Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
36.62 MB
2022-11-15 10:35:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
296
472
Rövid leírás | Teljes leírás (830.45 KB)

Zalai Közlöny 1874. 088-096. szám november

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

>\4G1 -KA>1Z8A, 1874. november i-én.
| Etfflzttési ár: J eféu «Tfl . . d fn.
iü evre.... 4 t ie*yea erre . 2 ,
Hlrdtteaefc
6 hoá''oo« peDUc rbao 7, máiodMxor 6 ■ minden további torért 5 kr.
yYILTTÉRKfiS
loronkiot 10 krers
vernek fei. Einmtxri illeték minden birdetéíért kfilfin
- * *» 3 **
Tizenharmadik évfolyam.
".o kr. fizetendő
c
Nagy-Kanizsa város
i a
előbb:
-BOMOG
ÖN
I tserK«msu>oex. —
xaya^i resset .li*-c/> cöziemeuyek peui? : kiadnhot bénneot*- in t£sendók:
XAtiY-SAMZKA VlasséMkü.
Bérmentetlen levelek inmert műnk «.tártak tói íugxdUtmk el.
» — "
á Kéziratok rii«« nem f
_ küldetnek.
===----
sa varos helyhatóságának, nemkülönben a .¿aíamegysi gazdasagi egyesfller''.a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iaaroank4, a .nagy kanizsai takarékpénztár" „Zala-Somogy" gőzhajózási reszvónytársuiat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoitó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője
etenkini kétszer, vasárnap- s cxutörtokoiu megjelenő vegyes tartalmú lap.
>a^y-Kanizsa, 1874. oktober 30-án.
Mióta a megyék területi rendezésének kérdése a napirendre került, minden megye részéről annyi ügybnzgalmat észleltünk területük lehető megóvása, sót kiterjesztése körül kifejteni, hogy azon legkevésbé sincs csodálkozni való, ha a dunántuli megyék kőzött legnagyobb Somogy vármegye se akarja magát e buzgóságban túlszárnyal-tatni hagyni s nemcsak a czélszerüség, méltányosság, lakói kényelme s jólétük előmozdításának aldozatot hozni s ezáltal a méltányosság ösvényére lépni nem akar, hanem ellenkezőleg a kisebb szomszéd Ba-ranyarnegyéból mintegy négy községet szeretne kisajátítani, ezt mi igen fe> tudjuk fogni, s nem álmélkodunk, ha e czél kivitelére az eszközök nem épen válogattatnak meg, mert hisz nem régiben hallottuk csak egy nyilvános értekezleten azon elvet pro-clamálni „qui vult finem, debet etiam média" továbbá „finis santificat média'', nem is szólnánk semmit, ha Somogy megye érdemdús alispánja megyéje területének meg- | óvása tekintetéből a nagy méltóságú kir. bclügyminister úrhoz bárminő representa-tiokai tesz, ha azzal másokat sérteni,s mintegy pelengérré állítani nem czélozná, de ha ily gyanúsítások, mint a .Somogy* ez évi oktober 20-kí 42 ik számában foglalvák, — a nagy közönség elé hurczoltatnak, akkor lehetetlen azokat hallgatással mellőzni, nehogy ebből bármely elismerés következtethessék.
A „Somogy" czimű%hirlap idézett száma 2-ik oldalán oktober 7-ról egy alispáni felterjesztést közöl azon kérdés iránt, valljon Surd. Belezna s a t. Zalamegyéhez csatoltassék e? mi ezen előterjesztést nem
láttuk, s azért megjegyezzük, hogy azt Somogy megye alispánja művének csak azon alapon tekintjük, mivel ennek neve alá van nyomva s nem hihetjük, hogy Somogyme-gye székhelyén megjelenő a megye nevét viselő — lap egy ily felterjesztést közölt volna, ha az apocryph lenne. Ezen felterjesztésben H.-Szt.-Miklós, Li8zó, Surd, Belezna sat. községeknek a képviselőházhoz intézett azon kérvénye, melyben magukat Zalame gyéhez csatoltatni kérik, az ország, a kOp-selőház, és a kormány félrevezetésére czél-zottnak jellegeztetik, abban a nevezett községek túlnyomó többsége akaratának meghamisítása insinuáltátik, mintha ez azon kérvényt alá sem irta, sót arról tudomással sem birt volna s az egész kérvény Nagy Kanizsa város agitatiojának állíttatik, — ennek ellenében tehát határozottan kijelentjük, hogy a kérdéses, sót ezen felül mintegy 8—10 község számos elöljárói s közlakósai jelentek meg N. Kanizsán nem egy polgártársunknál Zaláhozi csatlakozási készségüket kijelenteni, s miután otthon könnyen felfogható okokból nem találkozott ember, ki ezen óhajtásukat irásba foglalni merészelte volna, egy petitio szerkesztését szorgalma zandók; mire azonban ezek elkészültek már. akkora Somogymegye hatalmas urai (erről értesülvén) az érdekelt községek elöljáróit letiltották, vagy megfélemlítették az aláirás-tól, úgy, hogy az 5 — 6 község kivételével a többi megrémült, s már a petitiót aláírni nem bátorkodott, egy két község elöljárósága pedig határozottan bevallá, hogy előbb majd a szolgabíró urnái kérdést intézend, valljon megengedi e az aláírást, mert inkább önérdeküket áldozzák fel, hogysem annak haragját felingereljék! — mi mindezt igen jól
i tudtuk és ámbár ily terrorízátiot az alkot -1 mányos élet fogalmaival megegyeztethetónek nem hittük, mindamellett mégis hallgattunk, de alispán urnák ezen felterjesztése által provocáiva kijelentjük, hogy az ágitátio nem Kanizsán szülemlett, hanem az az érdekelt községek jól megfontolt saját akaratának és érdekének szüleménye és kifolyása, mit azon körülmény is elegendóleg igazol, hogy már 3 év előtt a kir. bíróságok szervezése alkalmával egy bason tartalmú petitio nyújtatott be általuk a kir. igazságügy-ministeriumhoz; — azt elhisszük: hogy a felhasznált eszközök most még az aláirt községek nagyobbrészének lakóit is önfuctumuk desavoulására bírták, sót, hogy ezek a felterjesztésben érintett jegyzőkönyveket is aláírták, de már azt valónak elnem ismerhetjük, hogy a kérdéses községek lakói ezen petitioról mitse tudtak és azt alá sem irták volna, azon egyszerű okból, mert mi saját szemeinkkel láttuk az eredeti kérvényt, az legtöbbnyire a községek pecsétjével van ellátva s a mennyire mi, mint szomszédok e községek népesség számát ismerjük, azon meggyőződésben élünk, hogy a Surd, Belezna, Liszó s Bagola, Sáncz lakosai több ségf által van aláírva, sót még azt is hozzá tesszük, ha mindjárt sikerült is a felhasznált fegyverek s eszközök segélyével több község lakóival saját factumukat részben elta-gadtatni, vagy revocáltatni, mindamellett, ha egy az alispán ur hatalmától nem függő, teljesen érdekeieden ministeri biztos küldetnék ki s a lakosság minden pressio nélkül óhajának szabad nyilvánítására felszólittat-nék, nemcsak a kérvényt aláirt 5—6, de még más 8—10 velünk szomszédos somogy-megyei községben alig találkoznék egy em-
ber is, ki saját jól megfontolt érdekében Zalamegyéhez, különösen a Nagy-Kanizsán székelő kir. bíróságok alá leendő beosztását nem óhajtaná, miből azután igen világos, hogy a midőn N.-Kanizsa egyes polgárai részéről a pomogymegyei szomszédos községek lakósainak óhajtása a kérvény szerkesztése s átadása által elósegéltetett, ezáltal az ottani lakósokra semmi nyomás nem gyakoroltatott, annál kevésbé kő vettetett pedig el hamisítás, vagy az ország, a képviselőház s a kormány félrevezetése !
G czikknek egyedüli czélja az alispáni jelentésben foglalt alaptalan gyanúsítás visszautasítása lévén, nincsen szándokunk-ban alispán úrral polémiába keveredni, ámbár alispán ur képtelenségnek nyilvánítja, hogy Zalamegye székhelyévé N.-Kanizsa jeleitessék ki s ezen vágyat ábrándnak nevezi, mindamellett azon nézetben lévén, hogy e kérdések eldöntése nem tartozik az ő jogköréhez, elhallgatunk s azzal zárjuk, miszerint épen nem tartjuk ildomosnak egyes bármily magas állású, befolyásos, sőt talán magát nagy status férfiúnak tartó szeméi) részéről egy eddig már 150 ezer lélek törvényes képviselete által kifejezett óhajtást hiú ábrándnak, mintegy pelengérré állítani, s képtelenségnek bélyegezni, mert még el jöhet az idő, midőn a tények s körülmények hatalma ezen ábrándot mégis valósitandja s akkor azután a sors kereke egyet fordulván, könynyen meglehet, hogy az akkori nemzedék rövidlátó politikusoknak fogja azokat nevezni, kik annak idején ezen ügyet képtelenségnek tartották.
Épen e czikk bezárása alkalmával ér-kezett a hiv .Budapesti Közlöny" oktober
TÁRCZA.
Anyám halálakor.
Messze sötétedik szülőföldem tája Kúuyezve gondolok a távolból rája ; Elmereng képzetem bus határa felett. Melyet a zordon tél gyászleplével fedett.
Oh, eltűnt öléből, kit keres bú szivem,— A halál rejtó el gyászával eiólem, És ott, hol a kedves sirhantja domborul 8 az elkésett gzelló »íratva ráborul.--
Ott áll meg képzetem a sírhalmok között, Anyámnak nyughelyén e^y uj sírdomb fölött; Keblem emelkedik, szivem el-elszorul, Könyzápor beszél csak néma íájdalmiról.
Eltűnt 5, csak gyá»za maradt most már nekem, Bus emléket ba«\ va megsebzett szivemen ; Anyai szeretet szelíd mosolygása Yeletünt--s így vele minden sirba szállá.
0 anyám, mi nehéz felejteni nekem, ivinosabb a való, mint puszta sejtelem; Nem látni téged e föld ölén — nem soha — Gyermeki szivemnek érzem, mily mostoha.
j Oh, félre mult öröm fájdalmas képei, * Most kínosak annak saelid emlékei; Csak tudnám, milyen lesz a jövS valója, Elébb oszlonék tán emléked fátyola.
Nem anyám, emléked megmarad örökre,
őröm és fájdalom együtt éljen vele--
$ ha egyszer majd szépen öss*ebarátko*nak, J^bb világa lehet még árva fiadnak.
KELEFY GYÖRGY.
Az erdei rirág.
— Be s sé 1 y. — (Vége.)
Lassú, érthetlen szavak közt csinos házhoz ért Hosszú udvaron ment keresztül, s innen belépett a házba. Balra kinyitott egy ajtót, melynek küszöbén pillanatig megállt. Ugylátszik, több gondolat küzde lelkében, oly határozatlanul ment a a szobába, mely gazdagon volt ékesítve.
A vidék leggazdagabb embere, birtokosa azon erdőnek, melyben Argont és Lorell laktak, volt e vadász. Egyetlen örököse szüleinek, utolsó
tagja a Jeár családnak.
#
* ♦
Néhány hét múlva útban találjuk Jeárt, Argont háza felé. Arczán az öröm, majd a reménytelenség vonásai váltakoznak. Látja már a sürüt, melynek lombjai a kedves emlékű gunyhót takarják. Szép sikert sejt a jövőben, de elhomályosítja azt egy érzés, mely neki a vissza menést sugalja. Szeretne reá hallgatni, de legyőzni akaratát nem tudja, elmegy a gunyhó közelébe. Félre hajtja maga előtt az ágakat, s sóvár vágygyal néz a gunyhó elé. Argont és Lorell ott ülnek. Jeár félt ez utóbbinak tekintetétől, s ha felé fordult Lorell, hívék : észrevétetett
Lelkét édes báj varázsa öleié körül, midőn éneket hallott oly tündéri hangon, hogy kezével szivéhez kapott, e hangos ,ah" sóhajban nyilvánult kellemes meglepetése.
— Ez az ő hangja ; igen, az erdei virág hangja ez. Ő tudhat csak ily bájolón énekelni; csak az ő hangja tud lelkemnek ily kéjt nyújtani.
Hangzott halkan a bokrokból Jeár megindulása, s a gyönyörködés mosolyával kiséré Lorell énekét:
Tiszta viznek habjaiban Hattyú keserg éneket, Énekének hatalmival Elbájolva lelkemet.
Az ének elhallgatott. Jeár vágyott ily hangbani élvezet után, s önfeledye susogá :
— Folytasd, oh te kedves lény ; altasd lelkemet szép álomra, varázsold a mámor üdvébe, oh énekelj, leányka I
S mintha e szavak ébresztenék Lorell énekét, még szívre hatóbbantolytatja: Kis gilicze búsong a fán, Oly szomorúság ül hangján. Piczi gerle, oh tán ssüdet Megcsalta párod, a hűtlen.
— Ne ezt — szólt Argont — ne ezt énekeld, a hasáról zengjen dalod.
— El feledém azt atyám.
— A szép dalt, mit anyád is sokszor
énekelt?
— Énekeld el — kéré Lorell — ne mindig búskomor.
Argont remegve hajtá le fejét, Lorellhez közelebb ült, megcsókolta homlokát, s lassan mondá:
-így!
— Énekeld el — ismétlé kérését türelmetlenül, de a tisztelet hangján Lorell.
— A hasáról, halld leányom: Szép hazámnak határait Erdők, hegyek környezik, & kellemdus virányait Széles folyamok szelik.
Száműzzön bár szent kebeled, Mást nem kiván hű fiad: Kedves hszám béke veled, Áldjon Isten a ki tart. Remegve ejté ki Argont a szavakat, s oly j busán, hogy Jeár könnyezett.
Lorell atyja keblére tevé néhány pillanatig fejét s küaytelt szemekkel nézett az égre.
— Hány óra lehet? — kérdezé kevés szünet után Argont.
— Most búcsúzik a nap — válaszolt Lorell, megindulását eltitkolandó,bájos mosolylyai.
— Búcsúzik! Boldog Lorell, láthatod, mily pompával távozik.
Meglátod te is egykor. Oh, hogy nem bi-zol leányod szavaiban.
Jeár egy gondosan összekötött dobozt, hajított Argont ölébe. Lorell gondolkodva vette fel, b édes érzettől reszketve szólt:
— Mily gyümölcsöt terem e fa. Különös. De hiszen össze van kötve.
Felnéz a fára, majd a dobozt tekinti meg. A köteléket leszakitá róla: s felbontotta. Csomag papiros 8 egy levél volt benne.
— Minő doboz esett ide — szólt lelkendezve Argont. — Kis levelet tartalmaz hallgasd, elolvasom : .Erdei virág !*
Pirulva ejté le a levelet Argont meglepetve hallá e szavakat, mert tudta: leányának ily nevet adott a nép. Meglepetését fokozta Lorell elhallgatása s kóré olvassa tovább, de Lorell a levelet csalatkozásnak vállá, felvette s lassan olvasá: „Erdei virág ! Szépségednek meghódolt szivem, mely csak tőled várhatja boldogulását. Fogadd el szerelmemet--*
Lorell keble hullámzott az érzelmektől, miket e sorok keltettek benne. Majd elragadá
29-ki 247. száma kezeinkbe, melyszerint & nevezett községek a képviselőházhoz e 1 .ó 28-án beadatott kérvényükben Zala megy í-hez leendő csatoltatásukat ujolag kérelm >-zik, ez a felvett jegyzőkönyvek minőségit legjobban commentálja, s meggyőzhet mindenkit, miszerint ezen községek, mihelyt a hivatalos pressio megszűnik, ismét előtérd lépnek azon kérvénynyel, melynek teljesülé ¿e áital jólétüket előmozdítani hiszik.
Halottak napján.
Halottak napja! Érzékeny és szent napja a kegyeletnek, dicső ünnepe a legön-zetlenebb szeretetnek. — A legönzetlent bb szeretetnek, mert a kiknek mi kegyelettel áldozunk, azok már nem adhatják vissza szeretetünket, nem léteznek, vagy egy jobb világban léteznek.
A sírkertek ilyenkor zsúfolva szoktak lenni élőkkel, akik a halottakról jónek ki megemlékezni, koszorúval, könynyel, imádsággal.
S itt is különbség uralkodik az emberek között. Egyenlőség c^ak elvben. A halottak nem viszik magukkal előítéleteiket, csak az élők fogják reájuk s megkülönböztetik őket külsőleg. — Belsőleg, a lényegben, mindnyájan egyenlők. Amott pompás pyramid. gránit mauzóleum, faragott angyal, mely lefordított fáklyát tart kezében, felkoszorúzva, hogy alig látszik, görög tűzzel, szines lámpákkal világítva; itt egyszerű domb, fölötte tán egy gonddal ápolt virág s egy kis mécs, melyet az esti fuvallat szüntelen eloltani készül. De amott hideg a fény, csak látványul álliták tán ki gazdag örökösök ; itt lassú elfojtott zokogás hallatszik, a virágra könny hull s a mécs — a soha ki nem alvó, szeretetteljes emlékezés hű jelképe. --
Néhol megfordítva is van. A gazdag sírján igazi fájdalom, kegyelet, a szegényén feledség sötét árnya. Az azért nem tesz különbséget; a vég mégis egyenlő. Enyészet, elpusztulás, vagy ha ugy tetszik a temetőkapu felirata: „ Feltámadunk."
Egy vége van a királynak és koldusnak. S ez nagy vigasztalás.
&ás kérdés az, hogy milyen az emlék, melyet hátrahagyunk. De ez már m m a uii dolgunk többé, hanem a hátramaradt élőké. Feledik-e nevünket, vagy érdemeink sorát büszke tanulságul vésik sírkövünk re, az már nekünk nagyon közönyös. Csak az élőkre nézve van hatása. Sa kor kimondja Ítéletét. Meghozza elismerésének és méltánylásának adóját, néha későn, de bizonyosan.
Búsan, búsan szólnak a harangok, menjünk a temetőbe.
Szent és kegyeletteljes hely a temető 8 valóban, ha minden halandó mindig ugy érezne, mint midőn a holtak e néma kertjébe lép, mennyivel jobbak volnának az emberek. — De csitt! a halottak órája tizenkettőt kong. Ez a szellemek órája. A lámpások kialusznak, ne háborgassuk e szent 1 helyet Én is távozom jó atyám sirhalmod-ról, nyugodj békén s az elenyészhetlen világosság fényeskedjék néki!
SAMAY ISTVÁN.
lelkét egy édes sejtelem, majd Ön becsét érzé megsértve. Egyedül Jeártól nem fogadta volna sértésnek e levelet, mástól vakmerőaégn«k tartá, mely szemérmét sértendi.
A Jeir mindennek és7tcvétlen tanúja. volt. Örömmel latá, level* mily hatással vau Lo-rellre, ki a csomagot is felbontá, melv na^y öMzeg pénzből állott.
Boszura csigázódott minden érzete, 8 a szégyen arczába íizé a vért azon tu.iat miatt, hogy szegénységével igy visszaélnek. Büsz ke önérzet últ szemeiben, s a pénzt ósszetépé, de a levelet többször elolvasta, mindannyiszor mo solygva érintvén ajkaihoz.
— Ezt a szép vadász irta — szólt a gunyhóüa sietve - szivem súgja ezt. Nem láttam ugyan írását, de sejtem: az ő kezei ké-sziték e kedves betűket.
Jeár észrevevén Lorell távuzávát, utána sietett, s vizkérésnek ürügye alatt azon pillan.it-bau lépett a gnnyhóba, midőn Lorell keblére rejté a levelet. Nem volt szomjas, de az ismeretség reményének örömében szívesen megerolteté magát.
Itt laktok — kezdé a beszédet J»:ár nem minden félelem nélkül — kedves leányka, e magányban ?
Lorell meglepetve tekintett reá Képzelődése kedves eredményének véli e jelenetet, perczig némán állott Jeár előtt s bátortalanul szólt:
Itt s több megelégedést s^rer a természet szépségének folytonos szemlélhetése, mint bármely gazdagság.
— Tehát boldogok vagytok. Oh de én nem vagyok ar, mert a viszonzás reménye nélkül, de forrón vágyva szeretlek.
LorelUek kezei után nyúlt, ki zavartan yoná rissxa azokat, s pirulva nézett a földre.
Jeár közelebb lépett hozzá, s gyönyörrel legel-teté rajta szemeit. Lorell erélyesen lépett vissza. Elakará utasitani. „Nem, mégsem teszem — igy gondolkodott — mert szeretem, de megmond jam-e neki, avagy eltitkoljam?" Még tovább fűzi gondolatait, ha Jeár szavai fel nem ébresztik merengéséből :
— Viszonozd azerelmemet,ked ves leány ka.
Egy bilincsekbe vertnek hangján mondá
ezeket.
— Szerelmemet óhajtja! Kit boldogíthatna az ?
— Ajándékozd nekem, boldoggá, örökre boldoggá teszesz.
Szenvedélyesen szoritá meg kezeit Jeár, s karoau derekát átö''elé. Lorell szabadulni akart, de Jeár csókot nyxjmott ajkaira, s a leány, a helyzet boldogságától elkábítva, s ismétlődésének reménytelensége által növekvő vágyát kielégítendő ; szerelmét titokban nem tartani, hanem boldog nyíltsággal adandó annak kifejezést szavai és csókjai által, Jeárnak keblére hajolt, százszorosan ismételvén forró csókjait s e szót: „szeretlek0.
Elbúcsúztak. Lorell atyjához ment, Jeár hazafelé indult; de egy eszmétől megkapatva, visszament, s e szavakkal lépett, Argonthoz :
-Üd vözlégy Argont.
Argont viszonüdvözlé.
Szerény tehetségemben ha bizol — szólt Jeár — s elfogadod szívességemet, meggyógyítom szemeidet.
Argontra e szavak legkevésbé sem hatottak örömteljesen, mert hívé, hogy szemei soha nem nyílnak ki; s Jeár csodálkozására, e tervében i sikertelenségének sejtelmét fejezé ki előtte, előleges hálanyilvánitás helyett.
Szívélyes búcsúzás után elváltak.
Zalamegye
legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1876-dik évre megáüa\nXott névjegyzéke.
(Vége.)
Tersánczky József N.-Kanizsa 253 frt., 6 kr. — Czigány Károly Kővágó-Eörs 247 frt., 56 kr. — Varga József *Sz».-Jakab 246 frt., 44 kr. — Gr. Szapáry Géza F.-Szt.-Erzsébet 246 frt., 20 kr. — Baronyi Benedek Kehida 245 frt., 3ff1/, kr. — Bárányi Ede Z. Szt.-Lászió 245 frt., 3«Vi kr. — Botka János Z.-üjfalu 245 frt., 17 kr. — Hencz Ignácz Pacsa 244 frt.
— Hencz József Kilimán 244 frt. — Dr. Kra-sovecz Ignácz Csáktornya 243 frt, 54 kr. — Miksics Gyula Il-dik Hegykerület 243 frt., 33 kr. — Schleifer Sándor Keszthely 243 frt., 33 kr. — Pálfy Elek Pölóskefő 241 frt., 46 kr. — Töreky Aladár Köveskút 240 frt., 98 7a kr. -Szy Sándor Csáktornya 240 frt., 50 kr. — Csesznák János P.-Magyarod 239 frt., 84 kr.
— Györffy Dániel Köves Kál a 239 frt., 22 kr.
— Skublics Jenő Döbréte 238 frt., 73 kr. — Külley József Gógánfa 235 frt., 23 kr. — Schei-ber Flóri Sümegh 234 irt., 47 kr. — Handler István Z. Egerszeg 233 frt., 78 kr. — Hochsin-ger Leo Csáktornya 232 frt., 58 kr. — Eitner Sándor Sümegh 232 frt., 10 kr. — Csillagh László Bekeháza 232 frt., 2 kr. — Jagasits Sándor Rigács 229 frt. — Leszner Ferencz Ta-polcza 228 frt., 18 kr. — Babos Károly Megyer 227 frt., 33Vt kr. — Baán Ferencz Barabásszeg 225 frt., 62 kr. — Hirschl Ede Kanizsa 224 frt., 46 kr. — Csontos Pál Pakod 224 frt., 44 kr. — Eperjesy Sándor Kanizsa 224 frt., 2 kr. — Horváth József P.-Diska 224 frt., I1/, kr. — Dobrin Béni Kanizsa 223 frt., 87 kr. — Vasdényey Lajos Kozmadomja 223 frt., 82 kr. — Vadona Ferencz Tapolcza 221 frt.,837* kr. — Lázár Farkas Szántó 219 frt., 76 kr. — Eőry István Gulács 219 frt., 49 kr. — Hajdi nyák Gergely Perlak 214 frt., 97 kr. — Kaor-czer Frigyes Kanizsa 214 frt., 18 kr.— Győrffy János Tapolcza 214 frt, 16 kr. — Szűcs István Dergecs 212 frt., 59 kr. — Kondor Ferencz lelkész Salomvár 211 frt., 62 kr. — Ani-aits Dániel Z.-Egerszeg 211 frt., 60 kr. — Schercz Jakab Kanizsa 210 frt., 90 kr. — Koch Mihály Kanizsa 210 frt., 76 kr.— Gr. Niczky György Kámaháza 210 frt., 72 kr. — Szabó János lelkész Szántó 209 frt., 87 kr. — Kessel-dorfer Mihály Z.-Egerszeg 209 frt. 6 kr. — Hetényi Ferencz Z.-Egerszeg 208 frt., — 63
kr. — Filipasics Károly lelké« Letenye 208 . frt, 56 kr. - Czifrák János Z.-Egerszeg 207 1 frt, 58 kr. — Leszner Manó Tapolcza 206 frt 10l/a kr. - Veisz Manó Kanizsa 205 frt, 43 kr. — Fesselhoffer Jóssef Kanizsa 205 frt, 25 kr. - Mojzer József Sümegh 204 frt., 43 kr.— Szász Károly Sásosd 204 frt.,421/, kr.- Rajky Lajos F. Rajk 202 frt, 771/* kr. — Jagasits Alajos Hany 202 frt, 14 kr. — Szeider Mátyás Csány 201 frt, 92 V3 kr. — Dr. Horváth Antal Kanizsa 201 frt, 91 kr. — Csepely László N.-Pécsei 201 frt., 42 kr. — Simon Ferencz Mihály fa 201 frt., 21 kr. — Schönfeld Miksa Kanizsa 199 frt, 79 kr. — Prei György A.-Lendva 199 frt, 74 kr. — Kiss János K.-Ká-lóczfa 198 frt., 50 kr. — Deák Mihály Tárnok 198 írt, 29 kr. — Vucskics János Kani • zsa 197 frt, 90 kr. — Simonyák Antal Salomvár 197 frt, 39 kr. - OlopSamu Kanizsa 19£ frt., 28 kr. — Gr. Festetics Victor Sőjtör 193 irt., 12 kr. — Pecsomik Ignácz Csáktornya 192 frt. — Fauser János Kanizsa 191 frt., 8 kr. - Valentini Márton K.-Gőrbő 189 frt, 58 kr. — Papp Károly lelkész K. Komárom 188 frt 22 kr. — Neuwirt Antal Csáktornya 188 frt., 2 kr. — Pál István Rigács'' 187 frt, 44 kr. — Braunstein József Z.-Egerszeg 187 frt, 9 kr.— Bek Sándor Keszthely 183 frt, 92 kr. — Ve-1 is József Kanizsa 183 frt, 75 kr. — Thassy Lajos Ságo i 183 frt., 40 kr. — Veiler Náthán Tapolcza 183 frt, 24 kr. — Vichovszky József orvos Z.-Lövő 181 frt, 99 kr. — Vadla György Goricsán 181 frt., 59 kr. — Kovács János Lendva 181 frt., 36 kr. — Szily Ddzső Botfa 181 frt. — Veisz Jónás Z. Egerszeg lfcO frt., 5 kr. - Dr. Gráner Mihály Z.-Egers-, g 179 frt 62 kr. — Gasner Vida Keszthely 179 irt., 43 kr. - Kerkapoly Moór Szt-Tamás 179 frt, 38V» kr. Lővy József Kanizsa 178 frt., 75 kr.— Csigó István Gyulák eszi 178 frt., 56 kr. — Dobrovics Dömötör Kanizsa 178 frt., 55 V, kr. — Chernel Gyula Cs.-Rendek 178 frt., 30V,kr. Récsey József Letenye 178 frt, 17 kr. — Pra-ger Henrich Kanizsa J78 frt., 10 kr. — Br. Knezevics Konstantin Stridó 178 frt., 3 kr. — Axenti György Kanizsa 177 frt., 51 kr. — Kiss József Kanizsa 177 frt., 36 kr. — Szigethy Antal Z.-Egerszeg 175 frt, 77 kr. — Nagy Pál Zalapataka 174 frt., 49 kr. — Vadnay Rudolf Zánka 173 frt, 8 kr. Rácz Antal Kanizsa 172 frt, 69 kr. — Kőmives István Díszei 172 frt., 69 kr. — Schwarczenberg Dávid Gutorföld 172 frt., 69 kr. — Horváth Károly tiszttartó Z.-Egerszeg 172 frt., 47 kr. — Bogdán György F.-Hrastyán 170 frt., 50 kr. — Svastics Károly Gelse 170 frt. 13 kr. — Molnár József Podtu-ren 169 frt., 74 kr. — Berger János Szt.-Gróth li>8 frt., 57 kr. — Dr. Klein Ignácz Csáktornya 168 frt, 38 kr. — Kummer Ferenez Kaszaháza 168 frt, 11 kr. — Bakó Samu F. Rajk 167 frt, 75V, kr. — Tolnay Tivadar N.-Görbő 166 frt, 83 kr. — Klasz József Szalapa 166 frt., 6 kr. — Ambrusz Ferencz Szt.-Balázs 165 frt., 92 kr. — Mayer Jakab Z.-Egerszeg 165 frt., 45 kr. — Bettelheim Samu Kanizsa 165 frt., 15 kr. — Mezriczky Péter ügy véd Kővágó-Öra 163 frt., 74 kr. — Nagv István P.- Szt-László 163 frt, 237, kr. - Neuszidler Pál Kanizsa 162 frt.. 90 kr. — Remete Sándor ügyvéd Kerecsen 162 frt., 8 kr. — Acs Ferencz Diszel 161 frt., 78 kr. — Veszter Imre Kani-
Másnap reggel Jeárt Argontnál látjuk. Különféle füvet hozott macával, melyek közül válogatva szed kis nyalábot, s azt vizben kifőzi, Argont-t leülteti sót sikeres eredményről bn-tositván, megkezdé munkáját: a füvekkel főtt vizben tiszta kendőt áztatott, kifacsará, s Argont szemeire tette.
Lorell feszült figyelemmel kiséré Jeár minden mozdulatát
— Mi lesz jutalmam — kérdezé Jeár enyelegve — ha meggyógyulnak szemeid általam ?
— Miért vágyódik lelked?
— Látogatója lenni házadnak, s nőül venni leányodat — válaszolt Jeár — miközben mosolygó pillantásokat váltott Lorellel, aztán gondosan köté meg a kendőt Argont fején.
— Tied lesz akkor leányom, tied életem. Jeár mindennapos lett a guny hónál. Maga
orvosolta naponkint Argont szemeit, ki tudomására iött a viszonynak, miben lelke nagy örömöt lelt.
Egy év múlt el. Keressük fel Argont házát Mily változás : a guny hő nincs többé, nincsenek a fák, melyek szelíden hajoltak reá sürü lombjaikkal. Helyöket Jeár által épített kastély foglalja el.
Az erdő nagy része tért engedett gyönyörü kertnek.
Tekintsünk a kastély belsejébe. Keskeny szobában bárom alakot látunk : '' fiatal nő s egy férfi térdelnek kezet fogva egy-i mással. Mellettük egy férfi áll, kezeit a tórdelők | fejei felett áldólag kinyújtva. Arczának barázdáiba könnyek lopódznak, melyeknek ezüst fényt ad a nap bucsu sugara. Ünnepélyes csend Etán igy szól:
— Jeár, szemeim világát visszararázsiád
zsa 160 frt, 86 kr. — Leimer Ignácz P. Apáti 160 frt, 51V, kr. — Koizet Márk lelkész Tur-nischa 159 frt., 86 kr. — Blau Nándor Kani-zsa 159 frt, 27 kr. — Hubiucrky Adolf Z.-Egerszeg 158 frt, 99 kr. — öreg Reischl Voa-czel Keszthely 158 frt., 38 kr. — Rózsás Mihály Liczkó 157 frt., 95Va kr. — Mártinek Károly Z.-Mindszent 157 frt., 21 kr. — Nagy Pál, Bódi Keményfa 157 frt., 4 kr. — Vem Albert Keszthely I5ö frt, 87 kr. — Krasovw./ Ottó Csáktornya 156 frt., 52 kr. — Sím«n Gyula ó Bük 156 frt., 48 kr. — Jámbor Aj tal lelkész Nova 156 frt., 16 kr. — Bogvay Kálmán Sármellék 156 frt., 8l/a kr. — Varga János Kanizsa 154 frt., 78 kr. — Neuvirt Mór Csáktornya 153 frt., 95 kr. — Schmidt György-Kanizsa 153 frt, 6 kr. — Tersánczky Lajoj, Keszthely 151 frt., 72 kr. — Szánveber József Kanizsa 151 frt, 40 kr. — Reichenfeld Ignácz Kanizsa 150 frt., 69 kr. — Nagy János N. Vita 150 frt., 63V2 kr. — Polgár Ignácz Szabar 150 frt., 40 kr. — Belus József Kanizsa 150 frt. -Konyáry Mihály Csáktornya 148 frt., 50 kr. -Horváth Bódi Ukk 147 frt, 37 kr. — Sásk* Imre Z.-Lövő 147 frt., 16 kr. — Deák hajon Tárnok 146 frt, 57 »/* kr. -
Helyi hirek.
— Felkérem mindazokat, kiknél még a kisdedovoda létesítése érdekében kibocsátott ív van, mihamarább az aláírásokkal együtt hozzám visszaküldeni szíveskedjenek, hogy a nagygyűlés összehívását eszközölhessem. Nagy-Kanizsa, okt 31. 1874. Bel u 8 Józs e f pol gármester.
— Nyilvános köszönet. Gerő Jakab színigazgató ur az okt. hó 27-én tartott szini előadás tiszta jövedelmének felet a n.-kanizsai tőgymnasiumi segélyegylet részére ajánlván föl, e czimen folyó hó 28-án 42 fr. 31 krt, ezen kívül a felülfizetések által befolyt 4 fr. 75 krt, őszesen tehát 47 ír. és 6 krt. juttatott el hozzám. Midőn a t igazgató urnák ezen önzetlen áldozatkészségből eredő tettét nyilvánosságra hozom; egyszersmind jól esik hálás köszönetet mondani neki, mint a fentnevezett nemes czélú egylet egyik buzgó pártolójának Nagy-Kanizsán, 1874. évi okt hó 29-én.
FARKAS LÁSZLÓ, főgymn. igazgató.
— A. főgymn. segélyegylet javára okt 27-én tartott szini előadási alkalmával felülfizettek: W. M. 1 fr, három ur 60 kr Weiszbarth ur 1 frt 20 kr, B. ur 20 kr, Bettlheim S. tanuló 1 fr, Henrich A tanuló 50 kr, Kölgyessy K. tanuló 25 kr. Összeg 4 fr, 75 kr, melyért ezennel köszönetét nyilvánítja a főgymn. igazgatóság.
— Nagy- és Kis-Kanizsa városok kö zös költsége 1875-dik évre 84,343 frt 51 krt tesz, a hiány 80,106 frt 59 kr, melynek pótlása az államadó minden egyes forintja utáni 15 kr. közös pótlék kivetése által eszközöltetik. ---Magának Nagy-Kanizsa városának elfogadott költsége 1875-re 78,143 ft 71 kr, melynél « hiány 71,675 ft 80 kr, melynek előállítására az állaroadó minden forintja utáni 30 kr. városi magán pótlék kivetése szükséges.
— Rózsavölgyi Gyulát, Rózsavölgyi Antal helybeli tanító ur fiát Budapest város tanácsa a kebelében szervezett katonai ügyosztály első oszt. segédévé nevezte ki.
Folytatás a mellékleten.
ígéretem ime beváltom : legyen tied Lorell, s áldásom legyen rajtatok.
Lehajolt, megcsókolá őket Lorell és Jeár felkeltek. Boldogan mo-solygva őlelék át egymást, s az örömtől perczitf elnémult ajkakra a legforróbb szerelem lehelé csókjait.
Ifj. TERSÁNCZKY JÓZSEF.
Temetőben.
Fátyolba vont szírrel, fejlesütve léptem Pázait «xónyegedre, te siralmas gyáistér, Hol annyi családnak legtöbb kincse rejlik, Hol a sok gyászemlék már alig, hogy elfér.
S itt oly máskép érzőnk ... egész más világ y*n, Még a lenge azellő is más hangon suttog, Mintha a saomoru fttzek lombjai közt Susogná, hogy : itt van, mi megnyugtatni fog ..,
Annyi létküzdés és viszálykodás után Csakugyan e tér a legbi*to»abb menhely.. . 8 mégis, hogy* rettegünk 1 nehé* rabigánkat E nyugalmas helyért alig cserélnék el.
Nekem is vannak itt kincseim ... melyekért Mindazt, mixel birok, od''adnám, — nem bánom, Ha visszanyerhetném, éltükért éltemet — Akár ti* körömmel kellene kiásnom.
De ne bántsuk őket... éltük folyamán át EléggG sujtá a balsors vaskezével . . Hadd pihenjenek most... nyugodjanak, mig msj^ Megkondul as óra, fényes reggelével
Addig, oh nekünk még mennyit kell küzdenttni, Az élet csúcsán, e véazverte bástyákon, S ezek után bérünk : velük szövetkezve Szinte nem lesz egyéb, mint — örökös álom.
NOTTEB ANTAL.
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874. évi S8-ik számához.
Előbbi számunkban említve volt, -v Gerő Lina kisasszony jutalomjátéka no-til)er < *e8Z» ^ell tanunk, hogy
^ooijátékul választott uj darab betanulása
b időt igényelvén. november 10 ere
itatott.
— Tárgyalóterem. A nagy-kanizsai
törvényszék bünfenyitö osztályanak f. évi vemberbo ős 6-án tartandó nyilvános ülései-a a következő bűnperek vétetnek intezkedés ___ u^vanis novemb. 5-én Horváth Sándor vo4 ;eBű0értő elleni blinperben curiai Ítélet r''irüetése. — Dénes Ferencz súlyos testisértő uuuperben ugyan curai Ítélet kihirdetése. Vajda István es társai ugyan olynemü bíin ,c\eben. ugyanaz. (Előadó: Guzony Ferencz torv. biro. i Noveiub. 6 án. Oreg Szecsődi ,rioo es tarsa elleni tolvajlasi bűnügyben kir. niai végzés kihirdetésé. (Előadó: fentebbi törvényszéki biró.) Kiadta : ZALAY.
— A c*áktornyai járási Deák-kör bi-.•.unanyi ugjai 1''. oKt- an a polgári egylet
viségeiben a megüresült Csáktornyái járási f0[<rabtrói es járásorvosi tisztségekre kijei e--flüú egyének megállapítása érdemében érté-fjeiéi "tartvan, Deurbányi Elek ur. mint a ,jr eíoöke előadván az értekezlet czélját, tel— mvjü * gyülekezetet, miszerint Vrancsics Ká-„¡v. Mészáros Sándor és Szakonyi Jenő szolgánál», és Dr. Kiéin Sándor, ugy Krásovecz lg-ac£ jarásorvosi uszuégre pályázok közül egyet Vlöliul valaszszanak. — Horváth György jó-tíjr kormányzó ur azon okból, hogy valahára iíCveu mar ''egyszer közigazgatási oly birája iliaraköznek, a ki a nép bajat önmaga meg-trivea, sikeresen orvosolja — a horvát nyelvet .yesz terjedelmében bíró, kiválóan eréiyes, Mu-rTkoi a:uiános tiszteletét kivívott, tevékeny és •rhetséges Vrancsics Károlyt ajánlja egyedüli •sióltül, mit a gyűlés zajos tetszés és éljenzéssel hangú lag eliogadoit. — A járási orvosi tíazt-_ ugyan Horváth György ur felszólalása tdirtán dr. Kleiu Saudor engedve a közakaratuk. s tekintve, hogy oly sokoldalú hivatott-ragnak előbbi kinevezései és elfoglaltságánál ágva megfelelnie lehetetlen, dr Krásovecz Ig-:acz ur javara viaszalépett. Vrancsics Károly izoigabiro, dr. Krásovecz Ignácz járásorvos él-cazésével oszlott szét az értekezlet.
— A marczali polgári dalkör okt. ¿Vén Nemes Vidra rándult, hol a legazivélye-*ob fogadtatásban részesültek mind a hölgyek, ¡utud a íértíak részéről, melyért lapunk utján is a üalfeör ítgőszinteLb elismerését nyilvanitja ; ei-.íoben az ottani vendéglős ellen a^ulcsigázott elei- s italár miau pauaszt emelnek.
— Ügyvédi irodanyitás. Vaa szerencsém tiszteletteljesen értesiteni, miszerint Ügyvéül irodámat itt helyütt megnyitottam. Midőn -1 alkalumuial szolgalataimat bármely peres
peren kívüli ügyben feJajánlanam, kiváló iinzíeleUel maradok Keszthelyen, 1«74. cvi uktober havában alázatos szolgája
LÉNÁRD EKNÓ, köz- es váltó-üg/véd.
— Uj könyv. ílolzel Edénél Becsben s Ziiahy Sámuel bizumányában Budapesten,megjelent az „A íalanos lyldirat elemei Magyarország bővebb ismertetésével" Kozenn Bálás után masoűifc javitoit s bővített kiadás, 10 fametszettel.
— lieküldeteti. Keszthelyen Sógor üjörgy kiadaea- és Pöltz Pál szerkesztése alatt .Balaton (?) és vidéke* czimü hetilap jelent meg. Az erők el forgácsolásának egy higgadt gondolkozát>u egyéu sem örül.
— Rövid hírek. Deák Ferenczbez a „L)-ák kör" üdvözlő iratot intézett. — A n.-kő-osi izr. tenip.omot kirabolták. — Makón 80 prou-stans család nazar^nus lett. — Mátyás király sírját Székesfehérvárott lóltalállák. — Stlávy József megérkezett a fővárosba. — Jó-k:tiné Kolozsvárra megy (i vendégszereplésre.
— Az «''•hséjr Kis Azsiáb.in borzasztó mérvet ölt.
— A hírneves florenczi né-ryes Posonyban van.
— A tetnesvéV''i uj aziuház hétszázezer forintba k-rult. — {) f-lbt-^eik G«>döllön teljes visszavont! Itsugb;» u éln«k. — Gf''zon Lajos alezredes Miklósaü iil»-gh -..i. —
Vegyes hir.
— Az rAíbinn''1, melynek szerkesztője vakmerő Magyarország képviselőházában
l''ui, igy ír: „Mint tölötte nevezetes és a helyeire nézve jehemző tényt megemlitjük itt z «* napokban Aradon végbement demonstrációkat.
Az 184% bee szerepelt 13 honvéd óborunk f''o 1 a k a 3Z t á 8 á 0 a k 2ő-ik évfordu-" ja ¡évojj, n:ig; számú honvéd gyülekezett A raiira, kik a magyaraag több kolompos á-''•al együtt napvilágra hozták s diadalmasan K,>railii>rdozták a 49-diki forradalom két 7 a s 7.1 j á t, poharakat ürhett<-k s beszédeket irtottak a 49-ki eaeméuyekről s a 25 év alatt átélt szén védésekről; segélyül hivták a magyarok istenét, tőle jobb napokat könyörögve; a gyászmise után pedig mint^y 500 honvéd és több ezer ember vonult ki a helyszínére, hol a wk&ri haditörvényszék által kötél-halállal
büntetett tábornokok temetvék. stb. stb. — És mindezen magyar demonstráczíók megvannak engedve! senki sem akadályozza, senki sem veszi rosz néveni A nemzeti és gyászlobogóról, valamint azon két honvédzászlóról a magyar lapok dicsekedve szólnak és Szapáry urár''biao-nyoian semmi sem akadályozza, h.^gy mindezen dicsekvéseket örömmel s tetszéasel olvassa; holott ami zászlóink betiltattak, s holott senki sem kételkedik afelől, hogy ha a románok szintén csinálnának eféle demonstrácziókat 49 iki martyrjaik sirjánál, kik a trón, monarchia és dynasztiáért vérzettek el, Szapáry ur rendőr sége azonnal rájok rohanna, elvenné lobogóikat, megtömné velők a börtönöket, a magyar sajtó pedig hasábjaiban mindnyájunkat kerék
betöretésre itélne el.....Hej. magyar urak !
Hej, uram császár! Nincs ez jól, nincs az jogo-''san, az Istenre! s mindez nem lehet sem tiszte-séges, sem üdvös a ...???... "
Közönség köréből.
A heüatinczi urodalomhoz tartozó Hraschi-czai hídépítésre vonatkozó fóllebbezés.
Tekintetes szolgabíró ur!
Bellaünczt urodalomhoz tartozó Hraschi-cza pusztát áthasító L°>ndva vizén építendő hidra nézve íöllebbezésünket bejelentvén, azt következőleg indokoljuk.
A fennérintett hid Ganicsa községhez tartozó hra8chiczai pusztát kétfelé hasító Lemlva lolyón levén, Ganicsa község mihozzánk hur madik község, miért is nekünk mulhutlan érdekünkben nem fekszik, hogy a hid fenntartas-sek, annak fenntartásához több érdeke van csa tolva maga Bellatincz, mert ez még csak második község Ganicsához és errenézve csak az a különbség, hogyha kimondatnék, miszeriut Bellatincz tartozik hozzá járulni, akkor ismét a Bellatinczi urodalom a hídfenntartásához nagymértékben hozzájárulni köteles volna, pedig is annak kikerülése szándékoltatik, ámbár a kérdéses hídnak fenn-iartása csakis a Bellatincz urodalomnak áll leginkább érdekében, mert anélkül az ivánczi határban levő birtokát nem is művelheti, miért is emberemlékezet óta a hida kizárólag a bellatinczi urodalom tartotta fenn :
Tekintetes szolgabíró ur határozatát azzal indokolja, hogy a régi időtől fogva változtattak a viszonyok. Igenis változtáltak, de hogyan? az urodalom előnyére, amenyire 5 — 6 év előtt bekövetkezett tagosítás folytán az urodalmi birtok több száz holddal nagyobbodott, s ha ezáltal a hid többször vétetik igénybe az urodalom által, a haszon is azé.
Egyébként minden községnek saját háztartása levén, nem lehet, hogy annak háztartásába egy harmadik község hatalommal belevo nassék, mert minden község ouállólag fuggetle nül saját háztartását elhatározza, nem Tehet, hogy mi Ganicsa község háztartásába belebocsátkozunk, pedig ha a hid felépítéséhez mi bagonyaiak hozzájárulni köteleztetünk, akkor Ganicsa kuzség háztartásába bele kell avatkoznunk, s ekkor hol van a községi autonomia ?
A községi autonomia, mely az 1870-ik évi 18 t. cz. szerint körül van írva, leginkább azzal tartatik fenn, hogy minden község saját szükségletére évenkint költségvetést készit közgyülésileg, s azt helybenhagyás végett a megye hatóságnak felterjeszti. Mi közünk lehet tehát már nekünk Ganicsa község költségvetéséhez, valamint Ganicsa községnek mi köze van a mi költségvetésünkhez, ugyhisszük semmi.
Az 1870-ik é i 42-dik t. cz. 61 dik §-sa előszámlálja mindazon teendőket, melyek a szolgabíró hatásköréhez tartoznak, abban pedig ben nem foglaltatik, hogy egy harmadik községet egy egészen idegen községben építendő híd felállítására kötelezni lehetne, de a hivatkozott törvény 43 ik §-sa előszámlálja a törvényhatóság az 58 ik § ja az alispáni hivatal teen dóit, ezek szerint minket bagonyaikata hraschi-czai hid felépítésére sem a köztörvény hatóság, sem pedig az alispáni hivatal nem kötelezhet.
Ha pedig a megyei közigazgatási szabályrendeletet vtiazük tekintetbe, abból sehol ki nem magyarázhatják, hogy szolgabíró ur oly hatáskörrel felruházva volna, miszerint minket érdekeink jogaink megsértése nélkül egy harmadik haiárbeli hídépítésére kötelezhetne.
T< vábbá reflectálnunk keil a hídépítése iránt tartott tárgyaláskor részünkről előadottakra, ugy az ott történtekre. Ugyanis részünkről előadatott, hogy épen mi bagonyaiak aBago-oyátóí Bt-Hatincz felé vezető útvonalon, hol »zinte a kérdéses hid előfordul, határunkban három költséges hidat tartunk fenn, melyek bizonyosan annyioa belekerülnek, mind maga a hrascbiczai hid, pedig nekünk bagonyaiknak még soha eskünkbe nem jutott, hogy azok fenntartásához Ganicsa községet belevonatni kívántuk volna, miután mi más urodalomhoz tartoztunk, b hogy csakugyan oly költséges hidaink vannak, azt maga a jelenlevő urodalmi képviselő, tisatartó ur sem vonta kétaégbe, de
azon állításunkat sem csáfolta meg, hogy, ha a kérdéses hid lerontatik, a szekérút b«*záratik, nekünk annyira nincs érdekünk ellen, hogy még csak panaszt sem teszünk, tehát nekünk bagonyaíaknak múlhatatlanul nincs szükségünk sem a hidra, sem a szekér útra. A történtekre nézve pedig előadjuk, hogy a ganicsai biró a tárgyaláson jelen levén, tiltakozott az ellen, hogy a hid felépítéséhez Ganicsa község hozzájárulna, ez pedig onnét van, mert Ganicsa község birtoka között, ugy a községben kizárólag msga tartja fenn a hidakat, azokhoz a bellatinczi urodalom egy fillérrel sem járul, és épen azért az urodalmi birtok közt lévő hraschiczai hid felépítéséhez hozzájárulni a ganicsai bíró igazságosnak n*m tartotta, de tiltakozott hisz-srük azért is, mert a hraschiczai hid mikénti felépítése iránt a tekintetes Zalamegye bízott-mányi közgyűléséhez beadott folyamodvány általuk be ném adatott ők arról előbb mitsem tudtak, minta tárgyalás megtartatott, ezt pedig leginkább bizonyítja az. A alatti ganicsai bizonyítvány.
Gánicsa község nevében adatott be a fo lyamodvány, azt már legalább is a ganicsai bírónak és községi jegyzőnek aláírni és a községi pecsétet a folyamodványra reáütni kellett volna, mert csak így lehet elsmerni, hogy azt a község adta b''?, ellen kezőleg bárki is bead''a, egy folyamod ványt akár mely község nevében, és elég rosszul van, hogy ezen lényeges hiányok miatt a beadott folyamodvány targyalás ala is vétetett s így most az aein tudatik, ki i:ta s ki adta be azt.
Miért is arra kérjük a tekintetes szolgabíró urat, méltóztassék az összes iratok kapcsában ezen indokolásunkat a tekintetes alispáni hivatalhoz felterjeszteni, kérvén a tekintetes alispáni hivatalt, miszerint minket a hraschiczai hid felépítéséhez leendő hozzájárulásából felmenteni kegyeskedjék.
STÜZMA MIKLÓS m. k. községbiró. BENKOVITS ISTVÁN m. k. helyettes bíró.
SZMEJ MIKLÓS m. k. BABOS PETEK m k.
bagony&i lak>>s<.k.
Vasúti menetreud.
Érvényes oktober 1-től 1874. Indul Kanizsáról:
Vonat
»**«> óra Perc. ldí
205 fcwék, MonAc»,Dombóvár s Fiaméba 6 10 reggel 2i5 Mobac«, Zá^rÁI» ¿a Dombovárra 2 40 délot.
212 HuUáía..........6 25 reggd
...........2 - délat.
*>4 ........... 10 46 etlve
31.Í Szombathelyre (iuuét délután 6 óra
26 porcakor Bérabe) . . 5 45 reggel
301 Héc*be (Szombathely, Bécaujh felé) t 15 délat. 811 * „ „ „ 10 55 eatve 203 Pragerbof felé Trieaatbe .... 4 50 reggel 201 „ „ „ Qráca é* Bécabe 2 30 délat.
213 „ _ „ „ „ 11 45 eatve
Érkezik Kanizsára :
21G Moháca éa Zágrábból.....4 16 regg«l
206 Eaxék, Moháca. Fiamé • Dombovárról 1 31 délot 218 Fiamé éa Dombóvárral .... 9 64 eatre
203 Hadáról ......... 4 26 reggel
20í „ .........1 59 délat
211 „ .........9 81 eatre
3l4 Saombill.elyrol.......10 38 reggel
302 Bécsből (Béoaujh. 8xombath. felSl) 4 37 reggel 31* „ „ „ „ 10 18 eatre
214 „ Gricaből, (Pr*g«jrhof felSi; 4 52 reggel 2^2 Trieszt- tíéca Oiiciból „ „ 1 21 délat.
204
. 10 2® eatre.
Piaczl árak.
Hivhtalosan jegyzett piac/iiárak Nagy-Kanizaaváros piaezbiztosi köny véból: 1874 évi oKtóber hó 28-án.
Uaboaamüek: egy alaó aaaxt. mérő a ».érint, Buza 87 — 90 fontos 4 frt. 50 kr . — 86 foutoa 4 frt — kr. 83 — 87 fontoa— frt. — kr. Roza 74—78 fontos 3 frt 25 kr. Árpa aerföxéare 68—70 fontoa 2 frt 75 kr. etetésre taIó 2 frt 25 kr. Z«b 2 frt. — kr. Repcze - frt — kr. L i a x t n e m Q e k : pgy bécsi mázsa szerint. Liszt legfinomabb 14 frt. — kr. Xaemleliazt 8 frt. — kr. Fehér kenyérliazt 7 írt. — kr. Fekete kenyérliazt— frt — kr. Raz*4*ra 14 frt. — kr. Árpakása 12 frt 50 kr. Riza 14 frt. - Hüvelyesek: egy alsó anszt mér5 szerint. Bors i 8 frt. — kr. Bab 6 frt. — kr Lencae 8 frt. 50 kr. Köles 6 frt. — kr. Hajdina (.pohsnka) 4 frt. — kr. Ku-koricza 2 frt 60 ki. Burgonya 1 frt. — kr Has: egy bécai font aserínt. Marhahús 28 kr. Diaznóhua 32 kr. Johhus — kr. Borjúhús 32 kr. Z s i r f é 1 é k : Disznózsír 60 kr. M&rhazair 60 kr. Szalonna 40 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 35 kr. 8tearín-gyertya 55 kr. Fagg\u-gyertya 3l kr. Bor: egy alaó aaast. akó 40 pint szerint ó bor 10 frt — kr Uj-bor 7 frt. — kr. Sör: egy alaó austr. aörakó 4 2 pint ¡»zerint. Legmagasabb 10 frt — kr. Legalacaonyabb 6 frt. — kr. T fl z i f a : 1 bécai öl 36 httrelyk hoaaza. Bükkfa 14 frt _ kr. Tölgyfa 10 frt. — kr. Koszén egy bécai mázsa 70 kr. Faszéti egy mérS 70 kr. Szén» egy bé?ai mázsa szerint 1 frt 6>> kr. S z a l m a 1 fit. — kr. N a p a « á m : Életmezé«a#l egy férfi 70 kr Élei mezéa nélkül 1 frt. - kr. Élelmezéssel egy nő 50 kr. É''elmezés n-lkfll 70 kr. Élelm»>zéaael egy gyermek 30 kr Élelmezés nélkül 50 kr Kiadta :
(P. b.)
Maninger József,
▼ aljegyző.
I
Érték- és váltéfolyam oktober. 31.
5*/« roetalíquea 70.10; 5*/» nem»: kölcaón 73.90: 1860-ki álladalmí kölcsön 108.25; baok-részv. 9 75; hitelintézeti rézzvéayek 234.2a; I.oiidon 109.85; magyar íöldtehermentéai kötvény 76.— ; tenesvárí földtebermenté»i kötvény 76.—; erdélyi fóldtehermentésí kötvény 74. —; horvát-zlavon földtehermenté«i kötvény 79.— ; ezüzt 104.10 ; cs. kir. arany 5.20-Napoleond''or 8.83 —
■oveaber l-tíl aoveator 7-if. 1874.
H»''i- éa heti-nap

Katiiolikas nap-Ur
l''t oteatáns naptár
utj.
44) K. Ev. A főnök leányáról. Máté IX P. E. XVIII. G. Luk. XV\. 19—31.
Mát
Vatársa?
HétfJ5
Kedd
Sserda
Csütörtök
Péntek
dtoobit
Mindszent
Halott em. Viktor B. Károly lare h. Lénárd Engelbert
í). 22 Mindaz.
Tóbiás
Haber
Blan Un
loare
Lénárd
Adolf
^
m át át
ra
A
Kelelós szerkesztő: Bátorfi Lajot.
NjrUttér.*)
Beküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Semmi beteguég nem képes 26 év óta a zamatos du Barry Revalesciérenek ellentilUni; ei eltávolítja gyógyszer és költség nélkül minden gyumor , ideg , mell-, tüdő , máj-, mirigy nyakhártya-, lélegzési-, húgyhólyag- és vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehéz lélek-zetvótelt, köhögést, eméezthetlenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizlázt, vértódulást, fülzsibongást, ájulást éa hányást, még a terhesség folyamaúban i», hashártyalobbot, mélakórt, soványodást, csűrt, köszvényt, sápkórt. — Kivonat 76,000 bizo'' nyitványból, gyógyításokról, melyek minden gyógyszerrel daczoltak.
.^7,942. biaonyitrány. Gleinach jul. 14 1867.
ön Revalesciérenek isteni gondviaelésael krt-szönhetem életemet rettenetes gyomor- éa idegbetef. aégemben. Godea Jánoa, plébániai provisor Gleiuach posta Unt«»rbergen, Klagenfurtnál.
62,9 i 4. bizonyítvány.
Weskau, stept. 14. 1868.
Mivel én évek óta Mült aranyér-asenvedés, májbetegaég és daguláa ellen mindsn orvosi aegélyt következéa nélkül buználUm, kéütemben menedéket vettem at ön Revalesciérejéhe». Én nem eleget köszönhetem a jó istennek éa önnek, a természet ezen adományának, mely nekem számithatatlan jótétemény volt. Steinmsnn Ferenc.
Táplálóbb levén a husnál, ŐO-ueresen wieg-kiméli a gyógytzer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Plébazelenczékben ''/, font 1 fr<. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr , 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt Revaleaciére piskóták szelen-czékben 2 frt 50 éa 4 frt 50 krrai. Revalesciére Cbo-coladó táblákban 12 raészér- 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 12 caéexére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt . 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfischoasse Nr. 8.,
N.-fCaniz*án Lovák Károly gyógyszertárában-, DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kigyóhoz ; Eger Tachecy Adolf éa Valló Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerész nél; Nagy-Becakerek Goldberg J. M. nél; Ma-rosváaárhelyit Fogarasi Dömötörnél; Miskolc« Eszáthy István gyógyszerésznél: Sopron Edur Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Józsefnél ; Gyűrött Néinethy Pál gyógyszerésznél ; Székes-Fehérv.irott Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utáüvétre.
— B»kaldeutt. Gazdákra nagy ér tékú. (Cnéplögépek.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közüi az ujabb caéplógék, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egéez uapaUtt. Minden gabna neműt egyenlőn oly jól kicsépel hogy egy mag sem marad a szülmábau, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 frt. bj. Német«.rdzá^ban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken íe több van már. P/i. Mayfarth & Comp. Frankfurt a. M c/.ég u 1 gjobb beszerzési forrásul ajánl tatík. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg.
j *) E rovat alatt köalóttárt felelíaaéget nem
• vállal a 8>«rk,
»
Ezen k r a j c z à r-h i r d e t é s
■mutatja, h o g y mindru vtr* •ng-t-Btiek eleje va.i
»•éve. Daczára annak., bogj as iructikkek nézve minden várakosáat felülmúlnak
hallatlan árakon hirdotvék, inégia minSaégÜkre
|1 kr 6 db jó acxéltoll li kr 2 db tolltartö II kr 1 db irka
|l, 2, 3, 5 kr mindenfíle Illatos »zol>atttxjáták kr 1 kávéakanál érctbSl, exü«-tőrre
kr 1 db finom pipereszappan kr egy czéUxerö knlcafogá kr egy bekenSkefe kr 2 ctomó finom havunnati •zivarpapiroa |i kr egy patent czipS- éa keztyflflizö kr egy radirgnmmi kr egy örök naptár kr egy finom jegyzőkönyv kr egy finoin jóillatu pecaétvia*z kr egy pléhtálcza kr egy finom zaebgyufaUrtó
viaaagyertyácakákkal töltve kr egy palacsk bécii haladás -teuta
kr egy divatoa fényképkeret kr egy featákazekrény 12 azin-
nel és ecsettel kr egy r5í gyajtó (Lnnte) kr egy ezüstözött gyüszü kr egy zsebtükör kr egy szájharmonika kr egy pár harisnyakötő kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve kr egy zseb tüzelő szer kr egy lánykafogó kr egy csinos óraláncz kr 1 lámpamanehette üvegből kr egy eaüatgolyó, legjobb tiaz-
titó«zer érez számára kr különféle játékszerek kr különféle társasági játékok kr 1 ssép képeskönyv szöveggel kr 1 fisom női melltfi (Broche) kr egy csinos gyürü kr egy czélsserü keletmaiató kr egy kávétáleza
Ingyen és bérmentve
5
6
kr egy finom késalj (rasztli) kr egy finom gyertyakörző kr 1 glicerin- v. növényszappan kr egy finom viaszkenőcs
kr egy körfésfi kauUchukból kr legjobb növény fogkenScs kr egy tAlcarékperx*«?ly pléhböl
''gy P*r nadrágóvó kr csinos p ébtrombiták kr vadás-.:- vagy jeliősip kr 1 azsvartárcsa oj és czéUzerli ű kr egy dob >z 3 dr> finom pe-
caátviaaxazal f> kr 12 db irón
kr egy fold izófa (Stoppbolx) kr a leg<z- oh fénykép kr rgy szív«■vég fosztó
10, 20, 30, 40, 50 kr különböző hölgyek, arak, fiuk és leánykák számára ajándékul alkalma* tárgyak, kr egy t-ic:at hajfodrotekeivs jó bőrből 8 kr egy gyei mekóra lánczczal 10 kr egy finom uri selyemcsokor 10 kr 1 finom jegyzők, naptárral kr 1 doboz 12 db finom ssinnel kr 1 valód tajték szivarszipka kr egy fin-.m garnitur, melltü
* fülbevaló kr egy üvegcse legfinomabb
illatú hajolaj kr egv ollóláncz 10 kr 1 feltűző fésű bivalszarvból 10 kr 1 jó lakat böröndök számára |0 kr egy fokmérték, bécsi és
fi anrzia mérték számára 10 kr egy szép legyező 10 kr Ipar kávéfindzsa porcellánból |0 kr 1 dc&^erttányér porcellánból |0 kr egy cznlszerü szí vargép |0 kr 100 db tinóm varrótő, válogatva 10 kr egy jó pénztárcza
6
10 10 10
10 10
|0 kt egy pár gyermekharisoya
10 kr pipa szárral
lO kr egy szivarszipka tajtékbóJ
fO kJ egy ezukorszóró
jO kr egy függő gyutatarto
|0 kr egy öv bőrből
10 kr 1 fin aranybronz médaillon
10 kr 1 csinos óratartó bársonyból
10 kr egy sárkflf.-
|0 kr egy finom gomböszlet iug-
elö, mell és gallér szániára |0 kr egy czélszerü dugaszh izó 10 kr ®gy tizede* merték 10 kr egy burnótszeleucze 10 kr egy jó olló aczéiból (0 kr egy zsinór valódi korál 10 kr egy üvegcse legjobb folt-
tisztitó víz vagy szappan (0 kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy ónom foirászfésfi 10 kr egy pár divatos fülfilggo 10 kr 1 bödönke hajerősítő kenőcs |0 kr egy kutőkosárka 10 kr 1UOO db jó fafogpiszkáló |0 kr egy ruhaporoló |0 kr egy fodrozófa 10 kr egy divatos óraláncz 10 kr 1 album 12 bécsi tájképpel |0 kr egy tollkés 2 késtel |0 és 20 kr finom sétapálezák 15 kr 1 pár nagy erős uri kapeza 15 kr 1 pár nagy erős női harisnya |5 kr 1 pár czérna keztyü nőknek |5 kr egy piai lazij bőrből |5 kr egy evőkészlet, villa és kés I s kr egy üvegcse finom illatszer |5 kr 1 üvegcse valódi kölni viz
kr egy finom olló 20 kr egy pár uri czérna k»-ztyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen haszuálbató 20 kr egy nagy vonó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
20 kr egy fejkefe, jó minőség 20 kr egy balbafogógép 20 kr egy zsebhévmóró. jól szabályozva 20 kr egy czélaz«srd keztyiltágiió 20 kr egy finom zs«*bkefe fésü-s tükörrel
20 kr 1 pár virágvána porcellánból 20 kr egy jó optikai látcső negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, ho«szu női; harisnya
20 kr 1 csinos varrópárna sróffal 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egész evőeszköz, kés,
kanál és villa 25 kr 100 db finom levélpapiros 25 kr 1 napóra jól szabályozva 2ő kr egy fényképalbum 25 kr 1 orrszer.idveg, optikai üveg 90 kr»egy vásárló kosárka 30 kimegy patent köszörűkő minden vágóesrköz számára 30 kr legújabb an^ol szoptató-üvegek, melyek által minién dajka nélkü ölhető 35 kr egy földgömb a föld minden népei képleges ábráival 35 kr í gyermekszinház figurákkal 35 kr egy nagy erős iskolatáska szíjjal
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 2u kr egy nagy jó esernyő 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól szabályozva, két évi jótállás mellett 3 frt egy teljes iróasztal-összlet bronz öntvényből, 10 dbból állván : 1 tentatartó, l levélnyomó, 2 magas gyertyatartó 1 kézi gyertyatartó, 1 hév mérő, 1 gyufatartó, 1 óra tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó
kap bárki egy kis képekkel ellálott árulajstromot, melvben ezernyi tárgyak, vannak felsorolva.
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
(1190 10)
TÓTH SÁNDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, náelás szalma székekben.
sajat készitményü
butor gyári raktár Szombathelyről.
HM^HI (1345 — 16)
iNL-KANIZSÁN víisiit-utcza, a városházban.
Raktár
ruganyos á g y a l j a k, matráezok, tükrök
és
függöny tartókban.
Das beste Mittel zor Cooservirung und Geschmeidigmachnng des Leders tod Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
Hossische Leder-Oel.
Dieses Oel teichoet sich vor Allem durch sein Aroma aus. &« das* man mit Stiefeln, welche mit demselben bearbeitet sind, ohne Au-»toss zu erregen, im Salon erscheinen kann. Durch die Behandlung mit diesem Leder-Oel erhält das Leder Schutz gegen die Einwirkung von Laft, Hitze und Feuchtigkeit aller Art; von Z-;it zu Zeit damit getränkt, bleibt das Leder stets sammtartig weich, wird wasserdicht und erhält eine besonder« Elasticität. Der Fussschweiss wirkt auf das so behai-delte Led. r nicht mehr nachtheilig ein, letztere« bleibt weich und g*. schmeidig und erlangt dadurch eine grössere Dauerhaftigkeit Nach der Behandlung mit Leder-Oel kann das Leder jodf-rzeit gewichst odf* lackirt werden und erhält dann einen schönen dauerhaften Glanz.
Flaschen zu 1 fl. und 2 fl. ö. W., sowie in Biechilaschen 5
fl. 10 Pfd.
Mit Medaillen ausgezeichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. ausschl. priviligirt für Oesterreich-Ungarn.
Universal - Salon - Spiegel - Feülack
für Herren- und Damen-Stiefietten und Pferdegeschiere
Dem Gefertigten ist es endlich gelungen, einen vortrefflichu. Stiefel-Lack eto. zu erfinden, wodurch du Wichsen der Stiefel ganz iu-
nöthig wird. Nur mit einem Pinsel bestreicht maa die Stiefel etc. und binnen wenigen Minuten glänzen dieselben tiefschwarz. Das Leder leidet darunter durchaus nicht, sondern wird im (¿egentheile weicher, geschmeidig und wasserdicht.
Flaschen zu 1, 2 und 3 fl. ö. W. versendet
Engros
die
Fabrik und Haupt-Niederlage
Rabatt
Jo&aaa dreaar''s K&e&Mpr
Wien, Kohlmarkt \r. 5,
vis-a via dem Café Daum, im Hofe links. Provinz-Aufträge werden per Cassa oder Postnachnahme (1478—2) sofort ausgeführt.
Einladung
zur Betheiliging an der grossen vom Staate garantirten Hamburger Geldvertoosang.
Eine Prämie von 250,000 R.-Mk.
•owie Haupttreffer von R.-Mark 125,000, iX),000, G0,000,
50,000 40,000, 36,000, 30,000 24,000, 20,000, 18,000,
15,000, 12,000, 203-mal 2400, 412-mal 1200 ert incl Kreil, im OttKKinuitbetrage von
7 Millionen 935,120 R.-Mark
kommen in 7 Verloosungen an die Interdiwenten zur »icheru Ver-thcilung.
Von 1. Clas^e an findet
alle 3 Wochen eine Gewinnxiehung «t.att. Et w-rden nur Gewinne gezogen. Einlage l-ater Clas*e betrügt für 1 viertel O. iginalloo» ''/, Thlr. oder — fl. 88 kr. B.-N. 1 halbes . 1 „ 1 . 76 , „ „
1 ganzes . ü ^ „ 3 „ &0 „ , „
Ks exiatirt kein ähnliches Unternehmen, welches bezüglich Solidität und pünktlicher Auszahlung der Gewinne mehr Sicherheit bietet als dieses, daher empfehle diese Betbeil''gung Jedermann, der geneigt ist, einen wenig kostspieligen und soliden Glflcks-versuch zu machen.
Alle Auftrüge, mit Kimessen versehen, werden sofort mit der grössten Aufmerksamkeit ausgeführt; auch können an Beamten und soliden ßürgerstand auf besonderes Verlangen einige Loose und Pläne Ziir Aasiobt Überschickt werden.
Man beliebe sich daher umgehend direct zu wendeu an
M. JSteindecker
Bank- und Wechselgeschäft Hamburg
(1487—1) Dammthorstrasse 36
A
Haasensteln és Vogrler hirdetési ügynöksége Budapesten, Bécsben és Prágában.
^^^^ alapittatot- ffl'' r> h.-n. írúmos ),émi-t. o*«trák. *vajc«i. hollandiai ntb. hírlapok Vf hirdetmtny-bérlói a Havas, Lafflte, Bultier &. Co és Ch Lagrange, ^erl Sg & Ce párisi társulatok egyrdati képviselői
m»Jd minden nagy páriái Űrlapnak és 200 elsó rangú francaia provln-cilal lapoknak; a l.rüeaeli ladépendanoe belge'' (világlap) s tfthh mán nemetországi, aaitrial és svajozl lapok hnrldi. e«r.kOi»lnek hirdeté-eeket minden liirlaihan, sxaklapokhan. árkolcti éB utaiáni könyvrkbr |HH naptárakba é- r-gyéb hirdetéii köHftnviikbo a/, azok által kisrabott árak ^m szennt ajánlatokat hirdetésekre elfogad és krt*»etit minden dljfelnrámi-m nélkül, hírlapi és hirdetési vÍRaonjrok tekin«Ptél»»n tanácPcsal saolgál Q kfllt-ég-v» tésfk. hirlapjegyrékek ingyen és bérmentve. (1898-11)
B''pirliiiiiiirr ií i
[| Cl ifi gtforgt für jtbd tinb, sb jana obir oll, ob r«l($ ober arm; nton flnbdin (Biett fdn I
■ |i»ctt(# ©tfitífl, tuo tine bernrlifi manniafaQt Wnlmnf>l márt unb pi (old) bidigtn ^rtiftn Derfouft ■ V toirb. 9rrf4icbtnc intercrtnnte toiffrafttonftíi^c 6pitU für blc Cdjuljugenb, fo aud> cint ímmtnft íiu«- i |J »obi bon ne«tn Inlmffonltn «(feaf<|o(t$fpiclni für JNnbtr |cbd VUrrl u. m.
■ M" ?M#t»«n Étttrib«« fa^ta, | CtM tr. so, M^IMIflV,COI<,(Uo,«alonf.l
■ ^^ so, 00, fU I. 9, », 4. t^W Rat« Mit unb »|m «tnrt^rina.
■ ■MT" >«f^iHt«tc fiq^at l WMfc.10, M, »0, 40. *iabtfZb(«ier, ft. »5, so, fi. l.<0.
■ «>» H »» •• CtMtrafftn, h. 10, to, »0.
feamw-fast*« -m I
■ ÍMt* unb M^«Hr 1« fc- SO, SO, sa. SSÍt"» ""frfVí''tí!'' V\.
■ fiammtr unb •led«, fr. 10, »0, »0. »tntcr.nirai. fetnt, mit «^Ugwttt, ír. »».
■ í*mlM. tt. SO, 80. 60, SO. «nbm éoxjtn, fr 10, 1», 10, «0. *0.
■ &<S«4 t(ÍR. alt QUurtn, f. l.SO, 1^0, S. »•»liiolttS, ««raMntt >nb d''twt^rt mit ft na 0. ■
■ tttCt, ft. 10, SO, iS. 40, SO. ^ gfftft 1 «t. tr. ao,40, 80, fl. I, t.10, i.60. .
■ «fbutbl^fT», rr. JO, 10, 40, SO, SO, P. i. y«m 9U+, h. So, 80, 40, x>on eta^l, ■
■ ««utijlcn, fr. SO, 40, 60, 80, fl. I, 1.60, «. 90, Í*ÜL .. 11
■ «aMpUU, fr. »0, 60, TO, M, p. l.SO, a. JM^^«grofí Bon ««nrtlf^epldWíírfn.l
■ HtMlí''Jfűfftiiín, fr SO. 80, p. 1, 1.S0, a. TTt ^•■LW« ?a<* «j^tuni M ffíag.Ktrt I IVUao«, |u P. 1.60, S, S, 4. t*»''»«^ 1 «<*4tet ft U, 10, SO, io, 8o. U iMr folaantn, Ircmprttn, Iremwcln, «iellMn. ■■P''^»^^«'', «•»!«•, I»«- €p<i|«-enr lc«l, jc ■
■ giniljma, Wcloblum«, «ubílfatfpfdffw, Aw nt>* ^te. hr 60, 80, p J, 1 &o l, t.so. I
■ monifaí, «letftnipíett unb aubrrt 3nflrumn»tc ft^t bíolő J«lmfl«at uab «mQfsnt flnb fflr |fbt# ■ |Mr>«ClMMarta für unmflSnblgt «(nbtr, au« M« d«ni n«u |M|«ininrngfftfnim -Uub«. ■
■ fUiurbolg ober »autfOut, fr. 16, «6, SO, »0. «Kr1<t(cb«nfn 1 IMT* «rtfcbUbni« 2|lm ouf »«lg, f». 6, 10, SO ■UJW| f"n)>l''|lrt« ^«bfr-^Nratfn. «OH mit qcnaurrl
■ US fl. 1. WnUitung. je bal 3«b« mll «rJ|la blc («onOcn ■
■ HT" tbktc, I«m «a«rti4 aalgtfaM, •• ft^ fU 1 ö«"^!»^« (4 la ?r«f«ffot fteSfo) ma<t<n faun l ««ffeUr ■
■ >10 fl. 5. '' 1« na«» «n*aM brr at>|\>rat« fl. 1.40, l.SO, ».80.1.80,1
H I^F Ml f|. 4, ^ T OH 3rbt nnb ISrt »fmoínet, fül tctflaabfM I
■ •cf«C(4aft«f)>l(k Ma 80, 60 rr. »1« p. K . *l"b<T »P *«n «Ctai mit!
■ Wr««p< »llb«tM<»er, fiir Wlb(»«i, mit ob<t o^n« «vbglo*M0 r<gclr«*i aalatfa^rt «nb «Ot Ctreoba« btr ■ m%Ut, 1 6tü(t fr. 10, 16, »6, 46, 40, 9», fl 1. ®,r'' ?í«lionaUÍr«<St colorlrt aafgtflbrt. Uatcrl
■ Olnejrtn, nntmWK fína.a «Inbrt Ipltlmb Ufrn Imw ''¿^«(^íú^a 1ÍSSÍ.Í''fcfcLU''i.H i I H luxi bU ntutti Ücfc- unb ©ilbnUp«. i eiüd fl. ». J^P^fr?^^ W, W fl ViJ5,i i «t. ■
■ «l>lfítnb fann man b«n *lnb«m brrf^Ub«»« AwbarWtro í^lrtt,'' mit'' aattrll(S«r «Hmatí, ™ M lanm bűnt bl< hot HrS<it«f4nUa. 1 élfl<t 80 fr.. " * h. W> ho, fl. 1, i »0, l.»0, v, s.60. f 1
■ ^ .. ___ »^^•«ul »itt* fe$r baatrbaft fcnflruirit nnb OflblOl
■ «lobnfft, baS etütf tr. 60, SO, fU 1, ».60, a m^ NmaUt (L)Ui|xig(n, IfaíriolrtS, 6un»agfn, ftla. ■
■ mam^ Latarak m»<ici, genanat &U*tfUl«tm, ber «owfwUbU unb an^M Va^ai, afli mit Ufttboi,!
■ augnttbmpc Uattr^ll für 2hm| rab Wt, 1 »A *«■■ . . ^ J
■ etil« atltls Bllbrrn fr. S6, 85, «.1^0, S, a, 4 l*"®1"" «fraSa^ncn nnb C^lfft, I
■ tit p. 6. U* M. M. f- >. h
■ 1 TlrlntS «(al . Onfhruaical , gtnannt brr Vbotcgrapl, ela anKr^alttnbt« tee ■
■ «Dunbttvogfl, bunftlM(<|<4 man ben ©c|ang rint4 J"4" w,tn,<H v^otaatapflca ntfɧtn faan. 1 Cl. ■
■ irbra 0ogrl4 Űuf<|<nb na^a^men faan; birft« f«k late- l*mmt «ntwlfuna tr. so, 40.
■ rtP«at( ©plrtjfug fofirt SIcO 15 tr. unb 3*i*ntn. Mpt*x*U Ofii« jtbtl
«ngílf* tDntKugrifUl, gffüflt «ü atka im ft"ü! I
ISO fl | OKftiorn iwui |ur kuukt, rr. aa, aa, 80, (r. 60 80
11mr gi^sr» a? rí ''¡f¿¡Aífe íi
■ «nabTa nab^ KáS^fcSSi «[.¿i i ««iTkÓ ír «««^«»«Ka fr. »0, 80, 70i
IB 1 &o íi M sím " h" ölnltrlabrr ^ínrtljr« fr. 40, SO, 1.10.
lUr C^'' rombtrt mit W^fctn, nnb S^^JJftfi ¿it kfilIAt t
■ .■KjWft »<«»*««« «nbcr.tr.SS P...S0, mr ílSX^fc^ir. ¿ií''Cí* I
IHT -rttt• Wtrt. nnb QMbu* mit 80 atuen "»« í
Ití'' ^W''a^ T*™ ^ * ^ ■^^"''«W.n.Ouípt ml, ^anllmu.. I
M '' '' P'' '' 1 _ fltlnt »inbn f«ír ualctbalteab, I «lüct miUtl.l
IpV^eberrasehBar and (JaterbaU^H «»Ift. i6,4s groh e«ru ss fr. N
17 „ , " _. ^^ J^r Xlc 3a{««tnarTCJil*M, barfl«a«nb rintn •|nfl(x|
■ «wajrtn bit noita Caíon.goKmcrtf, ofai rin«a flbltn bri fenem *rbdi#tí|*, wilAtr. ntnn n»n|
■ mfrTrilo,< mannljU^T Bultr^l, ptt barauí rau<|t. bU Brmiw.b ba« *nl( Stwtgt. 1 etfltfl
Betűt tt. a, 6, s, io, 1». so tr.
I Der klelne Zanberer.
B Dar* a«4fN^eab« J«ubíT.HWar«fi fana aaa cln)ilnt f írfancn ob« au^ aan»e »«fenf^afftn anf bal eraa.mrbftc I
■ in ttrá*fl<a. f)lc npar«tc Pab brrart |lnar«IA rcmblniri, ba§ aur brr ©tP|<r bttt«.S<n blc »erf* fbena t gen I
■ ta í»|ta lm étaate lp| cin Ua*íuc»cl$tcr fana ftunbínlan-i na^bfnfen, oIbcium Wcfultalc |u gclauac.u - I
■ Bű« líttaratt fiab mit Cdc^rnng oirfcbcn.
■ £cagi«a«rb«rtH«b4n$»t |n Pcdia, Dlc lan|cabta Jtarka 4o rr. 04»p«rbcblcffartfa taajcnlflircn sor I W i etarf as tr. Qlac ffanc unb to4 fenni Pc Wc« X>u »Ütfcl.Urac ober bal ¿cb<lmni{) ■
■ Dal ScrKbMlnbcn dnnr mfln|c,S&fr. manb, IS fr. >a erratben, To fr. K
■ rct áaubcrbamatr , ®bt<$ j<bca ®li 3aabaflafAc ober blc aastrilcg» ®<r íBBnb«r.iílaBcn «t<|8 alclib aroV. ■ W S4tf4»l«bct cin•tgcnjlaab. kan CacOc, burd wc(4c manf«4- PaQca fbaacn In «lacn Irt fi H 70 fr. fertd «ctrlnfc aaff^nfen fann. tv rbtn, fl S.
■ Za|4c i*9cncr}ciif; wr rtbffact, ht* 1 etütf fl. S.60. «1* «4rrib|CM«, »0 lp aber Mc I
romint daca Dafatca, 41 tr. Ixr Acr<a.«}tt«T. In »i^fai BDcS aialc? SO fr. ■ a *»« bet j kitt lege i(b M blnein, la icniofcn unb oenii4tet wlrb, » ». Xer ®e(6flmorb b«r4 ben t>c(4, »Ofr 1 toeldftm lp H-t SO tr Ubren, ®Ufer >c. fl. a 60. f»«l für^orbe IpbaiV Kolb -inb,,rilrt; ■ »af íerlr.WortcmoBaaU, Immervofl »er 3aabfr.fflflrf<l, |dg< anf ffom. ^cfc|li, fdncl »on beiben, ro fr.
i»«lbobe» Immer lecr. SO rr. manbo, 60 fr. X>le unp»rt»a)lH4e ®4nur ; man ur- ■ f) c 8ejir-aigarreat«f4e, »0 ip blc DctícI« mit Do*reli*filr ff, l.SO. . (4a<ib<l tlcfi ver bem Vub ifum ■ «Uarre? 44 ft. 5Da< <l<romotcar«atul, wo «Del ver« 1 unb bennc4 ifi fi« gan». 16 fr.
a i*«baS-«l, »er raun e# aaf- [4Mlnbei unb anf cinen iHaf »U- :Dcr ^a.I.i^lír, obír bífUcmöa. ■ fU üti! aifr. bet fomml P. «. I.^c n^utb |a m«4 n ío fr I tl ''oB ki* "artt'' ®->«b.«agailn lm IRaabe »6 fr ®le ®par»ü4|c, abet «00 Ifi >ai ®tth» 1 rrf#<inen f as ft. iDn »eraitbrnin«.«rl>atat fl. l.vO. S4 f». f l
HT «4 Pnb a«4 im14ieb»n« anbrre learatt, |«bo4 tregfn TOan|tl an Manm tana al4l WIe4 genannt ircríen I
«int Wenpt nnberer epirlronoan imb «tfenfdjaflífpitle, blc oflí ni«J)t bennnnl roerben fdnnen. I
flno eicftn <Brtiftn einjtfl «nb alléin nur in''bct flíjertifllen «icfcrltiflc ju ^aben. tfrcilblátltr, rotldjr I
Ubr inlctrcPont ftnb, roerbtn qralis oerlbeilt. 1
\\\/\ U FrieAmann, mtn, íDratcr(lm^ I
mmmmmmmmmm mri íramwcw—nw——— n i ~
ftlső s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
órák!
(1450—3)
O
A H
il
a legjatányosabb árak mellett egyedül
AUER JÓZSEF
C8. k. szabadalmazott chronometer és műórásnáJ
kaphatók
SZEGEDEN.

anAy erem
Felbátorítva azon kegy óa elismerés álul, mely szerint saját tanulmányú raim számos bel- és külföldi kiállításnál a legjobb »ikerrel versenyezvén,
I ¿r^ovtelenség nélkül kell kijelentenem, miszerint 6 cs. kir. felségétől aranyérem, a londoni Fbéedi világkiállításnál aranyéremmel felérő angol diploma és kitüntetés, a kecskeméti fálitásnil ezüst diszérem stb. által lettek jutalmazva. ,
Midőn tehát leszállított árakkal ellátott uj árjegyzékemet a n. é. műpártoló f ,uség pártfogása végett bemutatom, bátor vagyok e szerinti megrendelést aonái is inkább ínlaui mivel uráim mind szilárdságra, mind pmUosságra, mind jutányosságra nézve Inadén más hason üzletbuli órák felett előny^el bírván, a rendes é* pontos járásért 10 évig .
¿^eskedem. . ..... . . ,
'' órak hölgyek re*zere
Ezüst hengerórák 4 és 8 rabinnal Arany hengerórák ....
_ zománczozva .
Orák urak részére:
I-rüst heageróra 4 rubinnal . . 10—12 frt
1 „ „ „ d. tokkal 14-16 „
„ „ krist. üv. 13-15 „
„ „ d. tokkal 16-18 „
huro-onyóra 15 rubinnal . 15 — 18 „
r „ d. tokkal 17-21 „
" • 1 Q OO
aneol hőre. óra krist üv. . lo—¿o * „ „ . d. tok. 21-27 ,
fi tf » n "
vaiódi kulcsnélküli remontoir horgonyóra u^vanaz dupla tokkal . .
28—34 34—28
hrany horgonyora 15 rubinnal . 25 — 58 * ugyanaz dupla tokkal . . 54—100 valódi kulcsnélküli remontoir kristály üveggel . .55 — 80 ugyanaz dupla tokkal . . 90 — 150
„ arany köpenynyel , zománc- és gyém. „ kristály üveggel . dupla tokkai . . horgony óra 15 rabinnal . .
„ . krist. üv. d. tokkal
12-17 frt. 24- 29 , 30-35 „ 35—39 „ 41-47 , 38-40 -„ 44—47 n 44—45 .
46—4S 48-55
„ valódi kulcsnélküli remontoir 54 — 60 „ . - „d.ik. 75-180
Ingaórák : Ingaóra 8 napi felhúzással . . . 21—21 , „ , , órae félóra üt. 37-42 » . • - negyed s óra üt. 59 — 69
Havi regulátorok......35—38
Ingaórák bepakolási dija 1 frt. 50 kr.
Ezenkívül serkentők, zenélő franczia bronz és mindennemű órák, valamint arany
L ezüst, talmi és aczél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy [.lostai utánvét mellet^ pontosan teljesíttetnek.
Órák javitasra vagy becserélésre elfogadtatnak.
Regulázásért külön dijak Bzámitutnak. (1195 —12)
O cs. kir. apostoli felsége
a birodalom tulfelének polgári jótékonjrcaólra a
¡XVI. állam-sors játéko
elrendelte, és legmagasabb határozata oda irányul, hogy ezen sorsjáték
:.»r.u jövödeltne * dalmattai tébolyda, továbbá a grácti «egóny g/ertnekek korbiia. a klagenfurti uóegvlet leáuyneveló ¡»kólája éa a felafi auaxtri&i lelenc* intéiet résrére adatik.
Ezek legmagasabb parancs szerint nyitja meg a cs. kir. sorsjáték igaszgatoság ezen
t.
sorsjateko
Ezih a r«n£ivevőknek különösen gazdagon felaaerelt ós rendkívül előny0» aorsjátík 4882 nyereményt ad, é* pedig :
1 főnyeremény 80,000 frt. ) Exöst forint kamat. 10 nyeremény 1,000 frt. j Eaüst forint kamat, 1 " 20,000 frt. I a kamat élvexése
1 10 000 frt. ( 1875. január 1-én
5,000 frt.
20 100 200
J £
500 frt. ^ a kamat élvezése 100 frt. ( 1875. január 1-én kezdődik. 200 8 50 frt. ) ke«d8dik.
2600 sorszám 20 és 3000 sors*ám 10 drb. ezüst forintot. iH iiö- és utú-nyeremény az 186i>-iki államkölcsön 100 frtos sorsjegyének ötödével.
A húzás visszavonhatlanul deczember hó 3-án 1874-ben lesz. Egy sorsjegy ára 2 frt 50 kr. o. é.
Bécs, 1874 évi szeptember 1.
A cs. k. sorsjáték társaság igazgatója
FÓRSTER IGNÁCZ m. k., cs. k. tanácsos és »órajáték igaagato.
* so-ijegyek kaphatók Bécsben a ca. k. aorajáték-igazgatóaág épületében (8alagriea, 20. aa.) » jótékony czélra szánt állam sorsjáték osztályában. Továbbá kaphatók Bécsben v»hunennyi aors-jáUk-gvfijtodékben; a cs. k. és a k. magyar tartományokban. minden sorsjáték hivatalok-és sora-játék-gyüjtíldékb íd„ az adó- óa postahivatalokban, dohánytőzsdékben, vasúti és góahajózáai hiva-
ulokb.Co.J (1460—2)
A legnagyobb
V A S B U T O R G Y Á R
Bécsben, III. Marxer utcza 17. sz alatt van, honnan képekkel ellátott árjegy zé k kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Hamburger A.
BUDAPEST.
MINTÁÉ
levélbeli kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
Hamburger A.
BIDAPEVI
| A czég 12 000 állandó vidéki vásárlóval bir.
HAMBURGER ADOLF
hölgyaivatár u-r aktáira Budapesten, IV, uri-utcza 8. sz. alatt a postapalota átellenében.
ajánlja a t. ca. vidéki közönségnek mindennemű S2ép, Jé é* slesé
gyapot-, szőr-, czérna-, selyem- sat. hölgyruha-kelméi
dús választékát a következő kivooati árjegyzék szerint:
00 o
ÖC
•o "o
ÖC . 08 JX
> 4> C
CJ *-> — 4)
O w
•S o

a «
S3 00
''5
OQ S
o S
Ä ce
bole « ^
oo «a
:C 13
N "ÖJ
«a
<u S u g
JX. ~
Qi © -g
?
t>C >2
o öc > 00 a
_ Í5C « a-
a ^ ^ «
S
t-, < S —
«Ö C3
C
-a a
B
-C6 N 00
o -55 [ 13 -a
bO
a) m
S S s «
§ I
a s «- «
l sd
I o, 00 ZZ,
o a
I 30
[ sa
"a "O
es v
M «
a
s »
t
aS
i
« m
H
-ae «
t.
V3
•c
C
£ M3

S * £ •o
S «
S «
V3
äb
<v
Q
JSC
« •o
•s
»O
►o
o
o g

V3 «
«o
«
«
«
J5 I 2
lO s oo
rH
Mi ruJutkelBék, legdúsabb választékban, rőfönkint 30, 40, 60
kr. — frt 1.
Mosó-ruhakelaék, perk-ál- 8 batisatban rőfönkint 25, 30, 55—40 kr. Poszté-, flazdl- S ripw gyapjakelaék, rőfönkint ft 1,1.50,2—2.50. Selyemszövetek, U4J A, Faille s Grosgrain, rőfönkiut frt 1.50. 2, 2.50—3.
Setyeagazir-, lllusion s báliruha-szövetek, rőfönkint 60, 80
kr, frt 1—1.50.
Poapadozr Caeheairok, reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr, frt 1 —l.SU.
Aífol bársosyok, teketék s azinesek, rőfönkint frt l, 1.50, 2 -2.50. Selye«bársosyok, minden aainben. rófönkint frt 3, 4, 5—10. Raiuparket*k, szinesek s mintáaottak, rőfönkint 30, 35, 40—50 kr. 6yászkelaék, lustre-, cachemir-, terno- stb. szövetekben, bármely árban.
Leszór, berlini gyapjú- s moir-alsóazoknyák, (juponok) darabon kiút frt 3. 5, 6—8. Höigykaiapok, fejkötők 8 baslikok, darabonkint frt 3, 5, 8—10. BedaiMk és barkolók, (legújabb divatezikk,) darabonkint írt
10, 12, 15—20.
Magykndék. Longshawlok s Plaidek, darabonkint frt6, 8, 10—15. Reozéskeadék, berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4-5. Gyapjskeadék.kicsinvek a félnagyok, darabonkint frt 1, 1.60, 2—3. Selyemkendik, minden színben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 4.
gyayju és selyemből, darabonkint himzettek, darabonkint frt 1, éa minőségben, darabonkint
Eebarpe-«k, s brochckeudők
50, 80 kr. frt 1—2 Koll Flohn-k, csip fékkel vajy
1.&0, 2-3. Ájjy- a asztalterítők, bármely szin
frt 6, 6, 8 - 10. Nap- és esé-erayók, nemkülönben ¡egyezik minden árban. Foaál- éa szüézial vászaak, 30 rőfösek. végeokint frt 8, 9, 10—1*. Creas- éa Mrvászaak, fehérítettek, 30 röfösek, végenkint frt 10, 12, 14—15.
Raatawti vásznak, legfinomabbak, 30 rőföaek, végenkint frt 15, 18—20.
Irfcoai éa beUaadi vászaak, 50 róföaek, végenkint frt 20,22,25—30. Rsa&ar|l vászaak, kéaifonálból, 64 rőföaek, végenkint frt 25,
30, 40—50 -
Lea- a patsaí-Ciiavatok, fehérek, 30 rófötek, végenkint frt 10,
13—15.
Czéraakaaavászok. ágynemfiekre, 30 rőfÖ4ek, végenkint frt 8,
10, 12—15.
ágynemfiekre, aárga és fehér szinü, rőfönkint 30, 40, 45—50 kr.
ChifToaok, fehérnemfiekre, (1 vég körölbelől 70 rőf,) rőfönkint
25, 30, 35 40 kr. Lepedivászaak, */4 és ^ szélesek, rőföbkint frt 1, 1.20, 1.50-1.80 kr.
Pikét és bordás parketok, fehérek, rófönkint 40, 50, 60, 70 kr. Dorékalj- a butor-cainvat^k, szinesek, rőfönkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- a kávéaabroszok, szinesek. minden nagyaágban, darabonkint frt 3. 4. 5—6. Lea asztal- és tírölköző kendők, tuczatonkint frt 6, 8, 10 12. CseoNge-asztaJkeodék. Lvtaely szinben,tucaatonkiutfrt 2.60, 3-4
I 0
Cslpkefflggöayík, páronki.-t frt8, 10—15, rőfönkint 50,75kr, frt l. Bator-Hp szok és cretonc 1, 1.50—2.
cretonoa, szinesek, rőfönkint 50, 80 kr, frt
Nellek, crépe-lissek és :&rlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orfaatiaok, fehérek éa ¿sineaek, végenkint frt í, 1.20, 1.50, 2. Lea-zsebkeadők, fehérek U szinesek, tucsatonkint frt 2, 3, 4,6—8. FfizMoreluk, hölgyek számára, derékbőtég szerint, darabonkint frt 3, 4, 5—8.
Hamburger A.
BUDAPEST.
Ingyen mellékletek adatnak
minden megrendeléshez :
10—25 frtig egy elegáns legyexó, 25—50 frtig egy berlini gyapjukendó, 20—100 frtig egy szép kelmeruba, aránylagos árengedményül.
&
Hamburger A.
BUDAPEST.
Üzietmegnyitási hirdetés.
Alulirt bátorkodom a n. é. közönséggel tudatni, hogy
röfós, divat, kész női öltöny és vászon kereskedésemet
Alai-Lendván Wortm^nn Benő czég alatt megnyitot-laia. Ajánlom mindennemű vászonnal, ruhakelmével, divatáruval és minden e szakba vágó czikkel gazdagon felszerelt raktáramat az igen tisztelt közönség becses figyelmébe.
Magyarhon nevezetesebb városaiban több éven át szerzett gyakorlottságom és tapasztalatom ugy szintén elegendő tőke azon kellemes állapotba helyez, hogy divatos ^ Ízléses áruval bámulatos olcsó áron szolgálhatok a n. é. közönségnek.
Megrendelések pontosan teljesíttetnek és b. kívánatra hinták küldetnek.
Alsó-Lendván, oktober 5-én 1874.
(U74-5) Wortmann Benő.

E. F O G L
k. k. Hoflieferant
Wien, Mariahilf, üauptstrasse Nr. 25.
ist ru haben : (1484—2)
Gesundheitsleibchen oder Hoaen ans Wald wolle pr. 8tk. fl. 1.50 — 2.50.
. . feistes Merino Schafwolle kreppartig, schützt gegen Gicht, Erkältung selbst den gesündesten Mann oder Dame an empfehlen pr. Stk. weiss oder farbig 3, 4, bis 5 fl. die feinsten aas Seide Unterhemde fl. 6, 8—fl. 12.
Fnassokra (auch für die Jahreszeit) Massangabe fusslänge pr. Dt*, fl. 4 5, 6 die feinsten aas schönster Wolle n. Farben xum anstricken auf fil d''cosae 8, 10—fl. 12.
Damenstrftaqrfe weiss oder Arbig das Dutzend fl. 6, 8, 10, 12—15.
Sehr elegante Herren oder Damen battisttücher mit flLrbigen Terschlede-nea Rand gesäumt, das Dtzd. fl. 3, 4, 6, 8 feinsten fl. lt.

Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntödéje Pécsett,
Ajánlja gazdasági gépekkel és «*skösOkkel jól berendezett raktárát, ugymind: két ffarata lÍMztörló-malmot, vas-állványnyal ellátott (őifQréNit 18" ffési 30" vastag fának, maláta én olnjsuzút e«é««en vasból 1&4"30"36" hoenzu kémény hengerekkel, sat.
Továbbá készíttetnek ; gftskasányok minden eddig ismert szerkezet szerint ée pedig vámmázsáját 17 írtért, ha a karány többet mind 60 mázsát nyom, 60 mázsán alól pedig 18 frt. vámmázsája, (1481—2)
Teljesen berendez: *ör- és pálinka fölöd éket, emeli gépeket bányáknak, vii-és gőzmalmokat, fQré*z müveket és minden a rakott padolat készítéséhez szükségéé gépeket.
C i r k u 1 a r.
Wir er 1 inben an« nachstehend auf unsere billigst gestellten Herbst-Preiscourant aufmerksam sa mache«, und werden wir auch wie b s jetst bemüht sein, den Wünschen unserer geehrter. Abnehmer nach jeder Richtung nachxukc tmnen und durch reelles und solides Gebah-ren das Vertrauen unserer P. T. Kunden uns imt .er xn erhalten.
Durch unsere Verbindungen mit den g-össten Fabriken des Contxoents haben Euer Wohlgeboren die güustige Gelegenheit Ihren Bedarf bei einer ersten Bezugsquelle zu Fabriks-oreisen au decken.
Unsere Artikel »ind durchgehend* best.-r Qualitit und führen wir simmtliche Waaren su 3 verschiedenen Preisen; der erst angemerkte ist 2. Qualitit, der zweitangemerkte 1. Qualitit und der drittangemerkte Preis ist Hochp:iin*-Qualitit.
Auf Variangen übersenden wir c->n»j>lettc- Preiscourante und Muster-Abschnitte franco und gratis. Effectuirrmg per Nachnahme Achtungsvoll j t
Dls Wieser Kattss-Drsokfabrlks-Niederlage Stadt, Eupr e ch ts p 1 a t z Nr. 3.
(1479-2)
Druck waare.
Eif. Erzeug. Percalin-Hemdsioffe, per KM*» a 20, 23, 25 kr.
Cosmaaosor Erzeug. Percalin-Hemdatoffc. per Elle i 25. a0, 35 kr.
Mftbelperc&il und Möbeicreton per Elle a. ¿0, 35, 40 kr.
Cosm. Leder fflr Damen- und Kinder-Anzüge, per Elle i 40, 42, 45 kr.
bemusterte Cosmanoser und französischer Bril-lantin, per eile i SO, 35. 40 kr._
Glatt« weisse B&umwollwahre.
Chiffon und Hemden-Sbirting, per Elle i 20, 26. 30 kr.
Weisse Brillantin lind Atlasgradl, per Elle i 25, 30, 36 kr.
•¡t franzosiche Piquets in allen Farben, p«-r Elle 4 45, 50, 60 kr.
V gelber Nanking, per Elle i 20 25, 0 kr. chamoi- und weisser Nanking, p«-r Kll«r & 80. 35. 40 kr.__
Tticbel waare.
1 Dtzd. Kinder-B&ttisttüchel, mit färbigen Kanten i 80, »0 kr., fl. 1.
1 Dtzd. Damen-Battistiüchrl, gesäumt mit farbigen Kanten 4 ft. 1, 1 80. 1.40.
1 Dtzd. Damen-Jaconettllchel ä fl 1.60,2.50.3.
1 Dtzd. Herren-Taschentücher, gesiumt mittar-bigen Kanten i fl. 2.50, 3, 3.50.
1 Dtzd. weisse Rumburger LeinentQchel ä fl. 2. 3, 4.
1 Dtzd. weisse Inländer Leinentüchel * 11 f.. 6,7.
1 Dtzd. weisse Belfaster Battist-L«-ti». n.üchel a II 8, 9, 10.
1 Dtxd. Belfaster Leinentüchel, mit farbigen Kanten 4 fl. 5, 6, 7.
1 Dtzd. Foulard- oder Kattun-Kopftücbel, eigenes Erzeugnis» 4 fl. 2, 2.50, 3.
1 Dtxd. Koulard- oder Kattun-Kopftüchel, (Jos-manoser Erzeugnis* 4 fl. 3, 3.50, 4.
1 Dud. farbige Taschentüchel 4 fl. 2. 8.50, 3.
1 8:Qck Herren-Seiden-Foulardtaschentuch. mit färbigen Kanten, das Neueste 4 80 kr, h. 1 20. 1.50._
Engl, glatte Schafwollwaare.
Schwarze und glatte färbige Orleans, j>er Elle 40, 50. 60 kr.
Schwarze und glatte färbige Demi-Lüster, per Elle 4 70, 80, 90 kr.
Schwarze und glatte färbige Seiden-Lüster, per Eile 4 fl. I, 1.20, 1.50.
Schwarze Sammte, per Elle 80 kr., fl. 1. 1 ''10.
Schwarze Silk-Kleider-fiaramte, per Elle fl 1.60, 1 30, 2.
Firbige gestreifte Kleidersammte, daa Neueste für Damen-und Kinder-Anzüge,pr. Elle fl 1.50.
1 Stück 30 Ellen weiss, blau, melirt oder färbig Barchent *|« 4 fl. 7, 8, 9. 1 .Stück 30 Ellen weis«, blau, melirt oder färbig Barchent \ ä fl. 10, 11, 12. 1 Stück Schnürl- oder Piqué-Barchent T\t á fl. Ő, 9, 10.
1 Stück 8chnürl- oder Piqué-Barchent */t ä fl.
9, 10, 12.
1 Stück Schnürl- oder Piqué-Barchent •/, 4 fl.
10, 12, 15.
1 Elle hochprima Wattwoll-Barchent á 40 kr.
Damen-Piquéröcke per8tückfl. 2.50, 3.50, 4.50. Kiuder-Piquédecken, weiss oder firbigper Stück fl. 1, 1.20, 1.50.___
Glatte Leinenwaare. 4i4 30 Ellen Garnleinwand per Stück fl. 6. 7, 8. •j, 0 Ellen Garnleinwand per Stück fl 8,9.10. \ 30 Ellen gewaschene Stuhlcreasleinwand per
stück fl. 7, 8, 10. \ 30 Ellen gewaachenp Stuhlcreasleinwand per
Stück fl. 8, 10, 12. \ 50 Ellen Belfaster Webe per Stück fl. 12, 15, 18.
yl, 50 Ellen Hollender Webe per 8tück fl. 16,
20, 25.
54 Ellen ßumburger Webe für Herrenhosen per Stück fl. 80, 25, 30. \ 54 Ellen Rumburger Webe für Damenhem-
den fl. 30, 35, 40. v, 54 Ellen Rumburger Webe für Herrenhemden fl. 40, 60, 60.
Die Weben sind ausschliessliches Fabricat May L Heifeld.
Leintücher ohne Naht per 8tück fl. 3, 3 50, 4.
Damast-Waare.
Weisse Garnituren in Halbleinen-Damast, ü Pers. 12 Pers. 18 Pers. 24 Pers.
fl. 4,
fl. 7,
fl. 10,
fl. 14.
• Barchent waare.
1 Stllck 30 Ellen weiss, blau, melirt oder fär big Barchent 7, 4 fl. 6, 7, b.
Weisse Garnituren in Reinleinen Jaquard. 6 Pers. 12 Pers. 18 Pers. 24 Pers.
fl. 5, fl. 9, iL 14, fl. 20.
Weisse Garnituren> in Reinleinen-Damast. 6 Pers. 12 Pars. 18 Pers. 24 Pers.
A. 7, fl. 12, fl. 18, fl. 24.
I Dtxd. färb Dearert-Servietten fl. 2, 3, 4. 1 Dud. weisse Deaaert-Serrietten fl. 2, 3, 4. Damast-Handtücher per Elle 4 25, 30. 35 kr Reinleinen-Handtücher per Dtxd. fl. 4, 6, 7. Reinl- iuen-Servi®tten per Dtxd. fl. 4, 6, 7. 1 Stück */« färbiges Kaffeetuch 80 kr. R''-inleioen-Tischtücher *14 fl. 2, 2.60, 3.
»»I, fl. 3, 4.50, 6. «/4 fl. 4, 5.50, 7.50
nU 6, 8, 10.
Reinleinen färbige Garnituren.
6 Pers. 12 Pers.
fl. 8.
Bett- und 1 Tischdecke
1
fl. 4,
Garnitur Decken, 2 ä fl 10, 12, 15.
Bei Bestellungen bitten wir anzui^beu, ob 2., 1. oder Hochprima-Qualität gewünscht wird Bei ganxen Ausstattungen oder großer Abnahme besondere Preisermässigung.
Auch bitten wir die Adresse g< uau zu beachten : Mar Ruprechtsplatz Hr. 3, rückwärts der Ruprechtskirche, vis-4-ris dem Eingang der Sacristei.
Cirkulär.
Durch den günstigen Einkauf nachfolgender Speelalltitss sind wir in der angenehmen Lage, dieselben zu besonders billigen Preisen.
ausverkaufen zu können.
Achtungsvoll
die Wiener Cattun-Druck-
Fabriks-N iederlage, Stadt, Ruprechtsplatz 3.
Prei8C0urant:
1 Dud. Kinder-Battiat-Taschcntilchel mit färb.
Kante 85''kr. 1 L>ixd.Ma<lc*eu-ß<*uui-T*aclieutücuel mit färb.
Kante und gesäumt fl. l.__
1 Dud. Damen-battist-Tascnenuicuel mit färb.
Kante und gesäumt fl. 1.30._
1 Dud. Damen-Jaconet-Taschentüchel mit färb.
Kante fl. 1.60._
1 Dud. Herren-Taschentüchel mit färbiger Kante und gesiumt fl. 2.50. Dieselben in Hochprima mit den eleg. Mustern fl 3.
1 Stück Damentüchel in Hochprima-Battist-Clair mit jedsm beliebigen Monogramm-Buchstab.
gest., (Handarbeit) 80 kr.__
1 Dud. weiase Leinentüchel fl. t._
1 Dud. engl. Geaundheits-Frotirtücher fl. 3, praktischer und basser als Schwamm._
1 Dud. eng. Piqu6-Handtücher fl. 5._
1 Dud. tttrk. Bade-Handtücher fl. 9._
1 Paar (2 Stück) Piquäbettdecken in bunten
blauen oder braunen Zeichnungen fl. 6. 1 Stück Bettvorleger aus buntem geschorenen
Teppichs teff fl. 2.50. 1 8t. Bettvorleger in grösserer Sorte fl. 3,50.
1 Stück Seiden Cachenex für Damen fl. 1. 1 St Seiden-Cachenex in grösserer Sorte Hochprima fl. 1.60.__
1 8t Berl. Woll-Cach. für Herren fl. 1. 1 St dasa. in Hochprima fl. 1.50._
1 St. Seiden-Cachenex für Herren fl. 2. 1 St daas. in Hochprima fl. 3 und 4._
1 Garnitur Tischzeug 1. 6 Personen fl. 4.50. 1 Garnitur Tischzeug f. 12 Personen fl. 9.
Auf geehrtes Verlangen senden wir complat-ten Preiscoarant unseres Lagers und versichern nur gute Waare xu liefern und bitten schliesslich um genaue Beachtung unserer Firma und Adresse.
Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Niederiage.
Stadt, Rsprsobtspiatz Nr- 3,
nur rüclaoärU der Kirchs, vi* d- vis dem Eingange zur Sacristei. Wir bitten diesen Preiscourant aufxubc-waaren, da derselbe nur selten veröffentlicht
wird.
Original Holländer und Ostfriesländer bestes Melk- und Zuchtvieh
liefert B. H. Groencveld aus Baiiderneuland hei Hunde in Ostfriesland (Eisenbahnstation Leer in Hanuover.) (1482—2)
Anfragen und Bestellungen vollen eittweder directe nach dort oder an den Generalbevollmächtigten fSr Oesterreich-Uugarn Horm Wilhel« Waltrtbsrg, Oekonom zu Markgraf Nensiedl bei Wi«n gerichtet werden
Biztos eredménynyel ——
a valódi
Wilhelm-féle
antiarthritis, antirheurnatikus
vér tisztító thea.
• «*
a következő betegségek ellen használható • (1466—2)
1) csúzos rohasu)k ;
2) köszvény;
3) aftestfc éprfdtaények elles s sskatfiltksél;
4) súj-daganatok és aijssgyobbodissk ;
5) bőrkiütesek nevezetesen pattanni soknál ;
6) húgyostistalsisk ellen;
7) előkésztésül • fesnt sevezett bajok ellss kászsálasdó ásványvizek előtt,
8) az ásvsiyvlzek pótlásául a betegségek elles
Ovás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi Wifctla-féle antiarthritis, antirheumatikus vértisx-titö-thea Csak ax elsS nemzeti Wllhelsi-féle vértiaxtitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy álulam * lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra fsloaztva, orvosi haaxnilat- és uu-sitAssal ellátva 1 frt., a bélyeg é* pakolás-dij 10 kr.
A t. cx. köaöoség kényelmóro a valódi WillMlB-félS astl-srttrjtu és astlrhesastlkus vértisztitó thea kapható :
Nagy-Kaslzsáa : Rossshsrg Ferepcz urnái. Zágrábban : Mittl-bach Zsigmond; Koaxegen: Csacsinovits N. Kfsxthelyen: Rosenberg Kmanuelnél; Kaproncxán : Werli gyógyszerész; Sopronban : |1 Wrthovsxky ; Seombathelyen : Pillich Ferencx gyógysseréxx, 8aat-mártr: J. B^ssin eyócrsxer^sx urakná''
A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
kinálkoxik szerencsés esetben mint legfőbb nyeremény azon Isg-ujabb nagy pészsorsolássál, mely a magas kormánytól biztosítva van.
A terv oly előnyösen van berendezve, hogy ax egymásra követkexó 7 húzásban néhány hónap alatt 43,200 nyeremény soroltatik ki s azok köxt a követkexó főnyeremények lesxnek :
375,000 birodalmi mark, tüzetesen : 250,000, 125,000, 90,000, 60,000, 50,000, 40,000, 36,000, 30,000, 24,000, 20,000, 18,000, 15,000, 12,000, 6000, 4000, 203-sxor 2400, 412-axer 1200, 512-*xer 600, 599-s.cr 300, 19,7i>0-sxor 132 8tb.
A nyereményhuxások hivatalos terv szerint történnek. A legközelebbi első uyereményhuxásra exen nagy s ax állam által bixtositott pénxsorsolásnál
1 egésx eredeti sorsjegy csak 2 tallér vagy 3l/t frt — kr. bankj. 1 fél t 1*/
4 " « ~ » M »> / 4 »« 1» n
V«.
— „ 90
1 negyed „ a pénz beküldése mellett.
Minden megrendelés rögtön a legnagyobb gondossággal és a Hamburg állam cximerével ellátón eredeti sorsjegy saját ke-xébe küldetik.
Megbixóinknak a hivatalos tervezet és minden huxásról a hivatalos sorrend ingyen megküldetik.
A nyeremények kifizetése axonnal következik állambiztosi-tás mellett és lehet egyenesen elküldetni, vagy összeköttetéseinknél fogva bármely ausxtriai nagyhelyeken.
A mi sorsjegy eladásunknak a sxerencse kedvez, mert már soksxor fixettük ki a főnyereményeket igy f. éri oktober 7-én is a főnyeremény nálunk nyeretett.
Ily sxilárd alapokon nyugvó vállalatnál élénk részvétre számithatván, felkérjük az érdekelteket, hogy a kívánalmaknak minél pontosabban megfelelhessünk, f. évi MVeafeer 17-if tegyék meg nálunk rendeléseiket.
S. Sfceindecker & Comp.
(1475—3) bank- és váltóüzlet Hamburgban.
Ad és vesz mindennemű államkötvényt, vasúti és kölcsön-sorsjegyeket.
ü. i. Köszönjük az eddig belénk helyezett bizalmat > midőn egy uj sorsolásbani részvételre felhi^uk, igyekexni fogunk pontos szolgálattal tiaxtelt megbízóink elégedettségét ki-nyernL A featiek.
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által felszólitat-tuiik, hogy nagybani vásárlásnál előnybe részesítsük. Ennek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállitot tuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecsélletni.
(J464—5)
frt | kr. frt | kr
db. 3U rőf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60 , 30 , fehérített Creász vászon . , 50 „ finom Hollánder vászon „ 30 „ legfinomabb chiffon . . . , 30 „ minden szinü ágynemű . .
, 304/4 széles finom schnürl parkét--
f , , , , Piket parkét .--
tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők .... „ fin. fehér Batist zsebkendők színes szélüek
„ ugy szintén egészen szinesek.....3 —
20
8
--13 —
--8 --
7 50 és 8 —
--8 -
--8 -
. . 3 — 3 -
3 8
valódi
Gyolcs Damask szalvéta db. 30 rőf. Damask törülköző kendők .
Több ezer rőf uj divatú legjobb minőségű cosmanosi Perkaiinok, és 4/4 széles gyapjú ruha kelméknek rófe 27 kr.
Ezeken kivül szolgálhatunk: fehér és szines uri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50, 2 — 3 frt.
Nagy választékú ingelók, gallérok, manchettok, és nyakravalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mim bárhol. Moll és Creppe lisse, széles futó szőnyegek, uri piai-dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal össze- i köttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagyunk,hogy »c bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfog?* 1 reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni
A rőf számú tárgyakból, kivánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai m«grendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesitjük. — Tisztelettel maradván
Fürst és Goldner
Zala-Egerszegen.
orst. szab. legnjabbas ő Felsége álul k-i váltsággal kitüntetett ax srvsai kartél Megvizsgált, S sikeresnek talált eaerféleképen kipróbált titkos szer a pstká-■yok, házi s mezei egerek, vakamtok és svábok teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánoxni s, árulni,) haalsittas minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
Kaposvárott: POLTTZER R. úr
kereskedésében,^Pesten Schneider G. Lipót-uto**; kereskedé
aében kapható. 13)
Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr. V
F^yes bádog megrendelése is utánvétel mellett írvorsan tel-, jesittetik.
Ugyanott kapható OZttrsa-fcSMOS egyedüli szer a fagyhá-'' lyagok és tyakszea ellen, egy tégely 50 kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből
Kérek számomra még két adag arcanumot küldeni. Hatáss1 felülmulhatlan : pinexémben tömérdek patkány volt « 0n aj'' cánumáral sikerült «ket kipusztítani. Tisztelettel
Leoben, sept 9. 1873.
Schritza I.
Leobenben.
Kérek arcanumából ismételten egy adagot küldeni, mert ► ax mindenütt, hol vele kísérlet tétetett, kitűnőnek bixonyult. k Tisztelettel M a y r J o s.
Lembrechten, FeJsŐ-Auatria.
Kérek arcanumából számomra még 2 adagot küldeni, után hatása kitűnő, mindenkinek késxséggel foeom aiánlani. Kiváló tisxtelettel
Canale (Küatenland) aug. 2. 1873.
H ö n i g F.
Egyik barátom önnek arcanumából meg ajándékozván, minthogy hatáaa teljesen caélsxerünek bixonyult kérek számomra ii-6 adagot kftldenL Tisztelettel
Bosxay János, ^
Ittoarnohi (Bánát), földbirtokos. ▲
"Wíjdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorasajtó nyomása, Nagy-Kanizsia.
vagy-KANIZSA, 1874. november 5-én.
«yiffr.rri.
Tizenharmadik évfolyam,
Hirdet«»®*
6 hxMÍbcn petttMorbia 7, múndnor 6 a minden tovibo. «őrért ó kr.
.TYILTTÉRRKK
torooMiat 10 *r«rt r*.
:emer fel. Kincstári illeték miuden egye* hirdetésért külöuf J .10 kr. fizetendő. Js
—---^agl
s
wyt(! részét ¿ilecé közlemények pedig 4 kiacóhűx Mrasctv» ia-
tésendói:
SAGY-JKANIZ2A
előbb:
-SOMOG
Bérmeetetlen 1 erele* euk ismert BZOJÜMMár-•aktól fogadtatnak «1.
OZLÖN
bp* —— — -r» á^tg^í
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .jzalamagyei gazda«,, egyesület", a ..nagy-kanimi kereskedelmi t iparbank" a naav
a .Zala-Somogy'' gozha.ozas, reszvenytarsulat, ugy a .zala-egerszegi toma-tUzoltó egylet« . több megyei és váísi egyesület h''auSHrf^^
Heten kint ketszer, vasarnap- s csűtorCQJí öíl megjelenő vegyes tartalmi» ui
Zalamegye
bizottmányi közgyűlésének 1814. évi atíg.
4-én kelt ÖG99 sz. al-atti kiküldésére jelentés.
Méltóságos főispán ur!
Tekintetes megyei bizottmány !
Mély tisztelettel alulirt, midón a f. évi augusztus 4-dikén tartott megyei bizottsági közg J*,<''? határozata folytán Zalame-gvét a magyar orvosok és természetvizsgálók XVII. augusztus 24-dikétől 29-dikeig tartott nagygyűlésében Győrött képviselni lett megbízva: ezen rá nézve tisztelő megbízásnak megfelelt és a megbízás értelmében kötelességének tartja az ezen gyűlésben tárgyalt közegészségügyi kérdések felett hozott fontosabb határozatokról ezennel rövid
jelentést tenni.
Ezen a hazai közművelődést és közegészségi ügyet előmozdító gyűlésben 350 tag vett részt és az ország minden részéről összesen 32 megye és város küldte képviselőit, többnyire orvosokat, ámbár kívánatos lett volna, hogy más közigazgatási közegek is vettek volna részt a közegészségi ügyek feletti tanácskozásokban.
Ezen gyűlés legfontosabb tárgyát az országos közegészségi tanács által kidolgozott. a közegészségügy rendezéséről szóló és országgyűlés elé terjesztendő törvényjavaslat kcpezé, mely törvényjavaslat az orvosi szakgj''ülésben tüzetesen tárgyaltatott, és miután benne több indokolt változást tenni volt szükséges, a változások szövegezésérc szűkebb bizottmány küldetett ki, mely a hozott határozatok szerint módosított törvényjavaslatot a nagyméltóságú belügyminisztérium elé terjesztendi.
Ezen törvényjavaslat sok üdvös intéz-
TÁRCZA.
Szemlélődések a világirodalom terén.
X. Szinirodftlom.
— Bátort Lajos bfirátonuifik. — A német szia irodalomban az 1872. évben elhunyt Grillparzer Ferencz is nagy nevet hagyott hátra. — Müveit ugyan nem jellemzi a természetesség és abban több a keresett, mint a macából folyó jelenet, de az eszme gazdag ábrándok, az egyes szerepkörök hiánytalanul kikerekített önállósága, anélkül,hogy ezen előny hz egész rovásai a történnek a nagy drámai tehetséget első pillunatra felismerhetővé teszik.
„Sapho und Medea* sok tekintetben legkitűnőbb müve az agg osztrák költőnek, kinek tehetségeiről annyira elágazók a vélemények, hogy bárki is átolvasván Grillparzer munkáit, öumaga teremthet magának külön véleményt.
Legutolsó színmüve a „Jüdin von Toledo" — e dráma a kritika által haazoLtalannak nyilváníttatott. — Megtámadták a regét, az alakítást, az eszmemenetet és végre akidolgozást sem hagyhatták érintetlenül. — Általános üézet az, hogy a „ Jüdin von Tcledo" nem azon darab, mely „Sapho és Médea4'' költőjének irói dicssugarait fényesbiteni hivatva lehetett volna.
Ellenségei sem tagadhatjak Grillparzerről, hogy az irálynak vetélytársnélküli egyedura a legújabb német szinirodalomban, valamint azt sem, hogy munkáinak legszövevényesebb meséit, gyakran meglepő fordulatokkal élénkítve, oly ügyesen le tudta bonyolítani, hogy e tekintetben az agg író ritkította párját.
kedést és nevezetes haladást a közegészségügy terén tartalmazván, tekintetbe vére-hazánk kedvezőtlen közegészségi állapetját, életbeléptetése az országra nézve nagy jótétemény lenne.
Megkisérlendem az ide mellékelt törvényjavaslatban foglalt nevezetesebb hala dást jelző intézkedéseket kivonatban előadni és rövid időre bátorkodom becses figyel rnö-ket igénybe venni.
Nevezetes baladásnak tekintendő a törvényjavaslat azon intézkedése, hogy:
1) Minden törvén) hatóságban állandó egészségügyi bizottmány alakittatik, mely ] minden közegészségi tárgy felett mint ta-^ nácskozó, véleményező és indítványozó testület fog múködni.
2) Hogy a törvényhatósági főorvos és a járásorvosok az egészségügyi bizottmány hármas kijelölése mellett a hatósági bizottságok által választandók s hogy hivataluk állandó és ettől csak bírói ítélet alapján foszthatok meg.
3) A törvény rendeli, hogy 5000 lakost számláló községekben is állandó egészségügyi bizottmány alakítása szükséges és, ■ hogy minden község vagy pedig több egye- \ sült község községi orvost tartani köteles.
4) Minden 3000 lakost számláló község, vagy több kisebb község együtt, községi okleveles szülésznőt tartani kötelesek.
Miután azonban tapasztaltatott, hogy a községi orvosok állása, midőn a községek által dijaztatnak igen kétes, a mennyiben a köznép az orvosi segítség becsét elismerni képes nem levén a községi orvosi intézményt különösen kezdetben tehernek tekintené, a szakgyülés által javaslatba hozatott, hogy a községi orvosok fizetését a törvényható-
ságok eszközöljék, a mennyiben a költségek 8. közigazgatást adóval együtt behozatnának«
Szükségesnek is találtatott egyáltalában közegészségi czélokra alakítandó alap, a mennyiben a kórházakban gyógyított vagyontalan betegekért járó gyógyítási költségek visszatérítése most távoli rokonaikra, sokszor szegény községekre esik, mi által egyes emberek, vagy községek érzékenyen megterheltetnek és sokkal könnyebben esnék az e czélra képezendő alapra szolgáló kivetendő csekély adópótlék fizetése.
Nevezetes haladást tartalmaz ezen törvényjavaslat a védhimlőveli oltás kényszere meghatározása által, a mennyiben azon szülék, kik indokolt ok nélkül gyermekeik védhimlőveli beoltását életök első évében elmulasztják, büntetés alá esnek. Az orvosi szakgyülés ezen alkalommal sajnálkozását fejezé ki, hogy a főorvosi központi himlőoltó intézet czétjának meg nem felel, mert az oltő-orvosokat elegendő jó és egészséges oltóanyaggal ellátni nem képes. Ezen bajon segítendő, javaslatba hozatott, hogy az országban két központi védhimlő-oltó intézetet és pedig Budapesten és Kolozsvárott, az orvosi egyetemek székhelyein állíttassanak fel, melyekben a véd himlő-anyag az egész esztendőn át teheneken is volna megújítandó.
A járványos betegségek elleni intézkedések és az orvosok alkalmazásáról szóló rendszabályok ezen törvényjavaslat egyik fejezetében összefoglaltak, azon méltányos javaslatot tartalmazván, miszerint a járványos betegségek gyógyítása és ápolása alkalmával a járványnak áldozatul esett orvosok, seborvosok és ápolók özvegyei és , árvái nyugdíjazás, ellátás és nevelési pót- |
lékra tarthatnak igényt. Méltányos és illendő, hogy azoknak családjairól, kik I járványnak megküzdésében vesztik el éle-1 tűket, az állam gondoskodjék.
Hallgatással el nem mellőzhetem azon törvényjavaslatban foglalt intézkedést, miszerint a szülésznői gyakorlatra csak a magyarállam területén érvényes oklevéllel ellátott szülésznők bocsáthatók és miután most sok falusi bába oklevelet előmutat ni nem képes, tartoznak öt év alatt magukat szülésznői oklevéllel ellátni, különbed & szülésznői gyakorlattól eltiltatnak. Miután tény, hogy ezen iskolákban nem képzett bábák oktalan bánásmódja által nem caekól) -számú szülőasszony és magzat vesz el a szülészi időszakban és gyermekágyban ; ezt tekintetbe véve az orvosi szakgyülés ezen határidőt két esztendőre javasolta leszállítani.
(Vége köv.)
Dr. bchreyer Lajos,
kir. törvéayazéki, vasúti i megyei tisstb. tőorvos.
Koránk vívmányai a hadászat
terén.
(Vére.)
Igaz, hogy az emberiség korunkban már annyira elsatnyult,*) hogy olyanok, kiket mi most mint herculeseket bámulunk, a középkorban is még a gyengébbek közé so-roztattak volna; mert, hogy mily erősek voltak a régiek, arról fogalmat szerezhetünk, ha csupán azon körülményt vesszük tekin-
__v
•) An ujonososái alkalmával N.-Kanitaáa 23
iar. fiatalember k»zül, kik sorozás alá kerdltek csupán egy lett alkalma*.
Törekvései rendesen akkor szenvedtek hajótörést, ha Seribe »absolut monarchiájába* az intrigue körébe kalandozott; e téren ő nem volt hivatva babérokat aratni.
A negyvenes évek kiválóbb drámaírói közül Mósen érdemel emlitést, müveiben azon pótolhatlan hibát követte el, hogy rendszerint olyan vidékekről és alakokról irt, melyeket nem ismert a természetben. — A színpadon igen jelentékeny sikert aratott ,111. Ottó" czimü drámája. — Kétségkívül buzdításul szolgált a költőnek a meleg fogadtatás, mert „Kienzi" „Florenczi menyasszony " „Weimári Bernhard* czimet viselő drámáiban jelentékeny haladás észlelhető.
Ki ne ismerné Halra „Griseldis* czimü szoraorujátékát, mely oly rendkívüli tetszéssel találkoeott Németország minden színpadán; — ugyan ezen költő »Vadon fia" czimmel megjelent drámája az előbb említettnél is sikerültebb.
Gutzkow «Gazdagok iskolája" szintén e korszak szülötte. — Gutzkow igen kitűnő alakja a német drámai költészetnek; — alakjainak természetessége és kedélyessége szükségkép nyereményül tekinthető oly időkben, midőn a színpadon a kínzó eszközök és akasztófák tündököltek, — vagy zaarqok királyok boszut esküvő monolog-jai rémitgeték az érzékenyebb közönséget. — „Savage," „Werner," „Patkul" drámái nem oly sikerültek, mint az előbbi, ámbár kü lönösen az első nagyobb színpadi sikert vívott ki.
tCsendes család'' czimü drámája, mely a jeles iró ujabb művei közé tartozik, mind a kritika, mind a közönség részéről igen kedvezőleg fogadtatott
Immerman „Das Trauerspiel von Tirol nak czimzett müvei nyerte el a közel ismerést;
— e népies hangon irt színmű kétségen kívül igeu becses munka és drámai köny vtárból nem is szabadna hiányoznia.
Hermán Maraggraff: „Amsterdami galambba, Lipcsében tetszéssel fogadtatott, ezen iró a müyészi Ízléssel a színpadi hatást tudta párosítani. — Különben drámai részben gyengébbek voltak, részben nem méltányoltattak kellőleg.
Meg kell még említenünk Laube t és Küh-ne-t,*) kik nagy ügyességgel vittek színre történelmi tárgyakat; — az előbbi »Monaldeschj* és »Rococo* czimét visel«.'' drámákkal; az utóbbi pedig .Isaura von Castilien" szomorújáték a által tűntek ki. — Laub* müveit Stutgartban és Lipcsében kitüntettek, sőt a szerzőt is színpadra hívták.
Heinet költői tehetsége daczára sem nevezhetjük jó drámairónak „Khampsenit* czimü színmüvében teljesen beigazolta, hogy ő e pályára nem született; nagy ő, mint lyrai költő és szatirikus, de a drámaírás nem tartozott tehetségei közé. — E helyen csupán azon okból emlékestönk meg e műről, miszerint ne tartas sék Heine oly színműírónak, kit nem is szükség felemlíteni.
„Khampsenit" magába véve sem síkerűit szomorújáték és mégis kidolgozásában és egyes részleteiben annyi jeles vas, hogy rérzekre osztva, mint költemény méltó volna. Az »utolsó mór király" szerzőjéhez.
Bizonynyal senki sem kívánhatja tőlünk,
*) 8«akaége«nek látjuk megjegyezni, hogy e»en •tainmfiiró, nem ngyanaaon egy «zemély a bölcsészeti iró Arnold ^flhne-vel; — ?*inmfli*ónk keresztneve Aoguazt lavén, az el*G bet fi ugyanazanossága tévedésre adhatna alkalmat.
hogy minden nevezetesebb színműírót, aki talán egy sikerült darabot irt, elősoroljunk, mart ez csaknem emberi erőt meghaladó munka volna. — Töpfer, Meiszl, Forst, Lonng, Leut-ner, Holberg, Birraun, Hopp, Holbein, Börn stein stb. stb. bizonynyal ismeretes nevek lehetnek az előtt, a ki a német; vagy Soulic,Leb run, Souvestre, Artigues, Melc ^Üe, Bou-chardy, Deauvoir, Duveyrier azok előtt, kik a franczia színházakat sürüen látogatják, vagy « nemzetek irodalmaival behatóbban foglalkoznak, — de hazánk olvasó közönsége előtt, nem lévén korszakot alkotó irók, sohasem nyereodik el azon fontosságot, mely részben megilletné őket
Több hírnevesebb irót is kihagytunk tér-szűke miatt. — Még elősorolhatnók őket, de e végsorokat az ujabb kor két legnagyobb .szabad szellemének:" Voltaire-nek és Biron-nak rövid jellemzésével óhajtottuk befejezni.
Ki ne ismerné e két világhírű nevst és ki ne ismerné tettkörűket ? . .. Ha valaki, ugy Voltaire volt az, ki azért írt ssmművet, hogy eszméi ne kelletlen értekezések alakjában terjedjenek el, hanem kedveltetőbb alakban szivárogjanak a szivekbe. — E csélból irt Voltaire tragédiákat; — ezért irta „Mohamedet" és „Brutust." — Joileux, Voltaire-ben egyedül a forradalmi eszmék lappaagó kígyóját látja, ki a szépirodalom és bólesésset szelíd szellemű palástjában furakodott a nemzet szivébe. — Gambrion, jeles raüvében. , A franczia forradalom okai kezdemény esése és előzményei" igy ír e tárgyról. — Három iró előste meg a franczia forradalmat, úgymint: Diderót, Voltaire és Rousseau, — ha e három férfiú nem él, százeserek élete nem pasaroltatott volaa alj
tetbe, hogy a zsidók Jericho falai alatt trombitáikból (?) oly hatalmas hangokat csaltak ki, hogy a falak düledezni kezdtek (??) Nem tudom, a poroszok mire mentek volna Páris ostrománál, ha trombitaszóval akartak volna a falakon rést nyitni ? — azok bizony még ma is trombitálhatnának s a falak egész türelemmel hallgatnák erőlködéseiket. - így tehát okvetlen az észnek kellett pótolnj azt, mit erőben vesziténk s hogy pótolja is, — szomorú eredmények constatálják.
Azelőtt a csaták zárkózott sorokban vívattak 8 valóságos óriás tömegekben állottak a felek egymással szemben smiért?mert a lőfegyverek tökéletlenek lévén, ez aránylag csekély veszteséggel járt s a rohamnál, melv az akkori csatározások fő momentuma volt, az egész erővel hathatott. Ez volt azon része a csatáknak, mely vérengző volt. — hol egymást puskatussal mint a vadak verték agyon 8 oly vérengzést vittek véghez. mely örökszenyfolt lesz az emberiség történetében. Mégis ha összehasonlítjuk veszteségeiket emberben, a legujabbkori csaták-veszteségeivel, látni fogjuk a borzasztó különbözetet, melyet a haladás, a fejlődő műveltség szült. — Napjainkban, midőn a katona lőfegyverével 1 perez alatt 18 — 20 lövést küld az ellenre; midőn egy egyetlen robbanó ágyúgolyó (Srapnel) vagy bármely ürlőveg (Hohlgeschoss) a tömegből százakat semmisítene meg egyszerre, okvetlen más csatár-rendszert kellett alkalmazásba venni, ujat s a czélnak inkább megfelelőt. Ha ma a fcatona a haíczba vonul slátja, hogy ked-vesi körötte könnyezve nyujtnak búcsújobbot, — nem vigasztalhatja már őket bátorsága s erejére hivatkozva; most az ügyes ség a lendítő s a szerencse a döntő körülmény a csatákban.
A furfangos emberi ész, mely fajának kiirtását czélzó eszközök feltalálásban olv
V
fáradhatlan s oly leleménydús tevékenységet fejt ki, hogy minél előbbre haladunk a korral, annál borzasztóbb gyilkoló eszközökkel van kilátásunk találkozhatni a hadászat terén, — nemsokára odaviheti, hogy egy uj Deocalion és Pyrha lesz szükségessé, kik a földet újra telítsék e verekedő természetű fajjal. — Most már csak azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy bármily kimerithet-len az emberi ész kutatásaiban, bármily feneketlen a mechanica eszközeiben, — van egy, mely határt szab a vérmes combina-tióknak; van egy, melynek uralma, habár a föld összes üvegkészletéből gyűjtő- és szóró-lencséket köszörülnének is, csak bizonyos határig terjedne — s ez az emberi szem.
Készíthetünk oly ágyukat, oly fegyvereket, melyek a golyót tán több ezer mértfoldre repítik, mit ér ez akkor, ha nem látjuk a tárgyat, melyet találni óhajtuflk ? Majd ha a szem annyira tökélyesül, hogy a föld dóm-'' borodásain, hegyek és sziklákon keresztül láthatunk, majd ha a látkör már nem szab határt a látásnak, — akkor méltán tarthatunk attól, hogy a francziák Párizsból s a poroszok Berlinből lövöldöznek bennünket akkor, midőn Kanizsa utczáin gondatlanul sétálgatunk ; — addig azonban, míg a természetellenes tökélyesüléstól nem tarthatunk, csak sas leszen az ész. amely magasra tör, — mig fáradtan ismét alábukik,
ZALAY LAJOS,
Jegyzőköny.
A „Z-Szt-Gróth járási tanítókor-* nek J. é. oktober hó 29-én Zalabérben tartottJéléves közgyűléséből.
Jelen voltak:
Elnök: Glaazer József, szt gróthi; jegyző: Pozsogár Gyula, végedi; Kákosy Antal, sala-béri ; JLöwinger Mór, Boor Lajos és Deutsch Sámuel, szt.-gróthi; Somogyi Imre, szakod i; Kontor Zsigmond, batyki; Békeffy István, csáfordi; Péntek József, szt.-péteri ; Pákay György szt.-gróthi — tanitók, mint a járási kör tagjai.
1. Elnök szívélyes üdvözlő beszéde, és a gyűlés megnyitása után olvaatatik, és minden észrevétel néikfil hitelesíttetik a legutóbbi gyűlés jegyzőkönyve.
2. Elnök tudomására juttatja a gyűléaaek, hogy Geazner Bertalan, volt szt.-gróthi tanító, és járási körűnk egyik tevékeny tagja miután a tanítói pályáról véglegesen lemondott,— úgyszintén Varga János, volt türjei tani tó, távoli helyen történt önállósítás, — Berger Ignácz, volt szt-gróthi tanitó, Rohonczrai áthelyezés, és végre Oszvald Lajos, volt szt.-gróthi tanitó, a képezdei tanulmányok hallgatása tekintetéből'' nevezett helyrőli távozása folytán, — megszűntek rendes tagjai lenni e körnek.
Bemutatja egyúttal Löwinger Mór és Deutach Sámuel szt.-gróthi tanítókat, mint a a járási kör uj tagjait.
A gyűlés részéről szívélyesen üdvözöl-tetnek.
3. Elnök az összes tisztikar nevében — letelvén az alapszabályok értelme szerint meghatározott egy éves működési határidő — az egyetemleges lemondást beadja.
4. Az uj tisztikar megválasztása következő eredménynyel ejtetett meg: elnök : Glászer Józset; alelnök: Somogyi Imre; jegyző : Pozsogár Gyula.
5. Elnök a legutóbbi gyűlés ideje óta hozzá beérkezett közérdekű leveleket, jegyzőnek felolvasás végett átadja.
Olvaatatik :
a) Méltóságos gróf Batthyány Zzigmond és tekintetes Bessenyey Ernő tiszteletbeli tag-
uraknak — a megválasztatásra vonatkozó — válasza.
Előbb nevejeti méltóságos urválaazaban,
— melyet a gyuléa jegyzőkönyvileg is megörökítetni határozott — Őszinte örömét nyilvánítja •g felett, hog/ a kör, melynek tehetségétől ki-^Jhetőleg mindenkor támogatója kiván lenni
_öt tiszteletbeli tagjává megválaaztotta. — A
meggyőződés meleg hangján irja becses válaszában ő méltósága, miszerint: . Hazánk jóléte, és anyagi gyarapodása fő alapját képezi a s z e 1-1 e mi fejlődés, és ez az, melyet önök uraim zászlójukra irtak: „testtel, lélekkel hozzájárulok e nemes és szent czél előmozdításához." stb. Kéri egyúttal a kör elnökét, miszerint az alapszabályokat kezeihez átszolgáltatni, és, hogy a kör tagjaival megismerkedheKsék s müködéeökben tevékeny részt vehessen, (Éljen !!!) a leendő ülések határnapjait vele tudatni
— ne terheltessék. — Tekintetes Bessenyey Ernő urnák jegyzőkönyvileg megörökítendő nagybecsű válaszában főikére tik a kör elnöke, hogy adandó alkalommal a megválasztatással tanúsított bizalomért, legyen a kör előtt köszönetének tolmá-csolója. — A kör minden jelen volt tagjának iteblében lángra lobbanták a magasztos lelkesedés azent tüzét, fenttiaztelt nevelésügy barátnak eme nagy figyelmet keltett szavai: „Legyen meggyőződve az általam nagyrabecaült .kör," miként éltem utolsó pillanatáig legszentebb polgári kötelességemnek ismerendem, csekély tehetségemet oda irányozni, hogy a nevelés szent ügyét ugy, mint a nemzet legel ső napszámosainak a tanítóknak m é 1-tá n k i é r d e m 1 e 11 tekintélyét, és anyagi jólétét előmozdithaaaam."
Hosszan tartó éljenzéssel kedves tudomásul vétetnek.
b) Hock Pál türjei tanitó és a „kör- volt alelnöke — az elnökséghez tudomásvétel végett beküldött levelében értesiti a kört, miszerint közbejött akadályok miatt — aajnálatára
— a gyüléaen meg nem jelenhetik, kéri egyszersmind az elnökséget, hogy részéről a lemondást szintén beadni sziveakedjék.
Mégis idézett levelében tett több rendbeli indítványát a gyűlés azon megjegyzéaael veszi tudomásul, miszerint azokat csak az indítványozó jelenlétében fogja behatóbban tárgyalni.
„Szerény nézet fatenyésztéaünkről- czim-mel irt értekezése jegyző által felolvas tátik. Összehasonlítja értekező hazánk fatenyésztéai állapotát máa, — ezen azakban haladottabb államok fatenyésztéai állapotával a azon meggyőződésének ád kifejezést, miként hazánk eddig e tekintetben csigaléptekkel haladt előre, mely szomorú állapotot, a nép szivében honoló nagy közönynek véli tulajdonithatni, s ugy hiszi, hogy ezen közöny kiiratáaára legkivált a néptanítók vannak hivatva. Felhívja tehát pályatársait, lennének buzgó apostolai ezen — népnevelésünk szintén egyik íő ágát képező — ügynek.
c) Olvaatatik Geszner Bertalan volt azt. gróthi tanítónak levele, melyből a kör az illetőnek a tanitó pályaróli végleges lemondását sajnálattal veszi tudomásul. v
Óhajtja, miszerint a részéről .felejthetlen
— nem ébredtek volna fól a Robespierre-i, Ma rat-i és Dantoni szenvedélyek; e vulkánok aludtak volna, és millió átok nem reszkettette volna meg az eget. — Tagadhatlan, hogy ezen emberek lényében volt valami rendkívüli; va lami öntudatlan ösztöne egy érzelemnek, melyet ők szabadságnak neveztek.*_
Raymond ismét igy ir: ,Az eszmék bar-cza előzőleg vette kezdetét és e csatatéren,mint matadorok: Voltaire, Diderot és Rouateau tüu-dököltek. — Diderot nagyon felkapott egyik sszméje ez volt: .Az utolsó pap beleire akasszátok föl az utolsó királyt.- — • z ocsmány eszoie sokakat elragadott és az álombölcs (?) költői istenitettek.''
Fölhozván hazafiainak megjegyzéseit, szabadjon Voltaire életéből egy különös eseményt elmondanunk: Bármennyire különoz dolognak tűnjék is fól Voltaire a forradalom megtestesült azelleme, — a szabadéi vüség leg-tulságosabb alakja élénk levelezésben állott XIV. Benedek pápával (Lambeumi) sőt egyik legjelesebb tragédiáját a azent atyának is dedikálta. — Midőn Benedek pápa elolvasta a kitűnő művet, igy irt Voltaire-nak: .Legnagyobb gyönyörrel olvastam a legszebb szomorujáté-kot." (la belliaaima tragédia, - con summo piecere. — **)
Benedek apoatoli áldását küldé a szerzőnek éa őt, mint a legbuzgóbb katholikust „szeretett fiam Krisztusban" nevezé.
Benedek egykor kertjében sétálva vett
•#) Web« Gyula „A pápaság története. — A
,Demokrítoix" sxerx6jének e jele« mondhatnám a maga nemében páratían munkájának 142. lapján fordul «18 aa érintett dolog. — Megragadjuk aa alkalmat • művet olvasóinknak ajánlari, mely szabadelvű irányban ismerteti a pápaaág történetét -KOhler K. F. kiadásában jelent meg Lipcsében. K. B.
Voltaire-től levolet és Campano bibornokhoz, ki őt kísérte, hátrafordulva mondá: — .Istenre mondom ez a Voltaire legjobb barátom !-
E kis kitérés után szabadjon a nagy tra-gédiairó „Brutus" czimü müvéből, mely forradalmi eszmék'' valóságos tárházának nevezhető, egy kis töredéket ide igtatni, megvilágítandó azon modort, melyben Voltaire saját gondolatait dicsőíteni szokta. „Tanácsterem. —
Publicola. Tarquinius hatalmát nem remeg sóm, Erős kebellel várnám őt be itt; — Vitézzé tette s vértezé erősen : A szent szabadság Róma fiait! — Cselektől tartok én, mit ő kiaért meg! Miért küldé követjét át ide ? Nyíltan kimondók, hogy harczolni vágyunk, Mert csalni Róma nem tanult soha Es ellenét nyíltan tiporja porba. — Kívánom én a zsarnok vesszen el!
Brutus.
En, én vagyok, ki Rómát szent jogában Leghőbben védem mindenek között; De nézetem e tárgyban nem ugyan az: Hadd jöjjön ő és lásaa meg im itt On -ön urának gyász parányiságát. — Lássa tanácsunk, mely trónnál magasb, Jövőnk nagyságát lássa a követ meg, A férfiút szabadnak lássa ő. — Bámuljon éa itt ülve bennetek'' lát;
A hon hatalmát láaaa bennetek._
A zsarnok hive itt tanulja, hogy mi A nagy azellem, mely minket feltüzel, Lássa tanácsunk'' és remegjen ő.
(A tanács szavaz.) Publicola. Veled van látom a többség, tehát én Nem állok ellen. — Mit Róma óhajt Paranca előttem. — Hozzátok be, hát őt!
(Proculus távozik.) Oh! bár Rómát ne sújtsa a csapás, — Te vagy Brutus, ki küzdtél a hazáért, S szabadságot ad ál rabláncz helyett, — Védjed hazámat a légy te pajzaa annak, S Róma örök hálája a tied!«
íme az ős római történet alakjaiban az 1793. évi franczia forradalom eszmeiánczolala.
— Valóban korlátolt elméjű lenne az, ki azt hinné, hogy Voltaire-t csupán e jelenetek nagy-azerüsége éa nem eszméi terjesztésének czélja vezérelte.
A forradalmi költőről áttérhetünk a ne-gatió veszedelmes költőjére : George Noel Gar-don Byron Lordra, ki, mint egy magyar iró megjegyzi a nemzeti azellemnek a pedantizmua és orthodoxiamus ólom bilincsei alóli felszabadi-táaát titáni erővel vitte véghez. Byron lelke egye volt a legnemesebbeknek ; a szabadaág iránti lángoló szenvedélye, melyért életét is ál-dozá, hallhatatlan müveiben ía visszatükröződik.
Mint drámaíró nem volt oly azerencaéa, mint költő, drámái megtartották a költőiséget, nem vesztették el as előadás gyönyörű köny-nyedaégét, hanem nem bírtak színpadi hatáaaal.
— Róla ugyan azt mondhatjuk, mit Heine-ról mondánk: drámái kitűnők, mint költemények és gyengébbek, mint azinmüvek.
Lord Byron összesen négy drámát irt, úgymint: .Marino Faliero"*) „Sardanapal" .The duoFoscari'' .Manfréd;- % müvek, mindegyike az angoloknál nemzeti kincsnek tekintetik, habár határozott drámai értékkel nem is nagy mértékben birnak.
Ezzel befejeztük „Szemlélődéseink- harmadik tárgyát a azinirodalmat, a forrásokat,
*) £ dráma stövegéből „Költésiét* czimet viselő czikktlnkben kis töredéket hoztunk mutatványul. — Bátorkodunk arra utalni olvasóinkat.
kör mielőbb felviruljon, és magasztos czélját minél előbb elérje, hogy benne a azent tanügy éa ennek elhagyott bajnokai a megtámadok ellen védő paizara találjanak.-— Értésiti továbbá a gyűlést, miazerint a kör pártoló tagjai közé kiván fölvétetni, e czélból, mint évi tag aági dijat 1 oszt* ért. forintot mellékel leveléhez, mely összegnek — a kör pénztárába leendő — rendes fizetésére, továbbra ia ígérkezik.
Szivea tudomásul vétetik.
6. A kör jegyzőjének azon indítványa, mely szerint t. i. a kör réazére .Zala-Szeut-Gróth járási tanitó-kör- föUrással pecsét készíttessék, általános helyesléssel togadtatott, mely -nek mielőbbi elkéazitésével indítványt tevó jegyző bizatik meg.
7. Pozsogár Gyula a természettanból — „a hévmérú készítési módja, — alkalmazása és hasznáról" tartott módazertani előadá8t.
8. A jövő gyűlés helyéül^mint a jirás központja Szt-Gróth, határidőül podig 1875. évi május hó lőn kitűzve azon hozzáadással, hogy a határnapot elnöki meghagyás után, nemcaak hírlapok utján, hanem külön köröz vénynyel is tudaaaa az illetőkkel a körjegyzője.
9. Végül a gyűlés sajnálkozását fejezé ki a felett, hogy e járásba tartozó, jelesül: Szt-Gróth polgárváros, Udvarnok, Szt.-Láuzló, Senye, Koppán, K.-Görbő, Szőllőa, Dötk és Teko-nye községek néptanítói — eszerint a kör tagjai hanyagul, vagy épen nem igyekeznek részt venni az u^yia ritkán tartatni szokott értekezleteken ; miért is elfogadtatik ama indítvány, hogy t. i. fentebb jelzett közaégek tanítóinak semmi esetre sem helyeselhető eljáráaa ez idó szerint már harmadszori elnézés után, azon megjegyzéaael hozaasék nyilvánoaaág elé, hogy az ezután minden okaélkül elmaradó rendes tag ellenében alapszabályaink egyik idevágó § ában meghatározott eljárás lészen alkalma zandó.
Néhány apróbb ügy elintézéae után elnök ur, járáai körünk érdekében az illető tagokat lankadatlan buzgalom kifőjtésére kérte — a gyűlést bezárta.
Kelt Zalabérben, 1874. oktbr. 29-én.
GLASZER JÓZSEF,
a kör elnöke.
Jegyzette: POZSOGAR GYULA, a kör jegyzője.
Helyi hírek.
— Zalamegye évnegyedes közgyűlését e megye székhelyén Zala-Egerszegen, fuis pán ur ő méltósága néhai előde Gr. Batthyány Imre elhunyta felett tartott remek beazéddel nyitotta meg ; melyet egéaz terjedelmében közölni igyekezünk, mint szinte a megyei közgyűlés egyéb határozatait ia, annyival inkább, mert n lapok szerkesztője idő közönkint hosszabb ideig fog Zala-Égerszögen tartózkodni, hogy a megyei ügyekről kimerítő és hü közleményeket adhasson. Mai azámban megkezdettük dr. Schreyer Lajos közegészségügyi érdekes és közhasznú hivatalos jelentéséoek közlésével, e*után Zalamegye első tanfelügyelője Nucsecz Józset nagy figyelmet keltett szabadelvű jelentése fog következni. sat.
melyekből adatokat merítettünk éa részben érveléseinket támogattuk jegyzéaekben ismertettük, tehát azokat újra előszámlálni legalább is felesleges munka volna.
Nem mondhatjuk, hogy ez itt befejezett munka könnyű lett volna és caak t. olvasó közönségünk elnézésére számítva kíséreltük meg, megküzdeni vele; ha csak annyit értünk is el hogy valakinek olvasmánya megválaaztá-aában szolgálatára lehettünk, oly czélt értünk el, mely hasznossá teheti az enemő rövid jegyzéseket ia.
Jövőre azemlénk a történelmi irodalomra fog kiterjedni; az anyagot rövid időn reméljük ösazegyüjthetni.
KÓVARY BÉLA.
A szenvedés a költészet nyelvén.
„Kell,kogy egy magaab kéz a szenvedések savával fűszerezze földi életünket, hogy el ne romoljék isietünk az igaz jók iránt.- — »Minden szen vedÓ8 azen forrásra vezet utoljára vissza, honnét az áldáaok folynak." — „A szenvedések felhőszakadások, melyek elárasztják a kellemes völgyet, hogy az ember a hegyre siessen, nagyobb látkört nyeijen s tisztább levegőt leheljen." — .Többet ér egy sebhelyekkel gazdag sziv, mint az, mely még sohasem szenvedett« — „Szikla-él a szenvedő pályája. Hogyha róla az oldalt mosolvgó rózsák felé egy hibás lépést tesz, nem határozhatja meg: eddig akarok esni és nem tovább." (Szvorényi.) — .A töviskoszoruk életünk rózsaágaiból készülnek s nem a borongós, de a legmelegebb nyári nap után támadnak szélvészeink.- (Eötvös.;

_ Hangverseny. A városunkban léte-j''lci»dedovoda ügyét a , kanizsai dalárda Eltarolta annyiban, hogy f. hó 14-én annak
* néhány kitűnőség műkedvelői közremű-mellett nagy hangversenyt rendez. Mél-
oliuk e nemes törekvést egész horderejében ^¿gitékát látjuk benne annak, hogy az
* let életrevaló és küldvén bár a nehézségek ^nagyobbikjával — a közönség részvétlensé-''^ 71. __ — mégis mindeddig birta magát Cpn tartani oly mérvben, hogy nemes coljának telhetőleg megtelelhessen. -Szivbőlohajt-
. hogy ez alkalommal semminemű előítélet UWbanem a czél magasztossága vezérelje a iveket és, hogy a t. közönség kikj saját ré-cakéiével a siker biztosítását előmozdítani fedjék. - A belépti dij 1 o é. forintra •étetett és a szíves felülfizetések e lap hasabjain köszönettel fognak nyugtáztatúi. — (S. S.)
— A szini előadások alkalmával szombat, nov. 7-től kezdve Kovács Gábor zenetár-sUlata fog működni. Helyes !
— Verekedés. Nov. L-én este egy korcsmában Nagy-Kanizsán cs. kir. katonák Axter Vasion nevű asztalos legényt kardvágásokkal tejéu annyira megsebesítették, hogy felgyógyuld *éte*'' „ fi<Sn
— Tánczestely tartan k ma nuv. b án
Á korona" étteluneBen, aláirás: 5 ft.
— A nagy-kanizsaié nkóntes tűzoltóéi''let uj tisztikara: Főparancsnok: Hencz •Utal, Maszvezető: Attmann Mihály, szivattyú-vezetők : Neuszidler Károl^^eitl János, Parancsnoksági segéd : ózolzer Gásztáv. Jegyző :
-Tóth István, szertárnok: Vucskica János. Tüz-rendő-parancsnok: Valbach Mór, Tüzrendőr-atígi biztos Zerkovitz Vilmos. Bővebb leírást
jövő számunk hoz.
— Hcdottaknapja előestéjét a kanizsai köztemetőben szokott diszes kivilágítás mellett kegyeletesen tartotta meg a kath. közönség, az idő kedvezése folytán hullámzó néptömeg járt-keit szótlanul az elhaltak csendes bi-ruúaimaoan.
— Lapunk 85-dik számában közölve volt, hogy Ternovecz, Maczinecz, Csrécsán, lJrettíticecz,Szlakovecz Brézije, Felső-Hrastyán, Tottovecz, Kursanecz és Sztrahoninecz községekben is uralg a marhavész, illetékes kézből vett értesítés nvomán kijelentjük, hogy ott nem volt s nincs marhavész. Az alább közlött táblázatot. kimutatás szerint van elterjedve.
— A keleti marhavész áliásáról, örömmel közölhetjük, miszerint a kanizsai járásban Fityehaz községben is szücendőben van, ugyan is: 1. október hó 29 ón az utolsó 5 betegből 1 elhullott,4 pedig meggyógyultnak nyilváníttatván beteg uem maradt s máig sincs. — Ezen községben összesen megbetegedett 66 darab 29 udvarban, — ebből elhullott29, lebunkóztatott Ü, meggyógyult 31 darab, — összes veszteség
35 darab. — M. N.
— Uj zenemű Táborszky "és Parsch nemzeti zeueműkereskedésében Budapesten most jelent meg s küldetett be hozzánk : ,A holt költő hierelaie" irta Jókai Mór, melodrámai zenéjét szerzé Liszt Ferenc z. Ara 1 ft. 20 kr. A szöveg magyarul és németül mellékelve van hozzá.
— Kinevezés. Berger Ödön m.
kir. távirdatisztet és Pötz Ferenci kir törvényszéki joggyakornokot ő cs. ésapoet. kir. felsége Gödöllőn 1874 évi oktober hó 30-án kelt legfelsőbb elhatározáaával szabadságolt állományú honvédhadnagyokká legkegyelme- j sebben kinevezni méltóztatott.
— A * Vasárnapi Újság" november 1 eei száma a következő tartalommal jelent meg: Császka György püspök (arczképpel).
— Mesék. Greguss Ágosttól — Maszlag Jankó. Költemény, Pásztóitól. — Fekete márvány. (Dánnovella.) — síremlékek, (képekkel.) — A tőke növekedés törvénye. — A vénasszonyok nyara. — A csendes-tengeri vas pályán, II. (Két képpel.) — Budapesti_nyomo rultak, IV. Borosty áni Nándortól. — A hétről. — Irodalom és művészet, közintézetek, stb. rendes rovatok.
— Nyilvános köszönet. Lesújtott minket a nem várt veszteség óvsulya, mely dr. Klein Ignócz, a néhai szerető férj, s leggondosabb családapának halálával nehezedett reánk ! Gyengék vagyunk e nagy csapás elbirhatására, a pótolhatian veszteség szorongatja sziveinket! E megmérhetetlen fájdalom közepette elodázhatatlan kötelességet vélünk teljesíthetni, ^midőn feledhetetlen elhunyt családfőnk barátainak s hü tisztelőinek a végtisztelet megadásakor — leverő bánatunkban tanúsított nekünk örök-emlékezetes részvételeért — mert csak ez ad némi enyhet legmélyebb köszönetünket nyilvánítjuk. Csáktornyán, 1874. oktober 31-kén Néhai dr. KLEIN IGNÁCZ gyászoló családja.
— Csáktornyái járás szolgabirája Vrancsics Károly ur lett 52 szavazattal Mészáros Sándor ur 40 szavazata ellenében.
— Komárváros ^mellett egy vasúti falügyelő valószínűleg gutaütés következtében a mocsárba fúlt.
— Horvát-Sr-t.-Miklóson egy embor borleeresztéskor a pinczébe saját hibája folytán a hordó által agyonzuzattatott.
— Rövid hirek. Latinovits György honvéd alezredes m. hó 26 án Bécsben agyonlőtte magát. — A ilorenczi érsek meghalt. — Gr. Arnimot 100.000 tallérnyi biztosíték mellett szabadon bocsátották. — Alsó-László mezővárosában 130 ház égett le, a kár 90,000 frt. — Kullmannt, Bismarck hgre lőtt 14 évi börtönre-és annak letelte után 10 évi becsületvesztésre Ítélték el. — Karisbadban a lefolyt idény alatt 20,000 vendég volt a touristákon kivül. — A bécsi Stadttheater „Frau Baronin Dadányi* nevü m.hölgytől két felvonásos vígjátékot fogadott el. — A szultán palotájában a szolgák száma hatezer. — Uj írógépet találtak fel, melylyel a leggyorsabb írónál is 20 szóval többet lehet írni. — Gráczban Harkályi Köves tbnk. megőrült. — Barkoczy Pál báró csalás és sikkasztás miatt 3 havi börtönre ítéltetett.
— Nápoly 3000- és Minervinő 300 lira évi nyugdijat szavazott meg Garibaldinak. — Trencsénmegyéből okt. 29 ón ismét 101 kolera árva érkezett, kiket Pestmegyében helyeztek el. — Popásu János káránsebesi g. püspök választatott meg Nagy-Szebenben Metropolitává.
— A kolozsvári dalár- ünnepély tiszta jövö-delme, melyet a közp. ig. vál-elnökséghez átküldött, 1695 frt. volt. —
i
a keleti marhavész állásáról s csáktornyai vászkerületben f. 1874. évi oktober hó 28 ig.
A vészes község neve
Peklenicze . . .
Pod turen . .
Ferketinecz . .
Ma^skovecz . Hlapic8ina Újudvar
Szelnicza . . , Szenkovecz Decanovecz
Novakovecz . .
Miklovecz . . . .
s CS M w Ebből october 28-ig 1 a N (0 a
A volt összes ma állomány © T3 O bp o o ** "s bO •o Lebunkóztatott • ce *f SX et -4) S s M N Maradt marha létszám — be CD ** 93 Xi te o
® S SJD O s "5 rC S ^ t¡c te o s beteg to a «s bO 00 CD O) t) g > fO O 15 »-s
279 143 60 67 2 62 217 5
760 529 259 264 3 — 262 498 10
92 53 25 22 1 — '' 26 66 5
134 88 48 34 2 — 50 84 4
293 71 52 23 1 — 53 240 6
432 • 11 — — 7 4 11 421 146 3
153 111 4 — 3 — 7 3
366 48 11 12 2 — 13 253 1 23 1
588 1 — 1 — — 1 557 I —
178 1 — — — 2 3 175 —
Vegyes hirek.
— A hulla eltartására nézve Hidrovai Tóth István, Csongrád város mérnöke uj készüléket talált fel, meljet maga következőleg ir le: „Ui találmányom áll, ez eddig senki által uem iámért uj vegyülékből, mely sokkal sűrűbb az üvegnél, tiszta fehér átlátszó szinü, a természeti légnyomásnak tökéletesen ellent áll ugv, hogy ezen anyagból készült koporsóba helyezett hulla sirboltozat alatt 50 egész 80 évig el nem rothad és abban az állapotban marad, mint mikor betételett, annélkül, nogy a hullának belső részei kivétetnék bebalzaamoz-tatnék. — Ezen koporsót a halott betevése után többé felnyitni nem lehet, — de arra szükség nem is lesz, mert a koporsó legfinomabb fehér átlátszó szinü lesz, lesznek azonban halvány
egy ott időző barátunk irja — a hölgyek magyar szabású, zsinórokkal „kiteremtettézett* dolmányokat kezdenek „hongrois" néven viselni. Remélhetőleg így import-képen majd nálunk is divatba jön a magyar viselet.
— A wtohigu %xó eredete. Az angol sza b&aelvüket rendesen „vrhig"-eknek nevezik. Honnan eredt e név, azt a „London Reader" így adja elő: a tizenhatodik században keletkezett Angolországban egy királyellenes párt, mely a népszabadság elérését tűzte ki czélul. Jeligéül ezt választá: „Wehope in God* (Reményünket istenbe vetjük.) E négy szó első betűi a „whig" szót formálják s ezt vették föl a párt elnevezésül.
— Lakodalmatok körfön&sn.Mult kedden PárÍ8b&n a Rue de Ménilmontant egyik vendéglőjében egy munkás lakodalom ment végbe. Ettek, ittak, tánczoltak, mulattak, mint oly em berek,kiknél a mulatozás nem mindennapi dolog. Már közelgett a mulatság végének órája, midőn a vendéglős nyugtalankodva félreszólitja a vőlegényt s bemutatja neki kifizetés végett a számlát száz frank összegben. A vőlegény apósához utasitá a vendéglőst, hogy majd az kifogja egyenlitni a számlát; az após odanyilatkozott, hogy neki bizony egy árva souja sincs testvéréhez küldte a számlát, ez ismét a vőlegény atyjához utasitá a megrökönyödött fogadóst, dé az örömatya is minden válasz helyett üres zsebeire mutatott. Erre a vendéglős nagy lármát csapott s elkezdődött a dulakodás, melynek a rendőrség azzal vetett végett, hogy az egész jpénztelen lakodalmas népet a rendőri állomásra vezette s ott neki ingyen lakást adott.
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. évi oktober havi .forgalma.
piros szinü koporsók is, kik halottjaiknak kedveskedni akarnak, mely koporsóban a holttest piros szint fog kapni, hogy miért nem fog erjedésbe menni ezen koporsókban a holttest, ez az időszerint még titok, ha ezen koporsók használatára nézve a nagyméltóságú kereskedelmi ministeriumtól 30 évre engedélyt nyerek, ugy Magyarországon hét városban fogok raktárakat é? hozzá műszaki hivatalokat felállítani. Egy ilyen koporsónak az ára 500 frtig terjed, vagyis a hány évig akarják az illető «-evők a hallá épz''gben maradását 50 éven felül.
— A magyar divatról a »Magyar Államiban a következőket olvassuk: Mig a magyar megvetve festői szép nemzeti ruháját, holmi „sackerl''-be bujt — míg hölgyeink a „Kike-rikinek" hódolnak — addig Párisban — mint
BEVÉTELEK.
a
ím <
u
ín
Pénztár számla 16. Hitelezőnek. Betét a támlának
váltó
Kölcsön ,
Előlegezési „ Bélyegületék , KOtvény ¿a váltó kamat se. Beiratási dij ,
Késedelmi kamat . Költség „
Százalék
Házjövedelem r
Házbér óvadék Kintlevő kamat . „ Arany kölcsönkamat,, értékpapír „
Értékpapír szelvény. Belét arany B
Botét frank .
Vtrgyes
L<\jegy*é*i dij .
1U
105
ft kt
46,351 56
63,684 12
3,262 —
21,621 —
4 69
9,247 49
61 56
172 62
12 70
25 —
762 50
406 80
116
- 145,603 9*
KIADÁSOK: 15 Adós Pénztár számi.
Betét Váltó Költsön Betét kamat Költség
Kötvény és váltó Bélyeg
Házjövedelem Tiszti fizetés Házbér óvadék £151egesési Adományozási Arany kölcsön Betét arany Bútor
számla
kamat sz.
»i
számla
*60 1Ô0
37,550 60,958 13,«70 1,611 110 816 2 96 320 50 20,000
42 62
16 11 10 90 19
50
2bÖ
összes forgalom. 376
134,785 230,389
55
91
Nov.
Történeti naptár.
5. 1848. Arad ágyuztatása Berger által. — 1853. Garay János költőnk halálozása.
6. 1848. Olmützi nyilatkozvány. — 1860 Kossuth, Klapka és Pulszky magyar kormányt alakítanak.
7. 1701. Rákóczy Ferencz Bécsújhelyről menekszik. 1811. Erkel Ferencz születésnapja.
8. 1848. Perczel Ormordot (Friedau) szuronynyal beveszi.
9.1848. Damjanich győzelme a ráczo-kon.
10. 1444. A várnai csata. — 1738 Rákóczy József (Ferencz fia) meghalt Csernigrádon.
11. 1456 Cilley Ulrik halálozása Bel grádon. — 1847. Az utolsó pozsonyi országgyűlés megnyitása.
Színészet.
(M.) Mult hó 28-án, szerdán Gerő J. igazgatása alatti színtársulat által adatott: „Lili-omfi, vagy a vándor színészek" énekes vígjáték üres ház előtt. Színészeink megmutatták, hogy zene nélkül ie tudnak olyan quartettet csapni, melyből bizonyára a jelenvoltak közül senkisem kér másodszor. Ezzel eleget mondtunk volna'' a
sikerről, ha a kivételt képezőkről hallgatni akarnánk. Gerő, Szentesy, Márton, Gerőné, Gerő Lina és Berzsenyiné igyekeztek öeszevá-gólag működni — Oktober 29-én csütörtökön „Király leány, mint koldusnő, vagy az élet iskolája" nagy hírű, jeles, nevezetes (már ismét ?) nézőjáték került színre. A rendezőségnek igen sok bajt adhatott e nagyszerű(?) darab, de napról-napra jobban meggyőződünk arról, hogy az oroszlánrész mindig a szegény súgónak marad fenn. Szentesy ur ma a sok gond között el is feledte, hogy a szegény koldusoknak még posztó kesztyű is alig jut, nemhogy glace-kat viselhetnének. Mártonnak kevés szer pe volt s talán épen ez okozta, hogy az utolsó jelenetben király létére, az udvaronezok közé sorakozott. Nagy baj az a szórakozottság! Berzsenyiné kitűnő fogadósné és Tomanőczy méltó fia volt. — Szombaton ok. 31-én „Mendez Dianna, vagy az akasztott ember ós a gaillaci anyakönyv,« adatott Márton Béla jutalmául. Valóban sajnálattal néztünk végig az üres székeken s alig hittük el, hogy a közönség ez igyekező s eddigi fellépéseivel legtöbb sikert aratott ifjút érdemeihez méltólag nem jutalmazta. Gerő kitűnő humorral játszott s a kevés számú kö rönséget többször inditá tapsra. Gerő Lina, Szentesy érzéssel és jól alakítottak. Márton és Berzsenyiné, mint mindig. — Vasárnap november 1-én „Mátyás diák, vagy a czinkotai nagy iteze* adatott ismét üres ház előtt. Márton, Szentesy, Gerő, Gerőné, Berzsenyiné, Gerő Lina, jól mulatták a közönséget Nem tudjuk mibe keressük a részvétlenségokát,annyit azonban megsugunk az igazgató urnák, hogy repertoir-jál az erőkhöz mérje.
Papírszeletek.
Az ndrarló elkezdette dalolni kedvese «lőtt a Következő szép dalt:
„Jaj beh szennyoa az a maga kendője I" — Szennyesebb a magáé, tudja ! érti! kiálltott ingerülten a kis lány.
A korcsmáros lármázott vendégei előtt, hogy at asztalt ugy bevizezték.
— Sohse zngolódjék korcsmáros uram, szólt egy.k ivó, — hiszen a kelmed borával vizeztük be.
Piaeziárak.
— Sopron okt. 30. Buza 3.80 — 4.80 Rozs 2 80 —3 40 Árpa 2 frt. 20 kr. — 80 kr. Zab 1 frt. 80 kr.
— 2 frt. 20 kr. Kukoricxa 2 fn. 40 kr. — 80 kr Széna mázsája 80 kr. —1 frt. Szalma — frt. 70 kr.
— Székesfehérvárott okt 31. 1874. Buza 4.
— 4.40 kr, kétszeres 3 frt 2ü — 60 kr. Rozs 2 frt 80 — 3 frt. Árpa 2 frt. 20 - 40 kr. Zab 1 frt. 60 — 70 kr. Knkoricza 1 frt. 60 2 frt — kr.
— Pécsett okt. 31. Buza 3 frt. 50—3 frt 80 kr
kétszeres 3 frt.--3 frt. 20 kr. Rozs 2 frt 80 —
90 kr. Árpa 2 frt. — kr. 2 frt. 10 Zab 1 frt. 75 — 85 kr. Knkoricza 2.10.—20 Széna mázsája 1 frt. 90 kr. Szalma mázsája 90 kr.
— Szombathelyokt. 30. 1874. Buz* 4.—4 40 kr
Rozs 3.40 — 80 kr. árpa 2.30—60 kr. Zab 1.50 - 60
kr. Knkoricza idei 3.---kr. Marhahús fontja
30 kr. Borjúhús fon^a 40 kr. Sertvéshus fontja 52 kr. Obor akaja 12 frtig. Ujbor 6 — 7 frtig. Keményfa öle 10 - 12 frtig. .
— Kfiszegea 1874. okt. 28-án a buza 4 frt. 10 kr. 4 frt. 60 kr. Rozs 4 frt — kr. 4 frt 26 kr. Árpa 2 frt. 50 kr. 2 frt. 60 kr. — Zab 1 frt. 90 kr. 2 frt.
— kr. Knkoricza 2 frt 40 kr. — frt., — kr. — Liszt legf. lü frt., mundliszt 12 frt., rozsliszt 9, barna liszt 8 frt. —, dara mérője 15 frt — Lencse 10 frt. Bab 4 frt 80 kr. Kása 12 frt. — kr, Burgonya 1 frt. 20 kr. Fa kemény 13 — 15, puha 9 frt. Marhahas 28 kr., tehénzair 60 kr. disznóhús 32 kr., disznózsír 52 kr. borjúhús 40 kr. birkahús 20 kr. — Széna m. 2 frt 10 kr. Szalma m. 1 frt. 10 kr.
— A flylrl placzon okt. 31-dikén. Buza p m-8*— 90 fns. 3.30— 4.70 Rozs 76—80 fns. 2.80 — 3.20. Árpa 70—72 fns. 2.60.—3.— Zab 48—50 fns 1.80.--2. Knkoricza 86 -88 fns. 2.40.--80 Köles 85 fns. 2.40—2 80. B»b 90 fns. 5.10.—50.
Szerkesztői üzenet.
1486. Br. Zákány, Örvendüuk felgyógyulásodon .
1487.- .A bánat vigasza * Nem közölhető.
1488. B. L. Zala-Egerszeg. Sajnáltuk.
1489. D. G. Budapest. Közöljük
1490. J. Győr. Némi módosítással — igen 1
1491. * Mielőbb magánlevelet Írunk.
1492. Veszthoff ,Árvájának* sikerült fordítását köszönettel vettük; terjedelme miatt csak a jövő évben közöljük. Fogadja sz''ves üdvözletünket !
1493. N. L. Régi dolog, legjobb az ignorantia.
Érték- és váitófolyam november. 4.
5*/« metáliques 70.50; 5*/. nemz. kölcsön 74.40; 1860-ki álladalmi kölcsön 109.25; bank-részv. 9 87; hitelintézeti részvények 239.75; London 109.80; magyar földtehermentési kötvény 77.75; temesvári földtehermentézi kötvény 77.50; erdélyi földtehermentési kötvény 74.75; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.—; ezüst 104.30 ; cs. kir. arany 5.22-Napoleond''or 8.84 ya
Lottobuxn».
Brünn, okt. 21-én 79, 75, 68, 48, 44.
Buda, 24-én 72, 57, 52, 39, 34.
Lincz, „ 65, 64, 79, 49, 77.
Lemberg, v 28-án 66, 6, 12, 64, 81.
Prága, , 65, 50, 5, 62, 3.
Felelte szerkesztő : Bátorfi Lajos.
HEILMITTEL!
Sicherer Erfolg, bewiesen durch Tausende von Zeugnissen.
Philipp Neustem,
(1490-1)
Apotheker ,zum h<-il. Leopold*
in Wien, Stadt, Ecke der Planken- und Spiegelgasse,
legt dem P. T. Publikum eine Keihe von wirklichen Heilmitteln vor, welche norh immer, mögt-n sie von Aerztm oder L.i»-i: .-»npcwendet werden. in allen Fällen vorzüglich sich bewähnen ; als üeweis der immer mehr steigende Verbrauch derselben, und die Tau «ml- von Zeugnissen, die von den Geheilten entsendet wurden ; wir .¿ö:iu<u
mit gutem Gewissen einpfählen.
daher dieselben.
Die Verzuckerten Blutreini-gungs-Pillen der heiligen Elisabeth sind leicht abführend, hlutreini^end und dabei völlig unschädlich, bewähren »ich vorzüglich bei Krauk-heiten der Unterlei bßorgane. VVecü-belüeber, Krankheiten der Brustorgane, Llauikrankheiten, Augenkrankheiten, Krankheiten des Gehirnes. Mundes, Kinderkrankheiten und Frauenkrankheiten, bekämpfen jede Verstopfung, die gewisse Quelle der meisten Krankheiten.
Wir bitten, die vcrzuckorten Pillen der heil. Elisabeth ausdrücklich zu verlangen, weil die obigen Wirkungen nur diese Pillen haben. Wer einmal diese Pillen der heil. Elisabeth genommen, der wird nie ein anderes derartiges Mittel mehr nehmen, und nur bei den verzuckerten Pillen der heil Elisabeth bleiben und dieses Mittel weiter auem-pfehleu. — 1 Rolle mit S Schachteln. 120 Pillen \enthaltend, kostet nur 1 fl.
brustsaft.lindert augenblicklich jeden Husten, brüstst luncrz ä 70 kr.
(reibe Rübenbonbuns, als vorzügliches Linderungs- und Anfeucb-tungsmittel & 10 und ¿0 kr.
Fichtennadel - Zahnpillen, entfernen alsogleich je Inn Zahnschmerz i 25 kr.
Balsam G6rome, einziges Mittel gegen Gefröre a »''>0 kr.
Fichtennadel-Cigaretteu. gegen Asthma uud Brustbeschwerden 25 Stück 1 fl. ö. W.
Meuthin. für die Gesundheit, für die Toilette. Beste» Mittel gegen alles Unbehagen, Lieblichkeiten, Magenschmerzen. Diarrhöe. Zahnschmerzen ect, Vorbeuguugsmittel gegen epidemische Krankheiten. Eiuige Tropfen in ein halbes Glas Wasser genügen, urn allsogleiche Besserung zu bewirken. Preis 50 kr. Homöopathischer Kaffee, vor-
fl. l.M», Condensiite Schweizermilch a 5*> xr., !»r. (.«»Iis Speisepulver á üi kr.. Anatherin Mundwasser von Popp » H. 1. H> und nach Popp 4() kr., Liehig''sFleUchextract''/, Pfd. 85 kr., Dr. Fal».-r l\irl:a¿> á 1 Ii., Dr. Pfeif-fermann''s Zahnpasta á i 1, 1.25., Polt''a Reseda Kräusel-Pomade á tí. 1.1.50, Dr. Brown'' Haarconservi-rungs-Pomade in blond, braun und schwarz á 1 fl., Dr. Hcider''s Zahnpulver á o5 kr. sind immer frisch am Lager.
Wir beehren uns dem P. T. Publikum auch unser grosses Lager von P*rfumerien, Seifen, Pomaden ect. anzuzeigen, vorzüglich in Qualität \on den ersten Pariser und Londoner Häusern, die meist auf der Weltausstellung in Wien die Verdienstmedaille erhielten und doch billiger als in der Provincz, insbesondere das Haarfärbemittel von Dr (.''allmann in allen Farben 11 auf 1 Jahr ausreichend, á 3 fl. ö. W., für Goldblond 10 fl. ö. W. stell in kürzester Zeit die frühere Farbe der Haare wieder her. — Wir ••mpffblen noch die französischen Chocoladen, die bei der Weltausstellung IbT.''-t die Fortschritts-iued;.ille erhielten, von 60 kr. bis ?t fl. per Pfd.. den russischen Thee á 4 d. per Pul., auch in fl4 Pfd. i I el g.lliletl Büctisen á 1 tí.
Auch all«* möglichen Iustrumen-t • /iiui Heilgebrauche, wie Selbst-klystirer, Spritzen. Bandagen ect. billigst — Wir v ersenden auch Par-fumerie-Capsetten vonfl. 1—10, Bon-boni- re mit Chocoladen oder französische Bonbons á fl. I —10; grosses L iger von Zahnbürsten und anderen Toilette-Artikeln.
\N ir bitten das P.T.Publikum um Vertrauen, alle Anfragen beantworten wir allsogleich. Alle gangbaren Specialitäten aus Paris, London unil Berlii: haben wir am La-
zügliches Getränk für schwache Kin- ger. bestellen jeden Auftrag even
der, per Pfund 40 kr.
Kropfgeist, ein ausgezeichnet wirkendes Mittel gegen Blkhhals (Kropf) 4 70 kr.
Gichtgeist, wunderbar wirkend gegen Gicht und Rheumatismus ä 70 kr
Pariserpflaster, gegen Hühneraugen und jederart von Wunde ä 35 kr.
Injection-Cadelle, sicheres und schnellstes Mittel gegen Tripper uud weissen Fluss ä fl. I.6o und die dazu gehörige Brochüre ä 50 kr., macht jeden anderen Raht entbehrlich.
Gardieu, bestes Schutzmittel gegen ansteckende Kraukheiten ä d. l.:X). *
Orangen- und Citronen-Essenz, sich sogleich eine gute Limonade oder Orangeade zu bereiten Jede Flasche enthält 75 Glas und kostet nur fl. 1.
Oreillon. einziges Mittel gegen Schwerhörigkeit und alleH Ohren-krankheiten ä 70 kr.
Dr. Fremout''s Selbsthilfe, einzig wirklich reelles Mittel gegen Maunesschwäche 4 2 fl.
Storax-L''reme, sicheres Mittel gegen alleHautausschläge.wie Flechten. Finnen, Fledke ect. ä 80 kr.
Antispygloma. vorzüglich gegen Sommersprossen und Nasenrßtlie i. 1 Ii. 50 kr. ö. W.
Warburger Fiebertropfen, ein unfehlbare* Mittel gegen Fieber jeder Art ä fl. 1.60 und 60 kr.
Antisutin, erproptea Mittel gegen Fuss- und Achselschweiss und zur Vertreibung des üblen Gerüche« ä 50 kr.
Rhumin, das allerbeste Mittel gegen jeden Schnupfen 4 70 kr.
Die bekannten Specialitäten, wie Romerahausen Augenesseuz a
tuell *us Paris, effectuiren auch alle Aufträge am hiesigen Platze ohne jede Provision gegen Originalrechnung.
Wir versenden entweder gegen Baar oder Postnachnahme, die Versendung geschieht gleich nach Empfang des Auftrages und berechnen die Emballage «um Selbstkostenpreis ; der geringste Betrag bei Versendung ist 1 fl.
Die E ngros-Ahnehmer erhalten bedeutenden Rabatt.
Obige Apoth-k übernimmt
Consultationen
mit einem Dortor uer Medicin, Mitglied der medizinischen Facultät, der k hmer/lo* ohne Folgekrankheiten und B.-rufsaiörung Harnröh-renrtüase, frisch entstandene und noch so veraltete gründlich und schnell, auch Hautausschläge, Siric-tuieu, Fluss bei Frauen, Bleichsucht, Unfruchtbarkeit, Pollutionen,
iMan nessch wache,
ebenso Syphilis ntnl (beschwüre jeder Art heilt. Jeder Brief wird all-augleich beantwortet und die nöthi-gen Medicamente billigst versendet. — Geheimhaltung verbürgt. — Honorar für 6 brit-tH^he Consultationen 5 fl. • «beiis » ubernimmt obige Apotheke Schr.uli.be Gor.sultatio-nen für Ohren-, Augen- und Kehlkopfkrank»: unter obigen Badin-gong''-n.
Jeuen Damen und Herren, die Rath f(ir ihre Ilaard, Teint, Zähne, sowie für jedes auf die Schönheitspflege bezügliche Uebel erhalten wollen, vermittelt obige Apotheke Conaultationeu mit den ersten Autoritäten in diesem Fache. Näheres, briefliche Mitteilungen.
Haupt-Depot aller bekannten in- und ausländischen Specialitäten der Pharmazie, Parfumerie u. Toilette.
Im Verlage von Otto Maas* in Wien ist erschienen und in der ICxpeditton jlie«e« Blatten gratiN zu haben : . (1491 — 1)
Praktische Lehren

der
frt — kr. bankj.
— „ 90
A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
kínálkozik szerencsés esetben mint legfőbb nyeremény azon legújabb nagy pénzsorsolásnál, mely a magas kormánytól biztosítva van.
A terv oly elSnyösen van berendezve, hogy az egymáara következő 7 huzaaban néhány hónap alatt 43,300 nyeremény soroltatik ki s azok közt a következő főnyeremények lesznek :
375,000 birodalmi mark, tüzetesen : 250,000, 125,000, 90,000 60,000, 50,000, 40,000, 36,000, 30,000, 24,000, 20,000, 18,000, 15,000, 12,000, 6000, 4000, 203-szor 2400, 412-szer 1200, 512-sser 600, 599-szer 300, 19,7<>0-szor 132 stb.
A nyereményhuz4sok hivatalos terv szerint történnek. A legközelebbi ehú uyereményhuz4sra ezen nagy s az 411am által biztosított pcazsorsolásnái 1 egész eredeti sorsjegy csak 2 uülér vagy 1 fél „ „ „ 1 j) ,» 1 negyed „ „ „ 7* n >
a pénz beküldése mellett
Minden megrendelés rögtön a legnagyobb gondossággal és a Hamburg állam czimerével ellátott eredeti sorsjegy saját kezébe küldetik.
Megbízóinknak a hivatalos tervezet és minden húzásról a
hivatalos sorrend ingyen megküldetik.
A nyeremények kifizetése azonnal következik állambiztosi-tás mellett" és lehet egyenesen elküldetni, vagy összeköttetéseinknél fogva bármely ausztriai nagyhelyeken.
A mi sorsjegyeladásunknak a szerencse kedvez, mert már sokszor fizettük ki a főnyereményeket, így f. évi oktober 7-én is a főnyeremény nálunk nveretett.
Ily szilárd alapokon nyugvó vállalatnál élénk részvétre számíthatván, felkérjük az érdekelteket, hogy a kívánalmaknak minél pontosabban megfelelhessünk, f. évi november 17-lg tegyék meg nálunk rendeléseiket.
S. Steindecker & Comp.
(1475—4) bank- és váltóüzlet Hamburgbau.
Ad és vesz mindennemű államkötvényt, vasúti és kölcsön-sorsj egyeket.
V. i. Köszönjük az eddig belénk helyesett bizalmat s midőn egy uj sorsolásbani részvételre felhívjuk, igyekezni fogunk pontos szolgálattal tisztelt megbízóink elégedettségét kinyerni. A fentiek.
(uso-*) A legnagyobb
iasíutíesyíe
Bécsben, III.Marxor utcza 17. sz alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
MÖLLASE ÍDLITZÍÖRA.
E porok rendkívüli > a legeltérőbb eltekbe», bebizonyult gyógyhatásúk álul minden, eddig eliamert házi «zerek köaött, tatfadhatatla nul az első helyet foglalják el; mit a* «ok ezer, a cUaxkrl birodalom minden ré-zéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészleteaebl.en tanúsítják, hogy e porok lögxött szorulásoknál. eaésztbetetlensegeknel, gyo ■orhévaél, továbbá görcsök, vese éa idegbajokban, szlvdsbogasnál, ide «easéi okozta főfájás, vértalalás, végül hysterlára, bnkér e. huzamos hányasra hajlamnál a legjobb «ikerrel alkalmaztatnak, a x lejrtart ^t. sryógyhatáat eredményeztek. (140<-13;
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
CRANCZIA BOASZESZ SÚVAL''W
^^ A legmegbisbatóbb orvowzer a szenvedő emben*eg aegedel-
| mére mindeu belsS és küllő gyuladás, legtöbb betegaég, mindenne-mfi «eb-, fej-, »Hl- és fogfájás, réyi sérvek és nyitott sel«k, rák, fene, szemgyulladás, bénulás és mindennemű sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. ^H
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norrégi* begyeiben nem cserélem!" fel * ni«*sterségeseo tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi D«Psob-balaijz«lr-»iaj mell- és tfldő-bajok»ál, soropho lat- és rtüWtlt-betegségekben legjobb gyógyhatással van; meggyógyitj« a légidBitebbkiszvéay- éscsóibajokat, valamint az időszaki bérkötegeket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárok Nagy-Kanizsán : Belua J. gyógynz Lovak K. gyógy«*. Feaselhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
Betoáratt Lakovics G. Csáktsnyaa Kárász H. Cwrféa Kreisler Dávid IUpMVár*tt Kohn Jakab KaprMOZáa Werli Sánd. gy<^gysr Keszthelyei Wünsch F. Kereszt»« Breyer Jakab Sai Kőszeget Csacsinovits Istv. gy6g) az
l steiyen Kalivoda J. gyógy«*. HarozaJlbaa Iszü Nándor BáMk-Szt-flyörfyia Kibírt J. g>. Szombathelye« Pilich Ferencz gy. Soproaybu Mezey András gyógy*. Zágrabb«« Mittelbach Zs. gyógy** . Ceyleck J. J. pyógytz r Hrweisz Fr• gvógysr.
A vidék hölgyei
gj-akran zavarban vannak, midőn Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükbeu nein találva e czélnak megfelelő anyagokat, a fővárosból kivánnák szükségleteiket fedezni, dee szándékról — megbizható czég ismeretének hiányában — az izlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Ezen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. cz. vidéki hölgyek minden, a női toilette sa tr-''.i szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
«
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szám alatt, a póstapalota átellenébeni
hölgy divatáru-raktárából
rendelnek meij.
Fennebbi czégem, fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a fővároebaui személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmel tartása s a legmérsékehebb árak mellett, ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. oz. állandó váaárlóim ezerekre menó száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak minden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
A R J E
NŐI ruhakelmék, legdúsabb választékban, rőfönkint 30, 40, 50
kr — frt 1.
Mosó-mbakelnék. perkál- s batísztban rófönkint 25, 30, F.5—40 kr. Poszté-, flaoell- a ripsz gyapjukelmék, rofönkint ft 1,1 50, 2—2 5o! Selyemszövetek, tafota, Faille s Grosgrain, rofönkint frt 1 50 ¿, 2.50—3.
Selyemgazir-, Illnsion- s bálíruha-sr.övetek, roffinkínt 60, 80 kr, frt 1—1.50.
Ponpadour Cachemirok. reggeli pongyolákra, rőfónkint 80 kr f^t 1-1.50.
Angol bársonyok, teketék s színesek, rőfr,nkínt frt 1, 1.50, 2 —2.50. Stíyeabársonyok, minden azinben. rófflnkint frt 3, 4, 5 — 10. Rubaparketok, Mzineseks mintázottak, rofönkint 30, 35,.40—50 kr. Gyászkeiaiék, lnstre-, carhemír-, temo- atb. szüretekben, bármely árban.
L''szőr. berlini gyapju- s moír-alaóazoknyák, (jnponok) dara-
bonküit frt 3, 5, 6 -8. Hölgykalapok, fejkstok s baslikok, darabonkint frt 3, 5, 8 — 10. Bedaiaok és barkolék, (legújabb divatezikk,) darabonkint frt
10, 12, 15—20.
Nagykendők. Longshawlük s Plaidek, darabonkint frtG, 8, 10—15. Reozéakeadék. berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 5. Gyapjakeidók,kicsinyek s félnagyok, darabonkint frt 1, 1.60, 2-^3. Selyemkendők, minden színben, darabonkint frt 2, 2.50, S 4. Echarpe-ok, s brochekendők, gyapju és selyemből, darabonkint
50, 80 kr, frt 1—2 Moll Floha-k. csipkékkel vagy hímzettek, darabonkint frt 1, 1.50, 2-3.
Agy- s asztalterítők, bármely szin- és minőségben, darabonkint
frt 5, 6, 8 — 10. Nap- és eső-erayők, nemkülönben legyezők minden árban. Fonál- és sziléziai vásznak, 30 rőfösek, végenkínt frt 8, 9,10—Is.
Creas- és börviszaak, fehérítettek, 30 rőfösek, végenkLnt frt
10, 12, 14—15.
Raatborgt vásznak, legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkínt frt 15,
18—20.
Irhoni és hollandi vásznak, 50 rőfösek, végenkint frt 20, 22, 25—30. Rumburgi vásznak, kézifonálból. 54 rőfösek, végenkint frt 25, 30, 40—50.
Len- S patent-osinvatok, fehérek, 30 rőfösek, végenkint frt 10, 12—15.
Czérnakanaváazok, ágynemőekre, 30 rőfösek, végenkint frt 8, 10, 12—15.
Naakiag, ágynemőekre, sárga és fehér színű, rőfönkint 30, 40, 45—50 kr.
CMffoaok, fehérneműekre, (1 vég körülbelül 70 rőf,) roftjnkínt
25, 30, 35 - 40 kr. Lepedővásznak, ■/« 1« »«élesek, rofönkint frt 1, 1.20,1.50— 1.80 kr.
Pikét és bordát parkotok, fehérek, rofönkint 40, 50, 60, 70 kr. Derékalj- s bntor-cainvatok. színesek, rofönkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- s kávésabroszok, szineaek. minden nagyságban, darabonkint frt 3. 4, 5-6. '' Lea asztal- és törülközi-kendők, tuczatonkint frt 6, 8, 10 12. Csoaege-aaztaJkendŐk. bármely azínben.tuczatonkintfrt 2.50, 3-4 Csipkefüggönyök, páronkint frt 8,10—15, rofönkint 50,75kr, frt 1. Bntor-ripszek éa cretonok, szineaek, rofönkint 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Mollok, erépe-liaaek éa Urlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orgaatinok, fehérek éa színesek, végenkínt frt í, 1.20, 1.50, 2. Len zsebkendők, fehérek és színesek, tuczatonkint frt 2, 3, 4,6—8. Ffizidorokak, hölgyek számára, derékbőség szerint, darabon-kínt frt 3, 4, 5—6.
Fenémeiiiüek, urak, hölgyek és gyermekek Márnára, a legjobb minóoégben, dúa választékban a rendkívül jutányos
árakon. /
llölgyruhák, bármely kívánt kelméból, választékosan, haladéktalanul a legolcsóbban, a legújabb divat szerint készíttetnek el. ''
Megrendelések » bárminemű levélbeli megbitátok, minden, habár itt nem jegyzett csikkre, a legcsekélyebbig a legmagasb értékűig, az árösszeg postai utánvétele vagy előleges beküldése mellett — csomagolási dij felszámit ás a nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnék. Minden eshetőleg meg nem feUlb áru visszavétetik s legkészségesebben becseréltetik. r Levélbeli kívánatra minták, a rófár s keimeazéleaség pontoa megjelölésével, bárhova ingyen a bérmentve küldetnek.
t1486"1) ingyen mellékletek adatnak:
minden ( 10—25 frtig egy elegáns 1 egyesi, ) aránylagos >h '' megrende- f 25—50 frtig egy berlini gyapjukendő, ) árengodmé-léshez: ( 50—100 frtig egy asép kelmeruha, ) Dyül.
Wajdits József kiadó-, Up- éa nyomdütoUJdonoe gyorsító nyomása, Nagy-
NAG1 •KANIZSA, 1874. november 8-án.
----

QfUftÉil ér
) e*s
évre
8 Érv
íél erre ••*•", ;Bfyed • • g^y sznm ÍO kr
t n
Hlrístsstk
6 hJUábos petittorbea [ ; 7 ír*»od«*«>r 6 • mmden '' további «őrért 6 kr.
XYlLTTfcRBKK .„rnnKint 10 krert
-.étnek f«l Kui.xiári illeték minden^
\rjcyt., bini-t&irrt külőní ^ -ji) kr ü*«tend5.
előbb:
-SOMOGYI KO
O INT
Tizenharmadik évfolyam«
A iap axellemi
''illető közlemények a «zerzeaxiuaex, —
U7&41 reaxet tll«tó zőriemenyek peaic a kiadóhoz bérmentve m-tésend&k:
- NAGY-KA M1ZHA''
VlaaaJcekaz. Bérmentetlen levelek csak iaraert munkatársaktól fogadtatnak el.
I Kéziratok viasza nem f
a küldetnek. &
-----
Nagy-Kanizsa vár«« heiyhaté«ágának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdaság eQyesölet^ a .^agy-kanizaai kereskedelmi s iparbank", a „nagy-kanizsai takarókpénztár'' a .Zala-Somogy* gőzhajózási részvény társulat, ugy a «zalaegerszegi torra-tűzoltó egylet* s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Heten kin ( kétszer, vasarnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Zalamegye
Inzbttvidnyi közgyűlésinek ISI 4. évi ang. 4.én kelt 5699 sz. alatti kiküldésére jelentés.
¿Vége.)
Ámbár ezennel még nem merítettem ki az emiitett törvényjavaslat tartalmát, mégis drága idejőket nem akarván sokáig igénybe venni még néhány, ezen gyűlésben tartott közegészségügyi értekezések rövid tartalmát bátorkodom előadni.
Dr. Sass tolnamegyei főorvos értekezésében a közegészségügyről a társadalomban statistikai adatokkal, kimntatá, hogy hazánkban a betegedési és halálozási számarány más országokéval összehasonlítva szerfelett nagy, nevezetesen, hogy fővárosunk azon szomorú hirre vergődött, miszerint a benne uralkodó halandóság minden európai városét felülmúlja.
Midőn 1000 ember közt évenként meghal Porosz- és Szászországban 29, Bajorországban 28, akkor Magyarországban meghal átlagban 39; Zalamegyében 44 s néhány megyében még több. A városokban a halálozási szám Bécsben 34, ujabb időben még kevesebb, Münchenben 31, Berlinben 25—30, Drezdában 29 ezer lakosra, Budapesten 40 - 50-et tesz 1000 lakosra.
Kétséget nem szenved, hogy ezen nagy halálozási arány czélszerü egészségi reformok által kisebbíthető, mire példát adhat Angolhon, hol különösen czélszerü csatornázás és vízvezetékek behozatala által a halálozási szám Jiondonban 1859-ben 1000 lakosra 42 volt és most 20-ra, több városban már 15-re szállt le. Bátran és minden tulzas nélkül mondható, hogy hazánkban évenkint százezerrel lehetne a halálozási számot czélszerü egészségügyi intézkedések
által csökkenteni. A nagy halandóság által
a népesség szaporodása visszamarad és Dr. Weszelofszky statistikai kimutatása szerint e tekintetben a magyarfaj a legkedvezőtlenebb számokat mutatja. Ha még tekintetbe vesszük, hogy a sok betegség által mennyi munkaerő vesz el és mennyire kisebbedik a vagyon és adóképesség: akkor el kell ismernünk, hogy az egészségügy rendezése és js,vitása hazánkban az el nem halasztható ügyek közé tartozik.
Értekeztek továbbá Dr. Rózsav a hullák elégetéséről közegészségi szempontból, Dr. Kátay a cholerajárvány terjedése ellen alkalmazandó fertóztelenitó szerekről, melyeknek szigorú alkalmazásától a mult évi járvány alatt sok helyen kedvező eredményeket tapasztalt; végül pedig mély tisztelettel alulirt tartott előadást a városok egészségügye ál lapotjának javítása eszközeiről.
„ Értekezésem az orvosi szakgyülés által az évkönyvbeni felvételre méltónak találtatott és a mennyiben a tekintetes bizottsági tagok azt a Zalai Közlöny, vagy Zala, vagy pedig a Gazdasági lapokban nem olvasták volna, vagy pedig ide mellékelt külön lenyomatott példányokat tőlem elfogadni restelnének, bátorkodom ezennel tartalmát röviden előadni:
Az orvosi tudomány tapasztalata szerint mi sem szükségesebb az egészség fenntartására, mint a tiszta levegő és jó ivóvíz. Mind akettó a zonban házainkban megromlik, a levegő a rothadó emberi és állati ürülékek kigőzölgése által, az ivóvíz pedig az emésztő gödrökből a talajon keresztül a kutakba átszivárgó káros anyagok által.
Ezen káros tényezők eltávolítása az
egészség javítására nagy befolyással bir, miről különösen azon városok tesznek bizony Ságot, hol, mióta az ürülékek czélszerü csatornázási rendszer behozatala által a^házak-ból eltávolíttattak, a halandóság évről-évre csökkent, valamint a betegségek is kisebb mérvben uralkodtak.
Minálunk, miután a czélszerü csatornázás részint helybeli viszonyok, részint pedig költség szempontjából nem létesíthető, az ürülékek eltavolittatása a házakból a kád-rendszer utján eszközölhető kivitel által volna czélszerü és gazdasági szempontból is ajánlandó, a mennyiben a levegő és ivóvíz javításán kívül ez uton a legjobb trágya volna megnyerhető.
Az egészségügyi állapotok javítása általiban czélszerü intézkedések által volna szükséges; az abból szedendő nyereség ki nem maradna, csak egyszer hozzá kellene fogni; és miután egyelőre nincsen kilátás arra, hogy ez a törvényhozás utján történjék, szerény belátásom szerint a megyék autonómiájuknál fogva sokat tehetnének ez ügyben a községi orvosok és szülésznők rendszeresítése által, a már létező egészségid ügyi rendszabályok szigorú foganatosítása és az ellenök vétkezők büntetése által; szó-I val szükséges volna, hogy mindenki hatáskörében oda működjék, miszerint a nép minden osztályaiban divatozó egészségellenes szokások megszűnjenek, a lakások, iskolák, kórházak és minden nyilvános épületek az egészségtan szabályainak megfeleljenek, a járványok az óvrendszabályok szigorú megtartása által csökkenjenek, a helybeli betegségek a talaj készítése által szűnjenek, általában összetett kezekkel ne nézzük, miként pusztítják a váltóláz, hagymáz, himlő,
TÁHCZA.
A magyar puszta
(Teniers A. ntán.)
Ott a pusztán szeretnék én ¿Idegélni távol, merne. MérhetlenQl terjed a* ki
Mint aa öröklétnek képe,
Puszta ntán, puszta után
Vágyalkozik h?>n kebelem,
Ki bfivöli e szép pnsr.ta Délibábját elé nekem.
Ott csak néhol tekintget föl Rgy kis virág a szép égre ;
S mégis milyen kedves illat Özönlik szét körülötte.
És csak néba száll magasba 8 dalol onnan kis pacsirta ;
Oh, de ekkor upy hallatszik. Mintha e dal égből szólna.
Néha-néha legyingeti
Langyos sephir vándor arczát ; <*sak néhol fut kis patak l ágy morajjal a mez n át.
És caak néhol áll egyedül
E pusztában egy kis gnnyhó,
Oh de bájlóbb ■ édeab itt a Szerelemdal a fnrulyasxé.
A szép magyar po»zta után Vágyakozik h5n kebelem ;
Ki bűvöli e szép pusztán .. Élt napjaim viazasa nekem.
KÉK L.
Szemlélődések a világirodalom terén.
IX. Történelem.
— Gyorffy János barátomnak. — l.
Altalános nézetek.
Az irodalom egyik ágában sem szüksé- 1 geltetik oly mérvben: a jól átgondolt alak, mint épen történetírásban. — Kivéve természetesen az adat gyűjtőket, legtöbb történetíró a régen tudott dolgokat adja elő. — uj alakban. —
Hogy hazai történeimünkből szolgáljak példával: olvassuk át Szalay László és Horváth Mihály munkáit. — Ok mindketten ugyan egyet írnak le körülbelül egyenlő terjedelmű téren, csupán az előadási alak volt különböző, hogy az alak melyiknél volt helyesebben választva, eldönteni a kritika dolga.
A történelem maga, mint ilyen igen vonzó és érdekes tárgy, azonban senki sem vonhatja kétségbe, hogy akadhat-e rokonszenve« tárgynak oly előadója, ki abból fáradság nélkül száraz és unalmas dolgot képes teremteni.
Matrél elveit saját művéből*) vett idézettel legjobban fogjuk megismerhetni: „A történetíró legfőbb kelléke, hogy az események fölé bírjon emelkedni. — E tulajdonság hiányával hivatásának megfelelő történetírót lehetetlen képzelnünk. — Régi és megczáfolhatl&n elv az, hogy: a történetírásnak nem az a
•) Matrél Alfréd .Történelmi előadásai.« — R jeles mfi történelmi jellemzéseinkben sok helyen forrásai szolgált. — E holyeket különben megfogjuk jelelni.—
czélja, hogy minden soraval elragadjon és lelkesítsen, hanem az ismeretgazdagitás eszméjének megfelelőleg — az adatoknak egy önálló egésszé való öeazefüzése."
A történetírásnak elvek által kell vezéreltetnie 3 tiszta politikai nésetekkol kell bírnia és mint előbb is-mondám, az eaeményeket nem az érdekelt fél, hanem a tudomány mivelő^ tekintetével kell szemlélni. — Sokoldalú tanulmány kívántatik ahhoz, hogy valaki annyikülönböző és egymástól alapjában eltérő tárgyban alapos és itésxi magasságra emelkedő néze tet bírjon nyilvánítani.
A történetíró bírálója az eseményeknek és ha, mint ilyen habozó, vagy biztalan: nem azon pálya embere, melyet kiválasztott. Tagadhatlan, hogy ennyi különbösö kívánalomnak megfelelni, nem mindennapi tehetség kívántatik, de, ha e tehetség valakinek megadatott, alig választhatna háladatosahb pályát, mint a melyen Macaulay, Gibbon, Gaizot, Thiers Rotteck, Weber stb. aratták babéraikat
A részrehajlatlanság oly szükségesség a tudományos irodalom ezen ágában s ez már a történészben feltételeztetik; tehát ennek hiányával történetíró annál kevésbbé képzelhető. — Hogy ismét mindenki előtt ismeretes példával éljünk, megjegyezzük, hogy Vargyas Endre „Az 1848/49-iki szabadaágharcz története" nemkülönben Tóvölgyi Titusz „Magyar forradalom és önvédelmi harcz története" (mely különben is az előbbinek rövidített kivonata) nem birnak a valódi történelmi művek becsével, mert mint hazafiak és oly emberek, kik a kor. történetét megélték, nem elfogulatlanok és nem is lehetnek azok.
„Ha minden történész oly dolgokról írna,
cholera és más betegségek népünket, midőn kellő óvrendszabályok által a betegségek nem annyira terjednének és kellő ápolás és gyógyítás mellett a betegeknek fele sem veszne el. ,
Dr. Sclireyer Lajos,
kir. törvényszéki, vasúti s megyei tisztb. íőorvos,
A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó, egylet nagygyűlése.
A helybeli önk. tűzoltó-egy let működő testülete a (lapunk 87-ik számában) előre jel-eett sorrend szerint ünnepié november 1-én három éves működésének évfordulóját.
A tisztújító nagygyűlésen — mely reggeli 10 órakor nyittatott meg Hencz főparancsnok által—Szakonyi városi kapitány ur,mint a városi tanács képviselője jelent meg, hogy a polgármester nevében meleg köszönetet mondjon a testületnek a városnak tett eddigi kitűnő szolgálataiért és a parancsnokság választása eredményéről egj úttal hivatalos tudomást is vegyen. A főparancsnok rövid jelentést adva 3 évi működéséről SKját, valamint az egész tisztikar nevében köszönte meg az eddigi bizalmat, mire ő helyéről lelépve, a* elnökletet Valbach egyl. elnöknek adá át. — A nagygyűlés végefelé a csurgói tűzoltó-egylet küldöttjei is jelentek meg számmal 12-en, élükön Fettích Károly főpa rancsnokukkal. A vendégek, — kik a kaniseai egylet szervezetét és műveleti eljárását tanulmányozni szándékozandók, már 1 héttel előbb adák tudtul megjelenésüket — elnök által a legszivélyeaebben fogadtattak és azonnal a nagygyűlésnek be is mutattattak.
A parancsnokok — kik a szertárnok kivételével a régiek is maradtak — egyenkint és majd valamennyien egyhangúlag választattak meg felkiálltás8Hl, csupán az 1 szertárnoki tisztségnél, mellre hárman jelöltettek, kívántatott az irásbeVi szavazás.
A választottak névsora:
Főparancsnokul: Hencz Antal ur, mász-
mely előtt«, bármi körülményeknél fogvasemmi nemű szellemi érdekkel nem bir és csupán saját eszméinek a tárgyra vonatkozását akarná müveiben elősorolni, — bizonynyal megkevesbednének a férezművek és a valódi történelmi irodalom örvendetesen gazdagul na."
Ne higyjük, hogy Laboulaye Eduárd minden apróbb értekezése „Az egyesült államok történeté * vei egyenértékű. — „Ismernünk kell a tárgyat alapjában, ha azt akarjuk, hogy amit mi tanultunk, mások tőlünk tanulják* — igy ir az agg tudós Briédl és ki mondhatja, hogy nincs igaza? — Történetíróink e tant sohase tévesszék szem elől, mert az szégyenletes vitáknak szolgálna alapjául.
Mi talán magunk elé tűzött czélunknál és előbbi jegyzéseink általános szelleménél fogva nem is volnánk hivatva ez önálló és az egyes irók ezután következő elősorolásától, merőben független nézetek közzétételére, azonban ezen az utolsó szóig híres irók müveiből merített érvelések megkönnyitendik az egyes irókróli különböző Ítéletek folyamát.
A történetírás bajnokai épen ugy találnak ellenkező ítéletekre, mint a költők; — Ca-lonne és Mourier épen ugy találkoznak gúnyos és rossza ló kritikával, mint : Chamissó vagy Willbrandt.
Végre ez, amúgy is rövid czikket szükségesnek láttuk, a mintegy előszót képező „Altalános nézetek"-en kívül két részre osztani, úgymint: az ó és újkor történeti irodalmának jellemzésére.
E i elkllönités azon okból történt, hogy a hason tar laluiú müvek egy helyt ismertettetvén, az összehasonlítások kényelmesebben eszközölhetők.
vezetőül: Alimann Mihály ur, Szivattyusveze-tőknek : Neusidler Károly és Seitl János arak, parancsnoksági segédfii : Stolczer Gusztáv ur, p irancsnoksági jegyzőül : Tóth István ur, szertárnokul : Vucskics János ur (4$ szavazattöbbséggel Poilak Miksa ur elleniben.)
Mégis tüzrendör parancsnokul: Valbach Mór és tüzrendórségi biztosul: Zerkovitz Vilmos urak.
A helybeli tűzoltók november 1-én tartott nagvgyakorlata kitűnően sikerült vala. A kivonulás, mely eredetileg 3 órára volt kitűzve, a csurgói vendégek miatt — kik a p-»rmcsno kukat as őrtanya körül foglalkoztaták (hol is mar kiűzetésén a mászöioruyon, vaiaininl egye« 8/.er«-kkel történlek gyakorlatok és a tanulni vágyó Vendégeknek, a mennyire az idő rövíd-m<íg«ngedé, tobb rendbeli fel világositások é< utasítások is j''dattak) még csak 4 óra körül v-vé kezdetét. Mihelyt az eluök és főparancsnok, — kik a vendégek kiseretében előre siettek — a támadás helyére megérkeztek vala, azonnal jel adatott, ennek viszonzásául megázó laltak a nagy kürt gyászhangjai és a tüzoitók rohamléptekkel sietve a görög hitközség épülete előtti térvonalt foglalák el szereikkel. Valóban rémületes látványt nj ujtott, midőn a tűzoltók rolnimintásban és a különféle szivattvuk és tár-szekerek fngatjai sebes vágtatásban közelegtek — hozzá a gyászos vészhangok szüntelen harsogása és a mindenfelől özönlő nép tódulása. A rn egál Upod ás, térelzárás, szerelés és egyéb előkészület 2 perez alatt történt a legnagyobb rendben és a legkisebb zaj nélkül és a harmadik perezben már a görög hitközségi én Vizlendvay-féle házak tetejéről ereszték meg derék tűzoltóink minden irányban a hatalmas vizsugara-kat. Az összes müveletek oly gyorsasággal történtek, hogy a csurgói vendégek, de n«-m kevésbé a nagy számban egybegyűlt közönség is nem eléggé győzte bámulni. Még a visszaszerelés foganatba sem vétetett, midőn a közel BlauHenrik féle kétemeletes házból segélytkérő jelek hangzottak, — perezben ott termettek a mentőzsákkal és ugróhálóval és mindkét eme leiről hol leereszkedtek, hol leugrottak az itt hzi nleg el tévedettek.
Mi
már több alkalommal voltunk jelen tűzoltóink gyakorlatainál, de ily pontosan ösz szevágó gyakorlatot, hol a műveletek annyi gyor .»sággal és ügyességgel vitettek volna vég hez, még idáig nem láttunk; — nemcsak a kanizsai, hanem bármely nagyvárosi tűzoltóságnak is becsületére válnék. Derék tűzoltóink megmiu-tatják, hogy napról napra haladnak és megérdemlik azon anyagi támogatást, melyben a város az egyletet legújabban részeaité.
Csak azt sajnáljuk, hogy értelmes és jobb tuórfu ifj.iságunk legnagyobb része, még mindig visszavonulva az egylettől, nem akar részesülni azon elismerésben és dicsőségben, mely az önmegtagadással járó nemes és közczélu működést joggal megilleti. E gyakorlatnál is sokan voltak jelen az úgynevezett jennesse do-réc''lnil, kik egész nyugodtan és kényelemmel néztek a fürge tüzoitók miveleteit; — megtet-h/.<íll uekiek, azt könnyen lehetett észrevenni, d-i a tényleges működés, azaz kézimunka mégsem fér össze a képzelt noblessé''nzel és azon ki''áltságoe állással,melyet ők ugylátszik elfoglalni akarnak!!?
A gyakorlat utáni időt a vendégek tár-
2. Az ókor történészei.
Eleve is megjegyezzük, hogy nem Livius, Caesar, Teréntius és Tacitus müveivel fogunk foglalkozni, hanem az ujabb történelmi irodalom azon Íróiról fogunk megemlékezui, kik tanulmányaik tárgyául az ókort válas/.ták.
Azon irók sorát, kik az ókor történeimé nek megírásává! foglalkoztak, Angfihirszág egyik legnagyobb történetírójával: Gibbon nal (oiv. Gib''n). E kitűnő iró egyike a 18. század azon három történészének,*) kiket a/, angolok: „Creat historians" (nagy történetírók) néven szokták nevezni.
Gibbon szerzője azon nagy történeti műnek, mely a maga nemében egyetlen : páratlan tájékozottsággal és higgadtsággal lejtheti az egykor oly nagy ; később oly törpe Kómái birodalom hanyatlásának történetét. — E kitűnő munka, mely „History of the Decline and Fali of the Román Empire" (a római birodalom romlásának és hanyatlásának története.) czitnei visel, tudvalevőleg a mult évtizedben irodaK munkba ia át ül tettetett, hogy a távol Britannia fia hazáukba''i is elnyerje azon megérdemlett babérkoszorút, melyei honfiai oly régen megjutalmazák. —
A jeles férfiú 1737. évben született és meghalt: 1794.-ben. — Életének 57. évéből 37 -tet a buzgó tanulmányozás és fáradhatlan történet buvárlat közt töltött. — Előadása, nem drámai, nem kiván a szavakkal hatni; ő a tárgy embere. Amit Gibbon vészit műve szépségében as által, hogy előadása nem hatásos,
•) A 18. Btizad bárom imgjr angol történéssé : Hiimo (o»r. Hjutn), Réb«rt»*on (olv. Ráb«.-t*xon) é*
* harmadik : Gihbon. — Maga * banonlng ua^y Ma-
caut.iy ««m tagadjs m«g tőlük e*<-n méltányos cxi-tnct.
saságában tölték a parancsnokok, hol as őrta-" nyán, hol pedig szerteszét a városban, de már
este 8 óra körül a zöldfa vendéglő éttermében gyülekeztek a testület összes tagjai, hol is a zene és pohárköszöntések vigan folytak. A csurgói ( vendégeken kivül olt láttuk a vár. tanács és tisztikarnak tobb tagjait u. m. Tandor főjegyző, Szakonyi kapitány, Oszeszly ellenőr, Pintér könyvvivő stb. urakat is. — A toasztok sorát Valbach egyl. eloök nyitá meg. Visszatekintve az egylet lefolyt 3 évi működésére a napnak jelentőségét emelé k;; — 3 év úgymond amint vesszük rövid, de hosszú idő is ; rövid, amennyi-beu 3 év alatt egy uj intézmény a tőke lehet-ségeig nem fejlődhetik ós lehetetlen, hogy azon állapotra juthasson, melyben azt mondhatná : nincs mit változtatni, mit javítani, amit kívántunk azt, elértük; — de igenis 3 év nagy idő amennyiben, ha egyéb sem, már maga a puszta létei is az életképességről tanúskodik; e tekintetben az emberi intézmények nagyon hasonlítanak magához az emberhez , hogy a zsenge gyermekkorban vaunak leginkább a halandóságnak kitéve — a kikben az életerő hiáuyzik azok elvesznek, de egyszer a válság határát átlépve, a legnagyobb veszélyen is át estek, és iunét kezdve erósiklui és gyarapodni szoktak. — Elsorolá a válságokat, melyeken az egylet szerencsésen keresztül ment vala, ,— hálás elismeréssel emlékezett meg mindazokról, kik a rósz időkben is becsülettel állották meg-helveiket, és erejüket megkettőztetve, lehetővé • i tették az egyletet fenntartani és a jobb jövőt-: bevárni. — Buzdította a tagokat a további ki tartásra és különösen az egyetértésre, hogy az egylet a jelen szilárd alapon tovább haladva s mindinkább gyarapodva és erősödve bármely később érkező veszélynek is ellent állhasson.— Alig néhány perez telt el,Valbach ur már ismét i a jelenlevő csurgói vendégek és a csurgói egy-! letre mondott egy toasztot, melyet Fettich Kár. a csurgói egyl. főparancsnoka viszonozva, a ka-'' nizsai egyletért emelt poharat. Mégis Valbach ur a polgármester és városi tanácsért emelt po- . harat; mely úgymond képviselői megjelenése által adja tanújelét az egylet iránti rokonszenvnek ; — ennek viszonzásául utóbb Taudor vár. '' főjegyző köazönté fel meleg szavakkal az egyletet ésannak vezetőjét Valbach Mórt: — Hencz főparancsnok két férfiúról emlékezett meg, kiknek az egylet nagy hálával tartozik, az első Stir-ling János, ki az egylet első berendezése és a testület kiképezésében működött, kinek azonban, mert fájdalom, már örök álmát alussza, csak emlékeért emelhet ő poharat; a második Stelzl Frigyes az egylet volt másod parancsnoka, ki jelenleg Szegeden tartózkodva, táviratilag üzené üdv kivánatait a mai ünnepélyre. A ■ sürgöny felolvasása után egyszersmind indítványozza, hogy Stelzl urnák e figyelmetessége-ért a köszönet, valamint egykori szolgálataért az elismerés szinte táviratilag adassék tudtul az egylet nevében. Az indítvány ielkesüitség-gcl fogadtatott és a sürgöny azonnal fogalmazva expediáltatott. Továbbá Zerkovitz Vilmos ur német nyelven az ujouan választott parancs-| nokságért emelt poharat, a vendégek közül is I többen köszöntettek egyes jelenlevőket, mig vé^re 11 óra körül Fettich ur megköszönve saját és társai nevében a kanizsai testvér egylet Hzivély«» fogadtatását, bucsut vett és a vendégek útnak indultak hazafelé. A jelenlevők egy
hanem határozott s komoly megn^ eri gyönyörű •eiráaai által. — Gibbon az első behatást, híres munkája megírására Rómába nyerte, hol ís, midőn a hajdaui a capitolium romjain ábrándozva ülne, szemébe tünt egy csapat kolduló szerzetes, kik Jupiter templomában zsolosmákat és hym iiu-; »Uat zengedeztek.**)
Mai napság, mini egy iró megjegyzi," n<*m .«-/••ká-* történetet írni, hanem: .történelmi dis-bertatiókat." Gibbou felette magas álláspontról szemlélte a történelmi álláspontokat; ő minden történelmi művet „odatörekvőnek vélt, hogy a művészet legmagasabb czélpontját elérhesse."
Kitünőleg világos előadása a tanulmányé zást igen megkönnyíti, az alak és beosztás is a legczélszerűbb, mert minden fejezete ugy van rendezve, hogy az áttekintés és részleges észls-| lődések utja minél inkább elegyenitessék.
(Bátran merjük ajánlani e remek munkát a történelem minden barátjának, meglévén győ | ződve, hogy az minden magán könyvgyüjte-j menynek diszére és értékesbbiiésére szolgál.) i Számtalan jelentékeny és kevésbbé neve-
i zetes történész nevet hagyjuk e helyt emli tétlen, mfcrt a tér nem oly terjedelmű, hogy valameny nyit megemlitbetnők. — Az alább jellemzeudó irók általában a XIX. század emberei.
Montesquieu romai tanulmányai sokkal ismertebbek, hogy sem azokat hosszabban k 1-leno ismertetnünk. — E jeles iró azon tárgyilagosságával találkozunk itt is, mely minden munkáját jellemzi.
Rotteck Károly nem irt ugyan önálló munkát az őskorról, de .Világtörténetében" -annyi elmeéllel igyekszik világosságot gerjeszteni az ókor homályos regei között, hogy leg
Alfréd Matrél „Történeti e!öadá»ok.''
része elkísérte a vendégeket, a többiek pedig egymásután eloszolva, as ünnepély éjfél körül érte végét. Kívánjuk, líSgy ts *>uk. tűzoltó-egylet városunknak eze.: tagadhatatlanul, legszebb és leghasznosabb intézménye még sok ily ünnepélyt ülhessen és évről-évre jobban gyarapodjék és virágozzék!
Helyi hirek.
— Hivatalos. A földmivelés . ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministernek f. évi „ktober 30 án 19.117. szám alatt kelt körrendelete valamennyi tor vény ható* ághoz. A Z«la megyében uagy mértékben uralgott marhavész tökéletesen indokolta azon intézkedéseimet, melyeknek életbeléptetését a horvát-szlavou ha tárok egész hosszában cszleit, s a dunántuli kerület egész terüle.ét kiváioiag veszélyeztető marhacsempészetek meggátlásara kiadott rendeleteimnek lehető legszigorúbb keresztülvitele időtartamára a f, évi oktober hó 1-én 16,967. sz. alatt kibocsátott intézményemmel as ország egész dunántuli kerületére elrendeltem. Ezen intézkedéseimet siker is követte, a mennyiben a helyszinére kiküldöttemnek tegnapi napon beérkezett jelentése szerint a Zalamegyébe be-hurczolt ragályt, a vész kitörésének kezdete óta, ezen egy megyére szorítani, a marhacsempészést meggátolni és a marhavészt két községben teljesen kiirtani sikerült, ugy hogy a vész jelenleg már csak uyolez községben áll fenn s ezeknek nagyobb részeben is annak teljes megszűnte bizton remélhető. Ezen kedvező eredmény mellett nem találom továbbá szükségesnek a veszély igényelte szigorú rendelkezések fentar-tását, miért is a fennidézett rendeletemmel az ország egész dunántuli területén beszüntetett vagy részben korlátozott marhaforgalmat, Zala-és Somogymegyék kivételével, hol egyrészt a még tettleg fennálló vész, másrészt pedig a közeli szomszédságból még mindig fenyegető veszély a laghagyobb ovatosságot parancsolja, — a rendes állategészségrendőri szabályok fen-tartása mellett ezennel felszabadítom, és a két megye kizárásávál az egész dunántuli területen az országos marhavásárok megtartását megengedem. Megjegyzem azonban, hogy a Horvát- és Szlavouországra nézve általam elrendelt határzárlati tilalmat továbbra is egész kiterjedésében fenntartom. BARTAL GYÖRGY, s. k.
— Hivatalos. A vallás-és közoktatásügyi m. kir. minister az alsó-lendvai polgári iskoláknál a mennyiségtani tárgyak előadásával egyelőre* ideiglenes minőségben megbízott Csókás György igazgató-tanítót, és a természettani, vegytani és természetrajzi tanszékre ideiglenes minőségben kinevezett I ván y i A n-dortanitót állomásaikon végleg megerősítette.
— A nagy kanizsai főgymnasiumban az 187 tan^vre október hó végéig összesen 3*>5 nyilvános rende* tanuló jegyeztetett 1k:. Osztályon kint: I. oszt. 64, II. oszt. 47, III. oszt. 40, IV. oszt. 42, V. oszt. 37, VI. oszt. 19, VII. oszt. 29, VIII. oszt. 27. — Vallásra nézve: rom. kath. 242, görög kcL 1, helv. hitv. 3, ág. hitv. 3, izr. 56. — Nemzetiségre nézve: magyar 291, német 4, horvát 4, morva 2, olasz 1, vend 3.
— Tárgyaló terein. A n.-kanizsai kir. törvényszék bünfenyitó osztályának f. hó 12. és 13 án tartandó nyilvános üléseiben a következő
helyesebbnek láttuk ót is a történészek ezen osz tályába sorozni. — Munkái tömör tartalmúak ; egy elmés iró ugy nyilatkozik, hogy Rotteck stereotyp stylusbsn ir. — A gondolatok és ess mék egymást követik soraiban, azért könyvei a legtöbb gondolkozást igénylő müvek közé tartozván, sserfelett nehéz (mondhatnók: terhelő) olvasmányt képeznek. — Mint történész elfogulatlan birálója a tényeknek, noha némelykor mély tartalmú történelmi munkáiban előtérbe tolakodik a philosophus.
Weber György előadása élénkebb és vonzóbb „Világtörténete* ez okból kedveltebb olvasmány,'' mint Rotteck-é, azonban ez utóbbi magas tudománya és bölcsészi magaslatról származó iiéletei, őt Weber fölé helyezik. — Ku lönben is Weber inkább az újkori történelmet tette tanulmányai tárgyává. —
Igen jeles munka az ókor történelmét illetve Curtius Ernő „A görögök története, mely az ujabb történetírás legbecsesebb termékei közé számitható.
E sok tanulmányt igénylő\munka annyival is becsesebb, mert tudós szerzője, régi emlékek tanulmányozása által nem egy új adattal gazdagította a történet e részének egyes ho mály takarta helyeit.
Akadémiánk tudvalevőleg, Haszár Imrét bizta meg e jeles munka lefordításával, melynek néhány füzete, már eddigelé is megjelent.
Curtius Ernő másik ős történeti munkája: „Athén Perikies korában« Pór Antal által ültettetett át irodalmunkba. ^
E munka annyi részlegeséggel ismerteti az ókor történelmének ezen részletét, hogy az leginkább azon idők történelmi hőséggel és alapossággal irt korrajzának lehetne nevezni Curtius a valóban emelkedett szellemű
bünperek vétetnek intézkedés alá'': Kovemb. 12-én Poós János és társai elleri súlyos teati. sértés bűntettében curiai ítélet hirdetés. (Előadó:. Gózony F. kir törv. birói) Báró Pongrácz István és társa elleni bulyos, illt tőleg könnyű testisértési bünperben curai ítélet kihirdetés«. (Előadó : ugyanaz) Koch Ferencz közhatós» intézkedésnek ellenszegüléséről vádolt oU«-ni bünügyben véglárgyalá«. fElóadó : ugyanaz) Peresztegi János és István elleni tolvajlási ügyben, curiai itélet kihirdetése. (Előadó: Gabelics Imre kir. törv. biró.) Decskó I''ál és Vendel elleni tolvajlási ügyben kir. táblai itélet kihirdetése. (Klóadó: ugyanaz) ''lVih István és társai ngyanolynsniü bűntettében curisii itélet hirdetése. (Előadó: ugyanaz) November 13-án Pap Szabó György elleni betöréses tolvajlá«. miatti bünperben végtárgyal.''.a. (Előadó: Gabelits l. k. t. biró.) Balogh Jnzsef elleni okirat hamisítás és csalási bünperben vé^-tárgyalás. (Előadó: előbbi.) Bunczon Fere ><•/ és József súlyos testisértők elleni bünperb.-n curiai itélet kihirdetése. (Előadó: ugyanaz)No vember lü-áu Juranios Lajos elleni sikkasztási bünperben vég tárgy a lá*. (Előadő : Babóehay György kir. törv. biró.) ZALAY.
— Gerő Lina kisasszonynak jutalom-játéka kedden, nov. 10 én lesz, aszinlapot egés* terjedelmében közöljük s felhívjuk a t. közönség figyelmét, pártfogását a jutalmazandó iránt, kinek szép tehetsége, szorgalma, s igyekezet.-elvitázhatatlan s ha valakit, ugy az ily fiatal szinierőt szükséges buzdítani a rögös pályán.
— Nagy és Ki*-Kanizsa városok közt fennforgó per békés utoni kiegyenlítésének megkísérlése nov. 16-án történik a delegált za la-egerszegi kir. törvényszék által. Tekintve :iz időviszonyok változását, a köz-és magánterh-k nagyobbodását, őszintén óhajtjuk a békés kiegyenlítést s illetőleg a két város egyesülését.
— Lapunk 87-ik számában említett s Pacsa melletti Szent-Márton községben történt gyilkosság elkövetője a nagy-kanizsai kir. tör vényszéknél magát önként feljelentette.
— Meghívás. At általános zalamegyei tanító- testületnek „sümeghi járásköre" f. évi nov. hó 25. dél előtt 10 órakor tartja közgyűlését, az iskolaépületnek földszinti részében Sümeghen. Tárgyai: 1-ör Kiss Sándor reáltaná r a méter rendszert fogja ismertetni. 2 or Varga József értekezik: az iskolában követendő rendtartásról. 3-or Könnye József: a szülőknek, tekintvén a közéletet, g\ urmekeik iránti teen dőjök felől fogja nézeteit nyilvánítani. 4.1udit ványok. — Midőn azt hisszük, hogy a megj<-lenés a tanügy iránt való kötelezettséggel lévén egybekapcsolva, reméljük, hogy ez alkalommal a járási körbe tartosó tanítókat valahára összes számban lehetünk szerencsének üdvözöl hetni. Ezen gyűlésre a tagokon kivül minden tanügyüarát is tisztelettel meghivatik. — Sii megh nov. 4. 1574. POLGaR JÁNOS elnök. BRUCKER ALAJOS-a kör jegyzője.
— Fölhívás. A budapesti tud. egyetemi bölcsész-segélyzó egylet az idénre is megalakul ván, kedves kötelességünknek ismerjük a nagy érdemű közönséget értesíteni s egyszersmind fölhívni minden jó ügy iránt nyilvánuló figyelmét fiatal társulatunk iránt. Ez egylet még eok ápolást igényel, hogy kinőhesse magát azzá, mire hivatva van, de mit a közönség pártolása nélkül el nem érhet. Fölkérjük ennélfogva a I.
történészek közé tartozik azon kívül, hogy a misztificatiók tói, melyek eregékben bővelkedő korszakból oly könnyeu gyárthatók, teljesen tá vol marad, oly álláspontra helyezi magát, milyenre szüksége van annak, aki a megtörtéül való elválasztását a bonyodalmas és részben valótlan „be nem bizonyítható események" tói megakarja kisérleni.
Munkái sok nyelvre vannak lefordítva, s nemzeti irodalmunknak is kétségkivül diszére válnak e kitűnő történelmi müvek. —
Hasonszellemű történetíró: Mommseu Tivadar is, ki szenvedélyes kedvelője lévén a régészetnek, e szakban is egyike a tudomány-tekintélyeinek. Buzgón tanulmányozván a romaiak fénykorának emlékeit,fölébredt lelkében a vágy,hogy fáradozásainak eredményét egy nagyobb munkában örökítse meg. — E vágy elhatározássá érletődött, és Mommsen Tivadar megirta : „A rómaiak történetéu-t, melyet a tudományos akadémia megbízásából Toldy István fordit magy arra. —
A franczia Beulé, Augustus és Tiberius korátkutatta: hangyaszorgalommal gyűjtvén az adatokat, melyek e kort világosabbá tehetnék. „Augusztuskora", czimű munkája azonnal megjelenése után nagy figyelmet keltett és szerzőjét a franczia „Institut* tágjává választolta.
A legrejtettebb okok kutatása, lélektani következtetések teszik oly kiválólag becsessé, az érdekes tartalmat» — Ujabban akadémiánk figyelme is felé fordult ós Vadnay Károly megbízatott a fordítással. —
„Tibérius" czimű hasonlag jeles művéből, a „Reform" tárczájában Dr. Molnár Antal gyakrabban közöl jól sikerült mutatványokat Thiery Ajmadé az Attila monda kör hírneves kutatója. — Jeles mövei, mint „Attila*
Folytatás a mellékleten.
Csak a 15 év óta fennálló (1493—ÍJ
F r i e d m a 11 n bazárban
Bécs, Práterstrasse 26. szám alatt
o*zi éa (éli idényre.
LEGÚJABB
a téli idényre
î
C&ak. 5 írtba kerül egy telj«:* angol egészsépöltözék, melyek amerikai természetes gyapjúból Tanunk szővn és gummi-*xerüleg tágithatók, a testet gy»rsan megun-lecitik s foly-t,.n könnyű kigíízölgésben tartják. Ezen öltözek védeszköz
a meghülé* m niásneinfi betegség ellen. Ily «"lt<ízék férfi, vxl''v h-''lgy számára áll 1 inp, 1 nailrág. 2 pár harisnya, 1 pár kézelő, 1 pár czipr.be tétből. Mindössze e* csak 5 frt.
M
:|eg
c» jó téli ruhák.
KeSZtyú*. gyermekek, hölgyek és nr;iKn.ik 2() ;-«(, 4(1, bélelve -10, :''>ii, «in, 7» »f 8u. ÍHJ kr. Szarvasbor kesztyűk 8C, iH) kr,
1 irt. bélelve 1 »rt 8*1—2. frt
•_1t kr.
Seía vagy uti shawlok 4<\ f><>, 7". 90, kettőn hossznak 1 50,
1 fi > kr.
Kezelők gyermekek, hölgyek és iéeü.ik számára lf>, 20, M, 4«) kr.
Egészség ujjasok gyapot, vatry juh-
g-apjából gyermekek, hölgyek ct férfiaknak gyapotból ''»0, 70, t>>, 0 kr, 1 frt. 1 1.50, juhgy*pjuból 1.20, 1 50. l.ŐO, J. J.őil kr. Nadrág ugyanazon minőségből SO kr, 1.20, 1.60, 2, 2.50, 3 frt: Kapczák és harUny.tk gyermekek, hölgyek és lérfiaknak 20.
2 öO. 3:-, 40, 50, ÜO, 70, 80 kr.
Teli ingek .i legfinomabbak juh-jjy.ipju szövetből olegansan
ruházott mellel 2.60, il.í>0. Nagy valaszték posztó-baschiik-1»íj . leányok és r.ők számára
LHI kr, 1.20, Uüo;. 1.80, 2 frt, legfinomabb 2 50, 3, 3-50 kr.
N i és lánykarmantyak 8t) kr, 1,
1.^0, 1 öO. 2 frt. K-m''-« szegélyzet karma-.tyu csomagból 3.;>0, 4.50. 6 frt N i a lánykead"k minden színin ti 50. 30 kr, 1.20, 1.80. 2.20,
2 30 kr.
Különlegességek ingelőbGi a leg-
tiüomabb gyapot, gyönyörűen hímzett mellel férti.ik számára. 1 db. 60 kr. Kamasiik kic-*ik én nagyoknak ÜO, 70, öO^Okr, 1, 1.20, 1 í>0, l.JSOkr.
Gyernekruhacskak 60,80 kr 1.20,
1.50, 1.80 kr. Eugénia, vagy Kzinháxfőkötők a irgelegxnsalib és selyemmel
bélelve 4.50 kr. Czip.''bel. :» Ui>.iknt szárazon tartja, gyermekek, nők és férfiak-n.-,k 20, ¿0 kr. Férfi- és női d- benez a legtisz-t 0>1< jtthgyapjuból dl.j.n SO kr. Különlegességek hölgyek számára v/. idenylieii a legújabb, bölgy-öerekoic 1.50, 2, 3, 5 frt.
1000 hajfonata ,*u*«übb
, lesztek s szm-
egy rőf busszú, igen baja,-"
ben,
fésülésre alkalmas, a saját bajtól ¡«mérhetetlen » a divatos fri-«úr''.khoz használható, mig a készlel tart csak 1.50 kr. «Ibja Különös kényelemre, a fentne-vexett hajból chignonok minden színben a legszebb a leg-divstosh frizurákban kaphatók dbja 1.40, 1.80, 2.60 és 8 frt.
Valódi hajfonatok m:mlen szinben 1 rőf iiosszn 2.50 kr.
öOOO db petróleum lámpa végeladás*, kicsinyek 35, 70, 85 kr. nagyobbak 90 kr, 1.20, 1.50 kr, nagyok l.W, 2. 2.50, 3. frt. Kiiggő lám pák ÖO kr, 1.20, 1.50, finomabbak 2, 3, 4 frt. Csillárok 5. Ö, l2, 15 frt. A I4mpák árában üveg, golyó és látupaernyő benfog-lalvák.
Esó ellen.
_____ köpeny vízmentes szövetből varrás uélkill, igen tartót. ..Darabja nagyság szerint Ő. 9, 10, 11, 12 frt, ka-pnce hozzá 1 frt. Kocsis-köpeny vastag szövetből 8, 10, 12 frt.
Az egyén védése- és a tulajdon biztosítására
sürgősen ajánlandó egy jo véd-fegyver, ex egy u;onan javított biztosító revolver, amerikai modora legjobb gyárbeli 1 db. 7. Mm. 7 frt, hozzá 100 töltés 3 frt, 1 db 0 Mm. a frt, hozzá 100 töltés 3.5", 1 db 12 Mm. 11 frt, 100 töltés 4 f.t.
Szakácshős az ebédlő asz talon.
Ezen ujooan módosított főxő-kályha petróleum ffitóssei Amerika- és Angolországh.-ui már több év óta elterjedve van, minden körben különös elismerésben részesül Minden háztartásban nélkülbzhetlenné válik, katonáknál, tannlóknál, és veudeglőkben, iparosoknál, midón a tüzelés azonnal kéznél van. 2 egyénre 5.50, 6.50. egész 12.50-krig. ü egyénre 7 frttól y fitig.
Valódi végeladásu igazi aagoi-korcsolyaknak fából 1.20,1.50.. 2 frt. Vadból 2.50, 3 frt, Halifax legnj&bb divatú 6.50, 7, 7.50. Jacson haines 7, 8 frt
A közeledő
karácsonyi és újévi ajándékokul
ajánlom t. vidéki vevőimnek gazdag választékú játékáruimat
nagyok és kicsinyek számára, gazdagok és szegényeknek 5
krtól kezdve.
Minden névnapra házimulatságok, bálok és menyegzókre, röviden - miuden alkalomra talál li.itni ez óriás bazárlian ajándékot bámulatos olusó áron s mindazon tárgyakat, melyeket mások iiirl.ipban hirdetnek, sokkal jobb minőségben s olcsóbb áron
megvehetni. A nem tetszők készségei viisxarseréltntnek.
Ivépes árjegyzék 1UU,000 tárgyon felül, kívánatra mindenki bérmentve 8 ingyen kap.
A u^. 1 -1■*»l kezdve a nagy üzlet kis«bl> részosztály okra is megnyittatván, ismételadók illendő jutalékot kapnak.
Legnagyobb
seljemáruk-raktára.
Bécs, Stock lm Eisenplatz 2. sz.
a azép uaílandÍBóböz.
Mintát minden időben bérmentve küldők.
(14í»2—1)
7 50 és 8 —
--8 -
8 — . . 3 — 3 -
Első 27 kvoH csarnok.
•N
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink áital felszólhattunk, hogy nagybani vásárlásnál előnybe részesítsük. Ennek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállítottuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecséltetni.
(J4G4—6) frt | kr. frt | kr.
1 db. 30 rőf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60 l „ 30 „ fehéritett Creász vászon . — — 8 — 1 , 50 „ fn:om Hollánder vászon . — — 13 —
1 „ 30 , legfinomabb chiffon . . .--8 --
1 , 30 , minden szinü ágynemű . . 1 „ 30 74 széles finom schnürl parkét — —
1 „ , „ „ Piket parkét .--
1 tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők .... I „ fin. fehér Batist zsebkendők színes szélüek
* » ngy szintén egészon színesek.....3 —
1 , Gyolcs Damask szalvéta......3 20
1 db. 30 rőf. Damask törülköző kendők .... 8 -
Több ezer rőf uj divatú legjobb minőségű cosmanosi Perkalinok, és */4 széles gyapjú ruha kelméknekrőfe 27 kr.
Ezeken kivül szolgálhatunk: fehér és szines uri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50. 2 — 3 frt.
Nagy választékú ingelók. gallérok, manchettok, és nyakravalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint hárhol. Moll és Creppelisse, széles futó szőnyegek, uri piai-dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis keodők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal össze-: köttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagyunk,hogy '' bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfogva '' reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják meg. rendelni ?
A rőf számú tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradváu
Fürst és Goldner
Zala-Egerszegen.
(1480—6) A legnagyobb
liSB ÏI T@R (S Y i E
Bécsben, III. Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott á r j e g y z é k kivánatra in« gyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Gazdáknak fontos.
9
Majdnem egesz Németország és Ausztriában jött alkalmazásba rövid idő óta a két ember által kezelheti) és csodálatos eredményeket czélzó kézi cséplő gép. — Ezek minden gabnanemet oly tisztán csépelnek ki, hogy a kalászokban egy szem sem marad, s egy órában annyit, mint három cséplő egy nap alatt.
A vételár igen csekély és a gép kiállításához képest oszt. ért. 150 forint franco Bécs. — Megszerezhető az ifj. Weil Mór-féle czégnél Frankfurt a. M. és kivánatra bérmentve küldetnek szét — Megrendelések levélileg is eszközölhetők. Nagy-Kanizsán, Scherz Lujza asszonyság kereskedésében. (1300—6)
Alább következő nyilvánosságra hozása am* uiegcxáfolhatlan üsmctéxi iratoknak, melyek Dr. Popp J G CS. kir adv. fogorvot ■ loz, a vliaghires Aaathe>in szájvíz előállítójához érkeztek, felmentenek minden eyyébbi dicsérettől bennünket.
T, cz. Popp cs. kir. udv fogorvos nrnak. Az ön Anatherin szájvizét megvizsgálta.!.,és ajánlhatnak tnláltam
O p p o 1 z e r tanár. Rét-tor magnif A cs. kir. bécsi klinika tanára Szász k. udv. tanácsos etr. Kzennel elismerem, miszerint dr. Popp J Q. cs kir. udvari fogorvos Anatherin száivizét már hosszabb idő óta nagz ered in é ii y nyel használom, és annak jóhatásáról telje--en megvagyok győződve
Bárö Pereim Lajos a. k,
Alólirott ezennel örömmei és az igazsághoz mén''e elismeri dr Popp J. G. cs. kir. udvari fogorvos umak, bogy Anatherin-zájvizét hosszabb idő óta használja, • azt nem csak jósága, h''a nem kellemes ise..m iatt is általában mindenkinek legjobban ajánlja
Bécs. ITerczeg Kszterházy Teréz.
Igen tisztelt nrnm! Fogadja legforróbb köszönetemet azon emberszeretete és jóságáért, meljrlyel Mária-Erzsébet-egylet ápolása alatt évő s/.egény gyermekek irányában viseltetett. Ezen gyermekek egy némelyike gfimőkóroa seájvérzésben szenvedett, ön ingj-en kiszolgáltatta nekik az ön gyógyerejü Anatherin száj vizét és az öm buzgó eljárásának köszönik a gyermokek gyora és teljes felgyógyulásukat. A gyermekek, kik fájdalmaiktól megszabadultak és az egylet in-vében, fogadja tisrtelt uram háladatos elismerésünket és köszóueiünk<-t.
Kitűnő tisztelettel (1234-5) Fries grófné.
A Mária-Erzsébet-egylet elnöknője Fog-ólon, odvas fogak önkézzeli kitömésere. ára ü frt 10 kr. AMttterin-fiegpép, ára 1 frt 22 kr. Növéayi fogpor, ára fi3 kr.
Kaphatók: >*fcy-K*nizsán : Belns József gyógysze., llosenberg. Kosenfebl, Weliach, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán: Tschepen J.t Keszthelyen : Pfiszterer gyójjyszerész, Singer M. VVoiss A. Zala-Egerszegcn : laóó Fi, gyógyszerész. Kapronczán : Worli gyógyszerész. Varasdon : Haiter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: PUlicb Feroncz és Kmlolf gyógyszer. Határőrvidék! 8z.-Györ gyön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Gathard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-Rerényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógywerénz. Kecskeméten : Milhofer és Macbleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Knhn J Bögl, Belns és Schrőder gyógysz. Sxegszárd: Bralisay gyógysz. — Bonyhádon: Kramolin J. Szigetvárott:üarwarth, Salamou gyógysz. — Baján: Michitsch St. és Herzfeld fiai, ngy FTeraog Ignácznál. — Pécsett Zsolnay W• és E. Zách, 8ip5cz gyógysz. Kárádon: 2iadnbánszky gyójrysz.
Marczalihan: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Duuaföld-várott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-I>«ndván-Kiss gyógysz. — Robonczon: Simon gyógyszerész uraknál.
Üzletme^nyitási hirdetés.
Alulirt bátorkodom a n. é. közönséggel tudatni, hogy
rőfös, divat kész női öltöny ós vászon kereskedésemet Alsó LendvánWortmann Benő czég alatt megnyitottam. Ajánlom mindennemű vászonnal, ruhakelmével, divatáruval és minden e szakba vágó czikkel gazdagon felszerelt raktáramat az igen tisztelt közönség becses figyelmébe.
Magyarhon nevezetesebb városaiban több éven át szerzett gyakorlottságom és tapasztalatom ugy szintén elegendő tőke azon kellemes állapotba helyez, hogy divatos és ízléses áruval bámulatos olcsó áron szolgálhatok a n. é.. közönségnek.
Megrendelések pontosan teljesíttetnek és "b. kivánatrt minták küldetnek.
Alsó-Lendván, október 5-én 1874.
(1474—0)
Wortmann Benő.
Das beste Mittel zur Conservirung und Geschmeidigmachung des Leders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
Rassische Leder-Gel.
l)ic8HS Oel *eichn»»t sich vor All^m durch »ein Aroma aus, so dais mau mit Stiefeln, wrlche mit demselben bearbeitet sind, ohne Ao-stoas zn erregen, im Salon erscheinen kann. Durch die Behandlung mit diesem L«»der-0"l erhält das L''-dnr Schutz g*»gt»n die Einwirkung >on Luft, Hitze und Feuchtigkeit aller Art ; vog Z»»it zu Zeit dimit getränkt, bleibt das Leder stets s&mmtartig weich, wird wasserdicht nud erhält eiue besondere El*»ticität. Der Fussschweiss wirkt auf das so behau delte Leder nicht mehr naehthcilig ein, letzteres bleibt weich und -schmeidig und erlangt dadurch Pinn grösser«» Dauerhaftigkeit. Nach der Behandlung uiit Leder-Od kann das Leder jederzeit gewichst oder lackiri werden und erhält dann einen schönen dauerhaften Glanz.
Flaschen zu 1 fl. und 2 fl. ö. W., sowie in Blechflaschen 5
fl. 10 Pfd.
Mit Medaillen ausgezeichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. auaachl. privili^irt für Oesterreich-Ungarn.
Universal - Salon - Spiegel - Fettlack
für Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere;
Dem Gefertigten ist es endlich »»»luugen, »üurn vortrefllichen Stiefel-Laek eto. zu erfinden, wodurch das Wichsen der Stiefel ganz um-
nöthig wird. Nur mit einem Pinsel bestreicht man die Stiefel etc. nod binnen wenigen Minuten glänzen dieselben tiefschwarz. Das Leder leidet darunter durchaus nicht, sondern wird im Gegentheile weicher, geschmeidig uml wasserdicht.
Flaschen zu 1, 2 und 3 fl. ö. W. vernendet
die
En gros
Fabrik und Haupt-Niederiage
Rabatt
Wi«*n, kohlmarkt Äir. 5, vi«-k vis detn£afe Daum, im Hote liuka.
Provinz-Aufträge werden per Cassa oder Postnachnabme (1478—3) sofort ausgeführt.
a t. olvasó közönségre nnzve egypár sort kockáztatunk
a valódi
Wilhclm-féle
antiarthritÍR, antirheumatikus
vértisztitó thea
fűlött, mint következik: Dr. Rítt, egy nyilvános t;vnlé»en e gyógyszerríil igy nyilatkozzék : A Wilhelm-féle vértisztitó thea mgérdeaH a aépfyifytzer nevet, mert éveakiat ezer bizoayltékit adja kiazvéayes es csúzos bántalmak elleni hatékonyságának — egy oly szer, melyhez a gazdag uiry, mint a szofféuy örömest folyamodik é* biztos sejjélyt vár ; egy oly szer, melyet a leghiresebh orvosok tapasztalatai ajánlanak — Dr. Rfider irá a ^Medecinlsche WeeheasohHttfc-ben (1871). .A Wilheln-féle vértisztitó thea egy, az erveai törvények szériát igen slke-filt vegyüléke oly rfvény-uyagokaak, melyek köz* vetlen az emberi bőrre hatnak, a melyek által a csúzos bántalmak elnyomathatók. — Oppolczer tanár és advarl taaáoses egy kö82vényes ágya ei''tt a következeket monda: A Wiibeha-féle vértisztitó thea nagy pártolist és figyelmet igényel, mert sek betegnek, kiknek ajialám, sagy könnyebbQlést szerzett. (1466-3)
Ovás a hamisítás és felcserélés eiíen.
A valódi Wilbelrn féle antiarthritis, antirheumatikus vértisz-titó-thea csak &a el*o nemzeti Wiibelm-féle vértisztitó-theagyárhan Neunkirchenben mellett, vagy ululam a lapokban kijelelt
raktáramban kaplutók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt.. a bélyeg é» pakolás-díj 10 kr.
A t. a közönség kén veimére a valódi Wllbelm-féle aati-artfcritu és aaUrbeamatlkns vértisztitó tbea kapható :
Nagy-Kanizsán : Roseaberg Fereaez urnái. Zágrábban : Mittl-bach Zsigmond; K<"4r.eg<''ti: Csac.sinovits N, Keszthelyen: Rosen-berg Emanueinéi; Kai>ronczán : Werli gy ógy szerész ; Sopronban: WrchiDvsxky; Ssombathnly»»n : Pillich Ferenc* gyógyszerész, Saat-mártt: J. Bossin gyógyszerész uraknál.
Hamburger A.
BUDAPEST.
MINTÁI
levélbeli kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
o
■n
O JS
''/;
tc
a.
tx
c -u: >
a> C ——
a; Z
> £
c: >©
xS ■Lt
O ^
" a>
ea js
OD ^
O « ^ ce
CK ^
</ o
''r-£ §
a>
N —
.C
tac
o ÍJC - cc
s g,
c —■
. «
u. >
-Q —
ce €3
c _ 08
75
''I 2
E sej
N co
o £

