Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
39.94 MB
2011-02-17 08:26:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
798
5088
Rövid leírás | Teljes leírás (524.8 KB)

Zala 1896 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

79, axam
Nagy-Kaniawn, 1HM. október hó 1-én.
XXIII. évfolyam.
iiutmtHÍ i r t 11111 OlléjMÍfi
IV
i*MmmM t !*í M»ll«!lll ,4t.ltMi BI*4M »«•!••♦•»
M smmiIm ItWlrt <••* it»i»i State-Mt «t
iminmk iimmnt iimm
(LfH fiHtw : !• ára/adr.
mALÁ
Politikai vegyen tartalmú lap.
A Nagy-Kanlsaai- *t dAI\'inld lakarakpaattlrtk, « llankígftwtílttt, aa Ipar- ta kereake-•talmi bank, a Nafy-kanitaet #0gá|y»|jyl«tMflVelkés«l aa ■ lelenyal lakarlkp4naUr, l „nagy-kaniuai malátagyár aa sarfOaOde r. i," KimMtt MeMapt.
KUItklvtMÜ
fww fm*
kkfltmtatei
■UrtMTM ílál i M* ém l| kamt (• In ríMm
• INM (I M ~ kft
s««r«mm i tmh (I In w fel.
tat 1
IMntwt }>ua>M» fiwtiata IfOMIf f«umn 19 fet.
MfK|(il»Hlk Nnk,v-MnhI*mAm hr(«nltln| k^lmrr; -v-«jsdma.a9 ém eatXtOrcdlcönu
1IM»|K||>, MŰMlal
»hUmm htW nitt íweM**l» uittmisk
Tanulságok.
(A Milnl évwl uiin.)
NagylteiiKta, IHM, tttpi. W,
l
(—»,) Ai utola^ uini évad, moly bon })ai>íi társulata jS estén át játaiott társula-iával a Siarvaa asálloda nagytermében, njnt y Min elAasAr biionyitotta elfleiör sít, hogy a vidéki aiinögy fejlődése i eiiet karöltve a köiöniég uléeének fejfeaitéae leljeaen lehetetlen olt, a hol Ónálló aiinhái nem áll a uini táraidat rendelkeiéeéra, • a hol m valamalyea aubventíóban nem réaieaQl; má-íoduur ait, hogy oly mQsorral, melyei at SÉÉÉ Mini évad j8 aiinlapja felmutatott, M>m a magyarságot, sem a kftiönség liléiéi
ml aem áll, hogy litéae Mentesüljön, látóköre j belterjes satnyuláaa, korcsoaodása, Egy táguljon, intclligenliája ei utón ia gyarapod-! operetténekea, kinek a legtöbb esetben mó-jék : valóban mélyen elsiomorltó dolog, hogy káinta kell, nem állja meg helyét a fino« egy ulntáraulat két hónapon át nem adhat oly mabb vígjátékban, a hol a jellem fenté* ia a darabot, melyre eit ai iljuaágot jAlílgkkel Játék egyaránt magasabb igényekkel lépnek bocsátani lehetne, Hiaien nem láttunk ei fel; a vidéki aiinigaigató áronban nem egéei idd alatt egy jobb magyar népuin- képes minden uakmára kölön aiinéait ur* müvet, mely legalább népi vonáaaivai, jellem- tani, a a vidéki aiinéai, éppen mivel oly léaével voniotta volna eit aa ifjuaágot, fia aokoldalulag van elfoglalva, egyetlen uak-e« ai itjuaág mokkái egyQtt, akik csak mában aem lehet tökéletessé. Bohóiatbaa, aiórakotnl akarnak, liléiének elkorcaoaodáaa síinmüben, vígjátékban, operstteben egya» céljá 1)61, mindjárt akkor, mikor a uini elő- ránt jeleakedni nem lehet. Innen van ki-adáaokat élveihetné, kénytelen legyen a után, hogy a különben jobb öeeijáték raei-
Vlgécok ostoba aületloqiégeit, durva vicceit romlatlan lelkébe jbgedm.
B vájjon nem t^^HOornó-e aa ia, a nem ai iiléa ellajuláaá |entat«e, hogy a ax<n» I mer jobb darabot
a
lejlaeiteni nem lehet. Végtelenül clssomo
ritó dolog, hogy ai előadott darabok kőiül igaigató aokaior
csak kettőt hármat lehetne klválasitanit előadni, mert Urea Jj előtt kénytelen |át
melyek a iirmexebb iiléet, a kényeaebb igé- Slfttíi, 8 hogy m enilttgtt bolondaágok nagy
eyeket ia kielégítik, a többi oly alantjáró köiönséget vonaanak a háromaior-négyaier
termék, hogy komédiának ugyan elég ko* ia telt háiat cainálnak. Vagy a kor irányi-
médw, de a aiinmQvéaaethet, mint a neme< ban fekaiik a axép magyar nyelvnek íiléa-
aehh iilée tejfeutéaére uolgáló tényeidhóa, telen elkorcaoaitáaa, mely jobban tetaiik a
semmi kfaQk ainraen Mert ait húuaiűk^: a a romlott itléanek jobban megfelel, mint a
a uinígaigató maga aem hiaii, hogy a Tóth Edék, Caepreghiek, Hátkayak poétikus Goktatein Siámi, a Vigécek, a t\'.oldwm• a<áinyalá»M, ttde, népiéi ...