Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
45.41 MB
2011-02-17 08:17:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1003
3406
Rövid leírás | Teljes leírás (575.75 KB)

Zala 1896 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. «sám.
Nwjy-KanizHa, 1896. február 2-án.
XXIII. évíoljwn
f l< a M * * töMftftli
14, • ff
Ml m^futwk •!.
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
KtiMMnW: Ttmakéa épIM AwM /M»
iH(t>mildlii.
nLúrturrm iíux ■
Iftai lm II tmu (* Iri — tr)
ItUm 4 Iweea (» in — k».) ]hmi»n« »>imi |1 irt (0 k».)
aimMéaak J«i*»fw»» utad Halaik
a A Nazy-Kanlaael- én íJékului IsksrékpénslArsk, ■ llsnkegyeeaiet, u Ipar- é« k árult- \' .T. . M .
uu^iiwi d«lml bank, * Nsgy-ksnlsasi aattélyégylat-ssOvstksset «a ■letenvel takarékpénztár. \' .
immM — *IM« a „nagykanlMal tnalálagyál- és aeríOsMe r.t." 4/mWm Mztónyr. ^ ^ ~ Mrirthtkn
Kfp
t„ím árU i I\' *r«/«fr.
IH»|{)«lMlh hrttHkiNi Ulmrr:
VMArziap ém cadtörtfilcfla.
•»vihM iwm rwi M?
MnattlMki I iillméH, (}
\' UÍI
/v*
A városi közkórház Ugye.
lapunk f, évi 4 süáwábiui tiie^mlókoü\' tank * vtoMjjp kűíigaigaj/tsi. bizottságé mik legölóbb» rncyiiirtott. ötöséről, melyben
l
letes vizsgálatának fredményérol hosszabb j hogy ki vagy kik ellen indítandó ezen írásbeli jelentést teljesíteti a közigazgatási fegyelmi eljárás, azt wt idérott határozat bizottság elé, umely jelentéi a bizottság f. nem szabja meg. Nem pedig azért, mert a évi január 14\'én tartott rendes ülésében kórházi ügyekben tett intézkedések nagy egész terjedelmében felolvastatván, 1 kor-1 részt vagy talán ax Qaazcsck »• városi városi kóikórhál Ogye la lárgyaltatotl éa igazgatási bizottság f, évi 44. aiAmu, lapunk tanácsa cége alatt IAttak napvilágot. Ennek •1 utóbbiról B wWnmegyet nyi\'mán azt ez Idei 6. számában hiAnyoaan közólt halá- a tnnAcanak pedig van feje, vannak szemei, jclpiilftllllt, »hogy <u Összes ügyiratok a rointát provokAlta. \'fölé, végtagjai, sót gyomra ia. Atestbeteg-
vVirm«fryo alispánjának adattak kl,« Elmondottuk, hogy ezen határozattal az aégét a közigazgatási bizottság ime ma-
liién agysifFrö jelentésünket nem lihgy-1 öhhüwi ügyiratok IQrvényszabta eljárás végett | Állapította, ki is jelölte a vármegye alispán-liaUutf kommentár nélkül-, nehogy a tudó-!a vármegye alispánjának kiadatni rendeltet*íjában az orvost, hogy a kóresetet tüzetesen i(iA* slplvasójn azon téve* hitbon maradjoft? tek, de nem mondottuk el a1 ezen rendet* megvizsgálva, annak fészkét ágnostkálja s
azután a szQkaéges operációt hajtsa végre.
Most már az orvosra van bizva a beteg sorsa, v mi teljw bizalommal viseltetve es orvos iránt, nem érzttnk magunkban híva* tSÜHt javás AMJOny szerepében fellépni,
liojiy talán valamely simplex administrá* | keiés előiményét képező, u köziguzgutási \'i;liui/ilÍ!t iwwlőrfll volt mó * e végből adat- j bizottság által konstatált mim tényeket, hogy lak ki az iratok tt vármegye alispánjának, n küldöttség! jrjjmiés hivntali kótthtté^ l)e lartoiunlt a kófftáll flgy állásáról MulnutdiL t aty viustilitt tanuait,
kÖiOnnégn><k l«Mwánw>liií ttsdtt is, mert tt,melyek fteyrlmi esetet képeznek,
városi köikórház azennyese 11 mi lapunklmn íme keresték htfnyokRt és mábálytnlnn-j Nyugodtan, egy cseppet W féltve a beteg In uallóitettetelt tt az akkor lapunk ellen ságokat és találtak /tigtm tuM ktycsfam életét, nézünk nz orvos mflkódése elé. s Intézeti támadással szemben kötelességünk \\kitmUti hOUlti^itirmt, mnUtiUtt s tnw I bizton roméljük, hogy az nem fog meg-sj egyedül remlelkenésünkre álló védelmi zW/rfrt elégedni bizonyos szimptomák eloszlatánivaJ,
•s4küzxel élni: az akkori előadásunkat mng-f Kzen elözménybfll nxután megérthetó az [hanem n kúrát radikálisan íbgja véjjezm. irósitó később bekóvetkexett tényeket a is, hogy melyik az a tOrvénysxabta eljárás, fi agy közönség tudomására homi, u ...