Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
43.23 MB
2011-02-17 08:24:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
791
3917
Rövid leírás | Teljes leírás (524.16 KB)

Zala 1896 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

62. szám.
Nagy-Kanizsa, 10 96. augusztus 2-án.
XXIII. évfolyam.
iMrkMtWf: r I-1 r I ■ • Olloy-fM* Ma.
M« iiUu<dl • lap saailaal rtsair* naatksaé »i»d«« fclllwliy.
ZALA
ImM Mk Ua«n t«4 -W» fcféWaak sl.-
ZMratok MI MU«Mk tímu. Kff«t ódul ára: )• Icrajcdr.
Politikai és vegy«8 tartalmú lap.
BtMMtvatali Vinilts IpBit t IUW Pfttp
ii/mmn iui
Itta ém II hnM {S frf — kr.)
rtiém S k«t> II M - ki.)
X«C7*44tt* I Imi (1 írt 40 to.) Hlréstfcsk jattapssaa m
A Wayy-Kanksai- és déPzslai takarékpénstám. a Baafcsrreaflhit, u Ipw- és ksraaft- ,.„... ---delmi bank, a Nagy-kanizsai segelyegvlet-azővetkezet és a Menyei takarékpénztár, 1 m
a „nagy-kanizsai malátagyár és serfőződe r. I." kivaislot kitlöny*. ___: .. . ||<J|>| g u f ... -r
\' \' - 1 1 1 \' ■ F "":■ " "|ÍHjA««*>\' HnM Mtf
K(f)elcHlk IVax^KMliaéÉ heten kint kétai«r:
Tafiarnap és OBTltörtilcöa.
Meggyőződés a politikában.
(—n.) Politizáló társaságokban gyakran vita tárgyát képezi, hogy lehet-e bizonyos körülmények között politikai irányt változtatni, vagy bármily körülmények között kell-e megmaradni ugyanazon elv mellett, amelyet egyszer vallottunk?
Mert nem lehetetlen, hogy a mi ma a Ir^Hrr1\'-11^11, ttlffnyt és eredményt
igérő politikai iránynak bizonyul, a helyzet és körülmények változásának beálltával olyanná lehet, mit tovább követni a haza és nemzet érdekének szem előtt tartásával nem lehet, \' nem szabad.
Igen természetes, hogy azt a mélyebb
politikai belátást és Ítélőképességet, melyl az egyes politikai irányelvek helyességének jobb vagy rosszabb vol-tónak bírálását egyesek részéről lehetővé teszi, nem minden politikus hordozza fejé-ben rnínt csalhatatlan szert Ebből azután az következik, hogy alig van tér, hol oly erős mértékben- jutna érvényre a kiváló el-■ mék vezétszereplése, mint éppen a politikai téren.
■—Igen sok -egyénnél, ki a politikával hiva-tásszerQJeg foglalkozik, rendesen hiányoznak ama kellékek, mik a politikái téren való magasabb állásfoglaláshoz Okvetlenül szük-
ségesek. Ha egyik, másik kellék meg van is, külön-külön ama kellékek egyike s*m teremt, egyike sem ad a nyilvánosságnak kiváló politikust A kiváló politikusban, több kelléknek. kell összepontosulni. Mert hiába van meg valamely politikusban a-magasabb képzettség a szélesebb látókör, ha hiányzik egyes jelenségekhez, közéleti mozzanatok megbirálásához a mély Ítélőképesség. . .Jiiiba van meg valakiben az irányelvek-hez való -szigorú ragaszkodás, hiába van meg az elvekért folytatott küzdelemben a kitartás, az erély, ha hiányzik az előrelátó, a helyes alapon számitó, rideg ész, mely matematikailag számol a körülményekkel az\' eshetőségekkel.
Szóval, áHHöZ, hagy vjlaki kiváló puli-tikus, a politikai téren vezérszerepet vivő egyéniség lehessen, oly ritka ész és jellembeli tulajdonokkal kell frlruházvaTTiogy ügy mondjuk megáldva lenni, amik összeségük-befr csak ritkán szoktak jelentkuni egy emberben. Ennek az igazságát nem dönti meg az, hogy akár másutt, akár nálunk ideig óráig a politikai életben olyanok is játszanak veridégszerepet, a kiknek ehhez sem tudásuk, sem jellemük, sem többségük nincs, hamarabb lejárják magukat az ilyenek, muff maguk is hinnék, mig végre kénytelenek belátni tudatlanságukat és tőrpéségüket bár-
milyen nagyok is voltak egy ideig az ordító tömeg szemében.
Mi természetesebb, mint hogy a valóban politikai vezérszerepre hivatott egyének akár akarják, akár nem, az általuk hirdetett és követett irányelvek előharcosa!mintegy megszemélyesítőivé lesznek. Kifejtik; .kommentálják nézeteiket, meggyőződésüket,, elfoglalják álláspontjukat s egyszer csak azt veszik észre, hogy közpo...