, makacs bajok ; mint: emésztési gyeugeték. mell égeté*, sltnstí bántalmak, bőrkiütések, befészkelt idült csá^ Nagy doboz ára .1 frt. 26 kr, kis dobos : 84* kr.
8 KE VT A P ASZ. Kiválóan alkalma* ható altesti sérveknél készítve és ujául vs Dr. Kri-i bázeli gyakorlati sérvo vos tói. PIAkdubozokban leirásval rryüu 8 frt 60 kr. o é.
EGYETEMES TvPiSZ. Dr. Bumn Párisb-tn Es a pári i és loudmi f.-cul.ások dip .májával ellátva magasabb h-lyin megviogál^a és nyilvános elad Ma tHflybeohaícvra. Esen tapt-z külo-nft«<»n tyúkszem fagy. mi .den leheti sér-
WEISZ JÓZSEF,
gyógy szerész a ,í>zerec*«ubez"
Nr. 27. Béos, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
9
Postai küldések csak a csomagolási díj 15 kr. hozzácsatolása mellett
eűikösol tétnek
1 FOG- CEMENT, cs. ■ kir. szabad, a fogak uuozására, ára 1 frt
Dr. C\LLON FÉREG TÁBLÁCáKÁl.1 RE-T1TÜTI0N,S FLLLJ1D jeles szeri
FRANZBRANNIWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
ANATUERIN SZÁJVÍZ, cs. kir. szab. va-lúdi, Popp J G.-tól, általánosan mint s legjobb fogerósitő szer ismerve Egv üveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghaUso»abj veriisztitó szer, mely mai nap a kereskedesben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalanságától,nyálkás aranyéruél, bőrkiütések nei, sipniiisuaus Oagaaatokuál, köszvényes es csúzos lerakodásoknál, altestí uantalmaknál, szék szűk üléseknél, ro&z étvágynál, vértoiulásoknal, főfájásnál. Egy Üveg ára 1 frt 20 kr.
Ezen táblácskák csalhatlan ellenszeréül ajánlnatók a belférgok ellen; i«en kellemes izük vau és gverroekeknek u ml hatók. Ára 40 kr . skatulyákban használati uta«itáKsal együtt.
STÁJER NÖVÉNY NEDV, mell- és tüdőbetegek számára ; köhörés rekedtség ellen, ugy mint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Eg? üveg ára 87 kr.
CS. KIR. SZ *B. TANMOCH1N1N PO-MÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb haj-uöveeztő szer 3—10 napi használat után a haj kih íllása tartása megszüotettetik. uővése előBHgitu*tik, és termésaetes »zi-uéb-*n puhán, fényesen megtartatik, j kéregképzes p dig meg^kadályozuik. Ez kok orvosi t ki .:ély által ajáultatix rt^ számos elismerő levél áll miudi'nki iek megtekintés végeu rendelkezésül. Gyönyörű kialliúsával a le^sz- bb tni-lett aszúinak is díszére sióinál. Áru
te», haTaj»á>. szurá> által okozott sebek
görvelv- genuyedé- b Iférgek. körömfo- .-gr * hóuapig sz«»lgá:ó doboznak Jyáxelhn. K<v tégely «ra sn kr jfrt o. é
2
lovak számára. Ára 1 frt. 40 kr.
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) legjobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és 1 nyolezad fontos faxékakban.
Dr. MaYER GYOMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gy^ge-ég. hasmnnét, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, szután a
FRANZENSBERGl VIZ,kő- és egyéb hugy betegségek gyógyítására, amely ly el uyilvános és magán gyógyintézetekben » jegjobb eredmény éreteu el, amint *zt orvosi bizonyítások és kössönő iratok. mely<-k minden üveg mellé mellé-kelletnek, valamint az évről évre emelkedő elarusitás, ugy a bel- mint a küi földön legjobban bizonyítják.
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Schoeeberger orvostól Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
POGPOR HEIDER szerint, 1 skat. 40 kr.
tanár elóirata
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a copaiv-balxsamnak más kitűnően hato blzsamos anyagokkal, uj és idült mag folyásoknál. Párisban a kőr-názakban használtatik. Czukorbüvelyek-be vannak takanra a kn ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erósebb minőségű vassal 2 frt.
STÜRZENEGGER SÉRVTAPASZA ALTESTI SÉRVEKNÉL, legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erósebb 3 frt 70 kr.
HINTÓ POR, általánosan ismert jeles házisser, horút, rekedtség, köhögés ellen.
SKEHOFER MAGYAR SEB- és GYOMOR BALZ >AMA üvegekben 40 kr., kiváló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzött székdugulások, rósz eméiztes éj- irvorno'SJ»v ellen.
VETŐRINI BALZSAM, havasi növényekből és drif a essentiákbóL, a cs. kir galiczia orsságos kormány által megpróbált jelesen és biztosan ható szer,
PASTILLES F0RTIFICANTE8 (PAS-TILLE DE ROMA.) Ezen pastiliák igen ajánlhatók mint erősítője és élesztő szere a nemi rendszernek és a nemi életben, anékül, nogy tülingerel-uének vsgy ártanának; a férfias gyengeséget elenyészők még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy üveg ára 10 frt.
aLÓDI DORSCH MÁJZ31R OLAJ, kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló mi-
gyuiadás. Egy üveg ára 1 frt 60 kr.
ideggyeneeség, görcs, csúz, oldalszurás, nőségü és tisstaizü; egy üveg 1 frt
80 kr; egy tuczat üveg vételénél pret. levonat.
26
eígl",^ ^ wm*KÖSZVÉNY.VÁSZON^üa^: ^m*
ellen biztos rikerrel S.kalmaa^, mint gyors-n és biztosan gyó*yitó szer. Cs n.a.okban á 1 frt 50 kr; dupla erő, nehezebb bajTüfn^frt 10 kTo é ^^ ^^ ^^ ^ °ldAlMQrá8
- 7) Legnagyobb raktára a külföldi, külöoös^n a keresett fraDczia különlegességekből a legolcsóbb árakon.

• XAGY-KANIZSA, 1874. Jnlius 19-én.

