Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
38.07 MB
2011-02-17 08:21:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
586
3035
Rövid leírás | Teljes leírás (480.8 KB)

Zala 1896 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

45. az&m.
N&gj-K&nim 1896. junius 4-én.
XXill. érfolram.
htrlMlMi l 1l-t l • l >r Oflep-ftU lá»
,U Ilié—« » l>p M*ll«ii TWri nuitai aia^N kt"ln>íi(
ZALA
M Wv«l»k M> Inwn tMt
Ml lataitatuk *l
I
BillMwllli
tt/né l« : fíaád >mr
KUjMZKTÉfH ÍUI: <fn II Un« <4 ftt ~ A»-Wiitn • fcmma (I Irt — kfj I kanu (I ht (0 hr.)
. - Politikai és vegyes tartalmú lap. ____
IMiM Jattejrwn aMM>
______A Nagy-Kanizsai- étedéi-zalai takarékpénztárak, a BankegyesíllHl, tz Ipar- ét kereike-
iá*.te* Mi riát*- de,mi bank< » Nágy-Jcanízaái MgéfyegyU-atóretkexet és a lelen\'yei takarékpénztár. **
a „nagy-kanizxai malátagyár és íerfözMe r. t." hivatalos MtUnvt. _.„
ilyyei itzdw <fra: l« Itrajetir.
.tf eirjrlrnlk Nkk^-KmiiImAii hrlcaklit k<imcr: ■7-aaámap ém csiit<5rt51cöa.
BlteiM, nlniit a J
■n»i>i«a rt«M nuf m»t»
Élet és politika.
N\'»yy-K"DMMtif 1806 jun. 2 (—n) A német költök nagymestere Göthe azt mondja ugyan, hogy a politikai dal rút dal, de azért tagadhatatlan, hogy az életet Kokkal kevéabbé lehet elválasztani a politikától, mint azt sokan hiszik. Elet és poli\' lika alkotmányosan kormányzott országban egymást kölcsönösen áthatják; i kettőt sohasem lehet egymástól oly mértékben el-választani, hogy az egyén társadalmi tevékenységének. bármely terén teljesen meg tudjon feledkezni politikai pártállásáról, teljesen le tudjon mondani á benne meggy ő-i ződés&é, úgyszólván szilárd hitté vált politikai iránytól. Azok a kijelentések, a melye- i
lm ln-ott hallunk, rendesén avval a1 »ttt-
reotyp bevezetéssel a zöld és fehér! aiztalról, utak cum grario salis veendők • fel; nincs kizárva ugyan, hogy valaki jóté-! konyságot gyakorol a felekezet tekintetbe! vétele nélkül; kedély dolga, s a könyörOlet eszmei czéljának felfogása, mely rnégsza-badult\'d salaktól ; az sincs kizárva* hogy valaki egy ünnepélyen résztvesz, mely min- í deit politikai pártot egyesít, mert erős a, hazának egye (tő eszméje; nincs kizárva az sem, hogy éles politikai ellentétben levő férfiak között bizonyos jóakaró barátságos
i viszony állhat fenn* melyet minden különös i nem tudnók, hogy a féktelen düh ssSjjg i érdek nélkül a tiszta rokonszenv létesít, — belőle, a magyar politika szabadelvű frjtó-de alkotmányos életünk számos oly példát dése fölött, melyben fennmaradásunk bóto-mutat fel, hogy éppen a politikai ellentét a sitékát látjuk,, haladásunk nélkülözhetetlen legbarátságosabb viszonyok felbomlását idézte1 feltételét, a minthogy meg vagyunk győ-élö, sőt nagy ellenségeskedést hozott létre | ződve róla, hogy Magyarország a reactio még ugyanazon család tagjai között is.\' utján a legkedvesebb látvány volna Luegeite Mert a politika nagy befolyással van az [nézve, mert szövetségemet látná bennünk, s életre, átszivárog rajta, és sokszor oly vi-! akkor tuláradoznék a legnagyobb dicsére-szonyait is érinti, melyeket éppen lehetet-I lektől t millenniumi ünnepségünk, nem zsidó
lennek tartanánk.-------\' ! ünfrep volna, (mint ő mórt mondja), hanem
A rokonszenv egyike azon érzéseknek, {a kedves magyar népnek páratlan haladá* melyekel erőszakolni nem lehet. Önmagától\' sáról tenne tanúságot 8 nemcsak a nemkeli annak jönníj. oly forrásból^ fakad azjjtetel gyalázza, de legmélyebb érzelmeiben mely tiszta és nemes, mert önzetlen. A hol ^ sérti meg, s nagyzási hóbortjában oda ve-mAr itt is az önérdek játszik szerepet, az temedik, hogy ránk akarja diktálni micsoda nem jó jel. A rokon- és ellenszenv különös i hymnust játszszunk; jellemzi ez«ket a poli-nyilvánulása} érték az elmúlt napokban a1 tikai kalandorokat, kikben nem egy naza magyar nemzetet. Az egyik Lueger és társai |...