J3 T5 ÖC
3 2
= &
a «
£ B
s ©
«5 = °
i; -_o —>
O 00 ~
y. o
''w
Hamburger A.
BUDAPEST.
A ezég 12 000 állandó vidéki vásárlóval bir.
HÁMBMiT ADOLF
hölgy dlvatár u-r alt tai Budapesten. ÍY, uri utcza 8. sz. alatt a postapalota átellenében
Ajánlja .i t. v.% vidéki kr>xi>ii^ű|(iiok uiiudemiomii Szép, JÓ ¿8 0lC8Ó
tfyajMit-, szór-, gyAywa-. selyem- sat. hölí^yruha-kelmei
dús választékái a kővetkező kivonati árjegyzék szerint:
o
<3 k.
•o
C »S
s:
i
i v.
«o
ff
c -o
t^J «o
N
SI ül t
Ifi fi
Ül H
<3
■o
M3
"5
s:
«0 C
-o ►o
o
4
s
$
£
t. «
&

-se
1—1 tc

S csa
i C
í-
«C
oo
K
t
Nil mhaketaék legdúsabb vilantfkbaii, rőfnnkint 30, 40, 50
kr — frt 1.
Mosó-rahakelaék. perkál- »baii*ztban rAfónkintSft. 30, 35—40 kr.
Poszté-, teaell- s ripsz gyapfakelaék, rőfonkint ft 1, 1 50, 2-2 50.
Sely CM szövetek, tafota, Kaille * Oroujjrain, rőfnnkait frt. 1.50. 2, 2 50—3.
Sdyeegazir-. niofion- * báliniha-wr,retek, rRfönkint G0, 80 kr, frt 1—1 50.
Poaparfoar Cachemirok rcppeli pongyolákra, rf>fönkint 8<) kr, frt 1 — 1. t0.
Angol bársonyok, teketék n «ringek, rőfönkint frt 1, 1.50, 2 - 2.50.
Seiyrabársonyok. minden sxiubon. rrtfíínkint frt 3, 4. 5—10.
RoÉMparketok, szilíesek 1 miutáxottak, rőfönkint 30, 35, 40 — 50 kr.
6yászkelBék, lustre-, cacbemir-, terno- *tb >E5retekbeu, bármely árban.
LCSZÖr, berlini gyapjú- s moir-alaószoknyák, (japonok) dara-bonkint frt 3, 5. 6 -8.
Hdlflykalapok, fejkötők * baolikok, darabonkint frt 3, 5. 8 — 10.
Bedaiaok éa burkolók, (legújabb divatezikk,) darabonkint frt 10, 12, 15—20.
Nazykendftk. Longnhawlok s Plaidek, darabonkint frt G, 8, 10—15.
ReezetkenJők. berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 5.
6yapjukendŐk,kir*iny*k 8 féluagyok, darxbonkint frt 1, 1.60, 2—3.
Sdyeakeadök, minden «cinben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 4
Ecbarpe-Ok. » brochekendok, gyapjú és selyemből, darabonkint 50. 80 kr. frt 1—2
Moll Flcbil-k. (-aip''tékkel vagy hímzettek, darabonkint frt 1, 1.50, - 3.
Ágy- S asztalterítők, bármely ssin- és minőségben, darabonkint frt 5, 6, 8 - 10.
Nap- és e»6-erayŐk, nemkülönben legyezik minden árban.
Feaál- és sziléziai vászaak, 30 rőfósek. végenkiot frt 8, 9,10-12.
Creas- és bőrvásznak, fehérítettek, 30 rófQsek, végenkínt frt 10, 12, 14—15.
Raaiborgi vászaak, legfinomabbak, 30 rőfSsek, végenkint frt 15, 18—20
Irbeoi és bollaadi vászaak. 50 róíösek, végenkint frt 20, 22, 25—30.
Raaibargi vászaak, ki^zifonálból, 54 rőfósek, végenkint frt 25, 30, 40—50
Lea- ■ pateat-celnvatok. feliérek, 30 rófösek, végenkint frt 10, 12—15.
Czéraakaaavászok, ágynemfiekre, 30 rőfÍMek, végenkint frt 8, . 10, 12—15.
NttUai ágynemfiekre, sárga és fehér ssinQ, r3f5nkint 30, 40, 45—50 kr.
CUffoaok, fehérnemöekre, (1 vég körülbelOl 70 rőf,) rőfönkint 25, 30, 35 - 40 kr.
Lepedivászaak, •/. és »1. szélesek, rőfönkint frt 1, 1JK), 1.50— 1.80 kr.
Pikét és bordás parketok. föi.érok, rőfönkint 40, 50, 60, 70 kr.
Derékalj- s bntor-csinvatok, színesek, rőfönkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- s kávésabroxxok. sr.inesek, minden nagysápban, darabonkint ír 3, 4. 5-6
Len asztal- törölköző kendők, tnczatonkint frt 6, 8, io 12.
Cseaiege-asztalkendők, bál m. ly színben,tnc&atonkintfrt 2.50, 3-4
Csipkefnggönyök, páronkint frt 8, K>—15. rőfönkint 50,75kr, frt 1.
Bátor ripszek és cretouok, sr.iiif/»»>k, rőfönkint 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Mollak, crépe-líssek és tar Ut ár ok, végenkínt frt 4, 5, 6 8—10.
Orgaatiaok, Wiérck és szillé««!., végenkint frt 1, 1.20, 1.50. 2.
Lea zsebkendőn, fehérek és színesok, turzatonkint frt 2, 3, 4,6 — 8.
Fdzffderekak, hölpyek Hxárr.ár.t, derékbőség srerint, darabon-kim frt 3, A, 5—6.
o* a
<2
Pr-
a>
o-
cs a
£ ©
ö
o
o-
o &
as
s 0
° J
M 1 í
d «
i > t í
Sr »
06 Csj

M
Cb
CS)
3
(=u
<t>
3
fO 0R5 cr
N
cr.
13
©
©
W ©
=3
oo oo N
5 E
pr ft> —-
- S
cn

CB <~+
©
to © ©
CT? s
7T
Cs r*
w SL n <—;
in ®
GD
(J5 —•
8 s
« ri:
cr © -
s B
fE*
s ? © »
50 © g
ti. ®

N
j ©»
® a (X) b
c P
rr- <K
N jó
x c—''•
© iL » 3
N ^
S t
a a so so
r05
S- B
©« n.
ft 2 © C3
r-t-
3 S
© ZL ©
© CKJ
B
©
aq p
© s
2-©*
N
Hamburger A.
BUDAPEST.
Ingyen mellékletek adatnak
.minden megrendeléshez : 10—2f> frtig egy eÍBjráns legjezß, 25 — 50 frtig egy bíirliní gyapjukendű, 20—100 Írtig egy «zép kelmeruha, aránylagos xrr-ncodroényfll.
Hamburger L
BUUAPKST.
HOFHERRM.
gazdasági gépgyáros
az 1873 bécsi világkiállításon a legnagyobb ugj''uiiut:
x
X
x
X X X X X X X X X X
KANITZ a
#
o
haladási és é r d etn-é r c ra ra e 1 kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Krlachgasse 22.
a közeledóvet ó-idény re ajánlja k itü in ó szerkezetű 6arett-féle sorvető-gépeit, melyek a legújabb jav t ások kai ellátva, eddig minden mis ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak : Kézi C3éplŐgépek legjobb szerkezettel. Járgányok es járgány-cséplőgépek. Homsby-fele gabonarosták.
Lhuillier-féle legczélszerflbb konkolytiszti tó gépek és ilyenek Pemsllet féle szerkezettel.
Ríchmond & Chandler-féle, ugyszinte eredeti angol Bentall féle szecska-
vágé-gépek.
Répavago és répazuzó gépek.
Őrlő és daráló malmok járgánynyal vagy kézzel hajhatók, zuzó-malmok sat. sat.
Kitűnő anyagiért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér l. sz. a*
(U7i-4> lévő gépraktárban.
papirraktára -
nagyban és kicsinyben, kő- és könyvnyomda,
monogramul, látogatójegy és pecsétbélyeggyára Budapest, Dorottya utcza, 12. m. a. ajánlja dús raktárát legnagyobb választékban mindennemű iroda és iskola
szereknek u. m:
Ügyvédi nyomtatványok, különféle bel- é« külföldi levélpapírok éa borítékok, telje* iroda berendexé«ek, ZMob- v» asztali jegyzökönyvek, téntatnriók, váltótÓHkák, börmnppák, pénztárezák, cMinntt fényképalbumok zenével vasy anélkül Mtb.
& legolcsóbb árakon. ~
Levélpapír monogrammal vagy czimerrel,
úgyszintén fekete nyomattal díszes kiállításban, legrövidebb idő alatt elkészíthető. 100 drbja 50 krtól3 frtig.
Látogató-jegyek kőmetszve, vagy nyomtatva
100 drbja 50 krtól 1 frt 20 krig. - ^
Levélbeli megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban
eszközöltettnek.
x
x x
X X X
3 S l
TÓTH SÁNDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
c,. saját készitményü Raktár
bútor gyári raktár ruganyos
Szombathelyről. á « \a} J ? k''
_: (1345—17) mf.tíÍCZ10k''
tukrok
N.-K A M Z S A N '' vnsiil-ulcza. a városházban, tartókban
0
i Original Holländer nnd Ostfriesländ^ bestes Melk- und Zuchtvieh ;
liefert B. H. Groeneveld ana Boodernenland bei Bande in OatfrieslAtid
(Eiienb*hn«tAtion Leer in Hannover.) (1482—3)
Anfragen und Bestellungen vollen entweder directe nach dort o<lcr an den Generalbevollmächtigten ffir Oesterreich-Ungarn Herrn Wilbtl« Wittenberg, Ookonom *u Harkgraf Nen»iedl bei Wien gerichtet werde»
Wajdits József kiadó-, Up- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-KaoúsánT
Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntődéje Pécsett,
Ajánlja gazdasági gépekkel ¿8 »-»xköxttkkel jól bereode • zett raktárát, ugymind: két Rnratn linxtörlö malniot, va* állványnyal ellátott xóxfQréitit 18" egénx 30" va^tac fának, maláta és olnjxuxót égésién vasból 24" 30" 36" bosHxn kémény hengerekkel, ut
További készíttetnek } goxkaxányok minden eddig ismert szerkezet szerint é* pedig vámmázsáját 17 írtért, ha a kazány többet mind 60 mázsát nyom, 60 másain alól pedig 18 frt. vámmázsája, (1481—3)
Teljesen berendez : sftr-és pálinka föiődékeí, emelő «épeket bányáknak, vls-és gőzmalmokat, fűrész müveket fo minden a rakott padolat készítéséhez szükséges gépeket.
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874. évi 90-ik számához.
at 8 különösen a tan ár urakat, hogy ^jítunfc alaptőkéjét, mint alapító tagok (50 fl vágj mint P**10^ (tetszés szerinti öas-''el) könyvvel gyarapítani méltóztas-
^ Ezúttal figyelmeztetjük a t. szülőket, mennyiben gyermekeik melJé házi vagy unitókra volna sztikaégök, ez irányban fedjenek a segély egylet elnökéhez (Egye-v jjj émelet) fordulni, hová egyéb külde-• reke\ U intézni kérünk. Budapest, 1874. 30 MAKKY SÁNDOR, elnök. LEKLY
jVULA- f- JW*5- .
'' — J)le<jhivás. A zala-megyei általános yjt^jiüiet N. Kanizsa jurás tanítói köre ¿vinovember hó26-ikán délelőtt, N. Szt.-¿|Ó6 iskolahelyiségében tartja évnegyedes 1 jezleiét- ti) ülés tárgyai: Elnöki jelentés ¿i»r ^ödéséről és pénztári állásáról,
* .juakar választás, — a mult értekezlet -^könyve hitelesítése. Gyakorlati előadást ''''l Kumszauor Simon a nyelvtan-, Andei« ^Jy » természettan-, Szigcthy János a •jftnenyrajzból, és „Mire kell a tanitó figyeljek kiterj''íszkedni, a testi nevelést illetőleg"? .¿{ti »egvitatáaa. A kör tisztelt tagjait ós ne-irföaraiait tiszteletteljesen meghívja, Ma-^rdnhelyen, nov. 4. 1874. SÁRINGER ¿AKOLY, a kor elnöke. -
__ ílymen Taródházi báró Mi kos Já-2<JS arunimel jelenti Palini InkeyMar-t kisasszony nyal palini Inkey Edmund cs. [kamarás és buzini Keglevich Gizella grófné Goyával Német-óvárott f. okt. hó 19 én történi egybekelését. Kelt Mi kosdon oktobe- 20-
io 1874. • ili
- Kaposvárott tüzolto-egylet »lakul.
falóban csodáljuk, hogy az oly lelkes közönéi székvár ós e humánus intézmény létesítésére meg csak most gondol.
- Az alsólendvai önkéntes tüzoltó-egyltft ez évi zárgyakorlatát f. hó 8-án tartja lartkórü tánczestélylyel, melynek tistU jövedelme az egylet javára fordittatik. Belépti dij 1 ft. kezdete eati 8 órakor; felülfizetósek köszönettel fogadtatnak. A parancsnokság.
- Pacsán a napokban tüz volt, a midőn 2 ház lett melléképületekkel együtt a romboló elem martalékává. Ezen járásban a közigazgatást oly tapintattal kezelő Peesornik József aiszoigaöiró urnák már sikerült a szándékos gyujtogatót elfogatni.
- Megjelent ,A Krisxtus-orcUo-
rittm'' szövege és ismertetése. Liszt Fereucz eietrajza s félszázados művészi működése. Az 1873-ig évi nov. 8—9 ik és 10 ón Budapesten tartott jubileumi ünnepély alkalmára irta és bzerkeszté id. Ábrányi Korúéi. Ára 40 kr.
- LaufftT Vilmos könyvkiadó hiva-talában Budapesten megjelentek: 1) V e z é r-funál a méhészetről, avagy róvid értekezés, hogy kelljen a méhek körül oksze-rüeu báuni, ön- és mások tapasztalata után irta Seb.-s Károly 24 ábrával, ára 50 kr. — 2) Vezérkönyv a Szent István társulat ál-tai kiadott abéczés és első olvasókönyv módszeres tanításához, tanítók ós tanítójelöltek számára irta Bárány Ignácz csurgói Unitókó-pezdei igazgató tanár. Ara 88 kr. — 3) V i-lágtörténelem a szükséges földrajzi fölvilágoaitásokkal. A népiskolai törvény értelmében elemi felső osztályuk, felső nép- és polgártanodák használatára irta Hoffmann Gyula. Európa térképével a népvándorlás korában. Ara 40 kr.
— Rövid hbrek. Nagy-Váradon árvaházat építenek. — A pesti fenyitőszék börtönei annyira tömvék, hogy közelebb 40 foglyot szállítottak Veszprémbe. — A cseh lapok azt akarják, hogy a trencsénmegyei koleraárvákat Csehországba szállítsák. (?) — Nagy-Kőrösön a zsidótemplomból 50 frtot raboltak el. — A pécsi polgármesteri hivatalban 600 szülőnél több jelentkezett szegénységi bizonyítványért, hogy gyermekeikért tandijt ne kelljen tizetniök. — Nagy dolgot csinálnak a hazai lapok, hogy a debreczeni távírda gondnoka nem tud magyarul. (Nekünk Bem kell sokat fáradnunk, hogy olyanra akadjunk !) — A vasúti vonatnak 9 pereznyi elkésése miatt egy utas Angliában be-pórölte a vállalkozókat ós pőrét megnyerte. — O felsege a király 3000 friot ajándékozott a salzburgi „nemzetközi Motort-intézet*-nek. — Az akadémia palotájának vasfodele elkészült. — Biharmegyében 15,000 emberrel több halt meg, mint a mult évben. — A Paksról Duna-Földvárra ment postát kirabolták. — Az Oszt.-Msgysr monarchia vasúti hálózata eddig 2093''/a mértföldre terjed. — Aradon „Concordia* czimmel magyar és román nyelven lapot indítanak. — Szegeden egy afrikai szerecsen alkalmazást keres.— Kis-Ázsiában iszonyú éhség uralkodik, melyben eddig 150 eseren haltak meg.—Raczenbach szegszárdi lakóé egy akó kitűnő vörösbort küld ő felségének ajándékba. — Párisnak a legutóbbi népszámlálás szerint 1.851,792 lakosa van. - Papirhordókat találtak fel Washingtonban. — A 134 éven át szerkesztett „Spenersche Zeutung" okt. 31 én utolsó számával megszűnt. — Beudet, az ismert léghajóé 2000 lábnyi magasságról lezuhant Münchenben.
és „Attila fiainak története* az osztatlan figyelmet a szerző felé fordíták. — ,A magyar Attila mondák" és „Román Attila mondák" czimek aiatt nevezetesebb hasai lapjaink és folyóirataink közöltek az érdekes tanulmányból. — Az egész munkát Szabó Károly szorgalmas törté-netbuvárlónk forditá le „Attila, Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába tele-pedéseig*. —
„Thiery Amadé szóban levő munkájában nagy szolgálatot tett az irodalomnak, mert oly tárgyat választott kutatásai czéljául, mely egyike a leghomályosabbaknsk és ismeretlenek- \ beknek. — Hogy épen nem könnyé feladatát, minő sikerrel oldotta meg, — megfogunk győződni, ha e jeles könyvbe, csak bepillantunk
Vegy es hirek.
— Azon négy millió lak ós között, melylyel az óriási angol város bir, több mósesvallásu egyén van, mint Palestínában, több skót, mint Skócia fővárosában, több római kstholikos, mint Rómában, több ir, mint Dublinban. Minden öt perezre esik egy születés s minden 8 perezre egy haláleset.
— Kuriózum. A nagy váradi kereskedőknek bécsi kollégáik mindig magyar nyomtatványokat küldenek. A „Bihar" e nyomtatványokból e^y mutatványt közöl, mely igy hangzik: „Az üzletünk állandósága óta, a mi törekvésünk szüntelen oda fordítva volt, hogy szintúgy által állandó lehetségig legpontosabb elintézés, a nekünk részint a T. Cz. közönség alkonyod «légedetten állítani, ép ugy mint szigoru,szilárd és jó állapmódot a legmagasb biztoságot megnyerni, és eltartani. Hogy az elvárott haszon a mi tevénységünkért nem maradt távol, már a tündöklő tárgyak melyek a meglepditett bizakodást bebizonyított, a mely minket e közben a legnehezebb ügyidőszak, a már májusba 1873 betört ügy bírálat a T. Cz. közönség részéről ellenhozott. Midőn mink már ünnepélyesen megmagyarázzuk, hogy épen ugy mind eddig, jövőbe is a mi buzgolkodás és iparkodásunk lesz, szokott pontoság, szilárdság és merő által bízott jegyességet minden tekintetben igazolni, megengedjük magunknak, tekintetbe venni a már nálunk nyert nagy sikert figyelmességét, a mely a most még czélirányos ocsosága miatt ugy szeretett", stb. — Hanem hát azért mégis különb emberek ezek a czifra magyarsággal író bécsi németek, mint a rósz németséggel firkáló magyar kereskedők. Egyébiránt megjegyezhetjük, hogy Bécsből Szegedre is érkeznek magyar üzleti levelek s ezek közt olyant is láttunk, amilyen kevés magyar kereskedő üzletéből kerülne ki.
Papírszeletek.
Barátom I amint átmentem Bajcsáról Fityebá-sára, azonnal kiütött a marhavész.
Csodálom pajtás, hogy egészségben tértál vissza!
Elsétált a szép assr-ony férjétSl kedvesének lakására s véletlenül ott maradt.
Vájjon törvényeink értelmében : ez nőrablás-é ?
is." *j
KÓVARY BÉLA.
Jó éjt:
Ha elförlé * tájt az estlepel
8 némulni kezd köröttem a magány,
Imázva száll feléd egy gondolat,
Az esti-sz»-I15 langy fovallatán
S elérve ablakod, balkan rasog :
,Jó éjt l — jó éjt ! — te kedve« kis leány,..
ZALAY.
— Crillon est irá IV. Henriknek: pSir, három ssavat — pénzt vagy elbocsátást." A király feleié : .Crillon, négy szót: sem ezt, sem azt."
•) Hagerer Antal „A történetírodaloii fokoza-tos fejlőd ¿se" czirofi munkája szintén forrásai szolgált rövid jegyseteink összeállításában.
Színészet.
(M.) Mult számunk „Színészet* rovatába egy alig megbocsátható sajtóhiba csúszott be, mit ez alkalommal, utólagosan bir sietünk helyreigazítani már csak azért is, mert „Mendez Diannáu-ban egy oly szereplónő neve cseréltetett fel, kit közönségünk szeret s ki épen a czim szerep ben hatással működött. E nő: G e-r ő n é asszony, ki a nem szándékosan okozott félreértésért megtog bocsátani! Kedden, nov. S-án: „Egy «*ó a miuisterhez vagy a zsidó to-lerantia''-és ,A minister előszobájában- cámü vígjátékok kerültek szinre üres ház előtt meglehetős sikerrel. Előbbiben S z e n t e s y (Kaunitz minister; éf Márton (Oppenheimer
bankár) jól alakitottsk. Gerő Lina kedély-lyel és élénken játszott Az utóbbiban Gerő (80 éves trvszéki gyakornok) érdemel dicséretet. — Csütörtökön, nov.5-éa Boda István első színi kísérlete és Csobánczy Pétor újonnan szeraödött tag első föllépteül: „Bíbor és gyász''5 felvonás eredeti történeti dráma adatott. Szentesy ma nemcsak jól alakitott, de a. gyenge, beteges királyt hangjával is oly természethfien sremélyesité, hogy többször kitapsolták. Mártont galambősz haj és redők nélküli arcz olyanná tette, ki mindenhez, csak kolostor főnökhöz n*m hasonlított, játéka azonban élvezhető. Gerő Lina a nemes lelkű honleány érzelmeivel játszott. Bod a István (vak Béla) hü alakot igyekezett adni, hanpja szenvedélyes, szavalusa sikerült s szorgalmas tanulás mellett szép jövőt jósol ha tunk.C sobánczy Péterről még nem szól Ihatunk. Közönség csekély számmal volt mindkét izb^n.
y
Nagy-Kanizsán, kedden nov. 10-én 1874 (ser«''» Lina jutalmául adatik:
ANTÖNIA.
Történeti azinmü 5 felvonásban, irta: Bátorfi L.
Személyek:
Bebek Fer., huszti várparancsnok Marton.
Antónia, leánya .....Geiő Llun.
Rogovics Victoria, Bebek neje . Gerőné.
Jolán.........Tóthné.
Mária, Magyarország királynéja B. Ilka.
Hedvig, Lengyelország „ H. Emma.
Gara Miklós, nádor .... Csubánczi.
Miklós, ) • .....Miskolczi.
János, ) nal .....Rábai.
Palizna, vránai perjel .... Szentesi.
Halmi, Bebek segéde .... Boda.
Orvos.........Gerő.
Börtönőr........Mesterházi.
János, deák.......Tomanóczi.
Balázs ........Kiss.
Irén.........Berzsenyiné.
Királyi ajtónálló.....Hevesi.
Órök, szolgák. Történethely: Visegrád, Novi-grád és Huszt. Idő : 1384- 1304.
Szerkesztői üzenet.
1494- R Veszprém : a nagy-kaniesai önkéntes tfixoltúcgylétnek alapszabályai nyomtatva még nem jelentek meg s igy nem ssolgálbatnnk velők.
1495. B. Alsó-Lendva. Mindenkor szívesen vess-
sxflk.
14%. T. Letenye. £ siámra megkésett.
1497. Sx. Kaposvár. Magánlevelet irtunk.
1498. M. Kővágó-Eörs. Mind a két -sAinot postára adtnk.
1499. V. B. Nem törődünk vele.
1500. U. Zftla-Kgersscg. Megkaptuk, r Midben van. A héten teszem tiszteletemet.
1501. y. Nem adható.
Pi&czi árak.
Hivatalosan jegyzett piacsiárak Nagy-Kanizsaváros piaezbiztosi könyvéből: 1874 évi november hó 4-én.
Gabonamfiek: egy alsó ansst. mérő szerint, Bur.x 07 — 90 fontos 6 írt. — kr . 85 —86 fontos 4 frt 50 kr. «3 — 87 fontos— frt. — kr. Rozs 74—78 fontos 3 frt 40 kr. Árpa serfőzésre 68—70 fontos 3 frt — kr. etetésre való 2 frt 5C kr. Zab 1 frt. 80 kr. Repcze - frt — kr. Lintnemüek: *»gy bécsi mázsa szerint. Lisst legfinomabb 13 frt. — kr. Zsemleliszt 10 frt. — kr. Fehér kenyérliszt 6 frt. — kr. Fekete kenyérliszt 7 frt. — kr. Bnxadara 14 frt. - kr. árpakása 12 frt. 50 kr. Riz* 14 frt. — Hüvelyesek: egy alsó anszt. mérő szerint. Borsó 5 frt. — kr. Bab 6 frt. — kr. Lencse 8 frt. 50 kr. Köles 6 frt. — kr. Hajdina vPöbánka) 4 frt. — kr. Kn-koricza 2 frt 60 ki. Burgonya 1 írt. — kr. H u i : egy bécsi font szerint. Marhahús 28 kr. Disznóhús 32 kr. Juhhns — kr. Borjnbua 32 kr. Z s i r f é 1 é k : Disznózsír 60 kr. Marhazsir 60 kr. Szalonna 40 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 35 kr. 8tearín-gyertya 55 kr. Faggyu-gyertya 32 kr. Bor : egy alsó auszt. akó 40 pint szerint ó-bor 10 frt — kr. Uj-bor 6 frt. 60 kr. 8 ö r: egy alsó austr. sörakó 42 pint szerint. Legmagasabb 8 frt. — kr. Legalacsonyabb — frt. — kr. T ö • i f a : 1 bécsi öl 36 hüvelyk hosszú Bükkfa 14 frt. — kr. Tölgyfa 7 frt. — kr. Kőszén egy bécsi mázsa 70 kr. Faszén egy mérő 70 kr. Széna egy bécsi máasa szerint 1 frt. 50 kr. 8 z a 1 m a 1 frt. — kr. Napszám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezés nélkül 1 frt. — kr. Élelmezéssel egy nő 50 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. Élelmezéssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 50 kr''. Kiadta :
(P. h.)
Maninger József, v. aljegyző.
Érték- ós váltófolyam november. 7.
5*/t metaliquee 70.— ; 5*/» nemz. kőlcaóu 74.20-, 1860-ki illadalmi kölcsön 109.80; bank-réezv. 9 89; hitelintézeti részvények 236.25; London 110.— ; magyar földtehermentéai kötvény 78.—; temesvári földtehermentési kötvény 77.SO; erdélyi földtehermentési kötvény 75.—; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.50; ezüst 104.40; cs. kir. arany 5.23-Napoleond''or 8.87
•ovenbsr 8-től loveaber 14-%. 1874.
j Hó- és heti- Katholikos nap- Protestáns «f
nap tár naptár otj.
45) K. A jó magról. Máté XH1. — Pr. Mát. XXII.
G. Luk. Vili. 26 -39.
8 Vasaraap L>. 24 Oottf. D. 23 Gottf. JjC
9 Hétfn Tivadar Tódor
10! Kedd András Prob.
11 Nz«rda Márt. p. Márlou ir
12 CsílMJrtök Emília Jönáa
13 Péntek £zani*zló Dida £
14 Kz óm hat Szerapin Levjn -j m
Vasúti in e n e t r e ti d N
Érvényes oktober 1 tol 1874. Indul Kntiiinnról:
Vonat
»«ám Óra Perc. Idő
205 Kszék, MohAcn.DombovAr s Finméba 5 10 regf«) 2:5 Mohar». Zágráb és Dombovárra 2 40 délut.
212 Budára.......... 6 25 regg.1
202 . . . . ......2 _ délut
204 ........... 10 45 estve
313 Szombathelyre (innét délután 5 éra
2ö pereskor Bécsbe) . . 5 45 reggel
301 Bicj.be (Szombathely, Bécsnjh felé) 1 15 Hélut.
311 „ „ „ ,, 10 56 estre 208 Pragerhof felé Trie«ztbe .... 4 50 reggel 201 „ n „ Grácz és Bécsbe S 30 délut
213 „ — „ „ „ 11 45 estT«
Érkezik Kanizsára :
216 Mohács és Zágrábhói.....4 16 reggtl
206 Eszék. Mohács, Fiume • Dombovirrél i 31 dél.tt ¡¿18 Fiume és Dombovárról ....96-t estvn
203 Budáról .........4 2S reggel
201 „ .........1 58 dé''ut.
211 „ .........9 31 estre
314 SzombithelyrSl....... 10 33 röggel
302 Bécsből (Bécsujh. Sxombath. fel5l) 4 37 raggal
312 „ „ 10 18 sstr*
214 „ QrácxbSl, (Pragerhof felöl) 4 52 reggel
202 Trieszt- Bécs Oiiczkól r „ . 1 21 déluL
204 — - „ „ . 10 26 estre.
Kelelfa szerkesztő: Bátorfi Ltját. Xyllttér.1)
Elküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Reviilesciére du Barry
Londonból.
Mióta számtalan orvosi tekintélyek snyil vános gyógyintézetek a Revalescíére du Barry hasznát, úgyszólván csodatevő erejét elismerték, nem fog találkozni senki sem, ki annak gyógy-hatását tekintve, hozzá még olcsóságát is el ne ismerje.
Kivonata a 76,000 bizonyítványoknak, melyek minden gyógyítással dacoló kóresetekre vonatkozva.
73.877-lk bizonyítvány.
Nagyránd. 1872. febr. 28
Huszonhat nap óta csupán az IstentSl küldött du Barry Rev.tl«''sciérejéb<"l élek. Ezen isteni adománya a természetnek elszomorodott állapotomban valóban i-sodatevo volt, szért rzen gyógytápszert az emberiségre nézve (ldvftzitőnek nevezem. Engemet megszabadított e gyégytápszer egy igen n^héc tQdő-és torok-sérvUlés, torábbá nyakszéd ulé< és szükmel-lQségtűI, iszonyatos kórok, melyeknél eddig minden gyógynzer ha*zt*lan volt. A természv'' «zan c»odatáp-gyógyszere azért a legnagyobb dicséretet érdemli, é'' a szenvedő eioberíségnok legjobban ajánlhátó. Önnek holtomig kószönettel tartozó szolgája
Köller Flórián, cs. k. nyugalmazott katona-tiszt.
Táplálóbb levén a hutnál, 5G-$zere$en megkíméli a gyóaytzer árátt felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékbeu ''/» f°nt 1 fr*. 50 kr.. 1 fou 2 frt f»0 kr., 2 foüt 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt. 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen* czékbrn 2 frt 50 és 4 frt 5<> krral. Revalesciére Cbo-coladé táblákban 12 csészér- 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt £>0 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lu frt., 288-ra 20 frt. 576 ra 36 frt.
Megrendel hető Barry du Barry & Corap
által, Wien, Walffiscligasse Nr. 8.,
N.-K''inizvin Lovák Károly gyógy»sertárábnn\ DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eger Tachecy Adolf és Vall» Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszérésinél ; Nagy-Bc-cskerek Goldberg J. M. nél; Marosvásárhely tt Fogarasi Dömötörnél; Miskolci Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Jó zseínél; Györött Némethy Pál gyógyszerésznél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál. .
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
•) E rovat alatt közlóttért felelősséget aem vállal a Szerk,
— ------
Cirkular.
Wir erlauben um nachstehend auf unsere billigst gestellten Herbst-^reiscoursnt auf-»orksam Tn mlXX Li wsrden wir auch wie bis jetzt bemüht sein, den Wünschen unserer SaS^nsTjeder Richtung uacl.xuko.nmen und durch reelles und sol.de, Gebah-
~ d" ^^^e^Ä^en1^ Ä d« ContioenU haben Euer Wohlgeboren die günstige Gelegenheit, Ihren Bedarf bei einer ersten Bexugsquelle xu Fabrik.-
preisen « ^ durchfrehends bester Qualität, und führen wir simmtliche Wahren
xa 3 ; der e»t angemerkte ist 2 Qualitit der xweitangemerkte 1. Qua-
ütit und der dri «angemerkte Preis ist Hochprima-Qualitit. fraiic0
Auf Verlangen übersende.» wir complette Preisiouraute und Master-Abschnitte franco
und gratis. Effectuirung per Nachnahme. ^
Stadt, Ruprechtsplatz Nr. 3.
(1479-3)
Druckwaare.
Eig. Kr*eug Percaliu-Hemdstoffe, per Elle ä
20, ¿ä, 2» kr. s ^
Cosmanoser Erzeug. Percalin-Hemdstoffe, per
Klle k 25 J)0. 35 kr. M«t»eipercail und Möbelcretou per Elle a 30, .iö, 40 kr.
Cosm. Leder für Damen- und Kinder- Anzüge,
per Elle k 40, 42, 45 kr. Gemusterte Cosmanoser und französischer Bril-lantin, p«r eile ä 30, 35, 40 kr.___
Glatte weisse Baumwollwahre.
Chiffon und Hemden-Shirting, per Elle ä 20, 25. 30 kr.
Wrisse Brillantin und Atlasgradl, per klle 6. 25, 30, S;> kr.
frauzosiche Piquets in allen Farben, per ''Wie a 45, 60. 60 kr. \ gell>er Nanking, per Elle i 20. 25, SO kr *ft chamoi- und weisser Nanking, pf*r Elle a
30, 35. 40 kr._____
Tüchel waare. 1 Dud. Kinder-Battisttüchel, mit firbigen Kanten k 30. 90 kr., fl. 1. N 4 Dtzd. Damen-Battistlüchel, gesiumt mit farbigen Kanten k fl. 1, 1.20, 1.40. 1 Dtzd. Dameu-Jaconettüchel a fl 1.60,2.50.3. 1 Dud. Herret-Taacbentücher, gesäumt mitlar-
bigen Kanten 4 fl- 2.50, 3, 3.50. 1 Dud. weisse Rumburger Leinentüchel 4 fl. 2. 3, 4.
1 Dud. weisse Inländer Leinentüchel i fl 5. 6,7. 1 Dtxd. wei*ae BslfäsUr Battist-Leinentüchel a fl 8, 9, 10.
1 Dud. BeUaster Leinentüchel, mit farbigen
Kanten 4 fl. 5, 6, 7. 1 Dud. Foulard- oder Kattun-Kopftüchel, eigenes Erzeugnis* 4 fl. 2. 2.50, 3.
1 Stück 30 Ellen weiss, blau, melirt oder farbig Barchent 4 fl. 7, ö, 9. 1 Mück 30 Ellen v-eiaa, blau, mehrt oder fär-
bi« Barchent v\, 4 «. 10, II, 12. j 8tück Schnürl- oder r;que-Barchent \ 4 fl. 8, B, 10.
1 Stück Schnürl- oder Piqui-Barcheut */t 4 fl. f. l0> 12'' >
1 Stück Schnürl- oder Pique-Barchcut •/, a fl. 10. 12, 15.
1 Elle hochprima Wattwoll-Barchent 4 40 kr. Damen-Piqueröcke per Stück fl. 2.50, 3.50, 4.50 Kiuder-Piquedecker, weiss oder farbig p«-r Stück fl. 1, 1.20, 1.50.__
Glatte Leinenwaare. 30 Ellen Garnieiuwand per Stück fl. 6, 7, 8. :tü Ellen Garnleinwand per Stück fl ö,9 10. * 30 Ellen gewaschene Stuhlcreasleinwand per 4Ktück fl. 7, 8, 10. 30 Eilen gewaachene Stuhlcreasleinwand per
"stück fl. 8, 10. 12. 50 Ellen Belfaster Webe per Stück fl. 12, 15, 18.
\ 50 EUen Höhender Webe per Stück fl. 16,
20, 25.
*l 54 Ellen Rumburger Webe für Herrenho-
6sen per Stück fl. 20, 25, 30 »• 54 Ellen Rumburger Webe für Damenhem-
*den fl 30, 35. 40. vi 64 hllen Rumburger Webe für Herrenhemden fl. 40, 60, 60.
Die Weben sind ausschliessliches Fabricat May L Holfeld.
Leintücher ohne Naht per Stück fl. 3, 3 60. 4
Damast-Waare. Weisse Garnituren in Halbleinen-Damast. 6 Pers- 12 Pers. 18 Pers. 24 Pers.
fl. 4,
ü- Ï,
fl. 10,
fl. 14.
nes Erzeugnis» m u. ><• ■», •» —i — -Dud. Foulard- oder Kattun-Kopftüchel, Cos- > Weisse Garnituren in Reinleinen Jaquard. __________,<_. I fl U S Rrt X I C Pak P»r« IS Pf>rft_ 1»4 1
manoser Erxeugniss 4 fl. 3, 3.50, 4. 1 Dud. färbige Taschentüchel 4 fl. 2, 2.50, 3. 1 Stück Hrrrws-Seiden-Foolardtaacbeatuch, mit
farbiges Kante», das Neneateá 80 kr, fl.
1 20. 150.__
Kogl, glatte Schafwollwaare. Schwarze und glatte farbige Orleana. per Elle
«O, 50 GS kr. Schwarze und glatte färbige Dnai-Lftster, per
Ell« 4 7t*, §0, 90 kr. Scfcwarsr und glatte farbige Seid«-Laster, per
Kiie a fl. 1, lJUi, L3ü. »rfcwart* Ssiatr, per KU* 80 kr., fl. 1. 1 10. Scb«arae Silkkietáer-Usmt^ per Elle 1 160, I N. 2
rar*««- g—treif» lOeiieraaemte, das Semeate ftr I »an* »and Kmàm Am*àge,pr KJW> 4 l.MI.
6 Pers 12 Pers. 18 Pers. 24 Pers.
Ü 5, fl. 9, fl. 14, fl. ^O.
Weisse Garnituren in Reinleinen-Damast.
6 Pera. 12 Pers. 18 Per». 24 Pers.
wird H-
6. 7, fl. 12, fl. 18, fl. "¿4.
1 Dtxd. färb. Dessert-Serriettan fl. 2, S, 4. 1 Dtzd. weisse Dessert-Serrietten fl. 2, 3, 4. Dasaas; Handtücher per Elle 4 25, SO, 35 kr Kein lernen-Handtücher per Dtsd. fl. 4, 6, 7. fcU-inleinrn-Servietten per Dtzd. fl 4, 6, 7. 1 Stück */4 färbiges Kaffeetoch 80 kr. R «inleéneu TUchtücher \ fl. 2, 2.50, 3.
% A- 3, 4A), 6. -/t fl. 4, 5.60, 7.50
I . . % fl. 6, s, ia
I Reinleinen färbige Garnituren. __6 Per*. 12 Per».
fl. 4. Ü. 8
blau. melirt oder far- 1 i.arnitur Dtcken, 2 Bett- und 1 Tischdecke à t 6, Î, 8. 4 fl. 10, 12, 15.
lies Be«*ttuag«* Utl-s wir asixn(rbe«, ob 2., 1. oder Hochprima-Qualität gewünscht n s—Hi A««tatteac*a oder grosaer Abaabsse besonder« PretMrmässigaaf.
bstWa wir dir Aér*wme f oao in brarbt«! : Mr ItaprstMsplatz Nr. 3. rückwärts trete*. rt»-4 Hs dem Ksa*aa« der Sacristei
(Zirkulär,
Durch <len günstigen Einkauf nachfolgender Speeialitätea sind wir in d<-r ang. u<-h-men Lage, dieselben zu besonder« billigen Preiseu.
ausverkaufen zu kiinnen.
Achtungsvoll
die Wiener Cattun-Druck-
Fabriks-N iederlage, «itadt, Kuprcehtpplatz 3.
Prei8Courant:
1 Dud. Kinder-Battist-Tascheutüchel mit färb.
Kante 85 kr. 1 Duü.Madcbcn-Battiat-Taactieutücjel mit färb.
Kante und gesäumt fl. t.__
1 Dud. Damen-Battiat-Taacheutüchei uiit färb.
Kante und gesäumt fl. 1.30._
1 Dud. Damen-Jaconet-Taschentüchel mit färb.
Kante fl. 1.60. _
1 Dtzd. Herren-Taschentüchel mit färbiger Kante und gesiumt fl. 2.60. Dieselben in Hochprima mit den eleg. Mustern fl 3. 1 Stück Daxaentüchel in Hochprima-Battist-Clair mit jedem beliebigen Monogratnm-BucosUb.
gest., (Handarbeit) 8U kr.__
1 Dud. weiaae Leinentüchel fl. _
1 Dud. engl. Gesundheiu-Frotirtücner fl. 3,
praktischer und besser als 8chwamm._
1 Dud. eng. Piqué-Handtücher fl. 5._
1 Dud. türk. Bade -Handtücher fl. 9. 1 Paar (2 Stück) Piquébettdecken in bunten
blauen oder braunen Zeichnungen fl. 6. 1 Stück Bettvorleger aus buntem geschorenen
Teppichsteff fl. 2.50. 1 St. Bettvorleger in grösserer Sorte fl. 3.50.
1 Stück Seiden Cacheaez für Damen fl 1. 1 St. Sei den- C achenez in grösserer Sorte Hochprima fl. 1-50. _
1 St. Berl. Wolí-Cach. für Herren fl. 1. 1 8t. dasa. in Hochprima fl. 1.60. 1 St. Seitien-Cachenez für Herren fl. 2.
1 St dasa. in Hochprima fl. 3 und 4._
1 Garnitur TUcbaeog t. 6 Personen fl. 4.60. 1 Garnitur Tischaeug f. 12 Personen fl. 9.
I
Auf geehrtes Verlangen senden wir Compretten Preiacourant unseres Lagers und versichern nur gute Waare su liefern uud bitten schließlich um genaue Beachtung unserer Firma und Adrerse.
Wiener Cattun Druck-Fabrilcs-Niederlage,
Stadt, Rsgrsektsplatz Nr 3,
nur rüekwäru der Kirche, vU-d-vi» dem
Eingänge sttr Sacristei. B^* Wir bitten diesen Preiacourant aufznbc-waaren, da derselbe nur selten veröffentlicht
wird.
Ezen kr a j cz&r-h ir det é s
ra« rire. Dacaira annak, bogy aa iraeaikkek nitre aindea v4rakoa4at felllaanlnek.
hallatlan 4rak»n hirdetvék, mégis mioGségükre
kr 1
IISN kr 1 db ^kr egy safliasii kaleafog4 kr egy bekenőkefe kr 2 csomó finom havannah saiTarpapiros l kr egy patent c*ipő- ¿a kestyüfüaC kr egy radirguami kr egy örök naptir kr egj finom jegyzőkönyv kr egy finom jóillatn pecsétviasz kr egy pléhtiicxa kr egy finom asebgynfaUrtó
viasxgyerty4cak4kkal töltve kr egy palacak bécsi halad4a-teuU
kr egy divatos fényképkeret kr egy festékszekrény 12 színnel és ecsettel kr egy r5f gynjtó (Lunte) kr egy ezüstözött gyüszü kr egy zsebtükör kr egy sa4jbarinonika kr egy p4r harisnyakötő kr 1 evőkanil ércbCl ezüstözve kr egy zseb tüzelő szer kr egy Unykafogi kr egy csinos ¿ralánea kr 1 lámpamanehette üvegből kr egy ezüstgolyó, legjobb tisztítószer érez ss4m4ra kr különféle j4tékaxerek kr kftlönféle t4rsas4gi j4tékok kr 1 szép képeskönyv ssöveggel kr 1 finom női melltfi (Broche) kr egy csinos gyürfl kr egy csélsserü keletmutató kr egy k4vét41exa
kr «gy iaosi késalj (rnntU) kr egy bu« gyertyáköraő kr 1 fitreri» v. aSréaynappaa kr rgy fisom rlsstkvaSei kr egy körféefi kautscbokból kr legjobb növény fogkenőca kr «gy lakurkpei (»<''lj plóhből kr egy pár njidrá„''«r« kr eainos plr''>tr<>m>>iisl( kr vadáax- \ «.iry kr 1 asivartárexa u t éa cx«l»aerfl kr rgy dobos 3 do finom pe-
r.tétviasziixal kr 12 db irón
kr egy foldoaófa (Stoppholm) kr a legrarbb fénykép kr egy aaivarvég fosxtó 5, 10, 20, 30, 40, 50 kr különböző hölgyek, arak, fiuk és icinykik n4m4ra ajándékul alkalmas tárgyak 6 kr ogy tncaat hajfodrótekeroa jó bőrből kr egy gyermekóra láncscaal kr egy finom uri selyemcsokor kr 1 finom jegyzők, naptárral kr 1 dobos 12 db flnotn színnel kr 1 valódi tajték szivarszipka kr egy finom garuitnr, melltü
s fülbevaló kr egy üvegcse legfinomabb
illata hajolaj kr egy oUólincz 10 kr 1 feltűző fésű bivalszarvbál 10 kr 1 jó lakat böröndök számára |0 kr egy fokmérték, bécaí és
franczia mérték számára 10 kr egy szép legyező 10 krlpár kávéfindzo.i porcellánból 10 kr 1 desterttányér porcellánból 10 kr egy czélszerü szivargép 10 kr 100 db finom varrótő, válogatva 10 kr egy jó pénzt4reza
8 10 10 10 10 10
10
10
10 I« 10 10 10 |0 10
ki egy pár gyeriaekkariauya kr pipa asir ral kr ^gy aaivarsaipka tajtékból ki egy eankoraaóró kr egy függő gyufatartó kr egy öv bőrből kr t fia. aranybrona médaillon
|0 kr 1 csinos óratartó bársonyból
|0 kr egy sárkof-
|0 kr egy finom goasbOsslet iwj;-
elő, mell és gallér saimára 10 kr egy caélsxerü dugasshuz<> 10 kr egy tizedes mérték 10 kr egy burnóUzelencze 10 kr egy jó oUó acaélból 10 kr egy zsinór valódi korál 10 kr egy üregese legjobb folt-
tisxtitó tíz vagy szappan iO kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodr4ssfésfi 10 kr egy pár divatos fülfüggő 10 kr 1 bödönke bajerositő kenőcs 10 kr egy kötő kosárka fO kr 1000 db jó fafogpisxkiló |0 kr egy ruhaporoló |0 kr egy fodrozófa |0 kr egy divatos óraláncz |0 kr 1 album 12 bécsi tájképpel |0 kr egy tollkés 2 késsel |0 és 20 kr finom sétapálexák 15 kr 1 pár nagy erős uri kapeza |5 kr 1 pár nagy erős női harisnya |5 kr 1 pár czérna keztyü nőknek |6 kr egy plai<lsxij bőrből f5 kr egy evőkészlet, villa és kés 15 kr egy üvegcse finom illatsser |5 kr 1 üvegcse valódi kölni viz |5 kr egy finom olló 20 kr trgy pár uri czérna keztyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen hassuálható 20 kr egy nagy vonó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
20 kr egy fejkefe, jó miuGség
20 kr egy balhafogógép
20 kr egy ssebhévméró, jól sza
bilyosva 20 kr egy esélaserü keatyütígiló 20 kr egy finom zsebkefe fésű a tükörrel
20 kr 1 pár virágviaa porcellánból 20 kr egy jó optikai Látcső negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pir erős, bosszú nöí harisnya
20 kr 1 csinos varrópirna aróffal 20 kr egy pir nadrágtartó 25 kr egy egész evőeszköz, kés,
kanál és villa 25 kr 100 db finom levélpapiros
25 kr 1 napóra jól szabályozva
26 kr egy fényképalbum
25 kr 1 orrsxemdveg, optikai üveg 30 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy patent köszörűkő minden v4góesskös számára 30 kr legújabb angol szopUtó-üvegek, melyek által minden dajka nélkülözhető 35 kr egy földgömb a föld minden népei képleges 4br4ival 35 kr 1 gyerm ekssinh4s figurákkal 35 kr egy nagy erős iskolatáska szíjjal
40 kr 100 db 6nom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 20 kr egy nagy jó esernyő 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól ssabá lyoxva, két évi jótállás mellett 3 frt egy teljes iróasxtal-összlet bronz öntvényből, 10 dbból állván : 1 tenUUrtó, 1 levélnyomó, 2 magas gyertyaUrtó 1 kézi gyertyatartó, 1 hév mérő, 1 gyufatartó, 1 óra tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó
Ingyen és birmentve kap bárki egy kis képekkel ellátott árulajstromot melyben ezernyi tárgyak vannak felsorolva.
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
A maga uemében egész Európában
a legnagyobb, több oldalról rendjelek- s 12 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari fehérműek gyára
Bécsben,
25
Raktár: Mariahilf, llaupfMtra^ne 25
mely xzoros értelemben vett szilárdsága s inindeu darabon számokban látható árak, s gyártmányainak roppant mérvű litAsa. által már annyira vitt.-, hogy a nagybani "kivitelt, valamint a iftcbh részletekbeui eladást illetőleg semmiféle kérkodő keresL.eJ>! által «lérhetőt, i.zenfelül teljes jótálló* mellrtt rend-kÍYÜlileg olcsó a legjobb minö.iógü áruezikkeket nyújt » biztosit
t. c*. vevőinek. * Otr Levélbeli kivánalr.a a megiend^lwtck vgétiz Magyarországra gyorsan és pontosan eszköxöltetnxk, h a nem tenchec illő darabok viasaavéteUiek.
Harisnyák (időjárás szerinti)
Angol cWÍTob ingek galléirul
vagy anélkül Mz.-bhek, mint a vászon ingek (levélbeli megrendeléseknél a iiyakkörnyület mértéke mindenkor megkívántatik), darabja l írt 8ü kr., 2, 2.50, 3—3.5U, a legcsinosabb s leggyakorlatiabhak Rnabsryl vászss férfllagsk,
(a nyakmérték megkiváutátik)
a láb liooszusÁgátiak megméré-sév«l tui''.zatja 4, 5, 6 frt g, a legfinomabb s legszebb gyapjúból fii d''cosse szerint színezve hímzetten Ó, 10, 12 frt.
Hölgy harisnyák fehér vagy
színes tuczatja 6, 3, 10, 12, 16 frt.
Igen elegáns férfi v. hölgy
♦ ♦
X ♦
❖ ♦ ♦
t *
♦ ♦
2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak, j batisztzsebkendök, különféle Gallérok legújabb minta, 1 I színezett körzettel tuczatja 3,
tuczat ára 2 k. 3—4 frt (nyakm. megkívántatik.
Férfi lyakravaJdk vagy saios syakkiték darabja 75 kr. 1, 2,
3 frtig a legújabb.
Fér« lábravalók 1 frt, 1.50, 2—2 60, 3 frt, lovagsaabás, franczia vagy magyar mintára.
6yapots0észségi aijasoki Jacken; z, 3, 4 frt, selyemből 6, 7 frt, ködmöuös vagy szövött lábravalék 2, 3—4 frt (véd a köszvény ellen.)
Nti vászoa-fegsk, simák 1.50, 2 frt, finom hurokvarrással
2 frt 50 kr., valamint svájezi forma, a; minta, hímzéssel 3, 3Ä), 4—5 frt, ugy szinte legfinomabb rumburgi vászoningek hímzéssel és c»ipkével 6, 8, 10 frt.
Mi éji vagy téli ingek, hosszú ujjal 3 frt 50 kr., hímzettel 6, 7 frtig.
NSi lábravalék, vászon, per-kál vagy barchetből 2, 2.50,
3 frtig, hímzéssel.
Hói psagysla vagy éji oor-SSttek legfinomabb chirtingből 2, 2-50, franczia batisstból, hím • zéssel 3, 3.50, 4 frt.
Egészségtarté mellény vagy nadrág gyapjúból dbja 1 frt 5o, 2 frt 50 kr.
E|észséftarté mellény vagy nadrág finom merínogyapjuból kreppsxöveUzerü, véd csúz s megfázás ellen, a legegészségesebb férfi, vagy nőnek is ajánlható dbja fehér v. színes ■3, 4, 5 frtig, a legfinomabb selyemből alsó ingnek 6, 8, 12 frt.
4, 6, 8 frt, legfinomabb 16 frt.
H(N alsó szoknyák perkálból
vagy finom barohetböl 4 frt, bimsett betéttel 5, 6, 8 frtig, uszálylyal ragy diszöltőzethez''
Hői harisnyák vagy férfi ksp-Czák, tuczatja 5, 6, 3, 10 fr'' íg a legfinomabbak
HŐI fflzők, fürőre (a derék környületmértéke megkíráuta-t''k) 3, 4, 5 frt.
1 tuczat vászea zsebkendő 1.60—2 frt, nagyobb s finomabbak 2.50, 3.50. 4,5 —8 frtig.
1 tuczat czérna batiaztkendő
5, 7, 9—10 frtig a legfinomabbak.
Asztal- v. tJrfllkőző-kaadök tuczatja csak 6, 6, 7—9 frt, daiu.
1 asztalterit ék vsszenbél 6
szsnelyre (1 abrosssxal ahhor illő keudőkkelj 5, 6, b—10 frt, 12 személyre mé^egyszer annyi.
30 róf színes ágysssii, dbja 7, 8, 9—10 frtig,
30 rőf fehérített kézi fosál-váSZSO, s dupla czérnából fe-héritetlen 7.60, 9.50, 10, 13, 15 frtig, igen ajánlható.
30 rőf szél-« romborgl VáSZSB. dbja 12, 13, 15-18 frt.
40—42 rőf kitűnő takáos-váazSS (finom ágyneműre vagy 12 női ingre) 14, 15, 18, 22, 24 frt.
48 rőf bsigal takácsvászon
22, 25, 30—35 frt kitünőleg szép,
50—54 rőf hasonlíthatlak jómiuőségü rssibargi ragy hollandi VáSZSS vkézifonat
8 U
széles) 30, 35, 40, 60—60 frt.
LEVÉLBELI MEGRENDELÉSEK (bármely nyelven írva) a vidékről készpénz beküldése vagy atánvet és jótállás mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
A megrendelési levelek ekkép rzimzendők :
. FOGL, Wien, fc. k. Hoflieferant, (Mariahilferstrasse 25.)
50 frtiir terjedő bevásárlásnál t bimxett női garnitúra
ráadásai adatik. (1434-3.)
Einladung
zar Bethdligsag an der grossen VSM Staats garaatirtss Hamburger 6eidverioosa*g.
Eine Prämie von 250,000 R.-Mk. sowie Haupttreffer von R.-Mark 125,000, 90,000, GO.OOOj 50,000 40,000, 36,000, 30,000 24,000, 20,000, 18,000, 15,000, 12,000,203-mal 2400, *l2-mal 1200 ®ct. incl FreiL im Oesammtbetrage von
? Millionen 925,120 K -Mark
kommen in 7 Verloosungen an die Interessenten zur sichern Ver-theilung.
Von 1. Claase an findet alle 3 Wochen eine Gewinnziehung statt. Es werden nur Gewinne gezogen. Einlage 1-ster Classe beträgt für 1 viertel Ofiginalloos Tblr. oder — fl. 88 kr B -N 1 halbes . 1 , . 1 , 76 . , .
1 ganzes . 2 „ . 3 . 60 . . .
Es ezistirt kein ähnliches Unternehmen, weiches bezüglich Solidität und pünktlicher Auszahlung der Gewinne mehr Sicherheit bietet als dieses, daher empfehle diese Beteiligung Jedermann, der geneigt ist, einen wenig kostspieligen und soliden Glücksversuch au machen.
Alle Aufträge, mit Rimessen versehen, werden sofort mit der grössten Aufmerksamkeit ausgeführt; auch können an Beamte« und soliden Bürgerstand auf besonderes Verlangen einige Loose und Pläne zar Aaslobt überschickt werden.
Mau beliebe sich daher umgehend direct zu wenden an
M. Steindeeker
Bank- und Wechselgescbäft Hamburg.
Daaatborstrassa 36.
(1487-2)
NAGY-KANIZSA, 1874. november 12-én
Tizenharmadik évfolyam.
£léfzeté»l ér:
3 «rm . ■ * frt
: fél • • • * 1 „^fjyed erre . -
fyyy .tsam J O tor.
Hirdet»»«*
ö haaábo* petitaorban 7s oinrtodsBor h » minden '' további sorért 5 kr.
NYILTTBRBK.K ,orouKint 10 rrért
•.étnek ífii. Kincstári illeték minden «^ye* hirdetésért rtO kr Jjzetend''
fr-.* •
a A lap szellemi résa*«r ytlleuí kAtietnenytdr »1
lap szellemi illeti kfttietnenytdr I szeraeucóhez, —
¡j mya«i réaxnt ill»»t<S| !! icóxiemenyek péti»*.'' a i kiadókos bénaantr* is-
SAÖY-KAN1Z6A
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
-SOMOGYI KO2L0N
1 Kéziratok riasxa oem f fi küldetnek. &
Sg^--------
J^V.^endő előbb
jfcf*5* * - - —t..
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .¿alamegyei gazdasági egyesület", a.,nagy-kanizsai kereskedelmi s iqarbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár* a .Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársutat, ugy a .zala egerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteik ki m kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Nyolczadik közleménye
a leégett biLCSit-szent-lászlúi templom $ zárda ftlépitési költségére gyűlt adományoknak.
l''ukiia Gyárfás sz F. r. áldozár 100 frt. — Itlázy József pozsonyi kanonok K» frt. — Heiller Károly pozsonyi kanonok 5 frt. — Pozsonyi társas káptalan 60 frt. — Tamaskó Antal veszprémi rárdafőnök 1011 frt — Modrorics Qergoly apát*) 200 frt.— Lcnd-vay József kir pénzügyőri biztos 5 frt. - Mátyás borbála f> frt- — Összesen : 476 frt.
Előbbi közlemény 3277 frt 64 krt tesz, ezzel együtt a fő-összeg: 2752 frt. 64 kr.
*)A főt. apát ur nemes lelkületének mindjárt a tüzeset után is fényes jelét adta, mert a szerencsétlenség óráiban egyéni-I e g is megkárosult, tulajdonképen meglopott szerzeteseket 1UÜ forint erejéig kártalanította.
Sz. S.
Évi jelentés
a zalamegijei tanfelügyelőség által előterjesztve, a tankerület közoktatási állapotáról 1874. évben.
Tekintetes megyei iskolatanács!
Az 1868. 38. t. cz. 132. §-a szerint a megyei iskolatanács tartozik a működési körébe tartozó tankerület népoktatási állapotáról éren kint kimerítő jelentést adni s azt az illető megyebizottmány közvetítésével a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir.
r.
ministeriumhoz felterjeszteni.
Az állam által gyakorolt népoktatási főfelügyelet teljesitése azonban, az e czélból megbízott'' tanfelügyelők kötelessége levén, kell, hogy ők bírjanak első sorban tudomással a tanügyi élet körül felmerült mozzanatokról és mindennemű egyéb, idetartozó kö-
TÁRCZA.
Egy szép asszonyhoz.
— Varasd, 18?4. oktober 7-én. —
Karcsú dőrék, légi termet, Ajk* csupán csókra termett ! Szempillái erdőiben Két nagy tüzes csillag pihen '' .
Holló haj* minden szála A (♦«•t<''t*óg éjszakája. . . . Mintha lci.nc válont, talán ; Tündérálom .1 bérc* haván,
A bércr. havát hordja keblén! Kgénz lény«- tflndérrejjény, A szellem az. inely óit e ti Kivet c-snpán az -ád neki, —
Hangja bűvös ezflstesi-ugé«,
A járása rózsáién ^éj......
Pehely könny ük a léptei Mégis nehéz megérteni !
Ültöxt''ike bájos, ékes
Pillantása szenvedélyes.....
Mely szivet, lelket gyötörvén — Ki kr.nnyen hisz — annak örvény .
S ölelése ?----ah 1 ne tovább !
Azontnl van a monyország.
Mit halandó ngy SCir. ér el _
Vérző szivem el. innen el!
Isten hozzád tündér ! S vidék Aid jon meg a testvériség ! Légy testvére a magyarnak Krred ver a szive annak.....
Érted ver az én szivem is De, hogyha bár nem verne is, Azt jól érzem, azt jól tadom, Hogy járok most h o r ▼ á t-a t 0 n.
rülményekröl; ennélfogva a törvény által követelt évi jelentések összeállítása is a tan- ■ felügyelők hivatása körébe tartozik.
Én ebbeli kötelességemnek a mult,erre vonatkozó, s e folyó év február havában kelt jelentésem beterjesztésével igyekeztem megfelelni. Hogy most, a még csak pár hó időtartamú év teljes lefolyását be-nem várva, a zalamegyei népoktatási viszonyokra vonatkozó 1874. évi jelentésemet ily korán vagyok bátor tiszteletteljesen beterjeszteni, ennek egyik lényeges oka az, hogy a folyó évi augusztus havi tek. megyebizottmányi közgyűlés által hozott s hozzám áttett végzésben felhívattam, miszerint a zala-eger-szegi, a pacsai és baksai közigazgatási járásokban az illető járási szolgabíró urak beterjesztett évnegyedes jelentéseik szerint, főkép a tankötelesek hanyag iskolalátogatása, másrészt pedig a több községben hiányzó iskola-épületek miatt a tanügy rosz lábon áll, ezért nevezett járásokban hivatalos körlátogatásaim alkalmával szerzendó tapasztalataim nyomán a bajok orvoslására véleményes javaslatot terjeszszek elő.
A tekintetes megyei bizottmánynak hivatott határozatából örömmel győződtem
meg arról, hogy a népoktatás előhaladását akadályozó hiányok orvoslását, a tanügy felvirágzását óhajtja s a tanügyi fejlődést hazafiam élénk figyelemmel kíséri, midőn ezért ez alkalommal a tanügy nevében köszönetet mondok, nem mulaszthatom el egy-szersmint azon szerény észrevételemet kife jezni, hogy a tekintetes megyebizottmány áltai körvonalozott hiányokról nekem már egy évvel ezelőtt biztos tudomásom volt. Biztos tudomásom alapján kénytelen vagyok bevallani, hogy a tekintetes megyebi-
zottmány által felhozottakon kívül még több, < még nagyobb hiányok is léteznek, melyek 1 a népoktatás előhaladását akadályozzák. Léteznek pedig e hiányok nemcsak a tekintetes megyei bizottmány által megemlitett három közigazgatási járásban, de léteznek az egész megyében, sőt fájdalom ! léteznek az egész hazában. Meglátogattam én, meglátogatta részben a másod tanfelügyelő ur is már a felhívást megelőzőleg nemcsak az idézett három szolgabirósági járást, hanem az egész Zalamegye községi iskoláit, sőt ezen községek némelyikében éven kint nem egyszer, de ötször, hatszor is megjelentünk, azonban meglátogattam ujolag a pacsai, baksai s a másodtanfelügyelő ur hozzám beadott jelentése szerint szinte a felügyelete alá tartozó zala-egerszegi járást a felhívás következtében ujolag ismételve is.
Látogatásunknak azonban ismételve csak azon szomorú tapasztalat, azon leverő tudat lett eredménye, hogy azon hiányok, melyek a népoktatás kifejlődését századok óta akadályozzák, máig is léteznek s azok elhárítása az administratiovul hatalom és ülunkaszemélyzet nélkül megbízott tanfelügyelők erejét sokszorosan fölülmúlja; mert jogok nélkül parancsolni jogtalanság, munkaszemélyzet kellő mennyisége nélkül anyaghalmazt feldolgozni lehetetlenség.
A helyzet illustratiójául bátor vagyok a másodtanfel ügyelő urnák a tekintetes me-gyebizottmányi végzés folytán felhívásomra adott s nem csak a zala-egerszegi járásról, hanem az egész tanfelügyeleti rendszert jellemző jelentését kivonatilag ide mellékelni.
Hogy ilyen a tanfelügyelók helyzete mindenütt az egész hazában, hogy az eredmények a tanfelügyelők kérelmeire van ala-
pítva. az most már annyira köztudomásra jutott tény, miszerint azt bizonyítgatni is felesleges. Midőn az eredmények, a kérelmek esetleges eredményeitől függnek, a számos és feltűnő hiányok létezése és további fennállása mindig biztos kilátásba helyezhető, főkép a társadalom által sem kellőleg méltányolt népoktatás terén.
Ezen hiányokat én nem takargattam, sőt azokat nyiltan felfedni, a hibák gyökerére őszintén reá matatni, azok orvoslására hosszas tanférfiui működésem ideje alatt gyűjtött javaslataimat jóakaratulag előterjeszteni hazafias és hivatalos kötelességemnek ismerem. Tettem ezt különösen és részletezve legutóbbi folyó évi február havi jelentésemben, mely ugy a tekintetes megye-bizottmányi közgyűléshez, mint az által a törvény értelmében a nmélt, vallás- s közoktatási ui. kir. miaisterínmhoz is felterjesz-tetett. Elmondottam akkor idézett jelentésemben, melyek a népoktatásunk előhala-dásának útjában álló nagyobb hibák, honnan származnak azok s miként lehetne azokat orvosolni. Ennél többet nem tehettem, ami annál fájdalmasabb, mert a tanfel ügyeleti rendszer tehetlensége, a helyzet zavart állapota által nem csupán a tanfelügyelő sikeres működése van megbénitva, hanem ennek szükségszerű, természetes következményekép maga az ügy, a népoktatás sokfélekép magasztalt ügye sujtatik.
Hogy a tankötelesek daczára az 1868. 38. t. cz. 4-ik §-ában foglalt határozott rendeletnek az iskolát, különösen a tavaszi és nyári időszak tartama alatt és pedig nem csak a tek. megyebizottmányi végzéssel hivatalt zalamegyei három szolgabírói járásban, hanem az egész haza területén hanya-
Ax nton, mely két nemzetet Hajdan dicsőn egyesitett, 8 melyen munt ha szivem halad A számomra virág fakad ! . . . .
Ki in tűzöm kalapomra Jelvényül az .Unióra Éljen a horvátok hona 1 ■S vele minden í*ép asszonya I
TUBOLY VICTOR.
Szemlélődések a világirodalom terén.
XII. Történelem. — Uyorffy János barátomnak. — Az ókor általános történetét, Duncker Miksa „Az ókor története" czimű müvébe találjuk legjobb kivitellel ecsetelve. — Doncker jeles előadásán kivül élénk és helyes irányú politikai nézetekkelbirván, azokat az események egymásból folyó előadásában sikerrel érvényesíthető. —
„Az ókor története" nem vázlatos, vagy részleges leirása az ókornak, hanem egy befejezett egész, mely tárgyát teljesen kimerité. — Tudumányos akadémiánk felismervén e kitünó mü maradandó becsét, annak lefordítását elrendelte és r feladattal Jónás János bízatott meg.
Miut már czikkünk elején is emiitettük, számos ókorral foglalkozó történészt hagyunk cmlitetlenül, csupán e szak legjelesebb művelőire szorítkozván. — Következő czikkünk az újkor általános és részleges történetíróval fogunk megismerkedni.
3. Az újkor történészei. Az uj és legújabb kor történelme kivkló-lag részleges jelleggel bir. — Minden nemzet
saját múltja iránt minden ha kegyelettel viseltetett és annak emlékeit kiválólag figyelmesen őrizte meg a megsemmisüléstől. — Röviden minden politikailag szerepelt, vágy szereplő nemzet önálló történelmet teremtett magának.
Azonban ezen általában ismert eszmék elómezése helyett, jónak látjuk azonnal megkezdeni az ujabb korról értekező hírnevesebb történetírók jellemzését.
A névsort nem kezdhetnők jobb hangzású névvel íjutne-énál (olv. Hjum) „History of England" czimű terjedelmes munkája tanúságot tehet nagy tehetségeiről. — Hume irálya könnyed és elegáns; előadása szintén páratlan jelességü. Tanulmányait legnagyobb részben a leghirnevesebb francziairók képezték, s hihetőleg e virágos styl-ben irott művek behatása alatt .fejlődött irálya oly finommá és vonzóvá. — ,Hume, mint bölcsész ugyanazon hírnévnek örvend, melyet mint történetíró szerencsés volt elnyerhetni. Müvein a fölVilágosodott ok-adatoló bölcsészt lehetetlen fel nem ismerni. Nagyszerű1 lélektani fejtegetései belbecsüket nem is tekintve élvezetes olvasmánynyá teszik műveit.**)
A kitünó elbeszélő Robertson (olv. Rá-berszon) egyike az angol történetírás elsőrendű búvárainak 5 — Csendes elvonultságában (egy Skóth falu lelkésze volt) csupán a történettudo mánynyal foglalkozott; ritka éles fölfogása és helyes ítélete, minden történeti eseményt illetőleg nevezetes volt. —
Az 1759. évben, tehát 22 éves koraban (Robertson született. 1737-ben; meghalt 1794-ben) irta általánosan méltányolt „History of
•) Alfréd Matrél .Történeti előadások.J
Scotland" (Skóthország története czimet viselő munkáját. — 1776 ban ismét egy nagyobb történeti munkát adott ki .History of Charles V.* (V. Károly története,) mely amár ekkor nagynevű írót a leghirnevesebb angol történetirók egyikévé avatta. — A kővetkező 1777. évben fejezte be utolsó nagy munkáját: .History oí Amerika1'' czimmel.
A XIX. század legnagyobb történésze Macauiay Babbington Tamás. — Angolhonban azt tartják róla, hogy mult századbeli nagy elődjei (Gibbon, Hume, Robertson) minden nagy tulajdonságaival bir. Művészi irmodora már kora ifjúságában megnyerte néhány hírlapíró kegyét, kik tanácsaikkal gyámolitik a szárnyait próbálgatni kezdő fiatal sast. — Helyén tartjuk, e helyen fölemlíteni az akkor még igen fiatal Macauiay egy nyilatkozatát, melyet a történetírást illetve tett: l(A történetíró, ha arra fog emlékezni, hogy fia azon országnak, melyről ir, megszűnt történetíró lenni; ugyanazon sorsra jut, mint Johnson Sámuel munkája az angol költőkről: elveszti értékét, mert a lelke-sültség, el vágja útját az igazmondásnak"**)
És bátran elmondhatjuk, hogy Macauiay egyetlen pillanatig sem lett hűtlen sajátjainak vallótt elveihez; mindig és minden helyen a a tán tori thatlau igazság fegyverével küzdött— és történetírói nézeteire Jiazafiiágának mi befolyást sem engedett. — 0, mint történész kárhoztatta és megrótta sok helyen saját hazáját és saját honfiainak eljárását; hol megérdemelte azt pellengérre állította. Szóval ő született történész volt, nem türt korlátokat meggyőződésében és nem korlátozta őt semmi az
*•) Jotwaun Sámuel „Ltre* of J&ngliaoh Poéta*
gon látogatják, az mosfc már régi szomorú tapasztalás. Kzfu kőztudomásu országos baj orvoslására van irányozva a nmélt. vallás- s közoktatási ro. kir. ministeriuin egyik folyó évi májos hó 17-én 14467. sz. a. kelt s a magyarországi összes tanfelügyelőkhöz intézett magas rendelete is, melyről alább bővebben lesz alkalmam szólani, ezt a bajt azonban a tanfelügyelő személyes megjelenése megszüntetni tudvalevőleg nem képes, hanem képes volua ezt megszülitetni a végrehajtó hatalom szigorú fellépése, nem is az ennék az oka, mintha a tanfelügyelók a községeket koronként meg nem látogatnak s a lakosságot szóval és Írásban a tőrvény megtartására inteni és sarkalni elmulasztanák, hanem népünk hiányos műveltségén, téves fogalmain és éretlenségén kivül oka ennek a végrehajtó hatalom hiánya. Ezen bajt tehát ismét csak a végrehajtó hatalomra lehet visszavezetni, mint ezt alkalmam volt megelőző évi jelentésemben is előadni.
A tankötelesek hanyag iskolalátogatásának oka továbbá az iskolai épületek kellő mennyiségének s a létezők kellő kiterjedésének hiánya. Igen sok község van, mely köteles volna az 1863. 36''. t.cz. 44-ik § a értelmében iskolát állítani és mégis, sem községi, sem felekezeti iskolával nem bir, ezen szomorú körülménynek pedig nem az az oka,amit egyik igen tisztelt megyebizottmá-nyi tag a folyó évi augusztus havi közgyűlésben egész indignatioval felhozott, mintha az ilyen község 5*/« iskolai ad< ja beh:;jta-tásán a tanfelügyelő nem törekednék, hanem oka az, hogy igen so. községben a hi-vatolt iskolai adó nem megy többre évenként 50—60 frtnál, s ennél többet a község fizetni nem akar, alkalmas fundusi zz épület helyéül''kijelelni nem köteles s a szükség esetébeni kisajátításról a törvény nem intézkedik, mi miatt még az állam kezei is megvannak kötve, ha egy ilyen makacs községben iskolát akar állam költségén építtetni.
(Folytatása köv.)
igazság leplezetlen kimondásában. — Főműn-kája: „Hiatory of England" (Anglia története,) e kitűnő műről, melyet az angolok „a legnagyobb történeti műnek neveznek a a „Times," a szerző halála alkalmával (1859. deczember 28;) oly elismerő bírálatokat közölt, me''y a nagy közönség fennebb eraiitett véleményétől csak kevésben különbözik.
Ugyan a „Times" Macaulay irályáról ekként ír: „Annyira ura volt ő az ang«»lnyelvnek oly tisztán gondolkozott, és oly világosan fejezte ki magát, hogy kétségbe vonjuk, vájjon lehetne e iratai között csak egyetlen egy két-értelmfi, avagy homályos helyet találni.''
Macaulay as ókorral is foglalkozott, mit „Lays of ancient Réme* (az ős Rónia törvényei) ezimű munkája is tanusiL
Első irodalmi kísérletei, irodalom történeti tanulmányok alakjában, az 1826. évben jelenlek meg az .Edinburgh Review" hasábjain, ''melyek közül kiválólag a Miltont ismertető keltette tol a figyelmet. — 1842-ben engedélye nélkül jelentek meg „tanulmányai" (essay) Philadelphiában, végre a következő évben önmaga adta ki azokat Londonban.
Macaulay több izben volt alsó-házi tag és magas kormány hivatalokat is viselt. — Hi-res munkájának 4 kötelét kitűnő irrnk, Caen-gery Antal remek forditáaábao birja olvasókö zónségünk; rendkiv&I sajuálatos. hogy nagytehetségű hazánkfia e kiváló szelleméhez méltó mű fordítását félbeszakította.
„Lord Clive- Warren Hasting*. Hampden János. Pítt, Chatham gróf* czimet viselő életrajzait, tevékeny és jeles müfordiuink Szász Károly ülteté át irodalmunkba.
Az amerikai Prescott szintén az ujabb angol történészek egyik jelesebbje, azonban
Zalamegye
bizottmányi tagjai felének kisorsolása.
Alsó-Eörs: Kovács István, Biró Dániel. B.-Ud vari: Hárdi Dániel. Saáry Dániel. B. FU r e d : Morocza Kálmán, Köves-Káli a: Csekő Daniul, Somodi Zs. Vaduai R. Gyoffy A. Monostor-A páti: Hirsch Adolf, Tólh F. Schvrarz H. Káptalautóti: Ádám J. Tárcsái J. B. Putheány Géza, Lőke L. Tapolcza: Csébi A. Vastag P. Ondrei P. CüabRendek. Chernel O. Csík S. Szűcs P. S ü m e g h: Cseh László, Győri J. Épstein V. U k : Ughi L. Kurtos B. Szalai
S. S. M ihály fa: PáliJ. AndaJ. Tűrje: Kiás Lajos, Torma Ferencz. S z e n t-G ró t h: Erdélyi M. Koller Ignácz, Tavasz János. Z a 1 a-S z e n t L á s z 1 ó : Söpteji Gy. ör. Kiss A. Karmacs: Iamai W. Goaztonyi F. Bódis J. Subjanícs P. L e s e n c z e-T o-maj: Nedeczky Jenő, Francaics A. Svastics
E. Keszthely: Csesznyák László, Beck S. Z a 1 a-a p á t h i: Kern K. ör. Takács J. Koller István. K i a-& o m ár o m: Tóth György, Gaál M. Varga István. P a c s a : Frankovics K Töttőai K. Tánczoa J. G e 1 a e: Czechmeis-ter V. Glavína K, Hegyi Bálint Palin : Tóth J. Bokán Farkaa, Etl János, Kovács János. K a-pornak: Puly Ign. SuiodicsK. Rumi J. Sz ö-p ö t k : Sövegjártó Lajos. Szulcics J. Németh
F. Pintér A. Nemes-Apáthi: Csertán K. Szűcs J. Bizni J. N a g y-K a n i z b a : Hegedűs József, Czapári József, Csemics Károly, Ebenspanger L. Rothmann Gy. K i s-Kanizsán: Hegedűs Lá*zló, Plander Károly. Bak: Modrovics G. Skublics Pál, Sí monfi J. Bezerédy Elek. Z a 1 a E geraz eg : Dr. Hérits János, Paslak József Dergovits J. Goldfinger J. Ságod: Zakál Zsigmond, Ro-senkranz J. Simon J. A 1 s ó-B a g o d : Császár J. Nagy A. N a g y-L e n g y e 1: Soós János, Nemes S. Nova: Kupricz J. Czigdny
A. Nagy István Páka: Schindlnr J. Faics József. Le t e n y e: Békés:« R. Tamás István, Zakál Gy. Felső Szemenye: Nagy István. Z a J a-L ö v ő: Thassy M. Sib-rikA. Csesztregh: Román Dániel, Her mann J. B a k s a: Simon J. Ifj. Skublics László, Gálos Pál. Szent-Györgyvölgy: Véghy István, ör. Dénes János. Lenti: Vidos L. Mentes F. Kelemen J. Dani J. K e r-k a s z e n t-M i k 1 ó s : Brunner M. Zarjeczky Vincze. A I 8 ó-L e n d v a: Kiss B. Pöszér F: Kelemen J. Lendvay Mátyás. Dobronak. Szíjártó J. Szeredy P. Turnischa: Kram-pacs M. Gcrics J. Fehér József. B e 1 1 a t i n e z: Sziszeky Mark. Steinbeck József, S t r i d ó: Vraüecz J. Me«zrics M. M u r a-S z e r d a-hely: Rubo J. Szilágyi Gy. Szele J. A 1 s ó-V i d o v e c z: Lepen A. Goricsanecz József, Szánkó P N e d e 1 i c z : Kreszinger J.Csáktornya: Molnár Elek. Pecsornik J. Pod-t u r e n : Molnár József, Hermann J. Jano sics M. Perlak: Banelli József, Sipoa Károly. H o d o sán: Skaicsics E. Hraayez Gy. A 1 s Ó-D o m b o r u: Jakopák József Kot-tori: Matos Mátyás, Fuss Bódi.
A választási bizottság tagjai.
AlsóEörs: Köves János, Bohuniczky Antal, Ecsy József. B.-U d v a r : Simon Zsigmond, Krötzel Kálmán. Csepelyi Károly.
B.Füred: Écsy László, Bohuniczky Antal. Köves Ede. KövesKálla: Vadnai Rudolf, Tury Károly, Gyórffy Géza. Monostor-A p á t h i: Ádám Antal, Acs Ferencz, Szigly József. Káptalantóti: B, Putheany Ödön, Eörsi Imre, Gsendes József. Tapolcza: Nedeczky Jenő, cs Ferencz, Töreki József. C s a b-R e n d e k : Szűcs Pál, Chernel Olivér. Bettner. Sümegh: Takács Alajos, Eitner Sándor, Surgóth Buksen. U k k : Szűcs István, Hertelendy Zsigmond, Polgár Antal. S.-M i h á I y f a : Bessenyei Ernő, Forintos Kálmán, Paár István. Tűrje: Petlanovica Mihály, Kisa Lajos, Hock Pál. S z.-G r ó t h Koller Ignácz, Erdélyi Mihály, Lackenbacher
leginkább történelmi szakaszok írásával foglalkozván, nem jelentéktelen tehetségei nem tündökölhetnek teljesen. — Kedveli a drámai előadást és ez sikerül is neki. — Fölfogása tiszta, ítélete határozott és gyors, irálya és nyelvezete hibátlan. — P. Szathmáry Károly által lefordított munkája: „V. Károly császár le-mondául és végnapjaila Szt. Justci monostorban* kellőleg megvilágítja történetírói szellemét.
Hontársa, a szintén amerikai Bancroft jeles stylista és a szó szoros értelmében avatottja a történelmi tudományoknak. — Előadása épen nem romantikus szellemű. — A tárgyaknak önön magokban rejlő értékén kivül, ne igen keressünk müveiben ilynemű szellemet.
Dr. Nevrman Henrik, köztudomásúlag egyike a legújabb kor kitűnőbb történetíróinak.
— Legtöbbnyire vázlatokat adott ki, melyeknek művészi irályát égig emelik az angol lapok.
— Legújabb 1872 ben megjelent munkájának czime : „Historical Sketches. By Henry New-man, of theOratory — London: Basil Montagu Pickering, 18/2." — A könyv tartalma nagy részben alkalmi dolgozatokból áll, melyek között „Az egyetemek emelkedéséről és haladássá-ról irt tanulmány a legkiválóbb.
Szabadjon itt mellőzve a számtalan ujabb és régiebb angol történész elősorolását és mellőzve a franczia irodalom régiebb történészeit és memoir íróit az ujabb történészet egyik legnagyobb alakjára: Guizott rövid jellemzéaére térnünk.
Guizot Ferencz, a világ legtermékenyebb történetiróia 2787. évben, okt. 4-én született protestáns családból, Nimesben. — Atyja ügyvéd volt és a forradalom alatt lefejeztetett. A jogi és bölcsészeti tanulmányokat Párisban vé gezte. — Tanulmányait befejezvén, a „Publi
Pinkász. Z. az.-Láazló: Kollár Jánoa, Caepí Zaigmond, Pál Pongrácz. K a r maca: Caesz-nyák Láaxló, Koller Ferencz, Svastics Gyula. L. Tomaj: Bogyay Máté, Péntek Antal, Baán László. Keszthely: Szabó György, Beck Kálmán, Kugler Nándor. Z a I a-A p á t h i : Rajky Lajos, Baán Kálmán, Németh Gábor. K i a-K o m á r o m : Talabér Zsigmond, Papp Károly, Bogyay Jáooa. P a c a a: Dervaric* Ákos, Munkovics Vilmos, Ehrenreich István. Gelae: Séllyey László, Dervarics Imre, Modrovics József. P a 1 in: Inkey László, Blau Pál, Vehofsich Adolf. Kapor, iák: Botka János, Kern Károly, Puli Ignácz. S z ö p ö t k : Mészáros Pál, Sövegjártó Lajos, Pauer János. Z a 1 a-A p á t h i: Tarányi Ferencz, Csertán László, Illés Lőrincz. N. Kanizsa 1-sŐ kerület: Tóth Lajon, Guim.tn S. H. Maninger József. Ilik kerület: Vagoer Károly, Ujváry Illés, Albanics József, K i s-Kanizsa: Babochay János, Koch Mihály, Talabér Kálmán. Bak- Szily Dezső, Id. Skublics Láazló, Csaby Lajos. Z.-Egerszeg: Horváth Károly, Uander István, Paalek József. Ságod: Königmajer János, Jankó József, Noszlopy Gyula. A 1 s ó-B a g o d: Skublics Zsigmond, Orosz Pál, Menyhárt Boldizsár. N.-L e n g y e 1: Skublics Jenő, Gál Ferencz, Németh Sándor. Nova. Deák Lajos, Jámbor Antal, .Egyed Mihály. Páka: Csesznyák János, Czigány Bertalan, Faics Károly. L e-ténye: Szalacsy Farkas, Hayden Mihály, Tubofy Viktor. F. Szemenye •• Folli Bernát, Vizmathy József, Tóth József. Z. Lö v ő •• Egerviry Karoly, Sáska Imfe, Martinék latvan. Csesztregh: Simon János, Pogány Gábor, Lajos Ferencz. B a k a a Kiss János, Paslek János, Soós Jozzef. Sz. Gy.-Völgy.: Dr. Bcrger Ignácz, Gózon Imre, Jakabfi Pál. Len ti: Horváth László, Vidos László, Kelemen Imre, K.-Sz.-Miklós : Knauz László, Kram-patics Márton, Rácz Alajos. AlsóLendva: Kiss Béla, Fajsztl István, Ehrenreich János. Dobronak. Zarjeczky Vincze, Szíjártó Jáuo<j, ifj. Paslek János. Turnischa: Babos Péter. Kovacsics Márk, Szalay István. B e 11 a t i n c z : Sziszeky Márk, Steinbeck József, Plichta János. S t r i dó : Filipics János, Dr. Krasovecz Ignácz, Szakonyi Jenő. M. Szerdahely: Horváth György, Kollay Jeromos, Horváth Antal A.-V i d o v e cz: Lisziák Ferencz,Kollay Gergely, Mcrsics Károly. N e d e 1 i c s : Bogdán György, Nóvák Károly, Bartal György. Csáktornya: Deurbányi Elek, Pecsornik János, Huszár János. Podture»: Molnár István, Skaicsics Elek, Tivadar Ferencz. Per-lak: Láposi, Márton, Sípos Károly, Rezsek Tamás, H o d o a a n : Sinko Ferencz, Poko-mándy Elek, Goricaanecz József A.-D o m-b o r u: Stefan József, Ujlaky Imre, Pichler Imre. Kottori: Faics Ferencz, Kollay Gergely, Spatin György.
Megjegyzendő: ho^y f. évi decz. 1-én történik meg a választás.
Az elsőben megnevezett az elnök ; másodikban megnevezett az alelnök- s harmadikban megnevezett a jegyzői teendőt végzi.
Helyi hirek.
— A „korona vendéglői'' zártkörű tánczestélyen 12 hölgy volt jelen, férfi persze sokkal több s mint mondják : jól mulattak. A
czista" czimű lap munkatársává lett. — Több kevésbé nevezetes röpirat után irodalomtörténeti tanulmányt irt a „Franczia költők életéről XIV. Lajos alatt." — Miután e müve nyomtatásban is megjelent volna, a nagy befolyású Fon tan ea pártfogolása következtében elnyerte a Sorbonne-on a történelmi tanszéket, segéd tanári működésben. — Majd államhivatalt vállalt és mint a franczia belügy ministerium vezértitkára öregbítette politikai ismereteit. — Később a változott politikai viszonyok következtében elhagyta ezen állámosát és ismét elfoglalta tanszékét a Sorbonne-on.
Ezen időszakban számos munkát irt, melyekről a sokszor hivatkozott Matrél Alfréd ekként nyilatkozik: — „Ha valaki oly sokoldalú képzettséggel ós ismeretekkel bir, mint Guizot, nem rendkívüli dolog, hogy jelesen és szakértelemmel ir, de azon szellemet, mely ez örökbecsű müvek minden sorát átlengi, — ezer éves tanulás sem volna képes másnak megszerezni.
1822. évben két jeles mővet irt; .A képviseleti kormány történeté6-t és a .Halálbüntetések eltörléséről.* E két munka vetette alapját Guizot irói nevének.
Az 1827 és 28. években két roppant munkát adott ki: ,Az angol forradalmi idők emlékjegyzetei'' 26 kötetben és „A franczia forradalom emlék jegyzetei* 31 kötetben. —A következő években hires munkáját „Az angol forradalom története I. Károly haláláig"*) majd hosszabb hallgatás után, 1856-ban adta ki „Cromvell Olivér és az angol köztársaság tör-
•) Dr. Fésű» Gjrörgy wabályos, talán kissé I tnlhfi fordításában, Heckenást Q. vállalkozó könyv-kiadónk adta ci .1/tU i t; i i.
meg
jelenvolt hölgykoszorú névsora hozzánk beküldetvén, azt betűrendben közöljük : Chinorányi Gézáné, Dau*cha Ottóné, Gélich Richardné Emma leányával, Halaasy Károlyné, Heucz Antalué, Koch Mihálvné, Koch Zsófia, Martin-kovics Károlyné, Plíhál Ferenczné, báró Ritfl, Horváth Gabriella leányával, Vágner Károlyi»^ és Veszter Imréné úrhölgyek.
— A „ Nagy-Kanizsai iMilárda-Bzombaton 1874. évi november hó Í4 én a „Zöldfa"• hoz czimzett szálloda üagy termében a létesítendő „kisdedovoda" javára Rózsa\r.| gyi Szidónia éa Gerő Lina kisass7onyok, ugv-szinte Knrtschmaroflf Leon, Ollop Imre, Gerő .1. színigazgató, Rí>senb«Tg Ernő és Richárd és l»i Hohiizky Miksa urak közreműködéHével hatig-versenyt táticzkoftzorucskával egrbekötten rendez. Belépti «lij 1 frt., család jegj- 3 frt. Fel Ül-fizetitek koszüuettel fogadratnak, (js a „Zalai-Közlöny "-ben nyugtáztatuak. Kezdete tél 8 «»rakor. J.-gyek előre kaphatók : Belu» József ur gyógyszertáriban, Fesselhoffer József, Rosea-berg & Welisch és Halphen Lázár urak kereskedésében. Este a pénztárnál.
— Néhány *zó Szabó Lajos barátomhoz Galambokon. A „Zala- czimű lap 41 és 42 ik számaiban, de elóbb a „Zalai Közlöny" hasábjain az ezen évben Keszthelyen tartott gazdasági tanfolyam főbb mozzanatait minden kötelezettség nélkül az érdeklettek szive« figyelmébe ajáulani bátor voltam ; hogy esakWgyan feutÍ8Zlelt barátom érdekeltséggel olvasta szerény soraimat, abból tűnik ki, miszerint: „a növény állatkertóazet és borászattanból" lett észleleteim és tapasztalataim bővebb ecsetelésére szólít azon argumentumot hozván fel, — hogv : miután 4 évvel ezelőtt, mikor t. i. ő hallgatta ezen tanfolyamot tán a különösen említett tár gyak a jelen, tanfolyam a''att fejlódöttebben adattak elő. En megengedem barátom, hogv nagyon ia igazad van ; hanem te ia engedd meg. hogy akkori és a j-len tanidó tartamát ia ÍRmerje á''talam a t. olvasó közönség. — Hajói emlék azem. te 6 hétig, — tehát 42 napon hallgattad azon tárgyak rendszeres előadását," melyet mi a jelen évben csak 20 napon át. Azért tehát barátom csak elő a hosszabbra terjedt jegyzetekkel ! . . Közöld azokat jó hosszasan, t. i. kétszer oly hosszan, minő az enyém. — En még gazd. tanfolyamról megyénkből nem olvastam lapbao senkitől, mint: — hajói emlékszem — Öveges Antal barátomtól'', de ó is csak annyira terjesz-kedeit, mint én. Tőled pedig gyakorlati előadást hallottunk„Kotyogóról."Ez volt minden. En — ha az összes jegyzeteim — (mely tán egy egész ivre terjed) nyomán akarnók tudósítást adni az érdekletteknek, akkor az érintett tárgyak világos kimerítését csak szakkönyvekből történt hosszas tanulmányozás folytán tehetném, mert rövid jegyzeteim is ezen alapulnak. Ezt pedi^ te is — és minden tudományszom jas ember meg-teheti, csak akarnia kell. — Végre még egyszer felhilak téged — és minden előttem huzamosabb tanidő tartama alatt gazd. tanfolyam ban részt vett pályatársat megyénkből, hogy — ha szívesek lesznek észleleteik gyakorlati oldaláról bennünket értesíteni, ugy én sem foguk hátramaradni — és csakugyan előkeresem jegyzeteimből minden hasznosat, hogy csekélységemmel amennyire lehet, tegyek szolgálatot. Nagy-Kanizsán, 1874. nov. 7-én. JUHASZ PÉTER.
ténete" éa „Cromvell Richárd a az angol res tauratio története" czimeket viselő történeti műveit, —
1828 és 30-ban jelentek meg legelterjedtebb müvei „Coure d'' Hiatorie moderne" (az ujabb történet folyama.) „Historie général de la CivilÍ8*tion én Francé" (Francziaorszá^ czivilizatiojának általános történelme) és „His-toire général de laCivilisation en Europe."(Európa általános czivilizátiójának történelme.) — 1850 tói — 55-ig, tehát angliábani tartózkodása alatt a következő munkákat irí* „A de mokratia Francziaországban.* „Miért sikerült az angol forradalom ?" „Leső e Cromvell királya?* „Csalódásaink s reményeink" és „Belgium 1875-ben.*
Végre utolsó muukái „Washington élete, levelezései és iratai" 6 kötetben; — az 1873. évben megjelent „Les Vies quatregrauds chré-tiens francais: stb. Louis. Calvin, stb. Vincent de Paul. Duplessis Mornay. Paris." (négy nagy franczia keresztény élete).
Nem kell ugyhisszük Gu^zot-ot bőveb ben jellemeznünk, örökké hallhatatlanná tették nevét örökbecsű müvei. — Mégis megjegyezzük, hogy e hires történész a becsületrend lovagja volt; tagja a politikai, tudományok aka demiájának és a franczia tudományos akadémiának. J
E nagy férfiú is a jelen év halottjai közé tartozik. (Meghalt 1874. szept. 13-án.)
Alig követhetnők méltóbb névvel a nagy franczia történészt, mint Thiers Adolf nevével, ki kortársa és barátja volt neki. — Thiers Adolf 1797-ben született kézműves szülőktől Mareeilleben. — Ifjú korában nagy előszeretettel viseltetett a katonai pálya iránt, majd mfag * jogi pályát választotta. — Mint ügyvéd Folytatás a mellékleten.
V
CENTRALE"
általános biztosító társaság
Budapesten.
Alaptőke 1,000,000 forint o. é.
A iims?.ma^y.kir.niiiiisteriiim által, 4241. sz. alatt tüz% jég- és életbiztosításokra engedélyezve.
Elfogad főleg épületek és ingóságok (bútorok, raktári készletek stb.) szalmás gabona, széna, szalma és takarmányok tűzkár elleni, ugy szintén a tükörüvegek törés elleni biz-
tositását.
Árverési hirdetmény,
Gróf tolnai Festetics György ar 6 nagyméltósága ollári urodalmi tisztsége részérói közhírt ''.étetik, hogy az ollári urodalom kebelében lévő pozvai zalavári 3 kerekű malom nyilvános árverelés utján 3 évre bérbe adatik 1875-ik év április 24-től 1878-ik év április 24-éig. Az árverezés f. é. decz. 7-én délelőtti 10 órakor fog az ollári gazdasági irodában megtartatni. Az előleges bérleti feltételek ugyanott megtekinthetők. - A bérleni kívánók kellő bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghivatnak. (1496 — 1)
Urodalmi tisztség.
Ajánlja imagát a t. cz. biztosító közönség figyelmébe, eleve is, a legolcsóbb díjtételek és legméltányosabb eljárást Ígérve.
Igazgatóság: Budapesten, nádoMitcza 5. szám.
Vezérugynökség: Győrött Karmelita tér f>9. sz. a.
I. emeleten.
A zala-megyei föugynökség Magy-Kanizsán Bátorli
Lajos urnái.
(1463—3.

Keller lárnácz
1258-17)
KTagy-Kanlzsán.
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek és gyermekek számára való topánrak-tárát. a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ug^szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőr-ból elfogadok és készítek, az árt lejrjutánvo-sabban számítom.•
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-lásra elfogadom.
Empfiehlt sein reich aa.ortir.jJ Lsget aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. HilitÄr und verehrungswurdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom basten In- und AusländerLeder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekauft Waare zu reparieren angenommen.