Tizenharmadik évfolyam
Q«z«tssisr:
é fr.
4
•rl»«te«r írre .
Vél erre . ...
aeíyed érre EfTV ***** 10 kr.
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, múodnor 6 s minden i további sorért 5 kr.
XY1LTTÉRBKN soronkint 10 rrert »««
-.ctiiPK fel. Kincstári illeték minden egye* hirdetésért 30 kr. fizetendő
akiden ; kűlönf
3 - i. isp szeüeuú uietf kőiiemenyek . uerkesstóbei. —
• anyagi réaset illeti < ősiem ények peáig & riadóhoz bérmentve uí-tézesdók:
NAGY-KA ÍOZS A
Bérmentetlec lékelek csak ismert mmkstár-«*|t<SI fogadtattak el.
előbb:
ÖZLÖIV
d
Kéziratok riuxa nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasagi egyesület4, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s ioaröank4, a .nagy kanizsai takarékpénztár a .Zala-Somogy* gőzhajózási reszvénytársulat, ugy a .zala-egerszegi toma-tüzoltó egyíet* s töbá megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Heten ki n t kétszer, vasarnap- s csütörtökön, inegjeie 11o
A magyar orvosok és természetvizsgálók
XV Il-ik ez idei nagygyűlésének megváltoztatott előrajza és határnapja.
Az őszi katonai gyakorlatok, és tömeges beszállásolások véglegesen megállapit-tatván, szükségessé vált a már kihirdetett és augusztus 18-ára Győr városába alól-irottak által összehívott ez idei XVII-ik nagygyűlést augusztus24— 29-ére tenni át, a kővetkező, most már véglegesen megállapított
Előrajzzal:
A ug. 21, 22 és 23-án beiratás a városházán.
23-án ismerkedési estély a keres kedelmi gyülde termeiben.
„ 24-én reggeli 9 órakor megnyitó közgyűlés.
* 26 án) ha szüksége? ezen
napok délutánjain is.
27-én délelőtt 11 órakor bezáró közgyűlés, s ha szükséges, a reggeli órákban még szakülések is,
28-án kirándulás külön vonaton Lé-benybe, M^rialigetbe, a papréti mintacazdaságba, s onnét Ma-gyar-Óvárra.
29-én az óvári gazdasági tanintézet és kiállítások megszemlélése.Délután a rét-gazdaságok megtekintése, látogatás Mosony városában. Este a vasúton szétoszlás.
Győrből napi kirándul'ások lesznek J£is-Bérre és Pannonhalmára. S ugyanott mindennap nyitva lesznek közszemlére a gazdasági, ipar stb. kiállítások.
A vendégek szórakozásáról és kelle- j mes időtöltésről .gondoskodva van. J.
Hogy azonban a nagygyűlés tagjai minden Őket megillető kedvezményben részesülhessenek, újra emlékezetbe hozzuk, miként szükséges: hogy magukat idejekorán igazolási jegyekkel lássák el. E tekintetben a résztvevők folyó évi aug. 18-ig Sztupa György úrhoz, a nagygyűlés pénztárnokához (Budapest,szénatér,gyógy tár a magyar koronához) méltóztassanak fordulni, ki is a hozzá intézett bérmentes levelekre, melyekhez az illető a felvételi 6 frtnyi dijt, továbbá nevének, állásának, lakhelyének és az utolsó postának pontos feljegyzését mellékli, az igazolási jegyet postán megküldi.
Figyelmeztetjük végül a résztvevőket, miként Győrbe utazásra déli és keleti Magyarországból legkényelmesebb mód aDuna-gőzha jó társaság, melynek hajói Pestről mindennap délután 3 és 6 órakor indulnak, s másnap reggel 5 órakor Győrbe megérkeznek, hol a kiszálláskor egy bizottmány várja az érkező vendégeket, s kocsin tüstént beszállítja őket a városba. Különösen ajánljuk a Pestről augustus 22-én indulandó ) hajókat. A Duna-gózhajótársaság különben azon kedvezményben részesiti a tagokat, i hogy 2-ik hely fizetése mellett menet és jövet 1 só helyen utazhatnak.
Dr. KRUESZ KRIZOSZTOM,
a XVII. nagygyűlés elnöke.
XÁNTUSZ JÁNOS.
1 alelnök.
Dr. KÁTAY GÁBOR,
2. alelnök.
FEHÉR IPOLY,
titkár.
Dr. SIKLÓSY GYULA,
titkár.
Dr. BUZLNKAY GYULA,
titkár.
Közegészség! ügy.
A nagy-kalittá dobos e napokban végig járta az utczákatés tudtul adta a helyhatóságnak azon rendeletét, mely szerint minden háztulajdonos felelőség terhe alatt köteleztetik az utczai járdát fél szekér utig naponta reggel és este jól megöntözni. Midón e munkáját befejezte, csupa kiváncsi-ságból több utczát megjártunk tudomásul veendők, hogy ugyan rninó figyelemre lón méltatva e rendelet és mennyi?e lett sike-resitve az.
A szemle után bizonyosan mondhatjuk, hogy nagyon kevés ház előtt lett megöntözve a járda és még kevesbé a szekér ut fele, jelül annak,hogy nagyon sok fülhegyre sem méltatta a dobos hirdetését, illetőleg a városi hatóságnak rendeletét
Igen sok járda azért maradt pedig öntözetlen, mert mikép hallani lőhetett, némely házban házi ur nem létezvén, a lakók egyike &em akarta e gondokat magára vállalni, más házban a cseléd szegült ellene a naponkinti Öntözésnek, e«ry némely hely hiányával lévén a kellő szolgai személyzetnek, nem került egyéniig az öntözésre, igen sok ház előtt azért maradt el az öntözés, mert "haszontalan ídővesztegefésnek tartatik.
Midón tehát az emiitett öntözés rendes kivitelében már kezdetben is ennyi mulasztás merült föl, és számítani lehet arra, hogy nem is fog egyenlő végrehajtás történni, tehát kilátásba tehető a rendelet végre hajtásának megbukása, jónak láttuk a hozzá szólást.
Ha valaki nem tudná, hogy mirevaló a járdák, szekér uiak. udvarok és folyosóknak hidegvizzeli öntözgetése. annak megmondjuk, megmagyarázzuk.
TÁRCZA.
Az örsi regékből
Bubiig Katicza,
kire hűsége jutalmául 1341. ben Eürsi Miske Szent-Magdolna templomának tisztogatását bizta. —
(L. alapító okmány — F -őrsön. —) I
Eürsi Miske juhászháza
A fokút mellett; Keskeny udvarán keresztül Gyalogút vezet !
Ritkán van otthon gazdája :
Nyájnál a juhász ; S az anyjuk ? beteges szegény ; Gyógyfüvet hajhász! —
Egy fijok van juhászéknak,
Az is katona, Harmad éve, hogy ke*ergi Beteges anyja.--
Vitéz fiát a juhásznak
Más is siratja : Igaz szivü szeretője Bnbna Katicza l
U.
Miskefalván titkos kém a
Főkuti Nymfa! Elárulta, hogy megjön a Vitéz katona :
Nagy örim van a juhászlak
Két öregében ; Még nagyobb a bfi szerető igaz szivében 1 —
Az errtóre azon jár a
Falu tündére : Egy pár csókért oda száll a Legény keblére ! — —
. . Buborékot hány a főkut,
Boazos a Nymfa: Ruttogásit nem birja ki Bubna Katicza !
HL
Tündérnek adta szivét, a
Hitszegő fika : Elbujdosott szegény árva Bnbna Katicza:
Ott ül, s lesi egy bagely, a
Templom tetején, Kit ölelget estelenkint A vitéz légény!
^"égig végig furulyázza,
Csóra házait; Mig a 1ündérlányka neki — Titkon ajtót nyit! —
Ünnep este jáija a táncz,
Szól a muzsika: Tündér járja szeretőddel Bubna Katicza !
IV.
Csalfa szivü legénynek a
Kölcsön vissza jár, A juhászt is rég veri, a Maga bűne már.
Nincsen kenyérkeresSje
Meghalt az atyjai 8 gondját nem viselheti, agg Beteges anyja !
A tündérlány szive lelke 8 két szeme : csalfa I Éhes a juhásslegány, rajta ■8zenny«a a ruha.
Furulyája későn, korán A«t sirja — rijja ;
Bár még egyszer vissza jönne Bubna Kaiicza!
V.
Miskepalotán megszánják Bubna Katiczát.
Rábizaák, hogy a templomnak Viselje gondját!
Elvolt látva Eürsi Miske Templom oltára.
Innét szállt a hfi lány lelke A más világra ! —
A nép ma is látogatja Miske templomát,
Szerelmeseknek a főkut Ismeri titkát!
8 a vén bagoly a tetőkről Azt sirja — rijja;
Nincs ma oly jó lány mint b«ijdan, Bubna Katicza !
ÖRSI.
A fekete lovag.
(Eredeti beszély.)
Irta
Xémeth Elek.
(Folytatás.)
— A te czélod pedig jó lovag rendkívüli merész s aligha a világ végezetéig nem keli bámulnod a holdvilágot és aligha éred azt el. Hallottad a király csillagjóslatát leánya iötótt ?
— Igen. —
— Akkor tudhatod, hogy Le<'»na Talmáó lesz. —
— Ez a terv, de Leóna est nem akarja.
Az öntözést forró és száraz napokban szokás UxmL hidegvízzel, hogy a levegő meghidegüljön, hat ez nemcsak a növényekre, hanem az élő állatokra is, mert elvonja a test fölösleges melegségét, lehangolja a fölcsigázott élettehetséget és oly közép állapotot biztosit, mely szükséges az egészségi sulyegyen főntartására.
Azt mindenki észlelhette, hogy forró napokban a testi hevülés miatt majd alig maradhat meg az ember bőrében, keresi az árnyékos hűvös, szellős helyet, élvezi a hidegvizzeli mosódást, hideg vizet iszik,és teszi ezt azért,hogy a testi hevülést és az az által fölcsigázott élettehetséget bizonyos fokra lehangolhassa, súlyegyenbe hozhassa.
Észlelhette a ki akarta, hogy forró nyári napokban leginkább annak vége felé, midón a vér és idegrendszer már tul háborgattatott, legtöbb neme uralgott a járvány betagségeknek, minők: a járványos gyuladások, a küteges lázok (vörheny skár-lát, himlő) vérvegyületi fölbomlások s. a. t A cholerának kiütése is julius vége felé, augusztus elején szok legtőbnyire föllépni, egypár héttel korábban mutatkozó hasmenések, hánvások, hányhasmenéssel szövetkezett váltó lázak után. s. a. t.
Ugj- hiszem, egy előre ennyit fölsorolni elég volt annak bebizonyítására, hogy a hatóság által elrendelt utczai öntözést nem a maga, hanem a közönség előnyére rendelte el, menyiben a közigazgatási hatóság hivatva van a népek egészségét a lehetőségig biztosítani.
Midőn tehát a dobos az utczákat fáradtig keresztül- kasul zalámbolja és szívélyesen nyilvánítja a hatóság rendeletét, megfoghatlan, hogy találkozhatik ellenszegülő, mulasztó a végrehajtásban.
Hs pedig mégis megnyerné kezét a kérkedő, tudd meg, mielőtt elvihetné, velem kell megküzdenie és csak testemen keresztül juthat birtokához. —
— Nagyon elbízott vagy, ügy beszélss, mintha Leóna már a tied volna. Ha csalódnál, és Leóna eem tied sem Talmié, hanem másé lenne, akkor ?---
— Igazad lehet, de kérlek mindenre, ess-közöld ki, hogy beszélhessek vele. —
— Az nem lehet, ón sokkal csekélyebb vagyok, hogy sem ezt tehetném; életemet vetném koczkára, midón ezt megígérném. A hóstett s azon bámulat, melylyel irányodban eaért viseltettem, mégis lelkesít valamit tenni. Ige*, tenni fogok, de csak szóval. Most as ég áldjon meg, csak figyelmeztetni akartalak a veszélyekre.
— Mira semmi remény, hogy vele beszélhessek ? —
— Semmi. —
— Úgy légy szerencsés, köszönöm eddigi szívességedet. En mégis fogok vele talilkwai, ha életembe kerül is. Remény nélkül nem leb®-, tek. Vagy ha semmi remény, halljam est Leó-nától, de vele kell beszélnem! —
Eszel elváltak. Mira a lakba tért vissza ; a fekete lovag pedig lovához, onnét elszáguldott a messze kiterjedd pusztába. Zachara érésé ura viharos érzelmeit, mert egyre zaklattatott,
ámbár ok nem volt rei.
- •
V.
Ezen esemény után több hét mult el; de esélyeit, minthogy beszélyünk tárgyához nem tartoznak, fölösleges lenne emliteni.
Leóna Mirával szobája ablakánál ül,nézi a vidék bájait, a mesaze terjedő legelőkön ba-
Ma még sok nevetheti & dobos hirdető j szavait is,megeshetik,hogy holnap rémületes ! képben fogják azok látni önmagukat családjuk közepette, bol a makacsság és mulasztás keserű kortyainak öntögetésére leend nek szorítkozva; hol a rimánkodó segély keresésben azt a választ nyerendhetik —
már késő, késő az öntözés és késő minden.
Tanácslom, legyen mindeki hü kővetője a fenti rendeletnek, hüsitsük a levegőt szorgalmatos öntözgetéssel, de mossuk hevült testünket is hideg vizzel, hogy annál jobban biztosithassuk egészségi jó létünket. Ha van okom ajánlani a hideg fürdőket, ugy csak is most tehetem azt mert, bizonyos, hogy a gyuladásos kü-teges lázak, hányhasmenősök már is szerepelni, kezdenek; jó leend eszerint előre látóknak lennünk, és ha találkoznék egyéniség, ki a öntözést el mulasztaná, kérjük annak hatóságilag leendő megbüntetését... Vagy annyi nehezség és akadály közepette tán leghelyesebb lenne minden utczában elegendő számú napszámost fölállítani az öntözés pontos teljesithetésére. Vége lévén az öntözésnek, vasár naponkint befizetendő lenne a szolgálati bér azzal a megjegyzéssel, hogy a háztulajdonosra ruházott tartozás alakok közt helyes arányban felosztható legyen, mert a haszon közös, nem is lenne tehát igazságtalanság annak közös befizetését elrendelni.
Még két megjegyezni valóm van,és ez a doboshoz meg a Győri Közlöny szerkesztőségéhez szól.
Dobolja ki a dobos ennek utána azt, hogy a mely ház előtt a járda fölöntözetlen hagvaték,abban az elrendelt büntetés pénz bevétele nem a házi gazdán,hanem a cseléden fog végre hajtatni. Ehez több nem szükséges, mint egy órával korábban lefeküdni és ennyivel korábban fölébredni.
A „Győri Közlöny4 szerkesztőségének pedig azt izenem, ha esetleg e czikk néki megtetszenék, ugy annak szóról szóra leendő közlése esetében ne átaljon hivatkozni & „Zalai Közlönyre" és a czikk iró nevét ne czikornyázza el mint elczikor-nyázta a cseléd ügy czikk iröja nevét: K. L. re. holott a „Zalai Közlönyében azon czikket is én hoztam, nevem pedig e két fó betűből áll: T. J.
TERSÁCZKY JÓZSEF.
A sárvári aratógépverseny.
1874. évi julius 7. 8. és 9. napjain.
— Vum Figy«15 után.—
A vasmegyei gazdasági egyesület néhány hóval ezelőtt tartott ülésében elhatározá,misze-
rint az ipar és közgazdászat emelése tekintetéből aratógépversenyt rendezend s a szükséges
intézkedések megtételével Sághy Mihály egyesületi elnököt bizá meg. Az elnök daczára kedvezőtlen egészségi állapotának,törbetlen buzgalommal járt el tisztében s miután ó cs. k. Fensége a Modenái főherczeg kegye folytán a verseny megtartására területet nyert, az ara tógép-verseny megtartása jul. 2 ós 3-ára utóbb pedig érett gabona hiánya miatt ugyancsak julius hó 7. 8. és 9. napjaira tüzetett ki.
A tulajdonképpeni gépverseny napján, 8-án, ezerre menő néptömeg hullámozta körül a verseny tért s a ki látta a működő bizottságokat 30—40 foknyi hőségben izzzdni, annak önkénytelenül ajkára ült e két szó: derék férfiak. A siker pálmájában Langer János, főherczegi uradalmi kormányzó megosztozott a keszthelyi felsőbb gazdasági tanintézet tanáraival; eíső a helyBzinén való rendezés, fogatok kirendelése s a vendégek iránti kitűnő előzékenység, az utóbbiak pedig a kivitel körül tanusitott szakértő működés által vívtak ki osztatlan elismerést. Az egyesületi elnökön kivül Langer kormányzó, Bálás és Galba tanár urakkal volt ama,triumvirátu8, melynek a gépverseny sikere köszönhető. Figyelműk mindenre, a legkisebb részletre is kiterjedt s ezt mind oly készséggel és igénytelen modorral teljesiték, mely a közérdekben tett szolgálataiknak becsét cs&k fokozta. Sárvár hatósága s egyes lakói szintén elismer-résre méltó szívességgel fogadák a vendégeket. Alább közöljük a részietekre vonatkozó jegyzőkönyveket.
Jegyzőkönyv
mely a vasmegyei gazdasági egyesület által 1874. évi julius 8. 9. napjaira rendezett aratógépverseny befejezte után a megválasztott bi-ráló bizottság ülésében Sárvárott 1874 évi julius 8-án felvétetett. Jelen levők: a biráló bizottság tagjai. Bálás Árpád, a keszthelyi felsőbb gazdászati tanintézet tanára mint biráló bizottsági elnök az ülést d. u. 6 órakor megnyitván bejelenti, hogy miután a biráló bizottság szakosztályai feladatukhoz képest munkálataikat teljesen bevégezték, s versenyt rendező egyesület által kiadott programm értelmében a dijak odaítélése következik. Egyúttal, hogy a bizottság magát a jutalmak kiosztásánál tájékozni tudhassa,értesité a bizottságot, miszerint a vasmegyei gazdasági egyesület által két arany érem, egy ezüst és egy broncz érem, melyek e czélra az állam által adattak — mégis öt db. vasm. gazd. egyesületi broncz érem ós 10 db. arany természetben bocsáttatott a bizottság rendelkezése alá: kéri továbbá a bi-zotságott, hogy a jutalmazandó gépek számának meghatározása és a jutalmak mikénti kiosztása tárgyában hatarozzon.
Rövid tanácskozás'után,melynek folyama alatt gr Festetich Andor, Radó Kálmán és Mészöly Ignácz bizottsági tagok szóltak a tárgyhoz, a feladat felett egyhangúlag következő határozat hozatott
A díjazandó gépek száma négyben álla-pittatik meg, melyek közöl az első dijra érdemesítendő gép egy magyar állami arany — egy vasm. gazd. egyesületi broncz érem és 10 db. arany nyal,— a második díjra érdemesítendő gép egy magyar állami arany — és egy vasm.
gazd. egyesületi broncz éremmel — a harmadik dijra érdemesítendő gép e<y magyar állam ezüst — ós egy vasm. gazd. egyesületi broncz éremmel — a negyedik dijra érdemesítendő gép egy magyar állami — és egy vasm. gazd. egyesületi broncz éremmel fog jutalmaztatni.
A dijak megállapittatván, a bizottság a szakosztályok jegyzőkönyveinek tárgyalásába
bocsátkozott.
Az első szakosztály, melynek feladatához a gépek működés közbeni vizsgálata tartozott,
sz észleletek alapján a jutalmazandóknak véleményezett gépek sorozatát kővetkező rendben állapította meg: Johnston harvester 7. számú — Hornsby springbalance \ 2. számú — Hornsby progres 4. számú — Johnston összetett harvester 9. számú —Hofherr utánzott Samuel-son 6. számú - és Wood New reaper 3. számú gépeket.
A második szakosztály nevében annak elnöke Radó Kálmán kijelenti, miszerint tekintve, hogy a szakosztály teendőjét az időtartam, a mértékviszonyok a föld minősége és az időjárás feletti észleletek képezték, minthogy a mértékviszonyok, a föld minősége és az időjárás minden gépnél egy és ugyanaz volt, a szakosztály csak a gépek által munkálataik közben igényelt időtartam sorrend szerinti megállapításába bocsátkozott, mely az e tárgyban felvett jegyzőkönyv nyomán a következő eredményt tűntette elő:
Egyenlő nagyságú, minőségű és talajú földön, egyenlő minőségű gabona learatáaánál 30—32° R. közt változó hőmérsék mellett a 3. számú gép 28, a 9. számú gép 281/* a 8. számú gép 29, a 7. számú gép 30, a 6 számú gép 31, a 2. számú gép 37 és végre a 4. számú gép 37 V, pereiig működött.
A harmadik szakosztály, melynek feladatául az aratás és marokrakás megfigyelése vala kitűzve, észleletei alapján a jutalmazandó gépek sorozatát következőleg állapította meg: Johnston harvester 7. számú, Hornsby Springbalance 2 sz. Hofherr utánzott Samuelson 6. sz. és Wood new Reaper 3. sz. gép.
A negyedik szakosztályra vonatkozólag a bízottság elnöke sajnálatát fejezte ki a felett, hogy a programmban is felvett ezen szakosztály, melynek az erőmérés nagy fontosságú feladat jutott volna osztály részül, e megbízását a szükséges erőmérő — dynamograph — hiányában nem teljesíthette.
A szakbizottságok előterjesztése folytán a biráló bizottság tekintetbe véve a gépek czél-szerűségét és gyakorlati hasznát, az első dijat: johnston Harvester 7 számú, a 2 dijat Hornsby Springbaleace 2 számú, a 3 dijat Hofherr utánzott Samuelson 6. számú a 4 dijat Wood Nev Reaper 3. számú gépnek egy hangulag oda -ítél te.-
A biráló bizottság ezzel működését befejezvén, minthogy a dijak kiosztása a gazdasági egyésületet illeti, a bizottság elnök Mészöly Ignácz gazd. egyesületi elnökhelyettest kérte fel, miszerint annak módozataira a hely — és a határidő kitűzésére nézve intézkedni szíveskedjék, mire Mészöly Ignácz ezen tisztet Bálás Árpád, biráló bizottsági elnökre ruházta át. Ezek után Bálás Árpád emelt szót érzelmeit meleg szavakba foglalva, ó fensége V. Estei Ferencz cs. k. Főherczegnek a rendelkezésre bocsátott lábosgabona terűlet — és fogatokért, mégis Lánger János urodalmí igazgatónak a verseny
rangoló nyájakat s hallgatja a pásztorsip mélabús danáját.
Mily boldogok édes Mirám e mezei emberek, ők kiönthetik szerelmöket, fájdalmaikat s örömeiket szabadon; nincs ki korlátozná ér ; zeimeik folyamát. Köztök nincs fesz ; a természet fiai lóvén,lelkületük csakugyan a szép ter- I meszet hü tüköré és kinyomata. Gyakran, midőn nyájaik után ballagni látom őket, elgondolom, miért nem lehetek ón is ily szabad, független és megelégedett ?
Szeretett úrnőm hisz oly boldog vagy és szabad, mint e tartományban senki.
„ Atyád nem korlátoz.
Jj Nem korlátoz?--Erővel akarja,hogy
^érzelmeimmel és kezemmel egy olyant ajándékozzak meg,kit nem szerethetek.
Még nem erőltetett.
Az igaz — — de szavai azt nyilván elárulják. Mégis azt mondod szabad vagyok. Nem ily szabadság után vágyom én. Mit ér a külfény, mely körülvesz, mit "a tisztelet, mely-lyel találkozom ? Nekem szerető szív kell, mely megérti lelkem minden érzelmeit s mely vissza adja hőn égő szerelmemet. Igen sziv kell, mely csak értem ég, lángol.
Már hány ifjú fejedelem rakta le hódolatát lábaidhoz, hány ajánlotta fel szivét--
mindenét.
Igen de miért ?--Mert atyám hatalmas és egyedüli örököse vagyok. Ezen iQak nem voltak különbek, mint udvaronczaink . bármelyike, kiknek kincs, és fény kell, de nem szerető szív.
Szerető szívet óhajtasz,nézd csak Talmát,
A mult estve is mondottam, hogy ezen egyedet ki nem állhatom, sőt gyűlölöm és te is
üldözesz. Ha nem ismernélek, azt kellene hinnem, hogy te is összeesküdtél ellenem és a hazugot pártolod.Többé róla ne szólj. Az ő érzelme minden csak szerelem nem. Mindent áldoz ugyan kezem elnyeréseért, de azon indokból, hogy büszkeségét és udvarának fényét növelhesse. Hizelegnei&kének azon tudat,miszerint ó volt az egyedüli, ki engem meghódítani bírt. De szive óh ez oly fagyasztó, mint meséinkben a távol jeges vidék, s oly rósz, mint tán senki másé.
— Többszöri felhozásom által — bocsáss meg — csak jobban megakartam győződni arról, hogy ellenszenved ezen fejedelem iránt csakugyan való-e. Legkevésbé vettem Talmát pártfogásom alá, mert gonosz, ármányos lelke ismeretes előttem. Hidd el királynőm soha boldog, nyugodt nem lennék, ha tudnám, hogy őt ajándékozod meg sziveddel. O szivedre méltatlan. Azonban van egy ifjú, ki minden áron törekszik becsülósedet kiérdemelni, de ón ép ugy nem ismerem helyzetét és kilétét, mint t«.
A fekete lovagról beszélsz, kiről az uj kertész oly sok szépet mondott. Azt nem fogom többé látni.
Tán előbb mintsem gondolnád.
Hogyan--előbb ?
Igen.
Világosabban szólj.
Mielőtt ezt tenném — bocsánatodra van szükségem.
Miért e bocsánatkérés ? — hiszen tudod mennyira szeretlek?
Azért Leónám — mert — mert ón megint láttam--sőt beszéltem is vele.
Lehetetlen — — amit mondasz ?_
Nem , ezt nem hihetem I
körül teljes odaadással tanúsította ügy buzgóság _ és szakismerettel párosult közreműködésért forró köszönetet szavaz, mely a biráló bizottság részéről kitörő éljentóssel fogadtatott. Engel brecht Károly tanár bizottsági tag a gazdasági egyesületnek a rendezésért, Gróf Fastetich Andor pedig a m. ministeriumnak a küldött érme kért szavas köszönetet, mely a bizottság részé ről hasonlóan éljenzéssel fogadtatott. Végro Radó Kálmán a sárvári választó kerület ország gy. képviselője és bizottsági tag, emelkedett szónoki hangon tolmácsolván érzelmeit kéri a bízottságot, hogy bár az előtte szólók hálás kifejezéseit magáévá tette, mégis 0 fensége V. Estei Ferencz cs. k. Főherczegnek jegy zőköny viieg is kér legmelegebb hálát szavaztatni.
A bizottsági elnök ezután a dijak kiosz-tatására helyül sárvári várudvart idejéül pedig julius 9-ének d. e. 10 óráját tűzvén ki az ülést berekesztette.
Kelt mint fönebb.
Bálát Árpád a biráló választmány elnöke. Oalba Károly mint a biráló választmány tagja. Engelbrecht Károly mint a biráló bizottmány tagja. Dr. Csanádi Gusztáv mint a bír. bízott, tagja Lánger Jonos, Spartam Pál mint a birá -ló bízottság tagja. Maróthi László mint Egye süle.t s bizottsági tag. Jegyezte Rusa Lázár biráló. bizottsági jegyző.
Jegyzőkönyv
mely a vasmegyei gazdasági egyesület által rendezett aratógépverseny eredményének nyíl • vánosan történt közzététele s a biráló bizottság által odaítélt dijak kiosztása alkalmával Sárvárott 1874. julus 9 én felvétetett. Jelen levők: a bíráló bizottság és számos gazdaközönség. A dijjazásra érdemesített és a várudvaron sorban felállított gépek kossorukkal feldiszittetvéu a jutalmak kiosztásával megbízott Bálás Árpád tanár az érmeket és aranyokat tálezán közszemlére kitette. Ezután sajnálatát fejezi ki, hogy Sághy Mihály a vasm. gazd. egyesület elnöke beteges állapota miatt ezen tiszt telje sitésében akadályoztatott; miután erre szólót kérte fel, ő ezen bizalomnak teljes készséggel kíván megfelelni. Felkéri a jegyzőt, hogy a bíráló bízottság összülésének jegyzőkönyvét olvassa fel. Rusa Lázár bizottsági jegyző ennek megfelelvén, bizottsági jegyzőkönyvnek ol -vasása közben a dijak oda ítélésére vonatkozó pontozatok a közönség részéről zajos él -jenzéssel fogadtattak.
A jegyzőkönyv felolvastatván, eljáró elnök a dijakat kővetkező rendben kézbesítette a gyárosok megbízottjainak:
Első díj. Johnston harvester 7. számú
gépe.
Ezen díj kézbesítésénél elnök a Ciayton Shuttlewort czég Johnston gépgyáros bizomá nyosa részéről kijelentett azon nemes tettet hozza nyilvánosságra, mely szerint nevezett czég a reszére odai tóltlOdb.aranyata gazd.egyesület további rendelkezése alá bocsájtja, mely általá-r nos éljenzéssel vétetett tudomásul.
A 2. díj Hornsby Spingbalance 2. gépe.
3. „ Hofherr utánzott Samuelson 6 sz. gépek.
4. „ Wood Reaper 3 számú gépe.
Ezzel a díj kiosztása befejeztetvén, elnök
további kézbesítés végett a gazdasági egyesü-
Emlékezzél vissza azon estvére, midőn atyád a csillagokból jósolt neked.
Nos?
És midőn a bokor megrezzent,atyád azonnal figyelmessé lett.
Emlékszem — csak tovább--minő
sejtelmeim vannak!
A fekete lovag okozta, a bokor zörrenését, mert ott volt ő elrejtőzve. Én tudtam ezt, mert ott észrevevém.
Séta után, midőn erővel le akartál velem jönni, nem anyám emlékeért mentem hanem azért, hogy őt figyelmeztessem a veszélyükre mel yek itt érhetnék. Midőn a veled találkozást ily titkos uton lehetetlennek állítottam, azt feleié, hogy ő mégis fog veled találkozni. Csak baj ne élje. Lásd mily jó, hogy akkor veleai nem jöttél, fölfedezhettek volna bennünket s ő tán veszélybe kerül.
Mily könnyelműség ide jönni éjjel—szerencsétlen --oh csak baj — ne érje--
kedves Mirám menynyire rettegek. Csakugyan arczán a félelem halványsága honolt
Mond csak beszélt én rólam? mit —
mit mondott ? — a szere--? Ah ki lehet
az ! — — ez atyám, igen atyám jő pedigaleg-roBzabbkor. Észreveszi izgatottságomat
A léptek közeledtek, és as ajtó felnyílván Albazúr lépett be.
Hogy vagy Leónám, egész nap nem láttalak azért siettem hozzád.
Elhiszem hogy nem láttál,mert csak most jöhettél meg.
Egypár órája, hogy itthon vagyok, s mivel nem jöttél, azt gondoltam,hogy beteg vagy.
Nem vagyok kedves atyám.
Az igazat megvallva egy kis felviduláat
is keresek, mert nem a legjobb kedvben vagyok. Nézd édes leányom mily szép az est, jer ki az erkélyre s énekeld el kedves dalaimat, nem tudom hogyan, van, de midőn hangodat hallom, gondjaim elröppennek. Mira te is jöjj ki. —
Nem mehetek felséges királyom, szorgos teendőim vannak, s előbb igen elbeszélgettük az időt
Nos lelkem csalogánya fogsz énekelni ?— jer leánykám, vidítsd föl óráimat
Kedves atyuskám szavaid mindig parancs előttem,s oly örömmel engedelmeskedem.
Jer hát--viszem hál fádat
Az est valóban gyönyörű volt A vidéket csend boritá. A virágok föltárt kelyheikből bőven áraszták szét az illatot,melytől a lég egészen megittasodott.
Leóna az erkélyen atyja mellett ült, fejők fölött az erkély oszlopain dúsan fölfutó repkény egyes hosszabb hajtásai által élő koszorút alkotott
Leóna kezébe vevé a hárfát,oly édes — epedően s oly varázs hatalommal énekelt, hogy e tündéri hangokra még a hü viszhang is elné-. mult, nem tudván ily ezüst csengésű harmóniát utánozni. A hölgy kimenté érzelmeit az epedő szerelem a kényszerítés fájdalma énekében csodás vegyületet képeztek.
A király leánya énekében egészen elmerült, de ebből az elragadtatásból Tubáid rázá föh, ki igen fontos izenetü hirnök megérkeztét jelenté s ezeket későn vagy korán maga szokta kihallgatni.
(Folytatása köv.)
V . f-
let részére vissza ajándékozott 10 db aranyat Rusa Lázár bizottsági jegyednek adván át egy megmarad ott egyesületi bronczéremmel, s a közönségtől meleg szavakban bucsut vett.
A vasmegyei gazdasági egyesület által kitűzött aratógépverseny ezen eljárással véglegesen befejeztetvén, jelen jegyzőkönyv bezáratott.
Bald* Árp<íd a biráló bizottság elnöke. Galba Károly mint. a bizottság tagjaJSn^eZ-brecht Károly mint a* bíráló bizottmány tagja. Dr. Ctanádi (hattáv mint bizottsági tag. Lángé* János. Sparttam Pil mint a biráló bizottság tagja. Maróthy Lictló mint egyleti s biráló bisotttági tag. Jegyzet te Ruta Lizir biráló bi-zotts: jegyző:
Muravidéki gaison.
ii.
Kísértsük meg a tavali késő emlékezet ü idény után a jelen élményeiről is pár karezol a-tot adni, itt ott erősebb, majd ismét halaváuy színeivel azon idylli falusi képnek, mely ilyenkor a „krevinkl" bűzhödt porfellegei körül — Ceres sarlójával kezében elfeledteti még az — adóexecutiót is 1 S igy kezdhetjük mindjárt
1-szcr Az aratáson. Ez aztán már igasán érdekesebbnek mutatkozik a tavalinál. A jelen év — ugy látszik — nem lesz utódja Putifár híres álma azon részének, melyet .hét sovány esztendőnek, nevezett el a biblia. Dúsan rengő kalászok teljesen érett fővel hajlanak le most a föld felé, ellen tétéül egy pár, vidék-beli uracs üres fejének, kik ha sárga selyem napellenzőt, vagy a condignátióból földszinti állapotra kárhoztatva kottori köcsög kalapot fitogtathatnak pár excellence chinai módra; azt hiszik, hogy Csacsi — csoff — king — kong chinai mandarin atyafiai, pedig hála uram! kegyelmednek, nem mások ók, mint gyáva — chineserek ! Eltérve azonban ilyen haszon -talans ágtól és rátérve a muravidéki ez idéi termésnek nagy reményeihez; azonnal előttünk fog állani a már czimerét hányó szép reményű kukoricza, mely valamint minden termény is ezen az áldott vidéken az idén szépen mutatkozik, — a buza, széna, árpa, krumpli, bab, de ah! majd felejtem, hogy a tök is már buján virágzik, noha ezen productum nem sok hasznot hajt az államnak sem i 11, sem másutt, buján tenyészik azonban, s jelentkezik „t ö k k e 1 ü t ö 11 f e j "formájában is; csakhogy ez oly gyümölcs, a mely soha meg
nem érik!
De megint letértem az aratásról. Pedig nem ok nélkül kezdettem azon ; öreg emberek tői hallottam, hogy 1834 óta nem emlékeznek olyan termésre, mmt az idén less általában. És adja az ég ura, hogy való legyen. A nyomor iskolájába jár hosszú sanyarn évek óta már ez a nép, s fizeti az adót, exequálják jobbra, balra; elvitték — tudomásomra, törvényeink világos rendelete ellenére utósó haszonmarháját nem egynek, a legszükségesebb ágyiruháját soknak láttam midőn egyetlen ágyát, asztalát hozták be a „fogdmegek" a legtöbbnél s kérlelhet-lenül elárvereztettek azok a letenyei adóhivatal udvarán! S miért e tatár eljárás? azért mert annak a szegény szűrös embernek nem termett a földje annyit sem. ami megevő falatot adott volna neki, s igy véres verítéke által meg nem fizethetett, v é r é v e 1 fizette igy meg; mert akár vérét ontották volna ki, akár az éhen halál tóli menekvésre tálpált egyetlen reménységét vették el utósó haszonmarhájában! De félre e tragicus képtől, tán jobbra fordul még e vidék sorsa — a jövőben, előbb utóbb győzni fog!
2-ssor uzvegy gróf Andráasy Károlyné tegnapelőtt majdnem háromhavi ittmulatása után bucsut vett letenyei kies villájától. Itt mulatása alatt a népnevelés iránti szokott honleányi buzgalmával bacsuajánUukokat osztatott ki a próbatét alkalmával magukat kitüntetett szorgalmasb tanulók között De az idén jobban ki is érdemelték mint tavaly, mert két rendes tanító működött egész éven át a tanodákban, Puskásij tisztelendő uram ma már jobban eltalálná a c zél t, mint tavaly,— ha ezen pont körül, lövöldözni akarna. De hisz azon nincs mit bámulni; mert nem mindig ugyanaz a czél és nem mindig ugyanaz a pon t; s az ember fegy vere is hol jobban szól, hol „csütörtököt" mond.
Az utókor előtt hazánk történelmi lapjának korunkból egyik ragyogó fénypontja leend a grófné ő méltóságának azon basája és családja iránt teljesített nemeskeblfi jogi cselek vénye, mely szerint azAndráasy terjedelmes uradalmak öröklési rendjét legújabban hitbixománynyá alapította. A korának nagyságos és issteletet kölcsönző három Andrássy gróf, mint hitbizományi örökös közül Le tényén a majerosco Aladár gróf leend.
3-dik. Muravidékéről írván, először is a Murán kell vala kezdenem, de ez idén nehéz lett volna, bármit is a Murán kes-d e n i; gyakoriak as áramlások, as áramlat gazt és szemetet hord hátán, s az ellen nehéa as — úszás! Tudom, hogy a társadalmi gas és s z e m e t kisöprése lenne e sorok főfeladata,
de vajmi sok akadálylyal jár ez! - Kivált: olyan helyen, hol a „szólj igazat betörik a fejed" közmondást ördög gyanánt festik a falra. Mi azonban felemelt fóv«l szoktunk járni, — csak egészségünk legyen — bátran különbséget teszünk a v a 1 ó d i érzék és a — com-positió között, hanem pusztító viharként nem járhatván, majd tán lassú, csendes eső jótékony csepjei gyanánt tisztára moshatjuk e vidék már már is iszaposodé, különben életerős talaját. Ée valóban, a panorámaszerűen szép murai vidéke nem is volt évek óta annyi sár, mint az idén. Május elején ama nagy orkánokkal járó záporok kegyetlenül elönték a már bevetett szántóföldeket, de sőt a kicsapongó Mura a tótszerdahelyi határban vele ragadta magát a földet is !Nem egyszer történt,hogy a felaőbb vidékről az ár által ide sodort áldozatok fogadtak ki a vízből. Egy csentei atyafi is korán megkezdvén a hideg fürdőt, egész Felsó-Seme-nyóig úszott vala lefelé, de persre mikor ott megakadt, már halva volt! zsebében 240 friot találtak volt bankjegyekben, s az a különös, hogy a tíz forintosok szétmállottak a vízben,az i ötösök egészséges vörös színüket megtartván ' épen maradtak.
Kétszer rombolt az idén már az átkozott dagály, de hála Istennek megjött az apály is csendes tükrével, s megy s fürdés javába; férfiak és nők vegyesen—iparkodnak a Murajhüs habjaiban locsolgatni izzadt cseppjeit a nyári nagy melegnek. Hanem azért „M uraszab á-lyozás" jöjjön el már egy szer a te országod is!
Uraim! a Muraszabály ozáa is egyik „muraközikérdés* ám! És bar ez nem egyházi kérdés s bár nem a politika szellemének kerekei hajtják azt% a malmot, a hol ezt meg kellene őrleni, de fontos mindenek fölött, a ha elhanyagoljuk, több kárt vallunk vele, mint a zágrábi püspöknek muraközi főpapságával.
4 szer A vizbukások mellett számosok a vagyonbukáaok is. Azért lőtte magát agyon a csáktornyai nagy vendéglős is, tíz anyátlan árvát hagyván maga után.
5-ször A szeatadorjáni uj iskola ünnepélyes megnyitása f. ó. oktober hóra várható. Az ügynek már alapjábani pártfogója Czigány Bertalan ur földbirtokos most az iskola belső felszereléséről gondoskodik. E nemes czél körüli fáradozásaért őt melegen üdvözölvén örvendve említjük meg, hogy e uemesfceblű hazánkfia ellen az ismeretes, 10 éven át folytatott híres Csuzy féle per ben i ártatlansága folytán, a vizsgálat a legfőbb ítélőszék határozatával véglegesen beszüntetve lett.
6 szor. Az is újság, hogy as első magyar általános biztosító társaság soproni igazgatósága Kalivoda János derék helybeli gyógyszerész hazánkfiát nevezte ki letenyei ügynökévé. Biztos kútfőből tudom, hogy as eddigi ügynök ur vagy háromszáz forintról nem adott számot a társaságnak, s ennek folytán megbízatása visszavonatott. Felette óhajtandó, hogy az ily megbízatások, oly kezekbe tétessenek le, hogy azok a köz bee* ül ós ben álló intézet hitelét inkább neveljék, mint ily módon lerontsák, s örvendünk, hogy Kalivoda ur személyében ezen czél, teljesen elérve van.
7-szer. Társaseszménél fogva, miután mindenkor .legjobb az egyenes ut" nem hagyhatjuk emlitetlenül a psáros Göcsejnek* azon kedves újdonságát sem, hogy útjaink jobbra, balra javuló félben vannak. Fogadja ezért derék szolgabiránk Szigethy Lajos ur méltó elismerésünket, s uj utibíztosunk is Késmárky László ur, kinek e tekintetben, minden anyagi érdek nélküli ügy buzgalma folytán —ha ugy folytatja mint a hogy elkezdte, — ugy látazik, — sokat köszönhetünk.
Újdonságaim rovatát ezúttal bezárván, kérem a tekintetes szerkesztőt, hogy az azok ellen netán beküldendő, valamely dementit ad notam, admodum reverende Puskási — addig míg Vara ad Topliczából, — hová megrongált egészségen helyreállítása végett ma utazom el; — ugy ne szedesse ki, hogy ón meg ne tudjam az az ; hogy «lne olvashassam lapunk említett fürdőbeni netáni hiányozásának miatta; mert különben szerkesztő barátom ! kihívom önöket a czáfolat írójával együtt — ha ugy tetszik — egy pohár topliozai jó szagú, kénköves meleg visre!
Letenyén, 1874. julius 7-ón.
TUBOLY VICTOR.
Helyi lürek.
Egy érző szív dobbanása szűnt meg. Egy tudományosan képsett honfi hunyt el. Egy tőrhetlen jellemű hazafival kevesebb
van.
Aggódva vártuk s halálos hírt, mert a hosszas szenvedést a halál szokta követni s valóban i hó 18-án este befutotta e rémhir a vá-
rost a bizonyára messze vidékre leverőleg fog hatni.
E peresben, mert lapunk bezártakor- tud tuk meg, tüzetesebben nem jelezhetjük az elhunyt érdemeit, fenntartván magunknak jövő számunkra. E helyen közöljük a gyászjelentést:
Hegedűs Józsefné, született K e r kápoly Matild a maga és leánya Hegedűs Margits egyéb rokonok nevében mé lyen szomorodott szívvel jelenti feledhetlen férje s illetőleg édes atyja Hegedűs József, herczeg Batthyány uradalmi ügyvédjének, hosszas betegeskedés után életének 59-ik évében f. hó 18 án esti 6 órakor történt g/ászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei f. hó 20-án délután 6 órakor fognak a helvét hitvallás szertartása szerint a nagy-kanizsai sirkertben létező caaládi sírboltba örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsán, 1874. évi julius hó 18-án. Béke hamvaira!
— Nagy-Kanixna városi képviselőség 18 74. évi julius hó20-án,délután 3órakor a tő-gymnasium rajztermében közgy ülésttart. T á r-gyak: 1) Tanácsi jelentés. 2) Az iskolaszék jelentése a főgynasiumi rajztanár ur ügyében. 3) Előterjesztés a polgári iskola szervezetében a kereskedelmi irányba leendő átváltoztatás iránt. 4) Smettana Ferencz azállásbiztos kórvó-nye fizetés felemelés iránt. 5) Tanácsi pótjavaslat a közvágóhíd építésére nézve. 6) Tanácsi előterjesztés a mérték hitelesítési hivatal felállítása körül. 7) Ritfer János képviselő ur kérvénye a Hunyady utuza javítása iránt.
— A ,nagykanizsai czéllö vésztár -saság" 1874. évi julius 21-én a délutáni órákban ünnepélyes di j lövészetet (Bestschies-sen) tartand, melyet a 1 a s n a k i kertben zártkörű tánczvigalom követend. Az egylet tisztelt tagjai felkéretnek, hogy a mondott napon családjaikkal együtt, minél számosabban megjelenni s vendégek bevezetéseállal is az ünnepély fényét és kedélyét emelni szíveskedjenek. A dijlövészct d. u. 4 órakor kezdődik s a beiratások 7 óráig tartanak. A tánczkoszoru esti 8 órakor veszi kezdetét Nagy-Kanizsán, 1874. évi julius hóbau. A választmány nevében: KOCH ADOLF s. k. .főlovászmester.
— Baleset. Kercserics Mihály jelenleg németgencsi,előbb bánok-szent gyorgyi plébános ur fején súlyosan megsebesült; Nagy-Kanizsára szándékozván kocsizni, az útban lovai megbokrosodtak s a kocsi feldűlt. A beteget Faics Károly jegyső ur vendég szeretőházába vitték ahol gondos ápolásban részesült. Le tenyere rögtön orvosért küldöttek.
— Színészet Sztupa Andor és Hubay Gusztáv társszinigazgatók Keszthelyre érkeztek s as itteni nyári színkörben szombaton f. hó 18-án a .Gerolsteini nagyherczdgnő* czimü nagy operetevel kezdették meg előadáaaikat. Vasárnap a .Betyár kendője" czimü énekes népszínmű, hétfőn pedig „Utazás Chinába" víg operette kerül azinre. Ajánljuk valamint Keszthely — ugy a vidékbeli közönség méltó figyelmébe-e jelesen szervezett társulatot. P.
— A nagy kanizsai főgymn. ifjúságának jul. 17-én megtartott zenószeti, szavalati s tornagyakorlati diszünnepélyén nagyszámú közönség volt jelen tetszésének zajos tapsaival többszer adta jelét. Müsorozata volt: 1. .Induló"fÖgymn zenekar 2,OsBuda gyermeke" énekkar 3. Szavalat 4. A kis rekruta" sopran és alt. 5. .Der Wenzel kommt"zenekar. 6. Sza-valat.7.Beh szomorú ezaz élet"férfi kar. 8. Lassú csárdás, zenekar. 9. Szavalat. 10. Egyveleg magyar népdalókból.Sopran és alt. 11. Szavalat. 12. Víg dalra fel ének férfikara zenekisérettel Az előadások szabatosan e bámulatos eredmény-nyel folytak, tekintve hogy a zenekar csak egy éves s hetenkint 2 szer volt tanulások, az énekre pedig a főgymn.ban 4 hangra hetenkint 1 óra, az algymn. 2 hangraszint* 1 óra. T«ljes elismerést, érdemel a szakavatottan tanító Be-reczlmre zene és énektanár tevékeny buzgalma. E műsorosat után a torna gyakorlatok tartattak meg dicséretes eredménynyal.
— Coneert im grossen Casino SaalezuGros s-K a n i s s a czimü felirattal mult hétfőn egy 8 pontból álló müsorzattal leptek meg,mely kedden este8órára volt összeharangozandó a műizléssel bíró közönség azon részét,kik a dal-és a zenében keresik az élvet és gyönyört. A meghívó által okozott meglepetésünket még fokozta az is, mit abból olvasánk ti: Mitglid desNatianálthea-térin Pesth. Tudtunkkal még ez ideig ilyen csodabogár fővárosunkban nem létezik! Aztán tovább ott látjuk a Conzertge-b e r kiforgatott nevét Alexander An-gyalfl. (Talán Engelmann ?..) Sőt ennyivel sem elégedett meg Thalia bolygó papja, hanem a közreműködők neveit is kénye- kedve szerint forgatta ki. — Ennyi csodás dolog kibön- | gészése után csoda e ha mi is kedvet kaptunk ! magyar városban német hangversenybe menni. | As eredmény meglepett. Angyalfi (vagy ha . tetszik Engelmann) ur a tapsok kifogyh*>tlán j özönében részesült. Julius R o z m v ö 1- i gyí, kit nekünk Rózsavölgyi Gyulának van szerencsénk ismerni, szépen szabatosan és tetszéssel énekelte érzelemdus magyar darabjait. Emerich 0 1 lop ,N e u-K a n i z s a« j czimü Gesangswalser-ivel felvillanyozta a kö-
zönséget, mi még s „GeföUigkeit.tal fokosodott. az estélyt az esthőse végezte be. W ér weiu obwirunswiedersehe n'czimű dalmüvei,melyet midőn ismételtettek vele, olyan-formán beszélt, mintha reménye lenne, hogy m i is mét látni fogjuk egymást !
— Baletton Füredre s 9-ik számú kimutatás szerint jul. 11-ig 913 fürdővendég érkezett.
— A Balaton-Füreden működő színtársulat derék igazgatója, Aradi Gerő ur ée kel-lemdus neje nemes keblük legszebb jeléül tűnik fel azon figyelem, melyet a. Szeretetház, árvái iránt tanúsítottak az által, hogy-nekik örömöt szerzendő-őkit a színház legalább vasárnap®-koni ingyen látogatására felszólították. A magukat magaviseletük és tanulások által kitüntetett növendékeknek pedig ez öröm gyakorlatban való élvezhetését ígérték. Meglévén a gyermekre nézve hasznos, de káros hatása is: a nevezett intézet tanárai—megköszönve a szíves figyelmet— készséggel fognak a derék pár jó indulatu kívánságának eleget tenni ott a hol az paedagogiai szempontból tekintve lehetséges lesz.
— A zala-apáthi diszünnepély alkalmával juu. 21-én három darab felöltő maradt hátra: egy oarna (csuklyával) és két másik ugynevezt;t'„Tinódi"(egyiknek zsebjében tarka swahl), az illető birtokosoknak átvétel végett Zala-Apáthiban rendelkezésükre állanak.
— , Keszthelyi nM-daÜeör' folyó évi julius25-én a „Nieszner" vendéglő kertjében tán-czal összekötött daleelélyt tartand, müsorozat: I. szakasz 1. A dalban, Abttól, 2- Káka tövén, Zimaytól. 2. Hóvirágocska, Abttól.II. szakasz. 4 . Reggeli séta, Gádétól. 5. Az erdőben, Men-delsohntól. 6. Loreley, Silchertől. Belépti dij 1 írt. — Kezdete 8 órakor. A működő ée pártoló tagok szabad családjegyet kapnak.
— Ki dl Antal urodalmi vadász a lenti sárberki erdőben e vidéken igen ritka saspárt lőtt, egyik 8 láb széles kiterjedésű, mindkettőnek csak a szárnyát lőtte meg s pak-róczokkal tudták leteríteni: az uradalmi főbérlő uréápoltatja s remény van felgyógyuláaukhoz^a-ponta a két sas egy birkát eszik meg.
— Zákányban a gőzmozdony ismét egy embert zúzott szét, a hullát jul. 19 ón Nagy-Kanizsára szállították.
— Rövid Mrek. Berlinben a régi ség kereskedők Kossuth bankjegyeit majd teljes névértékben veszik. — Bokody az Istvántéri szinházat is kivette. — A német hírlapírók nagygyűlése Badenben lesz jul. 25-án. — Posonyban 15-én nagy tűz volt. — Losonczi László ismert nevü költőt az országos tébolydába kell szállítani.— Báró Eötvös József siijátSina báró parazul feldiazittetni rendelé. — A nyomdászi ünnepélyenjózsef főherczeg is jelen.leez. — A Margitszigetet apr. 15-től jul. l-ig 63 ezeren látogatták. — Hazai kertmivelő egylet alapul Budapesten. — Dr Kovács S. Endrét, Deák Ferencz orvosát bárói rangra emelik. — A kolozsvári dalárün aepélyen 700--nál több dalár jelentkezett. — Ressler István volt színigazgató hirtelen meghalt. — Kerka-poly Károly mostoha gyermekei Fiumében nyerték még az államsorsjáték főnyereményét a 100,000 forintot. —
. Szerkesztői üzenetek.
1355. Alsó-Lendvára, Díjkövetelésről szó sinot Szívesen vesszük becses tudósításait. Fogadja üdvözletünket.
1356. Gy. A. Rohítsch. Készséggel megindítottuk ; olykor írj valamit.
1357. K. Láugvizen. Egyik sem jött ki.
1359. P. P. Keszthely. ííem lehet elmennünk ;
a szini tudósítást kérjük.
1359. Zala-Tárnokb*. Mi a lapot rendesen küldjük, nem értjük, hogy eddig hiánytanul megkapta s most épen nem Ujolag postára adtuk.
1360. Csongrádra. £ hóban nem lehet.
1361. M. H. Konstantinápoly. Válaszodat rég váiom ; tán elveazett a levél ?
1362. Z. A palacsintát nem megénekelni, hanem megenni jó, ba jó.
1363. T- V. Toplicza Készséggel teljesitettük-gyógyfürd8re nem lévén szükségem, csak szellemi; leg találkozhatunk. Gyógyulást kívánunk 1
jsilas 19-161 Jsliss 25-l|. 1874.
Hó- és hetinap Katholikns nap- Protestáns tár | naptár 2>
19) EL A* igazságtalan sáfárróL Luk. XVl.Pr. Mát-VTL G. Mát. IX. 27—33.
19 20 21 22 23 24 25 Vssársap HétíS Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat D 8 Paul Illyés p. Dániel M. Magd. Libor P. Krisztin. Jakab D 7 Makrio Illyés Pattline M. Magd. Libor. Kinga Jakab tf*
Felelős szerkesztő
Báty* Lajttt.
Nitt levél
Tersánczky úrhoz N.-Kanizsán. A .Zalai Közlöny* 56 ik számában, as ür és suly mértékeket tárgyaló terjedelmes ve-sérczikk jelent meg önnek aláírásával.
vállal
•) E a.
rovat alatt köalöttért felelősséget a«a
Ezen erélyes felszólalással, a mennyiben
a mértékek használata körül felmerülő hiányok orvoslására, — és a magas kormány, ti27 az illetékes közigazgatási közegek felügyeletének fokozására volt irányozva, a t. közönség elismerését kiérdemelte vala magának.
De hogy a helybeli kapitányság közegei által, a csapszékekben tartott leiül vizsgálat alkalmával, több kevesebb számú messzelyes üvegeknek történt elkobzása által előidézett áikövetkeztetéseí és tulbuzgalmában magáról* annyira megfeledkezik s azt állítja hogy „ a kereskedésre szánt mérők és sulyok mind csalásra vannak készítve" más helyen ismét „a kereskedelmi mértékek és sulyok mind csaiÁsra vannak irányozva". — ez az összes kereskedelmi és iparos osztály becsületének büntetésre méltó megtámadása, gonosz szándékú rágalom, és a közönség félrevezetése, és tehngerlése, — méltatlan oly emberhez ki, csak némi miveltségre is igényt tart.
Polgári állásánál fogva megbocsátható tudatlansága következtében, niucs tudomása arról, hogy az egész kereskedelemben használt összes mérők fontok, sulyok s. a. t. csak az osztrák macyar birodalom fővárosaiból u. m. Béc*, Pest, és Graczból rendelvék, hol közbizalomra méltó gyárak csuk is hatóságilag hitelesített 8 próbabélyeggel ellátott darabokat becaájtanak forgalomba, — tehát csalásra készítve nincsenek, és igy esalásra irányozva sem lehetnek.
Azon jóczélzatu tanácsot adjuk önnek, hogy jövŐDen csak oly tárgyakról irjon. melv-lyekhez ért, mint például, a cseléd rendszer, utcza tisztítás, csatorna fertóztelenités, cholera elleni óvszerek, és kendvencz szakmája
bortermelés és kezelés, — melyekhez naktudo
mánya és tipasztalásánál fogva szollani competén s, — nehogy ismeretlen téren való tétovázás közben bebizonyítható rágalom, és gyanúsítással magát igy bele ártsa.
Felhívjuk ezennel Tersánczky urat tes-tületeson, hogy a kereskedelmi osztály ellen irányzott becsületsértő támadását, ezen becses lapok legközelebbi számában \ támadással azonos helyen visszavonja, különben kénytelenek leszünk kellően intézkedni.
N. Kanizsan 1874. julius hó 14.
A kereskedelmi osztály nevében Weiser János s. k. Pollák és Stern s. k. Roseuberg Ferencz s. k. Strem és Klein s. k. Fessel hoter József s. k. Svarcz és Tauber s. k. Weiss és Ledolsky s.k. Pollák és Neumark s.k. Jóséi Müncz s. k. Sam. \V. Bettelheim s. k. lieitlheim Márkus s. k. Milhofer Ödón s. k. Kosénfeld Adolf s. k. Msyer Hacker s. k. Kosenberg János és W'elisch József s. k. JStern és Polák s. k. Stemmer Káimán s. k. Schercz Jakab s. k. Grünhut Filipp s. k. Ge'sei Guttmann Henrik b. k. Ungár Mihály s.k Schercz Zsigmond s» k. Kauders Fülöp s. k. Stern Móricz s. k. Reichenfeld Ignacz s. k. Rothschild Albert 6. k.Lőwinger Israel&tiai s.k Dobrovits Döme s. k. Blau X fiai s. k. Nentwich Gyula s. k. Ebanspanger s fia s. k. Berdin Márton s. k. I. Danenber<r <!t Weis s. k. Pollak & Kohn fivérek s. k. Schercz Enpl. s. k. Weiss M. s. k. Zerkovitz Zs. és társa s.k Bauer Miksa s. k Welisch János és tia s.k. pr. Singer Samu s. k. Eisinger Henrik s. k. Kőnig Samu s. k. Schwarcz Adolf s. k. Hirschl Ármin s. k. Alex. Deutsch s. k. Sommer Miksa és Sándor s. k. Weiller József s.k Singer Mór s. k.
,ConkM
welche ein Galanterie- und Kurzwaarenfache volkommen praktisch sind, deutsch & unga-risch sprechen, finden sowohl DeUilisten als such Engrosisten Engaganent. Ausführliche üfferte an H. Lang, Fünfkirchen.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barrj
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50-szeresen megkíméli az árát — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek iná solatok.
74.670. bieonyitvány.
Bécs, 1872. april bó 13-án.
Már 7 hava, hogy vigaszUlhatlan állapotbaD voltam. Mell- és idegbajban szenvedtem, agy, hogy naponkint fogytam S7.emlátomá*t és ennélfogva üo«z-szabb időig háborgatva voltam tanulmányozásomban. Hallottam az ön csoda telje* Revalaaciérojéről. igénybe vettem és biztosithatom ?>nt, hogy a* ön zamatos és tápláló Revaleficiéreie használata által, tökéletesen etrész.vjpeAnek és erősnek érzem magamat, ugy. hogy minden reszketés nélkül vezethetem a tollat. Kötelességemet vélem teljesíteni, minden szenvedőnek, ezen aránylag igen olcsó és Ízletes tápszert mint legjobb gyógyszert ajánlani, és maradok tisztelettel
Teschner Gábor, a nyilvános telső keresk intézet hallgatója.
73.668. bizonyítvány.
Mitrowitz, 1871. apr. 30-án.
Köszönet a jeles lisztnek, a melynek 3 havi használata következtében nővérem, a ki ideges fŐbaj-
ban és álmatlanságban szenvedett, a javulj c ján
van. Egyúttal tiiwt«letteljesen kérem Önt, ntái . tel utján 1 font közönséges Rovalwciéret mildem, 1. nálati utasítással együtt 8 hetes gyermekek szá
Tisatelettel
Kostits Q. Mlkobis.
•ra.
73.704. biaonyitvány.
Prilep, u. p. Hollescbau (Morvaorsz.) 1871. május 7-éo. Mintán a* ön álul küldött da Barry Rev.ile«-ciérem már rég elfogyott, és gyomorgyengcég^m és eméMthetlenségem ellen jó gyógyszer,ennélfogva l.szelettel kérem önt, uekem 2 font Revalesci^ret n valódiból utánvét utján küldeni, még pedig minél Hőbb. Teljes tisztelettel
Robaciek Jóasef, erdész.
Táplálóbb levén a húsnál, 60-szeresei: hieg
kiviili a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min
gyermekeknél.
Pléhsr.eleic zékben •/, font 1 frt. 50 kr.. 1 font 2 frt SO kr., 2 fout 4 frt 50 kr , 5 font 10 frt., 12 font 20 frt. 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták sxulen-czékberi 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciéie Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr, 48-ra 4 frt 50 kr., poraiakbau 12 csész.'re I frt 50 kr., 24-re 2 frt óO kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra 1<> frt., 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Gomp
által, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
N.-K'tnizvin Looák Karoly gyógyszertárában Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz: Kj\ssán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél ; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temes vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta: utalványra vagy utánvétre.
A 20r> <M>. márkás A 456 isiUÓt máj. 1 9-éli A 20;>.(HH) márkás nagy sorsjegy f. é. ,, nagv aorsjegy f. é. május hó 19-éu ná- OZCreilCSP majús hó 19-én ná-_b-m nyert _ lam nv«»rt
és " '
Isten áldása Cohnnál.
A 205,00 mark iiaicy sorsjegy
ós nyeremeny
mint tudva van. valemint egyébkor hatóságilag elienjegy-zett nyeremény lajstromain ugy most is f. é. május hó 19-éu nálam nyert ; ennélfogva van szerencsém tisztelt ér dekliteknek az ivei május és junius havi nyereményhuzá gokat figyelmébe ajánlani, különösen a fó Mvereinény ösz szeget felül 2U0.0w0 laliéron vagy 600.0ÍX) rajnai forinton mely k hatóságilag ellenőrzött jegyzékre készpénzben azon ual kifizettetik.
A hamburgi állam által garantirozott nagv pénzsors játék több mint 2 millió 860,OOO ullé ismét "rendkívül nagy és sok nyereménnyel szaporítva csak *40tM) sorsje-yet tartalmaz: és néhány hó alatt 0 részletben követkéz/ nyeremények biztosan nyernek : nevezetesen é Reményi50.OoOtaller valódi érték 80.0000 4 .0000.30000 0000, 15.000. 2 szer 12.000. l-szer 10000. 3 szo 8000, 8 szór 6000, 5 szőr 4800, t£-szer 1000. H-Szer| Í200, ll-szer 2400, 28-szor 2000, l-szer ltiOO. sző 1200, 152-szer 800. 4-szer 600, l-szer 480. 360 szor400. '10 szer 200, 10 szer 120. 480 szor 80. mOO-szor |44. 16541 szer 40, 20, 16. 8, 6, 4 és 2 Tallért.
é. julius 23- és24 én lesz ismét a húzás két részletben hatóságilag ellenőrizve, melyen
«'«>" ffiTe.xz ercdeli H írnjejtv ár.i 6 frt. «. é.
» r r 3 fr>.
(,«y neuyed „ „ | frt 50 U .
Ezen állami jegyzéssel ellátott eredeti si-é^j- uvkc és bérmentes levelekben a legtávolabb vidékekre is'c:Külduin a egrendelók kezeibe; épen ugy fognak kézh«z jutni a ható gi nyeremény jegyzékek és nyereménypénzek a húzás után nnal mindenkihez a részvevőkhöz birtokban óa azonnal, Az én messze kiterjedő összeköttetéseim k-hetóvé teszik ne Dgy minden nyeremény kiki lakásán fizettessék ki.
tx Sams
llanilxirjtbnn.
Fő iroda, banktár és váltó-üzlet,
v
Lotz II. Gépgyára.
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám
s
o
r
W 1
0 p
n
á n u 0
m
o
o TS
o
>

