Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
38.61 MB
2011-02-17 08:27:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
689
4178
Rövid leírás | Teljes leírás (497.5 KB)

Zala 1896 november

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

g8. szám. -............
fittese
Xagy-Kanizsa, 1896. november hó 1-én.
XXIIL évfolyam

|tiriá , ur wlkel NMÍN
,nt r* ktalwatav-
H,—wrtw
Itvatok M*k les**
Ml agi**-*—b «i
rWr-> MM HHOit <Imh.
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
IhlttlTrtil Tliiáli <>«1H r rutád "U»
■Lórairftsi íbax:
IféM tm II k«MM (« frt — kr Mtm S kaw* (» trt - kr lipWlm I koron (I írt W kr
Brirtluk ]U«tm> ■i»H»aaat
A Nagy-Kamzsai- 4a dél-xalai takarékpénztárak, a Bankegyesölet, u Ipar- és kereke- _____ ~T~
delmi bank, • Nagy-kamzaai »egélyegylet-«zrtvetketet és a letenyei tzksrékpénztár. »•
a „nagy-kanizsai msIátagySr 4a serftsőde r. t" hivatali IdsUny,. TU|]|..|| , , aJ -, „
" i ii i mi■Tgmatk—ók FImM FtUl Ul|V>
Ifftt tsám 4rm: f krmjeir. 9V*g|«.|«mlk Wa|y*Kaaluáa lietcnklnt két mer: kin*.li.ik. i^t—ütt.
vaaámap é» oerű.tflrtSJcöza,
A aagy-tamlseal Tálmtikirülit saabadslrflpártl polgáraihoz!
Tisztelt polgártársak! ■
Zászlónkat a szerencsé nem küvette, de csüggednünk azúrt nem szabad!
Igaztái} és szerencse nem is mindig, sőt (ólán nem ú gyakran járnak karonfogva egymással. Ve a szerencse nudandó, az igaztág pedig halhatatlan.
(jeak in buktam elf — ami mellékes, — át elveink gyűrnek; a mértékletes szabadd-ttítig kerületünkben vesztet maradt; t \'e gyűrni • fog szilét e hazában-! Az alkotmányos küzdelem végével némuljm d a keserűsig, a versengés mindenütt, egye-ttíjünk mindnyájan a haza szeretetében a kazu szolgálatára.
*" Kü^zlmm /műknek magasztos bizalmukat, azt én mindenkor Hetemnek legszebb sikerei htbé számítom. Nem vészéit kárba lelkes barátainknak határt nem imierő önfeláldozásuk : megtermékenyíti az a jtSoOt, a honfisziveket. Övék hálánk ée. köszönetünk; lelkemet ftil emeli az a tudat, hogy Ők igaz ügyért har-toltak szent meggyőz/Missel, s hogy nekik ez
elég. - T • -....._..........
Itten áldja meg hazánkat, leten áldja meg Hetiket s e kerület minden polgárát békével és ftlvilágowdáeeal!
Nagy-Kontuán, 18M. október M-én,
Tuslti} yolgdrtdriuk:
SZÜTS MIKLÓS.
* A győzelem.
Nagy-Kuni ina, 1896. okt. 81.
(—n) Aminek már többször kifejezést adtunk, az beteljesedett" A néppárt keresztes hadjárata mindössze is csekély eredménynyel járt, a szabadelvű párt pedig megerősödve került ki e választási küzdelemből A szabadéivá párt e győzelme mindenkire nézve, ki a Helyzetet s a, politikai viszonyokat helyesen mérlegelni tudja egy igen érdekes tanulságot foglal magában. E tanulság pedig az, hogy a nemzet már lelkében megunta a folytonos közjogi küzdelmeket, megunta a felekezeti torzsalkodást Békés (& nyug|tmas munkát akar, A választások eredményéből ez világlik ld, s nincs az a magyar ember, aki ez elől elzárkózhatnék.
Nem kevésbbé tanulságos az Ugron-párt sorsa. Megtépve és megfogyatkozva kerfilt ki a választásokból, s ezt a szánalmas eredményt csak annak az elvtelenségnek köszönheti, melyben., ^magát az tftölsó években mutatta. A 48-as függetlenségi elvvel semmiféle reactionárius paktum nem tér össze. Aki amaz évnek vívmányait elfogadja, annak- el rkell-fogadiíiá azokat minden utógondolat nélkül, a. maguk tisztaságában. Ez elveik qem tűrnek alkut fi. nemzet Íté-
letet mondott e párt fölött, s bármily 1» sújtó az, minden pártra nézve egy meg* szívlelendő tanulságot foglal magában; azt, hogy elvekkel játszani nem szabad.
A magyar nemzetnek sok és szép teendője van. A gasdaság, az ipar és kereskedelem, a közmivelödés és közoktatásügy, szóval az anyagi és szellemi munka minden terén sok a munka. Meddő közjogi és felekezeti vitákkal a parlament drága idejét agyonütni nem ...