3
• t »
•j > a
~ eS
K JC 2
fic
t c!^
* „ s
■ié4
- * M
_ -CJ -
í^ — w
/, r -
K Z -
S
*» -
x v r
55'' N
O 3 «3
N5 S
oo ea cr.
> § o >. te —J c
* E •c
w a
s «
> E cC
N; JC
d
O & u u
tó Q JÇ IC
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni
A.SOl''VNK NKUKLAGECdlLDREJSa récifi. aiif»<il foggyöugyök gyermekek számúra nyak körül hordozni. & mely ajtai a futakat köuuyebhen kapják. Ara t''rt, tuczat 20 pret. olcsóbb.
ODOSTINE (fng;iasta) porccellán té-¿••lyekhun, ára 80 kr. o. é. Tuczatnál 20 pril olcsóbb. Ezrn fogpasta a legjele-i<-bli szer a fogak tisztiuisára, úgy a fogak épségben és fehéren tartására a fogsavanynak ártalmatlan módon eltávolítására. a fogban erősítésére agy a vérzés megakadályozására.
KAU FO.NTaIN DE JOUVENCE
FRANCZIA-FOLYÉKUNY IIAJKES __ _______
TOSZEK. a hajnak kedv szerint fekctérejGOLDEN minden hajúak az áitaláu cso-harnára. szűkére legfeljebb 10 perez dált aranvsxőke szint kö''rsönxi a le.g-
CACHOU AROMATISE a rosz szag nak a dohányzás atán a szájból eltávolítására, úgy az eves, szeszes italok, mint bornak és sörnek ivása után s. a. t. nelkQlözhetlen finomabb és jobb társaságuk, színhazak, hálok és salouok látog-itó számára. Ezen CACHON tiszta, az egeszségnek legkevésbé ártalmas növényalkatrészekből 411, és a fogak''írot-badása, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlliató. Minden használatkor keli megrágni egy pilulát, mely által a rosz azag megszdnik. Egy doboz 60 kr.
EAÜ ANTHÉPHÉL1QUE. Ezen tiszta növényrészekből készített víz évek óta kipróbált és jónak bizony alt szere a bór szépítése, frissítése és erősítésére, valamint mindenféle szeplők, szömörcsök, kiütések, foitak eltávolítására. Egy üvr» ára i frt, egy tuczat 9 frt.
alatt tartofcau festetui, uiolyu.-k liatá-in oly általánosan elismert, hogy további dicsérgetem ne.m szórni. Késrllíek hozzá: t. i. két kefe és két cseszi* »0 kr. Egy üveg hajfestöncz 2 frt
SZEM-ESSENCZ1A Dr. ttomersi.au-sen, a láteró fentartása. szilárdítása és erősítésére. 1 üveg használati utasítással együtt 2 frt. 00 kr.
NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és SO kr.
VALÓDI CZUZ és RHEUMA GYAPOT PATTISONTÓL. 1 csomag 70 és 40 kr., tagszaggaús ellen is.
PASTILL DIGE8TIV DE BILIN (B í-iini emésztési ezukorkák). A híres bi-lini savanyuvizból készült pastillák, mr>ll-égetésnéi, gyomorgörcsnél, nehéz emésztésűéi. a gyomornak étellel és szeszes itallal megterhelése következtében előálló felbüffógésnél ajáulható. Egy ska-
tulya ára 60 kr.
CHINA GLYCERIN POMÁDÉ. a haj padlót erősítő és hajnörést előmozdító pomádé Tégelyekben 80 kr.és i frt 50kr
tökélt- te sebben 10 frt.
éí> nwglepóbben.
leg Ara
E.\U DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan k.-Jlemes illatja és isfe altal és jeles gvngyhatásával a fájós roszszagu íugak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üveg 50 kr.
FOGPOR PURITA8. Ára 1 frt.
PASTILLES DE CHOCOLAT fer r a g in eu x vas-csokolád a vértiaztitásra é« sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr.
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt. 20 kr,
HERBABNY J., növényi köszvény elleni pilalái biztos szer, az acut idült és rendszereden köszvény gyors és ala pos gyógyítására, az ideges köszvény, mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen: mint lép- és máj daganat, gyomorbaj. megrögzött hasdugulás, vízkór, altesü bajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 s fél hónapra, 1 frt 50 kr.
LIEBER-FÉLK ri«.. É>ZSÉG- NÖVÉNYEK. A legkitüiKihituck bizonyult szer, mell- és tüdóbei< Kséc««k. hurut, köhö-gé« és rekedtgég ellen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
LIEBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a hires Liebig-leves készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
LÁBIZZADÁS ELLENI POR. Ezen por elűzi a lábizzadást és az általa okozott kellemetlen szagot és egéssen ártalmatlan. Egy dol»oz ára 2 frt.
Dr. QUARIN hire« köhögés é« hornt elleni pora (különösen erőteljes uem«-lyeknél. E^y drb. ára 0". kr.
FOGPASTA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
A C0NDEN8ALT TEJ, készítve az Anglo-Swiss condenscd Mílk Co., Cham, Svájcz. az egyedüli Liebig báró által elemzett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek; számára ajánlott condensált tej. Ára 65 kr.
PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, vértisztitó szörp, valódilag hozatva. PAGLIANO tanártól Flórenczben. Ára I frt 50 kr.
SVÁJCZI HALLÁS1-L1QÚEÚR, fül-.csengés, fájdalom, fülszurás, nehéz hal-tlás ellen; ára 1 frt.
Dr. MEDIC. és tanár SCM1DT FLO-tilAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-busellenes crósitó fogtiuctnrája. Ezen tinctura, az eredeti ri''iideívéay szerint elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, mint erősítő szájvíz gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaztatik. Két előnye van : ln igen hatásos és kiválóan olcsó ára miatt minden más fogcsivppet fölöslegessé tesz. Üvegec* .ékben használati utasítással együtt 40 kr. 1 tuczatuál 25prct. levonat
AUG8BURGI ÉLET ESS EN TI A Dr. Kie-sow. Makacs hasszü-kiiléseknél, rosz e-mésztésuéL, arany-eres bántalmaknál. Egy " üvegcse használati ctasitással 50 kr , és 1 frt Tuczat számára 25 prette olcsóbb. —
u.— « -
<-. « ^

u
S ■« M
« ~ J£
—©
t - Z
I - -
t^» 5 ± i, z — a
c te o "
1— s — m
c -
E K
•o « Ü
J. ti Ct W
w 5 « JÉ
tc ti <a
-rt S.
N •O •o
a> c
t. O w s
_» 00
a Öt JS
G to M
V33
z, >
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerecsenhez"
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
Postai küldések csak a csomagolási díj 15 kr.- hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
FOG- CEMENT, cs. kir. szabad, a fogak ónozására, ára 1 frt
NEUROXYLIN, havasi növényekből készült növénykivonat csúzos, köszvényes általán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; erósebb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI KÖ8ZVÉNYT HEA, csoma gokban á60 kr., és WE1DINGER-FÉLE FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZVÉNY-TAPASZ, No. 1 á 52 kr., -íío. 2 (kettós erejű) á l frt Legbiztosabb saerek, tagszaggatás, köszvénycsomók, daganatok aat ellen, azonnal csillapítva a fájdalmat
PRENDINI-FÉLE PA8TILLÁK rekedtség ellen, énekesek és szónokok, nak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr.
FRANZBRANNTWEIN egy Oveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
ANATHERIN SZÁJVÍZ, cs. kir. szab. valódi, Popp J. 6.-tól, általánosan mint t legjobb fogerŐ8Ító szer ismerve. Egy Oveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
Dr. CARNERI SIROP DI PALERMO a leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan-ságáuál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütések néi, siphüistikas daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántalmaknál, szék szűk üléseknél, rosz étvágyuál, vértolulásoknál, főfájásnál. Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
EGYETEMES ÉLETl''OR Dr. Gelle Kddig utol uem éretve hatásában az mészlés és vértigztitá8ban, makacs ba jok ; mint: emésztési gyengesék, mellé-égetés, altesti bántalmak, bőrkiütések, befészkelt idült caúz. Nagy doboz ára l frt 26 kr , kis doboz : 84 kr.
SÉRVTAPASZ. Kiválóan alkalmazható altesti sérveknél, készitve és ajánlva Dr. Krisi. baseli gyakorlati sérvorvostól. Pléhdobozokban leírással eevütt 3 frt 60 kr. o. é.
I)r. CALLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI-1 RE3TITUTION3 FLLUII) jeles szer Ezen táblácskák rsalliatlan ellenszeréül lovak számára. Ára 1 .frt. 40 kr. ajánlhatók a belférgck ellen ; igen kellemes izük vau és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban használati utasítással együtt.
STÁJER NÖVÉNY NEDV, mell- és tüdőbetegek számára ; köhögés rekedtség ellen, ugy mint ftreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
EGYETEMBS TAPASZ, Dr. Boron Párisban Ez a párisi és londoni fa-rultások diplomájával ellátva, magasabb helyen megvizsgálva és nyilvános eladása helybenhagyva. Ezen tapasz különösen tyúkszem, fagy. minden lehetősér tés, harapás, szúrás által okozott sebek, górvély. gennyedés, bélférgek, körömfo lyás ellen. Egy tégely ara 30 kr.
Dr. MAYER GYOMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
CS.,KIR. SZAB. TANNOCHININ POMÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb hajnövesztő szer 3—10 napi használat után a haj kihullása tartása megszüntettetik, növése elósegittetik, ég természetes szi nében puhán, fényesen raegtartatik, a kéregképzés J^dig megakadályoztaik. Ez sok orvosi tekintély által ajánltatik, és számos elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiállításával a legszebb toi lett asztalnak is díszére szolgál. Ára egy 3 hónapig szolgáló doboznak 2 frt o. é.
hús-KIVONAT (LIEBI6-FÉLE) legjobb minőségű I. 1 fél. 1 negyed és 1 nyolezad fontos fazekakban.
FRANZENSBER6I VIZ,kó- és egyéb hugybetegségek gyógyítására, amolylyel nyilvános és magán gyógyintézeteScben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és köszönő ira tok, melyek minden üveg mellé mellékeltetnek, valamint az évről évre emelkedő elárnsitás, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyítják.
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK. Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, ki tűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
COPATINE MEGE, szerencsés egyesítése a copaiv-balzsamnak más kitfl-nőeu ható blzsamos anyagokkal, uj és idült magfolyásoknál. Párisban a kór házakban haszuáltatik. CzukorhŰvelyek bt; vannak takarva a ku ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erósebb minőségű vassal 2 frt
<n
m
O
CT>
I
*
r
CR
a p
CR
y
0 a-cr
tr £
•i
: 1 fr Ç
1 f
£
rr ^
I ? I s
S !T
» "o.-
sr f.
1 r ® ••
S s
- I
-t a te 9
B S"
o 2
2. g » ?
§ I
2- o ® •
« ? D
STURZ EN* EGG ER SÉRVTAPA8ZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erósebb 3 frt 70 kr.
FOOPOR HEID ER sserint 1 skat 40 kr.
tanár előirata
8EEH0FER MAGYAR SEB- és GYOMORBALZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzött székdugulások, rosz emésztés és gyomorsav ellen.
HINTÓ POR, általánosan isn>ert jeles háziszer, hurút, rekedtség, köhögés ellen.
VETORINI BALZSAM, havasi növényekből és drága essentiákból, a ca. kir. galiezia országos kormány által megpróbált jelesen és biztosan ható szer, í^Kgye0?®*^) görcs, csúz. oldaiszurás, gyulád ás. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
PAST1LLES F0RTIFICANTE8(PAS-T1LLE 1>E ROMA.) Ezen pastillák igen ajáulhatók mint erősítője és élesztő szere a nemi rendszernek és a nemi életben, anékűl. hogy túliogerel aének vagy ártanának; a férfias gyengeséget eleuyésztik meg magasabb korban is és a logjobbau ajánlhatók ; egy üveg ára 10 frt.
Valódi dorsch májzsir olaj,
kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló ai nóségü és tisztaizü; egy üveg 1 frt 80 kr; egy tuczat üveg vételénél 26 pret levonat

a
fr —
cr o o sr
o apq
o
Ï o-cr a-
r> w
o p
i
o
v
vapy
exen nagy s ^
3V, frt — kr. bankj.

»
_ .. 9<)
t>
»
A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
kinalkuzik «serencsés esetben mint legf.''.bb nyeremény azon leg-ujabb aagy peazsorsolásnaJ, mdy a mi;« kormánytól biztosítva
van.
A terv oly előnyösen van bereadezve, liogy az egym.í&ra kuvctkezó 7 búzásban néhány hónap alatt i:t.:t04t nyeremény soroltatik ki a azok közt a következő főnyeremények leszuek :
375,000 birodalmi mark. tüzetesen : 250,000, 125,000, 90,000, 60,000, 50,000, 40,000, 3<i,000, 30,000, 24,OCX», 20,(XX), 18,000, 15,000, 12,000, 6000, 4000, 2o.w.,.r 2400, 412-sz.r 1200, 512-szer 600, 59í>-szer 300, 19,7f*)-szor
A nyereményhuzáaok hivatalok terv szerint történnek. A legközelebbi első nyereményhuzá.sni állam által biztosított pénz£"rsolásnál 1 egész eredeti sorsjegy csak 2 tallér
1 *®1 „ ti n 1 »«
1 negyed „ „ „ »/» n
a pénz beküldése mellett.
Minden megrendelés rögtön a legnagyobb gondossággal és a Hamburg állam cximerével ellátott eredeti sorsjegy s^ját kezébe küldetik.
Megbízóinknak a hivatalos terwzet és minden hozásról a
hivatalos sorrend ingyen megkíildetik.
A nyeremények kifizetése azonnal k-Jvctkezik állambiztosi-
tas mellett, és leket egyenesen elküldetni, vagy r.gazeköttetéseink-
nél fogva bármely ausztriai nagy helyeken.
A mi sorsjegyeladásunknak a szerencse kedvez, sokszor fizettük ki a főnyereményeket, igy f. évi oktol
a főnyeremény nálunk nyeretett
Dy szilárd alapokon nyugvó vállalatnál élénk részvétre
számíthatván, felkérgük az érdekelteket, hogy a kívánalmaknak
minél pontosabban megfelelhessünk, f. ¿vl november 17 lg tegyék
meg nálunk rendeléseiket.
S. Steindcckcr & Comp.
(1476—6) bank- és váltóüzlet Hamburgban.
Ad és vesz mindennemű államkötvényt, vasúti és kölcsön-soraj egyeket.
U. i. Köszönjük az eddig beléuk helyezett bizalmat s midőn egy uj sorsoláabani részvételre felhívjuk, igyekezni fogunk pontos szolgálattal tisztelt megbízóink elégedettségét k
A featiek.
nyerni.
IOLL A. SE IDLITZ-POR A.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebiaonynlt gyógy-■ ■■naiÁ«nk által minden, eddig elismert házi «»erek kös&tt, tagadhatatlanul aa elnő helyat foglalják el ; mit az sok ezer, a császári birodalom minden réazébői kereinkhox küldött hála-iratok a legrészletesebbel. inu-
sitják, hogy e porok «Rgzött szorulásoknál, eaúsztbetetleaségekaél, gyo-
- ...—t-.i.kh., «zivdahoaaaaál, ide

r k* pv* w<* -------
| hátúnk által minden, eddig elismert -------- .
___r „* "" el; mit ae sok er.er, a eaássári birodalom
minden részéből kezeinkbe»
- ,— _ iiaumcii -------------. ___
lerhávaü, továbbá görcsök, vese és Ideg-hajakban, szivdabogasaál, idegesség okotta fifajás, vértoialás, végtil bystarlára, búkór é» huzamos
háayasra hajlamnál a legjobb '' -—■—•x
eyőgyhatást eredményeztek.
, j------- .
ikerrel alkalmaztatnak, «
* legtartóab
(1407-14)
Im Verlage von Otto Maat«» in Wien ist erschienen und in der Kxp«*d¡t¡oii dir*«''* (Matte* «rwti* zu haben : (1491 — 2)
Praktische Lehren
der
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
SÓVAL
A Tegmegblahnfóbb .rro«ur « ''^^Í^Xgl^-inden.e
mér, minden belső ¿n kül-.. ^f''.totts^X, rák, fene
stb stb.
«egcdel->nnu-
fene,
g Weishe
H Geschäftsleute
t
«temí
mert már
október 7-én is
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
ORSCH-H ALM AJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben Fnem cserélendő fel a mentemégesen tisztított halmájzsír-olajjal.
A valódi Darsoh-hahaájzslr-ala] aiell- és tidő-bajokaál, soropbe
los- éa racbltlS-hetegségekben legjobb gyógyhatáasal van; meggyógyítja a legidnitebbkőszvéay- éscsazhajakat, valamint az időszaki bftrkütegeket

Ara I üvegnek használati utasítással l frt.
Raktárak Nagy-Kanlx*An : Belus J. gyógy az Lovák gyógysz. Fesaelhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
K.
UI?II iMITTFi I Sicherer Erfolg, bewiesen durch HLIL.HI I I Tili» Tausende von Zeugnissen
Philipp Neustein, (1490-2)
Apotheker „zum heil. Leopold"
in Wien, Stadt, Ecke der Planken- und Spiegelgasse,
legt dem P. T. Publikum eine Reihe von wirklichen Heilmitteln vor, welche noch immer, mögen sie von Aerzten oder Laien angewendet werden, in allen Fällen vorzüglich sich bewahrten ; als Beweis der immer mehr steigende Verbrauch derselben, und die Tausende von Zeugnissen, die von den Geheilten entsendet wurden ; wir können daher dieselben
mit gutem Gewissen empfehlen
Die Verzuckerten Blutreini- j fl. 1.50, Condensirte Schweizermilch
4 55 kr., Dr. Gölis .Speisepulver ä
ni i— .__.1___\J_____1_________* _
gungs-Pillen der heiligen Elisabeth sind leicht abführend, blutreinigend I und dabei völlig unschädlich, be
i-
Bfc''OVárttt Lakoviea G. Csákterayáa Kárá™ fl. Caargóa Kreísler Dávid Kapasvárott Kohn Jakab
Xapraaozáa Werii Bánd. gy<''-gy* Keszthelyei Wüi.neh K. Kereszten Breyer Jakab fiai Kőszegei CsacsiooviU. Intv. gy^gys*.
Lataayta Kalivoda J. gyógy*«. Marozailkaa Iartl Nándor BáMk-Szt-fyirfyöa Fibica J. gy. Szaafcatfceiyea Pílích Ferenc* gy. Soproaybaa Mexey András gyógy««. Zagrabbas Mittelbach 7a. gyógys* , Ceyleclt J. J. gyógy«*. I''fwein Kr- gyógyar.
84 kr., Anatherin. Muudwasser von Popp á fl. 1.40 und nach Popp 40 kr.,
Ilii U 1IMI" f wua^ ■ ■ » - --7 I • • » •
währen sich vorzüglich bei Krank- I Liebig''sFleiscbextract ''/, Pfd. 8f> kr.,
____" ... . r» lj.i___n___!.__i i u I»_ ,1 e -t
\ vidék hölgyei
gj''akran zavarban vannak, midóu Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e czélnak megfelelő anyagokat, a fővárosból kivannak szükségleteiket fedezni, dee szándékról — megbízható czég ismeretének hiányában — az ízlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Ezen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. cz. vidéki hölgyek minden, a női toilette s a b.''ifci szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szám alatt, a póstapalota átellenébeni
höliry divatáru - r akt áráb
r
o
1
rendelnek me;.
Fennebb» czégem, fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lak-helvük távolsága a fóváronbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmeltartása s a''legmérsékeltebb árak mellett, eilássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. cz. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletirányuak
minden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
AR JE(
Mól rnbaketaiék, legdúsabb választékban, rőfönkint 30, 40, 50
kr. — frt 1.
Koaé-nriUlkelSBék. perkál- »batiAztban rófoiikínt25, 30, 3.r>—40 kr
• - ■ i a i í Rj i o Ó rjí
fehérítettek, 30 rófT.sek, végonkint frt
Poszté-, flaaell « n''psz gyapjakelaék. rőfönkiut ft 1,1 50, 2—2 fK). Selye«szövetek, ufota, Faille Grongrain, rőflSnklut frt. 1 .írt).
•A 2.50—3.
Seiyengazir-, Illusion- s báliruhA szSvetek, rőfünkint 80, 80 kr, frt 1—1.50.
Poaq>adoar Daobessirok. reggeli pi''ngy(ii.-ikra, rCfönkint 80 kr, frt 1—1.20.
Aagal bársonyok, teketék s színesek, rőfünkint frt 1, 1.50, 2 —2.50. Sclymbársoayok. minden nzinben. rófönkiut frt 3, 4, 5 —10. Rakaparketak, színesek« miutásottak, rőfünkint 30, 35, 40 — 50 kr. fiyáazkeiaék, luatre-, cachemir-, terno- stb. szövetekben, bármely
árban.
Lóazir, berlini gyspju- s moir-alnnssokiivák, fjnnnnok) dara-
bonkint frt 3, ft, 8—8. Hölgykaiapek, fejkölők * baslik >k, darahonkint irt 3.5. S— 10. Bedaiaak ¿s barkolók (legnjalA divatezíkk,) (la.-.iboukuit irt
10, 12, 15—20.
Nagykeadök, Longshawlok s PlaidoW, darahonkint frt 8, 8, 10 -15. Reczéakeadék, berlini gyapjnból, dar.nbnnkint frt 2, 3, 4 5. 6yapjdke«dÓk,ki« ítiny. k S félnagyok, dumbonkint frt 1, I.áO, 2—3. Selyemkcadók, minden ssinben, darab''»nkint frt 2, 2.50, 3 4. Echarpe-ok, » brochekendők, gyapjú é* selyemből, darabonkint
50: 80 kr, frt 1—2 Mail FlCha-k, csipkékkel vagy him7.ett«k, darahonkint frt 1,
1.50, í-3.
Ágy- S asztalterítők, bármely ssin- és minőségben, darahonkint
frt 6, 8, 8- 10. Nap- és eső-ernyők, nemkülönben legyezők minden árban.. Faaál- és aziiézüü váazaak, 3o rőfr.aek, végenkínt frt 8, 9, io—12 Kehérnemüek, urak, hölgyek és gyermekek számára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos
árakon.
Ilölgyi-ubák, bármely kivánt kelméből, választékosan, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerint készíttetnek el.
MigrfindeUuk a bárminemű levélbeli megbízások, minden, habár itt nem jegyzett czikkre, a legcsekélyebbtől a legmagasb értékűig, az árösszeg postai utánvétele vagy előleges beküldése mellett — csomagolási dii felszámítása nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnek. Minden eshetöleg meg nem felelő áru visszavétetik s leglcészségesebben becseréltetik.
Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos megjelölésével, bárhova ingyen s bérmentve küldetnek.
....... •
Creas- és bőrvászaak,
10, 12, 14—15.
Rumburgi vásznak, legfinomabbak, 30 rőfSsek, végenkint frt 15, l.S—20.
Irhoni és hollandi vásznak. 50 róís««rk, végenkint frt 20, 22, 25— »0. Rumburgi vasznak. kézifonálból, 64 rőfősek, végenkint frt 25, 30, 40—50.
Len- s paient-C8Ínvatok. fehérek, :Í0 rófT.sek, végenkint frt 10, 12—15.
Czeraakaaavászok. ágynemfiekro, 30 rőfr>Aek, végenkint frt 8, 10, 12—15.
Maakiag. ágvnemfiükre, nárga és fehér sz:nö, rőfönkint 30, 40, 45—50 kr.
Chiffoaok, fehérneműekre, (1 vég körQlbeiai 70 rőf,) rőfÖnkint
25, 30, 35 - 40 kr. Lapedővászaak, ■/< é" 1« ««élcüek, rőftinkínt frt 1, 1.20,1.50—
1.80 kr.
Piket ¿i bordás parketok. feb. r«k, rófönkint 40, 50, 60, 70 kr.
Derekalj- .« butor-c.sinvatok. nzmesek, rőPinkint 80 kr, frt 1.
1.20—1 50.
Asztal- s kávésabronok, szinesok, minden nagyságban, darahonkint frt 3, 4, 5 — 8 Len asztal és törülköző kendők, tnczatonkint frt 6, 8, 10 12. Csasaege-asztalkeadők. bármely «zínben,tnczatonkint frt 2.50, 3-4. Csipkefiggönyök, páronkint frt 8,10—15, rőfönkínt 50,75kr, frt l. Bator-ripszek és cretonok. színesek, rőfönkínt 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Vollok, crépo-lissek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 8 8—10. Orgaatlaok, fehérek és színesek, végenkint frt 1, 1.20, 1.50, 2. Lea-zsebkendők, fehérek és színének, tnczatonkint frt 2, 3, 4,6—8. FÜZŐderekak, hölgyek számára, dorékbőgé.g szerint, darabon-kínt frt 3, 4. *
5—6.
(1486—2)
Ingyen mellékletek adatnak:
minden ( 10—25 frtig egy elegáns legyező, ) aránylagos megrende- ( 25—50 frtig egy berlini gyapjukendő, ) árengedmé-léshez : ( 50—100 frtig egy szép kelmemha, ) nyül.
heiten der Unterleibsorgane, Wechselfieber, Krankheiten der Brustorgane, Hantkrankheiten,Augenkrankheiten, Krankheiten des Gehirnes, Mundes, Kinderkrankheiten uud Frauenkrankheiten, bekämpfen jede Verstopfung, die gewisse (¿nelle der meisten Krankheiten.
Wir bitten, die verzuckerten Pillen der heil. Elisabeth ausdrücklich zu verlangen, weil die obigen Wirkungen nur diese Pillen hab<-n. Wer einmal diese Pillen der heil. Elisabeth genommen, der wird nie ein anderes derartiges Mittel mehr nehmen, und nur bei den verzuckerte» Pillen der heiL Elisabeth bleiben und dieses Mittel weiter anempfehlen. — l Rolle mit 8 Schachteln, 120 Pillen enthaltend, kostet nur 1 Ü.
Brustsaft,lindert augenblicklich jeden Husten, Brustschmerz ä 70 kr.
Gelbe Rabenbonbons, als vorzügliches Linderung«- und Anfeuch-tungsmittel 4 10 und 20 kr.
Kichti-nnadel - Zahnpillen, entfernen alsogleich jeden Zahnschmerz k 25 kr.
Balsam G6rome, einziges Mittel gegen Gefröre 4 60 kr.
Fichtennadel-Cigaretten, gegen Asthma und Brustbeschwerden 25 Stück 1 ä. ö. W.
Meuthin, für die Gesundheit, für die Toilette. Bestes Mittel gegen alles Unbehagen, Ueblichkeiten, Magenschmerzen, Diarrhöe, Zahnschmerzen ect., Vorbeugungsmittel gegen epidemische Krankheiten. Einige Tropfen in ein halbes Glas Wasser genügen, um allsogleiche Besserung zu bewirken. Preis 50 kr.
Homöopathischer Kaffee, vorzügliches Getränk für schwache Kinder, per Pfund 40 kr.
Kropfgeist, ein ausgezeichnet wirkendes Mittel gegen BlähhaU (Kropf) k 70 kr.
Gicbtgeist, wunderbar wirkend gegen Gicht und Rheumatismus ä 70 kr
Pariserpflaster, gegen Hühneraugen und jederart von Wunde 4 35 kr.
Injection-Cadelle, sicheres und schnellstes Mittel gegen Tripper und weissen Fluss 4 fl. 1.60 und die dazu gehörige Brochüre 4 50 kr., macht jeden anderen Raht entbehrlich.
Gardicu, bestes Schutzmittel gegen ansteckende Krankheiten 4 fl.
1.50.
Orangen- und Citronen-Essenz, sich sogleich eine gute Limonade oder Orangeade zu bereiten. Jede Flasche enthält 75 Glas und kostet nur fl. 1.
Oreillon, einziges Mittel gegen Schwerhörigkeit und allen Ohrenkrankheiten 4 70 kr.
Dr. Fr&nout''s Selbsthilfe, einzig wirklich reelles Mittel gegen Mannesschwäche 4 2 fl.
Storax-Cr6me, sicheres Mittel gegen alleHautausachläge,wie Flechten, Finnen, Flecke ect 4 80 kr.
Antispygloma, vorzüglich gegen Sommersprossen und Nasenröthe 4 1 fl. 50 kr. ö. W.
Warburger Fiebertropfen, ein unfelübares Büttel gegen Fieber jeder Art 4 fl. 1.60 und 60 kr.
Antisutin, erproptes Mittel gegen Fuss- nnd Achaclsch weiss und zur Vertreibung des üblen Geruches 4 50 kr.
Rhumin, das allerbeste Mittel gegen jeden Schnupfen 4 70 kr.
Die bekannten Specialitäten, wie Romershausen Augenessenz 4
Dr. Faber Puritas 4 1 fl., Dr. Pfeif-fermann''s Zahnpasta 4 fl. 1, 1.25., Polt''s Reseda Kräusel-Pomade ä fl. 1,1.50, Dr. Brown''Haarconservi-rnngs-Pomade in blond, braun und schwarz k 1 fl., Dr. Hei^nr''s Zahnpulver h 35 kr. sind- immer frisch am Lager.
Wir beehren uns dem P. T. Publikum auch unser grosses Lager von Parfumerien, Seifen, Pomaden ect. anzuzeigen, vorzüglich in (Qualität von den ersten Pariser und Londoner Häusern, die meist auf der Weltausstellung in Wien die Verdienstmedaille erhielten und doch billiger als in der Provincz, insbesondere das Haarfärbemittel von Dr. Callmann in allen Farben auf-1 Jahr ausreichend, ä 3 fl. ii. W., für Goldblond 14» fl. ö. W. stellt in kürzester Zeit die frühere Farbe der 1 Laave wieder her. — Wir empfehlen noch die französ.-schen Chocoladen, die bei de»-Weltausstellung 1873 die Fortschritts-medaille erhiukcu, von 60 kr. Ins
3 fl. per Pfd., den russischen The.-
4 4 fl. per Pfd., auch in ''I, Pf.i. in eleganten Büchsen 4 1 fl.
Auch alle möglichen lnstrumeu-te »um Heilgebrauche, wie Selbst-klystirer, Spritzen, Banuagen ect. billigst. — Wir versenden auch l''ar-fumerie-Cassetten vonfl. 1—lo, Lou-boniere mit Chocoladen oder französische Bonbons k fl. 1 — 10; grosses Lager von Zahnbürsten und au -deren Toilette-Artikeln.
Wir bitten das P. T. Publikum um Vertrauen, alle Anfragen beantworten wir allsogieich. Alle gangbaren Specialitaten aus Paris, London und Berlin haben wir am Lager, bestellen jeden Auftrag eventuell aus Paris, effectuiren auch alle Aufträge am hiesigen Plat/.e ohne jede Provision gegeu Origi-ualrechuung.
Wir versenden entweder gegen Baar oder Postnachnahme, die Versendung geschieht gleich nach Empfang des Auftrages und berechnen die Emballage zum Selbstkostenpreis ; der geringste Betrag bei Versendung ist 1 fl.
Die Engro8-Abnehmer erhalten bedeutenden Rabatt
Obige Apotheke übernimmt
Consultationen
mit einem Doctor der Medicin. Mitglied der medizinischen Facultät, der schmerzlos ohne Folgekrankheiten und Berufsstörung Harnröh-renflüsse, frisch entstandene und noch so veraltete gründlich und schnell, auch Hautausschläge, Strukturen, Fluss bei Frauen, Bleichsucht, Unfruchtbarkeit, Pollutionen,
Alannesschwiiche,
ebenso Syphilis und Geschwüre jeder Art heilt. Jeder Brief wird allsogieich beantwortet und die nötli i-gen Medicamento billigst versendet. — Geheimhaltung verbürgt. — Honorar für 6 briefliche Consultationen 5 fl.; ebenso übernimmt obige Apotheke schriftliche Consultationen für Ohren-, Angqn- und Kehlkopfkranke unter óbigen Bedingungen.
Jenen Damen und Herren, die Rath für ihre Haare, Teint, Zähne, sowie für jedes auf die Schönheitspflege bezügliche Uebel erhalten wollen, vermittelt obige Apotheke Consultationen mit den ersten Autoritäten in diesem Fache. Näheres, briefliche Mittheilungen.
W ▼ w W w ▼ ■ ▼ ^_t_-w -w -w t ▼ -w -w w -w » w -w -w t ▼
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Haupt-Depot aller bekannten in- und ausländischen Spe cialitäten der Pharmazie, Parfumerie u. Toilette.
Melléklet a „Zalai Közlöny-41874. évi 91 -ik számához.
— Hibaigazítás. Lapunk előbbi Somában Pötz Ferencz helyett, Götz Ferencz. — Peesornik Józsefiielyett Peternits József ós Dr. Seb rey er ur czikkében a 3 dik hasábon alulról 3-dik sorban készitése helyett kiszárítása értendő.
— A győri főgymnasiumi önképzőkör már 7-dik évlolyamban adja ki „Remény" czimü pártolást érdemlő havi lapját, szerkeszti Katllnger Kálmán, ára 1 frt. 60 kr.
— A „Gyakorlati Mezőgazda• a legulcüobb és legolvasottabb gazd. szaklap: 3 ¿v óta a hazai gazdaság ügyét sikeresen szolgálja ; országosan ismert szakember által szerkesztetik ea számos jeles gazdái irő által támogatunk. A lap szorosan a gyakorlati irányt követi, főieg a gazdai középosztály — a gazdatisztek.. bérlők és kisebb birtokosok érdekeit szemmel tartja ; a mezőipar minden ágára egy aran t kiterjed, u. m. a fóldmivelés , állattenyésztés-, kertészet , borászat és háztartásra. Megjelenik minden hóban háromszor, csinos kialluasban. Ára egész évre 4 írt., fél évre 2 irt., mely összeg Magyar óvárra küldendő.
— Vj zenemű. Táburszky és Parsch nemzeti zeneműkereskedésében megjelent: „Hogyha nekem olyan rózsám volna'' — „Ex az utcza végig sáros" — és „Hová csikós olyan szaporán" csárdás, zongorára szerkeszté Kende Pal. Ára 60 kr.
— A za la - egér szegi köztemetőben van egy kereszt, a kath. világ megváltási jelvénye, e szent jelvényen a következő irás olvasható: „Özvegy Takácsné ujitottameg ezen Krisztust 1873." Felhívjuk a főtisztelendő kerületi esperes-plebános urat e, bár nem készakarva tett gunyoros irat illeté-kesb iciigazitiztásának eszközlésére.
— Alaó Lendváről irja rendes leveleit" uk : „— F. ho 8 au az alsó lendvai önkén les tűzoltó egy let javára rendezett táncze8té4y kitűnően sikerült, bár vidékről csak Lenti volt képviselve; — de a helybeni közönség nagyobb része jelen volt, s a zenészeink jeles működése, tűzoltóink kedvét nagyban fokozá, — a táncz-estely diszei, kik közöl megemlítve: Lendvay Mátyásné, Kovács Jánosné, Kelcz Gynláné, és Hajós Mihályné, Kiedl Emilia és Irma kisasz-szonyok. — A zene és a tarsaság vigkedélyé-nek reggeli 4 óra vetett véget." —
— Fellegi Viktor „Apollo* czimü zenemű folyoirat leguj*bb(21.22.) k e ttős szá-in a n a k tartalma: 1) Petaud király udvara ^Confuaius IXJ Deslibes Leo operetteje legszebb dallamaiból, egyveleg Hölzl L ö-rincztől. 2) Három hallgató magyar Csermák Antaltól, zongorára alkalmazta Wachtel Aurél. 3) Zuhanypolka (gyors), Hirschinann Ferencztől 4) Honvéd induló, Nagy Bélától. 5) Árva vagyofc, árva lettem, dal Feigler Gézától. 6) Hozzá, Kapi Gyulától. — A jelen kettős számara külön 1 frt. Előfizetési ár egész évre (mintegy 100 válogatott zeneműre, 6 frt., félévre 3 frt. Az előfizetés vidéken legczélszerüebben a postahivataloknál postautalvány ozás utján eszközölhető. Budán az
„Apollo'' kiadóhivatalában iskoia-uteza 681 sz. a. Minden eddig megjelent szám és kötet folyton kapható
— Bövid hírek. Táncaics Mihály házát elárverezték. — Egy Kis Demeter nevű szabads. katona Ó Homorögon egy apát nejével és két gyermekeivel együtt meggyilkolt.— Szegeden f. hó 15-én Petőfi ünnepélyt rendeznek. — György hannoveri király Párizsba teszi át lakását. — Magyar vezényszó fog hangzani uj évtől vasutaknál és gőzhajózásoknál (Sokszor lett már ez kürtölve). — Mármaros-ban a farkasok igen elszaporodtak. — Liszt leend az orsz. zeneakademia elnöke. — Reviczky Sándor váltóhamisitót az olasz kormány kiadta. — 106 éves asszonyt temettek el köze-j lebb Érden.— 36,490 mfldnyi vasút van a közforgalomnak átadva az egész földgömbön. — ] Unschuld fővárosi hamis bukott kereskedő 1000 , frt. biztosíték mellett szauadon bocsáttatott. — Kolosvárott fogták el Gallé kalocsai kir. végrehajtót, ki 4,-5000 frtut sikkasztott.— A győri „Szabad Polgár" szerkesztését Czigány Gyula vette át. — Kaiser Frigyes hírneves osztrák német költő meghalt. — Egy 80 éves ember halt meg Temeevárott, ki 40 év óta tejnél egyebet nem evett. —
detésekből a „Newyork Times" 7.700,000 frankot a egy napi lap sem kap kevesebbet 500,000 franknál évenkint A heti lapok összesen 2.500,000 frankot vesznek be hirdetésekből. „Stcwarts" évenkint 2.500,000 frankot, „Lord ésTaylor" 1.145.000 frankot „Bebbít" szappan-gyáros 1.115,000 frankot s az ismert „Barnum" két milliónál többet költenek évenkint hirdetésekre. Newyorkban a falragaszok 25 millió frankot jövedelmezne* évenkint.
jan) O00
Vegyes hirek.
— Gr. Amim és a magyar stabadaág-harex. Gróf Arnim esetéből kiindulva, a londoni „Pali Mail<iazeste".arra emlékeztet, hogy az Arnimok egy általában „kemény fejűek.-1848-ban egy Arnim, őrnagy a porosz gárdában, a szabadelvűek pártján állott, s midőn hadi törvényszék elé akarták állítani, megszökött s a magyar h o n v ód s é g b e n vállalt szolgálatot. Ezért in coutumacian halálra ítélték. A magyar szabadságharc leveretéae után Arnim Londonba ment, ott álnevet vett föl s vivóiskolát nyitott, (j ez iskola élén áll a mai napig. Midőn 1858-ban Frigyes Vilmos porosz berezeg az angol királynő leanyával való esküvőjére Loudonba jött, amnealialtatni akarta Aruimot s a porosz követséghez hivatá, Áruim azt felelte, hogy a herczeg mindennap meglátogathatja ót a vivóiskolában, a leczkék utáni időben. A német franczia haboru kitörésekor Arnim a porosz királynak irts fölajánlotta kardját. A felelet ugy hangzott, hogy mielőtt az ajánlatot elfogadják, Áruimnak alávetnie kell magát a rendes bűnügyi eljárásnak. Ez mintegy öt évi várfogságot helyezett volna kilátásba s Arnim e szerencséről lemondott. Megmaradt angol vívómesternek s tanítványainak csak kis része bir arról tudomással, hogy aki őket a kardlorgatásban tanítja, az valamikor a német hadsereg kitűnő tisztje volt.
— Mennyit jövedelmeznek a lapok hirdetései az Egyesült államokban 1 Az angol-amerikai „Times- összesen 40.500,000 frankra becsüli ezt. Ez összegből maga a Herald tiz millió frankot kap évenkint; ez oly jövedelem, minőt csak a londoni „Times" mutathat még föl. Az „állami lap" kilencz milliót vesz be hir-
—- ,1 ieanagyobb bcraczkos kert bizonyára az, mely Middletauban (Dalaware állami Shellcross amerikainak tulajdona. A kert 1 hold terjedelmű 100,000 baracskfával, melyeken múlt éven 125,000 kosár baraczk termett, munkás kezek hiányában azonban mintegy 25,000 kosárnyi leszedetlen maradt.
— Szerelmi história. Nagy-Kőrös kötelében a te tétleni pusstán két fiatal ember egy leányt szeretett. Az egyik az igaai szerelmes volt, mig a másikat a lány caak hitegette. Ez persze a mellőzött szerelmesnek nem tetszett s foltette magában, hogy csúfot tesz a másikon s ebben három lány támogatását is megnyerte, kik társnéjukra haragudtak. A napokban egy éjjel, midőn a fiatal ember kedvesétől hazament, a lesben állók megrohanták, megkötözték a egyik fülébe tüzes taplót tettek, arcza másik felét pedig as a cxélból gyújtott tűzre fektették. A szerencsétlen elkezdett kiáltozni, mire néhány csősz segítségére jött. A megkinzottat másnap bevitték a városba, hogy orvosi ápolásban részesüljön. A tetteseket elfogták.
Papírszeletek.
— Érettségiről. (Az njság és eredetiség jellegével.)
— Mo''-dja «1 ön, —kérdé a protess.ir históriáé, — a római birodalom bukásának okait
- A római birodalomnak, a római birodalomnak azért kellett megbakaia, megbuknia .. . válaszúit Losszu gondolkodás után a maturans . . . mert — kevés volt a bevétele.
— Miért basái Doctor ur ? kérdi » v0!e szemközt jövő nrTostól barátja
— Egy nehéz betegem haldoklik s nem tudok rajta segiteni, — feleié az orvos. —
— Akkor nagyon csudálom, hogy valslia is nevetett, mert eddig egy súlyos betegeu sem indott segíteni.
— Vad knrióznm. A bihatnw eyei gazdasági kiállttá* eredményét közli a Nagyvárad'' közelebbi ssáma. Többi közt „figyelem tv s dicsérettel ajánlatra méltó" a kimutatás szerint ör.v. Fazokas Imréné aaszony alma, kő rte, paradicsom és tö k termé k e, mindjárt utána : Toko«ii Gusztáv ni szép k ö I-
: t in é n y e.
I '' -
— A minap egy leány beállt szolgálónak és az asszony kérdésére:
— Tud-e főzni ? — azt feleli :
— Nem I
— Hát mennyi bért kiván ?
— Csak hét forintot egy hónnpra, — volt a felelet. — azután reggel kávét, kétszer egy héten pe-
, csenvét, minden vasárnap szabad kijárást, farsangon pedig az álarczos bálra mebetést; ezenkívül naponkint vacsorát katonája számára.
Nem tadni már most, hogy a bér több-e vagy a deputatum ?
I
kezdett foglalkozni az irodalommal, majd egészen e pályának szentelte magát és Párizsba menvén a „Constitutionnel" czimű lap munka-társává lőn. — Ezen időszakra esik „A franczia forradalom története" czimü munkájának meg jelenése, mely a fiatal író n vét általánosan ismertté tette. Később „National" czimmel szabad szellemű lapot alapított. — Majd politikai téren is kezdett szerepelni és gyorsan emelkedvén 1832-ben a belügyek miniaterévé neveztetett ki ; egy évtizeden át folvált\a kereskedelmi minister és belügyér, mig végre 1840 ben mi-uister elnökké lón.
A magán életbe visszavonulva irta: „A konzulság é« császárság története-'' czimü nagy müvét, mely bizonyosai liivatva volt gyarapítani a történésze ti pályáu nyert babérait.
Thiers előadása tiszta és világos: forrásait nagy figyelemmel válogatja meg. Különösen hadászati dolgokban páratlan jártasságot s a polgári Kzakismerö biztonságát frjti ki. — Nagy művének „A CHászárság"-nak három részlete f »rdittatott magyarra; úgymint: „I. Napoleon irón lemondása. Elba Bziget. Visszatérés." „ Waterloo" és „1. Napoleon Szt. Ilona szigetén."
„Thiers, mint államférfin bő tapasz tolásokat szerezhetett a gyakorlati politika terén, s ennek köszönheti bámulatos itészi biztosságát, mely lyel a történeti ¿sseinényet illetőleg oly nagy mértékben bír."*)
Mignet-et sokan ragyogo előadása tekintetéből, Thiers fölé szeretik helyezni azonban daczára, hogy szeilemdüsabb történész nála a irancziairodalomban alig van, messze áll azon magaslattól, melyet Thiers e téren elfoglal.
A franczia forradalom történetét ismertető munkája legismertebb és fölkeroltabb; —
*) Hagwer Antal „A történeti irodalom fokozatos fejlődése." 493. 1.
angol tanulmányai nem örvendhetnek oly nagy mértékben a közkedveltségnek. — „Stuart Mária" czimű könyve, mely Berzeviczy Ed mund fordításában néhány év előtt jelent meg nyelvünkön, kiváló hűséggel tünteti ki ez eredeti szellemű, kitűnő történész ragyogó előadását.
Montgaillard minden kétségen kívül, szintén a képzett és jeles történészek közé tartozik, sőt vannak sokan, kik őt minden tekintetben Miguet folé állítják.**)
Turgots, Necker, Calonne, Brieun, Papon, Toulongeon, Mounier, Bertrand de Moleville, mind megannyi említésre méltó nevei a franczia történetírásnak, azonban térünk nem engedi, hogy ezen egyig jeles szakférfiak müveivel ezúttal bővebben foglalkozzunk.
Meg kell még említenünk Juste Tivadart, ki „Mária magyar királyné II. Lajos özvegye* czimü, Szász Károly állal magyarra fordított munkája által hazai olvasó közönségünk előtt is kedvezóleg ismeretes.
Napjaink egyik kitűnőbb franczia történésze még L. Pingaud is. — Ujabb nevezetes egyház történelmi munkája mult évben jeieut meg Parisban „La politique de St. Gregoire le graud. Par L. Pingaud. (Paris: E Thorin") cnim-mel, mely e nemben egyikének tartatík a leg több készültséggel irt munkáknak. —
Erkölcstörténelmi és korvázlatairól általán ismert francziairó Honoré Bonhomme. — Sok tudományt igénylő szakmáj&ban sok szellemet fejt ki. „Le dernier abbé de cour. Etude d''histoire et de moeurs au XVIII. aiéde. Par Honoré Bonhomme" (Paría: Didier.) czimü
••) Közleményünk e részének megírásiban a „Jahrbnch die Goschic.hte und 8taa»skunde" ezimS kitűnően szerkesztett történolini évkönyvet használtuk. — As adatok hitelességét e nagy tekintélyű folyóirat is támogatja.
müvében a kor vázlatoknak kitűnő példányát mutatja be.
Végre befejezésül a német történetírást fogjuk röviden érinteni. — Schlózer, J. Müller, Pertz, Luden, vagy Raumer igen is ismeretes nevek, azért megemlilésükön kívül nem fogunk velők foglalkozni. —
A német történeti irodalom egyik kiváló képviselője: Bucbolz, kinek fő műve: „Napoleon története, annyi szakismerettel és ami legfőbb annyi elfogulatlansággal van írva, mennyit németirótól, nemset legnagyobb ellensége iráuyába várni alig lehete. — jeles német évköuyve így ir Bucbolzról: „Ü megveti azon magasztalt szerénységet, mely-szerint az ujabb lörténettanban csak tények adatnak, melyekhez majd körülbelül ötven év múlva egy ítélő Lívius, vagy Tacitus találko-zandik."
Találó minden ítélete, melyet a politikai események megbirálásában kimond, mely körülmény egyszersmind megezáfolja azon bírálók nézetét, kik merő elfogultságból oda nyilatkoztak, hogy Buchols, az egyszerű tanár gyakorlatilag a politika terén nem m&kódvón, e tekintetben, müve igen sok kívánnivalót hagy fönn.
Gentz Frigyes inkább az események elméletiáttekintésében tündökölt,ő n ra a forradalom egymást követő eseményeit, hanem annak szellemét tanulmányozta és foglalta össze művében. — Az állam és történettudományban elismert tekintély volt és Kahlenberg gróf ily nyilatkozatott tett felőle : „Nem ismertem soha embert, ki a status tudomány és történelem terén oly roppant tudomány kincscsel rendelkeznék, mint Gentz; — azonban őe reális szellemű tudományokat bölcsészi szempontból tekinti." Elvei rokonok voltak a hírneves Burke-éval,
Üzleti szemle.
(8. S.) Nagy-Kanizsa, 1874. oov. 7-4». Időjárás: folytonos derült, nedves, hideg. Ga inaüzletönk mindeddig javnlásról mitsem matathat fel. A behozatal középszerű, megrendelések hiányosak a tendentia lanyha, árak ala-csonyságnkb an vorós állást foglalnak.
A k nkorícxaszedés még kedvesfi id5járás álul keadetbetett és igy majdnem általában szép, egáaz-séges minőségeire akadunk.
Bab es évben is silányul termett, minélfogva árát — hasonlítva egyéb nemfiekhez — kiváló magasságban tartotta mag. Készletek igen hiányosak ; tudakozódás utána meglehetős.
Dió eszel keset fogott és körfll-baiBl egyenlő irányt tart vele.
A szfirot quantitást illetőleg kedvezőtlen, quali-tásra nézve a mult érinél kedvezőbb eredményt matat fel. A vételkedv jelenleg még nyugvó, de annyi bi-zonyos, hogy boraink a kösel jövőben lényeges szereplésre jutandnak.
Mai jegyzéseink als.-ausztr. mérő sasrínt:
Bnz* minőséghez képest 3 20—4.40 60 krig. Rozs • , 2.70—3.40
Árpa , „ 2.-3.10
Zab , 2.50— — tontji 50 kr.
JCukoricza ó mérője 3.60—4 frt, aj 2.S0-1D krig. Hajdina 2.20—40 kr. 70 fontja.
Repcze téli 4.50—70 kr, nyári 3.20—">0 krig. 76 fontja.
lenmag 4.50—80 krig 80 fontja.
Lendekmag 2.80—3 frtig méreje.
Bab fehér 5— 6 20 krig, tarka 3.80—4 frtig méreje.
Méz somogyi 19-20 frtig bécsi mázsája.
8zilva 12.60 kr.
Dió 12.50-13.60 krig.
Borok: aj 6—6.60 kr, ó 9—11 frtig alsó aaatriai akója.
Szerkesztői Qzeaet.
1502 — „Honvágy" — PKölt5n*nek"- „Sz. A* sírjánál" használni fogjuk, — a többi tgyelmosebb kidolgozás ntxu talán. — --
1503. .Magányban." Kívánságát teljesítjük-„8 mig rózsa ajkidra derül bortüt engem, Szivem harjaiu zeng a boldog szerelem " 1604. U. Rév-Komárom, örüiflak, hogy 8t-meghre jöttél.
1505. H. P. A bizonyítványokat visszacsatoltok Igaza van, szégyeljük magánkat, ha a községi biro ellenmond a közoktatási törvény végrehajtásának.
Lftttohozás.
Bécs okt. 31-én Temesvár „ „ Brünn, nov. 4-én
10, 3, 79, 57, 8, 30, 87, 44, 12, 16, 79, 1, 40, 12, 27.
Érték- és váltófolyam november. II.
5*/« metaliques 70.10; 5*/« nemz. kölosón 74.75; 1860-ki álladalmi kölcsön 109.10; bank-réazv. 9 89; hitelintézeti réazvények 231.76; l^ondon 110.60; magyar földtehermenlési kötvény 77.50; temesvári földtehermentési kötvény 77.—; erdélyi földtehermentési kötvény 75.—; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.50; ezüst 105.55; cs. kir. arany 5.25— Napoleond''or 8.917»
Felelős szerkesztő: Sátdrf Ltjes.
ki Francziaország történelméből tannlmányosta a fortadalmat.*)
¿aalfc''d, tisztán és világosan irt, de elfogultaága nem engedé, hogy Gibbon éhez hasonló müvekit írjon. — Hát még a francaia forradalomról irő, Girtanner, Kehberg és Brands 1 _ zen jeles férfiaknak a szenvedély any-nyira elhomályosítja kitűnő tehetségeiket, hogy csak épen középszerű nevet hagytak hátra a történetírás terén.
Hermán Keuchlin, Neiman, Emil Kath, Hálskamp, Steinecker, Posaelt, Hormayr, Men-zel, Becker meg aunyi tehetséges német törté'' nész; mi azonban végezetül csupán Fesslert és Weber Gyulát fogjuk megemlíteni. —
Feaaler Ignácx hazánkfia, azaz magyar születésű, kapuezinua barát volt, nagy szakértelemmel irt, müvei németnyelven írva legna gvobb részben nemzetünk történelmével foglal-kozuak. — Nevezetesebb munkái: „Die Ge-schichte der Ungarn und ihrer Landaaasen" „Alexander der Eroberer" és „MaUhias Corvi-ous, König der (Jngarn und Herzog von Schle-sien." — Ezeken kívül több politikai és történelmi értekezést is írt szabadelvű szellemben; — sajnos, hogy e müveinek legnagyobbrésze ma már aotiquaríusi uton sem szerezhető aeg.
Weber Gyula korunk jeles egyházi történésze. — „Geschichte des Papsthümes" erimü szabadelvű munkája nyelvünkre is lefordíttatott, mint halljuk „Demokritos" csimst viselő kitűnő könyve lefordításával egy hírneves maityaríró foglalkozik.
KŐVARYBÉLA.
*) A forradalmak «lm4letét Qainet Edgard hires francziairó két terjedelmes köLetben irta 1«. —
£ becses mankát irodalmunk gróf Károlyi Tiborc« ; jeles tollának köszöni.
* : l r '' ■ . > > ■ . Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Porty-féleáltaláDOs
uiely rendkívüli gyAf7*raj«. elválasztó. érle * é. fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, l*gb.zto-.abb . eg7.sera.iod gyökere, gyógyulást
ktllönnem® bajokban. - Hy bajok a
lá*e.abumt, b őrké.-barság, hártyáik (Croup-nVna) mindenemü meg.0rti.ek, harapm-. axu.n», várás va*y égés által támadható «ebek, mefflorrá-oálok, darázs- vagy mébazuráaok, konok-fekélyek, mutatok (conto.iók^ — meglepő gyors fajdal«« csilla-nitáMal - rögxőtt daganatok, güraŐk, tályogok, pokol-Tar icarbuncnlus pastula maligna), megkeméuyedeaek, írenvedéaek, vérkelések, mninden mingybctegseg^k, íörvólye. fekélyek, fagydaganat, ujjférog. körömmére*. vadbus, tagszivaca, csonUzó, kificzamitas é. meran-rr helyi eaáz; továbbá a szilé- folytán, iab-
felfakadások és ««bek, fájó. fokélyaett vagy már renyea női melL — Sok ng már csirában rolt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi m¿tétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz basználaU által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- ós méhfnlánkja csupán ezen 1 Upasának rövid idei használata folytán annyira előtűnik hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, aebéazi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekö-etkezik.
Ezen megbecsiühetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, . legkülöunemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek haaznál-laU ¿Ital még -lavult bajokban i. eléretnek, jól megalapított és eiterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I írt» I használati utisitásivai együtt, postán küldve 10 krra1
több. — Egy frtoyi csomafnil kisebb szállítmány nem teljesittetik-
Kö «ponti küideményeaő raktár: PSStaa TirSk Jézssf gyógyszerész urnái király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók: Nagy-Kanizsán : WAJDITS JÓZSEF urnái. Paksoi: MaUtinazky 8. — Pécsett; Sipocz J. — Sümegen: 8tambor«zky. - Sz.-Febérvá-rott: Braun J. — Szombathelyei Pillich F. — Veszprémbe« : Ferencsy K. — Zagrábban Mitlbacb Za. Ssprssbaa: Bock J.
A t. cz. gyógy.zeré.x és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felazólittataak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezeu gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLOHOZ czimezve : Budára, ^Rácz-város, íőutcza, 590. szám) beküldeui sziveskedjeuck, ki megrendeléseket is pontosan teljesít
py- Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzben! beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
— Béküldetett. Gazdákra nagy ér'' tékü. (Cséplőgépek.) A gazdákra nézve egy ik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplógék, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egy cu lően oly jól kicsépel hogy egy mag sem mar.nl a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési dr franco Nagy-Kanizsán l.''iO frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ev.-r számra terjedtek el, de e vidéken is több v:m tnár. Ph. Mayfarth & Comp. Frankfurt a. 3f. c/ég a legjobb beszerzési forrásul ajánl Útik. Ugyanott a megrendelések levél által té-telhetnek meg.
#) E rovat alatt közlóttért felelősséget Dt3I0 s Szerk.
1480—6) A legnagyobb
YASBÜTÖESYÄB
Becsben, III.Marxer utcza 17. sz alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra in-gyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
A maga nemében egész Európában
S legnagyobb, több oldalról rendjelek- s 12 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari íehérműek gyára |
Bécsben,
25,
Raktár: 25
tlariahilf, Ilaupt*traMR<*
mely szoros értelemben vett szilárdsága s minden darai.on áramokban látható árak, s gyártmányainak roppant m rvü előál-litáss álul uiár annyira vitte, hogy a uagybaui kivitelt, valamint a kisebb részi etekbe ni eladást illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő által elérbetőt, ezenfelül teljes jótállás mellen rend-kirülileg Olcsó a legjobb minőségű árrczikkeket nyújt s biztosit
t. cz. vevőinek. '' Levélbeli kívánatra a megrendelések egé*r Magyar-
országra gyorsan és pontosan eszközöltetnek, s a nem testhez illő darabok visszavitetnek.
Harisnyák (időjárás szerinti) a láb hosszúságának megmeré-nével tuczatja 4, 5, 6 f''ttg, a legfinomabb s legszebb gyapjúból 61 d''co*se szerint szinezre hímzetten 6. 10, 12 frt
Hölgy harisnyák fehér vagy
gzines tuczatja 6, 6, 10. 1''2, 16 frt.
Igen elegáns férő v. hölgy batisztzsebkendők, különféle színezett körzettel tuczatja 5,
4, 6, 8 ír:, legfiuomabb 16 frt. Néi alsó szoknyák per kaiból
vagy finom barchetbői 4 frt, himzett betéttel 5. 6, 8 frtig, uszálvlyal vagy diszöltözethez.
NSi harisnyák vagy fért kap-OZák, tuczatja 5, tí, 8, 10 fri ig a legfinomabbak.
Hői fűzök fűzőre (a derék környületmértéke megkívántatik) 3, 4, f* frt.
1 tnczat vászon zsebkendő 1.50—2 frt, n^gyebh s finomabbak 2.50, 3.50. 4,5—8 ínig. 1 tuczat czérna batisztkeodi
5, 7, H—10 frtig a legfinomabbak.
Asztal- v. törülköző-kendők tuczatja c*ak 5, 6, 7—9 frt, dam.
1 asztalterítők vászonból 6 személyre (labroszszal ahhoz illő kendőkkel) 5, 6, 8—10 frt, 12személyre mégegyszer anuyi.
30 röf sziaes ágynemű, dbja 7, 8, 9-10 frtig,
30 röf fehérített kézi foaál-vászsn, s dupla czérnából fe-hériteilen 7.60, 9.50, 10, 13, 15 frtig, igen ajánlható.
30 rOf 7« széles raabsrgl vászos dhja 12, 13, 15-18 frt.
40—42 rőf kitűnő takáos-vászsi (finom ágynemfire vagy 12 női ingre) 14, 15, 18, 22, 24 frt.
48 rőf belgái takáesváuss
22, 25, 35 írt kitünőleg szép
50—54 rőf hasoniithatlan jóminőségü mabHrgi vagy hol-
Angol oWfs» lagek gallérral vagy anélkül, szebbek, mint a vászon ingek (levélbeli megrendeléseknél a oyakköroyület mértéke mindonkor megkívántatik), darabja 1 frt 80 kr., 2, 2.50, 3—3.50, a legcsinosabb
1 icggyakorlatiabbak.
Rsabargi vászsa fértisgek,
(a n/akmérték megk:vániat>k) 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak. - 6allérok legújabb minta, ) tuczat ára 2 k. 3—4 frt (nyakm. megkívántatik.
Féri «yakravaJók vagy sa>os ■yikkiték darabja 75 kr. 1, 2, 3 írtig a legújabb.
Féri lábravalék 1 frt, 1.50, 2—2.60, 3 frt, lovagszabás, franczia vagy magyar mintára.
fiyapstsgészssgl sjjasok( Jacken) 2,> 3, 4 frt, selyemből 6, 7 írt, kódmönös vagy szövött lábravalék 2, 3—4 frt (véd a köszvény ellen.)
NÜ vatzsi íagek, simák 1.50,
2 frt, finom nur ok varrással
2 frt 50 kr., valamint svájezi forma, uj minta, hímzéssel 3, 3.50, 4—5 frt, ugyszinte legfinomabb rumburgi T ászoningek himzéssel és csipkével 6, 8, 10 frt.
Nöi éjI vagy téUlagek bosszú
ujjal 3 fit 50 kr., hímzettel 6, 7 írtig.
N*i lábravalék, vászon, per-kál vagy barchetből 2, 2.50,
3 írtig, hímzéssel.
Női psagyola vagy éji cor-SSttek legfinemabb chirtingből
2, 2-50, francai a batisztból, him • aéssel 3, 3.50, 4 frt.
Egészségtarté mellény vagy nadrág gyapjából dbja 1 frt 50, 2 frt 50 kr.
Egószséftarté mellény vagy nadrág finom merinogyapjaból kreppszövetszerü, véd csdz ■ megfázás ellen, a legegészségesebb férfi, vagy nőnek is ajáulható dbja fehér v. színes
3, 4, 5 frtig, a legfinomabb ■ elvemből alsó ingnek 6, 8, 12''frt.
landi vászon lkézifonat s b/t széles) 30, 35, 40, 50—60 frt.
LEVÉLBELI MEGRENDELÉSEK (bármely nyelven írva) a vidékről készpénz beküldése vagy utánvét és jótállás mellett gyorsas a pontosan eszközöltetnek.
gflT A megrendelés levelek ekkép caimzendők :
,, Wien, k. k. Hoflieferant, (Mariahilferstrasse 25.)
Einladung
zur Betheiligung an der grossen vom Staate garantlrten Hamburger 6eldverloo8BBg.
Eiue Prämie von 250,000 R.-Mk. sowie Haupttreffer von R.-Mark 125,fKX), 90.000, 60,000> 50,000 40,000, 36,000, 3i.'',000 24,000, 20,000, l«,0ü0» 15,000, 12,000, 203-mal 2400, 412-mal 1200 ®ct. inci Kreil,
im Uesammtbetrage von
7 Millionen »35,120 K -Mark
kommen in 7 Verlootungen an die Interessenten zur sichern Verkeilung. , Von 1. Classe an findet
alle 3 Wochen eine Oewinnziehung statt. Es w-rden nur Gewinne gezogen. Einlage 1-ster Classe beträgt für 1 viertel Origmaltoosf^ ''/, Thlr. oder — fi. 88 kr B.-N. 1 halbes „ 1 „ .1.76.,,
1 ganzes . 2 . n Z bO m . 1
Es existirt kein ähnliches Unternehmen, welches bezüglich Solidität und pünktlicher Auszahlung der Gewinne mehr Sicherheu bietet als dieses, daher empfehle diese Betheiligung Jedeimann, dar geneigt ist. eiueu wenig kostspieligen uud soliden Glücksversuch zu macheu.
Alle Aufträge, mit Rimessen verse hW werden sofort mit der grössten Aufmerksamkeit ausgeführt; auch können an Beamteu und solideu Büreerstand auf besonderes Verlangen einige Loose und Pläne zsr Ansicht überschickt werden.
Mau behebe sich daher umgeheud direct zu weuden an
(1487-3)
M. ¡Steindecker
Bank- und Wecbselgescbäft Hamburg.
DaMtksrstrasse 36.
Eglssséges fogak l
Dr. POPP J. G. cs kir udvari fogorvos AnatJierín száj vizének használata folytán a fogak oly épségben tartatnak, minőt ma« szerekkel nem érhetni el, é* nem csak erre, d^ a más részére is kitünőleg hat, a soknemü külső bajtól védi, sót a már meglevő bajokból ki is gyógyítja.
Egy üveg ára l frt 40 kr.
Dr. POPP J. G.
Finom foghagynia a fogak használatihoz, mely ezeket a romlástól megmenti. Mindenkinek ajánlható. (1236—4)
Kaphatók: fc''agy-Kanizsán : Belus József gyógyaze., Kosenberg Koseufeld, Weliscb, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán . Tscbepen J^ Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, 8inger M. Weia* A. Zala-Egerszegtin : Isóó F;. gyógyszerész. Kapronezán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Halter gyógysaerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Gy ¿ír-gyön. Fihic E. C. Veszprémben : Meyr Tuazkau, ugy Gnthard Tivadai és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legroaun A. Braun J. gyógyaz. Lovas Rerényben: Heisler gyógyaz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Macbl>mi gyógy az. Pakson : Flórián J. gyógyaz Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J. Bögl, Belus és 8chrőder gyógyat. &*eg*zárd: Brabsay gyógysz. — Bonyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott:Barwarth, Salamou gyógysz. — Baján : Michitsch St. én Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett • Zsolnay W. és K. Záeh, Sipőcz gyógyaz. Kárádon: Zadnbánszky gyógj-sz.
Marczalihan: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld-várott Lakács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nötbig. — Alsó-Leudváii Ki*« gyógysz. — Rohonczon: Simon gyógyszerész urakuál.
50. írtig terjedő bevásárlásnál ráadásai adatik.
hímzett női garnitúra (1484 - 4.)
Zen elő játékok,
melyek 4-200 darabot játszanak; disrmüvek harang, dob , dob és harang játékkal; mennjei hangok mandolin^ közeli távoli hanggal stb.
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játsaanak ; necaissere, ssivarállvány, svájexi házacskák, fénykép albumok, iró esrköaök, keztyü'' Urtók, levélnyomók, azivarkészletek, dohány - és íryufatar-tók, dolgozóasztalok, palaczkok, tárczák, székek stb. mindenik zenével ellátva. A legújabb e tekintetbeni gyártmányokat ajánlja (1495 — 1)
JEd. fsT .T i r«i±rL J H., Bern.
Árjegyzékek bérmentve hüldtítnek. Heller-féle valódi gyártmányok csak egyenes meg-rendelésre kaphatók. Legnagyobb raktár fametazvényekból.
Csak a 15 év ota fennálló (1493—2)
Friedmann bazárban
Bécs, Praterstrasse 26. szám alatt ~
ó»ii és téli idényre.
legújabb
a téli idényre!.
Csak 5 frtba kerül egy teljes angol egészségöjtözék. melyek amerikai természetes gyapjúból vamixk s/.űve és gummi-ízerüleg tágíthatok, a testet gy»rsan niegmeleeitik s folyton könnyű kigőzölgé«hen tartják. Kzen öltözek védeszköz a meghűlés s másuemő betegség ellen. Ily öltözék férfi, vagy hölgy számára áll 1 iug. 1 nadrág, 2 pár harisnya, 1 pár kézelő, 1 pár cr.ipilbetétbol Mindössze ez csak 5 írt.
Meleg és jó téli ruhák.
Kesztyfik gyermekek, hölgyek és uraknak 20, SO, *0, bélelve 40, 50, 60, 7o, 84), 90 kr.
Szarvasbőr kesztyűk «<•, 90 kr,
1 frt, bélelve 1 irt So—2. frt 20 kr.
Séta- vagy ati shawlsk 4o, 50,
70, 90, kettő« hossznak 1.50, — 1.8j kr.
Kézelők gyermekek, hölgyek és férfiak számára 15, 20, 25, 30, 40 kr.
Egészségujjasok gyapot,vagy juh-gvapjubol gyermekek, bölgyek és férfiaknak gyapotból 60, 70, 80, vO kr, 1 írt, i .20, 1.50, jubgyapjuból 1.^0, 1.50, 1.80, 2, J.50 kr.
Nadrág ugyauazon minőségből 60 kr, 1.20, 1.50, 2, 2.50, ö írt.
Kapezák és barlssyak gyermekek. hölgyek és térfiaknak 20. 25, 30, 35, 40, 50,60, 70, öt» kr.
Téli iageka legfinomabbak juh-gyapju szövetből elegánsán ruházott mellel 2.50, 3, 3.50.
Nagy választék poszió-baschiík-hói leányok és nők számára 90 kr, 1.20, 1.50, 1.80, 2 frt, legfiuomabb 2.50, 3, 3.50 kr.
Női és láaykanaaatyiik 80 kr, 1, 1.20, 1 öO, 2 frt.
Egész szsgélyzet karmautyu csomagból 3.50, 4.50. 6 frt
Női s lanykend »k minden sxiu-beu 50. 80 kr, 1.20, 1.80, 2.20,
2 80 kr.
KBlöalegeSSégek ingelőbői a legfinomabb gyapot, gyönyörűen bimseU mellel férfiak számára 1 db. 60 kr.
Kaaáslik kicsik és nagyoknak 60, 70, 80, 90 kr, 1, 1.20,1.50, 1.80 kr.
GyenaeknúMOskák 60,80 kr 1.20, 1.50, l.^öo kr.
Esgeoia, vagy színházfokötők a legelegánsabb és selyemmel bélelve 4.50 kr.
Czipőbél, a labakat szárazon tart-j*. gyermekek, nők és férfiaknak 20, 25, 30 kr.
Férft- és női cachenez a legtisztább jubgyapjuból dbja 80 kr. KBI&slegességek hölgyek számára ez idényben a legújabb, bolgy-derékok 1.50, 2, 3, 5 frt.
1000 hajfonata i«£"ebb vá-
" 1 » lajtzték s szin-
ben, egy rőf hosazú, igen buja,
fésülésre alkalma«, a saját hajtól ismerhetetlen s a divatos frizurákhoz baszuálbato, mig a készlet tartósak 1.50 kr. dbja Külöuös kényelemig, a fentnevezett h.''íjból chignonok minden sziuiieu a legszebb a leg-divatosb trizúrakoan kaphatók-dbja 1.40„ 1 sO 2.iA) é, 3 frt
Valódi bajf... • átok minden u-beu 1 rőf hosszú 2.50 kr.
oOOO db. petróleum iámpa
végeladása, kicsinyek 35, 70, 85 kr, nagyobbak yo kr, 1.20, 1.60 kr, nagyok l.*0. 2, 2.00, 3. frt. Függő lámpák 80 kr, 1.20, 1.50, finomabbik 2, 3, 4 írt. Csillárok 5. ö, »2, 15 írt. A lámpák árában üveg, golyó és lámpaoruyő benfog-lalvák.
Eső ellen. &n?oi eső-
—— köpeny vízmentes szövetből varrás uélkül, igen tartós. Darabja nagyság szerint 8. 9. 10, 11, 12 frt, ka-puce hozzá 1 frt. Kocsis-köpeny vastag szövetből 8, 10, 12 frt.
Az egyén védése- és a tulajdon biztosítására
sürgősen ajánlandó egy jó véd-fegyver, ez egy ujouan javított biztosító revolver, amerikai modorú legjobb gyár''oeli
1 db. 7. Mm. 7 frt, hozzá 100 töltés 3 írt, 1 db 9 Mm. 9 frt, hozzá 100 töltés 3.60, 1 db 12 Mm. 11 frt, 100 töltóí 4 fit.
Szakácshós az ebédlő asztalon.
Ezen ujonan módosított íoző-kályha petróleum ffitéssel Amerika- és Angolországban már több óv óta elterjedve vau, minden körben különös elismerésben részesül Minden háztartásban nélkülözhetlenné válik, katonáknál, tanulóknál, é. vendéglőkben, iparosoknál, midőn a tüzelés azounal kéznél van. 2 egyénre 5.50, 6.50, egész 12.50-krig. 6 egyénre 7 írttól 9 frtig.
Valódi végei adása Igazi asgoi-korosolyaknak fából 1.20,1.60,
2 frt. Vasból 2.50, 3 frt, Halifax legújabb divata 6.50, 7, 7.60. Jacsou aine* 7, 8 frt.
A közeledő
karácsonyi és újévi ajándékokul
nJ.Jv°f ?déki V®TÖimnok &"<*ag választékú Játékárai.at Q«gyok es kicsinyek szamára, gazdagok éa szegényeknek 5
krtól kezdve.
Minden sévaapra. házim»tatságok, bálok é. menyegzőkre röri-
báHut^ í falómra találhatni ez óriás bazáíbTn a^ndVkot bamulatos olcaó áron • mindazon tárgjakat, melyeket mások hírlapban hirdetnek, .okkal jobb minőségbe,. . olcsobb áron
megvehetni.
t^ ^ nem tetszők készséggel viwzacser^lutnek. Képes árjegyzék 100,000 tárgyon felül, kívánatra min-denki bérmentve s ingyen kap.
Auf kezdve a nagy üzlet kisebb részosziályokra is megnyittatván, ismételadók illendő jutalékot kapnak.
SAGÏ-KAMZ8A, 1874. november ien.
TiV»^''
L
Oéflzstssl sr
><etr «JTre . . i fr.
r .-¿i erre - - • * •
jefyeó «»** EW
10 kr.
H»rS«tsa«k :
l6 hasábos petitsorban ; másodszor * • minden '' további sorért 5 kr.
syilttérkkk
.oronit.nt 10 rr«rt ta.
-.etne* tel Kincstári illeték minden jegyes nirdetéíért kül« i -.0 kr fizetendő.
if
n i
Ttoeobamadik éjioljm*
A lap uailaai r
köziemenyek S taerxesstóhea, —
MTfmfi rtesét Uleeő k&sieBWyeà pedig a kiadóhoz bémsm™ a-
HAGY-KA5HZ8A
Vlsssfssftá;.
Bérmenteden lvr«Iék ouk ismert «qnkatâr» saktól fopadtata&k el.

előbb :
ÖZLÖN
I ukWI togad tatnak «1.
J Késiratok rimt dus [ a küldetnek. fc
Hagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .¿alamegyei gazdasaQi egyestlat *. a ..nagy kanizsai kereskedelmi s ioarDank", a ,nagy-kani2tdi takarékpénztár* a „Zala-Somogy* gézhajózási reszvenytársulat, ugy a „zala egerszegi torna tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteirkim ketszer, vasárnap- csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lape
Éri jelentés*)
xi zalavieyyBi tanfelügyelőség által előterjesztve, o tankerület közoktatási állapotáról 1874. évben.
(Folytatás.)
A hol pedig iskolai épületek léteznek, azok biztos tapasztalataim szerint, még a városiak közöl is egy-kettót kivéve, oly szúk osztályokkal birnak, hogy a községbeii ösz-szes tanköteles gyermekeket mind befogadni nem\képesek. Ez annyira komoly baj, hogy tiszta lelkiismerettel elmondhatom, miszerint a, zal&megyei tankerületben létező iskolák három ötödrészében még egy nj tanterem épitése s uj tanítói állomás alapítása volna szükséges. Pedig tudjuk, hogy a községek még az 1 tanító fizetését is vonakodnak kellő időben és teljesen beszolgáltatni.
Hogy e bajokon segítve legyen, ahoz annyi és oly gyökeres reformok kellenek, mezeknek létrehozására, még, ha illető helyen a kezdeményező lépések volnának is már megtéve, hosszú idő kívántatik. Ezen előszámlált hiányok mellett a jelen körülmények közt, midőn e hiányok elhárítására csak igen kevés a kilátás, komoly figyelmet érdemel a,nmélt. vallás- s kozoktatási m. kir. ministeriumnak, az ezen baj némi orvoslására irányzott s folyó évi május hó 17-én 14467. szám alatt kibocsátott magas rendelete. Az idézett magas rendelet ugyanis, hivatkozva a tanköteleseknek, különösen a nyári időszakban tapasztalt hanyag iskolalátogatására, az úgynevezett váltogató iskolalátogatási rendszer életbeléptetését ajánlja.
♦) Az el««> közleményünk 3-ik hasábjában említett II-od tanfelügyelői jelentés tévedésből kimaradván, ax végül fog önállóan közöltetni- Szerk.
Ezen váltogatási rendszer szerint a tanítási szorgalom idő, különösen a nyári időszak tartama alatt ugy volna beosztandó, hogy a tanköteles gyermekek szüleik által váltogatva a nap egyik felében az iskolába küldetnének, a nap reá következő másik felében pedig házi- vagy mezei munka teljesítésére használtatnak, vagy pedig felváltva egész nap iskolai oktatásra, a reá következő egész nap oda haza a szülők rendelkezése alatt maradnak, vagy végre a gyermekek három egymásután kővetkező napon iskolába járnak, a reá következő három napon pedig szüleik által munkára alkalmaztatnak. Ezen komoly megfontolást érdemlő magas intézvényre a következőket vagyok bátor tisztelettel megjegyezni. :
Tapasztalásom szerint a tavaszi és nyári időszakban egyik szülő egyik, másik más napon végzi gazdasági teendőit, eszerint egyik egy, másik más napon akarja ezen teendői körül tanköteles gyermekének segédkezését alkalmazni. így még a váltogató iskolába járatás rendszere mellett is mindennap megtörténnék az, hogy néhány szülő a napnak épen azon részében, vagy épen azon a napon, mely az iskolai oktatásra van kitűzve, fogná ki gyermekét az iskolából, mig a másik napon már. midőn iskolai előadás nem tartatik, azt szívesen beküldené. Ilyen körülményekkel szemben szerény véleményem szerint sikeresebb mód volna a következő: Mondatnék ki az, hogy minden tanköteles gyermek a tanév négy hónapján keresztül, november hó 1-só napjától a következő év márczius havának első napjáig mindennap tartozik iskolába járni; márczius 1-ső napjától fogva pedig november 1-só napjáig, vagyis 8 hónapon át a tankötele-
sek közül a nagyobbak mindennap délelőttjén 6 órától 8 óráig, a kisebbek pedig 9 órától 11 óráig járjanak iskolába, emellett minden délután a 8 havi szorgalom idő alatt szüleik körül segédkezhetnének, a nagyobbak már reggeli 8 óra után is.
Ezt, a mennyire ismerem hazánk viszonyait, sikerrel lehetne keresztül vinni s az iskolamulasztó tankötelesek szülőinél az 1868. 38. t. cz. 4. §-ának alkalmazása az eddiginél kielégítőbb eredményt szülne. Mondanom is felesleges, hogy ily rendszer mellett a hanyag szülőkre a fokozatos pénzbírság büntetést minden mulasztásnál szigorúan kellene alkalmazni és pedig nem ugy. hogy az iskolamulasztások miatt még a végrehajtó hatalom is a tanfelügyelő ellen, aki semmi hatalommal nem bír, panaszkodnék, hanem ugy, hogy akár a tanfelügyelő, akár az illető tanitó, vagy iskolaszéki elnök megkeresése vagy saját tapasztalása nyomán a végrehajtást rögtön foganatosítaná, mert ha a tanfelügyelő tapasztalja is azt, vagy értesül is arról, hogy a szülők gyermekeiket nem küldik iskolába, korlátolt helyzetében ellenök exekutiot nem küldhet, hanem a rendszer tehetetlensége miatt ő is csak oda van kényszerítve, hogy az illető járásbeli szolgabírót keresse meg a törvény alkalmazására s ha megkeresésének még ez esetben sincsen semmi sikere, abba is bele kell nyugodnia, mig ujabb forumot találhat, mely megkeresvényét figyelembe veszi.
Nem mulaszthatom el ezúttal felem-iteni a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministeriumnak egy másik, az iskolai oktatás felosztására vonatkozó magas rendeletét. Ezen magas rendelet arra utasítja a tanfel-
j ügyelőket, hogy a mely népiskolánál a tdr-. véuy álul megszabott hat osztály szerinti oktatás nem volna életbe léptetve, annak életbeléptetését haladéktalanul eszközöljék. Igaz, hogy ez a 6 osztály szerinti tanítás a törvény által van parancsolva, az is igaz, hogy ez papíron igen szép ideális eszme is, de hosszas éveken át szerzett tapasztalásom szerint olyan ideális eszme, melyet az életben és különösen Magyarországban alkalmazni lehetetlen.
Falun, a hol 80 —100, sőt több gyer mekkel — mert nem ritkák az ilyen iskolák, daczára a törvény tiltó rendeletének, nemcsak Zalamegyében, hanem az egész hazában is, — tehát mondom, olyan falusi iskolákban, melyekben egy tanító 80—100, sót több gyermekkel vesződik, egy ember egyszerre 6 osztály kai vesződni nem képes; városon pedig, főkép az olyan városokban, a hol polgári iskola, gymnasium, vagy reáliskola van, a népiskola 5-ik és 6-ik osztályába már nem is jut növendék. Nem jut pedig azért, mert akkor, midőn az 1868. 38 ikt. czikk a 6osztály szerinti oktatást á népiskolára kötelezővé tette, nem gondoskodott egyszersmint arról, hogy ezt a 6 osztályú népiskolát a középtanodák előcsarnokává, előkészítő intézetévé tegye s azzal üy módon szerves összekötésbe hozza, sőt épen ellenkezőleg kimondja azt, hogy a középtanodákba a növendékek sikeres felvéti vizsga kiállása mellett a népiskola 4-ik osztályából is felvehetők ; eszerint azon városi népiskola növendékei, kik polgári iskolába, vagy középtanodába akarnak átlépni — pedig igen csekély kivétellel mind ilyenek — a 4-ik osztály .bevégzése után már mind odahagyják a népiskolát s felvéti vizsgával átlépnek
TÁRCZA.
Honvágy.
Ej. hiába az én szivem csak haza vágyik, li''gy repülne, ha lehetne, «»árnyon odáig; Mert e»ak ott volt, ott volt e sziv igazán boldog, Ott, a hol az édes anya karjain hordott.
Ott nem tndtam a világról semmi egyebet, C«ak azt tndtam, hogy van auyim, ki engem szeret ; Nem volt semmi kívánságom, semmi óhajom, Legfelebb az, hogy jó anyám egy csókot adjon !
Az aayaeaók, az anyatej «rí édes, mi jó, A jó atya mosolygása, mily boldogító ] — Hej, ott minden boldogságot a örömet lehol : Ott volt, ott volt igazán csak boldog e kebel!
Mennyi ért már ón Istenem s még mennyi érhet Most tudom caak, mi a világ és mi az élet, 8 felsóhajtok, amikor utry haza gondolok : Hej, csak ott volt az én szivem igazán boldog!
KELEFY OY.
Az .emberismeret*
A képletek, mit az emberről rajsolnak, különb5rök a fejértől feketéig. Mindenütt szörnyetegek, vagy angyalokat képzelnek, és bizonyosan itt, mint másutt az igazság központja a két réglet között leend.
Általában az ember egy fensőbb erő álul kormányozott, és működésre indított lény, személyes érdek, melynél az ösztön egy közös központból indalva, több, vagy kevesebb erély, ■ terjedelemmel, a körzetnek minden pontja felé irányul, a test és lélek szükségleteinek kii-ISnféiesége szerint módositvi» a végtelenig: követre természetük, nevelésük, körülményeiket s hivatásuk tisztul, vagy lealacsonyul,
arányban jóságuk, felvilágosodottságuk b lelki bátorságuk fokozatai szerint.
Az istenség magas szellemű ereje sz, mi az emberi törekvések régióiba behat, s a sza bad akarat érintése nélkül az ember sorsát intézi, mit a történet tanulmányozása után elismerve isteni gondviselésnek nevezünk.
Mindenkivel jelleme után illő modorban el bánhatol,tanolmányozd tüzetesen az egyéniség-! ben (individuum) azt, ami különösen érdekel, — leginkább benne megismerhetni.
Kejtsd el figyelmedet, hogy azt erősebbé tegyed, keresd az okszerűséget abban, amit mondanak, amit tesznek azon meggyőződéssel, hogy a legcsekélyebb kicsinységekben nincs következmény ok nélkül és hogy a legkisebb taglejtés és a legkisebb szónak mindig van bizonyos oka, mely is talán parányisága miatt nem kevésbé fog más fontosabbak iránt bennünket felvilágosítani. Igyekezzél inkább cse kély körülményekből vonni következtetéseidet a nagyobbak kevésbé természetesek, és köny-nyebben szinlelhetők. Különösen egy tekintet, a hang zengése, vagy maga a hallgatás néha biztosabban megtanítanak, mint a legtanulmá-nyosabb társalgás, vagy tettek.
Viszonylagosan e sajátságokra, igyekezzél ura lenni, s elriadandó alkalmakkor azok bense ; jébe hatolni. Különböző tény és eszméket, hozz föl és észleld a modort, melylyel azt fogadják, és a benyomást, amit okoznak.
Dicsérd egy másnak boldogságát, ós tehetségeit és annak szemei, ki téged hallgat, megfogja mondani, ha ő irigy-e ? Beszélj gazdagságról, czimek éajjatalomról, a fösvénység, kevély -ség, vagy nagyravágyás önkénytelen kifognak tűnni. Figyelmezz azokra, kik dicsérnek és gy a
láznak, elveik azokhoz hasonlók lesznek és mult tetteik jóslat lehet jövójükre.
Hozd fel a jótékonyság és önzetlenség tetteit, és a nagylelküségetfelfedezheted. Cifak nem mindig biztosan ítélhetni a gondolatok fölött. melyek érdekelnek. Néha az igaztalanság valószínűségéhez ragaszkodjál, számítsd előre a benyomást, a melyet tenniök kell, és hason-litsd össze azzal, melyek hatást eszközölnek. De egy, vagy két tapasztalás után még ne mond ki ítéletedet. Minden ember változó nézetei modorában, még inkább érzelmeiben és kevésbé az ész, mint kedélye (humor) által meghatározható.
Következéseidet csak számos tett és tár-salgás gyűjteményéből állspitsd meg. Ha elhagyod magad ragadtatni, a legfinomabb jel eltünhetik előled, mert lehetlen, hogy önmagát gyakran el ne árulja, ha nézetét folytonosan változtatod s ha tárgyak sokaságával megragad, mindig gondolatai forrása és tettei rugójához visszatérsz.
Másokat valódilag megismerni ugy lehet, ha azokról az eszményit és értelmit külön választjuk. Elkülönítést gondolatban alak-,, rangés tekintélyre- és önmagát kérdezni: Mik len nének ők egy alárendelt helyzetben minden más támasz nélkül, mint ssját bel érték ük. (mérite intrinsèque) Másképen Ítélni annyi lenne, mint a körzetet (ráma) és nem a képnek ér tékét tekinteni.
Igen veszélyes sz emberekről igen mag ss, vagy igen alacsony véleményt képezni.
Az elégületlen is elfogulttá tesr azok iránt, akikkel élünk s mindenütt egy képzelt tökély tárgyát keressük, a tisztelet mindig cson-
kul és megvetéssé változik, s megvetésből gyűlölet lesz és gyakran ezen képzelmény saját és mások életének,, kik bennünket környeznek boldogságát lerontja. A második véleményünk utálatot szül ós bizalmatlansághoz vezet, innen eliszonyodás és néha kegyetlenség fejlődik ki.
Szomorú igazság, de szükséges tudni,hogy minden országban az emberek nagyobb rés** kevés tiszteletet érdemel, bogy mig a vétkek halmazódnak, az erények ritkák, az ostobaság igen közös, és a mély tudatlanság, az önséi uralkodó szenvedély és egy-egy éles érdek legfőbb mozgatója csaknem minden tetteiknek.
Akarod előre tudni, minő less viseletük az élet különböző mozzanatában, ne kérdezd azt, amit kötelességük igényelne,hanem kisértsd meg ami hiuságuk, vagy fösvénységüknek kedvezne őket kikérdezni. Az eredmény fölött bátran Ítéletet hozhatsz, s ez ritkán nyújt csalódást.
LOVÁSZY SÁNDOR.
Irodalom.
A Vasárnapi Újság 44. számában Császka Györgynek, az uj szepeg püspöknek arcképét és életiratát találjuk a ve-zérlnpon. A müveit és humánus főpap személyiségét különben is ohajtá már közelebbről ismerni a nagyobb hasai közönség, ugy hogy a .V. Újság" közlése igen idószerü. Ezen szám tartalma közöl még különösen ki kell emelnünk „a tőkenövekedés törvénye" czimü c«ikket,mely Stuart Millnek .nemzetgazdasági alapelved-bői van véve, amelyben oly nagy horderejű elveit találjuk a tudomány ezen ágának, melyek a legkomolyabb megfontolásra méltók«
felsőbb tanintézetbe. -Otthagyják pedig azért, mert fc''véti vizsgára a 6-ik osztály bevégzése után köteleztetnek, ennélfogva nidcsen semmi czélji, nincs semmi értelme annak, hogy még a 4-ik osztály bevégzése után is a népiskola 5-ik, 6-ik osztályában még két évet töltsenek. Ezen hiánya középtanodai törvényjavaslatban sem lett pótolva, sót e törvényjavaslat tárgyalásakor még olyan hangok is merültek fel, hogy a középtanodák mellé még daczára a népiskolák 6 osztályának, két előképző osztály is állit-
tassék fel.
Ily körülmények közt a 4 elemi osztályt végzett növendéket nem kényszerit-hetjük arra, bogy még az 5-ik, 6-ik osz-tályt is elvégezze s addig, mig azt el nem végezte, ne léphessen középtanodába, ha pedig a növendékek már a 4-ik osztályból elfogytak, a 3-ik osztályúakat nem vihetjük át az 5-ik, 6-ik osztályba, így az 5-ik, 6-ik oszrálvfentartásán a növendékek niálfva miatt többé semmiféle szigorú parancsolat nem segíthet.
(Folytatása köv.)
t ————
Jegyzőkönyv.
Mely Csáktornyán, 1874. oktober hó 21-én » marhavészbizottság által megtartott tanács-kozmányban felvetetett, jelen voltak: Horváth Gvörgr vészbizottsági elnök, Kovács János kiküldött ministeri vészbiztos, Szilágyi Gyula vészbizottsági tag, Fink János baromorvos vészoizottsági tag, és Bölcs József helyettes szolgabiró.
Ministeri kiküldött vészbiztos Kovács János ur álul előadottakra
határoztatott:
1-ör. Minden vészes község rögtön lezá-roltatik, sem abból ki, sem pedig a községbe be semminemű közlekedés hatósági engedély nélkül uie-í nem engedtetik s a helyi vészbiz-tosoknak meghagyatik, hogy csakis azon egyéneknek engedhető meg a vészes községbőli eltávozhatás, kik fertőtlenített ruhában és chlor-meszes vizzel megmosott lábbeliben távoznak, miről a vészbiztosnak jelenlétével tökéletes tu domást kell szerezni, az ezen rendszabályt áthágok 10—100 ftig terjedő pénzbirságban lesznek elmarasztalva.
2-or. Az 1874. évi XX-ik törvény 32.
§ a alapján a vészes községek szarvasmarha állománya szorosan istállóba zárattatnak, azokból'' még saját határukban is a közlekedés betiltátik, ugy azonban, hogy mul-hatlan ''szükséges gazdasági teendők teljesítése a vészbizottmány tudtával a megbízott kerületi vészbiztos írásbeli engedelmével foganatosítható, és pedig a helyi vészbiztos által kiszolgálható az engedély akkor, ha a munka teljesítését kérelmezőnek szarvasmarhája egészséges, vagy már a vészes állapotból felgyógyulván az istálló és udvar a már többször leirt módon fertőtlenítve lett; megjegyezvén, hogy a vészmentes községbehek szinte a vészbiztos írásbeli engedelme mellett távozhatnak csak saját határukban a szarvasmarháikkal.
3-or. A beteg allatoknak elkülönítésére a külön marhaállás, vagy a szükséghez képest állások rögtön felállittandók, azok elkészítéséről gondoskodni a szolgabiró ur ezennel uta-Bittatik s minden marha abban elhelyezendő lészen, mely állatok részére szükséghez képest ápolók rendelendők, kik az etetést teljesitik s azokkal minden községi lakós további érintkezése katonai felügyelettel elzárandó lészen, az etetést és itatást az ápolók ♦eljesitik a szükséges élelmi szert minden marhatulajdonos kiállítja a kijelelt helyen s ott lerakván, az ápolók szükséghez képest elhasználják. —
Aki beteg marháját rögtön be nem jelenti és ha az csak elhullás után, vagy a betegség utolsó stadiumában jut a hatóság tudomására, azon esetben a marhatulajdonos minden gyanús marhája lebunkóztatni, s elásatni fog, éret-*.ük legcsekélyebb kárpótlást sem igényelhet, s azonfelül az illető 100 ft. pénzbirságban fog elmarasztaltatni, amely összegből a betegséget bejelentő idegen 10 ft. jutalmat kap. —
4 er. Minthogy a vésznek meggátlására egyik fő s biztos alap a fertőzött istállók és udvaroknak fertőtlenítése, ennélfogva minden köz •ég részére annak kiterjedéséhez képest oltatlan mész és chlor-mész rendelendő; ennek végrehajtásával a szolgabírói hivatal bizatik meg, a beszerzett mész a vészes községek ben beosztott állatorvosok- és helyi vészbiztosoknak átadatik, kik is fertőzött istállókat rögtön fertőtlenítik, minek megtörténtével felülvizsgálat után engedhető csak meg a község lakóinak a község határát elhagyni a vészbiztos írásbeli engedélye mellett. —
5-ör. Minthogy ép a szüreti idő ezúttal szinte jelen van, nem lehet kívánni, hogy egyesek itt ismét uj áldozathozatalra kényszeríttessenek, a kerületi vészbistosság megengedi,
hogy a lakósok a azőllő beszedését teljesíthetik s ezzel házukat elhagyhatják, de mindenekelőtt a ház és udvar tökéletes fertőtlenítése, ugy a távozóknak ruhájuk fertőtlenítése eszközlendő a helyi vészbiztos, vagy beosztott állatorvos felügyelete mellet, minek megtörténtével a szüretel ők távozhatnak a vészbiztos által kiszolgált Írásbeli engedélylyel ós pedig a muraközi tzőllőkbe menő munkásoknak 2 Írásbeli engedély adandó, melyet kimenetkor a katonaőrnek felmutatnak, s visszatértükkor az őrnél hagynak, megjegyezvén, hogy visszatérni csakis a szüreti munka teljes be végezte vei engedtetik meg, — mely Írásbeli engedélyeket a legénységi altiszt összeszed, s azt parancsnokának ál-taladja ; miért is az engedély néikül távozók, vagy az őrallást kikerülők rögtön letarlózUtan-dók és a Bzolgabirósági börtönbe kisérendők, hol 10—100 ftig terjedő pénzbirságban elma-rasztandók, melynek fele az őrségre kirendelt katonaság jutalmazására lészen fordítandó. —
6-or. A szarvasmarháknak egyedül és kizárólag a vészes község határában leendő felhasználása, a munkateljesítése csak ugy engedtetik meg, hogyha azok befogatás előtt a vészes helyre rendelt állatorvos álul felülvizsgálutnak ée mind az udvar, mind pedig az isUlló már eleve fertőtlenítve lőn, és ez a kerületi vészbizottmánynak bejelentve volt, magától értetődik, hogy a vészből kigyógyult szarvasmarhákról elegendő az igazolványt egyszer kiálliuni s azon megjegyezn«, hogy az érintett állat a vészen átesett, az isUllóés udvar fertőtlenítve volt s így mint vészmentes a határbani közlekedés ós munkák véghezvitelére alkalmazható. —
7-er. Mind az emberek közlekedése, mind pedig az állatoknak felhasználására kiadandó igazolványról napló vezetendő a helyi vészbiztos álul, mely igazolvány kiállításáért- és a marha felülvizsgálattól, mit a kerületbe beosztott állatorvos teljesít, legcsekélyebb jutalom sem követelhető.
8-or. A vészes helyeken a húsfogyasztásra felhasználandó marha levágásakor a mennyire csak lehet a beosztott állatotvos által vizsgálandó meg, büenesetben a helyi véizbiztos 2 helybeli egészségi bizottsági Uggal foganatosítandó, amely vizsgálatért fuvaron kívül más dij nem szedhető, — többire nézve a vészbi zottmánynak eddigi írásbeli intézkedései érvényben továbbra is szorosan fennUrUndók.—
9-er. A vészes helyen a hullák elukari-tása egy közös temetkezési helyen eszközlendő, hol a készletben lévő olutlan mészből apróra törve yk mérő minden 1 db. hullára hintendő, mely vízzel leöntve, földdel betemetendő lészen — az eltakarításnál szükséges, hogy a község elöljáróiból 1 tag legalább ott legyen. —
10-er. A marhaápolók mindig előre az elhullandó állatok résrére a szükséges gödröt 7 láb mélyre megássák, a hulláról lenem fejtett bőrt késsel keresztül kasul hasogatják és annak eltemetéset a fenntirt módon foganatosítják.
11 er. A vészes közbégben minden kutya azonnal összelövetendő, vagy pedig iánezra teendő lészen, mely a vész beálltával a község lakóinak kihirdetendő, a közhírré tétel uUn 24 óra múlva a még szabadon talalható kutyák hatóságilag lövettessenek le és tulajdonosaik pedig az állampénztár javára 10 ft. pénzbírságban és 50 kr. lövésdijban lészen elma-raszulandók. —
12-er. A vészes községekben minden koldulás s bármely uton b módoni barangolás betilutik, nem lévén szabad a vészes udvarban annak tökéletes fertőtlenítése befejeztéig senkinek sem belépni, valamint abból kimenni, mégha közös kut volna is azon udvaron, mely esetben az is rögtön lezárandó és a vészmentes polgároktól a víz el hordása betilundó. —
A fennt elősorolt szabályrendeletek mihez tarUs végett mind a szolgabiróság- mind az Állatorvosok- helyi biztosak, nemkülönben a katonai parancsnok urakkal közöltetnek, hogy mennyire még ezen intézkedések még ez időig foganatban nem volnának, azok azonnal foganatba léptessenek. —
Kelt Csáktornyán, oktober 21. 1874. — Horváth György s. k. marhavészbizottsági elnök. — Kováts János s. k. ministeri biztos. —
Ezen fenti ministeri rendelet a földmive-lési ipar és kereskedelmi magyar királyi minis terium 18.814. szám alatt Zalamogye közönségnek, — Zalamegye alispáni hivatala pedig 8016. szám alatt a csáktornyai marhavész bizottságának foganatba vétel végett kiadta, bizonyítom. Kelt Csáktornyán, november 8-án »874.
HORVÁTH GYÖRGY, marhavész bizottsági elnök.
Helyi hírek.
— Alétesítendő „Kisded védő-egylet* érdemében kibocsátott iveken eddig közel háromszázan iratkozUk alá. Legnagyobb örömünkre szolgál ezt tudnunk, mert látjuk ebből, hogy Nagy-Kanizsa város lelkes polgárai a hasznosért nem tagadják meg áldozataikat. Az alakuló közgyűlés rövid időn megfog tartatni, mely hogy látogatott leend, azt az érdekeltség reményleni engedi.
— A ^nagy-kanizsai dalárda'' műkedvelők közreműködésével tegnap, szombaton a .Zöldfa" vendéglő nagy termében a létesítendő kisdedovoda javára tánczkoszorucskávai egybekötött hangversenyt rendezett A kedvesőtlen idő miatt kevesen élvezhették az est gyönyöreit, de akik részt vettek, ások bizonyára kedves emléket vittek magokkal hasa. A dalárda Huber „Vadász kar*-át és a „Magyar egyveJeg"-et tetsséssel énekelte. G e r ő J. színigazgató ur „Magán vígjáték*-át jó humorral játszá el s leánya G e r 6 L i n a k. a. Fáy „Asszonygyiilölő''-jét oly szépen szavalta, hogy ismételnie kellett. Rosenberg testvérek köztetszést aratUk. Kartschma roff Leon ur „Wolfram ábrándozásai"-t és „Dom- Sebastian"-ból egy romanzat oly meghatóan és mély érzéssel dalolt el, hogy az „ujrá"-val nem akaruk megszűnni. Eleget teendő a kívánalomnak „Jaj behszenuyesa magyar népdalt éneklé el s bámulatot kelte az által,hogy ő, aki egy szót sem tud magyarul, érthetően ejti ki a szóUgokats népdalaink kellékeinek megfelelőleg hordozza hangját. Olloplmreur humoristikus előadásaival annyira felvillanyoz U a közönséget, miszerint megkellett ígérnie, hogy eltérve a műsorozattól, a második szakaszban is fellépik. Mind a két ízben többszörös Upsot aratott. A műkedvelők közül azért hagytuk utoljára Rózsavölgyi Szidóniák, a., mert első jelenség ily eseteknél s mert „Fonódalu-át oly beható unulmány-, gyakorlottság és érzéssel játszá el, hogy a Upsokat és „ujráu-t, melyre egy másik darabbal felelt, méltán megérdemlé. A magán-énekdarabokat Bischiuky Miksa ur kisérte. A hangverseny 10 óra után végződött és kezdetét vette a táncz, meiy ma reggel három óra után ért véget.
— A városunkban időző Schönberger Unczmwster ujabb Unfolyamot nyitott. Ajánljuk a t. szülők figyelmébe.
— Ügyvédi iroda. Ifjú Skublics László és Skublics Pál urak álul a következő értesítések közlésére kérettünk fel: 1. Midőn a tisztelt közönségnek tudomására hoznám, hogy ügy védi irodámat legközelebb Budapesten meg-nyitandom: van szerencsém eddigi megbízóimat értesíteni, hogy reám bízott peres ésperenkivüli ügyeik vitelére testvéremet: Skublics P á 1 volt/nagy-kanizsai törvényszéki biró, je lenleg köz- és váltóügy véd urat kértem fel, kivel ügyeik további vitele iránt érintkezésbe léphetnek. Nagy-Kanizsán, 1874. novemb. 14-én. Ifjú SKUBLICS LÁSZLÓ köz-és váltóügyvéd.
— 2. Van szerencsém a t. közönséget értesíteni, bogy a nagy-kanizsai kir. törvényszéknél viselt bírói állásomról lemondotUm és ügyvédi irodámat Nagy-Kanizsán, a városházában földszint megnyitotUm. A törvénykezés, közigazgatás és gyámsági ügyek szolgáiaUban hét éven át szerzett upaszulauim alapján bátorkodom felkérni mindazokat, kiknek peres vagy perenki-vüli ügyeik volnának, bogy becses bizalmukkal megajándékozni méltóztassanak, megjegyezve ezutul azt is, hogy tiszU és gyors lefolyású ügyeket «-lőleg nélkül is elfogadok. Tisztelt kartársaimnak pedig helyettesítésekre vagy egyébb teendőkre vonat&ozó szolgálauimat ezennel felajánlom. Kelt N.-Kanizsán, 1874. november 14. SKUBLICS PAL, köz- és váltóügyvéd.
— Megérkezett a nagy természet halotti szemfödője. A hópelyhek mult csütörtökön muUtkozUk először és ma már három hüvelyknyi vastag hólepel borítja földünket. A franczia természetvizsgálók ugy látszik igazat szóllottak. Kemény és hosszasan tartó tél küszöbén állunk.
— Imakönyvek. Volt alkalmunk megtekinteni Wajdits József kiadónk legújabb vállalatát, mely különféle nagy- közép- és kis kiadású imakönyvekből áll, ily czimekkel : „Mennyei mannáskert" — „Üdvösség ösvénye"
— és „Biztos lelki vezér". Sseraőjük a köztiszteletben álló ée egy hásirodalmi munkásságáról ismeretes Beke Kristóf vörösberényi plébános. ''A veszprémi, pécsi- és szombathelyi püspöki hatóságoktól jóváhagyattak s negyedik kiadást értek. A könyvek beköté*e legújabb párisi minták sserintizlésteljesen eszközöltetett. Papír, bőr-, selyem-, bársony-, elefántcsont és kristály kötésekben 40 krtól 1& frtig terjedő árban kaphatók. Karácsoni és újévi ajándékul melegen ajánljak t. olvasóinknak.
Megjelent a „PosU és távirdai »ebnap-tár" 1875 re. ÓsszeállitotU Bálás Sándor. A nap-tári részen kívül magában foglalja az összes hazai posU- és távirdatisztek névsorát Ara 70 kr. Ajánljuk az illetők figyelmébe.
— Csáktornya, 1874. november 12-ón. A legközelebb mult megyei közgyűlés alkalmával Dr. Klein Sándor csák tornyai orvos ur a t. megyei bizottmányi tag urakhoz felhívást intézett, melyben kijelenti, hogy jóllehet a muraközi bizottmányi tagok a csáktornyai járás orvosi állomására őt jelelték ki első helyen, ő tekintettel elfoglaltságára azt el nem fogadhatja, hanem átengedi Dr. Krawvetz Ignátz orvos urnák. Miután a nyilatkozat a való tényállással nem egyez meg, az igazság érdekében a való tényállást a következőkben adom elő: A muraközi deákpárt elnöke a választásokra nézve értekezletet hiván össse, a csáktornyai járás orvosi állomásra pályásókként Dr. Klein
•és Dr. Krasovetx orvos urakat emiitette; mielőtt azonban a kijelelés az értekezlet részéről meg. történt volua, egy igen tekintélyes bizottmáDyi tag szót emel vén, Dr. Kleint egész határozottan a visszalépésre szólitotU fel, és az értekezlet jelel tjeként Dr. K rasovetzet éltette, mi az értekezlet zajosan nyilatkozó tetszésével Ulálkozotr, mire Dr. Klein ur egy nem épen szerény beszed elmondása után visszalépését kijelentette. A fennti tényállás mellett felesleges volt Dr. Klein Sándor urnák a t. bizottmányi Ug urakhozi felhívása. — r — n.
— Karmacson egy földmives ararM8 uUn árpát vetett s nov. hó 4-én tartotu a második aratást. Az árpa tökéletesen megérett, a bevetett fél hold föld 7 kereszt árpát adott, így írja a „B. és V."
— M<trczalíból írják, hogy az adó hivatalból hamisított 10 frtos bankjegyet küldöttek fel Budapestre vizsgálat végett Állítólag Lengyeltótiból kerültek oda.
—A művészet és zene baráUit ugy helyben, mint a vidéken figyelmeztetjük, hogy a hires ós a hazai lapok által is annyira magaszUlt fl orenci négyes Ursasá^ f. hó 29 én visszavonhatlanul megUrtandja hangversenyét városunkban. Beléptijegyek válthatók Wajdits József könyvkereskedésében. A vidéki pártolókat illetőleg kötelességünknek tartjuk figyelmeztetni, hogy az első helyek nagyobb része már elkelt. Ha azonban a fennmaradot-Ukból kívánnának kapni, jó előre forduljanak nevezett könyvkereskedő úrhoz, ki készséggel leend szolgálatjokra.
— Kinevezés. A vallás- es közokutás-ügyi m. kir. minister Gallubich Dénes veszprémegyházmegyei áldozárt és helyettes Un árt, a kaposvári államgymnasiumhoz rendes hitUnárrá nevezte ki.
— Veszprémmegyei Szentpál községben — Írja a „M. U." — Öry János gazdának a neje, született Kardos Eszter, Gábor István fiataJ legénybe volt szerelmes. A szerelmesek-
I nek nagy akadály volt a mogorva férj, s azért elhatározUk, hogy megölik. A nyáron mult két éve, a mint egy éjjfel Gábor Öryt fölkölté s valami ürügy alatt a mezőre csalta, ott a már rájuk várt ilszterrel a férjet megtámadták s miuUn az védelmezte magát, Gábor tőbe lőtte; a dolog kitudódott, a szerelmesek börtönbe kerültek s a legfőbb Ítélőszék a f. hó 12-ón hozott ítéletet megerősité, melyszerint Gábor 15, Kardos Eszter pedig 8 évre Ítéltetett. —
— A „keszthelyi dalegyletu — írja levelezőnk, — mely oly szépen halad előre legjobb hirnek örvend, ez évi harmadik rendes dalestélyét f. hé 21- ón tartja meg, hová a dal kedvelői és barátai tisztelettel meghivatnak. A pártoló tagok, úgyszintén családjaik szabad belépti-jegyet ksrpnak. Belépti dii 1 frt. Hisz-szük, hogy tömeges pártfogásnak fog örvendeni.
— A mácskoveczi állomáson a marhavész miatt felállított őrgunyho meggyuladt, egy katona az 52-ik ezredből, midőn a gunyhóban levő fegyveréért beugrott, suiyosan megégett.
— Rövid hirek. Pestmegye e hó 17-én tartja évnegyedes közgyűlését. — Reviczky megérkezett és áUdatott a pesti fenyítő törvényszéknek. — Kalocsa város tűzoltósága részére csinos őrházat építtetett — Ő felsége a rádi r. k. hitközség iskolájára 200 frtot adományozott — „Szathmár* czimmel dr. Tomcaányi uj lapot indit — A méterrendszer ismertetésére a fővárosi tanító-testület számára 6 Un-folyam fog UrUtni. — Ungvárott korcsolyázó egylet alakult — A budapesti tudomány- és műegyetemi olvasókör elnökének Fenyvesey Ferenci választatott meg. — Zubovics honvéd-had nagy hétfőn, a kitűzött napon reggel 9 óra 45 pereskor lovával szerencsésen megérkezett Párisba. — Reményi Ede külföldi müutasásra indul. — Cornelius Péter, a müncheni kir. akadémia jeles tanára, zeneköltő és iró meghalt — Az írók és művészek társaságának ez idénybeli első társas estélye f. hó 19-én lesz a „Hungaria"-ban. — Vukiczevih alkotmányellenes földrajzi müve betilutott — Hauck Minnie k. a. befejezte a fővárosban vendégszereplését — Don Alfouso Gráczban van. — Krasznamegye volt pénztárnoka báró Huszár Lajos 3000 frt elsik-kasztása miatt két évi börtönre Ítéltetett. — A képző-művészeti társulat vidéki kiállítását Temesvárról Kolozsvárra viszik. — Dr. Kepe« Kassán felolvasást tart — A „Vaterland* szerint MihalovicE zágrábi érsek is ki van jelelve a kinevezendő bibornokok sorában. — A kolozsvári tudomány-egyetem tényleges megnyitásának év fordulói át f. hó 10-én ülték meg. — Bene János 48—49-iki honvódőrnagy meghalt Egerben. — A verseczi polg. iskola igasgatója főbe lőtte magát — A nemz. musenmot mult hóban 15,087 egyér ''¿togatUmeg. — Kötelező tűsvész elleni biztosítás felett folynak a tanácskozások a belügy minis terium ban. — A városi főispánságok megszűntetéséről elkészült a törv. javaslat — Simor prímás 20,000 frtbt kölcsönzött &z esztergomi szegényeknek 3 évre. — Bal-haszinházzal bolondítja valami élelmes csaló a boldog budapestieket — A pesti keresk. egylet a müvészházra 1000 frtot szavazott meg. — Tóvölgyi Titusz sajtópert akar indítani a „P. Napló" ellen. —
Vegyes hírek.
— Élelmiszerfogyasztás Páriában. Múlt évben Fámban aladatott 5,435,772 tyúk, 904,428 kacsa, 2.365,241 hási nyul, 663,597 liba, 426,847 pulyka, 1.647,768 galamb, 10,416 kecske, 282,953 mesei nyul, 523,127 fogoly, 31,049 fácsán, 8,191 ős, 1.498,049 pacsirta, 109.223 bárány, 13,056 gyöngytyúk, 33.087 szalonka, 24,446 fürj, 33,087 vadkacsa, 3061 malacz, 10,920 csomag kakas-taraj, 95,070 rigó, 2708 fenyves madár, 1691 barásdabille-gető, 10,995 bibicz. Elkelt ezenkivűl 114 millió kilogramm marhahús, 23 millió kilogramm sertéshús, 25 millió kilogramm hal, 14 millió kilogramm vaj, 440 millió kilogramm tojás, 17 millió osztriga. Összesen elfogyasztott Páris 1873-ban 259,829 ökröt és tehenet, 5309 bikát, 165,543 borjut 1.526.763 ürüt és 219,501 ser test. Itainemúekben elfogyasztott 408 millió liter bort, 2 millió palaczkos bort, 9 millió liter pálinkát, 37a millió liter gyümölcs bort, 22V? millió liter sört.
— Egy férj megható szeretete. Egy amerikai lap szerkesztője következőleg örökítette meg elhunyt nejének emlékét lspja hasábjain : „Meghalt tehát az én feleségem! Nem fogják többé szeretett kezei csizmáimat lehúzni és hajamat koponyámon lefésülni, mint ezt csak a feleség érti. Fürge lábai sem fognak többé ide-oda tipegni, hogy kőszén tartómat, vagy mosdótálamat megtöltse. Az ő emléke az én szivem szivébe van temetve. Holttetemét be akartam balzsamoztatni, de ugy találtam, hogy sokkal olcsóbb, ha emlékét balzsamozom be. Eli Mud-gek szomszédomtól egy egyszerű sirkövet kaptam. Felesége beteges volt s ő várva neje halálát. évekkel ezelőtt készitteté a sirkövet. Azonban neje állapota javult s igy szomszédom csalatkozott várakozásában. Szegény szomszédom bánatát, midőn tőle a sirkövet elkértem, sohasem fogom elfeledni. „Vegye ön a sírkövet, Steiner, mondá szomszédom zokogva s ne érje el soha: mit tesz igy keserűen csalódni" és erre egész özönnel folytak alá könyei. Lelke megvolt egészen 1örve — egészen megtörve.
Én
következő siriratot vésettem a kőre: .Tabuba emlékére, ki Steiner Mózes, a „Trom-bone" szerkesztőjének neje volt. Előfizetés egy évre 3 dollár, természetesen előre fizetve. Jó anya, példás aszony. Üzleti helyiség: Colemán füszerkereskedése mellett. Hiányozni fogsz nekünk, anyánk hiányozni fogsz. Nyomtatványokról mindig gondoskodva lesz. De miért bánkódjunk a gondviselés titkos utai miatt."
— A fegyver történetiből 1331. évben lőttek előszór puskaporral a mórok Spanyolországban, midőn A1 i c an te városát ostromolták. — 1346-ban keszitetiék az első pisztolyokat, Olaszországban,P e r ug i áb a n. 1577-ben készült a puskára az első kerekes kakas, No-rinbergában. — 1520-ban V. Károly császár adott a gyalogságnak először lőfegyvert.— 1580-ban V r a n g 1 svéd tábornok lövette Brémát tüzes golyókkal. — 1640-ben készültek az első szuronyok, Francziaország B ay onne nevű városban, s innen a bajonnett (bagnét) elnevezés. Ugyanott készültek első kohás puskák is. — 1667-ben van szó előszőr gra-natérosokról a francziáknát. — 1716-ban Frigyes Vilmos porosz kifály hozta be legelőször a katonaságnál azon szabályt, hogy egyszerre lépjenek. — 1739-ben találta fel az ágyu-furás-nak módját a svájci Mór. — 1741-ben II. Frigyes porosz király C sa s z 1 a u melletti ütközetben, parancsolt először szurony szegezve rohamot. — Az ujabb változások a lőfegyvereknél, már a mi korunkba esnek.
— Üj vallásfelekezet támadt az egykori határőrvidéki Ferenczmező községben, melynek alapitója egy temesvári órás. Az uj vallás követője „igazhivő''-nek nevezi magát. Ez a naza-renusoktól különálló felekezet. Ugy jöttek rá, hogy egy ilyen „ujhivő" katonának besoroztat-ván, az esküt és a fegyverviselést megtagadta. A vizsgálat megindittatván, a tömény szék az uj vallás kővetőjétől oak annyit bírt megtudni, hogy ők magukat igazhivőknek nevezik, hogy semmi közük a nazarénusokkal, hogy hitüket a bibliából merítik, melyet testületük magyarázata által tanulnak ismerni, hogy soha sem esküsznek s fegyvert viselniök nem szabad. A törvényszék minden további kutatása eredmény téten volt, mert az igazhivők abiró abbeli felszólítására, hogy nyilatkoztassak ki vallásukat a törvényszék előtt, egyszerűen azt felelték, hogy ha a bíró uiat vallásuk érdekli, lépjen ködjük. Az illető makacskadó ujoncz katona idejét a börtönben már kitőlté, de vallását még sem hagyta el. Jó less s vallás csínálást is adó alá vetni.
— Egy élősdi angol följegyzései. Ha az ember egy billióig akar számítani, arra — éjjelt is nappallá téve, minden pihenés nélkül, egy perez
alatt 60 at olvasva — 31,709 esztendő, 289 nap, 1 óra, 46 perez, és 40 másod perez kívántatik. Ha már most egybillió tallért kellene megszámlálni, szükségeltetnék 31,710 ember; tallérját egy latjával véve tenne 312.500,000 mázsát. — 1 nnek elvitelére — minden lóra 10 mázsát számítva — 31.250,000 !ó szükségei-etnék. —
— Van Kőszegen egy koldus, ki, ha há zalni megy, s az illetőket nem találja otthon, a jövő héten a multat is beköveteli. Igy történt, hogy közelebb egy helyen a rendes 1 krt. kikapván, azt mondá az illető nőnek: nekem még három krral tartozik. Hogy-hogy? kérdé az csudálkozva, Ugy, hogy három héten át mikor jöttem, nem tetszett itthon lenni, ós igy .." — Nevezetes e koldus még arrói is, hogy minden évben kövér disznót öl, s tán az éven át több csibét, ludat, réczét emésst meg, mind adakozóinak nagy réssé.
Papírszeletek.
A könyvkereskedésben. V e v 5 : Kére • a .Csók''-ot 4 kézre (zenemű.) Könyvára«: E per<-rben nem szolgálhatok vele, a feleségemnél van próbára, de azonnal elhozatom.
Vevő : Van még a .Jó baritokéból ? Könyrárus: Egyetlen egy példány van kérem alássan, de már nagyon kopott, alig olvasható
Tevő: Kapható a .Koldusbot" ? Könyvárus: Tessék kevés türelemmel lenni, rövid ¡dón mindenütt lesz kapható.
ányt :
Egy uracs megszólítja a falusi csinos kis le-
— Oalambocskám szabad kérnem egy csókot ?
— Meg-fogom köszönni ha less oly szíves I — volt a felelet.
— Hol van a boldogság kis 6am ? — kérdé *z apa öt éves fiától.
—Anna szakácsnénál, mert ő szokta mondani sokszor Pista káplárnak.
Színészet.
(F. K.) Szombaton, nov. 7-én második eset volt, hogy mióta Gerő J. színtársulata városunkban van, szépazamu közönséget láthattunk, mi igen természetes ama nagy falragaszok következménye volt, melyekkel „A nagy kanizsai önkéntes tűzoltók" czimú darab színre hozatala lett jelentve. E mű fiatal szerzője Tóth Ede, ki legközelebb 100 arany pályadíjt nyert „A falu rossza" czimü darabjával, a tűzoltó intézmény üdvösségét hangsúlyozza s több jelenetben oly eleven, természethü és a mindennapi életből kölcsönzött képeket tár fel, melyekre hátunk megett (bizonyára olyan nők, kiknek férjeik tűzoltók) azt jegyezték mug, hogy vonásról vonásra igaz, ók is jártak ugy férjeikkel. A közönség jól mulatott. Szentesy, Márton, Ge-rőné, Gerő Lina jól játszottak. Bodábsn megvan a jóakarat, de amily halkan, érthetlenül és érzés nélkül beszél, ép oly mozdulatlan, mintha mindig bevolna kötve a szeme s vezetőre lenne szüksége. Csobánczyról most sem akartunk szólni, de meg kell mondanunk, hogy nem csodálkozunk azon, ha zene nélkül nem tud énekelni, mert tapasztaltuk, hogy sugó nélkül még csak egy árva szót sem tud kimondani. — Vasárnap, nov. 8*án „Angyal Bandi, a haramia kapitány" adatott kevésszámú közönség előtt. Nem akartuk, de általánosságban ki kell mondanunk, hogy a szerep nem tudásért (tisztelet az egy-két kivételnek !) megrovást érdemelnek, mely miatt az előadás vontatottá válik, mert hiányzik belőle a gyors menet, a sebes haladás. Ha párbeszédeikben nem fordulna elő szünet, hanem a szót szó érné : azon esetben a közönség szeme átfutna néhány hibán s fülein áteresztene némely irgalmatlan nyelvbotlást Márton a fösvény gazdag tiszttartót jól személyesité, Szén • tesy igyekezett Gerőnó , Gerő Lina-- és Berzse-nyinével megmenteni a darabot az elbukástól, mi persze olyan közreműködők társaságában, mint például azok közül Csobánczy,ki sem főúr-, sem pinczér-, de még betyárnak sem való — nem sikerülhetett. — Szerencsénk volt, hogy Kovács Gábor zenekarával a lehangoltságból H-kihuzott a szünetek alatt. — Kedden, nov. 10-én Gerő Lina jutalmául Bátorfi 5 felvonásos „Antónia" czimü színmüve adatott középsiámu közönség előtt. A (nem igen) jutalmazottat megjelenésekor tapsokkal üdvösölték, melynek közepette három igen szép koszorút dobtak lábaihoz. A hazafias szellem jellegét magában rejtő mű a kedélyekben hatást idézett elő ugyan, de ismét a szerepek nem tudása és a jelmezek sokat rontottak. Gerő Lina (Antónia) azok közé tartozik, kik szerepeiket mindig szorgalommal tanulják s szemeiket nem feledik a közönségen, hanem a játék menetére ügyelnek. Sok és mindig megérdemelt jót és szépet mondottunk róla, de megbocsát, ha kijelentjük, hogy hangja a hősnők szerepéhes gyenge. Ezáltal érdemeiből nem akarunk semmit levonni, sőt ha akarnánk, sem tehetjük, mert a közönség czáfolna meg, mely többször nyilvánitá tetszését. Márton (Be-bek) még több sikert aratott volna, "ha hangjával néha néha kíméletesebben bánik és a hatást nem a lármában s a kirívó fehérített arcz- és Ízlésnélküli görbe orrban keresi. Szentesy (Pa-lizna) egy kedvű volt, nem ismert ma sepkit, feltett fóveggel térdelt a királynő előtt, mikor '' kardját átnyujtá és szabadon bocsáttatást kért
ép ugy, mint mikor szerelme tárgyának kitárja keblét. Még Gerőné (Ragovits Yiotoria) sem in-trigált ugy, mint ssokott. Berécyi Ilka (Mária) még csak nem ii igyekezett meglehetősen sem játszani. Igen távol áll ily alak ideáljától, nem éri azt fel sem fizikai, sem szellemi erejével. Beszédében (mert a szavalástól messze van) nincs melegség, nem átható, nincs elég inspiraczioja,
nem tud lelkesedni Boda, Csobán czy V---
a többit ne*a mondjuk ki. Bátorfi nevét két ízben zajos tapsok köst kiabálták, de csak egyszer jelent meg, mely alkalommal lelkesen meg éljenezték, a másodszori kihívásra azonban jelentették, hogy már eltávozott. Megemlítésre méltónak tartjuk és feljegyezzük, miszerint első eset ez Nagy-Kanissán, hogy egy színdarab szerzője az előadás alkalmával jelen volt — Csütörtökön, nov. 12 én „Angyal és ördög" 3 felvonásos vígjáték adatott oly üres ház előtt, milyenre még nem emlékezünk. Gerő Lina ma meglepő szép volt, csinosan öltözött és jól játszott. Gerőné, Berzaenyiné, Gerő, Márton szerepeiket megoldották, az utóbbira azonban megjegyezzük, hogy arcza ugy nézett ki, mintha a lisztes zsákból jött volna elő. Az előadás sikerültnek jele?&ető.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, 1874 nov. 13-án.
Idoj Arás: nedves, tegnap óta folytonos hóesés.
Gabnaüzl etünk . — A kedvezőtlen idő miatt ma piaexonk élettelenül maradott. — A behozatal gyöngeség* melltett az eladottakért valamivel jobb árt eredményeztek. —
Finomabb busára egy kissé jobb vételkedv mutatkosik. — Ugyszinte rozsra.
Az első 5—10 krral, a második azonban mai napig semmivel sem emelkedett. —
Árpa nehezen helyezhető el s árát annál nehezebben birja képviselni.
Zab szép fehér minőségben változatlan.
Kukoricza (nyers) figyelmen kivül maradt, szárogatott állapotban keresve és maltbeti árához képest 5 krral javult. — Leginkább hosszabb batáridőre történnek kötésekre ajánlatok, melyek azonban nálunk mindeddig igénytelen számú megállapodást eredményeztek. —
Mai jegyzéseink als.-ausztr. mérő szerint: 1 Ruza minőségbet képest 3 25—4.56 - 60 krig 1 Rozs . . 2.70—3.40
í árpa , „ 2.-3.10
Zab . , 2.50— — fontja 50 kr.
, Kukoricza ó mérője 3.60—4 frt, uj egészséges, száraz 2 70 — 75 kr. vámmázsája, ! Hajdina 2.20—40 kr. 70 fontja. Repcze téli 4.50—70 kr, nyári 3.20—50 krig. 75 fontja. Lenmag ¿.50— 80 krig 80 fontja Lendekmag 2.80—3 frtig mérejo Báb fehér 5—6 20 krig, tarka 3.80—4 frtig méreje. j Méz somogyi 19-20 frtig bécsi mázsája. 8«i!va 12.60 kr. Dió 12.50—13.60 krig.
Borok: aj 6—6.50 kr, ó 9—11 frtig a*3Ó austriai akója.
Placzi árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizsaváros piaezbiztosi könyvéből: 1874 évi november hó 11-én.
Gab onamüek: egy alsó auszt. mérő sterint, Buza 87 - 90 fontos 4 frt 50 kr, 85 — 86 fontos 4 frt 25 kr. 83— 87 fontos— frt. — kr. Rozs 74—78 fontos 3 frt 40 kr. Árpa serfSzéare 68—70 fontos 3 frt — kr. etetésre való 2 frt. 50 kr. Zab 1 frt. 80 kr. Repcze — frt — kr. Liiitsemflek: egy bécsi mázsa szerint. Lisxt legfinomabb 13 frt. — kr. Zsemleliszt 10 frt. — kr. Fehér kenyérÜszt 8 frt. — kr. Fekete kenyérliszt 7 frt. — kr. Búzadara 14 frt.
- kr. Árpakása 12 frt. — kr. Rizs 16 frt — H fl -Teljesek: egy alsó auszt mérő szerint. Borsó 5 frt — kr. Bah 6'' frt 50 kr. Lencse 8 frt — kr. Köles 6 frt — kr Hajdina (pohánka) 4 frt — kr. Kukoricza 2 frt 70 ki. Burgonya 1 frt 10 kr H u s : egy bécsi font szerint Marhahús 28 kr. Disznóhús 32 kr. Juhhus — kr. Borjúhús 32 kr. Z s i r f é 1 é k : Disznózsír 60 kr. Marhazsir 60 kr. Szalonna 45 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 40 kr. Stearin-gyertya 55 kr. Faggyú-gyertya 34 kr. Bor : egy alsó auszt. akó 40 pint axerint ó-bor 10 frt — kr. Uj-bor 7 frt. — kr. Sör: egy alsó austr. sörakó 4 2 pint szerint. Legmagasabb 8 frt — kr. Legalacsonyabb — frt — kr. T fl s i f a : 1 bécsi öl 36 hGvelyk bosszú Bükkfa 14 frt kr. Tölgyfa 6 frt. — kr. Kőszén egy bécsi mázsa 70 kr. Faszén egy mérő 70 kr. 8 z é n s egy bécsi mázsa szerint 1 frt 50 kr. 8 z a 1 m a 1 frt— kr. Napszám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezés nélkül 1 frt — kr. Élelmezéssel egy nő 50 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. Élelmezéssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 50 kr. Kiadta :
(P. h.) Maninger József,
aij«gy«5.
— SBasgh, nov. 9. Buza S.40.—50. Rozs 2. 20.—40. Árpa 2.10—2U. Zab 1.50.—60. Kukoricza 2.
— Ujbor 5.50, 6.50- 7-ig — Óbor 8—12 frt — Marhahús fontja 24 kr. — Birkahús 16 kr. — Borjubns 24 kr. — Sertéshús 26 -28 kr. — Burgonya m. 40—50 kr. — Fa öle 10—12 frt.
sovsabsr 15-tél sovestor 21-1«. 1874.
Hó- és hetinap Katholikus nap- • tár Protestáns naptár 6 ntj.
46) K. Ev. A mustár-magról. Máté XIII. — Pr. Mát. IX. - G. Luk. VIII. 40—55.
l£>| Vssárssp i 16 Hétfő 17 Kedd 18 Szerda 19 Csütörtök 201 Péntek 2l| Szombat D. 25 Lipót Edmund p. Gergely Eugen, H. Erzsébet Bódog B. A. av. D. 24 Lipót Ödön Anián Jenő, Ottó Erzsébet Jolantha Líbia t £ 5? 9*
Érték- és váltófolyara november. (4.
■ - ~ - *. • ^ D*/0 metaliques 70.05; b*/9 nemz. kölcsön
74.50; 1860-ki Áiladalmi köicsön 109.10: bank-részv. 9 87; hitelintézeti részvények 234.— ; London 110.35; magyar földtehermentési kötvény 77.75; temesvári földtehermentési .kötvény 77.—; erdélyi földtehermentési kötvény 74.50; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.50; ezüst 104.60; cs. kir. arany 5.25-Napoleond''or 8.89
Vasúti menetren
Érvényes oktober 1-től 1874
Iftdal Kanissáról:
Vonat - '' '' 4
szám , Óra
205 Érzék, MohAm,Dombovár s Fiúméba 6
215 Mt Wa, Zágráb és Domborárra 2
212 Budára..........6
...........2
..........10
313 Szombathelyre (innét délután 6 óra
25 perczkor Bécsbe) . ,
301 Bécsbe (Szombathely, Bécsujh. felé)
311 „ ii |i n
203 Pragerhof felé Triesztbe ....
201 „ „ „ Grácz és Bécsbe .2 «»1 q __«i
»''W M ti ,, ,, v» **
d.
202 204
5 2
lu 4
Érkezik Kauixsnra :
216 Mohács és Zágrábból.....4
206 Essék, Mohács,Fiume • Dombóvárról 1 218 Fiume és Dombovárról .... 9
203 Budáról .........4
201 „ .........1
314 8zomb*theIyr51...... . 10
302 Bécsből (Bécsujh. Szombath. felől) 4 312 „ „ „ „ 10
214 „ Griczbol, (Pragerhof felől) 4 202 Trieszt- Bécs Giiczból „ „ . 1
204 „ - - .....10
Perc. Idő 10 reggel 40 délnt. 25 raggal — délnt. 45 estve
45 reggel
15 délot. 55 estre 50 reggel
30 déhit. 45 estre
16 reggel
31 défct. 54 estre
25 regfel 59 délat. 31 estre 33 regfel 37 reggel 18 estre 52 reggel 21 délat
26 estre.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Laj08.
Beküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Valamennyi szenvedőknek egészség ny uj-tatik a Revalesciére du Barry által, mely orvosság használata és költségeskedés nélkül a következő betegségeket gyógyitja: gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, hurut-, hártya-, lélegzés-, hólyag- és vese-bajokat, gűmő-kort, aszkort, fulladozást, köhögést, emészthetet-lenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot-gyengeséget, aranyeret, 7Ízibetegséget, hideg, leiést, fülzúgást, émelygést és hányást még a terhesség idejében is; a mélakórt, elsoványo-dást, csúzt, köszvényt, sápkórt —
Kivonata a 76,000 bizonyítványoknak, melyek minden gyógyítással dacoló kóresetekre vonatkozva.
75.851-ik bizonyítvány.
Tövis, Erdély, 1873. szept 6.
Legyen oly jó nekem egy font kitűnő Rera» leseiére bői posta utánvétellel küldeni Megjegyzem, hogy azt egy újszülöttnél akarom alkalmazni, Az elfogyott szer a gyermek egészségét a szó szoros érte lmébeu viasza adu Ezen tápláló szer használata minden dajkának ajánlatos; tisztelettel
Tóth Lajos.
73 268-ik bizonyítvány.
TrappanL, Szicziliában, 1870. april 13.
Nőm borzasztó ideges szenvedéseknek áldozatja, egész testén dagadt, szivütés, álmatlanság és lépkórság álul gvötörtetve, az orvosok által már élveszettnek tekintetett midőn elhatározUm magam a megjutalmazhatlan Revalesciére dn Barry-hoz fordulni. Exen kedves szer, baráUirn csodálkozására, rövid idő alatt azon bornaaztó bajokat oly tökéletesen meggyógyított*, hogy nóm jóllehet 49 éves, a tánczmalauá-gokban is részt rebet még. Ez önnek ezt nyilvánosan közlöm a szenvedő emberiség érdekében, legforróbb köszönetemmel együtt.
Barbara Atanazio.
Táplálóbb levén a húsnál, 60-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben */t font 1 frr. 50 kr.; 1 fónt 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 12 font 20 frt., 24 font 36 frt Revalesciére piskoUk axelen-ezékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csésiére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lu frt, 288-ra 20 frt . 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
álul, Wien, Walifischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában; DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eger Tachecy Adolf és Vaíle Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél ; Nagy-Btícskerek Goldberg J. M. nél; Marosvásárhely« Fogarasi Dömötörnél; Miskolcz Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Józsefnél ; Győrött Némethy Pál gyógyszerésznél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temesváron Pap József városi gyógyszerésznél; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
*) E rovat alatt közlóttárt felelősséget nem
vállal a Seerk,
Alsérvben szenvedőknek
f.Utu gydgyaaer a Starztaefger 6ottteb álul Herisaabau (Helrecaia) k¿«*it»tt kaaétft. SaimUlan biaonjriträny bálairat a hasanálat» Htm-tá*boi tu »allAel»*. £fj tégely ára 3 ft 20 kr o. é., mely akár tfrisutt 8tm«M|pr O.-tíl, akár Farmágyi J. gyógjazeréaxtSl Buda-pertról, Bltttaflfc Illpill - 1 Zágrábban és Peebef J- gyógys*crés*tól Temearárott kapható. (1483—2)
a«o-7) A legnagyobb
YASBöTIfiOÁI
Bécsben, III.Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott á rj e g y z é k kívánatra in-gyen bérmentve küldetnek mindenkinek,
Legnagyobb
selyemáruk-raktára.
Bécs, Stock im Eisenplatz 2. sz.
a szép maílandiníböz.
Mintát minden időben bérmentve küldftk
(1492—2}
Ö cs. kir. apostoli felsége
a birodalom tulfelének polgári jótákonycrélra a
:VL állam-sorsjáték otj
elrendelte, és legmagasabb határozata oda irányul, hogy ezen sorsjáték
tiMt* iőTttdelme a dalmatiai tébolyda, továbbá a grácmi «legény gyermekek korháza, a klagenfurti nőegylet leánynevelő iskolája ¿s a fel*6 ausztriai lelenc* intézet] részére adatik.
fiaek legmagasabb parancs szerint nyitja meg a cs. kir. sorsjáték igaszgatoság ezen
sorsjátékot.
Ezen a réirtTerSknek különösen gazdagon felaxerelt ós rendkirfll előnyös sorsjáték 4882 nye-rwfayt ad, és pedig:
10 nyeremény 1,000 frt
1 ftnyaremény 80,000 frt. ) Esttst forint k.-mat, 1 . 20,000 frfe''f a kamat élreaáM
500 frt. 100 frt. 50 frt.
Ezflat forint kamat, a kamat élvezése
1875. január 1-én kezdSdik.
10.000 frt. ( 1875. január 1-én 1 , 5,000 ft. '' kezdSdik.
2600 sorsaim 20 éa 3000 sor«zám 10 drb. ezüst forintot.
4« «IS- és utú-ny «remény aa 1860-iki államkölcsön 100 frtos sor (jegyének ötödével.
A hozás visszavon hatlanul deczember hó 3-án 1874-ben lesz. Egy sorsjegy ára 2 frt 50 kr. o. é.
Bécs, 1874 évi szeptember 1.
A es. k. sorsjáték társaság igazgatója FŐRSTER 16NÁCZ m. k., cs. k. tanácsos éa sorsjáték igazgató.
A sorsjegyek kaphatók Bécsben a es. k. sorsjáték-igazgatóság épületében (Salzgries, 20. sx.) a jótékony csélra szánt állam sorsjáték osztályában. Továbbá kaphatók Bécsben valamennyi sors-játék-gyfijtődékben; a es. k. és a k. magyar tartományokban. minden sorsjáték hivatalok-és sors-iáték-crüitódékb #n„ az adó- és postahivatalokban, dohánytőasdékben, vasúti és gózhajóaási hiva-UlokbW " (1460-3)
(1470—6)
KANITZ C.
papír raktára nagyban és kicsinyben, kő- és könyvnyomda,
monogramm, litogatójegy és pecsétbélyeggyára Budapest, Dorottya utexa, 12. hz. a. ajánlja dús raktárát legnagyobb választékban mindennemű iroda és iskola
szerekuek u. m :
Ügyvédi nyomtatványok, különféle bel- éa külföldi levélpapírok ét» borítékok, telje« iroda berendezések, i^b e* a»ztali jegyzökönyvek, téntatarcók, váltótáskák, bőrmappák, péitztúrczák, cnino» fényképalbumok zenével vagy auélkfil wtb.
a legolcsóbb arakon- ZZI
Levélpapír monogrammal vagy czimerrel,
úgyszintén fekete nyomattal diszes kiállításban, legrövi -debb idő alatt elkészíthető. 100 drbja 50 krtól3 frtig-
''Látogató-jegyek kőmetszve, vagy nyomtatva 100 drbja 50 krtól 1 frt 20 krig.
Levélbeli megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban
eszközöl tettnek.