es
eS
T. M
Ti

melyek egy órában annyit csépelnek,mint 3 cséplő egy nap alatt. — Kgy szemet sem hagynak a szalmában s nem aprítanak semmit.
Már oszt. ért. 150 forinton franco Bécs.
Próba-idő és képességéérti jótállás mellett szállít
1Q. WEIL MÖR
gépgyára Frankfurt a M.
vagy pedig Soherz Lulza asszonyságnál N8gy-Kanizsán. 1303-3
Mellékkereset.
SzilárdhitelO biztosító intezetek ügynöke', gazdasági egyletek tagjai
kik szilárd és jóknletü cziikkek r jutalmazó üzletdij mellett eladni szán-, dékoznak. f.*lkéretn<ík, hoprv czúneiket, bizonvitvánvokkal ellátva S. S. 492. jegy alatt mielőbb bekühljék: an Hassesstsio At Vogifir Annoncenex-
l>6lition in Prag (1396 2)
Bettelheim W. Samn
ajánlja a nagyérdemű közönségnek njonnan felállított és teljesen fölszerelt mindennemű
sávoly és vászonból készidt'
liszt-, gyapjú és gabonazsákok
raktárát.
A legnevezetesebb gvárakkali összeköttetéseimnél fogva juod helyzetben leszek, hogy a legjobb minőség és a legolcsóbb árak mellett szolgálhatok.
a városház épületének bérháxában járata mellett van.
távirdai hivatal be-(1326—5)
Conn.L. általános korpa-olaja.
Gyorsan és biztosan működő gyó^jsxer min Jenkinek, ha erős fejkorpa képzódéa terhét szenvedi.Gyors és fér.ves eredményű anélkül, hogy * hajnak artana. Kgye-(iiili szer a fentnevezett terhes szenvedés meggatlására. A l.ixonyitványok megtekinthetők. Ára egy adagnak 1 frt GO kr. bémentés penzbeküld黫el vagy utánvéttel rendelve.
Főraktár a feltalálónál, Bécs II. Bezirk Afri-(i 82-3) kanergasse Nr 3.
l'i'iiyereuieny
1*)<i IKX) vhI. marka tij német birod. mét tekben.
Uj
Szerencse
B
A nyereményekért jótáll ar. állam
Felszólítás a nyereményekre való kilátásban leendő részvevésre a Hamburg állam által garantirozott nagy pénz-sorsjátékban, melynél több mint o millió 2 százezer markának nyeretni kell.
Ezen előnyös pénzsorsjátéknak, mely kiszámítás sze rint még 84,000 sorsjegyet tartalmaz, nyereményei következők : nevezetesen az első nyeremény 450,000 márka valódi uj német birod. értékben, vagy 15Ö.000 porosztallér,2000000
márk, 100,000, 75,000, 5,0000, 4,0000 2-szer 3,0000, 25,000, 3-szor, 20000, 3 szor 15,000, 5-ször 12,000.
12-szor 1,0000. ll-szer 8,000, ll-szer 6000, 29-szer 5000. 4000, 55-ször 3,000, 152 szer 2,000, 365 szőr 1500. 1200 és 100, 906 szor 500, 300 és 200, 11706-szor UOéslOO, 16535 ször 50, 40,20,15,10, és 5 márka, és néhány, ki alatt 6 részletben bizonyosan eldöntetik.
Az első nyereméuy-huzás f. é. julius 23-án és 24-én
lesz.
és megemlítjük ujolag, hogy egy egész eredeti
sorsjegy ára 6 frt.
1 fél csak 3 frt.
1 negyed 1 frt. 50 kr.
ée ezen állami jótállással egybekötött sorsjegyek (tilos minden utánzás) legkényelmesebben ajánlott levelekben a legtávolabbi vidékekre is pontosan elküldetnek.
A megrendelőknek mindegyike az ó eredeti sorsjegye mellett egyszersmind állami ellenőrzéssel ellátott eredeti tervet kap a húzásról, és & húzás után azonnal a hatósági szám legyiékek sürgősen elküldetnek.
A nyeremény-összegeknek kifizetése és elküldése az érdekeltekhez egyenesen tőlem jó, és a legszorosb titokban történik.
Kéfjiik tehát a t. közönségett teljes bizalommal hozzánk fordulni.
HeoltBolier Sámuel öregebb.
bankár és üzleti irodája Hamburgba.?.
(1891—3
Wajdits József kiadó-, lap! ós Nyomdatulajdonos gyorasajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
S1GT-KAXIJB.4, 1874. julius 23-án.
Tizenharmadik évfolyam.
r-

