Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
52.45 MB
2011-02-17 08:18:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
875
5984
Rövid leírás | Teljes leírás (620.93 KB)

Zala 1896 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

^ Nagy-Kanizsa, 1896. márczius 1-én.
XXIII. évfolyam
fsmámt*
intrii wfcfiib*- -
Ml liitol\' » ■■>!»■\' réaért m«tkM4 aiata kWt«hj
II paMiM kwfck laatrt kná ktt htvlutuk tl.
|tanuk M klMaack tímm.
gffH uám ára: 10 krajcár.
M.MLA
VimHi tfffrt : WmM IÉ»- " ktay»kimtli>w.
RL0m»TBI ÁBAK Igfca lm II fcwins (« fn - tmy réUm * >II— -U írt — ki.) Stety«diW« 8 kvMU (1 frt 10 te.)
Politikai ós vegyes tartalmú lap. Jlltay_ ^^
A Nagf-Jíanizsair és dél zalai takarápénztAíak. a Bankegyesülct, u Ipar- és kertek e- M .
delmi bank, sTíkgy-kanixsai segelyegyleWzftvélkezét és a Jetenvei takarékpénztár, ■»*«»•» a "„nagy-kanizsai malátagyár és s<?főződe r, i.H hitáialos közlöny*.
91 ej(jelenik Nll|[7*Efliiiulii lieteukint kélmtr: vasárnap és ev&t&rtAlcdja.
BMiiürt; valamit a UrMMtr* nnikütt Fi«ck»! Fllíf M»r»-UnskWMta lilfewM
: aáge^fltíil s a legőszintébb elismeréssel nyújt-, rlÜMt\' Mert a reformpárt zászlójának eiő-[ juk át Önöknek a* diadal babéiját. Önöké harcosait az fogja mindenkor lelkes ktti-
4 hs érdem, hogy a képviselőválasztást küz- ! delemre, mindent áldozó odaadásra buzdítani,
A győzelem után-
A Nagy-Kanizsa városi reformpárt febr. :6iki képviselőválasztás után aváros!^,^, a ,obogőn]( kerQ|t ki párat)nnuI ha meg lesznek gyözödve, hogy az Önök polgámtozmtézett, követkéző kiáltványt gyfeeiempiel. • | bizalma, az Önök tántoríthatadan hflség*
buciátntta ki: _ — j Fogadják azért réáafliUttl, — kik a reform- láttőrlideOenC SÍT * kTIzdőtér mögött.
7\'úr/«A Polgártársak!—_ párt lobogójának kitűzői és őrei voltunk, — A február aó-iki diadallal ne trkintaék
afei\'kán ^rorri képvise- polgártársi köszönetünk nyilvánítását!_! tisztelt--Polgártársak a kflrdelmet bcfejeeeM-
toVilasztás-iendkivBl nagy fi mpwftgit nwj A* bizalma h lelkes tőmOrfllése,j ifek íra diadal a mi elveinknek csak tér* nnat apo^áitág köi&tébéri. Az id Aekljmelylyél lobogóikkal a íbzdelém utolsó, fogtalSsa vött. Énét a clt adattat csak jogot nagy jelentőséget, hogy a haladás zászlóját: mozzanatáig: a diadalig kísérték: nagy köte-1 vivtunk ki magunknak arra, hogy a tulajdon-lobogtató rtformpárt teljr* diadalára! roipi ró azokra, kllaek kezébe a^győ-: képent" küzdőtér jürutnpfll költ Kylimunk ■ hrrttúk kAantakosásánuk IdlsziAére léptünk. i zelmes lobogó letétetett, hogy a reá írtlobogónkkal, mint szervezett párt, melynek a
Minden vonalon a munka, a tea erejének kell felpezsdülnie. Minden nemesen gondolkodó agyat, minden nemesen verő szivet át a törekvésnek, hogy a
kell hatnia annak
ekekéi, (OT (tutik közfis akaratát, ItifeW tó- küzdőtérre való bevonulásra jogot a nép-rekvéseit, a város közügyeinek. intézése körül akarat, a polgárság nagy többségének közös érvényesítsék. \'<g> \'akarati szerzett és biztositolt.
Azokat az elveket, azokat a törekvéseket
vík ezemul
város ügyvitelében az elengedhetetlen len- j nekÍK kell megvalósitamok a férfias bátorság,. híoti lobogónknak ■\' Álljanak, megvíhatatlan dilletet megteremtve és biztosítva, ax anyayila nsmés kitartás, a hrJcadást nem úmenJ, kitartással a küzdőtér sorompói körött, hogy tri\'mgsseriésével, a közbizalom uisgszilár- j munka, a lelkű odaadás teljes erejével.. az Önök lelkes érdeklődése lányot *s(ison Másával- Hámunkra at általános haladás \\ A jjolgárság óhajainak, akurptának érvényt azoknak lelkében, kiknek keaSht n lobogá wmmalán méltó helyet vívjunk ki. kqll strresnitik\' a városi közügyek intézésének sorsát letették.
Ezt je- minden vonalán? -----------^ Az Onők tántoríthatatlan haségének, ne-
AÍindéz nagy és nehéz wunka less ; inert\' més kitartásának varázsereje lesz nem ezek az elv...