x
Cirkular,
Wir eflanben an» nachstehend auf omt-e billigst gestellten Herbst-Preisconrant aufmerksam zu mache«, ttnd werden -wir auch wie bis je tat bemüht sein, den Wünschen unserer reehrten Abnehmer nach jeder Eichtang nachzukommen und durch reelles und solides Gebah-ren das Vertraue® «aserer P. T. Kunden ans immer «u erhalten.
Durch unser« Verbindungen mit der. grössten Fabriken de« Continents haben Euer Wohlgeboren die günstige Gelegenheit, Ihren Bedarf bei einer ersten Bezugsquelle zu Fabrikpreisen an decken.
Unsere Artikel sind durchgehend» bester Qualität, und führen wir sämmtliche Waaren su 3 rsrschiedeaen Preiaen; der erst angemerkte ist 2. Qualität, der zweitangemerkte 1. Qualität und der drittangemerkte Preis ist Hochprima-Qualitat.
±of Verlangen übersenden wir compl*tte Preiscour ante and Muster-Abschnitte franco mal tmXix. Effectuirung per Nachnahme. Achtungsvoll
3 Die Wiener Kattn-Draokfakrikt-Wedariage
Stadt, Bnprechtsplatx Mr. 3.
Drnckwaare.
lij Erzeug. Percalin-Hemdstoffe, ptr Elle i
ao, 33, 25 kr.
Ceaaäaaoser Erzeug. Percalin-Hemdstoffe, per Ute 4 2Z 80, 35 kr.
Mfbetpercail und Möbslcreton per Elle i SO, 56, 40 kr.
Cotm. Leder für Damen- uad Kinder-Anzüge, per Elle 4 40, 42, 45 kr.
Gemusterte Cooianoser und französischer Brillentin, per eile 4 80, S5, 40 kr._
(Hatte weiaae Baumwollwahre.
Chiffon und Hemdeu-Shirting, per Elle 4 20, 26, SO kr.
Wnsse Brillantin und Ailasgradi, per Elle 4 25, 30 86 kr.
*L faaaafeiche Piqueu in allen Farben, per Ell« i 45, 60, 60 kr.
\ («Iber Nanking, per Elle 4 20, »5, 30 kr.
«/« cfcamoi- and weiss«r Nanking, per EU« 4 30, 36, 40 kr.__
Tüchelwaare.
1 Dtsi. Kiader-Battiattüchel, mit färbigen Kan-tea 4 80, 90 kr., iL 1.
1 Dtzd. Damen-Battiattüchel, gesäumt mit far-bif«n Kanten 4 ft. 1, 1.20, 1.40.
1 Dtzd. Damen-Jaconettüchel i ft. 1.60,2.50, 3.
1 Dtzd. Herrea-Taachentflcher, gesäumt mit farbig«! Kanten 4 ft. 2.50, 3, 3.50.
1 Dtzd. weisse Rom barg er Leinentflchel 4 ft. 2, «, 4.
I Dtzd. weizse Inländer Leinentüchel 4fl. 6, 6,7.
1 Dtzd. weisse Belfaster Battist-Leineutüchel 4
ft. 8, 9, 10. 1 Dtzd.
BeliasUr Leinentüchel, mit färbigen Kaaten 4 ft. 6, 6, 7.
1 Dtzd. Foulard- oder Kattun-Kopftftchel, eigenes Erzeugnis« 4 ft. 2, 2.50, 3.
1 Dtzd. Foulard- oder Kattun-Kopftüchel, Cos-manoaer Erzeugnis» i ft. 3, 3 50, 4.
1 Dtzd. flrbige Taachentüchel 4 ft. 2, 2.50, 8.
1 Stück Herren-Seiden-FoulardUschentuch, mit flrbigea Kasten, das Neueste £ 80 kr, ft. 1-20, 1.50._
Engl, giatte Schafwollwaare.
Schwärze und glatte färbige Orleans, per Elle 40, 50 60 kr.
Sdrwarze und glatte färbige Demi-Lüster, per Ell« 4 70, 8o. 90 kr
Schwarze ond glatte färbige Seiden-Lüster, per Elle ä ft. I, 1.20, L50.
Schwarze Sammte, per Elle 80 kr., ft. 1, 1.20.
Schwarze 8ilk-Kleid«r-8ammte,per Elle ft. 1.60, 180, 2
Färbige gestreift« Kleidersammte, das Neueste für Damen- und Kinder-Anzüge,pr. Elle fl 1.60.
Barchentwaare.
1 Stock 90 Ellen weiss, blau, melirt oder fär-
1 Stück 30 Ellen weizz, blau, melirt oder färbig Barchent 4 fl. 7, 8, 9. 1 Stück 30 Ellen weiss, blau, melirt oder farbig Barchent »1, 4 fl. 10, 11, 12. 1 Stück Schnürl- oder Piqué-Barchent T\, 4 fl.
8, 9, 10.
1 Stück Schnürl- oder Piqué-Barchent 4/4 4 fl.
9, 10, 12.
1 Stück Scnnürl- oder Piqué-Barchent ''/, 4 fl.
10, 12, 16.
1 Elle hochprima WattwoU-Barchent 4 40 kr. Damen-Piqaérdcke per 8tück fl. UM), 3.50, 4.50. Kinder-Piquédecken, weiss oder färbig per Stück JL 1^0.__
Glatte Leinenwaare. 30 Ellen Garnleinwand per Stück fl. 6, 7, 8. 30 Ellen Garnleinwand per Stück fl 8,9,10. 30 Ellen gewaschene Stuhlcreaal ein wand per 8tück fl. 7, 8, 10. 30 Ellen gewaschene Stuhl er easlein wand per Stück fl. 8, 10. 13. •I, 50 Ellen Belfaster Webe per Stack fl. 12, 15, 18.
*t, 60 Ellen Sollender Webe per 8tück fl. 16,
20, 25.
1, 54 Ellen Rumburger Webe für Herrenhosen per Stück fl. 20, 25, 30 \ bi Eilen Rumburger Webe für Damenhemden fl. M), 35, 40. •i, 54 Lllen Ramburger Webe für Herrenhemden fl. 40, 60, 60.
Die Weben «iud ausschliessliche« Fabricat May 4 Heifeld.
Leintücher ohne Naht per Stück fl. 3, 3.60, 4
Damast-Waare. Weisse Garnituren in Halbleinen-Damast. 6 Per«. 12 Per». 18 Pers. 24 Per«.
fl; 4, iL 7, fl. lü, fl. 14.
Weisse Garnitaren in Reinleinen-Jaqaard. 6 Pers. 12 Pera. 18 Pera. 24 Pera. ti 5, iL 9, fl. 14, fl. ZO.
Weisse Garnituren in Reinleinen-Damast. 6 Pera. 12 Per«. 18 Pera. 24 Per».
6. 7, ü. 12, fl. 18, fl.
1 Dtzd. färb. Dezsert-Serrietten fl. 2, 3, 4. 1 Dud. weisse Dewert-Senrietten fl. 2, 3, 4, Dzmaat-Handtücher per Elle 4 25, 80, 35 kr. Reinleinen-Handtücher per Dtzd. fl. 4, 6, 7. Reinleinen-8erriotten per Dtzd. C 4, 6, 7. 1 Stück •/« färbiges Kaffeetuch SO kr. Reinleinen-Tischtücher «L fl. 2, 2.50, 3.
W fl. 8, 4.50, 6. "¡¡ fl. 4, 5.60, 7.50. ft. 6, 8, TD.
Reinleinen färbii re Ghumitnren.
t
era.
12 Pers.
big
wird. Bei

4 fl. 6, 7, 8.
fl. 4, fl. 8.
1 Garnitur Decken, 2 Bett- and 1 Tischdecke á fl. 10, 12, 15.
Bei Be«t«llungen bitten wir anzugeben, ob 2., 1. oder Hochprima-Qualität gewünscht
rückwärts
ganzen Au*«tattungen oder grosser Abnahme besondere Preiaermässigung. Aach bitten wir die Adresse geua za beachten: Mar Rspraehtsptatz Mr. 3, der Ruprechtsfarche. ris-ä-Ti« dem Eingang der 8acristei. "
(1479—4)
Cirkulär.
Durch den günstigen Einkauf nachfolgender Spaoladtatea sind wir in der angenehmen Lage, dieselben zu besonders billigen Preisen.
ausverkaufen zu können.
Achtangsroll
die Wiener Cattun-Druek-Fabriks-N iederlage,
Stadt, Ruprechtftplatz 3.
Preiscourant:
1 Dtzd. Kinder-Battiat-Taschentüchel mit färb. Kante 85 kr._
1 Dtzd.Madcüen-Battizt-Taachentüchei mit färb. Kante und gesäumt fl. t.
1 Dud. Damen-Battist-Taachentüchel mit färb Kante und gesäumt fl. 1.30._
1 Dtzd. Damen-Jaconet-Taachentüchel mit färb. Kante fl. 1.60.__
1 Dtzd. Herren-Taachentüchel mit färbiger Kante und gesäumt fl. 2.50. Dieselben in Hochprima mit den eleg. Mustern fl 3.
1 Stück Damentüchsl in Hochprima-Battist-Clair mit jedem beliebigen Monogramm-Bachstab.
gest., (Handarbeit) 80 kr._
1 Dud. weisse Leinentüchel fl. 2._
1 Dud. engl. GeaundheiU-Frotirtücher fl. 3, praktischer and beaaer als Schwamm._
1 Dud. eng. Piqué-Handtücher fl. 5._
1 Dud. türk. Bade-Handtücher fl. 9._
1 Paar (2 Stück) Piquébettdecken in bunten
blauen oder braunen Zeichnungen fl. 6. 1 Stück Bettvorleger aus buntem geachoreuen
Teppichstoff fl. 2.50. 1 8t. Bettvorleger in grosserer Borte fl. 3.50.
1 8tück Seiden Cachenet für Damen fl. 1. 1 8t. Seiden-Cachenez in grösaerer Borte Hochprima fl. 1.60. _
1 St Berl. Woll-Cach. für Herren fl. 1. 1 8t. daaa. in Hochprima fl. 1.50._
1 St. Seiden-Cachañes für Herren fl. 2.
1 8t daas. in Hochprima fl. 3 und 4._
1 Garnitur Tischzeug 1. 6 Personen fl. 4.60.
1 Garnitur Tischzeug f. 12 Per»onen fl. 9.
Auf geehrtes Verlangen senden wir compl«t-ten Preiscourant unseres Lagers and versichern nur gute Waare au liefern und bitten schbesslich um genaue Beachtung unserer Firma und Adreaae.
Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Niederlage,
Statft, Rapreobtspiatz Nr. 3,
nur r^hvärU der Kirche, vU-d-vi» dem
_ Eingange sur Sacrütei. WB* Wir bitten diesen Preiacoarant aufaubc-waaren, da derselbe nur selten veröffentlicht
wird.
i Das beste Mittel zur Conservirung und Geschmeidigmachung des Leders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
Rossische Leder-Od
Dieses Oel zeichnet sich vor VJlem durch sein Aroma aus, so das« man mit Stiefeln, welche mit demaelben bearbeitet iind, ohne An-stoss zu erregen, im Salon erscheinen kann. Durch die Behandlung nn: diesem Leder-Oel erhält das Leder Schau gegen die Einwirkung von Luft, Hiue und Feuchtigkeit aller Art; von Zeit zu Zeit damit getrank:, bleibt da-s Leder stete sammUrtig weich, wird wasserdicht und erhä ; eine besondere Elasticität. Der Fussschweiss wirkt auf das so ^handelte Leder nicht mehr nachtheilig ein, leUteres bleibt weich und geschmeidig und erlangt dadurch eine grössere Dauerhaftigkeit. Nach d>r Behandlung mit Leder-Oel kann das Leder jederzeit gewichst oder iackiri werden und erhält dann einen schönen dauerhaften Glanz.
Flaschen zu 1 fl. und 2 fL ö. W., sowie in Blechflaschen 5
fl. 10 Pfd.
Mit Medaillen ausgezeichnet.
Keine gewichsten StiefeJ mehr!!
K. k. auaschl. priviligirt für Oesterreich-Ungarn.
Universal - Salon - Spiegel - Fettlack
für Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere.
Dem Gefertigten ist es endlich gelungen, einen vortrefflichen Stitfel-Laok etc. zu erflndon, wodurch das Wiefesea der Stiefel ganz au-
nöthig wird. Nur mit einem Pinsel bestreicht man die Stiefel etc. und binnen wenigen Minuten glänzen dieselben tiefschwarz. Das Leder leidet darunter durchaus nicht, sondern wird im Gegentheile weicher, geschmeidig und wasserdicht
Flaschen so i, 2 and 3 fl. ö. W. versendet
die
Fabrik und Haupt-Niederlage
Engros
Rabatt
Mhätkä Qrm&r''s Nachfolger
Wien, Kohlmarkt Air. 5,
vis-k via dem Cafó Daum, im Hofe links. Provinz-Aufträge werden per Cassa oder Postnachnahme (1478—4) sofort ausgeführt.
Wajdita Jcoef kiadó-, Up- ós nyomdatulajdonos gyonssjtó nyomása, Na&-jtaüzsáñ.
AfWJWtfWWWVWAVJV
Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntödéje Pécsett.
| Ajánlja gazdasági -gépekkel éa eszkOzökkel jól berende •
rett raktárát, ugymind: két garatu li»xtőrló-malmot, va»-állványnyal ellátott nőzför黫t 18" egéas 30^'' vaatag fának, maláta és olajzuxót égésien vasból %4"30"36" hossza kémény hengerekkel, sat.
Továbbá kéazi:'' '' .cek; gózkazánjrok minden eddig ismert szerkezet szerint é* pedig vámmázsáját 17 frtérl, ha a kazány többet mind 60 mázsát nyom, 60 mázsán alól pedig 18 frt. vámmázsája, (i481—4)
Teljesen berendez: sör-ée pálinka foz5déket, emelő gepeket banyáknak, viz és gőzmalmokat, fürész müveket és minden a rakott padolat készítéséhez szükséges gépeket.
■ftWAWWWAWJWJ
SAflT-KÁNT».*, Í874. november 19-én.
Tizenharmadik évfolyam.
____€ swindau
további iorirt 6 kr. syilttírbbs
pontont 10 krtrt *
-^cnek fal. Kincrtári iüntík «imdanj hirdet^rt kf" kr. fiaaUndS.
»ya«i Nuét ilietí ''kfisieaényefc p«dig a | kiadókos tiÉfn i ia-
SAGT-KUnZ&A Vluiluku.
Bármeuutlan lereUfc. csak Umert munkatársaktól fogadtatnak «1.
előbb:
-BOMOG
ÖZLÖN
Kisiratok
nem
k Áldatnak.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdaság egyesület", a .»nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank", a »nagy kanizsai takarékpénztár'' a ,Zala-Somogy" gézhajózási részvénytársulat, ugy a ,zala-egerszegi toma-tOzolté egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint ketszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Évi jelentés
a zalamegyei tanjüügyelöség által előterjesztve, a tankerület közoktatási állapotáról 1&14. évben.
(Folytatás és vége.)
Ha akár a népoktatási, akár a középtanodai törvényben kimondatott volna, vagy kimondatnék még ezntán az, hogy aki a népiskola 6 osztályát be nem végezte s arról bizonyítványt felmutatni nem képes, az semmiféle magasabb tanintézetbe fel nem vétetik, mig ellenben ily bizonyítvány felmutatása mellett felvéti vizsgára nem köte lezhetó, az ipartórvényben pedig, ha kimondatott volna, vagy kimondatnék még ezután az, hogy aki a népiskola 6 osztályának bevégzését szabályszerű bizonyitványnval igazolni nem képes, iparos tanoncznak fel nem fogadható, amely iparos tanoncz pedig az ismétlő tanfolyamot benem végezte, fel nem szabaditható, üzletet nem nyithat, ilyent önállóan saját neve alatt nem vezethet: városokban a népiskolák 6 osztályának megvolna az értelme s volna is neki czélja, azt ép ugy, mint az ismétlő okutást fenn lehetne tartani, lennének "kellő számú növendékek; e nélkül azonban az 5-ik s 6-ik osztály mindig üresen fog maradni s az ismétlő oktatást soha sem logink teljes sikerrel keresztül vihetni. E bajokat csak szentesitett jogszabályokkal lehetne gyökeresen orvosolni.
kénytelen vagyok azonban, sót kötelességem őszintén kijelenteni, hogy a népoktatás előhaladását gátló akadályok oly számosak, ezek egymással mint a lánczsze-mek annyira összefüggnek, hogy még az általam eddig ajánlott orvoslatok alkalmazásaival sem lennének elhárítva, sót ogy járnánk vele, mint az az ember, aki bomladozó házának csak fedélzetét tatarozná, de az alapzatokra semmi figyelmet nem fordítana.
A népoktatás elóhaladásának első és fó tényezője a tanitó lelkesültsége, buzgalma és képessége. A tanítás lelke a tanító, az eredmények alapja a tanitó kellő mennyisége és szorgalma. Népoktatásunk bajainak nagy részét, a unitok állásának silányságára lehet visszavezetni, és tagadhatlan, hogy a népoktatás épen erről az oldalról tekintve nyújtja a legszomorúbb, legsajnálatra méltóbb képet. Mig állami életünk mindennemű hivatalai, még a szolgai állások is bizonyos kisebb-nagyobb előnyökkel, jövőbeli biztosítékokkal vannak összekötve, addig a nemzet nevelőitől, tanítóinktól megvont az állam minden előnyt, jövőjétől megvont minden biztosítást annyira, hogyha komolyan meggondoljuk, csakugyan el kell ismernünk, hogy a tanítói hivatal az államnak, a nemzetnek mostoha gyermeke s a legnyomorúságosabb hivatalok egyike.
Méltóztassék csak meggondolni azt, hogy tanítóink évi fizetése 300 frt, melyet a legtöbb esetben executioval kell a községektől évek múlva behajtani, hogy nyugdija nincs, 8 ha meghal, családja koldulni kénytelen, amire fájdalom, nem egy példát tudunk, sőt maga elöregedvén és elgyengülvén, ha a koldusbotot el nem buja, éhen hal, volt már ilyen eset is; 8 ily jelenért, ily szolgabérnek is alig nevezhető díjazásért követeljük mi a tanítótól, hogy magát mű-
velt emberré képezze, hogy nehéz munkát végezzen s követeljük tőle azt, hogy ilyen sötét jövőért egy magasztos ügyet, a népnevelés ügyét főtén/ezóként odaadással, lelkesültséggel és buzgalommal szolgálja. Ha mindezt m¿gondoljuk, lehetetlen, hogy valami keserű, fájó érzet ne nehezüljön lelkünkre. így nem lehet csudálkozni azon, hogy épen a legjobb, a legképzettebb tanítók hagyják naponként oda ez igazán hálátlan pályát annyira, hogy mo9t már kicsinyenként oda jutunk, hogy főkép faluhelyekre majdnem ugy kell fogni a tanítót s a legjobb esetben is az emberek salakját vagyunk kénytelenek szükségből tanitókul alkalmazni, csakhogy az iskolai épület üresen ne álljon s legyen egy ember, aki gyermekeinket ha tanitani nem is, legalább őrizni fogja. Komoly igazságok ezek s e komoly igazságokban legkeserűbb az, hogy igazságok. Tudnék határozottan megnevezni községeket Zalamegyéból, úgymint más hazai vidékekből, hol néhány hó elforgása alatt 3, 4 képzett tanitó váltotta fel egymást s alig foglalta el egyik ott állását, ismét odahagyta, ment mindegyik tovább, postamesternek, vasúti hivatalnoknak, jegyzőnek stb. mig végre is a többször kihirdetett pályázatra nem jelentkezett senki és hogy a nagy költséggel épített iskolai épület mégis egészen üresen ne álljon, holmi mesterembert, asztalost, pintért, kómivest stb. volt kénytelen a község tanítóul felfogadni, aki nyáron a mesterségét folytatja, télen pedig a gyermekeket őrzi, mert azt nem lehet mondani, hogy tanítja, mikor maga sem tnd.S daczára a törvény rendeletének, melyszerint az, ki képezdét nem végzett, tanitó nem lehet, én az ily szükségben mesteremberekből tanitókká avanzséroztatott egyéneket kénytelen vagyok állomásaikon megtűrni, felío-gadtatásuk'' t a tekintetes megyei iskolatanács elé nem terjeszthetem, mert úgysem szabad őket megerősíteni; s az ily eseteket nemcsak itt ezen évi jelentésemben mondom el, ba-I nem elmondottam ezt már több alkalommal s felterjesztést tettem ez ügyben a magas kormányhoz is. Hogy ez igy van, azt nem tagadhatja, de nem is tagadja senki sem, aki népoktatásunk viszonyait ismeri, sőt épen azon lehet bámulni, hogy ez nem titok senki előtt sem, a Unitok helyzetét, a Unitói állás itt vázolt nyomorát tudja, ismeri'' mindenki, a törvényhozó testület ugy, mint a magas kormány, a napszámos ugy, mint a társadalom befolyásos tagjai, beszélünk róla, csudálkozunk, sajnálkozunk fölötte, elismerjük azt is, hogy biz ez hiba, komoly baj, mely még komolyabb bajokat fog szülni, óhajtjuk mindnyájan, hogy ez a baj valami módon már egyszer orvosoltas8ék és mégis a népokutási törvény megalkotása, tehát 6 év 6U a tanítók állásának előnyére még nem történt semmi, még experimenUtio sem. Ez igazán bámulatos! Tán a katonakötelezettség alóli felmentetésök lenne az első sikeres experimenUtio.
Van iskolatörvényünk, vannak jó tankönyveink, tantervünk, épülnek uj, diszes iskolaházaink az egész hazában s fogynak tanítóink mindenfelé. Hiába építenek egyesek és az állam nagy költséggel diszes isko-
lákat, ha nincsen tanitó, aki azokban Unit-son. Igaz, hogy mindezt, habár ulán nem ily keserűen elmondotUm már egyszer megelőző legközelebbi évi jelentésemben, de az-ÓU semmi nem történvén ez oldalról, most már a helyzet ámult évinél súlyosabbá vált, igaz az is, hogy a tanitói pálya javítására legalább nekem most már ennyi sikertelen küzdelem után majdnem csökkenik reményem : mindamellett kötelességemnek tartom népoktatásunk érdekében a Unitói pálya javítására nézve a következő szerény javaslatot tenni:
Emeltessék fel a tanítók fizetése, elöregedésük, vagy korábban bekövetkezhető munkaképtelenségük esetén jövőjük, elhalálozásuk után pedig hátrahagyandó özvegyeik és árváik jövője biztositassék az állam álul állampénztárból fizetendő szabályszerű nyugdíjjal.
A Unitok dijazását, valamint a nyugdíjazás ügyét vegye át az állam. A fizetésre és nyugdíjra szükséges pénzalap szedessék be, az adóval együtt folyjon az be egyenesen az adópénztárakba s azok által közvetve a központi állampénztárba. A kifizetéseket havi vagy negyedévi előleges részletekben közvetítsék mindenütt az illető vidéki adó-hivaUlok,
A nyugdijalap megalkotására fizessen be évenként minden tanitó vallás és jelleg különbség nélkül fizetése után 2"/0-kot, de fizessen be ugyanennyit Unitója fizetése után minden község is éven kint a községi pénzUrból. A magas ministerium pedig szüntesse be a Unitok segélyezését; mert a tanitón azzal a 40 — 50 frtul, amit a legjobb esetben is minden 5 — 6 évben egyszer kap, ugy sincsen segítve s ezzel a baj nincsen gyökereseu orvosolva. Azt az 50—60 ezer frtot, ami igy a segélyezések beszüntetése által évenkint megrakarit-tatott, csatolja a fennebb ajánlott módon be gyűlt nyugdijalaphoz, ez pár év alatt oly tekintélyes összeggé fogja inagát kinőni, hogy az öreg elgyengült Unitok, azok özvegyei és árvái, mind a községek, mind az állam, mind pedig a tanítók megterhelte-tése nélkül tisztességes nyugdijt nyerhetnek. Mondassék ki a nyugdijszabályzatban az, hogy minden Unitónak, esetleg családjának 10 évi szolgálaU után igénye van nyugdíjul évi egész fizetésének ''/* at, 20 évi szolgálat uUn Vs-^t, 30 évi szolgálaU után egész fizetését kapni. Igen természetes, hogy ilyen szervezet mellett minden tanitó egész készséggel fogja évenként a fizetése után járó 2%-kot befizetni még akkor is. ha azon pár forintot kénytelen volna kölcsön kérni, hajlandók lennének a 2% befizetésére magok a községek is, csakhogy egy-egy elöregült tanitó, vagy tanitó özvegy, nyugdíjazásáért az eddigi gyakorlat szerint ne lennének semmiféle oldalról többé zaklatva, az állam pedig az álul, ha az eddigi segélyalapot a nyugdijalaphoz csatolná, épen semmi ujabb terhet nem vállalna magára.
Nem mulaszthatom el továbbá ezutul ismételve hangsnlyozni, mint hangsúlyoztam ezt már előbbi évi jelentésemben is, miszerint az állam által gyakorolt tanfelügyeletet ily hiányo6 alakban továbbra is fenntar-
tani, mint ez már fenn áll, a tanügy elóha-ladására kevés sikert eredményező caéUaian intézmény; számosak a unfelügyeletí rendszer hibái s e hibák mellett legaggasztóbb jelenség, hogy azok,kik e hibákról tudomással bírnak, nem magát a rendszert, hanem a rendszer tökéletlenségével küzdő személyeket, a Unfelügyelőket rbstálgatják. Legyenek a tanfelügyelók, mipt egyének bármily kitűnők, kövessenek el a tanügy előmozdítására bármit, addig, mig ily rendszer között kell működniök, mig ez át nemvál-tozUtik, mig ez hivatásuknak megfelelően reformalva nem lesz, addig a Unfelügyelók mindig nagy küzdelmekkel csak kis eredményeket lesznek képesek kivivni. E tárgyról nem kivánok hosszasabban szólni, részint mert már ezt megelőző évi jelentésemben elmondotUm, részint mert az általam akkor elmondotuk tényekben ismeretesek, csupán consUtálni kívántam ismételve azt, hogy ezen hiányok a Unfelügyeleii rendszerben egytől egyig, fájdalom máig is léteznek pedig mind addig, mig a tanfelügyelet, mély elvben ugyan separálva van, tényleg is nem önállósitotutik, hatásköre nem körvona-lozUtik, rendelkezése alá munkaszemélyzet és végrehajtó hatalom nem adatik, mig te-hetlen áldozatként lesz oda dobva, mint van most, a népokutás elóhaladását akadályozó ellenséges elemeknek, addig működésétől valami kiváló eredményt hiába várunk; mert ilyennek kiküzdése emberi erőt fölülmúló lehetetlenség. Ha a Unfelügyeletí rendszer tökéletlensége csak magokat az ezen tökéletlen rendszer alapján működő Unfelügyelőket, mint egyéneket sujuná, Ulán hallgatnék s visszafojtanám fájdalmaimé mint ember, ha ezzel az ügynek hasznára lehetnék; de mert sújtja ez és pedig érzékenyen sújtja magát épen a tanfelügyelók személye álul képviselt népokta-Us ügyét, lehetetlen és nem szabad hallgatnom. sőt mint honpolgárnak, de ugy is, mint tanfelügyelőnek beszélnem s a hibák gyökére őszintén reá mutatnom kötelesség. A beszélés hatalmán kivül a Unfelügyelók ez idó szerint úgysem rendelkeznek semmi más hatalommal; ez pedig olyan hatalom, milyennel minden szabad ember rendelkezik még akkor is, ha nem kell egy mindenki álul magasztosnak ismert ügyet, a népoktatás ügyét hivaUlosan administralnia.
A rendszer tökéletlensége közt sinlő-dik továbbá nettónk a Unfelügyelő, hanem a Unfelügyelet összes gépezete.
Méltóztassék csak meggondolni, miből áll például a megyék tekintélyesebb osztályaiból alakult s ennélfogva mindenesetre komoly figyelemre méltó megyei iskolaU-nácsok hatásköre; abból, hogy évnegyedenként a Unfelügyelók jelentését végig'' hallgatják, amellett haUroznak is, de nincsen aki határozaUikat végrehajtsa, legalább tényleg és törvényszerüleg nincs, végzéseket mondanak ki s végzeményeik örökre papíron maradnak, ha csak az ily végzemé-nyeket az érdekelt felek magok jószántából végre nem teljesitik. Ennyiből áll a megyei iskolaunácsoknak, ezeknek a különben tekintélyes elemekből álló s tiszteletre méltó testületeknek hatásköre. Én megvallom, ily körülmények közt már arra is gondoltam,
vájjon nem volna-e jó a közigazgatási szolgabíró urakból megalakítani az iskola aná-csokat, ők folytonosan érintkezésben vannak a községekkel, alkalmuk van közvetlen tudomást szerezni a községeknek tanügyi viszonyairól is s ha ők, mint a megyei iskolatanács tagjai valamely határozatot hoznának, azon lennének, hogy az az illető járásban általuk végre is hajtassék.
Azon körülmény, hogy a határozat hozatalban a határozat végrehajtói tényezőijeként szerepelnének, szerény véleményem szerint e terv akadályául nem szolgálhatna, mert a szolgabíró urak, a megyei iskolatanácsot önmagokban még ugy sem képezhetnék, hanem annak csupán kiegészítő tagjai lennének, sót egyébiránt azt hiszem a tekintetes megyei bizottságnak talán kivétel nélkül ók ugy is tagjai, ennélfogva megválasztatásuk teljesen jogosalt. Mind addig, mig az iskolatanácsok határozataik keresztülvitelére a szükséges hatalommal fel nem ruháztatnak, amire pedig egyhamar alig van kilátás, ez általam véleményezett módom kivül jobb expedienst nem találok.
Egyébiránt a zalamegyei tekintetes iskolatanács korlátolt hatáskörén belől ez év lefolyta alatt is a szokott buzgalommal járt el a tanügy előmozdítása körül. Elismeréssel kell megjegyeznem, hogy az évnegyedes üléseken a tekintetes tanács tagurak mindig számosan megjelentek, a szőnyegre került ügyekben beható élénk tárgyalás nyomán mondották ki és hozták meg mindenkor érdemleges határozataikat, részre haj latlan igazsággal jártak el az itt-ott felmerült vi-száiyos és egyéb ügyek elintézésénél s a tanács üléseken kivül a tanügy előmozdítására elkövettek minden lehetőt, fogadjak ezért túiem egyenként és összesen a tanügy nevében hazafias tisztelettel párosult szívélyes köszönetemet.
A községi iskolaszékek, egyházi és világi iskolahatóságok kevés kivétellel megtették mindazt, amit ily zilál'' viszonyok közt hatáskörük korlátain belül a népoktatás felvirágoztatására megtenni lehet és kell. Sajnálattal vagyok azonban kénytelen felemlíteni, hogy a községi iskolaszékek azon tisztelt elnökei közül, kikben a tanügy vezetésére jóakarat a kellő képességgel párosul, ez év folyama alatt ismét többen lemondottak állásukról.
A lemondások indokait elhallgatom, részben úgyis ismeretesek azok sép oly sokfélek. mint amily elágazók népoktatásunk bajai. Jobb volna, ha iskolaszékek hehett egyes igazgatókkal dicsekedhetnénk; mert a sok, főkép tudatlan szakács elsózza az ételt.
A zalamegyei népoktatás adatairól szóló stat4>tikai adatok ez év folyama alatt is összegyűjtettek s a nagymélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministeriumhoz összeállítva felterjesztettek.
Ilyen az egész ország népoktatási állapotának feltüntetésére hivatott statistikai adatok begyűjtése a népoktatási törvény életbeléptetése óta már harmadszor lett megkísértve. Az első kisérlet történt 1869-ben, a második 1872-ben s a harmadik 1874-ben s daczára ezen három ízbeni kísérletnek, ha őszinték akarunk lenni, ki kell mondanunk, hogy egy hiteles és az egész Magyarország népoktatási viszonyait híven feltüntető statistikával máig sem rendelkezünk. Máig sincsen egy olyan egyetemes népoktatási statistikánk, melyre nyugodtan és egész bizonyossággal elmondhatnók, hogy annak minden tétele a valóságnak hiven megfelel. Nem csupán Zalamegyéról szólok itt, hanem szólok általában az ország minden tankerüi''ctéról, kivéve talán egyedül a Budapest fővárosi tankerületet, ahol az illető értelmes tanítók és iskolaszékek közreműködésével évenként minden tanosztály és kerület adatait hiven feltüntető nyomatott értesítések adatnak ki s küldetnek be a tanfel ügyelőhöz. Ennek oka szerény véleményem szerint onnan van, mert az adatok pontos beszolgáltatásáért nem az -illető felekezeti, vagy községi iskolahatóságok tétettek felelőssé, hanem a községekért felelőssé tétetett a minden hatalomnélküli tanfel-
ügyelő. Ezért nincsen a tankerületekben a
begyűjtés körül alkalmazott eljárásnál egyöntetűség, határozott irány. A tanfelügyelőknek a begyűjtés körül követett eljárása különbféle. Mindegyik tanfelügyelő alkalmazza saját tankerületében azt a módot, a melytől sikert remélhet. Rendszerint a sta-tistikai rovatos ivek kiküldetnek az illető község, vagy egyházi helyi hatóságokhoz s azok felkéretnek a tanfelügyelő által, hogy a nyomtatott iveket betölteni s bizonyos idő alott beszolgáltatni szíveskedjenek. Ebből azután kiszámithatlan zavarok fejlődnek.
A kivánt adatok majd nagyon hiányosan. majd sehogyan sem érkeznek be. Az ilyen zavarokat, a hiányok kijavítását a tanfelügyelő által kibocsátott s egész év tartama alatt folyamatban levő sürgetések, felvilágosítások sem képesek tisztába hozni annyira, hogy végre is a tanfelügyelő részint tapasztalatai, részint az irattárban levő különböző tárgyú hivatalos levelek nyomán kénytelen a kivánt statistikai kimutatást teljesíteni. Azon községi, vagy egyházi iskolahatóságok, melyek az adatokat soha sem küldik be, senki által sem vonatnak felelősségre. Egyetemes és megbízható Statistikai adatok begyűjtésére szerény véleményem szerint legbiztosabb mód volna az, ha minden iskolával bíró község pénzbüntetés terhe alatt köteleztetnék a tanitó közreműködésével minden tanév végén nyomtatott értesítés kibocsátásáras annak a tan-felügyelőhez leendő beszolgáltatására, mint ez már eddig is a városi népiskoláknál igen helyesen gyakoroltatik. Az ily tanévi értesítések hivatva volnának az iskola belviszo-nyait részletesen, s a község tanügyi viszonyait az iskolailag hozzácsatolt egyéb, isko-laval nem biró községek, esetleg tanyák, vagy puszták tanügyi viszonyaival együtt általánosságban feltüntetni s az egyetemes népoktatási statistika megalkotásához anyagot szolgaitatni. Ez esetben egy az összes magyarországi népiskoláknál alkalmazandó értesitvényi minta elkészítését s annak a kö/.ségekhez leendő megküldését könnyen lehetne eszközölni.
Ez idő szerint én a folyó évi statistikai adatok begyűjtésére legsikeresebb eljá-járásnak tartottam felkérni a tekintetes megyei alispani hivatalt, hogy a magas minis-terium által kibocsátott rovatos mintáknak megfelelő adatok begyűjtéséhez a közigazgatási járás szolgabiro urak igénybevételével segfdkrzet nyújtani szíveskedjek.
Elismeréssel jelenthetem ki, hogy a tekinteies megy rí alispán ur megkeresésemre azonnal szíves volt a kellő intézkedéseket megtenni, melynek nyomán a kivánt adatok Zalamegye minden járásából, habár kissé hiányosan s némely járásból elkésve is beérkeztek.
A beérkezett adatok eredménye a következő: Van Zalamegyében ez idő szerint 70 községi, 243 felekezeti s igy összesen 313 iskola. 442 működő, 3 nyugalmazott tanitó, 23 tanítói özvegy, 47 tanítói árva s hiányzik 31 tanitó.
Van továbbá 34196 mindennapi, 12997 ismétlő összesen 47,193 tanköteles gyermek. Ezek közöl iskolába jár 36,309, iskolába nem jár 10,884 tanköteles.
Ezenkívül a nmélt. vallás- s közoktatási magyar kir. ministerium államköltségen 3 állami elemi népiskolát építtetett nevezeteden Egyedután, Kursaneczen és Gani-csán. Ez állami elemi népiskolák e folyó tanévben fognak megnyittatni s a közhasználatnak átadatni. >
ürömmel emiithetem meg, miszerint Zalamegye népoktatása előmozdítására a nmélt. vallás- s közoktatási magyar királyi ministerium ez év folyama alatt nevezetes intézkedéseket tett A szünidők alatt Keszthelyen tanítók számára gazdasági tanfolyam rendeztetvén, abban államköltségen Zalamegyéből 3 tanitó névszerint: Juhász Péter nagy-kanizsai, Rumszauer Simon, füzvölgyi és Hock Pál türjei tanítók vettek részt. Azonkívül az Enyingen Fehérmegyében szinte ez időszakban rendezett gyakorlati kertészeti tanfolyamra Zalamegyéből egy
V
tanitó és pedig Németh Ignácz nagy-kanizsai lett államköltségen kiküldve.
Nevezetes mozzanatot képez Zalamegye ez évi tanügyi történetében a zalaegerszegi polgári és kereskedelmi tanoda létesítésének és felépítésének gyása, ezen iskola felépítése az előleges terv szerint 51 ezer forintba fog kerülni, melyből 25 ezer forint államsegély kép az országos állampénztárból, 26 ezer forint pedig Zala-Egerszeg város pénztárából fog fedezte tni.
Az építési előmunkálatok ez iskola létrehozására már megtétettek. Ezen kivül szintén Zala-Egerszegen egy felső leánynépiskola felállítása van jelenleg föl terjesztve.
Továbbá a zalamegyei népoktatás ez év folyama alatt szintén tetemes mennyiségű államsegély kegyes engedélyezésével lett előmozdítva.
A zalamegyei népoktatás czéljaira ez évben engedélyeztetett 67,5Ő5ft államsegély és 8000 frt. államkölcsön. A 8000 frt. ál-lamkölcsönt s ezenkívül 4000 frt. államsegélyt nevezetesen Tapolcza város közönsége nyerte egy gazdasági szakosztálylyai megtoldott felső népiskola építési költségeinek fedezésére.
Ezenkívül több szegényebb községi iskola a nmélt. vallás- s közoktatás m. kir. ministerium kegyes engedélyezése folytán ingyen taneszközökkel láttatott el, továbbá az 1876-ik elejével életbe léptetendő uj méter mértékből szintén a magas ministerium 20 gyűjteményt azon utasítással kegyeskedett íiozzáin beküldetni, hogy abból előleges megismertetés végett 18 gyűjtemény a népesebb városi és községi népiskolák között ingyen osztassék ki, 2 gyűjtemény pedig a tanfelügyelőség számára tartassék vissza.
taufelügyelóségi hivatalhoz eddig beérkezett 629 ügydarab, ebből végleg elintéztetett 608, folyamatban elintézés alatt van 15, hátralékban van 6.
Több szük anyagi körülményekkel küzdő néptanító ez év folyama alatt is részesült némi államsegélyben.
A nmélt. vaüas- s közoktatási magy. kir. miristenumnak ebbeli magas támogatásáért hazafias kötelességemnek tartom a zalamegyei iskolatanács nevében is e helyütt meleg köszönetet mondani.
Nem mulaszthatom el továbbá felemlíteni, hogy a zalamegyei iskolatanács, főkép a muraközi horvát és határszéli vendajku népiskoláknak alkalmas tanítókkal leendő ellathatása vegett régóta belátta egy zalamegyei magyar tanítóképezde felállitásá-. nak szükségességét, egyszersmint egy ez iránt még mult évi aug. 26-án 316. szám alatt tett felterjesztésében óhaját fejezte ki, hogy ezen tervezett tanítóképezde Csáktornyán létesíttetnék. Ezen felterjesztésre azonban mindeddig a magas ministerium-tói válasz nem érkezett. Bátor vagvok eddigi tapasztalataim nyomán ismételve kijelenteni, hogy a tervezett tanítóképezde létesítése már csak azért is igen szükséges volna, mert a muraközi horvát és határszéli vendajku iskoláknál többnyire olyan tanítókat kénytelenek a községek alkalmazni, kik a magyarnyelvet nem bírják s igy azt a népiskolában tanítani nem is képesek, de szükséges volna ama tervezett tanítóképezde létesítése másrészt azon okból is, hogy a magyar- és horvát, esetleg vend nyelvet bíró tanítók képzése és alkalmazása folytán itt a horvát határszélen a magyarnyelv a nép kőzött is kellő ápolásban, a magyar szellem továbbra is kellő támogatásban részesüljön 8 az ellenséges nemzetiségi elvek áramlata megakadályoztassék.
Azon reményben vagyok bátor mindezt ujolag előterjeszteni, hogy a zalamegyei hazafias érzelmű tekintetes iskolatanács a tervezett tanítóképezde felállítása iránti óhajtásátnem szűnik meg továbbra is fentar-tani s annak megvalósítását a tanügy érdekében ismételve kérelmezni oly módosítással azonban ; hogy mindaddig, míg Muraköz Horvátországtól egyházi tekintetben is el nem választatik s Magyarországhoz vissza nem csatoltatik, a hivatok tanítóképezde ne
Csáktornyán, hanem inkább Nagy-Kanizsán. sőt ha ez kivihető nem volna, inkább A1 ú-Lendván lenne felállítva, mely helyeken még Muraköz egyházi helyzete nem változik, az alatt is kellő biztosítékot látok az iránt, miszerint a képezdei növendékek és leeDdö tanítók minden idegen befolyástól menten hazafias szellemben fognak neveltetni. Ezt nem azért talalom ajánlatosabbnak, mintha a muraközi tisztelt értelmiség hazafias er-zelmcí és magatartása iránt ez idó szerint méltatlan aggályokat táplálnék, hanem azért, mert épen ezen hazafias érzelmű értelmiséget szeretném a tanítóképezde vezetése miatt felmerülhető kellemetlen zsurló-dásoktól megmenteni, amire pedig minl-addig, mig Muraköz a zágrábi egyházmegyétől, egyházilag is el nem választatik és Magyarországhoz vissza nem csatoltatik, fájdalom — s ezt nagyon is jól tudja mindenki — biztos a kilátás.
Végül engedje meg a tekintetes megyei iskolatanács, mely Zalamegye népclc-titási ügyét a lefolyt öt év tartama alatt oly lelkesült buzgalommal támogatta, e magasztos ügy felvirágoztatásán oly önzetlen tevékenységgel munkálkodott s ez által a reá ruházott kitüntető bizalomnak oly nemesen megfelelt: hogy most, midőn a törvénynek hódolva e megbízatásától visszalép, a magas államkormány nevében-is kifejezzem forró köszönetemet. A tekintetes megyei iskolatanács lemondása fölötti sajnai-kozásomat csak azon megnyugtató reményteljes vigasztalás képes ellensúlyozni, hog\ e tiszteletre méltó díszes testülettel az uj időszak küszöbén, már a jövő évnegyedes ülésben, mint ujolag megválasztott iskolatanácscsal ismét találkozni szerencsém leend, 8 ezen vigasztaló remény nyel zárom be az 5 évi első időszak ez utolsó ülését.
A zalamegyei iskolatanacs 1874. évi november 2-an tartott Ulesenek lb-ik jkvi pontja szerint egész terjedelmében elfogadt, s a tek. megyei bizottmány altai a nmélt. vallás- s közoktatasi m. kir. ministeriumhoz leeudó felterjesztetését elhatározta.
Kelt Z.-Egerszegen, 1874. nov. 2-án.
NUCSECZ JÓZSEF s. k.
tanfelügyelő, mintáz iskolatanács elnöke.
GYÖRFFY JÁiNOS s. k.
az iskolatanács jegyzője.
Zalamegye
bizottmányi közgyűlésének jegyzökönyvéből.
— Zala-Egerueg, nov. 2. 1674. —
(221. sz.) Herteiendy Kálmán tőispán ur ő mga a megjelent tagok eijenzése közt elnöki székét elfoglalván, mindenekelőtt meleg szavakban fejezi ki hazafiúi elismerését a felett, hogy a közgyűlésén tárgyalandó közügyek é* megyei érdetek iránt minden alkalommal ér vényesiteti ügy buzgó részvétüket a bizottsági tagok ezúttal is számos megjelenésükkel tanúsítani szíveskedtek ; — ezután főispán ur ő mga a honfiúi kegyelet mély érzetét tolmácsoló szavakban emlékezik meg gróf Batthyány Imre, e megye tobb mint 25 éven át volt főispánjának f. évi szept. hó 16 án történt elhunytáéról, s ismerve — úgymond — a megye közérzületét, melylyel az elhunyt jeles hazafi elvesztése feletti fájdalomban e megye közönségének minden tagja osztozik, részéről is teljes részvéte kijelentésével a dicsőültnek a haza és e megye iránt szerzett nagy érdemei elismeróseül tiszteletadóját leróvni kötelességének ismerte. Ezzé'' a közgyűlést azon megjegyzése mellett, hogy a tárgyalandó ügyekhez szólni kivánók előjegyzését az ügyrendi szabály értelmében Botfy Lajos aljegyző ur teljesitendi, megnyitottnak kijelenté:
(222 sz.) Mielőtt a tárgysorozatban foglalt ügyek feletti tanácskozás megkezdetnék Nóvák Ferencz bizottsági tag urnák ékes szavakkal tett s a jelenvoltak közérzületével találkozott indítványa folytán határoztatik :
Zalamegye közönsége áthatva a mély fájdalom érzetétől, melyet németujvári gróf Batthyány Imre, az aranygyapjas rend vitéze, Magyarország királyának főlovászmestere, a Szent-István-rena középkeresztes vitéze, egykor a királyi hétszemélyes tábla bírája és Zalavármegyének 1861-ik évig több, mint 25 éven áw volt főispánjának f. évi szept. hó 16 án történt elhunyta keltett, a gyászeset bekövetkezte óta tartott jelen első rendes közgyűlése első nyi-latkozványával ád kifejezést á hála ég tiszteletteljes kegyeletérzetének, melyre az elhunyt megyénknek több, mint 25 évi kormányozás«.
Folytatás a mellékleten.
Melléklet a „Zalai Közlöny'' 1874. évi 93-ik számához.
alatt atyai szeretettel a törvény és alkotmá nyus jogok tiszteletben tartásival, a haza érdekei és e megye törvényes óhajai valósítása iránt mindenkor tanúsított -»rnyedetb u buzgalma által érdemesült, s melylyel az elhunytnak dicső emlékét ezen törvényhatóság egyeteme drága örökjeként őrzi, — & midőn kegyelete s az elhalálozás feletti mély fajdalma érzetének e nyilvánulását jegyzőkönyvébe megörökíteni, a gyászoló özvegy grófné ő nagy méltóságához intézendő részvétirai által méltó fájdalmabuni részvétét kijelenteni határozza, egVszersmint indíttatva látja magát arra, hogy az elhunyt iránti mély tisztelete és nagy érdemei elisme résének adóját leróvja az által is, hogy érte a jelen közgyűlés alkalmával gyászomét szolgálhatván, azon testületileg megjelenend, mivég-ból a holnapi nap reggeli 9 óráját a gyász is-teoi tisztelet tartására ezennel kitűzi, megbízván a megye alispánját, hogy a gyász isteni tisztelet megtartass végett szükséges intézkedéseket tegye meg.
(223 sz.) Felolvastatott az alispÁni év-negvedes jelentés a törvényhatóság állapotáról.«)
A közfigyelemmel kisért alispáni évnegyedes jelentésben a legutóbbi rendes közgyűlés óta íefolyt évnegyed alatt a megyében előfordult közérdekübb eseményeknek, a közegészség állapotának és a közbiztonsági viszony ok na* vázlati ismertetése, annál részletesebben pedig az ezen évnegyed alatt a marhe vésztől legott Horvátországbóli marhacsempészetek következtében e megyének kanizsai és csáktornyai járásaiban is sajnoean kiütött marhavész ügye, az ez érdemben ugy a nm. m. kir. földmivelési ministerium, valamint a megye alispánja által a marhavész tárgyában alkotott 1874. évi 20-dik t. cz. értelmében tett intézkedések foganatja, s végre a megyei hivatalos ügyforgalomnak, a központi és járási tisztviselők tevékenységének kimutatása, valamint a teljesítet* pénztári havivizsgálások-nak rendszeres és hiánytalan pénztári kezelést tanusitó eredménye terjesztetvén e!ő: a közgyűlés ezen évnegyedes jelentést, fentartván annak egyes pontjaira nezve külön határozat által teendőtüzetes intézkedéseit, azon ki jelent黫 mellett rendeli a megyei levéltárba elértetni: miszerint a megyét a marhavész kiütése által ért súlyos csapás eltávolítása és a vész elfojtása végett a nm. m. kir. földmivelési ministerium által tett sikeres intézkedéseket hálás köszönettel és megnyugvással fogadja, valamint a megye alispánjának s az ezen ügyben működött többi tisztviselőknek a vész terjedése elleni óvintézkedések foganatosítása körül kifejtett buzgó eljárása felett megelégedését kifejezi.
(244. sz.) Az alispáni évnegyedes jelentésnek a közmunka és tanügy állapotát tárgy azó pontjai felett tett észrevételek kellő megvitatása folytán a következűk tataroztattak :
1.) A közmunkaváltsági tartozásoknak némely járásban nem a kellő eredménynyel foganatosított behajtása végett már azon okból is, nehugy az utépitészeti alapból a hidak javi-tasa s egyéb az útépítés körül mulhatianul igényelt kiadások eszközölhetése tekintetében a közlekedés hatványára fenakádás történjék, valamint a több járásban azinte hátralékosnak kitűnt természetbeni közmunka leszolgálutása tekintetében is sikeresebb és erélyesebb eljárás mulhatianul szükséges levén: evégből a közgyűlés megnyugszik ugyan az alispáni uton teendő azon intézkedésben, hogy az illető szol« gabiró arak külön, feladatuknak megfelelőbb eljárásra ttzorgololag utasíttatni fognak min dazonahal ijeienu abbeli varakozasat, hogy az összes szolgabíró urak, ugy a járásaikban még kint lévő, a közmunka váltsági tartozások behajtását, valamim a természetbeni közroun-kahatrulékok It-szoigál tatasat is közszolgálati hivatásuknak megfelelő erélylyel és eredmény újei eszközölni el n^m mulasnandják
2) Az oly nagy fontosságú tanügy állapotát illetőleg, h»bar több >ekint~tben örvendetes és dicséretes buzgalomról tanu»kodó előhaladas tényei tűnnek ki az alispáni évn^gyed^s je''en-tés ide vonatkozó részéből, a még leküzdést és eltávolítást igénylő hiányok közül főleg es különösen azon körülmény vonta magára a közgyűlés figyelmét, mely szerint némely járásban a gyermekek rendes iskolába járatása tekintetébea nem szereztetik kellő foganat a törvény által elrendelt Un kötelezettségnek legiukább tóért, mert a nyári időszakban a gyermekek barmok őrzésére is használtatnak : ugyanazért tekintve egyfelől, hogy a megyének fenálló 8 megyeszerte kihirdetett végzése által, a gyermekeknek barmok őrzésére való hasznáíata, ugy mezei rendőrségi szempontból, valamint a tankötelezettség pontos foganatosítása érde kében is szigorúan tiltva van 8 másfelől tekintve, Logy a közoktatás tárgyában alkoiott
1868 évi 38-ik t. cz. az iskolamulasztó tanköteles gyermekek szülőinek és gyámjainak meg bűn te teae iránt tüzetesen reudeikezik, miután e részben az iskoláztatás körül fenforgóuak jelzett hiányok azt mutatják, hogy s m az idézett megyei végzésnek, sem a hivatkozott törvény rendeletének nem szereztetik mindenütt kellő fogauat, e hátrány muihatlan megszüntetését a közgyűlés megyebéli összes szolgabíró uraknak ujabban is KÍvaló figyeimök tárgyává teszi azzal, miszerint elengedhetlen feladatuknak ismerjék ezen ügy fontos érdekének megfelelő erelylyel és szigorral intézkedni az említett szabályok pontos végrehajtana iránt s különösen is a vegeit, hogy minden oly esetekben, midőn tankötelesek rendes és pontos iskolába járatasa körüli mulasztások tapasztaltatnak, a törvény által a mulasztás fokozata szerint kiszabott büntetesek teljes szigorral foganatositassanak. Miről jelen végzés a megyebéli összes szolgabíró uraknak miheztartás végett kiadatni rendeltetik.
(225 sz.) Vrancsics Károly 52 szavazattal Mészáros Sándor 40 szavazata ellenében Csáktornya járási szolgabírónak s Dr. Krásovecz Ignácz egyhangúlag Csáktornya járási orvosnak választatott.
(226. sz.) Németh János volt szent-gróthi biró elleni panaszok a törvény rendes útjára utasíttattak.
(227. az.) Kerka-Kutas. község Österreicher Sándor olai lakós javára 125 ft. 15 kr. töke s járulékaiban bíróilag elmarasztaltatván, Kiss János, Farkas Sándor plébános, bizottsági tagok Vasdényey Lajos szolgabíró úrral egyetemben kiküldettek, hogy a község képviselőtestületi közgyűlésében adandó felvilágosítással oda hassanak, hogy mint előre nem látott rendkívüli kiadás az 1871 évi 18-ik t. cz. 118-ik § sa szerinti kiegyenlítése eszközöltessék.
(228. sz.) Az ügy rendtartási szabályzat értelmében felölvastattván a közgyűlési tárgysorozat közzététele óta e mai napig beérkezett közgyűlési ügyek jegyzéke, valamennyi tárgyalás alá vétetni rendeltetett.
(229. sz.) Vrancsics Károly szolgabiró-és Dr. Krásovec; Ignácz járási orvos urak törvény szabta módoni eskületétele.
(Folytatása köv.)
Helyi hírek.
t
Poltenberg Gredő saját és nővére Fackh Gedőné született Poltenberg Ilona ugy sógora Fackh Gedő és ennek gyermeke Erna és Jenny nevében mélyen elszomorodott szívvel jelenti szeretett felejt-hetlen jó anyjuknak illetve napának és nagyanyjuknak Poltenberg szül. Ká-kowska Paula néhai Poltenberg Ernő volt magyar honvéd tábornok özvegyének hosszasb fajdalmas betegség folytán f. hó 13-án reggel, élete 53. évében tör-téut gyászos kimultáL A boldogultnak hult tetemei vasárnap, f. hó 15 én, délutáni 3 órakor szenteltettek be a rom. kath. szertartás szerint és a budai katonai sírkertben örök nyugalomra tétettek. Az engesztelő szent mise f. hó 20 án, délelőtt 11 órakor a lipótvárosi plébania templomban fog megtartatni. Budapesten, 1874. november hó 13 án. Béke hamvaira!
*) Az alispáni évnegyedes jelentést lapunk jövő száma hossz Sserk.
— Meteorologiai észleletek a nagykanizsai fógy mnaniumnál 1874. évi oktober hónapban. Korép légnyomás: 749 97 milliméter; legnagyobb légnyomás: 761''3 mm, 26 án reggel 7 orakor; legcsekelyebb légnyomás: 7.>6"4 mm, 3 an este 9 órakor. — Közép hnmér-míklet: -f- 10-64° C; legmagasabb hőmerseklet: -f- 26 1* C; 2 an délután 2 órakur; legalacso nyabo hőmé-»éklet: — 1-6° C; 26 án reggel 7 órakor. — Kózép p-iranyom4s: 8 03 mm. — A levegő kozep nedvessége százalékok ban: 82.9*/0; legcsekélyebb nedvesség : 42*/0 25 én délután 2 urakor. — Közép felhőzet 10 tói (10 ig számítva) : 5 1. Egészen derült ég észleltetett 14 szer, teljesen borult 26 szór. — Közép szélerősség (0-tól 10-ig számítva): 18 93 éazlelet kö zül jegyeztetett összesen 87 szél. és pedig; északi 15, északkeleti 2, keleti 5, délkeleti 22, déli 30, délnyugati 13; szélcsend 6 szor. — A légköri csapadék (eső, köd) havi összege: 52*35 mm. Eaó esett 6 napon, köd volt 11 napon. E hónapban egyszer (26 án) esett a fagypont alá a hőmérő higanya. F.
— A florentini hangversenyre előjegyzetteket van szerencsém értesíteni,miután a körszékjegyek elfogyván, kérem a belépti jegy e-ket azonnal elvitetni, különben felettük rendelkezni kénytelen vagyok. WAJDITS JÓZSEF.
— JELymen. Háry Sándor zala- egerszegi ügyvéd ur f. évi deczemberben tartja esküvőjét Hottón, Nagy Flóra kisasazonynyal, Nagy
Józaef zala egerszegjárási szolgabirő ur bájos leanyávsl. Kísérje Isten áldása frigyóket!
— Tárcsái közleményeinket olvasni szerető t. előfizetőinktől bocsánatot kérünk,
hogy a megyei közgyűlési közlemények miatt pár «zámbol kihagyni vagyunk kénytelenek.
— A kis-kanixsai polgári olvaso kor nov. 15 én nagygyűlést tartott Hófer Ferencz elnöklete alatt, mely alkalommal az egyleti nemes eszmeért lelkesülő derék polgárok a tanács-kozmányban számo an vettek részt. Az uj helyiség a nagy veodéglő e czélra elkülönzött he-
, lyiségében van. Krompacher ottani vendéglős ■ ur „omnibust" tart, melyen egyénenként 20 krért szállít.
— Felhívásunkra eddig Szentkirályi Aurél síremlékére következő adományozás folyt be: Lendvay József úrtól 3 frt, HajgatóSándor úrtól 1 frt, Györffy Jáno6 úrtól 5 frt, Szekeres Józsefné úrhölgytől 2 frt, e lapok szerkesztőjétől 4 frt, összesen 15 frt.
— Nagy Hédién tegnap reggel: a csép lőgép egy nőt, ki vigyázatlanságból közel állt hozzá, szoknyáját odakapva, — halálosan összetörte.
— Agyon ütés. Becsehelyen Kardos István hullája f. hó 15 én a szőlőben találtatott meg, miután halála előtti napon néhány emberrel verekedett, törvényszéki bonczolás történvén olyan sértések találtattak rajta, melyeknek folytán kitűnt, hogy erőszakos halállal mult ki.
— Pacsavidéki levelezőnk írja, hogy az utóbbi pacsai tűzesetnél a veszedelmet gátlók közt legnagyobb elismerést tanuk állíthatása szerint is Belkényi segédjegyző és Németh urak érdemelnek, mégis az első magyar általános biztosító társaság kiküldött ügynöke a tett utóvizsgálatnál az elismerést és a társaság részéről 40 frt. jutalmat Péntek György pacsai tanitó urnák adta, ki a tűzvésznél ugyan jelen volt, de részt s tevékenységet nem fejtett ki.
— Uj xenemü. Táborszky és Parsch urak nemzeti zenemúkereskedésébei: Budapesten megjelent: »Jaj be bus eza harangszó!8 eredeti dal mélyebb férfi hangra; szövege Petőfi Sándortól, zenéjét szerzé Odry Lehel. Ara 50 kr.
— Figyelmeztetjük a t. műkedvelő társulatokat, hogy színdarabok lemásoltatását, díszletek, jelmezek, színpadi ékszerek, festékek, szóval minden színpadi czikkek beszerzését legnagyobb készséggel jutányosán és gyorsan eszközöljük. Az első magyar színházi ügynökség. (Budapesten, Vasututcza 17. sz.)
— A magyar kir. jutaiékkölcsönnek nov. 14-én tartott 18-ik kisorsoiásában a következő 16 sorozat nyert: 240, 1093, 1222, 1274, 1512, 1766, 2300, 2365, 2723, 3481, 3706, 3983, 4860, 5388, 5543 és 5882.
— Zákányból veszszük a következő tudósítást: Bruckner Kálmán vaspál^ai tiszt pénztári irodáját f. hó 14-ről 15 re virajdóra tolvajok törték tel, a rendes kézi pénztárban nem találtak semmit, mert onnan a pénz a Wert-heim cassaba tétetett, ellenben az íróasztal fiókját feltörve, egyikből egy pénz- és szivar-tárczát, női arczképet s más apróságokat szedtek össze, a másik, fiókból 400db. menetjegyen kívül l db. 50 ftos, 3 db. 1 flos bankjegyet s 5—ó forintra menő ezüst pénzt sat, összesen 60 fton felül tolvajoltak el. A kár eszerint egyéni s nem társulati. A csurgói járás sxolgabirája személyesen azonnal megjelent s két gyanús egyént befogatott. A kanizsai felügyelőség által is megtörténtek a kellő lépések.
— Vjkönyvek A .Franklin Társulat-magyar írod. iniézet kiadóságában megjelent: i.) .A s z ől 1 ő m i v el és kátéja" irta Dr. Perlaky Mihály. 11 fametszettel ára 50 kr. 2.) .Borászati" vagyis .pinczegazdá-szati káté* irta Dr. Perlaky Mihály. 11 fametszettel ára 50 kr. 3) M i k é n t e m e 1 j ü k gazdaságunk jövödelmét? a foldrni velő nép számára irta Réti János ára 50 kr. E három könyv a .falusi könyvtár* XIII, XIV és XV-dik füzetéi képezi. 4) .Azősrómai időkből* korrajzok Simons Tivadar után
I Bús Viiéz, ára e jeles műnek 50 kr. 5.) és 6) f Vértessy Arnold ujabb beszélyei két kötet 1 frt. Ki/áiólag ajanijuk. 7) ós 8.) A természet könyve. Közérdekű olvasmányod a természettudományok köréből. Bernstein A. után fordította Dr. Toldy László. Egy egy fűzet ára 50 kr. 20 füzet lesz s havonkint jelenik meg egy.
— Jó gyermekek számára igen alkalmas juta-lomköny vecskék a .Franklin-társulat* képes mesekönyvei, eddig megjelentek: „Hamupipőke," — .Hős szabó,* — ,A vörösbóbitás kis lány,* — .Jancsi és Örsike,* .Hüvelyk Matyi,-
— és .Csipkerózsa* színes képekkel, egynek ára kemény táblában 80 kr.
— Rövid hirek. Bécs szegényei számára ő felsége 4 ezer frtot adományozott. —:A londoni nemzetközi kiállítást jelentékeny defi-czittel zárták be. — Tury Lajos és Radovics Sáador elegáns gazembereket köröcteti a fővárosi rendőrség, 100 frt jutalomdijt nyer a kéare
kerítő. — Az orosz czár személye ellen összeesküvés volt készülőben, mely felfedeztetett. — Karoly Ferdinánd fhg. veszélyesen megbetsg -dett Seelovitzban. — A már nagykorú Rudolf fhg. újévtől nagyobb lakosztályt és udvartar tást kap. — Hegedűs Sándor a .Hon* munkatársa f. hó 11 én irta 1000 dik vezérczikkét. mely lakomával ünnepeltetett. — A norfolki hg. oratoriánus barát lett. — Beregszászon uj szabadkómive8 páholyt rendezlek be. — Besz-terczebányár a polgári casino 38 szóval 19 ellen a magyarnyelvet fogadta el ügykr^eléai nyelvül. — A liesingi és scbwechaú gyárak j leszállítják a sör arát. — A népnyomor enyhítésére a fővárosban népkonyhát állítanak fel. — A művészeti tárgyakban dús fothi templo. mot a királyné meglátogatta. — A mult evben 4.177 öngyilkosság fordult elő Párisban.
Vegyes hírek.
— PhyUvxera. Ezen szóllő-pusztitó rovar ellen a leghathatós''o szerül mutatkozik oly víznek használata, melyben egy hétig dohány ázott. Egyik földmivelő barátunk biztosit aziránt, hogy ily módon megejtett kísérletei sikeres eredményt szültek. Az illető azt közlötte velünk, hogy minden 0.348 liter vízbe 12 szivarmara-dékot tett, és hogy ezen szer eredménynyel használható m£s szőllő-pusztitó rovarok ellen Í8.
— A világot hajózta körül a .Garibaldi" nevű olasz gőzös, mely nagy útjából oktober 29-én érkezett vissza Sp^tia kikötőjébe, az említett fregatte, midőn útjára kelt, először afrikai és ázsiai kikötőket érintett, azután Japán és China vizeiben tartózkodott, innen pedig a csendes tengeren át San Francziskóba evezett. Innen az utazás délfelé ment Amerika nyugotí partja hosszában, míg átkelve a Magelhaen szoroson és az Atlanti-tengeren, Buenos Ayresbe érkezett. Rio-Janeirot érintve, Gibraltar felé tartott e fregatte, a Tangerben a Marokkó partján volt utolsó állomásozása. Innen egyenesen Spe-ziába evezett. Az utazás 2 évig tartott, s mint hírlik, sok tudományos é* kereskedelem-politikai eredményt tud felmutatni. Az olasz király unokája, Tamás genuai berezeg, mint tengerészhadnagy szintén részt vett az érdekes útban.
Történeti naptár.
Nov. 19. 1608. II. Mátyás király koronáztatása.
— 1855. Vörösmarty Mihály halálozása. ^
. 20. 1848. A horvátok Muraközt elhagy-ják 8 Perczel Mórnak átengedik. — 1865. Az erdélyi utolsó tartomány-gyülés megnyitása.
. 21.1812. Frankénburg Adolf születésnapja.— 1830. Kisfaludy Károly halalozása. — 1848. Uj osztrák ministerium alakulása.
. 22. 1599. A törökök Kaposvár ostromát megszüntetik. — 1745. A jászok és kunok megváltván magukat, munici. pális jogaikat visszanyerik — 1848. A deési csatavesztés.
„ 23. 1456. V. László királyi esküje Te-mesvárott, egy évre ugyanezen napon Prágában meghalt. — 1833. Deák F. beszéde az országgyűlésen a lengyelek ügyében. — 1849. A magyar menekültek Sumlába érkeznek.
, 24. 1494 Kinizsy Pál halálozása. — * 186S. A horvát követek megjelennek a magyar országgyűlésen.
n 25. 1802 Gr. Széchenyi Ferencz a magyar nemzeti muzeumnak alapját teszi le.
„ 26. 329. Konstantinápoly alapítása.
1848. Az első és második osztrák hadtest Magyarország ellen indul.
. 27.1663. Kottorínál Zrínyi Miklós 300 lovassal 2000 törököt a Murába ugraszt. — 1824 Szilágyi Virgil születésnapja. — 1848. A honvédelmi bizottmány a magyar hadsereget független nemzeti állásba teszi.

Érték- és váltófolyam november. 18.
D*/» metaliques 70.10; 5*/» nem*, kölcsön 74.60: 1860-ki álladaimi kölcsön 109.10; bank-részv. 992 —; hitelintézeti részvények 235.25; London 1)0.25; magyar földtehermentési kötvény 78.25; temesvári földtehermentési kötvény 77.25; erdélyi földtehermentési kötvény 74.75; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.50; ezüst 104.70; cs. kir. arany 5.26 -Napoleond''or 8.89
| Feielós szerkesztő: Bátorfl Lajt*.
— Elküldetett. Gazdákra nagy értékű. (Cséplőgépek.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgék, mely két ember álul hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. JPh Mayfarth & Comp. Frankfurt a. M- czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl tátik. Ugyanott a megrendelések levél álul tétethetnek meg.
Mindenkiig kUjönös figyelmét* affelfettyt
Br. Forty-féle általános
vállal a
E rov»t alatt közlóttért felelősséget nem '' Saerk.
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlel® és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiito-aabb s egyssermind gyökeres gyógyulást eazkösöl
különnemű bajokban. — Ily bajok a toron gyulladás -légcsőhurut, b 5 r k é s-barság. hártyáagyik (Cronp-angina} mindenemü megsértések, harapás, szórás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-xások, darázs- vagy méhasurások, konok-fekélyek, sutátok (contosiók) — meglepó gyors fájdalom cailla-pitással — rögxőtt daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbnnculua pnstula maligna), megkeményedéaek, genyedések, vérkelések, mniuden mirigybetegségek, görvélyea fekélyek, fagy daganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagsaivacs, caontazd, kificaamitás és megrán-dulások. helyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyaett vagy már genyes női melL — Sok nS már csirában volt emlő-
ráktól, — a különben elfcerülhetlen életveszélyes tebéssí mftétaek meUozésérrel — fgyedtU, ezen Jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei haaanálata folytán annyira előtűnik, hogy azntán a testből közönségesen ssabad késsel, sebészi mfttét és fájdalom nélkfll könnyen kihúzható, mire a seb g/ógyulása nemsokára bekö-etkesik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-I sége egbitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkűlönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő aíkerdás eredményeinél fogva, melyek basznál-III* által még <slavnlt bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kélségbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag ! frt, használati utaaitáasal együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi kfUde^ésyezŐ raktár: Psstss Tlrfk Jézsef gyógyszeré** vnál ki^ály-utcxs. 7-ik ssám alatt
Továbbá kaphatók : Nagy-Kaaizsás : WAJOlTg JÓZSEF urnáL Paksoa : Malaiinsaky 8. — Pécsett , Sipőcr J. — SfimSfSa : Staraborszky. — Sz.-Fsherva-rott: Braun J. — Szombathelyen : PilKeb F. — Yeszpréaibsa : Ferenczy K. — Ztflrábbtl: Mitlbacb 2a. Soprsabaa: Bock J.
A t ei. gyógyszerész ós kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felssólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLDHOZ czimezve : Budára, (Eácz-város, főutcxa, 5lH). szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléíseket is pontosan teljesít-
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzben) beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
hirdetési ügynöksége Budapesten, Bécsben és Prágában.
aJaDittatott 1855-ben, számos német, osztrák, svajczi. hollandiai stb.hírlapok hirdetmény-bérlői a Havas, Lartte. Builier 4 Co és Ch. Ugra^e. Cerf
L Co párisi társulatok egyedüli képviselői majd minden nagy párisi Wrlapaak és 200 elsó rangú franczia provin-ozial lapoknak; a brüsseli . ladépeadaace beige" (világlsp) s több mas németországi. asstrial és svajczi lapok bérlői, eszközölnek hirdetésekét minden hírlapban, szaklapokban, árkeleti és utazási könyvekbe, naptárakba és egyéb hirdetési közlönyökbe az azok által kiszabott árak szerint ajánlatokat hirdetésekre elfogad és közvetít minden dijfelszámítás nélkül, hirlapi és hirdetési viszonyok tekintetében tanácscsal szolgál költség-vetések, hirlapjegyzékek legyen és bérmentve. (1398—12)
A maga nemében egész Európában
a legnagyobb, több oldalról rendjelek- s 12 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari fehérmüek gyára
BécsDen,
25
Raktár : ¿O Marinhilf, llauptstras«''» 25.
mely szoros értelemben vett szilárdsága s minden darabon számokban láthaté árak, ■ gyártmányainak roppant mérvű előállítása álul már annyira vitte, hogy a nagybani kivitelt, valamint a kisebb részlstekbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő által elérhetőt. ezenfelül teljes jótállás mellett rend-kivülileg olcsó a legjobb minőségű árnezikkeket nyújt s biztosit
t. cz. vevőinek.
Levélbeli kívánatra a megrendelések egész Magyarországra gyorsan és pontosan eszközöltetnek, s a nem testhez illő darabok v>sszavétetuek.
Angol Chiffon iagek gallérral
vagy anélkül, szebbek, mint a vászon ingek (levélbeli meg-rendeléseknél a nyakkörnyület mértélce mindenkor megkívántatik). darabja 1 frt 8ü kr., 2, 2.50, 3—3.50, a legcsinosabb s leggyakorlatiabbak.
Ruuborji vászss férfiingek,
(a n/aktné''tók megkívántatik) 2, 3,'' 4, 5. 6 frt, a legjobbak.
ftailérok legújabb miuta, 1 tnczat ára 2 k. 3—4 frt (nyakm. megkívántatik.
Férfi nyakravalók vagy sa''on nyakkötok darabja 75 kr. 1, 2, 3 frt g a legújabb.
Férfi lábra vnldk 1 frt, 1.50,
2—2 60, a frt, lovagszabás, franczia vagy magyar mintára.
Gyapot sf észséf 1 aflaa«k( Jacken) i, H, 4 frt, selyemből 6, 7 frt, kodioöuös vagy szövött lábravalók 2, á—4 frt (véd a
köszvénv ellen.)
Néi vászos iagek, simák 1.50, 2 frt, önöm nur okvarrásaal
2 frt 50 kr., valamint svájezi forma, uj minta, hímzéssel 3, 3.50, 4—5 frt ugyazinte legfinomabb riitnburgi váazoningek hímzéssel és csipkével 6, ö, 10 frt.
Nií éji vagy téiiiagek hosszú
ujjal 3 frt 50 kr., hímzettel 6,
7 frtig
Mi lábravalók, vászon, per-kál vagy barchetből 2, 2.50,
3 frtikT, hímzéssel. Női peagyola va^y éji cor-
SSttek legfinomabb chirtingből
2, 2.50, franc*:a batisztbóL, hím-z és sei 3, 3 50, 4 írt
Egészségtárté mellény vagy nadrág gyapjúból dbja 1 frt 5o, 2 f.t 50 kr.
Efészséftarté mellény vagy nadrág tinóm merinogyapjnból kreppszövetszerü, véd csús s megfázás ellen, a legegészségesebb féri, vagy nőnek is ajánlható dbja fehér v. színes
3, 4, 5 frtig, a legfinomabb selyemből alsó ingnek 6, 8, 12 frt.
LEVÉLBHI MEGRENDELÉSEK (bármely nyelven írva) a vidékről készpénz beküldése vagy atánvét és jótállás mellett gyorsan s po~ >san eszközöltetnek.
A megrendelési levelek ekkép czimzendŐk :
, Wien, k. fc Hoflieferant, (Mariahilferstrasse 25.)
50 frti* terjedő bevásárlásnál t hímzett női garnitúra ráadásai adatik. (1484-5.)
Harisnyák (időjárás szerinti) a láb hosszaságának megméréséve! tuczatja 4, 5, 6 fi tig, a legfinomabb s legszebb gyapjából fii d''corse szerint színezve hímzetten 8, 10, 12 fqt
Hőlgyharisnyák fehér vagy színes tuczatja 6, 8, 10, 12, 15 frt.
Igen elegáns férfi v. hölgy batisztzsebkendők, különtéle színezett körzeUel tuczatja 3,
4. 6, 8 frt, legfinomabb 16 frt.
N*i alsó szoknyák perkálból
vagy finom barchetből 4 frt, hímzett betéttel 5, 6, 8 frtig, uszálvlyal vaey diszöltözetbez.
Női harisnyák vagy férfi kap-CZák, tuczatja 5,6,8, 10 frig a legfinomabbak.
Nil fÜZÖk fűzőre (a derék környületmértéke megkívántatik) 3, 4, 5 frt
l tnczat vászoa zsebkeadi 1.60—2 frt, nagyobb s finomabbak 2.50.3.r»0 4,5—8frtí(r.
1 tuczat czérsa batisztkeadó
5, 7, 9—10 frtig a legfinomabbak.
Asztal- v. lörülközö-kendök
tnczatja csak 5, 6, 7—9 frt, dam.
1 asztai térit ék vászonból 6 SZSSléiyre ^labrosisxal anhoz illő kendőkkel) 5, 6. ö—10 frt, 12 személyre mégegysxer annyi.
30 róf színes ágynemű, dbja 7, 8, 9—10 frtig,
30 rőf feiiénteU kézi fóaál-vászon, s dupla czérnábol fe-héritetlen 7.50, 9.50, 10, 13, 15 frtig, igea ajánlható.
30 rőf */« széles rsmbirfi vászon dbja 12, 13. 15 -ia frt.
40—42 röf kitűnő takáos-vászOB (finom ágyneműre vagy 12 női ingre) 14, 15, 18, 22, 24 frt.
48 rőf belgái takáesvászaa
22, 25, 30—óö frt kitflnőlag szép,
50—54 rőf basonlitbatlan jómínőségü rumbsrfl vagy hollandi vaszsa (késifonat s 7«
széles) 30, 35, 40, 50—60 frt.
I
Szálloda-megnyitás Szombathelyen,
Alulírott tisztelettel jelentem a n. é. közönségnek, miszerint Szombathelyen f. nov. hó 22-én
: , SatDEtrla" uj szállodát megnyitottam. A legjobb izlés szerint berendezett eme szállodában 28 elegánsán s kényelmesen bebutorozott vendégszoba vfin, melyek siirgönynyel is ellátvák.
A t cz. vendégek kényelmére fürdőhelyiség is van berendezve, melyben télen meleg, nyáron dousfürdó is hassnálhaté . A vaspályához közlekedő saját társkocsim van.
As egész szálloda rendes vízvezetékkel bir, kerthelyisége is kiváló kényelemmel fog berendeztetni. Ami pedig az ízletes ételek s tiszta italok kiszolgáltatását illeti, arról kezeskedem, ugyszinte a tisztaságról, pontos és hü szolgálattételről is. Számos látogatást kérve a t. közönség pártfogásába ajánlom magamat. Mély tisztelettel
Hainczm&Dn János,
(1497—1) a „Sabaria" srálloda bérlője Szombathelyen
Zeoelő játékok,
melyek 4 — 200 darabot játszanak; diszmúvek harang, dob-, dob és harang játékkal; mennyei hangok mandolin, közeli távoli hanggal stb.
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játssanak ; necaissere, szivarállvány, svájezi házacskák, fénykép albumok, író eszközök, keztyü-tartók, levélnyomók, szivarkészletek, dohány és gyufatartók, dolgozóasztalok, paiaczkok, tárczák, székek stb. mindenik zenével ellátva. A legújabb e tekmtetbeni gyártmányokat ajánlja (1495—2)
IrTJtisT.sX iii<JML J. TT., B©rn.
Árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Heller-féle vatódi gyártmányok csak egyenes megrendelésre kaphatók. Legnagyobb raktár fametszvényekből.

Moll a. seidlitz-pora.
K porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógy-batáxnk által minden, eddig elismert Uázi szerek kCsOtt, tagadhatatla-nul az első helyet foglalják el; mit az sok exer, a császári birodalom minrien réaxéből kezeinkhez küldött hála-iratok a logrészleteccbben tana-•itják, b«sry e porok lögzött szorulásoknál, smésztbetatleaséfoksél, §ye morbévsél, továbbá görosők, vess és Idef-bajskbac. szivdoiiofásaái, idé-íesséfl okozta fifijás, vértolsiás, végűi bystsdára, békór és baza^s hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtart4«W eyígyhatást eredményeztek. (1407— 15)
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
CRANCZIA BOASZESZ SÚYAL. _
|? A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedel-
- mér« niindeu belső és külső gyuladát, legtöbb betegség, mindenhe-mü seb-, fej-, i''ül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott setok, rák, fene, «zrutgyulladás, bénulás és mindennemfi sérülés ellen, stb. atb.
t palaczk ára hasznáiati utasítással 80 kr.
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t, vásárlóink által felszólitat-tunk, hogy nagybani vásárlásnál elór\ybe részesitsüK. Ennek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállítottuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecsélieiaL
(1464—7) frt l kr. frt | kr.
1 db. 30 róf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60 1 , 30 , fehérített Creász vászon . — — 8 —
1 , 50 a finom Hollánder vászon .--13 —
1 , 30 , legfinomabb chiffon . . .--8 --
1 , 30 „ minden szinü ágynemű . . 7 50 és 8 —
i „ 304/« széles finom schnftrl parkét--8 —
1 „ » » , , Piket parkét .--- 8 _
1 tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők.....3 —
1 , fin. fehér Batist zsebkendők S£i&e& azéiüak 3 --
, „ ugy szintén egészen színesek.....3 —
1 , Gyolcs Damask szalvéta......3 20
1 db. 30 róf. Damask törülköző kendők . ... 8-
Több ezer róf uj divatú legjobb minőségű cosmanosi Perkalinok, és 4/4 széles gyapjú ruha kelméknek rófe 27 kr.
Ezeken kívül szolgálhatunk: fehér és színes uri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50, 2 — 3 frt.
Nagy választékú ingelók, gallérok, manchettok, és nyakravalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint hárhol. Moll és Creppe Üsse, széles futó szőnyegek, uri plai-dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal összeköttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagynnk,hogy bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni
A röf számú tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradván
Furst és Goldner
Zala-Egerszegen.
lOBSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
I I______..íl.t. 1- I__1__.1__ i__L L-_____? .. "
Dl____________________________ „
A legtisztább és leghatiatótabb orvosi szer Norvégia hegyeibTa nem cserélendő f*l a mesterségesen tisztított halmájeeir-olajjaL
A valódi Dopsch-halmájzslr-olaj mail- és tüdé-bajaksái, sorsphs
löt- es rachitl*-h«tegségekben legjobb gyógyhatáasal van; meeevórvitia a legidíiltebbkiszvéay- ésosázbajskat, valamint as időszaki birkltS«Sk8t
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Bel us J. gyógy sz Lovák K. gyónsz. FesaelKoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
ftoiovárott Lakovi ós Q. Csákterqyáa Kárász II. Ooarfóe Kreitler Dávid Kaposvárott Kobn Jak ah laiJTOBCZás WerU 8ánd. gjógysa.
Keszthelyeo Wünsch F. Kereszten Kreyer .Jakab fiai K^SZOgea C»»««iiM>vita Istv. gyógysa.
LotoaySa Kaüvoda J. gyógysa. Marezalibas Isztl Nándor Báask*Szt-tyir|yta Fibie« J. gy. Szombathelye« Pilieh Ferencz gy. Seproaybaa Mezey András gyógysz. Záfrábbao Mittelbacb L». gyógysa.
Ceyleek J. J. gyógysz. Hrweisr Fr* gyófnrs*.
Analherin szájviz
jvérző foghus, rheumatícus fogfájdalom és fogkőképződés ellen
Nem találtam módot, folyton vérző foginomat, rheumatie fopfajdalmaimat és fogkóképsődésemet begyógyiuui, mig a hatáso aaatberia azájvizet nem kezdtem használni, mely nevezett kellem^ lienségemtől nemcsak megszabadított, de fogaimnak uj életet adva, la dohányzást is inegkesdhetém.
A legőszintébb örömmel nyüránitom ezúttal méltó elismerésem köszönetemet Dr. POPP bécsi cs. k. udvari fogorvos urnák. Bécs.
(1136-3) Báró Blumenau, m. k.
lo ^»«T-K»0«"^ •• Belns József gyógysze., Boseaberg
jKosenfeld, Weli^, J. és Feseelhoffer J. kereskedésében. - Pápán iTschepen J., Ke«thelyen : Pfiszterw gyógyszerész, Singer M. Weús IA. Aala-xugcrszeg-n : lsóó F:. gyógy.aerász. Kapronczáu : Werll ryóey-
ll*e/u ^Ífí''-*^* ftömegen : Domer Kajet. Szom
Ibatbelyen: Pilhrh Fereucm és Rudolf gyógysaer. Határőrvidék! da.-Oyör-
■pflB. Ftíuc E C Veszprémben : Meyr Tus.kau, ugy Quthard Tivada
He fiainál. - Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas
iBereuyoen: Heialer gyógy. Kaloczán : Horváth K. gyógyíré.«. Kecs-
Ikeméten: Mtlhofer és Machleid gyógy«. Pakson: Flórián J. gyógysa
Körmenden: Horváth J.Somzeureud gyógysz Kaposvárott: Kohn J.
tögl, Belus éa Schroder gyógysz. Szegsaárd: Brahsay gyógysz. -
Bonyhádon: Kramoho J. Sziget várott:Barwarth, Salamon gyógyss. -
iBajan : Mtebitscb St. és Hemfeld fiai, ugy Hersog IguácsnáL - Pécsett:
Zsolnay W és E. Zách, SipIhm gyógy«. Sárádon: Zadabáenky gyógy-
'' K,1M ~ Tolnában : Qraff gyógysa. - Danaföld
■rótt Lukács gyógysz. - Saent-Qyörgyön : Nöthig. - Abó-Lendván ** 87<>gysz. — Hohonczon: 8iaon gyógyszerész araknál.
Hamburger A.
BUDAPEST.
mmríK
levélbeli kívánatra ingyen és bér-1 mentve küldetnek.
Hamburger A.
BUDAPEST.
o
X
o
*3

Í3

i)

33
S>
tc
ti
o


tc .
a
> o
G
o —
«—n a
o +->

> N;

ja: s
3 tc &

—■ r-
a
í- eS

CJ -O
y. W
ír.
•d
A ezég 12 000 állandó vidéki vásárlóval bir.
HAMB®ER ADOLF
hölgydivatár u-r aktára
Budapesten, IV, uri-utcza 8. sz. alatt a postapalota átellenében.
ajánlja a t. ct vidéki közönségnek mindennemű «zép. JÓ és 0I08Ó
gyapot-, szőr-, czérna-, selyem- sat. hölgyruha-kelméi
dús választékát a következő kivonati árjegyzék szerint:
BS
ez • —

«-e
s
>-. c
2 s
e;
= Sc
C w
Cí — c3
<z
as
- 06
£ *
c
E
K
¿a te
s: ;
1H -c
ÖC
V> cn
I

1
B 5
a 5d
5 «
g =
a c
■ cC
E y fc-
* w
1 e
lí B
r.
be i
•o >
M
H
l w
ti fi
H
B
5: c
tv)
«0
a ■—?
09
w
R
-o
•3
•o

c V3
fc
V2
N}
«
r*. £
§5 -¿e
rT
I §
X
Nfii ruhakelmék, legdúsabb válasatékban, rőfönkint 30, 40, 50
kr. — frt 1.
Mosó-rabakeiaék, perkál- sbatuztban rófönkint25, 30, 35—40 kr. Posztó-, ílanell-s ripsz gyapjukelmék, rőfönkint ft 1,1 50, 2—2.50. Sefyeaiszővetek, tafota, Faille s Grosgrain, rőfönkint frt. 1.50. 2.50—3.
Selyetngazir-, Illuaion- s báliruha-szövetek, rőfönkint 60, 80 kr, frt 1—1.50.
Poapadoar Caobemirok. reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr,
frt 1 — 1.20.
Aogol bársonyok, teketék a ssineaek, rőfönkint frt 1, 1.50, 2 - 2.50. Seiyembársonyok, minden sziuben, róföukint frt 3, 4. 5— 10. Ruhaparketok, szineaeks mintázottak, rőfönkint 30, 35,40 - 50 kr. Gyáazkelaiek, luatre-, cachemir-, terno- stb. szövetekben, bármely árban.
L£Sz6r, berlini gyapjú- a moir-alsószoknyák, (jnponok) darahonkint frt 3, 5, 6—8. Haigykalapok, fejkötők a baslikok, darahonkint frt 3,5. 8—10. Bedataak éa burkolók, (legújabb divatcaikk,) darahonkint írt 10, 12, 15—20.
Nagykeadők, Longshawlok a Plaidek, darahonkint frt6, 8, 10—15. Reozéskeadtk, berlini gyapjúból, darahonkint frt 2, 3, 4 5. Gyapjnkendók,kicsinyek a félnagyok, darahonkint frt 1, 1.60, 2—3. Seiyftakendók, minden színben, darahonkint frt 2, 2.50. 3-4 Echarpe-ok, a brochekendők, gyapjú és aeiyemből, darahonkint
50, 80 kr. frt 1—2 Kall FiellB-k. csipkékkel vagy hímzettek, darahonkint frt 1, 1.50, a-3.
Ágy- s asztalterítők, bármely szin- és minőségben, darahonkint
frt 5, 6, »-10. Nap- éa ea6-erayŐk, nemkülönben legyezők minden árban.. Fonál- éa azi éztal vátzaak, 30 rofösek. végenkint frt 8, 9, 10—llí Creas- és bórvászaak, fehérítettek, 30 roföaek, végenkint frt 10, 12, 14—15.
Rumburgi vásznak, legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint trt 15,
lö—20
Irhoal és holland] vásznak, 50 ró fősek, végenkint frt 20,22,25— 30. Runburfi vásznak, kezifonálból, 54 rőfosek. végenkint frt 25, 30, 4u—50
Len- a patent-C8ÍBVatok. fehérek, 30 rófősek, végenkint frt 10, 12 — 15.
Czernakaoavászok, ágynemfiekre, 30 rőföaek, végenkint frt 8,
10, 12—15.
Naakiag, ágynemfiekre, sárga és fehér szinti, rőfönkint 30, 40, 45 - 50 kr.
Cbiffoaok, fehérnemüekre, (1 vég körülbelül 70 rőf,) rőfönkint
25, 30, 35 40 kr. Lepedivászaak, •/« éa *!4 szeleaek, rőfönkint frt 1, 1.20,1.50 — l.ÖO kr.
Pikét éa bordás parkatok, fehérek, rőfönkint 40, 50, 60. 70 kr.
Derékalj- a bntor-csinvatok, színesek, róföukint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- a kávésabroízok. azineaek. minden nagyságban, darahonkint frt 3. 4, 5—6 Len asztal törülköző-kendők, tuezstonkint frt 6, 8, 10 12. Csemege ssztalkendők. t.á, m«-ly aíin<.en,tucxatonkintfrt 2.50, x-4 Csipkefüggönyök, párockint frt 8, 10 — 15. rőföukiut 50,75kr, frt 1. Bátor ripszek és cretonok, azineaek, rőfönkint 50, 80 kr, frt 1, 1 50-2.
Mollok, crépe-liaaek éa tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Organtinok fehérek t-l szinc»e , végeukiut frt 1, i-2''>, 1.50 2. Laa-zsebkendök, fehérek éa (.¿mesék, tuczatonkint fit 2,3. 4,6 — 8. Ffizoderekak, hölgye« számára, derékoő»ég szerint, darahonkint frt "-i, 1,5-6.
■"j >v :i
M
a
Hamburger A.
Bt''ü APKST.
Ingyen mellóklstek adatnak
miudeu megrendeléshez :
10 — 25 frtig egy elegána legyező, :b-^-50 frtig egy berlini gyapjukendö, 120 — 100 Írtig jsgy azép kelmeruha,
Hamburger A.
BlUAPEST''
Árverési hirdetmény,
Gróf tolnai Festetics György nr ó nagyméltósága ollári urédalmi tisztsége részérói közhírré tétetik, hogy az ollári urodalom kebelében lérö pozvai zalavári 3 kerekű malom nyilvános árverelés utján 3 évre bérbe adatik 1875-ik év április 24-től 1878-ik év április 24-éig. Az árverezés t é. decz. 7-én délelőtti 10 órakor fog az ollári gazdasági irodában megtartatni. Ai előleges bérleti feltételek ugyanott megtekinthetők. — A bérleni kívánók kellő bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghivatnak. '' (1496—2)
Urodalmi tisztség.
HOFHERRtfl.
gazdasági gépgyaros
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
haladási és érdem-éremmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22.
a közeledóvet ó-idényre ajánlja kitüinó szer keze tü
Garett-féle sorvető-gépeit, melyek a legújabb javtásokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak: Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel. Járgányok és járgány-cséplőgépek. Hornsby-féle gabonarosták.
Lhuillier-féle legczélszerübb konkolytiszti tó gépek és ilyenek Pemollet-féle
O szerkezettel.
Richmond <fe Chandier féle, agyszinte eredeti angol Bentall-féle SZSCskS-vágo gépek.
Répavago és répazuzó gépek.
őrlő és daraló malmok járgánynral vagy kézzel hajhatók, ZUZŐ-malmok sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség válUltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekimhetók és megrendelhetők a
Szombathelyen, foter 1. sz. a.
lévő gépraktárban.
(í-iso 8) A legnagyobb
fÍSBÖT0E@IAI
Helon^ra & Téirsa-é,
Bécsben, IIJ.Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.