Ottrttésl tr:
^eeu erre . . 3 frt. fél erre . . . - * > ae^refl erre . 3 , ^y szám 20 kr.
?
Htristsssk
6 baaábos petitaorban 7, másodszor 6 • minden további aorárt 6 kr.
5YILTTÉRBEN
»oronkint 10 tarért -.emek fel.
J Kincstári illetik minden
legyei hirdetáaért külö
d 30 kr. fizetendí.
enti résxeof
nAri v#rir «*.
I!
' üeuS kőaiexnéa.y*k ixerketttdáez, —
anyagi részét illet* cöxiemenyak p«iif &
kiaűóbox bérmentve ío-tézendők:
SAGY-SA5ÍIZ8A
Bérmentetlen levelek csak Umert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
-SOMOG
ÖZLÖN
_ 1 Kéziratok riuu nem
r J küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyai gazdasagi egyesület". a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s ioarbank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár a ,Zaia-Somogy* gőzhajózási részvénytársulat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkini kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap,
- - ---— ^ ^m^^mm
Hegedűs József,
+1874. jol. 18-án.
Az ügyvédi kar egyik kitűnőségét, az emberi méltóság egy kiváló alakját kisérte a meglepően nyilvánuló köz-részvét f. hó 20-án sírjához. Én,ki a megdicsőült emlékének e sorokat szentelem, könyekkel öntözött uton haladva a fájdalom óriási súlyát emelve állottam meg az újonnan felhányt földgöröngyök felett. Úgy érzem, mintha egy fényes* mult üszkei felett állanék, hogy még egyszer felkeressem a ragyogó gyémánt-szemeket. melyek az összeomlott hamvak alá rejtettek el, mintha egy nagyszerűen lejátszott élet ragyogványait kellene vissza sugárzanom, de ezt nem tehetem; a megsebzett lélek, melyre a fájdalom hideg hóleple borul, életteljes meleg sugárt visszalövelni nem tnd. Hü ecsetelője volt a közgyásznak egy derék lelkész, a boldogult barátja, kit a halál fekete szálakkal füze a koporsóhoz, különben is a kiemelkedett 8 történelmi fontosságra magasult élet hordozóinak majd leüzen életirója, a jövőkor összefüggést keresve a mult között oda álland a beomlott sirok fölé. s összeszedve a nyugvó porokat, még egyszer -egyberakja a néma alakok felejtett vonásait, hogy reá mutathasson azon egyéniségekre, kik hivatva voltak alakitólag folyni be az emberiség ügyére.
59-ik évben ragadta ki őt a halál; halálával egy oly ^ziv szűnt meg dobogni, melynek minden dobbanása a reá bizott érdekek és közjóért történt ; kevéssel a nagy catastropha bekövetkezése előtt kik látták a halálsápadt arczot, fájdalmasan sejtették, hogy a nem midennapi élet már csak utolsó fényét terjeszti szét.
Ifjú kori éveire vonatkozólag még
nem jutottak az adatok kezeim közé, de 1848 utáni nyilvános pályája városunkhoz van fűzve ; alig van a vidéken férfiú, kinek emléke még élénken nem volna lefoglalva a nagyszerű élet által, mely mint óriás folyam mindnyájunk szeme előtt folyt le jótékony harmatárt hordozva tükörén. Hisz még a mult évben is jelen volt azon teremben, hol hazája és különösen a város javára oly tevékenyen, oly emelkedett érzelemmel munkált közre.Fájdalom,hogy jelenléte utolszor történt. Kik ismerték a hivatást, melynek élt, kik ismerték az embert, mely benne lakozott — becsülték ót.
Társalgása vonzó volt és lekötelező j minden osztálybeli emberek közt otthonias tuda lenni; maga sok önérzettel birt ugyan és ambitióval, mit másokban is, kiket barátságára méltatott, keresett és becsült. Legujabbi törekvését, hogy parlamentbe juthasson, — mindnyájan i merjük és mint nemes czéllal egybefortat méltányoltuk. Nem önzésből volt ó ezen, hisz ez oly értelemben mint venni szokták, ó hozzá nem fért. JÉrezte erejét, nagy volt benne a munkásság iránti buzgalom, s tisztelőinek bizalma ösztönözte őt. Egy bizonyos neme ez az ambitionak, melyet megróni nem lehet! Teljes önzés nélkül nem születik ember, dicsvágy nélkül felette ritkán na-gyobbszerü szellem. Szerettük és becsültük ót mindnyájan.ó válogatás nélkül szeretett mindenkit, mint embert és polgártársait, ki csak azt m<igérdemlé. Mindenkiről elismertetett felvilágosult szabadelvű szilárd viselete, fáradhatlan tevékenysége? mit másokba is át tuda önteni.
Fellépései a nyilvános élétterén az életbölcs, a körülményekbe mélyen belátó
TÁRCZA.
Hűtlen kedveshez.
Hányszor mondtad : .rajtad kivfll Soba senkit a mig élek !"
MegeskflT^l! — Emlékszel-e Szavaidra csalfa lélek ? —
Hányszor . . . hogy ha kételkedve Mosolyogtam szavaidat, —
Szenvedélyes csókjaiddal Némitád el ajkaimat.
Zöld ligetben érzeményim
Szárnyat öltve, dalba fúltak ;
Körülöttem a madárkák Egyt61 egyig elnémultak.
SzerelemrSl folyt az ének,
Halld caak ! — igy seólt : „Napalkonyáu ..."
Es utánam caicaeregték
A madárkák : rHamis a lány
Hamis ! — igen b*mű a lány! — Em lékszel-e csalfa lélek?
Hányszor mondtad : „rajtad kivül Soha senkit a mig élek !"
P0Z80GÁR GYULA.
A fekete lovag.
(Eredeti beszély.) Irta
Németh Elek. (Folytatás.)
Albazúr boszsnkodva kelt fol és távozott. Az érzelmeitől elrsgadott hölgy csak énekelt, mintha moet akarná kiönteni léte minden
férfiút, a világos gondolkodású főt és meleg keblű honfit jellemzik. Ügyes gyakorlott ' szónok olvasott férfin, iskolázott jurista, • kitűnő urbarialista és lovagias gentlement ; veszett el benne! hegyen áldás emlékezetén!... " AUDIAT.
A nőkérdés.
Beteges társadalmunk egész halmazával rendelkezik olyas kinövéseknek, melyeket ha időre nem nyesegetünk, megannyi gaz gyanánt növikbe az egész társadalmat.
Az időszakhoz kötött folyóiratok hivatása e részben hathatósan működni.
Tagadhatatlan, hogy tesznek is ezek valamit. Csakhogy,ha mélyebben megfigyeljük a hangot és módot, melylyel lapjaink a társadalom káros kinövéseit nyesegetni akarnák, meg kell vallanunk, mikép egyes hírlapírók különösen oly kérdéseknél görnyednek a hajdankorbol átszivárgott lidércz-nyomás alatt; melyeknek komolyabb tanulmányozói odanyilatkoznak egytől egyig, hogy a táisadalmat a radicalismus alapján egészen uj mederbe kell átvezetni, illetőleg gyökeresen reformálni. - -.. _____-
A külföld irói valamennyi ujabban fölmerülő kérdésnél egyhangúlag radicális alapon állanak, s dolgoznak.
Az ész rendeltetése az, hogy az ismeret-szerzés korlátait erejével elsöpörje. Ha ezt nem tenné az ész: ugy létének alapját rúgná ki maga alól.
Mindezt tudva, nézzük csak nálunk miért ellenségei némely irók a radicalismus-nak akkor, ha például egy oly kérdéssel van dolguk, mint a nőkérdés.
Mielőtt erre' választ adnánk, tisztában kell lennünk egymásifc kérdéssé!.
V a r.- e nő k ér d é 8? Mert ugy látszik, hogy némelyek még ezt is kétségbe akarnák vonni.
E sorok irója, épen most lesz két esztendeje, „Társadalmunk bajai* czim alatt egy czikksorozatban az akkori „Zala-8omo-gyi Közlöny* hasábjain tisztán a nőkérdés-scl foglalkozott. Ugyanazon czikksorozttot Czéh Sándor ügybuzgó nyomdász Győrött „A női einancipatio * czim alatt kiadta,s mint tudom, különösen a jótékony nóegyletek körében, s talán épen ezek álul terjesztve nagy kelendőségnek örvendett. Megjelenése után pár hóra Dr. Pisztóry Mör a győri ismeretterjesztő egyletben a nóemancipáczi-óról értekezett ellenséges állásponton, természetesen a régi időkben kalandozva, s nem méltatva a jelenkor követelményeit. Ujabban pedig „Nőkérdés* czim alatt Kassán jelent meg egy kötetke Szemák István tollából, véüóleg.
Ezek mind oly jelek, melyek a nókér-dést létezőnek bizonyítják.
Hogy hazánkban a nő kérdés elsóizi tárgyalása Zalamegyében látott napvilágot: e keaéetoéüyezési. dieeőség- nem ajMiyira íl ezikksorozat iróját,mint inkább e lapok felelős szerkesztőjét illeti, ki elég „bátor fi* volt, az előítéletekkel szembeszállva, lapja ba-ábjain azt közzétenni.
Tisztában levén eszerint azzal, hogy nőkérdés csakugyan van, tisztában arról is, hogy a nőkérdés vitatása körül nem minden hírlapíró „Bátor-fi," lássuk honnan magyarázható ki egyes hírlapíróknak a nőkérdés vitatása körül tanúsított semleges, vagy tagadólagos maguktartása?
öröm és fájdalmait. Énekelt csodás megragadó hangoD, oly szerelemlebelőn, hogy a legvadabb sziv is megmozdult volna hallatára.
De ah! most éneke egy gyönge sikoltásban enyészett el — — mi ez ?
Előtte fél térdre ereszkedve egy alak volt, kinek megdicsőült arczán a szerelem minden varázsa égett. Szemében az üdvözlés hajnalcsillaga ragyogott, egész lény én az átszellemülés elvitázbatlan jele ömlött el.
Leóna az ijedség és örömtől szólni nem tudott.Előtte térdelt az.ki annyiszor megjelent képzeletében, kinek emléke egész lényét betol té, kiért epedett.
Most előtte térdel — annyi veszély között kitéve a felfödözés s a haragvó és tán meg is sértett atya haragjának. Ez több volt, mint képzelni lehetett.
De a fekete lovag csak nézett, csak mosolygott édesen mint egy szent, ki halálos ágyáról visszapillant elmúlt és jól töltött életére, s most, midőn a halálangyala érinté fagyos lehével, a menynek kapúi tárulnak föl előtte. Végre Leóna kezére egy forró csókot lehelt. Ez fölrásá a hölgyet mélázásából.
Lovag! mily vakmerőség, mily köny-nyelmü koczkáztatása az én és ten becsületednek ! Mindenre, a mi becses előtted — menj
— — menj--mig föl nem fedeznek;--
én nem árullak el. óh ha valaki meglátna, mi lenne akkor — — távozzál — — távozzál, látod, még nincs is egész homály.
Csak addig hagyj maradnom hölgyek legszebbike, míg elmondhatom égető véghetlen szerelmemet, melynek lángja emészt kimond-hatlanul. Hallgass óh hallgaa meg! Ne vess el magadtól ne — ne — ez halál volna rám ?
Ha az egész föld kel is ellenem, nem re megek ; de egy elbocsájtó szavad, egy megvető tekinteted képes lesújtani s a halál torkába vetni. Nézd egész lényem szerelmet — lángoló szerelmet árult el. Oh hallgss meg Leóna ! — Ezzel megragadá a hölgy kezét — hallgass óh hallgass meg!
Lovag menj — — távozzál — nyugalmamra kérlek menj ! —
Nem,itt haljak bár meg, legalább szemed előtt, mely most tőlem elfordul, r*.aihatok meg.
Siesss lovag — üdvödre kérlek — életed becses előttem----meg — — meghallgatlak ---de most távozzál! jöjj nyíltan ! —
csak most menj ! Vagy jöjj később, ba eljő az éjfél — — midőn minden alszik — — menj most — várni foglak.
Köszönöm életem angyala,--ezzel a
hölgy kezét forró ajkaihoz emelé az ihletettség egész elragadtatásával.
Lovag--lovag siess ! — — Nagy ég
léptek ! — — menj erre--az erkély alá
egy időre hamar — — itt vannak — — elvesztem ! — s az erkély padjára hanyatlott.
A léptek közeledtek, az ajtó kinyílt. Albazúr, ki ügyét végzé jött.
Az én kis csalogányom elálmosodott ejnye — ni--de mi ez--oly halovány
--tán megijedt — — mi lehet ez?
Leóna! édes lányom--mi lelt ?
Leóna az atyai hangokra kábultságából föleszmélt Körülnézett.--midőn atyját egyedül
látá,lélekereje visszatért, mert mentve tudá azt, kinek élete oly nagy becsben volt előtte. Zavarát és helyeetét elpalástolandó tettet&kez fogott. --Kacsagni kezdett. .
Kedves atyuskám, ugy-e megtudlak én téged ijeszteni ? •
Ej e hamis — — te hamis — no u^yan rászedtél — — de várj csak többé nem hiszek. Mire kiterjesztvén karjait leányát keblére öleié.
Leónám szived hogy dobog — neked valóban van bajod. —
Nem csoda, mikor egy nagy madár ugy megijesztett.
Hát ez volt a baj, az én kis bátor lenyom szégyenlé elmondani ijedsége okát —
ugy-e ?--De hogyne egy rettenetes madár,
mely még el is vinné leányomat —---majd
megöljük. —
Ne — ne bántsuk édes atyám — — a madár különben szép lehetett — — én ugy szeretem már noha váratlan megjelenése megijesztett.
Jó szived van leánykám, de most már jer be. Albazúr karon fogván leányát beveze-té, b jó éjszakát kívánván neki homlokára egy atyai csókot nyomott. Leóna pedig a nagy lelki rázkódás miatt elbágyadva pamlagára dőlt.
VL
Mielőtt eseményünk fonalát tovább szó-nők, keressük föl ismerősünket Talmát, ki Albazúr udvarából távozta óta személyesen nem került felszínre.
(j átadá magát a keleti kényelem minden gyönyöreinek. Élt önmagának és önmagáért. Egyedüli czélja nem valami magasztos eszme létesítése, hanem kedves énjének istenitéae volt.
De azért ne higyük ám, mintha a Leóna által rajta ejtett szégyent felejtette volna, óh nem!
Ezen idő alatt leikében a boszu és gyűlölet a fekete lovag iránt még feketébb lőn,
l
A n<5k társadalmi, munkaköri, koz-és mugánjogi cmuncipáczióját rögtön, illetőleg a megkívántató átmenet nélkül mi vem akarjuk érvényesíteni. Mert annyi belátásunk még van, hogy a nóemancipárziót a szükséges oktatás megadás nélkül keresztülvinni nem lehet. De, hogy a férfiakéhoz hasonló oktatási eszközöknek a nők élvezetére adás után csakugyai bekövetkezik a nők teljes emancipátiója, az meggyőződésünk. A meggyőződés pedig — történelmi tények igazolják — olyan természetű, hogy ha a jelenben nem. de a következő nemzedékek idejében valósulás szok:a követni.
A nőkérdés vitatásánal a legfőbb megfigyelni valókat következőkben adhatjuk elő.
Jelesül a legelső kiindulási pont mindenesetre a cs a 1 ád.
A családban van letéve azon határkő, melyhez ugv az egyén,mint az állam érdekei lánczolódnak.
Az eg}én a családban leli föl legfőbb vágyainak beteljescdését.
Az államnak érdekében áll az egyént e vágyainak elérésére szorgalmazni. Mert minél több a család, s minéf kevesb a magánzó, annál vagyonosb az állam. De, hogy az állam követelőleg léphessen fel, szükséges számbavennie, birja-e az egyén azon eszközöket, melyek ót a családalapításra, s illetőleg annak fentiirtására képesitik? Ha nem birja a modus vivendit egy családra, az egyénnel szemben az államnak követclóleg föllépnie nem szabad, mert ad impossibilia nondatur obliguiio.Példának okáért hogy még világosabban szóljak, nem lenne szabad nótlenségi adót róni egy oly fiatal emberre, ki épen magától az államtól csak 5-vagy 8-száz forint évi fizetést huz, mert ennyiből manap családot fenntartani — czifranyomoruság nélkül — nem lehet.
Mig az állam ölbevetett karokkal nézi, hogy a heti, havi és évi statistikai kimutatások szerint mindig több a halálozások, mint a születések száma, mig az áilam 15 ezeren felül levő tisztviselői közül egy két száznak2 — 12ezer.ezreknek ]>edig2 — 8száz forint az évi fizetésök, mindaddig ahelyett, hogy 10 — 15 ezer családdal szaporodnánk, csak „pusztulunk, veszünk, mint az oldott kéve széthull nemzetünk." *
Ebből kifolyólag „az állam kénytelen viszonyát a nőhöz, a családra való tekintettel, szabályozni de másrészről a nőnek isjoga van az államtól követelni, hogy amennyiben családi hivatását be nem töltheti. (legyen bár gazdig bár szegény) a személyes szabadság által invol-váltójogok élvezetébe lépjen, s
és szivében jobban fölébredt a vágy Leónát, e büszke lelket birni s őt mint sajátját bámu-fóinak bemutatni. Ezen czélok létesítésére nem kiméit fáradságot, nem semmi eszközt, romlott lelke nem borzadt vissza az alattomos gonosz-és cselszövő utaktól ; neki mindegy volt akármi csak terve létesüljöu.
MidŐB közelébe jutunk épen csinnal ékített szobája diszes kerevetén bever.
Előtte tiszteletes távolban áll egy féríiu, kinek egész lénye elárulja hivatalát és foglalkozását. Sebhelyekkel boritott sötétbarna, ezer ránczu arczán csillogó kis. ravasz szemeiből a kajánaág és a gonoszság minden n-nie villog el^Oszült, durva hajzata, mint s»-rte inerede-Z*»az ég felé. Egc^z testalkata, mely most az #öltetett tisztelettől kissé görbül', vád erőt és viszontagság által edzett egvéniség»t tüntet föl.
Te vagy Abdul ?
Szolgálatodra kegyelmes ur.
Amint híredből tudom, te a puszták legnagyobb gazembere, rablója, gyilkosa vagy.
N< m tudom kegyelmes ur, minek tart a világ, de ezen megtisztelő méltóságok még nem egészen illetnek meg.
Hogy ne ilietnének, h isz hány kegyetlenség száradt már kebleden.
Azt akarám mondani, hogy e méltóságok oly nagyok, hogy én sem értem még el őket, de egykor Un az lehetek, minek tartanak.
Akármi fogsz is lenni, de annyi áll, hogy kötélre való vagy. Már régen meg is száradtál volna rajta, ha én nem vagyok.
Számithatsz is rám kegyelmes uram.
Ajánlottak kegyelmembe, mint olyant,
ebben az állam által necsakneaka- j dályoztassék, ellenkezőleg támogattas-sék."
Ezzel kapcsolatban, minthogy a kötelező polgári házasságról szóló törvény az idén újból okvetlenül a ház asztalán lesz, az egyéni szabadságra és azon kényszerhelyzetre való hivatkozással, mely szerint a családalapítás ki kezd menni a divatból, a családalapítás könnyítése, és aanak czéljából, hogy a családok szaporodása által az állam vagyonosodása is elómozditassék, indítványozzuk :
w
Czikkelyeztessék a polgári házassá g ról szólandó törvényb'e a nő egyéni szabadsága is.
Ez volt a másik pont,mely a nőkérdés vitatásánál különösen megfigyelendő.
A harmadik pont leszármaztatásához azon tényből jutunk, hogy „a nőnem ugy szellemi fejlettségét, mint társadalmi helyzetét tekintve, 'korától elmaradt, aki tehát ót az Emberiség nagy szinházában a hátul ácsorgó tömegből, mint nem odatartozó elemet karonfogva az őt megillető páholyba segíti, az bizonyára sem a nő, sem a család érdekeinek ellensége nem lehet.*
Azaz „a nőkérdé s kulturai kérdés" És igy miután az eszmék sohasem halnak meg egészen, a nóemanczipáczió eszméje is mindig nagyobb tért fog magának követelni, s elfoglalni, bármikép állják útját egyes gondolkodni nem szeretők, vagy nem tudók.
Van azonban még egy negyedik megfigyelendő pont is a nőkérdés vitatásánál azon czélból, hogy megérthessük egyes hírlapírók semleges vagy tagadólagos maguktartását a nőkérdés tekintetében..
Nevezetesen minél műveltebb valamely nemzet, annál érettebb is arra, hogy határozatot mondhasson a nőnek nem pusztán vagyonszerzési és igy productív de társadalmi valamint kőz és magánjogi emaczipácziójára vonatkozólag is.
Amerika Utah államában a nők szavazat joggal is birnak.. A többi amerikai államban vagyonszerzési, s pályaválasztási joguk szabadságolva van.
Ami társadalmunk ezen jogok együttes és egyszerrei fölvételére mai napság még nem képes. Mert,
Nincs kormányunk, mely a halhatatlan emlék tanulmány o. zására a testbeöltöztetés czéljából, ha egyebet nem, legalább egy kis bureaut nyitna.
De, hogy képesek vagyunk, aminthogy szükséges is — társadalmunk vajmi rende zetlen vagy legalább kifogásolható ferdesé-gei daczára, — kimondani a nők munkáké-
ki a titkos megbízásokat végre tudod hajtani. Bizol-e magadban ?
Ha én nem bízom, akkor ki bizhatik bennem ! Kegyelmes uram, amit Abdul elfogad, azt végrehajtja, ha minden gonosz Bzellem ellene van is.
Hátha ezeknél gonoszabb,a kit el keli láb alól tenned?
Azzal is megbirkózunk.
Vannak embereid ?
Vannak.
Mielőtt megbízásomat adnám, felelj őszintén — — ha tudsz. Ismered-e az úgynevezett fekete iovagot ?
Abdul e névre kissé elsápadt és szemei kegyetlen szikrákat látszának szórni, s elfojtott dühtől rekedt hangon feleié . .
Ismerem-e? Ah ki ne ismerné őt. Nézd kegyelmes ur ezen összevagdalt pofát, ezt is az ő ádáz keze boronálta igy össze-vissza. Ismerem jól, de esküszömAílah köntösének csúcsára, hogy ismeretségem rá halált hoz, ha ezer lelke van is. Már több derék társam harapott a halál almájába az ő kényszerítésére,de végre megbőszüljük mondá a rablófőnök összeszorított ökleit fenyegetőleg fölemelvén.
Jó ezt tudnom, te is gyűlölöd őt. én is,te meg akarod ölni egyszerűen, ón vele együtt boldogságit is össze akarom törni. Az ő elvesztése a czél,melyért hivatálak/Vállalkozol-e?
Örömmel kegyelmes ur, most épen köny-nyü lesz tőrbe ejteni, mivel tudjuk hol van és hol síok esténkint lenni. Kémeim mondák, hogy Alb&zur udvara körül ólálkodik, tán szeretne bejutni.
Nem tudora mi czélja van, de tebbezör megjelent már evtve m kert mögött.
Helyi hirek.
—A nagy-kanizsai cxéllő vész- társa -
ság f. hó 21-ki dijiövészi ünnnpélye egyike volt a legsikerültebbeknek. A résztvevők kevesen voltak ugyan, de annál fesztelenebbül működtek közre. A czéllövés és tekézés egy negyed 6 órakor vette kezdetét délután,melynek eredménye következő lett : I a czéllövésnél jutalmat nyertek : a), Veszter Imre ügyvéd ur egy sterling (20 frt) értékű aranyat; — b), Koch Adolf kir. járásbiró ur 20 frankos Napo-lenondort; — c), Weber Ferencz palini főer-dész ur 10 frankos aranyat. — II. A tekepályán : a.) Kovács Alajos vasúti tiszt egy tallért — b.) Pálffy István m. kir. honvédhadnagy egy ezüst forintosat. A tánczkoszorucska 8 óra után vette kezdetét, melyben igen kevesen, de a válogatott rész osztakozoit az est élvei és gyönyöreiben. A hölgy koszorúban ott diszelgtek : Gelich ezredesné, Varga alezredesné,Martinko vicsné, Müller ezredesné, Godináné, Gutmann úrhölgyek és több távirda és vasúti tisztné; a fiatalok közt ott láttuk Gelich Euima.Mattosh Vilma Müller és Veszter kisasszonyokat, Godina nővéreket és Baiatonyi kiasszonyt Pécsről. — A k*ídélyes mulatság a hajnali órákban ért vé-g.-t.Miuden a legszebben es legjobban sikerült, csak a vendéglősre hallottunk mindenféle panaszt. Mult évben is említettük, hogy az ily zsarnokon tanácsos lenne túladni, s ha volt okunk tavaly ezt tanácsolni, ugy most több okunk lehet, mert hasonlót nem ismerünk. A mellett hogy miuden méreg drága, rósz is. Vi-deant consules I
— Salamon Károly adóhivatali díjnok a nagy kanizsai kir. adóhivatalhoz VII. oszt, ideigl. adó tisztté neveztetett ki.
— Toivajla*. Folyó hó 18 — 19-ikére eső éjjel Grűnhút Fülöp ur magtárából néhány
Tehát igaz ?
Igaz.
Miért megy ?. . .
Nem tudom.
Ezer ármány én tudom !--azért haljon meg!
Mi&or uram fejedelmem.
Még ne,hadd élvezze a boldogság édét, b legyen annál kinosabb rá nézve a halál. — Majd ha a holdfogyta teljesen beáll, akkor történjék meg — — — jutalmad nem marad el. Addig csak kisérjétek figyelemmel. A haláltusán én is ott akarok lenni--gyönyörködni
akarok kínjain. Most mehetsz, addig még beszélünk.
Vegyen Allah köntöse alá, s szerető szem-hunyorgatásai kisérjék lépteidet jó uram fejedelmem. Végre távozott, de nem állhatott ellen ösztönének és az előterem asztalán levő ezüst kantát magához vevé. „Ez is jobb a semminél --foglaló."
Mos nyugodt vagyok,boszumat hüthetera. Veszszen el! Boldogsága tetőpontjáról zuhanjon le! Azért zuhanjon le! Azért hidegült meg irántam Leóna — — — no várj gőgös leány — — a kerti leczkét, nem felejtem el; vagy szerelmem jobban büszkeségem áldozata lész, vagy megtöröm szivedet, de lovagodé nem lész. Ha ^inden sikerűi, e forradásos arczu eb menjen utána, ne legyen senki titkom birtokában. Hm !\|ím ! a kalandor megnyeri szerelmét és ón Talma húzzam a kurtát. Várjatok készítek én nektek lakodalmat. De ma Bzememmei akarok meggyőződni. Elő parancsolván lovát Sáadeeh felé indult.
pesitését, azt csak a vakmerő elfogultáig . vonhatná kétségbe.
A munkaképesités tekintetében, nem tagadhatjuk, egykét miniszterünk haladni kezd, amennyiben a távírdák s vasutaknál és iskolákban már nőket is alkalmaznak. Hanem hát Quid hoc ad tantam sitim ?
A most emiitett munkakörre képesítés tekintetében a megkívántató eszközökkel ellátvák nőink.
De mikor adatik meg nekik amaz eszközök igénybe vétele iránti jog is,melyek által nem csupán e három, de egyéb magasabb tudományosságot vindicáló pályák csarnokába is benyithatnának?
Ezek után ha kérdjük: miért foglalnak el némely hirlapirók a nőkérdés vitatása körül semleges vagy tagadólagos álláspontot: kénytelenek vagyunk arra a meggyőződésre jutni, hogy mindazok, kik ily magatartásról tanúskodnak a nőkérdés körül, vagy nem gondolkodtak mélyebben s az összemberiség javát munkáló szempontból e kérdés felett, vagy határozottan elfogultak.
SZ ERÉNYI ENDRE.
*
« *
mérő búzát* hordtak el. — Sajátsággal bir a
gaztettes ügyessége annyiból, miszerint a pad lás ablakán keresztül Rzállitotta le a gabnát, okvetlenül egy czimbora segítsége mellett. Reud őrségünk erélyes kutatása mindeddig eredmény telén. —
— Kővetkező czáfolatot vettünk :Egy valaki, aki privát passióból jónak találta becses lapja utolsó számában Angyalfy Sándor — biztosan tudjuk — a pesti nemzeti színház vagy volt vagy még levő tagját(az most mar mindegy) nevetség tárgyává tenni — tui zottság által nagy igazságtalanságot követvén el — engedje, hogy némely megjegyzéseit me^ czáfolhassara. — Mindenek előtt láttuuk An gyalfy honfitársunknál oly okiratoka', melyek bizonyságot tettek az ö nemzeti színház beli tagságáról; ha tehát iró ur a fővárosban ilyen csodabogarat mindeddig nem ismert, ugy bizony kitűnő és ha7ai művészeink sorában méltó helyet érdemlő énekest sem volt alkalma ismerni. Magam a fővárosból már hosszasban távol levén — persze sok abban előforduló dolog kerüli el a tigyelmet;de ép ily esetben nincs valaki feljogosítva, valamit állítani — ugy mint ama tudósító — amire a szükséges indokokat végképeu nélkülözi. Ha azon ura nénu*: ruüsorozaion és a többiek közt előadott német darabokon talált megütközést, — ugy nem habozunk neki egyrészt igazat adni; de itt is annyiból vétettte el a dolgot, hogy a hangversenyzőt okozta. — Angyalfy ur már az által is bizonyitá, hogy a germanizális ellene, midőn mint iró ur hiszi „Engelmann8 nevét „Angyal-fy*ra változtatta át. Továbbá be tudjnk bizo nyitani, miszerint nevezett ur akarta is a műsorozatokat magyarnyelven nyomatni,csak hogy aboau végkép jártsa nem levén, a németben irta és annak atfordittatását a nyomda tu lajdonos úrtól kérelmezte; — de hogy minő oknál fogva, e megkeresés teljesítés nélkül maradott, előttem titok — és hangversenyző ur részéről távol sem lehet bűn. A már kinyomott müsorozatok után ujakat nyomatni épugy az idó rövidléte, mint művészünk tán paecu-niai helyzete nem engedték, a balsors üldözi ez ügyben is szegény barátunkat, midőn iró ur az egész dolgot „k i f o r g a t ja" ós közönségünket tévútra vezeti. Miheztartás végett tehát kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni, hogy ama sorok daczára számos elismerő bará tot szerzett magának Angyalfy ur, pedig az „ összeharangozott" közönség majdnem minden tagjában, — és hogy kedves leend még sokára előttünk emléke olyannyira,miszerint szívesen üdvözöljük ama kilátásba helyezése valósi tását, hogy: „Mi ismét lá:ni fogjuk egymást !" Legalább leend tán alkalma czikkiró urnák is megnyerni tetszését, ha műsorozata magyarul való kinyomathatására még több súly*, és több költséget fordít.— SINGEK SAMU.
— Légrádon a városháztalát ismeretlen tettesek 19-én virradóra áttörlek s onnau 181 frt adópénzt s egyéb értékes iratokat el raboltak. Helyettes szolgabíró Kovács János ur azonnal a helyszínére utazott.
—JPm. Nagy Sándor debreczeni nyelvtanárnak nagy hírre vergődőt „Franczia nyelv levélszerinti ónoktatása" Roberston T. tanmódja szerint megjelent a második rész XXVII. XXVIII és XXIX számú levele. Egynek ára 30 kr. Kapható a szerzőnél Debreczenben vagy Budapesten A igner Lajos könyvkereskedésében.
A Leóna által kitűzött éjfél elközelgett, Minden csendes és sötét volt; csak a hölgy abla • kából világított ki az éji lámpa kékes világa. Leóna virasztásának okát tudjuk. Ott ül-kerevetén, arcza majd kipirul, majd elsápad a szerint, amint keblében az öröm fénye dereng vagy a rettegés fellege borong.
Az idő itt van, ki kell mennem, megígértem ; Vár — — mennem kell. De atyám ? — nem — — nem szabad. Vakmerőség lenne atyám jóságával visszaélnem — nem — nem megyek! — — — De mikor ugy szeret, igen szeret, hisz egyedüli kincse szivemnek az ő szerelme. Én is szeretem, mert mi az élet szerelem
nélkül?--Sirhalom, mely fölött csak a
száraz avar futó homok honol. Meder, melyből az üde, éltető viz kiszáradt és nem nyují a fáradt vándornak enyhülést, hanem több kint és szenvedést; mivel elméjében föltűnik az egy koron itt buzogó forrás és szomja még égetőbb lesz. — Tér, mely fölé az égnek kristárly harmata soha sem hull és melyet nem diszit virág, nem növény.
(Folytatása köv.)
Dalok.
v.
Akármerre járok kelek, Mindig feléd tekintgetek. Gondolom : a láthatáron . Megláthatlak minden ároo.
Ugy elnézek egy csillagot, BilvőlSen mely csillog ott. Gondolom : a te nemednek Sugárai tündökölnek.
—Bwjwy Elek kr.házfőnök ur névünnepe mult vasárnap kedélyesen tartatott meg; * a köztiszteletü férfiú üdvözletére számosan meg jelentek.kiválólag a kir. törvényszék s ügyvédi kar. A diszebéden pohárköszöntés m mdatott, nevezetesen: Wlassics Antal kir. törvényszéki ♦•inök, Kovács János szolgabíró, Nucsecz József tanfelügyelő, Farkas László főgyipn. igazgató, Wlassics Gyula ügyvédjelelt, (ki ez idő óta Schweiczba utazott) Plihál Ferencz kir. törvsz. bi ró, Babocbay János ügyvéd, Nagy Béla Sz. Ferenczrendü áldozár, e lapok szerkesztője sat. álul. Ez alkalommal Berecz Imre tanár vezérlete alatt a főgymn. zenekar nagy hatással működött. Ugyanekkor volt Pintér Elek kr. unár ur .lévünnepe is. Tartsa az ég mindkettőt bosszú élet-s jó egészség ben, hogy a nevelészet terén hazánknak minél több szolgálatot tehessenek!
— „ Uj BadacHOTf1 Nagy-Bakónak község határában alakított hegység tárgyában következő elismerő nyilatkozat adatott ki: — Lahetetlen, hogy azon férfiú neve meg ne örö-kittessék, ki fáradhatlan szorgalma és teljes odaadással azon törekedett, hogy a bakónaki határban uj Badacson név alatt a hegység alakulása létesíttetett,az örök hálára érdemes íéríiuban Gáspár Ferencz kanizsai lakós és birtokos urat tisztelj ik, ki nemcsak a szőlővé áulakitandó térségnek, mely 104 tnagyaj holdat tesz, ezzé leendő áUlakiUsában kezdeményező volt, de tekintve azt is, mikép általa beültetett nevezetes térségen, nemcsak az izlést, de a megválogatott legkitűnőbb válfaju szőllót ulteté, ezzel a vidék szőllószetétól eltérő uj ala pot és példányt állított fel; mivégből kz összes birtokusság nevében mi alulirt elöljárók leghájasabb elismerésünket ezennel nyilvánítjuk s jelen jegyző könyvünkben nevét ugy jogutódai nevét if nemcsak megörökítjük, de ezen elismerő nyilatkozatunkat disz példány ban részére kiadni, s a „Zalai Közlöny" utján elismerésünket közölni ezennel határozatilag kimondjuk.
— Kelt Nagy-Kanizsán jul. 10 — 1874. — Dávidovics György al hegymester. TóthGábor.
— Acs János, Mátés Adám esküdtek. Acs József hegy jegyző. — Kovács János szbiró. Meg is érdemli nevezett Gáspár Ferencz ur, hogy a birtokosság nevében neki a kiérdemelt tisztelet megadassék, hisz ő, — nem csak a helyet jelelte meg, hogy a föld, — melyet megvettek mely szabad, hogy az csak szőlővel ültetendő legyen, de megmutatta azt is, hogy mint lehet Ízléssel párosultan jövödelmezővé tenni azon földet, mely eddig csekély vagy semmi jövö-delmet sem hozott előbbi tulajdonosának, — de tekintve azt is, mikép az álula alakított szőlló-tök mint külön megválogatott és osztályonkint külön ültetettek s jeles válfajokat képviselnek uj ves87Őit a mely beültetetlen térségnek az ot-uni birtokosok javára leendő átadását nem csak megajánloiu, de tényleg már hogy csak az egész szőllóbegy mely kiváló sokrészéuél fogva e vidék első és legmagasabb pontján fekszik, (.gy forma kitűnő minőségű bor termelés leszen évenkint,álul adja, midőn tehát egyrészt az értéktelen vagy csak csekély értéket képviselő birtokot ez uj mivelés álul oly értékessé tette, más reszt a nyerendő bor egyformaságá-uak elérése végett az álula tetemes költséggel megvásárolt, de a föld vegyülete és épen szőlő termő képességéhez megválasztott külön válfaju szőlők nemesítése és kezelésében oly odaadás saJ működik, ennéi fogva ne csodálja senki, hogy a birtokos osztály tömörül és egy szív
és egy lélekkel kívánja, hogy adjon az ég más vidéknek is ily jeles szőlőszt, ily fáradhatlan, de jó szívű birtokost, ki Gáspár ur példáját követve, az amúgy is elhauyagolt szőlészetünknek, ezzel borászatunknak egy uj lendületet adva hason elismerést magának kiérdemelje. Kanizsa juli. 10 1874. A hegyi elöljáróság.
— Keszthelyen a gazdasági unfolyam a néptanítók számára a ug 9-től aug. 29-ig Url.
— Koczeth Mátyás alsó-lendvai albiró a csáktornyai kir. járásbírósághoz helyeztetett át. Gyurics Elek ócsai járásbirósági aljegyző pedig szinte Csáktornyára törvényszéki jegyzővé neveztetett ki.
— Stiasny A. lovarda igazgató Keszthelyen üté fel sátorát s itt a szt. háromság téren Urtja előadásait. Ha végig tekintünk az előadások hosszadalmas sorozatán, Ulálkozni fogunk igen érdekes jelenetekkel, de vannak olv jelenetek is különösen a társulat álul nagyszerűnek hirdetett néma játékok melyek holmi utezai komédiához hasonlíthatók, s melyek az élvezethez szokott közönséget unalommal töltik el. P.
— yagy tiiz. Zala-szt-Balázson julius 22 én délelőtt 11 órakor tüz támadván, ez 33 lakóházat —köztük a unitóilak és tanodát, valamint a plébánia lakot — mégis nagyszámú lakot — mégis nagy számú gazdasági — épületet —, a behordott gabna és ukarmányféléket porrá hamvasztotta. A kár igen nagy és sok !
— Elismeréssel közöljük Geró Jakab színigazgató urnák azon közméltány'ást érdemlő nemea intézkedését, melyszerint Alsó-I enrí ván julius 38 án tartandó színielőadás jövedelmének félét a szent-lászlói kath. templom felépítést költségének gyarapítására ajánlotu fel. Ugyan e czélra szerkesztőségünknél eddig főtisztelendő SzkalkaKandid bakonybéli perjel ur 5 ftot főtiszt. Vida Incze kegyesrendi Ug Nyitráról szinte 5 ftot küldöttek:mit is ezennel köszönettel jelezünk.
— A„Vasárnapi Újság' julius 12-ik száma következő Urtalommal jelent meg: Conchn tábornagy (a r c z k é p pe 1). — Atvám emlékéuek. (K ö 1 t e m é n y, G á s p á r Imrétől.) — Régibb magyar irók csarnoka: 1. Zágoni Mikes Kelemen. — Kozák kunyhó a Pruth mellett (képpel). Malom az erdőben (képpel). — Algíri élet. (Egy magyar tengerész naplójából). — Az első hídépítők. — Utazás a tenger alatt. (Regény „Egy tíz millió ér t é k ü k a ^y 1 ó" cl képpel.) — A mostani üstökös. A most látható üstökös pályájának raj zá-val.) — Aratási orosz népszokások. — A hétről. (Tárcza levél:) Irodalom és művészet, stb. rendes rovatok. A „Vasárnapi Újság" april — juniusi évnegyedí folyamából, melyben az „ Utazás a tenger alatt" czimü képekkel illusztrált regény közlése megkezdetett, még néhány teljes számú példány kapható; előfizetési ár évnegyedre 2 forint; félévre 4 forint.
— Uj naptárak. Szabó Mihály tolna-szántói jegyző, mint szerkesztő s kiadó megrendelési ivet bocsátott ki „Községi körjegy zők naptára" és „Községek naptára czim alatti muukákra amannak ára lfrt, emennek 50 kr. mely a szerkesztőhöz czimzendő u. p. Kocsola.
— Megjelent s beküldetett hozzánk . Észrevételek az egyetemes Unitógyülésre s a szervező bizottság kitűzött 6 tételére. IrU Sza-
badszállási. Ara 20 kr. Kapható Klökner Péter könyvkereskedésében Székesfejérvárott.
— Kiválólag figyelembe ajánljuk a következő jelentést: Az 1874.agusztus 3 án Budapesten tartandó nemzetközi gabna vásár pro grammja.Miután a nemzetközi gabnavásárra már is azámosan jelentkeztek, az alólirt bizottság elég téresés alkalmas helyiségről gondoskodott és a folyó évi junius 27 én kelt hirdetéshez képest, a nemzetközi gabnavásár f. é. augusztus 3 án az újvilágban (Tüköry-gát) fog reggeli 8 órakor megnyittatni. A tőzsde titkársága e napon a gabnavásár helységében viszi hivaUlátés kívánatra a legnagyobb kész < séggel fog felvilágosításokkal szolgálni, és szok-ványftizeteket rendelkezésre bocsátani. Sürgönyök és levelek felvétele és kiadására a gabnavásár helyiségén távírda és posuhivaUl fog nyiUatni. A gyors áUzolgálUtás végett czél-szerű lesz a leveleket és sürgönyöket „Budapest gabnavásár" alatt czimeztetni. Vidéki s külföldi látogatók felkéretnek,hogy neveiketa bejáratnál kitett idegenek könyvébe bejegyezzék. Belépti jegyek augusztus 1-és 2-ikán d. e. a tőzsde titkári hivaulában, augusztus 3-án pedig a gabnavásár bejáratánál válthatók 50 o. é. krajezá-rért. A gabnavásár látogatói a magyarországi vasutak részéről a visszautazáskor50°;0-o8 leengedésben részesüluek. A kik ezen kedvezményt igéuybe kívánják venni, az illető igazolványt a beléptijegy szelvények előmutatása mellett, át fogják vehetni a tőzsde titkári hivaUlnál. Tíz o.é.forint díjért külön hely jelöltetik ki asz-Ullal és székkel. Ily helyekre f. é. julius hó 25-éig jelentkezhetni levél utján a tőzsde titkárságánál. Budapesten, 1874 julius 10 én. A budapesti áru és értéktőzsde bitotttÁga.
— Rövid hirek. Hajdú Böszörmény város erdeje meggy uladt s több ezer holdon a fa elégett. — Lapistya községbe 7 eprószó gyerek a vihar egy fa alá szaladt s a villám mind a hetet agyonsújtotta.— Császka György szepesi püspök lólszentelése Esztergomban f. hó 19 én v\>lt. — A Petőfiház megvételére eddig 321 frt < gyűlt be, — Mosonymegyében Albrecht főherczeg wittmannsdorfi (nincs magyar neve ?) mint a Gy. K. irja, négy nap alatt 60 szép fiaUl allgaui tehén hűlt el léptályogban
— A toscanai nagyherczeg Temesmegyében birtokot vásárolt. — A pozsonyi posztógyár leégett. — Gráczban nólyceum állitatott fel.
— Chicagóoau ismét nagy tűz volt.20*or ház égett el, — Amerikából 28 emancipált nő utazza be Európát, jelenleg BuJap «ten vaunak. — Klapka tábornok Schweiczba uUzott. — Pa-leetinában nagy az éhség. — A föld összes vas-uu 1873 ban 31,703 mérföldnyi hosszúság volt. — A czár Albrecht főherczeget a 86 ik gyalogezred tulajdouosává nevezte ki. —
Vegyes hirek.
— + A magyarok és törökök kikergetése Eu/rópából, .Magyarország oly ország, melynek jövője, a körülmények szerint, a németeké vagy a Bzlávoké. A lakosságnak szellemben és számban alárendelt töredéke, a magyarok, kiket csupán a német erő szabadított föl a tör ik járom alul, akiket német erkölcsök tettek félig müveit európaikká, merészkedik az uralkodó réteget ábrázolni, és képtelen valamennyiek egyenjo joguságát eltűrni, saját nyelve kedveért a többi lakosság fölött zsarnokoskodik. De mint finn ugor vagy turáni származásnak nem helyezhetők a
nemes indogerroánsággal egy rangba. Számnkra Európában ép oly kevéssé van h«ly, mint a. törökök számára. Inkább olvadjanak a németek a vérrokon szlávok közé; ha a magyarságba olvadnának, ez auayitjtenne, mint alacsonyabb fajhoz lesülyedni.a Igy van ez szóról szóra me-irva Luckbardt (Berlin) MilitAr Littaratar blatt jának junius havi füzetében ! — mondja a Reform, — melyből a tanulságos közleményt vettük. É. már most — csak németizáljunk!
— % Nagyszerű csalás és lopás Batthyányi grófnőnél. A Bécsben lakó Batthyányi grófnőnél szolgáló komornyik, Buel Anna ellen e napokban bünkereset indíttatott, mert ez egy eladás végett neki átadott400 frt értékű mű-szőnyeget eladott ugyan, de a pénzt magának UrtotU meg. Az erélyes és óvatos rendszabályok meglepő dolgokat hozuk napfényre. Kiderült, hogy Buel Anna úrnőjétől 2000 frt értékű aruuynemüeket sajátított el,- hogy továbbá nővérével egyetemben többektől nagyobb pénzösszegeket és értéknemüeket, melyek körülbelől 20—40 ezer forintra rúgnak, csalt ki. Mindkét nővér a fenyítő bíróság előtt fog tetteért felelni.
Történeti naptár.
Jul. 23. Babocsánál Nádasdy Tamás és Zrínyi Miklós megverik Ali basát.
„ 24. Sajói csata, Görgei győz és mégis re-tirál.
„ 25. 1386. Mária királynőt • Ersébet anya királynőt a horvátok Diakovárott megtámadják s Novigrádba hurczolják.
„ 26. 1848. Ujonczállitáai törvény.
, 27. 1759 halt meg Maupertius nagyhirtt mathematicus.
„ 28. 1849. Keszthelyi csata. — Explosio Szegeden.
„ 29. 1294. Esztergomban második nemzetközi zsinat III Endre királyunk alatt.
Nyilt levél Czimborai János urnák,
Nagy-Kanizsán.
Gondatlan fellépése álul okozott kellemetlenségeket, — mely egy bizonyos családhoz irt levelében elszórt goroinbaságai miatt keletkezett, — tulajdonítsa önmagának.
Ügyét, s -ját állítása szerint úgyis nyilvánosság elé hozni,előttem kinyilvánitá;ennélfogva rágalomteljes fellépését, — mintha ügyeibe avatkozva titkait kibeszéltem volna, visszauU-sitoua, s kijelentem, hogy bonyolult ügyeiben valamint eddig, ugy ezentúl sincs semmi kedvem szereplő egyénként feltűnni.
Nagy-Kanizsán, julius hó 21-én, 1874.
NYULI GYÖRGY.
„Cotnis*
welche ein Galanterie- und Kurzwaarenfacke volkommen praktisch sind, deutsch & unga-risch sprechen, finden sowohl DeUilisten a Is auch Engrosisten Engagement. Ausführliche Offerte an H. Lang, Fünfkirchen.
*) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal a Szerk.
A Zala-Somogj
gőzhajózási társaságJM
OLL A. SEIDLITZ-POR A.
A „Balaton"
bizonytalan ideigközlekedését megszünteté.
A rendes közlekedés
Rév-Fülöp— Boglár
és
Boglár—Rév-FülOp
közt, ezentúl komp hajóval fog föntartatni.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógy -|hatásnk által minden. eddig elismert házi merek kttclli, tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; mit az sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e poruk ibgxött szorulásoknál, eaészthetetleatégeksél, gyo-TIPVÍÍ O^JR Vri V- ■'""hévnél, továbbá görcsök, vess és ideg-bajokba*, szivúobogasnál, ide-* u * UA gesség okozta ffftjás. vértolalái, 'égül hysteriára, bákér é. Uz»<i
tt — _ ' Á.1 1 „1 _T báayaara hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb
grozos reparatió vegett. molyeredményeztek0 u^-í
0 j_ n ..ii Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
most elkerulhetlen Ion, rRMICZ|A BORSZESZ SÓVAL . _
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedel-L mére minden belső és külső gyuladás, legtöbb betegság, mindennemű seb-, fej-, fül- és t'oglájás, régi sérvek és nyitott set«k, rák, fene, szem gyulladás, bénulás és mindennemű sérülés ellen, stb stb.
I paiaczk ára használati utasítással 80 kr.
DA legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjai.
▲ valódi Dsrscb-halaájzslr-siaj ■ell- és tfldt-bajsksál, soropbo Iss- és raoWtis-betegségekben legjobb gyógybatáasai van; meggyógyítja a legidültebbklszYSty- ésosázkajskat, valamint aa idSsaaki bőrkitegsket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Belus J. gyógysz Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
Bslovárstt I>akovics Q. Csáktsrsyás Kárász H. Csurgón Kreisler Dávid Kapssváratt Kohn Jakab Kaprssozás Werii Sánd. gyógysz. Keszthelyen Wünsch F. Keresztsa Lreyer Jakab fiai Kőszsgss Csacsinovits Istr. gyógyga.
(1413-1)
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Lstesyéa Kalivoda J. gyógysa. ■arozallban Isztí Nándor Bássk-SzL-gyirgyÖB Fibica J. gy. 8zSHbatbelyeS Pilieb Ferencz gy. Soprosybas Meaey Audrás gyógysa. Zágrábbal Uiuelbach Zm. gyógyaa. , Ceyleck J. J. gyógysa. . Hrweisz Fr* gyóygaa.
ÍM
Aiiathcrin szájvíz
vérző foghus, rheumaticus fugfájdalom és fogkőképzódés ellen
Nem találtam módot, folyton véraff foginomat, rhenmaticn^ fogfájdalmaimat és fogkóképaődésemet begyógyiUni, mig a hatásos asatberin szájvizet nem kezdtem használni, mely nevesett kellemetlenségemtől nemcsak megszabadított, de fogaimuak nj életet adva, i dohányzást is megkesdbetém.
A legőszintébb OrOmmel nyilvánítom ezúttal méltó elismerésem köszönetemet Dr. POPP bécsi ca. k udvari fogorvos urnák. Bécs.
(1136—2) Báró Blumenau, m. k.
Kaphatók: Nagy-Kanizsáu : Belus József gyógysse^ Rosenberf Hoseufeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán Tschepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerésa, 8inger M. Weis A. Xala-Egerszeg'-n : Isóó F;. gy<»gy«*erésa. Kapronesáo : Werii gyógyszerész. Varasdon : Haltér gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajüt. Sióm bathelyen: PiUieb Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidék! Sz.-GyÖr —ün. Fibic E. C. Vesaprémben : Meyr Tuszkau, agy Gatbárd Tirádát; . fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovaa-Serényben: Heisler gyógysz. Kalocsaán : Horváth K. gyógyszerész. Kees Ikeméten : Milhofer és Mac hl eid gyógysz. Pakson: Flórián J. gyógysa, Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J.: B«gl, Belus és 8chrőder gyógysa. Szegszárd: Brahsay gyógysz. — Bonyhádon: Kramolin J. Szigetváron -.Barwarth, Salamon gyógvsr. — Baján : Michitsch 8t. és Herafeld fiai, ugy Herzog IgnácznáL — PécseU r Zaolnay W. és E. Zách, Sipőca gyógysz. Kárádon: Zadnbánazky gyógysz.
Marczaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Duuaföld rárótt Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendván Kiss gyógysz. — Bohonczon: Simon gyógyszerész uraknál.
Codb.L általános korpa-ol^a.
Gyorsan <•* biatOBan rartködó ttyógysxer mindenkinek, ha erős íejkorpa képiódéa terhét sxenTedi.Gyors és fényes eredményű anélkül, hogy * hajnak ártana. Egyedüli ster a fentnereaett terhes stenv«-dés meggátíására. A bisonyitványok megtekinthetők. Ára figy adagnak 1 frt 60 kr. béraentes pémbeküidésael vagy utáuvéttel rendelve.
Főraktár a feltalálónál, Bécs II. Bezirk. Afri-tU82-4) kanergasse Nr. 3.
Juli-eladás.
Csab-Rendeken középfinom szórü tenyésztésre való 17 kos, 313 anya és 120 bái-ány alku utján eladatik, a venni szándékozók ugyan Csáb-Rendeken Bogyay Antal földbirtokoshoz forduljanak. (uio— i)
Bérbeadás.
A kapronczai va3uti indóház mellett levő étterem, mely az utasoknak legnagyobb kényelmére van berendezve, f. é. október hó 1-től 3 vagy több évre
bérbe adandó.
Bővebbtudósitást a tulajdonos L. L.-nél Kapronczán nyerhetni. (1393-3)
Haszonbérbe
kerestetik a a mesében vagy a szomszéd megyék szélén egy 300 — 500 holdnyi területü birtok. A kiadni szándékozók e lapok* szerkesztőségében bővebb értesítést nyernek. ',1322—1)
KAMTZ C.
ptpir&eresfeLodése
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
100,drb. levélpapír névvel 100 ,
— ft. 50 kr.
levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos dobozban ....
100 „ látogatójegy dobozban 100 „ levélpapír fekete nvomattal 1000 , len boríték „
5000 „ len boríték , 10000 „ ienboriték , 1000 , pecsétbélyeg
1 teljes íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentíni bronzból 1 „ gyertyatartó gyufatartóval 1 , óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe aj inlom t. cz. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogramotokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendülések utánvét mellett leggyorsabban és legpontosabban eszközöl tettnek. " 1313-03
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr. -- ft. 80 kr.
4 ft. — kr. 18 ft. — kr. 35 ft. — kr.
2-50, — 3---3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr. 30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
Betíelheim W. Samu
ajánlja a nagyérdemű közönségnek újonnan felállított é> teljesen fölszerelt mindennemű
yg/f~jut-a< sávoly és vászonból készül f^Q
liszt-, gyapjú és gabonazsákok
raktárát.
A legnevezetesebb gyárakkali összeköttetés* ;mnél fogva azon helyzetben leszek, hogy a lepjobb minőség és a legolcsóbb árak mellott szolgálhatok.
a városház épületének bérház-ában a távirdai hivatal bejárata mvllett van (1326—6)
Cséplőgépek
kitűnőnek bizonyult legújabb szerkezettel, óránkiat annyit csépelnek, mint három cséplő emb^r egy napon át Ára 150 frt Bécsbe szállítva. próbaidő s garancsia mellett
Ph. Mayfarth Comp
gépgyára majnai Fraukfar tbaji-
p^ÜgvnökóK kerestetnek. (1S33--7)
„Puritar
HAJ-IFJITÓ-TEJ.
A »Purit«b" nein hajfesték, hanem tejnemü folyadék mely majdnem azon csoda.ia.tus hatassál bír, hogy ósz hajakat megifjit, az az lassanként uiég pedig legkéitübb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg bírt!
A „Puritán" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint vízzel mosathatik, lehet fehérrel bevont vánkuson alunni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
nem fest, hanem ifjit.
a világon a legegyszerűbb. A tejből a ké/.r<: öntetik, s addigS dörzsöltetik vele a haj, mig kellően meg vau nedvesítve, s uiinden nap egyszer ismételtetik. Ebből ail az egész. Ha a haj visszanyerte eredeti természetes színét, mi rendesen tiz tizen két nap múlva történik, további fentartására elegendő a tej nek heten kint 2 — 3 szór való használata, f> ugy bajusz, pofa és teieszakáli , valamint a leghoszabb női haj is megifjittat ütnak.
Egy üveg „Puritas" ára 2 frt. (^postai szétküldésnél ára 20 krral több) s készpéazzel vagy utánvétellel kapható Krauz Ottó én társánál, Bécs, JlariahiifersfraM*e 38. tsam.
Főraktárak : Bécs : Weiss József gyógyszerész, Stadt. Tuchlauben. — Prága Furat József gyógyszerész, Schillings Gasse . — Brünn: Eder Ferencz. — Pesten: Törők Józne ur gyógyszertárában, királyutrza 7-ikszám.
h 381—3.)
Alulírott tisztelettel tudatja a t. cz. gazdász közönséggel, hogy
Szombathelyen, főpiacz 1. sz. alatt.
gépraktárt
nyitott és következő gépeket folytonosan készletben tart: Mozdonyok és cséplóyepek legújabb szerkezettel. Samuelson és társa féle javított gabona-ara tógépek. Wood féle ujonau javított fü-kaszáló-gépek Kézi cséplőgépek, kitűnő szerkezettel. Járgányok és járgány-cséplőgépek. Széna-forgatók, széna-gereblyék mozgatható aczélfogakkal. Sorvetőgépek, Garett reDdszere szerint.
Sorvetőgépek egészen va-sból, legköuyebb neműek, hátulról kormányozhatok és egy személy álul keze lhetók.
Utó-favágók, gyalu és furó gépek, ftépa vágok, ganajlé-szivattyuk sat. s&t.
Kitűnő anyagér t és hibanélküli szerkezeten kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellatí >tt jegyzék és árjegyzék kivanatra bérmentve kül-
r
(1387—4)
Hoíberr M.
gazdasági gépgyár-tulajdonos.
Bécs, Favoritén Erlachgasse, 22.
Dr, Handler Mór
i
S § © Qi © § i*-
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker bÍz(o*itá!«a mellett mindennemű
Titkos betegségeket,
1) az Önfertőzésnek minden következményeit, úgymint :
m a gr ö m 1 ^s © K e t,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt),
2. hűgycsőfolyásokat (még oly idülteket is), a nemzőré8zek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujákért minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
3. Húgycső szülctUéselEet.
4. fris és idült nyákfoyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan eredő magtalanságot,
5. t>őrl£iatésels:et,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
RENDEL NAPONKINT: (iM«-6)
délelőtt 11 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipótváros, nádor-uteza 13-ik szám alatt,
I-ső emelet, 14 ajtószám.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek
megkűldetnek.
—.
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomást, Nagy-Kanizsán.

Mellékkereset.
Szllárdhltelü biztosító Intézetek ^ynöke', gazdasági egyletek tagjai
kik szilárd ós j«Ski-l«ttt caiikkck-t jutalmai* Uxlrtdij mellett . ladni szán-, dékoxnak, f«'lkéreln»k. hogy cíiiüeiket, bizonyítványokkal ollátvn S. S. 4<J2 leov alatt miolöbl. bckllldjék: an HiMenateln L Vogler Ai.nonccnex-' peilition In Prafl < 1 VT,

\ ACA -KANIZSA, Í874. Julius 26-án.
Tizenharmadik évfolyam.

gfftgrférf «r:
fél err« . •
negyed E0V
ÍO kr.
H»r*stassk
6 kaaábos petltsorban 7, másodszor 6 • minden ' további torért & kr.
XYILTTÉRBKN loronkint 10 krert
■Azaek M
Kincstári illeték minden egyes hirdetésért különf 30 kr. fizetendő. Ju
m
iap szellemi rtxMAi J li**tó közlemények ! iz»>nce*«óher, ~
anyafi rtsxét illeté • -rttienienyek pedig a iiaaóhox bérmenrrr fa.
tijtendók:
N*AGY-KA\IZ8A Vlasslsskáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
:r
előbb:
a-somOgyi közlön
i Kéti
Kéziratok viasza nem küldetnek.

Haay-Kanizsa város helyhatótágának, nemkülönben a ..zaiameqyei gazdaaagi eqyesfflet". a .nagy kanizsai kereskedelmi s ioaröank", a .nagy-kanizsai takarókpénztár • a .Zala-Somogy gőzhajózási részvénytársulat, ugy a „zala egerszegi toma-tüzoitó egylet- s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
IIetchkiiii kelszer, usarnap- x csQtortokotn megjeleuo vegyes tartalmú la|h
Második közleménye
a leégett szent-lászlói templom s zárda felépítési költségére gyűlt adományoknak.
a) A főt. zárdatónők nél: A budapesti Szent László-Társulattól 200 írt - Kgy ismeretlen gróf úrtól 200 frt. _ Egy mástól 25 frt. — tiisenstádter Zsiga° úrtól Zala-Égerszögről 10 frt, Hor-scheczky Frigyes urtólNagy-Kanizsárólöfrt.
b)* tí lap szerkesztőjénél: Szkalka Kandid Bakonybéli perjel úrtól 5 frt, - Vida Incze k. r. úrtól 5 frt, — Molnár Pál országgyűlési képviselő úrtól 25 frt, a következő nemes sorok kíséretében :
Kedven Barátom !
Minél inkább jönnek a mefrpró bál tatás ok ne-bé* napjai — kell, hogy annál áIlhatato*abb-.k erő sebbek legyünk sít. vallásunkban, — és ha híveitől áldozatot igényel, keljünk nemes versenyre az áldo-
zatké»xsé(jben.
Szt Lászlón leégett az Istenháza és * derék szt. Kereneziek aárdája minden igaz r. catholicns
mélv tájdalmára. —
•A felépítési költségek némi fedezetére ide zárva küldök 25 frt. o. é. azon kéréssel, légy szives e csekélységet rendeltet ése helyére szállítani.
tisxtelő b-rátod,
Molaár Pál s. k képviselő
Összesen: 475 frt, elóbbeni ősszeg tett 147 írt; főösszeg: 622 forint.
A muraközi kérdés.
— Hutzonkilenczedik közlemény —
(Muraköz egy vívmánya.)
Örömünnepnek kell vala lennie julius 10-kének Csáktornyán, mert az évek hosszú során át a kitiltott, elárvult magyar szó újra felhangzottba Ferencz rendűek templomában.
Pár héttel előbb lett e szent és ma-
TÁKCZA.
Az éji út.
— (Herwegh György) —
A zajtalan, — a csendes ntezák mentin, Mint a setét éj árnya járok én; — Kgy órs csak és hány embernek ajkin, Mosoly lebbent el, vagy könnyek szemén A kedv, miként az agg növény kinzáradt, Pohár' is nyugszik, mely gyakran ürült. Világ, a bo s a gond is messzeszárnyalt, Nyugodjatok! — álomba szenderült.
Kitűnt fölöttem ogy áj nap vesaélye; Boszu s gyűlölség tőlem távozik. Szétáradt a hold békés enyhe fénye S hervadt virágok keblén áldozik. Kengén, miként a csill gok sagára A végtelenben sz Mernem lebeg, S as alvó ember álom táborára Titkos regéket s képeket rebeg.
Árnyam, miként a tolvaj rejtv* lebben, Hörtön kapnhoz, bárminő sétát. Pasám! Hazám! — ott hú fiad epedten Al<>mba rejti lelke sságyeoétl A lio:iszerelm«t igy fisett>d oh! ki? S ő álmodik még! — Ott a bfUxke esk, Hazája nyújtott, melyet neki! Szabadság atyjai hadd remélj e még.
A büszke ur, kit várfal ■ kardja védnek, Fény és biborban aki mindig él, Remeg álmában és a gyötrelemnek Képétől, mely dult, fegyvert fogvp fél. Arcza miként arany csimeije sápadt: Fátni szeretne, háaa bár nem ég, Tántorogva, majd ax ingó földre reakadt. Megtorló Isten! hadd szenvedjen még.
Ott a folyónál ki« házacska áll im, Jámbor szegénység épité falát,
gasztos czél elé gördített akadályok legyőzése után határozattá a városház termében tartott gyűlésen, miszerént az 5-600 tiszta, eredeti magyarajku polgárság érdekében vasár- és ünnepnapokou a Ferencziek templomában ezek által magyar hitszónoklat tartassék; — s ezen nemes törekvés mai napon lett valósággá, mai napon lépett életbe minden ószinte magyar érzelmű hazafi örömére!
Jelen volt a hitszónoklaton a hehb li kir. törvényszék, járásbíróság, ügyvédi kar. adóhivatal több tagja, kézművesek, kereskedők nagy számmal s néhány izraelita . . stb.....jelen volt pedig azért, mert magyar hazafi, jelen volt, hogy súlyt adjon említettem gyűl<ísen kimondott szavának és hogy súlyt adjon e vivmány kapcsában egy másik törekvésének . .
Ismert dolog,, többször megfordult e kérdés a lapok hasábjain, hogy a kies, gazdag 8 oly népes Muraköz, daczára a már 1867. évben visszaállított alkotmányosságnak, még mindig s valóban szégyenünkre egyházi dolgokban az anyaországtói, mint gyermek édes szülőjétől, el van szakítva, ki van vonva a ni. kir. vallás ügyi ministe-rium, a magyar egyházi hatóság alól s mindeddig Zágrábból — az ott székelő s a legujahbi mozgalmak tanúságaként irántunk nem a legbarátságosabb érzelemmel viseltető kapcsolt rész egyházi hatóságától függni kénytelen.
Ismert ugyan e szomorú dolog,de épen mert ismert, épen mert az ország egy még nem orvosolt fájó sebe egy elengedhetetlen jogos követelése, kell, hogy a kérdést ne pihentessük, kell, hogy ez állapot megváltoztatására minden követ megmozdítsunk.
Pedig tény, hogy Muraköz papsága hazafias magyar érzelmű; tény, hogy e horvát nyelvet biró lakosság büszkén vallja magát magyar állampolgárnak, és magyar hazáját szerető magyar honfinak, s ilyenek is mutatta magát a válságos időkben.
Elvitázhatatlan tény, hogy Muraköz nem képezi Horvátország területét, és bár az absolutismus uralma alatt e rész felett is a zágrábi kormány uralkodott, de e nehéz korszak lájó emlékeivel letűnt; ott van azl868.évi 30.t.cz.66§-a,van-e abban csak egy betű is arról, hogy a Dráva és Mura közti rész Horvátország területéhez tartoznék?
Muraköz ősidők óta Magyarországé! oly igazság ez, mely bizonyításra nem szorul ; — az anyaország védte viharos, háborús időkben, s vitzont az anyaországért áldozta ez vérét, s áldozta életét. — Nem lehet, nem szabad, hogy mostohán, elfeledve idegen hatóság által engedjük jogezim hiányában bírni a hatalmat, s kormányoztatni saját óstulajdonunkat kiegészítő Mui aközt bár egyházi tekintetben is.
Muraköz a miénk, sajátunk, az 1867, évi 2. t cz. szerént el nem idegeníthető, sót hozzánk szorosabban csatalandó; tartozunk evvel a hazának, a magyar nemzet szellemének s tartozunk muraközi polgáraink, nak! Kötelességünk oda hatni, hogy egy jó rész ne vigye magyar gyermekét idegen, majdnem (?) magyarellenes szellembe leendő neveltetésre; hanem függetlenítve magunkat, lerázva az idegen gyámkodást Muraköznek igazmagyarnak bizonyult népét vezettessük s kormányoztassuk magyar szellembe nevelt s magyar érzelmű magyar egyházi hatóság által, hogy ne hagyjuk továbbra is tőlünk elszakítva s majdnem eltaszítva, nehogy
valamikormit távoztasson hazánktól a jó sors ellenünk —ellenségeink ezen tettünket fegyverül használják!
Hassunk magánúton, hassunk nyilvánosan! Működjünk vállvetett buzgalommal é második vivmány létesítésén, hogy magyar szózat magyar ajkról magyar egyházi hatóság alatt hangozzék fel.
Velünk a népjog, velünk az ig zság szelleme; mellettünk a mult,mellettünk részben a jelen, s legyen mellettünk teljeseu a jövő!!
TÖRÖK ERNÖ.
Jegyzőkönyvi kivonat
a „kanizsai dalárda f. évi julius 9-iki ' választmányi üléséről.
Elnök: Lővinger Ignácz ur.
Jelenvoltak: Az elnökön kivül alelnök ur, Kobn ós Rózsavölgyi karmester urak, titkár, péztárnok, Milbofer Ödön, Rosenberg Ernó és Mitzky Lipót választmányi tagok
Elnök ur, mielőtt & napirendre jtérue, elismerését kívánja kifejezni titkárnak ama készségeért: melylyel a dijnólküli titkári állást elfogadni szives volt és követésreméltó például tűnteti fel a többi tagtársaknak önzetlenségét és az ügy iránti buzgóságát illetőleg. — Jegyzőkönyvi köszönetet szavaz neki. (Általános helyeslés.)
Titkár rövid szavakban ad kifejezést hálás köszönetének ama megtiszteltetésért, melylyel csekélységét szemelték ki a megürült titkári állás betöltésére. — Hangsúlyozza, togy szívvel és lélekkel ragadja meg az alkalmat, e szeretett egyletnek némileg hasznára lehetni annál is inkább, minthogy az elsőizben nyílik előtte és hiszi, hogy jó akarata, jó kedve a dologhoz pótolandja némileg korlátolt tehetségét. — Ezekután a mult ülés jegyzőkönyvét olvassa fel azon jelentést téve egyúttal, hogy annak kivonatát a „Zalai Közlöny" 52 ik szá-
S benn a szegény pár nem aggódva gondin, Boldog álomban nyugtatja magát: Arany kalásat lát nőni kis telekjén; A sok munkára oh! ex édes emlék; Örül családja fáradság gyümölcsén, Szegények atyja1 hadd örüljön még.
Végre a végső ház padjához érek. És áldást esdni lelkem kész hamar, — Imádlak kedves! mind a meddig élek, De hfi »zivem szabad lelket takar. Szelíd galambot látsz a légbe szállni; Én a haiczmének zajára leaék, Lepkét ohajtaiz; én keselyűt látni! .Sziv Istene! hadd ábrándozni még
KŐVÁRY BKLA.
A fekete lovag.
(Eredeti beszély.)
Irta
Németh Elek
(Folytatás.)
6 is szeret lángolóan, hiven,szivem súgja ezt — — megyek.Hadd halljam búbájos hangját s ennek szivkábitó csengését. Atyámnak majd fölfedezek mindent.
Leóna kendőjét nyaka köré csavarván, sietve indult az erkélyre, hol már, a fekete lo-i vag várt.
Életem angyala! Reményeim s boldogságom összege ismét itt vagy, ismét láthat-; lak. Nem volt álom nem volt elmosódó
képzelem, amit átéltem?--óh nem!
Hisz ilt vagy--itt előttem— !—ós a szép
nő kezét ajkaihoz — majd lázasan dobogó szivéhez szoritá.
Eljöttem lovag mert megígértem--
8 mert — —mert Bzavaid édessége meghatott, mert én is szeretlek, de itt sokáig nem maradhatsz, nagy a veszély mely környez.Oh lovag! mit szólna atyám ha tudná, hogy leánya idegen lovaggal van egyedül az éj leple alatt? — —
Becsületem,mely szenytelen, mint a ko rány szűz harmata, megnyugtatná őt.
A fekete lovag azután Leóna mellé ült s egy darabig a jei enet varázsa alatt meghajolva némán élvezék az egymás jelenléte által nyújtott mennyei perczeket. De minek ott beszéd hol egy kézszoritás oly ragyogón tud szónokolni. Ok boldogok voltak némán is, oly boldogok, minő ember csak egyszer lehet életében. Végre a csendet Leóna tőré meg
Mond el csak szerelmem, hogyan jöttél fel ide?
Leónám a végzet is elős^giti szerelmemet Itt a repkény, mely ezen oszlopokon fölfut oly jó hágcső, hogy az ember csaknem biztosan kuszhatik le ée töl. Hányszor akartam jönni, de a gondolat, hogy szerelmemet megvethetnéd visszatartott. Hány kínos várakozástelt perczet töltöttem el már e kertben — — de egy pilla natrád--és ezerszeresen zárpótolva vagyok.
Mi gyakran beszélgettünk felőled lovagom --a sok nemes tény, melyeket hallottam, arezodat mindig mélyebb és mélyebbre vésék szivembe. Különösen *zon búbájos ének — — emlékszel rá--óh az meghatott.
Ha tudtam volna hogy hallod, szivemet tettem volna a dal szárnyaira és elküldöttem volna hozzád, hogy lásd égő szerelmemet.
Tudom — igen tudom, hogy szeretsz.
Szeretlek Leónám, mint szereti a virág a harmatot, mint nap az ő sugarát. Azonban aggaszt az, hogy ismét sokáig nem foglak látni.
Ha óvatos fogsz lenni.--
Pai ancsolj — én engedelmeskedem.
Akkor többször jöhetsz, de csak ilyenkor. Kivételes esetekben Arbuz hü embered birtfog adni. De most távozzál.
Még egy pillanatig csak életem.
A pillanat elmúlt s még sem távozol ?
De megyek — megyek, ezzel átkaroiá a tündéri hölgyet és egy üdvözült csókba temeté válási fájdalmát.
Lovagom---lovagom szivemet viszed
magaddal — — vigyázz meg ne törd. őrizd ugy mint én szerelmemet.
Életem üdve a viszontlátásra.
Alig mondá ezt ki,midőn közelről hallható volt egy borzalmas nevetés :
- Hah 1 Ha 1 ha!
Leóna remegve bontakozott ki kedvese ölelő karjaiból.
Mi volt ez — felfedeztek ?--Elvesztünk akkor!
Légy nyugodt, csak egy prédaleső éhes bagoly kiáltása volt.
Hogy megijedtem, de most menj--jó
éjt — — majd holnap--ezzel Leóna eltávozott s az ajtót maga után behuzá :
A fekete lovag egy ideig ott állt és nézett utánna majd fölsóhajtva lekúszott.
Csalódtak mindketten. Nem volt az madár hang, mi megzavará előbb az éj csendjét, hanem Talmának őrjöngő boszujában fölhangzó kaczaja, ki a kert fii között kémlelé a történteket.
Midőn a fekete lovag a kertből kiért és lo?ára föl akart ülni, éles sivitás hangzott el ftilei mellett, mit nem sokára bizonyos borron-gás követett,8 a vad kaczaj ismétlődött.
mában kÖzzététett* éa hogy ataá lapok tek. szerkesztője szíves készségét fejezte ki e rova-tot jövőre iapjábaar állandósítani. (Alulános
tatáséi nyilvánítás.)
Erre elnök ur kijelenti sajnálatát as atolaó kerti dal estélyen való távolléte fölött éa kéri pénztárnok nrat,bogy tegye jelentését as estély
anyagi sikeréről. —
Pénztárnok felolvassa számadását, mely azerint a nettó jövődelem osztr. ért. 40 forint és 25 krban állapitutik meg.
Örvendetes tudomásul vétetik. Elnök ur továbbá elismerését nyilvánítja as estély alkalmával a közönség teljes megelégedését kiérdemelt rendező bizottmánynak és annak — kiváló feltüntetéssel pedig Rosen-berg Ernő urnák vél jegyzőkönyvi köszönetet szavaztatni. (Helyeslés.)
A pártoló tagok felbazditáaára czélsze-rünek tartja a tehát ritka sikerrel végbement kerti dalestély után egy másodikat a ,Zöldfar kertben rendeztetni és kéri — miután később távollét miatt újból leune akadályozva abban résstvehetni, — augusztus l-ső napján meg-tartatik.
Karmester urak a tagok képességót illetőleg az estély meg tarthatásának lehetőségét kilátásba helyezvén, általános beleegyezéssel augusztus hó első napjára tüsetik ki — a volt lendezőbizottmány, s belépti — dij nemtagok ssámárs s minden egyéb végleges helybenhagyásával. — E rendező bizottmány egyszersmind felhatalmaz tátik, hogy azon esetre, ha Neusiedler ur a tőle megkívántatható felszerelésekkel ép ugy,mint az egylet-kerti vendéglős ur támogatni nem akarná — azabadon válaazthat más helyiséget as estély mennél kényelmesb és czélszerübb meg tarthatására. — Mitxky Lipót ur ama indítványa, hogy as idő rövidsége mistt bocsátassék a működő tagokhos körözvény, melyen aláírásukkal lekötelezik magukat as elhatározott dalestélyre való műsorosat mennél hamarabb s mennél jobb betanul hatása czéljából a gyakorlati órákat pontosan és ha megkívántatik háromszor egy hétben is látogatni — elfogad tátik. — A körözvény szerkesztésével titkár,— annak tartalma foganatosításával pedig ugyan Mitzky Lipót és Milhofer Udón urak — mint julius havi rend biztosok — bízatnak meg —
Uj tagokká felvétetnek egyhangúlag: Neumann Vilmos é* Sch let inger Benő, mint működő — és Tóth Sándor helybeli bútorgyáros ur mint pártoló tag. —
Több elintézendő tárgy szőnyegen nem lévén, elnök ur az ülést bezártnak nyilvánítja. K. m. f.
Jegyezte és a gyüléa jóváhagyáaából kosli:
SINGER SAMU.
egyl. titkár.
Rohitech jul. 23.
Kedves barátomlNem as iráai viszketeg-ség, csak is baráti felszólításodra fogok tollat. Ha gazda volnék, bizonyára azon kezdeném igénytelen soraimat: elfogyott-e as aratás? Be Tan e hordva s tetézve a gabona ? ne hogy a verebek vidáman lakmározzanak a dus kalászok közt, a gondviselés ezen anyagi gondok tarisznyájától megórzött s nem kell féltenem
Talma nem fékesheté kimondhatlan dühét, asért midőn a fekete lovag indulandó volt,vető dárdáját ráhajitá; es sivított el mellette s ez okosá a barrongást, midőn a közeli fába fúródott, nyele álul.
Gyáva orgyilkos 1 jer ssemem elé szólt a fekete lovag hideg bátorsággal. — —
Bizonyosan őr lehetett, mert lovag ezt nem teszi, gondolá magában és megnyugodva távozott.
Azonban igen jó leczke volt ez rá nézve, mert már utóbbi látogatásai óvatoasabbak voltak.
VII.
A holdfogyatkozás bekövetkezett, az éj sötét volt. Albazur kertje mögötti liget szótlan alakoktól volt népes, kik ida s t .va bujkálva helyezkedtek el — — végre minden csendes lett.
Kevéssel rá a közeli bokorból suttogás szerű hang haJlatssék.
Abdul ?
Parancsolj uram. Helyén vannak embereid ? kegyelmes uram. »yan vannak ? lem együtt 12-en to akkor 13-an vagyunk.
A gonosz fekete lovag már itt van ?
Magam kémleltem utána, ó as erkélyen van másod magával. Talán barátja vagy kedvesével enyeleg--nem tudom,mert az alakok nem igen vehetők ki. Semmit sem gyanit, pedig itt van a boszú órája.Csak búcsúzz i» el átkozott lovag örökre egyúttal, mert ha ma is megszabadulsz,akkoréo akasztom föl magamat
Jól van Abdul, csak bátran hisz egy 4aaga van. A jutalom nagy leszen.
termésem á madarak azon fajától, melytől a „Virág regék* költője igy énekelt:
.Sipongra fit tanyát ott A sMJDtcieu veréb"
Ad vocem : veréb. Mily csudálatos szeszélye a természetnek egéss rohitachi utamban egy verebet se láttam, okoskodtunk utasó társammal e felől abban állapodtunk meg, hogy ennek egyszerű oka a szemes vetemény csekélysége és az orvmadarak nagy ssáma. Képzelheted meglepetésemet, midőn első ebédünk alkalmával sans géne látok ugrándozni pár ve-rebet a vendég asztalak körül, várván a császár zsemlye hulladékot. —A paWikum csakCsépán verebeknek hivju őket, mért mint később tudtomra esett Somogy-megye jelenlegi alispánja tek. Csépán Antal ur honosította meg őket e fürdőben.
Most bánom csak, hogy kis deák koromban a rajzóráktól megszöktem, mert Kohitsch regényes fekvését alizarin tinta itatóspapir, s ily be.egkedóly hangulattal leírni akarni ep oly nehéz feladat lenne, mint .s Daninára" egy lélekzettel felazaladva,tetején a Rákóczy indu lot el fütyöl ni. De mit beszélek? Hát a fényképészet? Az csak olyan, mint a subának viazája. A hosszú ut fáradalmait pár órai délutáni szun-ditáasal kipihenve, befutam Rohiiach főbb ne-vezetességeiuBelépve a pazar fény uyel kiállított csillárokkal felszerelt óriási társalgó terembe,ön-kény teleu pír futá el arczomat,hogy hazánk drá ga fürdőiben ilyet haaztalan keresünk; itt tarta-tikhetenkint sártkörü tánczestély,hangverseny, az igaztóság álul rendeztetni szokott tom-bolyajáték, legközelebb 26-án fényes Annabál. A gyógyforráshoz — mely a hegyekből van mesterségesen levewtve— egy a bazárból szolgáló fedett járda vezet. Hét unczias 1 frtot kóstáló poharammal felfegy verke zve egyenesen a gyógyforrás felé tartottam az oszlopos csarnok keleti részén egy festett kastli előtt, szende stajerlány veti bágyadt szemvilágát az érkezőre — elvevén a poharat, oda állítja a 100 é? 100 közé s másnap egész biztossággal nyújtja ivásra. Képzelheted mily vágygyal itum ki az első poharat romlott egészségem helyre állításának alapjiul, ne csodáld ha halából megénekelem :
.Üdvözöllek Stájernak fürdője Öd vöxöllek ritka gyógyforrás ;
Annyi ax*.iT»dó kedély reménye Kikre otthon nem várt nyügovás. Adsz-e nékem forrásod vizéből üyogyerŐt — melytől testem feléptll."
A kuttól éjszakra fekvő hegy oldalán, mesterségesen készített köröndközepén látható egy grániUljon nyugvó broncz — mell szobor Sujer lelkes fiai emelték 1828-ban Grf. Attemps Ferdinánd emlékére, hálául e fürdő körül tett bokros érdemeiért.
Ide érkeztemkor a fürdő vendégek száma meghaladu az 1300 at, kétharmada magyar, Zala-Somogy erősen van képvisel ve,fájdalom az igazgatóság nincs annyi előzékenységgel, hogy magyar zenészeket szerződtetne, s igy kénytelenek vagyunk: egy trombiu, sib, dob, fagott fülsértő haogjaival alkalmatlankodó nemet zeneúrsaaág idegen zamatu darabjaival röviditeui sétaidónket. —
Thália papjai híven áldoznak a német dramaturgiának, csakhogy itt is az a baj,mint nálunk, részvétlen irántuk a közönség, pedig dicséretükre legyen mondva, szerepüket nem
Allah ra csak oly gyors kese ne volna ! Nem hiazem, hogy egy páran itt ne hagynák fogukat. Mi csak távol legyünk tőle, van elég halálnak való itt--— majd ha kifárad,
menjünk mi?
Te félsz tőle.
Kegyelmes uram te is ismered kardjának súlyát, de én jobban. Az ördögtől nem félek de — — c>itt! pszt! jón. Dologra!
Pár pillanat iaulvft egy fekete alak bon-
Ukozott ki a sötétség burokjából--ez ő
a fekete lovag, ki gondatlanul é» önelégült mo solylyal jön a biztos halál elé.
Éppen egy fa mellett jött,midőn a rnult1^ kori sziszegés süvöltött majd a másik, harmadik stb. — — egyszersmind a baljóslatú baron-gás sem maradt el.
E'.er villám ismét ?--No jó,jöjjetek.
Csauképen hátát a fának támaszU, hogy hátulja biztosítva legyen. Alig állt itt, midőn 12 kelevész röpült feléje, melyekből agy lábába fúródott.
A fekete lovag nem küzdheté le fájdalom nyögését
Jöjjetek gyávák, jöjjetek ! Életem drága less! Védelmi állásba helyezkedett az eléje tóduló vadcsorda ellen.
A küzdelem és haláltusa e sötét éjben rémes volt. A kardok csattogtak szikrákat szór-Unak, miközben egy egy hörgés, vagy vad károm.Us vegyült.
Már három rabló hevert a fekete lovag lábainál holtan és több megsebesültön.
Hát maga a megtestesült gonosz szellem ezen ember! Kiáltá Talma megfeledkezve magáról --rajta, raju!
A fekete lovag ezt hallván megrázkódott
csak jóltudják,de egészen átérezve adják is elő.— E fürdő se ment a napjainkban annyira elhara-pódsott női divatkórtól. A hölgy világ itt ugy látásik gyógymód helyett az öltönyök minél gya-koriabb váltosUtásánsk szenteli itt le vő idejét négy ötször öltözött nőket nem ritkaság látni, hass talan kürtő Ige ti az igazgatóság tánczesté-lyek előtt:
Die Damen werden ersucht in promenáde toilette zu erscheinen" ! Hiába? Azt gondolják ha már családi garderobe-t ide czepelték be is muutják a publicumnak. Dicaérettel kell felemlítenem tekHubay sala-egerszogi ügyvéd ur nejét, ki egyszerű, de izlésteljes cltözéke álul sok családnak irányadóul szolgálhatna. Midőn e sorokat irom éppen akkor pendítette meg Lauschek vendéglőjében Kovács G. bat.dája. a mélabús magyar darabok egyikét a közönség hangos upsviharban nyilvániU közmegelége dósét. De tán hosszura is nyujtám levelem ?
Isten veled! barátod
KELEND1.
Helyi hírek.
— Kádas Rudolf kir. tanácsos és gy őr tan kerületi főigazgató ur ő nagyaága jul. 24-én az esti vonatul Szombathelyről varosunkba érkezett s másnap as érettségi vissgálat-tételen jelen volt, a nkamzsai fögymnáziumban 31 egyén jelentkezett az érettségi vizsga letételére. A buzgó tanügy barát legyen üdvözölve közöttünk!
— Következő sorokat vettük: Tekintetes szerkesztő ur ! Engedje kérnem, hogy becses lapja hasábjain fejezhessem ki hálás köszönetemet mindazoknak, kik boldogult férjem gyászünnepély én, megjelenésükkel részvétteljes érdekeltséget UnusitotUk. S fogadja különös köszönetemet a nagyérdemű városi unács azon gyengéd figyelmeért, mely szerint részvétét jegyzőkönyvileg tolmácsolta. Nagy-Kanizsán jul. 25. 1874. ösv. Hegedű* Józeefné.
— A zala egerszegi polg. s keresk-Unintezet uj épületének elkeazitésére szóló árlejtés megtörtént. 9-pályázó közül nem a leg. kevesebb ígérőnek adatott ki — mint az árlej tési hirdetményben volt, hanem — miként tudóaitónk írja : bizonyos mellékérdekek miatt a legkevesebbet ígérő előttinek adatott át szótöbbséggel. Ugyanis Brennar János szombathelyi építész l2°/9-et, míg Kolosi András szíszeki építész 127»"/o et ajánlott, mi 52 ezer frtnál ssinte valami,de különben szabályellenes eljárást Kolosi ur a ministerin inhoz felebbezte s a cautiót nem vette fel. Engedmény sorozatban következő pályázók jelentkeztek :
1. Kolosi András sziszeki építész 12l/fc*/t-el.
2. Brenner János szombathelyi .12 „
3. Hencz AnUl n. kauizsai .11 .
4. ószterreicher Zsigmond „ 101/, r
5. Marodini csáktornyai .10 „
6. Kirchmayer Ján. szombath. „10 „
7. Geisel Mór nagy-kanizsai „ Sl/X .
8. Paramoska & Bovicz. Grátzbol 8 .
9. Laskai Ferencz Keszthely . 1 .
— Balaton füredre julius 20 ig a 12-ik 8z. kimuUtás szerint 795 sor számban 1204 fürdő vendég érkezett
— Tüz volt PacsaTütösön is mult ked-
szedé minden erejét és küzdés közben hangosan kiáltá :
Te vagy az gyáva orgyikos, te szolgalel-kü kaján, ki megbecstelenitéd a lovag nevét, s még jobban a fejedelmi vért! Jer hozzám U-nulj vitézül meghalni! Ne félj; kardomat nem mártom oly szennyes vérbe, mint a tied. Ezeket itt előttem ezeket itt többre becsülöm, mint ily fejedelmi gazt!
Talma dübében felordított s kelevészt ragadva iszonyú erővel hajitá a fekete lovagra. A kelevész szerencsétlen keblébe fúródott.
A titkos lovag e halálos seb következtében térdre bukott és alig birá karjait a sok vér vesztés tői fölemelni.
Félre emberek, gyávák vagytok, nem tudtok semmit majd elbánok én vele! — — Kiáltá Abdul,ki IáU a lovag végelgyengülését.
Azért a fához ugrott és borzasztó szablyáját a végső csapásra emelé,melylyel egy nemes életet vala kiolUndó.De a fekete lovag halálvonag-lása közben a kétségbeesés s elkeseredés fokozU erővel egyenesedett föl. A rá mért vágást elhárítván a másik pillanatban a rabló főnök fejét hasitá ketté.
Menj előre nyomorult! — — De ereje kimerült és összerogyott---
Gyáva rablók, kik csak csapatosan mernek támadni és harcsolni, látván vezérük elestét, páni félelemtől megragadva elfutottak nem gondolva arrs, hogy a lovag is elbukott
Nagy apám szakállára ez dicső !
Egy csapásra kettő hah! hah ! hah! És rám semmi gyanú — — e gyáva orvok nem is tudják ki vagyok s )ól nem is látUk. Hah ! hah! hah! A szerencse velem van!
Lovag jó éjt, miattad barátocskám alha-
den s elégett 28 ház. A szentibálázsi tűzesetnél csak egy ház volt biztosítva.
— Lepsényben kir. távirdai mellékállomás nyittatott, mely f. hó 20-án a közforgalomnak átadatott.
— Csáktornyáról vesiszük a hírt, hogy Adametz. nevű úri egyén magát jul. 11 én főbe lőtte. Előtte való nap még jó kedvvel mulatott
— RohUschról írják nekünk, hogy olt a fürdővendégek két harmada magyar de azért egy századrész magyar lapot se járatnak a ven dégek kedveért Zala és Somogy viszi a haugot ; az élelem nem drága.
— Keszthely mváros polg. iskolájában az évi zárvizagak f. h.27—30napjain fo<; nak meg tarUtni, még pedig 27 én reggel „Veni saneic.*9 órakor vizsga a vallástanból; 28,29 és 30-án délelőtt 8—12-ig az I és 11 oszUlyban a többi tantárgyból. Gyötörtökön 12 órakor általános énekvizuga, zárása aUnev-nek és kiosztása a bizonyítványoknak, déluláu 5-órakor disztornázás vereeuydijakkal. A t. szülőket és a tanügy mindeu barátait tisztelettel meghívja az igazgatóság.
— A kaposvári postát 14-én este kira bolták s mintegy 2000 frtot vittek el.
— Sopron az. kir. város magyar német tannyelvű felső leány tanodájáról szóló értééit vény beküldetett hozzánk. Az intézetbe 52 növendék járt s Unitolt 9 Unár s 1 unitónó. Egész évi Undíj 20 frt. Jövő évre még két tanár szerződtetett a igy rendes állapotba jutott.
— AlsóLendváról irják nekünk.Eugedje megszerk. ur, hogy egy kis város élénkségei röl becses lapjában megemlékezhessek. Ugy-e comicusnak tetszik,hogy most,midőn mindeu város a saison mort e kínos nyomása alatt szeu ved, élénkségről is lehet szó V ja! de ez nem megy másként; a kisvárosoknak.aaison luorte" ja újévkor kezdődik és silveszterkor végződik, s ha a folytonos egyformaságot kis változatosság váltja fel, azt a kissé elevenebb mozgást valóban élénkségnek lehet nevezni a szó szoros értelmében.— Hogy tehát soká ne várakoztassam elmondom, hogy Gerő J. társulaUval mult hó 30-án városunkba megérkezett, s a „Uaasinó" termében előadását f. hó 4-én a .Tücsökkel14 megkezdte. — Ugyan csak e hó ó én adták as .Ördög része- és 7 en u* önkéntes tűzoltó egylet jsvára a .Falusiak" czimü darabokht.
— A közönség kitűnően viseli magát s a nagy-meleg daczára, melyet a terem alacsonyságu miatt kiállni kénytelen, megtölti a néző téri ; vannak ugyan egyesek kik Thaliát csak hirb. l ismerik s a vándor papjai által rögtönzött temp lomban a hasa és nemzetnek egyformán drága egészségeiket veszélynek kitenni nem merik ; ezek száma azonban oly csekély, hogy a cas-szánál de csakis itt eléidézett különbség legfeljebb száz 60 frtra tehető. — Az előadásokat illetőleg készséggel ismerem el, hogy a társulat minden erejétől kitelhetőt meg tesz a közönség kielégítésére s e törekvésük méltányolutik.
— Még eddig mind a három előadás összevágó volt; — nagy kár azonban, hogy a pro-vincziális színészet álulános betegsége „a szerep nem tudás* itt is — bár szórványosan epidémiaként jelentkezik, mit leszámítva a társaság ugy a színpadon miot azon kívül — s ez dicséretére legyen mondva—megállja helyét.
lelkiismerettől üldözött Kain futott gonosztette színhelyéről.
*
* *
A hajnal rózsás derűjével befesté már az ég keleti részét a sűrű homály eloszlott s he lyette a természet ébredő zenéje^ a madár sereg kezdé bájoló énekét. A virágok ujabb és ujabb bimbói feslének a kelő nappal.
Arbuz már fönt volt szorgalmasan járU a kertet, hogy az éj leple alatt működéseit nem zavarU-e meg valami hívatlan vendég.
Mi lehet ez--már többször hallom ?
Im most is--tán a kertben van ? — —
nézzük meg. Ez lónyerítés ! Még cssk az keli hogy a gazok lovaikat vezessék kertembe, de
mily furcsa hang--mily siralmas — —
bizonyára beleesett a kert árkába. Itt sincs sehol — mondá Arbuz a kert végére érve — az erdőben lesz, mit törődöm vele.
(FolyUtása köv.)
mert tudá, hogy itt as utolsó óra, azért össse,tom l Megsarkantyúzván lovát, urat a bi i
H
Dalok.
VII.
Daloljatok kis madarak, Míg a szivem meg nem hasad Kékem a dal s a szerelem Égi és nem földi elem."
Daloljatok kii madarak. Titeket én nem bánUlak. Vigasztalást mert nálatok, Csak nálatok találhatok.
Daloljatok kis madarak . . . Hejh haragszik a szép alak Beám, aki minden peresbe' Életemet adnám értté,--
— A* eddigiekből ugy vettük ki, hogy Gerő, Gerőné.Gerő Lina, Márton, Szentesi, és Mik-h.»i helyeiket kitöltik, nem is említve Berzae-u\'inét, kit mái ÍBmerüok 8 ki ezúttal harmadszor játszik közönségünk előtt s ennek különösen a népszínművekben kedvencre. Elisme/ésre n. él tó Gen' J. igazgató urnák azon figyelme, hogy a helybeli ön kén tea tűzoltó egylet pénztira javára előadást rendezett; erről azonban erolitést netn teszek, hiszem hogy uz illetők tudják kötelességeiket. —
— A debreezerU könyv, kő r kártya készítő részvényláranlatnál rövid időn az uj mértékeket i?mertető4<»ly fali ábra jelenik meg, melyre jónak látjuk kereskedő, iparos s gazda közönségünk figyelmét előre is felhívni. Teljesen a gyakorlati élet s a forgalom igény< ihez alkalmazva ezen Békessy László gazdasági intézeti tanár által össze állított mö, az uj hossz,suly sköb (ür) mértékeket í»n álló: a szükséglet szerint egy egyenként is megszerezhető lapokon, uem es*k beosztásuk l»:m ismerteti,hanem feltünteti a mértékeket rajzban, s ad oly szinnyomatú rovatos átszámítást,melyen bár ki is, minden előleges tanulmány vagy számitgatás nélkül régi mértékeket ujakat régiben azonnal kifejezni képes. A 4-ik tábla a beosztások, s mértékek rajzának elhagyásával a rovatol átszámítások összegesitését foglalja magában. Előfizetési ára l-es táblázatnak 40 kr. mind a 4 egyszerrei megrendelésnél 1 frt 20 kr.
bolti ára magasabb leend.
— Rövid hirek. Rochefort a karlsbadi fürdőbe jő. — Legközelebb 33 ezer honvédot díszítenek fel hadiéremmel. — A keleii marhavésztől a magyar korona terület-i teljesen mentes. — Athén ben Trikounxs felségsértési vád alapján elfogatott. — Az országos honvéd gyűlés az idén Aradon, okt. 6 án lesz. — BernátGazsinak jó barátjai síremléket állítanak.
— Ut fiatal magyar orvos az angol kormány szolgálatába állott,20évreKeletindiábael is utaztak. Deák Ferencz nem u'azik Rátóthra.—Az orosz birodalomban leszállitatott a sürgönydij.
— Bobán közelebb 50 ház égett el. — O Felsége a király a debreczeni jubileált 2 nyomdásznak 10 — db. aranyat küldött. — Amerikában t>°/o lei jobb gabna termés van az idén a tavalinál. —
P&pirszelet.
Kgy bixonyoa tanár, ki nem igen sokat adott a látogatásokra igy szólt:
— A ki hozzám j6 megtisztel; a ki pedig nem J5, örömfit ókor.
üzleti szemle.
(ft. — Nagy-Kanixaa, 1874. jul 24-én. I d 5 j á r á * : derült, meleg. — Gabnaflzlet: — Az aratás már sok helyütt befej t-réaét érte és exen álláspont eléréaével gazdáink nagyobb száma a táplált reményeket jóval meghiúsítva látja. — Leginkább illeti ezen állítás a quantitáft éa réazben a qualitáat ia — Előbbi kisebb próbák kitCnő IáuzaU ttrei felfogásokat axült.melye-kot csak a cséplés kisebb nagyobb mértékben meg-erŐMteU. —
Buza sx'nre nézve 88/92 fontot nyomhatna, holott eddig 83/86 fontosnál nehezebb piaczuukra nem került Mennyiségi sikere felett aok oldalról érki znck panasxló hirek.
Roxs az idén igen aokféle; láttunk eddig 72 foutostól kezdve egész 81—82 fontosig; a konkoly, vadórz, kígyó-hagyma éa a többi tarka-barkák most sem ritka vendegek.
Árpa minőségre nézve csaknem általiban hiányos és valószicti, hogy aerfozéare a jövő korszakra igé nytelen srerepet vívhat ki magának. Mennyiségre nézve a többi gabaanemet majdnem talbaladja. — Repcxe mint már jeleztük, igen báladatlm araátst matatott fel oraxágazerte. Piaciunk hanyagul van általa képviselve éa ára aailárd irányt követ. — Egyéb gabnanemek jelenleg ©gy kia esőt várnak, legkivált kukoricxa, mely a hosaxaab szárazság titán iámét egy epedő beteghes hasonlít.
A kereskedelmi hangulat még mindig mugvó
alakú ; ax árak még végképen megállapítva és «xa.
bályorva nem lévén, vevőket és fogyasztókat lehetS-l«-g tartózkodásra késztetik. —
Az általánosan kilátásban volt kereskedelmünk ex évi kedvezőbb lendülnének mindeddig jeleit nélkülöx-xük, h«lott má< években ilyenkor aránylag több élet mutatkozott — Megrendelések végképen hiányzanak egyedül bixományi üxérek ostromolnak bennünket conaignatiók éa megbízások elérésére, habár eombi-natióik helyi visxonyainknak távol aem felelhetnek meg. —'
Tirol és Olaszországból gratulálnak a kiváló áldásos aratáshoz és hiszik, hogy Megyarország ez évben nagyszerű exportra van hivatva. — (Adja Isten !)
Jelenlegi piacai áraink alsó anaztriai mérő szerint: Buza 86/18 fontoa 5.4Q — 60 kr. Rozs 74/76 fontos 2 90 — 3 10 — 78/80 fontoa 3.30 - 50 —60 kr. Árpa 2.86-3.20 kr. Repcxe 6 60—í*) kr. 7f>. fontja.
Szerkesztői üzenetek.
1363 N. Péca. Alig tudunk időt venni, légy nyugodt, csatasorba állítjuk mielőbb.
1364 T. Csáktornya Magánlevelet imnk.
1365. K. „Szemlélődések a világirodalom terén" hi-lyea, mielőbb köxöljük. A sajtóhibák lényegtelenek.
1366. Z. Sz Uróth. Ax ügy már hirlapilag ia meghányva vau ; be kell várnunk a hivatalos intézkedést. Különben ia. ildomtalanaág újból n»*ki menni ax előbb ia megtámadottra, mikor enmk érdekében irt cxáfolatot c<ak kivunatilag kftxöltü!*. Mindenki irányában lehető méltányosnak kell leani a nyilvánosság terén, még elleuaégitukkél atcmbtin ia.
J367. P S. l^etenye. Komoly sértéa nem foglaltatik abban a közleményben a igy komoly válasz sem illeti meg
1368. Rohitach. Helyes !
jallas 26-tól augastas l-ig 1874
Hó- és heti- Katliulikus na|»- Pmtestái.* Jj nap j tár naptár utj.
|30) K Ev. Jé us megsiratja Jeruzsálem városát, l.uk XIV—IV Ev. Mát VII — Oör.Ev.Mát XIV 14.
-'fi Vasárnap L> » Vnn*
27 Hétrő Pentele
28 Ked.i ! Incxe
29 Szerda
30 , Csütörtök
31 Péntek
1 I Sxombat
Má.tha Abdon Loj Ign. Vaana Péter
j 8 L) Anna Pentele Beatrix Márt ha Abdou Ilona V. Paer
I ** &
m
a, a
I
Kelelős szerkesztő: Batorfl Lajos.