TÓTH SÁNDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
saját kószitményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
^—^, (1345—18)
N.-KAMZSÁN vasul-utcza, a városházban.
Raktár
ruganyos á g y a 1 j a k, matráczok, tükrök
és
függöny tartókban.
Csak a 15 év óta fennálló (1493—3J
Friedmann bazárban
Béét, Praterstrasse 26. szám alatt
ősei és téli idényre.
LEGÚJABB a téli idényre!
Csak 5 frtba kerül egy telje« acgol egéftiaégöltözék, melyek amerikai termáazetes gyapjából Tannak «tőre és grammi-•zerüleg tágítható k, a teatet gyorsan megm elejtik * foly-tou könnyű kigőzölgésben Urtják. Ezen Öltőrök védaizkGz a meghűlés s másnemfi betegség ellen. Ily öltözék férfi, vagy hölgy számára áll 1 ing, 1 nadrág. 2 pár harisnya,
1 pár késelő, 1 pár ezip5betétb51. Mindöaaxe ex esik 5 frt
''* '' "
Meleg és jó téli ruhák.
„ Kesztyűk gyermekek, hölgyek is araknak 20, 30, *0, bélelve 4Ü, 50, 60, 70, 80, 90 kr. . Szarvasbőr kssztyűk 80, 90 kr,
1 frt, bálelve 1 írt 80—2. frt 20 kr.
r Séta- ragy Bt! sbawlok 40, 50, 70, 90, kettSs bosszúik 1.50, £ — 1.80 kr.
Jlézaíék gyermekek, bölgy«k és férfiak számára 15, 20, 25, 30, 40 kr.
■Egészség ujjasok gyapot, vagy juh-gvapjubol gyermekek, hölgyek ©* férfiaknak gyapotból 60, 70, ■ 80, 0 kr, 1 Ért, i .20, 1.50, | jungyapjából 1.20, 1.50, 1.80, « 2, 2.50 kr. "Had raj ugyanazon min Stégből 80 ■ 0 kr, 1.20, 1.60, 2, 2.50, 3 frt-
Kapezák és karisay*k gysrme-* kek. hölgyek ét lérfiaknik 20. 2ó, 30. Si, 40, 50. 6u, 70. ttü kr.
Teli iagek a legtinomabbak juh-g/apja szövetből eleganaau ruhát ott mellei 2.5«, S, 3.50.
Nagy viiwták poaztó-beschlik-r uól leát.yok és c6k számár* , 90 kr, 1.80, 1.50, 1.8U, 2 frt, legfinomabb 2..>0. 3, 3.50 kr.
Nöl és táaykaraaatyafc 80 kr, 1,
r l.zO, 1 2 irt.
£géss szagélyzst karma.itya csomagból 3.uU. 4.60 6 frt „ W''í s Ünykssd jk minden szintjen ó0. aO kr, 1.20,1.80. ±20, ''
2 80 kr.
¿KBiialegeaaéfek ing-eiőbői a íeg-- tinomabb gyapot gyönyörűen ; hímzett mellei férfiak számár*
1 4b. «0 kr. .
Kaaáalik kicsik és nagyokuak
tiU, 70, 80, 90 kr, 1, L2U, 1.50, 1.80 kr.
fiyersMkrafaáoskak 60.80 kr 1.20, 1.50, 1.80 kr.
Eaftaia, vagy §zinhá*foköt5k a legelegánsabb és selyemmel bélelve 4.60 kr.
CZifőbéi, a lábakat ssárazon tartja, gyermekek, nők éa férfiak* n*k 20,: 25, tf) kr.
Féri- éa d6í cacbenez a legtisztább jnbgjapjuból dbja 80 kr.
KiliaUf tégdt hölgyek számára exndéayben a legnjabb, Ulgy-dirikXc 1.50, 2, 3, 5 frt.
1000 hajfonata i®s*«bb
■ m ■ ■ laszték s szin-
ben, egy r3f hosszú, igen baja,
fésülésre alkalmas, a »aját hajtól ismerh^tetlen s a divatos iri-rúr.ikhot használható, mig a készlet tart csak 1.50 kr. dbja Különös kétiyelemr«, a feutne-vezett hrjbol chignonok minden színben a legszebb s leg-divatoabfrizurákban kaphatók-dbja 1.40, 1.80, 2.50 és 3 frt.
Valódi hajfunaíok mm len szinten 1 rőf hossxu 2.50 kr.
5000 db petróleum lámpa
végeladás*, kicsinyek 3ö, 70, 85 kr, nagyobbak 90 kr, 1.20, 1.50 kr, nagyok 1.80, 2, 2.50, 3. frt. Függő lámpák 80 kr, 1.20, 1.50. finomabbak 2, 3, 4 frt. Csillárok 5. 8, l2, 15 frt. A lámpák árában üveg, golyó és lámpaernyő benfog. lalvák.
Esó ellen. v»,<Jdi ^s01 «5-
köpeny vizment-s «zövetbnl varrás nélkül, igen tartós. Darabja nagyság szerint 8 9 10. 11. 12 frt, ka-puce hozxá 1 frt Kocsis-köpeny vastag ssöi.etbSi 8, 10, 12 frt.
Az egyén védése- és a tulajdon biztositasara
sürgősen ajan>an"3<^py7«^éd^ fegyver, ex »-gy u onan javított biztosító revolver, amerikai mo>i»rii legjobb gyárbeli 1 db. 7. Mm. 7 frt. hozzá 10o" töltés 3 frt, 1 db 8 Mm. ''J frt hozzá 100 töltés 3.5 , 1 db 12 Mm. 1. frt 100 töliét 4 f t.
Szakácshős az ebédló asztalon.
Ezen njonan mó«1o»itott foző-kályh* petroienm ffité«*el Ane-rika- é* Ang"li)rsx*g l.an már több év ót* elterjedve van, minden körben külttnö« elismerésben részesül Minden báz tartásban nélkülözhetlenué válik, katouáknál, tanalóknál, éa vendéglőkben, iparosoknál, midón a tüzelés azonnal kéznél van. 2 egyénre 5.60, 6.50 egész ''2.6U-krig. 6 egyénre 7 frt tói 9 fitig.
Valódi végeladása Iful aajol-keresolyáksak fából 1.20.1.50. 2 frt. V''aaból 2.50, 3 frt. Há-lifaz legújabb divata 6.60 7, 7.50. Jacsoa haines 7, 8 frt.
A közeledő
karácsonyi ós újévi ajándékokul
ajánlom t. vidéki Tevőimnek gazdag választéka játékáralBat nagyok éa kicsinyak számára, gazdagok és »segényekaek 6
krtól kezdve.
Mmden aévaapra, házinalataágak, bálok és awayegzikre, rövi-
jien : minden alkalomra találhatni ez óriás bazárban ajándékot '' -bámulatos olcsó áron a miadazon tárgyakat, melyeket mások •hírlapban hirdetnek, aokkal :obb minőségben s olcsóbb áron
megvehetni. A Mm tetazők készséggel visazacser^ltttnek.
4 ÍLépea árjegyzék. 100,000 tárgyon felül, kívánatra mindenki bérmentve g ingyen kap.
Aug. 1-tól kezdve a nagy üzlet kisebb réezoeztáiyokra is megnyittatván, ismételadók illendó jutalékot kapnak.
A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
kínálkozik Eierencsér esetben mint legfóbb nyeremény azon Itg-ajabb aagy pénzsorsolásnál, mely a magas kormánytól biztositva van. y
L terv oly előnyösen van berendezve, bogy az egymásra következő 7 húzásban néhány hónap alatt 43£00 nyeremény soroltatik ki s azok közt a következő főnyeremények lesznek :
375,000 birodalmi mark, tüzetesen : 250,000, 125,000, 90,000,
60,00p, 50,000, 40,000, 36,000, 30,000, 24,000, 20,000,
18,000, 15,000, 12,000, 6000, 4000, 203-szor 2400, 412-szer
1200, 612-szer 600, 599-szer 300, 19,700-azor 132 stb.
A nyereményhuzások hivatalos terv szerint történnek. A legközelebbi első nyereményhuzáara ezen nagy s az állam által biztosított pénzsorsolásnál
1 egéss eredeti sorsjegy csak 2 tallér vagy 3y, frt — kr. bankj.
1 fél „ n n 1 n n ^ U » — 1» n
1 negyed „ „ „ 7» * „ — * 90 ». »
a pénz beküldése mellett.
Uinden megrendelés rögtön a legnagyobb gondossággal és a Hamburg állam czimerével ellátott eredeti sorsjegy saját kezébe küldetik.
Megbízóinknak a hivatalos tervezet és minden hozásról a
hivatalos sorrend ingyen megküldetik.
A nyeremények kifizetése azonnal következik állambiztosi-tás mellett, és lehet egyenesen elküldetni, ragy összeköttetéseinknél fogva, bármely ausztriai nagybelyeken.
A mi 8orsjegyeladáaunknak a szerencse kedvez, mert már sokszor fizettük ki a főnyereméuyeket, igy f. évi október 7-én is a f5nyer«?méuy uálunk nyeretett.
Ily szilárd alapokon nyugTÓ vállalatnál élénk részvétre számithatván, felkérjük az érdekelteket, hogy a kívánalmaknak minél pontosabban megfelelhessünk, f. évi aeveaiber 30-ig tegyék meg nálunk rendeléseiket.
S. Steindecker & Comp.
(1476—1) bank- és váltóüzlet Hamburgban.
Ad és vesz mindencemü államkötvényt, vasúti és kölcsön-sorsjegyeket.
ü. i. Köszönjük az eddig belénk helyezett bizalmat s midőn *gy uj sorsolá8bani részvételre felhívjak, igyekezni fogunk pontos szolgálattal tisztelt megbízóink elégedettedet kinyerni. A festiek.
Soha állíttatott össze egy gép a gazdaközönség számára, mely oly gyors elterjedésnek és oly nagy tetszésnek örvendhetett volna, mint ez. — Ennek bizonyi-tékaul szolgálnak a következő számok : 1872 — 1873. évben az ifj. Weil Mór féle czégnél Frankfurtban három ezer hatszáz kézi cséplőgép, egyezer kétszáz 2 lóra szánt vono-cséplógép adatott el. — Bővebb bizonyság alkalmasint nélkülözhető e gépek kitűnősége mellett, —
Megszerezhetők: a fentebbi czégnél: Frankfnrt a. M.
vagy pedig SotLerz Lulza asszonyságnál Nagy-Kanizsán. <isc3-3)
Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntödéje Pécsett.
Ajánlja gazdasági gépekkel és nt»skéxOkkH jól berendezett raktárát, agymind: két gArata IÍi*xtöH5-mal«ot, v«s-állványnyal ellátott *özfQré«xt 18" egé»» 30" vaatag fának, maláta és olajzúxót egéas?n vasból t4"30"S6" hossza kémény hengerekkel, sat.
Továbbá készittetnek; gézkasánfok minden eddig ismert szerkezet szerint én pedig vámmázsáját 17 írtért, ha a kazány többet mind 60 mázsát nyom, 60 mázsán alól pedig 18 frt. vámmázsája, (ii8I—6)
Teljesen berendez: sftr-ée pálinka fftx&déket, emeld gépeket báayákuak, vlx-és góxmalmok.it, fftrésx műveket és minden a rakott padolat készítéséhez szükséges gépeket
Im Verlage von Otto W4ass m Wfen ist
erschienen and in der Expedition.Blatten gratin zu haben : (1491-3)
Praktische Lehren
IIPII %IITTI?I f Sicherer Erfolg, bewiesen durch
nLILiJU 1 I üiL« • Tausende von Zeugnissen.
(1490-3)
Philipp Neustem,
Apotheker .zum heil. Leopold"
in Wien, Stadt, Ecke der Planken- nnd Spiegelgasse,
legt dem P. T. Publikum eine Reihe von wirklichen Heilmitteln vor welche noch immer, mögen sie von Aerzten oder Laien angewendet wer'' den, in allen Flllen vorzüglich «ich bewahrten ; als beweis der imm«^ mehr «teigende Verbrauch derselben, und die Tausenjie von Zeugnissen die Ton den Geheilten entsendet wurden; wir können" daher dieselben
mit gutem Gewissen empfehlen.
Die Verzuckerten Blutreini-
gung«-Pillen der heiligen Elisabeth sind leicht abfahrend, blutreinigend und dabei völlig unschädlich, bewähren sich TorzOglich bei Krankheiten der Unterleibsorgane, Wech-selfieber, Krankheiten der Bruator-
gane, Hautkrankheiten, Augenkrank- ___
heiten, Krankheiten des Gehirnes, ] fl. 1,1.50, Dr. Brown''~HairTO^ervf-
fl. I.SO, Condensirte Schweizerm''lch á 55 kr., Dr. Gölis Speisepilver á 84 kr., Anatherin Mundwasser von Popp áfl. 1.40 und nach Popp 40 kr Liebig''sFieischextract''/, Pfd. 8ó kr'' Dr. Faber Puritas á 1 «., Dr. Pfeift fermami''s Zahnpasta áfl. 1 i 25 Polt''« Reseda Kräusei-Pomade á
Mundes, Kinderkrankheiten und Fraaenkrankheiten, bekämpfen jede Verstopfung, die gewisse Quelle der meisten Krankheiten.
Wir bitten, die verzuckerten Pillen der heil. Elisabeth ausdrücklich zu verlangen, weil die obigen Wiikungen nur diese Pillen haben. Wer einmal diese Pillen der heiL Elisabeth genommen, der wird nie ein anderes derartiges Mittel mehr nehmen, und nur bei den verzuckerten Pillen der heil. Elisabeth bleiben und dieses Mittel weiter anempfehlen. — 1 Rolle mit 8 Schachteln, 120 Pillen enthaltend, kostet nur 1 fl.
Brustsaft,lindert augenblicklich jeden Husten, Brustschmers i 70 kr.
Gelbe Rabeobonbons, als vorzügliches Linderungs- und Anfeuch-tungamittel 4 10 und 20 kr.
Fichtennadd • Zahnpillen, entfernen alkogleich je len Zahnschmerz i 25 kr.
Balsam G6rome, einziges Mittel gegen Gefröre ä 60 kr.
Ficaiennadel-Cigaretten, gegen Asthma und Brustbeschwerden 25 itück i fl. ö. W.
Meuthin, für die Gesundheit, für die Toilette Bestes Mittel ge-geu alles Unbehagen, üeblicukeiten, tLageu»chmerzeu, Diarruöe. Zuhn-schmerzen ect, Vorbeugungsmiitel gegen epidemische Krankheiten. Eiuige Tropfen in ein natbe* Glas Wasser genügen, uui all*ogl> iene
rungs-Pomade in blond, braun und schwarz 4 1 fl., L>r. Haider1* Zahnpulver a 35 kr. sind itnmer frisch am Lageh
Wir beehren uns dem P. T Publikum auch unser großes Lager von ■ Parfumerien, 8eifen. Pomaden ect. anzuzeigen, vorzüglich »n Qualität von den ersten P»n»er und Londoner Häu?ern, die meist auf der Weltausstellung in Wieu die Verdienstmedaille erhielten und doch billiger als in der Proviucx insbesondere) da« haarfarbemitttl Ton Dr. Cailmann m allen Farben auf 1 Jabr uusr.-icöend, 4 3 fl. ö W., für G..ldi,;0ud 10 fl. ö W. Stellt in kürze»ter Z^t die früher»;
Farbe der Haare wieder her. _
Wir empfehlen noch die französischen Chocoladen, die bei der Weltausstellung 1873 die Fortschritu-medaiile erhielten, von 60 kr. b<b
3 fl. per Pfd., den russischen Theo
4 4 fl. per Pfd., auch in ''|4 Pfd. in eleganten Büchsen 4 1 fl.
Auch alle möglichen Instrumente »um Heilgebrauche, wie Selbst-klystirer, öpritxen, Bandagen ect. biegst. — Wir versenden auch Parfüme« ie-Cassetten voufl. 1—io, Bon-b »niere mit Chocoladen oder''fran-sösische Bonbens 4 fl. 1—lo ; grosses Litger von Zahnbürsten und anderen Toilette-Artikein.
Wir bitten das P. T. Publikum um Vertrauen, alle Aufragen beantworten wir ailsogieich. Alle gang-
Be»»erung zu bewirken. Prei* 50 kr. j baren Specialitäten aus Paris Lon-Homoopathi.cher Kaffee, vor- | dou und Berlin haben wir am Lager, bestellen jeden Auftrag eventuell aus Paria, effectuireu auch alle Autträge «jb hiesigen Platze Ohne jede Proviaion gegen Origi-nalrechuung.
Wir versenden entweder gegen Baar oder Postnachnahme, die Versendung geschieht gleich nach Empfang des Auftrages und berechnen die Emballage zum Selbstkostenpreis ; der geringste Betrag bei Veraeudung ist 1 fl.
Die Engros-Abnehmer erhalten bedeutenden Rabatt.
zügliches Geträna für schwache Kinder, per Pfuud 4o kr.
Kropfgeist, ein ausgezeichnet wirkendes .ttittel gegen Btähhau (Kropf; 4-70 kr.
Gichtgeist, wunderbar wirkend gegen Gicht und Rueumatismus 4 70 kr
Pariserpflaster, gegen Hühneraugen und jederart von Wunde 4 35 kr.
Injection-Cadelle, sicheres und schnellstes Mittel gegen Tripper und weissen Fluss 4 fl. 1.60 und die dazu gehörige BrochOre 4 50 kr., macht jeden anderen Raht entbehrlich.
Gardieu, bestes Schutzmittel gegen ansteckende Krankheiten 4 IL
l.bO.
Orangen- und Citronen-Essenz, sich sogleich eine gute Limonade oder Orangeade zu bereiten. Jede FUsche enthält 75 Glas und kostet nur fl. 1.
Oreillon, einsiges Mittel gegen Schwerhörigkeit und allen Ohren-krsnkheitcn 4 70 kr.
Dr. Fremont''s Selbsthilfe, ein-zig wirklich reelles Mittel gegen Mannesschwäche 4 2 fl.
Storax-Crease, sicheres Mittel gegen »lieHauuusschläge,wieFlech-ten, Finnen, Flecke ect 4 80 kr.
Aatispygloma, vorzüglich gegen Sommersprossen and Nasenröthe 4 1 fl. 50 kr. W.
Warburger Fiebertropfen, ein unfehlbares Mittel gegen Fieber jeder Art 4 fl. 1.60 and 60 kr.
Antisutin, erproptes Mittel gegen Fuss- und Achselschweiss und sv Vertreibung des üblen Gerüche« 4 50 kr.
Rhurnin, das allerbeste Mittel gegen jeden Schnupfen 4 70 kr.
Die bekannten Special!täten, wie Romershausen Augenessens 4
Obige Apotheke übernimmt
Consuttationen
mit einem r ctor der Medicin, Mitglied der meditini8chen Facultät der schmerzlos ohne Folgekrankheiten und Berufsstörung Harnröh-rejaflüsse, frisch entstandene und noch so veraltete gründlich und schnell, auch Hautausschläge, Siric-taren, Fluss bei Frauen, Bleichsucht'' Unfruchtbarkeit, Pollutionen,
Mannesschwäche,
ebenso Syphilis nnd Geschwüre jeder Art heilt Jeder Brief wird ailsogieich beantwortet und die nöthi-gen Medicamente billigst versendet — Geheimhaltung verbürgt — Honorar für 6 briefliche Consultatio-nen 5 fl.; ebenso übernimmt obige Apotheke schriftliche Consultatio-2*n ft* Ohren-, Augen- und Kehlkopfkranke unter obigen Bedingungen.
Jenen Damen und Herren, die Rath für ihre Haare, Teint, Zähne, sowie für jedes auf die Schönheitspflege bezügliche Uebel erhalten wollen, vermittelt obige Apotheke Conaultationen mit den ersten Autoritäten in diesem Fache. Näheres, briefliche Mittheilungen.
T-V.v
Wijdits József kiadd-, Up- ós nyomdattlajdtnoa gyorssajtó nyomása, Nagy-£anixsán.
Haupt-Depdt titer bekannten in- und ausländischen Spe-cialitäten der Pharmazie, Parfumerie u. Toilette.

NAGI-KJlNIZSA, 1874. november 22-én.
94-lk sssátm.
Tlsenh arnut4ifc évfolyam.
fél
:>e<yk EW
HtrtotBfc«*
6 hwibo« petiUorbao 7, mjUodBxor 6 • minden I további «őrért 5 kr. j
SYILTTÉRBK*
ioronKiut 10 tr«rt i
■MUtet f*l Kincstári illeték miu<Un ''egyes hirdetésért $ 30 kr. fizetendő
aiuden j különf 18-_|
A lap ««elletni rétaér] 9tó kftxietnények $*er xeaatö hea, —
i ayagi rasaét illaté köaiearáiyefc pedig a kiadóboa bérmentve la-téseL-iók:
n jlöy''ka n lzsa WlMtletkái.
Bérmentetlan ierelek csak ismert munkatártaktél fogadtatnak el.
előbb:
OGYIKÖZLŐN
c.
Késiratok viasaa nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület",a.,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank''4, a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a „Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársuiat, ugy a „ zalaegerszegi torna-tüzoltó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
MeteükliU kétszer, vasárnap s csütörtökön, megjeleoő vegyes tartalmú
Zalamegye alispánjának évnegyedes jelentése.
Megyénknek a lefolyt aug., szept. és október ¿ónapokbani állapotáról 8 ez idő alatt abban előfordult nevezetesebb eseményekről szerkesztett évnegyedes jelentésemet van szerencsém a t. megyei bizottságnak a következőkben előterjeszteni:
A f. év Ill-ik negyedéről beériezett főorvosi jelentés szerint a közegészségi állapot az emberekre nézve jul., aug. és szeptember hónapokban kedvező volt, semminemű járványos betegség nem uralgott; a beteg forgalota legcsekélyebb volt juL első két harmadába», * hónap utolsó részében a hideglelések és bélhurutok a megváltozott időjárás folytán nagyobb számban mutatkoztak, a szám augusztusban az egész megye területén növekedett, sőt az emiitett betegségekhez epelázak és vérhasnak több esete csatlakozott. Szeptember elején azonban a kórok száma hirtelen csökkent és az egész hónap majdnem a julmsihoz hasonlított betegforgalom tekintetében; halálozás csekély volt. Az uralkodott kórjelieg csor-vásnak mondható. Itt-ott fordultak elő egyéb bajok is, de csak szórványosan, nevezetesen Páhokon és Goricsánban pokolvar néhány esete.
A gyermekek hasonlólag a felnőttekhez szinte mentve voltak a járványos nyavalyák csapásaitól, Légrádon fordult elő néhány torokgyik, egyéb helyeken pedig hökhurut, más említésre méltó r^ egészségi állapot körében nem történt.
A hasznos háziállatokra nézve részint a főorvosi évnegyedes jelentés, részint a hozzám beérkezett egyéb hivatalos jelentések és kimutatások, — leginkább pedig a vészes helyekeni kétszeri személyes megjelenésem alkalmával gyűjtött tudomásom alapján következő szomorú jelentést vagyok kénytelen tenni a t. megyei bizottságnak :
A keleti marhavész, mely a megyénkkel szomszédos Horvátországban már pár év óta folytonosan uralgott akkor, midőn ezt már csak azon ország délnyugati részeiben hittük létezni, f. évi aug. utolsó napjaiban V arasd megyének Szent-Eiias nevű helységében kiütvén, oly gyors előhaladást tett s oly erővel dühöngött, miszerint a többek közül Varasd városának nagyszámú és szép marhaállományát legnagyobb részben megsemmisítette. Hozzánk azonban korántsem ezen rohamos tovaterjedés, — hanem sajnálattal kell kimondanom, becsempészés utján hozatott be, mi leginkább annak tu-lajdonitható, miszerint a marhahajcsárko-dással foglalkozók tudtak utat-módot.találni abban, hogy Horvátomágban vásárlott szarvasmarháikat kijátszva a drávai átkeléseknél felállitott őreinket, ha máskép nem lehete, átusztatással is a Dráván átszállíthassák. Különösen alkalmasnak mutatkozott nekik az átcsempészésre Muraköz legfelső drávamelletti helységének Ternovecznek Stájer és Horvátországgal ütköző határszéle, hol Varasdmegyéből ottani őrködés hiányában marhákkal a Dráván könnyen átkelvén, a Drávától a muraközi hegyekig tartó rövid vonalon, ugy, amint nekik kedvezőbb volt, az őrök kijátszására, majd a Stájer,
majd a ternoveczi területet használták marháiknak a hegyekbe lett felhajtására, hová felérve, eltűnvén, tovább hatoltak. Hogy a marhavész éppen ezen az uton hurczolta-tott be Muraközbe, az onnan világos, mert az nem a Dráva, hanem a Mura mellett ütött ki, hová az a muraközi felső vidékből származott. A csempészkedési üzelmekre nagy ösztönt adhatott a horvát hatóságnak zárvonalunk figyelembe nem vételével tanúsított azon rendellenes, sőt lehetne mondani lelkiismeretlen eljárásuk, miszerint számos idevaló marhavásárlónak, ahelyett hogy zárlatunkat tudva, őket elutasították volna, ottani vásárjaikon a marhásleveleket magok a szolgabirák is kiadták, mint erről a vészes helyekeni megjelenésem alkalmával Zsidasics szolgabíró által kiállított marhás levelekből személyesen is meggyőződtem. Ilyen marhás levelekkel szállítottak Bajcsára is az első vészthozó marhák, a szarvasmarhával kereskedő ottani lakósok által. A horvát hatoságok feleletre vonása végett azonban a magas ministerium által az első lépések már megtétettek, mit annyiból jelenthetek, mert épen e napokban érkezett egy leirata, melyben nemcsak ezt tudatja, de a fellebb emiitettem marhás leveleket is összeszedetni és felküldetni rendeli.
Ezen szomorú álialános bevezetésem után részletesebb jelentésemet tisztelettel a következőkben terjesztem eló: A keleti marhavész először aug. 27-én Bajcsán kanizsai, szept. 7-én pedig Pekleniczán csáktornyai jarasi községekben ütött ki. Bajcsán a kiütés napjától okt. 7 -ig, midőn ezen községben a vész megszüutnek nyilváníttatott, a létezett 182 db. marhalétszámból 8 vészes udvarban lebunkóztatott s elveszett 23 db., meggyógyult 2, megmaradt 159. A bajcsai esemény utan par nappal Szent-Jakabon, utóbb pedig szept. 22-én Lete-nyén is keleti marhavész esetei fordulván eló, ezen községekben a vész két-három da-rtbnak rész''nt elveszése, részint lebunkózá-sával szerencsésen elfojtatott s mindkét I községben a keleti marhavész okt. közepén megszűntnek nyilváníttatott s eképen a Murán innen jelenleg egyedül Fityeházán van még keleti marhavész, hol is szept. 20-án kiütvén, nagyobb mérveket öltött, mert a kiütés napjától okt, 20-ig 351 marhalét -számból 28 vészes udvarban lebunkóztatott és elveszett összesen 32 db. s Fityeház községe jelenleg is a vészszabályok értelmében lezárva tartatik s az ottani szarvasmarhák szabályszerű elbánás alatt állanak. Ujabb jelentés szerint Fityeházán okt. 26-án csak 4 db. beteg marha volt s minthogy a jelentés napjáig a szolgabírói hivatalhoz ujabb betegedési eset be nem jelentetett, igen remélhető, hogy a vész ezen községben is megszűnik.
Sokkal kiterjedtebben dulakodik a keleti marhavész Muraközben, hol amint fe-iebb is érintettem Peklenicza községben szept. 7-én kiütvén, annyira terjedt, hogy már azon hó 12-én Ferketineczen, Podtu-renban és Macskoveczen, szept. 27-én De-kanoveczen, okt. 4-én Szelniczán, 5-én Maroffban, Senkoveczen és Csáktornyán, 30-án Hlapiesinán, okt 12-én Novako-veczon, legújabban pedig okt. 29-én ér-
kezett távsürgöny szerint Lopatineczen, f Felső-Mihályoveczen s okt. 27-én Miklano-veczen is kiütött. Mely elszámlált községekben, a táviratilag utolján bejelentetteket ide nem értve, okt. 28-ig lebunkóztattak és el-döglöttek : Pekleniczán 279 marhalétszámból 41 udvarban 62. Podturenban 760 létszámból 113 udvarban 262, Ferketineczen 92 létszámból 5 udvarban 26, Macskoveczen 134 létszámból 33 udvarban 50, Hlapiesinán 198 létszámból 40 udvarban 52, Szelniczán 432 létszámból 4 udvarban 11, Maroffban 110 létszámból 1, Senkoveczen 153 létszámból 2 udvarban 7, Csáktornyán 536 létszámból 1 udvarban 3, Miklaveczen 178 létszámból 1 udvarban 3, Dekanove-ezen okt. 27-ig 366 létszámból 1 udvarban 2 és Novakoveczen 558 létszámból 1 udvarban 1 db ; összesen tehát 12 muraközi helységben a lebunkózottakkal együtt elveszett 475 db., mely veszteség nemzetgazdászati szempontból érzékenynek, egyesekre nézve pedig valóban siralmasnak mondható.
Ennyi kellemetlenség után azoubin némi örömmel jelenthetem, miszerint a mult hó 2y-én vett jelentés szerint Csáktornya és Maroff községek a kerületi vészbizottság állal vészmenteseknek nyilváníttatván, a zár alól felszabadituttak, ellenben Doma-sineczen teguap este vett távsürgöny szerint a vész ujabban is kiütött.
Ami a tett intézkedéseket illeti, amint az első, vagyis bajcsai vészesetet a magas földmivelési ministeriumhoz táviratilag feljelentettem, pár óra múlva már azon távirati értesítést nyertem, miszerint Zlamál Vilmos osztálytanácsos ó nagysága Nagy-Kanizsára leküJ (letett, ki is dr. Gracsanyi és Klíma Miklós baromorvos nrakkal Kanizsán megjelenvén, a kanizsai vészbizottsa-got azonnal megalakította, a vészkerületet Somogy néhány községére is kiterjesztve, megállapiiotta s a vészkerületi rendszabályokat kimunkáltatta, a vészlepte községeket pedig, nevezetesen Bajcsát naponta személyesen meglátogatta. Szept. 13-án pedig velem együtt Muraközbe utazván, az ottani, akkor még csak 3 vészes községet szinte bejártuk, itt is a vészkerületet kijeleltük, a vészbizottságot megalakítottuk, a kanizsai vészkerület számára kimunkált szabályokat átidomítva ide is alkalmaztuk s mindent, ami a rendszabályok értelmében a körülményekhez képest szükségesnek mutatkozott, megtettük, különösen a letároláshoz megkívántatott katonai erőt, mind a kanizsai, mind a csáktornyai járásbeli községekre nézve a magas ministerium utján kieszközöltük. Zlamál osztálytanácsos ur ó nga. első izben huzamosabb ideig Kanizsán tartózkodván, azután pedig megyénkben gyakrabban megjelenvén, szóval, tettel a legeré-lyesebben működik s neki nemcsak a megye közönsége, de mi tisztviselők is, kiknek hála Istennek ! ez ideig nem volt alkalmunk ilyes eljárásokban praxist szerezni, tanácsai- és tanításaiért sokkal, köszönettel tartozunk. Dr. Gracsányi és Klíma Miklós ideérkeztük óta folytonosan a megyében vanuak és a vészlepte területeken működnek. A Drávavonal a csáktornyai vészbizottság által megállapított és vázrajzban a magas ministe-| riumhoz is feltcrjeaztetett terv szerint na-
gyobb katonai erővel, ugy a közbenső vészes helységek is a legsz;goruabban elzárva vannak s amint egy községben a keleti marhavésznek esete consta tál tátik, a szükséges óvintézkedések azonnal megtétetnek. Lépések tétettek aziránt is, bog}* most már, miután a vész úgyszólván csak Muraközben uralg, a Mura-vonal is katonasággal elzá-rassék.
Kedves kötelességemnek tartom egyúttal a t. megyei bizottmány tudomására hozni, miszerint Kovács János kanizsai járásbeli szbiró ur a járásabeli marhavész ügyében tanúsított szorgalmas és erélyes eljárásával a magas földmivelési ministeriumnak nemcsak dicséretét, de abbeli bizalmát is kinyerte, melyszerint a csáktornyai járásban is vészbiztossá kineveztetett és valószínűleg a perlaki járásra nézve is legközelebb tett felterjesztésemre kineveztetni fog s minthogy ezen kmeveztetése miatt állandóan Csáktornyán kell állomásoznia, a kanizsai jarásban helyébe Mészáros Sándor tisztbeli szbiró urszolgabiróvá belyettesittetett. Helyén látom itt megemlíteni azt is, ami a kibocsájtott hirdetményekből ugy hiszem & t. közönségnek úgyis eléggé tudomására jutott, hogy a megye területén mindennemü. marhavasar a magas ministerium rendelete következtében betiltva van; az összes mar-halétszám pedig az egész megyében Össze-iralni rendeltetett.
A lefolyt három hónap alatt számos egyes marhahullás is történt a megye területén, ilyen eset 37 jelentetett be az alispáni hivatalnak, melyekre nézve azonnal baromorvosi vizsgálat teljesítetvén, azokon a keleti marhavész kórtünetei nem észleltettek s az elhullott darabok különféle okokból, leginkább pedig lépfeuében s vértályog-ban és lüdógyulladasban, 3—4 db. pedig löherevés kövei keztébeni felpuffadásban el-döglötteknek találtattak. A lépfene nagyobb mértékben uralkodván, még a lovakban is nevezetes pusztítást okozott, különő-en Kis-Kanizsán a főorvosi jelentés szerint e bajban 27 ló veszett el, a szent-gróthi járásban pedig 70 juh, a tapolczai és sümeghi járásokban 25 sertés az orbáneznak esett áldozatul. Adriánczon és Bajcsán 1—1 ló a takony miatt leszurattak, Mura-Kereszturban pedig egy bórférges találtatván, gyógyítás alá vétetett. Mindezen bajok tovaterjedésének meggátlása végett az előirt barmászren-dóri intézkedések mindannyiszor megtétettek.
Nehéz szülés, hol szülészi beavatkozás szükségeltetett, kettő volt, miudkét eset jó sikerrel. Gyermekvesztés, vagy újszülött ki ■ vetés nem történt.
Bonczolás teljesíttetett összesen 14, orvostörvényszéki tekintetből 7, rendőriből szinte 7. Amazoknál a halál okai voltak* agyrázkódás, fejsértés folytán 4, sorvadás 1, agy guta 1, fulladás 1. A rendőrieknél: agy bénulás 2, véres agygota 3, elvérzés 2. Súlyos testi sértés ejtetett 11, melyekről-a látleletek a járási orvosok által felvétettek 8 a sértettek orvosi gyógykezelés alá véve lettek. Mérgezés, vagy mérgezési kísérlet nem történt. Tébolyodási eset 4 adta magát elő, ugyanis Baksában Kohn Eszter 56 éves dó, időszaki őrjóngésbe esett, Pongrácz Aa-
drisné mihalyoveczi, Baksa Trézsi goricsá-nyí lakósnók és Kapdár József Vindornya-s^óllősön megtébolyodtak s mindannyian a járásorvosok által gyógyíttatnak.
Veszett eb általi marásnak 3 esete fordultelő. Z.-Kgerszegen, 1 pedig Petri-Ke-reszturon, az egyének azonnal ápolás alá vétetvén, meggyógyultak, a szükséges orvos-rendőri intézkedések pedig megtétfir. k.
A természetes és álhimlő járványilag uralkodni az egész megye területen megszűnt ; itt-ott ugyan fordultak Hó r g\os szelídebb lefolyású esetek, további. n< «lésük azonban a bimlóojtás által megnkadulj. "/.tátott.
Öngyilkossági eset kettő jelentei«»i be, nevezetesen Adamecz Sándor Csáktornyán magát agyon lőtte, Mester Ernó 16 éves fin Zala Szent-Lászlón szept. 29 én szinte agyonlövés által vetett véget életének.
Véletlen szerencsétlenségáhali halálozások következők fordultak eló: Hoft''mann Gottlieb Mura-Szerdahelyen a Murába fullt Janosics József zalamindszenti gyerkóezét szept. 21-éu kavicsozás alkalmával a leszakadt föld agyonütötte. Faragó Vendel sző-lópásztor a tófeji hegyen aug. 6-án magát véletlenül ángyon lótte. Friedrich Ferdinánd fridaui illetőségű, de Csesztregen mesterségében foglalkozott czipész legény Fent ós Józsefnek a megbokrosodott lovak által elragadott és feldűlt szekeréről egy faduezokra esvén, azonnal meghalt. Hajdú József kis-kanizsai lakost az oltarczi erdőn aug. 12-én a fa agyonütötte. Csab-Rendcken Simonyi N. majorgazdának 1 V, éves fia a major udvarán levő vízzel telt meszesgödörbe lullt. Bödecs János nemes-apáthi lakost a fásszekér agyongázolta. Kapfstein Lipót Kyava-ládon magát véletlenségből agyon lótte. Radiovszki Péter utkaprót pedig Rudolo-vics Péter sümegi urodalmi erdős lőtte agyon véletlenül. Horvát József Rendeken a cséplőgép által nagy zuzódást szenvedvén, ennek következtében meghalt.
Hirtelen halállal haltak meg: Horváth János bödei lakós, kit nyavalyatörési rohama alatt a guta megütvén, meghalt. Korín István lendvalakósi lakós szept. 9-én ittas állapotban szivgörcs és gutaütés által éretvén, az ut melletti árokban halva találtatott. Vörös János nagy-kutasi, Pesri József és Anisics Dániel zala-egerszegi lakósok, ez utóbbi gutaütés által szinte hirtelen halállal multak ki.
A megyét ért bejelentett csapások közül bejelentetett egy jégverés, meiyszerint aug. 13-án a Kerka völgyén jégeső vonulván végiga ramocsai, pénteki és német-fa lusi, alsó- és felső szent-erzsébeti, csesztregi, baksai és barabási határokban a kukoricza, káposzta és hajdinákban, részben a zabokban is sok kárt okozott Tóth István cserta-lakÓ3Í lakosnak a gutorföldi hegyben volt hajléka villám által sújtatván, elégett.
A bejelentett 25 kisebb-nagyobb tüzesetbői következőket látom felemlitendőnek : Nagy-Récsén sept. 5-én ismeretlen okból tüz támadván, 8 lakház, gazdasági épületek, takarmány- és élelmiszerek elégtek, a kár 14 ezer forintra tétetik. Részükre könyör-adománygyüjtés rendeltetett el. Rádon sept. 5-én este tüz támadván,^ 2 ház, gazdasági épületek s Tánczos János urnák cselédlaka s szérüs kertjében berakatva volt összes takarmánya s szalmás gabnája mintegy 10 ezer frt értékben elhamvasztatott. A teljesített vizsgálatból gyújtás tűnik ki. Az eset annyival szomoritóbb, mert Taba László, ennek neje és 2 éves kis leánya súlyos égést szenvedtek s felgyógyulásukhoz kevés a remény. Ugyan szept. 5-énvG-elsén Svastics Károly urnák lábas pajtája éjjel kigyulad-ván, birkaakla, pajtája, istállója, széna-Mtalma készlete, kukoricza-góréja, s több gazdasági szere elégtek, melyek bixtositva voltak. A kár 14 ezer frtban állapíttatott meg. A megtartott vizsgálat a tűznek mi . okból lett származása iránt semmi eredményre sem vezetett. A rácson szept. 21-én annyiból, mert egyszerre két helyen is ki-gyuladt, gyújtásnak gyanított okból tüz támadván, 9 lakház és melléképületek, takarmány, élelmiszerek és egyéb eszközök 2280
frt értékben elbamvasztattak, mely alkalommal Dömös Imre ottani lakós is a tüz áldozatául esett. T.-Dörögd ön sept. 13-án Weiss Ignácznak ¿50 Keresztből álló, a mezőn összerakott 2025 frt értékű rozskazalja elégett. A tüz oka nem tudatik. Balaton-Henyén sept. 13-án 17 lakrész, több pajta, termés és takarmány égett el, a tűz oka ismeretlen, a kár 7680 frt. Puszta-Apátiban Leimer Ignácz ottani birtokosnál okt. 3-án éjjel annak összes gazdasági épületei, eszközei, gabna és takarmánynemúi elhamvasztanak. A tüz valószínűleg szándékos gyújtásból eredt, miért a vizsgálat folyamatban van, de a tettes még eddig kipuha- i tolható nem volt. 1
(Folytatása köv.)
Zalamegye
bizotimá nyi közgyűlésének jegyzökönyvéből.
— Zala-Eger»xeg, nov. 3. 1874. — (Folytatás.)
A nov. 2 ki közgyűlésről felvett jegy tő-könyv felolvasása s hitelesítése után :
^230 sz.) Olvas tatottKrosecz János me-gvei tiszti ügyész ur véleményes jelentése Szmodics György novai körjegyző és £>omogyi István novai községi biró ellen hivatalbeli visszaélések miatt teljesített vizsgálat tárgyában, meiyszerint panaszlott köi iegyző az ellene beigazolt hivatalbeli hanyagsag és kötelességeinek teljesítésére való elégtelensége miatt hivatalától az 1871 évi 18-ik t. cz. 70. §-a értelmében elbocsájtatni, Somogyi István hivatalától felfüggesztett községi bíróra nézve pedig az ellene fenforgó bűntény iránt indítandó bűnvádi eljárás végett az iratoknak az illetékes kir. ügyészséghez leendő áttétele véleményeztetik.
A tiszti ügyészi vélemény folytán felolvasott vizsgálati jkönyvből kitűnvén, hogy Nova községnek a törvény rendelete szerint évenkint elkészítendő községi zárszámadásai már számos év óta hiányoznak, illetőleg azok a törvényhatósághoz fel ül vizsgalat végett beterjesztve nem lettek ; továbbá, hogy az 1871—1873 éven át a községi pótadónak kivetése, szedése, a panaszlott körjegyző és községi bíró által minden költségvetési előirányzat és szabályszerű kivetési arány megállapítása nélkül, hasonlólag s agyán oly móddal a fogyasztási adónak a legelőadó czimén bevett illetékeknek is beszedése tetszésük szerinti kivetés utján eszközöltetett, mely adónemeknél a megvizsgált részletes befizetéseknek számos tétele nem csupán mivel sem igazolható kivetési aránytalanságokat és egyesnek terhére önkényüleg lovott illeték különbözeteket tanúsítottak, hanem azonfelül több kivetési és beszedési számtételeknek egymással, valamint az egyéni adó kis könyvekkel és egyes adózók által felmutatott nyugtákkal történt összehasonlítása nevezetes eltérések és hibás bevezetéseken kívül több sikkasztás tényét jelző adatokat is tüntetett ki, jelesül, hogy a fogyasztási adó czimén 1871 s 1872-ik évben beszedettnek igazolt 609 frt. 7 kr. összegből az adóhivatalba 573 ft. 27 kr. szolgáltalván be 35 ft. 80 kr. — a legelőadó czimén 1872— 1874 években beszedett 166 ft. 37 kr. összegből pedig 115 it. 46 kr. szolgáltatván be 50 ft. 91 kr. — s igy csak e két adónemnél is a beszedett összegből összesen 81 ft. 71 kr. visz-szatarlatott, ehhez hozzáadva, hogy az 1871 — 18 74 években községi pótadó czimén beszedettnek igazolt 1049 ft. 4 kr. összegről mindez ideig számadás nem tétetett, hogy mindezen adózási kivetések és beszedések, valamint egy postatarisznya vétele és hirdetési illeték czimén bevett 52 frt. 14 kr. kivetése ós beszedése is, a község határozata, beleegyezése, a törvényhatóság engedélye nélkül s egyáltalán minden költségvetési előirányzat Bzabály szerű megállapításának mellőzésével, a kiadások é* bevételek rendes nyilvántartása hiányával egyszerű és a legtöbb tételben hibása knak kitűnt magán jeg)ze tek alapján eszközöltetett, és hogy végre mindezeknél, sőt az államadó kivetésnek a főkönyvbe és egyéni adó kiskönyvekbe előírása s a befizetések bevezetése körül nem csupán a legrendetle-nebb kezelést, hanem minden számviteli teljes képtelenséget tanúsító hiányok tapasztaltattak. Ennélfogva a közgyűlés, tekintve azt, hogy a vizsgálattal begyőzött s fentebb elszámlált pa-nasztények Szmodics György novai körjegyzőnek hivatalbeli hanyagságát, kötelmei teljesítésére való elégtelenségét s hivatala körében elkövetett visszaéléseit eléggé igazolják,őt jegyzői hivatalától az 1871. évi 18-ik t. cz. 70. § a alapján jelen határozatával végleg elbocsátja, egyszersmind pedig, tekintve azt, hogy a vizsgálat alkalmából felmerült s a községi adókezelést, szabályellenes kivetések és beszedések eszközlését érdeklő sikkasztási tények elkövetésében az azokkal közvetlen terhelt Somogyi István hivatalától felfüggesztett novai községi bíróval együtt a nevezett jegyző is vétkesnek
tűnik ki, ellenük a bűnvádi eljárás foganatosi-tása végetl a vizsgálati iratok az idézett törvény 99. §-ának rendeletéhez képest a zalaeger-szeg i kir. ügyészség, mint illetékes közvádlóhoz áttétetni, és''végre jelen végzés Nagy József szolgabíró urnák, az illeti községi képvi selőtestület e az elmarasztalt Szmodics György és Somogyi I»tván előtt leendő szabályszerű kihirdetés és az annak folytán szükséges intézkedés végett oly hozzáadassal rendeltetik kiadatni, miszerint általa szigorúan utasítandó lesz Nova község képviselő testülete tüzetesen arra, hogy a teljeíitett vizsgálat altal kitűnt zavart községi szamadasi ügy rend behozása, illetőleg a hiányzó évekrőli számadások elké szittetése a számadást nem adott bíráknak feleletre vonasa. azoktól rendszeres számadásaiknak bekivánása, a beadandó számadásoknak megvizsgálása, ugy nemkülönben az évenkénti költségvetési előirányzatoknak szabályszerű megállapítása, megvizsgálása, 6 mindezeknek a törvény tüzetes rendeletéhez képest törvényhatósági felülvizsgálat alá terjesztése, valamint végre a törvényben a községi háztartásra vonatkozólag előirt szabályok pontos megtartása iránt sikeresen intézkedni s annak kellő foganatosítására felügyelni, a törvény álul reá rovott szigorú felelősség terhe alatt elengedhetlen kötelességének ismerje.
(231. sz.) Olvastatott Krosecz #nos megyei tiszti ügyész urnák véleményes jelentése Kovács János nemes-vitai körjegyző ellen az adóügy kezeiése körüli mulasztások és hivatalbeli visszaélések miatt teljesített vizsgálat tárgyában, meiyszerint nevezett körjegyző kötelességeinek teljesítésére való elégtelensége és megDizhatlansága miatt hivatalától az 187l.évi 18 dik t. cz. 70. § sa értelmében elmozdiitatni vélemény eztetik.
A közgyűlés Kovács János nemesvitai kórjegyzőt hivatalából elbocsátni s egyszers-mint tekintettel a vizsgálati jegyzőkönyv szerint ellene fennforgó sikkasztás bűntettére, az ez iránt indítandó bűnvádi eljárás végett az iratokat az idézett törvény 99-dik § sához képest a zala-egerszegi kir. ügyészség, mint illetékes közvádlóhoz áttétetni rendeli.
(232. sz.) Tapasztaltatván, hogy az 1871. évi 18-ik törvényczikknek a községi évi költségvetési előirányzat rendszeres megállapítását, valamint a községi évi számadásoknak szabályszerű elkészítését, megvizsgálását s mindezeknek felülvizsgálat, illetőleg jóváhagyás végett a törvényhatósághoz mulhatlan beterjesztését elrendelő határozmányai a községek által — csekély kivétellel — nem a kellő pontossággal tartatnak meg, de főleg a községi számadások körül forogván fen oly a törvény tüzetes rendeletével ellenkező s a községi háztartás érdekeit sértő mulasztások, hogy amint egyes esetekben eszközölt vizsgálatom által kitűnt, — némely községekben már régibb időtől fogva hiányzanak a községi számadások, illetőleg azok sem az illető községek képviselőtestületei állal megvizsgálva, sem a törvényhatósághoz felülvizsgálat végett beterjesztve nem lettek. 1 Ugyanazért hivatkozva a fent idézett törvény ( 58, illetőleg 112, s következő szakaszaira, melyek értelmében az ott előirtakhox képest elkészítendő költségvetési előirányzatot a községek képviselő testületei a következő évre mindenkor előre az őszi közgyűlésben megállapítani, a községi számadásokat pedig minden év leteltévei a következő tavaszi közgyűlésben megvizs gálni s ugy a költségvetési előirányzatot, valamint az évi számadást az illető közgyűlés előtt 15 nappal a községházánál közszemlére kitétetni, a községi adófizetők áltaJ netán beadott észrevételeket tárgyalni, s mindezekkel felszerelten jóváhagyás végett a torvény hatósághoz beterjeszteni kötelesek. A megyebeli összes községek jelen határozattal a törvény idézett rendeleteinek pontos megtartására oly hozzáadással utasíttatnak, miszerint mindazon községeknek képviselő testületei, melyek még előbbi évekrőli számadásaikkal is hátrálékban vannak, a törvény által reájuk rovott felelősség terhe alatt az illető számadó bírákat Bzámadásra vonni, azoktól beveendő számadásokat törvényszabta módon megvizsgálni s a felmerülő észrevételekkel felszerelten a törvényhatósághoz felülvizsgálat végett beterjeszteni elengedhetlen kötelességüknek ismerjék.
Végül tekintve ezen ügynek, ugy a községek saját legközvetlenebb érdeke, valamint a törvényhatóság felügyeleti hivatása szempontjából kiváló nagy fontosságát, szükségesnek látja a közgyűlés elrendelni azt, hogy a megyei számvevő ur az általa vezetett nyilvántartás alapján, jelen határozat foganatja felül az évi számadásaikat s esetleg költségvetéseiket be nem leijesztett községeknek névszerinti elsorolása, valamint a hátrálékban levő ezámadasok s költségvetések évszámainak megjelölése mellett ezentuJ tüzetes jelentést teijeazszen a köz gyűlés elé.
— Nov. 4. 1874. —
A nov. 3-án felvett jegyzőkönyv felolva-- sása és hitelesítése után:
(233. sz.) Olvastatott Nagy- és Kis Kanizsa városok közös képviselőségének folyamodványa, melyben a piaeri helypénz illetékek fel-
emelésére vonatkozó határozatát b a megállapi. tott uj díjszabályzatot jóváhagyatni kéri.
Ugyan e tárgyban olvastatott a megyei állandó választmánynak e kérelem teljeaueset _ pártoló véleményes jelentése.
Tekintve, hogy a folyamodvájq^ajn fej. hozottak által kellőleg^—*" -^»ogy
folyamodó vár«^'' "" » i«^,-—ft*a£geseoo
kiadásokra^-aj elt községi adózással túlterhelve van s hogy jövedelmének a piaczi bely-pénz felemelésével előidézendő szaporítása által, smenyiben az főleg a piaczi és közterek tisztítására, ezeknek, ugy az utaknak és jardak-nak megépítettére, a varos befásiiasára es rendszeres csatornákkal ellaiására szolgaland, mindezekben oly nemű kiadások találandják fedezetüket, melyek nem csupán helyi, hanem köztekintetből is, illetőleg nemc8upan a varos elő-haladása érdekében, hanem egysaersmint az ott üBzpontosuló nagy vidéki forgalom szempontjából is teljes méltinylatot erdemeinek ; tekintve továbbá, hogy a kérelem nem ujbol behozandó oly nemű adózás avagy díjszedés megállapítását czélozza, melyre nézve a jogosítvány az 1672. I8ikl. cz. 121. § sa szerint csat kormányi kivételes engedély utján érvényesíthető, hanem már létező városi javadalomra nézve a fennálló gyakorlat módósitasárol s illetőleg az eddig s jelenben is szedett piaczi helypénz illetékeknek a forgalom igényeire alapított felemeléséről van szó, és e részben végre tekintve azt, hogy a czélba vett dijfelemelés keselését a folyamodó városok közön képviselősége a törvény 105. §ában előirt szabályok pontos megtartásával tárgyalta és állapította meg a díjszabás módosítását, melyre nézve az illető érdekeit városi lakótok és iparosok részéről kifogás vagy panasz nem íb emeltetett; mindezeknél fogva a kérelemnek hely adatván Nagy- és Kis-Kanizsa városok közös képviselőségének 1873. évi decz. 16-au 50. sz. a. hozott s a piaczi helypénz illetékek felemelésére vonatkozó határozata ezennel törvény hatóságilag jóváhagystik oly megjegyzéssel azonban, hogy a megállapítotts jóváhagyott díjszabályzat megyeszerte kihirdettetvén, az csakis a szabályszerű kihirdetési határidő letelte b illetőleg az ellene emelhető felfolyamodványok törvényszerű elintézése után, vagyis | avégre már most kitüzötti 1875 ik évi jánuár 1-ső napjától fogva vétethessék folyamodó varosok által érvénybe.
(Folyt, köv)
Helyi hírek.
— Koronás királynénk ő felsége nevenapján nov. 19-én a szt.-Ferenczrendiek egyházában isteni tisztelet tartatván, a m. kir. honvéd s cs. királyi sorezredi tisztek disz egyenruhában jelentek meg, láttuk a helybeli kir. járásbíróság, kir. ügyészség a kir. tanfelügyelú-séget képviselve, Nagy-Kanizsaváros tanácstes-tületét a polgármesterrel, a főgymn., polgári s elemi iskolák növendékeit tanáraik s tanítóikkal együtt, ugy szinte a polgárság szép számmal megjelent. Ellenben sajnosan tapasztaltuk, hogy több magyar királyi hivatal a koronás magyar királyné nevenapján nem tanúsított» tisztelet s hódolat érzetét ama királynő iránt, ki nemes szivének legtisztább érzetével szereti e hazát s büszkének vállá magát a nagy világ előtt magyar nőnek tekintetni; ki rajongó szeretettel tanulá meg a magyarnyelvet, hogy e sorsüldözött nemzettel a mi nyelvűnkön beszélhessen, ki a magyar irodalmat királynőileg pártolja s minden nemes ügyet ritka figyelemmel előmozdít. E közöny megdöbbenti a honfi szivet, mert a hol a lisztelet s mondhatni felséges királynőnk iránt a hálaérzet hűlni kezd, ott a legszebb honpolgári erény magasztos virágai lassú nervadásnak indulnak.
— Hivatalos. A kir. igazságügyminia-ter Stradl János budai kir. törvényszéki jog-gyakornokot a Csáktornyái kir. törvény szék k ez aljegyzővé nevezte ki.
— Gerö J. színtársulata hétfőn, nov. 26 án utolsó előadást tart, mely alkalommal a kitűnően játszó G-erőné asszony jutalomjátéka less. Felhívjuk a t közönséget e két előadás tömeges látogatására s a jutalmazandó művésznő lelkes pártfogására. A társulat innen Kaposvárra távozik.
— Nyilt számadás a y Kanizsai Dalárda" nov. hó 14-én rendezett hangverseny jövedelméről, melynek tiszta maradéka a városunkba alapítandó kisded-ovoda ügyének szenteltetett és rendeltetése szerint már el is helyeztetett. Bevétel; 146 frt; kiadás ; 130frt 66 kr; maradt 15 frt 34 kr; ehbez 44 frt 66 kr felülfizetés téssen összesen: 60 forintot. — A magas czél támogatásához Löwinger Ignácz ur 5 frttal, Grünhut Fülöp ur 5 írttal, Karczag István ur 4 frttal, Weissmayer Antónia kisasszony 4 frttal, Ebenspanger Leo ur 3 frttal, Ebenspan-ger Lipót ur 3 frttal, Györffy János ur 2 frttal, Skublics Pál ur 2 frttal, N. N. 2 frttal, Deutsch Mór ur 2 frttal, MilhofSr Ödön ur l frttal, We-lisch József ur 1 frttal, Wajdits József ur 1 frttal, Rosenberg Ernó ur 1 frttal, Botho ur 1 frttal, Valbach Mór ur 1 frr.al, Ollop Lajos ur 1 frttal, Weíser József ur 2 frttal, Simon Gábor ügyvéd ur 1 frttal, N. N. ur 1 frttal és a tiszta
Folytatás a mellékleten. —

Beküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére dn Barry
Londonból.
A kedves gyógy táplálók Revalesciére da Barry eltávolít minden betegségeket, melyek kz orvosságoknak ellent állanak u. m : Gyomor-,
ideg-, mell , tüdó-, máj-, mirigy-, hurut-, hártya,- lélekzés-, hólyag- és vesebajokat, gümó-
«) E rovat alatt köalóttírt felelősséget nem vállal » 8*erk.
[ kórt, aazkórt, fnladozást, köhögést, eméasthet-lens^get, dugulást, hasmenést, álmatlanságot,
gyengeséget, aranyeret, vizi betegséget, hideglelést, szédülést, vérkeringést, fülzugázt, émelygést és hányást még a terhesség idejében is, a mélakórt, elsoványodást, csúzt, köszvény t, sápkórt. —
Kivonata a 76,000 bizonyítványoknak, melyek minden gyógyítással dacoló kóresetekre vonatkozva.
68,471-ik biaonyitrány.
Prunetto, (Mondovi mellett) okt. 28. 1869.
Uram ! Meggyoiódbetfm, hogy mióta a csoda-telje« Sevaleseiére dn Barry-t használóin, axam két ér óU, öregségem terheit nem értem, jóllehet 84 éves vagyok. Lábaim iámét élénkek, »zememviUja oly jó, hogy szemüvegre nincs szükségem ; gyomrom oly er5a, mintha S4 éves volnék, — röviden, ifjodva érzem magam. Én prédikálok, gyónást hallgatok, betegeket látogatok, jókora utat megteszek gyalog,
esstm tiszta, gondolóUhetaégeoB friss. Kérem ezt nyilvánosan közölni, akkor és ott, hol önnek tetszik
Abbé Caatelli Péter.
Bach- Tbeol és urunettdi plébános mondovi kftrOletboa.
75,705-ik bizonyítvány.
Bécs, Praterstraaae 2S. májusban. 1871.
Kögaönettel tartozom Önnek aaon sikerért, melyet kitttnS Bevalesciére da Barry-ja áhal rajtam tapasztalok. Én ugyanis többször gyomorgörcs-, köhögée-és hasmenésben szenvedtem, melytől kitűnő gyógyszere által megszabadultam.
Grosmann L. Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhsselenczékben ''/, font 1 frt. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt. 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen-ezékbeu 2 frt 50 és 4 frt 54) krral. Revalesciére Cbo-coladé táblákban 12 csészér~ 1 frt 50 kr., 2i-re 2 frt 50 kr., 4S-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt
50 kr., 24-ra 2 frt 50 kr^ 48»ra 4 frt 60 kr., 120-rs lo frt-, 288-ra «0 frt. 576-ra 3€ frt.
Megrendelhető Barry du Barr * & Comp
által, Wien, Waitöschflasse Nr. 8.,
N.-Knnizsán Loxták Károly gyógy szertár db an\ DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Eger Tachecy Adolf és Valle Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógy szerésznél; Nagy-Becskerek Goldberg ¿TM. aél; Ma-rosváaárbelytt Fogaraai Dömötörnél; Miskolcz Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Ed er Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Józsefnél ; Györött Némethy Pál gyógyszerésznél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi ciég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
Keller Ig''nácz
1258-18)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl-és gyermekek számára való topánraktárát a legjobb minőségűeket a lehető jutányos
áron.
Ug} szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok
a cs. k. katonaság s l. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir.-xi Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär uud verehrungswurdiges Publikum aufmerksam, daas ich alle Bestellungen vom besten In- und AusländerLeder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch -wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Árverési hirdetmény.
Gróf tolnai Festetics György nró nagyméltósága ollári urodalmi tisztsége részéről közhírré tétetik, hogy az ollári urodalom kebelében lévő pozvai zalavári 3 kerekű malom nyilvános árverelés utján 3 évre bérbe adatik 1875-ik év április 24-tól 1878-ik év április 24-éig. Az árverezés f. é. decz. 7-én délelőtti 10 órakor fog az ollári gazdasági irodában megtartatni. Az előleges bérleti feltételek ugyanott megtekinthetők. - A bérleni kivánók kellő bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghivatnak. (1496 — 3)
Urodal mi tisztség.
i
i i i i i
30*
/ r
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által felszólhattunk, hogy nagybani vásárlásnál előnybe részesítsük. Ennek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállítottuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecséltetni.
(J464—8) j ^ | kr frt | kr
1 db. 30 rőf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60
30 * fehéritett Creász vászon .--8 —
50 * finom Holländer vászon .--13_
30 „ legfinomabb chiffon . . .--8 --
30 „ minden szinü ágynemű . . 7 50 és 8 —
széles finom schnürl parket--8 —
, , Piket parket .--8 —
1 tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők.....3 _
1 „ fin. fehér Batist zsebkendők színes ázélüek 3 —
„ , ugy szintén egészen színesek.....3 —
1 „ Gyolcs Damask szalvéta......3 20
1 db. 30 rőf. Damast törülköző kendők . . . . 8-,
Több ezer röf uj divatú legjobb minőségű cosmanosi Perkalinok, és 4/< széles gyapjú ruha kelméknek rőfe 27 kr.
Ezeken kivül szolgálhatunk: fehér és szines uri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50. 2 —3 frt.
Nagy választékú ingelók, gallérok, manchettok, és nyakravalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint bárhol. Moll és Creppelisse, széles futó szőnyegek, uri plai-dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal összeköttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagyunk,hogy bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni
A rőf számú tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradván
Fürst és Goldner
Zala-Egerszegen.
Szálloda-megnyitás Szombathelyen,
Alulírott tisztelettel jelentem a n. é. közösségnek, miszerint Szombathelyen f. nov. hó 22-én
m8at)a>rla" uj szállodát megnyitottam. A legjobb izlés szerint berendezett eme szállodában 28 elegánsán s kényelmesen bebutorozott vendégszoba van, melyek sürgönynyel is ellátvák.
A t cz. vendégek kényelmére fürdőhelyiség is van berendezve, melyben télen meleg, nyáron dousfürdő is használható. A vaspálvához közlekedő saját társkocsim van.
Az egészszálloda rendes vízvezetékkel bír, kerthelyisége is kiváló kényelemmel fog berendeztetni. Ami pedig az Ízletes ételek s tiszta italok kiszolgáltatását illeti, arról kezeskedem, ugyszinte a tisztaságról, pontos és hü szolgálattéteiről is. Számos látogatást kérve a t. közönség pártfogásába ajánlom magamat. Mély tisztelettel
H&inczm&Dn János,
(1497 — 2) a „Sabaria" szálloda bérlője Szombathelyen
Legnagyobb
sclycmáruk-raktára.
Bécs, Stock im Eisecplatz 2. sz.
(uso-e) a legnagyobb
IkSiöTÖKßlAE
a szép Maitaadiafthiz.
Mintát minden id8ben bérmentve küldök
(1492—S)
Soha állíttatott össze egy gép a gazdaközönség számára, mely oly gyors elterjedésnek és oly nagy tetszésnek örvendhetett volna, mint ez. — Ennek bizonyítékául szolgálnak a következő számok: 1872 — 1873. évben az ifj. Weil Mór féle czégnél Frankfurtban három ezer hatszáz kézi-cséplőgép, egyezer kétszáz 2 lóra szánt vono-cséplógép adatott el. — Bővebb bizonyság alkalmasint nélkülözhető e gépek kitűnősége mellett, —
hirdetési ügynöksége Budapesten, Bécsben és Prágában.
alapíttatott 1855-ben. számos német, o-*trák, svajezi, hollandiai stb. hírlapok hirdetmény-bérlői a Havas, Laflts. B siller L Cs és Cfc. Lagranfle. Cerf
L Cs pár sí tár-ula ok egyedüli képviselői majd minden nagy párisi hirlapsak és 200 ^l^ő rangú franczia provia-cziai lapoknak; a''brOMeli Isdépeadancs Mge'' (világlap) s töbt. má-nemetországl, aastriai és svajezi lapok bériéi, eazkösölnek hirdetés seket nisdea hirUpban, szaklapokban, árkeleti és utazási könyvekbe, iiaptáraxba é* egyéb hirdetési közlönyökbe az azok által kiszabott árak szerint ajáalatafcat hirdetésekre elfogad és közvetít minden díjfelszámítás nélkül, hírlapi és hirdetési risaonyok tekint»táben tauácscsal szolgál költség-vetések, hirlapjegyzékek lagyei él lémeatv«. (1398-13)
Megszerezhetők : a fentebbi czégnél: Frankfurt a. M. vagy pedig SolierZ Lulza asszonyságnál Nagy-Kanizsán. -
(1803-4)
Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntődéje Pécsett.
Ajánlja gazdasági gépekkel és rsakftz&kkH jól berendezett raktárát, agymind: két gnratu li«*stdrla-m»lmut, vaa-állványuyal %Ilát«»tt gözfüré-zt 18" ege»» 30" va*tag fának, maláta és olajznzót egészen vaaból *4"S0"3ö" hos»su kémény hengerekkel, sat.
Továbbá készíttetnek ; gözkaznnyok minden eddig ismert szerkezet szerint és pedig vámmázsáját 17 írtért, ha a kazáoy többet mind 60 mázsát nyom, 60 mázsán alól pedig 18 tf\. vámmázsája, * (1481-6)
Teljesen berendez: aör-és pálinka föiódéket, em» lö gépek* t bányáknak, vis-és gőzmalmokat, fflréni möv<ket és minden a rakott padolat készítéséhez szükséges gépeket
Bécsben, III. Marx^r utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzők kivánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Das beste Mittel zur Conservirung und Geschmeidigmachung des Leders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
Russische Leder-Od.
Dieses Oel zeichnet sieb vor Allem durch »ein Aroma aus-, so dagfl m«n mit Stieieln, welche mit demselben bearbeitet sind, ohne An-stoss au erregrn, im Salon erscheinen kau«. Murch die Behandlunjc mit diesem Leder-Oel erliilt Leder Schutz wn di«: Einwirkung vou Luft, Hitze und Feuchtigkeit aller Art; von Z -it ru Zeit damit getränkt, bleibt d*s Leder stets sammtartig weich, wird w«»»erdicht und erhält eine besondere Kla^iicität. Der Kussscliweiss wirkt auf das »o behandelte Leder nicht raohr nachtheilig ein, I-Utere« bleibt weich und geschmeidig und erlangt dndurob eiue gröss''-re Dauerhaftigkeit. Nach der Behandlung mit Leder-Oel kann das Ledrr jedi rxeit gewichst oder lackirt werden und erhält dann einen schönen dauerhaften Glauz.
Flaschen zu 1 fl. und 2 fl. Ö. W., sowie in Blechflaschen 5
fl. 10 Pfd.
Mit Medaillen ausgezeichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. ausseht, priviligirt für Oesterreich-Ungarn.
Universal - Salon - Spiegel - FettlacR
für Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere.
Dem Gefertigten ist es endlich gelangen, ejnen vortrefflichen Stiefel-Laak ete. zu erfinden, wodurch d*s Wichses der Stiefsl gaux uu-nöthig wirda^ Nur mit einem* Pinsel bestreicht man die Stiefel etc. und binnen wenigen Minuten giänxen dieselben tiefschw.<ri. Das L.-der leidet darunter durehauanicht, sondern wird im Gegentheilo weicher, geschmeidig und wasserdicht.
Flaocheu zu t, 2 and 3 fl. ö. W. versendet
die
Fabrik und Haupt-Niederlage
Engros
Rabatt
J®ftaaa Qröa&r''s MvkM&r
Wien, Koblmai kt .Nr. 5, vis-kvis dem Café Daum, im Hofe lioks. Provinz- Auftráge werden per Oassa oder Postnachnihma (1478—5) sofort ausgeführt. v
(1498-1)
HOFHEBR M.
« izdasági gépgyáros
a/. 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
Varrógépek részletfizetés mellett áfrt 2.50.^
Varrógépek a legnagyobb vá-X lasztékban minden rendszerből,
úgymint:
Eredeti Singer, Howe, Wheeler & Wiison, Anger,
▼al amint
kézi varrógépek,
elád 2 frt 50 kr. részletfizetés ♦ és több évi jótállás mellett. %
. Ugyszinte mindnnemfi ♦
tű, czérna, selyem és gép-olaj. ^ Oktatás ingyen.
Scherz Luiza
gyári raktára Nagy-Kanizsán
haladási ésérdoai-éremmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlacligasse 22.
a közeledő vet ó-idényre ajánlja kitttinó szerkezein
Garett-féle sorvető-gépeit, melyek a legújabb javtásokkal ellátva, eddig
minden más ilven gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak:
Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel. Járgányok és járgány-cséplőgépek.
Hornsby-féle gabonarosták , _ ... ...
Lhuillier-féle legczólszerübb konkolytisztitó gepek és ilyenek Pemollet-fele
szerkezettel. .
Richmond & Chandler féíe: ugvszinte eredeti angol Bentall-féle szecskavágó-gépek.
ö^da^óSk járgány nyal vagy kézre! hajhatók, zuzó-malmok sat. sat.
Kitűnő anvagén és hibanélküli szerkezetért kezesseg vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kivánatra bérmentve küldetik.
A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér h sz. a,
(1471_6) lévő gépraktárban.
(1470-6)
KANITZ C.
papirraktára nagyban és kicsinyben, kő- és könyvnyomda,
monogramm, látogatójegy és pecsétbélyeggyára Budapest, Dorottya utcxa, 12. sz. n.
ajánlja dús raktárát legnagyobb választékban mindennemű iroda és iskola
szereknek u. m:
Ügyvédi nyomtatványok, különfele bel- és külföldi levélpapírok és boritékok, teljes iroda berendelések, ***b- és asztali jegyzökönyvek, téntatartók, váltótáskák, börmappák, pénztárczák, csinos fényképalbumok zenével vagy anélkül stb.
~— a legolcsóbb órakon.
Levélpapír monogrammal vagy czimerrel,
úgyszintén fekete nyomattal diszes kiállitásban, legrövi debb idő alatt elkészithetó. 100 drbja 50 krtól3 frtig-
''Látogató-jegyek kőmetszve, vagy nyomtatva 100 drbja 50 krtól 1 frt 20 krig.
Levélbeli megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban
eszközöl tettnek.
k c —
WO/*
gSjí
- t °
C s »
* M 3
i-s
m -o
JO
"» J?
y« °
s = ¿ i v
Ï"® -A s *
w- JJ
E «D » JÍ
.0 M •
• ° ï
_
C .
P £ * fc + J* £
- ml O
S t:
M -
f
z
o
N
GO >
ÍH
^
« s
N i
i
o t « *
k!
. i St
Jf-*ï -
I-Sl-1
*2 0-« M * .2 3r
-S « t- 4!
§1-I- fi
S b «i 1=1
Ie!
t* s
ïi *
Sr-S-e
»• .£ o a
Ut
• -
e
"2
pCP*" Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni
A .S 0 U Y X E N E C K L A C E C i i i L D R E X 5 léeth, angol foggyómyök gyermekek fámára nyak körül hordozni. a mely tal a fogakat könnyebben kapjak. Ára
»1
frt, tucxat 20 prct. oicsóbb.
ODONTINE (fogpasta) porczellan te-gelvekoen, ára 80 kr. o. é. ruczatnál JO prti olcsóbb. Ezen fogpast* a legiele-»ebb szer a fogak tisztítására, ú^v a fogak épségben és feheren tartásara a fogsaranyaak ártulmatlan módon''eh á-Tolitá8ára. a foghu« erÓMtésére ugy a vérzés megakadályozására.
CACHOÜ AKOMA riSE a ro»z szaií-□ak a dohányzáí utáo * szájb >l eliaro-laására, úgy az eves, szes*i:b italok, mint boruak és sörnek ivása után s. a. t. nélkülözhetlen finomalib é* jobb tá:-lavágok, sziuháxak. bálok és salonok látogató szamára. l«lzen OACUON tiszta, az egesxségnek legkevésbé ártaluias uo-véayalkatrészekből áll, és & fog:ik roi-üadása, valamint fogfájás elb''» legjobban ajánlható M.inden has/uáUtkor kell
FK vNCZU-FOLYÉiküNY HAJKfcS-! fcAü FÖXT »IN DÜ JOÜVEXCE rÖ«ZKR,'' a hajnak kedv szerint feketére,¡GOLDKX minden bajnak az általán csn-bai iiára. szőkére legfeljebb 10 perez alatt tartósan festetni, melynek hátán, oly általánosan elismert, hogy további dicaérgeténre nem szorul. Készülék hozzá t. i. két kefe és két csesze 60 kr. Egy üveg hajfestoncz 2 frt.
SZKM-ESSENCZ1A Dr. Romershau-ten, a láteró fentart-sa. szilárditáta és erősítésére. 1 üveg használati utasitássai
együtt 2 frt. 60 kr.
NYAK BALZSAM, Üvegekben 40 éb
»0 kr.
VALÓDI CZÜZ és RHEÜMA GYAPOT PATTIáONTÓL. 1 csomag 70 és 40 kr., tag3zagg¿tás ellen is.
PASTILL DIGES TIV DE BILIN'' (B i-ini eméiztési ezukorkák). A hires bilim savanyuvizból készült pastillák, m-U-éiretésuél, gyomorgörcsuél, nehéz emeaz-ésuél. a gyomornak étellel és tzegzes t&llal megterh -léte következtében elő
megrágni egy pilulát, mely által a rosz¡¿lló felbttffógétnél ajánlható.. Egy sica-megszűnik. Egy doboz 60 kr. [u,ya ira b()Bkr ^
EAÜ AX rtiEPHELiQÜE. I<^u u>zu növényrészekből készite;t viz évek otu kipróbált és jónak bizonyult szere a bőr »zépitése, frusité-e es eroaitesére, vala mint mindenféle szeplők, sxömörcsök, kiütések, foluk eltávolítására. Egy üveg ára i frt, egy tuczat 9 frt..
CHINA GLYCERIN POMÁDE. a haj-padlót erősítő >-s hajnövést előmozdító [K)iná''lé Téselyekben 80 kr.és t frt 50kr.
tiált aranyszőke szint kölcsönzi a legtökéletesebben és meglepőbben, Ára
10 frt.
EAÜ DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ világhirü kiválóan kellemes illatja e.-t*e által és jeles gyógyhatáaával a fájós roszazagu fogak, valamint ezek rotha> Jása ellen. Egy üveg 50 kr.
FOGPOR PÜRITA8. Ára 1 frt.
PASTILLES DE CHOCOLAT ferrugineux vas-caokolád a vértisztitásra es sápkór «lien. Egy skatulya ára 90 kr.
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt. 20 ki.
HERBABNY J., növényi köszvén) elleni pilulái biztos sier, az acut idült es rendszerctlen köszvény gyors és alá. pos gyógyitáaára, az ideges köszvény, mindenféle csüz és ez«k utóbajai ellen: mint lép- és máj daganat, gyomorbaj. megrögzött hasduguláa, rizkór, altesti bajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 t fel hónapra, 1 frt 50 kr.
LlEtíe,R-FÉLE tliÉSZ^ÉG- NÔVÉ-NYEK. A legkicünóbliuok bizouvult szt, •nell- és tüdóbetegíegek, hurut, köhö-<és és rekedtiég ellen. 1 csomag 1 frt >0 kr.
L1EBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a hiree Liebig- lövet <ezzitesére. Egy üveg ára 70 kr.
FOGP STA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERMAXN-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
A CONDEXSALT TEJ, készítve az Auglo-swiui condensed Milk Co., Cham, 3vájez. az egyedüli Liebig báró áltat lemzett és háztartások, kivándorlók gyermekek (kisdedek) számára sgánlott joadensált tej. Ára 65 kr.
PAGLIASO, igen kedveit, felolvasztó, ''értisztitó szörp, valódil&g hozatva. PAGL1ANO tanártól Flórenczben. Ára l frt 50 kr.
SVÁJCZI HALLÁ8I-LIQÚEÚR, fOl-csangés, fájdalom, fül szúr az, nehéz hallás ellen ; ára 1 frt.
jok; mint: emésztési gyengesék. mell égetés, altesti bánulmait, bőrkiütések, befészkelt idült csúx. Nagy doboz ára 1 frt 26 kr , kis doboz : 84 kr. ''
Dr. MED IC. és tauár SCMIDT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-buseileuea erősítő fogtiucturája. Ezen tinctnra, az eredeti rendelvény szeriül elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, mint erősítő szájvíz gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaztatik. Két előnye vau : 1., igen batáaos és kiválóan olcsó ára miatt aiudeu más fogcseppet fölöslegessé tesz. CvegecsVékben használati utasítással együtt 40 kr. 1 tuczatnál 25prct. levonat
EGYETEMES Eddig utol
ELETPOR Dr. Gelle éretve hatásábau sz emésztés és vértisztitásban, m^kucs ba-
nem
AU''.SBÜRGI ÉLET ESSENTI.Y Dr. Kie-sow. Makacs hasszü-k üléseknél, rosz e-mésztésnél, aranyeres bánu Imáknál. Egy üvegcse hasz-uálati utasítással 50 kr., és 1 frt. Tuczat számára 2ó prette1 olcsóbb. —
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész & „Szerecsenbez"
Nr. 27. Béos, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban.ajánlja a következő «»ereket.
Postai küldések csak a csomagolási dij 15 kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
Dr. CALLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI. RESTIT ÜTI 0N8 FLLD1D jeles Ezen táblácskák csalhatlan ellenszeréül lovak számára, ira 1 frt. 40 kr. ajánlhatók a bél férgek ellen ; igen kel lemes izük van és gyermekeknek is
FOG-CEMENT, cs. kir. szabad, a fogak onozására, ára 1 frt.
LÁtílZZADÁS ELLENI POR. Ezen por elűzi a lábizzudást és az álula okozott kellemetlen szagot és sgészen artalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
Dr. QÜARIN hires köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
NEUROXYLIN, havasi növényekből készült növénykivonat, csúzos, köszvé-uyes általán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; eróaebb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI KOSZ7EXY T ÜEA, ciioma-gokban á 60 kr., és WEiDINGER-FÉLE
fájdalomcsillapító köszvény-
fAPAiZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 írt. Legbiztosabb szerek, tagszag^atás, köszvény csomók, daganatok sat. ehen,azonnal csillapítva a fájdalmat.
PRENDINI-FÉLE PAST1LLÁK-rekedtség ellen, énekesek és szónokok, uak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 írt 60 kr.
ANATHER1N SZÁJVÍZ. cs. kir. szab. va Iád i, Popp J. G.-től, általánosan mint a legjobb fogerósitó sser ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr, postán 1 írt 70 kr
Dr. CARNERl SIROP Dl PALERMO & leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan ságánál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütések néi, siphilistikus daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántál máknál, székszüküléseknél, rosz étvágynál, vértolulásoknál, főfájásnál. Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
8ÉRVTAPASZ. Kiválóan alkal mázható altesti sérveknél, készítve és ajánlva Dr. Krisi, baseli gyakorlati sérvorvostól. Pléhdobozokban leírással együtt S frt 60 kr. o. é.
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Bu-on
adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban hasz-nálati utasítással együtu
STAJER NÖVÉNYNEDV, mell-éTtü dőbe*egek számára ; köhögés rekedtség ellen, ugy mint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üreg ára 87 kr.
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) leg. jobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és 1 nyolezad fontos fazékakban.
CS. KIR. SZAB. TA.NNOCHININ PO-MADE. A legbiztosabb és legjobb hajnövesztő szer S—10 napi h%>riálst után a haj kihullása tartása megszüntettetik, növése elósegittetik, és természetes színében puhán, fényesen megtartatik, a
Párisban. Ez a párisi és londom ü-j kéregképzés pedig megakadályoztaik. cuUások diplomájával ellátva magasabbitjt Bok orvosi tekintély által «jánltatik, helyen megvizsgálva és nyilvános el-fés számos elismerő levél áll mindenki-adása helybenhagyva Ezen tapasz külö- nek megtekintés végett rendelkezésül.
Dr. MAYER GYOMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
FRANZENSBERG1 VIZ,kő- és egyéb hngybetegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és k6sxftnő iratok, melyek minden üveg mellé mellékelteinek, valamint az évről évre emelkedő elárositás, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyítják.
MOH NÖVÉNY CZÜKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonybaa ki-gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 88 kr.
FOGPOR HEIDER szerint, 1 skaL 40 kr.
tanár előirata
helybenhagy nősen tyúkszem, fagy, minden lehető sértés, harapás, szúrás által okozott sebek, görvály, gennyedés, bélférgek, körömfo-lyis ellen. Egy tégely ára 30 kr.
______ SEEHOFER MAGYAR SEB- é. GYO-
Gyönyörü kiálUtásával a legszebb toi-iMOR BALZSAMA üvegekben 40 kr ki-lett asztalnak is díszére szolgál. Ára váló hatású és biztos szer az aranyér, egy 3 hónapig szolgáló doboznak 2 valamint rögzött székdugnlások, rosz frt- é__emésztés és gyomorsav ellen.
HINTÓ POR, általánosan ismert jeles háziazer, hurút, rekedtaég, köhögés eüen.
VETO RÍNI BALZSAM, havasi növényekből és drága essentiákból, a cs. kir. galicsia országos kormány által megpróbált jelesen és biztosan ható szer,
Wíjdits József kiadó-, lap* é» uroadatnlajdnoa gyonaaitQ avom^ Na^-K^^J^
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a copaiv-bal ssam n ak más kitü nőén ható binamos anyagokkal, aj és idült magfolyásoknáL Párisban a kór házakban használtatik. Cznkorhüvelyek-be vannak takarva a ka ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; eró-sebb minőségű vassal 2 frt
cs v
Ü''

r
«
CT3
S £
o cr cr
-I
m
5* ^
I» o
- g
% I
^ S"
2L S
p. _
wr -
B
O: -
D o<
8s °
= PC
B -i
» O.
f s 2
0
i
- S*
STÜRZENEGGER SÉRVTAPA8ZA ALTEST1 8ÉR VEKNÉL legjobb sikerrel alkalmasva. Ára 3 írt 20 kr., erő-sebb 3 frt 70 kr.
PASTILLES FORTIFICANTES (PASTILLE DE ROMA.) Ezen pastillák igen ajánlhatók mint erősítője és élesztő szere a nemi rendszernek ¿e a nemi életben, an ékül, hogy túlingerelnének vagy ártanának; a férfias gyengeséget eleny észtik még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy úveg ára 10 frt. _
VALODI DOE8CH MÁJZSIR OLAJ,
kiváló gyógyszernek elismerve minden
iÁ„ - . „ — .----. mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló mi-
ideggyengeség, görcs, csús, oldalszurás, nóségű és tisztaizü ttTM i frt
gyuladás. Egy üveg ára 1 írt 60 kr e^y kre?UÍ2éí £
prct. levonat.
-i* a
S I
s i ë
Oí o
D fC
5T ®
w y
i s
09 ? 9
IV -
S ?
S
o. cr o*
o a
i
Melléklet a „Zalai Közlöny'' 1874. évi 94-ik számához.
jövedelem 60 írtra való kiegészítésére a dalárda 1 frt 66 krral járultak. — Fogadják ezért az u^v nevében legforróbb, hálás köszönetünket. Az egjlet e hó 16-án ülésező választmánya továbbá köszönetét kivánja nyilvánítani: Rózsavölgyi Szidónia, Gerő Lina kisasszonyoknak, Kartschmaroff Leó, Ollop Imre, Gerő J. uraknak és Rosenberg testvéreknek szíves, becses közreműködésükért, mely által az estély szellemi sikerét fényesen elősegiték, — mihez azon óhajt lüzzük, hogy a tisztelt érdekeltek továbbra is tartsak meg egyletünk iránti jó hajlamokat és más alkalomkor se vonják meg nagybecsű támogatásukat annak feladata teljesítésében. Keit Nagy-Kanizsán, 1874. november 17-én. A választmány nevében: LÖWINGER IGNACZ egyleti elnök, SINGER SAMU a. k. egyleti titkár.
— Tárgysorozat a „florenczi négyes0
eióadáoára : 1. D-moll négyes Opus posth. Schuberttól, Allegro-változatok, Schorzo-Finale. 2. a) Egy álom, Haydntól, b) Scherzo Rafftól, c) Valtozatok Beethoventől. 3. B dur négyes Öpue 18 Beethoven tol, Allegro, Adagio, Scherzo, La Malinconia.
— Üj kávéház. Csütörtökön, f. hó 19 én Dvittatott meg a »Feketesas* jó hirű vendéglő helyiségeiben újonnan berendezett kávéház. Horváth József bérlő e vállalatával ujabb jelét adá annak, hogy a vendégek kényelméről gondoskodni, kívánalmaiknak mindenben eleget tenni feladatául tűzte ki, miért bizonyára a közönség pártfogása által leend jutalmazva. A megnyitás estéjén a jelenvolt szépszámú közönséget Kovács Gábor zenekara kedélyesen mu-lattatá.
— A vamUi közlekedésben változás történt, melyet egy kissé körülírunk. F* hó 15-től kezdve nem a budapesti idő szerint érkeanek és indulnak a TOnatok az állomásokra, hanem amennyi a helységekben van. vagyis a „napóra" irány adása szerint; Kanizsa és Budapest között 8 perez a különbség, ennélfogva a kanizsai indóhazba 8 perczczel később érkeznek s 8 perczczel korábban indulnak a vonatok; egyébként a legújabb menetrend lapunk mai számában olvasható. A „napóra" szerinti menetrendet mind a magyar, mind az osztrákkormány elrendelte. Laasan-lassan visszamegyünk a régi jóhoz.
— A zala-egerszegi tüzoltó-egylet tombolával összekötött tanczvigalma a rósz idő daczára is fényesen sikerült 8 60 frt. tiszta jövedelmet fredményezett.
f Halálozás. Paizs Boldizsár, a hajdani Somogv egyik vezéregyénisége, az emelkedett lelkű haza ti, a derék, teddhetlen életű családapa, hiroeves ügyvéd, a táblabírói kar egyik legnemesebb alakja folyo hó 15-én hunyt el hosszas szenvedés utáu 74 éves korában Mar-czaliban.
— A keszthelyi „Fürdő-részvény társulat- mult évi jövedelme 813 frt. volt, mely összeget a társulat igen helyesen a fürdő nagyob-biiasára határozott fordítani.
— A türjei altanitói állomásra ujolag pályárat hirdettetik. Fizetése leend ezentúl: 100 frt, teljes ellátás, mosás es agy neműt kivéve. Az állomás azonnal elfoglalható. Értekezhetni alulirttal. U. p. Zala bér. HOCK PAL tőta nitó.
— A garda fogás az idén a Balatonban jól fizet. Oly roppant mennyiségben jelenik meg a garda, hogy 1853. óta nem emlékez nek ily dus fogásra. Egy egy háló nyolezvan, száz, százhúsz mázsa gardát fogott ki egyszerre. A hal oly óriási tömegben borította el a felszint, hogv az evező lapátok nem is vizben, de merő halban mozogtak, s emelkedés közben jobbra-balra szórták a nagy s távolról egészen feketének tetsző tömeg élénk allatait. A parton már várták a fogást a vevők: kocsi kowit ért e minden kocsi megtelt. Valóságos halszüret volt* Potom áron adták és vették. Egy-egy nsgy halásztariszoya gardát, melybe 35 —40 font fér, meglehetett venni harmincz krért. A gardák e rendkívüli s több napig tartó húzásából az ottani halászok gyors és csúnya időváltozást
jósolnak. -
— Rövid hirek A tiílisi szinház leégett, csak a ruhatár 150 ezer rubelnél nagyobb értékű volt. — Nov. 14-én a hó alól as esztergomi prímás kertésze fris érett epret szedett. — Az npatini templomból a szentségtartó legértékesebb részét ellopták. — Cserépváralján (Borsod) egy asszony 2 £ut és 1 leányt szült. — Thaisz budapestvárosi főkapitány rendőri iskola felállítása tárgyában javaslatot nyújtott be a belügy-ministeriumhoz. — A fővárosban a himlőnagyban puBztit. —Egy berlini sörház törzsvendégei kérvénvt akarnak benyújtani Bismarckhoz, hogy a''frakkot buktassa meg. — Boda Ferencz volt honvéd kapitányt, ki 48-ban Csikszékben az első puskapormalmot áliitá lel, f. hó l4-én eltemették. — A gödöllői kir. kastélyban sae-gény gyermekek számára karácsonyi ajándékul meleg ruhákat készítenek. — Brock-haus, a hires lipcsei könyvkiadó f. hó 15-én meghalt. — Koloavárott éjszaki fényt lát-
tak e hó 12-én. — Rajkovice nevű főhadnagy Brassótól fogadásból Bécsig akar lovagolni. — A főváros határában a halászatra adót fog vetni a hatóság. — Petőfi diszkiadásából az Atheneum mult saombatonaz ezeredik példányt adta el. — Az éjszaki sarkhoz az angol kormány jövő évi május hóban két gőzhajóval rendez expeditiót. — A Duna vízállása oly alacsony, hogy a nagyobb hajókkali köziekedé* megakadt. — A Mártonludat a pozsonyi izraeliták küldöttsége az idén is elvitte a feje delemnek. —Duna-Pentelén egy nazarenust temettek el saját udvarán a felekezet szertartása szerint. — „Község Lapja" czimú szakközlöny fog Láng Géza számvevő szerkesztése mellett megindittatni.
Vegyes hirek.
— Hogy jöttek a ¡¿kínaiak a tkea ivásra. Hol a történelem hallgat, ott a monda lép elő regéivel. Az csodálatos történeteket beszél el nekünk arról, hogy miképen honosultak meg a mindenféle szokások és élvezetek az embereknél. így például a bort, sört és kenyeret egyenesen az istenek adták az embernek. A kávét a kecskéknek köszönhetjük. Egy szegény dervis, ki boldog Arábia egyik völgyében csak egy nyomorult kunyhóval es néhány kecskével bírt, ezek egy alkalommal,. midőn a legelőről visszatértek, szokatlan élénkséget és vidámságot tapasztalt. Hógy eme tüneményt megfejtse, más nap követé a kecskét és ugy tapasztalta, hogy azok mohón estek neki egy kis cserjének és annak leveleit, rjrágait és gyümölcseit ették. A dervis követte példájukat és főképen a gyümölcsök élvezete tette őt rendkívül vidámmá és roppant fecsegővé. A khinaiak még theájukról tudnak egy eseményt elbeszélni. Egy jámbor vezeklő, névszerint Darma, ki Kr. u. 495-ben halt meg, levágta szempilláit, hogy az ima és a többi kegy es foglalatosságok közben álomba ne merüljön. Es a thea eme szempillák-ból nőtt volna ki. A levelek leöntésének élvezete azonban csak 600 évvel Kr. u. lett általánossá, minthogy egy khinai császár ezáltal szabadult meg fejfájástól. Mai napság khinai em bert theaedény nélkül nem ii képzelhetünk, és valóban teljes lehetetlenslég csak megközelítőleg is meghatározni, hogy magoka khinaiak menynyi theát fogyaaztanak el. De azért a theaivás náluk csakúgy, mint minálunk, fényűzés, ugy hogy a 3—400 millió khinaiak nagyrésze azt se tudja, hogy mikép ízlik az a thea. Még ama tartományokban sem általános a theaivás, amelyekben a theacsemetét tenyésztik. A cseme ték dombokon tenyésznek, néha 1000 és több lábnyira a völgyek színe fölött, ugy hogy ezek lakói a termesztőktől kénytelenek vásárolni. A szegényebbek a mezőkön vadon tenyésző le velek forrazatával is megelégeszuek. A mennyei birodalom többi tartományaiban a theaivás most oly fényűzés, melyet csak a gazdagabb osztálybeliek engedhetnek meg maguknak. — A szegényebb emberek meleg vizüket ugyanoly kellemesen Í8z»zák, es íoneu támadt ama vélemény. hogy a theivas a khioaiaknál a hid^g víz iránti nagy ellenszenv, pedig igen termékre tesen abban leli alapját, hogy tiz eset közül kilencznél más vizet uem lehet kapni, mint olyat, mely rizsföldeken vezetve körüsztül és rothadt anyagok fölvétele folytán egészségtelenné valt. A foralt viz ivása bizonyosan ősrégi szokás ós szintoly régi minden kísérlet, mely ez italt szárított levelek segélyével ihletesebbé akarja tenni. Eme kísérleteknél a theacserje levelek tűntek ki legjobban azon élettani hatásuknál fogva, melyet eddig meleg viz szürcsölésénél nem tapasztaltunk.
— Jó fogd*. Bukarestből a jelenleg ott időző Suhr czirkusról a következő mulatságos dolgot írják a „Koln. Ztg''-nak : A társulat ath letája, Rigai, birokra hívta ki Románia legerősebb férfiát, és mint hírlett, valaki elfogadta a kihívást azon föltétel mellett, hogy álarczot viselhessen. Ebből azt következtették, hogy az ismeretlen a nagy testi erejéről hires S t o u r z a herczeg. A hazafias románok utolsó zugáig meg-tolték a házat, a vélt román hazafi fényesen legyőste a francziát, erre földetrengető taps a közöusé ; részéről. Másnap jelenté Suhr, hogy athletája revarche-t akar venni .Megint teli ház, megint az idegen óriás legyőzetése. így ment •z hét napon át, hetedik nap azonban véletlenül leesett aa áleza az ismeretlen arczárói, és a közönség nem Stourza herczeget, hanem Augusz-tot, a társaság clownját ismeré föl. Erre szintén nagy zaj támadt, de ezúttal nem a tetszés, hanem a lüh, a sértett nemzeti büszkeség szenvedélyes kifakadása volt az; a közönség berohant az arénába és a két viadort darabokra tépi, ha jókor el nem menekülnek. Azután fölgyújtották a czirkust, mely a lángok martaléka lett volna, ha a dorobanezok a tömeget szét nem kergetik és a bódét fecskendőkkel meg nem mentik. Suhr azonban hét napon át szép pénzt ?ett be.
— Egy pozsonyi lakatoslegény magával ő felségével kezdett levelezést majd ékes prózában, majd a Helikon isteneinek nyelvén, de tárgya mindig nagyon prózai volt: kérvén benne valami segélyt. De a posta-portót meg akarta ő felségének téríteni, mert egy ezüst 20 krajezárost is tett egyik levelébe. Az iratok visszajöttek Pozsonyba a kapitányi hivatalba, mely az illetőt orvosilag megvizsgáltatván, azt találta, hogy még nem őrült ugyan, de mértékietlen ivás által gyakran esik beszámíthatatlan állapotba. Eltolonczozzák hazájába, Tirolor-szágba.
— Uj körrendeletet bocsátott ki a m. kir. honvédelmi ministerium, melyben tudatja a városi hatósággal, hogy a honvédség nyilvántartásából felmentési jogezimök elvesztése folytán a szolgálati állományú honvédségbe beosztandó védkötelesek a főállitasi idény alatt, a "endes sorozó bizottságok, ennek eltelte után pedig az állandó aorozási bizottságok által vizsgálandók meg; — az alkalmatosnak nem találtak, vagy viaszahelyezendők, vagy pedig véglegesen töröltetnek.
— A magyar nyelvel illetőleg a belügy -minister kórrendeletet bocsátott ki a hatósághoz. melyben azt tudatja velők, hogy ha az osztrákhatóságokhoz küldenek magyarnyelvű átiratokat, azt előbb az ő felsége személye melletti ministerium hoz küldjék, hol lefordításuk ról gondoskodnak. Természetes, hogy e ministerium ban most fordítókat kell alkalmazni. Hanem reméljük, hogy & iajtántuli halóságok is gondoskodnak módról, Baját átirataik magyarra fordítása végett, mielőtt hozzánk küldenék.
— A Uypormalom-robbands. K. Fehérvár közelében a Kisfaludnál levő lőpor-malom e hóll-dikén délután 3 órakora légbe röpült. A malom majdnem egészen összezúzatott, a megmaradt rész leégett. Három munkás meghalt, három pedig súlyosan megsebesült és félig leégett.
Papírszeletek.
Színészet.
— Balaton partján bográcsból jóizün evett & czigány.
Mit essel More ? kérdi a pxndur Hallevest, tessék velem U táni. Köszönöm, hát a hal hol van ? Hát birs ass ott van a Balatonban.
A. — Ugyan ktiem mondja meg, as a n5 ott nem sunak a pazarló Siároyaainak a neje ?
B. — Amint én tudom — özvegye.
A. — Mit ? már özveg? e ?
B. -- Igen, sőt ha jól tndom — már mii o-d i k özvegy« I
(M.) Füredi Kálmán első szini kisérleteül vasárnap, nov. 15 én adatott: „Jegygyűrű" — Szigethy 3 felvonásos népszínműve. Közönség igen kevés számmnl. A szereplók közül ki kell emelnünk Gerőt, Szentesyt, Mártont, GerŐnét, G ;rő Lioatés Berzaeuyinét. Füredtrő1 most még nem szólhatunk.— Kedden, nov. 17-én „Sárika a falusi egyszerü*éguhozatottszinre üres ház előtt. A azini e''őadások rend-s látogatói nem egyszer szórakoztak olyankor legjobban, mikor legke vesebben voltak. Az ilyen esték közé számíthatjuk a keddit is. Nemcsak a darab vidított fel, hanem a játszók is igyekeztek közreműködni. Szentesyt ma ismét ai kell emelnünk, mint ki a szelebundit terméaz''uesdéggel személy esi tó. Márton mindig kitűnő bácsi. Gerő Lina kedves Sárika volt. Berzsenyiné a kényes, dölyfös uri dámák légkörében jól mozog, jóllehet igen sokszor nevet akkor, mikor ezt a közönségnek kellene tenni. Tomanóczy az öreg cselédek szerepében mindig otthon érzi magát. Csobánczy, Miskolczy, Rábay s még egy rakás y nem brillíroztak ugyan, de ez egyszer nem sokat rontottak. — Csütörtökön, nov. 19 ón díszelőadásul Erzsébet ő felsége, hónszeretelt királynénk névnapjának tiszteletére Verban-chich Nándor ur műkedvelői közremükö désével adatott: „A király házasodik" czimű udvari vígjáték Tóth Kálmántól. Verbancbich ur jóakaratát mi méltányoljuk; mi tudjuk, hogy a színpad deszkái sikamlósok, mi tudjuk azt is, hogy mit tesz oly egyénnek, ki szin-házba ritkán jár, színpadra fellépni olyanokkal, kik azon ebédelnek, vacsorálnak és alusznak, s mert ezer meg ezer péklát látunk, hogy ez uióbbiak közül sokan vannak, kik egy hosszú életen át még lépni sem tanulnak meg: dicsérettel jelezzük és adunk kifejezést azon tapasztalatunknak, hogy Verbanchich ur a helybeli műkedvelő társaságnak hasznos tagja leend. Adja Isten 1 — Gerő, Márton, Szentesy jól ala-kitottak, — Geróné és Gerő Lina tetszéssel játszottak, sőt ez utóbbi többször kitapsoltatott. Az előadás előtt „A kegyelet ünnepe" némaképletben szép csoportozattá alakult az összes személyzet.
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyaett piacaiárak Nagy-Kanizsaváros piaezbiztosi könyvéből: 1874 évi november hó 18-án.
Gabonamüek: egy alsó auast mérő nerint, Buza 87 — 90 fontos 4 frt 2b kr , 85 — 86 fontos 4 frt 10 kr. 88- 87 fontos 4 frt. — kr. Rozs 74—78 fontos 8 frt 25 kr. Árpa aerfőzéare 68—70 fontos 3 frt 20 kr. eUtásre való 2 frt. 80 kr Zab 1 frt. 90 kr. Repcze - frt — kr. Lisztuemüek: egy bécsi mázsa «érint. Liszt legfinomabb 18 frt. — kr. Zsemleliszt 10 frt — kr. Fehér kenyérlisat 8 frt — kr. Fekete kenyérlisat 7 frt. — kr. Búzadara 18 frt. — kr. Árpakása 12 frt. — kr. Rizs 15 frt — H Ü -v e 1 y e • e k : egy alsó anszt raérS szerint. Borsó 5 frt- — kr. Bab 6 frt. — kr. Lencse 7 frt. 60 kr. Köles 6 frt — kr. Hajdina (pohánka) 4 frt. — kr. Ku-koricza 2 frt 60 ki. Burgonya 1 frt — kr. H u s: egy bécsi font szerint. Marhahús 28 kr. Disznóhús 32 kr. Jubbus — kr. Borjohus 32 kr. Z a i r f é I é k : Disznózsír 60 kr. Marhazsir 60 kr. Szalonna 42 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 35 kr. Stearin-gyertya 56 kr. Faggyú-gyertya 32 kr. Bor: egy. alsó anszt akó 40 pint szerint O-bor 10 frt — kr. Uj-bor 8 frt- — kr. Sör: egy alsó auatr. sörakó 42 pint
Sxerint. Legmagasabb 8 frt — kr Legalacsonyabb _
frt. - kr. TQiif»: 1 béc«i öl 36 hüvelyk bosaxu. f Büklcfx 13 frt. - kr. Tölgyfa 6 frt. — kr. Kőszén egy bécai n.ásza 70 kr. Faszéu egy métő 70 kr. 8 k é n a egy bécsi mázza szerint 1 frt 50 kr. 8 z a I m a 1 ft\ — kr- Napszám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezés nélkül 1 frt. - kr. Élelmezéssel agy nő 50 kr. Él el mezé* nélkül 70 kr. Élelmezéssel egy gyermek 30 kr Élelmezés nélkül 60 kr. Kiadta :
(P- h.) Maninger József, __V. aljegyző.
Szerkesztői tizenet.
1606. K. Nemesvid. Ez évre már nem lehet. 1507. R. Hodos. Magánlevelet azonnal Írtam. Többit szóval.
1508 8 Mzgyar-Szerdahely. A kötvényt még
vis»zatartbatám.
1609. H Légrád. Köszönet Várunk!
1510. „Zrínyi Péter levete a siralomházból* köiznnjük, a többi Ígértet is kérjük.
1511. D. Buda-Pest. Kivánata szerint vissz*«
küldöttük.
1512. K. B. Sajnáljuk, hogy nem találkoztunk, de hisz tudtad, hol valék.
1613. A. Bnda-Pest. Személyei találkozásig felfüggesztettük a válaazt
1614. 8z. Buda-Pest Becse« Ígéretedre számolunk. Fogadd üdvözletünket!
16:5. 8. Helyben. Ismétlés lett volna kösléae. 1616. Gyöngyóa. Sajnálatunkra nem szolgálhatunk valatn«-nnriv«-l.
1517. Sz Kaposvár. Honn nem létüak okozta a késedelmet.
1618. B. B Szívesen veazszük.
■ove»ber 22-ti) soveabsr 28-if ■ 1874.
1 Hó- és heti- Katholikua nap- fiotestána
nap tár naptár otj.
47} K. Ev. A végső pusztulás iszonyairól. Máté
MIV. Pr. Ev. Lnk. XVII. - G. Ev. Luk. X 25—37.
2i Vssárssp D. 26 Cecil D. 25 Cecil **
23 Héttő Kelemen Keleiaen ff*
24 Kedd Flóra Emília
25 1 Szerda Katalin sz. Katalin
26 Csütörtök Konrád Konr.
27 P^.tek Ákoa Virgil
j 28 j Szombat Sosthen . Günther m
Érték- es váJtófoJyam november. 21.
D*/e metaliques 70.10: Ö*/9 nemz. icölcaön 74.65; 1860 ki álludalmi kölcsön 109.675; bank-részv. 9^6 —; hitelintézeti részvények 236.25; I.ood>>D 110.25; magyar fölutehermeniesi kötvény 78.- ; Jeneavári föld teher mentési kot-véuy 77 25; erdélyi fóldtehermentési kötvény 75. —: horvát slavon foliitehermnntéHÍ kötvény 79.00; ezüst 104 60 ; cs. kir. arany 5.257, Napoleond''or 8.891/,
Vasúti menetrend.
Érvényes november 15-től 1874.
A kanizsai időtmutató óra 3zerint, indul k«tnis»áról
{Kanizsai vaapályán az órák pontosan a halvi id.''t
mutatják ) Vonat hova:
szám óra Perc. Id4
•2ü5 Kazék, MoUáos.Dombovár a Fiúméba 6 2 reggel
215 Mobara, Zágráb és Oombovárra 2 32 délat.
212 Kudára..........6 17 reggel
202...........1 52 délst
204 ........... 10 87 estva
813 Szombathelyre (innét délután & óra
26 p«rezkor tíécabe) . . 5 37 reggel 3''»1 Bécaba(Szombathely, Bécaujh felé) t 1 délut.
311 „ „ „ „ 10 47 estve
203 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 42 raggsl 201 „ n n Grácz ás Bécabe i U délut.
213 „ „ — „ M „ tl 87 estre
Érkezik KaiiimárR honnét:
216 Mohács és Zágrábból.....)4 8 reggel
206 Eszék, Mohács, Fiume s Dombovárról 1 23 délut
218 Fiume és Dombovárrol .... 9 46 estve
203 Budáról .........4 17 reggal
201 „ .........1 51 délut
211 „ ......... 9 28 estve
214 Szombathelyről....... 10 25 reggel
302 Bécsből (Bécaujh. Sxomhath. Mől) 4 2$ reggel
312 „ * „ 10 10 Mtve 214 Orlcxből, (Pragerhof felől) 4 44 reggel
202 Trieszt- Bécs Gi Icából „ . 1 18 délut — — ., „ . 10 18 estve.
204
Felelós szerkesztő: Bátorü Lajos.
Cirkular.
Wir erlauben ans nachstehend auf unsere billigst gestellten Herbst-Preiscourant aufmerksam tu machen, und werdeu wir auch wie bis jetzt bemüht sein, den Wünschen unserer geehrten Abnehmer n»cb jeder Richtung nachzukommen und durch reelles und solides Gebah-rt-n das Vertrauen unserer P. T. Kunden uu.* immer zu erhalten.
Durch unsere Verbindungen mit de« grösst»:n Fabriken des ContinenU haben Euer Wohlgeboren die güu.Ntii;e Gelegenheit, Ihren Uidarf bei einer ersten Bezugsquelle zu Fabriksirenen zu deckeu.
Unsere Artikel sind durchgehi-u«lfc b«-s< r Qualität, und führen wir aämmtliche Waaren zu 3 verschiedenen Pieisen; der erst angemerkte »*t 2. Qualität, der zweitangemerkte 1. Qualität und der drittangemerkte Preis ist tlnriip, ii,*-Qualität.
Auf Verlatigen übersenden wir c h.j I u.- Preircourante und Muster-Abschnitte franco uud Kfai.s hff. ctuiiuug per Nachnahme Achtungsvoll
Die Wiener Kattun Druckfabrik »-Niederlage Stadt, Huprechtsplatz Nr. 3.
Druckwaare.
Eig. Erzeug. Percalin-Hemdstoffe, per Kür a -0, ^3. 25 kr.
Cosuiauoser Erzeug. Percalin-Hemdst;>tfr per Elle ä 25, S5 kr.
Möbelpercail uud Mobelcreton per IUI-'' a .0. :>5, 40 kr.
Cosm. Leder für Damen- und Kinder-Anzüge, per Elle a 40, 42, 45 kr.
Gemusterte Cosmanoser und französischer lir-iJ-lau tili, per eile k 30. 35. 40 kr._
Glatte weisse Baumwollwahre.
Chiffon und Hemden-Shirtiug, {¡er Eile ä :i0, 26. SO kr.
Weisse Brillantin und AtlasgratL, per Elle i 25, 30, 85 kr.
•I, fransösiche Piquets in allen Farben, per Elle a 45, 50, 60 kr.
\ gelber Nanking, per Elle 4 20, 25, :*0 kr.
4/4 chamoi- und weisser Nanking, p*r Elle a 30, 35. 40 kr.__
Tüchelwaare.
1 Dtzd. Kinder-Battisttüchel, mit farbigen Kanten ä 80. 90 kr., fl. 1.
1 Dtzd. Damen-Battist''üchel, gesäumt mit farbigen Kanten a fl. 1, 1 20, 1.40.
1 Dtzd. Dameo-Jaconettucnel a fl 1.60,2.50.3.
1 Dtzd. Herren-Taschentücher, gesäumt mit färbigen Kant.-n ä fl. 2.50, 3, 3.50.
1 Dtzd. weisse Rumburger Leinentflchel ä fl. 2. 3, 4.
1 Duo. weisse Inländer Leinentüchel » tf *•. G. 7.
1 Dtzd. weisse Belfaster Bauist-Leiif ncüchel a fl. 8. 9, 10.
1 Dtzd. Belfaster Leinentüchcl, mit farbigen Kanten ä fl. 5. 6. 7.
1 Dtzd. Foulard- oder Kattun-KopftücheJ, eigenes Erzeugniss ä fl. 2, 2.50, 3.
1 Dtzd. Foulard- oder Kattun-Kopftücbel, Cosmanoser Erzeugnis* ä fl. S, 3 50, 4.
1 Dtzd. färbige Taschentüchel ä fl. 2. 2.50, 3.
1 Stück Herren-Seiden-Foulardtaschentuch mit färbigen Kanten, das Neueste ä 80 kr, fl. 1-20. 1.50.___
Engl, glatte Schafwollwaare.
Schwarze und glatte farbige Orleans, per Elle 40, 50. 60 kr.
Schwarze und glatte farbige Demi-Lüster, per Elle i 70, 80. 90 kr.
Schwarze und glatte farbige Seiden-Lüster, per Elle ä fl. I, 1.20, L50.
Schwarze Sammte, per Elle 80 kr., fl. I, 1 20.
Schwarze Silk-Kleider-Scmmte, per Elle fl. 1.60, 1 80, 2.
Färbige gestreifte Kleidersaitmte. das Neueste für Damen-und Kinder-Anzüge.pr. Elle fl l .50.
1 .stück 30 Ellen weiss, blau, melirt oder farbig Barchent 4|« ä fl. 7, 8, 9. 1 Mück 30 Ellen weiss, blau, melirt oder far-
hi«e Barchent \ ä fl 10, 11, 12. 1 ütück Sehn Uri- oder Pique-Barchent T\a a fl.
8. 9. 10.
1 Stück Schuürl- oder Piqui-Barchent */« * A»
9. 10. 12.
i stück Schuürl- oder Pique-Barchent */» ä fl.
10. 12, 15.
1 Elle hochprima Wattwoll-Barcheut ä 40 kr. l-ameu-l''iquerycke per Stück fl. 2.50, 3.50. 4.50. Kiuder-PiqueJecken, weiss oder färbigper Stück iL 1, 1.20, 1.50.__
Glatte Leinecwaare.
4i4 30 Ellen Garnleinwand per 8tück fl. 6. 7, 8.
HO Ellen Garnleinwand per Stück fl 8,9 10. *|4 30 Ellen gewaschene Stuhlcreasleiuwand per
Stück fl. 7, 8, 10. \ 30 Ellen gewaschene Stuhlcreasleinwand per
Stück fl. 8. 10, 12. •|B 50 Ellen Belfaster Webe per Stück fl. 12, 15, 18.
\ 50 Ellen Llollender Webe per Stück fl. 16,
^0. 25.
\ 5* Ellen Rumburger Webe für Herrenhosen per Stück fl. 20, 25. 3o \ 54 E len Rumtiurger Webe für Damenbem-deu fl 30, 35. 40. 54 Ellen Itumburger Webe für Herrenhemden fl. 40 50, 60.
Die Weben kiud ausschliessliches Fabrica: May &. Holfeld.
Leintücher ohne Naht per Stück fl. 3. 3 50, 4,
D a m aa t-W aar e.
Weisse Garoituren in Halbleinen-Damast.
6 Pers. 12 P rs. 18 Pers. 24 Pers.
fl. 4, fl. 7, tl. 10, fl 14.
Weisse Garnituren in Reinleinen Jaquard. 6 l''ers 12 Pers. 18 Pers. 24 Pers.
ü 5, fl. 9, ± 14, fl. 20.
Weisse Garnituren in Reinleinen-Damast. 6 Pers. 12 Pe~s. 18 Pers. 24 Pers.
(1479—5)
Cirkulär.
Durch den günstigen Einkauf nachfolgender Speclalitäten sind wir in der angenehmen Lage, dieselben zu besonders billigen Preisen.
ausverkaufen zu können.
Achtungsvoll
die Wiener Oattun-Druck-
Fabriks-Niederlage, Stadt, HuprerhUplatz 3.
ti. 7, fl. 12, fl. 18, fl. ¿4.
I 1 Dtzd. färb. Dessert-Servietten fl. 2, 3, 4. i 1 Dud. weisse Dessert-Servietten fl. 2, 3. 4. I Damast-Handtücher per Elle ä 25, 30, 35 kr. Reinleinen-Handtücher per Dtzd. fl. 4, 6, 7. Keinloiuen-Servietten per Dtzd. fl. 4, 6, 7. 1 Stück •/« färbiges Kaffeetuch 80 kr. Reinleinen-Tischtücher \ fl. 2, 2.50, 3.
Barchen t waare.
1 Stück 30 Ellen weiss, blau, melirt oder färbig Barchent V, ä fl. 6. 7, 8.
IS If
fl. 3, 4.50, 6.
,4 fl. 4, 5.50. 7.50.
MU fl- 6, 8, 10.
Reinleinen farbige Garnituren.
6 Pers. 12 Pers.
fl. 4, fl. 8.
1 Garnitur Decken, 2 Bett- und 1 Tischdecke ä fl. 10, 12, 15.
Bei Bestellungen bitten wir anzugeben, ob 2.. 1. oder Hochprima-Qualität gewünscht wirc. Bei ganzen Ausstattungen oder grosser Abnahme besondere Preisermässigung.
Auch bitten wir die AJreste genau zu beachten : Nur Ruprechtsplatz Nr. 3, rückwärts der Ruprechtskirche, vis-ä-vis dem Eingang der Sacristei. -
Ezen krajczá r-h i r d e t é s
intatja, hogy minden versengésnek el«je van véve. Daczára annak, hogy az
U489
II kr 5 db jó acaéltoll l kr 2 db tolltartó 1 kr 1 db irka
|l, 2, 3, 5 kr mindenféle illatos szoba tüzjáték kr 1 kávéskanál érczből, ezüstözve
kr 1 db finom pipereszappan kr egy czélszerü kulcsfogé kr egy bekenőkefe
I kr 2 csomó finom havanuah
szivarpapiros kregy patent czipő- és keztyüfüző kr egy radirgnnimi kr egy örök naptár kr egy finom jegyzőkönyv kr egy fiuom jóíllatu pecsétviasz ttr egy pléhtálcza kr egy finom z»ebgynfaUrtó
viassgyertyácskákkal töltve kr °gT palaczk bécsi haladás-teuta
kr egy divatos fényképkeret kr egy festékszekrény 12 szinttel és ecsettel kr egy rőf gyújtó (Lunte) kr *gy ezüstözött gyüszü kr egy ssebtükör kr egy szájharmonika kr egy pár harisnyakötő kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve kr egy zseb tüzelő azer kr egy lánykafogó kr egy csinos óralánc* kr 1 iámparaanchette üvegből kr egy ezüstgolyó, legjobb tisztítószer érez számára kr különféle játékszerek kr különféle társasági játékok kr t szép képeskönyv szöveggel kr 1 fiuom női melltfi (Broche) kr egy csinos gyürü kr egy czélsserü keletmutató kr egy kávétál exa
2) 5
né/.ve minden várakozást
kr egy finom késalj (rasstli) 5 kr egy fittom gyertyakörző 5 kr t glicerin- v. növényszappan 5 kr <>gy finom viaszkenőcs 5 kr egy körfésfi kautschukból 5 kr legjobb n«v«iny fogkenőcs 5 kr egy Uicarékperzsely pléhből 5 kr egy p>ir nsdrágóvó 5 kr csinos pléhtr xnhiták 5 kr vadász- vngv jelzCnip 5 kr 1 szivartárcza uj és czélszerü 5 kr egy dobuz 3 do fiuom pe-
csétviaszszal 5 kr 12 db irón 5 kr egy foldozófa (Stoppholx) 5 kr a leg''S''bb fénykép
5 kr egy szivarvég fosztó
5, 10, 20, 30, 40, 50 kr különböző hölgyek, urak, fiuk és leánykák számára ajándékul alkalmas tárgyak.
6 kr egy Mczat hajfodrótekercs jó bőrből
gyermekóra lánczczal kr egy fiuom uri selyemcsokor i tiii<>in jegyzők, naptárral 1 doboz 12 db finom színnel 1 valódi tajték''szivarszipka egy finom garnitur, melltü s fülbevaló 10 kr egy Üvegcse legfinomabb
illatú hajolaj ¡0 kr egy ollóláoc.z 10 kr 1 feltűző fésű bivalszarvból 10 kr 1 jó lakat böröndök számára |0 kr egy fokmérték, bécsi és
fianczia mérték számára 10 kr egy szép legyező 10 kr lpár kávéfindz«a porcellánból 10 kr 1 desierttányér porcellánból 10 kr egy czélszerü szivargép 10 kr 100 db finom varrótő, válogatva 10 kr egy jó pénstárcza
10 kr I o kr 10 kr 10 ki
8 10 10 10 10 10
kr kr kr kr
áruezikkek felülmúlnak.
egy pár gyermekharísuya pipa szárral
egy szivarszipka tajtékból egy csukorszóró |0 kr egy függő gyufatartó |0 kr egy öv bőrből JO kr l fin. aranybronz medaillon 10 kr 1 csinos óratartó bársonyból |0 kr egy sárkefe fO kr egy finom goraböszlet ing-elő, mell és gallér számára kr egy czélszerü dugaszhazó kr egy tizedes mérték kr egy burnótszelencze eST JÓ olW aczélból kr egy zsinór valódi korál kr eg>- üvegcse legjobb folt-
tisztító víz vagy szappan kr egy suépen feöltöxött baba kr egy fogkefe kr egy fiuom fodrászfésfi ®gy P*r divatos fülfüggő
hallatlan árakon hirdetvék, mégis minőségükre
10 10 10 10 10 10
10 10 10 10
10 kr 1 bödönke hajerősitő kenőcs 10 kr egy kötőkosárka 10 kr 1000 db jó fafogpiszkáló |0 kr egy ruhaporoló |0 kr egy fodrozófa 10 kr egy divatos óraláncz 10 kr 1 albrm 12 bécsi tájképpel 10 kr egy tollkés 2 késsel |0 és 20 kr finom sétapálcsák 15 kr 1 pár nagy erős uri kapeza |5 kr 1 pár nagy erős női harisnya |5 kr 1 pár czérna keztyü nőknek 15 kr egy plai-lszij bőrből |5 kr egy evőkésxlet. villa és kés |5 kr egy üvegcse finom illatszer |5 kr 1 üvegcse vaiódi kölni viz 15 kr egy finom olló 20 kr egy pár uri czérna keztyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy voaó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
20 kr egy fejkefe, jó minőség 20 kr egy balhafogógép 20 kr egy zsebhévméró, jól szabályozva 20 kr egy czélszerü kestyütágitó 20 kr egy finom zsebkefe ftUü s tükörrel
20 kr 1 pár virágvása porcellánból 20 kr egy jó optikai látcső negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, hosszú női harisnya
20 kr 1 csinos varrópárna sróffal 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egéss evőeszköz, kés,
kanál és villa 25 kr 100 db finom levélpapirosl 25 kr 1 napóra jhi szabályozva 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 orrszemüveg, optikai üveg 30 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy patent köszörűkő minden vágóeszköz számára 30 kr legújabb angol szoptató-üvegek, melyek által minden dajka nélkülözhető 35 kr egy földgömb a föld minden népei képleges ábráival 35 kr 1 gyermekazinhás figurákkal 35 kr egy nagy erős iskolatáska szíjjal
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyó 1 frt 20 kr egy nagy jó esernyő 1 ft 30 kr 1 szobaóra. jól szabályozva, két évi jótálÜfe mellett 3 frt egy teljes iróasatal-össslet bronz öntvényből, 10 dbból állván : 1 tentatartó, 1 levél nyomó, 2 magas gyertyatartó 1 kézi gyertyatartó, 1 hév mérő, 1 gyufatartó, 1 óra tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó
Ingyen és bérmentve kap bárki egy kis képekkel ellátott árnlajstromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felsorolra.
FRIKDMANN BAZAR Bécs, Praterstrasse 26.
Preiscourant:
1 Dtzd. Kindor-Battibt- l ascnentüchel mit färb. Kante 85 kr._
1 Dizd.Madcaeu--tfattut-T«Jcuauiücuei mu tarn.
Kante und gesämat fl. t._
1 Dtzd. Damen-dattist-Tascuentucnci mit färb.
Kante und gesäumt fl. 1.30._
1 Dtzd. Damen-Jac0net-Ta»cüentücnel mutäib.
Kante fl. 1.60._
1 Dud. Herren-Taschentüchel mit färbiger Kante und gesäumt fl. 2.^0. Dieselben in Hochprima mit den eleg. Mustern fl 3.
1 Stück Damentüchel in Hochprima-Battibt-Clair rnit jedem beliebigeu M.ouogr.tmm-Buco«tab.
gest.. (.bandarbeit) 80 kr._
1 Dud. w« ibse LeinentUchel fl. 2.
1 Dud. eugl. UesundheiU-FroUrtücuer fl. 6,
praktischer und be^zer als 8cüwamm._
1 DUd. eng. Piqué-Haiiutüciier tl. 5. 1 Dud. türa. ba ie-uanutücher fl. 9.
1 Paar (2 Stückj Piquebettdecken in bunten blauen oder brauneu Zeichnungen fl. 6.
1 StdcK Bettvorleger aus buntem gebCüoreneu
Teppichstoff fl. 2.50. 1 St. Bervorleger in grösserer Sorte fl. 3.50.
1 Stücit Seiden Cachw-uez tur Dauten fl. 1. 1 St. Seiden-Cachenez in grösserer Sorte Hochprima fl. 1.50.
1 St. Berl Wolí-Cach. für Herren fl. 1. 1 St. dass. in Hochprima fl. 1.50.
1 öt. Seiden-Cachenez für Herren fl. 2. 1 St. dass. in Hochprima fl. 3 und 4._
1 Garnitur Tischzeug 1. 6 Personen fl. 4.50. 1 Garnitur Tischzeug f. 12 Personen fl. 9.
Auf geehrtes Verlangen senden wir complet-'' ten Preiscourant unseres Lagers und versichern nur gute Waare zu liefern und bitten schliesslich um genaue Beachtung unserer Firma und Adresse.
Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Niederiage.
Stadt, Raprechtsptatz Nr- 3,
nur riickw&rt* dtr Kirchs, vis-d vis dem
Eingänge zur Sacristei. Pf* Wir bitten diesen Preiscourant anfzubc-waaren, da derselbe nur selten veröffentlicht
wird.
a t. olvasó közönségre nézve egypár sort kockáztatunk
a valódi
Wilhelm-féle
4 \
antiarthritis, antirheuraatikus
vértisztitó thea
fölött, mint következik : Dr. Rust egy nyilváuos gvrtléseu e gvógysz.-rről igy nyilatkozzék •. A Wilheln-féle vértUxtttó thea «egérdemli a »épuyógyrar »•vet. mert évenklnt ezer Mzaayitékát adja köazvenyes es eaázos báatalaak alleai hatékonyságanak — egy oly szer, melyhez a gazdag ugy, mint a szegény örömest folyamodik é» biztos aegélyt vár ; egy oly szer. melyet a leghíresebb orvosok tapasztalatai aját.lanrtk — Dr. RSder irá a „Medecinlscbe Wocheaschdft- ben (Í87li. .A Wilhelm-fé e vértisztitó the* egy, az orvosi térvények szerlat igen sike fiit vegyfiléke oly növény anyagoknak, m-iyeu köi-vetlen ax eiuberi bőrre hatnak, a melyek áJul a csúzos bánUL mak elnvoinathatwk. — Oppolczer tanár és udvari tanácsos egy köszvényes ágya el"tt a következőket mondá : A Witbiim-féle vértisztitó thea nagy pártolást és flgyeiaet igényel, mert sok betegnek, kiknek ajánláa, «agy könayebbilést «zorzetL a4U6-4)
Ovás a hamisítás és felcserélés elien.
A valódi Wilbola-féle antiarthritis, antirh^umatikus vértisz-titó-thea csak az első nemzeti Wllbela-féle vértisztitó-theagyárban Neuukirchenb^n Bécs mellett, vagy altalam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva l frt., a bélveg es pakolás-dij 10 kr
A t. cz. kösönség kényelmére a valódi Wllbelm-féle antiarthritis és aatlrhtaaatikM vértlsztité thea kapható :
Nagy-Kanizsán : Roaeaberg Ferón ez urnái. Zágrábban : Míttl-bach Zsigmond; Kőszegen: Csacsinovits N, Keszthelyen: Rosen-berg Kmanuelnél; Kaproncaán : Werli gyógyszerés*; Sopronban : Wrchorszky; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógyszerész, Szat-mártt: J. Bossin gyógyszerész uraknál.
A maga nemében egész Eoropában
a legnagyobb, több oldalról rendjelek- s 12 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első es, kir. udvari fehérmüek gyára
BéOBt>en,
Raktár: 25 Mariahilf, IlauplMtra^ae 25.
mely szoros értelemben vett szilárdsága s minden darabon számokban látható árak, s gyártmányainak roppant mervü előállítása álul már annyira vitte, hogy a nagybaui kivitelt, valamint a kisebb részletekbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő által elérhetőt, ezenfelül teljes jótállás mellett rend-kivülileg olcsó a legjobb minőségit áraczikkeket nyújt s biztosit
t. cz. vevőinek. Levélbeli kívánatra a megrendelések egész Magyarországra gyorsan és pontosan eszközöltetnek, s a nem tcsthes illő darabok visssavétetnek.
Angol chltfon-iogek gallérral vagy anélkül, szebbek, mint a vászon ingek (levélbeli megrendeléseknél a nyakkörnyület mértéke mindenkor megkiván-Utik), darabja 1 frt 80 kr., 2, 2.50, 3—3.50, a legcsinosabb * leggyakorlatíabbak.
Runtbnrgi vászon férfiingek,
(a nyakmérték megkívántatik) 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak.
Gallérok legújabb minta, l tuczat ára 2 k. 3—4 frt (nyakm. megkívántatik.
Férfi nyakravalók vagy talon nyakkötök darabja 75 kr. 1, 2, 3 frtíg a legújabb.
Férfi lááravalék 1 frt, 1.5C, 2—2 50, 3 frt, lovagszabás, franczia vagy magyar mintára.
Gyapot egészségi ajJasokCJac-ken) 2, 3, 4 frt, selyemből 6, 7 frt, ködmönös vagy szövött lábra valók 2, 3—4 frt (véd a köszvény ellen.)
Mi vászon-ingek, simák 1.50,
2 frt, finom nur okvarrással
2 frt 50 kr., valamint svájcsi forma, uj minta, himzéssel 3, 3.50, 4—5 frt. ugyszinte legfinomabb rumbargi vászoningek himzéssel és csipkével 6, 8, 10 frt.
Nói éji vagy télíiagek hosszú
ujjal 3 frt 50 kr., hímzettel 6, 7 frtig.
Női lábravalók, vászon, per-kál vagy barchetből 2, 2.50,
3 frtig, himzéssel.
Nöi pongyola vagy éji cor-tettek legfinomabb chirtingből
2, 2.50, franczia batisztból, hímzéssel 3, 3.50, 4 frt
Egétzségtartó mellény vagy nadrág gyapjából dbja 1 frt 50, 2 frt 50 kr.
Egétzségtarti mellény vagy nadrág finom merinogyc.pjuból kreppszövetszorü, véd csúz s megfázás ellen, a legegészségesebb férfi,vvagy nőnek is ajánlható dbja fehér v. színes
3, 4, 5 frtig, m legfinomabb selyemből alsó ingnek 6, 8, 12 frt.
Harisnyák (időjárás szerinti) a láb hosszúságának megmérésével tuczatja 4, 5, 6 fit.g, a legfinomabb s legszebb gyapjúból fii d''cosse szerint színezve hímzetten 8, 10. 12 frt.
Hölgyharisnyák fehér vagy színes tuczatja 6, 8, 10, 12, 15 frt
Igen elegáns férfi v. hölgy batisztzsebkendők, különféle sxinesett körzettel tuczatja 3, 4, 6, 8 frt, legfinomabb 16 frt.
Nii alsó szoknyák perkálból vagy finom barchetből 4 frt, hímzett betéttel 5, 6, 8 frtig, uszálylyal vagy dissöltözethez.
Nöi harisnyák vagy férfi kap-CZák, tuczatja 5,6,8, 10 frtig a legfinomabbak.
Nii fűzök, fűzőre (a derék környflletmértéke megkivánU-tik) 3, 4, 5 frt.
1 tuczat vászna zsebkendő 1.50—2 frt, nagyobb s finomabbak 2.50,8.50. 4,5 —8 frtig.
l tuczat czérna batisztkeadö
6, 7, 9—10 frtig a legfinomabbak.
Asztal- v. törölköző-kendők tuczatja csak 5, 6, 7—9 frt, dam.
1 asztalteríték vászaahél 6 személyre (1 abroszszal ahhoz
illő kendőkkel) 5, 6, 8—10 frt, 12 személyre mégegyszer annyi.
30 róf szraes ágynemű, dbja
7, 8, 9—10 frtig,
30 rőf fehérített kézi foaáJ-vászon, s dupla csérnábói fe-héritetlen 7.50, 9.50, 10, 13, 15 frtig, igen ajánlható.
30 rőf V4 széles rambvrgi vászoa. dbja 12,13, 15 -í 8 frt.
40—42 rőf kitűnő takáos-vászei (finom ágynemfire vagy 12 n5i ingre) 14, 15, 18, 22, 24 frt.
48 rőf beigal takáesvászon
22, 25, 30—35 frt kitünőleg szép,
50—54 rőf hasonlíthatlan jóminőségü raaborgi vagy hollandi vászea (kézifonat s 7<
*
s
széles) 30, 35, 40, 50 —60 frt.
LEVÉLBELI ME6REN0ELÉSEK (bármely nyelven írva) a vidékről készpénz beküldése vagy atánvét és jótállás mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
19* A megrendelési levelek ekkép czimzendők :
Wien, k. k. Hoflieferant, (Rftaríabilferstrasse 25.)
50 frtic terjedő bevásárlásnál l hímzett női garnitúra
ráadásai atfattk. (1484-6.)
ÜAGV-KANIZSA, 1874. noTember 26-án.
QétZ«tí»í
; egeaj «vre
<él erre RffV
■ > xfsn
t«ti ti ar : *
rre - • 3 frt. V
II
10 kr.
HlrSetestt
6 hasábot petítsorbao 7, tnáaodaxor 6 s minden további torért 6 kr.
XYILTTÉRRKN toronriot 10 txrin v*-
:acn«ir fel. Kinrutárí illeték minden jegyes hirdetésért külö 30 kr. fizetendő
inden íj kttlöní
1 1
I ■
Tiisenhamadik évfolyam,
-SOMOG
A. lap ueüexai rén< Jietó közlemények »'' n ertet* tóhex, —
icyaci rét »ét illaté
közlemények padig _. titdóhM bármsuna m-l
OZLÖN
SAGY-KANIZSA «lutleOr. Bérmentetlen levelek csak ismert mnakstár-»aktól fogadtatnak el.
Kéziratok viasza nem
küldetnek.
1 Kéaú
i
._____—
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .¿alamegyei QazdasáQi egyesaiet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s ioarbank", a , nagy-kanizsai takar ék Dénztór-a .Zala-Somogy'' gőzhajózási részvónytársulat, ugy a .zaia-egerszegi torna-tüzoltó egylet* s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője
Ketenklnt kétszer, vasarnap- s csutorákon, megjelenő vegyes tartalmú lap,
Zalamegye alispánjának évnegyedes jelentése.
(Folytatás.)
A személy- és vagyonbiztonság elleni merényletek közül emberölési esetek következők fordultak elő: Kovács József szom-b atfai lakos neje aug. 3Ö-án a rédicsi he-gyen, tulajdoo pinczéje előtt sótöró bottal ígjonüttetett. A tettes nyomoztatik. Barbás Sándor sümeghi illetőségű 44-ik gyalogez-íedbeli katona a szept. 27-én történt verekedés alkalmával kapott snlyos testi sértés következtében meghalt. Marton József ka-rosi lakós 24 éves fiát megfenyitvén ót egy vasvillával ugy találta megQtni, hogy a fiu azonn?l meghalt. Horvát János szolga Tárnokban Szalai Pál gulyás által okt. 3-án egy kaszával oly mértékben vágatott meg, hogy sebei folytán 3-ad napra meghalt. A tettes elfogatott. Az emberölési esetek közé tartozik a tettest illetőleg Rad-lofszky utkaprónak felebb már előadott
agyonlövetése is.
Gyilkossági esetek következők történtek : Hodosáni Kalács Ferencz a lótól vaj-lási szándékból házához jött egyéneket üldözvén, az általa már elfogott egyik tolvaj által halálosan mellbe lövetett. Tóth Lőrincz niibálybázi juhászbojtár szept. 15-én a beczei csárdában két ismeretlen lettes, gyanú szerint azonban Holport, Fercsák és társai által agyon veretett. A tettesek nyomoztatnak, és ezen eset folytán a beczei csárda hatóságilag beszüntettetetL
A feltöréssel párosult tolvajságok a lefolyt 3 hónap alatt kisebb szamban követtettek el, mint egyébkor. Feltörettek 2 pincze, 1 padlás, 1 mészárszék, 2 kamra, 3 bolt, 8 szoba, összesen 17. Eltol vajoltattak
a padlásról 350 frt. áru ruhanemüek, egyik j szobából 750, a másikból 450 £rt. készpén-,-egyik boltból 1000 frt. áru kelme és 480 frt. készpénz. A többi eltolvajolt tárgyak, mint bus, készpénz, élelmi szerek csekélyebb értékűek voltak, 5 esetben a tettesek kézrekerűltek, a többiekben nyomozás alait vannak. Ezen tolvujlasokhoz járul még az is, nrtjlyszerint a Csáktornyái kir. ügyészség irodája kulccsal fel nyittatván, abbö! a I pénze> irományokat tartaimazó szekrény ! hozzám be sem jelentett pénzmennyiséggel ! ellopatott.
Egyszerű pénztolvajlás történt 3. mehek közül egyik postai lopás, hol a Bzent-iványi postáról szállított levelekből a szent-gróthi postakocsis 445 frtot ellopott és ezen pénzből 410 frt nála meg is találtatott. Egyik 30 frtos pénzioivajlásnál a i tettes elfogatott, a 3-dik 331 frt. készpénz eltolvajlója pedig nyomoztatik.
Szarvasmarha tolvajlás csak 2, birka-tolvajlás 1, de annál számosabb ló és ser-téstolvajlás követtetett cl. Lótolvajlás ugyanis 11, sertéstol vajlás pedig 16, szarvasmarha ellopatott egy izben egy ökör-tinó, egy izben pedig 2 ökör, A birkatol vajlás 5 dbból állott. Lopott ló a kóbor czigányoknál egy izben 8, másik iz-3 találtatott; a többi iótolvajlások tárgyai 1 — 2 db. ló volt. A sertéstolvajlásoknál legnagyobb szám 24. Kétszer 12 — 12 db, egy izben 9, 2 izben 8, egyszer 7, három izben 6 sertés tolvajoltatott el. A többi efféle lopások tárgyai 1-tól 4-ig terjedtek. Ezen összes marhatolvajlásoknál 13 esetnél a tettesek elfogattak, .a többi 17 esetnél pedig a tettesek nyomoztatnak. Erőszakos elhajtás egy sem történt.
Csavargók elfogatása összesen 15 esetben történt, köztűk egy izben fegyveres
csavargók találtattak. Ezen esetek közé tartozik a Vasmegyébtrn elkövetett rablógyilkosságért üldözés alatt volt Fercsák Györgynek és társa Bognár Jánosnak, kik Tapolcza és Feszt hely vidékén aug. hóban némi rémülést okoztak, elfogatása Í9. Fer-x c>ákn;»k rablótársa Holport eltűnvén annak egy idotól fogva semmi nyoma sincs. Elfogatott még a fenebbi csavargókon kivül két szökött katona is.
Miután tehát a közbátorság az említettem veszedelmes csavargók irányában is helyreállíttatott, ugy hiszem, hogy a tek. bizottmány nézetével találkozand azon nézetem, hogv a gyanított, de be nem bizonyított gyújtási esetektől eltekintve a közbátorság a megye területén jelenleg jó lábon áll, hol tisztelettel jelentem, miszerint afelett jelenleg főcsendbiztos és alcsendbiztos urak és egy őrmester vezetése alatt 163 közfoglárból álló közbiztossági csapat őrködik, melyből jelenleg 3 közfoglár hiányzik.
A megyei közigazgatásra nézve van szerencsém a következőket jelenteni:
A természetben leszolgálandó közmunkákról a tapolczai és kanizsai járásokra nézve kimutatásokkal nem birok azon okból, mert az elsőből nem küldetett be, a mátikban pedig az ott kiütött marhavész által a közmunka leszolgálás szept. hóban a járás egy részében megakadályoztatott s igy az ottani szbirói hivatal is e leszolgá-latlan közmunkákról, mint jelentésében említi, csak akkor adhat kimutatást, ha a marhavész megszűntével kedvező időben nov. és decz. hónapokban a közmunka hátrálékok legalább jó részben ezen járásban is leszol-
gálva lesznek. Ezen körülményeknél fogra tehát én is csak a többi 10 járásbeli kői-
munkákról szolgálhatok jelentéssel. Ezen 10 járásban szbiró urak jelentései szerint leszolgáltattak 13,529''/, igás 6i 07,392''/, kézi napszám, kimutattatnak pedig 3448 igás és 22177 kézi napszám hátrálék, melleknek leszolgál tatását szbiró uraknak erélyes kőteles>égükké teendem és a jövő febr. hóban tartandó évnegyedes gyűlésre, midőn a közmunkák iránti compu:us is már megtör-ténend, kimeritó jelentéssel fogok szolgálni a t. mtgyei bizottsági kőzgyülesnek, megjegyzem : miszerint a pac<ai, >-zent-grótl\i, egerszegi, lendvái és baksai jára-okban az eredménynyel egyelőre meglehet elégedni, a többi ját ásókban pedig a közmunka hátrálék leszolgál tatása szorgolást igényel, mit részemről nem fogok elmulasztani.
A közmunka váltság dijakból, molyek 1874. évre 41035 frt. 20 krt tettek, 2907 frt. 10 kr. befolyt, hátrálékban van még 11968 írt. 10 kr. 1873. évre meg hátrálékban volt 3186 frt. 3 kr, melyből szinte befizetve van 1434 frt. 83 kr, hátrálékban maradt 1751 frt. 20 kr. Eképen a 2 évi hátrálék összege tesz 13719 frt. 30 krt. A szent-gróthi és keszthelyi járások 1873-ki hátrálékjuk nem lévén az 1873-ki tartozást tisztára befizették. Dicséretet érdemelnek a baksai és perlaki járások szbirái, hol az elsőnek csak 183 frt 80 kr, a másiknak pedig 141 frt 60 kr. hátráléka van. A zalaegerszegi járás szbirája szinte kitűnő szorgalmat fejtett ki a közmunka váltság hátralékok behajtásában, mert a 2 évre 6983 frt. 43 krnyi összeg levén járásában behajtandó, 5651 frt. 23 krt. beszedett s a még hátrálékos 1332 frt. 20 krnak ez évben
TÁRCZA.
öszi séta.
Előttem csendes őtzi táj, Utánam tarka háztömeg ; Utczáin mozgalom, zsivaj, Itt minden haldokló beteg.
Mégis mi szép vagy oh szabad ! Szebb, mint a város élete ; Hol ember fizi alkuit, Fojtó a lég . . . titoktele.
Itt tiszta, szent a gondolat, Magasztosabb az érzelem; Mit hasztalan keresne ott: Ábránd rilágát föllelem.
Hulló virág, halvány sugár, i halkan cnörgedő patak Ugy félig alva, szebb idők Reményiben mosolyganak.
Felettük ligj szellő susog Oly ¿des bás tavasz-regét, A hervadd lomb fürtéit Hfis szárnyain zilálva azét.
Megállok, mint egy elbűvölt, A képet hosszan nézdelem, Hig a borongó eethomály Ködébe Tét* tekintetem.
Bágyadt vándorkéut végozé Útját a nap; leáldozott, Hagyván búcsúja zálogul Ezernyi gyöngyöt, csillagot.
Itt csillag ég, ott láspa féey, Ez vissza, és as ? égbe int, Oh! hol vagy boldogság hona, Mi váltja majd a, földi kiat ? !
Imára cseng az érez szava, Nyugodni térek én is el : Legboldogabb, ki álmadik, Hifz álom minden: airra lel.
HAJGATÓ 8ÁNDOR.
1873/4. tanévi szünidőm.
A poros faiak közöl kiszabadulva, nem kellett sokat gondolkodnom merre? hova? — induljak, hiszen már készen volt utazási tervem ; eszerint el tehát Deve ->erbe. Augusztus 6 éa már siet velünk a vonat Veszprém felé. Alkalmasan szemlélheti az utas az elterülő rónát, majd felváltva köves emelkedésű hegyekkel, mert a vonat, különösen ama nagy félkör alakú útnál, melyen a mozdony meglehetős lassan halad, — erre ideje elég jut; de nem tart ám ez folyton igy, egyszercaak neki boosájtják a vascsikót és j mi csakhamar Székes-Fej ér várnál érezzük magunkat lenni. Itt, hol ős királyaink közül többen aluszszák az örök álmát, önkénytelen visz-sza-vissza gondol az ember a dicső múltra; vágyódik látni a helyet, hol ők egykor fénvlet-tek, hol porladozva nyugszanak.
Kiszállva a vaggonbói, besiettem a városba; kettős czél lebegett szemem előtt, az emiitetten kivül még egy régi jó barátomat óhajtottam látni; azonban először útitársammal szállás foglalás után még az nap, ámbár már közel 6 órára járt az idő, a város megtekintésére indultunk. Nem szándékom a város leírásával foglalkozni, hiszen elég ismeretes mindnyájunk előtt Sz.-Fejérvár; annyit mégis, miszerint jól eaik az embernek, midőn ugy a gyönyörű Vöröamarty szobrot éa ngyebeket szemlél, általában magyarnyelven hallja a közönség társalgását.
Másnap a folytatott szemle közben oda értünk a fő-reáltanodához, hol 8 év óta nem látott barátomat, a hittanárt akartam meglátogatni ; azonban mily nagy lőn meglepetésem, midőn egyik azivea tanár tudtomra adá, hogy a kereaett néhány hó éta plébánossá lett 1 Ha már ennyire vagyunk gondolám, elhatároztam magam rögtön kocsit fogadni — el hozzá Lovaa-berénybe.
Körülbelül két órai utazás után odaérve, csakhamar Fortuna felé kellett fordulnom kérdezve öt: váljon mit cselekszik velem V A keresett jő barát helyett csakugyan egy barát fogadott; csakhogy franciskánus, kiaplébánust helyettesítendő, már napok óta ott volt; sót a kedves mama, gyermekkoromtól kezdve szeretett nénim szavai is oda nyilvánultak, hogy a hét végére várja fiát Képzelhető leveru»égem, azonban mig igy együtt beszélgetőnk, szerencse csillagzatom feltűnt komolyságom egén ; mint villám robog be a fogat és ki jön? nem más, mint rég nem látott barátom, Edelmann Mihály volt győri játsző társam. Igy van jól, borura derű; még a napot is szebb pompában véltem ragyogva látni, az ószinte igaz baráti jobb szorítása után. Hogy miként telt el ottlétem ideje ? azt nem is kísérlem leirni, az ilyest mindenki, ki már hasonló helyzetben volt képes érezni; mégis Lovasberény mezőváros szép helyében diszlő iskola megemlítését nem bírom tollamban feledni. Ha minden községnek oly szépen épült, teljesen felszereit 4 osztályú tanodája volna, feltéve azokban jó tanítókat, akkor hazánk, csakhamar a boldogság tetőpontjára jutna I Tudom, óhajtás marad ez még egy ideig, de vadósulhat mielőbb, ha a pártfogó, az érdem- -dús gróf Csiráky oaal .duak,ki ott a diases tomp-
lom fenntartása mellett, ama mondhatni gyönyörű iskolát saját költségén felépíttetve, azt berendezve, a községnek átadá. Éljenek az ily nemes főurak 1 Az idő halad, az óra távozásra int; megértve ezt a bucsucsók után vissza Fehérvárra és onnan a hajnalban induló vonatta^ útközben a csendes velenczei tavat ia szemlélve, a tővároaba Pestre.
Itteni tartózkodásomról, miután már a lapokban részletesen, nemkülönben ugyan e b. lapok hasábjain is Hajgató Sándor barátom a néptanítók gyűlésének sark tételeit avatotlap írta le, nem kísérlem annak újból történendő leírását, mert ezáltal csak a már olvasottak ismétlésébe kellene bocsájtkoznom ; mégis visz-szaemlékezve a múltra, jól esett lelkemnek a gyűlések alatt és után, sok régi pályatárssal a rég nélkülözött találkozáa. Tehát csak úgy felületesen Budapestből, mint hazánk központjából kellene minden jó, nemes, csélra vezető indítvány és példának kisugárzani, hogy onnan minden réteg áthatva, buzdítva, melegítve, munkálkodjék a haza javára 1 Jön ia, mi elia-; mert tény; de szerintem ne csak tollal, hanem szájjal, tettel is mutassunk példát; különösen napjainkban midőn tapasztaljuk, hogy minden nemzet mint kulláncs ragaszkodik ős nyelvéhez, miért tehát a folyton német beszéd ? 1
Tudjunk, beszéljünk németül, mert kell, hogy értsük szomszédainkat ia azonban, hogy általános köznyelvvé emelteasék országunk valamely városában, azt épen nem helyeselheti senki, ha magyar vér pezsg ereiben!
Hiszem, ha ez igy tart, as olyan magyar ember, ki csak anya nyelvén tudbeazélni, még enni is alig kap Budapeaten, mert a pinczér sereg — az majdnem mind németül beszél }
leendő behajtása iránt tanúsított erélye kezeskedik. A pacsai, csáktornyai, lendvai járásokkal egyelőre az eredményt tekintve meg lehet elégedni. - a tapolczai, sümeghi, kanizsai és letenyei szbiró urak pedig erélyesebb behajtásra lesznek általam urasitan-dók, mert a tapolczai járásban 3286 frt 20 krt tesz. a másik 3 járásban pedig mindenütt 2000 frton felül van a brhsjtandó hátrálék. lit látom helyén megemlíteni azt, niis/eiint f. é\l»en a készt hely-ft*néki. Szent ivón- z»la egerszegi, és puszta-szent-lászlói utakra nevezetes kézpénzbeli annak idej<b»n az urépitészeti sz8madá»ban előfordulandó befektetések tétettek, valamint a rajki kótelepben is ujabb kőfejtés fog eszközöltetni.
A körjegyzői és községi ügyvitel iránt egyedül a szent-gröthi. letenyei, lendvai és baksaijárások szbirái említik megévnegye-des jelentésükben, hogy azoknak czélszerü vezetéséről a helyszinén lett megjelenésük és személyes vizsgálódásuk alapján szereztek maguknak meggyőzódést, a perlaki járás szbirája az ügyvitelt járásában szinte jónak mondja, a keszthelyi járás szbirája pedig e részben a községeknél haladást jelez. a többi szbiró urak jelentése ez érdemben mit sem tartalmaz. Utasíttatni fognak, hogy a személyes megtekintést gyakrabban teljesítsék.
Az adóra nézve általánosan nagy hát-rálékok jelentetned. A sümeghi járásban 21 ezer frt befizettetvén,60 ezer frt hátrálék-ban van. A szent-gróthiban 30 ezer frt befizettetvén, 30 ezer s néhánv száz frt a hátrálék. A baksai járásban is aug. hó elején fizetetlen volt 29562 frt, adóból 7443 frt fizettetvén be, a hátrálék 22119 frtot tesz. A pacsai járásban általjában az adó jelentés szerint nagyon gyéren foly be. A Csáktornyái járás szbirája általánosságban az adóhátralékot a tavalinál tetemesebbnek jelenti, mit a közlekedésnek a marhavész folytán történt megszűnésével indokol, a lendvai járásban ellenben a 36780 frt tartozásból 22400 frt behajtatván, csak 14380 frt adóhátralék létezik, mit azonban a jelentés szerint az idén nem lesz oly könnyű törleszteni, mint a tavali ez időnek megfelelő időszakban volt, mert a gabnának nincs ára, a szüret nagyon silányul ütött ki, marháikból pedig a vásárok szünetelése miatt nem lehet a gazdáknak bevétele.
A tanügyre nézve mindazok, miket szbiró urak évnegyedes jelentéseikben felhoznak, következőkben összpontosíthatok: a tanítóknak hiánya érezhetővé kezd lenni, e hiány miatt a baksai járásban, habár a
rédicsi és jakabfai tanítói állomások betöltettek is, de a szilvágyi és lenti-kápolnai iskolák most is üresen állanak, a tankötelesek iskolába járatása kieíégitónek jeleztetik, a kanizsai letenyei és lendvai járásoktól. A szent-gróthi, zala-egerszegi és baksai járásokból oak a téli hónapokra nyujtátik kilátás a gyermekek szorgalmas bejárására,
— a nvári iskoláztatás, különösen a szent-gróthi járásban a tanonezoknak marhák ór-zé-ére lett felhasználása nratt hiányosnak jelentetik. Uj iskolák épültek : Bagonyán,'' Kerka-Szent-Miklóson. D«»briban. Lendva-Újfaluban és Szent-Mikioson. melyeknek elkészültével a lendvai járásban az iskolák száma elegendőre emeltetik. Zala-Egerszegen mz épülőben lévő uj polgári iskola e napokban már tető alá kerül és megyei tanintézeteinknek egyik kiváló disze lesz. Megemlitendőnek tartom még miszerint a perlaki járásból a tanonezoknak, ugy a tanitóknakis a magyar nyelven tett nagyobb elóhaladásuk jelentetik. A tanitók fizetését a községek most már az előbbinél na gyobb pontossággal szolgáltatják ki. A kanizsai tanügy kitűnő állásának kitüntetésére nem szükséges egyebet folhoznom, mint azt, hogy ott, ide értve a fógymna-siumot is összesen 1987 tanoncz járja az iskolákat s kitűnő tanításban részesül.
(Vége köv.) Kivonat
a zalamegyei Il-od tanfelügyelő 1814-ik évi hivatalos naplójából.
218. — Tek. Nucsecz József I-só tanfelügyelő urnák Nagy-Kanizsán.
Tekintetes I-só tanfelügyelő ur! ,
F. évi september 10-én 553 .sz.a. kelt soraiban kért, a zala-egerszegi közigazgatási járásban levő elemi népiskolákról szóló hivatalos jelentést van szerencsém ide mellékelni. — Az iskolák körül tapasztalt hiányok pótlására az illető elöljárókat a helyszinén, az újév első heteiben pedig fölkértem az illető szolgabíró urakat. A szolgabíró urakhoz tett átirataimban, a rovatos kimutatásban érintett hiányokon kivül megeinli-tém még, hogy sok helyen sok tanulónak nincs könyve, — a tankötelesek hanyagul látogatják az iskolákat, ismétlő iskola nincs, — a tanulók nemök szerént elkülönítve nincsenek — a szorgalmi idő nem tartatik meg,
- - a tanulók és tanitók számára árnyékszék nincs és fölkértem őket, miszerint az elősorolt hiányok az 1868-ik évi XXXVIII. t. cz. illető §-ai értelmében mielóbb póto-landók lévén, ez érdemben az érintett köz-
Jó — tudj on ö németül — szükséges is, de ha magyar kenyeret eszik, találj» érdemesnek azon nyelvet is megtanulni, amely hazának talaja hordozza ! A sok minden után. melyet az ember a fővárosban lát, hall és tapasztal, eljött ismét az indulás, de nem a válás ideje, meri szállásunkon már csak ketten maradtunk s igy — válni nem kellett, mert együtt utaztunk egy győri pályatárssal tovább.
Ki birná rendbeezedni oly hüu a gondolatok özönét, melyek az agyat foglalkoztatják, különösen igy utólagosan, ha az ember Budapestről távozik : még egy pillanat és a ezép város helyett mező, rét terül el a láthatáron. IJjozőny-ben egy kissé kiszálltunk ; hiában néztem Komárom bevebetlen várát, a fügét mutató szüzet o részről látni nem lehetett, eszerint meg-kellejt elégednem azzal a mennyit a Dunapart nyújtott.
A tovaindulás után keresztülfutott a vonat az eltrrülő rónán és mi Győrbe érve elhagyniuk azt. Megérkezve kedves szülő belvemen, siettem még volt szüleim házába bátyámhoz, bevárandó a termény- és ipar kiállítás megnyitását. — Mielőtt azonban ezt részletesen meg-tekintenők, foglalkoznunk egy kissé annak némi leírásával, mi «máz időben a győrieket annyira foglalkoztatta, napjaikat ünnrp««kké emelte. — Győrött levén, részt veitcm a magyar orvosok és természetvizsgálók XVll. n- gypyülésén. Nem szándékom a nagysz tű ünnepély), v*gv a győriek «hal tett gyülém tagok szives fogadtatást leírni. csak a gyűlésekben bj.liott és látottakról fogok némelyet ide jegyezni.
BRUCKER ALAJOS.
(Folytatása köv.)
Zalavölgyi levelek.
• L
Tekintetes szerkesztő ur! Nemde csudál-kozni fog, hogy becses lapjának régi csősze pölüskei nótáriuskint halottaiból feltámadt. Ja uram 14 év alatt sokon keresztül megy ahalaodó, annsl inkább az ilyen magam féle csősz potentát. — Négy év hosszú idő — az alatt öt fele-segem volt, a hatodikkal most járok j«gybe itt Galambokon. Zalának eme gyönyörű vidékén, hol ismét, mint csősz őrzöm a határt és az ugarokat. Bi zony csak áldott egy vidék is ez a szép Zala vidéke. Nincs benn annyi fapapucs, mint Tolnába, annyi gőböly ürge, mint Fehérbe s annyi kifordított dómánysztir, mint Baranyába. Na meg aztán az errevaló nép tiszta magyar, barátságos, vendégszerető, embsrbecsülő, vallásos. de rajtuk is az Isten áldása.
Hova kell egyben nagyobb áldás miut vidékünkön a jó bortermés? C»ak az a baj, hogy a vevők, mig igen gyéren latogatnak bennünket s attól felek, hogy magunknak kell elfogyasztani. Fura egy tüzes andalító édes meny-nyei harmat cseppek teremnek is e vidéken ; de megvannak is ám űrre egészséges d*-rék szálas emberek — piros pozsgás menyecskék. — Az erre való póroépn^k mig a tarisznyája is bőrből van — mifelénk p-diga tarisznyakötő is kócz madzag, mégse szakasztja le a benne lapuló kukoricza kenyér.
Node térjünk"* dologra. — Vidékünkön, illetőleg nálunk jövőre épitend az uraság — a kiskomáromi iskola mintajára uj iskolát, és meáterlakot. Lesz tehát uj iskola — jó mester ifjú tanító s sok »ok okos kis gyermek. — Denique Galambok is emanczipálodik. Enztendőre megszavazott a község 5oO forintos fecakendőt,
ségek elöljáróinak szigorúan megparancsolni
szíveskedjenek: hogy az ismétlő oktatást a törvény 48-ik §-a értelmében okvetlenül életbe léptessék, — hogy a nevezett törvény 11-ik §-sa 3. sz. a. g. pontja és 55-ik §-ának k. pontjában foglalt követelménynek elég tétethessék, faiskolanak való helyet határuk arra alkslmatos részében k írásit ássanak, a meglevőket jó kerítéssel s a szükséges eszközökkel ellátva az illető tanitó urak rendelkezésére bocsássák, — aczélnak meg nem feleló iskolai épületeketés tantermeket a törvény 11. § sa 1 pontja, 27 és 28 ik §-í ainak megfelelóleg átaiakitsák, a tantermek berendezésénél szem előtt tartva a törvény ide vonatkozó 29-ik § át, — az iskolát hanyagul látogató tankötelesek irányába a törvény 4-ik §-sát alkalmazzák, — a szorgalmi idő tartamára nézve arról gondoskodjanak, hogy az a törvény 11 ik § ának5-ik pontja és 54-ik §-ának értelmében mindenütt legalább 8 hó legyen, — a tanitók fizetését a törvény 143-ik §-ában meghatározott módon ók szedjék be és szolgáltassák ki, — a szegénységüket, kimutató gyermekek számára szükséges kézi-könyveket a törvény 32-ik §-sa értelmében előre beszerezzék, — és végre erkölcsi szempontból mindenütt a tanulók használatára árnyékszéket csináltassanak. — Korlátolt állásomban, amennyiben végrehajtó hatalommal fölruházva nem vagyok, többet tenni tanácsosnak nem tartottam, mivel a községek elöljáróival szembeni parancsoló eljárásomnak szükség esetében érvényt szerezni képes nem vagyok — Honfiúi üdvözlettel maradok a tek. I-ső tanfelügyelő urnák Zala-Egerszegen, 1874-ik évi oktober hó 19-én
alázatos szolgája KROB PÁL,
Il-od tanfelügyelő
Zalainegye
bizottmdnyi közgyűlésének jegyzőkönyvéből.
— Zala-Égerszög, ncv. 4. 1874. — (Folytatás.)
(234. sz.) A megy állandó választmány hivatkozva a folyó évi május 4-éu tartott bizottsági közgyűlésnek 3290/92 sz. határozatára, beterjeszti véleményes jelentését, a kiküldöttség által elkészített hegy rendőrségi szabálytervezet tárgyában.
Az állandó választmány javaslata és a kiküldöttség által elkészített eredeti szabály-tervezet közt lényeges eltérés a hegyrendőr-ségi hatóság alakítására és szervezetére nézve forogván fenn, a közgyűlés, tekintettel az 1871. évi 18-dik t. cz. 1—4—17 s 21. § aira, valamint az 1870. évi 42-ik t. cz. 5. §-ára uem érezhetvén magát feljogosítottnak arra, hogy a kiküldöttség által a szőlőhegységi területekre
annak azután gondját kell viselni sjókarban tartani. En azt tanácsolom, hogy jó lenne tűz előtt mindig két héttel megpróbálni, (ugy-e okos egy gondolat ez szerkesztő ur?) Időjárásunk valóban télies, elment a beköszöntött hó s most olyan száraz fagyok járnak, hogy boldog a kinek ép kerekei vannak s jó sin van rajtok. Hát a bundák és téli felöltek ? Ad vocem téli felöltő. Nekem is volt. Oh 1 de juliusban elzálogosítottam a kanizsai indóházi traktérosnál egy útitáskámba — a ma két hete bementem érte, a crekker meg volt, de a tartamát az a jó traktérjs ur elosztogatta faczér kellnerek-nek, s midón kiakartam váltani, hát csak az üres czekkert adu oda, azt is egy forintért. No én is ágy jártam, mint az egyszeri s .. i földes úrfi a ki nagy széllel négylovas hintón parádés kocsissal behajtott Füredre s kevés idő múlva a ferbli elvitte a banknótákat a kocsit, lovakat, s a parádéa''kocsis gyalog vitte ki Füredről a négylovss ostort meg a reizetas-nit. — Tegnap voltam Garabonczon a komámnál, éppen a mesterlak előtt mentem el — azt gondoltam, hogy valami czédula ház: mert sem becsületes kerítése nincs, &z egyik ablaktábláját pótolja egy darab ezukorpapiros — a másik meg egy hus limitáczióval van beragasztva. Szegény néptanító gondoltam magamba — Ítélve a czukorpapiroercl, ezukrod talán lehet süvégszámra, de lakásod ugyan a szent Ven delre van bizva, azonoan hallottam, hogy erélyes szolgabiránk rádörrentett az elöljáróságra. Bánom is, hogy átmentem, szegény csősz komámat nagy szomorú-tágba találtam buaulva, s midőn kérdém tőle mi újság ? egykedvűen válaszolta: Nincs egyéb újság édes komám, minthogy ehol a levél-e, azt irják K . , » bői, hogy édea apámat ma egy hete akasztották fel, a La-
nétve az illető szőlőbirtokosokból külön begyközségek czimen alakítani tervezett s rendes községi köteléken kivül álló hegyközségeket állítson, e részben elfogadja az állandó választmány javaslatát, melyszerint a hegy-rendőrségi hatóságot azon községnek, melyhez a szőlőhegyeknek az idézett törvény é»-t. !. mében testületileg s hely hatóságilag tartozniuk kell - hatósági keretebe illesztett, de közvetlen az érdekelt szőlőbirtokosok által saját kc-belökből választandó hegységi bizottmány képezze, illetőleg gyakorolja. Ezen alapelvből ki folyólag az eredeti szabály tervezetnek az ál landó választmány javallata érteimébeni mó dositásával a megye területén alkalmazásba veendő általános hegy rendőrségi szabályrendelet következőkép állapittatik meg:
(Heg} rendőrségi S2abályrendálet, Zalamegye összes azőlőbegységei számára.*)
Ezen Bzabály rendelet a megyebeli Összes községeknek kellő számú nyomtatott példányokban kiadatni, a községekben nyilvános felolvastatás m közhelyeken leendő kifüggesztés által kihirdettetni rendeltetik oly hgvelmeztetéssel, miszerint a szabályrendelet az''l870. évi 42-dik t. cz. ». s 6. §.§-sai értelmében a szabályszerű kihirdetési határidő lejáriával, vagyis tüzetesen 1875. évi jan. 1-ső napján lép hatályba. Amidőn is a szabályrendeletben előirt hegységi bizottmányok megalakítása is egyáltalán a szabályrendelet fogana tositása végett a kellő intézkedés a járási szbiró urak, valamint Nagy-Kanizsa város tanácsa által — ez utóbbi részéről a szabályrendelet általános fejezetének 1.) pontja értelmében megteendő lészen.
—.Nov. 5. 1874. —
(235. sz.) Felvétetett Bakónak község elöljárósága és iskolaszéki tagjainak folyamodványa, melyben a községi közös iskola javára váaárlott ingatlan birtok vétele tárgyában kötött b bemutatott szerződést a telekkönyvi be-kebleztetés eszközöl he tése tekintetéből jóváhagyatni kérik.
A birtokvétel nem törvényszabta módún történvén, tekintettel az 1871. évi 18 ik t. cr. 22. — c.) és 34. §.§ aira az engedély nem adatik meg, tekintve az iskolai kozczélt, a hiánynak hivatalból eszköalendő pótlására Mészáros Sándor helyettes szolgabíró ur kiküldetik, hogy intézkedését a hivatkozott törvény 26. §. b.) és 91. §. b.) pontjai éneimében tegye meg jelen téae a legközelebbi közgyűlésre beváratvan.
(236. sz.) A megyei állandó fegyelmi választmány beterjeszti Cséri István volt kottorii községi jegyző által Kollay Rókus, szbiró ur ellen emelt panaszok tárgyában teljesített vizsgálatról Bcóló jköny v-1, véleményes jelentéstétel végett Kroseez János megyei tisztiügyész urnák adattak ki.
(237. sz.) Nucsecz József kir. tanfelügyelő ur átirata kíséretében bemutatja a megyei iskolatanács évi jelentését a megyei tankerület nép oktatási állapotáról.
Az évi jelentés tudomásul vétetvén az 1868. évi 38 dik t. cz. 132. §-a értelmében a nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz folterjesztetni rendeltetik.
*) Ezen szabályrendeletet mielőbb közöljük.
Szerk.
Folytatás a mellékleten.
czi öcsém is gyanúba van, azt is aligha folnem akasztják, egyéb újságot nem irtak édes komám. De most már többet nem irok, mert nincs zsir a mécsen, az a fránya asszony rántottát sütött vele a komaasszonyának. Igaz édes szerkesztő ur — rövid időtnulva bemegyek Kanizsára, elne dobálja ám a szivardarabokat, a Vincze komám a bakter nagyon szereti azt tartja: pipának rövid, szivarnak kurta — hát csak ugy betéve jó. Éppen most végeztem el a konstántínápolyi utazásának olvasását. Ejnye de messze elbotorkált szerkesztő ur, — csudálom, hogy nem szeretett bele valami török menyecske. — Most pedig igy este egyet gondo-lóba eresztem magamat, a sötétben — fejembe húzom hébe hóba bárány süvegemet — melyről azonban nem merné elmondani senki, hogy birka volt-e hajdanában, vagy csak tokló, — b beleülök egy urbáriilis robotba készült nyirfa zsölle székbe, s számba nyomom bagó-ezeplőkkel átspékelt szortyogó vászon pipámat, s azon gondolkozom, hogy a lakodalmamra mi legyen a ezuspáiz, lessz lótott vadgalam — a mit most is benyakalna
a galamboki cíÖ$m.
A költő élete.
Kopár, nagy sivatag a költő élete,
Ahol virág elvétre sete fakad
8 mig a remény midenkinek buján tenyész'',—
A költőnek remélni >-em szabad.
Egy van csupán, amely hiven kitéri őt,
Ezzel van összeforrva élet«,
Öröm, «tarát ■ minden elhagyja őt, — de nem
A szenvedés, mely airba száll vele.
Z VLAY.
Haszonbérbe
kerestetik a nagy-kanizsai indóházhoz közel egy circa 5 szoba-, konyha-, éléskamra-, pincze-, és raktárból álló lakás, mely több évre vétetnék ki. Ajánlatoké lap kiadó-hivatalába adandók be „B. K. 3.* jegy alatt. (1502 — l)j
A maga nemében egész Európában
* legnagyobb, több oldalról rendjelek- s 12 éremmel kiiüntetett
Kohn Gyula
norinbergi és diszmü tárából figyelembe ajánlja
Í - nagyszerű kiállítását
karácsonyi és újévi tárgyaknak,
ngyszirte legnagyobb vjUauztékot
!
t FOGL E.-féle
♦ % ♦ ♦
W Î
♦ ♦
I ♦
♦ ♦
♦ ♦ ♦
első cs. kir. udvari fehérműek gyára
♦ ♦
o :
:
%
o ♦
♦ ♦
^ országra RT ♦
O :
(1499—1) legjatánjosabb aron.
ttHHI 11111111111111
Bécsben,
Raktár: 25 »«rinhilf, l!aup»*t r«*ne 25j
melv atoros érteiemben vett szilárd»ága a minden daaouu «xá-mokban látható árak, s gyártmányainak roppant m nü előál-liúad ált*l már annyira vitte, hogy * i.agjbani kivit.-U. vala-miut a kisebb részletekbeni ela.iist illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő által elérhetöt, ezenfelül teljes jótállás mellett rend-kivttlileg olc«ö a legjobb min6»égü áruerikkeket nyújt a biztosit
t. ca. vevőinek. _ Levélbeli ki*áuatra a megrendelések egész Magyarországra gyorsan éa pontosan eszközöltetünk, s a cem testhez illő darabok vsazavétetnek.
: : : :
t
t
Angol Chiffon iiflek gallérral
vagy *nélKÜl. szebbek, mint a vászon ingek (levélbeli megrendeléseknél a nyakkörnytllei mértéice mindenkor megkívántatik), darabja 1 frt SJ kr., 2, 2.5ü, 3—8.50, a legcsinosabb s lepgyakorlatiabbak
Rumbargi vászon férfiingek,
(a n/akmé''ték megaivaniatik) 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjoboak.
6allérok 1-gujabb miuta 1 tuczat ára 2 k. 3—4 frt (nyakm. jnegk: \ ántatik.
Férfi nyakravalók vagy sa''on nyakkötők darabja 75 kr. 1, 2, 3 Irt cg a legújabb.
Férfi lábravalök 1 frt, 1.50, 2—2 50, 3 frt, lovagszabás, fran^zia vagy magyar mintára.
Gyapot eaészséfli ujjasok«, Jacken) 2, 3, 4 frt, selyemből 6, 7 frt, kodmőuös vagy szövött labravalók 2, 3—4 frt (véd a. í
köszvény ellen.)
Nöi vászon ingek, simák 1.50,
2 frt, finom nur okvarrással 2 frt ŐO kr., valamint svájezi forma, uj minta, hímzéssel 3,
3.50, 4—5 írt ugyszinte leg- -----
finomabb r.imbnrgi vászoningek tuczatja csak 5, 6, 7—9 frt,
dam.
1 asztaiteriték vászonból 6
Harisnyák ''vidSjárás szerinti) a láb hosszúságának megmeré-sével tuczatja 4, 5, 6 f-t g. a legfinomabb a legszebb gyapjúból £l d''coase szerint színezve hímzetten 8, 10. 12 »rt.
Hölgy harisayák fehér vagy szines tuczatja 6, 8, 10. 12,
15 frt.
'' Igen elegáns férfi v. hölgy batiaztasebkendők, külöuiéie színezett körzettel tuczatja 3,
4, 6, ő frt. legfinomabb 16 frt. Mi alsó szoknyák perkáJból
vagy finom barchetbol 4 frt, hímzett betéttel 5, 6, S frtig, uszály lyal va^y disztfltözetbez.
Nöi harisnyak vagy férfi kap czák, tuczatja 5,6,8, 10 frtig a legfinomabbak.
NÖI fÖZÖk, fűzőre (a derék környületmértéke raegkivánta-t.k) 3, 4, 5 frt.
1 tuczat vászon zsebkendő 1.60—2 frt, u<igyobb s finomabbak 2.50, 3.50. 4,5—8 frtig. l tuczat czérna batisztkendö
5, 7, 9—10 frtig a legfinomabbak.
Asztal- v. törülközö-kendök
hímzéssel és c ipkével 6, Ö, 10 frt.
Nöi éji vagy téliingek hosszú ujja. 3 frt 5(J kr., hímzettel 6,
7 frtig.
NÖi lábravalók, vászon, per-kál vagy barchetből 2, 2.50, 3 frti^, hímzéssel.
Női pongyola vagy éji cor-settek legfinomabb chirtingböl
2, 2-50, íranczia batisztbil, hímzéssel 3, 3.50, 4 frt
Egészségtartó mellény vagy nadrág gyapjúból dbja 1 frt 5''J, 2 frt 50 kr.
Egé8Z8égtartÓ mellény vagy nadrág finom merinogyapjuból kreppszövetszerli, véd csúz s megfázás ellen, a legegészségesebb férfi, vagy nőnek is ajánlható dbja fehér v. szines
3, 4, 5 frtig, a legfinomabb selyemből alsó ingnek 6, 8, 12 frt.
8zeaelyre (1 abrosr.szal abhoz illő kendőkkel) 5, 6. ti—10 frt, 12személyre mégegyszer anuyí.
30 röf szines ágynemű, dbja 7, 8, 9 — 10 frtig,
30 rőf fehérített kézi fonál-váSZOR, s dupla cxérnábol fe-héritetien 7.5u, 9.50, 10, 13, 15 frtig, igen ajánlható.
30 röf rumburgl
vászon, dbja 12,13, 15-18 frt.
40—42 röf kitűnő UkÁCS-vásZOt! Cfil;oln ágyneműre vagy 12 női iugre) 14, 15, 18, 22, 24 frt.
48 rőf belgái takácsvászon
22, 25, 30—35 frt kitüuőleg szép,
50—54 rőf hasonlitbatlan jóminőségfi rumburg! vagy hollandi vaazoa (kézifonat s 7«
széles) 30, 35, 40, 50—60 frt.

♦ ♦ ♦
LEVÉLBELI MEGRENDELESEK (bármely nyelven írva) a vidékről készpénz beküldése vagy- atánvét éa jótállás mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
■y A megrendelési leveleic ekkép czimzendők :
Wien, k. k. Hoflieferant , (Nariahilferstrasse 25.)
50 frti¿ terjedő bevásárlásnál 1 hímzett női garnitúra
ráadásai adatik. (1484-7.)
AZ
A&at&eria a £ á j ? i z-nek
POl''l''J. Cs. cm Wir. udv.foa«*r\OMtól
Bécsben, belváros, Bognergaase 2. az
Eleim zt te t dr. Fanell 6ynla gyak. yrvos álul. Elrendeltetett a bé-ai, páiisi brü-seii es a-i.ster<iainí klinikában, ugyszinte proff I)r. Oppoiczer, Kert. Mrgn. és csást. kir advari tauáfsos Ur. Kletziobky berlini. Dr. BraBf». Dr. Heller, Dr. Born, Dr. Son-nenschein urnk állal *tb , pr..tf U<. Ha t»fl, berezegi u<lva>i orvJa ur a txl tíraunsciiweiijbxn, végre Dr. G 0»t, Dr Kítter von Scháffer. Dr. J Fetter. Dr. Mayer, Dr Sohüttor. ca. tanácsos és fürdő-orvos ur által.
ATogak tisztánta tása egyáltalában Igen alkalnas. - Kítínő
ovadósz>-re a fogakon osnzehaliuozott mind u nyalkának.
Alkalmp.^aaa különösen az ebédke/és utxu ajánlható, mert a fo^ak közt maradi hus darabkák íg«» köunyen rothauáanak índul-váu, a szájból kellemetlen szagot gerjesztenek
Még azon esetekben is előnyny«! alkalmdztxtik, midőn a borkő már megtelepedett minthogy a keményedéitől megóvj*. — Mert iix a fog esak legki>ebb résre iepattanás által mezitelennó lőn, a csontíogyaactás á.tal meg:agadtatott, tönkre me^y és szomszédjait is megkárutítja.
Magadja a fognak eredeti szép szinét, midőn róla minden idegen nemű feuélzeet cheniikailag elválxszt és lebírd.
Mfivészeti :ogak tisztiiásáix leginkább hasznavehető. Megtartja azok eredeti sr.inét, fényét. m< gxkadxlyozza x borkő axok-bani letelepedését, s minden kellemetlen szagot távol tart
Az üresvagy m&s beteg tog fájdalmát nemcsak hogy enyhíti, hanem meg isakadályozza annak tovább terjedését.
Az Anatberín-szajvíz bebizonyult gyógyszer a rothadt foghus ellen is és biztos enybitőszer üres fog vagy rbenmaticus fogfájások Uiindec neménél.— Az Anatherin-szájvizének köna>üséggel cailla-pitja le fájdalmat, a nélkül, hogy rost következményétől kellene tartani, a a lehető legrövidebb idő alatt.
Megbecsülendő főkép az Anathe;in-szájvíz a szájbóli kellemes szag fentartásában és a netalán létező kellemetlen szag kiemeléae és eltávolításában. Erre elégséges a szájnak naponta többszöri kiöb-lögetése.
Nem eléggé ajánlható szivacsos foghus számára. — Ha erre as Anatherin-szájvíz csak négy hétig is az előirányzat szerint alkalmaztatok, ugy eltűnik a beteg foghus halváuysága és szép rózsapirosnak enged helyet.
Ep ugy hathatós szer az Anatherin-gzájviz külöuösen a sero-phulban szenvedőknél többnyire létező mozgó fogak és a haladottabb koruaknál beálló foghus fogyasztás ellen.
Továbbá legbiztosabbb gyógyszer az Anatherín-szájviz köny-nyen vérző foghus ellen. — Ennek oka a rendszerint a foghua gyengesége és ilyenkor egy kemény fogkefe elkerülhetleu szükséges, mert a foghust scarificalja, miáltal nj tevékenység léptettetik életbe.
Ara 1 frt 40 kr., postai átküldetéssol 20 kr.
Anatherin fogpaszta.
Ez a fogpaszta, kitűnő használati czélszerüségénel fogra, a legjobb gyógyszer gyanánt mindenkinek méltán ajánlható, mert alkalmazása kellemetes izet és enyhítést kelt a szájban s távol tart ab^ól minden kellemetlen szagot.
Nem külöuben ajánlható e fogpaszta mindazoknak, a kiknek fogai romlottak,vagy tisztátalanok,mert annak használata a fogakou létező, oly káros fogkövet eltávolítja, a fogakat tiszta fehéren és egészségben megtartja; igen ajánlható végre e iizer tengerészeknek, tengerparti lakosok- és mindazoknak, a kik több ízben vizi utazást tesznek, mert távol tartja tolök a acorbutot
tff1" Ara egy porczellán-edénynyel 1 frt 22 kr.
Vegetabilis fog-pör. ''
Ez annyiban tisztítja a fogakat, hogy mindennapi alkalmazása nem csakhogy eltávolítja az igen alkalmatlan fogkövet, hanem a fog fénye fehérítését és kényeségét inkább előmozdítja.
Ára egy skatulyával 63 kr.
Kaphatók: Xagy-Kamzsán : őelua József gyögysze., Rosenberg. Kosenfeld, Weliscb, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán Tschepen J., Keszthelyen : Pfiazterer gyógyszerész, 8inger M. Weis A. Zala-Egerszegen : Isóó Fí, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy sxeréaz. Varasdon : Halter gyógyszerész. 8ümegen : Dorner Kajet. Szom bathelyen: Pillich Ferencz éa Rudolf gyógyazer. Határőrvidéki 8x.-Györ-gyön. Fíbic E. C. Veazprémben : Meyr Tuazkau, ugy Guthard Tivada és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Hraun J. gyógysz. Lovas Serényben: Heialer gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs keméten : Milbofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Körmenden; Horváth J.Somzenrend, gyógysz. Kaposvárott: Kohn J Bög!, Belus és Schrőder gyógysz. Sxeguzárd: Brahsay gyógysz. — Bonyhádon: Kramolin J. Szigetvárott:Barwartb, Salamon gyógj-sz. — Baján : Michitsch St. éa Herzfeld fiai, ugy H«rzog Igtiácznál. — Pécsett Zsolnay W. és K. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz Marcr.aliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld várott Lukács gyógysz. -Szent-Györgyön: Nöthig — Alaó-Lenuván Ki«« srvófirvaz. Rohnncmn: Simon evóevazwréa* uraknál.
(1480 io) A legnagyobb
ÍASBÜTIESYÁB
Bécsben, III.Marxer ntcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingjen bérmentve küldetnek mindenkinek.
HFII WITTFI f Sicherer Erfolg, bewiesen durch IlCilUlTll I 1 Ijli • jausende von Zeugnissen.
Philipp Neustein, (1490-4)
Apotheker ,tum heil. Leopold"
in Wien, Stadt, Ecke der Planken- und Spiegelgasse,
le^t dem P. T. Pa -iikum eine Reihe von wirklichen Ileiimitteln vor weiene noch iu.mer. mögen sie von Aeraten oder Laien angewendet wr-d-D. in jJlt-n Fäll er. \orzQglich sich bewährten ; ai« Ucweis der immer »iitbr steigende Voj brauch derselben, und die Taufende vou Zeugaissen, die von den Geheilten entsendet wurdpn ; wir kd-ineo daher dieselben
mit gutem Gewissen empfehlen. Die Yorzudferten Blu:reini-
I
TOTO SAlvOOB
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
saját készitményü
butor gyári raktár Szombathelyről.
(1345—18)
N-KAMZSÁN
vasul-ulcza, a városházban.
Raktár
ruganyos á g y a 1 j a k, inatráczokt tükrök
és
fügíröny tartókban.
^ungs-Pillen der heiligen hlisabeth jiud leicut abfahrend, blutreiuiiend und dnb-;i völlig uuscuädhch, be-wiuren sich vurzüglich b. i Krank-ueiten der Unterleibsorgane. Weca-seiheb r, Kra.iikheiteu der Brustor-gant-, Hauuri.nkheiten,Augenkrank-leitea, Krankhiiten dea Gehirne», Mundes, Kinderkrankheiten und Frauenkrankheiten, bekämpfen jede 1 Verotopfung, die gewiste Quelle der j meisten Krankh-iten.
Wir bitten, die verzuckerten ( Pillen der heil. Klis^bethaubdrück-hch zu verlangen, weil die obigen Wiikungen nur diese Pillen haben. '' Wer einmal Juae Pillen der heil. ! Elisabeth genommen, di-r wird nie ein anderes derartiges Mittel melir nehmen, und nur bei den verzuckerten Pilleu der heil. Elisabeth bl-. i-ben und dieses Mittel weiter anempfehlen. — 1 R »lle mit 8 Schachteln, 120 Pillen enthaltend, kostet nur 1 fl. ''
Brubtsaft.Iindprt augeublicklich jeden Hust •», Brustsehmerz & TO kr.
Gelbe Hilbeiibonb''jus, als vorzügliches Lind rungs- und AntVuch-lungsmittel & 10 und 20 kr.
Fichtennad-''l-Zabnpillen, ent- ! fernen alsogleich je len Zahnschmerz a 25 kr.
Balsam Giirome, einziges Mittel gegen Gefröre ä tiO kr.
Fichiennadel-Cigareuen. gegen Asthma und Brustbeschwerden ¿b Stück 1 fl. ö. W.
Meuthin, für die Gesundiieit, für die Toilette. Bestes Mittel gegen alles Unbehagen, Uebhchkeiten, Mugensch nerzen, Diarrhöe. Zahnschmerzen ect, Vorbeuguugsiuittel gegen epidemisene Krankheiten. Kioige Tropfen in ein halbes GUs Wasser g-nügen, um all&oglciche Besserung zu bewirken. PreiiöOür.
Homöopathischer Kaffee, vorzügliches Getränk für schwache Kinder, per Pfund 40 kr.
Kropfgeist, ein ausgezeichnet wirkendes Mittel gegen Blähhals (Kropf) ä 50 kr.
Gichtgeist, wunderbar wirkend gegen Gicht und Rheumatismus i 70 kr
Pariserpflaster, gegen Hühneraugen und jederart von Wunde ä 35 kr.
Injection-Cadelle, sicheres und schnellstes Mittel gegen Tripper and weissen Fluss 4 fl. 1.60 und die dazu gehörige Brochüre 4 50 kr., macht jeilen anderen Raht entbehrlich.
Gardieu, bestes Schutzmittel gegen ansteckende Krankheiten 4 fl.
1.50.
Orangen- und Citronen-Essen», sich sogleich eine gute Limonade oder Orangeade zu bereiten. Jede Flasche enthält 75 Glas und kostet nur fl. 1.
Oreillon, einziges Mittel gegen SchwerDörigkeit und allen Onren-krankheiten 4 70 kr.
Dr. Frömout''s Selbsthilfe, einzig wirklich reelles Mittel gegen Mannesschwächo 4 2 fl.
Storax-Creme, sicheres Mittel gegen atieHautausschläge,wie Flechten, Finnen, Flecke ect. 4 80 kr.
An-.ispygloma, vorzüglich gegen Sommersprossen und Nasenröthe 4 1 fl. 50 kr. ö. W.
Warburger Fiebertropfen, ein unfehlbares Mittel gegen Fieber jeder Art 4 fl 1.60 un.l 60 kr.
Antiautin, erproptes Mittel gegen Fuss- und .Achselschw. ias nnd zur Vertreibung des üblen Geruches 4 50 kr
Rhumin, das allerbeste Mittel geg-*u jeden Sch''iupfrn » 70 kr.
Die bekannten Speciulitäten, wie Romershausen Angenessenz a
fl. l.sO, Condensirte Schweiaermilch á 5''j kr., Dr. Golis 8peisepulver á 84 kr., Anatherin Mundwasser von Popp a fl. 1.40 und nach Popp kr., Liebig''sFleiscbextract''/ Pfd. 85 kr".'' It. Faber Puritas á 1 fl., Dr. Pfeif-tV-rmanu''s Zahnpasta a fl. 1, 1.2.*,., Po!t''s Reseda Kräusel-Poms.de á fl. 1,Dr. Brown''Haarconservi-rangs-Pomade in blond, braun und scTwarz á 1 fl., Dr. Heider''s Zahnpulver á 35 kr. sind immer frisch am Lager.
Wir beehren uns dem P. T. Publikum auch unser grosses Lager von Parfumerien, Seifen, Pomaden ect. anzuxeigen, vorzüglich in Qualität von den ersten Pariaer und Londoner Häusern, die meist auf der Weltausstellung in Wien die Verdienstmedaille erhielten und
doch billiger als in der Prorincx, insbesondere das Haarfärbemittel vou I>r Callmaun in allen Farben auf 1 Jahr ausreichend, á 3 fl. ö. W., für Goldblond 10 fl. ö W. stellt in Kürzester Zeit die frühere
Farbe der Haare wieder her. _
Wir empfehlen noch die franzöji-seuou Chocoladen, die bei der Weltausstellug 1873 die Foruchritta-medaille erhielten, von 60 kr. bis 3 fl. per Pfd., den russischen Thee á 4 fl. per Pfd., auch in »| Pfd. in el<-gauten Büchsen á l fl.
Auch alle möglichen Instrumente »um Heilgebrauche, wie Selbst-klystirer, öpriuen, Bandagen ect. bi.ligst. — Wir versenden auch Par-fumerie-Cassetten vonfl. 1—10, Bon-b>niere mit Chocoladen oder französische Bonbous á fl. 1 —10; grosses Lager von Zahnbürsten und anderen Toilette-Artikeln.
Wir bitten das P. T.Publikum um Vertrauen, alle Anfragen beantworten wir allsogleich. Alle gangbaren Specialitäten aus Paris, Lon-dou und Berlin haben wir am Lager, bestellen jeden Auftrag eventuell aus Paris, effectuiren auch alle Aufträge am hiesigen Platze ohne jede Provision gegen Origi-nalrechuung.
Wir versenden entweder gegen Baar oder Postnachnahme, die Ver-senduug geschieht gleich nach Em-, pfang des Auftrages und bferech-• nen die Emballage mm Selbstkos-, tenpreis ; der geringst« Betrag bei Versendung ist 1 fl.
Die Engros-Abnehmer erhalten bedeutenden Rabatt.
Obige Apotheke übernimmt
Con8uitationen
mit einem Doctor der Medicin. Mitglied der medizinischen Facultit, der schmerzlos ohne Folgekrankheiten nnd Berufsstörung Harnröhrenflüsse, frisch entstandene und noch »o veraltete gründlich und schnell, auch Hautausschläge, Serie-taren, Fluss bei Frauen, Bleichsucht* Unfruchtbarkeit, Pollutionen,
Mannesschwäche,
ebenso Syphilis nnd Geschwüre jeder Art heilt. Ji''der Brief wird allsogleich beantwortet nnd die nöth i-gen Medicamente billigst versendet. — Geheimhaltung verbürgt — Ho« norar für 6 briefliche Consultado-nen 5 fl.; ebenso übernimmt obige Apotheke schr.ftliche Cousultatio-nen für Ohren-, Augen- und Kehlkopfkranke unter obigen Bedingungen.
Jenen Damen und Herren, die Rath für ibre Haare, Teint. Z&bne, sowie für jedes auf die Schönheitspflege bezügliche Uebel erhalten wollen, vermittelt obige Apotheke Constitutionen mit den ersten Autoritäten in dietam Fache. Näheret, brit fliehe Mittheilungen.
Haupt-Depôt aller bekannten in- und ausländischen Specialitäten der Pharmazie, Parfumerie u. Toilette.
0333333333333333393330
- I I
Árverési hirdetmény.
A nagyméltóságú m. k*r. pénxügyministerininnak f. hó 11-én 53031.12. a. kelt masras rendelete folytán a nagykanizsai klr sóbivatalaál
az I-só és Ill-ik számú kamarákban beraktározott összesen 5991 B^zaa 83 fontnyi tisztátalan erdélyi aé-mennyiséQ pályázat utján eladandó. Melv tekintetben a l>férk«zeudó Írásbeli zárt ajánlatok alapján a hályos tárgyalás f. évi d*ezeinber hó 9-ére d. e. 11 órakor a nagy-kanizsai kir. sóhivatalnál fog tartatni és cnnrk eredményéhez képest a legtöbbet igéróvel az itteni — esetleg felsőbb jóváhagyás fenntartása mellett a szerződés nyomban is fog köttetni oly feltétől alatt, hogy a vállalkotó a megvásárolt sót leg.ilább 500 mázsányi részletekben készpént fizetés me''.lett és olyformán tartozik átvenni, hogy az egé»z 5991 mázsa g* legkésőbb jövő éri február 10-ig el.-.zállitva legyen. mert különben a biztosíték gyanánt viaszatartott bánatpénz a kintstár javára elveszettnek fogna nyilváníttatni.
"Vállalkozni hajlandók felhivatnak, bnpy .10 kros bélyeggel- és az ajánlat összegéhez mért tiz kamatos bánatpénz összeicgel készpénzben «Rí'' állami pénztárnál a letéieményezést igazoló eiismervényével ellátott írásbeli zárt ajáulatnikat. melyben az ajánlati összeg mázsánként számmal í-s betűkkel vilá«n$an kiiraudó — legfeljebb f. év deczember hó kilencatdikóig délelőtti 9 kil-ncz óráig — a nagy-kauizsai m. kir. sóhivatalb''>z bepecsételt boríték alitt nyújtsák bc
Ezen záros batáridőn később beérkezendő ajánlatok figyelembe neai vehet.k
Végre szükség*1*. hogy az ajániatok kQlsó borítékán kijelöltessék: ,Ajánlat az erdélyi »ó-ké*rletr»'',i — ne hogy ezen fólirást nélkülöző beadványok a tárgyalás előtt felbontassanak.
Kel: "»oyronban, 1874. november 19-én
(1501-2) A m kir. pénzügy igazgatóság tói.
Csak a 15 év óta fennálló (1493—4;
Friedmann bazárban
Bécs, Praterstrasse 26. szám alatt
d*xi é* téli ¡dóin r«\
LKGÜJABB
a tóli idényre!
Csak 5 frtba kerül »»gy telje» angol egé^zsé^ö''-törék, melyek ain.-rik*'' természetes gyapiubó: vajjm.k szőve cs gum:tii-»zerüleg tág thaiók, » testűt gyorsan meg nele.itik s folyton könnyű kígőzölgésben tartják. 1 r.«n öltötök védestkftz a mi-ghülés a máaneirfi betegség ellen. ily öltözék férfi, vagy bMgy számára áll 1 ing, 1 uadrág, 2 pár barianya, 1 pár kézelő, 1 pár czipőbetétbűl Mii döasze ez csak 5 frt.
Meleg és jó téli ruhák.
Kesztyűk gyermekek, hölgyek és uraknak 20. .".O, +0, bélelve 40, 5o, 60, 7o, 80, 90 kr.
Szarvasbőr kesztyík 8'', 90 kr,
1 frt, bélelve 1 Iri 8ü—2. frt 20 kr.
Séta- vagyuti sbawlok 4« 50,
70, 90, kettős hoasxnak 1 50, - 1.8 ) kr.
Kezelók gyermekek, hölgyek ós féifixk számára 15, 20, 25, 3U, 40 kr.
Egészségujjasok gyapot,Tagy juh-
g< apjubul gyermekek, hölgyek és férfiaknak gyapotból 6o, 70, 80, vO kr, í frt, l .20, 1.50, juhgyapjuból 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50 kr.
Nadrág ugyanazon minőségből 80 kr, 1.20, 1.50, 2, 2*60, 3 frt-
Kapezák és barisayak gyermekek. hölgyek és térfiaknak 20. 2», :>0, 3 j, 40, 50,60, 70, 80 kr.
Téli Ingek a legfinomabbak juh-gyapju szövetből elegánsán ruházott mellel 2.50, 3, 3.50.
Nagy választék posztó-baschlík-ból leányok és nők számára 90 kr, 1.20, 1.50, 1.80, 2 frt, legfinomabb 2.5>0, 3, 3.50 kr.
Női és lánykarmantyúk 80 kr, 1, 1.20, 1 öo, 2 frt.
Egész szegéiyzet karmantyú csomagból 3.o0, 4.50 6 frt
Női s lánykendök minden sziu-ben 50. öO kr, 1.20, 1.80, 2.20,
2 80 kr.
KSlSalegeSSégek ingelőből a legfinomabb gyapot, gyönyörűen bimzett mellel férfiak számára 1 db. «0 kr.
Ksaiáslik kicsik és nagyoknak 60. 7o, 80, 90 kr, 1, 1.20, 1.50, 1.80 kr.
Byermokrahácskák 60,80 kr 1.20, 1.50, 1.80 kr.
Eageaia, vagy szinháifőkőtők a legelegánsabb és selyemmel bé>elve 4.60 kr.
Czipőbél. a latiakat szárazon tartja, gyermekek, nők és férfiaknak 20, 25, őO kr.
Ferit- és női cachenez a legtisztább, jnhfyapjuból dója tíO kr.
KÜJiatofességek hölgyek számára ez idényben a legújabb, hölgy-derékok 1.50, 2, 3, 5 frt.
1000 hajfonat * i«?«ebb vá-
——laszték s színben, egy rőf hosszú, igen baja,
fésülésre alkalmas, a saját bajtól ismerhetetlen s a divatos tri-tűnkhöz hajzuálbato, míg a készlet lari csak 1.50 kr. db> Különös kényelemre, a leutne-vezett h.jból chigaonok minden szint en a Ugazebb a leg-divatosb frizurákban kaphatók-dbj * 1 40, 1 «0, 2.60 és S frt.
Vslódi hajfonatok uiin-leu színben 1 röf hosszú 2.50 kr.
5000 db petróleum lámpa végéiadása, kicsinyek 35, 70, 85 kr, nagyobbak 90 kr, 1.20, 1.50 kr, nagyok 1.40, 2, 2.50, 3. frt. FuggÖ lámpák 80 kr, 1.20, 1.50, finomabbak 2, 3, 4 frt. Csillárok 6, 8, l2, 15 frt. A lámpák árában üveg, golyó és lámpaeruyő benfog-lalvák.
Esó ellen. Val<Sdi anpol eső-
■ kő- suy vízmentes
szövetből varrás nélkül, igen tartós. Darabja nagyság szerint 8, 9. 10, 11, 12 frt, ka-puce hozzá 1 frt Kocsis-köpeny vastag szövetből 8, 10, 12 frt.
Az egyén védése- és a tulajdon biztosi tásara
sürgősen ajanlandó egy jó véd-fegyver, ez egy uionan javított biztositó revolver, amerikai modorú legjobb gyárbeli
1 db. 7. Mm. 7 frt, hozzá 100 töltés 3 frt, 1 db 9 Mm. 9 frt, hozzá 100 töltés 3.50, 1 db 12 Mm. 11 frt, 100 töltés 4 fit.
Szakácshös az ebédlő asztalon.
Ezen njonan módosított főző-kályha petróleum fűtéssel Amerika* és Angoloiszágl>an már több év ót* elterjedve van, minden körben kttltfuöa elismerésben részesül Minden háztartásban nélkülözhetlenué válik, katonáknál, tanulóknál, és veudéglőkben, iparosoknál, midón a tüzelés azonnal kéznél van. 2 egyénre ő.óO, 6.60, egész 12.60-krig. 6 egyénre 7 írttól 9 fitig.
Valódi végeladáau Igazi sngol-korosolyáknsk fából 1.20,1.50,
2 frt. Vasból 2.50, 3 frt, Ha-lifaz legújabb divatn 6.50, 7, 7.50. Jacson haines 7, 8 irt.
A közeledő
karácsonyi és újévi ajándékokul
ajánlom t. vidéki vevőimnek gazdag választékú játékárolmst nagyok és kicsinyek számára, gazlagok és szegényeknek 5
krtól kezdve.
Minden névaapra bázimulatságok. bálok és menyegzökr«. röviden : minden alkalomra találhatni ex óriás bazárban ajándékot bámulatos olcsó áron s mindazon tárgyakat, melyeket mások hírlapban hirdetnek, sokkal jobb minőségben s olcaobb áron
megvehetni. A nem tetszők készséggel vi«szacser*lt-tnek. Képea árjegyzék 100,000 tárgyon felül, kívánatra min-deuki bérmentve s ingyen kap.
---- Aug. l-tól kezdve a nagy üzlet kisebb részosztályokra
íb megnyittatván, iamételadók illendő jutalékot k»pnak.
Somogy vármegy ébeű Bolháson, bérhe
adandó 18T5-ben:
1. Az eddig bérbe kiadott birtokrész egészben vagy két elkülönitett részben, kellő belsőséggel és lakházakkal mindegyik részhez.
2. Az uradalmi korcsma, rétekkel és szántóföldekkel, a mennyit az illető kibérelni kiván.
3. A gőz- és vizi-műmalom, ehez szántóföld és rét a mennyi kivántatik. (íaa-i)
Bővebb lclvilá?osilási ád az uradalmi kasznár Bolháson cs a jószág tulajdonosa.
A vidék hölgyei
gyakran zavarban vannak, midón Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e czélnak megfelelő anyagokat, a fórároából kívánnák szükségleteiket fedezni, de e szándékról — megbízható czég ismeretének hiányában — az ízlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Ezen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. cz. vidéki hölgyek minden, a női toilette s a házi szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szám alatt, a póstapaiota áteilenébeni
hölgy divatáru-raktárából
rendelnek meg.
Fennebbi czégera, fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a fóvárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmel tartása s a íegmérsékeltebb árak mellett, eliássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó ízlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t cz. állandó vásárlóim ezerekre menó száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak minden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
ARJEGYZÉ K:
30, 40,
Kői ruhakelmék, legdúsabb választékban, rőfSnkint 30, 40, 50
kr. — frt 1.
Mosó-ruhakelmék, pérkál- s batisztban rófőnkint 25, 30, 35—10 kr. Poaztá-, fiaaeli- * ripsz gyapjakeiaék, rSfönkint ft 1, 1 50, 2—2 50. Selyemszövetek, :&Í0ta, Faille 8 Grosgrain, rőfönkiut frt. 1.50.
2, 2.50—3.
Selyengazir-, Illusion- s bálirnba-szövetek, rofOnkint 60, 80 kr, frt 1—1 50.
Poaipadoar Caobeairok, reggeli pongyolákra, rőfőnkint 80 kr,
frt 1—1.20.
AdqoI bársonyok, feketék s szinesek, rőfőnkint frt 1, 1.50, 2—2.50. SeiynBbársonyok, minden szinben, rófőnkint frt 3, 4, 5—10. Rabaparketok, szineseks mintásotuk, rőfőnkint 30, 3«, 40— 50 kr. Gyászkelaek, lnstre-, cachemir-, terno- stb. szövetekben, bármely árban.
LdSZŐr, berlini gyapjú- s moir-alsószoknyák, (jupoaok) dara-
bonkiut frt 3, 5, 6—8. HÖiflykalapok, fej kötők s baalikok, darabonkint frt 3,5, 8—10. Beűalaok és burkolók, ^legojabb divatezikk,) darabonkint frt
10, 12, 15—20.
Nagykeadők, Longshawlok s Plaidek, darabonkint frt 6, 8, 10—15. Reczéskeajftk, berlini gyapjúból, darabonkint frt ''2, 3, 4-5. 6yapjakead5k,kicsinyek s félaagyok, darabonkint frt 1, 1.60, 2—3. Selyemkendők, minden szinben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 4. Echa-pe-ok, s broehekendők, gyapjú éa selyemből, darabonkint
50. 80 kr, frt 1—2 ** «toll Fiohu-k, csipkékkel vagj 1.&0, 2—3.
Agy- a asztalterítők, bármely aain- és minőtágben, darabonkint
írt 6, 6, 8-10. Nap- ós ssé-erayék, nemkülönben legyezők minden árban.. Foaál- ós szi éziai vásznak, 30 rőfösek, végenkint frt 8, 9, 10—1*
hímzettek,
darabonkint frt 1,
I
Crsas- é« börvászaak, febóritettek, 30 róföaek, végenkint frt 10. 12, 14—15.
RnabüTfJ váazsak, legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint frt 15,
lö—20.
IrboBi Ós bolludi vásznak, 50 rófö.ek, végenkint frt 20, 22,25—30. Rumbargi vásznak, késifouálból, 64 rőfósek, végenkint frt 25, 30, 40—50.
L«a- • pateit-osiavatok, fehérek, 30 rófösek, végenkint frt 10,
12—15.
CzérttlUUMVáaZOk, ágynemfiekre, 30 rőfósek, végenkint frt 8, 10, 12—15.
NaaUig, ágynemfiekre, sá.-ga és fehér szinQ, rőfőnkint 30, 40, 45—50 kr.
CMffoaok, fehérnemfiekre, (1 vóg körülbelül 70 rőf,) rőfőnkint
25, 80, 35 - 40 kr. Lepsdővászaak, */4 és *|4 szélesek, rőfőnkint frt 1, 1.20,1.50— 1.80 kr.
Pikit ós bordás parkotok, fehérek, rófőnkint 40, &0, 60, 70 kr. DorékJÜj- • butor-cainvatok, szinesek, rőfőnkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Aaztal- a kávésabroszok, szinesek, minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5—6. Len aaztai- és tlraikiző keadik, tuczatonkint frt 6, 8, 10-12. Cooaogo-aazuikoodők.. bármely színben,tuczatonkint frt 2.60, 3-4. Csipkefüggönyök, páronkint frt 8, 10—15, rőfőnkint 60,75 kr, frt 1. Botor - ripszek ós cretonok, szinesek, rőfőnkint 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Hollok, crépe-Iissek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orgaatiaok. fehérek és szinesek, végenkint frt 1, 1.20, L50, 2. Lea-zsebkeadők, fehérek ós «sínesek, tuczatonkint frt 2, 3, 4,6—8. Flziderekak, hölgyek számára, derékbősóg szerint, darabonkint frt 8, 4, 5—6.

*
*
Fehérnemüek, urak, hölgyek és gyermekek saámira, a legjobb minőségben, dús válaaztékban a rendkívül jutányos S^ árakon. c*
llölgyrahák, bármely kivánt kelméből, vála-sztókosan, haladéktalanul % legolcsóbban, a legújabb divat azerint ké- II _ szittetnek el.
fl^ Megrendelések a bárminemű lavílbeli megbízások, mindtn, habár itt nem jegyzett csikkre, a legcsekélyebbtől a ÍT legmagnsb értékűig, az úröstzeg postai utánvételé vagy előleges beküldése rueUett — csomagolási dij felszámítása nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnek. Sfr
Minden e*h*töleg meg nem felelő áru visszavitetik s legkészségesebben becseréltetik. ^
Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos megjelölésével, bárhova ingyen s bérmentve küldetnek.
(i486-3) Ingyen mellékletek adatnak:
minden ( 10—25 frtig egy elegáns legyező, ) aránylagos megrende- ( 25—50 frtig egy berlini gyapjukendő, ) árengedmé-léshez: ( 50—100 frtig egy ssép kelmeruha, ) . nyül.
* *
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos ^yorgsajto nyomasa, Nagy- ¿äöi»in7

Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874. évi 95-ik számához.
(238. sz.) Miután az 1869. évi aug. havá-rjgo alakított megyei iskolatanács megbizatá-.»nak törvényileg kiszabott5 évi tartama letelt s a f. évi aug. 3 án tartott bizottsági közgyűlés l79.jk- sz. végzésével a megye iskolatanács lemondása folytán az újbóli választás eszközlései ez alkalomra kitűzte, ahhoz képes a választás az 1868. 38. t. cz. 125 s illetőleg 126. § érteimében foganatba vétetvén az az iránt eiőter-jsaztett névjegyzék alapján közfelkiálltással ínegváiabztaitak a kővetkezők:
Névsora a megválasztott iskolaszéki tagoknak: Glavina Lajo*, Tolnay Károly, Inkey László. Ta.abér Zsigmond, Szily Dezső, Babo-cbay János, Kupricz Imre, Bokányi György, I900 Ferencz, Bezerédy Elek, Gráuer Mihály, ¿kuoiics Zsigmond, Modrovics Gergely, Németh Gábor, Csesznyak László, Gróf Batthyány Zsigmond, Bewienyey Ernő, Bogyay János, Horváth Péter, Nóvák Ferencz, Lisziák Ferencz, Horváth György, Nóvák Károly, Mo1-nár Elek, Láposy Márton, Vadnay Rudolf, Babos Péter, Bohuniczky AnUl. Csepely Károly, Csendes József, Simon Pál, Nagy Pál, Kiss Béla, Kis* János, Horváth László, Sáska Imre.
Ekként a megyei iskolatanács a törvényszabta ujabbi 5 évi tartamra; vagyis 1874. novembertől 1879. novemberig terjedő időszakra újból megaiakitva lett.
(239. sz.) Nagy Józaef szbiró ur beterjeszti a bagonyai iskola épitése tárgyában pótlólag felvett jkönyvet és s vonatkozató Ügyiratokat.
Az iratokból kitűnvén az, hogy a törvény rendelte iskola állítása végett azövetkezett Ba-gonya, Bakónak, Fiiócz és Zala-Ivánczi községek mult évi jun. 21. tartott közös tanácskoz-mány alkalmava! a bagonyai iskola felépítését elhatározván és az arra szükségelt költség fedezetének kivetési arányát f. évi május 31 ón tartott községi közgyülesben megállapittat/áu, az ellen «*z érdekelt községbeli lakósok részéről kifogás, avagy panasz nem emeltetett, ennélfogva az említett községi határozatok jóvá-hagyatnak.
(240.iz.) Felvétetett Koch Mihály kanizsai lakos s Krisovecz községbeli. birtokosnak feltVlyamoűványa a nevezett község képviselő testülete által s községi téglavető telrp használata iránt hozott határozat ellen.
Békés kiegyütésre az 1871. 18 ik t. cz. 107. szakaszának ily ügyekre vonatkozó tüzetes rendeikezeaehez képest Horváth Péter ur elnöklete alatt Szmodits Elek bizottm. tag és Vrancsics Károly Bzbiró urak küldetnek ki, ellenkező esetbeu a lelek törvényéé útra uta-sittatnak.
(241 sz.) Felvétetett Szent-András község elöijárosagának. folyamodványa, melyben a község részére váaárolt ingatlan birtok eladására nézve a hatósági engedélyt megadatni
kertk.
A folyamodvány alaki hiányossága miatt az engedély nem adatott meg.
(242. sz.) Páka község által az ottani körjegyző részére lakhelyiségül magán uton bérbeaőott községi ház iránt Kötött szerződésre az engedély megadatik.
(243. sz.) A petesházi zugó iránti vízszabályozási ügy ujabb megvizsgálására uj bizottság küldetik ki, kérelmeztetvén a közmunka s közlekedési ministerium által küldendő szakértő, mellé rendelteték Presinczky Pál főmérnök, Plosszer Ignácz mérnök s Nagy József szbiró urak.
(244. sz.) Szent Antalfa. Csicsó, Szent-Jakab. Tagyon, Kis, Felsős Alsó Dőrgicse, Akaii, Zánka s Ó Budavár községek folyamodványa olvastatván, melyszerint Veszprém megyéhez kívánkoznak csatoltatni, a kérvény.mint indokolatlan, s a megye érdekével ellenkező visszautasitta tott.
(245, sz.) Izsakócz község folyamodványa az iránt, hogy a murai elzárások helyreállítása és fen tartására .az érdekelt községek megyei közmunkája engedtessék át: a közgyűlés az érdekek községek azon kötelezettség alól, hogy ők saját közvetlen előnyükre megyeileg elkészített murai zargát és elzárások fentartását ártéri érdekeltségűk arányához képest saját községi közmunkájokkal eszközöljék — fel nem oldhatja, tekintettel mindazonáltal az ez évben előfordult nagyobb mérvű vízár ad ásókra, •.z esetben kivetélesen megengedi, hogy az elzárás helyr^álLitására az érdekelt községek annyi közmunkáját, amennyi a bekivánandó mérnöki jelentés szerint a közlekedés hátránya nélkül e czélra átengedhető, a megye alispánja lord i itathasson.
(Folyt, köv.)
HeJyi hirek.
— Hivatalos. A nmóltóságu vallás- s közoktatási m. kir. ministerium folyó évi okto-ber hó 21 én 1285 eln. sz. a. kelt s a tanfelügyelők bez intézett körrendelete értelmében a tanitó-egyletek elnökei levelezéseikben nem élvezhetnek portomentességet. Miről az illető el aök urak miheztartás és tndomásvétei végett
tisztelettel értesíttetnek. N. Kanizsán, 1874. nov. 14 én Nucsecz József tanfelügyelő.
— Hivatalos. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi qukir. minister 20,221. sz. alatt kiadott körrendelete valamennyi törvényhatóságnak. Legújabban vett értesítés szerint, a marhavész ZalamegyénekFityeháza községében is megszűnvén, s Somogy megye területét fenyegető veszély tetemesen alábbszállott, miért is a foiyó évi oktober 30-án 19,117. sz. a. kibocsátott, az ország duuántuli területének marha-forgalmát felszabadító, és marhavásárok megtartását megengedő rendeletemnek hatályát Scmogymegye területére is kiterjesztem.
— Kovács,János kaniz**járási szolgabíró r lapunk kedv »-s munkatársa ügyvédi oklevelet nyert, f. hó 19 2ü es 21-en mind az irási, mind a szóbeli vizsgát sikeresen letette.
— A Nagy Kanizsán alakult „Első Zajai Ügy védegylet" alapszabályai a nagyméltóságú m. kir. belü^-yministerium állal 40503 szám alatt bemutatási zaradékkal ellátva levén, az egylet megkezdte tény leges működését ; s az igazgató választmánynak f. hó 21-én tartott ülésében hozott határozata szerint ez évi deczera-ber hó 1-től kezdve — a Horváth Lajos féle házban kibérelt helyiségben — az egylet tudományos tanácskozásai és vitatkozásai ta megindulnak. — Ugyanezen ülésből a titkár és pénztárnok kiküldettek a jövő évi költségvetés elkészítésére, mely a legközelebb egybehívandó közgvüléa elé fog terjesztetni. — Nagy Kanizsán,'' 1874- évi novemb. 22 én. HEBTELENDY BÉLA e. titkár. Üd vőzöljük e tudományos egyletet, mely egyszersmint Nagy-Kanizsa díszét emeli és a baladásat jelzi, de másrészt a közel életbe lépő ügyvédrendtartás szerint a helybeli ügyvédi karnak a kamarát is bizto sitja. Mint értesültünk az egylet több tagja már egyes tételeket is bejelentett vitatkozás és értekezés végett. Valamint az egyleti könyvtár megalapítása czéljábói egyesek jeles jogi munkákat bocsátottak az egylet tulajdonába-, ezen aiapitók névsorát közölni fogjak. Az egylet jelenlegi elnöke : Koch Mihály, alelnöke: Martinkovics Károly, titkára: Hertelendy Béla, ügyésze : Veszter Imre és pénztárnoka : Horváth Lajos. — Választmányi tagok : Lisziák Ferencz perlaki, — Koch Adolf helybeli, — Vértessy Iván keszthelyi, — Dr. Laky Kriatof, Tóth Lajos, Baboc''hay János, Kaán Vilmos, Dr Freund Zsigmond, Dr. Horváth Antal és Simon Gábor helybeli ügyvédek. —
— Nagy-Kanizsaváros képviselősége nov. 26-án délután közgyűlést tart, tárgyai: A piaczi helypénzazedési feltételek némely részének megállapítása, és legtöbb adófizetők névjegyzékének öszazeállitására és a választott képviselők kisorsolása, ugy az uj választások eszközlésére bizottságok kiküldése.
— Kádas Rudolf kir. tanácsos s győri tankerületi főigazgató ar őnga, körünkben van ; a törhetlen erélyű Unügybarátot Isten hozta !
— Gerő J. színtársulata körünkből Kaposvárra távozott ; ahol vasárnap kezdi meg működését. Tekintve azon sajnos körülményt, hogy az igazgató lábbaja miatt igen gyéren jelenbetett meg a színpadon, a nyilvános helye ken pedig egyáltalán nem, iránta némi hidege-dés támadt; a jótékony intézetek dicséretes figyelembe vétele ellenben közelismerést aratott; általában véve igyekező társulata kiválóbb pártolást érdemel, noha ami közönségünk erő-teljesb szervezetű társalatot igényel.
— Lapunkat az „Első zalai ügy védegylet* hivatalos organomául válaaztá s nemcsak minden értesítését itt közli, hanem az értekezések s felolvasások szövegét is lapunk ho-zsndja. A jog- és igazság, törvény és alkotmány e nagy horderejű védszövétségét hazafias örömmel üdvözöljük, egyetértést — a közszellem a legnemeab barátját, óhajtjuk látni, mert igy a nemzet javára, a baza dicsőségére s Zala megye díszére leend. Adja Isten !
— Eőtvőn-kőr. Örömmel értesítem e becses lapot, hogy a csurgói állam tanitóképezdei Eötvös-kör sz 1874. évben is újra megalakult. November 14-én a tek. tanárikar jelenlétében tartá megalakuló ülését. Sajnos azonban, hogy a kör azt, ki ennek első; megalakulásán fáradozott, ki azt négy évig vezetve mutatá a haladás itányát, ülésén nem üdvözölheté. Az ifjúság már előbb egy elóértekezletet tartván a kör alakulása ügyében, az a tek. tanárikar tudomására hozatott, mibe az bele is nyugodott. Az Eötvös kör öt 8zskbói fog állani, melyek vezetését a tanárikar következőleg vállalta el : Eötvös-kör elnökeül tek. Mátrsy tanár urat, tiszteletbeli elnökéül pedig tek. Bárány Ignácz ig. tanár urat ÜdvÖzlé az ifjúság. Paedagogiai és munkaszaki elnöknek t. Bárány János Gyula tanító, szépirodalmi elnöknek tek. Cibor Mór h. igazgató, zenészeti elnöknek tek. Bauer Lajos, tanár, gyorsírászati elnöknek tek. Vizy Ferenci tanár urakat óh«jtá az ifjúság, kik az emiitett szakosztályok vezetését el is fogadák. A gyorsírászati szak ez évbdn jótt létre tek. Vizy. Ferencz tanár ur buzdítása folytan. Pénztárnok-
nak t. Fettich Károly tanitó urat jolőié ki az ifjúság, ki azt szíveskedett is elfogadni. Egyéb tisztviselők a kör tagjai kebeléből: titkárnak Guóth Károly (HI-ad éves;) rendezőnek Péter Sándor (Il-od éves;) könyvtárnoknak Eredics JánuB (Il-od éves) választattak meg. Egyúttal elhatároztatott, hogy vasárnap délutánonkint tánez-próba is Urtassék, mely a szellemi munkásság mellett tágabb kört nyit a tugoknak, egy kis szórakozásra. Vezetését t Bárány János Gyula tanító ur válalta el. Végül lelkes éljenzés mellett üdvózlé a kör a tek. tanárikar buzgó tagjait, kik nem sajnálják a fáradtságot megadni a mivelődés, a haladás irányát s vezetni abban az ifjúságot, melyet tek. elnök ur | viszonzott; buzdttá a kör tagjait szorgalom, munkásság és kitartásra, melyek ha n*-in szü-nendnek, elni fog a kör, s méltán viseli Eótvös egykori nagy hazánkfia dioő nevét.
GUÓTH KÁROLY titkár, (k. —A pesti „Népoktatási kör* által kiadott „Olvasókönyv a haladó felnőttek számára" a közoktatási m. kir. ministerium által, az orsz. kozoktatási tanács kedvező birálata alapján az illető iskolák használatára melegen ajánltatik
— A gráczi "Waggon-, gép- éa aczél-gyártó társulat egyedüli képviselője Magyarország részére Fackh Gedő ur, Budapesten V. Akadémia-utcza 5. sz. alatt.
— Nagy vasúti terv foglalkoztatja újból a pénzügyi és kormány köröket. Schönberger tőzsde lapja szerint ugyanis egy hatalmas franczia tőkepénzes konzorczium, melynek élén Frény ur áll, újból fölkarolta azon tervet, hogy a dunántuli különböző apró vasutvonalakat, melyek jelenleg semmikép sem képesek hivatásuknak megfelelni, egy nagy hálózatba egyesítse és a szükséges vonalakkal kiegészítse. Az egyesítendő vonalak volnának : a magyar kir. államvasutak zákány zágrábi és Károly város-fiumei vonalai, a déli vasút zágráb barcsi vonalai; a dombovár-zákányi vasút; a pécsbarcsi és mohács-pécsi vasutak, — összesen tehát nyolez különböző vonal, együtt 95 mértföldnyi terjedelemben. A hálózat aztán még különböző szárnyvonalakkal és kapcsoló pályákkal egészíttetnék ki. A terv valósítása a forgalom érdekében kétségkivül előnyös lenne s a magyar államkincstárnak is sok tekintetben könnyebbségére szolgálna. Részletek egyébiránt még nincsenek megállapítva a az egész terv nem haladta tul az előzetes eszmecsere stádiumát. —
— Siimegh,Tiov. 21. 1874. Az ifjúság reáltanodánkban évről-évre gyarapszik, 1871/»-tanévre beíratott a négy osztályban 110 nyiiv. Unuló, ezek közül: helybeli 50, vidéki 60, rom. kath. 74, ág, h. v. 1, izraelita 35. Az iskola bizottmányi gyűlés nagylelkűen 14 tanulót, köztők vidékiek is, tandíj fizetés alól felmentett. Igazgatóság.
— Uj zenemű. Táborszky es Parsch nemzeti zenemű kereskedésében Budapesten megjelent »A legújabb körtáncs" zongorára szerzé Ellenbogen Adolf. Ara 60 kr.
— JPacsáról a lapunk 93-ik számában foglalt közleményre vonatkozólag azt válaszolja Péntek György ur, hogy a 40 frt. jutalomdijt nem kapta meg, noha a tűz-vizsgálati bizottság az elismerést réazére adu s igy a tüz esetnél tevékenységet kelle kifejtenie.
— Rövid hirek. Gr. Széchenyi Ödön Konstantinápolyban 2500 főből álló tüzőraéget Bservezett. — Kártyakeverő gépet uláltak fel.
— Baja és Szabadka között a kocsipostát kirabolták, 9283 frt. 47 krt. vittek el. — Szegeden egy ezigánybandát fogtak el, mely Pécs-káról rablott jószággal ment oda. — Pestvármegye a bukovinai magyarok megtelepítését jövő gyűlésén Unácskosási tárgyai közé sorolta.
— Liszt Ferencz haza jön Rómából s elfoglalja az ország zene-akadamia elnökségét. — Bécs
'' a mult 1873 ik évben 1.610,410 akó sört fogyasztott. — Bologna és Ancona között a hófu-vaugek miat4 nagy szerencsétlenség történt, több halott és 50 sebesültről írnak. - - Rajko-vics kapitány 10 nap alatt 128 mfidet lovagolt ós Bécsbe 18-án megérkezett. — Stroasmajer püspök a napokban ünnepelte meg püspökségének 25-dik évfordulóját. — Egy gyalogoló 27 nap alatt, naponkint 8 mfidet haladva, Budapestről Párizsba akar gyalogolni. — Rossi deczemberben ismét vendége lesz a nemz. szin-háznak. — Károly Ferdinánd fbg. 20-án, életének 56-d^k évében Seeloviuban meghalt. — Bismarck hg. ingerült kedélyállapotban vsn. — A gödöllői választókerületben Fáy Béla választatott meg orsz. gyűlési képviselővé. — Szsth-márynét Debreczenben pályatársai koszorúval lepték meg. —
Vegy es hirek.
— Egy sssn/a*'' fiu, ki az 1866-ki háború alkalmával Klapka katonája lett, a külföldön maradt s azóu semmi híre s<-m volt. Szülei halottnak hitték. A opp-»kban azuláu levelet kaptak a holtnak vélt fitttó! Dél-Amerikából
az argeutini köztársaság területéről, melyben azt irja, hogy jó módban van s azóu meg is nősült e van két gyermeke.
— Éhiruég Amerikaban. Az Egyesült-Államok köztársasága az a föld, melyeknek lakói büszkék arra, hogy a világ őket tartja a legboldogabb népnek. Most ugyancsak rájuk jár a boldogság. Mint a távírók jelzik, Nehras-ka-állam nyugati részén borzasztó éhínség ütöt^ ki s 7,000 család bolyong szerte as elhagyót kopár vidéken élelem után ; uiou-utfélen éhen haliak testei rohadnak. A kormány sietve in tezkedett, bogy a nyomort enyhíteni lehessen

Papírszeletek.
— L acy tábornagy hiteleaoitSl üldftstetve következőleg ss»lt József csá«iárhoz ««gély végett: Ha felséged segítséget nem nynjt, csatát vesztek a — törvényszéknél.
V. Sándor pápa adakozásáról nagyhírű volt. Egyszer igy nyilatkozott :
M int püspök — gazdag voltam, mint bibomok — «regény, mint pápa — koldus \agyok.
Mikor betegszik le as }n neje ? kérdé XIV. Laios egyik udvaroaczátöl.
Quand il piaira á votre Majeaté. (Mikor felsége inek tetszeni fog; feleié az udvaroocs mély haj-
! longással.
1 -
Történeti naptár.
í Nov. 28. 1556. Dobó István erdélyi vajdával megszűnt e méltóság. — 1851 Príes-, nitz Vincze híres vizgyógyász halála.
„ 29. 1780. Mária Terézia királyné halálo-i zása.--1848. Perczel Mór győ-
zelme Légrádnál. —1850. A dohányegyedáruság kezdete hazánkban. „ 30. 1848. Szent-Tamásnál a rohamok kezdetét vették. Decz. 1. 1671. Tattenbach, Zrínyi Péiér társának Grátzban lefejezte lése. — 1800. Vörösmarty születésnapja. — 1848, Bem ax erdélyi hadsereg fővezérévé neveztetik ki. » 2. 1406. A nők trónrajutási joga Angol-orszá^b^n kimondatik. — 1848. V. Ferdinánd a trónról lemondsFerencz Józs-f fő he rezeg azt elfoglalja. — 1852. III. Napoleon császárnak válaaz-utik 10 milió Bzavazó közól 7,889,553 szavazattal. „ 3. 1848. Jellachich Dalmatiaés Fiume
kormányzójának neveztetik ki. • 4. ''484. Mátyás király Bécset ostrom alá veszi. — 1834. Vesse! ényi Miklós beszéde a szatmáry gyűlésen, mely elitéltetését vonU maga után.
Ptaezi arak.
— A győri placzoi nov. 21-dikén. Basa p. m.
8« — 90 fna. 3.60 — 4.80 Rozs 76-80 fai. 3.--
3.40. Árpa 70-72 fns. 2.40.—280. Zab 48—50 fna.
1.40. — 1.80 Kukoricza 86—88 fos. 2.40.--70 K9-
le. 85 fns. 2.60—3 - . Bab 90 fns. 4.40.-80.
— Seprős nov. 20. Busa 3.80 — 4.70 Rou ».9®
— 3.50 Árpa 2 frt. 20 kr. — 80 kr. Zab 1 9U kr.
— 2 frt. 10 kr. Kukoricza 2 frt. 60 kr. — 90 kr. Széna mázsája 80 kr. — 1 frt. Szalma — frt 70 kr.
— Székesfehérvárott nov. 21. 1874. Buza 4.
— 4.5<> kr., kétszeres 3 frt. 60 — 80 kr. Ross f. frt. 10—20 kr. Árpa * frt. 30 - 60 kr. Zab 1 fxi. 6U — 70 kr. Kukoricza 2 frt. 10 2 frt. 30 kr.
— Sxssjbatbely, nov. 20. 1874. Buza 4 30—60 kt.
Rozs 2.80—3.50 kr. Árpa 2.40— 60 kr. Zab 1.60 - 80
kr. Kukoriesa idei 2.ft0--kr. Marhahús fon^a
30 kr. Borjúhús fontja 40 kr. Sertvéshus fontja MÍ kr. Óbor akaja 12 írtig. Ujbor 6 — 7 frtig. Keményfs
Öle 10 — 12 frtig.
— KÓSZSgSS 1874. nov. 18-án a bui* 4 frt. — kr 4 frt 30 kr. Rozs 3 frt. 60 kr. 3 frt 80 kr. Árpa
2 frt 40 kr. 2 frt 50 kr. — Zab 1 frt. 80 kr. 2 frt.
— kr. Knkoricsa 3 frt. 80 kr. —frt, - k,\ - Lisst legf. 13 frt., mundliszt 12 frt., rosslissí 9. barna li«*t 8 frt. —, dsra mérője 15 frt - Lencse 10 frt. Bab 4 frt. 80 kr. Ká*a 12 frt. — kr, Burgonya 1 frt. 20 kr. Fa kemény 13— 15, puha 9 frt. Marhahús 28 kr., tehénxair 60 kr. disznóhús 32 kr., disandsstr 52 kr. borjúhús 40 kr. birkahús L''O kr - Széna m. 2 frt 10 kr. Szalma m. 1 frt 10 kr.
— Pécsett nov. 18. Busa S frt 85—3 frt 85 kt. kétszeres 2 frt. 90 — 3 frt. 16 kr. feoas Î frt 86 —
3 frt. Árpa 1.95 — kr. 2 frt. 10 Zab 1 frt. 75 — 80 kr. Knkoricsa 2.—2.10. 8xéna mázsája 1 frt. 90 kr. Szalma mázsája 90 kr.
— Keszthely, nov. 20. Buza 3.80—410. kr. Rozs 2.60—70 kr. Árpa 2.10- 50 kr. Zab 1.70— 80 kr. Kukoriesa 2.20- 50 kr. KSies 2.50, kr. Hajdina 3.40 kr. _
Érték- és viltófolyam november. 25.
5V. metaliques 69.90; 5*/, nem», kölosön 74.45: 1860-kiáUadalmi kölosön 109.75; baok-részv. 994 —; hitelintézeti részvények 233.75; London ÍJ0.45; magyar föMtehermeniési kötvény - 78. ; temesvári földtebermentési kötvény 77 25; erdélyi fóldtehermentési kötvény 74.75; horvát''sbbvon föld teherm en téti kötvény 79.— ; ezüst 105.25; cs. kir. aäny 5.26 Napoleond''or 8.90
Felelős szerkesztő : Bátorfl lajot.
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által felszólhattunk, hogy nagybani vásárlásnál előnybe részesítsük. Ennek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a njelyból kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállítottuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecséltetni.
(J464—9) frt | kr. frt | kr.
1 db. 30 róf. legjobb minőségű fonál vá zon 6 80 és 7 60 1 „ 30 „ fehérített Oeász vászon 1 , 50 „ finom Hollánder vászon 1 „ 30 „ legfinomabb chiffon . 1 „ 30 „ minden szinü ágynemű . 1 „ 30*/« széles finom schnürl parkét
1 „ „ * „ „ Piket parkét .--8 —
1 tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők.....3 —
1 „ fin. fehér Batist zsebkendők színes szélüek 3 —
--8 —
- - 13 —
- - 8 -7 50 és 8 — - - 8 —
ugy szintén egészen színesek.....3 —
1 » \ Gyolcs Damask szalvéta . 1 db. 30 rőf. Damask törülköző kendők
3 20 8 -
Több ezer rőf uj divatú legjobb minőségű cosmanosi Perkalinok, és 7, széles gyapjú ruha kelméknek rőfe 27 kr.
Ezeken kivül szolgálhatunk: fehér és szines uri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50, 2-3 frt.
Nagy választékú ingelők, gallérok, manctettok, és nyakravalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint hárhol. Moll és Creppe Üsse, széles futó szőnyegek, uri plai-dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal összeköttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagyunk,hogy bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni
A rőf számú tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük^ — Tisztelettel maradván
Furst és Goldner
Zala-Egerszegefl.
ÜLL~A. SELDLrITZ-PORA.
E porok rendkívüli • » legelUrfbb esetekben bebizonyult gyógy-hatiauk által minden, eddif elismert háai ««erek között, tagadhatatlanul ai elsS helyet foglalják el; mit aa «ok ezer, a császári birodalom minden rászébSl kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanu-sitják, hogy e porok xögzött szsrnláisksit, sméazthetetleoségeknél, gyo-■orhévséi, továbbá oóresík, ve«« 6» idefl-bajtkbaa, »zivásbogiíitál, ide-mssm okozta flfijás, vsrtsislás, végül ÉysteHára, bsksr és bazanos báayáara hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s x legtartonb eyógyhatást eredményeztek. (1407—16)
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
SÓVAL.
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedelmére minden belsS és külsS gyuladá», legtöbb betegség, mindennemű seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott set*k, rak, fene, ssemgynlladás, bénulás és mindennemfi sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
D
QRSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvég begyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzs>r-olajjal.
A valódi Dsrsch-haiaájzsir-siaj «ell- és tBd6-baj«kaáJ, soropho l«t- és raoWUt-betegségekben legjobb gyógy hatással van ; meggyógyítja a legidflltebbkStzvéay- ésosúzbajskat, valamint az időszaki bórkBteg eket.
Ara í üvegnek használati utasítással i frt
Raktárak Nagy-Kanizsán : Belus J. gyógjrsz Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. éa Rosenfeld F. uraknál.
Bslsvárstt Lakovics Q. Ctáktorsyán Kárász H. CtargÓB Kreisler Dávid Kapatváratt Kohn Jakab Kapraaezáa Werli Sind, gyógysz. Keszthelyei Wünsch F. Keresztes Breyer Jakab fiai KSszegea Caaosioovits Istv. gyógysz.
i; Lataayéa Kaüvoda J. gyógysz i: Karozalibaa Isztl Nándor
Báaak-SzL^ySrgyia Fibicz J. gy. j Szaaibatbelyea Pilich Ferenc* gy. Sopreaybao Mezey András gyógv^z. Zágrábban Mittelbach Zs. gyógysz. , Ceyleck J. J. gyógysz. , Hrweisz Fr- gyógysz.
2W
SpifltDnami k ©rfdfditnsfjiirlf
(« tft fleforjt für jebtl tinb, ab jung ober alt, eb reid) ober arm; man fin&et in ©ien fein
)r>cttei ©cfdbäft, wo eine bemrtig manmgfadx lufronbl wärt nnb ja foldj biQigen greifen oerfauft roirb. Serfcfaiefeenc interertnnte roifftttf tnftiiibe Spiele für bie 6<bulju0enb, fo aud) eine immenfe %u»-»abl oon Benin intereffanten ®efeQfd)afi#fpielen für tinber jebrt lltert jc. ic.
^raatwC |e''U:btft fntptt, 1 €tfid lt. SO, 6n, *>, H. j. t, s, 4. I
Hl 8< ititcc ÇuiMt, 1 6t¿ff fc. 10, «O, SO, 40. fo. 90, « l, J. I
RfftanHAc îaufrespee mit ©timnse, iecrgra Stoti, uzt 8i|t- 1 ©t¿tf fr« *>,
(L l.fO.
íof.o ast lcüifcoU''€»i«li, ja fr », >0, 60. ». gemmer irr: ©ledé. tr. 10. tC, 30. Ic -izo. tr. SO JO 50, 80.
t«z ait Çignren, H l.*0, IM, U iticl. h. 10, *o, .0. 60, 80. fcejufc.pieie, tr. io, »o, *o, so, $o, ft. i.
Sou «*er. fr. 10, 40, SO, 90, |L 1, 1.50, S. jfsbuifriele. tr. JO. 60, To, 90, R. l.»u, 1. *rWfS-Jía;>ít''Ot. ír 6 >, 9f>, J[. I, 1.60, j. 9umc4. js ft. 1.60, l, J, •».
t;c »anre, Xrczi^fles, Iromntein Ktcdnta. ^^^ Wnit nta. «tlobiuml, £nK! «ír d:tr.. ^xn.1 utcaitól, vXîodfBintlf unt anbm Sunrumtr!« kbr WIm.
Erié twur« ffir uncer^inbist au#
Ra : t>ílj ober Sautfaut. tr. 15, ï6. So, A>. ivrtàict*« Zlicrt «uf »«Ig, tr. 5, io, jo btl n j.
Xbtrtx, jacj z<uartx4 «»««««brt. 50 fr^ ft. 1
bií n i.
labere S ptrff«*« ia l<~ ya&T 10 tr.
ft. 4.
•o<C«»ci(t«tP>eIe vez 80, 60 It. bl» R. 2. lito Pe 8Umtt6er. für VHttSa, mit oïa ofru lot, I Gtûe tT. 1». 16. »6, 46, «5, S fi. I.
C>»< ja« Unttm^t rôaarz «inbrr ipitíenh kte leram ban» bit ntatn teff ttnb ©iLferíaftea i Gi&d R. 1.
€ pi cl en t tas ti ma a b<s fiiabcT. «>tri^«tbau Aanbarbtir«: trriRB bart bit ntarn *rttit»t<bB!tB. 1 étütf 80 tr.. (L l.JC J, J. •lobafli, ba< Btäi tr. 60, 80, R. i. 1.60. t.
ft^K^ Intern» m»«le«., jatana! Saubtr-ïatcnst, btr "" "" snjtar^mt'' Uztti^Ü für 3anj azb P.lt, 1 €:i<f ait U «Ut«« tr. »5, 85, R. 1.60. 3. S. i bi« fL 5.
1 rUmrt 9U« . OaftruBitc: , çtsamt brr T ©uabtrcegfl, ber^ trtlfb« man bta «rfana einet
lebez 8»«!« t¿af4tnb Baíw^neB taaa; bitfeS [c^r tzte-eefl«zic Cp.itjtua toñet ble« 15 ïr.
flh>f(if4t 0«t»ragtH»d, fltfüfi: nrb ana lm
- ~ ô«Hft bMú^bare» ÏSeiliCJUta, X ti*tl R. i, .so, a, l^o, », 4, bkftfbrz Beta ftrÄxabcr, fr. «5, s», a? -0, IL 1.
DU az«8 )ci4acta grttC''fOta Grxt.t
la |rö&tcr aUtrf, 1 Cpitf 80
fc.
CclHtfetoi tigaag. Änabai tob SRlfctea ¡tica f. 1 50. 1, ^.50, 3, S 60.
Badibntäao«, toaipld mit Elplcbctcr sab ttttafUkn. »8r troaOfa* »iaber. fr. 8î, R. l.îO, IM. WO, 8, « M R. 5.
®ia art''.ei ÍRrxt'' zab ^Jfrlboít mu 8o arjtn RaRmi rSr 5 Ir. üabtrt ttbnriAc €tirt ta grifcr Ka«vabt
Kftri^itbea« 6pit »aatuu ia «osa, la
10 ''íeiVr BalwabL f«r SR5bout Shubez, per ®tfiií fc- J". >0, 40 60. it. 1, f
Ceberraarhaaf lid Fcterhalí
M« Renes €al«B.gt*rir<tfe, o{<ae einen übler IB rwrbrciic?. tz ft^r ■aaaig''a^er Eaftrabt. per ». 6, 8, 10, 16.
®tra4 m
Der kleine Zauberer
der* ze4ftt^ezbe äoaber-lpparott tanz siaa ei..;t nt çerfott m »bslii«. dit «pperote Rab berart ^anrrt^ frmbiatn bai Sepxe )ß «fea tot Cuate ifr; aa unttaa«»et$ter Taaz ftasbealan; nadbeatea*
■ttt ipimrc" " " -----
ta fftngtr bsr4 jebtn ^zt
i ètûtf ss tr. $«< 8er1<b»in>cz dza bh 1er jaaberhzraier, xar
Co4btrte.«<ben, 6t3Ilc. SSbta. ¿tesw, Salon«, Ue* mit aat (iiiiri^tatt. Â-.Bber-îbeater, fr 35, 60, R. 1..0. Cpartaffer.. ft. 1", »o. »o. TC tJn-.orçbe tn"6ritle. tr M, 40. 80, 8a «ettlrtti-apiele, fr. 35, 50, 80, R. 1 ï''âuif mit foa''Wer?, tr. 6''). 5i «ibabn mit îas''irert, R 1.6<i, t. 1.80. ftiiKr''U^ en feine, mi: 64rej»rert, fr. 88. f.it»tn werten, fc. 50, 15, I", JO, 40.
ift l*:S, ttarsbiiter sab Veseprt Bit ffatt» tft. I 6t. fr. f'',40, 90, R. 1, 1.S0, 1^0. ©¿bel, en 8le$. fr. So, 90, 40, »ob ©tabl, fc. 90. R. 1.8 ''
Cinegrofe flnfnw^loon nagarif^ta Çritlisjaren, bie im ©aiier :ia<b ber 3!»btnng bef 1Ragnttrf {♦¡rlmmra. 1 ©<bc4te! rr 1\ JO, 30, so. 8 •.
«orjcüjz.. «äffte-, îb«- z 6ptife ©tn>icrt. j« na« ®rofce. fc 60, 80, p i, 1 &ö. 2, f.m). i-ribfl tn''crtfîazt ubî amüfairt finb für Jebe« Hlttr bit ¿ait), bcb iniauimtbgefienten ¿atfb«-Äafietten. (St ift etat ia-iet e mi: beri6«ettite«
äu«;erft rom$lijirttb sauber i^peratea. hürt mit «raauer »atettanj. |e jeber mit arc ter cdiit p eit bie iitcnftca 3^nbcrjl::de (4 u f r.-^tffoi SeVo) ma*en taaa 1 Jfafictte ïr a ad! ïzjabi ber Spparate 1 40, 1.80. i^o. 1.80, 3.50
Dit Çrbe sab tbrt ©nsobner, für rfrftiabigt Äiiba te^r \n finpfe^Ua : tt tft ein <its mit irnuiz«. »fjeieibt ««geführt zat «fle ©exebarr ber Sel! iz tbt C 9<»t ouat-Ire$t colcrirt au*grfüb«. Uattr ie>m in 3 e:ra$cn ter Rame; fijt tbl « 3b fr.
mit fcefl äbapgtn. fe^r baner^aft, 1 ®t. tr. 80. &0, 80. fl. 1, I.iO, 2.
rrWcbe« Wert, mit zatfiriiAer ©Hm«, fc. 50 60, R. 1, l.?0, 1.40, t, J.50. *ut 8!e4 lefrr bcncrbJtt Tcaffcnirre nnb Wb« bemalte «^aipagea, Äabnolell, ©teOB>agtz, »i*. cre«, («mfortable ait aabere ©a*z, aüt mit fftrben, tr. 80, io, R. i, 1.40
Oientr $ ert*ba&n, Cifenba^rten sab ©^ifft. fc._60, SO, fl 1, l.M).s.
■tcfrapS, rii inu^altenbe« ©piel, wc man trirflicbe f ^ots^rap^iea Stenge* taaa. 1 ©t. fanmt Kuttct^nig tr. tu, 40.
©4reib'' uab ikii^nea-Epparate C>it ttbe Sorfcnctntt fana jebe« Jftnb fOitfi |ridm> ar>» )graben er! raen. lia K^pcrot fftr jebep »tat *;cb jtçarat fc. 4>\ «0, SC Jt^tteripiel fr. 6«. 80. Bettrei.iipid fc »o, R. l.so.
izb *nt»ertfpld, {i^r fwrifa, f». l* teae^e atfft-®if»olea fc. *o. 80, 70. •iinterUier «Qa?ebrt fr. 40. w, R l.jo. ©I t\ an« »le<» tr *>. ar.« ©;a(l fc 80. f 1
¿■er ruine ftrieger. tfine rcuiplcte, kbe »ubl^e *u«rü$uig, Hffcbtib aa« : ©ibt! mit ftzpret. 1 <*tmt1fz mit ©aicziet. 1 fatr«Btai<|«, 1 «&e«
Mnomecn R. i.îO. fei. |le éerte R. t 50, J.SO H^K» ffcsefte« .^zf.frobztL 1 ©tüd «ib^enf^ngtr ^ 5 fc — ©en e« ¡itft, ber tra^e B4 l ©tJtf 8a^etrray<t mit 6pligel- ?0 tt
Heue £fintllCB.*5iir{M mil VleSanitmai, fir fldae JKaber if^r naterbalteab, J ©tütf mittel» gret tr. »5, 4-, gro&e ©otU «5 fc.
Tie 3zt«€i(iArra{pi.e. barfteOenb einer. t> buftrr _ ^ bd ft;nm «rteitif.iifce, n^t ¡btr. »enn m-m baraa« rauOt, btc Cm« s-b ba« «au bewegt. 1 ©titf so Ir.
V
©erf^Bea ober aa* janje ®drtf»aftez «af btl © an intfk ■ar »er »eflfer berfe bei JÍU »erf* eb^na t gen
«ne á^r;uittîi^TmZ ■*ntinm rfíulutt 10 ,tuuínt
Mez, du taniestci «artes 40 fr 3#bkrbe ble tortea ua»estfÈreB
«ae vont uab bc<b tea at re Rie- ; dit surfet. Urat ober tat ée>e
•,»5fr.i í>«í, it it. Itbea DU''^azb.xUfibe ober
bie insrrieg«
bore c«ac. burt» wellte man feriei «ttri.::e a^f^äztea taaa. 1 ©tdd r. Der wot.írórfer, ia w«t4 a «Qe« »eei»§ca nnb »eniifetrt wirb, i. ©. Ubrea, öläfcr k. r. 2 60.
60: iaai»
©4Ui Mr|4viabet da «egeartoab
to fc.
laf^cn.geaerKag; »<r el 5f*t. bo
toatmt diei Da''ctcz, 4i fr. * »eter ; bier legt i* e« |iieii, ia welkem ip et! 80 fc. w«|tr jc. p. in.
~ »trtr.yfrtemcaaate, immer 80J Der Sai&et-Wfafd, jrig: aif Sto
^•-Ji.^ri**0 J0 I »aaio. 60 fc.
® e Sejir^iigarreBtafa«, wo if» We Denett mit XepreliÄtTir r. ljo. aigarce ? 4» tt. ; Da« dif^m -ttar-ötai, wo Kflel ret-
Jin^"ifi."iT®'' ^ f"n H aab aif daea «af wie.
fttae t t ss fc. | o*au r 4
J?" ,9B ^ ÄJrtt »4n>.ÄaÄVa ik««abe »6 fr etr^euea/ «5 tr. XJer ©craeVc-9« Mvt^at R. l.vo
MT flab i»4 «ccftieteze a b re letarat,, ;e r4 wegm TOaBgel aa Ranm tau ai<*t Küti gtaanrt trtrtez
k . ?? ^J*9, 0B6t"r Sl"eI®-,orci1 uni «efeafdjaflifp.tle, bie aüt ni<S)t benannt tnerben tonnen ftne jn bieten greifen etnjtg unb aUem nur in ber gefertigten »teferlage ih boben. «rtUblätter, irelebe ftljr uJtemffttnt ftnb, »erbe« qratU oertlxtll.
|____^^BAZAR Friedmann, Witn, ^taisxftxa^ 26
)B erratbea, T > fc. Der ®a.ibtT''JPatten ©t^# gleiet grot,; Sanea röaiea la nau » rbea, t. 8. Cii ©íbrdJK««» •» W aber bt«
lia te? 80 fr. Der ©elbfhiört bnr$ tea Dtf^, 20 tr ©a« fúr Jarte ÍR ba« > «otb mb «rta;
«e^eblt, fdne« bob beítea, ro fr. Dk norerwüfttWte ©♦mnr: man ier-)4a:.b{t t»et« »ec tea Wttum nnb teaiit^ i* fie flan», (6 fc. Der Jpejra.2linter, ob.t bt>< Ur-aog»
1:4.'' B0fli4 IB ma4 z to fc. Dte ©bartű^fe, «ter wo ift b*t «e(b'' • t5 re.
Karácsonyi és újévi ajándékokul !
(1500—1)
tetemesen megnagyobbított mú és könyvraktárában
i\af(y-Kitnix*áu,
diszmüvek, albumok, képes-könyvek, naptárak, imakönyvek, monogramm levélpapírok, borítékok, látogató-, névnapi-, újévi jegyek, szállító-levelek, tintatartók, srófos irónok, rajzminták, rajzeszközök, ég- éa földgömbök, franc, ruha-író tinta, dús választékban továbbá báli-, esketésí meghívások, falragaszok, tánezrendek, kotilion jegyek, étlapok sat.
igen olcsó árért kaphatók.
^WAW^AWWAW JWWVW^W JW
krany
Első s legtöbb jutalmat nyert órák
legbiztosabb megrendelési helye