Válasz.
A mértékek és sulyok tárgyában a,Zalai Közlöny* 56-dik számában hozott czikkemre, vonatko/ó azon „nyílt levélre," moly a kereskedelmi osztály nevében, Weiser János, Pollák és Stern, Rosenberg Ferencz, Strem és Klein Fessel hoter József. JSvarcz és Tauber, Weiss és Ledoísky, Pollák és Neumark. Jóséi Müncr, Sam. W. Bettelheim, Bett heim Márkus, Mil-hofer Ödön, Rosenfeld Adolf, Uayer Hacker, Rosenberg János és Weiisch József, 8t;rn és Polák, Ütemmer Kálmán, Schercz Jakab, Grünhút Filipp, Gelsei Guttmann Henrik, Un-gar Mihály, Schercz Zsigmond, Kauders Fülöp, Stern Móricz, Reichenfeld Ignácz, Rothschild Albert Lőwinger Israel&fru, D;brovits Döme, Biau N fiai, Kentwich Gyula Ebanspanger s fia, Berdin Márton, I. Danenberg & WeÍ6 Pollák & Kolm fivérek, Schercz Engl, Weisá M. Zerkovítz Zs. és társh,Bauer Miksa, Weiisch János cs fia, pr. Singer Samu, Eisinger Henrik Kőnig Samu, Schwarcz Adolf, Hirschl Ármin, Aiex. Deutsch, Sommer Miksa ós Sándor, Weil-lerJózsef Singer,Mór uraknak aláírásával ugyan e lap 58-ik számában hozzám lón intézve azon fölhívással, hogy akkor hozott czikkemből a következő kitételt— „hazánkban az
•) E rovat alatt közlöttért felelőaséget nem
-állal a Sxerk.
üzleti' mértékek és sulyok mind csalásra vannak készitve" vonjam vissza.
Kötelesség érzetből, minden kényszer hozzá értelmezése nélkül ezennel visszavonom kitételemet, mert egyáltalán nem volt czélom ann«k oly mesazeterjedő sérelmes értei met adni, mint minő me&szeterjedő sérelmet élesztett. Visszavonom azon kitételemet sokszo rosan, még pedig azon legfőbb czélból, hogy az összes kereskedelmi osztály becsületessége testületileg jogtalan, főleg tollhiba által, sértve ne legyen.
Midőn eddig terjedő nyilatkozatom által önök iránti tartozásomat becsülettel leróni iparkodtam, visszautasítom illetéktelen, sértő kitételeiket.
TERSÁNCZKY.
Nyuli György urnák !
Higgadt kedélyemet viszketegségc nem korbácsolja fel. Baráti köröm korlátolt, nemesebb jelemüekkel közlöm titkomat, kiknél az — szent! Figyelmeztetem: ne pöfeszkedjék és ne fitogtassa nyilvánosan annyira viszketegségét.
Nagy Kanizsán 1Ő74 julius 24 éu
CZIMBORAY JÁNOS.
— Lapunk mai hirdetése közt a Hamburgban lákó Lázár Sásss Cohn ayerési közleménye külonöaeu figyelemre méltó. Exen üxlet tudvalevőleg a legrégibb és legszereneséab; a a kihúzott aorajegyeKre május a junius hónapokban önaxesen: 200,000 tallért tixet^tt ki; a mi által aok ember tökepónxessé lett. laniét kinál-jjozik a jó alkalom kia tétel által egész 3 00.000 gkra emelkedhető nyereményt csiuálni, mely nyereményeket exen üá/. kiterjedt összeköttetéseinél log va akárhol ki tudja fizetni. A minél számosb inegret-deléat bizton várja és pontoaan teljesiti a Láz. Nam«. Cohn cxég Hamburgban
s legfőbb dicséretet érdemli t* a eeenvedK emberl-1 ségnek legjobbau ajánlható.
Köller Flórián, ca. k. nyngnlmarott katonagondnok.
Táp illóbb levén a húsnál, 50-utresen meg-kíméli a gyóyytser árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhsxelenezékbeu */» fout 1 fr*. 60 kr., 1 font 2 frt ftO kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 fout 20 írt. 24 font 36 frt. Revaleaciére piskóták azelen-cxékben 2 frt 50 éa 4 frt 50 krral. Revaleaciére Cbo-colatée táblákban 12 caéaxér« 1 frt 50 kr , 24-re 2 fit 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csésxére 1 frt 50 kr., 24-r« 2 frt 50 kr., 48-ra i frt 50 kr., 120-ra lo frt., i88-ra 20 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Bjxry á, Comp
által, Wien, Waiffischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Knroly gyógyszai t<ír<íL in Aradon F. Tones és társánál; líolireczenbeu Mihálovits István gyógy szertára bau a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Mnri*vásárhi»h ott Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török .Irz-sefnél ; Székes-Fehérvárott Dieballa Gyúrgyuél. vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver aec'/.en Fisr.her Móricznál.
A b«;e*i czég minden vidékre kiiM post >: utalványra vagy utánvétre.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánl tntik
Dr. Forty-féle áltulanos
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és kéltség nélkül.
Revalcsciére du Itarry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zama:os du Barry Reva lesciereje által, a tnely felnőtt»;knél és gyermekeknél óO-szereseD megkíméli uz :iráf. — Kivo nut 75,000 gyógyulásból, gyomor , i log , alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélckzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, :i m ;lyekból k.i vánalra ingyen ós bérmentesen küldetnek má katatok.
Mióta pápa ő szentsége a xamatoa du Barry Rcvnrokciáre haaxnálata áltál meggyógyult éa sok o.voe és kórháx hatását elismerte, aenki sem vonja többé kétségbe exen xamatos tápszernek erejét; egyszersmind idézxük txon betegségeket, a melyeket gyógyszer éa költség nélkül elttvolit: gyomor-, idegmell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélekxési-bugyhclag és vesebajokat, mellbetegaégekot, szédülést nebéx lélekxetvételt, köhögést emé-zthetetlenaégct dugulást, hasmenést , álmatlanságot, gyengeséget' aranyeret, vixkórt, láxt, vértóduláat, fülxsibongást* ájulást és hányást még a terhesség folyamatában ia. hasbártyalobbot, mélakórt, soványodást, esáat, kösz-vényt, sápkórt — Kivonat 75,UUO bizouyitványból gyógyításokról, a melyek miudeu gyógj'azerrel da-czoltak.
73,877-ik bizonyítvány.
Nagy-Várad, l«7á. febr 28.
Husxonnyolcz napig élveztem ax Isten által küldött du Barry Revalesciérejét. Ezen isteni természet adomány kétaégea helyzetemben rajtam csodát mfivelt, a miért nem átallom ezen gyógytápaxert a szenvedő emberiség valódi jótéteményének nevezni. Ezen pompáa Revaleaciére egy igen veszélyes tüdő éa légcsőnyáktól, axédüléstől éa mellsxorulástöl szabadított meg, a melyek minden gyógyszerrel több éven. át daexoltak. Ezen termésxetadomány ezek után
mely rendkívüli gyógyereje, tsvál-mxtn, érlelő éi tái-dalmat cailiapitó hatása által le^y-.r^abb, legbiztosabb a egyaxermind gyökeVes gyógvutáat eszk^zM különnemű bajokban. — Ily bajok a torougyulladás-légcaKhurut, b ő r k é a-baraáir liártyásgyik ^Crnup-angina> mindeuemü megsértések, harapás, axmáa, vágás vagy égéa által támadható sebek, inegtxna-záaok, darázs- vagy méhaxurások, kouok-fekélvek, auxatok (coutoaiók) — meglep • gyors fájdalom emiila-pitásaal — rögrött daganatok, gilmők. tályogok, pok«il-var (carbunrulus pustula maligna), megkeniényedések, genyedések, vérkelések, mniuden inirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféri g, köröm méreg, vadhús, tagsKÍvaca, csontozó, kíticzamitás és megrán-duláaok. helyi caúx; továbbá a sziiléa folytáni láb-felfakadások éa sebek, fájós fekélyzt-tt vagy már genyes női mell. — 8ok nő már ••sirában volt emlőráktól, — a külöuben elkerülhetíen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével, — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű azálk*, vagy daráxs- éa méhfoláukja caupáu ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a tostből közönségesen szabad kéxzel, sebészi műtét éa fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a aeb vjyógyuláaa nemsokára bekö. vetkőzik. %
Exen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek hosxnál-lata által még elavult bajokban is eléretuek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanol igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag { frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem telje?ittetik.
Központi küldeményexő raktár: P«stes Tirlfc József gyógyszerész urnái király-utcxa 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kaslzsás : WAJDITS JÓZSEF uruál. Pakson : Malatinszky S. — Pécsett ; Sipőcz J. — Sümegen : Stainborszky. — Sz.-Fehsrvá-rott: Brauu J. — Szombathelyen: Pillich ¥. — Veszprémben . Ferencxy K. - Zágrábbal: Mitlbach Zs. Sop Mbas : Bock J.
A t. cx. gyógyszeréss éa kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat exen gyógysxer készítőjéhez FORTY LÁSZL0H0Z cx.mexve : Budára, (Rácz-vároa, főutcsa, 530. sxám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontoaan teljesít-
g^* Vidéki bérmentea levelek általi megrendelések ax árúak késxpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legponto* sabban teljesíttetnek.
Gula^eli marha-eladás.
A pesti központi papnövelde Zalamegyében fekvő kis-komáromi uradalmában 28 darab tiszta magyar fajú tfulabeli tehén és 1 bika mint „számfeletti* eladásra boesájtatik. A marhák Kis-Komáromban (Posta helyben,vasúti állomás Komárváros) megtekinthetők, mig a venni szándékozók az uradalmi tiszttartói hivatalhoz kéretnek fordulni. — (Hi6-l)
\ kis-komáromi uradalmi tisztség
HIRDET E S E K:
▲ nagy 2Ob,0o<> Aliagy 205,000 markos tsrsjegy f. A t mai kos sorsjegy f
évi máin* 19-én 456. SZamra májtja 19 él! c^jrAZ mint tudva van ^
205,000 mark-o$mg
sorsnyeremény és jutalék
hivatalos nyereményaoroxat szerint most is mint többaxör a jelszóval-
Szerencse és áldás Cohnnáí!
nálam nyeretett; főkép a f. évi május és júniusi nyereményhuxások alkalmával tisxtelt érdekelteimnek több mint 200,000 tallér, avagy 600,000 km. nyeremény-összeget hivatalos kimutatás axerint fitettem ki.
IV Most ismét I "d
300,000 mark.
Hamburg állam által biztosítva, 2 millió és 270,000 talléroe és a kormány kezessége alatti nagy pénzkisorsolás Imiik*! nye-rciiiényflikfl UAKynn ntaporodott, mely csak 68,900 sorsjegy bAl áll és kevés hÓDapok alatt5 osztálykan kővetkező nyv rrménj rk blionvoHnn iiyrreínek ; 1 tönv^rejrény eset lep 120,000tallér, részletesen : 80,000, 40,000, 30,000, 20,000,16,000. t-ezer 12,000,1 szer 10.000, 3-szor 8000, 3 szor 6000, 4 szer 4860, It-szer 4000, 11-szer 3200, 1 l-szer 2400, 27-szer 2000, l-szer 1600, 54 szer 1200. 152 szer 800. 3 szor 600, 358-szor 400, 408 szor 200. 8-szor lto, 486 szor 80, 1770O szor 44, 12752-szor 40, 20 sat. Tallér.
A 3 dik OBZtályu nyeremény húzás f. évi
aug. 5 és 6-án.
ismét hivatalosan állapíttatott meg, melyhez eiy cKéoi rrcdftl aorajt'Ky ám 9 frl. — kr. o. é.
Wi „ » . 4 , 50 • „
, neiiytd . „ . % „ *5 „ „ Ezen a boriiiniiy-clnirrrfI ellátott trrdfll httrnje-Kyckot az árának bérmeytes beküldése után a Irglávolibb % lilékre t. rendelőinkhez azonnal küldöm; ugy a hivatalo* lorsozási jegyzék s a remények is a húzás után titokba tartva t. résztvevőimnek küldetnek meg.
Kiterjedt összeköttetéeeim altal lehetséges a nyenintnyl mindenkinek lakhelyén Illettetni.
Colrn Sams Léiz.
Ilaiiil>ur|(bnn.
Főiroda, banktár és váltó-üzlet,
Juh-eladás.
Cood.L általános korpa-oli^a.
Gyorsan és biztossn múko.ió gyógyszer mindenkinek, ha erós fejkorpa képződé* t- rhét szenvedi.Gyors és fényes eredményű anélkül, hogy a hajnak áiUna. Egyedüli szar ft fentnevezett urhes szenvedés meggátlisárs. A bizonyítványok megtekinthetk. Ára e*y adagnak 1 frt 60 kr. bémentes pénzbeküldéssel vagy utánvéttel rendelve.
Főraktár a feltalálónál, Bécs II. Bezirk. Afri-<i««-i> kanergasse Nr. 3.
Csáb-Rendeken középfinom szőrű tenyésztésre való 17 kos, 313 anya és 120 bárány alkn utján eladatik, a venni szándékozók ugyan Csab-Rendeken Bogyay Antal földbirtokoshoz forduljanak. (Uio—i)
A Zala-Somogj

Haszonbérbe
kerestetik a a megyében vagy a szomszéd megyék szélén egy 300-500 holdnyi területű birtok. A kiadni szándékozók e lapok szerkesztőségében bővebb értesitést nyernek. (1322-1)
TÓTH SÁNDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
saját készitményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
(1345—5)
N.-KANIZSÁN
Raktár
ruganyos á g y a 1 j a k, matráczok, tükrök
és~
r II.
vasut-utcza, a varoshazban. tartókban.
laton" nevű csavar-gőzös repáratió végett, mely most elkerüllietlen lón, egy bizonytalan iideg közlekedését megszünteté.
A rendes közlekedés Bev-
Rév-FQIőp - Boglár és Boglár -
Bév-Fölöpkozt, ezen tul komp hajóval fog föntartatni.
(1413—2)_AZ lgazgi
_ Soha állíttatott össze egy gép a gazdaközönség számára, mely oly gyors elterjedésnek és oly nagy tetszésnek örvendhetett volna, mint ez. — Ennek bizonyítékául szolgálnak a következő számok : 1872 — 1873. évben az ifj. Weil Mór féle czégnél Frankfurtban három ezer hatszáz kézi-cséplőgép, egyezer kétszáz 2 lóra szánt vono-cséplógép adatott el. — Bővebb bizonyság alkalmasint nélkülözhető e gépek kitűnősége mellett, —
Megszerezhetők: a fentebbi czégnél: Frankfurt a M.
vagy pedig SoHerz LUlza asszonyságnál Nagy-Kanizsán.
iául s
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni.

ANODYNK NKCKLACECdlLDRKNa Téetb, angol foggyöngyök gyermekek számára nyak körül hordozni, a mely által a fogakat könnyebben kapják. Ára 2 frt, tnczat 20 pret. olcsóbb.
ODONTINE (fogpasta) porczelián tégelyekben, ára 80 kr. o. é. Tnczatnál 20 prtl. olcsóbb. Ezen fogpasta a legjelesebb szer a fogak tisztítására, úgy a fogak épségben és fehéren tartására a fogsavanynak ártalmatlan módon eltávolítására, a foghus erősítésére ugy vérzés megakadályozására.
CACHOU AROMA I'ISÉ a rosz szagnak a dohányzás után a szájból eltávolítására, ügy az evez, szeszes italok, mint bornak és sörnek ivása után s. a t nélkülözheti en finomabb és jobb tár-•aságok, színházak, bálok és salonok látogató ssámára. Kzen CACHON tiszta, az egészségnek legkevésbé ártalmas nö vényalkatrészekból áll, és a fogak rot hadiba, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlható. Minden használatkor kell megrágni egy pilulát mely álul a rosz ssag megszűnik, figy doboz 60 kr.
EAU AN rilÉPHÉLlQüe. Ezen tiszta növényrészekből készített víz évek óta kipróbált és jónak bizonyult szere a bór szépítése, frissítése és erősítésére, valamint mindenféle szeplők, szömörcsök, kiütések, foltak eltávolítására. Egy üveg ára I frt., egy tuczat 9 frt.
Dr. MED IC. és tanár SCM1DT FLO-RlAN MIKSA, fájdalomcsillapító, icor-busellenes erősítő fogtii.cturája. Ezen tinctura, az eredeti rendelvény szerint elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, mint erősítő száj viz gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaz tátik. Két előnye van : L, igen hatásos és kiválóan olcsó ára miau minden más fogcseppet fölöslegessé tesz. Üvegecsk ékben használati "**TÍ'i«tnl együtt 40 kr. 1 tnczatnál 25prct. levonat'
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle. Eddig utol nem éretve hatásában az emésztés és vértisztitásban, makacs bajok ; mint: emésztési gyengesék. mellé-égetés, altesti bántalmak, bőrkiütések, befészkelt idült csűr. Nagy dobos árt 1 frt 26 kr, kis dobos : 84 kr.
SÉRVTAPASZ. Kiválóan alkalmazható altesti sérveknél, késsitve és ajánlva Dr. Kríai, haseli gyakorlati sérvorvos tói. Pléhdnbezokban leírással einrütt 8 frt 00 kr. o. é.
FRANCZlA-FOLYgKONY HAJFES-! EAU FONTaIN DE JOUVENCE TÓSZER, a hajnak kedv szerint feketére,, GOLDEN minden hajnak az általán cső-barnára, szőkére legfeljebb 10 perci alatt tartósan festetni, melynek hatáss oly általánosan elismert, hogy további dícsérgetésre nem szorul. Készülék hozzá-L i. két kefe és két csésze 50 kr. Egy üveg hajfestönex 2 frt.
SZEM-E88ENGZIA Dr. Romershau sen, a láteró fen tartása, szilárdítása és erősítésére. 1 üveg használati utasítással együtt 2 frt. 60 kr.
NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és
80 kr.
VALÓDI CZÚZ és RHEUMA GYA POT PATTISONTÓL. 1 csomag 70 és 40 kr., tagszaggatás ellen í«.
PASTILL DIGESTIV DE BILIS (B i-1 i n i emésztési csokorkák). A hires bi líni savanyu vízből készült p ast illák, mell égetésnél, gyomorgörcsnél, nehéz emésztésnél, a gyomornak étellel és szeszes itallal megterhelése következtében elő álló felbüffögésnél ajánlható. Egy skatulya ára 60 kr.
CHINA GLYCERIN P0MÁDÉ. a haj padlót erősítő és hajnövést elómozdíto pomádé. Tégelyekben 80 kr.és 1 frt50kr.
iáit aranyszőke színt kölcsönzi a legtökéletesebben és meglepőbben, Ára
10 frt.
EAU DE BOTOT. A ROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illanja és íze álul és jeles gyógyhatásával a fájós rosz szagú fogak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üveg 50 kr.
FOGPOR PURITA8. Ára 1 frt.
PASTILL ES DE CHOCOLAT fer-r u g i n e u x vas-csokolád a vértisztitásra és sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr.
POPP FOGPASTÁJ A. Ára 1 frt. 20 kr.
LIEBER-FÉLE EGÉSZSÉG- NÖVÉNYEK. A legkitűnőbbnek bizonyult sser, mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhögés és rekedtség ellen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
LÁBIZZADÁS ELLENI POR. Ezen por elűzi a lábizzadást é» az álula okozott kellemetlen szagot é* esszén ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
LIEBE . LIEBIG - FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a hires I.iebig- leves készítésére. Egy üveg ára 7u kr.
FOGPASTA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLE. Ára 1 frt 25 kr.
A CONDENSALT TEJ, készítve az Anglo-Swiss condensed Milk Co., Cham, Svájca, ax egyedüli Líebig báró által elemzett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) ssámára ajánlott condensált tej. Ára 65 kr.
PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, vértisztitó szörp, valódi lag hozatva. PAGLIANO tanártól Flórenczben. Ára 1 frt 50 kr.
HERBABNY J., növényi köszvény elleni pUnlái biztos szer, az acut iddlt es rendszeretlen köszvény gyors és ala. Pos gyógyítására, az ideges köszvény mindenféle csúz és ezek utőbajai ellen mint lép- és májdaganat gyomorbaj. megrögzött hasdugulás, vizkór, altesti bajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 s'csengés, fájdalom, fűlszurás, nehéz halfel hónapra, 1 frt 50 kr. |lás ellen; ára 1 frt
SVÁJCZI HALLÁ81-LIQÚEÚR, fül-
AUG8BURGI ÉLET ESSENTIA Dr. Kieső Makacs hasssü-k üléseknél, rosz e-mé&ztésnél, aranyeres bántalmaknál. Egy üvegcse használati utasítással 50 kr , és 1 frt Tuczat számára 25 prette! olcsóbb. —
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerecsenhez*
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
PosUi küldések csak a csomagolási díj 15 kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
FOG-CEMENT, cs. kir. szabad, a fogak ónozására, ára 1 frt
Dr. QUARIN hires köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
NEUROXYLIN, havasi növényekből készült növénykivonat csúzos, köszvényes álulán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; erósebb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI KÖ8ZVENYTHEA, csomagokban á 60 kr., és WElDINGER-FELE FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZ VÉN Y-TAPASZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á l frt Legbiztosabb szerek, tagszaggstás, köszvénycsomók, daganatok sat elleu, azonnal csillapítva a fáj -dalmat
PRENDINI-FÉLE PAST1LLÁK-rekedtség ellen, énekesek és szónoko k, nak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr.
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
ANATHERIN SZÁJVÍZ, cs. kir. szab. va-lúdi, Popp J. G.-től, áluíánosan mint s legjobb fogerósitó szer ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr; posUn 1 frt 70 kr
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul éa különösen alkalmazható a vér tiszUtalan-ságánál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél, siphilistikus daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bánUlmaknál, székszüküléseknél, rosz étvágynál, vértoiulásoknál, főfájásnál. Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
Dr. CALLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI.I RE^TITÜTIONS FLLÜID jeles szer
Ezen táblácskák csalhatlan ellenszeréül ajánlhatók a bélférgek ellen ; igen kellemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban használati utasítással együtt
lovak számára. Ára 1 frt 40 kr.
STÁJER NÖVÉNYNEDV, mell- és tü dőbetegek azámára ; köhögés rekeduég ellen, úgymint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
Dr. MaYER GYOMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólíka, gyomom gyengeség, házmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, aznUn a
EGYETEMES TAPaSZ, Dr. Bnron Párísban. Ez a párUi és londoni fa-cultások diplomájával ellátva, magasabb heli ren megvizsgálva és nyilvános eladása helybenhagyva. Ezen upasz különösen tyúkszem, fagy. minden lehető sértés, harapás, szúrás által okozott sebek, gftrtélv. gennyedés, bólférgek, körőmfo-
lyá» ellen. Egy tégely ára 30 kr.
CS. KIR. SZAB. TANNOCRININ POMÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb hajnövesztő sser S—10 napi használat után a haj kihallása tartása megszüntettetik, növése elósegiUetik, és természetes színében puhán, fényesen megUrUtik, a kéregképzés pedig megaksdályozuik. Ez sok orvosi tekintély által ajánlutik. és számos elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésűi. Gyönyörű kiállításával a legszebb uii-lett asztalnak ia díszére szolgál. Ára egy S hónapig szolgáló dobosnak 2 frt o. é.
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) leg. jobb minőségű 1. 1 fél, 1 negyed és 1 nyolezad fontos fazékakban.
FRANZENSBERGI VIZ,kő- és egyéb hugybetegségek gyógyításán, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint est orvosi bizoayitások és köszönő iratok, melyek minden üveg mellé mellékeltetnek, valamint as érről évre emelkedő elárusitás, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyítják.
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a copaiv-balzsamnak más kitűnően ható blzsamos anyagokkal, uj és idült magfolyásoknál. Párísban a kórházakban használutik. Czukorhüvelyek-be vannak takarva a ku ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erósebb minőségű vassal 2 frt
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
STURZENEGGER SÉRVTAPA8ZA ALTEáTI 8ÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erósebb 3 frt 70 kr.
FOGPOR HEIDER szerint, 1 akat 40 kr.
tanár előirata
HINTÓ POR, általánosan ismert jeles házizzer, hurút, rekedtség, köhögés ellen.
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYO MOR BALZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzött székdugulások, rosz emésztés éi gyomorsav ellen.
VET0RIN1 BALZSAM, havasi növé nyékből és drága essentiákból, a cs. kir. galicsia országos kormány álul megpróbált jelesen és biztosan ható sser, ideggyengeség, görcs, csús, oldalszurás, gyuladás. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
PASTILL ES F0RTIFICANTE8 (PAS-TILLE DE ROMA.) Ezen pastillák igen ajánlhatók mint erősítője és élesztő ssere a nemi rendssernek és a nemi életben, anékül, hogy túlingerelnének vagy ártanának; a férfias gyengeséget elenyésstik még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy üveg ára 10 frt
VALÓDI DORSCH MÁJZ^IR OLAJ, kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló minőségű és tísztaízü; egy üveg 1 frt 80 kr; egy tucsat üveg vételénél 2b pret levonat
HM ^SJKu"- JtFKÖSZ VÉNY-VÁSZO N H ^ftSS
eUe° **» " n,,ot gjors.0 * te^ .HE, „j. fokban üfeiOkr, dupl. erf. Mh«ebb baj^RSE .0 SZÍT ^^ ^ ^
(lóoo ö) Legnagyobb raktára « kftlfBldi, különösen a keresett fraoczu kttlönlegeeségektól a legolctóbb árakon. "

Wajdits József ki^dó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorasiytó nyomása, Nagy-Kanizsán.
NAGY-dLiMZSA, 1874. julius 80-án.