IB f]
V.
AUER JÓZSEF
m. kir. szabadalmazott chronometer ós müórásnál
SZEGEDEN.
Midőn es Alkalommal leszállított árakkal ellátott árjegyzékemet a t. közönségnek bematatom, remény lem, hogy a nagy közönség elismerése mellett elegendő ajánlatul szolgálnak kitüntetéseim egész sorozata, melyeket egy magyarhoni hason üzletü sem birt ily rövid idő alatt felmutatni.
Czáfola&ra ama számos szédelgő reclamnak, mely a valódi művészet rovására és a t közönség károsítására a valódi szorgalmat és bizalmat megingatni törekszik, kénytelen vagyok kijelenteni, miszerint hitelt csak az érdemel, ki állításait igazolni és képességét szakértő bírálatoknál is érvényesíteni is képes volt.
A iegközelebb megtartott bécsi világtárlaton kiállított uj találmányú óráim mint fejlődött korunk múvésseti színvonalára emelkedett versenyképessége által valamennyi hasonnemü kiállítva volt órák felett győzelmet aratván, a bíráló bizottságtól haladási érem, mint ebő kitüntetéssel — az 1871. évi londoni világtárlatnál angol diploma a m. orsz. kiállításnál ezüst diszérem, ő felségétől arany érem s. a. t. által ettek jutalmazva.
Ár j e g
Órák urak részére:
y *
ó k:
órák hölgyek részére:
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . 12—17 frt. Arany hengeróra „ „ . 24—29 „ „ 9 zománezozva 30—Só „
, dupla tokkal 44—47 „ „ horgony óra 16 rubinnal 43—48 » d. tokkal 48-55 „ , valódi kulcsnélküli re-
montoir horgony óra . 54—60 „ , ugyanaz dup. tokkal 75—180 „
Inga órák :
Inga óra 8 napi felhúzással . 21—31 „
, , óra s félóra ütéssel 37—42 „
„ , negyed s óra ütéssel 59—69 ,
Havi regulátor..... 35—38 „
Uj órák eladásánál 5 év, javításra adott óráknál 3 évig kezeskedem. — Ezenkivül felszerelt üzletemben kaphatók zenélő-, serkentő-, bronz- és mindennemű órák, nemkülönben arany- és ezüst-talmi-és aczél lánczok alegjutányosabb árak mellett. — Órák becseróltetnek óe javításra elfogadtatnak. — Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése, vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Regulázásért külön díj számíttatik. — Egy inga óra csomagolása 1 frt. 50 kr.
Toronyórák — valamint kastély és teremórák jutányos árak mellett a legújabb rendszer szerint készíttetnek. Segédek ós tanonezok sz óraművészetbeni kiképzés végett kedvező feltételek mellett •s - felvétetnek. (1503—1)
Finom hengeróra ... 8— frt
Ezüst hengeróra 4 rubinnal. 10—12 „
krist. üv. . 16-18 „
„ , d. tokkal . 14-16 „
„ horgonyóra 15 rubinnal 15—18 „
„ , dup. tokkal 21—37 „
„ valódi kulcsnélküli re-
• montoir horgonyóra . 28 — 34 ,
, ugyan*z dupla tokkal 34—38 ,
Arany horgonyóra 15 rub. 35 — 58 „
, ugyanaz dup. tokkal. 54—100 , „ valódi kulcsnélküli
remontoir horgonyóra 55 — 80 „ , ugyanaz dup. tokkal 82 — 150 ,
XAG1-KANIZSA, 1874. november 29-én.
Tizenharttiádik évfolyam«
EMUstisl ár
, t^eu rrre . . 8 frt
I fél erre ... . 4 I erre » r
jg^y i^tm io kr.
— K -
Mimet Mtk
ti amboi petitoorb»o 7, muoditor 6 c minden tt>rábbi sorért 6 kr.
STILTTÉRRKK loronnnc 10 crwt vetetnek fel > Kjcrfltiri illeték minden jegye* hirdetésért kfllö-4 30 Kr. fizetendő.
uerkeasuSbes, —
ínyagi réssát illetó Kösisménysk pedig ft riadóba» hhmBw» u>-tésaodtfk:
NAGY-KANIZSA
eióbb
-SOMOGYI KOZLÖN
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
J Ké* iratok riuu nem f (3_ küldetnek. I.
ate^-» m »■ s^y
^-- — -----— "Vfl
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .¿alamegyei gazdasági egyesület", anagykanizsai kereskedelmi s ioarbank", a .nagykanizsai takarékpénztár" a ,Zaia-Somogy* gőzhajózási részvény társulat, ugy a , zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet'' s több megyei es városi egyesület hivatalos értesitéja.
Hetenklnt kétszer, vasamap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kilenczedik közleménye
a leégett bitcm-szent-lászlói templom s zárda
felépítési költségére gyüU adományoknak.
k r.aUmegyei tekintetes alispáni hivataltól 534 frt ti2 kr. — Nt. Czink Lénárt ss. V. r. áldozár s es*tergoni megye est tűi lelkészétol 28 frt., Összesen frt 62 kr.
Előbbi közlemény 3752 frt 64 krt tesz, ezzel együtt & fó-összeg: 4315 frt. 26 kr
Zalamegye bizottságának
részvétirata nmgu grój Batthyány Imre ozvegyéJiez.
Nagyméltóságú grófné!
Zalamegye bizottsága alulirt napokon tartott repdes évnegyedes közgyűlésében egy ép oly szomorú, mint a hála érzete által elengedhetlennek parancsolt kötelmét te;jesité az által, hogy elsó nyilatkozványát a f. év september 16-án elhunyt nagymél-tóságu gróf Batthyány Imre urnák, e megye több mint 25 éven át volt főispánjának feledhetlen emléke iránti kegyelet kifejezésének szentelve, elhunyta felett mélyen érzett fájdalmát jegyzőkönyvébe igtatá s a dicsőült-nagy érdetíieí elismerésének tiszteletadóját leróvni sietett azzal is, hogy érte grászmisét szolgáltatván, azon testületileg megjelent.
Midőn azonban ezzel a megye közönsége az elhunyt iránti hálateljes közérzületét, a gyászeset után tartott első és egyetemi tényre jogositó közgyűlésében tanusitá, másfelől nem mulaszthatá el egyszersmint elhatározni, bogv mélven érzett résztvété-nek adassék kifejezés azok bánata iránt, kiket az elköltözötthez a földi lét leggyen-
gédebb kötelékei csatolván, az elvesztés fájdalma is legközvetlenebbül sujt
Fogadja azért nagy méltóságod általunk hón tisztelt családja nevében is keblünk mélyéből fakadt résztvétnyilatkozatunk e kifejezését és engedje kérnünk, hogy azon kegyeletnél fogva, melylyel e megye az elhunytnak negyedszázados történelműnk fényes lapjaira vésett emlékét drága örökjeként őrzi, bennünket nagyméltóságod méltó bánatának osztályosaivá tévén, résztvétnyi-latkozatunkban enyhitő vigaszt találni méltóztassék a sors oly csapása felett, mely, habár fájdalom érzetével tölti is el kebleinket, de kell, hogy megnyugvást is adjon Isten intéző hatalmában és azon tudatban, hogy az elhamvadottnak a haza és családja szent körében hiven betöltött földi rendeltetése véges határait tul éli ami hálás érzetünkkel ápolt emléke.
Fogadja nagy méltóságod mélyen érzett tiszteletünk kifejezését.
Kelt Zalamegyének Z.-Egerszegen, 1874. évi november hó 2-án s folytatva tartott bizottsági közgyűléséből.
Zalamegye alispánjának évnegyedes jelentése.
(Vége.)
A f. évi termésre nézve a beérkezett jelentések nagyobb része a gabnateruiést szalmára kielégítőnek jelezi, de szemre a rozs könnyű és keveset ad, a buza és árpa valamivel jobb, zab könnyű s az itt-ott későbben behordott ősziek és a zabok szenvedtek az aug. havi esőzések által, kukoricza sok, burgonya elegendő termett, ez utóbbi azonban sok helyütt rothadásnak indult, takar-
mány elégséges, mind az agg széna, mind a f''sarjú azonban az árvizes vidékeken, nevezetesen a Zalavölgyében sáros és rósz. A szüret mennyiségre nézve általában silánynak, minőségre azonban a termett bor jónak mondható.
Az ügyforgalom a járásoknál következő volt: ✓
A sümeghi szbiróságnál ez évb :n beérkezett 2230 db, elintéztetett 2128, függőben van 102.
A szt.-gróthi járásban az utolsó évnegyedben beérkezett összesen 623 db. elintéztetett 584, függőben van 39.
A keszthelyi szbiróságnál az egész évre beérkezett összesen 2207,elint. 2190, függőben van 17.
A pacsai szbiróságnál az utolsó évnegyedben beérkezett 1127. elint. 1099, függőben van 28.
A kanizsai szbiró hivatalnál az utolsó 3 hó alatt beérkezett 1158, elint. 1132, függőben van 26.
A perlaki járásban az utolsó év negyedben beérkezett összesen 612, elint. 588, függőben van 24.
Csáktornyai járásban beérkezett és hátrálékban volt 586, elint. 404, függőben | van 182 db.
Letenyei szbiróságnál az évnegyedben beérkezett 1301, elint. 1278, függőben van 23.
A lendvai járásban az évnegyedben befolyt 789, elint. 780, függőben van 9.
A baksai szbiróságnál beérkezett okt. 21-ig 420 db., elint., 414, függőben van 6.
A z.-egerszegi szbiróságnál az egész évben okt. 26-ig, beérk. 4260, elint. 4134, függőben van 126.
Éképen figyelembe véve a z.-egerszeg járás nagyságát, mely tekintetnél fogva, a
hátrálék számát nagynak nem mondhatni, elintézés iránti szorgolást érdemlő hátrálék egyedül a csáktornyai járásban mutatkozik. A tapolczai járás szbirájától ügyforgalmi kimutatás be nem érkezett.
A megyei pénztárt szept. 18, és okt. 23-án megvizsgálván, az ezen vizsgálatról felvett jegyzőkönyveket tisztelettel idecsatolom és jelentem, miszerint a pénztárban semmi hiányt, ellenben a házi pénztárban 649 frt., 67V* kr. maradványt találtunk, moly összeg azonban a szolga- és foglárszemélyzetnek e hó végével kiadni szokott fizetése által kimerittetni fog, s igy tulajdonképen az csak névleges.
A közigazgatási központi ügyforgalom a lefolyt évnegyedben következő volt. Jul. végével elintézetlen volt és befolyt okt. 3 I -ig 5030 ügydarab, elintéztetett 4803, elintézetlenül van 227, melyeknek jó része ezen közgyűlés alatt nyerend elintézést, az eliutézettekból gyülésileg elintéztetett 59, alispánilag pedig 4744 db.
Az árvaszéknél hátrálékban volt és beérkezett 3923, elint. 2488, elintézetlen 1435.
Mindezekről teszem a t. megyei bizottsági közgyűlésnek tisztelettel ezen jelentésemet.
Zala-Egerszegen, nov. 1. 1874.
CSUTOR IMRE,
alispán.
TÁRCZA.
A száműzött.
— Lonng Frigyes. —
Tál messze tengeren, hol ved rihar sivít, Számfizött hullat* kesergő könnyeit; Mohos szikié darab a vánkos Oly kemény! Alszik a szimúaött, szivében nincs remény. A tenger habjai sajgón hullámzónak, 8 a rabnak könnyei álmában hullanak.
Túl mássz? tengeren, a szeretett hazán : Két bájos gyermek él, egy fia s egy leány S a bájos szép anya, a száműzött neje, Az ifja és a lány szivének gyermeke. — Borús álmaiban reájuk gondol 6 ; Karja kitárva van, Ortll a szenvedő.
A Ián) ka s a fiu kértlék jó anyjukat: Hogy a vad katon* hol tartja atyjukat? Anyjuk, a jó anya könnyekkel küzködött, Amint kimondta, bogy : „atyátok száműzött \* „„Oh édes jó anyánk 1 atyánk, ha vissza jő, Nekünk a messziről mond meg, hogy mit hoz ő ?*
Ébred a számfizött és lát fagyos követ, Kde* ábrándiból mi búsan ébredett — Jó uojét s gyermekit karolta ő körül, — S kúrötte álmosan nehézkes felleg ül. Tovább tekint búsan, túl a kék tengeren ; PRepitad át lelkemet oh édes Istenem!*
KŐVÁRI BÉLA.
1873/4. tanéri szünidőm.
(Foly tatáa.)
Ezt előzőleg: a beiratkozás a városháznál történt; a 6 o. é. forintot lefizetett tag megkapta a Győrmegye és város eg; ütemes leírását, melyet Fehér Ipoly pannonhalmi benczés tanár a
nagygyűlés titkára szerkesztett. Az érdekes mú 672 oldalra terjed, elől gróf Viczay Héder és Dr. Kruesz Krizosztom pannonhalmi fő-apát arcz képeikkel; b) A magyar orvosok és természetvizsgálók 1872. sept. 16. sept. 21-ig Herkules fürdőben tartott XVI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai, Horváth György T. K. a nagygyűlés titkára álul 303 oldalra terjedő könyvét; ebben elől Csíkszeredai Szabó József ^szül. 1807. meghalt 1872.) orvos és bonc tanár az erdélyi muzeum egylet néhai alelnökének) arcképével, c) Kátai Gábor orvostudor, okleveles gyógyszerésztől stb/ — .Ismeretterjesztő az orvosi és természeti tudományok köréből" czimmel, 232 oldal. d)Egy vörösréz érmet, melynek nyomata az egyik oldalán Győr város czimerét ábrázolja ezen körirattal: .Szabad királyi Győr városa 1874," a másik — Minervát (a tudomány istennőjét*) átkarolva Mercurtól (a kereskedelem istenétől) lábaiknál több vonatkozó jelvényt és „A magyar orvosok és természet vizsgálók XVII. nagygyűlése emlékül* irattal. Végre a jegyeket, igazolvány stb. —
Aug. 23. d. e. 11 órakor nyittatott meg Győrmegye háza termében a gazdasági és ipar kiáliitás. Simon Vincze csornai prépost ő naga megnyitó beszéde után Kruesz Krizosztom főapát ő mlga, midőn a gyűlési tagok részéről köszönetet mondott, a gazdáazat ipar és tudo mány lánczolatát gyönyörűen körvonalozta. Az ékes beszédek után a társaság a kiállított tárgyakat szemlélte meg és innen kikocsikázott a gazdasági gépek és erdészeti kiáliitás helyére, itt ismét Simon Vincze gazdasági egyleti elnök ő nsga, a kiállitóknak mondván köszönetét. Délután a »győri önkéntes tüzoitó egylet* tar-
tott mutatvány gyakorlatot a közönség előtt a város főterén; a gymnasium, a kereskedelmi gyülde épülete és a szomszéd házak képezték a vész helyét. A kiváló gyakorlottaággal rnuta tott ügyesség, a vészugrás, midőn az alant álló tűzoltók ponyvát tartanak, az illető pedig vala mely ablak, vagy tetőről háttal belé ugrik, szép — de majd félelmes látványt nyújtottak. Adja Isten, hogy önfeláldozó ügyességökre minél ritkábban legyen szükség!
Ugyan ez nap volt még esti 8 órakor Győr városa részéről a kereskedelmi gyülde termében rendesett ismerkedési estély is, melyen Farkas Miska zenetársulata oly jelesen működött. Innen lakásomra sietve, csakhamar Morpheus karjaiba vetém magam. 24-én. reggeli 3 órakor tartatott az elsó közgyűlés, melyet Kruesz Krizosztom ö mltaga nyitott meg. Megnyitó beszédében felemlité Kubinyi Ágoston a központi választmány elnökének í. évi márczius hó 28 ós héderváry gróf Viczay Héder elnöknek 1873. dec.c 23-án történi elhunytát.
Jelenté, hogy Kubinyi helyett a központi választmány dr. Nendvich Károly műegyetemi tanárt és rector utat választotta meg. Gróf Viczay Héder, Győrvármegye nébai főispánjáról mint olnöktársáról bővebben megemlékezvén kiemelte a gróf nemes jellemét; jelezvén, hogy az ősök sz. emléke iránt kegyelettel, viseltetett, miről Hédervárott fölállított könyvtára, régiség gyűjteménye, a történelmi tanul mányok iránt mutatott előszeretete tanúskodnak.
Hazánk annyagi es szellemi baladása fő-tényezőit nemcsak éber figyelemmel kisérte, hanem alkalmazta is. Ö a népiskolák sorsát, a népnek értelmi és vallás erkölcsi fejlődését ssi-
vén hordozva, minden bajsi és nyomorai iránt » legnagyobb részvéttel viseltetett.
Gróf Viczay Héderrel családjának utolsó sarja szállt sírba !
Végre elnök ő mltsga, reá alkalmazta Lucanusnak Catóról mondott jegyzetét : „Hí móres, haec duri immota Catonis. Secta fűit: servare modum finemque tenere. Naturam sequi, patriaeque impendere vitám, Nec tibi, sed toti genitum secredere mundo."
Lucán. L. 2.
Ugyanezen első közgyűlésben Xántus János alelnök, a természettudc - inyok haladása ismertelésénei kiemelte a meteorologia, őstörténetem, földtan, földrajz és természetrajznak a legközolebbi két év leforgása alatt általán és különösen hazánkban történt vívmányait, mely után indítványozta: „hogy a természetrajzi két osztály közérdekű kérdéseket tűzzön ki a jövő nagygyűlésre megvitatás végett, hogy erre nemcsak szakemberek, de általában minden müveit ember előkészülhessen." Továbbá az elhunyt Kubi.jyi Ágoston és Kubinyi Ferenczről megemlékezve, ezek arczképeinek a győri nagygyűlés évkönyvében leendő megjelenését inditványozta. Különös figyelmet gerjesztő volt Dr. Rózsay József értekezése „a bulla égetésről." A hulla eltemetése nem felei meg úgymond a közegészség igényeinek, mert a lassan bomló és ártalmas légnemeket fejlesztő holttetem rontja a levegőt, a talajvizet; bán-ulmaztatik a vest a rovarok által, általában nem találja azon nyugalmat, melyet az élők a holt barátnak kívánni szoktak. Az elégetésnél emlité tovább, épen úgy lehetségesek a vallási szertartások, mint a temetésnél; az égetési ta-karilásmód annyival is előnnyel bir a temetés
Zalamegye >.....n
bizottmányi közgyűlésének jegyzőkönyvéből.
— Zala-E^eraíep, nov. 5. 1874. — (Folytatás.)
(24á. az.) Csesztregh község képviselő testületének határozata az alsó-korcsmának szabadkézből történt bérbeadása tárgyában bemu-tattatyán, a jóváhagyás h az 1871. évi 18. t cz. 110. értelmében az engedély megadaték.
(2-47. sz.) Az alsó-nemes-apáthi községi korcsmának szabsdkézbőli bérbeadása nem engedtetett meg, bfinem nyilvános árverés ut-jáni bérbeadásának megkísértése rendeltetett el.
(248. sz.) A nm. m. kir. honvédelmi ini-siaterium intézvénye vétetvén fel, melyben az 1875. évi ujonczozási előmunkálatokat elrendeli s egyúttal az alispáni hivatalnak ez érdemben eddig tett intézkedése helyeseltetvén a további teendőkkel alispán ur megbizatik.
(249. sz.) Mihály fa község folyamodványa olvastatván, melyszennt a régi iskolaház s telek eladását engedélyeztetni s a vételárnak közös iskolai czélokra történendő fordítását hely ben hagvatni kéri.
Az'' 1871. évi 18. t. cz. 103. szakasz* szerint n községi vagyon elidegenítését a képviselő testület csak az általa evégre legalább 30 nap közbevetésével határozatilag külön kitűzendő közgyűlésében összes tagjainak általános többségével névszerinti szavazás mellett hatá-rcríhatja el, a kérvény visszaadása rendeltetett el.
(250. sz.) Let«nv* mezőviros folyamodványa, mely mellett törvényhatósági jóváhagyás végett bemulatja — a község tulajdonát kép jző legelőn levő elaggott fák szándékolt eladására és a befolyandó vételárból az uradalom erdőváltsági követelésének kielégítése után felmaradó összeg felosztására vonatkozó határozatát:
Miután a községi képviselő testületnek bemutatott határozatán az 1871. évi 18-ik t. cz. 103-ik szakaszában irt s a 106-ik szakasza által kívánt azon kellék teljesültének, hogy az üy határozatok a községben szokott módon ki-hirdetendők, nyoma nincsen, miután továbbá a község tulajdonát képező és elárusítani szándékolt fák állítólagos elaggottsága szakértői véleménynyel nem bizonyitatik s mivel végre azon körülmény, váljon s legelő, melyen az elárusítani szándékolt ták állauak, a volt úrbéresek járandósága fejében adatott e az uradalom által avagy ezenfelül annak egyrésze ugy váltatott-e meg a volt úrbéresek, vagy az egész község által kimutatva nincsen : Ennélfogva az elősorolt hiányok pótlása végett a kérvény visszaadatik.
(251. az.) Bellatincz s több szomszédos községnek ismételt foh-amodása az iránt, hogy azon vidéken egy okleveles szülésznői állomás megyei költségen rendszeresítessék.
Miután az évi költségvetésben benfog-lalva s a miniaterium által meghagyva van, hogy uj állomás a nyomott pénzviszony miatt nem létesíthető s így pénzalap hiányában folyamodók felhozott méltányoa okaik mellett is ujolag oda utasitatnak, hogy csoportosulván, ugy a nemzetiség, mint önérdekük
)
szempontjából egyaránt szük«^»- o
szülésznőt önköltségen fogadJO^ftt^3
t252. sz.) Nagy Károly n.-kanizsai lakóinak felfolyamodványa az ellene Protmann György és Varga Antal u. o. lakosok által indított épi''észeti ügyben hozott város tanácsi határozat ellen.
A város tanács végzése az építészeti bizottság által a helyszínén felvett jkonyvben kifejtett s a közgyűlés álul helyeseknek ulált indokokra alapítva lévén, a fellebbezés elutasításával helyben hagyatott.
(Folytatása kör.)
felett, amennyiben gyorsan történve, az élőkre nézve ártalmatlan módon eszközöltetik. Amit a természet az eltemetett hullán lassan és ártalmas légnemek fejlesztése mellett végez, az ezen módnál a közegészség igényeinek megfelelően végződik. Az eltcinetés a kereszténységgel lett egyeduralkodóvá.
.Az elégetés jelenleg sokat bolygatott napi kérdéssé lőn. A történelmi népek közöl, melyek elégették hulláikat említendők : a phoe-nictaiak, a perzsák, az assyriaiak, részben a zsidók és a görögök és romaiak. Jelenleg pedig Afrika és Ázsia legtöbb népeinél van divatban ezen eltakarítási mód.
Archaeologiai leletekEuropa több helyén, nevezetesen az angol szigetek, Dánia, Szilézia, és Oroszhon, nemkülönben Maltasziget több helyén amellett bizonyítanak, hogy a hullaégetés a történelmi időket megelőző korszakokban is divat volt. A hullaelégetés eddigelé, mint különösen Xantus is látta, máglyán történt.
Sokkal olcsóbban és a szaglási szervek bántalmazása nélkül történik, ujabb kísérletek szerint a hullaégetés izzó légoemeí:-segélyével, nevezetesen Siemens módja szerint, ki a hullá kat a regeneratív rendszer szerint épített kályhákban hamvasstja el. Bizton várhatni, hogy a bullaégetés, mely megfelel a-közegészségügy, a * állás, az aesthetika igényeinek, ezentúl a sikeresen megoldandó kérdések kozé fog tar tozoi." A legnagyobb érdekkel néztük a hulla égetés műtéteinek képekkel történt illu*. tráiását, mint: biemens hullaégeiési kemenczé-jét. a hullát ülő helyzetben a budhaistáknál, a nullát begöngyölitve, vaspad, máglya, fáklyák és hamvvedreket; a aiami négy dynastiájának dagobája (temetkezési helye) a japáni papok dagobáját, a japáni »ajgunok hamvveder és da-

gobájokat — Láttunk továbbá három fáklyát éa egy hamvvedret valóságban.
Képzelhető, hogy ily érdekes gyűlés lefolyta után teljes megelégedéssel távozhattam már meglehetősen éhezve ismerőseim körébe, víg társaságban, jó borocska mellett elbeszélve a gyűlés mozzanatait, melyből majd kifeledem, hogy jövőre a nagygyűlés meghivatott: Szora-b .thely, Maros Szigeth éa Élőpatakra ; Élőpatak (fürdő Erdélyben) lőn elfogadva.
Ismét kisütött a nap sugara,
Fel tehát gondolám a munkára!
Ma 25-én jó lenne ha testemet szét bírnám darabolni, és minden egyes részt a kellő érzékekkel ellátni. Igen, de bűvész nem levéo, csak egy helyre mehettem ; rajta tehát a természettani szakosztályba! — A nagygyűlés tagjai szakosztályokban foglalnak ma és a következők ber helyet; ezen leírásnál megkísértem először összevonni a természettanit, amelyben magam is voltam, ezután pedig a „Napi Közlöny'' szerint a többi osztályokból szándékom az általam érdekesnek turtandókat jegyezgetni-A természettani szakosztályban sokan nem voltunk, de talán annál figyelmesebben hallgattuk Dr. Jedlik Ányos egyetemi tanár urnák Budapestről, „Két rezgés és egy haladó mozgás ösz-szetétele, és ezen összetett mozgás utjának rez-giró készülék (Vibograph) által pontoa leírása" tárgyat képező előadását. A gépezettel üveglemezekre leirt hangmeneti idomoknak egv példányát, előadó szívességéből velem is hozva, szívesen gondolok az érdekes előadásra, melynek az évkönyvben leendő kinyomalását a szakosztály óhajtotta.
Tomek Anasztáz bencés tanár, egy általa módosított Smee-féle telepet mutatott be, előnyeit világos magyarázattal tünteté ki. Ezután
Helyi Utirk.
— Nagy-Kanizsaváros közgyűlése. A csütörtökön megtartott közgyűlés meglehetős zajjal- és a helypénz kérdésnél kisebbségben maradt fél imparlamentaris fellépésével ezekra nézve nem a legkedvezőbb jelleggel folyt le. A megyehatósági jóváhagyást nyert íelemelt helypénzszedés feltételeinek alkalmazása ké pezte a napirend első tárgyát. A tanács is az ahala véleményezésre kért értekezlet a helypénzszedés általános fogalmából kiindulva, azon javaslatot terjeszté be elfogadás végett, hogy minden a városba erkező, idegen fuvarosok által szállított teher és áru-szállítmány ok — közvetlen a vasútra szállított, vagy transito áruk kivételével — helypénzt fizetni kötelesek. A jelen voltak többsége a helyes értelmezést elfogadni kész volts annyival inkább, mert más értelmezést nem csak folytonos súrlódásokra és visszaélésekre, de a helypénz jövedelem csökkenésére adott okot, — a kisebb kereskedőkből álló töredék saját indokolatban előnyére éa a város kárara a régi slendrián és igazságtalan zavaros állapotot akarta minden erőszakkal fontartani és, mint a város atyái nem szégyenlettek oly enuntiatiót tenni,ha ők, mint kisebbség, lármájukkal győzni nem tudnak beállnak Coriolán szerepét viselni a város ellen és a gyűlést zsibongva elhagyták — ily eljárás elitélését nem kell magunknak kifejezni -r mert azt a tény macával hordja ; a közgyűlés e tapintatlan tüntetést kellő méltánylásban részesítette,smidőn azt figyelmen kivül hagyva a helye« magyarázatot elfogadván, a tárgyalást rendben és higgadtan folytatta. A virilis képviselők névjegyzékének ez évi kiigazitásár a dr. Horváth Antal ur elnöklete alatt dr. Szűkíts Nándor, Hauser János, Benczik Ferencz és Ivöwinger Ignácz urak küldettek ki. A jövő év elején kisorsolandó képviselők helyébe történő uj választáshoz az előmunkálatok teljesítvén, választók összeírására a 4 választókerület szerint kikül ''ettek: az l-ső kerületre Babo-chay János elnök, Újvári Illés alelnök, Manin-ger József jegyző; a 2 ik kerületre Koch Mihály elnök. Hírschl Ede alelnök, Varga Sándor jegy -zó; a 3-ik kerületre Martinkovits Károiy elnök, Axenti György alelnök, Szeidl Ágoston jegyző ; a 4-ik kerületre Albanich József elnök, Knausz Boldizsár alelnök, Smettana Ferencz jegyző. A városi kölcsön végleges megkötésével a pénzügyi bizottság véleménye alapján a két város dclegatiója hatalmaztatott fel.
— Kádas Rudolf kir. tanácsos 8 főigazgató ur ő nga körünkből pénteken délben Kaposvárra távozott; a nagy-kanizsai főgymna-
den osztályát beható vizsgálaUjá<T^ obb megelégedését nyilvánította ¿fin a tanítás sikeres eredménye-, mind az ifjúságnak udvarias magaviselete fölött. E lapok szerkesztője előtt ő nga elism trését nyílvánitá Be-recz Imre ének- éa zenetanár urnák tapintatos tanmodoráért, melylyel a főgymn, ifjúság ónek-éö zenekarát ily rövid idő alatt is oly meglepő eredményre juttatá. A rendes tantárgyak mellett nincs is att&éi szebb s kellemesebb foglal kozása az ifjcaignak! Főigazgató ur a főgymn. szertár, különösen a vegyészeti laboratórium czélszerütlenségét tüntetvén fel, tágasb helyiséget kíván annak berendezésére, mi előmoz-dittatnék egyelőre az által, ha az elemi isko Iáknak legalább egy osztálya a főgym. épületből máshová helyeztetnék át. Felhívjuk az is kolaRzék s illetőleg h városi tanács figyelmét < körülményre.
— A január 7 ki n. kanizsai táncz-vigalom rendezésére már folynak az előkészületek.
— Hajtóvadászata volt nov. 24-én a n.-kanizsai vadásetársaságnak.mely alkalommal 4 őzbak, 1 róka és 49 nyul esett. Közelebbi hajtóvadászat decz. 3-án lesz.
— Nagy-Kanizsa város utczáiban ujolag 34 lámpa állitatik fel s így összesen éje-lenként 154 lámpa fog meggyújtatni. Dicséretes intézkedés ez !
— Reviczky Sándor e napokban hozatott 3 olasz csendőr kíséretében N.-Kanissára s innen a fővárosba kisértetett.
— Balesetek. E hót folytán következő balesetekről tudósították a B. V.-t: Égenfóld-jén hétfő és kedd közti éjjel Antal József né, szül. Czédula Julianna nevü28 éves menyecske kútba ölte magát ; öngyilkossága oka hosszas betegeskedes miatti életuntság volt. — Nagy Pál nevü vinczeliért Cserszeg hegységben a kőfejtőben történt munkálatok alkalmával ledőlt part agyonütötte. — Forster Kálmán csurgói postamester agyonlőtte magát. — Szt.-Gróthon két egyén petróleum által összeégett.
— Deák Ferencz uagy hazánkfiánál egyik t. munkatársunk legközelebb látogatást tevén, következő aggasztó sorokat írja hozzánk : Királyi Pált a mily jó egészségben és kedvben találtam, ép oly leverő vala rám nézve * Deák Ferencz állapota, ki kedden és szerdán nagyon rosszul volt. Ott ült egy zsellyeszékben s szenvedett. Panaszol kodott, hogy : „ma és tegnap igen rosszul érzem magamat.44 Előttem közvetlen Rónay püspök volt hála tisztelgésen. A nemes aggastyánnak egyik keze az orvosságos üvegen, a másik a csengetyün nyugodott. U külső látogatásom óta — szeptember végén — igen megesett. Könnyezve szőritám meg kezét lágyan s odahagy ám ót. Nem tudom megengedi-e Isten, hogy még egyszer életemben láthassam ! ? Halálával csapás készül reánk, de sxnyargatott szegény magyar hazánkra is! Érzi ezt a fővárosban minden pártbeli 1
— A keszihelyjárási tanitó - kör jegyzőkönyvéből : Elnök felhívja a kört, a zalam. ált. tan. test. választmányának okt. 10 ón tartott ülése alkalmával fölvett jegyzőkönyv utolsó pontjához hozzá szólni, melyben a Nagy-Kanizsán felállítandó női tanitóképez-dének létesítését a választmány magáévá teszi s egyszersmind a járási köröket e tekintetben nyilatkozatra hívja föl. A nevezett tanintézet-
jn^.Kagy-KaDisaán fölállítását szükségesnek ] ismeri el a kör, a miért is a válaszmánynval egyetértve az ügyet melegeu karolja föl. Egyszersmind a választmány figyelmét fölhívja a kör, ülése alatt megpendített s Készt helyen fölállítandó fitanitóképezdének létesítésére. Tekintetbe vévén, miszerint az iskolai tananyagok körébe a földmivelés, gyümölcs termelés, úgyszintén az állat gyógykezelése is fölvétetett; hol sajátíthatná el tehát könnyebben e tantárgyakat a tanitójeleh, mint éppen Keszthelyen, a hol gazdasági tanintézet léte zik. Tanitóképezdéiuk mind oly helyekre he lyezvék, a hol a gazdászatban kiképeztetéa teljes lehetetlen, a miért a n. m. vall. és kö-zokt. ministerium tetemes költséggel küldi évenkint a tanítókat 20—30 napi gazdászati tanfolyamokra. Ha tekintetbe vesszük a tana nyag halmazát, vajmi csekélyet .sajátíthat el a tanitó a rövid pár heti tanfolyam alatt. A Keszthelyen létesítendő fitanitóképezde mennyi költséget kímélne meg és mennyivel lenne több az eredmény ?! Azt bár ki is beismerheti.
— Megjelent Schwarz J. csáktornyai rabbi urnák azon szép beszéde, melyet néhai Klein Ignácz orvos ravatalánál okt. 2 -én magyar és német nyelven mondott.
— Zala-Istvándon mult hétfőn, állítólag gyermekek által előidézett tűz folytán két ház égett el, a község legszegényebb lakóeait sújtotta a romboló elem.
— Szenti Balázson körjegyzővé nov. 24-én Vehofaich Adolf ur egyhangúlag megválasztatott.
— Győrött Czéh Sándor nyomdatulajdonos kiadásában megjelent s beküldetett hozzánk : „ Legújabb nagy-győri naptár" az 1875. Közönséges évre. Hetedig évfolyam. Ara 40 kr. E naptár igen élénken vau szerkesztve s Győrváros,]ugy Győrmegye viszo nyait, jelenlegi közigazgatási állapotát hiven tükrözi viasza.
— A boldogság küszöbén. Két évvel ezelőtt — irja a Ref. — egy derék fiatal orvos érkezett Devecserbe, s megkedvelvén a helyet, ott is maradt. Amint ó a helyei, ugy megszerették őt e helyen és aki legjobban megszerette, az a másik orvos bájos leánya volt. Fölötte összeillett a két szerelmes, mintha egymásnak lettek volna teremtve : jóság a szépséggel frigyre lépett. Még sem voltak egymásnak teremtve. Most, november 17-én keliett volna hűséget esküdniök az oltár előtt. Minden kész volt; * bájos arra dobogó szívvel várta vőlegényét. .. . A vőlegény nem érkezett.. . Szállására siettek. A vőlegény ott ült egy karszéken, feketébe öltözve jobb kezével egy arczképet szorítva szivéhez. . Halott volt. Meghalt a boldogság küszöbén. Az arczkép arájanak képe volt. Meglehet, a boldogság ölte meg. Szép aráját nem lenne csoda, ha a boldogtalanság ölné meg. Ki gondolna az oltár előtt a temetőre? Az élet néha meglepetésekkel szolgál. Ugyanerről r szomorú esetről a Gy. Figyelő ezt irja : Sümegen (Zalam.) a napokban megrendítő eset történt. Ugyanis dr. Landberger, sümegi gyakorló orvos eljegyezte magának dr. S c h u 1-theisz kerületi orvos leányát. — Az összeke lés e hó 17-én történt volna meg; már minden előkészület megtétetett, — midőn a vőlegény két órával esküvője előtt, rögtönhalállal kimúlt.
Szilágyi Károly gyógyszerész tartott „a napfény vegytani hatásáról" zavart fogalmakban bővelkedő előadást, mely bő eszmecserére nyújtott alkalmat. A második gyűlésen pedig ft. Fehér Ipoly bencés igazgató tanár értekezett „Poggen-dorf kettős megosztási villámgépéről.- A kiállított gép bemutatása mellett, mint elméleti, úgy gyakorlati kísérletekkel fűszerezte kedvas előadását.
Ezen értekezés rajzokkal, valamint ft. Tomek tanár ur-é is, az évkönyben fognak felvétetni. — Emlékezetem után ezen szakosztály működése be volna fejezve ; már most nézzünk egy kissé előrebocsájtott szavaim szerint a városháznál reggelenkint kapott „Napi Közlöny ■ -be, az osztályok működése köréből szedjük ki azt, amit sajnálni tudok, hogy nem látás és hallás után lehetek szerencsés közölhetni. Először is az orvos sebészi szakosztály üléseiben Dr. Kátay értekezett a fertőtlenítő szerek értékéről.
Az értekezónek saját éezlelete eredményként irt műben lefertőző legjobb szerüJ őarbol-sav ajáltatik; közhelyesléssel vett értekesés az évkönyvbe fog felvétetni.
Dr. Bodogh Albert értekezett a „higany készítmények helye a bujasenyv gyógyterén"-ről. Az értekezés tárgya : megtartandó-e a higany a bujasenyv gyógyszerei között, vagy kiküszöbölendő ? s ha megtartandó, melyik fejlődési szakban alkalmazandó áz, ha alkalmazásául j°ggal akarunk eredményt várni? ée végre miért nem vezet a higany alkalmazása eredményhez némely ecetben? Értekező e kérdésekre következőleg felel meg: a higanynak nemcsak helye van a syphilis gyógykezelésben, sőt úgy tekinthető aa, mint fő szere a syphilisnek, de nem a syphilis elsőd nyilatkozatai ellen kell azt alkalmazni, hanem annak későbbi fejlődési
szakaiban; az elsőd alakok ollen jód alkalmazandó, ha siker nem éretnék el, a jód adagolásának az a jó haszna is meg van: hogyha az a higany adagolását megelőzi, annak hatását nagy mértékben növeli; a jelesen szerkesztett mű az évkönyvbe felvételre ajáltatott. Dr. Ha-mary Dániel honvéd dandár főorvos 20 db. arany jutalmat tűzött ki, az 1848 —1874. évig, tehát 25 évről szóló, magyarnyelven megjelent eredeti és fordított orvosi szakművek könyvészeti kimutatásra, melybe az orvosi szaklapok és folyóiratok is fólemlitendők lesznek; egyúttal a megjelent önálló, eredeti magyar orvosi szakműveknek rövid, tájékoztató birálatát is kell, hogy magában foglalja a mű, melynek leküldési határidejéül 1875. jun. 15-ét tűzte ki. — Kis György tr. előadta a galván-villámosság erőmű- és hőtani hatásának alkalmazásait a szemészetben; előadását két szakaszra osztva, az elsőben a bevezetett és állandó villámfolyam által a asem lobos bántalmainál előfordulni szo kott kisugárzó fájdalmak biztos, és gyors enyhítését tárgyalta; a második szakaszban a vil-lamtüznek a szempillaszőr és kettős pillatornak az eddigi műtéti eljárásoknál biztosabb és gyorsabb alkalmazását. Előadta végül a villam-•rtJzzel tett, s egy esetben siker koszorúzta kísérleteit, az eddig gyógyithatlannak nevezett köd-hártya száradásnál. Jeles értekezése az évkönyvbe felvétetni határoztatott.
Schreyer Lajos tr. a városok közegészségi, javítási eszközeiről értekezett s hazánkban, hol elegendő víz van, a csatornázás, — hol pedig vízhiány van, a kádrendszer alkalmazását javalja; értekezése az évkönyv számára felvétetett.
II. Az ásvány- föld- és vegytani szakoaz tály üléséből: Rozanyai Mátyás szerint tév
Folytatás a mellékleten.
Cirkular,
Wir erlauben uns nachstehend auf unsere billigst gestellten Herbst-Preiscourant aui-t-rksau» zu machen, und werden wir auch wie bis jetzt bemüht sein, den Wünschen unserer «I-ehrten Abnehmer nach jeder Ricbtnng nachmkommen und durch reelle« und solides Gehaben ias Vertrauen unserer P. T. Kunden uns immer xu erhalten.
Durch unsere Verbindungen mit den grössten Fabriken des Continents haben Euer Wo hl geboren die günstige Gelegenheit, Ihren Bedarf bei einer ersten Bezugsquelle zu Fabriks-,-eisen zu decken.
Unsere Artikel sind durebgehends bester Qualität, und führen wir sämmtliche Waaren 3 verschiedenen Preisen; der erst angemerkte ist 2. Qualität der zweitangemerkte 1. Qua-¡ •a: und der drittangemerkt« Preis ist Hochprima-Qualität.
Auf Verlangen übersenden wir complette Preiscourante und Muster-Abschnitte franco ued gratis. Effectuirung per Nachnahme. Achtungsvoll
'' '' Die WisMr Kattun-Druckftbrlks-Nieder läge
Stadt, Rnpr e ch ts p 1 a tz Nr. 3.
Druckwaare.
Kig. Erzeug Percalin-Hemdstoffe, per Elle k
20, 23. 2r> kr. ( osxnanoser Erzeug. Percalin-Hemdutoffe. per
Elle a 25. »0. 35 kr. Mübelpercail und Mobelcreton per Elle 4 SO,
35, 40 kr.
Cosm. Leder für Damen- und Kinder-Anzüge,
per Elle a 40, 42, 45 kr. Gemuiterte Cosmanoser und französischer Bnl-
lautin, per eile i 30, 35, 40 kr.__
Glatte weisse Baumwollwabre.
Chiffon und Hemden-Shirting, per E:le ä 20,
25, 30 kr. . .
Weisse Brillantin und Ailasgradl, per Wie a
2r> 3<1 3''i kr. v trauzosiche Piqueu in allen Farben, per "Elle ä 45. f>0. 60 kr.
* gelber Nanking, per Elle 4 20, 25, ¿0 kr
♦ chamoi- und weisser Nanking, per Elle a ¿0 35. 40 kr._____
Ttichelwaare. 1 DtxJ. Kinder-Battisttüchel, mit färbigen Kanten a SO, 90 kr., fl. 1. . 1 ¡>ud. Damen-Battisttüchel, gesäumt mit farbigen Kanten & fl- 1, 1-20» 1
1 Dud. Damen-Jaconettüciiel 4 d 1.00, 2.60. 8.
1 Dtzd Herren-Taschentücher, gesäumt mit färbigen Kanun d fl- 2-50, a, 3.50. 1 Dud. weisse Hamburger Leinentüchel 4 fl.
2. 3 4.
1 Dtzd. weisse Inländer Leinentüchel ¿fl 5. G,7. 1 Dtzd. weisse Belfaster Batüst-Leinentüchel 4
fl- 8. 9, 10. .
1 Dtzd. Beitaster Leinentüchel, mit farbigen
Kauten 4 fl. 5. 6. 7.
] Dtzd. Foulard-oder Kattun-Kopftüchel, eigenes Krzeugniss 4 fl. 2. 2.50. 3.
1 Iuzd. Fou''.ard- oder Kauuu-Kopftüchel. Coa-
mauoior Erzeugnis» a fl. 3, 3.50, 4. ; Dtzd. farbige TascLentüchel 4 fl. 2. 2.50, 3.
] Stück Herren-Seiden-Fonlardtascheutuch. mit farbigen Kanten, das Neueste 4 dO kr, fl.
1 21''. 1.50__
Engl, glatte Schafwnllwaare. Schwarze und glatte farbige Orleans, per Elle
40, .''»0. 60 kr. Schwarze und glatte farbige Demi-Lüster, per
Eile a 70. 80. 90 kr. Schwarze unii *iactr> firbige Seiden-Lüster,-pir
E.le a fl. 1, 1.20, 1.50. Schwarze Sammte. p*r Elle_80 kr.. Ii. 1, 1 -0. Schwarze Silk-Kleiae: -hammte, per Elle fl. l.üO. 1 30 2
Färbige gestreifte Kleidersammte. das Neueste iur Damen-und Kinder-Auzüge.pr. Elle fl 1.50.
1 Stück 30 Ellen weiss, blau, melirt oder färbig Barchent 4|< 4 fl. 7, 8, 9. 1 Stück 30 Ellen weiss, blau, melirt oder färbig Barchent 4 fl. 10, 11, 12. i 1 Stück Schnürl- oder Pique-Barchent T\, 4 fl. '' 8, 9, 10. 1 Stück Schnürl- oder Piqui-Barchent 4/« *
9, 10, 12.
1 Stück Schnürl- oder Pique-Barchent */t 4 fl.
10, 12, 15.
1 Elle hochprima Wattwoll-Barchent 4 40 kr. Damen-Piqueröcke pei~St&ck fl. 2.50, 3.50, 4.50. Kinder-Piqu6decken, weiss oder färbig per Stück fl. 1, 1.20, 1-50.____
Glatte Leinenwaare.
4 30 Ellen Garnleiuwand per Stück fl. fi, 7, 8. •j, 30 Ellen Garnleinwaud per Stück fl 8,9 10. 4 4 30 Ellen gewaschene Stulucreasleiuwand per Stück fl. 7, 8, 10.
30 Ellen gewaschene Stuhlcreasleinwand per Stück IL 8, 10, 12.
50 Elleu Belfaster Web- per Stück fl. 12, 15, 18.
\ 60 Ellen Holiender Webe per Stück fl. 16,
20, 25.
»i, 54 Ellen Rumburger Webe für Herrenhosen per Stück fl. *0, 25, 30
54 E len Bumburger Webe für Pamcnhem-"den fl. 30, 35. 40. \ 54 Elleu Kumburger Webs für Herrenhemden fl. 40, 60, 60.
Die Weben sind ausschliessliches Fabricat May L Holfeld.
Leintücher ohne Naht per Stück fl. 3, 3 50. 4
Damast-Waare. Weisse Garnituren in Halbl-inen-Damast. Ö Pers. 12 Pcrs- 18 Pers. 24 Pers fl. 4, Ii. 7, Ii. 10, '' ti. 14.
Weisse Garniturei. in Keinleiuen-Jaquard. 6 l''ers 12 Pers 18 iVra. 24 Pers.
ü: 5, ti. 9. ti. 14, fl. 20.
Weisse Garniiur^n in lUinlfinen-Damast. 6 Pers. 12 Pers 18 Pers. 24 Pers.
(1479—6)
I
I
fl. 7, fl. 12. fl. 16 fl. 24.
1 Dtzd. färb. Dessert-äerviett n fl 2, 3, 4. 1 Dtzd. weisse Dessert-Servietten fl. 2, 3. 4. Damast-Handtücher per Elle 4 25. SO, 35 kr i Reinleinen-Handiücber per Dtzd. fl. 4, 6, 7. '' Keinleinen-Servietten p r Dud. fl. 4, 6, 7. j 1 Stück *U färbiges Kaffectuch 80 kr.
Reinleinen-Tischtüchc sl4 II. 2. 2 5n. 3. I , "J. A- 3, 4LÖO, 6.
j , . "j4 fl. 4, 5.60. 7 50
»|4 fl. 6. 8. 10. Reinleinen färbige Garnituren.
6 Pers. 12 Pers.
Okulär.
Durch den günstigen Einkauf nachfolgender Speeialltitea sind wir in der angenehmen Lage, dieselben *u besonders billigen Preisen.
ausverkaufen zu können.
Achtungsvoll
die Wieuer Cattun-Druck-
Fabriks-Niederlage, Stadt, Ruprerhtaplatz 3.
Preiscourant:
1 Dtzd. Kinder-Battist-Taschcntflchel mit färb. Kante 86 kr. » -_
1 .•''u-.u.M-dcaeu-üattist-Tascüeutücuel m;; laru. Kante und gesäumt fl. t.__
1 Dtzd. Damen-Battist-Taschentüc&ei mit färb. Kante und gesäumt fl. 1.30.
1 Dtzd. Damen-Jaconet-Tascheatüchel mit färb. Kante fl. 1.60._
1 Dtzd. Heiren-Taschentüchel mit färbiger
Kant > und gesäumt fl. 2.50. Dieselben in Hochprima mit den eleg. Mustern fl 8.
1 Stück Damentüchel in Hochprima-Bsttist-Clair triic jed^in beliebigen Monogramm-Buchstab.
gebt., \tlandn.rbeit) 60 kr._
1 Dud. weisse Leinentüchel fl. 2._
J Dud. engl. GesundheiU-Froürtüchcr Ö. 3, praktischer und besser als Schwamm._
1 Dud. eng. Pique-Handlücher ti. 5._
1 Dud. türk. BaUe-llaudtücher fl. 9.
1 Paar (2 8tück) "Piquibettdecken in bunten blauen oder braiin<*n Zeichnungen fl. 6.
1 Stück Bettvorleger aus buntem geschorenen
Teppichstoff fl. 2.50. 1 St. Bettvorleger in grösserer 8orte fl. 3.50.
1 Stück Seideu Cachenez für Damen fl. 1. 1 St Seiden-Cachenez in grösserer Sorte IFoch-
prima fl. 1.50. _
1 St. Berl. Woli-Cach. für Herren fl. 1. 1 St. daks. in Hochprima fl. 1 50.
1 St. Seideu-Cachenez für llerreu fl. 2. 1 St. dass. in llocbpriiuo. fl. 3 und 4.
Barchentwaare.
1 Stuck 30 Eilen weiss, blau, melirt oder fär-bitf Barchent V. 4 fl. 6, 7, 8.
fl. 4, tl. 8.
1 Garnitur Decken, 2 Bett- und 1 TiscHdeckc 4 fl. 10, 12, 15.
Bei Bestellungen bitten wir anzugeben, ob 2., 1. oder Hocbpriuia-Qualität gewünscht wird Bei gauzvn Ausfüllungen oder grosser Abnahme besondere Preis-rmässigung.
Auch bitten wir die Adresse genau zu beachten : Ner Rapracbtsplsfc Nr. 3. rückwärts der Kuprechtskirche, vis-4-vis dem Eingang der Sacristei
Ezen krajezá r-h i r d e t é s
TUUtja hogv minden versengésnek eleje vau véve. Daczára annak, hogy ai áruezikkek hallatlan árakon hirdetvék, mégis minőségükre
'' '' (1489 - 3) nézve minden várakozást felülmuluak.
1 kr 5 db jú aczéltoll 1 kr 2 db tvlitartó
1 kr 1 db irka
1, 2, 3, 5 kr mindön»"éle illatos
*zob.itüzjálék
2 kr 1 kavéskanál ércel>''"l, ezüs-
tözve
kr l db 6nom pipereszappan kr egv czélszerü kulcafog-i kr egy bekenőkefe kr 2 csomó finom havannah szivarpapiros
3 kr egy patent czipo- és keztyflfüzG 3 kr egy radirgummi
3 kr egy örök naptár 3"kr egy finom jegyzőkönyv á kr egy finom jóillatu jíecsétviasz 3 kr egy nléhtálcza 3 kr egy finom zsebgynfat\rtó vi8szgyertyácskákkal töltve
3 kr egy palr.czk bérsi haiadAa-tenU
4 kr egy divatos fényképkeret
l kr egy festék szekrény 12 színnel é> ecsettel
4 kr egy Hff gynjtó (Lnnte) t kr r gy ezüstözött gyftszü
5 kr egy zsebtükör
."> kr egy szájharmonika :> kr egy pár harisnyakötő
.'') kr 1 et Kkan4l ércből, ezüstözve
5 kr egy zseb tüzelS szer |> kr egy lánykafogó pő kr egy csinos óral4ncx j kr 1 lárrparoan-hette üvegből
5 kr egy ezüstgolyó, legjobb tisztítószer érez számára kr különféle játékszerek kr különféle társasági játékok kr 1 szép képeskönyv szftvcg^el kr 1 finom női meiltű (Broche) kr egy csinos gyürü kr egv czélszerü keletmuuto kr egy kávétáleza
5 kr ogy finom késalj (rasztli) 5 kr egy finom gyertyakörső 5 kr 1 glicerin- v. növónyszappan 5 kr egy finom viaazkenőcs 5 kr egy körfésfi kantscbukból 5 kr legjobb növény fogkenőcs
5 kr egy takarékperzsely pléhbCl
6 kr egy pár nadrAgóvó
5 kr esinus pléhtrombiták 5 kr vadász- vagy jelzisip 5 kr 1 szivartárcza nj és czélxzerü 5 kr egy doboz 3 db finom pe-
caétviaazszal 5 kr 12 db irón 5 kr egy foldozófa (Stopphola) 5 kr a legsz.-bb fénykép
5 kr egy szivarvég fosztó
5, 10, 20, 30, 40, 50 kr különböző hölgyek, urak, fink és leáuykák sz4mára ajándékul alkalmas tárgyak
6 kr egy taczat hajfodrótekeres
jó bőrből ti kr egy gyermekóra lánczczal |0 kr egy finom uri selyemcsokor
|0 ki egy pár gyermekharisnya
|0 kr pipa szárral
JO kr egy szivarszipka Ujtékból
|0 ki egy ezukorszóró
|0 kr egy függő gyufatartó
|0 kr egy öv bőrből
10 kr l fin. aranybronz medaillon
|0 kr 1 csinos óratartó bársonyból
|0 kr egy sárkef.*
JO kr egy finom gombőszlet iug-
elő, mell és gallér számára 10 kr egy czélszerü dugaszhuzó 10 kr ®gv tizeden mérték 10 kr egy burnótszelencze 10 kr egy jó olló aczélből lű kr egy zsinór valódi korál 10 kr egy üvegcse legjobb folt-
tisztító v»z vagy szappan <0 kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy tinóm fodrászfésfi 10 kr egy pár divatos fülfílggő 10 kr 1 bödönke hajerősitő kenőcs
10 fo 10
10
10 10
kr 1 finom jegyz5k. naptárral kr 1 doboz 12 db finom színnel kr 1 valódi tsjték szivarszipka kr egy finom garnitnr. melltü
s fülbevaló kr egy üvegcse legfin >mabb illatú hajolaj kr egy ollcláncz 10 kr 1 feltűző fésű bivalszarvból 10 kr 1 jó lakat böröudök számára ¡0 kr egy fokmérték, bécsi és
frauezia mérték számára 10 kr egy szép legyező 10 kr 1 p4r kávéflndzaa porcell4nból lO kr 1 dessertt4nyér porcellánból 10 kr egy czélszerü szivargép 10 kr 100 db finom varrótő, válogatva 10 kr egy jó pénztárcza
kr egy kötŐkos4rka kr 1000 db jó fafogpiszk41ó kr egy rnbaporoló kr egy fodrozófa kr egy divatos óralánc* kr 1 albnm 12 bécsi tájképpel kr egy tollkés 2 késsel és 20 kr finom séUpálczák kr 1 pár nagy erő* nri kapeza jő kr 1 pár nagy erős női harisnya |5 kr 1 pár czé/na keztyü nőknek kr egy plaidszij bőrből kr egy evőkónzlot, villa és kés kr egy üvegcse finom illatszer kr I üvegcse valódi kölni viz kr egy finom olló 30 kr egy pár uri czérna koztyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy voaó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
10 10 10 10 10 10 10 10 15
15 15 15 15 15
20 kr egy fejkefe, jó minőség 20 kr egy balbafogógép 20 kr egy isebhévméró. jól szabályozva 20 kr egy csélsaerü kestyütágiló 20 kr egy finom zsebkefe fésű tükörrel
20 kr 1 pár virágváza porcellánból 20 kr egy jó optikai látcső negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, hosszú női harisnya
20 kr 1 csinos varrópárna sróffal 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egész evőeszköz, kés
kanál és villa 25 kr 100 db finom levélpapiros 25 kr 1 napóra jöl szabályozva 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 orrszemdveg, optikai üveg 30 kr ery vásárló kosárka 30 kr egy patent köszörűkő minden váfóessköz számára 30 kr legújabb angol szopUtó-üvegek, meiyek által minden dajka nélkülözhető 35 kr egy földgömb a föld min den népei képleges ábráival 35 kr 1 gysrmekszinház figurákká 35 kr egy nagy erős iskolatáska szíjjal
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 2o kr egy nagy jó esernyő 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól szabályozva, két évi jótállás mellett 3 frt egy teljes iróanatal-összlet bronz öntvényből, 10 dbból állván : 1 tentaUrtó, 1 levélnyomó, 2 magas gyertyatartó 1 kési gyertyatartó, 1 hév mérő, 1 gyufatartó, 1 óra tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó
Ingyen és bérmentve kap bárki egy kis képekkel ellátott árolajstromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felsorolva.
FRIUDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
1 Garnitur Tischzeug t. 6 Personen fl. 4.60. 1 Garnitur Tischzeug f. 12 Personen fl. 9.
Auf geehrtes Verlangen senden wir complet-trn Preiscourant uuseres Lagers und versichern nur gute Waare zu liefern und bitten schliesslich um genaue Beachtung unserer Firma und Adresse.
Wiener Cattun-Druck Fabriks-Niederlage,
Stadt, Rapreobtsplatz Nr. 3,
nur rückwärts der Kirche, vis-d-vis dem Eingange zur Sacristei.
Wir bitten diesen Preiscourant aufzubewahren. da derselbe nur selten veröffentlicht
wird.
fiWiSW H
Bécsben, II
an, hotí-
nan képekkel ellátotf árj eg|v zßk kívánatra ijj-gy én bérmentve ¿y^e^ne^ opiij(^i^unek.
ti Jj. I .»r.J II .11 • .í-J^-''lí V>í*»d .''. x« '''' '' < r> A A
1
selyemarBfr-rilljr«,
Bécs, Stock im Bfcefarflatry^k9
RanozlÖ:^
E < Ii- \t
a szép auílandiaéUífcJ^" ß EßVO g
Mintát minden időben bérmentve kttlflflfc , (1492-
melyek egy órában annyit csé^öne^mi |t 3 cséplő egy nap alatt. — tígy szemet sem hagynék a mában s nem aprítanak semmit,
Már oszt. ért. 150 foriuton franco
Próba-idő és képességéérti jótállás mellett szállit
113. "WJE3IX- MÓR ™
gépgyára Frankfart iM. - 4
vagy pedig Nagy-Kanizsán.
asszonyság rjl (U
Haszonbérbe
kerestetik a nagy-kanizsai indóházhoz közei egv xJ circa 5 szoba-, konyha-, éléskamra-, pincze-,.5< és raktárból álló Iaká8, mely több évre véte^-* < nék ki. Ajánlatoké lap kiadó-hivatalába adandók Z}
be , B. K. 3." jegy alatt. (1502
Első 27 kros csarool
JLT w
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által felszólja tnnk, hogy nagybani vásárlásnál előnybe részesítsük. 35 nek folytáu bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérj alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vás4fiE-soknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra száiík tuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség öaztön$z érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecséltetnh
(1464-10; frt , ^ fré,
1 db. 30 röf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és t
--. *
--
— «r
7 50 és --. t
1 , 30 „ fehérített Oreász vászon 1 , 50 , finom Hollánder vászon 1 „ 30 , legfinomabb chiffon . . . 1 , 30 w minden szinü ágynemű . . 1 , 30''/» széles finom schnürl parkét 1 > » * > „ Piket parkét . 1 tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők . . , . 1 , fin. fehér Batist zsebkendők színes szélüek S. , , ugy szintén egészen szinesek . 1 , Gyolcs Damask szalvéta . . . 1 db. 30*róf. Damask törülköző kendők . . . j %
Több ezer róf uj divatú legjobb minőiégü Perkalinok. és </i széles gyapjú ruha kelméknek ráfe^í Ezeken kivül szolgálhatunk : — 3
fehér és színes uri ingek darabja 1 frt 1.20. 1.50,
Nagy választékú ingelök, gallérok, mauHhe t^f J nyakravalók (ugy szinte nóknek való is) olcsóbl ^i bárhol. Moll és Creppe lisse, széles futó szőnyegi \ dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők'', olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kö legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárak al ö köttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagy nk, bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és e néL reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tóíin^fo ják rendelni. ^
A rőf számú tárgyakból, kívánatra miutálka! ii
ényefc
gálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és poi tosan utánvétellel teljesítjük. —
Fürst és fíéTdhei
Zala-EgerszegeDT
— Biztos eredmenynyel
* valódi
Wilhelm-féle
antiarthritia, antirheumatikus
vértisztitó thea
« kö vi tkbetegségek ellen hastuálLató ; |14'':6— 3)
1) c»uzss rofaaank;
2) köszvény
3) altestképződnesysk elten a sokatülőknél;
4) aú}-daganatok és sájaagyoMiodások ;
f>) MrkHtytssk nevezetesen pattanná soknál ; * 6) hogycsSbántalaak ellen ;
7) elkészítésül a faant nevezett bajok ellen hasznalandé ásványvizek előtt.
6) az ásváayvfzek pótlásául a betegsegek ellen
Ovás a hamisítás ós felcserélés ellen.
A. valódi Wilktta-féle antiarthritia, an.irheumatikus vértisz-ütó-tboa cssk az elsS nemzeti Wllbelm-féle vértisxtitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokbsn kijelelt raktáramban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra filosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt_, a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a valódi Wilhelm-féle alti-a tkrltls és aatlrbMmatlkna vértiaztKó tbsa kapható:
Nagy-Kanlzaán : Rosenberg Ferencz urnái. Zágrábban : Mittl-baeh Zsigmond; Kőszegen: Csacsinovits N, Keszthelyen: Rosen-!»»• Kmanuelnél; Kaproncxán : Werli gyógyszerész; Sopronban : Wrchovssky; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógyszerész, Szst-mártt: J. Bossin gyógyszerész uraknál.
Zenélő játékok,
melyek 4 — 200 darabot játasaaak; diaxmúvek harang,
dob-, dob és harang játékkal ; mennyei hangok mando!:n, közeli távoli hanggal stb.
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játsaanak 5 necaiasere, szivsrállvány, svájezi házacskák, fénykép albumok, iró eszközök, keztyli-tartók, levélnyomók, szivarkészletek, dohány és gyufatartók, dolgoeóaaztalok, palaczkok. tárczák, székek stb. mindenik fenével ellátva. A legújabb e tekintetbeni gyártmányokat ajánlja (1495—3)
HüíT »X »üi±*i. J• Bern •
Árjegyzékek bérmentve küldetnek. Heller-féle valódi gyártmányok csak egyenes megrendelésre kaphatók. Legnagyobb raktár faroetazvényekból.
[ohn Gyula
norinbergi és diszmű tárából figyelembe ajánlja
nagyszerű kiállítását
karácsonyi és újévi tárgyaknak,
ugyszinte legnagyobb választékot
gryermelcj éitél£Ol£t)ól
1499—2) legjntányosabb áron.
Árverési hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir. pénzQgyministeriumnak f. bó II én 53031. sz. a. kelt mattss rendelete folytán s nagykanizsai kir. sóhlvataln&l
ax I-só és 111-ik számú kamarákban beraktárotott összesen 5991 mázsa 83 foatayi tiaztátalaa erdélyi aé-aoaaylség pályázat utján eladandó Mely tekintetben a beérkezendő Írásbeli zárt ajánlatok alapján a 87*. bályos tárgyalás f. ótí deczember hó 9-ére d. e. 11 órakor a nagy-kani zsai kir. sóbivatalnál fog tartatni és ennek eredményéhez képest a legtöbbet Ígérővel ax itteni — esetleg felsőbb jóváhagyás fenntartása mellett a szerződés nyomban is fog köttetni oly feltétel alatt, hogy a vál lalkoxó a megvásárolt »ót legalább 500 mázsányi részletekben kéazpénz fizetés mellett és olyformán tartozik átvenni, hogy az egész 599l mázsa s* legkésőbb jöró éri február 10-ig elszállítva legyen, mert különben a biztosíték gyanánt visszatartott bánatpénz a kintstár javára el veszettnek fogna nyilváníttatni.
Vállalkozni hajlandók felhívatnak, hogy 50 kros bélyeggel- és az ajánlat összegéhez mért tíz kamatos báuatpénz összeggel készpénzben, vagy egy állami pénztárnál a letéteményezést igazoló elismervényével ellátott írásbeli zárt ajánlataikat, melybén ax ajánlati összeg mázsánként számmal és betűkkel világosan kiírandó — legfeljebb f. év deczember hó kilencxedikóíg délelőtti 9. kilencz óráig — a nagy-kanizsai m. kir. sóhivatalho* bepecsételt boríték alatt nyuj.*ák be.
Ezen záros határidőn később beérkezendő ajánlatok figyelembe aem vehetők.
Végre szükséges, hogy az ajánlatok klloő boritékán kijelöltessék : .Ajánlat az erdélyi só-készletre" — nehogy ezen fölírást nélkülöző beadványok a tárgyalás előtt felbontassanak.
Kelt Sopronban, 1874. november 19-én.
(1501-3)
A m kir. pénzügyigazgatóságtól.
Hamburger A.
BUDAPEST.
EÍKTÁK
Ilevélbeli kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
Hamburger A.
BUDAPEST.
4
«0
©
s

«2
M 0 fi ti
* J
m *
Hl
J
mr
I A czég 12 000 állandó vidéki vásárlóval bir.
HÁMBllGER AOOLF
1
hölgyaivatár u-r adtára Budapesten, IV, uri-utcza 8. sz. alatt a postapalota átellenében
ajánlja a t cs. vidéki közönségnek mindennemű szép. Jé ÉS oloaé
gyapot-, szőr-, czériia-, selyem- sat. hölgyruha-kelméi
dús választékát a kővetkező kivonati árjegyzék szerint :
NŐI rahakelmék. legddsabb választékban, rőfönkint 30, 40, 50
kr. — frt 1.
■osé-rohakelmék. perkál- s batisztban rőfönkint 25, 30, 35—40 kr. Poszté-, flanel 1- s ripsz gyapjokelmék, rőfönkint ft 1, 1 50, 2— 2.60.
Selyemszövetek, tafota, Faille S Grosgrain, rőfönkiut frt. 1.50. 2, 2.50—S.
Soiysmgadr-, Illúzión- « bálimba-szövetek, rőfönkint 60, 80 kr. frt 1—1 50.
Pompadoar Caohemirok. reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr, frt 1 — 1.20.
Aagol bársonyok, teketók s színesek, rőfönkint frt 1. 1.50, 2 —2.50. Selyembársooyok. minden színben, rőfönkint frt 3, 4. 5 — 10. Rahaparketok, szinesek I mintázottak, rőfönkint 30, 35, 40— 50 kr. Syáazkelmók, Instre-, cachemir-, terno- stb. szövetekben, bármely árban.
L<SZÍr, berlini gyxpju- s moir-alsószoknyák, (juponok) darabonkint frt 3, 5, 6— 8. Hölgykalapok, fejkötők s bxslikok, darabonkint frt 3, 5. 8 — 10. Bodalaok és bnrkolók. (legújabb divatezikk) darabonkint frt
10, 12, 15—20.
Nagykoadők, Longshawlok s Plaidek, darabonkint frt 6. 8, 10—15. Roozéaktailik, berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 - 5. 6yapj«keadők,kicsiajok s félnagyok, darabonkint frt 1,1.50, 2—3. Selyemkendők, minden szinben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 4 Eoharpo-ok, s brocbekend&k, gyapjú és selyemből, darabonkint
50, 80 kr, frt 1—2 Moll Flohn-k, csipkékkel vagy hímzettek, darabonkint frt 1, 1.50, 2—3.
Agy- s asztalterítők, bármely szin- és minőségben, darabonkint
frt 6, 6, 8-10. Nap- ós oső nrayök, nemkülönben legyezik minden árban.. Foaál- Ós sziléziai vásznak, 30 rőfösek. végenkint frt 8, 9,10-1*. Crsat- óz Mrváaaak, fehérítettek, 30 rófösek, végenkint frt 10. 12, 14—15.
Rambsrj^ vászaak legfinomabbak, 30 rŐfösek, végenkint frt 15,
Irfcsai és kollaadl váazaak. 50 rói««. k, végenkint frt 20, 22,25— 30. Rambargi vászaak, ká*ifonálból. rőf.isek, végenkint frt 25, 30, 40—50.
Loa- • patoat-osiovatok, fehérek. 30 rófrtsek, végenkint frt 10,
12—15.
Czéraakaaavászok, ágyaeraffekre, 30 rSfÖ«e!t, végenkint frt 8,
10, 52-15.
Maaklag,. ágynemöekre, márga és fehérszínű, rőfönkint 30 , 40, 45-50 kr.
CltffoMk, fehérnemfiekre, (1 vég körülbelül 70 rőf.) rőfönkint
25, 30, 35-40 kr. Lopotfiviazsak, *L és sz.''Hesek, rőfönkint frt 1, 1.20, 1.50-
1.80 kr. _
Pikét és bordás parkotnk. fehérek, rőfönkint 40, 50, 60, 70 kr. DorékaQ- » butor-csinvhtok, színesek, rőfönkint 80 kr, frt 1. 1.20—1.50.
Aaztal- s kávésabroszok, szinesek. minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5—6. Loa asztal- és tirfllközt-kendők, tuexatonkint frt 6, 8, 10 -12. Caomege-aaztalkoadik. bármely «ioben.taczatonkintfrt 2.50, 3-4 Csipkefüggönyig páronkint frt 8, lO—15, rőfönkint 50,75 kr, frt 1. Battf-ripszok és cretonok, színesek, rőfönkint 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Hotlok, crépe-lisaek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orgastiaok. fehérek én a»inesekr végenkint frt í, 120, 1.50, 2. Len-zsebkendők, fehérek ós szines ek, teexatonkint frt 2,3, 4,6—8. Ffződorskak. böígyek .izámára, derókbőség szerint, darabonkint frt 3, 4, 5—6.
e
"B «
» v2
•s
R
i s
•w
i
«
<c
I 2
to s
00 ^
Y
Hamburger A.
BUDAPEST

W
Cft
Ingyen mellékletek adatnak
mitidec me^resdeleskez :
10 — 25 frtig egy elegáns legyezó, 25—50 frtig egy berlini gyapjúkénál 20 — 100 frtij; <;gy sitép kelaiaruha, arányLagos áre ngedméuyüL
Hamborger A<
BUDAPEST1
(1470-7)
KANITZ C.
papír raktára nagyban ós kicsinyben, kő- és könyvnyomda,
monogramm, látogatójegy és pecsétbélyeggyára Budapest, Dorottya ateza, 12. *z. a. ajánlja dús raktárát legnagyobb választékban mindennemű iroda és iskola
szereknek u. m ;
Ügyvédi nyomtatványok, különféle bel- és külföldi levélpapírok borítékok, telje«« iroda berendeiéaek, i^b- ea asztali jegyzökönyvek, téntatartók, váltőtáakák, bőrmappák, pénztárczák, cKtui»M f.-nyUépalbu-
mok zenével vagy anélkül atb.
a legolcsóbb árakon. ~
Levélpapír monogrammal vagy czimerrel,
ngyszintén fekete nyomattal diszes kiállításban, legrövi debb idő alatt elkészíthető. 100 drbja 50 krtól3 frtig-
''Látogató-jegyek kőmetszve, vagy nyomtatva 100 drbja 50 krtől 1 frt 20 krig.
Levélbeli megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban
eszközöl tettnek.
a
Ma vasárnap, nov. 29-én
Zöldfa" vendéglő nagy termében a híres florentini
negyes
társulat
rendez.
1. hegedű: Becker János. 2. hegedű: Masi Eurico. Viola: Chiostro Laigi.
Gordonka: Hilptrt Frigyes.
MÚ80R0ZAT: 1. D-moll négyao Opos posth. Schu-
berttól. Allegro - változatok — Scherzo-finale. a) Egv ¿lom Haydntól. 2. b) Scherzo Rafftól.
c) Változatok Beethoventől.
18 Beetho-
v
í
3. B-dur négyes Opus ven tói.
Allegro — Adsgio — Scherzo. La M&linconia.
Kezdete fél 8 órakor.
(1506—1)
(1498-2)
Varrógépek részletfizetés mellett á frt 2.50.
Varrógépek a legnagyobb választékban minden rendszerből,
úgymint:
Eredeti Singer, Howe, Wbeeler Wilson, Anger,
valamint
kézi varrógépek,
clád 2 frt 50 kr. részletfizetés és több évi jótállás mellett.
Ugyszinte mindennemű
tű, czérna, selyem és gép-olaj. Oktatás ingyen.
Scherz Lulza
gyári raktára Nagy-Kanizsán.
Wsjdita József kiadó-, lap- és n-oi^tttUjdwH* crorroajtó nyomást, Nigy-Ksniisáa."
Melléklet a „Zalai Közlöny" 18?4. évi 96-ik számához.
— Rövid Mrek. Kisfaludy Károly ha-lálának 44-dik évfordulója e hó 21-én volt. — fteés mellett (Erdély) a Szamosban 83, a Marosban pedig 76 fontos halat fokiak. — A .Franklin-társulat* Toldy István szerkesztése [Deliét .Nemzeti Hírlap"-ot indit meg. — Bukarestben nagy tinnepélylyel leplezték le Mihály vajda lovagszobrát. — Kepes Szegeden is fog felolvasást tanani. — A királyi család a karácsonyi ünnepeket a budai várpalotában focja megülni. — Pasztély János marmarosi püspöki helyettest emlegetik leendő munkácsi püspöknek. — Rózsa Sándor halálos Ítélete élethosszig tartó fogságra lett változtatva. — Kocsik. tekeasztalok s más fényűzési czikkek meg-adóztatasa végett is benyujtá Ghyczy adójavaslatát. — A „Ferencz József rend.*-nek 5000 tagja van és jövő hó 2-án ünneplik alapításának 25-dik évfordulóját. — 50 gabonával terhelt hajó rekedt meg Paksnál a csekély vízállás miatt. — Párbaj volt Magyar Óvárott két gazdanöveudék "között, egyik halva maradt. — Kossuth Lajos nemsokára Milánóba fog költözni. — A fővárosban a mult héten 282 gyermek született és meghalt 217 egyén. — Temes-várott egy guillotine van felállítva, melylyel h napokban két borjut öltek meg. — Dálnok község (Erdélyben 2000 lakossal) gyermekkertet nvit meg, alaptőkéje 12,000 frt. és 600 köböl rozs.— Gr. Széchenyi Ödönt 60,000 frank fizetéssel a török szultán a tűzoltó testület szervező főnökének nevezte ki. — Hairis asszony, ki betegápoló volt és 52 csatában vett részt, az Egyesült Államok" részérói Velenczébe con-buln''ak neveztetett ki. — Forster Kálmán csurgói postamester agyonlőtte magát. — Egy amerikai ur megmérlegelte a legyeket s ugy találta, hogy 4$,000 nyom egy fontot.
Vegyes hirek.
— Gyors lovaglás a mult században. ''Lu-oovits hadnagy lovaglása alkalmából a párisi lapok egy másik gynrs lovaglásra emlékeztetnek, melyet XVI.* Lajos alatt Ligne herczeg Bécsből Párisba állítólag hat nap alatt megtett, ugv. hogy egy napra 160 kilometer vagy 40 mér:fóld esett! A herczeg váltott lovakkal ment; az egész idp alatt le sem szállt, hanem nyergestül más lovakra emelték, és nyeregben evett is. Mikor Párisba érkezett, a lábáról le kellett vá^ni a csizmát, azután lefeküdt és 30 órát
C »
aludt egy húzómban.
— IsvtÁt egy ritka vadról irnak a „T. Lapok." melynek hire szerint egy 6 mázsás vaddisznót lőttek e napokban a gyiroki erdőben. mely jeleuleg egy gyárkülvárosi késesnél a közbámulat tárgyát képezi. Ez óriás disznónak feje sokkal nagyobb, mint egy magyar fajú ököré, s agyarai is valódi díszpéldányok. Mint értesülünk", a disznó fejét praeparálva -a délmagyarországi természettudományi társulatnak szánták, mely e tzép és ritka ajándékot bizonynyal köszönettel is venné.
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizsaváros piaczbiztosi könyvéből: 1874 évi november hó 25 én.
Gabonamüek: egy alsó snszt. mérő s. érint, Buza 87 — 90 fontos 6 frt. — kr.. 86 — 86 fontos 4 frt 80 kr. 83 - 87 fontos 4 frt. 45 kr. Rozs 74—78 fontot 3 frt 60 kr. Árpa serfőzésre 68—70 fontos 3 frt 80 kr. «Ütésre való 2 frt 45 kr. Zab 2 frt 20 kr. Repcze — frt — kr. L i ■ z t n e m ü c k : egy bécsi mássá sxerint. Liszt legfinomabb 13 frt. — kr. Zsemleliszt 11 frt. — kr. Fehér kenyérliszt 9 frt. — kr. Fekete kenyérlisst 7 frt. — kr. Bnzadars 14 frt - kr. Árpakása 16 frt. — kr. Rizs 18 frt. — H ü -v e i y e « e k : egy alsó aosst mérő szerint. Borsó 9 frt. SO kr. Bab 5 frt. 50 kr Lenese 9 frt. — kr. Köles 6 frt. — kr. Hajdina (pohánka) 4 frt. — kr. Ku-koricza 2 frt 70 ki. Burgonya 1 frt. — kr. H u s : egy bécsi font szerint. Marhahús 28 kr. Disznóhús 32 kr. Jubhus — kr. Borjubns 32 kr. Z s i r f é 1 é k : Disznózsír 60 kr. Marhazsir 60 kr. Szalonna 40 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 34 kr Stearin-gyertya 53 kr. Faggyá-gyertya 32 kr. Bor: egv alsó auszt. skri 40 pint szerint ó-bor 10 frt — kr. Uj-bor 7 frt. — kr. Sör: egy alsó austr. sörakó t2 pint szerint. Legmagasabb 9 frt. — kr. Legalacsonyabb — frt. — kr. T tt s i f a : 1 bécsi öl 36 hűvel yk hosszú Bükkfa 14 frt. - kr. Tttlgyfa 7 frt. — kr. Kőszén egy bécsi mázsa 70 kr. Faszén egy mérő 70 kr. 8 * é n s egy bécsi mázsa szerint 1 frt. 50 kr. S r. a 1 m a 1 f,t-,— kr- N a p s « á m : Élelmezéssel egy férfi 70 kr Élelmezés nélkül 1 frt. — kr. Élelmezéssel egy nő 50 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. Élelmezéssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 50 kr. Kiadta :
I
! ■
7
(P. h.)
Maninger József,
v alj agy ző
november 29-tól deozenber 5-lg. 1874-
: Hó- és hetinap Kailioiikus naptár Piotestáns ^ naptár ntj.
48) K. Jelek lesznek. Lukács XXI. P. Mát XXI. — Gör Lnk. XU. 16— 1.
29 Vasarnap 30 Hétfő 1 Kedd 2 Szerda 3 Csütörtök 4 Péntek 5 Szombat D. 1 Advent Audrás ap. Eligius Aurelia f X. Kerenoz Borbál. f Sabbá* ap. D. 1 Advent £íf András Natal: Bibiána Fer. A. J Borbála j^j Abigial c«
Ertek- és váltófoJyan november. 28.
5°/, metaliques 69.70; b*/9 nemz. kölcsön 74.55: 1860-ki álladalmi kölcsön 109.—; bank-részv. 996 —; hitelintézeti részvények 232.75; London 110.55; magyar földtehermentési kötvény - 78.; teuesvári földtehermentési kötvény 77 - ; erdélyi földtehermentési kötvény 74.75: horvíit-slavon földtehermentési kötvény 79.—; ezüst 105.25; cs. kir. arany 5.25 Napoleond''or 8.901/,
Vasúti menetrend.
Érvényes november 15-től 1874. Á kanizsai időtmotató óra szerint, indul Kanixftáról
(Kanizsai vaspályán az órák pontosan a helyi időt
mutatják ) Vouat hova:
szám Óra Perc. ld*
205 Eszék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 6 2 reggel
215 Mohács, Zágráb és Dombóvárra 2 32 délut 2t2 Budárs..........6 17 reggel
202 ......................1 52 délut.
204 „ .......... 10 37 estve
313 Szombathelyre (innét délután 6 óra
25 perczkor Bécsbe) 5 37 reggel
SOI Béc*be (Szombathely, Bécsujh felé) 2 7 délut
311 „ „ „ „ lü 47 estve
203 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 42 reggel 201 „ „ „ Grácz és Bécsbe 2 22 délut
213 ..... - .. 11 37 e,tve
Érkezik Kanizsára
hantiét:
216 Mohács és Zágrábból.....4 8 i •-£««!
206 Eszék, Mohács, Fiume s Dombovárról 1 23 d.-int 218 Fiume és Lombovárról .... 9 46 estre
203 Budáról ........4 17 reggei
201 „ .........1 51 délut.
211 „ .........9 2Ü est ve
314 Szombathelyről..............10 25 reggel
302^ Bécsből (Bécsujh Szombath. felöl) 4 ¿9 reggel
312 „ „ „ „ 10 10 estre
214 „ Griczből, (Pragerhof felől; 4 44 reggel
202 Trieszt- Bécs Giiczból „ „ . 1 13 delnt.
204 „ — — „ „ . lü 18 estve.
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos.
Szerkesztői üzenet.
1519. P. Amint lehet közöljük, mostanában le- ; hetetleu. I
1520. S. Galambok. A Karosra szóló kéziia- j tot postailag elküldöttük cziinzettnek ,
1521. B Keszthely. Okt. 1-től kezdve össze- , szedett számainkat megküldöttük.
1522. .Faust" töredékét sajnálatunkra nem közölhetjük.
1523. „Boldogságom " Közölni fogjuk.
i
Lo((fthuzá».
azon nézet, mintha a huskivonat a hus tápláló alkatrészeiből azt, és annyit foglalna magában amelv, és a mi a test táplálására elegendő volna. A huskivonat légenydus alkatrészei, mint krea-tin, kreatinin inositsav, és a többi kiválási termé-nvek, melyek uj áthasonlitáara nem képesek és változatlanul takarodnak ki a szervezetből, a phoephátoktés egyéb kálisok pedig a tápanyagok között mint fűszer k igen becsesek ugyan, de a test táplálására egyedül annyira nem alkalmasak, minthogy physiologiai kísérletek bizonyítása szerint a gyorsított anyagcsere által a hus-kivonattal készített leves előbb kimeríti az élet erőt, mint a tiszta vi*; sőt természetes tápszereink legtöbbje helyesebb arányban sejti magában a légeny, széneny-vegyületeket és phos-phátokat, mint sem hogy a huskivonat hozzáadása által azok tápértékükben növekednének, ugy> a huskivonat használata inkább ki-
vételképen csak a burgonya és rizsleves megjavítására ajánlatos, mint a melyek só szegénységük miatt, a csekélyebb minőségű tápszerekhez tartoznak. — III. A gazdasági állatgyógyászati és műi pari szakosztály gyűléséből: Viola Kálmán esztergomi technikus a kereskedelmi növények közöl a festő burérról (mint az általa írt s a mehadiai nagygyűlésen dijjal kcszoruzott munka egy czikkéről) értekezett leginkább a kereskedelmi növények (mint festő, olaj, fonal, gyógy s egyéb gyári növények) nagyobb mérfcü tenyésztése érdekében, melyekért oly nagy menyiségü pénzösszeg a külföldre vándorol.
A felolvasott értekezést a szakosztály a nagygvülés évkönyvébe ajánlja, nemkülönben felolvasónak azon indítványát, miszerint gaz-dászatunkra szintén fontossággal biró kereskedelmi növények tenyésztésének ismertetése a
Brünn, nov. 18-án 60, 57, 41, 36, 5.
Bécs „ 14-én 30, 15. 56, 74, 80.
Temesvár , * 28, 89, »5, 24, 68.
Buda, 21-én 2, 36, 32, 39, 54.
Beküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Rcvalesciére du Barry
Londonból.
Mellőzése minden betegségeknek orvosság és költség nélkül a finom egészségi szer Re . a-lisciére du Barry által Londonból, mely felnőtteknél és gyermekeknél ötvenszeresen megtakarítja más szerek költségeit.
Kivonat azon 76,000 gyógy esetek bői gyomor ,ideg , a)test-,mell-, tüdő-, torok , hang-, lélegzet-, mirigy- és hólyag-bajoknál — melyekből kívánságra hü másolatok ingyen a bér-mentesen megküldetnek.
*) E rovat alatt köslóttért felelősséget nem vállal a Sserk.
I —
vándor tanárok s néptanítók által a földbirtokos osztály előtt elóadassék.
IV. A régészeti szakosztály üléseiből: Kovács Ferencz Gyula — fehérvári tanár tartott előadást Zsibert falu mellett Erdélyben — úgyszintén a Borbereken és Bibarc környékén legújabban talált kelta régiségekről. Legérdekesebb az utóbbi hely körül elterülő dombcsoport, melyek egyikében kerek kő alatt csont-maradványok találtattak. Ebenhöch Ferencz győri kanonok bronzkori olvasztó edény tetejének tartá a követ. A római leletek közöl meg emlité előadó különösen a tabulákat. Végül indítványt tett, hogy a kormányt kérje meg a nagygyűlés, miszerint ásatásokat rendeljen az illető hatóságok által, vagy legalább szigorúan ügyeltessen fel, nehogy a leletek elazórapsanak. Ft. Holdházy János indítványozta, hogy Győrött régészeti egylet alakitassék ; mely czélra nsgs. Ebenhöch Ferencz megígérte, hogy meg-teendi a kellő lépéseket.
Ha oly ügy buzgó férfiú karolja föl az ügyet, mint a jples botanicus ós régész Ebenhöch, hiszem — a régészeti egylet Győrött bizton meg fog alakulni! A régészeti osztály zárülés figyelmét Pály János kis-görbői plébános ur felhivta a salamegyei Tátika várrom alatt levő hunhalmokra.
V. A társadalmi szakosztályban Rapos József képezdei igazgató értekezett ,a nevelé-szet és gyógyászat közti viszonyról,* melyben ezen két foglalkozás egymáshoz való viszonyát rajzolta különösen az életűn alapján, különös figyelmét hívta a szakosztálynak a Szent-Pé-tervárott Beszkói Iván által 1763-ban — i a Moszkvában 1770-ben óriási mérvű nevelőintézetekre, a melyekbe a rászorult gyermekek életök első napjaiban vétetnek föl s 18 évig
bentartatnak és pedig az épületben 9000, kint a vidéken még 22,557.
Indítványozta, hogy az akadémia utján keressék fel, a kormány keresse meg az orosz kormányt, hogy az emberi fejlődés kö/ép fokaival kioyomozását ezen intézetekben a nevelés tökéletesbitése czéljára rendelje el. szerezzen ez intézetről adatokat, eshetőleg küldjön ki szakembereket és haszoálja fel ezeknek tanulmányait.
Dr. Orbay Antal jászkunkerületi főorvos „a kuruzsolás és népgyógyászat a Jászságban" erről tartott felolvasást ; elfogadtatott pedig indítványa, hogy a kuruzsolás ellen a magyar orvosok ós természetvizsgálók nagygyűlése akár pályázat, akár megbizás utján népszerű kis munka írásáról gondoskodjék, melyet ingyenesen osztana ki a nép között.
Bevégezve a böngészést, visszatérek gondolatimmal az aug. 27-én tartott zár közgyűlésre, ámbár délután 4 órakor kezdődött, mégis egy kissé megkésve alig kaptam helyet. Ezen gyűlésből elhagyva a szakosztályok és egyéb jelentéseket, csak azt fogom megemlíteni, hogy a győri nagygyűlés évkönyve szerkesztésére Dr. Buzinkay Gyula győrmegyei főorvos és ft. Fehér Ipoly titkárok kérettek fel ; továbbá lelkesült éljenekben tört ki a gyűlés, midőn elnök ur indítványa, hogy a természetvizsgálók Győrött működése emléktáblával örökítessék meg elfogadtatott; Dr. Argay István győri orvos hazafias beszédében azon ajánlatot tette, hogy a nagygyűlés emlékeüla városi tűztornyon levő zászlónak sárga-fekete színét a nemzet hármas színével kész saját költségén felcserélve befesteni.
Csak ugy repesett a sziv ez ily váratlanul jött diaső ajánlaton. A zár beszédek után
64.210. bizonyítvány.
* Nápoly, april 17. 18«2.
Uram Májbotegség következtében kát év óta borzasztó sorvadá*i állapotban voltam. Nem birtam olvasni vagy írni ; reszketés fogta «1 idegeimet és egész testemet, rusz emésztés, tartós álmatlanság és minduntalan* ide^rázkódás idestova hajtott s pillanatra sem volt nyugtom, amellett legnagyobb fokban mélakóros valék Sok orvos bánt el velem a nélkül, bogy könnysbbülést izarezhettek volna. Tökéletes kétségbeesésemben ön Bevalisciére használtam s most, miuttn három hónapig éltem vele, köszönöm a jó isteonek. A R<*vi» leseiére a legfőbb elismerést {■ domli, egészségemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, hogy üzletem után nézhetek. Mély''köszönettel s teljes tisztelettel
Bréhan marquisné.
65.810. bizonyítvány.
Neveli* teau (Voges.kben), dec. 23. 1862.
Leányom. 17 éves, havi tisztalisa kimaradása folytán a legborzasztóbb idegpusztnlás u. n. Veit-táncban szenvedett. Azóta egy barátom tanácsára Revalesciére-t adtam be neki és ezea hatható« tápszer mindenki bámulatára, aki a szenvedőt ismerte, őt tökéletesen helyreállította ; 3 tökéletesen egészséges. E gyógyeset itt nagy föltűnést okozott és sok orvos, ki e betegséget gyógyitatJannak tartotta, bámul most, hogy gyermekemet erős, friss és tOkéietes egészségben látja.
Martin, officiere comtable en retrait.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben font 1 fn. 50 kr.. 1 font 2 frt 50 kr., 2 fout 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt.. 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelea-rzékbeu 2 frt 50 ¿m 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészér- 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr, 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére t frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 írt 50kr., l*J-ra 1*1 frt., 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Co:qd
által, Wien, Wailfischgasse Nr. 8.,
W.-K''tnizs<*n Lovák Károly gyógyszertárában; DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kigyóhoj,; Eger Tachecy Adolf és Valis Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél ; Nagy -Becskorek Goldberg J. M. nél; Ma-ros vásárhely tt Fogarasi Dömötörnél; Miskolcz Lszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Tőrök Jó-zsetnél; Győrött Némethy Pal gyógv szer észnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
— Beküldetett. Gazdákra nagy értékű. (Cséplőgépek.) A gazdakra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgék, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. JP/i. May/arth & Comp. Frankfurt a. M- czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl-tátik. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg.
szétoszolva a szükséges készületeket elvégezve, nyugodtan vártam a reggelt, melynek első óráiban már Mosonmegyébe fogom magamat találni. Ugy is lett, óra és már repül a vonat, most az egyszer ugyancsak gyorsan mentünk, de hiszen külön gyorsvonaton nem íh képzelhető másként!
BRUCKER ALAJOS.
(Folyt, köv.)
Bálban.
Éd es hév- és fürge lábbal Lejteuek a párok,
Akármerre nézek, csupa Mozgó lábat látok.
Zeng a zene ! — zúg a terem Mint a tenger árja ;
líjan — fürgén — öregesen, Ki hogy tudja járja.
El sem végzik, újra szól már : .Három a táncz, három 1*
Jobbra-balra goudtalauul
Foly a dinom-dánom.
Járok-kelek, erre-arra Nézdegélek és ira !
(Nossza! .Canis tota mater," Hol van erre jó rím ?)
A sok angyal köz->1 egyet Félre állni látok.
Némán nézi, mint lebegnek Mellette k párok.
Kérdésemre : ''hogy a „nassám* Mért áll amott hátul ?
Azt felelték : — hogy is mondjam ., . ? Petrezselymet árul! —
POZSOGÁR GYULA.
HC I Ä 33 E T 15 S 35 g;
*
1111 in 1111111111111111111

: Somogyvármegyében Bolháson, bérbe j
adandó 1875-ben:
1. Az eddig: bérbe kiadott birtokrész egészben
r 7
vagy két elkülönitett i;ószben, kellő belsőséggel és lakházakkal mindegyik részhez.
2. Az uradalmi korcsma, rétekkel és szántóföldekkel, a mennyit az illető kibérelni kiván.
3. A gőz- és vizi-műmalom, ehez szántóföld és rét a mennyi kivántatik. (1504—2>
Bővebb felvilágosítást ád n uradalmi kasznár : Bolháson és a jószág tulajdonosa.
11111111111111111111

Das beste Mittel zur Conservinmg^und Geschmeidigmachung des Leders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
Russische Leder-Oel.
Dieses Oel zeichnet sich vor Allem durch sein Aroma ans, so das« man mit Stiefeln, welche mit demselben bearbeitet sind, ohne Au-»tos* zu erregen, im Salon erscheinen kann. Durch die Behandlung mit diesem Leder-Oel erhält das Leder Schutz gegen die Einwirkung vo.. Luft, Hitee und Feuchtigkeit aller Art; von Zeit zu Zeit damit getrankt, bleibt das Leder stets sammtartig weich, wird wasserdicht und erhalt eine besondere Elasticität. Der Fussscbweiss wirkt auf das so beuan-delte Leder nicht mehr nachteilig ein, letzteres bleibt weich und ge -schmeidig und erlangt dadurch eine grössere Dauerhaftigkeit. Nach der Behandlung mit Leder-Oel kann das Leder jederzeit gewichst oder lackirt werden und erhält einen schönen dauerhaften Glans.
Flaschen zn 1 fi. nnd 2 tl. Ö. W., sowie in Blechflaschen 5
fl. 10 Pfd.
Mit Medaillen ausgezeichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. auaschl. priviligirt für Oesterreich-Ungarn.
Universal - Salon - Spiegel - Fettlack
für Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere.
Dem Gefertigten ist es endlich gelungen, einen vortrefflichen StJefsl-Lsck Sto. su erfinden, wodurch das Wiefase« der Stiefel ganz uj-nöthig wird. Nor mit einem Pinsel bestreicht mau die Stiefel etc. und binnen wenigen Minuten glänzen dieselben tiefschwarz. Das Leder leidet darunter durchaus nicht, sondern wird im Gegentheile weicher, geschmeidig und wasserdicht
Flaschen su 1. 2 and 3 fl. ö. W. veraendet
Engros
die
Fabrik und Haupt-Niederlage
Rabatt
Joh&im Grea&r''s KacWSrfser
Wien, Kohlmarkt Sr. 5,
vis-k-vis dem Café Daum, im Hote links. Provinz-Aufträge werden per Gassa oder Postnachnahme (1478—6) sofort ausgeführt.
e © - -fi -
2 ® S S
s m
«
o »
*
, o • -
kC s
* £■ S B,
«•S 2 =
J
•a
c;
E
¿t
« c
c S
M ''—•
t
O
N
gg
s .
J ® i -
-cfl ~
«C
•o
a
m
2 M
13
=r.
-OJ
> :
. s
t ''
^ i
-sq í
> 1
SJ i
O
W i
I
, i
• 4 5-2
2 a-«»:
ü c -J
Ö ÙC-C •a 2 c w
■ w o
S J «
c s — — =
?. z
t* -
O o
t s;
O J3
o s S .ï * p ® 5 — e «
JM
JT-«
345-o
«- a
•S— S
ne —
a
«S *
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni*
ANODYNE NKGKLACECdlLDRENa i''éeth, angol foggyöngyök gyermekek •a¿mára nyak körül hordozni, a mely ajtai a fogakat könnyebben kapják. Ára z frt, tucxat 20 prct. olcsóbb.
ODOXTINE (fogpasta) porcxellán tégelyekben, ára 80 kr. o. é. Tuczatnál 20 prtl olcsóbb. Exen fogpasta a legjelesebb szer a fogak tisztítására, úgy a fogak épségben és fehéren tartására a fogsavanyuak ártalmatlan módon, eltá volitására. a foghus erósitésére ugy a vérzés megakadályozására.
.CACHOU AROMATISE a rosz szagnak a dohányzás után a szájból eltávolítására, úgy az eves, szeszes italok, mint bornak és sörnek ivAsa után s. a. t. nélkQlözhetlen finomabb és jobb tártaságok, színházak, bálok és salonok látogató számára, Ezen CACHON tiszta, az egészségnek legkevésbé ártalmas nö-véoy alkatrészekből áll, és a fogak rot-uaüaaa, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlható. Minden használatkor kel! megrágni egy piíulát, mely által a rosz *zag megszűnik. Egy doboz 60 kr.
EAÜ AN rHEPUELIQUE. Ezen ti»zia növényrészekből készített viz évek óta kipróbált és jónak bizonyult szere a bór szépítése, frissítése és erósitesére. vaU-mint mindenféle szeplók, szömorcsok, kiütések, foltak eltávolítására. Egy Qveg ára '' frt , egy tuczat 9 frt.
FK vNCZlA-FULYÉfcONY tíAJKKS-TÓSZKE, a hajnak kedv szerint feketére, barnára, szőkére legfeljebb 10 peres alatt tartósan festetni, melynek hatása oly általánosan elismert, hogy további dicsérgetésre nem szorul. Készülék hozxá: t. i. két kefe és két csésze 50 kr. Egy üveg hajfestöncz 2 frt
SZE.\í-ESáEN*CZlA Dr. Romershausen, a láteró fent&rtása. szilárdítása és erósitésére. 1 Qveg használati utasitássa)
együtt 2 frt. 60 kr.
NYAK
SO kr.
BALZSAM, Qvegekben 40 és
VALÓDI CZÚZ és rheuma GYAPOT PaTTISONTÓL. 1 csomag 70 és 4U kr., tag szaggatás ellen is.
PASTILL DIGESríV DE BILIN (B i-i n i emésztési ezukorkák). A hires bi-lini savanyuTizból készült pastillák, mell-éíretésnéL, gyomorgörcsnél, nehéz emésztésnél, a gyomornak étellel és ssesses itallal, megterhelfose következteben előálló felbüffögésnél ajánlható. Egy skatulya ára G0 kr.
CHINA GLYCERIN POMADÉ, a hajpadlót erósitó és hajnöréit elómoxditó pomá''lé Tégelyekben S0 kr.és 1 frt 50kr. fél" hónapra
IÚAÜ FOXTaIX DE JOUVENCE GOLDEN minden hajnak az általán csodált aranyszőke szint kölcsönei a legtökéletesebben és meglepőbben, Ára 10 frt.
EAÜ DK BOTOT. AR0M. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illatja és ise álul és jeles gyögyhatásával a fájós roszasagu fogak, valamint esek ilása ellen. Egy üveg 50 kr.
rotíuH készítésére.
FOGPOR P ÜRÍT AS. Ára 1 frt.
PASTILLES DE CHOCOLAT ferrugineux Tas-csokolád a vértisxtitásra és sápkór ellen. Egy skatulya ara 90 kr.
POPP FOGPASTÁJ A. Ára 1 frt. 20 kr.
HERBABNY J., növényi köszvény elleni piluiái biztos szer, as acut idült es rendsxeretlen köszvény gyors és alapos gyógyítására, az ideges kóssvóny, mindenféle csúx és ex«k utóbajai ellen: mint lép- én májdaganat, gyouorbaj. megrögzött hasdugulás, vixkór, altestj bajok ellen. Egy dobox ára, elég 1 l frt 50 kr.
LIEBKR-FÉLE EGÉSZSÉG- NÖVÉ-NYEK. A legkitűnőbbnek bizonyult sxer, mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhögés és rekedtség ellen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
LIEBE LIEBIG-FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a hires Liebig- leves Egy üveg ára 70 kr.
FOGPASTA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
A CONDENSALT TEJ, késxitve as Anglo-Swiss condensed Milk Co., Cham, Svájcx, ax egyedüli Liebig báró által clemxett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) számára ajánlott condensált tej. Ára 65 kr.
PAGLIANO, igen kedvelt, felolrasstó, vértisxtitó szörp, valódilag hozatva. PAGLIANO tanártól Flórencxben. Ára
1 frt 50 kr.
svájczi hallási-liqúeúr, fai-
s csengés, fájdalom, fülsxurás, nehéz hallás ellen; ára l frt.
Dr. MED1C. és tauár SCM1DT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-busellenea erósitó fogtiucturája. Ezen tinctura, az eredeti rendelvény sz''eriut elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, miut erő*itő sxájviz gyauánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaztaiik. Két előnye van : 1., igen hatásos és kiválóan olcsó ára iriatt minden más fogcseppet fölöslegessé tesz. üvegecskékben használati utasitássa! együtt 40 kr. 1 tuczatnál 25prct. levonat
AU''iSBÜRGI ÉLET KsáENTI.V Dr. Kieső«. ''»!.tkac>t hasazü-¡¿üléseknél, rosz e-mésztesnél, aranyeres báDtalmaknál. Egy üvegcse használati utasítással 50 kr., és 1 frt. Tuczat számára 25 prette olcsóbb. —
EGYETEMES ÉLETPOR Dr''. Gelle. Eddig utol nem éretve hatásában az emésztés és vértisxtitásban. makacs bajok; mint: emésztési gyeugesék. melléégetés, altesti bántalmak, bőrkiütések befészkelt idült csúr. Nagy doboz ára 1 frt. 26 kr., kis doboz : 84 kr.
SERVTAPASZ. Kiválóan alkalmazható altesti sérveknél, készítve és ajánlva Dr. Krisi. baseli gyakorlati sérvorvostól. Pléhdobozokban leirással együtt 3 frt 60 kr. o. é.
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron Párisban. Ez a párisi ¿s londoni fa-cnltások diplomájával ellátva, magababl. helyen megvizsgálva és nyilvános «1-lása helybenhagyva. Ezen tap.\«z különösen tyúkszem, fagy, minden lehetó sértés, harapás, szúrás álul okozott sebek, görvély, gennyedés. bélfórgek, köröm fo-lyis ellen. Egy tégely ára 30 kr.
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a »Szerecsenhes"
Nr. 27. Bées, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következó azereket.
Postai küldések csak
a csomagolási dij 15 eszközöltetnek.
kr. hossácsatolása mellett
Dr. CALLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI.! RE*TITÜTIONS FLLÜID jeles szer Ezen táblácskák csalhatlan ellenszeréü/ lovak számára. Ára 1 frt. 40 kr. ajánlhatók a bél férgek ellen ; igen kel lemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban használati uUsitással együtt.
à
LÁBIZZADÁS ELLENI POR. Ezen por elűzi a lábizzadást és az álula okozott kellemetlen szagot és egészen ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
Dr. QÜARIN hires köhögés és hurut eUeni pora (különösen erőteljes szemé-Iveknél. Egy drb. ára 65 kr.
NEUROXYLIN, havaai növényekből készült növénykivonat, csúzos, köszvényes álulán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; erósebb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI KÖSZVÉNYTHEA, csomagokban á 60 kr., és WE1DINGER-FELE FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZVÉNY-TAPASZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettós erejű) á 1 frt. Legbiztosabb szerek, tagszaggatás, köuvénycsomók, daganatok sat. ellen,azonnal csillapítva a fájdalmat.
[ PRENDINI-FÉLE PASTILLA K-rekedtség ellen, énekesek és szónokok, nak ajánlhatók. Egy dobos ára 40 kr
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. ragy 1 frt 50 kr.
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és
rrnr rpvtrvr különösen alkalmazható a vér tiszUtalan-t OG- CEMENT, cs gigiaAi^yükás aranyérnél, bőrkiütések kir. szabad, a fogak nél ,iptiiigtikus daganatoknál, köszvé-onozására, ára 1 frt|ayeg és lerakodásoknál, altesti
bántalmaknál, székszűküléseknél, rosz étvágy «ái, vértolul ásóknál, főfájásnál. Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
ANATHERIN SZÁJVÍZ, cs. kir. szab, va-lúdi, Popp J. G.-tól, álulánosan mint s legjobb fogerósitó szer ismerve. Egy üveg 1 frt. 40. kr; postán 1 frt 70 kr
STÁJER NÖVÉNYNEDV, mell- és tüdőbetegek számárs ; köhögés rekedtség ellen, ugy mint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára S7 kr.
CS.,KIR. SZAB. TANNOCHININ PO MÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb haj-nőveaztó szer 3—10 napi használat uUn haj kihullása tartása megszüntettetik, növése elósegittetik, és természetes szi nében puhán, fényeséi megUrUtik, a kéregképzés pedig megakadályoztaik. Ez sok orvosi tekintély álul ajánltatik. es számos elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiállításával a legszebb toi-lett asztalnak is diszére szolgál. Ára egy 3 hónapig szolgáló doboznak 2 frt o. é.
Dr. MAYER GYOMORE33ENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
HÚS-KIVONAT (LLEBIG-FÉLE) legjobb minőségű 1. 1 fél, 1 negyed és 1 nyolezad fontos fazékakban.
FRANZENSBERGI VIZ,kő- ós egyéb hugybetegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és köszönő iratok, melyek minden Üreg mellé mellé-keltetuek, valamint az érről évre emelkedő elárusiUs, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyítják.
COPAT1NE MÉGE, sserencsés egye-sitése a copaiv-balzsamnak más kitü nőén ható blzsamos anyagokkal, uj és idült magfolyásoknál. Párisban a kór házakban haaznáiutik. Czukorhüvelyek be vannak takarva a ku ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 ■ebb minőségű vassal 2
MOH NÖVÉNY CZÜKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, rekeduég, hu-rút ellen. 1 skatulya 38 kr. ''
FOGPOR HEIDER Bxerini., 1 skat 40 kr.
tanár előirata
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYOMOR BALZSAMA üvegekben 40 kr.. kiváló hatása és biztos szer az aranyér, valamint rögxött székdogulások, emésztés ée gyomorsav ellen.
HINTÓ POR, általánosan ismert jele« háxisxer, hnrút, rekedtség, köhögés ellen.
VETORINI BALZSAM, havasi növényekből és drága essentiákból, a as. kir. galiczia országos kormány által megpróbált jelesen As biztosan ható szer
gynladás. Egy Qveg ára 1 firt 60 kr.
frt 80 1er; erő frt.
STURZ ENEGG E R SÉRVTAPASZA ALTESTISÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erósebb 3 frt 70 kr.
PASTILLES FORTIFICANTES (PAS TILLE DE ROMA.) Ezen pastillák igen ajánlhatók mint erósitóje és élesztő szere a nemi rendszemek és a nemi életben, anéküL, hogy túlingerelnének ragy ártanának; a férfias gyengeséget elenyésztik még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy ftveg ára 10 frt.
VALODI DORSCH MÁJZS1R OLAJ, kiváló gyógyszernek elismerve minden
- - , ----— ------, mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló mi-
ideggyengeseg, görcs, csúz, oldalszarás, nőségü és tizzUizü; egy üveg 1 frt
80 kr: egy tuczat prct. kvoaat.
Qveg vételénél 2ö
4-
Oi CT*
CD

r
ts Vi
a £
^
o cr
tr •»
9>
?r
2 m
9 o
- g
BT*
O
& PC
^ 2"
O: *
— a O-
7T -£
Oc "
O o.
? °
g í
O.
K- s
» ^L
i » ®
S »
- í
9>
2 2
w a
% 9
©: C3
O xr
© 2
© r*
? 3
O. K
V o
o o
o-cr ar
•i
99
wr
o
a
Ê