* -^
Bétzstéstir: fi»
.. 8 frv l
egei? e™
fél e^*- • aegyeé evr*
RM
8 frv • * »
10 kr.
Hirtstsssk
6 hasábos petitaorban 7, másodszor 6 a minden további sorért 6 kr.
STTLTTÉRBKN
loronkmt 10 krert »
tetnek fel. Kincstári illeték mindenj) egyes hirdetésért különf 30 kr. fizetendő. fc
Tizenharmadik évfolyam,
1 Alap szeüemi 'illető közlemények »' izerkesztőhez, —
znyafi résxét ili^tó közlemények pedig *U kiadőhot bérmimtrr io tézendók:
NAGY-KA NIZ8 A
Wl*s»l»skiz.
Bérmentetlen levelek cuk ismert mankitártaktól fogadtatnak ei.
előbb: „ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY' lKé™Qem
helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdaság egyesület",a.,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a ,nagy kanizsai takarékpénztár iogy« gőzhajózási reszvónytársulat, ugy a .zala egerszegi toraa-tüzoltó egylet" s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
iné i • A t ci r> n n 17 A Ci A üti n tv o n n < A n t /\ I - •> >r> a <m í a i a /\ ., ^ ----- ^ i---j ■ •
ÖZLÖN
Kéziratok vissz* nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város
_ . a__
i ei. | lem !
5a iái u« f------7 ---------------
.Zala-Somogy' gőzhajózási reszvónytársulat
{X s4-CUu. jj-----1--------- * -a o ------------ -g/'-. » —"" VV ¥ 1*1 w01 uyjbOUIDl HlVaUllUÖ 3: lOoí LUje.
Uetenklnt kétszer, vasarnap- s csütőrtokóii, megjelenő vegyes tartalmú lapc
A vasmegyei régészeti egylet
tevékeny működése Zalamegyét is közelebbről érdekelvén, kötelességünket teljesítjük, rwi^'in a Járadhatlanbuzgalmu titkár LÁpp Vilmos tanár urnák jelentését egész terjedelmében közöljük:
Tisztelt közgyűlés!
Ismét egy év mult el egyletünk életéből, s ismét megjelentünk önök előtt, jól tudván azt: hogy az egylet bizalma mind erkölcsi kötelezettséget, mind becsületbeli felelősséget rótt ránk, melynek a lehetőségig eleget tenni, s működésünkről itt nyilvánosan számot adni csak kedves kötelmünknek tekinthetjük.
Oly nemes, komoly, tudományos czélu egylet, mint a mienk, mely zajtalanul, de folyvást működik s a mely csakis a nyugodt, higgadt, de folytonos térfoglalásban látja jövőjét, évi jelentésében nem használhat költői kifejezéseket, virágos szóhalmazt; 8 épen azért a t. közgyűlés sem fog megütközni azon. ha előadásunk tán kissé száraz, vagyis olyan lesz, milyent az elóadandók természete megkíván.
As egylet működési körébe eső tárgyak természetes sorrendjében az első helyet foglalja el a ^ókor, s őszintén be kell vallanunk, hogy az ez érdemben tett kutatásainkat a t. tagtársak buzgósága nagyban segité eló. E kutatások az elmúlt egyleti évben Szombathely közvetlen vidékén és Zalamegyében a letenyei járásban vétettek foganatba; első helyen több lelkes tagtárs támogatása mellett személyesen intézkedtünk, utóbbin ft. Bjkáuyi György, esperes s szepetneki plébános ur működött egyleti ügyünkben.
Ha még oly csekély kétség honolt is lelkünkben az iránt, vájjon Szombathely kies s lakályos vidéke a kókorban be volt-e népesítve vagy sem: akkor legutóbbi felfedezéseink e kétséget véglegesen eloszlatták. Az őskori ember igenis tanyát ütött e vidéken, mint azt a kisunyomi, oladi, ondódi és dozmati leihelyek világosan tanúsítják. Nevezetesek a Kis-Unyomban talált kőkori tárgyak, mert ezek még azon feltevés mellett is szólnak, lio^y itta régibb kőkori (palaeolith) egy települési helyét az ujabb kőkor (neolith) valamely vándorcsapatja foglalta el. Ugyanis a kavicsré ;egben számos kovaforgács és e fölött a humusban csiszolt kőczeltek, durva fekete főidből készült cserép-töredékek, s egy egészen ép, de nagyon kezdetleges agyag-kanál találtatott A helyszínén több ízben tett kutatásaink azonban azon meggyőződést keltették bennünk, hogy itt tulajdonképen csak elszórt vagy elhányt tárgyakkal van dolgunk, és hogy a valódi telep helyének, az őskori tüzpadnak. minthogy eddigelé sem hamu sem csontmaradványokra még nem akadtunk, valahol a szomszédságban kell lennie. Ennek felfedezése most már csak az idtf kérdése, sie-sz gondunk Tá, hogy a megtalált csapást többé el ne veszítsük.
Olad,Ondód s Dozmat tisztán neolith-kori lelhelyek. A legutóbbi helyen szintén egy, de a kis-unyomiuál még kezdetlegesebb alakú agyagkanál merült fel, s e czikk tudtunkkal először csak nálunk Vasmegyében fordult eló kőeszközökkel.
Zalamegyében, Szepetneken a föntebb említettük espsres-plebános ur hat darab nycllukas kőczeltet gyűjtött, melyek mind a szepetneki határból valók,
azonban nagyrészt csonkák. E leletnél a legnevezetesebb az, hogy a darabok mindegyike más más kőfajból készült, legszebb közöttük egy átfúrt csákány nephelítből.
Épen a fölhasznált kófajok eme változatossága teszi az ez évben ugyan jelentékenyen gyarapodott, de még mindig kiided kőkori gyűjteményünket oly érdekessé. Ez érdemben a zakmegyei leleteké az elsőség. Mert Zalamegye délnyugoti részében az ott honos kófajok dolgoztattak fel, mi elég világosan a helyi fabricatio mellett szól; holott a Zalamegye délkeleti részéből való, továbbá a vasmegyei leletek, majdnem kivétel a kigyla, serperitin, különféle árnyalatait íuutalják, j&bból azt lehetne következtetni, hogy ez utóbbi vidékek törzsei élénkebb közlekedésben s csereviszonyban állottak egymással, mert a kigyla tömegesen leginkább csak Vasmegye északnyugati táján, Borostyánkő körül, lép föl; másodszor hogy a Zalamegye távolabbi részében tanyázó népség vagy más nemzetiséghez vagy más emberfajhoz tartozott, mindenesetre azonban a közelebbi törzsektől elszige-telt,félrevonult életet élt. Iparkodni fogunk, hogy az őskori emberisméhez, tehát közvetve a mivelődés történet első korszakára vonatkozólag kutatásainak fonalán minél több adatokat gyűjtsünk épen Zalamegyében, mely e tekintetben sok eddig föl nem használt anyaggal látszik birni.
Az emberi müvelédés első kezdeteit annyirá jellemző csont- vagy agancs-eszkö-zők csodalatos módon épen a szombathelyi talajból kerültek napfényre. Ezét is kétfélék, kezdetlegesebb alakúak, s már némi művészi kezelést mutatók. De miután valóságos kőeszköz itt még, tudtunkkal nem
TÁRCZA.
Egy színésznő emlékkönyvébe.
Az éltet átjátszód százfélekép, S mindig hiven, dicsőn talál a kép ! Bensődben, hogy :mi van? — nem tudja más, Hisz' nálad: élet, s minden: a — hatás —
Szeretni szinpadon tudsz szerfölött; — Köny fájdalmat még ugy nem öntözött.. . Szeretni, sir ni... át ok és a csók: A próza létben igy nem láthatók :
Hol szenvedélynek zúzni, törni kell : Szád mennydörögve villámot lehel . . . Hol összetört szívvel meg játszható! : Miivé sieted as égig elhatol!
Imádnak annyian, hogy aaáma sincs : Neked ez már legédesebb bilincs, K ha büszke myrtns és babér eaik, Kis lábaidtól gőgös szivedig!
Szived elosztva van: a hány ixe rep; A szinpadon tnl birni nem lehet. .. I mád : a játék; szinpad Istened! Táplál a taps... e' napi kenyered ! . . .
S ha egyszer arcsodrói lehull az ék ; ívek szavadnak bájit elvevék: Majd akkor senki észre nem veend, Kikért ffiláldosád szent mindened
Ki egykor annyi voltál, . .s annyié . . . Van enned? nem jövend, ki kérdené ! . . Ki szinpadon megtudtál halni jól, Hogy nem halhatsz meg mindent átkozol! —
Hittél magaddal vágyat és reményt; — ^ a visszatérsz: egy pusztaság ölén, Multadban éls z.... jelennek hasztalan.. Jövőd sehol, csak néma sirba' van!
SARKADY ISTVÁN.
A fekete lovag.
(Eredeti beszély.)
Irta
Sénieth Elek.
(Folytatás.)
A nyerítés ujolag éa ismételve hangzott, hangzott oly fájdalmasan, hogy a jó kertész szive meg etett s a bankot követé.
A mint egy bokor mogől kilépett,előtte az éjjeli csatahely egész borzasztósógával föl tárult Több bulla s egy ló, mely hihetőleg gazdája vérrel bontott tetemét őrizé. Több fegyver elszórva, vérnyomok itt ott.
Apám szellemére mi történt ? 1 Arbuz borzadva közelebb lépett.Végre a lovat, mely könnyektől nedves szemeit rája emelé, megismerte. A hulla fölé hajolt s a hü ember szívszaggató kiáltást hallott,
Drága uram!--óh jaj, jaj ! Igy kelle
végezned legnemesebb életedet. Oh jaj, jaj! Miért éltem tul e szörnyű eseményt, miért nem voltam itt, hogy szivvérem árán válthattam volna meg. Szivem repedj meg! A hü ember ott zokogott sokáig.
Végre fölállt és körül nézel tEzek rablók igen — — ni — ab — megint itt e vagdalt arczu hiéna, ki az én életemet is ki akarta oltani s ki is oltja, ba e nemes lovag nincs. De végre elvivé a gonosz szellem. Ismét urára nézett és könnyei megeredónek.
Erőt vőn magán végre és ura sebeit meg-vizsgálá, majd füleit annak hidegülő mellére tapasztá és hallgatott sokáig--sokáig.
Egyszerre a legnagyobb örömujjongásra fakadva ugrott fel és a testet körültánczolá rózsás kedvében.---
A vérrel borított hullában még aszivigen gyöngén dobogott Ez volt az oka miért a jó kertész metsző fájdalma kitörő örömre változott.
A testet erőlködve vette vállaira és vitte be szerény lakába. A hü ló mint tb követé lépteit, lelankasztott fővel.
Letevé ágyára és kezdé mosogatni a testet midőn ezt elvégezte s a gyilkos k ele vészeket, mint emlékeket félre tevé,gyorsen az udvari orvoshoz futott, ki a jó ember kéréseinek engedve, az élettelennek látszó lovagot meg is vizsgálá.
Pár óra alatt e borzasztó esemény hire az egész udvart bejárá. Albazúr midőn erről érte-sült,személyesen ment a kerti lakba.
Látván a sápadt, de mégis szép lovagot vérrel b efestve és iszonyú sebekkel terhelve, felismerő az egykori daliás fekete lovagot benne. Keblében a szánalom ébredt föl; és midőn Arbuz siralmas panaszait és vérmes reményeit hallá az orvosoknak, mivel már több is jött, melegen ajánlá a sebesült gondos ápolását.
Midőn Albazúr szobájába tért a dolog a hölgyek iiilébe is elhatott, mivel a tálbuzgó Arbuz addig nem nyugodott, mig az udvar minden személyzete nem tudott meg mindent teljesen.
Mira, ki jól ismeré úrnője szerelmét a fekete lovag iránt, ingadozó léptekkel jött a király elé b remegő hangon kérdé ;
lehetett; a bronzkor nyomait azonban már többször volt alkalmunk észlelhetni: e csontszerszámok keletkezését hajlandók vagyunk inkábba bronzkorba tenni, mert rómaiknak sehogy sem fogadhatjuk el.
A bronzkor ismeretét, egyletünk területén, a mult év ismét több, igen tanúságos mozzanatokkal gazdagította. Nagy köszönettel tartozunk ez érdemben a kőszegi k. gymnasium tanári karának, tisztelt tagtársainknak, kik nemes ügybuzgalommal s áldozatkészséggel működtek velünk közre, és szaporították e nembeli gyűjteményünket.
Bronzkori tárgyaink, ha számra nem is de minémüségre sok nagyobb gyűjtemény-nyel bátran kiállják a versenyt. Nagy részét ezeknek a kószeg-rohonczi vidékből nyertük, valamint az ide tartozó ezüst ós bronz barbár érmeket is.
A ködhomály, mely Vasmegye északnyugati részének őskori lukosságát borítja, lassanként foszlodazni kezd. Ha combinálni szabad, akkor ki merjük mondani azon véleményünket, hogy Vasmegye ezen, nem tulmagas hegyekkel s most sűrű erdőkkel borított vidékét jóval a romaiak bejötte elótt egy hatalmas,kereskedéssels már némi művelődéssel bíró keltogerman néptörzse lakhatta, mely utóbb a rómaiknak meghódolván, mint inquiiini, benszüiöttek, tovább művelte az őseitől reá maradt földet, azonban a rómaik nyomása alatt mind
nyelvét, mind sajátságos nemzeti szokásait föladta.
E véleményünket azon egyes leletekre alapítjuk, melyek, mint a gyöngyszemek egymáshoz fűzve, végre egy egész képpé domborulnak ki. Hogy e néptörzs földmi-velést űzött, azt a kőszegi tömeges bronz-
— Fölséges uram a lovag valóban meghalt ?
Jó Mira én azt hiszem, mivel benne semmi életjelt sem láttam, de Arbuz, ki ugy hiszem jól ismeri, erősen állítja, hogy midőn vállára emelé, még szive dobogott. Nagyon sajnálom őt, mivel szép és vitéz volt
Tán az orvosok segíthetnek rajta ?
Nem hiszem — Albazúr tovább beszélt volna ha ajtaja hirtelen töl nem tárul, s azon egy halotthalvány és zilált öltönyü nő be nem tántorog.
Atyám óh édes atyám ő--ő meghalt!
— — nyögé néma fájdalomtól tompa hangon Leóna.
Albazúr a jelenet szokatlanságától megragadva pár másod perczig tétovázva állt,.mint olyan, ki valamit nem tud magának megfejteni. Arcza lassankint halványodott s homlokáról izzadtság gyöngyözött.
Mindent tudok--oda szép reményeim
tündér világa. Ah meggondolatlan hölgy--
te őt szereted !
Ne arról gondolkodjál uram királyom, hanem leányodról, ki lábaidon ájulva fekszik, ki tan föl sem ébred többé ! Nem nagyravágyó terved volt a legfőbb kincsed,hanem leányod élete, melyet megmenteni kell. Mit basznál minden elért czél, ha leányod boidogtalanlSlt
volna. Ha szereti--az nem hibája, mert a
szerelem müve és nem nézi mi, vagy ki, a kit ezzel elhalmaz.
De esküszöm leányod nem méltatlant
szeret!--mondá az elkeseredett Mira,látva
az atya sajnálkozását önző tervei fölött.
De reményeim--szép. reményeim 1
úgynevezett Rózsavár feletti dombtetején, azon szegletponton, hol az oladi völgyből a dombsor majdnem épszőgben Szombathely felé átkanyarodik, s a mely pont már a természettől úgyszólván figyelői űrállomásnak ven teremtve. Ezen váracs. melyből csak igen gyönge nyomok léteznek már, rendeltetése nem lőhetett egyéb: mint egyrészt az oladi tölgy szemmel tartása, másrészt az alatta elvonuló nagy vízvezeték megvédése, A másik ily erődített őrállomás pedig Söptéu létezett. Hogy az e két váracs között létező Lesvár és Parragvár nevezetű helyeken cetn voltak e hasonlóan iivff'le űrállomások, azt ugyan még most bizton nem merjük állítani, de ^alószinü-nek tartjuk.
(Vége köv.)
Zalainegye bizottságának.
J. 1&14 ik évi augusztus li63-án tartandó rends évnegyedes közgyűlésében Jelveendő
tárgyak sorozata.
Alispáni évnegyedes jelentés a törvényhatóság állapotáról.
A nnigu m. k. Belűgyministerium leirata, mely ly elZala-Eg trareg községnek az eddig szedett vásári helypénz felemelése iránti kérvényét az e tárgyban felterjesstett ügyiratokkal együtt a törvényhatósághoz vissza küldi saját hatáskörében leendő elintézés végett.
A pacsai járás szolgabiraja az 1873 évi február 5-án s fulyUtva Urtott bízotuági közgyűlésnek. 105 — 75Í9./60 jk. as. végzésével zar ala vett rokolányi éa szt. péteruri alapítványi erdőkre vonatkozó összes iratokat a hivatkozott végzés értelmében jelentése mellett bemutatja.
SzigethyLajos azbirójelentése,mely mellett, Letenye, Bécz és Zajk községek képviselő testületeinek a szőlő dézsma váltság beszedé beért megállapitutni kívánt keselés^költségekre vonatkozó határozauit törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja. —
Nagy Kámzsa város tanácsának a nagymélt m. k. Belügymínisterium elé terjesztendő fellebbezése a nagykanizsai összes megyei épületek után a megyére rótt községi pótlék követelése érdemében. —
Küldöttségi jelentés Lepen Alajos bel-liczai lelkész ur ellen a himlőben elhunyuk eltakarítása körüli mulasztás miatt emelt panasz tárgyában teljesített vizsgálatról. —
Györffy Dániel szbiró ur jelentése kíséretében beterjeszti Kovács János nemes vitai körjegyző ellen a f. é. május 4 én 3-170./89 jk. sz a. kelt kö/gyülési határozat folytán az adóügy körüli mulasztások és hivatal beli visszaélések miatt teljesített vizsgálatról szóló jegyzőköny vet. —
Czukelter József megyei számvevő jeleu-tésea megyei összes szolgaszemélyzetl875évi ru-hailletmenyének, világítási anyagokuak ugy a nyomtatványok és irodaszükségleieknek biztosítása iránti intézkedésről. —
Küldöttség! jelentés Stern Farkas pakodi malomtulajdono^nak a pakodi közbirtokosok ellen beadott panasza tárgyában. —
Gasperlin Fülöp és neje felső Hrástyáni lakósok kérvénye,az általokFelsőHrástyán községtől megvásárolni czélzott 191 Q ölnyi legelő térnek mint községi birtokoknak eladha-tására vonatkozó hatósági éngedély megadása iránt.
Krób Pál megyei 2 od Uufelögyelő ur átirata, melyb-n a nagykutasi községi iskola építésére engedélyezett 3800 ft államsegély összegnek a község ingatlan birtokára leendő telekkönyvi b«kebelezté*ébez szükséges törvényhatosági engedélyt megadatni s azt hozzá
áttétetui kéri —
F«»lly Bernát lelenyei lakós és urodalmi képviselőnek feltoly«mod ványa Letenye kozs«^g képviselő testülete álul jegyzői lakhelyiség epitésere költségvetésileg előirányzott 5CMJ ft. évenkinti pótadó kivetése iránt hozott községi határozat ellen, s az e tárgyban teljesített vizs-gálatra vonatkozó szolgabírói jelentes. —
Babos Péter bagonyai közbirtokosnak folyamodványa, melyben Rajczár István bagonyai lelkész által, birtoka egy része mellett ásatott mély árok megvizsgálása végett egy küldöttség kirendelését kéri. —
Zalamegye 2 od tanfelügyelőjénak átirata, meiyben Gyenes Diás község által as államtól iskolaépítésre felvett 500 ft segélynek nevezett község közös birtokára leendő bekeblezéséhez törvényhatósági jóváhagyást kór.
Bucsa község képviselő testületének Fá-biánics Ignácz misefai földbirtokos ellen, ez utóbbi álul jogtalanul elfoglalt Bucaa község tulajdonát képező csapási útnak helyreálliutá-sa,és az elfoglalt területen ásatott 2l/i ől mélységű veszélyes sáneznak be töltetese érdemében benyújtott panaszos íolyamodványát elintéztetni kéri. —
Bárdio Ferencz szbiró ur igazoló nyilatkozata, az ellene Judi József kis görbői községi biró állítólagos visszaélései iránt a törvény-szabta eljárás elmulasztása miatt emelt panasza tárgyában. —
MeJincz község folyamodványa, melyben a Mura vize állal előidézett és a nevezett községet elöntés veszélyével fenyegető szakadékokat megvizsgáltatni s annak folytán a kellő elzárás iránt az intézkedest megtétetni kéri.
Tiszti ügyészi vélemény Könczöl Ádám bessenvei lakosnak SkublicsIstván volt szolgabíró ur elleni panaszos ügyében. —
A pnesai járás szolgabirájának jelentése, mely mellett Zalaapáti közaég és Pakner István ée neje Josics Magdolna zalaapáti lakosok között 1869 évi mártius 8-áu kötött csere szerső-désnek törvény hatóságilag leendő jóváhagyása érdemében felvett jegyzőkönyvet az iratokkal együtt beterjeszti.
A megyei tiszti ügyész véleményes jelentése, Tolnai Károlinar bakónaki és Kohn Simon kanizsai lakósok ellen erdúpusztitás miatt indított ügyben. —
Sopron sz.kir.város átirata, mely mellett a nagyméltóságú m. kir. Belügymínisterium által az országgyűlés elé terjesztett választási törvényjavaslat jelesül a régi jog alapjáni szavazatképesség, ugy nyilvános szavazás ellen a képviselőház ele benyújtott kérvényét közli. — Udvarhelyszék közönaégéuek átirata,
mely mellett a képviselőháztól engedély nélk ü
indokolatlanul távollevő képviselők napidija és házbér illetménye aránylagos részének levu nása iránt szükséges intézkedés végett a képvi selő házhoz intézett feliratot pártc-iáa végett megküldi.
Veszprém megye közönségének átirata, melyet a tanfelügyelői intézmény eltörlése és a népnevelés ügyének a törvényhatóságokra leendő átruházása tárgyában a képviselő hazhwz intézett kérvényét közli. —
Bugonya, Bakónak, Filócz és Ivánez községek kérvénye,melylyei a bagonyai iskoia kiépítésére vonatkozó költaégtervet jóváhagyás végeit bemutatják. —
Győr sz. kir. város átirata, melyet a tűzkárok ellenében a kötelező országos bizto»i-tásoknak törvényhozásilag leendő behozatala tárgyában a képviselőházhoz intézett feliratai közli.
A magyar orvosok és természet vizsgálók átirata, melyben a közegészségügyi tennivalók tüzetes tárgyalása végett f. é. augusztus hó 24 — 29 napjáni Győrött tartandó nagy gyüié aökön a megye közönségét küldöttei álul képviseltetni kérik. —
Udvar hely szék közönségének átiraU,mely mellett a véderőről alkotott 1868 XL. t. cz. 27 §-a s a* irt törvényczikfchez kiadott utasítás 148 ik § ának módosítása, esetleg hiteles értelmezése tárgyában a képviselőházhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi. —
Mosony megye közönségének átirata, mely mellett nagymélt. m. k. Belügyminisztériumhoz intézett kérvényét, melyszerini a törvényhatóságok területi kikerekitése kérdésében netán megurUudó enquete-re az érdekelt tSrvényhatósagok megbízott küldöttjei illetőleg alispánjai és polgármestereinek is leendő meghívását kérelmezte — pártolás végett közli. —
Néhány szó a .magyar liszt viselők "országos egyesületiéről.
Nem hiszem, hogy valami kellemesebben hathatott volna a magyar tisztviselői karra, mint a fővárosi kartársak azon consequens intézkedése, melylyei az osztrák- magyar tisztviselők egyletével szakitván, maga önnállólag alakított oly egyletet, mely irány eszméjétől, miként as előbbi el nem tér, s mely érdekeinket oly mérvben karolja fel, hogy azon reményünk, melyet egy jövő jobblétbe helyeztünk, hisszük a közel jövőben már megol lást nyerend. Bár előbb hullott volna le szemeinkről ama szövevényes hályog melyet a mostoha anya, as osztrák-magyar tisztviselők egylete édes Ígéreteivel szövött, hogy ne Üssük a mézes madzagot, melylyei tractált, mialatt saját érdeke érdekeit legyezgette s ril-1 ereinket saját ezé Íjaira használta fel, nekünk pedig hála fejében szép szavakat han -gozUtott s igért annyit, hogy már utóbb magunk is sokallottuk, mert többet igért, mint a mennyit kértünk. De ám csakhamar kibujt a szeg a zsákból s láttuk, hogy kígyót melengettünk, saját vérünkkel, hogy utóbb megmarjon bennünket. Még elég korán volt az ébredés, ha nem mulasztjuk el ez uj, a kizárólag honi intézményt felkarolni s umo~
2sariólelet matatja; hogy kereskedéssel foglalkozott, azt a görög mintája ezüst s bronzérmeik, de legkivált azon meglep") tény tannsitja, hogy a vaskos barbár did-rachmn- tetradrachmákkal együtt valódi hamisítatlan görög-maczedoni. II. Fülöp es .Nagy Sándor korabeli érmek is találtatnak. Egv nagy vörösréz bányac-ákánv a bányaművelésre utal, valamint hogy most is vannak e vidéken különféle bányák a legvirágzóbb folyamatbm; a kü-lftmböző alaka czettek pedig a harc/.o* népei tüntetik fel. S hogy végre e nép római fennhatóság alatt a hódító mezébe öltö/.ködött, arról a barbár Samuca as zou latin sírköve elég világosan tanu-kodik.
A rótnai művelődést megelózó vas-kor-ra uézve a veszprémmegyei diósi,és a vastnegyei bódi s bokói lelet ad némi timpontokat. Fegyver- s lószerszám részek a/.ok, miket e kor ránk hagyott; s hogy maradványai oly csekély számmal lépnek fel mindenütt, annak okát abban véljük rej-leni: hogy a vaskorral együtt a történeti idó hajnalpirja is mindenütt feldereugett, amidőn egyes erós népek ragadták kezükbe najry területek felett a hatalom jogarát intézték a népek sorsát: aminek következtében a kisebb népek individuális jel'ege is elveszett.
A római korszak felderítésében a már mult évben megkezdett muuk tiltok minden irányban lassan bár, de következetesen haladtak. Ezek közé tartozik mindenekelőtt Sa varia hely rajza, és az ogész megye régészeti térképe. A mi az elsőt illeti, jelenthetjük: hogy idei tapasz-tulataink a hajdani város térfogatára nézve a tat'al kifejtett nézeteinket minden pontban igazolták : — a megyei térkép pedig kivált a római korszakra nézve, sok uj adattal szaporodott. Ha azonban mégis azt mondtuk, hogy csak lassan haladtunk, vagyis hogy az eredmény mennyisége nem felelt meg egészen még sajat várakozásainknak sem, annak okát nem lehet másutt, mint az uralgó idóviszonyokbau keresnünk. A* -Üíalános pénzhiány, mint mindenütt, ugyl&óáibathelyen is megakasztotta az épttkeaéséket, s ezekkel együtt az ásatásokat is. Már pedig itt csakis ez alkalmi ásatásokra vagyunk szorítva, mert az egylet ezen az utolsó talpaiatigigénv -be vett területen ön kényül eg nem ásathat.
Mégis az idei vívmányokból kiemelhetjük a következőket.
Először is sikerült constatálnunk két a savariai erőditmény-lánczolathoz tartozó előretolt váracs helyét. Az egyik a várostól északnyugati irányban fekszik, ama
l.l I- —■—p
Uram király nézz leányod arczára, melyen Ulán a halál csókja tévedez ée indulj meg.
Az atya néz--sokáig — — végre a
szeretet csaknem kiaivó szikrája ismét lángra gyúl s a szerető atya szemeiből a banat és kétségbeesés facsarU könnyek csörgedeznek arczára. Mintha életét és mindenét vesztené ez egyben, őrjöngő fájdalommal fcaroláföl az ájul-
m
Nem, nem Leónám, édredj — — ő nem halt meg — — hisz ól, szive dobog. Ébredi leányom, koronám legtündöklőbb gyemántj* ébredj--ébredj! S az erőteljes férfiú hangosan zokogott.
M íra ez alatt mindent megkísértett úrnője létrehozásában, mi végre sikerült is. — — LMu fölnyitá szemeit s ugy látazék, mintha ^reji zord fellegek megszakadván,egy egy ragyogó csillag nézne le a földre.
— Ah hol vagyok--mi tör — tént ?
Körülnézett, Meglátván atyját, hú dajkáját éi a Mira álul Whitt orvost, a való iszonyú képe ismét megjelent előtte. Görcsösen szoriU meg atyja kezét Atyám valóban meghalt ő — óh én is meg-ha-lok, — meg-ha-iok. Zokogá a legtöredelmesebb hangon.
Nem édes gyermekem, nem halt meg. Eln i fog a te boidogitaaodra és az én örömömre
Nem hall hat meg? óh hadd lássam.
Igen gyönge vagy Leónám, majd ha meg-•rősödöl.
Erős vagyok nézd atyám. Fölállni iparkodott, de visszahanyatlott pamlagára,--
▼égre átlátván gyöngeségét csöndesen sírt.
Ez alatt egyik orvos jött a fekete lovagtól és Albazurt félreintő.
Nos hogyan vao--meghalt ? rebegé
leánya életeért aggódó király.
Nem halt meg, sikerült eszméletét egy időre felidézni, de csak hamar elveszte újra, mivel seoei mélyek, és veszélyesek.
Kisértsetek mag mindent életben tartására.
Mindent megteszünk felséges uram, ami lehetséges és amit tudományunk megenged, azért mert íolségedet érdekli, és ezért is. Egy gyűrűt rouUtott és adott át a királynak.
L „hetséges ez V ! Egy — — egy---
iU. en orszagomoau. Hol volt e gyürü?
Ujján királyom,
Meggyógyítsátok minden áron.
Ha lehetséges.
Albazur öröm és fájdalom némi keveréké /el arczán jött vissza.
Leányom légy nyugodt nem halt meg.
Tán csak ámiuni akarUk atyám ?
Legkevésbé sem.
De igazán nem halt meg ?
Nem nem, ha mondom, épen most volt itt az orvos. Leóna az atyai megnyugtatásra csen -desen mosolygott, de gyöngesége és elfogódása megtoszUk szavaitól.
Most szobájába vitték, mert az orvos neki ny ugalmat és lefekvést ajánlott.
A fekete lovagot ez alatt a király paran -caára a palou egyik szobájában helyezték el.
Mira hol a lovaghoz,hol Leónahoz futott, b mint a jóltevő nemtő működött, mind a sebek bekötéténél^Aiod pedig a vigaszul ásóknál.
Ez alatt a liget távolabb fekvő részében eltemették a rablók hudáit is, elszedvén tőlük a náluk levő rablott ékszereket, melyeken any-nyi fájdalom facsaru könny és vér száradhatott.
Ily körülmények között mult el két nap és éjjel. A lovag kéte» helyzetéből még nem szabadult meg egészen.
Leóna már elhagyhatá az ágyat, de ezután atyja színtelen ki volt téve zaklatásainak mert a lovagot akará látni.
Albazur csaknem engedett, de a szigortelj es orvosok a látogatást megtiltották, mini olyant, mely a betegnek nagy rázkódást idézhetne elő, igy a fölgyógyulás késleltetve lenne.
A fekete lovag helyzete napról napra javult, már veszélyen kivüliuek látszott, de sebei még nen hegedtek be.
A hü Arbuz egy nap százszor isjkérdezős-ködött utána és megfátogatá.
Egy alkalommal midőn Arbuz a lovaghoz volt menendő ulálkozott LeónávaL
Már régen várlak jó kertész ?
Engem fölséges királynőm ?
Igen.
Ha tudUra volna, mindent elkövettem volna, hogy úrnőmet a várakozas kínos pereseitől megszabadítsam.
Parancsolj hát, én igen jól tudok enge delmeskedni meg tudná ezt mondani as én megmentőm, kit a gyalásatos gyilkosok igy megcsúfol uk.
Elhiszem, azért fordulok hozzád, mert senkitől sem küldheiek isenetet a lovagnak. Te csak megteszed — ugy e.
Meg e? De meg ám,hátha azt mondanád hogy uramért a tűzbe,as kevés,—a halálba menjek, nem mennék-e? De érted is megtenném drága úrnőm.
Vidd hát üdvözletem mellett e virágot a lovaghoz.
Ezer örömmel. Tudom ez lesz a legjobb orvosság számára, ilyent pedig e tudományos orvosok nem tudnak adni.
Arbus megindult a lovag ajtaja falé. De
szerencsétlenül járt, mert egyik orvos épen kijővén meglátá a virágot éa cselt gyanított.
Hova viszed ezen virágot Arbuz?
Az én beteg uramnak.
Ki küldi neki, vagy csak te sz.ikitád számára.
Kell is neki az én virágom. Hát ki küldi ?
De azt nem mondom ám meg.
No jó, de caak meghagyod szagolni.
Azt megtehetem.
Átadá a virágot az orvosnak, ki azt többé vísaza sem adá.
Tudod Arbuz komám,ilyenektől a betegek nem gyógyulnak meg, sőt rosszabbul lesznek, Azért hogy engem ne akadályozhaas többé te se jöhetpz be, mig meg nem gyógyul. S Arbuz gallérját megcsípvén kipöndórité.
De azt már csak nem teszed jó uram, hogy eltiltasz.
Meg bizony most mindjárt meg is fordulhatsz és elmehetsz dolgod után annál inkább, mert sjtón kivül vagy már. —
Ej ha tudUm volna, hogy ez lesz a vége — — sopánkodék a hü szolga — bizony nem adum volna oda a virágot.
De ugy kell miért vagyok oly ostoba, miért nem mondottam hogy én szakítottam.
De mit szól majd úrnőm, eléje sem merek menni.
Kerülte is a jámbor. De ha már urát nem láthatá, lovát ugy eltartotu jóféle étkekkel, hogy ennek kevés ily jó gondviselője akadhatott volna egyhamar.
(FolyUtása köv.)
gatni; mert egyesült akarat és erővel a romok felett még hatalmas müvet alkothatunk, — melyről el lehet mondani, hogy a uiienk. K* intézmény czél szerűségét nem akarom analizálni, mert ez felesleges akkor, ha ismerjük azon eszme nagyszerűségét, melyet megoldani cxélul tűzött s mely egyedüli alapja
cz egyesületnek.
Most pedig rajtunk a sor lelkesülni az ügyért s felvirágoztatására egyesűit erővel hatni a tudva azt, hogy saját magunk javára működünk, nem hiszem, hogy lenne csak egy tisztviselő is, ki ez eszmét magáévá tenni elmulasztaná, mert ez esetben zaját énjének lenne ellenségévé, ami alig képzelhető.
Tekintve pedig ama körülményt, hogy magában varosunkban ugy vidékén oly szamba u vannak a tisztviselők, hogy bók-egylet alapúhatasara ít lehet kiiaiáauuK, ne inulasz átült ei felhasználni e szép alkalmat, kezdjük meg az előmunkálatokat s mutassuk meg, hogy van erőnk a lettek mezejére lépni h hatni a czel elérésere b ha Isten Begelyevel eazinénk megoldást nyerend s elfoglalhatjuk a társadalomban azon állást, mely bennünket megillet, — nyugodt önérzettel tekinthetünk a jövőbe, mert nem csak Kaját exislentiank biztosításáért küzdöttünk, de biztosi tjük ezáltal a jövő nemzedékét is, kik nem fognak tuboe anyagi gondokkal küzdeni akkor, mi-duu iiivaiaiott teendőik közepette az allam javara kellene egész valójukkal üatni. Ébredjünk tehát s munkálkodjunk, hogy nyugodtan hajthassuk lejuusei majd egykoron az örök álomra azon tudattal: hogy családunk nem küzdend nyomorral, mert az állam lett az árvák es özve-g v ek gy amoia.
ZALAY LAJOS.
Alapszabályi tervezet.
Zalamegye területén letezö jegyzők, s azok özvegyei és árvái nyugdíjazásáról.
1

Zalamegye törvényhatósága az 1871-ik evi 18-ik t. 67 sz. 5-ik bekezdése Bzerint Zalamegye területén létező jegyzők, azok özvegyei és árvái nyugdíjaztatása tekiu-teteből nyugdíj intézetet ailu fel.
2 §. Mind azon jegyzők, kik a megye területén tényleg alkalmazásban vannak, miad pedig azok,kik jövőre alkalmazásba lépnek,az 18? 1-ia.éviX Vilit67-ikszakaszában megallapi-ioit4UOíorint évi íizetes utan az intézet alak ulasi claó eveben a400íorint íizetes után az alap javára ll/% összeget 4 részletben befizetni tartozik; hatonlóképpen a később alkalmazásba levők a 10% összeget megválasztásuk után egy évre 4 részletben szinte befizetni tartoznak.
ó ij. Nyugdíj alap jövödelmét képezi:
aj A megye bizoumanya állal a megye egész területén kivételt föld, ház, házbér, szemelv kereseti, és jövödelmi adó összege után kivetett °/c összeg.
b.) A jegyzői tagok által befizetett általány.
c.) A tagok által fizetendő évi járulék.
d.) A szolgálati vétségek folytan a jegyzőktől behajtandó bírságok, a mennyiben ezek okozott károk megtérítésére nem szolgálnak.
e.) Netáni hagyományok, és ajándékozások.
f.) Az elhelyezett tőkék jövödelmei.
4 §. A nyugdíj intézet tagjaínak tartozásai a Következők:
a.) Az intézet létesítésekor felvett fizetések lu% — valamint a később belépők fizetése utaui 10-/,
b.j A rendes évi járulók 3°/0 összege, mely járulék azonban egyszer miudeukorra fizetendő általány tartalma alatt semmi ecetre sem követelhető.
5 §. A társulatnak minden egyes tagja köteles a fentebb körül irt lü vagy £*/• 682' szeget évnegyedenkint a közpénztárba befizetni, nem befizetés esetén közigazgatási uton illetményéből bevétetik.
6 §• A nyugdíj intézetbe való felvétel a megye alispánja elnöklete alatt kiküldött azon bizottság áital, mely 12 tagból áll, kik közt 6 tag a megye bizottmánya által küldetik ki, 6 tagot pedig a megyei testűlet saját kebeléből küld ki, vétetik tel as illető által felmutatandó igazolási okiral alapján, miből tolyólag a most alkalmazásban lévő jegyzők névsora ezen bizottságnak rendelkezése alá bocsátandó.
A történt felvételről az illető bizonyítványt kap, melyen a felvétel ideje és napja kitüntetendő lesz, és igy a jelenleg alkalmazásban levők is erről bizonylatot kapnak
7 §.A jegyzői állásból leendő kilépéssel valamint megszűnik az egylet tagja lenni, ugy az illetőnek viszonya a nyugdíj intézet irányában is megszűnik.
Ha a kilépés halál vagy büntetésképeni elbocsátás következtében történ t,ak kor as egész befizetett összeg a nyugdíj alap javára marad.
Ha a jegyzői állásból történendő kilópét ax illető akaratától ftgg, akkor a nyug-
dij alap javára befizetett összegének kamat nélküli visszafizetését fele részben követelheti, mit azonban ba egy hó lefolyta alatt tenni elmulaszt, akkor az intézet javára vissza marad.
Ha jegyzői állásból történt elbocsátás folytán lépett ki az illető ugy az intézet javára be tize te tett öszszege az intézetnek vissza marad; később azonban, ha beállt javulás folytán ismét alkalmazásba lép,ugy a 8-ik pontban érintett befizetett általany alól feloldatik, ellenben a 3*/e összegnek aránylagos pótlására köteleztetik.
8 Mind azon jegyző, ki 5 éven ál a nyugdíj intézet iránti kötelezettségének eleget tett, ez után beállt tehetetlensége esetére azon naptól fogva, melyen rendes fizetése megszü niK, igényt tarthat aranylagos nyugdíjra még pedig akként, hogy a beszamitható év lefolyása utan a 4Uu forint évi fizetésnek 30ü/o jut mely nyugdíj uiiudeu további szoigálati év után ő°/o ve* növekszik oly modon ; hogy a 20 evi szolgálat utáu a teljes evi tizelés nyugdíjul kifizetendő.
Ha azonban a nyugdij intézet tagja a község és állam iránti kötelmének teljesítése közben nem remélt körülményeknél fogva kereset képtelenné váliíc,akkor az intézet igaz-gatósaga belátasa szerint o illetőleg 2U evi idő betudásával nyugdíjazandó.
Végül ha a nyugdíjazandó nyugdíjaztatása alkalmával az evi bairalekabau volna,ezen hátraléka a megállapítandó nyugdijából lerovandó.
y. Cj. Ha a nyugdijazast nyert fél nyugdíjazása utan inas aikalmazast nyer, s ez uiani fizetésével azonos, akkor a kiszabandó nyugdíjnak csak felét kapja.
10 §• A jegyzők özvegyei, vagv a netán nőtlen jegyzőkkel velük levő édes anyja, vagy verszerinti nő testvére a következő teltételek alatt igényelhetnek nyugdijat:
a) Ha a házasság, vagy a neUtni együtt lét a férjnek, fiúnak, esetleg testvernek szolgalata vagy hivataioskodása 3 évig tartott, és ba a férj, hu, vagy testver elhaiálozasakor nyugdíj-kepes volt.
b.J Mind a három esetben beállt halá-lozáskori együtt-lét tekinthető.
c.) Ha a léij meguósülésekor már az 50 évét túlhaladta, e» a nő toob mint 10 évvel fiatalabb nálánál: ez utóbbi csak az esetre igényelhet nyugdijat, ha a férj a házassag kötés után neje utan a 2-ik pontban enuteti iU% összeget, es tizelése uian ü°/ü altaianyt fizet, elien eaeiben a hátrahagyandó özvegye nyugdíjra nem számíthat.
Az özvegy nyugdija lérje nyugdijának 50"/u át teszi, de 120 foriulnal kevesebb soha sem lehel.
iia a jegyző hivatala teljesítése közben halálozua el ugy, hogy annak özvegye, anyja, vér szerinti nő tesivere ha a férj, tiu, vagy testvér még nyugdíj képes nem volt is, és ha a házassag még naroin évig nem. tartott, nyugdijt igényelhet; ez esetoeu a beszauiuliato idöhez uiég 10 ev uriain szamittatik. és mint fentebb öO°/„ nyugdíjra szarnituatnak.
11 4j. Az elhunyt tagok törvény es és tor-vényesiteti gyermekei a következő javadalmakat igény eihet;k :
a) Mig az anya él minden gyermek az az atyat megilletett 10% nyugdijat kapja azon korlátozása*!, hogy az auyanak es gyermekeknek nyugdija az atya uyugdijauak öyVo'j*1 tüll ne haladja.
b.) Mind a két szülő halála után minden gyermek »tyja nyugdijának 25"/0-ját kapja azon korlátozással azonban; hogy valamennyi gyermek nyugdija az atya nyugdijának 50"/® jat tul nem haladhatja.
Azon gyermekek, kik az atyának oly házasságából származnak, mely ennek nyugdíjazási ideje alatt köttetett, nyugdíjazásra nem számithatnak:
Ha az anya bármely okból nyugdíjazásra nem alkalmas, vagy ha arra való igényét becstelen viselete következtében elvesztette, akkor a gyermekek a mennyiben a nyugdíjazásból kizárva nincsenek, atya és anya né-küli árvák gyanánt tekintendők.
Az ilyképpen visszatartott nyugdij ősz-szegekkel az elhunyt jegyzőnek gyermekei részelletvén, ez öszegek azok gyámjának fizetendők ki.
11 §. A nyugdij élvezete megszűnik:
a) Ha valamely bűntény miatt az illető elítéltetett.
b.) Ha visszanyert hivatali képessége daczára előbbi fizetésével járó szolgálatba vissza lépni vonakodik.
c.) Ha tettleges szolgálatba vissza lép, ez esetben a szolgálat félbenszakiiás mint nem történt tekintendő, miért a 10% belépés fizeté se elmarad.
d.) Ha az illető meghal.
II. Az özvegyre nézve:
a) Ha bűntény miatt elitéltetett, vagy közludomásilag erkölcstelen életet visel.
b.) Ha ismét férjhez megy, az esetben azonban ha második férje ismét jegyző lesz és es előbb elhalna mint nyugdij képes lenne, v %
' özvegy elhnnyt első férje után nyugdíjazáshoz ' a jogát megtartja.
c.) Hs meghal.
(Vége köv.)
Helyi hirek.
«
— Bittó István mínisterelnök ur neje s ennek édes anyja, Paiini Inkey László ur vendégei N.-Récsén;a napokban ő excelentiája családját meglátogatandó ide érkezett.
— Kerkápoly Károly volt minister Balaton-Füredre érkezett, hol a fürdőt élvezni fogja; jul. 27-én délután a „a Szeretetház"ban tett látogatást.
— Hymen. Hesz Károly vaspályai tiszt Kaposvárott, a mult héten vezette oltárhoz Chinoiányi Eugénia kisasszonyt Nagy Kanizsán
— Zaiay Lajos lapunk munkatársa pedig jul. 29-én jegyezte el magának Faiinban Godina János uradalmi főpénztarnok ur szép és kedves leányát Vilma kisasszonyt. Fellegtelen boldogságot kívánunk !
—A xala lövői városbíró n é m e t nyelven táviratozott a nagy-kanizsavárosi kapitányi hivatalhoz lopási ügyben, mely szerint ott egy bolt julius 28 én feltöretvén ezer forint értékű targyak tolvajoltattak el. Ez aztán furcsa dolog, hogy Zalamegyében találkozik városi ha-tosag, honnan német szó hangzik; interpelláljuk e miatt a megyei aiíspan urat, hogy megyénkben ne tűrje meg a magyarnyelv sértegetését.
— A szent László egyházi tűzkár hivatalos felvétele a helyszínen jul. 28 an ment végbe.
— Keszthely városi iskolaszék saját költségén 20 írt erejéig — Ujlaky Mátyás és Keich Miksa községi tanító urakat képviselőkül kinevezte a fővárosban tartandó tanítói egyelem es gyűlésre. —
— Jelentés. Herczegh Antal franczia, magyar, német es olasz nyelvtanár, kinek uj la□ módja általános elismerésben részesül s ki a magannyelvek tanulasaban és tanitasában fáradhatian, ajanlja magat a t. cz. közönség szíves pártfogásába.
— Meghívás. A zala megyei „Gazdasági Egyesület* 1874 ik évi auguszt. hó 3-án délután 6 órakor Zala-Egerszegen saját helyiségeben évnegyedes közgyűlést tart, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak. Zala-Egerszeg 1874 jul. hó 15-én. AKtAY ISTVÁN in. k. ügyvezető elnök.
—Molnár Pál a. lendvai orsz. képviselő és bagiadi földbirtokos ur a leégett kapezai r. kath. iskola telepítési költségekhez 30 forintul volt kegyes járulni, miért a kapezai község mélyen tisztelt képviselő urnák e nemeslelkü szívessége s figyelmeért általunk legforróbb köszönetét nyilvánítja.
— Az erdészeti államvizsgák Kaposvárott f. évi okt o en tartatnak meg.
—A népirodalom 2-dikés 3-dik száma megjelent ; az első 5 kr. a második 3 kr. Kapható Oyulai Istvánnál Aradon.
— A keszthelyi polgári tiu iskola értesítője megjelent, közli Wiese Károly igazgató. Jövő évben a 111-dik osztály is meg fog nyitatni. Az idén I. osztályba 11, a Il-dikba 26, összesen 37 tanuló járt. A tanév adatai szakavatot-tan jelezvék.
— RÖvid /li/'eAf.Pétervárotfc czári színház négy van. — Nagy-Vázsony határában nagy mennyiségű római pénzt találtak. —Ezüst árkeletpótlek aug. bora o°/0 a vasúton és góz-hajokon. — A német császár Pozner magyar közkiállitási biztosnak a sasréndet adományozta.
— A horvatországgyülés aug. 5-re hivatott, össze. — A m. kir.
joghallgatók segélyző egyletének alaptőkéje 25.640frt—Az olmüczi érsek segélyre szorult papjai részére 1 milió frtot adományozott. — Bozsokon egy fiatal ember azért akasztotta fel magát, mert az őszi gyakorlatra behívták. — Bobán 70 lakház égett el. — Vajdafi színtársulata Jászberénybe költözött — „A kétfejű csalogányt" nőül veszi egy gazdag angol. — Kecskemétnek 80 hold erdeje elégelt. — A szolnoki lap megszűnt. — A zágrábi egyetem megnyitása októberben lesz.
— Arany János a karlsbadi fürdőbeutazott. — Deák Ferencz nem fog az .Angol kirélynő" szállodában lakni. — A kolozsvári dalcsarnok 2300 frtba kerüi. — Mexandra orosz nagy her-czegnőnek Budapest igen tetszett = A nagy enyedi kir. törvényszék épületei leégtek. — Báró Kotschild Anzelm Bécsben 72 évee korában meghalt. — Kassán egy joggyakornok rálőtt egy ügyvédre, mert ez kedvesével jegyet váltott. — Nagy-Bajomban dalárda alakult — Temesvár vidéken 8 lábú nyulat fogtak. — Dr Kovács Sebestyént, Deák Ferencz orvosát az orsz. Deák-kör elismerő iratul tisztelte meg.
Papírszeletek.
— Találö élet. Egy elméncz szerint as összeférhetlenaégi (inconpatibilkási) törvényjavaslatnak egyedül az a czélja, hogy ,olyan ember be ne Terülhessen a képviselőházba, aki más tisztességes kton is megtudja szerezni ken; őrét.' — Sí uou e uero e ben trovato
Kérdés: Mit kell a geograpbiáoak kerasni és s költészetnek kertllni.
Felelet: Hosszúságot és szélességet. Jól van.
Hazánk ellen. Az 1848-ki forradalom sl • kalmával Jelasics horvátországi bán felső Somogyidé gyéből egy czigányzenebandát is magával hajtott, a moréknak kötelességük volt az egész hadjárat *ik* -mával horvát atyánkfiait zenéjükkel mulattatni. \ híres mozdulat utan sem menekülhettek, a igy osztrák földre is eljutottak.
Egy hónába visszautazó magyar s-bwecbuti nagy sorházban Utálkozván velük, csodálkozva kérdé tőlUk, mint jutottak oda? — Mire a pnuiás b>.» képet vágva, sornukat elpanaszlá, s nagyot lmjtvÁu * sör&s kancsóból, siralmas hangon zokogá:
— Igaz ugyan uram hogy pínzsbeii, életben, iulban nincs fogyatkozásunk, hanoin az m»&yon, de nagyon is fáj a seginy szivünknek, hogy idus bxnálík ellen kell hegedül nünk!
— Az első dohányzó. Augliál'au Welter Raleigb vitte be a dohányzást- eleinte csak ugy titokban élvezte, nem akarta, hogy mások is mr^szokj.ik, azonban egy uap gonuolataiba a pipát szájában leiedre, kikiált inasának, hogy hozzon egy kané*., sert. A mint az inas a szobába lépett, a sürü füst rémülettel tölté el. Welterhez szalad, s az égési kancsó sert a fejére buti, s azután kironan s tele torokkal kiáltja „luz van! tüx van: segítség! segittég Sir Welter addig tanult, mig az egész feje lángba borult, orrán száján omlik a füst.''
Szerkesztői üzenetek.
liivtí. H. L. Letenv* A cnáíolatot de
mivel tulajdoukép czáfolatra csak gyauubol lehet ok, Ueui közoljUk.
Iit7t». tíalatoui. „A vihar* kij.tői szép érzést tauusitelőbb a szerkesztőnek okvetlen tudni kell a szerző valódi nevet, aunyival is luaabb, mer: x fővári-si lapokbau sok.tt olvadtunk a/, óo-es évekbeu „Balatoni* név alatt; az irás ellenkezőt sejtet velünk, semiiogy oly öreg kez trua. Diztositjua a titok megtartására, mely előttünk — sz-iit. Atni & aBorsszem Jankó* csodabogarozáaát illeti, semmit sem tbrőüüak vele, uii megyuuk a uiuguuk. utjau — iiauorillauul.
1371. T. V. Ama .izám hiru-len ei:ogyott, éhből küldöttünk 10 példányt.
l'ól'Z. Jl. l'.gileimnisceuciak leginkább a zalavári apátsagra vouatKozólag* sajuáljuk, b«gy igy, amint irva van, nem közölhetjük,uiert nem marad a tárgynál, lijouyoru szép cziakel louetue ouből peu deríteni a vörös plajbászszal.
Vasúti wenetreiid.
ludul Kauizsárol:
Lazék Moiiát's (Zákány ualy Zágiáb hiúméig
Ő ora 16 perez regge 40 16

Budáig
Zágrábig 2 b 1 10
Szombathelyig (innét délutáu 5
óra 2b perez Bécsbe) 5 Bécsig iSzombatli. Bécsujh. felé) 2
»> »» ii ii ^0 Fragerhof felé Triesrtig 6 Jf
ii ii ii és Bécsbe Z „
11 „

n
délután, reggel, délutáu. estve.
. 43
„ lő
n i>ö ó 26 ÓÓ
Érkezik kauizsara :
Eszék, Mohács ^Zákánynál), Zágrábból
n ii >i
reggel.
deluuui-
este.
••©ggel. délután.
este.
ii n i, Dom-
bóvár, Fiume, Zágrábból Záaauy-Fiume-Zágraboól
Uudarol
4 óra iy perez reggol.
1 y
4 1
„ y
Szombathelyről lU
Bécsből(Bécsujh.Szombath.felől 4
ii ii ji >i „ (Fragerhof felől) 3
Trieszt- es Becsből 1
Triesztből lu
ii ii ti ii ti ii ii i< ii if
ii
21 64 43 46 •Aj
37 ltí
50
y
ii ii n ii n ii n ii ti n ii
délután.
este.
reggoL
déiutáu.
este.
délelőtt.
reggeL
este.
reggel.
dclutáu
estve
Felelős szerteaztő: Bátorfi Lajos.
- Lapunk mai hirdetése közt a Hamburgban lákó Lázár Sása Cohn syeresl kö/.tenénye különösen figyelemre méltó. Ezen üzlet tudvalevólei; a legrégibb és legazereucsésb; s a kihúzott sorsjegyekre május % junius hónapokban összesen: 200,000 tallért fizetett ki; a mi által sok ember tökepénzessé lett. Ismét kínálkozik a jo alkalom kis tétel által egész 300,000 ■krs emelkedhető nyereményt csinálui, mely nyereményeket ezen ház kiterjedt összeköttetéseinél fogva akárhol ki tudja fizetni. A minél számosb megrendelést bizton várja és pontosan teljesiti s Láz. Sárna. Cohn czég üainburgban.
— Beícüldetett. Gazdákra nagy értékű. (Cséplőgépek.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgép, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel, hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 irt bj. Németországban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. JPh, Mayfarth & Comp. Frankfurt a. M. czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl-tatik. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg.
*) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal a Saerk

Gulabeli m a r h a - e I a cl á s.
A pesti központi papnövelde Zala-niegyében fekvő kis-komáronii uradalmában 28 darab tiszta magyar fajú gulabeli tehén és 1 bika mint „számfeletti" eladásra bocsájtatik. A marhák Kis-Komáromban (Posta helyben,vasúti állomás Komárváros) megtekinthetők, mig a venni szándékozók az uradalmi tiszttartói hivatalhoz kéretnek fordulni. --(1416-2)
A kis-komárooii uradalmi Ihztségc
OLL A. SE11) LITZ-POR A.
E porok rendkivClli s a legeltérőbb esetekben bebitonyult gyó^y-liatÁsak álul minden, eddi* eliimert ».á«i .*erek kSsOU, tAgadb*t,.Ua-nul as első h*ly«t foglalják el; mit at sok eser, a ceámtári birodalom minden réssébői kezeinkhex küldrttt hálA-iratok a legréaaleUsebben tanú-sitiák, boer e porok iog««tt szorulásoknál. saéaztlMtetlaMégakaél, |yo-■orbévsél, továbbá görcsök, vese és Ideg-kajokbaa, azlvtofcafásaál, ide-gesség okomu fSflJás. vértolalát, r*gal hystertára, bákér é* huzamos
háayásra hajlamnál a legjobb »ik«rre1 slkalmar.Utnak, * ■ l«»(rtart»»b íryógyhatást eredményestek. 1407—ft
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
nsgy
markon sorsjegy f.
évi tnájus'. 9-én nálam nyeretett
JOHlí LÁZ SÁ>1S
SÓVAL
456. számra
mint tudva van
A nagy 205,000 mai kos sorsjegy f évi májas 19-én nálaai nyeretett.
COHN LÁZ SÁMS
A legiiifgbishatóbb orrossser a ssen»edf> einberi«é(f segedelmére mindon belső és kUlsŐ ^yoladá^ legtrtbb botejfssg, miiideunf mQ »eb-, fnj-, mi- és togfájás, régi •érvek és nyitott ael-k, rák, fen*, txemgyulladás, bénulás é» mindennemű sérülés ellen, stb stb.
i paiaczk ára használati utasítással 80 kr.
DORSCH-HALMAJ-ZSIBOLAJ. b
A Isgtintább és leghathatósabb orvosi ar.er Norvégia hegyeiben nem cserélendő fel * mesterségesen tisxtitott halinájssir-olajjal.
A valódi Dorsch-halmájzsir-olaj aell- és tüdő-bajoknál, soropho ids- és raoblllS-betegségekben legjobb ^yógybatásial van ; meggyógyítja
a legidiiltebbkSszvésy- éactázbajokat, valausint at időisaki bőrkötegeket
Ara I üvegnek használati utasítással i frt
Raktárak JTagy-Kanisaán* Belua J. gyógy** Lovák K. gyógy sz. Í'\»Rx.»lltoíTW J. ás Itosenteld F. uraknál.
Belovárott Lakorico G
„Poritas"
HAJ-IFJITÓ-TEJ.
A „Puritah" nem hajfesték, han.im tejneroft folyadék! mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy ősz hajakati megifjit, azaz lassanként még pedig Irgkésiibb (ízen>ié|gy| iinp alatt ama szint visszaadja, bielylvcl eredetileg bírt!
A ,Puritán" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint vizzel mosathatik, lehet fehérrel üevuot vánkoson| alunni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
Csáktornyán Kárán* 1!. Csorgón Kreisler Dirid Ksposvarott Kohn Jakab Kspronczáa Werli Sánd. gyógytt. Keszthelyen Wünsch F. Kereszten Hreyer Jakab fiai Kőszegen C«fccuiinovitK I«tr. gyógys*.
I etenyen Kalir..da J. gy>>gy*-Marozaliban IsztI Nándor Bások-Szt.-györgyöli Kibic* J. gy. Szombathelyen Pilícli Ferenci gy. Soprtaybai Mexev András gyógy**. Zágrabbas MiUelbach Zs. gyógyst , Ceyleck J. I. gjógyss. , Prweisx Fr • gyóygs*
Hotel
Mihalekf
netn fest, hanem ifjit.
ü világon a legegyszerűbb. A tejból a kézre öntetik, s addií lörzsöltetik vele a haj, mig kellően meg van nedvesítve, s es minden nap egyszer ismételtetik. Ebből áll az egész. Ha a haji visszanyerte eredeti természetes szinét, mi rendesen tiz tizen | két nap malva történik, további fentartására elegendő a tejnek hetenkint 2—3 szor való használata, s ugy bajusz, pofa-és teleszakáll , valamint a leghoszabb női haj is megifjittat-hatnak.
Egy üveg „Puritas" ára 2 frt. (postai szétküldésnél ára 20 krral több) s készpénzzel vagy utánvétellel kaphatói Franz Oltó és tárnánál, Bérit, !Hariahilfersfr;t«*e 38.| "(ZS in.
Főraktárak : Bécs: Weiss József gyógyszerész, Stadt,] Tuchlauben. — Prága Fürst József gyógyszerész, Schillings-Oasse . — Briinn : Eder Ferencz. — Pesten : Törők JÓzhH ur gyógyszertaniban, királyutrza 7-ik szám.
1381—4 )
'Alulírott jelenti a n. é. közönségnek, hogy az ő saját házat,4Öt
^gf
Servita-téren 7. sz. alatt**
'szállodává alakította át és leg-Sj* pompásabban berendezte.
Szobaára: lfttól 3.50krig.**
MIHALEK F.
►1153—22 szállodatulajdonos.
205,000 mark-os
sorsnyeremény és jutalék
Ihivatalos nyereménysorosat sserint most is mint többször a jelszóval'
Szerencse és áldás Cohnnál!
Inálam nyeretett; főkép a f. évi május és jnniusi nyeremémhnzá*i>k| lalkaluiával tisztelt érdekelteimnek több mint 200,000 tallér, aragJ ,0c0 km. nyeremény-őssseget hivat*'o» kimutatás szerint fizeitein kj.l
300,000 mark.
Hamburg állam által biztosítva, 2 mil'.io és 270,000 tallér és a kormány kezessége alatti nagy pénzkisorsolás isiui't uye reményekkel nagyon szaporodott, mely csak (38,900 sorsjegyből áll és keves hónapok alatt5 osztályban kővetkező remények bizouvommii nyeretneU : 1 fönvereiiiény eset jleg 120,000tallér^ részletesen : 80,000, 40,000, 30,000 20,000,16,000. Z szer 12,000, l-szer 10,000, 3-szor 8000. 3 szor 6000, 4-szer 4800, 12-szer 4000, ll-szer 3200, ll-szer 2400, 27-szer 2000, l-szer 1600, 54 szer 1200, 152-szer 800. 3 szor 600, 358-szor 400, 408 szor 200, 8 szor 120, 486 szor 80, 17700 szor 44, 127ó£-szer 40, 20 sat. Tallér.
A 3 dik osztályú nyeremény húzás f. évi
aug. 5 és 6-áu.
ismét hivatalosan áliapitiatott rneg, melyhez ejgy egeM eredeti Horsjegy «ra 9 frt. — kr. o. e. fél „ , . 4 „ 50 „ r
, negyed , „ r Z „ „ „ .
Ezen a kormány eimerrel ellátott eredeti «or?»je-gyeket az árának bérmeytes beküldése után a legtávolibb vidékre t. rendelőinkhez azonnal küldóm ; ugy a hivatalos norsozási jegyzék s a remények is a húzás után titokba tartva t. résztvevőimnek küldetnek meg.
Kiterjedt összeköttetéseim altal lehetséges a nyereményt mindenkinek lakhelyén fizettetni.
Juh-eladás.
Csáb-Rendeken középfinom szőrű tenyésztésre valú 17 kos, 313 anya és 120 bárány alku utján eladatik, a venni szándékozók ugyan Csab-Eendeken Bogyay Antal földbirtokoshoz forduljanak. (Hio—2)
Alulírott tisztelettel tudatja a t. cz. gazdász közönséggel, hogy
Szombathelyen, főplacz l. sz. alatt.
t
gazdasági gépraktárt
nyitott és következe gépeket folytonosan készletben tart: Mozdonyok-és cséplőgépek legújabb szerkezettel. Samuelson és társa fele javított gabona-aratógépek. Wood féle ujonan javított fO-kaszálÓ-gépek. Kézi cséplőgépek, kitűnő szerkezettel. Járgányok és járgány-cséplőgépek. Széna-forgatók, széna-gereblyék mozgatható aczélfogakkal. Sorvetőgépek, Garctt rendszere szerint.
Sorvetőgépek egészen vasból, legkönyebb neműek, hátulról kormányozhatok és egy személy által kezelhetők.
Tüzi-favágók, gyalu- és furó gépek. Répavágók, ganajlé-szivattyuk sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kivanatra bérmentve kül-
detik.
(1S87—5)
Hofherr M,
gazdasági gépgyár-tulajdonos.
Bécs, Favoritén Erlachgasse, 22.
Dr, Handler Mól*
és seMs&tid©?, ssiléss és ssti&ész;
gyógyít gyökeresen fényes ós tartós siker biztosítása mellett mindennemű
Titkos betegségeket,
1) az Önfertőzésnek minden következményeit, úgymint :
m agő m lésedet,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt), 2. húgycsőfolyásokat (még oly idülteket is), a nemzőrészek bujakóros fekélyeit
és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
liugyosö szülsttléseKet.
4. fris és idült nyákfoyásokat nőknél, az ügynevezett fehérfolyást, és az onnan
eredő magtalanságot,
5. t>örl£lütéBelset,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
RENDEL NAPONKINT:
délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, belváros, kigyó utcza 2-ik sz. a, kigyó-és Y&rosh&zutcza sarkán (Rottenbiller-féle házban) I-ső
emeleten, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek
mfgkOidetnék.
Wajdits József kiadó-, lap- gyomdatalajdonos gyorassjtó nyomása, tfagy-ÉUausán,